صفحه قبل

ماهنامه برنافیت شماره ۶

صفحه بعد

ماهنامه برنافیت شماره 6

ماهنامه برنافیت شماره 6

‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫شماره ششم ‪ .‬تیر ‪ .‬سال ‪1396‬‬ ‫بدتـرین غذاهایــی که‬ ‫موجب چاقی می شوند‬ ‫ •اگر وقت رفتن به باشگاه را ندارید‬ ‫ •الغری موضعی با آراف را تجربه کنید‬ ‫ •آیا کندن موهای بدن با موچین مضر است‬ ‫ •اینفوگرافیک‪ :‬ادویه هایی که چریب شکم را به سرعت آب میکنند‬ ‫ •عادت های روزمره ای که نگراین شما را بیشتر میکند‬
‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫‪www.bornafit.ir‬‬ ‫زیبایی را با ما تجربه کنید‬ ‫بدترین غذاهایی که موجب چاقی می شوند‬
‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫‪www.bornafit.ir‬‬ ‫زیبایی را با ما تجربه کنید‬ ‫اگر وقت رفتن به باشگاه را ندارید‬ ‫فف‬ ‫نکتــه ی مهــم تــر از افــزودن عناصــر بــه روتیــن دویــدن‪،‬‬ ‫توجــه بــه وضعیــت‪ ،‬تحــرک و افــزودن قــدرت بــه حرکات‬ ‫روزمــره اســت‪ .‬ایــن حــرکات بســیار آســان را بــه راحتــی‬ ‫مــی توانیــد بــه کارهــای روزمــره ی خــود اضافــه کنیــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه بــه برخــی از ایــن حــرکات اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬هنگام مسواک زدن‪ ،‬تعادل خود روی یک پا را حفظ کنید‬ ‫مســواک زدن نیــاز بــه تمرکــز ذهــن زیــادی نیــاز نــدارد‪ .‬بــرای تقویــت‬ ‫بــدن بســیار راحــت مــی توانیــد یــک روتیــن را بــه آن اضافــه کنیــد و آن‬ ‫هــم تعــادل روی یــک پــا اســت‪ .‬ســعی کنیــد ایــن کار را بــرای خــود بــه‬ ‫یــک عــادت تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در هنگام پوشیدن جوراب یا کفش تعادل خود روی یک پا را حفظ کنید‬ ‫بــرای تقویــت بــدن ‪ ،‬در هنــگام پوشــیدن کفــش و جــوراب‪ ،‬ننشــینید‪.‬‬ ‫بایســتید و روی یــک پــا تعــادل خــود را حفــظ کنیــد‪ .‬ســپس تغییــر جهــت‬ ‫دهیــد و روی پــای دیگــر بایســتید‪ .‬ایــن کار را هــر روز انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هنگام دم کردن چای‪ ،‬ورزش های مربوط به سرین را انجام دهید‬ ‫زمانــی کــه منتظــر دم شــدن چــای صبحگاهــی خــود هســتید‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫تقویــت بــدن ‪ ،‬حــرکات کششــی انجــام دهیــد‪ .‬پــس از مدتــی ایــن کار‬ ‫تبدیــل بــه یــک عــادت بــرای شــما خواهــد شــد و دیگــر نمــی توانیــد‬ ‫بــدون انجــام ایــن حرکــت بــه ســراغ صبحانــه ی خــود برویــد‪ .‬خــاق‬ ‫باشــید‪ .‬حرکاتــی را انجــام دهیــد کــه هــر روز نیــاز بــه تصمیــم گیــری‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در هنگام رانندگی صاف بنشینید‬ ‫حتــی در هنــگام رانندگــی نیــز مــی توانیــد بــه تقویــت بــدن خــود کمــک‬ ‫کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد وضعیــت بــدن و کمــر خــود را در هنــگام رانندگــی‬ ‫صــاف نگــه داریــد‪ .‬چانــه و قفســه ی ســینه را بــاال بیاوریــد‪ ،‬شــکم خــود‬ ‫را ســفت کنیــد و قــوس کمــر را کاهــش دهیــد‪ .