صفحه قبل

ماهنامه تیتر صبح شماره ۷

صفحه بعد

ماهنامه تیتر صبح شماره 7

ماهنامه تیتر صبح شماره 7

‫‪E‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪A‬‬ ‫تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫قیمت‪ 18000 :‬تومان‬ ‫ايرانيهاباپژو و‬ ‫سيتروئنچهميكنند؟‬ ‫بانكامريكايياعامكرد‪:‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫سال دوم| شماره هفتم‬ ‫‪E‬‬ ‫بي ارزش شدن‬ ‫واممسكنباافزايش‬ ‫قيمتمسكن‬ ‫بهره برداری از طرح توسعه فواد سبا با‬ ‫حضور معاون اول ریسجمهور‬ ‫افزايشظرفيتتوليد‬ ‫فوادسباطرحیتاريخی‬ ‫درجمهوریاسامی‬ ‫تحريمايرانقيمتنفترابهبااي‪90‬دارخواهدرساند‬
‫‪M‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪TITREBAR‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫یلی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫وآخرین اخبار‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ائل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫نبال كنید‬ ‫همین حاا در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید‬
‫‪T‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫تیترصبح‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫رامین بابایی‬ ‫قائم مقام و معاونت بازرگانی‪:‬‬ ‫مستانه کرمی‬ ‫مدیر هنری‪ :‬ایمان رفاقتی‬ ‫ترجمه‪ :‬صدیقه عزتی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬یزدا‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬فرزاد گنج خانلو‬ ‫تحریریه‪ :‬ویدا مراقبتی‪،‬پروا نادری‪ ،‬سمیه‬ ‫کرکوند‪ ،‬وحید یاری‪ ،‬مهدی مهارتی‪،‬نیکا‬ ‫حقیقی‪ ،‬افشین همت زاده‬ ‫سایر همکاران ‪:‬لیا بابایی‪،‬سمیه اریس‬ ‫‪،‬مریم معمار‪،‬زینب زارع‪،‬ساارمحمدی‪،‬‬ ‫محمدحسین قنبرپور‪ ،‬مهدی خلجی‪،‬‬ ‫امیرفوادمحسنی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫پخش وتوزیع گروه رسانه ایی تیتر‬ ‫تلفن‪88269805 :‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ -‬تقاطع‬ ‫شریعتی ‪ ،‬پاک ‪ 1‬واحد ‪(8‬نبش کوچه‬ ‫شیوا )‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫‪S‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫تدبیراقتصادیباتشدیدتحریمها‬ ‫ایرانيهاباپژووسیتروئنچهميكنند؟‬ ‫فوادهرمزگانبهسوددهیرسید‬ ‫صنعتخودروسازي دركمندتحریمها‬ ‫تولیدتختالباضخامت‪۲۵۰‬میلیمترمدیریت‬ ‫مصرفآببههفته صرفهجوییبسندهنشود‬ ‫بی ارزششدنوام مسکنبا افزایش‬ ‫قیمتمسکن‬ ‫خودروسازانهمیشهازحمایتدولتبهرهمند‬ ‫شدهاند‬ ‫بررسی راهکارهایتوسعه استانالبرز‬ ‫اعتمادبهسرمایهداخلیراامتحانكنیم‬ ‫‪Iran Automotive Industry in Trap‬‬ ‫‪of Sanction‬‬ ‫‪worthless of mortgage with rising‬‬ ‫‪housing prices in Iran‬‬ ‫‪What are Iranians doing with‬‬ ‫?‪Peugeot and Citroen‬‬ ‫‪Economic Diplomacy against‬‬ ‫‪Intensiication of Sanctions‬‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫‪titre-sobh.ir‬‬ ‫‪CONTEXT‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تدبیر اقتصادی با‬ ‫تشدید تحریم ها‬ ‫دكتر موسی غنی نژاد‬ ‫این روش‪ ،‬واقعبینانه و کام ًا‬ ‫عملی است‪ ،‬اما موفقیت آن‬ ‫عاوهبر تدابیر کارسازی که‬ ‫اروپاییان باید اتخاذ کنند‪،‬‬ ‫بستگی به شرایط اقتصادی‬ ‫داخل کشور ما نیز دارد؛ بنابراین‬ ‫مسئوان ایرانی برای حفظ برجام‬ ‫و استفاده از منافع اقتصادی‬ ‫و سیاسی آن در دو عرصه باید‬ ‫تاش کنند‪ ،‬یکی دیپلماسی برای‬ ‫وادار کردن اروپاییان و دیگر‬ ‫اعضای توافق هستهای بهمنظور‬ ‫انجام تعهداتشان بهمنظور‬ ‫تأمین منافع اقتصادی ایران و‬ ‫دیگری ایجاد فضای کسبوکار‬ ‫مناسب در داخل کشور بهمنظور‬ ‫فراهم آوردن شرایط ازم برای‬ ‫جذب سرمایهگذاری خارجی‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 7‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪ / 6‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫خــروج پرهیاهــوی دولــت ایااتمتحــده‬ ‫آمریکا از برجام آشکارا هدفی جز تشدید‬ ‫تحریمهای اقتصادی علیه ایران و در تنگنا‬ ‫گذاشــتن آن ندارد‪ .‬موضع دولتهــای اروپایی حفظ‬ ‫برجام و تشــویق ایران به ماندن در آن اســت و برای‬ ‫این منظور تــاش دارند به هر ترتیبی که میتوانند با‬ ‫تحریمهای ثانویه آمریــکا مقابله کرده و حتياامکان‬ ‫آنها را خنثی سازند‪.‬‬ ‫امــا اروپاییان بهخوبــی میدانند که ابــزار کارآمدی‬ ‫برای این کار درخصوص بنگاههــای بزرگ چندملیتی‬ ‫یــا دقیقتر بگوییــم فراملیتی ندارنــد‪ .‬منافع چنین‬ ‫بنگاههایــی قاعدتــ ًا در گرو حفــظ روابط دوســتانه و‬ ‫نزدیــک بــا دولــت ایااتمتحــده آمریــکا بهعنوان‬ ‫بزرگتریــن قــدرت اقتصادی دنیــا و شــاید مهمتر‬ ‫از آن‪ ،‬حاکــم بامنازع روابط مالــی و بانکی بینالمللی‬ ‫اســت‪ .‬از این رو میتــوان گفت وادار کــردن چنین‬ ‫بنگاههایی به همــکاری اقتصادی با ایران به قیمت از‬ ‫دســت رفتن منافع اقتصادیشان در رابطه با آمریکا‪،‬‬ ‫با استفاده از روشهای اداری و سیاسی عم ًا ناممکن‬ ‫اســت‪ .‬با در نظر گرفتن این ماحظه است که رهبران‬ ‫سیاسی کشورهای اروپایی و مسئوان اتحادیه اروپا‬ ‫برای حفظ منافع اقتصادی برجــام برای ایران و خنثی‬ ‫کردن تــکروی غیرقانونــی دولت آمریــکا در عرصه‬ ‫بینالمللی‪ ،‬بیشــتر روی حمایت و تشــویق بنگاههای‬ ‫کوچک و متوسط اروپایی برای کار و سرمایهگذاری در‬ ‫ایران متمرکز شدهاند‪.‬‬ ‫این روش‪ ،‬واقعبینانه و کام ًا عملی است‪ ،‬اما موفقیت‬ ‫آن عاوهبر تدابیر کارســازی که اروپاییان باید اتخاذ‬ ‫کنند‪ ،‬بســتگی به شرایط اقتصادی داخل کشور ما نیز‬ ‫دارد؛ بنابراین مســئوان ایرانی بــرای حفظ برجام و‬ ‫استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی آن در دو عرصه‬ ‫باید تاش کنند‪ ،‬یکی دیپلماســی بــرای وادار کردن‬ ‫اروپاییــان و دیگر اعضای توافق هســتهای بهمنظور‬ ‫انجام تعهداتشــان بهمنظور تأمین منافــع اقتصادی‬ ‫ایران و دیگری ایجاد فضای کســبوکار مناســب در‬ ‫داخل کشور بهمنظور فراهم آوردن شرایط ازم برای‬ ‫جذب سرمایهگذاری خارجی‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه تجربــه و مهارت مســئوان دیپلماســی‬ ‫کشــورمان و نیــز اراده و عاقه دیگر اعضــای برجام‬ ‫برای حفظ این توافق‪ ،‬موفقیــت در این عرضه دور از‬ ‫دسترس بهنظر نمیآید‪ .‬اما درخصوص اصاح شرایط‬ ‫داخلی جای تأمل بیشــتری اســت که باید دقیق ًا مورد‬ ‫موشکافی قرار گیرد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که دولــت تدبیر و امیــد پس از‬ ‫کسب موفقیت تحســینبرانگیز در مذاکرات‬ ‫هســتهای‪ ،‬در عرصــه اصاحــات اقتصــادی‬ ‫داخلی دچار بیعملی و اشــتباهات تأسفباری‬ ‫شــد‪ .‬در شــرایطی که کاروانهــای هیأتهای‬ ‫اقتصــادی و تجــاری خارجــی بــرای بررســی‬ ‫شــرایط و مذاکــره بــا همتایــان داخلــی وارد‬ ‫ایــران میشــدند‪ ،‬عم ًا هیچ اقدامی از ســوی‬ ‫دولتیان برای بهبود فضای کســبوکار داخلی‬ ‫و جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی‬ ‫صــورت نگرفت‪ .‬ظاهــر ًا دولتیــان برای جذب‬ ‫سرمایهگذاری خارجی بیشــتر روی بنگاههای‬ ‫بــزرگ خارجی که طــرف تجاری آنهــا در ایران‬ ‫بخشهای دولتی یا شــبهدولتی بودند متمرکز‬ ‫شــدند و توجهی به جذب بنگاههــای کوچک و‬ ‫متوسط نکردند‪.‬‬ ‫پروژههای بزرگ نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و خرید‬ ‫هواپیما از شــرکتهای بزرگــی مانند بوئینگ‬ ‫و ایربــاس در اولویت قرار گرفــت که به جای‬ ‫خــود‪ ،‬کار ضروری و درســتی بود‪ ،‬امــا در کنار‬ ‫آنها مســائل مربوط به جذب بنگاههای کوچک و‬ ‫متوسط کام ًا نادیده گرفته شد‪ .‬بهنظر میرسد‬ ‫مطابق معمــول بوروکراســی ذینفــع در حفظ‬ ‫اقتصاد دولتی و نیز برخــی مدیران بنگاههای‬ ‫دولتــی و شــبهدولتی علــت اصلــی این وضع‬ ‫بودهانــد‪ .‬دیوان‪-‬ســااران دولتــی مخالفان‬ ‫سرسخت آزادسازی اقتصادی هستند؛ چراکه‬ ‫چنین کاری موقعیت شغلی و اساس ًا موجودیت‬ ‫برخی از آنها را توجیهناپذیر میکند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬بســیاری از مدیران بنگاههای‬ ‫دولتــی و شــبهدولتی بــه هر طریــق ممکن بر‬ ‫ســر راه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی در‬ ‫کشور ســنگاندازی میکنند؛ چراکه فعالیت‬ ‫بنگاههــای رقیــب خارجــی در ایــران‪ ،‬ویژه‪-‬‬ ‫خــواری ناشــی از شــرایط انحصــاری یا شــبه‬ ‫انحصاری آنها را بهخطر میاندازد و ناکارآمدی‬ ‫مزمــن و اسفناک‪-‬شــان را برمــا میســازد‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص یادآوری پیشــنهاد شــرکت‬ ‫رنو بــرای خرید پارسخودرو بســیار آموزنده‬ ‫اســت‪ .‬این پیشــنهاد بســیار مهم و کارســاز‬ ‫کــه میتوانســت راه را برای ســرمایهگذاری‬ ‫مســتقیم خارجــی بیشــتر در ایــن صنعت باز‬ ‫کند‪ ،‬با مخالفت رقبای داخلی روبهرو شــد و به‬ ‫نتیجه نرسید! اگر فکری برای حل معضاتی از‬ ‫این دســت که کاما منشــأ داخلی دارد نشود‪،‬‬ ‫امیــدی به موفقیــت پیشــنهادهای اروپاییان‬ ‫برای اســتفاده اقتصادی ایــران از حفظ برجام‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬مضاف ًا اینکــه به بهانــه مقابله‬ ‫تبعات تشــدید تحریمها و مقابلــه با «گرانی»‬ ‫دوباره ماشین مخرب نهادهای سرکوبگر بازار‬ ‫مانند ســازمان حمایت و ســازمان تعزیرات با‬ ‫تمام توان به کار افتاده است‪.‬‬ ‫به ســخن دیگــر‪ ،‬در شــرایطی که عقــل حکم‬ ‫میکند فضای کســبوکار آزادتر و بازتر باشد‬ ‫تا ســرمایهگذاری و اقتصاد ملی رونق بگیرد‪،‬‬ ‫عم ًا مســئوان اقتصادی در جهت محدودتر و‬ ‫بستهتر کردن فضای کسبوکار گام نهادهاند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی که ســرمایهگذاران داخلی‬ ‫دیگــر هیــچ انگیزهای بــرای ســرمایهگذاری‬ ‫بیشــتر ندارند‪ ،‬چگونه میتوان انتظار داشت‬ ‫سرمایهگذاران خارجی وارد این بازار شوند؟‬ ‫آیا وقت آن نرســیده با اتخاذ تدبیر اقتصادی‬ ‫جدی و ســازگار با منطق علمــی‪ ،‬اقتصاد ملی را‬ ‫از دســت دیوانســااران تنگنظر و مدیران‬ ‫دولتــی و شــبهدولتی ویژهخوار کــه آن را به‬ ‫گروگان گرفتهاند‪ ،‬رها ساخت؟‬ ‫منبع‪ :‬دنیاي اقتصاد‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫ایراني ها با پژو و سیتروئن‬ ‫چه مي كنند؟‬ ‫پس از خروج امریكا از برجام شركتهاي خارجي كه در صنایع ایران سرمایهگذاري‬ ‫كرده بودند‪ ،‬بهتدریج خبر خروج خود از ایران را اعام كردند تا مشمول تحریمهاي‬ ‫ثانویه ایاات متحده قرار نگيرند؛ این اقدام در حالي رخ داد كه اتحادیه اروپا از همان‬ ‫ابتدا بر پایبندي خود به برجام تأكيد كرد و سه كشور حاضر در مذاكرات با ایران یعني‬ ‫آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلستان‪ ،‬ضمن مخالفت با تصميم ترامپ‪ ،‬از شركتهاي سرمایهگذار‬ ‫اروپایي خواستند در ایران بمانند و به فعاليتهاي خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫اینبار نیز فرانسويها علیرغم‬ ‫ادعاي طرف ایراني‪ ،‬به سادگي‬ ‫هرچه تمامتر از بازار ایران خارج‬ ‫شدند؛ گفته ميشود علیرغم‬ ‫آنکه هم پژو و هم سیتروئن‬ ‫در ایران دفتر نمایندگي داشته‬ ‫و بخشهاي روابط عمومي این‬ ‫دفاتر نیز فعال بودهاند‪ ،‬اما دو‬ ‫شرکت فرانسوي خبر خروج خود‬ ‫از بازار ایران را پیش از اطاع‬ ‫نمایندگيهاي خود در ایران‪ ،‬در‬ ‫اختیار خبرگزاري رویترز قرار‬ ‫داده است‪ ،‬به گونهاي که این‬ ‫اقدام براي روابط عموميهاي‬ ‫آنها در ایران نیز غیر منتظره‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 9‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪ / 8‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫در اثناي انعقاد این قراردادها‪،‬‬ ‫بسیاري از منتقدان با اشاره به‬ ‫گذشته نامطلوب فرانسويها‬ ‫در صنعت خودروسازي ایران‪،‬‬ ‫به دو غول خودروساز ایراني‬ ‫هشدار ميدادند که مبادا‬ ‫بار دیگر در دام بدعهدي پژو‬ ‫و سیتروئن قرار گرفته و‬ ‫موجبات تحریم مجدد صنعت‬ ‫خودروسازي ایران را فراهم‬ ‫کنند؛ در همان زمان هم مدیران‬ ‫خودروساز‪ ،‬بارها اعام کرده‬ ‫بودند که قراردادهاي جدید‬ ‫بسیار متفاوت از قبل است و‬ ‫اینبار طرف فرانسوي نميتواند‬ ‫بهراحتي از ایران خارج شود‬ ‫و اگر این اتفاق رخ دهد‬ ‫مکانیسمهایي در قراردادها‬ ‫وجود دارد که به ایران اجازه‬ ‫ميدهد موضوع بدعهدي‬ ‫فرانسويها را از مسیرهاي‬ ‫قانوني مورد رسیدگي قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 11‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 10‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫این اقدام در حالي صورت ميگیرد که برخاف‬ ‫ایران که اقتصادي دولت داشته و شرکتهاي‬ ‫ایرانــي تا حــد زیــادي تابع تصمیمــات دولتي‬ ‫هســتند‪ ،‬شــرکتهاي اروپایــي که بــه طور عمــده تحت‬ ‫مالکیت بخش خصوصي هستند‪ ،‬توصیه دولتهاي متبوع‬ ‫خود را نادیــده گرفته و فرار از تحریمهاي امریکا را عامل‬ ‫اصلي خروج از بازار ایران ذکر ميکنند‪.‬‬ ‫در این میــان‪ ،‬صنایع خودروســازي کشــور فرانســه که‬ ‫همواره مشــتریان پروپــا قرص بازار ایــران بودهاند‪ ،‬در‬ ‫دوران پســابرجام ســرمایهگذاريهاي فراواني در ایران‬ ‫کرده بودند و قصد داشــتند براســاس توافقــات خود با‬ ‫دولت و خودروســازان ایراني‪ ،‬محصواتشــان را با برند‬ ‫مشترک در ایران تولید کرده و به فروش برسانند؛ بهطور‬ ‫ویژه خودروسازان فرانسوي تنها کمپاني‪-‬هایي بودند که‬ ‫حاضر شدند شــرایط مدنظر دولت ایران را بپذیرند و در‬ ‫صنعت خودروسازي کشور سرمایهگذاري کنند‪.‬‬ ‫از همان ابتدا که قرار بود خودروســازان ایراني شــرکاي‬ ‫خارجــي براي خــود انتخاب کــرده و محصــوات آنها را با‬ ‫برند مشــترک تولید کنند‪ ،‬شرط و شروطي را مقرر کردند‬ ‫که شــامل بندها و موضوعاتــي آیندهنگرانه براي صنعت‬ ‫خودروسازي ایران بود؛ ایرانيها که پیشتر هم بدعهدي‬ ‫خودروســازان فرانســوي را در دوران تحریمهــاي قبلي‬ ‫دیــده بودنــد‪ ،‬اینبار تــاش کردند طرفهاي خــود را به‬ ‫سرمایهگذاري در صنعت خودروسازي ایران وادار کنند‪،‬‬ ‫امري که فرانســويها با آن موافقت کردند و دو شــرکت‬ ‫پژو و سیتروئن که تحت تملک یک هلدینگ مشترک اداره‬ ‫ميشــوند‪ ،‬در ایرانخودرو و ســایپا صدهــا میلیون یورو‬ ‫ســرمایهگذاري کرده و هرکــدام به همراه طــرف ایراني‬ ‫خود یک شرکت مشترک تولید خودرو را تأسیس کردند‪.‬‬ ‫عاوه بر جــذب ســرمایه خارجــي‪ ،‬خودروســازان ایراني‬ ‫موفق شــدند طرف فرانســوي را به انتقال دانش فني به‬ ‫صنعت قطعهســازي کشور مجاب کنند تا خودروهاي تولید‬ ‫مشترک‪ ،‬عمق ایرانيســازي مورد نظر را بهدست آورند و‬ ‫کشــور ما به اصطاح تنها مونتاژکننده صرف نباشــد؛ این‬ ‫موضــوع یکــي از مهمترین شــروط دولت بــود و گویا تنها‬ ‫فرانســويها حاضر شــده بودند آنرا بپذیرنــد‪ .‬علیرغم‬ ‫آنکه ایرانخودرو و ســایپا تاش زیــادي کردند‬ ‫تا شــرکتهاي دیگري را هم بر همین اســاس به‬ ‫ایران بکشــانند‪ ،‬اما بــه نظر ميرســد هیچیک از‬ ‫برندهاي مطرح خودروســازي جهان حاضر نشدند‬ ‫دانــش فني خــود را به ایــران انتقــال داده و در‬ ‫صنایع قطعهسازي ایران سرمایهگذاري کنند‪.‬‬ ‫در اثنــاي انعقــاد ایــن قراردادهــا‪ ،‬بســیاري‬ ‫از منتقــدان بــا اشــاره بــه گذشــته نامطلــوب‬ ‫فرانســويها در صنعت خودروســازي ایــران‪ ،‬به‬ ‫دو غول خودروســاز ایراني هشــدار ميدادند که‬ ‫مبادا بار دیگــر در دام بدعهدي پژو و ســیتروئن‬ ‫قــرار گرفتــه و موجبــات تحریــم مجــدد صنعت‬ ‫خودروسازي ایران را فراهم کنند؛ در همان زمان‬ ‫هم مدیران خودروســاز‪ ،‬بارها اعــام کرده بودند‬ ‫کــه قراردادهــاي جدید بســیار متفــاوت از قبل‬ ‫است و اینبار طرف فرانسوي نميتواند بهراحتي‬ ‫از ایــران خــارج شــود و اگر ایــن اتفــاق رخ دهد‬ ‫مکانیســمهایي در قراردادهــا وجــود دارد که به‬ ‫ایران اجازه ميدهد موضوع بدعهدي فرانسويها‬ ‫را از مسیرهاي قانوني مورد رسیدگي قرار دهد‪.‬‬ ‫امــا اینبار نیــز فرانســويها علیرغم ادعــاي طرف‬ ‫ایرانــي‪ ،‬به ســادگي هرچه تمامتــر از بــازار ایران‬ ‫خارج شــدند؛ گفته ميشــود علیرغم آنکه هم پژو‬ ‫و هم ســیتروئن در ایران دفتر نمایندگي داشته و‬ ‫بخشهاي روابط عمومي این دفاتر نیز فعال بودهاند‪،‬‬ ‫اما دو شرکت فرانسوي خبر خروج خود از بازار ایران‬ ‫را پیش از اطــاع نمایندگيهاي خــود در ایران‪ ،‬در‬ ‫اختیار خبرگزاري رویترز قرار داده است‪ ،‬به گونهاي‬ ‫که این اقدام براي روابط عموميهاي آنها در ایران‬ ‫نیزغیرمنتظرهبودهاست‪.‬‬ ‫با ایــن تفاســیر در حال حاضــر گویا خودروســازان‬ ‫ایراني در تاش هســتند تا تکلیف خــود را با این دو‬ ‫شرکت روشن کنند؛ از سویي پژو و سیتروئن باید به‬ ‫قراردادهایي که با ایرانيها بستهاند پایبند باشند‬ ‫و از ســوي دیگر‪ ،‬دولت فرانسه هم توصیههایي به‬ ‫این دو شــرکت بــراي ماندن در بازار ایران داشــته‬ ‫که بهدلیل مالکیت خصوصي این شرکتها‪ ،‬تاکنون‬ ‫مورد قبول مدیران فرانسوي قرار نگرفته و آنها بر‬ ‫خروج از ایران مصر هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ایرانخودرو و ســایپا تاش ميکنند‬ ‫به صورت مسالمت آمیز موضوع را حل کرده و این‬ ‫دو شــرکت را به ایران بازگرداننــد؛ این در حالي‬ ‫اســت که خودروســازان داخلي با اســتناد به این‬ ‫موضوع که فرانســويها در صنعت خودروســازي‬ ‫و بازار خــودروي امریــکا منافعــي ندارند‪ ،‬تاش‬ ‫ميکننــد آنرا محقــق کننــد؛ امــري کــه بهنظــر‬ ‫نميرســد حداقــل در کوتاهمــدت مــورد قبــول‬ ‫فرانســويها قرار گیرد؛ به نظر ميرسد اگر طرف‬ ‫فرانســوي همچنان بر تعلیــق فعالیتهاي خود در‬ ‫صنعت خودروســازي ایران پافشاري کند‪ ،‬اینبار‬ ‫طرفهاي ایراني قصد دارند با مراجعه به تعهدات‬ ‫آنها‪ ،‬احتما ًا از مجــاري قانوني اقدام کرده و پژو‬ ‫و ســیتروئن را وادار به همــکاري در ایران کنند‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫وی به دستاوردهای حوزه‬ ‫فروش نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫حضور در جمع ‪ 100‬شرکت برتر‬ ‫داخلی به لحاظ کسب درآمد‪،‬‬ ‫رشد ‪ 68‬درصدی فروش‬ ‫محصول تختال در بازار داخلی‬ ‫نسبت به سال ‪ ،139۵‬رشد‬ ‫‪ 10‬درصدی فروش محصول‬ ‫تختال در بازارهای جهانی‬ ‫نسبت به سال ‪ ،139۵‬رشد ‪23‬‬ ‫درصدی فروش محصول تختال‬ ‫در بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫نسبت به سال ‪ 139۵‬و دریافت‬ ‫گواهینامه ملی رعایت حقوق‬ ‫مصرف‪-‬کنندگان در سطح کشور‬ ‫جزو مهمترین دستاوردهای‬ ‫واحد فروش بوده است‪.‬‬ ‫همچنین مقدار فروش صادراتی‬ ‫و داخلی شرکت در مقایسه با‬ ‫دوره مشابه قبل به ترتیب رشد‬ ‫‪ 10‬درصدی و ‪ 68‬درصدی را‬ ‫نشان میدهد‪ .‬همچنین مقدار‬ ‫کل فروش ‪ 23‬درصد نسبت به‬ ‫سال ‪ 139۵‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫مجمع عادی ساانه صاحبان سهام شركت فواد‬ ‫هرمزگان برای سال منتهی به ‪ 96/12/29‬با حضور‬ ‫‪ 9۸‬درصد اعضا‪ ،‬چهارشنبه ‪ 1۳‬تيرماه ‪ 1۳9۷‬در هتل‬ ‫هرمز بندرعباس با حضور هيأتمدیره‪ ،‬نماینده بورس و‬ ‫سهامداران این شركت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مجمــع پــس از ارائــه گــزارش‬ ‫عملکــرد فواد هرمــزگان‪ ،‬صــورت مالی‬ ‫این شــرکت به تصویب رســید‪ .