صفحه قبل

ماهنامه دانش تبلیغات شماره ۶۰

صفحه بعد

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 60

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 60

‫نسخه چاپی‬ ‫شماره شاپا‪0573-2008 :‬‬ ‫دانش تبلیغات‬ ‫نخستین نشریه بین المللی تبلیغات در ایران‬ ‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬خبری و تحلیلی به زبا ن فارسی و انگلیسی‬ ‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره ‪ ،60‬بهمن ‪feb 2018 -1396‬‬ ‫قیمت ‪ 3 :‬هزار تومان (بدون ‪4$-3C-15Dh-500Y )DVD‬‬ ‫نسخه آنالین ‪www.adscimag.com‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهرداد بوستانچی صف سری‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬علیرضا علیزاده للکامی‬ ‫دبیر فرهنگ و معارف اسالمی‪ :‬محمود شاه شرقی‬ ‫گروه مشاوران‪:‬‬ ‫مشاور علمی‪-‬هنری‪ :‬خسرو یحیایی‬ ‫مشاور اجرایی‪ :‬محمود مختاریان‬ ‫مشاور حقوقی‪ :‬سید جالل الدین عرشی (وکیل پایه یک دادگستری)‬ ‫نشریه بر خط‪ :‬مینا مقری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫مدیر هنری‪ :‬شیال چینی ساز‬ ‫مدیر امور مشتریان و سفارش بیلبورد‪ :‬کیانا عزتی‬ ‫شورای نویسندگان‪:‬‬ ‫دکتــر رضــا تفرشــی‪ ،‬محمــود مختاریــان‪ ،‬خســرو یحیایــی‪،‬‬ ‫مهرداد بوســتانچی صف ســری‪ ،‬نســرین فروغی‪ ،‬مجید کاظمی‪،‬‬ ‫ژیال چینی ساز‬ ‫تولید و چاپ‪ :‬چاپ واال‬ ‫خ ‪ 15‬خرداد‪ ،‬کوچه بادامچی‪ ،‬چاپ واال‪ ،‬تلفن ‪02155570662‬‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬خیابان شــریعتی‪ ،‬سه راه ضرابخانه‪ ،‬بین سروستان‬ ‫‪ 3‬و ‪ ، 4‬پالک ‪ ،61‬واحد ‪4‬‬ ‫‪■ www.adscimag.com‬‬ ‫‪■ info@adscimag.com‬‬ ‫‪■ adscimag@gmail.com‬‬ ‫‪■ boostanchi77@gmail.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬اسفند بزرگترین رویداد تبلیغات ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫تاریخچه تبلیغات بر روی بیلبوردها‬ ‫‪10‬‬ ‫بازاریابی عصبی چیست؟‬ ‫‪16‬‬ ‫آیا اصوالًتبلیغات می‌تواند اخالقی باشد؟‬
‫‪14‬اســفند بزرگترین رویداد تبلیغات ایران‬ ‫در دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫بزرگتریــن رویــداد تبلیغــات ایــران ‪ 14‬اســفندماه‬ ‫ســوم را تصمیــم بــه تقدیــر از هــر دو برنــده احتمالــی‬ ‫ســالجاری بــا حضــور ‪ 500‬نفــر از دســت انــدرکاران و‬ ‫شــامل تولیدکننــده و ســفارش دهنــده اثــر در صــورت‬ ‫بازیگــران عرصــه تبلیغــات کشــور در دانشــگاه تربیــت‬ ‫مشــارکت هــر دو در بخــش مســابقه عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مــدرس برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه تبلیغــات اســتارتاپی را از رویکردهــای‬ ‫هوشــمند ســفیدی رئیــس جشــنواره تبلیغــات ایــران‬ ‫جدیــد جشــنواره دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬قــرار‬ ‫بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت‪ :‬امســال ایــن رویــداد بــا‬ ‫اســت فعالیــت هــای ایــن شــرکت هــا جداگانــه بررســی‬ ‫اســتقبال خــوب و بیشــتر «کانــون هــای تبلیغــات و‬ ‫شــده و مــورد تقدیــر قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫آگهــی» و «روابــط عمومــی هــا» مواجــه شــده و هــر‬ ‫ســفیدی بــه بازنگــری در شــاخص هــای ارزیابــی آثــار‬ ‫روز شــاهد پیوســتن تعــداد بیشــتری بــه عرصــه رقابــت‬ ‫تبلیغاتــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کمیتــه علمی جشــنواره‬ ‫بــرای تصاحــب «شــاهین» نمــاد جشــنواره تبلیغــات‬ ‫بــا مســئولیت دکتــر محمــود محمدیــان طــی دو جلســه‬ ‫ایــران هســتیم‪.‬‬ ‫فشــرده نســبت بــه ایــن کار اقــدام کــرد ‌ه اســت‪.‬‬ ‫ســفیدی مهمتریــن تغییــرات دوره ســوم جشــنواره‬ ‫ســفیدی بــا دعــوت از کانــون هــای آگهــی و تبلیغــات‬ ‫تبلیغــات ایــران را تشــریح کــرده و گفــت‪ :‬یکــی از ایــن‬ ‫و روابــط عمومــی بــه مشــارکت در بخــش آمــوزش‬ ‫تغییــرات‪ ،‬بــاز شــدن عرصــه رقابــت بــه روی فعالیــت‬ ‫جشــنواره گفــت‪ :‬امســال چهــار کارگاه آموزشــی تحــت‬ ‫هایــی همچــون طراحــی گرافیــک و معمــاری نظیــر‬ ‫عنــوان «تبلیغــات خــاق»‪« ،‬تبلیغــات در فضــای‬ ‫طراحــی غرفــه نمایشــگاهی‪ ،‬طراحــی فروشــگاهی‬ ‫مجــازی»‪« ،‬طراحــی و تولیــد محتــوای پیــام هــای‬ ‫و چیدمــان فروشــگاهی‪ ،‬چــاپ و بســته بنــدی و‬ ‫تبلیغاتــی»‪ ،‬و انتخــاب موثــر رســانه هــا در کمپیــن‬ ‫فعالیت‌هــای ترویــج فــروش اســت‪.‬‬ ‫تبلیغاتــی بــا تدریــس چهــار مــدرس برجســته برگــزار‬ ‫وی تغییــر در رویکــرد چیدمــان داوری را از دیگــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تغییــرات ایــن دوره دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‪،‬‬ ‫او بــا تشــکر از دفتــر تبلیغــات و اطــاع رســانی وزارت‬ ‫عــدم بکارگیــری صاحبنظرانــی کــه در آژانــس هــای‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬از همراهــی ایــن دفتــر‬ ‫تبلیغاتــی فعــال هســتند‪ ،‬مدنظــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای حضــور فعاالنــه کانــون هــای آگهــی و تبلیغــات‬ ‫رئیــس جشــنواره تبلیغــات ایــران دیگــر تغییــر دوره‬ ‫در دوره ســوم خبــر داد‪.‬‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪4‬‬