‬ســر را بــه عقــب بکشــید‬ ‫و بــاال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در هنــگام عبــور از درگاه‪ ،‬شــانه هایتــان را عقــب بکشــید و ســر خــود را بــاال‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫هــر گاه رنــگ روی دیــوار‪ ،‬توجــه شــما را بــه خــود جلــب مــی کنــد و یــا‬ ‫زمانــی کــه مــی خواهیــد از درگاه در عبــور کنیــد‪ ،‬ســعی کنید شــانه هایتان‬ ‫را بــه عقــب بکشــید و ســر خــود را بــاال نگــه دارید‪ .‬ایــن ورزش بــه تقویت‬ ‫ســر و شــانه ی شــما کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در هنگام رانندگی شکم خود را سفت کنید‬ ‫هــرگاه از رانندگــی زیــاد خســته شــدید‪ ،‬بــرای تقویــت بــدن ‪ ،‬ماهیچه های‬ ‫شــکمی خــود را منقبــض کنیــد و تــا جایــی کــه مــی توانیــد در ایــن وضعیــت‬ ‫بمانیــد‪ .‬همــراه بــا کنتــرل کــروز ماشــین پاهــای خــود را کمــی منقبــض کنید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬هنگامی که در صف ایستاده اید‪ ،‬به حرکات تعادلی بپردازید‬ ‫هنگامــی کــه در صــف قطــار‪ ،‬اتوبــوس‪ ،‬متــرو و یــا هــر جــای‬ ‫دیگــری کــه ایســتاده ایــد‪ ،‬بــه فکــر تقویــت بــدن خــود باشــید‬ ‫و بــا پاهایتــان حــرکات تعادلــی انجــام دهیــد و بــدن خــود را‬ ‫منقبــض کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در هنگام کار با کامپیوتر‪ ،‬باسن خود را منقبض کنید‬ ‫صندلــی خــود را کنــار بکشــید و در مقابــل میــز‪ ،‬بــر روی یــک‬ ‫پــا زانــو بزنیــد‪ .‬باســن خــود را بچرخانیــد و ســفت کنیــد‪ .‬برای‬ ‫هــر طــرف از بــدن‪ ،‬ایــن تمریــن را بــه مــدت ‪ ۵‬دقیقــه انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬ایــن حرکــت را ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬بــار در روز مــی توانیــد انجــام‬ ‫د هید ‪.‬‬ ‫‪ -۹‬در پشت میز خود‪ ،‬ورزش های تقویت کننده ی پا را انجام دهید‬ ‫حتــی در پشــت میــز نیــز مــی توانیــد ورزش هــای تقویــت پــا‬ ‫و حــرکات ایزومتریــک انجــام داد‪ .‬قســمت بــاال و ســاق پــای‬ ‫خــود را بــر روی میــز بکشــید‪ .‬پاهــا اگــر بــه مــدت زیــادی‬ ‫آویــزان باشــند‪ ،‬ســفت خواهند شــد‪ .‬انگشــت بــزرگ پایتــان را‬ ‫بــه ســمت زمیــن بکشــید و اجــازه ندهیــد پاهــای شــما بــرای‬ ‫مــدت زیــادی در کفــش باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬در هنگام تماشای تلویزیون‪ ،‬حرکات ورزشی انجام دهید‬ ‫در هنــگام تماشــای تلویزیــون بــه راحتــی مــی تــوان بــه انجــام‬ ‫حــرکات ورزشــی پرداخــت‪ .‬در ایــن زمــان مــی توانید بــه انجام‬ ‫حــرکات کششــی‪ ،‬پــل و تمریــن هــای تقویــت پــا بپردازید‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬هــرگاه مــی خواهیــد خــم شــوید‪ ،‬حرکــت اســکوات‬ ‫را انجام دهید‬ ‫هــرگاه مــی خواهیــد اســباب بــازی بچــه هــا را جمــع‪  ‬کنیــد و‬ ‫یــا چیــزی از روی زمیــن برداریــد‪ ،‬بــه جــای اینکــه از کمــر خم‬ ‫شــوید‪ ،‬باســن خــود را بــه دیــوار بچســبانید و حرکت اســکوات‬ ‫را انجــام دهیــد‪ .‬شــاید در ابتــدا اســکوات بــرای شــما ســخت‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بــه زودی متوجــه خواهیــد شــد کــه تــا چــه حــد‪،‬‬ ‫فشــار را از روی کمــر بــر مــی دارد‪ .