صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۶

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال دوم ■ شماره شانزدهم ■ تیر ‪1397‬‬ ‫راه زنده یاد دکتر محمود شیخ زین‌الدین ادامه دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫درگذشت معاون نوآوری و تجاری‌سازی‬ ‫فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری‬ ‫مصاحبه منتشر نشده با زنده یاد دکتر شیخ‌زین‌الدین‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫‪ 9‬راهکارهایی برای رشد و موفقیت شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام و لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬محمد اشرفی‪ ،‬محمد جندقی و عالیه عزتی‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه‌آرایــی‪ :‬شــهره ســلطان‌محمدی‪،‬‬ ‫محمدرضــا مرزبــان‬ ‫ویژه‬ ‫مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬سحر نوربخش شیل فر‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ 15‬شبه پارک علم‪ ،‬فناوری و مهارت به صورت‬ ‫پایلوت در استان تهران راه اندازی خواهد شد‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مدرس اعالم کرد‬ ‫‪ 16‬سهم باالی پارک مدرس در ایجاد اشتغال فناور‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالــب مختلــف در ایــن نشــریه صرفــا‬ ‫به‌منظــور اطالع‌رســانی صــورت گرفتــه و الزامــا بــه‬ ‫منزلــه تاییــد آنهــا توســط جهاددانشــگاهی نیســت ‪.‬‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫راه‌اندازی مرکز نوآوری ورزش با همکاری‬ ‫پژوهشگاه ورزش‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان انقـالب ‪ -‬بعد از چهـارراه ولی عصر‬ ‫قبـل از پـل کالـج ‪ -‬خیابان خـارک ‪ -‬بعـد از خیابان‬ ‫شـهریار ‪ -‬پالک‪26‬‬ ‫تلفکس ‪66747747 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫با کمترین سرمایه‌گذاری‬ ‫در بازدید دکتر ستاری از طرح‌های صنعتی جهاددانشگاهی‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اعالم شد‬ ‫انجام طرح‌های مشترک جهاد دانشگاهی و‬ ‫معاونت علمی و فناوری رییس جمهور‬ ‫‪ 18‬اخبار‬ ‫استارت‌آپ‌ها در «اینوتکس‌پیچ» رقابت‬ ‫می‌کنند(‪)INOTEX 2018‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی فارس خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 23‬راه اندازی مرکز فرآوری گیاهان دارویی در‬ ‫استان فارس‬ ‫مدیر عامل فرابورس خبر داد‬ ‫‪ 24‬بانک‌ها مجاز به راه‌اندازی صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری جسورانه شدند‬ ‫‪ 25‬اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪21‬‬
‫گفتگو با تیموری مدیرعامل جوان یک شرکت فناور‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز در‬ ‫پارک علم و فناوری البرز‬ ‫‪32‬‬ ‫چگونه یک «شرکت دانش بنیان» راه‌اندازی‬ ‫کنیم؟‬ ‫یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد تشریح کرد‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪38‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 33‬اخبار‬ ‫در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ برگزار می‌شود‬ ‫بزرگ‌ترین گردهمایی اکوسیستم استارت‌آپی ایران در‬ ‫نمایشگاه الکام استارز‬ ‫‪40‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫‪ 10‬اشتباه رایج استارت آپ ها در شبکه های اجتماعی‬ ‫‪ 42‬اخبار‬ ‫بازاراطالعات و ارتباطات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪37‬‬ ‫برگزاری رویداد «طلوع برکت» در نمایشگاه قرآن‬ ‫‪ 46‬تب‌وتاب خالقیت و ایده پردازی در بزرگ‌ترین رویداد‬ ‫استارت‌آپی قرآنی کشور‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫موانع رشد مشاغل نوپا‬ ‫الزامات حمایت از ایده های استارت آپی کدامند؟‬ ‫از سوی دانشگاه شریف‬ ‫مدرسه تابستانی کسب و کار شریف برگزار می‌شود‬ ‫فروشگاه‌های مجازی جایگزین سنتی‌ها‬ ‫رونق استارت‌آپ‌ها با آموزش صحیح افراد‬ ‫یادداشتی درباره تحریم‌ها و نوسانات ارزی از بهراد زاری‪ ،‬کارشناس ارشد نرم‌افزار‬ ‫پشتیبان استارت آپ‌های ایرانی در دوران تحریم کیست؟‬ ‫‪ 54‬نوزدهمین رویداد استارت‌آپ‌ گرایند اصفهان برگزار شد‬ ‫دبیر رویداد استارت آپی بازی اتللو در گفتگو با بازارکار نوین‪:‬‬ ‫‪ 56‬اولین رویداد استارتاپی در حوزه حمایت ازمحصوالت‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪45‬‬ ‫فرهنگی نوآورانه برگزار می شود‬ ‫‪ 58‬اخبار‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تحریم ‪ ،‬تهدید یا فرصت؟‬ ‫اولیـــن روزهـــای تابســـتان ‪ 97‬درحالـــی آغـــاز‬ ‫مـــی شـــود کـــه بـــا خـــروج آمریـــکا از توافقنامـــه‬ ‫برجـــام ‪ ،‬گســـترش تهدیدهـــای دولـــت ترامـــپ‪،‬‬ ‫اعمـــال تحریـــم هـــای جدیـــد‪ ،‬ادامـــه مذاکـــرات‬ ‫ب ــرای ش ــفاف س ــازی مواض ــع اتحادی ــه اروپ ــا در‬ ‫جه ــت تعه ــدات داده ش ــده دربرج ــام و نامش ــخص‬ ‫بــودن نتیجــه نهایــی آن ‪ ،‬سیاســت هــای اقتصــادی‬ ‫آتـــی کشـــور درهالـــه ای از ابهـــام قـــراردارد ‪.‬‬ ‫جنـــگ اقتصـــادی آمریـــکا باکشـــورما کـــه‬ ‫بزرگتریـــن حربـــه آن تحریـــم بـــوده اســـت ‪،‬‬ ‫موضـــوع تـــازه ای نیســـت ‪ ،‬ملـــت مـــا از اولیـــن‬ ‫روزهـــای بعـــد از پیـــروزی انقـــاب اســـامی‬ ‫ش ــاهد تهدیده ــای خارج ــی چ ــه از نظ ــر نظام ــی‬ ‫و چـــه ازنظـــر اقتصـــادی بـــوده اســـت و درایـــن‬ ‫رابطـــه بـــا مقابلـــه بـــا تحریـــم هایـــی کـــه در‬ ‫ادوار مختلـــف توســـط ســـران حکومـــت آمریـــکا‬ ‫صـــورت گرفتـــه آب دیـــده شـــده اســـت ‪ .‬دولـــت‬ ‫ومــردم درکنارهــم توانســته انــد در برابــر توطئــه هــای‬ ‫اقتصـــادی دشـــمنان کشـــور بایســـتند و بـــا آن‬ ‫مقابلـــه کننـــد درحـــال حاضـــر نیـــز لـــزوم ایـــن‬ ‫تقابـــل احســـاس مـــی شـــود و قطعـــا دولـــت‬ ‫بایـــد نقـــش اول را درایـــن میـــان داشـــته باشـــد‬ ‫و در راس همـــه فعالیـــت هـــا ‪ ،‬بـــا سیاســـت گـــذاری‬ ‫ه ــای خ ــاص خ ــود از کارآفرین ــان ایران ــی جه ــت‬ ‫رف ــع کمبوده ــای ناش ــی از تحری ــم به ــره گی ــرد و‬ ‫ب ــا حمای ــت از آن ــان در تحق ــق حمای ــت از کاالی‬ ‫ســـاخت ایـــران تـــاش نمایـــد صـــدور بخشـــنامه‬ ‫اخیـــر دولـــت در مـــورد ممنوعیـــت ثبـــت و‬ ‫ســـفارش بیـــش از ‪ 1400‬قلـــم کاالی وارداتـــی‬ ‫را کـــه اخیـــرا انجـــام شـــده بایـــد گام کوچکـــی‬ ‫درایـــن راه شـــمرد‪.‬‬ ‫تحری ــم ه ــا ‪ ،‬جلوگی ــری قانون ــی از ورود برخ ــی‬ ‫کاالهـــا وهمچنیـــن خـــودداری مـــردم از خریـــد‬ ‫کاالهـــی خارجـــی یعنـــی مجموعـــه شـــرایطی‬ ‫کـــه بـــه عـــدم اســـتفاده از کاالهـــای وارداتـــی‬ ‫مـــی انجامـــد را مـــی تـــوان یـــک فرصـــت دانســـت‪،‬‬ ‫فرصت ــی ک ــه م ــی توان ــد ب ــه بوم ــی س ــازی تولی ــد‪،‬‬ ‫ب ــدون خط ــر وج ــود رقب ــای خارج ــی بیانجام ــد‪.‬‬ ‫در اســـتفاده از چنیـــن فرصـــت هایـــی قطعـــا‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان م ــی توانن ــد نق ــش‬ ‫ارزنـــده ای ایفـــا کننـــد و بـــا افزایـــش میـــزان‬ ‫ابتکارهـــا و نـــوآوری هـــا زمینـــه تکیـــه اقتصـــاد‬ ‫کشـــور را بـــه توانایـــی هـــای داخلـــی فراهـــم‬ ‫ســـازند ‪.‬‬ ‫فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان در دوره هــای‬ ‫تحریـــم بایـــد مـــورد حمایـــت دســـتگاه هـــای‬ ‫اجرایـــی و شـــرکت هـــای بـــزرگ قرارگیـــرد تـــا‬ ‫ســـدهایی کـــه در راه تامیـــن ابـــزار مـــورد نیـــاز‬ ‫پژوه ــش درای ــن ش ــرکت ه ــا وج ــود دارداز بی ــن‬ ‫بـــرود و ایـــن شـــرکت هـــا در زمینـــه دسترســـی‬ ‫بـــه تجهیـــزات پژوهشـــی مـــورد نظـــر خـــود و‬ ‫مـــواد اولیـــه الزم مشـــکلی نداشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان براثـــر نوســـانات‬ ‫ارزی ‪ ،‬تــورم و بــی ثباتــی اقتصــادی لطمــه مــی بیننــد‬ ‫زی ــرا در چنی ــن ش ــرایطی ام ــکان برنام ــه ری ــزی و‬ ‫پی ــش بین ــی آین ــده را نخواهن ــد داش ــت ‪.‬‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫بــه عنــوان اصلــی تریــن بخــش دولــت درحمایــت‬ ‫از شــرکت هــای دانــش بنیــان در شــرایط بــی ثبــات‬ ‫اقتصـــادی مـــی توانـــد پشـــتوانه اســـتواری بـــرای‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان باشـــد وموانـــع‬ ‫گســـترش فعالیـــت آنهـــا را بـــا اســـتفاده از اهـــرم‬ ‫های ــی ک ــه دول ــت دردس ــت دارد از می ــان ب ــردارد‪.‬‬ ‫قطعــا مقابلــه بــا تهدیــد هــا و تحریــم هــا‬ ‫کــه امــروز بــا حمایــت اســتکبار ســناریو آنهــا‬ ‫نوشــته مــی شــود بــدون اســتفاده از کلیــه‬ ‫امکانــات داخلــی و بــدون مشــارکت نیروهــای‬ ‫انســانی موجــود امــکان پذیــر نمــی شــود و اگــر‬ ‫بــه اســتکبار جهانــی فرصــت نفــوذ و اســتفاده از‬ ‫نقــاط ضعــف داخلــی داده شــود نــه تنهــا اقتصــاد‬ ‫کشــور مــا ‪ ،‬بلکــه فرهنــگ و اســتقالل ایــران عزیــز‬ ‫اســامی مــورد تهدیــد قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫■‬ ‫‪8‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫◄ راه زنده یاد دکتر محمود شیخ زین‌الدین ادامه دارد‬ ‫◄ مصاحبه منتشر نشده با زنده یاد دکتر شیخ‌زین‌الدین‬ ‫راهکارهایی برای رشد و موفقیت شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫درگذشت معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫‪9‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫راه زنده یاد دکتر محمود شیخ زین‌الدین ادامه دارد‬ ‫درگذشت معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫درگذشـت دکتـر محمود شـیخ زین‌الدین‪ ،‬معـاون نوآوری و تجاری‌سـازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهــــوری خبـــری بــود که روز‬ ‫‪ ۱۲‬خردادمـاه در جامعـه علمی کشـور منتشـر شـد وباعـث تاثر جامعـه علمی و بـه خصوص فعاالن حوزه کسـب و کارهـای فناورانـه و اسـتارت‌آپ‌ها گردید‪.‬‬ ‫دکتر شـیخ زین‌الدین که از سـال ‪ ۹۲‬از سـوی سـورنا سـتاری‪ ،‬معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری به‌عنوان معاون تجاری‌سـازی و نـوآوری معاونت‬ ‫علمـی منصوب‌شـده بود‪ ،‬توانسـت در همین مـدت کوتاه خدمات ارزنـده‌ای را برای حـوزه کسـب‌وکارهای نوآورانه به ارمغـان بیاورد‪.‬‬ ‫زنـده یـاد دکتـر محمود شـیخ زین‌الدیـن دارای مـدرک دکترای علـوم و صنایـع غذایـی از دانشـگاه ناتینگهام انگلسـتان بود و بـا درجه دانشـیاری در‬ ‫دانشـگاه صنعتـی اصفهـان به‌عنـوان عضـو هیات‌علمـی بـه پژوهش و تدریس اشـتغال داشـت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫از جملـــه ســـوابق علمـــی و اجرایـــی آن زنـــده یـــاد‬ ‫می‌تـــوان بـــه مـــوارد ذیـــل اشـــاره کـــرد‪:‬‬ ‫◄ رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫◄ معـــاون توســـعه شـــهرک علمـــی و تحقیقاتـــی‬ ‫اصفهـــان‬ ‫◄ مدیر برتر فناوری کشور در سال‪1389‬‬ ‫◄ رئیـــس شـــاخه غـــرب آســـیا وعضـــو‬ ‫هیـــات مدیـــره انجمـــن بین‌المللـــی پارک‌هـــای‬ ‫علمـــی(‪ )IASP‬از ســـال ‪ 2010‬تـــا ســـال ‪2012‬‬ ‫◄ مدیـــر مـــر کـــز منطقـــه‌ای توســـعه مراکـــز‬ ‫رشـــد و پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪ ،‬تحـــت نظـــر‬ ‫یونســـکو(‪)IRIS‬‬ ‫◄ رئیـــس جشـــنواره ملـــی فن‌آفرینـــی شـــیخ‬ ‫بهایـــی‬ ‫◄ رییـــس شـــورای علمـــی جشـــنواره ملـــی‬ ‫فن‌آفرینـــی شـــیخ بهایـــی‬ ‫◄ عضـــو کارگـــروه ارزیابـــی کمیتـــه تخصصـــی‬ ‫فنـــاوری وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری‬ ‫◄ رییـــس شـــورای علمـــی طـــرح هـــای‬ ‫تجاری‌ســـازی شـــهرک علمـــی و تحقیقاتـــی اصفهـــان‬ ‫حمایـــت شـــده توســـط معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری‬ ‫◄ عض ــو هی ــات امن ــا م ــوزه مل ــی عل ــوم و فن ــاوری‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫◄ مدیـــر پـــروژه ‪( infoDev‬بانـــک جهانـــی) در‬ ‫مـــورد ارتقـــاء فعالیـــت مراکـــز رشـــد در ایـــران‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه درگذش ــت دکت ــر محم ــود‬ ‫شـــیخ زین‌الدیـــن ســـبب شـــد تـــا دکتـــر ســـتاری‬ ‫بـــا صـــدور پیـــام تســـلیتی بـــه مناســـبت درگذشـــت‬ ‫دکت ــر ش ــیخ زین‌الدی ــن‪ ،‬از دس ــت دادن ای ــن دوس ــت‬ ‫و همـــکار را دلخـــراش بدانـــد و ایـــن ضایعـــه را بـــه‬ ‫خان ــواده وی و اهال ــی عل ــم و فن ــاوری تس ــلیت بگوی ــد‪.‬‬ ‫در بخشـــی از ایـــن پیـــام آمـــده اســـت‪« :‬تفکـــر‬ ‫نـــوآور و یافتـــن راه‌حـــل موضوعـــات دشـــوار‪،‬‬ ‫کاروبـــار همیشـــگی دکتـــر شـــیخ زین‌الدیـــن بـــود‬ ‫و ایـــن لبـــاس نـــو بـــر قامـــت روح آن بزرگـــوار نیـــز‪،‬‬ ‫خوش‌یمـــن و پربرکـــت خواهـــد بـــود‪ ...‬دکتـــر محمـــود‬ ‫شـــیخ زین‌الدیـــن بـــه مقصـــد رســـید؛ راه مقصـــودش‬ ‫امـــا همچنـــان بـــاز اســـت‪.»...‬‬ ‫همچنیـــن رییـــس جهاددانشـــگاهی نیـــز بـــه‬ ‫مناســـبت در گذشـــت معـــاون نـــوآوری و تجـــاری‬ ‫ســـازی فنـــاوری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری پیـــام تســـلیت صـــادر کـــرد کـــه در‬ ‫مراســـم هفتمیـــن روز درگذشـــت معـــاون نـــوآوری و‬ ‫تجاری‌ســـازی فنـــاوری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری قرائـــت شـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی در ایـــن پیـــام آورده‬ ‫اس ــت‪ :‬خب ــر در گذش ــت اس ــتاد ارجمن ــد و خدمتگ ــزار‬ ‫دلســـوز‪،‬زنده یـــاد آقـــای دکتـــر محمـــد شـــیخ زیـــن‬ ‫الدیـــن معـــاون نـــوآوری و تجـــاری ســـازی فنـــاوری‬ ‫معاونـــت علـــم و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری باعـــث‬ ‫تأثـــر و تأســـف گردیـــد‪.‬‬ ‫بـــدون شـــک خدمـــات و زحمـــات ایشـــان مـــورد‬ ‫عنایـــت خداونـــد متعـــال واقـــع و موجبـــات آرامـــش‬ ‫و علـــو درجـــات معنـــوی آن فقیـــد ســـعید خواهـــد‬ ‫گردیـــد‪.‬‬ ‫رحلـــت جانگـــداز ایـــن دانشـــمند و عضـــو هیـــأت‬ ‫علمـــی دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان را بـــه همســـر‬ ‫محترمـــه ایشـــان و خانـــدان و وابســـتگان و جامعـــه‬ ‫علم ــی و دانش ــگاهی کش ــور صمیمان ــه تس ــلیت ع ــرض‬ ‫نم ــوده و آم ــرزش و رحم ــت ب ــی دری ــغ اله ــی را ب ــرای‬ ‫ایشـــان مســـئلت دارم‪.‬‬ ‫خداون ــد ب ــه هم ــه بازمان ــدگان صب ــر و ط ــول عم ــر‬ ‫ت ــوأم ب ــا س ــامتی عنای ــت فرمای ــد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت کـه دکتـر شـیخ زین‌الدیـن در مدتـی‬ ‫کـه به‌عنـوان رئیس شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان‬ ‫فعالیـت می‌کـرد خدمـات ارزنـده‌ای انجـام داد کـه از‬ ‫جملـه آنهـا می‌توان به ریاسـت جشـنواره ملـی فن‌آفرینی‬ ‫شـیخ بهایـی‪ ،‬دبیـری پنـج دوره نمایشـگاه ملـی علـم تـا‬ ‫عمـل‪ ،‬عضویت در شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره ملی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و هنـری ایـران سـاخت اشـاره کرد‪.‬‬ ‫زنـــده یـــاد شـــیخ زین‌الدیـــن صبـــح روز شـــنبه‬ ‫‪ ۱۲‬خردادمـــاه بـــر اثـــر عارضـــه قلبـــی دار فانـــی را‬ ‫وداع گفـــت و پیکـــر وی بـــا حضـــور معـــاون علمـــی و‬ ‫فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و جمعـــی از مســـئوالن‪،‬‬ ‫پژوهش ــگران و فع ــاالن ح ــوزه عل ــم و فن ــاوری در ب ــاغ‬ ‫رضـــوان اصفهـــان بـــه خـــاک ســـپرده شـــد‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی این‬ ‫ضایعه را به جامعه علمی کشور و مخصوصا خانواده‬ ‫آن زنده یاد تسلیت می‌گوید و آرامش ابدی را برای‬ ‫ایشان از خداوند منان آرزو دارد‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مصاحبه منتشر نشده با زنده یاد دکتر شیخ‌زین‌الدین‬ ‫راهکارهایی برای رشد و موفقیت‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫معـاون نـوآوری و تجاری‌سـازی فنـاوری معاونـت علمی‌وفنـاوری ریاسـت‌جمهوری‌‪ ،‬صـدور گواهی انطبـاق‪ ،‬برگـزاری نمایشـگاه تجهیزات آزمایشـگاهی‪،‬‬ ‫تغییـر برخـی قوانیـن و ایجـاد هماهنگی میان دسـتگاه‌ها را از جملـه اقدامات در راسـتای توسـعه بازار و بازارسـازی برای محصـوالت دانش‌بنیان دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬توصیـه مـن این اسـت که ایـن شـرکت‌ها همانطور کـه توانمندی خـود را در حـوز ‌ه تحقیق توسـعه می‌دهنـد‪ ،‬بایـد توانمندی خـود را در حـوزه بازار‬ ‫و امـور حقوقـی مناقصات افزایـش دهند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬دکتر محمـود شـیخ‌زین‌الدین ‪ 12‬خرداد مـاه دار فانـی را وداع گفت‪ .‬متـن ذیل آخریـن مصاحبه تفصیلی وی اسـت کـه توضیحاتی در‬ ‫خصـوص بازارسـازی‪ ،‬تعریـف کاالی سـاخت داخـل‪ ،‬ضـرورت کاهـش حمایت‌ها از محصـوالت دانش‌بنیـان و تالش‌هـای صورت گرفتـه با محصـوالت خاص با‬ ‫بـازار محـدود ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در ایـن مصاحبـه کـه تاکنون منتشـر نشـده اسـت‪ ،‬به همـه اعتراضـات در زمینه زمان‌بـر بـودن ارزیابی‌های محصـوالت دانش بنیان پاسـخ‬ ‫داد و یـادآور شـد کـه در اکثـر مـوارد زمان‌بر بـودن ایـن ارزیابی‌ها به دلیـل بی‌اطالعی شـرکت‌های دانـش بنیان اسـت‪ ،‬ولی در عیـن حال از سـوی معاونت‬ ‫علمـی سـازوکاری برای بررسـی شـکایات و اعتراضات شـرکت‌ها در این زمینه ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫هر فرآیندی دوران بلوغ را طی می‌کند‬ ‫و فرآیند ارزیابی‌ شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان نیز به تدریج‬ ‫بهتر شده است‬ ‫وی با بیان اینکه دانش‌بنیان بودن یک شرکت تنها‬ ‫به معنی تولید محصول پیچیده نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مفهوم‬ ‫دانش‌بنیان بودن‪ ،‬تسلط به تولید محصوالت فناورانه‪،‬‬ ‫کسب دارایی‌های غیر ملموس و تولید برنامه‌ریزی شده‬ ‫محصوالت است‪ ،‬ضمن آنکه ارتقای سـطـح فـنـاوری نیز‬ ‫بر اساس توانمندی‌های خود شرکت‌ها است‪ .‬از این رو‬ ‫اگر در برخی موارد ارزیابی‌های زمان‌بر می‌شود‪ ،‬به دلیل‬ ‫این است که اطالعاتی که شرکت‌ها ارائه می‌دهند‪ ،‬ناکافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کم اطالعی ارزیاب‌ها از فناوری‌ها‬ ‫معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی‬ ‫با بیان اینکه ممکن است در برخی موارد ارزیاب‌ها از‬ ‫فناوری‌های ارائه شده اطالعات کافی را نداشته باشند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ولی تالش شده است فرآیند به طوری تعریف‬ ‫شود که در انتخاب کارگزاران دقت شود؛ ولی باید گفته‬ ‫شود که همیشه ارزیاب‌ها تصمیم‌گیران نهایی نیستند بلکه‬ ‫«سرارزیابان» تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ارزیابان با مراجعه به شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان گزارشی را تهیه می‌کنند و تصمیم‌گیری نهایی‬ ‫با سرارزیابان است‪ ،‬ولی از سوی دیگر امکان رسیدگی‬ ‫به اعتراضات شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه وجود‬ ‫دارد تا در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد‪.‬‬ ‫شیخ‌زین‌الدین‪ ،‬در خصوص برخی اعتراضات درباره‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫توضیحات در خصوص زمان‌بر بودن ارزیابی‌ها‬ ‫زنده یاد دکتر محمود شیخ زین‌الدین در خصوص‬ ‫ارزیابی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه این‬ ‫فرآیند اگر چه تازه شروع شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هر فرآیندی‬ ‫دوران بلوغ را طی می‌کند و فرآیند ارزیابی‌ شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان نیز به تدریج بهتر شده است‪ ،‬هر چند که با‬ ‫ایده آلی که شرکت‌ها مد نظر دارند‪ ،‬فاصله دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬آنچه که در معاونت علمی در این‬ ‫زمینه انجام شد‪ ،‬این بود که فرآیند ارزیابی شرکت‌ها وارد‬ ‫سیستم اداری و کارمندی نشد و از نظر ما این اقدام‪،‬‬ ‫اقدامی مناسب است که کارگزاران ما از بخش خصوصی‬ ‫اآن را اجرایی کردند‪.‬‬ ‫شیخ‌زین‌الـدیـن مـزایـای اجـرای ارزیـابـی در بخش‬ ‫خصوصی را ایجاد رقابت سالم میان کارگزاران عنوان کرد‬ ‫و یادآور شد‪ :‬کیفی سازی و کاهش زمان ارزیابی‌ها از دیگر‬ ‫مزایای این روش است ضمن آنکه سیستم ارزیابی برای‬ ‫کارگزاران در نظر گرفته شد و معاونت هر ماه جلساتی را‬ ‫برای کارگزاران برگزار می‌کنــد و آمــوزش‌هـای الزم را‬ ‫به آنها ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫شیخ‌زین‌الدین با اشاره به برخی اعتراضات نسبت به‬ ‫طوالنی شدن فرآیند ارزیابی‌های فناوری‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در برهه‌ای از زمان شرکت‌ها آگاهی زیادی نسبت به‬ ‫فرآیندهای ارزیابی نداشتند و به تدریج آیین نامه‌های‬ ‫مربوط به ارزیابی‌ها در اختیار شرکت‌ها قرار داده شد‪.‬‬ ‫شیخ‌زین‌الدین با اشاره به آمارها با تاکید بر اینکه زمان‬ ‫ارزیابی‌ها کوتاه‌تر شده است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ارزیابی‌ها در مدت ‪ 2‬ماه انجام می‌شود‪ ،‬مگر آنکه شرکتی‬ ‫مدارک خود را تکمیل نکرده باشد و یا مدارک الزم را در‬ ‫اختیار کارگزاران قرار ندهد‪ .‬در صورتی که مدارک درخواست‬ ‫شده از سوی شرکت‌ها ارائه شود‪ ،‬فرآیند ارزیابی‌ها بیـش از‬ ‫‪ 2‬ماه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫قدیمی‌شدن فناوری‌ها به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند‬ ‫ارزیابی با بیان اینکه این امر بعید است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ممکن است شرکت‌ها برای دریافت وام مشکالتی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬ولی برای ارزیابی‌ این امر وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اجماع نظر برای ارائه تعریفی از کاالی ایرانی‬ ‫شیخ‌زین‌الدین با اشاره به وضعیت تجاری‌سازی‬ ‫فناوری‌ها با تاکید بر اینکه با شرایط ایده‌آل فاصله داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از چالش‌هایی که در این زمینه داریم‪ ،‬این‬ ‫است که استراتژی کشور برای محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫معطوف به عرضه محصوالت است تا تجاری‌سازی آنها‪ .‬به‬ ‫این معنی‌که کمک کردیم یک گروه پژوهشی ایجاد شود‬ ‫و بعد تبدیل به شرکت شده و شرکت ایجاد شده در نهایت‬ ‫در پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که همه این اقدامات منجر به تولید‬ ‫محصول می‌شود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ولی ما خیلی استراتژی‬ ‫معطـوف بـه «ایـجـاد و تــحـریک تـقاضـای محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان» نداریم و همچنین در بازارسازی کار زیادی‬ ‫انجام نشده است‪ .‬ممکن است در برخی موارد در بازارسازی‬ ‫کاری انجام داده باشیم ولی در بازارسازی به این مفهوم‬ ‫که محصولی را که همیشه از خارج وارد می‌کردیم و االن‬ ‫بستری فراهم شده تا در داخل تولید شود و به فروش‬ ‫برسد‪ ،‬کمتر انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بسیاری از ابزارهایی که در استراتژی‬ ‫معطوف به تقاضا موثر است‪ ،‬فنی نیست؛ بلکه از جنس‬ ‫اقتصادی و مدیریتی مانند تامین مالی‪ ،‬نظام استاندارد‬ ‫و مالکیت فکری است؛ از این رو تلنگری به محققان‬ ‫دانشگاهی است که اگر می‌خواهند محصولی را به بازار‬ ‫برسانند مطلع باشند که محصول تولید شده چه میزان‬ ‫متکی بر بخش فنی و چه میزان متکی بر بخش غیر فنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول‪ ،‬بخش فنی محصوالت‬ ‫فناورانه در سطح ‪( TRL‬آمادگی فنی) ‪ 2‬و ‪ 3‬حدود‬ ‫‪ 10‬درصد و یا حتی کمتر از کل گردش مالی را تشکیل‬ ‫می‌دهد و مابقی صرف اقدامات دیگر برای بازارسازی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‬ ‫با بیان اینکه ما در این زمینه در کشور خالهایی‬ ‫داشتیم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬اقداماتی که در معاونت علمی‬ ‫طی سال‌های اخیر انجام شد‪ ،‬در جهت تحریک تقاضا‬ ‫بوده است‪ .‬به عنوان مثال برگزاری نمایشگاه تجهیزات‬ ‫آزمایشگاهی ساخت داخل یکی از مصادیق تحریک تقاضا‬ ‫و بازارسازی است‪ .‬به گونه‌ای که در ‪ 5‬سال گذشته ‪400‬‬ ‫میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل به‬ ‫فروش رفته است‪.‬‬ ‫شیخ‌زین‌الدین با بیان اینکه ما در این نمایشگاه‬ ‫عالوه بر تجاری‌سازی یاد گرفتیم که به چه محصولی‬ ‫«ساخت ایران» بگوییم‪ ،‬افزود‪ :‬از آنجایی که ما‬ ‫معیارهایی برای ساخت ایران نداشتیم‪ ،‬این موضوع‬ ‫یکی از چالش‌های ما بود و ضمن اینکه امسال‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» مطرح شده است که همین‬ ‫موضوع محل بحث ما بود‪.‬‬ ‫وی در ایــن بــاره توضیــح داد‪ :‬فــرض کنیــد یــک‬ ‫محصــول بــرای کشــور آلمــان اســت‪ ،‬ولــی بســیاری‬ ‫از قطعــات آن ســاخت آلمــان نیســت و یــا دســتگاه‬ ‫تلفــن همــراه بخش‌هــای زیــادی از قطعــات آن در‬ ‫کشــور چیــن ســاخته می‌شــود‪ ،‬ولــی در نهایــت بــه آن‬ ‫محصــول ســاخت چیــن گفتــه نمی‌شــود‪.‬‬ ‫شــیخ‌زین‌الدین اضافــه کــرد‪ :‬از نظــر مــا کاالیــی‬ ‫ســاخت ایــران اســت کــه دانــش فنــی تولیــد و طراحــی‬ ‫آن بــرای ایــران باشــد و قــادر بــه اصــاح و تغییــر آن‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫استانداردسازی دومین چالش تجاری‌سازی‬ ‫شـیخ‌زین‌الدین مشـکل عمده تجاری‌سـازی در کشـور‬ ‫را نبـود زیر سـاخت‌های «فنی»‪« ،‬حقوقـی»‪« ،‬مدیریتی»‬ ‫و «مالـی» دانسـت و گفـت‪ :‬محصـوالت دانش‌بنیـان‬ ‫بـرای تجاری‌سـازی بایـد بـه نحـوی تاییدیـه کیفیـت‪،‬‬ ‫فنـی و عملکـردی داشـته باشـند کـه بـرای ایـن منظـور‬ ‫بـا پیگیری‌هایـی کـه بـا سـازمان ملـی اسـتاندارد انجـام‬ ‫دادیـم‪ ‌،‬مصـوب شـد کـه بـه محصـوالت داخلـی گواهـی‬ ‫«انطبـاق» یـا گواهـی محصـول اعطـا شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تنهـا راهـی کـه شـرکت‌ها‬ ‫بتواننـد محصـوالت خـود را بفروشـد برسـانند‪ ،‬دریافـت‬ ‫نشـان اسـتاندارد اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬ولـی نشـان ملـی‬ ‫اسـتاندارد تنهـا بـه کیفیـت محصـوالت بسـنده نمی‌کند‪،‬‬ ‫بلکـه بایـد محصول بـه تولید نیمه‌صنعتی رسـیده باشـد‪.‬‬ ‫حـال فـرض کنیـد شـرکتی بـه دانـش فنـی سـاخت‬ ‫فریزرهـای منهـای ‪ 80‬دسـت یافتـه‪ ،‬ولـی بـه تولیـد‬ ‫نیمه‌صنعتـی نرسـیده باشـد‪ .‬چنیـن شـرکتی نـه قـادر به‬ ‫اقداماتی که در‬ ‫معاونت علمی‬ ‫طی سال‌های اخیر‬ ‫انجام شد‪ ،‬در جهت‬ ‫تحریک تقاضا‬ ‫بوده است‬ ‫جـذب سـرمایه اسـت و نه می‌تواند نشـان ملی اسـتاندارد‬ ‫دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫شـیخ‌زین الدیـن اضافـه کـرد‪ :‬بـر ایـن اسـاس یکـی‬ ‫از اقدامـات مـا مصوبـه شـورای عالـی اسـتاندارد اسـت‬ ‫کـه بـر اسـاس ایـن مصوبـه بـه محصـوالت دانـش بنیان‬ ‫انطبـاق»‬ ‫« گو ا هـی‬ ‫ایـن گواهی‬ ‫می‌د هـد ‪.‬‬ ‫محصـوالت را از دریافـت نشـان ملـی اسـتاندارد بی‌نیـاز‬ ‫می‌کنـد ‪.‬‬ ‫بـه گفتـه این مقام مسـوول بـا انطباق محصـول تولید‬ ‫شـده داخل بـا اسـتانداردهای موجود‪ ،‬گواهـی انطباق به‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان داده می‌شـود‪.‬‬ ‫معـاون نـوآوری و تجـاری سـازی فنـاوری معاونـت‬ ‫علمـی بـا‌تاکید بـر اینکه مـا از این جنس مشـکالت زیاد‬ ‫داریـم‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬علاوه بر آن شـرکت‌های دانـش بنیان‬ ‫در خدمـات بعـد از فـروش نیـاز بـه اقدامـات موثرتـری‬ ‫دارنـد تـا مشـتریان بعـد از خرید رضایـت الزم را داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬قطعـا ما نمی‌خواهیـم برخی از تجـارب ناموفق در‬ ‫حمایـت بـی حـد و حصـر از محصـوالت سـاخت داخل را‬ ‫در حمایـت از محصـوالت دانش‌بنیـان تکـرار کنیـم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬درسـت اسـت کـه مصـرف کننـدگان‬ ‫ایـن وظیفـه ملـی را دارنـد کـه محصـوالت داخلـی را‬ ‫خریـداری کننـد‪ ،‬ولـی همزمـان تولیدکننـده بایـد تالش‬ ‫کنـد تـا مصـرف کننـده از محصولی کـه خریـداری کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬دچار خسـران نشـود که برای این منظور یکسـری‬ ‫اقدامـات در زمینه‌هـای تامین مالـی و کیفیت محصوالت‬ ‫بایـد از سـوی دولـت اجرایی شـود‪.‬‬ ‫تدابیر کشور برای تولید محصوالت با بازار محدود‬ ‫شـیخ‌زین‌الدین انـدازه بـازار را از جملـه عوامـل موثـر در‬ ‫تجاری‌سـازی محصـوالت دانش بنیان دانسـت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ممکـن اسـت در مـورد برخـی از محصـوالت دانش‌بنیـان‬ ‫نتـوان به سـمت تولیـد آن‌ها رفت‪ ،‬چون در سـال بـه تعداد‬ ‫کمـی از آنهـا نیـاز اسـت کـه باید در مـورد ایـن محصوالت‬ ‫تصمیم‌گیری شـود‪ ،‬ضمـن آنکه در معاونـت علمی تدابیری‬ ‫در این زمینه اندیشـیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون نـوآوری و تجاری‌سـازی فنـاوری معاونـت‬ ‫علمـی اضافـه کـرد‪ :‬معاونـت علمـی در مـورد محصوالت‬ ‫پیچیـده حـوزه سلامت ماننـد تجهیـزات پیشـرفته که از‬ ‫سـوی شـرکت‌ها تولید شـده اسـت‪ ،‬اقـدام بـه پیش‌خرید‬ ‫ایـن محصـوالت با نصـف قیمت برندهـای اول دنیـا‌کرده‬ ‫اسـت؛ چـون تعداد مورد نیـاز آن زیاد نیسـت و این اقدام‬ ‫در تجاری‌سـازی ایـن محصـوالت موثـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه شـرکت‌هایی کـه توانسـته‌اند در‬ ‫زمینـه فـروش محصـوالت توفیقاتـی بـه دسـت آورنـد‪،‬‬ ‫بخـش خدمـات پـس از فـروش و سیسـتم دریافـت‬ ‫شـکایات و پیشـنهادات را راه‌انـدازی کرده‌انـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫تعـداد شـرکت‌هایی کـه در ایـن زمینـه فعـال شـده‌اند‪،‬‬ ‫کـم هسـتند و دلیـل آن ایـن اسـت کـه هنـوز بـازار این‬ ‫محصـوالت گسـترده نیسـت‪.‬‬ ‫وی در عیـن حـال بـا تاکیـد بـر اینکـه بسـیاری‬ ‫از محصـوالت دانش‌بنیـان بـه دسـت مصرف‌کننـده‬ ‫عـام نمی‌رسـد‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬افـرادی کـه از ایـن‬ ‫محصـوالت بهره‌منـد می‌شـوند‪ ،‬در حـوزه صنعـت فعـال‬ ‫هسـتند؛ ولـی بایـد همـه شـرکت‌های فنـاور ایـن امر را‬ ‫جـدی بگیرنـد‪.‬‬ ‫کاهش‌ حمایت‌ها همزمان با توسعه بازار‬ ‫معـاون نوآوری و تجاری‌سـازی فنـاوری معاونت‬ ‫علمـی بـا اشـاره به تجـارب موفـق نمایشـگاه ایران‬ ‫سـاخت برای تجهیـزات آزمایشـگاهی‪ ،‬گفـت‪ :‬یکی‬ ‫از برنامه‌هـای سـال جـاری مـا ایـن اسـت کـه ایـن‬ ‫نمایشـگاه را بـه سـایر حوزه‌هـای فنـاوری تسـری‬ ‫دهیـم‪ ،‬ولـی بایـد سیسـتم‌های تامیـن مالـی الزم را‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬نمی‌شـود به طـور دائم بـه منابـع دولتی‬ ‫اتـکا کـرد و بـه طـور مسـتقیم از این منابـع یارانـه داد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه جنـس حمایت‌هـای یارانـه‌ای‪،‬‬ ‫جنسـی اسـت کـه مـورد اقبـال همـگان نیسـت؛ چـون‬ ‫ایـن شـائبه را ایجـاد می‌کنـد کـه ممکـن اسـت محصول‬ ‫از کیفیـت پایینـی برخـوردار باشـد‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬بـر این‬ ‫اسـاس مکانیـزم حمایتـی مـا در نمایشـگاه تجهیـزات‬ ‫سـاخت داخـل کاهنـده بـوده اسـت؛ بـه گونـه‌ای کـه در‬ ‫سـال اول ‪ 50‬درصـد هزینه‌هـای خریـد همـه تجهیـزات‬ ‫سـاخت داخـل را بـه مصرف‌کننـده اعطـا می‌کردیـم و در‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ش موجود برای کسب اعتماد صنعت‬ ‫چال ‌‬ ‫وی یکـی از مزیت‌هـای برگـزاری نمایشـگاه تجهیـزات‬ ‫صنعتـی بخـش داخلـی را همـکاری بـا بخـش خصوصـی‬ ‫دانسـت و تاکیــد کـرد‪ :‬توفیـق در ایـن زمینـه بسـته‬ ‫بـه رونـق بخـش صنعتـی اسـت‪ .‬رونـق بخـش صنعتـی‬ ‫موجـب فـروش دسـتاوردهای شـرکت‌ها در ایـن حـوزه‬ ‫خواهـد شـد؛ ولـی اگـر بخواهیـم در حـوزه شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان موفـق باشـیم‪ ،‬بایـد بـه بازارسـازی و افزایش‬ ‫فـروش ایـن شـرکت‌ها توجـه کنیـم‪.‬‬ ‫معـاون نـوآوری و تجـاری سـازی معاونـت علمـی‬ ‫وظیفـه اصلـی ایـن معاونت را تسـهیل فـروش محصوالت‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬تسـهیالتی‬ ‫چـون «معافیـت مالیاتـی» و «اعطـای تسـهیالت» بـا‬ ‫ایجـاد بـازار معنـا پیـد می‌کنـد؛ ضمـن آنکـه بایـد توجه‬ ‫شـود بخـش عمـده‌ای از اشـتغال فارغ‌التحصیلان در‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان اسـت و ایـن در حالـی محقـق‬ ‫می‌شـود کـه بـازار بـرای ایـن شـرکت‌ها فراهـم شـود‪.‬‬ ‫وی در عیـن حـال بـا بیـان اینکـه بازارسـازی و ایجـاد‬ ‫راهکارهایی برای کوتاه کردن دست دالالن فناوری‬ ‫معــاون نــوآوری و تجــاری ســازی معاونــت علمــی‬ ‫در خصــوص حضــور دالالن فنــاوری و ربــودن بــازار از‬ ‫تولیدکننــدگان داخــل‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬مــا بایــد مکانیزمــی‬ ‫بــرای حفــظ ایــن شــرکت‌ها داشــته باشــیم؛ ولــی در‬ ‫حــال حاضــر رابطــه نزدیکــی میــان معاونــت علمــی و‬ ‫وزارت صنعــت‪ ‌،‬معــدن و تجــارت در کارگــروه تعرفه‌هــا‬ ‫و ممنوعیــت واردات ایجــاد شــده اســت‪ .‬از ایــن رو‬ ‫شــرکت‌هایی کــه بتواننــد بــه ظرفیت‌هایــی برســند‬ ‫کــه نیازهــای کشــور را مرتفــع کننــد‪ ،‬می‌تواننــد از‬ ‫اهرم‌هــای حمایتــی بهره‌منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی ممنوعیـت واردات بـــرای محـصـوالتــی کـه‬ ‫در داخـل تولیـد می‌شـوند و قـادر بـه تامیـن نیازهـای‬ ‫داخـل هسـتند را از جملـه ایـن اهرم‌هـای حمایتـی نـام‬ ‫بـرد و گفـت‪ :‬بسـیاری از شـرکت‌های فعـال در حوزه‌های‬ ‫پروبیوتیک‌هـا و کاتالیسـت‌ها بـه مـا مراجعـه کردنـد و‬ ‫درخواسـت حمایـت و تغییـر تعرفه‌هـا را داشـتند و اگـر‬ ‫شـرکت دانش‌بنیانـی بتوانـد محصـول بـا کیفیـت تولیـد‬ ‫کنـد و نیازهـای کشـور را پاسـخگو باشـد‪ ،‬مشـمول ایـن‬ ‫خدمـات خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شــیخ زین‌الدیــن در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان بایــد بپذیرنــد کــه‬ ‫تــوان رقابت‌پذیــری خــود را افزایــش دهنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اگــر ایــن شــرکت‌ها می‌خواهنــد بــه چالش‌هــای ایــن‬ ‫حــوزه گرفتــار نشــوند‪ ،‬بایــد بــه هزینه‌هــای تمــام شــده‬ ‫خــود دقــت کننــد‪ .‬شــرکت دانــش بنیــان دارویــی را‬ ‫داریــم کــه کل تجهیــزات خــود را از خــارج وارد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه بســیاری از ایــن تجهیــزات در‬ ‫داخــل کشــور قابــل تامیــن بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه خریــد تجهیــزات داخــل کاهــش هزینه‌هــای تمــام‬ ‫شــده محصــول را بــه دنبــال دارد؛ ولــی در عیــن حــال‬ ‫مسیری که باید برای تجاری‌سازی فراهم شود‬ ‫معــاون تجاری‌ســازی و نــوآوری بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫معاونــت علمــی بانــک و یــا صنــدوق نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برخی‬ ‫اوقــات شــرکت‌هایی بــه مــا مراجعــه می‌کننــد کــه هیــچ‬ ‫مجــوزی را از هیــچ نهــادی دریافــت نکرده‌انــد و یــا نیــاز‬ ‫بــه دریافــت اســتانداردهایی دارنــد کــه ایــن امــر کار مــا را‬ ‫بــرای تجاری‌ســازی مشــکل می‌کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫مــا بــرای تجاری‌ســازی خودروهــای برقــی دانشــگاه آزاد‬ ‫قزویــن مجبــور شــدیم قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫را تغییــر دهیــم؛ چــون مــا در کشــور موتــور ســیکلت‬ ‫چهارچــرخ نداریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن خــودرو بــه کســب ‪22‬‬ ‫اســتاندارد نیــاز داشــته اســت‌‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتانداردهای مورد‬ ‫نیــاز دریافــت شــد؛ ولــی مــا بــا همــکاری راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی و ســازمان اســتاندارد قوانیــن را طــوری تغییــر‬ ‫دادیــم کــه موتــور ســیکلت چهــار چــرخ هــم موتــور‬ ‫ســیکلت تلقــی شــود‪.‬‬ ‫شــیخ‌زین‌الدین صــدور ضمانت‌نامــه بــرای‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان از ســوی صندوق‌هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری را از دیگــر اقدامــات ایــن معاونــت‬ ‫نــام بــرد و افــزود‪ :‬آنچــه کــه در ایــن زمینــه مهــم اســت‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه شــرکت‌ها بایــد مهــارت تســلط کافــی‬ ‫مدیریتــی را کســب کننــد‪ .‬توصیــه مــن ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن شــرکت‌ها همانطــور کــه توانمنــدی خــود را در‬ ‫حوزه‌هــای تحقیــق و توســعه ارتقــا می‌دهنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــا متخصصــان حــوزه بــازار و خدمــات پــس از فــروش‪،‬‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬امــور حقوقــی شــرکت‌ها در مناقصــات نیــز‬ ‫همــکاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫سـال دوم اقـدام بـه طبقه‌بنـدی تجهیـزات کردیـم و در‬ ‫سـال سـوم تجهیزاتی کـه در طبقـه چهارم قرار داشـتند‪،‬‬ ‫از شـمول حمایت‌هـا خـارج شـد‪.‬‬ ‫شـیخ‌زین‌الدین بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر تنهـا‬ ‫تجهیـزات پیشـرفته مـورد حمایـت قـرار گرفـت‪ ،‬یـادآور‬ ‫شـد‪ :‬ایـن در حالـی اسـت کـه تجهیـزات آزمایشـگاهی‬ ‫سـطح ‪ 3‬و ‪ 4‬در ایـن نمایشـگاه بـه فروش می‌رسـد؛ چون‬ ‫بـازار شـکل گرفتـه اسـت و مصرف‌کنندگان شـرکت‌ها را‬ ‫می‌شناسـند و می‌داننـد کـدام شـرکت خدمـات بعـد از‬ ‫فـروش را دارد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه این سـخت گیری‌هـا و کاهش‬ ‫یارانه‌هـا موجـب ارتقـای کیفیت محصوالت سـاخت داخل‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در نمایشـگاه سـال ‪ 96‬بخشـی از فـروش‬ ‫نمایشـگاهی مـا بـدون یارانـه بوده اسـت؛ به ایـن معنا که‬ ‫یارانـه اعطاشـده مشـوقی بـرای خریـد بـوده‪ ،‬ضمـن آنکه‬ ‫ایـن فرهنـگ را نهاینـه کـرد که اگـر دولت منابـع الزم را‬ ‫در اختیـار نـدارد‪ ،‬دانشـگاه‌ها خریداری کنند و بخشـی از‬ ‫هزینه‌هـا از سـوی شـرکت‌ها از طریـق تخفیف‌هایـی کـه‬ ‫در نظـر گرفته شـد‪ ،‬تامین شـده اسـت‪.‬‬ ‫شـیخ‌زین‌الدین حجـم فـروش نمایشـگاه تجهیـزات‬ ‫آزمایشـگاهی را ‪ 400‬میلیـارد تومـان ذکـر و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫اگـر می‌خواسـتیم ایـن تجهیـزات را از خـارج خریـداری‬ ‫کنیـم بالـغ بـر حداقـل ‪ 1200‬میلیـارد تومـان می‌شـد‪.‬‬ ‫وی از برگـزاری ایـن نمایشـگاه در سـایر حوزه‌هـای‬ ‫فنـاوری خبـر داد و خاطر نشـان کـرد‪ :‬ما تجربـه برگزاری‬ ‫نمایشـگاه تجهیـزات پزشـکی را داشـتیم و در حال حاضر‬ ‫بـرای برگـزاری نمایشـگاه تجهیـزات صنعتـی متمرکـز‬ ‫شـدیم؛ ولـی در ایـن نمایشـگاه سوبسـید و یارانـه در نظر‬ ‫گرفتـه نمی‌شـود‪.