صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۷

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال دوم ■ شماره هفدهم ■ مرداد ‪1397‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس این نهاد‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی پیشروترین نهاد در‬ ‫توسعه دانش‌بنیان است‬ ‫در گفتگو با معاون فناوری پارک علم و‬ ‫‪12‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫فناور و شرکت های دانش بنیان‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬سحر نوربخش شیل فر‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫ویژه ‪16‬مرداد‬ ‫بازارتشکیل جهاددانشگاهی‬ ‫سالگرد‬ ‫فن‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان انقـالب ‪ -‬بعد از چهـارراه ولی عصر‬ ‫قبـل از پـل کالـج ‪ -‬خیابان خـارک ‪ -‬بعـد از خیابان‬ ‫شـهریار ‪ -‬پالک‪26‬‬ ‫تلفکس ‪66747747 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 14‬اخبار‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫‪18‬‬ ‫معاونت علمی‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان دیگر دغدغه‬ ‫تسهیالت بانکی ندارند‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫امتیازات و ظرفیت های پارک علم و‬ ‫فناوری البرز برای استقرار واحدهای‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام و لیال قرنفلی‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه‌آرایــی‪ :‬شــهره ســلطان‌محمدی‪،‬‬ ‫محمدرضــا مرزبــان‬ ‫فناوری البرز بررسی شد؛‬ ‫پیام معاون علمی به به کارآفرینان و‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکتهای دانش بنیان‬ ‫استخدام دولتی بالی کارآفرینی است‬ ‫‪ 21‬سهمیه امریه سربازی فعاالن دانش‬ ‫بنیان به‌زودی اجرایی می شود‬ ‫‪22‬‬ ‫معاون تحقیقات وزیر بهداشت مطرح کرد‬ ‫اجازه اعطای مجوز تایید شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان به وزارت بهداشت داده‬ ‫شود‬ ‫‪ 24‬اخبار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪17‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫علم و فناوری در سوریه‬ ‫‪29‬‬ ‫معاون پژوهشی وزیر علوم‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳‬هزار نفر فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در پارک های علم و فناوری‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالــب مختلــف در ایــن نشــریه صرفــا‬ ‫به‌منظــور اطالع‌رســانی صــورت گرفتــه و الزامــا بــه‬ ‫منزلــه تاییــد آنهــا توســط جهاددانشــگاهی نیســت ‪.‬‬ ‫وزیر علوم در دیدار عاطف النداف اعالم کرد‬ ‫آمادگی ایران برای تاسیس پارک‌های‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 30‬اخبار‬
‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫گزارش بازارکارنوین از رویداد همفکر تهران؛‬ ‫استارت‌آپ‌هایی که از دل این دورهمی‌های دوستانه شکل می‌گیرند‬ ‫مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار تشریح کرد‬ ‫جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا‬ ‫در راستای استعدادیابی و توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان؛‬ ‫مدرسه اشتغال دانشگاه تهران راه‌اندازی شد‬ ‫در دو بخش ایده پردازی و ارائه محصوالت و خدمات‬ ‫جشنواره نوآوری های دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی برگزار می شود‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک در رویداد استارت‌آپی امالک آنالین‪:‬‬ ‫نه دیوار را می‌توان خراب کرد و نه شیپور را شکست!‬ ‫با معرفی تیم های برتر در حوزه محصوالت فرهنگی‬ ‫اولین رویداد استارت آپی اتللو به کار خود پایان داد‬ ‫گزارش بازارکارنوین از این رویداد‬ ‫حمایت از طراحان مد و لباس در رویداد زندگی با طرح امروز‬ ‫اخبار‬ ‫گزارش ویژه بازارکارنوین‬ ‫روزهای گرم استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه اینوتکس ‪2018‬‬ ‫همزمان با اینوتکس ‪ 2018‬برگزار شد‬ ‫کمک به توسعه زیست‌بوم کارآفرینی در حوزه سالمت در رویداد اینوتک‬ ‫جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ؛‬ ‫جشنواره ای برای حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویان در حوزه علوم پایه‬ ‫در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد‬ ‫برگزاری رویداد رونمایش شتاب‌دهنده اکسل در اصفهان‬ ‫‪ 57‬اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫گزارشی از ‪ TGC2018‬؛‬ ‫بزرگ‌ترین رویداد تجاری صنعت بازی‌های رایانه‌ای در منطقه‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 9‬مردادماه برگزار می‌شود‬ ‫الکام تاکز و الکام ترندز دو رویداد تازه الکامپ بیست‌وچهار‬ ‫‪ 64‬اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫‪59‬‬ ‫‪49‬‬
‫یادداشت‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مولود مبارک انقالب اسالمی‬ ‫الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت‬ ‫‪ 16‬مــرداد ســالگرد تشــکیل نهــاد فرهنگــی‬ ‫و علمــی جهاددانشــگاهی اســت‪ .‬ایــن نهــاد‬ ‫انقالبــی بــا ضــرورت الگوســازی توســعه‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬توســعه علمــی و فناورانــه‪ ،‬توســعه‬ ‫آموزشــهای مهارتــی و توســعه کارآفرینــی بــه‬ ‫عنــوان عناصــر اصلــی شــکل دهنــده پیشــرفت‬ ‫در اوائــل انقــاب در ســال ‪ 1359‬تشــکیل‬ ‫گردیــد و بــا همــت اعضــای ســخت‌کوش و‬ ‫برنامه‌ریزیهــای خــوب انجــام شــده موفــق بــه‬ ‫الگوســازیهای بســیار موفقــی در توســعه علمــی و‬ ‫فناورانــه‪ ،‬توســعه فرهنگــی و توســعه آموزشــهای‬ ‫مهارتــی گردیــد‪.‬‬ ‫حرکــت در مــرز علــم در زمینــه تولیــد‬ ‫ســلولهای بنیــادی و کاربــردی نمــودن آن در‬ ‫ســلول درمانــی بیمــاران‪ ،‬و حرکــت در مــرز‬ ‫فنــاوری بــا طراحــی و ســاخت انــواع مختلــف‬ ‫فرســتنده‌های رادیوئــی و تجهیــزات پیشــرفته‬ ‫صنعــت نفــت ایــران و تجاری‌ســازی آنهــا‬ ‫و هم‌چنیــن راه‌انــدازی اولیــن خبرگــزاری‬ ‫غیردولتــی جمهــوری اســامی بــه نــام ایســنا‬ ‫کــه باعــث تحــول در حــوزه رســانه‌های‬ ‫خبــری در کشــور گردیــد تــا تأســیس دانشــگاه‬ ‫علــم و فرهنــگ جهاددانشــگاهی بعنــوان یــک‬ ‫دانشــگاه نســل ســوم نمونه‌هــای کوچکــی از‬ ‫الگوســازیهای موفــق ایــن نهــاد می‌باشــند‪.‬‬ ‫انجــام ایــن فعالیتهــای موفــق باعــث شــد رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب ایــن نهــاد را مولــود مبــارک‬ ‫انقــاب بداننــد و رئیــس محتــرم جمهــور اعــام‬ ‫کننــد کــه جهاددانشــگاهی اقتــدار علمــی ایــران‬ ‫را بــه جهــان ثابــت کــرد امــا نکتــه قابــل تأمــل و‬ ‫تأســف برانگیــز ایــن اســت کــه به‌رغم اثــرات بســیار‬ ‫مثبتــی کــه اقدامــات ایــن نهــاد در ایجــاد روحیه‬ ‫خودبــاوری نســل جــوان و بویــژه دانشــگاهی مــا‬ ‫داشــته اســت و موفقیتهــای مختلــف آنهــا در‬ ‫بســیاری از زمینه‌هــا در توســعه فناورانــه کشــور‬ ‫مبیــن درســتی ایــن حرکــت اســت‪ ،‬ایــن حرکت‬ ‫و الگوســازیهای مشــابه بعــدی در اثــر عــدم‬ ‫خودباوری‌هــای مســئولین و یــا خودمحوریهــای‬ ‫سیاســی آنهــا نتوانســته باعــث تحــول در برنامــه‬ ‫پیشــرفت کشــور و بویــژه تـحـقـــق اقـتصـــاد‬ ‫دانــش‌بـنـیـــان در آن شــــود‪ .‬لــذا هــم‌ بایــد‬ ‫تحولــی در کوتاه‌مــدت در انتخــاب مســئولین‬ ‫خودبــاور‪ ،‬علــم بــاور‪ ،‬فــن بــاور‪ ،‬ســالم و انقالبــی‬ ‫در اداره کشــور صــورت پذیــرد و هــم در متــون‬ ‫درســی مــا اخــاق‪ ،‬رعایــت قانــون‪ ،‬اهمیــت علــم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬اهمیــت کار و تــاش و بیــزار بــودن از‬ ‫تنبلــی و رانت‌‌خ ـواری و ‪ ...‬بــه فرزن ـدان مــا آمــوزش‬ ‫داده شــود‪ .‬مــردم مــا هــم مســتحق پیشــرفت‬ ‫هســتند و هــم اســتعداد تحقــق آنــرا دارنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫کار را بــه کاردان ســپرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫■‬ ‫‪8‬‬ ‫دکتر سید حمیدرضا طیبی‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی‬
‫یادداشت‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ویژه ‪16‬مرداد‬ ‫سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی‬ ‫◄ رئیس این نهاد‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی پیشروترین نهاد در توسعه دانش‌بنیان است‬ ‫امتیازات و ظرفیت های پارک علم و فناوری البرز برای‬ ‫استقرار واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫◄ در گفتگو با معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز بررسی شد؛‬ ‫‪9‬‬
‫گفت و گوی‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس این نهاد‪:‬‬ ‫جـهاددانشگـاهی‬ ‫پیشـروترین نهـاد‬ ‫در تـوسـعـه‬ ‫دانش‌بنیان اسـت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫در جلسـه ‪ 16‬مردادمـاه ‪ 1357‬سـتاد انقلاب فرهنگـی بـه منظور تحقق بخشـیدن به اهـداف انقالب فرهنگـی‪ ،‬مجوز تاسـیس جهاددانشـگاهی به عنوان‬ ‫یک نهـاد انقالبـی و برخاسـته از انقالب فرهنگی صادر شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه فعالیـت هـا ‪ ،‬جهاددانشـگاهی بـا توجـه به شـرایط جدید دانشـگاه هـا به عنـوان پلی میـان دانشـگاه و بخش‌های صنعتـی و خدماتی کشـور‬ ‫معرفـی گردیـد‪ ،‬اکنون در شـرایطی در آسـتانه سـی و هشـتمین سـالگرد این نهـاد انقالبی هسـتیم که جهاد دانشـگاهی مطابـق مأموریت محولـه و وظایف‬ ‫منـدرج در اساسـنامه خـود در چهـار حـوزه فعالیت پژوهشـی‪ ،‬آموزشـی‪ ،‬فرهنگـی و اشـتغال‌دانش‌آموختگان فعالیت مـی کند ‪.‬‬ ‫درسـال هـای اخیـر باتوجـه بـه تأکید رهبـر معظم انقالب اسلامی براقتصـاد مقاومتـی و توسـعه شـرکت‌های دانش‌بنیـان و براسـاس مأموریت‌هایی که‬ ‫شـورای عالـی انقلاب فرهنگی بـه این نهـاد انقالبی واگـذار کرده‪ ،‬ایجاد شـرکت‌ها و مؤسسـات دانـش بنیان؛ توسـعه مراکز رشـد ‪‌،‬پارک‌ها و سـاختارهای‬ ‫تجاری‌سـازی بـه منظـور حمایـت از فناوران نیـز جزء اولویت‌هـای جهاددانشـگاهی قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫درآسـتانه ‪ 16‬مردادماه ‪ 97‬و سـی و هشـتمی سـالگرد تأسـیس جهاد دانشـگاهی با دکتر حمیدرضـا طیبی‪ ،‬رئیس ایـن نهاد پیرامون نقش جهاددانشـگاهی‬ ‫جهـت توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان‪ ،‬برنامه‌هـای حمایت از شـرکت‌های فناور و توسـعه پارک‌های علـم و فنـاوری و مراکز رشـد و انتظارات از دولـت در رابطه‬ ‫بـا گسـترش فعالیت‌هـای این نهاد بـه گفت‌وگو نشسـتیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫◄ بـــا توجـــه بـــه تأکیـــد رهبـــر معظـــم‬ ‫انقـــاب اســـامی جهـــت توســـعه اقتصـــاد‬ ‫دانش‌بنیـــان در کشـــور ‪ ،‬جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫چـــه نقشـــی می‌توانـــد در ایـــن مســـیر ایفـــا‬ ‫نمایـــد؟‬ ‫◄ همـــه مـــا می‌دانیـــم کـــه توســـعه علمـــی و‬ ‫فناورانـــه موتـــور محـــرک توســـعه اقتصـــاد دانـــش‬ ‫بنیـــان اســـت‪ .‬امـــا شـــاید یکـــی از مشـــکالت‬ ‫و عقب‌ماندگی‌هـــای عمـــدی ایـــران در قبـــل‬ ‫از انقـــاب نســـبت بـــه کشـــورهای پیشـــرفته‬ ‫عقب‌ماندگـــی علمـــی و فناورانـــه و فاصلـــه زیـــاد‬ ‫مـــا بـــا دنیـــای غـــرب و شـــرق پیشـــرفته بـــود‪.‬‬ ‫بـــا ایـــن وجـــود بعـــد از پیـــروزی انقـــاب‬ ‫اســـامی و تقویـــت روحیـــه خودبـــاوری ملـــی‪ ،‬ایـــن‬ ‫فکـــر در میـــان عالقه‌منـــدان بـــه انقـــاب وجـــود‬ ‫داشـــت کـــه چگونـــه عقب‌ماندگی‌هـــای علمـــی‬ ‫و فناورانـــه کشـــور جبـــران شـــود‪ .‬تشـــکیل جهـــاد‬ ‫ســـازندگی ایـــن ایـــده را مطـــرح کـــرد کـــه شـــاید‬ ‫بت ــوان س ــازمانی م ــا ش ــبیه جه ــاد س ــازندگی ب ــرای‬ ‫توســـعه علمـــی و فناورانـــه کشـــور بـــه وجـــود آورد‪.‬‬ ‫بـــا وقـــوع انقـــاب فرهنگـــی در دانشـــگاه‌ها‬ ‫زمینـــه بـــرای تشـــکیل ایـــن ســـازمان فراهـــم و‬ ‫جهاددانشـــگاهی در ‪ 16‬مـــرداد ‪ 1359‬باهـــدف‬ ‫الگوســـازی تـــوان کشـــور در توســـعه فرهنگـــی‪،‬‬ ‫توســـعه فرهنگـــی‪ ،‬توســـعه علمـــی و فناورانـــه و‬ ‫توســـعه آموزش‌هـــای مهارتـــی تأســـیس شـــد‪.‬‬ ‫فرهنـــگ جهـــادی و بـــاور بـــه تـــوان علمـــی و‬ ‫فناورانـــه جوانـــان عضـــو جهاددانشـــگاهی باعـــث‬ ‫شـــد کـــه ایـــن نهـــاد نقـــش بســـیار ارزنـــده‌ای در‬ ‫دفـــاع دانش‌بنیـــان کشـــور داشـــته باشـــد و بـــه‬ ‫عبارتـــی مـــا جهاددانشـــگاهی را بنیان‌گـــذار دفـــاع‬ ‫دانش‌بنیـــان کشـــور می‌دانیـــم‪.‬‬ ‫تمام فعالیت‌های علمی و فناورانه‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫بر اساس تأمین نیازهای روز کشور و یا‬ ‫فناوری‌های آینده صورت گرفته است‬ ‫در توس ــعه علم ــی و فناوران ــه در ح ــوزه پزش ــکی‪،‬‬ ‫حـــوزه مهندســـی و علـــوم انســـانی الگوســـازی‌های‬ ‫موفـــق علمـــی و فناورانـــه توســـط جهاددانشـــگاهی‬ ‫انجام‌شـــده اســـت‪ .‬تمـــام فعالیت‌هـــای علمـــی‬ ‫و فناورانـــه جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس تأمیـــن‬ ‫نیازهـــای روز کشـــور و یـــا فناوری‌هـــای آینـــده‬ ‫صـــورت گرفتـــه و عمومـــاً هـــم بـــه صـــورت کامـــل‬ ‫تجاری‌ســـازی شـــده‌اند‪.‬‬ ‫حرکـــت در مـــرز دانـــش درزمینـــه ســـلول‌های‬ ‫بنیـــادی و کســـب دانـــش فنـــی ســـلول‌درمانی و‬ ‫انج ــام س ــلول درمان ــی ب ــه ص ــورت بالین ــی در چن ــد‬ ‫زمینـــه از الگوســـازی‌های موفـــق جهاددانشـــگاهی‬ ‫در ن ــگاه ب ــه آین ــده عل ــم پزش ــکی و هم ــگام ش ــدن‬ ‫بـــا کشـــورهای پیشـــرفته درزمینـــ ٔه ایـــن حرکـــت‬ ‫نویـــن پزشـــکی اســـت‪.‬‬ ‫شبیه‌ســـازی حیوانـــات و تولیـــد حیوانـــات‬ ‫تراریختـــه ازجملـــه دیگـــر موفقیت‌هـــای فناورانـــه‬ ‫ای ــن نه ــاد در ح ــوزه پزش ــکی اس ــت‪ .‬کس ــب فن ــاوری‬ ‫طراحـــی و ســـاخت انـــواع فرســـتنده‌های رادیویـــی‪،‬‬ ‫طراحـــی و ســـاخت تجهیـــزات پیشـــرفته صنعـــت‬ ‫نفـــت ایـــران هماننـــد دکل حفـــاری‪ ،‬مته‌هـــای‬ ‫حفـــاری‪ ،‬تجهیـــزات برقـــی و الکترونیکـــی و‬ ‫انـــواع مـــواد شـــیمیایی موردنیـــاز صنعـــت نفـــت‬ ‫و ســـایر صنایـــع بخـــش کوچکـــی از دســـتاوردهای‬ ‫دانش‌بنیـــان ایـــن نهـــاد اســـت‪.‬‬ ‫جهاددانشـــگاهی خـــود را پیشـــروترین نهـــاد در‬ ‫توســـعه دانش‌بنیـــان کشـــور و فرهنگ‌ســـازی‬ ‫آن می‌دانـــد‪ ،‬ایـــن نهـــاد در حـــال حاضـــر‬
‫گفت و گوی‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ تاکنـــون بـــه چـــه میـــزان از پتانســـیل‌ها‬ ‫و ظرفیت‌هـــای جهـــاد دانشـــگاهی درجهـــت‬ ‫نیازهـــای کشـــور استفاده‌شـــده اســـت؟‬ ‫◄ توق ــع داری ــم زمان ــی ک ــه ی ــک فن ــاوری‬ ‫پیشـــرفته در کشـــور تولیـــد و تجاری‌ســـازی‬ ‫می‌شـــود به‌طـــور گســـترده در تأمیـــن‬ ‫نیازهـــای کشـــور مورداســـتفاده قـــرار‬ ‫گیـــرد امـــا در ایـــن زمینـــه بـــا‬ ‫چنـــد مشـــکل مواجـــه هســـتیم‪،‬‬ ‫مـــا فناوری‌هـــای زیـــادی را‬ ‫تولیـــد کرده‌ایـــم کـــه متأســـفانه‬ ‫در خیلـــی از مـــوارد بـــه دلیـــل‬ ‫عـــدم اعتمـــاد برخـــی مدیـــران‬ ‫ب ــه ت ــوان داخل ــی و ش ــیرینی‬ ‫کـــه خریـــد خارجـــی دارد‬ ‫از آنهـــا استفاده‌نشـــده و‬ ‫بـــه بهانه‌هـــای مختلـــف‬ ‫کنـــار گذاشـــته شـــده انـــد‬ ‫درصورتیکـــه از یـــک ســـو‬ ‫ایـــن فناوری‌هـــا باعـــث‬ ‫می‌شـــوند تعـــداد زیـــادی‬ ‫شـــغل مولـــد؛ عزتمنـــد و بـــا‬ ‫درآمـــد خـــوب بـــرای جوانـــان ایجـــاد شـــود‬ ‫و آنهـــا می‌تواننـــد از اینکـــه صاحـــب شـــغل‬ ‫شـــده‌اند لـــذت ببرنـــد و از ســـویی دیگـــر‬ ‫بـــا افزایـــش تولیـــد می‌توانیـــم بـــه گونـــه‌ای‬ ‫برنامه‌ریـــزی کنیـــم کـــه محصـــوالت بـــا قیمـــت‬ ‫مناســـبی بـــه جامعـــه ارائـــه شـــوند‪.‬‬ ‫بـــدون حمایـــت ویـــژه از فنـــاوران کشـــور نبایـــد‬ ‫توق ــع داش ــته باش ــیم آنه ــا ره ص ــد س ــاله ش ــرکت‬ ‫هـــای پیشـــرفته را یـــک شـــبه طـــی کننـــد ‪،‬‬ ‫البتـــه فاصلـــه فناوری‌هـــای مـــا بـــا فناوری‌هـــای‬ ‫پیشـــرفته غربـــی بســـیار کـــم اســـت و در بســـیاری‬ ‫از مـــوارد هـــم بـــا بهتریـــن فناوری‌هـــا رقابـــت‬ ‫می‌کنـــد ‪.‬‬ ‫برخـــی از فناوری‌هـــا نیـــاز بـــه منابـــع مالـــی‬ ‫زیـــادی دارنـــد و بیشـــترکارفرمایان دولتـــی‬ ‫می‌تواننـــد آن فنـــاوری را از خـــارج وارد کننـــد‪ ،‬در‬ ‫ایـــن شـــرایط خطـــر نمی‌کنـــد و باداشـــتن پـــول‬ ‫ایـــن فنـــاوری هـــا را تولیـــد نمی‌کننـــد‪ ،‬چـــون‬ ‫اطمینانـــی بـــه خریـــد آنهـــا از داخـــل ندارنـــد‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر می‌توانیـــم پروژه‌هـــای زیـــادی‬ ‫را در صنعـــت نفـــت ایـــران اجراکنیـــم‪ ،‬حتـــی در‬ ‫برخـــی از زمینه‌هـــا طرح‌هایـــی را بـــه صـــورت‬ ‫پایلـــوت اجـــرا کردیـــم‪.‬‬ ‫از دولـــت انتظـــار داریـــم بـــا توجـــه بـــه ســـطحی‬ ‫از توانمنـــدی علمـــی و فناورانـــه کـــه بـــه دســـت‬ ‫آورده‌ایـــم‪ ،‬مأموریت‌هـــای فناورانـــه بســـیار‬ ‫بزرگ‌تـــر بـــه ایـــن مجموعـــه واگـــذار شـــود‪ .‬در‬ ‫شـــرایط فعلـــی بســـیاری از خارجی‌هـــا تعجـــب‬ ‫م ــی کنن ــد ک ــه چ ــرا بس ــیاری از کارهای ــی ک ــه در‬ ‫ایـــران توســـط ایرانی‌هـــا قابـــل انجـــام اســـت بـــه‬ ‫آنهـــا واگـــذار مـــی شـــود‪.‬‬ ‫حداقـــل انتظـــار از دولـــت ایـــن اســـت کـــه‬ ‫اگ ــر ب ــه ت ــوان داخ ــل در انج ــام کاره ــای جدی ــد و‬ ‫◄ درزمینـــه حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫فنـــاور و توســـعه پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫و مراکـــز رشـــد تاکنـــون چـــه اقداماتـــی در‬ ‫جهاددانشـــگاهی انجـــام داده‌ایـــد و چـــه‬ ‫برنامـــه‌ای بـــرای آینـــده داریـــد؟‬ ‫◄ جهاددانشـــگاهی بـــرای توســـعه علـــم و‬ ‫بیش از آنکه ما پارک و‬ ‫مرکز رشد ایجاد کنیم‬ ‫باید زمینه استفاده‬ ‫از محصول ایرانی را‬ ‫فراهم کنیم‬ ‫فنـــاوری بـــا تشـــکیل پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری و‬ ‫مراکـــز رشـــد در تهـــران و بســـیاری از اســـتان‌های‬ ‫◄ چـــه برنامـــه‌ای بـــرای تجاری‌ســـازی‬ ‫ایده‌هـــا و حمایـــت از اســـتارت آپ‌هـــا و‬ ‫شـــرکت‌های نوپـــا در جهاددانشـــگاهی‬ ‫داریـــد؟‬ ‫◄ معاونـــت تجاری‌ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال‬ ‫دانش‌آموختـــگان یکـــی از وظایفـــش حمایـــت از‬ ‫ایجـــاد اســـتارت آپ هـــا و شـــرکت‌های نوپـــا اســـت‪.‬‬ ‫در ایـــن زمینـــه تشـــکیل اســـتارت‌آپ‌ها را بـــا نـــرخ‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫الگوســـازی‌های خوبـــی در درون خـــود داشـــته و‬ ‫آن‌هـــا در قالـــب شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان خـــارج‬ ‫شـــده و بـــه صـــورت مســـتقل فعالیـــت می‌کننـــد‪.‬‬ ‫در مجم ــوع جهاددانش ــگاهی را در الگوس ــازی عل ــم و‬ ‫فنـــاوری در کشـــور موفـــق می‌دانـــم‪.‬‬ ‫مهـــم اطمینانـــی نیســـت بـــازار کشـــور را مدیریـــت‬ ‫ک ــرده و درمقاب ــل گرفت ــن امتی ــاز انتق ــال فن ــاوری ‪،‬‬ ‫بخشـــی از بـــازار را بـــه خارجی‌هـــا واگـــذار کننـــد‬ ‫و پـــس از انتقـــال فنـــاوری ماقـــادر خواهیـــم بقیـــه‬ ‫نیازهـــا را خودمـــان تأمیـــن کنیـــم‪.‬‬ ‫کش ــور س ــعی ک ــرده ت ــا ش ــرایطی فراه ــم کن ــد ت ــا‬ ‫افـــرادی کـــه صاحـــب اســـتعداد هســـتند در ایـــن‬ ‫مراکـــز ایده‌هـــای خـــود را تبدیـــل بـــه محصـــول‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫امـــا بیـــش از آنکـــه مـــا پـــارک و مرکـــز رشـــد‬ ‫ایجـــاد کنیـــم بایـــد زمینـــه اســـتفاده از محصـــول‬ ‫ایرانـــی را فراهـــم کنیـــم و بایـــد ایـــن اعتقـــاد در‬ ‫کشـــور بـــه وجـــود آیـــد‪.‬‬ ‫یکـــی از مشـــکالت مـــا ایـــن اســـت کـــه‬ ‫آزمایشـــگاه مرجـــع در کشـــور نداریـــم‪.‬‬ ‫ش ــاید یک ــی از دالیل ــی ک ــه از محص ــول‬ ‫ایرانـــی حمایـــت نمی‌شـــود آن‬ ‫اســـت کـــه می‌گوینـــد در کـــدام‬ ‫آزمایشـــگاه تأییدشـــده اســـت‪.‬‬ ‫از طرفـــی ســـازنده داخلـــی و‬ ‫یـــا مـــا در جهاددانشـــگاهی‬ ‫ایـــن تـــوان را نداریـــم کـــه‬ ‫محصـــول را در بهتریـــن‬ ‫دنیـــا‬ ‫آزمایشـــگاه‌های‬ ‫آزمایـــش کنیـــم و از‬ ‫طـــرف دیگـــر ایـــن‬ ‫ق ــول نی ــز ب ــه م ــا داده‬ ‫نمی‌شـــود کـــه اگـــر‬ ‫وقتـــی از آزمایشـــگاه‬ ‫‌هـــای مرجـــع در دنیـــا‬ ‫تأییـــد گرفتیـــم محصـــول‬ ‫را بـــا تضمیـــن خریـــداری‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫اگـــر ایـــن اتفـــاق بی‌افتـــد و تضمیـــن‬ ‫داده شـــود‪ ،‬بـــه دنبـــال آن حضـــور پارک‌هـــا‬ ‫و مراکـــز رشـــد معنـــی می‌دهـــد‪ .‬زیـــرا‬ ‫در حـــال حاضـــر بســـیاری از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان راداریـــم کـــه بـــرای فـــروش‬ ‫محصـــول بـــا مشـــکل هســـتند‪.‬‬ ‫بیش ــتر آنه ــا ه ــم ک ــه موف ــق هس ــتند در ح ــوزه‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات یـــا صنایـــع غذایـــی فعالیـــت‬ ‫دارنـــد کـــه بـــا جیـــب مـــردم ســـرکار دارد و مـــردم‬ ‫مجبـــور هســـتند ایـــن پول‌هـــا را پرداخـــت کننـــد‪.‬‬ ‫امـــا ســـایر فناوری‌هایـــی کـــه در بدنـــه اقتصـــاد‬ ‫هســـتند حمایـــت ویـــژه نمی‌شـــوند‪.‬‬ ‫درعین‌حـــال در حوزه‌هایـــی کـــه احســـاس‬ ‫می‌کنیـــم خـــا در کشـــور وجـــود دارد‪ ،‬مثـــل‬ ‫پـــارک علـــوم و فناوری‌هـــای نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی کـــه به‌شـــدت موردنیـــاز اســـت و‬ ‫پتانســـیل فرهنگـــی خوبـــی نیـــز در کشـــور وجـــود‬ ‫دارد ‪ ،‬جهاددانشـــگاهی پیش‌قـــدم شـــد و اولیـــن‬ ‫پـــارک علـــوم و فناوری‌هـــای نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی را ایجـــاد کـــرد‪.‬‬ ‫بـــا ایـــن وجـــود بـــه واحدهـــای جهاددانشـــگاهی‬ ‫در سراســـر کشـــور توصیـــه می‌کنیـــم مراکـــز رشـــد‬ ‫تخصصـــی ایجـــاد کننـــد و از کســـانی کـــه صاحـــب‬ ‫اســـتعداد هســـتند حمایـــت کننـــد‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫گفت و گوی‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫روبه‌رشـــدی در جهاددانشـــگاهی دنبـــال می‌کنیـــم‬ ‫و آنهـــا در حوزه‌هـــای مختلـــف فعالیـــت دارنـــد‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر در حـــوزه فرهنگـــی نیـــز‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های خوبـــی تحـــت پوشـــش ایـــن نهـــاد‬ ‫موردحمایـــت قرارگرفته‌انـــد و تســـهیالتی نیـــز از‬ ‫ســـوی معاونـــت علـــم و فنـــاوری و وزارت علـــوم‪،‬‬ ‫تحقیقـــات و فنـــاوری پیش‌بینی‌شـــده بـــه آنهـــا‬ ‫پرداخـــت می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تشکیل استارت‌آپ‌ها را‬ ‫با نرخ روبه‌رشدی در‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫دنبال می‌کنیم‬ ‫در حـــال حاضـــر بهتریـــن شـــرکت‌ها هـــم در‬ ‫مواقعـــی خطـــا می‌کننـــد‪ ،‬به‌طـــور مثـــال گاه‬ ‫در صنعـــت اتومبیل‌ســـازی تمـــام اتومبیل‌هـــای‬ ‫تولیـــد شـــده بـــه علـــت یـــک خطـــا محصـــوالت‬ ‫خـــود را از بـــازار جمـــع کنـــد‪ .‬بنابرایـــن مـــا بایـــد‬ ‫فرصـــت خطـــا کـــردن را بدهیـــم ‪.‬‬ ‫◄ در پایـــان شـــما چشـــم‌انداز‬ ‫فعالیت‌هـــای جهاددانشـــگاهی را چگونـــه‬ ‫ارزیابـــی می‌کنیـــد؟‬ ‫◄ بـــرای توســـعه خـــوب برنامه‌ریـــزی‬ ‫کرده‌ایـــم‪ .‬جهاددانشـــگاهی ســـند چشـــم‌انداز را در‬ ‫افـــق ‪ 1404‬نوشـــته‌ اســـت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬محمود بیات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫◄ چقـــدر می‌تـــوان از ظرفیت‌هـــای‬ ‫جهاددانشـــگاهی بـــرای کمـــک بـــه ایجـــاد‬ ‫اشـــتغال در کشـــور اســـتفاده کـــرد و در ایـــن‬ ‫رابطـــه چـــه انتظـــاری داریـــد؟‬ ‫◄ هـــدف هـــم کمـــک بـــه دولـــت محتـــرم در‬ ‫توســـعه اقتصـــاد دانش‌بنیـــان کشـــور و همان‌گونـــه‬ ‫کـــه اشـــاره کـــردم ایجـــاد شـــغل مولـــد‪ ،‬عزتمنـــد و‬ ‫ب ــا درآم ــد مناس ــب ب ــرای جوان ــان عزیزم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫همیـــن فـــناوری‌هایــــــی کـــه تاکــــــنون در‬ ‫حـــــــــوزه‌های مــــــختلف الـــــــــکترونیک‪،‬‬ ‫الکترومکانیـــک‪ ،‬پزشـــکی‪ ،‬دارویـــی‪ ،‬کشـــاورزی‬ ‫و ‪ ...‬در جهـــــــــاددانشگاهی ایجـــاد کرده‌ایـــم‪،‬‬ ‫می‌تواننـــد در قالـــب مجتمع‌هـــای بـــزرگ فعالیـــت‬ ‫داشـــته باشـــند‪ .‬در ایـــن رابطـــه می‌توانیـــم حداقـــل‬ ‫‪ 10‬مجتمـــع بـــزرگ ایجـــاد کـــرده و آنهـــا بـــا‬ ‫اســـتانداردهای جهانـــی محصـــوالت را بـــرای تأمیـــن‬ ‫نیازه ــای کـــ ــشور و ورود ب ــه بازاره ــای منطق ـه‌ای و‬ ‫جهانـــی تولـــــــــید کننـــد‪.‬‬ ‫در حـــدود چهـــار ســـال پیـــش طرحـــی را بـــه‬ ‫دولـــت محتـــرم ارائـــه دادیـــم کـــه در صـــورت‬ ‫حمایـــت دولـــت بـــا فناوری‌هایـــی کـــه ایجـــاد‬ ‫کردیـــم می‌توانیـــم بـــا کمـــک بخـــش خصوصـــی‬ ‫کـــه بـــا مـــا همـــراه می‌شـــود حداقـــل ‪ 20‬هـــزار‬ ‫شـــغل بـــرای مهندســـان ایجـــاد کنیـــم و چهارتـــا‬ ‫پنـــج برابـــر آن بـــرای تکنســـین‌ها ایجـــاد شـــود‪.‬‬ ‫زمین ــه فعالی ــت در کش ــور وج ــود دارد‪ ،‬ب ــه ش ــرط‬ ‫آنکـــه دولـــت حمایـــت کنـــد‪ .‬مـــا بـــه عنـــوان یـــک‬ ‫محقـــق یـــا ســـازنده وظیفـــه داریـــم تـــا محصـــول‬ ‫باکیفیـــت تولیـــد کنیـــم کـــه تـــوان رقابـــت داشـــته‬ ‫باش ــد‪ .‬ام ــا نبای ــد توق ــع داش ــته باش ــند ک ــه دری ــک‬ ‫فنـــاوری ‪،‬در یک‌زمـــان کوتـــاه بـــا مجموعـــه‌ای کـــه‬ ‫‪ 100‬تـــا ‪ 120‬ســـال در دنیـــا قدمـــت فناورانـــه دارد‬ ‫رقابـــت کنیـــم‪.‬‬ ‫اگرچـــه فناوری‌هایـــی کـــه همیـــن اآلن تولیـــد‬ ‫می‌کنیـــم بســـیار باکیفیـــت و در بعضـــی حوزه‌هـــا‬ ‫قابل‌رقابـــت اســـت‪ ،‬امـــا بایـــد بپذیریـــم کـــه بـــه‬ ‫فنـــاورن داخلـــی فرصـــت خطـــا کـــردن داده شـــود‪.‬‬ ‫در قالـــب برنامه‌هـــای توســـعه کـــه در‬ ‫جهاددانشـــگاهی تدوین‌شـــده‪ ،‬همـــه واحدهـــا را‬ ‫ملـــزم کردیـــم تـــا بـــر اســـاس نیازهـــای ملـــی و‬ ‫مزیت‌ه ــای اس ــتانی دارای فعالی ــت ش ــاخص باش ــند‪،‬‬ ‫ولـــی همـــه ایـــن فعالیت‌هـــا منـــوط بـــه ایـــن اســـت‬ ‫کـــه منابـــع الزم را داشـــته باشـــیم و دولـــت از مـــا‬ ‫حمایـــت کنـــد‪.‬‬ ‫اگــر در صنعــت وضعیــت بــه همیــن شــکل فعلــی‬ ‫بخواهــد ادامــه پیــدا کنــد (کــه حمایت‌هــای ویــژه‌ای‬ ‫را نمی‌بینیــم ) موضــوع نگران‌کننــده می‌شــود زیــرا‬ ‫مــا برنامه‌ریــزی را انجــام داده‌ایــم‪ .‬مــا هیــچ زمــان‬ ‫از تحریــم اســتقبال نمی‌کنیــم‪ ،‬ولــی بــا فشــارهایی‬ ‫کــه بــه کشــور وارد می‌شــود امیدواریــم رویکــرد‬ ‫اســتفاده از تــوان داخــل تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫اگـــر یـــک حمایـــت معقولـــی از تـــوان‬ ‫جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــود ایـــن نهـــاد می‌توانـــد‬ ‫نق ــش ارزن ــده‌ای در توس ــعه عل ــم و فن ــاوری ‪ ،‬ام ــور‬ ‫فرهــــــنگی‪ ،‬آمــــــوزش‌های مهارتـــی و درنهایـــت‬ ‫اشـــتغال آفرینـــی در کشـــور داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫جهــاد دانشــگاهی در حــال حاضــر از اعتبــار خوبــی‬ ‫برخــوردار اســت ولــی آن چیــزی کــه اتفــاق می‌افتــد‬ ‫ایــن اســت کــه ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصــد تــوان آن اســتفاده‬ ‫می‌شــود‪ .‬در صورتــی کــه بایــد صــد در صــد ایــن‬ ‫ظرفیــت اســتفاده شــود کــه در آن زمــان بــا گرفتــن‬ ‫نیروهــای جدیــد می‌توانیــم کارهــای بزرگ‌تــری‬ ‫انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫آن چیــزی کــه بــرای توســعه نیــاز داریــم یکــی‬ ‫اعتقــاد و دیگــری فرهنــگ جهــادی اســت کــه‬ ‫ویژگــی آن خســته نشــدن در مقابــل ناملایمــات‬ ‫اســت‪ .‬موضــوع دیگــر برنامه‌ریــزی خوبــی اســت‬ ‫کــه انجــام داده‌ایــم و بــا شــناختی کــه نســبت بــه‬ ‫نیازهــا و تحــوالت آینــده داریــم در صــورت حمایــت‬ ‫می‌توانیــم خــوب کارکنیــم و توســعه خوبــی هــم‬ ‫بــرای فعالیت‌هــا در خــارج از کشــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‪ :‬امین بلندهمت‬
‫گفت و گوی‬ ‫ویژه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪13‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفتگو با معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز بررسی شد؛‬ ‫امتیازات و ظرفیت های پارک علم و فناوری البرز‬ ‫برای استقرار واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫اتوبان تهران ‪ -‬قزوین‪ ،‬کیلومتر پنج اتوبان کرج – قزوین ‪ ،‬خروجی کمالشهر به پارک علم و فناوری البرز منتهی می شود‪ .‬پاركهای علم و فناوري به عنوان‬ ‫يكي از سازمان های موثر در امر گسترش فناوري‪ ،‬توسعه اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬محيط‌ مناسبی براي استقرار و حضور حرفه‌اي شركت‌هاي فناور كوچك و متوسط‪،‬‬ ‫واحدهاي تحقيق و توسعه و موسسات پژوهشي هستند و پارک علم و فناوری البرز که توسط جهاددانشگاهی تاسیس شده با همین ماموریت تالش می کند تا با‬ ‫گسترش فعالیت های تخصصی –تجاری خود حضور خود در عرصه رقابت ملی و بین المللی را تداوم بخشد‪.‬‬ ‫پـارک البـرز تـا کنـون از بیـش از ‪ 110‬شـرکت حمایت نموده اسـت که هم اکنون ‪ 83‬شـرکت عضـو پارک بوده کـه ‪ 30‬شـرکت آن دانش بنیان می باشـند‪.‬‬ ‫‪ %70‬شـرکتها در حـوزه فنـی مهندسـی و ‪ %15‬در حـوزه کشـاورزی و منابـع طبیعی فعالیت مـی نمایند که اکثر شـرکتهای فنـی مهندسـی در زمینه ‪ ICT‬و‬ ‫بـرق و الکترونیـک فعالیـت مـی نماینـد‪ .‬برای آشـنایی بیشـتر با خدمـات‪ ،‬ظرفیت هـا و فعالیت های پـارک علم و فنـاوری اسـتان البرز گفتگویـی با محمد‬ ‫صـادق سـبط الشـیخ انصاری معـاون فناوری پـارک داریم کـه از نظر خواننـدگان ارجمند مـی گذرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫◄ابتدا درباره اهداف و ماموریت های پارک علم و‬ ‫فناوری البرز کمی صحبت کنید؟‬ ‫◄ از دست اندرکاران پرتالش بازارکار و بازارکار نوین‬ ‫تشکر می کنم و خوشحال هستم که می توانم از طریق این‬ ‫رسانه با خوانندگان فهیم نشریه ارتباط داشته باشم و به‬ ‫سواالتی در زمینه پارک علم و فناوری البرز پاسخ بگویم‪.‬‬ ‫همانطور که می دانید ماموریتهای پارکهای علم‬ ‫و فناوری به صورت کلی تولید ثروت از علم است‪ .‬من‬ ‫می خواهم که بحثی مطرح کنم و اینکه الزاما فقط بحث‬ ‫تجاری سازی فناوری مطرح نیست چون تجارب خیلی‬ ‫خوبی در زمینه نوآوری وجود دارد که موجب تولید ثروت‬ ‫می شود‪ ،‬حتی می توان این نگاه را گسترش داد تا از‬ ‫کارآفرینی به ارزش آفرینی رسید ‪.‬‬ ‫همانگونه که در رابطه با ماموریت کلی پارکهای علم و‬ ‫فناوری عنوان شد‪ ،‬اگر بخواهیم اهداف را هم بیان کنیم‬ ‫افزايش ثروت از طريق توسعه اقتصاد دانش‌محور‪ ،‬افزايش‬ ‫قدرت رقابت و رشد شركت‌هاي متكي بر دانش‪ ،‬كمك‬ ‫به جذب دانش فني و سرمايه‌هاي بين‌المللي و داخلي‪،‬‬ ‫افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركت‌هاي فناور‬ ‫داخلي در سطح بين‌المللي و حمايت از ايجاد و توسعه‬ ‫‪ SME‬ها را هم شامل می شود‪.‬‬ ‫از طرفی این ماموریت و اهداف بایستی منطبق بر‬ ‫آمایش سرزمین باشد‪ ،‬یعنی گام اول این است که آمایش‬ ‫سرزمین که شامل آمایش کشور و استان است‪ ،‬صورت‬ ‫پذیرد تا بر مبنای آن برنامه ریزی کرد در غیر اینصورت‬ ‫مشکالتی مانند بحران آب‪ ،‬ریزگرد‪ ،‬اشتغال‪ ،‬آموزش عالی‬ ‫و شاید مشکالت حادتر گریبانگیر ما شود‪ ،‬به عبارتی‬ ‫توسعه بدون برنامه و برنامه بدون آمایش ابتر است‪.‬‬ ‫بر همین اساس پارک البرز هم از این قاعده مستثنی‬ ‫نبوده و با توجه به اینکه استان به عنوان قطب علم و‬ ‫فناوری نام گرفته است‪ ،‬نگاه ویژه ای به حوزه های فعالتر‬ ‫در علم و فناوری مانند انرژی‪ ،‬دارویی‪ ،‬کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی دارد‪ .‬این نگاه ویژه را پارک به صاحبان ایده‪،‬‬ ‫استارتاپها‪ SME ،‬ها‪ ،‬شرکتهای دانش بنیان‪ ،‬برندهای‬ ‫ملی‪ ،‬واحدهای فناور جهاددانشگاهی‪ ،‬مراکز آموزش عالی‬ ‫و تحقیقاتی دارد و در جهت تجاری سازی فعالیت مجموعه‬ ‫های یاد شده ماموریت خود را تعریف نموده ایم‪ .‬نکته مهم‬ ‫در این ماموریت‪ ،‬تعریف فعالیتهای استانی عالوه بر فعالیت‬ ‫جغرافیایی پارک می باشد‪.‬‬ ‫انصاری‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری البرز‬ ‫تا‌کنون ‪ 110‬شرکت‬ ‫فناور و دانش بنیان را‬ ‫مورد حمایت قرار داده است‬ ‫◄در حال حاضر چه تعداد شرکت دانش بنیان و‬ ‫واحد فناور در این پارک فعال هستند و در چه زمینه هایی‬ ‫فعالیت دارند؟‬ ‫◄پارک البرز تا کنون از بیش از ‪ 110‬شرکت حمایت‬ ‫نموده است که هم اکنون ‪ 83‬شرکت عضو پارک بوده که‬ ‫‪ 30‬شرکت آن دانش بنیان می باشند‪ %70 .‬شرکتها در‬ ‫حوزه فنی مهندسی و ‪ %15‬در حوزه کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی فعالیت می نمایند که اکثر شرکتهای فنی مهندسی‬ ‫در زمینه ‪ ICT‬و برق و الکترونیک فعالیت می نمایند‪.‬‬ ‫◄دستاوردهای این پارک در زمینه تجاری سازی‬ ‫چیست؟ در صورت امکان آمار از دستاوردها و یا‬ ‫نمونه های موفق را ارائه فرمائید؟‬ ‫◄پارک در زمینه تجاری سازی محصوالت فناورانه‪،‬‬ ‫عالوه بر آماده سازی زیرساخت فعالیت جهت واحدهای‬ ‫فناور به رایزنی جهت فروش این محصوالت نیز مبادرت‬ ‫نموده است‪ .‬البته ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که تجاری‬ ‫سازی مجموعه ای از فعالیتها چون شامل تامین مالی‪ ،‬پروژه‬ ‫یابی‪ ،‬بازاریابی و سایر موارد این زنجیره می شود‪ .‬پارک در‬ ‫زمینه تامین مالی از ابتدای سال ‪ 1393‬تا کنون شرایط‬ ‫دریافت بیش از ‪ 20‬میلیارد تومان تسهیالت کم بهره برای‬ ‫شرکتهای خود را فراهم نموده است و همچنین جهت‬ ‫سرمایه گذاری نیز با بیش از ‪ 70‬سرمایه گذار مذاکره داشته‬ ‫است که در حدود ‪ %10‬آنها موفق بوده است‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است علت عدم توفیق بیشتر‪ ،‬بهره بانکی باال در کشور‬ ‫می باشد که باعث می شود سرمایه گذار ریسک فعالیت‬ ‫اقتصادی خود را کاهش دهد و علت بعدی نیز خالء فرهنگ‬ ‫سرمایه گذاری بر روی شرکتها در کشور می باشد‪.‬‬ ‫در بحث بازاریابی نیز پارک و شرکتهای عضو از ابتدای سال‪93‬‬ ‫تا کنون در بیش از ‪ 300‬نمایشگاه شرکت داشته اند‪ ،‬همچنین‬ ‫با دعوت از مشتریان دولتی و خصوصی به پارک و بازدید از‬ ‫شرکت‌ها و برگزاری جلسه «پارک» به این مهم نائل آمده است‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد ارتباط تجاری بین شرکتهای فناور‬ ‫خصوصی با واحدهای فناور جهاددانشگاهی و برندهای‬ ‫معتبر از اهم فعالیتهای پارک در این زمینه می باشد به‬ ‫طوری که در سال ‪ 1396‬با حدود ‪ 20‬مورد انعقاد قرارداد‬ ‫و تفاهم نامه فروش و همکاری این امر محقق شده است‪.‬‬ ‫در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال‬ ‫‪ ،1396‬پارک البرز به عنوان دبیر برگزاری و مسئول فن‬ ‫بازار این نمایشگاه‪ 17 ،‬قرارداد به مبلغ ‪ 13‬میلیارد تومان‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄مزیت های این پارک چیست و چه واحدها و یا‬ ‫تیم هایی می توانند در آن مستقر شوند؟‬ ‫◄تحصیل حدود ‪ 120‬هزار دانشجو در مراکز آموزش‬ ‫عالی و پژوهشی‪ ،‬حضور حدود ‪ 2500‬عضو هیات علمی‪،‬‬ ‫وجود بیش از ‪ 70‬مرکز تحقیقاتی و پژوهشی ملی و مرکز‬ ‫آموزش عالی‪ ،‬دارا بودن ‪ 25‬شهرک‪ ،‬منطقه و ناحیه‬ ‫صنعتی‪ ،‬قرارگیری در کریدور شرقی‪-‬غربی و شمالی‪-‬‬ ‫جنوبی کشور‪ ،‬فعالیت ‪ 150‬برند ملی و برخورداری از‬ ‫راه آهن سراسری کشور و مجاورت با دو فرودگاه اصلی‬ ‫کشور و استقرار سنگین ترین فرودگاه کشور برای یک‬ ‫کسب و کار به عنوان فرصت تلقی می شود که تمامی این‬ ‫موارد در استان البرز موجود است‪ ،‬در کنار موارد یاد شده‬ ‫مجاورت با مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی به عنوان یک‬ ‫مجتمع علمی معتبر امکان استفاده از مشاوران توانمند و‬ ‫آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی را فراهم می سازد‪ .‬در‬ ‫کنار این پتانسیلها‪ ،‬دارا بودن امکانات رفاهی چون مجتمع‬ ‫ورزشی‪ ،‬مهمانسرا‪ ،‬تعاونی‪ ،‬بهداری و رستوران به عنوان‬ ‫امتیازات این پارک میباشد‪.‬‬ ‫هسته ها و شرکتها پس از ارائه درخواست خود‪ ،‬با‬ ‫بررسی و تایید توسط داوران تخصصی و تصویب شورای‬ ‫پارک‪ ،‬امکان حضور در پارک را دارند‪ ،‬دارا بودن ایده‬ ‫نوآورانه جهت ورود به مرکز رشد و داشتن ایده نو‪ ،‬تیم‬ ‫تخصصی و فروش شرط ورود به پارک می باشد‪.‬‬ ‫◄تعامل این پارک به عنوان پارک جهاد دانشگاهی‬ ‫با سایر پارک ها و نهادی علم و فناوری چگونه است؟‬ ‫◄این پارک ارتباط مناسبی با دستگاههای اجرایی‬ ‫و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی استان البرز داشته به‬ ‫طوری که به عنوان متولی حوزه علم و فناوری در جلسات‬ ‫استانی حضور دائم و اثر بخش دارد‪ .‬خوشبختانه این‬ ‫ارتباطات منجر به راه اندازی ساختارهای فناوری مشترک‬ ‫و همکار چون مرکز نوآوری و مرکز رشد شده است‪.‬‬ ‫همچنین تعامل و همکاری مناسب با وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬پارکها و مراکز رشد علم و فناوری کشور در‬ ‫سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی برقرار است و در‬ ‫جشنواره های فناوری ملی به عنوان کارگزار استانی‬ ‫انتخاب می گردد‪ .‬همچنین ارتباط و تعامل مناسبی با‬ ‫سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان‬ ‫جهاددانشگاهی (ستفا) و سایر واحدهای جهاددانشگاهی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬شرکت در کارگروهها‪ ،‬کمیته ها و اتاقهای‬ ‫فکر و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی و رویدادها‬ ‫یکارآفرینی مشترک‪ ،‬ثمره این ارتباطات می باشد‪.‬‬ ‫◄این پارک چه تعداد اشتغال ایجاد کرده است‬ ‫و برنامه توسعه آن با توجه به نزدیکی به تهران و‬ ‫استقرار در استان البرز چگونه است؟‬ ‫◄سند راهبردی پارک در سال ‪ 1396‬تهیه گردید و‬ ‫پس از بحث و بررسی در حال اصالح آن هستیم همچنین‬ ‫برنامه توسعه پارک مبتنی بر ‪ BP‬پارک است که در سال‬ ‫‪ BP ،1387‬نگاشته و بعد از یک فعالیت ‪ 10‬ساله الزم‬ ‫است بروزرسانی گردد که هم اکنون در حال انجام این‬ ‫مهم هستیم‪.‬‬ ‫ضمنا این پارک از ابتدای سال ‪ 1393‬تاکنون به ایجاد‬ ‫اشتغال مستقیم ‪ 560‬نفر و غیر مستقیم حدود ‪ 800‬نفر‬ ‫کمک نموده است‪.‬‬ ‫◄برای انتقال دانش و فناوری و تجاری سازی و همچنین‬ ‫ارتباطاتبینالمللیچهاقداماتقابلذکریانجامشدهاست؟‬ ‫◄با عنایت به عضویت پارک در مرکز خدمات سرمایه‬ ‫◄چه خدماتی به واحدهای فناور در زمینه تولید‪،‬‬ ‫فروش و بازاریابی محصوالت ارائه می کنید؟‬ ‫◄ارائه فضای فعالیت به صورت فضای دفتری و‬ ‫معاون فناوری پارک البرز‪:‬‬ ‫‪ 20‬میلیارد تسهیالت‬ ‫کم بهره و مذاکره با‬ ‫‪ 70‬سرمایه گذار‬ ‫برای حضور در پارک‬ ‫از فعالیت های دیگر‬ ‫پارک فناوری البرز است‬ ‫کارگاهی و همچنین برگزاری دوره و کارگاههای آموزشی‬ ‫در زمینه تجاری سازی و مشاوره های گوناگون حقوقی‪،‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬مذاکره و ‪ ...‬از خدماتی که پارک جهت توسعه‬ ‫بازار به صاحبان ایده و واحدهای فناور پارک و استان ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫◄چالش ها و مشکالت پیشروی پارک علم و‬ ‫فناوری البرز چیست؟‬ ‫◄این پارک تا چه حد در تجاری سازی فعالیتها‬ ‫و دانش فنی تولید شده در جهاد دانشگاهی به‬ ‫عنوان یکی از مهمترین و اولین نهاد تولید دانش و‬ ‫کارافرینی در کشور نقش داشته است؟‬ ‫◄از آنجایی که پارک در مجاورت مجتمع تحقیقاتی‬ ‫شهدای جهاددانشگاهی قرار دارد و از طرفی به عنوان‬ ‫نهادی است که فعالیتها را تجاری سازی می نماید‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ 1393‬تا کنون عالوه بر برگزاری بیش از ‪ 70‬جلسه‬ ‫مشترک بین واحدهای فناور جهاددانشگاهی با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬توانست ‪ 10‬مورد از این مذاکرات را به مرحله‬ ‫عقد قرارداد و تفاهم نامه برساند‪.‬‬ ‫فعالیت ارزشمند پارک در زمینه حمایت از تجاری سازی‬ ‫محصوالت واحدهای فناور جهاددانشگاهی‪ ،‬اخذ موافقت‬ ‫حقوقی در خصوص استفاده واحدهای فناور جهاددانشگاهی‬ ‫مستقر در پارک از مزایای پارکهای علم و فناوری بود که‬ ‫برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته است و این امر‬ ‫فرصت مناسبی جهت حمایت از این مجموعه ها می باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است پارک در زمینه درآمدزایی واحدهای‬ ‫جهاددانشگاهی به صورت ارائه خدمات آزمایشگاهی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و مشاوره نیز فعالیت نموده است‪.‬‬ ‫◄در پایان هر نکته دیگری که صالح می دانید؟‬ ‫◄ضمن تشکر از زحمات شما و همکاران بابت ترویج‬ ‫فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد دانش محور‪ ،‬از همه فعاالن‬ ‫علم و فناوری درخواست دارم که نگاه ویژه ای به مباحث‬ ‫ترویجی و فرهنگی در حوزه علم و فناوری داشته باشند تا‬ ‫تقاضا از سمت جامعه رشد و توسعه یابد‪.‬‬ ‫گفت و گو‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫را بین واحدهای فناور استانی منعقد نمود‪.‬‬ ‫گذاری استان به عنوان یک دستگاه اجرایی تعیین کننده‬ ‫و ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی استان البرز و شرکت در‬ ‫جلسات مرتبط در وزارت عتف‪ ،‬حضور صاحبان کسب و کار‬ ‫و سرمایه گذاران خارجی جهت انتقال تکنولوژی در محل‬ ‫پارک پررنگ بوده است و البته علیرغم نگارش پیوست‬ ‫فناوری تاکنون نتایج مثبتی در حوزه فناوری نداشته است‬ ‫که علت آن سهولت کسب و کار در کشور می باشد و‬ ‫بایستی برای رفع این معضل اقدام نمود‪.‬‬ ‫همچنین عضویت این پارک در مجامع بین المللی‬ ‫چون ‪ ASPA، IASP‬و ‪ INSTP‬تاثیر نسبتا مناسبی‬ ‫داشته است که البته بایستی منجر به تجاری سازی و‬ ‫صادرات محصوالت فناورانه گردد‪.‬‬ ‫◄یکی از بزرگترین مشکالت موجود در این پارک و‬ ‫کشور‪ ،‬اجرای قوانین مرتبط با حوزه علم و فناوری می‌باشد‬ ‫که کسب و کارها و در برخی مواقع نبود قوانین مناسب‬ ‫به خصوص در حوزه استارتاپها را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫خالء مباحث فرهنگی و ترویجی در زمینه ارزش آفرینی‬ ‫و کارآفرینی علیرغم تمامی فعالیت‌ها احساس می‌گردد‪.‬‬ ‫همچنین مشکالت نحوه ارتباط با شهرداری‌ها در خصوص‬ ‫ساخت و ساز واحدهای فناور از دیگر موارد مهم است‪.‬‬ ‫عدم خرید محصوالت داخلی توسط دستگاه‌های حاکمیتی‬ ‫و عدم ثبات بازار از دیگر مشکالت و چالشهای موجود‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫افتتاح مرکز‬ ‫نوآوری و شکوفایی‬ ‫در جهاددانشگاهی‬ ‫علوم‌پزشکی شهید بهشتی‬ ‫‪16‬‬ ‫مرکز نوآوری و شکوفایی(منش) جهاددانشگاهی‬ ‫علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر بیجندی‬ ‫رییسسازمانتجاریسازیفناوریواشتغالدانشآموختگان‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی‬ ‫شهیدبهشتی‪،‬دکترمحمدصادقبیجندیباحضوردرمراسم‬ ‫افتتاح مرکز نوآوری و شکوفایی(منش) جهاددانشگاهی علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوآوری‌های باز یکی از‬ ‫مباحث بسیار جدی دنیای امروز است که این مراکز به دنبال‬ ‫توسعه آن در داخل کشور هستند‪.‬‬ ‫وی در توضیح نوآوری‌های باز‪ ،‬گفت‪ :‬نوآوری باز امکان‬ ‫ارائه ایده را برای افراد خالق و نوآور فراهم کرده و به‬ ‫عبارت دیگر درها را برای نوآوری این دسته از افراد باز‬ ‫می‌کند‪ ،‬چراکه معتقدیم این سیستم‌ها هستند که به‬ ‫بلوغ و باروری ایده‌های خوب کمک می‌کنند‪ .‬ما در‬ ‫مراکز نوآوری و شکوفایی(منش) جهاد دانشگاهی به‬ ‫دنبال دعوت و جذب افراد خالق و ایده‌پرداز هستیم تا‬ ‫پس از بررسی ایده‌ها و تیم‌سازی به سمت عملیاتی‬ ‫شدن پیش برویم‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‬ ‫دانش‌آموختگان درخصوص شرایط جذب افراد خالق‬ ‫در مراکز نوآوری و شکوفایی‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجاکه مراکز‬ ‫نوآوری و شکوفایی بر اساس نوآوری باز شکل گرفته‪،‬‬ ‫ورود و جذب در آن برای آحاد جامعه آزاد است‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی در پایان با اشاره به توانمندی باالی‬ ‫جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بسیار خوشحالیم که جهاد دانشگاهی با تیم حرفه‌ای‬ ‫خود در بحث مراکز نوآوری و شکوفایی ورود پــیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه پریسا فتایی‪ ،‬مدیر مرکز سازمان‬ ‫تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا)‬ ‫جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به‬ ‫آغاز به کار این مرکز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مرکز با هدف تقویت‬ ‫انگیزه برای کشف و خلق فرصت‌ها و بهره‌برداری از آنها‬ ‫راه‌اندازی شده و سه‌شنبه‌های کارآفرینانه با برنامه‌های‬ ‫آموزشی‪ ،‬فرهنگی و ترویجی بخشی از فعالیت‌های این‬ ‫مرکز را به خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کافه منش با مدیریت مرکز نوآوری و‬ ‫شکوفایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی‬ ‫و برنامه‌ریزی و اجرای ‪ 2‬تن از دانشجویان دکترای‬ ‫تخصصی عمید رهی و حجت‌اهلل منتظری فعالیت‬ ‫خود را در راستای توان‌افزایی دانشجویان در محیطی‬ ‫صمیمی و خالقانه با هدایت منتورهای موفق کسب‬ ‫وکار آغاز کرده است‪.‬‬ ‫با حضور دکتر طیبی؛‬ ‫اولین نشست شورای فناوری پارک ملی علوم و فناوری های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد‬ ‫اولین نشست شورای فناوری پارک ملی علوم و فناوری های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی ‪ ۱۹‬تیر با حضور دکتر طیبی رییس‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ، ،‬دکتر ایمانی خوشخو رییس پارک‬ ‫ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی‪ ،‬دکتر‬ ‫هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ‪ ،‬دکتر بیجندی‬ ‫رییس سازمان ستفا‪ ،‬دکتر علیزاده معاونت فرهنگی‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬و همچنین نمایندگان معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬دکتر سجادی نیری رییس ستاد‬ ‫فناوری های نرم و هویت ساز و دکتر حسام زند مدیرکل‬ ‫تجاری سازی و همچنین سایر اعضای شورای فناوری‪ ،‬در‬ ‫محل این پارک در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک ملی علوم و فناوری‬ ‫های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی‪ ،‬در ابتدای این‬ ‫مراسم دکتر ایمانی خوشـــخو رییـــس پـــارک ملی‬ ‫علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی بیان نمود‪:‬‬ ‫ماموریت اصلی ما در این پارک این است که فرهنگ را‬ ‫به یک بخش مولد در جامعه تبدیل کنیم و به صورت‬ ‫اخص به اقتصاد فرهنگ بپردازیم‪ .‬در این مسیر نیازمند‬ ‫یاری همه فعالین و مسووالن این حوزه ها هستیم تا با‬ ‫استفاده از این توانمندی ها ماموریت های موجود را به‬ ‫سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر سجادی نیری‪ ،‬رییس ستاد فناوری های نرم‬ ‫و هویت ساز به رشد فزایده صنایع فرهنگی در دنیا اشاره و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اگر به آمار های جهانی در حوزه تولیدات فرهنگی‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬ورود به این حوزه مهم را باید بسیار پیش از این‬ ‫آغاز می نمودیم‪ .‬غنای تاریخی‪ ،‬فرهنگی و هنری کشور مـا‬ ‫می تواند مزیت رقابتی ما در این بازار عظیم صنایع فرهنگی‬ ‫باشد که باید از این فرصت به نیکی استفاده نمود‪.‬‬ ‫دکتر طیبی نیز در این نشست گفت‪ :‬در جهاددانشگاهی‬ ‫ما به دنبال حوزه هایی هستیم که مغفول مانده اند و‬ ‫نیازمند حرکت جهادی هستند برای راه اندازی و آغاز مسیر‪،‬‬ ‫جهاددانشگاهی در این خصوص همواره موفق بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امـروز کـه بـه حـول و قـوه الهـی ایـن‬ ‫مسـیر آغـاز شـده اسـت‪ ،‬بـا توجـه بـه اهمیـت پرداختن‬ ‫بـه حـوزه هـای فناوری هـای نـرم و صنایع فرهنگـی باید‬ ‫تمـام تـوان را در جهـت پیشـبرد اهـداف اسـتفاده نمـود‪.‬‬ ‫دکتر طیبی اظهار کرد‪ :‬نکته مهم در آغاز این پارک‪،‬‬ ‫مسئله سیاستگذاری است و اینکه باید جلسات مشورتی‬ ‫فراوانی صورت پذیرد تا هدف گذاری ها و سیاست گذاری‬ ‫های پارک به دقت در محور مورد نیاز کشور تعریف شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دستور نشست توسط مهندس عباسی دبیر شورای‬ ‫فناوری و معاونت فناوری پارک بررسی شد و موضوعاتی‬ ‫همچون سیاستگذاری پارک و مشخصا انتخاب حوزه های‬ ‫مهم از میان گستره صنایع فرهنگی‪ ،‬راه انداری پردیس های‬ ‫پارک در استان تهران و سایر استان ها و راه اندازی شبکه‬ ‫گسترده پارک در میان واحد های جهاددانشگاهی در استان‬ ‫تهران و سایر مراکز استان و همچنین استفاده از ظرفیت های‬ ‫مراکز رشد سراسر جهاددانشگاهی‪ ،‬مطرح و تصویباتی در این‬ ‫خصوص صورت گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬احکام اعضای شورای فناوری‪ ،‬توسط‬ ‫رییس جهاددانشگاهی به اعضا اعطا شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه‪ ،‬نخستین‬ ‫پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگــی‬ ‫جهاد دانشگاهی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و‬ ‫فناوری رییس‌جمهور و دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی‬ ‫در دانشگاه علم و فرهنگ افتتاح شد‪.