‬همچنین‬ ‫در ایــن مجمــع بــه ازای هــر ســهم ‪ 16‬ریال ســود‬ ‫تقســیم شــد‪ .‬در پایان نیز روزنامههای «گسترش‬ ‫صمــت» و «دنیــای اقتصــاد» بهعنــوان روزنامــه‬ ‫کثیراانتشــار شــرکت بــرای درج آگهیهــا انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جایگاه فواد هرمزگان در صنعت کشــور‬ ‫مهمترین دستاوردهای فواد هرمزگان‬ ‫وی همچنین با اشــاره بــه مهمترین دســتاوردهای‬ ‫این شــرکت در ســال ‪ 96‬خاطرنشــان کرد‪ :‬کســب‬ ‫گواهینامــه تعهــد بــه تعالــی دو ســتاره از بنیــاد‬ ‫مدیریت کیفیت اروپا (‪ ،)EFQM‬کســب گواهینامه‬ ‫سیســتم مدیریــت کیفیــت براســاس اســتاندارد‬ ‫‪ ،ISO9001:201۵‬کســب گواهینامــه راهنمایــی‬ ‫بــرای آمــوزش براســاس‪ ISO1001۵:1999‬و‬ ‫کســب تقدیرنامــه و تندیــس صادرکننــده نمونــه‬ ‫اســتانی برای ســومینبار از افتخارات شــرکت در‬ ‫سال ‪ 96‬بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــواد هرمــزگان همچنیــن با‬ ‫اشاره به بخشی از دســتاوردهای حوزه بهرهبرداری‬ ‫در ســال ‪ 1396‬گفــت‪ :‬شــرکت فــواد هرمــزگان‬ ‫دســتاوردهای مهمــی در حوزههــای بهرهبــرداری‬ ‫داشــته کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا دســتیابی به‬ ‫رکورد تولید ســاانه آهن اســفنجی بــه میزان یک‬ ‫ارزانی درزمینه رشــد تولید شــرکت فواد‬ ‫هرمــزگان عنــوان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫میزان تولید محصول نهایی شــرکت به بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۴37‬هزار و ‪ 32۵‬تن رســید‬ ‫که نســبت بــه ســال ‪ 139۵‬بــا افزایش ‪2۴‬‬ ‫درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫وی بــه دســتاوردهای حــوزه فــروش نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬حضــور در جمــع ‪100‬‬ ‫شــرکت برتر داخلی بــه لحاظ کســب درآمد‪،‬‬ ‫رشــد ‪ 68‬درصدی فــروش محصــول تختال‬ ‫در بــازار داخلــی نســبت بــه ســال ‪،139۵‬‬ ‫رشــد ‪ 10‬درصدی فــروش محصــول تختال‬ ‫در بازارهای جهانی نســبت به ســال ‪،139۵‬‬ ‫رشــد ‪ 23‬درصدی فروش محصول تختال در‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی نســبت به ســال‬ ‫‪ 139۵‬و دریافــت گواهینامــه ملــی رعایــت‬ ‫حقوق مصرف‪-‬کنندگان در ســطح کشور جزو‬ ‫مهمترین دســتاوردهای واحــد فروش بوده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین مقــدار فــروش صادراتی و‬ ‫داخلــی شــرکت در مقایســه با دوره مشــابه‬ ‫قبــل بــه ترتیــب رشــد ‪ 10‬درصــدی و ‪68‬‬ ‫درصدی را نشــان میدهــد‪ .‬همچنین مقدار‬ ‫کل فروش ‪ 23‬درصد نسبت به سال ‪139۵‬‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫محیطی‪ ،‬ایمی و بهداشی‬ ‫مدیرعامل شــرکت فواد هرمزگان در ادامه‬ ‫به عملکرد اجتماعی و بهداشــتی شــرکت نیز‬ ‫اشــاره کرد و گفــت‪ :‬رویکرد شــرکت در این‬ ‫خصــوص معطوف بــه حــل مســائل اجتماعی‬ ‫اســتان هرمــزگان با کمــک به مؤسســههاي‬ ‫عامالمنفعــه و همــکاری بــا نهادهــای خیریه‬ ‫جهــت ارتقای رفــاه عمومــی بوده اســت‪ .‬از‬ ‫اهــم اقداماتــی کــه در ایــن راســتا انجــام‬ ‫شــده میتــوان بــه مشــارکت در گلریــزان‬ ‫و آزادســازی زندانیــان جرائــم غیرعمــد و‬ ‫همــکاری بــا ســتاد دیه اســتان هرمــزگان‪،‬‬ ‫برگــزاری مســابقات و ورزشهــای همگانی‬ ‫و کمک بــه باشــگاههای فرهنگی و ورزشــی‬ ‫در ســطح شــهر بندرعباس‪ ،‬کمک به توســعه‬ ‫فضــای ســبز در شــهر بندرعباس و مســکن‬ ‫مهــر کارکنــان و توزیــع غــذای بســتهبندی‬ ‫بین خانوادههــای نیازمند با همــکاری کمیته‬ ‫امداد اســتان هرمزگان اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫در زمینه افزایش ســطح بهداشــت کارکنان‬ ‫میتــوان به کنترل ســامت آب آشــامیدنی‪،‬‬ ‫مــواد غذایــی و پروتئینــی مــورد اســتفاده‬ ‫در رســتوران‪ ،‬انجام آزمایشهــای دورهای‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در ابتــدای ایــن مجمــع مدیرعامــل شــرکت فواد‬ ‫هرمزگان گـــزارشی از فعالیتهای این شــرکت در‬ ‫سال مـالی منتهی به ‪ 96/12/29‬ارائه کرد‪ .‬فرزاد‬ ‫ارزانی با اشــاره به زیان انباشــتهای که این شرکت‬ ‫در ســالهای گذشــته داشــته اســت‪ ،‬عنوانکرد‪:‬‬ ‫شــرکت فواد هرمزگان با ‪ 338‬میلیارد تومان زیان‬ ‫انباشــته مواجه بوده‪ ،‬اما تا پایان سال ‪ 96‬توانسته‬ ‫با ‪ ۴۴0‬میلیارد تومان ســود‪ ،‬زیان خود را پوشــش‬ ‫دهد و به سوددهی برسد‪.‬‬ ‫ارزانــی در ادامه با اشــاره به جایگاه صنعت کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال گذشــته شــرکت فــواد هرمزگان‬ ‫بهعنــوان یکــی از برتریــن تولیدکننــدگان فوادی‬ ‫موفق شــد میزان‪ 8.16‬درصد از تولیــد فواد خام‬ ‫کشــور را به خــود اختصــاص دهــد‪ .‬ایــن مجموعه‬ ‫توانســت با تولید یک میلیــون و ‪ ۵2۵‬هزار و ‪۵۴0‬‬ ‫تن آهن اســفنجی و یک میلیون و ‪ ۴37‬هزار و ‪32۵‬‬ ‫تن تختال در ســال ‪ 96‬در مقایســه با مدت مشــابه‬ ‫ســال ‪ ،9۵‬بــه میــزان ‪ 19‬درصــد رشــد در تولید‬ ‫آهن اســفنجی و ‪ 2۴‬درصد رشــد در تولید تختال و‬ ‫همچنین در زمینه فروش (داخلی و صادرات) رشد‬ ‫‪ 23‬درصدی در مقایسه با سال ‪ 9۵‬ثبت کند‪.‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵2۵‬هــزار و ‪ ۵۴0‬تــن‪ ،‬کاهــش‬ ‫مصــرف آب مجتمــع از ‪ 3.۴1‬مترمکعب بر تن‬ ‫تختــال در ســال ‪ 9۵‬بــه ‪ 3.12‬مترمکعب بر‬ ‫تن تختال در ســال ‪ ،96‬کاهــش مصرف برق‬ ‫مجتمــع از هزار و ‪ 60‬کیلووات ســاعت بر تن‬ ‫تختال در ســال ‪ 9۵‬به هــزار و ‪ 2۵‬کیلووات‬ ‫ســاعت بر تــن تختــال در ســال ‪ ،96‬کاهش‬ ‫مصــرف گاز مجتمع از ‪ 11.9‬گیــگاژول بر تن‬ ‫تختــال در ســال ‪ 9۵‬بــه ‪ 10.7‬گیــگاژول بر‬ ‫تن تختال در ســال ‪ ،96‬دســتیابی به رکورد‬ ‫تولید ســاانه تختال به میــزان یک میلیون و‬ ‫‪ ۴37‬هــزار و ‪ 32۵‬تــن در ســال ‪ 96‬و تحقق‬ ‫‪ 106‬درصدی برنامه تولید تختال‪ ،‬دستیابی‬ ‫به رکــورد ‪ ۴8‬ذوب ریختهگری شــده در یک‬ ‫روز‪ ،‬کاهــش مصــرف الکتــرود در کورههای‬ ‫قــوس الکتریکی از ‪ 2‬کیلوگــرم بر تن مذاب‬ ‫در ســال ‪ 9۵‬به ‪ 1.98‬کیلوگــرم بر تن مذاب‬ ‫در ســال ‪ ،96‬کاهش مصرف نســوز از ‪8.۴8‬‬ ‫کیلوگــرم بر تن مذاب در ســال ‪ 9۵‬به ‪7.66‬‬ ‫کیلوگــرم بر تن مــذاب در ســال ‪ 96‬و نصب‬ ‫و راهاندازی کمپرســور دوم واحد اکســیژن‬ ‫در جهــت تــداوم تولید گازهــای صنعتی و به‬ ‫حداقل رســاندن توقف ناشی از عدم ارسال‬ ‫گازهــای صنعتی به واحدهای تولیدی اشــاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رشد تولید فواد هرمزگان‬ ‫عملکردهــای اجتماعــی‪ ،‬زیســت‬ ‫‪ / 13‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫فواد هرمزگان به‬ ‫سوددهی رسید‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 12‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫برگزاری مجمع عادی ساانه صاحبان سهام‬ ‫شرکت فواد هرمزگان؛‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫ارزانی به اقدامهای‬ ‫زیستمحیطی شرکت فواد‬ ‫هرمزگان نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نصب و راهاندازی سامانه‬ ‫پایش لحظهای غبار روی استک‬ ‫دیداستینگ و انتقال اطاعات‬ ‫مربوط به آن به صورت آناین به‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬استفاده‬ ‫از آب تصفیه شده پساب‬ ‫بهداشتی جهت آبیاری فضای‬ ‫سبز از ابتدای سال ‪ ،1396‬رفع‬ ‫مغایرتهای پساب بهداشتی‬ ‫و صنعتی ناشی از عملکرد‬ ‫نامناسب تصفیهخانههای‬ ‫صنعتی فوادسازی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ضایعات تولیدشده از طریق‬ ‫انتقال بهموقع و کاهش آثار‬ ‫زیست محیطی و کسب لوح‬ ‫چهارمین جشنواره زیباترین و‬ ‫مناسبترین فضای سبز شهری‬ ‫در بخش صنایع‪ ،‬مهمترین‬ ‫اقدامهای زیست محیطی‬ ‫شرکت در سال ‪ 96‬است‪.‬‬ ‫طرحهای توسعهای‬ ‫مدیرعامل فــواد هرمزگان به طرحهای توســعهای‬ ‫فــواد هرمزگان نیز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بــا نگاهی‬ ‫اجمالی بــه برنامههای آتی در جهت توســعه کارخانه‬ ‫میتوان به مواردی چون قرارداد طرح توســعه سه‬ ‫میلیــون تن فواد هرمزگان در ســال ‪ 96‬و افزایش‬ ‫ظرفیت فوادســازی فعلی از ‪1.۵‬میلیون تن به ‪1.8‬‬ ‫میلیــون تن همراه بــا احداث فوادســازی جدید به‬ ‫ظرفیــت ‪1.2‬میلیون تن شــامل یک کــوره‪ ،‬دو کوره‬ ‫پاتیلی‪ ،‬یک خط ریختهگری‪ ،‬احداث واحد اکســیژن‪،‬‬ ‫احداث آب شــیرینکن دریا‪ ،‬احــداث واحد آهک و‬ ‫احداث پست برق اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانــی در پایــان بــه اهــداف و برنامههای‬ ‫سال ‪ 97‬نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬رشد درآمد‬ ‫ازطریــق افزایــش فــروش محصــوات بــا‬ ‫تمرکز بــر محصوات با ارزش افــزوده بااتر‬ ‫و افزایــش درآمــد بــا تمرکــز بر صــادرات‪،‬‬ ‫ارتقای بهرهوری از طریــق مدیریت هزینهها‬ ‫و بهای تمامشده‪ ،‬افزایش رضایت مشتریان‬ ‫ازطریق ارائــه محصوات با قیمت مناســب و‬ ‫باکیفیــت مطلوب و همچنین توســعه تعامات‬ ‫در حوزههــای تجــاری و تأمیــن پایــدار و‬ ‫تحویل به موقع نیاز مشــتری و توســعه سبد‬ ‫محصوات‪ ،‬ارتقای ایمنی و ســامت کارکنان‪،‬‬ ‫ارتقــای عملکــرد زیســت محیطــی و ارتقای‬ ‫ارتباطات اثربخش بــا جامعه و تصویر بیرونی‬ ‫شــرکت‪ ،‬طراحی و توســعه محصوات جدید‪،‬‬ ‫توســعه ظرفیتهــای تولیــدی و پشــتیبانی‬ ‫و کاهــش انحرافــات زمانــی و هزینــهای‬ ‫پروژههای اجرایی‪ ،‬افزایش سهم فروش در‬ ‫بازارهای صادراتی کنونی و توسعه بازارهای‬ ‫جدید و ارتقــای روابط با مشــتریان داخلی و‬ ‫خارجــی‪ ،‬افزایش کمیــت‪ ،‬کیفیــت و تحویل‬ ‫بهموقــع محصــوات‪ ،‬بهینهســازی مصــارف‬ ‫عمــده و ارتقــای زیرســاختهای پشــتیبانی‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫مواد غذایــی بهمنظور حصــول اطمینان از ســامت‬ ‫آن‪ ،‬پیگیــری تحقــق اســتانداردهای بهداشــتی‬ ‫در فضاهــای اداری‪ ،‬صنعتــی و مراکــز طبــخ‪ ،‬انجام‬ ‫معاینــات پزشــکی دورهای بــرای تمامــی کارکنان‪،‬‬ ‫اندازهگیری انواع عوامل زیانآور محیطهای کاری و‬ ‫تعیین پروژههــای کنترلی مربوط به واحدهای ذیربط‬ ‫و تشــکیل کمیتههای ســامت و بیماریهای خاص و‬ ‫پایش آنها اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانی افزود‪ :‬پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک‬ ‫در حوزه بهرهبرداری‪ ،‬پیادهســازی نظام مشــارکتی‬ ‫کارت ســبز (گزارش شبه حوادث)‪ ،‬تشــکیل کمیته‬ ‫ارتقــای ایمنــی واحد بهرهبــرداری و پیمانــکاران و‬ ‫برگزاری جلســات مربوطه‪ ،‬ارتقای ســطح توانمندی‬ ‫کادر آتشنشــانی از طریــق برگــزاری دورههــای‬ ‫تخصصــی (کار در ارتفــاع‪ ،‬غواصــی و‪ ،)...‬تدویــن‬ ‫گردشــکار مدیریت ضایعات‪ ،‬ممیزی داخلی سیستم‬ ‫‪ ISO۴۵001‬جهــت شناســایی عــدم انطباقهــا‪،‬‬ ‫بازنگری و تکمیل دســتورالعملهای ایمنی تخصصی‬ ‫فعالیتهــای پایــه و تکمیــل و بهروزرســانی ‪HSE‬‬ ‫‪ Plan‬پیمانکاران ازجملــه اقدامهاي ایمنی صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ارزانی به اقدامهای زیســتمحیطی شــرکت فواد‬ ‫هرمزگان نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬نصب و راهاندازی‬ ‫سامانه پایش لحظهای غبار روی استک دیداستینگ‬ ‫و انتقــال اطاعات مربوط به آن بــه صورت آناین به‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬اســتفاده از آب تصفیه شده‬ ‫پساب بهداشــتی جهت آبیاری فضای سبز از ابتدای‬ ‫ســال ‪ ،1396‬رفع مغایرتهای پســاب بهداشتی و‬ ‫صنعتی ناشــی از عملکرد نامناســب تصفیهخانههای‬ ‫صنعتی فوادســازی‪ ،‬مدیریت ضایعات تولیدشــده‬ ‫از طریــق انتقــال بهموقــع و کاهــش آثــار زیســت‬ ‫محیطی و کســب لــوح چهارمین جشــنواره زیباترین‬ ‫و مناســبترین فضای سبز شــهری در بخش صنایع‪،‬‬ ‫مهمترین اقدامهای زیست محیطی شرکت در سال‬ ‫‪ 96‬است‪.‬‬ ‫اهداف و برنامههای سال ‪۹۷‬‬ ‫فنی تولید‪ ،‬تأمین اقتصادی پایدار‪ ،‬باکیفیت‬ ‫و بهموقــع اقام اســتراتژیک‪ ،‬توســعه نظام‬ ‫بومیســازی و حمایــت از تولیــدات کیفــی‬ ‫داخلی‪ ،‬ارتقا و توســعه زیرســاختهای حوزه‬ ‫مالــی و ایجاد نظام گزارشــگری مالــی مبتنی‬ ‫بــر ‪ ،IFRS‬افزایــش مشــارکت کارکنــان در‬ ‫در حاشــیه این مجمــع‪ ،‬امیرحســین نادری‬ ‫رئیس هیأت مدیره شــرکت فواد هرمزگان‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬یکــی از مهم‪-‬تریــن دایــل‬ ‫ســوددهی شــرکت فواد هرمــزگان به این‬ ‫امر برمی گردد که از یک ســو‪ ،‬این شــرکت‬ ‫در ســال گذشــته از حداکثــر ظرفیت هــای‬ ‫موجود در شــرکت بهــره گرفته و از ســوی‬ ‫دیگــر توانســته قیمــت تمام شــده خود را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬نــادری در ادامه افــزود‪ :‬با‬ ‫توجه به قیمت هــای جهانی به نظر می رســد‬ ‫شرکت در سال ‪ 97‬به ســودآوری بیشتری‬ ‫نیز دست پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازار شــرکت فواد هرمزگان‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬بازار این شــرکت به دو دســته‬ ‫بــازار داخلــی و خارجی تقســیم میشــود که‬ ‫البتــه بهدلیــل تحریمها در ســال پیش رو‪،‬‬ ‫بیشــتر نیاز داخل مدنظر قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫‪ / 1۵‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت فواد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬مهمترین عامل‬ ‫سوددهی‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 1۴‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫نظامهــای تحولــی و ارتقای تعالی ســازمانی و‬ ‫ارتقــا و توســعه زیرســاخت‪-‬های فیزیکی و‬ ‫امنیــت اتوماســیون صنعتی و سیســتمهای‬ ‫اطاعاتــی ازجملــه برنامههایــی اســت کــه‬ ‫شرکت در سال ‪ 97‬بهدنبال انجام آن است‪.‬‬
‫يزاسوردوخ تعنص‬ ‫میرحت دـــــنمك رد‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 17‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫با خروج رسمي ایاات متحده امریكا از برجام و اعام برنامه این كشور براي بازگرداندن تحریمهاي ایران‪،‬‬ ‫یكي از مهمترین صنایعي كه در معرض خطر جدي قرار دارد صنعت خودروسازي است‪.‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 16‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫صنعت خودروسازي‬ ‫در كمنـــــد تحریم ها‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫عاوه بر آن‪ ،‬امریکایيها که در‬ ‫مورد تحریم خودروسازي در‬ ‫ایران اینهمه سفت و سخت‬ ‫عمل کرده و ساز و کارهاي دقیقي‬ ‫را تدوین کردهاند‪ ،‬در مورد‬ ‫ورود خودرو به بازار ایران هیچ‬ ‫عامت سؤالي پیش پاي دنیا‬ ‫قرار ندادند و بهنوعي ورود‬ ‫خودروي تولیدشده به ایران‬ ‫را آزاد گذاشتهاند؛ امري که‬ ‫کام ًا نشان ميدهد براي آنها‬ ‫اهمیتي ندارد که مردم ایران چه‬ ‫خودروهایي را سوار ميشوند‪،‬‬ ‫فقط مهم این است که ایرانيها‬ ‫خودروي ایراني سوار نشوند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 19‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 18‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫صنعــت خودروســازي ایــران بهعنــوان‬ ‫دومین صنعت مهم پس از نفت‪ ،‬همواره از‬ ‫نگاه کارشناسان و صاحب‪-‬نظران بهعنوان‬ ‫یک صنعت محرک در شــریان تولید کشــور محسوب‬ ‫شــده و نقش مهــم و بهســزایي در تولیــد و اقتصاد‬ ‫ایران ایفا ميکند؛ براساس برآوردهاي کارشناسان‪،‬‬ ‫بیش از یک میلیون نفر از شهروندان ایراني به‪-‬طور‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن صنعــت مشــغول‬ ‫فعالیت هســتند که شــامل اشــتغال در چرخه تولید‬ ‫قطعــات در شــرکتهاي قطعهســازي‪ ،‬اشــتغال در‬ ‫کارخانههــاي خودروســازي و فعالیــت در بخشهاي‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش مربوط به این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنــار آن حجم نقدینگي موجــود در این صنعت که‬ ‫پس از نفت‪ ،‬جایگاه دوم را در کشــور از آن خود کرده‬ ‫و همچنین نقشــي که فعالیــت این صنعت در رشــد‬ ‫اقتصادي کشور ایفا کرده و ميتواند کمکحال دولت‬ ‫در اعام عدد این رشــد باشد هم مزید بر علت است‬ ‫تا به تأثیر خودروســازي در اقتصاد ایران بیشــتر پي‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫امریــکا هــم شــناخت کاملــي از اهمیــت صنعــت‬ ‫خودروسازي ایران دارد و تحریمهایش را بهگونهاي‬ ‫تنظیــم کرده که جالب توجه اســت‪ ،‬این کشــور ورود‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خودروســازي‪ ،‬تبادل بین بانکي‬ ‫خودروســازان ایــران در بازار خارجي و هــر فعالیتي‬ ‫کــه منتهي به تولید در ایران شــود را نشــانه گرفته‬ ‫و قصــد دارد زمینه توقف تولیــد را در ایران فراهم‬ ‫کند؛ این اقدام امریکا با خروج دو خودروســاز مطرح‬ ‫فرانســوي که آمده بودنــد در ایرانخودرو و ســایپا‬ ‫سرمایهگذاري مشــترک انجام داده و محصواتشان‬ ‫را تولید کننــد‪ ،‬نمود عینيتري یافــت؛ حدود یکماه‬ ‫پیش بود که پژوســیتروئن اعام کرد فعالیتهایش‬ ‫را در ایران تا زمان مشــخص شدن وضعیت تحریمها‬ ‫به حالــت تعلیق درآورده و هیچیک از برنامههاي خود‬ ‫را تکمیل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این اتفاق فراینــد تحریم تولید خــودرو در ایران را‬ ‫براي امریکایيها تســهیل کرد؛ اگرچه خودروسازان‬ ‫خارجــي بهویــژه فرانســويها هیچوقــت در دوران‬ ‫سختي و تحریم همکاران خوبي براي ایران نبودهاند‪،‬‬ ‫اما اگر منصفانه به موضوع نــگاه کنیم درميیابیم که‬ ‫این شــرکتها چندان هــم در وضعیت فعلي‬ ‫مقصر نیستند؛ چون اگر به برنامههاي خود در‬ ‫ایران ادامه دهند‪ ،‬احتما ًا مشمول تحریمهاي‬ ‫ثانویــن امریکایيها قــرار خواهنــد گرفت و‬ ‫بازارهايشــان در نقــاط مختلــف جهــان را در‬ ‫معرض خطر قرار خواهند داد‪ ،‬بههر حال بازار‬ ‫ایران براي آنها آنقدرها هم بزرگ و پرسود‬ ‫نیســت که بهخاطر آن قید فعالیت سراســري‬ ‫خود در سایر کشورها را بزنند‪.