‬‬ ‫شـیخ زین‌الدیـن ایجـاد اعتمـاد میـان خریـداران‬ ‫و فروشـندگان را از اهـداف ایـن نمایشـگاه عنـوان کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬یکـی از دالیـل مـا بـرای برگـزاری نمایشـگاه‬ ‫تجهیـزات آزمایشـگاهی ایجـاد اعتمـاد میـان خریـدار و‬ ‫فروشـنده بـوده اسـت؛ چراکـه تجهیـزات آزمایشـگاهی‬ ‫محصولـی ماننـد خـودرو نیسـت کـه از قبـل سـاخته و‬ ‫آمـاده باشـد‪ ،‬بلکـه بعـد از ثبـت سـفارش ایـن تجهیـزات‬ ‫بـه تولیـد انبـوه می‌رسـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در چنین شـرایطی خریـدار اطمینان‬ ‫از دریافـت محصـوالت سفارشـی خـود نـدارد و از سـوی‬ ‫دیگـر شـرکت تولیدکننده اطمینـان از این نداشـت که تا‬ ‫زمـان عرضـه محصـول‪ ‌،‬خریـدار از خرید منصـرف خواهد‬ ‫شـد یـا خیـر؛ بـرای رفـع ایـن مشـکل ما بـرای خریـدار‪،‬‬ ‫ضمانت‌نامـه صـادر کردیـم‪.‬‬ ‫بـازار نبایـد یـک فرآیند سـاده در نظر گرفته شـود‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن امـر موضـوع پیچیـده‌ای اسـت و نیـاز اسـت‬ ‫تـا بـه سـمت تجمیـع نیازهـا حرکـت کنیـم‪ .‬در صورتـی‬ ‫کـه بتوانیـم نیازهـا را تجمیـع کنیـم‪ ،‬ممکن اسـت تولید‬ ‫بسـیاری از محصوالتـی کـه اقتصـادی بـه نظـر نمی‌آیـد‪،‬‬ ‫اقتصادی شـود‪.‬‬ ‫شـیخ‌زین‌الدین بـا بیـان اینکـه برخـی از محصـوالت‬ ‫دارای تنـوع زیـادی اسـت‪ ،‬نمونـه آن را تلفن‌هـای همـراه‬ ‫دانسـت کـه موفقیـت در این حـوزه در گرو تولیـد در تیراژ‬ ‫بـاال اسـت و اظهـار کـرد‪ :‬ولـی تجهیـزات مخابراتـی کـه‬ ‫اسـتفاده از آن در درازمدت اسـت‪ ،‬می‌توان در آن وارد شـد‪.‬‬ ‫مــن توصیــه نمی‌کنــم تجهیــزی کــه بــه کیفیــت تولیــد‬ ‫لطمــه وارد می‌کنــد‪ ،‬خریــداری شــود؛ امــا بایــد ایــن‬ ‫مراقبت‌هــا را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شــیخ زین‌الدیــن مــاده ‪ 43‬قانــون رفــع موانــع‬ ‫تولیــد‪ ،‬مصوبــه دولــت در صیانــت از بــازار را کــه معاونــت‬ ‫علمــی وظیفــه اجــرای آن را دارد‪ ،‬از جملــه اهرم‌هــای‬ ‫قانونــی بــرای حمایــت از تولیــد داخــل و کوتــاه کــردن‬ ‫دســت دالالن فنــاوری عنــوان کــرد و یــادآور شــد‪:‬‬ ‫مــواردی چــون کاتالیســت و اســکنر ‪ X-Ray‬کامیونــی‬ ‫از جملــه محصــوالت داخلــی هســتند کــه بــا حمایــت مــا‬ ‫در کشــور تجاری‌ســازی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعــداد و ارقــام در ایــن زمینــه‬ ‫زیاد بـــزرگ نـیسـت‪ ،‬تـاکـید کــرد‪ :‬یـادمـان باشـد کـه‬ ‫مـــا در ایــن حــوزه بــه تازگــی ورود کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪14‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی خبر داد‪:‬‬ ‫راه‌اندازی مرکز نوآوری ورزش با همکاری پژوهشگاه ورزش‬ ‫◄ در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد‪:‬‬ ‫◄ رئیس پارک علم و فناوری مدرس اعالم کرد‬ ‫سهم باالی پارک مدرس در ایجاد اشتغال فناور با کمترین سرمایه‌گذاری‬ ‫◄ در بازدید دکتر ستاری از طرح‌های صنعتی جهاددانشگاهی اعالم شد‬ ‫انجام طرح‌های مشترک جهاد دانشگاهی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫شبه پارک علم‪ ،‬فناوری و مهارت به صورت پایلوت در استان تهران راه اندازی خواهد شد‬ ‫‪15‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی خبر داد‪:‬‬ ‫راه‌اندازی مرکز نوآوری ورزش با همکاری پژوهشگاه ورزش‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫ارائـه مدل‌هـای کسـب‌وکار در صنعـت «ورزش» می‌توانـد بسـیار کارسـاز باشـد زیرا در این شـیوه همـواره ورزش و درسـت وزرش کـردن و تغذیه درسـت از‬ ‫الزامـات کلیـدی ایـن رویکرد اسـت‪ .‬از سـوی دیگر موضوع فنـاوری اطالعـات و آمیختگـی آن در این صنعت می‌توانـد کمک دیگری باشـد تا اسـاتید و محققین‬ ‫فعـال در اکوسیسـتم کارآفرینـی در حـوزه ورزش‪ ،‬بـا ایده‌های نویـن و جذاب‌تری روبرو شـوند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حسـام زنـد حسـامی‪ ،‬مدیـرکل دفتـر نـوآوری و‬ ‫کسـب‌وکارهای نویـن معاونت علمی‪ ،‬با بیـان اینکه ورزش‬ ‫ً‬ ‫عملا یـک‌نیاز واحد و مشـخص در همه جای دنیاسـت و‬ ‫بـا بیان اینکه زیسـت‌بوم نـوآوری در حـوزه ورزش آنچنان‬ ‫پـر بار نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬معاونت نوآوری و تجاری‌سـازی‪ ،‬با‬ ‫شناسـایی نیازهای موجود در صنعـت ورزش در نظر دارد‪،‬‬ ‫تـا همکاری‌هـای خـود را در حـوزه بین‌المللـی بـه منظور‬ ‫آشـنایی بـا نگرش‌هـای آنـان گسـترش دهـد‪ .‬بـه همیـن‬ ‫منظـور بـا پیگیری‌هـای صـورت گرفتـه مالقاتـی بـا مدیر‬ ‫مرکـز بین‌المللـی نوآوری‌هـای ورزشـی مایکروسـافت که‬ ‫محـل آن در شـهر مادریـد کشـور اسـپانیا اسـت‪ ،‬صـورت‬ ‫گرفـت‪ ،‬در پـی ایـن دیـدار در ایـن معاونـت تلاش شـد‬ ‫ضمـن آشـنایی بـا دیـدگاه ایـن مرکـز نسـبت بـه مرکـز‬ ‫نـوآوری و توانمندی‌هـای آن‌‪ ،‬بـا تشـریح توانمندی‌هـای‬ ‫حـوزه ورزش کشـور و اسـتارتاپ‌های موجـود‪ ،‬به بررسـی‬ ‫راه‌هـای گسـترش همکاری‌هـای بین‌المللـی بپـردازد‪ ،‬تـا‬ ‫در نهایـت بـا اسـتفاده از الگـوی ارائـه‌ شـده و اشـتراک‬ ‫تجربیـات امـکان توسـعه الگوهای صنعـت ورزش و به‌ویژه‬ ‫کسـب‌وکارهای نویـن ایـن صنعـت ایجاد شـود‪».‬‬ ‫زیست‌بوم نوآوری‬ ‫در حوزه ورزش نیازمند توجه است‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر نـــوآوری و کســـب‌وکارهای نویـــن‬ ‫معاونـــت علمـــی بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت نـــوآوری در‬ ‫صنعـــت ورزش ادامـــه داد‪ « :‬نـــوآوری بـــه عنـــوان‬ ‫بخـــش ضـــروری کارآفرینـــی در هـــر اکوسیســـتمی‬ ‫نیازمنـــد توجـــه اســـت‪ ،‬زیســـت‌بوم نـــوآوری در‬ ‫ح ــوزه ورزش ه ــم از ای ــن قاع ــده مس ــتثنی نیس ــت‪».‬‬ ‫او بـــا بیـــان اینکـــه معاونـــت نـــوآوری و تجاری‌ســـازی‬ ‫نوآوری به عنوان بخش ضروری‬ ‫کارآفرینی در هر اکوسیستمی نیازمند‬ ‫توجه است‪ ،‬زیست‌بوم نوآوری در حوزه‬ ‫ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست‬ ‫متولـــی برنامـــه توســـعه مراکـــز نـــوآوری در کشـــور‬ ‫اســـت گفـــت‪« :‬بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه ارتباطـــات‬ ‫بین‌المللـــی میـــان مراکـــز نـــوآوری کشـــور بـــا خـــارج‬ ‫از کش ــور‪ ،‬تالش ــمان ب ــر ای ــن اس ــت‪ ،‬ت ــا ب ــا نهاده ــای‬ ‫مختلـــف بین‌المللـــی وارد تعامـــل شـــویم‪ .‬بـــه همیـــن‬ ‫منظ ــور معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫در راس ــتای کم ــک ب ــه افزای ــش ث ــروت در جامع ــه از‬ ‫طریـــق توســـعه اقتصـــاد دانش‌محـــور مرتبـــط بـــا‬ ‫صنعـــت ورزش‪ ،‬اقـــدام بـــه راه‌انـــدازی مرکـــز نـــوآوری‬ ‫ورزش بـــا همـــکاری پژوهشـــگاه ورزش کـــرده اســـت‬ ‫تـــا در طـــی ایـــن مســـیر بـــا اعتــــقاد بـــر ایـــن‌کـــه‬ ‫ح ــوزه س ــامت و ورزش از اهمی ــت زی ــادی برخ ــوردار‬ ‫اســـت‪ ،‬بســـتر مناســـبی جهـــت شـــکل‌گیری و‬ ‫پـــرورش کســـب‌وکارهای نویـــن در ایـــن صنعـــت را‬ ‫فراهـــم کنـــد ‪».‬‬ ‫او بـــا تاکیـــد بـــر تغییـــر نگـــرش و ذائقـــه مـــردم‬ ‫در حـــوزه ســـامت توضیـــح داد‪« :‬نگـــرش مـــردم در‬ ‫ح ــوزه س ــامت دچ ــار تح ــوالت قاب ــل توجه ــی ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه ام ــروزه بس ــیاری از م ــردم‬ ‫ب ــه ج ــای اس ــتفاده از داروه ــای ش ــیمیایی و مراجع ــه‬ ‫بـــه پزشـــکانی کـــه صرفـــاً شـــیوه‌های قدیمـــی را‬ ‫م ــورد اس ــتفاده ق ــرار می‌دهن ــد‪ ،‬ب ــه س ــمت پزش ــکی‬ ‫ســـنتی و بومـــی روی آورده‌انـــد‪ ،‬طبیعتـــاً در راســـتای‬ ‫ایـــن رویکـــرد‪ ،‬ارائـــه مدل‌هـــای کســـب‌وکار در‬ ‫صنعـــت «ورزش» می‌توانـــد بســـیار کارســـاز باشـــد‬ ‫زیـــرا در ایـــن شـــیوه همـــواره ورزش و درســـت وزرش‬ ‫کـــردن و تغذیـــه درســـت از الزامـــات کلیـــدی ایـــن‬ ‫رویکـــرد اســـت‪ .‬از ســـوی دیگـــر موضـــوع فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و آمیختگـــی آن در ایـــن صنعـــت می‌توانـــد‬ ‫کم ــک دیگ ــری باش ــد ت ــا اس ــاتید و محققی ــن فع ــال‬ ‫در اکوسیســـتم کارآفرینـــی در حـــوزه ورزش‪ ،‬بـــا‬ ‫ایده‌هـــای نویـــن و جذاب‌تـــری روبـــرو شـــوند‪».‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد‬ ‫شبه پارک علم‪ ،‬فناوری و مهارت به صورت پایلوت‬ ‫در استان تهران راه اندازی خواهد شد‬ ‫معـاون علمـی و فناوری رئیس جمهور بـا تأکید بر تغییر‬ ‫دیـدگاه آمـوزش در کشـور گفـت‪ :‬آمـوزش هـا بایـد بـا‬ ‫رویکـرد آمـاده سـازی محیـط کسـب و کار برای اشـتغال‬ ‫جــوانــان بـــا کمـک از اسـتـــارت آپ هــا و توسـعه‬ ‫بخـش خصوصـی ارائه شـوند‪.‬‬ ‫دکتـر سـتاری بـا اشـاره بـه گسـتردگی خدمـات و‬ ‫مخاطبان سازمــان آمـــوزش فـنــی و حرفـه ای کشـور‬ ‫بـر کوچـک سـازی دولـت تأکیـد کـرد و گفـت‪ :‬حرکـت‬ ‫بخـش خصوصـی بـه مثابـه خطـی مـوازی در راسـتای‬ ‫برنامـه هـا و سیاسـت های این سـازمان باید توسـعه یابد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬باید زمینه های تسـهیل ورود بخش خصوصی‬ ‫برای نیازسـنجی آموزشـی و اجـرای برنامه های آموزشـی‬ ‫فراهم شـود‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهور گفـت‪ :‬الگوی‬ ‫ارائـه آمـوزش هـای مهارتـی در کشـورهای پیشـرفته‬ ‫اجـرای آمـوزش هـای مهارتـی در جـوار بنـگاه هـای‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬صنایـع و محیـط واقعی کار براسـاس نیاز واقعی‬ ‫بـازار کار صنعـت اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر سـتاری در ادامـه گفـت‪ :‬در حـال حاضـر نظـام‬ ‫اطالعاتـی نیازهـای اشـتغال و آمـوزش در کشـور مـا‬ ‫وجـود نـدارد و برنامـه ریزی آموزشـی درسـتی بـرای رفع‬ ‫نیازهـای بـازار کار و اشـتغال انجـام نمـی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نقش مهـم بخش خصوصـی در آینده‬ ‫صنعـت گفت‪ :‬با همـکاری سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای‬ ‫کشـور و معاونـت علـم و فنـاوری ریاسـت جمهـوری مـی‬ ‫تـوان در عرصـه کسـب و کار بـه یـک الگـوی حمایتـی‬ ‫دسـت یافت‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور در ادامـه‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬حمایـت از نخبـگان مهارتـی بـه عنـوان‬ ‫اسـتعدادهای برتـر اتصـال آن ها را به شـتاب دهنده های‬ ‫بخـش خصوصـی تسـریع و تسـهیل مـی نمایـد‪.‬‬ ‫در ادامـه دکتـر پاک سرشـت‪ ،‬رئیـس سـازمان آموزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای کشـور بـا اشـاره بـر اهمیـت گنجانـدن‬ ‫آمـوزش هـای مهارتـی در آموزش هـای دانشـگاهی گفت‪:‬‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و سـازمان‬ ‫آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بـه عنـوان خانـواده‬ ‫سیاسـتگذاری علمی و مهارتی کشـور محسـوب می شوند‪.‬‬ ‫دکتـر پاک سرشـت افـزود‪ :‬در حـال حاضر حـدود ‪40‬‬ ‫درصـد از مراجعـان مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای این‬ ‫سـازمان را دانشـجویان و فـارغ التحصیالن دانشـگاهی به‬ ‫منظـور آمـاده سـازی بـرای ورود بـه بـازار کسـب و کار‬ ‫تشـکیل مـی دهند‪.‬‬ ‫فنی و حرفه ای ظرفیت‬ ‫خوبی برای آموزش کوتاه مدت‬ ‫به استارت آپ ها دارد‬ ‫رئیـس سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور گفت‪:‬‬ ‫از آن جائـی کـه آمـوزش هـای مهارتـی در کشـور مـا در‬ ‫قالـب یـک نظـام آموزشـی منسـجم ارائـه نمـی شـود‪ ،‬با‬ ‫تصویـب قانـون مهارتـی همانند سـایر کشـورها مـی توان‬ ‫پراکندگـی ایـن آمـوزش هـا را رفـع کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کشـور علاوه بـر تربیت نیـروی ماهـر باید قابلیـت تربیت‬ ‫نیـروی کارآفریـن بـرای ورود بـه محیـط کسـب وکار را‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گفـت‪ :‬بـا‬ ‫وجـود گسـترش شـکل گیـری اسـتارت آپ ها در کشـور‬ ‫ایـن حـوزه مغفـول واقـع شـده و سـازمان آمـوزش فنی و‬ ‫حرفـه ای کشـور ظرفیـت خوبی بـرای ارائه آمـوزش های‬ ‫کوتـاه مـدت در ایـن حـوزه را دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه برگـزاری هجدهمیـن مسـابقات ملی‬ ‫مهـارت در بیسـت و سـوم تیـر مـاه سـال جـاری گفـت‪:‬‬ ‫برگـزاری ایـن مسـابقات بـه عنـوان یـک رویـداد افتخـار‬ ‫آفریـن ملـی نیازمند مشـارکت دیگر دسـتگاه های مرتبط‬ ‫از جملـه آموزش و پـرورش‪ ،‬آموزش عالـی‪ ،‬وزارت صنعت‬ ‫و معـدن و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر پـاک سرشـت افـزود‪ :‬در حـوزه دیپلماسـی‬ ‫مهارت‪ ،‬اسـتانداردهای آموزش و سـنجش مهارت سازمان‬ ‫آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور‪ ،‬ظرفیت مناسـبی برای‬ ‫همـکاری بـا کشـورهای منطقه و همسـایه اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور در ادامه‬ ‫بـا اشـاره بـه وجـود ‪ 11‬هـزار آموزشـگاه آزاد فنـی و حرفـه‬ ‫ای در سراسـر کشـور گفـت‪ :‬کاهـش تصـدی گـری دولت با‬ ‫واگـذاری آمـوزش هـا به بخـش خصوصی محقق می شـود‬ ‫و ایـن سـازمان در نقـش حاکمیتـی خـود باید بر سـنجش‬ ‫مهـارت و صالحیـت حرفـه ای نظارت کامل داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رضـا گرزیـن‪ ،‬مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫اسـتان تهـران نیـز بـا اشـاره بـه همـکاری آمـوزش فنـی‬ ‫و حرفـه ای بـا شـرکت هـای دانـش بنیـان گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫همـکاری در زمینـه هـای معرفـی نخبـگان مهارتـی بـه‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان‪ ،‬آمـوزش منابـع انسـانی این‬ ‫شـرکت هـا و تدویـن اسـتانداردهای مشـاغل مـورد نظـر‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان و ‪ ...‬صـورت مـی گیـرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫شـبه پـارک علـم‪ ،‬فنـاوری و مهارت با همکاری سـازمان آمـوزش فنی و حرفـه ای کشـور و معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری به صـورت پایلوت‬ ‫در اسـتان تهـران راه اندازی خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای کشـور‪ ،‬دکتر سـلیمان پاک سرشـت‪ ،‬معاون وزیـر و رئیس سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای‬ ‫کشـور بـا دکتر سـورنا سـتاری‪ ،‬معاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری‪ ،‬هشـتم خـرداد ماه در محـل معاونت یاد شـده دیـدار وگفتگو کرد‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن گـزارش در ایـن نشسـت مقرر شـد مراکـزی توسـط اداره کل آموزش فنـی و حرفه ای کشـور بـرای راه اندازی شـبه پارک علـم‪ ،‬فناوری و‬ ‫مهـارت معرفـی شـود و در صـورت موفقیت این طرح درسـایر اسـتان هـا نیز اجرا شـود‪.‬‬ ‫‪17‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مدرس اعالم کرد‬ ‫سهم باالی پارک مدرس در ایجاد اشتغال فناور با کمترین سرمایه‌گذاری‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تربیت مـدرس از تدویـن برنامه راهبـردی این پارک بـرای افزایـش تعداد واحدهـای فناور تا سـال ‪ 1400‬خبـر داد و‬ ‫تأکیـد کـرد‪ :‬در پـارک مـدرس بـه ازای هـر ‪ 5‬میلیون تومـان از مبلـغ بودجه یک شـغل ایجاد می‌شـود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫فتح‌اهلل اُمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‪ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری دانشگاه تربیت مدرس را تحت عنوان پارک مدر ­‬ ‫س‬ ‫معرفی کرد و با بیان اینکه این مجموعه در سال ‪ 82‬و در‬ ‫قالب مرکز رشد تأسیس شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این مرکز با‬ ‫پذیرش ‪ 10‬واحد فناور آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وی زمان اخذ مجوز برای احداث پارک مدرس را سال‬ ‫‪ 84‬اعالم و تصریح کرد‪ :‬بنا شد که این پارک در زمینی به‬ ‫وسعت ‪ 60‬هکتار واقع در اتوبان شهید بابایی تأسیس شود‪.‬‬ ‫این زمین که سابقه آن به مراتع و جنگل‌داری برمی‌گردد‪،‬‬ ‫متعلق به سپاه بوده؛ اما بنا به فرموده مقام معظم رهبری‬ ‫به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با‬ ‫بیان اینکه زمین مذکور به مدت ‪ 25‬سال است که بی‬ ‫استفاده مانده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون نیز در پیچ و خم‬ ‫دادگاه و دادگستری برای باز پس‌گیری این زمین از سپاه‬ ‫هستیم‪ .‬این در حالی است که به ما چنین اعالم شده که‬ ‫آن منطقه کمربند سبز است و باید به پارکی تبدیل شود‬ ‫که کم‌ترین ساخت و ساز را داشته باشد‪.‬‬ ‫اُمی افزود‪ :‬بدین منظور نقشه راهبردی جامع خود را‬ ‫تغییر داده و به جای ‪ 24‬هکتار‪ ،‬تنها ‪ 4‬هکتار را برای‬ ‫انجام ساخت و ساز در نظر گرفتیم‪ .‬علی رغم آن که مجوز‬ ‫احداث پارک و نیز اختصاص این مساحت از فضا به ساخت‬ ‫و ساز را دریافت کرده‌ایم‪ ،‬شهرداری در هماهنگی با سپاه‬ ‫به ما اجازه هیچ گونه کار عمرانی را نداده و در صورت‬ ‫اجرای آن‪ ،‬با برخورد شهرداری مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دانشگاه تربیت مدرس ‪ ۵‬هکتار‬ ‫زمین از دانشکده کشاورزی واقع در بلوار پژوهش را به‬ ‫پارک علم و فناوری مدرس اختصاص داده است‪ ٬‬از مستقر‬ ‫شدن ‪ ۷۰‬واحد فناور در ساختمان کنونی این پارک خبر‬ ‫داد و اضافه کرد‪ :‬هم‌اکنون مشغول انجام ساخت و ساز‬ ‫در زمین دانشکده کشاورزی هستیم و امیدواریم که در‬ ‫سال جاری بتوانیم ‪ ۳۴‬واحد فناور دیگر پارک را در آنجا‬ ‫مستقر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫بر همین اساس‪ ٬‬مجموع واحدهای فناور این پارک را‬ ‫‪ ۱۰۴‬واحد اعالم کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۲۸‬شرکت‬ ‫دانش‌بنیان هستند که هر یک دارای محصوالتی بوده که‬ ‫بعضاً در داخل و نیز خارج از کشور عرضه می‌شوند‪.‬‬ ‫اُمی با بیان اینکه این شرکت‌ها در ‪ 6‬گروه شامل گروه‬ ‫شرکت‌های مهندسی‪ ٬‬علوم پایه‪ ٬‬بهداشت و پزشکی‪ ،‬هنر‬ ‫و نیز در حیطه علوم انسانی و علوم کشاورزی سازمان‌دهی‬ ‫شده‌اند‪ ،‬اشاره کرد‪ :‬برخی از محصوالت شرکت‌های فوق‬ ‫همچون روغن‌های گیاهی در بسیاری از کشورها با‬ ‫استقبال زیادی مواجه شده و به آن‌ها صادر می‌شود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تعدادی از شرکت‌های ما اعالم آمادگی‬ ‫کرده‌اند که در تجاری‌سازی محصوالت‪ ،‬کمک‌رسان برخی‬ ‫شرکت‌های کوچک‌تر باشند‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه‪ ،‬با تأکید بر عملی نشدن نقشه‬ ‫راهبردی پارک طی سال‌های ‪ ۸۷‬تا ‪ ،۹۳‬توضیح داد‪ :‬از‬ ‫زمان اخذ مجوز تأسیس پارک در سال ‪ ۸۴،‬یک موافقت‬ ‫اصولی دریافت کردیم که به ازای آن باید یک برنامه‬ ‫راهبردی ارائه می‌کردیم‪ .‬در این برنامه چنین پیش‌بینی‬ ‫شده بود که تعداد واحدهای فناور پارک تا سال ‪ 87‬به ‪40‬‬ ‫و تا پایان سال ‪ 93‬به ‪ 400‬واحد برسد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که پارک مدرس طی سال‌های ‪ 87‬تا ‪ 93‬سیر نزولی داشت‬ ‫و تعداد واحدهای فناور آن از ‪ 40‬واحد در سال ‪ 87‬به تنها‬ ‫‪ 4‬واحد در ابتدای سال ‪ 94‬تقلیل پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در‬ ‫همین زمینه به استعفای خود در سال ‪ 87‬اشاره کرد و با‬ ‫بیان اینکه در آن زمان پارک هیچ‌گونه اختیاراتی نداشته‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بودجه ما در اختیار دانشگاه قرار می‌گرفت‬ ‫و دانشگاه کمتر از ‪ 10‬درصد آن را به ما اختصاص می‌داد‪.‬‬ ‫اُمی از افزایش ‪ 25‬درصدی بودجه پارک علم و فناوری‬ ‫مدرس در سال ‪ 97‬نسبت به سال گذشته خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ 93‬و انتصاب مجدد من به رییس‬ ‫پارک‪ ،‬از دانشگاه قول گرفتیم که بودجه در نظر گرفته‬ ‫شده در سازمان برنامه و بودجه کشور را به طور کامل در‬ ‫اختیار ما قرار دهد‪ .‬در حال حاضر بخشی از این بودجه‬ ‫دریافت شده و بخشی از آن را نیز از گذشته طلب داریم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه در سال ‪ 96‬کمتر از ‪ 50‬درصد بودجه‬ ‫محقق شده و بودجه ‪ 97‬نیز هنوز ابالغ نشده است‪ ،‬به‬ ‫برخی تفاوت‌های موجود میان پارک‌های مستقل و‬ ‫پارک‌های وابسته به دانشگاه پرداخت و گفت‪ :‬پارک‌های‬ ‫مستقل بودجه مربوط به خودشان را به صورت مستقیم‬ ‫دریافت می‌کنند و اختیار استخدام و اختیار سرمایه‌گذاری‬ ‫دارند‪ .‬این در حالی است که پارک‌های وابسته به دانشگاه‬ ‫چنین اختیاراتی نداشته و زیر مجموعه دانشگاه به شمار‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫سپس به ارائه برخی آمار اعالم شده در زمینه پارک‌های‬ ‫علم و فناوری و مراکز رشد در جشنواره خوارزمی سال‬ ‫گذشته پرداخت و گفت‪ :‬در کشور مجموعاً ‪ 42‬پارک‬ ‫علم و فناوری با ‪ 190‬مرکز رشد‪ 470 ،‬شرکت و ‪5000‬‬ ‫واحد فناور وجود دارد که بودجه آن‌ها از ابتدای تأسیس‬ ‫تاکنون‪ 1800 ،‬میلیارد تومان بوده که ‪ 950‬میلیارد تومان‬ ‫آن محقق شده است‪.‬‬ ‫اُمی با بیان اینکه این میزان بودجه توانسته است ‪70‬‬ ‫هزار شغل در کشور ایجاد کند‪ ،‬ارزش تقریبی هر شغل را‬ ‫‪ 12.8‬تا ‪ 13‬میلیون تومان اعالم و تأکید کرد‪ :‬تاکنون در‬ ‫پارک‌های علم و فناوری به ازای هر ‪ 13‬میلیون تومان‬ ‫یک شغل ایجاد شده است‪ .‬این در حالی است که بر طبق‬ ‫برآورد سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬ایجاد هر شغل حدود ‪50‬‬ ‫میلیون تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پارک مدرس تنها پارکی است‬ ‫که توانسته تنها به ازای هر ‪ 5‬میلیون تومان‪ ،‬یک شغل‬ ‫ایجاد کند‪ .‬بنابراین می‌توان گفت که ما با کم‌ترین میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری بیش‌ترین تعداد شغل را ایجاد کرده‌ایم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از‬ ‫برنامه این پارک برای افزایش تعداد شرکت‌های مستقر‬ ‫خبر داد و اضافه کرد‪ :‬برنامه راهبردی‌مان تا سال ‪1400‬‬ ‫را تعیین کرده‌ایم که البته هنوز به تصویب وزرات علوم‬ ‫نرسیده است‪ .‬شرکت‌های تازه تأسیس می‌توانند از طریق‬ ‫سایت ‪ mstpark.com‬وارد سیستم شده و فرم‌های‬ ‫مربوطه را پر کنند‪ .‬این نیز حائز اهمیت است که چنین‬ ‫شرکت‌هایی حتماً باید دارای یک ایده محوری باشند و آن‬ ‫ایده را مورد ارزیابی داوران قرار دهند‪.‬‬ ‫اُمی همچنین از برنامه این پارک برای احداث یک‬ ‫ساختمان چند مستأجره در سایت غربی پارک مدرس در‬ ‫بلوار پژوهش خبر داد و اظهار کرد‪ :‬اُمیدوار هستیم که‬ ‫شرکت‌های داخلی و خارجی بتوانند تحت شرایطی که‬ ‫برای آن‌ها در نظر گرفته شده‪ ،‬در این ساختمان مستقر‬ ‫شوند و نیز بتوانند با پیش بردن برنامه‌های خود‪ ،‬در رونق‬ ‫اقتصادی کشور مؤثر باشند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬وزارت علوم را پشتیبان خوبی برای پارک‌ها‬ ‫توصیف کرد و با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫ساختمانی را تحت عنوان «برج فناوری» برای شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیانی که در فرآیند «اسپین اف» (‪)spin-off‬‬ ‫مستقل شده‌اند‪ ،‬خریداری کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معاونت‬ ‫علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری تاکنون هیچ حمایتی از ما‬ ‫نکرده است‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در بازدید دکتر ستاری از طرح‌های صنعتی جهاددانشگاهی اعالم شد‬ ‫انجام طرح‌های مشترک جهاد دانشگاهی‬ ‫و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور‬ ‫دکتـر سـورنا سـتاری معـاون علمـی رئیس جمهور بـا همراهـی دکتر طیبـی رئیس جهاد دانشـگاهی صبـح روز پنجشـنبه ‪ ۲۴‬خرداد از سـه‬ ‫طـرح بـزرگ صنعتی جهاد دانشـگاهی واحـد علـم و صنعت بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی‪،‬در ایـن بازدیـد که بـا حضور در پژوهشـکده بـرق جهاد دانشـگاهی واحـد علم و صنعـت انجام‬ ‫شـد‪ ،‬سـه طـرح بزرگ صنعتی شـامل سیسـتم رانـش قطـار‪ ،‬سیسـتم‌های ‪ UPS‬و سیسـتم شبیه‌سـاز نمک‌زدایی نفت خـام مـورد بازدید قرار‬ ‫گرفت و مسـئوالن و دسـت انـدرکاران هریـک از طرح‌هـا توضیحاتـی در خصوص جزئیـات آنها ارائـه کردند‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی اعالم کرد‬ ‫راه‌اندازی مجدد سه طرح صنعتی جهاددانشگاهی‬ ‫علم و صنعت با همکاری معاونت علمی‬ ‫دکتـر حمیـد رضا طیبـی در حاشـیه بازدیـد از سـه طرح‬ ‫بـزرگ صنعتـی جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت از‬ ‫راه‌انـدازی مجدد سـه طـرح صنعتی جهاددانشـگاهی خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬بـا قـول معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری مبنـی بـر تامیـن منابـع مالـی ایـن پروژه‌هـا‪،‬‬ ‫اجـرای ایـن طرح‌هـا مجـددا بـه جریـان خواهـد افتـاد‪.‬‬ ‫دکتر طیبی اظهار کرد‪ :‬تاسیس حساب مشترک بین‬ ‫جهاددانشگاهی و معاونت علمی و فاوری رییس جمهور برای‬ ‫انجام سه پروژه اصلی و بزرگ صنعتی اقدام بسیار خوبی‬ ‫بود که بر اساس توافـق صورت گـرفته ‪ 50‬درصد منابع‬ ‫این پروژه‌ها توسط معاونت علمی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصریـح کرد‪ :‬متاسـفانه اجـرای طرح‌های‬ ‫فـوق مدتـی دچـار وقفه شـد‪ ،‬امـا خوشـبختانه در جریان‬ ‫بازدیـد امـروز معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور‬ ‫و مشـاهده پیشـرفت واقعـی ایـن پروژه‌هـا‪ ،‬مقـرر شـد‬ ‫راه‌انـدازی آن‌هـا بـا کمک ایـن معاونت مجددا آغاز شـود‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه حمایت‌هـای‬ ‫معاونـت علمـی از طرح‌هـای ایـن نهـاد ادامـه داد‪ :‬دکتـر‬ ‫سـتاری معـاون علمـی وفنـاوری رییـس جمهـور در‬ ‫ایـن بازدیـد از طرح‌هـای مشـترک ایـن معاونـت بـا‬ ‫جهاددانشـگاهی بـر تامیـن منابـع اجـرای ایـن پروژه‌هـا‬ ‫تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن تامیـن منابـع مالـی بـرای سـاخت‬ ‫سیسـتم‌های نمـک زدایـی نکتـه مهمـی بـود کـه در‬ ‫خصـوص آن صحبـت شـد؛ چـرا کـه تولیـد ایـن پـروژه‬ ‫دکتر ستاری‪:‬‬ ‫طرح‌های مشترک با جهاددانشگاهی را‬ ‫به صورت جدی پیگیری می‌کنیم‬ ‫دکتـر سـورنا سـتاری‪،‬معاون علمـی و فنـاوری رییـس‬ ‫جمهـور در حاشـیه ایـن بازدیـد بـا تاکیـد بـر حمایـت از‬ ‫طرح‌هـای مشـترک بـا جهـاد دانشـگاهی‪‌،‬گفت‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر برخـی از ایـن پروژه‌هـا آمـاده تحویـل بـه صنایـع‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫دکتـر سـتاری ‪ ،‬ضمـن بیـان ایـن مطلـب اظهـار کرد‪:‬‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری حسـاب‬ ‫مشـترکی بـا جهـاد دانشـگاهی دارد کـه پـروژه هـا را بـا‬ ‫سـهم ‪ 50‬درصـد بـرای هـر یـک از طرفیـن تامیـن مالـی‬ ‫می‌کنیـد و خوشـحال هسـتم از اینکـه بعـد از حـدود‬ ‫سـه سـال از شـروع ایـن کار مشـترک‪ ،‬در حـال حاضـر‬ ‫پروژه‌هایـی خوبـی آمـاده تحویـل بـه صنعـت داریـم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصریـح کـرد‪ :‬معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری مصمـم اسـت کـه طرح‌های مشـترک‬ ‫خـود را در جهاددانشـگاهی را بصـورت جـدی پیگیـری‬ ‫کنـد تـا هـر چه زودتـر ایـن طرح‌هـا نتیجه بخش باشـند‬ ‫و صنایـع نیـز بتواننـد از نتایـج آن اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در پایـان‬ ‫خاطـر اظهار کـرد‪ :‬این معاونـت پشـتیبانی و حمایت‌های‬ ‫خـود از طرح‌هـای مشـترک بـا جهـاد دانشـگاهی را بـه‬ ‫همـان شـکل گـذشتــه و در قـالــب حسـاب مشتــرک‬ ‫ادامـه می‌دهـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫دو سیسـتم ‪ UPS‬و شـبیه سـاز نمک‌زدایـی نفـت‬ ‫خـام بـا حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری و سـرمایه گـذاری مشـترک ایـن معاونـت و‬ ‫جهـاد دانشـگاهی بـه انجـام رسـیده و مسـئوالن هـر دو‬ ‫حـوزه از پیشـرفت‌های طـرح و نتایـج آن بازدیـد کردنـد‬ ‫تـا بتواننـد در خصـوص رفـع کمبودهـا و توسـعه آتی آن‬ ‫تصمیم‌گیری‌هـای الزم را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫طـرح ملـی بومی‌سـازی سیسـتم رانـش قطار شـهری‬ ‫نیـز طرحی اسـت کـه تالش می‌کنـد چهار قطعه اساسـی‬ ‫سیسـتم رانـش قطارهای مترو مطابق بـا قطارهای متروی‬ ‫تهـران را بسـازد‪ .‬در ایـن راسـتا سیسـتم رانـش موتـور‪،‬‬ ‫سیسـتم بـرق موتـور‪ ،‬گیربکس و موتور چهـار قطعه اصلی‬ ‫هسـتند که در پژوهشـکده برق جهاد دانشـگاهی دانشگاه‬ ‫علـم و صنعـت طراحی و سـاخته شـده‌اند‪.‬‬ ‫طـرح سیسـتم‌های تغذیـه بدون وقفه یـا ‪ UPS‬نوعی‬ ‫سیسـتم‌های بـرق و کنتـرل اسـت که بـرای پاالیشـگاه‌ها‬ ‫و پتروشـیمی‌ها مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد‪ .‬در واقـع‬ ‫نمونه‌هـای داخـل تولیـد شـده توسـط جهـاد دانشـگاهی‬ ‫علم‌وصنعـت سـاخته شـده و با توجـه به اینکـه نمونه‌های‬ ‫خارجـی ایـن سیسـتم‌ها توسـط شـرکت‌های معتبـر‬ ‫پشـتیبانی نمی‌شـود‪ ،‬تلاش شـده بـا کمک سیسـتم‌های‬ ‫تولیـد داخـل‪ ،‬سیسـتم‌های کنتـرل را خـارج و مغـز ایـن‬ ‫نـوع سیسـتم‌ها را بـر اسـاس طراحـی مدل‌هـای داخلـی‬ ‫انجـام دهند‪.‬‬ ‫سـومین طـرح فـوق سیسـتم نمک‌زدایـی نفـت خـام‬ ‫اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم‪ ،‬نمـک نفتـی کـه از‬ ‫چـاه خـارج می‌شـود‪ ،‬قبـل از ورود به پاالیشـگاه‌ها‪ ،‬گرفته‬ ‫می‌شـود و مـورد بهره‌بـرداری قـرار می‌گیرد‪.‬ایـن مدل در‬ ‫واقـع نمونـه کوچکـی از مدل‌هـای بـزرگ صنعتـی اسـت‬ ‫کـه بـر اسـاس آن دانـش طراحی سیسـتم‌های بـزرگ به‬ ‫دسـت می‌آیـد و در نهایـت سیسـتم‌های بـزرگ طراحـی‬ ‫می‌شـوند ‪.‬بنابرایـن ایـن سیسـتم نمونـه پایلـوت و نوعـی‬ ‫شبیه‌سـاز به شـمار مـی‌رود‪.‬‬ ‫نیازمنـد بودجـه سـنگینی اسـت کـه معـاون علمـی و‬ ‫فنـاوری رییـس جمهـور‪ ،‬تامین ایـن بودجـه را تایید کرد‬ ‫و امیـدوارم مجـددا در جلسـه‌ای کـه بـا حضور مسـووالن‬ ‫خواهیـم داشـت‪ ،‬بتوانیـم ایـن پـروژه را از حالـت پایلـوت‬ ‫خـارج کـرده و توسـعه دهیـم‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری یزد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫برخی ها ایجاد شغل‬ ‫ارزان قیمت توسط‬ ‫پارک علم و فناوری‬ ‫را باور ندارند‬ ‫‪20‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد گفــت‪:‬‬ ‫شـرکــــت هــای فــنــــاور ایـــن مــجـمــوعـــه‬ ‫بــا هــر ‪ 300‬میلیــون ریــال قــادر بــه ایجــاد یــک‬ ‫شــغل هســتند امــا برخــی مســئوالن و بانکهــا ایــن‬ ‫موضــوع را بــاور ندارنــد‪.‬‬ ‫‹داریــوش پورســراجیان› در جریــان بازدیــد از‬ ‫خبرگــزاری جمهــوری اســامی (ایرنــا) مرکــز یــزد‬ ‫افــزود‪ :‬جامعــه هنــوز بــه ایــن بــاور نرســیده کــه‬ ‫تولیــد و اشــتغال فقــط در ســوله هــا و کارخانــه هــای‬ ‫بــزرگ محقــق نمــی شــود و شــرکتهای فنــاور‬ ‫نیــز مــی تواننــد بــا منابــع محــدود بــه ایــن‬ ‫مهــم کمــک کننــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه بــه بــاور‬ ‫برخــی مســئوالن‪ ،‬ایجــاد اشــتغال نیازمنــد هزینه های‬ ‫میلیــاردی اســت تصریــح کــرد‪ :‬سیســتم بانکــی‬ ‫نیــز بــا ایــن تفکــر بــه عنــوان مانعــی بــزرگ در‬ ‫ارائــه تســهیالت بــه شــرکت هــای فنــاور عمــل‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بانکهــا در حالــی بــرای ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت هــای فنــاور وثیقــه هــای‬ ‫ســنگین و زمیــن مطالبــه مــی کننــد کــه ایــن‬ ‫شــرکتها بــا منابــع و امکانــات محــدود‪ ،‬گام هــای‬ ‫موثــری در تولیــد و ایجــاد اشــتغال بــر مــی دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــا تبییــن‬ ‫اهمیــت نقش اطــاع رســانی در حــوزه علــم و فناوری‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد از منابــع محــدود در پــارک هــا در‬ ‫موثرتریــن حــوزه هــا اســتفاده و در ایــن اســتا از‬ ‫توانمنــدی رســانه هــا بــه بهتریــن نحــو کمــک‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫پورســراجیان افــزود‪ :‬ارتبــاط مســتمر شــرکت‬ ‫هــای زیرمجموعــه پــارک علــم و فنــاوری با رســانه‬ ‫هــا و برگــزاری نشســت هایــی در ایــن راســتان‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی در آشــنایی مــردم و مســئوالن بــا‬ ‫فعالیــت هــای ایــن شــرکتها دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ 259‬شــرکت زیــر مجموعــه پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری یــزد فعالیــت مــی کننــد کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪68‬شــرکت در مرحلــه پیــش رشــد‪،‬‬ ‫‪ 45‬شــرکت رشــد‪ 69 ،‬شــــرکت پســــا رشــــد و‬ ‫‪ 77‬شــرکت در انتظــار اســتقرار در پــارک هســتند‪.‬‬ ‫با حضور جمعی از مسووالن استانی؛‬ ‫آیین افتتاحیه راه اندازی مرکز نوآوری‬ ‫در مرکز آموزش جهاددانشگاهی اراک برگزار شد‬ ‫آییـــن افتتاحیـــه راه انـــدازی مرکـــز نـــوآوری‬ ‫مرکـــز آمـــوزش جهاددانشـــگاهی اراک بـــا حضـــور‬ ‫دکت ــر رئوف ــی سرپرس ــت دانش ــگاه علم ــی کارب ــردی‬ ‫اســـتان مرکـــزی‪ ،‬دکتـــر رحمانـــی مدیـــرکل‬ ‫ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات اســـتان‪ ،‬دکتـــر‬ ‫نظـــام دوســـت رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان‪،‬‬ ‫مهنـــدس یســـاولی مدیـــر فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫شـــبکه دولـــت اســـتانداری مرکـــزی و جمــــعی از‬ ‫مســئوالن ‪ ۷‬خردادمــاه در حاشــیه برپایــی نمایشــگاه‬ ‫«اش ــتغال‪ ،‬کارآفرین ــی و کس ــب و کاره ــای فناوران ــه»‬ ‫در مرک ــز آم ــوزش علم ــی کارب ــردی جهاددانش ــگاهی‬ ‫اراک برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫اســـتان مرکـــزی‪ ،‬مهنـــدس مســـعود شـــهرجردی‬ ‫سرپرســـت مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی اراک در حاشـــیه مراســـم افتتاحیـــه‬ ‫مرک ــز ن ــوآوری در ای ــن مرک ــز آموزش ــی ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه نق ــش ایج ــاد مراک ــز ن ــوآوری و رش ــد در تحق ــق‬ ‫اهـــداف نظـــام علمـــی کاربـــردی‪ ،‬افـــزود‪ :‬یکـــی از‬ ‫عوامـــل مهمـــی کـــه ایجـــاد مراکـــز نـــوآوری را بـــه‬ ‫ی ــک نی ــاز تبدی ــل ک ــرده اس ــت‪ ،‬ب ــه وج ــود آم ــدن‬ ‫تغییـــرات ســـریع در فناوری‌هـــای روز دنیـــا و‬ ‫مســـایل اجتماعـــی جامعـــه امـــروز اســـت‪.‬‬ ‫وی اظهارکـــرد‪ :‬مراکـــز نـــوآوری بـــا همـــان ایـــده‬ ‫جـــذب خالقیت‌هـــا و نوآوری‌هـــای افـــراد ایجـــاد‬ ‫شـــده‌اند و بـــه دنبـــال عرضـــه یـــک محصـــول بـــه‬ ‫بـــازار هســـتند‪ ،‬البتـــه محصولـــی کـــه بـــر مبنـــای‬ ‫دانـــش و پژوهـــش ســـاخته شـــده باشـــد‪.‬‬ ‫شـــهرجردی بـــا بیـــان ایـــن کـــه وظیفـــه مراکـــز‬ ‫نـــوآوری‪ ،‬پیشـــرو بـــودن و ریســـک کـــردن راه‌‬ ‫حل‌هـــای جدیـــد بـــرای مشـــتریان‪ ،‬تســـت کســـب‬ ‫و کار مدل‌هـــای جدیـــد و ارزیابـــی فناوری‌هـــای‬ ‫جدی ــد اس ــت ت ــا بتوان ــد س ــهم ب ــازار ی ــک ش ــرکت‬ ‫را ارتقـــا دهـــد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬مراکـــز نـــوآوری بـــا‬ ‫پ ــرورش و رش ــد ش ــرکت ه ــای کوچ ــک و متوس ــط‪،‬‬ ‫گام بزرگـــی در ایجـــاد اقتصـــاد پایـــدار برمی‌دارنـــد‬ ‫کـــه جهـــت تســـریع در انجـــام ایـــن مهـــم‪ ،‬مراکـــز‬ ‫نـــوآوری نقـــش بـــه ســـزایی دارنـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیر مرکز رشد واحدهای فناور هرمزگان‪:‬‬ ‫حمایت از ایده های فناورانه‬ ‫پارک هرمزگان باعث ایجاد اشتغال می شود‬ ‫مدیـر مرکـز رشـد واحدهای فنـاور هرمـزگان گفت‪:‬‬ ‫حمایـت از ایـده هـای فناورانـه پـارک هرمـزگان باعـث‬ ‫ایجـاد اشـتغال می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬به نقـل از پـارک علم‬ ‫و فنـاوری هرمـزگان‪ ،‬پویـان ادیبـی مدیـر مرکـز رشـد‬ ‫واحدهـای فنـاور بـا اشـاره وضعیـت واحدهـای فنـاور‬ ‫افـزود‪ :‬سیاسـت کلی ما حمایـت از ایده هـای فناورانه و‬ ‫ایجـاد کسـب و کار اسـت و در ایـن زمینه تلاش کرده‬ ‫ایـم تـا از ایـده هـای نـو کـه منجـر بـه تولیـد محصول‬ ‫فناورانـه مـی شـود حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حمایـت از ایـده هـای فناورانـه‬ ‫منجـر بـه ایجـاد اشـتغال مـی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا حمایت‬ ‫از ایـده هـا و کمـک بـه تجـاری سـازی آن بـازار ایـن‬ ‫محصـوالت رونـق مـی گیـرد کـه خـود بـه خـود باعث‬ ‫ایجـاد اشـتغال مـی شـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه همچنیـن صـادق صمصـام پـور دبیر‬ ‫شـورای فناوری مرکــز رشـد واحدهــای فناور پــارک‬ ‫علـم و فنـاوری هرمـزگان با اشـاره بـه مصوبات جلسـه‬ ‫گفـت‪ :‬اعضـا بـه اتفـاق آرا پذیـرش ‪ ۱۲‬واحـد فنـاور را‬ ‫تصویـب کردنـد‪ .‬بـه گفتـه وی‪ ،‬ایـن واحد هـا در حوزه‬ ‫هـای مکانیـک‪ ،‬فنـاوری دریایـی‪ ،‬فنـاوری اطالعـات‪،‬‬ ‫تبلیغـات و پلیمـر پـس از داوری پذیرش شـده اند که از‬ ‫سـوی اعضـا بـه تصویـب نهایی رسـید‪.‬‬ ‫صمصـام پـور ادامـه داد‪ ،‬بـا نظـر اعضـا بـا تبدیـل‬ ‫وضعیـت شـش واحـد فنـاور موافقـت شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫ایـن واحدهـا پیش تـر در مرحله رشـد مقدماتی فعالیت‬ ‫داشـته انـد که پـس از نظارت و ارزیابـی و داوری در این‬ ‫مرحلـه پذیرش شـدند‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای فنـاوری مرکـز رشـد واحدهـای فناور‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری هرمـزگان گفت‪ :‬بـا تصویب اعضا‬ ‫مبلـغ سـه میلیـارد و ‪ ۶۸۰‬میلـون ریـال تسـهیالت در‬ ‫اختیـار ‪ ۱۷‬واحـد فنـاور قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از خـروج یـازده واحـد فنـاور از مرکـز‬ ‫رشـد خبـر داد و گفـت‪ :‬بـا تصمیم شـورا رای بـه خروج‬ ‫یـازده واحد فناور داده شـد‪ .‬اعضا همچینن بـا پایان دوره‬ ‫یکـی از واحـد های فنـاور موافقـت کردند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی اردبیل‬ ‫و پارک علم و فناوری استان‬ ‫بــا هــدف راه‌انــدازی کانــون «شــکوفایی خالقیــت»‪،‬‬ ‫تفاهمنام ــه هم ــکاری بی ــن مرک ــز آم ــوزش علم ــی و‬ ‫کارب ــردی جهاددانش ــگاهی اس ــتان اردبی ــل و پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اســـتان بـــه امضـــای رؤســـای ایـــن‬ ‫دو نه ــاد رس ــید‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی‬ ‫واحـــد اســـتان اردبیـــل‪ ،‬رییـــس جهاددانشـــگاهی‬ ‫واحـــد اســـتان اردبیـــل‪ ،‬یکشـــنبه ‪ 13‬خـــرداد در‬ ‫نشسـ ــت امــضـ ــای ایـ ــن تــفاهــمنامــ ــه ک ــه در‬ ‫مح ــل پ ــارک عل ــم و فن ــاوری برگ ــزار ش ــد گف ــت‪:‬‬ ‫ایجـــاد ایـــن کانـــون‪ ،‬فرصـــت مناســـبی بـــرای‬ ‫باردهـــی ایـــده و خالقیـــت دانشـــجویان و اســـتفاده‬ ‫از پتانســـیل‌های موجـــود بـــرای تجـــاری ســـازی‬ ‫نتایـــج تحقیقـــات اســـت‪.