‬‬ ‫این پارک نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم‬ ‫انسانی و هنر است که با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و‬ ‫جهاد دانشگاهی به منظور تبدیل ایده‌های نو در حوزه‌هایی‬ ‫همچون صنایع دستی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬رسانه‌های تصویری و‬ ‫علوم انسانی به محصول و فناوری‌های نوین‪ ،‬در کشور‬ ‫شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫همکاری شرکت عضو پارک علم و فناوری البرز‬ ‫با پژوهشکده گیاهان دارویی‬ ‫شرکت عضو پارک علم و فناوری البرز با پژوهشکده‬ ‫گیاهان دارویی در نشستی که در پارک علم و فناوری البرز‬ ‫‪ ۶‬تیرماه برگزار شد ‪ ،‬در خصوص همکاری مشترک مذاکره‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز؛‬ ‫شرکت نحل میهن با برند «عسل مدا» عضو پارک علم و‬ ‫فناوری در زمینه تولید انواع عسل با عصاره های طبیعی‬ ‫‪ ،‬ژله رویال و انواع محصوالت و فرآورده های جانبی از‬ ‫مشتقات عسل با پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی‬ ‫در راستای همکاری بین درخصوص تولید عسل از گیاهان‬ ‫دارویی ‪6‬تیرماه دردفتر پارک نشستی داشتند‪.‬‬ ‫دکتر ربانی رییس پارک علم و فناوری البرزگفت‪ :‬از‬ ‫آنجایی که تولید عسل یک فرآورده عمومی زنبور عسل‬ ‫است ‪ ،‬الزم است تنوع در تولید فرآورده های عسل صورت‬ ‫پذیرد و محصوالتی در قالب محصوالت ترکیبی تولید شود‬ ‫که در این خصوص یکی از آن محصوالت ترکیبی ‪ ،‬عسل با‬ ‫طعم ها و خواص مختلف گیاهان دارویی می باشد‪ ،‬بعنوان‬ ‫نمونه در حال حاضر در پژوهشکده گیاهان دارویی‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویی بصورت دمنوش های گیاهی تولید می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین با در نظر گرفتن حوزه فعالیت آن دو مجموعه‬ ‫در این نشست مقرر شد؛ شرکت نحل میهن با کمک و‬ ‫همیاری پژوهشکده گیاهان دارویی ‪ ،‬تولیـــد عســــل‬ ‫با خاصیت گیاهان دارویی تولید و درسبد استفاده مصرف‬ ‫کنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫دکتر رضا زاده رییس پژوهشکده گیاهان دارویی در این‬ ‫نشست عنوان کرد با توجه به امکانات و نیروی انسانی متخصص‬ ‫که طرفین دارند در حوزه تجاری سازی‪ ،‬اقتصاد و اشتغال زمینه‬ ‫های مناسبی از طریق این همکاری بدست خواهد آمد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬جهاد علمی را در منصه عمل به ظهور رسانده است‬ ‫مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری از دستاوردهای مختلف پژوهشی‬ ‫و فناوری جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی‪،‬‬ ‫دکتر زند حسامی طی سفری یکروزه به استان از گروه‬ ‫های پژوهشی شیمی متابولیت ثانویه گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫گروه مدیریت کسب و کار کشاورزی‪ ،‬مراکز آموزشی و‬ ‫علمی کاربردی واحد‪ ،‬روند اجرای طرح های توسعه‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬آزمایشگاه های تحقیقاتی‪ ،‬واحدهای بسته‬ ‫بندی و فرآوری گیاهان دارویی‪،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫و مراکز رشد‪ ،‬واحدهای فناور کشاورزی واحد آذربایجان‬ ‫غربی و گلخانه ها و مزرعه گیاهان دارویی و مرکز کشت‬ ‫بافت جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی بازدید کرد‪.‬‬ ‫دکتر زند در حاشیه این بازدید با بیان این که‬ ‫اقدامات بسیار خوبی در حوزه فن آوری و تحقیقاتی‬ ‫جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی انجام شده افزود‪:‬‬ ‫تجاری سازی عامل موثری در رشد واحدهای دانش بنیان‬ ‫و رشد اقتصادی کشور است‪ ،‬لذا با برنامه ریزی مدون می‬ ‫توان تحقیقات انجام شده در این واحد را تجاری سازی‬ ‫کرد و زمینه درآمد زایی را برای استان فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جهاددانشگاهی آذربایجان غربی جهاد‬ ‫علمی را در منصه عمل به ظهور رسانده است که این امر‬ ‫می تواند به عنوان چراغ راهی برای سایر مراکز علمی و‬ ‫دانشگاهی در جهت پیشبرد اهداف خود باشند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که اقتصاد دنیا به سمت دانش‬ ‫بنیان شدن حرکت می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مراکز رشد‪،‬‬ ‫امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل‬ ‫خالقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت‬ ‫قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫دکتر زند با بیان این که تولید علم به ثروت از ماموریت‬ ‫های جهاددانشگاهی در راستای توسعه کشور است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ملزومات تبدیل علم به ثروت افزایش مهارت است‬ ‫و تمامی فعاالن علم و صنعت و محققان با افزایش مهارت‬ ‫در سرعت بخشیدن به این پروسه تالش کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری ضمن تقدیر از تالش های‬ ‫جهادی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی‪ ،‬فعالیت های این‬ ‫واحد را در خور و قابل تحسین عنوان کرد و افزود‪ :‬رویکرد‬ ‫اصلی جهاددانشگاهی حل مشکالت استانی و برآوردن‬ ‫نیازهای ملی است‪ ،‬پس باید ظرفیت‌های استان را خوب‬ ‫بشناسیم تا بتوانیم در راستای حل مشکالت موجود از این‬ ‫ظرفیت ها نهایت بهره را ببریم‪.‬‬ ‫دکتر زند با بیان این که تاکنون جهاددانشگاهی در انجام‬ ‫وظایف محوله موفق عمل کرده گفت‪ :‬جهاددانـشگاهـی‬ ‫بی هیچ وابستگی مالی و با اعتماد به نیروهای تالشـگر و‬ ‫اعتقاد به کار خود فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه جهاددانشگاهی ظرفیت باالیی برای‬ ‫حل مشکالت دارد تصریح کرد‪ :‬جهاددانشگاهی با وجود‬ ‫نیروهای متعهد و انقالبی با روحیه جهادی وار با تمام قوا‬ ‫در حل مشکالت موجود تالش کرده وبا پیش زمینه علمی‬ ‫کارایی خود را اثبات کرده است‪.‬‬ ‫در ابتدای این بازدید دکتر عاقلی رئیس جهاد دانشگاهی‬ ‫آذربایجان غربی با تشریح فعالیتهای این نهاد خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در چندین سال‬ ‫گذشته حداقل امکانات مادی و علمی با اتکاء به عزم علمی‬ ‫و عملی جهادی توانسته چنین بستر علمی با نیروی انسانی‬ ‫متخصص را برای توسعه استان و کشور خلق نماید که در‬ ‫زمینه هایی در سطح کشور بعنوان مرجع تخصصی علمی‬ ‫قلمداد می شود و این یکی از برکات این نهاد انقالبی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بزرگترین سرمایه جهاددانشگاهی استان‬ ‫نیروهای مومن و متخصص پژوهشگر می باشد که مدل‬ ‫موفق مدیریتی و جوان بومی این نهاد توانسته بعنوان یک‬ ‫تیم منسجم و موفق بار دیگر برکات حالوت جهاد علمی را‬ ‫برای توسعه استان وکشور به اثبات رساند‪.‬‬ ‫دکتر عاقلی گفت‪:‬جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با‬ ‫کمترین امکانات امروز بیشترین توسعه زیرساختی علمی‬ ‫و نرم افزاری فکری جهادی را گردهم آورده که در اکثر‬ ‫حوزه های استان و منطقه و ملی حرف اول و بعنوان‬ ‫مرجع شناخته می شود به طوری که بیشترین طرح های‬ ‫پژوهشی را کارفرمایان دولتی و خصوصی به خاطر عیار‬ ‫کیفی علمی به این نهاد سپرده و با این واحد عقد قرارداد‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫وی عقد قرارداد اجرای طرح های پژوهشی مساله محور‬ ‫منطقه به کارفرمایی دستگاه های استانی و ملی و سایر‬ ‫استان ها را طی سال گذشته و جاری بی نظیر دانست‬ ‫و خاطرنشان کرد‪:‬بسیار معدود دستگاه های پژوهشی در‬ ‫کشور چنین وضعیت و جایگاه علمی دارند که با اراده و‬ ‫مدیریت جهادی این توفیق برای جهاددانشگاهی استان‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫بازدید اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان البرز از پارک علم و فناوری البرز‬ ‫شرکت تعاونی آموزشی و پژوهشی اساتید‬ ‫دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان البرز از‬ ‫پارک علم و فناوری البرز در روز سه شنبه ‪ 12‬تیرماه‬ ‫بــازدیــد نــمــودند و با دستاوردها و فعالیت های‬ ‫مجموعه آشنا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم‬ ‫و فناوری البرز‪ ،‬شرکت تعاونی آموزشی و پژوهشی اساتید‬ ‫دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان البرز طی جلسه‬ ‫ای با حضور دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز و‬ ‫معاونین این پارک در دفتر پارک حضور بهم رساندند و با‬ ‫دستاوردها و فعالیتهای مجموعه آشناشدند‪.‬‬ ‫قبل از این بازدید طی جلسه ای دکتر ربانی رئیس‬ ‫پارک علم و فناوری البرز و معاونین و مدیــران‬ ‫پــارک به معرفی پارک و دستاوردهای آن پرداخت‬ ‫و نقش پارک های علم و فناوری را توسعه اقتصاد‬ ‫کشور تشریح نمود و اظهار امیدواری کرد ‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت بسیار مناسب و حائز اهمیت علمی و فناوری‬ ‫استان البرز ‪ ،‬زمینه تجاری سازی محصوالت شرکتهای‬ ‫فناور و دانش بنیان را بیشتر و بهتر توسعه داد‪.‬‬ ‫در این بازدید‪،‬دکتر انصاری معاون پارک وآقای‬ ‫مسعود سعیدی مدیر اداره فنی تخصصی پارک علم‬ ‫و فناوری البرز پس از بیان عملکرد پارک های علم و‬ ‫فناوری در دنیا‪ ،‬ضمن بیان اهداف کلی پارک های علم‬ ‫و فناوری و مـراکز رشــد به نقش آنها در رشد و توسعه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان و گسترش تولید و اشتغال پویا در‬ ‫استان و کشور پرداختند و عنوان کردند‪ :‬برای آغاز یک‬ ‫کسب و کار می بایست نیاز صنعت شناسایی شود و‬ ‫دراین راستا دانشگاه ها و مراکز علمی نقش مهمی را‬ ‫بر عهده دارند و اضافه نمود پارک آمادگی الزم جهت‬ ‫حمایت از کسب و کار و تولیدکاالی ایرانی را دارد‪.‬‬ ‫در ادامه ‪ ،‬بازدیدکنندگان از چند شرکت دانش‬ ‫بنیان و فناور مستقر در پارک بازدید نمودند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫با حضور بیش از ‪ ۵۰‬واحد فناور در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد‬ ‫کارگاه آموزشی «آشنایی با استانداردسازی و فرایند‬ ‫تدوین استانداردهای ملی « با حضور بیش از ‪ ۵۰‬واحد‬ ‫فناور در سالن شهید نوروزنژاد پارک علم و فناوری‬ ‫کرمانشاه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬در این کارگاه دکتر ژیال دارابی‪ ،‬معاون‬ ‫استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان‬ ‫کرمانشاه با بیان اینکه هدف از تدوين استانداردها‪،‬‬ ‫تعيين مقررات واضح و بدون ابهام براي بهبود ايمني‪،‬‬ ‫عملكرد‪ ،‬دوام و دستيابي به حد بهينه است كه براي‬ ‫انطباق يك کاال‪ ،‬خدمت يا مسائل مديريتي با انتظاري‬ ‫كه از آن مي رود‪ ،‬تدوين ميشوند‪ ،‬گفت‪ :‬از نتايج تدوین‬ ‫استاندارد می توان به رفع موانع تجاري‪ ،‬گسترش و‬ ‫تسهيل تجارت و ارتباطات اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه ‪ 80‬هزار نوع کاال و خـدمـت‬ ‫در کشور وجود دارد که هنوز بخشی از آنها استاندارد ندارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به کمک تعامالت و ارتباطات دوجانبه و خوب میان‬ ‫اداره کل استاندارد و پارک علم و فناوری کرمانشاه گام های‬ ‫موثری در راستای استاندارد سازی محصوالت واحدهای‬ ‫فناور و دانش بنیان استان برداشته ایم‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه دارابی تصریح کرد‪ :‬در این کارگاه‬ ‫آموزش های الزم برای تدوین استاندارهای کارخانه ای‪،‬‬ ‫نحوه نگارش استانداردهای ملی (استاندارد ‪ )5‬و آشنایی‬ ‫با الزامات و روش های اجرایی دریافت گواهی خود‬ ‫اظهاری و پروانه استاندارد دانش نماد ارائه می شود‪.‬‬ ‫در پایان نیز پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در‬ ‫خصوص مطالب ارائه شده انجام شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫کارگاه آموزشی «آشنایی با استانداردسازی و فرایند تدوین استانداردهای ملی»‬ ‫‪17‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در جلسه ستفا به تصویب رسید‬ ‫تصویب راه‌اندازی «منش» در واحد استان فارس‬ ‫سومین جلسه شورای مرکزی مراکز نوآوری و شکوفایی‬ ‫ستفا دوشنبه ‪ ۱۱‬تیر ‪ ۹۷‬در سازمان تجاری‌سازی فناوری‬ ‫و اشتغال دانش‌آموختگان برگزار گردید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش آموختگان‪ ،‬سومین جلسه شورای مرکزی مراکز‬ ‫نوآوری و شکوفایی ستفا با حضور تمامی اعضاء روز دوشنبه‬ ‫‪ ۱۱‬تیر ‪ ۹۷‬در این سازمان با موضوع بررسی درخواست راه‬ ‫اندازی «منش» واحد استان فارس برگزار گردید‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه مهندس بختیاری معاون تجاری سازی‬ ‫پارکها و مراکز رشد ستفا به ارائه گزارش کار مراکز نوآوری‬ ‫شکوفایی واحدهای استانی و شورای مرکزی «منش»‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه درخواست راه اندازی «منش» واحد استان‬ ‫فارس مورد بررسی قرار گرفت‪ ،‬پس از ارائه گزارش دکتر‬ ‫بابایی رئیس واحد فارس و زاهدیان مدیر ستفای این واحد‬ ‫و بررسی اعضای شورای مرکزی با راه اندازی مرکز نوآوری‬ ‫شکوفایی با موضوع فعالیت های فناوری های نرم و صنایع‬ ‫خالق فرهنگی در مرکز علمی کاربردی موافقت شد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از جلسه خانم فتایی مدیر ستفای واحد‬ ‫علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬به عنوان مرکز نواوری شکوفایی‬ ‫با عملکرد مطلوب‪ ،‬گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرا‬ ‫شده این مرکز برای اعضای شورای مرکزی ارائه نمود‪.‬‬ ‫راه‌اندازی واحد‬ ‫تجاری‌سازی فناوری‌ و‬ ‫اشتغال دانشجویان در‬ ‫جهاددانشگاهی همدان‬ ‫●●●‬ ‫میز خدمت در پارک علم و فناوری البرزوابسته به‬ ‫جهاددانشگاهی افتتاح شد‬ ‫بــــر اســــاس مصــوبــــه کــارگــــروه استــقــــرار‬ ‫میـــز خدمـــت پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز‪ ،‬از اول‬ ‫تی ــر م ــاه ‪ ۹۷‬می ــز خدم ــت در پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫البـــرز بـــا حضـــور رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫البـــرز و جمعـــی از مدیـــران ایـــن پـــارک رســـماً‬ ‫افتتـــاح شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری البـــرز‪ ،‬کارگـــروه اســـتقرار میـــز خدمـــت و‬ ‫گ ــروه کــارشــنــ ــاسی ذیرب ــط‪ ،‬کــ ــلیه خــ ــدمات و‬ ‫زیـــر خدمـــات قابـــل ارایـــه بـــه مراجعیـــن را احصـــاء‬ ‫و یکـــی از کارشناســـان خبـــره پـــارک را مامـــور‬ ‫پاس ــخگویی ب ــه مراجعی ــن نم ــوده و همزم ــان تابل ــوی‬ ‫راهنمـــای محوطـــه پـــارک‪ ،‬ســـاختمانها ‪ ،‬طبقـــات و‬ ‫اتاقهـــا‪ ،‬طراحـــی و در معـــرض دیـــد مراجعیـــن قـــرار‬ ‫گرفتـــه اســـت ‪.‬‬ ‫دکت ــر ربان ــی ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز‬ ‫در حاش ــیه ای ــن مراس ــم ب ــه اهمی ــت موض ــوع اش ــاره‬ ‫نمودن ــد و گفتن ــد‪ :‬م ــردم ول ــی نعمت ــان م ــا هس ــتند‬ ‫و رعای ــت حق ــوق آنه ــا کمتری ــن کاری اس ــت ک ــه م ــا‬ ‫کارگ ــزاران نظ ــام م ــی توانی ــم انج ــام دهی ــم‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت جه ــت تس ــهیل در ارای ــه خدم ــات و‬ ‫تکری ــم ارب ــاب رج ــوع و پاسداش ــت حق ــوق ش ــهروندی‬ ‫و ب ــر اس ــاس مصوب ــه کارگ ــروه اس ــتقرار می ــز خدم ــت‪،‬‬ ‫کلیـــه خدمـــات ترجیحـــاً از طریـــق تـــارگاه اینترنتـــی‬ ‫ایـــن پـــارک بـــه آدرس‪ www.alborzstp.ir :‬و‬ ‫بصـــورت الکترونیکـــی صـــورت خواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫می ــز خدم ــت پ ــارک‪ ،‬در طبق ــه همک ــف س ــاختمان‬ ‫مدیریـــت پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز راه انـــدازی‬ ‫مراجعیـــن حضـــوری‬ ‫و آمـــاده خدمـــات رســـانی بـــه‬ ‫ِ‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز می‌باشـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫مرکز تسهیل گری و توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا‬ ‫درپارک علم و فناوری کرمانشاه رتبه برتر کشورکسب کرد‬ ‫‪18‬‬ ‫خدمـــات مرکـــز تســـهیل گـــری و توانمندســـازی‬ ‫کس ــب و کاره ــای نوپ ــای ف ــاوا پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫کرمانشـــاه وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی رتبـــه برتـــر‬ ‫مراکـــز تســـهیل گـــری و توانمندســـازی کشـــور را‬ ‫کســـب کـــرد‪.‬‬ ‫مرکـــز تســـهیل گـــری و توانمندســـازی کســـب‬ ‫و کارهـــای نوپـــای فـــاوا درپـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫کرمانشـــاه رتبـــه برتـــر کشورکســـب کـــرد‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عـ ــمومی پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫کرمانشـــاه وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی ‪ ،‬دکتـــر‬ ‫معصومـــه خـــان احمـــدی سرپرســـت پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری کرمانش ــاه ب ــا اع ــام ای ــن خبرگف ــت‪ :‬مرک ــز‬ ‫تســـهیل گـــری و توانمندســـازی کســـب و کارهـــای‬ ‫نوپـــای فـــاوا بـــا هـــدف هماهنگـــی و تعامـــل موثـــر‬ ‫بیـــن فـــردی زیســـت بـــوم کارآفرینـــی مبتنـــی بـــر‬ ‫فـــاوا‪ ،‬تســـهیل ایجـــاد و رشـــد کســـب و کارهـــای‬ ‫نوپـــای محلـــی بـــرای حفـــظ ســـرمایه هـــای انســـانی‪،‬‬ ‫عرضـــه خدمـــات مشـــاوره ای و آموزشـــی بـــه فعـــاالن‬ ‫ای ــن عرص ــه از تیرم ــاه س ــال گذش ــته فعالی ــت خ ــود را‬ ‫آغـــاز کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی گف ــت ‪:‬ای ــن مرک ــز ک ــه در کرمانش ــاه ب ــا هم ــت‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری ب ــه مخاطبی ــن ارای ــه خدم ــات‬ ‫داده اســـت توانســـته اســـت تاکنـــون هفـــت کارگــــاه‪،‬‬ ‫‪ 114‬ســـاعت مشـــاوره هـــای عمومـــی و تخصصـــی بـــه‬ ‫‪ 59‬شـــرکت‪ 58 ،‬مـــورد تولیـــد مقالـــه و خبـــر و ‪16‬‬ ‫مـــورد رویـــداد‪ 127 ،‬محتـــوی را داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫مسوول مرکز تجاری‌سازی جهاددانشگاهی همدان‬ ‫از آغاز به‌کار واحد تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‬ ‫دانشجویان در این واحد خبر داد و گفت‪ :‬در این واحد‬ ‫انگیزه الزم به دانشجویان داده و ایده آن ها دریافت‬ ‫می‌شود و در راستای تجاری‌سازی ایده‌های دریافتی‬ ‫برمی‌آییم البته متاسفانه تاکنون از ایده‌های دریافتـی‬ ‫به مرحله تجاری‌سازی نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از‬ ‫ایسنا‪ ،‬محمد رضائیان‌پاکیزه با اعالم خبر فوق ادامه‬ ‫داد‪ :‬به‌زودی جهاددانشگاهی اقدام به تاسیس یک مرکز‬ ‫نوآوری و شکوفایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی شفاف‌سازی در انتخاب رشته دانشجویان‪،‬‬ ‫برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی و بازدید از کارخانه‌ها‬ ‫را از جمله اقدامات جهاددانشگاهی در راستای اقتصاد‬ ‫مقامتی و ایجاد اشتغال دانشجویان برشمرد و افزود‪ :‬تا‬ ‫کنون ‪ ۱۳۰۰‬دانشجو دوره‌های کارآفرینی و ایده‌پردازی‬ ‫را در قالب واحد تجاری‌سازی و فناوری اشتغال سپری‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫رضائیان‌پاکیزه با اشاره به برگزاری دوره‌های کارآفرینی‬ ‫و کسب‌وکار و تورهای صنعت برای دانشجویان‪ ،‬درباره‬ ‫مشاغل‌خانگی نیز گفت‪ :‬جهاددانشگاهی مرکز طرح‌های‬ ‫اشتغال خانگی را به عنوان پایلوت در هشت استان اجرا‬ ‫کرده است که در صورت موفقیت به سایر استان‌ها نیز‬ ‫بسط داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬طرح‌هایی نیز در جهاددانشگاهی‬ ‫استان همدان به منظور اشتغال روستایی و مشاغل‬ ‫خانگی در قالب پروپوزال تدوین و پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫مسوول مرکز تجاری‌سازی جهاددانشگاهی واحد‬ ‫همدان از انعقاد تفاهم‌نامه اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان‬ ‫و جهاددانشگاهی واحد همدان در راستای اجرای‬ ‫دوره‌های مهارت‌افزایی خبر داد و گفت‪ :‬دوره‌های‬ ‫مهارت‌افزایی تمام رشته‌های موجود در جهاددانشگاهی‬ ‫را پوشش داده و تفاهم‌نامه نیز به مرحله عملیاتی شدن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری این دوره‌ها در راستای‬ ‫مهارت‌افزایی دانشجویان انجام می‌شود چرا که در‬ ‫شرایط فعلی عدم توانایی فارغ‌التحصیالن و دانشجویان‬ ‫در بازارکار موجب عدم موفقیت آنها شده است‪.‬‬ ‫رضائیان‌پاکیزه اظهار کرد‪ :‬جهاددانشگاهی استان‬ ‫همدان به منظور مرتفع کردن این مشکل دوره‌های‬ ‫مهارت‌افزایی را با همکاری اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای‬ ‫استان در حین تحصیل و پس از آن اجرا می‌کند‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان دیگر دغدغه تسهیالت بانکی ندارند‬ ‫◄ پیام معاون علمی به به کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان‬ ‫◄ معاون تحقیقات وزیر بهداشت مطرح کرد‬ ‫اجازه اعطای مجوز تایید شرکت‌های دانش‌بنیان به وزارت بهداشت داده شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫استخدام دولتی بالی کارآفرینی است‬ ‫سهمیه امریه سربازی فعاالن دانش بنیان به‌زودی اجرایی می شود‬ ‫‪19‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان دیگر دغدغه تسهیالت بانکی ندارند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و جـذب سـرمایه معاونت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری یکـی از نیازهای اصلـی شـرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬فنـاوران و صاحبان‬ ‫ایـده را تأمیـن منابـع مالـی می‌دانـد و اعتقـاد دارد کـه در سـال‌های گذشـته یکـی از نقدهـا بـه سیسـتم‌های مالـی کشـور ایـن بـوده کـه بـه حوزه‌هـای‬ ‫دانش‌بنیـان ورود پیـدا نکرده‌انـد‪ ،‬ولـی بـا بسترسـازی‌های انجام‌شـده‪ ،‬امروز در شـرایطی هسـتیم که فضـای رقابتی بیـن بانک‌ها بـرای حمایـت و پرداخت‬ ‫تسـهیالت بـه شـرکت‌های دانش بنیان ایجادشـده اسـت‪.‬‬ ‫علیرضـا دلیـری ایـن سـخنان را در نشسـت خبـری ‪ 10‬تیرمـاه خـود کـه به منظـور تشـریح رونـد افزایشـی حمایـت بانک‌هـا از شـرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بیـان کـرد و در ادامـه با اشـاره به اینکـه شـرکت‌های دانش بنیـان دیگر دغدغـه دریافت تسـهیالت ندارنـد‪ ،‬میـزان اعطای تسـهیالت بانک‌ها‬ ‫بـه شـرکت‌های دانش‌بنیـان در پنـج سـال گذشـته را ‪ 12‬هـزار میلیـارد تومان ذکـر کرد که به ‪ 1400‬شـرکت اهداشـده اسـت‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 12‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بابیــان‬ ‫اینکــه امــروزه یکــی از نیازهــای اصلــی شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان‪ ،‬فنــاوران و صاحبــان ایــده امیــن منابــع‬ ‫مالــی اســت گفــت‪ :‬شــکل‌گیری و توســعه فعالیــت‬ ‫ایــن شــرکت‌ها بــر منابــع مالــی اســتوار اســت کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس دو بســتر در ایــن زمینــه در معاونــت علمــی‬ ‫شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫وی منابــع بانکــی در قالــب اعطــای تســهیالت و‬ ‫ســرمایه‌گذاری از ســوی هولدینگ‌هــا و ســرمایه‌گذاران‬ ‫را ازجملــه ایــن دو بســتر عنــوان کــرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫برخــی از شــرکت‌ها نیــاز بــه ســرمایه‌گذاری دارنــد‬ ‫کــه از همــان ابتــدای فعالیــت بــه آن‌هــا تزریــق شــود‬ ‫و برخــی دیگــر نیــز نیــاز بــه تجربــه افــراد متخصــص در‬ ‫ایــن زمینه‌دارنــد کــه هــر دوی ایــن منابــع در معاونــت‬ ‫علمــی ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫دلیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن تســهیالت موجــب‬ ‫شــده تــا شــرکت‌های دانــش بنیــان نســبت بــه‬ ‫ســال‌های گذشــته رشــدهای زیــادی داشــته باشــند‬ ‫افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس در پنــج ســال گذشــته بیــش از‬ ‫‪ 12‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت از ســوی بانک‌هــا‬ ‫بــه ‪ 1400‬شــرکت دانــش بنیــان اعطاشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه میــزان تســهیالت در ســال‌های ‪92‬‬ ‫و ‪ 93‬محــدود بــوده اســت افــزود‪ :‬در ســال‌های گذشــته‬ ‫یکــی از نقدهــا بــه سیســتم‌های مالــی کشــور ایــن بــوده‬ ‫کــه بــه حوزه‌هــای دانش‌بنیــان ورود پیــدا نکرده‌انــد‪،‬‬ ‫ولــی بــا حمایت‌هــای انجام‌شــده میــزان پرداختی‌هــا‬ ‫ســال بــه ســال افزایش‌یافتــه و بــا بسترســازی‌های‬ ‫انجام‌شــده اســت و امــروز در شــرایطی هســتیم کــه‬ ‫فضــای رقابتــی بیــن بانک‌هــا بــرای حمایــت و پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت‌های دانــش بنیــان ایجادشــده‬ ‫اســت و دیگــر شــرکت‌های دانــش بنیــان دغدغــه‬ ‫تســهیالت ندارنــد‪.‬‬ ‫پیش بینی می‌شود‬ ‫تا پایان سال ‪ 5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان پرداخت شود‬ ‫فعالیت ‪ 3‬هزار و ‪ 600‬شرکت دانش‌بنیان در کشور‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور وضعیــت خوبــی نــدارد‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان مرتبــاً رشــد می‌کننــد و‬ ‫ســرمایه آن‌هــا چنــد برابــر می‌شــود و بــه واســطه‬ ‫اشــتغال‌زایی کــه آن‌هــا داشــته‌اند بانک‌هــا بــرای‬ ‫ســرمایه‌گذاری وارد عمــل شــده‌اند تأکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ 3‬هــزار و ‪ 600‬شــرکت دانش‌بنیــان بــه‬ ‫تأییــد کارگــروه احــراز صالحیــت معاونــت علمــی رســیده‬ ‫اســت و مشــغول فعالیتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت بانک‌هــا از شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان درســال جــاری‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســه مــاه اول‬ ‫ســال ‪ 97‬مبلــغ هــزار میلیــارد تومــان از ســوی بانک‌هــا‬ ‫بــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان اعطاشــده اســت و‬ ‫پیش‌بینــی می‌شــود کــه تــا پایــان ســال ایــن مبلــغ‬ ‫بــه ‪ 5‬هــزار میلیــارد تومــان بالــغ شــود‪.‬‬ ‫دلیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه عملکــرد بانک‌هــا‬ ‫در ایــن حــوزه گفــت‪ :‬بــر اســاس مذاکــرات انجام‌شــده‬ ‫مقررشــده اســت تــا بانک‌هایــی کــه عملکــرد مناســبی‬ ‫در حــوزه شــرکت‌های دانــش بنیــان دارنــد‪ ،‬معرفــی‬ ‫شــوند و مقررشــده تــا قراردادهــای مســتمری میــان‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی بــا ایــن بانک‌هــا منعقــد شــود‬ ‫تــا بــر اســاس آن بتواننــد خدمــات بــه شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا معرفــی بانک‌هــای پیشــرو در‬ ‫حمایــت از شــرکت‌های دانــش بنیــان گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫ملــت رکــورددار پرداخــت تســهیالت بــه شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان اســت و بعــدازآن بانک‌هــای صنعــت و‬ ‫معــدن‪ ،‬ســپه‪ ،‬ملــی‪ ،‬تجــارت و پاســارگاد حمایت‌هــای‬ ‫مناســبی از شــرکت‌های دانش‌بنیــان داشــته‌اند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میــزان ســود تســهیالت پرداختــی‬ ‫بــه شــرکت‌های دانــش بنیــان گفــت‪ :‬صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی در حوزه‌هــای صنعــت ‪ 12‬درصــد و در حوزه‌هــای‬ ‫کشــاورزی کارمــزد ‪ 10‬درصــد تعییــن کــرده اســت‪،‬‬ ‫عــاوه بــر آن کارمــزد صنــدوق کارآفرینــی ‪ 4‬درصــد و‬ ‫کارمــزد ســایر بانک‌هــا نیــز بــر اســاس محاســبات خــود‬ ‫آن‌هــا انجــام خواهــد شــد‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تابلوی مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه‬ ‫صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری جســورانه در بــورس گفــت‪:‬‬ ‫ایــن صندوق‌هــا وظیفــه دارنــد کــه کار ســرمایه‌گذاری‬ ‫را انجــام دهنــد و در کنــار ایــن صندوق‌هــا بــه دنبــال‬ ‫تأســیس صندوق‌هــای بزرگ‌تــری هســتیم کــه‬ ‫بــه عنــوان صنــدوق مــادر تأمیــن مالــی الزم بــرای‬ ‫صندوق‌هــای خــود را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه بــه وجــود آمــدن تابلــوی مخصوص‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان در بــورس اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تابلــوی اختصاصــی دیگــری در فرابــورس بــرای‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیانــی کــه بزرگ‌شــده‌اند وجــود‬ ‫دارد؛ شــرکت‌هایی کــه تــوان فــروش ســهام خــود را‬ ‫داشــته باشــند و بــه تأمیــن مالــی پایــدار رســیده باشــند‬ ‫در ایــن تابلــو حضــور پیــدا می‌کننــد تــا از طریــق آن‬ ‫ســهام خــود را بــه دیگــر افــراد بفروشــند البتــه بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار ارتبــاط و فرهنگ‌ســازی مناســبی انجــام‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫دلیــری بــا بیــان اینکــه ایــن امــر موجــب می‌شــود تــا‬ ‫زمینــه مناســبی بــه منظــور تجاری‌ســازی شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان فراهــم شــود افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪300‬‬ ‫ایــده بــر روی ایــن تابلــو قرارگرفتــه اســت و از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ 29‬ایــده منجــر بــه عقــد قــرارداد تجاری‌ســازی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نحوه جلوگیری از انحراف تسهیالت‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت‬ ‫استارت‌آپ‌هایی که‬ ‫نیاز به تسهیالت‬ ‫کمتری دارند‬ ‫می‌توانند از طریق‬ ‫صندوق کارآفرینی‬ ‫امید منابع مورد نیاز را‬ ‫دریافت کنند‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در بخــش دیگــری‬ ‫از ایــن نشســت در پاســخ بــه ایــن ســؤال خبرنــگار‬ ‫بــازارکار نویــن کــه چــه تمهیداتــی اندیشــیده شــده تــا‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه انحــراف نــرود؟ گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان بــرای دریافــت تســهیالت از‬ ‫نســخه مشــخصی اســتفاده نمی‌کننــد و هــر یــک از ایــن‬ ‫شــرکت‌ها در درون یکــی از بســترهای ســرمایه‌گذاری‬ ‫قــرار می‌گیرنــد شــاید یکــی از شــرکت‌ها بــه‬ ‫ســرمایه‌گذار احتیــاج داشــته باشــد و دیگــری بــه دنبــال‬ ‫تزریــق منابــع باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت تســهیالت بــه برخــی از‬ ‫شــرکت‌‌ها ســم اســت ادامــه داد‪ :‬برخــی از شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان بــه دلیــل اینکــه بــا بــازار آشــنایی ندارنــد‬ ‫و بازاریابــی را بلــد نیســتند‪ ،‬نیــاز اســت تــا افــرادی‬ ‫کــه بــا کار تجــاری آشــنا هســتند در ایــن شــرکت‌ها‬ ‫فعالیــت کننــد و چگونگــی فعالیــت اقتصــادی را بــرای‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان تشــریح کننــد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به استارت‌آپ‌ها‬ ‫نحـــوه پرداخـــت تســـهیالت بـــه اســـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫دوره تنفـــس دریافت‌کننـــدگان تســـهیالت از دیگـــر‬ ‫مـــوارد مطرح‌شـــده در ایـــن جلســـه بـــود کـــه دلیـــری‬ ‫در پاســـخ گفـــت‪ :‬اســـتارت‌آپ‌هایی کـــه نیـــاز بـــه‬ ‫تســـهیالت کمتـــری دارنـــد می‌تواننـــد از طریـــق‬ ‫صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد منابـــع مـــورد نیـــاز را‬ ‫دریافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تس ــهیالت بی ــن ‪ 100‬ت ــا ‪200‬‬ ‫میلیـــون تومـــان از ســـوی صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد‬ ‫پرداخـــت می‌شـــود افـــزود‪ :‬ســـود ایـــن تســـهیالت ‪4‬‬ ‫درصـــد و بـــه صـــورت قرض‌الحســـنه اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب ســـرمایه‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری درب ــاره‬ ‫دوره تنفســـی کـــه بانک‌هـــا بـــرای شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان در نظـــر می‌گیـــرد نیـــز اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫به‌طـــور میانگیـــن ایـــن تنفـــس ‪ 5‬ســـاله اســـت امـــا‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه مدل ــی ک ــه خ ــود ش ــرکت‌ها ب ــه بان ــک‬ ‫اعـــام می‌کننـــد ایـــن تنفـــس مشـــخص می‌شـــود‪،‬‬ ‫یعن ــی اگ ــر ش ــرکتی تقاض ــا کن ــد ک ــه ب ــه ی ــک ب ــازه‬ ‫زمانـــی ‪ 6‬ســـاله احتیـــاج دارد بانـــک بررســـی می‌کنـــد‬ ‫و اگـــر صحبـــت شـــرکت منطقـــی باشـــد ایـــن بـــازه‬ ‫زمانـــی افزایـــش پیـــدا می‌کنـــد‪.‬‬ ‫شیوه ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫دلیـــری همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـؤالی پیرامـــون‬ ‫ارزش‌گـــذاری شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان نیـــز‬ ‫گفـــت‪ :‬یکـــی از دغدغه‌هـــای اصلـــی شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان ارزش‌گـــذاری آن‌هـــا اســـت‪ ،‬امـــا‬ ‫متأسفـانـ ــه ایـ ــن کار ب ــه خوب ــی در کش ــور م ــا انج ــام‬ ‫نمی‌گیـــرد کـــه بـــرای برطـــرف کـــردن ایـــن موضـــوع‬ ‫بیـــش از ‪ 15‬جلســـه بـــا کارشناســـان‪ ،‬گروه‌هـــای‬ ‫مختلـــف و ســـازمان ثبـــت برگـــزار کردیـــم تـــا در آن‬ ‫بـــه جمع‌بنـــدی مناســـبی برســـیم ایـــن موضـــوع بـــه‬ ‫قانـــون مصـــوب مجلـــس احتیـــاج دارد کـــه در دســـتور‬ ‫کار دولـــت اســـت و بحـــث اجرایـــی آن مربـــوط بـــه‬ ‫معاونـــت اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای بحـــث اجرایـــی از‬ ‫تعـــدادی شـــرکت بـــا ســـابقه دعـــوت کردیـــم تـــا بـــه‬ ‫عن ــوان کارگ ــروه حاض ــر ش ــوند و ت ــا ب ــه کم ــک آن‌ه ــا‬ ‫بـــه مـــدل بومـــی بـــرای ارزش‌گـــذاری شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان برســـیم و امیـــدوارم کـــه در شـــش‬ ‫مـــاه آینـــده شـــاهد شـــکل گرفتـــن ایـــن موضـــوع‬ ‫باش ــیم اف ــزود‪ :‬ارزش‌گ ــذاری و اعتبارس ــنجی ‪ ۲‬موض ــوع‬ ‫متفـــاوت از یکدیگـــر هســـتند کـــه در ارزش‌گـــذاری‬ ‫بـــه دنبـــال قیمـــت‌ گذاشـــتن بـــر روی اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫و برنامه‌ریـــزی بـــرای آینـــده آن‌هـــا هســـتیم امـــا در‬ ‫اعتبارســـنجی بانک‌هـــا وام‌هایـــی کـــه بایـــد بـــه هـــر‬ ‫یـــک از شـــرکت‌ها تعلـــق بگیـــرد را بررســـی می‌کنـــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫راهکارهایی برای حل مشکل ضمانت‌نامه‬ ‫دلیــری در ادامــه ایــن نشســت خبــری ضماتنامــه را‬ ‫یکــی دیگــر از چالش‌هــای شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬زمانــی کــه تســهیالت بــه‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان اعطــا می‌شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت‌ها الزم اســت تــا ضمانتنامه‌هــای پرداختــی را‬ ‫بــه بانک‌هــا ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه در‬ ‫حــال حاضــر در کشــور نهادهــای ســرمایه‌گذاری چــون‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬صنــدوق توســعه صــادرات‪،‬‬ ‫صنــدوق ســرمایه‌گذاری تعــاون‪ ،‬صنــدوق صنایــع‬ ‫کوچــک و تعــدادی صندوق‌هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫در کشــور ایجادشــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫سیســتم‌های مالــی کشــور‪ ،‬تــوان مالــی الزم بــرای‬ ‫صــدور ضمانت‌نامــه را ندارنــد‪ ،‬ازایــن‌رو اســت کــه در‬ ‫دنیــا نهادهــای مالــی در ایــن زمینــه ایجادشــده اســت‬ ‫تــا بتواننــد ضمانتنامه‌هــای الزم را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا نیــز درصــدد ایجــاد ایــن‬ ‫نهــاد مالــی بــزرگ کــه در حکــم بانــک مرکــزی اســت‪،‬‬ ‫هســتیم‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ولــی در حــال حاضــر بــرای رفــع‬ ‫مشــکل ضمانتنامــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان اقداماتــی‬ ‫را انجــام داده‌ایــم کــه از جملــه آن می‌تــوان بــه‬ ‫مذاکــرات بــا صندوق‌هــای دولتــی اشــاره کــرد کــه در‬ ‫ایــن جلســه مقــرر شــد کــه صندوق‌هــای ضمانــت بــا‬ ‫صندوق‌هــای پژوهــش و فنــاوری همکاری‌هــای الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دلیــری بــه امضــای تفاهم‌نامــه میــان صنــدوق‬ ‫ضمانتنامــه تعــاون بــا صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن‬ ‫توافقنامــه ایــن صنــدوق پژوهــش و فنــاوری می‌توانــد‬ ‫بــا همــکاری صنــدوق ضمانــت تعــاون‪ ،‬ضمانتنامه‌هــای‬ ‫مــورد نیــاز شــرکت‌های دانش‌بنیــان را صــادر کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ‪ 24‬صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در کشــور وجــود دارد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هــر کــدام از ایــن صندوق‌هــا می‌تواننــد کارگــزار‬ ‫صندوق‌هــای ضمانــت شــوند‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پیام معاون علمی به به کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان‬ ‫استخدام دولتی بالی کارآفرینی است‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری خطـاب به کارآفرینـان‪ ،‬شـرکتهای دانش بنیان‪ ،‬به ایسـتادگی در مسـیر خالقیت و نـوآوری تاکید کـرد و گفت‪:‬‬ ‫مـا مبارزیـم‪ ،‬نمی‌بازیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقل از معاونـت علمی و فنـاوری رئیس‌جمهوری‪ ،‬سـورنا سـتاری در پیامی خطـاب به کارآفرینـان‪ ،‬شـرکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫اسـتارتاپی‌ها و دیگـر فعـاالن زیسـت‌بوم کارآفرینی و نـوآوری به ضرورت تالش و ایسـتادگی در مسـیر خالقیت‪ ،‬نـوآوری و خلق ارزش افزوده از مسـیر دانش‬ ‫و نـوآوری بـا تکیـه بر اقتصـاد دانش‌بنیـان و توانمندی‌هـای تاریخی و نیروی انسـانی کشـور تاکید کرد‪.‬‬ ‫متن پیام معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫«با درود به مردم سربلند ایران خصوصاً جوانان خالق‬ ‫کارآفرین جنگ بد است‪ .‬به هر شکلی که باشد در طول‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬سال تاریخ این کشور ما هزاران جنگ را شاهد‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬اما همچنان ایرانیان در این بخش از دنیا به‬ ‫عنوان قدیمی‌ترین کشور تاریخ زندگی می‌کنند‪ .‬یونانیان‪،‬‬ ‫رومیان‪ ،‬مغول‌ها و حتی صدام و بسیاری دیگر آمده‌اند و‬ ‫رفته‌اند ولی ما همچنان پابرجا ایستاده‌ایم‪.‬‬ ‫حدود صد سالی است که با پیدایش نفت یک فرهنگ‬ ‫غلط زیر ساخت‌های فکری‪ ،‬تربیتی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫ما را به چالش کشیده است‪ .‬مانند غده سرطانی عمق‬ ‫جامعه را از آن خود کرده است‪ .‬فرهنگ نفتی ما را چنان‬ ‫در خود اسیر کرده است که زندگی بدون آن را برای خود‬ ‫غیر ممکن می‌دانیم‪ ،‬پس این کشور در طول تاریخ چگونه‬ ‫در علم‪ ،‬فناوری‪ ،‬تجارت و آقایی بر دنیا را تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬کدام اقتصاد پیشرفته در دنیا را سراغ دارید که با‬ ‫تکیه بر منابع زیرزمینی پیشرفت کرده باشد‪.‬‬ ‫نفت مفاهیم زندگی ما را عوض کـرد‪ ،‬جامـعـه مـا را‬ ‫به یک جامعه منابع پایه تبدیل کرد‪ ،‬ارزش‌های انسانی را‬ ‫زیر سوال برد‪ ،‬فکر کردیم می‌توانیم همه چیز را بخریم‪.‬‬ ‫از جمله علم‪ ،‬دانش و تکنولوژی هم خریدنی است‪ ،‬حتی‬ ‫هویت و شرافت انسانی در چنین جامعه‌ای خریدنی است‪.‬‬ ‫فرهنگ نفتی به ما یاد داد که ارزش‌هایی مانند انسانیت‪،‬‬ ‫نوع دوستی‪ ،‬کارآفرینی همگی خریدنی است‪.‬‬ ‫نسل در حال مبارزه افیون اقتصاد نفتی‬ ‫حال این اشتباه موجب خسران جامعه شده است‪ .‬اکنون‬ ‫اما موج جدیدی در کشور بپا خواسته‪ ،‬نگاه‌ها در حال تغییر‬ ‫است‪ ،‬جوانانی که سرمایه‌هایشان از نفت و استخدام دولتی‬ ‫تأمین نمی‌شود‪ .‬دیگر سرمایه این جوانان در جیب‌هایشان‬ ‫نیست بلکه در سرهایشان است‪ .‬دیگر برای راه‌اندازی کسب و کار‬ ‫احتیاج به گرفتن وام و توصیه‌های نفتی ندارند‪ ،‬بلکه از یک‬ ‫زیر پله به همه جا می‌رسند‪.‬‬ ‫اینها راه تبدیل علم به ثروت عظیم برای خود و کشورشان‬ ‫را می‌دانند و در حال تبدیل به بزرگ‌ترین شرکت‌های‬ ‫کشور هستند‪ .‬نسل جوان کارآفرین که در زیست بوم‬ ‫دانش‌بنیان رشد پیدا کرده‌اند‪ ،‬نشان دادند که آنچه‬ ‫خریدنی نیست نوآوری بشر است‪ .‬حاال مدتی است‬ ‫این نسل در حال مبارزه است با افیون اقتصاد نفتی که‬ ‫همه فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و حقوق جامعه را از آن خود کرده‬ ‫است و در این مبارزه به سرعت در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫محیط کسب و کار نفتی اجازه فعالیت به این جوانان را‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬این محیط را دولت به تنهایی نساخته است‪،‬‬ ‫فرهنگ جامعه باید متحول شود تا کارآفرینی بر مبنای‬ ‫علم و دانش‪ ،‬ارزش و جایگاه خود را پیدا نماید‪ .‬باید‬ ‫بفهمیم هرچیزی در جامعه که با پول مفت نفت تغذیه‬ ‫شود محکوم به نابودی است حتی علم‪ ،‬دانش و پژوهش و‬ ‫فرهنگی که با پول نفت تأمین مالی شود‪.‬‬ ‫آنچه می‌ماند علم‪ ،‬دانش‪ ،‬پژوهش و فرهنگی است که‬ ‫از درون جامعه بلند شود‪ ،‬چرا فرهنگ عاشورا زنده است‪،‬‬ ‫چون از بطن جامعه بلند شده و هیچ گاه در طول قرون از‬ ‫هیچ نظام دولتی نشأت نگرفته است‪.‬‬ ‫هموطنان بزرگوارم!‬ ‫مبارزه با اقتصاد نفتی شکل تازه‌ای به خود گرفته‬ ‫است‪ .‬در اقتصاد نفتی مفاهیم ایده‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نوآوری‬ ‫بی‌معنی است‪ .‬استخدام و زیر چتر دولتی رفتن‪ ،‬بالی‬ ‫کارآفرینی و نوآوری است و این بزرگترین خیانتی است‬ ‫که به فرزندانمان می‌کنیم‪ .‬زیست بوم کارآفرینی و نوآوری‬ ‫قرنهاست در سرزمین کهن ما جاری بوده است‪ ،‬اقتصاد‬ ‫نفتی این زیست بوم را تا مرز نابودی برده است و ما را‬ ‫چنان به نفت معتاد کرده که حتی تصور یک روز جدایی‬ ‫از آن را نمی‌کنیم‪ .‬اما در این مبارزه در چهار سال گذشته‬ ‫افسران و سرداران بسیاری مهیا شده‌اند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۶۰۰‬شرکت دانش‌بنیان با فروش بـیـش از‬ ‫‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان و هزاران استارت‌آپ که هر روز‬ ‫جامعه ما را بر اساس دانش‪ ،‬ابتکار و نوآوری تحت تأثیر‬ ‫قرار می‌دهند و همانگونه که رئیس جمهور روحانی گفتند‪،‬‬ ‫این تیم منسجم و متحد در کنار دولت و ملت بیش‬ ‫از پیش در خدمت کشور هستند‪ .‬از این فرزندان خود‬ ‫حمایت کنید و بگذارید که آنها در این مبارزه با حمایت‬ ‫اجتماعی شما پیروز شوند‪.‬‬ ‫منسجم و متحد در کنار دولت‬ ‫همـه مـا متعهـد شـده‌ایم کـه بخش قابـل توجهـی از‬ ‫درآمـد کشـور تنهـا بر مبنـای ارزش افـزوده دانـش تولید‬ ‫شـود درآمـدی کـه تنهـا وابسـته بـه هـوش‪ ،‬خالقیـت و‬ ‫نـوآوری اسـت و هیـچ چیـزی نمی‌توانـد جلـوی ایـن‬ ‫جوانـان پـر شـور و بـا اعتمـاد به نفـس را در شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان بگیـرد‪ .‬آنهـا تنهـا از مـا بـه عنـوان دولـت و‬ ‫شـما فرصـت اعتمـاد می‌خواهنـد‪ .‬آنهـا خود باعـث ایجاد‬ ‫فرهنـگ خودبـاوری عمومـی و تزریـق نـوآوری و امید در‬ ‫جامعـه بی‌انگیـزه نفتـی می‌شـوند‪.‬‬ ‫تا پیروزی راهی نمانده است‬ ‫ایــن مبــارزه ادامــه دارد و هــر روز مــا در ایــن مبــارزه‬ ‫هزینــه می‌دهیــم امــا در پایــان روز وقتــی گــرد و غبــار‬ ‫ایــن مبــارزه فــرو می‌نشــیند می‌فهمیــم کــه قدمــی‬ ‫پیشــرفت کرده‌ایــم تــا پیــروزی راهــی نمانــده اســت‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سهمیه امریه سربازی فعاالن‬ ‫دانش بنیان به‌زودی اجرایی می شود‬ ‫سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و‬ ‫موسسات دانش بنیان معاونت علمی پیش از این در بهمن‬ ‫ماه سال گذشته اعالم کرده بود که شرکت هـای فـعـال‬ ‫در حوزه فناوری از جمله شرکت های دانش بنیان مورد‬ ‫تأیید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان که اسامی‬ ‫آنها در صفحه اول سامانه ‪www.Daneshbonyan.ir‬‬ ‫قرار دارد در کنار شرکت های مستقر در مراکز رشد و‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‪ ،‬شرکت های خالق و شرکت های‬ ‫معرفی شده از سوی نهاد های توسعه فناوری و نوآوری‬ ‫و مورد تایید مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان‬ ‫می‌توانند کارشناسان برتر خود را برای استفاده از این‬ ‫تسهیالت معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرده بود که شرکت‌های متقاضی بایستی‬ ‫دارای اظهارنامه مالیاتی باشند و کاالها و خدمات دانش‬ ‫‌بنیان خود را بر اساس اطالعات اظهارنـامـه مـالـیـاتـی‬ ‫به فروش رسانده باشند‪.‬‬ ‫شرایط افراد متقاضی نیز طبق اظهارات صاحبکار‬ ‫کسب حد نصاب امتیازات علمی و فناوران از سوی افراد‬ ‫معرفی‌شده و اینکه این افراد باید دانش‌آموخته در مقاطع‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی‌ارشد یا دکترای تخصصی باشند و‬ ‫بیش از سه سال از تاریخ دانش ‌آموختگی آنها نگذشته‬ ‫باشد‪ .‬البته دانشجویان دورۀ دکترای تخصصی که از‬ ‫پیشنهاد رساله دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند‪،‬‬ ‫نیز مشمول مزایای این طرح بودند‪.‬‬ ‫به گفته وی هرکدام از شرکت‌های دانش‌بنیان که‬ ‫دارای فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی باشد‪ ،‬می توانند‬ ‫بصورت الکترونیکی و از طریق سایت ‪Soraya.bmn.ir‬‬ ‫یک نفر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند و بـه‌ازای‬ ‫هر ‪ 300‬میلیون تومان فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی‬ ‫و یا هر پنج نفر نیروی انسانی شاغل بیمه‌شده‪ ،‬می‌توانند‬ ‫یک نفر دیگر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند‪ .‬لذا یک‬ ‫شرکت با فروش بیش از (‪ )300‬میلیون تومان‪ ،‬می‌تـواند‬ ‫‪ 2‬نفر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کند‪.‬‬ ‫اما محدودیت های سهمیه ای و ضرورت استفاده بهینه‬ ‫از نیروهای خالق و نخبه فعال در حوزه دانش بنیان کشور‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشته‬ ‫است که بدنبال ایجاد شرایط مطلوب تری برای انجام‬ ‫خدمت سربازی نخبگان فعال در این حوزه باشد‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اخذ‬ ‫مجوز از دفتر رهبر معظم انقالب‪ ،‬مذاکراتی را با ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح آغاز کرد به طوریکه پس از امضاء‬ ‫تفاهمنامه ای بین سورنا ستاری و سرلشکر محمدحسین‬ ‫باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی‬ ‫در دی ماه سال ‪ 1396‬قرار شد که سهمیه دو هزار نفری‬ ‫استفاده از نخبگان در قالب پروژه های دفاعی افزایش‬ ‫یافته و به پروژه های غیردفاعی نیز تسری یابد و مـعاونـت‬ ‫علمی پس از آن شیوه نامه ای را با همکار بنیاد ملی‬ ‫نخبگان تحت عنوان «دانش آموختگان برتر فناور» برای‬ ‫نحوه گذران سربازی این افراد تهیه کرد‪.‬‬ ‫شـیوه نامـه ای کـه بـه گفتـه علیرضـا دلیـری معـاون‬ ‫توسعه مدیریت و جذب سرمایــه معــاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری تنظیـم دقیـق آن بـا رایزنی با شـرکت‬ ‫هـای دانـش بنیـان مراحـل نهایـی خـود را مـی گذراند و‬ ‫بـزودی اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫اظهارکرد‪:‬طبق توافق معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری با ستاد کل نیروهای مسلح یک سهمیه مشخص‬ ‫امریه خدمت مقدس سربازی در اختیار این معاونت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫دلیری افزود‪ :‬کارشناسان برتر و ذیصالح فعال تمام وقت‬ ‫که دارای شش ماه سابقه کار با پرداخت حق بیمه در‬ ‫شرکت های دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان باشند می توانند پس از ثبت‬ ‫نام و اخذ امریه سربازی پس از گذراندن دوره آموزشی‪،‬‬ ‫باقیمانده دوران خدمت خود را در شرکت دانش بنیان‬ ‫متقاضی سپری کنند‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ایــن ســهمیه شــامل‬ ‫کســب و کارهــای نو(اســتارتاپ هــای دانــش بنیــان)‬ ‫نیــز مــی شــود‪ ،‬تاکیدکــرد‪ :‬از ایــن پــس متخصصــان‬ ‫و کارشناســان دارای تــوان فکــری و عملــی در حــوزه‬ ‫دانــش بنیــان بــرای گذرانــدن دوره ســربازی بــه پــادگان‬ ‫هــا نمــی رونــد و در حیطــه تخصصــی خــود در شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان فعالیــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد براینکـــه اختصـــاص مجـــوز امریـــه‬ ‫خدمـــت ســـربازی بـــرای اســـتفاده شـــرکت هـــای‬ ‫دان ــش بنی ــان در واق ــع نخس ــتین مج ــوز امری ــه ب ــرای‬ ‫اســـتفاده در بخـــش خصوصـــی محســـوب مـــی شـــود‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن امریـــه همچـــون امریـــه ســـایر دســـتگاه‬ ‫هـــای دولتـــی اســـت و ســـپری کـــردن دوره آموزشـــی‬ ‫بــــرای فـعـــاالن حــوزه دانـــش بـنـــیــــان ضــــروری‬ ‫مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫یکـی از مشـکالت جـدی حـال حاضر شـرکت‌های دانش‌بنیـان جدایـی ناگهانی بخشـی از نیروهـای متخصـص و تحصیلکرده بـرای انجـام خدمت مقدس‬ ‫سـربازی اسـت‪ ،‬بـه طوریکه ایـن اتفاق گاهـا کاهش فعالیـت و حتـی تعطیلی این شـرکت ها را بدنبال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬معضلی کـه البته معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در طول سـالهای گذشـته با همـکاری بنباد ملـی نخبگان درصـدد رفع آن‬ ‫برآمـد و بـا تالش هـای صورت گرفته شـرایط انجـام خدمت وظیفـه تخصصی برای افـراد تحت پوشـش بنیاد ملـی نخبگان (همچـون برگزیـدگان المپیادها‪،‬‬ ‫برگزیدگان کنکور) تاحدودی تسـهیل شـد‪.