‬بــرای انجــام ایــن حرکــت‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــه خــود فشــار نیاوریــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫زانوهایتــان ممکــن اســت آســیب ببینــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬در رختخواب‪ ،‬حرکات کششی باسن را انجام دهید‬ ‫اگــر بــه پهلــو مــی خوابیــد‪ ،‬احتمــاال پاهــای خــود را در حالــت‬ ‫جنینــی قــرار مــی دهیــد‪ .‬اگــر در ایــن حالــت پــای پایینــی را‬ ‫صــاف و پــای باالیــی را خــم کنیــد و کمــی بــه ســمت جلــو‬ ‫بغلطیــد‪ ،‬مــی توانیــد فلکســورهای ران را بکشــید و بــا قــرار‬ ‫گرفتــن در حالــت تعــادل بــه تقویــت بــدن کمــک کنیــد‪.‬‬
‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫‪www.bornafit.ir‬‬ ‫زیبایی را با ما تجربه کنید‬ ‫الغری موضعی‬ ‫را با آر اف‬ ‫تجربه کنید‬ ‫دســتگاه آر اف یــک مکمــل ایــده آل بــرای زیبایــی ‪ ‬بــا کویتیشــن الغــری موضعــی (شــکم) محســوب مــی شــود‪ .‬ایــن درمــان جایگزیــن‬ ‫رژیــم هــای غذایــی‪ ،‬جــزء روش هــای غیرتهاجمــی محســوب مــی شــود کــه چربــی هــای شــکمی و ســلولیت را از بیــن مــی بــرد‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد بــرای کاهــش چربــی هــای شــکمی از ایــن روش اســتفاده کنیــد‪ ،‬اول از همــه بایــد بدانیــد کــه آر اف چیســت و انــواع‬ ‫مختلــف آن کدامند؟‬ ‫مســلما‪ ،‬آر اف یکــی از تکنیــک هــای مکمــل کویتیشــن اســت‪ ،‬چــرا کــه در حالیکــه کویتیشــن ســلول هــای چربــی را از بیــن مــی بــرد تــا‬ ‫رســوب هــای چربــی را بــه حرکــت درآورد‪ ،‬آر اف تــون از دســت رفتــه ی پوســت شــما را احیــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬سه نوع رادیو فرکانسی وجود دارد‪:‬‬ ‫رادیو فرکانسی دو قطبی‪ ،‬که موجب گرمایش سطح پوست می شود‪.‬‬ ‫رادیو فرکانسی یک قطبی‪ ،‬که موجب گرمایش عمیق درمیس می شود و بر روی بافت آدیپوس تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫رادیو فرکانسی سه قطبی‪ ،‬که گرمایش بیشتر ایجاد کرده به عمق پوست نفوذ می کند‪.‬‬ ‫آر اف یــک گرمایــش عمیــق ایجــاد مــی کنــد کــه نــه تنهــا بــر روی پوســت‪ ،‬بلکــه بــر روی بافــت آدیپــوس زیــر پوســتی نیــز تاثیــر مــی‬ ‫گــذارد‪ ،‬بنابرایــن‪:‬‬ ‫درنــاژ لنفــاوی را افزایــش مــی دهــد‪ ،‬مایعــات احتبــاس شــده در بافــت هــا و ســموم حاصــل از تجمــع چربــی هــا کــه در ســلولیت حبــس‬ ‫شــده را آزاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫جریــان خــون را در بافــت آدیپــوس افزایــش مــی دهــد و بدیــن ترتیــب بــه خــارج شــدن چربــی هــای شــکمی کمــک مــی کنــد‪ .‬تولیــد‬ ‫کالژن را تحریــک مــی کنــد‪ ،‬پوســت شــکم را از الیــه هــای داخلــی بــه بــاال بازســازی و ســفت تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن آســیب گرمایشــی‪ ،‬فیبروبالســت هــا بــه مناطــق درمــان شــده مهاجــرت مــی کننــد تــا بافــت هــا را احیــا کــرده و‬ ‫کشســانی از دســت رفتــه ی آنهــا را بــاز گرداننــد‪.‬‬ ‫عوارض جانبی درمان رادیوفرکانسی چیست؟‬ ‫گرچــه تاثیــر ایــن درمــان بــرای الغــری شــکم فــوق العــاده اســت‪ ،‬امــا مســلما مشــکالت خــاص خــود را بــه همــراه دارد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫نســبت بــه اســتفاده از ایــن دســتگاه آگاه باشــید‪.