صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۹

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 9

ماهنامه بازار کار نوین شماره 9

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال اول ■ شماره نهم ■ مرداد ‪1396‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام‪ ،‬لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬مائده اسفندمز‪ ،‬پیمان گل وردی‪ ،‬نیما‬ ‫ذبیح اله زاده‪ ،‬سبا فرجادفر‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه‌آرایــی‪ :‬شــهره ســلطان‌محمدی‪،‬‬ ‫حمیــد بختیــاری‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی در مسیر توسعه‬ ‫علم و فناوری بسیار تاثیرگذار‬ ‫بوده است‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬الهام محمدی‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪ 16‬رئیس سازمان ستفا این نهاد خبر داد‬ ‫افتتاح سومین پارک جهاد دانشگاهی در‬ ‫حوزه صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ -‬بیـن خیابـان‬ ‫دانشـگاه و فخر رازی ‪ -‬بن بسـت درمانگاه ‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن ‪ 66972525 :‬دورنگار ‪66490739 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پارک تخصصی ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات افتتاح شد‬ ‫ارائه بسته انگیزشی برای جذب‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در ارس‬ ‫‪ 22‬منطقه ویژه اقتصادی الهیجان در اغما‬ ‫‪ 24‬اخبار‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشریه در درج و اصالح مطالب دریافتی مختار خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالـــب مختلـــف در ایـــن نشـــریه صرفـــا‬ ‫به‌منظـــور اطالع‌رســـانی صـــورت گرفتـــه و الزامـــا‬ ‫بـــه منزلـــه تاییـــد آنهـــا توســـط جهاددانشـــگاهی‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫‪ 28‬گفت وگو با مدیرعامل شرکت دانش بنیان گیتی‬ ‫افروز تابان؛‬ ‫بازار محصوالت مبتنی بر هوش‬ ‫مصنوعی رو به افزایش است‬ ‫‪ 30‬دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اعالم کرد؛‬ ‫تله «کوچه بن‌بست» برای شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪ 32‬جوانی که تابوی «کنکور» را شکست‬ ‫‪ 35‬اخبار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪27‬‬
‫‪ 40‬انتخاب ستفا جهاددانشگاهی به عنوان هاب منطقه‌ای تجاری‌سازی‬ ‫‪ 43‬مدرسه تابستانه کسب و کار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می‌شود‬ ‫‪44‬‬ ‫گفتگو با مدیر شبکه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه پوترا؛‬ ‫تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها؛ حلقه تاثیرگذار اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫‪ 46‬ورزشکاران مشهور‪ ،‬چه استارت‌آپ‌هایی تاسیس کرده‌اند؟‬ ‫‪ 49‬نقشه راه همکاری شرکت‌های بزرگ با استارت‌آپ‌ها‬ ‫‪ 50‬چالش مبهم استارت‌آپی؛ گذار از جستجو به ساخت‬ ‫‪ 52‬منتورشیپ‪ ،‬یک مفهوم صرفا باکالس یا فرشت ‌ه نجات استارت‌آپ‌ها؟‬ ‫‪ 54‬انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی‬ ‫‪ 57‬چرا استخدام مشاوران جوان در کسب‌وکار شما ضروری است؟‬ ‫‪58‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫‪39‬‬ ‫فروش بیمه نامه توسط استارت آپ ها مورد تایید بیمه مرکزی نیست‬ ‫‪ 59‬اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪ 74‬استارت‌آپ‌ها ستاره نمایشگاه الکامپ شدند‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪80‬‬ ‫دفتر شما با خدمات دفتر کار مجازی دیگر‬ ‫نیازی به منشی ندارد‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی به دریافت «تی‌نماد»‬ ‫سازمان میراث فرهنگی ندارند‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‪:‬‬ ‫صندوق حمایت از صنایع پیشرفته تشکیل می‌شود‬ ‫‪ 81‬اخبار‬ ‫بازار‬ ‫فن بازار‬ ‫فن‬ ‫‪66‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪65‬‬ ‫در گفت و گو با مدیرعامل این کریدور انجام شد؛‬ ‫بررسی خدمات توانمندسازی در کریدور خدمات فناوری بازار ایرانیان‬ ‫رییس مرکز فن بازار ملی ایران اعالم کرد‬ ‫افزایش فن‌بازارها و تخصصی کردن آنها در دستور کار مرکز فن‌بازار ملی‬ ‫‪ 70‬نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق برگزار شد‬ ‫‪ 72‬اخبار‬ ‫بازاراطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪73‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫پیشتاز در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬مـرداد سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی‬ ‫اسـت‪ ،‬نهـادی انقالبـی کـه در سـال ‪ 1359‬بـا‬ ‫هویتـی اسلامی بـا کوشـش و باحضـور جمعـی از‬ ‫دانشـجویان و دانشـگاهیان متعهـد و انقالبی کشـور‬ ‫تشـکیل شـد تا دانشـگاهی را که با تالش دشـمنان‬ ‫انقلاب اسلامی می‌رفـت در مسـیری دیگـر جریان‬ ‫یابـد در خـط اصیـل انقالب قـرار دهد و با اسـتفاده‬ ‫از سـرمایه‌های انسـانی متعهـد و متخصـص خـود‪،‬‬ ‫ایـن مراکـز علمی را در جهت توسـعه علـم‪ ،‬فناوری‬ ‫و فرهنـگ ایـران اسلامی قـرار دهـد ‪.‬‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی حضـرت آیـت‌ا‪...‬‬ ‫خامنـه‌ای از جهاددانشـگاهی به‌عنـوان یکـی از‬ ‫معـدود رویش‌هـای اصیل انقلاب اسلامی یادکرده‬ ‫و آن را مولـود انقلاب خوانده‌انـد‪ ،‬ایـن فرمایشـات‬ ‫ایشـان جایـگاه رفیـع ایـن نهـاد را در میـان سـایر‬ ‫نهادهای دانشـگاهی‪ ،‬علمی و فرهنگی کشـور نشـان‬ ‫می‌دهـد‪ .‬امـا چـه تعریـف شایسـته‌ای از ایـن نهـاد‬ ‫در چـه چیـز ریشـه دارد و چـه شـد کـه ایـن نهـاد‬ ‫بـه چنیـن جایـگاه رفیعـی در جامعـه دسـت یافتـه‬ ‫و همـه عالقه‌منـدان بـه انقلاب اسلامی از آن بـه‬ ‫نیکـی یـاد می‌کننـد و بـا حمایـت خـود پشـتوانه‬ ‫عظیمـی را بـرای اسـتقالل علمی و فرهنگی کشـور‬ ‫فراهـم می‌سـازند‪.‬‬ ‫سـرمایه اولیـه جهاددانشـگاهی و پشـتوانه عظیم‬ ‫آن تعهـد و التـزام بـه آرمان‌هـا‪ ،‬ارزش‌هـا و اهـداف‬ ‫انقلاب اسلامی و حضـرت امـام خمینـی(ره) و‬ ‫پیـروی از رهبـری نظـام و تعهـد بـه اهـداف انقالب‬ ‫فرهنگـی بـوده اسـت‪ .‬همیـن سـرمایه و اتـکاء بـه‬ ‫آن باعـث شـده اسـت جهاددانشـگاهی‪ ،‬بـه رغـم‬ ‫‪8‬‬ ‫اینکـه همـواره برخـی خواسـته انـد آن را بـه دامـن‬ ‫بازی‌هـای سیاسـی کشـانده و از اهـداف اصلـی دور‬ ‫نماینـد‪ ،‬از کژراهه‌هـا مصـون بمانـد‪.‬‬ ‫دیگـر سـرمایه جهاددانشـگاهی برخـورداری‬ ‫از نیروهـای مومـن‪ ،‬انقالبـی‪ ،‬متخصـص‪ ،‬خلاق‪،‬‬ ‫خودبـاور‪ ،‬مسـئولیت‌پذیر‪ ،‬دارای روحیـه کار جمعی‬ ‫و ملتـزم بـه فرهنگ جهادی در سراسرکشـور اسـت‪.‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی کانونـی بـرای جذب سـرمایه‌های‬ ‫انسـانی متعهـد بـه انقلاب در دانشگاه‌ها‌سـت و‬ ‫معبـر و کانونـی می‌گـردد کـه ایـن سـرمایه‌ها را‬ ‫کـه اکثـرا نیروهای جـوان هسـتند‪ ،‬با سـرمایه‌های‬ ‫علمـی عظیم در فضایی اسلامی پرورش داده و چه‬ ‫در ایـن نهـاد و چه در سـایر دسـتگاه‌ها‪ ،‬سـازمان‌ها‬ ‫و شـرکت‌ها بـه سرچشـمه خالقیت‌هـای شـگرف و‬ ‫دسـتاوردهای بـزرگ تبدیـل می‌کنـد ‪.‬‬ ‫جهاددانشـگاهی پرچمدار بسـیاری از نواندیشی‌ها‬ ‫و پویایی‌هـای علمـی و فرهنگـی در کشـور بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬نگاهـی بـه دسـتاوردهای علمـی ایـن نهـاد‬ ‫نشـان می‌دهـد کـه چگونـه حرکت‌هـای علمـی‬ ‫آن سـرآغاز رویکـرد سـایر مراکـز علمـی به توسـعه‬ ‫فعالیت‌هـا بوده اسـت‪ ،‬یکـی از نشـانه‌ها و مثال‌های‬ ‫بـارز ایـن پرچمـداری فعالیت‌هـای بـارز ایـن نهـاد‬ ‫در عرصـه سـلول‌های بنیـادی اسـت کـه سـرآغازی‬ ‫برفعالیـت سـایر مراکـز علمـی در ایـن عرصـه در‬ ‫سراسـر کشـور شـده است‪.‬‬ ‫جهاددانشــگاهی بــه دلیــل ایجــاد ارتبــاط بیــن‬ ‫جامعــه و دانشــگاه نقــش موثــری در تشــخیص‬ ‫چالش‌هــا‪ ،‬مســائل‪ ،‬نیازهــای علمــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی کشــور داشــته اســت و پیشــتاز در‬ ‫یافتــن راه‌حل‌هــای هوشــمندانه تاثیرگــذار در نظــام‬ ‫تصمیم‌ســازی و تصمیم‌گیــری کشــور گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬نقــش بــارز ایــن نهــاد در ایــن بخــش را‬ ‫می‌تــوان و جــود ده‌هــا مرکــز فرهنگــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫آموزشــی در کشــور و همچنیــن فعالیت‌هــای ایــن‬ ‫نهــاد در عرصــه حــل مشــکل بیــکاری و ایجــاد‬ ‫اشــتغال به‌عنــوان یکــی از چالش‌هــای اجتماعــی‬ ‫اصلــی در کشــور دیــد‪.‬‬ ‫ایــن نهــاد طــی قریــب بــه ســی و هفــت‬ ‫ســال حیــات خــود بــا فعالیت‌هایــش اقتصــاد‬ ‫دانش‌بنیــان را معنــی کــرده و در ایــن عرصــه‬ ‫پیشــتاز بــوده اســت‪ .‬جهاددانشــگاهی بزرگتریــن‬ ‫مرکــز رشــد بــرای جوانانــی گردیــده اســت کــه‬ ‫بــا ایده‌هــای خــود بــه دنبــال اســتقالل کشــور‬ ‫بوده‌انــد‪ .‬جهاددانشــگاهی در توســعه قطب‌هــای‬ ‫علــم و فنــاوری‪ ،‬تولیــد فناوری‌هــای نویــن‪،‬‬ ‫جــذب تــوان علمــی نخبــگان‪ ،‬انجــام پژوهش‌هــای‬ ‫کاربــردی برنامه‌ریــزی شــده و ‪ ....‬پیشــگام بــوده‬ ‫اســت و دســتاوردهای آن عرصه‌هــای ملــی و‬ ‫بین‌المللــی را درنوردیــده اســت‪.‬‬ ‫در مـورد ایـن نهـاد بیشـتر از این می‌توان سـخن‬ ‫گفـت امـا بـه همین جـا بسـنده می‌شـود و بـر این‬ ‫نکتـه تاکیـد می‌گـردد کـه بقـای جهاد‌دانشـگاهی‬ ‫و اسـتمرار حضـور آن در ایـران اسلامی می‌توانـد‬ ‫پشـتوانه‌ای بـزرگ بـرای دولت‌هـای خدمتگـزار‬ ‫باشـد بـه شـرطی کـه دولت‌هـا و دولـت مـردان‬ ‫نیـز قدرشـناس ارزش‌هـای وجـودی چنیـن نهادی‬ ‫بـا چنیـن سـرمایه‌ها و دسـتاوردهای بزرگـی در‬ ‫کشـورمان باشـند‪.‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ معاون علمی و فناوری رییسجمهور‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی در مسیر توسعه‬ ‫علم و فناوری بسیار تاثیرگذار بوده است‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪9‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی در مسیر‬ ‫توسعه علم و فناوری بسیار‬ ‫تاثیرگذار بوده است‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دکتـر سـورنا سـتاری؛ فارغ‌التحصیـل دانشـگاه صنعتی شـریف اسـت‪ .‬وی اکنـون در کابینه حسـن روحانـی به عنـوان معـــــــاون علمی و فــناوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری مشـغول بـه فعالیت اسـت‪ .‬در طول کمتر از ‪ 4‬سـالی که در این سـمت مشـغول بـه فعالیت بوده تلاش کرده تا به سـهم خود‪ ،‬اقتصاد کشـور‬ ‫از اقتصـاد نفتـی فاصلـه بگیـرد؛ چراکـه معتقـد اسـت «اقتصـاد نفتی هماننـد بچه پولداری اسـت کـه همـه نیازمندی‌هـای خود را خریـداری می‌کنـد بدون‬ ‫آنکـه از توان خـود بهـره‌ای ببرد!»‬ ‫وی اعطـای وام بـه شـرکت‌های نوپـا را «سـمی مهلـک» بـرای این شـرکت‌ها می‌داند از ایـن رو تیـم او تالش دیگری کـرد تـا کاروان دانش‌بنیان کشـور را‬ ‫بـه سـمت سـرمایه‌گذاری خطر پذیـر هدایت کنـد که وی بـه خـود در این حـوزه نمره قبولـی می‌دهد‪.‬‬ ‫سـتاری‪ ،‬نبـود مالکیـت فکـری را از دیگـر چالش‌هـای حـوزه دانش‪‎‬بنیـان می‌دانـد ولـی در عیـن حـال ایـن سـوال را مطـرح می‌کنـد کـه آیـا قوانیـن‬ ‫سـختگیرانه بـه نفـع شـرکت‌ها اسـت یـا بـه ضـرر آنها؟‬ ‫سـاده و بی‌تکلـف پذیـرای ما می‌شـود به گونـه‌ای که حتـی «پرویز کرمی» مشـاور و مدیر مرکـز روابط عمومـی وی از سـتاری می‌خواهد تا در مـدت انجام‬ ‫مصاحبـه ُکـت خـود را به تن کنـد‪ ،‬ولی او می‌گوید «سـاده بهتر اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن ساده‌اندیشـی و بی‌آالیشـی حتـی در کل سـاختمان معاونـت و در هنـگام شـنیدن صـدای خوش برخـی پرنـدگان از طبقـات دیگر نیز قابل مشـاهده‬ ‫اسـت‪« .‬یکـی از بچه‌هـا یکـی از اینهـا را آورد و بـه تدریـج اضافـه شـدند!» ایـن را دکتر سـتاری به مـا می‌گویـد‪ .‬معتقد اسـت در محیـط آرام و با پَـر و بال‬ ‫دادن بـه دیگـران بهتـر می‌تـوان کار کرد‪.‬‬ ‫او قصـد دارد در سـمت معـاون رییـس جمهـور‪ ،‬دولت آینـده را در حـوزه دانش‌بنیان‌هـا همراهی کنـد و حتـی از اجرای طرح‌هـای بزرگ در دولـت آینده‬ ‫خبـر می‌دهـد‪« .‬طـرح بـزرگ «شـهر دانش‌بنیـان» را اجرایـی می‌کنیـم تا تهـران به یک شـهر بزرگ فنـاوری تبدیل شـود»‪.‬‬ ‫ماحصـل گفـت و گوی ایسـنا بـا دکتر سـورنا سـتاری فرزند شـهید سرلشـگر خلبـان منصـور سـتاری(فرمانده وقت نیـروی هوایـی ارتـش ج‪.‬ا‪.‬ا)‪ ،‬معاون‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬رییـس بنیاد ملی نخبـگان و نایب‌ رییـس هیات امنـای صندوق نوآوری و شـکوفایی مصاحبه‌ای مفصل شـد کـه در ادامه‬ ‫می‌آیـد‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهاجرت نخبگان چالش جهانی‬ ‫دکتـر سـورنا سـتاری مشـکل اصلـی کشـور در جـذب‬ ‫اسـتعدادهای برتـر را سـاختار اقتصـادی مبتنـی به منابع‬ ‫زیرزمینـی و خام‌فروشـی دانسـت و گفـت‪ :‬مادامی‌که این‬ ‫سـاختار اقتصادی بـه توانمندی و خالقیت نیروی انسـانی‬ ‫متخصـص و تحصیل‌کـرده متکـی نیسـت الجـرم مسـیر‬ ‫خام‌فروشـی ادامـه دارد‪ .‬البتـه کشـورهای دیگـری نیـز‬ ‫وجـود دارنـد کـه بـا چنیـن چالش‌هایـی مواجـه هسـتند‬ ‫کـه اکنـون زمـان پایـان دادن بـه خام‌فروشـی و آغـاز‬ ‫ایجـاد زیسـت‌بوم کارآفرینـی بـا به‌کارگیـری نخبـگان و‬ ‫اسـتعدادهای برتر فرارسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه تجربـه برخـی کشـورهای اروپایـی در مواجهـه‬ ‫بـا چالـش خروج نخبـگان و اسـتعدادهای برتر آنها اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا بـه میـزان‬ ‫زیـادی با ایـن چالش مواجهنـد و در حال حاضـر نخبگان‬ ‫کشـورهای شـرق اروپا مانند یونان و صربسـتان بیشـترین‬ ‫آمـار خـروج بـه نقـاط دیگـر جهـان را در بیـن اعضـای‬ ‫ایـن اتحادیـه دارنـد‪ .‬از سـوی دیگـر آلمـان و فرانسـه‬ ‫نیـز بـه عنـوان اصلی‌تریـن کشـورهای مقصـد نخبـگان و‬ ‫اسـتعدادهای برتـر شـناخته می‌شـوند کـه ایـن دو گـروه‬ ‫مهاجـرت کننـده و مهاجرپذیـر درگیـر مشـکالت زیـادی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫سـتاری همچنیـن اظهـار کـرد‪ :‬برداشـته شـدن مرزها‬ ‫و لغـو روادیـد میـان کشـورهای اتحادیه اروپا‪ ،‬باعث شـده‬ ‫اسـت کـه نخبـگان و متخصصـان اغلـب ایـن کشـورها به‬ ‫کشـورهایی چـون آلمـان مهاجـرت کننـد‪ .‬به‌طـور مثـال‬ ‫در دیـداری کـه بـا نخسـت وزیـر یونـان‪ ،‬دو سـال پیـش‬ ‫در جریـان سـفر وی بـه ایـران داشـتم‪ ،‬از وضعیـت خروج‬ ‫نخبـگان و متخصصـان ایـن کشـور گالیه‌منـد بـود و بیان‬ ‫می‌کـرد حتـی یک مکانیک خـوب هم بـرای ادامه فعالیتش‬ ‫در یونـان نمی‌مانـد و بـه آلمـان سـفر می‌کنـد‪ .‬از ایـن رو‬ ‫بحـث فـرار مغزهـا بـرای آنها بسـیار جدی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه افراد سرشـناس علمـی ادامه فعالیت‬ ‫علمـی خـود را در مراکـزی ماننـد «ماکـس پالنـگ» یـا‬ ‫«فرانهوفـر» انجـام می‌دهنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬یکـی از چالش‌هـای‬ ‫مهـم «برگزیـت» (طرح خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپا)‬ ‫از دسـت دادن فرصـت به‌کارگیـری بسـیاری از نخبـگان‬ ‫کشـورهای عضـو ایـن اتحادیـه و اثـرات منفـی آن بـر‬ ‫اقتصـاد بریتانیا کشورهاسـت‪.‬‬ ‫رییـس بنیـاد ملـی نخبـگان‪ ،‬بـا ذکـر ایـن مثال‌هـا‬ ‫بحـث مهاجـرت نخبـگان را یـک چالـش مهـم جهانـی‬ ‫دانسـت و خاطرنشـان کـرد‪ :‬در کشـورهایی کـه اقتصـاد‬ ‫آنهـا دانش‌بنیـان نیسـت‪ ،‬فرقـی میـان فـرد متخصـص با‬ ‫یـک فـرد عـادی وجـود نـدارد و اگـر بخواهیـم نخبـگان‬ ‫و متخصصانمـان را بـه کشـور بازگردانیـم و اسـتعدادها را‬ ‫حفـظ کنیـم باید ابتـدا وضعیت داخلی را از جمله شـرایط‬ ‫تحقـق اقتصـاد دانش‌بنیـان را فراهـم کنیم بنابرایـن باید‬ ‫تغییـر شـرایط موجـود را از خودمان آغاز کنیـم‪ .‬در نتیجه‬
‫ویژه‬ ‫الزم اسـت فرهنـگ‪ ،‬روش و نگرش سیاسـت اقتصادی‌مان‬ ‫را تغییـر دهیم‪.‬‬ ‫رییـس هیـات امنـای صنـدوق حمایت از پژوهشـگران‬ ‫و فنـاوران کشـور‪ ،‬ضـرورت اصلاح نظـام آمـوزش عالـی‬ ‫و آمـوزش و پـرورش را از دیگـر عوامـل موثـر در جـذب‬ ‫نخبـگان دانسـت و گفـت‪ :‬مـا از حدود ‪ 4‬سـال قبل تالش‬ ‫کردیـم اقتصـاد دانش بنیان را در کشـور فرهنگ‌سـازی و‬ ‫توسـعه دهیـم و از آنجـا کـه معتقدیـم پایه اقتصـاد دانش‬ ‫بنیـان نیـروی انسـانی اسـت‪ ،‬برنامه‌هـا و تفاهم‌نامه‌هایـی‬ ‫بـا نهادهـای متولـی آمـوزش و پـرورش و دانشـگاهی در‬ ‫زمینـه اصلاح رویکـرد ایـن نهادها داشـته‌ایم‪.‬‬ ‫سـتاری‪ ،‬بـا تاکیـد بر اینکـه پایـه اقتصاد دانـش بنیان‬ ‫فـروش منابـع زیرزمینـی و خام‌فروشـی نیسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نیـروی انسـانی کـه در دانشـگاه‌های کشـور پـرورش‬ ‫می‌یابنـد بایـد بـرای کشـور ارزش آفرینـی کنند نـه آنکه‬ ‫پشـت میزنشـین بـار بیاینـد و حقـوق دولتـی دریافـت‬ ‫کننـد‪ .‬امـا متأسـفانه ایـن اتفـاق چندیـن سـال اسـت که‬ ‫در کشـور رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی دانشـگاه‌ها در کشـور بـه ایـن منظـور‬ ‫ایجـاد شـد که نیـروی انسـانی متخصـص‪ ،‬بـا به‌کارگیری‬ ‫دانـش و فنـاوری‪ ،‬ارزش افـزوده بیشـتری ایجـاد کنـد نه‬ ‫آنکـه جـوان تحصیل‌کـرده‌ای کـه می‌توانسـت در حـوزه‬ ‫کشـاورزی فعالیـت دانش‌بنیـان داشـته باشـد‪ ،‬بـا تمایـل‬ ‫و عـادت کـردن بـه پشـت میزنشـینی‪ ،‬تقریبا هیـچ ارزش‬ ‫افـزوده‌ای از طریـق فعالیـت تخصصـی او کـه کشـاورزی‬ ‫اسـت برای کشـور ایجاد نکنـد و یا در وضعیت کشـاورزی‬ ‫کشـور بهبـودی حاصل نشـود‪.‬‬ ‫ایجاد تحول از سوی نسل کارآفرین‬ ‫نایب‌رییـس هیـات امنـای صنـدوق نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی‪ ،‬رویکـرد کشـور نسـبت بـه نیـروی انسـانی و‬ ‫سـرمایه‌های فکـری را نیازمنـد اصلاح دانسـت و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬خوشـبختانه ایـن رویکـرد اصالحـی در چنـد سـال‬ ‫اخیـر آغـاز شـده اسـت و مـا امروز شـاهد هسـتیم نسـل‬ ‫جـوان خلاق وارد عرصـه کسـب و کار شـده‌اند و هـر روز‬ ‫زندگـی مـا را تحـت تاثیـر قـرار می‌دهنـد و اگـر اطـراف‬ ‫دانشـگاه‪‎‬های مطـرح کشـور قـدم بزنیـد یـا از پارک‌هـای‬ ‫علـم و فنـاوری دیدن کنید مشـاهده خواهیـد کرد افرادی‬ ‫کـه قـرار بـود بـه خـارج از کشـور مهاجـرت کننـد اکنون‬ ‫در ایـن مراکـز‪ ،‬کسـب و کارهـای دانش‌بنیـان راه‌انـدازی‬ ‫کرده‌انـد و مشـغول فعالیـت هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایجـاد چنیـن فضایی تنهـا در گرو‬ ‫هزینـه اعتبـارات دولتـی نیسـت‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬این‬ ‫جوانـان بایـد از نظـر شـغلی و محیـط کسـب و کار تامین‬ ‫باشـند؛ چـون آنهـا بـه دنبـال نـوآوری و پیگیـری رویاهـا‬ ‫و ایده‌هـای خـود هسـتند‪ .‬بنابرایـن بایـد ماهیـت اقتصاد‪،‬‬ ‫دانشـگاه و سیسـتم کشـور بـه نفـع اقتصـاد دانش‌بنیـان‬ ‫تغییـر کنـد کـه این تغییـرات می‌توانـد هر روزه از سـوی‬ ‫همیـن جوانـان ایجاد شـود‪.‬‬ ‫سـتاری بـا اشـاره بـه اقدامات انجام شـده بـرای جذب‬ ‫نخبـگان در بنیـاد ملـی نخبـگان‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬عمـده‬ ‫فعالیـت مـا بـر تغییـر نگرش‌هـا بـوده اسـت‪ .‬قرار نیسـت‬ ‫فـردی بـه واسـطه رتبـه آزمـون سراسـری بـاال در بنیـاد‬ ‫ملـی نخبـگان بـه عنـوان اسـتعداد برتـر شناسـایی شـود‬ ‫بـدون آنکـه مسـوولیت و یـا تعهـدی داشـته باشـد‪ .‬قـرار‬ ‫نیروی انسانی که‬ ‫در دانشگاه‌های کشور‬ ‫پرورش می‌یابند باید‬ ‫برای کشور ارزش‬ ‫آفرینی کنند نه آنکه‬ ‫پشت میزنشین بار‬ ‫بیایند و حقوق دولتی‬ ‫دریافت کنند‬ ‫نیسـت کسـی بـه صـرف ارائـه اختراعـی و یـا گواهــــی‬ ‫ثبـت اختـراع از دولـت پـول دریافـت کنـد؛ چـون بـا این‬ ‫روش اختراعـات تجاری‌سـازی نخواهـد شـد و وارد چرخه‬ ‫تجاری‌سـازی و تولیـد نمی‌شـود‪.‬‬ ‫رییـس بنیـاد ملـی نخبـگان بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫تجاری‌سـازی اختراعـات نیاز بـه فرآیندهایـی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ایـن فرآیندهـا نقـش دولت ایجاد زیر سـاخت‌ها اسـت‬ ‫کـه به تصـور من در این زمینـه‌ تاحدودی موفـق بوده‌ایم‪.‬‬ ‫افزایش تقاضای بازگشت‬ ‫از سوی محققان ایرانی مقیم خارج‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رییس‌جمهـوری‪ ،‬ارتبـاط‬ ‫بـا متخصصـان ایرانـی مقیـم خـارج از کشـور و شناسـائی‬ ‫و جـذب آنهـا را از دیگـر اقدامـات بنیـاد ملـی نخبـگان‬ ‫برشـمرد و اظهـار کـرد‪ :‬پـس از ‪ 2‬سـال و نیـم از اجـرای‬ ‫طـرح جـذب نخبـگان ایرانـی مقیـم خـارج بیـش از ‪800‬‬ ‫نفـر از این افراد به کشـور بازگشـته‌اند و به طور متوسـط‬ ‫روزی ‪ 3‬نفـر از ایرانیـان مقیم خارج از ‪ 100‬دانشـگاه برتر‬ ‫دنیـا کـه قصـد بازگشـت به کشـور دارنـد بـرای جذب به‬ ‫موسسـات و دانشـگاه‌ها و شـرکت‌های دانش‌بنیـان داخلی‬ ‫معرفـی می‌کنیـم‪.‬‬ ‫سـتاری بـا توضیـح فرآیند جـذب و بازگشـت نخبگان‬ ‫غیـر مقیـم بـه کشـور گفـت‪ :‬تقاضـای ایـن افـراد بـرای‬ ‫بازگشـت بـه بنیـاد ملـی نخبـگان ارسـال می‌شـود و این‬ ‫بنیـاد نیـز برای این افراد در مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی‬ ‫مرتبـط جایابـی می‌کنـد‪ .‬برخـی از ایـن افراد درخواسـت‬ ‫کار در یـک شـرکت دارنـد و برخـی نیز متقاضی اشـتغال‬ ‫در دانشـگاه‌ها بـه عنـوان عضـو هیـات علمی هسـتند که‬ ‫ایـن شـرایط از سـوی بنیـاد ملـی نخبـگان و بـا همکاری‬ ‫نهادهـای مرتبـط بـرای آنهـا فراهم می‌شـود‪.‬‬ ‫رییـس بنیـاد ملـی نخبـگان‪ ،‬بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫سـازوکاری کـه بـرای بازگشـت ایـن افـراد در نظـر گرفته‬ ‫شـده اسـت یـک رونـد اسـتاندارد اسـت کـه برخـی از‬ ‫کشـورها ماننـد چیـن و آمریـکا از آن پیـروی می‌کننـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـر اسـاس ایـن فرآینـد‪ ،‬فـرد بـه مـدت یک سـال‬ ‫مـورد حمایـت قـرار می‌گیرد که شـامل پرداخـت حقوق‪،‬‬ ‫تسـهیل در دسترسـی‌ها و سـایر تسـهیالت مـادی و غیـر‬ ‫مـادی می‌شـود عالوه بر آن فـردی نیز مراقـب و «منتور»‬ ‫ایـن متخصـص اسـت تـا کارهـای اداری وی را پیگیـری‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬از ابتـدای سـال جـاری مـا تقاضـای‬ ‫ایرانیـان متخصـص ‪ 100‬دانشـگاه برتـر دنیـا را بررسـی‬ ‫می‌کنیـم و ایـن در حالی اسـت که در ابتـدای اجرای این‬ ‫طـرح بررسـی‌های مـا بـر روی ‪ 400‬دانشـگاه برتـر دنیـا‬ ‫بـوده ولـی ارسـال تقاضاهـا‪ ،‬خـارج از انتظـارات و بودجـه‬ ‫مـا بوده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر سـتاری خاطـر نشـان کـرد‪ :‬تاکید مـا در اجرای‬ ‫ایـن طرح الـزام بر بازگشـت این افـراد نبود بلکـه درصدد‬ ‫ایجـاد ارتبـاط و برگـزاری سـمینارها و کنفرانس‌هـای‬ ‫علمـی و بازدیـد از مراکـز علمـی و تحقیقاتـی بوده اسـت‬ ‫و تاکنـون بیـش از ‪ 3000‬نفـر از فـارغ التحصیلان ایرانی‬ ‫خـارج کشـور از خدماتـی که از سـوی بنیاد ملـی نخبگان‬ ‫در نظـر گرفتـه شـده اسـت بهره‌مند شـده‌اند و با شـرایط‬ ‫مناسـب در کشـور مانده‌انـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪11‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری مشـکل‬ ‫مهاجـرت نخبـگان را یـک مشـکل اجتماعـی دانسـت و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬جـذب نخبـگان نیازمنـد محیـط کسـب و کار‬ ‫و محیـط تنفـس جدیـد اسـت و تـکان دادن اقتصـادی‬ ‫کـه ‪ 100‬درصـد وابسـته بـه نفـت خـام بـوده بـه سـمت‬ ‫اقتصـادی کـه ‪ 20‬تـا ‪ 30‬درصـدآن دانشـی اسـت کار‬ ‫سـختی محسـوب می‌شـود؛ امـا اکنون مشـاهده می‌شـود‬ ‫افـراد متخصصـی که از خارج به کشـور بازگشـته‌اند وقتی‬ ‫کارایـی خـود را به اثبـات می‌رسـانند همانند ایجــــــاد‬ ‫یـک دسـتاورد بـزرگ ملی هسـتند‪.‬‬ ‫وی نمونـه ایـن تغییـرات را در سیسـتم حمـل و نقـل‬ ‫و خدمـات شـهری دانسـت و گفـت‪ :‬حداقـل ‪ 400‬تا ‪500‬‬ ‫اسـتارتاپ در حـوزه حمـل و نقـل ایجاد شـده اسـت و در‬ ‫همـه آنهـا جوانـان متخصص جذب شـده‌اند و ایـن همان‬ ‫اتفاقـی اسـت کـه بایـد ُرخ دهـد‪ .‬قـرار نیسـت از خـروج‬ ‫نخبـگان فقـط نگـران باشـیم ولی بـرای جذب آنهـا کاری‬ ‫نکنیـم‪ .‬همـه مـا مسـوول هسـتیم و بایـد وضعیـت حاکم‬ ‫در جامعـه اصلاح شـود‪ .‬همیـن وضعیـت در حوزه‌هـای‬ ‫گردشـگری‪ ،‬زیسـت فنـاوری‪ ،‬سـلول‌های بنیـادی و غیره‬ ‫تکرار شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری اضافـه کـرد‪ :‬تـا زمانـی کـه مـا اسـتارتاپ‌ها‬ ‫و شـرکت‌های دانـش بنیـان را توسـعه ندهیـم و تـا‬ ‫روش‌هـای سـنتی در اقتصـاد و صنعـت را کنـار نگذاریـم‬ ‫هرگـز نمی‌توانیـم از نخبگانـی کـه بـه خـارج از کشـور‬ ‫رفته‌انـد و یـا در داخـل کشـور هسـتند‪ ،‬اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حرکـت و جنبـش جدیدی در‬ ‫حـوزه کسـب‌وکارهای نوآورانـه در کشـور بـه راه افتـاده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬جوانـان هم در حـوزه کسـب و کار و هم در‬ ‫حـوزه فنـاوری اتفاقـات خوبـی رقـم زده‌اند که بـه عنوان‬ ‫نمونـه می‌تـوان بـه رشـد کیفـی مقـاالت اشـاره کـرد که‬ ‫ایـن رشـد در سـال ‪ 2017‬نسـبت بـه سـال ‪ 2016‬بیـش‬ ‫از ‪ 17‬درصـد بـوده اسـت و باالتریـن میـزان رشـد تولیـد‬ ‫مقـاالت را در دنیـا داریم‪.‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکـه جامعـه باید نسـبت‬ ‫بـه بهره‌منـدی از حـوزه فنـاوری و‬ ‫علـم حسـاس شـود ادامـه‬ ‫داد‪ :‬اسـتاندارهای‬ ‫کشـو ر ‪،‬‬ ‫هما ن‬ ‫‪12‬‬ ‫طور که از کشـف معدن گچ و فوالد در کشـور خوشـحال‬ ‫می‌شـوند‪ ،‬در مواجهـه بـا اسـتعدادهای برتـر نیـز بایـد‬ ‫خوشـحال شـوند و نگران این موضوع باشـند کـه چرا این‬ ‫اسـتعدادها در اسـتان‌های خـود به‌کار گرفته نمی‌شـوند و‬ ‫بـرای ادامـه فعالیت‌هـای تخصصـی خود شـهرهای بزرگ‬ ‫را انتخـاب می‌کننـد‪.‬‬ ‫انتقاد از بچه پولدارها و خام فروشی‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه بیـش از ‪ 3‬هـزار شـرکت دانـش بنیـان تاییـد‬ ‫شـده در کشـور داریـم که میـزان فروش آنهـا بیش از ‪30‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان در سـال گذشـته بوده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌طـور مثـال یـک شـرکت دانش‌بنیان در سـال گذشـته‬ ‫تا زمانی که استارتاپ‌ها‬ ‫و شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫را توسعه ندهیم‬ ‫هرگز نمی‌توانیم از نخبگان‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫از صفـر شـروع کـرده و امسـال ‪ 150‬میلیـون دالر قیمت‬ ‫گـذاری شـده و اینهـا گام‌هـای بزرگی اسـت که برداشـته‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری همچنیـن‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬در حـال حاضـر اسـتارتاپ‌هایی داریـم‬ ‫کـه بیـش از هـزار درصـد در سـال رشـد فـروش دارنـد‪.‬‬ ‫نمونه‌هـای زیـادی از ایـن نـوع شـرکت‌ها در ‪ 2‬تا ‪ 3‬سـال‬ ‫گذشـته وجود داشـته اسـت که ایـن نتیجـه تغییر نگرش‬ ‫در جامعـه و صنعـت را می‌رسـاند‪.‬‬ ‫ســتاری توســعه ســرمایه گــذاری جســورانه‬ ‫(‪ )Venture Capital‬را از دیگــر اتفاقــات خــوب در‬ ‫راســتای حمایــت کشــور از کســب و کارهــای نوآورانــه‬ ‫دانســت و ادامــه داد‪ :‬مــا تــا پیــش از ایــن بــا ایــن‬ ‫نــوع ســرمایه‌گذاری بیگانــه بودیــم البتــه در شــیوه‬ ‫تجــارت چندهزارســاله کشــور مــا بحــث ســرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیــر وجــود داشــته ولــی در ‪ 100‬ســال اخیــر آن را‬ ‫کنــار گذاشــتیم و حــاال بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیم‬ ‫کــه حداقــل ‪ 40‬درصــد از سیســتم ســرمایه‌گذاری در‬ ‫شــرکت‌ها از طریــق ایــن نــوع ســرمایه‌گذاری تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مـا در کشـور هـم بـورس داریـم و هـم‬ ‫فرابـورس کـه در فرابـورس رویکـرد اقتصـاد دانـش بنیان‬ ‫دنبـال می‌شـود‪ .‬از ایـن رو فرابـورس بـه سـمت تبدیـل‬ ‫شـدن بـه بـورس اختصاصی حـوزه دانـش بنیـان حرکت‬ ‫می‌کنـد؛ چـرا کـه صندوق‌هـای جسـورانه وارد این بورس‬ ‫شـده‌اند ضمـن آنکـه تابلـو مسـتقل بـرای شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان و بورس ایـده و اختراعـات در فرابورس ایجاد‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از ایـن راه سـرمایه‌های بخـش خصوصـی به‬ ‫حـوزه دانـش بنیان وارد شـده اسـت‪.‬‬ ‫ســتاری تاکیــد کــرد‪ :‬ســرمایه گذارانــی کــه در‬ ‫حوزه‌هایــی چــون پتروشــیمی‪ ،‬فــوالد و ســیمان‬ ‫ســرمایه‌گذاری می‌کردنــد بــه ســمت ســرمایه‌گذاری‬ ‫در اســتارتاپ‌ها حرکــت کردنــد چــون متوجــه شــدند‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬عرصــه‌ای بــا ســود زیــاد اســت‪.‬‬ ‫تهران؛ شهر دانش بنیان ایران‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کرد که در صـورت ادامه همکاری‬ ‫در دولـت آینـده‪ ،‬طـرح بـزرگ «شـهر دانش‌بنیـان» را‬ ‫اجرایـی کنـد و تهـران بـه شـهر بـزرگ فنـاوری تبدیـل‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا بایـد محله‌های شـهر‬ ‫را بـرای توسـعه شـرکت‌های دانـش بنیـان آمـاده کنیـم‬ ‫تـا هـم جوانـان در کشـور ماندگار شـوند و هـم اقتصاد به‬ ‫سـمت نوآوری سـوق یابـد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در دنیـا و در ایران‬ ‫دیگـر دوران نفـت‪ ،‬پتروشـیمی‪ ،‬فـوالد و سـیمان‬ ‫گذشـته اسـت و ایـن واقعیـت با مقایسـه‬ ‫میـزان ارزش افـزوده ‪ 4‬سـال‬ ‫قبـل پاالیشـگاه‌های نفـت‬ ‫و گاز بـا حـال حاضـر‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایجاد کشش بازار در هجوم محصوالت دانش بنیان‬ ‫معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری در خصوص‬ ‫ایجـاد کشـش بـازار بـرای جذب محصـوالت دانـش بنیان‬ ‫داخلـی بـا اشـاره به برخـی گفته‌ها در زمینـه کافی نبودن‬ ‫بـازار ‪ 80‬میلیونـی بـرای ایـن نـوع محصـوالت‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫ابتـدا بایـد بگویـم کـه بسـیار خوشـحال هسـتم کـه‬ ‫می‌شـنوم بـازار ‪ 80‬میلیـون نفـری داخلـی کوچـک بـوده‬ ‫و پاسـخگوی جـذب ایـن محصـوالت نیسـت و مـا باید به‬ ‫دنبـال بازارهـای بزرگتر باشـیم‪.‬‬ ‫وی در عیـن حـال بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا در کشـور‬ ‫بیشـتر در زمینـه کارخانجـات صحبـت می‌کنیـم نـه‬ ‫صنعـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬مـا بـا اقتصـاد نفتـی خـط تولیـد را از‬ ‫خـارج بـه کشـور وارد کردیـم و بـه طـور کلـی کشـوری‬ ‫کـه خـط تولیـد را از خـارج وارد می‌کنـد نیاز به تاسـیس‬ ‫دانشـگاه نـدارد و از سـوی دیگـر مـا نگـران مهاجـرت‬ ‫نخبـگان از کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫سـتاری اضافـه کرد‪ :‬کشـوری که صنعت ماشین‌سـازی‬ ‫نـدارد‪ ،‬طراحـی نـدارد و قـادر بـه بهینه‌سـازی محصوالت‬ ‫نیسـت نیـاز بـه دانشـگاه نـدارد‪ .‬هـدف کشـور از تربیـت‬ ‫مهندسـان مکانیـک‪ ،‬طراحـی و سـاخت ماشـین اسـت‬ ‫ولـی وقتـی خـط تولید از خـارج وارد می‌شـود مـا صنعت‬ ‫ایجـاد نکرده‌ایـم بلکـه کارخانه ایجـاد کردیـم و در چنین‬ ‫شـرایطی اگـر بخواهیـم تغییراتـی در خـط تولیـد ایجـاد‬ ‫کنیـم بایـد از متخصصـان خارجـی کمـک بگیریم‪.‬‬ ‫رییـس بنیاد ملـی نخبگان بـا بیان اینکه در سـال‌های‬ ‫اخیـر بـه سـمت ماشین‌سـازی و ایجاد خـط تولید حرکت‬ ‫کرده‌ایـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬برخـی از شـرکت‌هایی کـه در‬ ‫حوزه‌هایـی چـون نانـو و زیسـت‌فناوری اقـدام بـه طراحی‬ ‫خـط تولیـد محصـوالت خـود کرده‌انـد‪ ،‬از آنجایـی کـه‬ ‫دانـش فنـی در اختیـار این شـرکت‌ها اسـت می‌توانند هر‬ ‫نـوع تغییـری را در آن ایجـاد کنند‪.‬‬ ‫وی بـه موضـوع صـادرات محصـوالت دانـش بنیـان‬ ‫اشـاره کـرد و بـا تاکید بـر اینکه صـادرات ایـن محصوالت‬ ‫پیچیده‌تـر از صـادرات مـواد خـام اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬صـادرات‬ ‫دانـش بنیـان نیـاز بـه تاییدیه‌هـا و اسـتانداردهای‬ ‫بین‌المللـی دارد و اخـذ ایـن گواهینامه‌ها در شـرایط پیش‬ ‫از برجـام تقریبـا غیـر ممکـن بـود‪.‬‬ ‫سـتاری بـه توانمنـدی صـادرات دارو اشـاره کـرد و بـا‬ ‫بیـان اینکـه پیش‌بینـی مـا در زمینـه صـادرات داروهـای‬ ‫زیسـت‌فناوری در سـال جـاری ‪ 200‬تـا ‪ 300‬میلیون دالر‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بـرای نخسـتین بـار دو داروی ایرانی در‬ ‫اروپـا در حـال ثبـت اسـت ضمـن آنکـه در روسـیه ‪ 5‬نوع‬ ‫داروی بـه ثبـت رسـیده ارائـه کردیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی ثبـت هـر دارو نیازمنـد انجـام فرآینـد‬ ‫کارآزمایی‌هـای بالینـی (‪ )Clinical Trial‬اسـت و ایـن‬ ‫داروهـا در مـدت ‪ 3‬سـال مـورد کارآزمایی‌هـای بالینـی‬ ‫بـرای اخـذ تاییدیه‌هـای روسـیه قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا بیـان‬ ‫اینکـه داروهـای زیسـت‌فناوری صـادر شـده بـه روسـیه‬ ‫توانسـته‌اند ‪ 100‬درصـد بـازار ایـن کشـور را در اختیـار‬ ‫بگیرنـد و جایگزیـن نمونه‌هـای آمریکایـی ایـن دارو در‬ ‫روسـیه شـده‌اند‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬داروی درمـان ‪ MS‬از جمله‬ ‫داروهـای صادر شـده به کشـور روسـیه اسـت‪ .‬داروی ضد‬ ‫سـرطان نیـز تاییدیه‌هـای آن اخـذ و صـادرات آن شـروع‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫سـتاری بـا اشـاره بـه آغـاز صـادرات داروی ایرانـی بـه‬ ‫کشـورهای عـراق و ترکیـه‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬کارآزمایی‌هـای‬ ‫بالینـی موضوعـی نیسـت کـه شـرکت‌های داخلـی بـا‬ ‫تجهیـزات پزشـکی الزم اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی اقتصـادی کـه عـادت کـرده بـود بـا‬ ‫داروهای زیست‌فناوری‬ ‫صادر شده به روسیه‬ ‫توانسته‌اند ‪ 100‬درصد‬ ‫بازار این کشور را در‬ ‫اختیار بگیرند‬ ‫پـول نفـت همـه نیازمندی‌هـای خـود را از خـارج تامیـن‬ ‫کنـد اکنـون بـه دنبـال مفاهیـم جدیـدی چـون بازاربابی‬ ‫بین‌المللـی‪ ،‬گرفتـن اسـتانداردها و رقابـت بـا رقبـا اسـت‪.‬‬ ‫عضـو هیأت علمی دانشـگاه صنعتی شـریف‪ ،‬بزرگترین‬ ‫مزیـت کشـور را نیـروی انسـانی جـوان دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫صـادرات محصـوالت و تجیهـزات دانش‌بنیـان از سـوی‬ ‫همیـن جوانـان بـه واقعیت رسـید‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫معـاون علمـی رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه‬ ‫حمایت‌هـای مالـی از شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه قـرار نیسـت هـر وامـی کـه بـه شـرکت‌های‬ ‫دانـش بنیـان اعطـا می‌شـود بـه نتیجـه برسـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫دنیـا شـرکت‌های کوچـک و متوسـط در دنیـا بـر اسـاس‬ ‫سـرمایه‌گذاری‌های جسـورانه شـکل می‌گیرنـد نـه وام؛‬ ‫چـرا کـه شـرکت‌های کوچک بـا اصـول بازرگانـی‪ ،‬رقابت‪،‬‬ ‫بیمـه و مالیـات‌ آشـنا نیسـتند از ایـن رو شـتابدهنده‌ها‬ ‫شـکل گرفته‌انـد تـا ایـن مـوارد را بـه شـرکت‌ها آمـوزش‬ ‫د هند ‪.‬‬ ‫وی بـازار یابـی و تولیـد محصـول بـر اسـاس نیـاز و‬ ‫سـلیقه مشـتری را از دیگر اصولی دانسـت که شرکت‌های‬ ‫کوچـک بـا آن بیگانـه هسـتند و ادامه داد‪ :‬حمایـت از این‬ ‫شـرکت‌ها بـا اعطـای وام صحیـح نیسـت؛ چراکـه قطعـا‬ ‫بسـیاری از شـرکت‌ها زمیـن می‌خورنـد و نمی‌تواننـد وام‬ ‫را پـس دهنـد‪ .‬مشـابه همیـن اتفـاق در دولـت قبـل در‬ ‫زمینـه اعطـای وام‌هـای زود بـازده رخ داد‪.‬‬ ‫سـتاری ایـن نگـرش را که ایجاد اشـتغال تنهـا در گرو‬ ‫رفـع مشـکل منابـع مالـی اسـت‪ ،‬اشـتباه خوانـد و افـزود‪:‬‬ ‫اینکـه تصـور شـود که بـه هر نفر مثلا ‪ 10‬تـا ‪ 20‬میلیون‬ ‫وام اعطـا شـود تـا کسـب و کارهایـی ایجـاد شـود تصـور‬ ‫اشـتباهی اسـت‪ .‬مـا در حـوزه اقتصـاد دانش‌بنیـان بـرای‬ ‫فـرد مسـتعد و صاحـب ایـده کـه می‌خواهـد ایده خـود را‬ ‫تجـاری سـازی کنـد تصمیم‌گیـری می‌کنیـم‪.‬‬ ‫وی دارا بـودن ایـده را اولویتـی در رتبه‌هـای سـوم و‬ ‫چهـارم و پـول را عامـل پنجـم و ششـم در تحقـق یـک‬ ‫کسـب و کار نوآورانـه دانسـت و گفـت‪ :‬ایـن رویکـرد را‬ ‫می‌تـوان در ایجـاد شـرکت‌های دانش‌بنیـان مشـاهده‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن شـرکت‌ها از یـک زیرزمیـن فعالیـت خـود را‬ ‫آغـاز می‌کننـد و در مـدت یـک سـال تبدیـل بـه یـک‬ ‫شـرکت بـزرگ خواهند شـد؛ چـون یک ایده ممکن اسـت‬ ‫در ذهـن خیلی‌هـا باشـد ولـی تنهـا یـک نفـر کـه مصمم‪،‬‬ ‫خلاق و پیگیـر اسـت می‌تواند ایـده را تجاری‌سـازی کند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫تاییـد می‌شـود ولـی از طرفـی در کشـور‪ ،‬شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیانـی توسـعه یافته‌اندکـه بـه زودی بـه بزرگتریـن‬ ‫شـرکت‌های کشـور تبدیـل می‌شـوند‪.‬‬ ‫آن آشـنا باشـند ولـی امـروزه‬ ‫شـرکت تخصصی بـرای اجرای‬ ‫کارآزمایی‌هـای بالینـی در‬ ‫کشـور ایجاد شده اسـت‪ .‬اینها‬ ‫جز اقدامـات جدید بـرای وارد‬ ‫شـدن فنـاوری بـه اقتصـاد‬ ‫کشـور اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫ایـن رونــــــد بـرای صـادرات‬ ‫تجهیـزات پزشـکی نیـز مطـرح‬ ‫اسـت‪ ،‬توضیــــــــح داد‪ :‬اخـذ‬ ‫اسـتاندارد اروپـا (‪)CE‬‬ ‫و ایزوهـا بـرای‬ ‫صـادرات‬ ‫‪13‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫معـاون علمـی و فناوری رییس جمهـوری بهترین مدل‬ ‫حمایـت از شـرکت‌های دانش‌بنیـان را سـرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیـر ذکـر کرد و یادآور شـد‪ :‬بر اسـاس ایـن رویکرد‬ ‫بـوده اسـت کـه در یکی دو سـال اخیـر در زمینه توسـعه‬ ‫بـازار سـرمایه‌گذاری خطرپذیـر متمرکـز شـدیم و بـه‬ ‫تدریـج موانـع توسـعه آن را بـر می‌داریـم‪.‬‬ ‫سـتاری بـا بیـان اینکـه ایـن برنامه‌ریـزی موجـب‬ ‫شـد امـروز شـاهد بـروز رفتارهـای حرفـه‌ای از سـوی‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان باشـیم‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬روزهـای‬ ‫نخسـت کـه بـرای بازدیـد از شـرکت‌ها می‌رفتـم همـه‬ ‫آنهـا درخواسـت وام داشـتند ولـی خوشـحالم کـه اکنون‬ ‫دیگـر هیچکـدام آنهـا درخواسـت وام ندارنـد چراکـه آنها‬ ‫می‌داننـد بـا سـرمایه‌گذاری و ‪ VC‬می‌تواننـد طـرح خود‬ ‫را توسـعه دهنـد نـه بـا وام‪ .‬آنهـا همچنیـن می‌داننـد وام‬ ‫گرفتـن بـرای بسـیاری از آنهـا «سـم» اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه دالیـل مضـر بـودن اعطـای وام برای‬ ‫حمایـت از شـرکت‌های نوپا گفـت‪ :‬از آنجایی که بسـیاری‬ ‫از شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـه بلـوغ الزم نرسـیده‌اند تا از‬ ‫ایـن پـول برای توسـعه بـازار خـود اسـتفاده کننـد‪ ،‬قطعا‬ ‫در تجاری‌سـازی و بازپرداخـت وام به مشـکل بـر خواهند‬ ‫خورند‪.‬‬ ‫دکتـر سـتاری ادامـه داد‪ :‬اگرچـه بسـیاری از وام‌هـای‬ ‫اعطـا شـده بـه ایـن شـرکت‌ها در قالـب وام‌هـای‬ ‫قرض‌الحسـنه اسـت ولـی باالخره ایـن شـرکت‌ها باید وام‬ ‫بـه همـراه سـود آن را بـاز پرداخـت کنند و اگر بـازار خود‬ ‫را بـه خوبـی شناسـایی نکننـد زمیـن می‌خورنـد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سرمایه‌گذاری خطرپذیر‬ ‫در فضای بی‌اعتمادی‬ ‫رییـس بنیـاد ملـی نخبـگان عنـوان شـدن بی‌میلـی‬ ‫برخـی شـرکت‌ها نسـبت به سـرمایه‌گذاران خطـر پذیر به‬ ‫دلیـل نگرانـی از افشـا شـدن طرح‌هایشـان را بهانه‌جویـی‬ ‫ایـن شـرکت‌ها دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬البته در کشـور در‬ ‫زمینـه مالکیـت فکـری و صنعتـی قانـون خوبـی نداریـم‬ ‫ولـی الیحـه مالکیـت معنـوی بـه مجلـس ارسـال شـده‬ ‫اسـت و چـون ایـن الیحـه فوریـت نداشـته‪ ،‬تصویـب آن‬ ‫زمان‌بـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا طـرح ایـن سـوال کـه آیـا یـک نظام سـختگیر‬ ‫مالکیـت صنعتـی و فکـری بـه نفـع شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان اسـت یـا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در بسـیاری از کشـورها‬ ‫اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه تدویـن نظام‌هـای سـختگیرانه‬ ‫بـرای مالکیـت صنعتـی و فکـری به ضرر شـرکت‌ها اسـت‬ ‫و ایـن امـر در برخـی از حوزه‌هـای دانش‌بنیـان ماننـد‬ ‫حـوزه ‪ IT‬صـادق اسـت‪ .‬از طرفی در حوزه زیسـت‌فناوری‬ ‫و دارویـی کـه بایـد فرموالسـیونی را ارائـه دهنـد بـه نفع‬ ‫ایـن شـرکت‌ها اسـت کـه قوانین سـخگیرانه حاکم باشـد‪.‬‬ ‫سـتاری بـا بیـان اینکـه ثبـت اختـراع در آمریـکا ‪ ۳‬تـا‬ ‫‪ ۵‬سـال طـول می‌کشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در حالـی کـه ثبـت ایـن‬ ‫اختـراع در ایـران در مـدت یـک سـاعت انجـام می‌شـود‬ ‫ولـی از سـوی دیگـر اگـر در ایـران طرحی دزدیـده و یا از‬ ‫آن کپی‌بـرداری شـود صاحـب ایـده نمی‪‎‬توانـد از آن دفاع‬ ‫کنـد ولـی در آمریکا امـکان دفاع از اختراعـات وجود دارد‪.‬‬ ‫ایـن تفـاوت در ماهیـت قانـون اسـت کـه باید ایـن موارد‬ ‫را اصلاح کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬ولـی موضوعـی کـه مطرح اسـت‬ ‫ایـن اسـت کـه امـروزه فنـاوری به سـرعت تغییـر می‌کند‬ ‫و زمـان ‪ ۵‬سـال بـرای ثبـت اختراعات موجب خواهد شـد‬ ‫تـا فناوری‌هـای دیگـری جایگزیـن آن شـود از ایـن رو در‬ ‫همـه دنیـا این سـوال طرح می‌شـود که آیا نظـام مالکیت‬ ‫معنـوی به نفـع محققان اسـت یـا خیر‪.‬‬ ‫رییـس بنیـاد ملـی نخبگان بـا تاکید بر ضـرورت توجه‬ ‫بـه سـرمایه‌گذاری بر روی اختراعات‪ ،‬یادآور شـد‪ :‬سـرمایه‬ ‫گـذاران خطـر پذیـر می‌داننـد کـه ایـده بـدون صاحـب‬ ‫ایـده‪ ،‬موجودیتـی نـدارد و بـر ایـن اسـاس مـا در بـورس‬ ‫ایـده بـا کمـک سـازمان بـورس‪ ،‬نظامـی را بـرای خرید و‬ ‫فـروش ایـده راه‌انـدازی کردیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی در ایـن نظـام صاحبـان ایده ضمـن آنکه‬ ‫می‌تواننـد ایده‌هـای خـود را قیمت‌گذاری کننـد‪ ،‬مطمئن‬ ‫خواهنـد بـود کـه ایـده آنهـا بـه ثبـت می‌رسـد و در نظام‬ ‫صحیحـی ایـده خـود را معاملـه می‌کنند‪.‬‬ ‫میزان مرگ‌ومیر شرکت‌ها‬ ‫سـتاری در خصـوص میـزان مرگ‌ومیـر شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬طبیعـت اسـتارتاپ‌ها ایـن‬ ‫اسـت کـه از میـان هـر ‪ ۱۰‬شـرکت نوپـا‪ ،‬تنهـا ‪ ۲‬تـا ‪۳‬‬ ‫شـرکت می‌تواننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهند و بیشـتر‬ ‫آنهـا با شکسـت مواجـه خواهند شـد ولی نتایـج مطالعات‬ ‫بین‌المللی نشـان می‌دهد اشـخاصی که در این شـرکت‌ها‬ ‫شکسـت می‪‎‬خورنـد تـا پایـان عمـر بارها شـانس خـود را‬ ‫بـرای تشـکیل اسـتارت آپ‌های جدیـد امتحـان می‌کنند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر ضرورت فرهنگ‌سـازی در ایـن زمینه‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بایـد به گونـه‌ای فرهنگ‌سـازی شـود که اگر‬ ‫شـرکتی بـا شکسـت مواجه شـد بتوانـد مجددا در مسـیر‬ ‫از میان هر‬ ‫‪ ۱۰‬شرکت نوپا‪ ،‬تنها‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬شرکت می‌توانند‬ ‫به حیات خود ادامه دهند‬ ‫و بیشتر آنها با شکست‬ ‫مواجه خواهند شد‬ ‫درسـت بـه فعالیـت خـود ادامـه دهد؛ چـرا که فـردی که‬ ‫بـا شکسـت مواجه می‌شـود تجربیاتی کسـب کرده اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری طبیعـت راه‌انـدازی کسـب و کارهـای‬ ‫دانش‌بنیـان را وارد شـدن بـه یـک مبـارزه دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬در ایـن راه عـده‌ای می‌برنـد و عـده‌ای می‌بازنـد‬ ‫ولـی افـرادی کـه می‌بازنـد بایـد بـه این بلـوغ برسـند که‬ ‫اگـر باختنـد چیـزی را از دسـت نداده‌انـد بلکـه در حـال‬ ‫یادگیـری موضوعـات جدیـد هسـتند‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه در مبـارزه شـرکت‌های دانش‌بنیـان هیـچ کس‬ ‫نمی‌بـازد‪ ،‬گفـت‪ :‬قطعـا تجربـه دوم در ایجاد کسـب و کار‬ ‫نسـبت بـه تجربـه اول موفق‌تـر خواهـد بود چـون صاحب‬ ‫ایـده اصول بـازی را بهتـر فراگرفته اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری همچنیـن بیـان کـرد‪ :‬اگـر سـرمایه شـرکت‬ ‫از طریـق وام تامیـن شـود در صـورت شکسـت بایـد وام‬ ‫را بازپرداخـت کنـد امـا اگـر از طریـق سـرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیـر اقـدام کنـد تعهـدی بـه بازپرداخـت هزینه‌هـا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬برای همین اسـت که سـرمایه‌گذاری‬ ‫خطـر پذیـر مهـم اسـت؛ چـون اگـر فـرد شکسـت خورد‬ ‫دیگـر به کسـی تعهـدی بـرای بازپرداخت نـدارد‪.‬‬ ‫تامین سرمایه با فرابورس‪،‬‬ ‫وام یا ‪VC‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا بـا وام بانکـی و دولتی‬ ‫بـه هـر شـکلی نمی‌توانیـم شـرکت‌های دانش‌بنیـان نوپـا‬ ‫را تقویـت کنیـم‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬ممکـن اسـت در جاهایـی‬ ‫ایـن شـرکت‌ها موفـق شـوند و بتواننـد بر روی پـای خود‬ ‫بایسـتند اگرچـه احتمال شکسـت آنهـا زیاد اسـت اما راه‬ ‫اصلـی ‪ VC‬هـا (سـرمایه گـذاران خطـر پذیر) هسـتند‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری‪ ،‬بـا اشـاره‬ ‫بـه راه‌انـدازی صنـدوق نوآوری و شـکوفایی بـرای حمایت‬ ‫مالـی از شـرکت‌های دانش‌بنیـان‪ ،‬گفت‪ :‬ایـن صندوق نیز‬ ‫بـه سـمت زمینه‌سـازی بـرای سـرمایه‌گذاری خطـر پذیر‬ ‫حرکـت کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬شـرکتی کـه ازحالـت نوپایـی‬ ‫خـارج و بـه مرحلـه بلـوغ می‌رسـد‪ ،‬می‌توانـد وام دریافت‬ ‫کنـد‪ .‬شـرکت‌هایی کـه درآمدزایـی دارنـد و می‌تواننـد‬ ‫پیش‌بینـی کننـد کـه می‌تواننـد تسـهیالت بگیرنـد و آن‬ ‫را بازپرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد حداقـل ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫از اعتبـارات مـورد نیـاز شـرکت‌ها از طریـق ‪ VC‬هـا‬ ‫تامیـن شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬متاسـفانه در حال حاضـر ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از اعتبـارات از طریـق وام تامیـن می‌شـود کـه در ایـن‬ ‫راسـتا اقداماتـی اجرایـی شـده اسـت بـه گونـه‌ای کـه‬ ‫شـاهدیم برخـی از اسـتارتاپ‌ها بـه دنبـال پیـدا کـردن‬ ‫سـرمایه‌گذاران خطرپذیـر هسـتند‪.‬‬ ‫رییـس هیـات امنـای صنـدوق حمایت از پژوهشـگران‬ ‫و فنـاوران کشـور‪ ،‬حـوزه شـرکت‌های دانش‌بنیـان را در‬ ‫همـه دنیـا عرصـه «پیشـروها» توصیف کرد و گفـت‪ :‬افراد‬ ‫صاحـب ایـده طـرح خـود را محقـق می‌کنند و سـپس‪ ،‬بر‬ ‫اسـاس فعالیـت آنهـا قوانیـن وضـع می‌شـود؛ چراکـه در‬ ‫کشـورها قوانیـن سـنتی حاکـم اسـت کـه اجـازه فعالیت‬ ‫بـه ایـن شـرکت‌ها نمی‌دهـد و بـا تـداوم فعالیـت ایـن‬ ‫شـرکت‌ها قوانیـن جدیـد وضـع می‌شـود‪.‬‬ ‫سـتاری بـه فعالیـت برخی از اسـتارتاپ‌ها که در سـال‬ ‫گذشـته درآمـد آنهـا صفر بوده اسـت ولـی اکنـون روزانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار نفـر مشـتری دارنـد و تعـداد مشـتریان آنهـا‬ ‫تـا سـال آینـده بـه یـک میلیـون نفـر می‌رسـد اشـاره و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬اینها فرهنـگ جدیدی با خـود آورده‌اند‬ ‫کـه بایـد ضوابطـی بـرای تسـهیل فعالیت‌هایشـان تدوین‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن محیـط جدیـد فرهنگی نـه تنها‬ ‫در حوزه حمل و نقل شـهری بلکه در گردشـگری‪ ،‬صنایع‬ ‫دسـتی‪ ،‬طراحـی لبـاس‪ ،‬علـوم انسـانی و تولیـد بازی‌های‬ ‫کامپیوتری و انیمیشـن ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫همکاری معاونت با دستگاه‌ها‬ ‫برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا اشـاره‬ ‫بـه همـکاری ایـن معاونـت بـا وزارت علوم و شـورای عالی‬ ‫عتـف‪ ،‬گفـت‪ :‬روزهـای اول تصـور بـر ایـن بـود کـه ایـن‬ ‫معاونـت رو در روی ایـن شـورا قـرار گرفتـه اسـت و ایـن‬ ‫در حالـی اسـت کـه مـا بـه جایـی رسـیده‌ایم کـه دیگـر‬ ‫همپوشـانی جـدی بـا ایـن وزارتخانـه و یـا شـورای عتـف‬ ‫نداریـم؛ چراکـه مـا در حـال حاضـر وارد حیطـه اقتصـاد‬ ‫دانش‌بنیـان شـده‌ایم‪.‬‬ ‫سـتاری ادامـه داد‪ :‬وارد شـدن بـه ایـن حیطـه موجب‬ ‫شـده اسـت تـا سـطح همکاری‌هـا را گسـترش دهیـم بـه‬ ‫گونـه‌ای کـه بـا وزارتخانه‌هـای نفت‪ ،‬نیـرو و اقتصـاد برای‬ ‫پیگیـری اقتصـاد دانش‌بنیان همـکاری داریـم ضمن آنکه‬ ‫بـا دانشـگاه‌ها نیـز سـر وکار داریـم چـون نیـروی انسـانی‬ ‫مـورد نیـاز در اقتصـاد دانش‌بنیـان در دانشـگاه‌ها تربیـت‬
‫ویژه‬ ‫می‌شـوند و الزم اسـت در سیسـتم دانشـگاه‌ها تغییراتـی‬ ‫ایجـاد شـود کـه این مهـم در حـال رخ دادن اسـت‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬امـروزه اگـر از کنـار دانشـگاه شـریف‬ ‫یـا امیرکبیـر عبـور کنیـد مشـاهده خواهید کرد کـه فارغ‬ ‫التحصیلان ایـن دانشـگاه‌ها چـه کسـب و کارهایـی راه‬ ‫انـدازی کرده‌انـد‪.‬‬ ‫سـتاری اصلاح سـاختاری در آمـوزش و پـرورش را از‬ ‫دیگـر ضرورت‌های توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیان برشـمرد و‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬علاوه بـر وزارت امـور خارجه بـرای پیگیری‬ ‫ارتبـاط بـا ایرانیـان مقیـم خـارج‪ ،‬بـا وزارتخانه‌هـای‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجارت و کشـور بـه منظور توسـعه بازار‬ ‫و همچنیـن تعامـل و همـکاری داریـم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬فعالیت‌هـای مـا فرادسـتگاهی اسـت و‬ ‫تمرکـز مـا پژوهـش نیسـت بلکـه فنـاوری اسـت و بـرای‬ ‫توسـعه آن نیـاز بـه گسـترش همـکاری بـا دیگـر نهادهـا‬ ‫بیـن دسـتگاهی اسـت‪.‬‬ ‫وی بزرگتریـن راهبـرد معاونت علمـی را تحقق موضوع‬ ‫اقتصـاد دانش‌بنیـان نـام بـرد و گفـت‪ :‬اگـر بتوانیـم ایـن‬ ‫فرهنگ‌سـازی را در کشـور صـورت دهیـم کـه بـرای‬ ‫رسـیدن بـه ایـن اقتصـاد بایـد همـه همـکاری کننـد و‬ ‫ارزش نیـروی انسـانی را دریابیـم‪ ،‬در مدت کوتاهی شـاهد‬ ‫تحـوالت جـدی در ایـن زمینـه خواهیـم بـود؛ چراکـه‬ ‫اسـتارتاپ‌ها علاوه بـر ایجـاد اشـتغال‪ ،‬افـراد جامعـه را‬ ‫آگاه می‌کنـد کـه فـردی کـه نـه خانـواده پولـداری دارد‬ ‫و نـه خـود وی صاحـب سـرمایه هنگفتـی اسـت‪ ،‬می‌تواند‬ ‫بـا ارائـه ایده‌هـای نوآورانـه در جامعـه زمینه‌سـاز تحوالت‬ ‫عظیم شـود‪.‬‬ ‫سـتاری اضافـه کـرد‪ :‬ایـن وضعیـت در اقتصـاد نفتـی‬ ‫حاکـم نیسـت؛ چراکـه در این اقتصـاد قبل از هـر اقدامی‬ ‫سـراغ از اعتبـارات آن گرفته می‌شـود ولی اسـتارتاپ‌ها از‬ ‫زیرزمین‌هـای کوچـک فعالیـت خـود را آغاز و به سـرعت‬ ‫رشـد می‌کنند‪.‬‬ ‫معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری بـا تاکید بـر اینکه‬ ‫حرکـت اسـتارتاپ‌ها حتـی بـر رونـد انتخـاب رشـته‬ ‫برترین‌هـای آزمـون سراسـری اثـر گذاشـته‌اند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬سـال اخیـر برترین‌هـای آزمـون سراسـری به جای‬ ‫انتخـاب رشـته مهندسـی بـرق‪ ،‬رشـته‌های مرتبـط بـا‬ ‫کامپیوتـر را انتخـاب می‪‎‬کننـد؛ چـون مشـاهده می‌کنند‬ ‫افـراد فـارغ التحصیـل توانسـته‌اند باایده‌های خود کسـب‬ ‫و کارهایـی را راه‌انـدازی کننـد کـه شـرکت‌های آنهـا‬ ‫میلیاردهـا تومـان قیمت‌گـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن فرهنگ‌سـازی موجـب شـده کـه‬ ‫بـه جـای آنکـه جوانـان فعـال بـه دنبـال پذیرش از سـایر‬ ‫کشـورها باشـند سـعی می‌کننـد کـه با تاسـیس شـرکتی‬ ‫دانش‌بنیـان در داخـل کشـور فعالیـت کننـد‪.‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکه ایـران علاوه بر آنکـه بازار‬ ‫بزرگـی اسـت و پتانسـیل خوبی برای صـادرات محصوالت‬ ‫دانش‌بنیـان بـرای کشـورهای اطـراف بـه ویـژه فارسـی‬ ‫زبانـان دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬کلیـه نرم‌افزارهایـی کـه از سـوی‬ ‫محققـان کشـور عرضـه می‌شـود بـرای کاربـران فارسـی‬ ‫زبـان کشـورهای اطـراف قابـل اسـتفاده اسـت‪.‬‬ ‫نایب‌رییـس هیـات امنـای صنـدوق نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی‪ ،‬بـا بیـان اینکـه قطعـا ایـن رونـد در دولـت‬ ‫آینـده ادامـه خواهـد یافـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬ما به دنبـال این‬ ‫هسـتیم کـه با تاسـیس شـبکه نـوآوری تهران‪ ،‬کل شـهر‬ ‫تهـران را تبدیـل بـه یک پـارک علـم و فنـاوری کنیم‪ .‬هر‬ ‫کسـی کـه ایـده‌ای دارد و قـادر بـه تجاری‌سـازی اسـت‪،‬‬ ‫بایـد امکانـات الزم را در دسـترس خـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه رییـس بنیـاد ملـی نخبـگان اگـر بخواهیـم‬ ‫اسـتعدادهای برتـر را در کشـور حفـظ کنیـم راهـش‬ ‫همین‌هـا اسـت و اگـر نخواهیـم ایـن برنامه‌هـا را اجرایـی‬ ‫کنیـم‪ ،‬نبایـد مـدام دم از خـروج نخبـگان بزنیـم‪.‬‬ ‫سـتاری‪ ،‬افـزود‪ :‬مـا از خـروج نخبـگان و اسـتعدادهای‬ ‫برتـر بـه لحـاظ کمیـت از متوسـط‌ هـای جهانـی پایین‌تر‬ ‫هسـتیم‪ .‬البتـه ایـن درسـت اسـت کـه کیفیـت نیـروی‬ ‫انسـانی کـه از کشـور خارج می‌شـود بسـیار باالسـت ولی‬ ‫اعـداد بین‌المللـی نشـان می‌دهد کـه ایـران از نظر خروج‬ ‫نخبـگان در وضعیـت بـدی قـرار نـدارد ولی همیـن اعداد‬ ‫نیـز قطعـا نگـران کننده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فناوری رییـس جمهوری خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬متاسـفانه صحبـت کـردن در خصـوص افزایـش‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫در حوزه‌های مختلف با‬ ‫معاونت علمی و فناوری‬ ‫همکاری‌های خوبی داشته است‬ ‫رونـد خـروج نخبـگان موجب شـده اسـت که رونـد اعزام‬ ‫دانشـجو بـه خـارج کاهش یابد کـه این رویکـرد صحیحی‬ ‫نیسـت؛ چـون مـا بایـد زمینـه را به گونـه‌ای فراهـم کنیم‬ ‫کـه دانشـجویان برای گذرانـدن دوره‌های خـاص به خارج‬ ‫اعزام شـوند‪.‬‬ ‫وی تـرس از فـرار مغزهـا و مطـرح کـردن «از بیـن‬ ‫رفتـن ژن ایرانـی» را موضوعـات ژورنالیسـتی توصیـف‬ ‫کـرد و ادامـه داد‪ :‬در بنیـاد نخبگان میزان خـروج نخبگان‬ ‫از کشـور را پایـش می‌کنیـم و بانـک اطالعـات کاملـی از‬ ‫اسـتعدادهای برتـر حاضـر در کشـور و محققـان ایرانـی‬ ‫خـارج از کشـور داریـم ولـی بایـد همـه ما تلاش کنیم تا‬ ‫اقتصـادی را پیاده‌سـازی کنیـم کـه پایه آن معـدن و چاه‬ ‫نفـت نباشـد بلکـه پایـه آن نیـروی انسـانی باشـد‪ .‬در این‬ ‫سـاختار‪ ،‬سـرمایه‌گذاری بـر روی نیـروی انسـانی و تفاوت‬ ‫میـان افـراد ارزش می‌یابـد‪.‬‬ ‫معـاون علمـی تاکیـد کـرد‪ :‬مـن مطمئـن هسـتم در‬ ‫آینـده اتفاقات خوبی در کشـور رخ خواهـد داد و امیدوارم‬ ‫رسـانه‌ها نیـز به سـمتی حرکـت کنند تـا بتوانیـم اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیـان را در کشـور نهادینـه کنیـم‪.‬‬ ‫حرکت معاونت علمی و جهاد دانشگاهی‬ ‫در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری همچنین در‬ ‫پایـان ایـن گفـت و گو با اشـاره بـه نقش جهاددانشـگاهی‬ ‫در مسـیر توسـعه علم وفناوری در کشـور گفـت‪ :‬این نهاد‬ ‫در مسـیر توسـعه علـم و فنـاوری کشـور تاکنـون بسـیار‬ ‫تاثیرگـذاره بـوده و هسـت‪ .‬در واقـع جهاددانشـگاهی‬ ‫باتوجـه بـه اینکـه دارای مراکـز پژوهشـی و پارک‌هـای‬ ‫علـم و فناوری‪ ،‬مراکز رشـد‪ ،‬پژوهشـگاه‌ها‪ ،‬پژوهشـکده‌ها‪،‬‬ ‫سـازمان‌ها‪ ،‬دو خبرگـزاری‪ ،‬شـرکت‌ها و سـازمان‌های زیـر‬ ‫مجموعـه و حتی مرکز افکارسـنجی اسـت‪ ،‬باعث می‌شـود‬ ‫تـا ایـن نهاد به مسـایل و مشـکالت جامعه آگاه و اشـراف‬ ‫کامـل داشـته باشـد و از آنجـا کـه ایـن نهـاد دانشـگاهی‬ ‫دارای شـخصیت مسـتقل اسـت و بـا توجـه بـه تعاریـف‬ ‫وظایفـش در کنـار کار علمی و فنـاوری می‌تواند از توانش‬ ‫در تبلیـغ و ترویـج فرهنگسـازی زیسـت بـوم فنـاوری‬ ‫وکارآفرینـی بهـره ببـرد و در برنامه‌ریـزی فرهنگی تربیتی‬ ‫گرفتـه تـا ارائـه خدمـات علمـی ‪ -‬فنـی در زمینه‌هـای‬ ‫مختلـف مـورد نیـاز جامعه‪ ،‬می‌تـوان از آن به عنـوان اهرم‬ ‫پژوهـش و ایجـاد کننـده زمینه‌های اشـتغال بیشـتر فارغ‬ ‫التحصیلان از توانایی‌هـا و پتانسـیل ایـن نهـاد ارزشـمند‬ ‫اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫دکتر سـتاری افـزود‪ :‬در حـال حاضر جهاد دانشـگاهی‬ ‫در حوزه‌هـای پژوهـش‪ ،‬آمـوزش‪ ،‬فرهنـگ و اشـتغال‬ ‫فعالیـت می‌کنـد و در حوزه‌هـای مختلـف بـا معاونـت‬ ‫علمـی نیـز همکاری‌هـای خوبـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی مبنـای کار جهـاد دانشـگاهی را تامیـن نیازهـای‬ ‫فناورانـه جامعـه و بخـش صنعـت کشـور دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه تغییـرات و پیشـرفت‌های فـراوان در علـوم‪،‬‬ ‫رویکـرد جهاددانشـگاهی بـر برنامه‌هـای کاربـردی اسـت‪.‬‬ ‫از ایـن رو و بـا توجـه بـه اینکـه نـگاه جهاددانشـگاهی‪،‬‬ ‫رویکـردی فرهنگـی و در ادامـه آن اقتصاددانـش بنیان در‬ ‫بخـش هـای مختلـف علـوم اسـت‪ ،‬شـاهد تحـرک علمی‬ ‫ایـن نهاد در سراسـر کشـور بوده‌ایـم و امیـدوارم در آینده‬ ‫نیـز شـاهد پیشـرفت در ایـن زمینه باشـیم‪.‬‬ ‫معـاون رییـس جمهـور در پایـان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫همکاری‌هـای بیـن معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری و جهـاد دانشـگاهی تاکنـون توانسـته اسـت‬ ‫مسـیر رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـی را هـر چـه‬ ‫بیشـتر همـوار کنـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪15‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪16‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫◄ رئیس سازمان ستفا این نهاد خبر داد‬ ‫ افتتاح سومین پارک جهاد دانشگاهی در حوزه صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم‬ ‫◄ پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد‬ ‫◄ ارائه بسته انگیزشی برای جذب شرکتهای دانشبنیان و فناور در ارس‬ ‫◄ منطقه ویژه اقتصادی الهیجان در اغما‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪17‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان ستفا این نهاد خبر داد‬ ‫افتتاح سومین پارک جهاد دانشگاهی‬ ‫در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دانش‌آموختـگان به‌عنـوان بخـش عظيم سـرمايه‌هاي انسـاني كشـور مي‌توانند در امر توسـعه مشـاغل جديد و نوسـازي بسـياري از مشـاغل كهنـــــه و‬ ‫کـم بـازده پيشـگام باشـند‪ .‬جهاد دانشـگاهی بـا توجه به اهميـت اين گروه خـاص و به پشـتوانه انگيزه و شـناخت خـود از فرآيندهـاي مرتبط با اشـتغال نظير‬ ‫آمـوزش‪ ،‬فرهنگ‌سـازي‪ ،‬توسـعه محصـوالت و فرايندهـاي جديـد و اجراي طرح‌هـاي اقتصـادي و صنعتي و براي انتخاب شـيوه حضـور مؤثر در عرصه اشـتغال‬ ‫از سـال‌های پایانـی دهـه هفتـاد در ایـن حوزه پیش‌قدم شـد و با تأسـیس سـازمان هميـاري اشـتغال دانش‌آموختگان قـدم محکمـی در این عرصه برداشـت‪.