‬‬ ‫بـه طوریکـه ایـن افراد بعـد از گذرانـدن دوره آموزش سـربازی‪ ،‬الزام به حضـور تمام‌وقـت در پادگان‌ها و مراکـز نظامی نداشـته اند و گاها بـا اجرای موفق‬ ‫یـک پـروژه تحقیقاتـی مـورد نیاز دسـتگاه‌های دفاعی و دولتـی‪ ،‬کارت پایـان خدمت خـود را اخذ کرده اند و حتی افراد مشـمول خدمت سـربازی با شـرایط‬ ‫سـهل مـی توانند برای شـرکت در همایش‌هـای علمی به خارج از کشـور سـفر کنند‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون تحقیقات وزیر بهداشت مطرح کرد‬ ‫اجازه اعطای مجوز تایید شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫به وزارت بهداشت داده شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫دکتر ملک‌زادهمعاون تحقیقات‌وفناوری وزیر بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‌های دانش‌بنیان برای تایید صالحیت‌شدن‪ ،‬با پروسه بوروکراسی طوالنی روبرو هستند و‬ ‫از معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم که دادن مجوز برای تایید شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سالمت را به وزارت بهداشت واگذار کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر ملک‌زاده در گردهمایی مدیران فناوری و رؤسای مراکز رشد فناوری سالمت دانشگاه‌های علوم پزشکی که در مرکز همایش‌های رازی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دانشگاه‌های علوم پزشکی رسالت مهمی وجود دارد در رابطه با اینکه بتوانیم نتایج تحقیقات خود را تجاری‬ ‫کنیم‪ ،‬چرا که در بخش تولید و دانش توانسته‌ایم به جایگاهی که در اسناد باالدستی برای ما تعیین شده بود‪ ،‬برسیم و توانستیم بیشترین مقاالت را در اسکوپوس‬ ‫و ‪ ISI‬منتشر کنیم و همچنین کیفیت را نیز ارتقاء دادیم و در سطح کشورهای منطقه اول هستیم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه حداق ــل یک ــی از اهداف ــی ک ــه‬ ‫در برنامـــه چشـــم‌انداز تـــا ســـال ‪ 1404‬بـــرای بخـــش‬ ‫آمـــوزش عالـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود‪ ،‬محقـــق‬ ‫شـــده اســـت‪ ‌،‬گفـــت‪ :‬آنچـــه کـــه مهـــم اســـت‪ ،‬ایـــن‬ ‫اســـت کـــه در شـــاخص‌های دیگـــر بخصـــوص در‬ ‫حـــوزه فنـــاوری‪ ،‬بـــه آن‌چـــه کـــه بـــرای مـــا تعییـــن‬ ‫شـــده‪ ،‬دســـت پیـــدا کنــــیم‪ ،‬الــــبته در ایـــن حـــوزه‬ ‫نــــیز رشـد داشتــه‌ایـــم و رتـبـــه بــیـن‌الــملـلی مــا‬ ‫در ســـال‌های اخیـــر بهتـــر شـــده اســـت و توانســـته‌ایم‬ ‫بخ ــش عم ــده‌ای از نیازه ــا را برط ــرف کنی ــم‪ ،‬ای ــن ک ــه‬ ‫مـــا توانســـته‌ایم در کشـــور محصـــوالت بیوتکنولـــوژی‬ ‫تولیـــد کنیـــم و آن را بـــه کشـــورهای دیگـــر صـــادر‬ ‫کنیـــم‪ ،‬نشـــان‌دهنده پتانســـیل بـــاالی مـــا در کشـــور‬ ‫در ح ــوزه فن ــاوری اس ــت ک ــه متأس ــفانه ای ــن پتانس ــیل‬ ‫را جـــدی نگرفته‌ایـــم‪.‬‬ ‫معـــاون تحقیقات‌وفنـــاوری وزیـــر بهداشـــت در‬ ‫ادامـــه بیـــان کـــرد‪ :‬بایـــد بـــاور کنیـــم کـــه می‌توانیـــم‬ ‫هم ــه نیازهای ــی را ک ــه در کش ــور داری ــم‪ ،‬ب ــا اس ــتفاده‬ ‫از هم ــه ظرفیت‌های ــی ک ــه در ح ــوزه توس ــعه فن ــاوری‬ ‫موجـــود اســـت‪ ،‬محقـــق کنیـــم‪.‬‬ ‫دکتـــر ملـــک‌زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــوزه‬ ‫فناوری‌هـــای ســـامت دو حیطـــه فنـــاوری شـــامل دارو‬ ‫و تجهیـــزات اســـت‪ ‌،‬گفـــت‪ :‬خوشـــبختانه بـــا وضعیتـــی‬ ‫کـــه در صنعـــت دارو داریـــم و بـــا توجـــه بـــه امکانـــات‬ ‫موجـــود شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و دانشـــگاه‌های‬ ‫همکاری‌های بین‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد‬ ‫با صنعت می‌تواند کمک کند‬ ‫تا در حوزه‌ فناوری‌های جدید‬ ‫پیشرفت داشته باشیم‬ ‫بســـیار خـــوب در ســـطح کشـــور رشـــد بســـیار خوبـــی‬ ‫داشـــته‌ایم و مهـــم اســـت کـــه بـــه رشـــدی کـــه در‬ ‫دنیـــا در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد نیـــز نـــگاه کنیـــم‪،‬‬ ‫چـــرا کـــه در حـــوزه دارو فناوری‌هـــای بســـیار‬ ‫جدیـــدی در دنیـــا مطـــرح شـــده و بســـیاری از اقـــام‬ ‫دارویـــی ممکـــن اســـت در آینـــده جـــای خـــود را بـــه‬ ‫داروهـــای موثرتـــری بدهـــد و مـــا بایـــد نگاهـــی بـــه‬ ‫آنچـــه کـــه در دنیـــا اســـت‪ ،‬داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نبایـــد اجـــازه‬ ‫دهیـــم فاصلـــه مـــا بـــا پیشـــرفت‌های دارویـــی در‬ ‫ســـایر کشـــورها زیـــاد شـــود‪ ،‬گفـــت‪ :‬از مراکـــز رشـــد‬ ‫درخواســـت دارم بـــه نیازهـــای مـــا در حوزه‌هـــای‬ ‫دارویـــی توجـــه کننـــد و بـــه‌روز باشـــند‪.‬‬ ‫معـــاون تحقیقات‌وفنـــاوری وزیـــر بهداشـــت تاکیـــد‬ ‫کـــرد‪ :‬خوشـــبختانه صنعـــت بیوتکنولـــوژی در کشـــور‬ ‫وجـــود دارد و همکاری‌هـــای بیـــن شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان و مراکـــز رشـــد بـــا صنعـــت می‌توانـــد‬ ‫کمـــک کنـــد تـــا در حـــوزه‌ فناوری‌هـــای جدیـــد‬ ‫پیشـــرفت داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫ملـــک‌زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از مســـائل‬ ‫مهـــم کـــه در حـــال حاضـــر در کشـــور بـــا آن روبـــرو‬ ‫هســـتیم‪ ،‬موضـــوع بیماری‌هـــای غیرواگیـــر اســـت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ 83 :‬درصـــد علـــل مـــرگ و میـــر در کشـــور را‬ ‫بیماری‌هـــای مزمـــن غیرواگیـــر تشـــکیل می‌دهـــد‬ ‫کـــه نیمـــی از ایـــن آمـــار مربـــوط بـــه بیماری‌هـــای‬ ‫قلب ــی و عروق ــی اس ــت ک ــه منج ــر ب ــه م ــرگ زودرس‬ ‫می‌شـــود؛ بـــه ایـــن معنـــی کـــه مـــرگ ناشـــی از‬ ‫بیمـــاری قلبـــی و عروقـــی در کشـــور ‪ 10‬ســـال زودتـــر‬ ‫از کشـــورهای پیشـــرفته اســـت و ایـــن یـــک موضـــوع‬ ‫کامـــا قابـــل پیشـــگیری اســـت‪.‬‬ ‫وی بــــا بــــیان ایــنکــــه سکــتــــه قــلبــــی تــا‬ ‫‪ 85‬درصـــد قابـــل پیشـــگیری اســـت‌‪ ،‬گفـــت‪ :‬مـــا نیـــاز‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ضرورت توجه به حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫با توجه به فشارهای اقتصادی‬ ‫معـــاون تـحقیقـات‌وفــــناوری وزیــــر بـهــداشــــت‬ ‫در ادامـــه تصریـــح کـــرد‪ :‬حـــوزه دیگـــر از فنـــاوری‬ ‫در ســـامت‪ ،‬مربـــوط بـــه تجهیـــزات پزشـــکی اســـت‬ ‫کـــه در برنامه‌هـــای ســـال‌های آینـــده بـــه دلیـــل‬ ‫فشـــارهای اقتصـــادی کـــه ممکـــن اســـت از خـــارج‬ ‫بـــه کشـــور تحمیـــل شـــود‪ ،‬بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار‬ ‫گیـــرد‪.‬‬ ‫مل ـ ‌‬ ‫کزاده ادام ــه داد‪ :‬ب ــه ط ــور مث ــال م ــا در ح ــال حاض ــر‬ ‫ابزاره ــای بس ــیار س ــاده‌ای را نی ــاز داری ــم ب ــرای اینک ــه‬ ‫وقتـــی شـــخصی بـــا خونریـــزی گوارشـــی بـــه مراکـــز‬ ‫درمانـــی مراجعـــه می‌کنـــد‪ ،‬ایـــن خونریـــزی را بنـــد‬ ‫بیاوریـــم‪ ،‬امـــا متاســـفانه تاکنـــون بـــه فکـــر تهیـــه و‬ ‫تولیـــد ایـــن ابزارهـــا نبوده‌ایـــم‪ ،‬در حالـــی کـــه اقـــام‬ ‫ایـــن چنینـــی کـــه مـــورد نیـــاز در حـــوزه ســـامت و‬ ‫تجهی ــزات پزش ــکی اس ــت‪،‬؛ بس ــیار زی ــاد هس ــتند ک ــه‬ ‫می‌تـــوان بـــه تولیـــد آن‌هـــا فکـــر کـــرد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد‪ :‬ب ــا ت ــاش ش ــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی ــان در ح ــوزه س ــامت بتوانی ــم روز ب ــه روز در‬ ‫ای ــن جریان‌ه ــا پیش ــرفت کنی ــم و ع ــاوه ب ــر برط ــرف‬ ‫کـــردن نیازهـــای داخلـــی بتوانیـــم بخشـــی از بـــازاری‬ ‫کـــه در دنیـــا و بخصـــوص در کشـــورهای همســـایه‬ ‫وج ــود دارد را در اختی ــار فن ــاوران خ ــود ق ــرار دهی ــم‪.‬‬ ‫تالش وزارت بهداشت‬ ‫برای رفع موانع موجود در حوزه تولید فناوری‬ ‫معـــاون تحقیقات‌وفنـــاوری وزیـــر بهداشـــت در‬ ‫ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه ورود بـــه حـــوزه فنـــاوری‬ ‫در آغـــاز‪ ،‬کار دشـــواری اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬ایـــن‬ ‫قـــرار‬ ‫کـــه فـــردی بتوانـــد مـــورد ارزیابـــی‬ ‫بگیـــرد و بعـــد از طـــی مراحـــل‬ ‫مختلـــف محصـــول خـــود را‬ ‫در بـــازار وارد کنـــد‪ ،‬ممکـــن‬ ‫اســـت در مراحلـــی دارای‬ ‫چالش‌هایـــی باشـــد‬ ‫کـــه در ابتـــدا‬ ‫ســـخت‬ ‫اســـت‪،‬‬ ‫تمام صندوق‌های‬ ‫موجود در دانشگاه‌ها‬ ‫دارای بخش ‪VC‬‬ ‫(سرمایه‌گذاری‬ ‫جسورانه) می‌شوند تا‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫بتوانند از این بخش‬ ‫اعتبار بگیرند‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه م ــوارد زی ــادی وج ــود دارد ک ــه‬ ‫ن ــوآوران و فن ــاوران در مراح ــل ارزیاب ــی فن ــاوری دچ ــار‬ ‫ی ــأس و ناامی ــدی می‌ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــا ای ــن موض ــوع‬ ‫را قبـــول داریـــم کـــه ممکـــن اســـت در مـــواردی‬ ‫چالش‌هایـــی وجـــود داشـــته باشـــد‪ ،‬امـــا تـــاش مـــا‬ ‫بـــر ایـــن اســـت کـــه نقـــص ناشـــی از بوروکراســـی را‬ ‫برطـــرف کنیـــم و بهتریـــن محصـــوالت را بتوانیـــم‬ ‫تولیـــد کنیـــم‪.‬‬ ‫تالش برای افزایش تعداد‬ ‫صندوق‌های پژوهش‌وفناوری‬ ‫معـــاون تحقیقات‌وفنـــاوری وزیـــر بهداشـــت بـــا‬ ‫اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از مســـائلی کـــه از امســـال‬ ‫بـــه دنبـــال آن هســـتیم‪ ،‬ایـــن اســـت کـــه تعـــداد‬ ‫صندوق‌هـــای پژوهش‌وفنـــاوری را افزایـــش دهیـــم‬ ‫و پیشـــنهاد مـــا بـــه مراکـــز رشـــد دانشـــگاه‌ها ایـــن‬ ‫اســـت کـــه اگـــر صنـــدوق حمایـــت از فنـــاوری را‬ ‫ندارنـــد‪ ،‬بـــه دنبـــال ایـــن‬ ‫باشـــند کـــه آن را‬ ‫تأســـیس کننـــد‪.‬‬ ‫ملـــک‌زاده تصریـــح‬ ‫کـــرد‪ :‬یـــک مانـــع‬ ‫بـــرای‬ ‫بـــزرگ‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫بـــه فناوری‌هایـــی داریـــم کـــه بتوانـــد در زمینـــه‬ ‫پیشـــگیری از ایـــن بیماری‌هـــا بـــه مـــا کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫امـــا بعـــد از تولیـــد محصـــول چالش‌هـــا کمتـــر‬ ‫می‌شـــو د ‪.‬‬ ‫ملـــک‌زاده تاکیـــد کـــرد‪ :‬مـــا در وزارت بهداشـــت‬ ‫تـــاش می‌کنیـــم موانعـــی را کـــه در حـــوزه تولیـــد‬ ‫فنـــاوری در کشـــور وجـــود دارد را کمتـــر کنیـــم و‬ ‫جلســـات متعـــددی بـــا صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی‬ ‫داش ــتیم و همچنی ــن ب ــا معاون ــت غ ــذا و دارو جلس ــاتی‬ ‫را نیـــز داشـــته‌ایم و در ایـــن جهـــت در حـــال حرکـــت‬ ‫هســـتیم‪.‬‬ ‫شـــکل‌گیری شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان توســـط‬ ‫فارغ‌التحصیـــان جـــوان ایـــن اســـت کـــه احتیـــاج‬ ‫بـــه ســـرمایه اولیـــه دارنـــد و وقتـــی قـــرار اســـت‬ ‫ایـــن ســـرمایه اولیـــه بـــه آن‌هـــا داده شـــود‪ ،‬نیـــاز‬ ‫بـــه تضمیـــن دارنـــد؛ در حالـــی کـــه خیلـــی افـــراد‬ ‫نمی‌تواننـــد ایـــن تضمیـــن را ارائـــه کننـــد‪ ،‬امـــا بـــا‬ ‫روش مش ــارکت صن ــدوق فن ــاوری دانش ــگاه در اج ــرای‬ ‫ط ــرح‪ ،‬ای ــن صن ــدوق ای ــن س ــرمایه را در اختی ــار ف ــرد‬ ‫قـــرار می‌دهـــد و در ســـود و زیـــان آن نیـــز شـــریک‬ ‫اســـت و نیـــاز بـــه تضمیـــن وجـــود نـــدارد و ایـــن‬ ‫فرصـــت مناســـبی بـــرای فنـــاوران و نـــوآوران جـــوان‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ملـــک‌زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در جلســـه‌ای‬ ‫کـــه روز گذشـــته بـــا صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی‬ ‫داشـــتیم‪ ،‬تصمیـــم گرفتیـــم تمـــام صندوق‌هـــای‬ ‫موجـــود در دانشـــگاه‌ها دارای بخـــش ‪VC‬‬ ‫(ســـرمایه‌گذاری جســـورانه) شـــوند تـــا شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان بتواننـــد از ایـــن بخـــش اعتبـــار بگیرنـــد و‬ ‫مجبـــور نباشـــند تعهـــدات و تضمین‌هایـــی را بدهنـــد‬ ‫و بودجـــه‌ای را در وزارت بهداشـــت بـــه همـــه ایـــن‬ ‫صندوق‌هـــا تخصیـــص می‌دهیـــم‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه اظهارکـــرد‪ :‬یـــک مشـــکل بســـیار‬ ‫مهمـــی کـــه داریـــم‪ ،‬ایـــن اســـت کـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان بـــرای تأییـــد شـــدن بـــا پروســـه‬ ‫بوروکراســـی روبـــرو هســـتند‪ ،‬در حالـــی کـــه ایـــن‬ ‫پروســـه بـــا وزارت بهداشـــت طـــی نمی‌شـــود و در‬ ‫معاونـــت علمی‌وفنـــاوری ریاســـت جمهـــوری انجـــام‬ ‫می‌شـــود و مـــا درخواســـت ایـــن را داده‌ایـــم کـــه‬ ‫مســـئولیت دادن مجـــوز بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫ح ــوزه س ــامت ب ــه وزارت بهداش ــت اعط ــا ش ــود و م ــا‬ ‫در حـــال پیگیـــری ایـــن موضـــوع هســـتیم‪.‬‬ ‫معـــاون تحقیقات‌وفنـــاوری وزیـــر بهداشـــت‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ی ــک ب ــازار چه ــل میلی ــارد تومان ــی‬ ‫در حـــوزه ســـامت وجـــود دارد و اگـــر شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان حضـــور پیـــدا کننـــد‪ ،‬می‌تـــوان اشـــتغال‬ ‫زیـــادی در کشـــور ایجـــاد کـــرد‪.‬‬ ‫دکتـــر ملـــک‌زاده در پایـــان تصریـــح کـــرد‪ :‬بایـــد‬ ‫اســـاس در فنـــاوری بـــر روی مشـــارکت دادن بخـــش‬ ‫خصوصـــی باشـــد و در ایـــن رابطـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان بایـــد ‪ 51‬درصـــد ســـهام خـــود را بـــه‬ ‫بخ ــش خصوص ــی بدهن ــد‪ ،‬بنابرای ــن مراک ــز رش ــد بای ــد‬ ‫بـــا بخـــش خصوصـــی ارتبـــاط خوبـــی برقـــرار کننـــد و‬ ‫در زمینـــه صنعـــت دارویـــی و تجهیـــزات پزشـــکی از‬ ‫ســـرمایه‌های بخـــش خصوصـــی اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با مشارکت ستاد توسعه زیست‌فناوری‬ ‫معاونت علمی صورت می‌گیرد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫شناسایی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان فعال حوزه‬ ‫توالی‌یابی نسل جدید‬ ‫‪26‬‬ ‫مســـابقه «تحلیـــل داده‌هـــای نســـل جدیـــد‬ ‫توالی‌یابـــی(‪ »)NGS‬بـــا هـــدف شناســـایی‬ ‫و تقویـــت شـــرکت‌ها‪ ،‬پژوهشـــگران‪ ،‬اعضـــای‬ ‫هیـــات علمـــی‪ ،‬دانشـــجویان و پژوهشـــگاه‌های‬ ‫فعـــال در ایـــن حـــوزه توســـط مرکـــز راهبـــردی‬ ‫فناوری‌هــای همگــرا و بــا هــمــکــــاری ســتــــاد‬ ‫توســـعه زیســـت فنـــاوری برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬ایـــن مســـابقه در ‪ ۳‬مرحلـــه‬ ‫برگـــزار می‌شـــود و نام‌نویســـی آن از اردیبهشـــت‬ ‫آغـــاز شـــده اســـت‪ .‬شـــرکت‌ها‪ ،‬پژوهشـــگران‪،‬‬ ‫اعضـــای هیـــات علمـــی و دانشـــجویان دانشـــگاه‌ها‬ ‫و پژوهشـــگاه‌های دارای پتانســـیل و ســـایر‬ ‫عالقمنـــدان پـــش از تمدیـــد مهلـــت ثبـــت نـــام از‬ ‫س ــوی دبیرخان ــه ای ــن مس ــابقه‪ ،‬ت ــا هفت ــم تیرم ــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬فرصـــت دارنـــد در مســـابقه شـــرکت کننـــد‪.‬‬ ‫در دنی ــای ام ــروز‪ ،‬توانای ــی جمــع‌آوری‪ ،‬تحلی ــل‬ ‫و اســـتفاده از کالن‌داده‌هـــا از اهمیـــت زیـــادی‬ ‫برخـــوردار اســـت‪ .‬یکـــی از انـــواع کالن‌داده‌هـــا‪،‬‬ ‫داده‌ه ــای ژنومیک ــی اس ــت ک ــه عمدت ــا ب ــا تکی ــه‬ ‫بـــر فنـــاوری توالی‌یابـــی نســـل جدیـــد (‪‌)NGS‬‬ ‫تولیـــد می‌شـــود‪ .‬بـــا پیشـــرفت‌ مـــداوم روش‌هـــای‬ ‫توالی‌یابـــی‪ ،‬هم‌اکنـــون حجـــم وســـیعی از ایـــن‬ ‫داده‌هـــا بـــا ســـرعت زیـــاد تولیـــد می‌شـــود و‬ ‫اغلـــب پژوهشـــگران معتقدنـــد تحلیـــل و اســـتفاده‬ ‫از ایـــن داده‌هـــا تاثیـــرات چشـــمگیری بـــر زندگـــی‬ ‫بشـــر خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫داده‌هـــای ‪ NGS‬کاربردهـــای وســـیعی دارنـــد‬ ‫و کاربـــران نهایـــی تحلیـــل ایـــن داده‌هـــا‪ ،‬از‬ ‫پژوهشـــگران دانشـــگاهی تـــا بالینـــی (پزشـــکی)‪،‬‬ ‫بیمارســـتان‌ها‪ ،‬کلینیک‌هـــا‪ ،‬شـــرکت‌های‬ ‫دارویـــی‪ ،‬شـــرکت‌های بیوتکنولـــوژی‪ ،‬صنایـــع‬ ‫کشـــاورزی و غیـــره را در بـــر می‌گیـــرد‪ .‬از ایـــن‌رو‬ ‫مرک ــز راهب ــردی فناوری‌ه ــای همگ ــرا ب ــا هم ــکاری‬ ‫«س ــتاد توس ــعه زیس ــت فن ــاوری معاون ــت علم ــی»‪،‬‬ ‫اقـــدام بـــه برگـــزاری مســـابقه‌ای بـــا عنـــوان‬ ‫«تحلیـــل داده‌هـــای ‪ »NGS‬کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫شـــرکت‌ها‪ ،‬پژوهشـــگران‪ ،‬اعضـــای هیـــات‬ ‫علمـــی‪ ،‬دانشـــجویان و پژوهشـــگاه‌های دارای‬ ‫پتانســـیل و ســـایر عالقمنـــدان تـــا هفتـــم تیرمـــاه‬ ‫فرصـــت دارنـــد بـــا مراجعـــه بـــه پایـــگاه اینترنتـــی‬ ‫نام‌نویســـی کننـــد‪.‬‬ ‫معاون معاونت علمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارتقای شرکت های دانش بنیان با فعالیت در بورس‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫گفت‪ :‬با فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بورس شرایط‬ ‫ارتقای این شرکت‌ها فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری؛ علیرضا دلیری در نشست تبیین‬ ‫و بررسی مشکالت صندوق‌های جسورانه‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬را سال‬ ‫سرمایه‌گذاری از طریق بستر بازار سرمایه خواند و گفت‪ :‬در‬ ‫تالشیم که جامعه سرمایه‌داری کشور را ترغیب به بازار‬ ‫سرمایه کنیم و در این مسیر با سرعت بیشتری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫با اشاره به چگونگی فعالیت صندوق‌های جسورانه گفت‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬صندوق‌های جسورانه می‌توانند‪،‬‬ ‫در شرکت‌های خدمات فناوری و شرکت‌های خدمات‬ ‫تجاری‌سازی ورود پیدا کنند و تقاضای دانش‌بنیان شدن را‬ ‫بدهند و در صورت استفاده از بستر فراهم‌شده دانش‌بنیان از‬ ‫حمایت‌های معاونت بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف این است که از طریق فعالیت این‬ ‫صندوق‌ها بستری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان از طریق بورس ایجاد شود؛ چراکه با فعالیت‬ ‫شرکت‌ها در بورس شرایط برای ارتقای معقول و منطقی‬ ‫آن‌ها فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫دلیری درباره وضعیت فعلی و میزان سرمایه صندوق‌های‬ ‫جسورانه گفت‪ :‬با پیگیری‌های جدی در چند سال اخیر‬ ‫برای تحقق اجزای زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری‪ ،‬ایجاد‬ ‫و پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه با‬ ‫همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شد‪ ،‬که‬ ‫تا کنون ‪ ۱۵‬صندوق مجوز دریافت کردند و صندوق هم‬ ‫پذیره‌نویسی کرده‌اند‪ ،‬که این روند قطعاً نشان‌دهنده اقبال‬ ‫سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه برای حضور در حوزه‬ ‫سرمایه‌گذاری خطرپذیر است‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر ایجاد سرعت در فرایند ثبت صندوق‌های‬ ‫جسورانه گفت‪ :‬پیشرفت کار نیازمند سرعت بیشتری از باب‬ ‫راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه است‪ ،‬لذا نیازمند تعریف‬ ‫مسیر جدیدی در مسیر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫هستیم‪ ،‬تا با بررسی حل مشکالت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫فرایند ثبت صندوق‌های جسورانه سرعت گیرد‪.‬‬ ‫هامونی مدیرعامل فرا بورس ایران‪ ،‬در بخش دیگر این‬ ‫نشست‪ ،‬صندوق‌های خطرپذیر را به‌عنوان یک شخصیت‬ ‫حقوقی جدید معرفی کرد و گفت‪ :‬در جـریـان ارتباط‬ ‫بین دستگاه‌ها و متقاضیان فرایند ثبت شرکت تالش‬ ‫زیادی صورت می‌گیرد‪ ،‬لذا اگر بخواهیم این فرآیند را از‬ ‫نگاه متقاضی بررسی کنیم خیلی از مدارک ارائه‌شده توسط‬ ‫متقاضی جهت تکمیل مدارک تکراری است‪ ،‬به همین‬ ‫منظور نیازمند سازوکار مناسب در این مسیر هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تأکید بر فناوری بالک چین در‬ ‫آسان‌سازی فرایند ثبت شرکت‌ها گفت‪ :‬خوشبختانه روال‬ ‫کاغذی درروند ثبت شرکت‌ها مکانیزه شده است و می‌توان‬ ‫شاهد بود که بعد از مدت‌زمان کوتاهی آگهی ثبت بیرون‬ ‫آید‪ ،‬ولی ازآنجاکه در نگاه اقتصاد دانش‌بنیان طرح و ایده‬ ‫دانش‌بنیان بعد از ‪ ۳‬ماه تازگی خود را از دست می‌دهد‪،‬‬ ‫نیازمند راه‌اندازی و استفاده از فناوری بالک چین در این‬ ‫بخش هستیم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس دانشگاه زنجان اعالم کرد‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان زیر چتر دانشگاه زنجان‬ ‫محسن نجفیان رئیس دانشگاه زنجان یکی از‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری این دانشگاه را حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان اعالم کرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون ایـن‬ ‫دانـشگاه ‪ ۲۹‬شرکت مستقر در مرکز رشد خود دارد و از‬ ‫برنامه‌های مهم دانشگاه افزایش تعداد این شرکت‌ها است‪،‬‬ ‫زیرا اعتقادداریم تقویت چنین مراکزی باید از دانشگاه‌ها و‬ ‫پارک‌های علم و فناوری آغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا وی اضافه کرد‪ :‬بر همین اساس سال‬ ‫گذشته ‪ ۲‬میلیارد ریال اعتبار ستاد اقتصاد‌ مقاومتی‬ ‫استان زنجان برای آماده سازی ‪ ۱۴‬سوله به‌منظور استقرار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار دانشگاه قرار داد‪.‬‬ ‫نجفیان تاکید کرد‪ :‬هم‌اکنون عملیات اجرایی این‬ ‫‪ ۱۴‬سوله با سرعت قابل‌توجهی به پیش می‌رود و تالش‬ ‫می‌شود تا در سال جاری به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه زنجان اضافه کرد‪ :‬مرکز رشد واحدهای‬ ‫فناوری این دانشگاه بیش از ‪ ۱۴‬سال قدمت دارد و قرار‬ ‫است با قدرت از آن برای افزایش تعداد شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان حمایت شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل جلیل‌وند معاون پژوهشی دانشگاه زنجان هم‬ ‫ضمن تاکید بر سخنان رئیس این دانشگاه گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫زنجان از ‪ ۲‬سال قبل مجوز راه‌اندازی مرکز آپا را از وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری‌اطالعات دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل جلیل‌وند این مجوز را فرصتی برای تامین‬ ‫امنیت فضای سایبری استان به کمک شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان خواند و اعالم کرد‪ :‬هم‌اکنون متولی این کار‪،‬‬ ‫دانشگاه زنجان است و از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در‬ ‫زمینه امنیت شبکه حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در همین زمینه سال گذشته وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ۱۱ ،‬میلیارد ریال حمایت‬ ‫مستقیم از این دانشگاه داشت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرایط استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت مالیاتی‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شرایط‬ ‫استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت مالیاتی سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫سیدمحمد صاحبکار خراسانی ضمن اشاره به اعمال معافیت‬ ‫مالیاتی سال ‪ ۹۶‬برای شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپای‬ ‫نوع (‪ )۱‬گفت‪ :‬برای این منظور شرکت‌های نوپا و تولیدی باید‬ ‫به قسمت پیام‌های کارتابل اختصاصی خود در سامانه ارزیابی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان مراجعه و بعد از رویت اطالعات‬ ‫موجود در پیام «مصادیق مشمول معافیت مالیاتی سال مالی‬ ‫‪ »۹۶‬اظهارنامه خود را بر اساس آن اطالعات تکمیل کنند و‬ ‫این اطالعات به سازمان امور مالیاتی هم ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری بیان کرد‪:‬‬ ‫همانند سال‌های گذشته‪ ،‬با هماهنگی سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫اطالعات شرکت‌های دانش‌بنیان که تا پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫تایید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» رسیده‌اند‪ ،‬به‬ ‫همراه مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان آن‌ها‪ ،‬به منظور اعمال‬ ‫معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد‪ .‬لذا‬ ‫الزم است به منظور جلوگیری از مشکالت بعدی‪ ،‬در صورت‬ ‫وجود ایراد در پیام ارسالی‪ ،‬به خصوص مصادیق معرفی شده‬ ‫مشمول معافیت‪ ،‬مراتب جهت اصالح به سایت دانش‌بنیان‬ ‫اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫او همچنین ضمن اشاره به الزام تکمیل اظهارنامه مالیاتی و‬ ‫داشتن دفاتر مالی برای استفاده از معافت مالیاتی افزود‪ :‬تمام‬ ‫شرکت‌های متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی در سال ‪۹۶‬‬ ‫حتما باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال نمایند و مشمول‬ ‫معافیت بودن به معنی عدم ارسال اظهارنامه نیست‪ .‬مطابق‬ ‫قانون مالیات مستقیم در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی و‬ ‫دفاتر مالی امکان استفاده از هیچ معافیت مالیاتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان درباره‬ ‫میزان و زمان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان اظهار کرد‪ :‬شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬از تاریخ تایید‬ ‫در کارگروه می‌توانند از معافیت استفاده کنند‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫بخشی از فروش کاالها و خدمات دانش‌بنیان‪ ،‬قبل از تاریخ‬ ‫تایید کارگروه محقق شده باشد‪ ،‬نمی‌توانند برای آن معافیت‬ ‫مالیاتی تقاضا کنند‪.‬‬ ‫به گفته صاحبکار‪ ،‬چنانچه شرکت‌ها در مراحل تکمیل‬ ‫اظهارنامه مالیاتی خود به فهرست کاالها و خدمات دانش‌بنیان‬ ‫و تاریخ تایید شرکت توسط کارگروه توجه نکنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫در مسیر رسیدگی پرونده‌های مالیاتی توسط ممیزان ادارات‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬اشکاالتی پیش آمده و ضمن عدم امکان استفاده‬ ‫از معافیت‌ها‪ ،‬مشمول برخی جرایم مالیاتی شوند‪.‬‬ ‫صاحبکار در انتها در مورد تکمیل اظهارنامه مالیاتی بیان‬ ‫کرد‪ :‬سطر (‪ )۲۸‬جدول شماره (‪ )۶‬مربوط به معافیت مالیاتی‬ ‫ماده (‪ )۳‬قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان‬ ‫است و حتما باید به صورت کامل توسط شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره با شماره ‪ ۸۳۵۳۴‬آماده پاسخگویی به سواالت‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی‪:‬‬ ‫دانشگاه آزاد به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت خواهد کرد‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه آزاد اســـامی گفـــت‪ :‬دانشـــگاه‬ ‫آزاد برنامـــه هـــای جـــدی بـــرای حرکـــت بـــه ســـمت‬ ‫اقتصـــاد دانـــش بنیـــان دارد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬فرهادرهبـــر در مراســـم اهـــدای‬ ‫م ــدال ه ــای تی ــم روب ــوکاپ دانش ــگاه آزاد اس ــامی در‬ ‫مســـابقات جهانـــی بـــه آســـتان قـــدس رضـــوی اظهـــار‬ ‫ک ــرد‪:‬در دانش ــگاه آزاد ت ــاش م ــا ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫بـــه ســـمت اقتصـــاد دانـــش بنیـــان حرکـــت کنیـــم و‬ ‫همانطـــور کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب فرمودنـــد کـــه‬ ‫دانش ــگاه بای ــد ب ــرای ح ــل مس ــائل م ــردم راه ح ــل بده ــد‬ ‫مـــا در دانشـــگاه آزاد تـــاش داریـــم کـــه تولیـــد علـــم‬ ‫بـــه تولیـــد ثـــروت منجـــر شـــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬افتخ ــار آفرین ــی جوان ــان ای ــن کش ــور و‬ ‫ایـــن نظـــام را بـــه همـــه ملـــت ایـــران تبریـــک عـــرض‬ ‫مـــی کنـــم و امیـــدوارم روزبـــه روز بـــر ایـــن افتخـــار‬ ‫آفرینـــی هـــا افـــزوده شـــودو بـــا تکیـــه بـــر جوانـــان‬ ‫بـــرای حـــل مشـــکالت کشـــور چـــاره اندیشـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه ازاد ادامـــه داد‪ :‬ایـــن افتخـــارات‬ ‫حاصـــل تـــاش شـــبانه روزی ایـــن دانشـــجویان و‬ ‫برنامـــه ریـــزی عمیـــق مســـئوالن بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬امـــروز شـــاهد بـــه نمایـــش گذاشـــتن‬ ‫اعتقـــاد و توســـل بـــه ائمـــه اطهـــار هســـتیم شـــاهدیم‬ ‫ک ــه جوان ــان م ــا ب ــا دو ب ــال عل ــم و ایم ــان قل ــه ه ــای‬ ‫دانـــش را فتـــح کـــرده انـــد و در بیـــن تیـــم هـــای‬ ‫بـــزرگ دنیـــا و دانشـــگاههای برتـــر دنیـــا بـــا امکاناتـــی‬ ‫ب ــه مرات ــب کمت ــر توانس ــته ان ــد ق ــدرت علم ــی خ ــود‬ ‫رابـــه نمایـــش بگذارنـــد‪.‬‬ ‫رهب ــر تصری ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن جوان ــان ش ــعار م ــا م ــی‬ ‫توانی ــم را ب ــه نمای ــش گذاش ــته ان ــد و ام ــروز نمای ــش‬ ‫ایمـــان ایـــن دانشـــجوها اســـت و بـــا ایـــن توانمنـــدی‬ ‫کـــه در حـــال حاضـــر داریـــم شـــعار دانشـــگاه آزاد‬ ‫دانش ــگاه مس ــئله مح ــور را در دس ــتور کار ق ــرار داده ای ــم‬ ‫ت ــا ب ــا عل ــم و ایم ــان مش ــکالت کش ــور را ح ــل کنی ــم‬ ‫و مشـــکل معیشـــت مـــردم را چـــاره اندیشـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫توان صادراتی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان حوزه تجهیزات‬ ‫پزشکی تقویت می‌شود‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز تعامالت بین‌المللی‬ ‫علم و فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری‬ ‫و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با هدف‬ ‫تقویت توان صادراتی و انتقال فناوری امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث‪،‬‬ ‫تفاهم نامه توسعه کسب و کار بین‌المللی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و فناور حوزه تجهیزات پزشکی از طریق‬ ‫تقویت توان صادراتی و انتقال تکنولوژی بین معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزشکی امضا شد‪.‬‬ ‫این تفاهم‌نامه به امضای رضا مسائلی مشاور‬ ‫وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و‬ ‫علی‪‎‬مرتضی بی‌رنگ‪ ،‬قائم مقام معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهور در امور بین‌الملل و رئیس مرکز تعامالت‬ ‫بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری رسید‪.‬‬ ‫یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توجه ویـژه‬ ‫به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است که به توسعه‬ ‫بین‌المللی کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته‬ ‫است و در اسناد باالدستی کشور از جمله سیاست‌های‬ ‫کلی علم و فناوری‪ ،‬سیاست‌های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬نقشه جامع علمی کشور‪ ،‬قانون احکام‬ ‫دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر‪ ،‬توجه به توسعه صادرات محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان و ارتقای سطح بنگاه‌ها در رسیدن به این‬ ‫هدف واال‪ ،‬به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ایــن تفاهــم نامــه مقــرر شــده اســت کــه‬ ‫از تقویــت تــوان صادراتــی و انتقــال فنــاوری‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان و فنــاور حــوزه تجهیــزات‬ ‫پزشــکی به‌ویــژه تمهیــد حضــور در رویدادهــای‬ ‫بین‌المللــی‪ ،‬اخــذ اســتانداردهای بین‌المللــی‪ ،‬انجــام‬ ‫تحقیقــات بــازار و ثبــت خارجــی محصــوالت حمایــت‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بر اسـاس اعلام معاونـت علمی ریاسـت‌جمهوری‪،‬‬ ‫همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت کارگـزاران ارائه دهنده‬ ‫خدمـات تخصصـی صادراتـی و معرفـی کارگـزاران‬ ‫مناسـب بـرای ارائـه خدمـات بـه شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان و فنـاور‪ ،‬اطالع‌رسـانی برنامه‌هـای‬ ‫حمایتـی و بـه اشـتراک‌گذاری اطالعـات حمایت‌های‬ ‫انجـام شـده بـه شـرکت‌های دانش‌بنیـان و فنـاور‬ ‫و همچنیـن رفـع موانـع توسـعه کسـب و کار ایـن‬ ‫شـرکت‌ها در سـطح ملـی و بین‌المللی از دیگـر موارد‬ ‫ایـن تفاهم‌نامـه اسـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫ویژه سال ‪ ۱۳۹۶‬اعالم شد‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی فناوری وزارت علوم تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم ایجاد رویه واحد برای اعطای مجوز «دانش بنیان»‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬باید رویه واحدی برای اعطای مجوز «دانش بنیان»‬ ‫به شرکت ها تعیین شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت علوم‪ ،‬مهدی کشمیری در سی و یکمین‬ ‫نشست روسای پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه هم اکنون دو نوع‬ ‫مجوز با عناوین مجوز فناوری و مجوز دانش بنیان برای‬ ‫شرکت های فعال فناور در پارک های علم و فناوری و‬ ‫همچنین بخش خصوصی صادر می شود بر ضرورت ادغام‬ ‫این دو مجوز و تعیین رویه واحد برای اعطای مجوز «دانش بنیان»‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مجوز «شرکت فناور» توسط‬ ‫پارک‌های علمی و فناوری صادر می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬فرآیند‬ ‫صدور این مجوز کاملا غیرمتمرکز است و رویه واحدی‬ ‫در کشور ندارد و اساس صدور این مجوز نوع فعالیت‌های‬ ‫شرکت‌های فناور است اما مجوز «دانش بنیان» که توسط‬ ‫کارگروه تخصصی مستقر در «مرکز شرکت‌ها و موسسات‬ ‫دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری»‬ ‫صادر می‌شود‪ ،‬محصول محور است و پس از یک نظام‬ ‫داوری دوسطحی مشخص صادر می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم‬ ‫افزود‪ :‬گواهی «دانش بنیان» امروز جایگاه خود را در کشور‬ ‫پیدا کرده و کسب آن برای شرکت‌های فناوری یک امتیاز‬ ‫مهم و مزایای قانونی دارد که گواهی «شرکت فناور»‬ ‫این مزایا و امتیازات را ندارد و هم اکنون تنها‪ ۲۰‬درصد‬ ‫شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌توانند‬ ‫مجوز دانش بنیان را کسب کنند‪.‬‬ ‫شمیری اظهار داشت‪ :‬برای ارتقای جایگاه گواهی‬ ‫فناوری در کشور و بویژه در نزد معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری باید یک نظام پکپارچه و همگن با مبانی‬ ‫واحد و در نظارت وزارت علوم در میان پارک‌های علمی و‬ ‫فناوری را ایجاد کنیم و فرآیند ارزیابی و پایش استاندارد‬ ‫و مستمری را برای حفظ کیفیت این گواهی تعریف کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صدور دو نوع مجوز قطعی و اصولی و‬ ‫ضرورت داشتن اساسنامه برای مرکز رشد و نقش مهم‬ ‫شورای گسترش در صدور مجوز از ایرادات آیین نامه فعلی‬ ‫است که در پیش نویسی فعلی این نقاط ضعف بر طرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در آیین نامه فعلی روند صدور مجوز مرکز رشد‬ ‫فناوری تعریف نشده و بیشتر مراکز رشد دولتی هستند که‬ ‫توسط دانشگاه‌ها‪ ،‬پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری‬ ‫ایجاد می‌شود‪ ،‬بنابراین وقتی سازمان‌های موسس مرکز‬ ‫رشد فناوری اساسنامه دارند داشتن اساسنامه مستقل‬ ‫برای مراکز رشد ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫کشمیری اظهار داشت‪ :‬در پیش نویس آیین نامه جدید‬ ‫که در نهایت باید به تصویب شورای گسترش آموزش عالی‬ ‫وزارت علوم برسد مجوز قطعی نداریم و مجوزها با اعتبار‬ ‫یک تا پنچ سال صادر می‌شوند و مرکز رشد اساسنامه‬ ‫مستقل از سازمان موسس خود ندارد‪.‬‬ ‫در این نشست کارگروهی برای اصالح آیین‌نامه‬ ‫«اعطای مجوز به شرکت‌های دانش بنیان» تشکیل شد‬ ‫تا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در‬ ‫این خصوص اقدام کند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬اشتغال آینده کشور را تضمین خواهند کرد‬ ‫‪28‬‬ ‫‌رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫باید مسئوالن استانی و شهری توجه بیشتری به زمینه‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان بکنند و زمینه را برای حضور‬ ‫جوانان خالق فراهم کنند تا شاهد توسعه اشتغال باشیم‬ ‫و به‌نوعی شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬اشتغال آینده کشور را‬ ‫تضمین خواهند کرد‪.‬‬ ‫‌به گزارش ایسنا‪‌،‬علی فتی در شصت و یکمین جلسه‬ ‫علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس‪ ،‬افزود‪ 75 :‬واحد فناور‬ ‫در استان هرمزگان در حال فعالیت هستند که از این‬ ‫تعداد ‪ 36‬شرکت متعلق به شرکت‌های دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هرمزگان ظرفیت‌های زیادی در این‬ ‫حوزه دارد که خوشبختانه حضور این شرکت‌ها توانسته‬ ‫به بازاریابی آن‌ها کمک شایانی کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫وظایف پارک‌ها ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫است و ازآنجاکه شهرداری‌ها بازار بزرگ و جذابی برای‬ ‫این شرکت‌ها هستند‪ ،‬ورود شهرداری‌ها به این موضوع از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‌‪.‬‬ ‫به گفته رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان‪،‬‬ ‫شهرداری‌ها برای داشتن شهر ایده آل نیاز به فناوری‬ ‫و تکنولوژی‌های جدید دارند‪ .‬به همین جهت تعامل‬ ‫بسیار خوبی بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرداری‌ها‬ ‫شکل‌گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هرمزگان در بین پارک‌های علم و‬ ‫فناوری کشور در رده پانزدهم قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫طبق تسهیالت در نظر گرفته‌شده دولت برای کمک به‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان به این دست شرکت‌ها‪ ،‬تسهیالت‬ ‫‪ 700‬میلیون ریالی با بهره ‪ 4‬درصد تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫فتی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‬ ‫دانش‌بنیانی در هرمزگان فعالیت می‌کند که از طریق‬ ‫فروش ماهی و میگو به‌صورت اینترنتی درآمد روزانه‬ ‫‪ 100‬میلیون تومانی دارد و تمامی محصوالت آبزیان‬ ‫دریایی را بدون واسطه‌گری به دست مصرف‌کننده و‬ ‫توزیع‌کننده‌های کشور می‌رساند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طی مدت‬ ‫فعالیتم همواره گزارش عملکرد پارک علم و فناوری‬ ‫استان گواه پیشرفت و ترقی این نهاد علمی بوده اما‬ ‫عکسی از بنده در آن نمی‌بینید زیرابه دنبال منافع‬ ‫شخص خودم نیستم‪ ،‬بلکه به دنبال حمایت از نخبگان و‬ ‫فراهم کردن زمینه پرورش ایده‌های خالقانه دارم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان با‬ ‫بیان اینکه از شورای شهر و شهرداری بندرعباس‬ ‫درخواست کردم در نقاطی از شهر مکان‌هایی برای نصب‬ ‫بیلبوردهای تبلیغاتی فراهم کند تا بتوانیم شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و نخبگان را از طریق آن به شهروندان معرفی‬ ‫تا شاهد جذب بیشتر این دست از افراد باشیم‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬درست است که بندرعباس را نمی‌توان با شهرهای‬ ‫بزرگ دنیا مقایسه کرد اما باید یک روز از یک جا شروع‬ ‫کرد تا بتوانیم خود را رشد دهیم و شاهد بندرعباسی در‬ ‫مسیر توسعه باشیم‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیئت‌علمــی دانشــگاه هرمــزگان بــا‬ ‫بیــان اینکــه در حــال حاضــر وقتــی دانشــجویان‬ ‫می‌پرســند کــه در پایــان دوران فارغ‌التحصیلــی‬ ‫چــه آینــده‌ای می‌شــود ترســیم کــرد‪ ،‬جوابــی نــدارم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد مســئوالن اســتانی و شــهری‬ ‫توجــه بیشــتری بــه زمینــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫بکننــد و زمینــه را بــرای حضــور جوانــان خــاق فراهــم‬ ‫کننــد تــا شــاهد توســعه اشــتغال باشــیم و به‌نوعــی‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان‪ ،‬اشــتغال آینــده کشــور را‬ ‫تضمیــن خواهنــد کــرد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ وزیر علوم در دیدار عاطف النداف اعالم کرد‬ ‫◄ معاون پژوهشی وزیر علوم‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳‬هزار نفر فارغ التحصیالن دانشگاهی در پارک های علم و فناوری‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫آمادگی ایران برای تاسیس پارک‌های علم و فناوری در سوریه‬ ‫‪29‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر علوم در دیدار عاطف النداف اعالم کرد‬ ‫آمادگی ایران برای تاسیس پارک‌های علم و فناوری در سوریه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫وزیـر علـوم در دیـدار عاطـف النداف‪ ،‬وزیر آموزش عالی سـوریه گفت‪ :‬تاسـیس پـارک علم و فناوری در سـوریه به تقویت و عملیاتی‌شـدن تـولیــدات علم‬ ‫و فنـاوری در دانشـگاه‌ها و مراکـز آمـوزش عالی این کشـور کمک شـایانی می‌کند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬منصور غالمی با بیان اینکه کشور و‬ ‫مردم سوریه برای ما بسیار محترم هستند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به شرایطی که بر مردم سوریه تحمیل شده‪ ،‬ما‬ ‫آمادگی داریم هر نوع همکاری علمی و پژوهشی را که‬ ‫به تقویت مراکز علمی و پژوهشی سوریه بیانجامد‪ ،‬اعمال‬ ‫کنیم تا ان‌شااهلل در این‌خصوص اثرگذار باشیم‪.‬‬ ‫وزیر علوم با اشاره به فعالیت و جایگاه مناسب دانشگاه‌ها‬ ‫و مراکز آموزش عالی سوریه قبل از این درگیری‌ها و‬ ‫شرایط مخرب در این کشور گفت‪ :‬دانشگاه‌ها و مراکز‬ ‫پژوهشی ایران در شرایط فعلی جایگاه مناسبی دارند و ما‬ ‫از نظر تولیدات علمی در منطقه رتبه اول را داریم و در‬ ‫سطح جهانی نیز بر اساس ارزیابی مراکز بین‌المللی به‌طور‬ ‫میانگین رتبه ‪ ۱۶‬تولیدات علمی را کسب کرده‌ایم و در‬ ‫برخی علوم همچون نانو و بایو تکنولوژی رتبه‌های نهم و‬ ‫هفتم در جهان به ایران تعلق دارند‪.‬‬ ‫غالمی با اشاره به توسعه ساخت پارک‌های علم و‬ ‫فناوری در سال های اخیر در کشور گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۴۳‬پارک علم و فناوری در کشور فعالیت می کنند که با‬ ‫تبدیل علم به فناوری و تولید محصوالت فناورانه‪ ،‬زمینه‬ ‫های به کار گیری این محصوالت در بخش صنعت و‬ ‫جامعه را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران تعداد‬ ‫زیادی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان تاسیس‬ ‫شده که در این مراکز علمی استادان‪ ،‬دانشجویان و‬ ‫صاحبان ایده‌های جدید مورد حمایت قرار می‌گیرند تا‬ ‫بتوانند در شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وزیر علوم با اشاره به تحصیل ‪ ۴‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر در دانشگاه‌های کشور اظهار داشت‪ :‬استادان و‬ ‫پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران با انجام‬ ‫تحقیقات مشترک با سایر وزارتخانه‌ها‪ ،‬سازمان‌ها‪ ،‬بخش‬ ‫صنعت و سایر بخش‌های جامعه‪ ،‬در حال همکاری برای‬ ‫توسعه همه‌جانبه کشور هستند و در حال حاضر تعداد‬ ‫زیادی از پروژه‌های مهم علمی در دانشگاه‌های کشور‬ ‫برای حل مسائل صنعتی و برنامه‌ریزی مدیریتی کشور‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫غالمی افزود‪ :‬با این اوصاف و توان علمی مراکز‬ ‫آموزش عالی ایران که گفته شد‪ ،‬ایران این آمادگی را‬ ‫دارد تا برای همه کشورهای دوست‪ ،‬همسایه و مسلمان‬ ‫منطقه به‌صورت همه‌جانبه کمک کند و امیدوارم سفر‬ ‫شما به تهران نتایج خوبی در برداشته باشد و بتوانیم با‬ ‫هماهنگی‌های مناسب کارهای علمی و پژوهشی مشترک‬ ‫بین دانشگاه‌های ایران و سوریه را سازماندهی کنیم‪.‬‬ ‫عاطف النداف‪ ،‬وزیر آموزش‌عالی سوریه نیز با اشاره‬ ‫به روابط مستحکم تهران و دمشق در تمامی موارد و‬ ‫موضع قاطعانه ایران در حمایت از سوریه در دوران پر‬ ‫التهاب این کشور گفت‪ :‬هدف اصلی دشمن در جنگ‬ ‫علیه سوریه برگرداندن ما به دوران واپس‌گرایی و عقب‬ ‫نگهداشتن تاریخ و فرهنگ و علم ما است و به همین‬ ‫دلیل شاهد تخریب مدارس‪ ،‬دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی‬ ‫و تاریخی در سوریه هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر هدف اصلی دولت‬ ‫سوریه تقویت علمی و فناوری مراکز آموزش عالی و‬ ‫پژوهشی کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم از طریق این‬ ‫دیدارها و توافقات فی‌مابین روابط علمی و فناوری بین‬ ‫دو کشور بیش از پیش تقویت شود‪.‬‬ ‫وزیر آموزش عالی سوریه در پایان با بیان اینکه‬ ‫دانشجویان بورسیه سوری که در ایران تحصیل می‌کنند‬ ‫در بازگشت به کشور به‌عنوان هیئت علمی در دانشگاه‬ ‫های سوریه استخدام می‌شوند‪ ،‬از غالمی دعوت کرد‬ ‫برای بازدید از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و امضای‬ ‫تفاهم‌نامه‌های مشترک بین دانشگاه‌های دو کشور به‬ ‫سوریه سفر کند‪.‬‬ ‫حسین ساالرآملی‪ ،‬قائم مقام وزیر علوم در امور بین‬ ‫الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی‬ ‫وزارت علوم با بیان اینکه ما به دنبال طراحی جدید چند‬ ‫بعدی در ارتباط با سوریه هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح جدید‬ ‫شامل مواردی از قبیل تبادل استادان و توسعه زبان و‬ ‫ادبیات فارسی در دانشگاه های سوریه‪ ،‬تبادل دانشجوو‬ ‫ارائه بورس های کوتاه مدت برای استادان دانشگاه های‬ ‫سوریه‪ ،‬تقویت همکاری بین دانشگاه های دو کشور و‬ ‫پی‌گیری تاسیس شعبه دانشگاه تربیت مدرس با نــام‬ ‫فارابی در سوریه است‪.‬‬ ‫مجتبی صدیقی‪ ،‬رئیس سازمان امور دانشجویان نیز‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬در خصوص اعطای بورس در رشته‬ ‫های کارشناسی ارشد و دکترا و به خصوص در جهت‬ ‫تربیت اعضای هیئت علمی برای دانشگاه های سوریه‬ ‫آمادگی داریم و مشکالتی که در این خصوص از قبیل‬ ‫تاخیر در پذیرش دانشجو و موارد این چنینی صورت می‬ ‫گیرد‪ ،‬از طریق ارتباط بیشتر سفارت سوریه در تهران با‬ ‫سازمان امور دانشجویان به سادگی بر طرف می شود‪.‬‬ ‫کافی‪ ،‬رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به‬ ‫روابط مستمر این دانشگاه با دانشگاه های سوری به ویژه‬ ‫دانشگاه های حلب و دمشق‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪۵۳‬‬ ‫دانشجوی سوری در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‬ ‫کنند و مقرر شده موضوع پایان نامه تحصیلی آنها در‬ ‫خصوص موضوعات سازندگی سوریه باشد‪.‬‬ ‫خواجه‪ ،‬رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز هم با‬ ‫بیان اینکه زبان مشترک مردم خوزستان و اهواز نقطه‬ ‫مثبتی برای حضور دانشجویان سوری عرب زبان در‬ ‫دانشگاه های خوزستان است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون تعداد‬ ‫زیادی از دانشجویان عراقی در دانشگاه شهید چمران‬ ‫اهواز تحصیل می کنند و این دانشگاه می تواند در زمینه‬ ‫رشته های زبان و ادبیات عربی با دانشگاه های سوری‬ ‫همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین امکان همکاری در رشته های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬فنی و مهندسی و پتروشیمی نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز درخصوص‬ ‫جذب دانشجویان سوری در مقاطع کارشناسی ارشد و‬ ‫دکترا در رشته های علوم پایه پزشکی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬سالمت‬ ‫جامعه‪ ،‬کشاورزی و علوم انسـانی بـا برگــزاری دوره ها‬ ‫به زبان انگلیسی اعالم آمادگی کرد‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون پژوهشی وزیر علوم‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳‬هزار نفر فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫در پارک های علم و فناوری‬ ‫معـــاون پژوهشـــی وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫وفنـــاوری کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه ســـال هـــای ‪ 79‬و‬ ‫‪ 80‬آغـــاز تفکـــر توســـعه فنـــاوری در کشـــور بـــود کـــه‬ ‫در ســـال هـــای ‪ 85‬و ‪ 86‬حـــوزه کارآفرینـــی نیـــز بـــه‬ ‫همـــراه اســـتفاده از ابزارهـــای نوآورانـــه نمـــود پیـــدا‬ ‫کـــرد‪ ،‬گفـــت‪ :‬باگذشـــت زمـــان ‪ 43‬پـــارک علمـــی‬ ‫فن ــاوری و ‪ 190‬مرک ــز رش ــد در کش ــور ش ــکل گرف ــت‬ ‫کـــه ‪ 33‬هـــزار نفـــر فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاهی در‬ ‫آن هـــا مشـــغول بـــه کار شـــده انـــد‪.‬‬ ‫وی از قدمـــت بســـیار بـــاالی شـــهرک علمـــی‬ ‫تحقیقات ــی اصفه ــان در پژوه ــش ه ــای کش ــور خب ــرداد‬ ‫و افـــزود‪ :‬ایـــن مجموعـــه از بســـیاری از پـــارک هـــای‬ ‫علمـــی و فنـــاوری کشـــور بـــزرگ تـــر اســـت و همیـــن‬ ‫امـــر نشـــان مـــی دهـــد کـــه ایـــن شـــهرک رســـالت‬ ‫بـــزرگ تـــری بـــردوش داشـــته و بایـــد در مســـائل‬ ‫علمـــی کشـــور ســـد شـــکن باشـــد‪.‬‬ ‫برومنـــد در ادامـــه از فرهنـــگ علمـــی تحقیقاتـــی‬ ‫حاکـــم بـــر ایـــن پـــارک علمـــی فنـــاوری نـــام بـــرد و‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬تمامـــی کســـانی کـــه از گذشـــته تـــا‬ ‫کنـــون در ایـــن مجموعـــه فعالیـــت داشـــتند هنوزهـــم‬ ‫خ ــود را جزی ــی از ش ــهرک علم ــی تحقیقات ــی اصفه ــان‬ ‫مـــی داننـــد کـــه ایـــن امـــر نشـــان مـــی دهـــد ایـــن‬ ‫شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی توانســـته تیـــم ســـازی‬ ‫خوب ــی انج ــام داده و ارتب ــاط گس ــترده ای بی ــن مراک ــز‬ ‫علمـــی برقـــرار کنـــد‪.