‫سومین جشنواره تبلیغات ایران‬ ‫‪ 14‬اسفند ماه برگزار می شود‬ ‫سومین دوره جشنواره تبلیغات‬ ‫ایران‬ ‫ســومین دوره جشــنواره تبلیغــات ایــران» ‪ 14‬اســفند مــاه‬ ‫ســالجاری بــا حضــور شــرکتهای تبلیغاتــی سراســر کشــور‬ ‫و روابــط عمومــی هــا بــا موضــوع «خالقیــت‪ ،‬اثربخشــی و‬ ‫انتخــاب مشــتری و در دانشــگاه تربیــت مــدرس» برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هوشــمند ســفیدی‪ ،‬رئیــس جشــنواره تبلیغــات ایــران بــا‬ ‫اعــام ایــن موضــوع گفــت‪ :‬در قالــب ایــن جشــنواره برتریــن‬ ‫آثــار تبلیغاتــی کشــور در قالــب ‪ 40‬رســانه تبلیغــی و در‬ ‫حــدود ‪ 120‬اثــر انتخــاب شــده و بــه آنهــا شــاهین و لــوح‬ ‫افتخــار اعطــاء خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬آثــار مــورد نظــر شــرکتهای تبلیغاتــی‪ ،‬برندهــا‬ ‫و روابــط عمومــی هــا از اول بهمــن تــا پایــان مــاه مذکــور‬ ‫دریافــت و در فرآینــد داوری قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ســفیدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره جشــنواره نیــز‬ ‫از دو چهــره مانــدگار تبلیغــات ایــران تجلیــل خواهــد شــد‬ ‫افــزود‪ :‬بخــش ویــژه جشــنواره بــه مصــرف بهینــه انــرژی‬ ‫شــامل ســوخت (بنزیــن‪ ،‬گاز) آب و بــرق اختصــاص خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از برگــزاری چهــار کارگاه آموزشــی همزمــان‬ ‫در ‪ 14‬اســفند در موضوعــات تبلیغــات دیجیتــال‪ ،‬تبلیغــات‬ ‫در دنیــای معاصــر‪ ،‬تدویــن کمپیــن تبلیغاتــی و خالقیــت در‬ ‫تبلیغــات خبــر داد‪.‬‬ ‫ســومین دوره جشــنواره تبلیغــات ایــران در تاریــخ ‪۱۴‬‬ ‫اســفند مــاه بــا حضــور صنــف تبلیغــات و روابــط عمومــی‬ ‫کشــور برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت جشــنواره تبلیغــات بــزرگ تریــن‬ ‫رویــداد تبلیغاتــی کشــور اســت و در آن کانــون هــای‬ ‫تبلیغاتــی و اشــخاص حقیقــی ‪ ،‬ممتــاز در تبلیغــات کشــور‬ ‫معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫این جشنواره شامل ‪ ۵‬بخش است از جمله‪:‬‬ ‫بخش رقابتی جشنواره تبلیغات ایران‬ ‫بخــش همایــش جشــنواره تبلیغــات ایــران‬ ‫(صفحــه اصلــی وب ســایت)‬ ‫بخــش کارگاه هــای اموزشــی جشــنواره تبلیغــات‬ ‫ایــران‬ ‫ویژه نامه جشنواره تبلیغات ایران‬ ‫نمایشگاه جشنواره تبلیغات ایران‬ ‫تخفیف ‪ ۶۶‬درصدی جشنواره‬ ‫به شرکت های استارتاپی‬ ‫تقدیر همزمــان از برندها و‬ ‫آژانــس هــای تبلیغاتی برنده در‬ ‫جشــنواره تبلیغات‬ ‫بــه گــزارش دانــش تبلیغــات‪ ،‬ایــن جشــنواره به چهار شــرکت‬ ‫برتــر در حــوزه «تبلیغــات اســتارتاپی» شــاهین طالیــی‪ ،‬نقره‬ ‫و برنــزی و نیــز دیپلــم افتخــار اعطــاء خواهــد کــرد و ایــن‬ ‫شــرکت‌ها می‌تواننــد از ایــن طریــق‪ ،‬از همــه‌ بخش‌هــای‬ ‫بــه گــزارش دانــش تبلیغــات‪ ،‬بــا تصمیــم شــورای سیاســتگذاری‬ ‫«جشــنواره تبلیغــات ایــران» مقــرر شــد در صورتــی کــه هــم‬ ‫برنــد (ســفارش دهنــده) و هــم آژانــس تبلیغاتــی (تولیــد کننــده‬ ‫اثــر تبلیغــی) در یــک شــاخه بخــش مســابقه جشــنواره برتــر‬ ‫شــناخته شــوند‬ ‫در صورتــی کــه هــر دو آن هــا اثــر را بــه بخــش مســابقه‬ ‫ارســال کــرده باشــند‪ ،‬بــه هــر یــک متناســب بــا قــرار گرفتــن‬ ‫در رتبه‌هــای اول تــا چهــارم‪ ،‬شــاهین یــا دیپلــم افتخــار اعطــاء‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫جشــنواره بهره‌بــرداری کننــد ‪ .‬اســتارتاپی هــا ایــن فرصــت را‬ ‫خواهنــد داشــت تــا بتواننــد برنــد خــود را در ایــن جشــنواره‬ ‫معرفــی کننــد‪ .‬بــرای اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد با شــماره‬ ‫تمــاس هــای ‪ ۶۶۵۶۴۴۵۸.۶۰‬تمــاس حاصــل نمائیــد‪،‬‬ ‫کارشناســان مــا آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــما‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫تبلیغات‬ ‫حوزه مغفول کشور است‬ ‫بــه گــزارش دانــش تبلیغــات ‪ ،‬دکتــر محمــد ســلطانی‬ ‫فــر معــاون مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی در دیــدار هوشــمند ســفیدی رئیــس‬ ‫جشــنواره تبلیغــات ایــران بــا وی‪ ،‬گفــت ‪ :‬بایــد هــر‬ ‫چــه ســریعتر مســیرهای رشــد تبلیغــات را در کشــور‬ ‫مشــخص کــرده و حرکــت رو بــه رشــد را آغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف معاونــت تبلیغاتــی و‬ ‫اطــاع رســانی‪ ،‬آمــوزش‪ ،‬نظــارت و حمایــت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــا نبایــد مانــع باشــیم و بایــد کمــک کننــده‬ ‫باشــیم و بــا نــگاه حرفــه ای پیــش برویــم‪.‬‬ ‫فرهنــگ انســان هــا از زمانــی کــه در غارهــا زندگــی‬ ‫وی در ایــن دیــدار‪ ،‬حضــور و ســخنرانی خــود را در‬ ‫مــی کردنــد ‪ ،‬آثــار هنــری دیــواری خلــق مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســومین دوره جشــنواره تبلیغــات ایــران پذیرفــت‪.‬‬ ‫کاربــرد ایــن گونــه آثــار هنــری دیــواری چــه بــود؟ و‬ ‫اینکــه از چــه زمانــی از یــک نمایــش هنرمندانــه رو بــه‬ ‫همچنیــن هوشــمند ســفیدی در ایــن دیدار‪ ،‬گزارشــی‬ ‫ســوی بازاریابــی آورده شــد ‪ ،‬پرســش جالبــی اســت‪.‬‬ ‫از اقدامــات و رونــد پیشــبرد امــور ســومین جشــنواره‬ ‫در زمــان مصریــان باســتان ‪ ،‬حکومــت هــا از تصاویــر‬ ‫تبلیغــات ایــران را ارئــه داد‪.‬‬ ‫کنــده کاری شــده بــر روی ســنگ هــا بــرای‬ ‫اعــام قوانیــن و مقــررات ســرزمین خــود اســتفاده‬ ‫یــادآور مــی شــود ســومین دوره جشــنواره تبلیغــات‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫ایــران روز دوشــنبه ‪ ۱۴‬اســفند مــاه در دانشــگاه تربیت‬ ‫ایــن کنــده کاری بــر روی ســنگ هــا شــاید تاحــدی‬ ‫مــدرس بــا حضــور ‪ ۵۰۰‬نفــر از دســت انــدرکاران‬ ‫قدیمــی تریــن شــکل تبلیغــات بیرونــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫تبلیغــات کشــور و مقامــات ارشــد کشــوری‪ ،‬اســاتید‬ ‫رویکــرد جدیــد تبلیغــات بیلبــورد هــا مــی توانــد‬ ‫حــوزه تبلیغاتــی‪ ،‬مشــارکت آژانــس هــای تبلیغاتــی و‬ ‫منشــاء خــود را در لیتوگرافــی ( تصویــر چاپــی ) ‪ ،‬کــه‬ ‫نیــز دفاتــر روابــط عمومــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابداعــی در اواخــر دهــه ‪ ۱۷۹۰‬بــود‪ ،‬پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ویژگــی ایــن ابــداع آن اســت کــه امــکان تهیــه و‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪6‬‬
‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫چ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غا ت بر ر و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ها‬ ‫تولیــد انبــوه پوســترها و اطالعیــه هــای مــورد نیــاز کســب و‬ ‫‪ ۱۸۳۵‬بــاز مــی گــردد‪ .‬پیــش از ابــداع لیتوگرافــی ‪ ،‬امــکان‬ ‫کارهــا را میســر ســاخته اســت‪.‬‬ ‫تهیــه و ارائــه کپــی بیلبــورد فقــط در مقیــاس کوچکــی میســر‬ ‫البتــه ‪ ،‬محدودیــت بزرگــی بــر ســر راه ســاخت و عرضــه‬ ‫بــود کــه ایــن خــود از اثربخشــی آن بــه عنــوان یــک ابــزار‬ ‫بیلبــورد هــا در آن زمــان وجــود داشــت و آن کیفیــت‬ ‫بازاریابــی مــی کاســت‪ ( .‬در مقایســه بــا امــروز کــه یــک ابــزار‬ ‫پوســترها بــود‪ .‬آنهــا هنگامــی کــه مــدت زمــان طوالنــی‬ ‫بازاریابــی موثــر و کارا بــه شــمار مــی رود ‪.‬‬ ‫در معــرض عوامــل طبیعــی ( بــاد ‪ ،‬بــاران و ‪ ) . . .‬قــرار‬ ‫می گرفتند دوام نمی آوردند‪.‬‬ ‫یــک صنعــت ایجــاد مــی شــود ؛ خریــد فضــای‬ ‫سیرک ها و تبلیغات‬ ‫از اواســط دهــه ‪ ۱۸۶۰‬خریــد فضــای بیلبــورد هــا از شــرکت‬ ‫ســیرک هــا از اولیــن کســب وکارهایــی بودنــد کــه از ایــن‬ ‫هــای تبلیغــات بیرونــی امــکان پذیــر شــد‪ .‬چنــد ســال بعــد‬ ‫شــکل جدیــد بازاریابــی جمعــی بهــره منــد شــدند‪ ،‬بدیــن‬ ‫(‪ ) ۱۸۷۲‬انجمــن بیــن المللــی پوســتر بیلبــورد هــای آمریکای‬ ‫ترتیــب ‪ ،‬تبلیغــات بیرونــی تــن بــه یــک نــوآوری بــزرگ و‬ ‫شــمالی ( ‪ ) IBPANA‬تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫مهــم داد ‪ ،‬تبلیغــات جدیــد بیلبــورد هــا را بــرای مــا ‪ ،‬آنچنانکه‬ ‫انجمــن هنــوز تــا بــه امــروز فعــال اســت امــا نــام آن کوتــاه‬ ‫امــروزه آن را مــی شناســیم ‪ ،‬بــه ارمغــان آورد‪.‬‬ ‫شــد و بــه انجمــن تبلیغــات بیرونــی آمریــکا (‪ )OAAA‬تغییــر‬ ‫تاریــخ نخســتین اســتفاده ســیرک هــا از بیلبــورد هــا بــه ســال‬ ‫یافــت‪ .‬انجمــن مــی بایســت خــود را بــا همــه تغییــرات بــه‬ ‫بیلبــورد هــا از شــرکت هــای تبلیغــات بیرونــی‬ ‫‪7‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫وجــود آمــده در صنعــت وفــق مــی داد و البتــه هــم اکنــون‬ ‫و پیشــرفته و تحــول یافتــه اســت‪ .‬نــوآوری جــاری در صنعــت‬ ‫عــاوه بــر بیلبــورد هــای ســنتی ‪ ،‬بســیاری دیگــر از انــواع‬ ‫تبلیغــات بیرونــی شــاهد رشــد و افزایــش در انــدازه بیلبــورد‬ ‫رســانه هــا و تابلوهــای تبلیغــات بیرونــی را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫هــا ‪ ،‬تغییــرات در مــوارد بــه کار رفتــه ‪ ،‬و نیــز بــه ســازی و‬ ‫ارتقــاءی تکنولــوژی از جملــه بخــش هــای پیشــرفته مکانیکــی‬ ‫اهمیت رشد و پیشرفت‬ ‫و بیلبــورد هــای دیجیتــال ‪ ،‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫دهــه ‪ ، ۱۹۹۰‬دوره فــوق العــاده ای بــرای بازاریابــی بیلبــوردی‬ ‫بــود و رشــد انفجــاری ای کــه بــه دنبــال داشــت اصـ ً‬ ‫ا تصادفی‬ ‫صنعت تبلیغات بیرونی‬ ‫و یــا بــه صــورت حبــاب نبــود‪ .‬ایــن محبوبیــت اتومبیــل هــا‬ ‫پیشــرفت هــا در ســایر صنایــع نیــز نقــش کلیــدی در رشــد‬ ‫بــود کــه در رشــد صنعــت تبلیغــات بیرونــی واقعـاً موثــر بــود‪.‬‬ ‫و توســعه صنعــت تبلیغــات بیرونــی داشــته انــد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫در حقیقــت ‪ ،‬تــوان خریــد جمعــی مــدل ‪ T‬هنــری فــورد‬ ‫‪ ،‬صنعــت نورپــردازی از زمــان عرضــه بیلبــورد هــای اصلــی‬ ‫بــود کــه وســیله نقلیــه خصوصــی را بــرای عــده زیــادی بــه‬ ‫انبــوه تولیــد شــده راه درازی پیمــوده اســت‪ .‬بــه کمــک ایــن‬ ‫ارمغــان آورد و در نتیجــه مخاطــب جدیــد متحرکــی بــرای‬ ‫صنعــت ‪ ،‬بیلبــورد هــا در شــب قابــل رویــت و بــه مراتــب‬ ‫صنعــت بیلبــورد بــه وجــود آورد کــه مــی توانســت روانــه بــازار‬ ‫جــذاب تــر و اثربخــش تــر شــدند‪ .‬چــراغ هــای خورشــیدی و‬ ‫شــود‪ .‬همچــون صنعــت اتومبیــل ســازی کــه از زمــان عرضــه‬ ‫صفحــات ‪ LED‬بیرونــی نیــز روشــنایی بیلبــورد هــا را مقــرون‬ ‫مــدل ‪ T‬فــورد تغییــر و رشــد قابــل توجهــی یافــت ‪ ،‬تبلیغــات‬ ‫بــه صرفــه تــر ســاختند‪.‬‬ ‫بیرونــی نیــز بــه طــور مــداوم بــرای بــرآورد‪.‬‬ ‫بیلبورد های بیرونی امروزی‬ ‫رشد بیلبورد ها‬ ‫آزمــون واقعــی از یــک محصــول جدیــد از ایــن قــرار خواهــد‬ ‫نیازهــای یــک بــازار در حــال رشــد و پیوســته کنتــرل شــده‬ ‫بــود کــه چگونــه آن محصــول مــی توانــد پــس از معرفــی‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪8‬‬
‫و عرضــه اولیــه در بــازار پایــدار و پابرجــا بمانــد‪ .‬برخــی از‬ ‫انعطــاف پذیــر هســتند‪ ،‬مــی تواننــد علیرغــم نــوآوری ســریع‬ ‫انــواع مهــم و در خــور توجــه تبلیغــات وارد دنیــای تبلیغــات‬ ‫در راهبردهــای کمپیــن بازاریابــی و ظهــور تکنولــوژی هــا‪،‬‬ ‫شــده انــد و بازارهــای جدیــد و یکپارچــه ای ‪ ،‬بــدون عرضــه‬ ‫همچنــان پایــدار باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫بیلبــورد هــای بیرونــی ســنتی از رده خــارج شــده ‪ ،‬بــه وجــود‬ ‫صــرف ایــن واقعیــت کــه چنیــن نــوآوری ســریعی در صنعــت‬ ‫آورده انــد‪.‬‬ ‫تبلیغــات بیرونــی وجــود دارد ‪ ،‬اثبــات مــی کنــد کــه ایــن‬ ‫ایــن یــک نشــانه واقعــی اســت کــه بیلبــورد هــای بیرونــی‬ ‫صنعــت بــه خوبــی پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫ســنتی بــرای همیشــه ماندنــی انــد‪.‬‬ ‫همــه ســاله تعــداد فزاینــده ای از شــرکت هــای تبلیغــات‬ ‫علیرغــم ظهــور تبلیغــات اینترنتــی ‪ ،‬رادیویــی و تلویزیونــی‬ ‫بیرونــی تأســیس مــی شــوند‪ .