‬‬ ‫مهـــران اوچـــی اردبیلـــی بـــا بیـــان اینکـــه در‬ ‫حـــال حاضـــر در مرکـــز آمـــوزش علمـــی کاربـــردی‬ ‫جهاددانشـــگاهی شـــعبه اردبیـــل ‪ 412‬دانشـــجو در‬ ‫مقاطـــع کاردانـــی و کارشناســـی در حـــال تحصیـــل‬ ‫هس ــتند اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ای ــن مرک ــز ب ــرای تامی ــن‬ ‫فضـــای فیزیکـــی و ایجـــاد امکانـــات مـــورد نیـــاز‬ ‫بـــرای دانشـــجویان‪ ،‬تـــاش هـــای زیـــادی صـــورت‬ ‫گرفت ــه اس ــت ت ــا محی ــط مناس ــبی ب ــرای تحصی ــل‬ ‫و افزایـــش انگیـــزه در آنهـــا فراهـــم شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جهادددانشـــگاهی‬ ‫در تـــاش اســـت تـــا رســـالت خـــود را در کمـــک‬ ‫بـــه پیشـــرفت کشـــور از طریـــق توســـعه دانـــش و‬ ‫تحقیقـــات کاربـــردی‪ ،‬ایجـــاد توســـعه و انتقـــال‬ ‫فن ــاوری عملیات ــی س ــازد گف ــت‪ :‬انعق ــاد تفاهمنام ــه‬ ‫هم ــکاری‪ ،‬فت ــح باب ــی ب ــرای ایج ــاد تعام ــات مفی ــد‬ ‫و اثربخـــش بیـــن پـــارک و مرکـــز آمـــوزش علمـــی‬ ‫کاربـــردی بـــرای عملیاتـــی کـــردن ایـــده و طـــرح‬ ‫هـــای خالقانـــه دانشـــجویان اســـت‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه جهـــت ایجـــاد اشـــتغال و تولیـــد ثـــروت‪،‬‬ ‫دانشـــجویان بـــه لحـــاظ تجربـــی و کاربـــردی‪ ،‬نیـــاز‬ ‫بـــه برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی دارنـــد ادامـــه‬ ‫داد‪ :‬بایســـتی مزایـــای پـــارک و مراکـــز رشـــد بـــرای‬ ‫دانش ــجویان تبیی ــن ش ــود ت ــا آنه ــا ضم ــن آگاه ــی‬ ‫از حمایـــت هـــای ایـــن دو نهـــاد بتواننـــد در مســـیر‬ ‫کســـب و کار قـــرار گیرنـــد‪.‬‬ ‫در ای ــن جلس ــه عبدالقی ــوم قل ــی پ ــوری‪ ،‬رئی ــس‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری اردبیـــل بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫هـــر مرکـــز علمـــی کاربـــردی بـــرای خـــود یـــک‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـت افـــزود‪ :‬پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری اردبیـــل آمـــاده حمایـــت و پشـــتیبانی از‬ ‫طـــرح هـــای خالقانـــه دانشـــجویان مراکـــز علمـــی‬ ‫کاربـــردی اســـتان اســـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ت ــاش خ ــود را ب ــرای ایج ــاد‬ ‫اشـــتغال جوانـــان و ایجـــاد بســـتر مناســـب جهـــت‬ ‫پیاده‌ســـازی ایده‌‌هـــای نـــو و مبتنـــی بـــر دانـــش‬ ‫توســـط صاحبـــان ایـــده بـــه کار بســـته ایـــم اضافـــه‬ ‫کـــرد‪ :‬امیـــدوارم انعقـــاد تفاهـــم نامـــه همـــکاری بـــا‬ ‫مرک ــز آم ــوزش علم ــی و کارب ــردی جهاددانش ــگاهی‬ ‫شـــعبه اســـتان اردبیـــل منجـــر بـــه ارتباطـــات‬ ‫نزدی ــک ت ــر و نظ ــام من ــد ش ــود ت ــا زمین ــه مناس ــب‬ ‫بـــرای شـــکوفایی و حمایـــت از خالقیـــت جوانـــان‬ ‫فراهـــم گـــردد‪.‬‬ ‫رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اردبیـــل‪ ،‬ارایـــه‬ ‫خدمـــات آموزشـــی‪ ،‬فنـــی‪ ،‬مالـــی‪ ،‬حقوقـــی و‬ ‫پش ــتیبانی در حوزه‌ه ــای مختل ــف طراح ــی‪ ،‬تولی ــد‪،‬‬ ‫بازاریابـــی و فـــروش بـــه اعضـــای پذیـــرش شـــده‬ ‫در کانـــون را از وظایـــف پـــارک عنـــوان و تصریـــح‬ ‫کـــرد‪ :‬ایـــن امـــر از طریـــق برگـــزاری کارگاه‌هـــای‬ ‫آموزشـــی‪ ،‬اختصـــاص منابـــع و امکانـــات مقتضـــی و‬ ‫حمایت‌هـــای معنـــوی در چارچـــوب آئین‌نامه‌هـــا‬ ‫و مقـــررات انجـــام خواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت تفاهـــم نامـــه همـــکاری بیـــن‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان اردبیـــل و مرکـــز‬ ‫آم ــوزش علم ــی و کارب ــردی جهاددانش ــگاهی ش ــعبه‬ ‫اس ــتان اردبی ــل در راس ــتای فرمای ــش مق ــام معظ ــم‬ ‫رهبـــری در خصـــوص اقتصـــاد مقاومتـــی و توســـعه‬ ‫اقتصـــاد دانـــش بنیـــان و بـــا توجـــه بـــه رســـالت‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری جهـــت فراهـــم نمـــودن‬ ‫شـــرایط الزم جهـــت توســـعه فنـــاوری در اســـتان‬ ‫و رســـالت مرکـــز آمـــوزش علمـــی کاربـــردی بـــرای‬ ‫انج ــام ام ــور آموزش ــی و کم ــک ب ــه توس ــعه علم ــی‬ ‫اســـتان منعقـــد شـــد‪.‬‬ ‫مرکز نوآوری نصیر دانشگاه‬ ‫خواج ‌ه نصیرالدین طوسی‬ ‫آغاز به کار کرد‬ ‫مرکز نوآوری نصیر وابسته به دانشگاه خواج ‌ه نصیرالدین‬ ‫طوسی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و‬ ‫رئیس این دانشگاه آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کار دانشگاه خواج ‌ه نصیرالدین‬ ‫طوسی در ابتکاری جالب انباری متروکه حدودا ً ‪200‬‬ ‫متری خود را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری تبدیل به مرکز نوآوری کرد تا دانشجویان و‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاه نسبت به تبدیل ایده‌های خود به‬ ‫اختراع و همچنین تجاری‌سازی آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬این مرکز روز دوشنبه ‪28‬‬ ‫خردادماه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهور و رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این مرکز نزدیک به ‪ 10‬شرکت دانش‌بنیان حضور‬ ‫داشتند که در زمینه‌های مختلفی همچون تبدیل انرژی‬ ‫خورشیدی به حرارت و ساخت دستگاه خشک‌کن و‬ ‫صنعت خودرو مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫باید زیست بوم بر پایه تفکر دانشجو شکل گیرد‬ ‫سورنا ستاری در حاشیه افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی در مصاحبه با خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما افزود‪ :‬دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی جزو‬ ‫دانشگاه‌های پیشرو در زمینه مراکز نوآوری و شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری باید زیست بوم بر پایه تفکر‬ ‫دانشجو شکل گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دانشجو برای تبدیل ایده به‬ ‫محصول فقط نیازمند امکانات مالی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫یک زیست بوم که پایه آن تفکر دانشجوست در دانشگاه‬ ‫جاری شود‪.‬‬ ‫ستاری افزود‪ :‬البته فعالیت علمی و پژوهشی دانشجو‬ ‫نباید فقط در ارائه مقاله خالصه شود‪ ،‬بلکه باید از طریق‬ ‫فعالیت‌های نوآور و فروش محصوالت نوآور انجام شود‪،‬‬ ‫چون این نوآروی‌ها درآمدزا هستند و این سرمایه به داخل‬ ‫دانشگاه دوباره برمی گردد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در‬ ‫حاشیه افتتاح این مرکز گفت‪ :‬هفت شرکت دانش بنیان در‬ ‫مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫مستقر هستند و تعداد زیادی از استارتاپ‌های دانشجویی‬ ‫در این مرکز فعالیت دارند‪.‬‬ ‫علی خاکی صدیق افزود‪ :‬این مرکز نوآوری با حمایت‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و باالتر از‬ ‫استاندارد‌های دانشگاهی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید زیرساخت‌های الزم برای فعالیت بهتر‬ ‫مراکز نوآوری فراهم شود تا در آینده امیدوار به تامین‬ ‫بخشی از بودجه دانشگاه از طریق این مراکز نوآوري باشيم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫در راستای راه‌اندازی کانون «شکوفایی خالقیت» انجام گرفت‬ ‫با حضور معاون علمی و فناروی رئیس جمهور‬ ‫‪21‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس این پارک خبر داد‬ ‫فعالیت ‪ 62‬شرکت‬ ‫در پارک علم و فناوری‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪22‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان گفـت‪ :‬هـــم اکنـون ‪ 62‬شـرکت در‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه تالش می‌شـود‬ ‫بازتـاب ایـن فعالیت‌هـا‪ ،‬خلـق و ارزش افـزوده‌ای‬ ‫بـرای کشـور باشـد‪.‬‬ ‫‌بـه گزارش ایسـنا‪‌-‬شـیهکی افزود‪ :‬در تالشـیم‬ ‫تـا ایـن شـرکت‌ها بـرای تولیـد ثـروت‪ ،‬کسـب و‬ ‫کار‌هـای نویـن را ارائـه دهند‌‪.‬‬ ‫وی از دانشـگاهیان و صاحبـان ایده خواسـت تا‬ ‫طرح‌هـای علمـی و نوین خـود را با هـدف تجاری‬ ‫سـازی بـه پـارک علـم و فنـاوری ارائه دهنـد تا از‬ ‫تسـهیالت و معافیـت مالیاتـی بهره مند شـوند‌‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان سـال ‪ 1391‬فعالیـت خود‬ ‫را آغـاز کـرد و از سـال ‪ 94‬نیز‌زیر سـاخت فناوری‬ ‫فیزیکـی و کارآفرینـی آن تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری اسـتان و سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان گفـت‪ :‬پارک‌های علم و فنـاوری نهادی‬ ‫مکمـل دانشـگاه هـا در زمینـه توسـعه نوآوری‌های‬ ‫دانـش محـور از طریـق کمک در تشـکیل و تقویت‬ ‫بنگاه‌هـای اقتصادی محسـوب می‌شـوند‌‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه پارک‌هـای علـم و‬ ‫فنـاوری بـه عنـوان یـک منطقـه آزاد تجـاری‬ ‫و صنعتـی دانـش محـور بـرای شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پارک‌هـای علـم‬ ‫و فنـاوری علاوه بـر امـکان فعالیـت شـرکت‌های‬ ‫کوچـک و متوسـط دانـش محـور و کارآفریـن در‬ ‫یـک محیـط اقتصـادی بسـتر الزم را بـرای انتقال‬ ‫و توسـعه فنـاوری‪ ،‬تولیـد بـا ارزش افـزوده بـاال‪،‬‬ ‫جـذب سـرمایه‌گذاری داخلـی و خارجـی و ورود‬ ‫جوانـان مسـتعد اشـتغال ایـن نهـاد بـه بازارهـای‬ ‫فناوری‌هـای نویـن را فراهـم می‌کنـد‌‪.‬‬ ‫رئیـس پارک علم و فناوری اسـتان و سیسـتان‬ ‫و بلوچسـتان بـا بیـان اینکـه ایـن پـارک سـعی‬ ‫کـرده بـا شناسـایی مزیت‌هـای نسـبی اسـتان‬ ‫و خلـق رقابـت فرصت‌هـای خوبـی را بـه وجـود‬ ‫آورد‪ ،‬گفـت‪ :‬امـکان اسـتفاده از مشـاوره اسـاتید‬ ‫دانشـگاههای ایـن اسـتان‪ ،‬تسـهیالت‪ ،‬ارایـه‬ ‫آمـوزش و مشـاوره‌های عمومـی و تخصصـی از‬ ‫جملـه خدمـات ایـن پـارک اسـت‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مازندران‪:‬‬ ‫بالغ بر ‪ 100‬شرکت دانش بنیان در مازندران وجود دارد‬ ‫علی معتمدزادگان گفت‪ :‬بالغ بر ‪ 100‬شرکت دانش‬ ‫بنیان در مازندران وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تیتر امروز‪ ،‬به نقل از باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪،‬علی معتمدزادگان اظهار کرد‪ :‬مجموعه پارک علم‬ ‫و فناوری به صورت حرفه ای و با توسعه نوآوری و انجام‬ ‫کارهای دانش بنیان در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ارائه روشی برای توسعه شرکت های‬ ‫دارای تکنولوژی باال و خدمات دهی به آنان و همچنین‬ ‫افزایش سهم محصوالت های‌تک (محصوالت با فناوری‬ ‫باال) از اهدافی است که در مدیریت علم و فناوری دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه‬ ‫نوآوری و کارهای تحقیقی و توسعه در اولویت قرار دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت هایی که دارای نوآوری و خالقیت‬ ‫باشند از حمایت های پارک علم و فناوری به خاطر تولید‬ ‫اشتغال حمایت می شوند‪.‬‬ ‫معتمدزادگان افزود‪ :‬پارک علم و فناوری ایده های‬ ‫قابل تجاری سازی را حمایت می کند و محصول فکر را‬ ‫در شرکت های بزرگ و کوچک به کار می گیرد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬پارک علم و فناوری از میزها و مکان‬ ‫های کوچک کار خود را آغاز و با جریان سازی در سطح‬ ‫جامعه‪ ،‬دانشگاه ها و بین افراد نخبه و مبتکر با ارائه‬ ‫خدمات مراحل رشد را طی می کنند‪ ،‬سپس در زمین‬ ‫های پارک های علم و فناوری ایده به محصول تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مازندران یادآور شد‪ :‬تمام‬ ‫واحدهایی مستقر در پارک علم و فناوری به عنوان هسته‬ ‫های فناور معرفی و شرکت هایی که در سامانه دانش‬ ‫بنیان ثبت شده اند به عنوان شرکت های دانش بنیان‬ ‫تعریف می شوند‪.‬‬ ‫معتمدزادگان با تاکید بر اینکه مجوز فناوری که‬ ‫پارک صادر می کند برابر با مجوز دانش بنیان در قانون‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬دو نهاد پارک علم و فناوری و دانش بنیان‬ ‫به صورت موازی در حال فعالیت هستند که می توانند‬ ‫مکمل هم باشند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در مازندران ‪ 120‬واحد و شرکت‬ ‫فناور در پارک علم و فناوری به ثبت رسیده است و با‬ ‫توجه به اینکه کیفیت برای ما از ارزش باالیی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬ساالنه شاهد ‪ 10‬درصد ریزش و ‪ 20‬درصد رویش‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ 100‬شرکت دانش بنیان در مازندران وجود دارد‬ ‫که بیش از یک سوم در پارک علم و فناوری مستقر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معتمدزادگان با بیان اینکه باورها می تواند نقش‬ ‫اساسی در حرکت یک جامعه داشته باشد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اتفاق های بزرگ با باورها شکل می گیرد و اگر ما‬ ‫باور داشته باشیم که باید بر توان خود تکیه کنیم و بر‬ ‫توانمندی شرکت های داخلی ایمان بیاوریم‪ ،‬می توانیم‬ ‫مسیر رشد را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از برخی مدیران که در مسیر رشد شرکت‬ ‫های دانش بنیان و فناور همراهی الزم را ندارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه برخی از مدیران در حالی که می توانند با یک‬ ‫دستور مدیریتی به شرکت های «های‌تک» کمک کنند‬ ‫اما از این کار سرباز می زنند و همین امر موجب می شود‬ ‫تا این شرکت ها فعالیت خود را در استان ادامه ندهند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری مازندران یادآور شد‪ :‬شرکت‬ ‫های تولید کننده باید در زمینه کیفیت‪ ،‬ضمانت پس از‬ ‫فروش و قیمت ها اصول حرفه ای را در نظر بگیرند تا‬ ‫خریدار به سمت کاالهای خارجی سوق پیدا نکنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پارک های علم و فناوری می توانند‬ ‫در سال های آینده از مجموعه های کوچک به یک شهر‬ ‫تبدیل شوند و اگر چنین چیزی رخ دهد‪،‬افرادی زیادی با‬ ‫فکرهای بکر موجبات پیشرفت جامعه را رقم خواهند زد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫با حضور استاندار کردستان؛‬ ‫فاز اول تکاپو در پارک علم و فناوری کردستان آغاز شد‬ ‫فاز اول تکاپو امروز یکشـنبه با حضور استاندار کردستان‬ ‫و جمع دیگری از مسـئوالن در پارک علم و فناوری اسـتان‬ ‫آغازشد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬رییـس پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫کردسـتان در مراسـم آغـاز فـاز اول طرح تکاپـو گفت‪:‬‬ ‫در ایـن فاز ‪ ۹‬شـرکت معتبـر و فناور مشـارکت کردند‪،‬‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ ۷‬شـرکت تاکنـون فعال شـدند‪.‬‬ ‫خالـد سـعیدی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ ۹‬برنامـه برای‬ ‫فـاز اول تکاپـو در اسـتان تعریف و تدوین شـده اسـت‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬مهمترین اهـداف مورد انتظـار ما فرهنگ‬ ‫سـازی کار آفرینـی و رفتـار کارآفرینانـه و ایجـاد امیـد‬ ‫و انگیـزه و ترغیـب بـه فعالیـت های تخصصـی محور و‬ ‫دانـش بنیان اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ ۱۴ :‬دسـتگاه اجرایی اسـتان در ابتدا‬ ‫توافـق نامـه اجـرای طـرح را امضا کردند که با گذشـت‬ ‫زمـان تنهـا سـه‪ ،‬چهار دسـتگاهی باقی مانـده و در این‬ ‫رابطـه همکاری و فعالیت داشـتند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬قـرار بـود وزارت تعـاون هـم در‬ ‫راسـتای اجـرای ایـن طـرح اسـتان را یـاری کنـد ولی‬ ‫متاسـفانه ایـن امـر محقـق نشـد‪.‬‬ ‫رییـس پارک علم و فناوری کردسـتان اظهارداشـت‪:‬‬ ‫امـروزه دیگـر مـردم از طریق کسـب و کارهای قدیمی‬ ‫نمـی تواننـد امـرار معـاش کننـد لـذا بایـد به سـمت‬ ‫کارهـای مبتنـی بـر دانایـی و فناوری حرکـت کنیم‪.‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ استارت‌آپ‌ها در «اینوتکس‌پیچ» رقابت می‌کنند(‪)INOTEX 2018‬‬ ‫◄ رییس جهاددانشگاهی فارس خبر داد‪:‬‬ ‫◄ مدیر عامل فرابورس خبر داد‬ ‫بانک‌ها مجاز به راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شدند‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫راه اندازی مرکز فرآوری گیاهان دارویی در استان فارس‬ ‫‪23‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها در «اینوتکس‌پیچ» رقابت می‌کنند(‪)INOTEX2018‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫رویـــداد «اینوتکس‌پیـــچ» بـــه منظـــور رقابـــت‬ ‫میـــان اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬همزمـــان بـــا هفتمیـــن‬ ‫نمایشـــگاه بین‌المللـــی نـــوآوری و فنـــاوری بـــا‬ ‫حمایـــت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫یـــک بخـــش جـــذاب در نمایشـــگاه‌های‬ ‫نـــوآوری در دنیـــا‪ ،‬رقابـــت اســـتارت‌آپ‌ها در قالـــب‬ ‫مس ــابقه‌ای اس ــت ک ــه در آن ضم ــن حض ــور داوران‬ ‫بـــرای امتیازدهـــی‪ ،‬ســـرمایه‌گذاران نیـــز حضـــور‬ ‫دارنـــد تـــا بتواننـــد فرصت‌هـــای مناســـب را‬ ‫شناس ــایی کنن ــد و ب ــا آنه ــا ب ــه مذاک ــره بپردازن ــد‪.‬‬ ‫بـــه همیـــن منظـــور‪ ،‬یکـــی از رویدادهـــای جانبـــی‬ ‫نمایشـــگاه اینوتکـــس ‪ ۲۰۱۸‬برگـــزاری رقابـــت‬ ‫بیـــن اســـتارت‌آپ‌ها بـــا عنـــوان «اینوتکس‌پیـــچ»‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مرحلـــه اولیـــه ایـــن رقابت‌هـــا‪ ،‬در خـــرداد و‬ ‫تیرمـــاه ســـال ‪( ۹۷‬مـــاه ژوئـــن ســـال ‪ )۲۰۱۸‬در‬ ‫‪ ۴‬شـــهر مختلـــف ایـــران (تهـــران‪ ،‬اهـــواز‪ ،‬شـــیراز‬ ‫و مشـــهد) برگزارشـــده و برترین‌هـــای هـــر‬ ‫شـــهر مشـــخص خواهنـــد شـــد‪ .‬در هـــر شـــهر ‪۲‬‬ ‫اســـتارت‌آپ منتخـــب امـــکان حضـــور در مرحلـــه‬ ‫نهایـــی رویـــداد همزمـــان بـــا نمایشـــگاه اینوتکـــس‬ ‫را خواهنـــد داشـــت‪ ،‬کـــه بـــه تیـــم اول هـــر شـــهر‬ ‫کمـــک هزینـــه حضـــور در رویـــداد نهایـــی تهـــران‬ ‫نیـــز تعلـــق می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫در رویـــداد نهایـــی اســـتارت‌آپ‌های برنـــده‬ ‫ایـــن چهـــار شـــهر بـــه همـــراه منتخبیـــن‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های حاضـــر در نمایشـــگاه اینوتکـــس‬ ‫ب ــه رقاب ــت خواهن ــد پرداخ ــت‪ .‬ای ــن اس ــتارت‌آپ‌ها‬ ‫توســـط داوران ارزیابی‌شـــده و در پایـــان جوایـــز‬ ‫نفیســـی بـــه برگزیـــدگان اهـــدا می‌شـــود‪.‬‬ ‫ایـــن رقابت‌هـــا بـــا هـــدف ســـرمایه‌گذاری‬ ‫روی اســـتارت‌آپ‌ها انجـــام می‌شـــود‪ ،‬لـــذا‬ ‫دبیرخانـــه نمایشـــگاه بـــا دعـــوت از ســـرمایه‌گذاران‬ ‫بـــرای شـــرکت در ایـــن رویـــداد مقدمـــات الزم‬ ‫را جهـــت ســـرمایه‌گذاری در اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫شـــرکت‌کننده در ایـــن رقابت‌هـــا فراهـــم آورده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫جوایـــز اســـتارت‌آپ‌های برتـــر بـــه ایـــن شـــکل‬ ‫خواهـــد بـــود کـــه بـــه اســـتارت‌آپ اول ‪ ۸‬میلیـــون‬ ‫تومـــان‪ ،‬اســـتارت‌آپ دوم ‪ ۵‬میلیـــون تومـــان و‬ ‫بـــه اســـتارت‌آپ ســـوم ‪ ۳‬میلیـــون تومـــان اهـــدا‬ ‫می‌شـــود‪ .‬ثبت‌نـــام از تاریـــخ ‪ ۵‬خـــرداد آغـــاز‬ ‫شـــده و تـــا ‪ ۲۰‬خـــرداد ادامـــه خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫هفتمیـــن نمایشـــگاه بین‌المللـــی نـــوآوری‬ ‫و فنـــاوری (‪ ،)۲۰۱۸ INOTEX‬بزرگ‌تریـــن‬ ‫نمایشـــگاه تخصصـــی در حـــوزه تکنولـــوژی و‬ ‫نـــوآوری در ایـــران‪ ،‬بـــه همـــت پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردیـــس معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری از ‪ ۱۴‬تـــا ‪ ۱۶‬تیرمـــاه ‪ ۱۳۹۷‬در محـــل‬ ‫نمایشـــگاه‌های تخصصـــی شـــهرداری تهـــران‬ ‫(بوســـتان گفتگـــو) برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی فارس خبر داد‪:‬‬ ‫راه اندازی مرکز فرآوری گیاهان دارویی‬ ‫در استان فارس‬ ‫بابایــی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی در زمینــه‬ ‫آموزش‌هــای تخصصــی کوتــاه مــدت‪ ،‬گســتره‌ی‬ ‫زیــادی را تحــت پوشــش قــرار داده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن آموزش‌هــا عالقه‌منــدان بــه ارتقــاء مهارت‌هــای‬ ‫تخصصــی بــا مــدرک‌ تحصیلــی دیپلــم تــا دکتــرای‬ ‫حرفــه‌ای دندانپزشــکی را در بــر می‌گیــرد ‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی فــارس همچنیــن ایــن نهــاد‬ ‫را متولــی آموزش‌هــای کوتــاه مــدت بــه دهیــاران و‬ ‫بخشــداران در ســال‌های گذشــته دانســت و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نهــاد در آمــوزش از بهتریــن نیروهــا و به‌روزتریــن علــوم‬ ‫بهــره بــرده اســت ‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه ظرفیت‌هــای موجــود در‬ ‫جهاددانشــگاهی فــارس‪ ،‬مهمتریــن ســرمایه‌ی ایــن نهــاد‬ ‫را نیــروی انســانی متخصــص و توانمنــد برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫در حــوزه‌ی پژوهــش علی‌رغــم بی‌مهری‌هــای موجــود‬ ‫در ســپردن پژوهش‌هــای کاربــردی‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی‬ ‫فــارس اقدامــات موثــری در کارنامــه دارد ‪.‬‬ ‫او هـمـچـنــــین بـــه ظــــرفیت‌های فرهنگـــی‬ ‫جهاددانش ــگاهی ف ــارس اش ــاره و اضاف ــه ک ــرد‪ :‬بخ ــش‬ ‫مهمـــی از تـــوان فرهنگـــی جهـــاد دانشـــگاهی فـــارس‬ ‫بـــه فعالیت‌هـــای قرآنـــی و برگـــزاری نمایشـــگاه‌ها‪،‬‬ ‫ســـمینارها و همایش‌هـــای علمـــی تخصیـــص یافتـــه‬ ‫اســـت ‪.‬‬ ‫بابایــی ضمــن بیــان اینکــه جهــاد دانشــگاهی فــارس‬ ‫در حــوزه‌ی فعالیت‌هــای فرهنگــی‪ 2 ،‬خبرگــزاری‬ ‫توانمنــد ایکنــا (خبرگــزاری بین‌المللــی قرآنــی) و‬ ‫ایســنا (خبرگــزاری دانشــجویان ایــران) را تحــت پوشــش‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز اکثــر مخاطبــان‪ ،‬خبرگزاری‌هــای‬ ‫ایســنا و ایکنــا را به‌عنــوان موثق‌تریــن منابــع خبــری‬ ‫می‌شناســند ‪.‬‬ ‫او یکــی دیگــر از ظرفیت‌هــای فرهنگــی تحقیقاتــی‬ ‫جهاددانشــگاهی را مرکــز ایســپا (مرکــز افکارســنجی )‬ ‫عنــوان و خاطرنشــان کــرد کــه تحقیقــات ایــن مرکــز در‬ ‫تمــام زمینه‌هــا‪ ،‬قابــل اســتنادترین تحقیقــات بــه شــمار‬ ‫م ـی‌رود ‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی فــارس همچنیــن بــه‬ ‫برنامه‌هــای آتــی ایــن نهــاد در فــارس اشــاره و‬ ‫یکی از مهمترین برنامه‌های‬ ‫مد نظر‪ ،‬راه اندازی مرکز فرآوری‬ ‫گیاهان دارویی است‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از مهمتریــن برنامه‌هــای مــد‬ ‫نظــر‪ ،‬راه انــدازی مرکــز فــرآوری گیاهــان دارویــی اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن زمیــن مناســب‪،‬‬ ‫تــاش می‌شــود بــا اســتفاده از ظرفیــت و تــوان بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬امــکان تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی را‬ ‫در شــیراز فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی از دیگـــر برنامه‌هـــای جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫فـــارس را پـــرورش بزســـانن عنـــوان و تاکیـــد کـــرد‬ ‫کـــه بـــا اســـتفاده از تـــوان نیـــروی انســـانی ایـــن‬ ‫نهـــاد و بهره‌گیـــری مناســـب از ظرفیـــت بخـــش‬ ‫خصوص ــی‪ ،‬ام ــکان تولی ــد و ف ــرآوری گیاه ــان داروی ــی‬ ‫را بسترســـازی خواهیـــم کـــرد ‪.‬‬ ‫بابایــی بــا بیــان اینکــه امســال برگــزاری نخســتین‬ ‫کنفرانــس ملــی رســانه‌های ســنتی و مــدرن را جهــاد‬ ‫دانشــگاهی فــارس در شــیراز برگــزار خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت ناشــی از فضــای‬ ‫مجــازی و گســترش آن و لــزوم ارتقــاء آگاهــی و دانــش‬ ‫جامعــه در خصــوص چگونگــی اطــاع از صحــت اخبــار‬ ‫و اطالعــات منتشــره در فضــای مجــازی و همچنیــن‬ ‫ارتقــاء دانــش فعــاالن عرص ـه‌ی رســانه‪ ،‬ایــن کنفرانــس‬ ‫بــا حضــور چهره‌هــای علمــی اســتان فــارس و سراســر‬ ‫کشــور در شــیراز برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی فــارس تاکیــد کــرد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود ظرفیت‌هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و تحقیقاتــی در جهــاد دانشــگاهی سراســر کشــور‪،‬‬ ‫در صــورت حمایــت اســتانداری و دیگــر نهادهــا و‬ ‫ســازمان‌های دولتــی‪ ،‬امــکان ایجــاد و راه‌انــدازی مراکــز‬ ‫علمــی و پژوهشــی در حوزه‌هــای درمانــی و پزشــکی در‬ ‫شــیراز وجــود دارد ‪.‬‬ ‫او از آمادگـــی کامـــل جهـــاد دانشـــگاهی فـــارس‬ ‫بـــرای همـــکاری در زمینـــه‌ی گســـترش اســـتفاده از‬ ‫کنتورهـــای هوشـــمند و بهره‌گیـــری از انرژی‌هـــای‬ ‫نـــو بـــا توجـــه بـــه بحـــران کم‌آبـــی و مشـــکالت‬ ‫ناش ــی از آن خب ــر داد و تصری ــح ک ــرد ک ــه ای ــن نه ــاد‬ ‫دانشـــگاهی می‌توانـــد در تفاهـــم بـــا جهـــاد کشـــاورزی‬ ‫و متولیـــان بخـــش انـــرژی‪ ،‬در ابعـــاد مختلـــف ورود‬ ‫کـــرده و فعالیـــت کنـــد‪.‬‬ ‫بابای ــی ب ــا ط ــرح پیش ــنهاد امض ــا و مبادلــه‌ی ی ــک‬ ‫تفاهم‌نامـــه بیـــن اســـتاندار فـــارس و رییـــس جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی کشـــور‪ ،‬بســـترهای الزم بـــرای توســـعه‌ی‬ ‫فعالیت‌هـــای ایـــن نهـــاد دانشـــگاهی در حوزه‌هـــای‬ ‫مختلـــف علمـــی‪ ،‬پــژوهــــشی‪ ،‬اشتغــــال و فرهنگـــی‬ ‫بیـــش از پیـــش فراهـــم شـــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫مظاهـر بابایـی رییـس جهاددانشـگاهی فـارس با اشـاره بـه برنامه هـای آتی ایـن نهاد خاطرنشـان کرد‪ :‬یکـی از مهمتریـن برنامه‌هـای مد نظـر‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مرکـز فـرآوری گیاهـان دارویـی اسـت که بـا توجه بـه در اختیار داشـتن زمین مناسـب‪ ،‬تالش می‌شـود بـا اسـتفاده از ظرفیت و تـوان بخش خصوصـی‪ ،‬امکان‬ ‫تولیـد و فـرآوری گیاهان دارویـی را در شـیراز فراهم کنیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاد دانشـگاهی اسـتان فارس‪ ،‬مظاهـر بابایـی در دیدار با اسـتاندار فـارس‪ ،‬ضمن ارایه‌ی گزارشـی مبسـوط از اقدامـات جهاد‬ ‫دانشـگاهی فـارس در ابعـاد مختلـف‪ ،‬ظرفیت‌های آموزشـی ایـن نهاد را در ابعاد کوتاه مدت و بلندمدت یادآور شـد و گفت‪ :‬تنها در سـال گــذشته بـیــش از ‪20‬‬ ‫هـزار نفـر در قالـب آموزش‌هـای کوتاه مـدت‪ ،‬مهارت‌هـای منتهی بـه اشـتغال را در مراکز آموزشـی جهاد دانشـگاهی فـارس فراگرفته‌اند ‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر عامل فرابورس خبر داد‬ ‫بانک‌ها مجاز به راه‌اندازی‬ ‫صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شدند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫مدیـر عامـل فرابـورس ایـران از توافـق شـفاهی معاونـت فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا بانـک مرکـزی بـرای معـاف شـدن بانک‌هـا در زمینـه راه‌اندازی‬ ‫صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری جسـورانه دارای مجـوز از فرابـورس خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز توانمند‌سـازی و تسـهیل‌گری کسـب‌وکارهای نوپـا‪ ،‬امیـر هامونـی مدیـر عامل فرابـورس ایران بـا بیـان این‌که بـازار دارایـی فکری در‬ ‫سـال ‪ ۹۶‬شـاهد ‪ ۷‬میلیـارد تومـان معاملـه بـوده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بـا سـازوکار موجـود در بـازار فرابـورس‪ ،‬نیروی جوان کشـور توانسـته بـا همـه محدودیت‌های‬ ‫حقوقـی موجـود بـرای ایده‌های نـاب ارزش‌گذاری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هامونـــی بـــا بیـــان این‌کـــه تاکنـــون بـــرای صـــدور‬ ‫موافقـــت اصولـــی بـــرای ‪ ۲۳‬صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری‬ ‫جســـورانه بـــه هیـــات پذیـــرش فرابـــورس مراجعـــه‬ ‫ش ــده‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر تع ــداد ‪ ۵‬صن ــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری جســـورانه در فرابـــورس پذیره‌نویســـی‬ ‫کرده‌انـــد و ‪ ۸‬صنـــدوق نیـــز توانســـته‌اند موافقـــت‬ ‫اصولـــی خـــود را دریافـــت کننـــد کـــه پـــس از فرآینـــد‬ ‫بررســـی ثبـــت شـــرکت‌ها وارد بـــازار ســـهام خواهنـــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫او بـــا اشـــاره به‌انـــدازه ‪ ۱۵‬میلیـــارد تومانـــی‬ ‫ســـرمایه صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری جســـورانه دانشـــگاه‬ ‫ته ــران اف ــزود‪ :‬س ــرمایه ای ــن صن ــدوق تعه ــدی اس ــت‪،‬‬ ‫به‌طوری‌کـــه در روز پذیره‌نویســـی تنهـــا بایـــد ‪۲۰‬‬ ‫درصـــد معـــادل ســـه میلیـــارد تومـــان از ســـرمایه‬ ‫ســـهامداران تادیـــه شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه ایـــن مقـــام مســـئول‪ ،‬عـــدم جمـــع‌آوری‬ ‫کل وجـــوه مـــورد نیـــاز بـــرای راه‌انـــدازی صنـــدوق‬ ‫جســـورانه در ابتـــدای پذیره‌نویســـی را از ویژگی‌هـــای‬ ‫آن نســـبت بـــه ســـایر صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫عنـــوان کـــرد و افـــزود‪ :‬پـــس از تأدیـــه ‪ ۲۰‬درصـــد‬ ‫مبلـــغ ســـرمایه از ســـوی ســـهامداران‪ ،‬وقتـــی طـــرح‬ ‫کســـب‌وکار آمـــاده و شـــرکت اســـتارت‌آپ خریـــداری‬ ‫شـــود‪ ،‬آن زمـــان مدیـــر صنـــدوق فراخـــوان تأدیـــه‬ ‫مابقـــی ســـرمایه را بـــه ســـهامداران خواهـــد داد‪.‬‬ ‫هامون ــی ب ــا ای ــن مطل ــب ک ــه در دنی ــا مبل ــغ تأدی ــه‬ ‫کل ســـرمایه در ابتـــدای فعالیـــت و پذیره‌نویســـی‬ ‫واحدهـــای صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری جســـورانه صفـــر‬ ‫اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬تاکنـــون ‪ ۵‬صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری‬ ‫جســـورانه بـــا ســـرمایه ‪ ۲۱۵‬میلیـــارد تومانـــی در‬ ‫در حال حاضر تعداد‬ ‫‪ ۵‬صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه‬ ‫در فرابورس پذیره‌نویسی کرده‌اند‬ ‫و ‪ ۸‬صندوق نیز توانسته‌اند موافقت‬ ‫اصولی خود را دریافت کنند‬ ‫فرابـــورس پذیره‌نویســـی شـــده‌اند و ‪ ۸‬صنـــدوق‬ ‫دیگـــر بـــا ســـرمایه ‪۲۶۵‬میلیـــارد تومانـــی توانســـته‌اند‪،‬‬ ‫موافق ــت اصول ــی خ ــود را از هی ــات پذی ــرش فراب ــورس‬ ‫دریاف ــت کنن ــد‪ .‬از ای ــن تع ــداد س ــه صن ــدوق جس ــورانه‬ ‫بانکـــی و مابقـــی نیـــز صندوق‌هـــای جســـورانه جدیـــد‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫مدیـــر عامـــل فرابـــورس ایـــران از توافـــق شـــفاهی‬ ‫معاونـــت فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بـــا بانـــک‬ ‫مرکـــزی بـــرای معـــاف شـــدن بانک‌هـــا در زمینـــه‬ ‫راه‌انـــدازی صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری جســـورانه‬ ‫دارای مجـــوز از فرابـــورس خبـــر داد و گفـــت‪:‬‬ ‫صندوق‌هـــای جســـورانه هـــر شـــش مـــاه و ‪ ۱۲‬ماهـــه‬ ‫موظـــف هســـتند‪ ،‬آمـــار ســـرمایه‌گذاری‌های خـــود و‬ ‫این‌کـــه چنـــد طـــرح جدیـــد خریداری‌شـــده را بـــه‬ ‫عمـــوم ســـرمایه‌گذاران ارایـــه کننـــد‪.‬‬ ‫او در مـــورد ســـامانه ادغـــام و تملیـــک دارایی‌هـــای‬ ‫بنگاه‌هـــای بـــزرگ ازجملـــه شســـتا در بـــازار ســـوم‬ ‫فرابـــورس و کارکـــرد آن گفـــت‪ :‬پیـــش از ایـــن بـــا‬ ‫واگذاری‌هـــای ســـازمان خصوصی‌ســـازی‪ ،‬اغلـــب‬ ‫بنگاه‌هـــا از ســـوی شـــرکت‌های شـــبه‌دولتی‬ ‫خریـــداری شـــد امـــا اکنـــون بـــا ســـامانه ادغـــام و‬ ‫تملیـــک فرابـــورس به‌نوعـــی خصوصی‌ســـازی دوم‬ ‫انجـــام می‌شـــود کـــه ارگان‌هـــای نیمه‌دولتـــی‬ ‫شـــرکت‌های خـــود را بـــه بخـــش خصوصـــی واقعـــی‬ ‫واگـــذار می‌کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه اعتقـــاد او ایـــن فراینـــد زمان‌بـــر اســـت‪ ،‬امـــا‬ ‫شفاف‌ســـازی و ادبیاتـــی کـــه شـــکل خواهـــد گرفـــت‪،‬‬ ‫می‌توانـــد نقـــش اتاق‌هـــای بازرگانـــی و نهادهـــای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری را در اقتصـــاد پررنگ‌تـــر کنـــد‪.‬‬ ‫هامونـــی در پایـــان تاکیـــد کـــرد‪ :‬شـــرکت‌هایی کـــه‬ ‫در ایـــن فرآینـــد فروختـــه می‌شـــوند‪ ،‬بایـــد راهبـــری و‬ ‫حاکمی ــت ش ــرکتی آن‌ه ــا نی ــز در نظ ــر گرفت ــه ش ــود‬ ‫ک ــه بتوان ــد واگ ــذاری موفق ــی را رق ــم بزن ــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی توضیح داد‬ ‫راهکارهای ارتقاء زیست‌بوم مالکیت فکری‬ ‫ثبـــت حقوقـــی صـــرف‪ ،‬بـــه ســـمت بـــه جریـــان‬ ‫اقدامات صورت گرفته‬ ‫در جهت حمایت از اســتارتاپ‌ها‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر نـــوآوری و کســـب‌وکارهای‬ ‫نویـــن‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات صـــورت‬ ‫گرفتـــه در معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری توضیـــح داد‪« :‬معاونـــت‬ ‫علمـــی حمایت‌هـــای خـــود را در قالب‌هـــای‬ ‫متعـــددی طراحـــی‌ کـــرده اســـت‪ ،‬کـــه از‬ ‫آن جملـــه می‌تـــوان بـــه حمایـــت از مرکـــز‬ ‫نـــوآوری‪ ،‬برگـــزاری نمایشـــگاه تجهیـــزات‪،‬‬ ‫توســـعه فنـــاوری از طریـــق طـــرح کالن‬ ‫ملـــی‪ ،‬کانو ن‌هـــای دانـــش صنعـــت بـــازار و‬ ‫تفاهم‌نامه‌هـــای بین‌المللـــی اشـــاره کـــرد‪».‬‬ ‫افتـــادن در چرخـــه اقتصـــادی حرکـــت کنـــد و‬ ‫مالکیـــت فکـــری تبدیـــل بـــه یـــک دارایـــی بـــا‬ ‫حـــق بهره‌بـــرداری مالکیـــت حقیقـــی‪ ،‬حقوقـــی و‬ ‫ســـرمایه ملـــی آن شـــود‪».‬‬ ‫نحوه حمایت از شرکت‌های خارجی‬ ‫زندحســـامی در خصـــوص نحـــوه حمایـــت از‬ ‫شـــرکت‌های خارجـــی کـــه قصـــد فعالیـــت در‬ ‫داخـــل کشـــور را دارنـــد بیـــان کـــرد‪« :‬در وهلـــه‬ ‫نخســـت‪ ،‬مهم‌تریـــن و اصلی‌تریـــن اولویـــت‬ ‫معاونـــت علمـــی حمایـــت از شـــرکت‌های داخلـــی‬ ‫و اســـتارتاپ‌ها در کشـــور اســـت‪ ،‬ولـــی از آنجاکـــه‬ ‫معاونـــت بـــه توســـعه هم‌زمـــان و درون‌زا تاکیـــد‬ ‫دارد‪ ،‬از شـــرکت‌های خارجـــی کـــه تمایـــل بـــه‬ ‫همـــکاری بـــا شـــرکت‌های داخلـــی را داشـــته‬ ‫باشـــند و حضورشـــان منجـــر بـــه ارتقـــاء تـــوان‬ ‫داخلـــی شـــود‪ ،‬همچنیـــن قصـــد انتقـــال فنـــاوری‬ ‫بـــه شـــرکت‌های ایرانـــی را داشـــته باشـــند‪،‬‬ ‫حمایت‌هـــای الزم را انجـــام می‌دهـــد‪».‬‬ ‫او در ادامــه بــا تأکیــد بــر انتقــال تکنولــوژی بــه‬ ‫شــرکت‌های داخلــی‪ ،‬در روابــط بین‌المللــی گفــت‪:‬‬ ‫«حمایــت از شــرکت‌های خارجــی در صــورت‬ ‫ثبــت شــرکت در ایــران‪ ،‬تنهــا زمانــی امکان‌پذیــر‬ ‫می‌شــود کــه بــه انتقــال موثــر دانــش و فنــاوری‬ ‫برتــر منجــر شــود‪ ،‬طبیعــی اســت کــه ایــن‬ ‫حمایت‌هــا بــه‌صــورت تعامــل دوجانبــه و امــکان‬ ‫بهره‌بــرداری از اختراعــات و حفــظ حقــوق مالکیــت‬ ‫فکــری اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایــران اســت‪».‬‬ ‫معاونـــت علمـــی حمایت‌هـــای خـــود از‬ ‫اســـتارتاپ‌ها را در قالب‌هـــای متعـــددی طراحـــ ‌‬ ‫ی‬ ‫کـــرده اســـت‪ ،‬کـــه از آن جملـــه می‌تـــوان بـــه‬ ‫حمایـــت از مرکـــز نـــوآوری‪ ،‬برگـــزاری نمایشـــگاه‬ ‫تجهیـــزات‪ ،‬توســـعه فنـــاوری از طریـــق طـــرح‬ ‫کالن ملـــی‪ ،‬کانون‌هـــای دانـــش صنعـــت بـــازار و‬ ‫تفاهم‌نامه‌هـــای بین‌المللـــی اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫حس ــام زن ــد حس ــامی مدی ــرکل دفت ــر ن ــوآوری‬ ‫و کســـب‌وکارهای نویـــن معاونـــت علمـــی و‬ ‫فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری گفـــت‪« :‬معاونـــت در‬ ‫تـــاش اســـت تـــا زیســـت‌بوم مالکیـــت فکـــری‬ ‫در کشـــور ارتقـــاء پیـــدا کنـــد‪ ،‬لـــذا به‌منظـــور‬ ‫دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف می‌بایســـت طـــوری‬ ‫برنامه‌ریـــزی کنیـــم تـــا مالکیـــت فکـــری‬ ‫به‌طـــور همزمـــان از رویکـــرد حقوقـــی‪ ،‬اقتصـــادی‬ ‫و مدیریتـــی نـــگاه شـــود و مســـیر شـــرکت‌ها و‬ ‫اختراع‌هـــا بـــه ســـمتی ســـوق داده شـــود تـــا از‬ ‫جلسـه‌ای به درخواست فرانسویان‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش؛ جلســـه‌ایی‬ ‫بـــا حضـــور مدیـــرکل دفتـــر نـــوآوری و‬ ‫کســـب‌وکارهای نویـــن معاونـــت علمـــی و‬ ‫کارول برمشـــل “رایـــزن منطقـــه ای مالکیـــت‬ ‫فکـــری موسســـه مالـــی مالکیـــت صنعتـــی‬ ‫فرانســـه” برگـــزار شـــد‪ .‬در ایـــن جلســـه بـــه‬ ‫بررســـی رویکـــرد حمایتـــی معاونـــت علمـــی و‬ ‫فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری در حوزه‌هـــای‬ ‫مالکیـــت فکـــری به‌ویـــژه حمایـــت معاونـــت از‬ ‫تجار ی‌ســـازی فناور ی‌هـــای نویـــن پرداختـــه‬ ‫شـــد‪ ،‬همچنیـــن همکار ی‌هـــای صـــورت گرفتـــه‌‬ ‫از ســـوی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری‪ ،‬بـــا وایپـــو و مرکـــز مالکیـــت فکـــری‬ ‫موردبررســـی قـــرار گرفـــت‪».‬‬ ‫●●●‬ ‫دبیر اجرایی جشنوار ‌ه رسانه‌های دیجیتال سالمت مطرح کرد‬ ‫دبیـر اجرایـی جشـنواره رسـانه‌های دیجیتـال‬ ‫سلامت بـا اشـاره بـه این‌کـه توسـعه اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫دیجیتـال سلامت یکی از اهداف این جشـنواره اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بایـد از ابزارهـای گسـترده تاثیرگـذار‬ ‫فنـاوری امـروز جامعـه بـه بهتریـن شـکل بهـره بـرد‪.‬‬ ‫محمدعلـی حجـازی گفت‪ :‬رسـانه‌ها به‌عنـوان یکی‬ ‫از ارکان اصلی توسـعه مبانی سلامت و آگاه‌‌سـازی در‬ ‫ایـن حـوزه نقشـی به‌سـزا در ارتقـای سلامت جامعـه‬ ‫داشـته‌اند‪ ،‬امـا امروز به دلیل پیشـرفت‌های شـگرف در‬ ‫فناوری‌هـای مـدرن و سـبک ارائـه محتوا در رسـانه‌ها‪،‬‬ ‫فضای سـایبری و دنیای مجازی یکـی از مهم‌ترین ابزارهای‬ ‫ارتباطـی لقـب گرفته‌اند‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه جمعیـت بـاالی ‪ ۴۰‬میلیونـی‬ ‫استفاده‌کنندگــان از تـلفـن‌هــای هــمراه هوشـمند‬ ‫در ایـران گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه ظرفیـت بسـیار بـاالی‬ ‫فناوری‌هـا و اهمیـت ارتقـای سلامت‪ ،‬بایـد بتـوان بـه‬ ‫شـکل روزآمـد این ابزارها را در مسـیر ارتقای سلامت‬ ‫در جامعـه‪ ،‬مـورد اسـتفاده قـرار داد و از ظرفیت‌هـای‬ ‫بـاالی صنعـت دیجیتـال در توسـعه مبانـی سلامت و‬ ‫ایجـاد اشـتغال سـازنده اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫حجـازی گفـت‪ :‬امـروزه در فرآینـد توسـعه پایـدار‪،‬‬ ‫مهم‌تریـن عامـل در پیشـبرد اهـداف اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و سیاسـی و باقـی مانـدن در عرصـه رقابـت‬ ‫جهانـی‪ ،‬اسـتفاده موثـر از منابـع علمـی و فناوری‌های‬ ‫نویـن اسـت‪ .