‬‬ ‫در همه دانشگاه های‬ ‫کشور بیشترین‬ ‫شادی و نشاط‬ ‫در مراکز رشد بیشتر‬ ‫از دیگر نقاط دانشگاه‬ ‫مشاهده می شود‬ ‫وی ارتب ــاط موث ــر ای ــن ش ــهرک ب ــا دانش ــگاه ه ــای‬ ‫معی ــن اصفه ــان و نهاده ــای اجرای ــی اس ــتان اصفه ــان‬ ‫را از جمل ــه ن ــکات قاب ــل توجه ــی دانس ــت ک ــه دیگ ــر‬ ‫مراکـــز تحقیقاتـــی نیـــز بایـــد از آن درس بگیرنـــد و‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬در هم ــه دانش ــگاه ه ــای کش ــور بیش ــترین‬ ‫شـــادی و نشـــاط در مراکـــز رشـــد بیشـــتر از دیگـــر‬ ‫نق ــاط دانش ــگاه مش ــاهده م ــی ش ــود کـ ــه ب ــه انس ــان‬ ‫امیـــد بـــه زندگـــی مـــی دهـــد کـــه امیدواریـــم دکتـــر‬ ‫کش ــمیری در مس ــئولیت جدی ــدش ه ــم موف ــق عم ــل‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و وفنــاوری‬ ‫کشـــور در پایـــان رییـــس جدیـــد شـــهرک علمـــی‬ ‫تحقیقاتـــی اصفهـــان را نیـــز از ذخایـــر علمـــی کشـــور‬ ‫قلمـــداد کـــرد و گفـــت‪ :‬دکتـــر ابطحـــی بـــا مســـئولیت‬ ‫خـــود آشناســـت و بـــه نظـــر مـــی رســـد بـــه خوبـــی‬ ‫بتوان ــد مس ــئولیت ش ــهرک علم ــی تحقیقات ــی را انج ــام‬ ‫دهـــد بنابرایـــن امیدواریـــم دوره طالیـــی دیگـــری را در‬ ‫ای ــن مجموع ــه ش ــاهد باش ــیم چراک ــه جانش ــین پ ــروری‬ ‫در ای ــن ش ــهرک ب ــه وضــ ــوح ب ــه چش ــم م ــی خ ــورد‬ ‫و کارکن ــان آن صمیمی ــت خاص ــی ب ــا ه ــم دارن ــد ب ــه‬ ‫گون ــه ای ک ــه ن ــام یکدیگ ــر را ب ــا اس ــم کوچ ــک ص ــدا‬ ‫م ــی زنن ــد ک ــه ای ــن مس ــئله بس ــیار ارزش ــمند اس ــت‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم مهـــدی کشـــمیری‬ ‫ب ــه عن ــوان قائ ــم مق ــام مع ــاون پژوهش ــی وزارت عل ــوم‬ ‫در بخ ــش فن ــاوری و س ــید مه ــدی ابطح ــی ب ــه عن ــوان‬ ‫رییـــس جدیـــد شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی اصفهـــان‬ ‫معرفـــی شـــدند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫معـاون وزیـر علـوم از قدمت بسـیار باالی شـهرک علمـی تحقیقاتی اصفهـان در پژوهش های کشـور خبرداد و گفـت‪ :‬این مجموعـه از بسـیاری از پارک های‬ ‫علمـی و فنـاوری کشـور‪ ،‬بـزرگ تر اسـت و همین امر نشـان می دهد که رسـالت بزرگ تری بردوش داشـته و باید در مسـائل علمی کشـور سـد شـکن باشـد‪.‬‬ ‫مسـعود برومنـد در مراسـم تکریـم و معارفه رییس شـهرک علمـی تحقیقاتی اصفهـان که در سـال اجتماعات سـروش این مجموعـه برگزار شـد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سـال ‪ ،62‬دانشـگاه ها بازگشـایی شـدند و بیشـترین سیاسـت هـا برای تربیـت مهنـدس و دکتر نیز در همین سـالها اعمال شـد در حالـی کـه در آن موقع هیچ‬ ‫عملکرد پژوهشـی نداشتیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه همیـن دلیـل در سـال هـای ‪ 68‬و ‪ 69‬بـا ایجـاد تحصیلات تکمیلی در کشـور به تدریج شـاهد ثمـره آن در سـال هـای ‪ 75‬و ‪ 76‬بودیم به‬ ‫طـوری کـه امـروزه پژوهـش هـای کشـور بالغ بـر ‪ 48‬هزار مقالـه بین اللملـی رسـیده و ایران رتبـه شـانزدهم را در بین کشـورهای جهـان در خصـوص مقاالت‬ ‫علمـی کسـب کرده و توانسـته اسـت ‪ 2.9‬درصـد مقاالت بـا کیفیت جهـان را منتشـر کند‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حکم وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫مجری راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی منصوب شد‬ ‫محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مجری راه اندازی‬ ‫کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی را منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬در حکمی‬ ‫از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی‪،‬حمیدرضا‬ ‫مختاری اسکی به سمت مجری راه اندازی کسب و کارهای‬ ‫نوپا در بخش کشاورزی منصوب شد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم آمده است‪:‬امید است با ایجاد زمینه‬ ‫مناسب برای صاحبان ایده های نوین و شکوفایی فرآیند‬ ‫کارآفرینی از جمله توزیع الکترونیکی محصوالت بخش‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی و ارزش افزوده در بخش‪،‬افزایش‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در زنجیره تولید و مصرف‪،‬موجبات‬ ‫توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در کشور فراهم گردد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری اردبیل خبر داد‬ ‫توسعه فعالیت‌های پارک علم و فناوری در شهرستان سرعین‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫فعالیت‌هـای پـارک علـم و فنـاوری بـه جهـت اسـتفاده از‬ ‫ایده‌های خالقانه در راسـتای ایجاد اشـتغال در اسـتان در‬ ‫شهرسـتان سـرعین افزایـش می‌یابـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اردبیـل‪ ،‬عبدالقیـوم‬ ‫قلی‌پـور در نشسـت مشـترک بـا فرمانـدار سـرعین‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬فعالیت‌هـای پارک علـم و فناوری به جهت اسـتفاده‬ ‫از ایده‌هـای خالقانه در راسـتای ایجاد اشـتغال در اسـتان‬ ‫در شهرسـتان سـرعین افزایـش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ماموریت‌هـای پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫در توسـعه فنـاوری و ایجـاد ثـروت در جامعـه‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایـی بـرای توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان در‬ ‫سـطح اسـتان انجام شـده اسـت که امیدورایم با همکاری‬ ‫مسـؤوالن اسـتانی شـاهد تحـول در ایـن زمینه باشـیم‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان اردبیـــل‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل‌های موجـــود‬ ‫در شهرس ــتان س ــرعین ب ــه عن ــوان یک ــی از قطب‌ه ــای‬ ‫گردش ــگری کش ــور و ام ــکان توس ــعه ه ــر چ ــه بیش ــتر‪،‬‬ ‫همـــگام بـــا بسترســـازی فنـــاوری در ایـــن شهرســـتان‪،‬‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری آمادگ ــی الزم ب ــرای حمای ــت از‬ ‫طرح‌هـــا و ایده‌هـــای ابتـــکاری و کســـب و کارهـــای‬ ‫فناورانـــه را دارد‪.‬‬ ‫در مراسم انعقاد تفاهم نامه دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مطرح شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫راه اندازی مرکز رشد مجازی برای ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫‪32‬‬ ‫مراسم انعقاد تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در‬ ‫محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانشجو‪ ،‬مراسم انعقاد تفاهم نامه‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری تعاون در محل پارک علم و فناوری دانشگاه‬ ‫تهران و با حضور مهدی حسین نژاد مدیر عامل صندوق‬ ‫ضمانت و نائب رئیس هیئت مدیره‪ ،‬علیرضا دلیری معاون‬ ‫توسعه مدیریت منابع انسانی معاونت علمی و عباس زارعی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم محمدمهدی فریدوند‪ ،‬رئیس صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به معرفی دستاورد‌های این‬ ‫صندوق پرداخت و گفت‪ :‬بالغ بر ‪ ۸۲۰‬میلیارد ریال حجم‬ ‫کل ضمانت‌های صندوق پژوهش و فناری دانشگاه تهران‬ ‫بوده و در سال ‪ ۹۶‬نیز با پیگیری معاونت علم و فناوری‬ ‫رئیس جمهور رشد باالیی در میزان ضمانت نامه‌های‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری داشته ایم همچنین صندوق‬ ‫ضمانت تعاون در سال ‪ ۸۸‬تاسیس شد و محور اصلی‬ ‫فعالیت‌های این صندوق برای تضمین اصل سود موسسات‬ ‫اعتباری است و ‪ ۳۰‬درصد خدمات تعاون به شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬دو مدل همکاری برای صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت تعاون‬ ‫وجود دارد که مدل اول شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‬ ‫که می‌خواهند از تسهیالت بانکی استفاده کنند و نیازمند‬ ‫ضمانت نامه هستند این ضمانت نامه از طرف صندوق‬ ‫ضمانت و تعاون داده می‌شود‪ ،‬ولی پوشش کامل ریسک این‬ ‫ضمانت نامه توسط صندوق دانشگاه تهران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین در مدل دوم اگرشرکتی‬ ‫نیازمند ضمانت نامه با ریسک باالتر باشد از ظرفیت‌های دو‬ ‫مجموعه برای حل مشکل شرکت استفاده می‌شود و شرکت‬ ‫دانش بنیان با مراجعه به صندوق تعاون و یا صندوق دانشگاه‬ ‫تهران می‌تواند از تسهیالت صندوق پشتیبان استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم عباس زارعی رئیس پارک علم و‬ ‫فناوری دانشگاه تهران گفت‪ :‬تعاون همیشه با خودش‬ ‫نوآوری دارد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز‬ ‫همواره پشتیبان فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و‬ ‫شرکت‌های مستقر در پارک بوده و هست که امروز یک‬ ‫گام به جلو برداشته و با حمایت از این تفاهم نامه و شروع‬ ‫همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و‬ ‫صندوق ضمانت تعاون برگ جدیدی از تاریخ حمایت‌های‬ ‫مالی و پروژه‌ها را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم مهدی حسین نژاد‪ ،‬مدیر عامل صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری تعاون گفت‪ :‬متاسفانه در کشور ما و در‬ ‫بخش تضمینی برخی افراد و سازمان‌ها هر کاری که دوست‬ ‫دارند انجام می‌دهند و ضمانت نامه‌های بی نام و نشان صادر‬ ‫می‌شود چندین مورد بوده که این ضمانت نامه‌های بی نام و‬ ‫نشان صادر شده و آن شرکت و یا ضامن ورشکست شده و‬ ‫شرایط نامساعدی را به وجود آورده پس باید تغییراتی ایجاد‬ ‫شود که خوشبختانه این تغییرات تا جایی انجام شده که مـا‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در روستا‌ها داریم و‬ ‫حاال نیز می‌خواهیم شورای امانی صندوق ضمانت را راه اندازی‬ ‫کنیم و برای تولید سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان داشت‪ :‬همچنین پیشنهاد می‌کنم که‬ ‫مرکز رشد مجازی را در تعاونی راه اندازی کنیم تا شرکت‌های‬ ‫این تعاونی ارزیابی شوند چرا که اگر می‌خواهیم به رشد برسیم‬ ‫رتبه بندی شرکت‌های تعاونی اهمیت ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬فاز یک نرم افزار شناسایی‬ ‫و رتبه بندی شرکت‌های دانش بنیان انجام شد و در هفته‬ ‫دولت افتتاح می‌شـود تـا از ایـن به بعــد شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان دقیق ارزیابی شوند‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم علیرضا دلیری‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫منابع انسانی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫تامین مالی بوده که در سال‌های گذشته این مسئله احساس‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما خوشبختانه آمار پرداختی به شرکت‌های دانش‬ ‫بنیان حدود ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها در چهار‬ ‫تا پنج سال گذشته به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت‬ ‫شده و این نشان می‌دهد که منابع پولی کشور از حمایت‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان استقبال کردند و بانک‌ها نیز اولویت‬ ‫خود را حمایت از شرکت‌ها قرار دادند و امسال نیز این رقم‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه چنانچه گفته شد‬ ‫در کشور ما بستر ضمانت سازوکار درستی ندارد و باید این‬ ‫قضیه اصالح شود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫●●●‬ ‫افتتاح طرح توسعه مجتمع کارگاهی پارک علم و فناوری‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫طرح توسعه مجتمع کارگاهی شهدای پارک علم و فناوری‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ طرح توسعه‬ ‫مجتمع کارگاهی شهدای پارک علم و فناوری چهارمحال و‬ ‫بختیاری با حضور اقبال عباسی استاندار و جمعی از مسئوالن‬ ‫استانی‪ ،‬در شهرکرد به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان گفت‪ :‬در این مجتمع‪،‬‬ ‫فعالیت‌هایی از جمله ساخت دستگاه نمونه برداری غالت‪ ،‬تولید‬ ‫کنتور هوشمند آب‪ ،‬تولید دستگاه حمل بشکه‪ ،‬تولید سیستم‬ ‫دستگاهتصفیهفرابنفشوساختانواعاجکتوروکیومانجاممی‌شود‪.‬‬ ‫اسماعیل پیرعلی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۷۰‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم و غیر مستقیم در این مجتمع مشغول به فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای تکمیل این طرح‪ ،‬اعتباری افـزون بر‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری شد‪.‬‬ ‫پـیـرعـلی ادامـه داد‪ :‬هـم اکـنـون ‪ ۱۱۰‬شـرکـت و‬ ‫واحـد فناور و ‪ ۱۵‬شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری‬ ‫چهارمحال و بختیاری مستقر می‌باشد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دریافت مجوز مرکز رشد فناوری جهرم‬ ‫مرکــز رشــد فنــاوری جهــرم مجــوز شــورای فنــاوری‬ ‫مســتقل را از پــارک علــم و فنــاوری اســتان دریافــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬مرکــز فــارس‬ ‫فریــد ُمــر رئیــس پــارک علــم و فنــاوری فــارس در بازدید‬ ‫از ایــن مرکــز گفــت‪ :‬مرکــز رشــد فنــاوری جهــرم بــه‬ ‫ت در اختــراع و تجــاری ســازی محصــوالت‬ ‫دلیــل فعالی ـ ‌‬ ‫تولیــدی‪ ،‬مجــوز شــورای فنــاوری مســتقل را از پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان دریافــت کــرده و می‌توانــد بــه‬ ‫عنــوان قطــب‪ ،‬برخــی از مراکــز رشــد شهرســتان‌های‬ ‫اســتان را پوشــش داده و بــر آن‌هــا نظــارت کنــد ‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری پــارک علــم وفنــاوری فــارس نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۲‬شــرکت در مرکــز رشــد‬ ‫فنــاوری جهــرم مســتقر هســتند کــه بــرای ارتقــاء و‬ ‫ورود بــه چرخــه تولیــد و تجــاری ســازی محصوالتشــان‪،‬‬ ‫عــاوه بــر برخــورداری از معافیت‌هــای مالیاتــی و‬ ‫گمرکــی‪ ،‬تســهیالت مالــی نیــز دریافــت می‌کننــد‪.‬‬ ‫نصیریــان بــا بیــان اینکــه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫فــارس مراکــز رشــد فنــاوری را در ‪ ۷‬شهرســتان اســتان‬ ‫مســتقر کــرده افــزود‪ :‬مرکــز رشــد فنــاوری جهــرم بــا‬ ‫‪ ۴۲‬ثبــت اختــراع و تجــاری ســازی محصــوالت ‪ ،‬یکــی‬ ‫از قوی‌تریــن مراکــز رشــد فــارس محســوب می‌شــود ‪.‬‬ ‫شهرســتان جهــرم در ‪ ۱۹۳‬کیلومتــری جنــوب شــرق‬ ‫شــیراز اســت ‪.‬‬ ‫اجرای برنامه‬ ‫توسعه علم و فناوری‬ ‫در ‪ ۱۰‬استان کشور‬ ‫تا پایان سال جاری‬ ‫دکتـر وحیـد احمدی ‪ ،‬مـشــاور وزیــر عـلــوم و‬ ‫رئیـس مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمی کشـور گفت‪:‬‬ ‫برنامـه توسـعه علـم و فنـاوری در ‪ ۱۰‬اسـتان کشـور‬ ‫تدوین شـده اسـت و تـا پایان سـال اجرایی می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت‬ ‫علـوم بـه نقـل از باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ ،‬دکتـر‬ ‫احمـدی اظهـار داشـت‪ :‬تدویـن پیش‌نویـس سـند‬ ‫کوتـاه مـدت توسـعه علـم و فنـاوری کشـور بـا هدف‬ ‫تحقـق آرمان‌هـای جمهـوری اسلامی ایـران در‬ ‫راسـتای چشـم‌انداز ‪ ۲۰‬سـاله طـی قـراردادی با مرکز‬ ‫تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور در سـال ‪ ۱۳۸۵‬در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در تدویـن سـند کوتـاه مـدت توسـعه‬ ‫علـم و فنـاوری کشـور از سـند چشـم‌انداز‪ ،‬قانـون‬ ‫برنامـه چهـارم توسـعه‪ ،‬سیاسـت‌های کالن نظام برای‬ ‫رشـد و توسـعه علـم تحقیقـات و فنـاوری و قانـون‬ ‫وزارت علـوم اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬مبنـای برنامه‌ریـزی ایـن طرح توسـعه‬ ‫اقتصادی و سیاسـت‌های علم و فنـاوری در برنامه‌های‬ ‫توسـعه‪ ،‬برگرفتـه از سیاسـت‌های کلی علـم و فناوری‬ ‫ابالغـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری در طـول دوره‬ ‫زمانـی اجـرای برنامه‌هاسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬سیاسـت‌های کلـی برنامه‌هـای‬ ‫ششـم توسـعه که مقام معظـم رهبـری در فصل علوم‬ ‫و فنـاوری و آمـوزش بـه بیـش از ‪ ۱۱‬عنـوان اشـاره‬ ‫داشـتند اسـناد باالدسـتی همچـون نقشـه جامعـه‬ ‫علمـی کشـور و سـند چشـم‌انداز بـا توجـه بـه میزان‬ ‫رشـد اقتصـادی کشـور از جملـه اولویت‌هـای سـتاد‬ ‫برنامه‌ریـزی علـم و فنـاوری در تدویـن برنامـه ششـم‬ ‫توسـعه است‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬در وزارت علـوم تدویـن سیاسـت‌های‬ ‫توسـعه علم و فنـاوری و نوآوری کل کشـور‪ ،‬برنامه‌ای‬ ‫اسـت که بـرای ‪ ۱۰‬اسـتان تا پایان سـال جـاری اجرا‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬در برنامـه توسـعه‪ ،‬نگـرش‬ ‫منطقـه‌ای نقـش اساسـی دارد؛ بدیـن معنـا کـه بایـد‬ ‫توانمنـدی هـر حـوزه را بـه آن توجـه کـرد همچنین‬ ‫بایـد آمایـش علـم و فنـاوری منطقه‌ای و ملی داشـته‬ ‫باشـیم تا برنامه توسـعه علـم وفنـاوری را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫معاونت پژوهشی به دنبال‬ ‫ایجاد مراکز رشد‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫دکتر طاهری نیا معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان‬ ‫در جلسـه ویدیـو کنفرانـس ضمـن تقدیـر از حضـور فعال‬ ‫مدیران اسـتانی‪ ،‬معاونان آموزشـی‪ ،‬پژوهشـی و کارشناس‬ ‫مسـئوالن پژوهـش بـه برنامـه هـای معاونـت پژوهشـی‬ ‫خصوصـا برنامـه هـای تابسـتان ‪ 97‬اشـاره کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬معـاون پژوهشـی و فنـاوری‬ ‫دانشـگاه فرهنگیـان اظهـار کـرد‪ :‬در راسـتای تربیت معلم‬ ‫پژوهنـده‪ ،‬طـرح مشـاوره پژوهشـی برای دانشـجو معلمان‬ ‫بـا بکارگیـری اسـاتید خبـره و پژوهشـگر با عنوان اسـتاد‬ ‫مشـاور پژوهشـی در برنامـه سـال ‪ 1397‬پیـش بینـی و‬ ‫بـزودی بـا شـروع پایلـوت آن‪ ،‬عملیاتـی می‌شـود‪.‬‬ ‫ایـن مقام مسـئول ادامه داد‪ :‬مـعـاونــت پـژوهـشــی‬ ‫بـه دنبـال ایجاد مراکز رشـد در دانشـگاه فرهنگیان اسـت‬ ‫و رویکـرد آن ایـده پروری اسـت نـه کارآفرینـی و تجاری‬ ‫سـازی‪ .‬در واقـع‪ ،‬مراکـز رشـد دانشـگاه فرهنگیـان‪ ،‬حلقه‬ ‫واسـط بیـن مـدارس و دانشـگاه می­باشـد کـه نتیجـه آن‬ ‫تقویـت روحیه پژوهشـگری در دانشـجو معلمـان و تعامل‬ ‫سـازنده بیـن دانشـگاه و آمـوزش و پـرورش خواهـد بود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد؛‬ ‫‪33‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان‪:‬‬ ‫نخستین برج علمی و فناوری هرمزگان در بندرعباس ساخته می شود‬ ‫رئیـس پـارک علم و فناوری هرمزگان از سـاخته شـدن‬ ‫نخسـتین بـرج علمـی و فنـاوری اسـتان هرمـزگان در‬ ‫بندرعبـاس خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬علـی فتـی در شـصت و یکمیـن‬ ‫نشسـت شـورای شـهر بندرعبـاس بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫اسـتان هرمـزگان میـان پارک‌هـای علـم و فناوری کشـور‬ ‫رتبـه ‪ 15‬کشـوری را دارد تصریح کرد‪ :‬بـرج فناوری هرمز‬ ‫بـا معمـاری خـاص در چندیـن طبقـه بـا کاربـرد ویـژه‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان و فناورانـه در حـال اتمام اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬هزینه ساخته‌شـدن ایـن برج یک‬ ‫میلیـارد و ‪ ۲۳۰‬میلیـون تومـان اسـت کـه بـا اتمـام ایـن‬ ‫بـرج تمامی شـرکت‌های فنـاوری و دانش‌بنیـان می‌توانند‬ ‫در این مکان مسـتقر شـوند‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد‪ :‬شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان می‌تواننـد بـا اسـتفاده از دانـش جوانـان در‬ ‫رفـع مشـکالتی ماننـد بازیافت‪ ،‬آب و پسـماند شـهرداری‬ ‫را یـاری رسـانند‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری هرمـزگان تصریـح کرد‪:‬‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری می‌توانـد یک مرکـز فنـاوری نوین‬ ‫شـهری را راه‌انـدازی کـرده و شـهرداری می‌توانـد ایـن‬ ‫فناوری‌هـا را خریـداری کنـد‪.‬‬ ‫فتـی بـا تأکید بر اینکه شـهروندان خواسـتار نو شـدن‬ ‫و تغییـرات بـر اسـاس تکنولـوژی شـهری هسـتند گفـت‪:‬‬ ‫بـا همـکاری شـهرداری بـا ایـن مرکـز می‌تـوان طرح‌هـا‬ ‫و ایده‌هـای خوبـی را بـا الگوبـرداری از شـهرهای دیگـر‬ ‫اجرایـی کـرد همان‌طـور کـه شـهرداری‌های اصفهـان و‬ ‫مشـهد در حـال حاضر از شـرکت‌های دانش بیـان بهترین‬ ‫اسـتفاده را می‌کننـد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت عبدالرضـا بهـاری میمنـدی‬ ‫قائم‌مقـام شـهردار بندرعبـاس اظـهــار کــرد‪ :‬مــا بــاید‬ ‫بـه دنبـال بـه‌روز کـردن و نـو شـدن شـهر بادانـش جدی‬ ‫پذیرش ‪ ۶‬ایده فناورانه‬ ‫در پارک علم و فناوری‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫دانشگاه تهران‬ ‫‪34‬‬ ‫داوری ‪ ۹‬طـــرح از ایـــده هـــای دانشـــجویان‬ ‫دانش ــگاه ته ــران در قال ــب برنام ــه روی ــش در پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران انجـــام گرفـــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬مراســـم داوری طـــرح هـــای‬ ‫فناوران ــه پ ــارک عل ــم و فن ــاوری دانش ــگاه ته ــران در‬ ‫قالـــب برنامـــه «رویـــش» برگـــزار شـــد کـــه در آن ‪۹‬‬ ‫دانشـــجو از طـــرح هـــای خـــود دفـــاع کردنـــد‪.‬‬ ‫بعـــد از بررســـی داوران ‪۶‬طـــرح مـــورد پذیـــرش‬ ‫قـــرار گرفتنـــد‪.‬‬ ‫برنام ــه روی ــش ب ــا ه ــدف کم ــک ب ــه دانش ــجویان‬ ‫ب ــرای ط ــی موفقی ــت آمی ــز فراین ــد اثب ــات مفهوم ــی‬ ‫ایـــده طراحـــی شـــده اســـت‪ .‬در ایـــن برنامـــه پـــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا اختصــاص اعتبــار‬ ‫الزم نســـبت بـــه اجـــرای فعالیـــت هـــای ترویجـــی‬ ‫توســـعه کســـب و کار از یـــک ســـو و حمایـــت از‬ ‫فعالی ــت ه ــای تحقیقات ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای اثب ــات‬ ‫مفهومـــی ایـــده از ســـوی دیگـــر اقـــدام مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫باشـیم و در ایـن راسـتا شـرکت‌های دانـش‌بـنـیــان و‬ ‫پارک علــم فناوری مـی‌تـوانـد بهـتــرین مشـورت‌هـا را‬ ‫بـه شـهرداری بدهـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصریـح کرد‪ :‬با ایجاد زمینـه برای حضور‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان رقابـت نیـز ایجـاد می‌شـود کـه‬ ‫در خالل آن می‌توان نخبگان اسـتان و شـهر را شناسـایی‬ ‫و از آن‌ها درزمینه توسـعه شـهری اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول در پایان با تأکیـد بر اینکه بایـد مدیریت‬ ‫شـهری بـا اسـتفاده از تکنولـوژی شـرکت‌های دانش بیان‬ ‫تعریـف کـرد گفـت‪ :‬نمونه‌های خوبـی در شـهرهای دیگر‬ ‫وجـود دارد کـه می‌تـوان بـا اسـتفاده از تجربه آن‌ها شـهر‬ ‫را به سـمت پیشرفت سـوق داد‪.‬‬ ‫اسلام باوقار رئیس شـوری شـهر بندرعباس نیز ضمن‬ ‫قدردانـی از پیگیری‌هـای پارک علم و فن وی در راسـتای‬ ‫ایجـاد ارتبـاط و کمـک بـه مجموعه شـهرداری و شـورای‬ ‫شـهر بیـان کـرد‪ :‬دنیـا بـه سـمت تکنولـوژی و پیشـرفت‬ ‫شـهری می‌رونـد و مـا درزمینـه نباید عقـب بمانیم‪.‬‬ ‫وی در تصریـح کـرد‪ :‬اگـر بتوانیـم تمرکـز را بـر علم و‬ ‫تولیـدان علمـی بگذاریـم می‌توانیم وابسـتگی کشـور را از‬ ‫اقتصـاد نفتـی از بیـن ببریم زیـرا می‌توانیم ایـن فناوری و‬ ‫دانـش را صـادر و از آن درامـد کسـب کنیم‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول افـزود‪ :‬بایـد بـا تکـیــه و اتـکــا‬ ‫بـه سـخنان و گفته‌هـای مقـام معظـم رهبـری درزمینـه‬ ‫اهمیـت به شـرکت‌های دانش‌بنیـان زمینه را بـرای ظهور‬ ‫هـر چـه بیشـتر نخبـگان فراهـم کرد‪.‬‬ ‫باوقـــار در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وجـــود‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بینیـــان می‌توانـــد بـــه رشـــد‬ ‫اشـــتغال کمـــک کنـــد گفـــت‪ :‬ارائـــه طرح‌هـــا و‬ ‫ایده‌هـــا نـــو می‌توانـــد شـــرایطی را بـــرای جوانـــان و‬ ‫اســـتفاده از توانایی‌هـــای آنـــان بـــه وجـــود آورد‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت در پایـــان جلســـه طـــی حکمـــی‬ ‫عل ــی فت ــی رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری هرم ــزگان‬ ‫به‌عنـــوان مشـــاور شـــورای شـــهر بندرعبـــاس انتخـــاب‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫باهدف ارج نهادن به پژوهشگران‪ ،‬نوآوران و فناوران کشور؛‬ ‫سی و دومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫سـی و دومیـن جشـنواره بین‌المللـی خوارزمـی‬ ‫بـا هـدف ارج نهـادن بـه مقـام واالی پژوهشـگران‪،‬‬ ‫نـوآوران و فنـاوران کشـور؛ ترویـج فرهنـگ کارآفرینی‬ ‫دانش‌بنیـان و تجاری‌سـازی نتایـج تحقیقـات برگـزار‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم‪،‬‬ ‫سـی و دومین جشـنواره بین‌المللی خوارزمـی در هفده‬ ‫گروه تخصصی شـامل فناوری‌های شـیمیایی‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫برق و کامپیوتر‪ ،‬هنر‪ ،‬معماری و شهرسـازی‪ ،‬کشـاورزی‬ ‫و منابـع طبیعـی‪ ،‬علوم پایـه‪ ،‬عمران‪ ،‬مهندسـی صنایع‬ ‫و مدیریـت فنـاوری‪ ،‬مـواد‪ ،‬متالـورژی و انرژی‌هـای نـو‪،‬‬ ‫زیسـت‌فناوری و علـوم پایـه پزشـکی‪ ،‬محیط‌زیسـت‪،‬‬ ‫فناوری‌نانـو‪ ،‬هوافضـا‪ ،‬مهندسـی نرم‌افـزار و فنـاوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬مکاترونیـک و صنایـع دفاعی برگزارمی شـود‬ ‫وعالقه‌منـدان تـا پایـان شـهریورماه مهلت دارنـد دراین‬ ‫جشـنواره شـرکت کنند‪‌.‬‬ ‫برگزیـدگان ایـن جشـنواره می‌تواننـد از تسـهیالت‬ ‫بنیـاد ملـی نخبـگان مطابـق بـا آیین‌نامـه مربوطـه‬ ‫برخـوردار شـوند‪.‬‬ ‫همچنیـن برگزیـدگان سـی و دومیـن جشـنواره‬ ‫بین‌المللـی خوارزمـی بـه سـازمان سـنجش آمـوزش‬ ‫کشـور برای اسـتفاده از تسـهیالت مطابق بـا آیین‌نامه‬ ‫مربوطـه و بـه پارک‌هـای علم و فنـاوری‪ ،‬مراکز رشـد‪،‬‬ ‫صندوق‌هـای حمایتـی و بنگاه‌هـای اقتصـادی معرفـی‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫متقاضیــان می‌تواننــد از طریــق پایــگاه‬ ‫اطالع‌رســانی جشــنواره بین‌المللــی خوارزمــی‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.khwarizmi.ir‬بــا مراجعــه‬ ‫بــه قســمت ســامانه جامــع جشــنواره بین‌المللــی‬ ‫خوارزمــی نســبت بــه ثبت‌نــام اقــدام کننــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ گزارش بازارکارنوین از رویداد همفکر تهران؛‬ ‫استارت‌آپ‌هایی که از دل این دورهمی‌های دوستانه شکل می‌گیرند‬ ‫◄ مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار تشریح کرد‬ ‫جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا‬ ‫◄ در راستای استعدادیابی و توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان؛‬ ‫مدرسه اشتغال دانشگاه تهران راه‌اندازی شد‬ ‫◄ در دو بخش ایده پردازی و ارائه محصوالت و خدمات‬ ‫جشنواره نوآوری های دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی برگزار می شود‬ ‫◄ رئیس اتحادیه مشاوران امالک در رویداد استارت‌آپی امالک آنالین‪:‬‬ ‫نه دیوار را می‌توان خراب کرد و نه شیپور را شکست!‬ ‫اولین رویداد استارت آپی اتللو به کار خود پایان داد‬ ‫◄ گزارش بازارکارنوین از این رویداد‬ ‫حمایت از طراحان مد و لباس در رویداد زندگی با طرح امروز‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫◄ با معرفی تیم های برتر در حوزه محصوالت فرهنگی‬ ‫‪35‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازارکارنوین از رویداد همفکر تهران؛‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫همــه چیــز بــا یــک دعــوت ســاده بــه کافی‌شــاپ بــرای گفتگــو در مــورد اســتارت‌آپ هــا شــروع شــد‪ .‬در دعوت‌نامــه خیلــی ســاده نوشــته بودنــد کــه‬ ‫حضــور بــرای همــه آزاد و رایــگان اســت امــا لطفـ ًا ثبت‌نــام کنیــد تــا یــک صندلــی بــرای شــما در کافــه نگه‌داریــم‪...‬‬ ‫بچه‌هــا می‌آمدنــد و خیلــی ســاده دورهــم می‌نشســتند و باهــم آشــنا می‌شــدند و هــر چیــزی میــل داشــتند بــه خــرج خودشــان ســفارش‬ ‫می‌دادنــد ‪،‬بــرای شــروع کافــی بــود خــودت را معرفــی کنــی و ســر صحبــت را بــا بقــل دســتی بــاز کنــی‪...‬‬ ‫دور همی‌هایی که نام همفکر بر آن نهادند و این روزها به غیر از تهران حداقل در ‪ 30‬شهر دیگر نیز برگزارشده است‪.‬‬ ‫ی و فرصتــی بــرای کارآفرینــان‪ ،‬برنامــه نویســان‪ ،‬طراحــان و ســرمایه‌گذاران اســت تــا بــه شبکه‌ســازی‪‌،‬‬ ‫درواقــع همفکــر یــک رویــداد هفتگــ ‌‬ ‫تبادل‌نظــر و یادگیــری از یکدیگــر بپردازنــد‪ .‬همفکــر در اصــل یــک گپ‌وگفــت دوســتانه در یــک فضــای غیررســمی اســت‪ ،‬حضــور در آن مســتلزم هیــچ‬ ‫پیش‌نیــاز تخصصــی و هزین ـه‌ای نیســت‪ ،‬فقــط عالقــه بــه کارآفرینــی و پیــدا کــردن دوســتان جدیــد‪.‬‬ ‫همفکــر هــر هفتــه چهارشــنبه‌ها ســاعت ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬شــب در یــک اســتارت‌آپ برگــزار می‌شــود و این‌بــار آکادمــی کس ـب‌وکار اینترنتــی روز چهار‌شــنبه‬ ‫‪ ۱۳‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۷‬میزبــان عالقه‌منــدان ایــن حــوزه بــود‪.‬‬ ‫با حضور در این جلسه صمیمانه به گپ و گفتی دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان آن پرداختیم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫همان‌گونـــه کـــه اشـــاره شـــد رویـــداد همفکـــر‬ ‫می‌توانـــد در محـــل یـــک شـــرکت‪ ،‬رســـتوران‪،‬‬ ‫کافی‌ش ــاپ ی ــا ه ــر محف ــل دوس ــتانه‌ای ک ــه امکان ــات‬ ‫پذیرای ــی و دورهم ــی حداق ــل ده نف ــر را داش ــته باش ــد‬ ‫برگـــزار شـــود‪.‬‬ ‫ســـخنران و موضـــوع خاصـــی نـــدارد‪ ،‬بـــرای‬ ‫عالقه‌منـــدان بـــه درآمـــد و کارآفرینـــی ارتبـــاط‬ ‫بـــا دیگـــران و خصوصـــاً ارتبـــاط در فضـــای واقعـــی‪،‬‬ ‫اســـتفاده از تجربیـــات دیگـــران و صحبـــت پیرامـــون‬ ‫دغدغه‌هـــا و مســـائل مشـــترک به‌انـــدازه تمـــام‬ ‫تخصص‌هـــا و ایده‌هـــا اهمیـــت دارد‪.‬‬ ‫معمـــوالً جلســـه بـــا معرفـــی شـــرکت‌کنندگان‪،‬‬ ‫بیـــان توانمندی‌هـــا و نیازهـــای احتمالی‌شـــان بـــرای‬ ‫ایجـــاد یـــک کســـب‌وکار و‪ ...‬شـــروع می‌شـــود‪.‬‬ ‫این بــــار نــیـــز شـرکـت‌کنـنــدگـان بـــه نــوبــت‬ ‫بـــه معرفـــی خـــود پرداختنـــد کـــه در میـــان آن‌هـــا‬ ‫طیـــف متفاوتـــی از افـــراد را می‌تـــوان مشـــاهده کـــرد‪.‬‬ ‫از کدنویــس رایانــه گرفتــه تــا یــک هکــر کاله ســفید‪،‬‬ ‫بازاریـــاب اینترنتـــی‪ ،‬فعـــال گردشـــگری و حتـــی یـــک‬ ‫نویس ــنده در جلس ــه حض ــور دارن ــد و از دالی ــل حض ــور‬ ‫خـــود و یـــا ایده‌هـــا و نیازهـــای کسب‌وکارشـــان‬ ‫ســـخن می‌گوینـــد‪.‬‬ ‫برگزاری همفکر حداقل در ‪ 30‬شهر‬ ‫در حاشـــیه ایـــن نشســـت امیـــد زمانی‌هـــا‪ ،‬عضـــو‬ ‫تیـــم بـــرگزاری رویـــداد همـــفکر بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫همفک ــر ی ــک روی ــداد اس ــت ک ــه ه ــر هفت ــه درجاه ــای‬ ‫مختلـــف برگـــزار می‌شـــود گفـــت‪ :‬همفکـــر حـــدود‬ ‫همفکر حدود ‪ 12‬هزار‬ ‫دنبال کننده دارد و تاکنون‬ ‫در تهران و حداقل‬ ‫‪ 30‬شهر برگزار‬ ‫شده است‬ ‫‪ 12‬هـــزار دنبـــال کننـــده دارد و تاکنـــون در تهـــران و‬ ‫حداقـــل ‪ 30‬شـــهر برگـــزار شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه همفکـــر ‪ 4‬ســـال پیـــش توســـط‬ ‫حمیدرضـــا احمـــدی‪ ،‬مؤســـس ایونـــد( ســـامانه‬ ‫اطالع‌رســـانی‪ ،‬فـــروش بلیـــت و ثبت‌نـــام آنالیـــن‬ ‫رویـــداد‪ ،‬همایـــش و‪ )...‬وهـــادی فرنـــود‪ ،‬موســـس‬ ‫کانوا(ســـایت ســـاز) بـــا جمعیـــت کمتـــر از انگشـــتان‬ ‫دســـت شـــروع بـــه کارکـــرد‪.‬‬ ‫ایـــن عضـــو تیـــم برگـــزاری رویـــداد همفکـــر بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه همفک ــر بس ــتری اس ــت ک ــه هرکس ــی‬ ‫می‌توان ــد در آن خ ــود و توانایی‌های ــش را مع ــرف کن ــد‬ ‫اف ــزود‪ :‬در کن ــار معرف ــی‪ ،‬ش ــرکت‌کنندگان می‌توانـ ــند‬ ‫نیازهـــای کسب‌وکارشـــان بـــه تخصص‌هـــای مختلـــف‬ ‫را نیـــز مطـــرح کـــرده و از دیگـــر شـــرکت‌کنندگان‬ ‫کم ــک بخواهن ــد‪.‬‬ ‫کسب‌وکاری که از دل همفکر شکل‌گرفته است‬ ‫زمانی‌هـــا در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال مـــا کـــه آیـــا‬ ‫تاکنـــون بـــرآورد کرده‌ایـــد کـــه تاکنـــون چـــه تعـــداد‬ ‫اســـتارت آپ از طریـــق همفکـــر ایجادشـــده اســـت؟‬ ‫گفـــت‪ :‬همفکـــر یـــک فضـــای بـــاز بـــرای شبکه‌ســـازی‬ ‫اســـت و نمی‌توانیـــم دقیقـــاً بگوییـــم چـــه تعـــداد‬ ‫کســـب‌وکار از ایـــن بســـتر ایجادشـــده اســـت‪ ،‬امـــا بـــه‬ ‫قاطعیـــت می‌توانـــم بگویـــم کـــه اســـتارت آپ خـــودم‬ ‫بـــا نـــام سینرژیســـم از همیـــن بســـتر شـــکل‌گرفته‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه سینرژیســـم یـــک اســـتارت آپ تیـــم‬ ‫ســازی و کاریابــی اســت افــزود‪ :‬در ایــن اســتارت آپ بــه افــراد‬ ‫عکس‪ :‬تزئینی‬ ‫استارت‌آپ‌هایی که از دل این دورهمی‌های دوستانه شکل می‌گیرند‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با کمترین هزینه می‌توانید‬ ‫کسب‌وکار اینترنتی راه‌اندازی کنید‬ ‫همچنیـــن احمـــد کالتـــه‪ ،‬مدیـــر آکادمـــی‬ ‫کســـب‌وکار اینترنتـــی بـــه عنـــوان میزبـــان ایـــن‬ ‫جلســـه همفکـــر نیـــز در گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار مـــا‬ ‫بـــه کســـب‌وکارش درزمینـــه آمـــوزش کســـب‌وکارهای‬ ‫اینترنتـــی اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال مـــا کـــه افـــرادی‬ ‫کـــه تمایـــل بـــه راه‌انـــدازی کســـب‌وکارهای اینترنتـــی‬ ‫دارنـــد بـــه چـــه آموزش‌هایـــی نیـــاز دارنـــد؟ گفـــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اولیـــن آمـــوزش ایـــن اســـت کـــه‬ ‫اصـــا چـــرا وارد‬ ‫کســـب‌وکار اینترنتـــی شـــوند؟‬ ‫ایـــن کارشـــناس کارآفرینـــی اینترنتـــی بـــا اشـــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه وارد ش ــدن ب ــه ی ــک کســب‌وکار اینترنت ــی‬ ‫و آن را ب ــه س ــود رس ــاندن کار س ــختی اس ــت اف ــزود‪:‬‬ ‫اگـــر کســـی چرایـــی ورود بـــه ایـــن عرصـــه را ندانـــد‪،‬‬ ‫چگونگـــی موفقیـــت را نیـــز نمی‌توانـــد پیـــدا کنـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه عالقه‌منـــدان در ابتـــدا بایـــد‬ ‫ایـــده آل گرایـــی را کنـــار بگذارنـــد افـــزود‪ :‬در شـــروع‬ ‫کار نیـــاز نیســـت تـــا یـــک ایـــده خـــاص داشـــته‬ ‫باشـــید کـــه تاکنـــون انجام‌نشـــده اســـت‪ ،‬بلکـــه‬ ‫می‌تـــوان از یـــک ایـــده عـــادی شـــروع کـــرد و اگـــر‬ ‫در تجربـــه هـــای اول بـــه نتیجـــه نرســـیدید دوبـــاره‬ ‫امتحـــان کنیـــد‪.‬‬ ‫کالتــه بــه اشــاره بــه اینکــه خوبــی کســب و کار اینترنتــی‬ ‫آن اســـت کـــه بـــا کمتریـــن هزینـــه می‌توانیـــد‬ ‫شـــروع بـــه کارکنیـــد افـــزود‪ :‬بـــدون کـــد نویســـی و‬ ‫بـــا اســـتفاده از ابزارهـــای رایـــگان می‌تـــوان ســـایت‬ ‫آکادمی کسب و کار‬ ‫اینـتـرنـتی تاکنون‬ ‫‪ 12‬هزار نـفر‬ ‫دوره رایگان‬ ‫بـرگزار کرده است‬ ‫وضعیـــت منفعـــل بـــه فعـــال تبدیـــل کنیـــم و بـــه‬ ‫دنبـــال فرصت‌هـــا باشـــیم‪.‬‬ ‫وی در پایـــان گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار بـــازارکار‬ ‫نویـــن بااشـــاره بـــه اینکـــه آکادمـــی کســـب و کار‬ ‫اینـتـرنــــتی تاکنـــون ‪ 12‬هـــزار نــــفر دوره رایـــگان‬ ‫بــــرگزار کـــرده اســـت افـــزود‪ :‬از طریـــق دوره‌هـــای‬ ‫رایـــگان وب مــــستر ‪ 2‬هـــزار نفـــر کسب‌وکارشـــان‬ ‫را راه‌انـــدازی کــــرده‌اند و پـیـش‌بیــــنی کرده‌ایـــم‬ ‫همفکر بستر مناسبی برای شبکه‌سازی است‬ ‫همان‌گونـــه کـــه اشـــاره شـــد رویـــداد همفکـــر‬ ‫بســـتری اســـت تـــا افـــراد بـــه معرفـــی توانایی‌هـــای‬ ‫خـــودو اعـــام نیازهایشـــان بپردازنـــد و از طریـــق‬ ‫ش ــبکه س ــازی ب ــا خ ــود مش ــغول ب ــه کار ش ــوند و ی ــا‬ ‫نیـــاز اســـتارت آپ شـــان را تامیـــن نماینـــد‪.‬‬ ‫یکـــی از ایـــن شـــرکت کننـــده کـــه در زمینـــه‬ ‫س ــرمایه گ ــذاری اس ــتارت آپ ه ــا فعالی ــت م ــی کنن ــد‬ ‫در زمینـــه فعالیتـــش بـــه خبرنـــگار مـــا مـــی گویـــد‪:‬‬ ‫هـــم ســـرمایه گـــذاری بـــر روی اســـتارت آپ هـــا را‬ ‫انج ــام م ــی ده ــم و ه ــم در م ــواردی م ــی توان ــم ب ــه‬ ‫اســـتارت اپ هـــا ســـرمایه گـــذار معرفـــی کنـــم‪.‬‬ ‫او کـــه معمـــوال در جلســـات همفکـــر شـــرکت‬ ‫مـــی کنـــد افـــزود‪ :‬ایـــن جلســـات بســـتر مناســـبی‬ ‫بـــرای شـــبکه ســـازی اســـت‪ .‬شـــرکت‌کنندگان در‬ ‫همفکـــر بـــا یکدیگـــر همفکـــری و مشـــورت نمـــوده و‬ ‫اطالعـــات و تجربیاتشـــان را بـــه اشـــتراک می‌گذارنـــد‪.‬‬ ‫ارتباطاتـــی کـــه در همفکـــر شـــکل می‌گیـــرد؛‬ ‫می‌توانـــد زمینــــه‌ساز شـــروع همکاری‌هـــای جدیـــد‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫شـــرکت کــــننده دیگـــری از ایـــده هایـــش بـــرای‬ ‫راه انـــدازی کســـب و کاری در زمینـــه گردشـــگری‬ ‫اینترنتـــی ســـخن مـــی گویـــد و دیگـــری از نیـــازش‬ ‫بـــه کدنویـــس حرفـــه ای بـــرای اســـتارت آپ شـــان‬ ‫ســـخن مـــی گویـــد‪.‬‬ ‫برخ ــی از ش ــرکت کنن ــدگان نی ــز ب ــا وج ــود آنک ــه‬ ‫در حـــال حاضـــر مشـــغول کارنـــد و نـــه خـــود و نـــه‬ ‫استـــارت آپ شـــان مـشـکـل خـاصی نـــدارد‪ ،‬فـقط به‬ ‫دلیـــل حـــال خـــوب ایـــن جلســـات در آن شـــرکت‬ ‫م ــی کنن ــد و ب ــه گ ــپ و گفت ــی ب ــا فع ــاالن پ ــر ش ــور‬ ‫ایـــن عرصـــه مـــی پردازنـــد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫کمـــک می‌کنیـــم تـــا بتواننـــد تیـــم موردنیازشـــان را‬ ‫تأمیـــن کننـــد‪.‬‬ ‫زمانی‌هـــا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دو ســـال پیـــش‬ ‫بـــا افـــرادی کـــه در همفکـــر آشـــنا شـــدم سینرژیســـم‬ ‫را راه‌انـــدازی کـــردم افـــزود‪ :‬در حـــال حاضـــر ایـــن‬ ‫اســـتارت آپ ‪ 5‬هـــزار عضـــو دارد و بـــه درآمدزایـــی‬ ‫رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫راه‌ان ــدازی ک ــرد و ب ــا بازاریاب ــی و تبلیغ ــات آن را ب ــه‬ ‫درآمدزایـــی رســـاند‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه حتم ـاً نی ــاز نیس ــت در ش ــروع کار‬ ‫هزینـــه انجـــام شـــود افـــزود‪ :‬مهـــم اســـتراتژی اســـت‬ ‫ک ــه چگون ــه از ابزارهای ــی همچ ــون ‪ ،‬بازاریاب ــی س ــئو‪،‬‬ ‫ویدئومارکتین ــگ و ‪ ...‬اس ــتفاده ش ــود‪.‬‬ ‫ایـــن کارشـــناس کارآفرینـــی اینترنتـــی در زمینـــه‬ ‫وضعیــت کســب و کارهــای اینترنتــی در نابســامانی هــای‬ ‫اقتصـــادی کشـــور نیـــز گفـــت‪ :‬تـــورم همیشـــه در‬ ‫کش ــورمان وج ــود داش ــته اس ــت‪ ،‬ام ــا مه ــم آن اس ــت‬ ‫کـــه بتوانیـــم کســـب‌وکارمان را در ایـــن شـــرایط از‬ ‫تـــا آخـــر ســـال کمـــک کنیـــم تـــا ‪ 10‬هـــزار نفـــر‬ ‫از طریـــق ایـــن دوره‌هـــا کسب‌وکارشـــان را شـــروع‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫‪37‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار تشریح کرد‬ ‫جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫مدیـرکل توسـعه کارآفرینـی وزارت کار با اشـاره به جزئیات توسـعه کسـب و کارهای نوپا گفت‪:‬در مـجــموعه وزارت تــعاون کار و رفــاه اجـتـمــاعی از‬ ‫کسـب و کارهایـی کـه دارای نـوآوری هسـتند حمایـت می کنیم‪،‬کسـب و کارهایـی که قـدرت رقابت در بـازار های بیـن المللـی را دارند‪.‬‬ ‫رحیـم سـرهنگی‪ ،‬مدیرکل توسـعه کارآفرینـی وزارت کار در گفـت وگو با خبرنـگار اقتصادی خبرگزاری تسـنیم‪ ،‬درباره برنامه های توسـعه کسـب و کارهای‬ ‫نوپا و توسـعه کارآفرینی گفت‪:‬اولین هدفمان در زمینه توسـعه کسـب و کار‪ ،‬توسـعه کسـب و کارهای با پتانسـیل رشـد باال اسـت‪ ،‬ایــن مـشاغــل در دنیــا‬ ‫بـه غـزال هـای پر رشـد شـهرت دارند و مـا در ایران بـه این بنـگاه ها یوزهـای جوان مـی گوییم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬در کشـورهای موفـق در زمینـه اقتصـادی همیـن بنـگاه های پر رشـد هسـتند کـه بیشـترین سـهم را در ارزش افـزوده دارنـد و در واقع‬ ‫موتورهـای اقتصـادی کشورشـان هسـتند‪ ،‬بـه طـور مثال کشـور کره چندیـدن مجموعه کسـب و کار پـر رشـد دارد که علاوه بر اشـتغالزایی در کـره‪ ،‬ارزش‬ ‫افـزوده باالیـی را بـرای کشـور خـود بـا نفـوذ در بـازار های جهانی کسـب کـرده انـد‪ .‬در واقع توسـعه کشـورها حاصـل حمایـت از این بنگاه هاسـت‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سرهنگی با بیان اینکه از کسب و کارهایی که مبتنی‬ ‫بر نوآوری است و قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارد‬ ‫استقبالمی‌کنیمگفت‪:‬درمجموعهوزارتتعاونکارورفاهاجتماعـی‬ ‫از کسب و کارهایی که دارای نوآوری است حمایت می‬ ‫کنیم‪،‬کسب و کارهایی که قدرت رقابت در بازار های متطقه‬ ‫و بین المللی را دارند‪ .‬این مجموعه ها را شناسایی می کنیم‬ ‫و سعی می کنیم آنها را حمایت کنیم تا ریسک فعالیتشان‬ ‫کاهش یابد و در مرحله بعدی با ارتباط گیری با کشورهای‬ ‫مختلف بازار جهانی را برای اینها مهیا می کنیم‪ .‬یعنی با‬ ‫استفاده از دیپلماسی سیاسی فضایی برای ارتباط و حضور‬ ‫در نمایشگاه های مختلف بین المللی و بازار جهانی را‬ ‫برایشان فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫مــدیــرکــل تــوســعه کار آفرینی وزارت کار گفت‪:‬‬ ‫تیم کارشناسی از دانشگاه های مختلف مانند صنعتی‬ ‫شریف را برای بررسی توسعه کارآفرین بنگاه های پررشد را‬ ‫در این وزارت خانه دعوت کرده ایم و جلسات متعددی را در‬ ‫این زمینه برگزار کرده ایم‪.‬‬ ‫بخش دیگر از اقداماتمان در توسعه کارآفرینی ارتباطات‬ ‫کپو تعامالت گسترده اجتماعی بین اجزای اکوسیستم‬ ‫کارآفرینی است که در کشورهای مختلف شکل گرفته‬ ‫است اما تا کنون در کشور ما مغفول مانده بوده اســت‪.‬‬ ‫اجــزای اکو سیستم کارآفرینی باید یکدیگر را بشناسند و‬ ‫با هم فعالیت کنند‪،‬در همین راستا ایده هایی مانند کافه‬ ‫کارآفرینی را که بستر و پاتوقی برای این افراد است طراحی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪:‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫چارچوب دستیابی به نوآوری در کسب و کار برای استارتاپ‬ ‫ها‪ ،‬سلسله نشست هایی را طراحی کرده است که بر خالف‬ ‫نشست های رسمی‪ ،‬قرار است نمایندگان دولت‪ ،‬مجلس‪،‬‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬استارتاپ ها و شتاب دهنده ها در محیط‬ ‫غیررسمی دور هم جمع شوند و با یکدیگر گفت و گو کنند‪.‬‬ ‫در اردیبهشت ماه سال ‪ ،97‬طبقه یازدهم این وزارتخانه‬ ‫عرصه حضور بیش از ‪ 200‬نفر از صاحبان کسب و کارهای‬ ‫نوپا در حوزه فرهنگ و هنر بود که گرد هم آمده بودند تا از‬ ‫طریق رایزنی با نمایندگان دولت و دانشگاهیان عوامل شکل‬ ‫گیری نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی و نیز موارد تعیین‬ ‫کننده در توسعه این اکوسیستم مشخص شود‪ .‬و این نشست‬ ‫با همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی ‪ ،‬دانشگاه هنر‪،‬‬ ‫شهرداری تهران و صدا وسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫به دنبال فراخوان این وزارتخانه‪ ،‬استارتاپ های بخش‬ ‫های مختلف دور هم جمع می شوند تا با حضور نمایندگانی‬ ‫از دولت و دانشگاهیان عوامل پیشرفت و نوآوری در بازار‬ ‫کسب و کار را بررسی و نقش دولت را تعیین کنند‪.‬‬ ‫سرهنگی بیان کرد‪ :‬برنامه بعدی در این چارچوب‪ ،‬در‬ ‫بخش حمل و نقل و گردشگری است که با همکاری سازمان‬ ‫گردشگری و وزارت راه و شهــرســازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫افراد متمایل به شرکت در این نشست می توانند در سامانه‬ ‫اطالع‌رسانی برای رویدادها‪ ،‬همایش‌ها‪ ،‬سمینارها‪ ،‬کارگاه‌های‬ ‫تخصصی و کنفرانس‌‌های کشور «ای‪.‬وند» ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی در بیان برنامه دیگر توسعه اشتغال کار گفت‪:‬‬ ‫گام بعدی برنامه ریزی برای تزریق منابع انسانی به حوزه‬ ‫کارآفرینی در کشور است‪ .‬در همین راستا آموزش هایی در‬ ‫جهت توانمند سازی کارآفرینان و استعداد یابی آنها انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬باشگاه های کارآفرینان نوجوان و جوان در حال‬ ‫راه اندازی است‪ .‬در صورت اقدام بخش خصوصی حمایت‬ ‫می کنیم و به آنها برنامه می دهیم و با همکاری موسسه‬ ‫توسعه کارآفرینی هند (‪ )EDI‬و سازمان فنی و حرفه ای‬ ‫به دنبال برگزاری کمپ های کارآفرینی و مدارس فصلی‬ ‫کارآفرینی برای آموزش کارآفرینی به نوجوانان هستیم‪.‬‬ ‫افرادی که تمایل به شرکت در این باشگاه ها دارند ابتدا‬ ‫استعدادیابی می شوند و در صورتی که استعداد الزم را‬ ‫داشتند می توانند در این باشگاه ها حضور یابند‪.‬‬ ‫سرهنگی گفت‪ :‬خودشناسی‪ ،‬استعدادیابی‪ ،‬هدف گذاری‪،‬‬ ‫تیم سازی‪ ،‬خالقیت و نوآوری‪ ،‬موفقیت‪ ،‬توسعه توانمندی‬ ‫های فردی و تعیین مسیر شغلی همراه با بازی های گروهی‪،‬‬ ‫بازی های خالق‪ ،‬یادگیری فعال‪ ،‬شبکه سازی‪ ،‬تعامالت‬ ‫صمیمانه‪ ،‬مصاحبه با کارآفرینان موفق و محبوب و بازدید‬ ‫از کسب وکار موفق از عناوین آموزشی بخشی از فعالیت ها‬ ‫در این باشگاه ها است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت کار‪ ،‬در پاسخ به این سوال‬ ‫مبنی بر نگرانی ریزش مشاغل سنتی با پیدایش کسب و‬ ‫کارهای نو و تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری برای‬ ‫از بین رفتن مشاغل سنتی گفت‪ :‬این مساله اجتناب ناپذیر‬ ‫است که نوآوری سبب می‌شود تا مشاغل جدید جایگزین‬ ‫مشاغل سنتی تر شوند‪ .‬اگر جامعه را به عنوان یک کل در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬در صورتیکه این جامعه نوآوری نداشته باشد‬ ‫در رقابت با سایر کشورها و در بازار جهانی از رقابت و اظهار‬ ‫وجود باز خواهد ماند‪.‬‬ ‫سرهنگی افزود‪ :‬از طرفی نباید فراموش کرد نوآوری و‬ ‫ارائه خدمات و کاال در بسترهای نوین در عین حال که باعث‬ ‫ظهور مشاغل جدید می‌شود‪ ،‬منجر به از بین رفتن مشاغل‬ ‫سنتی خواهد شد و این به معنای آن است که باید روند را‬ ‫تشخیص داد و قبل از اینکه نوآوری آن را در زیر پای خود‬ ‫خرد کند‪ ،‬فعالیت‌ها و مشاغل سنتی را به سمت مشاغل‬ ‫جدید سوق داد‪ .‬اگر مانع برای کارآفرینی نوین شویم قطعاً‬ ‫ایده آن توسط یک کارآفرین خارجی پیاده سازی خواهد شد‬ ‫و سهم بازار داخلی را از ما خواهد گرفت‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در راستای استعدادیابی و توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان؛‬ ‫مدرسه اشتغال دانشگاه تهران راه‌اندازی شد‬ ‫دکتـــر امیـــن‪ ،‬مســـئول دفتـــر ارتبـــاط بـــا‬ ‫صنعـــت دانشـــکده مدیریـــت دانشـــگاه تهـــران و‬ ‫مدرســـه اشـــتغال‪ ،‬رســـالت اصلـــی ایـــن مدرســـه‬ ‫را افزایـــش روحیـــه ارزش‌آفرینـــی و کارآفرینـــی در‬ ‫بیـــن دانش‌آمـــوزان‪ ،‬دانشـــجویان و فارغ‌التحصیـــان‬ ‫دانشـــگاه‌ها‪ ،‬شناســـایی اســـتعدادها و توانمندی‌هـــای‬ ‫آنه ــا و ارائ ــه برنامه‌ه ــای توس ــعه ف ــردی ب ــه اف ــراد در‬ ‫راس ــتای بهب ــود س ــطح معلوم ــات عموم ــی و تخصص ــی‬ ‫در حـــوزه کســـب‌وکار و کارآفرینـــی و توانمندســـازی و‬ ‫توســـعه شایســـتگی‌های افـــراد بـــرای ورود بـــه بـــازار‬ ‫کار دانســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬مدرســـه اشـــتغال همچنیـــن خدمـــات‬ ‫ارزنـــده‌ای را بـــه ســـازمان‌ها شـــامل معرفـــی افـــراد‬ ‫مســـتعد و توانمنـــد جهـــت اســـتخدام در ســـازمان‪،‬‬ ‫توانمندس ــازی اف ــراد متناس ــب ب ــا نی ــاز س ــازمان و ارائ ــه‬ ‫برنامـــه توســـعه فـــردی در راســـتای بهبـــود عملکـــرد‬ ‫افـــراد‪ ،‬ارائـــه بســـته‌های متنـــوع بـــه ســـازمان‌ها در‬ ‫راســـتای توانمندســـازی و ارزیابـــی کارکنـــان و ‪ ...‬ارائـــه‬ ‫خواهـــد داد‪ .‬ســـازمان‌های متقاضـــی بـــا مراجعـــه بـــه‬ ‫ســـایت مدرســـه اشـــتغال و ثبت‌نـــام می‌تواننـــد از‬ ‫ایـــن خدمـــات اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ‌،‬مدرســـه اشـــتغال تهـــران‬ ‫مجموعـــه‌ای اســـت کـــه دانش‌آمـــوزان در تمـــام‬ ‫رده‌هـــای ســـنی‪ ،‬دانشـــجوها و دانش‌آموخته‌هـــای‬ ‫مســـتعد را بـــرای ورود بـــه دنیـــای کســـب‌وکار آمـــاده‬ ‫می‌کنـــد‪ .‬در ایـــن دوره‌‪ ،‬دانشـــجوها اســـتعدادهای‬ ‫خـــود را می‌شناســـند‪ ،‬مهارت‌هـــای رفتـــاری و کســـب‬ ‫و کار بـــرای ورود بـــه بـــازار کار را یـــاد می‌گیرنـــد و بـــا‬ ‫کارآمـــوزی در شـــرکت‌های همـــراه مدرســـه اشـــتغال‪،‬‬ ‫زندگ ــی حرفــه‌ای خ ــود را آغ ــاز می‌کنن ــد‪ .‬دانش ــجویان‬ ‫و فارغ‌التحصیـــان آمـــاده جـــذب در ســـازمان‌ها شـــده‬ ‫و دانش‌آمـــوزان بـــا شناســـایی نقـــاط قـــوت و ضعـــف‬ ‫خ ــود ضم ــن اس ــتفاده از خدم ــات هدای ــت تحصیل ــی و‬ ‫شـــغلی‪ ،‬بـــا فضـــای کســـب وکار و اســـتارتاپ‌ها آشـــنا‬ ‫شـــده‪ ،‬شایســـتگی‌های رفتـــاری و عمومـــی الزم را‬ ‫می‌آموزنـــد و بـــا محیـــط هـــای واقعـــی کســـب‌وکار‬ ‫و صاحبـــان مشـــاغل موفـــق کشـــور آشـــنا شـــده و از‬ ‫تجربیـــات آنهـــا اســـتفاده خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫دوره‌هـــا و کارگاه‌هـــای مدرســـه اشـــتغال دانشـــگاه‬ ‫تهـــران در ســـه بخـــش خودشناســـی (اســـتعدادیابی)‪،‬‬ ‫مهارت‌آمـــوزی و کارآمـــوزی برگـــزار می‌شـــود‪ .