‬ایــن رشــد پایــدار و پیگیــر‬ ‫صنعــت تبلیغــات بیرونــی قــوی تــر از قبــل باقــی مــی ماننــد‬ ‫موجــب تقویــت و بهبــود رقابــت در داخــل صنعــت و در عیــن‬ ‫نقــش بیلبــورد هــای امــروزی‪ ،‬بــه طــور کلــی همچــون‬ ‫حــال زمینــه ســاز نــوآوری هایــی مــی شــود کــه همچنــان‬ ‫صنعــت تبلیغــات بیرونــی کــه گواهــی هســتند بــر ایــن‬ ‫صنعــت تبلیغــات بیرونــی را بــرای کاربرانــش بــه اوج اعتبــار و‬ ‫مــورد کــه چقــدر راه حــل هــای بازاریابــی ســاده ‪ ،‬محکــم و‬ ‫اثربخشــی مــی رســاند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫قسمت آخر‬ ‫بازاریابی عصبی چیست ؟‬ ‫مترجم علی دیبایی‬ ‫‪ 3-3‬مذاکره‬ ‫همچنیــن مذاکــرات درون ســازمانی یــک مشــارکت‬ ‫مذاکــرات بــا تبــادل چنیــن مفهــوم مرکــزی در بــازار‬ ‫کننــده کلیــدی بــرای عملکــرد کارامــد بــازار هــا‬ ‫یابــی از اهمیــت حیاتــی برخوردارنــد ‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اغلــب‬ ‫مــی باشــد خــواه آنهــا بــرای ائتــاف هــای راهبــردی‪،‬‬ ‫مصــرف کننــدگان در موسســاتی هســتند کــه در آنجــا‬ ‫همــکاری هــای کوتــاه مــدت یــا حتــی مذاکمــرات تولیــد‬ ‫آنهــا بایســتی در مــورد قیمــت هــا یــا دیگــر مزیــت هــا با‬ ‫کننــده – تامیــن کننــده باشــند یــا خیــر ‪.‬‬ ‫عامــان بازاریابــی بویــژه بــرای آیتــم هــای بلیــط بــزرگ‬ ‫تئــوری بــازی در واقــع عالقــه قابــل مالحظــه بــه تحقیــق‬ ‫نظیــر ماشــین هــا ‪ ،‬خانــه هــا و مــوارد مشــابه مذاکــره‬ ‫اقتصــاد و بازاریابــی را در زکانــی ثابــت کــرده بــود‬ ‫نماینــد ‪ .‬هــر چنــد مذاکــره یــک تجربــه ناخوشــایند‬ ‫کــه تعامــات در موقعیــت هایــی را بررســی مــی کــرد‬ ‫بــرای مصــرف کننــدگان مــی باشــد ‪ ،‬بنابرایــن بعضــی‬ ‫کــه در انجــا نتایــج متفاوتــی وجــود دارنــد کــه بــرای‬ ‫ســازمانها از طریــق بیــان صریــح عــدم مذاکــره خودشــان‬ ‫شــرکنندگان شــناخته شــده مــی باشــند‪ .‬همچنیــن‬ ‫را متمایــز مــی ســازند‪.‬‬ ‫مــدل هــای تئوریــک بــازی ثابــت کــرده انــد کــه‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪10‬‬
‫در زمینــه تکامــل تحقیــق اقتصــاد عصبــی ســودمند‬ ‫تحقیــق تصویــر بــرداری عصبــی در مقایســه از قبــل‬ ‫مــی باشــند‪ .‬تحقیــق اقتصــاد عصبــی در بــازی هــا‬ ‫بــرای بررســی رفتــار مذاکــره شــروع شــده بــود ‪ .‬بــه‬ ‫مــی توانــد بینــش قابــل توجهــی را در مــورد فعالیــت‬ ‫طــور خــاص‪ ،‬ســند نشــان مــی دهــد کــه احســاس و‬ ‫حیانــی در تصمیــم گیــری ارایــه نمایــد ‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬آنهــا‬ ‫همچنیــن شــناخت منطقــی یــک نــوع تاثیــر مهــم بــر‬ ‫تمایــل دارنــد تــا بــر رفتــار رقابتــی ‪ /‬همــکاری تمرکــز‬ ‫رفتــار مذاکــره بویــژه در زمانــی مــی باشــد کــه ارایــه هــا‬ ‫کننــد بجــای ایــن کــه بــر فرآینــد مذاکــره متمرکــز‬ ‫ناعادالنــه در نظــر گرفتــه مــی شــوند‪ .‬تحقیــق نظیــر ایــن‬ ‫شــونمد کــه ممکــن اســت بــه رفتــار منجــر گــردد ‪.‬‬ ‫موضــوع در محتــوی بازاریابــی محتمــل اســت تــا بــه‬ ‫متاســفانه ‪ ،‬اخیــر مطالــب بازریابــی یــک نــوع بینــش‬ ‫کمــک در فهمیــدن ایــن موضــوع نظــر داشــته باشــد کــه‬ ‫کمــی را درون فرآینــد اساســی فراهــم مــی کنــد کــه‬ ‫چــه زمانــی و چگونــه مصــرف کننــدگان ( و همچنیــن‬ ‫در ورای رفتــار مذاکــره کــردن واقــع مــی گــردد و‬ ‫عوامــل ســازمانی ) محتمــل هســتند تــا اجــازه دهنــده‬ ‫چگونــه دیگــران انــواع راهبــرد هــای مذاکــره را ارزیابــی‬ ‫احساســات اشــان بــر عقالنیــت اشــان در مذاکــره بــر ســر‬ ‫می نمایند‪.‬‬ ‫قیمــت هــا یــا دیگــر معامــات برتــری جویــد‪ .‬در نهایــت‬ ‫‪11‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫ایــن موضــوع ممکــن اســت بــه مصــرف کننــدگان بــرای‬ ‫معاملــه بهتــر کمــک نمایــد و آن زمــان هایــی را کاهــش‬ ‫دهــد کــه مــا بــا پشــیمانی بــرای خریــد بــر مــی گردیــم‬ ‫‪ .‬تحقیــق دیگــر ( ‪ )fMRI‬نشــان داده بــود کــه آنهایــی‬ ‫کــه در یــک مبادلــه همــکاری مــی کننــد ‪ ،‬محتمــل‬ ‫تــر هســتند تــا فعالیــت را در مناطــق مرتبــط بــا درک‬ ‫امــان از تمایــات دیگــران نشــان دهنــد‪ .‬توســعه چنیــن‬ ‫تحقیقــی بــا اســتفاده از روش هــای چنــد نمایــی ممکــن‬ ‫اســت بیشــتر توانایــی امــان را بــرای درک دقیــق ایــن‬ ‫موضــوع ارتقــاء مــی بخشــد کــه چــرا مــردم حتــی در‬ ‫شــرایطی کــه در آنجــا ایــن موضــوع بهینــه مــی باشــد‪،‬‬ ‫همــکاری مــی کننــد یــا همــکاری نمــی کننــد ‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬چــه موقعیــت هایــی مــا را وامــی دارنــد تــا دیگــر‬ ‫مزیــت هــای مــردم را نادیــده بگیریــم و صرفــا بــر‬ ‫کارخودمــان یــا برعکــس تمرکــز نماییــم؟ کشــف فعالیــت‬ ‫مغــزی تشــخیص دهنــده در هــردو مفهــوم موقتــی و‬ ‫فضایــی ممکــن اســت در اینجــا باعــث شــناخت گردنــد‬ ‫‪ .‬عــاوه برایــن ‪ ،‬چــه حــوزه هــا یــا چــه نــوع فعالیــت‬ ‫قشــری مغــزی بــا تاکتیــک هــای مذاکــره ریســکی یــا‬ ‫بازاریابــی محــدود نشــده بــود امــا همچنیــن از اصولــی‬ ‫تاکتیــک هــای مذاکــره بــا هــدف آســیب رســانی عمــدی‬ ‫شــبیه ارتباطــات‪ ،‬جامعــه شــناختی‪ ،‬علــم سیاســت و‬ ‫طــرف دیگــر مرتبــط مــی باشــند؟ بررســی فعالیــت‬ ‫حداقــل نــه از روانشناســی نشــات مــی گیــرد‪ .‬واضــح‬ ‫نورونــی اساســی نظیــر رفتــار هــای بهینــه فرعــی ممکــن‬ ‫تریــن مــورد در ایــن حــوزه هــا در واقــع تاثیــر تبلیــغ‬ ‫اســت بــه مــا اجــازه دهنــد تــا احتمــال اشــان را کاهــش‬ ‫بــوده اســت ‪ .‬اخالقیــات در بــازار یابــی بــه تنهایــی بــه‬ ‫دهیــم و نتایــج ســودمند بــرای مذاکــره را بــه طــور‬ ‫تاثیــر پیــام هــای تبلیغاتــی در جامعــه مرتبــط نمی باشــد‬ ‫دوجانبــه افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .‬محققــان دیگــر در مــورد تاثیــر جهانــی ســازی بــازار‬ ‫هــا نظیــر تجــارت عادالنــه و تولیــد اخالقــی نگــران بــوده‬ ‫‪ 4-3‬بازاریابی و جامعه ‪ :‬اخالقیات‬ ‫انــد ‪ .‬همچنیــن تحقیــق بــرای بررســی ایــده ای شــروع‬ ‫دهــه گذشــته شــاهد انفجــاری از عالقــه بــه تاثیــر انــواع‬ ‫شــده بــود کــه مصــرف کننــدگان ممکــن اســت بواســطه‬ ‫فعالیــت هــای بازاریابــی در جامعــه بــا تمرکــز ویــژه بــر‬ ‫هجــوم ثابــت بازاریابــی بــا مصــرف زیــاد و اعتیادبــه خرید‬ ‫موضوعــات اخالقــی بــوده اســت ‪ .‬ایــن عالقــه بــه تحقیــق‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪12‬‬