‬تحقـق اهـداف عالی نظـام سلامت‪ ،‬تنها‬ ‫بـا برنامه‌ریـزی و اسـتفاده از تمامـی فناوری‌هـای‬ ‫روز و نویـن محقـق خواهـد شـد و در ایـن میـان‪،‬‬ ‫تاثیرگذارترین فناوری شـناخته شـده در دهه گذشـته‪،‬‬ ‫فنـاوری اطالعـات اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر اجرایـی جشـنواره رسـانه‌های دیجیتـال‬ ‫سلامت یادآور شـد‪ :‬توسـعه اسـتارت‌آپ‌های دیجیتال‬ ‫سلامت یکـی از اهـداف جشـنواره ملـی رسـانه‌های‬ ‫دیجیتـال اسـت‪.‬‬ ‫او اظهـار کـرد‪ :‬شناسـایی تولیدکننـدگان فنـاوری‬ ‫و رسـانه‌های دیجیتـال‪ ،‬اسـتفاده از ایـن ظرفیت‌هـا‬ ‫در رفـع نیازهـای وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و آمـوزش‬ ‫پزشـکی و یکپارچه‌سـازی فرهنگـی در به‌کارگیـری‬ ‫رسـانه‌های دیجیتـال در بیـن مـردم‪ ،‬توسـعه کاربـری‬ ‫فناوری‌هـای دیجیتـال در نظـام سلامت‪ ،‬رتبه‌بنـدی‬ ‫و شـاخص‌گذاری آثـار و خدمـات الکترونیـک سلامت‬ ‫و معرفـی برگزیـدگان بـا همـکاری معاونـت اجتماعـی‬ ‫و مرکـز فنـاوری اطالعـات وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫آمـوزش پزشـکی از هدف‌گذاری‌هـای ایـن جشـنواره‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫حجـازی افـزود‪ :‬در این جشـنواره مقرر شـده اسـت‬ ‫تـا رسـانه‌های دیجیتـال و خدمـات الکترونیـک برتـر‬ ‫در نمایشـگاه جانبـی‪ ،‬در معـرض دید دسـت‌اندرکاران‬ ‫نظـام سلامت قـرار گیرند‪.‬‬ ‫جشـنواره رسـانه‌های دیجیتـال سلامت توسـط‬ ‫موسسـه فرهنگـی آوای هنـر سلامت از سـوی وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و آمـوزش پزشـکی برگزار می‌شـود‪.‬‬ ‫امیرحسـین اسـدی دبیر علمـی و محمدعلـی حجازی‬ ‫دبیـر اجرایی جشـنواره رسـانه‌های دیجیتال سلامت‪،‬‬ ‫برگـزاری ایـن رویـداد را عهده‌دار هسـتند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫توسعه استارت‌آپ‌ها از اهداف جشنواره رسانه‌های دیجیتال سالمت‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫به همت جهاددانشگاهی البرز؛‬ ‫نخستین دفتر تسهیل‌گر‬ ‫و توسعه محلی با رویکرد‬ ‫اجتماع‌محور در کرج‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫‪28‬‬ ‫تاســـیس نخســـتین دفتـــر تســـهیل‌گر و‬ ‫توســـعه محلـــی بـــا رویکـــرد اجتماع‌محـــور در‬ ‫کالنشـــهر کـــرج‪ ،‬ایـــن مســـوولیت بـــا توجـــه‬ ‫بـــه توانمندی‌هـــای جهاددانشـــگاهی البـــرز در‬ ‫حـــوزه اجتماعـــی بـــه ایـــن نهـــاد ســـپرده شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی‬ ‫اســـتان البـــرز‪ ،‬اســـتان البـــرز و بـــه ویـــژه‬ ‫کالنشـــهر کـــرج بـــا بحـــث جـــدی حاشیه‌نشـــی‬ ‫مواجـــه اســـت و از آنجایـــی کـــه جمعیتـــی بیـــن‬ ‫‪ 700‬ت ــا ‪ 900‬ه ــزار نف ــر در مح ــات حاش ــیه‌ای‬ ‫ســـکونت دارنـــد توجـــه ویـــژه بـــه ایـــن موضـــوع‬ ‫ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫هاشـــمی‌راد گفـــت‪ :‬جهاددانشـــگاهی اســـتان‬ ‫البـــرز بـــا توجـــه بـــه ســـابقه فعالیـــت در حـــوزه‬ ‫اجتماعـــی و برخـــورداری از گروه‌هـــای مختلـــف‬ ‫پژوهشـــی و نیـــروی انســـانی توانمنـــد بـــه‬ ‫خوبـــی می‌توانـــد بـــه ایـــن حـــوزه ورود کنـــد‬ ‫تـــا در وهلـــه اول گامـــی در راســـتای کاهـــش‬ ‫آســـیب‌های اجتماعـــی محـــات حاشـــیه ای و‬ ‫در مرحلـــه بعـــد تســـهیل‌گری در توســـعه ایـــن‬ ‫محـــات برداشـــته شـــود‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در همیـــن راســـتا مســـوولیت‬ ‫راه‌انـــدازی نخســـتین دفتـــر تســـهیل‌گر و‬ ‫توســـعه محلـــی بـــا رویکـــرد اجتماع‌محـــور در‬ ‫کالنشـــهر کـــرج بـــا تمرکـــز بـــر محلـــه کالک‬ ‫بـــه جهاددانشـــگاهی البـــرز ســـپرده شـــد و ایـــن‬ ‫دفت ــراز س ــیزدهم خ ــرداد م ــاه کار خ ــود را آغ ــاز‬ ‫کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی الب ــرز تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫امیدواریـــم بـــا فعالیـــت ایـــن دفتـــر در کالک و‬ ‫همچنیـــن گســـترش فعالیـــت در ســـایر محـــات‬ ‫حاشـــیه‌ای‪ ،‬معضـــات حاشیه‌نشـــینی در‬ ‫کالنشـــهر کـــرج روز بـــه روز کمتـــر و توســـعه‬ ‫ایـــن محـــات بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل‌های‬ ‫موجـــود هـــر چـــه بهتـــر انجـــام شـــود‪.‬‬ ‫با حمایت ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی برگزار می‌شود‬ ‫جشنوار ‌ه ایده‌های نوآورانه حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫جشـــنواره ایده‌هـــای نوآورانـــه حـــوزه معـــدن و‬ ‫صنای ــع معدن ــی (اینوم ــان) ب ــا حمای ــت س ــتاد توس ــعه‬ ‫مـــواد و ســـاخت پیشـــرفته معاونـــت علمـــی بـــرای‬ ‫حمایـــت از ایده‌هـــای نوآورانـــه معـــدن و صنایـــع‬ ‫معدنـــی ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬تیرمـــاه ســـال جـــاری توســـط‬ ‫س ــازمان توس ــعه و نوس ــازی مع ــدن و صنای ــع معدن ــی‬ ‫ایـــران (ایمیـــدرو) برگـــزار می‌شـــود‪ .‬عالقمنـــدان‬ ‫ب ــرای ارس ــال ای ــده خ ــود ت ــا ‪ ۱۱‬تیرم ــاه ‪۱۳۹۷‬مهل ــت‬ ‫دارنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بنیـــاد ملـــی نخبـــگان شناســـایی‬ ‫نـــوآوران فنـــاور بخـــش معـــدن و صنایـــع معدنـــی‪،‬‬ ‫فرصت‌ســـازی بـــرای صاحبـــان ایده‌هـــای معدنـــی‬ ‫و صنایـــع معدنـــی‪ ،‬تجاری‌ســـازی اید‌ه‌هـــای برتـــر‪،‬‬ ‫حـــل مســـایل ملـــی مبتنـــی بـــر اندیشـــه ایرانـــی‪،‬‬ ‫جلـــب و هدایـــت ســـرمایه‌گذاری‪ ،‬همگرایـــی صاحبـــان‬ ‫صنع ــت و پژوهش ــگران فن ــاور و توس ــعه فض ــای تعام ــل‪،‬‬ ‫همفک ــری و خالقی ــت از اه ــداف ای ــن جش ــنواره اس ــت‪.‬‬ ‫همچنیـن فناوری‌هـای نویـن اکتشـاف‪ ،‬اسـتخراج‪،‬‬ ‫فـرآوری و صنایـع معدنـی بـا تاکیـد بـر فـاوا‪ ،‬نانـو و بایو‪،‬‬ ‫مدیریـت انـرژی و آب در معـدن و صنایـع معدنی‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشـت و محیط‌زیسـت در معـدن و صنایـع معدنـی‪،‬‬ ‫محصـوالت نویـن و کاربردهـای جدیـد مـواد معدنـی‪،‬‬ ‫مدیریـت پسـماند و باطلـه معـدن و صنایـع معدنـی و‬ ‫خدمـات پشـتیبان زنجیـره معـدن و صنایـع معدنـی‬ ‫محورهـای ایـن رویـداد اسـت‪.‬‬ ‫ایده‌هایـی کـه در ایـن فراخـوان نام‌نویسـی کردنـد‪،‬‬ ‫بعـد از طـی یـک مرحلـه داوری‪ ،‬فرصـت عملیاتـی‬ ‫شـدن به‌دسـت می‌آورنـد کـه ایـن کار بـا پشـتیبانی‬ ‫شـتاب‌دهنده‌ها و مراکـز سـرمایه‌گذار انجـام می‌شـود‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫از سوی بانک آینده‬ ‫جشنواره ایده‌پردازی «رویش ارغوان» برگزار می‌شود‬ ‫جش ــنواره ایده‌پ ــردازی «روی ــش ارغ ــوان» بان ــک آین ــده‬ ‫بـــا هـــدف پاســـخ‌گویی بـــه نیازهـــای اقشـــار مختلـــف‬ ‫جامعـــه‪ ،‬بـــه برتریـــن و جذاب‌تریـــن ایده‌هـــا و‬ ‫طرح‌هـــا در حـــوزه بانکـــی‪ ،‬جوایـــز ارزنـــده‌ای اهـــدا‬ ‫می‌کنـــد‪.‬‬ ‫دبیرخانـــه جشـــنواره‪ ،‬از موسســـه‌ها و شـــرکت‌های‬ ‫گردشـــگری‪ ،‬تولیدکننـــدگان‪ ،‬هنرمنـــدان‪ ،‬کشـــاورزان‪،‬‬ ‫واحدهـــای نوپـــا (اســـتارت‌آپ‌ها) و کســـب‌وکارهای‬ ‫اینترنتـــی‪ ،‬کســـبه و بازاریـــان و ســـایر فعـــاالن‬ ‫اقتصـــادی دعـــوت می‌کنـــد ایده‌هـــای خـــاق و‬ ‫طرح‌هـــای نوآورانـــه‌ای بـــرای تعامـــل موثـــر بانـــک‬ ‫آینـــده بـــا فعـــاالن مذکـــور را ارایـــ ‌ه کننـــد‪ .‬بـــه ایـــن‬ ‫ایده‌هـــا جوایـــز ارزنـــده‌ای تعلـــق می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫دبیرخانـــه جشـــنواره ایده‌پـــردازی «رویـــش‬ ‫ارغـــوان»‪ ،‬هم‌چنیـــن از عالقه‌منـــدان بـــه نـــوآوری‬ ‫در حـــوزه بانکـــی‪ ،‬دعـــوت می‌کنـــد؛ بـــا شناســـایی‬ ‫نیازه ــای آش ــکار و پنه ــان گروه‌ه ــای مختل ــف جامع ــه‬ ‫ماننـــد‪ :‬پزشـــکان‪ ،‬مهندســـان‪ ،‬وکال‪ ،‬تجـــار‪ ،‬خانم‌هـــای‬ ‫خانـــه‌دار‪ ،‬دانشـــجویان و بازنشســـتگان‪ ،‬ایده‌هـــا و‬ ‫طرح‌هـــای جـــذاب خـــود را بـــرای پاســـخ‌گویی بـــه‬ ‫ایـــن نیازهـــا‪ ،‬به‌صـــورت مکتـــوب ارســـال کننـــد‪.‬‬ ‫جوایز نقدی بانک آینده‬ ‫به برگزیدگان و ایده‌های برتر‬ ‫در ایـــن فراخـــوان آمـــده اســـت‪ :‬بانـــک آینـــده بـــه‬ ‫ایده‌هـــا و طرح‌هـــای برتـــر اول تـــا ســـوم کـــه بـــا‬ ‫نظ ــر هی ــات داوران جش ــنواره‪ ،‬حای ــز ش ــرایط و مؤث ــر‪،‬‬ ‫معرفـــی شـــوند؛ جوایـــز نفیســـی اعطـــا می‌کنـــد‪.‬‬ ‫ایـــده نخســـت؛ مبلـــغ ‪( ۳۰۰‬ســـیصد) میلیـــون ریـــال‪،‬‬ ‫ایـــده دوم؛ ‪(۱۵۰‬یک‌صـــد و پنجـــاه) میلیـــون ریـــال‬ ‫و ایـــده‌ای کـــه مقـــام ســـوم را در جشـــنواره «رویـــش‬ ‫ارغـــوان» کســـب کنـــد؛ مبلـــغ ‪(۱۰۰‬یک‌صـــد)‬ ‫میلیـــون ریـــال‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان بایــد تــا پایــان ســاعت ‪ ۲۴‬یک‌شــنبه‪،‬‬ ‫دهــم تیرمــاه ســال ‪ ،۱۳۹۷‬طرح‌هــای خــود را به‌صــورت‬ ‫مکتــوب و از طریــق ســایت رســمی بانــک آینــده‬ ‫(فهرســت ارســال ایــده‪ /‬پیشــنهاد)‪ ،‬ارســال کننــد و برای‬ ‫دریافــت اطالعــات بیشــتر‪ ،‬بــا شــماره‌های‪۸۹۳۴۷۲۳۰‬‬ ‫و ‪ ۸۹۳۴۷۲۳۴‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آینده صنعت پرداخت در دست فین‌تک‌هاست‬ ‫مدیرعامـل گـروه فـن‌آوا بـا تاکیـد بـر پتانسـیل‬ ‫بـاالی برخـی از اسـتارت‌آپ‌های ایرانـی پیشـنهاد کـرد‬ ‫شـرایط بـرای حضـور بسـیاری از ایـن اسـتارت‌آپ‌ها در‬ ‫نمایشـگاه‌های خارجی فراهم شـود و در واقع فین‌اسـتارز‬ ‫را در ایـن فضاهـا نیـز توسـعه دهیـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش فین‌اسـتارز‪،‬علی نـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫فین‌تک‌هـا آینـده صنعـت پرداخـت و بازارهـای مالـی‬ ‫ایـران هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬فین‌‌اسـتارز ‪ ۲۰۱۸‬محلـی بـرای‬ ‫معرفـی ایده‌هـای نـو و گردهم‌آمـدن بازیگـران اصلـی‬ ‫بـازار سـرمایه‪ ،‬سـرمایه‌گذاران‪ ،‬شـتاب‌دهنده‌ها و‬ ‫اسـتارت‌آپ‌های فعـال در حـوزه مالـی اسـت کـه ایـن‬ ‫رویـداد بـه خوبـی شـرایط را بـرای ارتبـاط هرچـه بهتر و‬ ‫مسـتقیم‌تر ایـن فعـاالن فراهـم می‌کنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل گـروه فـن‌آوا بـا تاکیـد بـر این‌کـه وظیفـه‬ ‫همـگان از جملـه شـرکت‌های بـزرگ و صاحـب سـرمایه‬ ‫اسـت کـه از ایده‌هـای نـو حمایـت کننـد تـا جوانـان و‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها در مسـیر رشـد و ترقـی گام بردارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬در فین‌اسـتارز ‪ ۲۰۱۸‬چنـد اسـتارت‌آپ فین‌تکی را‬ ‫دیـدم کـه ایده‌هـای بسـیار خوبی داشـتند؛ ممکن اسـت‬ ‫برخی اعتقاد داشـته باشـند کـه تعدادی از اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫کاری مشـابه آنچـه در خـارج از کشـور انجـام شـده را‬ ‫مطـرح کردنـد امـا مشـکلی نیسـت‪ ،‬همیـن کـه جوانـان‬ ‫ایده‌هـا را بومی‌سـازی و تلاش می‌کننـد‪ ،‬بسـیار خـوب‬ ‫و زمینه‌سـاز قدم‌هـای بلندتـر بعـدی از سـوی آن‌هاسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل گـروه فـن‌آوا با بیـان این‌که در فین‌اسـتارز‬ ‫فضـای بسـیار خوبـی بـرای ارتباطـات هرچـه شـفاف‌تر‬ ‫صاحبـان ایـده و نـوآوری و سـرمایه‌گذاران ایجـاد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬انتظار مـی‌رود میزان اسـتقبال از این‬ ‫رویـداد چنانچـه در سـال جاری خـوب بود‪ ،‬در سـال‌های‬ ‫آتـی نیـز بیشـتر شـود؛ چراکه فرابـورس ایـران در رویداد‬ ‫فین‌اسـتارز حلقه‌هـای اصلـی زنجیـره بـازار سـرمایه را‬ ‫گردهـم مـی‌آورد و فرصتـی فراهم اسـت تـا ایده‌پـردازان‬ ‫بـا چالش‌های سـه حوزه بـازار سـرمایه‪ ،‬بازار پـول و بیمه‬ ‫آشـنا شـوند و این همان برنامه‌ریزی و راه درسـتی اسـت‬ ‫کـه بـرای پیشـرفت بازارهای مالـی بـه آن نیازمندیم‪.‬‬ ‫او در ادامـه بـا تاکیـد بـر پتانسـیل بـاالی برخـی از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌های ایرانـی پیشـنهاد کـرد شـرایط را بـرای‬ ‫حضـور بسـیاری از ایـن اسـتارت‌آپ‌ها در نمایشـگاه‌های‬ ‫خارجـی فراهـم شـود و در واقـع فین‌اسـتارز را بـه ایـن‬ ‫فضاهـا نیـز توسـعه دهیـم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل گـروه فـن‌آوا همچنیـن بـا جـذاب بـودن‬ ‫ایده‌هـای مطـرح شـده از سـوی برخـی اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫حاضـر در فین‌اسـتارز ‪ ۲۰۱۸‬اظهـار کـرد‪ :‬ایده‌هـای‬ ‫پنـج اسـتارت‌آپ توجـه گـروه فـن‌آوا را جلـب کرده‌انـد‬ ‫و می‌خواهیـم روی ایـن اسـتارت‌آپ‌ها سـرمایه‌گذاری‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫زنده یاد شیخ زین‌الدین‪:‬‬ ‫جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ها اعطا می‌شود‬ ‫معـــاون نـــوآوری و تجاری‌ســـازی فنـــاوری معاونـــت‬ ‫علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری از اعط ــای جای ــزه‬ ‫تجاری‌ســـازی فنـــاوری بـــه دانشـــگاه‌ها خبـــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر زن ــده ی ــاد محم ــود ش ــیخ زین‌الدی ــن‬ ‫در خصـــوص جایـــزه تجاری‌ســـازی بـــه دانشـــگاه‌ها‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬ایـــن جایـــزه بـــه هـــر دانشـــگاهی‬ ‫کـــه شـــرکت دانش‌بنیانـــی داشـــته باشـــد تعلـــق‬ ‫می‌گیـــر د ‪.‬‬ ‫او دربـــاره شـــرایط دریافـــت ایـــن جایـــزه از ســـوی‬ ‫دانشـــگاه‌ها گفـــت‪ :‬اگـــر یـــک شـــرکت دانش‌بنیـــان‬ ‫دانشـــگاهی بتوانـــد فـــروش داشـــته باشـــد‪ ،‬معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری میـــزان ‪ ۵‬درصـــد فـــروش‬ ‫ایـــن شـــرکت را بـــه دانشـــگاه در قالـــب جایـــزه‬ ‫تجاری‌ســـازی اختصـــاص می‌دهـــد‪.‬‬ ‫معـــاون نـــوآوری و تجاری‌ســـازی فنـــاوری معاونـــت‬ ‫علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری بابی ــان اینک ــه ب ــا‬ ‫جایـــزه تجاری‌ســـازی فنـــاوری‪ ،‬دانشـــگاه‌ها بـــه ایجـــاد‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان تشـــویق می‌شـــوند‪ ،‬بیـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬فرقـــی نمی‌کنـــد کـــه شـــرکت دانش‌بنیـــان‬ ‫داخـــل یـــا خـــارج از دانشـــگاه باشـــد ولـــی دانشـــگاه‬ ‫بایـــد از ایجـــاد آن شـــرکت مطلـــع باشـــد‪.‬‬ ‫او بابیـــان اینکـــه تاکنـــون ‪ ۱۸‬دانشـــگاه از دریافـــت‬ ‫ایـــن جایـــزه تجاری‌ســـازی برخـــوردار شـــده‌اند‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬تاکنـــون ایـــن تعـــداد دانشـــگاه برابـــر بـــا‬ ‫‪ ۱۰‬میلیـــارد تومـــان از معاونـــت علمـــی جایـــزه‬ ‫تجاری‌ســـازی دریافـــت کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫بازار فرابورس ایران عنوان کرد‬ ‫همکاریفین‌تک‌ها‬ ‫با یکدیگر الزمه دستیابی به‬ ‫جهش و توسعه‬ ‫معـاون عملیـات و نظارت بـازار فرابـورس ایران بر‬ ‫لـزوم تعامل هرچه بیشـتر فین‌تک‌ها و همـکاری آن‌ها با‬ ‫یکدیگـر بـرای دسـتیابی بـه موفقیت و توسـعه تاکید‬ ‫کـرد و گفـت کـه ایـن امـر بـه واسـطه فین‌اسـتارز‬ ‫تسـهیل می‌شـود‪.‬‬ ‫بهنـام محسـنی بـا اشـاره بـه اسـتقرار دبیرخانـه‬ ‫دایمـی فین‌اسـتارز در فرابـورس ایـران‪ ،‬برگـزاری‬ ‫فین‌اسـتارز همزمـان بـا فاینکـس را گامـی فراتـر‬ ‫بـرای نمایشـگاه بـورس‪ ،‬بانـک و بیمه خوانـد و گفت‪:‬‬ ‫رویداد فین‌اسـتارز‪ ۲۰۱۸‬در شـرایطی برگزار شـد که‬ ‫ما شـاهد بلـوغ بـازار سـرمایه هسـتیم‪.‬‬ ‫او تصریـح کـرد‪ :‬نهادهـای مالـی متنـوع‪ ،‬بازارها و‬ ‫ابزارهـای جدیـد پـس از تصویـب قانـون بـازار شـکل‬ ‫گرفتنـد و رفته‌رفتـه توسـعه پیـدا کردنـد بنابرایـن‬ ‫اکنون در سـطح قابل قبولی از بازار سـرمایه هسـتیم؛‬ ‫البته این سطــح در کــنار همــه مـزایایـی که دارد‪،‬‬ ‫بـا چالش‌هایـی نیـز مواجه اسـت‪.‬‬ ‫معـاون عملیـات و نظـارت بـازار فرابـورس ایـران با‬ ‫بیـان اینکـه همـه معتقدیـم کـه راه‌حل توسـعه بـازار‬ ‫سـرمایه و گـذر از ایـن چالش‌هـا‪ ،‬عبـور از ‪ IT‬اسـت و‬ ‫بایـد بسـتر فنـاوری اطالعـات و تکنولوژی‌هـای نویـن‬ ‫را توسـعه دهیـم‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬یکـی از دالیـل حضـور‬ ‫فین‌تک‌هـا در فین‌اسـتارز ‪ ۲۰۱۸‬توسـعه کاربـرد‬ ‫اسـتفاده از فناوری‌هـای نوین در بازارهای مالی کشـور‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫محسـنی بـا تاکید بـر اینکه مقرر اسـت فین‌تک‌ها‬ ‫در بـازار سـرمایه بـه ارکان ایـن بـازار‪ ،‬فعـاالن و‬ ‫سـرمایه‌گذاران کمـک کننـد تـا از چالش‌هـای‬ ‫نظارتـی‪ ،‬مالـی و توسـعه‌ای عبـور کنند‪ ،‬گفـت‪ :‬قطعا‬ ‫ورود بـه حـوزه فین‌تـک راه‌حـل چالش‌هـای بـازار‬ ‫سـرمایه اسـت؛ امیدواریم بذر توسـعه ‪ IT‬و تکنولوژی‬ ‫از دل فین‌تک‌هـا شـکل گیـرد و رشـد کنـد‪.‬‬ ‫معـاون عملیـات و نظـارت بـازار فرابـورس ایـران‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه زمانـی می‌رسـد مشـاهده‬ ‫می‌کنیـم فین‌تک‌هـا توانسـته‌اند چالش‌هـای بزرگـی‬ ‫را در بـازار سـرمایه رفـع کننـد‪.‬‬ ‫او در ادامـه در مـورد عملکـرد مثبت اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫حاضـر در فین‌اسـتارز نیـز گفت‪ :‬همـه اسـتارت‌آپ‌ها در‬ ‫حـوزه کاری خـود توانـا هسـتند و هـر کـدام از منظری‬ ‫می‌تواننـد بـه بازارهـای مالی کمـک کننـد؛ باالخص در‬ ‫بـازار سـرمایه در حوزه‌هایـی همچـون الگوریتم‌هـای‬ ‫معامالتـی‪ ،‬نظارتـی و تسـهیل فراینـد ‪( KYC‬ریسـک‬ ‫عـدم شـفافیت)‪ ،‬اسـتارت‌آپ‌ها می‌توانند ورود پیـدا کنند‪.‬‬ ‫محســنی یــادآور شــد کــه فین‌تک‌هــای‬ ‫حاضــر در فیــن اســتارز ‪ ۲۰۱۸‬بایــد فکــر توســعه‌ای‬ ‫داشــته باشــند و بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه بــا‬ ‫همــکاری فین‌تک‌هــا‪ ،‬جهــش رخ می‌دهــد‪.‬‬ ‫معـــاون عملیـــات و نظـــارت بـــازار فرابـــورس‬ ‫ای ــران در پای ــان در تکمی ــل س ــخنان خ ــود گف ــت‪:‬‬ ‫اگـــر فین‌تک‌هـــا بـــا یکدیگـــر همـــکاری کننـــد‪،‬‬ ‫می‌تواننـــد اقداماتـــی انجـــام دهنـــد کـــه بـــه‬ ‫صـــورت اهرمـــی بســـیار فراتـــر و عظیم‌تـــر از کار‬ ‫انفـــرادی اســـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫مدیرعامل گروه فن‌آوا مطرح کرد‬ ‫معاون عملیات و نظارت‬ ‫‪29‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫دومیـن دوره ایده‌بـازار خـوراک و نوشـیدنی آبـان ‪ ۱۳۹۷‬از سـوی دانشـگاه صنعتـی‬ ‫امیرکبیـر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـا همـکاری وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫آمـوزش پزشـکی‪ ،‬سـازمان غـذا و دارو و بـا مشـارکت صنایـع بخـش خصوصـی‪ ،‬هتل‌هـا و‬ ‫رسـتوران‌ها دومیـن دوره رویـداد بـازار خـوراک و نوشـیدنی را برگـزار می‌کنـد‪.‬‬ ‫ایده‌بـازار دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر یـک زیسـت‌بوم دانش‌بنیـان اسـت کـه همـواره به‬ ‫دنبـال شناسـایی ایده‌هـای برتـر و برقـراری تعامـل میـان دانشـگاه و صنعت بوده اسـت‪.‬‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد شناسـایی ایده‌هـا و ایده‌پـردازان برتـر در حـوزه خوراکی‬ ‫و نوشـیدنی و هدایـت ایده‌هـای برگزیـده به سـوی سـرمایه‌گذاران اسـت‪ .‬عالقه‌منـدان برای‬ ‫شـرکت در ایـن رویـداد تـا ‪ ۱۵‬مـرداد ‪ ۱۳۹۷‬فرصت دارند تـا ایده‌های خود را ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪30‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄گفتگو با تیموری مدیرعامل جوان یک شرکت فناور‪:‬‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز در پارک علم و فناوری البرز‬ ‫چگونه یک «شرکت دانش بنیان» راه‌اندازی کنیم؟‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫◄ یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد تشریح کرد‬ ‫‪31‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با تیموری مدیرعامل جوان یک شرکت فناور‪:‬‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز‬ ‫در پارک علم و فناوری البرز‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫شـرکت ایـدا تجهیـز طب پارسـیان بـا هـدف نهادینه نمـودن تولید تجهیزات پزشـکی بـا تکنولـوژی روز فعالیت می کند‪ .‬این شـرکت توانسـته سـی نفر‬ ‫را شـاغل نمـوده و اقدامـات خوبـی را در حـوزه فعالیـت دانش بنیـان و تولید محصوالتو تجهیزات پزشـکی داشـته باشـد‪ .‬با خانـم تیمـوری مدیرعامل جوان‬ ‫ایـن شـرکت بـه گفتگو نشسـتیم که از نظـر مخاطبان مـی گذرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫● لطفـــا بفرمائیـــد شـــرکت آیـــدا تجهیـــز‬ ‫طـــب بـــا چـــه اهـــداف و ایـــده ای فعالیـــت‬ ‫مـــی کنـــد؟‬ ‫شـــرکت ایـــدا تجهیـــز طـــب پارســـیان بـــا‬ ‫هـــدف نهادینـــه نمـــودن تولیـــد تجهیـــزات‬ ‫پزشـــکی بـــا تکنولـــوژی روز و همچنیـــن ثبـــت‬ ‫اختراعـــات روش هـــای کاربـــردی جدیـــد‬ ‫تکنول ــوژی در عرص ــه مهندس ــی پزش ــکی گام ب ــه‬ ‫عرص ــه طراح ــی و تولی ــد دان ــش فن ــی تجهی ــزات‬ ‫پزش ــکی ب ــا اس ــتفاده از تی ــم ح ــاذق در تمام ــی‬ ‫گرای ــش ه ــا و تخص ــص ه ــای مرتب ــط تجهی ــزات‬ ‫پزشـــکی نهـــاده اســـت‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫● بـــا توجـــه فعالیـــت‪ ،‬ایـــن شـــرکت در‬ ‫زمینـــه مهندســـی پزشـــکی در ایـــن حـــوزه‬ ‫چـــه ماموریتـــی را دنبـــال مـــی کنـــد؟‬ ‫‪.‬بـــا توجـــه بـــه اینکـــه حـــوزه تجهیـــزات‬ ‫پزشـــکی بســـیار پیچیـــده و ابـــزار دقیـــق اســـت‬ ‫و نیازمنـــد دقـــت بـــاال و تجربـــه و علـــم دارد و‬ ‫همچنیـــن بـــه دلیـــل اینکـــه کاربـــر نهایـــی آن‬ ‫انســـان اســـت حـــوزه ی بســـیار حساســـی اســـت‬ ‫کـــه بـــا توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع ماموریـــت‬ ‫ش ــرکت در اولوی ــت ق ــرار دادن ج ــان و س ــامتی‬ ‫افـــراد اســـت و همچنیـــن گرایـــش بـــه ســـمت‬ ‫بح ــث پیش ــگیری ت ــا بح ــث درم ــان و همچنی ــن‬ ‫رســـیدن بـــه قلـــه هایـــی از علـــم و تکنولـــوژی‬ ‫در حـــوزه ی ســـامت کـــه کشـــور ایـــران از‬ ‫پرچم ــداران تولی ــد ب ــه روز تری ــن و دقی ــق تری ــن و‬ ‫پیش ــرفته تری ــن تجهی ــزات در ح ــوزه ی س ــامت‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫● رســـالت ایـــن شـــرکت چیســـت و چـــه‬ ‫نقـــش ویـــژه ای را ایفـــا مـــی کنـــد؟‬ ‫رس ــالت ای ــن ش ــرکت تولی ــد داخ ــل از صف ــر‬ ‫تـــا صـــد تجهیـــزات پزشـــکی و حتـــی صـــادرات‬ ‫ایـــن محصـــوالت و تبدیـــل شـــدن بـــه یکـــی‬ ‫از کشـــور هـــای اصلـــی تولیـــد و صـــادرات‬ ‫تجهی ــزات ب ــا کیفی ــت و دق ــت ب ــاال و همچنی ــن‬ ‫ایجـــاد اشـــتغال بـــرای جوانـــان بـــا اســـتعداد و‬ ‫باهوشــی کــه در همیــن عرصــه فعالیــت مــی کننــد‬ ‫و جلوگیــری از خــارج شــدن اســتعداد هــای برتــر‬ ‫تیموری‪:‬‬ ‫تا به امروز مهمترین‬ ‫حامی ما پارک علم و فناوری البرز‬ ‫بوده است‬ ‫ایـــن مـــرز و بـــوم بـــه دلیـــل نبـــودن شـــرایط‬ ‫شـــکوفایی تولیـــدات شـــرکت شـــامل تولیـــد‬ ‫دانـــش فنـــی کلیـــه تجهیـــزات پزشـــکی و در‬ ‫حـــوزه ی ســـامت فعالیـــت دارد‬ ‫● دربـــاره مشـــتریان خـــود صحبـــت‬ ‫کنیـــد و آیـــا موفـــق هســـتید و درآمـــد الزم‬ ‫از ایـــن طریـــق وجـــود دارد؟‬ ‫مش ــتریان م ــا طی ــف وس ــیعی از جمل ــه اف ــراد‬ ‫جامعــه تــا بیمارســتان هــا‪ ،‬داروخانــه هــا‪ ،‬ســازمان هــا‪،‬‬ ‫ارگان هـــا و هـــر حـــوزه و محلـــی کـــه بحـــث‬ ‫ســـامت مطـــرح اســـت بالقـــوه مشـــتریان مـــا‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫● چنـــد نفـــر در ایـــن شـــرکت اشـــتغال‬ ‫دارنـــد و از چـــه رشـــته هایـــی هســـتند؟‬ ‫تم ــام اف ــراد ش ــاغل متخص ــص دارای ح ــوزه‌ی‬ ‫عمدتـــا مهندســـی پزشـــکی و بـــرق و مکانیـــک‬ ‫و کامپیوتـــر و برنامـــه نویســـو ‪ it‬و ‪...‬کـــه هـــم‬ ‫اکنـــون نزدیـــک بـــه ‪ 30‬نفـــر در حـــال اشـــتغال‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫● مشـــکالت شـــما چیســـت؟ آیـــا‬ ‫حمایـــت الزم از ســـوی نهـــاد هـــای حامـــی‬ ‫صـــورت گرفتـــه اســـت؟‬ ‫بزرگتریــن مشــکل در صنــف مــا اخــذ مجــوز هــا‬ ‫و نب ــود حمای ــت ه ــای معن ــوی و م ــادی هس ــت‬ ‫ک ــه تاکن ــون نی ــز تم ــام فعالی ــت ه ــا ب ــه ص ــورت‬ ‫خــود جــوش توســط تیــم صــورت گرفتــه و هیــچ‬ ‫حمایت ــی ص ــورت نگرفت ــه اس ــت البت ــه ج ــا دارد‬ ‫صمیمان ــه از کادر پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز و‬ ‫همچنی ــن ریاس ــت پ ــارک جن ــاب دکت ــر ربان ــی و‬ ‫همچنی ــن معاون ــت محت ــرم پ ــارک جن ــاب دکت ــر‬ ‫انص ــاری تش ــکر کن ــم ‪.‬‬ ‫● برنامـه آتـی شـما بـرای توسـعه ایـن‬ ‫کسـب و کار چیسـت؟‬ ‫برنامـه آینده شـرکت فعالیت در تمـام حوزه های‬ ‫تخصصی و کاربردی سلامت می باشـد‬ ‫● وضـع حمایـت هـا در پـارک هـا و مراکـز‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫● شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیـان در‬ ‫ایـران چـه مشـکالتی دارنـد و بـرای موفقیت‬ ‫بـه چـه حمایـت هایـی نیـاز دارند؟‬ ‫تنهـا نیاز شـرکت های فناور نیاز بـه حمایت های‬ ‫معنـوی دولتـی می باشـد مثل عـدم انجـام واردات‬ ‫در صـورت تولیـد بـه انـدازه ی نیـاز بـازار و افزایش‬ ‫تعرفـه واردات و یـا ملزم بودن خریـد مراکز و ارگان‬ ‫هـای دولتـی از تولیـدات داخـل و همچنیـن خرید‬ ‫ارز بـا قیمـت پایین و مبادالت برای مـواد اولیه و ‪....‬‬ ‫● از چـه سـالی در پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫البـرز مسـتقر شـدید و از چـه خدماتـی‬ ‫برخـوردار شـدید؟‬ ‫شـرکت آیـدا تجهیـز از سـال ‪ 96‬زیـر چتـر‬ ‫● مهمترین نیاز شما چیست؟‬ ‫مدیر شرکت آیدا تجهیز‪:‬‬ ‫مهم ترین نیاز ما‬ ‫اخذ مجوز از‬ ‫سازمان های مرتبط و‬ ‫تامین منابع مالی است‬ ‫مهـم تریـن نیـاز مـا اخـذ مجـوز از سـازمان هـای‬ ‫مرتبـط و تامیـن منابـع مالـی اسـت و بـا توجـه به‬ ‫اینکـه پـروژه ی تولید مـا یک پروژه تولید کشـوری‬ ‫مـی باشـد کـه تاکنـون حمایت هـای خاصـی از ما‬ ‫● تــا چــه حــد در نمایشــگاه هــا شــرکت‬ ‫مــی کنیــد و آیا بــه بــازار خارجــی هم می اندیشــید‬ ‫و یــا حضــور داریــد؟‬ ‫شـــرکت آیـــدا تجهیـــز بـــا شـــرکت در‬ ‫نمایشـــگاه ایـــران هلـــث امســـال کـــه بزرگتریـــن‬ ‫غرف ــه را ب ــه دلی ــل تولی ــد مل ــی در س ــال تولی ــد‬ ‫ملـــی دارد و همچنیـــن از طـــرف چندیـــن‬ ‫شـــرکت همســـایه نیـــز درخواســـت هایـــی بـــرای‬ ‫صـــادرات انجـــام شـــده کـــه در حـــال رایزنـــی و‬ ‫مذاکـــره مـــی باشـــیم‪.‬‬ ‫● هر نکته دیگر و ‪....‬؟‬ ‫نکتـــه دیگـــر اینکـــه بـــاز هـــم از مســـئوالن‬ ‫پـــارک البـــرز تشـــکر را دارم و همچنیـــن از‬ ‫همیـــن جـــا از عزیزانـــی کـــه از بزرگتریـــن‬ ‫و تخصصی‌تریـــن غرفـــه نمایشـــگاه خـــرداد‬ ‫ایـــران هلـــث مـــا بازدیـــد بـــه عمـــل آوردنـــد از‬ ‫خ ــدای من ــان آرزوی بهتری ــن ه ــا را ب ــرای تم ــام‬ ‫هموطنانـــم دارم‪.‬‬ ‫گفت و گو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫رشـد را چگونـه مـی دانید؟‬ ‫بـا توجـه بـه تخصیـص نگرفتـن بودجـه دولتـی‬ ‫بـه پـارک هـا ایـن ارگان ها نیـز شـرایط حمایتی از‬ ‫شـرکت هـا را ندارنـد و صنـدوق هـای حمایتی نیز‬ ‫بـا توجـه به اقدامات بـه صورت اولویتـی خاص و در‬ ‫نتیجـه مجبـور بـه اخـذ وام های سـخت و سـنگین‬ ‫بانکی هسـتند‪.‬‬ ‫حمایتـی پـارک علـم و فنـاوری قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫صـورت نگرفته اسـت‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد تشریح کرد‬ ‫چگونه یک «شرکت دانش بنیان» راه‌اندازی کنیم؟‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد مراحل راه‌اندازی یک کسب و کار دانش بنیان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر حسین ابوترابی زارچی‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی در نشستی با عنوان «شرکت‌های دانش بنیان» که در دانشکده مهندسی‬ ‫دانشگاه فردوسی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه پنجم توسعه با ایجاد معاونت علمی‪ -‬فناوری ریاست حمهوری به صورت قانونی در نظر‬ ‫گرفته شد‪ .‬یک شرکت دانش‌بنیان می‌تواند دارای سهامی خاص و یا محدود باشد و یا این‌که به صورت تعاونی اداره شود‪ .‬الزامی نیست که چنین شرکت‌هایی دارای‬ ‫سهامی خاص باشند و اتفاقا شرکت‌هایی که به صورت تعاونی هستند می‌توانند از تسهیالت بهتری برخوردارباشند‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اکثـر شـرکت‌های دانـش بنیـان در ایـران‬ ‫دارای سـهامـی خــاص بـوده و کـمتر تعـاونـی هـستنـد‪.‬‬ ‫بـه صـورت خصوصـی‪ -‬دولتـی بـه شـرط این‌کـه دولـت‬ ‫کمتـراز ‪ 50‬درصـد سـهم داشـته باشـد می‌تـوان شـرکت‬ ‫را در قالـب دانش‌بنیـان تعریـف کـرد‪ .‬هـدف ایـن نـوع‬ ‫شـرکت‌ها سـطحی از فـن‌آوری بـه نـام های‌تـک و مدیـوم‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت علمی گـروه برق دانشـگاه فردوسـی ادامه‬ ‫داد‪ :‬انتظـار مـی‌رود چیـزی در ایـن شـرکت‌ها عرضه شـود‬ ‫کـه برآمـده از یـک دانـش و یـک واحـد تحقیـق و توسـعه‬ ‫منسـجم باشـد‪ .‬ایـن اهـداف را می‌تـوان به‌عنـوان ملزومات‬ ‫راه و چشـم‌انداز آینـده چنیـن شـرکت‌هایی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫اقتصـاد دانش‌محور یکی از شـاخصه‌های اصلی کشـورهای‬ ‫پیشـرفته برای تجاری‌سـازی محصـوالت نوبنیان اسـت‪.‬‬ ‫ابوترابـی اضافـه کـرد‪ :‬سـایت دانش‌بنیـان کـه توسـط‬ ‫معاونـت علمـی‪ -‬فـن‌آوری بـه روزرسـانی می‌شـود‬ ‫امـکان ایـن را فراهـم می‌کنـد کـه به‌عنـوان یـک شـرکت‬ ‫دانش‌بنیـان ثبت‌نـام انجـام داده و قوانینـی کـه مصوبـه‬ ‫کارگروه ارزیابی و تشـخیص صالحیت شـرکت‌ها اسـت در‬ ‫قالـب آیین‌نامه‌هایـی کـه باید مطالعه شـود‪ ،‬موجود اسـت‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬هنگامـی کـه متوجـه شـوید کـه‬ ‫محصـول یـا ایـده شـما می‌توانـد به مرحلـه تجاری‌سـازی‬ ‫برسـد‪ ،‬زمـان آن اسـت کـه شـرکت خـود را در این سـایت‬ ‫ثبـت کنیـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت که وقتـی یـک محصول‪،‬‬ ‫دانش‌بنیـان می‌شـود بـه ایـن معنـی نیسـت کل شـرکت‬ ‫دانـش بنیان اسـت‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت علمـی گـروه بـرق دانشـگاه فردوسـی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬هریـک ازشـرکت‌ها می‌بایسـت حداقـل یک‬ ‫کـد اختصاصـی داشـت ‌ه باشـند و داشـتن آن بـه معنی این‬ ‫اسـت که تمـام فرآینـد و مراحل ثبت شـرکت‌ها به صورت‬ ‫کامـل و صحیـح انجـام شـده و دریافـت آن بـه معنـی این‬ ‫اسـت کـه روال معمـول ثبـت شـرکت انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابوترابـی بـا اشـاره بـه مراحـل ثبـت یک شـرکت دانش‬ ‫بنیـان‪ ،‬گفت‪ :‬بـرای ارزیابی یک محصول درسـامانه ارزیابی‬ ‫بایـد مـدارک و اطالعاتـی را آپلـود کنیـد و اگـر ایـن کار‬ ‫انجـام نشـود مراحل ثبت شـرکت را بـه انجام نرسـانده‌اید‪.‬‬ ‫بـا حمایتـی کـه در دیـد کالن جامعـه اسـت‪ ،‬ارزیابـی‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان هیـچ هزینـه‌ای بـرای متقاضـی‬ ‫نـدارد‪ .‬دارابـودن شـرایط و آپلود درسـت مـدارک پس از ‪1‬‬ ‫یـا ‪ 2‬مـاه‪ ،‬تیم ارزیابـی فرآینـد ارزیابی را دنبـال می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬سـطح فـن‌آوری یکی از شـرایط الزم برای‬ ‫دانش‌بنیان شـدن اسـت که در سـه بخش بررسـی می‌شود؛‬ ‫اول می‪‎‬بایسـت کپی کـردن از آن راحت نبوده و پیچیدگی و‬ ‫ظرافت خاصی داشـت ‌ه باشـد‪ .‬سـپس آرندی ایده یا محصول‬ ‫مربـوط بـه خـود شـرکت باشـد و سـوم اینکـه کارکردهـای‬ ‫پیچیـده‌ای در محصـول ایجـاد شـده باشـد‪ .‬کاالهـا بـه دو‬ ‫سـطح فـن‌آوری یـک و دو تقسـیم‌می‌شـود‪(.‬فن‌آوری باال یا‬ ‫هایتـک و فـن‌آوری متوسـط یـا مدیوم) کـه هرکـدام دارای‬ ‫فهرسـتی از کاالهای در این سـطوح هسـتند‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت علمی گروه برق دانشـگاه فردوسـی اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬در بخـش تولیـد‪ ،‬محصـول بایـد حداقـل بـه مرحلـه‬ ‫تولید آزمایشـگاهی رسـیده باشـد و قابلیت‌هـای آن عرضه‬ ‫شـود تـا قابـل قبـول سـامانه ارزیابـی باشـد‪ .‬وقتـی تولیـد‬ ‫را بـا سـطح فـن‌آوری ترکیـب کنیـد محصـول نهایـی باید‬ ‫تعیین‌کننـده یـا نشـان‌دهنده نـوآوری شـما درآن محصول‬ ‫باشـد‪.‬هر چیـزی می‌توانـد دانش‌بنیـان باشـد و یـا نباشـد‬ ‫وآن هــم بـه ایـن بـستگــی دارد کـه چـه قـدر نـسبــت‬ ‫بـه دیگـران در این حوزه پیشـرفت داشـت ‌ه باشـید‪.‬‬ ‫ابوترابـی گفـت‪ :‬طراحـی یـک محصـول شـامل سـه‬ ‫حالـت طراحـی از پایه و مبنـا‪ ،‬طراحی به طریق مهندسـی‬ ‫معکـوس و طراحـی بـه صـورت انتقـال فـن‌آوری بـا تغییر‬ ‫اساسـی اسـت‪ .‬یـک محصول زمانی بـه درجـه دانش‌بنیانی‬ ‫می‌رسـد کـه سـه فاکتـور اصلـی سـطح فـن‌آوری‪ ،‬تولیـد‬ ‫آزمایشـگاهی و طراحـی بـر اسـاس آر اند دی را دارا باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکه مشـارکت میان‌رشـته‌ای در ایجاد‬ ‫شـرکت‌های دانـش بنیـان موثـر اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر شـرکتی‬ ‫متشـکل از متقاضیـان و افراد با رشـته‌های خاص وجداگانه‬ ‫امـا میان‌رشـته‌ای باشـد‪ ،‬زمینـه دانش‌بنیانـی شـدن ایـن‬ ‫شـرکت بسـیار بـاال مـی‌رود؛ بنابرایـن هسـته شـکل‌گیری‬ ‫یـک شـرکت دانش‌بنیـان در دانشـگاه از هـر جـای‬ ‫دیگـر بیشـتر اسـت‪ .‬چنیـن اسـت کـه اکثـر شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان از دل دانشـگاهیان بیـرون می‌آینـد‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت علمـی گـروه بـرق دانشـگاه فردوسـی بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـه چهار سـطح‬ ‫نوپـای سـطح یـک‪ ،‬نوپـای سـطح دو‪ ،‬تولیـدی نـوع یک و‬ ‫تولیـدی نوع دو تقسـیم می‌شـوند‪ ،‬عنوان کـرد‪ :‬در حالی‌که‬ ‫ارزیاب‪ ،‬شـرکت را در یکی ازاین چهار دسـته قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫امـا بعضـی افـراد می‌گوینـد که دوسـت دارند شرکت‌شـان‬ ‫باتوجـه بـه ارزیابـی خودشـان در یکـی از دسـته‌ها مذکـور‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬منطـور از سـطح یـک یـا دو همـان دو سـطح‬ ‫باال یا متوسـط هسـت و بسـتگی به سـطح کاال دارد که در‬ ‫کدام قسـمت قـرار گیرد‪.‬‬ ‫ابوترابـی در خصـوص حمایـت مالـی از شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان تشـریح کـرد‪ :‬شـرکت‌هایی کـه تاکنـون‬ ‫اظهارنامـه مالیاتـی پرنکرده‌انـد‪ ،‬در دسـته نوپـای نـوع یک‬ ‫جـای می‌گیرنـد‪ .‬صندوق‌هایـی نظیـر صنـدوق پذیـرش‬ ‫فـن‌آوری اسـتان و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی موجودنـد‬ ‫کـه شـرکت‌های دانش‌بنیـان را حمایـت مالـی می‌کننـد‪.‬‬ ‫کاالهـای نوع دو کمی ضعیف‌تر هسـتند‪ .‬بـرای درک تفاوت‬ ‫کاالی سـطح یـک و دو اینورتر خورشـیدی را مثـال می‌زنم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این ِورت ِرخورشـیدی سـطح یک باید دارای‬ ‫تـوان بیـش از ‪10‬هزار وات باشـد که دشـوار و کمی هزینه‌بر‬ ‫اسـت‪ .‬تعیین وام مالـی برای تولید و پـردازش روی محصول‬ ‫پس از ارزیابی سـنگین و سـخت اجرایی می‌شـود‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت علمی گروه برق دانشـگاه فردوسـی تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬تفاوت دو کاالیی که یکی سـطح یک و دیگری سـطح‬ ‫دو و هـردو نوپـا هسـتند و می‌تواننـد تسـهیالت بگیرنـد در‬ ‫معافیـت مالیـات بردرآمد محصول اسـت به ایـن صورت که‬ ‫بـه محصوالت متوسـط نـوع دو مالیات تعلـق می‌گیرد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫«شرکت‌های خالق» مشمول قانون دانش بنیان می‌شوند‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه فض ــای مج ــازی معاون ــت علم ــی‬ ‫از برنامه‌ریـــزی بـــرای شناســـایی شـــرکت‌های خـــاق‬ ‫کـــه ماهیـــت دانـــش بنیـــان ندارنـــد خبـــر داد و گفـــت‪:‬‬ ‫ایـــن شـــرکتها مشـــمول قانـــون حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر مهـــدی فقیهـــی بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫طـــرح «شناســـایی شـــرکت‌های خـــاق» در مرحلـــه‬ ‫عملیات ــی ش ــدن در معاون ــت علم ــی فن ــاوری ریی ــس جمه ــور‬ ‫اســـت و بـــه زودی در ســـتاد توســـعه ‪ ICT‬و فضـــای‬ ‫مجـــازی‪ ،‬رونمایـــی مـــی شـــود‪ ،‬گفـــت‪ :‬شناســـایی‬ ‫شـــرکت‌های خـــاق بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه‬ ‫شـــرکت‌هایی کـــه شـــرایط دانـــش بنیـــان شـــدن را بـــه‬ ‫ذات ندارنـــد و ماهیـــت آنهـــا آن ســـطح تکنولـــوژی کـــه‬ ‫قانـــون دانـــش بنیـــان دیـــده را فراهـــم نکنـــد‪ ،‬شناســـایی‬ ‫شـــوند‪.‬‬ ‫او ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن ش ــرکتها‪ ،‬ش ــرکت‌های ن ــوآور‬ ‫و خالق ــی هس ــتند ک ــه ب ــه فض ــای اقتص ــاد دان ــش بنی ــان‬ ‫کش ــور کم ــک م ــی کنن ــد ادام ــه داد‪ :‬بنابرای ــن مطاب ــق ب ــا‬ ‫برنامـــه مدنظـــر‪ ،‬ایـــن شـــرکتها را شناســـایی و حمایـــت‬ ‫م ــی کنی ــم؛ ای ــن حمای ــت نزدی ــک و همت ــراز ب ــا قان ــون‬ ‫حمایـــت از شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه ‪ ICT‬و فض ــای مج ــازی معاون ــت‬ ‫علمـــی فنـــاوری رییـــس جمهـــور بـــا اشـــاره بـــه این‌کـــه‬ ‫شناســـایی شـــرکت‌های خـــاق در ‪ ۳‬موضـــوع فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات‪ ،‬گیاهـــان دارویـــی و فناوریهـــای‬ ‫نـــرم در دســـتور کار قـــرار دارد‪ ،‬افـــزود‪ :‬بخـــش اصلـــی‬ ‫ایـــن پـــروژه مربـــوط بـــه شـــرکت‌های فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫اســـت کـــه قابلیتهـــای دانـــش بنیـــان شـــدن ندارنـــد امـــا‬ ‫خالقیـــت و نـــوآوری دارنـــد‪.‬‬ ‫او گفـــت‪ :‬شـــرکت‌های خـــاق چیـــزی متفـــاوت از‬ ‫مفاهی ــم دان ــش بنی ــان را دارن ــد ک ــه در قان ــون دان ــش بنی ــان‬ ‫و آییـــن نامـــه هـــا و ارزیابـــی هـــا آمـــده اســـت‪ .‬بـــرای‬ ‫مثـــال شـــرکتی در حـــوزه صنایـــع دســـتی نـــوآور اســـت‬ ‫امـــا اســـتانداردهای دانـــش بنیـــان را نـــدارد چـــرا کـــه‬ ‫ماهیـــت کار ایـــن شـــرکت‪ ،‬فنـــی نیســـت‪ .