‬‬ ‫پــس از پایــان هــر یــک از جلســات آر اف یــک قرمــزی خفیــف و ورم را بــر روی پوســت خــود مشــاهده خواهیــد کــرد‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت کمــی کبــودی بــر روی پوســتتان حاصــل شــود‪ .‬امــا خوشــبختانه ایــن آثــار گــذرا هســتند و بــه ســرعت از بیــن مــی رونــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از وجود چنین مشکالتی‪ ،‬مراقبت های الزم را باید به عمل بیاورید‪.‬‬ ‫پــس از هــر یــک از جلســات‪ ،‬فــورا مقــداری ژل آلوئــه ورا بــر روی شــکم خــود بمالیــد تــا از قرمــزی پوســت جلوگیــری شــود‪ .‬حداقــل‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت پــس از درمــان در معــرض نــور خورشــید قــرار نگیریــد‪ .‬بــرای تســریع بهبــودی‪ ،‬آب فــراوان بنوشــید‪.‬‬ ‫موارد منع استفاده از‪ ‬آر اف‬ ‫افرادی که دچار مشکالت یا وضعیت های زیر هستند‪ ،‬باید از الغری موضعی با رادیو فرکانسی بپرهیزند‪:‬‬ ‫مادران باردار و شیرده‬ ‫افرادی که پروتز فلزی یا دستگاه تنظیم کننده ی ضربان قلب در بدن آنها به کار رفته است‪.‬‬ ‫افرادی که از بیماری قلبی‪ ،‬اختالل انعقاد خون‪ ،‬بیماری های عصبی عضالنی‪ ،‬بافت همبند یا سرطان رنج می برند‪.‬‬ ‫افراد بسیار چاق یا دارای اضافه وزن بیش از حد‪.‬‬ ‫افرادی که ایمپلنت کالژن انجام داده اند‪.‬‬ ‫در صــورت داشــتن هرگونــه ســوال و یــا نگرانــی در خصــوص اســتفاده از رادیوفرکانســی و دریافــت مشــاوره رایــگان‪ ،‬کافــی اســت کــد‬ ‫‪ ۹‬را بــه ســامانه پیامکــی ‪ ۳۰۰۰٫۲۲۲٫۳۷۷‬ارســال نماییــد‪ .‬کارشناســان کلینیــک تخصصــی تغذیــه‪ ‬و زیبایــی برنافیت‪ ‬بــا شــما تمــاس‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬
‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫‪www.bornafit.ir‬‬ ‫زیبایی را با ما تجربه کنید‬ ‫آیا کندن موهای‬ ‫بدن با موچین‬ ‫مضر است؟‬ ‫وقتــی یــک مــوی اضافــی روی بــدن مــی بینیــد‬ ‫بــه ســرعت تصمیــم مــی گیریــد آن را بــا موچیــن‬ ‫بکنیــد‪ .‬امــا متخصصــان بــر ایــن عقیــده انــد کــه‬ ‫بایــد نســبت بــه ایــن کار تجدیــد نظــر کنیــد‪.‬‬ ‫دلیلــش ایــن اســت کــه اســتفاده از موچیــن نــه‬ ‫تنهــا موجــب حــذف دائمــی موهــا نمــی شــود‪،‬‬ ‫بلکــه بــا آســیب بــه فولیکــول هــای مــو موجــب‬ ‫التهــاب پوســت نیــز مــی شــود‪ .‬بــه عــاوه پوســت‬ ‫بــدن ممکــن اســت دچــار شــوک و متعاقبا آســیب‬ ‫دائمــی شــود‪ .‬البتــه تــا حــدود زیــادی این آســیب‬ ‫بــه مکانــی از بــدن بســتگی دارد کــه در آن از‬ ‫موچیــن اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ابروها‬ ‫حتمــا دائــم موچیــن در دســت داریــد و در حــال تمیــز کــردن ابروهــای خــود‬ ‫هســتید‪ ،‬امــا بایــد بدانیــد کــه موهــای ابــرو نســبت بــه زخــم بســیار حســاس‬ ‫اســت و کنــدن مــدام آنهــا بــا موچیــن موجــب آســیب دائمــی بــه فولیکــول‬ ‫هــای آن مــی شــود‪ .‬اســتفاده از وکــس یــا بنــد در ایــن مــورد بهتــر اســت‪ .‬البتــه‬ ‫اســتفاده از وکــس بــه صــورت دائمــی موجــب نــازک شــدن ابروهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫خال های گوشتی‬ ‫بیشــتر افــراد دوســت ندارنــد از کنــار خــال گوشــتی آنهــا مــو رشــد کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد بدانیــد کــه کنــدن این موهــا با موچیــن موجــب التهــاب و عفونــت احتمالی‬ ‫آن خواهــد شــد‪ .