‬‬ ‫در ادامـه فعالیـت ایـن سـازمان و بـا توجـه با نیازهـای روز جامعـه و حضـور مؤثرتـر در اکوسیسـتم کارآفرینی کشـور درسـال ‪ 1393‬مأموريـت جديدي به‬ ‫وظيفـه قبلـي سـازمان مبنـي بـر تسـهيل تجاری‌سـازی فنـاوري در پارك‌هـا و مراكز رشـد علـم و فنـاوري و انتقـال فناوري‌هاي به بلـوغ رسيـــــــــده‬ ‫بـه شـركت‌ها و مؤسسـات جهـت تحقـق اهداف سـند چشـم‌انداز و برنامه‌هـاي توسـعه اضافه شـد و نام سـازمان به سـازمان تجاری‌سـازی فناوري و اشـتغال‬ ‫دانش‌آموختگان(سـتفا) تغییـر یافت‪.‬‬ ‫در آسـتانه سـی و هفتمین سـالگرد تأسـیس جهاد دانشـگاهی دکتر محمدصـادق بیجندی‪،‬معاون رئیس جهـاد دانشـگاهی و رئیس سازمان(سـتفا) به همراه‬ ‫سـیروس دشـتی‪ ،‬معـاون توانمندسـازی و تحقیقـات اشـتغال و کارآفرینی و حسـین بختیـاری معاون تجاری‌سـازی و امـور پارک‌ها و مراکز رشـد این سـازمان‬ ‫در یـک نشسـت خبـری از برنامه‌هـای این سـازمان جهت حضـور موفق‌تر در اکوسیسـتم کارآفرینی کشـور سـخن گفتند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سابقه جهاد دانشگاهی‬ ‫در حوزه اشتغال‬ ‫رئیـــس ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوري و‬ ‫اشــتغال دانش‌آموختگان(ســتفا) در ایــن نشســت خبـــری‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه س ــابقه فعالیت‌ه ــای جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫در ح ــوزه اش ــتغال گف ــت‪ :‬در ده ــه ‪ 70‬و زمان ــی ک ــه‬ ‫هیچ‌کـــس بـــه فکـــر اشـــتغال دانش‌آموختـــگان‬ ‫دانشـــگاه‌ها نبـــود جهـــاد دانشـــگاهی به‌منظـــور‬ ‫جلوگیـــری از بحـــران بیـــکاری ایـــن گـــروه ســـازمان‬ ‫اشـــتغال دانش‌آموختـــگان را راه‌انـــدازی کـــرد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه اگـــر در همـــان زمــــــــان‬ ‫بـــه مشـــکالت اشـــتغال دانش‌آموختـــگان توجـــه‬ ‫بیشـــتری می‌شـــد امـــروز بـــا مشـــکالت فعلـــی‬ ‫بیـــکاری ایـــن گـــروه مواجـــه نبودیـــم ادامـــه داد‪ :‬در‬ ‫ایـــن ســـال‌ها اقدامـــات زیـــادی در حـــوزه اشـــتغال‬ ‫توســـط ایـــن ســـازمان انجـــام گرفـــت کـــه ازجملـــه‬ ‫آن‌هـــا می‌تـــوان بـــه انجـــام بیش‌تریـــن مطالعـــات‬ ‫در حـــوزه اشـــتغال توســـط ایـــن ســـازمان اشـــاره‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫دکت ــر بیجن ــدی ادام ــه داد‪ :‬درس ــال ‪ 93‬نیـــــ ــز‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکالت ف ــروش محص ــوالت فن ــاوران‬ ‫و لـــزوم تجاری‌ســـازی آن‌هـــا مأموریت‌هـــای جدیـــد‬ ‫بـــه ایـــن ســـازمان اضافـــه شـــد و نـــام ســـازمان‬ ‫بـــه ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوري و اشـــتغال‬ ‫دانش‌آموختگان(ســـتفا) تغییـــر یافـــت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـازمان تجاری‌ســـازی‬ ‫فن ــاوري و اش ــتغال دانش‌آموخت ــگان جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫در حـــال حاضـــر در تمامـــی اســـتان‌ها کشـــور‬ ‫در دهه ‪ 70‬و زمانی که هیچ کس‬ ‫به فکر اشتغال دانش‌آموختگان نبود‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫در این حوزه پیش قدم شد‬ ‫فعـــال اســـت ادامـــه داد‪ :‬بـــا گســـتردگی فعالیت‌هـــا‬ ‫ایـــن ســـازمان امیدواریـــم بتوانیـــم در اکوسیســـتم‬ ‫کارآفرینـــی و تجاری‌ســـازی کشـــور بـــه یـــک‬ ‫مرجـــع مطمئـــن تبدیـــل شـــویم‪،‬هرچند معتقدیـــم‬ ‫هم‌اکنـــون نیـــز مرجـــع شناخته‌شـــده‌ای هســـتیم‪،‬‬ ‫ول ــی ب ــه دلی ــل بعض ــی ک ــم لطف ــی ه ــا در جای ــگاه‬ ‫واقعـــی خـــود قـــرار نداریـــم‪.‬‬ ‫مأموریت جهاد دانشگاهی جهت ساماندهی نظام‬ ‫هدایت شغلی و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی‬ ‫در ادامـــه ایـــن نشســـت خبـــری ســـیروس‬ ‫دش ــتی‪ ،‬مع ــاون توانمندس ــازی و تحقیق ــات اش ــتغال‬ ‫و کارآفرینـــی ایـــن ســـازمان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫مأموریت‌ه ــای مح ــل ش ــده در نقش ــه جام ــع علم ــی‬ ‫کشـــور بـــه جهـــاد دانشـــگاهی گفـــت‪ :‬دو مأموریـــت‬ ‫مســـتقیم بـــه ایـــن ســـازمان مربـــوط می‌شـــود‬ ‫کـــه یکـــی ســـاماندهی نظـــام هدایـــت شـــغلی و‬ ‫توانمندســـازی دانش‌آموختـــگان و دیگـــری ارتقـــاء‬ ‫فرهنـــگ کارآفرینـــی و روحیـــه خودبـــاوری و ترویـــج‬ ‫الگوه ــای موف ــق عل ــم و فن ــاوری ب ــا تأکیـــــــــ ــد‬ ‫بـــر جامعـــه دانشـــگاهی کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مأموریت‌هــا در برنامــه‬ ‫ششــم توســعه جهــاد دانشــگاهی نیــز پیش‌بینی‌شــده‬ ‫اســت ادامــه داد‪ :‬در راســتای طراحــی و تدویــن نظــام‬ ‫هدایــت شــغلی‪ ،‬کار مطالعاتــی را در دســت انجــام داریم‬ ‫کــه در آن بــا مطالعــه نظــام کشــورهای نزدیــک و تهیه‬ ‫یــک الگــو بــرای کشــورمان‪ ،‬ابتــدا ایــن الگــو را بــه‬ ‫صــورت آزمایشــی در دانشــگاه علــم و فرهنــگ اجــرا‬ ‫و ســپس بــه دولــت بــرای اجــرا در ســایر دانشــگاه‌ها‬ ‫ارائــه می‌کنیــم‪.‬‬ ‫مع ــاون س ــازمان س ــتفا جه ــاد دانش ــگاهی‪ ،‬ط ــرح‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری ‪ 600‬رویداد کارآفرینی در کشور‬ ‫دش ــتی همچنی ــن برنام ــه ای ــن س ــازمان در ح ــوزه‬ ‫ارتق ــا فرهن ــگ کارآفرین ــی را حمای ــت از رویداده ــای‬ ‫نوی ــن کارآفرین ــی دانس ــت و گف ــت‪ :‬در برنام ــه شش ــم‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی برنامه‌ریزی‌شـــده اســـت کـــه‬ ‫به‌منظـــور حمایـــت از اســـتارت آپ هـــا ‪ 600‬رویـــداد‬ ‫کارآفرینـــی در اســـتان‌های مختلـــف و مخصوصـــاً‬ ‫نق ــاط ک ــم برخوردارت ــر برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تاکنـــون ‪ 85‬رویـــداد‬ ‫برگزارشـــده اســـت ادامـــه داد‌‪ :‬ایـــن رویدادهـــا بـــا‬ ‫توجـــه بـــه توانمندی‌هـــای اســـتان‌ها و مخصوصـــاً‬ ‫اســـتان‌هایی کـــه تاکنـــون چنیـــن رویدادهایـــی را‬ ‫برگـــزار نکردنـــد‪ ،‬برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫معـــاون توانمندســـازی و تحقیقـــات اشـــتغال و‬ ‫کارآفرین ــی س ــازمان س ــتفا همچنی ــن بابی ــان اینک ــه‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه پتانس ــیل جه ــاد می‌توانی ــم در راس ــتای‬ ‫اش ــتغال فراگی ــر ب ــه دول ــت و دس ــتگاه‌های اجرای ــی‬ ‫کمـــک کنیـــم‪ ،‬گفـــت‪ :‬به‌عنوان‌مثـــال بـــه صـــورت‬ ‫پایلـــوت در ‪ 8‬اســـتان در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی‬ ‫اقداماتـــی را انجـــام داده‌ایـــم کـــه بـــه زودی بـــا‬ ‫حض ــور مس ــئوالن وزارت کار ای ــن ط ــرح ب ــه ص ــورت‬ ‫رســـمی رونمایـــی خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 2‬پارک علم و فناوری‬ ‫و ‪ 22‬مرکز رشد در جهاد دانشگاهی‬ ‫در بخـــش دیگـــری از نشســـت خبـــری فـــوق‬ ‫حســـین بختیـــاری معـــاون تجاری‌ســـازی و امـــور‬ ‫پارک‌هـــا و مراکـــز رشـــد ایـــن ســـازمان نیـــز بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه در ح ــال حاض ــر ‪ 22‬مرک ــز رش ــد و‬ ‫‪ 2‬پــارک علــم و فنــاوری زیــر نظــر جهــاد دانشــگاهی‬ ‫فعالیـــت دارنـــد افـــزود‪ :‬پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫جهاددانشـــگاهی در اســـتان‌های البـــرز و کرمانشـــاه‬ ‫فعالیـــت دارنـــد‪ ،‬امـــا مراکـــز رشـــد ایـــن نهـــاد در‬ ‫‪ 20‬اســـتان کشـــور توزیع‌شـــده‌اند کـــه از ایـــن‬ ‫تعـــداد ‪ 6‬مرکـــز در حـــوزه ســـامت و ‪ 16‬مرکـــز در‬ ‫حوزه‌هایـــی همچـــون فنـــی مهندســـی‪ ،‬کشـــاورزی‪،‬‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات‪ ،‬فناوری‌هـــای نـــرم و علـــوم‬ ‫انســـانی فعـــال هســـتند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در نظ ــر داری ــم تع ــداد‬ ‫مراک ــز رش ــد موج ــود جه ــاد دانش ــگاهی را ت ــا پای ــان‬ ‫ســـال بـــه ‪ 25‬مرکـــز افزایـــش دهیـــم افـــزود‪ :‬در‬ ‫ای ــن رابط ــه برنام ــه آین ــده م ــا توس ــعه کیف ــی ای ــن‬ ‫مراکـــز اســـت‪.‬‬ ‫بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ‪500‬‬ ‫شــرکت فنــاور در مراکــز رشــد و پارک‌هــای علــم و‬ ‫فنــاوری جهــاد دانشــگاهی حضــور دارنــد افــزود‪ :‬از‬ ‫میــان آن‌هــا ‪ 98‬شــرکت دانش‌بنیــان هســتند‪.‬‬ ‫توسعه فن‌بازارها و ایجادکانون خالقیت‪،‬‬ ‫شکوفایی و نوآوری‬ ‫وی از دیگـــر اقدامـــات ایـــن ســـازمان در حـــوزه‬ ‫حمایـــت از اکوسیســـتم کارآفرینـــی در کشـــور را‬ ‫در برنامه ششم‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫برنامه‌ریزی‌شده است‬ ‫که به‌منظور حمایت از‬ ‫استارت آپ ها ‪600‬‬ ‫رویداد کارآفرینی در‬ ‫استان‌های مختلف و‬ ‫مخصوصاً نقاط کم‬ ‫برخوردارتر برگزار شود‬ ‫اولیـــن شـــتاب‌دهنده ســـازمان در حـــوزه صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی انشـــاهلل در آینـــده نزدیـــک و در یکـــی از‬ ‫اســـتان هـــای کشـــور راه‌انـــدازی می‌شـــود‪.‬‬ ‫افتتاح سومین پارک جهاد دانشگاهی‬ ‫در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم‬ ‫در ادامـــه ایـــن نشســـت خبـــری دکتـــر بیجنـــدی‬ ‫از افتتـــاح ســـومین پـــارک جهـــاد دانشـــگاهی در‬ ‫حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی و فناوری‌هـــای نـــرم خبـــر‬ ‫داد و گفـــت‪ :‬از ســـال ‪ 1394‬جهـــاد دانشـــگاهی بـــا‬ ‫نیازســـنجی‌های انجام‌شـــده تقاضـــای راه‌انـــدازی‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری در حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی‬ ‫و فناوری‌هـــای نـــرم را داد کـــه در هفتـــه گذشـــته‬ ‫موافقت‌هـــای اصولـــی آن توســـط وزارت علـــوم‬ ‫صـــادر شـــد‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه هم‌زمــان بــا ‪16‬‬ ‫مردادمــاه ســالروز تشــکیل جهــاد دانشــگاهی ایــن‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری افتتــاح شــود افــزود‪ :‬محــل ایــن‬ ‫پــارک در دانشــگاه علــم و فرهنــگ اســت و قابلیــت‬ ‫پذیــرش حداقــل ‪ 101‬شــرکت را دارد‪.‬‬ ‫معـــاون رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی همچنیـــن‬ ‫بـــه پیشـــنهاد راه‌انـــدازی پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫تخصصـــی کشـــاورزی در حـــوزه آبریـــز دریاچـــه‬ ‫ارومیـــه نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬امیدواریـــم بـــا‬ ‫راه‌ان ــدازی ای ــن پ ــارک تخصص ــی بتوانی ــم گام ــی در‬ ‫حضور پررنگ جهاد دانشگاهی‬ ‫در جشنواره بین‌المللی فناوری‌های نوین شهری‬ ‫اصفهان‬ ‫وی در ایـــن نشســـت خبـــری بـــه حضـــــــــور‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی در نمایشـــگاه و جشـــنواره‬ ‫بین‌المللـــی فناوری‌هـــای نویـــن شـــهری اصفهـــان‬ ‫نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬در ایـــن نمایشگـــــــــاه‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی حض ــور وی ــژه‌ای دارد و فناوری‌ه ــای‬ ‫بـــه بلـــوغ رســـیده آن بـــه نمایـــش درمی‌آیـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه هم‌زمـــان بـــا برگـــزاری ایـــن‬ ‫نمایش ــگاه ی ــک روی ــداد کارآفرین ــی نی ــز ب ــا حض ــور‬ ‫نخبـــگان اســـتان اصفهـــان در ایـــن حـــوزه برگـــزاری‬ ‫م ــی ش ــود اف ــزود‪ :‬در رویداده ــای کارآفرین ــی ه ــدف‬ ‫مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه مزیت‌هـــای‬ ‫منطقـــه‌ای‪ ،‬فرصت‌هـــا‪ ،‬مشـــکالت را شناســـایی‬ ‫ک ــرده و ب ــرای ح ــل آن‌ه ــا از پتانس ــیل‌های موج ــود‬ ‫بـــه بهتریـــن شـــکل اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫دکت ــری بیجن ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در اکث ــر‬ ‫رویداده ــای کارآفرین ــی پ ــس از اتم ــام روی ــداد اف ــراد‬ ‫خـــاق و ایـــده پـــرداز بـــه درســـتی رصـــدو هدایـــت‬ ‫نم ــی ش ــوند اف ــزود‪ :‬در جه ــاد دانش ــگاهی امیدواری ــم‬ ‫بـــا تشـــکیل کانون‌هـــای خالقیـــت‪ ،‬شـــکوفایی و‬ ‫نـــوآوری بتوانیـــم ایـــن عزیـــزان را بدرســـتی رصـــد و‬ ‫در اکوسیســـتم کارآفرینـــی هدایـــت‌کنیـــم‪.‬‬ ‫آمادگی جهاددانشگاهی‬ ‫جهت ایجاد پایگاه داده اشتغال کشور‬ ‫دکتـــر بیجنـــدی در ادامـــه ایـــن نشســـت خبـــری‬ ‫در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال خبرنگــــــــار بـــازار کار‬ ‫کـــه جهـــاد دانشـــگاهی چـــه مأموریت‌هـــای‬ ‫ویـــژه‌ای می‌توانـــد در حـــوزه اشـــتغال ایفـــا کنـــد؟‬ ‫گفـــت‪ :‬مأموریت‌هـــا را نهادهـــای باالدســـتی تعییـــن‬ ‫می‌کننـــد‪ ،‬امـــا بارهـــا اعـــام کرده‌ایـــم کـــه اگـــر‬ ‫مش ــکل بی ــکاری بخواه ــد ح ــل ش ــود‪ ،‬هم ــه بای ــد ب ــه‬ ‫میـــدان آینـــد و از قایق‌هـــای پیش‌ســـاخته خـــود‬ ‫خارج‌شـــده و وارد یـــک کشـــتی شـــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن حــوزه مــوازی کاری‬ ‫را بایــد کنــار بگذاریــم افــزود‪ :‬یکــی از مشـــــــکالت‬ ‫در موضــوع اشــتغال نبــود بانــک اطالعــات الزم اســت‬ ‫کــه جهــاد دانشــگاهی اعــام آمادگــی می‌کننــد کــه‬ ‫می‌توانــد پایــگاه داده اشــتغال کشــور را دایــر کنــد‪.‬‬ ‫دکت ــر بیجن ــدی بابی ــان اینک ــه جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫در طـــرح اشـــتغال فراگیـــر دولـــت نیـــز می‌توانـــد‬ ‫مأموریت‌های ــی را ب ــر عه ــده گی ــرد اف ــزود‪ :‬در ط ــرح‬ ‫کارورزی ایـــن نهـــاد بـــا توجـــه بـــه تجربیـــات خـــود‬ ‫می‌توانـــد اطالعـــات مفیـــدی درزمینـــه عرضـــه و‬ ‫تقاضـــای نیـــروی کار ارائـــه کنـــد‪.‬‬ ‫معـــاون جهـــاد دانشـــگاهی در پایـــان ســـخنانش‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه ابهام ــات ط ــرح کارورزی عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫در طـــرح کارورزی تمـــام فرآیندهـــا بـــه درســـتی‬ ‫دیـــده نشـــده اســـت و مشـــوق‌های کارفرمایـــان‬ ‫خیلـــی دل‌چســـب نیســـت درصورتی‌کـــه بایـــد ایـــن‬ ‫مشـــوق‌ها در یـــک بســـته حمایتـــی و در طـــول‬ ‫زمـــان دیـــده شـــود تـــا از ایـــن طریـــق ابهامـــات‬ ‫کارفرمایـــان بـــرای جـــذب کارورزان برطـــرف شـــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دوم ایـــن ســـازمان را آسیب‌شناســـی و شناســـایی‬ ‫فرصت‌هـــای شـــغلی ‪ 20‬رشـــته دانشـــگاهی ذکـــر‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح ب ــه س ــفارش س ــازمان مدیری ــت‬ ‫و برنامه‌ریـــزی کشـــور و در راســـتای برنامـــه ششـــم‬ ‫توســـعه و به‌منظـــور آسیب‌شناســـی اشـــتغال‬ ‫فارغ‌التحصیـــان در دو محیـــط کالن اقتصـــادی و‬ ‫نظـــام آمـــوزش عالـــی انجـــام می‌شـــود‪.‬‬ ‫ایجـــاد صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری ذکـــر کـــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬ایـــن صنـــدوق هم‌زمـــان بـــا ســـالگرد‬ ‫تشـــکیل جهـــاد دانشـــگاهی رونمایـــی می‌شـــود‪.‬‬ ‫معــاون تجاری‌ســازی و امــور پارک‌هــا و مراکــز‬ ‫رشــد ایــن ســازمان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســازمان‬ ‫همچنیــن توســعه فن‌بازارهــای ملــی و منطقــه‌ای را‬ ‫در دســتور کار خــود دارد افــزود‪ :‬تــا انتهــای ســال در‬ ‫نظــر داریــم ‪ 6‬فــن بــازار تخصصــی دایــر کنیــم‪.‬‬ ‫بختیـــاری در ادامـــه ســـخنانش بـــه راه‌انـــدازی‬ ‫کان ــون خالقی ــت‪ ،‬ش ــکوفایی و ن ــوآوری توس ــط ای ــن‬ ‫ســـازمان اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬تاکنـــون مجـــوز راه‬ ‫انـــدازی ‪ 4‬کانـــون در اســـتان‌های تهـــران‪ ،‬خراســـان‬ ‫جنوبـــی و گلســـتان صـــادر شـــده اســـت امیدواریـــم‬ ‫بـــا ایجـــاد ایـــن کانـــون هـــا بتوانیـــم حمایت‌هـــای‬ ‫الزم را از نـــوآوران در اکوسیســـتم کارآفرینـــی بـــه‬ ‫عمل‌آوریـــم‪ ،‬زیـــرا ایـــن کانون‌هـــا اولیـــن گام بـــرای‬ ‫ورود بـــه عرصـــه کارآفرینـــی هســـتند‪.‬‬ ‫ایج ــاد ش ــنابدهنده کســب‌وکار موض ــوع دیگ ــری‬ ‫بـــود کـــه بختیـــاری بـــه آن اشـــاره کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫جهـــت حـــل مشـــکالت ایـــن حـــوزه بویـــژه مشـــکل‬ ‫دریاچـــه ارومیـــه بـــا همـــکاری ســـایر نهادهـــا و‬ ‫ســـازمان هـــا برداریـــم‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گامی در جهت اتصال واحدهای فناور به بازارداخلی و بین‌المللی‬ ‫پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد‬ ‫صبـح روز یکشـنبه ‪ 8‬مردادمـاه‪ ،‬اسـتان البـرز مهمانـان ویـژه‌ای داشـت و وزرای علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری و ارتباطـات و فنـاوری اطالعات بـه همراه‬ ‫تعـدادی از مسـئوالن اسـتانی و فعـاالن عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات رهسـپار این اسـتان شـدند تـا اولین پارک علـم و فناوری تخصصی کشـور با نام‬ ‫پـارک علم و فنـاوری ارتباطـات و فنـاوری اطالعات را افتتـاح کنند‪.‬‬ ‫پارکـی کـه از آن بـه عنـوان نسـل جدیـدی از پارک‌هـای علـم و فنـاوری نـام می‌برنـد و در چشـم‌انداز آن تبدیل‌شـدن بـه معتبرتریـن مرکـز توسـعه‬ ‫کسـب‌وکار حـوزه فنـاوری اطالعـت و ارتباطـات در کشـور و حتـی منطقـه بـه چشـم می‌خورد‪.‬‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری ارتباطات و فنـاوری اطالعت یکـی از مهم‌ترین برنامه‌هـای وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعـات به‌منظور تحقق بخشـــــــیدن‬ ‫بـه اهداف برنامه ششـم توسـعه و کسـب سـهم و صدور بیسـت هزار میلیـارد تومانی از بـازار جهانی ارتباطـات و فناوری اطالعات به شـمار مـی‌رود و آنگونه که‬ ‫اعالم‌شـده اسـت ایـن پـارک علم و فنـاوری در زمینی به وسـعت بیسـت‌وچهار هکتار‪ ،‬بناشـده اسـت و در حال حاضـر هفده هـزار مترمربع سـاختمان قابل‬ ‫بهره‌بـرداری دارد کـه قرار اسـت تـا خردادماه ‪ 1397‬بازسازی‌شـده و تبدیـل به بناهای فاخـر اداری زمینـه حضور ‪ 80‬تـا ‪ 120‬واحد فنـاوری را پدید آورد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫قرار نیست در پارک ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫کار تکراری انجام شود‬ ‫اسـت کـه حتمـاً همـکاری این مثلـث بایـد ادامه داشـته‬ ‫باشـد و می‌توانـد یکـی از اولویت‌هـای برنامه‌هـای دولـت‬ ‫دوازدهم باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر واعظـی بـا اشـاره بـه مسـئولیتی کـه در سـتاد‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی اسـتان البـرز دارد نیز تأکید کـرد ‪ :‬این‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دکتـر محمـود واعظـی ‪ ،‬وزیـر ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات در مراسـم افتتاحیـه این پارک با اشـاره اهمیت‬ ‫ارتبـاط دولـت و صنعـت بـا دانشـگاه ‪ ،‬گفـت ‪ :‬در وزارت‬ ‫ارتباطـات در ‪ 4‬سـال گذشـته تجربـه موفـق همـکاری‬ ‫مثلـث دولـت ‪ ،‬بخـش خصوصـی و دانشـگاه را داشـته‌ایم‬ ‫و تجربـه همـکاری ایـن مثلـث می‌توانـد در بخش‌هـای‬ ‫دیگـر نیـز مورداسـتفاده قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه نقش دولت نقـش حمایتی و نظارتی‬ ‫اسـت ‪ ،‬افـزود ‪ :‬بخـش خصوصـی منافع خـود و جامعه را‬ ‫بهتـر از دولـت تشـخیص می‌دهـد و ضلـع دیگـری نیـز‬ ‫کـه از آن غفلـت شـده اسـت فنـاوری ‪ ،‬علـم و نـوآوری‬ ‫امروز ثروت در علم و فعالیت‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫به طوری که از ‪ 10‬شرکت‬ ‫برتر دنیا ‪ 9‬شرکت در این حوزه‬ ‫فعالیت می‌کنند‬ ‫اسـتان دارای نیروهـای مسـتعد دانشـگاه ‪ ،‬صنایع پیشـرو‬ ‫و مراکـز کشـاورزی علمـی اسـت و زیرسـاخت‌های خوبی‬ ‫هـم در ‪ 4‬سـال گذشـته در ایـن اسـتان ایجادشـده اسـت‬ ‫و در حـوزه دولـت الکترونیـک نیـز خدمات مناسـبی ارائه‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بر اینکه امـروز نفت ‪،‬بانـک و بیمه ایجاد‬ ‫ثـروت نمی‌کنـد‪ ،‬اظهـار داشـت ‪ :‬امـروز ثـروت در علـم و‬ ‫فعالیـت دانـش بنیان اسـت به طـوری که از ‪ 10‬شـرکت‬ ‫برتـر دنیـا ‪ 9‬شـرکت در این حـوزه فعالیـت می‌کنند‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـه تصویـب طرح‬ ‫کریـدور علـم و فناوری اشـاره کـرد و تصریح داشـت ‪ :‬این‬ ‫کریـدور از تهـران در مرکـز مخابراتـی رودهـن آغـاز و از‬ ‫پژوهشـگاه‌های فضایـی و ارتباطات و فنـاوری اطالعات در‬ ‫تهـران عبـور می‌کنـد و بـا گـذر از پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـه شـهرک ‪ ICT‬در‬ ‫مجموعـه پیـام منتهی می‌شـود و البتـه بقیـه وزارتخانه‌ها‬ ‫هـم می‌تواننـد در ایـن کریـدور حضورداشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی مجموعـه پیـام را مکمـل ایـن پـارک فنـاوری‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود ‪ :‬قـرار نیسـت در ایـن حـوزه کار‬ ‫تکراری انجام شـود و اسـتارت‌آپ هایی که در دانشـگاه‌ها‬ ‫تشـکیل می‌شـود و از مرحلـه‌ای بـه بعد می‌تواننـد در این‬ ‫پـارک مستقرشـده و بعـد از مدتـی کـه بزرگ‌تـر شـده‬ ‫باشـند و نیاز به امکانات بیشـتری داشـته باشـند در شـهر‬ ‫بین‌المللـی ‪ ICT‬در منطقـه پیـام اسـتقرار می‌یابنـد و از‬ ‫مزایـای ایـن پارک هـم در آن منطقـه برخوردار هسـتند‪.‬‬ ‫وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مطرح کرد‬ ‫ایجاد زیرساخت‌های الزم برای فعالیت پارک‌های‬ ‫علم و فناوری خصوصی و تخصصی در کشور‬ ‫حضوردکتـر محمـد فرهـادی وزیرعلـوم‪ ،‬تحقیقـات و‬ ‫فنـاوری نیـز در این مراسـم‪ ،‬علم و فناوری را رکن توسـعه‬ ‫در دنیـای پیشـرفته امروزی خواند و گفـت‪ :‬رویکرد وزارت‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫البرز کریدور پارک علم و فناوری کشور است‬ ‫ســیدحمید طهائــی‪ ،‬اســتاندار البــرز در ایــن آئیــن بــا‬ ‫اشــاره بــه اقدامــات دولــت در توســعه زیرســاخت‌های‬ ‫خدمــات الکترونیــک‪ ،‬بــه وزیــر ارتباطــات پیشــنهاد داد‬ ‫تــا البــرز بــه عنــوان کریــدور پــارک علــم و فنــاوری در‬ ‫کشــور معرفــی شــود‪.‬‬ ‫طهائــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان البــرز بــا‬ ‫برخــورداری از مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ملــی در‬ ‫اســتان اســتعداد تبدیــل شــدن بــه کریــدور پــارک علم و‬ ‫فنــاوری را در کشــور دارا اســت افــزود‪ :‬بــا توســعه مراکــز‬ ‫مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری امتیــازات تحقیقاتــی‬ ‫فضــای پــارک در اختیــار محققــان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تجربــه دنیــا در ایــن موضــوع سرمشــق‬ ‫و الگــوی خوبــی بــرای گســترش پارک‌هـــــــــــــای‬ ‫علــم و فنــاوری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن محمــد خوانســاری رئیــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫مخابــرات ایــران نیــز در ایــن مراســم‪ ،‬تأکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫جریــان نــوآوری و ارزش‌آفرینــی‪ ،‬بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫نقــش اصلــی را دارد و کســب‌وکارهای نوآورانــه را‬ ‫بــه بازارهــای بــزرگ تبدیــل می‌کنــد و بــرای اینکــه‬ ‫ایده‌هــا تبدیــل بــه ثــروت شــوند‪ ،‬نیــاز بــه زنجیــره‌ای‬ ‫دارد کــه پارک‌هــای علــم و فنــاوری کامل‌کننــده ایــن‬ ‫زنجیــره هســتند و نبــود آن باعــث توقــف ایــن زنجیــره‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه تالش‌هایــی در دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد بــرای زیرســازی‌هایی کســب‌وکارهای نوآورانــه‬ ‫انجام‌شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از طرفــی دسترســی بــه بــازار‬ ‫بــرای اســتارت آپ‌هــا و شــرکت‌های نوپــا تســهیل‬ ‫شــده اســت و بنگاه‌هــای کوچــک و متوســط نقــش‬ ‫کلیدی‌تــری در توســعه اقتصــادی دارنــد‪.‬‬ ‫وی هــدف ایــن پــارک علــم و فنــاوری در حــوزه‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات را تســریع در زنجیــره‬ ‫ایجــاد شــرکت‌ها و فناوری‌هــا در ایــن حــوزه بیــان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پــارک فنــاوری یکــی از خطــوط مقــدم اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســت کــه کمــک بــه انتقــال و بومی‌ســازی‬ ‫دانــش و فنــاوری و ســرمایه می‌کنــد و باعــث جــذب‬ ‫منابــع و ســرمایه‌های شــرکت‌های بین‌المللــی در ایــن‬ ‫حــوزه می‌شــود‪.‬‬ ‫خوانســاری تأکیــد کــرد‪ :‬تفــاوت عمــده‌ای بیــن‬ ‫ایــن پــارک و پارک‌هــای علــم و فناوری‌هــای دیگــر‬ ‫در کشــور وجــود دارد بــه طــوری کــه ایــن پــارک بــه‬ ‫عنــوان نخســتین پــارک ســمت صنعــت در تکمیــل‬ ‫ارتبــاط بــا بــازار ایده‌هــای نــو فعالیــت می‌کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه برنامــه ارائه‌شــده بــرای دریافــت مجــوز‬ ‫ایــن پــارک از وزارت علــوم اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه دنبــال اســتقرار ‪ ۵۴‬شــرکت داخلــی و‬ ‫شــرکت‌های بــزرگ بین‌المللــی هســتیم تــا اشــتغال در‬ ‫لبه‌هــای تکنولــوژی در ایــن حــوزه ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران بــه ســابقه‬ ‫راه‌انــدازی ایــن پــارک اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کارهــای‬ ‫مطالعاتــی ایــن پــارک از ســال‌های ‪ ۸۱‬و ‪ ۸۲‬آغــاز‬ ‫شــد و درســال ‪ ۸۴‬قــراردادی بــرای مالکیــت ایــن پــارک‬ ‫انجــام شــد امــا تــا ســال ‪ ۹۴‬متوقــف بــود و از ایــن ســال‬ ‫قــرار داد بــه روز و بــا اخــذ مجــوز هــای الزم و در دو‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬کارهــای آمــاده ســازی و اجرایــی در ایــن‬ ‫پــارک انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی هم‌زمــان بــا ایــن مراســم از اعــام فراخــوان‬ ‫پذیــرش شــرکت‌ها خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا اعــام نتیجــه‬ ‫ایــن فراخــوان شــرکت‌های نــو پــا بــا مجــوز مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه تهــران پذیــرش و مســتقر می‌شــوند‪.‬‬ ‫خوانســاری گام نخســت فعالیــت در ایــن پــارک را‬ ‫آمــاده ســازی و اســتقرار شــرکت‌ها در ‪ ۷‬ســاختمان‬ ‫بازسازی‌شــده اعــام کــرد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫علـوم در دولـت یازدهـم توجـه به ایجـاد زیرسـاخت‌های‬ ‫الزم بـرای فعالیـت پارک‌هـای علـم و فنـاوری خصوصی و‬ ‫تخصصی در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـوزه ‪ ICT‬جـزء حوزه‌هـای‬ ‫دارای اولویـت باال در کشـور اسـت افزود‪ :‬بـه همین جهت‬ ‫تمهیـدات الزم بـرای تسـریع حداکثر در فرآیند تأسـیس‬ ‫ایـن پـارک بـه کار گرفته‌شـده اسـت تـا هرچـه سـریع‌تر‬ ‫شـاهد ظهـور نتایـج مثبـت و مفید ایـن فاز هـم در بحث‬ ‫توسـعه فناوری‌هـای نویـن و هـم ایجـاد اشـتغال پایـدار‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم در ادامه با اشـاره به اینکـه مجموعه دولت‪،‬‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬نهاد‌هـای مدیریـت اقتصـادی‬ ‫کشـور اگـر بـر نقـش دانشگاه‌هــــــــــــــا و مراکـز‬ ‫علمـی و فنـاوری باور نداشـته باشـند قطعاً توســـــــعه‬ ‫علـم و فناوری در کشـور اتفاق نمی‌افتـد افزود‪ :‬ما بـاور داریم که‬ ‫مسـیر توسـعه پایدار کشـور از مسـیر علم و فناوری می‌گذرد و‬ ‫بایـد بـه دانشـگاه‌ها و مراکـز پژوهشـی و پارک‌هــــــای‬ ‫علـم و فنـاوری بـه عنـوان تولیدکننـدگان علـم و فناوری‬ ‫کشـور اعتمـاد کـرده و بـه محققـان و دانشـمندان‪،‬‬ ‫دانشـگاهیان و صاحبـان ایده‌هـای خلاق بـه عنـوان‬ ‫سـرمایه‌های انسـانی و فکـری کشـور بنگریـم‪.‬‬ ‫دکتـر فرهـادی بابیـان اینکـه در دنیـای امـروزی‬ ‫سـرمایه‌های فکـری و دارایی‌هـای نامشـهود بزرگ‌تریـن‬ ‫دارایی‌های یک جامعه و کشـور محسـوب می‌شـوندوبدون‬ ‫شـک پارک‌هـای علـم و فنـاوری در ایـن راسـتا یکـی از‬ ‫مهم‌ترین بسـتر‌های رشـد و نمـو برای ایجاد شـرکت‌های‬ ‫دارای فنـاوری بـه خصـوص فنـاوری با سـطح متوسـط و‬ ‫بـاال محسـوب می‌شـوند بیـان کـرد‪ :‬امـروزه پارک‌هـای‬ ‫تخصصـی حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات نقـش‬ ‫مؤثـری در توسـعه فناوری‌هـای مرتبـط با این حـوزه دارد‬ ‫و بـه عنـوان زیربنای توسـعه فنـاوری و نـوآوری درزمینه‬ ‫ارتباطـات عمـل می‌کننـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تأسـیس پارک‌هـای تخصصـی و رشـد‬ ‫و گسـترش متناسـب آن‌هـا موجـب خلـق برنـد شـده و‬ ‫درعین‌حـال جـذب شـرکت‌های چندملیتـی را نیـز بـه‬ ‫دنبـال خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫دکتـر فرهـادی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود‬ ‫بـا تأکیـد بـر اینکـه پارک‌هـای علـم و فنـاوری موجـب‬ ‫خواهنـد شـد کـه شـرکت‌های نوپـا و دیگـر شـرکت‌های‬ ‫مسـتقر در پـارک فرصتـی داشـته باشـند تـا بتواننـد از‬ ‫طریـق تعامـل با شـرکت‌های بـزرگ داخلـی و بین‌المللی‬ ‫سـهمی از بازارهـای منطقه‌ای و بین‌المللی داشـته باشـند‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر مـا ‪ ۳‬نـوع پـارک عمومـی‪،‬‬ ‫تخصصـی و خصوصی در کشـور داریم که خوشـبختانه در‬ ‫ایـن بیـن ارتبـاط میـان دانشـگاه و صنعت که درگذشـته‬ ‫خیلـی ضعیـف بـود بهتـر شـده و گام‌هـای خوبـی در این‬ ‫زمینـه برداشته‌شـده اسـت و یکـی از اهداف ما این اسـت‬ ‫کـه دانشـگاه‌های مـا بایـد مأموریت گـرا باشـند و در این‬ ‫زمینـه تاکنـون در دولـت یازدهـم ارتباطـات خوبـی بـا‬ ‫صنعـت داشـته‌ایم‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــادی بــه مزایــای دیگــر پارک‌هــای‬ ‫تخصصــی و بــه ویــژه پارک‌هــای تخصصـــــــــــی‬ ‫حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫توســعه فن‌بازار‌هــای مــدرن و تخصصــی ایــن حــوزه‬ ‫کــه موجــب تقویــت فن‌بازار‌هــای ملــی و منطقــه‌ای و‬ ‫تقویــت حضــور ایــران در بازار‌هــای بین‌المللــی اســت‪،‬‬ ‫از مزایــای ایــن پــارک اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بیــان کــرد‪ :‬حضــور در ایــن عرصــه و ورود‬ ‫بــه دنیــای فنــاوری و نــوآوری خــود ســبب ایجــاد یــک شــبکه‬ ‫متشــکل از نهاد‌هایــی همچـــــــــون دانشــگاهیان‪،‬‬ ‫دانشــمندان‪ ،‬ایده‌پــردازان‪ ،‬فن ـا‌وران‪ ،‬حقوقدانــان فعــاالن‬ ‫عرصــه تجــاری و اقتصــادی‪ ،‬فعــاالن عرصــه ارتباطــات و‬ ‫رســانه و مصرف‌کننــدگان شــده و در نهایــت بــا ایجــاد‬ ‫یــک شــبکه میــان نهاد‌هــای مذکــور موجــب خلــق‬ ‫ثــروت و افزایــش ســهم فناوری‌هــای نویــن می‌شــود‪.‬‬ ‫دکترفرهــادی گفــت‪ :‬بــاال بــردن ســطح اســتانداردها‬ ‫و بهبــود کیفــی خدمــات و محصــوالت دانش‌بنیــان‬ ‫حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات باعــث افزایــش‬ ‫ســهم شــرکت‌های ایرانــی در بازار‌هــای فعلــی و جدیــد‬ ‫بین‌المللــی خواهــد شــد و توســعه کمــی و کیفــی‬ ‫فن‌بازارهــا وابســتگی زیــادی بــه میــزان هزینــه دارد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم در ادمــه بــه جزئیــات آمــاری رشــد‬ ‫پارک‌هــای علــم و فناوریــدر ایــن دولــت پرداخــت و‬ ‫گفــت‪ :‬درســال ‪ 92‬در مجمــوع ‪ 33‬پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫داشــتیم کــه حــاال بــا رشــد ‪ 24‬درصــدی بــه ‪ 42‬پــارک‬ ‫افزایش‌یافتــه و تعــداد مراکــز رشــد نیــــــز از ‪ 146‬بــه‬ ‫‪ 179‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرکت‌های دانش‌بنیـــــــــــان‬ ‫درون پارک‌هــا نیــز درســال ‪ 92‬بــه تعــداد ‪ 11‬شــرکت بــود‬ ‫کــه در حــال حاضــر بــه یــک هــزار و ‪ 126‬شــرکت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم عنــوان کــرد‪ :‬میــزان صــادرات محصــوالت‬ ‫دانش‌بنیــان از ‪ 5‬میلیــارد تومــان درســال ‪ 92‬بــه بیــش‬ ‫از ‪ 3‬هــزار و ‪ 800‬میلیــارد تومــان رســیده اســت و تعــداد‬ ‫شــرکت‌های خطرپذیــر از ‪ 7‬شــرکت بــه ‪ 66‬شــرکت‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران‪:‬‬ ‫پارک فناوری یکی از خطوط مقدم‬ ‫اقتصاد مقاومتی است‬ ‫‪21‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مجری این پارک علم و فناوری پاسخ داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫نحوه حضور واحدهای فناور در پارک ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫‪22‬‬ ‫همچنیــن محمدجعفــر صدیــق‪ ،‬رئیـــــــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران و مجــری ایــن پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری نیــز در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار بــازارکار‬ ‫نویــن پیرامــون ویژگی‌هــای ایــن پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس پیش‌بینی‌هــا ایــن پــارک ظرفیــت‬ ‫‪ 600‬هــزار مترمربــع بنــا را دارد کــه بــا تکمیــل ظرفیــت‬ ‫می‌توانــد زمینــه حضــور ‪ 400‬تــا ‪ 600‬شــــــرکت را‬ ‫فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه در اولین سـری پذیـرش در این‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری بـه صورت آزمایشـی توسـط پارک‬ ‫علم و فناوری دانشـگاه تهران ‪ 11‬شـرکت پذیرش شـدند‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـا صـدور مجـوز ایـن پـارک علـم و فنـاوری و‬ ‫تکمیـل ‪ 17‬هـزار متـر بنـا ‪ 80‬تـا ‪ 120‬شـرکت می‌توانند‬ ‫پذیرش شـوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره‌ای اینکــه شــرکت‌های حــوزه فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬اینترنــت خدمــات فنــاوری اطالعــات و‬ ‫‪ ...‬می‌تواننــد در ایــن پــارک علــم و فنــاوری مســتقر‬ ‫شــوند افــزود‪ :‬بــرای حضــور در پارک‌هــای علــم و‬ ‫فنــاوری الزامــی نــدارد کــه واحدهــای فنــاوری حتمــاً‬ ‫دانش‌بنیــان باشــند‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علم و فناوری دانشـگاه تهـران ادامه داد‪:‬‬ ‫امـا شـرکت‌های فنـاوری حتمـاً بایـد یـک شـرکت جوان‬ ‫باشـند و مراحـل دسـتیابی بـه محصـول را طـی کـرده‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫دکتـر صدیق شـرط دیگـــــر پذیـرش در ایـن پارک‬ ‫علم و فناوری را حداقل حضور سـه سـال در بازار دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬بـه عباراتـی اینجـا حلقـه بعـدی پارک‌هـای علم‬ ‫و فنـاوری معمولـی اسـت و شـرکت‌های پـس از تولیـد‬ ‫محصـول در پارک‌هـای عمومـی در ایـن پـارک علـم‬ ‫و فنـاوری تخصصـی بـه بـازار متصـل می‌شـوند تـا وارد‬ ‫زنجیـره تأمین شـوند‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چـه خدماتـی بـه‬ ‫مشـترک‌های مسـتقر در ایـن پـارک ارائه می‌شـود گفت‪:‬‬ ‫همان‌گونـه کـه اشـاره شـد این پـارک هماننـد پارک‌های‬ ‫دیگـر نیسـت و اولیـن نمونـه از نسـل جدیـد پارک‌هـای‬ ‫علـم و فناوری اسـت‪.‬‬ ‫مجـری ایـن پارک علم و فناوری با اشـاره بـه اینکه در‬ ‫پارک‌هـای عمومـی بایـد بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهیم که‬ ‫چـه خدمتـی بـه شـرکت‌ها ارائـه می‌شـود افـزود‪ :‬امـا در‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری ارتباطـات و فناوری اطالعـات باید‬ ‫برنامه‌ریـزی شـود کـه چگونـه شـرکت‌ها بـه بـازار وصـل‬ ‫می‌شـوند‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه شـرکت‌ها نبایـد پـس از تولیـد‬ ‫محصـول بـه دنبـال مشـتری باشـند افـزود‪ :‬بایـد‬ ‫سیسـتم‌های تضمیـن خریـد در مقابـل تضمیـن کیفیـت‬ ‫را در اینجـا محقـق کنیـم‪.‬‬ ‫صدیـق بابیـان اینکـه اآلن در نقطـه‌ای قرارگرفته‌ایـم‬ ‫کـه درسـال ‪ 1377‬بـا ایجـاد شـهرک علمـی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهـان داشـتیم افزود‪ :‬چشـم‌انداز پارک تبدیل‌شـدن به‬ ‫پارکـی جهانی اسـت و مخاطبان اصلی پارک شـرکت‌های‬ ‫جـوان توسـعه‌یافته داخلـی و خارجـی دانش‌آموختـگان‬ ‫ممتـاز و نخبه کشـور اسـت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت که پـارک علم و فنـاوری ارتباطات‬ ‫و اطالعـات در زمینـی بـه وسـعت بیسـت‌وچهار هکتـار‪،‬‬ ‫در کیلومتـر بیست‌وشـش اتوبـان کـرج قرارگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پـارک بیـن دو بزرگراه اصلـی مواصالتی تهـران کرج‬ ‫یعنـی اتوبـان کرج و بزرگراه شـهید همـت قرارگرفته و به‬ ‫هر دو دسترسـی مسـتقیم دارد‪.‬‬ ‫فاصلـه انـدک پـارک از ایسـتگاه مترو گرمـدره از دیگر‬ ‫مزایـای آن بـرای اسـتقرار شـرکت‌ها محسـوب می‌شـود‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر ایـن پـارک دارای بیـش از هفـده هـزار‬ ‫مترمربـع سـاختمان قابـل بهره‌برداری اسـت کـه طی یک‬ ‫برنامـه زمان‌بندی‌شـده تـا خـرداد ‪ 97‬به‌طـور کامـل و‬ ‫در تـراز بناهـای فاخـر اداری بازسازی‌شـده و در اختیـار‬ ‫شـرکت‌های متقاضـی قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫در ایـن پـارک علاوه بـر زیرسـاخت‌های قانونی مطرح‬ ‫در قوانیـن کشـوری کـه بـه شـرکت فنـاوری مسـتقر در‬ ‫پـارک حـق اسـتفاده از مزایـای منطقـه آزاد را می‌دهد از‬ ‫زیرسـاخت‌های مالـی ارتباطـی و آزمایشـگاه‌های مـدرن‬ ‫برخـوردار خواهـد بـود کـه مهم‌تریـن ایـن زیرسـاخت‌ها‬ ‫می‌تـوان بـه صندوق‌هـای مالـی متنـوع بـرای حمایـت‬ ‫از شـرکت‌های مسـتقر در پـارک ؛دسترسـی به‌سـرعت‬ ‫بـه شـبکه اینترنت؛امـکان اسـتفاده از فضـای ابـری و‬ ‫خدمـات در فضـای ابـری آزمایشـگاه‌های تخصصـی نظیر‬ ‫کارگاه‌هـای سـاخت انیمیشـن و آزمایشـگاه‌های طراحـی‬ ‫چیـپ الکترونیکـی و خدمـات بـا ارزش‌افزودهاشـاره کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن شـرکت‌های مسـتقر در پـارک می‌تواننـد از‬ ‫مزایـای خدمـات موردنیـاز که عمدتاً توسـط شـرکت‌های‬ ‫خصوصـی ارائـه می‌شـوند‪ ،‬برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرپرست مرکز رشد فناوری و توسعه صادرات ارس خبر داد‬ ‫سرپرســـت مرکـــز رشــــــد فنـــــــــــــــاوری‬ ‫و توســـعه صـــادرات ارس در خصـــوص اقدامـــات‬ ‫انجـــام شـــده بـــرای توســـعه ایـــن مرکـــز بـــرای‬ ‫جـــذب شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬گفـــت‪ :‬بســـته‬ ‫انگیزشـــی جـــذب شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و‬ ‫فنـــاور در ارس‪ ،‬بـــه تأییـــد اعضـــای هیئـــت مدیـــره‬ ‫ســـازمان رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫پریســـا بهلولـــی در گفت‌وگـــو بـــا ایســـنا‪،‬‬ ‫در خصـــوص اهمیـــت وجـــود مرکـــز رشـــد‬ ‫فنـــاوری و توســـعه صـــادرات در منطقـــه آزاد ارس‪،‬‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬از ویژگی‌هـــای هـــر منطقـــه آزاد‬ ‫تجـــاری ‪ -‬صنعتـــی‪ ،‬ایـــن اســـت کـــه بـــا اقتصـــاد‬ ‫دانش‌بنیـــان در ارتبـــاط باشـــد و امـــروزه اقتصـــاد‬ ‫دانش‌بنیـــان بـــه عنـــوان موتـــور توســـعه اقتصـــادی‬ ‫کشـــورهای در حـــال توســـعه شـــناخته می‌شـــود؛‬ ‫اقتصـــاد دانش‌بنیـــان بـــه عنـــوان منشـــأ اصلـــی‬ ‫اشـــتغال‌زایی و تســـهیل محیـــط کارآفرینـــی‬ ‫برشـــمرده می‌شـــود و دارای پتانســـیل تســـهیل‬ ‫در خالقیـــت نـــوآوری و گشـــایش فرصت‌هـــای‬ ‫تجاری‌ســـازی نویـــن اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬تمامـــی ارکان اقتصـــاد دانش‌بنیـــان‪،‬‬ ‫رابطـــه مثبتـــی بـــا بهـــره‌وری و رشـــد اقتصـــادی‬ ‫ً‬ ‫کامـــا مثبـــت و معنـــی‌داری بـــا‬ ‫دارنـــد و تأثیـــر‬ ‫اشـــتغال‪ ،‬کیفیـــت بهتـــر محصـــوالت و خدمـــات‪،‬‬ ‫کاهـــش قیمـــت تمـــام شـــده‪ ،‬اصـــاح الگـــوی‬ ‫مصـــرف و در واقـــــــع‪ ،‬تمـــام مولفه‌هـــای اقتصـــاد‬ ‫مقاومتـــی دارنـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان این‌کـــه بـــر اســـاس برنامه‌هـــای‬ ‫اقتص ــاد مقاومت ــی اب ــاغ ش ــده از س ــوی دبیرخان ــه‬ ‫شـــورای عالـــی مناطـــق آزاد‪ ،‬جـــذب ‪ 10‬شـــرکت‬ ‫دانش‌بنیـــان در منطقـــه آزاد ارس تـــا پایـــان ســـال‬ ‫ج ــاری در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫بـــرای دســـتیابی بـــه ایـــن مهـــم‪ ،‬تأســـیس مرکـــز‬ ‫رش ــد در منطق ــه‪ ،‬یک ــی از اقدامات ــی اس ــت ک ــه در‬ ‫توســـعه اقتصـــاد دانش‌بنیـــان و تحقـــق اهدافمـــان‪،‬‬ ‫نق ــش مهم ــی ایف ــا ک ــرد‪.‬‬ ‫سرپرســـت مرکـــز رشـــد فنـــاوری و توســـعه‬ ‫صـــادرات ارس در خصـــوص مرکـــز رشـــد فنـــاوری‬ ‫و توســـعه صـــادرات ارس‪ ،‬بیـــان کـــرد‪ :‬ایـــن مرکـــز‬ ‫در تاریـــخ ‪ 25‬آذر ســـال ‪ 95‬توســـط مهنـــدس‬ ‫عرب‌باغـــی‪ ،‬مدیرعامـــل ســـازمان منطقـــه آزاد‬ ‫تجـــاری صنعتـــی ارس و بـــا حضـــور مســـئوالن‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری و دبیرخان ــه ش ــورای عال ــی‬ ‫مناطـــق آزاد در ســـاختمانی بـــه متـــراژ ‪ 500‬متـــر‬ ‫مربـــع و بـــا ‪ 20‬دفتـــر کار بـــرای شـــرکت‌های‬ ‫فنـــاور و دانش‌بنیـــان افتتـــاح شـــد‪.‬‬ ‫بهلولــی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده بــرای‬ ‫توســـعه مرکـــز رشـــد فنـــاوری و توســـعه صـــادرات‬ ‫ارس و جـــذب شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬گفـــت‪ :‬در‬ ‫ایـــن راســـتا‪ ،‬بســـته انگیزشـــی جـــذب شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان و فنـــاور در ارس‪ ،‬بـــه تأییـــد اعضـــای‬ ‫هیئ ــت مدی ــره س ــازمان رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬تخفیـــف در عـــوارض پروانـــه‬ ‫ســـاخت تـــا ‪ 50‬درصـــد‪ ،‬تخفیـــف در هزینـــه‬ ‫زمیــــــــن تـــا ‪ 30‬درصـــد‪ ،‬تخفیـــف در هزینـــه‬ ‫اجـــاره ســـالن‌های اســـتیجاری بـــرای پنـــج ســـال‬ ‫اول تـــا ‪ 30‬درصـــد و تخفیـــف در هزینـــه عـــوارض‬ ‫مج ــوز فعالی ــت و ع ــوارض عم ــران ش ــهری ت ــا ‪100‬‬ ‫درصـــد‪ ،‬از جملـــه مشـــوق‌های ارائـــه شـــده بـــه‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان اســـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬اختص ــاص پاس ــاژهای صنعت ــی آم ــاده‬ ‫بـــا هـــدف تجاری‌ســـازی محصـــوالت‪ ،‬حمایـــت از‬ ‫شـــرکت در فـــن بازارهـــا‪ ،‬نمایشـــگاه‌های داخلـــی‬ ‫و خارجـــی‪ ،‬حمایـــت از چـــاپ بروشـــور و تبلیغـــات‬ ‫محیطـــی‪ ،‬کتابچـــه و ‪ ،...‬حمایـــت از شـــرکت‬ ‫در تورهـــای صنعتـــی فنـــاوری‪ ،‬ایجـــاد زمینـــه‬ ‫هم ــکاری ب ــا صنای ــع موج ــود در منطق ــه در زمین ــه‬ ‫ارائـــه خدمـــت و ‪ ،...‬از جملـــه دیگـــر مشـــوق‌هایی‬ ‫اســـت کـــه بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و فنـــاور‬ ‫مســـتقر در منطقـــه ارائـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫سرپرســـت مرکـــز رشـــد فنـــاوری و توســـعه‬ ‫صـــادرات ارس‪ ،‬بـــا بیـــان این‌کـــه فراخوانـــی بـــرای‬ ‫جـــذب شـــرکت‌های فنـــاور در مرکـــز رشـــد ارس‬ ‫ارائـــه شـــده‪ ،‬گفـــت‪ :‬پـــس از ارائـــه ایـــن فراخـــوان‪،‬‬ ‫‪ 12‬شـــرکت‪ ،‬متقاضـــی اســـتقرار در ایـــن مرکـــز‬ ‫بودنـــد کـــه از ایـــن میـــان و پـــس از صورت‌جلســـه‬ ‫اســـفندماه ‪ ،95‬بعـــد از مصاحبـــه حضـــوری بـــا‬ ‫هرک ــدام‪ ،‬پن ــج شرکـــ ــت جه ــت اس ــتقرار در ای ــن‬ ‫مرکـــز پذیرفتـــه شـــدند و بـــرای حـــدود ‪ 250‬نفـــر‬ ‫اشـــتغال‌زایی شـــد‪.‬‬ ‫بهلولـــی بـــا اشـــاره بـــه این‌کـــه از ‪3099‬‬ ‫شـــرکت دانش‌بنیـــان کل کشـــور‪ 88 ،‬شـــرکت‬ ‫در آذربایجان‌شـــرقی ثبـــت شـــده اســـت؛ افـــزود‪:‬‬ ‫پیـــش از ایـــن‪ ،‬ســـه شـــرکت دانش‌بنیـــان در‬ ‫ارس فعالیـــت داشـــتند کـــه بـــا تأســـیس شـــرکت‬ ‫مرکـــز رشـــد‪ ،‬ســـه شـــرکت دانش‌بنیـــان دیگـــر‬ ‫ب ــه ای ــن مجموع ــه اضاف ــه ش ــدند ک ــه ب ــه اس ــتناد‬ ‫مش ــوق‌های اختص ــاص یافت ــه ب ــه آن‌ه ــا‪ ،‬درخواس ــت‬ ‫تجاری‌ســـازی و فعالیـــت در پاســـاژهای صنعتـــی را‬ ‫کرده‌ان ــد ک ــه ای ــن مرک ــز در ح ــال بررس ــی اولی ــه‬ ‫طـــرح توجیهـــی اقتصـــادی آن‌هاســـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در مرحلـــه دوم‬ ‫پذیـــــ ــرش‪ 12 ،‬ط ــرح دیگ ــر دریاف ــت ش ــده ک ــه‬ ‫در مرحلـــه بررســـی در ایـــن مرکـــز هســـتند و در‬ ‫مرحل ــه بع ــد‪ ،‬ب ــه داوران تخصص ــی ارس ــال ش ــده و‬ ‫پـــس از اخـــذ نظـــرات داوران‪ ،‬در شـــورای فنـــاوری‬ ‫مرکـــز رشـــد ارس‪ ،‬جهـــت اتخـــاذ تصمیـــم نهایـــی‬ ‫مطـــرح خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬تنه ــا مناط ــق آزادی ک ــه مرک ــز‬ ‫رشـــد در آن‌هـــا فعالیـــت دارد‪ ،‬ارس و قشـــم اســـت‬ ‫و س ــایر مناط ــق آزاد کش ــور‪ ،‬مرک ــز رش ــد فن ــاوری‬ ‫ندارنـــد و بـــه جـــرأت می‌توانیـــم بگوییـــم کـــه‬ ‫منطقـــه آزاد ارس حرف‌ه ــای زی ــادی ب ــرای گفت ــن‬ ‫در ایـــن زمینـــه دارد‪.‬‬ ‫بهلولـــی بـــا بیـــان این‌کـــه‪ ،‬مرکـــز رشـــد‬ ‫فنـــاوری و توســـعه صـــادرات ارس‪ ،‬در چهارمیـــن‬ ‫دوره نمایشـــگاه ربـــع رشـــیدی حضـــور داشـــت‪،‬‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ع ــاوه ب ــر حض ــور در ای ــن جش ــنواره‪،‬‬ ‫برگـــزاری جشـــنواره شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫شـــمال‌غرب کشـــور در ارس بـــود کـــه کل‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬محصـــوالت خـــود را در‬ ‫معـــرض نمایـــش قـــرار دادنـــد و ایـــن شـــرکت‌ها‬ ‫ب ــا یکدیگ ــر و همچنی ــن ب ــا پتانس ــیل‌های منطق ــه‬ ‫آزاد ارس آشـــنا شـــدند‪.‬‬ ‫سرپرســـت مرکـــز رشـــد فنـــاوری و توســـعه‬ ‫صـــادرات ارس تأکیـــد کـــرد‪ :‬تـــاش مـــا ایـــن‬ ‫اســـت کـــه تعاملـــی بیـــن ســـرمایه‌گذاران منطقـــه‬ ‫و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان ایجـــاد کنیـــم و‬ ‫همچنیـــن از ظرفیت‌هـــای صنایـــع اســـتفاده کنیـــم‬ ‫تـــا بـــه نتایـــج خوبـــی برســـیم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ارائه بسته انگیزشی‬ ‫برای جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در ارس‬ ‫‪23‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گرد هفت ساله بر یک مصوبه؛‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی الهیجان در اغما‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی الهیجـان که از سـال ‪ ۸۹‬مصوبـه الزم برای فعالیـت را دارد هنوز بدون سـازمان متولـی باقی مانـده و عمال هیچ فعالیـت اقتصادی‬ ‫در آن صـورت نمـی گیـرد و بیـم آن مـی رود که تا سـه سـال آینـده در صورت بـی توجهی بـه آن و عدم سـرمایه گـذاری‪ ،‬مصوبـه الزم در ایـن خصوص از‬ ‫آن سـلب شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر الهیجان یکی از گردشـگرپذیرترین شـهرهای گیالن اسـت کـه توجه به زندگـی مدرن و لوکـس شـهری در آن به همراه فعالیــــــت‬ ‫هتـل هـای متعـدد و همینطـور ظرفیـت میهمـان پذیری این شـهر باعث شـده تا جاذبه هـای الهیجان برای سـرمایه گـذاران حتی نسـبت به برخی شـهرهای‬ ‫دیگر اسـتان گیالن از جمله رشـت بیشـتر باشـد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی الهیجان؛‬ ‫خالی از سرمایه گذار‬ ‫الهیجـان بیـن دو بندر چمخاله و انزلـی قرار دارد و در‬ ‫عیـن حـال یکـی از مهمترین شـهرهای نزدیک به اسـتان‬ ‫همجـوار یعنـی مازنـدران اسـت‪ .‬نزدیکـی بـه فـرودگاه‬ ‫رشـت و رامسـر نیـز از دیگـر مزیـت هـای شـهر الهیجان‬ ‫بـوده کـه ارزش سـرمایه گـذاری در آن را باال مـی برد اما‬ ‫بـا اینهمـه‪ ،‬منطقـه ویـژه اقتصـادی الهیجان کـه در کنار‬ ‫این شـهر قـرار گرفتـه‪ ،‬همچنان خالـی از حضور سـرمایه‬ ‫گـذاران باقـی مانده اسـت‪.‬‬ ‫هـدف از تشـکیل و تعریـف مناطـق ویـژه اقتصـادی‪،‬‬ ‫جـذب سـرمایه گـذاری بـا برخـورداری از معافیـت هایـی‬ ‫اسـت کـه بتوانـد رونـق اقتصـادی را بـرای منطقـه بـه‬ ‫ارمغـان آورد‪ .‬بـه عبـارت دیگر‪ ،‬سـرمایه گـذاران با حضور‬ ‫در منطقـه ویـژه اقتصـادی‪ ،‬نه تنها با کاهـش هزینه ها در‬ ‫تولیـد مواجـه می شـوند بلکه مـی توانند با بهـره مندی از‬ ‫معافیـت های موجـود‪ ،‬از منطقه ویژه بـه خصوص مناطق‬ ‫ویـژه اقتصـادی کـه در جـوار دریـا قـرار دارنـد بـه عنوان‬ ‫سـکوی صادراتـی نیز اسـتفاده کنند‪ .‬همـان ویژگی که در‬ ‫منطقـه ویـژه الهیجـان نیز موجود اسـت‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ۱۷ ،‬منطقه ویژه اقتصادی در سطح‬ ‫کشور فعالیت می کنند که در کنار این مناطق‪ ۴۸ ،‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی دیگر نیز دارای مجوزهای الزم هستند اما‬ ‫هنوز اجرایی نشده اند‪ .‬با اینکه طی سال های اخیـــر‪،‬‬ ‫دو منطقه ویژه اقتصادی آستارا و الهیجان‪ -‬اگرچه بدون‬ ‫تامین زیرساخت های الزم‪ -‬توانسته اند مجوزهای الزم‬ ‫را برای فعالیت کسب کنند‪ ،‬اما از این میان منطقه ویژه‬ ‫الهیجان در اغما به سر برده و حتی هنوز بر سر میزان‬ ‫وسعت این منطقه که از سواحل دریا برخوردار است‪ ،‬بین‬ ‫برخی دستگاه های دولتی کش و قوس هایی وجود دارد‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی الهیجان‬ ‫و ظرفیت تبدیل به مرکز فناوری حاشیه خزر‬ ‫بـا ایـن همـه بـا گذشـت نزدیـک بـه هشـت سـال‬ ‫از تصویـب منطقـه ویـژه اقتصـادی الهیجـان‪ ،‬اخیـرا‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫الهیجان بهترین فضا‬ ‫برای توسعه فعالیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫است‬ ‫پیشـنهاداتی مطـرح شـده کـه شـاید بتـوان نسـبت بـه‬ ‫خـروج ایـن منطقـه از اغمـای کنونـی‪ ،‬امیـدوار شـد‪.‬‬ ‫پیشـنهاد تبدیـل منطقـه ویـژه اقتصـادی الهیجـان بـه‬ ‫منطقـه ای کـه در آن شـرکت هـای بـزرگ فنـاوری و‬ ‫دانـش بنیـان فعـال شـده و با بهـره مندی از دانـش روز و‬ ‫تولیـد محصـول به صـادرات محصـوالت مبتنی بـر دانش‬ ‫و فنـاوری و خدمـات آن اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ایـن پیشـنهاد نخسـتین بـار توسـط علیرضـا نـوروزی‬ ‫معـاون اقتصـادی اداره کل امـور اقتصـاد و دارائـی گیالن‬ ‫مطرح شـد‪.‬‬ ‫علیرضـا نـوروزی در ایـن بـاره مـی گویـد کـه منطقـه‬ ‫ویـژه اقتصـادی الهیجـان بهتریـن فضـا بـرای توسـعه‬ ‫فعالیـت شـرکت هـای دانـش بنیـان اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه خبرنـگار مهر می گوید‪ :‬کمبـود عرصه از جمله‬ ‫مشـکالت گیالن اسـت در حالی که عرصـه ‪ ۱۰۰‬هکتاری‬ ‫منطقـه ویژه تجـاری‪ -‬اقتصـادی الهیجان مصـوب بوده و‬ ‫مـی تـوان از آن بـه عنـوان عرصـه ای بـرای منطقـه ویژه‬ ‫تولیـد و صـادارت محصـوالت دانش بنیان اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫وی مـی افزایـد‪ :‬این فضا مـی تواند گامی برای رشـد و‬ ‫فعالیـت شـرکت هـای چندملیتـی برای حضـور در گیالن‬ ‫باشـد تـا در بـازار پررونق خدمات و محصـوالت دانش بنیان در‬ ‫دنیـای امـروز‪ ،‬بـه ویـژه در حاشـیه دریای خـزر جایگاهی‬ ‫قـرص و محکـم برای ایران بسـازیم‪.‬‬ ‫بـا توجه بـه اینکـه متولی عمـده فعالیت های شـرکت‬ ‫هـای دانـش بنیان در اسـتان‪ ،‬پارک علم و فناوری اسـت‪،‬‬ ‫رئیـس ایـن پـارک با اشـاره بـه اهمیـت دانـش و فناوری‬ ‫در رونـق اقتصـادی هـر منطقـه ای در دنیـا بـه خبرنـگار‬ ‫مهـر اظهـار می کنـد‪ :‬در بزرگترین شـرکت هـای موفق و‬ ‫قدرتمنـد دنیـا در اقتصـاد جهانـی‪ ،‬نقش آفرینـی دانش و‬ ‫فنـاوری‪ ،‬اصلـی اجتنـاب ناپذیـر در تجارت اسـت و آمارها‬ ‫بـه خوبـی بیانگـر این موضوع اسـت کـه اگـر بخواهیم در‬ ‫آینـده جایگاهـی قابـل توجـه در اقتصـاد داشـته باشـیم‬ ‫ناچـار بـه حرکـت در مسـیر بهـره منـدی از دانـش و‬ ‫فناوری هسـتیم‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تالش کشورهای عربی برای جذب فناوران گیالنی‬ ‫وی می گوید‪ :‬هم اکنون از سوی برخی کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس‪ ،‬دعوتنامه های متعددی برای برخی‬ ‫فناوران فعال گیالنی فرستاده می شود که فضای فعالیت‬ ‫را با اعطای تسهیالت و امتیازات ویژه برای آن ها در‬ ‫کشورهای خود فراهم می کنند لذا باید این دعوتنامه ها‬ ‫را هشداری برای استان و کشور دانست و با فراهم آوردن‬ ‫فضای فعالیت در داخل استان نسبت به حفظ و بهره مندی از‬ ‫دانش و فناوری فعاالن این حوزه اقدام کرد‪.‬‬ ‫از نظـر متقـی طلـب تبدیـل منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫الهیجـان بـه یـک منطقـه فنـاوری کـه در آن حضـور‬ ‫شـرکت هـای صاحـب نام حـوزه دانـش و فنـاوری پررنگ‬ ‫باشـد مـی تواند در بلنـد مدت‪ ،‬گیالن را به یکـی از مراکز‬ ‫صـادرات محصـوالت و خدمات مبتنی بـر دانش و فناوری‬ ‫بـه کشـورهای حاشـیه خزر تبدیـل کند‪ .‬هرچند رسـیدن‬ ‫بـه ایـن مهـم از نظـر وی‪ ،‬نیازمنـد رفـع موانـع مختلف و‬ ‫ایجـاد هـم افزایـی و هماهنگـی بین دسـتگاه ها اسـت‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬چهار سال پیش پیشنهادی از سوی‬ ‫پارک علم و فناوری گیالن به مسئوالن استان داده شد که‬ ‫گیالن را به منطقه فناوری حاشیه دریای خزر تبدیل کنیم‬ ‫اما باید بپذیریم که هماهنگی های الزم برای رسیدن به‬ ‫این مهم چندان در استان وجود ندارد‪ .‬مضاف بر اینکه هم‬ ‫اکنون آستاراخان روسیه با شتاب بسیار زیادی به سمت‬ ‫این هدف در حال حرکت است‪.‬‬ ‫متقی طلب تصریح می کند‪ :‬اگر شرکت های دانش بنیان‬ ‫به محصول برسند مطمئنا باید به سطحی از سرمایه گذاری‬ ‫و گردش مالی برسند که قابلیت ادامه فعالیــــــــت و‬ ‫حضور در بازار را داشته باشند لذا برای چنین شرکت‬ ‫هایی اتصال به شرکت های سرمایه گذار و تامین منابع‬ ‫مالی از طریق موسسات و بانک ها بسیار حمایت کننده‬ ‫است‪ .‬بنابراین برای تبدیل منطقه ویژه الهیجان به منطقه‬ ‫مسیر آزمون و خطای شرکت های دانش بنیان‬ ‫از سـوی دیگـر‪ ،‬از نظـر مدیـرکل هماهنگـــــــــی‬ ‫امـور اقتصادی اسـتانداری گیلان‪ ،‬منطقه ویـژه الهیجان‬ ‫بـه ایـن دلیل تاکنـون بـدون سـازمان متولی باقـی مانده‬ ‫اسـت کـه سـرمایه گـذاران قـوی و قابـل توجهـی بـرای‬ ‫حضـور در آن مراجعـه نکـرده انـد‪.‬‬ ‫برخی کشورهای‬ ‫همیشه برای‬ ‫جلب و جذب‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان گیالنی‬ ‫تالش می‌کنند‬ ‫آرش فـرزام صفـت در ایـن بـاره می‌گویـد‪ :‬تبدیـل‬ ‫منطقـه ویـژه الهیجـان که تاکنـون بدون سـازمان متولی‬ ‫باقـی مانـده بـه یـک منطقـه دانـش و فنـاوری پیشـنهاد‬ ‫قابـل توجهی اسـت هرچند بایـد از نظر کارشناسـی مورد‬ ‫بررسـی بیشـتری قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬اسـتانداری بر توسـعه فناوری و افزایش‬ ‫شـرکت هـای فنـاور تاکیـد ویـژه دارد حـال اگـر در قالب‬ ‫سـرمایه گـذاری‪ ،‬این شـرکت هـا بتوانند در منطــــــقه‬ ‫ویـژه اقتصـادی فعالیت کننـد مطمئنا امری مطلوب اسـت اما‬ ‫آنچـه کـه ترجیـح اسـتانداری گیالن اسـت اینکـه منطقه‬ ‫ویـژه الهیجـان یـک منطقه چندوجهی باشـد کـه یکی از‬ ‫وجـوه فعالیـت آن مـی توانـد فعالیت هـای فنـاوری بوده‬ ‫و در کنـار آن حتمـا بایـد فعالیـت هـای بنـدری‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫صنعتـی بـه ویـژه صنایـع تبدیلـی و کشـاورزی را داشـته‬ ‫باشـیم زیـرا ظرفیـت منطقـه ویـژه الهیجان بـرای چنین‬ ‫فعالیـت هایـی بسـیار قابل توجه اسـت‪.‬‬ ‫مائده اسفندمز‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫مجیـد متقی طلـب می افزایـد‪ :‬بنابراین برای رسـیدن‬ ‫بـه چنیـن جایگاهـی بایـد فضـای کار و فعالیـت بـرای‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان مهیا باشـد و سـرمایه گذاران‬ ‫را بـه ایـن حوزه هدایـت کنیـم‪ .‬در عین حال بایـد بدانیم‬ ‫کـه هـم اکنون بسـیاری از نخبگان گیالنـی در جای جای‬ ‫دنیـا در حـوزه علـم و فناوری مشـغول به فعالیت هسـتند‬ ‫کـه مطمئنا بـا فراهم بودن فضـای فعالیت برایشـان مایل‬ ‫هسـتند در کشـور خود نیـز به سـرمایه گـذاری بپردازند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رئیس پارک علم و فناوری گیالن از تالش‬ ‫برخی کشورهای همسایه برای جلب و جذب شرکت های دانش‬ ‫بنیان گیالنی خبر می دهد که با اعطای امتیازات ویژه مشتاق‬ ‫هستند فناوران گیالنی در آن کشورها به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫تجاری مبتنی بر فناوری نیاز است که توجه بیشتری به‬ ‫فعالیت های شرکت های دانش بنیان گیالن شود که امروز‬ ‫تعداد زیادی از آن ها از قراردادهای با ارزش ریالی بسیار‬ ‫باال در حال تولید محصول هستند‪.‬‬ ‫از نظـر فرزام صفت‪ ،‬شـرکت های فنـاور و دانش بنیان‬ ‫هنـوز قـدم هـای اول را در سـطح گیلان و حتـی کشـور‬ ‫برمـی دارنـد و در حال طی کردن مسـیری هسـتند که از‬ ‫آزمـون و خطـا مـی گـذرد‪ .‬بنابرایـن درباره اینکـه فعالیت‬ ‫ایـن شـرکت هـا در مناطق ویـژه اقتصـادی تا چـه میزان‬ ‫مـی توانـد موفـق باشـد بایـد مطالعـات بیشـتری کـرد و‬ ‫سـپس از مجموعه دولـت انتظار حمایت و اعتماد داشـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری گیالن‬ ‫تاکیـد می کنـد‪ :‬در نهایـت‪ ،‬تبدیل منطقه ویـژه الهیجان‬ ‫بـه مرکـز دانش و فنـاوری منطقـه با حضور شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان بایـد مورد مطالعه بیشـتری قـرار گیرد‪.‬‬ ‫در برنامـه چشـم انـداز ‪ ۱۴۰۴‬و سیاسـت هـای کلـی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی تاکید شـده اسـت که باید شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان‪ ،‬محور اقتصاد باشـند‪ .