‬بـــه همیـــن‬ ‫دلی ــل ای ــن ش ــرکت ن ــوآور در صنای ــع دس ــتی‪ ،‬در دس ــته‬ ‫شـــرکت‌های خـــاق قـــرار مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫فقیهـــی بـــا تاکیـــد بـــر این‌کـــه تعریـــف شـــرکت‌های‬ ‫خـــاق متفـــاوت از اســـتارت‌آپ اســـت ادامـــه داد‪ :‬قـــرار‬ ‫اســـت اکوسیســـتمی فراهـــم شـــود تـــا شـــرکت‌هایی‬ ‫کـــه قابلیـــت دانـــش بنیـــان شـــدن را ندارنـــد‪ ،‬بتواننـــد از‬ ‫حمایته ــای همتــراز ب ــا ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان به ــره من ــد‬ ‫شـــوند‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه ‪ ICT‬فضـــای مجـــازی معاونـــت‬ ‫علمـــی تصریـــح کـــرد‪ :‬در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫و ارتباطـــات‪ ،‬مکانیزم‌هـــای تشـــخیص و ارزیابـــی‬ ‫شـــرکت‌های خـــاق در ســـتاد توســـعه ‪ ICT‬معاونـــت‬ ‫علمـــی در حـــال انجـــام اســـت و بـــه محـــض آنکـــه‬ ‫شـــرکتی بـــه عنـــوان شـــرکت خـــاق شناســـایی شـــود‬ ‫می‌توانـــد از مزایـــای معافیـــت مالیاتـــی و تســـهیالت‬ ‫دیگـــر اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫او تاکیـــد کـــرد‪ :‬پیش‌بینـــی می‌کنیـــم بـــا توجـــه بـــه‬ ‫ش ــرایط موج ــود‪ ،‬بی ــش از چن ــد ه ــزار ش ــرکت پتانس ــیل‬ ‫حضـــور در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات بـــه‬ ‫عنـــوان شـــرکت خـــاق را داشـــته باشـــند‪ .‬چـــرا کـــه از‬ ‫مجمـــوع شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در کشـــور‪ ،‬بیـــش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصـــد در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات‬ ‫مشـــغول هســـتند و بـــر ایـــن اســـاس پیش‌بینـــی‬ ‫می‌شـــود کـــه در حـــوزه شـــرکت‌های خـــاق نیـــز‬ ‫بیـــش از ‪ ۵۰‬درصـــد شـــرکت‌هایی کـــه وارد می‌شـــوند‪،‬‬ ‫جنسشـــان ‪ ICT‬اســـت و ایـــن می‌توانـــد حجـــم بـــاالی‬ ‫چند‌هـــزار شـــرکت باشـــد‪.‬‬ ‫فقیهـــی بـــا اشـــاره بـــه این‌کـــه در حـــال تدویـــن‬ ‫اســـتانداردها بـــا رعایـــت حداقل‌هـــا هســـتیم‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫بـــه‌زودی و حداکثـــر تـــا یـــک مـــاه آینـــده شـــرایط‬ ‫شناس ــایی ش ــرکت‌های خ ــاق از طری ــق فراخ ــوان اع ــام‬ ‫می‌شـــود و اســـتارت‌آپ‌هایی کـــه نمی‌تواننـــد دانـــش‬ ‫بنیـــان باشـــند می‌تواننـــد از طریـــق ارایـــه درخواســـت در‬ ‫ایـــن زمینـــه اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫با هدف تجاری سازی فناوری؛‬ ‫چهارمین نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود‬ ‫چهارمیـــن نمایشـــگاه «خانـــواده فنـــاوری شـــریف‬ ‫و اقتصـــاد دانـــش بنیـــان» بـــا هـــدف تجـــاری ســـازی‬ ‫فنـــاوری و ایجـــاد شـــرکتهای زایشـــی‪ ،‬توســـط مرکـــز‬ ‫رش ــد فناوریه ــای پیش ــرفته دانش ــگاه ش ــریف برگ ــزار م ــی‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬موض ــوع تجاری‌س ــازی‬ ‫فنـــاوری و ایجـــاد شـــرکت‌های زایشـــی مبتنـــی بـــر‬ ‫یافته‌هـــا و دســـتاوردهای تحقیقاتـــی و فناورانـــه‪ ،‬یکـــی‬ ‫از رویکردهـــای کلیـــدی حاکـــم بـــر دانشـــگاه‌های پیشـــرو‬ ‫دنیـــا اســـت‪ .‬از ایـــن رو و بـــا توجـــه بـــه فعالیت‌هـــای‬ ‫انجـــام شـــده توســـط فارغ‌التحصیـــان و اســـاتید‬ ‫دانشـــگاه‪ ،‬جهـــت ثروت‌آفرینـــی و ایجـــاد شـــرکت‌های‬ ‫دانش ــی و فن ــاور‪ ،‬چهارمی ــن نمایش ــگاه «خان ــواده فن ــاوری‬ ‫ش ــریف و اقتص ــاد دان ــش بنی ــان»‪ ۲۲ ،‬ت ــا ‪ ۲۴‬آب ــان م ــاه‬ ‫امس ــال در دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ارائـه دسـتاوردها و توانمنـدی هـای شـرکت هـای‬ ‫برخواسـته از دانشـگاه شـریف با تاکید بر محورهای سلامت‪،‬‬ ‫انـرژی‪ ،‬محیط زیسـت‪ ،‬فنـاوری اطالعات‪ ،‬نفـت‪ ،‬حمل و نقل‬ ‫و صنعـت از جملـه اهـداف برپایـی ایـن نمایشـگاه اسـت‪.‬‬ ‫دریافـت اطالعـات بیشـتر برای حضـور در این نمایشـگاه‬ ‫بـا مراجعـه بـه آدرس اینترنتـی ‪http://stfp.sharif.ir‬‬ ‫ممکن شـده اسـت‪.‬‬ ‫دانشگاهامیرکبیر‬ ‫‪ ۱۲۰‬شرکت دانش بنیان دارد‬ ‫اکنــون ‪ 120‬شــرکت دانــش بنیــان داریــم و‬ ‫پیشــرفت دانشــگاه از نظــر معیــار دانشــگاه نســل‬ ‫ســوم قابــل توجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر ‪ 120‬شــرکت دانش بنیان‬ ‫داردبــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر‪ ،‬ســید‬ ‫احمــد معتمــدی‪ ،‬در مراســم بزرگداشــت ســوم‬ ‫خــرداد بــا گرامیداشــت رشــادت هــا و ایثارگــری‬ ‫هــای رزمنــدگان دفــاع مقــدس افــزود‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اینکــه بودجــه دانشــگاه مــا در مقایســه بــا دانشــگاه‬ ‫هــای مطــرح دنیــا خیلــی کــم اســت امــا تــاش‬ ‫داریــم کــه ایــن مشــکل تأثیــری در رونــد برنامــه‬ ‫هــای دانشــگاه نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 4 :‬ســال اســت کــه در ایــن‬ ‫دانشــگاه هســتم و در ایــن مــدت هــر ســال ارزیابــی‬ ‫هایــی داریــم؛ هــر برنامــه ای نیــاز بــه ارزیابــی دارد‬ ‫و ایــن نشــان مــی دهــد کــه بــا برنامــه ریــزی پیــش‬ ‫رفتــه ایــم‪.‬‬ ‫معتمــدی گفــت‪ :‬در برنامــه ‪ 20‬ســاله کشــور تــا‬ ‫افــق ‪ ،1404‬بایــد جــز ‪ 100‬دانشــگاه برتــر دنیــا و‬ ‫دانشــگاه هــای نســل ســوم قــرار بگیریــم؛ ایــن کار‬ ‫بــزرگ و ســختی اســت‪.‬‬ ‫وی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر را بــا ســایر‬ ‫دانشــگاه هــای برتــر دنیــا مقایســه کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫لحــاظ امکانــات بودجــه ای‪ ،‬دانشــگاهای خــوب دنیــا‬ ‫بیــن ‪ 2‬تــا ‪3‬میلیــارد دالر بودجــه دارنــد‪ ،‬شــاید اینهــا‬ ‫استثنـــا بـاشـنـد ولـی حـتـــی در منـطقه عربستـان‬ ‫‪ 2‬دانشــگاه‪ ،‬بــاالی ‪ 2‬میلیــارد دالر بودجــه دارنــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بـیـــان ایـنـــکه دانـشگـــاه های ترکـیـــه‬ ‫‪ 500‬میلیــون دالر بودجــه دارنــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بودجــه مــا بــا درامدهــای اختصاصــی برابــر بــا‬ ‫‪ 50‬میلیــون دالر اســت ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫دانشــگاه هــای ترکیــه ‪ 10‬برابــر دانشــگاه هــای مــا‬ ‫بودجــه دارنــد‪.‬‬ ‫معتمــدی گفــت‪ :‬ارتقــاء هــر دانشــگاهی نیــاز بــه‬ ‫برنامــه ریــزی‪ ،‬امکانــات و پشــتیبانی دارد؛ ســعی‬ ‫مــی کنیــم مشــکالت بودجــه ای را در نظــر نگیریــم‬ ‫و دانشــگاه را از هــر لحــاظ ارتقــاء دهیــم‪ ،‬در واقــع تــا‬ ‫کنــون ســعی کردیــم مشــکالت اثــر زیــادی نداشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارزیابــی دانشــگاهها در دنیــا‬ ‫بــر اســاس ‪ 3‬معیــار اســت کــه دانشــگاه صنعتــی‬ ‫امیرکبیــر پیــش از ایــن جــز ایــن ارزیابــی هــا‬ ‫نبــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ولــی اکنــون در هــر ‪ 3‬شــاخص‬ ‫هســتیم و هــر ســال هــم ارتقــاء پیــدا کــرده ایــم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫دبیر ستاد ‪ ICT‬معاونت علمی خبر داد‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعالم کرد؛‬ ‫‪35‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون هماهگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان کمک حال کشاورزان باشند‬ ‫معاون هماهگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار‬ ‫زنجان گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان با ارائه راهکارهای‬ ‫هوشمندسازی کشاورزی‪ ،‬به کمک کشاورزان بیایند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فرامرز نیک سرشت در جلسه ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی استان زنجان افزود‪ :‬شرکت های دانش‬ ‫بنیان می توانند راهکارهای افزایش بهره وری با حداقل‬ ‫امکانات را در اختیار کشاورزان قرار داده و به این طریق‬ ‫سود فعالیت آنان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی یادآورشد‪ :‬در صورتی که کشاورزان انتفاع خود از‬ ‫استفاده از روش های هوشمند سازی را مشاهده و تجربه‬ ‫کنند به حتم از فعالیت شرکت های دانش بنیان به عنوان‬ ‫شریک خود استقبال می کنند‪.‬‬ ‫نیک سرشت تاکید کرد‪ :‬کشاورزان در این زمینه باید‬ ‫به حدی از خود آگاهی برسند که سود و منافع خود را در‬ ‫استقالل از دولت ببینند و به آن متکی نباشند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع‬ ‫استاندار زنجان گفت‪ :‬این مسئولیت مروجان کشاورزی‬ ‫است که کشاورزان را در مورد لزوم حضور شرکت های‬ ‫دانش بنیان به عنوان شریک آنان و استفاده از روش های‬ ‫هوشمند کشت آگاه و تشویق کنند‪.‬‬ ‫وی به مسائل ایجاد شده در زمینه پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغال روستایی اشاره و اعالم کرد‪ :‬بانـک ها معـنـای‬ ‫‪ 20‬درصد آورده متقاضی را مشخص کنند تا متقاضیان‬ ‫بدانند که زمین و تجهیزات هم از آورده محسوب می شود‬ ‫یا به حتم باید ‪ 20‬درصد به شکل نقد در حساب بانکی‬ ‫واریز شود؟‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان هم‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬باید به این نتیجه رسید که چگونـه‬ ‫می توان کارها را به روش های عمیق تر و بهتری پیش‬ ‫برد و در میان کشاورزان برای استفاده از این راهکارها‬ ‫انگیزه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫شهرام طهماسبی ادامه داد‪ :‬مدیریت اقتصاد مقاومتی‬ ‫به همین معنای استفاده از شیوه های کارآمد و متفاوت تر‬ ‫از روش های کنونی فعالیت اقتصادی است و این موضوع‬ ‫در مورد کشاورزی هم صدق می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید بحث های ترویج را در بخش‬ ‫کشــاورزی بـه گونـه ای پیش بـرد که شرکـت های‬ ‫دانش بنیان شریک کشاورزان در مزرعه باشند و کشاورزان‬ ‫هم اطمینان یابند که به این طریق درآمد و سود بیشتری‬ ‫کسب می کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬اقداماتی که باید در این زمینه انجام داد‪ ،‬نیاز به‬ ‫همکاری همزمان تمام دستگاه های مربوطه و دخیل دارد‬ ‫و هیچ نهادی نباید خود را جدای از این کار گروهی بداند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در صورتی که به شکل تیمی کار شود‬ ‫و هیچ کس کارها را به شکل انفرادی پیش نبرد به حتم‬ ‫می توان در کنار حل مشکل تک روی‪ ،‬برنامه ریزی ها را‬ ‫به بهترین شیوه ممکن اجرایی کرد‪.‬‬ ‫طهماسبی در ادامه به استـقـرار مـیـز خـدمـت و آغاز ارزیابی‬ ‫یک مقام مسئول مطرح کرد‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫بررسی ‪ ۳‬موضوع برای حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪36‬‬ ‫یک مقام مسئول در معاونت علمی گفت‪ :‬برای حمایت‬ ‫از شرکت‌های دانش بنیان به بررسی سه موضوع تضاد‬ ‫منافع‪ ،‬حمایت دائم تعرفه‌ای از کاالهای تولید داخل و‬ ‫باال بردن غیر متعارف تعرفه نیاز است‪.‬‬ ‫بـه گــزارش مـعـاونـت عـلـمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬محمدرضا پور فرد دبیر کارگروه‬ ‫الکترونیک‪ ،‬میکروالکترونیک و رباتیک ستاد توسعه‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فضای مجازی معاونت‬ ‫علمی در نشست تعرفه‌های پیشنهادی در راستای‬ ‫حمایت از کاالها و شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد‪:‬‬ ‫معاونت علمی در نظر دارد که به نحوی از ابزار تعرفه‬ ‫در راستای فعالیت شرکت‌های مختلف در حوزه‌هایی‬ ‫همچون برق‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬مخابرات و ارتباطات بهره‌مند‬ ‫شود که در وهله نخست از شرکت‌های دانش بنیان و‬ ‫در وهله دوم از سایر شرکت‌های فناور حمایت کند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه بخش دولت و حاکمیتی در کشور‬ ‫به منظور اجرایی شدن سیاست‌های خود ابزارهای‬ ‫محدودی را در اختیار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش دولت‬ ‫و حاکمیت در کشور‪ ،‬ابزارهایی را به منظور اجرایی‬ ‫سازی سیاست‌های خود در اختیار دارد‪ ،‬که این ابزارها‬ ‫از محدودیت‌هایی برخوردارند؛ به‌اصطالح جعبه‌ابزار‬ ‫محدود دولت‪ ،‬در بخش‌هایی همچون حمایت مالی‪،‬‬ ‫سود بانکی‪ ،‬تعرفه گمرکی‪ ،‬استاندارد و مجوزهای‬ ‫اعالم‌شده در راستای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫محدود می‌شود لذا پیشنهادهای ارائه‌شده توسط‬ ‫اتحادیه‌ها‪ ،‬سندیکاها و انجمن‌ها به دولت باید متناسب‬ ‫با ابزارهای دولت باشد‪.‬‬ ‫دبیـر کارگـروه الکترونیـک‪ ،‬میکروالکترونیـک و‬ ‫رباتیـک سـتاد توسـعه فنـاوری اطالعـات‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫فضـای مجـازی معاونـت علمـی بیـان کـرد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه ابزارهـای موجـود‪ ،‬دولـت اگـر بخواهـد اتفاقـی را‬ ‫در زمـره فعالیت‌هـای فناورانـه و دانـش بنیـان رقـم‬ ‫بزنـد‪ ،‬می‌توانـد بـا اسـتفاده از ترکیبـی از ایـن ابزارها‬ ‫اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫پورفرد بابیان اینکه تنها بخش کوچکی از ابزارهای‬ ‫موجود در حوزه مالی محدود می‌شوند گفت‪ :‬به غیر از‬ ‫ابزارهای حمایتی ابزارهای مهم‌تری در دست دولت‌ها‬ ‫موجود است‪ ،‬به طور مثال اتفاقات دانش بنیان مجوزی‬ ‫است که در کشور خلق‌شده است و از اهمیتی به‌مراتب‬ ‫باالتر از ابزارهای مالی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رویکرد اصلی حمایت تعرفه‌ای‌ در‬ ‫کشور بیان کرد‪ :‬در نگاه اول شاید این طور به نظر‬ ‫آید که تعرفه‌ها به منظور حمایت از تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫به گونه ای‌ باال رود که مسیر فعالیت فعاالن داخلی‬ ‫هموار شود و این تنها موضوع اصلی است که باید به‬ ‫آن پرداخت‪ ،‬اما مسئله به این سادگی نیست و برای‬ ‫حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و سایر شرکت‌های‬ ‫فناور نیازمند بررسی سه موضوع اصلی همچون تضاد‬ ‫منافع‪ ،‬حمایت دائم تعرفه‌ای از کاالهای تولید داخل‬ ‫و باال بردن غیر متعارف تعرفه که به دنبال آن قاچاق‬ ‫کاال پدید می‌آید‪ ،‬است‪.‬‬ ‫عملکرد دستگاه ها برای جشنواره شهید رجایی اشاره‬ ‫کرد و یادآورشد‪ :‬وظیفه اصلی تمام دستگاه های اجرایی‬ ‫خدمت رسانی به مردم است و این میز کمک می کند تا‬ ‫خدمات بهتر و سریعتر در اختیار مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه ها با کارشناسان و ارزیابان همکاری الزم را‬ ‫داشته باشند و مسائل را به درستی منتقل کنند تا موضوع‬ ‫ارزیابی عملکرد به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به اقدامات‬ ‫اجرایی در راستای ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬برنامه ترکیب کشت محصوالت زراعی‬ ‫و باغی‪ ،‬اجرای طرح کشاورزی حفاظتی‪ ،‬مدیریت تامین‪،‬‬ ‫انتقال و توزیع آب کشاورزی‪ ،‬توسعه عملیات آبخوان و‬ ‫آبخیزداری و فعالیت های آموزشی‪ ،‬ترویجی وفرهنگی از‬ ‫جمله این اقدامات به شمار می آید‪.‬‬ ‫حسین جعفری اضافه کرد‪ :‬این اقدامات بهره ورانه در‬ ‫بخش های خاک و زمین‪ ،‬انرژی‪ ،‬پایه ژنتیکی عوامل تولید‬ ‫و مکانیزاسیون مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان زنجان‬ ‫هم گفت‪ :‬هوشمندسازی کشاورزی‪ ،‬یکی از راه های مهم‬ ‫افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫وحید فرخی تاکید کرد‪ :‬به حتم شرکت های دانش‬ ‫بنیان راهکار مناسبی برای بهبود شیوه های کشت و‬ ‫استفاده منابع موجود در اختیار کشاورزان قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد منابع آبی استان زنجان در بخش کشاورزی‬ ‫هزینه می شود و ‪ 821‬هزار و ‪ 866‬هکتار از مساحت‬ ‫زنجان زیر کشت محصوالت زراعی و باغی است‪.‬‬ ‫توسط ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان‬ ‫هوایی و هوانوردی معاونت علمی صورت می‌گیرد‬ ‫حمایت از تشکل‌های‬ ‫کارفرماییشرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان هوایی‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی‬ ‫و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬ستاد هوایی معاونت علمی از تشکل‌های کارفرمایی‬ ‫و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه هوایی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫منوچهر منطقـی در خصـوص حـمایت‌هـای سـتـاد از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به این‌که نقش‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان در رونق اقتصادی بسیار پررنگ‬ ‫است‪ ،‬ستاد هوایی معاونت علمی از تشکل‌های کارفرمایی‬ ‫و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه هوایی‬ ‫حمایت همه جانبه می‌کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ایجاد بازار برای تولیدات شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان هم یکی دیگر از اقداماتی است که در ستاد‬ ‫پیگیری شده است و تاکنون نتایج قابل قبولی در این‬ ‫زمینه داشته‌ایم‪.‬‬ ‫به گفته منطقی‪« ،‬ایجاد بازار ملی محصوالت و خدمات‪،‬‬ ‫فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی» و «توسعه کسب‌وکار برای‬ ‫محصوالت نیاز محور» نیز در همین راستا ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او همچنین عنوان کرد‪ :‬در اقتصاد مقاومتی نقش‬ ‫شرکت‌ها بسیار پر رنگ و موثر دیده شده است و تمام‬ ‫ستادهای معاونت موظف به حمایت از آنها شده‌اند‪ ،‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی از‬ ‫حمایت‌های مادی و معنوی ستاد برخوردار هستند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حذف رد پیوند استخوانی با محصوالت دانش بنیان‬ ‫محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به تولید‬ ‫بیواپملنت‌های آلوگرافتی شدند که عالوه بر بی‌نیاز شدن‬ ‫از داروهای قوی سرکوب کننده سیستم ایمنی‪ ،‬رد پیوند‬ ‫در آن حذف شده است‪.‬‬ ‫دکتر سعید بیان‌الحق مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا‬ ‫عمده فعالیت این شرکت دانش‌بنیان را تولید بیو المپلنت‬ ‫آلوگرافت عنوان کرد و گفت‪ :‬بیو ایمپلنت‌های آلوگرافت به‬ ‫این معنی است که از اعضای فردی جزئی را برای استفاده‬ ‫در بدن فرد دیگر تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خدمات این شرکت دانش بنیان خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬در این شرکت دانش بنیان‪ ،‬ما ‪ 4‬گروه مختلف‬ ‫محصوالت استخوانی‪ ،‬دریچه‌های قلبی‪ ،‬بافت پوششی‬ ‫مانند پوست و محصوالت بافت نرم مانند تاندون تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بین‌الحق تعداد محصوالت استخوانی این شرکت را‬ ‫حدود ‪ 120‬محصول مستقل عنوان کرد و یادآور شد‪:‬‬ ‫‪ 70‬درصد محصوالت این شرکت دانش بنیان در حوزه‬ ‫استخوان است‪.‬‬ ‫مجری طرح با اشاره به جزئیات این طرح خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬معموال تصور عموم از پیوند بافت‪ ،‬بیشتر پیوند اندام‬ ‫تو پُر مانند کبد و کلیه است و این در حالی است که فرد‬ ‫اهدا کننده عالوه بر این اندام می‌تواند بافت استخوانی خود‬ ‫را نیز اهدا کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیواپمپلنت‌های استخوانی آلوگرافت‬ ‫این شرکت بر این اساس تولید شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فرد‬ ‫اهدا کننده از نظر ابتال به تمامی بیماری‌های عفونی مهم‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفـت تـا اطمینـان کامـل از‬ ‫عدم ابتال فرد اهدا کننده به بیماری‌هایی چون هپاتیت و‬ ‫سایر بیماری‌ها حاصل شود‪.‬‬ ‫بیان‌الحق با تاکید بر اینکه بافت استخوانی به دست‬ ‫آمده در طی فرآیندهایی ای سلوالر می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫استفاده از این روش سلول‌های اختصاصی فرد اهدا کننده‬ ‫و آنتی ژن‌های آن حذف می‌شود از این رو در فرد گیرنده‬ ‫هیچ واکنش ایمونولوژیک و یا رد پیوند مشاهده نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این محقق ادامه داد‪ :‬در عین حال ساختار اصلی‬ ‫بافت استخوان مانند کوالژن‌‪ ،‬ماتریکس‌ بین سلولی و‬ ‫پروتئین‌های مختلف باقی می‌ماند و بعد به ‪ 120‬شکل‬ ‫مختلف از شفت بزرگ استخوانی تا انواع پودرهای مختلف‬ ‫استخوانی برش می‌خورد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه محصول نهایی این فرآیند یک‬ ‫چارچوب (‪ )scaffold‬است‪ ،‬افزود‪ :‬این چارچوب در بدن‬ ‫فرد به گونه‌ای عمل می‌کند که سلول‌های محتلف فرد از‬ ‫جمله سلول‌های بنیادی با جربان خون وارد این چارچوب‬ ‫می‌شوند و شروع به ساخت بافت استخوانی می‌کنند‪.‬‬ ‫بیان‌الحق اضافه کرد‪ 3 :‬تا ‪ 4‬ماه پس از جراحی حتی‬ ‫با ایکس ری هم نمی‌توان تشخیص داد که بافت استخوان‬ ‫ایجاد شده استخوان فرد است و یا استخوانی است که از‬ ‫طریق این روش تولید شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با استفاده از این روش بافت استخوانی‬ ‫بسیار مناسبی در بدن فرد گیرنده ایجاد می‌شود که تا‬ ‫پایان عمر در بدن فرد عملکردهای خاص خود را دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایـن محصـوالت در همـه رده‌هـای سـنـی‬ ‫قابل استفاده است ولی هرچه فرد جوان‌تر باشد قابلیت‬ ‫رشد بافت جدید به مراتب سریع‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫مجری طرح در عین حال تاکید کرد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫محصوالت این شرکت دارای انواع پرونئین‌های تحریک‬ ‫کننده ساخت استخوانی هستند از این رو این روش در‬ ‫همه سنین با پاسخ مثبت همراه بوده است‪.‬‬ ‫بیان‌الحــق حــذف رد پیونــد را از جملــه مهمتریــن‬ ‫مزیــت ایــن روش عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬از آنجایــی کــه‬ ‫در ایــن محصــوالت ســلول‌های اختصاصــی فــرد دهنــده‬ ‫حــذف می‌شــود رد پـیونـــد در آن حـــذف شـــده اســـت‬ ‫بــه گونـه‌ای کــه از ‪ 1388‬کــه ایــن محصــوالت وارد بــازار‬ ‫شــده اســت تاکنــون گزارشــی از رد پیونــد نداشــتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن محقــق در ایــن روش چارچــوب اصلــی‬ ‫یافــت اســتخوانی حفــظ می‌شــود از ایــن رو نیــازی بــه‬ ‫داروهــای ســرکوب کننــده قــوی سیســتم ایمنــی بعــد از‬ ‫پیونــد نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن تحقیقــات مــا قــادر‬ ‫هســتیم هــر فــرم بافــت اســتخوانی کــه جــراح بــه‬ ‫آن نیــاز داشــته باشــد از شــفت بــزرگ اســتخوانی تــا‬ ‫قطعــات کوچــک معکبــی و انــواع پودرهــای مختلــف‬ ‫تولیــد کنیــم‪ ،‬یــادآور شــد‪ :‬از ایــن رو در هــر نقطــه از‬ ‫اســتخوان بــدن کــه آســیب دیدگــی ایجــاد شــود ایــن‬ ‫مـحـصـــوالت بـه عـنـــوان سـاختـاری و یـــا بـه عـنوان‬ ‫پــر کننــده اســتخوان‪ ،‬قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫بیان‌الحــق ادامــه داد‪ :‬پــس از مــدت کوتاهــی از‬ ‫پیونــد‪ ،‬بافــت اســتخوانی تــازه هماننــد بافــت اســتخوانی‬ ‫کــه در فــرد بالــغ تشــکیل می‌شــود‪ ،‬در بــدن فــرد‬ ‫گیرنــده شــکل می‌گیــرد و تــا پایــان عمــر بــرای وی‬ ‫باقــی می‌مانــد‪.‬‬ ‫مجـری طرح بـا تاکید بـر اینکه محصوالت اسـتخوانی‬ ‫تولیـد شـده تمامـی اسـتانداردهای بین‌المللـی و داخلـی‬ ‫را در گــرید ‪ 1‬کـسـب کـرده اســت‪ ،‬افـزود‪ :‬تــاکـنـون‬ ‫‪ 500‬هـزار نفـر از خدمـات این شـرکت بهره مند شـده‌اند‬ ‫و بـه زندگـی طبیعـی باز گشـته‌اند‪.‬‬ ‫حوزه انرژی معاونت علمی مطرح کرد‬ ‫دسترسی به بازار؛‬ ‫مهم‌ترین چالش شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان حوزه انرژی‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی‬ ‫اصلی‌ترین چالش برای بخش بزرگی از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان را ایجاد‪ ،‬توسعه و دسترسی به بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی دانست‪.‬‬ ‫سیروس وطنخواه دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی‬ ‫معاونت علمی درباره اقدامات ستاد برای گسترش و‬ ‫تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس نظام‌نامه ماموریت‌های متوازن ستادهای‬ ‫توسعه فناوری‪ ،‬یکی از ‪ ۶‬ماموریت اصلی ستاد انرژی‪،‬‬ ‫توسعه کس ‌‬ ‫بو‌کارهای جدید دانش‌بنیان است‪ .‬در این‬ ‫راستا فعالیت‌هایی چون ایجاد و توسعه شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در زنجیره ارزش بخش‌های اقتصادی‪ ،‬ارتقای‬ ‫تعامالت شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ‬ ‫صنعتی و خدماتی کشور‪ ،‬توسعه زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫و ایجاد شتاب‌دهنده‌های نوآوری و برگزاری رویدادهای‬ ‫کارآفرینی برای حمایت از جریان استارت‌آپی دانش‌بنیان‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬این فعالیت‌ها بر این اساس توسعه کمی‬ ‫و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش حوزه‬ ‫انرژی کشور در دستور کار ستاد قرار دارد‪.‬‬ ‫وطنخواه درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان برای فعالیت نیـز بیـان کـرد‪:‬‬ ‫با توجه به تعامالت نزدیک و روزانه‌ای که ستاد انرژی‬ ‫با شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی دارد‪ ،‬مجموعه‌ای‬ ‫از چالش‌ها روند توسعه این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬جنس این مشکالت متناسب با دوره رشد‬ ‫شرکت‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬به‌طور مثال مواردی مانند‬ ‫محدودیت منابع مالی برای نمونه‌سازی محصول‪ ،‬دریافت‬ ‫استانداردهای تایید نوع‪ ،‬ضعف در تدوین مدل‌های‬ ‫کس ‌‬ ‫بو‌کار و برنامه تجاری‌سازی محصول‪ ،‬تامین سرمایه‬ ‫بو‌کار و‬ ‫در گردش‪ ،‬بوروکراسی‌های رایج در فضای کس ‌‬ ‫بازار برخی از این مشکالت است‪ .‬بنابراین به نظر می‌رسد‬ ‫اصلی‌ترین چالش برای بخش بزرگی از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬ایجاد‪ ،‬توسعه و دسترسی به بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی است‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬البته زیرساخت‌های الزم هم در کشور‬ ‫کاملا وجود ندارد‪ .‬بنابراین یکی از ماموریت‌های اصلی‬ ‫ستاد انرژی حمایت از توسعه بازار از طریق شفاف‌سازی‪،‬‬ ‫تجمیع و اطالع‌رسانی تقاضای دولتی و همکاری با‬ ‫دستگاه‌های تنظیم‌گر بخش برای ایجاد تقاضا وصیانت از‬ ‫بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫توسط محققان یک شرکت دانش بنیان انجام گرفت‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری‬ ‫‪37‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫صادرات دانش‌بنیان ایران‬ ‫به چین افزایش می‌یابد‬ ‫‪38‬‬ ‫در دیـدار رئیـس مرکـز تعامالت بین‌المللـی علم و‬ ‫فنـاوری معاونـت علمی‌وفنـاوری ریاسـت‌جمهوری بـا‬ ‫مدیـر مرکز تجاری ایـران در چین (شـانگهای) درباره‬ ‫گسـترش فعالیـت مرکـز تجـاری و پاویون ملـی ایران‬ ‫در چیـن بحـث و گفت‌وگو شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬علی‌مرتضـی بی‌رنـگ‪ ،‬رئیـس‬ ‫مرکـز تعاملات بیـن المللـی علـم و فنـاوری معاونت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و خوانـگ مدیـر‬ ‫پاویـون ملـی و مرکـز تجـاری ایـران در شـانگهای‬ ‫کشـور چیـن بـا یکدیگـر مالقـات کردنـد‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار علی‌مرتضـی بی‌رنـگ‪ ،‬قائـم مقـام‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهـور در امـور‬ ‫بین‌الملـل ضمـن معرفـی معاونـت و مرکـز و ارائـه‬ ‫تصویـری از ماموریـت و چشـم‌اندازهای پیـش رو‪ ،‬در‬ ‫خصـوص حمایـت از توسـعه روابـط همـکاری ایـران‬ ‫و چیـن در حـوزه تکنولـوژی و دانش‌بنیـان اعلام‬ ‫آمادگـی کـرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجه بـه اینکه هدف‬ ‫از راه‌انـدازی مرکـز تجـاری و پاویـون ملـی ایـران در‬ ‫چیـن‪ ،‬ارائـه و معرفـی محصـوالت ایرانـی به‌ویـژه‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان در کشـور چیـن و توسـعه‬ ‫صـادرات آنهـا اسـت‪ ،‬هرگونـه اقدامـی در راسـتای‬ ‫«اعـزام و پذیـرش هیات‌هـای تجـاری»‪« ،‬برگـزاری‬ ‫رویدادهـا و نشسـت‌های تجـاری و ‪ »B2B‬و «حضور‬ ‫در نمایشـگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی بین دو کشـور»‬ ‫مـورد حمایـت ایـن مرکـز قـرار خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫بی‌رنـگ از خوانـگ بـه عنـوان مدیـری عالقه‌منـد‬ ‫و توانمنـد در مدیریـت مرکـز تجـاری ایران نـام برد و‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد کـه روابـط همکاری و توسـعه‬ ‫صـادرات بیـن دو کشـور افزایـش یابد‪.‬‬ ‫در ادامـه خوانـگ‪ ،‬رئیـس مرکـز تجـاری و پاویون‬ ‫ملـی ایـران در شـانگهای بـا بیـان اینکـه در حـال‬ ‫حاضـر از ‪ 7‬حـوزه مختلـف محصوالتی کـه در پاویون‬ ‫ملـی ایـران بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت‪ ،‬بخـش‬ ‫دانش‌بنیـان فعال‌تـر و پـر رنگ‌تـر بـوده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بطوریکـه هـر دو هفته یکبـار با هماهنگـی و مدیریت‬ ‫کارگـزار تجـاری ایـران در چیـن‪ ،‬نشسـت‌های‬ ‫مشـترک میـان شـرکتهای ایرانـی و چینـی در محـل‬ ‫پاویـون ایـران برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضــر فضــایی نزدیـک بـه‬ ‫‪ 2‬هـزار متـر دیگـر بـرای در اختیـار دادن بخـش‬ ‫اداری بـه شـرکتهای ایرانـی در طبقـه دوم پاویون در‬ ‫دسـت آماده‌سـازی اسـت و از شـرکتهای دانش‌بنیـان‬ ‫عالقه‌منـد بـه فعالیـت در کشـور چین خواسـتیم تا از‬ ‫امکانـات اداری ایـن بخـش اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس اعـــام روابـــط عمومـــی معاونـــت‬ ‫علمـــی ریاســـت‌جمهوری‪ ،‬پاویـــون ملـــی و مرکـــز‬ ‫تجـــاری ایـــران در شـــانگهای چیـــن اســـفندماه‬ ‫س ــال گذش ــته ب ــا حض ــور نمایندگان ــی از معاون ــت‬ ‫علم ــی و فن ــاوری‪ ،‬س ــازمان توس ــعه تج ــارت ای ــران‪،‬‬ ‫اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و چیـــن و سرکنســـولگری‬ ‫ایـــران در شـــانگهای و بـــا حضـــور نمایندگانـــی از‬ ‫دســـتگاه‌های دولتـــی و ســـرمایه‌گذاری چیـــن‬ ‫افتتـــاح شـــد و کار خـــود را آغـــاز کـــرد‪ .‬در حـــال‬ ‫حاض ــر ‪ 100‬محص ــول از ‪ 45‬ش ــرکت دان ــش بنی ــان‬ ‫در بخ ــش فن ــاوری پیش ــرفته پاوی ــون عرض ــه ش ــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ستاری در نشست مشترک معاونت علمی با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫تسهیل فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان‬ ‫مهم‌ترین اقدام دولت است‬ ‫مـعـــاون علـــمـی و فـنـــاوری رئـیـس جـمـهـوری‬ ‫در نشســـت مشـــترک معاونـــت علمـــی بـــا وزارت‬ ‫تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی گفـــت مهم‌تریـــن‬ ‫اقدامـــی کـــه دولت‌هـــا بـــرای تحـــرک اقتصـــادی بایـــد‬ ‫انجـــام دهنـــد‪ ،‬تســـهیل فضـــای کســـب‌وکار و کاهـــش‬ ‫فضـــای فعـــاالن اقتصـــادی اســـت‪.‬‬ ‫ن بنیـــان‬ ‫بـــه منظـــور تســـهیل کســـب‌وکارهای دا ‌‬ ‫جلسـه‌ای مشــترک بــا حضــور علــی ربیعــی‪ ،‬وزیــر تعــاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی و ســورنا ســتاری‪ ،‬معــاون علمــی و‬ ‫فنـــاوری رئیس‌جمهـــوری برگـــزار و تصمیماتـــی بـــرای‬ ‫حـــل مشـــکالت و موانـــع کســـب‌وکارهای دانـــش‬ ‫بنیـــان اتخـــاذ شـــد‪.‬‬ ‫معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــوری بـــا‬ ‫اشـــاره بـــه اجـــرای قانـــون حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان بیـــان کـــرد‪« :‬تـــاش معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بـــر حمایـــت‬ ‫از کســـب‌وکارهای دانـــش بنیـــان اســـت‪ .‬تاکنـــون‬ ‫بـــا دســـتگاه‌های مختلفـــی ماننـــد مالیـــات‪ ،‬گمـــرک‬ ‫و ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح مســـیرهای خـــاص و‬ ‫ویژه‌ایـــی بـــرای کســـب‌وکارهای دانش‌بنیـــان‬ ‫طراحـــی و اجـــرا شـــده اســـت‪».‬‬ ‫ســـتاری بـــا اشـــاره نقـــش بســـیار مهـــم وزارت‬ ‫تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی و ســـازمان تأمیـــن‬ ‫اجتماع ــی در تس ــهیل فض ــای کســب‌وکار دان ــش بنی ــان‬ ‫خاطـــر نشـــان کـــرد‪« :‬بـــه دلیـــل نوپـــا بـــودن اغلـــب‬ ‫کســـب‌وکارهای دانـــش بنیـــان‪ ،‬مشـــکالتی در تعامـــل‬ ‫بـــا ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی وجـــود داردکـــه بایـــد‬ ‫بـــرای آن‌هـــا راه حلـــی ارائـــه داد‪».‬‬ ‫صدور دستور ویژه‬ ‫برای انجام کل امور بیمه‌ای استارتاپ‌ها‬ ‫وزی ــر تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی در ای ــن جلس ــه‬ ‫بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت کســـب‌وکارهای دانـــش بنیـــان‬ ‫گفـــت‪« :‬موضـــوع اشـــتغال یکـــی از مســـائل اصلـــی‬ ‫کش ــور اس ــت و بای ــد ب ــه ص ــورت وی ــژه ب ــرای اش ــتغال‬ ‫فارغ‌التحصیـــان در برنامـــه توســـعه اشـــتغال فراگیـــر و‬ ‫برنامـــه توســـعه اشـــتغال روســـتایی و عشـــایری مســـیر‬ ‫وی ــژه‌ای را ت ــدارک دی ــد‪».‬‬ ‫ربیعـــی بـــا اشـــاره بـــه تجربیـــات گذشـــته کشـــور‬ ‫در زمینـــه توســـعه اشـــتغال بیـــان کـــرد‪« :‬بایـــد از‬ ‫زنجیره‌هـــای صنعتـــی و تولیـــدی و شـــرکت‌های‬ ‫بازاریاب ــی و ف ــروش حمای ــت ک ــرد ک ــه تع ــداد زی ــادی‬ ‫از بنگاه‌هـــا و افـــراد بـــه تحـــرک وادار کنـــد‪».‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه آمادگــی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫و ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــرای حمایـــت از‬ ‫شـــرکت‌ها و مؤسســـات دانـــش بنیـــان افـــزود‪« :‬در‬ ‫ح ــوزه ح ــق بیم ــه ق ــرارداد و ایج ــاد ش ــعبه تخصص ــی‬ ‫بــرای انجــام کل امــور بیم ـه‌ای شــرکت‌های دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫دســـتور ویـــژه‌ای صـــادر می‌شـــود‪ .‬ســـعی می‌شـــود‬ ‫مشـــکالت در ایـــن زمینـــه بـــا همـــکاری معاونـــت‬ ‫علمـــی بـــه حداقـــل برســـد‪».‬‬ ‫ایجاد شعبه‌های خاص‬ ‫برای رسیدگی به امور بیمه‌ای‬ ‫در ایـــن جلســـه محمـــد حســـن زاده معـــاون‬ ‫بیمه‌ایـــی تأمیـــن اجتماعـــی گفـــت‪« :‬بـــر اســـاس‬ ‫مصوب ــات ای ــن نشس ــت مش ــترک‪ ،‬کلی ــه قراردادهای ــی‬ ‫کـــه مجـــری آن‌هـــا شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان‬ ‫باشـــند و در حـــوزه فعالیت‌هـــای دانـــش بنیـــان آن‬ ‫شـــرکت تعریف‌شـــده باشـــند بـــا معرفـــی و تأییـــد‬ ‫معاونــت علمــی از محاســبه ضرایــب و پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫پیم ــان مع ــاف خواهن ــد ب ــود و ص ــدور مفاص ــا حس ــاب‬ ‫منـــوط بـــه اخـــذ تعهـــد حسابرســـی از دفاتـــر خواهـــد‬ ‫بـــود‪».‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه تعام ــل س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی‬ ‫بـــا بخش‌هـــای بســـیار متنوعـــی از فعـــاالن اقتصـــادی‬ ‫بیـــان کـــرد‪« :‬بـــه منظـــور رســـیدگی تخصصـــی بـــه‬ ‫امـــور بیمـــه‌ای شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان شـــعبه‌های‬ ‫خاصـــی در تهـــران بـــرای ثبت‌نـــام و رســـیدگی بـــه‬ ‫اعتراضـــات ایجـــاد می‌شـــود‪».‬‬ ‫در ایـــن جلســـه عیســـی منصـــوری معـــاون‬ ‫توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت تعـــاون کار و‬ ‫رفـــاه اجتماعـــی علی‌رضـــا دلیـــری معـــاون توســـعه‬ ‫مدیریـــت و جـــذب ســـرمایه معاونـــت علمـــی‪ ،‬مهـــدی‬ ‫الیاســـی معاونـــت سیاســـت‌گذاری و توســـعه معاونـــت‬ ‫علمـــی و هم‌چنیـــن محمـــد صاحبـــکار رئیـــس مرکـــز‬ ‫شـــرکت‌ها و مؤسســـات دانش‌بنیـــان معاونـــت علمـــی‬ ‫حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس مصوب ــات ای ــن نشس ــت مش ــترک‪ ،‬کلی ــه‬ ‫قراردادهایـــی کـــه مجـــری آن‌هـــا شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنی ــان باش ــند و در ح ــوزه فعالیت‌ه ــای دان ــش بنی ــان‬ ‫آن شـــرکت تعریف‌شـــده باشـــند بـــا معرفـــی و تأییـــد‬ ‫معاون ــت علم ــی از محاس ــبه ضرای ــب و پرداخ ــت ح ــق‬ ‫بیمـــه پیمـــان معـــاف خواهنـــد بـــود و صـــدور مفاصـــا‬ ‫حســـاب منـــوط بـــه اخـــذ تعهـــد حسابرســـی از دفاتـــر‬ ‫خواه ــد ب ــود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ نگاهی به‬ ‫‪ 10‬اشتباه رایج استارت آپ ها در شبکه های اجتماعی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫◄ در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ برگزار میشود‬ ‫بزرگترین گردهمایی اکوسیستم استارتآپی ایران در‬ ‫نمایشگاه الکام استارز‬ ‫‪39‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ برگزار می‌شود‬ ‫بزرگ‌ترین گردهمایی اکوسیستم استارت‌آپی ایران‬ ‫در نمایشگاه الکام استارز‬ ‫نمایشگاه الکام استارز به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی زیست‌بوم استارت‌آپ های ایران با دو زیر‌مجموعه الکام گیمز و الکام ترندز در بیست و چهارمین‬ ‫نمایشگاه الکامپ با فضایی گسترده‌تر و حضور ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬استارت‌آپ خارجی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این خبر در نشستی با حضور محمدباقر اثنی عشری‪ ،‬رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور‪ ،‬رضا حیدری مدیر اجرایی الکامپ و آرش برهمند مسئول الکام‬ ‫استارز اعالم شد‪.‬‬ ‫در این نشست خبری همچنین در کنار الکام استارز از بخش‌های دولت هوشمند و پاویون استان‌ها به عنوان دیگر بخش‌های بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ‬ ‫نام‌برده شد که ‪ 6‬تا ‪ 9‬مردادماه سال جاری به شعار «پیش به‌سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی» برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫محورهای اصلی الکامپ بیست و چهارم‬ ‫رئیس سـازمان نظـام صنفی رایانه‌ای کشـور در ابتدای‬ ‫ایـن نشسـت خبـری با تشـریح محورهـای اصلـی الکامپ‬ ‫بیسـت و چهارم گفت‪ :‬امسـال نمایشـگاه الکامپ شـش تا‬ ‫نـه مردادمـاه در چهـار بخـش محـوری دولـت هوشـمند‪،‬‬ ‫الکامـپ‪ ،‬پاویون اسـتان‌ها و الکام اسـتارز برگزار می‌شـود‪.‬‬ ‫اثنـی عشـری بابیـان اینکـه الـکام اسـتارز نیـز خـود‬ ‫دو بخـش جانبـی الـکام گیمـز و ترنـدز را دارد ادامـه‬ ‫داد‪ :‬در بخـش ترنـدز (گرایش‌هـای نـو) ترندهـای ‪ICT‬‬ ‫و رخدادهـای آینده‌نگرانـه‌ی بـازار مثـل بلاک چیـن‪،‬‬ ‫اینترنـت اشـیا‪ ،‬هـوش مصنوعـی و رباتیـک را عرضـه‬ ‫می‌کنیـم و همچنیـن در الـکام گیمـز بـه کسـب‌وکار‬ ‫بازی‌هـا و سـرگرمی‌های رایانـه‌ای می‌پردازیـم‪.