‬در‬ ‫بخـــش خودشناســـی افـــراد بـــا اســـتفاده از تســـت‌ها‬ ‫و ابزاره ــای استـانـ ــدارد ب ــه شنــ ــاخت درســت‌تری از‬ ‫خـــود می‌رســـند؛ یعنـــی اســـتعدادها‪ ،‬نقـــاط قـــوت‬ ‫و ضعـــف و عالیـــق خـــود را می‌شناســـند‪ .‬بـــه ایـــن‬ ‫مدرسه اشتغال تهران مجموعه‌ای‬ ‫است که دانش‌آموزان در تمام‬ ‫رده‌های سنی‪ ،‬دانشجوها و‬ ‫دانش‌آموخته‌های مستعد را برای ورود‬ ‫به دنیای کسب‌وکار آماده می‌کند‬ ‫تـــرتــــیب آن‌ها مـتـوجـــه خواهـــند شـــد کـــه بـرای‬ ‫چــه جایگــــاه و حرفه‌ای مناســب هـستنـــد و بـخـشـــی‬ ‫از مـ ــسیر آیـ ــند ‌ه خ ــود را طـ ــراحی می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫در بخـــش توانمندســـازی و مهارت‌آمـــوزی نـــکات و‬ ‫مهارت‌هایـــی بـــه آن‌هـــا آمـــوزش داده می‌شـــود کـــه‬ ‫بـــرای کار کـــردن در ســـازمان‌ها و یـــا ایجـــاد یـــک‬ ‫اس ــتارتاپ و برعه ــده گرفت ــن ی ــک ش ــغل در آین ــده ب ــه‬ ‫آن نی ــاز دارن ــد؛ موضوع ــی ک ــه در دوره‌ه ــای آموزش ــی‬ ‫معمـــول کمتـــر بـــه آن پرداختـــه می‌شـــود؛ همچـــون‬ ‫مه ــارت کار تیم ــی‪ ،‬س ــخنوری و ارتباط ــات‪ ،‬مذاک ــره و‬ ‫رفتـــار حرفـــه‌ای در محیـــط کار‪ .‬هـــوش مالـــی‪ ،‬تفکـــر‬ ‫سیســـتمی و‪ ...‬نهایتـــا هـــم در بخـــش کارآمـــوزی‪،‬‬ ‫هـــر فـــرد ایـــن فرصـــت را دارد تـــا در ســـازمان‌هایی‬ ‫کـــه بـــا مدرســـه همـــراه هســـتند‪ ،‬مدتـــی بـــه کســـب‬ ‫تجربـــه بپـــردازد‪.‬‬ ‫دکتـــر امیـــن در ادامـــه افـــزود‪ :‬بـــرای ورود بـــه‬ ‫مدرســـه اشـــتغال یـــک مصاحبـــه انجـــام می‌شـــود و‬ ‫اف ــراد مس ــتعد جه ــت اس ــتعدادیابی در مدرس ــه ثب ــت‬ ‫ن ــام و مس ــیر خ ــود را در مدرس ــه آغ ــاز خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــه دلیـــل اســـتقبال ســـازمان‌ها و‬ ‫مـــدارس از مدرســـه تابســـتانی و وجـــود محدودیـــت‬ ‫زمان ــی ب ــرای پذی ــرش‪ ،‬مهل ــت ثب ــت ن ــام حداکث ــر ت ــا‬ ‫هفت ــه دوم تیرم ــاه اس ــت و دوره‌ه ــا از اواخ ــر تی ــر آغ ــاز‬ ‫می‌شـــوند‪.‬‬ ‫دکت ــر امی ــن تصری ــح ک ــرد‪ :‬م ــا در ص ــدد هس ــتیم‬ ‫در ای ــن مدرس ــه جه ــت ارائ ــه خدم ــات ب ــه دانش ــجویان‬ ‫مســـتعد کـــه دارای مشـــکالت مالـــی هســـتند‪ ،‬بـــا‬ ‫همـــکاری خیریـــن و حامیـــان دانشـــگاه تهـــران اقـــدام‬ ‫ب ــه بورس ــیه اف ــراد کنی ــم و امیدواری ــم ب ــا حمای ــت و‬ ‫پشـــتیبانی ســـازمان‌ها و خیریـــن دانشـــگاهی کشـــور‬ ‫بتوانی ــم تع ــداد زی ــادی از دانش ــجویان و دانش‌آم ــوزان‬ ‫را در ایـــن مدرســـه عضـــو کـــرده و بـــه آنهـــا خدمـــات‬ ‫مربوطـــه را ارائـــه دهیـــم‪.‬‬ ‫عالقــه‌مــــــندان مـــی‌تـــوانـــــند بـــرای‬ ‫کســـب اطالعـــات بیشـــتر و ثـــــبت نـــام اولــــیه بـــه‬ ‫ســـایت مــــدرســــــه اشـــتــغــــال دانشکــــــده‬ ‫مـــدیـــریـــت دانــشــگــــاه تــهـران بــــه آدرس‬ ‫‪ http://tehrancareerschool.com‬مــراجــعه‬ ‫کــنـنـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫مدرسه اشتغال به عنوان قوی‌ترین مرکز آموزش حوزه کسب‌وکار کشور در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ایــن مرکــز کــه هم‌اکنــون تحــت نظــارت معاونــت پژوهشــی دانشــکده مدیریــت قــرار دارد‪ ،‬فعالیــت خــود را بــا تمرکــز بــر ارائــه‬ ‫خدمــات بــه دانش‌آمــوزان‪ ،‬دانشــجویان و ســازمان‌ها در راســتای بهبــود ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و آماده‌ســازی افــراد بــرای ورود بــه بــازار کار از‬ ‫تابســتان ‪ 97‬آغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫از مهمتریــن برنامه‌هــای ایــن مرکــز اســتعدادیابی دانش‌آمــوزان و دانشــجویان‪ ،‬برگــزاری دوره‌هــای توانمندســازی‪ ،‬مهارت‌آمــوزی و کارآفرینــی بــرای‬ ‫گروه‌هــای هــدف مختلــف و کاریابــی و معرفــی افــراد توانمنــد بــه ســازمان‌ها اســت‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫و کارشان نیز اقدام نمایند‪ .‬لذا با توجه به گستردگی و تنوع‬ ‫نوآوری های دیجیتال در حوزه فناوری های بیمه و سالمت‬ ‫دیجیتال‪ ،‬محورهای رویداد محدود به موارد فوق نبوده و‬ ‫شرکت کنندگان می توانند با شناسایی چالش ها و فرصتهای‬ ‫جدید موجود در این حوزه اقدام به شناسایی نیازها و ارائه‬ ‫راهکار بپردازند‪.‬‬ ‫در دو بخش ایده پردازی و ارائه محصوالت و خدمات‬ ‫جشنواره نوآوری های دیجیتال‬ ‫در سازمان تأمین اجتماعی برگزار می شود‬ ‫اولین رویداد نوآوری دیجیتال در دو بخش ایده پردازی و ارائه محصوالت و خدمات دیجیتال در حوزه‬ ‫های بیمه و درمان سازمان تأمین اجتماعی برگزار می شود‪.‬‬ ‫این رویداد به عنوان اولین رویداد ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری های بیمه (اینشورتک) و‬ ‫سالمت دیجیتال و با حمایت سازمان تأمین اجتماعی برگزار می گردد‪.‬‬ ‫رویداد فوق در راستای بهره گیری از رویکرد نوآوری باز در سازمان تامین اجتماعی و نیز حمایت از‬ ‫اکوسیستم کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) در کشور با محوریت حوزه فناوری های بیمه و سالمت‬ ‫دیجیتال برگزار می‌شود و هدف از برگزاری جلب مشارکت و حمایت از کلیه کارآفرینان دیجیتال‪ ،‬استارت‬ ‫آپ ها‪ ،‬نیروهای جوان‪ ،‬نخبه و مستعد کشور جهت خلق ارزش و نوآوری در خدمات سازمان تامین‬ ‫اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫مهندس علی معیری‪ ،‬مدیر کل دفتر راهبری سیستم های‬ ‫سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت کسب و کارهای‬ ‫نوین در اقتصاد جهان و توان ارائه راه حل های خالقانه برای‬ ‫بهینه سازی فرایندهای سازمانی خبر از برگزاری اولین رویداد‬ ‫نوآوری دیجیتال در دو بخش ایده پردازی و ارائه محصوالت و‬ ‫خدمات دیجیتال در حوزه های بیمه و درمان سازمان تأمین‬ ‫اجتماعی داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار نوین وی پیرامون این رویداد‬ ‫گفت‪ :‬هدف از اجرای این جشنواره‪ ،‬جلب مشارکت کسب و‬ ‫کارهای نوپا (استارت آپ) و حمایت از نیروهای جوان‪ ،‬نخبه و‬ ‫مستعد کشور در راستای خلق ارزش و نـوآوری در گسـتـره‬ ‫خـدمــات و مـحصـوالت سـازمان تأمین اجـتماعـی و‬ ‫تـوسعه اکوسـیسـتـم کسب و کـارهای نـوپا است‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اهمیت و ضرورت رویداد‬ ‫س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی ب ــه عن ــوان ی ــک س ــازمان‬ ‫پیش ــگام در پیون ــد بی ــن ن ــوآوری و فن ــاوری از ی ــک ط ــرف‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه گس ــتردگی فعالیتهای ــش در ح ــوزه خدم ــات‬ ‫بیمـــه ای و خدمـــات درمانـــی و از طـــرف دیگـــر بـــا درک‬ ‫تح ــوالت جدی ــد در ح ــوزه نوآوریه ــای دیجیت ــال‪ ،‬درص ــدد‬ ‫شناس ــایی فرصته ــای جدی ــد ب ــرای مش ــارکت در توس ــعه‬ ‫ایـــده هـــای نوآورانـــه مبتنـــی بـــر فنـــاوری هـــای جدیـــد‬ ‫اطالعاتــی و ارتباطــی مــی باشــد‪ .‬بــرای ایـــن مــنـــظـــور‪،‬‬ ‫ســازمــ ــان تــأمـیـ ــن اجــتــمـاعـ ــی ب ــه عن ــوان ی ــک‬ ‫نه ــاد مردم ــی ب ــا اعتق ــاد ب ــه اهمی ــت مش ــارکت مردم ــی‬ ‫در حـــل مســـائل و چالـــش هـــای نـــوآوری ســـازمانهای‬ ‫کشـــور اقـــدام بـــه برگـــزاری اولیـــن رویـــداد بـــا رویکـــرد‬ ‫نـــوآوری بـــاز بـــه منظـــور حمایـــت از ایـــده پـــردازی و‬ ‫ن ــوآوری در ح ــوزه خدم ــات س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــا‬ ‫محوری ــت به ــره گی ــری از فن ــاوری ه ــای نوی ــن اطالعات ــی‬ ‫و ارتباطاتـــی نمـــوده اســـت‪ .‬الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن‬ ‫رویـــداد بـــه صـــورت یـــک فراینـــد مســـتمر در نظـــر‬ ‫گرفت ــه ش ــده اس ــت و در مقاط ــع زمان ــی مش ــخص نتای ــج‬ ‫و دســـتاوردهای آن اطـــاع رســـانی خواهـــد گردیـــد‪.‬‬ ‫اهداف برگزاری رویداد توسط سازمان‬ ‫اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی از برگزاری رویداد‬ ‫شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫● ترویج فرهنگ خالقیت‪ ،‬کارآفرینی و نوآوری باز در‬ ‫فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫● شناسایی و درک بهتر از نیازها و مسایل موجود در‬ ‫حوزه بیمه و سالمت دیجیتال در کشور‬ ‫● ایجاد فرصت های برابر برای حمایت مادی و معنوی از‬ ‫ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه‬ ‫● تسهیل همکاری و تعامل بین استارت آپ ها و سازمان‬ ‫تأمین اجتماعی در راستای اجرایی شدن ایده ها یا طرح ها‬ ‫یا محصوالت منتخب‬ ‫● کمک به رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری و استارت‬ ‫آپی (کسب و کارهای نوپا) کشور در حوزه های بیمه و سالمت‬ ‫دیجیتال‬ ‫محورهای اصلی رویداد‬ ‫مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن‪ ،‬که‬ ‫می تواند به عنوان محورهای اصلی رویداد در نظر گرفته شود‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حمایت در برابر حوادث‪ ،‬بیماری‌ها و بارداری ‪-۲‬‬ ‫مستـمری بـازنـشـسـتـگی ‪ -۳‬مستمری از کارافتادگی‪-۴‬‬ ‫مســتمـری بـازمـانـدگـان ‪ -۵‬مقرری بیمه بیکاری‪-۶‬‬ ‫غرامت دستمزد ایام بیماری‪ -۷‬پرداخت هزینه وسایل کمک‬ ‫پزشکی ‪ -۸‬کمک هزینه ازدواج و سایر خدمات سازمان مرتبط‬ ‫با بیمه و سالمت است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است در سال های اخیر با توسعه فناوری های‬ ‫اطالعاتی و ارتباطی نوین همچون فناوریهای تحلیل داده و‬ ‫کالن داده‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬رایانش ابری‪ ،‬توسعه شبکه های‬ ‫اجتماعی و توسعه برنامه های کاربردی موبایلی و فناوری وب‬ ‫این امکان برای بسیاری از سازمانهای فعال در حوزه بیمه‬ ‫و سالمت دیجیتال فراهم شده است تا عالوه بر نوآوری در‬ ‫فرایندها‪ ،‬محصوالت و خدمات شان به نوآوری در مدل کسب‬ ‫مزایای رویداد برای شرکت کنندگان‬ ‫کلیه شرکت کنندگان در این رویداد می توانند از مزایای‬ ‫ذیل برخوردار گردند‪:‬‬ ‫● آشنا شدن با فرصتهای جدید ایده پردازی و نوآوری در‬ ‫فناوری های بیمه و سالمت دیجیتال‬ ‫● توانمندسازی ایده پردازان‪ ،‬نوآوران و صاحبان کسب‬ ‫و کارهای نوپا‬ ‫● فراهم شدن امکان اشتراک و تبادل ایده ها‬ ‫● فراهم شدن امکان همکاری بین استارت آپ ها و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫● حمایت معنوی و مادی از مرحله ایده تا اجرای آن‬ ‫معیارهای ارزیابی و پذیرش در رویداد‬ ‫در ارزیابی اولیه‪ ،‬آن دسته از ایده هایی که به تشریح‬ ‫ویژگیهای ذیل پرداخته باشند از اولویت باالتری برای انتخاب‬ ‫شدن برخوردار می باشند‪:‬‬ ‫● ایده ارائه شده بتواند یکی از نیازهای خدماتی یا‬ ‫اجتماعی سازمان در بخش بیمه و سالمت دیجیتال را برطرف‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫● تمایز ایده شما با دیگر فعالیت‌هایی که قبال در این‬ ‫زمینه انجام شده است مشخص باشد‪.‬‬ ‫● مشتریان بالقوه و بازار هدف ایده یا طرح شما مشخص‬ ‫و به اندازه کافی بزرگ باشد‪.‬‬ ‫● قابلیت الزم برای پیاده سازی ایده یا طرح وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫● موانع و هزینه های پیاده سازی ایده یا طرح مشخص‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫مراحل و زمان برگزاری رویداد‬ ‫این رویداد در چهار مرحله اصلی برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫مرحله اول پس از اعالن فراخوان عمومی‪ ،‬مخاطبان می‌توانند‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۰‬تیرماه لغایت ‪ ۱۰‬شهریورماه ‪ ۱۳۹۷‬نسبت ثبت‬ ‫نام و ارسال ایده ها و یا محصوالت و طرح های تجاری خود با‬ ‫مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس ‪ Tamin.ir‬و لینک‬ ‫مرتبط با سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫در مرحله دوم براساس نظر هیات داوران‪ ،‬ایده ها تا پایان‬ ‫مهر ماه مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و سپس در مرحله سوم‬ ‫این فرصت داده می شود تا پیشنهاد نهایی شرکت کنندگان‬ ‫تا پایان آبان ماه در قالب طرح تجاری یا نمونه اولیه محصول‬ ‫تکمیل گردد‪ .‬در ضمن در این مرحله امکان ارایه خدمات‬ ‫مشاوره و آموزشی به شرکت کنندگان فراهم می گردد‪.‬‬ ‫در مرحله چهارم یعنی آخرین مرحله رویداد بصورت‬ ‫دموشو برگزار می گردد از بین پیشنهادات برگزیده‪ ،‬صرفاً‬ ‫آن دسته از پیشنهاداتی که عملیاتی شده اند مورد تـقـدیـر‬ ‫قرار گـرفـته و یا فـرصت همکاری با سازمان ایجاد می گردد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت کنندگان در رویداد‬ ‫کلیه افراد مستعد‪ ،‬متخصصان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬فناوران‪ ،‬نوآوران‪،‬‬ ‫دانشجویان‪ ،‬توسعه دهندگان وب و هر فرد خالق و ایده پرداز‬ ‫خارج از سازمان می تواند در قالب فردی‪ ،‬تیمی و یا یک‬ ‫شرکت استارت آپی در این رویداد شرکت نماید‪ .‬پیشنهادات‬ ‫ارایه شده می تواند در قالب ایده های خالقانه یا طرح های‬ ‫نوآورانه یا محصوالت و خدمات دیجیتالی باشد که در راستای‬ ‫توسعه خدمات تأمین اجتماعی در کشور می تواند مورد بهره‬ ‫برداری قرار گیرد‪ .‬الزم به ذکر است استارت آپ هایی که‬ ‫دارای محصول می باشند از اولویت باالتری برای همکاری و‬ ‫حمایت توسط سازمان برخوردار می باشند ‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک در رویداد استارت‌آپی امالک آنالین‪:‬‬ ‫نه دیوار را می‌توان خراب کرد و نه شیپور را شکست!‬ ‫خسروی با اشاره به اینکه ما اهل تخریب کردن‬ ‫اپلیکیشن ها نیستیم و با حضور داوطلبانه در سمینار‬ ‫رقابت‌های استارت آپی امالک نشان می‌دهیم که آماده‬ ‫تعامل سازنده با مدیران این کسب‌وکارهای نوپا هستیم‬ ‫گفت‪ :‬اینکه جوانان بیایند و حاصل شکوفایی ذهنشان را‬ ‫در راستای توسعه اقتصادی حوزه امالک بکار برند‪ ،‬باعث‬ ‫افتخار برای اتحادیه است و ما از این جوانانی که زحمت‬ ‫می‌کشند و این استارت آپ ها را راه‌اندازی می‌کنند‪،‬‬ ‫حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کسی نمی‌تواند مقابل دانش‬ ‫بایستد و حرکت این استارت آپ ها فرآیندی است که‬ ‫کسی نباید مقابل آن‌ها قرار بگیرد‪ ،‬اما هم‌زمان نباید از‬ ‫تعامل سازنده کسب‌وکارهای سنتی و مجازی نیز در جهت‬ ‫بهبود کسب‌وکار و معیشت مردم‪ ،‬غافل شویم افزود‪ :‬رونق‬ ‫کسب‌وکارها در تعامل است و شاید ما در تعامل با یکدیگر به‬ ‫راهکارهای بهتری در جهت توسعه امالک دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫خسروی افزود‪ :‬ما مخالفتی با اصل این استارت آپ ها‬ ‫نداریم ولی همواره می‌گوییم‪ :‬اگر قرار است ملکی فروش‬ ‫برود‪ ،‬بهتر است تا خطرات معامالت را با کمک مشاورین امالک‬ ‫تا حد امکان کاهش دهیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه امالک با اشاره به فعالیت ‪ 120‬هزار‬ ‫مشاور امالک در سطح کشور گفت‪ :‬اگر یک مـــشاور‬ ‫بر معامله داللت نکند و دلیل نیاورد‪ ،‬تبعات خاص خود‬ ‫را خواهد داشت؛ زیرا وقتی یک مشاور امالک متقاضیان‬ ‫مسکن را تا درب منزل مشایعت می‌کنند‪ ،‬این مشایعت و‬ ‫همراهی تا حد باالیی متقاضیان ملک را از وقوع خطراتی‬ ‫که بعضاً کالهبرداران در آگهی‌های جعلی ایجاد می‌کنند‪،‬‬ ‫به دور می‌دارد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه داللی و واسطه‌گری هیچ‌وقت حذف‬ ‫نمی‌شود ادامه داد‪ :‬بهتر است نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی‬ ‫طراحی شود که در آن‌ها نقش واسطه از بین نرود‪.‬‬ ‫خسروی در بخش دیگری از این مراسم ضمن اشاره به تاریخچه‬ ‫مشاوره امالک در ایران و شرایط کسب مجوز صنفی پاسخگوی‬ ‫سؤاالت شرکت‌کنندگان در این رویداد استارت‌آپی شد‪.‬‬ ‫همچنین دکتر محمد رضا مجمع‪ ،‬دبیر علمی این‬ ‫سمینار نیز با اشاره به اینکه دعوت‌نامه‌هایی برای استارت‬ ‫آپ های فعال حوزه امالک ارسال‌شده است گفت‪ :‬در گام اول‬ ‫از این رقابت‌ها به سراغ استارت آپ های آزمایش پزشکی‬ ‫آنالین رفتیم و در گام دوم استارت آپ های بیمه ای را‬ ‫مورد بررسی قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در گام سوم تاکسی آنالین را بررسی‬ ‫کردیم‪ .‬در گام چهارم با حضور استارت آپ های معماریال‪،‬‬ ‫اتاق‪ ،‬دکوریسا و چمدون‪ ،‬معماری و دکوراسیون داخلی‬ ‫آنالین را بررسی کردیم‪.‬‬ ‫مجمع افزود‪ :‬امیدواریم بتوانیم با معرفی این استارت‬ ‫آپ ها در راستای فرهنگ سازی خدمات آنالین و جذب‬ ‫مشتری بیشتر نقشی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین در این رویداد استارت‌آپی به تشریح‬ ‫تاریخچه‌ای از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های حوزه امالک‬ ‫پرداخت و مزایا و معایب هرکدام را بررسی کرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که نوید ایران بهار مدیر روابط عمومی‬ ‫شیپور نیز در رابطه با این رویداد اعالم کرد‪ :‬شیپور از‬ ‫بدو تاسیس خود همواره به دنبال ایجاد بستری مناسب و‬ ‫پیشبرنده در همه حوزه های کاری خود بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بالشک گروه مسکن با ایجاد تعاملی‬ ‫سازنده با کلیه مشاورین امالک‪ ،‬به دنبال فضایی توام با‬ ‫اعتماد و رو به پیشرفت برای کلیه کاربران خود است ادامه داد‪:‬‬ ‫در این میان حضور مشاورین و آژانس های امالک توانمند‬ ‫و متخصص در بستر شیپور توانسته است به اعتماد سازی‬ ‫فی مابین کاربران و شیپور بیافزاید‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شیپور با بیان اینکه تعامل و‬ ‫همدلی سازنده‪ ،‬میان مشاورین و آژانس های امالک و‬ ‫مجموعه شیپور موجب تعالی و پیشرفت روزافزون این‬ ‫نوع کسب و کار است افزود‪ :‬ما همواره به گرمی دست‬ ‫همه عزیزان و فعالین این حوزه و اتحادیه معظم مشاورین‬ ‫امالک را می فشاریم‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که محمد جعفرآباد مدیر اجرایــی‬ ‫این سمینار نیز با اشاره به اینکه سال ها قبل برای درج‬ ‫آگهی ملک خود می بایست به نیازمندی های روزنامه‬ ‫همشهری مراجعه می کردید‪ ،‬پس از آن با آمدن سایت‬ ‫ایستگاه‪ ،‬روند درج آگهی تغییر کرد و حرکت هایی هر‬ ‫چند خیلی دیر ولی مفید در جهت آنالین سازی خدمات‬ ‫نیازمندی ملک انجام شد افزود‪ :‬بعد از آن با آمدن شیپور و‬ ‫دیوار‪ ،‬حوزه رقابت در حوزه نیازمندی های امالک از سایت‬ ‫ها نیز گرفته شد و نوبت اپلیکیشن ها شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این سمینار صرفا معرفی و پرسش‬ ‫و پاسخ با هدف ارتقاء سطح دانش عالقه مندان به کسب‬ ‫و کارهای حوزه امالک است افزود‪ :‬برگزاری موفق چهار‬ ‫دوره از این سمینار نشان داده است که روند آموزشی از‬ ‫بحث های چالشی بازار رقابتی جداست و تمام تالش ما‬ ‫در این خواهد بود تا خروجی سمینار آورده علمی مناسبی‬ ‫برای مستمعین و بار مثبت تبلیغاتی برای استارت آپ ها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است که سمینار رقابت های استارت‬ ‫آپی‪ ،‬سمیناری رایگان بوده که به طور ماهیانه در دانشگاه‬ ‫شمسی پور تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫پنجمین جلسه از سمینار رقابت‌های استارت آپی با موضوع راهکارهای پیش رو در حوزه امالک آنالین با حضور مصطفی قلی خسروی‪،‬رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫امالک‪ ،‬دکتر محمد رضا مجمع ‪،‬مدرس دانشگاه و نمایندگانی از شرکت شیپور دوشنبه ‪ 25‬تیرماه در دانشگاه شهید شمسی‌پور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار نوین‪ ،‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک در این رویداد استارت‌آپی با اشاره به اینکه نمی‌توان در مقابل ورود تکنولوژی مقاومت کرد گفت‪:‬‬ ‫رئیس قبلی اتحادیه مشاوران امالک در اظهارنظری اعالم کرد که من دیوار را خراب می‌کنم و شیپور را می‌شکنم که من در اینجا اعالم می‌کنم نه دیوار را می‌توان‬ ‫خراب کرد و نه شیپور را شکست!‬ ‫وی بابیان اینکه فعاالن این دو اپلیکیشن جوانان همین کشور هستند افزود‪ :‬اما باید به این موضوع توجه شود که نباید نقش واسطه را از خرید و فروش امالک‬ ‫حذف کرد و این کار عواقب بزرگی دارد‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با معرفی تیم های برتر در حوزه محصوالت فرهنگی‬ ‫اولین رویداد استارت‌آپی اتللو به کار خود پایان داد‬ ‫رویــداد اســتارت آپــی بــازی اتللــو در طــی روزهــای ‪ 14 ،13‬و ‪ 15‬تیــر مــاه برگــزار شــده ایــن رویــداد کــه بــا اقتــبــــاس از مــــدل رویــــداد هــای‬ ‫اســتارت آپ ویکنــد بــرای اولیــن بــار در کشــور در حــوزه حمایــت از محصــوالت فرهنگــی نوآورانــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار نویــن پیــش رویــداد اســتارت آپ بــازی اتللــو در روز پنجشــنبه ‪ 31‬خردادمــاه در فرهنگســرای رســانه ســاعت ‪14/30‬‬ ‫بــرای آشــنایی شــرکت کننــدگان برگــزار شــد و ســپس رویــداد اصلــی بــا حضــور شــرکت کننــدگان در طــی دو و نیــم روز در تاریــخ ‪ 14 ،13‬و ‪ 15‬تیــر مــاه‬ ‫در فرهنگســرای رســانه برگــزار گردیــد و تیــم هــا و ایــده هــای برتــر در حــوزه هــای فرهنگــی و هنــری و محصــوالت هنــری و تولیــد محتــوا بــه رقابــت‬ ‫پرداختنــد‪ .‬ایــن رویــداد بــا تشــکیل ‪ 12‬تیــم بــه فعالیــت و رقابــت ادامــه داد و نهایتــا ســه تیــم برتــر معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫استارت آپ فرهنگی چیست؟‬ ‫تا به امروز استارت آپ های متفاوتی در حوزه‌های‬ ‫مختلف فناوری اطالعات‪ ،‬محیط‌زیست و فناوری‌های‬ ‫نو برگزارشده است‪ .‬در داخل و خارج از ایران نیز‬ ‫مجموعه‌هایی به برگزاری استارت آپ ها با موضوعات‬ ‫اجتماعی و فرهنگی پرداخته‌اند‪ .‬اما به دلیل جدا بودن‬ ‫صاحب‌نظران و متخصصان حوزه فرهنگ از دنیای برنامه نویسان‪،‬‬ ‫بازاریابان‪ ،‬صاحبان تکنولوژی و عموماً این استارت آپ‬ ‫ها چندان موفق نبوده و اگر هم موفق بوده‌اند نتایج آن‌ها‬ ‫به‌خوبی در معرض استفاده دیگران قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫در استارت آپ ها خیلی‌ها به دنبال ایده‌ها و کارهای‬ ‫بزرگ نیستند‪ ،‬بلکه سعی می‌کنند با هنر و دانش مسائل‬ ‫بزرگ را به مسائل کوچک‌تری تقسیم کنند و برای آن‌ها‬ ‫راه‌حل‌هایی که برگرفته از خالقیت و نوآوری و قابل‌پذیرش‬ ‫دنیای امروز باشد پیدا نمایند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫چرا استارت آپ فرهنگی مهم هستند‬ ‫سحر اخوان دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫فرهنگی در این زمینه می گوید‪ :‬در ابتدا باید به این‬ ‫موضوع فکر کرد که استارت آپ و فرهنگ چه ارتباطی‬ ‫می‌توانند باهم داشته باشند؟ باید موضوع فرهنگ را تبدیل‬ ‫به یک مسئله کنیم‪ ،‬اینکه ما با کدام بخش فرهنگ و با چه‬ ‫رویکرد و ابزاری می‌خواهیم واژه و حوزه فرهنگ را وارد‬ ‫فضای استارت آپ کنیم؟‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در حوزه کارآفرینی مذهبی با رویکرد‬ ‫تولید نرم‌افزار و اپلیکیشن برای امور مذهبی در ایران‬ ‫استارت آپ برگزارشده است‪ .‬همچنین در حوزه‌هایی مانند‬ ‫خدمات مذهبی‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬خشونت‪ ،‬بی‌اعتمادی اجتماعی‪،‬‬ ‫فقر اقتصادی‪ ،‬فساد‪ ،‬تبعیض اجتماعی‪ ،‬بی‌عدالتی در‬ ‫برخورداری از قدرت‪ ،‬نزول ارزش‌ها‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫جرائم‪ ،‬سیاست‌های اقتصادی‪ ،‬معضل ترافیک‪ ،‬مسائل‬ ‫آموزش‌وپرورش‪ ،‬عدم رعایت حقوق شهروندی‪ ،‬نابرابری‬ ‫در اجرای قانون و سایر موارد مرتبط با مسائل فرهنگی‬ ‫کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایده‌­پردازی‬ ‫و شناخت فرصت­ها و راه‌اندازی‬ ‫کسب‌وکارهای فرهنگی است که روندها‬ ‫و فرآیندهای تولید و عرضه خدمات‬ ‫و کاالهای فرهنگی و هنری‬ ‫را مدیریت می‌کند‬ ‫و اجتماعی هم شاهد یک استارت آپ هایی بودیم اما‬ ‫چرا با توجه به جایگاه مقوله فرهنگ نتوانسته‌ایم مشکالت‬ ‫حوزه فرهنگ را به مسئله و موضوعی برای استارت آپ‬ ‫ها تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد چون حوزه‌هایی مانند تغییرات فرهنگی‬ ‫که در اثر تهاجم فرهنگی‪ ،‬امتزاج فرهنگی و … اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ ،‬موارد پرمسئله‌ای هستند که جدا از دنیای‬ ‫تکنولوژی واقع‌شده‌اند نتوانسته‌اند با ابزار خالقیت دنیای‬ ‫فرهنگ را به تکنولوژی ارتباط دهند‪ ،‬در صورت وجود‬ ‫این ارتباط می‌توان روش‌های جدیدی برای حل مسائل‬ ‫فرهنگی و یا بهبود و ارتقاء کیفیت فرهنگی ابداع نمود‪.‬‬ ‫نقش دانشگاه‌ها در استارت آپ های فرهنگی‬ ‫دانشگاه‌ها با توجه به این که مکان خوبی برای گرد‌هم آوردن‬ ‫دانشجویان و متخصصین هستند می‌بایست در حوزه‬ ‫برگزاری استارت آپ ها به‌ویژه در زمینه فرهنگ و‬ ‫مشکالت و مسائل مربوط با آن فعال‌تر باشند‪ .‬از بین‬ ‫تمامی رشته‌هایی که با موضوع فرهنگ در حال حاضر‬ ‫در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود‪ ،‬رشته مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی فرهنگی به دلیل ساختار محتوایی آن‌که به دو‬ ‫رویکرد مدیریت و برنامه‌ریزی در عرصه فرهنگ می‌پردازد‬ ‫می‌تواند متولی خوبی برای برگزاری دوره‌های استارت آپ‬ ‫ویکند در کشور باشد که ضمن بررسی فرهنگ مناطق‬ ‫مختلف کشور با استفاده از ابزارهای جدید و دنیای فناورانه‬ ‫با همکاری متخصصین رشته‌های نرم‌افزار‪ ،‬سخت‌افزار‪ ،‬آی‬ ‫طی ‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬گرافیک و سایر حوزه‌های دیجیتال‪ ،‬تولید‬ ‫محتوا و تولید ابزار مناسبی را در راستای تولید علم در‬ ‫کشور برای حل مسائل فرهنگی‪ ،‬همچنین ایجاد نگاهی نو‬ ‫و روزآمد به مقوله فرهنگ داشته باشد‪.‬‬ ‫کارآفرینی فرهنگی و تجاری سازی محصوالت فرهنگی‬ ‫کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایده‌­پردازی و شناخت‬ ‫فرصت­ها و راه‌اندازی کسب‌وکارهای فرهنگی است که‬ ‫روندها و فرآیندهای تولید و عرضه خدمات و کاالهای‬ ‫فرهنگی و هنری را مدیریت می‌کند‪ .‬نتایج حاصل از‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ظرفیت های بسیاری برای‬ ‫فعالیت استارت آپ های فرهنگی وجود دارد‬ ‫دکتر محمد واعظی نژاد با اشاره به ظرفیت های بسیار‬ ‫خوب کشورمان در حوزه فرهنگی و هنری و محصوالت‬ ‫فرهنگی یادآور شد‪ :‬در حوزه فرهنگ برای تجاری سازی‬ ‫محصوالت کمتر کار شده است بنابراین تالش می کنیم‬ ‫با همکاری سازمان سراج‪ ،‬ایده های خوب را درحوزه‬ ‫محصوالت و تولیدات فرهنگی و هنری و انیمیشن و فضای‬ ‫مجازی را شناسایی کنیم و آن ها را مورد حمایت قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی که خود مدیر استارت آپ «پذیرایی همایش مهمانو»‬ ‫است می گوید‪ :‬پذیرایی همایش نه تنها به اقالم خوراکی ارائه‬ ‫شده در همایش گفته نمی شود‪ ،‬بلکه اصوال بسیار فراتر و با‬ ‫معنا تر از پذیرایی با خوراکی ها در همایش است‪.‬‬ ‫دیده شده است که احترام و شان میزبان در مواردی با‬ ‫وجود اینکه شاید نوع مراسم از نظر محتوایی جالب نبوده‬ ‫است‪ ،‬سبب جلب میهمانان و برگزاری مراسمی شایسته و‬ ‫درخور شده است‪.‬‬ ‫سوال اصلی ما در این پست به این مفهوم می پردازد‬ ‫که اصوال پذیرایی چیست و پذیرایی همایش از چه کم و‬ ‫کیفی برخوردار است؟پذیرایی در معنای عام در واقع به‬ ‫این نکته می پردازد که ما چه جایگاهی برای میهمان‬ ‫خود قایل شده ایم و در فرایند برگزاری مراسم خود تا‬ ‫چه میزان از لوازم پذیرایی مناسب و درخور شـان آن‬ ‫استفاده می نمائیم‪.‬‬ ‫میزبان شایسته برای تمامی اوقات میهمان خود برنامه‬ ‫تدارک دیده و از زمان اجرا تا زمان استراحت همواره مکان‪،‬‬ ‫لوازم‪ ،‬ابزار و زمان مناسبی را به وی اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫گردش مالی صنایع‬ ‫فرهنگی در دنیا مثال‬ ‫زدنی است؛ به طور‬ ‫کلی دنیا به چشم‬ ‫یک مولد به صنایع و‬ ‫محصوالت فرهنگی‬ ‫نگاه می کند‬ ‫حوزه های استارتی اتللو‬ ‫دبیــر رویــداد اســتارت آپــی بــازی اتللــو اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬افــرادی کــه ایــده اســتارت آپ و یــا ایــده‬ ‫محصــول انیمیشــن‪ ،‬مســتند‪ ،‬نــرم افــزار‪ ،‬وبســایت‪،‬‬ ‫بــازی‪ ،‬موشــن گرافیــک و کلیــپ و روزنامــه نــگاری‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی داشــتند توانســتند در ایــن‬ ‫رویــداد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ه ــم در پی ــش روی ــداد و ه ــم در روی ــداد‬ ‫اصلـــی ایـــن اســـتارت آپ‪ ،‬کارگاه هـــای آموزشـــی‬ ‫متناس ــب ب ــا نی ــاز ش ــرکت کنن ــدگان ب ــرای دس ــتیابی‬ ‫بـــه اهـــداف مـــورد نظـــر در اکوسیســـتم کارآفرینـــی‬ ‫برگـــزار شـــد و مـــورد اســـتقبال شـــرکت کننـــدگان‬ ‫قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫اهداف و حوزه های برگزاری رویداد‬ ‫واعظــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت شــکل گیــری‬ ‫اکوسیســتم کارآفرینــی بویــژه در حــوزه محصــوالت‬ ‫فرهنگــی افــزود‪ : :‬از آنجایــی کــه ماموریــت ســازمان‬ ‫ســراج حمایــت از تولیــد محصــوالت فرهنگــی و دیجیتال‬ ‫اســت ایــن رویــداد طراحــی شــده تــا بــه توانمندســازی‬ ‫افــراد بــا ایــده هــای نوآورانــه در ایــن حــوزه هــا کمــک‬ ‫کنــد و بســتری اســت تــا افــراد بتواننــد ایــده هــای خــود‬ ‫را مطــرح کننــد‪ .‬معمــوال در جشــنواره هایــی صرفــا بــه‬ ‫جنبــه هــای فنــی و محتوایــی محصــوالت توجــه مــی‬ ‫شــود و جنبــه هــای کســب وکاری محصــوالت مــورد‬ ‫توجــه قــرار نمی‌گیــرد‪ .‬مــا در ایــن رویــداد قصــد داریــم‬ ‫زمینــه ای را فراهــم کنیــم تــا تیــم هــای صاحــب ایــده‬ ‫بتواننــد محصولشــان را وارد بــازار کننــد‪.‬‬ ‫تیم های برتر استارت آپی در حوزه فرهنگ معرفی شدند‬ ‫رویــداد اســتارتاپی بــازی اتللــو اولیــن رویــدادی‬ ‫اســت کــه در کشــور توســط ســازمان ســراج بــا‬ ‫مشــارکت فرهنگســرای رســانه و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫و بــا هــدف حمایــت از تولیــد محصــوالت فرهنگــی و‬ ‫دیجیتــال برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایـــن رویـــداد چهـــار کارگاه تخصصـــی برگـــزار‬ ‫شـــد؛ امیـــر نورالدینـــی فعـــال اســـتارت آپـــی کارگاه‬ ‫تیـــم ســـازی را ارائـــه کـــرد‪ .‬دکتـــر محمـــد واعظـــی‬ ‫نـــژاد بنیـــان گـــذار اســـتارت آپ مهمانـــو‪ ،‬کارگاه‬ ‫آشـــنائی بـــا بـــوم مـــدل کســـب و کار برگـــزار نمـــود‪.‬‬ ‫مســـعود بیگـــی مشـــاور فنـــی اســـتارت آپ هـــا کارگاه‬ ‫ارائـــه موثـــر را بیـــان نمـــود‪.‬‬ ‫تیم های برتر‬ ‫واعظـــی دبیـــر ایـــن اســـتارت آپ بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه در ســـه روز رویـــداد ‪ 12‬تیـــم بـــه رقابـــت‬ ‫پرداختنـــد گفـــت‪ :‬تیـــم موشـــن پـــاس ایـــده خـــود‬ ‫را در زمینـــه موشـــن گرافیـــگ کـــه همـــان تلفیـــق‬ ‫حرک ــت و ص ــوت در رس ــانه هاس ــت ارائ ــه ک ــرد ک ــه از‬ ‫نظـــر داوران موفـــق بـــه کســـب رتبـــه اول شـــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن ای ــده تی ــم منظ ــوم ب ــه عن ــوان مرج ــع و‬ ‫س ــایتی ب ــرای فیل ــم ه ــای ایران ــی م ــورد توج ــه ق ــرار‬ ‫گرفـــت کـــه مـــی توانـــد اطالعـــات کاملـــی از فیلـــم‬ ‫هـــای ایرانـــی را بـــه همـــراه تهیـــه کننـــده‪ ،‬بازیگـــران‪،‬‬ ‫کارگردانـــان و ســـایر عوامـــل فیلـــم بـــه مخاطبـــان‬ ‫ارائ ــه نمای ــد‪ .‬ای ــن س ــایت قابلی ــت لین ــک و همچنی ــن‬ ‫اس ــتفاده و پخ ــش فیل ــم ه ــا را از طری ــق آپ ــارات ب ــرای‬ ‫مخاطبـــان مـــی توانـــد داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫ســـومین تیـــم برنـــده ایـــن اســـتارت آپ هـــم‬ ‫«ات ــود» ب ــود ک ــه ب ــرای طراح ــی ه ــای س ــاختمان ه ــا‪،‬‬ ‫خیاب ــان ه ــا و من ــازل برنام ــه دارد و کم ــک م ــی کن ــد‬ ‫قبــل اجرای طـــراحی هـــا‪ ،‬شبـیـــه ســـازی الزم بـــرای‬ ‫چشـــم انـــداز طـــرح هـــای آن صـــورت بگیـــرد‪.‬‬ ‫داوران ای ــن اس ــتارت آپ ه ــم آقای ــان کاش ــفی پ ــور‪،‬‬ ‫ف ــاح ‪ ،‬صمیم ــی‪ ،‬ابوالحس ــنی و واعظ ــی بودن ــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫کارآفرینی فرهنگی احیای ارزش‌های فرهنگی موجود و‬ ‫دلخواه است‪.‬‬ ‫قرن بیستم به‌عنوان قرن کارآفرینی نام‌گذاری شد و‬ ‫اقدامات فراوانی در جهان برای توسعۀ کارآفرینی انجام شد‪.‬‬ ‫چراکه کارآفرینی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و پیشرفت‬ ‫جامعه در نظر گرفته‌شده بود‪ .‬در ایران نیز این فعالیت‌ها‬ ‫در وزارتخانه‌های مختلفی پیگیری شد ازجمله وزارت علوم‬ ‫در دهۀ گذشته با تشکیل دبیرخانۀ “کاراد” مأمور گسترش‬ ‫کارآفرینی در میان دانشگاه‌های کل کشور شد‪.‬‬ ‫مدل غالب در کارآفرینی که در مفاهیم و روش­های‬ ‫اجرایی و تصمیم‌گیری نیز به‌روشنی مشخص است‪ ،‬مدل‬ ‫کارآفرینی صنعتی است؛ اما ازآنجایی‌که بخش فرهنگ‬ ‫و هنر مالزمات و ویژگی‌های متفاوتی دارد‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫مدل کارآفرینی صنعتی را به فعالیت‌های مرتبط در این‬ ‫حوزه تعمیم داد‪ .‬این موضوع تجرب‌ه­ای جهانی نیز به‬ ‫همراه داشته است در اواخر قرن بیستم مدل‌های دیگری‬ ‫از کارآفرینی به وجود آمدند که از آن میان می‌توان به‬ ‫کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی فرهنگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫سیاست‌گذاران فرهنگی در کشورمان نیز با به‌کـارگـیـری‬ ‫شیـوه­‌ها و ره­یافت­‌های کارآفرینی در حوزۀ فرهنگ‪،‬‬ ‫رسیدگی به وضعیت اقتصادی فرهنگ و هنر و چگونگی‬ ‫توجه به آن را مجدانه دنبال کردند که آثار آن را می‌توان‬ ‫در اسناد باالدستی کشور به‌روشنی دید‪.‬‬ ‫نقش تعاملی اقتصاد و کارآفرینی در بخش فرهنگی‬ ‫صرفاً منحصر به افزایش درآمد سرانه و انباشت سرمایه در‬ ‫بخش هنر نیست‪ ،‬بلکه می‌تواند آغازگاه تغییرات ساختاری‬ ‫عمده در فعالیت­های اقتصادی کشور باشد‪ .‬این تحول با‬ ‫رشد بازده اجتماعی و امکان مشارکت فعال در میان‬ ‫بازیگرانِ اجتماعیِ نقش­هایِ اقتصادی (اشتغال در فعالیت­‌های‬ ‫فرهنگی) توأم خواهد شد که ثمره‌ی آن گسترش ظرفیت‬ ‫رشد کشور و باال رفتن میزان به گشت اجتماعی و استقرار‬ ‫نظم اجتماعی عادالنه و پویا خواهد بود‪.‬‬ ‫گردش مالی صنایع فرهنگی در دنیا مثال زدنی است؛‬ ‫به طور کلی دنیا به چشم یک مولد به صنایع و محصوالت‬ ‫فرهنگی نگاه می کند و دقیقا برعکس ما که نگاهی مصرف گرایانه‬ ‫داریم‪ .‬از این رو توجه به ظرفیت های فرهنگی و آثار و‬ ‫تولیدات فرهنگی در کشورمان اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫ایران در زمینه فرهنگی و هنری ظرفیت های فراوانی‬ ‫دارد؛ کمتر کشوری مانند ما چنین پیشینه هنری‪،‬‬ ‫فرهنگی و ادبی غنی و خوبی دارد بنابراین باید از طریق‬ ‫برگزاری رویداد های کارآفرینی برای تبدیل ایده ها به‬ ‫کسب و کار و فروش تالش کنیم‪.‬‬ ‫‪43‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازارکارنوین از این رویداد‬ ‫حمایت از طراحان مد و لباس در رویداد زندگی با طرح امروز‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫مد و مدگرایی پدیده‌ای است که کماوبیش در میان همه اقشار جامعه وجود دارد‪ ،‬اما دراین میان‪ ،‬جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به مد اهمیت می‌دهند‪.‬‬ ‫امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های جدید ‪ ،‬ارتباطات گسترده‌ای با جوامع و فرهنگ‌های گوناگون یافته‌اند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر بازار رویدادهای ‪ ،‬مد وطراحی لباس نیز درکشورما بسیار داغ است‪ .‬به گونه ای که جای خود را درمیان مردم باز کرد و با اقبال عمومی مــردم‬ ‫روبه روست‪.‬‬ ‫همچنین پای استارت آپ ها نیز به این حوزه بازشده است وازجمله رویداد هایی که در این زمینه برگزار شد می‌توان به « زندگی با طرح امروز» اشاره کرد که‬ ‫ازتاریخ ‪ 13‬تا ‪ 15‬تیرماه درهتل اوین پارسیان برگزار شد‪.‬‬ ‫هدف ازاین رویداد حمایت از تولید داخل ذکر شده بودکه بسیاری از عالقه مندان این حوزه گرد هم آمدند‪ ،‬درحاشیه برگزاری این رویداد فرصتی پیش آمـد تا‬ ‫با تعدادی شرکت کنندگان آن به گفت وگو نشینیم‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫هدف؛ حمایت ازتولید داخلی‬ ‫نازنیـن رحمانخـواه برگزارکننـده رویـداد زندگـی با طرح‬ ‫امـروز دربـاره ایـن رویـداد بـه بـازارکار گفـت‪ :‬هـدف مـا‬ ‫از برگـزاری ایـن رویـداد حمایـت از تولیـدات و کاالهـای‬ ‫داخلـی بویـژه طراحـان مـد و لباس اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکـه در این رویداد تلاش می کنیم‬ ‫طراحـی هـای جدید در تولید مانتو‪ ،‬شـال و روسـری و ‪...‬‬ ‫مـورد توجه قـرار بگیرد گفت‪ :‬طراحی مد‪ ،‬هنر اسـتفاده از‬ ‫طراحـی و زیبایی شناسـی در تولید پوشـاک‪ ،‬کیف‪،‬کفش‬ ‫و زیـورآالت اسـت‪ .‬طراحـی مد متاثـر از فرهنگ‌ها و آداب‬ ‫و رسـوم جوامـع مختلف بـوده و به اندازه همیـن تفاوت‌ها‬ ‫دارای تنوع باالیی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاریخچـه رسـمی طراحـی مد‬ ‫و لبـاس بـه ابتـدای قـرن نوزدهـم زمانـی که طراحـان به‬ ‫طراحـی لبـاس بـرای مجالس اشـرافی می پـرداختــنــد‬ ‫بـر مـی گـردد گفـت‪. :‬بـه هنرمندانـی کـه در عرصـه‬ ‫پوشـاک‪ ،‬کیـف‪ ،‬کفـش و‪ ...‬بـا طرح‌هـای ابداعی‌شـان‬ ‫تاثیر بسزایی در صنعت مد در یک دوره خــاص زمـانــی‬ ‫دارنــد‪« ،‬طـراح مـد و لبـاس» گفتـه می‌شـود‪.‬‬ ‫رحمانخـواه بـا اشـاره به اینکـه طراحی نقـش مهمی در‬ ‫ایجـاد اشـتغال جدید و همچنین طـرح های نـوآوران دارد‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬اگـر مـی خواهیم اشـتغال و اقتصـاد داخلی‬ ‫رونـق پیـدا کنـد باید به طـــراحــی تـوجــه کـنـیــم و‬ ‫فـارغ التحصیلان و نـوآوران عرصـه مد و لبـاس را حمایت‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫ایـن فعـال عرصـه مـد و لبـاس دربـاره تخصـص های‬ ‫حـوزه مـد و لباس گفـت ‪ :‬هر طـراح مد و لبـاس حرفه ای‬ ‫معمـوال در بخـش خاصـی تخصص دارد ماننـد لباس های‬ ‫مردانـه‪ ،‬لبـاس های زنانـه‪ ،‬لباس های ورزشـی و‪ ....‬که هر‬ ‫کـدام بـازار و جذابیـت های خاص خـود را دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه بنیاد مـد و لباس مـی تواند در‬ ‫حمایـت از کارآفرینـان و فعـاالن مد و لبـاس نقش مهمی‬ ‫را ایفا نماید یادآور شـد‪ :‬در شـرایطی که به دلیل تحریم ها و‬ ‫مشـکالت اقتصـادی سـایر بخش هـا امکان کمتـری برای‬ ‫طراحی نقش مهمی‬ ‫در ایجاد اشتغال جدید‬ ‫و همچنین طرح های‬ ‫نوآوران دارد‬ ‫اشـتغال دارد ایـن بخـش می توانـد در تنوع بخشـی برای‬ ‫اشـتغال و تولیـد و صـادرات پوشـاک ایرانی با اسـتفاده از‬ ‫مـد و لبـاس داخلی نقش مهمی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی درادامــه دربــاره ویژگــی هــای یــک طــراح خــوب‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬طــراح مــد و لبــاس بایــد دیــد خوبــی نســبت‬ ‫بــه رنــگ هــا و اشــکال داشــته و در هنــر دوخــت و بــرش‬ ‫متبحــر باشــد‪ .‬او بایــد از آخریــن تحــوالت و تغییــرات در‬ ‫دنیــای مــد اطــاع داشــته و جامعــه خــود را بــه خوبــی‬ ‫شــناخته و از نیــاز و عالیــق آن آگاه باشــد تــا بتوانــد‬ ‫متناســب بــا نیــاز و عالیــق آنهــا مدهــای زیبــا و مــورد‬ ‫پســندی را ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫توانایی کار تیمی بسیار اهمیت دارد‬ ‫رحمانخـواه بـا تاکید بـر اینکه دید مناسـب نسـبت به‬ ‫رنگهـا‪ ،‬زمینـه هـا و اشـکال و اطالع از ویژگـی های مواد‪،‬‬ ‫پارچـه هـا‪ ،‬چگونگـی کاربـرد آنهـا و فراینـد تولیـد انـواع‬ ‫پوشـاک از ویژگـی های یک طراح اسـت گفـت‪ :‬مهارت های‬ ‫طراحـی و فنـی ماننـد دوخـت و بـرش‪ ،‬مهـارت هـای‬ ‫ارتباطـی مناسـب و توانایی بررسـی گرایش هـا و تمایالت‬ ‫مشـتریان و توانایـی اسـتفاده از برنامـه هـای طراحـی‬ ‫کامپیوتـری درایـن امر بسـیارمهم اسـت ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه توانایـی کار تیمـی بـرای‬ ‫همـکاری بـا تولید کنندگان‪ ،‬مشـتریان و‪ ...‬بـرای طراحان‬ ‫بسـیار اهمیـت دارد گفت‪ :‬شـم تجاری بـه خصوص برای‬ ‫طراحانـی کـه بـه صـورت آزاد و مسـتقل کار مـی کنند و‬ ‫تحصیلات الزم و نحوه ورود به شـغل بـرای طراحی برای‬ ‫موفقیـت در بـازار کمک شـایانی مـی کند‪.‬‬ ‫وظایف طراح مد و لباس‬ ‫برگزارکننـده ایـن رویداد به وظایف طـراح مد ولباس‬ ‫اشـاره کـرد وگفـت ‪:‬بدون شـک طراحـی مـد و لباس در‬ ‫کشـور بسـیار اهمیـت دارد تحلیـل و پیـش بینـی عالیق‬ ‫و سلایق آینـده مـردم در حـوزه نـوع پارچه هـا‪ ،‬رنگ ها‬ ‫و اشـکال و کشـیدن طـرح هـای لبـاس ها‪ ،‬کفش هـا و ‪...‬‬ ‫بـه صـورت دسـتی یا با کمـک نـرم افزارهـای کامپیوتری‬ ‫و انتخـاب رنـگ‪ ،‬پارچـه‪ ،‬لـوازم تزئینی و سـبک مناسـب‬ ‫بـرای هـر طـرح از وظایـف اصلـی یک طراح اسـت‪.‬‬ ‫وی تهیـه نمونـه هـای اولیـه‪ ،‬تخمیـن هزینـه مـواد و‬ ‫تولیـد‪ ،‬یافتـن تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه‪ ،‬نظـارت بـر‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشکالت طراحان مد و لباس در کشور‬ ‫رحمانخـواه بـه مشـکالت طراحـان ایـن صنعت اشـاره‬ ‫کـردو گفـت ‪ :‬نبـود جایـگاه مناسـب و تعریف شـده برای‬ ‫شـغل طراحـی مـد و لبـاس در کشـور و همچنیـن نبـود‬ ‫ارتبـاط مناسـب بیـن طراحـان و تولیدکننـدگان ‪ ،‬نبـود‬ ‫قانـون کپـی رایـت بـرای طراحـان و عـدم حمایـت کافی‬ ‫طراحـان از سـوی نهادهـای حامی از مشـکالتی اسـت که‬ ‫طراحـان بـا آنهـا مواجه هسـتند‪.‬‬ ‫طراحان موفق تالش می کنند کارآفرین باشند‬ ‫هلیـا نیلـی طراح نیـز در این رویداد به بـازارکار گفت‪:‬‬ ‫در زمینـه هـای مختلـف زیربشـقابی‪ ،‬توسـن و تابلـو هـای‬ ‫مختلـف و ‪...‬فعالیـت مـی کنم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه چهـار سـال خـارج از کشـور‬ ‫بـه ایـن طراحـی و آمـوزش هـای مربـوط بـه آن پرداخته‬ ‫گفـت‪ :‬بیـش از یکسـال اسـت کـه بـه ایـران آمـده ام و‬ ‫تلاش مـی کنـم هـم از طریـق آمـوزش و هـم تولیـد و‬ ‫طراحـی بـه ایـن صنعـت کمـک کنـم و خوشـبختانه بـا‬ ‫اسـتقبال بسـیار خوبـی مواجـه هسـتم‪.‬‬ ‫وی دربـاره طراحـی و جایگاه آن در دنیـا گفت ‪ :‬برخی‬ ‫از طراحـان مـد و لبـاس بـه صـورت فـردی و برخـی بـه‬ ‫صـورت گروهـی و تیمـی کار مـی کننـد‪ .‬مشـتریان آنهـا‬ ‫متفـاوت هسـتند‪ .‬گاهـی یـک فـرد خـاص (ماننـد یـک‬ ‫بازیگـر‪ ،‬ورزشـکار‪ ،‬سیاسـتمدار و‪ )...‬بـه صـورت دوخـت‬ ‫سفارشـی و گاهی عموم مردم‪ ،‬مشـتریان آنها می باشـند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه گفـت ‪ :‬طـراح مد و لبـاس معموال در کار‬ ‫خـود بـا کارشناسـان فنـی مربوطـه و بـا تولیـد کنندگان‬ ‫ارتبـاط کاری نزدیکـی دارد‪ .‬برخـی از طراحان لباس وارد‬ ‫حـوزه سـینما وتلویزیـون شـده و بـه طراحی لبـاس برای‬ ‫بازیگـران مـی پردازند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرایط مناسـبی بـرای فعالیت‬ ‫در مشـاغل مربـوط به طراحـی وجود دارد گفـت‪ :‬طراح مد‬ ‫و لبـاس اگـر در اسـتخدام جایـی باشـد‪ ،‬مطابـق با سـاعت‬ ‫کاری معمـول فعالیـت مـی کنـد‪ .‬ولـی طراحـان لبـاس‬ ‫مسـتقل سـاعت کاری معیـن و منظمی ندارنـد‪ .‬آنها گاهی‬ ‫باید سـاعت هـا به صورت فشـرده کار کنند تـا بتواند طبق‬ ‫زمانبنـدی سفارشـات مشـتریان را تحویـل دهند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طراحـان موفق تلاش می کننـد کارآفرین‬ ‫باشـند چـه بـه صـورت اسـتخدام و چه بـه صـورت کار و‬ ‫فعالیت شـخصی که ممکن اسـت به کسـب و کار مسـتقل‬ ‫منجر شـود‪.‬‬ ‫نیلـی با اشـاره به اینکه تلفیق نقاشـی و طراحـی می تواند‬ ‫در موفقیـت یـک طراح موثر باشـد گفت‪ :‬برگـزاری کارگاه‬ ‫هـای تخصصـی و انجـام کارهـای تیمی در طراحـی مد و‬ ‫لبـاس بسـیار اهمیـت دارد و بایـد طراحـان بـه آن توجـه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫طراحی زمینه خوبی برای توسعه کسب و کار دارد‬ ‫شهرزاد شریفی نژاد طراح لباس نیزگفت‪ :‬دو سال است‬ ‫که به صورت حرفه ای وارد کسب و کار طراحی شده ام و‬ ‫احساس می کنم پتانسیل خوبی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی که دانشجوی ترم آخر رشته طراحی دانشگاه تهران‬ ‫است با اشاره به اینکه قبل از ورود به دانشگاه در این زمینه‬ ‫سابقه کار دارد گفت‪ :‬قبال در یکی از موسسات آموزشی‬ ‫آموزش ها و مهارت های الزم را کسب کرده ام و سابقه‬ ‫شغلی الزم را دارم ولی تالش می کنم تجربه و مهارت را‬ ‫با آموزش های آکادمیک و دانش روز دانشگاهی هماهنگ‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫عالقه مندان‬ ‫برای ورود به شغل‬ ‫طراحی لباس‪ ،‬باید‬ ‫دانش و تخصص های‬ ‫الزم را کسب کنند‬ ‫تالش برای تولید داخلی بیشتر‬ ‫آزاده پورشـهرانی نیـز کـه بـه عنـوان الگوسـاز در ایـن‬ ‫رویداد شـرکت کـرده گفـت‪ :‬در کارگاهی کـه دایر کردیم‬ ‫‪ 18‬نفـر شـاغل هسـتیم کـه شـامل برشـکار ‪ ،‬دسـت دوز‬ ‫دوزنـده ‪ ،‬طـرح و خیاط هسـتند‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه در حال حاضر در سـه شهر نمایندگی‬ ‫پوشـاک آنها در حال راه اندازی اسـت گفت‪ :‬تالش برای تولید‬ ‫و حضور فعال در بازار از اولویت های ماسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـغل طراحی مـد و لباس در‬ ‫کشـور ما هنوز به درسـتی تعریف نشـده و تولید کنندگان‬ ‫پوشـاک در گذشـته توجـه الزم بـه آنهـا وجـود نداشـت‬ ‫گفـت‪ :‬در کشـورهای غربـی این شـغل یکـی از مهم ترین‬ ‫و پردرآمدتریـن مشـاغل محسـوب شـده و تبدیـل به یک‬ ‫صنعـت شـده اسـت‪ .‬البتـه طراحان و شـرکت هـای طراح‬ ‫خوبـی در سـال هـای اخیـر در کشـور فعالیت مـی کنند‪،‬‬ ‫امـا نسـبت بـه نیـاز بـازار ایـران و طـرح هـای متنـوع و‬ ‫جذابی که از سـوی سـایر کشـورها وارد کشـور ما می شوند‪،‬‬ ‫ناکافی هسـتند‪.‬‬ ‫عالقمندان چه ویژگی هایی باید داشته باشند‬ ‫الدن جواهـری طـراح جواهـرات و نقـره و طلا نیز که‬ ‫در ایـن رویـداد حضـور دارد مـی گوید‪ :‬بـرای ورود به این‬ ‫شـغل‪ ،‬عالقمنـدان بایـد دانـش و تخصـص الزم را کسـب‬ ‫کننـد‪ .‬بنابرایـن مـی تواننـد یـا در رشـته هـای مرتبـط‬ ‫موجود در دانشـگاه های کشـور شـامل طراحـی لباس در‬ ‫علمـی و کاربـردی و طراحـی لباس در گـروه هنر تحصیل‬ ‫کننـد و یا در آموزشـگاه هـای آزاد دوره های طراحی مد و لباس‬ ‫را بگذرانند‪.‬‬ ‫وی طراحی طال و جواهر را یک شغل رویایی عنوان می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬طالسازی و جواهر سازی در همه جوامع خواهان‬ ‫دارد و باید گفت کسب و کارش طالست‪.‬‬ ‫این طراح مد و لباس ادامه داد‪ :‬در بسیاری از تولیدات‬ ‫و طراحی ها استفاده از طال و جواهر سازی اهمیت دارد و‬ ‫باید گفت تلفیق طراحی و طالسازی و استفاده از جواهرات‬ ‫در پوشاک به زیبایی این صنعت جلوه خاصی می دهد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬اســـتفاده از جواهـــرات و ســـنگ هـــای‬ ‫قیمتـــی در صنایـــع دســـتی هـــم اهمیـــت بســـیار دارد‬ ‫بنابرایـــن طراحـــان مـــی تواننـــد در طراحـــی هـــای‬ ‫خـــود بـــرای تولیـــدات مـــد و لبـــاس و تولیـــد صنایـــع‬ ‫دســـتی و فرهنگـــی‪ ،‬لوســـتر و کریســـتال هـــا و ‪...‬‬ ‫نگاهـــی هـــم بـــه کاربـــرد طـــا و جواهـــر در طراحـــی‬ ‫هـــای داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫برگزاری رویدادها واستارت آپ ها‬ ‫برای برندسازی بسیار مهم است‬ ‫نیلوفـــر احمـــدی طـــراح زیـــور آالت نیـــز خاطـــر‬ ‫نشـــان کـــرد‪ :‬رشـــته دانشـــگاهی مـــن نقاشـــی اســـت‬ ‫و ب ــه دلی ــل عالق ــه ب ــه زی ــورآالت ب ــه ای ــن کار وت ــرد‬ ‫ش ــده ام و توانس ــتم ب ــا هم ــکاری دوس ــتان دیگ ــر ب ــه‬ ‫طـــور مشـــارکتی کارگاهـــی دایـــر کنیـــم‪ .‬وی کـــه بـــه‬ ‫هم ــراه چه ــار نف ــر دیگ ــر فع ــال اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه وقت ــی ک ــه م ــی گذاری ــم درآم ــد خوب ــی داری ــم‪.‬‬ ‫احم ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه برگ ــزاری رویداده ــا‬ ‫و اســـتارت آپ مـــی توانـــد در برندســـازی و شناســـایی‬ ‫کس ــب و کار ه ــم مه ــم باش ــد گف ــت‪ :‬از ویژگ ــی ه ــای‬ ‫ای ــن رویداده ــا ای ــن اس ــت ک ــه م ــا دی ــده م ــی ش ــویم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫تولیـد طـرح هـاو ارائـه نمونه ها بـه افراد و مراکـز مرتبط‬ ‫ماننـد سـرمایه گـذاران‪ ،‬تولید کنندگان وداشـتن دانش و‬ ‫مهـارت مـورد نیـازاز دیگـر ویژگی هـای یک طراح اسـت‪.‬‬ ‫کارگاه های مد و لباس باید حمایت شوند‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه داشـتن کارگاه بـرای طراحان‬ ‫بسـیار مهـم اسـت گفـت‪ :‬محـل کار طـراح مـد و لبـاس‬ ‫معمـوال در دفاتـر کاری یـا کارگاه ها می باشـد و داشـتن‬ ‫چنیـن فضاهایـی بسـیار مهـم اسـت‪ .‬مـا انتظـار داریـم‬ ‫حامیـان اشـتغال و کارآفرینی از ایجاد چنیـن کارگاه هایی‬ ‫حمایـت کنند‪.‬‬ ‫وی حضـور در نمایشـگاه هـا را بـرای طراحـان بسـیار‬ ‫مهـم عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬طـراح مـد و لبـاس در صورت‬ ‫لـزوم برای رسـیدن به ایده هـای جدید‪ ،‬آگاهـی از عالیق‬ ‫افـراد و دیـدن جدیدتریـن مدهـا بایـد بـه گالـری هـای‬ ‫هنـری‪ ،‬نمایشـگاه هـای مـد و لبـاس و سـایر مـکان های‬ ‫مرتبـط در کشـور و یـا حتـی سـایر کشـورها برود‪.‬‬ ‫ایـن کارآفریـن درادامـه گفـت ‪ :‬در سـال هـای اخیـر‬ ‫نمایشـگاه هـای مختلف مـد و لباس در ایران برگزار شـده‬ ‫اسـت کـه متاسـفانه فاصلـه زیادی بـا نیازهـای موجود در‬ ‫بازار مد کشـور داشـته انـد‪ .‬در بسـیاری از آنها محصوالت‬ ‫ارائـه شـده‪ ،‬به نمایش چند مـدل چادر و مانتـوی محدود‬ ‫خالصه شـده است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بخـش بزرگـی از بـازار مد و لبـاس در دنیا‬ ‫بـه پوشـاک مردان‪ ،‬کـودکان‪ ،‬کیـف و کفش‪ ،‬زیـورآالت و‬ ‫‪ ...‬مربـوط مـی شـود کـه تقریبـا همـه آنهـا در بـازار مد و‬ ‫لبـاس داخلـی‪ ،‬نادیـده گرفته شـده اند‪.