‬از سـوی دیگر‪ ،‬ارزش‬ ‫صـادرات بـا فنـاوری بـاال در ایـران در فاصلـه سـال هـای‬ ‫‪ ۹۰‬تـا ‪ ۹۵‬بنـا بـر آمـار‪ ۵۲۰ ،‬میلیـون دالر بوده اسـت در‬ ‫حالیکـه آمارهـا نشـان می دهـد متوسـط ارزش صادراتی‬ ‫سـالیانه دنیـا از ایـن محل در فاصله سـال هـای ‪ ۲۰۰۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میلادی‪ ،‬دو هـزار میلیارد دالر اسـت‪.‬‬ ‫بـا مقایسـه ایـن اعـداد مشـخص مـی شـود کـه عمال‬ ‫نقـش اقتصـاد مبتنـی بر دانـش و فناوری ایران در سـطح‬ ‫تجـارت جهانـی هـم اکنـون بسـیار ناچیـز اسـت و بـرای‬ ‫رسـیدن بـه تحقـق چشـم انـداز ‪ ۱۴۰۴‬باید گامـی بزرگ‬ ‫در این مسـیر برداشـت‪.‬‬ ‫با این همه منطقه ویژه اقتصادی الهیجان همچنان بدون‬ ‫متولی باقی مانده است‪ .‬اگرچه دو منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫دیگر در چمخاله لنگرود و همینطور جوکندان تالش نیز‬ ‫جزو پیشنهادات گیالن برای قرار گرفتن در فهرست‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی هستند لذا به نظر می‌رسد در‬ ‫صورتی که گیالن بخواهد با استفاده از ظرفیت‌های موجود‬ ‫از جمعیت باالی تحصیلکردگان‪ ،‬فناوران و نخبگان خود‬ ‫بهره برده و در کنار برخورداری از ویژگی‌های استثنایی‬ ‫خود در همجواری با کشورهای حاشیه خزر به رونق‬ ‫اقتصادی برسد‪ ،‬می تواند تمرکز بر روی حوزه دانش و‬ ‫فناوری را پیشنهادی دوراندیشانه و مفید به فایده بداند‪.‬‬ ‫هـم اکنـون در گیلان‪ ۲۷۰ ،‬شـرکت دانـش بنیـان‬ ‫فعالیـت مـی کننـد کـه محصـوالت تعـدادی از ان هـا به‬ ‫کشـورهای دیگـر صـادر مـی شـود‪ .‬شـاید بایـد حرکتـی‬ ‫نـو در توجـه بـه شـرکت هـای دانـش بنیـان در حـد و‬ ‫انـدازه یـک منطقـه ویـژه اقتصـادی را در گیلان آغـاز‬ ‫کـرد همانطـور کـه تاریـخ گیلان نشـان مـی دهـد رفتن‬ ‫در مسـیر هـای تازه و جدید از سـوی گیالنیـان همواره با‬ ‫موفقیـت همـراه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه اعالم کرد‬ ‫فعالیت ‪ ۲۶‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در مرکز رشد علم و صنعت‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت اعالم کرد که استقرار‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت دانش بنیان یکی از اهداف دانشگاه تا ســـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬است و این کار سبب ارتقای علم و فناوری می‌شود‪.‬‬ ‫تورج محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ایران اظهار کرد‪:‬امیدواریم با تغییر این طرح‪ ،‬نظر موافق‬ ‫بهره بردار را جلب کنیم که طرح توسعه فنـــــــاوری‬ ‫موتور هواپیما هم به خوبی پیش رفته است که در ارتباط با این‬ ‫طرح منتظر تخصیص اعتبار مراحل بعدی هستیم‪ ،‬به طور‬ ‫کلی طرح‌های کالن ملی در شورا عالی عتف با جدیت‬ ‫بررسی شده اند بعضی تصویب و برای آن‌ها اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شده است و بعضی هنوز تعیین تکلیف نشده اند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪:‬در مجموع شورای عالی عتف به جمع بندی‬ ‫رسیده که تعدادی از طرح‌های کالن با جدیت دنبال شوند‪.‬‬ ‫خارج شدن بعضی از طرح‌های کالن از اولویت بدلیل‬ ‫پیشرفت کم و عدم موافقت بهره برداران می‌باشد‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫کنار طرح‌های کالن ملی‪ ،‬وزارت نفت در سال‌های اخیر‬ ‫پروژه‌های جدی را در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی به دانشگا‌ها‬ ‫واگذار کرده که قدم بسیار مهمی بوده‪ ،‬هر کدام از دانشگاه‌ها‬ ‫پروژه‌های بزرگی را قبول مسئولیت کرده اند که کار کارشناسی‬ ‫شده و امیدواریم این مدل الگوی دیگر حوزه‌ها شود و اعتمادی‬ ‫که به دانشگاه‌ها شده نتیجه بخش و مستمر باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود که روند قانونی پنج شرکت دانش‬ ‫بنیان تا پایان سال ‪ ۹۶‬انجام می‌شود و قرار است آنها‬ ‫به صورت شرکت دانش بنیان دانشگاهی درآمده و این‬ ‫شرکت‌ها از امتیازات آیین نامه استفاده کنند‪.‬‬ ‫محمدی ادامه داد‪:‬در سال گذشته تعداد شرکت‌های‬ ‫مستقر در مرکز رشد را از ‪ ۱۹‬شرکت به ‪ ۲۶‬شرکت‬ ‫افزایش داده ایم که پیش بینی می‌کنیم تا سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫دست کم ‪ ۱۰۰‬شرکت در این مرکز داشته باشیم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به هدف استقرار ‪ ۱۰۰‬شرکت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬باید هم توسعه فیزیکی و فرهنگ سازی داشته باشیم‬ ‫و این کار بدین منظور است که اعضای هیات علمی با ثبت‬ ‫شرکت‌های در حال رشد در این مرکز مستقر شوند و از‬ ‫امکانات دانشگاه استفاده کنند و بعد دانش بنیان شوند‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در انتها یاد آور شد‬ ‫که این دانشگاه قصد دارد تعداد قطب‌های علمی را با توجه‬ ‫به دستور جدید وزارتخانه افزایش دهد و در این راستا افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۴‬قطب در دانشگاه ارزیابی شده که به‬ ‫وزارتخانه اعالم کرده ایم و امیدواریم در کنار این‌ها‬ ‫قطب‌های فناوری را نیز گسترش دهیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪:‬‬ ‫ارتباطات بین المللی برای عملیاتی کردن‬ ‫مناطق ویژه علم و فناوری در کشور برقرار شده است‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت‪ :‬ارتباط های‬ ‫بین المللی از جمله با کشورهای اروپایی و آسیایی برای‬ ‫عملیاتی کردن مناطق ویژه علم و فناوری در پنج استان‬ ‫کشور برقرار شده است‪.‬‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری که پیش از این کریدور علم‬ ‫و فناوری خوانده می شد‪ ،‬مجموعه ای از امکانات علمی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬آزمایشگاهی‪ ،‬تحقیقاتی و زیرساخت‬ ‫هاست که با تکیه بر خالقیت ها و نوآوری ها در یک‬ ‫گستره جغرافیایی سبب ارتقای نوآوری‪ ،‬ایجاد خوشه های‬ ‫صنعتی با فناوری نو و توسعه تولید‪ ،‬ثروت‪ ،‬رفاه ملی و‬ ‫ایجاد جامعه دانایی محور می شود‪.‬‬ ‫مجوز این مناطق توسط شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری (عتف) در سال ‪ 93‬برای استان های اصفهان‪،‬‬ ‫آذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬یزد و بوشهر صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وحید احمدی امروز (چهارشنبه) در‬ ‫ششمین جلسه هم‌اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری‬ ‫کشور که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬این ارتباط های بین المللی تا کنون با سازمان‬ ‫صنعتی ملل متحد (‪ ،)UNIDO‬شهر علم ایتالیا و موسسه‬ ‫فناوری اتریش (‪ )AIT‬برقرار شده و مذاکره هایی نیز با‬ ‫کشورهای کره جنوبی و چین انجام شده است‪.‬‬ ‫دبیرکل شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری (عتف)‬ ‫و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم‬ ‫از جمله این ارتباط ها را اجرای طرح نظام نوآوری‬ ‫منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی تبریز با همکاری‬ ‫موسسه فناوری اتریش‪ ،‬طرح نظام نوآوری بوشهر با‬ ‫همکاری سازمان صنعتی ملل متحد و طرح غـــــــذای‬ ‫حالل در منطقه خراسان رضوی با همکاری سازمان صنعتی‬ ‫ملل متحد عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در برقراری ارتباط های بین المللی عالوه‬ ‫بر بهره گیری از دانش و تجربه کشورهای دیگر‪ ،‬مناطق ویژه‬ ‫علم و فناوری کشورمان به دنیا نیز شناسانده خواهد شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شبکه سازی داخلی و بین المللی از شاخص های‬ ‫اصلی منطقه ویژه علم و فناوری و الزم است که مدیران این‬ ‫مناطق از مشاوران بین المللی نیز بهره بگیرند‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به شبکه سازی داخلی نیز گفت‪ :‬در‬ ‫این شبکه همه ارکان منطقه ویژه علم و فناوری باید به‬ ‫یکدیگر متصل شوند و قرار گرفتن پنج استان دارای مجوز‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری در این نشست نیز به ایجاد این‬ ‫شبکه کمک می کند‪.‬‬ ‫وی از دیگر ضرورت های مناطق ویژه علم وفناوری را‬ ‫یافتن منابع و سرمایه گذاران جدید عنوان و اضافه کرد‪:‬‬ ‫این مناطق باید به دنبال جذب سرمایه گذاران قدرتمند‬ ‫داخلی و خارجی باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪ ،‬فراهم کردن مشوق های حقوقی و‬ ‫مالی‪ ،‬ایجاد ظرفیت های جدید‪ ،‬استقرار صنایع بزرگ و‬ ‫توجه به شهرهای هوشمند را از دیگر ارکان و ضرورت های‬ ‫مناطق ویژه علم و فناوری خواند و گفت‪ :‬ما در این موضوع‬ ‫نیاز به حرکت های جدید و نه موازی داریم‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه سازمان عامل منطقـــــه ویژه‬ ‫علم و فناوری در پنج استان دارای مجوز‪ ،‬تشکیل شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دیدگاه ما به این موضوع بیشتر نرم افزاری‬ ‫و مبتنی بر اکو سیستم (زیست بوم)‪ ،‬هم افزایی‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬آینده پژوهی و برنامه ریزی همراه با خالقیت و‬ ‫نوآوری است‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرسندی از پیگیری استانداران پنج استان‬ ‫دارای مجوز منطقه ویژه علم و فناوری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پنج‬ ‫استان دیگر نیز برای اخذ این مجوز در صف انتظار هستند‬ ‫اما ترجیح بر این است که ابتدا نتایج عملیاتی کردن مناطق‬ ‫ویژه در پنج استان دارای مجوز‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم با اشاره به اینکه نخستین مجوز‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری در سال ‪ 82‬برای اصفهان صادر‬ ‫شده بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این موضوع برای ‪ 10‬متوقف مانده‬ ‫بود اما در سال ‪ 93‬در شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری به طور مجدد مطرح و بررسی و برای پنج استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬آذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬یزد و بوشهر‬ ‫مجوز صادر شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس خواستار شد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ایجاد شهرک علم و فناوری مختص کشاورزی‬ ‫در گیالن‬ ‫‪26‬‬ ‫نماینـــده مـــردم رشـــت در مجلـــس شـــورای‬ ‫اس ــامی گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه گی ــان اس ــتان‬ ‫کش ــاورزی مح ــور اس ــت ل ــذا انتظ ــار داری ــم ش ــهرک‬ ‫علـــم و فنـــاوری در حـــوزه کشـــاورزی در گیـــان‬ ‫ایجـــاد شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا ‪ ،‬جبـــار کوچکی‌نـــژاد‪،‬‬ ‫نماین ــده م ــردم رش ــت در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫در جلســـه شـــورای اداری اســـتان گیـــان کـــه بـــه‬ ‫ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــور برگــزار شـــــــد‪،‬‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬در گیـــان بـــا مشـــکالتی مواجـــه‬ ‫هستیـــــــ ــم ک ــه ش ــاید ب ــه ای ــن دلی ــل اس ــت ک ــه‬ ‫مناب ــع کشــــــــــ ــوری ب ــه خوب ــی ب ــه ای ــن اس ــتان‬ ‫نرســـیده اســـت‪.‬‬ ‫عضـــو کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس‬ ‫ده ــم خط ــاب ب ــه مع ــاون اول رئی ــس جمه ــور‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫شـــما زمانـــی کـــه در اســـتانداری اصفهـــان بودیـــد بـــا‬ ‫ایجـــاد شـــهرک علـــم و فنـــاوری کار بزرگـــی کردیـــد‪،‬‬ ‫زیـــرا هـــر اســـتانی کـــه در تولیـــد علـــم پیشـــرو‬ ‫باشـــد ســـرآمد اســـتان‌های دیگـــر می‌شـــود لـــذا‬ ‫انتظ ــار داری ــم ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه گی ــان اس ــتان‬ ‫کش ــاورزی مح ــور اس ــت‪ ،‬ش ــهرک عل ــم و فن ــاوری در‬ ‫حـــوزه کشـــاورزی در گیـــان ایجـــاد شـــود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس دانشگاه علمی کاربردی در پاسخ به بازارکار نوین‪:‬‬ ‫همه واحدهای دانشگاه علمی و کاربردی‬ ‫دارای مراکز رشد می شوند‬ ‫رییس دانشگاه علمی کاربردی با تاکید بر توسعه‬ ‫رویدادهای کارآفرینی و استارت آپی در مراکز علمی و‬ ‫کاربردی‪ ،‬از راه اندازی مراکز رشد در واحدهای علمی و‬ ‫کاربردی این دانشگاه در سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار نوین‪ ،‬دکتر محمد حسین امید در‬ ‫نشست خبری که در ساختمان مرکزی علمی کاربردی‬ ‫برگزاری شد با تاکید بر این که رشته‌های مهارتی کشور تا‬ ‫پایان برنام ششم توسعه باید به سی‌درصد کل دانشجویان‬ ‫برسد گفت‪ :‬در ابتدای این قانون باید ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دانشجویان کشور دانشجویان مهارتی باشند با توجه به‬ ‫این که جمعیت دانشجویان کشور حدود ‪ ۴‬میلیون ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر است باید ‪ ۸۶۰‬هزار دانشجوی مهارتی در مهرماه‬ ‫سال جاری ثبت نام کنند‪ .‬ودر سال ‪ ۹۹‬با فرض اینکه‬ ‫جمعیت دانشجویی کشور کاهش می یابد و اگر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫دو طرح جدید از شرکت‌های مستقــــر در پارک علم‬ ‫و فناوری استان سمنان رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان‬ ‫سمنان‪ ،‬از «دستگاه ارتفاع‌سنج گاما با استفاده از‬ ‫آشکارساز پالستیک سنتیالتور طول بلند» و «سیستم‬ ‫تخصصی نجات خلبان جنگنده و بالگرد تهاجمی» با‬ ‫حضور دکتر بهزاد قره‌یاضی‪ ،‬رییس امورتحقیقات و‬ ‫فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬دکتــــــــر‬ ‫خسرو پیری‪ ،‬مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬دکتر حسن میرزابزرگ‪،‬‬ ‫مدیرکل بودجه و تشکیالت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬دکتر سیدمحمد اسماعیل جاللی‪ ،‬رییس پارک‬ ‫علم و فناوری استان سمنان و خبرنگاران رسانه‌های‬ ‫محلی در پردیس این پارک رونمایی شد‪.‬‬ ‫دانشجوی مهارتی داشته باشیم باید ‪۱‬میلیون ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دانشجو از آمار دانشجویان موجود مهارتی باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬جمعیت دانشجوی مهارتی‬ ‫در کشور کمتر از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر بود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬در سال دوم اجرای برنامه‌ ششم توسعه قرار‬ ‫داریم و اگر بخواهیم این برنامه را اجرا کنیم باید بیش از‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار دانشجوی مهارتی ثبت نام کنیم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در حال حاضر حدود ‪ ۴۲۰‬هزار نفر دانشجوی‬ ‫مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرده‌اند و اگر‬ ‫روند جذب دانشجو طبق روال سال گذشته باشد این آمار‬ ‫در مهر جاری به ‪ ۵۵۰‬هزار نفر خواهد رسید امیدوارم‬ ‫برگزاری نمایشگاه دانشگاه علمی کاربردی کمک کند تا‬ ‫همه زیر نظام‌های مهارتی کشور بتوانند جذب دانشجو‬ ‫داشته باشند و به دوره‌های مهارتی اعتقاد پیدا کنند‪ .‬چرا‬ ‫که یکی از دالیل و اهداف برگزاری این نمایشگاه در واقع‬ ‫تقویت و افزایش دانشجویان مهارتی در کشور است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین به‬ ‫برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه در سال جاری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در هفته گذشته برنامه‌ درس‌هایی از قرآن که به‬ ‫ارزش مهارتی و کارآفرینی اختصاص داشت و در تداوم‬ ‫آن برنامه ‪،‬برنامه‌های دیگر که نوعی ارزش گزاری به جای‬ ‫مدرک بود در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزارشد چرا‬ ‫که امروزه نیاز کشور «مهارت» است نه «مدرک گرایی»‬ ‫و امیدواریم این برنامه‌های فرهنگی موجب تقویت این‬ ‫تفکر شود‪.‬‬ ‫دکتر امید با بیان این که بیش از ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاه علمی کاربردی مشغول کار‬ ‫می‌شوند گفت‪ :‬این دانشگاه در چهار حوزه صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خدمات و مدیریت و همچنین فرهنگ و هنر‬ ‫دانشجو تربیت می‌کند و خوشبختانه یکی از ویژگی‌های‬ ‫دانشگاه این است که فارغ‌التحصیالن آن بدون گذراندن‬ ‫دوره‌های مهارتی جدا از تحصیل وارد بازار کار می‌شوند‪.‬‬ ‫دکتر امید از برنامه دانشگاه علمی کاربردی برای توسعه‬ ‫مراکز رشد دانشگاه خبر داد و گفت‪ :‬یکی از برنامه‌های‬ ‫دانشگاه در سال جاری این است که مراکز رشد فناور در‬ ‫کنار مراکز علمی کاربردی توسعه یابند و با توجه به اینکه‬ ‫فرایند صدور مجوزهای راه‌اندازی این مراکز تثبیت شده‬ ‫است امیدواریم تا پایان سال هر مرکز علمی کاربردی یک‬ ‫مرکز رشد داشته باشد‪ .‬درحال حاضر کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مراکز علمی کاربردی دارای مراکز رشد هستند‪.‬‬ ‫دو طرح جدید از شرکت‌های مستقر‬ ‫در پارک علم و فناوری استان سمنان رونمایی شد‬ ‫«دستگاه ارتفاع‌سنج گاما با استفاده از آشکارساز‬ ‫پالستیک سنتیالتور طول بلند» توسط آقای دکتر رضا‬ ‫قلی‌پور پیوندی‪ ،‬مدیرعامل شرکت پرتو تجهیز بعثت (از‬ ‫شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود‬ ‫پارک علم و فناوری استان سمنان) ساخته شده و آماده‬ ‫نصب در راکتور منطقه ‪ 2‬پتروشیمی شیراز است‪ .‬این‬ ‫شرکت برای ساخت نمونه اولیه دستگاه تاکنون مبلغ‬ ‫‪ 810‬میلیون ریال تسهیالت از مرکز رشد واحدهای فناور‬ ‫شاهرود پارک علم و فناوری استان سمنان دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«سیستم تخصصی نجات خلبان جنگنده و بالگرد‬ ‫تهاجمی» توسط مهندس عباس رحمانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت آرش شاتین (از شرکت‌های مستقر در مرکز‬ ‫رشد واحدهای فناور شاهرود پارک علم و فناوری استان‬ ‫سمنان) ساخته شده و سیستم اتوماتیک نجات خلبان‬ ‫مجهز به قایق بادشونده اتوماتیک و جلیقه تخصصی‬ ‫متقارن چهار طرفه زیر بغل خلبان است‪ .‬این شرکت برای‬ ‫ساخت نمونه اولیه دستگاه تاکنون مبلغ ‪ 750‬میلیون‬ ‫ریال تسهیالت از مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود‬ ‫پارک علم و فناوری استان سمنان دریافت کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت فناوری پارک علم و فناوری استان البرز خبر داد‬ ‫عملکرد موفق پارک علم و فناوری البرز‬ ‫سرپرســـت معاونـــت فنـــاوری پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری اس ــتان الب ــرز از اخ ــذ بی ــش از ‪ 20‬میلی ــارد‬ ‫تومـــان تســـهیالت بـــرای شـــرکت‌های عضـــو پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اســـتان از صندوق‌هـــای مختلـــف‬ ‫کشـــوری از ابتـــدای ســـال ‪ 93‬تـــا کنـــون خبـــر داد‪.‬‬ ‫تنکابن‪ ،24‬محمد صادق سبط‌الشیخ انصاری در گفت‬ ‫و گو با خبرنگار ایسنا‪ ،‬با تاکید بر عملکرد موفق پارک‬ ‫در دریافت وام و تسهیالت برای شرکت‌های عضو پارک‬ ‫در سال‌های اخیر گفت‪ 31 :‬شرکت دانش بنیان پارک‬ ‫علم و فناوری البرز از ابتدای دانش بنیانی خود‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت ‪ 17‬میلیارد و ‪ 250‬میلیون تومان تسهیالت از‬ ‫صندوق نوآوری شکوفایی شده‌اند‪.‬‬ ‫انصـــاری افـــزود‪ :‬ایـــن شـــرکت‌ها بـــا ارائـــه ‪42‬‬ ‫طـــرح بـــه ایـــن صنـــدوق بـــا تاییـــد ‪ 34‬پـــروژه‬ ‫مبلـــغ فـــوق را دریافـــت کرده‌انـــد کـــه بـــه طـــور‬ ‫میانگیـــن بـــه هـــر طـــرح ‪ 500‬میلیـــون تومـــان‬ ‫تس ــهیالت اختص ــاص یافت ــه اس ــت‪ .‬س ــه ط ــرح نی ــز‬ ‫م ــردود و پن ــج ط ــرح نی ــز در ح ــال بررس ــی اس ــت‪.‬‬ ‫همچنیـــن ســـه شـــرکت نیـــز تاکنـــون درخواســـتی‬ ‫ارائـــه نداده‌انـــد‪.‬‬ ‫انصـــاری در ادامـــه بـــا اعـــام‌دیگـــر خدمـــات‬ ‫صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی گف ــت‪ :‬س ــه ش ــرکت از‬ ‫ایـــن صنـــدوق ضمانتامـــه بانکـــی دریافـــت کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ش ــرکت‌های پ ــارک ی ــک میلی ــارد‬ ‫و ‪ 300‬میلیـــون تومـــان تســـهیالت از صنـــدوق‬ ‫حمایـــت از صنایـــع الکترونیـــک (صحـــا) جهـــت‬ ‫چهـــار طـــرح خـــود دریافـــت کرده‌انـــد‪ ،‬همچنیـــن‬ ‫پـــارک موفـــق بـــه موافقـــت پرداخـــت دو میلیـــارد‬ ‫تومـــان تســـهیالت از صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد‬ ‫بـــرای ‪ ۲۰‬شـــرکت فنـــاور خـــود شـــده اســـت‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر ‪ 89‬شـــرکت فنـــاور و دانـــش‬ ‫بنیـــان در پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان البـــرز‬ ‫فعالیـــت می‌کننـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫در دریافت تسهیالت برای شرکت‌های عضو‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫افتتاح مرکز رشد واحدهای‬ ‫فناور در مرکز تحقیقات‬ ‫کشاورزی یزد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور در مرکـز تحقیقـات‬ ‫و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی یـزد بـا حضور‬ ‫معـاون سـرمایه‌گذاری‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی معاونت‬ ‫توسـعه روسـتایی و مناطق محروم کشـور افتتاح شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪« ،‬ناصـر زرگـر» معـاون‬ ‫سـرمایه‌گذاری‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی معاونت توسـعه‬ ‫روسـتایی و مناطق محروم کشـور در این مراســـــم‬ ‫بـا تاکید بر توسـعه فضای آموزشـی‪ ،‬فرهنگـی و درمانی‬ ‫در روسـتاها‪ ،‬این مسـئله را یکی از عوامـل مهم بهبود‬ ‫کیفیـت زندگی در روسـتاها دانسـت که منجـــــــر‬ ‫بـه عـدم خـروج جوانـان از روسـتاها می‌شـود ‪.‬‬ ‫وی بـا تبریـک ثبـت جهانـی یـزد در فهرسـت‬ ‫میـراث جهانـی یونسـکو‪ ،‬بومی‌سـازی بازی‌هـای‬ ‫محلـی یـزد را نمونـه‌ای از فناوری‌هـا برشـمرد کـه‬ ‫بـا توجـه بـه جهانـی شـدن یـزد می‌تـوان از منظـر‬ ‫اقتصـادی و بازاریابـی بـه آن نگریسـت ‪.‬‬ ‫زرگـر بـا بررسـی وضعیـت موجـود در روسـتاها‪،‬‬ ‫تلفیـق فنـاوری بـا اقتصاد روسـتاها را ضـروری عنوان‬ ‫کـرد و آن را یکـی از اولویت‌هـای برنامه‌هـای توسـعه‬ ‫در ایـران نـام برد ‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم کـه مدیر توسـعه بـازار و ابزارهای‬ ‫تسـهیالت صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت‬ ‫جمهـوری‪ ‌،‬مدیـر کل دفتـر امـور فنـاوری سـازمان‬ ‫تحقیقـات‪ ،‬آمـوزش و ترویـج کشـاورزی‪ ،‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری‪،‬‬ ‫رییـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد و جمعـی از‬ ‫مسـئولین اسـتان نیـز حضـور داشـتند‪« ،‬احمدرضـا‬ ‫فقیـه خراسـانی» معـاون فناوری و نـوآوری پارک علم‬ ‫و فنـاوری یـزد نیـز گزارشـی از عملکـرد ایـن پـارک‬ ‫ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬پیـروی تفاهـم‪ ‎‬نامـه وزارت علـوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری بـا وزارت جهـاد کشـاورزی‪،‬‬ ‫موضـوع ایجـاد مرکز رشـد واحدهای فناور کشـاورزی‬ ‫در اسـتان یـزد در دسـتور کار قـرار گرفـت و بعـد از‬ ‫عقـد تفاهم‌نامـه همـکاری پـارک بـا مرکـز تحقیقات‬ ‫جهادکشـاورزی اسـتان یزد‪ ،‬این واحـــــــــــــــد‬ ‫بـه بهره‌بـرداری رسـید ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سرپرست مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل‪:‬‬ ‫‪ 4‬شرکت فناور با ‪ 10‬طرح فناورانه در مرکز رشد‬ ‫جهاددانشگاهی مستقر می‌شوند‬ ‫سرپرسـت مرکـز رشـد فنـاوری گیاهـان دارویـی‬ ‫جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل از اسـتقرار ‪ 4‬شـرکت‬ ‫فنـاور بـا ‪ 10‬طـرح فناورانه جدیـد در این مرکـز خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اردبیـل‪ ،‬مهـران‬ ‫اوچی‌اردبیلـی بـا اعلام ایـن خبـر در اولیـن جلسـه‬ ‫شـورای فنـاوری مرکـز رشـد و فنـاوری گیاهـان دارویـی‬ ‫جهاددانشـگاهی اردبیـل اظهـار کـرد‪ :‬جهـت توسـعه‬ ‫فعالیت‌هـا و اسـتقرار شـرکت‌های فناور‪ ،‬سـاختمان مرکز‬ ‫رشـد جهاددانشـگاهی اردبیل از اردیبهشـت ماه سالجاری‬ ‫در فضـای ‪ 220‬متـری بـه بهره‌بـرداری رسـیده اسـت و‬ ‫در آینـده نزدیـک آزمایشـگاه مجهـزی نیـز در آن ایجاد و‬ ‫مراسـم افتتـاح رسـمی آن برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه مرکـز رشـد جهاددانشـگاهی‬ ‫از مـوازی کاری پرهیـز مـی کنـد اظهـار داشـت‪ :‬ایـن‬ ‫مرکـز آمادگـی الزم را بـرای برگـزاری رویـداد کارآفرینی‬ ‫تخصصـی در زمینـه گیاهـان دارویـی بـا حضـور صاحـب‬ ‫نظـران و فعـاالن ایـن حـوزه دارد و در آینـده تغییراتی در‬ ‫تعـداد و نحـوه چینـش تعـداد ارزیاب‌هـا و ناظـران مرکـز‬ ‫رشـد فراهـم خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت مرکـز رشـد و فنـاوری گیاهـان دارویـی‬ ‫جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل از اسـتمرار فعالیت‌هـای‬ ‫مرکـز رشـد و امـکان حمایـت از شـرکت هـای مسـتقر‬ ‫و جدیـد الـورود خبـر داد اضافـه کـرد‪ :‬در سـال گذشـته‬ ‫کارگاه‌های آموزشـی«اصول و مبانی طب سـنتی ‪ -‬اسالمی»‬ ‫و « آشـنایی بـا قوانیـن دانـش بنیـان» بـرای فنـاوران‬ ‫شـرکت‌های مسـتقر در مرکـز برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اوچی‌اردبیلـی بـا اشـاره بـه پیگیـری تبدیل ‪ 4‬شـرکت‬ ‫مسـتقر در مرکـز رشـد و فنـاوری گیاهـان دارویـی‬ ‫جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل بـه دانـش بنیـان اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬در راسـتای گسـترش فعالیت‌هـا و تعامل‬ ‫بیشـتر‪ ،‬تفاهم‌نامـه همـکاری مشـترک بـا پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری اسـتان و اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان اردبیـل منعقـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬رایزنی‌هایـی بـا سـازمان گسـترش‬ ‫و بنیـاد برکـت بـرای سـرمایه‌گذاری در تولیـد و توزیـع‬ ‫انبـوه دو محصـول مجـوزدار مرکـز رشـد دامپرلـی‪ ،‬قطره‬ ‫درمان سـینوزیت و پاپیتـال‪ ،‬پماد رفع واریکوسـل صورت‬ ‫گرفتـه اسـت کـه امیدواریـم بـه‌زودی این محصـوالت به‬ ‫بـازار عرضه شـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه مدیـر پارک‌هـا و مراکـز رشـد‬ ‫جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ارزیابی‌های صـورت گرفته‪،‬‬ ‫مرکـز رشـد فنـاوری گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی‬ ‫اردبیـل را جـزء مراکـز فعال عنـوان کرد و از انتشـار نتایج‬ ‫ارزیابـی در آینـده نزدیـک خبـر داد‪.‬‬ ‫حسـین بختیـاری از رویکـرد سـازمان تجـاری سـازی‬ ‫فنـاوری و اشـتغال دانـش آموختـگان جهاددانشـگاهی‬ ‫بـا عنـوان «رویدادهـای کارآفرینـی» خبـر داد و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬تلاش بـر ایـن بـا حمایت‌هـای مناسـب‪ ،‬مراکـز‬ ‫رشـد و واحدهـای جهاددانشـگاهی را بـه سـمت برگزاری‬ ‫رویدادهـای مناسـب سـوق دهیـم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انتظار داریم با حمایت مسؤوالن دفتر مرکزی‬ ‫و استانی ‪ ،‬آزمایشگاه مناسبی برای فعالیت‌های مرتبط‬ ‫مرکز رشد جهاددانشگاهی استان اردبیل ایجاد گردد‪.‬‬ ‫عبدالقیـوم قلی‌پـوری‪ ،‬رئیـس پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫اسـتان اردبیـل نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه مرکز‬ ‫رشـد جهاددانشـگاهی بـه عنـوان تنهـا مرکـز رشـد‬ ‫تخصصـی اسـتان از تجربـه بـه تخصـص رسـیده و الزم‬ ‫اسـت راه صعـود آن همـوار گـردد گفـت‪ :‬امیدواریـم‬ ‫هماهنگی‌هـای مفیـدی بـرای تجـاری سـازی محصوالت‬ ‫مرکز رشـد جهاددانشـگاهی ایجـاد نماییم تـا تاثیرگذاری‬ ‫مناسـب خـود را نشـان دهـد‪.‬‬ ‫در این جلسه مهدی داوری‪ ،‬مدیر مرکز ارتباط صنعت و‬ ‫دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه باید مسیر‬ ‫حرکت مراکز رشد استان به سمتی باشد که نتیجه آن‬ ‫تعامل سازنده و هماهنگی اثربخش باشد از جهاددانشگاهی‬ ‫استان اردبیل به عنوان یکی از اعضای اصلی و ارکان علمی‬ ‫کارگروه پژوهش و فناوری استان نام برد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی الزم برای همکاری های‬ ‫سازنده با جهاددانشگاهی در حوزه مرکز رشد و استفاده از‬ ‫ظرفیت آزمایشگاه این دانشگاه را دارد‪.‬‬ ‫رسول نیکخواه بهرامی از دیگر اعضای شورای مرکز‬ ‫رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل با قدردانی از‬ ‫نگاه تخصصی این مرکز گفت‪ :‬از آنجا که کشت و کار‬ ‫در گیاهان دارویی زمینه فرآوری است بنابراین الزم است‬ ‫مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در این حوزه‬ ‫نیز عمل نماید‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی‬ ‫جهاددانشگاهی استان اردبیل در این جلسه با ارائه‬ ‫گزارشی از فعالیت‌های این مرکز تصریح کرد‪ :‬حمایت مالی‬ ‫و معنوی از شرکت های فناور در خصوص هزینه های‬ ‫آزمایش ها‪ ،‬خرید مواد اولیه و ایاب و ذهاب به جشنواره ها‬ ‫و کنگره‌های و نمایشگاه‌های منطقـــــــــــه‌ای و ملی‬ ‫انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫‪ 260‬اختراع در سه سال اخیر در پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان جنوبی ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان گفت‪ :‬بیشتر این اختراع‬ ‫ها در حوزه های ثبت ‪ 260‬اختراع در پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان جنوبیمکانیک‪ ،‬کشاورزی و ‪ IT‬است‪.‬‬ ‫ثبت ‪ 260‬اختراع در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی‬ ‫ناصری افزود‪ :‬از ابتدای راه اندازی پارک علم و فناوری‬ ‫‪ 40‬شرکت دانش بنیان در استان ثبت شده و بیــش از‬ ‫‪ 130‬شرکت و موسسه فن آور در پارک و مراکز رشد‬ ‫مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫به گفته وی از آبان سال گذشته تاکنون ‪ 650‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت به شرکتها و موسسات فن آور خراسان‬ ‫جنوبی پرداخت شده که این مبلغ از ابتدای تاسیـــــس‬ ‫‪ 2‬ونیم میلیارد تومان است‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫◄ گفت وگو بازارکار با مدیرعامل شرکت دانش بنیان گیتی افروز تابان؛‬ ‫ بازار محصوالت مبتنی بر هوش مصنوعی رو به افزایش است‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫◄ دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اعالم کرد؛ ‬ ‫ تله «کوچه بنبست» برای شرکتهای دانشبنیان‬ ‫◄ جوانی که تابوی «کنکور» را شکست‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪29‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفت وگو بازارکار نوین با مدیرعامل‬ ‫شرکت دانش بنیان گیتی افروز تابان؛‬ ‫بازار محصوالت مبتنی‬ ‫بر هوش مصنوعی‬ ‫رو به افزایش است‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫توسـعه فناوری و رشـد شـبکه هـای اجتماعی اسـتفاده بیـش از پیش اپلیکیشـن ها و همچنیـن هوشمندسـازی و اسـتفاده از هوش مصنوعـی را موجب‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در این راسـتا یک شـرکت دانـش بنیـان ایرانی با اسـتفاده از دسـتاوردها و تجربیـات هوش مصنوعـی توانسـته خدمات و محصـوالت متنوعی‬ ‫را در اختیـار مخاطبـان و مشـتریان خـود قـرار دهد‪ .‬شـرکت‪ ،‬گیتی افروز تابان شـرکتی پژوهشـی‪ -‬کاربردی اسـت کـه در آذر ‪ 1389‬به ثبت رسـیده وبرند‬ ‫آن گاتـا اسـت‪ .‬ایـن شـرکت فعالیـت خـود را بـر روی پروژه هـای نـرم افـزاری در زمینه هـوش مصنوعی‪ ،‬امنیـت‪ ،‬مخابـرات‪ ،‬سیسـتم هـای الکترونیکی‪،‬‬ ‫کیوسـک‌های اطلاع رسـانی و نوبـت دهـی گویـا و ‪ ...‬آغاز کـرد ‪ .‬گفتگوی حاضـر با مهنـدس سـمیه باقربیگی مدیرعامل شـرکت گیتـی افروز تابـان (گاتا)‬ ‫اسـت‪ ،‬کـه در ادامـه می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫◄ ابتــدا دربــاره شــرکت گیتــی افــروز تابــان‬ ‫(گاتــا) و اهــداف فعالیــت آن برایمــان صحبــت‬ ‫کنیــد؟‬ ‫گاتــا بــه عنــوان کارآفریــن برتــر ملــی و همچنیـــــن‬ ‫بــه عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان و نــوآور در زمینــه‬ ‫تولیــد و توســعه نــرم افــزار در حــوزه پــردازش متــن‪،‬‬ ‫گفتــار و تصویــر (‪ )ASR,TTS,OCR‬بــا اســتفاده‬ ‫از تکنیک‌هــای هــوش مصنوعــی بــر روی انــواع پلــت‬ ‫فرم‌هــای رایــج فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫هیئــت مؤسســین گاتــا از زمــره متخصصیــن در‬ ‫زمینــه تولیــد و توســعه نــرم افــزار بــر روی پلتفرم‌هــای‬ ‫رایــج و متخصــص در زمینــه پــردازش زبــان و تصویــر‬ ‫هســتند و تــاش مــی کننــد تــا بــا بــه کارگیــری‬ ‫نیروهــای متخصــص در ایــن زمینــه و پــرورش خالقیــت‬ ‫و ایــده هــای نــو و پیــاده ســازی آنهــا قــدم مهمــی در‬ ‫راســتای ارائــه نــرم افــزار هــا بــه زبــان فارســی و اعتــای‬ ‫هــر چــه بیشــتر ایــن زبــان پــر قدمــت در دنیــا داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫◄ هــدف اصلــی از تاســیس شــرکت گیتــی‬ ‫افــروز تابــان چــه بــوده اســت؟‬ ‫هــدف ‪،‬ارائــه خدمــات هــر چــه بیشــتر بــه تمامــی‬ ‫افــراد جامعــه و به‌ویــژه معلولیــن جامعــه اســت‪ .‬همــگام‬ ‫بــودن بــا تکنولــوژی روز و حرکــت پرشــتاب همســو بــا‬ ‫نیازهــای بــازار‪ ،‬بخشــی از میثاقــی هســتند کــه بیــن‬ ‫مدیریــت و پرســنل ایــن شــرکت بســته شــده و بــر ایــن‬ ‫بــاور هســتند کــه در طــی ســالیان متمــادی ضامــن بقــا‬ ‫و پیشــرفت آن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گاتــا بــا بهــره گیــری از پیشــنهادات و انتقــادات‬ ‫ســازنده متخصصیــن همــواره در جهــت توســعه و‬ ‫تکمیــل نــرم افزارهــای نــو و مــورد نیــاز جامعــه کوشــا‬ ‫استارت آپ ها‬ ‫بر اساس نیازهای کشور‬ ‫شکــل می‌گیرند‪ ،‬بنابراین‬ ‫توجه و حمایت از این ها‬ ‫یک ضرورت است‬ ‫بوده‌انــد و تعالــی شــرکت را در گــرو همیــن پویایــی‬ ‫دانســته و مــی داننــد‪.‬‬ ‫◄ محصوالتــی کــه تولیــد می‌کنیــد چــه‬ ‫کاربردهایــی دارنــد؟‬ ‫محصــوالت مــا متنــوع و بــا کاربــرد هــای مختلــف‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بســیاری از بانــک هــا از سیســتم مــا‬ ‫اســتفاده مــی کننــد و ســامانه ‪ 195‬وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات کــه بــرای پیگیــری شــکایات اســت‬ ‫نیــز از ســامانه مــا اســتفاده مــی کنــد و از طریــق ارتبــاط‬ ‫بــا شــرکت مــا ایــن کار انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال یکــی از اهدافــی کــه در ایــن شــرکت‬ ‫دنبــال مــی کنیــم پــردازش رایانــه ای زبــان فارســی‬ ‫اســت بــا توجــه بــه اینکــه زبــان پارســی قدمــت‬ ‫زیــادی دارد ولــی در زمینــه تکنولــوژی خیلــی بــه آن‬ ‫نپرداخته‌ایــم‪ ،‬در حالــی کــه زبــان هــای انگلیســی‪،‬‬ ‫فرانســه و اســپانیائی در ایــن زمینــه هــا پیشــرفت هــای‬ ‫زیــادی داشــته انــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مــن خــودم بــه بحــث پــردازش زبــان‬ ‫بســیار عالقــه دارم و مــی خواســتم در ایــن حــوزه کار‬ ‫کنــم‪ .‬همیــن طــور احســاس کــردم مــی توانــم در ایــن‬ ‫حــوزه بــه درآمدزایــی و کســب ثــروت بپــردازم چــرا کــه‬ ‫در ایــن حــوزه در کشــور مــا کار چندانــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در ایــن حــوزه موفــق هســتیم ‪.‬‬ ‫◄ چنــد نفــر شــاغل داریــد؟ و نیروهــای‬ ‫مختلــف رابــه چــه صورتــی جــذب مــی کنیــد ؟‬ ‫نیروهای خوبی را از فارغ التحصیالن دانشگاهی در این‬ ‫شرکت دور هم جمع کرده ایم و در حال حاضر ‪ 20‬نفر در‬ ‫این شرکت با ما همکاری می کنند‪ .‬افرادی در مجموعه ما‬ ‫قرار می گیرند که دارای انگیزه‪ ،‬خالقیت و تخصص باشند‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گیتی افروز تابان (گاتا)‬ ‫استارت آپ ها‬ ‫باید بر اساس نیاز بازار‬ ‫شکل بگیرند تا بتوانند‬ ‫درآمددزا و موفق باشند‬ ‫محصـول مـا اسـتفاده کنـد بسـیاری از مسـائلش هم حل‬ ‫مـی شـود‪ .‬بـه طـور کلـی هـر کسـی بخواهـد از بازاریابی‬ ‫اینترنتـی و شـبکه هـای اجتماعـی اسـتفاده کنـد بـه‬ ‫محصـوالت مـا نیـاز دارد‪ .‬ما تلاش می کنیـم محصوالت‬ ‫گفت وگو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫یکی از رشته هایی که در جذب نیرو برای ما حائز اهمیت‬ ‫می باشد هوش مصنوعی و زبان شناسی است‪.‬‬ ‫مــی توانــم بگویــم تاکنـــون بیــش از یکصــد نفــر‬ ‫بــا شــرکت مــا همــکاری داشــته انــد‪ .‬ایجــاد امکانــات‬ ‫آموزشــی و اشــتغال زایــی بــرای کــم بینایــان یــا نابینایان‬ ‫نیــز یکــی از حــوزه هایــی اســت کــه مــا در آن بــه طــور‬ ‫قابــل توجهــی موثــر بــوده ایــم‪.‬‬ ‫◄ در این زمینه آیا با بهزیستی هم همکاری‬ ‫داشتید؟‬ ‫با سازمان بهزیستی هم همکاری هایی داشتیم و داریم‬ ‫ولی آنگونه که باید و شاید انتظارات ما از این سازمان‬ ‫برآورده نشده است چون ما می توانیم خدمــــاتی را به‬ ‫کم بینایان و نابینایان ارائه کنیم و انتظار همکاری جدی‬ ‫با بهزیستی داریم تا از امکانات و خدمات ما استقبال‬ ‫کند‪.‬سازمان بهزیستی از ما حمایت الزم را نمی‌کننـــد‬ ‫تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه کنیم‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بسیاری از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی‪ ،‬از‬ ‫محصوالت ما استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫◄ به چه دلیل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‌اجتماعی‬ ‫شرکت شما را به عنوان کارآفرین برتر شناخته است؟‬ ‫یکی از دالیل موفقیت ما نوآوری و خالقیت‪ ،‬فعالیت‬ ‫در حوزه ای از تکنولوژی آینده دنیا و همچنین اشتغالزایی‬ ‫باال بویژه برای معلوالن بوده است‪ .‬بسیاری از مسائل بشر‬ ‫از طریق تکنولوژی خوشبختانه حل شده است و می توان‬ ‫در زمینه های گفتاری و نوشتاری و شنیداری آن ها را‬ ‫بکار گرفت‪.‬از آنجا که ایران یکی از کشورهایی است که در‬ ‫زمینه تبدیل متن به گفتارو تشخیص گفتار زبان فارسی‬ ‫نوپا است و از بسیاری از کشورها که در این زمینه فعالیت‬ ‫می کنند عقب تر است‪ .‬در واقع تبدیل متن به گفتار‬ ‫قادر است که این امکان را به کاربران بدهد که هر متن‬ ‫فارسی را به صدای طبیعی انسانی تبدیل نماید و همچنین‬ ‫تشخیص گفتار سیستمی است که قادر است گفتار فرد‬ ‫را تشخیص داده و بر اساس آن عملی انجام دهد مانند‬ ‫تشخیص گفتار فرد بجای وارد کردن کلید در عملیات‬ ‫بانکی و یا سیستم های پاسخگویی خودکار و یا گفتار‬ ‫تشخیص داده شده را به متن تبدیل کند‪.‬‬ ‫◄ چـه سـالی و چگونـه بـه عنـوان شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان شـدید؟‬ ‫شـرکت گاتـا از سـال ‪ 1389‬تاسـیس شـد و به محض‬ ‫طـرح موضـوع ایجـاد شـرکت های دانـش بنیان از سـوی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری جنـاب‬ ‫آقـای دکتـر سـتاری‪ ،‬دانش بنیان شـناخته شـد چـرا که‬ ‫موضـوع و هدف شـرکت مـا‪ ،‬فعالیـت در زمینه‌های هوش‬ ‫مصنوعـی و تکنولوژی‌هـای روز دنیـا مـی باشـد‪.‬‬ ‫◄ آیـا از تسـهیالت و حمایـت ها هم اسـتفاده‬ ‫کـرده اید؟‬ ‫از تسـهیالت اسـتفاده کـرده ایـم ولـی ایـن میـزان از‬ ‫تسـهیالت بـا توجه بـه جدید و نوپـا بودن ایـن تکنولوژی‬ ‫بسـیار ناچیـز بـوده اسـت ‪ ،‬خـود مـا هزینه هـای چندین‬ ‫برابـری را متقبـل شـده ایـم و نیـاز بـه حمایت بیشـتری‬ ‫داریـم‪ .‬در واقـع حمایـت هـا کـم و شـرایط گرفتـن‬ ‫تسـهیالت بسـیار سـخت و پیچیـده و مـدام پـر کـردن‬ ‫فـرم هـای بسـیار مختلـف از واحـد هـای مختلـف اسـت‬ ‫بطوری‌کـه تسـهیالت معمـوال همیشـه نوشـدارو پـس از‬ ‫مـرگ سـهراب اسـت‪.‬‬ ‫◄ بـازار محصـوالت شـما چگونـه اسـت و چه‬ ‫آینـده ای دارد؟‬ ‫خوشـبختانه بحـث هـوش مصنوعـی و آنچه کـــــــه‬ ‫بـر اسـاس نـوآوری و خالقیت سـر و کار دارد امـروزه بازار‬ ‫خوبـی دارد‪ .‬همـه بیمارسـتان هـا‪ ،‬بانـک هـا‪ ،‬سـازمان ها‬ ‫و تلفـن هـای گویـا و اپلیکیشـن هـا و ‪ ...‬که با مشـتری و‬ ‫مخاطـب سـر و کار دارنـد بـه محصـوالت ما نیـاز دارند و‬ ‫محصـوالت مـا طیـف وسـیعی را در بـر مـی گیـرد و بازار‬ ‫آن هـر روز متنـوع تر می شـود‪ .‬هم اکنون شـاهد رویکرد‬ ‫خـوب سـازمان ها بـه اسـتفاده از این محصوالت هسـتیم‬ ‫و اگـر هـر سـازمانی بخواهـد بـر روی وب سـایت خـود از‬ ‫خـود را در زمینـه هوشمندسـازی و ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مشـتریان ادامـه بدهیم‪.‬‬ ‫◄ آیـا کار شـما کپـی بـرداری از محصـوالت‬ ‫خارجـی نیسـت؟و مشـابه آن درخـارج ازکشـور‬ ‫وجـود نـدارد؟‬ ‫خیـر‪ ،‬هر زبـان ویژگی خودش را دارد و باید بر اسـاس‬ ‫نیازهـای آن محصـوالت تولیـد شـود و بـه خدمـت گرفته‬ ‫شـود‪ .‬تکنولـوژی و دسـتاورد هـای هـوش مصنوعـی یک‬ ‫علـم اسـت و ایـن بـه معنـی کپـی بـرداری نیسـت و مـا‬ ‫از هوشـمند سـازی بـه عنـوان علـم در راسـتای نیازهـای‬ ‫کشـورمان بویژه توسـعه زبـان فارسـی و ‪ ...‬اســــــتفاده‬ ‫مـی کنیم‪.‬‬ ‫◄ نظرتـان دربـاره توسـعه اسـتارت آپ هـا‬ ‫چیسـت؟ و تاچـه حـد مـی توانـد بـه ایجـاد‬ ‫اشـتغالزایی کمـک کنـد؟‬ ‫اسـتارت آپ هـا بـر اسـاس نیازهای کشـور شکـــــل‬ ‫می‌گیرنـد‪ ،‬بنابرایـن توجـه و حمایت از این هـا یک ضرورت‬ ‫اسـت و ایـن شـکل از کسـب و کارهـا به توسـعه اشـتغال‬ ‫کمـک مـی کنـد‪ .‬منتهـی اسـتارت آپ هـا باید بر اسـاس‬ ‫نیـاز بـازار شـکل بگیرنـد تـا بتواننـد درآمـددزا و موفـق‬ ‫باشـند‪.‬خیلی از کسـب و کار هـا بـدون توجـه بـه بـازار‬ ‫شـکل مـی گیرنـد و بـه مشـکل مـی خورند‪.‬‬ ‫◄ توصیـه شـما بـه افرادی کـه به نوعـــــی‬ ‫می‌خواهنـد برای خود کسـب وکاری نـو راه‌اندازی‬ ‫کنند چیسـت؟‬ ‫عالقــه منــدان کــه مــی خواهنــد بــرای خــود کســب‬ ‫وکاری راه انــدازی کننــد بایــد صبــور باشــند‪ ،‬بــرای‬ ‫رســیدن بــه هــر هدفــی پشــتکار داشــته باشــند تــا بــه‬ ‫آنچــه کــه مــی خواهنــد دســت یابنــد و از طرفــی تــا‬ ‫رســیدن بــه هــدف خــود دســت از تــاش بــر ندارنــد و‬ ‫درکار خــود کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اعالم کرد؛‬ ‫تله «کوچه بن‌بست»‬ ‫برای شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری نانو بـا تاکیـد بر اینکـه بـدون توجه بـه بازارهـای جهانـی‪ ،‬فعالیـت شـرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در کوچـه بن‌بسـت اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا تعامـل سـایر دسـتگاه‌ها و دو سـند راهبـردی امیـدوارم تـا چند سـال آینده صـادرات‬ ‫محصـوالت مبتنـی بـر نانـو فناوری بـه جای ‪ 20‬کشـور بـه ‪ 40‬کشـور ارتقـاء یابد‪.‬‬ ‫دکتـر سـعید سـرکار در گفت‌وگـو با ایسـنا با بیـان اینکـه برنامه‌ریزی ما برای توسـعه فنـاوری نانو در راسـتای توسعـــــه‬ ‫سـند راهبـردی ایـن فناوری اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬بـر این اسـاس الزم بود تا این سـند به تصویب شـورای عالـی انقالب فرهنگی برسـد‬ ‫که خوشـبختانه این سـند در شـورای عالـی انقالب فرهنگی مصوب شـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬از ایـن رو از شـورا کمال تشـکر را داریم که در نهایی‌شـدن سـند راهبردی توسـعه فنـاوری نانو توجـه الزم را‬ ‫داشـته اسـت؛ چراکـه این توجه باعث شـد فضـای قانونی الزم بـرای توسـعه فناوری نانو در کشـور ایجاد شـود‪.‬‬ ‫سـرکار بـا تاکیـد بـر اینکه بـا تصویب سـند راهبردی توسـعه فنـاوری چارچـوب قانونی متناسـب بـا برنامه‌هـا و نیازهـا چه در‬ ‫زمینـه اقـدام و عمل و چه از لحاظ تعامل با سـایر دسـتگاه‌ها فراهم شـده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در صـورت نبودن چارچوب‌هـای قانونی‬ ‫کـه بـرای هزینه‌کـرد مالی وجـود دارد‪ ،‬شـرایط مطلوبـی برای توسـعه فناوری‌هـای نوظهـور ایجاد نمی‌شـد و این ظرفیت شـورای‬ ‫عالـی انقلاب فرهنگـی که مصوبـات آن در حکم قانون اسـت‪ ،‬زمینه رشـد و توسـعه ایـن فنـاوری را برای مـا فراهم کرد‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری نانو اضافه کـرد‪ :‬همین ظرفیت نیز موجب شـده اسـت کـه به طور متنـاوب گـزارش عملکردها‬ ‫را در زمینـه دسـتاوردها و نتایـج تحقیقـات و همچنیـن برنامه‌ریزی‌های صـورت گرفته به مسـؤوالن کشـوری ارائه دهیم‪.‬‬ ‫سـرکار خاطرنشـان کـرد‪ :‬مـا بـه صـورت دوره‌ای گزارش‌هایـی از عملکردهـا را برای شـورای عالـی انقلاب فرهنگی ارسـال می‌کنیم؛‬ ‫چـون ایـن شـورا متولـی نظارت اسـت و ما تاکنـون چندین بـار به این شـورا دعـوت شـدیم و گزارش‌هایـی از عملکردهـا را در این حوزه‬ ‫ارائـه کردیم‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫گام بزرگ تجاری‌سازی در فضای بی‌اعتمادی‬ ‫وی اولویـــت اصلـــی ســـند دوم راهبـــردی نانـــو را‬ ‫ب ــر «توس ــعه صنعت ــی فن ــاوری نان ــو ب ــا تاکی ــد ب ــر‬ ‫ورود بـــه بازارهـــای بین‌المللـــی» دانســـت و گفـــت‪:‬‬ ‫بـــر ایـــن اســـاس اولویـــت مـــا توســـعه صـــادرات‬ ‫محصـــوالت دانش‌بنیـــان مبتنـــی بـــر فنـــاوری نانـــو‪،‬‬ ‫افزایـــش حجـــم صـــادرات و افزایـــش کشـــورهای‬ ‫هـــدف اســـت و در ایـــن رویکـــرد نیـــاز بـــه شـــرایط‬ ‫خاصـــی اســـت‪.‬‬ ‫س ــرکار ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه چال ــش اصل ــی م ــا‬ ‫درای ــن زمین ــه ای ــن اس ــت ک ــه بس ــیاری از کش ــورها‪،‬‬ ‫ایـــران را بـــه عنـــوان یـــک کشـــور دارای فنـــاوری‬ ‫پیشـــرفته بـــه رســـمیت نمی‌شناســـند‪ ‌،‬افـــزود‪:‬‬ ‫ولـــی اگـــر مـــا در ایـــن زمینـــه موفـــق شـــویم‪،‬‬ ‫تاثیـــر خوبـــی بـــر ســـایر کاالهـــای ایرانـــی خواهـــد‬ ‫گذاشـــت‪ .‬بـــه ایـــن معنـــی کـــه اگـــر بتوانیـــم بـــه‬ ‫دنی ــا ای ــن ب ــاور را بقبوالنی ــم ک ــه ای ــران در ح ــوزه نان ــو‬ ‫قـــادر بـــه تولیـــد محصـــوالت بـــا کیفیـــت اســـت‪،‬‬ ‫زمینـــه پذیـــرش ســـایر محصـــوالت بـــا کیفیـــت‬ ‫ایرانـــی فراهـــم خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه فن ــاوری نان ــو ارائ ــه حمای ــت‬ ‫از توســـعه صـــادرات محصـــوالت دانش‌بنیـــان از‬ ‫ســـوی معاونـــت علمـــی را از جملـــه برنامه‌هـــای‬ ‫کشـــور در ایـــن زمینـــه دانســـت و اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫در ایـــن راســـتا عـــاوه بـــر فعـــال شـــدن کریـــدور‬ ‫صـــادرات‪ ،‬زنجیـــره‌ای از حمایت‌هـــا بـــرای‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان ایجـــاد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی حمای ــت از ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان ب ــرای‬ ‫حضـــور آنهـــا در نمایشـــگاه‌های بین‌المللـــی‪ ،‬اخـــذ‬ ‫اســـتانداردهای معتبـــر بین‌المللـــی‪ ‌،‬ثبـــت پتنـــت‬ ‫و ایجـــاد نمایندگی‌هـــای شـــرکت‌های ایرانـــی‬ ‫در خـــارج از کشـــور را از جملـــه خدمـــات زنجیـــره‬ ‫تولیـــد تـــا صـــادرات دانســـت‪.‬‬ ‫س ــرکار ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن خدم ــات از س ــوی‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‬ ‫ارائـــه می‌شـــود‪ ،‬ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه وزارت‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وجود ادعاهای واهی‬ ‫برای تولید محصوالت نانویی‬ ‫س ــرکار ب ــا تاکی ــد ب ــر ض ــرورت توج ــه ب ــه حف ــظ‬ ‫اعتبـــار برنـــد ایرانـــی در بازارهـــای بین‌المللـــی‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬مـــا بایـــد ســـعی کنیـــم کـــه برنـــد ایرانـــی‬ ‫در بازارهـــای جهانـــی خدشـــه‌دار نشـــود؛ ولـــی‬ ‫متاســـفانه بـــه دلیـــل عـــدم حساســـیت در ایـــن‬ ‫زمینـــه خســـارات زیـــادی بـــه کشـــور وارد شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬اعتق ــاد م ــن ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫حساســـیتی کـــه بـــرای ارزیابـــی و بررســـی کیفیـــت‬ ‫کاالهـــای ایرانـــی بـــرای صـــادرات انجـــام می‌شـــود‪،‬‬ ‫حت ــی بای ــد بیش ــتر از واردات کااله ــا باش ــد‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری نانـــو بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه در حـــال حاضـــر حساســـیت‌هایی بـــر روی‬ ‫واردات کااله ــا داری ــم‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ای ــن زمین ــه‬ ‫معمـــوال اســـتانداردهایی طلـــب می‌شـــود؛ ولـــی‬ ‫بـــرای صـــادرات ایـــن مقولـــه کامـــا بـــاز اســـت و‬ ‫هـــر مجموعـــه‌ای می‌توانـــد کاالهـــای بـــی کیفیـــت‬ ‫را ب ــه ن ــام کاالی ایران ــی ص ــادر کن ــد و ای ــن رویک ــرد‬ ‫بـــه برنـــد ســـاخت ایـــران خســـارت وارد می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــه بی ــان برخ ــی از اقدام ــات در ای ــن زمین ــه‬ ‫پرداخـــت و گفـــت‪ :‬برخـــی از شـــرکت‌ها بـــرای‬ ‫ورود ب ــه بازارهای ــی چ ــون کش ــور ع ــراق کولره ــای‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫«های‌تک»‬ ‫باید به یک‬ ‫اولویت ملی‬ ‫تبدیل شود‬ ‫کشـــور از رکـــود نجـــات یابـــد‪ ،‬بایـــد موضـــوع‬ ‫صـــادرات بـــه یـــک اولویـــت ملـــی تبدیـــل شـــود و‬ ‫در ایـــن راســـتا بایـــد همـــه زمینه‌هـــای توســـعه‬ ‫ص ــادرات در آن‪ ،‬دی ــده و ب ــا جدی ــت اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد نانـــو بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن‬ ‫زمینـــه مـــا گله‌منـــد هســـتیم‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬در ســـتاد‬ ‫نانـــو در ایـــن زمینـــه بـــه خوبـــی نظـــارت می‌شـــود‬ ‫و امیدواریـــم در آینـــده نزدیـــک بتوانیـــم «نانـــو‬ ‫مـــارک» را بـــر روی کاالهـــای مبتنـــی بـــر فنـــاوری‬ ‫نان ــو ک ــه ضام ــن ایمن ــی‪ ،‬کیفی ــت و نانوی ــی ب ــودن‬ ‫محصـــوالت اســـت‪ ،‬برچســـب گـــذاری کنیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی‪ ،‬برچســـب‌زنی بـــر روی کاالهـــای‬ ‫ایران ــی مان ــع از ورود کااله ــای تقلب ــی ب ــه بازاره ــای‬ ‫داخلـــی و بین‌المللـــی خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت بـــه مقولـــه دانش‌بنیـــان‬ ‫توج ــه وی ــژه داش ــته باش ــد؛ چراک ــه در عرص ــه نان ــو‬ ‫فنـــاوری‪ ،‬بـــازار ‪ 80‬میلیـــون نفـــری کشـــور بـــازار‬ ‫بزرگـــی بـــرای ایـــن محصـــوالت نخواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫ســـرکار ادامـــه داد‪ :‬اگـــر در عرصـــه صـــادرات‬ ‫خـــوب ظاهـــر نشـــویم‪ ،‬تمـــام شـــرکت‌های فعـــال‬ ‫در «کوچـــه بن‌بســـت» هســـتند؛ چـــون تـــا چنـــد‬ ‫ســـال آینـــده ایـــن بـــازار اشـــباع می‌شـــود و در‬ ‫نهایـــت ایـــن شـــرکت‌ها نمی‌تواننـــد بـــه حیـــات‬ ‫خـــود ادامـــه دهنـــد‪ ،‬ضمـــن آنکـــه اشـــتغال نیـــز‬ ‫ســـیر نزولـــی خواهـــد یافـــت‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه صـــادرات محصـــوالت‬ ‫«های‌تـــک» بایـــد بـــه یـــک اولویـــت ملـــی تبدیـــل‬ ‫شـــود‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در ایـــن راســـتا پیشـــنهاد‬ ‫می‌شـــود کـــه وزارت صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت‬ ‫یـــک برنامـــه ویـــژه داشـــته باشـــد کـــه همـــکاری‬ ‫ایـــن وزارتخانـــه بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری می‌توانـــد در ایـــن زمینـــه‬ ‫مثمرثمـــر باشـــد‪.‬‬ ‫بـــدون کیفیـــت صـــادر کرده‌انـــد کـــه در مـــدت ‪2‬‬ ‫ت ــا ‪ 3‬م ــاه موت ــور آن از کار افت ــاد و چنی ــن اتفاقات ــی‬ ‫تصـــور بـــی کیفیـــت بـــودن کاالهـــای ایرانـــی را‬ ‫ایجـــاد خواهـــد کـــرد و بـــه تدریـــج دیگـــر خریـــدار‬ ‫یخچـــال و بخـــاری و ســـایر کاالهـــای تولیـــد ایـــران‬ ‫نخواهنـــد بـــود‪.‬‬ ‫ایـن فعـال حـوزه نانـو فنـاوری بـا بیـان اینکـه این‬ ‫موضـوع علاوه بـر آنکـه از سـوی مسـؤوالن پیگیـری‬ ‫شـود بایـد در رسـانه‌ها بـه صـورت جـدی بـه آن‬ ‫پرداختـه شـود تـا بـه یـک مطالبـه عمومـی تبدیـل‬ ‫شـود‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬مـا بایـد بـرای صـادرات نظـارت و‬ ‫ارزیابی‌هـای دقیقـی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ســـرکار تاکیـــد کـــرد‪ :‬اگـــر بخواهیـــم اقتصـــاد‬ ‫نانو مارک و نانو مقیاس‬ ‫س ــرکار‪ ،‬نان ــو مقی ــاس را نم ــادی ب ــرای ارزیاب ــی‬ ‫محص ــوالت مبتن ــی ب ــر نان ــو دانس ــت و توضی ــح داد‪:‬‬ ‫نم ــاد «نان ــو مقی ــاس» از جنبه‌ه ــای اس ــتفاده از نان ــو‬ ‫فنـــاوری در محصـــوالت کاربـــرد دارد‪ ،‬ولـــی «نانـــو‬ ‫مـــارک» عـــاوه بـــر آن ارتقـــای کیفیـــت و بهبـــود‬ ‫خـــواص را نیـــز ارزیابـــی می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی برچســـب‌زنی بـــه محصـــوالت مبتنـــی بـــر‬ ‫نانـــو را موجـــب جلـــب اعتمـــاد مشـــتریان دانســـت‬ ‫و اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــا ای ــن نماده ــا مش ــتریان مطمئ ــن‬ ‫خواهنـــد شـــد کاالی نانویـــی از قابلیت‌هـــا و‬ ‫ویژگی‌هـــای باالتـــری برخـــوردار اســـت‪ ،‬ضمـــن‬ ‫آنک ــه موج ــب س ــاماندهی ب ــازار نی ــز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تـــاش بـــرای نفـــوذ محصـــوالت نانویـــی ایـــران‬ ‫بـــه ‪ 40‬کشـــور‬ ‫ســـرکار گفـــت‪ :‬مـــا ایـــن لیاقـــت و شایســـتگی را‬ ‫داری ــم ک ــه بتوانی ــم محص ــوالت ایران ــی را ب ــه هم ــه‬ ‫کش ــورهای دنی ــا ص ــادر کنی ــم؛ ول ــی م ــا در زمین ــه‬ ‫تولیـــد محصـــوالت پیشـــرفته تقریبـــا تـــازه وارد‬ ‫بـــوده و در حـــال یادگیـــری ادبیـــات مارکتینـــگ‬ ‫بین‌المللـــی هســـتیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـــد کـــرد‪ :‬قطعـــا تـــا چنـــد ســـال آینـــده‬ ‫گســـتره بازارهـــای بین‌المللـــی بســـیار فراتـــر از‬ ‫ام ــروز خواه ــد ب ــود و امی ــدوارم ک ــه ت ــا چن ــد س ــال‬ ‫آین ــده ص ــادرات محص ــوالت نانوی ــی را از ‪ 20‬کش ــور‬ ‫بـــه ‪ 40‬کشـــور ارتقـــاء دهیـــم‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری نانـــو بـــا اشـــاره‬ ‫ب ــه بازیگ ــران اصل ــی کش ــور در ای ــن زمین ــه‪ ،‬اظه ــار‬ ‫کـــرد‪ :‬مـــا بـــا وزارت امـــور خارجـــه تعامـــل بســـیار‬ ‫ســـازنده و خوبـــی داریـــم و در ایـــن زمینـــه دکتـــر‬ ‫ظری ــف‪ ،‬وزی ــر ام ــور خارج ــه و معاون ــان وی نهای ــت‬ ‫همـــکاری را بـــا ســـتاد در زمینه‌هـــای معرفـــی‬ ‫توانمندی‌هـــا‪ ،‬آمـــوزش‪ ،‬تحقیـــق و توســـعه و‬ ‫همچنیـــن توســـعه بـــازار داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫ســـرکار بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه مـــا از ایـــن‬ ‫ظرفیـــت بـــه خوبـــی اســـتفاده کرده‌ایـــم‪ ،‬در‬ ‫پایـــان یـــادآور شـــد‪ :‬در حـــال حاضـــر بـــا بســـیاری‬ ‫از ســـفارتخانه‌های ایـــران در ســـایر کشـــورها‬ ‫تعامـــل ســـازنده و مثبتـــی داریـــم و بایـــد از وزارت‬ ‫امـــور خارجـــه تشـــکر کـــرد کـــه نـــگاه ویـــژه بـــه‬ ‫عرصه‌هـــای «های‌تـــک» دارنـــد کـــه ایـــن رویکـــرد‬ ‫می‌توانـــد تـــا چنـــد ســـال آینـــده اثـــرات خوبـــی در‬ ‫ص ــادرات محص ــوالت مبتن ــی ب ــر فن ــاوری پیش ــرفته‬ ‫داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با راه‌اندازی شرکتی دانش‌بنیان انجام گرفت‬ ‫جوانی که تابوی «کنکور» را شکست‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫«آرمـان عیـوض محمـدی»‪ ،‬جوان ‪ 29‬سـاله‌ای اسـت که فرزند ارشـد یـک خانواده‌ی پنـج نفره اسـت و به همـراه تیمی از نخبـگان و مخترعان‪ ،‬شـرکتی‬ ‫ل زایـی می‌کند‪.‬‬ ‫دانش‌بنیـان‪ ،‬راه‌انـدازی کـرده اسـت که بـه طور مسـتقیم برای هشـت نفر و بـه طور غیرمسـتقیم بـرای ‪ 35‬نفر اشـتغا ‌‬ ‫ایـن کارآفریـن جـوان در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬بنده متولد سـال ‪ 67‬هسـتم و از سـال ‪ 86‬کـه در مقطع پیش‌دانشـگاهی مشـغول تحصیـل بودم‪،‬‬ ‫فعالیت‌هـای تحقیقاتـی و پژوهـی کـه بـه ورود بـه مسـیر کارآفرینـی‪ ،‬اشـتغال‌زایی و تبدیـل خالقیـت بـه محصـول قابل ارائـه منجر شـود را آغـاز کردم‪.‬‬ ‫وی یادآورشـد‪ :‬نخسـتین ایـده‌ای کـه بـه ذهنـم رسـید‪ ،‬طراحـی لباس غواصـی بدون نیـاز به کپسـول هوا بـود تا غـواص بدون کپسـول هوا بـه زیر آب‬ ‫رفتـه و در مـدت نامحـدود و در عمـق ‪ 30‬متـر زیر آب شـناور بماند‪ ،‬بر این اسـاس به‌علـت عالقه وافر خود بـه تحقیق و پژوهش‪ ،‬در آن سـال کنکـور را کنار‬ ‫گذاشـته و تصمیـم گرفتـم مسـیر خود را به سـمتی هدایت کنـم که برخـی مخاطـرات جامعـه را در حوزه‌های مختلـف کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫نخستین اختراع طراحی لباس غواصی‬ ‫بدون نیاز به کپسول هوا بود‬ ‫ایـن جـوان کارآفریـن گفـت‪ :‬در نتیجـه نخسـتین‬ ‫اختـراع خـود تحت‌عنـوان «لبـاس غواصـی بـدون نیـاز‬ ‫بـه کپسـول هـوا» را در سـال ‪ 1387‬بـه ثبـت رسـاندم و‬ ‫در ایـن راسـتا از پژوهش‌سـرای جابـر بـن حیـان بسـیار‬ ‫قدردانـم کـه کمـک فراوانـی از لحـاظ آزمایشـگاهی‪،‬‬ ‫تجهیزاتـی و‪ ..‬داشـتند تـا بتوانـم ایـن طرح را بـا حداقل‬ ‫امکانـات سـاخته و بـه ثبـت برسـانم‪.‬‬ ‫این کارآفرین جوان افزود‪ :‬این اختراع در مسابقات‬ ‫مخترعین مسکو شرکت کرد و توانست به‌عنوان اختراع‬ ‫برتر انتخاب شود‪ ،‬در این زمان مسیر تحقیق و پژوهش‬ ‫را آغاز کرده و از سویی چون کنکور را در سال ‪ 86‬کنار‬ ‫گذاشته بودم‪ ،‬از سوی خانواده و فامیل تحت فشار بودم‬ ‫و در آن زمان همه در مقابل من ایستاده بودند و من‬ ‫تابویی که برای کل جوانان به عنوان «کنکور» مطرح بود‬ ‫را شکسته بودم و می‌خواستم اثبات کنم که بدون کنکور‬ ‫هم می‌توان موفق بود!‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت عالقـه بـه حـوزه‌ی کاری و‬ ‫تلاش در جهـت نـوآوری و خالقیـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بر ایـن باور‬ ‫بـودم کـه رسـیدن بـه پیشـرفت‪ ،‬صرفـاً در چهـار سـاعت‬ ‫کنکـور خالصـه نمی‌شـود و می‌تـوان مسـیرهای دیگـری‬ ‫بـرای کسـب موفقیـت ایجـاد کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪« 87‬دستگاه صداگیر پوزیترونی»‬ ‫را اختراع کردم‬ ‫ایــن کارآفریــن جــوان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه چشــم‌اندازی کــه بــرای خــود ترســیم کــرده و‬ ‫بــا توجــه بــه عالقــه‌ی خــود بــه حــوزه‌ی تحقیــق و‬ ‫پژوهــش‪ ،‬بــا اطمینــان قــدم در راه نهــاده و هرگــز بــا‬ ‫روحی ـه‌ای متزلــزل وارد ایــن حــوزه نشــدم‪ ،‬ایــن مســیر‬ ‫ادامــه داشــت تــا این‌کــه در ســال ‪ 87‬دومیــن اختــراع‬ ‫خــود‪ ،‬تحــت عنــوان «دســتگاه صداگیــر پوزیترونــی»‬ ‫را بــه ثبــت رســاندم‪ ،‬ایــن دســتگاه قابلیــت آن را دارد‬ ‫رسیدن به پیشرفت‪،‬‬ ‫صرفاً در چهار ساعت کنکور‬ ‫خالصه نمی‌شود و می‌توان‬ ‫مسیرهای دیگری‬ ‫برای کسب موفقیت ایجاد کرد‬ ‫کــه از انتشــار صــوت در شــعاع یــک الــی یــک و ‪80‬‬ ‫ســانتی‌متری جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫عیـوض محمـدی افـزود‪ :‬در ایـن مسـیر‪ ،‬بـرای انجـام‬ ‫تحقیقـات و رسـیدن بـه چشـم‌انداز ترسـیم شـده‌ی‬ ‫خویـش‪ ،‬از صبـح تـا شـب چندین مـاه در کتابخانـه بودم‬ ‫و بعـد نیـز بـه آزمایشـگاه می‌رفتم تـا کارهـای تحقیقاتی‬ ‫را کامـل کنـم و تنهـا چیـزی کـه بـه آن فکـر می‌کـردم‬ ‫رسـیدن بـه مقصـود و مرحلـه‌ای از تحقیـق بـود‪.‬‬ ‫وی یـاد آور شـد‪ :‬در مسـیر تحقیقـات و در شـرایطی‬ ‫کـه تنهـا ‪ 19‬سـاله بـودم‪ ،‬گاهـی بـرای یافتن پاسـخ یک‬ ‫پرسـش‪ ،‬چندیـن کتـاب را مطالعـه می‌کردم‪ ،‬شـرایط نیز‬ ‫دشـوار بـود و بـا توجـه بـه شـرایط سـنی حتـی اجـازه‌ی‬ ‫ورود بـه کتابخانـه‌ی مرکـزی را نداشـته و در بسـیاری‬ ‫از مـوارد از طریـق واسـطه بـه کتاب‌هـا دسترسـی پیـدا‬ ‫می‌کـردم کـه پـس از ثبـت اختـراع امـکان ورود بـه‬ ‫کتابخانـه‌ی مرکـزی بـرای مـن فراهـم شـد‪.‬‬ ‫سومین اختراع را تحت‌عنوان «دستگاه آبشیرین‌کن‬ ‫دریا بدون نیاز به انرژی» به ثبت رساندم‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬سـومین اختـراع خـود را نیز در‬ ‫سـال ‪ ،87‬تحت عنوان «دسـتگاه آبشـیرین‌کن دریا بدون‬ ‫نیـاز بـه انـرژی» به ثبت رسـاندم‪ ،‬این دسـتگاه قابلیت آن‬ ‫را دارد کـه بـدون نیـاز بـه انـرژی و هزینه‌هـای کالن‪ ،‬آب‬ ‫دریـا را در یـک دسـتگاه بـا ابعـاد ‪ 1.90‬در ‪ 1.20‬بـه آب‬ ‫آشـامیدنی تبدیـل کنـد‪ ،‬خروجـی آب از دسـتگاه نیـز به‬ ‫میـزان یـک دوم آب ورودی بـرای آشـامیدن خواهـد بود‪.‬‬ ‫ایـن مختـرع بـا تأکیـد بـر این‌کـه حـوزه‌ی تحقیـق و‬ ‫پژوهـش و کارآفرینی از ابتدا سـختی‌های خود را داشـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬از اواخـر ‪ 86‬تا اواخر ‪ 87‬هر سـه اختراع‬ ‫خـود را بـه ثبـت رسـانده‌ام و در اواخـر سـال ‪ 87‬بـود که‬ ‫تصمیـم گرفتـم ایـن اختراعات را در مسـیری هدایت کنم‬ ‫کـه در کنـار اشـتغال‌زایی بتوانـد درآمـدزا بـوده و ارزش‬ ‫افزوده برای کشـور داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ماهیـت اختـراع ایـن اسـت کـه بتوانیـم‬ ‫معضلات جامعـه را شناسـایی کـرده و بـا تحقیقـات و‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫مطالعـات آزمایشـگاهی راهـی بهتـر بـرای برطـرف کردن‬ ‫آن پیشـنهاد دهیـم تـا مـردم جامعـه در وقـت‪ ،‬انـرژی و‬ ‫منابـع مالـی خـود صرفه‌جویـی کننـد‪.‬‬ ‫وی تشـریح کـرد‪ :‬بـا توجـه به ماهیـت اختــــــــراع‬ ‫در اوایـل سـال ‪ 88‬تصمیـم گرفتـم کـه در کنـار اختـراع‬ ‫و تحقیقـات‪ ،‬مباحـث اقتصـادی آن را نیـز در نظـر بگیرم‪،‬‬ ‫در ایـن شـرایط‪ ،‬بـرای یـک جـوان ‪ 20‬سـاله بسـیار سـخت‬ ‫بـود تـا بتوانـد سـرمایه‌گذار را قانـع کنـد‪ ،‬تیـم مدیریتـی‬ ‫و بازاریابـی جمـع کـرده و منابـع مالـی و مـــــــادی را‬ ‫تأمیـن کنـد‪ ،‬امـا بنـده کمـر همـت بسـته بـودم تـا بـه‬ ‫مقصـود خویـش برسـم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تالش‌هـای خـود در راسـتای یافتـن‬ ‫سـرمایه‌گذار و تیـم مدیریتی بـرای فعالیت‌هایـش‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نـه تنهـا در آذربایجان‌شـرقی بلکه در اسـتان‌های مختلف‬ ‫کشـور در ایـن راسـتا تالش کـردم امـا در آن زمان چیزی‬ ‫به نام سـرمایه‌گذاری خطرپذیـر( ‪) Venture Capital‬‬ ‫نبـوده و سـرمایه‌گذاران اکثـرا ً روی صنایع روتین حسـاب‬ ‫می‌کردنـد‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بر این‌کـه در ایـن زمان هرگز نتوانسـتم‬ ‫بـرای بـه تولید رسـاندن ایده‌هایـم‪ ،‬سـرمایه‌گذاری جذب‬ ‫کنـم‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬در حقیقت در آن زمان سـرمایه‌گذاری‬ ‫نبـود کـه نیازهـای جامعه را شناسـایی کرده و بـا احصای‬ ‫نیـاز مـردم‪ ،‬بـا نـوآوری و خالقیـت‪ ،‬محصولـی جدیـد بـه‬ ‫بـازار عرضـه کنـد! از ایـن رو تصمیـم گرفتـم کـه وارد‬ ‫حـوزه‌ی تولیـد شـده و در مسـیری قـرار بگیـرم کـه نـه‬ ‫تنهـا بـرای خـود بلکـه بـرای کسـانی کـه در حـوزه‌ی‬ ‫تحقیـق و پژوهش فعال هسـتند‪ ،‬مسـیری ایجاد شـود که‬ ‫نوآوری‌هایمـان بـه مرحلـه‌ی تولیـد برسـد‪.‬‬ ‫ایـن کارآفریـن جـوان بـا بیـان این‌کـه‪ ،‬ورود به مسـیر‬ ‫تولیـد را بـا اصـول و اسـتاندارد آغـاز کـردم‪ ،‬گفـت‪ :‬ابتـدا‬ ‫کالس‌هـای کارآفرینـی را سـپری کـرده و بـا توجـه بـه‬ ‫عالقـه‌ی وافـر خـود بـه ایـن حـوزه‪ ،‬بحـث کارآفرینـی را‬ ‫بـه طـور جدی دنبـال کـرده و در مسـیر آمـوزش صحیح‬ ‫قـرار گرفتـم‪ ،‬در ایـن مسـیر‪ ،‬بـا نحـوه‌ی مذاکـره‪ ،‬نحوه‌ی‬ ‫سـرمایه‌گذاری و چگونگـی انتقـال طـرح‌ و نوآوری‌هـا بـا‬ ‫سـرمایه‌ی انـدک بـه عرصـه اشـتغال‌زایی آشـنا شـدم‪.‬‬ ‫وی یادآور شـد‪ :‬پس از این دوره‌ها‪ ،‬چشـم‌انداز وسیعی‬ ‫در مقابلـم گشـوده شـد و دریافتـم کـه در حوزه‌هـای بکر‬ ‫زیـادی می‌تـوان فعالیـت کـرد‪ ،‬کـوه مخالفـت والدین نیز‬ ‫در ایـن زمـان همـواره شـده بـود و حداقل سلاحی برای‬ ‫مبـارزه بـا مخالفت‌هـای اطرافیان داشـته و توانسـته بودم‬ ‫مسـیرم را اثبـات کنم‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در اوایـل سـال ‪ 90‬و در حیـن‬ ‫دوره‌هـای کارآفرینـی‪ ،‬به‌عنـوان دبیـر کمیتـه تولیـد و‬ ‫صنعـت خانـه نخبـگان جـوان تبریـز فعالیـت می‌کـردم‪،‬‬ ‫در ایـن زمـان بـا جوانـان و ایده‌هـای ناب بسـیاری آشـنا‬ ‫شـدم و بـا توجه به این‌کـه دوره‌های تخصصـی را گذرانده‬ ‫بـودم از ایـن‌رو تصمیـم گرفتـم که بـا جمعـی از نخبگانی‬ ‫کـه ایـده داشـته و تمایـل بـه فعالیـت داشـتند‪ ،‬شـرکتی‬ ‫دانش‌بنیـان راه‌انـدازی کنیم‪ ،‬در این سـال‌ها شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان تـازه مطـرح شـده بـود و صرفـاً مصوبه‌هایـی‬ ‫بـود کـه اجرایـی نشـده بودند‪.‬‬ ‫تأسیس شرکت دانش‌بنیان‬ ‫با جمعی از نخبگان در اواخر سال ‪90‬‬ ‫عیـوض محمـدی بـا اشـاره بـه تأسـیس شـرکت‬ ‫دانش‌بنیـان نوآفرینـان برتـر بـا جمعـی از نخبـگان در‬ ‫اواخـر سـال ‪ ،90‬افـزود‪ :‬از ابتـدا‪ ،‬اسـتراتژی و ایـده‌ی‬ ‫ایـن شـرکت بـر روی انجـام کارهـای نوآورانـه و تولیـد‬ ‫محصوالتـی بـود کـه بازگشـت سـرمایه را به‌دنبال داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬چندیـن طـرح خـوب را طی این سـال بـا همکاری‬ ‫شـهرداری تبریـز‪ ،‬نیـروی کل مرزبانـی کشــــــــور‪،‬‬ ‫پلیـس بـزرگ تهـران اجرایـی کردیم‪ ،‬چـون طرح‌هـای ما‬ ‫بیشـتر در ایـن حـوزه بـود‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬در ابتـدا برای ما دشـوار بـود که خط‬ ‫تولیـد راه بیندازیـم‪ ،‬چـون پرهزینه بود‪ ،‬از ایـن‌رو در ابتدا‬ ‫بـر فروش الیسـنس(حق امتیـاز اختراعات ) تأکید داشـته‬ ‫و چهـار مـورد امتیازهایمـان را بـه فـروش رسـاندیم تـا با‬ ‫فـروش امتیازهـا سـرمایه‌ای بـرای اجـرای طرح‌هـا جذب‬ ‫کنیم تا بازگشـت سـرمایه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬پـس از مدتـی‪ ،‬فعالیت‌هـای‬ ‫شـرکت بسـیار گسـترده شـده بـود و وقت‌هایـی بـود که‬ ‫هم‌زمـان ‪ 30‬طـرح آمـاده‌ی صنعتـی کـردن داشـتیم اما‬ ‫حـس حق‌طلبـی برخـی افـراد در ایـن زمـان باعـث شـد‬ ‫کـه فعالیت‌هایمـان را بـه طـور مجـزا و خـارج از قالـب‬ ‫تیمـی انجـام دهیم‪.‬‬ ‫عیـوض محمـدی بـا تأکیـد بـر این‌کـه روحیـه‌ی کار‬ ‫تیمـی در میـان جوانـان مـا ضعیـف اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫ضعـف تقصیـر جوانـان مـا نبـوده و بایـد آمـوزش داده‬ ‫شـود‪ ،‬در خارج از کشـور از سـنین کودکی روی کار تیمی‬ ‫و مزیت‌هـای آن آموزش‌هـای فراوانـی ارائـه شـده و در‬ ‫نتیجـه افـراد اتوماتیـک‌وار بـه سـمت انجـام امور بـه طور‬ ‫تیمـی تمایـل پیـدا می‌کننـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 90‬و ‪ 91‬کـه در حقیقـت دوران رکـود بود‪ ،‬علت‬ ‫راکـد بـودن ‪ 70‬درصد سـرمایه‌های آن زمـان‪ ،‬در وهله‌ی‬ ‫اول بـه ایـن دلیـل بـود کـه صاحبـان صنایـع خودشـان‬ ‫مدیـر کارخانه‌هایشـان بودنـد و باعـث می‌شــــــــد‬ ‫کار بـه طـور اصولـی پیـش نـرود‪ ،‬چـون مدیریت بـه دید‬ ‫حرفـه‌ای نیـاز دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه این‌کـه بایـد در برخـی از مـوارد نیاز‬ ‫را در افـراد جامعـه ایجـاد کـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬زمانی‬ ‫نیـازی بـه گوشـی‌های لمسـی احسـاس نمی‌شـد امـا‬ ‫یـک شـرکت ایـن نیـاز را در میـان مـردم ایجـاد کـرد و‬ ‫محصـوالت خـود را بـه فـروش رسـاند‪.‬‬ ‫ایـن کارآفریـن جـوان بـا تأکیـد بـر این‌که‪ ،‬در مسـیر‬ ‫صنعـت و تولیـد ایـن هدف را دنبـال می‌کردم کـه ایده‌ی‬ ‫جدیـدی را ارائـه کنـم‪ ،‬افزود‪ :‬در عرصـه‌ی تولید و صنعت‬ ‫نیـاز نیسـت کـه جامعـه آمـاری تولیدکننـده‪ ،‬همـه افراد‬ ‫جامعـه باشـد‪ ،‬بلکـه برخـی صنایـع تخصصی هسـتند که‬ ‫جامعـه‌ی هـدف بسـیار محـدود و خاصـی دارنـد‪ ،‬مثـل‬ ‫تجهیـزات پزشـکی‪ ،‬صنایـع هوا فضـا‪ ،‬صنایع کشـتی‌رانی‬ ‫و‪ ...‬کـه دارای مشـتری‌های محـدود و خاصـی هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر این‌کـه رقابـت تولیدکننـدگان در‬ ‫میـان محصوالتـی کـه همـه اعضـای جامعه مشـتری آن‬ ‫هسـتند بیشـتر اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در حـوزه‌ی پوشـاک‪ ،‬تلفن‪،‬‬ ‫کامپیوتر و‪ ..‬رقابت در بازار بسـیار شـدید بوده و شـاید هر‬ ‫تولیدکننـده‌ای نتوانـد در ایـن عرصـه موفق شـود‪ ،‬اما اگر‬ ‫تولیدکننـده‪ ،‬حـوزه‌ای را شناسـایی کنـد کـه در حوزه‌ی‬ ‫تخصصـی وی بـوده و در آن حـوزه ایده‌هـای جدیـدی‬ ‫بـرای عرضـه داشـته باشـد‪ ،‬در نتیجـه محصـول تولیـدی‬ ‫وی تـوان آن را خواهـد داشـت کـه بـا دیگـر محصـوالت‬ ‫مشـابه موجـود در بازار مقایسـه شـود‪.‬‬ ‫صاحب ادعا شــده و‬ ‫راه‌اندازی دومین شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در اواخر سال ‪93‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط و شدید بودن‬ ‫رقابت میان محصوالت‪ ،‬دومین شرکت دانش‌بنـــیان را‬ ‫در اواخر سال ‪ 93‬به‌صورت تیمی و با برخی نخبگان جدید‬ ‫که دارای روحیه‌ی تیمی‪ ،‬ریسک‌پذیر‪ ،‬باانگیزه و فداکار‬ ‫بودند‪ ،‬تأسیس کرده و تصمیم گرفتیم وارد حوزه‌ای شویم‬ ‫که همه تجربیات گذشته را مورد استفاده قرار داده و‬ ‫محصوالتی طراحی کنیم که‬ ‫مورد نیاز جامعه باشد‪.‬‬ ‫در کشور ما متأسفانه‬ ‫وقتی فعالیت تیمی‬ ‫سودآور می‌شود‪ ،‬همه‬ ‫منفعت‌طلبی‌های شخصی‬ ‫که برای فعالیت‌های تیم‬ ‫مضر اسـت‪ ،‬خودنمایی‬ ‫می‌کنند‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬در کشور‬ ‫مـا متأسـفانه وقتـی فعالیـت‬ ‫تیمـی سـودآور می‌شـود در‬ ‫نتیجـه‪ ،‬همـه صاحـب ادعـا‬ ‫شـــده و منفعت‌طلبی‌هـای‬ ‫شـخصی کـه بـرای فعالیت‌های‬ ‫تیـم مضـر اســـــــت‪ ،‬خودنمایـی‬ ‫می‌کننـد‪ ،‬در حالـی کـه منفعـت تیـم‪،‬‬ ‫منفعـت شخــــــــص را حفـظ می‌کنـد‪،‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس در تیـم مـا نیـز یکسـری ادعا و‬ ‫حق‌طلبی‌هایـی باعـث شـد کـه اعضـای گـروه بـه‬ ‫طـور مجـزا فعالیـت کننـد‪.‬‬ ‫عیـوض محمـدی افـزود‪ :‬یکـی از بزرگتریـن‬ ‫معضلات جامعـه‌ی صنعتـی مـا ایـن اسـت کـه‬ ‫صاحبـان صنایـع و کارخانجـات‪ ،‬بـر ایـن باورنـد‬ ‫کـه چـون خودشـان سـرمایه‌گذاری کرده‌انـد‬ ‫از ایـن‌رو بایـد مدیریت نیز توسـط خودشـان‬ ‫انجـام شـود‪ ،‬در حالـی کـه ایـن موضـوع‬ ‫باعـث می‌شـود کـه تفکـر بـه سـمت‬ ‫مدیریت‌های سـنتی سـوق پیـدا کند!‬ ‫مدیریت‪ ،‬نیاز‬ ‫به دید حرفه‌ای دارد‬ ‫وی خاطرنشـان کـــرد‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪35‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عیـوض محمـدی ادامـه داد‪ :‬اسـتراتژی ما در شـرکت‬ ‫«آسـان تشـخیص طـب آذربایجـان( ‪ ») ATTA‬بـر ایـن‬ ‫اسـاس بـود کـه در ابتـدا نیـاز بـازار چـه در حـوزه‌ی‬ ‫تخصصـی و چـه در حـوزه‌ی عمومـی شناسـایی شـود و‬ ‫سـپس اقـدام بـه تولید محصـول کنیـم‪ ،‬فعالیت‌هـای این‬ ‫شـرکت در حـوزه‌ی پزشـکی بوده و هم اکنـون نیز در این‬ ‫شـرکت مشـغول بـه کار هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر این‌کـه‪ ،‬شناسـایی نیـاز بـازار در‬ ‫حـوزه‌ی سلامت و تشـخیص بیماری‌ها(عـام و خـاص)‬ ‫نخسـتین هـدف مـا در ایـن شـرکت دانش‌بنیـان اسـت‪،‬‬ ‫تشـریح کـرد‪ :‬شناسـایی بیماری‌هـای عـام جامعـه در‬ ‫جهـت پیشـگیری بوده تا شـخص نسـبت به ابتلا یا عدم‬ ‫ابتلای خـود بـر اسـاس جهش‌هـای ژنتیکـی در آینده‌ای‬ ‫نزدیـک بـه بیماری‌های شـایع جامعـه‪ ،‬پیش‌آگاهـی پیدا‬ ‫کنـد‪ ،‬شناسـایی بیماری‌هـا خـاص نیـز به‌منظـور کمـک‬ ‫بـه افـراد مبتلا بـه بیماری اسـت کـه بهتریـن راه درمان‬ ‫بیمـاری را جسـتجو می‌کننـد‪.‬‬ ‫قریب به هشت اختراع‬ ‫در شرکت دانش‌بنیان به ثبت رساندیم‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن شـرکت اقـدام به تولیـد محصوالت‬ ‫پیش‌آگهی‌دهنـده بیماری‌هـا بـرای عمـوم جامعـه‬ ‫هم‌چنیـن محصوالتـی کـه می‌تواننـد بهتریـن مسـیر‬ ‫درمـان را ارائـه دهنـد‪ ،‬کرده‌ایـم‪ .‬بـر ایـن اسـاس در‬ ‫شـرکت آتـا نزدیک به هشـت مـورد اختـراع در حوزه‌های‬ ‫تخصصـی «سلامت و بحـث آزمایشـگاهی» بـه ثبـت‬ ‫رسـاندیم‪.‬‬ ‫عیوضـی محمـدی خاطرنشـان کـرد‪ :‬نمی‌توانیـم‬ ‫بگوئیـم کـه هـر اختراعـی بـرای نخسـتین بـار در دنیـا‬ ‫مطـرح می‌شـود‪ ،‬چـون هـر اختراعـی‪ ،‬گسـترنده‪ ،‬ایجـاد‬ ‫نوآوری‌کننـده و اضافه‌کننـده‌ی مزیـت بـه اختراعـات‬ ‫پیشـین اسـت‪.‬‬ ‫نخستین محصول ما‬ ‫«کیت تشخیص پوکی استخوان» بود‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬نخسـتیین محصـول مـا در ایـن‬ ‫شـرکت دانش‌بنیـان‪ ،‬تحت‌عنـوان «کیت تشـخیص پوکی‬ ‫اسـتخوان» بـود کـه قابلیـت آن را دارد کـه در کمتریـن‬ ‫زمـان ممکـن و زمانـی کـه حتـی یـک صـدم از بافـت‬ ‫اسـتخوان فرسـایش یافتـه اسـت‪ ،‬تشـخیص دهد کـه آیا‬ ‫فـرد وارد مسـیر پوکـی اسـتخوان شـده اسـت یـا نـه‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫وی بـا بیـان این‌که ایـن محصول در حال تولید اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه این‌کـه ‪ 30‬درصد شکسـتی‌ها بـر اثر‬ ‫پوکـی اسـتخوان‪ ،‬باعـث مـرگ و میـر می‌شـود در نتیجه‬ ‫شناسـایی بـه موقـع این بیمـاری می‌توانـد تأثیر بسـزایی‬ ‫در درمـان آن داشـته باشـد‪ ،‬این کیت نیـز می‌تواند زمانی‬ ‫کـه جزو کوچکی از اسـتخوان فرسـایش می‌یابـد‪ ،‬به افراد‬ ‫پیـش‪ ‎‬آگاهـی دهـد تا بـا تغییر سـبک زندگی و اسـتفاده‬ ‫از رژیـم مـورد نیـاز‪ ،‬از گسـترش آن جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫طراحی کیت تشخیص فاکتورهای لخته‌زایی‬ ‫در یک تیوپ و زمان واحد‬ ‫عیـوض محمـدی تصریح کرد‪ :‬بـا بیان این‌کـه طراحی‬ ‫«کیـت تشـخیص فاکتورهـای لخته‌زایـی در یـک تیـوپ‬ ‫و زمـان واحـد» دومیـن محصـول شـرکت بـود‪ ،‬تشـریح‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن محصـول تولیـد شـده و مـورد اسـتفاده‌ی‬ ‫مصرف‌کننـدگان اسـت‪ ،‬ایـن کیـت حاصـل نـوآوری آقای‬ ‫دکتـر منفـردان‪ ،‬یکـی از همـکاران ایـن شـرکت بـوده اما‬ ‫طراحـی ایـن محصـول در قالـب شـرکت و تیـم تعریـف‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه کاربردهـای کیـت تشـخیص فاکتـور‬ ‫هـای لخته‌زائـی‪ ،‬افـزود‪ :‬پیش‌آگهـی دادن بـه عمـوم‬ ‫جامعـه در راسـتای این‌کـه آیـا شـخص باتوجـه بـه‬ ‫جهش‌هـای زنتیکـی دچـار لخته‌زایـی خونی می‌شـود که‬ ‫ایـن لخته‌زایـی منجـر بـه سـکته ی مغـزی و قلبی شـود‬ ‫یـا خیـر‪ ،‬نخسـتین مزیت این محصـول بوده و بـه عبارتی‬ ‫دیگـر می‌توانیـم از هم‌اکنـون بـا یـک نمونـه‌ی تـار مـو‪،‬‬ ‫در مـورد سـکته‌ی قلبـی و مغـزی بـا بررسـی جهش‌های‬ ‫ژنتیکـی‪ ،‬پیش‌آگهـی دهیـم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬دومیـن کارآیـی «کیـت تشـخیص‬ ‫فاکتورهـای لخته‌زایـی در یـک تیـوپ و زمـان واحـد»‬ ‫ارائـه‌ی بهتریـن مسـیر درمانـی برای اشـخاصی اسـت که‬ ‫وارفاریـن( ‪ ) Warfarin‬مصـرف می‌کننـد‪.‬‬ ‫عیـوض محمـدی تصریـح کـرد‪ :‬هم‌اکنـون بیمارانـی‬ ‫کـه وارفاریـن مصـرف می‌کننـد‪ ،‬توسـط پزشـک چندیـن‬ ‫بـار بـه تسـت «پی تـی تی یا پـی تـی» ارجاع داده شـده‬ ‫و نهایتـاً «دز» مناسـب بـرای مصـرف بیمـار مشـخص‬ ‫می‌شـود‪ ،‬امـا کیت تشـخیص‌دهنده‌ی فاکتورهـای لخته‌زا‬ ‫بـا یکبـار مراجعـه بیمـار بـه آزمایشـگاه و صرفـاً بـا یـک‬ ‫بـار خونگیـری‪ ،‬مشـخص می‌کنـد کـه فـرد بایـد چـه دز‬ ‫و چـه مسـیر درمانـی را بـر اسـاس جهش‌هـای ژنتیکـی‬ ‫طـی کند‪.‬‬ ‫اگر یک کارآفرین‬ ‫منتظر حمایت‌های‬ ‫دولت باشد‪،‬‬ ‫هرگز نخواهد توانست‬ ‫محصول خود‬ ‫را تولید کند‬ ‫وی بـا بیـان این‌کـه «کیـت تشـخیص فاکتورهـای‬ ‫لخته‌زایـی در یـک تیـوپ و زمـان واحـد» در‬ ‫آزمایشـگاه‌های پزشـکی تبریـز‪ ،‬ارومیـه و تهـران مـورد‬ ‫اسـتفاده قـرار می‌گیـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن کیـت در‬ ‫سـطح کشـور بـرای آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی مـورد‬ ‫اسـتفاده قـرار گرفتـه و فـروش ایـن محصـول پزشـکی را‬ ‫ابتدا در اسـتان آذربایجان‌شـرقی و سـپس در اسـتان‌های‬ ‫هم‌جـوار در دسـتور کار خـود قـرار داده‌ایـم‪.‬‬ ‫طراحی «کیت استخراج ‪DNA‬‬ ‫از همه بافت‌های بدن»‬ ‫وی بـا بیـان این‌کـه سـومین محصـول تحت‌عنـوان‬ ‫«کیـت اسـتخراج ‪ DNA‬از همـه بافت‌هـای بـدن»‪،‬‬ ‫حاصـل تحقیقـات و پژوهش تیـم تحقیقاتی شـرکت بوده‬ ‫و ثبـت اختـراع نیز شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫این‌کـه یکـی از بزرگتریـن چالش‌هـا در بحـث آزمایـش‬ ‫ژنتیـک‪ ،‬اسـتخراج دی ای ان بـا کیفیـت‪ ،‬در حداقل زمان‬ ‫و بـا کمتریـن هزینـه اسـت‪ ،‬از ایـن‌رو این محصـول با در‬ ‫نظـر گرفتـن ایـن ویژگی‌هـا طراحـی و سـاخته شـد‪.‬‬ ‫ایـــن کار آفریـــن جـــوان افـــزود‪« :‬کیـــت اســـتخراح‬ ‫دی ان ای از همـــه بافت‌هـــای بـــدن» اخیـــرا ً در‬ ‫نمایشـــگاه ربـــع رشـــیدی نیـــز شـــرکت کـــرد و جـــز‬ ‫محصـــوالت برتـــر معرفـــی شـــد و هم‌اکنـــون نیـــز‬ ‫در حـــال تولیـــد اســـت‪ ،‬مـــا می‌کوشـــیم تـــا ایـــن‬ ‫محصـــول را به‌عنـــوان ابـــزاری بـــرای آشـــنایی‬ ‫دانش‌آمـــوزان بـــا دی ان ای بـــه بســـتر دبیرســـتان‬ ‫وارد کنیـــم‪.‬‬ ‫دانش‌آموزان از طریق‬ ‫«کیت استخراج ‪ DNA‬از همه بافت‌های بدن»‬ ‫می‌توانند به سادگی با ماهیت ‪ DNA‬آشنا شوند‬ ‫وی بـــا بیـــان این‌کـــه در تـــاش بـــرای ورود ایـــن‬ ‫محص ــول ب ــه بس ــتر دبیرس ــتان هس ــتیم‪ ،‬ی ــادآور ش ــد‪:‬‬ ‫دانش‌آمـــوزان از طریـــق ایـــن کیـــت می‌تواننـــد بـــه‬ ‫ســـادگی بـــا ماهیـــت ‪ DNA‬آشـــنا شـــوند‪ ،‬چـــون‬ ‫اس ــتخراج آن توس ــط ای ــن کی ــت بس ــیار آس ــان اس ــت‪.‬‬ ‫طراحی «کیت ارائه‌دهنده‌ی‬ ‫پیش‌آگهی سرطان پستان»‬ ‫وی بـا بیـان این‌کـه دو اختـراع بعدی تیـم در زمینه‌ی‬ ‫سـرطان سـینه بـوده و در آسـتانه تولیـد هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«کیـت ارائه‌دهنـده‌ی پیش‌آگهـی سـرطان پسـتان» نیـز‬ ‫چهارمیـن محصول شـرکت بـوده و در بحث پیشـگیری از‬ ‫سـرطان سـینه طراحـی شـده‌ اسـت‪ ،‬بـا توجه بـه این‌که‬ ‫مهم‌تریـن اقدام در راسـتای پیشـگیری از سـرطان سـینه‬ ‫ارائـه‌ی پیـش‌‪ ‎‬آگهـی اسـت‪ ،‬این کیـت قابلیـت آن را دارد‬ ‫کـه در ایـن زمینـه پیش‌آگاهـی الزم را ارائـه دهد‪.‬‬ ‫طراحی «کیت ارائه‌دهنده‌ی بهترین مسیر درمان‬ ‫برای مبتالیان سرطان سینه»‬ ‫عیـــوض محمـــدی بـــا بیـــان این‌کـــه‪« ،‬کیـــت‬ ‫ارائه‌دهنـــده‌ی بهتریـــن مســـیر درمـــان بـــرای‬ ‫مبتالیـــان ســـرطان ســـینه» نیـــز پنجمیـــن محصـــول‬ ‫شـــرکت اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــرای کســـانی اســـت کـــه بـــا‬ ‫ایـــن بیمـــاری مواجـــه هســـتند‪ ،‬ایـــن کیـــت بهتریـــن‬ ‫روش درمانـــی را بـــرای بیمـــار ارائـــه می‌دهـــد و‬ ‫هم‌اکنـــون ایـــن محصـــول در آســـتانه تولیـــد اســـت‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه حمای ــت دول ــت‬ ‫از یـــک کارآفریـــن در چـــه حـــدی اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬اگـــر یـــک کارآفریـــن منتظـــر حمایت‌هـــای‬ ‫دولـــت باشـــد‪ ،‬هرگـــز نخواهـــد توانســـت محصـــول‬ ‫خـــود را تولیـــد کنـــد! مـــا در ابتـــدای کار از حمایـــت‬ ‫دولـــت چشم‌پوشـــی کردیـــم و اکنـــون نیـــز پشـــیمان‬ ‫نیســـتیم‪ ،‬وقتـــی تولیدکننـــده محصولـــی را بـــه بـــازار‬ ‫ارائـــه دهـــد کـــه مـــردم خواهـــان آن باشـــند‪ ،‬دیگـــر‬ ‫نیـــازی بـــه حمایـــت دولـــت نخواهـــد بـــود‪ ،‬مهم‌تریـــن‬ ‫عامـــل موفقیـــت یـــک تولیدکننـــده ارائـــه‌ی محصولـــی‬ ‫اســـت کـــه نیـــاز بـــازار باشـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا تأکیـــد بـــر این‌کـــه در کشـــور بســـتر‬ ‫مشـــخصی بـــرای اعطـــای مجـــوز بـــه کیت‌هـــای‬ ‫تشـــخیصی‪ ،‬تعریـــف نشـــده اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫مســـیر اخـــذ مجوزهـــا روتیـــن و قانونـــی بـــوده و ‪40‬‬ ‫تـــا ‪ 50‬درصـــد از انرژی‌مـــان را تلـــف می‌کنـــد و یـــک‬ ‫مختـــرع یـــا کارآفریـــن کـــه بایـــد بـــر روی محصـــول‬ ‫جدیـــد‪ ،‬ظرفیت‌هـــای بـــازار و شناســـایی نیازهـــای آن‬ ‫کار کنـــد بایـــد قریـــب بـــه نیمـــی از انـــرژی خـــود را‬ ‫بـــرای گرفتـــن مجـــوز مصـــرف کنـــد‪.‬‬ ‫عی ــوض محم ــدی ب ــا بی ــان این‌ک ــه ب ــه عقی ــده‌ی‬ ‫بنـــده‪ ،‬ایمـــان و عالقـــه‌ی بـــه هـــدف‪ ،‬برنامه‌ریـــزی و‬ ‫ترســـیم چشـــم‌انداز هم‌چنیـــن قانـــع نبـــودن بـــه‬ ‫یـــک محـــدوده یـــا هـــدف از جملـــه عوامـــل موفقیـــت‬ ‫و پیش ــرفت در ح ــوزه‌ی کارآفرین ــی اس ــت‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬در ابت ــدای ورود ب ــه ح ــوزه‌ی اخت ــراع و صنع ــت‪،‬‬ ‫همـــه انتظـــار می‌کشـــیدند کـــه زمیـــن بخـــورم! امـــا‬ ‫بـــا تـــاش و پشـــتکار ایـــن مراحـــل را ســـپری کـــرده‬ ‫و چشـــم‌انداز وســـیعی را بـــرای خـــود ترســـیم کـــردم‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫‌های‬ ‫شرک‬ ‫تهای‬ ‫شرکت‬ ‫‌بنیان‬ ‫دان‬ ‫ش بنیان‬ ‫دانش‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حضور ‪ 60‬شرکت دانش‌بنیان در حوزه سامانه‌های هواپیما‬ ‫مســـؤول کارگـــروه اویونیـــک ســـتاد توســـعه‬ ‫صنایـــع دانش‌بنیـــان هوایـــی و هوانـــوردی معاونـــت‬ ‫علمی‌وفنـــاوری ریاســـت‌جمهوری بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه حضـــور ‪ 60‬شـــرکت دانش‌بنیـــان در حـــوزه‬ ‫ســـاخت ســـامانه‌های اویونیکـــی هواپیمـــا گفـــت‪:‬‬ ‫بهره‌منـــدی از ایـــن توانمنـــدی مـــا را بـــرای‬ ‫دس ــتبابی ب ــه ب ــازار جهان ــی ‪ 200‬میلی ــارد تومان ــی‬ ‫تعمیـــر و نگهـــداری هواپیمـــا یـــاری خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬محســـن علوی‌ســـیرت بـــا‬ ‫تاکی ــد ب ــر فراه ــم ش ــدن ش ــرایط توس ــعه صنع ــت‬ ‫اویونیـــک در کشـــور‪ ،‬افـــزود‪ :‬در حـــال حاضـــر‬ ‫حـــدود ‪ 60‬شـــرکت دانش‌بنیـــان در کشـــور وجـــود‬ ‫دارنـــد کـــه در حوزه‌هـــای ســـاخت زیرســـامانه‌ها‬ ‫و ســـامانه‌های اویونیکـــی هواپیمـــا قابلیت‌هـــای‬ ‫مناســـبی دارنـــد‪.‬‬ ‫وی توس ــعه صنع ــت اویونی ــک در ای ــران را من ــوط‬ ‫بـــه مشـــارکت فعـــال شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫دانســـت و اظهـــار کـــرد‪ :‬بنابرایـــن تهیـــه چارچوبـــی‬ ‫بـــرای حمایـــت از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫ضـــروری اســـت‪ ،‬در همیـــن راســـتا و بـــا هـــدف‬ ‫حمایـــت بیشـــتر از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪،‬‬ ‫طـــرح پیگیـــری و تســـهیالت اخـــذ گواهی‌نامه‌هـــای‬ ‫م ــورد نی ــاز از س ــازمان هواپیمای ــی کش ــوری ب ــرای‬ ‫ایـــن شـــرکت‌ها ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫علوی‌ســـیرت‪ ،‬اضافـــه کـــرد‪ :‬حمایت‌هـــای‬ ‫معاونـــت علمی‌وفنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‬ ‫از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و همـــکاری‬ ‫ســـازمان هواپیمایـــی کشـــوری بـــرای صـــدور‬ ‫گواهی‌نامه‌هـــای مربـــوط بـــه عنـــوان‬ ‫ســـازمان‌های تاثیرگـــذار در ایـــن حـــوزه می‌تواننـــد‬ ‫تضمیـــن‌کننـــده رشـــد و پیشـــرفت ایـــن صنعـــت‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫مســـؤول کارگـــروه اویونیـــک ســـتاد توســـعه‬ ‫صنایـــع دانش‌بنیـــان هوایـــی و هوانـــوردی معاونـــت‬ ‫علمـــی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز در ایـــران حـــدود ‪۶‬‬ ‫هـــزار نفـــر در بخـــش تعمیـــر و نگهـــداری هواپیمـــا‬ ‫در شـــرکت‌های مختلـــف مشـــغول بـــه کار هســـتند‬ ‫کـــه بخـــش مهمـــی از آن در حـــوزه اویونیـــک‬ ‫اســـت‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬اســـتفاده از ایـــن ظرفیـــت و بـــه‬ ‫روزرســـانی آن می‌توانـــد در بهره‌منـــدی کشـــور از‬ ‫ب ــازار بی ــش از ‪ ۲۰۰‬ه ــزار میلی ــارد تومان ــی تعمی ــر و‬ ‫نگهـــداری هواپیمـــا در جهـــان مؤثـــر باشـــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬ارزش بـــازار‬ ‫‪ MRO‬حمل‌ونقـــل هوایـــی تجـــاری در ســـال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬حـــدود ‪ 62.1‬میلیـــارد دالر بـــوده اســـت و‬ ‫بـــرآورد می‌شـــود ایـــن بـــازار بـــه ارزشـــی معـــادل‬ ‫‪ ۹۰‬میلیـــارد دالر در ســـال ‪ ۲۰۲۴‬برســـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫استاندار اصفهان خبر داد‬ ‫اســـتاندار اصفهـــان گفـــت‪ :‬ایجـــاد‬ ‫پـــارک علمـــی و فنـــاوری ســـامت‬ ‫بایـــد به‌عنـــوان یـــک کار اساســـی‬ ‫و نـــه یـــک فعالیـــت جنبـــی تلقـــی‬ ‫شـــود و بایـــد دســـتگاه‌ها در انجـــام‬ ‫خدمـــات زیربنایـــی و روبنایـــــــــی‬ ‫ایـــن مجموعـــه را یـــاری کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش تابنـــاک رســـول‬ ‫زرگرپـــور در جلســـه مراکـــز توســـعه‬ ‫فن ــاوری س ــامت اظه ــار داش ــت‪ :‬بای ــد‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در حـــوزه‬ ‫ســـامت نیـــز ورود پیـــدا کننـــد و در‬ ‫ایـــن راســـتا تجربیـــات خـــــــــوب‬ ‫شـــهرک علمـــی و تحقیقاتـــی‬ ‫می‌توانـــد در توســـعه مراکـــز فنـــاوری‬ ‫ســـامت مؤثـــر باشـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه جـــای‬ ‫مراک ــز رش ــد‪ ،‬پ ــارک علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ســـامت می‌توانـــد موردتوجـــه قـــرار‬ ‫گیـــرد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــر همیـــن‬ ‫اســاس نیــاز اســت کــه شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقات ــی ارتب ــاط تنگاتنگ ــی را ب ــا‬ ‫دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی داشـــته‬ ‫باشـــد کـــه می‌توانـــد در قالـــب‬ ‫تفاهم‌نامـــه یـــا دفتـــر مشـــترک‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫اســـتاندار اصفهـــان تأکیـــد کـــرد‪:‬‬ ‫ایجـــاد پـــارک علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ســـامت نبایـــد به‌عنـــوان یـــک کار‬ ‫جنبـــی تلقـــی شـــود بلکـــه بایـــد‬ ‫آن‌چنـــان قـــوی وارد شـــویم کـــه‬ ‫طــی مــدت معینــی بتوانیـــــــم یــک‬ ‫شـــهرک علمـــی و تحقیقاتـــی هـــم در‬ ‫جنـــوب اصفهـــان ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫وی خواســـتار حمایـــت ســـازمان‬ ‫محیط‌زیســـت‪ ،‬صنعـــت معـــدن‬ ‫و تجـــارت و ســـایر دســـتگاه‌های‬ ‫اجرایـــی از ایـــن طـــرح شـــد و گفـــت‪:‬‬ ‫دســـتگاه‌ها بایـــد تســـهیالت خـــود را‬ ‫در ایـــن زمینـــه داشـــته باشـــند و در‬ ‫انجـــام خدمـــات زیربنایـــی و روبنایـــی‬ ‫ای ــن مجموع ــه را ی ــاری کنن ــد و بای ــد‬ ‫ایـــن کار از دانشـــگاه آغـــاز شـــود‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 2‬مرکز رشد علوم دارویی‬ ‫و مواد و تجهیزات پزشکی در‬ ‫اصفهان‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬بـرای تجاری‌سـازی فعالیت‌های‬ ‫مجموعـه توسـعه فنـاوری سلامت‬ ‫اصفهان‪ ،‬تسـهیالتی را که برای شـهرک‬ ‫علمـی و تحقیقاتـی در نظـر گرفتـه‬ ‫می‌شـود بـرای ایـن شـرکت‌ها نیـز باید‬ ‫قائـل شـد‪.‬‬ ‫غالمرضـــا اصغـــری بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در‬ ‫دانش ــگاه‌ها فع ــال هس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــا‬ ‫توج ــه ب ــه اینک ــه نی ــاز ب ــود در ح ــوزه‌‬ ‫ســـامت مجموعه‌هـــای دانش‌بنیـــان‬ ‫حضـــور داشـــته باشـــند مجموعـــه‬ ‫مراکـــز توســـعه فنـــاوری ســـامت‬ ‫اصفهـــان تشـــکیل گردیـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد دو‬ ‫مرک ــز رش ــد عل ــوم داروی ــی و م ــواد و‬ ‫تجهی ــزات پزش ــکی در اصفه ــان بی ــان‬ ‫کـــرد‪ :‬ایجـــاد بســـتر مناســـب جهـــت‬ ‫تجاری‌ســـازی دســـتاوردهای علمـــی‪،‬‬ ‫کاهـــش ریســـک هســـته‌های فـــن‌آور؛‬ ‫ایجـــاد زمینـــه‌ کارآفرینـــی؛ حمایـــت‬ ‫از ســـرمایه‌های فکـــری و مـــادی و‬ ‫کمـــک بـــه رونـــق اقتصـــاد محلـــی‬ ‫مبتنـــی بـــر فنـــاوری علـــوم دارویـــی‬ ‫و مـــواد و تجهیـــزات پزشـــکی و‬ ‫کمـــک بـــه اشـــتغال فارغ‌التحصیـــان‬ ‫دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی از اهـــداف‬ ‫ایجـــاد ایـــن مراکـــز بشـــمار مـــی‌رود‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی‬ ‫اصفهـــان شناســـایی مجموعـــه مراکـــز‬ ‫توســـعه فنـــاوری ســـامت دانشـــگاه‬ ‫علـــوم پزشـــکی اصفهـــان به‌عنـــوان‬ ‫یـــک مجموعـــه صنعتـــی بـــا تمـــام‬ ‫امتیـــازات الزم‪ ،‬ایجـــاد تعامـــل بـــا‬ ‫مدیریـــت شـــهرک‌های صنعتـــی‬ ‫اســتان و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫ایجـــاد ســـهولت در اخـــذ مجوزهـــا و‬ ‫پروانه‌هـــا و موافقت‌هـــای اصولـــی‬ ‫و برخـــورداری مجموعـــه فعـــاالن از‬ ‫کلیـــه تســـهیالت را از نیازهـــای ایـــن‬ ‫مراکـــز برشـــمرد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بخـــش اعظمـــی‬ ‫از محصوالتـــی کـــه در ایـــن مراکـــز‬ ‫تولیـــد می‌شـــود و خواهـــد شـــد‪،‬‬ ‫مص ــرف داخل ــی دارد و نی ــاز ب ــه پی ــدا‬ ‫کـــردن بازارهـــای مصرفـــی وجـــود‬ ‫نـــدارد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ورود شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان به حوزه سالمت‬ ‫‪37‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس دفتر توسعه نوآوری‬ ‫سالمت وزارت بهداشت خبرداد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ایجاد تشکیالت‬ ‫مردم‌نهاد برای‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪38‬‬ ‫ رییـــس دفتـــر توســـعه نـــوآوری ســـامت‬ ‫وزارت بهداشـــت از ایجـــاد تشـــکیالت مردم‌نهـــاد‬ ‫بـــرای شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان خبـــر داد‬ ‫و گفـــت‪ :‬قصـــد داریـــم بخـــش عمـــده‌ای از‬ ‫اجـــرای برنامه‌هـــای مربـــوط بـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان را بـــه خودشـــان واگـــذار کنیـــم‪.‬‬ ‫وطن‌پـــور در گفت‌وگـــو بـــا ایســـنا بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه درصـــدد انســـجام و ایجـــاد تشـــکیالت‬ ‫مـــردم نهـــاد بـــرای شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان‬ ‫هســـتیم‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬قصـــد داریـــم از ایـــن‬ ‫طریـــق بـــه زودی بتوانیـــم مجمـــع عمومـــی‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان را برگـــزار کنیـــم‬ ‫و بخـــش عمـــده‌ای از برنامه‌هـــای مربـــوط بـــه‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان را بـــه خودشـــان‬ ‫واگـــذار کنیـــم‪.‬‬ ‫ریی ــس دفت ــر توس ــعه ن ــوآوری س ــامت وزارت‬ ‫بهداشـــت افـــزود‪ :‬همچنیـــن در حـــال پی‌گیـــری‬ ‫اساســـنامه و اخـــذ مجـــوز از شـــورای گســـترش‬ ‫بـــرای تاســـیس مرکـــز رشـــد بخـــش خصوصـــی‬ ‫هســـتیم‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬در واقـــع بـــا توجـــه بـــه‬ ‫اینکـــه تمـــام مراکـــز رشـــد دولتـــی بـــوده و در‬ ‫دانشـــگاه‌های علـــوم پزشـــکی مســـتقر هســـتند‪،‬‬ ‫بـــا اخـــذ ایـــن مجـــوز می‌توانیـــم اولیـــن مرکـــز‬ ‫رشـــد بخـــش خصوصـــی را در تهـــران در حـــوزه‬ ‫محصـــوالت بایوتـــک داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وطن‌پـــور درخواســـت تاســـیس‬ ‫ایـــن مرکـــز رشـــد از ســـوی بخـــش خصوصـــی‬ ‫پیش ــنهاد ش ــده و دفت ــر توس ــعه ن ــوآوری س ــامت‬ ‫وزارت بهداشـــت پی‌گیـــر اخـــذ مجـــوز اســـت‪.‬‬ ‫ریی ــس دفت ــر توس ــعه ن ــوآوری س ــامت وزارت‬ ‫بهداشـــت اظهـــار کـــرد‪ :‬هـــر یـــک از مراکـــزی‬ ‫کـــه در حـــوزه محصـــوالت دانش‌بنیـــان ســـامت‬ ‫فعـــال و عالقمنـــد بـــه داشـــتن مرکـــز رشـــد‬ ‫هســـتند می‌تواننـــد بـــرای توســـعه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان کوچک‌تـــر و تـــازه تاســـیس از‬ ‫فرصـــت ایـــن مرکـــز رشـــد بخـــش خصوصـــی‬ ‫بـــرای توســـعه دانـــش خـــود اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‪:‬‬ ‫سقف ضمانت تسهیالت طرح‌های دانش بنیان‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان شد‬ ‫مدیرعامـــل صنـــدوق ضمانـــت‬ ‫ســـرمایه‌گذاری بخـــش تعـــاون از‬ ‫ضمانـــت تســـهیالت طرح‌هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان تـــا سقــــــــف‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـــون تومـــان خبـــر داد‬ ‫و گفـــت‪ :‬حمایـــت از طرح‌هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان و طرح‌هـــای‬ ‫مناطـــق محـــروم در اولویـــت‬ ‫ضمانـــت صنـــدوق قـــرار دارد‪.‬‬ ‫مهــدی حســـــین‌نـــــــژاد‬ ‫در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در راســتای تحقــق شــعار‬ ‫امســال‪ ،‬اصلی‌تریــن برنامــ ‌ه خــود‬ ‫را حمایــت از طرح‌هــای دانــش‬ ‫بنیــان و مناطــق محــروم و توســعه‬ ‫نیافتــه قــرار دادیــم و معتقدیــم‬ ‫حمایــت از شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان موجــب رونــق اشــتغال‪،‬‬ ‫توســعه صــادرات‪ ،‬افزایــش تولیــد‬ ‫و ارزآوری می‌شــود‪.‬‬ ‫وی میـــزان ضمانت‌نامه‌هـــای‬ ‫صـــادره در ســـال گذشــــــته را‬ ‫‪ ۳۸۸‬میلیـــارد تومـــان ذکـــر کـــرد‬ ‫و افـــزود‪ :‬در ابتـــدای دولـــت‬ ‫یازدهـــم میـــــــزان ضمانـــت‬ ‫نامه‌هــــــــای صـــادره بـــرای‬ ‫بخـــش تعـــاون ‪ ۱۲۰‬میلیـــارد‬ ‫توم ــان ب ــود ک ــه ای ــن می ــزان در‬ ‫پایـــان دولـــت یازدهـــم بـــه ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیـــارد تومـــان رســـید‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه مدیرعام ــل صن ــدوق‬ ‫ضمانـــت ســــــــــرمایه‌گذاری‬ ‫بخـــش تعـــاون‪ ،‬ســـقف صـــدور‬ ‫ضمانت‌نامـــه بـــرای تســـهیالت‬ ‫بخ ــش تع ــاون ‪ ۱۵‬میلی ــارد ری ــال‬ ‫بـــوده کـــه در پایـــان دولـــت‬ ‫یازده ــم ب ــه ‪ ۱۰۰‬میلی ــارد ری ــال‬ ‫افزایـــش یافتـــه اســـت‪.‬‬ ‫حســـین نـــژاد درعیـــن حـــال‬ ‫آمادگـــی ایـــن صنـــدوق بـــرای‬ ‫حمایـــت از طرح‌هـــای اشـــتغال‬ ‫وزارت کار نظیـــر طـــرح تکاپـــو‬ ‫را اعـــام کـــرد وگفـــت‪ :‬بـــرای‬ ‫توســـعه اشـــتغال تـــا ســـــــقف‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی ــارد توم ــان هدفگ ــذاری‬ ‫شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن از اجـــرای‬ ‫برنامـــه ترویـــج و توســـعه مـــدل‬ ‫تامی ــن مال ــی جمع ــی ب ــه عن ــوان‬ ‫یکـــی از روش‌هــــــــــــــای‬ ‫تامیـــن مالـــی بخـــش تعـــاون‬ ‫خبـــرداد و گفـــت‪ :‬امـــروز در‬ ‫دنیــا مشــارکت مــردم در تامیــن مالــی‬ ‫مهـــم و تاثیرگـــذار اســـت و بـــر‬ ‫همیـــن اســـاس مـــا نیـــز بایـــد‬ ‫ب ــه ای ــن س ــمت حرک ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫معاون دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان عنوان کرد‬ ‫رشد ‪ ۲۸‬درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در زنجان‬ ‫معـــاون دانشـــگاه علـــوم پایـــه و تحصیـــات‬ ‫تکمیل ــی زنج ــان ب ــا اش ــاره ب ــه رش ــد ‪ ۲۸‬درص ــدی‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان گفـــت‪ :‬دانشگـــــــــاه‬ ‫علـــوم پایـــه و تحصیـــات تکمیلـــی رتبـــه دوم‬ ‫ســـرآمدان علمـــی در کشـــور را کســـب کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم از زنجـــان‪،‬‬ ‫حســـین فضلـــی در بیســـت‌و هشـــتمین جلســـه‬ ‫س ــتاد فرمانده ــی اقتص ــاد مقاومت ــی اس ــتان اظه ــار‬ ‫داشـــت‪ :‬ابتـــدای خـــرداد ‪ 95‬مسئولیـــــــــــت‬ ‫کارگـــروه اقتصـــاد دانش‌بنیـــان در اســـتان بـــه‬ ‫دانشـــگاه تحصیـــات تکمیلـــی علـــوم پایـــه زنجـــان‬ ‫واگـــذار شـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه رشـــد ‪ 38‬درصـــدی‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در ســـطح کشـــور‬ ‫افـــزود‪ :‬تعـــداد آنهـــا از حـــدود ‪ 2‬هـــزار مـــورد در‬ ‫س ــال ‪ 94‬ب ــه ‪ 2‬ه ــزار و ‪ 958‬ش ــرکت در ســـــ ــال‬ ‫‪ 95‬رس ــید ک ــه می ــزان رش ــد آن در اس ــتان ‪ 28‬درص ــد‬ ‫بـــوده یعنـــی از ‪ 20‬شـــرکت دانش‌بنیـــان در ســـال‬ ‫‪ 94‬تعـــداد آنهـــا بـــه ‪ 30‬شـــرکت ثبـــت شـــده تـــا‬ ‫زمـــان حـــال رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه علـــوم‬ ‫پایـــه و تحصیـــات تکمیلـــی زنجـــان بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه اختصـــاص دو ســـاختمان بـــه منظـــور اســـتقرار‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در اســـتان‪ ،‬عنـــوان‬ ‫کـــرد‪ :‬یکـــی از ایـــن ســـاختمان­‌ها ســـاختمان‬ ‫انصاریـــه و دیگـــری ســـاختمان نوســـاز در پردیـــس‬ ‫دانشـــگاه بـــرای مرکـــز رشـــد زیســـت فنـــاوری و‬ ‫مرکـــز تصویربـــرداری الکترونـــی اســـت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫شرکت‏های دانش بنیان برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی حمایت می شوند‬ ‫رئی ــس س ــازمان غ ــذا و دارو گف ــت‪ :‬س ــازمان غ ــذا و دارو براس ــاس سیاس ــت‬ ‫هـــای کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی‪ ،‬حمایـــت از شـــرکت‏های دانـــش بنیـــان بـــرای‬ ‫تولی ــد دارو و تجهی ــزات و ملزوم ــات پزش ــکی ب ــه وی ــژه تجهی ــزات گ ــران قیم ــت‬ ‫وارداتـــی را در دســـتور برنامـــه و اقدامـــات خـــود قـــرار داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش س ــازمان غ ــذا و دارو‪ ،‬دکت ــر رس ــول دینارون ــد اف ــزود‪ :‬ب ــه منظ ــور‬ ‫تحقـــق بنـــد ‪ 6‬سیاســـت هـــای کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی از تولیـــد محصـــوالت‬ ‫باکیفی ــت ایران ــی حمای ــت ب ــه عم ــل آم ــد و همی ــن ام ــر موجب ــات کاه ــش ‪50‬‬ ‫درص ــدی قیم ــت داروه ــای تولی ــد داخ ــل ب ــرای بیم ــاران خ ــاص را فراه ــم آورد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬تاس ــیس ش ــرکت‌های دانــــــ ــش بنی ــان در پارک‌ه ــای‬ ‫علـــم و فنـــاوری بـــه منظـــور تجـــاری ســـاختن ایده‌هـــا از نخســـتین کارهـــای‬ ‫ج ــدی اس ــت ک ــه در کش ــور ب ــه منظ ــور عمل ــی ش ــدن تبدی ــل نوآوری‌ه ــا ب ــه‬ ‫تکنول ــوژی ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دینارون ــد در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه کاه ــش ‪ 30‬درص ــدی واردات دارو در س ــال‬ ‫‪ 93‬نس ــبت ب ــه س ــال ‪ 92‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬واردات ای ــن ف ــرآورده ه ــای س ــامت از‬ ‫حـــدود یـــک میلیـــارد و ‪ 360‬میلیـــون دالر در ســـال ‪ 92‬بـــه ‪ 960‬میلیـــون دالر‬ ‫در س ــال ‪ 93‬کاه ــش یاف ــت؛ البت ــه در س ــال بع ــد آن یعــــ ــنی ‪ 94‬نی ــز واردات‬ ‫دارو بی ــش از ح ــدود ی ــک میلی ــارد و ش ــصت میلی ــون دالر محاس ــبه نش ــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تولی ــد بی ــش از یکص ــد قلــــ ــم داروی جدی ــد در چه ــار س ــال اخی ــر را‬ ‫از جمل ــه دس ــتاوردهای حمای ــت از صنع ــت داروس ــازی و ش ــرکت ه ــای دان ــش‬ ‫بنی ــان دانس ــت ک ــه در پرت ــو سیاس ــت ه ــای اقتص ــاد مقاومت ــی تحق ــق یافت ــه‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫دینارونـــد ادامـــه داد‪ :‬بـــه منظـــور تحقـــق بنـــد هفـــت سیاســـت هـــای کلـــی‬ ‫اقتصـــاد مقاومتـــی و در راســـتای طـــرح تحـــول نظـــام ســـامت‪ ،‬ســـازمان غـــذا‬ ‫و دارو تامیـــن داروهـــای مـــورد نیـــاز بیمـــاران بیمارســـتان هـــا را بـــه نحـــوی‬ ‫شایســـته سیاســـتگذاری کـــرد تـــا کاهـــش چشـــمگیر ارجـــاع بیمــــــاران بـــه‬ ‫خـــارج از مرکـــز درمانـــی نســـبت بـــه ســـال قبـــل نتیجـــه ایـــن اقـــدام قابـــل‬ ‫با تصویب هیأت وزیران صورت گرفت؛‬ ‫تائید صالحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای‬ ‫پروژه‌های پژوهشی‬ ‫فنــــــاوری در مـورد مصوبـه جدیـد هیـات وزیـران‬ ‫گفـت‪ :‬خوشـبختانه با پیگیـری معاونـت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاسـت‌جمهوری‪ ،‬صالحیـت شـرکتهای دانش‌بنیـان به‬ ‫تصویـب هیـأت وزیـران نیـز رسـید کـه عقـد قـرارداد‬ ‫پژوهشـی بـا شـرکت‌های دانش‌بنیـان را تسـهیل‬ ‫می‌کنـد ‪.‬‬ ‫دکتـر صاحبـکار گفـت‪ :‬بـر اسـاس مصوبـه هیـأت‬ ‫وزیـران شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـا تائیدیـه کارگـروه‬ ‫ارزیابـی شـرکت‌های دانش‌بنیـان‪ ،‬مشـابه دانشـگاه‌ها‪،‬‬ ‫موسسـات تحقیقاتـی‪ ،‬مراکـز رشـد و پارک‌هـای‬ ‫فنـاوری‪ ،‬صالحیـت اجرای کارهـای پژوهشـی را دارند‪.‬‬ ‫لـذا دسـتگاه‌های اجرایـی کـه بودجـه پژوهشـی دارند‪،‬‬ ‫می‌تواننـد پروژه‌هـای پژوهشـی را علاوه بر دانشـگاه‌ها‬ ‫و پژوهشـگاه‌ها بـه شـرکت‌های دانش‌بنیـان هـم واگذار‬ ‫کننـد کـه ایـن موضـوع بـه رقابتی‌تـر شـدن و افزایش‬ ‫کیفیـت فعالیت‌هـای پژوهشـی منجـر می‌شـود‪.‬‬ ‫دکتــر صاحبــکار گفــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه‬ ‫هیــأت وزیــران‪ ،‬شــرکت‌های دانش‌بنیــان مجــاز‬ ‫بــه انجــام پژوهش‌هــای کاربــردی و توســعه‌ای بــرای‬ ‫تولیــد دانــش فنــی یــا توســعه کاالهــا و خدمــات‬ ‫دانش‌بنیــان در زمینــه تخصصــی تائیــد شــده از‬ ‫ســوی کارگــروه ارزیابــی شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫هســتند و سقــــــــف مبلــغ قراردادهــای پژوهشــی‬ ‫ســالیانه آنهــا حداکثــر تــا میــزان دو برابــر درآمــد‬ ‫ناشــی از کاالهــا و خدمــات منــدرج در اظهارنامــه‬ ‫مالیاتــی ســال گذشــته آنهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارتقای توان پژوهشی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــکده مطالعـــات‬ ‫فن ــاوری اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه تع ــداد ب ــاالی دان ــش‬ ‫آموختـــگان مقاطـــع دکتـــری و کارشناســـی ارشـــد‬ ‫کشـــور‪ ،‬تعـــداد زیـــادی از آنهـــا در دانشـــگاه‌ها‬ ‫و پژوهشـــگاه‌ها امـــکان جـــذب ندارنـــد و در‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان فعـــال می‌شـــوند‬ ‫و پیش‌بینـــی می‌شـــود در ســـال‌های آتـــی‬ ‫تـــوان فعالیـــت تحقیـــق و توســـعه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان بصـــورت روزافـــزون ارتقـــاء یابـــد و‬ ‫ایـــن تـــوان می‌توانـــد مـــورد اســـتفاده دســـتگاه‌های‬ ‫اجرایـــی قـــرار بگیـــرد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس اعـــام روابـــط عمومـــی معاونـــت‬ ‫علمی‌وفنـــاوری ریاســـت‌جمهوری‪ ،‬متـــن مصوبـــه‬ ‫اخیـــر هیـــات وزیـــران و مصوبـــه شـــورای عالـــی‬ ‫علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــــــــــــــاوری (عتـــف) و‬ ‫ســـایر مستنـــــــــدات قانونـــی بـــر روی ســـامانه‬ ‫‪ www.Daneshbonyan.ir‬قـــرار دارد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫بـر اسـاس مصوبـه هیـات وزیـران‪ ،‬صالحیـت‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـرای اجـرای پروژه‌هـای‬ ‫پژوهشـی تائیـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬سـید محمد صاحبکار خراسـانی‪،‬‬ ‫رییـس امـور شـرکت‌ها و موسسـات دانش‌بنیـان‬ ‫گفـت‪ :‬مهم‌تریـن برنامـه معاونـت علمی‌وفنـاوری‬ ‫ریاسـت‌جمهوری‪ ،‬ایجـاد زیسـت‌بوم مناسـب بـرای‬ ‫تسـهیل فعالیـت شـرکت‌های دانش‌بنیـان اسـت کـه‬ ‫محیـط قانونـی یکـی از مهمتریـن الزامـات ایجـاد ایـن‬ ‫زیسـت بـوم اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر صاحبکار افـزود‪ :‬برخـی دسـتگاه‌های اجرایی‬ ‫دولتـی‪ ،‬بودجه‌هـای پژوهشـی در اختیـار دارنـد کـه‬ ‫می‌تواننـد بـا تخصیـص بودجه‌هـای پژوهشـی بـه‬ ‫تحقیقـات کاربـردی و توسـعه‌ای‪ ،‬بـه سـاخت نمونـه‬ ‫اولیـه کاالهـا و خدمـات دانش‌بنیـان بپردازنـد و باعـث‬ ‫خـط شـکنی در زمینـه سـاخت داخـل تجهیـزات شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مصوبـه قبلـی شـورای عالـی عتف‬ ‫گفـــــت‪ :‬بـر اسـاس دسـتورالعمل اجرایی مـاده (‪)56‬‬ ‫قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظیـم بخشـی‬ ‫از مقـررات مالـی دولـت (‪ )2‬کـه در سـال ‪ 1394‬بـه‬ ‫تصویـب شـورای عالـی علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‬ ‫(عتـف) و تاییـد رییس‌جمهـور رسـیده بـود‪ ،‬صالحیت‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـه عنـوان یکـی از انـواع‬ ‫«مراکـز پژوهشـی و فنـاوری» تاییـد شـده بـود و‬ ‫شـرکتهای دانش‌بنیـان مشـابه دانشـگاه‌ها و موسسـات‬ ‫آمـوزش عالـی دولتـی و غیردولتـی‪ ،‬مجـاز بـه اجـرای‬ ‫پروژه‌هـای پژوهشـی بودنـد‪.‬‬ ‫عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده مطالعـات‬ ‫توجـــه بـــه حســـاب آیـــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول در وزارت بهداش ــت‪ ،‬کاه ــش هزین ــه ه ــای پرداخت ــی و‬ ‫فرانش ــیز بیم ــاران س ــرطانی و صع ــب الع ــاج ب ــه ‪ 10‬درص ــد در س ــال اخی ــر و‬ ‫تـــاش بـــرای رایـــگان شـــدن ایـــن ‪ 10‬درصـــد در همـــان ســـال ‪94‬را از دیگـــر‬ ‫اقدامـــات اقتصـــاد مقاومتـــی ســـازمان غـــذا و دارو نـــام بـــرد ‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش ‪ 5‬هـــزار نفـــری دسترســـی بیمـــاران مبتـــا بـــه‬ ‫ام اس در ســـال ‪ 94‬نســـبت بـــه ســـال قبـــل آن‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس آمـــار و‬ ‫مس ــتندات ‪ ،‬تع ــداد کمب ــود اق ــام داروی ــی از بی ــش از ‪ 300‬قل ــم در س ــال ‪91‬‬ ‫بـــه کمتـــر از ‪ 30‬قلـــم در ســـال هـــای اخیـــر رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫دینارونـــد یـــادآور شـــد‪ :‬همچنیـــن ورود داروهـــای تـــک نســـخه‌ای از ‪194‬‬ ‫میلیـــون دالر بـــه ‪ 44‬میلیـــون دالر کاهـــش یافتـــه اســـت‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون فناوری و پشتیبانی‬ ‫پارک علم و فناوری هرمزگان‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫شرکتهای دانش بنیان‬ ‫با آب منطقه ای هرمزگان‬ ‫همکاری می کنند‬ ‫‪40‬‬ ‫معــاون فنــاوری و پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫هرمــزگان گفــت‪ :‬شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫هرمــزگان در زمینــه فنــاوری هــای آب بــا شــرکت‬ ‫آب منطقــه ای همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‪،‬‬ ‫علیرضــا نصیــری از تنظیــم برنامــه هــای اجرایــی آب‬ ‫منطقــه ای و پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در‬ ‫بســته هــای پنــج گانــه اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد‪.‬‬ ‫نصیــری بــه ارائــه توانمندی‌هــــــــــــــای‬ ‫پــارک هرمــزگان و نقــش شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫در راســتای نیــل بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مصوبــات ایــن‬ ‫نشســت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬پــارک هرمــزگان‬ ‫لیســت توانمنــدی هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫خــود را کــه در زمینــه چالــش هــای موجــود در‬ ‫شــرکت آب منطقــه ای وجــود دارد در اختیــار آب‬ ‫منطقــه ای قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه نصیـری‪ ،‬سـاخت کنتـور حجمـی بـرای‬ ‫سـنجش دبی آب در حجم های باال‪ ،‬سیسـتم هشـدار‬ ‫نشـتی بـه منظـور جلوگیـری از پـرت آب در خطـوط‬ ‫انتقـال آب‪ ،‬کنتورهای هوشـمند جهـت نصب بر روی‬ ‫چاه های کشـاورزی‪ ،‬کنتـور پرتابل خطوط آبرسـانی‪،‬‬ ‫اسـتفاده از روش هـای نویـن بـرای نمـک زدایـی آب‬ ‫شـور‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت سـایت تحقیقاتـی آب‬ ‫شـیرین کن آب منطقه ای واقع در روسـتای کوشـک‬ ‫بندرخمیـر در زمینـه پـروژه های تحقیقاتـی از جمله‬ ‫مـواردی اسـت کـه پـارک علـم و فنـاوری هرمـزگان‬ ‫تلاش خواهـد کـرد بـا کمـک واحدهــــــــــــای‬ ‫فنـاور و شـرکت هـای دانـش بنیـان در اختیـار آب‬ ‫منطقـه ای هرمـزگان قـرار دهد‪.‬‬ ‫معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری‬ ‫هرمزگان همچنین برای تسریع در همکاری از‬ ‫برگزاری جلسه مشترک شرکت های دانش بنیان با‬ ‫آب منطقه ای در آینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫در این نشست همچنین حسین عباس زاده مدیر‬ ‫مدیریت دفتر هیات مدیره شرکت آب منطقه ای در‬ ‫این جلسه با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و‬ ‫اشتغال به اهمیت تمرکز بر تولید و اشتغال و استفاده‬ ‫از ظرفیت واحدهای تولیدی و شرکت‌هـــــــای‬ ‫دانش بنیان برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در‬ ‫استان پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بسته های پنجگانه رونق تولید و‬ ‫اشتغال و با توجه به نقش دستگاه های اجرایی در‬ ‫اقتصاد مقاومتی خواستار همکاری بین پارک فناوری‬ ‫و آب منطقه ای هرمزگان شد‪.‬‬ ‫این حقوقدان در پایان با بیان اینکه اصطالح‬ ‫مرخصی تابستانی هم ناشی از شناخته نشدن قانون‬ ‫کار است‪ ،‬افزود‪ :‬اساسا چیزی به نام مرخصی تابستانی‬ ‫وجود ندارد و کارفرما مجاز نیست که به این عناوین‬ ‫کارگاه خود را تعطیل کند‪.‬‬ ‫رییس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان‪:‬‬ ‫حمایت بیمه‌ای معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫رییس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت‪:‬‬ ‫معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری در راستای توسعه‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت‌های بیمه‌ای را به این‬ ‫شرکت‌ها اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در راستای حمایت از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان بر مبنای ماده ‪ 3‬قانون حمایت از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و ماده ‪ 17‬آیین‌نامه اجرایی این قانون مبنی‬ ‫بر حمایت‌های بیمه‌ای و پوشش ریسک فعالیت این‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬حمایت از این شرکت‌ها در تعامل با دستگاه‌های‬ ‫مربوطه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫سیدمحمدصاحبکاربااشارهبهضرورتکاهشریسکشرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و رشد بازار این شرکت‌ها گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اساس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تاکنون در‬ ‫خصوص حمایت‌های بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در دو سرفصل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های اختیاری‬ ‫(بازرگانی) پیگیری‌های الزم را صورت داده است‪.‬‬ ‫صدور بیمه‌نامه مسؤولیت کاالهای دانش‌بنیان‬ ‫وی با بیان این‌که با همکاری بیمه مرکزی در تالش‬ ‫هستیم در آینده با شرکت‌های مختلف بیمه‌ای برای‬ ‫صدور بیمه‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان وارد‬ ‫تعامل شویم‪ ،‬افزود‪ :‬پس از انجام مطالعات تطبیقی برای‬ ‫شناسایی تجربیات سایر کشورها در زمینه صدور بیمه‌های‬ ‫نوین برای شرکت‌های فناور‪ ،‬هماهنگی با بیمه ایران برای‬ ‫صدور بیمه‌نامه مسؤولیت و کیفیت کاال برای تعدادی از‬ ‫محصوالت دانش‌بنیان‪ ،‬توسط امور شرکت‌ها و مؤسسات‬ ‫دانش‌بنیان انجام شده است‪.‬‬ ‫بسته حمایتی بیمه‌ای آزمایشگاه‌ها تدوین می‌شود‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به طراحی‬ ‫و تدوین بسته حمایتی بیمه‌ای آزمایشگاه‌های عضو‬ ‫شبکه اشاره کرد و گفت‪ :‬در تعامل با شبکه آزمایشگاهی‬ ‫فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری نیز مقدمات‬ ‫طراحی و تدوین بست ‌ه بیمه‌ای برای آزمایشگاه‌های عضو شبکه‬ ‫فراهم شد که در آینده جزئیات آن اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫پیگیری مسائل بیمه تامین اجتماعی‬ ‫دکتر صاحبکار با اشاره به فرآیند حمایتی بیمه‌های‬ ‫اجتماعی اظهار کرد‪ :‬در خصوص بیمه‌های اجتماعی‬ ‫کارگروه مشترکی با سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی‬ ‫سرفصل‌های همکاری و حل موردی برخی از پرونده‌ها‬ ‫تشکیل شده که مواردی چون معافیت حق بیمه قراردادها‪،‬‬ ‫پیگیری بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان خوش‌حساب‪ ،‬ارائه مشاوره‌های رایگان در‬ ‫حوزه تأمین اجتماعی به شرکت‌ها‪ ،‬ارائه آموزش‌های‬ ‫حضوری در حوزه تامین اجتماعی و قانون کار از طریق‬ ‫برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پرسش و پاسخ‬ ‫در همین راستا صورت گرفته است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری از‬ ‫تفاهم با صندوق بازنشستگی آینده‌ساز برای پوشش بیمه‬ ‫بازنشستگی شرکت‌های دانش‌بنیان و کارکنان آن‌ها در‬ ‫آینده نزدیک خبر داد و افزود‪ :‬امور شرکت‌ها و مؤسسات‬ ‫دانش‌بنیان ضمن هماهنگی با اتاق بازرگانی برای همکاری‬ ‫نمایندگان اتاق با شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬تسریع در‬ ‫فرآیند اصالح بخش‌نامه ‪ 14/3‬سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫را که بر اساس آن نحوه شناسایی فعالیت‌های فناوری‬ ‫اطالعات مطرح شده‪ ،‬پیگیری کرده است‪.‬‬ ‫دکتر صاحبکار افزود‪ :‬امور شرکتهای دانش‌بنیان خود‬ ‫را موظف به پیگیری مسائل اصلی شرکتهای دانش‌بنیان‬ ‫می‌داند و متقاضیان می‌توانند مشکالت یا پیشنهادهای‬ ‫خود را در موضوع بیمه اجتماعی یا بیمه‌های اختیاری‬ ‫(بازرگانی) به امور شرکتهای دانش‌بنیان منعکس کنند‪.‬‬ ‫ارائه مشاوره حضوری درباره بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بـر اسـاس اعلام روابـط عمومـی معاونـت علمـی‬ ‫ریاسـت‌جمهوری‪ ،‬عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده‬ ‫مطالعـات فنـاوری تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه اهمیـت‬ ‫موضـوع بیمـه تامیـن اجتماعـی‪ ،‬میـز مشـاوره ویـژه‌ای‬ ‫بـرای ارائه مشـاوره حضـوری به شـرکتهای متقاضی ایجاد‬ ‫شـده اسـت و شـرکتهای دانش‌بنیان می‌توانند در سـامانه‬ ‫برنامـه جامـع توسـعه کسـب و کار شـرکتهای دانش‌بنیان‬ ‫(‪ )Tms.Daneshbonyan.ir‬ثبـت نـام کـرده و‬ ‫بصـورت رایـگان از مشـاوره حضـوری اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫طی اطالعیه‌ای اعالم شد‬ ‫«مجمع مدیران دانش‌بنیان» مورد تأیید اتاق ایران نیست‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران طی‬ ‫اطالعیه‌ای به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور‪ ،‬نسبت به‬ ‫اطمینان فعاالن اقتصادی از مشارکت و حضور در همایش‌های‬ ‫مختلف داخلی تأکید و اعالم کرد‪« :‬مجمع مدیران‬ ‫دانش‌بنیان» مورد تأیید اتاق ایران نیست‪.‬‬ ‫به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران طی اطالعیه‌ای‬ ‫در ارتباط با «برگزاری دو همایش مجعول» اعالم کرد‪:‬‬ ‫«به تازگی دو مجموعه با نامهای «مرکز پژوهش و آموزش‬ ‫مدیریت ایران» و «مجمع مدیران دانش‌بنیان» در نظر دارند‬ ‫همایشی را با عنوان «اجالس کشوری نشان پنج‌گانه مدیریت»‬ ‫در مشهد برگزار کنند که این مؤسسات مورد تأیید اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران نیست و برگزاری‬ ‫همایشهای مذکور توسط ایشان‪ ،‬فاقد وجاهت است‪».‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ انتخاب ستفا جهاددانشگاهی به عنوان هاب منطقهای تجاریسازی‬ ‫◄ مدرسه تابستانه کسب و کار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار میشود‬ ‫◄ گفتگو با مدیر شبکه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه پوترا؛‬ ‫ تجاریسازی در دانشگاهها؛ حلقه تاثیرگذار اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫◄ ورزشکاران مشهور‪ ،‬چه استارتآپهایی تاسیس کردهاند؟‬ ‫◄ نقشه راه همکاری شرکتهای بزرگ با استارتآپها‬ ‫◄ چالش مبهم استارتآپی؛ گذار از جستوجو به ساخت‬ ‫◄ منتورشیپ‪ ،‬یک مفهوم صرفا باکالس یا فرشته نجات استارتآپها؟‬ ‫◄ انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی‬ ‫◄ چرا استخدام مشاوران جوان در کسبوکار شما ضروری است؟