‬‬ ‫حضور استارت‌آپ‌های خارجی‬ ‫اثنـی عشـری همچنیـن بابیان اینکـه اسـتارت‌آپ های‬ ‫خارجـی بـه الـکام اسـتارز امسـال می‌آیند‪ ،‬گفت‪ :‬سـازمان‬ ‫فنـاوری اطالعـات در حـال مذاکـره برای حضـور ‪ 50‬تا ‪70‬‬ ‫اسـتارت‌آپ خارجی در این دوره از نمایشـگاه الکامپ است‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ابتدا قرار بود درسـالنی مجزا جانمایی‬ ‫شـوند ولی پیشـنهاد ما این اسـت که درسـالن الکام استارز‬ ‫و در کنـار زیسـت‌بوم اسـتارت‌آپ هـا قـرار بگیرنـد تـا‬ ‫تعاملات و مذاکـرات تجـاری هدفمنـدی شـکل بگیـرد و‬ ‫بتواننـد از ایـن فضـا به صـورت بهینـه اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫استقالل و خودباوری استارت‌آپ ها در الکام استارز‬ ‫در ادامـه حیـدری‪ ،‬مدیـر اجرایـی الکامـپ بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه سـنگ بنـای سـالن الـکام اسـتارز از دوره قبل‬ ‫سـازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشـور گذاشـته شـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در طـی سـال‌ها تلاش شـده اسـت تـا الـکام اسـتارز هم‬ ‫رشـد کیفـی و محتوایـی و هـم رشـد کمی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه سـعی شـده در ایـن فرآینـد اسـتارت‌آپ ها‬ ‫را بـه سـوی اسـتقالل و خودبـاوری سـوق بدهیـم تـا‬ ‫امسال نمایشگاه الکامپ‬ ‫شش تا نه مردادماه در چهار بخش‬ ‫محوری دولت هوشمند‪ ،‬الکامپ‪ ،‬پاویون‬ ‫استان‌ها و الکام استارز برگزار می‌شود‬ ‫بـرای کسب‌وکارهایشـان بـه صـورت عملیاتـی فکـر و‬ ‫برنامه‌ریـزی کننـد افـزود‪ :‬در همیـن راسـتا چهـار مـدل‬ ‫غرفـه بـرای اسـتارت‌آپ‌ها برنامه‌ریـزی کردیـم تـا آن‌هـا‬ ‫را تشـویق کنیـم‪ ،‬اعتمادبه‌نفـس و ریسـک پذیریشـان را‬ ‫بـاال ببریـم‪.‬‬ ‫حیـدری ادامـه داد‪ :‬غرفه‌هـای اقتصادی(اکونومـی)‬ ‫کـه بـه صاحبـان ایـده اختصـاص داده‌شـده تـا بـا هزینه‬ ‫‪ 250‬هـزار تومـان امکان حضـور در الکامـپ را پیدا کنند‪.‬‬ ‫غرفه‌هـای اسـتاندارد راداریـم کـه در دوره‌هـای گذشـته‬ ‫نیـز در اختیـار اسـتارت‌آپ هـا قـرار داده شـد امسـال بـا‬ ‫هزینـه ‪ 750‬هـزار تومـان وجـود دارنـد و همیـن طـور‬ ‫غـــرفـه‌هــای ‪ 12‬مـتـــری و بـاالتــر از ‪ 12‬مـــتر را‬ ‫طبـق تعرفه‌هـای نمایشـگاه پیش‌بینـی کردیـم‪.‬‬ ‫مدیـر اجرایـی الکامـپ در ادامـه بـه پدیـده قابل‌توجه‬ ‫در ایـن دوره از الـکام اسـتارز اشـاره کرد و گفـت‪ :‬میزان‬ ‫اسـتقبال از غرفه‌هـای ‪ 12‬متـر و باالتـر از ‪ 12‬متـر چهـار‬ ‫برابـر غرفه‌هـای اسـتاندارد اسـت و ایـن نشـان می‌دهد ما‬ ‫بـا مدل‌هـای متنـوع غرفه‌هـا به درسـتی جریـان تقاضای‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا را پیش‌بینـی کردیـم‪.‬‬ ‫همچنیـن در این زمینه برهمند‪ ،‬مسـئول الکام اسـتارز‬ ‫نیـز یکـی از ویژگی‌هـای ایـن دوره را نحـوه چیدمـان‬ ‫غرفه‌هـا دانسـت و افـزود‪ :‬علاوه بـر تنـوع غرفه‌ها امسـال‬ ‫توزیـع و پراکندگـی اسـتارت‌آپ هـا نیـز متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬درسـال‌های گذشـته اسـتارت‌آپ ها در‬ ‫یـک بخش از سـالن متمرکـز بودند ولی امسـال به صورت‬ ‫پراکنـده جانمایـی می‌شـوند تـا امـکان شبکه‌سـازی و‬ ‫تعامـل بیشـتر بـا دیگـر بازیگـران زیسـت‌بوم بـرای آن‌ها‬ ‫مهیا شـود‪.‬‬ ‫مسـئول سـالن الکام اسـتارز بـا تأکید بر اینکـه همگام‬ ‫بـا الـکام اسـتارز بازیگـران زیسـت‌بوم اسـتارت‌آپ هـا نیز‬ ‫رشـد کرده‌انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬سـال‌های گذشـته اسـتارت‌آپ ها‬ ‫بـه یـک کانتـر و صندلـی اکتفـا می‌کردند ولی امسـال در‬ ‫غرفـه ‪ 12‬متـری بـه نمایشـگاه می‌آیند‪ .‬این نشـان‌دهنده‬ ‫روند رو به رشـد اسـتارت‌آپ هایی اسـت که از چهار سـال‬ ‫پیـش در الکام اسـتارز حضور داشـتند‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت خبری حیـدری در‬ ‫پاسـخ به سـؤال خبرنـگاری در خصوص جانمایی و سـالن‬ ‫الکـــام استـــارز‪ ،‬اعـلام کــرد‪ :‬سالن ‪ 8‬و ‪ 9‬و ‪ 10‬و ‪11‬‬ ‫را بـه الـکام اسـتارز اختصـاص داده‌ایـم و بـدون تردید به‬ ‫لحـاظ متـراژ بزرگ‌تـر هـم خواهیم شـد‪.‬‬ ‫حیدری با اشـاره به اینکه تالش می‌کنیم در برپاسـازی‬ ‫ایـن سـالن از اکوسیسـتم اسـتارت‌آپ هـا بهره‌مند شـویم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در تیـم کمیتـه اجرایی الـکام اسـتارز در بخش‌های‬ ‫اطالع‌رسـانی و خبررسـانی‪ ،‬طراحـی سـایت و غیـره هم از‬ ‫اسـتارت‌آپ ها کمک گرفته‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرصت‌های ارائه ایده‌ها در الکام استارز‬ ‫مسـئول سـالن الـکام اسـتارز نیـز در پاسـخ به سـؤالی‬ ‫پیرامـون اینکـه آیـا امسـال نیـز هماننـد سـال گذشـته‬ ‫فرصت‌هـای ارائـه ایده‌هـا بـرای اسـتارت‌آپ‌ها در الـکام‬ ‫اسـتارز وجـود دارد؟ تأکیـد کـرد‪ :‬امسـال هـم الـکام پیچ‬ ‫یـا فرصـت ارائه‌هـا را در الـکام اسـتارز خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬علاوه بـر ارائه‌هـای رقابتـی در بخـش‬ ‫ارائه‌هـای ویـژه‪ ،‬اسـتارت‌آپ هایـی کـه کسب‌وکارشـان‬ ‫بـه بلـوغ رسـیده‌اند می‌تواننـد طـرح تجـاری خـود را بـرای‬ ‫سـرمایه‌گذاران تخصصی مانند صندوق‌های سـرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫بـورس‪ ،‬سـرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ارائه کنند‪ .‬امسـال‬ ‫تمـام بازیگـران این عرصـه را به دور هم جمـع کردیم تا این‬ ‫بخـش باقـدرت در نمایشـگاه ظاهر شـود‪.‬‬ ‫برهمنـد در پاسـخ بـه سـؤالی پیرامـون اینکـه تعریـف‬ ‫شـما از اسـتارت‌آپ در ایـن نمایشـگاه چیسـت؟ تعاریـف‬ ‫متفاوتـی از اسـتارت‌آپ‌ها وجـود دارد‪ ،‬امـا مبنـای ما این‬ ‫اسـت کـه کمتـر از سـه سـال از فعالیـت آن‌هـا گذشـته‬ ‫باشـد‪ .‬حتمـاً یـک محصـول اولیـه تولیـد کـرده باشـند‪،‬‬ ‫درآمدشـان خطرپذیـر باشـد و بـر روی فنـاوری تمرکـز‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫الکام ترندز و الکام گیمز‬ ‫و با چهره متفاوتی به الکامپ می‌آیند‬ ‫برهمنـد در ادامـه بـه دو بخـش دیگر این سـالن الکام‬ ‫ترنـدز و الـکام گیمـز اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در ایـن دوره‬ ‫نمایشـی از زندگـی هوشـمند را بـا همکاری بخـش ترندز‬ ‫خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه الـکام گیمـز بـا چهـره متفاوتـی بـه‬ ‫الکامـپ می‌آیـد‪ ،‬گفـت‪ :‬الـکام گیمـز در امتـداد الـکام‬ ‫اسـتارز بـر تولیـد بـازی ایرانـی و نمایـش تـوان بومـی در‬ ‫تولیـد محتـوای سـرگرمی متمرکـز خواهـد بـود برخالف‬ ‫دوره‌هـای قبـل کـه رویـدادی مختـص بـه گیمرهـا بـود‪.‬‬ ‫حیـدری در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگاری در خصـوص‬ ‫نحـوه تعامـل و ارتبـاط الـکام گیمـز بـا نهادهـای متولـی‬ ‫بازی‌هـای رایانـه‌ای در کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬الکامـپ فرصتـی‬ ‫بـرای حضـور تمـام فعـاالن حـوزه فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات در کشـور اسـت فـارغ از اینکـه در ذیـل چـه‬ ‫تشـکل و انجمنـی تعریـف می‌شـوند‪ .‬در خصـوص الـکام‬ ‫گیمـز هـم در تالشـیم با مسـئوالن بنیـاد ملـی بازی‌های‬ ‫رایانـه‌ای تعامالتـی را برقـرار کنیـم تـا بـا همـکاری آن‌ها‬ ‫ایـن رویـداد را بـه نحـوی شایسـته برگـزار کنیـم‪.‬‬ ‫آیا استارت‌آپ‌ها به سبیت ‪ 2018‬می‌روند؟‬ ‫همچنیـن رئیس سـازمان نظـام صنفی رایانه‌ای کشـور‬ ‫نیـز در پاسـخ به سـوالی در رابطه بـا اینکه آیا امسـال هم‬ ‫برگزیدگان الکام اسـتارز به نمایشـگاه سـبیت آلمان اعزام‬ ‫می‌شـوند؟ بـه تصمیـم معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری مبنـی بر حضور پاویـون ایران و اسـتارت‌آپ ها‬ ‫در نمایشـگاه سـبیت ‪ 2018‬آلمان اشـاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫سـازمان نظـام صنفی رایانـه‌ای حضور ایـران در دو بخش‬ ‫مجـزا در نمایشـگاه سـبیت را بـه مصلحت ندانسـتیم و با‬ ‫رویکـرد اجتنـاب از مـوازی کاری تصمیـم گرفتـه شـد تا‬ ‫غرفـه سـازمان و الکامـپ را بـا پاویـون ایـران کـه توسـط‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری برپـای‬ ‫می‌شـود‪ ،‬ادغـام کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین امسـال سـازمان حضور مسـتقل در‬ ‫سـبیت ‪ 2018‬آلمـان نـدارد و فقط نماینده‌ای از سـازمان‬ ‫در پاویـون ایـران حضـور خواهد یافت‪.‬‬ ‫اثرات افزایش نرخ ارز‬ ‫بر برگزاری نمایشگاه الکامپ‬ ‫اثـرات افزایـش نـرخ ارز بر برگـزاری نمایشـگاه الکامپ‬ ‫سـؤال دیگـری بود کـه مدیر اجرایـی الکامپ در پاسـخ به آن‬ ‫گفـت‪ :‬صنعـت فـاوا نیـز ماننـد دیگـر صنایـع بی‌نصیـب‬ ‫از مشـکالت ارزی نبـوده اسـت ولـی در بحـث نمایشـگاه‬ ‫تعـدادی از شـرکت‌ها کـه نماینـده شـرکت‌های خارجـی‬ ‫هسـتند یـا محصـوالت ارزی دارنـد و بایـد هزینه‌هـای‬ ‫حضورشـان را بـه صـورت ارزی پرداخـت کنند با مسـائلی‬ ‫روبـرو هسـتند کـه در جلسـاتی کـه بـا آقـای اسـفهبدی‬ ‫مسئول الکام استارز‪:‬‬ ‫امسال هم‬ ‫الکام پیچ یا فرصت‬ ‫ارائه‌ها را در الکام‬ ‫استارز خواهیم داشت‬ ‫معـاون وزیـر و مدیرعامـل شـرکت سـهامی نمایشـگاه‌ها‬ ‫داشـتیم ‪ ،‬قـول مسـاعدی داده‌شـده تـا در ایـن بخـش‬ ‫بـا الکامـپ همراهـی شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬ازجملـه ایـن‬ ‫مسـاعدت‌ها ایـن اسـت کـه بـه جـای پرداخـت ارز نقدی‬ ‫قـرار شـد امسـال معـادل ریالـی آن پرداخـت شـود‪ .‬از‬ ‫سـوی دیگـر حداکثـر همکاری از سـوی شـرکت سـهامی‬ ‫بـرای پرداخت‌هـای ارزی شـرکت‌های الکامـپ در نظـر‬ ‫گرفته‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن رابطـه رئیـس سـازمان نظـام صنفـی رایانه‌ای‬ ‫کشـور نیـز با اشـاره به اثـرات افزایـش نرخ ارز بـر صنعت‬ ‫فـاوای کشـور گفـت‪ :‬توسـعه فنـاوری اطالعـات‪ ،‬دولـت‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬شـبکه ملـی اطالعـات و غیـره به‌طـور کامل‬ ‫بـه تأمیـن تجهیزات وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تجهیزاتـی ماننـد کامپیوتـر‪،‬‬ ‫کابـل‪ ،‬سـرور‪ ،‬رک‪ ،‬دکل‪ ،‬روتـر‪ ،‬سـوئیچ و غیـره احتیـاج‬ ‫داریـم کـه بخشـی از آن‌هـا تولیـد داخل اسـت و بخشـی‬ ‫وارداتـی اسـت افـزود‪ :‬در طـی ‪ 40‬سـال گذشـته تامیـن‬ ‫کننـدگان همیشـه راه حـل هایـی را بـرای تجـارت خـود‬ ‫پیـدا کردنـد‪ .‬تـا اینکـه رونـد صعـودی نـرخ ارز قبـل از‬ ‫عیـد شـروع شـد و دولـت ارز تـک نرخـی را بـه عنـوان‬ ‫نـرخ رسـمی اعلام کـرد کـه تنهـا بانـک مرکـزی امـکان‬ ‫تخصیـص آن را دارد و هـر شـکل دیگـری از آن قاچـاق و‬ ‫خلاف قانـون تلقـی می‌شـود‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان نظام صنفـی رایانه‌ای کشـور با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه این مسـئله موجب شـده تـا بسـیاری از فعاالن‬ ‫صنعـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطات به دلیـل رده بندی‬ ‫فـاوا در حـوزه کاالهـای لوکـس بـرای تامیـن ارز مـورد‬ ‫نیازشـان بـا مشـکالتی روبرو شـوند افـزود‪ :‬این مشـکالت‬ ‫سـبب شـده تا در حـال حاضر برخـی از شـرکت‌ها مجبور‬ ‫بـه تعدیـل نیرو شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از سـوی دیگـر برخـی از فعـاالن که به‬ ‫صـورت اعتبـاری محصوالتـی را از شـرکت‌های خارجـی‬ ‫تهیـه می‌کردنـد اکنـون بـرای تسـویه حسـاب احتیـاج‬ ‫بـه ارز دارنـد و ایـن بدهـی ارزی روی دسـت شـرکت‌ها‬ ‫باقی‌مانـده اسـت و اگـر نتواننـد تعهداتشـان را از مبـادی‬ ‫قانونـی تامیـن کننـد هـم اعتبارشـان از میـان مـی‌رود‬ ‫هـم دچـار مشـکالت عدیـده‌ای می‌شـوند‪ .‬همیـن طـور‬ ‫شـرکت‌های نرم‌افـزاری نیـز بـرای ثبـت سـفارش و خرید‬ ‫الیسـنس هـای نـرم افـزاری دچـار مشـکالتی هسـتند‪.‬‬ ‫اثنـی عشـری بـا تأکیـد بـر اینکـه بانـک مرکـزی‬ ‫وزارتخانـه مرجع صنعت فـاوا را وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعـات مـی دانـد‪ ،‬گفـت‪ :‬از وزارت فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات انتظـار داریـم همان‌طـور که نسـبت به مسـائل‬ ‫روز کشـور واکنش‌هـای مناسـبی نشـان می‌دهنـد به این‬ ‫موضـوع نیـز رسـیدگی کنـد تـا مسـئله شـرکت‌های این‬ ‫حـوزه نیـز رفع شـود‪.‬‬ ‫نمایشگاه الکامپ و الکام استارز‬ ‫چقدر مؤثر بوده‌اند؟‬ ‫مدیـر اجرایـی الکامـپ در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار‬ ‫بـازارکار نویـن پیرامـون اینکـه بـا برگـزاری بیست‌وسـه‬ ‫دوره نمایشـگاه الکامـپ و سـه دوره الـکام اسـتارز آیـا‬ ‫بررسی‌شـده اسـت کـه تاکنون این نمایشـگاه چقـدر مؤثر‬ ‫بـوده و چـه تأثیـری در کسـب‌وکار فعـاالن ایـن عرصـه‬ ‫داشـته اسـت؟ گفـت‪ :‬اینکـه امسـال در حـال برگـزاری‬ ‫بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه الکامـپ هسـتیم‪ ،‬یکـی از‬ ‫شـواهد رشـد و اثربخشـی ایـن نمایشـگاه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هنـوز در سـطح دنیـا حضـور در نمایشـگاه‬ ‫و برقـراری ارتبـاط چهـره بـه چهـره برای توسـعه بـازار از‬ ‫اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت الکامپ هم از ایـن قاعده‬ ‫مسـتثنا نیست‪.‬‬ ‫اثنـی عشـری هـم در ایـن خصـوص گفـت‪ :‬شـرکت‌ها‬ ‫در الکامـپ حضـور داوطلبانـه دارنـد و هیـچ اجبـاری‬ ‫وجـود نـدارد و اینکـه در هـر شـرایط اقتصادی شـرکت‌ها‬ ‫عالقه‌منـد بـه حضـور در الکامـپ هسـتند نشـان‌دهنده‬ ‫اثربخشـی ایـن نمایشـگاه در سـطح کشـور اسـت‪.‬‬ ‫در پـــاسخ به این ســـؤال برهمند نیز بـــه روند صعودی‬ ‫رشــد و توســعه اســتارت‌آپ هــای شــرکت‌کننده در‬ ‫الــکام اســتارز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬الــکام اســتارز چهــار‬ ‫ســال پیــش در یــک فضــای ‪ 300‬متــری در گوشــه‌ای‬ ‫از ســالن ‪ 18‬برگــزار شــد‪ .‬درســال ‪ 95‬کل ســالن ‪ 18‬را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داد و در الکامــپ ‪ 96‬الــکام اســتارز‬ ‫درســالن هــای ‪ 8‬و ‪ 9‬کــه از مرغوب‌تریــن ســالن‌های‬ ‫نمایشــگاه بــه شــمار مــی‌رود و مســاحتی بالــغ بــر ‪4‬‬ ‫هــزار مترمربــع دارد برپــا شــد و امســال هــم ایــن رونــد‬ ‫صعــودی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر اینکـه الـکام اسـتارز بزرگ‌تریـن‬ ‫گردهمایـی اکوسیسـتم اسـتارت‌آپ هاسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫الـکام اسـتارز سـال گذشـته ‪ 53‬ارائـه ویـژه داشـتیم کـه‬ ‫فـارغ از اینکـه به سـرمایه‌گذاری رسـیدند یا خیـر‪ ،‬به ‪14‬‬ ‫قـرار بعـد از نمایشـگاه منجـر شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از میـان ‪ 130‬اسـتارت‌آپ کـه در بخش‬ ‫رقابــتی ارائـه‌هـــا شرکـت کـرده بــودند نـیـز امـسـال‬ ‫‪ 64‬اسـتارت‌آپ درخواسـت غرفـه باالی ‪ 12‬متـر دارند که‬ ‫ایـن نشـان‌دهنده رشـد و بلوغ کسب‌وکارشـان اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان برهمند اشـاره کرد‪« :‬بدون شـک بزرگ‌ترین‬ ‫گردهمایـی اکوسیسـتم اسـتارت‌آپی ایـران‪ ،‬الکام اسـتارز‬ ‫اسـت چـون بـدون هیـچ جهت‌گیـری رهبری می‌شـود و‬ ‫تمامـی بازیگـران اصلی در آن حضـور دارند‪».‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪41‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اگر می‌خواهید در راستای تحقق اهداف تجاری خود حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشید‪ ،‬باید از برخی اشتباهات رایجی که استارت‌آپ‌ها در‬ ‫شبکه‌های اجتماعی مرتکب می‌شوند‪ ،‬اجتناب کنید؛ اشتباهاتی که ‪ ۱۰‬مورد از مهم‌ترین آنها را می‌توانید در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬نداشتن هدف‬ ‫هر استارت‌آپی باید طرح کسب‌وکار (‪ )Business plan‬خاص خود را داشته و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی‬ ‫نیز باید بخشی از این طرح باشد‪ .‬هدف‌گذاری برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مستلزم این است که شما ابتدا مشتریان هدف خود را مشخص کرده و سپس‬ ‫در مورد محل یافتن آنها تصمیم‌گیری کنید‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬استفاده از شبکه‌های اجتماعی متعدد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫هیجان ناشی از راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید و تالش برای معرفی آن به دیگران می‌تواند باعث شود که شما در همه شبکه‌های اجتماعی کوچک و بزرگی که‬ ‫می‌شناسید‪ ،‬عضو شوید‪ .‬فعالیت همزمان در فیس‌بوک‪ ،‬توییتر‪ ،‬گوگل پالس‪ ،‬لینکدین‪ ،‬پین‌تر است‪ ،‬اینستاگرام‪ ،‬اسنپ‌چت و… دستاوردی به‌جز خستگی برای‬ ‫شما نخواهد داشت؛ بنابراین الزم است استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به تعداد اندکی شبکه خاص ‪ -‬که برحسب مشتریان هدف خود برگزیده‌اید‪ -‬محدود کرده‬ ‫و اقدام به انتشار پست‌های منظم در این شبکه‌ها کنید‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ -۳‬انتشار پست‌های مشابه در چند شبکه اجتماعی‬ ‫کپی کردن مطالب معموالً کار هرزنامه‌نویسان است و کارآفرینان نباید به چنین شیوه‌ای روی بیاورند‪ .‬شما باید محتوای پست‌های خود را با شبکه‌ای که پست‬ ‫را در آن منتشر می‌کنید‪ ،‬وفق دهید‪ .‬مث ً‬ ‫ال شما می‌توانید در صفحه توییتر خود یک یا چند خبر کوتاه در مورد محصول جدیدتان منتشر کنید و تصاویر آن را نیز‬ ‫در صفحه اینستاگرامتان قرار دهید‪ .‬از طرفی سعی کنید مطالبتان در شبکه‌های اجتماعی تا حد امکان مختصر و مفید باشد‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ -۴‬استفاده نادرست از هشتگ‌ها‬ ‫هشتگ‌ها می‌توانند مانند یک میان‌بر عمل کرده و افراد را به سمت برند شما هدایت کنند‪ ،‬اما به این شرط که شما استراتژی خاصی برای استفاده درست از آنها‬ ‫داشته باشید‪ .‬استفاده از یک یا ‪ ۲‬هشتگ می‌تواند دفعات خوانده شدن توییت‌های شما را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد اما افراط در استفاده از هشتگ‌ها‬ ‫نتیجه معکوس خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬بی‌توجهی به محتوای بصری‬ ‫امروزه کمتر کسی از تأثیرات بازاریابی بصری بی‌اطالع است‪ .‬براساس تحقیقات شرکت رسانه‌ای سوشال مدیا اگزمینر (‪ )Social Media Examiner‬که در حوزه‬ ‫مطالعه شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند‪ ،‬استفاده از تصاویر مناسب در کنار پست‌های فیس‌بوک و توییتر می‌تواند احتمال خوانده شدن یا بازنشر آنها را بیش‬ ‫از دوبرابر افزایش دهد‪ .‬البته به یاد داشته باشید که انتشار تصاویر بی‌کیفیت یا تصاویری که نوشته‌هایی طوالنی در آنها جای داده شده است‪ ،‬کسب‌وکار شما را‬ ‫در ذهن مخاطبان‪ ،‬آماتور جلوه خواهد داد‪.‬‬ ‫‪-۶‬غافل شدن از اهمیت «بیو»‬ ‫در سایتی مانند اینستاگرام‪ ،‬بیوگرافی (بیو) افراد و شرکت‌ها نخستین چیزی است که به چشم مراجعه‌کنندگان می‌آید‪ .‬استارت‌آپ‌هایی در شبکه‌های‬ ‫اجتماعی موفقیت بیشتری کسب می‌کنند که بتوانند اطالعات ضروری خود را به‌گونه‌ای خالقانه در بیوگرافی بگنجانند و برند خود را متمایز جلوه دهند‪ .‬ارزش‌های‬ ‫کسب‌وکارتان را در چند کلمه برای مشتریان بالقوه بیان کرده و با نمایش دادن عکس‌هایی از افراد تیم تخصصی خود‪ ،‬مشتریان را با بعد انسانی شرکتتان آشنا‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪-۷‬پاسخ ندادن به شکایات مشتریان‬ ‫مواجه شدن با شکایات گاه و بیگاه مشتریان فقط مختص شرکت شما نیست و همه شرکت‌ها به‌نوعی با این چالش درگیرند‪ .‬وقتی یک مشتری ناراضی اقدام‬ ‫به انتشار یک پست سرشار از خشم علیه شما می‌کند‪ ،‬سایر مشتریان منتظرند تا واکنش شما را در برابر او ببینند؛ بنابراین همیشه در اسرع وقت و به شیوه‌ای‬ ‫محترمانه و حرفه‌ای به شکایات مشتریان خود پاسخ دهید‪ .‬بی‌اعتنایی به شکایات‪ ،‬حذف کردن نظرات انتقادی یا ارائه پاسخ‌های تمسخرآمیز به مشتریان ناراضی‪،‬‬ ‫نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬بازخورد نگرفتن از مشتریان‬ ‫هیچ فرصتی را برای دانستن نظرات مشتریان از دست ندهید‪ ،‬به‌ویژه وقتی پای توسعه محصوالت جدید در میان باشد‪ .‬شما می‌توانید در صفحات اجتماعی‬ ‫خود مباحثی را مطرح کرده و مشتریان را به‌نظر دادن تشویق کنید‪ ،‬یا اینکه در مواقع لزوم از قابلیت شبکه‌های اجتماعی برای انجام نظرسنجی بهره بگیرید‪.‬‬ ‫‪-۹‬تبلیغ بیش از حد‬ ‫‪-۱۰‬استخدام نکردن یک کارشناس شبکه‌های اجتماعی‬ ‫وقتی موارد فوق را مرور می‌کنید‪ ،‬احتماالً از خود می‌پرسید که چگونه می‌توانید زمان و تخصص زیادی که برای راه‌اندازی و اداره صفحاتی کارآمد در شبکه‌های‬ ‫اجتماعی الزم است را داشته باشید‪ .‬شاید پاسخ صادقانه سؤال شما این باشد که گاهی نمی‌توانید چنین کاری را خودتان انجام دهید‪ .‬از طرفی بهتر است در برابر‬ ‫وسوسه محول کردن کار اداره صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی به برادرزاده یا منشی‌تان مقاومت کرده و یک فرد حرفه‌ای را برای این کار استخدام کنید‪.‬‬ ‫باید کارشناسی را پیدا کنید که عالوه بر آشنایی مناسب با فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬از لحاظ مهارت‌های نوشتاری‪ ،‬تجربه بازاریابی و بینش کارآفرینی نیز در‬ ‫سطح باالیی باشد تا بتواند جایگاه استارت‌آپ شما در شبکه‌های اجتماعی را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫محمد اشرفی؛ همشهری آنالین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫شاید عجیب به‌نظر برسد اما تبلیغات بیش از حد ممکن است گاهی نتیجه عکس بدهد‪ .‬مؤسسه سوشال مدیا تودی (‪ )Social Media Today‬به کارآفرینان‬ ‫نوپا توصیه می‌کند که حداکثر ‪ ۲۰‬درصد از پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را به تبلیغ مستقیم برندشان اختصاص دهند و در مابقی پست‌ها به مباحث‬ ‫مرتبط با کسب‌وکار خود بپردازند‪ .‬مث ً‬ ‫ال اگر در زمینه فروش مکمل‌های پروتئینی فعالیت می‌کنید‪ ،‬می‌توانید مقاالتی درخصوص تغذیه یا تصاویری از ورزشکاران‬ ‫مختلف را در صفحات اجتماعی خود منتشر کنید‪.‬‬ ‫‪43‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫ت بیمه‌ای‬ ‫معافی ‌‬ ‫و مالیاتی کسب‌وکارها‬ ‫در پارک اقتصاد دیجیتال‬ ‫‪44‬‬ ‫پـــارک اقتصـــاد دیجیتـــال محیطـــی را بـــرای‬ ‫ایجـــاد ظرفیـــت در مجموعه‌هـــای فعـــال ایجـــاد‬ ‫می‌کنـــد تـــا از مراحـــل رشـــد آنهـــا حمایـــت‬ ‫شـــود‪».‬‬ ‫عضـــو کابینـــه دولـــت دوازدهـــم ادامـــه داد‬ ‫حمایت‌هـــای در نظـــر گرفتـــه شـــده در‬ ‫ایـــن طـــرح شـــامل حمایت‌هـــای بیمـــه‌ای‪،‬‬ ‫اعطـــای تســـهیالت حمایتـــی‪ ،‬در نظـــر گرفتـــن‬ ‫معافیت‌هـــای مالیاتـــی و تامیـــن منابـــع مالـــی‬ ‫ارزان قیمـــت می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش وبنـــا محمدجـــواد آذری جهرمـــی‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات در جلســـه‬ ‫معرفـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران‬ ‫از آمـــاده شـــدن طرحـــی بـــا همـــکاری شـــش‬ ‫دســـتگاه دولتـــی خبـــر داد کـــه می‌توانـــد بـــرای‬ ‫ت بیمـــه‌ای و مالیاتـــی ایجـــاد‬ ‫اســـتارتاپ‌ها معافیـــ ‌‬ ‫کنـــد‪ .‬او گفـــت‪« :‬بـــا همـــکاری وزارت‌هـــای‬ ‫ارتباطـــات‪ ،‬کار‪ ،‬صنعـــت‪ ،‬علـــوم و ســـازمان امـــور‬ ‫استخـدامــــی و معــــاونت عـلـمــــی و فـنــــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬ط ــرح کارآفری ــن آم ــاده ک ــه‬ ‫در دول ــت ب ــه کمیس ــیون اقتص ــادی ارج ــاع ش ــده‬ ‫اســـت‪».‬‬ ‫آذری جهرمـــی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از‬ ‫مفاهیـــم موجـــود در ایـــن طـــرح‪ ،‬پـــارک اقتصـــاد‬ ‫دیجیتـــال اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬ایـــن پـــارک محیطـــی‬ ‫را بـــرای ظرفیت‌ســـازی در مجموعه‌هـــای‬ ‫فع ــال ایج ــاد می‌کن ــد ت ــا از مراح ــل رش ــد آنه ــا‬ ‫حمایـــت شـــود‪ ».‬عضـــو کابینـــه دولـــت دوازدهـــم‬ ‫ادام ــه داد حمایت‌ه ــای در نظ ــر گرفت ــه ش ــده در‬ ‫ای ــن ط ــرح ش ــامل حمایــت‌ و معافی ــت بیمــه‌ای‪،‬‬ ‫اعطـــای تســـهیالت حمایتـــی‪ ،‬در نظـــر گرفتـــن‬ ‫معافیت‌هـــای مالیاتـــی و تامیـــن منابـــع مالـــی‬ ‫ارزان‌قیمـــت می‌شـــود‪.‬‬ ‫عضـــو کابینـــه دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــا‬ ‫تاکی ــد ب ــر اینک ــه یک ــی از بزرگتری ــن کاربرده ــای‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات افزایـــش بهـــره‌وری در‬ ‫همـــه حوزه‌هاســـت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪« :‬بـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاری‌هایی کـــه از ابتـــدا تاکنـــون در‬ ‫عرصـــه ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات صـــورت‬ ‫گرفتـــه اســـت‪ ،‬بـــازاری بـــه ارزش ‪ ۳۵‬هـــزار‬ ‫میلی ــارد توم ــان ایج ــاد ش ــده اس ــت ک ــه از ای ــن‬ ‫میـــزان پنـــج هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه خزانـــه‬ ‫دولـــت تزریـــق می‌شـــود کـــه یکـــی از منابـــع‬ ‫بودجـــه دولـــت بـــه حســـاب می‌آیـــد‪».‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان برنامــه ششــم‬ ‫توســعه‪ ،‬ایــن بــازار بــا رشــد ‪ ۲٫۵‬برابــری بایــد بــه‬ ‫بیــش از ‪۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان برســد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«فقــط بــا اجــرای طــرح ثبــت گوش ـی‌های همــراه‬ ‫بــه عنــوان یــک زیــر پــروژه دولــت الکترونیــک‬ ‫بــا ارتبــاط ســه دســتگاه وزارت ارتباطــات‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعــت و گمــرک کشــور بیــش از ‪ ۱۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان در ســال‪ ،‬پرداختــی بــه خزانــه دولــت‬ ‫افزایــش یافــت‪».‬‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد‪:‬‬ ‫فراخوان انتخاب و معرفی کار خوب‬ ‫و باکیفیت ایرانی در حوزه ‪ICT‬‬ ‫وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات با هـدف حمایت‬ ‫از کاالی ایرانـی‪ ،‬فراخـوان انتخـاب و معرفـی کارخـوب و‬ ‫باکیفیـت ایرانـی را در حـوزه ‪ ICT‬اعلام کرد‪.‬‬ ‫مرکـز روابـط عمومی و اطلاع رسـانی وزارت ارتباطات‬ ‫و فنـاوری اطالعـات اعالم کرد‪:‬در سـال حمایـت از کاالی‬ ‫ایرانـی‪ ،‬وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در نظر دارد‬ ‫پـس از بررسـی‌های مقدماتـی توسـط هیـات داوری‪ ،‬بـا‬ ‫رای و انتـخــاب مــردم نسـبـت بــه معـرفی کـار خـوب‬ ‫و باکیفیـت ایرانـی در عرصه ارتباطـات و فناوری اطالعات‬ ‫و بـا موضوعـات محـوری ذکر شـده‪ ،‬اقـدام کند‪.‬‬ ‫در ایـن فراخـوان آمـده اسـت‪ :‬از تمـام شـرکت‌های‬ ‫متقاضـی کـه تقاضـای ارزیابـی کار خـوب و بـا کیفیـت‬ ‫ایرانـی کـه محصـول یـا خروجـی آنهـا مرتبـط بـا عرصـه‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـت و یـا ازپلتفرم‌های آن‬ ‫اسـتفاده کرده باشـند و موقعیت فیزیکـی آنها در محدوده‬ ‫جغرافیایـی ایران باشـد‪ ،‬دعوت می‌شـود حداکثـر تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۵‬تیرمـاه امسـال فـرم مربوطه‪ ،‬درخواسـت و مسـتندات‬ ‫خـود را بـه پسـت الکترونیکـی ‪javanan@ict.gov.ir‬‬ ‫ارسـال کنند‪.‬‬ ‫موضوعات محوری این فراخوان شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫خدمـات مبتنـی بـر ویدئـو‪ ،‬خدمـات و ابزارهـای پایـه‬ ‫فنـاوری اطالعـات‪ ،‬آموزش‪ ،‬بهداشـت و سلامتی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و بازاریابـی‪ ،‬جمع‌سـپاری‪ ،‬حمـل و نقـل‪ ،‬خدمـات ابـری و‬ ‫‪ ،CDN‬خـرده فروشـی‪ ،‬رسـانه‪ ،‬شـبکه هـای اجتماعـی و‬ ‫ابزارهـای وابسـته‪ ،‬فناوری‌هـای مالـی (فین تـک)‪ ،‬خدمات‬ ‫عمومـی‪ ،‬مـدل و لبـاس‪ ،‬ابزارهـای مبتنـی بـر نقشـه‪،‬‬ ‫موسـیقی‪ ،‬نیازمنـدی‪ ،‬توان‌یابـان‪ ،‬پیام‌رسـان‪ ،‬کاریابـی‪،‬‬ ‫گردشـگری‪ ،‬زنـان و خانـواده‪ ،‬محیـط زیسـت‪ ،‬بـازی و‬ ‫سـرگرمی‪ ،‬تجهیـزات‪ ،‬کاال و لـوازم‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬اینترنـت‬ ‫اشـیا (‪ ،)IOT‬سـبک زندگـی‪ ،‬کـودک و نوجـوان‪ ،‬دینـی و‬ ‫مذهبـی‪ ،‬امنیـت‪ ،‬کتـاب‪ ،‬خدمات غـذا و رسـتوران‪ ،‬ورزش‪،‬‬ ‫فرهنگـی و هنـر‪ ،‬واقعیت مجـازی و واقعیت افزوده و سـایر‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در سازمان نظام صنفی رایانه ای؛‬ ‫کمیسیون فضای کسب و کار تشکیل شد‬ ‫کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫تهران با هدف پایش و پیگیری رفع مشکالت و معضالت محیط‬ ‫کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬پرشاد صفایـی فـراهـانـی‬ ‫رئیس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی رایانه‬ ‫ای تهران گفت‪ :‬کمیسیون فضای کسب وکار به عنوان یک‬ ‫کمیسیون موضوعی و براساس مصوبه هیات مدیره سازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه ای با هدف پایش‪ ،‬احصا و پیگیری رفع‬ ‫مشکالت و معضالت محیط کسب وکارهای صنف فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این کمیسیون همچنین قصد دارد با پایش‬ ‫قوانین و مقررات حوزه فاوا‪ ،‬پیشنهادهای اجرایی برای بهبود و‬ ‫توسعه فضای کارآفرینی ارائه کند‪ .‬درهمین حال عالوه بر پایش‬ ‫شناسایی و حذف مقررات دست و پاگیر کسب و کارهای‬ ‫صنف‪ ،‬این کمیسیون تالش می کنـد راهـکارهـای مـوجـود‬ ‫به منظور مقابله با فساد اداری در حوزه کسب و کارهای فاوا‬ ‫را شناسایی کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه ای تهران‪ ،‬یکی دیگر از اهداف مهم این کمیسیون را‬ ‫تالش برای ایجاد پایبندی دستگاه های دولتی وعمومی به‬ ‫قراردادها و اجرای تعهداتشان در برابر بخش خصوصی عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فضای کسب و کار همچنین به موضوع‬ ‫استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این کمیسیون بنا دارد با بهره گیری از ظرفیت‬ ‫های قوانینی مانند «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر» و از طریق پیگیری مواد مرتبط آنها‪،‬‬ ‫راهکارهایی به منظور بهبود محیط کسب و کار صنف فناوری‬ ‫اطالعات ارائه کند‪.‬‬ ‫به گفته صفایی فراهانی‪ ،‬کمیسیون فضای کسب و کار با‬ ‫توجه به ماموریتش عالوه بر تقویت ارتباطات داخلی با سایر‬ ‫کمیسیون ها به منظور شناسایی دقیق معضالت محیط کسب‬ ‫وکار حوزه های مختلف کسب وکار فاوا‪ ،‬به دنبال تقویت‬ ‫تعامالت بیرونی سازمان نظام صنفی رایانه ای با نهادهای‬ ‫مرتبط همچون کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی‬ ‫استان تهران‪ ،‬شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و سایر‬ ‫نهادهای ذی ربط است‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کسب‌وکارها افت کیفیت اینترنت را گزارش دهند‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت‪ :‬مـا افـت‬ ‫سـرعت نداشـته‌ایم‪ ،‬اما شـاهد کاهـش کیفیـت بودیم که‬ ‫امیدواریـم بـه‌زودی برطرف شـود؛ افـت کیفیـت اینترنت‬ ‫حق‌النـاس اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا محمدجواد آذری جهرمی در حاشـیه‬ ‫جلسـه هیـات دولت ایـن هفته در جمع خبرنـگاران اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بـا توجـه به حکـم قضایـی صـادره بـرای فیلترینگ‬ ‫تگلـرام سـازمان تنظیمـات مقـررات اشـکاالتی را در مورد‬ ‫سـرعت اینترنـت جمـع‌آوری کـرد کـه جلسـه‌ای بـا‬ ‫شـرکت‌های اینترنتـی داشـتیم راه‌کارهایـی بـرای رفـع‬ ‫افـت کیفتـی کـه در سـرویس‌های اینترنتـی ایجادشـده‬ ‫بـود اندیشـیده و اسـتفاده از روش‌هایـی کـه کیفیـت را‬ ‫بهبـود ببخشـد‪ ،‬آغاز شـد‪.‬‬ ‫او در تشـریح گفته‌هایـش یـادآور شـد‪ :‬کیفیـت‪ ،‬دو‬ ‫بحـث دارد‪ .‬یکـی بـه کیفیـت ارایـه خدمات شـرکت‌های‬ ‫اینترنتـی بازمی‌گـردد کـه همـواره بحـث بـر سـر ایـن‬ ‫موضـوع وجـود داشـته اسـت و برخـی از مطالبـات بـه‬ ‫افـت کیفیـت در اثـر فیلترینـگ بازمی‌گـردد‪ .‬همـه ایـن‬ ‫موضوعـات مـورد توجـه اسـت؛ چـرا کـه افـت کیفیـت‬ ‫سـرویس بخشـی از حق‌النـاس اسـت و مـا بـر حـل ایـن‬ ‫موضـوع جدیـت داریـم‪ .‬مطالبـه به‌حـق مـردم را پیگیری‬ ‫می‌کنیـم و امیدواریـم بـه سـرانجام مطلوبـی برسـد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فـن‌آوری اطالعـات در ادامـه گفـت‪:‬‬ ‫آن موضوعاتـی کـه تا امروز تالش شـده تا شـرایط بهتری‬ ‫پیـدا کنـد یکـی کیفیـت بازی‌هـای رایانـه‌ای بوده اسـت‬ ‫کـه بخـش عمـده‌ای از جوانـان بـه آن سـروکار داشـتند‬ ‫و مـورد اعتـراض بـود‪ .‬بـرای کسـب‌و‌کارها نیـز تمهیداتی‬ ‫اندیشـیده شـده اسـت تا از طریق شـرکت‌ها مشکالتشـان‬ ‫برطرف شـود‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬سـرویس‌های داخلـی که مسیریابی‌شـان‬ ‫از داخـل دچـار مشـکل شـده بـود بـا تشـکیل کارگروهی‬ ‫مشکالتشـان هدایـت شـد‪ .‬دیـروز جلسـه‌ای بـا مدیـران‬ ‫شـرکت مخابـرات داشـتم تا این مشـکل را کامـل برطرف‬ ‫کنـم‪ .‬موضـوع کیفیـت بحثـی اسـت کـه خـود من بـا آن‬ ‫مشـکل دارم و خواهـان برطـرف شـدنش هسـتم امیدوارم‬ ‫ظـرف روزهای آینـده رضایت را به سـرویس‌ها بازگردانیم‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی گفـت‪ :‬از مـردم تقاضـا داریـم اگـر‬ ‫در حـوزه کیفیـت مشـکالتی دارنـد بـا جزییـات اطلاع‬ ‫دهنـد‪ .‬کانال‌هایـی بـرای کسـب‌و‌کارهای کوچـک فراهـم‬ ‫کرده‌ایـم شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت ارتبـاط ایمیلی را‬ ‫فراهـم آورده‌‌ایـم که کسـب‌و‌کارها می‌توانند اطالعاتشـان‬ ‫را ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد‬ ‫شناسایی فعالیت ‪ ۳۲‬هزار کسب‌وکار اینترنتی در کشور‬ ‫سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در برنامه‬ ‫گفتگوی ویژه خبری گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۳۲‬هزار کسب‌و‌کار‬ ‫شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬رضا الفت‌نسب افزود‪ :‬این تعداد‬ ‫هویتشان مشخص شده است و ‪ ۱۸‬هزار کسب‌وکار دیگر‬ ‫در مرحله تایید هویت هستند‪ .‬در ‪۶‬مـاه گـذشتـه بـه‬ ‫‪ ۶۰۰‬کسب‌و‌کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی افزود‪ :‬یک‬ ‫درصد مجموع حجم خرده فروشی‌ها در کشور به صورت‬ ‫برخط است که این میزان در ترکیه ‪ ۳‬درصد‪ ،‬چین ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد و آمریکا و انگلیس ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬درصد است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر کسب‌و‌کارهای سنتی خودشان را به روز‬ ‫نکنند به مرور از دور خارج خواهنـد شـد‪ .‬بـه ازای هـر‬ ‫‪ ۳۵‬نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که ‪۷‬‬ ‫برابر معیار جهانی است‪ .‬روزانه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫سفر آنالین در تهران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫الفت نسب افزود‪ :‬برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫در بدنه دولت مشکالتی وجود دارد و اگر بناست که‬ ‫به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت برسیم باید از‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی حمایت و مشکالت را حل کنیم‪.‬‬ ‫محسن رضایی کارشناس حوزه کسب‌وکار اینترنتی هم‬ ‫در این برنامه گفت‪ :‬در آینده‪ ،‬حاکمیت در کسب‌وکارهای‬ ‫اینترنتـی کـمرنگ مـی‌شـود و ایــن کسب‌و‌کارها در‬ ‫فضای مجازی پررنگتر خواهد شد‪.‬‬ ‫سعید مشهدی مشاور کسب‌وکارهای اینترنتی هم در‬ ‫ارتباط تلفنی با این برنامه گفت‪ :‬متأسفانه با وجود اهمیت‬ ‫کسب‌و‌کارهای اینترنتی‪ ،‬راهبرد خاصی برای این قبیل‬ ‫کسب‌وکارها در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫سازمان نصر مازندران مطرح شد‬ ‫تاکید بر شناسایی‬ ‫زیست‌بوم کسب‌وکارهای نو‬ ‫در مازندران‬ ‫سـومین جلسه کمیسـیون کسـب‌وکارهای نو عصر‬ ‫چهارشـنبه‪۹ ،‬خـرداد ‪ ۱۳۹۷‬در سـازمان نظـام صنفی‬ ‫رایانـه‌ای مازندران برگزار شـد‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون کسـب‌وکارهای نـو سـازمان‬ ‫نصـر مازنـدران‪ ،‬گفـت‪ :‬کمیسـیون کسـب‌وکارهای‬ ‫نـو بـا هـدف رونـق کسـب‌وکار در حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات تشـکیل شده‌اسـت تـا بـا اسـتفاده از نظرات‬ ‫متخصصیـن حـوزه بـرای ترسـیم اهـداف و پیشـبرد‬ ‫برنامه‌هـا قـدم بـردارد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم شـاکری بـا تاکیـد بـر شناسـایی‬ ‫زیسـت‌بوم کسـب‌وکارهای نـو‪ ،‬افـزود‪ :‬الزم اسـت تـا‬ ‫ایـن زیسـت‌بوم در نهادهـای مرتبـط با حـوزه فناوری‬ ‫اطالعـات شناسـایی و مشـخص شـود‪ .‬از طرفـی بایـد‬ ‫بدانیـم کـه ایـن کسـب‌وکارها ارتباط نزدیـک با فضای‬ ‫مجـازی و اینترنـت دارنـد‪.‬‬ ‫او بـا بیـان ایـن کـه چالش‌هـای حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعات باید مشـخص و شفاف‌سـازی شـود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫سـعی کمیسـیون بـر این اسـت کـه راهکارهایـی برای‬ ‫توسـعه فعالیت‌های کسـب‌و کار در جامعـه فراهم کند‬ ‫تـا اعضـای سـازمان از آن بهره‌منـد شـوند‪.‬‬ ‫مسـئول مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوا واحـد مازنـدران در‬ ‫ادامـه بیـان کـرد‪ :‬ایـن مرکـز بـا هـدف توانمندسـازی‬ ‫متخصصـان فـاوا و صاحبـان ایده‌هـای کسـب وکار در‬ ‫‪ ۳۳‬اسـتان راه‌انـدازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمـد ابراهیـم پـور افـزود‪ :‬ایـن مرکـز در تلاش‬ ‫اسـت تـا رونـد ایجـاد‪ ،‬رشـد و توسـعه‌ کسـب‌وکارها‬ ‫را تسـهیل کنـد و فرصـت الزم بـرای تعامـل آسـان‪،‬‬ ‫آزاد و حرفـه‌ای در حـوزه‌ آفرینـش‪ ،‬رشـد و توسـعه‌‬ ‫کسـب‌وکارها را فراهـم آورد‪.‬‬ ‫محمـد ابراهیـم پـور با اشـاره بـه این کـه ماموریت‬ ‫مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل‌گری کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـای فـاوا هم‌راسـتا با پارک علـم‌و فنـاوری مازندران‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬سـازمان فنـاوری اطالعـات در راسـتای‬ ‫انجـام اهـداف تعییـن شـده مرکز بـه صورت مسـتقیم‬ ‫بـا پارک‌هـای علـم و فنـاوری در اسـتان‌ها تفاهم‌نامـه‬ ‫امضـا کرده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیان اینکه مرکز توانمندسـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوا واحـد مازنـدران از تیرماه‬ ‫‪ ۹۶‬راه‌انـدازی شـد‪ ،‬اضافه کـرد‪ :‬فعالیـت اجرایی مرکز‬ ‫از تاریـخ مهرمـاه سـال گذشـته آغـاز شـد و تاکنـون‬ ‫چنـد دوره کارگاه آموزشـی در شـهرهای مختلـف‬ ‫اسـتان برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫مسـئول مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوا واحـد مازنـدران بـا بیـان‬ ‫چالش‌هـای حـوزه فعالیـت اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بیشـتر اسـتارت‌آپ‌ها تیـم کاری مناسـبی ندارنـد و از‬ ‫طرفـی کمبود منتـور واقعـی و سـرمایه‌گذار خطرپذیر‬ ‫هـم از مشـکالت آنـان اسـت‪.‬‬ ‫در پایان جلسه قرار شد که کمیسیون کسب‌وکارهای‬ ‫نو برای معرفی و پیاده‌سازی اهداف با نهادهای مرتبط‬ ‫در بخش کسب‌وکار جلساتی را برگزار کند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫در جلسه کمیسیون کسب‌وکارهای نو‬ ‫‪45‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور‪:‬‬ ‫افزایش نرخ ارز قدرت تصمیم‌گیری را از کسب‌وکارها گرفته است‬ ‫متغیر بودن نرخ ارز منجر به ایجاد قیمت‌های متفاوت‬ ‫در بازه‌های زمانی کوتاه شده است و همین مسئله قدرت‬ ‫تصمیم‌گیری و امکان برنامه‌ریزی را از شرکت‌ها و استارتاپ‌ها‬ ‫سلب کرده است‪ .‬همینطور به دلیل کمبود نقــدینــگی‬ ‫خــرید و فـروش اعـتباری نیز قـابل انجام نیست‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور‪،‬مصطفی‬ ‫واحدی زاده عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه‌ای کشور از سه منظر مختلف به مسئله تاثیر افزایش‬ ‫نرخ ارز بر صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و‬ ‫راهکارهای پیش رو پرداخته است‪.