‬‬ ‫‪45‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫استارت‌آپ گردشگری‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫‪46‬‬ ‫سرپرس ــت معاون ــت گردش ــگری اداره کل می ــراث‬ ‫فرهنگـــی‪ ،‬صنایـــع دســـتی و گردشـــگری خراســـان‬ ‫رضـــوی از برگـــزاری یـــک اســـتارت‌آپ در حـــوزه‬ ‫گردشـــگری اســـتان خبـــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬یوس ــف بیدخ ــوری ب ــا اع ــام‬ ‫ایـــن خبـــر افـــزود‪ :‬برگـــزاری اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫حـــوزه گردشـــگری در اســـتان‌ها از ســـوی ســـازمان‬ ‫میـــراث فرهنگـــی‪ ،‬صنایـــع دســـتی و گردشـــگری‬ ‫کشـــور سیاســـت‌گذاری شـــده کـــه در همیـــن‬ ‫راســـتا در خراســـان رضـــوی نیـــز اســـتارت‌آپی‬ ‫برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی م ــدت برگ ــزاری اس ــتارت‌آپ را س ــه روز اع ــام‬ ‫کـــرد و افـــزود‪ :‬اســـتارت‌آپ حـــوزه گردشـــگری از‬ ‫‪ 31‬م ــرداد لغای ــت ‪ 2‬ش ــهریور م ــاه برگ ــزار خواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫سرپرس ــت معاون ــت گردش ــگری اداره کل می ــراث‬ ‫فرهنگـــی‪ ،‬صنایـــع دســـتی و گردشـــگری خراســـان‬ ‫رضـــوی تصریـــح کـــرد‪ :‬پـــس از برگـــزاری ایـــن‬ ‫اســـتارت آپ در اســـتان‪ ،‬در مراحـــل بعـــدی بـــه‬ ‫ص ــورت مل ــی و س ــپس بین‌الملل ــی برگ ــزار خواه ــد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫بیدخـــوری بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــجویان‪،‬‬ ‫اســـتادان دانشـــگاه و افـــراد فعـــال در زمینـــه‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها می‌تواننـــد در ایـــن رویـــداد‬ ‫فناوران ــه ح ــوزه گردش ــگری ش ــرکت کنن ــد‪ ،‬اظه ــار‬ ‫کـــرد‪ :‬ازســـوی ســـازمان میـــراث فرهنگـــی‪ ،‬صنایـــع‬ ‫دســـتی و گردشـــگری بـــه عنـــوان متولـــی آن‪،‬‬ ‫جوایـــزی بـــه عنـــوان مشـــوق بـــرای ایـــده پـــردازان‬ ‫حـــوزه گردشـــگری در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و‬ ‫‪ ۳‬ایـــده برگزیـــده از بیـــن شـــرکت کننـــدگان بـــه‬ ‫رقابت‌هـــای ملـــی اســـتارت‌آپ در مهـــر مـــاه ســـال‬ ‫جـــاری در تهـــران معرفـــی خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی یادآورشـــد‪ :‬هـــدف از برگـــزاری ایـــن‬ ‫اســـتارت‌آپ‪ ،‬علمـــی کـــردن ایـــن صنعـــت و‬ ‫اشـــتغال‌زایی در صنعـــت گردشـــگری اســـت و‬ ‫امیدواریـــم برگـــزاری اســـتارت‌آپ‌ها بـــه تســـهیل‬ ‫گردشـــگری و افزایـــش ورود گردشـــگر بـــه اســـتان‬ ‫و کشـــور کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫بیدخـــوری دربـــاره شـــرکت کننـــدگان در‬ ‫برگـــزاری ایـــن اســـتارت‌آپ گفـــت‪ :‬پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری خراســـان رضـــوی‪ ،‬شـــهرداری مشـــهد‬ ‫و دانشـــگاه فردوســـی و دیگـــر دانشـــگاه هـــا و‬ ‫موسســـات آمـــوزش عالـــی حـــوزه گردشـــگری در‬ ‫ایـــن اســـتارت‌آپ مشـــارکت دارنـــد‪.‬‬ ‫سورنا ستاری در بازدید از استارت‌آپ دانرو خبرداد‪:‬‬ ‫گردش مالی ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان در سال گذشته‬ ‫کسب‌وکارهای دانش‌بنیان استارت‌آپی در اقتصاد کشور‬ ‫حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و به طور متوسط‬ ‫توانسته سال گذشته به گردش مالی ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برسند‪ .‬ویژگی این کسب‌وکارها این است که در‬ ‫زمان محدود و یک فضای کوچک می‌توانند به درآمد‬ ‫اشتغالی قابل توجه برسند‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫در بازدید از استارت‌آپ «دانرو» با اشاره به ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های حمایت از صنایع خالق و فرهنگی و‬ ‫استارت‌آپ‌های این حوزه گفت‪« :‬بخشی از اقداماتی که‬ ‫ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری عهده‌دار است‪ ،‬حمایت جدی از‬ ‫کسب‌وکارهای حوزه صنایع خالق و فرهنگی است‪».‬‬ ‫توسعه استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگی و خالق‬ ‫ستاری با بیان اینکه فرهنگ‌سازی این حوزه و توسعه‬ ‫استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگی و خالق از اولویت‌های اصلی‬ ‫سال جاری معاونت علمی و فناوری به‌شمار می‌رود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪« :‬مجموعه پیک‌برتر یکی از صـدها شـرکـت فـعـال‬ ‫در حوزه صنایع خالق و فرهنگی به شمار می‌رود و از ایجاد‬ ‫چند استارت‌آپ در حوزه تولید و تحلیل محتوا حمایت‬ ‫می‌کند؛ اما نمونه‌های موفق و اشتغال‌آفرین این‌چنینی کم‬ ‫نیستند و رشد فزاینده این دست کسب‌وکارها در سال‬ ‫جاری نیز همچنان ادامه می‌یابد‪».‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫خالق و تحصیلکرده را به عنوان مهمترین سرمایه‬ ‫استارت‌آپ‌های صنایع خالق فرهنگی ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫« ویژگی استارت‌آپ‌های خالق و فرهنگی این است که‬ ‫می‌توانند نیاز به تولید و تحلیل محتوا را با توانمندی‬ ‫داخلی و بر بستر اپلیکیشن‌های ایران ساخت با تکیه به‬ ‫خالقیت و توانمندی جوانان تحصیلکرده تامین کنند‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت مساعد برای‬ ‫تولیدات استارت‌آپی ایران ساخت‪ ،‬افزود‪« :‬به‌طور مثال در‬ ‫حوزه نمایش تصویر‪ ،‬استارت‌آپ‌های موفقی در کشور رشد‬ ‫یافته‌اند که روزانه بیش از ‪ ۷۵‬میلیون بازدید دارند‪ .‬اگر از‬ ‫این استارت‌آپ‌ها حمایت نشود باید میدان را به نمونه‌های‬ ‫خارجی واگذار کنیم‪».‬‬ ‫استارت‌آپی‌ها سربازان پیشتاز اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫رئیس بنیاد ملی نخبگان‪ ،‬فعاالن جوان استارت‌آپی‬ ‫را سربازان پیشتاز عرصه اقتصاد دانش بنیان معرفی‬ ‫کرد و افزود‪« :‬این جوانان خالق که توانستند در‬ ‫محیط‌های محدود و با امکانات اندک در قلب شلوغی‬ ‫شهر استارت‌آپ‌های خالق خود را پیش ببرند می‌توانند‬ ‫ضمن رونق اقتصاد کشور‪ ،‬زمینه ایجاد اشتغال برای دیگر‬ ‫هم‌نوعان خود را فراهم کنند‪».‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫ضرورت فراهم ساختن و ایجـاد زیـرسـاخـت مساعـد‬ ‫برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خالق و‬ ‫فرهنگی درکنار قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫ادامه داد‪« :‬استارت‌آپ‌های حوزه صنایع خالق و فرهنگی‬ ‫با توجه به چهارچوب خاص قانون حمایت از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در بستری دیگر حمایت می‌شوند‪».‬‬ ‫ستاری‪ ،‬اهمیت رونق استارت‌آپ‌های خدماتی و‬ ‫شرکت‌های خالق را یادآور شد و افزود‪« :‬استارت‌آپ‌های‬ ‫خدماتی زمینه‌ساز ایجاد بازاری مساعد برای شرکت‌های‬ ‫فناور و دانش‌بنیان هستند و مادامی که شرکت‌های‬ ‫خدماتی در کار نباشد نمی‌توانیم توسعه شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان را انتظار داشته باشیم به همین خاطر حمایت‬ ‫از این دست استارت‌آپ‌ها را آغاز کردیم و از آنجایی که‬ ‫در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فضایی برای‬ ‫حمایت از این دست کسب‌وکارها پیش بینی نشده است‬ ‫خط حمایتی جدیدی را برای حمایت از صنایع خالق و‬ ‫استارت‌آپ‌های خدماتی تعریف کردیم‪».‬‬ ‫گ شدن نقش کسب‌وکارهای استارت‌آپی‬ ‫پررن ‌‬ ‫در اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫او بـا بیـان اینکـه نقـش کسـب‌وکارهای دانش‌بنیـان‬ ‫اسـتارت‌آپی ایـران سـاخت در سـپهر اقتصـاد دانش‌بنیان‬ ‫کشـور پررنگ‌تـر شـده اسـت افـزود‪« :‬ایـن دسـت‬ ‫کسـب‌وکارها در اقتصـاد کشـور حرف‌هـای زیـادی بـرای‬ ‫گفتـن دارند و به طور متوسـط توانسـته‌اند سـال گذشـته‬ ‫بـه گـردش مالـی ‪ ۶۰‬هـزار میلیـارد تومان برسـد‪ .‬ویژگی‬ ‫ایـن کسـب‌وکارها ایـن اسـت کـه در زمان محـدود و یک‬ ‫فضـای کوچـک می‌تواننـد به درآمد اشـتغالی قابـل توجه‬ ‫برسند‪».‬‬ ‫معـاون علمی وفنـاوری رئیـس جمهور ابـراز امیدواری‬ ‫کـرد بـا رونـق صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری خطرپذیـر و‬ ‫تمایـل بیشـتر سـرمایه‌گذار بخـش خصوصـی بـه حضـور‬ ‫در حـوزه دانش‌بنیـان اسـتارت‌آپی و گام‌هـای روبـه جلو‪،‬‬ ‫ماننـد اعطـای ماهیانـه بیـش از ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫تسـهیالت در قالـب وام بـه یـک شـرکت دانش‌بنیـان‬ ‫از سـوی سیسـتم بانکـی کشـور تسـهیالت جایـگاه‬ ‫شـرکت‌های خلاق و اسـتارت‌آپی محسـوس‌تر شـود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫ابتکارات سازمان تامین اجتماعی برای میدان دادن به استارت آپ ها قابل تقدیر است‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دیــدار‬ ‫بــا مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه از ابتــکارات ایــن ســازمان بــرای میــدان دادن‬ ‫بــه کســب و کارهــای نوپــا تشــکر مــی کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫خدمــات بســیار خوبــی اســت کــه بــه کســب و کارهــای‬ ‫نوپــا بــرای فعالیــت میــدان مــی دهیــد و امیدواریــم‬ ‫اســتانداردهای الزم بــرای ایجــاد فضــای رقابتــی بــرای‬ ‫اســتارت آپ هــا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گـزارش اداره کل روابــط عمومی ســازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫مهنــدس محمــد جــواد آذری جهرمــی در ایــن دیــدار‬ ‫بــا بیــان اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای‬ ‫خدمــات خــوب و شایســته ای کــه ارائــه مــی دهــد‪،‬‬ ‫نمــره خوبی کســب می کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫مــی توانــد از ظرفیــت اســتارت آپ هــا مطلوبتــر‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دکتــر ربیعــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و دکتــر نوربخش مـدیـرعـــامل ســازمان تامین‬ ‫اجتماعــی بابــت توجــه بـــه توسعـــه زیرســـاخت هــای‬ ‫آی تــی در سازمـــان هــای تـابـــعه تـــشکر مــی کــنـــم‪.‬‬ ‫چشــم انــداز ســازمان تامیــن اجتماعــی در توســعه‬ ‫خدمــات دیجیتــال مناســب اســت و ایــن ســازمان در‬ ‫ایــن بخــش‪ ،‬موفقیــت هــای قابــل توجهــی دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس آذری جهرمــی گفــت‪ :‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪ ۴۲‬میلیــون مخاطــب دارد کــه مراجعــات‬ ‫زیــادی بــه ایــن ســازمان دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بنــا بــر برنامــه ششــم توســعه‪ ،‬دولــت مکلــف اســت کــه‬ ‫‪ ۱۲‬و نیــم درصــد مراجعــات بــه دســتگاه هــا را کــم‬ ‫کنــد و راهــکار تحقــق ایــن هــدف دولــت الکترونیــک‬ ‫اســت کــه بــا ســرعت و پشــتکار در حــال تحقــق‬ ‫اهــداف اســت اســتقرار دولــت الکترونیــک بــا اتصــال‬ ‫ســامانه هــا انجــام مــی شــود و مــردم مــی تواننــد از‬ ‫ایــن خدمــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســامت الکترونیــک از‬ ‫دیگــر مراحــل اجــرای برنامــه دولــت الکترونیــک اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در نظــام ســامت تخلفاتــی صــورت مــی گیــرد‬ ‫و خدمــات غیرضــروری تشــخیصی و درمـــانی انـجـــام‬ ‫مــی شــود کــه بــا اســتقرار دولــت الکترونیــک و اتصــال‬ ‫ایــن حــوزه هــا کــه بــا کمــک تامیــن اجتماعــی انجــام‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــکان کنتــرل هزینــه هــا قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫راه‌اندازی صندوق حمایت از‬ ‫استارت‌آپ‌ها توسط شستا‬ ‫ســید تقــی نوربخــش رییــس ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی در حاشــیه بازدیــد وزیــر ارتباطــات از‬ ‫دســتاوردهای ایــن ســازمان در حــوزه فنــاوری‬ ‫اطالعــات بــا بیــان اینکــه اســتارت‌آپ‌ها نقــش‬ ‫ویــژه‌ای در درآمدزایــی ســازمان‌ها دارنــد‪ ،‬از همــکاری‬ ‫ایــن ســازمان بــا چهــار اســتارت‌آپ در زمینــه صــدور‪،‬‬ ‫تمدیــد و تعویــض دفترچه‌هــای خدمــات درمانــی‬ ‫تامیــن اجتماعــی خبــر داد و گفــت‪ :‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی بــا تحــت پوشــش قــرار دادن ‪ ۴۲‬میلیــون‬ ‫نفــر‪ ،‬به‌عنــوان ســازمانی اســتراتژیک اســت کــه تقریبــا‬ ‫نیمــی از جمعیــت کشــور از قبــل تولــد تــا بعــد وفــات‬ ‫تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن بـــا اعـــام راه‌انـــدازی صنـــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر توســـط «شـــرکت‬ ‫ســـرمایه‌گذاری تامیـــن اجتماعـــی موســـوم‬ ‫بـــه شســـتا» بـــا اعتبـــار ‪ ۲۰۰‬میلیـــارد تومانـــی‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬قـــرار اســـت ایـــن صنـــدوق حمایـــت از‬ ‫اســـتارت‌آپ‌هایی را در دســـتور کار خـــود قـــرار‬ ‫ده ــد ک ــه حداق ــل ‪ ۵‬و حداکث ــر ‪ ۵۰‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫ســـرمایه‌گذاری کـــرده باشـــند‪.‬‬ ‫مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار‪:‬‬ ‫در حالـی کـه چنـد شـرکت حـوزه کسـب و کارهـای‬ ‫مجـازی بـا اعالم ارزشـگذاری هـای چند هـزار میلیاردی‪،‬‬ ‫درخواسـت پذیـرش بـه فرابورس ایـران را داده‌انـد‪ ،‬رئیس‬ ‫سـازمان بورس گفت‪ :‬مشـخص نیسـت این ارزشگذاری‌ها‬ ‫بـر اسـاس چـه چارچوبـی انجـام شـده و سـازمان بـورس‬ ‫ایـران هیـچ کـدام از مبالغ اعالم شـده را تائیـد نمی کند‪.‬‬ ‫در عیـن حال بسـیاری دیگـر از فعاالن این حـوزه نیز این‬ ‫ارزشـگذاری هـا را قبـول ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬در شـرایطی که برخی از شرکت‌های‬ ‫اینترنتـی معیـار ارزشگــذاری هـای چند هـزار میلیاردی‬ ‫خـود را معاملات صـورت گرفتـه بـا سـرمایه‌گذاران‬ ‫خارجـی می‌داننـد‪ ،‬عـده‌ای معتقدنـد کـه ایـن شـرکت‌ها‬ ‫بـا هـدف افزایـش صـوری ارزش خـود اقـدام بـه معاملـه‬ ‫صـوری کرده‌انـد و اسـتدالل مـی کننـد که بررسـی های‬ ‫صـورت گرفته مشـخص کـرده که سـرمایه گـذار خارجی‬ ‫ایـن شـرکت‌ها عملا شـرکت‌های کاغـذی بـوده و حتـی‬ ‫یـک دفتـر و نشـان اینترنتی هـم ندارنـد‪ .‬سـابقاً هم یکی‬ ‫از سـهامداران عمـده این شـرکت‌ها در مصاحبـه ای گفته‬ ‫مـن بابـت سـهامی که فروختـه ام پـول گرفتـه ام و برایم‬ ‫فرقـی نمی‌کنـد کـه نـام آن شـرکت سـرمایه گـذار و یـا‬ ‫منبـع پـول چیسـت‪ .‬ایـن موضـوع بـه شـبهه هـا در ایـن‬ ‫مـورد بیـش از پیـش دامن زده اسـت‪.‬‬ ‫بخشـی از اسـتدالل کسـانی کـه معتقدنـد معاملات‬ ‫ایـن شـرکت‌ها صـوری بـوده‪ ،‬ایـن اسـت کـه سـرمایه‬ ‫گـذار خارجـی قطعـا با هـدف سـودآوری اقتصـادی به هر‬ ‫بـازاری ورود پیـدا مـی کند و سـرمایه گذاری در اسـتارت‬ ‫آپ هـا علاوه بـر ریسـک ذاتـی ایـن کسـب و کارهـا که‬ ‫نیازمنـد سـرمایه گـذاری مخاطـره پذیـر اسـت‪ ،‬بـه دلیل‬ ‫ریسـک هـای ناشـی از تحریـم هـای مالـی‪ ،‬تضـعـیــف‬ ‫پــول مـلــی و حتی امکان نقدشـوندگی سـرمایه گذاری‬ ‫صـورت گرفتـه‪ ،‬بسـیار بیشـتر از ریسـک هـای متـداول‬ ‫بـرای سـرمایه گـذاری در بخـش هایـی مثـل نفـت و گاز‬ ‫و پتروشـیمی مـی باشـد و لـذا تنهـا زمانـی حاضـر بـه‬ ‫پذیـرش ایـن ریسـک می شـوند که چشـم انـداز بازدهی‬ ‫بسـیار باالیـی برای سـرمایه گـذاری خود متصور باشـند و‬ ‫ایـن بازدهـی بـا توجه بـه اینکه ایـن کسـب و کارها طبق‬ ‫گفتـه مدیـران خـود آنها زیان ده هسـتند‪ ،‬صرفـا از طریق‬ ‫فروش سـهام بـه قیمتهای بسـیار باال محقق خواهد شـد‪،‬‬ ‫لـذا بـا توجـه بـه عدم وجـود چنیـن چشـم انـدازی برای‬ ‫سـرمایه گذاران خارجی احتمال سـرمایه گـذاری خارجی‬ ‫بسـیار انـدک می باشـد‪.‬‬ ‫امـا به تازگـی جعفر جمالـی ‪ -‬معاون حقوقی سـازمان‬ ‫بـورس و اوراق بهـادار ‪ -‬در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬در پاسـخ‬ ‫بـه اینکـه آیا اگر شـرکتی قبـل از ورود به بازار سـرمایه با‬ ‫هـدف افزایش ارزش شـرکت معامله‌ای صـوری انجام دهد‬ ‫و بگویـد قسـمتی از سـهامش را سـرمایه گـذار خارجـی‬ ‫خریـداری کـرده اسـت و سـپس در خواسـت پذیـرش به‬ ‫بـورس یـا فرابورس دهد و در حین بررسـی بـرای پذیرش‬ ‫یـا بعـد از پذیـرش ثابـت شـود معاملات و سـرمایه گذار‬ ‫خارجـی صـوری بـوده‪ ،‬آیا قانـون آن شـرکت را مجرم می‬ ‫شناسـد؟ گفـت‪ :‬از لحاظ قانـون اوراق بهادار سـال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫و قانـون توسـعه ابزارهـا و نهادهـای مالی جدیـد‪ ،‬هر گونه‬ ‫ارائــه اطـالعـات خـالف واقـع یـا عــدم ارائـه اطالعـات‬ ‫بـه سـازمان بورس جرم اسـت‪.‬‬ ‫امیـر هامونـی ‪ -‬مدیرعامـل فرابـورس ‪ -‬نیـز دربـاره‬ ‫نگرانی‌هـا بـرای سـرمایه‌گذاری در چنین شـرکت‌هایی در‬ ‫گفت‌وگـو بـا ایسـنا اظهار کـرد‪ :‬این‌کـه یک نفـر بخواهند‬ ‫تئاتـر بـازی کننـد و اذهـان را بـه سـمت خـود معطـوف‬ ‫کننـد و نهایتـا عـده‌ای بیاینـد سـرمایه‌ گـذاری کننـد و‬ ‫سرشـان بـی‌کاله بمانـد‪ ،‬یـک جـر ِم اقتصـادی شـناخته‬ ‫شـده در بـورس اسـت‪ .‬این‌کـه ایـن اتفاقـات بخواهـد در‬ ‫بـازار سـرمایه رخ دهـد عملا بـا فرآینـدی کـه در نظـام‬ ‫فرابـورس طراحـی شـده‪ ،‬امکان‌پذیـر نیسـت‪.‬‬ ‫در عیـن حال شـاپور محمـدی ‪-‬رئیس سـازمان بورس‬ ‫اوراق بهـادار‪ -‬نیـز در ایـن مـورد گفتـه کـه «مشـخص‬ ‫نیسـت ایـن ارزشـگذاری هـا بـر اسـاس چـه چارجوبـی‬ ‫انجـام شـده و سـازمان بـورس ایران هیـچ کـدام از مبالغ‬ ‫اعلام شـده را تائیـد نمـی کنـد‪« .‬‬ ‫کارشناسـان معتقدنـد نقـش سـازمان بورس بـه عنوان‬ ‫نهـاد ناظـر در بررسـی ایـن شـرکت‌ها کـه از بسـیاری از‬ ‫جهـات دارای ابهـام هسـتند‪ ،‬بسـیار پـر رنـگ اسـت و‬ ‫اقدامـات آگاهانـه آن مـی توانـد از احتمـال از بیـن رفتن‬ ‫سـرمایه‌های مردمـی و از بیـن رفتـن اعتمـاد عامـه مردم‬ ‫بـه بـازار سـهام جلوگیـری کند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌های بزرگ مورد تایید سازمان بورس نیست‬ ‫‪47‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با امضای تفاهم‌نامه بین سازمان تأمین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهورمحقق می‌شود‬ ‫توسعه استارت آپ‌های مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫در حوزه خدمات بیمه و سالمت‬ ‫تفاهم‌نامــه همــکاری توســعه کس ـب‌وکارهای مبتنــی‬ ‫بــر فنــاوری اطالعــات در حــوزه خدمــات بیمــه و ســامت‬ ‫کشــور بــه منظــور تحقــق سیاس ـت‌های کالن جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در حــوزه علمــی و فنــاوری و تحقــق‬ ‫حمایــت از کاالهــا و خدمــات ملــی و دانش‌بنیــان‪ ،‬بیــن‬ ‫ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســتاد فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫ارتباطــات و فضــای مجــازی معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬همــکاری و تــاش طرفیــن جهــت توســعه‬ ‫توانمنــدی هــای فن‌آورانــه در کســب‌وکارهای مبتنــی‬ ‫بــر فنــاوری اطالعــات در حــوزه خدمــات بیمــه و ســامت‬ ‫(اســتارت آپ‌هــا) و تولیــد محصــوالت و خدمــات دانــش‬ ‫بنیــان و تجــاری ســازی در ایــن حــوزه و صیانــت و‬ ‫حمایــت هدفمنــد از بــازار ملــی از طریــق راه انــدازی‬ ‫مرکــز شــتابدهی و نــوآوری دیجیتــال موضــوع تفاهم‌نامــه‬ ‫امضــا شــده توســط دکتــر ســورنا ســتاری‪ ،‬معــاون علمــی‬ ‫و فــن آوری رئیــس جمهــور و دکتــر ســیدتقی نوربخــش‪،‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف افزایــش همــکاری‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی و شــرکتهای‬ ‫تابعــه بــه منظــور دسترســی ســریع‌تر بــه بازارهــای‬ ‫داخلــی؛ شــبکه ســازی بیــن ســازمان تأمیــن اجتماعــی و‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپــای مبتنــی بــر فـن‌آوری اطالعــات در‬ ‫حوزه‌هــای بیمــه و ســامت؛ توســعه خدمــات و نــوآوری‬ ‫در مــدل کســب و کار ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیت‌هــای همــکاری بــا اســتارت‌آپ‌های‬ ‫موجــود کشــور و همچنیــن ایجــاد نظــام رصــد و پایــش‬ ‫مســتمر کســب‌وکارهای نوپــا مبتنــی بــر فــن‌آوری‬ ‫اطالعــات در حــوزه خدمــات بیمــه و ســامت بــه امضــا‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــا اجرایــی شــدن ایــن تفاهمنامــه‪ ،‬ســتاد فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ارتباطــات و فضــای مجــازی معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری نســبت بــه حمایــت فنــی و‬ ‫قانونــی از تأســیس و راه انــدازی مرکز شــتابدهی و نوآوری‬ ‫دیجیتــال در حــوزه خدمــات بیمــه و ســامت؛ تســریع در‬ ‫با حضور فعاالن استارت‌آپی‬ ‫اخــذ مجوزهــای الزم و همچنیــن کمــک بــه انتقــال تجربه‬ ‫و تأمیــن منابــع اطالعاتــی موردنیــاز بــرای فعالیت‌هــای‬ ‫مرکــز شــتابدهی و نــوآوری دیجیتــال متعهــد مــی شــود‪.‬‬ ‫معرفــی اســتارت آپ هــای فعــال در حــوزه خدمــات‬ ‫بیمــه و ســامت ؛ تعامــل مؤثــر بــا مربیــان‪ ،‬صندوق‌هــا‬ ‫و شــرکتهای ســرمایه گــذاری مخاطره‌پذیــر ؛ حمایــت از‬ ‫تجــاری ســازی طــرح هــای موفــق ؛ حمایــت از صــادرات‬ ‫و بازارســازی بــرای محصــوالت تجــاری شــده و همچنیــن‬ ‫ایجــاد هماهنگــی بــا دانشــگاه‌ها و پارک‌هــای علــم و‬ ‫فــن‌آوری‪ ،‬در حمایــت از کســب‌وکارهای نوپــای حــوزه‬ ‫بیمــه و ســامت از دیگــر تعهــدات ســتاد فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ارتباطــات و فضــای مجــازی معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــر اســاس ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه بــرای تأســیس‪ ،‬توســعه و راهبــری مرکــز شــتابدهی‬ ‫و نــوآوری دیجیتــال در حــوزه خدمــات الکترونیکــی بیمــه‬ ‫و ســامت ؛ حمایــت از راه‌انــدازی‪ ،‬رشــد و ورود بــه بــازار‬ ‫اســتارت‌آپ‌های حــوزه خدمــات الکترونیکــی بیمــه و‬ ‫ســامت توســط مرکــز شــتابدهی و نــوآوری دیجیتــال و‬ ‫همچنیــن اتخــاذ راهکارهــا و تدابیــر الزم بــرای همــکاری‬ ‫بــا اســتارت‌آپ‌های حــوزه خدمــات الکترونیکــی بیمــه و‬ ‫ســامت مطابــق بــا تجــارب موفــق داخلــی و خارجــی‬ ‫اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫برگــزاری جشــنواره‌ها و رویدادهــای کارآفرینــی در‬ ‫حــوزه خدمــات الکترونیکــی بیمــه و ســامت ؛ فراهــم‬ ‫کــردن الزامــات و امکانــات الزم بــرای رشــد و ورود بــه‬ ‫بــازار اســتارت‌آپ‌های حــوزه خدمــات الکترونیکــی بیمــه‬ ‫و ســامت ؛ همــکاری بــا دانشــگاه‌ها و ســایر نهادهــای‬ ‫مرتبــط بــا حــوزه خدمــات الکترونیکــی بیمــه و ســامت‬ ‫در جهــت حمایــت از اســتارت‌آپ‌ها و همچنیــن حمایــت‬ ‫از کســب وکارهــای مبتنــی بــر فــن‌آوری اطالعــات‬ ‫در حــوزه خدمــات از دیگــر تعهــدات ســازمان تأمیــن‬ ‫اجتماعــی در اجــرای ایــن تفاهــم نامــه اســت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫استارت‌آپ ویکند تبریز افتتاح شد‬ ‫‪48‬‬ ‫اولین روز از استارت‌آپ ویکند تبریز چهارشنبه ‪ ۱۳‬تیرماه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در سالن دکتر مبین تبریز برگزار شد‪.‬‬ ‫استارت‌آپ ویکند تبریز یک رویداد کارآفرینی و شیوه‌ای‬ ‫سریع و کاربردی برای عملی کردن ایده‌های متخصصان در‬ ‫عرصه‌های مختلف است که در سه روز آخر هفته برگزار‬ ‫می‌شود و این رویداد ‪ ۵۴‬ساعته به حوزه خاصی اختصاص‬ ‫ندارد‪ .‬در این رویداد افراد فرصت شبکه‌سازی خواهند‬ ‫داشت و با افرادی آشنا می‌شوند که به طور جدی به دنبال‬ ‫شروع کسب‌وکار خود هستند‪ .‬همچنین مربیان و صاحبان‬ ‫کسب‌وکار در این رویداد در کنار افراد شرکت کننده حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این رویداد که به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد‬ ‫دانشگاهی آذربایجان شرقی‪ ،‬مرکز علمی کاربردی جهاد‬ ‫دانشگاهی آذربایجان شرقی و تاکسی آنالنین قونقا برگزار شد‪،‬‬ ‫میزبان سخنرانانی همچون حسن اطاعت‪ ،‬فعال استارت‌آپی و‬ ‫مدیرعامل شرکت ایده‌های نوین پارسیان‪ ،‬آرش پوراسماعیل‪،‬‬ ‫مدرس دانشگاه و عضو دفتر معماری فرایند بنیان‪ ،‬پیمان‬ ‫کهان‌ور‪ ،‬بنیان­‌گذار فکت و صادق بیجندی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫تجاری‌سازی اشتغال دانش آموختگان جهاد برای در میان‬ ‫گذاشتن تجربیات خود با ایده‌پردازان حضور داشتند‪.‬‬ ‫در این رویداد منتورهایی همچون آرش میالنی‪،‬‬ ‫هم‌بنیان‌گذار و نینجای خوشحال‌سازی در پینگونیو‪ ،‬امیر‬ ‫حبیب‌زاده‪ ،‬هم‌بنیان‌گذار و مدیر فنی سابق ایوند‪ ،‬قادر صادقی‬ ‫هم‌بنیان‌گذار و رییس هیات مدیره رایچت‪‌‌،‬متخصص و مشاور‬ ‫دیجیتال مارکتینگ و بنیان‌گذار شرکت رایان برتر‪ ،‬سارا‬ ‫ستوده‪ ،‬مدیر توسعه‌ی کسب و کار شرکت سایمان تک و‬ ‫هم‌بنیان‌گذار استارت‌آپ هاردنت حضور دارند‪.‬‬ ‫مراسم اصلی از ساعت ‪ ۱۶‬شروع شد و بعد از خوش‌آمد گویی‪،‬‬ ‫افرادی که با ایده حضور یافته بـودند هــر کـدام در ‪ ۶۰‬ثانیه‬ ‫به ارایه ایده خود به سایر شرکت‌کنندگان پرداختند‪ .‬در ادامه‬ ‫بعد از صحبت منتورها با صاحب ایده‌ها یک ایده بـرای هر‬ ‫گروه انتخاب شد و هر گروه با حضور یک طراح‪ ،‬برنامه‌نویس و‬ ‫بازاریاب شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫این رویداد که تا دو روز دیگر نیز ادامه دارد در‬ ‫روزهای آینده‪ ،‬هر تیم در محل خود مستقر می‌شود و‬ ‫شروع به کار خواهد کرد‪ .‬در طول کار به کمک منتورها‬ ‫نکته‌های کلیدی در زمینه‌های مختلف مانند طراحی‪ ،‬اجرا‬ ‫و بازاریابی را یاد می‌گیرند و در اجرای ایده تیم از این‬ ‫نکته‌ها استفاده خواهند کرد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فراخوان ثبت‌نام ایده‌ها و استارت‌آپ‌های فناوری‌های همگرا‬ ‫فراخـــوان «نوپاهـــای فناوری‌هـــای همگـــرا» توســـط‬ ‫مرکـــز راهبـــردی فناوری‌هـــای همگـــرا معاونـــت‌علمـــی‬ ‫از ایده‌هـــا و اســـتارت‌آپ‌ها دعـــوت بـــه ثبـــت نـــام‬ ‫کـــرد‪ .‬بـــه گـــزارش شـــنبه‌پرس در ایـــن فراخـــوان‪،‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها امـــکان پیـــدا می‌کننـــد تـــا بـــا‬ ‫ثبت‌نـــام و معرفـــی ایـــده اســـتارت‌آپی خـــود پـــس‬ ‫از طـــی کـــردن مراحـــل داوری بتواننـــد فعالیـــت خـــود‬ ‫را در مجموعه‌هایـــی کـــه حاضرنـــد از آن‌هـــا حمایـــت‬ ‫کننـــد‪ ،‬ادامـــه دهنـــد‪ .‬آنگونـــه کـــه در ایـــن فراخـــوان‬ ‫آمـــده اســـت‪« :‬ایـــن مجموعه‌هـــا اغلـــب شـــتابدهنده‌ها‬ ‫و مراک ــزی هس ــتند ک ــه ب ــا س ــرمایه‌گذاری روی ط ــرح‬ ‫می‌تواننـــد ســـرعت بیشـــتری بـــه کســـب‌وکار بدهنـــد و‬ ‫محص ــول اس ــتارت‌آپ را ب ــرای ورود س ــریع‌تر ب ــه ب ــازار‬ ‫آمـــاده کننـــد‪».‬‬ ‫محورهــای علمی مورد پــذیــــرش اســتــــارت‌آپ‌ها‬ ‫در ایــن فراخــوان حــوزه هــای ســامت (تشــخیص‪،‬‬ ‫غربالگــری‪ ،‬بهبــود و درمــان)‪ ،‬دارو و دارورســانی‬ ‫(دارورســانی هدفمنــد و هوشــمند)‪ ،‬محیط‌‌زیســت و‬ ‫آب (آالینده‌هــا‪ ،‬بازیافــت و پســماند)‪ ،‬فنــاوری زیســتی‪،‬‬ ‫نانوجاذب‌هــا‪ ،‬اپتیــک و لیــزر‪ ،‬علــوم شــناختی (رابــط‬ ‫مغــز و رایانــه‪ ،‬دســتگاه‌های واقعیــت مجــازی) و‬ ‫حســگرها (نانوحســگرها‪ ،‬نانوزیست‌حســگرها) هســتند‪.‬‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‌جمهوری‬ ‫جمهـــوری اعـــام کـــرده عالقـــــه‌مندان می‌تواننـــد‬ ‫در وبــــســایـــــــت ایـــــن فــراخـــــوان بـــــــه‬ ‫آدرس ‪ www.nbic.ir/nopa‬ثبـــت نـــام کننـــد‪.‬‬ ‫طرح‌هـــای ارســـالی اســـتارت‌آپ‌ها توســـط داوران‬ ‫بررســـی می‌شـــود‪ .‬طرح‌هـــای منتخـــب بـــرای‬ ‫مصاحبـــه حضـــوری دعـــوت خواهنـــد شـــد‪ .‬بـــرای‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های برگزیـــده در مرحلـــه داوری‬ ‫حضـــوری‪ ،‬دوره‌هـــای آموزشـــی برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های برتـــر طرح‌هـــای خـــود را بـــه‬ ‫شـــتابدهنده‌ها و مراکـــز حمایت‌کننـــده معرفـــی‬ ‫می‌کننـــد و در آخـــر اســـتارت‌آپ‌هایی کـــه توســـط‬ ‫شـــتابدهنده‌ها انتخـــاب شـــود‪ ،‬بـــا همـــکاری آنهـــا‬ ‫فعالیـــت خـــود را آغـــاز خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫مهلـــت شـــرکت در ایـــن رویـــداد‪ ،‬پایـــان مـــرداد مـــاه‬ ‫ســـال ‪ ۹۷‬اســـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫عملیات اجرایی پروژه مرکز ملی داده و اطالعات فضایی آغاز شد‬ ‫فراهم شدن دسترسی و پردازش داده‌ها برای استارت‌آپ‌ها‬ ‫پروژه تجهیز زیرساخت فیزیکی «مرکز ملی داده و اطالعات‬ ‫فضایی» با هدف ذخیره‌سازی‪ ،‬پردازش و به اشتراک‌گذاری‬ ‫داده‌ها و اطالعات‪ ،‬تعریف و اجرایی شده است و تا پایان سال‬ ‫به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫به گزارش شنبه‌پرس‪ ،‬مدیر پروژه مرکز ملی داده و اطالعات‬ ‫فضایی از آغاز عملیات اجرایی پروژه مرکز ملی داده و اطالعات‬ ‫فضایی خبر داد و گفت‪ :‬این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‬ ‫رایانش ابری و مدیریت کالن داده و از طریق پلتفرم دسترسی‬ ‫به داده و اطالعات‪ ،‬امکان دسترسی‪ ،‬دانلود و پردازش داده‌ها و‬ ‫اطالعات را برای شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌ها فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫مهدی ابوالقاسمی ادامه داد‪ :‬یکی از زیرساخت‌های مهم‬ ‫و زیربنایی مورد نیاز در زمینه ذخیره‌سازی‪ ،‬پردازش و به‬ ‫اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطالعات‪ ،‬مرکز ملی داده و اطالعات‬ ‫فضایی است که پروژه تجهیز زیرساخت فیزیکی آن تعریف‬ ‫و اجرایی شده است و تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در مشهد صورت می‌گیرد‬ ‫برگزاری رویداد نوآوری مکمل‌های غذایی و گیاهی‬ ‫رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از‬ ‫برگزاری رویداد نوآوردگاه مکمل‌های غذایی و گیاهی در‬ ‫مشهد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر قدیر رجب‌زاده با اشاره به‬ ‫برگزاری نوآوردگاه صنایع غذایی گفت‪ :‬اولویت‌های پذیرش‬ ‫ایده‌های نوآورانه برای برنامه شتابدهی شامل مکمل‌های‬ ‫موثر در بهبود عملکرد مغز‪ ،‬مکمل‌های پروبیوتیک و پری‬ ‫بیوتیک‪ ،‬مکمل‌های کاهش وزن و کاربرد فناوری‌های نوین‬ ‫در تهیه مکمل‌های غذایی و گیاهی است‪.‬‬ ‫وی «نوآوردگاه» را رویدادی آموزشی‪ -‬عملی برای‬ ‫آموزش راه‌اندازی کسب و کار بر پایه ایده‌های نوآورانه به‬ ‫کارآفرینان جوان دانست و اظهار کرد‪ :‬شرکت‌کنندگان در‬ ‫این رویداد با روش‌های شبکه‌سازی‪ ،‬امکان‌سنجی ایده و‬ ‫طراحی مدل کسب و کار آشنا خواهند شد‪.‬‬ ‫رجب زاده با اشاره به اهمیت این رویداد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با تغییر سبک زندگی مصرف مکمل‌های غذایی به‬ ‫منظور تکمیل رژیم غذایی برای حفظ سالمت افراد به‬ ‫شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی به پتانسیل باالی گیاهان دارویی بومی در ایران‬ ‫اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬از این رو ضرورت تلفیق فناوری با‬ ‫دارایی‌های بومی برای توسعه کسب و کارهای نوین و بازار‬ ‫مکمل‌های غذایی احساس می‌شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بکارگیری فناوری‌های نوین‬ ‫موفقیت تولیدکنندگان را در پی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬موسسه‬ ‫پژوهشی علوم و صنایع غذایی با مشارکت یکی از شرکتهای‬ ‫مستقر در پارک فناوری پردیس اقدام به برگزاری رویداد‬ ‫نوآوردگاه به منظور راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا در حوزه‬ ‫مکمل‌های غذایی و گیاهی کرده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیش‌رویــداد (ســر نــخ) ایــن نــوآوردگاه‬ ‫‪ 17‬مــرداد و رویــداد اصلــی در ‪ 13‬الــی ‪ 16‬شــهریور مــاه‬ ‫امســال در موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی‬ ‫برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫استارت‌آپ‌ها از ایران‬ ‫می‌روند!‬ ‫مـــا بـــه عنـــوان ســـربازان بخـــش خصوصـــی‬ ‫امیـــد بـــه دیپلماســـی وزارت خارجـــه داریـــم‪.‬‬ ‫امیدواریـــم گـــره فعلـــی بـــا مذاکـــره و دیپلماســـی‬ ‫مقتـــدر حـــل شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬پـــدرام سلـطـانــــی‪،‬‬ ‫نایـــب رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در نشســـت‬ ‫هیـــات نماینـــدگان اتـــاق ایـــران کـــه بـــا حضـــور‬ ‫محمدجـــواد ظریـــف – وزیـــر امـــور خارجـــه‬ ‫– برگـــزار شـــد‪ ،‬در مـــورد آخریـــن تعامـــات‬ ‫شـــرکت‌های خارجـــی بـــا نماینـــدگان بخـــش‬ ‫خصوصـــی ایـــران در حـــوزه اقتصـــاد‪ ،‬بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫«ســـرمایه‌گذارانی کـــه در اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫ایرانـــی ســـرمایه‌گذاری کرده‌انـــد‪ ،‬اعـــام کردنـــد‬ ‫کـــه مجبـــور هســـتند از ایـــران برونـــد‪».‬‬ ‫او ادامـه داد‪« :‬طبـق آخریـن اخبـار‪ ،‬شـرکت‌های‬ ‫بـزرگ روسـی تعامل خود با ایـران را متوقـف کرده‌اند‪.‬‬ ‫یـک بانک ترکیـه‌ای که عمـده فعالیت‌های بیـن ایران‬ ‫و ترکیـه را انجـام مـی‌داد‪ ،‬فعالیـت خـود را متوقـف و‬ ‫اعالم کــرده کـه حـسـاب‌هـای ایــران بسته می‌شود‪.‬‬ ‫همچنیـن شـرکت‌های کـره‌ای و ژاپنی اعلام کرده‌اند‬ ‫فقـط تا ماه جـوالی میالدی در ایـران فعالیت می‌کنند‬ ‫و بعـد از آن فعالیـت خود را متوقـف خواهند کرد‪ .‬هند‬ ‫هـم اعلام کـرده کـه مجبـور اسـت تعاملات خـود را‬ ‫بـا ایـران قطـع کنـد‪ .‬کویـت‪ ،‬سـنگاپور‪ ،‬هنگ‌کنـگ و‬ ‫تایـوان هـم اعلام کردند کـه بیـش از ایـن نمی‌توانند‬ ‫بـا ایـران کار کنند‪».‬‬ ‫نایـــب رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در مـــورد‬ ‫فعالیـــت شـــرکت‌های اروپایـــی نیـــز توضیـــح داد‪:‬‬ ‫«شـــرکت‌های مختلـــف اروپایـــی اعـــام کرده‌انـــد‬ ‫ک ــه بیش ــتر از دو م ــاه دیگ ــر نمی‌توانن ــد در ای ــران‬ ‫فعالی ــت کنن ــد‪».‬‬ ‫امید بخش خصوصی‬ ‫به دیپلماسی وزارت خارجه است‬ ‫نایـــب رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران بـــا بیـــان‬ ‫این‌کـــه گفتـــه می‌شـــود بازگشـــت تحریم‌هـــا‬ ‫ایـــن بـــار نســـبت بـــه قبـــل بـــا ســـرعت بیشـــتری‬ ‫رخ خواهــد داد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬مــا بــه عنــوان ســربازان‬ ‫بخـــش خصوصـــی امیـــد بـــه دیپلماســـی وزارت‬ ‫خارج ــه داری ــم‪ .‬امیدواری ــم گ ــره فعل ــی ب ــا مذاک ــره‬ ‫و دیپلماس ــی مقت ــدر ح ــل ش ــود‪ .‬دیپلماس ــی ک ــه‬ ‫ه ــم در کش ــورهای همس ــایه و ه ــم در قدرت‌ه ــای‬ ‫بـــزرگ یـــک رویکـــرد را انتخـــاب می‌کنـــد‪».‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫فرصتی برای «نوپاهای فناوری‌های همگرا»‬ ‫هشدار پدرام سلطانی‪،‬‬ ‫‪49‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صاحبان کسب و کارهای مجازی بیمه تامین اجتماعی می شوند‬ ‫معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬امکاناتی‬ ‫فراهم شده است که صاحبان کسب و کار‌های عرصه‬ ‫فضای مجازی و حتی بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند بیمه‬ ‫تامین اجتماعی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا محمدحسن زدا اظهار داشت‪ :‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی با توجه به سال حمایت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫برنامه‌هایی برای حمایت از فعاالن عرصه فضای مجازی و‬ ‫شرکت‌های نوپا همچون استارت‌آپ‌ها طراحی کرده است‬ ‫تا بتواند خدماتی نیز به این افراد ارائه دهد‪.‬‬ ‫زدا ادامه داد‪ :‬سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند در‬ ‫قبال درخواست‌های شاغلین کسب و کار‌های مرتبط با‬ ‫استارت‌آپ‌ها و آینده نیروی کار شاغل و خانواده آنان در‬ ‫این حوزه بی تفاوت باشد؛ به همین منظور مذاکراتی با‬ ‫تعدادی از شرکت‌های بزرگ مرتبط با حوزه استارت‌آپ‌ها‬ ‫داشته است که در چارچوب این مذاکرات تالش می‌شود‬ ‫شاغالن در این نوع کسب و کار‌ها با استفاده از بیمه‌های‬ ‫توافقی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از آنجا که سازمان تامین اجتماعی‬ ‫اطالعات درستی از فعاالن عرصه فضای مجازی در اختیار‬ ‫ندارد‪ ،‬در صورتی که این افراد شناسایی و اطالعات آن‌ها‬ ‫در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد‪ ،‬این سازمان می‌تواند‬ ‫به صورت نامحدود این افراد را بیمه کند‪.‬‬ ‫معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫صورتی که این افراد‪ ،‬پس از شناسایی به تامین اجتماعی‬ ‫معرفی شوند‪ ،‬در قالب بیمه‌های توافقی با آن‌ها کار‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه در یکی از استان‌های کشور کانونی برای بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای راه اندازی شد و از آنجایی که بیشتر این افراد‬ ‫در خانه فعالیت دارند‪ ،‬قرار شد آن‌هایی که در خانه در‬ ‫فضای مجازی فعالیت دارند‪ ،‬از طریق این کانون شناسایی‬ ‫و به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند تا تحت پوشش‬ ‫خدمات بیمه‌ای قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سازمان تامین اجتماعی برای این‬ ‫افراد به صورت فردی‪ ،‬بدون فعالیت در کارگاه یا بدون کد‬ ‫کارگاهی‪ ،‬بیمه توافقی برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫زدا ادامه داد‪ :‬مشکلی که درخصوص کسب و کار‌ها‬ ‫در حوزه فضای مجازی داریم‪ ،‬این است که اتحادیه‬ ‫فروشگاه‌های مجازی‪ ،‬مجمع امور صنفی کشور و برخی‬ ‫مدیر صندوق جسورانه بازنشستگی خبر داد‬ ‫●●●‬ ‫تمرکز ‪ VC‬بازنشستگی بر استارت‌آپ‌های فین‌تک‪ ،‬بیمه و ‪IT‬‬ ‫اســتارت‌آپ‌های حــوزه فین‌تــک (تکنولوژی‌هــای‬ ‫مالــی)‪ ،‬تکنولوژی‌هــای بیمــه و اســتارت‌آپ‌های‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مرتبــط بــا بازنشســتگان‪،‬‬ ‫ســه حــوزه‌ای اســت کــه صنــدوق ســرمایه‌گذاری‬ ‫جســورانه بازنشســتگی در آنهــا فعالیــت می‌کنــد و روی‬ ‫اســتارت‌آپ‌های مختلــف ایــن حوزه‌هــا ســرمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــنبه‌پرس‪ ،‬امیــر ســینا جیرفتــی‪،‬‬ ‫مدیــر صنــدوق ســرمایه‌گذاری جســورانه بازنشســتگی‬ ‫از پذیره‌نویســی ایــن صنــدوق بــه شــکل عمومــی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪« :‬مــا بــه شــکل یــک صنــدوق‬ ‫ســرمایه‌گذاری جســورانه فعالیــت می‌کنیــم کــه اخیــرا‬ ‫استارت‌آپ‌ها مدعی هستند که خودشان بنیانگذار تشکیل‬ ‫این گروه‌ها هستند؛ از آنجا که مایلیم همه این افراد را‬ ‫تحت پوشش قرار دهیم‪ ،‬سعی می‌کنیم کسب و کار‌هایی‬ ‫راکه دامنه پوششی آن‌ها وسیعتر است‪ ،‬به عنوان صنف‬ ‫بپذیریم و بیمه کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل اینکه هنوز شرکت‌هایی‬ ‫مانند استارت‌آپ‌ها نوپا هستند و تشکیالت صنفی ندارند‪،‬‬ ‫برای آن‌ها تفکیک قائل نشده ایم؛ چراکه معتقدیم‬ ‫استارت‌آپ‌ها به شدت در حال گسترش هستند و این‬ ‫باعث خوشحالی ما است‪ ،‬زیرا سازمان تامین اجتماعی‬ ‫می‌تواند به فعاالن این عرصه خدماتی را ارائه دهد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی با حدود ‪ ۴۲‬میلیون نفر بیمه‬ ‫شده و مستمری بگیر‪ ۱۸ ،‬نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به‬ ‫افراد زیر پوشش ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه‌ای و درمانی است‬ ‫و ‪ ۳۵۶‬بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل‬ ‫توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بـیـمـه شـدگـان را‬ ‫به صورت رایگان تامین می‌کند‪.‬‬ ‫بخش بیمه‌ای تامین اجتماعی دارای ‪ ۴۸۰‬شعبه در‬ ‫سراسر کشور است و خدمات بیمه‌ای این سازمان از طریق‬ ‫این واحد‌ها به جامعه تحت پوشش ارائه می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫برای تسهیل امور و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬شعب اقماری و کارگزاری‌های این سازمان نیز به‬ ‫عنوان واحد‌های وابسته به شعب‪ ،‬مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫در ســازمان بــورس ثبــت شــده و تــا چنــد وقــت آینــده‬ ‫پذیره‌نویســی آن انجــام می‌شــود‪ .‬یونیت‌هــای ایــن‬ ‫صنــدوق بــه صــورت عمومــی و از طریــق بــورس واگــذار‬ ‫می‌شــود‪».‬‬ ‫جیرفتـی در رابطه با صندوق سـرمایه‌گذاری جسـورانه‬ ‫بازنشسـتگی توضیـح داد‪« :‬صنـدوق جسـورانه فنـاوری‬ ‫بازنشسـتگی‪ ،‬یـک ونچـر کپیتـال فــاند یــا بـه عبـارت‬ ‫بهتـری یـک ونچـر کپیتـال تراسـت اسـت‪ .‬صنـدوق‬ ‫جسـورانه‌ای اسـت کـه در سـازمان بـورس ثبـت شـده و‬ ‫کار آن سـرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌هاسـت؛ البتـه‬ ‫همـه اسـتارت‌آپ‌ها شـامل سـرمایه‌گذاری‌های وی‌سـی‬ ‫بازنشسـتگی نمی‌شـوند‪ ».‬مدیـر صنـدوق سـرمایه‌گذاری‬ ‫جسـورانه بازنشسـتگی ادامـه داد‌ کـه اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫حـوزه فین‌تـک (تکنولوژی‌هـای مالـی)‪ ،‬تکنولوژی‌هـای‬ ‫بیمـه و اسـتارت‌آپ‌های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‬ ‫مرتبـط بـا بازنشسـتگان‪ ،‬سـه حـوزه‌ای اسـت کـه‬ ‫صنـدوق سـرمایه‌گذاری جسـورانه بازنشسـتگی در آنهـا‬ ‫فعالیـت و روی اسـتارت‌آپ‌های مختلـف ایـن حوزه‌هـا‬ ‫سـرمایه‌گذاری می‌کنـد‪.‬‬ ‫جیرفتـی در رابطـه بـا مراحـل سـرمایه‌گذاری‌های این‬ ‫صنـدوق هـم بیان کـرد‪« :‬تمرکز صنـدوق سـرمایه‌گذاری‬ ‫بازنشسـتگی بیشـتر روی اسـتارت‌آپ‌های مراحل سـید و‬ ‫ارلـی اسـتیج اسـت امـا محدودیتی بـرای سـرمایه‌گذاری‬ ‫در مراحـل باالتـر هـم وجـود نـدارد؛ بـه خصـوص در‬ ‫حوزه‌هـای ‪ ict‬مرتبـط بـا بازنشسـتگان محدودیتـی‬ ‫بـرای سـرمایه‌گذاری صنـدوق سـرمایه‌گذاری جسـورانه‬ ‫بازنشسـتگی وجـود نـدارد‪».‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫کانون نخبگان اصفهان به مرکز شتابدهی به استارت‌آپ‌ها تبدیل می‌شود‬ ‫‪50‬‬ ‫کانون نخبگان جوان از سـال ‪ 1385‬بـه عـنـوان‬ ‫زیر مجموعه استانداری در قسمت مشاوران جوان شکل‬ ‫گرفت و در سال ‪ 88‬با محوریت تربیت مدیران و مشاوران‬ ‫جوان فـعالـیت خـود را آغاز کـرد و از سـال ‪ 89‬تا ‪97‬‬ ‫به یک سازمان مردم نهاد خصوصی تبدیل شد که‬ ‫فعالیت کنونی کانون در زمینه شتابدهی به استارت‌آپ‌های‬ ‫«فرهنگی‪ -‬اجتماعی» و» فنی‪ -‬مهندسی» است‪.‬‬ ‫مدیر کانون نخبگان جوان اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬کانون نخبگان جوان اصفهان در‬ ‫حال تبدیل شدن به مرکز بزرگ شتاب دهنده نوآوری‬ ‫در زمینه های فرهنگی‪ -‬اجتماعی و فنی‪-‬مهندسی است‪.‬‬ ‫مهدی شایسته فرد با بیان اینکه حدود ‪ 500‬نفر‬ ‫از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری عضو کانون‬ ‫شده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نهاد آموزشی پژوهشی با‬ ‫ماموریت شناسایی‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬توانمندسازی‪ ،‬شبکه‬ ‫سازی و جانفشانی هدفمند صاحبان استعداد برتر و‬ ‫مدیران جوان در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تدوین دوره اخالقی عملی کسب و کار‬ ‫یکی از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی موسسه است‪ .‬همچنین‬ ‫می‌توان به طرح خانواده درمانی‪ ،‬تدوین دائره المعارف جامع‬ ‫روانشناسی دینی و تدوین کتاب درسی مدیریت خانواده که‬ ‫برای اولین بار در کشور از سال آینده در کتاب درسی پایه‬ ‫دوازدهم متوسطه اجرا خواهد شد‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر کانون نخبگان جوان اصفهان تاکید کرد‪ :‬افرادی‬ ‫که در حوزه‌های فنی مهندسی و فرهنگی‪-‬اجتماعی‬ ‫دارای ایده محوری خاصی هستند مورد حمایت کانون‬ ‫قرار می‌گیرند و پس از تایید تجاری بودن محصول‌شان‬ ‫از طریق جذب سرمایه گذار‪ ،‬ایده‌ها تبدیل به محصوالت‬ ‫تجاری می‌شوند‪.‬‬ ‫شایسته فرد تصریح کرد‪ :‬فعالیت‌های فنی مهندسی‬ ‫در زمینه‌های پوشش‌دهی ایمپلنت‌های درمانی‪ ،‬تولید‬ ‫انواع نانو پودرها‪ ،‬پروژه تحقیقاتی تولید اینورترها‬ ‫جهت نیروگاههای فوتوالکتریک خورشیدی و طراحی‬ ‫و راه‌اندازی نیروگاههای مقیاس کوچک خورشیدی و‬ ‫پروژه‌های الکترونیکی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موسسه کانون نخبگان جوان در ابتدا‬ ‫در منزل استاندار وقت اصفهان فعالیت خود را شروع کرد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از زمانی که این کانون به صورت سازمان‬ ‫مردم نهاد فعالیت خود را ادامه داد‪ ،‬مکانی که مرحوم‬ ‫امیرقلی امینی در زمینه فرهنگی علمی در اختیار شهر‬ ‫اصفهان قرار داد طی تفاهم نامه‌ای با شهرداری اصفهان‬ ‫این مکان در اختیار کانون نخبگان جوان قرار داده شد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ گزارش ویژه بازارکارنوین‬ ‫روزهای گرم استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه اینوتکس ‪2018‬‬ ‫◄ همزمان با اینوتکس ‪ 2018‬برگزار شد‬ ‫کمک به توسعه زیست‌بوم کارآفرینی در حوزه سالمت در رویداد اینوتک‬ ‫◄ جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ؛‬ ‫◄ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد‬ ‫برگزاری رویداد رونمایش شتاب‌دهنده اکسل در اصفهان‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫جشنواره ای برای حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویان در حوزه علوم پایه‬ ‫‪51‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش ویژه بازارکارنوین‬ ‫روزهای گرم استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه اینوتکس‪2018‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫هفتمیـن نمایشـگاه بین‌المللـی نـوآوری و فنـاوری (‪ ،)INOTEX 2018‬بـه عنـوان بزرگ‌ترین نمایشـگاه تخصصـی در حوزه تکنولـوژی و نـوآوری در ایران از‬ ‫‪14‬تـا ‪ 16‬تیرمـاه ‪ 1397‬در محـل نمایشـگاه‌های تخصصـی شـهرداری تهران (بوسـتان گفتگو) برگزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن رویـداد که در سـال‌های گذشـته بـه بزرگ‌ترین گردهمایـی اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬سـرمایه‌گذاران و شـتاب‌دهنده‌های ایران تبدیل‌شـده اسـت باهـدف افزایش‬ ‫هم‌افزایـی میـان فعـاالن حـوزه اسـتارت‌آپی برگـزار می‌شـود و در همیـن راسـتا در طـول ‪ 6‬دوره گذشـته خـود میزبان بیـش از ‪ 750‬شـرکت فناور از ‪ 25‬کشـور‬ ‫مختلـف بـوده اسـت و اهدافی همچـون تبادل فناوری میان شـرکتهای خصوصی‪ ،‬سـرمایه‌گذاری مشـترک‪ ،‬مشـارکت در پروژه‌هـای تحقیق و توسـعه و ‪ ...‬را دنبال‬ ‫می‌کنـد در ایـن راسـتا تاکنـون بیش از ‪ 130‬قـرارداد و تفاهم‌نامه میان شـرکت‌کنندگان در نمایشـگاه منعقدشـده اسـت‪.‬‬ ‫هفتمین دوره اینوتکس‪ 2018‬امسال میزبان ‪ 150‬استارت‌آپ‪ 16 ،‬شتاب‌دهنده‪ 11 ،‬سرمایه‌گذار خطرپذیرو بیش از ‪ 100‬شرکت دانش بنیان بود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه پارک فنـاوری پردیـس‪ ،‬صاحـب امتیاز این نمایشـگاه بـود و مرکز فـن بازار ملـی ایـران و مرکـز شـتابدهی نـوآوری‪ ،‬برگزارکنندگان‬ ‫نمایشـگاه بودند‪.‬‬ ‫همچنیـن معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاسـت جمهوری و شـهرداری تهران (سـازمان فنـاوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات) از حامیان و پشـتیبان‌های دائمی نمایشـگاه هسـتند‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫استقبال غافلگیرکننده از هفتمین نمایشگاه اینوتکس‬ ‫هفتمـــین نمایشگاه بین‌المللـــی نـــوآوری و فناوری‬ ‫(‪ )INOTEX 2018‬در شــرایطی روز پنجشــنبه‬ ‫‪ 14‬تیرمــاه بــا حضــور دبیــر نمایشــگاه و مدیــر فــن‬ ‫بــازار ملــی ایــران و در میــان اســتقبال فعــاالن حــوزه‬ ‫اســتارت آپــی آغــاز بــه کارکــرد کــه طبــق اعــام‬ ‫قبلــی قــرار بــود کــه وزیــر فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات و معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری‬ ‫افتتــاح کننــده نمایشــگاه باشــند‪.‬‬ ‫در غیــاب ایــن دو مقــام مســئول اکبــر قنبرپــور‪،‬‬ ‫دبیــر نمایشــگاه و مدیــر فــن بــازار ملــی ایــران‬ ‫اهــداف برگــزاری ایــن گردهمایــی تخصصــی در حــوزه‬ ‫تکنولــوژی و نــوآوری را تشــریح کــرد و فهرســتی‬ ‫از برنامه‌هــا و رونــد برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــه‬ ‫بازدیدکننــدگان ارائــه داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نمایشــگاه اینوتکــس از ســال‬ ‫‪ 2012‬آغــاز بــه کارکــرده و در دو ســال آغازیــن‬ ‫فعالیــت خــود‪ ،‬تنهــا میزبــان شــرکت‌های فنــاوری‬ ‫خارجــی بــوده اســت‪ .‬امــا از ســال ‪ 2014‬ایــن رونــد‬ ‫بــا تغییراتــی مواجــه شــده کــه بــر اســاس آن درســال‬ ‫‪ ،2014‬عــاوه بــر حضــور شــرکت‌های خارجــی‪،‬‬ ‫شــرکت‌های ایرانــی نیــز بــه جمــع ایــن نمایشــگاه‬ ‫اضا فه‌شــد ه‌اند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه تغییــرات ســاختاری‬ ‫بــه وجــود آمــده در ایــن نمایشــگاه‪ ،‬بــه اینجــا ختــم‬ ‫نشــده و ســال گذشــته بــا توجــه بــه رشــد ســریع در‬ ‫استقبال از‬ ‫هفتمین نمایشگاه اینوتکس‬ ‫پیش از اندازه‬ ‫و غافلگیر کننده بود‬ ‫اکوسیســتم‪ ،‬بخش‌هــای دیگــری ماننــد مخترعیــن‪،‬‬ ‫شــتاب‌دهنده‌ها و اســتارت آپ‌هــا نیــز بــه نمایشــگاه‬ ‫راه‌یافته‌انــد‪.‬‬ ‫مدیــر فــن بــازار ملــی ایــران در ایــن رابطــه گفــت‪:‬‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه رونــد کاری اینوتکــس تغییــر‬ ‫پیداکــرده و شــرکت‌های ایرانــی و خارجــی در کنــار‬ ‫یکدیگــر در ایــن نمایشــگاه حاضــر می‌شــوند و دیگــر‬ ‫اینوتکــس مختــص شــرکت‌های خارجــی نیســت‪.‬‬ ‫اســتقبال امســال بیش‌ازانــدازه بــوده و بــرای مــا‬ ‫هــم غافلگیرکننــده اســت‪ .