‬ ‫ فروش بیمه نامه توسط استارت آپ ها مورد تایید بیمه مرکزی نیست‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫◄ رئیس کل بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫‪41‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انتخاب ستفا جهاددانشگاهی‬ ‫به عنوان هاب منطقه‌ای تجاری‌سازی‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫جهاد دانشگاهی یکی از نهاد های پیشگام در توسعه تجاری سازی و ایجاد شرکت های دانش بنیان در کشور است‪ .‬همچنین براساس اساسنامه این نهاد‪ ،‬سازمان‬ ‫تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان موضوع تجاری سازی و اشتغال را با جدیت دنبال می کند‪ .‬این سازمان در جدیدترین فعالیت خود در راستای محور‬ ‫قرار گرفتن موضوع تجاری سازی تالش می کند که برگزاری کارگاه تجاری سازی با حضور کارشناسان سراسر کشور و با تدریس آساتید برجسته از دانشگاه پوترای‬ ‫مالزی از اهداف همین نگرش بود‪ .‬در نتیجه همین رویداد بود که ستفا جهاد دانشگاهی موفق شد هاب منطقه ای تجاری سازی را از آن خود کند و بتواند زمینه‬ ‫تجاری سازی را برای همه استان های کشور فراهم نماید‪ .‬در کارگاه تجاری سازی جهاد‌دانشگاهی که با حضور پرشور نمایندگان بخش های مختلف تجاری‌سازی‬ ‫و کارشناســـــــان مرتبط از سراسر کشور برگـــزار شد دکتر فرزاد حجازی مسوول نوآوری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پوترا ‪،‬دکتر وان نورحیاتی وان‬ ‫(‪ )Wan Nurhayati Wan‬هماهنگ کننده هاب نوآوری دانشگاه پوترا(‪ )UPM‬مالزی‪ ،‬پروفسور صالح از اساتید برجسته تجاری سازی مالزی‪ ،‬دكتر سمسیال از‬ ‫اساتيد برجسته حوزه تجاري سازی این کشور ‪ ،‬دوره تجاری‌سازی را با محوریت تدریس به زبان انگلیسی برای شرکت کنندگان برگزار کردند و در پایان نیز به شرکت‬ ‫کنندگان گواهینامه مشترک دانشگاه پوترا و جهاددانشگاهی اعطا گردید‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫تربیـــت نیـــروی متخصـــص و کارآزمـــوده در حـــوزه‬ ‫تج ــاری س ــازی ‪ ،‬ارتق ــاء س ــطح دان ــش و توانمن ــدی‬ ‫م ــورد نی ــاز اف ــراد فع ــال در ح ــوزه تج ــاری س ــازی‬ ‫از جملـــه مدیـــران و کارشناســـان شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان‪ ،‬توانمندســـازی نیـــروی انســـانی‬ ‫و ارتقـــای ســـطح مهـــارت و تخصـــص مدیـــران و‬ ‫كارشناســـان شـــاغل در پـــارك هـــا و مراكـــز رشـــد‬ ‫عل ــم و فن ــاوری ‪ ،‬بهس ــازی عملك ــرد مدی ــران مراك ــز‬ ‫رش ــد و پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری و اس ــتفاده از‬ ‫تجـــارب بیـــن المللـــی در حـــوزه تجـــاری ســـازی را‬ ‫از اهـــداف برگـــزاری دوره تجـــاری ســـازی نـــوآوری‬ ‫عنـــوان کـــرد‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫جهاد دانشگاهی «هاب»‬ ‫تجاری سازی می شود‬ ‫دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی رئیـــس ســـازمان‬ ‫تجـــاری ســـازی و اشـــتغال دانـــش آموختـــگان در‬ ‫مراســـم گشـــایش کارگاه تجـــاری ســـازی کـــه بـــا‬ ‫حض ــور بی ــش از ‪ 80‬کارش ــناس از سراس ــر کش ــور در‬ ‫دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ برگـــزار شـــد گفـــت‪ :‬بـــا‬ ‫توج ــه ب ــه سیاس ــت ه ــای کالن کش ــور در توس ــعه‬ ‫فنـــاوری و تمرکـــز ویـــژه بـــر ایجـــاد و توســـعه‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان‪ ،‬بـــه نظـــر میرســـد‬ ‫کـــه در زمینـــه تمهیـــد زیرســـاخت هـــا و تربیـــت و‬ ‫آم ــوزش کارشناس ــان خب ــره در زمین ــه تجاری‌س ــازی‬ ‫فنـــاوری مـــی بایســـت برنامـــه ریزی‌هـــا و اقدامـــات‬ ‫مثمرثمرتـــری صـــورت پذیـــرد‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫هـــاب تجـــاری ســـازی مـــی شـــود افـــزود‪ :‬ســـازمان‬ ‫تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانـــش‬ ‫آموختـــگان جهاددانشـــگاهی (ســـتفا) بـــه منظـــور‬ ‫اســـتفاده از تجـــارب دانشـــگاه پوتـــرای مالـــزی در‬ ‫ح ــوزه تج ــاری س ــازی فن ــاوری‪ ،‬دوره ای را تدوی ــن‬ ‫و از اســـاتید آن دانشـــگاه دعـــوت نمـــوده تـــا بـــا‬ ‫تدریـــس در دوره‪ ،‬تجـــارب خـــود را در ایـــن حـــوزه‬ ‫در اختیـــار فراگیـــران قـــرار دهنـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـتفا جهـــاد دانشـــگاهی همچنیـــن‬ ‫انتخاب ستفا به عنوان هاب منطقه‌ای‬ ‫دانشگاه «پوترا»ی مالزی‬ ‫ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال‬ ‫دانش‌آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی (ســـتفا) بـــه‬ ‫عنـــوان هـــاب منطقـــه‌ای دانشـــگاه «پوتـــرا»ی‬ ‫مالـــزی جهـــت تســـهیل ارتباطـــات انتخـــاب شـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر فـــرزاد حجـــازی رئیـــس مرکـــز همـــکاری‬ ‫خدم ــات تخصص ــی در خاورمیان ــه و ترکی ــه دانش ــگاه‬ ‫«پوتـــرا»ی مالـــزی در ایـــن زمینـــه گفـــت‪ :‬بنـــا بـــه‬ ‫مذاکراتـــی کـــه بـــا ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوری‬ ‫و اشـــتغال دانش‌آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫(ســـتفا) انجـــام شـــد تـــاش داریـــم ایـــن مرکـــز‬ ‫را بـــه عنـــوان هـــاب منطقـــه‌ای خـــود در راســـتای‬ ‫تســـهیل ارتباطـــات انتخـــاب کنیـــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬جهـــاد دانشـــگاهی توانایی‌هـــای‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫همکاری با پژوهشگاه رویان‬ ‫در همی ــن راس ــتا جلس ــه ه ــم اندیش ــی و بازدی ــد‬ ‫از ســـایت بانـــک خـــون بنـــد نـــاف رویـــان توســـط‬ ‫اســـاتید دانشـــگاه پوتـــرای مالـــزی دکتـــر سمســـيال‬ ‫ريـــس پـــارک علـــم و فنـــاوري دانشـــگاه پوتـــرا‬ ‫(‪ )UPM‬پروفســـور صالـــح جعفـــر معـــاون ســـابق‬ ‫دانشـــگاه پوتـــرا (‪)UPM‬دکتـــر وان مديـــر شـــبکه‬ ‫نـــوآوري دانشـــگاه پوتـــرا (‪)UPM‬دکتـــر فـــرزاد‬ ‫حج ــازي مس ــول ن ــوآوري دانش ــگاه فن ــي مهندس ــي‬ ‫دانشـــگاه پوتـــرا (‪ )UPM‬در حـــوزه تجاری‌ســـازی‬ ‫فنـــاوری بـــا هماهنگـــی ســـازمان تجـــاری ســـازی‬ ‫فنـــاوری و اشـــتغال دانـــش اموختـــگان بـــه عنـــوان‬ ‫هـــاب دانشـــگاه پوتـــرا (‪ )UPM‬مالـــزی درحـــوزه‬ ‫تج ــاری س ــازی و ن ــو آوری در ای ــران در پژوهش ــگاه‬ ‫رویـــان برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬در ای ــن ه ــم اندیش ــی‬ ‫و نشس ــت ابت ــدا دکت ــر ضراب ــی مدیرعام ــل ش ــرکت‬ ‫فنـــاوری بـــن یاختـــه هـــای رویـــان بـــه معرفـــی‬ ‫جهاد دانشگاهی به‬ ‫عنوان یک نهاد علمی‬ ‫و اجرایی و گستردگی‬ ‫شبکه خود در همه‬ ‫استان‌های ایران‬ ‫می تواند در این راستا‬ ‫بسیار موفق عمل کند‬ ‫دکت ــر آب ــرون مدی ــر فن ــی ش ــرکت فن ــاوری ب ــن‬ ‫یاخت ــه ه ــای روی ــان درم ــورد تاریخچ ــه و جگونگ ــی‬ ‫تاس ــیس و فعالی ــت ش ــرکت مذک ــور تصری ــح نم ــود‬ ‫کـــه شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختـــه هـــای رویـــان از‬ ‫س ــال ‪ ١٣٨٤‬ذخی ــره س ــازی س ــلول ه ــای بنی ــادی‬ ‫خ ــون بندن ــاف ن ــوزادان ت ــازه متول ــد ش ــده را آغ ــاز‬ ‫کـــرده و تـــا کنـــون موفـــق بـــه ذخیـــره ســـازی‬ ‫بیـــش از ‪ ٧٠,٠٠٠‬نمونـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز همــکاری خدمــات تخصصــی در‬ ‫خاورمیانــه و ترکیــه دانشــگاه «پوتــرا»ی مالــزی و‬ ‫مــدرس ایرانــی دوره تجــاری ســازی کــه نقــش موثری‬ ‫در ارتباطــات تجــاری ســازی بیــن ایران و مالــزی دارد‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و‬ ‫اشــتغال دانش‌آموختــگان جهــاد دانشــگاهی (ســتفا)‬ ‫بــه عنوان هــاب منطقـه‌ای دانشــگاه «پوتــرا»ی مالزی‬ ‫جهــت تســهیل ارتباطــات انتخــاب شــد و بــا توجــه‬ ‫بــه توانمنــدی هــای جهاد‌دانشــگاهی در سراســر‬ ‫کشــور ایــن امــکان وجــود دارد تــا جهاددانشــگاهی‬ ‫ماموریت‌هــا و نقــش هــای بیشــتری در زمینــه‬ ‫تجــاری ســازی برعهــده بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تجــارب دنیــا در زمینــه‬ ‫تجــاری ســازی بایــد بــه ایــران منتقــل شــود تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد علمــی‬ ‫و اجرایــی و گســتردگی شــبکه خــود در همــه‬ ‫اســتان‌های ایــران مــی توانــد در ایــن راســتا بســیار‬ ‫موفــق عمــل کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور مالــزی‬ ‫هزینــه هــای زیــادی را بــرای تجــاری ســازی و انتقــال‬ ‫تجــارب موفــق از آمریــکا بــه داخــل کشــور انجــام‬ ‫داده اســت گفــت‪ :‬مــا مــی توانیــم بــا هزینــه هــا‬ ‫کمتــر ایــن تجــارب را بــه کشــور خودمــان منتقــل‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫زی ــادی داش ــته و در سراس ــر کش ــور نمایندگ ــی دارد‬ ‫و از طرفـــی ظرفیت‌هـــا و سیاســـت‌های مشـــابهی‬ ‫نیـــز بـــا دانشـــگاه مـــا دارد‪ ،‬از ایـــن رو تصمیـــم‬ ‫گرفتی ــم ب ــا ای ــن نه ــاد ب ــه عن ــوان ه ــاب منطقــه‌ای‬ ‫خـــود شـــروع بـــه کار کنیـــم‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات‪ ،‬نـــوآوری و خدمـــات‬ ‫ویـــژه در خاورمیانـــه و ترکیـــه دانشـــگاه «پوتـــرا»ی‬ ‫مالـــزی ادامـــه داد‪ :‬در نظـــر داریـــم ســـرویس‌های‬ ‫خـــود را از ایـــن طریـــق ایجـــاد کنیـــم و بـــا مراکـــز‬ ‫پژوهشـــی و فنـــاوری و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫ارتبـــاط گرفتـــه و بـــا همـــکاری بلندمـــدت در‬ ‫ایجـــاد پارک‌هـــای فنـــاوری و مراکـــز نـــوآوری بـــه‬ ‫دانشـــگاه‌ها کمـــک کنیـــم‪.‬‬ ‫حجـــازی بـــا بیـــان اینکـــه قصـــد داریـــم بـــه‬ ‫مدیریـــت نـــوآوری و تجـــاری ســـازی نیـــز کمـــک‬ ‫کنیـــم‪ ،‬گفـــت‪ :‬تیـــم همـــکار بـــا جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫نیـــز ســـازوکارهای الزم را در ایـــن زمینـــه آغـــاز‬ ‫خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫دســتاوردها و تجــارب شــرکت فنــاوری بــن یاختــه هــای‬ ‫رویـــان پرداخـــت ‪.‬‬ ‫دکتـــر ضرابـــی در شـــرح فعالیتهـــای شـــرکت‬ ‫فنـــاوری بـــن یاختـــه هـــای رویـــان اظهـــار‬ ‫کرد‪:‬خونـــی کـــه در دوران بـــارداری مـــادر‪ ،‬در‬ ‫بندنـــاف و جفـــت جریـــان دارد و بعـــد از تولـــد دور‬ ‫ریختـــه مـــی شـــود ‪ ،‬منبعـــی از ســـلول بنیـــادی ‪،‬‬ ‫بخصـــوص ســـلول هـــای بنیـــادی خونســـازی اســـت‬ ‫کـــه مـــی تـــوان در رونـــد درمـــان بیمـــاری هـــای‬ ‫بدخیمـــی ماننـــد تاالســـمی ‪ ،‬انـــواع ســـرطان هـــای‬ ‫خ ــون ‪ ،‬بیم ــاری ه ــای نق ــص سیس ــتم ایمن ــی ب ــدن‬ ‫و همچنی ــن ک ــم خ ــون ه ــای م ــادرزادی ک ــه منش ــاء‬ ‫خونـــی دارد ‪ ،‬مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫دکتر حجازی‪:‬‬ ‫ارتباطات تجاری سازی ایران باید در حد‬ ‫استاندارد های بین المللی باشد‬ ‫‪43‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫بــرای مدیــران دانشــگاه‌ها و پارک‌هــا و بخش‌هایــی‬ ‫دیگــر نیــز بــرای کارشناســان تجاری‌ســازی مناســب‬ ‫اســت‪ .‬وی پیشــنهاد داد‪ :‬دوره آموزشــی معرفــی شــده‬ ‫در یکــی از نشســت هــای ایــن برنامــه کــه توســط‬ ‫انجمــن مدیــران نــوآوری و فنــاوری (ایتمــا) برگــزار‬ ‫شــده در آینــده نزدیــک بصــورت ویــژه بــرای افــراد‬ ‫فعــال و عالقه‌منــدان ایــن حــوزه برگــزار گــردد‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫کنیــم و بــه موضــوع تجــاری ســازی در ســطح منطقــه‬ ‫و جهــان بپردازیــم و محصــوالت و خدمــات خــود را‬ ‫بــه فــروش برســانیم‪.‬‬ ‫ایـــن اســـتاد ایرانـــی دانشـــگاه پوتـــرا مالـــزی بـــا‬ ‫تاکیـــد بـــر نقـــش مشـــاوره در پـــارک هـــا و مراکـــز‬ ‫رشـــد و شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان و اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا و اظهـــار داشـــت‪ :‬مـــا شـــاید بـــه راحتـــی‬ ‫نتوانی ــم تعام ــل فراگی ــری ب ــا مث ــا بخ ــش فن ــاوری‬ ‫و ن ــوآوری آمری ــکا داش ــته باش ــیم ول ــی مال ــزی ای ــن‬ ‫تعامـــل را داشـــته و در زمینـــه تجاری‌ســـازی هـــم‬ ‫بســیاری از دســتاوردها مشــترک اســت و مــا بایــد از‬ ‫ایـــن تجربیـــات در راســـتای مشـــاوره‌های تخصصـــی‬ ‫پـــارک هـــا و مراکـــز رشـــد ایـــران اســـتفاده کنیـــم‬ ‫تـــا آن هـــا بتواننـــد بـــا دنیـــا تعامـــل ســـازنده‌ای‬ ‫داشـــته باشـــند‪ .‬بایـــد پـــای ســـرمایه‌گذاران را بـــه‬ ‫ای ــران ب ــاز کنی ــم و رون ــد تج ــاری س ــازی در ای ــران‬ ‫را تســـهیل کنیـــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد محصــول و یــا‬ ‫خدمــت بــه تنهایــی موفقیــت محســوب نمــی شــود‬ ‫گفــت‪ :‬موفقیــت زمانــی حاصــل مــی شــود که بــازاری‬ ‫بــرای آن محصــول فراهــم شــود و در واقــع فاکتــور‬ ‫اصلــی موفقیــت یــک شــرکت‪ ،‬فــروش خــوب آن‬ ‫شــرکت اســت‪ .‬و مــا آمادگــی داریــم کــه در بحــث‬ ‫بــازار و مطالعــه بــازار بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫ایــران کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعامــل خــود بــا ســیلیکون‬ ‫ولــی از طریــق دانشــگاه پوتــرا مالــزی گفــت‪ :‬مــا‬ ‫ایــن امــکان را داریــم ارتباطــات بیشــتری حتــی بــا‬ ‫ســیلیکون ولــی بــرای ایــران فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاد ایرانــی دانشــگاه پوتــرا مالــزی دربــاره‬ ‫تفــاوت اســتارت آپ هــا در ایــران و مالــزی نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در مالــزی ابتــدا نیازهــا از طریــق صنعــت‬ ‫مشــخص می‌شــود و بــر اســاس همــان نیازهــا‬ ‫اســتارت آپ شــکل مــی گیــرد و در واقــع بــر اســاس‬ ‫نیــاز صنایــع هــم از آن اســتارت آپ هــا حمایـــــــت‬ ‫می‌کننــد ولــی در ایــران ایــن موضــوع برعکــــــس‬ ‫اســت و ابتــدا اســتارت آپ شــکل مــی گیــرد و بعــد‬ ‫بــه دنبــال صنعــت و یــا حامــی مــورد نیــاز می‌گــردد!‬ ‫بایــد بخــش خصوصــی و صنعــت در کنــار اســتارت‬ ‫آپ‌هــا باشــد و محصــول و ایــده را خریــداری می‌کنــد‬ ‫بایــد اســتارت آپ هــا بــا حضــور عوامــل اصلــی و در‬ ‫زمینه‌هایــی کــه اولویــت بنــدی شــــــــــده (مثــا‬ ‫آی ســی تــی یــا کشــاورزی یــا بایــو و ‪ )...‬شــکل بگیرنــد‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫واحدها و مراکز فعال‬ ‫دارد و این توان و امکان‬ ‫را دارد که به عنوان‬ ‫محور و هاب تجاری‬ ‫سازی قلمداد شود‬ ‫شرکت کنندگان‬ ‫از کارگاه تجاری سازی می گویند‬ ‫حمیــد هاشــمی عضــو هیــات علمــی جهــاد‬ ‫دانشــگاهی تهــران ضمــن تشــکر از ســازمان ســتفا که‬ ‫بــا هماهنگــی و دعوت از تیم دانشگــــــاه (یــو پی ام)‬ ‫فرصــت بــی نظیــری را بــرای عالقــه منــد آن تجــاری‬ ‫ســازی و نــوآوری فراهــم کــرد گفــت‪ :‬مجموعــه‬ ‫مطالــب ارائــه شــده از گســتردگی‌و ارزش باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬بطــوری کــه بخــش هایــی از آن برای‬ ‫برنامه‌ریــزان و سیاســتگذاران‪ ،‬بخش‌هایــی دیگــر‬ ‫جهاد دانشگاهی می تواند‬ ‫به همه بخش ها خدمات تجاری سازی‬ ‫ارائه نماید‬ ‫ســید رضــا علــوی مدیــر ســتفا اســتان خوزســتان‬ ‫نیــز بــا اشــاره بــه محتــوای خــوب ارائــه شــده در ایــن‬ ‫کارگاه گفــت‪ :‬پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫شــروع خــوب پایــان کار نباشــد و بــه طــور مــداوم در‬ ‫تنــاوب زمانــی مختلــف تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای جهــاد دانشــگاهی‬ ‫در زمینــه تجــاری ســازی و توســعه پــارک هــا و‬ ‫مراکــز رشــد و قــرار گرفتــن ســتفا بــه عنــوان هــاب‬ ‫تجــاری ســازی اظهــار داشــت‪ :‬جهــاد دانشــگاهی در‬ ‫سراســر کشــور واحدهــا و مراکــز فعــال دارد و ایــن‬ ‫تــوان و امــکان را دارد کــه بــه عنــوان محــور و هــاب‬ ‫تجــاری ســازی قلمــداد شــود و بــه همــه بخــش‬ ‫هــای خصوصــی و دولتــی در زمینــه تجــاری ســازی‬ ‫خدمــات ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫نگاه ما به اکوسیتم کارآفرینی‬ ‫باید متحول شود‬ ‫نسرین احمدزاده مدیر توانمند سازی ستفا از برگزاری‬ ‫رویدادهای کارآفرینی در واحدهای جهاددانشگاهی سراسر‬ ‫کشور خبر داد و اعالم کرد ‪ :‬برگزاری کارگاه‌های تجاری‬ ‫سازی و توسعه کارآفرینی نیز توسط ستفا دنبال شود‪.‬‬ ‫سمیه قربانی معاون فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری‬ ‫لرستان (خرم آباد) نیز با اشاره به اینکه تیم مدرسان این‬ ‫کارگاه اطالعات خوبی از فضای نوآوری و همین طور‬ ‫فرآیندهای موجود در پارک ها و مراکز رشد مالزی و به‬ ‫صورت خاص دانشگاه پوترا ارائه داد افزود‪ :‬تجربیات خوبی‬ ‫در زمینه تجاری سازی بین‌المللی محصوالت دانش بنیان‬ ‫در این کارگاه سه روزه ارائه شد‪ .‬تجربیات مالزی نشان‬ ‫می‌دهد ارتباط خوبی بین صنعت و پارک ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتی و دانشگاهی وجود دارد و اتحاد این دو فضا و‬ ‫اکوسیستم‪ ،‬کارآفرینی موفقی را برای مالزی رقم زده است‬ ‫که شاید در کشور ما هنوز جای کار زیادی دارد و باید بین‬ ‫صنعت و مراکز رشد ارتباط و تعامل نزدیکتری ایجاد شود‪.‬‬ ‫مهدیـه رضایـی از مرکـز رشـد رویـش جهـاد‬ ‫دانشـگاهی نیـز دربـاره ایـن کارگاه گفـت‪ :‬مهمتریـن‬ ‫موضـوع در کارگاه تجـاری سـازی نـوآوری اسـتفاده‬ ‫مراكـز رشـد و پارکهـای علـم و فنـاوری از تجـارب‬ ‫دانشـگاه پوتـرای مالـزی و همچنیـن پـارک فنـاوري‬ ‫مالـزی‪ ،‬جهـت کمک بـه اسـتارت‌آپ‌ها در مرحله ورود‬ ‫بـه بـازار هـدف و تجـاری سـازی محصوالت آنهاسـت‪،‬‬ ‫چـرا کـه اکثـر اسـتارتاپ هـا تیـم فنـی قـوی دارند و‬ ‫مهمترین مسـاله آنهـا نحوه ورود به بـازار هدف و تهیه‬ ‫برنامـه ورود به بازار اسـت‪.‬در این راسـتا کارشناسـان و‬ ‫مدیران شـاغل در مراكز رشـد میتوانند سـطح خدمات‬ ‫و نـوع خدمـات خـود را بـا توجه بـه تجربـه موفقی که‬ ‫پـارک مالـزی داشـته اسـت‪ ،‬تغییـر و اصلاح نماینـد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جهت تقويت مهارت هاي کارآفرينان‪،‬‬ ‫فعالين کسب و كارهاي نوپا و‬ ‫استارت‌اپ‌ها‬ ‫مدرسه تابستانه‬ ‫کسب و کار‬ ‫دانشگاه خواجه‬ ‫نصیرالدین‬ ‫طوسی برگزار‬ ‫می‌شود‬ ‫مدرســه تابســتانه کســب و کار‪ ،‬برنامــه دانشــگاه‬ ‫صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــراي تقويــت‬ ‫مهــارت هــاي کارآفرينــان‪ ،‬فعاليــن کســب و كارهــاي‬ ‫نوپــا و توانمندســازي دانشــجويان و دانــش آموختــگان‬ ‫بــراي ورود موفــق بــه بــازار كار حرفــه اي اســت کــه طــی‬ ‫دوره‌ای ‪ 14‬روزه (‪ ۲۸‬مــرداد مــاه لغایــت ‪ ۱۵‬شــهریور مــاه)‬ ‫توســط ایــن دانشــگاه برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫مدرســـه تابســـتانه کســـب و کار‪ ،‬برنامـــه ای اســـت‬ ‫در امتـــداد رویـــداد ملـــی اینـــوکاپ کـــه دانشـــگاه‬ ‫صنعتـــی خواجـــه نصیرالدیـــن طوســـی بـــراي تقويـــت‬ ‫مهارت‌هـــای کارآفرينـــان‪ ،‬فعاليـــن کســـب و كارهـــاي‬ ‫نوپـــا و توانمندســـازی دانشـــجويان و دانش‌آموختـــگان‬ ‫جهـــت ورود موفـــق بـــه بـــازار كار حرفـــه ای‬ ‫طرح‌ریـــزی کـــرده اســـت کـــه بـــا حمايـــت معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری رياســـت جمهـــوری از برنامـــه‬ ‫نـــوآوري دانشـــگاه تحـــت عنـــوان اینـــوکاپ پـــاس‬ ‫(‪ )Innocupplus#‬برگـــزار مـــی گـــردد‪.‬‬ ‫شــركت كننــدگان مدرســه در پایــان ایــن دوره‬ ‫مطالــب ذیــل را فــرا می‌گیرنــد‪:‬‬ ‫● الفبــای راه انــدازی و توســعه کســب و کار شــخصی‬ ‫خــود را مــی آموزنــد‪.‬‬ ‫● بــا تجربیــات شــرکت هــای دانــش بنیــان نوپــا‬ ‫آشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫● روش هــای ارزشــگذاری و کســب فنــاوری را‬ ‫پیگيــری مــی کننــد‪.‬‬ ‫● طراحــی و توســعه محصول‪/‬خدمــت فناورانــه را‬ ‫تمریــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫● بــا فرصــت هــا و روندهــای روز خلــق ارزش و‬ ‫ثــروت در دنیــا آشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫● مهــارت هــای ورود موفــق بــه بــازار کار حرفــه ای‬ ‫و اســتخدام را در خــود تقویــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫چهارده روز کسب و کاری‬ ‫در مدرسه تابستانه‬ ‫شــرکت کننــدگان در تابســتانه کســب و کار خواجــه نصیر ‪،‬‬ ‫‪ 14‬روز کســب و کاری بــا عناویــن جــذاب و کاربــردی‬ ‫زیــر را تجربــه خواهندکــرد‪:‬‬ ‫‪-1‬استارتآپهای صنعتی و تکنولوژی محور‬ ‫‪ -2‬ایده پردازی و روشهای توسعه ایده‬ ‫‪-3‬تیم سازی و مدیریت تیم‬ ‫‪ -4‬مهارتهــای شــبکه ســازی و گســترش آن بــرای‬ ‫نوپاهــا‬ ‫‪ -5‬بازاریابی و مدل فروش کسب و کارهای نوپا‬ ‫‪-5‬اصول و روش های مارکتینگ در عصر دیجیتال‬ ‫‪ -6‬مدیریت برند و اهمیت تبلیغات‬ ‫‪ -7‬نحــوه مذاکــره و تنظیــم قراردادهــای ســرمایه‬ ‫گــذاری‬ ‫‪ -8‬چشم انداز جذب سرمایه کسب و کارهای نوپا‬ ‫‪-9‬تدوین مدل کسب و کار شما‬ ‫‪-10‬طرح کسب و کار ناب‬ ‫‪ -11‬فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید‬ ‫‪-12‬استراتژی های رشد کسب و کارهای نوپا‬ ‫‪ -13‬مراکز رشد و نوآوری (خدمات و حمایتها)‬ ‫‪-14‬در جمع کارآفرینان موفق‬ ‫اغلــب دوره هــا بــه صــورت تعاملــی و بــا ترکیبــی‬ ‫از نحــوه ارائــه ســمینار‪ ،‬پنــل کارشناســان و ورکشــاپ‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنيــن جشــنواره نــوآوري و كســب و كار خواجــه نصيــر‬ ‫(آذر الــي اســفند ‪ )۹۶‬محملــي خواهــد بــود كــه‬ ‫محصــوالت مدرســه تابســتانه بــا حضــور رقبــا و داوران‬ ‫حرفــه اي در آن بــه بوتــه آزمــون گذاشــته مــي شــوند و‬ ‫همچنيــن فرصــت جــذب ســرمايه و معرفي به ســرمايه گـذاران‬ ‫را خواهنــد يافــت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت عالقــه منـــــــدان می‌تواننــد‬ ‫جهــت کســـــــب اطالعـــــــــات تکمیلــی بــه آدرس‬ ‫‪ http://roshd.kntu.ac.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی شهريور امسال اولين دوره از رويداد‬ ‫آموزشي و توانمندساز «مدرسه تابستانه کسب و کار»‬ ‫را برگزار مي کند‪.‬‬ ‫به گــــزارش خبرنگار بازارکار نوین‪ ،‬دوره‌ها و‬ ‫عناوين انتخابي براي مدرسه تابستانه بسته اي جامع‬ ‫و فشرده از آنچه كارآفرينان جوان و دانشجويان‬ ‫و فارغ التحصــــــيالني كه روياي راه‌اندازي‬ ‫كسب و كاري فناورانه را در سر مي پرورانند‪ ،‬ارائه‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫‪45‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با مدیر شبکه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه پوترا؛‬ ‫تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها؛‬ ‫حلقهتاثیرگذاراکوسیستمکارآفرینی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دوره تجــاری ســازی نــوآوری بــه همــت ســازمان تجــاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان (ســتفا) بــا همــکاری دانشــگاه علــم و فرهنــگ و بــا حضــور مدرســان‬ ‫دانشــگاه پوتــرا مالــزی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این دوره که از ‪ 11‬تا ‪ 13‬تیر در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪ ،‬هشتاد نفر از‬ ‫روسا و کارشناسان مراکز رشد‪ ،‬پارک ها‪ ،‬پژوهشکده ها‪ ،‬روسای جهاددانشگاهی‪ ،‬اساتید و‬ ‫دانشجویان شرکت داشتند‪ .‬در حاشیه این نشست مهم با دکتر وان نورحیاتی وان مدیر شبکه‬ ‫نوآوری و کارآفرینی دانشگاه پوترا مالزی درباره تجربیات و دستاورد های کشور مالزی درباره‬ ‫تجاری سازی و کارآفرینی به گفتگو نشستیم‪.‬‬ ‫وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر به تجاری سازی توجه نشود شکاف و گپ بزرگ بین‬ ‫دانشگاه و جامعه بوجود می آید گفت‪ :‬در واقع دانشگاهها برای اینکه در اکوسیستم کارآفرینی حضور‬ ‫موثر داشته باشند باید به موضوع تجاری سازی بیش از هر زمانی توجه کنند‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫بدون تجاری سازی دستاورد های‬ ‫دانشگاهها خاک می خورد‬ ‫دکتـــر وان نورحیاتـــی وان دربـــاره دســـتاوردهای‬ ‫کشـــور مالـــزی دربـــاره در حـــوزه تجـــاری ســـازی‬ ‫گفـــت‪ :‬بحـــث تجــــــــــــــــاری ســـازی بحـــث‬ ‫مهمـــی اســـت و مـــا در مالـــزی توجـــه ویـــژه بـــه‬ ‫ایـــن موضـــوع داریـــم‪ .‬ایـــن موضـــوع همچنیـــن بـــا‬ ‫چالـــش هـــای بســـیاری همـــراه اســـت‪ .‬مـــا بـــرای‬ ‫مواجهـــه بـــا ایـــن موضـــوع تحقیـــق و توســـعه‬ ‫دانش ــگاه پوت ــرای مال ــزی را راه ان ــدازی ک ــرده ای ــم‬ ‫تـــا بتوانیـــم راه ورود بـــه تجـــــــــاری ســـازی را‬ ‫همـــوار کنیـــم‪.‬‬ ‫وی کـــه مســـوولیت توســـعه و تحقیـــق در امـــر‬ ‫کارآفرینـــی دانشـــگاه پوتـــرای مالـــزی را بـــر عهـــده‬ ‫دارد بـــا تصریـــح اینکـــه از ذوق و شـــوق جوانـــان‬ ‫ایرانـــی در بحـــث تجـــاری ســـازی و عالقمنـــدی در‬ ‫ای ــن ح ــوزه ذوق زده ش ــده اس ــت گف ــت‪ :‬در ش ــرایط‬ ‫کنون ــی دانش ــگاهها نم ــی توانن ــد ب ــدون توج ــه ب ــه‬ ‫تجـــاری ســـازی و تحقیـــق و توســـعه و ارتبـــاط بـــا‬ ‫صنعـــت بـــه تـــدوام فعالیـــت هـــا بپردازنــــــــد و‬ ‫نمـــی تواننـــد بـــدون چنیـــن چشـــم انـــدازی بـــه‬ ‫ارتبـــاط موثـــر بـــا جامعـــه ادامـــه دهنـــد‪.‬‬ ‫خان ــم وان ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت تج ــاری س ــازی‬ ‫و ل ــزوم توج ــه ب ــه آن خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬تحقیق ــات‬ ‫بای ــد ب ــه ب ــازار برس ــد و بتوان ــد ب ــه ث ــروت تبدی ــل‬ ‫ش ــود و اگ ــر اینگون ــه نش ــود نم ــی توان ــد ب ــه آنچ ــه‬ ‫ضـــرورت هـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی اقتضـــاء‬ ‫مـــی کنـــد برســـد و تحقیقـــات در دانشـــگاه هـــا‬ ‫بالاســـتفاده مانـــده و خـــاک مـــی خـــورد‪.‬‬ ‫مدیر شبکه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه پوترا مالزی‪:‬‬ ‫ماهاتیر محمد شخصیت بزرگ‬ ‫و تاثیرگذاری در کشور مالزی است‬ ‫و او کسی است که زیرساخت ها‬ ‫را برای توسعه تجاری سازی مالزی‬ ‫فراهم کرد‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اگ ــر ب ــه تجاری‌س ــازی‬ ‫توج ــه نش ــود ش ــکاف و گ ــپ ب ــزرگ بی ــن دانش ــگاه‬ ‫و جامعـــه بوجـــود مـــی آیـــــــــــد کـــه بـــه‬ ‫راحتـــی نمـــی تـــوان آن را پـــر کـــرد گفـــت‪ :‬در‬ ‫واقـــع دانشـــگاه‌ها بـــرای اینکـــه در اکوسیســـتم‬ ‫کارآفرینـــی حضـــور موثـــر داشـــته باشـــند بایـــد‬ ‫بـــه موضـــوع تجـــاری ســـازی بیـــش از هـــر زمانـــی‬ ‫توجـــه کننـــد‪.‬‬ ‫ماهاتیر محمد خیلی کارها برای مالزی کرد‬ ‫دکت ــر وان نورحیات ــی وان درب ــاره نق ــش ماهاتی ــر‬ ‫محمـــد بـــه عنـــوان یـــک شـــخصیت سیاســـی‬ ‫توســـعه گـــرا در سرنوســـت کشـــور مالـــزی نیـــز‬ ‫گفـــت‪ :‬ماهاتیـــر محمـــد شـــخصیت بـــزرگ و‬ ‫تاثیرگـــذاری در کشـــور مالـــزی اســـت و او کســـی‬ ‫اســت کــه زیرســاخت هــا را ب ـرای توســعه تجــاری ســازی‬ ‫مالـــزی فراهـــم کـــرد‪ .‬زیرســـاختهایی کـــه افـــق‬ ‫توســـعه را در کشـــور مـــا ترســـیم مـــی کـــرد و بـــر‬ ‫اس ــاس آن بس ــیاری از ماموری ــت ه ــا ب ــه نهاده ــای‬ ‫مختل ــف علم ــی و اجرای ــی س ــپرده م ــی شــــــ ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس همی ــن زیرس ــاخت ه ــا و ماموری ــت ه ــای‬ ‫پی ــش رو ب ــود ک ــه دانش ــگاه پوت ــرا (ی ــو پ ــی ام) از‬ ‫دانشـــگاهی بـــا محوریـــت کشـــاورزی خـــارج شـــد و‬ ‫وارد توســعه تکنولــوژی و تجــاری ســازی در بخــش هــای‬ ‫مختلـــف گردیـــد‪.‬‬ ‫هماهنـــگ کننـــده هـــاب نـــوآوری دانشـــگاه‬ ‫پوتـــرا(‪ )UPM‬مالـــزی دربـــاره اینکـــه در ایـــران‬ ‫دانش ــگاهها کمت ــر ب ــه س ــوی ایج ــاد ش ــرکت پی ــش‬ ‫مـــی رونـــد دربـــاره تجربـــه مالـــزی گفـــت‪ :‬در ایـــن‬ ‫زمینـــه مدیـــران ارشـــد جامعـــه بایـــد ورود پیـــدا‬ ‫کننـــد‪ ،‬مشـــوق هـــای الزم را در نظـــر بگیرنـــد‪ ،‬از‬ ‫ســـوی دیگـــر مســـئووالن دانشـــگاهها بایـــد بـــه‬ ‫تولیـــد نـــوآوری هـــا و فنـــاوری هـــای جدیـــد‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایران در زمینه استارت آپ‌ها ظرفیت های بزرگی دارد‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــران در زمینـــه‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات و توســـعه اســـتارت آپ هـــا‬ ‫ظرفیـــت هـــای بزرگـــی دارد گفـــت‪ :‬ایرانیـــان در‬ ‫زمینـــه تحقیقـــات و نـــوآوری خبـــره هســـتند و‬ ‫در زمینـــه شـــرکت هـــای اســـتارت آپـــی و حـــوزه‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات توانمنـــدی هـــای زیـــادی‬ ‫دارن ــد ول ــی بای ــد ن ــوآوران و کارآفرین ــان مدل ــی را‬ ‫طراحـــی و تدویـــن کننـــد تـــا بداننـــد بـــر اســـاس‬ ‫چ ــه مدل ــی بای ــد آین ــده فعالی ــت خ ــود را توس ــعه‬ ‫دهنـــد تـــا بتواننـــد پایـــدار بماننـــد و بتواننـــد بـــا‬ ‫بـــازار و مشـــتریان ارتبـــاط دائمـــی داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫هدف ما‪ ،‬پر کردن شکاف موجود بین دانشگاه‪،‬‬ ‫صنعت و اقتصاد است‬ ‫دکت ــر وان نورحیات ــی وان (‪،)Wan Nurhayati Wan‬‬ ‫از مدرســـان ایـــن کارگاه بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت‬ ‫ه ــای ه ــاب ن ــوآوری دانش ــگاه پوت ــرا گف ــت‪ :‬ریش ــه‬ ‫اســـتارتاپ هـــا از دانشـــگاه شـــکل مـــی گیرنـــد‪.‬‬ ‫تـــاش مـــا در ایـــن مرکـــز‪ ،‬حمایـــت از تجـــاری‬ ‫ســازی فنــاوری و کارآفرینــی در دانشــگاه هــا اســت؛‬ ‫بـــه ایـــن دلیـــل کـــه‬ ‫مـــی دانیـــم‪،‬‬ ‫ایرانیان در زمینه‬ ‫تحقیقات و نوآوری‬ ‫خبره هستند و در زمینه‬ ‫شرکت های استارت‬ ‫آپی و حوزه فناوری‬ ‫اطالعات توانمندی های‬ ‫زیادی دارند‬ ‫دانش ــگاه‪ ،‬صنع ــت و اقتص ــاد اس ــت‪ .‬تمرک ــز فعالی ــت‬ ‫ه ــاب دانش ــگاه پوت ــرا ای ــن اس ــت ک ــه ای ــده ه ــای‬ ‫نوآورانـــه را بـــه وســـیله نخبـــگان جـــوان اجـــرا‬ ‫نمایـــد‪ .‬همچنیـــن فرصتـــی را بـــرای آنهـــا فراهـــم‬ ‫نمایـــد کـــه بـــا گســـترش ایـــده هـــای نوآورانـــه‪،‬‬ ‫کســـب و کارهـــای جدیـــدی را توســـعه دهنـــد‪.‬‬ ‫مـــدرس دوره تجاری‌ســـازی نـــوآوری در عیـــن‬ ‫حـــال تأکیـــد کـــرد‪ :‬مهـــم ایـــن اســـت کـــه ایـــن‬ ‫کس ــب و کاره ــا پای ــدار باش ــند‪ .‬فعالیت‌ه ــا‪ ،‬نخس ــت‬ ‫ب ــا اس ــتارتاپ آغ ــاز م ــی ش ــود و در ادام ــه‪( ،‬کس ــب‬ ‫و کار) بای ــد رش ــد ک ــرده و پای ــدار و رقابت ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وان درخصـــوص فعالیـــت هـــای دانشـــگاه پوتـــرا‬ ‫در بخـــش تجـــاری ســـازی فنـــاوری گفـــت‪ :‬دو‬ ‫تیم های استارت آپی ایران‬ ‫می توانند به مالزی بیایند‬ ‫وان بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری مشـــترک دانشـــگاه‬ ‫پوتـــرا و ســـازمان تجـــاری‌ســـازی فنـــاوری و‬ ‫اشـــتغال دانش‌آموختـــگان افـــزود‪ :‬بدنبـــال‬ ‫توســـعه همـــکاری هـــا در ایـــن زمینـــه هســـتیم‪.‬‬ ‫برخـــی تیم‌هـــای اســـتارتاپ ایـــران مـــی تواننـــد‬ ‫بـــه مالـــزی بیاینـــد تـــا در خصـــوص ارزیابـــی و‬ ‫شـــناخت بـــازار‪ ،‬چگونگـــی نزدیـــک شـــدن و فتـــح‬ ‫ب ــازار‪ ،‬نح ــوه اس ــتفاده از فن ــاوری ه ــا ب ــرای ج ــذب‬ ‫مش ــتری‪ ،‬دوره ه ــای آموزش ــی را در ای ــن دانش ــگاه‬ ‫ســـپری کننـــد‪.‬‬ ‫هاب‌هـــای تجاری‌ســـازی‪ ،‬بـــه طـــور ســـاختاری‬ ‫بــا مجموعــه گســترده ای از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫در ارتبـــاط هســـتند و وظیفـــه ارائـــه خدمـــات‬ ‫توانمندس ــازی و تج ــاری س ــازی ب ــه ای ــن ش ــرکت ه ــا‬ ‫را بـــر عهـــده دارنـــد‪.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫بپردازن ــد و ب ــه عبارت ــی دانش ــگاهها بای ــد در تولی ــد‬ ‫نـــوآوری هـــا پیشـــگام باشـــند و جامعـــه را نســـبت‬ ‫ب ــه ای ــن ن ــوآوری ه ــا حس ــاس کنن ــد‪ .‬بای ــد بخ ــش‬ ‫خصوص ــی را ب ــه س ــوی خ ــود جل ــب نماین ــد ت ــا از‬ ‫ای ــن ن ــوآوری ه ــا اس ــتفاده کنن ــد و از همی ــن ج ــا‬ ‫اتقاقاتـــی کـــه بایـــد خواهـــد افتـــاد‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دانشـــگاهها مـــکان‬ ‫مهمـــی در توســـعه اکوسیســـتم کارآفرینـــی و‬ ‫همچنیـــن کســـب و کارهـــای مبتنـــی بـــر نـــوآوری‬ ‫و دانـــش هســـتند اظهارداشـــت‪ :‬دانشـــگاهها بنـــگاه‬ ‫تولی ــدی نیس ــتند چ ــرا ک ــه وظیف ــه تولی ــد دان ــش‬ ‫و ن ــوآوری‪ ،‬تدری ــس و تحقی ــق هس ــتند ول ــی آنه ــا‬ ‫بایـــد روندهـــا را دنبـــال کننـــد و بتواننـــد جریـــان‬ ‫دان ــش و ن ــوآوری را ب ــه س ــوی کارآفرین ــی و تولی ــد‬ ‫ثـــروت هدایـــت نماینـــد‪.‬‬ ‫یکـــی از مراکـــز مهـــم تحقیـــق و توســـعه (‪،)R&D‬‬ ‫دانشـــگاه هـــا هســـتند‪.‬‬ ‫مدیـــر شـــبکه نـــوآوری دانشـــگاه پوتـــرا افـــزود‪:‬‬ ‫هم ــه ای ــن ن ــوآوری ه ــا و تبدی ــل آنه ــا ب ــه تج ــاری س ــازی‬ ‫بـــرای جامعـــه‪ ،‬مـــردم و کشـــور اهمیـــت دارد و‬ ‫هـــدف مـــا‪ ،‬پـــر کـــردن شـــکاف موجـــود بیـــن‬ ‫ســـال اســـت کـــه فعالیـــت مـــا در دانشـــگاه پوتـــرا‬ ‫آغـــاز شـــده اســـت و بدنبـــال جهانـــی شـــدن‬ ‫هســـتیم‪ .‬اســـتارتاپ هـــای دانشـــگاه پوتـــرا در‬ ‫طـــی ایـــن مـــدت‪ ،‬تبدیـــل بـــه برنـــد شـــده و بـــه‬ ‫ســـطح جهانـــی نزدیـــک شـــده انـــد؛ اگرچـــه هنـــوز‬ ‫نمـــی تواننـــد در مقیـــاس بـــزرگ بـــه تولیـــد انبـــوه‬ ‫برس ــند‪ ،‬ول ــی ب ــا شناس ــایی ب ــازار‪ ،‬ب ــه ای ــن ه ــدف‬ ‫نزدی ــک ش ــده ان ــد‪ .‬نکت ــه قاب ــل توج ــه ای ــن اس ــت‬ ‫کـــه ایـــن اســـتارتاپ هـــا از درون دانشـــگاه پوتـــرا‬ ‫شـــکل گرفتـــه انـــد و اســـاتید و دانشـــکده هـــای‬ ‫مختلـــف در آنهـــا حضـــور دارنـــد‪.‬‬ ‫هماهنـــگ کننـــده هـــاب نـــوآوری دانشـــگاه‬ ‫پوتـــرا مالـــزی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری ایـــن‬ ‫دوره آموزشـــی خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬قصـــد دارم‬ ‫تجربیاتـــم را در حـــوزه تجـــاری ســـازی فنـــاوری‬ ‫بـــا شـــرکت‌کنندگان در ایـــن دوره بـــه اشـــتراک‬ ‫بگـــذارم؛ نـــکات مهـــم درخصـــوص ارزیابـــی بـــازار‪،‬‬ ‫نحـــوه ســـرمایه گـــذاری و متدهـــای اجرایـــی بـــرای‬ ‫تجـــاری ســـازی ایـــده هـــا را ارائـــه کنـــم‪.‬‬ ‫‪47‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تجارت‪ ،‬شغل دوم ورزشکاران حرفه‌ای؛‬ ‫ورزشکاران مشهور‪ ،‬چه استارت‌آپ‌هایی تاسیس کرده‌اند؟‬ ‫برندها و شرکت‌های زیادی در جهان وجود دارند که ورزشکاران بزرگ جزء سهام‌داران آنها هستند‪ .‬آنها معموال پس از دوران اوج خود در ورزش به‌واسطه پولی‬ ‫که در این حوزه به دست‌آورده‌اند‪ ،‬به کسب‌وکار و تجارت می‌پردازند‪.‬‬ ‫به گزارش نوپانا‪ ،‬سرمایه‌گذاری ورزشکاران نخستین‌بار با تاسیس شرکت کوبی برایانت (‪ )Kobe Bryant‬در لس‌آنجلس به نام برایانت‌استیبل (‪Bryant‬‬ ‫‪ )Stibel‬بر سر زبان‌ها افتاد؛ اما او تنها ورزشکار سرمایه‌گذار جهان نیست‪ .‬در این مطلب قصد داریم ورزشکارانی را که پس از اعالم بازنشستگی یا در طول دوران‬ ‫فعالیت به فکر آغاز کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در آن افتاده‌اند‪ ،‬معرفی کنیم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪Stephan Curry‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ )Stephan‬او از اعضـــــــای‬ ‫‪ -۱‬اسـتفن کـری (‪Curry‬‬ ‫بسـکتبال ان‌بی‌ای (‪)NBA‬اسـت و‬ ‫تیـم قهرمـان این فصـل از لیگ‬ ‫شـرکت اسلایس (‪ )Slyce‬را که‬ ‫از اوایـل سـال جـاری میلادی‪،‬‬ ‫را مدیریت می‌کند‪ ،‬تاسـیس کرد‪.‬‬ ‫محتـوای دیجیتـال افراد مشـهور‬ ‫(‪ )CoachUP‬که یک اپلیکیشـن‬ ‫او همچنیـن در شـرکت کچ‌آپ‬ ‫عنـوان سـرمایه‌گذار حضـور دارد‪.‬‬ ‫مربـی خصوصـی اسـت‪ ،‬به‬ ‫‪Magic Johnson‬‬ ‫‪ -۲‬مجی ــک جانس ــون (‪ )Magic Johnson‬بازیک ــن س ــابق‬ ‫بســـکتبال ان‌بـــی‌ای از ‪ ۳۰‬ســـال پیـــش تاکنـــون به‌عنـــوان‬ ‫س‬ ‫ـــرمایه‌گذار شـــناخته می‌شـــود‪ .‬از نمونـــه کارهـــای او‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‌تـــوان‬ ‫بـــه‬ ‫اســـتار‬ ‫ت‬ ‫‌آپ‬ ‫جـــو‬ ‫پ‬ ‫‌ول‬ ‫(‪ell‬‬ ‫‪)Jopw‬‬ ‫اشـــاره کـــرد‬ ‫کـــه‬ ‫ه‬ ‫دفـــش افزایـــش تنـــوع فنـــاوری در زندگـــی کارمنـــدان‬ ‫اســـت‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ )Carmelo An‬ف ــوق ســتاره‬ ‫‪ -۳‬کارمل ــو آنتون ــی (‪thony‬‬ ‫ســـرمایه‌گذاری «ملـــو ســـون‬ ‫بســـکتبال ان‌بـــی‌ای شـــرکت‬ ‫‪ )Tech Pa‬را تاســـیس کـــرد‪.‬‬ ‫ک‌پارتنـــرز» (‪rtners Melo7‬‬ ‫ت‬ ‫لیفت‌اندهاالبالـــــــــــــــــــو‬ ‫همچنیـــن در شــــــــــرکت‬ ‫ســـرمایه‌گذاری کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫(‪)Lyft and Hullabalu‬‬ ‫‪Joe Montana‬‬ ‫‪ -۵‬ج ــوی مونتان ــا (‪ )Joe Montana‬بازیک ــن س ــابق لی ــگ‬ ‫فو‬ ‫تبـــال آمریکایـــی عـــاوه بـــر ســـــــــــــرمایه‌گذاری در‬ ‫نردوال‬ ‫ـ‬ ‫ـت‬ ‫(‪llet‬‬ ‫‪dWa‬‬ ‫‪،)Ner‬‬ ‫در‬ ‫ش‬ ‫رکـــــ‬ ‫ـــــــ‬ ‫ـ‬ ‫ـت‬ ‫هال‌آف‌فی ــم‬ ‫(‬ ‫‪ ،)Hall of Fame‬یـــک شـــرکت کارفرمایـــی در شـــهر‬ ‫سا‬ ‫نفرانسی‬ ‫ســـکو‪ ،‬نیـــز بـــه عنـــوان ســـرمایه‌گذار حضـــور داشـــت‪.‬‬ ‫‪David Beckham‬‬ ‫‪ -۴‬دیویـــد بکهـــام (‪ )David Beckham‬ســـتاره فوتبـــال‬ ‫انگلی ــس در س ــال گذش ــته در پلتف ــرم پخ ــش زن ــده تلویزیون ــی‬ ‫مـــای‌آی (‪ )MyEye‬ســـرمایه‌گذاری کـــرد‪.‬‬ ‫‪Stave Nash‬‬ ‫‪ -۶‬استیو نش (‪ )Stave Nash‬بازیکن سابق بسکتبال ان‌بی‌ای‪،‬‬ ‫«گونسیگلره برند کاپیتال» (‪ )Gonsigliere Brand Capital‬را‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬تاسیس کرد‪ .‬از فعالیت‌های تجاری دیگر او می‌توان‬ ‫به کانتنتلی (‪ ،)Contently‬استارت‌آپی در زمینه برندسازی‬ ‫و مشهورسازی نویسندگان‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬همچنین پلتفرم تجارت‬ ‫الکترونیک بیرچ‌باکس (‪ )Birchbox‬از دیگر کارهای استیو نش‬ ‫است‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪Carmelo‬‬ ‫‪Anthony‬‬ ‫‪49‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪Derek Jeter‬‬ ‫‪ -۹‬دریـــک جتـــر (‪ )Derek Jeter‬مدافـــع تیـــم بیســـبال‬ ‫ام‌ال‌بـــی (‪ )The MLB‬در اســـتارت‌‌‌آپ اســـتاپلت (‪- )Stoplt‬از‬ ‫ســـیلیکون‌ولی‪ -‬ســـرمایه‌گذاری کـــرده اســـت‪ .‬او همچنیـــن در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۴‬پلتفــرم رســانه‌ای پلیــرز تریبــون (‪)Players Tribune‬‬ ‫را تاسیس کرد‪.‬‬ ‫‪Stave You‬‬ ‫‪ng‬‬ ‫ت افسانه‌ای‪ ،‬در‬ ‫‪ )Sta‬فوتبالیس‬ ‫(‪ve Young‬‬ ‫در زمینه سهام‬ ‫‪ -۸‬استیو یانگ‬ ‫(‪ )HGGC‬که‬ ‫یجی‌سی‬ ‫را تاسیس کرد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ج‬ ‫چ‬ ‫‌‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۷‬شرک‬ ‫‪ )AutoA‬است‬ ‫آوتوآلرت (‪lert‬‬ ‫جزئی از شرکت‬ ‫‪n‬‬ ‫کـــن ســـابق‬ ‫‪ )Troy Aik‬بازی‬ ‫مـــن (‪man‬‬ ‫ـــرکت آیکمـــن‬ ‫‪ -۷‬تـــروی آیک‬ ‫‪ ،)Dallas C‬ش‬ ‫‪o‬‬ ‫یـــز (‪wboys‬‬ ‫نگـــذاری‬ ‫‪ )Aikm‬را بنیا ‌‬ ‫ـــم داالس کابو‬ ‫‪en Enterp‬‬ ‫تی‬ ‫الری شـــرکت‬ ‫ـــزس (‪rises‬‬ ‫‪ ۶‬میلیـــون د‬ ‫رای‬ ‫رپ‬ ‫نت‬ ‫ای‬ ‫ام‬ ‫ـه‬ ‫گذشـــته ســ‬ ‫حاصـــل از آن‬ ‫ـــرد‪ .‬او ســـال‬ ‫خـــت و ســـود‬ ‫ک‬ ‫‪ )Wing‬را فرو‬ ‫ســـتاپ (‪stop‬‬ ‫وینگ‬ ‫را عمومی کرد‪.‬‬ ‫‪ssi‬‬ ‫‪Andre Aga‬‬ ‫‪ -۱۰‬آنـــدره‬ ‫آگاســـی (‪assi‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪re‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪)A‬‬ ‫ا‬ ‫جهـــان بـــه همـــ‬ ‫ســـطوره تنیـــس‬ ‫راه همســـرش اس‬ ‫ـــ‬ ‫تف‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫گ‬ ‫ـــ‬ ‫را‬ ‫ف‬ ‫نمایندگـــی فـــ‬ ‫(‪)Steffi Graf‬‬ ‫روش آنالیـــن بلی‬ ‫ـــ‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ویا‬ ‫ب‬ ‫‌‬ ‫س‬ ‫گو‬ ‫ــ‬ ‫گــ‬ ‫ـای‬ ‫ـو‬ ‫ت آنسـ‬ ‫(‪)Viagogo‬‬ ‫ــکریپت (‪riptd‬‬ ‫از‬ ‫‪sc‬‬ ‫و‬ ‫‪n‬‬ ‫رز‬ ‫ش‬ ‫‪)U‬‬ ‫ــ‬ ‫ک‬ ‫ـک‬ ‫ــ‬ ‫ارا‬ ‫ـه‬ ‫ن را بــ‬ ‫فیل ‌مهایـــی‬ ‫ـه اشـــتراک م ‌‬ ‫یگـــذارد‪،‬‬ ‫کرد ه‌انـــد‪.‬‬ ‫ســـرمایه‌گذاری‬ ‫‪ -۱۱‬کوبـــی برایانـــت کـــه ســـابقه پنـــج قهرمانـــی در مســـابقات لیـــگ‬ ‫بســکتبال ان‌ب ـی‌ای را دارد‪ ،‬مــدت زیــادی نیســت کــه وارد ایــن عرصــه شــده‬ ‫اس ــت‪ .‬او هفت ــه گذش ــته در ی ــک پلتف ــرم آم ــوزش آنالی ــن زب ــان انگلیس ــی‬ ‫بـــه کـــودکان چینـــی‪ ،‬بـــا نـــام وی‌آی‌پی‌کیـــد (‪ )VIPKid‬ســـرمایه‌گذاری‬ ‫ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪Troy Aikm‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪kobi brayant‬‬ ‫پیمان گل‌وردی‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫نقشه راه همکاری شرکت‌های بزرگ با استارت‌آپ‌ها‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ایــن اینفوگرافیــک مســیر همــکاری کــه بیــن شــرکت‌های بــزرگ و اســتارت‌آپ‌ها صــورت می‌گیــرد را بــا ارائــه آخریــن آمارهــای ‪ KPMG‬در ســال‌های ‪ ۲۰۱۴‬و ‪۲۰۱۵‬‬ ‫نشــان‌ می‌دهــد‪ .‬بــر طبــق ایــن اینفوگرافیــک‪ ،‬اســتارت‌آپ‌ها و کس ـب‌وکارهای بــزرگ در نهایــت در ‪ ۴‬مــدل بــه همــکاری می‌رســند امــا ایــن مســیر همــواری بــرای دو‬ ‫طــرف نیســت و هــر یــک بــا چالش‌هایــی در ایــن مســیر رویـه‌رو هســتند‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چالش مبهم استارت‌آپی؛‬ ‫گذار از جست‌وجو به ساخت‬ ‫راه‌اندازی یک استارت‌آپ و آغاز به کار آن یک مسئله است و توسعه آن مسئله‌ای دیگر‪ .‬در واقع زمانی که یک استار‌ت‌آپ‬ ‫مراحل اولیه را پشت سر گذاشت و به قول معروف روی دور افتاد‪ ،‬با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش نوپانا‪ ،‬این مطلب راهکارهای یک استاد دانشگاه برای کمک به پیشرفت استارت‌آپی‌ست که بنیان‌گذارش دانشجوی‬ ‫سابق او در دانشگاه بوده است‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫هفتـــه گذشـــته تماســـی داشـــتم از دانشـــجوی‬ ‫س ــابقم؛ پاتری ــک‪ .‬هش ــت س ــالی ب ــود ک ــه از او ب ــی‬ ‫خبـــر بـــودم‪ .‬از قضـــا مدیرعامـــل شـــرکتی شـــده‬ ‫اســـت و از مـــن کمـــک می‌خواســـت‪ ،‬از ایـــن رو‬ ‫بـــرای صبحانـــه دعوتـــم کـــرد‪.‬‬ ‫در ایـــن مالقـــات ابتـــدا کمـــی از تجربه‌هـــای‬ ‫اولیـــه و غیرمدیریتـــی خـــودش گفـــت امـــا حـــرف‬ ‫اصلـــی او دربـــاره ســـومین کســـب‌وکاری بـــود کـــه‬ ‫بـــه تازگـــی بـــه همـــراه دو کارآفریـــن دیگـــر آغـــاز‬ ‫ک ــرده ب ــود‪« :‬تی ــم م ــا هفت ــاد نف ــره اس ــت‬ ‫و در ســـال جـــاری ‪ ۴۰‬میلیـــون دالر‬ ‫درآمـــد داشـــته‌ایم‪ ،‬امـــا در ســـه‌‬ ‫مـــاه آتـــی بایـــد نقـــاط ضعف‌مـــان‬ ‫را بهبـــود بخشـــیم»‪.‬‬ ‫بـــه نظـــر مـــی رســـید دارد‬ ‫رویابافـــی می‌کنـــد و مـــن هـــم در‬ ‫فک ــر دلی ــل مالقتم ــان ب ــودم‪ .‬ام ــا‬ ‫کم‌کـــم‪ ،‬از تصمیم‌گیری‌هـــای‬ ‫دشـــوارش بـــه مـــن گفـــت؛‬ ‫اینکـــه ناچـــار شـــده بـــود‬ ‫بهتر یــــــــــــن‬ ‫‪52‬‬ ‫دوس ــت خ ــود را بــرای رس ــیدن ب ــه جای ــی ک ــه اکن ــون‬ ‫در آن قـــرار داشـــت دور بزنـــد‪ .‬پاتریـــک بـــه مـــن‬ ‫گفـــت‪« :‬هیئت‌مدیـــره روی مـــن شـــرط بســـته‬ ‫کـــه می‌توانـــم مقیـــاس رشـــد شـــرکت را تـــا‬ ‫درجـــه مدنظرشـــان ارتقـــا دهـــم‪ ،‬بـــه همیـــن‬ ‫جهـــت تصمیـــم دارم تعـــداد کارمنـــدان را دو‬ ‫برابـــر کنـــم‪ .‬می‌خواهـــم بدانـــم راهـــکار چیســـت؟‬ ‫کتاب‌هـــای زیـــادی در زمینـــه چگونگـــی شـــروع‬ ‫یـــک اســـتارت‌آپ هســـت امـــا هیچ‌کـــدام چیـــزی‬ ‫از مشــکالت پیــش روی یــک شــرکت در حــال پیشــرفت‬ ‫نگفته‌انـــد‪ .‬مـــن کمـــی ســـردرگمم‪ ،‬انـــگار بـــدون‬ ‫نقشـــه‌ راه پشـــت فرمـــان نشســـته‌ام»‪.‬‬ ‫برایـــش توضیـــح دادم کـــه بـــرای تبدیـــل شـــدن‬ ‫بـــه یـــک شـــرکت بـــزرگ بایـــد مراحلـــی را طـــی‬ ‫کـــرد‪:‬‬ ‫جست‌وجو‬ ‫گام نخس ــت جست‌وجوس ــت‪ ،‬ه ــدف از راه‌ان ــدازی‬ ‫یـــک اســـتارت‌آپ هـــم در واقـــع جســـت‌وجو بـــرای‬ ‫مدلـــی تکرارپذیـــر و مقیاس‌پذیـــر اســـت کـــه یـــک‬ ‫کســـب‌وکار را به‌درســـتی شـــکل دهـــد‪ .‬مدلـــی کـــه‬ ‫بـــرای تولیـــد محصـــول و یافتـــن بـــازار مناســـب‪،‬‬ ‫چندیـــن تکـــرار و چرخـــش را تجربـــه کـــرده تـــا در‬ ‫نهایـــت مســـیری مطابـــق بـــا محصـــول و مشـــتری‬ ‫شـــما پیـــدا شـــود‪.‬‬ ‫ب ــه عن ــوان ی ــک صاحــب‌ کســب‌وکار زمان ــی ک ــه‬ ‫توانســـتی از مشـــتریانت تاییـــد بگیـــری یعنـــی گام‬ ‫نخس ــت را ب ــا موفقی ــت پشــت‌ س ــر گذاش ــته‌ای‪.‬‬ ‫در این مرحله‪:‬‬ ‫شـــبکه فـــروش بـــرای مالحظـــه چگونگـــی‬ ‫خریـــد مشـــتری‌ها ایجـــاد می‌شـــود‪.‬‬ ‫ای ــن را ب ــدان ک ــه ف ــروش ب ــه واس ــطه نی ــروی‬ ‫فـــروش و بـــدون نیـــاز بـــه تـــاش ســـخت صاحـــب‬ ‫کســـب‌وکار می‌توانـــد محقـــق شـــود‪.‬‬ ‫جـــذب و فعال‌ســـازی مشـــتری به‌درســـتی درک‌‬ ‫شـــده و (‪ )CAC‬ـ هزینه‌هـــای خریـــد مشـــتری ـ‬ ‫و (‪)LTV‬ـ ارزش مادام‌العمـــر ـ را می‌تـــوان بـــرای‬ ‫‪ ۱۸‬م ــاه بع ــد از آن تخمی ــن زد‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ساختن‬ ‫شـــرکتی بـــا بیـــش از ‪ ۴۰‬نفـــر کارمنـــد‪ ،‬و در‬ ‫عیـــن حـــال رشـــد تعـــداد مشـــتریان‪ ،‬کاربـــران و‬ ‫پرداخت‌کننـــدگان مقیـــاس بزرگتـــری پیـــدا کـــرده‬ ‫و نیـــاز بـــه تغییراتـــی دارد تـــا‪:‬‬ ‫به جریان مثبت نقدی ورود کند‪.‬‬ ‫کاربرانـــی را بـــا ســـطح مشـــخص درآمـــدی‬ ‫تولیـــد کنـــد‪.‬‬ ‫متاســـفانه فرهنـــگ غیر‌رســـمی بـــرای اســـتخدام‬ ‫نیروهـــا ایـــن اســـت‪« :‬آنچـــه را کـــه الزم اســـت‬ ‫انجـــام دهیـــد»‪ .‬چنیـــن فرهنگـــی معتقـــد اســـت‬ ‫اگـــر تعـــداد کارمنـــدان از ‪ ۴۰‬نفـــر بیشـــتر باشـــد‪،‬‬ ‫محیـــط کار آشـــفته و شـــلوغ شـــده و همیـــن امـــر‬ ‫کارای ــی را پایی ــن م ــی آورد‪ .‬ام ــا ب ــاور کنون ــی ای ــن‬ ‫اســـت کـــه یـــک ســـازمان می‌بایســـت فرهنـــگ‪،‬‬ ‫آمـــوزش و مدیریـــت محصـــول را در جـــای خـــود‬ ‫قـــرار داده و نیروهـــای زیـــادی را بـــه‌کار گیـــرد‪ .‬در‬ ‫ایـــن مرحلـــه‪ ،‬اســـتارت‌آپ معمـــوال بـــا ‪ ۴۰‬نفـــر‬ ‫کارمنـــد آغـــاز بـــه کار کـــرده و بـــا دســـت‌کم ‪۱۷۵‬‬ ‫یـــا در برخـــی مـــوارد ‪ ۷۰۰‬کارمنـــد فعالیتـــش را‬ ‫ادامـــه می‌دهـــد‪.‬‬ ‫رشد‬ ‫کســب‌وکار در مرحل ــه رش ــد‪ ،‬نقدینگ ــی به‌دســ ‌‬ ‫ت‬ ‫آورده و ایـــن رشـــد بـــا فرایند‌هـــای تکرارپذیـــر رخ‬ ‫جست‌وجو‪ ،‬ساختن و رشد‪ ،‬سه گام‬ ‫مهم در توسعه استارت‌آپ‌ها هستند‬ ‫و رسیدن به هریک از این مراحل‪،‬‬ ‫چالشی سخت و مبهم است‬ ‫ت ــوان مدیری ــت کســب‌وکار خ ــود در مراح ــل اولی ــه‬ ‫را ندارن ــد‪ .‬ام ــا ام ــروزه چنی ــن تص ــوری نس ــبت ب ــه‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها وجـــود نداشـــته و ســـرمایه‌گذاران بـــه‬ ‫ایده‌هـــای نـــو اعتمـــاد می‌کننـــد‪.‬‬ ‫پاتریـــک بـــه درســـتی فهمیـــده بـــود کـــه آغـــار‬ ‫کار اســـتارت‌آپ بـــا بی‌نظمـــی همـــراه اســـت‪ .‬او‬ ‫ب ــا تفک ــر خالقان ــه و مس ــتقل خ ــود ش ــرکت را ب ــه‬ ‫مرحلـــه ســـاخت رســـانده بـــود‪ .‬او توانســـته بـــود‬ ‫بـــه خوبـــی هرج‌ومرج‌هـــا را مدیریـــت کـــرده و‬ ‫تصمیماتـــش شـــرکت را از انحـــال حفـــظ کـــرده‬ ‫بـــود‪.‬‬ ‫حاالپاتریـــک قصـــد داشـــت تنهـــا روی مرحلـــه‬ ‫من این نکات‬ ‫را به پاتریک پیشنهاد دادم‪:‬‬ ‫کتاب‌هـــای موجـــود در ایـــن زمینـــه را‬ ‫مطالعـــه کـــن‪.‬‬ ‫اگـــر از ابتـــدا تیـــم مشـــاور داری کـــه چـــه‬ ‫بهتـــر‪ ،‬در غیـــر ایـــن صـــورت ســـریعا دســـت‌به‌کار‬ ‫شـــو‪.‬‬ ‫ی ــا ی ــک مدی ــر اجرای ــی مدب ــر اس ــتخدام ک ــن‬ ‫و یـــا بـــه یـــک گـــروه از مدیـــران هم‌ســـطح خـــود‬ ‫بپیون ــد‪.‬‬ ‫در نهایـــت ســـخت‌ترین قســـمت ماجـــرا‪:‬‬ ‫ســـطح کیفـــی هیئت‌مدیـــره شـــرکت خـــود را بـــا‬ ‫گزینـــش افـــراد متخصـــص و ریشـــه‌دار بـــاال ببـــر‪.‬‬ ‫همانط ــوری ک ــه فنج ــان قه ــوه ب ــه آخ ــر رس ــید‬ ‫صحبت‌ه ــای م ــا ه ــم تم ــام ش ــد‪ .‬پاتری ــک خیل ــی‬ ‫خوشـــحال بـــود و می‌گفـــت‪« :‬هیچ‌وقـــت فکـــر‬ ‫نمی‌کـــردم یـــک روش بـــه ایـــن ســـادگی بـــرای‬ ‫راه‌انـــدازی نـــاب یـــک کســـب‌وکار وجـــود داشـــته‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫سبا فرجادفر‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫اســـتارت‌آپ در مرحلـــه جســـت‌وجو یـــک‬ ‫فرآینـــد کوتـــاه اســـت و شـــامل انجـــام کارهـــای‬ ‫زمان‌بـــر می‌شـــود‪ .‬تعـــداد اعضـــای شـــرکت نیـــز‬ ‫معمـــوال کمتـــر از ‪ ۴۰‬نفـــر اســـت‪.‬‬ ‫اغلـــب اســـتارت‌آپ‌ها در ایـــن مرحلـــه نابـــود‬ ‫می‌شـــوند‪.‬‬ ‫داده و شـــاخص‌های عملکـــرد کلیـــدی فرایندهـــا و‬ ‫روش‌هـــا را در خـــود جـــای می‌دهـــد‪.‬‬ ‫تو دیگر آن مدیر سابق نیستی!‬ ‫بـــه نظـــر مـــن‪ ،‬پاتریـــک در گـــذار از مرحلـــه‬ ‫جســـت‌وجو بـــه ســـاخت قـــرار داشـــت‪ .‬او‬ ‫خوش‌ش ــانس ب ــود ک ــه ب ــا چنی ــن مش ــکلی در ق ــرن‬ ‫بیســت‌ویکم مواج ــه ش ــده ب ــود‪ .‬در گذش ــته زمان ــی‬ ‫کـــه بـــا ســـرمایه‌گذاران از یـــک مـــدل ســـودآور‬ ‫کســـب‌وکار می‌گفتنـــد‪ ،‬نخســـتین درخواســـت ‪VC‬‬ ‫ارائـــه یـــک طـــرح اجرایـــی بـــود‪ .‬در واقـــع آنهـــا‬ ‫بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد کـــه صاحبـــان اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫جســـت‌وجو تمرکـــز کـــرده و شـــرکت خـــود را در‬ ‫زمینـــه آمـــوزش‪ ،‬اســـتخدام اســـتاندارد و پروســـه‬ ‫فـــروش تقویـــت کنـــد‪« :‬وقتـــی مـــدل کســـب‌وکار‬ ‫مناســـب بـــا اســـتارت‌آپ خـــودم را یافتـــم‪ ،‬تمـــام‬ ‫کتاب‌هـــا را زیـــر و رو کـــردم امـــا چیـــزی دربـــاره‬ ‫گـــذار از مرحلـــه جســـت‌جو بـــه ســـاختن نبـــود»‪.‬‬ ‫دوستان جدید پیدا کن‬ ‫در مرحلـــه جســـت‌وجو اطـــراف خـــود را پـــر‬ ‫کنیــد؛ کارکنــان اجرایــی کــه توســط شــما اســتخدام‬ ‫می‌شـــوند از ابزارهـــای کمـــک بـــه کســـب‌وکارتان‬ ‫هســـتند و می‌توانیـــد از دانسته‌هایشـــان بهـــره‬ ‫ببریـــد‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وضعیت منتورشیپ در اکوسیستم کارآفرینی؛‬ ‫منتورشیپ‪ ،‬یک مفهوم صرفا باکالس یا فرشته‌ نجات‬ ‫استارت‌آپ‌ها؟‬ ‫مربیگری یا منتورشیپ‪ ،‬فرصتی است برای کمک به رشد یک فرد یا تیم استارت‌آپی دیگر‪ .‬در این مطلب به جایگاه آنها در اکوسیستم کارآفرینی می‌پردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه فناوری و نوآوری‪ ،‬از یک طرف با توجه به برگزاری تعداد زیادی رویداد کارآفرینی و استارت‌آپی و از طرف دیگر وجود تعداد زیادی منــــتور‬ ‫پ شده» چاقوی دو لبه است‪ .‬اگر خوب باشد ازش راضی هستند و تعریف می‌کنند‪،‬‬ ‫و مشاور استارت‌آپ‌ها که فعالیت می‌کنند‪ ،‬این میان مفهوم منتور و «منتورشی ‌‬ ‫اگر بد باشد ازش نقد کرده و سعی می‌کنند تحقیر کنند‪ .‬اگر خوب باشد آن موقع است که می‌پرسند ببخشید شما کی هستید؟ چه کسب‌وکاری راه انداختید؟‬ ‫با توجه به موارد فوق‪ ،‬همیشه حرف و حدیث زیادی راجع‌به منتورها و بحث منتورینگ در شبکه‌های مختلف رد و بدل شده است؛ بنابراین بر خود الزم و واجب‬ ‫دانستم مطلبی را در این باب بنویسم که حاوی یک بررسی کلی در مورد وضعیت منتورشیپ در اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی کشور باشد و یک سری نکات‬ ‫را در این مورد ذکر کنم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫منتور استارت‌آپ‌ها چه اشخاصی هستند؟‬ ‫مربـــی یـــا منتـــور (‪ )Mentor‬می‌توانــــــــــــــــد‬ ‫ی ــک کارآفری ــن‪ ،‬صاح ــب کســب‌وکار ی ــا اس ــتارت‌آپ‪،‬‬ ‫ی ــک فع ــال‪ ،‬متخص ــص ح ــوزه استـــــــــــ ــارت‌آپی‬ ‫و ه ــر ش ــخصی باش ــد ک ــه فک ــر می‌کن ــد ای ــن توانای ــی را‬ ‫دارد کـــه بـــا در اختیـــار گذاشـــتن تجربـــه و دانـــش‬ ‫خ ــود ب ــه ف ــرد دیگ ــری (تعلی ــم گیرن ــده ‪ -‬منت ــی) ب ــه‬ ‫شـــخص کمـــک کنـــد تـــا چیـــزی را یـــاد بگیـــرد کـــه‬ ‫در حالـــت عـــادی آن فـــرد‪ ،‬آهســـته‌تر و نامطلوب‌تـــر‬ ‫یـــاد می‌گرفـــت یـــا ممکـــن‬ ‫بـــود اصـــا یـــاد‬ ‫نمی‌گرفـــت‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مربیگـــری فرصتـــی اســـت بـــرای کمـــک بـــه رشـــد‬ ‫یـــک فـــرد یـــا تیـــم اســـتارت‌آپی دیگـــر‪ .‬ایــــــــــن‬ ‫ی ــک ش ــراکت دوجانب ــه اس ــت؛ جای ــی ک ــه ه ــر دو ط ــرف‬ ‫دانـــش و تجربـــه را بـــرای حداکثـــر کـــردن ظرفیـــت‬ ‫تعلیم‌گیرنـــده تســـهیم می‌کننـــد و بـــه تعلیم‌گیرنـــده‬ ‫کمـــک می‌کننـــد تـــا بـــه اهـــداف خـــود برســـد‪ .‬بـــه‬ ‫دلیــل اینکــه مربیگــری بــر پایــه توافــق دوجانبــه اســت‪،‬‬ ‫ب ــرای ه ــر وضعیت ــی مناس ــب نیس ــت‪ .‬مربیگ ــری ب ــرای‬ ‫ایـــن مـــوارد نیســـت‪ :‬فرصتـــی بـــرای‬ ‫تصحی ــح رفتاره ــا ی ــا اعم ــال ی ــک ف ــرد‪ ،‬هدای ــت ی ــک‬ ‫فـــرد بـــرای در پیش‌گرفتـــن اقداماتـــی بـــرای رســـیدن‬ ‫ب ــه اه ــداف خ ــاص‪ .‬سرپرس ــت ی ــا کارش ــناس ب ــودن‪،‬‬ ‫در دست‌داشـــتن پاســـخ همـــه‌ ســـواالت‪.‬‬ ‫ایـــن تعریـــف بـــرای منتورهایـــی اســــــــــــــت‬ ‫کـــه بـــه اســـتارت‌آپ‌ها یـــا فانـــدر یـــک اســـتارت‌آپ‬ ‫کمـــک می‌کننـــد کـــه ســـریع‌تر بـــه اهـــداف‬ ‫کســـب‌وکار خـــود برســـند و اســـتارت‌آپ خـــود را‬ ‫توســـعه دهنـــد‪ ،‬امـــا یک‌ســـری منتورهـــا‬ ‫هـــم هســـتند کـــه منتورهـــای‬ ‫رویـــدادی محســـوب می‌شـــوند‪،‬‬ ‫منتورهایـــی کـــه به‌عنـــوان‬ ‫فریلنســـر ســـعی می‌کننــــد در‬ ‫رویدادهـــای مختلـــف کارآفرینـــی‬ ‫و اســـتارت‌آپی بـــا هـــر هدفـــی‬ ‫حضـــور داشـــته باشـــند‪ .‬تعـــدادی‬ ‫بـــرای ســـطح کالس کاری می‌رونـــد‪،‬‬ ‫تعـــدادی بـــرای کمـــک بـــه توســـعه اکوسیســـتم‬ ‫کارآفرینـــی کشـــور کـــه دغدغـــه آنهـــا اســـت حضـــور‬ ‫دارن ــد‪ ،‬تع ــدادی ب ــرای آم ــوزش و یادگی ــری می‌رون ــد‬ ‫و یـــا هـــر دلیـــل دیگـــری کـــه خودشـــان می‌داننـــد‪.‬‬ ‫ح ــال ب ــه ه ــر دلیل ــی ک ــه منت ــوری در ی ــک روی ــداد‬ ‫شـــرکت می‌کنـــد‪ ،‬در برخـــی مـــوارد ایـــن منتورهـــا‬ ‫می‌تواننـــد به‌خوبـــی از عهـــده ایـــن مســـئولیت مهـــم‬ ‫برآینـــد‪ ،‬بعضی‌هـــا هـــم بـــا راهنمایـــی و جهت‌دهـــی‬ ‫اشـــتباه ایـــن عنـــوان را در بیـــن اســـتارت‌آپ‌ها بدنـــام‬ ‫می‌کننـــد‪ .‬حضـــور یـــک عـــده هـــم فقـــط بـــرای‬ ‫پوســـتر و رســـمیت رویـــداد اســـت‪.‬‬ ‫تصورهای درست و غلط در مورد منتورها‬ ‫منتورهـــا در بعضـــی مـــوارد باعـــث بدگویـــی‬ ‫صاحبـــان کســـب‌وکار شـــده‌اند کـــه بگوینـــد‬ ‫پ شـــده» فقـــط یـــک عنـــوان خوشـــگل‪،‬‬ ‫«منتورشـــی ‌‬ ‫ب ــاکالس‪ ،‬بی‌اس ــتفاده و ی ــا حت ــی ی ــک نق ــش اضاف ــه‬ ‫اســـت‪ .‬البتـــه همیشـــه اینطـــور نیســـت و تعریـــف و‬ ‫تمجیـــد از منتورهـــا بـــه حـــد کافـــی وجـــود دارد‪.‬‬ ‫صاحبـــان کســـب‌وکار اعتقـــاد دارنـــد کـــه بایـــد‬ ‫منتـــور شـــخصی باشـــد کـــه در یـــک حـــوزه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نقش منتورها در موفقیت استارت‌آپ‌ها‬ ‫ســـایت تـــک کرانـــچ در تحقیقـــی کــــــــــــــــه‬ ‫روی اس ــتارت‌آپ‌های نیویورک ــی انج ــام داد‪ ،‬متوج ــه ش ــد‬ ‫کـــه صاحبـــان ایـــن اســـتارت‌آپ‌ها رابطـــه قـــوی بـــا‬ ‫بنیان‌گـــذاران ســـایر اســـتارت‌آپ‌ها داشـــته‌اند کـــه‬ ‫به‌واســـطه منتورینـــگ بـــوده اســـت‪ .‬به‌عنـــوان مثـــال‪،‬‬ ‫بنیان‌گـــذاران برجســـته از جملـــه چـــاد دیکرســـون از‬ ‫اســـتی (‪ )Etsy‬و نـــات تورنـــر از فلت‌آیرونـــن هلـــث‬ ‫(‪ )Flatiron Health‬پیـــش‌ کارآفرینانـــان و منتورهایـــی‬ ‫مثـــل کاترینـــا فیـــک از فلیکـــر (‪ )Flicker‬و بریـــن‬ ‫اوکلـــی از اپ‌نکســـوز (‪ )AppNexus‬منتـــور و مشـــاور‬ ‫بوده‌انـــد‪.‬‬ ‫ارتباط موثر با یک منتور خوب چگونه است؟‬ ‫در مـــورد ارتبـــاط منتـــور و اســـتارت‌آپ نظـــرات‬ ‫مختلفـــی وجـــود دارد‪ .‬بـــرای پیداکـــردن یـــک منتـــور‬ ‫خـــوب می‌شـــود بـــه نـــکات زیـــر توجـــه کـــرد‪:‬‬ ‫منتورینگ خوب و نیاز‬ ‫به رابطه پایدار‬ ‫منتوره ــای خ ــوب و برجس ــته معم ــوال رابط ــه پای ــدار‬ ‫و معنـــادار و شـــفافی بـــا اســـتارت‌آپ خـــود دارنـــد‬ ‫ک ــه ب ــه روش‌ه ــای مختل ــف اس ــت‪ .‬مث ــا درص ــدی از‬ ‫ســـهام اســـتارت‌آپ و یـــا هزینـــه مشـــاوره و یـــا هـــر‬ ‫روش دیگـــری‪ .‬در حمایـــت فکـــری و مشـــاوره‌ای از‬ ‫کارآفرینـــان نوپـــا‪ ،‬ارتبـــاط پایـــدار نقـــش حساســـی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تطابق منتور و نیاز ما‬ ‫اصـــوال اســـتارت‌آپ‌ها درک درســـت و شـــفافی از‬ ‫مفاهیـــم نـــوآوری در مـــدل کســـب‌وکار‪ ،‬اعتبارســـنجی‬ ‫ایـــده‪ ،‬توســـعه کســـب‌وکار‪ ،‬تعریـــف مراحـــل مختلـــف‬ ‫ام‌وی‌پـــی (کمینـــه محصـــول مـــورد قبـــول) و غیـــره‬ ‫ندارنـــد و اینگونـــه مفاهیـــم را غیرعملـــی می‌داننـــد‪.