‬‬ ‫عاوه بــر آن‪ ،‬امریکایيها کــه در مورد تحریم‬ ‫خودروسازي در ایران اینهمه سفت و سخت‬ ‫عمل کرده و ســاز و کارهاي دقیقــي را تدوین‬ ‫کردهاند‪ ،‬در مورد ورود خودرو به بازار ایران‬ ‫هیچ عامت سؤالي پیش پاي دنیا قرار ندادند‬ ‫و بهنوعي ورود خودروي تولیدشــده به ایران‬ ‫را آزاد گذاشــتهاند؛ امــري کــه کام ًا نشــان‬ ‫ميدهد بــراي آنها اهمیتي نــدارد که مردم‬ ‫ایران چه خودروهایي را ســوار ميشوند‪ ،‬فقط‬ ‫مهم این اســت که ایرانيها خــودروي ایراني‬ ‫سوار نشوند‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط فعــ ًا به نظــر ميرســد بهجز‬ ‫چینيها کــه در امریکا بــازاري نداشــته و به‬ ‫چرخــه مالــي ایــاات متحــده هم دسترســي‬ ‫خاصي ندارنــد‪ ،‬تنها کمپانيهایي هســتند که‬ ‫همــکاري خود با صنعــت خودروســازي ایران‬ ‫را ادامــه ميدهنــد و تاکنــون حرفــي از ترک‬ ‫بــازار ایران بهمیــان نیاوردهانــد؛ اتفاقي که‬ ‫اگرچه فع ًا جاي شــکر آن باقياســت اما یقین ًا‬ ‫در دراز مدت زمینه وابســتگي هرچه بیشــتر‬ ‫صنعت خودروســازي ایران را بــه کمپانيهاي‬ ‫تازهکار چیني فراهم ساخته و این شرکتها را‬ ‫مبدل به بازیگران اصلي بازار خودروي ایران‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنعــت خودروســازي ایران با شــرایط فعلي‪،‬‬ ‫آینده روشــني در کوتاهمدت نــدارد و بهنظر‬ ‫ميرسد در چندماه آینده‪ ،‬فشار زیادي به این‬ ‫صنایع وارد خواهد شــد و حتــي احتمال دارد‬ ‫چرخه تولیــد این شــرکتها را نیــز به‪-‬خطر‬ ‫بینــدازد‪ ،‬بههر حــال در دوراني هســتیم که‬ ‫بهتر است با واقعبیني به اظهارنظر بپردازیم؛‬ ‫اما ایــن امیــدواري هم وجــود دارد کــه این‬ ‫صنایع بتوانند پیش از آنکه در معرض تهدید‬ ‫تحریمهاي شــدید قــرار بگیرند‪ ،‬بــا همکاري‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و ســایر نهادها و ســازمانهاي‬ ‫ذیربط در ایــن صنعت بتوانند خود را از مهلکه‬ ‫نجــات داده و تولید محصواتشــان را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫وی در تشریح برخی از این‬ ‫اقدامها گفت‪ :‬برای تولید‬ ‫این گرید‪ ،‬باید ذوب اولیه در‬ ‫کورههای قوس الکتریکی‪،‬‬ ‫پس از طی کردن فرایند‬ ‫واحدهای متالورژی ثانویه‬ ‫(‪ )LF‬و سولفورزدایی (‪ )DS‬و‬ ‫گاززدایی (‪ )RH‬به ریختهگری‬ ‫مداوم ارسال شود که در واحد‬ ‫متالورژی ثانویه به حدود ‪۵‬‬ ‫تن افزودنیها و فروآلیاژها‬ ‫نیاز است و عناصری از قبیل‬ ‫مولیبدن(‪ -)MO‬تیتانیوم(‪-)Ti‬‬ ‫نیوبیوم (‪ -)Nb‬وانادیوم(‪-)V‬‬ ‫کروم(‪ )Cr‬و به‪-‬خصوص کربن‪،‬‬ ‫سولفور و هیدروژن کنترل و‬ ‫طی فرایندی در انتهای عملیات‪،‬‬ ‫کلسیم تریتمنت بر روی ذوب‬ ‫اعمال میشود‪.‬‬ ‫برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 20‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫محمدرضــا بناییــان مفــرد مدیــر ناحیــه‬ ‫فوادســازی و ریختهگــری مــداوم فــواد‬ ‫مبارکه با بیان این مطلــب‪ ،‬گفت‪ :‬تولید این‬ ‫محصول بــا گرید داخلــی ‪ ۵9۴6‬گاز تــرش مخصوص‬ ‫لولههــای انتقال گاز به ســفارش شــرکت اکســین در‬ ‫دســتور کار قرار گرفت‪ .‬در همین راســتا پس از تهیه‬ ‫‪ / 21‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫كاركنان بلندهمت فواد مباركه در ناحيۀ فوادسازی و ریختهگری مـــداوم‪ ،‬در راستــــــای عمــــل به‬ ‫راهبــــردهای شــــركت مبنی بر استفاده حداكثری از ظرفيتهای نصبشده‪ ،‬توسعه سبد محصوات شركت و‬ ‫تأمين حداكثری نياز كشور به انواع محصوات فوادی‪ ،‬برای اولينبار موفق به توليد تختال با ضخامت‪ 2۵۰‬ميليمتر با‬ ‫گرید‪ MS(۵LX6۰ )API‬شدند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫تولید تختال با ضخامت ‪۲۵۰‬میلیمتر‬ ‫کارت ســاخت در واحــد متالــورژی و روشهای‬ ‫تولیــد و تأییــد آن در ناحیــه فوادســازی‪،‬‬ ‫اقدامهــاي ازم برای ایجاد شــرایط تولید این‬ ‫گرید انجام شد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح برخی از ایــن اقدام ها گفت‪:‬‬ ‫برای تولید ایــن گرید‪ ،‬بایــد ذوب اولیه در‬ ‫کوره های قوس الکتریکی‪ ،‬پس از طی کردن‬ ‫فراینــد واحدهای متالــورژی ثانویه (‪ )LF‬و‬ ‫ســولفورزدایی (‪ )DS‬و گاززدایی (‪ )RH‬به‬ ‫ریخته گری مداوم ارســال شود که در واحد‬ ‫متالورژی ثانویه بــه حدود ‪ ۵‬تن افزودنی ها‬ ‫و فروآلیاژهــا نیاز اســت و عناصری از قبیل‬ ‫مولیبــدن(‪ -)MO‬تیتانیوم(‪-)Ti‬نیوبیــوم‬ ‫(‪ -)Nb‬وانادیــوم(‪ -)V‬کــروم(‪ )Cr‬و بــه‪-‬‬ ‫خصوص کربن‪ ،‬ســولفور و هیدروژن کنترل‬ ‫و طــی فراینــدی در انتهای عملیات‪ ،‬کلســیم‬ ‫تریتمنت بر روی ذوب اعمال می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوادســازی فــواد مبارکــه‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای تولیــد تختــال بــا ضخامــت‬ ‫‪ 2۵0‬میلیمتــر تغییــرات خاصــی در ماشــین‬ ‫ریخته گری شــمارۀ ‪ ۵‬بــرای اولین بار صورت‬ ‫گرفــت‪ .‬برخــی از ایــن تغییــرات عبارت اند‬ ‫از‪ :‬تعویــض قالــب ســگمت صفــر ماشــین‬ ‫از ضخامــت ‪ 200‬بــه ‪ 2۵0‬میلیمتــر؛ تغییــر‬ ‫‪ Gap‬کلیــۀ غلتک هــا از ابتــدا تــا انتهــای‬ ‫ماشــین که در مدت ‪ 2۴‬ســاعت به ازای یک‬ ‫خــط ماشــین ریخته گــری انجام شــد؛ تهیه و‬ ‫تدوین دســتورالعمل ها و جداول ســرعت و‬ ‫سیستم های خنک ســازی تختال و کنترلی‪.‬‬ ‫بناییــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬حاصل ایــن زحمات‬ ‫تولید ‪ 3‬ذوب و ‪ 21‬تختال معادل ‪۵00‬تن بدون‬ ‫عیب داخلی (بهخصوص عیب جدایش در مقطع‬ ‫تختال) مطابق با سفارش مشتری بود‪.‬‬ ‫وی در بخــش پایانــی ســخنان خود کســب این‬ ‫موفقیــت بــزرگ را بهتمامــی کارکنــان ناحیــۀ‬ ‫فوادســازی و ریخته‪-‬گری مــداوم‪ ،‬واحدهای‬ ‫پشتیبانی کننده و مدیریت عالی شرکت تبریک‬ ‫گفــت و اظهار امیــدواری کرد ایــن موفقیتها‬ ‫همچنان استمرار داشته باشد‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫به گفته سبحانی فواد مبارکه‬ ‫یکی از بزرگترین واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدکننده ورقهای‬ ‫فوادی با سهم ‪ 22‬درصدی در‬ ‫خاورمیانه محسوب میشود‪.‬‬ ‫چرا که تولیدات فواد مبارکه‬ ‫در سال ‪ 96‬از مرز ‪ 100‬میلیون‬ ‫تن گذر کرد‪ ،‬همچنین ظرفیت‬ ‫فواد خام از ‪ 10‬میلیون تن رد‬ ‫شده است و ‪ 12‬میلیون تن آهن‬ ‫اسفنجی تولید کردیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح توسعه فواد سبا با حضور معاون اول ریسجمهور‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 22‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫هاجر مرادی‪ -‬اصفهان‪ -‬خبرنگار همشهری‪ :‬ظرفيت توليد كاف نورد‪ ،‬ورقهای فوادی و ورق آجدار شركت فواد‬ ‫سبا طی مراسمی با حضور معاون اول ریس جمهور از ‪ ۷۵۰‬هزار تن به یک ميليون و ‪ 6۰۰‬هزار تن افزایش پيدا كرد‪.‬‬ ‫ظرفيتی كه با‪ 22۰‬ميليون یورو سرمایهگذاری و اشتغالزایی مستقيم‪ 1۵۰‬نفر محقق شد‪.‬‬ ‫‪ / 23‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫طرحی تاریخی در جمهوری اسامی‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید فواد سبا‬ ‫ظرفیت اولیه این مجموعه تولید ‪7۵0‬‬ ‫هــزار تن فــواد مذاب و حــدود ‪700‬‬ ‫هزار تن محصول نهایــی یا همان کاف‬ ‫گرم بوده اســت که با افزایــش ظرفیت در مجتمع‬ ‫فواد سبا تا ‪ 1.6‬میلیون تن در سال با افزودن یک‬ ‫کــوره قــوس الکتریکی بــه ظرفیت ‪ 1۵0‬تــن و با‬ ‫ترانس‪ 1۴1MVA‬و یک ماشین ریخته گری از نوع‬ ‫‪ ،THIN SLAB‬کــوره پانیلی‪ ،‬قســمت هیتینگ و‬ ‫شاتل در کوره تونلی و کاف پیچ شماره‪ 2‬با سرمایه‬ ‫گذاری شــرکت فوادمبارکــه در ســال ‪ 96‬به بار‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫همچنین با حضور اسحاق جهانگیری در این شرکت‬ ‫فــوادی بــزرگ تصفیهخانه پســابهای صنعتی‪،‬‬ ‫کارخانه آهک کلسینه شرکت فواد سنگ مبارکه‪،‬‬ ‫نیروگاه ‪ 2۵‬مگاواتی ((‪ CHP‬فواد سبا و ایستگاه‬ ‫تقلیل فشار گاز فواد مبارکه وارد مدار تولید شد‪.‬‬ ‫عمده محصــوات ایــن مجتمــع شــامل ورقهای‬ ‫ضد زنــگ ‪ ۴09‬فریتــی‪ ،‬قابلیت جوشــکاری باا‪،‬‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬کششــی عمیق و تجاری است‪ ،‬تولید‬ ‫فواد در این کارخانه به روش ذوب در کوره قوس‬ ‫الکتریکیوریختهگریمداوماست‪.‬‬ ‫ماشــین ریخته گــری دوم این مجتمع کــه قادر به‬ ‫تولید اسلب با ضخامت ‪ 7۵‬میلیمتر در قالب است‬ ‫طی فرآیندی در داخل ماشــین‪ ،‬اســلب خروجی را‬ ‫با ضخامــت ‪ ۵0‬تا ‪ ۵۵‬میلیمتر به نورد ارســال می‬ ‫کند‪ .‬این خطوط به دلیل پیوسته بودن‪ ،‬مزیتهای‬ ‫عمــدهای از لحاظ صرفه جویی درانرژی و ســرمایه‬ ‫گذاری دارد‪.‬‬ ‫خط نورد ‪ 6‬قفســهای مجتمع فواد سبا از یک کوره‬ ‫تونلی به طول ‪ 2۵0‬متر تشــکیل شــده اســت که‬ ‫نقش گرم کردن اســلب خروجــی از ریخته گری تا‬ ‫دمای نوردی یعنی ‪ 11۵0‬درجه سانتیگراد و نقش‬ ‫بافر تا آمادگی برای نورد را عهده دار است‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫تامین بیــش از ‪6۰‬‬ ‫درصــد آب مورد‬ ‫نیــاز مجتمع فواد‬ ‫ســبا از محل تصفیه‬ ‫و بــاز چرخانــی‬ ‫پســاب صنعتــی‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫وی افزایش تولیدات در زمینه‬ ‫فواد را یکی از برنامهریزیهای‬ ‫مهم در این راستا میداند و‬ ‫میگوید‪ :‬از آنجایی که فواد خط‬ ‫تولید مستقیم صادرات است‪،‬‬ ‫هم تولید و هم صادرات آن‬ ‫باید افزایش پیدا کند‪ .‬از این‬ ‫رو دولت و ملت از صنعت فواد‬ ‫انتظار دارند تا در مقطعی که‬ ‫آمریکا برای کشور بحران ایجاد‬ ‫کرده با اقدامات به موقع خود و‬ ‫تاش در جهت افزایش تولید‬ ‫داخلی کمک کمک کند با مشکات‬ ‫بیشتری مواجه نشویم‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 2۵‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 2۴‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫افتتاح فواد سبا طرحی تاریخی در ایران‬ ‫اســحاق جهانگیــری معتقد اســت در چنیــن وضعیتی که‬ ‫جمهوری اســامی با آمریکاییها و غربیها بر ســر مسائل‬ ‫مختلــف اختــاف نظــر دارد‪ ،‬افتتــاح فواد ســبا یک طرح‬ ‫تاریخی برای کشور اســت‪ .‬طرحی که با ‪ 220‬میلیون یورو‬ ‫سرمایهگذاری و اشتغالزایی مستقیم ‪ 1۵0‬نفر‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید کاف نورد گــرم‪ ،‬ورقهای فــوادی و ورق آجدار از‬ ‫‪ 7۵0‬هــزار تن به یــک میلیون و ‪ 600‬هــزار تن افزایش‬ ‫میدهد‪ .‬وی گریزی به ماجرای برجــام و نتایج آن میزند و‬ ‫میگوید‪:‬درچنینشرایطیهمهمردمکشوربایددرجریان‬ ‫شرایط فعلی باشند و ما شــرایط را صادقانه برای مردم باز‬ ‫میکنیم‪ ،‬در این راستا باید از ایده نخبگان و صاحب نظران‬ ‫اصفهانــی کمک بگیریم تــا دولت سیاســتهایی را پیش‬ ‫بگیردتاباموفقیتازبحرانعبورکنیم‪.‬‬ ‫به گفته جهانگیری مهمترین هدف آمریکاییها این است‬ ‫که خزانــه داری آمریکا را به اتاق جنگ اقتصاد علیه ایران‬ ‫تبدیل کنند تا آسیب جدی به اقتصاد ایران بزنند و شرایط‬ ‫زندگی را بــر مردم تنگ کــرده تا دامنــه نارضایتی مردم‬ ‫توســعه پیدا کند‪ .‬از این رو مســئوان جمهوری اســامی‬ ‫ایــران وظیفه دارند در برابر اقدامات دشــمن با مقاومت‬ ‫و برنامه ریــزی دقیق و دقت نظر در اجرا آنها را شکســت‬ ‫دهند و اقتصاد ایران را سرپا نگه دارند‪.‬‬ ‫وی افزایــش تولیــدات در زمینــه فــواد را یکــی از‬ ‫برنامهریزیهای مهم در این راســتا میداند و میگوید‪ :‬از‬ ‫آنجایی که فواد خط تولید مســتقیم صادرات است‪ ،‬هم‬ ‫تولید و هم صادرات آن باید افزایش پیدا کند‪ .‬از این رو‬ ‫دولــت و ملت از صنعت فواد انتظار دارند تا در مقطعی که‬ ‫آمریکا برای کشــور بحران ایجاد کرده با اقدامات به موقع‬ ‫خود و تاش در جهت افزایش تولید داخلی کمک کمک کند‬ ‫بامشکاتبیشتریمواجهنشویم‪.‬‬ ‫جهانگیــری معتقد اســت‪ :‬هدف کشــورهای دشــمن این‬ ‫است که نظام بانکی دنیا را در برابر کار با جمهوری اسامی‬ ‫در فشــار بگذارند تا واردات مورد نیاز را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫چرا که جابه جایی پول از طریق نظام بانکی انجام میشــود‪.‬‬ ‫موضوعی که هیئــت دولت برای حل آن مشــغول مذاکره‬ ‫هســتند‪ .‬زیرا باید خطوط و راهی مشــخص شود تا با کمک‬ ‫جابهجاییپولصورتبگیرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ :‬دشــمن درصدد اســت مانع واردات موردنیاز‬ ‫به کشــور شــود و این موضوعی جدی اســت که به عزم و‬ ‫اراده جدی مردم نیاز دارد تــا در برابر این جنگ ظالمانه و‬ ‫ناخواستهعلیهملتوکشورایستادگیکنیم‪.‬‬ ‫کاهش‪۷5‬درصدیمصرف آبدرشرکتفوادمبارکه‬ ‫جهانگیری همچنین تصریح میکند که اگرچه تولید فواد‬ ‫درکشوربایدافزایشپیداکندامااینموضوعرانیزنباید‬ ‫فراموش کنیم که کشور و از جمله استان اصفهان امروز با‬ ‫معضلی به نام کم آبی روبه رو است‪.‬‬ ‫طبــق آمار هــم اکنــون مصــرف آب کشــور ‪ 100‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اســت کــه اگر در این شــرایط تنهــا ‪ 10‬درصد‬ ‫صرفهجوییشوددیگرهیچمشکلآبینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫موضوعیکهبهرامسبحانیمدیرعاملشرکتفوادمبارکه‬ ‫نیزآنراتاییدمیکندومیگوید‪:‬خوشبختانهشرکتفواد‬ ‫مبارکه در این زمینه توانسته موفق عمل کند‪ .‬به گونه ای‬ ‫که ‪ 7۵‬درصد کاهش مصرف آب را داشته است‪.‬‬ ‫وی این میزان کاهــش را اتفاقی بزرگ در صنعت‬ ‫فواد میخواند و می گوید‪ :‬امروز برای تولید ‪6.۵‬‬ ‫میلیون تن فــواد تقریب ًا ‪ 23‬میلیــون متر مکعب‬ ‫مصرفمیشود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای شــبکه فاضــاب و تصفیــه‬ ‫بخشهای همجوار و قطع وابســتگی به آب تازه از‬ ‫جمله اقدامات فواد مبارکه است که در این راستا‬ ‫افتخار خوبی به دست آوردهایم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســبحانی فــواد مبارکــه یکــی از‬ ‫بزرگتریــن واحدهــای صنعتــی و تولیدکننده‬ ‫ورقهــای فــوادی بــا ســهم ‪ 22‬درصــدی در‬ ‫خاورمیانه محسوب میشــود‪ .‬چرا که تولیدات‬ ‫فواد مبارکه در ســال ‪ 96‬از مرز ‪ 100‬میلیون‬ ‫تن گذر کــرد‪ ،‬همچنیــن ظرفیت فــواد خام از‬ ‫‪ 10‬میلیون تن رد شــده است و ‪ 12‬میلیون تن‬ ‫آهن اسفنجی تولید کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــواد مبارکــه با اشــاره به‬ ‫صادرات یک هزار و ‪ 800‬تنی فواد در ســال ‪،9۴‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش بینی مــا صادرات همین میزان‬ ‫برای امسال است و ‪ ۵‬هزار و ‪ 800‬تن نیز فواد در‬ ‫داخل توزیع میشود‪.‬‬ ‫در راســتای رویکرد مجتمع‬ ‫فواد سبا مبنی بر کاهش‬ ‫مصرف آب و استفاده بهینه‬ ‫از آن بمنظور پایداری تولید‬ ‫اقتصــادی و ارزش آفرینی‬ ‫برای کشــور با مشاركت‬ ‫همه جانبــه مديريت و‬ ‫كاركنان ايــن مجتمع در‬ ‫اجرای پــروژه های متعدد و‬ ‫همچنین با استفاده از تجارب‬ ‫نهادینه شــده در شــرکت‬ ‫فواد مبارکه‪ ،‬در ســه ماهه‬ ‫نخست سال جاری علی رغم‬ ‫افزايــش ‪ 100‬درصــدی‬ ‫ظرفیــت تولیــد‪ ،‬میــزان‬ ‫مصــرف آب خــام در این‬ ‫مجتمــع از احیاء مســتقیم تا‬ ‫نورد گرم به ‪ 1.7‬متر مکعب‬ ‫بر تن تولید یعنی پائین ترین‬ ‫حد ممکن نسبت به کارخانه‬ ‫های مشــابه کاهــش یافته‬ ‫است‪.‬در این مجتمع با به كار‬ ‫گيری تصفيــه خانه های‬ ‫مدرن و بــه روزو با تصفیه‬ ‫پساب های صنعتی شرایطی‬ ‫فراهم گردیده که پســاب‬ ‫خطوط تولید مجتمع ســبا از‬ ‫شركت ذوب آهن پس‬ ‫از تصفيه در خطوط توليد‬ ‫بازچرخانــی می گــردد‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان‪:‬‬ ‫مدیریت مصرف آب به هفته‬ ‫صرفه جویی بسنده نشود‬ ‫مدیرعامل شركت آب و فاضاب استان اصفهان گفت‪ :‬مدیریت مصرف آب به هفته صرفهجویی‬ ‫بسنده نشود‪ .‬هاشم اميني در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف‬ ‫آب گفت‪ :‬یكم تا هفتم تيرماه در تقویم كشور بهعنوان هفته صرفهجویی در مصرف آب‬ ‫نامگذاری شده است‪ ،‬بيش از ‪ 2۰‬سال است این عنوان را در تقویم رسمی كشور داریم ولی این‬ ‫موضوع مهم در استان اصفهان صرف ًا به یک هفته بسنده نشده و به جهت شرایط سخت آب‬ ‫تمام طول سال به بحث مدیریت مصرف آب توجه داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آبفا به یکی‬ ‫دیگر از راههای مهار بحران‬ ‫کمآبی در استان پرداخت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬توانستیم از طریق‬ ‫استفاده و توزیع لوازم کاهنده‬ ‫که یک روش علمی برای مدیریت‬ ‫مصرف آب در منازل است‪،‬‬ ‫مصرف را در استان تا حدودی‬ ‫بهینه کنیم‪ ،‬بهطوریکه لوازم‬ ‫کاهنده را در اختیار مردم قرار‬ ‫داده و هزینه آن را به صورت‬ ‫اقساطی از مردم دریافت کنیم‪.‬‬ ‫داد‪ :‬مطبوعات در این زمینه میتوانند بسیار مؤثر باشند تا‬ ‫قدمهایبلندتریدراینزمینهبرداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به جهت محدودیت منابع آبی بدون جیرهبندی‪،‬‬ ‫محدودیت بر روی شــبکه توزیع آب اعمــال کردهایم‪ ،‬ولی‬ ‫شبکه آب شرب کشــش جیرهبندی را ندارد و وزارت نیرو‬ ‫هم تأکید دارد شــبکه با مدیریت فشار اداره شود‪ .‬امینی‬ ‫با اشاره به اینکه تبعات منفی جیرهبندی بیش از محسنات‬ ‫آن اســت‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬ظرف یک ماه ظرفیت سد را میشود‬ ‫خالی کرد‪ ،‬اما اگــر این اتفاق بیافتد با ماههای بعدی ســال‬ ‫چه باید بکنیم؟ امینــی ادامه داد‪ :‬باید تصمیمات منطقی و‬ ‫مهندسی گرفته شود و با حفظ منافع و آرامش مردم‪ ،‬به این‬ ‫سمت حرکت کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬بزرگترین آسیب در کشور‪،‬‬ ‫سیاسیشدن موضوعات اســت‪ ،‬با توجه به اینکه شرکت‬ ‫آبفا اســتان یک مجموعه کامل خدماتی است و نگاهش به‬ ‫مردم اســت‪ .‬امینی ادامه داد‪ :‬ســال گذشــته در توسعه‬ ‫شــبکههای فاضاب و واگذاری شبکههای فاضاب رکورد‬ ‫زدیم و منابع را در جهت توســعه شبکههای آب و فاضاب‬ ‫و خدمترسانی به مشــترکین بهکار گرفتهایم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫با ســازمانهای مردمنهاد و مردم مشــارکت داشتهایم تا‬ ‫پیامهای صرفهجویی در مصرف آب صرف ًا از زبان ما نباشد‬ ‫و انتقال مفاهیم و پیام از طریق آنها هم صورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت آبفــا اصفهان بــا تأکید بــر اینکه‬ ‫تصفیــه خانــه دوم آب اصفهان از ســال ‪ 86‬باید اجرا‬ ‫می‪-‬شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه شــرکت آبفا اســتان‬ ‫ورود به این پروژه نبود‪ ،‬ولی ما هم کمک و مســاعدت‬ ‫مالــی می‪-‬کنیــم و ‪ 170‬میلیارد تومان به شــرکت آب‬ ‫منطقهای برای ســاخت تصفیهخانــه آب کمک میکنیم‬ ‫برای این‪-‬که ‪ ۵6‬شــهر و ‪ 300‬روستا نباید تنها به یک‬ ‫تصفیه خانه وابسته باشد‪.‬‬ ‫امینــی با اشــاره بــه اینکــه در موضوع بیوتروریســت و‬ ‫اقدامات پدافند غیرعامل آبفا اســتان یکی از شرکتهای‬ ‫پیشــرو اســت بیــان داشــت‪ :‬در حــوزه اســتفاده از آب‬ ‫خاکستری با نظام مهندسی و شــهرداری اصفهان جلساتی‬ ‫داشــتهایم و قطع ًا باید از این آب برای بخشــی از مصارف‬ ‫خانگیوفضایسبزاستفادهکنیم‪.‬‬ ‫بهگفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان‬ ‫فرصت استفاده از پساب‪ ،‬صنایع بزرگ و شهرداری‪-‬ها به‬ ‫سمتاستفادهازپسابدرکاربریهایمختلفحرکتکرده‬ ‫و تصفیه تکمیلی پســاب به عهده بهره‪-‬برداران است و ما‬ ‫بااستانداردهایتعریفشده‪،‬پسابراواگذارمیکنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر حدود‪ 2۴‬متر مکعب آب از سد‬ ‫زایندهرود برای شرب اســتان اصفهان و یزد و کشاورزی‬ ‫چهارمحال و اصفهــان تخصیص مییابد که بخشــی مربوط‬ ‫به مصارف مجاز بوده و بخشــی مصارف غیرمجاز اســت که‬ ‫بهشــدت وزارت نیرو ورود پیدا کرده که مصارف غیرمجاز‬ ‫را در استان باادست و پایین‪-‬دست کنترل کنند‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬حدود ‪ 12‬متــر مکعب به اصفهان و یزد برای‬ ‫شــرب اختصاص مییابد کــه حدود ‪ 10/۵‬متــر معکب به‬ ‫اصفهان و مابقی براســاس برنامه تخصیص وزارت نیرو به‬ ‫اســتان یزد میرسد و خوشــبختانه یکی از کمترین میزان‬ ‫هدررفــت آب در کشــور را داریــم‪ .