‫قبلــی توضیــح داده شــده بــود ‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــه طــور دقیــق‬ ‫کشــف مــی کننــد کــه چــه اجزایــی از تبلیــغ بــرای‬ ‫آگاهــی ‪ ،‬گرایــش هــا و ارزیابــی هــای محصــوالت حیاتی‬ ‫میباشــند و آیــا ایــن مــوارد بــرای گروهــای مختلــف فــرق‬ ‫دارنــد و بایســتی اعتمــاد شــرکت هــا بــه ابــزار صریــح‬ ‫پوشــش عمــده ‪ ،‬تاکتیــک هــای شــوک یــا تصویرســازی‬ ‫جنســی کاهــش یابنــد ‪ .‬کاربــرد علــم اعصــاب شــناختی‬ ‫در بــازار یابــی ممکــن اســت مبنایــی را بــرای درک ایــن‬ ‫موضــوع شــکل مــی دهــد کــه چگونــه موجــودات بشــر‬ ‫مــی تواننــد اطالعاتــی نظیــر عالیــم تجــاری را در زندگــی‬ ‫روزانــه خلــق نمــوده ‪ ،‬ذخیــره کــرده و بازگــو نماینــد‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن ‪ ،‬ایــن امــکان وجــود دارد تــا کشــف نمــود‬ ‫کــه آیــا جنبــه هــای معیــن تبلیغــات و فعالیــت هــای‬ ‫بــازار یابــی یــک ســری تاثیــرات منفــی نظیــر مصــرف‬ ‫زیــاد را بــه راه مــی اندازنــد ‪ .‬نتایــج قابــل مالحظــه‬ ‫اســتفاده اجتماعــی بــا کشــف ایــن موضــوع فراهــم‬ ‫مــی گردنــد کــه چــرا افــراد معیــن بــه کاربــران اجبــاری‬ ‫اعتبــار تبدیــل مــی شــوند ‪ -‬آیــا در انجــا مــکان ای‬ ‫متفــاوت و یــا دفعــات فعالیــت مغــزی در زمانــی وجــود‬ ‫موجــود در یــک نتیجــه ممکــن آســیب ببیننــد ‪ .‬بخــش‬ ‫دارنــد کــه خریــد صــورت مــی گیــرد یــا پیــام بازاریابــی‬ ‫زیــادی از تحقیــق در بررســی فــروش هــا ‪ ،‬یــک ســری‬ ‫بیــن کســانی دیــده مــی شــود کــه خریــداران افراطــی‬ ‫فعالیــت فــروش غیــر اخالقــی و نتایــج منفــی چنیــن‬ ‫اجبــاری هســتند و کســانی کــه ســطوح مناســب تــر‬ ‫تاکتیــک هایــی را کشــف کــرده بــود ‪.‬‬ ‫هزینــه را حفــظ مــی کننــد ؟ در نهایــت ‪ ،‬آیــا در عرصــه‬ ‫احتمــاال تصویــر بــرداری عصبــی در اخالقیــات بازاریابــی‬ ‫فــروش مــا مــی توانیم بیــن فعالیت مغــزی فروشــندگانی‬ ‫در چندیــن روش ســهم دارد کــه در انجــا فضــا بــرای‬ ‫تمایــز قابــل شــویم کــه اصــول بــی نهایــت اخالقــی را‬ ‫کشــف وجــود دارد امــا بســیار کــم مــی باشــد ‪ .‬بیــش از‬ ‫بــرای تعامــات اشــان اعمــال مــی کننــد و کســانی کــه‬ ‫هــر کار دیگــری ‪ ،‬تحقیــق بــر طبــق اثربخشــی تبلیــغ کــه‬ ‫اقــدام اخالقــی کمتــر را بــکار خواهنــد گرفــت ؟ آیــا افــراد‬ ‫تــا حــد زیــادی ســبب بهــت زیــاد در حلقــه هــای علمــی‬ ‫کمتــر اخالقــی محتمــل تــر هســتند تــا در بازدهــی هــای‬ ‫عصبــی شــده بــود ‪ -‬مــی توانــد بیشــتر از یافتــن محــض‬ ‫کوتــاه مــدت بــرای خودشــان تثبیــت شــوند ؟ تحقیــق‬ ‫دکمــه خریــد در مغــز ســهم داشــته باشــد کــه در مطالــب‬ ‫‪13‬‬ ‫اقتصــاد عصبــی بــه بررســی نــوع پرســتی پرداختــه‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫بــود و نشــان مــی دهــد کــه همــکاری بــا فعــال ســازی‬ ‫بایســتی مــا را مجــاز ســازد تــا تاثیــر‬ ‫حــوزه هــای پــاداش مرتبــط مــی گــردد‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬آیــا‬ ‫تکنیــک هــای بازاریابــی را بســیار واضــح‬ ‫ایــن حــوزه هــای یکســان در زمانــی فعــال مــی شــوند‬ ‫تــر درک کنیــم و همچنیــن در مــورد‬ ‫کــه فروشــندگان غیــر اخالقــی یــک اقــدام غیــر اخالقــی‬ ‫مشــکالت کلیــدی مربــوط بــه روابــط‬ ‫را انجــام مــی دهنــد ؟ بررســی هــای بــر طبــق چنیــن‬ ‫تجــاری بــه بینــش هایــی دســت یابیــم‪،‬‬ ‫مشــکالتی در واقــع مــی توانســت در درون بازاریابــی‬ ‫پاســخ هایــی کــه از قبــل اغفــال کننــده‬ ‫عصبــی در زمــره بســیار اجبــار کننــده باشــد‪.‬‬ ‫باقــی مانــده بــود ‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن موضــوع ایــن گونــه بیــان‬ ‫‪ - 4‬نتیجه گیری های نهایی‬ ‫شــده بــود کــه بایســتی بــر ایــن نکتــه‬ ‫در حالــی کــه اخیــرا بازاریابــی عصبــی تنهــا بخاطــر‬ ‫تاکیــد گــردد کــه خــود تحقیــق تصویــر‬ ‫نگرانــی دانشــمندان عصبــی شــروع شــده بــود‪ ،‬ایــن‬ ‫بــرداری عصبــی بــر حســب فنــاوری و‬ ‫مقالــه نشــان داده بــود کــه تکنیــک هــای علمــی عصبــی‬ ‫همچنیــن بینــش هــای دقیــق در مــورد‬ ‫بــه صــورت موقتــی اســتفاده شــده انــد تــا مشــکالت‬ ‫ایــن کــه چــه فعالیــت و فرآینــد هایــی‬ ‫بازاریابــی در مفهــوم دانشــگاهی بــرای چندیــن ســال را‬ ‫در انــواع حــوزه هــا مغــز بــه طــور واقعــی‬ ‫بررســی کننــد ‪.‬‬ ‫مفهــوم مــی باشــند ‪ ،‬بــه طــور دایمــی در‬ ‫عــاوه برایــن ‪ ،‬عالقــه اخیــر در مــورد علــم اقتصــاد‬ ‫حــال نمــو مــی باشــد ‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬مــا‬ ‫عصبــی نشــان داده بــود تــا هــم پوشــانی قابــل مالحظــه‬ ‫در زمــان رشــد فنــاوری قــادر هســتیم تــا‬ ‫ای بــا حــوزه تحقیــق بازاریابــی دارنــد ‪ .