‬‬ ‫پـــس دنبـــال منتـــور یـــا هم‌بنیان‌گـــذار بـــرای ایـــن‬ ‫مـــوارد نیســـتند و فکـــر می‌کننـــد مشـــکل از اجـــرای‬ ‫پلتفرمهـــا‪ ،‬بخـــش برنامه‌نویســـی و فنـــی اســـن و بـــه‬ ‫تمرکز کردن منتورهای بزرگ‬ ‫بر مسائل حیاتی کسب‌وکار‬ ‫رابطـــه بیـــن منتـــور و صاحـــب کســـب‌وکار بایـــد‬ ‫روی مباحـــث اصلـــی کســـب‌وکار مثـــل توســـعه مـــدل‬ ‫کس ـب‌وکار‪ ،‬طراح ــی محص ــول‪ ،‬تفک ــر طراح ــی‪ ،‬تعیی ــن‬ ‫اســـتراتژی‌های کالن‪ ،‬تعریـــف چارچـــوب مناســـب‬ ‫ام‌وی‌پـــی و مـــواردی ماننـــد ایـــن تعریـــف شـــود‪.‬‬ ‫منتوره ــای خ ــوب‪ ،‬اف ــرادی پرمش ــغله و عاش ــق کم ــک‬ ‫کـــردن بـــه شـــما هســـتند‪ .‬پـــس بایـــد بـــه خوبـــی و‬ ‫تـــا حـــد امـــکان از آنهـــا مشـــاوره بگیریـــد و مســـائل‬ ‫پیش‌پـــا افتـــاده را مطـــرح نکنیـــد و کارهـــای‬ ‫اجرایـــی و وقت‌گیـــر را بیـــن اعضـــای تیـــم‬ ‫تقســـیم کنیـــد‪.‬‬ ‫ذی‌نفـــع نبـــودن در حـــوزه‬ ‫فعالیـــت اســـتارت‌آپ‬ ‫در برخـــی مواقـــع منتـــور‬ ‫انتخابـــی‪ ،‬کســـب‌وکاری‬ ‫مـــوازی بـــا فعالیـــت شـــما‬ ‫و هم‌جهـــت بـــا آن را‬ ‫مدیریـــت می‌کنـــد‪.‬‬ ‫طبیعـــی اســـت کـــه‬ ‫بـــه دلیـــل مشـــغله‬ ‫فکـــری اســـتارت‌آپ‬ ‫خـــود بـــه ســـختی‬ ‫می‌توانـــد ارتبـــاط‬ ‫بیرونـــی خـــود را‬ ‫درنظـــر نگیـــرد و‬ ‫منتورینـــگ خوبـــی‬ ‫انجـــام دهـــد؛ چـــون‬ ‫همیشـــه دوگانگـــی‬ ‫فکـــری همـــراه او اســـت‪.‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫مـــن به‌عنــــــــوان یـــک‬ ‫عضـــو خیلـــی خیلـــی کوچـــک از‬ ‫اکوسیس ــتم کارآفرین ــی و اس ــتارت‌آپی‪،‬‬ ‫ب ــه ش ــما خوانن ــده و فع ــال عزی ــز پیش ــنهاد‬ ‫می‌کن ــم ک ــه نق ــش منتوره ــا را بیش ــتر از قب ــل‬ ‫جـــدی بگیریـــد‪ ،‬مخصوصـــا عزیزانـــی کـــه بـــدون‬ ‫هیچ‌گونـــه چشم‌داشـــت و انتظـــارات مـــادی عجیـــب‬ ‫و غریبـــی ســـعی می‌کننـــد در رویدادهـــای مختلـــف‬ ‫حضـــور پیـــدا کننـــد تـــا بـــه اســـتارت‌آپ‌های کشـــور‬ ‫کمـــک کننـــد‪.‬‬ ‫مطمئ ــن باش ــید منتورهای ــی ک ــه ب ــه ج ــای رفت ــن‬ ‫بـــه رویدادهـــای لوکـــس و سفارشـــی‪ ،‬در رویدادهـــای‬ ‫کارآفرینـــی و اســـتارت‌آپی اســـتان‌هایی کـــه هنـــوز‬ ‫اکوسیس ــتم کارآفرین ــی ش ــکل‌گرفته‌ای ندارن ــد حض ــور‬ ‫پیـــدا می‌کننـــد‪ ،‬واقعـــا دنبـــال برندینـــگ شـــخصی‬ ‫بـــرای خـــود نیســـتند؛ چـــون واقعـــا رویدادهایـــی از‬ ‫ای ــن جن ــس کمت ــر دی ــده می‌ش ــوند‪ ،‬پ ــس برندین ــگ‬ ‫شـــخصی عجیبـــی نـــدارد‪.‬‬ ‫در انتهـــا بیشـــتر بـــه منتورهـــا احتـــرام بذاریـــم و‬ ‫ســـعی کنیـــم آنهـــا را دوســـت داشـــته باشـــیم و بـــه‬ ‫عنـــوان یـــک بازیگـــر اصلـــی در توســـعه اکوسیســـتم‬ ‫کارآفرینـــی‪ ،‬بـــه آنهـــا نـــگاه کنیـــم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫تخصصـــی و پردرآمـــد‪ ،‬اســـتارت‌آپی را ایجـــاد کـــرده‬ ‫و حتم ــا ه ــم موفــق‌ ش ــده و هم‌اکن ــون نی ــز در هم ــان‬ ‫اســتارت‌آپ فعالیــت داشــته باشــد و در خــال کارهــای‬ ‫خـــود در رویدادهـــا شـــرکت کنـــد یـــا وقتـــی را بـــرای‬ ‫انتقـــال ایده‌هـــا و تجربیـــات خـــود بـــه اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫اختصـــاص بدهـــد و کســـی کـــه قـــرار اســـت منتـــور‬ ‫باش ــد بای ــد کســب‌وکار پررونق ــی داش ــته باش ــد؛ ول ــی‬ ‫اینط ــور اف ــراد ک ــم هس ــتند و اگ ــر باش ــند وق ــت ب ــرای‬ ‫حض ــور ندارن ــد؛ یعن ــی منتورهای ــی ک ــه در ای ــن ن ــوع‬ ‫رویدادهـــا شـــرکت می‌کننـــد‪ ،‬وقـــت زیـــادی دارنـــد‬ ‫و عمـــا بـــه موفقیـــت زیـــادی نرســـیده‌اند و فقـــط‬ ‫حضـــور دارنـــد کـــه باشـــند!‬ ‫اگـــر واقع‌بینانـــه بـــه موضـــوع نـــگاه شـــود‪،‬‬ ‫می‌تـــوان گفـــت کـــه درصـــد کمـــی از ایـــن نظـــرات‬ ‫صحیـــح اســـت؛ یعنـــی اینکـــه یـــک منتـــور خـــوب‬ ‫بایـــد حتمـــا اســـتارت‌آپی را ایجـــاد کـــرده و حداقـــل‬ ‫‪ ۲‬ی ــا ‪ ۳‬س ــال مدیری ــت ک ــرده و راه و روش منتورین ــگ‬ ‫را خـــوب بلـــد باشـــد و زبـــان ایـــن کار را بدانـــد‬ ‫کـــه بتوانـــد بـــا اســـتفاده از ایـــن تجربیـــات‪،‬‬ ‫نظـــرات و پیشـــنهادات خوبـــی را در‬ ‫اختیـــار اســـتارت‌آپ جـــوان قـــرار‬ ‫بدهـــد کـــه مـــن بـــا ‪ ۲‬بخـــش آن‬ ‫مخالفـــم‪:‬‬ ‫اول اینکـــــــه بایـــد در‬ ‫اســـتارت‌آپ خـــود موفـــق‬ ‫باشـــد‪ .‬چـــه دلیلـــی بـــر‬ ‫ایـــن گفتـــه وجـــود‬ ‫دارد؟ منتـــــــــــوری‬ ‫کـــه اســـــــتارت‌آپ‬ ‫شکســـــــــت‌‌خو ر د ه‬ ‫و موفق‌نشــــده نـــدارد‪،‬‬ ‫تجربیـــات بهتـــر و‬ ‫مفیدتـــری بـــرای ارائـــه‬ ‫بـــه اســـتارت‌آپ جـــوان‬ ‫دارد تـــا از شکســـت‬ ‫آنهـــا جلوگیـــری کنـــد‪.‬‬ ‫دوم اینکـــه منتورهـــای‬ ‫خـــوب وقـــت ندارنـــد‪ .‬مـــن‬ ‫منتورهایـــی را می‌شناســـم‬ ‫کـــه بـــه اکوسیســـــــــتم‬ ‫کارآفرینـــی اهمیـــت می‌دهنـــد و‬ ‫موفقیـــت اســـتارت‌آپ‌های ایرانـــی از‬ ‫مهم‌تریـــن دغدغه‌هـــای زندگـــی آنهـــا‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫کیفیت منتور‬ ‫صرفـــا داشـــتن یـــک منتـــور کافـــی نیســـت‪ .‬اگـــر‬ ‫بـــه فکـــر رشـــد و توســـعه کســـب‌وکار خـــود هســـتید‬ ‫بـــه منتـــوری نیـــاز داریـــد کـــه بلـــد باشـــد چطـــور‬ ‫کســـب‌وکار شـــما را بـــه ســـطح بـــاال رســـانده و در‬ ‫ایـــن مســـیر کمـــک کنـــد‪ .‬منتـــور واقعـــی در صنعـــت‬ ‫کســـب‌وکار تـــا حـــدی موفـــق بـــوده و اگـــر شکســـت‬ ‫خـــورده‪ ،‬شـــروع دوبـــاره خوبـــی داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫دنب ــال منتورهای ــی در ای ــن زمین ــه می‌گردن ــد؛ حت ــی‬ ‫ممکـــن اســـت اســـتارت‌آپ‌ها از نظـــر کســـب‌وکاری و‬ ‫تفکـــر طراحـــی بســـیار قـــوی و خـــوب باشـــند امـــا‬ ‫س ــاختار فن ــی مناس ــبی را نتوانس ــتند طراح ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫پـــس ابتـــدا متناســـب بـــا نیـــازی کـــه داریـــد بـــه‬ ‫دنبـــال منتـــور رفتـــه و مشـــاوره بخواهیـــد‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آشنایی با‬ ‫انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫یکـــی از مـــواردی کـــه امـــروزه در صنعـــت و تجـــارت بســـیار رایـــج شـــده اســـت و کاربردهـــای زیـــادی دارد‪ ،‬انتقـــال تکنولـــوژی از‬ ‫نهـــادی بـــه نهـــاد دیگـــر و حتـــی از کشـــوری بـــه کشـــور دیگـــر اســـت‪ .‬منظـــور از انتقـــال تکنولـــوژی ایـــن اســـت کـــه شـــخص یـــا‬ ‫نهـــادی کـــه یـــک فنـــاوری و تکنولـــوژی خـــاص را در اختیـــار دارد بـــه طریقـــی (قـــرارداد یـــا ســـایر راه‌هـــای حقوقـــی موجـــود) ایـــن‬ ‫فنـــاوری را بـــه شـــخص یـــا نهـــاد دیگـــر منتقـــل کنـــد؛ به‌نحـــوی کـــه انتقال‌گیرنـــده بـــه آن فنـــاوری مســـلط شـــود و بتوانـــد ماننـــد‬ ‫انتقال‌دهنـــده از آن اســـتفاده کنـــد‪.‬‬ ‫اساس ــا انتق ــال تکنول ــوژی ممک ــن اس ــت ب ــه راه‌ه ــای مختلف ــی ص ــورت بگی ــرد‪ .‬در بس ــیاری از م ــوارد ای ــن انتق ــال ممکـــــ ــن اس ــت‬ ‫از طریـــق دولت‌هـــا و نهادهـــای عمومـــی مشـــابه (به‌عنـــوان مثـــال از طریـــق ســـرمایه‌گذاری خارجـــی مســـتقیم) صـــورت بگیـــرد امـــا در‬ ‫بســـیاری مـــوارد هـــم بنگاه‌هـــای تجـــاری بـــه قصـــد تولیـــد ســـود اقـــدام بـــه انتقـــال تکنولـــوژی می‌کننـــد‪ .‬در ایـــن نوشـــته‌ی مختصـــر‬ ‫قصـــد داریـــم راه‌هـــای قـــراردادی انتقـــال تکنولـــوژی را بررســـی کنیـــم‪ .‬بـــرای انتقـــال تکنولـــوژی بســـته بـــه نـــوع تکنولـــوژی و صنعـــت‬ ‫مربوطـــه یـــا شـــرایط و خواســـته‌های انتقال‌دهنـــده و انتقال‌گیرنـــده راه‌هـــای متفاوتـــی وجـــود دارد‪ .‬از پرکاربردتریـــن ایـــن قراردادهـــا‬ ‫می‌تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد‪:‬‬ ‫قراردادهـــای فـــروش یـــا انتقال؛قراردادهـــای لیســـانس یـــا پروانـــه‌ی بهره‌برداری؛قراردادهـــای کلیـــد در دســـت؛ قراردادهــــــــای‬ ‫مشـــارکت‪ /‬جوینـــت وینچـــر؛ (هنگامـــی کـــه دو یـــا چنـــد شـــخص اعـــم از حقیقـــی و حقوقـــی بـــا مشـــارکت و همـــکاری یکدیگـــر ســـعی‬ ‫در تحقـــق هدفـــی دارنـــد)‬ ‫قراردادهـــای فرانشـــیز‪.‬هرکدام از ایـــن قراردادهـــا ویژگی‌هـــا و مســـائل خـــاص خـــود را دارنـــد کـــه در ایـــن مبحـــث کوتـــاه مجـــال‬ ‫طـــرح همـــه‌ی آنهـــا را نداریـــم‪ .‬بنابرایـــن در ادامـــه‌ی ایـــن مقالـــه به‌طـــور مختصـــر بـــه مفهـــوم و ویژگی‌هـــای هرکـــدام از ایـــن‬ ‫قراردادهـــا اشـــاره می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫فروش یا انتقال‬ ‫یکــی از راه‌هــای انتقــال تکنولــوژی‪ ،‬فــروش‬ ‫آن اســت‪ .‬در ایــن نــوع از انتقــال‪ ،‬تکنولــوژی‌ای‬ ‫کــه مطابــق موازیــن حقوقــی یــک مــال محســوب‬ ‫می‌شــود از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل می‌شــود؛‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه او دیگــر مالــک آن فنــاوری‬ ‫نخواهــد بــود و حــق نــدارد از آن اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫به‌عنــوان مثــال یــک مختــرع می‌توانــد حــق‬ ‫اختــراع خــود را بــه یــک ســرمایه­‌گذار بفروشــد‪.‬‬ ‫بــه این‌ترتیــب تمــام حقــوق مــادی آن اختــراع‬ ‫بــه ســرمایه­‌گذار منتقــل می‌شــود و مختــرع دیگــر‬ ‫حقــی نســبت بــه آن اختــراع نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫لیسانس یا پروانه‌ی بهره‌برداری‬ ‫در ایـــن دســـت از قراردادهـــا مالـــک تکنولـــوژی‬ ‫بـــه فـــرد دیگـــری اجـــازه می‌دهـــد کـــه مطابـــق‬ ‫شـــرایط خـــاص قـــراردادی از تکنولـــوژی اســـتفاده‬ ‫یکی از راه‌های انتقال تکنولوژی‪،‬‬ ‫فروش آن است‪ .‬در این نوع از انتقال‪،‬‬ ‫تکنولوژی که مطابق موازین حقوقی‬ ‫یک مال محسوب می‌شود از فردی‬ ‫به فرد دیگر منتقل می‌شود‬ ‫کنـــد‪ .‬مالـــک تکنولـــوژی کـــه حـــق انحصـــاری‬ ‫بهره‌بـــرداری از تکنولـــوژی را دارد در قالـــب قـــرارداد‬ ‫و در مقابـــل دریافـــت حق‌االمتیــــاز به‌دیگـــری‬ ‫اجـــازه می‌دهـــد کـــه از مـــال او اســـتفاده کنـــد‬ ‫(پیـــش از ایـــن در خصـــوص ایـــن قراردادهـــا‬ ‫توضیحاتـــی ارائـــه شـــده اســـت)‪.‬‬ ‫کلید در دست (‪)key turn‬‬ ‫ایـــن قـــرارداد نوعـــی قـــرارداد پیمانـــکاری اســـت‬ ‫کـــه به‌موجـــب آن پیمانـــکار متعهـــد می‌شـــود‬ ‫کلیـــه‌ی عملیـــات پـــروژه از طراحـــی و امـــور فنـــی‬ ‫و مهندســـی تـــا ســـاخت و اجـــرا را برعهـــده بگیـــرد‬ ‫و نهایتـــا محصـــول نهایـــی و کامـــا آمـــاده بـــرای‬ ‫اســـتفاده را تحویـــل بدهـــد و اســـتفاده‌­کننده تنهـــا‬ ‫نیـــاز دارد کـــه کلیـــد را بچرخانـــد‪ .‬ایـــن قـــرارداد‬ ‫در واقـــع یـــک قـــرارداد آماده‌ســـازی کامـــل و‬ ‫صفـــر تـــا صـــ ِد یـــک پـــروژه اســـت‪ .‬در قـــرارداد‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‪ /‬مشارکت‪/‬‬ ‫جوینت ونچر (‪)joint venture‬‬ ‫ای ــن ق ــرارداد ک ــه در حق ــوق ای ــران ب ــا نام‌ه ــای‬ ‫مختلفـــی دیـــده می‌شـــود نوعـــی مشـــارکت اســـت‬ ‫ک ــه در آن دو ی ــا چن ــد ش ــخص مدیری ــت فعالی ــت‬ ‫یـــا پـــروژه خاصـــی را برعهـــده می‌گیرنـــد و هریـــک‬ ‫ب ــه انج ــام قس ــمت خاص ــی از پ ــروژه متعه ــد و بــه‌‬ ‫اصطـــاح در ســـود و زیـــان آن شـــریک می‌شـــوند و‬ ‫ریســـک‌های احتمالـــی را می‌پذیرنـــد‪ .‬به‌عبـــارت‬ ‫بهت ــر هرک ــس آورده‌ای دارد و ت ــاش ب ــر ای ــن اس ــت‬ ‫کـــه بـــا مجمـــوع ایـــن آورده‌هـــا فعالیتـــی انجـــام‬ ‫شـــود‪ .‬به‌عنـــوان مثـــال یکـــی از طرفیـــن عهـــده‌دار‬ ‫انجـــام امـــور فنـــی و مهندســـی می‌شـــود‪ ،‬دیگـــری‬ ‫امـــور اجرایـــی را برعهـــده می‌گیـــرد و طـــرف ســـوم‬ ‫هـــم منابـــع مالـــی پـــروژه را تأمیـــن می‌کنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن نـــوع مشـــارکت می‌توانـــد بـــا تأســـیس‬ ‫ی ــک ش ــرکت ی ــا صرف ــا ب ــا انعق ــاد ق ــرارداد ص ــورت‬ ‫بگیـــرد‪ .‬ایـــن نـــوع از مشـــارکت کـــه در دنیـــا‬ ‫بســـیار رایـــج اســـت می‌توانـــد قالـــب مناســـبی‬ ‫بـــرای انتقـــال تکنولـــوژی بـــه کشـــورهای بـــا‬ ‫توســـعه‌یافتگی کمتـــر باشـــد‪.‬‬ ‫در قراردادهای فرانشیز‬ ‫معموال حق استفاده‬ ‫از یک عالمت تجاری‬ ‫همراه با یک مال فکری‬ ‫دیگر مثال اسرار تجاری‪،‬‬ ‫حق اختراع یا طرح‬ ‫صنعتی به امتیاز‌گیرنده‬ ‫اعطا می‌شود‬ ‫امتیازدهنـــده فعالیـــت کنـــد‪ .‬بایـــد توجـــه داشـــت‬ ‫کـــه ایـــن قـــرارداد نمایندگـــی تجـــاری نیســـت؛‬ ‫انتقال‌گیرنـــده بـــه نـــام‪ ،‬حســـاب و مســـئولیت‬ ‫خـــود عمـــل می‌کنـــد امـــا بایـــد از نظـــام تجـــاری‪،‬‬ ‫ایده‌هـــا و دســـتورات امتیازدهنـــده پیـــروی کنـــد‪.‬‬ ‫در قراردادهـــای فرانشـــیز معمـــوال حـــق اســـتفاده از‬ ‫ی ــک عالم ــت تج ــاری هم ــراه ب ــا ی ــک م ــال فک ــری‬ ‫دیگـــر مثـــا اســـرار تجـــاری‪ ،‬حـــق اختـــراع یـــا‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫انتقـــال تکنولـــوژی بـــا ماهیـــت کلیـــد در دســـت‪،‬‬ ‫انتقال‌دهنـــده‌ی تکنولـــوژی طراحـــی و ســـاخت‬ ‫کامـــل تأسیســـات یـــا کارخانه‌‌هـــا (یـــا مـــوارد‬ ‫مشـــابه) را کـــه به‌طـــور مؤثـــر قـــادر بـــه اجـــرای‬ ‫تکنول ــوژی و فن ــاوری باش ــد‪ ،‬برعه ــده می‌گی ــرد‪ .‬در‬ ‫اینجـــا انتقال‌دهنـــده وظیفـــه‌ی آمـــوزش کارکنـــان‬ ‫و ارائـــه‌ی کمک‌هـــای فنـــی بـــه انتقال‌گیرنـــده را‬ ‫هـــم دارد‪.‬‬ ‫فرانشیز‬ ‫فرانشـــیز قـــراردادی اســـت کـــه به‌موجـــب آن‬ ‫انتقال‌دهنـــده بـــه انتقال‌گیرنـــده ایـــن امتیـــاز‬ ‫را می‌دهـــد کـــه از حقـــوق مالکیـــت فکـــری او‬ ‫اســـتفاده کنـــد و در یکـــی از شـــاخه‌های تولیـــدی‪،‬‬ ‫خدماتـــی یـــا توزیعـــی‪ ،‬مطابـــق اســـتانداردهای‬ ‫طـــرح صنعتـــی بـــه امتیاز‌گیرنـــده اعطـــا می‌شـــود‪.‬‬ ‫به‌عنـــوان مثـــال اگـــر «مـــک دونالـــد» بـــا‬ ‫فـــردی در ایـــران قـــرارداد فرانشـــیز منعقـــد کنـــد‪،‬‬ ‫امتیازگیرنـــده حـــق دارد کـــه از نـــام و عالمـــت‬ ‫تجـــاری مـــک دونالـــد اســـتفاده کنـــد‪ ،‬به‌عـــاوه‬ ‫می‌توان ــد ب ــه اســرار تج ــاری آنه ــا (مث ــا دس ــتور پخ ــت‬ ‫غذاهـــا) دسترســـی داشـــته باشـــد امـــا بایـــد همـــه‌ی‬ ‫اســـتانداردها و ضوابـــط مـــک دونالـــد را رعایـــت کنـــد‪.‬‬ ‫مثـــا کارکنـــان آن حتمـــا بایـــد از پوشـــش‬ ‫خـــاص اســـتفاده کننـــد‪ ،‬مـــواد اولیـــه بایـــد بـــا‬ ‫کیفیـــت ویـــژه و از محل‌هـــای ویـــژه تهیـــه شـــوند‬ ‫و م ــواردی از ای ــن دس ــت‪ .‬امتیازگیرن ــده در فرانش ــیز‬ ‫نمی‌توانـــد هیـــچ تغییـــری در موضـــوع قـــرارداد‬ ‫ایجـــاد کنـــد و همـــه‌ی فعالیت‌هـــای او بایـــد بـــا‬ ‫فعالیت‌هـــای امتیازدهنـــده دقیقـــا هم‌شـــکل و‬ ‫هماهنـــگ باشـــد‪.‬‬ ‫همان‌ط ــور ک ــه در ابت ــدا ه ــم گفت ــه ش ــد ب ــرای‬ ‫انتقـــال قـــراردادی تکنولـــوژی راه­‌هـــای متنوعـــی‬ ‫وجـــود دارد‪ .‬در ایـــن خصـــوص بایـــد توجـــه کـــرد‬ ‫کـــه انتقـــال تکنولـــوژی ممکـــن اســـت موضـــوع‬ ‫فرعـــی برخـــی از ایـــن قراردادهـــا باشـــد (مثـــل‬ ‫فرانشـــیز)‪ .‬به‌عـــاوه بایـــد توجـــه داشـــت کـــه‬ ‫هرکـــدام از ایـــن قراردادهـــا مســـائل و ویژگی­‌هـــای‬ ‫خـــاص خـــود را دارنـــد و ممکـــن اســـت بـــرای هـــر‬ ‫فعالیتـــی مناســـب نباشـــند‪.‬‬ ‫بنابرایـــن بـــرای انتقـــال تکنولـــوژی بایـــد هـــر‬ ‫مـــورد به‌طـــور جداگانـــه در نظـــر گرفتـــه شـــود و‬ ‫بـــا توجـــه بـــه ویژگی­‌هـــای تکنولـــوژی موردنظـــر‬ ‫و نیـــز خواســـته‌‌های طرفیـــن‪ ،‬قالـــب قـــراردادی‬ ‫مناســـب بـــرای آن­هـــا انتخـــاب شـــود‪.‬‬ ‫‪57‬‬
‫استارت آپ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪58‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چرا استخدام مشاوران جوان‬ ‫در کسب‌وکار شما ضروری است؟‬ ‫شیوه مدیریت آنها متفاوت است‬ ‫برخـی از مدیـــــــــران به‌تنهایـی‬ ‫ی می‌کنند و کارمندان هیچ نقشـی‬ ‫تصمیم‌گیر ‌‬ ‫در ایـن تصمیم‌گیری‌هـا ندارنــــــــــد‪.‬‬ ‫نسـل جـوان با این شـیوه‌ مدیریت سـنتی‬ ‫مخالـف اسـت‪ .‬از نظـر آنهـا کارمنـدان‬ ‫دوسـت دارنـد بخشـی از ماموریت‌هـای‬ ‫بـزرگ باشـند و در تحـول شـرکت نقـش‬ ‫مهمـی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫برای اطمینان از این موضوع‪ ،‬یکی از‬ ‫کارمندان جوان و بااستعداد شرکت را در‬ ‫تیم مدیریت خود قرار دهید و ایده‌ها‬ ‫و عملکرد او را مشاهده کنید‪ .‬آنها‬ ‫می‌توانند ساختار بهتر و ایده‌های‬ ‫جدیدتری به‌وجود آورند‪ ،‬کارهای‬ ‫شگفت‌انگیزی در مدیریت شرکت انجام‬ ‫دهند و منجر به پیشرفت شوند‪.‬‬ ‫متفاوت فکر می‌کنند‬ ‫نســل جــوان تجربه‌هــای زیــادی‬ ‫ندارنــد امــا ذهــن آنهــا پــر از ایده‌هــای‬ ‫جدیــد اســــت‪ .‬آنهــا متفــاوت فکــر‬ ‫می‌کننــد و دوســت دارنــد طوفــان‌‬ ‫مغــزی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫آنهـا بـرای آوردن ایده‌هایشـــــــان‬ ‫بـه دنیـای واقعـی نیـاز بـه همـکاری و‬ ‫راهنمایـی دارنـد‪ ،‬امـا اگر به آنهـا فرصتی‬ ‫بـرای هدایت یـک پروژه داده شـود‪ ،‬اغلب‬ ‫بـه بهتریـن صـورت آن را انجـام می‌دهند‬ ‫و موفـق می‌شـوند‪.‬‬ ‫به‌عنـوان مثـال‪ ،‬یکـی از روش‌هـای‬ ‫طوفان‌ مغزی نسـل جـوان‪ ،‬انتخاب‬ ‫یک فنـــــاوری‪ ،‬تمرکـــــــز‬ ‫بـر آن و پیداکــــــــردن‬ ‫‪ ۵۰‬روش بــرای استفاده‬ ‫از آن در کسب‌وکار‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫کسب‌وکار‬ ‫شــما را‬ ‫با تغییرات دنیا‬ ‫هماهنگ می‌کنند‬ ‫اهمیتــی نــدارد کــــــه‬ ‫چــه کسـب‌وکاری داریـــد؛ تغییر‬ ‫اجتناب‌ناپذیــر اســت‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫شــما را از رقبــا متمایــز می‌کنــد‪ ،‬درســت‬ ‫هدایــت کــردن تغییــر اســت‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫مشــاور جــوان داریــد‪ ،‬اغلــب وقــت خــود‬ ‫را بــا فــردی ســپری می‌کنیــد کــه‬ ‫فرصتــی کامــل بــرای بیــان ذهــن و‬ ‫افــکارش و به‌اشتراک‌گــــــذاری‬ ‫ایده‌هایــــش دارد‪.‬‬ ‫آنهــا ذهــن بـــــــاز و‬ ‫خالقــی دارنـــــــــد‪.‬‬ ‫بــا تغییرات ســریع و‬ ‫بــزرگ دنیــای‬ ‫امـــــروز‬ ‫آشــنا‬ ‫و آشـنایی بـا آن‪ ،‬تکنولـوژی جدیـدی‬ ‫به‌وجـود می‌آیـد‪ .‬نسـل جـوان از کودکـی‬ ‫بـا تکنولوژی‌هـای متفاوت رشـد کرده‌اند‪.‬‬ ‫بـرای آنها خیلی سـاده‌ اسـت تـا اطالعات‬ ‫زیـادی دربـاره‌ آخریـــــــن شـبکه‌های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬ابزارهـای مشـارکت‪ ،‬روندهای‬ ‫فنـی و روش اسـتفاده صحیـح از آنهــا در‬ ‫کسـب‌وکار به‌دسـت آورنـد‪.‬‬ ‫آنهـا دوسـت دارنـد راجـع بـه آخریـن‬ ‫رونـد تکنولـوژی و ویژگی‌هـای عالـی‬ ‫آنهـا صحبـت کنند‪ .‬اکثـر افراد مسـن‌تر‬ ‫به‌دنبـال تعییـن یـک دیـدگاه‬ ‫اسـتراتژیک در مـورد چگونگـی‬ ‫اسـتفاده از فنـاوری بـرای حفـظ‬ ‫رقابـت و متمایـز بـودن هسـتند و این‬ ‫ویژگـی مشـاوران جوان‪ ،‬چنیـن امکانی را‬ ‫بـرای آنهـا فراهـم می‌کنـد‪.‬‬ ‫هســتند‬ ‫و بهتــــــر‬ ‫می‌داننـــد کــه‬ ‫چگونـــــه بایــد بــا‬ ‫ایــن تغییــرات همــراه‬ ‫شــوند تــا بــه اهــداف‬ ‫شــرکت برســند‪.‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫داشـتن مشـاور جـوان تاثیـر بزرگـی‬ ‫در کسـب‌وکار شـما دارد‪ .‬نسـل‌ جـوان بـا‬ ‫شـبکه‌های اجتماعـی و تکنولوژی‌هـای‬ ‫مختلـف بـزرگ شـده‌اند‪ .‬آنهـا راه‌هـای‬ ‫جدیـدی را بـه روی شـما بـاز می‌کننـد‬ ‫کـه می‌تواننـد مسـیر کسـب‌وکارتان را‬ ‫در آینـده تغییـر دهنـد‪ .‬داشـتن مشـاور‬ ‫جـوان‪ ،‬کلید گشـودن در‌هـای جدیدی در‬ ‫صنایـع‪ ،‬گسـترش مرزها در مسـیر اجرای‬ ‫ایده‌هـا و ایجـاد همـکاری بـا افـراد دیگـر‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫نیما ذبیح‪‎‬اله‪‎‬زاده‬ ‫به تکنولوژی بسیار‬ ‫اهمیت می‌دهند‬ ‫دنیـای تکنولـوژی بـا سـرعت زیـادی‬ ‫در حـال تغییـر و به‌روزشـدن اسـت‪.‬‬ ‫بـه محـض یادگیـری یـک تکنولـوژی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫مشاوران جوان‪ ،‬روند مدیریت کارها و استفاده از فناوری در کسب‌وکار شما را متحول می‌کنند‪ .‬به گزارش نوپانامشاوران جوان‪ ،‬خالق‪ ،‬باانگیزه و عالقه‌منـــــد‬ ‫به پیشرفت هستند‪.‬آنها می‌توانند راه‌های جدیدی را به ما پیشنهاد کنند‪ .‬میانگین سن این مشاوران‪ ،‬زیر ‪ ۴۰‬سال است‪.‬‬ ‫ما به کار‌آفرینان پیشنهاد می‌کنیم از این مشاوران در کسب‌وکار خود استفاده کنند و در ادامه به بررسی دالیل استفاده از آنها در کسب‌وکارها می‌پردازیم‪:‬‬ ‫‪59‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫فروش بیمه نامه توسط استارت آپ ها‬ ‫مورد تایید بیمه مرکزی نیست‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫فروش و عرضه انواع بیمه توسط شرکت های‪ IT‬معروف به استارت آپ‌ها مورد تأیید بیمه‌مرکزی نیست و مسوولیت تخطی از این ضابطه بر عهده نماینده بیمه‬ ‫همکار و شرکت بیمه متبوع آن خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی‪ ،‬در تارنمای این شرکت آمده است؛ بدیهی است چنانچه عرضه خدمات بیمه‌ای به صورت الکترونیکی از سوی شرکت بیمه‬ ‫یا نماینده وی و یا کارگزار بیمه دارای مجوز بوده باشد منطبق با مقررات مربوط خواهد بود و بیمه مرکزی مسوولیتی در خصوص سایر شرکت هایی که در این زمینه‬ ‫فعالیت دارند ندارد‪ .‬در ادامه مشروح گفتگوی دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی را می خوانید‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫◄ بـه تازگـی بالمانع بـودن فعالیت‌هـای بازاریابی‬ ‫بیمـه توسـط نماینـدگان فـروش بیمه‌هـای عمـر‬ ‫(مشـمولین آییـن نامـه ‪ ۵۴‬شـورای عالـی بیمـه) و‬ ‫نیـز نماینـدگان حقیقـی فاقد حـق صـدور و دفترکار‬ ‫(مشـمولین آییـن نامـه شـماره ‪ ۷۵/۲‬شـورای عالی‬ ‫بیمـه) در دفاتـر خدمـات پیشـخوان دولت از سـوی‬ ‫بیمـه مرکـزی اعلام شـده اسـت‪ .‬ایـن موضـوع در‬ ‫شـبکه‌های اجتماعـی باعـث نگرانـی شـبکه فـروش‬ ‫بیمـه شـده اسـت‪ ،‬می‌خواسـتیم نظـر جنابعالـی در‬ ‫ایـن خصـوص جویا شـویم؟‬ ‫شـــورای عالـــی بیمـــه در ســـال ‪۱۳۹۵‬بـــا هـــدف‬ ‫حـــذف هزینـــه‌ هـــای زائـــد نماینـــدگان فاقـــد مجـــوز‬ ‫صدور‪،‬مق ــررات تنظی ــم ام ــور نمایندگ ــی بیم ــه را اص ــاح‬ ‫و مقـــرر کرد«موسســـات بیمـــه می‌تواننـــد آن دســـته از‬ ‫نماینـــدگان بیمـــه حقیقـــی را کـــه مجـــوز صـــدور بیمـــه‬ ‫نام ــه ندارن ــد‪ ،‬از ش ــرط تامی ــن دفت ــر موض ــوع ای ــن بن ــد‬ ‫معـــاف نماینـــد»و از طـــرف دیگرنماینـــدگان فـــروش‬ ‫بیمه‌هـــای عمـــر (مشـــمولین آییـــن نامـــه شـــماره ‪)۵۴‬‬ ‫نیـــز از ســـال ‪ ۱۳۸۵‬الزامـــی بـــه داشـــتن دفتـــر کار‬ ‫نمایندگـــی نداشـــته‌اند و بـــه امـــر بازاریابـــی و فـــروش‬ ‫بیمه‌هـــای عمـــر فعالیـــت می‌نماینـــد‪.‬‬ ‫بر این اساس طبق مقررات موجود‪ ،‬نمایندگان مذکور که‬ ‫آموزش و آزمون نمایندگی بیمه را طی کرده‌اند می‌توانستند‬ ‫در هر نقطه و مکانی برای امر بازاریابی بیمه از جمله دفاتر‬ ‫سایر نمایندگان و کارگزاران بیمه و همچنین دفاتر پیشخوان‬ ‫فعالیت نمایند‪ .‬لذا مکاتبه اخیر بیمه‌مرکزی در این مورد‬ ‫ابالغیه جدید نبوده و صرفاً پاسخ یک استعالم بوده است‪.‬‬ ‫تعیین محل فعالیت نمایندگی بیمه و امکان همکاری‬ ‫آنها با دفاتر پیشخوان و مراکز مشابه به توافق شرکت بیمه‬ ‫و نمایندگی وی ارتباط دارد و بیمه مرکزی در این زمینه‬ ‫هیچگونه اولویت یا ترجیحی برای دفاتر پیشخوان درنظر‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫◄ در شبکه اجتماعی و فضای مجازی برخی‬ ‫شرکتهای ‪ IT‬تحت عناوین مختلف اقدام به بازاریابی‬ ‫و عرضه محصوالت بیمه ای به صورت آنالین می نمایند‬ ‫که از طرف شبکه فروش بیمه ایراداتی نظیر فقدان‬ ‫مجوز نهاد ناظر و اختالل در امر عرضه بیمه به آنها وارد‬ ‫می‌شود موضع بیمه‌مرکزی در این خصوص چیست؟‬ ‫در مورد بازاریابی آنالین محصوالت بیمه‌ای الزم به‬ ‫ذکر است که بر اساس ماده ‪ ۶۶‬قانون تأسیس بیمه‌مرکزی‬ ‫ایران و بیمه‌گری عرضه بیمه صرفاً توسط موسسات بیمه‪،‬‬ ‫کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز است که تغییری در این‬ ‫خصوص در قانون مذکور و سیاست‌های بیمه‌مرکزی صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬و بازاریابان اعم از اینترنتی و غیر اینترنتی حق‬ ‫فروش محصوالت بیمه را نداشته و صرفاً در امر بازاریابی برای‬ ‫موسسات بیمه‪ ،‬کارگزاران و نمایندگان بیمه می‌توانند فعالیت‬ ‫بازاریابان اعم از اینترنتی و غیر اینترنتی‬ ‫حق فروش محصوالت بیمه را نداشته و‬ ‫صرفاً در امر بازاریابی برای موسسات‬ ‫بیمه‪ ،‬کارگزاران و نمایندگان بیمه‬ ‫می‌توانند فعالیت نمایند‬ ‫نمایند اما با توجه به تحوالتی که در امر فروش اینترنتی‬ ‫محصوالت مختلف و از جمله خدمات بیمه‌ای اخیرا ً ایجاد‬ ‫شده است‪،‬ضروری است که شرکت های بیمه نسبت به‬ ‫ایجاد زیرساخت الزم برای گسترش فروش اینترنتی و آنالین‬ ‫محصوالت بیمه‌ای برای نمایندگان خود و کارگزاران بیمه‬ ‫همکار اقدام نمایند‪.‬‬ ‫لذا فروش و عرضه انواع بیمه توسط شرکت های‪IT‬‬ ‫معروف به استارت آپ‌ها مورد تأیید بیمه‌مرکزی نیست و‬ ‫مسوولیت تخطی از این ضابطه بر عهده نماینده بیمه همکار و‬ ‫شرکت بیمه متبوع آن خواهد بود‪.‬‬ ‫بدیهی است چنانچه عرضه خدمات بیمه‌ای به صورت‬ ‫الکترونیکی از سوی شرکت بیمه یا نماینده وی و یا کارگزار‬ ‫بیمه دارای مجوز بوده باشد منطبق با مقررات مربوط خواهد‬ ‫بود و بیمه مرکزی مسئولیتی در خصوص سایر شرکتهایی که‬ ‫در این زمینه فعالیت دارند ندارد‪.‬‬ ‫فعالیت شرکتهای مذکور می‌تواند از طریق دریافت مجوز‬ ‫کارگزاری یا نمایندگی بیمه صورت گیرد و آنچه که در این‬ ‫حالت تفاوت خواهد داشت‪ ،‬نحوه بازاریابی بیمه خواهد بودو‬ ‫در صورتی که درخواست از سوی شرکتهای مذکور واصل شود‬ ‫بیمه مرکزی در چارچوب مقررات کارگزاری بیمه نسبت به‬ ‫بررسی و صدور مجوز برای ایجاد کارگزاری اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫◄ اخیراًعنوان شده است که بیمه مرکزی در نظر‬ ‫دارد‪ ،‬بیمه نامه شخص ثالث در قالب کارت الکترونیکی‬ ‫ارائه شود‪ ،‬لطفا در این خصوص و تاثیرات آن توضیحاتی‬ ‫ارائه فرمایید؟‬ ‫هم اکنون بیمه شخص ثالث به صورت کاغذی به همراه‬ ‫تعدادی کوپن ارائه می‌شود که مشکالتی را برای بیمه‌گذاران‬ ‫و شرکت‌های بیمه به همراه داشته و متناسب با تکنولوژی‌های‬ ‫روز نیست‪ .‬لذا بیمه‌ مرکزی طرح جایگزینی بیمه‌نامه‌های‬ ‫کاغذی با کارت‌های الکترونیک را در دستور‌کار قرار داد‬ ‫معهذا با توجه به ابعاد مختلف این موضوع و گستردگی‬ ‫بیمه‌های شخص ثالث درکشور و تعداد قابل توجه سازمانها و‬ ‫نهادهای درگیر موضوع شخص ثالث فع ً‬ ‫ال این طرح در مرحله‬ ‫مطالعه و امکان سنجی است‪ .‬لذا با اجرایی شدن این طرح‪،‬‬ ‫شبکه فروش شرکت‌های بیمه‪ ،‬طبق روال معمول‪ ،‬نسبت به‬ ‫صدور بیمه نامه اقدام خواهند نمود و در پایان‪ ،‬بجای بیمه‬ ‫نامه کاغذی‪ ،‬کارت الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث را به‬ ‫بیمه‌گذاران ارائه خواهند نمود‪.‬‬ ‫البته الزم به ذکر است که تغییر شکل بیمه‌نامه‌های شخص‬ ‫ثالث از شکل کاغذی به شکل کارت الکترونیکی‪ ،‬موضوعی‬ ‫متفاوت از صدور این بیمه‌نامه به صورت اینترنتی است‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫استارت‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اردبیل‪:‬‬ ‫مرکز توانمندسازی کسب‌وکار در اردبیل فعال شد‬ ‫مدیـــرکل ارتباطـــات و فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات اســـتان اردبیـــل از‬ ‫فعال‌ســـازی مرکـــز توانمندســـازی‬ ‫کســـب‌وکارهای فـــاوا در محـــل‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان خب ــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬بهـــروز رزمـــی‬ ‫در جمـــع خبرنـــگاران تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫بـــا راه‌انـــدازی ایـــن مرکـــز می‌تـــوان‬ ‫بـــرای ایجـــاد اشـــتغال‌های حـــوزه‬ ‫‪ ICT‬زمینـــه مطلوبـــی فراهـــم‬ ‫ســـاخت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس پیش‌بینی‌های‬ ‫صـورت گرفتـه در یـک دوره سه‌سـاله‬ ‫می‌تـوان بیـش از چهـار هـزار فرصـت‬ ‫شـغلی مرتبـط با ‪ ICT‬در اسـتان ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل ارتباطـــات و فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات اســـتان بـــه اســـتفاده از‬ ‫تمامـــی زیرســـاخت‌های فنـــاوری‬ ‫اطالع ــات اس ــتان ب ــرای اج ــرای ای ــن‬ ‫مهـــم‪ ،‬متذکـــر شـــد‪ :‬تاکنـــون بـــرای‬ ‫تس ــهیل اشتـــــــــــ ــغال ‪ ICT‬ب ــا‬ ‫‪ ۲۲‬دســـتگاه اجرایـــی تفاهم‌نامـــه‬ ‫منعقـــد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫رزمـــی تأکیـــد کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه‬ ‫بـــه اینکـــه ایجـــاد اشـــتغال یکـــی‬ ‫از دغدغه‌هـــای جـــدی در اســـتان‬ ‫اس ــت‪ ،‬ض ــروری اس ــت ظرفی ــت ‪ICT‬‬ ‫بـــه دلیـــل ســـرعت ایجـــاد اشـــتغال‬ ‫بـــا امکانـــات انـــدک موردتوجـــه قـــرار‬ ‫گیـــرد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن از س ــفر امیرحس ــین‬ ‫دوایـــی معـــاون فنـــاوری و نـــوآوری‬ ‫وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫در آینـــده نزدیـــک بـــه اســـتان خبـــر‬ ‫داد و گفـــت‪ :‬در ایـــن ســـفر توســـعه‬ ‫کســـب‌وکارهای ‪ ICT‬اســـتان و‬ ‫توســـعه شـــتاب‌دهنده‌ها بررســـی‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫ثبت‌نام در بیست‌ویکمین دوره «نادکاپ شریف»‬ ‫آغاز شد‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬بیســـت‌ویکمین دوره‬ ‫مســـابقات و جشـــنواره ملـــی آموزشـــی نـــوآوری و‬ ‫ابتـــکارات دانش‌آمـــوزی دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف‬ ‫بـــه منظـــور شناســـایی و هدایـــت اســـتعدادهای‬ ‫دانش‌آم ــوزان‪ ،‬پ ــرورش خالقی ــت و ن ــوآوری ایش ــان‪،‬‬ ‫ایجـــاد خودبـــاوری و اعتمـــاد بـــه نفـــس در آنـــان و‬ ‫تقویـــت هویـــت ملـــی و فرهنگـــی بـــا تاکیـــد بـــر‬ ‫کشـــف نیازســـنجی و توانمندی‌هـــای علمـــی و‬ ‫عمل ــی داخل ــی‪ ،‬در تجرب ــه ی ــک کار گروه ــی س ــوم‬ ‫ش ــهریور م ــاه امس ــال و در مح ــل دانش ــگاه صنعت ــی‬ ‫شـــریف برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫ایـــن مســـابقات و جشـــنواره کـــه بزرگتریـــن‬ ‫فســـتیوال دانش‌آمـــوزی کشـــور در حـــوزه علـــوم‬ ‫نویـــن بـــا رویکـــرد ‪ STEAM‬و ‪ PBL‬اســـت‪ ،‬بـــا‬ ‫بیســـت‌ویکمین دوره مســـابقات و جشـــنواره‬ ‫ملـــی آموزشـــی نـــوآوری و ابتـــکارات دانش‌آمـــوزی‬ ‫دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف (نـــادکاپ شـــریف) در‬ ‫هفتـــه اول شـــهریورماه امســـال برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫حضـــور بیـــش از دو هـــزار دانـــش آمـــوز از ‪100‬‬ ‫شـــهر کشـــور در بیـــش از ‪ 40‬بخـــش متنـــوع‪ ،‬در‬ ‫رشـــته‌های نانـــو‪ ،‬رباتیـــک و میکروالکترونیـــک‪،‬‬ ‫هوافضـــا‪ ،‬زیســـت فنـــاوری‪ ،‬نجـــوم‪ ،‬ماشـــینهای‬ ‫ســـوخت شـــیمیایی و برنامـــه نویســـی اندرویـــد و ‪...‬‬ ‫در تمامـــی مقاطـــع تحصیلـــی برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫ثبت‌نـــام در ایـــن جشـــنواره کـــه از چهارشـــنبه‪،‬‬ ‫‪ 4‬مردادمـــاه آغـــاز می‌شـــود تـــا ‪ 24‬مـــرداد ادامـــه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عالقه‌منـــدان می‌تواننـــد جهـــت کســـب‬ ‫اطالعـــات بیشتـــــــــر بـــه پایـــگاه اطـــاع رســـانی‬ ‫‪ www.nadcup.ir‬مراجعــه کــرده و یــا بــا شــماره‬ ‫تلفن‌هـــای ‪ 66083015-16‬و ‪021-66028963-5‬‬ ‫تمـــاس بگیرنـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و برنامه‌ری ــزی اداره‌کل‬ ‫فن ــی و حرفــه‌ای خوزس ــتان ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری‬ ‫دومیـــن رویـــداد اســـتارتاپی بازی‌هـــای موبایـــل‬ ‫(گیـــم‌آپ) از ‪ 16‬تـــا ‪ 18‬شـــهریورماه در آبـــادان و‬ ‫خرمشـــهر‪ ،‬گفـــت‪ :‬عالقه‌منـــدان تـــا ‪ 15‬شـــهریورماه‬ ‫فرصـــت دارنـــد در ایـــن مســـابقات ثبت‌نـــام کننـــد‪.‬‬ ‫شـــهرام مالیـــی هزارونـــدی در گفت‌وگـــو بـــا‬ ‫ایســـنا اظهـــار کـــرد‪ :‬دومیـــن رویـــداد اســـتارتاپی‬ ‫بازی‌هـــای موبایـــل کشـــور از ‪ 16‬تـــا ‪ 18‬شـــهریورماه‬ ‫بـــا همـــکاری ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه‌ای‪،‬‬ ‫مجتمـــع آموزشـــی پانیـــذ و شـــبکه اینترنتـــی‬ ‫ســـیمرغ در آبـــادان و خرمشـــهر برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫هـــدف از برگـــزاری ایـــن رویـــداد تولیـــد بازی‌هـــای‬ ‫موبایـــل بـــا رویکـــرد تجـــاری و دانـــش بنیـــان اســـت‪.‬‬ ‫وی در خصـــوص نحـــوه برگـــزاری ایـــن رویـــداد‬ ‫گفـــت‪ :‬در ایـــن رویـــداد اســـتارتاپی ‪ 100‬شـــرکت‬ ‫کننـــده در قالـــب تیم‌هـــای آزاد در بخش‌هـــای‬ ‫طـــراح بـــازی‪ ،‬طـــراح مرحلـــه‪ ،‬گرافیســـت بـــازی‪،‬‬ ‫برنامـــه نویـــس و کار بـــا موتـــور بـــازی خواهـــد‬ ‫بـــود‪ .‬در روز پایانـــی رقابت‌هـــا نیـــز ‪ 10‬تیـــم‬ ‫برتـــر انتخـــاب می‌شـــوند‪ .‬جوایـــز رویـــداد نیـــز بـــه‬ ‫گونـــه‌ای انتخـــاب شـــده کـــه افـــراد از زمـــان تولـــد‬ ‫ایـــده تـــا عرضـــه بـــازی در کانال‌هـــای فـــروش‪،‬‬ ‫حمایـــت خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫معـــاون آمـــوزش‪ ،‬پژوهـــش و برنامه‌ریـــزی‬ ‫اداره‌کل فنـــی و حرفـــه‌ای خوزســـتان تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫عالقه‌منـــدان تـــا ‪ 15‬شـــهریورماه مهلـــت دارنـــد تـــا‬ ‫در دومیـــن رویـــداد اســـتارتاپی بازی‌هـــای موبایـــل‬ ‫(گیـــم‌آپ) ثبت‌نـــام کننـــد‪ .‬ایـــن افـــراد می‌تواننـــد‬ ‫از طریــق لینــک ‪https://evand.com/events/‬‬ ‫‪ gameup2‬در ایـــن رویـــداد ثبت‌نـــام کننـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دومین رویداد استارتاپی بازی‌های موبایل‬ ‫در آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود‬ ‫‪61‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون توسعه معاونت علمی مطرح کرد‬ ‫برگزاری دوره های استارت آپ در کشور متوقف نمی شود‬ ‫مع ــاون توس ــعه معاون ــت علم ــی ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه احتم ــال متوق ــف ش ــدن‬ ‫فعالیـــت اســـتارت آپ‌هـــا در کشـــور‬ ‫صفـــر اســـت از رتبـــه نخســـت ایـــران‬ ‫در تولیـــد علـــم در جهـــان خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران‬ ‫جـــوان؛ دلیـــری معـــاون توســـعه‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری در مراس ــم‬ ‫افتتـــاح پژوهـــش ســـرای دانـــش‬ ‫آم ــوزی اظه ــار ک ــرد‪ :‬در کش ــور بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۲‬میلیـــون دانـــش آمـــوز و پنـــج‬ ‫میلیـــون دانشـــجو و محقـــق داریـــم و‬ ‫ای ــن هم ــان مزی ــت کش ــورمان اس ــت‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬در تولیـــد علـــم‬ ‫کشـــورمان در منطقـــه اول و در‬ ‫دنیـــا جـــزو کشـــورهای برتـــر بـــوده و‬ ‫میرزاخانـــی هـــای فراوانـــی در داخـــل‬ ‫و خـــارج از ایـــران وجـــود دارد ‪.‬‬ ‫دلی ــری اف ــزود‪ :‬ب ــا فرم ــان رئی ــس‬ ‫جمه ــور امری ــکا ش ــرکت ه ــای ب ــزرگ‬ ‫اع ــام کردن ــد ک ــه دانش ــمندان ایران ــی‬ ‫را از دس ــت نم ــی دهن ــد و در صورت ــی‬ ‫ک ــه ای ــن فرم ــان لغ ــو نش ــود از امری ــکا‬ ‫خواهنـــد رفـــت‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه معاونـــت علمـــی و‬ ‫فنـــاوری عنـــوان کـــرد‪ :‬در ســـخنرانی‬ ‫هـــای علمـــی دنیـــا بســـیاری از آنهـــا‬ ‫ایرانـــی هســـتند و ایـــن همـــان نبـــوغ‬ ‫علم ــی ایرانی ــان اس ــت ام ــا متاس ــفانه‬ ‫یـــک ضعفـــی در فضـــای مدیریتـــی‬ ‫و آموزشـــی داریـــم و مـــا نتوانســـته‬ ‫بـــه درســـتی از نبـــوغ افـــراد مســـتعد‬ ‫اســـتفاده کنیـــم ‪.‬‬ ‫دلیـــری تاکیـــد کـــرد‪ :‬آمـــوزش‬ ‫هـــای مـــا کاربـــردی نیســـت و‬ ‫اســـتادان دانشـــگاهی مرتبـــط بـــا‬ ‫صنعـــت نبـــوده زیـــرا درس هـــای‬ ‫تئـــوری را بـــه شاگردانشـــان آمـــوزش‬ ‫مـــی دهنـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬همـــه عالقـــه‬ ‫مندن ــد ک ــه وارد کار دولت ــی ش ــوند و‬ ‫همی ــن موض ــوع باع ــث ب ــروز مس ــائلی‬ ‫نامطل ــوب در کس ــب و کار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه معاونـــت علمـــی و‬ ‫فنـــاوری افـــزود‪ :‬اســـتاد دانشـــگاه در‬ ‫خـــارج بایـــد ســـابقه کار در صنعـــت‬ ‫و کارخانـــه را داشـــته باشـــد تـــا‬ ‫بتوان ــد دانش ــجویان را تربی ــت کن ــد و‬ ‫دانشـــجویان بایـــد در حیـــن تحصیـــل‬ ‫متناس ــب ب ــا رش ــته اش ب ــه فعالی ــت‬ ‫در صنعـــت بپـــردازد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬اولی ــن دانش ــگاه‬ ‫کار آفریـــن صنعتـــی شـــریف اســـت و‬ ‫در طـــول یـــک هفتـــه یـــک هـــزار و‬ ‫‪ 200‬دانشــجو وارد مرکــز نــوآوری مــی‬ ‫ش ــود؛ ف ــارغ التحصی ــان ای ــن رش ــته‬ ‫کمتـــر بـــه خـــارج از کشـــور مـــی‬ ‫رونـــد‪.‬‬ ‫دلیـــری ادامـــه داد‪ :‬دوره هـــای‬ ‫اســـتارت آپ (کمپانی‌هـــای نوپایـــی‬ ‫کـــه راهکارهـــای جدیـــدی را بـــرای‬ ‫ح ــل مش ــکالت و مس ــائل موج ــود در‬ ‫دنیـــای فنـــاوری مطـــرح می‌کننـــد)‬ ‫در کشـــور نیازهـــای جامعـــه را‬ ‫برطـــرف و بـــرای دانشـــجویان شـــغل‬ ‫ایجـــاد مـــی کنـــد و معاونـــت علمـــی‬ ‫و فن ــاوری مس ــیر را انتخ ــاب و هم ــوار‬ ‫م ــی کن ــد و احتم ــال متوق ــف ش ــدن‬ ‫ایـــن نـــوع فعالیـــت هـــا صفـــر اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه معاونـــت علمـــی‬ ‫و فنـــاوری اظهـــار کـــرد‪ :‬جـــوان هـــا‬ ‫بهت ــر م ــی توانن ــد در کاره ــای علم ــی‬ ‫و اســـتارت آپ هـــا ریســـک کننـــد و‬ ‫مابایـــد بـــه جوانـــان اعتمـــاد کنیـــم‬ ‫تـــا بتواننـــد مســـیر رشـــد و ترقـــی را‬ ‫طـــی کننـــد‪.‬‬ ‫دلیـــری گفـــت‪ :‬بایـــد پردازشـــی‬ ‫در کارهـــای دانـــش آمـــوزی انجـــام‬ ‫دهیـــم تـــا آنهـــا بـــا فضـــای کســـب‬ ‫و کار آشـــنا بشـــوند و مـــن ایـــن‬ ‫قـــول را مـــی دهـــم کـــه حمایـــت‬ ‫همـــه جانبـــه از راه انـــدازی پژوهـــش‬ ‫س ــراهای دان ــش آم ــوزی انج ــام م ــی‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫به جای مسدود کردن استارت‌آپ‌ها به بهانه‌های واهی‪،‬‬ ‫به کارآفرینان دلگرمی دهیم‬ ‫‪62‬‬ ‫رضـا الفت‌نسـب‪ :‬برخـی نهادهـا به‌جـای تشـویق و‬ ‫حمایـت‪ ،‬بـا برقـراری موانـع بیشـتر و بروکراسـی‌های‬ ‫طاقت‌فرسـا‪ ،‬مشـکالت زیـادی در مسـیر فعالیـت‬ ‫کارآفرینـان ایجـاد کرده‌انـد‪.‬‬ ‫رضـا الفت‌نســــــب‪ ،‬دبیــــــــر انجمـن صنفـی‬ ‫کسـب‌وکارهای اینترنتـی‪ ،‬در گفت‌وگـو بـا نوپانـا گفت‪:‬‬ ‫اسـاس شـکل‌گیری کسـب‌وکارهای نوپـا خصوصـا در‬ ‫حـوزه اینترنـت و آی‌سـی‌تی‪ ،‬تلاش بـرای حـل یـک‬ ‫مشـکل و پیـدا کـردن یـک راه‌حـل جدیـد اسـت‪ .‬آنهـا‬ ‫غالبـا بـا تشـکیل تیم‌هـای چند نفـره و سـرمایه اندک‪،‬‬ ‫یـک کسـب‌وکار نویـن راه‌انـدازی می‌کنند و ایـن روند‪،‬‬ ‫اخیـرا در کشـور مـا رونـق زیـادی به‌همراه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رضـا الفت‌نسـب افـزود‪ :‬خدمـات اسـتارت‌آپ‌ها بـا‬ ‫نیازهـای مـردم همخوانـی دقیقـی دارد و برخواسـته از‬ ‫مشـکالت آنهـا اسـت و بـه همیـن‌ دلیـل‪ ،‬بسـیار مـورد‬ ‫اسـتقبال قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫این فعال استارت‌آپی تصریح کرد‪ :‬امروزه‬ ‫استارت‌آپ‌ها درحوزه‌های مختلف‪ ،‬سودمندی خود را به‬ ‫مردم اثبات کرده‌اند؛ برای مثال‪ ،‬استارت‌آپ‌هایی مانند‬ ‫اسنپ و تپ‌سی‪ ،‬با کاهش هزینه‌های مردم و صرفه‌جویی‬ ‫در زمان‪ ،‬آنها را متقاعد به عدم استفاده از خودروهای‬ ‫شخصی کرده‌اند و این اتفاق در کاهش معضالت ناشی‬ ‫از ترافیک در جامعه شهری مفید بوده است‪.‬‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬نقش استارت‌آپ‌ها در حل‬ ‫مشکالت شهری معموال کمتر از دیگر حوزه‌ها دیده‬ ‫می‌شود اما خوشبختانه این نقش‌آفرینی در حال افزایش‬ ‫است؛ مثال اخیرا با طراحی یک اپلیکیشن مخصوص با‬ ‫هدف حل معضل جای پارک ماشین‌ها در فضای شهری‪،‬‬ ‫این مشکل نیز توسط نوآوران برطرف شده است‪.‬‬ ‫الفت‌نسب در خصوص ناهماهنگی تغییرات در فضای‬ ‫کسب‌وکار و قوانین یادآور شد‪ :‬قانون تجارت الکترونیک‬ ‫که در مجلس ششم و درسال ‪ ۸۲‬به تصویب رسید‪،‬‬ ‫در طول این سال‌ها آن‌چنان که باید‪ ،‬اجرایی نشده‬ ‫است‪ .‬تغییرات در حوزه استارت‌آپ‌ها و فناوری مورد‬ ‫استفاده آنها‪ ،‬با سرعت زیادی درحال رخ دادن است‪،‬‬ ‫اما متاسفانه قوانین کسب‌وکار‪ ،‬همگام با این تغییرات‬ ‫به‌روز رسانی نشده و این ناهماهنگی مشکالت زیادی در‬ ‫مسیر فعالیت استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است؛ در نتیجه‬ ‫نیاز به بازنگری و تصویب قوانین مناسب‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫احساس می‌‌شود‪.‬‬ ‫دبیـر انجمـن کسـب‌وکارهای اینترنتـی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫متاسـفانه در حـوزه قوانین سـرمایه‌گذاری با کمبودهای‬ ‫اساسـی مواجـه هسـتیم‪ .‬به‌عنـوان مثـال‪ ،‬بخـش‬ ‫خصوصـی بـه دنبـال جـذب سـرمایه‌گذاران خارجـی‬ ‫اسـت امـا برخـی نهادهـا به‌جـای تشـویق و حمایـت‪ ،‬با‬ ‫برقـراری موانـع بیشـتر و بروکراسـی‌های طاقت‌فرسـا‬ ‫مانـع ورود سـرمایه‌گذاران خارجـی بـه ایـن بخـش‬ ‫می‌شـوند؛ از طرفـی سـازمان‌های مختلـف بـه صـورت‬ ‫پراکنـده مسـئول اعطـای مجـوز بـه کسـب‌وکارهای‬ ‫اینترنتـی شـده‌اند و ایـن یکپارچـه نبـودن‪ ،‬بـه ابهـام و‬ ‫سـردرگمی بیشـتر کارآفرینـان منجـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫او در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارآفرینــان‬ ‫هیــچ انتظــاری جــز حمایــت معنــوی از مســئوالن‬ ‫ندارنــد‪ .‬الزم اســت بــا آشــنا کــردن بیشــتر برخــی‬ ‫مســئوالن و مدیــران بــا کســب‌وکارهای اینترنتــی‪،‬‬ ‫موجــب همــکاری بیشــتر آنهــا شــویم تــا به‌جــای‬ ‫ســنگ‌اندازی‌های مختلــف و گاهــا بــه بهانه‌هــای‬ ‫واهــی‪ ،‬بــه کارآفرینــان دلگرمــی دهنــد و موجــب‬ ‫توســعه اقتصــادی کشــور شــوند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویداد بین المللی ایده پردازی در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر رویـداد بیـن المللـی ایـده‬ ‫پـردازی را کـه هرسـاله در کشـور آلمـان برگـزار می‌شـود‪،‬‬ ‫برگـزار خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از دانشـگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیـر‪ ،‬رویـداد« ‪ »Falling Walls Lab‬همـه سـاله‬ ‫در کشـور آلمـان برگـزار می‌شـود و در آن بعـد از برگـزاری‬ ‫رقابت‌هـای اولیـه در کشـورهای مختلـف‪ ،‬نفرات برتـر به این‬ ‫رویـداد کـه در مـاه نوامبـر هـر سـال برگـزار می‌شـود اعـزام‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫در سـال جـاری دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر و دفتـر ایده‬ ‫بـازار ایـن دانشـگاه بـا همـکاری دفتـر مبـادالت آکادمیـک‬ ‫آلمـان (‪ )DAAD‬در روز ‪ ۱۸‬مهـر مـاه رقابـت مقدماتـی‬ ‫رویـداد« ‪» Falling Walls Lab Tehran‬را برگـزار‬ ‫می‌کنـد‪.‬‬ ‫دانشــجویان کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد‪ ،‬دکتــری‪،‬‬ ‫پســا دکتــری و اعضــای شــرکت‌های فــن بــازار و کارآفرینــان‬ ‫کــه صاحــب ایــده‌ای در هــر زمینــه باشــند می‌تواننــد بــرای‬ ‫شــرکت در ایــن رویــداد علمــی بین‌المللــی از طریــق‬ ‫‪ falling-walls.ideasbazaar.ir‬ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫در صـورت انتخـاب اولیـه طرح‌هـای ارسـالی‪ ،‬صاحبـان‬ ‫ایـده بایـد در روز رویـداد در مدت ‪ ۳‬دقیقـه از ایده خود دفاع‬ ‫کننـد‪ .‬منتخـب ایـن رویداد بـه مرحلـه نهایی ایـن رقابت که‬ ‫در برلیـن برگـزار خواهـد شـد‪ ،‬راه می‌یابند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام دبیرخانـه نخسـتین مرحلـه رویـداد‬ ‫‪ Falling Walls Lab Tehran‬تاکنـون بیـش از‬ ‫‪ ۳۰‬ایـده برای شـرکت در این رویداد بین‌المللی ارسـال شـده‬ ‫اسـت‪ .‬عالقـه منـدان شـرکت در ایـن رویـداد تـا آخـر مرداد‬ ‫فرصـت دارنـد آثـار خـود را بـه ایـن دبیرخانـه ارسـال کنند‪.‬‬ ‫مهلـت ارسـال ایده‌هـا تـا ‪ ۲۹‬مرداد ماه اعالم شـده اسـت‬ ‫کـه بـا توجه بـه کمبـود زمان‪،‬تمدید نخواهد شـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‪:‬‬ ‫رویدادهای کارآفرینی دریایی‬ ‫در استان بوشهر برگزار می‌شود‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان بوشـهر گفـت‪:‬‬ ‫رویدادهای کارآفرینی(اسـتارت‌آپ) دریایی در اسـتان بوشـهر‬ ‫برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬محمـد مهـدی بنچـاری در نشسـت بـا‬ ‫مسـئوالن دانشـگاه امـام خامنـه‌ای بوشـهر اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫توسـعه و پیشـرفت نیازمنـد تحول در علم اسـت و بـرای این‬ ‫تحـول بـه توسـعه ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه نیـاز داریـم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امروز در اکثر کشورهای پیشرفته اساتید دانشگاه با‬ ‫صنعت در ارتباط هستند و باید در راستای کارآفرینی و بهره‬ ‫وری این خالء توسط دانشگاه برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر با اشـاره‬ ‫بـه اهمیـت اسـتارت‌آپ‌های دریایـی در توسـعه کارآفرینـی‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬امیدواریـم در آینـده اسـتارت‌آپ‌های دریایـی‬ ‫توسـعه بیشـتری یابد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬ایجـاد اسـتارت‌آپ‌های دریایـی می‌توانـد‬ ‫نقـش مهمـی در ایجاد کسـب و کار داشـته باشـد‪.‬‬ ‫تفاهـم نامـه همـکاری علمـی‪ ،‬پژوهشـی و آموزشـی بیـن‬ ‫دانشـکده فنـی و حرفـه‌ای امام خامنـه‌ای بوشـهر و اداره کل‬ ‫بنـادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر در راسـتای ارتباط بیشـتر‬ ‫دانشـگاه و صنعـت امضا شـد‪.‬‬ ‫دومین شرکت شتاب‌دهنده‬ ‫مشترک همراه اول و‬ ‫دانشگاه گشایش یافت‬ ‫دومیـــن شـــرکت شـــتاب‌دهنده مشـــترک همـــراه‬ ‫اول و دانشـــگاه‌های کشـــور در دانشـــگاه شـــیراز بـــا‬ ‫عن ــوان «ه ــاب ش ــیراز» افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری جمهـــوری اســـامی‬ ‫(ایرنـــا)در ایـــن آییـــن «حمیدرضـــا نیکوفـــر»‬ ‫قائم‌مقـــام مدیرعامـــل شـــرکت ارتباطـــات ســـیار‬ ‫ایـــران‪« ،‬ابراهیـــم گشتاســـبی راد» رئیـــس دانشـــگاه‬ ‫شـــیراز و برخـــی مدیـــران همـــراه اول و ایـــن‬ ‫دانشـــگاه حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫ایــن مراســم در محــل تجهیــز شــده بــرای‬ ‫راه‌انــدازی شــرکت مشــترک هــاب شــیراز در‬ ‫ســاختمان بــرج فنــاوری دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫همچنیـن اولیـن نشسـت اعضـای هیئت‌مدیـره و‬ ‫هیئت مؤسـس این شـرکت تشـکیل و فعالیت شـرکت‬ ‫مشـترک هـاب شـیراز به‌طـور رسـمی آغاز شـد‪.‬‬ ‫پیش‌ازایـــن همـــراه اول اولیـــن شـــرکت‬ ‫شـــتاب‌دهنده خـــود را در شـــهریورماه ‪ ۱۳۹۵‬بـــا‬ ‫همـــکاری دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی و بـــا عنـــوان‬ ‫«هوشـــمند اول بهشـــتی» بـــرای حمایـــت از‬ ‫ایده‌هـــا و تجاری‌ســـازی طرح‌هـــای کارآفرینـــان‬ ‫در دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی ایجـــاد کـــرد‪.‬‬ ‫تعامـــل علمـــی و پژوهشـــی بیـــن دانشـــگاه‬ ‫و صنعـــت و همچنیـــن توســـعه و شـــتاب‌دهی‬ ‫کســـب‌وکارهای نوپـــا و نـــوآور (اســـتارت‌آپ‌ها)‪،‬‬ ‫هم ــکاری در تولی ــد محص ــوالت و خدم ــات نوآوران ــه‬ ‫در حـــوزه ارتباطـــات و فناوری‌هـــای نویـــن و‬ ‫تجاری‌ســـازی طرح‌هـــای نوآورانـــه از اهـــداف ایـــن‬ ‫برنامـــه اســـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫به همت سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشـگاهی‬ ‫اسـتان مرکـزی مجموعـه رویدادهـای کارآفرینـی در اسـتان مرکـزی در حـال برگـزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضـا آقاجانـی مدیـر دفتـر اشـتغال دانـش آموختگان جهاد دانشـگاهی اسـتان‬ ‫مرکـزی بـا اعلام این خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬رویدادهـای کارآفرینـی موتـور محرکه خـــــــوبی‬ ‫جهـت انسـجام و توانبخشـی در راسـتای یجـاد اشـتغال و تجاری‌سـازی فنـاوری اسـت ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در راسـتای برنامـه ششـم توسـعه سـازمان «سـتفا» و برنامه‌ریزی‌هـای‬ ‫انجـام شـده در خصـوص برگـزاری رویدادهـای کارآفرینی در سـال جاری‪ ،‬چهـار رویداد‬ ‫کارآفرینـی در حوزه‌هـای مختلـف در اسـتان مرکـزی برگـزار شـد ‪.‬‬ ‫آقاجانـی اظهـار کـرد‪ :‬اولیـن رویـداد از ایـن مجموعـه‪ ،‬روز دوشـنبه دوم مـــــرداد‬ ‫مـاه سـال جاری تحـت عنـوان رویـداد کارآفرینـی دورهمی ویژه مدرسـین مرکـز علمی‬ ‫کاربـردی جهـاد دانشـگاهی اراک برنامه‌ریـزی و برگزار شـد‪ .‬در این برنامه ضمن بررسـی‬ ‫الفبـای اسـتارتاپ و ایده‌پردازی‪ ،‬مدرسـین بـا کارگاه خلق ایده‪ ،‬همچنین بوم کسـب‌وکار‬ ‫و بـوم فرآفرین آشـنا شـدند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ادامه سلسـله رویدادهـای کارآفرینی از مجموعـه رویدادهای کارآفرینی‬ ‫جهـاد دانشـگاهی روز سه‌شـنبه سـوم مردادمـاه نیـز رویـدادی ویـژه فعاالن حـوزه گل و‬ ‫گیـاه در پایتخـت گل ایـران شهرسـتان محلات برگـزار شـد‪ .‬در ایـن رویـداد ابتـدا یک‬ ‫کارآفریـن در حـوزه گل و گیـاه تجربیـات خـود را در اختیـار شـرکت‌کنندگان قـرار داد‪،‬‬ ‫سـپس این برنامه توسـط سـید رضا علوی مدیر سـتفای خوزسـتان و مدرس رویدادهای‬ ‫فرآفریـن ادامـه یافت ‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫موتور رویدادهای کارآفرینی در استان مرکزی روشن شد‬ ‫‪63‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کمک‌هزینه ‪ 100‬میلیون‬ ‫دالری تویوتا برای‬ ‫استارتاپ‌ها‬ ‫شــرکت خودروســازی تویوتــا اعــام کــرده اســت‬ ‫کــه بــرای حمایــت از اســتارتاپ‌های فعــال در عرصــه‬ ‫هــوش مصنوعــی و رباتیــک ‪ 100‬میلیــون دالر هزینــه‬ ‫خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از انگجـت‪ ،‬شـرکت‬ ‫خودروسـازی ژاپنـی تویوتـا بخشـی جدیــــد بـه نـام‬ ‫« بلندپـروازی در هـوش مصنوعـی» راه‌انـدازی کـرده‬ ‫اسـت کـه به حمایـت از کسـب‌وکارهای نوپـا در زمینه‬ ‫هـوش مصنوعـی و رباتیـک خواهـد پرداخـت‪.‬‬ ‫این بخــش که در دره سیلیکون آمریکا واقع شده‬ ‫عالوه بر حمایت مالی‪ ،‬در زمینه سرمایه‌گذاری و‬ ‫آموزش نیز با شرکت‌های فعال همکاری خواهد نمود‪.‬‬ ‫جیـم ادلـر»(‪ )Jim Adler‬مسـئول موسسـه‬ ‫تحقیقاتـی تویوتـا گفـت‪ :‬یکی از مهم‌تریـن دغدغه‌های‬ ‫کارآفرینـان ایـن اسـت کـه بتواننـد مطمئن شـوند که‬ ‫آیـا محصولـی تولیـدی آنهـا مـورد نیـاز بازار هسـت یا‬ ‫نـه و مـا تلاش می‌کنیـم در یـک محیـط همـکاری‬ ‫دوطرفـه ایـن عـدم اطمینان را بـه وثوق کامـل تبدیل‬ ‫کنیـم‪ ،‬زیـرا موفقیـت آنهـا بـه نوعـی موفقیت ماسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا بـه صـورت مـداوم بـه رصـد فعالیت‬ ‫شـرکت‌ها می‌پردازیـم تـا اطمینـان داشـته باشـیم‬ ‫سـرمایه‌گذاری بـه خوبـی انجـام شـده و شـرکت‌های‬ ‫مـورد حمایـت در حـال کار بـر روی چالش‌هـای مورد‬ ‫نیـاز ما هسـتند‪.‬‬ ‫تــا بــه حــال ســه اســتارتاپ تحــت حمایــت ایــن‬ ‫برنامــه قــرار گرفته‌انــد کــه در زمینــه طراحــی‬ ‫سیســتم‌های اجتنــاب از تصــادف‪ ،‬طراحــی الگوریت ـم‌‬ ‫بــرای فناوری‌هــای هوشــمند ماننــد پهپادهــا و‬ ‫خودروهــای خــودران و یــک شــرکت در عرصــه‬ ‫رباتیــک فعالیــت می‌کننــد‪.‬‬ ‫قـرار اسـت چند شـرکت دیگر نیـز به این فهرسـت‬ ‫اضافـه شـوند‪ .‬در بیانیه این شـرکت آمده اسـت‪ :‬بخش‬ ‫تحقیقـات تویوتـا به سـرعت در حال رشـد و پیشـرفت‬ ‫اسـت و مـا اهمیـت گسـترش فعالیت‌هـای خودمـان‬ ‫را بـا شـرکت‌های پیشـرو و نخبـه درک می‌کنیـم و‬ ‫تلاش می‌کنیـم کارآفرینان در سراسـر جهـان بتوانند‬ ‫بـا کمـک مـا در راسـتای بهبـود کیفیـت زندگی بشـر‬ ‫فعالیـت کنند‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد‬ ‫فیلتر شدن فین‌تک‌ها ‪ ۲۰۰‬هزار کسب و کار‬ ‫را تعطیل کرد‬ ‫دبیـر شـورای عالـی فضای مجـازی گفت‪ :‬امیـدوارم روزی‬ ‫بـه جایـی برسـیم کـه بـه جـای ارائـه سوبسـید بـه انـرژی‬ ‫مصرفـی و بنزیـن بـه فضای مجازی سوبسـید دهیـم و دولت‬ ‫درآمدهـای بخـش آی‌سـی‌تی را بـه بخش‌هـای دیگـر نبـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار فنـاوری اطالعات خبرگـزاری فارس‪،‬‬ ‫سیدابوالحسـن فیروزآبـادی در مراسـم افتتـاح پروژه‌هـای‬ ‫رایتـل در آسـتانه راه‌انـدازی فـاز ‪ 3‬شـبکه ملـی اطالعـات‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬پیش از آغـاز دولـت دوازدهم‪ ،‬دسترسـی‌های‬ ‫ارتباطـی بسـیار محدودتـر از وضعیت فعلی بـود و برای مثال‪،‬‬ ‫یکـی از نگرانی‌هـای کشـور ایـن بود کـه کانال‌هـای ایرانی را‬ ‫از ماهـواره یوتـل سـت حذف کـرده بودنـد و نگرانی داشـتیم‬ ‫کـه چطـور تصویـر ایـران را بـه اقصی‌نقـاط کشـور از جملـه‬ ‫روسـتاها برسانیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ماهانـه بـه طـور متوسـط ایرانی‌هـا ‪8‬‬ ‫گیگابایـت اینترنـت ثابـت و ‪ 3‬گیگابایـت اینترنـت موبایـل‬ ‫مصـرف می‌کننـد‪ ،‬گفـت‪ ‌:‬البتـه این ارقـام با متوسـط مصرف‬ ‫امریـکا بـا ‪ 23‬گیگابایـت مصـرف ماهانـه و اروپـا بـا ‪11‬‬ ‫گیگابیـت مصـرف ماهانـه فاصلـه دارد‪.‬‬ ‫وی بـه تعطیلـی کسـب و کارهای نوین مالـی (فین‌تک‌ها)‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در هفته‌هـای اخیـر برخـی کسـب و‬ ‫کارهـای فین‌تک تعطیل شـد که براسـاس آن ‪ 200‬کسـب و‬ ‫کار بـه مـدت ‪ 5‬تـا ‪ 6‬روز بسـته شـده بود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه زمانـی در مدیریـت رایتـل مسـئولیت‬ ‫داشـتم‪ ،‬گفـت‪ :‬هم‌اکنـون رایتـل از اپراتور تازه به سـهم قابل‬ ‫توجهـی از بـازار ایران رسـیده اسـت و اکنون شـرایطی اسـت‬ ‫کـه اپراتورهـا در حکمرانـی مجازی کشـور نقـش دارند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در سـفر بـه بارسـلون یـک اپراتـور مدعـی‬ ‫شـد کـه ‪ 40‬میلیـون دالر برای اجـرای دولـت الکترونیک در‬ ‫کشـورهای اسـپانیولی زبـان سـرمایه‌گذاری می‌کنـد‪.‬‬ ‫فیروزآبـادی بـا تشـکر از کارگـزاران دولـت و تشـکر از‬ ‫انتخـاب مـردم بـرای تعییـن دولـت دوازدهم متذکر شـد که‬ ‫کارهـای بسـیاری در حـوزه فضای مجـازی برای انجـام هنوز‬ ‫باقی اسـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫برگزاری ‪ 85‬استارتاپ در دانشگاه شریف‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه صنعتـــی‬ ‫شـــریف گفـــت‪ :‬در مـــدت ‪ 30‬ســـال ایـــن دانشـــگاه‬ ‫میزبـــان برگـــزاری ‪ 85‬اســـتارتاپ بـــوده اســـت کـــه‬ ‫برخ ــی از آنه ــا در مرحل ــه دریاف ــت بودج ــه و مش ــاوره‬ ‫بـــرای تولیـــد هســـتند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا دکتـر محمدرضـا هرمزی‌نـژاد‬ ‫در مراسـم اختتامیـه اسـتارتاپ نانـو‪ ،‬دانشـگاه صنعتـی‬ ‫شـریف را جـزو دانشـگاه‌های پیشـرو در حـوزه برگـزاری‬ ‫اسـتارتاپ‌ها دانسـت و افـزود‪ :‬در ایـن دانشـگاه زنجیـره‬ ‫«دانـش تـا ارزش» داریـم کـه یکـی از حلقه‌هـای آن‬ ‫اسـتارتاپ‌ها هسـتند و بـر ایـن اسـاس حـوزه معاونـت‬ ‫پژوهـش و فنـاوری نـگاه ویـژه‌ای بـه آن دارد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـر ایـن اسـاس در مـدت ‪ 30‬سـال‬ ‫اخیر‪ 85 ،‬اسـتارتاپ در دانشـگاه برگزار شـده که برخی از‬ ‫آنهـا موفـق‪ ،‬برخی دیگر ناموفـق و برخی دیگـر در مرحله‬ ‫دریافـت اعتبـارات و مشـاوره بـرای تولیـد محصـول خـود‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫هرمزی‌نـژاد بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتارتاپ نانـو اولین‬ ‫اسـتارتاپ در حـوزه آب اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬موضوع‬ ‫آب موضوعـی مهـم برای کشـور اسـت‪.‬‬ ‫یاس و ناامیدی در یک استارتاپ جالب چینی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫از استارت آپ اشتراک گذاری چتر چه می‌دانید؟‬ ‫‪64‬‬ ‫اســـتارتاپ چینـــی بـــه اشـــتراک گـــذاری چتـــر در کمتـــر از ‪ 3‬مـــاه بیـــش از ‪300‬‬ ‫هـــزار چتـــر خـــود را بـــه دلیـــل دزدی توســـط مـــردم از دســـت داده اســـت و ایـــن در‬ ‫حالـــی اســـت کـــه قصـــد دارد تـــا پایـــان ســـال ‪ 30‬میلیـــون چتـــر را در سراســـر چیـــن‬ ‫بـــه اشـــتراک بگذارنـــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان‪ ،‬ایــده خــوب اســتارتاپ ‪ E-Umbrella‬در چیــن بــا‬ ‫‪ 11‬شــهر و ســرمایه‌گذاری ‪ 1.47‬میلیــون دالری از آوریــل بــا کرایــه دادن ‪ 300‬هــزار چتــر‬ ‫شــروع شــد و هنــگام بــارش بــاران ‪ 2.9‬دالر ودیعــه دریافــت کــرده و هــر ‪ 30‬دقیقــه نیــم‬ ‫یــوان معــادل ‪ 7‬ســنت از اجــاره کننــده دریافــت می‌کــرد‪.