‬مدیر عامل شــرکت‬ ‫آبفــا اصفهان تصریح کــرد‪ :‬هماکنون بــاای ‪ 2۵0‬میلیارد‬ ‫تومان قــرارداد بــا شــرکتهای خارجــی و فاینانس چین‬ ‫برای نوسازی و بازســازی شــبکه فاضاب اصفهان داریم‬ ‫و امیدواریم بتوانیم کل منابع را در شــبکه فاضاب شــهر‬ ‫اصفهــان هزینه کنیم‪ .‬امینی درخصوص توســعه شــبکه‬ ‫فاضاب در شــهر اصفهان‪ ،‬نیز گفت‪ :‬ظرف یک برنامه ســه‬ ‫ساله قرار بود شبکه فاضاب شهر اصفهان بهعنوان اولین‬ ‫کانشــهر استان به اتمام برسد که از سال ‪ 96‬شروع شد و‬ ‫خوشبختانهایناتفاقافتاد‪.‬‬ ‫وی در رابطــه با مجموع اقدامات در زمینه مدیریت مصرف‬ ‫در بلندمدت کــه منجر به اصاح رفتار میشــود نیز گفت‪:‬‬ ‫این اقدامات باعث میشود رفتار درستی نسبت به مصرف‬ ‫آب داشــته باشیم چرا که فرهنگســازی چیزی نیست که‬ ‫بهسرعت اتفاق بیافتد و باید با کارهای کوچک شروع کنیم‬ ‫و خسته نشویم تا به نتایج بزرگ دست یابیم‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 27‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫و ی‬ ‫خاطرنشــان ساخت‪:‬‬ ‫در حال حاضر گســتردگی سامانه‬ ‫تله متری و مدیریت فشــار که شــرکت آبفا استان‬ ‫اصفهان از آن برخوردار اســت‪ ،‬در هیچکدام از اســتانهای کشور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بهطوریکه تاکنون توانســتیم از طریق این تکنولوزی‬ ‫تبعات بحــران کمآبی را مهار کنیم‪ .‬مدیرعامل شــرکت آبفا به یکی‬ ‫دیگر از راههای مهار بحران کمآبی در اســتان پرداخت و بیان کرد‪:‬‬ ‫توانســتیم از طریق اســتفاده و توزیع لوازم کاهنــده که یک روش‬ ‫علمی برای مدیریت مصرف آب در منازل است‪ ،‬مصرف را در استان‬ ‫تا حدودی بهینه کنیــم‪ ،‬بهطوریکه لوازم کاهنده را در اختیار مردم‬ ‫قرار داده و هزینه آن را به صورت اقساطی از مردم دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یکی از گایههای همیشــگی به شــرکت آبفا‬ ‫اســتان اصفهان آبیاری فضای ســبز شــهری بود اما امروز به جرأت‬ ‫میتوانم بگویم تمام آبیاری فضای سبز اصفهان از شبکه شرب جدا‬ ‫شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته جلسات متعددی با شهرداری داشتهایم و‬ ‫بهصورتجدیآبیاریفضایسبزشهریرانیزپیگیریمیکنیم‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬اعداد و ارقام گویای این است که در زمینه مصرف‬ ‫آب در چندسال گذشته حرکتهای بسیار خوبی داشتهایم و اکنون‬ ‫حــدود ‪ 90‬درصد مردم اصفهان زیر ‪ 20‬متــر مکعب در ماه مصرف‬ ‫میکنندکهکمترازمیانگینکشوریاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت آبفا اصفهان افزود‪ :‬کارگروه سازگاری با کمآبی‬ ‫در کشور درصدد است اســتاندارد سرانه مصرف آب را از ‪ 20‬متر‬ ‫به ‪ 1۵‬متــر تقلیل دهد‪ ،‬این درحالی اســت که همچنان در اســتان‬ ‫اصفهان این رقم حــدود ‪ 11‬و نیم مترمکعب برای یک خانوار در ماه‬ ‫اســت‪ .‬وی با اعام اینکه کاهش سرانه مصرف آب بهمعنای به خطر‬ ‫انداختن بهداشت و سامت مردم نیست و این در حالی است که در‬ ‫کشورهایپرآب‪،‬سرانهمصرفبسیارپایینتراست‪.‬‬ ‫امینی گفت‪ :‬در استان اصفهان میزان مصرف‪ 1۵۴‬لیتر برای هر نفر‬ ‫در شبانهروز اســت که باید این مقدار را تا ‪ 110‬لیتر کاهش دهیم‬ ‫و این موضوع در ســایه تغییر رفتار مصرفی و استفاده از ابزارهای‬ ‫کاهنــده مصرف آب اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در صنایع نیز شــرکت ذوب‬ ‫آهن اصفهان میــزان مصرف خود را از ‪ 2‬هزار لیتر به زیر ‪ ۵00‬لیتر‬ ‫رسانده است‪ ،‬همچنین شــرکت فواد مبارکه و پاایشگاه اصفهان‬ ‫درحال اســتفاده از پســاب فاضاب شهری هســتند و بقیه صنایع‬ ‫بزرگ استان نیز درحال حرکت در این راستا هستند و فرصت خوبی‬ ‫برای استان اصفهان است‪ .‬مدیر عامل شــرکت آبفا اصفهان ادامه‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 26‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫وي افــزود‪:‬‬ ‫نبایــد صرف ًا بــه هفته‬ ‫صرفهجویــی در مصــرف آب‬ ‫بســنده کرده و تمام بخشها باید درخصــوص مصرف بهینه آب و‬ ‫راهکارهای متداول در دنیا قدم برداریم و فرهنگسازی کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوانکــرد‪ :‬دوهفته پیــش موضوع خشکســالی و آب را رژیم‬ ‫اشغالگر قدس بستری برای اهداف شوم خود دیده بود‪ ،‬ما باید باور‬ ‫داشته باشــیم که با اتکا به ظرفیتهای داخلی کشور میتوانیم در‬ ‫این حوزه قدم برداریم و مشکات را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت آبفــا اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه یکــی از‬ ‫واقعیتهای کشور ما که کمتر به این ظرفیت توجه شده خودباوری‬ ‫است که رسانهها میتوانند این خودباوری ملی را در کشور تقویت‬ ‫کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هماکنون مشــکل آب در کشــور ما وجود دارد و‬ ‫در دنیــا راه حلهایی بــرای آن وجود دارد‪ ،‬اگر به این باور برســیم‬ ‫میتوانیمباآنمقابلهکنیم‪.‬‬ ‫امینــی به نقش مــردم در عبور از بحــران کمآبی پرداخــت و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از راهکارهاي عبور از شرایط سخت آبی این است که‬ ‫همــه آحاد جامعه میتوانند با مصرف بهینه‪ ،‬نقش خود را در عبور از‬ ‫بحران ایفا کنند؛ امسال به جهت نگاه وزارت نیرو موضوع سازگاری‬ ‫با کمآبی را بهجای مقابله با کمآبی مورد توجه قرار دادیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آبفا با اشاره به اینکه بیش از هزاران سال است‬ ‫با شــرایط کمآبی مواجه هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬پدران ما برای‬ ‫مقابلــه با این موضوع قنــات احداث میکردند‪ ،‬امــروز هم موضوع‬ ‫ســازگاری با کمآبی باید مدنظر باشــد و با اقدامات و فرهنگسازی‬ ‫درجهت مدیریت مصــرف آب گام برداریم‪ .‬در این راســتا توجه به‬ ‫موضوع سازگاری با کمآبی در بخشهای مختلف شرب‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعت‪،‬توجهبهآمایشسرزمیندرتوسعهپایدارکشور‪،‬خودباوری‬ ‫و همافزایی میتواند مؤثر باشد‪ .‬وي با بیان اینکه سال آبی گذشته‬ ‫آورد رودخانه زایندهرود یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون مترمکعب بود‬ ‫اعام کرد‪ :‬در ســال گذشته از لحاظ منابع آبی شرایط نسبت ًا مناسبی‬ ‫داشــتیم این درحالی اســت که سامانه دوم آبرســانی اصفهان را‬ ‫در مدار نداریم‪ ،‬اما خوشــبختانه با پیگیری اســتاندار اصفهان این‬ ‫پروژه درحال اجراســت‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال حجم آورد آب به پشت‬ ‫ســد به ‪ ۴6۵‬میلیون متر مکعب کاهش یافته‪ ،‬بهطوریکه مدیریت‬ ‫آب استان و وزارت نیرو برای پشت سرگذاشتن این شرایط سخت‪،‬‬ ‫محدودیتهایی برای تخصیص آب شــرب قائل شــد تا بتوانیم به‬ ‫فصل بارش برسیم‪ .‬مدیرعامل شرکت آبفاي اصفهان گفت‪ :‬میزان‬ ‫آب تخصیصی به شرکت آبفا استان در مواقعی از سال تا حدود ‪۴0‬‬ ‫درصد کم شد‪ ،‬این شرایط سخت البته فرصتهایی هم پیش روی‬ ‫شــرکت گذاشــت ازجمله می‪-‬توان به تاش مجموعه شرکت آبفا‬ ‫استان بهمنظور برونرفتمردماز چالشکمآبی پرداخت‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خبر‬ ‫البته باید گفت که در شرایط‬ ‫موجود امکان افزایش وام‬ ‫مسکن هم وجود ندارد چرا‬ ‫که او ًا افزایش وام مسکن‬ ‫در توان اعتباری بانک مسکن‬ ‫نیست و ثانی ًا اگر هم در توان‬ ‫اعتباری بانک مسکن باشد‪،‬‬ ‫این متقاضیان هستند که دیگر‬ ‫توانایی پرداخت اقساط بیشتر از‬ ‫این را نخواهند داشت‪ .‬پس راه‬ ‫حل چیست؟‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 29‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫افزایش قيمت مسكن در یک سال اخير به گونهای بوده است كه از قدرت خرید مردم خارج شده؛ به‬ ‫طوریكه حتی وامهای درنظر گرفته شده برای خرید مسكن هم دیگر نمیتوانند آن گونه كه باید مانند‬ ‫سابق بخشی از قيمت مسكن را جهت خرید پوشش دهند؛ اما راه حل رفع این مشكل چيست؟‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 28‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫بی ارزش شدن وام‬ ‫مسکن با افزایش‬ ‫قیمت مسکن‬ ‫در یک ســال گذشــته تاطمــات در‬ ‫بازارهای دیگر باعث شــد تا بسیاری‬ ‫از ســرمایههای ســرگردان به بازار‬ ‫مســکن وارد شــوند و در نتیجــه ورود ایــن‬ ‫سرمایههای ســرگردان به بازار مسکن و ایجاد‬ ‫تقاضاهــای غیرواقعــی‪ ،‬قیمت مســکن تا حدی‬ ‫افزایــش یافت کــه متقاضیــان واقعــی خرید‬ ‫مســکن دیگر قــدرت خریــد خود را از دســت‬ ‫دادند‪ .‬گــزارش اخیــر بانک مرکــزی پیرامون‬ ‫تحوات بازار مسکن در شهر تهران که مربوط به‬ ‫خردادماه ســال جاری است‪ ،‬نشــان میدهد که‬ ‫متوســط قیمت هــر مترمربع مســکن در شــهر‬ ‫تهــران بــا رشــدی ‪ 8/9‬درصــدی نســبت بــه‬ ‫اردیبهشــتماه ســال جــاری و ‪ ۴۵/8‬درصدی‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال قبل بــه ‪6۵/1‬‬ ‫میلیون ریال رسیده است‪ .‬این افزایش قیمت‬ ‫مسکن رکود معامات را با خود به همراه داشته‬ ‫بــه طــوری کــه تعــداد معامــات آپارتمانهای‬ ‫مسکونی در شهر تهران در خردادماه با کاهشی‬ ‫‪ 22/1‬درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل و ‪3/1‬‬ ‫درصدی نســبت بــه ماه مشــابه ســال قبل به‬ ‫‪ 1۴/9‬هزار واحد مسکونی رسیده است‪.‬‬ ‫بخشــی از کاهــش قــدرت خرید مــردم برای‬ ‫مسکن به این خاطر بوده است که این افزایش‬ ‫قیمت مســکن در حالی اتفاق افتاده که میزان‬ ‫وامهــای پرداختــی بــرای خریــد مســکن در‬ ‫یک ســال گذشــته ثابت باقی ماندهاند و این‬ ‫موضوع باعث شــده تا اینگونــه وامها ارزش‬ ‫خود را از دســت بدهند‪ ،‬موضوعی که رحیمی‬ ‫انارکی رئیس بانک مسکن بر آن مهر تأیید زده‬ ‫است و طی مصاحبهای عنوان کرده که اگر وام‬ ‫مسکن در گذشته می‪-‬توانســته است تا ‪۵0‬‬ ‫درصد قیمت یــک واحد آپارتمــان معمولی را‬ ‫پوشش دهد؛ هماکنون این وام تنها می تواند‬ ‫‪ 28‬درصــد از قیمت یک آپارتمــان معمولی را‬ ‫پوشــش دهد‪ .‬وی در ادامــه صحبتهای خود‬ ‫نیز به این موضوع اشــاره کرده که در شــرایط‬ ‫فعلی هیچگونه تصمیمی جهت افزایش میزان‬ ‫وام مسکن گرفته نشده است‪.‬‬ ‫البتــه بایــد گفت که در شــرایط موجــود امکان‬ ‫افزایــش وام مســکن هم وجود نــدارد چرا که‬ ‫او ًا افزایش وام مسکن در توان اعتباری بانک‬ ‫مســکن نیســت و ثانی ًا اگر هم در توان اعتباری‬ ‫بانک مســکن باشــد‪ ،‬این متقاضیان هستند که‬ ‫دیگر توانایی پرداخت اقســاط بیشتر از این را‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬پس راه حل چیست؟‬ ‫بســیاری از کارشناســان مســکن معتقدند که‬ ‫شــاید یکــی از راه حلهای مؤثــر در این زمینه‬ ‫این باشــد که بانک‪-‬ها نــگاه خود بــه وامهای‬ ‫پرداختی جهت خرید مســکن را از نــگاه تجاری‬ ‫به نگاه توســعهای تغییــر دهنــد‪ .‬هم‪-‬اکنون‬ ‫نــگاه بانکهــا (حتــی بانک مســکن کــه متولی‬ ‫اصلی پرداخت وام برای خرید مســکن اســت)‬ ‫به پرداخت وامهای مســکن به اینگونه اســت‬ ‫که میخواهنــد از پرداخت این وامها ســودی‬ ‫عایدشان شــود‪ .‬این نگاه باید به نگاه توسعهای‬ ‫کــه همانــا پرداخت تســهیات خاص مســکن با‬ ‫مبالــغ مؤثــر و با ســودهای کمتر بــه متقاضیان‬ ‫است تغییر کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬تابناک‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫بهره مند شده اند‬ ‫صنعت خودروسازي در ایران از جمله صنایعي است كه حاشيههاي فراواني را در مطبوعات همراه خود‬ ‫دارد و مخالفان و موافقان آن‪ ،‬هميشه یک پاي ثابت گفتوگوهاي رسانهاي هستند؛ از جمله صاحبنظراني‬ ‫كه هميشه دیدگاههاي تعيينكنندهاي درباره این صنعت داشتهاند‪ ،‬نمایندگانمجلس هستند كه‬ ‫نقطهنظراتشان‪ ،‬ما را بيشتر با حال و هواي كلي این نهاد قانونگذار كه اتفاق ًا حساسيت ویژهاي هم در آن‬ ‫در مورد صنعت خودرو وجود دارد‪ ،‬آشنا ميسازد‪ .‬براي همين‪ ،‬پاي صحبت یک نماینده مجلس نشستيم‬ ‫تا ببينيم از دیدگاه وي صنعت خودروسازي ایران در شرایط فعلي‪ ،‬چه جایگاه و مرتبهاي دارد‪ .‬صحبتهاي‬ ‫رضا عليزاده نماینده مردم ورزقان و عضو كميسيون صنایع و معادن را با هم ميخوانيم‪.‬‬ ‫واقعیت این است که صنعت خودروسازي‬ ‫کشــور در طول ســالهاي متمادي همیشه‬ ‫از حمایتهــاي دولتي برخوردار بوده و هر‬ ‫دولتي هم که در ایران بر ســر کار آمده‪ ،‬نگاه ویژهاي‬ ‫به این صنعت داشته اســت؛ عمدهترین وجه حمایت‬ ‫دولــت از صنعت خودروســازي هــم در زمینه تعرفه‬ ‫واردات خــودرو خــودش را نشــان داده و بهنوعــي‬ ‫انحصــار جهت بازشــدن دســت خودروســازان براي‬ ‫فعالیت در بازار ایران منتهي شده است‪.‬‬ ‫عــاوه بــر آن‪ ،‬ایــن شــرکتها در زمینههــاي دیگر‬ ‫مثــل کیفیت تولیداتشــان‪ ،‬قیمتگــذاري در بازار‬ ‫و برخــي پارامترهــاي دیگــر‪ ،‬خودمختــار بودهانــد و‬ ‫متأســفانه هیچ قانــون و قاعدهاي هم نتوانســته در‬ ‫این ســالها‪ ،‬موجــب بهبود شــرایط فعلي شــود؛ در‬ ‫برخي مواقع شــاهد بودهایم که این شــرکتها براي‬ ‫افزایش کیفیــت محصوات خود بعضــي اقدامات را‬ ‫انجام دادهاند‪ ،‬امــا عمده این فعالیتهــا روبناي کار‬ ‫را تشــکیل داده و زیربنــا همان بوده کــه امروز هم‬ ‫شاهدش هستیم‪.‬‬ ‫هــر دولتي هم که در ایــران بر ســر کار ميآید‪ ،‬نگاه‬ ‫بنــگاهداري به ایــن صنعت داشــته و تمایــل ندارد‬ ‫مالکیــت خــود را در ایــن صنعت از دســت بدهد؛ از‬ ‫ســوي دیگــر در درون این شــرکتها هــم عاقهاي‬ ‫بــراي توســعه‪ ،‬پیشــرفت‪ ،‬تولید خودروهــاي جدید‬ ‫و باکیفیــت و اســتفاده از دانــش روز جهانــي دیده‬ ‫نميشــود و گویي این شــرکتها میل دارند با همین‬ ‫ترتیب ناکارآمد فعلي به حیات خود ادامه دهند و در‬ ‫برابر تغییر و بهبود مقاومت ميکنند‪.‬‬ ‫بهعنــوان یــک نماینــده مجلس بایــد بگویــم بخش‬ ‫اعظمــي از شــکایتها و مطالبــات همشــهریانم و‬ ‫اعتراض آنها‪ ،‬مربوط به صنعت خودروســازي است‪،‬‬ ‫از کیفیــت پایین خودروهــاي تولید داخــل گرفته تا‬ ‫برخورد نمایندگيهاي خودروســازي از جمله مواردي‬ ‫است که مورد توجه مردم قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ / 31‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫خودروسازان همیشه از حمایت دولت‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 30‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫یك نماینده مجلس‪:‬‬ ‫اســت که نميتوان به ســادگي از آن گذشــت‬ ‫و بایــد بــراي تغییــر شــرایط فعلــي راهکاري‬ ‫اندیشــیده شــود؛ باید بهمــوازات حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان داخلي در حوزه خودروســازي‪،‬‬ ‫این پالس به خودروســازان ارســال شود که‬ ‫باید این وضعیت را به هــر طریق ممکن تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مــا در مجلــس بــا همــکاري وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حال تدوین ســازوکارهایي‬ ‫هســتیم تا بتوانیم وضعیت موجود را تا آنجا‬ ‫کــه ميتوانیــم تغییــر دهیــم؛ این تــاش ما‬ ‫بــه هیچوجه با هــدف تضعیف خودروســازان‬ ‫داخلي انجــام نميشــود بلکه اطمینــان دارم‬ ‫هدف همکارانــم در مجموعه مجلس شــوراي‬ ‫اســامي‪ ،‬حمایــت از صنعــت خودروســازي و‬ ‫کمک به حل مشــکات و مســائل آن اســت؛ ما‬ ‫باید بتوانیم همانطور که در بســیاري صنایع‬ ‫هايتک دســتاوردهایي در ســطح جهاني رقم‬ ‫زدهایم‪ ،‬در صنعت خودروسازي هم دست به‬ ‫یــک انقاب صنعتــي و اقتصــادي بزنیم و این‬ ‫صنعــت مهم و محرک را به جایگاهي برســانیم‬ ‫تا بتواند با رقبــاي خود در بازارهاي خارجي به‬ ‫رقابت بپــردازد‪ ،‬امري که اراده بــراي تحقق‬ ‫آن در مجلس وجود دارد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫ما از مطالعات کارشناسي در‬ ‫زمینه خودرو آگاهي کامل‬ ‫داریم و اشراف کافي در مجلس‬ ‫در خصوص نتایج حاصله از‬ ‫این مطالعات و بررسيها هم‬ ‫وجود دارد؛ ما کام ًا ميدانیم‬ ‫که بازار خودرو در ایران یکي‬ ‫از بکرترین و بهترین بازارهاي‬ ‫موجود در جهان است و آرزوي‬ ‫هر برندي است که در این بازار‬ ‫محصوات خود را عرضه کند؛ ما‬ ‫یکي از بهترین و باظرفیتترین‬ ‫بازارهاي خودرویي موجود‬ ‫در جهان را دو دستي تقدیم‬ ‫خودروسازاني کردهایم که به‬ ‫بهانه تولید ملي و با شعار کااي‬ ‫ایراني‪ ،‬متأسفانه در حال عرضه‬ ‫خودروهایي هستند که از نظر‬ ‫کیفیت و کارایي در سطح باایي‬ ‫نیست؛ محصواتي که داراي‬ ‫پلتفرمهاي قدیمي‪ ،‬کارایي‬ ‫متعلق به دهه گذشته‪ ،‬امکانات‬ ‫و ایمني نازل و مصرف سوخت‬ ‫بسیار باا هستند‪.‬‬ ‫مــا از مطالعات کارشناســي در زمینــه خودرو‬ ‫آگاهــي کامــل داریــم و اشــراف کافــي در‬ ‫مجلــس در خصــوص نتایــج حاصلــه از ایــن‬ ‫مطالعــات و بررســيها هــم وجــود دارد؛ مــا‬ ‫کامــ ًا ميدانیــم کــه بــازار خــودرو در ایران‬ ‫یکي از بکرتریــن و بهتریــن بازارهاي موجود‬ ‫در جهان اســت و آرزوي هر برندي اســت که‬ ‫در ایــن بازار محصــوات خــود را عرضه کند؛‬ ‫ما یکــي از بهتریــن و باظرفیتترین بازارهاي‬ ‫خودرویي موجود در جهان را دو دستي تقدیم‬ ‫خودروســازاني کردهایم کــه به بهانــه تولید‬ ‫ملي و با شــعار کااي ایراني‪ ،‬متأسفانه در حال‬ ‫عرضه خودروهایي هســتند که از نظر کیفیت‬ ‫و کارایي در سطح باایي نیست؛ محصواتي که‬ ‫داراي پلتفرمهــاي قدیمي‪ ،‬کارایي متعلق به‬ ‫دهه گذشــته‪ ،‬امکانات و ایمني نازل و مصرف‬ ‫سوخت بسیار باا هستند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که مجلس شوراي اسامي‬ ‫کام ًا به نقش خود در زمینــه حمایت از صنایع‬ ‫داخلي آگاه است و قاطبه همکارانم در مجلس‬ ‫هم یقینــ ًا بر ضرورت حمایــت از کااي ایراني‬ ‫و اشــتغال جوانان اتفاق نظر دارند؛ اما ادامه‬ ‫ایــن وضعیــت در صنعت خودروســازي امري‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫بررسی‬ ‫راهکارهای توسعه‬ ‫استان البرز‬ ‫اما یکي از اصليترین ویژگيهاي‬ ‫این استان آن است که همجوار‬ ‫پایتخت است و جمعیت ساکن‬ ‫زیادي در این استان‪ ،‬در واقع‬ ‫در پایتخت اشتغال دارند و‬ ‫همین امر اهمیت این استان‬ ‫را دوچندان ميکند‪ .‬پراکندگي‬ ‫جمعیتي در آن هم بسیار فشرده‬ ‫است‪ .‬با برخورداري از این‬ ‫ویژگيها و قابلیتها باید نگاه‬ ‫توسعهمحورانهاي نسبت به این‬ ‫استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫براي افزایــش درآمدزایي کان البرز‪ ،‬و رشــد‬ ‫و توســعه فعالیتهاي صنعتي و خدماتي در این‬ ‫استان چه برنامهاي وجود دارد؟‬ ‫در زمینــه بودجه کل اســتان‪ ،‬برنامههایي براي‬ ‫افزایــش ســطح درآمدهــاي عمومــي اســتان‬ ‫درنظــر گرفته شــده اســت؛ یک ســري از این‬ ‫درآمدهــا ملي و بخشــي از آن اســتاني خواهد‬ ‫بود‪ .