‬بهتــر اســت بــه طــور کلــی موچیــن را کنــار بگذاریــد و از روش‬ ‫هایــی همچــون بنــد و لیــزر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫آکنه‬ ‫ایجــاد جــوش یــا آکنــه در اطــراف مــو امــری شــایع اســت و نوعــی فولیکولیــت‬ ‫(یــک عفونــت خفیــف در اطراف ســاقه ی مو) محســوب می شــود‪ .‬وقتــی موهای‬ ‫اطــراف ایــن جــوش را مــی کنیــد‪ ،‬ایــن جــوش نیــز همــراه بــا مــو برداشــته مــی‬ ‫شــود و ممکــن اســت موجــب آلوده شــدن پوســت اطــراف آن شــود‪ .‬هــرگاه این‬ ‫کار را انجــام دادیــد‪ ،‬بالفاصلــه آنتــی بیوتیــک هایــی چــون پمــاد باسیتراســین بر‬ ‫روی پوســت خــود بزنیــد‪ .‬البتــه اســتفاده از ژل هــای خشــک کننــده ای چــون‬ ‫سالیســیلیک اســید نیــز مفید اســت‪.‬‬ ‫موهای زیر پوستی‬ ‫موهــای زیــر پوســتی آزار دهنــده انــد‪ ،‬امــا کنــدن آنهــا بــا موچیــن ایــده ی‬ ‫خوبــی نیســت‪ .‬ایــن کار موجــب افزایــش عفونــت و زخــم در آن محــل مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــه جــای ایــن کار از یــک کمپــرس گــرم اســتفاده کنیــد‪ .‬هــر فــردی‬ ‫ممکــن اســت مبتــا بــه موهــای نــا خواســته باشــد‪ ،‬امــا بــه جــای اینکــه‬ ‫دائــم بــا موچیــن در پــی کنــدن آنهــا باشــید‪ ،‬از روش هــای کــم خطرتــر‬ ‫اســتفاده کنیــد و یــا بــه یــک متخصــص پوســت مراجعــه کنیــد‪.‬‬
‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫‪www.bornafit.ir‬‬ ‫زیبایی را با ما تجربه کنید‬
‫مجله الکترونیکی برنافیت‬ ‫‪www.bornafit.ir‬‬ ‫زیبایی را با ما تجربه کنید‬ ‫عادات روزمره ای که نگرانی‬ ‫شما را بیشتر می کند‬ ‫اگــر نگرانــی در موقعیتــی مناســب همچــون یــک ضــرب االجــل یــا‬ ‫یــک آزمــون بــه ســراغتان بیایــد‪ ،‬مــی توانــد یــک احســاس مثبــت‬ ‫و انگیــزه بخــش باشــد‪ .‬امــا اگــر ایــن احســاس بــه وضعیتــی دائمــی‬ ‫و غیــر قابــل کنتــرل تبدیــل شــود‪ ،‬داســتان بــه شــکل دیگریســت‪.‬‬ ‫اضطــراب و نگرانــی کنتــرل نشــده‪ ،‬ذهــن شــما را فــرا مــی گیــرد و بــر‬ ‫روی احساســات و رفتارهایتــان تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬چــه از یــک اختالل‬ ‫اضطــراب رنــج ببریــد و چــه در یــک حالــت جنــگ و گریــز باشــید‪،‬‬ ‫اضطــراب و نگرانــی قابــل کنتــرل اســت‪ .‬البتــه اگر احســاس مــی کنید‬ ‫کــه ایــن نگرانــی در حــال بدتــر شــدن اســت و هیــچ چیــز نمــی توانــد‬ ‫جلــوی آن را بگیــرد‪ ،‬حتمــا بایــد بــه یــک روانپزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر اضطــراب شــما زیــاد نیســت‪ ،‬مــی توانیــد آن را بــه راحتــی‬ ‫کنتــرل کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه عــادت هایــی اشــاره شــده کــه مــی‬ ‫توانــد نگرانــی شــما را تشــدید کنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد از آنهــا دوری کنید‪.‬‬ ‫عادت اول‪ :‬هر چیز کوچک را بیش از حد تجزیه و تحلیل می کنید‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ـرر یــک موقعیــت‪ ،‬بــه جــای عمــل بــرای حــل آن اســت‪ .‬امــا‬ ‫ـ‬ ‫مک‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫تف‬ ‫از‬ ‫ـناختی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـوی‬ ‫ـ‬ ‫الگ‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـکار‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـخوار‬ ‫ـ‬ ‫نش‬ ‫ّ‬ ‫چنیــن تف ّکــری تنهــا موجــب افزایــش نگرانــی خواهــد شــد‪ .