‬در نمایشــگاه امســال بــا‬ ‫ارگان‌هــای حاکمیتــی همچــون پلیــس فتــا و ای‌نمــاد‬ ‫و ســازمان بــورس کاال و‪ ...‬نیــز بــه تفاهماتــی رســیدیم‬ ‫و آنهــا هــم جــزو شــرکت‌کنندگان مراســم هســتند‪.‬‬ ‫رتبه‌های برتر «اینوتکس‌ پیچ»‬ ‫راهی «جیتکس» می‌شوند‬ ‫مدیــر فــن بــازار ملــی ایــران از حضــور ‪۱۳‬جــزء‬ ‫اکوسیســتم نــوآوری در هفتمیــن نمایشــگاه فنــاوری و‬ ‫نــوآوری خبــر داد و گفــت‪ :‬مرحلــه نهایــی «اینوتکس پیچ»‬ ‫در ایــن نمایشــگاه برگــزار می‌شــود و اســتارتاپ‌های‬ ‫برتــر بــه نمایشــگاه «جیتکــس» ‪ ۲۰۱۸‬اعــزام‬ ‫می‌شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر فــن بــازار ملــی ایــران ادامــه داد‪ :‬برگــزاری‬ ‫کافــه ســرمایه یکــی از بخش‌هــای هفتمیــن نمایشــگاه‬ ‫بین‌المللــی اینوتکــس اســت کــه در آن اســتارتاپ‪‎‬ها و‬ ‫ســرمایه‌گذارها باهــم مالقــات خواهنــد داشــت و قــرار‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سازوکار اجرایی نمایشگاه اینوتکس‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم‪ ،‬رضــا غیابــی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫موسســه فرصت‌آفریــن بــا اشــاره بــه ســازوکار اجرایــی‬ ‫نمایشــگاه اینوتکــس ‪ 2018‬گفــت‪ :‬یکــی از مهم‌تریــن‬ ‫بخش‌هــای نمایشــگاه امســال‪ ،‬بخــش «اســتیج» اســت‬ ‫کــه در قالــب یــک برنامــه سـه‌روزه و باهــدف بررســی‬ ‫در حاشیه اینوتکس‬ ‫‪ ،2018‬فن‌بازارهای‬ ‫سراسر کشور در قالب‬ ‫یک گردهمایی به‬ ‫همفکری و تبادل ایده‬ ‫پرداختند‬ ‫بــه همفکــری و تبــادل ایــده پرداختنــد‪.‬‬ ‫غـیـابـــی در بـخش دیـگـری از اظـهــارات خــود‬ ‫بــه یکــی دیگــر از برنامه‌هــای ایــن نمایشــگاه اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امســال برگــزاری دومیــن نشســت‬ ‫تجــاری فنــاوری (‪ )D8‬بــا حضــور شــرکت‌های‬ ‫فنــاور چهــار کشــور در حــوزه انرژی‌هــای تجدیدپذیــر‬ ‫در ایــران خواهــد بــود کــه بــا محوریــت بررســی‬ ‫فرصت‌هــای مناســب بــرای مشــارکت برگــزار‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن به‌گفتــه وی‪ ،‬نشســت شبکه‌ســازی‬ ‫نــوآوری بــا حضــور اســاتید بین‌المللــی از کشــورهای‬ ‫روســیه‪ ،‬فرانســه‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬ترکیــه و اتریــش بــا‬ ‫موضــوع شــهر هوشــمند در پنــج پنــل و طــی روزهــای‬ ‫اول و دوم نمایشــگاه برگــزار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫در کشور با چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست‬ ‫امـا در پنـل «چالش‌هـای اکوسیسـتم کارآفرینـی‬ ‫خـوب از منظـر اسـتارتاپ‌ها و سـرمایه‌گذاران» چـه گذشـت؟‬ ‫جمع‌بنـدی ایـن پنـل نشـان می‌دهـد اکوسیسـتم‬ ‫کـارآفریــنی در کـشــور بــا چـالــش‌های بی‌شماری‬ ‫روبه‌روسـت‪.‬‬ ‫به‌گفتـه سـخنرانان ایـن پنـل‪ ،‬اکوسیسـتم‌ها اگـر‬ ‫قـرار باشـد موفقیتـی به دسـت بیاورند‪ ،‬بایـد لینک‌های‬ ‫بسـیار قوی داشـته باشـند‪ .‬این در حالی اسـت که برای‬ ‫تحقـق ایـن موضـوع‪ ،‬دو پیش‌نیاز دانشـگاه‌های کارآمد و‬ ‫مدیران باسـواد نیاز اسـت‪.‬‬ ‫بـه اعتقـاد برخـی از سـخنرانان ایـن پنـل‪ ،‬در حـال‬ ‫حاضـر دانشـگاه‌ها بـا نیازهای بـازار کار فاصله بسـیاری‬ ‫دارنـد و در طـول ‪ 40‬سـال گذشـته‪ ،‬بیش‌تریـن تقاضـا‬ ‫بـرای رشـته‌های دانشـگاهی در مـواردی بـوده کـه‬ ‫تناسـبی بـا نیـاز بـازارکار نداشـته‌اند‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر سـاختار آموزشـی دانشـگاه‌ها‬ ‫به‌گونـه‌ای بـوده که نیـروی کار تأثیرگـذار تربیت نکرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از ایـن پنـل تخصصـی‪ ،‬بـه کوچک‬ ‫بـودن اسـتارت‌آپ‌ها و اینکـه صدای‌شـان بـه گـوش‬ ‫دانشـگاه‌ها نمی‌رسـد‪ ،‬اشـاره شـد‪.‬‬ ‫فعـاالن اسـتارت‌آپی معتقدنـد نمی‌تـوان بـا‬ ‫دانشـگاه‌ها تعامـل مناسـبی برقـرار کـرد و تنهـا‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫اســت در مــدت ســه روز برگــزاری نــمــایــشگــــاه‬ ‫‪ 110‬نشســت میــان آنهــا برگــزار شــود‪.‬‬ ‫قنبرپــور افــزود‪ :‬کشــورهایی ماننــد آلمــان‪ ،‬لهســتان‬ ‫و روســیه در نمایشــگاه اینوتکــس غرفــه دارنــد؛‬ ‫همچنیــن در رویدادهــا نیــز کشــورهای نیجریــه‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬مالــزی و اندونــزی حضــور یافتــه و کشــورهای‬ ‫کــره جنوبــی و عــراق نیــز در قالــب هیــات از نمایشــگاه‬ ‫بازدیــد خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه هفتمیــن نمایشــگاه بین‌المللــی‬ ‫اینوتکــس ‪ 2018‬در چنــد بخــش برگــزار می‌شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یــک بخــش نمایشــگاهی‪ ،‬بخــش بعــدی شــامل‬ ‫‪ 10‬مــورد رویــداد اســت کــه هم‌زمــان بــا نمایشــگاه‬ ‫برگــزار می‌شــود کــه برخــی تجــاری و برخــی بــا‬ ‫رویکــرد کس ـب‌وکار ترویجــی هســتند‪.‬‬ ‫قنبرپــور افــزود‪ :‬نشســت شبکه‌ســازی نــوآوری بــا‬ ‫حضــور اســاتید خارجــی بــا زمینــه شــهر هوشــمند‬ ‫و اینوتکــس پیــچ‪ ،‬بخــش دیگــری از ایــن رویدادهــا‬ ‫اســت کــه قــرار شــد چهــار برنــده ایــن بخــش بــا‬ ‫همــکاری اتــاق بازرگانــی تهــران بــه جیتکــس ‪2018‬‬ ‫اعــزام شــوند‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه نمایشــگاه جیتکــس‬ ‫دبــی (‪ )Gitex‬بزرگ‌تریــن و معروف‌تریــن نمایشــگاه‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬آفریقــا و جنــوب آســیا درزمینــه تکنولوژی‬ ‫و فنــاوری اطالعــات اســت کــه هرســاله در شــهر دبــی‬ ‫امــارات برگــزار می‌شــود‪ .‬ایــن نمایشــگاه مکانــی‬ ‫بــرای آشــنایی بــا آخریــن نوآوری‌هــا و تکنولوژی‌هــا‬ ‫در حــوزه فنــاوری اســت و بیشــتر مدیــران ارشــد‬ ‫شــرکت‌های معــروف دنیــا و متخصصــان ایــن صنعــت‬ ‫در آن شــرکت می‌کننــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه جیتکــس همچنیــن فرصتــی بــرای‬ ‫آشــنایی و ایجــاد ارتبــاط بــا تولیدکننــدگان‪ ،‬خریــد و‬ ‫ســفارش و اخــذ نمایندگــی محصــوالت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر فــن بــازار ملــی ایــران در ادامــه ســخنانش‬ ‫گفــت‪ :‬نشســت فناوری‌هــا در حــوزه انرژی‌هــای‬ ‫تجدیــد پذیــر میــان کشــورهای ‪ ،D8‬عرضــه نیــاز‬ ‫تعــدادی از شــرکت‌ها در قالــب یــک رویــداد نیــازی‬ ‫و «اینو نوجوان» بـــرای نـوجـوانـــان کــــه تـجــربـــه‬ ‫‪ 18‬فنــاوری در آن عرضــه می‌شــود برخــی دیگــر از‬ ‫ایــن رویدادهایــی اســت کــه هم‌زمــان بــا نمایشــگاه‬ ‫برگــزار شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال بــرای اولیــن بــار اینوتکــس‬ ‫و اینوتــک هم‌زمــان باهــم و در قالــب یــک نمایشــگاه‬ ‫برگــزار شــدند‪.‬‬ ‫چالش‌هــای اســتارت آپــی ایــران طراحی‌شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه غیابــی برنامــه «اســتیج» بــه بررســی‬ ‫موضوعاتــی همچــون ســرمایه‌گذاری اولیــه و کالن‪،‬‬ ‫موضوعــات حقوقــی‪ ،‬مشــکالت توســعه فنــی و رشــد‬ ‫اســتارت آپ هــا می‌پــردازد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن رویــداد بانــی‪ ،‬صبــح خــاق‬ ‫تهــران از دیگــر برنامه‌هایــی هســتند کــه در حاشــیه‬ ‫«اســتیج» در اینوتکــس امســال برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه فرصت‌آفریــن یکــی دیگــر‬ ‫از برنامه‌هــای ویــژه امســال را «اینوتکــس تلنــت»‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪« :‬اینوتکــس تلنــت» نه‌تنهــا‬ ‫نقــش پــل ارتباطــی بیــن اســتارت آپ هــا و متقاضیــان‬ ‫جویــای کار را ایفــا می‌کنــد‪ ،‬بلکــه در ایــن بخــش‬ ‫فارغ‌التحصیــان هــم می‌تواننــد بــا اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫و شــرکت‌های دانش‌بنیــان در حوزه‌هــای مختلــف‬ ‫آشــنا شــوند و از فرصت‌هــای شــغلی موجــود در ایــن‬ ‫شــرکت‌ها مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حاشــیه اینوتکــس ‪،2018‬‬ ‫فن‌بازارهــای سراســر کشــور در قالــب یــک گردهمایــی‬ ‫نکات کاربردی برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها‬ ‫همان‌گونـه کـه اشـاره شـد از بخش‌هـای پرطرفـدار‬ ‫نمایشـگاه اینوتکـس ‪ 2018‬می‌تـوان بـه اسـتیج اشـاره‬ ‫کـرد کـه میزبـان پنل‌هـای تخصصـی بود‪.‬‬ ‫یکـی از پنل‌هـا موضـوع «نـکات کاربـردی بـرای‬ ‫سـرمایه‌گذاری در اسـتارت‌آپ‌ها» بـا حضـور دکتـر‬ ‫محمـد احمدی‪ ،‬مدیرعامل اسـمارت‌آپ‪ ،‬علـی عمیدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل کارن‌کراد‪ ،‬سـهیل عباسـی‪ ،‬مدیر شتابدهنده‬ ‫تـک‪ ،‬مریـم نجفـی‪ ،‬مجیـد زورمنـد و محمـد رامیـن‬ ‫کمیلیـان‪ ،‬اعضـای گـروه سـرمایه‌گذاران نیـک اندیـش‬ ‫کارایـا موردبحـث و بررسـی قـرار گرفـت و معیارهـای‬ ‫مهـم در ارزیابـی تیم‌هـای اسـتارت‌آپی جهـت جـذب‬ ‫شـتاب‌دهنده‌ها و سـرمایه‌گذاران ارزیابـی شـد‪.‬‬ ‫به‌اعتقـاد سـخنرانان ایـن پنـل‪ ،‬داشـتن یـک تیـم‬ ‫منسـجم‪ ،‬پویـا بـودن و عـدم سـکون اسـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫داشـتن نمونـه محصـول اولیـه معیارهـای هسـتند کـه‬ ‫بیـش از پیـش باید موردتوجـه فعاالن بازار قـرار گیرند‪.‬‬ ‫امـا موضـوع دیگـری کـه در این پنـل به آن اشـاره‬ ‫شـد تشـخیص یـک اسـتارت‌آپ موفـق اسـت کـه بـا‬ ‫توجـه بـه گفته‌هـای محمـد احمـدی کار سـاده‌ای‬ ‫نیسـت و در بسـیاری از موارد شـرکت‌های سـرمایه‌گذار‬ ‫در تشـخیص ایـن اسـتارت‌آپ‌ها دچـار خطا می‌شـوند‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شـرکت‌های بـزرگ ایـن توانایـی را خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه آمارهـای منتشرشـده از‬ ‫کشـورهایی ماننـد کانـادا و آمریـکا حاکـی از آن اسـت‬ ‫کـه نقـش دانشـگاه‌ها در تربیت نیـروی انسـانی مجرب‬ ‫بسـیار کمرنـگ شـده و مانند گذشـته از بازدهـی کافی‬ ‫برخـوردار نیسـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد در حـال حاضر‬ ‫از هـر ‪ 3‬فـرد تحصیل‌کـرده در آمریـکا‪ ،‬تنهـا یـک نفـر‬ ‫در رشـته تخصصـی کـه تحصیل‌کـرده‪ ،‬جذب بـازار کار‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫ناکارآمـدی دانشـگاه‌ها در تربیـت نیـروی انسـانی‬ ‫متخصـص در حالـی چالـش ‌بـرانـگـیــز شــده کـه‬ ‫بـه بـاور برخـی صاحب‌نظـران در ایـن پنـل‪ ،‬برخـی از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها کم‌سـواد و یا بی‌سـواد هسـتند و توجهی‬ ‫بـه افزایـش سـطح سـواد خـود ندارند‪ .‬بـه اعتقـاد آنان‬ ‫تـا زمانـی کـه توهـم دانایـی در برخـی اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫شکسـته نشـود‪ ،‬نمی‌توان راه را برای رشـد اسـتارتاپ‌ها‬ ‫و درنتیجـه بـازار کار مناسـب بـاز کـرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫جهت گیری استارتاپ ها‬ ‫به سمت ایجاد ارزش افزوده و فناوری های جدید‬ ‫ذولفقـاری مدیـر عامـل شـرکت توانمندسـازان‬ ‫فنـاوری هـای نویـن نیـز در پنـل دیگـری اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫در حـوزه فنـاوری کشـاورزی‪ ،‬آب و صنایـع وابسـته‬ ‫کمبودهایـی وجـود دارد کـه در سـال هـای اخیـر‬ ‫توانسـته ایـم بـا شـیب مناسـبی بـه سـمت حـل ایـن‬ ‫کمبودهـا و مشـکالت حرکـت کنیـم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توانمندسـازان فناوری‌های نوین‬ ‫افزود‪ :‬امروزه بیشـتر اسـتارتاپ ها با موضوعات یکسـان‬ ‫و تکـراری فعالیـت می‪‎‬کننـد و بـه دلیـل اینکـه ارزش‬ ‫افـزوده ای ایجـاد نمـی کننـد‪ ،‬نیازهایـی را برطـرف‬ ‫نمی‪‎‬کنند‪ .‬از ایــن رو بـستــری را فــراهم کـردیــم تا‬ ‫راه حـل هـای فناورانـه ای ارائـه شـود و ایـن نیازهـا‬ ‫برطرف شـوند‪.‬‬ ‫در ادامـه نشسـت‪ ،‬رحیمـی مدیـر کل بهـره وری‬ ‫اقتصـادی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه کشـور‪،‬‬ ‫توضیحاتـی را در خصـوص چالـش هـا و نیازهـای‬ ‫‪54‬‬ ‫موجـود در حـوزه کشـاورزی ایـن سـازمان کـه عمـده‬ ‫ایـن مشـکالت مربوط بـه خشکسـالی و کم آبی اسـت‪،‬‬ ‫ارائـه داد‪.‬‬ ‫رحیمـــی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬حـــوزه فنـــاوری‬ ‫میان‪‎‬بـــری اســـت کـــه می‪‎‬توانـــد مســـیر طـــرح‬ ‫هـــای ســـازمان را از صدســـال بـــه چنـــد ســـال‬ ‫برســـاند‪.‬‬ ‫بـه عنـوان دومیـن سـازمان‪ ،‬نماینـده قـرارگاه‬ ‫پیشـرفت و آبادانـی نیـز چالـش هـا و نیازهـای موجود‬ ‫در حـوزه کشـاورزی‪ ،‬دام و باغـات را ارائـه داد‪.‬‬ ‫تبـار نیازهـای موجـود در زمینـه فنـاوری اطالعـات‬ ‫ایـن سـازمان را در ‪ 4‬بخـش تشـریح کـرد کـه یکـی از‬ ‫مهمتریـن ایـن نیازهـا در زمینـه ایجـاد پلتفرمی جهت‬ ‫به اشـتراک گذاشـتن اطالعـات تولید روسـتایی و اعالم‬ ‫زمـان هـای صحیـح کاشـت و برداشـت محصـوالت‬ ‫کشـاورزی است‪.‬‬ ‫نماینـــده قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی نحـــوه‬ ‫حمای ــت ای ــن س ــازمان از اش ــخاصی ک ــه بتوانن ــد در‬ ‫ایـــن زمینـــه هـــا فعالیـــت مفیـــدی داشـــته باشـــند‬ ‫را نیـــز توضیـــح داد کـــه بـــه دو صـــورت اعطـــای‬ ‫وام هایـــی بـــا نـــرخ ســـود پاییـــن و تضمیـــن خریـــد‬ ‫خدم ــات و محص ــوالت ش ــرکت ه ــای تاس ــیس ش ــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫نکته‌ها و حاشیه‌های اینوتکس ‪2018‬‬ ‫◄ از نـکات قابل‌توجه نمایشـگاه اینوتکس برگزاری‬ ‫رویـداد اینوتـک سلامت در حاشـیه این نمایشـگاه بود‬ ‫کـه در طبقـات فوقانی این نمایشـگاه برگزار شـد‪.‬‬ ‫◄ همانگونـه کـه اشـاره شـد یکـی از مهمتریـن‬ ‫بخش‌هـای نمایشـگاه امسـال «اسـتیج» بـود کـه در‬ ‫فضایـی زیبـا بـه موضوعـات اکوسیسـتم نوآوری کشـور‬ ‫همچـون سـرمایه‌گذاری اولیـه و کالن‪ ،‬مباحث حقوقی‪،‬‬ ‫مشکـلات تـوســـعه فــنی و رشـد اسـتارت‌آپ‌هاو‪...‬‬ ‫پرداخــته شد‪.‬‬ ‫◄ اینوتکـس تلنـت‪ ،‬یکـی دیگـر از برنامه‌هـای‬ ‫ویـژه اینوتکـس ‪ 2018‬بـود کـه به‌نوعـی سـعی کـرد‬ ‫تـا نقـش پـل ارتباطـی بیـن اسـتارت‌آپ‌ها و متقاضیان‬ ‫جویـای کار را ایفـا‌کنـد‪ .‬در این بخـش فارغ‌التحصیالن‬ ‫می‌توانسـتند بـا اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬شـرکت‌های دانـش‬ ‫بنیـان در حوزه‌هـای مختلـف آشـنا شـوند و از‬ ‫فرصت‌هـای شـغلی موجـود در ایـن شـرکت‌ها مطلـع‬ ‫گردنـد‪.‬‬ ‫◄ موضوع اصلی نمایشـگاه اینوتکس«شـهر هوشمند»‬ ‫قـرار داده شـد و ایـن نمایشـگاه بـا توجـه ویـژه بـه‬ ‫بحـث مدیریت هوشـمند انـرژی‪ ،‬حمل‌ونقل هوشـمند‪،‬‬ ‫اینترنـت اشـیا‪ ،‬زیرسـاخت‌های هوشـمند‪ ،‬بهداشـت‬ ‫و سلامت هوشـمند و البتـه محیـط و محـل زندگـی‬ ‫هوشـمند طراحـی شـد‪ .‬بـه همیـن دلیـل اولیـن‬ ‫گردهمایـی شـهرداری‌های کالن‌شـهرهای ایـران بـا‬ ‫حضور شـهرداران‪ ،‬در حاشـیه اینوتکـس‪ 2018‬و باهدف‬ ‫تبییـن مفهـوم شـهر هوشـمند برگـزار ‌شـودو محمـد‬ ‫فرجـود‪ ،‬مدیرعامـل فاوای شـهرداری تهران در حاشـیه‬ ‫نمایشـگاه ایـن خبـر را اعلام کـرد کـه تهـران صاحـب‬ ‫پلتفـرم مشـارکت شـهروندی می‌شـود‪.‬‬ ‫◄ در حاشـیه نمایشـگاه اینوتکـس‪ ،‬تفاهم‌نامـه‬ ‫همـکاری و انتقـال فنـاوری پـارک فنـاوری پردیـس بـا‬ ‫پـارک ‪ wpt‬لهسـتان بـه امضـا رسـید‪.‬‬ ‫◄ نمایشـــگاه اینوتکـــس ‪ ۲۰۱۸‬را می‌تـــوان‬ ‫مهم‌تریـــن اتفـــاق داغ استارت‌آپــــی تـابـستــــان‬ ‫‪ ۹۷‬دانســـت کـــه می‌توانـــد فرصـــت مناســـبی‬ ‫بـــرای عالقه‌منـــدان حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطــات و یــا کســانی کــه قصــد دارنــد وارد دنیــای‬ ‫اســـتارتاپ‌ها شـــوند باشـــد و جـــای مناســـبی بـــرای‬ ‫ارتباط‌گیـــری و شـــبکه زدن بـــا دیگـــر عالقه‌منـــدان‬ ‫ایـــن حـــوزه اســـت‪ ،‬بـــه همیـــن دلیـــل هفتمیـــن‬ ‫دوره ایـــن نمایشـــگاه نیـــز بـــا اســـتقبال خـــوب‬ ‫شـــرکت‌کنندگان مواجـــه شـــد‪ ،‬امـــا دریافـــت بلیـــط‬ ‫ورودی ‪ 30‬هزارتومانـــی از بازدیدکننـــدگان از یـــک‬ ‫س ــو و گرم ــای زی ــاد س ــالن‌ها و نب ــود اب ــزار پذیرای ــی‬ ‫مناســـب از ســـویی دیگـــر ســـبب نارضایتـــی برخـــی‬ ‫از شـــرکت کننـــدگان و غرفـــه داران شـــد کـــه امیـــد‬ ‫اســـت در دوره‌هـــای آینـــده ایـــن مـــوارد موردتوجـــه‬ ‫قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫همزمان با اینوتکس ‪ 2018‬برگزار شد‬ ‫کمک به توسعه زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫در حوزه سالمت در رویداد اینوتک‬ ‫پس از برگزاری دو دوره از رویداد کارآفرینی اینوتک سالمت‪ ،‬سومین دوره این رویداد ملی در حاشیه هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ‪ 2018‬و در طبقه فوقانی این نمایشگاه از ‪ 14‬تا ‪ 16‬تیرماه در بوستان گفتگو برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اینوتک سالمت‪ ،‬رویداد مهم کارآفرینی و فناوری در حوزه سالمت است که با حضور هسته‌ها و شرکت‌های‬ ‫فناور‪ ،‬دانشـجویـان و تـیـم‌های عالقـه‌منـد به کارآفرینی و دارای ایده‪ ،‬اشخاص و سیاست‌گذار حوزه سالمت‪،‬‬ ‫مدیران موفق شرکت‌های دانش بنیان‪ ،‬شرکت‌های بازارساز حوزه سالمت‪ ،‬سرمایه‌گذاران خطرپذیر‪ ،‬مدیران مراکز‬ ‫رشد سالمت و پارک‌های علم و فناوری حوزه سالمت برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫درسال جاری مسئوالن برگزاری این رویداد ملی دلیل هم‌زمانی اینوتک و اینوتکس را همگرایی و هم‌افزایی‬ ‫بیشتر اکوسیستم‌های کارآفرینی و نوآوری در کشور عنوان کردند‪.‬‬ ‫استقبال از هم‌زمانی اینوتک سالمت‬ ‫با نمایشگاه اینوتکس ‪2018‬‬ ‫دکتر محمدمهدی آخوندی‪،‬‬ ‫رئیس انجمن علی جنین شناسی‬ ‫ایران و دبیر شورای سیاست‌گذاری‬ ‫اینوتک سالمت در حاشیه برگزاری‬ ‫این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫بازارکار نوین با اشاره به اینکه رویداد‬ ‫امسال سه محور اصلی آی تی و‬ ‫سالمت‪ ،‬تجهیزات پزشکی و امنیت غذایی خواهد داشت از‬ ‫همزمانی این رویداد با نمایشگاه اینوتکس ‪ 2018‬استقبال کرد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه درسال جاری رویداد ملی اینوتک‬ ‫سالمت به‌طور اتفاقی با رویداد اینوتکس که توسط معاونت‬ ‫علمی‌وفناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود‪ ،‬همزمان شد‬ ‫و این مسئله اتفاق خوبی است افزود‪ :‬این همزمانی فرصت‌های‬ ‫بیشتری برای استفاده‌کنندگان از موقعیت ایجادشده و‬ ‫زمینه‌ای است برای حمایت از شرکت‌هایی که به دنبال تولید‬ ‫محصول هستند و همچنین موقعیت خوبی برای شرکت‌هایی‬ ‫ل دارند و به دنبال عرضه آن هستند‪.‬‬ ‫است که محصو ‌‬ ‫رئیس انجمن علی جنین شناسـی ایـران بـا اشـاره به‬ ‫اینکه این رویداد در حال حاضر در سه دانشگاه بزرگ کشور‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم این همکاری‌های بین بخشی‬ ‫افزایش یابد و همچنین محورها نیز توسعه پیدا کنند‪.‬‬ ‫دکتر آخوندی با اشاره به اینکه محورهای دوره سوم این‬ ‫رویداد شامل فناوری اطالعات در سالمت‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫و توان‌بخشی و فرصت‌های کارآفرینی در حوزه امنیت و ایمنی‬ ‫غذایی می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬هر کدام از این سه محور توسط سه‬ ‫دانشگاه برگزارکننده رویداد دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫البته دکتر آخوندی پـیـش از رویـداد بـا اشـاره به‬ ‫مشکالت ارتباط بین دانشگاه و صنعت عنوان کرده بود‪:‬‬ ‫طی سال‌های اخیر در این زمینه مشکالت بسیاری وجود‬ ‫داشته است که دالیل مختلفی دارد‪ .‬به همین علت پنلی در‬ ‫این رویداد به همین منظور برگزار خواهد شد و نمونه‌های‬ ‫موفق و ناموفق ارتباط دانشگاه و صنعت را در این پنل بررسی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬در این پنل یکی از شرکت‌هایی حاضر خواهد بود که‬ ‫مجموعه ‪ ۱۵۰‬شرکت در زمینه‌های مختلف است‪.‬‬ ‫آخوندی تاکید کرد‪ :‬رویداد ملی اینوتک سالمت به دنبال‬ ‫این است که اقدامات انجام‌شده گذشته را نهادینه کند و‬ ‫زمینه ارتباطات را فراهم کند و آموزش‪ ،‬علم‪ ،‬تولید‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫صنعت و دولت را در کنار هم قرار دهد تا در یک مجموعه‬ ‫منسجم بتوانند حمایت کنند و شرکت‌های فناور از این فضا‬ ‫برای انجام مطلوب فعالیت‌های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫فناوری تنها راه نجات کشور است‬ ‫همچنین دکتر حمیدرضا خرم‬ ‫خورشید‪ ،‬رئیس سومین رویداد ملی‬ ‫اینوتک سالمت نیز بابیان اینکه‬ ‫هدف از برگزاری این رویداد کمک‬ ‫به توسعه اکوسیستم کارآفرینی‪،‬‬ ‫ایجاد و رویداد به وجود آوردن یک‬ ‫اکوسیستم کارآفرینی و فناوری است‬ ‫افزود‪:‬اکوسیستم به‌طورکلی یعنی ما بتوانیم همه کسانی که از‬ ‫مرحله اول تا مرحله آخر در یک فن‌آوری مرتبط با سالمت‬ ‫دخیل هستند را دورهم جمع و ارتباط بین آن‌ها را برقرار کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فن‌آوری‌های حوزه سالمت حدود ‪10‬‬ ‫حیطه اعم داروها گرفته تا تجهیزات پزشکی‪ ،‬اندام مصنوعی ‪،‬‬ ‫تولید کیت‌های مختلف‪ ،‬طب سنتی‪،‬فن‌آوری‌های اطالعات و‬ ‫‪....‬را در برمی‌گیرد بیان داشت‪ :‬در سومین رویداد ملی اینوتک‬ ‫سالمت هسته‌های فن‌آور‪ ،‬شرکت‌های نوپا فن‌آور‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و تیم‌های عالقه‌مند به کارآفرینی و سیاست‌گذاران و‬ ‫ارگان‌هایی که در حوزه فن‌آوری دخیل هستند شرکت دارند‪.‬‬ ‫رئیس سومین رویداد ملی اینوتک سالمت‪ ،‬ایده پروری‬ ‫و نوآوری را حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور دانست و‬ ‫گفت‪:‬فرهنگ فناوری و ایده پردازی در سیستم آموزشی ما‬ ‫کسب و کار فناورانه نیازمند همکاری‌های بین‌رشته‌ای است‬ ‫دکتر الدن گیاهی‪ ،‬دبیر علمی‬ ‫سومین رویداد ملی اینوتک سالمت‬ ‫نیز در حاشیه برگزاری این رویداد در‬ ‫گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره همزمانی‬ ‫برگزاری این دو رویداد را مطلوب‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪ :‬برپایی این دو‬ ‫رویداد در یک مکان و همزمان‪ ،‬هم‬ ‫فرصت برای برگزارکنندگان و هم شرکت‌کنندگان است‪.‬‬ ‫گیاهی با اشاره به اینکه کسب و کار فناورانه نیازمند‬ ‫همکاری‌های بین‌رشته‌ای است‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه افراد بیشتری‬ ‫با تخصص‌های مختلف در این حوزه فعال باشند‪ ،‬قطعاً نتیجه‬ ‫بهتری به دست می‌آید‪.‬‬ ‫دبیر علمی سومین رویداد ملی اینوتک سالمت بابیان‬ ‫اینکه ورود محصول فناورانه به بازار‪ ،‬فروش دانش فنی‪،‬‬ ‫مذاکرات با سرمایه‌گذاران و گسترش شبکه‌سازی ازجمله‬ ‫اهداف فناوران برای حضور در این رویداد است افزود‪ :‬ترجمان‬ ‫دانش و خالقیت‪ ،‬فرایند دانش بنیان شدن‪ ،‬اینترنت اشیا در‬ ‫سالمت‪ ،‬بازاریابی در صنعت غذا‪ ،‬استانداردها و گایدالین های‬ ‫خدمات و تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی و فروش دانش فنی‬ ‫از دانشگاه به صنعت ازجمله کارگاه‌های آموزشی اینوتک‬ ‫سالمت است‪.‬‬ ‫به گفته گیاهی‪ ،‬سرمایه‌گذاری و حمایت مالی در حوزه‬ ‫تجهیزات توانبخشی‪ ،‬فرصت ها و تهدیدهای محصوالت‬ ‫دانش بنیان شرکت‌های فناور و دانشگاهی در تعامل با صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬استانداردها و مجوزها در حوزه تجهیزات توانبخشی‬ ‫ازجمله پنل های سومین رویداد ملی اینوتک سالمت است‪.‬‬ ‫گیاهی عنوان کرد‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی ایران برای محور‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬دانشگاه توانبخشی و بهزیستی در حوزه‬ ‫تجهیزات پزشکی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی در محور فرصت‌های کارآفرینی و نوآوری به عنوان‬ ‫دانشگاه‌های همکار با این رویداد شرکت و همکاری کردند‪.‬‬ ‫دبیر علمی اینوتک سالمت گفت‪ :‬حمایت روسا و معاونان‬ ‫سازمان‌های فناوری‪ ،‬مسئوالن کارگروه‌های فناوری و رابطین‬ ‫اجرا در هر محور با توجه به ساختار رویداد نتیجه‌ای چون‬ ‫برگزاری ‪ 12‬پنل تخصصی و عمومی‪ 13 ،‬کارگاه تخصصی‬ ‫بود که این‌ها نتیجه ‪ 130‬نشست و مذاکره با صاحب‌نظران در‬ ‫حوزه‌های علمی و فناوری و اجرایی است که در این رویداد‬ ‫طی سه روز رونمایی شد‪.‬‬ ‫همان‌گونه که اشاره شد تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی‪،‬‬ ‫فرصت‌های کارآفرینی در حوزه امنیت و ایمنی غذایی و‬ ‫فناوری اطالعات در سالمت سه محور رویداد ملی اینوتک‬ ‫سالمت‪ 3‬بودند و هدف محوری رویداد کمک به توسعه و‬ ‫بلوغ زیست‌بوم کارآفرینی در حوزه‌ سالمت؛ در معرض‬ ‫قرار دادن و شناساندن قطب‌های شبکه‌سازی که در خلق‬ ‫زیست‌بوم کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار حوزه سالمت‬ ‫ارتباط مؤثر‪،‬تبادل تجربیات و‬ ‫برای کارآفرینان مؤثرند؛‬ ‫گفتگوی فناوران با سیاستمداران‪ ،‬سرمایه‌گذاران‪،‬معاونت‌های‬ ‫فناوری‪ ،‬مراکز رشد‪ ،‬شتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬مدیران موفق در صنعت‬ ‫و کارآفرینی؛ کمک به بازاریابی و بازارسازی شرکت‌های دارای‬ ‫محصول مستقر در مراکز رشد از طریق نمایشگاه‌های جانبی‬ ‫و حمایت‌های مادی‪ ،‬معنوی و آموزشی از شرکت‌های نوپا‬ ‫قرار داده شد‪.‬‬ ‫در همین راستا برنامه‌های ویژه جانبی همچون پنل های‬ ‫تــخـــصــصــی‪ ،‬کــارگــــاه‌هــای تخــصــصـــی‪،‬‬ ‫بـرنامه ویژ‌ه شرکت‌های نوپا و هسته‌های فناور‪ ،‬منتورینگ‬ ‫تخصصی و عمومی‪ ،‬کوریدورهای مذاکره و نشست‌های‬ ‫فرصــت‌یابـــی و نــمایشگاه‌های جانبی با حضور صندوق‌ها و‬ ‫سرمایه‌گذاران خطرپذیر‪ ،‬شرکت‌ها و مؤسسات تبادل‌گر فناوری‪،‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان حوزه سالمت‪ ،‬شرکت‌هـــای مشـــاور‬ ‫ســرمایه‌گذاری و مدیریت‪ ،‬مراکــــز رشــد و پارک‌های حوزه‬ ‫سالمت و شرکت‌های بازارساز حوزه سالمت برپا شد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ؛‬ ‫جشنواره ای برای حمایت از ایده هاو تجاری سازی‬ ‫طرح های دانشجویان در حوزه علوم پایه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫امـروزه اشـتغال و کارآفرینـی به شـکل سـنتی دیگر پاسـخگوی سـیل انبوه فـارغ التحصیالن نیسـت؛ فارغ التحصیلان و دانشـجویانی که صاحب ایده هسـتند‬ ‫و تلاش مـی کننـد ایـن ایـده ها را به محصول و سـپس بـه کسـب و کار موفق مبدل نماینـد‪ .‬در دنیـای پرتالطم امـروز و حاکمیت فضای عـدم اطمینان بر کسـب و کار‬ ‫هـا و صنایـع وابسـته آنهـا راهـکاری که بتوانـد زمینه سـاز ایجاد مزیـت رقابتی پایـدار برای سـازمان شـود از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت‪ .‬اینگونـه می توان‬ ‫گفـت کـه علـت اهمیـت روز افـزون به نوآوری‪ ،‬سـود اقتصادی اسـت‪ .‬در کسـب و کار امـروز تحقیقات‪ ،‬مبـدل به عاملی اقتصادی شـده اسـت و تجاری سـازی نیز‬ ‫بخـش مهمـی از فرآینـد نـوآوری مـی باشـد و هیـچ محصـول‪ ،‬خدمـت و فناوری جدیـدی بدون تجـاری سـازی امـکان ورود موفق به بـازار را نـدارد‪ .‬ایجاد بسـتر‬ ‫مناسـب بـرای عرضـه دانـش و فنـاوری‪ ،‬علاوه بر فراهـم کـردن ارزش های اقتصـادی‪ ،‬منجر به رشـد و توسـعه اقتصادی نیـز در جامعه مـی گردد‪ .‬در این مسـیر‬ ‫یکـی از بخـش هایـی که برای رشـد و توسـعه بسـیار اهمیـت دارد بخش علوم پایه اسـت کـه بنیاد نیکـوکاری جمیلی بـرای تجاری سـازی ایده‌ها در رشـته های‬ ‫دانشـگاهی مختلفی دنبـال می‌کند‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫بنیاد جمیلی دومین جشنواره اندیشمندان و‬ ‫دانشمندان جوان را برگزار می کند‬ ‫دومیـــن جشـــنواره اندیشـــمندان و دانشـــمندان‬ ‫ج ــوان آذرم ــاه س ــال ‪ 1397‬در ته ــران برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن جش ــنواره ب ــا تکی ــه ب ــر حمای ــت از ای ــده ه ــا و‬ ‫فن ــاوری ه ــای مرب ــوط ب ــه عل ــوم پای ــه و در راس ــتای‬ ‫تج ــاری س ــازی آن ه ــا برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫بنی ــاد جمیل ــی نه ــادی اس ــت ک ــه از انگی ــزه واالی‬ ‫خدم ــت ب ــه همن ــوع ش ــکل گرفت ــه و توج ــه خ ــود را‬ ‫معط ــوف ب ــه حمای ــت از دان ــش آم ــوزان و دانش ــجویان‬ ‫عالقمنـــد بـــه ادامـــه تحصیـــل نمـــوده اســـت‪.‬حمایت‬ ‫همـــه جانبـــه از دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان‬ ‫نیازمنـــد کار آمدتریـــن روش بـــرای پیشـــرفت‬ ‫تحصیلـــی فرزنـــدان ایـــن مـــرز و بـــوم و رشـــد و‬ ‫تعالـــی کشـــور مـــی باشـــد و ایـــن امـــر مهمتریـــن‬ ‫مأموریـــت بنیـــاد جمیلـــی اســـت‪.‬‬ ‫بنیـــاد بـــا برنامـــه ریـــزی و ســـرمایه گـــذاری در‬ ‫حـــوزه تحصیلـــی و آموزشـــی مـــی کوشـــد ادامـــه‬ ‫تحصیـــل افـــراد تحـــت پوشـــش نیازمنـــد را فراهـــم‬ ‫نماید‪.‬ایـــن بنیـــاد نیکوکاری‪،‬غیرانتفاعی‪،‬غیرسیاســـی و‬ ‫غی ــر دولت ــی اس ــت و ب ــا ات ــکاء ب ــه جل ــب مش ــارکت ه ــای‬ ‫هیئـــت امنـــای خـــود اداره مـــی شـــود و یکـــی از‬ ‫ماموری ــت جدی ــد خ ــود را توج ــه ب ــه عل ــم و فن ــاوری‬ ‫و حمایـــت از ایـــده در راســـتای تجـــاری ســـازی در‬ ‫رشـــته هـــای مربـــوط بـــه علـــوم پایـــه اســـت‪.‬‬ ‫توجه به فناوری و حمایت از تجاری سازی‬ ‫ایده ها در بخش علوم پایه‬ ‫رئیـــس بنیـــاد نیکـــوکاری جمیلـــی از برگـــزاری‬ ‫دومیـــن جشـــنواره اندیشـــمندان و دانشـــمندان‬ ‫جـــوان آذرمـــاه ســـال ‪ 1397‬در تهـــران خبـــر داد و‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ :‬ای ــن جش ــنواره در مس ــیر پای ــه گ ــذاری‬ ‫یـــک امـــر خیـــر در حمایـــت از دانـــش و فنـــاوری و‬ ‫توســـعه تجـــاری ســـازی و تولیـــد ثـــروت از طریـــق‬ ‫علـــم برگـــزار مـــی شـــود‪.‬‬ ‫جمیلی‪:‬‬ ‫دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان‬ ‫جوان برای حمایت از ایده ها و طرح های‬ ‫دانشجویان در حوزه علوم پایه آذرماه‬ ‫سال ‪ 1397‬در تهران برگزار می شود‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار‪ ،‬مهنـــدس‬ ‫ابراهی ــم جمیل ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد ت ــاش‬ ‫کنیـــم از خـــود نـــام و اثـــر خیـــر و مانـــدگار بـــرای‬ ‫کش ــور عزیزم ــان ای ــران ب ــه ی ــادگار بگذاری ــم اظه ــار‬ ‫داشـــت‪ :‬جشـــنواره اندیشـــمندان و دانشـــمندان‬ ‫جـــوان در بخـــش علـــوم پایـــه و محورهـــای‬ ‫زمین‌شناســـی‪ ،‬زیست‌شناســـی‪ ،‬میکروبیولـــوژی‪،‬‬ ‫فیزی ــک‪ ،‬ش ــیمی‪ ،‬ریاض ــی‪ ،‬آم ــار و عل ــوم کامپیوت ــر‬ ‫بـــرای اندیشـــمندان و دانشـــمندان جـــوان برگـــزار‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه علـــوم پایـــه در‬ ‫کش ــورمان م ــورد غفل ــت ق ــرار گرفت ــه اس ــت ی ــادآور‬ ‫ش ــد‪ :‬بنی ــاد نیک ــوکاری جمیل ــی ب ــا هم ــکاری بنی ــاد‬ ‫حامیـــان دانشـــگاه تهـــران و پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫ای ــن دانش ــگاه‪ ،‬جه ــت ی ــاری رس ــاندن ب ــه جوان ــان‬ ‫در تس ــهیل س ــیر حرک ــت آن‌ه ــا ب ــه س ــمت تج ــاری‬ ‫ســـازی و تبدیـــل ایده‌هـــا بـــه محصـــول‪ ،‬دومیـــن‬ ‫جشـــنواره اندیشـــمندان و داننشـــمندان جـــوان را در‬ ‫آذرمـــاه ســـال جـــاری برگـــزار خواهـــد کـــرد‬ ‫مهن ــدس جمیل ــی اف ــزود‪ :‬جوان ــان و دانش ــجویان‬ ‫و محققـــان جـــوان بعنـــوان رکـــن اصلـــی و اساســـی‬ ‫پای ــداری و مان ــدگاری ی ــک کش ــور هس ــتند وانگی ــزه‬ ‫اصلـــی برگـــزاری و شـــکل گیـــری اندیشـــه تشـــکیل‬ ‫ایـــن جشـــنواره توســـط بنیـــاد نیکـــوکاری جمیلـــی‬ ‫کمـــک بـــه جوانـــان در جهـــت اعتـــای کشـــور‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش جایـــزه و اعتبـــار مالـــی‬ ‫ایـــن جشـــنواره توســـط بنیـــاد نیکـــوکاری جمیلـــی‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس دومین جشنواره دانشمندان جوان‪:‬‬ ‫توجه به تجاری سازی‬ ‫و تولید ثروت‬ ‫در بخش علوم پایه‬ ‫مورد غفلت‬ ‫واقع شده است‬ ‫و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران‪ ،‬رئیـــس هیئـــت مدیـــره‬ ‫بنیـــاد حامیـــان دانشـــگاه تهـــران‪ ،‬روســـای پـــارک‬ ‫ه ــای عل ــم و فن ــاوری دانش ــگاه ه ــای سراس ــر کش ــور‬ ‫و روســـای دانشـــکده هـــای علـــوم پایـــه دانشـــگاه‬ ‫تهـــران در پردیـــس دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد‬ ‫نظـــرات و دیـــدگاه هـــای حاضـــران بیـــان گردیـــد‪.‬‬ ‫در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور دکت ــر محم ــود کم ــره ای‬ ‫ریاســـت جشـــنواره و مهنـــدس ابراهیـــم جمیلـــی‬ ‫رییـــس شـــورای سیاســـتگذاری و ریاســـت بنیـــاد‬ ‫نیکـــوکاری جمیلـــی تشـــکیل شـــد‪ ،‬خانـــم دکتـــر‬ ‫ش ــادی جمیل ــی ریی ــس دبیرخان ــه دائم ــی جش ــنواره‬ ‫برگـــزار شـــد‪ ،‬اعضـــای کمیتـــه راهبـــردی جشـــنواره‪،‬‬ ‫روســـای برخـــی دانشـــکده‌ها علـــوم پایـــه دانشـــگاه‬ ‫هــای کشــور‪ ،‬هیئــت علمــی دانشــکده هــای پردیــس‬ ‫علــوم‪ ،‬هیئــت داوران و برگزیــدگان منتخــب جشــنواره‬ ‫پیشـــین‪ ،‬نماینـــدگان پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری‪،‬‬ ‫اصح ــاب رس ــانه و جمع ــی از دانش ــجویان ب ــه بررس ــی‬ ‫مـــوارد و موضوعـــات کاربـــردی و حائـــز اهمیـــت در‬ ‫جشـــنواره پیـــش رو پرداختنـــد‪.‬‬ ‫در ابتـــدای جلســـه دکتـــر غالمـــی از اعضـــای‬ ‫کمیتـــه راهبـــردی جشـــنواره بـــه ارائـــه گزارشـــی از‬ ‫نحـــوه عملکـــرد‪ ،‬ارائـــه آمـــار و اطالعـــات در زمینـــه‬ ‫بـــا بخـــش هـــای مختلـــف جشـــنواره اول پرداخـــت‪.‬‬ ‫در ادام ــه مهن ــدس جمیل ــی ش ــعار اصل ــی تمام ــی‬ ‫فعالیـــت هـــای بنیـــاد نیکـــوکاری جمیلـــی را ایـــن‬ ‫جملـــه مانـــدگار برشـــمرد‪ :‬بـــرای فرزنـــدان ســـرزمینم‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن کمـــک رســـانه هـــا و دانشـــجویان‬ ‫را در هرچـــه بهتـــر و باشـــکوه تـــر برگـــزار شـــدن‬ ‫جشـــنواره بســـیار موثـــر دانســـته و تشـــکیل تیـــم‬ ‫هـــای کاری و بالتبـــع ثـــروت آفرینـــی نویـــن را از‬ ‫نتایـــج برگـــزاری چنیـــن رویدادهایـــی در کشـــور‬ ‫عن ــوان نم ــود وی ضم ــن تاکی ــد ب ــر مش ــارکت هم ــه‬ ‫جانبـــه و ارتبـــاط بـــا صنعـــت و بخـــش خصوصـــی‪،‬‬ ‫عنـــوان کـــرد ‪ :‬بنیـــاد نیکـــوکاری جمیلـــی آمادگـــی‬ ‫کامـــل خـــود را در پذیـــرش هرگونـــه مســـاعدت و‬ ‫همـــکاری بخـــش هـــای مختلـــف دانشـــگاهی و یـــا‬ ‫خصوصـــی بـــه اســـتثنای کمـــک هـــای مالـــی بـــرای‬ ‫برگـــزاری پرشـــکوه تـــر جشـــنواره اعـــام مـــی دارد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫اعطـــا می‌شـــود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی دومین جشنواره‬ ‫اندیشمندان و دانشمندان جوان‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار در جلســـه اطـــاع رســـانی‬ ‫و هماهنگـــی دومیـــن جشـــنواره اندیشـــمندان و‬ ‫دانشـــمندان جـــوان کـــه بـــا حضـــور متولـــی بنیـــاد‬ ‫نیکـــوکاری جمیلـــی‪ ،‬معـــاون اجرایـــی پـــارک علـــم‬ ‫دکت ــر محم ــود کم ــره ای رئی ــس بنی ــاد حامی ــان‬ ‫دانشـــگاه تهـــران و رئیـــس دومیـــن جشـــنواره‬ ‫اندیشـــمندان و دانشـــمندان جـــوان نیـــز گفـــت‪:‬‬ ‫اقتـــدار علمـــی یـــک کشـــور باالتریـــن درجـــه‬ ‫اعتب ــار و جای ــگاه آن کش ــور در س ــطح بی ــن الملل ــی‬ ‫اســـت و بـــر مشـــارکت بیشـــتر‪ ،‬تـــاش بـــرای اخـــذ‬ ‫تســـهیالت قانونـــی دولتـــی بـــرای برگـــزاری چنیـــن‬ ‫رویدادهـــای ارزشـــمندی در کشـــور‪ ،‬اطـــاع رســـانی‬ ‫ق ــوی ت ــر‪ ،‬توج ــه وی ــژه ب ــه ای ــده ه ــای ن ــو و ت ــداوم‬ ‫چنی ــن حرک ــت های ــی ب ــرای رف ــع نیازه ــای کش ــور‬ ‫ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫وی س ــخنان خ ــود را ب ــا ابیات ــی از دکت ــر محم ــود‬ ‫افش ــار پای ــان ب ــرد‪:‬‬ ‫تا آن دم آخری که در جان من است‬ ‫خدمت به تو کردن ای وطن کار من است‬ ‫فرض است که دین خود ادا باید کرد‬ ‫من مدیونم‪ ،‬وطن طلبکار من است‬ ‫مهنـــدس شـــادی جمیلـــی ریاســـت دبیرخانـــه‬ ‫دائمـــی جشـــنواره نیـــز در ادامـــه ضمـــن اعـــام‬ ‫زمـــان برگـــزاری جشـــنواره ‪ ،‬از برگـــزاری یـــک‬ ‫رویـــداد اســـتارتاپی قبـــل از روز جشـــنواره خبـــر داد‬ ‫و آمادگـــی کامـــل ایـــن دبیرخانـــه بـــرای پذیـــرش‬ ‫نظـــرات دانشـــجویان‪ ،‬ایـــده پـــردازان و منتخبیـــن‬ ‫جشـــنواره اول بـــا مشـــارکت در کمیتـــه مشـــترک‬ ‫دایـــر در محـــل دبیرخانـــه را اعـــام کـــرد‪.‬‬ ‫همچنی ــن در بخ ــش های ــی از ای ــن جلس ــه آقای ــان‬ ‫دکت ــر علیرض ــا س ــاری رئی ــس کمیت ــه داوران بخ ــش‬ ‫زیســـت شناســـی و دکتـــر علـــی کنعانیـــان رییـــس‬ ‫کمیتـــه داوری بخـــش زمیـــن شناســـی جشـــنواره‬ ‫قبـــل و خانـــم دکتـــر عریانـــی رییـــس دانشـــکده‬ ‫علـــوم زیســـتی دانشـــگاه خوارزمـــی‪ ،‬دکتـــر مهـــدی‬ ‫محمـــدی نجـــف آبـــادی رییـــس پژوهشـــکده‬ ‫ذرات بنیـــادی و دکتـــر نیکنـــام رییـــس پردیـــس‬ ‫علـــوم دانشـــگاه تهـــران نیـــز پاســـخگوی ســـواالت‬ ‫دانشـــجویان بـــوده و بـــه ارائـــه دیـــدگاه هـــای خـــود‬ ‫پرداختنـــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت اولی ــن دوره جش ــنواره اندیش ــمندان‬ ‫و دانشـــمندان جـــوان در ســـال ‪ 1396‬بـــا همـــکاری‬ ‫بنیـــاد علـــم (صنـــدوق حمایـــت از پژوهشـــگران و‬ ‫فنـــاوران کشـــور) در دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد‬ ‫و ایـــده هـــای برتـــر در حـــوزه علـــوم پایـــه مـــورد‬ ‫حمایـــت مـــادی و معنـــوی قـــرار گرفتنـــد‪.‬‬ ‫‪57‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد‬ ‫برگزاری رویداد رونمایش شتاب‌دهنده اکسل در اصفهان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫اولین رویداد رونمایش شتاب‌دهنده اکسل(‪ ،)AXELL‬چهارشنبه ‪ ۶‬تیرماه ‪ ۱۳۹۷‬در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شـتاب‌دهنده ا َ ِ‬ ‫کسـل به‌عنـوان یکـی از بزرگ‌تریـن شـتاب‌دهنده‌های فعـال در اکوسیسـتم کارآفرینـی ایـران و با رویکرد توسـعه اسـتانی و با هـدف حمایت از‬ ‫ایده‌هـای خالقانـه و کسـب‌وکارهای نوپـا در حوزه‌هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬اینترنت اشـیا‪ ،‬گردشـگری الکترونیک‪ ،‬بـازی‪ ،‬پلتفرم‌های ارائـه محصول و‬ ‫خدمـت‪ ،‬بـازی و ‪ . . .‬در شـهریور سـال ‪ ۱۳۹۵‬در ‪ ۳‬اسـتان گیالن‪ ،‬اصفهان و قزوین راه‌اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫به گفته ایمان زرین عضو‪ ،‬مدیر شتاب‌دهنده‬ ‫اکسل‪ ،‬رویداد رونمایش اکسل به‌عنوان اولین رویداد‬ ‫‪ Demoday‬یا روز ارایه به سرمایه‌گذار در اکوسیستم‬ ‫استارت‌آپی اصفهان است‪.‬‬ ‫در این رویداد چهار استارت‌آپ «تاالرنامه پلتفرم‬ ‫آنالین برنامه‌ریزی مراسم عروسی»‪« ،‬دیجی‌زرگر‬ ‫ویترین آنالین طال و جواهر»‪« ،‬باکس ارایه‌دهنده‬ ‫تبلیغات تعاملی بر روی دستگاه‌های مگا باکس» و‬ ‫«اسمارتی‌پات ارایه‌دهنده گلدان‌هایی بر اساس فناوری‬ ‫اینترنت اشیا» به‌عنوان اولین خروجی چرخه شتاب‌دهی‬ ‫شتاب‌دهنده اکسل در اصفهان برای جذب سرمایه در‬ ‫مقابل سرمایه‌گذاران خطرپذیر سراسر کشور به ارایه‬ ‫خواهند پرداخت‪ .‬این استارت‌آپ‌ها پس از طی کردن‬ ‫دوره فن‌افزایی و فن‌آفرینی در شتاب‌دهنده اکسل‪،‬‬ ‫کسب‌وکارهای خود را ایجاد کرده‌اند و ضمن اثبات خود‬ ‫آماده جذب سرمایه برای شروع روند رشد و توسعه خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیر شتاب‌دهنده اکسل اضافه کرد‪ :‬رویداد رونمایش‬ ‫مهم‌ترین رویداد یک شتاب‌دهنده است که در دنیا از آن‬ ‫با نام ‪ Demoday‬یاد می‌کنند‪.‬‬ ‫در این رویداد استارت‌‪‎‬آپ‌هایی که موفق شده‌اند‬ ‫دوره شتاب‌دهی را به پایان برسانند و ثابت کنند که‬ ‫کسب‌وکارشان قابلیت رشد خوبی دارد‪ ،‬کسب‌وکار خود‬ ‫را در مقابل سرمایه‌گذاران ارایه می‌کنند‪ ،‬تا آن‌ها را برای‬ ‫سرمایه‌گذاری مجاب کنند‪ .‬برگزاری رویداد رونمایش‬ ‫در استان اصفهان‪ ،‬می‌تواند نشانه رشد بیشتر زیست‌بوم‬ ‫کارآفرینی نوآورانه در استان‌ها به ویژه در اصفهان باشد‪.‬‬ ‫اولین رویداد رونمایش اکسل گیالن نیز به زودی برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زرین عضو ادامه داد‪ :‬یک‌سال پیش‪ ،‬بیش از ‪ ۱۱۰‬تیم‪ /‬ایده‬ ‫برای ورود به شتاب‌دهنده اکسل در اصفهان تقاضا دادند‬ ‫که از آن بین ‪ ۱۵‬تیم منتخب در رویداد نوآفرینی به‬ ‫رقابت پرداختند و از آن بین‪ ۱۰ ،‬تیم موفـق بـه ورود به‬ ‫دوره فن‌افزایی (پیش‌شتاب‌دهی) اکسل شدند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد ‪ ۵‬تیم توانستند خود را به دوره‬ ‫فن‌آفرینی (شتاب‌دهی) اکسل برسانند و درنهایت ‪ ۴‬تیم‬ ‫دیجی زرگر‪ ،‬تاالرنامه‪ ،‬باکس و اسمارتی پات آماده ارایه‬ ‫در رونمایش هستند‪ .‬در این رویداد هر تیم در یک ارایه‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقه‌ای دستاوردها‪ ،‬چشم‌انداز و نیاز خود را برای‬ ‫سرمایه‌گذاران شرح خواهد داد‪.‬‬ ‫ایمان زرین‌عضو‪ ،‬مدیر شتابدهنده اکسل در رابطه‬ ‫با اولین رویداد رونمایش در شتابدهنده اکسل اصفهان‬ ‫به شنبه‌پرس گفت‪« :‬این رویداد از آنچه تصور می‌کردم‬ ‫خیلی بهتر بود و مخصوصا با توجه به شرایط مسافت و‬ ‫گرمای هوا در ساعت برگزاری رونمایش‪ ،‬استقبال خوبی‬ ‫از آن صورت گرفت‪.‬‬ ‫به عقیده من به عنوان اولین رونمایشی که خارج از‬ ‫تهران برگزار می‌شود‪ ،‬رویداد خوبی بود‪ .‬تنها موردی‬ ‫که وجود داشت این بود که ما فکر می‌کردیم استقبال‬ ‫مردم اصفهان‌ بیشتر باشد‪ ».‬زرین‌عضو در ادامه اشاره‬ ‫کرد که در این رویداد از شهرهای مختلف و حتی خارج‬ ‫از کشور مهمان و سرمایه‌گذار حضور داشتند‪ .‬او برای‬ ‫نمونه به فرهاد رهنما از کالج رهنما‪ ،‬ایمان عقیلیان از‬ ‫اسمارت‌آپ‪ ،‬استارتاپ استودیوی تهران‪ ،‬امیر زیلوچیان‬ ‫مدیر اجرایی کارایا و حتی مهمانانی از شتابدهنده‌ای در‬ ‫دوبی اشاره می‌کند‪.‬‬ ‫مدیر شتابدهنده اکسل از نتیجه رونمایش اصفهان‬ ‫به این صورت گفت‪« :‬تیم‌های مختلف موفق شدند نظر‬ ‫سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند و سرمایه‌گذران در‬ ‫مورد تمام تیمها‪ ،‬ابراز عالقه کردند و برای مراحل اولیه‬ ‫استقبال خوبی از سمت آنها وجود داشت تا در مراحل‬ ‫بعدی مذاکرات ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود‪».‬‬ ‫او اشاره کرد که فارغ از این رویداد‪ ،‬سرمایه‌گذارانی هم‬ ‫وجود دارند که در رونمایش حضور نداشتند ولی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها ابراز عالقه و ارتباط‬ ‫برقرار کردند تا مذاکرات بیشتری با استارتاپ‌ها انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او اشاره کرد‪« :‬در این شرایطی که کشور ما در آن‬ ‫قرار گرفته و با آن درگیر هستیم‪ ،‬فکر می‌کنم تمام‬ ‫افرادی که می‌توانند باید قدمی رو به جلو بردارند و از‬ ‫این تیم‌ها و جوان‌ها حمایت کنند‪ .‬چرا که هر کدام‬ ‫از این کسب‌وکارها اگر رشد کنند‪ ،‬در آینده می‌توانند‬ ‫چند هزار شغل ایجاد کنند‪ .‬در اینجا خیلی منظورم با‬ ‫دولت نیست و ما انتظار زیادی از دولت نداریم‪ .‬بلکه‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬افراد‪ ،‬شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که‬ ‫در همین کشور بزرگ شدند و منابع زیادی را به دست‬ ‫آوردند باید اقدام کنند و چقدر خوب است که بخشی‬ ‫از منابعشان را صرف این کسب‌وکارهای کوچک کنند‪.‬‬ ‫قطعا خودشان هم از نظر بیزینسی و مالی بهره خوبی از‬ ‫این اقدام خواهند برد‪».‬‬ ‫زرین‌عضو در رابطه با فضای استارتاپی استان اصفهان‬ ‫هم گفت‪« :‬شهر‌ها و استارن‌هایی خارج از تهران‪ ،‬چند‬ ‫مزیت عمده دارند؛ اول اینکه از منظر نیروی انسانی‪،‬‬ ‫ظرفیت و پتانسیل خیلی عالی وجود دارد‪ .‬جوانانی که‬ ‫در استان‌های دیگر غیر از تهران کار می‌کنند‪ ،‬پشتکار‬ ‫زیادی دارند و توانمند و خوش‌فکرند و به عقیده من‬ ‫مهمترین ویژگی برای کار استارتاپی‪ ،‬به واسطه نوع کار‪،‬‬ ‫همین پشتکار است‪ .‬برای خود ما خیلی جذاب بود که‬ ‫چنین فضایی در مناطقی خارج از تهران وجود دارد که‬ ‫کاملا قابل مشاهده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شهرهای دیگر‬ ‫آرامتر هستند و سروصدا و ترافیک ندارد و افراد برای کار‬ ‫آرامش بیشتری دارند و به همین دلیل با تمرکز بیشتری‬ ‫وقت بیشتری را می‌توانند به کار اختصاص دهند‪ .‬ولی‬ ‫استارتاپ‌های تهران به واسطه درگیری و شلوغی‌هایی‬ ‫که در فضای تهران وجود دارد‪ ،‬از این موارد بهره کمتری‬ ‫دارند‪».‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرپرست مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان‪:‬‬ ‫نمایشگاه «فن بازار» بخش تعاون در زنجان برگزار می‌شود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن دلیــل‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه مذکــور ترویــج فرهنــگ تعــاون‬ ‫اســت؛ گفــت‪ :‬در واقــع ایــن نمایشــگاه بهترین روش‬ ‫بــرای بیــان توانمندی‌هــا و بازاریابــی تعاونی‌هــا و‬ ‫معرفــی آن بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫در ادامـــه ایـــن جلســـه احســـان اعرابـــی‬ ‫رئیـــس خانـــه تعاونگـــران اســـتان زنجـــان گفـــت‪:‬‬ ‫مـــا درصـــدد هســـتیم نمایشـــگاهی در راســـتای‬ ‫حمایـــت از کاالهـــای ایرانـــی تحـــت عنـــوان‬ ‫«فـــن بـــازار بخـــش تعاون»بـــا مشـــارکت و‬ ‫بر اساس توافقنامه بین معاونت علمی و استانداری مازندران مقرر شد‬ ‫شبکه نوآوری استان مازندران ایجاد می‌شود‬ ‫شــبکه نــوآوری اســتان مازنــدران بــر اســاس‬ ‫توافقنامــه ای فــی مابیــن معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری و اســتانداری مازنــدران ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و اطــاع رســانی‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬شــبکه‬ ‫نــوآوری اســتان مازنــدران در ادامــه سیاســت ایجــاد‪،‬‬ ‫توســعه و شــکل گیــری زیســت بــوم کارآفرینــی و‬ ‫نــوآوری در اســتان هــا‪ ،‬ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫این شبکه با هدف «حمایت از شکل گیری و‬ ‫رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در استان»‪،‬‬ ‫«حمایت از توسعه زیست بوم نوآوری در دانشگاه ها و‬ ‫سایر موسسات آموزشی و پژوهشی»‪« ،‬تسهیل ورود‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی به اقتصاد دانش‬ ‫بنیان و ایجاد ثروت از فعالیت های فناورانه»‪« ،‬بهره گیری‬ ‫از ظرفیت بنگاه های اقتصادی و صنایع موجود در استان‬ ‫به ویژه بخش خصوصی برای ارتقای زیست بوم نوآوری»‬ ‫در استان مازندران راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫همچنیــن از دیگــر اهــداف شــکل گیــری ایــن شــبکه‬ ‫مــی تــوان بــه مــواردی چــون «توســعه ظرفیــت نــوآوری‬ ‫و فنــاوری در بنــگاه هــای اقتصــادی فعــال از طریــق‬ ‫گســترش روابــط میــان پــارک‪ ،‬مراکــز رشــد فنــاوری‬ ‫و مراکــز نــوآوری بــا بنــگاه هــای اقتصــادی»‪« ،‬توســعه‬ ‫نهــادی و توانمندســازی نیــروی انســانی کارآمــد بــرای‬ ‫فعالیــت در نهادهــای مربوطــه»‪ ،‬نبسترســازی بــرای‬ ‫بــروز اســتعداد و شایســتگی نخبــگان و دانشــجویان در‬ ‫دانشــگاه هــا»‪« ،‬یکپارچــه ســازی برنامــه هــای نــوآوری‬ ‫و فن‌آفرینــی در ســطح اســتان» و غیــره اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن موافقــت نامــه بــه مــدت ‪ 5‬ســال منعقــد شــده‬ ‫اســت و در صــورت توافــق طرفیــن‪ ،‬قابــل تمدیــد خواهــد‬ ‫بــود و در هفــت مــاده و دو تبصــره بــه امضــای طرفیــن‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫در این موافقت نامه‪ ،‬معاونت علمی متعهد شده است‬ ‫که راهکار و همکاری در تدوین سیاست ها و راهبردهای‬ ‫الزم برای اجرای برنامه توسعه شبکه نوآوری و فناوری‬ ‫استان را ارائه کند و در معماری شبکه نوآوری و فناوری‬ ‫استان و ارتقای بهره وری آن همکاری کند‪ ،‬همچنین از‬ ‫مراکز نوآوری در دانشگاه ها‪ ،‬موسسات پژوهشی‪ ،‬بنگاه های‬ ‫اقتصادی خصوصی و سایر نهادهای عضو شبکه نوآوری و‬ ‫فناوری استان حمایت کند‪.‬‬ ‫این شبکه با محوریت پارک علم و فناوری مازندران‪ ،‬با‬ ‫حمایت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و همکاری استانداری‪ ،‬ضمن به کارگیری ظرفیت های ملی‬ ‫و استانی‪ ،‬با محوریت حل مشکالت استان در حوزه هایی‬ ‫مانند مدیریت پسماند‪ ،‬صنایع تبدیلی‪ ،‬استفاده از منابع‬ ‫عظیم دریای خزر و با رویکرد حمایت از استارتاپ ها‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و حضور پررنگ بخش خصوصی‬ ‫شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و‬ ‫ارزیابی راهبردی معاونت علمی‪ ،‬پیمان صالحی معاون‬ ‫نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی‪ ،‬اسماعیل قادری فر‬ ‫رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی‪،‬‬ ‫حسام زند حسامی مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری‬ ‫معاونت علمی‪ ،‬محمد اسالمی استاندار مازندران و علی‬ ‫معتمدزادگان رییس پارک علم و فناوری استان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه فن بازار‬ ‫در دانشگاه آزاد اسالمی کرج‬ ‫واحـــد فنـــاوری دانشـــگاه آزاد اســـامی کـــرج‬ ‫نمایشـــگاهی از دســـتاوردهای دانـــش بنیـــان‬ ‫دانشـــجویان را در نمایشـــگاهی بـــه نمایـــش‬ ‫گذاشـــت ‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاري صداوســـيما مرکـــز‬ ‫الب ــرز ‪ ،‬برهان ــی ف ــر ریی ــس دانش ــگاه آزاد اس ــامی‬ ‫ک ــرج در مصاحب ــه ب ــا خب ــر گ ــزاری ص ــدا و س ــیما‬ ‫گفـــت ‪ :‬مرکـــز علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه آزاد‬ ‫اســـامی بـــا هـــدف تبدیـــل علـــم بـــه ثـــروت‬ ‫واحده ــای فن ــاوری را ب ــا حض ــور ش ــرکهای دان ــش‬ ‫بنیـــان دانشـــجویان و اســـاتید در ایـــن دانشـــگاه‬ ‫بـــر پـــا کـــرده تـــا از خالقیـــت و توانمندیهـــای‬ ‫دانشـــجویان در تولیـــد محصـــوالت مـــورد نیـــاز‬ ‫کشـــور گام بـــردارد ‪.