‬درآمدهــاي مالیاتــي (درآمدهــاي مربوط‬ ‫به ارزش افــزوده) جزء دیگــری از در آمدها ی‬ ‫اســتانی هســتند؛ بخشــي از درآمدهــا هم که‬ ‫کشوري به شــمار ميرود را ميتوان با توافق با‬ ‫مجموعه دولت‪ ،‬به عنوان درآمد اســتان تعریف‬ ‫کرد‪ .‬اگر در قالب یک مثــال بخواهم عرض کنم‬ ‫ميتوانم درآمدهاي نفتي کشــور کــه عمدت ًا در‬ ‫استان خوزستان تأمین ميشود را مثال بزنم که‬ ‫ایــن درآمدها منحصر ًا به خوزســتان اختصاص‬ ‫ندارد بلکه متعلق به کل کشور است‪ .‬ولی بخش‬ ‫‪ / 33‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در زمینه تهیه و تدوین برنامههاي توســعهاي اســتان‬ ‫البرز‪ ،‬چه اقداماتي انجام شده است؟‬ ‫همانطــور کــه ميدانیــد اســتان البــرز‬ ‫جدیدترین استان ایران است که از عمر آن‬ ‫شش ســال هم نميگذرد‪ ،‬سالها پیش در‬ ‫اواخــر دهــه ‪ ،80‬اســتان البــرز جــزو اســتان تهران‬ ‫محسوب ميشــد و باتوجه به جذب جمعیتي بسیار باا‪،‬‬ ‫کــه جــزو مجموعه شــهري تهــران بهشــمار ميرفت و‬ ‫همچنان به شــمار می رود‪ .‬در اوایل دهه ‪ 80‬شمســی‬ ‫براســاس مطالعــات انجــام شــده مشــخص شــد کرج‬ ‫بیشــترین میزان رشــد جمعیــت را در بین شــهرهاي‬ ‫استان تهران داشــته است؛ این موضوع بیشتر به این‬ ‫خاطر بــود که ســیل مهاجراني که راهي اســتان تهران‬ ‫ميشــدند‪ ،‬بهدلیل عــدم تمکن مالي بــراي زندگي در‬ ‫تهران‪ ،‬راهي مناطق پیرامونی از جمله کرج ميشــدند‪.‬‬ ‫حتي بسیاري از خانوارهاي تهراني که بنابه هر دلیلي از‬ ‫ادامه سکونت در پایتخت منصرف ميشدند‪ ،‬کرج را به‬ ‫عنوان مقصد زندگي انتخاب ميکردند‪.‬‬ ‫در آن ســالها‪ ،‬کرج که بیشترین ســهم را در افزایش‬ ‫جمعیــت اســتان تهــران داشــت بــه عنــوان جزئی از‬ ‫مجموعه شــهری تهران مورد مطالعه کارشناســي قرار‬ ‫گرفت؛ درخصوص شــهرهاي دیگر استان نظیر دماوند‬ ‫و طالقــان هم مطالعــات جداگانه ای به عنــوان مطالعات‬ ‫شهرســتان انجام شــد‪ .‬و بقیه شهرســتان های استان‬ ‫تهــران (قدیــم) از جمله شهرســتانهای فعلی اســتان‬ ‫البرز (غیر از طالقان) در داخل مطالعات مجموعه شهری‬ ‫تهران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫با تشکیل اســتان البرز ضرورت تهیه طرح های توسعه‬ ‫ای برای تمامی شهرستانهای استان البرز بیش از پیش‬ ‫احســاس می شــود زیرا هر یک از این شهرســتان ها‬ ‫ظرفیت ها و قابلیت های خاص خود را دارند و ضروری‬ ‫است براي آن برنامهریزي ازم صورت ميگیرد‪.‬‬ ‫اســتان البرز خیلي شــرایط منحصربهفــردي در ایران‬ ‫دارد که آنرا از سایر استانهاي ایران متمایز ميکند؛‬ ‫این استان‪ ،‬کوچکترین استان کشور محسوب ميشوذ‬ ‫و حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ 200‬کیلومتر وســعت دارد و نه فقط‬ ‫به‪-‬خاطر بافــت جمعیتي آن‪ ،‬به ایــران کوچک معروف‬ ‫اســت‪ ،‬بلکه بهنظر من از جنبه دیگر به این دلیل ایران‬ ‫کوچک اســت که ‪ ،‬تمام یــا بخش مهمــی از آنچه که در‬ ‫کشــور پهناور ایران بهدنبال آن هستیم‪ ،‬بهطور یکجا‬ ‫در اســتان البرز ميتوانیم ببینیم‪ ،‬کوهستان‪ ،‬جنگل‪،‬‬ ‫بیابان‪ ،‬پیســت اســکي‪ ،‬منابع طبیعي گســترده و منابع‬ ‫آبي‪ ،‬همه در این استان وجود دارند‪.‬‬ ‫اما یکي از اصليترین ویژگيهاي این اســتان آن است‬ ‫کــه همجــوار پایتخــت اســت و جمعیت ســاکن زیادي‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬در واقع در پایتخت اشــتغال دارند و‬ ‫همیــن امر اهمیــت ایــن اســتان را دوچندان‬ ‫ميکند‪ .‬پراکندگــي جمعیتي در آن هم بســیار‬ ‫فشــرده اســت‪ .‬با برخورداري از این ویژگيها‬ ‫و قابلیتها باید نگاه توسعهمحورانهاي نسبت‬ ‫به این استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫دیگــری از درآمدها وجــود دارد کــه ماهیت و‬ ‫تعریف اســتانی دارد مانند درآمدهای مالیاتی‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد درآمدهاي اســتانی از طریق مالیات‬ ‫تأمین ميشــود و مجموعه در آمدهای اســتانی‬ ‫در خزانــه کل کشــور واریز می گردد و بخشــی‬ ‫از آن بهصــورت اعتبــارات تملــک دارایيهاي‬ ‫سرمایه یعني عمراني و اعتبارات هزینهاي برای‬ ‫پیشــبرد طرحهاي توسعهاي استان و نیز تامین‬ ‫هزینههای جاری استان اختصاص مییابد‪.‬‬ ‫ما جلســات متعددي بــا ســازمانهاي مالیاتي و‬ ‫اقتصاد و دارایي برگزار ميکنیم و بهطور مرتب‬ ‫در حال رصد تحقق درآمدهاي استان هستیم‪.‬‬ ‫بررســي ميکنیم که اگر در جایي درآمد مدنظر‬ ‫محقق نشده براي دســتیابي به آن برنامهریزي‬ ‫کنیم‪ .‬یکي از بزرگترین مشــکات ما این است‬ ‫که دفاتر و تشــکیات اداري شرکتهاي بزرگ‬ ‫فعال در زمینه صنایع اســتان البــرز‪ ،‬عمدت ًا در‬ ‫تهران مســتقر هســتند و مالیات خود را هم به‬ ‫نام استان البرز ثبت نميکنند‪.‬‬ ‫تاش داریــم کارخانهها و شــرکتهایي که در‬ ‫اســتان البرز فعالیــت انجام ميدهنــد‪ ،‬مالیات‬ ‫خــود را هم به ایــن اســتان منتقل کننــد؛ اگر‬ ‫این اتفاق رخ دهد‪ ،‬درآمد اســتان البرز بسیار‬ ‫بیشــتر از میزاني اســت که در حال حاضر ثبت‬ ‫ميشود‪.‬‬ ‫ما مشــکات دیگــري هم بــراي پیشــبرد امور‬ ‫توسعه استان البرز داریم؛ واقعیت آن است که‬ ‫البرز‪ ،‬زماني استان شد که هنوز زیرساختهاي‬ ‫ازم را نداشــت و هنوز هم بسیاري از ادارات‬ ‫و ســازمانهاي دولتي اســتان حتي ســاختمان‬ ‫مختص به خود را ندارند و ســالیانه هزینههاي‬ ‫فراوانــي براي اجــاره ملک پرداخــت ميکنند‪.‬‬ ‫عاوه بر آن‪ ،‬در بسیاري از ادارات با تورم نیروي‬ ‫انساني مواجه هستیم که از گذشته باقي مانده‬ ‫و براي رفع آن تاش‪-‬هایي صــورت گرفته که‬ ‫باید با قدرت بیشــتري انجام شود‪ .‬به همه این‬ ‫مشکات اضافه کنید که البرز زمانی استان شد‬ ‫که مصادف با ســالهای بحرانی در آمد در سطح‬ ‫کشور بود و عم ًا اعتبارات ازم برای راهاندازی‬ ‫زیر‪-‬ساختهای اداری و سایر ملزومات استان‬ ‫تأمین نشد‪.‬‬ ‫یک مشــکل دیگر که در این اســتان مشابه کل‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬عدم وجود درآمدهاي پایدار‬ ‫شهري است که ایحهاي جهت اصاح آن‪ ،‬سالها‬ ‫است توسط دستگاه های اجرایی زیربط (وزارت‬ ‫کشــور و ســازمان برنامه و بودجه کشور) تهیه‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 32‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫استان البرز بهعنوان جدیدترین استان ایران در تقسيمات كشوري‪ ،‬باتوجه به جایگاه مهمي كه در‬ ‫بخشهاي اقتصادي‪ ،‬جمعيتي در كنار نزدیكي به استان تهران دارد‪ ،‬استان مهمي بهشمار ميرود و باتوجه‬ ‫به افزایش جمعيت آن و طرحهاي توسعهاي كه از سوي دولت براي آن در نظر گرفته شده‪ ،‬در حال تبدیل‬ ‫شدن به یک قطب مهم علمی فناوری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬كشاورزی در كشور است‪ .‬براي آنكه بيشتر با وضعيت فعلي‬ ‫این استان و برنامههاي آینده دولت براي آن مطلع شوید‪ ،‬گفتوگویي با خانم زهرا عربشاهي رئيس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامهریزي استان البرز صورت دادهایم‪ .‬خانم عربشاهي بهعنوان یكي از بانوان مدیر در سطوح‬ ‫برنامه ریزی ملی و استانی‪ ،‬پاسخهاي روشني به سؤاات ما داده و برنامههاي توسعهاي استان را تشریح‬ ‫كرده است‪.‬‬
‫اعتماد به سرمایه داخلی را امتحان كنیم‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خروج امریكا از برجام و برنامه این كشور برای بازگرداندن تحریمها در نيمه مردادماه و پس از آن در آبان سال جاری‪ ،‬نگرانیهایی را درباره وضعيت‬ ‫اقتصادی كشور در چندماه آینده بهوجود آورده و بسياری از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را به تكاپو واداشته تا درخصوص شرایط روزها ماههای‬ ‫تحریم‪ ،‬چارهاندیشی كنند‪ .‬به‪-‬همين دليل به سراغ یكی از صاحبنظران اقتصادی كشور رفتهایم تا نقطهنظراتش را درباره تحریمها و نحوه مقابله كشور با‬ ‫آن جویا شویم‪ .‬پاسخهای دكتر جواد دوستی تحليلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه به سؤاات خبرنگار تيتر صبح در دو حوزه مسكن و انرژی را با هم‬ ‫میخوانيم‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫با تشکیل استان البرز ضرورت‬ ‫تهیه طرح های توسعه ای برای‬ ‫تمامی شهرستانهای استان البرز‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‬ ‫زیرا هر یک از این شهرستان ها‬ ‫ظرفیت ها و قابلیت های خاص‬ ‫خود را دارند و ضروری است‬ ‫براي آن برنامهریزي ازم صورت‬ ‫ميگیرد‪.‬‬ ‫با نقض برجــام‪ ،‬وضعیت آینده بازار مســکن‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫آینده مسکن متأسفانه تا سه چهار سال آینده‬ ‫رونقی نخواهد داشــت و در رکود خواهد بود‬ ‫چــرا که تورم همیشــه بهتــر از رکود اســت‪.‬‬ ‫اصلیترین فاکتور برای ایرانیها و برای تمام‬ ‫خانوادههــای دنیــا‪ ،‬موضوع مســکن و خودرو‬ ‫اســت و در این شــرایط باز هم رکود در بخش‬ ‫مسکن ادامه خواهد یافت‪ .‬اگر هم رونقی در‬ ‫بازار باشــد بین ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصد خواهد بود‬ ‫کــه آنهم به دلیل تقاضای طبیعی اســت و نه‬ ‫تجارت پایاپای مسکن‪.‬‬ ‫شرایط قیمتی مسکن در ایران هم بهگونهای‬ ‫نامتــوازن و غیرواقعــی استشــرایط قیمتــی‬ ‫مســکن در ایران هم به‪-‬گونهای نامتوازن و‬ ‫غیرواقعی اســت؛ شــما ببینید خانوادهای در‬ ‫یک منزل یک میلیارد تومانی ســاکن هستند‪،‬‬ ‫آیــا این منــزل واقع ًا بــه اندازه یــک میلیارد‬ ‫تومــان امکانــات دارد؟ آیا واقع ًا مــیارزد که‬ ‫یک متقاضی بــرای یک باب آپارتمان در ایران‬ ‫یک میلیارد تومان پول پرداخت کند؟ در دنیا‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 3۵‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫براي فعالســازي بخش خصوصي اســتان چه کارهایي‬ ‫ميتوان انجام داد؟‬ ‫قطعــ ًا ما به ســمتي میرویم کــه مــردم را وارد طرحها‬ ‫و پروژههــا کنیــم‪ .‬مــردم باید تشــویق شــوند که در‬ ‫پروژههــاي توســعهاي مشــارکت کنند؛ ایــن کار یقین ًا‬ ‫توسعه را بههمراه خواهد داشــت‪ .‬بههر حال کشوري‬ ‫که بهدنبال رشــد دروني است‪ ،‬نميتواند تنها از طریق‬ ‫دولــت به این هدف دســت پیــدا کند‪ .‬در حــال حاضر‬ ‫استان البرز از پیشــگامان واگذاری پروژههای دولتی‬ ‫به بخش خصوصی اســت‪ .‬در ســال ‪ ،1396‬تعداد ‪38‬‬ ‫پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذاری شد و زمینه‬ ‫ازم بــرای واگذاری پــروژه های بیشــتری نیز فراهم‬ ‫شده اســت که در ســال جاری و ســالهای آینده جلب‬ ‫مشــارکت بیشــتری از ســوی مردم و بخــش خصوصی‬ ‫در بهرهبــرداری و مدیریت پروژه هــای دولتی صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬ایــن اقدام قطع ًا اثر مثبتی در ســبک کردن بار‬ ‫دولت و افزایش بهرهوری منابع تولید خواهد داشــت‪.‬‬ ‫برجــام چــه تأثیری بــر روی وضعیت مســکن‬ ‫کشــور گذاشــته بــود؟ آیــا ایــن توافقنامه‬ ‫توانسته بود بازار مسکن را رونق ببخشد؟‬ ‫با توجه به اینکه برجام یک دســتاورد بسیار‬ ‫بزرگی برای ایران و عرصه دیپلماسی سیاسی‬ ‫دنیا بــود‪ ،‬اما متأســفانه دولت آقــای روحانی‬ ‫نتوانست اســتفاده بهینهای از این دستاورد‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬چراکه برنامهریزی مدون نه‬ ‫در داخل کشــور داشــت و نه خارج از کشــور‬ ‫و نتوانســت بوروکراســی دولــت را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬در این راســتا در بحث رونق مســکن‬ ‫هم زیاد موفق نبود چراکــه با ‪ 12‬میلیون نفر‬ ‫حاشیهنشــین و ‪ 10‬میلیون متقاضی مســکن‬ ‫هنوز مسکن در این گرفتاری و در این شرایط‬ ‫مافیایی بســیار بد قرار دارد و حتی نتوانست‬ ‫یک درصد از مشکات مسکن در ایران را حل‬ ‫کند‪ .‬حتم ًا میدانید که ‪ 2‬ســال پیش یک موج‬ ‫برای مســکن آمد و قیمتها بســیار افزایش‬ ‫پیــدا کرد در حد ‪ 20‬درصــد و ‪ 30‬درصد‪ ،‬و با‬ ‫موج ‪ 2‬هفته قبل هم تا ‪ 60‬درصد در بعضی از‬ ‫نقاط مختلف تهران و ایران افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در این شــرایط بایــد ‪ 300‬بخــش تولیدی در‬ ‫حوزه مســکن رونق پیدا میکرد و خود مسکن‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 3۴‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫شــده و در هیأت دولت و مراجع دیگر هم مطرح شــده‪،‬‬ ‫ولي تاکنــون به هر دلیلــي نتیجه دلخــواه از آن حاصل‬ ‫نشده است؛ در این زمینه استان البرز مشکات زیادي‬ ‫دارد‪ .‬بحث درآمد شــهرداریها یک بحث ملی اســت و‬ ‫حتمــ ًا باید یک فکری در ســطح ملی برای شــهرداریها‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫البــرز در عین حــال قطب کشــاورزی علمی پژوهشــی‬ ‫در کشــور اســت‪ ،‬همانطور کــه ميدانید دانشــکده‬ ‫کشاورزي استان البرز‪ ،‬در سال ‪ 1278‬یعني چند سال‬ ‫پیــش از انقاب مشــروطه در ایران با عنوان مدرســه‬ ‫فاحــت تأســیس شــده و از ایــن حیــث‪ ،‬قدیميترین‬ ‫دانشکده کشاورزي در ایران محسوب ميشود و زمینه‬ ‫مطالعاتي مناســبي جهت توســعه کشــاورزي در استان‬ ‫البرز فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کشــاورزي نــه به لحــاظ جمعیــت شــاغل و نه بــه لحاظ‬ ‫تولیــد محصول بلکــه به لحــاظ قدمت و اصالــت علمي‬ ‫آن در اســتان البرز یک قطب مهم محســوب ميشــود‪.‬‬ ‫اگــر دامــداري را هم جزو کشــاورزي محســوب کنیم‪،‬‬ ‫بزرگتریــن دامداري منطقه خاورمیانه در شهرســتان‬ ‫های استان واقع شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر استان البرز به همراه استان تهران قطب‬ ‫علم و فناوری کل کشــور اســت و مرکز علــم و فناوری‪،‬‬ ‫استارت آپ ها و مراکز علمی پژوهشی در سطح وسیعی‬ ‫در استان البرز مشــغول فعالیت هستند و از این حیث‬ ‫ظرفیت مهم و تأثیرگذاری میتوانند در توسعه استان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫از روی دیگر اســتان البرز به ســبب بهــره ورزی از خط‬ ‫آهن سراســری و دو فرودگاه پیــام و آزادی و نزدیکی‬ ‫به فــرودگاه امــام خمینــی و مهرآبــاد تهــران ظرفیت‬ ‫بســیار باایی در توســعه صادرات‪ ،‬و اتصــال به خطوط‬ ‫ملــی کشــوری در تــدارک زیر بناهــای توســعه ملی و‬ ‫اســتانی دارا می باشــد‪ .‬فرودگاه آزادی ظرفیت باایی‬ ‫برای جذب گردشــگر ایجــاد میکند و فــرودگاه پیام با‬ ‫مسافربری شــدن میتواند جاذب بخشــی از سفرهای‬ ‫فرودگاه مهرآباد و استانهای غربی البرز برای سفر به‬ ‫نقاط مختلف کشور و سطوح بینالمللی باشد‪.‬‬ ‫از برنامههــای مهــم ســازمان برنامه و بودجه کشــور و‬ ‫سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز‪ ،‬بهرهمندی‬ ‫بهتر از منابع انســانی و بهرهوری بیشتر عملیاتی کردن‬ ‫بودجه هزینهای استانی اســت که از سال گذشته عم ًا‬ ‫در استان البرز کلید خورده است و امید داریم بتواند‬ ‫طی ســالهای آینده اثرات مثبتی را در تخصیص بهینه‬ ‫منابع از خود بهجا بگذارد‪.‬‬ ‫با اقــدام امریکا در خروج از برجــام و احتمال‬ ‫بازگشت تحریمها‪ ،‬شرایط کلی اقتصاد کشور‬ ‫را چگونه ارزیابی میکنید؟‬ ‫با توجه بــه خروج آمریــکا از برجام‬ ‫قطع ًا اروپا هم به پیــروی از آمریکا‬ ‫از برجــام خارج خواهد شــد چرا که‬ ‫حجم معاماتــی اروپا با آمریــکا ‪ 280‬میلیارد‬ ‫دار اســت‪ ،‬در حالی که حجم معاماتی ایران با‬ ‫کل اروپــا نزدیک بــه ‪ 60‬تــا ‪ 70‬میلیارد دار‬ ‫اســت کــه بخــش عظــم آن را نفت تشــکیل‬ ‫میدهــد و مابقی معامــات ‪ 10‬الی ‪ 1۵‬درصد‬ ‫بــرای تجارتهای دیگر اســت؛ قطعــ ًا در این‬ ‫شرایط‪ ،‬ایران به یک سری از مشکات اساسی‬ ‫خواهد رسید‪ .‬نخست آنکه مشکل سوئیفت‬ ‫ما بدتر خواهد شــد چــرا که تا بــه امروز هم‪،‬‬ ‫معامات از طریق سوئیفت انجام نمیشد مگر‬ ‫در چند بانک خاص‪ ،‬البتــه بانکهای تراز اول‬ ‫دنیا در زمان برجام هم با ما کار نمیکردند‪ ،‬از‬ ‫طرفی فروش نفت که بایست پول آن بازگردد‬ ‫به ایران متأســفانه برگشــت نخواهد شــد و‬ ‫دوباره شــرکت ملی نفــت باید ســراغ افراد‬ ‫کارگزار برود‪ .‬در این مسیر باید افراد بسیار‬ ‫خوبی را انتخاب کنند بتوانند تحریمها را دور‬ ‫بزننــد و پول ایــران را وارد کشــور کنند‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬نفــت تأمینکننــده ‪ 97‬درصد بودجه‬ ‫کشور است‪ ،‬شــما تصور کنید با این مشکات‬ ‫وضعیــت بودجــه ســرمایهای کشــور بــه چه‬ ‫صورت خواهد شــد‪ .‬متأســفانه دولــت آقای‬ ‫روحانــی هم هیــچ تدبیــری در طول ‪ ۵‬ســال‬ ‫گذشته در این زمینه نداشته است‪.‬‬ ‫بهصورت یک شرایط خاص در میآمد که تمام‬ ‫اقشار میتوانســتند از آن بهرهبرداری کنند؛‬ ‫اما باز هم ایــن اتفاق نیوفتاد و همان همچنان‬ ‫کسانی که مالک مسکن نبودند به همان شکل‬ ‫باقی ماندند و بهرهای از این وضعیت نبردند‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مصرف نفت اروپا در روز نزدیک‬ ‫به ‪ 1۵‬میلیون بشکه است که‬ ‫بخش اصلی آن از روسیه و‬ ‫امریکا و کشورهای دیگر تأمین‬ ‫میشود‪ .‬بعید به نظر میرسد‬ ‫که بتوانند چنین کاری را انجام‬ ‫دهند و اگر حتی خرید را از ایران‬ ‫به بااترین رقم خود برسانند‬ ‫مشکل انتقال پول خواهیم‬ ‫داشت؛ هرچند که بعید میدانم‬ ‫اروپا اساس ًا در درازمدت بتواند‬ ‫در برابر امریکا مقاومت کرده و‬ ‫در برجام بماند‪.‬‬ ‫آیــا کشــورهای اروپایــی میتواننــد کاهش‬ ‫فروش نفت ایران را جبران کنند؟‬ ‫مصــرف نفــت اروپــا در روز نزدیــک به ‪1۵‬‬ ‫میلیون بشــکه اســت که بخش اصلــی آن از‬ ‫روســیه و امریــکا و کشــورهای دیگــر تأمین‬ ‫میشــود‪ .‬بعید به نظر میرســد کــه بتوانند‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اجازه دهیــد کمی از موضوع مســکن فاصله بگیریم‬ ‫و به مســأله مهم نفت و انرژی بپردازیم‪ .‬با بازگشت‬ ‫تحریمها‪ ،‬چهره صنعت نفت کشــور تا پایان امســال‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫متأسفانه حوزه نفت مســأله مهمی است و به اقتصاد‬ ‫تکمحصولی کشور باز میگردد‪ 92 .‬درصد از بودجه‬ ‫کشــور را نفت تأمین میکنــد و نباید چنیــن اتفاقی‬ ‫روی مــیداد‪ .‬گرچه در ســالهای گذشــته و در طول‬ ‫این ‪ ۴0‬ســال همــه دولتهــا یک شــعار پرطمطراق‬ ‫یعنــی "اقتصاد بــدون نفت‪ ،‬بودجه بــدون نفت" را‬ ‫ســردادهاند‪ ،‬اما حاا مشــخص شــده که همه آنها‬ ‫نمایشی بیش نبوده و حاا با تحریم نفت ایران توسط‬ ‫امریکا‪ ،‬زنگ خطر برای کشور به صدا درآمده است‪.‬‬ ‫زمان دقیق آغاز کاهش فروش نفت‬ ‫ایران چه زمانی اســت و پیشبینی‬ ‫شــما از این صنعت در ســال آینده‬ ‫چیست؟‬ ‫همیــن اان هم فــروش نفت ایران‬ ‫کم شده اســت؛ کرهجنوبی حدود ‪۵0‬‬ ‫درصــد خرید نفــت از ایــران را کاهش‬ ‫داده‪ ،‬همینطور ژاپــن هم خرید از ایران‬ ‫را کاهــش داده و دغدغــه جایگزینــی نفــت‬ ‫ایــران را دارد‪ .‬تنهــا نقطــه اتکای مــا در حال‬ ‫حاضــر هندوســتان و چین هســتند که قصد‬ ‫دارند بازاری غیر از بــازار اوپک را برای خود‬ ‫ایجاد کنند که قیمت نفت را در اختیار داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نقطه مثبت ماجرا اینجاست که اگر برنامهریزی‬ ‫صحیحی داشته باشیم و دیپلماسی نفتی خود‬ ‫را تقویت کنیم شاید بتوانیم تولید خود را در‬ ‫حد دومیلیون بشکه در روز کاهش داده و در‬ ‫حد همان یکمیلیون و ‪ 700‬هزار بشکه را به‬ ‫بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫تفــاوت همــکاری بــا شــرکتهای اروپایی و‬ ‫شرکتهای چینی در چیست؟