‬‬ ‫واحدی‌زاده با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز باعث ناهمگنی‬ ‫و بروز رفتارهای تهاجمی در اعالم قیمت‌ها شده است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬کاالهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در‬ ‫کشور ما اغلب وارداتی هستند‪ .‬افزایش‪ ۴۰‬درصدی ارز‬ ‫موجب شده شرکت‌هایی که در سال ‪ ۹۶‬قراردادهایی را‬ ‫منعقد کردند اکنون متضرر شوند؛ به همین جهت شاهد‬ ‫هستیم شرکت‌ها رقم‌های باالتری در قراردادها پیشنهاد‬ ‫می‌دهند تا از ضرر جلوگیری کنند ولی این امر زیان‬ ‫مصرف‌کننده نهایی را در پی دارد‪».‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫کاهش انگیزه برای‬ ‫به روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها‬ ‫این عضو شورای مرکزی در ادامه به کاهش انگیزه‬ ‫شرکت‌ها و پیمانکاران در به‌روزرسانی تجهیزات و‬ ‫فناوری‌هایشان اشاره کرد و افزود‪« :‬با افزایش قیمت تمام‌شده‬ ‫و کاهش سود هر قرارداد کسب‌وکارها انگیزه کمتری برای‬ ‫به‌روزرسانی و تجهیز خود به آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا‬ ‫‪46‬‬ ‫دارند‪ .‬از آنجایی‌که سهم تکنولوژی در رشد اقتصادی هر‬ ‫کشور غیرقابل انکار است‪ ،‬نوسان و افزایش نرخ ارز ضربه‌های‬ ‫جبران ناپذیری به بدنه کسب‌وکارهای صنعت فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات وارد می‌کند‪».‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه به‌روزرسانی تکنولوژی در‬ ‫کسب‌وکارها جزو اولویت‌های نخست صنایع نیست‪،‬‬ ‫توضیح داد‪« :‬برای مثال در بنادر و گمرکات شاهد کندی‬ ‫ترخیص کاالها هستیم و این به دلیل نبود تجهیزات به روز‬ ‫است که از یک سو موجب ضعیف شدن کسب‌وکارهای‬ ‫حوزه فاوا می‌شود و از سوی دیگر در نگاه کالن‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی کشور را دچار نقصان و کندی می‌کند‪».‬‬ ‫فاصله گرفتن فروشندگان از ماهیت خود‬ ‫واحدی زاده با تاکید بر اینکه نبود ثبات در نرخ ارز قدرت‬ ‫تصمیم‌گیری و امکان برنامه‌ریزی از کسب‌وکارها را گرفته است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬متغیر بودن نرخ ارز منجر به ایجاد قیمت‌های متفاوت‬ ‫در بازه‌های زمانی کوتاه شده است و همین مسئله قدرت‬ ‫تصمیم‌گیری و امکان برنامه‌ریزی را از شرکت‌ها و استارتاپ‌ها‬ ‫سلب کرده است‪ .‬همینطور به دلیل کمبود نقدینگی خرید و‬ ‫فروش اعتباری نیز قابل انجام نیست‪ .‬همین مسئله موجب شده‬ ‫تا فروشندگان از ماهیت و ذاتشان فاصله بگیرند و از فروش‬ ‫وحشت داشته باشند‪ .‬آنها می‌ترسند بفروشند و نتوانند با افزایش‬ ‫نرخ ارز دوباره همان کاال را خریداری کنند‪».‬‬ ‫قرار گرفتن کاالهای ‪ IT‬در رده کاالهای لوکس‬ ‫این عضو شورای مرکزی با گالیه از اینکه کاالهای‬ ‫‪ IT‬در رده کاالهای لوکس تقسیم‌بندی شده‌اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«اقتصاد برای رشد و جامعه برای ادامه حیات‪ ،‬نیاز به‬ ‫صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات دارد‪ .‬ارز تک‌نرخی اثر‬ ‫منفی بر این حوزه گذاشته است‪ .‬اختالف نرخ اعالم شده با‬ ‫واقعیت بازار منجر به ایجاد نرخ‌های غیر‌قانونی شده است‪.‬‬ ‫شفاف نبودن سیستم و اختصاص ارز با نرخ اعالم شده نیز‬ ‫عدالت را زیرسوال برده است و این نگرانی در حوزه فاوا‬ ‫وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت‪ ،‬بازار قانونی از بین‬ ‫برود و انحصار ایجاد شود که به دنبال آن کیفیت هم از‬ ‫دست می‌رود و مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود‪».‬‬ ‫نیاز به تصحیح نگاه‌ها به صنعت ‪ICT‬‬ ‫واحدی‌زاده با تاکید بر اینکه نگاه‌ها به صنعت ‪ICT‬‬ ‫تصحیح شود‪ ،‬گفت‪« :‬باید در قوانین‪ ،‬فاوا را مکمل تمامی‬ ‫صنایع بدانند‪ ،‬همانطور که در تمامی کشورهای پیشرفته‬ ‫شاهد هستیم شفافیت‪ ،‬تسریع امور‪ ،‬پیشرفت و رشد‬ ‫اقتصادی همه با کمک صنعت ‪ ICT‬امکان‌پذیر شده است‪».‬‬ ‫احساس حمایت از سمت دولت‬ ‫به گفته واحدی‌زاده‪ ،‬نزدیک کردن نرخ ارز با واقعیت‬ ‫بازار یکی از راهکارهای موجود است‪ .‬او در ادامه افزود‪:‬‬ ‫«در نوسانات نرخ ارز اگر اختصاص ارز تک نرخی به میزان‬ ‫تقاضای بازار برنامه‌ریزی شود‪ ،‬به گونه‌ای که عرضه و تقاضا‬ ‫هماهنگ شود‪ ،‬نوسانات نرخ ارز و اثرات مخرب آن از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬نرخ ارز تحت تاثیر رفتار بازار و همینطور‬ ‫تحوالت و رویدادهای جهانی است با این وجود تخصیص‬ ‫تعرفه‌های پایین گمرکی برای کاالهای حوزه فاوا می‌تواند‬ ‫از افزایش قیمت تمام شده کاالها جلوگیری کند‪ .‬فعاالن‬ ‫این حوزه حمایت دولت را احساس می‌کنند و با آرامش‬ ‫خاطر بیشتری فعالیت کرده و از اتخاذ تصمیمات ناگهانی‬ ‫اجتناب می‌کنند‪».‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ برگزاری رویداد «طلوع برکت» در نمایشگاه قرآن‬ ‫تب‌وتاب خالقیت و ایده پردازی در بزرگ‌ترین رویداد استارت‌آپی قرآنی کشور‬ ‫◄ موانع رشد مشاغل نوپا‬ ‫الزامات حمایت از ایده های استارت آپی کدامند؟‬ ‫◄ از سوی دانشگاه شریف‬ ‫مدرسه تابستانی کسب و کار شریف برگزار می‌شود‬ ‫◄ فروشگاه‌های مجازی جایگزین سنتی‌ها‬ ‫رونق استارت‌آپ‌ها با آموزش صحیح افراد‬ ‫پشتیبان استارت آپ‌های ایرانی در دوران تحریم کیست؟‬ ‫◄ نوزدهمین رویداد استارت‌آپ‌ گرایند اصفهان برگزار شد‬ ‫◄ دبیر رویداد استارت آپی بازی اتللو در گفتگو با بازارکار نوین‪:‬‬ ‫اولین رویداد استارتاپی در حوزه حمایت ازمحصوالت فرهنگی نوآورانه برگزار می شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫◄ یادداشتی درباره تحریم‌ها و نوسانات ارزی از بهراد زاری‪ ،‬کارشناس ارشد نرم‌افزار‬ ‫‪47‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری رویداد «طلوع برکت» در نمایشگاه قرآن‬ ‫تب‌وتاب خالقیت و ایده پردازی‬ ‫در بزرگ‌ترین رویداد استارت‌آپی قرآنی کشور‬ ‫همزمــان بــا برگــزاری بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین‌المللــی قــرآن کریــم‪ ،‬رویــداد اســتارت‌آپی اســامی‪-‬قرآنی «طلــوع برکــت» کــه پیش‌تــر‬ ‫در زمســتان ‪ ۹۶‬نیــز برگزارشــده بــود بــار دیگــر بــا حضــور گروه‌هــای ایده‌پــرداز‪ ،‬جــوان و خــاق قرآنــی و بــه همــت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫هنرهــای قرآنــی جهــاد دانشــگاهی ‪ 9‬تــا ‪ 11‬خردادمــاه در نمایشــگاه قــرآن برگــزار شــد‪.‬‬ ‫برگــزاری ایــن رویــداد اســتارت‌آپی در فضــای معنــوی بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین‌المللــی قــرآن کریــم بــه بازدیدکننــدگان نمایشــگاه ایــن‬ ‫فرصــت را ‌داد تــا از نزدیــک بــا ایده‌پــردازی اقتصــادی در چارچــوب قوانیــن اســامی و چگونگــی تهیــه یــک مــدل کس ـب‌وکار بــرای بــه دســت آوردن‬ ‫روزی حــال آشــنا شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن فضــای نمایشــگاه ایــن ظرفیــت را بــرای ایده‌پــردازان رویــداد بــه وجــود آورده بــود کــه بــا فعــاالن قرآنــی و مذهبــی حاضــر در نمایشــگاه‬ ‫گفت‌وگــو کننــد و بــا آن‌هــا دربــاره طرح‌هــای اقتصادی‪-‬قرآنــی خــود تعامــل کننــد‪.‬‬ ‫بزرگ‌تریــن رویــداد کارآفرینــی قرآنــی کشــور بــر هشــت محــور گردشــگری و توریســم‪ ،‬هنرهــای تجســمی‪ ،‬معمــاری و دکوراســیون داخلــی‪،‬‬ ‫اســباب‌بازی و بازی‌هــای رایانــه‌ای‪ ،‬ســامت و محصــوالت غذایــی حــال‪ ،‬وب و اپلیکیشــن و تولیــد محتــوای چندرســانه‌ای متمرکــز داشــت و ازجملــه‬ ‫ویژگی‌هــای ایــن رویــداد سـه‌روزه می‌تــوان بــه کارگاه آموزشــی‪-‬تجربی سـه‌روزه کارآفرینــی اســامی‪-‬قرآنی‪ ،‬آمــوزش تجربــه محــور در راســتای ایجــاد‬ ‫یــک کســب‌وکار اســامی‪-‬قرآنی‪ ،‬کارگاه‌هــای تخصصــی متنــوع بــا بهره‌گیــری از اســاتید مجــرب‪ ،‬ایجــاد فرصــت همــکاری و بهره‌گیــری از تجربیــات‬ ‫کارآفرینــان برتــر‪ ،‬ارائــه گواهینامــه معتبــر و اهــدای جوایــز نفیــس بــه ســه تیــم برتــر و اســتقرار در مرکــز رشــد قرآنــی‪ ،‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫تأکید رئیس نمایشگاه قرآن‬ ‫بر لزوم حرکت از شغل به سوی حرفه گرایی‬ ‫‪48‬‬ ‫رویــداد اســتارت‌آپی اســامی‪ -‬قرآنــی «طلــوع‬ ‫برکــت»‪ ،‬عصــر چهارشــنبه ‪ 9‬خردادمــاه در شرایطـــی‬ ‫بــا حضــور بالــغ بــر ‪ 80‬نفــر از ایــده پــردازان قرآنــی‬ ‫در حاشــیه نمایشــگاه قــرآن شــروع بــه کارکــرد کــه‬ ‫برنامــه روز نخســت‪ ،‬برگــزاری کارگاهــی بــه منظــور‬ ‫تیم‌ســازی شــرکت‌کنندگان بــود کــه در ایــن دوره حــدود‬ ‫‪ ۸۰‬نفــر شــرکت‌کننده از مقاطــع مختلــف کارشناســی‪،‬‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫البتــه شــروع بــه کار رویــداد فــوق یــک مهمــان ویــژه‬ ‫نیــز داشــت و عبدالهــادی فقهــی‌زاده‪ ،‬معــاون قــرآن‬ ‫و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رئیــس‬ ‫نمایشــگاه بین‌المللــی قــرآن کریــم در مراســم افتتاحیــه‬ ‫ایــن رویــداد کارآفرینــی بــرای شــرکت‌کنندگان بــه‬ ‫ســخنرانی پرداخــت‪.‬‬ ‫اندک اندک متولیان و مسئوالن‬ ‫علم و فرهنگ و کسانی که‬ ‫با کارآفرینی سر و کار دارند‪،‬‬ ‫فهمیده‌اند که باید میان‬ ‫علم و عمل آشتی برقرار کرد‬ ‫آن گونــه کــه خبرگــزاری ایکنــا‪ ،‬در رابطــه بــا مراســم‬ ‫افتتاحیــه ایــن رویــداد نوشــته اســت وی بــا تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم حرکــت از شــغل بــه ســوی حرفه‌گرایــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬علــم بایــد زایــا باشــد؛ علــم مســموع بــه کار‬ ‫نمی‌آیــد‪.‬‬ ‫معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بــا بیــان اینکــه مــا در دهه‌هــای اخیــر بــه‬ ‫علــم مســموع بســنده کرد‌ه‌ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا ایــن علــم‬ ‫را نشــانه دانشــوری و فرهیختگــی قلمــداد کرده‌ایــم‪ ،‬امــا‬ ‫انــدک انــدک ایــن خودهوشــیاری بــرای متولیــان دانــش‬ ‫و تعلیــم و تربیــت حاصــل شــد کــه اگــر چــه علم مســموع‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬امــا در زندگــی حاصلــی نــدارد‪ ،‬چــون بــه‬ ‫زودی دانســته و بــه زودی فرامــوش می‌شــود‪.‬‬ ‫فقهــی‌زاده ادامــه داد‪ :‬انــدک انــدک متولیــان و‬ ‫مســئوالن علــم و فرهنــگ و کســانی کــه بــا کارآفرینــی‬ ‫ســر و کار دارنــد‪ ،‬فهمیده‌انــد کــه بایــد میــان علــم‬ ‫و عمــل آشــتی برقــرار کــرد و ایــن پیونــد اســت کــه‬ ‫می‌توانــد برکت‌خیــز باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه علــت نام‌گــذاری ایــن رویــداد‬ ‫بــه نــام «طلــوع برکــت» گفــت‪ :‬اگــر نــام ایــن رویــداد‬ ‫طلــوع برکــت اســت بــرای آشــتی برکت‌خیــز علــم و‬ ‫تجربــه اســت‪ ،‬نبایــد بــه ایــن رویــداد بــه چشــم حقــارت‬ ‫نگریســت‪.‬‬ ‫عمــده کار‌هــای بــزرگ از همیــن جمع‌هــای کوچــک‬ ‫بــه وقــع پیوســته کــه آن هــم اگــر بــا عزم‌هــای جــدی و‬ ‫اراده‌هــای آهنیــن همــراه باشــد موفــق خواهــد بــود‪ .‬علــم‬ ‫بایــد زایــا باشــد‪ .‬ان‌شــاءاهلل ایــن شــتاب‌دهنده‌ها پویــا‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آموزش مهارت‌های راه‌اندازی کسب‌وکار اسالمی‬ ‫امــا دومیــن روز ایــن رویــداد نیــز پنج‌شــنبه ‪۱۰‬‬ ‫خــرداد مــاه از ســاعت ‪ ۱۷‬الــی ‪ ۲۳‬برگــزار شــد و در آن‬ ‫کاوه یزدی‌فــرد‪ ،‬مــدرس توســعه فــردی و کارآفرینــی در‬ ‫فضایــی پرسش‌وپاســخ‌محور بــه آمــوزش مهارت‌هــای‬ ‫راه‌انــدازی کســب و کار اســامی پرداخــت ‪.‬‬ ‫وی ضمــن نزدیــک ســاختن ذهنیــت حاضــران بــه‬ ‫ذهنیــت یــک کارآفریــن موفــق‪ ،‬مهارت‌هایــی همچــون‬ ‫راســتی‌آزمایی مســاله‪ ،‬مهــارت رســیدن از مســاله بــه‬ ‫مــدل کســب و کار و نحــوه تشــکیل یــک تیــم خــوب‬ ‫را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن حمیــد زادمهــر‪ ،‬کارآفریــن موفــق کشــور‬ ‫کــه ســابقه همــکاری بــا معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫مشکل بسیاری از‬ ‫فعالیت‌های مدیریتی‬ ‫در کشور ما فقدان‬ ‫درک صحیح از کار‬ ‫گروهی است‬ ‫در طلــوع برکــت ایــن کار هــم انجــام می‌شــود‪ .‬البتــه در‬ ‫ایــن رویــداد ســه روزه در حــد ســرفصل‌ها مطالــب را‬ ‫مطــرح می‌کنیــم ولــی همیــن هــم بــه افــراد شــرکت‌‬ ‫کننــده‪ ،‬دیــد اصلــی را می‌دهــد و مهم‌تــر از هــر چیــزی‬ ‫کار گروهــی را می‌آمــوزد‪ ،‬زیــرا بــرای کســی کــه مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫می‌خواهــد در حــوزه گردشــگری اســامی ایده‌پــردازی‬ ‫خالقانــه انجــام دهــد و کارآفرینــی موفقــی را تجربــه‬ ‫کنــد‪ ،‬بیــش از هــر چیــزی کار گروهــی اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس کارآفرینــی در ادامــه گفــت‪ :‬مشــکل‬ ‫بســیاری از فعالیت‌هــای مدیریتــی در کشــور مــا فقــدان‬ ‫درک صحیــح از کار گروهــی اســت و همیشــه عــادت‬ ‫کرده‌ایــم صفــر تــا صــد یــک پــروژه را خودمــان جلــو‬ ‫ببریــم‪ .‬مهم‌تریــن چیــزی کــه افــراد شــرکت‌کننده در‬ ‫طلــوع برکــت می‌آموزنــد‪ ،‬کار گروهــی اســت‪ ،‬یعنــی‬ ‫ایــده‌ای مطــرح می‌شــود و مهارت‌هــا بــا ســرفصل‌هایی‬ ‫کــه اینجــا آمــوزش داده می‌شــود بــه یــک مــدل کســب‬ ‫و کار تبدیــل می‌شــود‪ .‬متاســفانه خیلــی از افــرادی‬ ‫کــه ایده‌هــای خوبــی هــم دارنــد بــه دلیــل ضعــف کار‬ ‫گروهــی شــاید تــا پایــان رویــداد نتواننــد مــدل کســب‬ ‫وکار را تولیــد کننــد‪ ،‬ارائــه خوبــی بــرای اســاتید انجــام‬ ‫نمی‌دهنــد یــا بعــدا ً نیــز نمی‌تواننــد کار را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫زادمهــر تصریــح کــرد‪ :‬مــا مــواردی داشــتیم کــه‬ ‫گروهــی‪ ،‬رتبــه برتــر یــک اســتارت آپ را کســب کــرده‬ ‫و هدیــه هــم گرفتــه اســت امــا بــه علــت ضعــف کار‬ ‫تیمــی نتوانســته‌اند مــدل کســب وکار پیشــنهادی‬ ‫خــود را بــه مرحلــه اجرایــی برســانند؛ آنچــه در ایــن‬ ‫ســه روز بــرای مــا اولویــت دارد‪ ،‬تقویــت مولفه‌هــای‬ ‫کار گروهــی اســت‪ .‬افــرادی کــه در رویــداد طلــوع‬ ‫برکــت شــرکت دارنــد می‌داننــد کــه مرکــز رشــد جهــاد‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬مرکــزی معتبــر بــا اســاتید خبــره اســت و‬ ‫افــراد صاحــب ایده‌هــای خالقانــه را جــذب اکوسیســتم‬ ‫جهــاد دانشــگاهی می‌کنــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل در کنــار‬ ‫شــرکت‌کننده‌هایی کــه بــرای بــار اول بــه اســتارت آپ‬ ‫می‌آینــد‪ ،‬شــرکت‌کننده‌های حرفــه‌ای هــم در رویــداد‬ ‫گسترش فرهنگ قرآنی‬ ‫در جامعه به کارآفرینی و شغل ارتباط دارد‬ ‫محمدامیــن صمیمــی‪ ،‬موســس و مدیرعامــل‬ ‫شــتاب‌دهنده شــفق نیــز دربــاره رویــداد «طلــوع‬ ‫برکــت» اظهــار کــرد‪ :‬همچــون گذشــته بــا مرکــز رشــد‬ ‫جهــاد دانشــگاهی همــکاری داریــم و در منتورینــگ‬ ‫ایــن رویــداد ســه روزه یعنــی تامیــن محتــوا و برگــزاری‬ ‫کارگاه‌هــای آموزشــی و همچنیــن داوری گروه‌هــای‬ ‫شــرکت‌کننده مشــارکت داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای هماهنگــی میــان داوران‬ ‫و تعییــن ســرفصل بــرای اســاتید بــه رویــداد کمــک‬ ‫می‌کنیــم‪ .‬تــا االن حــدود ‪ ۵۰‬نفــر در قالــب هشــت‬ ‫گــروه بــه آمــوزش مهــارت و ایده‌پــردازی بــه منظــور‬ ‫راه انــدازی کســب و کار قرآنــی و اســامی مشــغول‌اند‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد بــه شــکل رایــگان برگــزار می‌شــود و نکتــه‬ ‫شــاخص آن‪ ،‬تقــارن زمانــی آن بــا مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫و تقــارن مکانــی بــا نمایشــگاه بین‌المللــی قــرآن اســت‬ ‫کــه می‌توانــد قرآنیــان را بیــش از پیــش بــا چنیــن‬ ‫فعالیت‌هایــی مانــوس کنــد‪.‬‬ ‫ایـــن فعـــال فرهنگـــی تاکیـــد کـــرد‪ :‬رویدادهـــای‬ ‫اســـتارت‌آپی از نظـــر ماهیـــت متعلـــق بـــه بخـــش‬ ‫خصوصـــی هســـتند و بخـــش دولتـــی بایـــد حامـــی‬ ‫باشـــد‪ ،‬بایـــد بدانیـــم گســـترش فرهنـــگ قرآنـــی در‬ ‫جامعـــه بـــه کارآفرینـــی و شـــغل ارتبـــاط دارد‪ ،‬جـــوان‬ ‫بـــه شـــغل نیـــاز دارد و بـــدون امنیـــت اقتصـــادی‬ ‫نمی‌تـــوان او را بـــه فرهنـــگ قرآنـــی دعـــوت کـــرد‪،‬‬ ‫البتـــه بـــه گروه‌هـــای برگزیـــده در ایـــن رویـــداد‪،‬‬ ‫جوایـــزی از طـــرف معاونـــت قـــرآن و عتـــرت وزارت‬ ‫فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اهـــدا می‌شـــود کـــه‬ ‫نشـــان می‌دهـــد عزمـــی بـــرای حمایـــت وجـــود دارد‪،‬‬ ‫مرکـــز رشـــد جهـــاد دانشـــگاهی نیـــز تشـــویق‌ها و‬ ‫حمایت‌هـــای الزم از قبیـــل فراهـــم آوردن امـــکان‬ ‫اســـتقرار گروه‌هـــای برتـــر در مرکـــز رشـــد را انجـــام‬ ‫می‌دهـــد‪ ،‬شـــتاب‌دهنده شـــفق هـــم بـــر گـــروه‬ ‫یـــا گروه‌هایـــی کـــه شـــاخص‌های الزم را داشـــته‬ ‫باشـــند‪ ،‬ســـرمایه‌گذاری الزم را بـــرای اجرایـــی شـــدن‬ ‫مدل‌هـــای کســـب و کار پیشـــنهادی‪ ،‬انجـــام می‌دهـــد‪.‬‬ ‫حضور پرتعداد و پرجنب و جوش‬ ‫مشاوران کارآفرینی در رویداد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫باشــند و بــه مســیر خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه ســخنی از امیرالمومنیــن(ع)‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬روایتــی از حضــرت امیــر(ع) در نهج‌البالغــه‬ ‫اســت کــه می‌فرماینــد «قیمــة کل امــرء مــا یحســنه»‪،‬‬ ‫ارزش آدمــی بــه چیز‌هایــی اســت کــه نیکــو و خــوب‬ ‫می‌دانــد‪ .‬بــا کســانی برخــورد می‌کنیــم کــه دریایــی‬ ‫از دانش‌انــد‪ ،‬امــا بــا عمــق نیــم ســانتی‌متر! این‌هــا بــه‬ ‫درد نمی‌خــورد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد از شــغل بــه ســوی حرفــه‬ ‫حرکــت کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬حرفــه نوعــی رســالت و نوعــی‬ ‫تجربــه در آمیختــه ده در عرصــه دل و جــان اســت‪ .‬بایــد‬ ‫بــا آنچــه بــه عنــوان شــغل می‌پنداریــم زندگــی کنیــم و‬ ‫فقــط در ایــن صــورت اســت کــه شــغل بــه مرحلــه باالتــر‬ ‫و حرفه‌گرایــی ارتقــا پیــدا می‌کنــد‪ .‬تعبیــر «اقتصــاد‬ ‫فرهنــگ» در ایــن زمینــه بــه کار بــرده می‌شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس نمایشــگاه بین‌المللــی قــرآن کریــم‪،‬‬ ‫قبل‌تــر خیلــی ارتباطــی میــان علــم و عمــل نبــوده و‬ ‫مــردم بــا شــناخت غریــزی خــود در بســتر تاریــخ کســب‬ ‫تجربــه می‌کردنــد و می‌دانســتند کــه اگــر بــه علــم‬ ‫مســموع کفایــت کننــد راه بــه جایــی نمی‌برنــد و بایــد‬ ‫دانــش بــا بینــش آمیختــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تجربــه خالــی از دانــش هــم هیــچ‬ ‫ارزشــی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دانــش خالــی از تجربــه هــم هیــچ‬ ‫ثمــری نــدارد‪ .‬در شــرایط جدیــد گرفتاری‌هــای زیــادی‬ ‫پیــدا کرده‌ایــم کــه یکــی از آن‌هــا علــم مســموع‬ ‫اســت و خیــال هــم می‌کنیــم بــه مقامــات عالیــه راه‬ ‫پیــدا کرده‌ایــم‪ .‬بــا دکتــر شــدن‪ ،‬کارشناســی ارشــد و‬ ‫لیســانس گرفتــن نمی‌تــوان بــه جایــی رســید‪ .‬اگــر قــرار‬ ‫اســت اقدامــی صــورت بگیــرد بــا کمــک صاحب‌نظــران‬ ‫حــوزه کارآفرینــی اثربخــش باشــد‪.‬‬ ‫فقهــی‌زاده ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن رویــداد بــزرگ در‬ ‫نمایشــگاه برگــزار می‌شــود‪ ،‬بــه دلیــل ارتبــاط آن بــا حــوزه‬ ‫قرآنــی و فرهنگــی اســت و مــن امیــدوارم تــاش دوســتان‬ ‫قریــن موفقیــت باشــد و برکــت بــا دانــش و تجربــه همــراه‬ ‫شــود تــا در ایــن جلســات ســه‌گانه بــه ثمــر برســد‪ ،‬مــا‬ ‫نیــز از ایده‌هــای برتــر در قالــب اعطــای جوایــزی حمایــت‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ریاســت جمهــوری را نیــز داراســت‪ ،‬در حاشــیه ایــن‬ ‫رویــداد بــه ایکنــا گفــت‪ :‬هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد‬ ‫اســتارت‌آپی‪ ،‬فعالیــت آموزشــی و ترویجــی اســت و بــه‬ ‫کســانی کــه بــرای فعالیــت اقتصــادی در حــوزه اســامی‬ ‫و قرآنــی عالقه‌منــد هســتند‪ ،‬تغییــر نگــرش و افــق دیــد‬ ‫بــه وجــود مــی‌آورد و نگاه‌هــا در حــوزه اســامی بــرای‬ ‫کســب درآمــد بســیار جهــت‌دار می‌شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن گاهــی افــرادی نیــز در ایــن‬ ‫رویدادهــا شــرکت می‌کننــد کــه نیــاز دارنــد ادبیــات‬ ‫کارآفرینــی و دایــره وازگان تخصصــی آن را بشناســند کــه‬ ‫طلــوع برکــت حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫‪49‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫سـومین و آخریـن روز از رویـداد اسـتارت‌آپی اسلامی و‬ ‫قرآنـی «طلـوع برکت» نیـز جمعه ‪ ۱۱‬خردادماه از سـاعت‬ ‫‪ ۱۶‬الـی ‪ ۲۱‬در بیسـت و ششـمین نمایشـگاه بین‌المللـی‬ ‫قـرآن کریـم برگـزار شـد و ایده‌پـردازان خلاق و جـوان‬ ‫قرآنـی بـا بهره‌گیـری از مشـاوران مجـرب کارآفرینـی بـه‬ ‫تکمیـل ایده‌پـردازی خـود در قالـب مـدل کسـب و کار‬ ‫اسلامی پرداختند‪.‬‬ ‫در روز پایانـی این رویداد سـعید عباسـی کارآفرین برتر‬ ‫کشـور و مـدرس گرافیـک بـه آمـوزش گرافیکـی در قالب‬ ‫کارگاه آموزشـی پرداخـت و شـرکت‌کنندگان سـؤاالت‬ ‫خـود را مطـرح کردند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه یـک از ویژگی‌هـای ایـن دوره‬ ‫از اسـتارت آپ قرآنـی «طلـوع برکـت»‪ ،‬حضـور پرتعـداد‬ ‫و پرجنـب و جـوش مشـاوران کارآفرینـی در ایـن رویـداد‬ ‫اسـت کـه به دعـوت مرکز رشـد جهاددانشـگاهی به محل‬ ‫برگـزاری رویـداد در نمایشـگاه قـرآن آمده‌انـد ‪.‬‬ ‫در ایـن زمینـه ‪ ۱۰‬مشـاور تخصصی در حـوزه آموزش‬ ‫مهارت‌هـای مختلـف به گروه‌هـای ایده‌پرداز و خلاق قرآنی‬ ‫یاری‌رسـانند‪.‬‬ ‫در روز سـوم داوری میـان ارائـه گروه‌هـای ایده‌‌پـرداز‬ ‫رویـداد «طلوع برکت» از سـاعت ‪ ۲۱‬الـی ‪ ۲۲‬انجام گرفت‬ ‫و سـپس مراسـم اختتامیـه بـا حضـور مسـئوالن وزارت‬ ‫ارشـاد اسلامی و جهاددانشـگاهی برگزار وآئیـن اختتامیه‬ ‫رویـداد اسـتارت‌آپی اسلامی و قرآنـی «طلـوع برکت» به‬ ‫همـت مرکز رشـد جهاد دانشـگاهی‪ ،‬جمعـه ‪ ۱۱‬خردادماه‬ ‫در نمایشـگاه قـرآن بـا حضـور ایده‌پـردازان خلاق قرآنی‪،‬‬ ‫هیئـت داوران و حجت‌االسلام زائـری برگـزار و گروه‌های‬ ‫برتـر این رویـداد معرفی شـدند‪.‬‬ ‫ایده‌پـردازان شـرکت کننـده در رویداد «طلـوع برکت»‬ ‫در قالـب ‪ ۱۰‬گـروه و بـه مـدت دو سـاعت بـه ارائـه‬ ‫مدل‌هـای پیشـنهادی کسـب‌وکار خـود که بر اسـاس یک‬ ‫ایـده اسلامی و قرآنـی شـکل گرفتـه بـود‪ ،‬پرداختنـد‪.‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت در داوری ایــن دوره از رویــداد‬ ‫«طلــوع برکــت» حضــور افــرادی چــون‪ :‬مرتضــی‬ ‫رضایـی‌زاده اســتادیار دانشــگاه شهیدبهشــتی و متخصص‬ ‫توســعه کارآفرینــی‪ ،‬رحیــم خاکــی دکتــرای مدیریــت‬ ‫رســانه و سرپرســت مرکــز رشــد جهــاد دانشــگاهی‪،‬‬ ‫محمدامیــن صمیمــی مدیرعامــل شــتاب‌دهنده شــفق و‬ ‫حمیدصابرفــرزام عضــو هیئــت علمــی جهــاد دانشــگاهی‬ ‫‪50‬‬ ‫و رئیــس ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور بــود‬ ‫کــه باعــث می‌شــد ســطح ارزیابــی مــدل پیشــنهادی‬ ‫ایده‌پــردازان‪ ،‬حرفــه‌ای باشــد و گروه‌هــای ایده‌پــرداز‬ ‫دقــت بیشــتری در ارائــه خــود بــه خــرج دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از نکاتــی کــه داوران بــه آن تاکیــد داشــتند ایــن‬ ‫بــود کــه ایــده قرآنــی مــورد نظــر بــر اســاس نیازســنجی‬ ‫منطقــی و واقع‌نگرانــه از نیــاز جامعــه و مخاطبــان شــکل‬ ‫گرفتــه شــود؛ بــرای مثــال رضایــی زاده از اعضــای هیئــت‬ ‫داوران بــه گروهــی کــه مــدل کســب و کار خــود را بــر‬ ‫اســاس ایــده ترویــج مســواک ارگانیــک طراحــی کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن گونــه مســواک‌ها در عربســتان‬ ‫بــه صــورت طبیعــی مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد و‬ ‫در بعضــی کشــورهای غربــی بــا بهســازی‪ ،‬تولیــد انبــوه‬ ‫می‌شــود‪ ،‬چنیــن ایــده‌ای کــه مطــرح کردیــد فاقــد‬ ‫خالقیــت اســت و بــا نیازســنجی منطقــی از جامعــه هــدف‬ ‫ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدامیــن صمیمــی‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫اعضــای هیئــت داوران نیــز دربــاره ایــده یکــی از گروه‌هــا‬ ‫کــه بــر اســاس ارائــه یــک پکیــج کامــل بــرای برگــزاری‬ ‫برنامه‌هــای مذهبــی شــکل گرفتــه بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پکیــج بایــد تضمیــن کیفیــت داشــته باشــد تــا مخاطبــان‬ ‫و اســتفاده‌کنندگان بتواننــد از آن بهــره بگیرنــد‪،‬‬ ‫همچنیــن دقیقــاً بایــد مشــخص شــود کــه منظــور از‬ ‫مراســم مذهبــی چیســت‪ ،‬آیــا عــزا و شــادی را در بــر‬ ‫می‌گیــرد یــا ایــن کــه صرفــاً مختــص برنامه‌هــای‬ ‫ســخنرانی اســت؟‬ ‫امیدوارم این رویداد استارت‌آپی‬ ‫شروعی برای کارهای بزرگ در آینده شود‬ ‫حجت‌االســام محمدرضــا زائــری‪ ،‬فعــال فرهنگــی‬ ‫و رســانه‌ای کشــورمان در حاشــیه اختتامیــه رویــداد‬ ‫«طلــوع برکــت» گفــت‪ :‬در دنیــای جدیــد بــا اقتضائــات‬ ‫تحــوالت اجتماعــی‪ ،‬تغییــرات ســبک زندگــی و نیازهــای‬ ‫مخاطــب چــاره‌ای نیســت کــه معــارف دینــی خــود را‬ ‫بــا زبــان و قالبــی جدیــد کــه متناســب بــا نیازهــای‬ ‫امــروز بشــر اســت‪ ،‬تطبیــق دهیــم‪ .‬یکــی از بهتریــن و‬ ‫کارآمدتریــن شــیوه‌ها ترویــج اســتارت آپ‌هایــی اســت‬ ‫کــه مبنــای دینــی و قرآنــی دارنــد‪ ،‬رویــداد اســتارت‌آپی‬ ‫«طلــوع برکــت» یــک تجربـه‌ای اســت کــه گرچــه هنــوز‬ ‫تــا رســیدن بــه اهــداف مدنظــر و بلــوغ کامــل فاصلــه‬ ‫دارد‪ ،‬امــا شــروع بســیار مهمــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهــاد دانشــگاهی هــم در تجربه‌هــای‬ ‫مختلــف خــود نشــان داده در عیــن پایبنــدی بــه اصــول‬ ‫و ارزش‌هــای اعتقــادی کامــ ً‬ ‫ا کارآمــد و واقع‌بینانــه‬ ‫عمــل می‌کنــد لــذا امیــدوارم ایــن رویــداد اســتارت‌آپی‬ ‫شــروعی بــرای کارهــای بــزرگ در آینــده شــود‪،‬‬ ‫چنیــن اســتارت‌آپی می‌توانــد در شناســایی و رشــد‬ ‫ایده‌پــردازان خــاق و جــوان کشــور بســیار موثــر واقــع‬ ‫شــود؛ ایده‌هایــی کــه در روز ســوم بــه هیئــت داوران ارائــه‬ ‫شــدند قابــل توجــه بودنــد امــا طبیعتـاً فضــای ذهنــی این‬ ‫جوان‌هــا تــا زمانــی کــه بــه بــازار و عرصــه کارآفرینــی‬ ‫برســد‪ ،‬فاصل ـه‌ای دارد امــا بســتری را ایجــاد می‌کنــد تــا‬ ‫در آینــده بــه نتایــج درخشــانی دســت یابیــم‪.‬‬ ‫معرفی گروه‌های برتر و حمایت‌های ویژه‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫در ادامـــه برگـــزاری مراســـم اختتامیـــه رویـــداد‬ ‫اس ــتارت‌آپی اس ــامی و قرآن ــی «طل ــوع برک ــت»‪ ،‬س ــه‬ ‫گـــروه ایده‌پـــرداز خـــاق و قرآنـــی بـــا عناویـــن «تـــاالر‬ ‫وحـــدت»‪« ،‬بـــی محفـــل» و «مسجدســـپار» مـــورد‬ ‫تقدیـــر و تجلیـــل هیئـــت داوران و مســـئوالن مرکـــز‬ ‫رشـــد جهـــاد دانشـــگاهی قـــرار گرفتنـــد‪ ،‬بـــه هریـــک‬ ‫از گروه‌هـــا عـــاوه بـــر اختصـــاص دو میلیـــون تومـــان‬ ‫هدیـــه‪ ،‬امـــکان اســـتقرار در مرکـــز رشـــد و اســـتفاده از‬ ‫ظرفیت‌هـــای رســـانه‌ای ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان‬ ‫کشـــور فراهـــم شـــده اســـت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلند همت‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫موانع رشد مشاغل نوپا‬ ‫الزامات حمایت از ایده های استارت آپی کدامند؟‬ ‫محمــد ابطحــی مدیــر ملــی رســته فنــاوری اطالعــات‬ ‫طــرح تکاپــو (توســعه کســب و کار و اشــتغال پایــدار)‬ ‫بــا اشــاره بــه موانــع و البتــه الزمــات توســعه کســب و‬ ‫کارهــای نوپــا گفــت‪ :‬بــرای توســعه ایــن کســب و کارهــا‬ ‫دو رویکــرد وجــود دارد؛ یــک رویکــرد رفــع موانــع کســب‬ ‫و کارهــای ایجــاد شــده در ایــن حــوزه اســت کــه بایــد بــا‬ ‫اصــاح قوانیــن و مقــررات‪ ،‬مشــاغل فعلــی را توســعه داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رویکــرد دوم نیــز‪ ،‬بــرای گســترش‬ ‫مشــاغل نوظهــور بایــد بــا کمــک دولــت‪ ،‬نهادهــای‬ ‫پشــتیبان و تســهیل گــر تاســیس شــوند کــه ایــن‬ ‫رویکــرد در قالــب «سیاســت مداخلــه‌ای» دولــت بایــد‬ ‫تعریــف شــود‪.‬‬ ‫استارت آپی که‬ ‫با تسهیالت آغاز شود عاقبت خوبی ندارد‬ ‫مدیــر رســته فنــاوری اطالعــات طــرح تکاپــو گفــت‪ :‬در‬ ‫برنامــه اشــتغال فراگیــر هــر دو رویکــرد بــا تمرکــز بــر‬ ‫رویکــرد سیاســت مداخلــه ای پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه متاســفانه در نظــام برنامــه ریــزی دولت‌هــا وقتــی‬ ‫صحبــت از مداخلــه و سیاســت هــای حمایتی مــی شــود‪ ،‬اذهان‬ ‫بــه ســمت پرداخــت تســهیالت مــی رود در حالــی کــه‬ ‫اصــوال مبنــای شــکل‌گیری کســب و کارهــای نوپــا‬ ‫پرداخــت وام نیســت چراکــه معتقدیــم اســتارت آپــی کــه‬ ‫بــا تســهیالت شــکل بگیــرد بــه ویــژه در حــوزه مشــاغل‬ ‫فنــاوری اطالعــات عاقبــت خوبــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ابطحــی افــزود‪ :‬بــه دلیــل اینکــه سیاســت هــای مداخلــه‬ ‫ای غیرمالــی در نظــام برنامــه ریــزی کشــور اتخــاذ‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬ایــن جهــت گیــری کمــی زمــان بــر اســت‬ ‫تــا ســایر مــدل هــا و سیاســت هــا از جملــه نهادهــای‬ ‫پشــتیبان کســب و کار و توســعه مراکــز هدایــت گــر‬ ‫پیــاده ســازی شــود‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه متاســـفانه غالـــب پـــارک‬ ‫هـــای علـــم و فنـــاوری و مراکـــز رشـــد‪ ،‬دولتـــی‬ ‫هســـتند گفـــت‪ :‬پـــارک هـــا و مراکـــز رشـــد بخشـــی‬ ‫از اکوسیســـتم توســـعه کســـب و کار و کارآفرینـــی‬ ‫هس ــتند ام ــا ب ــه دلی ــل اینک ــه ماهی ــت دولت ــی پی ــدا‬ ‫کردنـــد کمـــی از رســـالت خـــود دور شـــدند و تعهـــدی‬ ‫کـــه ایـــن پـــارک هـــا بایـــد نســـبت بـــه افـــراد بـــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه موفقی ــت داش ــته باش ــند‪ ،‬وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول در وزارت کار ب ــا تاکی ــد ب ــر ل ــزوم‬ ‫حمایـــت از تاســـیس صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫خطـــر پذیـــر (‪ )VC‬و شـــتاب دهنـــده هـــا ادامـــه داد‪:‬‬ ‫موض ــوع فعالی ــت ش ــتاب دهن ــده ه ــا و صن ــدوق ه ــای‬ ‫ســـرمایه گـــذاری خطرپذیـــر همچـــون پـــارک هـــا و‬ ‫مراکـــز رشـــد اســـت بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه بـــه دلیـــل‬ ‫ماهیـــت خصوصـــی بـــه صاحبـــان ایـــده در کســـب‬ ‫و کارهـــای نوپـــا دو نـــوع خدمـــات مالـــی و هدایـــت‬ ‫گـــری ارائـــه مـــی دهنـــد‪ .‬در مقابـــل شـــتاب دهنـــده‬ ‫هـــا درصـــدی از ســـهام اســـتارت آپ را در اختیـــار‬ ‫مـــی گیرنـــد کـــه بـــا توســـعه دامنـــه فعالیـــت کســـب‬ ‫و کار‪ ،‬عـــاوه بـــر حمایـــت از صاحـــب مشـــاغل‪ ،‬ارزش‬ ‫س ــهام ش ــتاب دهن ــده نی ــز افزای ــش م ــی یاب ــد‪ .‬در ای ــن‬ ‫ش ــرایط ی ــک تعه ــد دو طرف ــه ب ــرای توس ــعه کس ــب و‬ ‫کارهـــای نوپـــا ایجـــاد مـــی شـــود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری برای صاحبان ایده‬ ‫با توسعه «شتاب دهنده ها»‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه تاســـیس و توســـعه صندوق‌هـــای‬ ‫ســـرمایه گـــذاری خطـــر پذیـــر و شـــتاب دهنـــده هـــا‬ ‫ب ــه س ــرمایه گ ــذاری در ای ــده ه ــای جدی ــد در کس ــب‬ ‫و کاره ــای نوپ ــا کم ــک م ــی کن ــد درب ــاره راهکاره ــای‬ ‫توســـعه ایـــن مشـــاغل و افزایـــش رقابـــت گفـــت‪ :‬در‬ ‫ح ــال حاض ــر صاحب ــان ای ــده ه ــای کس ــب و کاره ــای‬ ‫نوپـــا و تیـــم هـــای اســـتارت آپـــی غالبـــا صرفـــا دارای‬ ‫ایـــده هســـتند و بـــا اصـــول کســـب و کار‪ ،‬حضـــور در‬ ‫بـــازار و توســـعه دامنـــه فعالیـــت آشـــنا نیســـتند بـــه‬ ‫همیـــن دلیـــل دولـــت بـــرای رشـــد و شـــکل گیـــری‬ ‫کســـب و کارهـــای نوپـــا از جنـــس بخـــش خصوصـــی‬ ‫بای ــد مداخل ــه کن ــد ک ــه ای ــن مداخل ــه گ ــری گاه ــی‬ ‫بـــه منابـــع غیـــر وامـــی نیـــاز دارد‪.‬‬ ‫مدیـــر رســـته فنـــاوری اطالعـــات طـــرح تکاپـــو بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه متاس ــفانه در ح ــال حاض ــر ابزاره ــای‬ ‫کافـــی بـــرای راه انـــدازی صنـــدوق هـــای ســـرمایه‬ ‫گ ــذاری خطرپذی ــر (‪ )VC‬و ش ــتاب دهن ــده ه ــا وج ــود‬ ‫نـــدارد گفـــت‪ :‬البتـــه طـــی دو ســـال گذشـــته «وزارت‬ ‫تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی» و «وزارت فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات» اقداماتـــی در ایـــن زمینـــه‬ ‫انجـــام داده انـــد و امیدواریـــم امســـال خروجـــی ایـــن‬ ‫تصمیمـــات را ببینیـــم‪.‬‬ ‫محمد جندقی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫رشــد کســب و کارهــای نوپــا در حالــی فرصتــی را بــرای دولــت و البتــه جوینــدگان کار فراهــم کــرده کــه متولیــان امــر بایــد بــا راه انــدازی نهادهــای‬ ‫تســهیل‌گر و هدایــت گــر ایــن ایــده هــا را بــه ظرفیــت هــای بالفعــل تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬در شــرایطی کــه بیــکاری بــه یکــی از چنــد ابرچالــش اقتصــادی دولــت تبدیــل شــده‪ ،‬طــی ســالهای اخیــر کســب و کارهــای نوپــا‬ ‫فرصــت جدیــدی را بــرای ورود بــه بــازار کار فراهــم کــرده انــد و توســعه ایــن نــوع کســب و کارهــا طــی چنــد ســال اخیــر قابــل توجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫همــگام بــا رشــد کســب و کارهــای نوپــا و توجــه بــه اســتارت آپ‌هــا‪ ،‬دولــت بایــد بــا شناســایی چالش‌هــا‪ ،‬ابزارهــای حمایــت از ایــن کســب و‬ ‫کارهــا را شناســایی و اجرایــی کنــد تــا فرصــت اشــتغالزایی در ایــن مشــاغل بــه تهدیــد تبدیــل نشــود؛ در عیــن حــال انگیــزه جوانــان متقاضــی ورود‬ ‫بــه کســب و کارهــای نوپــا بــا موانــع پیــش رو و نبــود نهادهــای هدایــت گــر فروکــش نکنــد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش تقاضــا بــرای ایجــاد مشــاغل نوپــا قــوه مجریــه‪ ،‬مقننــه و قضائیــه بایــد بــه ســهم خــود در جهــت رفــع موانــع پیــش روی ایــن مشــاغل‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫نهادهــای تســهیل گــر حامــی صاحبــان ایــده یکــی از الزامــات حمایــت از متقاضیــان راه انــدازی کســب و کارهــای نوپــا اســت کــه دولــت بایــد در‬ ‫ایــن زمینــه ورود کنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مجلــس نیــز بایــد هــر چــه ســریعتر نســبت بــه رفــع موانــع قانونــی حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و بــه روز رســانی قوانیــن‬ ‫مرتبــط بــا کســب و کارهــای ســنتی متناســب بــا مشــاغل جدیــد اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال صاحبــان ایــده هــای اســتارت آپــی بایــد بــا اصــول توســعه بــازار و کســب و کار خــود آشــنا شــوند چراکــه‪ ،‬توســعه محصــول و‬ ‫خدمــات مهمتریــن اصــل در حفــظ مشــاغل و رشــد کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی دانشگاه شریف‬ ‫مدرسه تابستانی کسب و کار شریف برگزار می‌شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫بــه منظــور شناســایی توانمندی‌هــا و مهارت‌هــا و فراگیــری مهارت‌هــای کارآفرینــی در جوانــان ‪ 13‬تــا ‪ 20‬ســال از ســوی دانشــگاه صنعتــی شــریف‬ ‫دو رویــداد «مدرســه تابســتانی کســب و کار شــریف» و «ســتاره شــریف» برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر ســیدعلیرضا فیض‌بخــش عضــو هیــات علمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه صنعتــی شــریف در نشســت خبــری‬ ‫بــا اشــاره بــه رویکــرد تربیتــی والدیــن در کشــور‪ ،‬افــزود‪ :‬درصــد بســیار کمــی از والدیــن نســبت بــه فرزنــدان خــود نــگاه «بــذر» را دارنــد تــا بتواننــد از‬ ‫طریــق مهارت‌افزایــی فرزنــدان خــود را بــرای آینــده آمــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس دانشــگاه صنعتــی شــریف در تابســتان امســال دو طــرح مدرســه تابســتانی کســب و کار و تســت اســتعدادیابی و‬ ‫توان‌افزایــی رهبــران آینــده بــا عنــوان ســتاره شــریف را برگــزار می‌کنــد‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫برگزاری رویداد ستاره شریف‬ ‫فیض‌بخـــش بـــا اشـــاره بـــه جزئیـــات طـــرح‬ ‫اس ــتعدادیابی و توان‌افزای ــی رهب ــران آین ــده‪ ،‬اظه ــار‬ ‫کـــرد‪ :‬در ایـــن طـــرح دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف‬ ‫قصـــد دارد تســـت جامعـــی تحـــت عنـــوان ســـتاره‬ ‫شـــریف (اســـتعدادیابی و توان‌افزایـــی رهبـــران‬ ‫آین ــده) را در س ــطح کش ــور بی ــن دخت ــران و پس ــران‬ ‫در ســـنین ‪ 13‬تـــا ‪ 20‬ســـال برگـــزار کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی تســـت ســـتاره شـــریف‪ ‌،‬تســـت‬ ‫دقیـــق و علمـــی اســـت کـــه توانمندی‌هـــای الزم‬ ‫ب ــرای تبدی ــل ش ــدن ب ــه ی ــک آدم موف ــق در دنی ــای‬ ‫متفـــاوت ‪ 15‬تـــا ‪ 20‬ســـال آینـــده را می‌ســـنجند‪.‬‬ ‫عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــکده مدیریـــت و‬ ‫اقتصـــاد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف مهلـــت ثبـــت‬ ‫نـــام برگـــزاری ایـــن تســـت را تـــا ‪ 31‬خـــرداد مـــاه‬ ‫امســـال عنـــوان کـــرد و یـــادآور شـــد‪ :‬ایـــن تســـت‬ ‫و مجموعـــه فعالیت‌هـــای آموزشـــی و تربیتـــی‬ ‫و پرورشـــی کـــه توســـط دانشـــمندان و محققـــان‬ ‫برجســـته انجـــام می‌شـــود‪ ،‬بـــا هـــدف اســـتعدادیابی‬ ‫و توان‌افزایـــی رهبـــران آینـــده و شناســـایی‬ ‫اســـتعدادهای برتـــر بـــرای ســـرمایه‌گذاری‌های‬ ‫بعـــدی کـــه از ســـوی دفتـــر خالقیـــت و گســـترش‬ ‫کارآفرینـــی ایـــن دانشـــگاه صـــورت می‌گیـــرد‪،‬‬ ‫برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬ســـتاره شـــریف بـــا ســـنجش‬ ‫و ارزیابـــی ناخـــودآگاه افـــراد نقـــاط ضعـــف و قـــوت‬ ‫افـــراد را تشـــریح می‌کنـــد و راهکارهایـــی عملیاتـــی‬ ‫بـــه منظـــور تقویـــت نقـــاط قـــوت هـــر فـــرد و‬ ‫اصـــاح نقـــاط ضعـــف آن‌هـــا را ارائـــه می‌دهنـــد‪.