‬‬ ‫وی اف ــزود در ح ــال حاض ــر ‪ 25‬محص ــول از ‪15‬‬ ‫واحـــد فنـــاوری دانـــش بنیـــان در ایـــن دانشـــگاه‬ ‫ثبـــت اختـــراع شـــده و در حـــال تجـــاری ســـازی‬ ‫اســـت ‪.‬‬ ‫برهانـــی فـــر بـــا بیـــان اینکـــه واحدهـــای‬ ‫فنـــاوری دانشـــگاه آزاد بـــه زودی بـــه ‪ 23‬واحـــد‬ ‫افزایـــش خواهـــد یافـــت گفـــت‪ :‬دانشـــگاه آزاد‬ ‫ارتبـــاط بیـــن صنعـــت و دانشـــگاه را در دســـتور‬ ‫برنام ــه ه ــای آموزش ــی خ ــود ق ــرار داده ت ــا از ای ــن‬ ‫طری ــق دانش ــجویان بتوانن ــد توانمندیه ــای علم ــی‬ ‫خـــود را در زمینـــه هـــای آی تـــی ‪ ،‬کشـــاورزی و‬ ‫فنـــی و مهندســـی تجـــاری ســـازی کننـــد ‪.‬‬ ‫در ایـــن نمایشـــگاه ‪ 8‬محصـــول دانـــش‬ ‫بنیـــان در زمینـــه هـــای ایمپلنتهـــای اســـتخوانی‪،‬‬ ‫توربیـــن بـــادی‪ ،‬ســـونوگرافی درختـــان‪ ،‬اپلیکیشـــن‬ ‫آزمایش ــهای س ــه بع ــدی و ‪ ...‬ب ــه نمای ــش گذاش ــته‬ ‫شـــده اســـت ‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫سرپرســـت مدیریـــت امـــور تعـــاون اداره کل‬ ‫تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان زنجـــان‬ ‫گـفـــت‪ :‬نـمایـشگـاه «فـن بـــازار» بــخش تـعـاون‬ ‫در زنجـــان برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس از زنجـــان؛‬ ‫علـــی پاکمنـــش در جلســـه هماهنگـــی و‬ ‫برنامه‌ریـــزی برگـــزاری نمایشـــگاه «فـــن بـــازار»‬ ‫بخـــش تعـــاون اظهـــار کـــرد‪ :‬هـــدف از برپایـــی‬ ‫نمایشـــگاه توســـعه تعامـــات شـــبکه‌ای‬ ‫شـــرکت‌های تعاونـــی بـــا یکدیگـــر و شناســـاندن‬ ‫توانمنـــدی تعاونی‌هـــا در ســـطح عمـــوم اســـت‪.‬‬ ‫سرپرســـت مدیریـــت امـــور تعـــاون اداره کل‬ ‫تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان زنجـــان بـــا‬ ‫بی ــان اینک ــه حض ــور ش ــرکت‌های تعاون ــی موج ــب‬ ‫می‌شـــود تـــا تعاونی‌هـــا بـــا شـــناختی کـــه از‬ ‫یکدیگـــر پیـــدا می‌کننـــد بتواننـــد از ظرفیت‌هـــا‬ ‫و امکان ــات بالق ــوه خ ــود اس ــتفاده کنن ــد؛ اف ــزود‪ :‬در‬ ‫نظـــر داریـــم نمایشـــگاه فـــن بـــازار بخـــش تعـــاون‬ ‫را بـــا مشـــارکت و همـــکاری خانـــه تعاونگـــران در‬ ‫مردادمـــاه ســـال جـــاری برگـــزار کنیـــم‪.‬‬ ‫حضـــور شـــرکت‌های تعاونـــی و اتحادیه‌هـــا‬ ‫را در مردادمـــاه ســـال جـــاری برگـــزار کنیـــم و‬ ‫امیدواری ــم ای ــن نمایش ــگاه ب ــه بهتری ــن نح ــو و ب ــا‬ ‫حداقـــل هزینـــه برگـــزار شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــه برنامه‌هـــای متعـــددی کـــه طـــی‬ ‫روزهـــای نمایشـــگاه پیش‌بینـــی شـــده اشـــاره‬ ‫کـــرد و افـــزود‪ :‬مراســـم افتتاحیـــه و همچنیـــن‬ ‫برگـــزاری برنامه‌هایـــی بـــرای جـــذب و جلـــب‬ ‫توجـــه بازدیدکننـــدگان از جملـــه ایـــن برنامه‌هـــا‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس خانـــه تعاونگـــران اســـتان زنجـــان‬ ‫افـــزود‪ :‬بـــا ایجـــاد نمایشـــگاه فـــن بـــازار بخـــش‬ ‫تعـــاون بســـترهای مناســـبی بـــرای ارائه‌دهنـــدگان‬ ‫محصـــوالت و خدمـــات بـــه منظـــور تعامـــل‬ ‫بیشـــتر و کشـــف توانمندی‌هـــای تعاونی‌هـــا‪،‬‬ ‫پیش‌بینـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫اعرابـــی ادامـــه داد‪ :‬ظـــرف یـــک هفتـــه طـــرح‬ ‫نمایش ــگاه را ب ــا ب ــرآورد هزین ــه و مح ــل و تاری ــخ‬ ‫اجــرای آن بــه اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســـتان زنجـــان ارائـــه خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫«فن‌بازار»؛ تحقق شعار دانش‌بنیان تولید ایرانی‬ ‫«فن‌بـــازار» به‌عنـــوان یـــک عامـــل مؤثـــر در‬ ‫تحق ــق ش ــعار تولی ــد ایران ــی ش ــناخته ش ــده ک ــه ب ــه‬ ‫صـــورت همزمـــان‪ ،‬جنبه‌هـــای اقتصـــادی‪ ،‬فنـــاوری‬ ‫و دانـــش را در برمی‌گیـــرد و بـــه تعبیـــری بـــه آن‬ ‫اقتصـــاد دانش‌بنیـــان نیـــز گفتـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت ملـــی گاز‬ ‫ای ــران‪ ،‬س ــعید پاک‌سرش ــت‪ ،‬مدی ــر پژوه ــش و فن ــاوری‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داشـــت‪ :‬مـــا بایـــد بتوانیـــم از دانـــش خـــود بـــا ایجـــاد‬ ‫ارزش افـــزوده‪ ،‬درآمدزایـــی کنیـــم؛ چراکـــه هـــدف‬ ‫فن‌بـــازار ایـــن اســـت کـــه عرضه‌کننـــده محصـــول‬ ‫فناورانـــه را بـــه متقاضـــی واقعـــی برســـاند و اگـــر مـــا‬ ‫بتوانیـــم ایـــن ارتبـــاط را میـــان متقاضـــی واقعـــی و‬ ‫عرضه‌کننـــده ایجـــاد کنیـــم‪ ،‬آن‌گاه توانســـته‌ایم یـــک‬ ‫چرخـــه ســـالم اقتصـــادی را بـــه وجـــود آوریـــم‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه افـــزود‪ :‬همان‌طـــور کـــه می‌دانیـــد‪،‬‬ ‫متقاضـــی محصـــوالت فناورانـــه در صنعـــت گاز‪،‬‬ ‫واحدهـــای عملیاتـــی‪ ،‬پاالیشـــگاه‌ها‪ ،‬ایســـتگاه‌های‬ ‫تقوی ــت و تقلی ــل فش ــار و عرضه‌کنن ــدگان ای ــن دان ــش‬ ‫فنـــی و تکنولوژی‌هـــای نویـــن نیـــز شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان هســـتند کـــه بایـــد بتواننـــد محصـــوالت‬ ‫خـــود را بـــه بهتریـــن شـــکل بـــه آنهـــا عرضـــه کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه پاک‌سرشـــت‪ ،‬وظیفـــه مـــا (پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری شـــرکت ملـــی گاز ایـــران) ایجـــاد ارتباطـــی‬ ‫منطقـــی و تجـــاری میـــان ایـــن دو گـــروه اســـت کـــه‬ ‫نخس ــتین ش ــرط آن نی ــز تعیی ــن چارچوب ــی مش ــخص‬ ‫بـــرای عرضـــه و تقاضاســـت؛ هرچنـــد کـــه الزامـــات‬ ‫دیگ ــری مانن ــد یافت ــن مجموعــه‌ای صاح ــب صالحی ــت‬ ‫بـــرای انجـــام ایـــن کار نیـــز وجـــود دارد‪.‬‬ ‫مدیـــر پژوهـــش و فنـــاوری شـــرکت ملـــی گاز‬ ‫ایـــران بـــا بیـــان ایـــن کـــه ارتبـــاط بیـــن متقاضـــی و‬ ‫تولیدکننـــده را کارگـــزار (بروکـــر‪ )Broker ،‬برقـــرار‬ ‫می‌کنـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬وظیفـــه و نقـــش مهـــم و حیاتـــی‬ ‫کارگـــزار در ایـــن پیونـــد‪ ،‬ایجـــاد ارتبـــاط مؤثـــر میـــان‬ ‫متقاضـــی و عرضه‌کننـــده اســـت کـــه ایـــن نقـــش را در‬ ‫حـــال حاضـــر مـــا ایفـــا می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫پاک‌سرشـــت در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬در ایـــن میـــان‪ ،‬از نقـــش تأثیرگـــذار‬ ‫«رســـانه» نیـــز نبایـــد غافـــل شـــد کـــه در واقـــع‪،‬‬ ‫همـــان رویدادهایـــی هســـتند کـــه در بـــازار فناورانـــه‬ ‫رخ می‌دهنـــد کـــه به‌عنـــوان نمونـــه‪« ،‬اســـتارت‌آپ‬ ‫دمـــو» یکـــی از همیـــن رویدادهایـــی بـــود کـــه‬ ‫امســـال بـــرای نخســـتین بـــار و در حاشـــیه بیســـت و‬ ‫ســـومین نمایشـــگاه بین‌المللـــی نفـــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـــش‬ ‫و پتروشـــیمی بـــا هـــدف شناســـایی‪ ،‬معرفـــی و عرضـــه‬ ‫محصـــوالت شـــرکت‌های نوپـــا برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه بازیگ ــر مه ــم‬ ‫بعـــدی در ایـــن زمینـــه‪ ،‬ســـرمایه‌گذار اســـت‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫برخـــی شـــرکت‌ها بـــه علـــت کوچـــک بـــودن‪ ،‬تـــوان‬ ‫ســـرمایه‌گذاری ندارنـــد ولـــی بـــا توجیـــه ســـرمایه‌گذار‪،‬‬ ‫می‌توانن ــد تولی ــد محص ــوالت فناوران ــه خ ــود را توس ــعه‬ ‫دهنـــد؛ در ایـــن صـــورت و بـــا تحقـــق ایـــن فرآینـــد‪،‬‬ ‫دانـــش بـــه محصـــول تبدیـــل شـــده و ســـرمایه‌گذار‬ ‫هـــم ســـود خـــود را بـــرده و منتفـــع می‌شـــود‪.‬‬ ‫مدیـر پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی گاز ایـران در‬ ‫پایـان عنـوان کـرد‪ :‬یکـی دیگـر از نیازهـای رسـیدن بـه‬ ‫محصـول فناورانـه‪ ،‬اسـتفاده از صندوق‌هـای تأمیـن منابع‬ ‫مالـی اسـت که خوشـبختانه ایـن اقـدام نیز از سـوی این‬ ‫شـرکت در حال اجراسـت و برای تأمین منابـع مالی مورد‬ ‫نیـاز این‌گونـه طرح‌هـا‪ ،‬به سـمت ایجاد صنـدوق پژوهش‬ ‫و فنـاوری گام برمی‌داریـم‪ ،‬ضمن آن که بر اسـاس مصوبه‬ ‫هیـأت وزیـران‪ ،‬شـرکت‌های دولتـی می‌تواننـد به‌عنـوان‬ ‫سـهامدار در صندوق‌هـای غیردولتی حضور داشـته باشـند‬ ‫کـه در عیـن حـال کـه چابک‌تـر اسـت‪ ،‬محدودیت‌هـای‬ ‫صندوق‌هـای دولتـی را نیـز ندارد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫فن بازار صنعت هوایی و فضایی راه اندازی می شود‬ ‫‪60‬‬ ‫فــتـح اهلل امـی رئـیس پـژوهشـگاه هـوافـضـا بـا‬ ‫اشـاره به نیازمندی مبرم صنایع هوافضایی دولتی و‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی ایران به قطعات مختلف اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فن بازاری که در آینده نزدیک به بهره‌برداری‬ ‫خواهد رسید محل مناسبی برای اتصال مشتریان و‬ ‫فناوران بازار صنعت هوایی و فضایی کشور می‌شود‪.‬‬ ‫فتــح اهلل امــی رئــیس پـژوهــشگاه هوافــضا بـا‬ ‫اشــاره بـه نیازمنـدی مبرم صنایـع هوافضایـی دولتی‬ ‫و شـرکت‌های هواپیمایـی ایـران بـه قطعـات مختلـف‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬فـن بـازاری کـه در آینـده نزدیـک بـه‬ ‫بهره‌بـرداری خواهـد رسـید محـل مناسـبی بـرای‬ ‫اتصـال مشـتریان و فنـاوران بـازار صنعـت هوایـی و‬ ‫فضایـی کشـور می‌شـود و عرصـه را بـرای گسـترش‬ ‫فعالیت‌هـای اقتصـادی در حـوزه هوافضـا گسـترش‬ ‫خواهـد داد‪ .‬بـا امضـای تفاهـم نامـه ای ‪ ۳‬جانبه میان‬ ‫پژوهشـگاه هوافضـا‪ ،‬اتحادیـه صنایـع هوایـی و فضایی‬ ‫ایـران و دانشـگاه تربیـت مـدرس‪ ،‬فـن بـازار صنعـت‬ ‫هوایـی و فضایـی در پـارک فنـاوری دانشـگاه تربیـت‬ ‫مـدرس راه انـدازی خواهـد شـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫بزرگ‌ترین رویداد تجاری صنعت بازی‌های رایانه‌ای در منطقه‬ ‫◄ ‪ 6‬تا ‪ 9‬مردادماه برگزار می‌شود‬ ‫الکام تاکز و الکام ترندز دو رویداد تازه الکامپ بیست‌وچهار‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫◄ گزارشی از ‪ TGC2018‬؛‬ ‫‪61‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارشی از ‪ TGC2018‬؛‬ ‫بزرگ‌ترین رویداد تجاری صنعت بازی‌های رایانه‌ای در منطقه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫رویداد بین‌المللی ‪ Tehran Game Convention‬که بزرگ‌ترین رویداد تجاری (‪ )B2B‬صنعت بازی‌های رایانه‌ای در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود با‬ ‫برپایی ‪ 80‬کنفرانس با حضور حدود ‪ 50‬سخنران بین‌المللی و ‪ 30‬سخنران ایرانی وحضور بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر از فعاالن صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور و ‪ ۲۴‬شرکت خارجی‬ ‫از کشور‌های مختلف جهان روز پنج‌شنبه ‪ ۱۴‬و جمعه ‪ ۱۵‬تیر‌ماه ‪ ۱۳۹۷‬در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه و همایش بین‌المللی (‪Tehran Game Convention 2018 (TGC2018‬‬ ‫از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر تعداد مصرف‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای کشور به ‪ 28‬میلیون نفر رسیده است و برگزاری این رویداد می‌تواند فرصت‬ ‫بزرگی برای رشد بازی‌سازی و بزرگ‌تر شدن بازار در ایران منطقه فراهم‌آورد‪.‬‬ ‫درهمین راستا دو هدف اصلی این رویداد که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همراهی شرکت معتبر فرانسوی ‪ Game Connection‬که برگزارکننده‬ ‫بزرگ‌ترین رویدادهای ‪ B2B‬صنعت بازی‌های ویدئویی در دنیا در دو فرانسه و امریکا است برگزار شد‪ ،‬تسهیل تولید و صادرات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در شرایط‬ ‫تحریم و انتقال دانش روز بازی‌سازی قرار داده شد تا فرصتی برای تعامل میان بازی‌سازان جوان ایرانی و ناشران بین‌المللی فراهم شود‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫وجود ‪ 28‬میلیون نفر بازیکن در ایران‬ ‫انتشار شاخص‌ترین اطالعات مصرف بازی‌های دیجیتال‬ ‫در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضــر کشــورمــان‬ ‫‪ 28‬میلیون نفر بازیکن رایانه‌ای دارد‪.‬‬ ‫این آمار را حسن کریمی قدوسی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد ملی‌‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای با استناد به گزارش نمای باز که مربوط به‬ ‫وضعیت گیم و گیمرها در ایران است در نشست خبری روز‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬تیر ماه اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طبق‬ ‫یافته‌های گزارش نمای باز سال ‪ 1396‬از جمعیت ‪81‬‬ ‫میلیون نفره کشور ایران از هر ‪ 100‬ایرانی ‪ 35‬نفر بازیکن‬ ‫هستند‪ .‬به این ترتیب ‪ 28‬میلیون نفر بازیکن در ایران وجود‬ ‫دارد که از میان آن‌ها ‪ 65‬درصد بازیکنان مرد و ‪ 35‬درصد‬ ‫بازیکنان زن هستند‪ .‬از هر ‪ 100‬زن در ایران ‪ 24‬نفر بازیکن‬ ‫و از هر ‪ 100‬مرد در ایران ‪ 45‬نفر بازیکن هستند‪ .‬در هر‬ ‫خانوار ایرانی به‌طور متوسط ‪ 1‬نــفر بــازی دیجــیتــال‬ ‫ی‪‎‬دهد و متوسط سن بازیکنان ایرانی ‪ 19‬سال است‪.‬‬ ‫انجام م ‌‬ ‫مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫جمعیت بازیکنان ایرانی ‪ ۷۷‬درصد از گوشی هوشــمند‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬درصد از تبلت‪ ۲۰ ،‬درصد از رایانه شخصی‪ ۱۱ ،‬درصد از‬ ‫لپ‌تاپ‪ ۱۸ ،‬درصد از کنسول خانگی و ‪ ۲‬درصد از کنسول‬ ‫دستی استفاده می‌کنند‪ .‬همچنین باید به این نکته هم اشاره‬ ‫کرد که درآمد بازار بازی‌های دیجیتال کشور ‪ ۹۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است که سخت‌افزار و نرم‌افزار را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫کریمی قدوسی بابیان اینکه حدود ‪ ۱۸‬درصد از بازیکنان‬ ‫کشور خریدار نرم‌افزار (بازی) هستند تصریح کرد‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ ۳۹۵‬میلیارد تومان سهم بازی از کل درآمد بازار ‪ ۱۴‬سهم‬ ‫بازی‌های بومی است که نسبت به سال ‪ ۱۳۹۴‬رشد ‪۱۱‬‬ ‫درصدی را نمایش می‌دهد‪ .‬همچنین از میزان ‪ ۹۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان کل درآمد بازار بازی‌های دیجیتال ایران در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۵۲۵‬میلیارد تومان سهم سخت‌افزار و حدود‬ ‫‪ ۳۹۵‬میلیارد تومان سهم بازی است‪.‬‬ ‫‪ 28‬میلیون نفر بازیکن رایانه‌ای‬ ‫در ایران وجود دارند که از میان‬ ‫آن‌ها ‪ 65‬درصد مرد و‬ ‫‪ 35‬درصد زن هستند‬ ‫تعداد ‪ 28‬میلیونی بازیکنان رایانه‌ای کشور و گردش‬ ‫مالی گسترده این حوزه‪ ،‬بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را بر‬ ‫آن داشت تا با توجه به نام‌گذاری سال جاری به حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی و همچنین تأکید بر روی حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی جهت صادرات محصوالت بومی برای‬ ‫دستیابی به این اهداف رویداد ‪ TGC2018‬با این رویکرد‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای حوزه خوبی برای سرمایه‌گذاری است‬ ‫بر همین اساس فعاالن صنعت بازی‌های رایانــه‌ای دنیــا‪،‬‬ ‫در دومین رویداد بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران دورهم‬ ‫جمع شدند و همایش با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح‬ ‫روز پنجشنبه ‪ 14‬تیرماه شروع به کارکرد که سیدعباس صالحی‬ ‫در پیام خود اعالم کرد بازی‌‌های رایانه‌ای‪ ،‬صنعتی نوپا اما بسیار‬ ‫تأثیرگذار محسوب می‌‌شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین در دومین روز‬ ‫نمایشگاه از غرفه‌های بازی‌سازان ایرانی بازدید کرد و در‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگاران اعالم کرد که بازی‌های رایانه‌ای حوزه‬ ‫خوبی برای سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بابیان اینکه ‪ 28‬میلیون کاربر‬ ‫بازی رایانه‌ای با متوسط ‪ 19‬سال سن در کشور وجود دارد که‬ ‫بازار بزرگی را در ایران به وجود آورده و از شرایط خوبی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری برخوردار است ظهار داشت‪ :‬گفت‌وگوهای امروز‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حسن کریمی قدوسی‪،‬مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های‬ ‫رایانـه‌ای نـیـز در سـخنـرانـی افـتـتـاحـیه ‪،TGC2018‬‬ ‫سه استراتژی بنیاد برای موفقیت بازی‌های ایرانی در بازار‬ ‫داخل و در بازارهای بین‌المللی را تشریح کرد و گفت‪ :‬بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای بدون مرز و بدون محدودیت هستند و هرچقدر که‬ ‫کشورهای مختلف تالش کنند تا آن را محدود کنند‪ ،‬باز هم این‬ ‫صنعت به سمت تکامل پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی بابیان این‌که بازی‌سازی در ایران نیز از این قاعده‬ ‫مستثنی نیست ادامه داد‪ :‬امروز می‌توانیم باافتخار سرمان را باال‬ ‫بیاوریم و اعالم کنیم که با وجود همه محدودیت‌های سال‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬بزرگ‌ترین بازیگر این صنعت در منطقه خاورمیانه و شمال‬ ‫افریقا هستیم‪ .‬این حرف را امروز در ‪ TGC‬به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫رویداد آموزشی و تجاری منطقه می‌زنیم که این محدودیت‬ ‫روزبه‌روز با تالش شما و ما کم‌رنگ‌تر و بی‌اثرتر می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بابیان اینکه‬ ‫موفقیت‌های صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور را مدیون‬ ‫بازی‌سازانی هستیم که با زبان‌بازی با مردم کشورشان صحبت‬ ‫کردند و امروز با همین زبان آماده صحبت با سایر کشورهای دنیا‬ ‫هستند خطاب به بازی‌سازان گفت‪ :‬در این راه تنها نیستید‪ .‬افقی‬ ‫که بنیاد با کمک شما تصویر کرده‪ ،‬روشن است و می‌خواهیم‬ ‫سهم حداکثری از بازار داخل و بازارهای جهانی داشته باشیم‬ ‫و موقعیت خود را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده بازی در‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا حفظ کنیم‪ .‬در این راه سه استراتژی‬ ‫اساسی را بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بابیان این‌که استراتژی نخست بنیاد تقویت صنعت داخلی‬ ‫است گفت‪ :‬صنعت بازی‌سازی ما به حمایت‌های مالی و غیرمالی‬ ‫شفاف و آموزش‌های حرفه‌ای نیاز دارد‪ .‬شما می‌توانید در‬ ‫‪ TGC‬به غرفه همگرا سرزده و با سیستم جامع و شفاف بنیاد‬ ‫برای تقویت صنعت آشنا شوید‪ .‬بیش از یک سال برای طراحی‬ ‫این سامانه وقت صرف شده و تا انتهای تیر شروع به کار می‌کند‪.‬‬ ‫وی استراتژی دوم بنیاد را بین‌المللی کردن صنعت بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای در کنار حفظ هویت بومی دانست و گفت‪ :‬تبلور این‬ ‫استراتژی را در برگزاری ‪ TGC‬مشاهده می‌کنید‪.‬موفق‌ترین‬ ‫شرکت‌ها در صنعت بازی‌های رایانه‌ای آن‌هایی هستند که‬ ‫شبکه بزرگی از متخصصان داخلی و خارجی با هم مرتبط بوده‬ ‫و به‌طور مستمر تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند‪.‬‬ ‫کریمی با تأکید بر این‌که بدون ورود به بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫صنعت بازی‌سازی ما کم‌فروغ خواهد بود گفت‪ :‬وقت آن است‬ ‫که موفقیت‌هایمان در انتشار بازی‌های خارجی را چند برابر‬ ‫کنیم‪ .‬اکنون این فرصت برای بازی‌سازان ایرانی فراهم‌شده است‬ ‫که بازی‌هایشان را در ‪ TGC‬به بیش از ‪ ۲۰‬ناشر بین‌المللی و‬ ‫‪ ۵۰‬سخنران خارجی معرفی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای استراتژی سوم را‬ ‫محافظت از بازارهای داخلی دانست و گفت‪ :‬ما وظیفه داریم‬ ‫برای بازی سازان داخلی در رقابت با بازی‌های خارجی مزیت‬ ‫رقابتی ایجاد کنیم‪ .‬در این راه از بازی‌های خارجی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫عوارض گرفته‌شده و به رشد و توسعه کیفیت پروژه‌های ایرانی‬ ‫اختصاص خواهد‪.‬‬ ‫بازی سازان ایرانی‪،‬‬ ‫از فرهنگ غنی و بزرگ خود الهام بگیرند‬ ‫در دو روز برگزاری نمایشگاه‪ ،‬گوشه و کنار همایش‬ ‫سخنرانی‌هایی توسط طراح‌ها و برنامه‌نویس‌های بازی‌های‬ ‫داخلی درباره تجربه بازی‌سازان برگزار‌شد‪.‬‬ ‫کیت ادواردز (‪ )Kate Edwards‬مدیرعامل‬ ‫‪ Geogrify‬و مدیر سابق اتحادیه تولیدکنندگان بازی جهان‬ ‫(‪ )IGDA‬در سخنانی بابیان این‌که موفقیت در بازار بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای‪ ،‬وابسته به مکان نیست‪ ،‬به بازی سازان ایرانی توصیه‬ ‫کرد به جای توجه به محدودیت‌ها‪ ،‬توانایی‌ها و فرهنگ غنی‬ ‫خود را در آغوش بگیرند‪.‬‬ ‫وی که به عنوان سخنران کلیدی ‪ TGC2018‬در آیین‬ ‫افتتاحیه این رویداد سخنرانی می‌کرد‪ ،‬بابیان این‌که در طول ‪۲۵‬‬ ‫سال فعالیت در صنعت بازی‌سازی‪ ،‬که پنج سال آن به عنوان‬ ‫مدیر ‪ IGDA‬بوده است‪ ،‬در رویدادهای مختلف بازی‌سازی‬ ‫در سراسر جهان حضورداشته‌ام گفت‪ :‬یکی از چیزهایی که‬ ‫در این سفرها یاد گرفتم این است که «مکان» محدودیتی در‬ ‫بازی‌سازی ایجاد نمی‌کند و الزم نیست حتماً در یک کشور‬ ‫خاصی زندگی کنید تا بتوانید بازی بسازید‪ .‬من بازی سازان‬ ‫فراوانی دیده‌ام که خودشان چگونگی بازی‌سازی را یاد گرفته‬ ‫و پیشرفت کرده‌اند‪.‬‬ ‫زمینه توسعه بازی‌های رایانه‌ای در کشور فراهم است‬ ‫در دو روز نمایشگاه برخی از نمایندگان نیز از آن بازدید‬ ‫کردند که در این رابطه سید فرید موسوی نماینده مردم تهران‪،‬‬ ‫ری و شمیرانات و رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای‬ ‫اسالمی در بازدید از ‪ TGC2018‬گفت‪ :‬مجلس به دنبال رفع‬ ‫مشکل فضای کسب‌وکار در حوزه فناوری اطالعات است‪.‬‬ ‫سید فرید موسوی گفت‪ :‬بازی‌های رایانه‌ای یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین صنایع فرهنگی دنیاست و با توجه به وجود فرهنگ‬ ‫غنی و جوانان بااستعداد‪ ،‬زمینه برای توسعه این صنعت در کشور‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫همچنین احمد مازنی نماینده مردم تهران و رئیس‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی نیز در بازدید‬ ‫خود از تالش مجلس برای رفع چالش‌های موجود در صنعت‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای خبر داد‪.‬‬ ‫بهترین بازی‌های گیمیستان ‪ ۲۰۱۸‬معرفی شدند‬ ‫الزم به ذکر است که در مراسم اختتامیه ‪،TGC2018‬‬ ‫برندگان نخستین دوره جایزه گیمیستان معرفی شدند‪.‬‬ ‫گیمیسـتان نـام منطقـه ای فرضـی اسـت کـه در آن ‪۳۳‬‬ ‫کشـور آسـیایی و آفریقایـی‪ ،‬از هنـد و مراکـش تا قزاقسـتان‬ ‫و یمـن و همچنیـن کشـورهای ماننـد ترکیـه و مصـر در آن‬ ‫حضـور دارنـد‪ .‬ویژگـی این کشـورها این اسـت کـه تیم های‬ ‫جـوان و خلاق بـازی سـاز در آنجـا حضـور داشـته و صنعت‬ ‫بازی‌هـای ویدیویـی در این منطقه در حال رشـد اسـت‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیـارد نفـر در این منطقه زندگی کـرده و ‪ ۴۰‬درصد آن‬ ‫هـا روزانـه بـه بـازی کـردن می‌پردازند‪.‬‬ ‫در نخستین دوره این رویداد ‪ ۹۰‬بازی از ‪ ۹‬کشور جهان‬ ‫به رقابت پرداختند که شامل ‪ ۶۵‬بازی موبایلی و ‪ ۲۵‬بازی در‬ ‫کنسول ‪ PC‬می‌شد‪ .‬نامزدهای گیمیستان یک ماه پیش از‬ ‫مراسم معرفی شدند و به آن‌ها فرصت داده شد در نخستین روز‬ ‫رویداد ‪ ،TGC‬بازی‌های خود را به بیش از ‪ ۲۰‬ناشر بین‌المللی‬ ‫و سرمایه‌گذاران و ناشران داخلی معرفی کنند‪.‬‬ ‫اسامی برندگان این دوره به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫◄در بخش موبایل‬ ‫بهترین بازی بصری‪Pa Pa Land: Heads :‬‬ ‫‪Escape‬‬ ‫خالقانه‌ترین بازی‪O :‬‬ ‫بهترین بازی‪Pa Pa Land: Heads Escape :‬‬ ‫بهترین بازی از نگاه مردم‪Anahita :‬‬ ‫◄ در بخش ‪:PC‬‬ ‫بهترین بازی بصری‪Filliping Filip :‬‬ ‫خالقانه‌ترین بازی‪woodfarer :‬‬ ‫بهترین بازی‪Filliping Filip :‬‬ ‫گزارش‪:‬تحریریهبازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫من با بازی‌سازان ایرانی و همچنین نشست‌های قبلی در این‬ ‫زمینه نشان می‌دهد‪ ،‬سطح بازی‌های ایرانی از لحاظ کیفیت‬ ‫ارتقا قابل‌توجهی یافته و بازار فروش بازی‌های ایرانـی نـسبـت‬ ‫به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد‪ :‬عالوه برافزایش‬ ‫کاربران بازی‌های ایرانی‪ ،‬فضای تقاضا برای این بازی‌ها در‬ ‫بازارهای خارجی نیز رو به افزایش است و اقبال مصرف‌کنندگان‬ ‫به تولیدات داخلی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫صالحی بابیان این موضوع که زیرساخت‌های گسترش‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای ایرانی از لحاظ کمی و کیفی روبه‌پیشرفت‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مهم این است که بازار مالی را به این سمت‬ ‫سوق دهیم و بخش خصوصی و دولتی نیز احساس کنند که‬ ‫یکی از بازارهای فرهنگی و اقتصادی‪ ،‬همین بازی‌های رایانه‌ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر اینکه حوزه بازی‌های رایانه‌ای با بودجه کم‪،‬‬ ‫بازدهی بسیار مضاعفی را می‌تواند در پی داشته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬در برخی صنایع با هزاران میلیارد می‌توان تحرک و‬ ‫پیشرفت ایجاد کرد‪ ،‬اما در صنعت بازی‌های رایانه‌ای با ده‌ها‬ ‫میلیارد‪ ،‬اتفاقات بسیاری سامان می‌یابد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬بنابراین بخش‬ ‫خصوصی هم باید به این بازار بیشتر توجه و احسـاس کنـد‬ ‫این بازار پرسود و پرحاصل هم در بازارهای داخلی و هم خارجی‬ ‫فراهم است و بخش دولتی و بانک‌های ما نیز باید احساس کنند‬ ‫که یکی از حوزه‌های خوب سرمایه‌گذاری‪ ،‬بازی‌های رایانه‌ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه استراتژی بنیاد برای موفقیت بازی‌های ایرانی در بازار‬ ‫‪63‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 9‬مردادماه برگزار می‌شود‬ ‫الکام تاکز و الکام ترندز دو رویداد تازه الکامپ بیست‌وچهار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ‪ 6‬تا ‪ 9‬مردادماه با حضور شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکردهای متنوع الکام استارز‪ ،‬الکام‬ ‫ترندز‪ ،‬الکام گیمز‪ ،‬الکام تاکز و دولت همراه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور‪ ،‬کنفرانس مطبوعاتی نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم با حضور رضا حیدری مدیر اجــرایی‬ ‫نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم و علی آذرکار دبیر سازمان نصر تهران و عضو کمیته اجرایی الکامپ و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫حیدری در ابتدا به ارائه گزارشی از میزان مشارکت در الکامپ بیست و چهارم پرداخت و افزود‪ :‬نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم در فضایی بالغ‌بر ‪ 25‬هزار‬ ‫مترمربع با حضور ‪ 400‬مجموعه‪ ،‬تیم یا شرکت در الکام استارز و حدود ‪ 300‬شرکت برگزار خواهد شد‪ .‬الکام استارز‪ ،‬الکام گیمز و الکام ترندز درمجموع در‬ ‫سالن‌های ‪ 8‬و ‪ 9‬و ‪ 10‬و ‪ 11‬و ‪ 27‬در فضایی بالغ‌بر ‪ 7500‬مترمربع میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫الکام تاکز حلقه ارتباطی استارز و ترندز‬ ‫مدیـــر اجرایـــی نمایشـــگاه الکامـــپ بیســـت و‬ ‫چهـــارم بـــا اعـــام اینکـــه امســـال دو رویـــداد الـــکام‬ ‫تاک ــز و ال ــکام ترن ــدز را ب ــه الکام ــپ بیس ــت و چه ــارم‬ ‫می‌آوریـــم‪ ،‬افـــزود‪ :‬الـــکام تاکـــز در ســـه ســـالن‬ ‫مختل ــف ب ــا حمای ــت س ــازمان نظ ــام صنف ــی رایانــه‌ای‬ ‫کش ــور طراح ــی‪ ،‬تجهی ــز و مستقرش ــده اس ــت کارک ــرد‬ ‫الـــکام تاکـــز بهره‌منـــدی از توانمنـــدی اســـاتید‪،‬‬ ‫نخبـــگان و خبـــرگان صنفـــی اســـت تـــا در خصـــوص‬ ‫موضوع ــات روز فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات‪ ،‬آین ــده‬ ‫ایـــن صنعـــت یـــا مســـائل و دغدغه‌هـــای صنفـــی‬ ‫اظهارنظـــر کننـــد یـــا حتـــی از آخریـــن دســـتاوردهای‬ ‫خـــود رونمایـــی کننـــد‪ .‬همچنیـــن امیدواریـــم الـــکام‬ ‫تاک ــز حلق ــه ارتباط ــی مناس ــبی می ــان اس ــتارتاپ ه ــا‬ ‫و ترندزهـــا باشـــد‪.‬‬ ‫او در ادام ــه ب ــه ال ــکام ترن ــدز اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪:‬‬ ‫ایـــن رویـــداد ســـال گذشـــته به‌صـــورت محـــدود‬ ‫برگ ــزار ش ــد ول ــی در الکام ــپ بیس ــت و چه ــارم س ــالن‬ ‫‪ 27‬بـــه الـــکام ترنـــدز اختصـــاص داده‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ه ــوش مصنوع ــی‪ ،‬داده‌ه ــای ب ــزرگ‪ ،‬پ ــردازش م ــوازی‪،‬‬ ‫شـــهر هوشـــمند و غیـــره به‌صـــورت متمرکـــز در ایـــن‬ ‫س ــالن مس ــتقر خواهن ــد ش ــد‪ .‬هرچن ــد ام ــکان دارد در‬ ‫ایـــن مرحلـــه موفقیـــت صددرصـــدی نداشـــته باشـــیم‬ ‫ولـــی تجربـــه الـــکام اســـتارز بـــه مـــا نشـــان داده کـــه‬ ‫بـــا برنامه‌ریـــزی و طـــی چنـــد ســـال میتـــوان امیـــد‬ ‫داش ــت ک ــه ال ــکام ترن ــدز ه ــم در آین ــده ب ــا موفقی ــت‬ ‫و اســـتقبال باالیـــی روبـــرو شـــود‪.‬‬ ‫حیـــدری بـــه رشـــد قابل‌توجـــه الـــکام اســـتارز‬ ‫اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪ :‬از س ــال ‪ ۹۴‬ک ــه ‪ 80‬اس ــتارتاپ‬ ‫در الکامـــپ بیســـت و یکـــم حضـــور داشـــتند تاکنـــون‬ ‫کـــه چهـــار ســـال گذشـــته اســـتارتاپ‌ها بـــه لحـــاظ‬ ‫استارتاپ‌ها به لحاظ کمی‬ ‫رشد قابل توجهی داشته‬ ‫و ازلحاظ کیفی هم جزو افتخارات‬ ‫محسوب می‌شوند‬ ‫کمـــی رشـــد قابـــل توجهـــی داشـــته و ازلحـــاظ‬ ‫کیفـــی هـــم جـــزو افتخـــارات محســـوب می‌شـــوند‪.‬‬ ‫اســـتارتاپ‌هایی کـــه در ســـال‌های گذشـــته در قالـــب‬ ‫اســتند حضــور داشتـنـــد امـســـال درخـــواست غـرفـــه‬ ‫‪ 12‬متـــری داشـــتند کـــه ایـــن نشـــان‌دهنده رونـــد رو‬ ‫بـــه رشـــد اســـتارتاپ هـــا اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــر اجرایـــی الکامـــپ بـــا اشـــاره بـــه الـــکام‬ ‫گیمـــز‪ ،‬افـــزود‪ :‬امســـال ‪ ۴۵‬شـــرکت تولیدکننـــده‬ ‫گیـــم و اپلیکیشـــن‌های موبایلـــی و کامپیوتـــری‬ ‫بـــرای مشـــارکت در الـــکام گیمـــز دعوت‌شـــده‌اند‬ ‫و در فضایـــی بـــه مســـاحت ‪ ۱۰۰۰‬مترمربـــع حضـــور‬ ‫دارنـــد‪ .‬در الکامـــپ امســـال رویکـــرد مـــا بـــه گیمرهـــا‬ ‫یـــا ســـخت‌افزارهای گیمینـــگ نیســـت‪.‬‬ ‫جابه‌جایی الکامپ به شهر آفتاب اعالم رسمی نشده‬ ‫حیــدری در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاری در خصــوص‬ ‫احتمــال انتقــال نمایشــگاه الکامــپ بــه مجموعــه شــهر‬ ‫آفتــاب گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط بحــران ارزی و اقتصادی و‬ ‫تحریم‌هــای جدیــدی کــه روی ایــران اعمــال می‌شــود‪،‬‬ ‫وظیفــه تک‌تــک ماســت کــه بــا امیــد و دادن خبرهــای‬ ‫خــوش بــه یکدیگــر‪ ،‬از ایــن بحران‌هــا گــذر کنیــم‪ .‬خبــر‬ ‫منفــی جذابیــت بیشــتری دارد امــا اثــرات منفــی روی‬ ‫شــرکت‌هایی می‌گــذارد کــه از یــک ســال پیــش بــرای‬ ‫حضــور در چنیــن نمایشــگاهی برنامه‌ریــزی می‌کننــد‪.‬‬ ‫او تاکیـــد کـــرد‪ :‬بـــه ســـازمان نظـــام صنفـــی‬ ‫رایانـــه‌ای به‌عنـــوان برگزارکننـــده نمایشـــگاه در‬ ‫خصـــوص جابه‌جایـــی اعـــام رســـمی نشـــده کـــه در‬ ‫رد یـــا تاییـــد آن صحبـــت کنیـــم‪ .‬در حـــال حاضـــر‬ ‫در مقطعـــی هســـتیم کـــه می‌توانیـــم به‌جـــای‬ ‫ایـــن مســـائل‪ ،‬روی بحث‌هـــای محتوایـــی و کیفیتـــی‬ ‫الکامـــپ اثرگـــذار باشـــیم‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حضور سخت‌افزاری‌ها‬ ‫حیـــدری در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگاری‬ ‫در خصـــوص میـــزان مشـــارکت شـــرکت‌های‬ ‫ســـخت‌افزاری در نمایشـــگاه الکامـــپ بیســـت و چهـــارم‬ ‫گفـــت‪ :‬از دالیـــل اصلـــی عـــدم مشـــارکت شـــرکت‌های‬ ‫داخل ــی فع ــال در ح ــوزه س ــخت‌افزار ک ــه ب ــا برنده ــای‬ ‫خارجـــی همـــکاری می‌کننـــد ‪ ،‬قاعـــده ارزی‪ -‬ریالـــی‬ ‫اســـت‪ .‬دلیـــل دوم شـــرایط ســـخت بـــازار اســـت و‬ ‫اینکـــه عمـــده کاالهـــای حـــوزه ‪ IT‬وارداتـــی اســـت و‬ ‫ش ــرکت ه ــا در دوام خ ــود نی ــز تردی ــد دارن ــد ک ــه ت ــا‬ ‫دو مـــاه دیگـــر شـــاید نتواننـــد ادامـــه حیـــات بدهنـــد‪.‬‬ ‫کاال وارد نمی‌شـــود‪ ،‬ارز تخصیـــص پیـــدا نمی‌کنـــد یـــا‬ ‫کاال در گم ــرک مان ــده‪ ،‬از جمل ــه مش ــکالت آن‌هاس ــت‬ ‫کـــه باعـــث شـــده نتواننـــد بـــه آمـــدن بـــه نمایشـــگاه‬ ‫فکـــر کننـــد‪ .‬بااین‌وجـــود امیدواریـــم ایـــن مشـــکالت‬ ‫هرچـــه ســـریع‌تر حـــل شـــود تـــا آن‌هـــا بتواننـــد بـــه‬ ‫کار خـــود ادامـــه دهنـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر اجرایـــی نمایشـــگاه الکامـــپ بـــه تمهیداتـــی‬ ‫کـــه در بخـــش ارزی در نظـــر گرفته‌شـــده اســـت‪،‬‬ ‫اشـــاره کـــرد و افـــزود‪ :‬بـــا مســـاعدت شـــرکت ســـهامی‬ ‫نمایشـــگاه‌ها و جلســـاتی کـــه بـــا آقـــای اســـفهبدی‬ ‫معـــاون وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت داشـــتیم‪،‬‬ ‫دولت با شعار‬ ‫«دولت همراه»‬ ‫در سالن ‪ ۴۱‬نمایشگاه‬ ‫الکامپ بیست و چهارم‬ ‫حضور دارد‬ ‫طـــی بخشـــنامه‌ای مقـــرر شـــد شـــرکت‌ها بـــرای‬ ‫پرداخت‌هـــای ارزی معـــادل ریالـــی را طبـــق نـــرخ‬ ‫مصـــوب دولتـــی محاســـبه و پرداخـــت کننـــد‪.‬‬ ‫دولت همراه‬ ‫او در ادامـــه بـــه حضـــور دولـــت در نمایشـــگاه‬ ‫الکامـــپ امســـال اشـــاره کـــرد و افـــزود‪ :‬دولـــت بـــا‬ ‫شـــعار «دولـــت همـــراه» در ســـالن ‪ ۴۱‬نمایشـــگاه‬ ‫الکام ــپ بیس ــت و چه ــارم حض ــور دارد‪ .‬بخ ــش بزرگ ــی‬ ‫از صنـــف رایانـــه‌ فعالیت‌هـــای خـــود را بـــا همـــکاری‬ ‫دولـــت انجـــام می‌دهـــد و نمایشـــگاه الکامـــپ هـــم‬ ‫محـــل خوبـــی بـــرای فعالیت‌هـــای ‪ B2G‬اســـت و بـــه‬ ‫همیـــن دلیـــل حضـــور دســـتگاه‌های دولتـــی در ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه یـــک ضـــرورت بـــه شـــمار مـــی‌رود‪.‬‬ ‫سامانه ثبت‌نام بازدیدکنندگان‬ ‫مدیــر اجرایــی الکامــپ ازجملــه امکانــات ایــن دوره از‬ ‫نمایشــگاه را ســامانه ثبت‌نــام بازدیدکننــدگان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬ســه نــوع مخاطــب در ســامانه رجیســتری بــرای‬ ‫حضــور در نمایشــگاه پیش‌بینی‌شــده و امــکان ثبت‌نــام‬ ‫برایشــان فراهم‌شــده اســت‪ .‬اســاتید و دانشــجویان‪،‬‬ ‫مدیــران شــرکت‌ها و فروشــگاه‌ها و همچنیــن مدیــران‬ ‫دولتــی هــر یــک از ایــن افــراد اطالعــات خــود را در‬ ‫ســامانه وارد می‌کننــد و بــه آن‌هــا بــه همــراه عکــس‪،‬‬ ‫کارتــی داده می‌شــود کــه به‌وســیله آن می‌تواننــد وارد‬ ‫نمایشــگاه شــوند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫بخش بین‌الملل‬ ‫او بابیـــان اینکـــه ‪ ۱۵‬تـــا ‪ ۲۰‬شـــرکت چینـــی در‬ ‫الکامـــپ حضـــور دارنـــد‪ ،‬دربـــاره حضـــور کمرنـــگ‬ ‫بخـــش بین‌الملـــل‪ ،‬گفـــت‪ :‬حضـــور شـــرکت‌های‬ ‫خارجـــی ممکـــن اســـت بـــه علـــت تحریم‌هـــا کمتـــر‬ ‫شـــده باشـــد امـــا ایـــن کاهـــش چشـــمگیر نیســـت‪.‬‬ ‫یکـــی از دالیلـــی کـــه نمی‌تـــوان روی خارجی‌هـــا‬ ‫حس ــاب ک ــرد‪ ،‬ای ــن اس ــت ک ــه آن‌ه ــا ب ــه زمان‌بن ــدی‬ ‫بیشـــتری نیـــاز دارنـــد کـــه بتواننـــد بـــرای حضـــور در‬ ‫نمایشـــگاه‌ها برنامه‌ریـــزی کننـــد‪ .‬مســـائلی ماننـــد‬ ‫مجـــوز نمایشـــگاه‪ ،‬زمـــان الزم بـــرای برگـــزاری و‬ ‫شـــرایط اقتصـــادی باعـــث می‌شـــود قـــادر نباشـــند‪،‬‬ ‫برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت در ایـــن حـــوزه داشـــت‪.‬‬ ‫بااین‌وجـــود تعـــدادی از نماینـــدگان شـــرکت‌های‬ ‫خارج ــی امس ــال در نمایش ــگاه الکام ــپ حض ــور دارن ــد‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فعاالن ‪ ICT‬خطاب به وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫اینستاگرام را بعنوان آخرین سنگر کسب و کارهای مجازی حفظ کنید‬ ‫نخبگان و فعاالن حوزه فنــاوری اســتــان فــارس‬ ‫در نشستی صمیمی با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به‬ ‫طرح دیدگاه ها‪ ،‬موانع و مشکالت فراروی خود پرداختند‬ ‫که حفظ پیام رسان اینستاگرام به عنوان ‹آخرین سنگر‬ ‫کسب و کارهای مجازی› از جمله این خواسته ها بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نبود امنیت سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫ارتباطات‪ ،‬به خطر افتادن کسب و کارهای فضای مجازی با‬ ‫فیلترینگ و نادیده گرفتن ظرفیتهای فناورانه استان فارس‬ ‫در سطح ملی از دیگر مطالب مطرح شده از سوی نخبگان‬ ‫این استان در دیدار با محمد جواد آذری جهرمی بود‪.‬‬ ‫میالد خوارزمی از فعاالن حوزه فناوری اطالعات استان‬ ‫فارس در این نشست گفت‪ :‬فعاالن حوزه فناوری اطالعات‬ ‫برای ثبت شرکت باید ‪ 13‬مجوز کسب کنند که اغلب این‬ ‫مجوزها نیز تنها یکسال مهلت داشته و هرسال باید تمدید‬ ‫و مراحل اخذ آن تکرار شود که این روند طوالنی بسیاری‬ ‫را از ادامه فعالیت باز می دارد‪.‬‬ ‫خوارزمی افزود‪ :‬سنگ اندازی هایی در مسیر فعالیت‬ ‫شرکت های نوآور و فناور دیده می شود که لزوم تسهیل‬ ‫در این حوزه از ضرورتهای اقتصادی امروز کشور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نوسانات ارزی اخیر مشکالتی‬ ‫را برای شرکتهای حوزه فناوری ایجاد کرده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بعضی شرکتهای دانش بنیان پروژه هایی را قبل از‬ ‫ایجاد مشکالت ارزی تقبل کرده اند که در مرحله اجرا و‬ ‫برای تامین تجهیزات اولیه با شرایط ارزی فعلی روبه رو و‬ ‫شدیدا متضرر شده اند‪.‬‬ ‫حوزه فناوری در تهران متمرکز است‬ ‫محمدرضا پرنیان یکی دیگر از فعاالن حوزه فناوری‬ ‫استان فارس در این نشست گفت‪ :‬متاسفانه حوزه فناوری‬ ‫در تهران متمرکز و زیرساختهای آن نیز تنها در این شهر‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه مسئوالن ظرفیتهای موجود‬ ‫در شهرستانها و استانهای دیگر جز تهران را با وجود‬ ‫توانمندی های بسیار در اجرای طرح های حوزه ارتباطات‬ ‫و فناوری جدی نمی گیرند‪.‬‬ ‫تمرکز خدمات و زیرساختهای حوزه فناوری در تهران‬ ‫و سختی ادامه فعالیت شرکتهای فعال این حوزه در‬ ‫شهرستانها از محورهای مشترک مطالب مطرح شده از‬ ‫سوی بیشتر فعاالن و نخبگان استان فارسی در دیدار با‬ ‫وزیر ارتباطات بود‪.‬‬ ‫فیلتر تلگرام یکی از بازارهای مجازی را از بین برد‬ ‫امیررضا محقق کارگردان و گوینده دیرین دیرین‬ ‫شیرازی که شرکت وی با ساخت انیمیشن در فضای‬ ‫مجازی تولید محتوی می کند در ادامه این جلسه خطاب‬ ‫به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬با فیلتر شدن‬ ‫تلگرام متاسفانه یکی از اصلی ترین بازارهای کسب و‬ ‫کارهای مجازی در ایران نابود شد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه ارتباطات ادامه داد‪ :‬آخرین امید و سنگر‬ ‫فعاالن این حوزه در عرضه محصوالتشان اینستاگرام است‬ ‫که بعضی مسئوالن با بی انصافی حرف از فیلتر کردن آن‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعاالن عرصه مجازی فرزندان همین‬ ‫سرزمین هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تهمت های فراوانی به ما نسبت‬ ‫می دهند و برخی اظهار می کنند که ما از آن سوی مرزها‬ ‫تغذیه می شویم در صورتی که اینگونه نیست و ما نیز‬ ‫مانند همه مردم ‪،‬کشورمان را دوست داریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مشخص نیست پیام رسان های بومی‬ ‫قابلیت پشتیبانی از کسب و کارهای فضای مجازی را‬ ‫داشته و یا از جانب مردم نیز با استقبال مواجه شوند و اگر‬ ‫اینستاگرام روزی فیلتر شود بسیاری از کسب و کارهای‬ ‫مرتبط با آن با مشکل جدی مواجه و نابود خواهند شد‪.‬‬ ‫محصوالت دانش بنیان به مرزهای جغرافیایی و استانی‬ ‫محدود نمی شود‬ ‫محمد جواد آذری جهرمی در دیدار با نخبگان و فعاالن‬ ‫حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس در شیراز با‬ ‫تاکید بر اینکه این حوزه مرز نمی شناسد‪ ،‬گفت‪ :‬کاالهای‬ ‫و محصوالت دانش بنیان نباید به مرزهای جغرافیایی و‬ ‫استانی محدود شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که نیاز است نوع نگاه به موضوعات‬ ‫دانش بنیان در کشور ویرایش شود‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت دانش‬ ‫بنیان باید با تولید دانش مشکالت را حل کند و باید‬ ‫مراقبت شود تا این شرکتها به محلی برای دریافت امتیاز‬ ‫از دولت تبدیل نشوند‪.‬‬ ‫جوان ترین عضو کابینه دوازدهم با اشاره به اینکه‬ ‫باید اصول مبنایی در تفکرات شکل گیری شرکت های‬ ‫دانش بنیان تغییر کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نگاهی که پیرامون‬ ‫تمرکز زیرساختهای مورد نیاز در تهران بین اهالی حوزه‬ ‫فناوری سایر کالنشهرهای کشور وجود دارد عینا در نوع‬ ‫نگاه فعالین حوزه ارتباطات شهرستانهای کوچکتر نسبت‬ ‫به مراکز استان نیز وجود دارد که در این بین تالش کردن‬ ‫و ایجاد فضایی رقابتی می تواند گره گشا واقع شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫میان نیز بعضی زیرساختهای اولیه مورد نیاز توسعه شرکت‬ ‫های فناورانه مانند مکانیزم صدور مجوزها به تهران خالصه‬ ‫شده که باید این وضعیت اصالح شود‪.‬‬ ‫آذری جهرمی ادامه داد‪ :‬الیحه ای در وزارتخانه‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات برای رفع موانع پیش روی‬ ‫این حوزه تهیه شده که این طرح متاسفانه به کمیسیون‬ ‫مربوطه ارجاع شده و در حال حاضر نیز مذاکراتی صورت‬ ‫گرفته که این الیحه برای تعیین تکلیف به صحن دولت‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دیدگاه های سنتی در کشور وجود دارد‬ ‫که لزوم توجه به حوزه فناوری را آنچنان که باید درک‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حمایتهای دولت از کسب و کارهای‬ ‫نوپا در سه سال ابتدایی شکل گیری آنها گفت‪ :‬براساس‬ ‫تحقیقات انجام شده شرکت های دانش بنیان سه سال‬ ‫نیاز به مراقبت دارند که دولت نیز در این مدت در مواردی‬ ‫نظیر قانون کار‪ ،‬بیمه و ‪ ...‬از این شرکتها حمایت ویژه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫آذری جهرمی اظهار داشت‪ :‬برای تامین منابع مالی‬ ‫مورد نیاز توسعه شرکتهای فعال در حوزه فناوری‪ ،‬صندوق‬ ‫سرمایه گذاری خطر پذیر غیردولتی ایجاد می شود که در‬ ‫سراسر کشور نیز فعالیت می کند ‪.‬‬ ‫پس از تصویب صورت گرفت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫دستورالعمل جدید برای فعاالن کاریابی الکترونیکی در انتظار ابالغ‬ ‫‪66‬‬ ‫مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های‬ ‫وزارت کار خبر از تصویب دستورالعملی جدید برای‬ ‫کاریابی‌های الکترونیک می‌دهد و اعالم می‌کند با رفع‬ ‫چند نکته‪‌،‬این دستورالعمل کمتر از یک ماه دیگر ابالغ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری‬ ‫کسب‌وکارهای نوپای فاوا محمد اکبرنیا‪ ،‬در توضیح‬ ‫تفاوت‌های جدید دستورالعمل برای دریافت مجوز‬ ‫کاریابی‌های الکترونیکی می‌گوید‪« :‬بندهایی از‬ ‫دستورالعمل پیشین برای ارایه مجوز به کاریابی‌ها‬ ‫تصحیح شده و بندهای جدیدی برمبنای فعالیت در‬ ‫فضای مجازی به آن افزوده شده است‪ .‬برای مثال‬ ‫دیگر کاریابی‌های الکترونیکی نیاز ندارند برای دریافت‬ ‫مجوز خود حتما دفتری در فضای فیزیکی داشته‬ ‫باشند‪ .‬از سوی دیگر محدودیت‌های سنی دریافت این‬ ‫مجوز نیز برطرف شده است‪».‬‬ ‫اکبرنیــا در پاســخ بــه انتقــاد برخــی کاریابی‌هــای‬ ‫الکترونیکــی مبنــی بــر در اختیــار گذاشــتن دیتــای‬ ‫خــود بــه وزارت کار نیــز اعــام می‌کنــد وزارت کار‬ ‫بــرای ارایــه گــزارش بــه مقامــات بــاال در خصــوص‬ ‫عملکــرد صاحبــان مجــوز کاریابــی نیــاز بــه دیتــای‬ ‫ایــن فعــاالن دارد و ایــن درخواســت اصــا غیــر‬ ‫منطقــی نیســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اکبرنیــا بعــد از ابــاغ دســتورالعمل‬ ‫کاریابی‌هــای الکترونیکــی صاحبــان ســایت‌های‬ ‫کاریابــی الکترونیکــی بــدون مجــوز بایــد درخواســت‬ ‫مجــوز خــود را بــه وزارت کار تقدیــم کننــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سازمان‌ها به جذب کارشناسان لینوکس عالقه‬ ‫زیادی نشان می‌دهند‪ .‬گزارش اخیر بنیاد لینوکس‬ ‫نشان می‌دهد که شرکت‌ها و سازمان‌ها برای استخدام‬ ‫کارشناسانی که در حوزه فناوری‌های مــتن باز (‪open‬‬ ‫‪ )source‬مهارت دارند‪ ،‬عطش روزافزونی دارند‪.‬‬ ‫هفتمین گزارش ساالنه بنیاد لینوکس و سایت ‪Dice‬‬ ‫که یک مرجع معتبر کاریابی در حیطه فناوری اطالعات‬ ‫محسوب می‌شود‪ ،‬نشان می‌دهد که «مهارت‌های مرتبط‬ ‫با منبع باز» و «کدنویسی لینوکس» جزو محبوب‌ترین‬ ‫تخصص‌های مورد نظر کارفرمایان است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس اخبار نرم‌افزار از رایورز به نقل‬ ‫هوش مصنوعی راه خود را به بازار کسب‌وکار هم باز‬ ‫کرده است و اکنون به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در‬ ‫فرآیندهای استخدامی و جذب استعدادها شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این ابزار برای هر بخش از فرآیندهای‬ ‫استخدامی راه‌ حلی کاربردی دارد‪ .‬یکی از امکانات این‬ ‫ابزار مدرن‪ ،‬توانمندسازی شرکت‌ها در جذب استعدادهای‬ ‫برتر است‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬آمار نشان می‌دهد شرکت‌هایی که‬ ‫از برنامه‌های هوش مصنوعی در روند استخدام استفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬رشد ‪۱۸‬درصدی درآمد و ‪۳۰‬درصدی سود را‬ ‫تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫آمار نشان می‌دهد تا پایان سال جاری تعداد‬ ‫شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی در فرآیند استخدام‬ ‫استفاده می‌کنند تا ‪۶۲‬درصد افزایش خواهد داشت‪ .‬البته‬ ‫استخدام نیروی کار با کمک هوش مصنوعی‬ ‫سؤال اساسی برای مدیران و صاحبان کسب‌وکار این است‬ ‫که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند در استـراتژی‌های‬ ‫جذب نیرو و استخدام مفید واقع شود؟‬ ‫هوش مصنوعی در قدم اول در فرآیند جست‌وجو برای‬ ‫افراد ماهر به کمک تیم منابع انسانی می‌آید‪ .‬استفاده از‬ ‫ابزارهای جست‌وجوی هوش مصنوعی به‌ معنای پیدا کردن‬ ‫خودکار کاندیداهای شغلی است و شما را از روندهای‬ ‫سنتی استخدام رها خواهد کرد‪ .‬نکته‌ مهم این که این‬ ‫ابزارها نه‌تنها در پروفایل‌های لینکدین افراد جست‌وجو‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بلکه با کاوش پروفایل دیگر شبکه‌های اجتماعی‬ ‫و حتی گروه‌های چت و وبسایت‌های شخصی کاندیداها‪،‬‬ ‫افراد مناسب را از میان آنها غربال می‌کنند‪.‬‬ ‫الگوریتم‌هـای هـوش مصنوعـی بـا بررسـی انتظـارات‬ ‫شـما از موقعیـت شـغلی و مقایسـه‌ آنهـا بـا مهارت‌هـای‬ ‫موجـود در بـازار‪ ،‬بازخـوردی لحظـه‌ای می‌دهنـد کـه در‬ ‫اصلاح توضیحـات شـغل مفیـد خواهـد بـود‪ .‬نکتـه‌ مهـم‬ ‫ایـن که این ابزارها دامنه‌ جسـت‌وجوی شـما را گسـترش‬ ‫می‌‪‎‬دهنـد و موجـب افزایـش احتمـال پیـدا کـردن مـورد‬ ‫مناسـب می‌شـوند‪ .‬هـوش مصنوعـی در نهایـت بـا کاهش‬ ‫زمـان مـورد نیـاز بـرای جسـت‌وجو‪ ،‬هزینه‌هـای آن را نیز‬ ‫به‌طـور قابـل توجهـی کاهـش می‌دهـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫روند صعودی‬ ‫استخدام کارشناسان لینوکس‬ ‫ادامه دارد‬ ‫از وب‌سایت ‪ ،TechNewsWorld‬فناوری کانتینر‬ ‫مبتنی بر لینوکس (‪)Linux-based container‬‬ ‫نیز طالبان بسیاری دارد‪.‬‬ ‫در گزارش ‪ 2018‬این بنیاد‪ ،‬از مهارت های لینوکسی‬ ‫به عنوان پرطرفدارترین تخصص‌های یاد شده است چرا‬ ‫که ‪ 80‬درصد مدیران منابع انسانی سازمان‌ها به دنبال‬ ‫استخدام کارشناسانی با این مهارت‌ها هستند‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده است‪ :‬با توجه به محبوبیت‬ ‫فراوان تکنولوژی‌های ابری‪ ،‬کانتینرها و ‪ DevOps‬که‬ ‫معموالً همه آنها مبتنی بر لینوکس است‪ ،‬در بسیاری از‬ ‫مشاغل متن باز‪ ،‬به دانش لینوکس نیاز است‪.‬‬ ‫جیم زملین (‪ )Jim Zemlin‬مدیر بنیاد لینـوکـس‪ ،‬با‬ ‫اشاره به این که لینوکس و دیگر نرم‌افزارهای منبع باز نقش‬ ‫اصلی را در توسعه نرم‌افزارها ایفا می‌کنند‪ ،‬می‌گوید تقاضا برای‬ ‫استخدام مهارت‌های فناوری‌های متن باز باالست‪.‬‬ ‫یک نکته مهم در گزارش بنیاد لینوکس‪ ،‬توجه‬ ‫سازمان‌ها به آموزش دادن کارکنان خود است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬بیش از نیمی از شرکت‌های حاضر‬ ‫در این نظرسنجی (‪ 55‬درصد) گفته‌اند برای پر کردن‬ ‫شکاف مهارتی‪ ،‬دوره ها و فرصت‌های آموزشی در اختیار‬ ‫کارمندان خود قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫این رقم در سال ‪ 2017‬چیزی در حدود ‪ 47‬درصد و‬ ‫در سال پیش از آن‪ ،‬فقط ‪ 34‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫از دیگر یافته‌های پژوهش بنیاد لینوکس آن است که‬ ‫بنا به گفته ‪ 77‬درصد مدیران منابع انسانی سازمان‌ها‪،‬‬ ‫یافتن افراد ماهری که در حوزه منبع باز تخصص داشته‬ ‫باشند‪ ،‬کار دشواری است‪ ،‬هر چند استخدام چنین‬ ‫کارشناسانی به یکی از اولویت‌های اصلی ‪ 83‬درصد‬ ‫مدیران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 57‬درصد مدیران به دنبال شـنـاسـایـی و‬ ‫جذب کارشناسان فناوری کانتینر هستند‪.‬‬ ‫این رقم در سال گذشته فقط ‪ 27‬درصد مدیران را‬ ‫شامل می‌شده است‪.‬‬ ‫‪67‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪17‬‬ ‫مرداد ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪68‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

شماره : ۱۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!