‬مــا تــاش کــرده‬ ‫فرکانــس‪ ،‬مشــخصه هــای شــقیقه ای و ســه بعــدی مغــز‬ ‫ایــم تــا در اینجــا نشــان دهیــم کــه درک علــم عصبــی‬ ‫را بــه طــور دقیــق تــر و در شــیوه ای تکمیلــی انــدازه‬ ‫عمومــی بازاریابــی بــه صــورت یــک مــورد غیــر اخالقــی‪،‬‬ ‫گیــری کنیــم و ایــن کار بــه طــور بالقــوه بــه بینــش‬ ‫اساســا دارای نقــص و بــه طــور بالقــوه مضــر نبایســتی بــه‬ ‫جدیــد درون آنچیــزی منجــر مــی گــردد کــه از قبــل بــه‬ ‫طــور اشــتباه بــرای تحقیــق بازاریابــی دانشــمندانه بــکار‬ ‫عنــوان کارهــای مغــزی و حــوزه هــای فعالیــت آن بــه‬ ‫گرفتــه شــود ‪ .‬در عــوض مــا هیــچ دلیلــی را نمــی بینیــم‬ ‫خوبــی پذیرفتــه شــده انــد ‪ .‬حــوزه ای نظیــر بــازار یابــی‬ ‫کــه چــرا تحقیــق بازریابــی نبایســتی قــادر گــردد تــا از‬ ‫عصبــی بــر آنچیــزی مــی افزایــد کــه مــی توانســتیم الیــه‬ ‫تصویــر بــرداری عصبــی ســود ببــرد ‪ .‬در واقــع ‪ ،‬حــوزه‬ ‫تئــوری در راس انــدازه گیــری فعالیــت قشــری واقعــی‬ ‫بازاریابــی عصبــی بایســتی هماننــد عرصــه قانونــی و مهــم‬ ‫بنامیــم ‪ .‬ایــن نکتــه نبایســتی فرامــوش گــردد کــه ایــن‬ ‫بــرای تحقیــق آینــده در نظــر گرفتــه شــود کــه بــه مــا‬ ‫الیــه تئــوری در اصــل ذهنــی مــی باشــد و بــه طــور‬ ‫اجــازه حواهــد داد تــا بــه طــور کامــل رفتــار انســانی را در‬ ‫مســتقیم نمــی توانــد رابطــه فرضــی بیــن ســاختار هــای‬ ‫محتویــی بــی نهایــت مهــم درک کنیــم ‪ .‬اعمــال تصویــر‬ ‫بازاریابــی را ثابــت کننــد ‪ .‬معهــذا ‪ ،‬هــر چــه ســنجش و‬ ‫بــرداری عصبــی بــرای مشــکالت تحقیــق بازاریابــی‬ ‫مشــاهده عینــی بهتــر و بیشــتر باشــند ‪ ،‬بــه مــا اجــازه‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪14‬‬
‫مــی دهــد تــا بــه درک انچیــزی نزدیــک تــر شــویم کــه‬ ‫توجــه بیشــتر را بــه ســمت موضوعــات بازاریابــی عصبــی‬ ‫بــه طــور واقعــی در پاســخ بــه محــرک هــای بازاریابــی و‬ ‫درون هــر دو گــروه تحقیــق تصویــر بــرداری عصبــی و‬ ‫در موقعیــت هــای بازاریابــی اتفــاق مــی افتــد ‪.‬‬ ‫بازاریابــی و همچنیــن توســعه گســتره بحــث و بحــث در‬ ‫هــدف مقالــه حاضــر ایــن بــود تــا چشــم انــدازی را در‬ ‫مــورد بازازیابــی عصبــی و دیگــر کاربــرد هــای تصویــر‬ ‫مــورد بازاریابــی عصبــی فراهــم نمایــد کــه بــه کاربــرد‬ ‫بــرداری عصبــی را تهییــج نماییــم ‪ .‬هــر دو رشــته دارای‬ ‫هــای تجــاری مرتبــط نیســتند امــا بــه افزایــش درک‬ ‫پتانســیل بســیار زیــادی بــرای یادگرفتــن از چشــم انــداز‬ ‫بیشــتر حــوزه بحرانــی جامعــه انســانی معاصــر مربــوط‬ ‫همدیگــر مــی باشــند و تحقیــق بازاریابــی پژوهشــگرانه‬ ‫مــی گردنــد ‪ .‬در حالــی کــه مــا نگرانــی در میــان‬ ‫کــه بــا روحیــه همکارانــه و بــدون قضــاوت انجــام گرفتــه‬ ‫دانشــمندان عصبــی مرتبــط بــا کاربــرد نامناســب تکنیــک‬ ‫انــد ‪ ،‬محتمــل اســت تــا بینــش بیشــتر را بــه مــا‬ ‫هایشــان را درک مــی کنیــم ‪ ،‬در نظــر داریــم تــا نشــان‬ ‫بدهــد کــه چگونــه انســان هــا در طــول آنچیــزی رفتــار‬ ‫دهیــم کــه خــود بازاریابــی عصبــی مــی توانــد یــک حــوزه‬ ‫مــی کننــد کــه بخــش زیــادی از زندگــی هــای مــدرن‬ ‫معتبــر بررســی و منبــع غنــی مشــکالت مــی باشــد کــه‬ ‫امــان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫قــرار اســت بــا اســتفاده از بینــش ناشــی از تصویــر‬ ‫بــرداری عصبــی بررســی گردنــد ‪ .‬مــا امیــدوار بودیــم تــا‬ ‫‪15‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫آیا‬ ‫اصوالً‬ ‫تبلیغات‬ ‫می‌تواند‬ ‫باشد ؟‬ ‫قسمت اول‬ ‫اخالقی‬ ‫پروفسور باقر ساروخانی‬ ‫موضــوع تبلیغــات بحــث بســیار مهمــی اســت‪ .‬ســؤال‬ ‫کــه در ذات هــر انســانی تبلیغــات وجــود دارد‪ .‬انســان‬ ‫ایــن اســت کــه آیــا اصــوالً تبلیغــات می‌توانــد اخالقــی‬ ‫هــر کاالیــی را کــه دارد یــا مــادی یــا معنــوی یــا‬ ‫باشــد یــا خیــر؟ و اینکــه اصـ ً‬ ‫ا چقــدر می‌توانــد اخالقی‬ ‫اندیشــه‌یا ایدئولــوژی خواه‌ناخــواه می‌خواهــد تبلیــغ‬ ‫باشــد؟ و چگونــه می‌تــوان تبلیغــات را اخالقــی کــرد؟‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن در ذات هــر آدمــی اســت کــه دیگــران را‬ ‫شــریک اندیش ـه‌ خــود کنــد‪.‬‬ ‫ماهیت تبلیغات اخالقی‬ ‫از همیــن منظــر هــم می‌تــوان گفــت‪ :‬تبلیغــات‬ ‫ماهیــت تبلیغــات ذاتــی اســت یعنــی عرضــی نیســت‬ ‫تاریخــی اســت‪ ،‬یعنــی این‌طــور نیســت کــه در هــزارة‬ ‫کــه یک‌دفعــه بــه وجــود آمــده باشــد‪ ،‬بــه ایــن مفهــوم‬ ‫ســوم موضــوع تبلیغــات مطرح‌شــده باشــد‪ ،‬بلکــه از‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪16‬‬
‫بعد های تبلیغات اخالقی‬ ‫آغــاز خلقــت بشــر تبلیغــات وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر جهانــی اســت یعنــی مخصــوص ایــران‬ ‫پس تبلیغات دارای سه بعد است‪:‬‬ ‫یــا کشــورهای صنعتــی نیســت‪ ،‬بلکــه همــه جــای عالــم‬ ‫‪ -۱‬ذاتی‬ ‫تبلیغــات وجــود دارد‪ ،‬شــاید حتــی در جنگل‌هــای‬ ‫‪ -۲‬تاریخی‬ ‫آمــازون هــم اگــر مــا برویــم بــاز کســی کــه ماهــی از‬ ‫‪ -۳‬جهانی بودن‬ ‫دریــا گرفتــه بخواهــد آن را بفروشــد یــا مبادلــه کنــد‬ ‫امــا تبلیغــات ویژگی‌هایــی دارد کــه شــامل ‪ ۴‬ویژگــی‬ ‫بــاز بــرای آن تبلیــغ می‌کنــد‪.‬‬ ‫اساســی اســت‪.‬‬ ‫اولین اینکه تبلیغات اخالقی درون‌پوستی است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫یعنــی می‌خواهــد داخــل ذهــن آدم‌هــا بــرود و‬ ‫ایــن شــوینده را نخــر‪ ،‬لباس‌هــای مــا را‬ ‫نمی‌خواهــد بیــرون باشــد‪ .‬مــا نمی‌توانیــم به‌اجبــار‬ ‫خــراب کــرد مــا میلیاردهــا تومــان هزینــه‬ ‫کســی را مجبــور بــه انجــام کاری کنیــم امــا در تبلیغات‬ ‫کردیــم ولــی یــک پیــرزن ســاده آن را از‬ ‫هــدف ایــن اســت کــه ذهــن را بــاز کنیــم و بــه درون‬ ‫بیــن بــرد‪.‬‬ ‫ذهــن برویــم بنابرایــن درون‌پوســتی اســت و هــدف آن‬ ‫مغــز و ســپس قلــب آدمــی اســت‪.