‬‬ ‫کاربــران پــس از پرداخــت از طریــق اپلیکیشــن مخصــوص‪ ،‬کــدی را دریافــت می‌کردنــد‬ ‫تــا قفــل چتــر را بــاز کــرده و از آن اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایســتگاه دریافــت چتــر در نزدیکــی راه آهــن و ایســتگاه اتوبــوس تعبیــه شــده امــا‬ ‫اطالعــات زیــادی بــرای قــرار دادن مجــدد چتــر پــس از اســتفاده در دســت نیســت‪.‬‬ ‫‪ Zhao Shuping‬موســس اســتارتاپ ‪ E-Umbrella‬در مصاحبــه بــا ســاوث چاینــا‬ ‫مورنینــگ پســت گفــت چتــر ماننــد دوچرخــه نیســت کــه پــارک کــرده و برویــد بلکــه بایــد‬ ‫محلــی را بــرای آویــزان کــردن پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هزینــه تهیــه یــک چتــر ‪ 60‬یــوآن معــادل ‪ 8.82‬دالر اســت و قــرار اســت‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ 30‬میلیــون چتــر در سراســر چیــن توزیــع شــود امــا بــا ســرقت ‪ 300‬هــزار‬ ‫چتــر‪ ،‬ناامیــدی و یــاس در ایــن اســتارتاپ بــه وجــود آمــده اســت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تنفس سخت استارت‌آپ‌ها در فضای نابرابر مالیاتی‬ ‫نیمـه تیـر سـال جـاری‪ ،‬رئیـس‌کل سـازمان امـور‬ ‫مالیاتـی خبـر از شناسـایی ‪ ‌١١‬هـزار شـرکت فعـال در‬ ‫فضـای مجـازی و همچنیـن ابلاغ دسـتور «دریافـت‬ ‫مالیـات از ایـن شـرکت‌ها» داد و عنـوان کـرد بررسـی‬ ‫موضـوع دریافت مالیات از این شـرکت‌ها آغازشـده اسـت‪.‬‬ ‫سید کامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه تاکنون از اسنپ‬ ‫مالیات نگرفته‌ایم‪ ،‬بیان کرد‪« :‬اگر بحث دریافت خدمات‬ ‫مطرح باشد‪ ،‬مالیات «ارزش‌افزوده» خواهد بود و‬ ‫درصورتی‌که درآمد کسب کنند‪ ،‬مشمول «مالیات»‬ ‫خواهند شد»‪ .‬این سخنان که به‌نوعی فرار مالیاتی‬ ‫استارت‌آپ‌ها را به ذهن متبادر کرد‪ ،‬منجر به بروز‬ ‫واکنش‌هایی از سوی جامعه فعاالن این بخش شد؛ تا‬ ‫جایی که نسبت به کوچک‌ترین فعالیت غیرقانونی‪ ،‬گارد‬ ‫گرفتند و همچنان معتقدند کسب‌وکارهای کوچک به‬ ‫دلیل ماهیت فعالیت‌هایشان نمی‌توانند غیر شفاف عمل‬ ‫کنند؛ زیرا برخالف این‪ ،‬با توجه به حجم حمالتی که‬ ‫به این نوع فعالیت‌ها در کشور می‌شود‪ ،‬تاکنون از سوی‬ ‫رقبای سنتی‌شان رسواشده بودند‪ .‬تمرکز بر شفاف‌سازی‬ ‫فعالیت‌های استارت‌آپی و اخذ مالیات از فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫به‌نوعی موجب شکل‌گیری فضای آرمانی مالیاتی در ذهن‬ ‫می‌شود که گویی رسالت سازمان مرتبط با بخش مالیات‪،‬‬ ‫در برخورد با صنوف و واحدهای کسب‌وکار قدیمی تمام‬ ‫و کمال انجام‌شده و حال نوبت تازه‌کاران و نوپایان بازار‬ ‫است؛ درحالی‌که چنین نیست و اگر مروری مجدد بر‬ ‫اظهارات علی عسکری‪ ،‬رئیس‌کل پیشین سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور‪ ،‬پیرامون «ناکارآمدی تور مالیاتی» داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬متوجه می‌شویم تنها ‪ ٤٠‬درصد اقتصاد ایران‬ ‫مالیات می‌دهد و رقم فرار مالیاتی چیزی حدود ‪ ١٣‬تا ‪‌٣٠‬‬ ‫هزار‌ میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫بر اساس اظهارات او که شش سال سکان هدایت‬ ‫سازمان امور مالیاتی را در دست داشت‪ ،‬فراریان مالیاتی‬ ‫نه‌تنها گم نیستند؛ بلکه شناخته‌شده و دارای نام و نشان‬ ‫هستند؛ اما مقابله با آن‌ها کار دشواری است‪ .‬جالب‬ ‫است در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی گذشته‪،‬‬ ‫‪ ٧٣‬درصد از اصناف مالیاتی کمتر از ‪ ‌٥٠٠‬هزار تومان‬ ‫می‌پردازند و برای فرار از شفافیت و دست نیافتن سازمان‬ ‫مالیاتی به منابع درآمدی‌شان‪ ،‬بسیاری از آن‌ها بدهکاران‬ ‫مالیاتی هستند‪ ،‬معتقدند کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی‬ ‫مالیات نمی‌پردازند! گرچه جای سؤال است که چطور‬ ‫کسب‌وکارهایی که با مدل مبتنی بر فناوری و دریافت‬ ‫مجوز از نهادهای موجود در کشور فعالیت می‌کنند‪ ،‬ازنظر‬ ‫ممیزان مالیاتی دور می‌مانند یا اقدام به فرار می‌کنند؟!‬ ‫امـا سـؤال مهم‌تـر ایـن اسـت‪« :‬بـه فـرض اینکـه‬ ‫چنیـن موضوعـی صحـت داشـته باشـد‪ ،‬چـرا داد کسـانی‬ ‫کـه سال‌هاسـت جـزء فراریـان مالیاتـی صنـوف هسـتند‪،‬‬ ‫درآمـده و می‌خواهنـد دولـت را بـه جـان کسـب‌وکارهای‬ ‫کوچـک و نوپـا کـه بنیـه برخـورد بـا چنیـن شـرایطی‬ ‫را ندارنـد‪ ،‬بیندازنـد؟!»‪ .‬واضـح و مبرهـن اسـت کـه‬ ‫کسـب‌وکارهای سـنتی‪ ،‬عرصـه رقابـت را تنـگ دیـده‬ ‫و بـا چنیـن اقداماتـی درصـدد بـه حاشـیه رانـدن‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها هسـتند و همچنـان بـا رویـه تغییـر جهانی‬ ‫در مـدل کسـب‌وکارها سـازش نکرده‌انـد؛ البتـه دیـر یـا‬ ‫زود امـواج ایـن تغییـر ماننـد آنچـه در دیگـر کشـورها‬ ‫اتفـاق افتـاد‪ ،‬مقاومت‌هـا را در هـم می‌شـکند و مخالفـان‬ ‫را سـخت پشـیمان می‌کنـد‪ .‬باوجـود تمـام فشـارها علیـه‬ ‫فعالیت‌هـای اسـتارت‌آپی‪ ،‬همـواره فعاالن جـوان‪ ،‬صاحب‬ ‫ایـده و خلاق این بخـش خود را مقیـد به رعایـت قوانین‬ ‫موجـود در کشـور دیـده و بارهـا در جلسـات متعـددی‬ ‫مشـکالت پیش‌ پـای فعالیت‌های قانونی‌شـان را به سـمع‬ ‫و نظـر مسـئوالن اجرائـی کشـور رسـانده‌اند تـا بتوانند در‬ ‫چارچوبـی ضابطه‌منـد فعالیـت کننـد‪ .‬حاکمیـت کشـور‬ ‫هـم بـا توجـه به پتانسـیل اقتصـادی نهفته در ایـن حوزه‪،‬‬ ‫جلسـات متعـددی را بـا حضـور وزرای کابینـه دولـت بـا‬ ‫آن‌هـا ترتیـب داد تا مشـکالتی را که ناشـی از خلأ قانونی‬ ‫در ارتبـاط بـا فعالیت‌هـای اسـتارت‌آپی اسـت‪ ،‬رفـع کند‪.‬‬ ‫بنابراین فعاالن این بخش قطعاً خود را ملزم به شفافیت‬ ‫و رعایت قوانین جاری و ساری کشور می‌دانند تا تنش‌ها‬ ‫و استرس‌های بالقوه آن‌ها در فضای کسب‌وکار کشور‬ ‫بالفعل نشود؛ اما بحث دیگری که در ارتباط با فعالیت‌های‬ ‫استارت‌آپی مطرح است و بعضاً فعاالن این بخش را از‬ ‫پرداخت مالیات معاف می‌کند‪ ،‬شاکله دانش‌بنیانی‬ ‫آن‌هاست‪ .‬اغلب استارت‌آپ‌هایی که این روزها نام آن‌ها‬ ‫بر سر زبان افتاده‪ ،‬بر اساس ایده‌ای صرف و باهدف ارائه‬ ‫خدمات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر به مردم شکل‌گرفته‌اند‬ ‫و مبنای آن‌ها کار علمی و خالقانه است یا به عبارتی‬ ‫دانش‌بنیان تلقی می‌شوند‪.‬‬ ‫قانون کشور هم حمایت‌هایی را برای این قبیل‬ ‫فعالیت‌ها در زمره «شرکت‌های دانش‌بنیان» قائل شده‬ ‫است و ازاین‌رو‪ ،‬استارت‌آپ‌هایی که بتوانند دانش‌بنیان‬ ‫شوند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد‪ .‬بر‬ ‫مبنای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ماده‬ ‫‪ ۲۰‬آیین‌نامه اجرائی آن‪ ،‬درآمدهای شرکت‌ها و مؤسسات‬ ‫دانش‌بنیان ناشی از قرارداد و فعالیت‌های تحقیق و توسعه‪،‬‬ ‫تجاری‌سازی و تولید محصوالت و خدمات دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫برای ‪ ۱۵‬سال از مالیات موضوع ماده ‪ ۱۰۵‬قانون‬ ‫مالیات‌های مستقیم معاف است‪.‬‬ ‫غالمحسـین دوانـی‪ ،‬عضـو شـورای عالـی انجمـن‬ ‫حسـابداران خبـره ایـران کـه امـر مشـاوره مالیاتـی اتـاق‬ ‫بازرگانـی ایـران را هم بـر عهده دارد‪ ،‬می‌گویـد‪« :‬پرداخت‬ ‫مالیـات بـرای همـه کسـب‌وکارها الزامـی اسـت‪ .‬اینکـه‬ ‫گفته شـود اسـتارت‌آپ‌هایی کـه دانش‌بنیان نیسـتند هم‬ ‫مالیـات پرداخـت نکنند‪ ،‬حرف درسـتی نیسـت؛ زیرا همه‬ ‫ایـن قبیـل کسـب‌وکارها در دنیـا بایـد بـه ازای فعالیـت‬ ‫تجـاری کـه انجـام می‌دهنـد‪ ،‬مالیـات پرداخت کننـد؛ اما‬ ‫ممکـن اسـت نرخ مالیـات پرداختی آن‌ها متفاوت باشـد»‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪« :‬کسب‌وکارها در دنیا به مدل‌های‬ ‫کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ تقسیم‌شده و نرخ پرداخت مالیات‬ ‫هرکدام با دیگری متفاوت است؛ اما در ایران چنین نیست‬ ‫و باوجود طبقه‌بندی کسب‌وکارها‪ ،‬نرخ مالیات پرداختی‬ ‫برای همه یکسان است»‪ .‬او می‌افزاید‪« :‬ضعف دیگر مربوط‬ ‫به قدیمی ‌بودن قانون مالیات‌های کشور است که تقریباً‬ ‫مربوط به سال ‪ ١٣٤٥‬می‌شود و کسب‌وکارهای جدید در‬ ‫آن دیده نشده است که به‌عنوان‌مثال‪ ،‬تکلیف قانون در‬ ‫برابر برخی کسب‌وکارها مانند پهنای باند مشخص نیست»‪.‬‬ ‫مدیران «اسنپ» احضار شدند‬ ‫رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام‬ ‫قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل‬ ‫برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬داوود‬ ‫کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫برون‌شهری‪ ،‬اظهار کرد‪ ‌:‬اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل‬ ‫عمومی فعالیت کند باید پالک «ع» داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال‬ ‫شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قرار این بود که اسنپ پیشنهاد‬ ‫حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬به اعتقاد بنده‬ ‫ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است‬ ‫و اصال به لحاظ اقتصادی به صالح کشور نیست‪.‬‬ ‫کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل‬ ‫درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ‌:‬اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را‬ ‫بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام‬ ‫شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود‬ ‫دارد‪ .‬آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت‬ ‫مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت‬ ‫در بخش‪ .‬چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش‬ ‫ایمنی‪ ،‬ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از‬ ‫جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که فعاالن حمل‌ونقل را وادار کردیم‬ ‫همنام شوند‪ ،‬افزود‪ :‬برای فعالیت‪ ،‬شرکت‌ها باید با اسم‬ ‫تعاونی‌ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد‪ :‬اتوبوس‌ها در شبکه‬ ‫سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند‪ ،‬ضمن‬ ‫آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری‬ ‫کنند‪ .‬متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر‬ ‫داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود‬ ‫می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند‪.‬‬ ‫کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر‬ ‫همنام حذف می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬با این شبکه‪ ،‬شرکت‌ها با‬ ‫اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این‬ ‫کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا‬ ‫ارزیابی های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصد‬ ‫است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از‬ ‫معضالت حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت‪ :‬نمی‌توان مردم را‬ ‫سرزنشکردکهازخودروشخصیاستفادهنکند‪.‬درکشورهایغربی‬ ‫مردمهمزمانباایامتعطیلازخودروهایشخصیاستفادهمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های‬ ‫داخلی حذف می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬چرا ما باید ‪ 1700‬شرکت‬ ‫حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری‬ ‫این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های‬ ‫حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار‬ ‫ممنوع باشد‪ ،‬افزود‪ :‬به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می‬ ‫کنم در راستای ارتقای ایمنی الستیک مورد نیاز را حتما‬ ‫خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫نرخ یکسان پرداخت‌ها باعث شد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد‬ ‫‪65‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست کمیسیون فناوری اطالعات اتاق ایران مطرح شد‬ ‫پیشنهاد تشکیل کارگروه اتاق ایران و اصناف در مورد استارتاپ‌ها‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫در نشســـت اخیـــر کمیســـیون فنـــاوری‬ ‫اطالع ــات ات ــاق ای ــران موض ــوع س ــاخت س ــامانه‌ای‬ ‫بـــه منظـــور ارائـــه محصـــوالت و دســـتاوردهای‬ ‫شـــرکت‌های ایرانـــی بـــه طرف‌هـــای خارجـــی‬ ‫بررســـی شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری صـــدا و ســـیما؛‬ ‫کمیســـیون فنـــاوری اطالعـــات اتـــاق ایـــران‬ ‫در نشســـت اخیـــر خـــود بـــه بحـــث در مـــورد‬ ‫ســـاخت ســـامانه‌ای بـــه منظـــور ارائـــه محصـــوالت‬ ‫و دســـتاوردهای شـــرکت‌های ایرانـــی بـــه‬ ‫طرف‌هـــای خارجـــی پرداخـــت‪.‬‬ ‫در ایـــن جلســـه نماینـــدگان اتـــاق اســـتان‬ ‫البـــرز کـــه ســـایت ‪ ITFA‬را بـــرای اتصـــال تجـــار‬ ‫ایـــن اســـتان بـــه شـــرکت‌های خارجـــی ایجـــاد‬ ‫کرده‌انـــد‪ ،‬تجـــارب خـــود را در اختیـــار اعضـــای‬ ‫کمیســـیون گذاشـــتند‪.‬‬ ‫نماینــده اتــاق البــرز بــا ذکــر این‌کــه تاکنــون‬ ‫بیــش از یک‌هــزار و ‪ ۶۰۰‬محصــول در ایــن ســایت‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در نتیجــه فعالیــت ایــن‬ ‫ســامانه بیــش از ‪ ۴۰‬هیــات خارجــی بــه ایــران آمــده‬ ‫و البتــه مذاکراتــی هــم بــرای اتصــال بــه کشــورهای‬ ‫اســتونی و مجارســتان انجــام شـــــــــده تــا بــه‬ ‫بــازار اروپــا ورود کننــد‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫محمدرضـــا طالیـــی رئیـــس کمیســـیون ‪ICT‬‬ ‫ات ــاق ای ــران در ای ــن نشس ــت گف ــت‪ :‬ات ــاق اصن ــاف‬ ‫قصـــد داشـــت انجمـــن مدیریـــت فناوری‌هـــای نـــو‬ ‫را راه‌انـــدازی کنـــد‪ ،‬امـــا ایـــن انجمـــن در حـــال‬ ‫حاض ــر نهای ــی نش ــده و بنابرای ــن ب ــه ات ــاق ای ــران‬ ‫پیش ــنهاد داده ش ــده کارگ ــروه مش ــترکی ب ــا ات ــاق‬ ‫اصن ــاف تش ــکیل ده ــد ت ــا تش ــکیل ای ــن انجم ــن‬ ‫ب ــا رویک ــرد کل‌نگ ــر تس ــهیل ش ــود‪.‬‬ ‫طالی ــی در ای ــن جلس ــه همچنیـــــــــــــ ــن‬ ‫ب ــه موض ــوع فعالی ــت کســب‌وکارهای ن ــو و ن ــوآور‬ ‫در بســـتر فنـــاوری و مشـــکالت بـــه وجـــود آمـــده‬ ‫در مس ــیر فعالی ــت آن‌ه ــا اش ــاره ک ــرد‪ .‬او تش ــکیل‬ ‫تشـــکل‌های تخصصـــی در ایـــن حـــوزه را یکـــی‬ ‫از مهم‌تریـــن اولویت‌هـــای ضـــروری در راســـتای‬ ‫تحقـــق کارآفرینـــی و نیـــل در مســـیر اقتصـــاد‬ ‫مقاومتـــی دانســـت‪.‬‬ ‫ایـــن فعـــال اقتصـــادی ادامـــه داد‪ :‬قـــرار اســـت‬ ‫کارگـــروه مشـــترک و نشســـتی تخصصـــی بـــا‬ ‫اتـــاق اصنـــاف برگـــزار شـــود کـــه کلیـــه فعـــاالن‬ ‫و دســـت‌اندرکاران ایـــن حـــوزه می‌تواننـــد در آن‬ ‫شـــرکت کننـــد تـــا در آنجـــا بـــه اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫بـــرای ورود بـــه صنعـــت و بررســـی مســـائل آن‌هـــا‬ ‫کمـــک شـــود‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون ‪ ICT‬ات ــاق ای ــران ب ــا ذک ــر‬ ‫ایـــن مســـاله کـــه امـــروز اســـتارتاپ‌ها تقریبـــاً‬ ‫در همـــه موضوعـــات مختلـــف ورود کرده‌انـــد‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬بـــا توجـــه بـــه گســـتره عظیـــم فعالیـــت‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬نمی‌تـــوان کل اصنـــاف کشـــور‬ ‫را زیرمجموعـــه یـــک نهـــاد خـــاص بـــرد و ایـــن‬ ‫موضـــوع تســـریع در ســـامان بخشـــی فعـــاالن در‬ ‫تشـــکل‌های تخصصـــی را ضـــروری کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه طالیـــی درخواســـت تشـــکیل‬ ‫کارگـــروه مشـــترکی میـــان اتـــاق ایـــران و اتـــاق‬ ‫اصنـــاف داده شـــده تـــا اتـــاق ایـــران بتوانـــــــد از‬ ‫هــر طریــق ممکــن بــه صنــوف مختلــف بــه خصــوص‬ ‫صنـــوف حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون ‪ ICT‬اتــاق ایــران در‬ ‫ایــن جلســه بــا انتقــاد از معیارهــای ســنجش‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر وقتــی بحــث ‪ IT‬مطــرح می‌شــود برخــی‬ ‫معتقدنــد کــه شــرکت‌ها بایــد بــه معاونــت علمــی‬ ‫مراجعــه کننــد و معاونــت علمــی نیــز می‌گویــد کــه‬ ‫تن‌هــا بــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان حـــــــوزه‬ ‫‪ ICT‬خدمــات ارائــه می‌دهــد البتــه معیــار روشــنی‬ ‫بــرای ســنجش دانش‌بنیــان بــودن یــا نبــودن‬ ‫شــرکت‌ها نیــز در دســت نیســت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ در گفت و گو با مدیرعامل این کریدور انجام شد؛ ‬ ‫ بررسی خدمات توانمندسازی در کریدور خدمات فناوری بازار ایرانیان‬ ‫ افزایش فنبازارها و تخصصی کردن آنها در دستور کار مرکز فنبازار ملی‬ ‫◄ نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق برگزار شد‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫◄ رییس مرکز فن بازار ملی ایران اعالم کرد‬ ‫‪67‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفت و گو با مدیرعامل این کریدور انجام شد؛‬ ‫بررسی خدمات توانمندسازی در کریدور خدمات فناوری بازار ایرانیان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫مدیـــر عامـــل کریـــدور خدمـــات فنـــاوری تـــا بـــازار ایرانیـــان؛ بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اکثـــر شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بـــه دلیـــل آشـــنا‬ ‫نبـــودن بـــا ادبیـــات بـــازار و همچنیـــن سیســـتم حســـابداری و مالیـــات بـــا شکســـت مواجـــه می‌شـــوند‪‌،‬گفت‪ :‬بـــه منظـــور توانمندســـازی‬ ‫ایـــن شـــرکت‌ها تاکنـــون بیـــش از ‪ 1300‬خدمـــت بـــه ‪ 593‬شـــرکت ارائـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬تولیـــد ثـــروت از طریـــق تجاری‌ســـازی یافته‌هـــای علمـــی‪ ،‬توســـعه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان و تولیـــد ارزش افـــزوده‬ ‫از جملـــه اهدافـــی اســـت کـــه کشـــور بـــرای ایجـــاد شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان بـــرای خـــود تعریـــف کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫ولـــی در ایـــن مســـیر گاهـــی نیـــز شـــاهد زمین‌گیـــر شـــدن و شکســـت ایـــن شـــرکت‌ها هســـتیم و ایـــن امـــر بـــه دلیـــل نـــا آشـــنایی‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بـــا ادبیـــات بـــازار اســـت‪ .‬بـــرای افزایـــش نـــرخ موفقیـــت ایـــن شـــرکت‌ها‪ ،‬کریدورهـــای خدمـــات فنـــاوری تـــا‬ ‫بـــازار‪ ،‬شـــکل گرفتـــه اســـت تـــا شـــرکت‌ها را در صعـــود بـــه قلـــه موفقیـــت یـــاری کنـــد‪ .‬ایـــن کریـــدور در گام نخســـت در حـــوزه نانـــو‬ ‫فنـــاوری ایجـــاد شـــد و بـــا توســـعه آن در حـــال حاضـــر خدمـــات فنـــاوری تـــا بـــازار ایـــن کریـــدور از زمـــان خلـــق یـــک فنـــاوری تـــا‬ ‫بازاریابـــی آن را شـــامل می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل کریـــدور خدمـــات‬ ‫فنـــاوری تـــا بـــازار ایرانیـــان ایـــن خدمـــات در ‪80‬‬ ‫زمینـــه بـــا تنـــوع بســـیار بـــه شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنیـــان عرضـــه می‌شـــود کـــه بخشـــی از آن شـــامل‬ ‫ایـــن مـــوارد می‌شـــود‪:‬‬ ‫دکتـــر حامـــد افشـــاری‪ ،‬ماموریـــت کریـــدور‬ ‫خدمـــات فنـــاوری تـــا بـــازار را ارائـــه خدمـــات بـــه‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان و فعـــال در حـــوزه‬ ‫فناوری‌هـــای پیشـــرفته دانســـت و افـــزود‪ :‬موسســـه‬ ‫خدم ــات فن ــاوری ت ــا ب ــازار از س ــوی س ــتاد توس ــعه‬ ‫فنـــاوری نانـــو راه‌انـــدازی شـــد و بـــازار هـــدف‬ ‫اولیـــه مـــا فنـــاوری بـــوده اســـت ولـــی بـــا توســـعه‬ ‫فعالیت‌هـــا ایـــن موسســـه بـــا عنـــوان کریـــدور‬ ‫خدمـــات فنـــاوری تـــا بـــازار ایرانیـــان‪ ،‬خدمـــات بـــه‬ ‫کلیـــه شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان ارائـــه می‌شـــود‬ ‫و آنهـــا می‌تواننـــد از خدمـــات ایـــن کریـــدور‬ ‫بهره‌منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫وی اضافـــه کـــرد‪ :‬بـــر ایـــن اســـاس فعالیت‌هـــای‬ ‫ایـــن موسســـه بـــر اســـاس دو هـــدف « کاهـــش‬ ‫زمـــان تجاری‌ســـازی محصـــوالت» و « افزایـــش‬ ‫نـــرخ موفقیـــت شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان»‬ ‫پیگیـــری می‌شـــود‪.‬‬ ‫افشـــاری‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬در کشـــورهای پیشـــرفته‬ ‫اذعـــان می‌شـــود کـــه ‪ 85‬درصـــد از شـــرکت‌های‬ ‫«های‌تـــک» (‪ )high-tech‬ناموفـــق و ‪ 25‬درصـــد‬ ‫یکی از چالش‌های اصلی ما این است‬ ‫که شرکت‌ها تصور می‌کنند که از ابتدا‬ ‫تا انتهای مسیر تولید تا تجاری‌سازی‬ ‫محصوالت را باید خودشان طی کنند‬ ‫موف ــق هس ــتند و در ای ــن ای ــران نی ــز ن ــرخ دقیق ــی‬ ‫از موفقیـــت شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان در‬ ‫اختیـــار نداریـــم از ایـــن رو یکـــی از اهدافـــی کـــه‬ ‫در ایـــن کریـــدور دنبـــال می‌شـــود افزایـــش نـــرخ‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان اســـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل کریـــدور خدمـــات فنـــاوری تـــا بـــازار‬ ‫ایرانیـــان افـــزود‪ :‬در صورتـــی کـــه نـــرخ موفقیـــت‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان کشـــور هماننـــد ســـایر‬ ‫کشـــورها باشـــد تـــاش مـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه‬ ‫نـــرخ موفقیـــت ایـــن شـــرکت‌ها را افزایـــش دهیـــم‪.‬‬ ‫وی اندازه‌گیـــری ســـطح بلـــوغ شـــرکت‌ها را‬ ‫از اقدامـــات اولیـــه بـــرای افزایـــش نـــرخ موفقیـــت‬ ‫شـــرکت‌ها نـــام بـــرد و اضافـــه کـــرد‪ :‬بـــر اســـاس‬ ‫اینکـــه شـــرکت‌ها در چـــه ســـطحی قـــرار‬ ‫می‌گیـــرد (توســـعه فنـــاوری‪ ،‬توســـعه محصـــول‪‌،‬‬ ‫راه‌انـــدازی خـــط تولیـــد و یـــا توســـعه بـــازار) بـــرای‬ ‫آنهـــا خدماتـــی تعریـــف می‌شـــود‪.‬‬ ‫افشـــاری بـــا اشـــاره بـــه چالش‌هـــای موجـــود در‬ ‫ای ــن زمین ــه‪ ‌،‬اف ــزود‪ :‬یک ــی از چالش‌ه ــای اصل ــی م ــا‬ ‫ای ــن اس ــت ک ــه ش ــرکت‌ها تص ــور می‌کنن ــد ک ــه از‬ ‫ابتـــدا تـــا انتهـــای مســـیر تولیـــد تـــا تجاری‌ســـازی‬ ‫محصـــوالت را بایـــد خودشـــان طـــی کننـــد در‬ ‫صورتـــی کـــه ایـــن طـــور نیســـت؛ چراکـــه ممکـــن‬ ‫اســـت شـــرکت‌ها‪ ،‬توســـعه دهنـــد خوبـــی در حـــوزه‬ ‫فنـــاوری باشـــند ولـــی بـــا روابـــط تجـــاری آشـــنایی‬ ‫ندارنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن فعـــال حـــوزه فنـــاوری تاکیـــد کـــرد‪:‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گستردگی خدمات کریدور خدمات فناوری‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ش ــرکت‌های «ه ــای ت ــک»‬ ‫و دانـــش بنیـــان زاییـــده دانشـــگاه‌ها هســـتند‪،‬‬ ‫خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬ایـــن افـــراد بـــا ادبیـــات بـــازار‬ ‫و خدماتـــی کـــه نیـــاز دارنـــد تـــا محصـــوالت خـــود‬ ‫را بـــه بـــازار برســـانند ناآشـــنا هســـتند و در ایـــن‬ ‫راســـتا ایـــن شـــرکت‌ها از زمـــان خلـــق و تولیـــد‬ ‫نمونـــه آزمایشـــگاهی تـــا بـــازار نیـــاز بـــه یکســـری‬ ‫خدم ــات دارن ــد ک ــه م ــا ای ــن خدم ــات را از طری ــق‬ ‫شـــرکت‌های «کارگـــزاری» ارائـــه می‌دهیـــم‪.‬‬ ‫افشـــاری هـــدف از ارائـــه ایـــن خدمـــات را‬ ‫توانمندســـازی شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بـــرای‬ ‫رســـیدن بـــه بـــازار نـــام بـــرد و یـــادآور شـــد‪ :‬بـــر‬ ‫ایـــن اســـاس تاکنـــون بیـــش از ‪ 80‬خدمـــت از‬ ‫طریـــق ایـــن کریـــدور بـــه شـــرکت‌ها ارائـــه شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن فعـــال حـــوزه تجاری‌ســـازی محصـــوالت‬ ‫دانـــش بنیـــان‪ ،‬بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در ایـــن‬ ‫کری ــدور بخش ــی ب ــرای «راس ــتی آزمای ــی ادعاه ــای‬ ‫ح ــوزه نان ــو» راه‌ان ــدازی ش ــده اس ــت‪ ،‬در ای ــن ب ــاره‬ ‫توضیـــح داد‪ :‬در صورتـــی کـــه شـــرکتی محصولـــی‬ ‫مبتنـــی بـــر فنـــاوری نانـــو تولیـــد کـــرده باشـــد در‬ ‫ای ــن بخ ــش ای ــن محص ــول م ــورد راس ــتی آزمای ــی‬ ‫قـــرار می‌گیـــرد کـــه آیـــا ایـــن محصـــول در حـــوزه‬ ‫نانـــو قـــرار می‌گیـــرد یـــا خیـــر‪.‬‬ ‫هر میزان محصوالت‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫را سریع‌تر وارد‬ ‫بازار کنیم موفقیت‬ ‫ما نسبت به رقبا‬ ‫بیشتر خواهد بود‬ ‫بهره‌منـــد شـــوند‪ ،‬گفـــت‪ :‬مـــا شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنیـــان را بـــر اســـاس ســـطح بلـــوغ رده‌بنـــدی‬ ‫کردی ــم و در ه ــر س ــطح بلوغ ــی ب ــه آنه ــا یکس ــری‬ ‫خدمـــت ارائـــه خواهـــد شـــد تـــا ایـــن شـــرکت‌ها‬ ‫توانمنـــد شـــوند و بـــه بـــازار برســـند‪.‬‬ ‫زمینه‌سازی برای صادرات دانش بنیان‬ ‫مدیرعامـــل کریـــدور خدمـــات فنـــاوری تـــا بـــازار‬ ‫تالش برای اعتمادسازی داخلی‬ ‫برای محصوالت دانش بنیان‬ ‫افشـــار بـــا اشـــاره بـــه دشـــواری‌های ورود‬ ‫محصـــوالت دانـــش بنیـــان در بازارهـــای داخلـــی‬ ‫گفـــت‪ :‬یکســـری از شـــرکت‌ها محصـــوالت نهایـــی‬ ‫دارنـــد و برخـــی دیگـــری محصـــوالت میانـــی کـــه‬ ‫محص ــوالت نهای ــی در س ــطح مذاک ــرات ‪ B 2 B‬ی ــا‬ ‫‪( Business-to-Business‬حـــوزه مذاکـــرات‬ ‫تجـــاری ســـازی شـــرکت بـــا شـــرکت) و دســـته‬ ‫دوم در حـــوزه مذاکـــرات ‪ C 2 B‬یـــا ‪Business-‬‬ ‫‪( to-Customer‬برقـــراری رابطـــه تجـــاری بیـــن‬ ‫کســـبه‪ ،‬بنگاه‌هـــای تجـــاری و شـــرکت‌ها بـــه‬ ‫صـــورت الکترونیکـــی) هســـتند‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــرای س ــطح ‪ B 2 B‬یکس ــری‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان خدمت‬ ‫‪2‬‬ ‫ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی‬ ‫‪4‬‬ ‫عارضه یابی‪ ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مشخصه‌یابی محصوالت و تکمیل مدارم فنی و آزمون‌های مورد نظر برای بررسی مقیاس نانو‬ ‫طراحی صنعتی‪-‬ساخت‬ ‫رصد بازار‪ ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ارئه انواع گزارشات کسب و کار (‪ )BP‬و امکان سنجی (‪)FS‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشخوان‌های مشاوره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ارائه آموزش‬ ‫حمایت از شرکت‌های مستقر در مراکز رشد‬ ‫‪10‬‬ ‫حمایت از مراکز رشد‬ ‫‪12‬‬ ‫انجام امور حسابداری‬ ‫‪14‬‬ ‫حمایت از شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و داخلی‬ ‫‪16‬‬ ‫طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اخذ مجوزها و گواهینامه‌های سیستمی‬ ‫اخذ مجوزها و گواهینامه‌های محصولی‬ ‫طراحی و پشتبانی وب سایت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫بنابرایـــن مـــا مدل‌هـــای تجـــاری متعـــددی را‬ ‫تعری ــف کردی ــم و ب ــا برگ ــزاری دوره‌ه ــای آزموش ــی‬ ‫ایـــن روش‌هـــا را بـــه شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان‬ ‫معرفـــی می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫مدیـــر کریـــدور خدمـــــــــــات فنـــاوری تـــا‬ ‫بـــازار ایرانیـــان‪ ،‬آشـــنایی بـــا سیســـتم‌های مالـــی‬ ‫و حســـابداری را از موضوعـــات ارائـــه شـــده در ایـــن‬ ‫دوره‌هـــای آزموشـــی نـــام بـــرد و گفـــت‪ :‬برخـــی از‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بـــه دلیـــل اینکـــه بـــا‬ ‫روش‌هـــای حســـابداری و روش‌هـــای برخـــورد بـــا‬ ‫حـــوزه مالیـــات ناآشـــنا بودنـــد دچـــار مشـــکالت‬ ‫فراوانـــی شـــدند هـــر چنـــد کـــه ایـــن شـــرکت‌ها از‬ ‫نظـــر فنـــاوری عملکـــرد خوبـــی داشـــتند‪.‬‬ ‫وی خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬بـــرای ایـــن منظـــور‬ ‫بـــا اعطـــای سوبســـیدهایی بـــه ایـــن شـــرکت‌ها‪‌،‬‬ ‫از ســـوی افـــراد خبـــره خدمـــات حســـابداری بـــه‬ ‫آنهـــا ارائـــه می‌شـــود و درصـــدی از هزینه‌هـــا‬ ‫نیـــز از ســـوی ایـــن کریـــدور پرداخـــت خواهـــد‬ ‫شـــد تـــا ایـــن شـــرکت‌ها دچـــار چالش‌هایـــی در‬ ‫حوزه‌هـــای حســـابداری و مالیاتـــی نشـــوند‪.‬‬ ‫افشـــاری کاهـــش زمـــان تجاری‌ســـازی را از‬ ‫دیگ ــر اه ــداف اولویــت‌دار ای ــن کری ــدور ن ــام ب ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ه ــر می ــزان محص ــوالت ش ــرکت‌های دان ــش‬ ‫بنیـــان را ســـریع‌تر وارد بـــازار کنیـــم موفقیـــت مـــا‬ ‫نســـبت بـــه رقبـــا بیشـــتر خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ای ــن خدم ــات موج ــب‬ ‫افزایـــش نـــرخ موفقیـــت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫خواهـــد شـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در حالـــی کـــه در گذشـــته‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بـــه دلیـــل یـــک عامـــل‬ ‫کوچـــک‪ ،‬فعالیت‌هـــای آنهـــا منجـــر بـــه شکســـت‬ ‫می‌شـــد‪ ،‬بـــا ارائـــه ایـــن خدمـــات موجـــب خواهـــد‬ ‫شـــد کـــه بـــه دلیـــل مســـایل ایـــن چنینـــی دچـــار‬ ‫شکســـت نشـــوند‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی زمانـــی کـــه پاســـخ ایـــن ســـوال‬ ‫مثبـــت باشـــد‪ ‌،‬یکســـری از خدماتـــی کـــه ســـتاد‬ ‫توســـعه فنـــاوری نانـــو در نظـــر گرفتـــه اســـت بـــه‬ ‫آنهـــا ارائـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫افشـــاری بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان بـــر اســـاس میـــزان بلوغـــی کـــه‬ ‫دارنـــد می‌تواننـــد از ‪ 80‬خدمـــت ایـــن کریـــدور‬ ‫ایرانیـــان بخـــش دیگـــر ایـــن کریـــدور را مربـــوط‬ ‫ب ــه ح ــوزه ص ــادرات دانس ــت و گفـــت‪ :‬مـــا از ابتـــدا‬ ‫بـــه شـــرکت‌ها بـــا رویکـــرد صادراتـــی برخـــورد‬ ‫می‌کنیـــم تـــا آنهـــا بتواننـــد محصـــوالت خـــود را‬ ‫ب ــر اس ــاس اس ــتانداردهای جهان ــی تولی ــد و توس ــعه‬ ‫دهنـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در بخـــش صـــادرات‪،‬‬ ‫خدمـــات توانمندســـازی شـــرکت‌ها بـــرای حضـــور‬ ‫در بازارهـــای جهانـــی را در دســـتور کار قـــرار داده‬ ‫اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬دریافـــت مجوزهـــای قانونـــی‬ ‫ب ــرای حض ــور در بازاره ــای جهان ــی‪ ،‬نح ــوه تبلیغ ــات‪،‬‬ ‫رصـــد بـــازار‪ ،‬شناســـایی رقبـــا و محصـــوالت مشـــابه‬ ‫از جملـــه ایـــن خدمـــات اســـت و بـــا داده‌هـــای بـــه‬ ‫دس ــت آم ــده خدمات ــی ب ــر اس ــاس س ــطح بل ــوغ ب ــه‬ ‫آنهـــا اعطـــا می‌شـــود تـــا بتواننـــد بـــه تدریـــج بـــا‬ ‫رقبـــا رقابـــت کننـــد‪.‬‬ ‫‪69‬‬
‫فن بازار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪70‬‬ ‫از شـــرکت‌ها و کارگزارانـــی تشـــکیل شـــده اســـت‬ ‫تـــا شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان را بـــه صنایـــع‬ ‫و یـــا ســـایر شـــرکت‌های بـــزرگ بـــرای جـــذب‬ ‫محصـــوالت دانـــش بنیـــان آنهـــا معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫افشـــار‪ ‌،‬نمونـــه شـــرکت‌های ‪ C 2 B‬را شـــرکت‬ ‫دیجـــی‌کاال دانســـت و ادامـــه داد‪ :‬محصـــوالت آنهـــا‬ ‫راســـتی آزمایـــی شـــده اســـت و بـــه خدمـــات آنهـــا‬ ‫ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی و بیش ــتر ب ــرای معرف ــی و‬ ‫عرضـــه محصـــوالت تولیـــد داخـــل اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــر کریـــدور خدمـــات فنـــــــــــاوری تـــا‬ ‫ب ــازار ایرانی ــان‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه خدم ــات م ــا در ای ــن‬ ‫حوزه‌هـــا گســـترش یافتـــه تـــا بتوانیـــم بـــازار‬ ‫محصـــوالت «هـــای تـــک» داخلـــی را توســـعه‬ ‫دهیـــم‪ ،‬خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬عـــاوه بـــر آن در‬ ‫معاونـــت علمـــی خدماتـــی بـــرای توســـعه بـــازار در‬ ‫نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اعتم ــاد س ــازی ب ــازار داخل ــی‬ ‫بـــه محصـــوالت فناورانـــه داخلـــی افـــزود‪ :‬در حـــوزه‬ ‫نانـــو تعامـــل ســـازنده‌ای میـــان ســـتاد توســـعه‬ ‫فنـــاوری نانـــو و ســـازمان اســـتاندارد ایجـــاد شـــده‬ ‫اســـت تـــا بـــه محصـــوالت مبتنـــی بـــر نانـــــــــو‬ ‫«نانـــو نمـــاد» اعطـــا شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه ایـــن فعـــال حـــوزه تجـــاری ســـازی‬ ‫محصـــوالت دانـــش بنیـــان‪ ،‬نانـــو نمـــاد زمینـــه‌ای‬ ‫بـــرای برچســـب گـــذاری محصـــوالت نانویـــی‬ ‫و معرفـــی مشـــخصات محصـــول خواهـــد شـــد‬ ‫ضمـــن آنکـــه کمیتـــه نانـــو فنـــاوری وزارتخانه‌هـــای‬ ‫بهداشـــت‪ ‌،‬درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و جهـــاد‬ ‫کش ــاورزی نی ــز محص ــوالت مبتن ــی ب ــر نان ــو فن ــاوری‬ ‫را بـــه لحـــاظ میـــزان اثـــر گـــذاری آنهـــا بـــر روی‬ ‫ســـامت انســـان مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهـــد‪.‬‬ ‫مدیــر کریــدور خدمــات فنــاوری تــا بــازار‪ ،‬تاکیــد‬ ‫ک ــرد‪ :‬زمان ــی ک ــه نان ــو نم ــاد ب ــه محص ــوالت مبتن ــی‬ ‫ب ــر نان ــو فن ــاوری اعط ــا ش ــود ب ــه ای ــن معن ــا اس ــت‬ ‫کـــه ایـــن محصـــول قابـــل اعتمـــاد بـــرای مـــردم‬ ‫اس ــت و ع ــاوه ب ــر آن س ــایتی در ای ــن زمین ــه ایج ــاد‬ ‫می‌شـــود تـــا مـــردم بتواننـــد کدهـــای محصـــوالت‬ ‫خریـــداری شـــده را بـــا اطالعـــات موجـــود در ایـــن‬ ‫س ــایت بررس ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برچســب گــذاری بــا محصوالت‬ ‫مبتنــی بــر فنــاوری نانــو آغــاز شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬قــرار اســت ســایر ســتادهای توســعه فنــاوری‬ ‫نیــز در ایــن حــوزه وارد شــده‌اند و بــا ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد نیــز جلســاتی برگــزار کردنــد ولــی در‬ ‫حــوزه نانــو در حــال نهایــی شــدن اســت‪.‬‬ ‫نانو نماد زمینه‌ای‬ ‫برای برچسب گذاری‬ ‫محصوالت نانویی‬ ‫و معرفی مشخصات‬ ‫محصول خواهد‬ ‫شد‬ ‫استانداردها و کسب‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫مدیــر کریــدور خدمــات فنــاوری تــا بــازار در‬ ‫خصــوص چالش‌هــای موجــود در زمینــه ورود‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان بــه بازارهــای بین‌المللــی‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در ایــن زمینــه خدماتــی را تعریــف‬ ‫کردیــم کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه تامیــن ‪70‬‬ ‫درصــدی هزینه‌هــای دریافــت اســتانداردهای‬ ‫بین‌المللــی ماننــد ‪ CE‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫افشــار بــا بیــان اینکــه ورود محصــوالت دانــش‬ ‫بنیــان ایرانــی بــه کشــور روســیه نیــاز بــه مجوزهــای‬ ‫خاصــی دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬مــا عــاوه بــر آنکــه بــه‬ ‫شــرکت‌های دانــش بنیــان کمــک می‌کنیــم تــا‬ ‫مجوزهــای الزم را دریافــت کنــد بلکــه ‪ 70‬درصــد‬ ‫هزینه‌هــای آن را از طریــق معاونــت علمــی تقبــل‬ ‫می‌کنیــم‪ .‬ایــن اقــدام موجــب خواهــد شــد تــا ایــن‬ ‫شــرکت‌ها مجوزهــا و اســتانداردهای الزم را بــرای‬ ‫حضــور در بازارهــای بیــن المللــی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫افشــار برگــزاری دوره‌هــای آموزشــی بــرای حضــور‬ ‫در بازارهــای بین‌المللــی‪ ،‬آشــنا کــردن شــرکت‌های‬ ‫دانــش بنیــان بــا اســتاندارهای بین‌المللــی را از دیگــر‬ ‫خدمــات ایــن کریــدور نــام بــرد‪.‬‬ ‫عملکرد کریدور برای توانمندسازی‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫مدیــر کریــدور خدمــات فنــاوری تــا بــازار بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه تمرکــز فعالیت‌هــای مــا بــر توانمندســازی‬ ‫شــرکت‌های دانــش بنیــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در مــدت‬ ‫یــک ســال و نیــم گذشــته بــه ‪ 593‬شــرکت خدمــات‬ ‫متعــددی ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تعــدد خدمــات ارائــه شــده بــه شــرکت‌های‬ ‫دانــش بنیــان را ‪ 1346‬خدمــت عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن خدمــات شــامل همــه شــرکت‌های دانــش‬ ‫بنیــان می‌شــود‪.‬‬ ‫افشــار بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن خدمــات در‬ ‫حوزه‌هــای مختلــف بــه شــرکت‌ها ارائــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در پایــان افــزود‪ :‬بــه عنــوان نمونــه خدمــات در‬ ‫حــوزه صــادرات شــامل مــواردی چــون اخــذ مجوزهــا‪،‬‬ ‫رصــد بــازار‪ ،‬حضــور در نمایشــگاه‌های بین‌المللــی‪،‬‬ ‫صــادرات از طریــق شــرکت‌های مدیریــت صــادرات و‬ ‫اعــزام هیــات تجــاری بــرای حضــور در جلســات ‪B2B‬‬ ‫شــرکت‌های خارجــی می‌شــود‪.‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫افزایش فن‌بازارها و تخصصی کردن‬ ‫آنها در دستور کار مرکز فن‌بازار ملی‬ ‫رییـــس مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی ایـــران‪ ،‬افزایـــش‬ ‫فن‌بازارهـــای اســـتانی و ایجـــاد فن‌بازارهـــای‬ ‫تخصصـــی را از جملـــه برنامه‌هـــای آتـــی ایـــن مرکـــز‬ ‫دانســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬اکبـــر قنبرپـــور در پنجمیـــن‬ ‫جلســـه شـــورای هماهنگـــی فـــن بـــازار اســـتان یـــزد‬ ‫ک ــه در مرک ــز فن ــاوری اقب ــال پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫یـــزد برگـــزار شـــد‪ ،‬گزارشـــی از نحـــوه عملکـــرد فـــن‬ ‫ب ــازار مل ــی‪ ،‬از جمل ــه زی ــر س ــاخت و ش ــبکه‪ ،‬بازاریاب ــی‬ ‫محصـــوالت‪ ،‬انتقـــال فنـــاوری و ســـرمایه‌گذاری ارائـــه‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫وی در خصـــوص برنامـــه آتـــی فـــن بـــازار ملـــی‪،‬‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬افزایـــش فن‌بازارهـــای اســـتانی‪ ،‬ایجـــاد‬ ‫ف ــن بازاره ــای تخصص ــی‪ ،‬آم ــوزش و توانمندس ــازی ف ــن‬ ‫بازارهـــا‪ ،‬ارزیابـــی ســـاالنه و برگـــزاری نشســـت‌های‬ ‫سراســـری فن‌بازارهـــا از جملـــه برنامه‌هـــای ایـــن‬ ‫نهـــاد اســـت‪.‬‬ ‫قنبرپـــور بـــا بیـــان ایـــن کـــه تقســـیم‌بندی‬ ‫فن‌بازارهـــای اســـتانی بـــر اســـاس ســـطح فنـــاوری‬ ‫و صنعتـــی بـــودن اســـتان‌ها انجـــام شـــده اســـت‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬فن‌بازارهـــای اســـتانی بـــه ســـه‬ ‫س ــطح ال ــف‪ ،‬ب و ج تقس ــیم ش ــدند ک ــه‬ ‫هـــر ســـطح بنـــا بـــه ظرفیت‌هـــا و‬ ‫محدودیت‌هـــای هـــر گـــروه‬ ‫دارای ســـه فـــاز اســـت‬ ‫کـــه اســـتان یـــزد‬ ‫بـــا توجـــه بـــه‬ ‫با ال بـــو د ن‬ ‫ســـطح‬ ‫فنـــاوری و صنعـــت ایـــن اســـتان در ســـطح الـــف و در‬ ‫فـــاز اول ایـــن ســـطح قـــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه ارتقـــای جایـــگاه اســـتان یـــزد‬ ‫در میـــان فن‌بازارهـــای کشـــور‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬فـــن‬ ‫بـــازار اســـتان یـــزد از جایـــگاه دوازدهـــم فن‌بازارهـــای‬ ‫اســـتانی در ســـال ‪ 94‬توانســـت بـــه جایـــگاه پنجـــم‬ ‫فن‌بازارهـــا در ســـال ‪ 95‬ارتقـــاء پیـــدا کنـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه از ســـال ‪ 94‬پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری ی ــزد ب ــه عن ــوان عاملی ــت ف ــن ب ــازار‬ ‫مل ــی در اس ــتان معرف ــی ش ــد‪ ،‬اب ــراز امی ــدواری ک ــرد‪:‬‬ ‫ب ــا همی ــن رون ــد پیش ــرفت انتظ ــار داری ــم ف ــن ب ــازار‬ ‫اســـتان یـــزد در ســـال آینـــده جـــزو ســـه فـــن بـــازار‬ ‫برتـــر باشـــد‪.‬‬ ‫ریی ــس مرک ــز ف ــن ب ــازار مل ــی ای ــران خاطرنش ــان‬ ‫کـــرد‪ :‬نقش‌آفرینـــان اصلـــی فن‌بازارهـــای اســـتانی‪،‬‬ ‫اســـتانداری‪ ،‬پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪ ،‬شـــرکت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫رییس مرکز فن بازار ملی ایران اعالم کرد‬ ‫شـــهرک‌های صنعتـــی‪ ،‬جهـــاد دانشـــگاهی‪ ،‬اتـــاق‬ ‫بازرگانـــی و بنیـــاد نخبـــگان هســـتند‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬رمـــز موفقیـــت فـــن بازارهـــا‪،‬‬ ‫همـــکاری و هماهنگـــی دســـتگاه‌ها‪ ،‬پشـــتیبانی نهـــاد‬ ‫متول ــی ف ــن ب ــازار و عملک ــرد خ ــود ف ــن بازارهاس ــت‪.‬‬ ‫داریـــوش پورســـراجیان‪ ،‬رییـــس پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری یـــزد نیـــز اظهـــار کـــرد‪ :‬تجربـــه‌ ‪ 15‬ســـاله‌‬ ‫فعالیـــت در پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری بـــه مـــا‬ ‫نشـــان داده اســـت کـــه رویکـــرد فعاالنـــه حمایتـــی‬ ‫بایـــد بـــه تدریـــج جایگزیـــن رویکـــرد صرفـــا حمایتـــی‬ ‫و منفعالنـــه شـــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در ای ــن راس ــتا یک ــی از سیاســت‌های‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری یـــزد‪ ،‬اســـتفاده از ظرفیـــت‬ ‫نهادهـــای مرتبـــط بـــا مراکـــز فنـــاوری اســـت و فـــن‬ ‫بـــازار ملـــی یکـــی از ایـــن نهادهاســـت‪.‬‬ ‫پورسـراجیان بـا بیـان ایـن کـه سیاسـت دیگـری کـه‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری یـزد در جهـت تخصصـی شـدن‬ ‫خدمـات در پیـش گرفـت‪ ،‬رویکرد تغییر سـاختار از مراکز‬ ‫رشـد بـه پردیس‌هـای تخصصـی اسـت کـه در قالب سـه‬ ‫پردیـس فنـاوری اطالعـات و ارتباطات‪ ،‬زیسـت فناوری و‬ ‫فناوری‌هـای نـرم عملیاتـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬پردیس‌هـــای تخصصـــی‬ ‫متول ــی ارائ ــه خدم ــات ب ــازار ب ــرای ش ــرکت‌های فن ــاور‬ ‫نیــز هســتند و در ایــن راســتا در کنــار فــن بــازار ملــی‬ ‫می‌تواننـــد بســـیار اثربخـــش و موفـــق باشـــند‪.‬‬ ‫‪71‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با محوریت استفاده از تولیدات و تجارب دانش بنیان؛‬ ‫نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات‬ ‫اطفای حریق برگزار شد‬ ‫نخسـتین کنفرانـس ملـی فرماندهـی عملیـات اطفـای حریق با هدف آشـنایی بـا اصـول فرماندهی عملیـات در دانشـگاه علم و فرهنـگ با ‪ 14‬سـرفصل برگزار‬ ‫شـد‪ .‬سلسـله مراتـب فرماندهی‪ ،‬عملیـات اطفای حریـق‪ ،‬مبانی اسـتعدادیابی و آمـوزش و تربیـت فرماندهان‪،‬عملیات اطفـای حریق و تعریف شـاخص‌های مربوط‬ ‫بـه تربیـت فرماندهـان در راسـتای رفـع نقص موضـوع یعنی فقـدان فرماندهان اطفـای حریـق در بخش صنعـت و غیرصنعـت از محورهای ایـن کنفرانس بود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار کنفرانـس ملـی فرماندهـی عملیات اطفای حریـق‪ ،‬با حضـور دکتر حمیدرضـا طیبی (رییس جهـاد دانشـگاهی)‪ ،‬دکتر محمد حسـین ایمانی‬ ‫خوشـخو (رئیـس دانشـگاه علـم و فرهنگ)‪،‬دکتر علـی احمدی(دبیـر کنفرانس ملی فرماندهی اطفای حریق)‪ ،‬سـردار سـعید شـریف زاده (مدیرعامل سـازمان آتش‬ ‫نشـانی و خدمات شـهرداری تهـران) و ‪ ...‬در دانشـگاه علم و فرهنگ برگزار شـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی آتـش نشـانی بـه عنوان مجـری این برنامه گفت‪:‬آتش نشـانی ایـران اولین و تنها آتش نشـانی آسـیا در انجمـن معتبر (‪ )CTIF‬به عضویت رسـمی‬ ‫در آمده اسـت که هیچ آتش نشـانی در آسـیا نتوانسـته بود عضو رسـمی این انجمن شـود‪.‬‬ ‫آمادگی کامل جهاددانشگاهی برای تامین تجهیزات‬ ‫آتش‌نشانی‬ ‫صنایع کشور و انتقال تکنولوژی برای تامین فناوری‌های‬ ‫کشور می‌دانیم‪.‬‬ ‫رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه فنــاوری هــای‬ ‫تولیــد شــده یــا در حــال تولیــد در جهــاد دانشــگاهی‬ ‫رییس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫یکی از مأموریت های اصلی خود‬ ‫را تولید فناوری‌های مورد نیاز صنایع‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫یا انتقال تکنولوژی برای تأمین‬ ‫‪72‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهــاد دانشــگاهی‬ ‫در ایــن کنفرانــس بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای علمــی‬ ‫و اجرایــی جهــاد دانشــگاهی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد آمادگــی‬ ‫کامــل جهــت تامیــن تجهیــزات آتــش نشــانی را دارد‬ ‫و بایــد بــه توانمندی‌هــای متخصصــان داخلــی کشــور‬ ‫اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫دکتر طیبی طی سخنانی در کنفرانس ملی فرماندهی‬ ‫عملیات اطفای حریق با اشاره به فناوری‌های تولید شده و‬ ‫فناوری‌های درحال تولید توسط متخصصان داخلی‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یکی از ماموریت‌های اصلی خود را تولید فناوری‌های‬ ‫فناوری‌های مورد نیاز کشور می‌دانیم‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مأموریــت هــای اصلــی خــود را تولیــد‬ ‫فنــاوری هــای مــورد نیــاز صنایــع یــا انتقــال تکنولــوژی‬ ‫بــرای تأمیــن فنــاوری هــای مــورد نیــاز کشــور مــی‬ ‫دانیــم‪ .‬جهــاد دانشــگاهی در صنایــع باالدســتی نفــت‬ ‫فعــال بــوده و عــاوه بــر آن‪ ،‬فنــاوری هــای متعــددی‬ ‫را در حــوزه مکانیــک بــرای صنعــت نفــت ایــران تولیــد‬ ‫کــرده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه طراحــی و‬ ‫ســاخت دکل هــای حفــاری نفــت اشــاره کــرد‪ .‬طراحــی‬ ‫ربــات یــا بــازوی بارگیــری نفــت از تانکرهــا بــه درون‬ ‫نفــت کــش هــا و تجهیزاتــی بــرای کنتــرل آالیندگــی در‬ ‫پتروشــیمی هــا و پاالیشــگاه هــا‪ ،‬از دیگــر فعالیــت هــای‬ ‫جهــاد در ایــن صنعــت اســت‪.‬‬ ‫طیبــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هــر پژوهــش کاربــردی‬ ‫کــه در جهــاد دانشــگاهی انجــام مــی شــود‪ ،‬حتمــا بــه‬ ‫فنــاوری تبدیــل مــی شــود و پیگیــری مــی کنیــم کــه در‬ ‫صنعــت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد تــا بتوانــد در جامعــه‬ ‫تولیــد ثــروت و اشــتغال کنــد‪.‬‬ ‫ایمنی در جامعه یک حلقه گمشده است‬ ‫در ادامــه مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی اظهار داشــت‪:‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫به دنبال کارهای نو و غیرموازی است‬ ‫در ابتــدای ایــن کنفرانــس‪ ،‬دکتــر محمدحســین‬ ‫ایمانــی خوشــخو‪ ،‬رئیــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ در‬ ‫ســخنانی گفــت‪ :‬دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــه‬ ‫یــک نهــاد علمــی معتبــر بــه نــام جهــاد دانشــگاهی‬ ‫اســت؛ نهــادی کــه تــا چنــد روز آینــده ســی و هشــتمین‬ ‫ســالگرد تأســیس خــود را جشــن مــی گیــرد‪( .‬جهــاد‬ ‫دانشــگاهی) طــی ایــن ســال هــای پــر نشــیب و فــراز‪،‬‬ ‫در عرصــه هــای مختلــف علمــی و پژوهشــی‪ ،‬منشــأ اثــر‬ ‫و خدمــت بــوده و همچنــان‪ ،‬پژوهشــگران ایــن نهــاد در‬ ‫رشــته هــای مختلــف مشــغول خدمــت هســتند‪.‬‬ ‫ایمانی خوشخو افزود‪ :‬ورود جهاد دانشگاهی به عرصه‬ ‫آموزش عالی با تأسیس این دانشگاه بوده است؛ مثل همه‬ ‫کارهای جهاد دانشگاهی‪ ،‬این نهاد همواره بدنبال کارهای‬ ‫برتر و غیرموازی با دستگاه های موجود بوده و این دانشگاه‬ ‫هم با همین سیاست تأسیس شد‪.‬‬ ‫اشتغال به تحصیل رشته های ایمنی و نفت و گاز‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ تأکیـد کـرد‪ :‬مطـرح‬ ‫دکتر ایمانی خوشخو‪:‬‬ ‫درمیان همه دانشگاه‌های‬ ‫بزرگ و کوچک کشور‪،‬‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫شاید یکی از دانشگاههای‬ ‫انگشت شماری است که‬ ‫نزدیک به ‪ 70‬درصد‬ ‫فارغ التحصیالن آن‪،‬‬ ‫بیکار نیستند‬ ‫‪ 70‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ شاغل هستند‬ ‫ایمانـی خوشـخو خاطـر نشـان کـرد‪ :‬دانشـگاه علـم‬ ‫و فرهنـگ بـه عنـوان دانشـگاه نسـل سـوم و کارآفریـن‬ ‫شـناخته شـده اسـت؛ یعنـی علاوه بـر توجـه بـه حـوزه‬ ‫آمـوزش و پژوهـش‪ ،‬عرصـه کارآفرینـی در ایـن دانشـگاه‬ ‫جایـگاه ویـژه ای دارد‪ .‬افتخـار مـی کنیـم کـه بگوئیـم‪،‬‬ ‫درمیـان ایـن همـه دانشـگاه بـزرگ و کوچـک کشـور‪،‬‬ ‫دانشـگاه علـم و فرهنـگ شـاید یکـی از دانشـگاههای‬ ‫انگشـت شـماری اسـت کـه نزدیـک بـه ‪ 70‬درصـد فـارغ‬ ‫التحصیلان آن‪ ،‬بیکار نیسـتند‪ .‬دانشـجویان این دانشـگاه‬ ‫در رشـته هـای مختلـف در دانشـکده هـای فنـی و‬ ‫مهندسـی‪ ،‬هنـر‪ ،‬علـوم انسـانی‪ ،‬علـوم پایه‪ ،‬فنـاوری های‬ ‫نویـن زیسـتی و علـوم گردشـگری ‪ -‬تنهـا دانشـکده در‬ ‫حیطه گردشـگری در سـطح کشور با ‪ 8‬رشـته از لیسانس‬ ‫تـا دکتـری ‪ -‬مشـغول تحصیـل هسـتند‪.‬‬ ‫لزوم توجه علمی‬ ‫به موضوع اطفای حریق‬ ‫در بخـش دیگـر این مراسـم‪ ،‬دکتر علی احمـدی‪ ،‬دبیر‬ ‫اولیـن کنفرانـس ملـی فرماندهـی عملیـات اطفـاء حریق‪،‬‬ ‫گزارشـی از مراحـل برنامـه ریـزی ایـن کنفرانـس ارائـه‬ ‫کـرد‪ .‬احمـدی گفـت‪ :‬بعـد از وقـوع چند آتش سـوزی در‬ ‫صنعـت نفـت و در سـاختمان هـای اداری ‪ -‬تجـاری طـی‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬کارشناسـی رخدادهـای موجود نشـان داد‬ ‫برگزاری کارگاه های کارآفرینانه‬ ‫رویــداد کارآفرینــی «دیــدار» بــا تمرکــز بــر موضــوع‬ ‫ایمنــی و اطفــای حریــق ‪ 28‬تیرمــاه در دانشــگاه علــم‬ ‫وفرهنــگ برگــزار شــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا نخســتین نمایشــگاه و کنفرانــس ملــی‬ ‫فرماندهــی عملیــات اطفــای حریــق در دانشــگاه علــم‬ ‫و فرهنــگ‪ ،‬رویــداد کارآفرینــی «دیــدار» از مجموعــه‬ ‫رویدادهــای کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی بــا تمرکــز بــر‬ ‫موضــوع ایمنــی و اطفــای حریــق در تاریــخ ‪ 28‬تیرمــاه‬ ‫جــاری در دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایـــن رویـــداد فرصـــت خوبـــی را فراهـــم‌آورد تـــا در‬ ‫بـــازه زمانـــی کوتاهـــی (‪ 2‬ســـاعت) افـــراد عالقه‌منـــد و‬ ‫صاحـــب ایـــده و دانشـــجویان در تعامـــل مســـتقیم بـــا‬ ‫مدیـــران‪ ،‬فعـــاالن‪ ،‬متخصصـــان و کارآفرینـــان حـــوزه‬ ‫فرماندهـــی عملیـــات اطفـــای حریـــق قـــرار گرفتـــه‬ ‫و بـــا تعامـــل هدفمنـــد و ســـازنده بـــه شبکه‌ســـازی‪،‬‬ ‫یادگیـــری‪ ،‬شناســـایی و بررســـی فرصت‌هـــا‪ ،‬چالش‌هـــا‬ ‫و رونده ــای مط ــرح در ای ــن صنع ــت بپردازن ــد‪ .‬در ای ــن‬ ‫کارگاه مدیـــران دو شـــرکت دانـــش بنیـــان تجـــارب و‬ ‫تولیـــدات خـــود را در زمینـــه زمینـــه اطفـــای حریـــق‬ ‫تشـــریح کردنـــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫ایمنــی در جامعــه یــک حلقــه گمشــده اســت کــه تــا‬ ‫زمانــی کــه موضــوع ایمنــی در جامعــه بــه عنــوان پدیــده‬ ‫تلقــی نشــود اقدامــات بــه ســرانجام نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫ســعید شــریف زاده طــی ســخنانی بــا تشــکر از جهــاد‬ ‫دانشــگاهی بــه عنــوان مبتکــر نخســتین همایــش ملــی‬ ‫فرماندهــی اطفــای حریــق و مدیــران‪ ،‬مســئولین و رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــم و فرهنــگ گفــت‪ :‬ایمنــی در جامعــه یــک‬ ‫حلقــه گمشــده اســت کــه تــا زمانــی کــه موضــوع ایمنــی‬ ‫در جامعــه بــه عنــوان پدیــده و موضــوع مهــم تلقــی‬ ‫نشــود اقدامــات بــه ســرانجام نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫شــریف زاده بــا اشــاره بــه اهمیــت بومــی ســازی‬ ‫علــم در کشــور گفــت‪ :‬کشــورمان هــم اکنــون عضــو‬ ‫انجمــن هــا و نهادهــای بیــن المللــی اســت و از آخریــن‬ ‫دســتاوردهای علمــی ایــن حــوزه بــا خبــر هســتیم‪ ،‬امــا‬ ‫الزم اســت کــه در کشــور تولیــدات علمــی را بومــی‬ ‫ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســازمان آتــش نشــانی بــا ســایق‬ ‫مختلــف فاقــد تشــکل ملــی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در دوره‬ ‫شــهرداری آقــای قالیبــاف تعــداد مراکــز آتــش نشــانی‬ ‫تهــران در مجمــوع بــه ‪ ۱۳۰‬ایســتگاه رســید‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه فوایــد برگــزاری کنفرانــس‬ ‫ملــی فرماندهــی عملیــات اطفــای حریــق خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم دســتاوردها و خروجــی هــای خوبــی از‬ ‫ایــن کنفرانــس داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن ایــن کنفرانــس‪ ،‬چنــد بخــش جانبــی‬ ‫شــامل کارگاه‌هــای آموزشــی و پنل‌هــای تخصصــی‬ ‫برگــزار و نمایشــگاه جانبــی در کنــار ایــن مراســم بــرای‬ ‫شــرکت‌های تخصصــی و تولیدکننــده مــواد مربــوط بــه‬ ‫آتش‌نشــانی و ایمنــی برپــا شــد‪.‬‬ ‫شـدن بحـث اطفـای حریـق در ایـن دانشـگاه یـک بحث‬ ‫سـمبلیک نیسـت؛ بلکـه یـک کار ریشـه ای اسـت‪ .‬بـا‬ ‫تأسـیس دپارتمـان نفـت و گاز طی سـالهای اخیـر‪ ،‬جهاد‬ ‫دانشـگاهی بـه عرصـه آموزش نفـت و گاز وارد شـد و طی‬ ‫ایـن چنـد سـال‪ ،‬خوشـبختانه توانسـته اسـت جـای خود‬ ‫را در عرصـه نفـت و گاز کشـور بـاز کنـد‪ .‬درحـال حاضـر‬ ‫دانشـجویان رشـته ایمنـی و حقـوق نفـت و گاز در ایـن‬ ‫دانشـگاه مشـغول تحصیل هسـتند‪ .‬دپارتمان نفـت و گاز‪،‬‬ ‫دپارتمانـی بسـیار فعـال و باانگیـزه اسـت و ان شـاهلل طی‬ ‫سـال هـای آینـده‪ ،‬در عرصـه هـای مختلف شـاهد برنامه‬ ‫هـای مفصـل از ایـن دپارتمـان خواهیـد بود‪.‬‬ ‫کـه در ایـن زمینـه خلاء هایـی وجـود دارد‪ .‬ایـن نواقص‬ ‫بعضـا نشـان دهنده عـدم آمادگی قبلـی و یا بزرگـی ابعاد‬ ‫حادثـه اسـت‪ ،‬امـا عمدتـا برخواسـته از عـدم بکارگیـری‬ ‫شـیوه هـای نویـن علمـی و سیسـتمیک در فرماندهـی و‬ ‫مدیریـت مقابلـه بـا حـوادث و بحران هاسـت‪.‬‬ ‫احمـدی تأکیـد کـرد‪ :‬در جریـان حادثـه آتش سـوزی‬ ‫پتروشـیمی بوعلـی ماهشـهر در تابسـتان ‪ ،95‬وزیـر‬ ‫نفـت ضمـن حضـور در اتـاق بحـران منطقـه و در خلال‬ ‫مشـاهدات و ارائـه گـزارش هـا‪ ،‬بـا ایـن بیان کـه عملیات‬ ‫مهـار آتـش‪ ،‬فرمانـده نـدارد و بایـد هـر چـه سـریع تـر‬ ‫فرمانـده متخصـص و کاردان بـرای ایـن عملیـات انتخاب‬ ‫شـود‪ ،‬فقـدان فرماندهـی عملیـات در صحنـه حـوادث را‬ ‫آشـکار سـاخت‪ .‬گفتـه هـای وزیر نفـت در ایـن خصوص‪،‬‬ ‫دپارتمـان نفـت و گاز دانشـگاه علـم و فرهنـگ را بـر آن‬ ‫داشـت‪ ،‬در جهـت پاسـخگویی بـه ایـن نیـاز‪ ،‬روشـی بـا‬ ‫عنـوان فـوق طراحـی‪ ،‬برنامـه ریـزی و اجـرا نمایـد‪.‬‬ ‫دبیـر اولیـن کنفرانـس ملـی فرماندهی عملیـات اطفاء‬ ‫حریـق افـزود‪ :‬پـس از پدیـد آمـدن ایـده اولیـه همایـش‪،‬‬ ‫ابتـدا قـرار شـد کـه همایـش بـه صـورت تخصصـی و‬ ‫بـا رویکـرد صنعـت نفـت برگـزار گـردد؛ امـا بـا نظـر‬ ‫شـورای سیاسـت گـذاری متشـکل از سیاسـت گـذاران و‬ ‫متخصصیـن حـوزه صنعـت نفـت و سـازمان آتش نشـانی‬ ‫و خدمـات ایمنـی تهـران‪ ،‬قـرار شـد همایش بـا گنجاندن‬ ‫بخـش پذیـرش مقـاالت‪ ،‬بـه کنفرانـس تغییـر یافتـه و با‬ ‫گسـترش جامعـه هـدف بـه همـه بخـش هـای صنعتی و‬ ‫غیرصنعتـی کشـور‪ ،‬بـه سـطح ملـی ارتقـاء یابـد‪.‬‬ ‫احمـدی ضمن ارائه گزارشـی از فعالیـت های دبیرخانه‬ ‫کنفرانـس در ایـن مـدت گفت‪ :‬تعـداد ثبت نـام کنندگان‬ ‫در ایـن کنفرانـس ‪ 388‬نفـر‪ ،‬تعـداد مقاالت ارسـال شـده‬ ‫بـه دبیرخانـه ‪ 45‬مقالـه‪ ،‬تعـداد مقـاالت پذیرفتـه شـده‬ ‫‪ 35‬مقالـه و تعـداد مقـاالت بـرای ارائـه شـفاهی ‪ 20‬مقاله‬ ‫هسـتند‪ .‬همچنیـن ‪ 8‬کارگاه آموزشـی‪ 4 ،‬پنل تخصصی و‬ ‫نمایشـگاه معرفـی محصـوالت اطفـای حریق طـی این دو‬ ‫روز برگزار شـد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش علــم و صنعــت در کنــار ما نیســتند‬ ‫و در بخــش صنعــت برغــم پیشــرفت هــای بــزرگ صــورت‬ ‫گرفتــه در آن‪ ،‬هنــوز یــک ابــزار آتــش نشــانی در کشــور‬ ‫تولیــد نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪73‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد‬ ‫فن بازار جشنواره سلول‌های بنیادی رکورد شکست‬ ‫دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاونت علمی ریاست جمهوری گفت‪ :‬رکودشکنی فن‬ ‫بازار در دومین جشنواره سلول‌های بنیادی و پزشکی‬ ‫بازساختی نشان می‌دهد نیاز بازار به این حوزه باال است‬ ‫همچنین تولیدات قابل اتکایی در این حوزه موجود بوده‬ ‫که سرمایه گذاران به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسکانیوز‪ ،‬دلیری معاون توسعه فناوری‬ ‫معاونت علمی از غرفه‌های این جشنواره و دستاوردهای‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان بازدید کرد‪ .‬دلیری درباره‬ ‫برگزاری این جشنواره اظهار کرد‪ :‬جشنواره در دوره‬ ‫دوم ارتقاء یافته‌تر از دوره گذشته در حال برگزاری‬ ‫است و این خود نشان می‌دهد در این فاصله اقدامات‬ ‫موثری در حوزه سلول‌های بنیادی انجام شده است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تعداد اندکی از شرکت‌های دانش بنیان در‬ ‫●●●‬ ‫حوزه سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کردند اما با برنامه‬ ‫ریزی‌های درست و مناسب ستاد سلول‌های بنیادی‬ ‫معاونت علمی‪ ،‬رشد چشمگیر شرکت‌ها در این حوزه‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت‬ ‫علمی ادامه داد‪ :‬بنابراین ظرفیت‪ ،‬نیاز جامعه و کشور‬ ‫به این حوزه احساس می‌شود و برگزاری جشنواره راه‬ ‫مناسبی برای برقراری ارتباطات بین مراکز علمی‪،‬‬ ‫محققان‪ ،‬سرمایه گذاران و صاحبان ایده است‪.