‬تجزیــه و تحلیــل بیــش از حــد هــر چیــز‪ ،‬کار عاقالنــه ای نیســت‪.‬‬ ‫نشــخوار کــردن افــکار‪ ،‬موجــب ایجــاد احساســات منفــی همچــون افســردگی و اضطــراب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه جــای ایــن کار از خــود بپرســید کــه آیــا راه حلــی وجــود دارد کــه بــا آن بتوانیــد مشــکل خــود را حــل کنیــد یــا نــه؟‬ ‫اگــر راه حلــی دارد‪ ،‬پــس شــروع بــه عمــل کنیــد و اگــر نــه ســعی کنیــد تنهــا آن را تحمــل کنیــد‪ .‬زندگــی بــا بالتکلیفــی هــا‬ ‫یــک مهــارت بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫عادت دوم‪ :‬همواره ایمیل خود را چک می کنید‪.‬‬ ‫کشــمکش بــرای ایجــاد تعــادل میــان کار و زندگــی شــخصی‪ ،‬مســئله ایســت کــه همــه ی مــا بــا آن ســر و کار داریــم‪.‬‬ ‫ایــن کار زمانــی ســخت تــر مــی شــود کــه گوشــی تــان‪ ،‬شــما را ‪ ۲۴‬ســاعته بــه میزتــان بنــد مــی کنــد‪ .‬اگــر بــه چــک‬ ‫کــردن ایمیــل هــا عــادت کــرده ایــد‪ ،‬اول از همــه از خودتــان بپرســید بــرای چــه ایــن کار را انجــام مــی دهیــد؟ آیــا‬ ‫منتظــر یــک فایــل مهــم هســتید و یــا اینکــه نمــی خواهیــد حتــی یــک ایمیــل را از دســت بدهیــد؟ اگــر جــواب شــما‬ ‫گزینــه ی دوم اســت‪ ،‬تنهــا کافیســت گوشــی خــود را کنــار گذاشــته و آزاد باشــید‪ .‬ایجــاد محدودیــت بــرای عــادت‬ ‫هــای منفــی‪ ،‬موجــب ایجــاد فرصــت بــرای عــادت هــای مثبــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عادت سوم‪ :‬بدون هیچ دلیلی اینستاگرام گردی می کنید‪.‬‬ ‫آیــا عــادت داریــد همــه چیــز را در اینســتاگرام دنبــال کنیــد؟ آیــا وب گــردی و پرســه زدن در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫بــرای شــما تبدیــل بــه یــک کار روتیــن شــده اســت؟ ایــن کار هیــچ مزیتــی نــدارد و تنهــا موجــب مــی شــود بیشــتر‬ ‫از خــود و اطرافیانتــان دور شــوید‪ .‬بعــاوه ایــن کار‪ ،‬زمانتــان را هــدر مــی دهــد‪ ،‬از بازدهــی شــما مــی کاهــد و افــکار‬ ‫منفــی را در شــما گســترش مــی دهــد‪.‬‬
‫شعبه شریعتی‪ :‬خیابان شریعتی‪ ،‬بعداز پل صدر‪ ،‬کوچه داد‪،‬‬ ‫پالک ‪ 17‬طبقه ‪ -1‬واحد ‪4‬‬ ‫تلفن‪021-22685838 :‬‬ ‫شعبه رسالت‪ :‬میدان رسالت‪ ،‬ضلع جنوب شرقی‬ ‫کوچه هشت متری اول‪ ،‬پالک ‪ ،5‬واحد ‪2‬‬ ‫تلفن‪021-77229877 :‬‬ ‫‪www.bor‬‬ ‫‪nafit.ir‬‬ ‫‪@bornafit‬‬ ‫‪@bornafit‬‬ ‫‪@bornafit‬‬ ‫ت مشاوره‬ ‫برای در یاف‬ ‫کد ‪ 9‬را به‬ ‫رایگان‬ ‫‪30002223‬‬ ‫‪77‬‬

آخرین شماره های ماهنامه برنافیت

ماهنامه برنافیت شماره 7

ماهنامه برنافیت شماره 7

شماره : ۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
ماهنامه برنافیت شماره 5

ماهنامه برنافیت شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
ماهنامه برنافیت شماره 4

ماهنامه برنافیت شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
ماهنامه برنافیت شماره 3

ماهنامه برنافیت شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
ماهنامه برنافیت شماره 2

ماهنامه برنافیت شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!