‬‬ ‫پیــرزن ســاده‪ ،‬چــه نقــش و اهــرم هایــی‬ ‫بنابرایــن ابتــدا وارد مغــز آدم می‌شــود و بعــد عینیــت‬ ‫داشــته اســت ؟‬ ‫بــه خــود می‌گیــرد‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫ا اگــر کاالی مــن را به‌خوبــی‬ ‫اولیــن اهــرم بی‌طرفــی بــوده و ســودی‬ ‫بــه تــو نشــان‌دهــد‪ .‬کاالی مــن ایــن فایده‌هــا را دارد‪-‬‬ ‫نداشــته‬ ‫ارزان‪ -‬زیبــا و درعیـن‌ حــال در همــه دنیــا مطرح اســت‬ ‫اهــرم دوم اینکــه‪ ،‬مــن مصــرف و تجربــه‬ ‫و همــه از آن اســتفاده می‌کنــد و اگــر تــو نخــری‪،‬‬ ‫کــرده ام‬ ‫عقب‌مانــده‌ای و خریــدن آن عقالنــی اســت و بــرای تــو‬ ‫اهــرم ســوم ایــن اســت کــه‪ ،‬مســتند‬ ‫صــرف می‌کنــد‪.‬‬ ‫می‌گویــد نه‌تنهــا مــن مصــرف کــردم‬ ‫ایــن مضــرات را داشــته بلکــه بــرای ســایر‬ ‫نقل قول از هابرماس و بحث عقل و منطق‬ ‫آشــنایان و خانــواده هــم‪ ،‬ایــن مضــرات را‬ ‫در اینجــا عقــل و منطــق آدم‌هــا را تحــت تأثیــر قــرار‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫می‌دهــد‪ .‬اینجاســت کــه هابرمــاس می‌گویــد عقالنیــت‬ ‫اهــرم چهــارم ایــن اســت کــه‪ ،‬مــن ایــن‬ ‫ابــزاری اســت‪ ،‬یعنــی شــاخص‌های مســتندی مــی‬ ‫حــرف را بــا لحــن دلســوزانه بــه خــودت‬ ‫تــوان آورد کــه ایــن کاال را بخریــد یــا بــه ایــن شــخص‬ ‫می‌گویــم‪.‬‬ ‫رأی دهیــد یــا ایــن ایدئولــوژی را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫امــا بازهــم عقالنیــت چنــدان هــدف غایــی نیســت‪.‬‬ ‫تبلیغــات درون پوســتی و نقــل قولــی دیگــر از‬ ‫اســت و بخریــد امــا اگــر در ایــن میــان شــخص دیگــری‬ ‫بنابرایــن می‌بینیــم کــه تبلیغاتــی بایــد درون‌پوســتی‬ ‫بیایــد و حرف‌هــای مــن را نفــی کنــد‪ ،‬اندیشــه مــن‬ ‫باشــد وقتــی فقــط مبتنــی بــر عقــل اســت‪ .‬هابرمــاس‬ ‫تغییــر می‌کنــد‪.‬‬ ‫می‌گویــد اینجــا دیگــر عقالنیــت فقــط بــرای ســود‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ا مــا کســی را مجــاب کنیــم کــه ایــن کاال خــوب‬ ‫هابرمــاس‬ ‫نیســت و ابــزاری نیســت کــه بــرای منافــق باشــد‪،‬‬ ‫میلیاردها هزینه و عدم نتیجه‬ ‫ایــن معناســت کــه اوج تبلیــغ را تعییــن می‌کنــد‪.‬‬ ‫گاهــی بــرای کار کوچــک میلیاردهــا تومــان تبلیغــات‬ ‫معناســنجی بــه کاال یــا انســان یــا اندیشــه‌ای کــه‬ ‫شــده اســت مثـ ً‬ ‫ا یــک شــوینده در یــک فروشــگاه کــه‬ ‫می‌خواهــم تبلیــغ کنــم‪ .‬اینجاســت کــه تبلیــغ بــه اوج‬ ‫یــک خانــم جــوان قصــد خریــد آن را داشــته باشــد و از‬ ‫خــود برســد و فــرد حتــی بــرای ایــن اندیشــه جــان‬ ‫طرفــی یــک خانــم مســن در آن فروشــگاه بــه او بگویــد‬ ‫خــود را نیــز فــدا می‌کنــد‪ .‬ایــن معنایــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪18‬‬
‫بنابرایــن حقیقــت تبلیغــات و هــدف غایــی آن انتقــال‬ ‫نیســت‬ ‫معنــا و عقیــده اســت‪ ،‬یعنــی معنایــی شــدن تبلیــغ‬ ‫بــه ایــن مفهــوم کــه شــما از طریــق مغــز وارد قلــب‬ ‫اینجــا معنایــی شــدن اصــل اســت و موضــوع ســود و‬ ‫آدم‌هــا شــدید و داخــل قلــب آن‌هــا نشســتید و جهــان‬ ‫زیــان اص ـ ً‬ ‫ا نیســت‪.‬‬ ‫تــازه‌ای در زندگی‌شــان ایجــاد شــد‪ .‬جهان‌بینــی‬ ‫به‌عنوان‌مثــال یــک پینــه‌دوزی را می‌توانیــم بگوییــم‬ ‫تــازه‌ای در زندگی‌شــان ایجادشــده‪ .‬بنابرایــن کاالی‬ ‫کــه درآمــد زیــادی نــدارد ولــی می‌خواهــد بــه مکــه‬ ‫شــما در قلــه‌ای قرارگرفتــه کــه دیگــران نیســتند‪.‬‬ ‫بــرود و بــه او می‌گوییــم تــو کــه تــوان مالــی نــداری و‬ ‫بنابرایــن همیشــه تبلیــغ درون‌پوســتی بایــد بتوانــد‬ ‫مســتطیع نیســتی‪ ،‬امــا او پاســخ می‌دهــد کــه حاضــر‬ ‫باشــد و از مغــز بــه قلــب انتقــال پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫اســت دوچرخــه و قالـی‌اش را بفروشــد و بــه مکــه بــرود‬ ‫ســومین بحــث مــا ملزومــات‪ :‬تبلیغــات بایــد بتوانــد دو‬ ‫و خانـه‌ی خــدا را ببینــد‪.‬‬ ‫عضــو اصلــی در خــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن معنــای خانـه‌ی خداســت بــرای او کــه می‌خواهــد‬ ‫‪ -۱‬پایداری‬ ‫قبــل از مرگــش خانـه‌ی خــدا را ببینــد اینجــا معنایــی‬ ‫‪ -۲‬شدت و عضو سوم‬ ‫شــدن پدیــده اســت و موضــوع ســود و زیــان اصــ ً‬ ‫ا‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -۳‬عمومیت که طبع این‌ها حادث می‌شود‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫یــک روســتا نشــان می­دادنــد و خانواده‌هــا تحــت تأثیــر‬ ‫پایداری تبلیغات اخالقی‬ ‫رفــاه و آســایش آن‌هــا قــرار‬ ‫یــک تبلیــغ بایــد پایــداری داشــته باشــد اگــر مــن‬ ‫می ‌گر فتنــد‬ ‫االن تبلیــغ کنــم افــراد را تحــت تأثیــر قــرار دهــم و‬ ‫و لــی‬ ‫چنــد دقیقــه دیگــر محــو شــود چــه ســودی دارد؟‬ ‫چــه فایــده‌ای دارد؟ تبلیــغ بایــد پایــدار و مانــدگار در‬ ‫قلــب آدم‌هــا داشــته باشــد و معنابخشــی مانــدگاری‬ ‫و پایــدار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــرایط زیــاد بــر ایــن مانــدگاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکــی از شــرایط پایــداری و مانــدگاری‬ ‫تبلیــغ‪ ،‬رعایــت نظریــه تکملــه اســت کــه‬ ‫مــن در کتــاب نظریه‌هــای ارتباطــات‬ ‫خیلــی مفصــل توضیــح دادم‪.‬‬ ‫ایــن نظریــه می‌گویــد‪ :‬یــک تبلیــغ‬ ‫بایــد بــا ســاختار جامعــه تناســب‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ســازگار بــا زمینــه‌ی‬ ‫اجتماعــی بــا نیــاز جامعــه منطبــق‬ ‫باشــد اگــر نباشــد اصــ ً‬ ‫ا تأثیــر‬ ‫نمی‌کنــد دود می‌شــود و بعــد از‬ ‫چنــد دقیقــه اثــر آن از بیــن مــی‌رود‪.‬‬ ‫مثال از پایداری تبلیغات اخالقی‬ ‫مثالــی می‌زنــم‪ ،‬قبــل از انقــاب هــدف‬ ‫کنتــرل موالیــد بــود ‪.‬وزارت بهداشــت مســئول‬ ‫آقایــی بنــام آقــای دکتــر ســرداری مســئولیت‬ ‫اجــرای ایــن طــرح را داشــت‪ .‬او مســئول کنتــرل‬ ‫موالیــد بــود‪.‬‬ ‫او در ایــن رابطــه مبلغــی تهیــه کرده بــود از خانــواده‌ای‬ ‫بعــد‬ ‫بــا ‪ ۲‬بچــه کــه همــه امکانــات رفاهــی را داشــتند و یــک‬ ‫بــه ایــن‬ ‫خانــواده‌ای بــا ‪ ۱۲‬بچــه کــه همــه ســر یــک نــان دعــوا‬ ‫فکــر‬ ‫می‌کننــد و مشــکالت اقتصــادی دارنــد و ایــن را در‬ ‫کــه اگــر ‪ ۲‬بچــه داشــته باشــد‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫می‌کــرد‬ ‫‪20‬‬