‬ ‫فعالیــت شــرکتهای چینــی با شــرکتهای‬ ‫اروپایــی بســیار تفــاوت دارد؛ شــرکتهای‬ ‫چینی هرگز نمیتوانند کاری را که شرکتهای‬ ‫نــروژی‪ ،‬دانمارکــی و یــا فرانســوی انجــام‬ ‫میدهند را انجام دهند؛ اما در وضعیت فعلی‬ ‫ما چــارهای نداریم جز اینکه از شــرکتهای‬ ‫چینی و هندی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اما یک مسألهای که نباید از نظر دور بماند آن‬ ‫اســت که فراموش نکنیم شرکتهای ایرانی‬ ‫بســیار خوبی در زمینه نفت و گاز وجود دارند‬ ‫که هم دانش بســیار خوبــی دارند و هم از‬ ‫تجربیــات و نیروهــای کارشناســی و هم‬ ‫تشــکیات و تجهیزات مناســبی بهره‬ ‫میبرند‪ ،‬اما بایــد مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫آیا امــکان ادامه اجرای پروژههای‬ ‫توســعهای پارسجنوبــی وجــود‬ ‫دارد؟‬ ‫در تحریمهای قبلی ما توانســتیم‬ ‫بســیاری از منافــذ را شناســایی‬ ‫کرده و از ایــن طریق محدودیتها‬ ‫را دور بزنیــم؛ مشــکلی کــه اینبار‬ ‫وجود دارد آن اســت که امریکا تمام‬ ‫این مسیرها را شناسایی کرده و آنها‬ ‫را مســدود خواهــد کــرد؛ این مســأله‬ ‫شــامل حال پروژههای مهمــی نظیر پارس‬ ‫جنوبی هم خواهد شــد و ما چارهای نداریم‬ ‫بهجــز این‪-‬که به شــرکتهای ایرانی اعتماد‬ ‫کنیم و کار را با آنها ادامه دهیم‪.‬‬ ‫اگر به نیروهای داخلی اعتماد نکنیم قطع ًا باید‬ ‫به ســراغ شــرکتهای چینی یا هنــدی برویم‬ ‫کــه در نهایــت کار چندانی برای مــا نخواهند‬ ‫کــرد؛ ضمن اینکــه تجربیات قبلــی هم ثابت‬ ‫کرده این شــرکتها بــه ایــران میآیند و در‬ ‫یک مــدت زمان مشــخص فعالیــت میکنند و‬ ‫ســودهای خود را از بازار تحریمشــده ایران‬ ‫میبرند؛ در نهایت هم با یک فشــار از ســوی‬ ‫امریکا بهســرعت میدان را خالی کرده و ما را‬ ‫با مشــکاتمان رها میکنند‪ .‬پس بهتر است‬ ‫از همین حاا به فکر اســتفاده از ظرفیتهای‬ ‫داخلــی خــود باشــیم تا هــم زمینه اشــتغال‬ ‫جوانان را فراهم کنیــم و هم جلوی خروج ارز‬ ‫از کشور را بگیریم‪.‬‬ ‫‪ / 37‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شــنیده شــده دولت قصد دارد مبلغ وام مسکن را‬ ‫افزایــش دهد‪ .‬آیا ایــن کار را امکانپذیر میدانید؟‬ ‫آیــا افزایش مبلــغ وام اثری بــر روی بــازار خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫به نظر میرســد دولت هرچه قدر هم وامهای بسیار‬ ‫خوب و رقمی بســیار باا ارائه کند‪ ،‬متأســفانه بازهم‬ ‫گرهای از مشــکات مســکن باز نخواهد کــرد‪ .‬ممکن‬ ‫اســت ‪ 1‬یا ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد تأثیرگذار باشــد چرا که در‬ ‫ایران تمامی تســهیات ما چه در عرصه مســکن و چه‬ ‫در عرصه تجــارت‪ ،‬تولیــد و بخشهای دیگر بســیار‬ ‫نامتعارف اســت؛ در هیچ کجای دنیا وام ‪ 30‬درصد یا‬ ‫‪ ۴0‬درصد نداریم؛ نهایت وام ‪ 1‬تا ‪ 3‬درصد است که‬ ‫در ایران متأســفانه اجرا نمیشود‪ .‬این مسائل باعث‬ ‫شده بانکهای ما تبدیل به بنگاه تجاری شوند و برای‬ ‫کسب و کار خودشان فرصت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫بانکها باتوجه به مسائل و مشکات اقتصادی که در‬ ‫پشــت پرده آنها وجود دارد‪ ،‬امتیازهــای خاصی از‬ ‫دولتها میگیرند‪ ،‬اما اگر به مبحث مسکن بازگردیم‪،‬‬ ‫حتی اگر دولت بــرای خریــد‪ ،‬وام ‪ 100‬درصدی هم‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد چــون احتما ًا باید برای ســالهای طوانی این‬ ‫تسهیات را بههمراه سودهای هنگفت برگردانند و‬ ‫عم ًا از لــذت چند دهه زندگی محروم خواهند شــد‪.‬‬ ‫جامعه هم نشان داده که همه چیز را محاسبه میکند‬ ‫و مــردم حاضر نیســتند وارد چنین جریانی شــوند‪.‬‬ ‫باتوجــه به رکــود بازار مســکن کــه به عقیده شــما‬ ‫بهزودی شــدت میگیرد‪ ،‬شرایط به چه صورت ادامه‬ ‫خواهد یافت؟‬ ‫رکود بازار مســکن در آینده خیلی شدید خواهد شد‬ ‫به گونهای کــه پیشبینی میشــود در آینده نزدیک‬ ‫حــدود ‪ 800‬هزار تا یکمیلیون شــغل در این بخش‬ ‫در معرض تهدید قرار خواهند گرفت؛ به این مسأله‪،‬‬ ‫بحران آب را هم اگر اضافه کنیم‪ ،‬تا چند ســال آینده‬ ‫با موجی از مهاجرت از مناطق مرکزی و جنوبی کشــور‬ ‫به اســتانهای حاصلخیزتر نظیر گیان و مازندران و‬ ‫حتی زنجان و تهران و البرز خواهیم بود‪.‬‬ ‫با این شرایط‪ ،‬بحران مسکن در بسیاری از استانهای‬ ‫کشور تشدید خواهد شد و متأســفانه دولت بهجای‬ ‫برنامه‪-‬ریــزی و تصمیمگیری اساســی در این باره‪،‬‬ ‫همچنان به سوداگری و تجارت خود فکر میکند‪.‬‬ ‫وضعیــت قراردادهــای ایران و شــرکتهای‬ ‫بینالمللی نظیر توتال چگونه خواهد بود؟‬ ‫بهنظر من قرارداد شــرکت ملی نفت با توتال‬ ‫قــراردادی صرفــ ًا تبلیغاتی و سیاســی بود؛‬ ‫در حالکــه هیچ ســودی در کوتاهمــدت برای‬ ‫ایران بههمراه نداشــت‪ ،‬فقط مسأله مطالعات‬ ‫اکتشافی و تولیدی مطرح بود که به عقیده من‬ ‫آنهم نیازی به عقــد قراردادهای اینچنینی‬ ‫نداشت‪ .‬اما قراردادهایی که ما با شرکتهای‬ ‫هندی یا چینی بستیم‪ ،‬ادامهدار خواهند بود؛‬ ‫چــون اینها از نظــر اقتصادی و مالــی ارتباط‬ ‫چندانــی بــا امریــکا ندارنــد و میتوانند به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫در این میان مسألهای که وجود دارد آن است‬ ‫که امریکا برای این شــرایط هــم برنامهریزی‬ ‫کرده و قصد دارد با کاهــش ارزش پول ملی‬ ‫کشــورهایی نظیر روســیه و ترکیه و همچنین‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 36‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫چه اســتانداردی برای قیمت مسکن وجود دارد؟ آیا‬ ‫خرید مســکن با این قیمتها در کشور ایران ارزش‬ ‫دارد؟‬ ‫واقعیــت این اســت که در هیــچ کجای دنیــا زمین و‬ ‫مســکن بهعنوان بخش تجاری محســوب نمیشــود؛‬ ‫متأســفانه در ایران‪ ،‬فعالیت در بخش زمین و مسکن‬ ‫یک تجارت است و این شرایط اص ًا مطلوب نیست‪.‬‬ ‫شــاید اکثریت ترجیح دهند ملکی نداشــته باشند تا‬ ‫این که چند دهه از عمر خود را صرف پرداخت ســود‬ ‫به بانکها کنند‪.‬‬ ‫تحریــم نفت ایــران موضوعی اســت که کل‬ ‫اقتصاد را بهشــدت تحت تأثیر قرار خواهد‬ ‫داد و بســیاری از شــرکتهای کوچــک و‬ ‫بزرگ را درگیر موانع و مشــکات عدیدهای‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بســیاری از ســرمایهگذاریها‬ ‫در ایــن حــوزه در معرض خطــر خواهند بود‬ ‫و چه شــرکتهای داخلــی و چــه خارجی‪ ،‬در‬ ‫فعالیتهــای خــود در صنعــت نفــت ایران‬ ‫تجدیدنظر خواهند کرد‪.‬‬ ‫متأســفانه دولت هم در جریان همکاریهای‬ ‫نفتــی خــود بــا شــرکتهای خارجــی خیلــی‬ ‫بهدنبال مســائل سیاســی رفــت و بهدنبال‬ ‫بزرگنمایــی در این همکاریهــا بود؛ بهطور‬ ‫ریشــهای نتوانســتند همکاریهایی را آغاز‬ ‫کنند که به کشور در درازمدت کمک کند‪.‬‬ ‫در حــال حاضر وضعیت بهگونهای اســت که‬ ‫ما در آینده نزدیک چــه در بخش تولید نفت‬ ‫و چــه در عرصــه فــروش بینالمللــی دچار‬ ‫مشکل خواهیم شد‪.‬‬ ‫اما یــک واقعیت دیگــر که در ایــران وجود‬ ‫دارد آن اســت کــه متأســفانه کانونهــا و‬ ‫بخشهای تصمیمگیــری درباره صنعت نفت‬ ‫ایــران در داخل کشــور از نظر تعــداد‪ ،‬کمی‬ ‫غیرعادی است؛ یعنی دســتها و بخشهای‬ ‫زیادی برای ایــن صنعت تصمیــم میگیرند‬ ‫و دولــت بهتنهایی صاحــب اختیار نیســت‪.‬‬ ‫بهنظر میرســد مجموعه حاکمیت و نظام در‬ ‫شــرایط فعلی باید یکبار برای همیشــه‬ ‫در ایــن حــوزه انضبــاط ایجــاد کنند و‬ ‫مدیریــت واحدی بــر مجموعه صنعت‬ ‫نفت حاکم شده و تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫چنیــن کاری را انجام دهند و اگر حتی خرید را‬ ‫از ایران به بااترین رقم خود برسانند مشکل‬ ‫انتقال پول خواهیم داشــت؛ هرچند که بعید‬ ‫میدانم اروپا اساســ ًا در درازمدت بتواند در‬ ‫برابر امریکا مقاومت کرده و در برجام بماند‪.‬‬ ‫بســتن تعرفــه بــر روی کااهــای وارداتی از‬ ‫چین در کنار کاهش ‪ ۵0‬درصــدی واردات از‬ ‫کرهجنوبی‪ ،‬آنها را به سمتی سوق دهد که از‬ ‫همکاری با ایران پرهیز کنند‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی متأســفانه مــا شــاهد‬ ‫واکنشها و اقدامهای مناســبی در داخل هم‬ ‫نیستیم؛ شــما ببینید تیم اقتصادی دولت در‬ ‫این وضعیت چطور عمل کرده و صدای همه را‬ ‫درآورده است؛ تنها و تنها دیپلماتهای کشور‬ ‫و تیــم مذاکرهکننده دســتور کار صحیحی را‬ ‫اتخاذ کردند که آنان هم هیچوقت نه در زمان‬ ‫مذاکرات و نــه حاا که امریــکا از برجام خارج‬ ‫شده‪ ،‬در داخل مورد حمایت قرار نگرفتند‪.‬‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫تحریم ایران قیمت نفت‬ ‫را به باای ‪ ۹0‬دار خواهد‬ ‫رساند‬ ‫بانک مریل لینک آمریکا اعام کرد‪ :‬تحریم‬ ‫نفتی ایرانی قیمت نفت در بازار جهانی را‬ ‫به سرعت به باای ‪ 90‬دار در هر بشکه افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫هوتن یزهاری مدیر بخش تحقیقات بازار بانک مریل‬ ‫لینک آمریکا گفت‪ :‬قیمت نفت در شرایط بسیار‬ ‫جذابی است و به اعتقاد ما در نیمه دوم سال آینده‬ ‫میادی قیمت نفت از ‪ 90‬دار در هر بشکه عبور‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی طی مصاحبهای اعام کرد‪ :‬آمریکا از تمام کشورها‬ ‫خواسته است تا واردات نفت از ایران را از اوایل‬ ‫ماه نوامبر قطع کنند‪ .‬در حال حاضر قیمت نفت برنت‬ ‫در محدوده ‪ 78‬دار قرار دارد و هر بشکه نفت‬ ‫وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز در محدوده‬ ‫‪ 72‬دار معامله میشود‪.‬‬ ‫یزهاری معتقد است‪ :‬ما به سمت شرایطی پیش‬ ‫میرویم که شاهد کمبود مقطعی عرضه در بازار‬ ‫خواهیم بود و از سوی دیگر آمریکا نیز در تاش‬ ‫است تا صادرات نفت ایران را کاهش دهد‪.‬‬ ‫البته تاش ترامپ علیه ایران تاکنون با مقاومت‬ ‫اصلیترین شرکای نفتی ایران روبهرو شده است و‬ ‫آنها نسبت به سیاست یکجانبه آمریکا علیه تهران‬ ‫اعتراض کردند‪.‬‬ ‫کارشناسان مؤسسه انرژی استتکپس طی تحقیقی‬ ‫اعام کردند عربستان سعودی بهشدت نسبت‬ ‫به کاهش عرضه از سوی ایران و تأثیر آن بر بازار‬ ‫نگران است‪ .‬البته آنها این نگرانی خود را به صورت‬ ‫عمومی بروز نمیدهند‪ .‬اما نگران افزایش قیمت‬ ‫ناشی از کاهش صادرات نفت ایران هستند‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی جنرال موتورز آمریکا‬ ‫هشدار داد افزایش تعرفههای وارداتی‬ ‫خودرو به کاهش اشتغال و کوچک شدن این شرکت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬منزوی شدن شرکتهای آمریکایی و‬ ‫فاصلهگرفتن آنها از بازارهای جهانی منجر میشود‪.‬‬ ‫رویترز در خبري اعام کرد شرکت خودروسازی‬ ‫جنرال موتورز آمریکا هشدار داد اعمال تعرفه‬ ‫گمرکی بر خودروهای وارداتی از آمریکا توسط دولت‬ ‫ترامپ میتواند به قیمت از دست رفتن اشتغال و‬ ‫کوچک شدن جنرال موتورز تمام شود‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین اعام کرد این اقدام میتواند‬ ‫شرکتهای آمریکایی را در بازارهای جهانی منزوی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد روسیه اعام کرد‪ :‬این کشور‬ ‫بهدلیل نقض مکرر قوانین تجارت جهانی از‬ ‫آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد‪.‬‬ ‫ماکسیم اورشکیم افزود‪ :‬این شکایت نقض مکرر‬ ‫قوانین تجاری بینالملل را توسط آمریکا در سازمان‬ ‫تجارت جهانی به چالش خواهد کشید‪.‬‬ ‫در کنار روسیه چین‪ ،‬هند‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫مکزیک و نروژ نیز شکایت مشابهی علیه امریکا در‬ ‫سازمان تجارت جهانی مطرح کردهاند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد روسیه افزود‪ :‬این کشور پاسخ‬ ‫اقدامات آمریکا را با اعمال محدودیت برای واردات‬ ‫کااهای امریکایی با مشابه داخلی در این کشور‬ ‫پاسخ خواهد داد‪.‬‬ ‫در ماه مه روسیه به سازمان تجارت جانی اعام کرد‪:‬‬ ‫احتما ًا برای ‪ ۵38‬میلیون دار کاای وارداتی از‬ ‫امریکا تعرفه گمرکی اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روسیه همچنین میخواهد برای واردات‬ ‫خودرو از امریکا محدودیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫روسیه به طور متوسط ساانه حدود ‪ 800‬میلیون‬ ‫دار خودرو از آمریکا واردات میکند که معادل ‪7.6‬‬ ‫درصد کل واردات این کشور از امریکا است‪.‬‬ ‫روسیه همچنین اعام کرده است قصد دارد برای‬ ‫واردات تجهیزات راهسازی از امریکا محدودیت‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫دولت ترامپ در ماه مه تحقیق درباره موضوع طرح‬ ‫اعمال تعرفه واردات خودرو به آمریکا را به بهانه‬ ‫تهدید علیه امنیت ملی کلید زد و رئیسجمور این‬ ‫کشور بارها تهدید کرده که برای واردات خودرو‬ ‫تعرفه ‪ 20‬درصدی اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫جنرال موتورز بهعنوان بزرگترین تولید کننده‬ ‫خودرو در آمریکا هشدار داده است که این اقدام‬ ‫میتواند به کاهش حضور جنرال موتورز در آمریکا و‬ ‫همچنین کاهش اشتغال کارکنان آمریکایی برای این‬ ‫شرکت منجر شود‪.‬‬ ‫جنرال موتورز همچنین اعام کرده اعمال تعرفه‬ ‫گمرکی واردات خوردو میتواند به افزایش قیمت‬ ‫خودرو و کاهش فروش منجر شود‪.‬‬ ‫دو شرکت بزرگ خودروسازی دیگر آمریکا شامل‬ ‫فورد و کرایسلر نیز هشدار دادند اعمال تعرفه ‪2۵‬‬ ‫درصدی واردات خودرو به آمریکا به از دست رفتن‬ ‫صدها هزار شغل در صنعت خودروسازی این کشور‬ ‫منجر شده قیمت خودرو را به شکل قابل توجهی باا‬ ‫خواهد برد و همچنین سرمایهگذاری شرکتها در‬ ‫صنعت خودروهای خودران را نیز تهدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫از همه عنوان شده است‪.‬‬ ‫مشکات مالی‪ ،‬مهمترین مانع در کشورهای یونان‪،‬‬ ‫پرتغال و کرواسی‬ ‫اگرچه مسائل مالی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫بهعنوان مانع مهم و جدی برای نداشتن سفرهای‬ ‫سیاحتی مطرح شده‪ ،‬اما در این میان یونان‪ ،‬پرتغال و‬ ‫کرواسی بیشترین آمار را داشتند‪ ،‬به طوری که ‪7۵‬‬ ‫درصد یونانیها‪ 66 ،‬درصد پرتغالیها و ‪ 62‬درصد‬ ‫کرواتها نداشتن توان مالی را عامل نداشتن‬ ‫سفرهای سیاحتی مطرح کردند‪.‬‬ ‫در این میان نداشتن عاقه و یا انگیزه برای سفر هم‬ ‫بیشتر در کشورهای سودان‪ ،‬اسلواکی و پرتغال‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬اتریش و فناند مطرح شده است‪.‬‬ ‫روسیه هم از آمریکا به‬ ‫سازمان تجارت جهای‬ ‫شکایت کرد‬ ‫‪ / 39‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اعمالتعرفههاباعثمنزوی‬ ‫شدنشرکتهای آمریکای‬ ‫وکاهشاشتغالیشود‬ ‫جدیدترین آمار یورو استات نشان میدهد که‬ ‫یکسوم از مردم کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫ساانه به سفرهای توریستی نمیروند که دایل‬ ‫نیمی از آنها نداشتن بضاعت مالی است‪.‬‬ ‫براساس آمار یورواستات در سال ‪62 ،2016‬‬ ‫درصد مردم باای ‪ 1۵‬سال اتحادیه اروپا حداقل‬ ‫یک سفر سیاحتی داشتهاند‪ .‬تقریب ًا نیمی از آنها‬ ‫سفرهای داخلی انجام دادند و حداقل یک شب هم‬ ‫اقامت داشتند‪ .‬یکسوم آنها هم یک سفر خارجی‬ ‫داشتند‪ .‬این آمار نشان میدهد که حدود ‪ ۴8‬درصد‬ ‫اروپاییهایی که سفری نداشتند‪ ،‬دایل آن را موانع‬ ‫و مشکات مالی عنوان کردند‪.‬‬ ‫‪ 20‬درصد هم مشکات سامتی را مانعی برای‬ ‫نداشتن سفرهای سیاحتی عنوان کردند‪ 20 ،‬درصد‬ ‫دیگر هم گفتهاند که اص ًا انگیزهای برای مسافرت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫دایل دیگری برای نداشتن سفرهای سیاحتی‬ ‫شامل کار یا مطالعه بوده که حدود ًا ‪ 16‬درصد اینها را‬ ‫شامل ميشد‪ ،‬اما ‪ 13‬درصد آنهایی که سفر نرفتند‪،‬‬ ‫گرفتاریهای خانوادگی را عنوان کردند‪ ،‬اما در این‬ ‫میان مسائل مالی‪ ،‬مهمترین دایل آنها برای نداشتن‬ ‫سفر برای همه گروههای سنی بوده است‪ .‬تنها در‬ ‫گروههای سنی باای ‪ 6۵‬سال موانع سامتی بیشتر‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 38‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫یک سوم مردم اتحادیه‬ ‫اروپا به سفر نی روند‬
‫ترامپ خواهان خارج کردن‬ ‫آمریکا از سازمان تجارت‬ ‫جهای است‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫فروش رنو فرانسه‬ ‫به ایران ‪ ۲‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫روش رنو فرانسه به ایران در ‪ ۵‬ماهه نخست‬ ‫سال جاری میادی با افت ‪ 2‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل به ‪ ۵۵‬هزار و ‪ 773‬دستگاه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعام کرد در ‪۵‬‬ ‫ماهه سال جاری میادی ‪ ۵۵‬هزار و ‪ 773‬دستگاه از‬ ‫محصوات خود را روانه بازار ایران کرده است‪.‬‬ ‫فروش رنو فرانسه به ایران در این دوره نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل افت حدود ‪ 2‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬رنو در ژانویه تا مه سال ‪ 2017‬بالغ بر ‪ ۵6‬هزار‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت‪:‬‬ ‫راهاندازی کمپین نخریدن کااهایی‬ ‫که مشمول افزایش قیمت شده‪-‬اند‪ ،‬باعث ارزانی‬ ‫در همه آنها نمیشود‪ ،‬بلکه در کااهای غیرضروری و‬ ‫خودرو در یک بازه زمانی کوتاه تأثیرگذار است و‬ ‫باعث کاهش قیمتها میشود‪ ،‬اما طا و ارز اینگونه‬ ‫نیست‪ .‬در پی راهاندازی کمپینی از سوی برخی‬ ‫سلبریتیها برای نخریدن کااهایی که مشمول‬ ‫افزایش قیمت بی‪-‬رویه و گرانی شدهاند که بازه‬ ‫زمانی یکماهه نیز برای آن در نظر گرفته شده و‬ ‫مردم نیز تاحدودی از آن استقبال کردند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان و مسئوان درباره آن اظهارنظر کردهاند‬ ‫و پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز‬ ‫در اینباره گفت‪ :‬تأخیر و نخریدن کااهایی که‬ ‫مشمول افزایش قیمت و گرانی می‪-‬شوند‪ ،‬در برخی‬ ‫از گروههای خاص میتواند در مقطعی کوتاه پاسخگو‬ ‫باشد اما برای همه کااها جواب نمیدهد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در کاایی مانند خودرو و دیگر کااهای غیرضروری‬ ‫میتواند نخریدن دربازه زمانی کوتاه مث ًا یک ماهه‬ ‫پاسخگو باشد و با کاهش تقاضا التهاب بازار را‬ ‫برطرف کرد و حتی باعث کاهش قیمتها شد‪ ،‬اما‬ ‫نخریدن کااهای دیگر مانند سکه و ارز هیچ ارتباطی‬ ‫به کاهش قیمت آنها و حل مشکاتی مانند تورم‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫سلطانی اظهارکرد‪ :‬تجربه نشان داده نخریدن‬ ‫کااهایی مانند سکه و ارز باعث میشود که گروهی‬ ‫از خریدن آن اجتناب کنند و گروهی دیگر به بازار‬ ‫هجوم آورند و نتیجه افزایش قیمتها در این‬ ‫بخشها باعث می‪-‬شود آن گروهی که اجتناب کرده‬ ‫بودند‪ ،‬خود را از بقیه عقب میبینند و به بازار‬ ‫هجوم آورند؛ بنابراین مجدد ًا قیمتها افزایش پیدا‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫داراییهای افرادی که مطابق با قطعنامههای شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل بهعنوان تروریست شناخته‬ ‫شدهاند‪ -3 .