‬‬ ‫دلیـری بـا اشـاره به رکـورد شـکنی بخش فـن بازار‬ ‫جشـنواره گفـت‪ :‬ایـن رکورد شـکنی و معاملات انجام‬ ‫شـده در آن نشـان می‌دهـد نیـاز بـازار بـه ایـن حـوزه‬ ‫بـاال اسـت همچنیـن تولیـدات قابـل اتکایـی در ایـن‬ ‫حـوزه موجـود بـوده که سـرمایه گـذاران به ایـن حوزه‬ ‫ورود پیـدا کرده‌انـد‪ .‬قطعـا اگـر در میـان مـدت برنامه‬ ‫ریـزی خوبـی انجـام شـود در سـال آینـده شـکوفایی‬ ‫در حـوزه سـلول‌های بنیـادی را شـاهد خواهیـم بـود‬ ‫بـه گونـه‌ای کـه جایگاه کشـور در دنیـا و منطقـه ارتقا‬ ‫می‌یابـد‪.‬‬ ‫وی همچنین ابراز کرد‪ :‬قطعا معاونت علمی از این‬ ‫شرکت‌های فناور و محصوالت آن‌ها حمایت مادی و‬ ‫معنوی خواهد کرد تا محصوالتی که تا کنون موفق به‬ ‫عرضه آن در بازار نشده‌اند را سریع‌تر روانه بازار کنند‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و‬ ‫فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی تا ‪۲۴‬‬ ‫تیرماه به همت ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های‬ ‫بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در‬ ‫سالن اجالس سران برگزار شد‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتی قزوين‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫قزوين رتبه دوم فن‌بازارهای منطقه‌ای سراسر كشور‬ ‫را کسب کرد‬ ‫‪74‬‬ ‫مديرعامـــل شـــركت شـــهرک‌های‬ ‫صنعتـــی اســـتان قزويـــن گفـــت‪:‬‬ ‫در هشـــتمين نشســـت سراســـري‬ ‫فن‌بازارهـــاي منطقـــه‌ای کـــه در‬ ‫اســـتان فـــارس برگـــزار شـــد‪ ،‬ســـه‬ ‫فن‌بـــازار منطقـــه‌ای خوزســـتان‪،‬‬ ‫قزویـــن و فـــارس بـــه ترتیـــب رتبـــه‬ ‫اول تـــا ســـوم فن‌بـــازار برتـــر را بـــه‬ ‫خـــود اختصـــاص دادنـــد‪.‬‬ ‫حمیدرضـــا خانپـــور در گفت‌وگـــو‬ ‫بـــا خبرنـــگار فـــارس اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫در هشـــتمین نشســـت سراســـری‬ ‫فن‌بازارهـــای منطقـــه‌ای کـــه در‬ ‫اس ــتان ف ــارس برگ ــزار ش ــد س ــه ف ــن‬ ‫ب ــازار منطق ــه ای خوزس ــتان‪ ،‬قزوی ــن‬ ‫و فـــارس بـــه ترتیـــب رتبـــه اول تـــا‬ ‫ســـوم فـــن بـــازار برتـــر را بـــه خـــود‬ ‫اختصـــاص دادنـــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دوره از‬ ‫نشســت‌های سراســری فن‌بازارهــای‬ ‫منطقــه‌ای بــا حضــور کارگــزاران ‪16‬‬ ‫فن‌بــازار منطقــه‌ای و بــا رویکــرد‬ ‫تبــادل اطالعــات و ارائــه تجربیــات از‬ ‫طریــق فعال‌ســازی ظرفیت‌هــا و‬ ‫توانمندی‌هــای فناوراوانــه اســتان و‬ ‫نقش‌آفرینــی بــرای رونــق فضــای‬ ‫کســب و کار و مبــادالت فناورانــه در‬ ‫همــکاری متقابــل بــا مرکــز فن‌بــازار‬ ‫ملــی ایــران در ســال گذشــته رتبــه‬ ‫دوم در بیــن فن‌بازارهــای منطقــه‌ای‬ ‫کشــور را کســب کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک‌های‬ ‫صنعتـــی اســـتان قزویـــن تصریـــح‬ ‫کـــرد‪ :‬فن‌بـــازار منطقـــه‌ای قزویـــن‬ ‫جـــزء فعال‌تریـــن فن‌بازارهـــای‬ ‫کش ــور اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف فراه ــم‬ ‫کـــردن بســـتر مناســـب بـــرای ایجـــاد‬ ‫و توســـعه مبـــادالت و تعامـــات‬ ‫در ســـطح ملـــی‪ ،‬منطقـــه‌ای و‬ ‫بین‌المللـــی و شبکه‌ســـازی و تحـــت‬ ‫پوشـــش قـــرار دادن تمـــام اطالعـــات‬ ‫و اخبـــار در حوزه‌هـــای عرضـــه و‬ ‫تقاضـــای فنـــاوری تشـــکیل شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫خانپـــور بـــا اشـــاره بـــه مزیـــت‬ ‫اصلـــی فن‌بـــازار منطقـــه‌ای یـــادآور‬ ‫شـــد‪ :‬مزیـــت اصلـــی ایـــن مهـــم‪،‬‬ ‫رون ــق ب ــازار فن ــاوری در کش ــور اس ــت‬ ‫کـــه شناســـایی شـــرکت‌های دارای‬ ‫ظرفیـــت فنـــاوری و دانش‌بنیـــان‬ ‫در بخـــش صنعـــت در ســـه محـــور‬ ‫کلـــی صنایـــع کوچـــک‪ ،‬خوشـــه‌ها‬ ‫و پیمانـــکاری فرعـــی کـــه پیونـــدی‬ ‫بیـــن صنایـــع بـــزرگ و کوچـــک‬ ‫اســـت‪ ،‬فعالیـــت می‌کنـــد‪.‬‬ ‫ایـن مسـؤول ادامـه داد‪ :‬دفتـر فـن‬ ‫بـازار منطقـه‌ای در قزویـن در مرکـز‬ ‫خدمات فناوری و کسـب و کار شـهرک‬ ‫صنعتـی کاسـپین راه‌انـدازی و بـه‬ ‫بهره‌بـرداری رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬هش ــتمین نشس ــت‬ ‫سراســـری فن‌بازارهـــای کشـــور بـــا‬ ‫حضـــور معـــاون صنایـــع ســـازمان‬ ‫صنایـــع کوچـــک و شـــهرک‌های‬ ‫صنعتـــی ایـــران ‪ ،‬رئیـــس ســـازمان‬ ‫ســـتنا و مدیـــران فن‌بازارهـــای ‪16‬‬ ‫اســـتان در ‪ 13‬و ‪ 14‬تیـــر مـــاه در‬ ‫شـــیراز برگـــزار شـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ استارت‌آپ‌ها ستاره نمایشگاه الکامپ شدند‬ ‫◄دفتر شما با خدمات دفتر کار مجازی دیگر نیازی به منشی‬ ‫ندارد‬ ‫◄ کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی به دریافت «تی‌نماد»‬ ‫سازمان میراث فرهنگی ندارند‬ ‫◄ مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫صندوق حمایت از صنایع پیشرفته تشکیل می‌شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪75‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در جریان برگزاری نمایشگاه اتفاق افتاد‬ ‫استارت‌آپ‌ها‬ ‫ستاره نمایشگاه الکامپ شدند‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫در سال‌های گذشته نمایشگاه الکامپ تبدیل به بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر در کشور شده‬ ‫است‪ .‬نمایشگاهی که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگــــزار‬ ‫می گردد و امسال برای اولین بار بیست‌و سومین دوره الکامپ در تابستان و در فاصله ‪ 30‬تیر تا ‪ 2‬مرداد ماه ‪ 96‬برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه الکامپ از آن جهت اهمیت یافته که در آن آخرین دستاوردهای این صنعت اعم از سخت افزار و نرم افزار به عالقه مندان عرضه می گردد‬ ‫و فرصتی برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد که دستاوردهای این تعامالت می‌تواند نقطه آغاز بسیاری از همکاری های تجاری و‬ ‫تکنولوژیکی فیمابین دست اندرکاران این حوزه شود‪.‬‬ ‫اما یکی از جذاب ترین بخش های این نمایشگاه‪ ،‬الکام استارز است که پس از استقبال باالیی که در دوره گذشته از آن به عمل آمد‪ ،‬امسال در فضای بزرگتر و‬ ‫مناسب‌تری برگزار شد تا استارت‌آپ‌های کشورمان فضای بهتری برای معرفی دست‌آوردهایشان داشته باشند و بتوانند ایده های جذاب و نتیجه زحمات خود را در‬ ‫این بخش در معرض نمایش قرار دهند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه بیست‌وسوم بیش از ‪ ۸۰۰‬شرکت داخلی و خارجی از ‪ ۲۰‬کشور جهان آخرین خدمات‪ ،‬محصوالت و دستاوردهای خود را در حوزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات ارائه دادند‪ .‬همچنین برای سومین سال متوالی‪ ،‬استارتاپ‌ها با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فرصت حضور در الکامپ را یافتند و حـــــــــدود‬ ‫‪ 450‬استارت‌آپ از سراسر کشور در بخش الکام‌استارز حضور یافته و عالوه بر معرفی محصوالت و توانمندی‌های خود به بازدیدکنندگان‪ ،‬با منتورها (مربیان و افراد‬ ‫باتجربه حوزه کسب و کار) و سرمایه‌گذاران نیز مالقات کردند‪.‬‬ ‫در جریان برگزاری نمایشگاه مسئوالن زیادی نیز از سالن استارت‌آپ‌ها بازدید کردند و ضمن آشنایی با فعالیت این گروه وعده حمایت از استارت‌آپ‌ها را دادند‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫تبدیل سالن الکامپ استارز‬ ‫به جذاب‌ترین بخش نمایشگاه‬ ‫در میـان ایـن ایده‌هـا از تشـخیص و درمـان آنالیـن‬ ‫بیمـاری گرفتـه تا آشـپزی آنالین و شـرکت در حراجی ها و‬ ‫تعمیـر خـودرو در منـزل را می‌تـوان مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫برخـی نیـز به دنبـال تکرار ایده‌هـای موفق ایـن حوزه‬ ‫همچـون ارائـه سـرویس اینترنتـی کرایه خـودرو یا فروش‬ ‫غـذا رفته‌اند و می‌کوشـند کـه بازدید کننـدگان را متقاعد‬ ‫کننـد کـه ایده‌شـان متفـاوت بـا طرح‌هـای موفـق قبلـی‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخلاف سـال گذشـــــــته کـه اسـتارت‌آپ‌ها در‬ ‫جنوبی‌تریـن سـالن نمایشـگاه جای‌گیـری شـدند و کمتر‬ ‫از یـک متـر در اختیـار هـر کـدام بـدون هیـچ امکاناتـی‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬امسـال سـالن‌های ‪ ۸‬و ‪ ۹‬کـه بزرگ‌تریـن‬ ‫سـالن‌های نمایشـگاه بین‌المللـی بـه شـمار می‌رونـد‪ ،‬بـا‬ ‫هزینـه ناچیـزی بـه اسـتارت‌آپ‌ها اختصـاص داده شـد‬ ‫تـا آنهـا در فضـای بهتـری بتواننـد بـه معرفی حرفه‌شـان‬ ‫بپردازنـد‪.‬‬ ‫در مراجعـه بـه نمایشـگاه الکامـپ اولیـن موضوعـی‬ ‫کـه جلـب توجـه می‌کند شـلوغ‌ تـر بـودن سـالن الکامپ‬ ‫اسـتارز اسـت و به‌جـرات می‌تـوان گفـت کـه جذاب‌ترین‬ ‫بخش نمایشـگاه را همین اسـتارت‌آپ‌های تشـکیل دادند‪.‬‬ ‫در مراجعـه بـه ایـن سـالن بـا جوانانـی مواجـه‬ ‫می‌شـویم کـه سرشـار از ایـده هسـتند و تالش مـی کنند‬ ‫ایده‌هـای خـود را در بسـتر فنـاوری هـای روز و مخصوصا‬ ‫اپلیکیشـن‌های تلفـن همـراه عملیاتـی کننـد‪.‬‬ ‫امسال بزرگترین‬ ‫سالــن نمایشــگاه‬ ‫به استارت آپ ها‬ ‫اختصـــاص داده شد‬ ‫در ســالن الکامــپ اســتارز در کنــار غرفــه‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها ســه بخــش دیگــر را می‌تــوان مشــاهده‬ ‫کــرد کــه در بخــش اول افــراد بــا ســابقه در حــوزه کســب‬ ‫و کارهــای نویــن بــه عنــوان مربــی (‪ )Mentor‬حضــور‬ ‫داشــتند تــا اســتارت‌آپ‌ها بتواننــد از تجربیــات آنهــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در ایـن زمینـه در کنـار شـتابدهنده‌ها در غرفه ویژه‌ای‬ ‫نیـز با عنوان شـتاپ مشـاوره‌های تخصصــــــــــــــی‬ ‫بـه اسـتارت‌آپ ها و عالقه‌منـدان راه‌اندازی کسـب‌وکارهای‬ ‫جدید ارائه شـد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه شــتاب دهنــده‪ ،‬بــه شــرکتی‬ ‫اطــاق مــی شــود کــه از لحــاظ مالـی‌‪ ،‬فکــری و تجربــه‬ ‫از اســتارتاپ‌ یــا اســتارتاپ‌ها حمایــت کــرده و نــکات‬ ‫مهــم آموزشــی الزم را در کمتریــن زمــان بــه آن‌هــا ارائــه‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫از دیگـر بخش‌هـای این نمایشـگاه می‌توان به مسـابقه‬ ‫الـکام اسـتارز اشـاره کـرد کـه در آن اسـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫صاحبـان ایده‌های نـو در حضور داوران و تماشاچیـــــان‬ ‫بـه بیـان ایده‌های پرداختنـد‪ .‬در این رویداد‪ ،‬اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫در مدت‌زمـان دو دقیقـه مهلـت داشـتند‪ ،‬کارکـرد‬ ‫اسـتارت‌آپ خـود را بـرای داوران توضیـح دهنـد و داوران‬ ‫نیـز در چهـار دقیقـه پرسـش‌ها و نظـرات خـود را بیـان‬ ‫می‌کردنـد‪ .‬البتـه برخـی از مسـئوالن در هنـگام بازدید از‬ ‫نمایشـگاه توقفـی در ایـن بخـش می‌کردنـد و بـا برخی از‬ ‫ایده‌هـا آشـنا می‌شـدند‪.‬‬ ‫امسـال مـردم هم بـه داوری اسـتارت‌آپ‌های حاضر در‬ ‫سـالن الکام‌اسـتارز بیست و سـومین نمایشـگاه بین‌المللی‬ ‫الکامـپ پداختنـد و بـرای انتخاب برترین اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫حاضـر در الکام‌اسـتارز ‪ ،‬علاوه بـر رای هیـات داوران‪ ،‬از‬ ‫مـردم هـم نظرسـنجی شـد‪ (.‬البتـه تا لحظـه انتشـار این‬ ‫گـزارش نتیجـه این نظرسـنجی‌ها اعالم نشـد‪).‬‬ ‫یـک بخـش ‪ VIP‬هـم در ایـن نمایشـگاه نظـر گرفتـه‬ ‫شـده بود که افراد موثر از سـوی سـرمایه‌گذاران خطرپذیر‬ ‫در ایـن بخـش حضـور داشـته و بـرای سـرمایه‌گذاری در‬ ‫اسـتارتاپ‌ها مذاکـره کنند‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشکالت پیش روی استارت‌آپ‌ها‬ ‫به‌سرعت رفع می‌شود‬ ‫همانگونـه کـه اشـاره شـد در زمـان برپایـی ایـن‬ ‫نمایشـگاه مسـئوالن زیـادی از آن بازدیـد کردنـد کـه در‬ ‫ایـن رابطـه دکتـر سـورنا سـتاری پـس از بازدید از سـالن‬ ‫الکام‌اسـتارز‪ ،‬در جمـع اسـتارت‌آپ‌ها بـه سـخنرانی کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬در سـه سـال گذشـته موانـع زیـادی از پیـش پای‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها برطرف شـده اسـت اما همچنان مشـکالت‬ ‫زیـادی بر سـر راه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا کمـک خـود اسـتارت‌آپ‌ها و دولـت‬ ‫می‌تـوان بوروکراسـی سـنگین در سیسـتم دولتـی را کـه‬ ‫مانـع توسـعه کارافرینـی اسـت‪ ،‬پشـت سـر گذاشـت‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری بـا بیـان‬ ‫ایـن کـه وضعیـت نسـبت به ‪ ۶‬مـاه پیـش متفاوت اسـت‬ ‫و مشـکالت زیـادی حـل شـده گفـت‪ :‬قطعـا مشـکالت‬ ‫فعلـی هـم بـه سـرعت برطـرف می‌شـود و بـه زودی‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـای امـروز‪ ،‬بزرگ‌تریـن شـرکت‌های‬ ‫ایـران خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫سـتاری بـا بیـان ایـن کـه سـرمایه‌گذارانی کـه تـا‬ ‫دیـروز بـه دنبـال حضـور در پروژه‌هـای نفـت و سـیمان‬ ‫و پتروشـیمی بودنـد اکنـون بـه حـوزه اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫عالقه‌منـد شـده‌‌اند‪ ،‬گفـت‪ :‬اسـتارت‌آپ‌ها بایـد در هفتـه‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد رشـد کننـد در غیـر ایـن صـورت حتمـا در‬ ‫تیم‌شـان بایـد تغییـر ایجـاد کننـد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها‪،‬‬ ‫هزاران برابر سود در آینده برای کشور دارد‬ ‫محمـود واعظـی‪ ،‬وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫در روز دوم الکامـپ‪ ،‬دو سـاعت از وقـت خـود را به بازدید‬ ‫از نمایشـگاه الکام‌اسـتارز اختصـاص داد و بـه تماشـای‬ ‫ارائـه کسـب و کارهای نوپا در بخش مسـابقه ایـن رویداد‬ ‫نشست ‪.‬‬ ‫واعظـی در جریـان بازدیـد از سـالن الکام‌اسـتارز بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه مـا بـه عنـوان دولت وظیفـه داریـم قدر‬ ‫ایـن اسـتعدادها و نوآوری‌هـا را بدانیم گفت‪ :‬همـکاران ما‬ ‫در بخـش خصوصـی که دارای سـرمایه هسـتند با اسـتار‬ ‫تاپ‌هـا و شـرکت‌های دارای ایـده مشـارکت کننـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امـروز کسـب و کارهـای الکترونیکـی یـا‬ ‫فناوری‌هایـی کـه در بسـتر ‪ IT‬اسـت در دنیـا تحوالتی را‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫وزارت صنعت هزینه ارتباط میان استارتا‌پ ها‬ ‫و صنایع را تقبل می‌کند‬ ‫در ظهـر سـومین روز نمایشـگاه الکامـپ‪ ،‬محمدرضـا‬ ‫نعمـت‌زاده‪ ،‬وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت بـه بازدیـد‬ ‫از سـالن الـکام اسـتارز پرداخـت و بـا اشـاره بـه حضـور‬ ‫جمعیـت زیـادی از جوانـان و صاحبان ایده در این سـالن‬ ‫گفـت‪ :‬یکـی از مزیت‌هـای اسـتارتاپ‌ها بحـث نـو‌آوری‬ ‫و خالقیـت اسـت‪ ،‬کـه کشـور شـدیدا بـه آن نیـاز دارد و‬ ‫خوشـبختانه طـی ایـن چنـد سـال بـا حضـور جوانـان در‬ ‫صحن ‌ه کسـب و کار‪ ،‬شـاهد کارهایی کاملا جدید هسـتیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬فعالیـت وزارت صنعت معـدن و تجارت‬ ‫حـدود سـی‌و‌هفت در‌صـد تولیـد ناخالص ملی را تشـکیل‬ ‫می‌دهـد‪ ،‬یعنی بیش از یک‌سـوم اقتصاد کشـور‪ .‬کسـب و‬ ‫کارهـای نویـن در ایـن ایـن بخـش می‌توانند بسـیار تاثیر‬ ‫گـذار بـوده و مسـیر تولیـد‪ ،‬صـادرات و واردات را مـدرن‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫نعمـت‌زاده بـا تاکیـد بـر جایـگاه نـوآوری در صـادرات‬ ‫گفـت‪ :‬بـا تعدادی از اسـتارتاپ‌ها و شـرکت‌های عالقه‌مند‬ ‫صحبـت داشـتم‪ .‬امـروز نمی‌توانیـم بـا روش‌هـای سـنتی‬ ‫جایـگاه واالیـی را در صـادرات جهـان داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ولـی کسـب و کارهـای نوپـا و دانـش بنیـان می‌تواننـد‬ ‫بـا اسـتفاده از خالقیـت خـود‪ ،‬همـان طـور کـه کاالیی را‬ ‫از یـک فروشـگاه بـه دسـت مصـرف کننـده می‌رسـانید‪،‬‬ ‫از انبـار تولیـدی یـک تولیـد کننـده بـه دسـت مصـرف‬ ‫کننـده‌ای در قـاره دیگـر برسـانید‪.‬‬ ‫وزیـر صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت افـزود‪ :‬خواهش دیگری‬ ‫کـه از کسـب و کارهـای نوپا دارم این اسـت کـه در بخش‬ ‫دکتر نوربخش‪:‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی برای حمایت ازحوزه‬ ‫استارتاپ ها آمادگی دارد‬ ‫دکترسـید تقـی نوربخـش‪ ،‬مدیر عامـل ســــــازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی نیـز در بازدیـد از بیسـت و سـومین‬ ‫نمایشـگاه (الکامـپ) گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه بخش‌هـای‬ ‫مختلـف بیمـه‌ای و درمانی که در سـازمان تامین‌اجتماعی‬ ‫فعالیـت دارنـد‪ ،‬حـوزه اسـتار تـاپ هـا نیـز مـی توانند در‬ ‫ایـن بخـش هـا فعالیـت کنند‪.‬‬ ‫نوربخــش بــا حضــوردر بخــش ویــژه نمایشــگاه الکامــپ‬ ‫(ارایــه اســتارتاپ‌ها) اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســازمان‬ ‫آمادگــی دارد از طــرح هــای نوآورانــه در حــوزه فنــاوری‬ ‫(اســتار‌تاپ‌ها) حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار خرسـندی از حضور در جمع مهندسـان‬ ‫جـوان کشـور گفـت‪ :‬سـازمان تامیـن اجتماعـی در زمینه‬ ‫اسـتار‌تاپ‌ها (شـرکت‌های نوپایـی کـه بـا اسـتفاده از‬ ‫فنـاوری کسـب و کار راه انـدازی می‌کننـد) قابلیـت‬ ‫زیـادی دارد واز ایـن رو از همـه نخبـگان وعالقمندان این‬ ‫حـوزه بـرای همـکاری و همفکـری بـا ســــــــــازمان‬ ‫تامین‌اجتماعـی دعـوت مـی کنـد‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی‪:‬‬ ‫باید حمایت قانونی بیشتری از استارتاپ‌ها‬ ‫انجام شود‬ ‫ابوالحسـن فیروزآبـادی‪ ،‬دبیـر شـورای عالـی فضـای‬ ‫مجـازی نیـز در نخسـتین روز برگزاری نمایشـگاه الکامپ‬ ‫از سـالن الکام‌اسـتارز بازدیـد کـرد و حضـور گسـترده‬ ‫اسـتارتاپ‌ها در ایـن بخـش از الکامـپ را فراتـر از انتظـار‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫فیروزآبـادی در ایـن بازدید در پاسـخ به این سـوال که‬ ‫نـوآوری حوزه‌ای اسـت که در آن همواره قانون نسـبت به‬ ‫دسـتاوردهای نوآورانـه تاخیـر دارد گفـت‪ :‬اتفاقـا برگزاری‬ ‫رویدادهایـی از ایـن دسـت باعـث می‌شـود مسـووالن‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ‪:‬‬ ‫بـه وجـود آورده اسـت و در همین یکی دو سـاعته بازدید‬ ‫از غرفه‌هـا‪ ،‬مشـاهده کـردم جوانـان سرشـار از نـوآوری‪،‬‬ ‫ابتـکار و ایـده در ایـن حوزه هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا بـه عنـوان دولـت وظیفـه‬ ‫داریـم قـدر ایـن اسـتعدادها و نوآوری‌هـا را بدانیـم گفت‪:‬‬ ‫همـکاران مـا در بخـش خصوصـی کـه دارای سـرمایه‬ ‫هسـتند بـا اسـتارتاپ‌ها و شـرکت‌های دارای ایـده‬ ‫مشـارکت کننـد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات گفـت‪ :‬طراحی این سـالن بـه صورتی‬ ‫اسـت کـه زنجیـره اسـتارتاپ در کنـار سـرمایه گـذاران‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت و ایـن طراحـی جـای قدردانـی دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه سـرمایه گـذاری انجـام شـده کـه‬ ‫در ایـن سـالن قابـل مشـاهده اسـت‪ ،‬در سـال‌های‌آینده‬ ‫جـواب می‌دهـد گفـت‪ :‬در آینـده از ایـن حـوزه هـزاران‬ ‫برابـر سـود بـرای کشـور و بخش‌هـای مختلـف به دسـت‬ ‫می‌آیـد‪.‬‬ ‫واعظـی ادامـه داد‪ :‬ایده‌هـای اولیـه در چنیـن‬ ‫مجموعـه‌ای کـه ارایه می‌شـود‪ ،‬خـود را به نقـد می‌گذارد‬ ‫و توسـط صاحب‌نظـران ارزیابـی می‌شـود کـه ایـن مهـم‬ ‫موجـب پختگـی اسـتار تاپ‌هـا می‌شـود‪.‬‬ ‫وی اظهـار امیدواری کرد‪ :‬در سـال هـای آینده جوانان‬ ‫ما حرف‌های بسـیاری برای گفتن داشـته باشـند‪.‬‬ ‫صنعـت و معـدن نیـاز بـه تحـول و نـوآوری داریـم و‬ ‫اسـتارتاپ‌ها بایـد بـا با صنایـع کوچک و متوسـط و بزرگ‬ ‫ارتباط داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬حاضریـم هزینه‌هـای ارتبـاط کسـب و‬ ‫کارهـای نوپـا بـا بخـش صنعـت را تقبـل کنیـم‪ .‬بـه ویژه‬ ‫واحدهـای کوچـک نیـاز زیـادی بـه خالقیـت و خدمـات‬ ‫اسـتارتاپ‌ها دارنـد‪.‬‬ ‫‪77‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫متوجـه تغییراتـی کـه در فضـای اشـتغال و کارآفرینـی‬ ‫کشـور بـه وجـود آمـده بشـوند و بـا تعـدد ذی‌نفعانـی که‬ ‫نیازمنـد تغییـر قوانیـن و وضـع قوانیـن بـه‌روز و کارآمـد‬ ‫هسـتند قانون‌گـذاران هـم بـه حمایـت بیشـتر از فضـای‬ ‫کارآفرینـی کشـور بپردازند‪.‬‬ ‫در ادامـه بازدیـد فیروزآبـادی از الکام اسـتارز‪ ،‬مصطفی‬ ‫امیـری مدیرعامـل زریـن پـال بـا وی دربـاره فیلتر شـدن‬ ‫سـایت‌های فین‌تـک گفت‌وگـو کـرد‪ .‬امیـری بـا نشـان‬ ‫دادن نمـودار آمـاری افـت چشـمگیر درآمـد این شـرکت‬ ‫در اثـر فیلترینـگ و عـدم بازگشـت شـرایط بـه حالـت‬ ‫پیشـین حتـی پـس از رفـع فیلتـر گفـت‪ :‬آن‌چـه کـه در‬ ‫یـک کسـب‌وکار اینترنتی اهمیت دارد اعتماد کاربر اسـت‪.‬‬ ‫هنگامـی کـه یـک سـایت بـه هـر دلیلـی فیلتـر می‌شـود‬ ‫بسـیاری از کاربـران دیگـر اعتمـاد سـابق را بـه سـایت و‬ ‫خدماتـش نداشـته باشـند و لطمه‌های جبران‌ناپذیــــری‬ ‫بـه اعتبـار و درآمـد سـایت وارد می‌شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زیرساخت‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫قوانین مناسب کسب و کارهای نوپا‬ ‫باید تدوین شود‬ ‫‪78‬‬ ‫همچنیـــن ســـردار کمـــال هادیان‌فـــر رییـــس‬ ‫پلی ــس فت ــا و محم ــد ج ــواد آذری جهرم ــی مدیرعام ــل‬ ‫شـــرکت زیرســـاخت در روز ســـوم نمایشـــگاه‪ ،‬بـــه‬ ‫بازدیـــد از ســـالن الکام‌اســـتارز پرداختنـــد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت زیرســـاخت در جریـــــــــــان‬ ‫ایـــن بازدیـــد گفـــت‪ :‬قوانیـــن کشـــور متناســـب بـــا نیازهـــا و‬ ‫فضـــای حـــوزه اســـتارتاپی تدویـــن نشـــده و ایـــن‬ ‫موضــوع معضــات زیــادی را ب ـرای توســعه کســب و کارهــای‬ ‫نوپـــا بـــه وجـــود آورده اســـت‪.‬‬ ‫آذری جهرم ــی ادام ــه داد‪ :‬اکن ــون کس ــب و کاره ــای‬ ‫کوچـــک و نوپـــا و شـــرکت‌های قدیمـــی بـــزرگ همـــه‬ ‫بـــا یـــک چشـــم نـــگاه می‌شـــوند کـــه ایـــن موضـــوع‬ ‫ب ــا تدوی ــن قوانی ــن جدی ــد بای ــد تغیی ــر کن ــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در زمینه‌هایـــی ماننـــد‬ ‫بیمـــه و مالیـــات کســـب و کارهـــای نوپـــا بـــا مشـــکل‬ ‫مواجـــه هســـتند گفـــت‪ :‬مشـــکل دیگـــر ایـــن حـــوزه‬ ‫ایـــن اســـت کـــه قانـــون تفکیکـــی میـــان کســـب و‬ ‫کاره ــای فض ــای مج ــازی و س ــنتی قائ ــل نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت زیرســـاخت بـــا بیـــان ایـــن‬ ‫ک ــه تح ــوالت س ــریع ح ــوزه ف ــاوا در کن ــار مزایای ــش‪،‬‬ ‫چالش‌هـــای فرهنگـــی نیـــز در پـــی دارد گفـــت‪:‬‬ ‫بایـــد بـــا برنامه‌ریـــزی درســـت هـــم دغدغه‌هـــای‬ ‫فرهنگـــی را رفـــع کنیـــم و هـــم بـــا ایجـــاد مراکـــز‬ ‫رشـــد و شـــتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬اســـباب توســـعه اقتصـــادی‬ ‫را فراهـــم آوریـــم‪.‬‬ ‫آذری جهرمـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه مجلـــس در‬ ‫رفـــع مشـــکالت اســـتارتاپ‌ها می‌توانـــد موثـــر باشـــد‬ ‫گف ــت‪ :‬امیدواری ــم کارگروه ــی ب ــرای بررس ــی وضعی ــت‬ ‫کســـب و کارهـــای نوپـــا در مجلـــس شـــکل گرفتـــه و‬ ‫قوانیـــن الزم بـــرای ایـــن کســـب و کارهـــا تدویـــن و‬ ‫تصویـــب شـــود‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی الکامپ‪:‬‬ ‫برگزاری الکامپ در نیمه اول سال‪ ،‬سبب رونق‬ ‫کسب و کار فاوا می‌شود‬ ‫در نشست خبری جمع‌بندی نمایشگاه الکامپ اعالم شد‬ ‫همزمـان بـا ایـن نمایشـگاه باقـر بحـری مدیـر اجرایی‬ ‫بیسـت و سـومین نمایشـگاه الکامـپ گفـت‪ :‬برگـزاری‬ ‫الکامـپ در نیمه اول سـال‪ ،‬می‌تواند سـبب رونق کسـب و‬ ‫کار در صنـف فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـود‪.‬‬ ‫مدیـر اجرایـی بیسـت و سـومین نمایشـگاه الکامـپ‬ ‫دربـاره دلیـل اصلـی تغییـر تقویـم برگـزاری نمایشـگاه‬ ‫الکامـپ گفـت‪ :‬در کشـور مـا عمـده خریدهـا و تصمیمات‬ ‫در نیمـه دوم سـال انجـام می‌شـود و اگـر نمایشـگاهی در‬ ‫نیمـه دوم برگزار شـود تا شـرکتی بخواهـد تصمیم گیری‬ ‫کنـد و قـراردادی تنظیـم کند سـال تمام می‌شـود؛ همین‬ ‫امـر باعـث رکـود در حـوزه فنـاوری شـده اسـت ولـی‬ ‫اگـر نمایشـگاه در نیمـه اول اجرایـی شـود تصمیم‌هـا و‬ ‫قراردادهـا هـم در همیـن سـال انجـام می‌شـود و یکـی از‬ ‫مهم‌تریـن دالیـل رونق کسـب و کار فعاالن حـوزه خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بحـری افزود‪ :‬در تقویـم پاییز برگزاری نمایشگــــــاه‪،‬‬ ‫در سـطح منطقـه و کشـور نمایشـگاه‌هایی بود کـه کارایی‬ ‫الکامـپ را بـه مقـدار زیادی کاهـش می‌داد‪ .‬همیـــــــن‬ ‫امـر هـم یکی دیگـر از دالیل ما بـرای تغییر تقویـم برگزاری‬ ‫نمایشـگاه بود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مـا درصددیـم کـه الکامـپ از رویـدادی‬ ‫محصـول محـور بـه دیـدار محـور تبدیل شـود‪ .‬بـه همین‬ ‫دلیـل اسـت کـه سـالن الکامـپ اسـتارز بـا اسـتقبال‬ ‫بی‌نظیـری مواجـه می‌شـود‪ .‬ایـن سـالن هـم بـرای مـردم‬ ‫هـم جوانـان صاحـب ایـده بسـیار جذاب بـوده و مـا هم با‬ ‫برگـزاری سـخنرانی و همایـش و مسـابقه‪ ،‬تلاش کردیـم‬ ‫ایـن بخـش را موثرتـر و جذاب‌تـر کنیـم‪.‬‬ ‫در پایان نمایشگاه الکامپ نیز ناصرعلی سعـــــــادت‪،‬‬ ‫رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جمع‌بندی این‬ ‫رویداد گفت‪ :‬با وجود آن که تنها بین دوره پیشین و این‬ ‫دوره نمایشگاه فاصله بود و رد این بین تعطیالن نــــوروز‪،‬‬ ‫ماه مبارک رمضان و انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم‪،‬‬ ‫اما این نمایشگاه با رشد قابل توجهری روبرو شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود رکودی که در اقتصاد کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬الکامپ ‪ 70‬درصد رشد کرد و بیش از ‪ 800‬شرکت در‬ ‫حدود ‪ 35‬هزار متر مربع در نمایشگاه حضور یافتند‪.‬‬ ‫سعادت گفت‪ :‬رشد نمایشگاه تنها کمی نبوده و در بخش‬ ‫کیفی نیز هم بخش‌های مختلف این رویداد رشـــد کرد و‬ ‫هم شرکت‌ها با قوت بیشتری در آن حضور یافتند‪.‬‬ ‫سعادت با بیان این که متراژ و تعداد استارتاپ‌های‬ ‫حاضر در بخش الکام‌استارز از دوره بیست و یکم تا به حال‬ ‫‪ 6‬برابر شده است گفت‪ :‬الکام‌استارز ابزار مناسبی برای‬ ‫رشد کسب و کارهای نوپا شده و اگر شرکت‌های قدیمی‬ ‫صنف نجنبند‪ ،‬نوپاها جای آنها را خواهند گرفت‪.‬‬ ‫سعادت ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی نباید منتظر این‬ ‫باشد که دولت مشکالتش را حل کند‪ .‬همین که دولت‬ ‫مانع جدیدی ایجاد نکرده و قوانین دست و پاگیر را اصالح‬ ‫و حذف کند کافی است‪.‬‬ ‫سعادت گفت‪ :‬ارتباطات و فناوری اطالعات رکوردهای‬ ‫اشتغال را در دنیا شکسته است و با بهبود فضای کسب و‬ ‫کار‪ ،‬در ایران هم این صنعت می‌تواند اشتغال زیادی را‬ ‫فراهم کند‪ .‬همین االن هم در شرکت‌های عضو سازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه‌ای که به طور مستقیم در حوزه فاوا‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬بیش از ‪ 200‬هزار نفر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫بحری گفت‪ :‬آمار کمی و وضعیت کیفی نمایشگاه نشان‬ ‫می‌دهد الکامپ ‪ ،23‬بهترین نمایشگاه تاریخ این رویداد است‪.‬‬ ‫الکامپ سال آینده هم تیرماه برگزار می‌شود‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت کـه محمد ثروتی عضو کمیتـه اجرایی‬ ‫بیسـت و سـومین نمایشـگاه الکامــــــــــپ در ایـن‬ ‫زمینـه گفـت‪ :‬بـا توجـه به ایـن کـه از هم‌اکنـون مدیریت‬ ‫نمایشـگاه سـال آینـده به سـازمان نظـام صنفـی رایانه‌ای‬ ‫سـپرده شـده اسـت‪ ،‬می‌توان زمینـه حضور هرچه بیشـتر‬ ‫شـرکت‌های خارجـی و شـرکت‌های سـخت‌افزاری را‬ ‫فراهـم کرد‪.‬‬ ‫محمـد ثروتـی افـزود‪ :‬بـرای سـال آینـده حتما سـالن‬ ‫اسـتارتاپ‌ها و سـالن دولـت الکترونیکـی بـا قوت و شـکل‬ ‫بهتـری برپـا خواهند شـد‪.‬‬ ‫الکامپ ‪ ،23‬از نظر کمی و کیفی‬ ‫بهترین الکامپ تاریخ بود‬ ‫برگزاری الکامپ استارز و چند نکته‬ ‫نمایشـگاه امسـال نشـان داد کـه الـکام اسـتارز تبدیل‬ ‫بـه بـزرگ تریـن رویـداد حـوزه اسـتارتاپ ها شـده اسـت‬ ‫و می‌توانـد نویـد روزهـای خوبـی را برای اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫ایرانـی دهـد و حضـور مسـئوالن و وعـده حمایـت از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها نیـز گواهـی بـر ایـن مدعاسـت‪.‬‬ ‫سـرزنده بـدون شـرکت کننـدگان و بازدیدکننـدگان‬ ‫الکامپ‌اسـتارز نیـز از دیگـر نـکات ایـن نمایشـگاه بـود‪،‬‬ ‫امـا در بازدیـد از نمایشـگاه‌ها فوق متاسـفانه بـا انبوهی از‬ ‫ایده‌هـای کپـی مواجه می‌شـدیم و اگرچه اپلیکیشـن‌های‬ ‫بسـیار خوبـی در زمینـه پزشـکی‪ ،‬خریـد آنالیـن مایحتاج‬ ‫خانـه‪ ،‬تعمیـرات و‪ ...‬در راسـتای راحـت کـردن زندگـی‬ ‫و صرفـه جویـی وقـت ارائـه شـده بـود‪ ،‬ولـی بسـیاری از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها بـه نوعـی بومی شـده‌ ایده‌ها موفقـی بودند‬ ‫کـه در گذشـته امتحـان خـود را پـس داده‌اند‪.‬‬ ‫ولـی بـا تمامی این تفاسـیر الکامـپ اسـتارز را می‌توان‬ ‫جذاب‌تریـن و نقطـه روشـن نمایشـگاه الکامـپ امسـال‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دفتر شما با خدمات دفتر کار مجازی‬ ‫دیگر نیازی به منشی ندارد‬ ‫در ‪ ۵‬دقیقه صاحب یک خط تلفن‬ ‫ثابت در تهران شوید‬ ‫بـه گفتـه علـی دشـتی تلفـن گویـا یـک‬ ‫فنـاوری مبتنـی بر سـانترال بـرای مدیریت تماس‌‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا در شـیوه قدیمـی بـرای داشـــــتن‬ ‫تلفـن گویـا علاوه بـر اجـاره دفــــــــتر و خرید‬ ‫خـط تلفـن‪ ،‬بایـد هزینه‌های نصـب و راه‌انـــــدازی‬ ‫و نگهـداری باالی سانتــــــرال را هم بپردازید‪،‬‬ ‫منشی‬ ‫از آن گذشـته‪ ،‬در صـورت نقـل مکان به یک‬ ‫حرفه‌ای دفتر‬ ‫نشـانی جدیـد‪ ،‬شـماره تمـاس شـما نیـز‬ ‫تغییـر می‌کنـد کـه بـرای کسـب و کار‬ ‫مجازی با اطالعات و‬ ‫شـما اصلا خوب نیسـت‪.‬‬ ‫دستور العملی که در اختیارش‬ ‫اما سـرویس تلفـن گویا بـدون نیاز‬ ‫قرار می‌دهید‪ ،‬مشتریانتان را‬ ‫بـه نصـب هیچگونه نـرم افزار‪ ،‬سـخت‬ ‫افـزار‪ ،‬سـیم کشـی و یـا حتـی خریـد‬ ‫راهنمایی کرده و در صورت‬ ‫خـط تلفـن‪ ،‬کلیـه امکانـات ارتباطـی‬ ‫لزوم تماس آن‌ها را به‬ ‫سیسـتم تلفن گویـا را برای شـما فراهم‬ ‫خط‬ ‫مـی‌آورد‪ .‬در ‪ ۵‬دقیقـه می‌تـوان یـک‬ ‫شما وصل می‌کند‬ ‫تلفـن ثابـت در تهـران خریـد و پــــــس‬ ‫از تسـت رایـگان چنـد روزه بـا ارسـال مـدارک‬ ‫صاحـب آن خـط تلفـن شـد‪.‬‬ ‫استفاده از منشی مجازی‬ ‫به گفته دشتی خطوط دفتر کار مجازی مطابق با‬ ‫با یک دهم هزینه‬ ‫مقررات مخابرات ایران به کاربران واگذار می‌شود ولی‬ ‫مبتکـر ایـده «دفتـر شـما» بـا بیـان اینکـه شـکی‬ ‫از امنیت بیشتری هم برخوردار است زیرا یک الیه‬ ‫نیسـت که داشـتن منشـی به کسـب و کار شما وجهه‬ ‫امنیتی هم روی خطوط ساده قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫حرفه‌ای‌تـری می‌بخشـد و بسـیاری از مشـغله‌ها نیـز‬ ‫دفتـر کار مجـازی قابلیـت ضبـط تمـام مکالمـات‬ ‫از روی دوشـتان برداشـته مـی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫را دارد و گـزارش گیـری از تمامـی مکالمـات را در‬ ‫اسـتخدام یـک منشـی نخسـت بایـد دفتر کار داشـته‬ ‫اختیارتـان قـرار می‌دهـد کـه در وقـت و هزینـه‬ ‫باشـید‪ ،‬یعنـی زیـر بار هزینـه اجـاره دفتـر کار بروید‪.‬‬ ‫شـما جهـت مراجعـه بـه مخابـرات و دریافـت پرینت‬ ‫پـس از آن نوبـت بـه حقـوق منشـی‪ ،‬بیمـه و مزایـا‬ ‫مکالمـات صرفـه جویـی می‌کنـد‪.‬‬ ‫می‌رسـد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منشـی مجازی درسـت مانند منشی‬ ‫خـود شماسـت؛ یـک اپراتـور انسـانی کـه بـه صورت‬ ‫حرفـه ای تمامـی تمـاس هایتـان را پاسخگوسـت‪ ،‬به‬ ‫افـرادی کـه مشـخص کـرده ایـد انتقـال مـی دهـد‪،‬‬ ‫پیغـام مـی گیـرد‪ ،‬بـا مشـتریانتان تمـاس مـی گیرد‪،‬‬ ‫قـرار مالقات‌هـا را تنظیـم و سفارشـات را ثبـت‬ ‫می‌کنـد‪ .‬تنهـا تفـاوت آن بـا منشـی عادی این اسـت‬ ‫کـه نیـازی بـه حضور فیزیکـی نـدارد‪ .‬و البتـه‪ ،‬هزینه‬ ‫اش بسـیار پاییـن تـر اسـت‪.‬‬ ‫منشـی حرفـه‌ای دفتـر مجـازی بـا اطالعـات و‬ ‫دسـتور العملـی کـه در اختیـارش قـرار می‌دهیـد‪،‬‬ ‫مشـتریانتان را راهنمایـی کـرده و در صـورت لـزوم‬ ‫تمـاس آن‌هـا را بـه شـما وصل می‌کنـد‪ .‬با این شـیوه‬ ‫شـما فقـط یـک دهـم هزینه اسـتخدام منشـی را‬ ‫پرداخـت می‌کنیـد‪.‬‬ ‫«مرکز تماس» را به راحتی برون‬ ‫سپاری کنید!‬ ‫یکـی دیگـر از سـرویس‌های‬ ‫دفتر کار مجــــــــــــازی‪،‬‬ ‫«مرکــــــز تماس» اسـت‪.‬‬ ‫راه‌انـدازی مرکـــــز تماس‬ ‫نیازمنـــــد صـرف هزینـه‬ ‫گزافی بـرای خریــــداری‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬نگهـداری و بـه‬ ‫روزرسـانی مــــداوم آنهـا‪،‬‬ ‫اسـتخدام و آمـوزش چنـد‬ ‫اپراتور اسـت‪ ،‬شـما بـا برون‬ ‫سـپاری مرکـز تماس بـه کادر‬ ‫حرفـه‌ای ایـن دفتـر می‌توانیـد‬ ‫از هزینه‌هـای خـود بکاهیـــــد‬ ‫و در عیـن حـال خدمـات بهتـری را‬ ‫دریافـت کنید‪.‬‬ ‫دشـتی در رابطـه بـا امـکان برونسـپاری‬ ‫مرکـز تماس می‌گویـد‪ :‬مرکز تماس هر سـازمانی‬ ‫اولیـن و مهمتریـن نقطـه ارتباطی بین آن سـازمان و‬ ‫مشـتریانش اسـت‪ .‬پیش از این شـرکت‌ها و سازمان‌ها‬ ‫مجبـور بودنـد بـرای راه انـدازی مرکز‌تمـاس‪ ،‬زیـر‬ ‫بـا هزینـه هـای سرسـام آور خریـداری و نگهـداری‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬اسـتخدام اپراتـور و اجـاره آن برونـد‪.‬‬ ‫مبتکر ایده «دفتر شما» با بیان اینکه امـــــروزه‪،‬‬ ‫با پیدایش دفترهای کار مجازی‪ ،‬سازمان ها در سراسر‬ ‫دنیا ترجیح می دهند به جای راه‌اندازی مرکز تماس‪،‬‬ ‫مدیریت تماس‌های خود را به مراکز تماس خارج از‬ ‫سازمان خود بسپارند ادامه داد‪ :‬مهم نیست حجم‬ ‫تماس‌های روزانه سازمان شما همیشه باال باشد‪ ،‬یا‬ ‫به صورت دوره ای یا فصلی کم و یا زیاد شود‪ ،‬تیم‬ ‫اپراتورهای حرفه‌ای برای کمک به شما آماده است‪.‬‬ ‫امـروزه بـا اسـتفاده از خدمـات دفتر مجازی شـما‬ ‫بـا خیالـی آسـوده و بـا هزینـه‌ای بسـیار پایین‌تـر‬ ‫می‪‎‬توانیدکسـب و کار خـود را راه‌انـدازی کـرده‪ ،‬بـه‬ ‫سـرعت آن را گسـترش دهیـد و فقـط روی موفقیـت‬ ‫خـود تمرکـز کنیـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫دفتـر کار مجـازی بـا ارائـه‬ ‫سـرویس‌هایی چـون منشـی مجـازی‪ ،‬مرکـز‬ ‫تمـاس‪ ،‬تلفـن گویـا و شـماره تلفن ابـری‪ ،‬دفتر شـما را‬ ‫از صـرف هزینـه اجـاره دفتر کار‪ ،‬اسـتخدام منشـی و حتـــــی‬ ‫خریـد خـط تلفـن ثابـت تهـران بی‌نیـاز می‌کنـد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬برای شروع یک کسب و کار ممکن است پیش‬ ‫از هر چیز به فکر اجاره یک دفتر آبرومند در بخش تجاری شهر باشید‪ .‬سپس‬ ‫اینترنت‪ ،‬فکس و تلفن ثابت بگیرید‪ ،‬میز و صندلی و رایانه بخرید و حداقل یک کارمند‬ ‫به عنوان منشی در شرکت خود استخدام کنید که البته همه این‌ها هزینه زیادی دارد‪ .‬ولی‬ ‫حاال با کمک سرویس‌هایی مثل منشی مجازی و تلفن گویا‪ ،‬استارتاپ‌ها و کسب و کارهای‬ ‫کوچک‪ ،‬خانگی و نوپا می‌توانند با هزینه‌های بسیار کمتر شروع به کار کنند‪.‬‬ ‫علی دشتی مبتکر ایده «دفتر شما» که یک شرکت ارائه دهنده خدمات دفتر کار مجازی‬ ‫و مرکز تماس آنالین در ایران است‪ ،‬می‌گوید این ایده در پاسخ به نیاز راه اندازی و توسعه‬ ‫کسب و کارهای خانگی‪ ،‬یا کوچک و متوسط شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دفتر کار مجازی جایگزینی مناسب برای دفتر کار سنتی‬ ‫است‪ ،‬با دفتر کار مجازی شما می‌توانید بدون نیاز به پرداخت‬ ‫هزینه اجاره بها‪ ،‬حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری یک دفتر‬ ‫کار در شهری مثل تهران‪ ،‬کسب و کار خود را راه‬ ‫اندازی کنید و از امکانات مختلف یک دفتر کار‬ ‫همچون شماره تلفن اختصاصی‪ ،‬فکس‬ ‫اینترنتی‪ ،‬تلفن گویا‪ ،‬کنفرانس تلفنی‬ ‫و منشی استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪79‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‪:‬‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫الزامی به دریافت‬ ‫«تی‌نماد» سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫ندارند‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ارتباط با فیلتر شدن سایت یک شرکت دانش‌بنیان که برخی آن را به نداشتن «تی‌نماد» ربط می‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬داشتن‬ ‫تی‌نماد الزامی نیست و میراث فرهنگی باید درخواست خود را به هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد ارائه کند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬؛ در آخرین روز خرداد ماه سال جاری «بزرگترین وب‌سایت دانش‌بنیان حوزه رزرو آنالین هتل در کشور» روی سرور بسیاری از سرویس‌دهنده‌های‬ ‫اینترنت فیلتر شد‪.‬‬ ‫این اتفاق که برخالف انتظار همه فعاالن کسب‌وکارهای اینترنتی‪ ،‬استارتاپها و واحدهای تجاری دانش‌بنیان بود زیرا تمام هم و غم مسئوالن دولتی بر تسهیل‬ ‫شرایط این قبیل کسب‌وکارها گذاشته شده و وزارت ارتباطات به شدت حامی آنهاست‪ ،‬منجر به بروز واکنشهایی شد‪.‬‬ ‫نخستین واکنش از طرف انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی بود که در قالب نامه اعتراض‌آمیز دبیر آن خطاب به صادق‌زاده؛ ریاست مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی صورت گرفت‪.‬‬ ‫بعد از آن نیز کسب‌وکارهای آنالین و برخی استارتاپها به شکل رسمی و غیررسمی نسبت به این اتفاق ابراز تعجب و نگرانی کردند و چنین برخوردهایی را تعارض‬ ‫با امنیت سرمایه‌گذاریها در کشور دانستند‪.‬‬ ‫در حالیکه تاکنون دلیل مشخصی از سوی نهادهای ذی‌ربط برای مسدودسازی این سایت مطرح نشده است اما برخی چنین اتفاقی را ناشی از نداشتن نشان‬ ‫«تی‌نماد» یا همان «نماد اطمینان گردشگری مجازی» توسط مسئوالن این شرکت دانش‌بنیان عنوان می‌کنند‪.‬‬ ‫لذا برای شفاف شدن این موضوع به سراغ فرانک رازقی اسکویی؛ معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رفتیم‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫رازقـــی اســـکویی در گفت‌وگـــو بـــا باشـــگاه‬ ‫خبرنـــگاران پویـــا بـــا بیـــان اینکـــه مرکـــز توســـعه‬ ‫تجـــارت الکترونیکـــی بـــا اعطـــای نمـــاد «اعتمـــاد‬ ‫الکترونیکـــی»‪ ،‬هویـــت صاحـــب و محـــل فعالیـــت‬ ‫کســـب‌وکارهای اینترنتـــی را احـــراز می‌کنـــد‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬مســـئولیت صحـــت فعالیـــت کســـب‌وکار‬ ‫اینترنتـــی و تمـــام محتـــوای منتشـــر شـــده در وب‬ ‫ســـایت بـــر عهـــده صاحـــب کســـب‌وکار اینترنتـــی‬ ‫اســـت؛ دارنـــده نمـــاد اعتمـــاد الکترونیکـــی‪ ،‬تحـــت‬ ‫نظـــارت دســـتگاه‌های مســـئول ملـــزم بـــه رعایـــت‬ ‫قوانیـــن و مقـــررات منـــدرج در تعهدنامـــه نمـــاد‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا تأکی ــد ب ــر اینک ــه دس ــتگاه‌های متع ــددی‬ ‫از مرک ــز م ــا می‌خواهن ــد ت ــا قب ــل از ص ــدور مج ــوز‬ ‫نمـــاد بـــرای کســـب‌وکارهای اینترنتـــی‪ ،‬متقاضیـــان‬ ‫ای ــن نم ــاد را مل ــزم ب ــه دریاف ــت مج ــوز از دس ــتگاه‬ ‫مربوط ــه نی ــز کنی ــم‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬تع ــداد ای ــن‬ ‫دســـتگاه‌ها کـــم نیســـت امـــا نکتـــه‌ای کـــه وجـــود‬ ‫دارد تمـــام شـــرایط و ضوابـــط صـــدور یـــا تمدیـــد‬ ‫مسئولیت صحت فعالیت کسب‌وکار‬ ‫اینترنتی و تمام محتوای منتشر‬ ‫شده در وب سایت بر عهده صاحب‬ ‫کسب‌وکار اینترنتی است‬ ‫مجوزهـــای کســـب‌وکار‪ ،‬تحـــت قواعـــد تعییـــن‬ ‫شـــده از ســـوی هیئـــت مقررات‌زدایـــی وزارت امـــور‬ ‫اقتصـــادی و دارایـــی اســـت‪.‬‬ ‫«تی‌نماد» پیش از اجرا باید به هیئت‬ ‫مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد برود‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن هیئ ــت وظیف ــه تس ــهیل ش ــرایط‬ ‫و مراحـــل صـــدور مجوزهـــای کســـب‌وکار و کاهـــش‬ ‫هزینه‌هـــای آنهـــا بـــه گونـــه‌ای کـــه صـــدور مجـــوز‬ ‫کســـب‌وکار بـــا حداقـــل هزینـــه و مراحـــل بـــه‬ ‫صـــورت غیرحضـــوری و در کمتریـــن زمـــان ممکـــن‬ ‫صـــورت پذیـــرد را برعهـــده دارد‪.‬‬ ‫معـــاون تســـهیل تجـــاری و توســـعه کاربردهـــای‬ ‫مرک ــز توس ــعه تج ــارت الکترونیک ــی ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫در راس ــتای اج ــرای آئین‌نام ــه نظ ــارت ب ــر تأس ــیس‬ ‫و فعالی ــت دفتره ــای خدم ــات مس ــافرتی‪ ،‬س ــیاحتی‪،‬‬ ‫جهانگـــردی و زیارتـــی مجوزهـــای بنـــد «الـــف» و‬ ‫«ب» را بـــرای صـــدور نمـــاد اعتمـــاد الکترونیکـــی‬ ‫مـــاک عمـــل قـــرار می‌دهیـــم‪ ،‬گفـــت‪ :‬مجـــوز بنـــد‬ ‫الـــف مربـــوط بـــه دفتـــر خدمـــات مســـافرتی اســـت‬ ‫کـــه در زمینـــه تنظیـــم برنامه‌هـــای مســـافرتی‪،‬‬ ‫ف ــروش بلی ــت مس ــافرت‪ ،‬ذخی ــره م ــکان و هرگون ــه‬ ‫اقـــدام دیگـــر مربـــوط بـــه خدمـــات ترابـــری‬ ‫مســـافر بـــه طـــور مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم بـــا‬ ‫رعایـــت قوانیـــن و مقـــررات راه و ترابـــری فعالیـــت‬ ‫می‌کننـــد؛ مجـــوز بنـــد «ب» هـــم مربـــوط بـــه‬ ‫دفاتـــر خدمـــات ســـیاحتی جهانگـــردی اســـت کـــه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تفاهم از جنس تی‌نماد که دوام نیاورد!‬ ‫وی دربـــاره نمـــاد جدیـــد «تی‌نمـــاد» هـــم‬ ‫متذکـــر شـــد‪ :‬ســـال گذشـــته‪ ،‬تفاهماتـــی بـــا‬ ‫ســـازمان میـــراث فرهنگـــی در ارتبـــاط بـــا اعطـــای‬ ‫نمـــاد اطمینـــان گردشـــگری مجـــازی یـــا همـــان‬ ‫تی‌نمـــاد داشـــتیم تـــا کســـانیکه می‌خواهنـــد در‬ ‫حـــوزه گردشـــگری فعالیـــت داشـــته باشـــند‪ ،‬اقـــدام‬ ‫بـــه دریافـــت آن کننـــد‪.‬‬ ‫رازق ــی اس ــکویی گف ــت‪ :‬ق ــرار ب ــود ت ــا براس ــاس‬ ‫ایـــن تفاهـــم‪ ،‬کســـانیکه می‌خواهنـــد در حـــوزه‬ ‫گردشـــگری فعالیـــت داشـــته باشـــند اقـــدام بـــه‬ ‫دریافـــت مجـــوز از ایـــن ســـازمان هـــم کننـــد امـــا‬ ‫بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دســـتگاه‌های دیگـــر هـــم‬ ‫اصـــرار داشـــتند تـــا قبـــل از صـــدور نمـــاد اعتمـــاد‬ ‫الکترونیکـــی‪ ،‬مجـــوزی هـــم از ســـوی آنهـــا بـــه‬ ‫متقاضیـــان کســـب‌وکارهای اینترنتـــی اعطـــاء‬ ‫شـــود‪ ،‬تمـــام تفاهم‌هـــای صـــورت گرفتـــه را ملغـــی‬ ‫و منـــوط بـــه تصمیـــم هیئـــت مقررات‌زدایـــی‬ ‫کردیـــم‪.‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫هیچ الزامی‬ ‫برای داشتن‬ ‫«تی‌نماد»‬ ‫وجود ندارد‬ ‫و مــا هــم آنهــا را بــه هیئــت مقررات‌زدایــی اعــام‬ ‫کنیــم تــا در صــورت موافقــت آن هیئــت‪ ،‬در قالــب‬ ‫شــروط و آئین‌نامــه جدیــد صــدور نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫در زمین ــه أخ ــذ روادی ــد‪ ،‬تنظی ــم و انج ــام مس ــافرت‬ ‫گروهـــی داخلـــی و خارجـــی‪ ،‬ذخیـــره مـــکان و‬ ‫هرگونـــه خدمـــات ایرانگـــردی و جهانگـــردی بـــا‬ ‫رعای ــت قوانی ــن و مق ــررات ایرانگ ــردی و جهانگ ــردی‬ ‫فعالیـــت می‌کننـــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ســازمان میــراث فرهنگــی و‬ ‫تمــام دســتگاه‌های متقاضــی صــدور مجــوز بــرای‬ ‫فعالیــت کســب‌وکارهای اینترنتــی خواســته‌ایم تــا‬ ‫مســتندات و درخواستهایشــان را بــرای مــا بفرســتند‬ ‫کاری که تی‌نماد باید انجام دهد‬ ‫معـــاون تســـهیل تجـــاری و توســـعه کاربردهـــای‬ ‫مرکـــز توســـعه تجـــارت الکترونیکـــی بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه در حـــال حاضـــر هیـــچ الزامـــی بـــرای‬ ‫داشـــتن «تی‌نمـــاد» وجـــود نـــدارد‪ ،‬ابـــراز کـــرد‪:‬‬ ‫رعایـــت بندهـــای «الـــف» و «ب» کفایـــت می‌کنـــد‬ ‫و کســـب‌وکاری کـــه نمـــاد اعتمـــاد الکترونیکـــی را‬ ‫کســـب کـــرده باشـــد‪ ،‬می‌توانـــد بـــدون هیـــچ‬ ‫محدودیتـــی اقـــدام بـــه فعالیـــت خـــود کنـــد‪.‬‬ ‫وی بــار دیگــر خاطر‌نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه براســاس ابالغیــه و دســتور هیئــت‬ ‫مقررات‌زدایــی وزارت اقتصــاد‪ ،‬مرکــز توســعه تجــارت‬ ‫الکترونیکــی بــه هیــچ عنــوان حــق اضافــه کــردن‬ ‫شــروط و قوانیــن جدیــد بــه رویــه کاری خــود را‬ ‫نــدارد‪ ،‬الــزام بــه دریافــت تی‌نمــاد بــرای فعالیــت‬ ‫کســب‌وکارهای اینترنتــی موضوعیــت نــدارد‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه داش ــتن تی‌نم ــاد براس ــاس‬ ‫اظهـــارات معاونـــت تســـهیل تجـــاری و توســـعه‬ ‫کاربردهـــای مرکـــز توســـعه تجـــارت الکترونیکـــی‬ ‫الـــزام نیســـت‪ ،‬انتظـــار مـــی‌رود مســـئوالنی کـــه‬ ‫اقـــدام بـــه ایـــن برخـــورد ســـلبی بـــا کســـب‌وکار‬ ‫دانش‌بنیـــان در ایـــن حـــوزه کرده‌انـــد دلیـــل‬ ‫مشـــخصی بـــرای چنیـــن رفتـــاری ارائـــه کننـــد تـــا‬ ‫نگرانـــی ســـایر کســـب‌وکارهای آنالیـــن از ایـــن‬ ‫وضعیـــت برطـــرف شـــود‪.‬‬ ‫‪81‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‪:‬‬ ‫صندوق حمایت‬ ‫از صنایع پیشرفته‬ ‫تشکیل می‌شود‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از تهیه اساسنامه جدید این صندوق برای ارائه به دولت خبر داد و گفت‪ :‬طبق این اساسنامه‪،‬‬ ‫صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬علی وحدت در یک نشست خبری اظهار داشت‪ :‬صندوق حمایت از صنایع الکترونیک حدود ‪ 20‬سال است که در زمینه حمایت از‬ ‫فعاالن این حوزه فعال است و وزیر صنعت‪ ،‬رئیس مجمع عمومی این صندوق محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برنامه ششم‪ ،‬توسعه فعالیت صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به صنایع پیشرفته پیش‌بینی شده و بر همین مبنا نیز اساسنامه جدید صندوق‬ ‫با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان مدیریت تهیه شده که هفته آینده برای تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وحدت افزود‪ :‬در این راستا‪ ،‬تحول جدی از سوی دولت در زمینه سرمایه صندوق پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه دائمی‬ ‫صنایع الکترونیک‬ ‫وی در ادامـه از افتتـاح نمایشـگاه دائمـی صنایـع‬ ‫الکترونیـک خبـر داد و گفـت‪ :‬در ایـن نمایشـگاه‬ ‫محصوالتـی کـه بـا حمایـت صنـدوق صنایـع الکترونیک‪،‬‬ ‫توسـعه یافته‌انـد گـردآوری و به منظـور ارائه تـوان فنی و‬ ‫مهندسـی کشـور عرضـه خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬اطالعـات مربـوط به محصـوالت موجود‬ ‫در ایـن نمایشـگاه بـه دو زبـان در اختیـار گروه‌هـای‬ ‫صنعتـی و بازرگانـی داخلـی و خارجی کـه از این مجموعه‬ ‫بازدیـد کننـد‪ ،‬قـرار خواهد گرفـت و محصوالتـی که توان‬ ‫تولیـد آنهـا در کشـور وجـود دارد‪ ،‬معرفـی خواهند شـد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل صنـدوق حمایـت از صنایـع الکترونیـک‬ ‫همچنیـن از رونمایـی سـه سـامانه الکترونیک بـا حمایت‬ ‫صنـدوق توسـعه صنایـع الکترونیـک همزمـان بـا افتتـاح‬ ‫نمایشـگاه دائمـی خبـر داد و گفـت‪ :‬سـامانه نمایشـگاه و‬ ‫فروشـگاه مجـازی حـوزه الکترونیـک‪ ،‬سـامانه کار مجازی‬ ‫و همچنیـن سـامانه بـرق الکترونیـک و مکاترونیـک بـه‬ ‫منظـور توسـعه عدالـت آموزشـی رونمایـی خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫وحـدت در ادامـه بـا بیـان اینکـه صنـدوق حمایـت‬ ‫از صنایـع الکترونیـک در دو محـور اعطـای تسـهیالت و‬ ‫صـدور ضمانت‌نامه‌هـا فعالیـت دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬متقاضیـان‬ ‫می‌تواننـد بـدون پرداخـت کارمـزد و بـر مبنـای سیسـتم‬ ‫اعتبارسـنجی صنـدوق‪ ،‬ضمانت‌نامـه الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ایـن ضمانت‌نامه‌هـا در پـی اصلاح قانـون تنظیم بخشـی‬ ‫از مقـررات دولـت‪ ،‬در دسـتگاه‌های مربوطـه پذیرفتـه‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در سـال ‪ 94‬حـدود ‪ 265‬میلیـارد‬ ‫ریـال ضمانت‌نامـه بـرای متقاضیـان از سـوی صنـدوق‬ ‫توسـعه صنایـع الکترونیـک صـادر شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن رقـم‬ ‫در سـال ‪ 95‬بـه بیـش از ‪ 505‬میلیـارد ریـال رسـید‬ ‫و در مجمـوع‪ ،‬عملکـرد ایـن دو سـال معـادل ‪ 3‬برابـر‬ ‫ضمانت‌نامه‌هـای صـادر شـده در ‪ 18‬سـال فعالیـت‬ ‫صنـدوق بوده اسـت که توانسـت فرصت انعقـاد بیش از ‪3‬‬ ‫هـزار میلیـارد ریـال قـرارداد را ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫صندوق حمایت از‬ ‫صنایع الکترونیک در دو محور‬ ‫اعطای تسهیالت و صدور‬ ‫ضمانت‌نامه‌ها فعالیت دارد‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری‌های ریسک پذیر‬ ‫وحـدت در مـورد پرداخت تسـهیالت از سـوی صندوق‬ ‫توسـعه صنایـع الکترونیک نیز اظهار داشـت‪ :‬در سـال ‪94‬‬ ‫حـدود ‪ 980‬میلیـارد ریـال و در سـال ‪ 95‬حـدود ‪668‬‬ ‫میلیـارد ریـال تسـهیالت بـه متقاضیـان پرداخت شـد که‬ ‫عملکـرد ایـن دو سـال بیشـتر از تسـهیالت پرداختـی در‬ ‫طـول ‪ 18‬سـال قبـل از آن بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تسـهیالت پرداختـی حـدود یـک سـوم‬ ‫درخواسـت‌های ارائـه شـده بـه صنـدوق بـوده اسـت کـه‬ ‫البتـه در ارائـه ایـن تسـهیالت بـه دلیل محدودیـت منابع‬ ‫مالـی‪ ،‬اولویت‌بنـدی انجـام می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه حمایـت صنـدوق توسـعه صنایـع‬ ‫الکترونیـک از ‪ 270‬طـرح بـا ارزش ‪ 1700‬میلیـارد ریـال‬ ‫در دو سـال گذشـته‪ ،‬گفـت‪ :‬در مجمـوع ‪ 1200‬طـرح در‬ ‫سـال‌های فعالیـت صنـدوق بـه نتیجـه رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی حمایـت از سـرمایه‌گذاری‌های ریسـک‌پذیر را‬ ‫از دیگـر اقدامـات صنـدوق توسـعه صنایـع الکترونیـک‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬سـال گذشـته اولیـن مـورد از ایـن‬ ‫حمایت‌هـا صـورت گرفـت و در سـال جـاری نیـز در‬ ‫حـوزه سـرمایه‌گذاری جسـورانه‪ ،‬حمایت‌هایـی را از‬ ‫سـرمایه‌گذاران انجـام خواهیـم داد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل صندوق حمایـت از صنایـع الکترونیک در‬ ‫ادامـه در مـورد وضعیـت پرداخت تسـهیالت از سـوی این‬ ‫صندوق‪ ،‬گفت‪ :‬سـود این تسـهیالت ‪ 5‬تـا ‪ 15‬درصد دیده‬ ‫شـده کـه ایـن رقم بـر مبنـای نرخ سـود بانکی مشـخص‬ ‫می‌شـود و در صـورت تغییـر نـرخ سـود بانکـی‪ ،‬سـود‬ ‫تسـهیالت صنـدوق نیـز تغییـر خواهـد کـرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬زمـان بازپرداخـت ایـن تسـهیالت بـرای طرح‌هـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬متفـاوت اسـت امـا بـه طور متوسـط سـه سـال‬ ‫طـول می‌کشـد‪.‬‬ ‫حـدت در ادامـه از برقـراری ارتبـاط مسـتقیم بیـن‬ ‫صنـدوق توسـعه صنایـع الکترونیـک بـا وزارت علـوم و‬ ‫پارک‌هـای علـم و فناوری بـرای حمایـت از طرح‌هایی که‬ ‫قابلیـت صنعتـی شـدن دارنـد‪ ،‬خبـر داد و گفـت‪ :‬در ایـن‬ ‫زمینـه حمایـت ‪ 221‬میلیـارد ریالـی از متقاضیان صورت‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر بخش بین الملل نمایشگاه سبیت‪:‬‬ ‫سبیت می‌تواند دروازه ورود حوزه ‪ IT‬ایران‬ ‫به بازار اروپا باشد‬ ‫مدیـــر بخـــش بیـــن الملـــل و‬ ‫فـــروش نمایشـــگاه ســـبیت آلمـــان‬ ‫گفـــت‪ :‬شـــرکت‌های توانمنـــدی‬ ‫در ایـــران وجـــود دارنـــد کـــه در‬ ‫زمینه‌هـــای ‪ IT‬و ‪ ICT‬در حـــال‬ ‫فعالیـــت هســـتند و ســـبیت می‌توانـــد‬ ‫بـــه عنـــوان ســـکو و دروازه‌ای بـــرای‬ ‫ورود آنهـــا بـــه بازارهـــای اروپایـــی‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫نمایشـــگاه ســـبیت در شـــهر‬ ‫هانوفـــر آلمـــان برگـــزار می‌شـــود و‬ ‫هـــر ســـال پذیـــرای تعـــداد زیـــادی‬ ‫از شـــرکت‌های بین‌المللـــی فعـــال‬ ‫در صنعـــت فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات اســـت‪ .‬هـــر ســـال حـــدود‬ ‫ســـه هـــزار شـــرکت و غرفه‌گـــذار‬ ‫بین‌المللـــی در ایـــن رویـــداد در‬ ‫بخش‌هـــای اینترنـــت‪ ،‬امنیـــت شـــبکه‬ ‫و تلفـــن همـــراه حضـــور دارنـــد‪.‬‬ ‫مارتینـــا لوبـــن کـــه بـــرای بازدیـــد‬ ‫و برپایـــی غرفـــه در بیست‌وســـومین‬ ‫نمایشـــگاه الکترونیـــک‪ ،‬کامپیوتـــر‬ ‫و تجـــارت الکترونیکی(الکامـــپ)‬ ‫بـــه ایـــران ســـفر کـــرده اســـت‪ ،‬در‬ ‫این‌بـــاره اظهـــار کـــرد‪ :‬مـــن از‬ ‫شـــرکت‌های اســـتارت‌آپی ایرانـــی‬ ‫در نمایشـــگاه الکامـــپ ‪ ۲۳‬در ســـالن‬ ‫الکام‌اســـتارز بازدیـــد کـــردم و حضـــور‬ ‫ایـــن شـــرکت‌ها نســـبت بـــه دوره‬ ‫قبـــل را حـــدود دو برابـــر دیـــدم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫ایرانـــی در نمایشـــگاه الکامـــپ ‪۲۳‬‬ ‫را نیروهـــای جـــوان و خالقـــی اداره‬ ‫می‌کردنـــد کـــه ظرفیـــت زیـــادی در‬ ‫آنهـــا وجـــود داشـــت‪.‬‬ ‫لوبـــن بـــا ابـــراز خشـــنودی از‬ ‫فرصـــت دیگـــری کـــه بـــرای حضـــور‬ ‫در ایـــران و بازدیـــد از نمایشـــگاه‬ ‫الکامـــپ یافتـــه اســـت‪ ،‬نمایشـــگاه‬ ‫بیست‌وســـوم را بســـیار قوی‌تـــر از‬ ‫قب ــل ارزیاب ــی ک ــرد و یک ــی از دالی ــل‬ ‫ایـــن موفقیـــت را حضـــور پررنـــگ‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها دانســـت‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه لوبـــن‪ ،‬عـــاوه بـــر‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫شـــرکت‌های‬ ‫غرفه‌گـــذار جدیـــدی هـــم در‬ ‫نمایشـــگاه حضـــور یافتـــه بودنـــد کـــه‬ ‫توانمندی‌هـــای خوبـــی داشـــتند‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬در ایـــن دوره‪،‬‬ ‫مـــا در غرفـــه ســـبیت هـــم شـــاهد‬ ‫حضـــور بازدیدکنندگانـــی بودیـــم کـــه‬ ‫هـــم پرتعدادتـــر و هـــم متخصص‌تـــر‬ ‫از قبـــل بودنـــد‪ ،‬همیـــن امـــر نیـــز‬ ‫نشـــان‌دهنده موفقیـــت الکامـــپ در‬ ‫ایـــن دوره اســـت‪.‬‬ ‫در همیـــن حـــال‪ ،‬نارینـــا آذربـــار‪،‬‬ ‫نماینـــده انحصـــاری شـــرکت‬ ‫نمایشـــگاه‌های هانوفـــر و کلـــن‬ ‫آلمـــان در ایـــران گفـــت‪ :‬قـــرارداد‬ ‫همـــکاری بیـــن ســـازمان نظـــام‬ ‫صنفـــی ایـــران بـــه عنـــوان متولـــی‬ ‫الکامـــپ و شـــرکت نمایشـــگاه‌های‬ ‫هانوفـــر بـــه عنـــوان متولـــی ســـبیت‬ ‫منعقـــد شـــده اســـت تـــا شـــرایط‬ ‫حضـــور شـــرکت‌ها در ایـــن دو‬ ‫نمایشـــگاه تســـهیل شـــود‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬امســـال بـــرای‬ ‫دومیـــن بـــار ســـبیت در نمایشـــگاه‬ ‫الکامـــپ حضـــور رســـمی داشـــت و‬ ‫امیدواریـــم کـــه بـــرای ســـبیت آتـــی‬ ‫کـــه در خـــرداد مـــاه ســـال آینـــده‬ ‫برگـــزار می‌شـــود‪ ،‬ایـــران هـــم‬ ‫حضـــور گســـترده‌تری داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬درصـــدد هســـتیم‬ ‫شـــرکت‌های آلمانـــی در الکامـــپ‬ ‫بعـــدی حضـــوری پررنـــگ داشـــته‬ ‫باشـــند‪ .‬تعـــداد بازدیدکننـــدگان‬ ‫آلمانـــی از نمایشـــگاه امســـال بیشـــتر‬ ‫از دوره قبـــل بـــود و بـــه نظـــر‬ ‫می‌رســـد کـــه ســـال آینـــده شـــاهد‬ ‫تعـــداد بیشـــتر شـــرکت‌های آلمانـــی‬ ‫در الکامـــپ خواهیـــم بـــود‪.‬‬ ‫نمایشـــگاه الکامـــپ ‪ ۲۳‬از ‪۳۰‬‬ ‫تیرمـــاه تـــا دوم مـــرداد مـــاه بـــا‬ ‫حض ــور بی ــش از ‪ ۸۰۰‬ش ــرکت داخل ــی‬ ‫و خارجـــی در محـــل نمایشـــگاه‌های‬ ‫بین‌المللـــی تهـــران برگـــزار شـــد و‬ ‫س ــبیت ب ــرای دومی ــن س ــال متوال ــی‬ ‫در ایـــن نمایشـــگاه حضـــور یافـــت‪.‬‬ ‫تحول در روزنامه‌نگاری دیجیتال؛‬ ‫پـروژه رادار‪ ،‬بـا حمایـت مالـی ‪ ۸۰۷‬هـزار دالری‬ ‫گـوگل و بـا کمـک ربات‌هـا‪ ،‬ماهانـه ‪ ۳۰‬هـزار خبـر‬ ‫محلـی بـرای رسـانه‌ها تولیـد می‌کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرآنالیـن ربات‌هـا در کنـار کمـک‬ ‫روزنامه‌نـگاران نقـش اصلی را در تولیـد محتوای جدید‬ ‫بـر عهـده خواهنـد داشـت و ایـن یکـی از بزرگتریـن‬ ‫حمایت‌هـای مالـی گـوگل در بخـش روزنامه‌نـگاری‬ ‫دیجیتـال اسـت کـه در اروپـا شـکل می‌گیـرد‪.‬‬ ‫طبـق ایـن پـروژه‪ ،‬انجمـن مطبوعـات انگلیـس‬ ‫(لینـک) بـا اسـتارتاپ اوربـز مدیـا (‪)Urbs Media‬‬ ‫کـه در حـوزه داده‌کاوی و داده‌پـردازی فعالیـت دارد؛‬ ‫اخبـار قابـل قبـول (‪ ۳۰‬هـزار خبـر در مـاه) را بـرای‬ ‫صدهـا رسـانه‌ در انگلیـس و ایرلنـد‪ ،‬تحت پرتـال رادار‬ ‫(‪RADAR - Reporters And Data And‬‬ ‫‪ )Robots‬تولیـد و عرضـه خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫در ایـن پـروژه ربات‌هـا کار اصلـی خبرنویسـی را‬ ‫برعهـده داشـته و ادیـت نهایـی و تاییـد خبـر توسـط‬ ‫روزنامه‌نـگاران (دخالـت انسـانی) انجـام می‌شـود‪.‬‬ ‫«پیتر کلیفتون» سردبی ِر پی ا ِی (‪ )PA‬می‌گوید‬ ‫روزنامه‌نگاران از محتوای تولید شده توسط هوش‬ ‫مصنوعی و ربات بهره برده و از آن در تشخیص خبر‬ ‫خوب و ایجاد خبر استفاده می‌کنند و کمک بزرگ‬ ‫ربات‌ها به افزایش تعداد خبر است‪ .‬وی تاکید کرد که‬ ‫مهارت خبری روزنامه‌نگار در این پروژه همچنان حرف‬ ‫اول را می‌زند و ربات دسترسی به اخبار محلی را که‬ ‫به‌دلیل حجم زیاد تاکنون دیده نشده؛ ممکن می‌سازد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او روزنامه‌نـگاران اغلـب تمپلیت‌هـای‬ ‫خبـری خـود را از پایگاه‌هـای دولتـی‪ ،‬شـوراهای‬ ‫محلـی و مـورد اعتمـاد اِن‌اِچ‌اِس‌ (‪ )NHS‬در امـوری‬ ‫ماننـد جـرم و جنایـت‪ ،‬سلامت‪ ،‬مباحـث اشـتغال و‬ ‫‪ ...‬جمـع‌آوری می‌کننـد و حـاال نرم‌افـزاری بـرای ایـن‬ ‫کار تعریـف می‌شـود کـه کار آنهـا را آسـان کـرده و‬ ‫بـا خوانـدن اخبـار بـه طـور خـودکار‪ ،‬خـوراک خبـری‬ ‫روزنامه‌نـگاران را فراهـم سـازد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه سیستم رادار به طور خودکار‬ ‫گرافیک‪ ،‬ویدئو و تصویر به داستان‌ها اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫سـال آینـده و هم‌زمان بـا یکصد و پنجاهمین سـال‬ ‫تاسـیس انجمـن مطبوعـات در انگلیـس‪ ،‬پـروژه رادار‬ ‫آغـاز بـه کار خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫تولید انبوه خبر با کمک ربات‌های خبرنگار‬ ‫‪83‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪9‬‬ ‫مرداد ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪84‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!