‫تکلیــف‬ ‫زندگــی‬ ‫می‌شــود؟‬ ‫چــه‬ ‫صــورت می‌گیــرد‬ ‫مــن فــردی را تبلیــغ کنــم مثــ ً‬ ‫ا بــرای انتخابــات‬ ‫و اینکــه « یــخ آب بســتن» را چــکار کننــد کــه در‬ ‫مجلــس مثــ ً‬ ‫ا افــراد برونــد رأی بدهنــد و ایــن در‬ ‫کشــاورزی انجــام می‌شــود‪ .‬و اینکــه بچــه هزینــه‌ای‬ ‫نــدارد‪ ،‬چــرا کــه کتــک خانــواده می‌توانــد باشــد و‬ ‫مغــز افــراد خــوب ننشســته و درجایــی کــه قرارگرفتــه‬ ‫اینکــه درنهایــت موقعــی کــه ســاختار جامعه‬ ‫خیلــی شــکننده اســت و افــراد قبــول کردنــد کــه رأی‬ ‫روســتایی انتقــال پیــام کنتــرل موالیــد‬ ‫بدهنــد امــا در قلــب آن‌هــا نرفتــه و فقــط شــخصی کــه‬ ‫ممکــن اســت کوتاه‌مــدت اثرگــذار‬ ‫دچــار بی‌تفاوتــی شــده بــود دچــار اینرشــیا شــده بــود‬ ‫باشــد و بــه نظــر مــن خلســه‬ ‫مــا مجــاب کردیــم کــه بیــا و رأی بدهــد‬ ‫ایجــاد کنــد و جذبــه تولیــد‬ ‫امــا ایــن کافــی نیســت‪ -‬هــدف تبلیــغ و غایــت آن‪،‬‬ ‫کنــد پایــداری نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن نیســت‪.‬‬ ‫چــون بــا ســاختار‬ ‫غایت تبلیغات اخالقی‬ ‫جامعــه تطابــق نــدارد‪.‬‬ ‫غایــت تبلیــغ این اســت کــه از مدریشــن اول دوم ســوم‬ ‫هماهنگی با‬ ‫و چهــارم بگــذرد بــه پوالریزیشــن بــردس‪ .‬یعنــی ایــن‬ ‫ساختار جامعه در‬ ‫کاال برایــش آن‌قــدر مهــم اســت کــه حاضــر هزینــه هــم‬ ‫تبلیغات اخالقی‬ ‫یکنــد‪ ،‬پــول تبلیغــات محلــی فــرد را بدهــد و خــودش‬ ‫بنابرایــن مــا وقتــی‬ ‫هــم ســینه‌چاک کنــد ایــن همــان شــدت اســت‬ ‫می‌خواهیــم تبلیــغ‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تبلیــغ الیه‌هــای مختلفــی دارد‪ ،‬الیــه اول‬ ‫فــرد می‌گویــد باشــد عیبــی نــدارد مث ـ ً‬ ‫ا در انتخابــات‬ ‫کاالیــی را داشــته‬ ‫شــرکت می‌کنــم‪ ،‬الیــه بعــدی حتمــاً‪ -‬الیــه بعــدی‬ ‫باشــیم‪ ،‬بایــد ببینیــم‬ ‫چقــدر بــا ســاختار‬ ‫بســیار خــوب و الیــه‌ی بعــدی ایــن اســت کــه فــرد‬ ‫جامعــه هماهنــگ باشــد‬ ‫ممکــن اســت هزینه‌هایــی را هــم تقبــل کنــد و ایــن‬ ‫و بــا نیــاز جامعــه تطابــق‬ ‫هزینه‌هــا عــاوه بــر مــادی‪ ،‬می‌توانــد اجتماعــی هــم‬ ‫داشــته باشــد و چقــدر مــردم‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کاال را بهــش نیــاز دارنــد و از‬ ‫هزینــه اجتماعــی‪ ،‬گاهــی ممکــن فــردی را یــا کاالیی یا‬ ‫آن اســتقبال می‌کننــد‪.‬‬ ‫اندیش ـه‌ای را تبلیــغ کنیــم کــه دیگــران نمی‌پســندند‬ ‫و تنهــا می‌مانیــم و افــراد می‌گوینــد چــرا ایــن اقــدام‬ ‫شدت تبلیغات اخالقی‬ ‫را می‌کنــی و مــا را نفــی کنــد و در اقلیتــی قرارگرفتــه‬ ‫اما نکته دوم شدت است‪.‬‬ ‫و حاضریــم جامعــه مــا را طــرد کنــد و ایــن هزینــه‬ ‫مــا وقتــی تبلیــغ می‌کنیــم همــه هدفمــان ایــن اســت‬ ‫اجتماعــی تبلیــغ اســت‪ .‬یعنــی حاضریــم جامعــه مــا را‬ ‫کــه اثرگــذار باشــیم و ایــن اثرگــذاری در یــک پلــکان‬ ‫تبعیــد کنــد امــا بــرای شــخصی تبلیــغ کنیــم ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
w w w . a d s c i m a g . c o m In The Name of God DANESH TABLIGHAT Iranian advertising magazine Educational; researching - News Monthly advertising magazine In Persian & English Year14th - No 60 -Feb 2018 Price 30/000 Rls CEO & Publish: Mehrdad Boostanchi Saf sari Vice Ceo: Alireza Alizadeh lelkami Advisor Group: Artistic advisor: khosrow Yahyaee Executive advisor: Mahmood Mokhtariyan Law advisor: Jalal Aldine Arshi Art Director: Shila chinisaz Index On-Line version: Mina Maghari Customer manager & Bilboard ordering: kiyana Ezzati 4 Representatives: Iran: hormozgan: naser ahmadi +76 33666208 March 14th the greatest occasional event of advertising in IRAN 5 Printing & Producing: Printing: Valla News of the Brd iranian advertising Festival in Iran 6 add: floor 4, No 61, between Sarvestan 3&4, Shariati St. P.O. Box: 16765-681 www.adscimag.com info@adscimag.com The History of advertising on bilboards 10 What is ‘neuromarketing’? ISSN: 16 Daneshe Tablighat Printed ISSN: 2009 - 0573 Can advertising inprinciple be ethical? 22 ‫تبلیغات‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ 96 ‫ بهمن‬/ 60 ‫شماره‬ Daneshe Tablighat Online ISSN: 2009 - 0581 Daneshe Tablighat Multimedia ISSN: 2009 - 059X
‫‪23‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬
‫شماره ‪ / 60‬بهمن ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪24‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دانش تبلیغات

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 66

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 66

شماره : ۶۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 65

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 65

شماره : ۶۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 64

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 64

شماره : ۶۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 62

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 61

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!