‬اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب‬ ‫و قابل اجرا برای مشتریان ‪ -۴‬اطمینان از وجود‬ ‫نهادهای اطاعات مالی مستقل و الزام به گزارش‬ ‫تراکنشهای مشکوک ‪ -۵‬شفافسازی درخصوص‬ ‫نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائهدهنده‬ ‫خدمات انتقال پول که مجوزهای ازم را ندارند‬ ‫‪ -6‬تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و تأمین‬ ‫مالی تروریسم و شفافسازی درخصوص ظرفیت‬ ‫طرف ایرانی برای همکاریهای حقوقی مشترک‬ ‫‪ -7‬اطمینان از وجود تأیید نهادهای مالی و اطاعات‬ ‫سودمند وکامل در خصوص مبدأ تراکنشها ‪ -8‬در‬ ‫نظر گرفتن طیف وسیعتری از مجازاتها برای نقض‬ ‫قوانین مبارزه با پولشویی ‪ -9‬اطمینان از وجود‬ ‫قوانین و رویههای کافی برای توقیف داراییهای‬ ‫مرتبط‪.‬‬ ‫‪ / ۴1‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫آکسیوس در گزارش خود میگوید‪ ،‬بعید است‬ ‫ترامپ شاهد تحقق رویای خروج آمریکا از سازمان‬ ‫تجارت جهانی باشد چرا که این کار باید توسط کنگره‬ ‫این کشور انجام گیرد‪.‬‬ ‫سازمان جهانی تجارت(‪ )WTO‬که در اول ژانویه‬ ‫‪ 199۵‬بنیانگذاری شد‪ ،‬یک سازمان بینالمللی‬ ‫است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختافات‬ ‫بین اعضا را حل و فصل میکند‪.‬‬ ‫مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو‪ ،‬سویس است و تا‬ ‫سال ‪ 2016‬تعداد ‪ 16۴‬کشور عضو آن شدهاند‪.‬‬ ‫ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ‪ 2016‬خود و پس‬ ‫از آغاز ریاست جمهوری‪ ،‬بارها از توافقها و نهادهای‬ ‫بینالمللی از قبیل اتحادیه اروپا بهدلیل آنچه که‬ ‫سوءاستفاده از آمریکا و بیتوجهی به منافع کارگران‬ ‫آمریکایی خوانده‪ ،‬انتقاد کرده است‪.‬‬ ‫وزیر خزانهداری آمریکا به خبر منتشر شده درباره‬ ‫خواست ترامپ برای خروج از سازمان تجارت جهانی‬ ‫واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫«استیون منوچین» گفت که این خبر «نادرست» و‬ ‫«مبالغه» است و رئیسجمهور آمریکا کاری نمیکند‬ ‫که به ادامه رشد اقتصادی این کشور آسیب وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نخریدن خودرو باعث‬ ‫کاهش قیمت ی شود‬ ‫کارگروه ویژه اقدام مالی در تازهترین‬ ‫نشست خود اعام کرد با توجه به تاشهای‬ ‫مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب‬ ‫متممهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی‬ ‫تروریسم‪ ،‬تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را‬ ‫ادامه میدهد‪ .‬در بیانیه افایتیاف آمده است‪ :‬در‬ ‫ژوئن ‪ 2016‬افایتیاف از تعهد سیاسی سطح باای‬ ‫ایران برای پرداختن به کاستیهای استراتژیک‬ ‫مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و‬ ‫دریافت کمکهای فنی برای اجرای برنامه عملیاتی‬ ‫استقبال کرد‪ .‬با توجه به تعهد سیاسی ایران و‬ ‫اجرای اقدامات مربوطه‪ ،‬گروه اقدام ویژه مالی در‬ ‫فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات‬ ‫متقابل علیه ایران ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایران از نوامبر ‪ 2017‬ساز و کار اعام وجه نقد‬ ‫خود را ایجاد کرده است و پیشنویس لوایح مربوط‬ ‫به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬با این حال برنامه اقدامات‬ ‫ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از‬ ‫اقدامات تکمیلی به پایان نرسیدهاند‪ .‬افایتیاف‬ ‫در ادامه از ایران خواسته است نسبت به تکمیل‬ ‫اقدامات زیر اقدام کند‪ -1:‬مجرمانه شناختن‬ ‫تأمین مالی گروههای تروریستی بدون در نظر‬ ‫گرفتن استثناهای خاص ‪ -2‬شناسایی و توقیف‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / ۴0‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫و ‪ 729‬دستگاه از محصوات خود را روانه بازار ایران‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫شرکت رنو در مه ‪ 2018‬بالغ بر ‪ 9‬هزار و ‪ ۴16‬دستگاه‬ ‫از محصوات خود را روانه بازار ایران کرده است که‬ ‫این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل(می ‪)2017‬‬ ‫افت ‪ 16‬درصدی و نسبت به ماه قبل(آوریل ‪)2018‬‬ ‫رشد ‪ 9‬درصدی داشته است‪ .‬رنو در مه ‪ 2017‬بالغ بر‬ ‫‪ 11‬هزار و ‪ 2۴۴‬دستگاه و در آوریل ‪ 2018‬بالغ بر ‪8‬‬ ‫هزار و ‪ ۵76‬دستگاه خودرو در بازار ایران به فروش‬ ‫رسانده بود‪.‬‬ ‫کل فروش جهانی رنو در ‪ ۵‬ماهه نخست سال جاری‬ ‫میادی ‪ 1‬میلیون و ‪ 617‬هزار دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫سهم ایران از کل فروش رنو در این دوره ‪ 3.۵‬درصد‬ ‫محاسبه شده است‪.‬‬ ‫رنو در سال ‪ 2017‬میادی ‪ 162‬هزار و ‪ 79‬دستگاه‬ ‫از محصوات خود را روانه بازار ایران کرد‪ .‬فروش رنو‬ ‫فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از‬ ‫آن رشد ‪ ۴9.3‬درصدی داشت‪ .‬فروش رنو به ایران در‬ ‫سال ‪ 2016‬نیز نسبت به سال قبل از آن رشد ‪110‬‬ ‫درصدی داشت و به ‪ 108‬هزار و ‪ ۵36‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫رئیسجمهور آمریکا بارها به مقامهای کاخ‬ ‫سفید گفته که خواهان خارج کردن ایاات‬ ‫متحده از سازمان تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫در حالی که از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ‬ ‫تاخت و تاز او به سازمانها و نهادهای بینالمللی‬ ‫به بهانه آنچه که او بیتوجهی آنها به منافع آمریکا‬ ‫خوانده ادامه دارد‪ ،‬حاا یک رسانه از خواست او‬ ‫برای خروج واشنگتن از سازمان جهانی تجارت خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫پایگاه «آکسیوس» به نقل از منابع مطلع خبر داده‬ ‫که دونالد ترامپ مکرر به مقامهای کاخ سفید گفته‬ ‫که او خواهان خارج کردن آمریکا از «سازمان تجارت‬ ‫جهانی» است‪.‬‬ ‫یک منبع مطلع به این رسانه آمریکایی گفته که‬ ‫ترامپ بارها به مشاورانش گفته است که «اص ًا‬ ‫نمیدانم ما چرا در این سازمان هستیم؛ سازمان‬ ‫تجارت جهانی توسط بقیه جهان طراحی شده تا به پر و‬ ‫پای آمریکا بپیچد»‪.‬‬ ‫‪FATF‬فرصیدوباره به‬ ‫ایرانداد‬
‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫مخالفت ترکیه با‬ ‫درخواست آمریکا برای‬ ‫توقف تجارت نفت با ایران‬ ‫رایزنی واشنگتن با شرکای تجاری ایران برای‬ ‫قطع روابط تجاری و خرید نفت ایران بهنظر‬ ‫میرسد هیچ نشانی از توقف ندارد‪.‬‬ ‫ترکیه در واکنش به درخواست آمریکا برای توقف‬ ‫تجارت نفت با ایران اعام کرد ناچار نیست مطابق‬ ‫تصمیمات یک جانبه آمریکا درباره ایران عمل کند‪،‬‬ ‫بنابراین این کشور‪ ،‬تجارت با همسایه و تأمینکننده‬ ‫بزرگ نفت خود را متوقف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه‪ ،‬این‬ ‫اظهارات را روز جمعه پس از اینکه کاخ سفید تهدید‬ ‫کرد شرکای تجاری ایران را در صورتی که واردات‬ ‫نفتشان را تا چهارم نوامبر متوقف نکنند مجازت‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ترکیه گفت‪ :‬این حقیقت که ما متحد‬ ‫هستیم به معنای آن نیست که بایستی از همه‬ ‫تصمیمات یا همه آنچه که آمریکا کلمه به کلمه‬ ‫میگوید اطاعت کنیم‪.‬‬ ‫در روز مشارکت خواهیم کرد و اگر ازم باشد میزان‬ ‫افزایش تولید ما بااتر از ‪ 200‬هزار بشکه در روز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬اوپک‪ ،‬روسیه و سایر‬ ‫تولیدکنندگان نفت غیراوپک اخیر ًا با افزایش تولید‬ ‫به میزان یک میلیون بشکه در روز از ماه ژوییه‬ ‫موافقت کردند و نواک اعام کرده است که کشورش‬ ‫‪ 200‬هزار بشکه در روز در نیمه دوم امسال به‬ ‫تولیدش اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ریک پری‪ ،‬وزیر انرژی آمریکا اخیر ًا اظهار کرده‬ ‫مطمئن است عربستان سعودی و روسیه میتوانند‬ ‫تولید نفت خود را برای حفظ ثبات بازار و جبران‬ ‫کاهش عرضه ناشی از تحریمهای واشنگتن علیه‬ ‫تهران افزایش دهند‪.‬‬ ‫میآید‪ ،‬در حالی که در صورت استفاده از ظرفیت‬ ‫ایران هم مسیر بسیار کوتاهتر میشود و هم میزان‬ ‫وابستگی چین به این کانال کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کریدور جدیدی که با حضور معاون اول رئیس‬ ‫جمهوری افتتاح شد نیز با همین هدف کار خود را‬ ‫آغاز میکند‪ .‬این مسیر که میان چین‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و ایران فعالیت خواهد کرد‪ ،‬از توان دریایی خزر و‬ ‫همچنین مسیر کوتاه ایران برای رسیدن به اروپا‬ ‫استفاده خواهد کرد تا هم میزان ترانزیت در خاک‬ ‫ایران افزایش یابد و هم چین بتواند در هزینههای‬ ‫خود کاهشی قابل توجه بهوجود آورد‪.‬‬ ‫این کریدور جدید در حالی فعالشده که پیش از‬ ‫این‪ ،‬دو طرف بر سر آغاز به کار قطارهای اقتصادی‬ ‫میان طرفین نیز به توافق رسیده بودند‪ .‬مرز‬ ‫ریلی سرخس که از گذشته فعالیت میکرده و‬ ‫مسیر اینچهبرون که چند سال قبل با حضور سران‬ ‫کشورهای منطقه به بهرهبرداری رسید‪ ،‬میتواند‬ ‫بهعنوان یک چالش جدید ترانزیتی‪ ،‬این بار قطار را‬ ‫وارد جاده ابریشم کند‪.‬‬ ‫الکساندر نواک به خبرنگاران گفت‪ :‬اگر همه موافق‬ ‫باشند که عرضه نفت بیشتری ضروری است‪ ،‬ما برای‬ ‫تضمین افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫وزیر انرژی روسیه اعام کرد روسیه اگر ازم‬ ‫باشد به تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک برای‬ ‫افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز‬ ‫کمک خواهد کرد و میتواند تولید نفتش را بیش از‬ ‫‪ 200‬هزار بشکه در روز افزایش دهد‪.‬‬ ‫این مسیر تاریخی که از دوران باستان اصلیترین‬ ‫مسیر انتقال کاا و تجارت میان آسیا و اروپا بوده‬ ‫است در وضعیت امروز اقتصاد جهان که چین در آن‬ ‫بخش قابل توجهی از منابع و کااها مورد نیاز اروپا را‬ ‫تأمین میکند میتواند بار دیگر نقشی مهم ایفا کند‪.‬‬ ‫سازمان بنادر در گزارش جدید خود در این رابطه‬ ‫اعام کرده که ‪ 8۵‬درصد از صادرات چین به سمت‬ ‫مقاصد اروپایی انجام شده و در حال حاضر کانال‬ ‫سوئز اصلیترین محور این انتقاات به حساب‬ ‫‪ / ۴3‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫پیشتر رسانهها به نقل از سونجای سودهیر‪،‬‬ ‫یکی از مقامات وزارت نفت هند نوشتند‪ :‬دهلی‬ ‫نو تحریمهای یکجانبه علیه ایران را به رسمیت‬ ‫نمیشناسد و به حقوق خود برای نادیده گرفتن‬ ‫درخواستهای آمریکا پایبند میماند‪.‬‬ ‫تنشها میان ایران‪ ،‬شرکای تجاری این کشور و‬ ‫آمریکا از هشتم ماه مه که دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور آمریکا‪ ،‬خروج این کشور از توافق هستهای‬ ‫سال ‪ 201۵‬با ایران را اعام و تهدید کرد تهران‬ ‫را هدف دور تازهای از تحریمها قرار میدهد‪ ،‬به‬ ‫میزان چشمگیری افزایش یافته است‪ .‬وی همچنین‬ ‫اعام کرده است آمریکا شرکتهای خارجی که با‬ ‫ایران معامله میکنند را تحریم خواهد کرد‪ .‬رهبران‬ ‫فرانسه‪ ،‬آلمان و انگلیس در واکنش به تصمیم‬ ‫ترامپ در بیانیه مشترکی مخالفت خود را ابراز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ترکیه نیز از این اقدام انتقاد کرده و رجب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬رئیس جمهور این کشور‪ ،‬به دنبال خروج‬ ‫آمریکا از برجام اعام کرد‪ :‬آمریکا بازنده خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اعام آمادی روسیه برای‬ ‫افزایش بیشتر تولید نفت‬ ‫توسعه زیرساختهای ترانزیتی ایران در‬ ‫طول سالهای گذشته که در کنار‬ ‫افزایش سطح نفوذ اقتصادی و سیاسی کشور در‬ ‫منطقه اتفاق افتاده‪ ،‬باعث شده بسیاری از‬ ‫ظرفیتهای مغفول مانده در طول سالهای گذشته‬ ‫این بار به شکلی جدیتر دنبال شود و در این بین‬ ‫احیای جاده ابریشم یکی از این اولویتهاست‪ .‬با‬ ‫روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش همکاریهای‬ ‫اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی مانند چین‪،‬‬ ‫دغدغه افزایش استفاده از توان اقتصادی ایران در‬ ‫همکاریهای بینالمللی جدی گرفته شد و در این‬ ‫بین‪ ،‬دولت چین پیشنهاد داد که با استفاده از‬ ‫ظرفیتهای ایران‪ ،‬بار دیگر جاده تاریخی ابریشم را‬ ‫زنده کند‪.‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / ۴2‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫احیای جاده ابریشم‪ ،‬این‬ ‫بار از مسیر شمال‬
Titr- e- sobh magazine ECONOMY www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 12 Introduction (Iran Khodro Co. and Saipa) due to US withdrawal from a 2015 nuclear pact with Iran. Lat month France’s Peugeot Citroen Carmakers announced that their activities in Iran had been suspended until sanctions become clear and would not complete any plans. US withdrawal from joint comprehensive plan of Action (JCPOA) made car production easier to Americans in Iran; however, foreign car makers, especially French companies, have never been good partners for Iran in sanctions, but if we look at the issue fairly, we know that these companies are not to be at fault for the current situation; US President Donald Trump announced in early May that including secondary sanctions againt countries that do business with the Islamic Republic. Anyway the Iranian market for them is not so great and lucrative that it would prohibit its activities in other countries. Despite the fact that Iran’s economy and car indutry has been sufering from the efects of intensiied international sanctions and Americans act precise mechanisms for that, there was no quetion to the Iranian Automotive Market regarding car imports into the market and has oicially released the vehicle imported to Iran; which shows that it does not matter for them Iranian people what are riding, it is only important that Iranian do not ride an Iranian car. In the circumtances, it looks like the Chinese, which do not have any market in the United States and do not have access to the US inancial circle, are the only companies that continue their cooperation with Iran automotive indutry, and according to research, so far Chinese Automotive Companies have gained a wide presence in the Iranian automotive market and they are ambitious about increasing their business with Iran car Indutries. Chinese fresh companies will be the main players in the Iran car market. It seems that in the coming months, there will be a lot of pressure on Ian indutries, and even the production cycle of these irms will be sufering. We believe that recently environment has been signiicantly better, this is due to the looming threat of the re-imposition of US sanctions on the country which have driven up the uncertainty in the Iranian business environment. We hope that, this indutry can save this indutry in cooperation with the government, parliament and others intitutions and organizations from the deadlock and annihilation and continue to produce their products. But while the market has been doing well recently, its hitory has tended to be a volatile one. The Iranian car market took a hit in 2012, as tougher international sanctions were imposed on the country. Production and sales both fell in 2012 and 2013. More recently the environment has been signiicantly better, in line with the diplomatic breakthrough around Iran’s nuclear programme with the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) signed in 201 “We believe that the efect that PSA’s exit from the market will have a negative impact on dometic autos production due to the large scale of its vehicle manufacturing in the country. Several partnerships involving European carmakers may come screeching to a halt due to fresh sanctions, with French irms particularly badly afected.This is due to the looming threat of the re-imposition of US sanctions on the country which have driven up the uncertainty in the Iranian business environment. The French automaker has begun closing down its joint ventures with Iranian carmakers Iran Khodro Co. and Saipa, it said in an emailed tatement Monday. PSA said it is asking the U.S. for a waiver, with the support of the French government. The retreat follows similar moves by French energy companies Total SA and Engie SA in response to President Donald Trump’s decision lat month to withdraw from a 2015 nuclear pact with Iran. PSA’s inancial targets won’t be afected, as Iran sales represent less than 1 percent of revenue, the manufacturer said. However, the impact will be felt by consumers. PSA has about a 30 percent share of sales in the market, Chief Executive Oicer Carlos Tavares told shareholders in April. The PSA has become the latet French company to suspend its business cooperation with Iran, despite promising to tay in the Islamic Republic in wake of US sanctions. PSA “began the process of suspending the activities of its JVs, in order to comply with US law by Augut 6, 2018,” when the retrictive measures are expected to be reintated, the company’s tatement said PSA signed agreements wdith Iran Khodro and Saipa in 2016, with plans to build the new Peugeot 2008 crossover near Tehran, but the beginning of production has been delayed. The company’s tatement said that “began the process of suspending the activities of its JVs, in order to comply with US law,” when the retrictive measures are expected to be reintated. The move came after diferent indutrial sectors have shown deviating levels of intability Manufacturing Services The US is set to reimpose sanctions on Tehran after withdrawing from the Iran nuclear deal. , announced he was pulling out of a “rotten” nuclear deal with Tehran. joint comprehensive plan of Actio JCPOA manufacturing indutries ‫ صنایع تولیدی‬relation have had a serious efect on Iran’s economy and its people. Since 1979 the United States has led international eforts to utilize sanctions in order to inluence Iran’s policies, But while the market has been doing well recently, its history has tended to be a volatile one. The Iranian car market took a hit in 2012, as tougher international sanctions were imposed on the country. Production and sales both fell in 2012 and 2013. More recently the environment has been signiicantly better, in line with the diplomatic breakthrough around Iran’s nuclear programme with the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) signed in 201 Titre-sobh Magazine / 13 www.Titre-sobh.ir
Titr- e- sobh magazine ECONOMY www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 10 Introduction Iran Automotive Industry in Trap of Sanction With the oficial exit of the United States from joint comprehensive plan of Action (JCPOA) and announcing its plan to restore sanctions to Iran, auto industry is one of the most important industries .that could be the irst to hurt ran’s automotive indutry, has always been considered by the experts and authorities as an incentive indutry in the country’s manufacturing artery. It is the second mot important indutry after oil, and plays an important role in the production and economy of Iran; experts etimate that more than one million Iranian citizens are directly and indirectly worked in this indutry, including employment in the segment production companies, employment in automotive factories and activities in sale sectors and after-sales services that are related to this indutry. The volume of liquidity in this indutry, which I has the second place after oil in the country, as well as have had a serious efect on Iran’s economy growth. It can help the government to declare the growth rate. In addition, it has led us to ind out the impact of vehicle production on Iran’s economy. The United States knows the importance of Iran automotive indutry and has led international eforts to utilize sanctions in order to inluence Iran’s production, imports of necessary raw materials for automotive indutry, the interbank trade of Iranian carmakers in the foreign markets, and tops any activities of production in Iran. Two mot popular French Automakers tops doing business with Iranian carmakers, The retreat follows similar moves by French energy companies Total SA and Engie SA in response to President Donald Trump’s decision last month to withdraw from a 2015 nuclear pact with Iran. PSA’s inancial targets won’t be affected, as Iran sales represent less than 1 percent of revenue, the manufacturer said. However, the impact will be felt by consumers. PSA has about a 30 percent share of sales in the market, Chief Executive Oficer Carlos Tavares told shareholders in April. Titre-sobh Magazine / 11 www.Titre-sobh.ir
Titr- e- sobh magazine ECONOMY www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 8 worthless of mortgage with rising housing prices in Iran House prices continue to spiral upwards. Prices are now in touching distance of the pre-crisis level and people have lost their purchasing power; as even mortgages cannot be suficient to cover part of ?the housing price like recent. But what is the solution of this problem n the pat year, the housing market is tense. the number of properties for sale is falling teadily. As prices continue to climb and turbulence in other markets has caused many wandering capital to enter the housing market, and as a result of this entry and the creation of unrealitic demands, drive up housing prices that real etate buyers have less choice. According to the Central Bank in Tehran, house prices were 8.9% higher on average in June than in the same month a year ago that reached to 65.1 million rails in per – square - meter. The pace of price increases has declined transaction volume of houses, which this reduction was 22.1% lower on average in recent month than in the same month a year ago that reached to 914/ thousand residential apartments. Cause of this decline in the transaction volume of houses was the rise in housing prices but mortgage rates remained table over the pat year. In comparison to price rising mortgage rates is very low, Rahimyar Anaraki, head of the housing bank, approved this issue and tated in an interview that mortgage could cover up to I 50% of the price of an ordinary apartment in the pat, but now these loans are worthless therefore they can only cover 28% of the housing prices. He further noted in his speech that in the current situation, no decision was made to increase the amount of mortgages. It is noticeable that in the current situation there is no possibility to increase mortgages, because irtly, banks do not capability to increase loan rates and, secondly, if it is possible to banks, applicants will not be able to pay more than this rate. So what is the solution? Many housing experts have argued that perhaps one of the efective ways to solve this problem is that the banks should changes the prospect of mortgage payments from commercial to development perspective. Now, some of banks specially Bank Maskan want to rising interet rates of loans. The prospect of Banks should change to development perspective and interet rates for loans should be reduce to people can borrow mortgage based on their income. Cause of this decline in the transaction volume of houses was the rise in housing prices but mortgage rates remained stable over the past year. In comparison to price rising mortgage rates is very low, Rahimyar Anaraki, head of the housing bank, approved this issue and stated in an interview that mortgage could cover up to 50% of the price of an ordinary apartment in the past, but now these loans are worthless therefore they can only cover 28% of the housing prices. Titre-sobh Magazine / 9 www.Titre-sobh.ir
Iran’s Contract with France’s Peugeot, Citroen What are Iranians doing with Peugeot and Citroen? After exit of the United States from joint comprehensive plan of Action (JCPOA) and announcing its plan to re-imposition sanctions to Iran, foreign companies that had invested in Iran industries, gradually announced their withdrawal from Iran to get rid of the US re-impose sanctions; the looming threat of the re-imposition of US sanctions on the country which have driven up the uncertainty in the Iranian .business environment ran has a tate economy and Iranian companies are largely subject to government decisions, but European Companies has mainly been led by the non-governmental sectors. European Companies despite the advice of their respective governments and run away from The US sanction exit from the Iranian market. In the meantime, French Automotive Indutries, which have always been the cutomers of the Iranian market, had made a lot of invetment in Iran in the pot JCPOA era. They intended to produce and sell their products with common brand according to their agreements with Iran government and automakers. In particular, French automakers were the only companies that were willing to accept the conditions of the Iran government and invet in the Iran automotive indutry. From the beginning, the Iranian automakers were supposed to choose www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 6 I foreign partners and manufacture their products with a common brand, including clauses and futuritic issues for the Iranian automotive indutry; although Iranian had saw unfaithfulness of French car makers in the previous sanctions period, but now they were trying to force their French rival to invet in the automotive indutry in Iran, which the French agreed to invet hundreds of millions euro with two Peugeot and Citroen, that have a joint management. They set up a partnership with their Iranian side to etablish a joint venture car production. PSA signed agreements with local companies, Iran Khodro and Saipa, with plans to build a new plant in the country to enhance its manufacturing capacity. In addition, Iranian automakers have succeeded to attract foreign capital and convey the French side to transfer technical knowledge to the country’ segmentation indutry; so that the joint venture generates original Iranian manufacture, and our country is not simply an assembler; This was one of the mot important conditions for the government, and it seems that only the French were willing to accept it. Despite the fact that Iran-Khodro and Saipa have made great eforts to bring other companies to Iran but it seems that other the world’s popular automotive brands have refused to transfer their technical knowledge to Iran and do not invet in Iran’s segmentation indutries. During the signing of these contracts, many critics warned two Iranian automobile giants, referring to the unfavorable hitory of the French automotive indutry, that it would again be trapped by Peugeot and Citroen car makers, causing re-impose the previously lifted sanctions on Iran automotive indutry. At the same time automaker executives have repeatedly announced that the new contracts are very diferent from the previous, and French rivals cannot easily withdraw from the deal with Iran and if this happens, there are Rules and Regulations in the contracts which allows Iran to prosecute French’s unfaithfulness matters. But this time, the French companies, despite the claims of the Iranian partners, simply exit from the Iranian market; Peugeot and Citroen have agencies in Iran and public relations departments of these agencies in Iran have also been active, but two French companies announced their withdrawal from the Iranian market before informing their representatives in Iran. The news has been provided by the Reuters news agency, so that this action has been unexpected for their public relations in Iran. With these commentaries, it’s apparent that Iranian automakers are trying to clarify their partnership with both companies; Peugeot and Citroën mut be commitment to their contracts with Iran and on the other hand, the French government recommends these companies to draw plans for return and continue business relations with Iran despite US withdrawal from JCPOA, which due to the private ownership of these companies, it have not been accepted by French directors and they insit to exit from Iran market. Currently, Iran-Khodro and Saipa has led international eforts to peacefully resolve the issue and return French enterprises to Iran market; while citing the fact that the French car does not have any interet in the US automotive indutries market dometic car manufacturers, dometic car manufacturers intend to enforce them to continue their cooperation with Iran. It seems that French companies do not accept that at leat t in the short run; if French companies insits to suspend their business cooperation with Iran, despite promising to tay in the Islamic Republic automotive indutry, Iran can refer to their obligations in their contracts and forced both peugeot and Citroen to continue cooperation with Iran from Rules and Regulations. Titr- e- sobh magazine ECONOMY With these commentaries, it’s apparent that Iranian automakers are trying to clarify their partnership with both companies; Peugeot and Citroën must be commitment to their contracts with Iran and on the other hand, the French government recommends these companies to draw plans for return and continue business relations with Iran despite US withdrawal from JCPOA, which due to the private ownership of these companies, it have not been accepted by French directors and they insist to exit from Iran market. Titre-sobh Magazine / 7 www.Titre-sobh.ir
Titr- e- sobh magazine Economic ECONOMY Introduction Diplomacy against Intensiication of Sanctions Dr. Moussa Ghani Nejad he United States has led international eforts to utilize sanctions in order to inluence Iran’s economic with clamorous withdraw from joint comprehensive plan of Action (JCPOA). European governments will seek to protect companies doing business in Iran from renewed US sanctions and they encourage Iran to tay on (JCPOA) or even neutralize them. But European powers are aware that they do not able to cooperate with large transnational and multi-national corporations. Such irms tend to have friendly and close relationships with United States government as the world’s larget economic power, and perhaps more importantly, an undisputed ruler of international bank and inancial relationships. Therefore, European political leaders and the EU oicials www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 4 T are concentrating to protect (JCPOA)’ economic interets for Iran and neutralize US illegal bans. Iran’s economy is based on European small to mid-ranking sized business that have inveted in the country since the deal was. This method is realitic and operational, but it’s success is depend on European Diplomacy and Iran’s economic conditions; so that Iranian authorities should try to save (JCPOA) and use their inancial services and political interets and diplomacy to persuade Europeans and other members of the nuclear deal to invet in Iran; and improve dometic business environment. It seems that protect of this agreement is successful due to the experience and skill of our country’s diplomacy oicials, as well as the willingness of other members of joint comprehensive plan of Action (JCPOA). But in terms of amendments of the Iranian internal conditions should be carefully considered. This is fact that, the government of measure and hopes became unimaginable and made regretful mitakes in the ield of Iran’s dometic economic amendments after the successful Nuclear Negotiations. When foreign economic and commercial delegations came to Iran to consider the situation and negotiation with their dometic counterparts, virtually the government did not take action to improve environment dometically for business and to attract foreign direct invetment. It seems that the government was concentrating on attracting foreign large companies who has business lines and were tate or paramilitary sectors to invet in Iran, and did not pay attention to the attraction of small to mid-ranking sized enterprises. Major oil, gas, petrochemical projects and buying two of the big beats of aviation, Airbus and Boeing were contructive and necessary actions, but it is completely ignored issues related to the attraction of small and mid- ranking sized enterprises. It seems that, the tate bureaucrats, as well as some managers of tate-owned and semi-tate-owned enterprises are disagreeing with economic liberalization. On the other hand, many directors of tate companies and paramilitary companies, have problem with foreign direct invetment in the country; Because the activities of foreign rivals in Iran threatened their pseudo-monopolitic conditions. In this regard, Renault ofered a very informative proposal to buy Pars-khodro car. This highly efective proposal, does not accepted due to oppose of dometic rivals which caused to rise foreign invetment in the Iran indutries! If internal problems do not solve, European proposals will be not successful to protect Iran’s economic from (JCPOA). Moreover, repressive Intitutions such as Support organization and organization of sanctions is fully utilized to counteraction with the expensiveness and intensifying sanctions. In other words, in the wise situations, the business environment should be free and open to boot invetment but the national economy, practically, economic oicials are moving towards narrowing down and closing the business spaces. In such situation that dometic invetors do not have any incentive to more invet, how can foreign invetors do business in this market? It is the time to explore ways to address upcoming to the illiberal bureaucrats and specially tate directors and paramilitary directors and save Iran market as well as abandoning national economy with a serious economic trategy and scientiic logic. This is fact that, the government of measure and hopes became unimaginable and made regretful mistakes in the ield of Iran’s domestic economic amendments after the successful Nuclear Negotiations. Titre-sobh Magazine / 5 www.Titre-sobh.ir

آخرین شماره های ماهنامه تیتر صبح

ماهنامه تیتر صبح شماره 6

ماهنامه تیتر صبح شماره 6

شماره : ۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
ماهنامه تیتر صبح شماره 5

ماهنامه تیتر صبح شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
ماهنامه تیتر صبح شماره 4

ماهنامه تیتر صبح شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
ماهنامه تیتر صبح شماره 3

ماهنامه تیتر صبح شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
ماهنامه تیتر صبح شماره 2

ماهنامه تیتر صبح شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ماهنامه تیتر صبح شماره 1

ماهنامه تیتر صبح شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!