‬‬ ‫راه‌حل‌هـــای تحقیقـــی ارائـــه شـــده در ایـــن تســـت‬ ‫مس ــتقل از ش ــرایط تحصیل ــی ف ــرد اس ــت و ارتب ــاط‬ ‫مســـتقیمی بـــا توانمندی‌هـــا و نقـــاط ضعـــف‬ ‫سیســـتم آموزشـــی کشـــور نیـــز نـــدارد‪.‬‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد تست‬ ‫جامعی تحت عنوان ستاره شریف‬ ‫(استعدادیابی و توان‌افزایی رهبران آینده)‬ ‫را در سطح کشور بین دختران و پسران‬ ‫در سنین ‪ 13‬تا ‪ 20‬سال برگزار کند‬ ‫فیض‌بخـــش بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن تســـت‬ ‫بـــرای هـــر ویژگـــی در مهارت‌هـــا‪ ،‬راهکارهـــا و‬ ‫اســـتراتژی‌هایی در راســـتای توســـعه و بهبـــود‬ ‫آن ارائـــه می‌دهـــد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬شـــناخت‬ ‫توانمندی‌هـــای زیرمجموعـــه هـــوش هیجانـــی و‬ ‫توســـعه بهبـــود آن در هـــر فـــرد شـــانس موفقیـــت‬ ‫او را در زمینـــه شـــغلی آینـــده فـــرد و همچنیـــن‬ ‫هدایـــت تحصیلـــی آن‌هـــا افزایـــش خواهنـــد داد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن تســـت در نیمـــه دوم‬ ‫تی ــر م ــاه امس ــال برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫اعـــام موضوعـــات و عناصـــر مـــورد نیـــاز در یـــک‬ ‫فـــرد بـــرای تحـــول تبدیـــل شـــدن وی بـــه فـــردی‬ ‫موفـــق در آینـــده‪ ‌،‬تعییـــن وضعیـــت هـــر فـــرد در‬ ‫ه ــر موض ــوع و جایگاه ــی ک ــه ف ــرد در آن موض ــوع‬ ‫خـــاص نســـبت بـــه حالـــت ایـــده‌آل نظـــری دارد‪،‬‬ ‫رتبه‌بنـــدی افـــراد بـــا یکدیگـــر و ارائـــه راه‌هایـــی‬ ‫ب ــرای توس ــعه ف ــردی ب ــر مبن ــای روش‌ه ــای عمل ــی‬ ‫از جملـــه خروجی‌هـــای برگزاری‌هـــای ایـــن تســـت‬ ‫بـــه شـــمار مـــی‌رود‪.‬‬ ‫فیض‌بخـــش بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بعـــد از‬ ‫برگــزاری ایــن تســت افــرادی کــه در آینــده بتواننــد‬ ‫بـــه چشـــم‌اندازهای مـــورد نظـــر دانشـــگاه صنعتـــی‬ ‫شـــریف کمـــک کننـــد‪ ،‬ســـرمایه‌گذاری صـــورت‬ ‫می‌گیـــرد‪ ‌،‬یـــادآور شـــد‪ :‬ایـــن ســـرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در قالـــب برگـــزاری دوره‌هـــای آموزشـــی‪ ،‬تربیتـــی‬ ‫و نظارتـــی بـــه صـــورت بلنـــد مـــدت (‪ 15‬ســـال)‬ ‫خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــکده مدیریـــت و‬ ‫اقتصـــاد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف افـــزود‪ :‬بـــا‬ ‫توجـــه بـــه اهدافـــی کـــه در ایـــن طـــرح ترســـیم‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬پـــس از شناســـایی اســـتعدادها و‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری مدرسه تابستانی کسب و کار‬ ‫فیض‌بخـــش بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری‬ ‫ســـومین دوره مدرســـه تابســـتانی کســـب‬ ‫و کار شـــریف‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬در ایـــن دوره‪،‬‬ ‫دانش‌آمـــوزان و دانشـــجویان بـــه ســـمت و‬ ‫ســـویی هدایـــت می‌شـــوند تـــا ذهـــن خـــود را‬ ‫ب ــه ص ــورت منس ــجم در جه ــت انتخ ــاب آین ــده‌ای‬ ‫موفق‌تـــر هدایـــت شـــوند‪.‬‬ ‫وی بـــا بــیـــان ایـنـکــه ایــــن مـدرســه دارای‬ ‫یـــک ســـری فعالیت‌هـــای گروهـــی و تفریحـــی‬ ‫اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬شـــرکت کننـــدگان در‬ ‫ای ــن دوره در س ــه ح ــوزه تفک ــر‪ ،‬ارتباط ــات و فض ــای‬ ‫کســـب و کار مهارت‌هـــای الزم را فراخواهنـــد‬ ‫گرفـــت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد‬ ‫دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف فراگیـــری مهارت‌هـــای‬ ‫کارآفرینـــی‌‪ ،‬پـــرورش خالقیـــت‌‪ ،‬ایده‌پـــردازی‪ ،‬کار‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫فیض‌بخــش بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت‬ ‫کننــدگان در ایــن دوره بــه عضویــت باشــگاه‬ ‫کارآفرینــان جــوان دانشــگاه شــریف در خواهنــد آمــد‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬کســانی کــه موفــق بــه دریافــت کارت‬ ‫عضویــت ویــژه شــوند‪ ،‬می‌تواننــد بــرای ایده‌هــای‬ ‫کارآفرینانــه خــود بــه مــدت یــک ســال از خدمــات‬ ‫مشــاوره‌ای‌ اســاتید دوره بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫توانمندی‌هـــای افـــراد‪ ،‬ضمـــن ســـرمایه‌گذاری‬ ‫عمومـــی بـــر روی مســـتعدترین‪ ،‬مناســـب‌ترین و‬ ‫همخوان‌تریـــن افـــراد بـــا اهـــداف و چشـــم‌انداز‬ ‫دانشـــگاه ســـرمایه‌گذاری‌های خـــاص تربیتـــی‬ ‫از طریـــق دفتـــر خالقیـــت و گســـترش کارآفرینـــی‬ ‫دانشـــگاه صـــورت خواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬ای ــن تـ ــست ط ــی ی ــک مرحل ــه‬ ‫در مراکـــز اســـتان‌ها و شـــهرهای بـــزرگ انجـــام‬ ‫می‌شـــود و پاســـخنامه توســـط کامپیوتـــر‬ ‫قرائـــت شـــده و طـــی یـــک مرحلـــه بازنگـــری‬ ‫نتایـــج در قالـــب دفترچـــه‌ای تحلیلـــی بـــه‬ ‫شــرکت‌کنندگان ارائــه خـــواهد شـــد‪ .‬در کنار‬ ‫دفترچ ــه تحلیل ــی برگ ــه خالص ــه وضعیت ــی‬ ‫نی ــز در اختی ــار اف ــراد ق ــرار می‌گی ــرد ک ــه‬ ‫قابلیـــت ارائـــه بـــه مـــدارس و نهادهـــای‬ ‫مربـــوط را دارد‪.‬‬ ‫تیمـــی و فراگیـــری رویکردهـــای حـــل خالقانـــه‬ ‫مســـاله‪ ،‬یادگیـــری برنامه‌ریـــزی شـــخصی بلنـــد‬ ‫مـــدت‪ ‌،‬تقویـــت و یادگیـــری مهارت‌هـــای ارتباطـــی‬ ‫و فن ــون مذاک ــره و آش ــنایی ب ــا مبان ــی ام ــور مال ــی‬ ‫و حس ــابداری را از جمل ــه مزای ــای برگ ــزاری مدرس ــه‬ ‫کســـب و کار‬ ‫تا بســـتا نی‬ ‫و تاکیـــد کـــرد‪ :‬ایـــن دوره بـــه غیـــر از دانشـــگاه‬ ‫شــــریــف در تـــهــران بـه صـورت مــجــازی در‬ ‫ســـایر شهرســـتان‌ها نیـــز برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف همچنیــن خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫عالقه‌منــدان بــرای حضــور در ایــن دوره بایــد فیلــم‬ ‫‪ 90‬ثانیـه‌ای از خــود تهیــه کننــد و در آن دالیلــی کــه‬ ‫دانشــگاه شــریف بایــد بــرای آن‌هــا ســرمایه‌گذاری‬ ‫کننــد را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن دوره در نیمــه تیــر مــاه‬ ‫امســال بــرای افــراد ‪ 13‬تــا ‪ 20‬ســال آغــاز بــه‬ ‫کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه بـــرای‬ ‫دانش‌آمـــوزان مســـتعدی کـــه‬ ‫قابلیت‌هـــا و توانایی‌هـــای بالقـــوه‌ای‬ ‫در ارتبـــاط بـــا خالقیـــت و کارآفرینـــی‬ ‫داشـــته باشـــند‪ ،‬تعـــداد محـــدودی‬ ‫بورســـیه بـــرای حضـــور در ایـــن دوره‬ ‫در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت‪ .‬ایـــن‬ ‫بورســـیه‌ها توســـط دانشـــگاه صنعتـــی‬ ‫شـــریف‪ ،‬چنـــد وزرات‌خانـــه و برخـــی‬ ‫شـــرکت‌های بـــزرگ خصوصـــی اعطـــا‬ ‫می‌گـــردد و‌ از ‪ %25‬تـــا ‪ %80‬از هزینه‌هـــای‬ ‫ش ــرکت در مدرس ــه تابس ــتانی کســب‌وکار ش ــریف‬ ‫در ســـال ‪ 1397‬را پوشـــش می‌دهنـــد‪ .‬متقاضیـــان‬ ‫بهره‌من ــدی از ای ــن امتی ــاز‪ ،‬م ــي توانن ــد بــه‌ ص ــورت‬ ‫فـــردی از طريـــق ايـــن ســـايت و پـــر كـــردن فـــرم‬ ‫پیـــش ثبـــت نـــام جهـــت بررســـی پرونـــده اقـــدام‬ ‫نماينـــد و يـــا از طريـــق هماهنگـــي بـــا مدرســـه‬ ‫خـــود اقـــدام بـــه ثبـــت درخواســـت نماينـــد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت ‪ :‬عالقه مندان می تــوانند براي كسب‬ ‫اطالعات بيشـتر مي توانند به سـايت مدرسـه تابستاني‬ ‫به نشـانی ‪www.SharifSummerSchool.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فروشگاه‌های مجازی جایگزین سنتی‌ها‬ ‫رونق استارت‌آپ‌ها با آموزش صحیح افراد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫اســتارت‌آپ کسـب‌و‌کاری اســت کــه بخــش عمــده‌ای از آن مبتنــی بــر فنــاوری اســت‪ .‬هــر کسـب‌و‌کار کــه بــر پایــه فنــاوری اســت‪ ،‬لزومــا اســتارت‌آپ‬ ‫نیســت‪ ،‬ولــی همــه اســتارت‌آپ‌ها به‌طــرزی از وب‪ ،‬موبایل‪ ،‬اینترنت و فناوری‌های جـــدید استفـــاده مـی‌کنـــند تـــا رشـــد بـاالیـــی داشتـــه بـاشنـــد و‬ ‫بــه تعــداد کاربــران باالیــی برســند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن‪ ،‬موفقیــت ایــن شــرکت‌های نوپــا توجــه دیگــر افــراد را نیــز بــه مفهــوم اســتارت آپ جلــب کــرده اســت‪ .‬ایــن روز‌هــا‬ ‫کاربــران بســیاری رویاهــای خــود را در راه‌انــدازی اســتارت آپــی متفــاوت جســت‌وجو می‌کننــد‪.‬‬ ‫ســیده فاطمــه مقیمــی‪ ،‬عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران می‌گویــد‪« :‬بــا توجــه بــه اینکــه راه‌انــدازی اســتارت آپ در محیــط امــروز بــه‬ ‫حداقــل ســرمایه‌گذاری نیــاز دارد‪ ،‬امــکان ایجــاد محیــط مناســب بــرای کس ـب‌و‌کار در جامعــه امــروز را فراهــم می‌کنــد‪ ،‬چــرا کــه توســعه کس ـب‌و‌کار‬ ‫توســط جوانــان می‌توانــد بــا نــوآوری و فکــر و ایــده جدیــد شــکل گیــرد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای امــروز بســیاری از کس ـب‌و‌کارها بــه همیــن‬ ‫شــکل رونــق گرفتــه اســت‪ ،‬ایــن روش ســبب جلوگیــری از اتــاف وقــت‪ ،‬گــذر کــردن از زمــان و ‪ ...‬خواهــد شــد و خــود ایــن مســاله پایـه‌ای بــر مبنــای‬ ‫اســتقبال از کســب‌و‌کارهای جدیــد اســت‌‪».‬‬ ‫‪54‬‬ ‫◄اسـتارت آپ چند سـالی می‌شـود کـه در ایران‬ ‫نیـز رونـق پیـدا کـرده اسـت‪ ،‬برگـزاری رویداد‌های‬ ‫مختلـف و گردهمایی هـای متعدد در طول سـال های‬ ‫گذشـته کمـک کـرده تـا همزمان بـا دیگر کشـورها‪،‬‬ ‫کاربـران ایرانـی نیـز در تـب و تـاب اسـتارت آپ راه‬ ‫انداختـن قـرار گیرنـد‪ .‬به‌نظـر شـما این مسـاله چه‬ ‫تاثیـری بـر حوزه اقتصـاد و تولیـد ناخالـص داخلی و‬ ‫اشـتغال‌زایی دارد؟‬ ‫◄طبـق گزارشـی کـه وزیـر ارتباطـات داده‌انـد حـدود‬ ‫‪‌۲۰۰‬هـزار شـغل در فضـای مجـازی ایجـاد شـده اسـت و با‬ ‫توجـه به اینکـه راه‌اندازی چنین شـغلی در محیـط امروز به‬ ‫حداقل سـرمایه‌گذاری نیاز دارد‪ ،‬حتمـا توانایی ایجاد محیط‬ ‫مناسـب بـرای کسـ ‌‬ ‫بو‌کار در جامعـه امـروز را دارد‪ ،‬چرا که‬ ‫بو‌کار توسـط جوانـان می‌توانـد بـا نـوآوری و‬ ‫توسـعه کسـ ‌‬ ‫فکـر و ایـده جدیـد شـکل گیـرد‪ .‬در دنیـای امروز بسـیاری‬ ‫بو‌کارها بـه همیـن شـکل رونـق گرفتـه اسـت‪ ،‬چرا‬ ‫از کسـ ‌‬ ‫کـه ایـن روش سـبب جلوگیری از اتلاف وقت‪ ،‬گـذر کردن‬ ‫از زمـان و ‪ ...‬می‌شـود و خـود ایـن مسـاله پایه‌ای بـر مبنای‬ ‫اسـتقبال از کسـ ‌‬ ‫بو‌کارهای جدیـد اسـت‌‪ .‬در ایـن شـرایط‬ ‫بو‌کار‬ ‫چنـد مسـاله بـرای بهتر شـدن فضـای این مدل کسـ ‌‬ ‫وجـود دارد کـه باید رعایت شـود تا اسـتفاده صحیـح از این‬ ‫سیسـتم‌ها در چارچوب مسـائل مثبت این مدل کسـ ‌‬ ‫بو‌کار‬ ‫شـکل گیـرد؛ همچنیـن طراحـی فضـای اینترنتـی مـا باید‬ ‫به‌گونـه‌ای باشـد کـه تـوان دسترسـی بـه شـرایط مطلـوب‬ ‫بـرای شـکل گیـری ارتبـاط سـریع و قابـل پیشـرفت بـرای‬ ‫مدل‌هـای کار اینترنتـی وجود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بو‌کار با توجه‬ ‫◄حمایـت دولت از ایـن مدل کسـ ‌‬ ‫بـه اینکه بیشـتر بخش‌هـای خصوصی در ایـن زمینه‬ ‫فعالیـت دارند چگونه بـوده؟ آیا حمایتی شـکل گرفته‬ ‫است؟‬ ‫◄بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از ایـن فعالیت‌هـا در‬ ‫فضـای مجـازی و برنامه‌های اینترنتی خارجی شـکل گرفته‬ ‫اسـت‪ ،‬دولـت بـا جایگزینـ ‌‬ ‫ی برنامه‌هـای ایرانـی از این مدل‬ ‫کسـ ‌‬ ‫بو‌کار حمایـت و قطعـا زیرسـاخت‌هایی بـرای ادامـه‬ ‫فعالیـت افـراد در ایـن فضا ایجاد کرده اسـت‪ .‬البتـه از آن جا‬ ‫کـه در ایـن بخش فعالیـت ندارم قـادر به اظهار نظـر در باره‬ ‫فعالیـت برنامه‌هـای ایرانی نیسـتم و قطعا افـرادی که قبل از‬ ‫ایـن در برنامه‌هـای خارجـی در ایـن فضـا فعالیت داشـته‌اند‬ ‫می‌تواننـد نقـاط قـوت و ضعـف سیسـتم قبـل و برنامه‌های‬ ‫ایرانی ارائه شـده را برشـمارند‪ .‬قطعا اگر سیسـتم‌های جدید‬ ‫بـا قابلیت‌هایـی قابـل قبولـی ارائـه شـده باشـند می‌تواننـد‬ ‫جایگزین اسـتارت آپ‌های گذشـته باشـند‪.‬‬ ‫سیستم تجارت در کشور‬ ‫بیشتر سیستم‌های سنتی‪،‬‬ ‫بازاری و قدیمی است‬ ‫که نیاز به جایگزینی با‬ ‫فناوری‌های جدید دارد‬ ‫◄مسـاله دیگر فرهنگ اسـتفاده از استارت آپ‌ها‬ ‫در کشـور اسـت با توجه بـه اینکه در زمـان رونق کار‬ ‫تاکسـی‌های اینترنتی تاکسـی‌های سـنتی به فعالیت‬ ‫آنهـا اعتـراض کردنـد‪ .‬آیـا در کشـورهای در حـال‬ ‫توسـعه به‌ویـژه ایـران در ایـن زمینـه فرهنگسـازی‬ ‫بو‌کار اینترنتی‬ ‫صـورت گرفته؟ و آیـا بین بـازار کسـ ‌‬ ‫و بـازار سـنتی می‌تـوان رقابـت ایجـاد کرد؟‬ ‫◄سیسـتم تجـارت در کشـور بیشـتر سیسـتم‌های‬ ‫سـنتی‪ ،‬بـازاری و قدیمـی اسـت کـه نیـاز بـه جایگزینـی با‬ ‫فناوری‌هـای جدیـد دارد‪ ،‬در صورت آمـوزش صحیح و ایجاد‬ ‫توانایـی اسـتفاده از سیسـتم‌های جدیـد در جامعـه نیـاز به‬ ‫سـاماندهی داریـم‪ .‬بـا توجـه بـه اینکـه در خانواده‌هـا افـراد‬ ‫سـن بـاال توانایی اسـتفاده از ایـن سیسـتم‌ها را به‌دلیل عدم‬ ‫آمـوزش و نبـود حـس نیـاز بـه اسـتفاده از ایـن سیسـتم‌ها‬ ‫ندارنـد و حتـی افـرادی هسـتند کـه تمایـل بـه اسـتفاده از‬ ‫پـول نقـد دارنـد و اسـتفاده از کارت اعتبـاری در زندگی این‬ ‫افـراد جایـی ندارد‪ ،‬چـرا که یادگیـری سیسـتم‌های فناوری‬ ‫روز بـرای افـرادی ایـن چنیـن سـخت‌تر اسـت بـه همیـن‬ ‫دلیـل قـدم اول در گسـترش فضـای کسـ ‌‬ ‫بو‌کار اینچنینـی‬ ‫ایجـاد حـس نیـاز در زندگـی و آمـوزش مثبـت اسـت‪،‬‬ ‫منظـور از آمـوزش مثبـت اسـتفاده از کارایی‌هـای سـود آور‬ ‫در گوشـی‌های هوشـمند و متعـارف و اصولـی اسـت‪ .‬ورود‬ ‫بو‌کارهای مشـابه نیـاز بـه آموزش‬ ‫اسـتارت آپ‌هـا در کسـ ‌‬ ‫صحیـح افراد در جامعه دارد‪ .‬سـایت‌های مختلفی در کشـور‬ ‫سـبب ایجـاد کسـ ‌‬ ‫بو‌کار شـده و قطعـا ایـن ایجاد اشـتغال‬ ‫به‌نفـع کشـور اسـت کـه ادامـه ایـن رونـد ممکـن اسـت‬ ‫فروشـگاه‌های مجـازی را جایگزیـن فـروش سـنتی کنـد‪ .‬و‬ ‫قطعـا پیشـرفت چنیـن سـایت‌هایی از هزینه‌هـای مـازاد‬ ‫رف ‌‬ ‫تو‌آمـد و هدررفـت زمـان جلوگیـری می‌کنـد‪.‬‬ ‫◄به‌نظـــر شـــما فیلترینـــگ برنامه‌هـــای‬ ‫مختلـــف به‌نوعـــی مانـــع تراشـــی مقابـــل رونـــق‬ ‫ایـــن نـــوع اشـــتغال نیســـت؟‬ ‫◄به‌نظـر مـن بایـد راه‌حلـی چـون آشـنایی با شـرایط‪،‬‬ ‫جایگزیـن فیلتـر کـردن شـود‪ ،‬قطعـا اعلام محدودیت‌ها و‬ ‫اصـل معذوریت‌هـا بـه مـردم روش بهتـری اسـت‪ ،‬آتش هم‬ ‫خطرآفریـن اسـت و هـم بـا اسـتفاده درسـت مزایایـی برای‬ ‫ایشـان دارد‪ .‬نمی‌تـوان مـرز خـوب یـا بد‌بـودن بـرای ایـن‬ ‫برنامه‌هـای خارجـی قائـل شـد چـه بسـا در شـرایطی کـه‬ ‫آمـوزش صحیح اسـتفاده به مردم داده شـود قطعـا با هزینه‬ ‫کمتـری می‌توان شـرایط مطلوبـی در جامعه به دسـت آورد‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشتی درباره تحریم‌ها و نوسانات ارزی از بهراد زاری‪ ،‬کارشناس ارشد نرم‌افزار‬ ‫پشتیبان استارت آپ‌های ایرانی در دوران تحریم کیست؟‬ ‫بســیاری از اپلیکیشـن‌ها و کسـب‌وکارهای اینترنتــی از‬ ‫ســرویس‌های خارجــی بــرای رفــع نیاز‌‌هــای زیرســاختی‬ ‫پیام‌رســانی آنــی خــود و یــا خدماتــی مثــل ارســال‬ ‫پــوش نوتیفیکیشــن‪ ،‬تحلیل رفتار کـاربـــران‪ ،‬پنــل‌هـــای‬ ‫آنالیتیکــز و بازاریابــی یــا فرآیند‌هــای مدیریــت مشــتری‬ ‫بــه صــورت اتوماتیــک اســتفاده می‌کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــنبه پــرس‪ ،‬امــا ایــن روزهــا کــه بحــران‬ ‫ارزی و تحریم‌هــا بــرای همــه کســب‌وکارها مشــکالتی‬ ‫را ایجــاد کــرده‪ ،‬اســتارت آپ‌هــا هــم از ایــن مشــکالت‬ ‫مصــون نمانده‌انــد و دچــار دردســرهای مختلفــی‬ ‫شــده‌اند‪ .‬موانعــی مثــل جابجایــی پــول توســط صرافی‌هــا‬ ‫یــا بانک‌هــا از یــک ســو و البتــه احتمــال فیلتــر شــدن‬ ‫بســیاری از خدمــات از ســمت ســرویس دهنده‌هــای‬ ‫خارجــی بــرای شــرکت‌های ایرانــی نگرانی‌هــای بســیاری‬ ‫را بــرای اســتارت آپ‌هــا ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در ســال‌های اخیــر بارهــا گــوگل‪،‬‬ ‫ســرویس‌های مختلــف خــود مثــل آنالیتیکــز را بــرای‬ ‫شــرکت‌های ایرانــی مســدود کــرده اســت یــا حتــی‬ ‫خدمــات شــرکت اینتــرکام در مقاطــع مختلــف زمانــی‬ ‫بــرای اپ‌هــای داخلــی محــدود یــا از دســترس خــارج‬ ‫شــد ‌ه اســت‪ .‬اخیــرا فایربیــس (‪ )Firebase‬هــم ارســال‬ ‫پــوش نوتیفیکیشــن روی گوشــی‌های آیفــون را بــرای‬ ‫ایــران مســدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫تحریم‌هــا و محدودیت‌هــای از ایــن قبیــل در‬ ‫کنــار نگرانــی بســیاری از اســتارت آپ‌هــا بــرای اینکــه‬ ‫اطالعات‌شــان بــه خــارج از ایــران ارســال نشــود‪ ،‬در‬ ‫بلندمــدت باعــث افــت کارایــی و کنــد شــدن مســیر رشــد‬ ‫ایــن کسـب‌وکارها خواهــد شــد‪ .‬قطعــا اقدامــات فرادســتی‬ ‫بــرای حــل مســاله جابجایــی ارز می‌توانــد در کوتاه‌مــدت‬ ‫مشــکالت اســتارت آپ‌هــا را حــل کنــد‪ ،‬امــا در بلندمــدت‬ ‫بایــد دنبــال را ‌ه چــاره‌ای اساســی بــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالیســت کــه طــی ســال‌های اخیــر توســعه‬ ‫و ســاخت پلتفرم‌هــای پشــتیبان اپ‌هــای موبایــل و‬ ‫این روزها که بحران ارزی و‬ ‫تحریم‌ها برای همه کسب‌وکارها‬ ‫مشکالتی را ایجاد کرده‪ ،‬استارت‬ ‫آپ‌ها هم از این مشکالت مصون‬ ‫نمانده‌اند‬ ‫وب در ایــران چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت‪،‬‬ ‫علی‌رغــم اینکــه حتــی نمونه‌هــای موفقــی هــم در‬ ‫ایــران وجــود دارنــد‪ .‬بــه طــور مثــال ســرویس‌دهندگانی‬ ‫مثــل چابــک کــه ارائه‌دهنــده ســرویس‌های بک‌انــد‬ ‫(‪ )Backend‬بــرای اپلیکیشــن‌ها و ارتبــاط هوشــمند‬ ‫یکپارچــه بــا کاربــر از طریــق پــوش‪ ،‬پیامــک و ایمیــل و‬ ‫پنــل آنالتیکــز اســت یا چشــمک کــه تمرکــز خــود را روی‬ ‫ارائــه پنــل آنالیتیکــز گذاشــته اســت‪ ،‬یــا پنــل پوشــه برای‬ ‫ارســال پــوش نوتیفیکیشــن‌های تبلیغاتــی‪ ،‬یــا خدمــات‬ ‫تخصصــی دیگــری مثــل بکتــوری‪ ،‬دیتابیــن و ریکامنــدر‪.‬‬ ‫در ســال‌های اخیــر بــه طــور فعــال ارائه‌دهنده‌هــای‬ ‫بومــی بــرای پشــتیبانی اپ‌هــای موبایــل و وب به اســتارت‬ ‫آپ‌هــا وارد میــدان شــده‌اند و عملکــرد قابــل قبولــی‬ ‫نیــز دارنــد گرچــه هنــوز بــه طــور مطلوبــی جایگزیــن‬ ‫ســرویس‌های خارجــی نشــده‌اند‪ .‬البتــه ایــن عــدم اقبــال‬ ‫از ســوی اســتارت آپ‌هــا دالیــل متعــددی دارد کــه شــاید‬ ‫بایــد بــه شــکل مســتقل بــه آن پرداخــت‪.‬‬ ‫امــا در شــرایط کنونــی بــا بحران‌هایــی کــه حاصــل‬ ‫تحریــم و عــدم توانایــی اســتارت آپ‌هــا بــرای جابجایی ارز‬ ‫اســت؛ شــاید توجــه بــه توســعه بیشــتر و ایجــاد مقبولیــت‬ ‫بــرای ســرویس‌های داخلــی یکــی از راه‌حل‌هــای ســاده‬ ‫و قانونــی باشــد‪ .‬اســتارت آپ‌هــا بــرای توســعه و تمرکــز‬ ‫روی کســب‌وکار خــود بــه جــای اختــراع دوبــاره چــرخ‬ ‫نیازمنــد خدمــات فنــی مطمئــن هســتند و شــاید ایــن‬ ‫تهدیدهــا فرصتــی بــرای پــا گرفتــن و رشــد هــر چــه‬ ‫بیشــتر ســرویس‌دهنده‌های ایرانــی جــوان در ایــن حــوزه‬ ‫را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫قطعـا ارائه‌دهنـدگان خدمـات در ایـران بـه انـدازه‬ ‫شـرکت‌های خارجـی (کـه هرکـدام بیشـتر از ‪ ۸‬سـال از‬ ‫عمـر آن‌هـا میگـذرد) باتجربه نیسـتند؛ دلیـل آن‌هم جوان‬ ‫بـودن صنعـت کسـب‌وکارهای اینترنتی و اپلیکیشـن‌ها در‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬امـا رشـد سـرویس‌های بومـی در زیرسـاخت‬ ‫اپلیکیشـن‌های ایرانی‪ ،‬مهمتریـن و تاثیرگذارترین اتفاق در‬ ‫راسـتای تولیـد بومی و ملی بـرای شـرکت‌هایی خواهد بود‬ ‫ن آنالیـن اسـت و‬ ‫کـه کسـب‌وکار آن‌هـا بـر پایـه اپلیکیشـ ‌‬ ‫می‌توانـد علاوه بـر خودکفایـی در ایـن زمینه به رشـد این‬ ‫بخـش از صنعـت حتـی بـرای ارائـه و فـروش آن بـه دیگر‬ ‫کشـورها کمـک کند‪.‬‬ ‫عاليه عزتی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫در ســال‌های اخیــر بارهــا گــوگل‪ ،‬ســرویس‌های مختلــف خــود مثــل آنالیتیکــز را بــرای شــرکت‌های ایرانــی مســدود کــرده اســت یــا حتــی‬ ‫خدمــات شــرکت اینتــرکام در مقاطــع مختلــف زمانــی بــرای اپ‌هــای داخلــی محــدود یــا از دســترس خــارج شــد ‌ه اســت‪ .‬اخیــرا فایربیــس (‪)Firebase‬‬ ‫هــم ارســال پــوش نوتیفیکیشــن روی گوش ـی‌های آیفــون را بــرای ایــران مســدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نوزدهمین رویداد استارت‌آپ‌ گرایند اصفهان برگزار شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫نوزدهمیــن رویــداد اســتارت‌آپ‌ گراینــد اصفهــان بــا حضــور مجیــد حســینی‌نژاد‪ ،‬موســس اســتارت‌آپ‌ ســفرهای علی‌بابــا‪ ۲۷ ،‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫ســالن همایش‌هــای اتــاق بازرگانــی ایــن شــهر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی زومیــت مجیــد حســینی‌نژاد موســس اســتارت‌آپ‌ ســفرهای علی‌بابــا میهمــان نوزدهمیــن رویــداد اســتارت‌آپ‌ گراینــد‬ ‫اصفهــان بــود‪ .‬ایــن رویــداد‪ ،‬پنجشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت در ســالن همایش‌هــای اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد‪ .‬اســتارت‌آپ‌ گراینــد رویــدادی‬ ‫پ گراینــد‪ ،‬آشــنایی‌ عالقه‌منــدان بــه حــوزه‬ ‫جهانــی اســت کــه در شــهرهای سرتاســر جهــان برگــزار می‌شــود‪ .‬هــدف از برگــزاری رویــداد اســتارت‌آ ‌‬ ‫کارآفرینــی و ارزش‌آفرینــی بــا کارآفرینــان موفــق ایــن حــوزه و همچنیــن شبکه‌ســازی و آشــنایی عالقه‌منــدان بــا یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات قابــل توجــه در رویــداد نوزدهــم‪ ،‬افزایــش چشــمگیر شــرکت‌کنندگان عالقه‌منــد بــه کارآفرینــی و اکوسیســتم اســتارت‌آپی بــود‬ ‫پ گراینــد اصفهــان مـانـنـــد رویـــدادهای پـیشیـــن‬ ‫کــه خبــر از افزایــش عالقــه بــه ایــن حــوزه در اصفهــان دارد‪ .‬شــروع نوزدهمیــن رویــداد اســتارت‌آ ‌‬ ‫بــه شبکه‌ســازی و آشــنایی عالقه‌منــدان بــا یکدیگــر اختصــاص داشــت‪ .‬پــس از زمــان همیشــگی شبکه‌ســازی‪ ،‬نوبــت بــه جلس ـ ‌ه پرســش و پاســخ بــا‬ ‫پ گراینــد‪ ،‬بــه گفتگــو بــا مجیــد حســینی‌نژاد پرداخــت‪.‬‬ ‫میهمــان برنامــه رســید و هومــن رضوانــی‪ ،‬کارشــناس گفتگــوی اســتارت‌آ ‌‬ ‫‪56‬‬ ‫مشـاهده تجرب ‌ه نامناسـب خرید بلیـت هواپیما‬ ‫از آژانس‌هـا‪ ،‬جرقه‌ تأسـیس علی‌بابـا را زد‬ ‫حسـینی‌نژاد فارغ‌التحصیـل پلیمـر دانشـگاه امیرکبیـر‬ ‫اسـت‪ .‬او شـروع فعالیـت کاری خود را بازاریابـی و فعالیت‬ ‫در آژانس‌هـا مسـافرتی عنـوان می‌کنـد‪ .‬جرقـه‌ تأسـیس‬ ‫علی‌بابـا از تجربـه‌ حسـینی‌نژاد مربـوط به تجربـه‌ کاربری‬ ‫نامناسـب خریـداران بلیت‌هـای هواپیمـا در ذهـن او‬ ‫شـکل‌گرفته اسـت‪ .‬همیـن مشـاهده‌ سـاده باعـث شـد‬ ‫حسـینی‌نژاد بـه فکر راهکاری سـریع و سـاده بـرای خرید‬ ‫بلیـت هواپیمـا بیافتد‪.‬‬ ‫علی‌بابـا بـا سـرعت توسـط حسـینی‌نژاد و دوسـتش‬ ‫نیمـا قاضـی تأسـیس شـد‪ .‬آن‌هـا بـدون صـرف زمـان‬ ‫بیـش‌ از انـدازه جهـت تحقیقـات اولیـه‌ گسـترده و تنهـا‬ ‫بـا جسـتجوی اولیـه‌ سـاده اسـتارت‌آپ‌ خـود را تأسـیس‬ ‫کردنـد‪ .‬حسـینی‌نژاد رقبـای اولیـ ‌ه خـود را تنهـا دو مـورد‬ ‫بیـان می‌کنـد کـه البتـه پـس از مدتـی بـازار را بـه‬ ‫علی‌بابـا واگـذار کرده‌انـد‪ .‬در مـورد برنـد علی‌بابـا و نـام‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬حسـینی‌نژاد تفـاوت اصلی حـوزه فعالیت را‬ ‫به‌عنـوان تفـاوت آن‌هـا بـا شـرکت چینـی بیـان می‌کنـد‪.‬‬ ‫حسـینی‌نژاد اجـرای ایده‌هـای انجام‌شـد ‌ه خارجـی در‬ ‫ایـران را آسـان‌تر از پرداختـن بـه ایده‌هـای خـام می‌داند‪.‬‬ ‫او بـه ایـن نکتـه اشـاره می‌کنـد کـه اجـرای ایـن سـبک‬ ‫از ایده‌هـا زمـان کمتـری می‌بـرد و نکتـه مهـم کشـف‬ ‫ایده‌هـای مناسـب بـرای اجـرا در داخـل کشـور اسـت‪.‬‬ ‫موسـس علی‌بابا از عملکرد سـریع در ابتـدای کار می‌گوید‬ ‫و معتقـد اسـت انجـام دادن سـریع ایده‌ها‪ ،‬کلیـد پیروزی‬ ‫آن‌هـا بـوده اسـت‪ .‬به‌بیان‌دیگر حسـینی‌نژاد معتقد اسـت‬ ‫تـا اجـرا نشـدن ایده‌هـا و تفکـرات‪ ،‬نمی‌تـوان یادگیـری‬ ‫داشـت و بایـد هرچـه سـریع‌تر وارد حـوزه عمـل شـد‪.‬‬ ‫حسـینی‌نژاد معتقـد اسـت صـرف زمـان زیـاد بـرای‬ ‫تحقیقـات‪ ،‬مطالعـه و یادگیـری مفاهیـم اولیـه‪ ،‬تنها زمان‬ ‫را بـرای اجـرای اسـتارت‌آپ‌ هـدر می‌دهـد و به‌نوعـی‬ ‫نشـان‌دهنده تـرس ایده‌پـردازان از اجـرای ایـده اسـت‪.‬‬ ‫صرف زمان زیاد برای تحقیقات‪،‬‬ ‫مطالعه و یادگیری‬ ‫مفاهیم اولیه‪ ،‬تنها زمان را برای‬ ‫اجرای استارت‌آپ‌ هدر می‌دهد‬ ‫موسـس علی‌بابا کسـب سـهم بازار را مهم‌تر از سـوددهی‬ ‫مـادی می‌دانـد و علاوه بـر اعالم این‌کـه هنوز بـه تعریف‬ ‫سـنتی به سـوددهی نرسـیده‌اند‪ ،‬جذب مخاطب و کسـب‬ ‫سـهم بـازار را مهم‌تـر می‌دانـد‪.‬‬ ‫حسـینی‌نژاد در ادامـه صحبت‌هایـش‪ ،‬گردشـگری را‬ ‫حـوزه ثروت‌آفریـن ایـران می‌دانـد و از برنامـه علی‌بابـا‬ ‫بـرای ورود بـه ایـن حـوزه در سـال‌های آتـی می‌گویـد‪.‬‬ ‫بـه همیـن منظـور برنـد همـکار علی‌بابـا یعنـی زورق که‬ ‫پـس از جـذب سـرمایه از سـراوا بـه علی‌بابا ملحق شـده‪،‬‬ ‫بـرای اجـرای بخـش گردشـگری در نظـر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در واقـع علی‌بابـا در حـال جذب مشـتری با فروش‬ ‫بلیـت اسـت و هـدف نهایـی‪ ،‬ورود به بـازار گردشـگری با‬ ‫برندهـای زورق و جابامـا اسـت‪ .‬جاباما نیـز در حال حاضر‬ ‫به‌عنـوان عضـوی از تیـم برنـد علی‌بابـا‪ ،‬بـا هـدف ارایـه‬ ‫خدمـات رزرو هتـل و تـور فعالیـت می‌کنـد‪.‬‬ ‫چالش‌هـای قانونـی و عـدم همـکاری ایرالین‌هـا بـا‬ ‫اسـتارت‌آپ‌‌ها‪ ،‬از مشـکالت همیشـگی آن‌هـا اسـت‬ ‫یکـی از چالش‌هـای اساسـی مدیریـت علی‌بابـا‪،‬‬ ‫همـکاری بـا ارایه‌کننـدگان بلیت سـفرهای هوایی اسـت‪.‬‬ ‫چالش‌هـای قانونـی و عـدم همـکاری سـرویس‌دهندگان‬ ‫بـا فروشـندگان آنالیـن بلیـت‪ ،‬از مشـکالت همیشـگی‬ ‫ایـن اسـتارت‌آپ‌‌ها اسـت‪ .‬علاوه بـر آن‪ ،‬عـادی شـدن‬ ‫تأخیـر در پروازهـا و عـدم پاسـخگویی مناسـب ایرالین‌ها‬ ‫بـه مشـتریان‪ ،‬از چالش‌هـای حسـینی‌نژاد و وب‌سـایت‬ ‫علی‌بابـا اسـت‪ .‬در ایـن میـان‪ ،‬دریافـت اطالعـات از‬ ‫ایرالین‌هـا در مـورد مسـافران و سـفرهای لغـو شـده‪،‬‬ ‫از مشـکالتی اسـت کـه فـروش بلیـت و اجـرای قوانیـن‬ ‫اسـترداد وجـه را روزبـه‌روز بـرای علی‌بابـا و کارمندانـش‬ ‫دشـوارتر می‌کنـد‪.‬‬ ‫موسـس علی‌بابـا در بخشـی از صحبت‌هایـش در مورد‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مذاکره با‬ ‫سرمایه‌گذاران از‬ ‫روز اول تأسیس‬ ‫پ شروع‬ ‫استارت‌آ ‌‬ ‫می‌شود‬ ‫او تبلیغـــات رقبایـــی کـــه در اجـــرای ایـــده‌ مشـــابه بـــا‬ ‫علی‌بابـــا موفـــق نبوده‌انـــد را نیـــز به‌عنـــوان کانالـــی‬ ‫بـــرای جـــذب مخاطبشـــان بیـــان می‌کنـــد‪ .‬موســـس‬ ‫علی‌بابـــا در ادامـــه ایـــده‌ اســـتارت‌آپ‌ را کامـــا فاقـــد‬ ‫ارزش می‌دانـــد و معتقـــد اســـت اجـــرا در کنـــار تیـــم‬ ‫مناســـب‪ ،‬کلیـــد موفقیـــت یـــک اســـتارت‌آپ‌ اســـت‪ .‬او‬ ‫بـــرای اثبـــات صحبـــت خـــود نیـــز بـــه ایـــن حقیقـــت‬ ‫اشـــاره می‌کنـــد کـــه اســـتارت‌آپ‌‌های موفـــق ایرانـــی‬ ‫هیچ‌کـــدام ایـــد ‌ه خـــاص یـــا بکـــری نداشـــته‌اند و‬ ‫تنهـــا در اجـــرا موفـــق بوده‌انـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫حمایـت دولتـی از اسـتارت‌آپ‌‌ها‪ ،‬سـاختار فعلـی دولت و‬ ‫وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات را حامی اکوسیسـتم‬ ‫اسـتارت‌آپی می‌دانـد‪ .‬البتـه او هنـوز قوانیـن سـنتی و‬ ‫ناآگاهـی برخـی مدیران رده‌بـاال را از موانع اسـتارت‌آپ‌‌ها‬ ‫می‌دانـد‪ .‬حسـینی‌نژاد معتقـد اسـت وظیفـه اصلـی‬ ‫اسـتارت‌آپ‌‌ها‪ ،‬ساختارشـکنی و اخلال در اقتصـاد اسـت‬ ‫و هیـچ کارآفرینـی نمی‌توانـد بـه بهانـه مشـکالت دولتی‬ ‫یـا عـدم حمایـت‪ ،‬از ادامـه کار بازبمانـد‪ .‬بـه عقیـده‌ او‪،‬‬ ‫بزرگ‌تریـن مانـع هـر کارآفریـن‪ ،‬خـود او اسـت‪.‬‬ ‫نکتـه مهمـی کـه حسـینی‌نژاد در مـورد بحران‌هـای‬ ‫مدیریتـی خـود می‌گویـد‪ ،‬نیـروی انسـانی و جـذب و‬ ‫حفـظ هم‌تیمی‌هـای مفیـد بـرای اسـتارت‌آپ‌ اسـت‪ .‬او‬ ‫آمـار کارمنـدان کنونـی شـرکت خـود را ‪ ۴۵۰‬نفـر عنوان‬ ‫می‌کنـد که بـه عقیده‌ حسـینی‌نژاد‪ ،‬عموم ایـن کارمندان‬ ‫بـه خاطـر اجـرای سیاسـت‌های مناسـب بخـش نیـروی‬ ‫انسـانی‪ ،‬بـا جدیـت و عالقه‌ای شـدید به سیسـتم علی‌بابا‬ ‫کمـک می‌کننـد‪ .‬شـرکت آن‌هـا دو سـرمایه‌گذار اصلی با‬ ‫نام‌هـای صنـدوق سـرمایه‌گذاری تکنولوژی و سـرآوا دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه موســس علی‌بابــا از تصمیــم خــود بــرای‬ ‫واگــذاری ســمت مدیرعاملــی خبــر می‌دهــد و عنــوان‬ ‫می‌کنــد کــه قصــد دارد در هیــات مدیــره باقی‌مانــده‬ ‫و در بخش‌هــای دیگــر هولدینــگ علی‌بابــا و قطعــا در‬ ‫حــوزه گردشــگری فعالیــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫موســس علی‌بابــا در نهایــت بــار دیگــر حــوزه‬ ‫گردشــگری را حــوزه‌ای پــر پتانســیل بــرای‬ ‫اســتارت‌آپ‌‌ها می‌دانــد و معتقــد اســت ایــن ســبک‬ ‫از اســتارت‌آپ‌‌ها می‌تواننــد تحولــی جــدی در اقتصــاد‬ ‫ایــران ایجــاد کننــد‪ .‬او در مثالــی از گروهــی از جوانــان‬ ‫تبریــزی می‌گویــد کــه بــا تورهــای رایــگان گردشــگری‪،‬‬ ‫کســب‌وکاری نســبتا موفــق در ایــن زمینــه راه‌انــدازی‬ ‫کرده‌انــد‪ .‬بــه عقیــد ‌ه او ایــن گــروه بــدون ریســک بــاال‬ ‫و بــا ســرمایه‌ای تقریبــا صفــر و تنهــا بــا شــناخت نیــاز‬ ‫بــازار‪ ،‬کســب‌وکاری موفــق دارنــد‪.‬‬ ‫حسـینی‌نژاد در مـورد جـذب سـرمایه می‌گویـد‬ ‫مذاکره با سـرمایه‌گذاران از روز اول تأسـیس اسـتارت‌آپ‌‬ ‫شـروع می‌شـود اما انتخاب سـرمایه‌گذار و جذب سـرمایه‬ ‫بایـد بـا دقت بـاال و در دیرتریـن زمان ممکن انجام شـود‪.‬‬ ‫او در مـورد شـتاب‌دهنده‌ها و رشـد در ایـن فضاهـا نیـز‬ ‫تنهـا بـه ایـن نکتـه اشـاره می‌کند کـه اسـتفاده از فضای‬ ‫شـتاب‌دهنده و فرصت‌هـای ارتباطـی آن در روزهـا و‬ ‫ماه‌هـای اولیـه‌ تأسـیس اسـتارت‌آپ‌ مفیـد اسـت امـا‬ ‫مؤسسـان نبایـد در ایـن فضـا گرفتـار شـوند و حضور‬ ‫رفتـاری عـادی‬ ‫در شـتاب‌دهنده ر بـه‬ ‫تبدیل کنند‪.‬‬ ‫رقبـای جدیـد‪،‬‬ ‫تبلیغـات نامناسـب‬ ‫بیشـتری بـرای‬ ‫فرصـت جذب مشـتری‬ ‫قد یمی ‌تـر‬ ‫اسـتار ت‌آ پ‌‌های‬ ‫می ‌کنـد‬ ‫فر ا هـم‬ ‫د ر‬ ‫پایـــان رویـــداد بخشـــی بـــه پرســـش و پاســـخ حضـــار‬ ‫بـــا میهمـــان برنامـــه اختصـــاص داشـــت‪ .‬حســـینی‌نژاد‬ ‫در پاســـخ بـــه ســـؤالی در مـــورد کانال‌هـــای جـــذب‬ ‫کاربـــر وب‌ســـایتش‪ ،‬تبلیغـــات مســـتقیم کاربـــران‪،‬‬ ‫تبلیغ ــات محیط ــی ش ــهری و گ ــوگل را بی ــان می‌کن ــد‪.‬‬ ‫یکـی از سـوال‌های حضـار از موسـس علی‌بابـا‪،‬‬ ‫چگونگـی حفـظ سـهم بـازار پـس از رسـیدن بـه بلـوغ و‬ ‫تبدیـل شـدن بـه بازیگـر اصلی بـازار اسـت‪ .‬حسـینی‌نژاد‬ ‫در پاسـخ بـه ایـن سـؤال به ایـن نکتـه اشـاره می‌کند که‬ ‫بـا حملـه به سـهم بازار رقیبـان و ارایه محصـوالت جدید‪،‬‬ ‫می‌تـوان پیشـگامی در بـازار را حفـظ کـرد‪ .‬یکـی دیگر از‬ ‫سـوال‌های شـرکت‌کنندگان مربـوط به چگونگـی جذب و‬ ‫حفـظ نیروی انسـانی باانگیـزه و حرفه‌ای بـود که میهمان‬ ‫نوزدهمیـن اسـتارت‌آپ‌ گراینـد اصفهـان‪ ،‬تکنیک‌هـای‬ ‫آن را این‌گونـه توضیـح داد‪« :‬افزایـش انگیـزه‪ ،‬سـاخت‬ ‫برنـد خـوب و همچنیـن داشـتن برنـد اسـتخدامی خوب‪،‬‬ ‫تبلیغـات بـرای فضای اسـتخدامی و تولیـد کار برای خلق‬ ‫ارزش بـرای کل جامعـه از مـواردی هسـتند کـه افـراد به‬ ‫کار کـردن در اسـتارت‌آپ‌ شـما تشـویق می‌کننـد‪ .‬در‬ ‫مرحلـه‌ی بعـد بایـد فرهنـگ سـازمانی به‌گونـه‌ای تنظیم‬ ‫شـود که منافع سـهامداران‪ ،‬کارکنان‪ ،‬مشـتریان و جامعه‬ ‫هم‌راسـتا باشـند‪ .‬در نهایـت افزایـش کیفیـت کار‪ ،‬درگیر‬ ‫کـردن احساسـی کارکنـان و ایـن حقیقـت کـه کارمندان‬ ‫اهمیـت خـود را بـرای خلـق ارزش درک کننـد‪ ،‬به‌طـور‬ ‫حتـم منجـر بـه جـذب و حفـظ نیـروی انسـانی حرفه‌ای‬ ‫می‌شـود‪».‬‬ ‫در ادامـــه رویـــداد حســـینی‌نژاد در پاســـخ بـــه‬ ‫س ــوالی در م ــورد چرای ــی ضع ــف در گردش ــگری داخل ــی‬ ‫ایـــران‪ ،‬ضعـــف در اجـــرای ایده‌هـــا را به‌عنـــوان‬ ‫مشـــکل اصلـــی ایـــن حـــوزه عنـــوان می‌کنـــد‪ .‬او عـــدم‬ ‫پرداخـــت یارانـــه بـــه گردشـــگران داخلـــی را یکـــی از‬ ‫ضعف‌هـــای اجرایـــی و قانونـــی ایـــن حـــوزه می‌دانـــد‪.‬‬ ‫ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه مس ــافران س ــفرهای خارج ــی‬ ‫از امکانـــات دریافـــت ارز مســـافرتی ارزان برخوردارنـــد‬ ‫کـــه خـــود نوعـــی دریافـــت یارانـــه اســـت‪.‬‬ ‫آخرین نکتـه از صحبت‌های موسـس علی‌بابا به مرحله‌ی‬ ‫جـذب سـرمایه‌گذار اختصـاص داشـت‪ .‬او بـه ایـن نکتـه‬ ‫اشـاره کـرد کـه در جـذب سـرمایه‌گذار بیـش از پـول‬ ‫مـورد نیـاز بایـد بـه دنبـال فـردی بـود کـه درک کافـی‬ ‫از اکوسیسـتم اسـتارت‌آپی داشـته باشـد‪ .‬او در تعریـف‬ ‫چنیـن افـرادی‪ ،‬شـناخت ریسـک اسـتارت‌آپ‌ و درک‬ ‫مدت‌زمـان زیـاد برای سـوددهی ایـن نوع سـرمایه‌گذاری‬ ‫را از خصیصه‌هـای الزامـی می‌دانـد‪.‬‬ ‫در پایـان رویداد نوزدهم اسـتارت‌آپ‌ گراینـد اصفهان‪،‬‬ ‫جلسـه‌ی همفکـری و مشـاوره بـا حضـور موسـس‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ علی‌بابـا و اسـتارت‌آپ‌‌های اصفهانـی فعال در‬ ‫حـوزه گردشـگری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫‪57‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر رویداد استارت آپی بازی اتللو در گفتگو با بازارکار نوین‪:‬‬ ‫اولین رویداد استارتاپی در حوزه حمایت از‬ ‫محصوالت فرهنگی نوآورانه برگزار می شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫رویــداد اســتارت آپــی بــازی اتللــو در طــی دو و نیــم روز در تاریــخ ‪ 14 ،13‬و ‪ 15‬تیــر مــاه بــا اقتبــاس از مــدل رویــداد هــای اســتارت آپ ویکنــد و بــرای‬ ‫اولیــن بــار در کشــور در حــوزه حمایــت از محصــوالت فرهنگــی نوآورانــه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار نویــن دبیــر رویــداد اســتارت آپــی بــازی اتللــو اعــام کــرد‪ :‬رویــداد اســتارت آپــی بــازی اتللــو در طــی دو و نیــم روز در‬ ‫تاریــخ ‪ 14 ،13‬و ‪ 15‬تیــر مــاه در فرهنگســرای رســانه برگــزار مــی شــود و ایــده هــای برتــر در حــوزه هــای فرهنگــی و هنــری و محصــوالت هنــری و تولیــد‬ ‫محتــوا بــا حضــور ســازمان هــای حامــی مــورد تجلیــل قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد واعظــی نــژاد بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای بســیار خــوب کشــورمان در حــوزه فرهنگــی و هنــری و محصــوالت فرهنگــی یــادآور شــد‪ :‬در‬ ‫حــوزه فرهنــگ بــرای تجــاری ســازی محصــوالت کمتــر کار شــده اســت بنابرایــن تــاش مــی کنیــم بــا همــکاری ســازمان ســراج ایــده هــای خــوب را‬ ‫درحــوزه محصــوالت و تولیــدات فرهنگــی و هنــری و انیمیشــن و فضــای مجــازی شناســایی کنیــم و آن هــا را مــورد حمایــت قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫کارآفرینی فرهنگی و تجاری سازی محصوالت فرهنگی‬ ‫کارآفرینـــی فرهنگـــی فرآینـــد ایده‌­پـــردازی و شـــناخت‬ ‫فرصت­هـــا و راه‌انـــدازی کســـب‌وکارهای فرهنگـــی‬ ‫اســـت کـــه روندهـــا و فرآیندهـــای تولیـــد و عرضـــه‬ ‫خدمـــات و کاالهـــای فرهنگـــی و هنـــری را مدیریـــت‬ ‫می‌کنـــد‪ .‬نتایـــج حاصـــل از کارآفرینـــی فرهنگـــی‬ ‫احی ــای ارزش‌ه ــای فرهنگ ــی موج ــود و دلخ ــواه اس ــت‪.‬‬ ‫قـــرن بیســـتم به‌عنـــوان قـــرن کارآفرینـــی نام‌گـــذاری‬ ‫شـــد و اقدامـــات فراوانـــی در جهـــان بـــرای توســـعۀ‬ ‫کارآفرینـــی انجـــام شـــد‪ .‬چراکـــه کارآفرینـــی به‌عنـــوان‬ ‫موتـــور محـــرک اقتصـــاد و پیشـــرفت جامعـــه در نظـــر‬ ‫گرفته‌شـــده بـــود‪ .‬در ایـــران نیـــز ایـــن فعالیت‌هـــا‬ ‫در وزارتخانه‌هـــای مختلفـــی پیگیـــری شـــد ازجملـــه‬ ‫وزارت علـــوم در دهـــۀ گذشـــته بـــا تشـــکیل دبیرخانـــۀ‬ ‫“کاراد” مأمـــور گســـترش کارآفرینـــی در میـــان‬ ‫دانشـــگاه‌های کل کشـــور شـــد‪.‬‬ ‫شــهای اجرایــی‬ ‫مــدل غالــب در کارآفرینــی کــه در مفاهیــم و رو ­‬ ‫و تصمیم‌گیـــری نیـــز به‌روشـــنی مشـــخص اســـت‪،‬‬ ‫مـــدل کارآفرینـــی صنعتـــی اســـت؛ امـــا ازآنجایی‌کـــه‬ ‫بخـــش فرهنـــگ و هنـــر مالزمـــات و ویژگی‌هـــای‬ ‫متفاوتـــی دارد‪ ،‬نمی‌تـــوان مـــدل کارآفرینـــی صنعتـــی‬ ‫را ب ــه فعالیت‌ه ــای مرتب ــط در ای ــن ح ــوزه تعمی ــم داد‪.‬‬ ‫ایـــن موضـــوع تجربـــه ه­ـــای جهانـــی نیـــز بـــه همـــراه‬ ‫داشـــته اســـت؛ در اواخـــر قـــرن بیســـتم مدل‌هـــای‬ ‫دیگـــری از کارآفرینـــی بـــه وجـــود آمدنـــد کـــه از‬ ‫آن میـــان می‌تـــوان بـــه کارآفرینـــی اجتماعـــی و‬ ‫کارآفرینـــی فرهنگـــی اشـــاره کـــرد‪ .‬سیاســـت‌گذاران‬ ‫ت ه ــای‬ ‫فرهنگ ــی نی ــز ب ــا به‌کارگی ــری ش ــیوه­ه ــا و ره­یاف ـ ­‬ ‫کارآفرین ــی در ح ــوزۀ فرهن ــگ‪ ،‬رس ــیدگی ب ــه وضعی ــت‬ ‫اقتصـــادی فرهنـــگ و هنـــر و چگونگـــی توجـــه بـــه‬ ‫گشـــت آن را مجدانـــه دنبـــال کردنـــد کـــه آثـــار آن‬ ‫را می‌تـــوان در اســـناد باالدســـتی کشـــور به‌روشـــنی‬ ‫دیـــد‪.‬‬ ‫افرادی که ایده استارت آپ و یا‬ ‫ایده محصول انیمیشن‪ ،‬مستند‪ ،‬نرم‬ ‫افزار‪ ،‬وبسایت‪ ،‬بازی‪ ،‬موشن گرافیک‬ ‫و کلیپ و روزنامه نگاری دارند‬ ‫می‌توانند در این رویداد شرکت کنند‬ ‫نقـــش تعاملـــی اقتصـــاد و کارآفرینـــی در بخـــش‬ ‫فرهنگـــی صرفـــاً منحصـــر بـــه افزایـــش درآمـــد‬ ‫ســـرانه و انباشـــت ســـرمایه در بخـــش هنـــر نیســـت‪،‬‬ ‫بلکـــه می‌توانـــد آغـــازگاه تغییـــرات ســـاختاری عمـــده‬ ‫در فعالیت­هـــای اقتصـــادی کشـــور باشـــد‪ .‬ایـــن تحـــول‬ ‫بـــا رشـــد بـــازده اجتماعـــی و امـــکان مشـــارکت فعـــال‬ ‫در میـــان بازیگـــرانِ اجتماعـــیِ نقش­ـــهایِ اقتصـــادی‬ ‫(اشـــتغال در فعالیت­هـــای فرهنگـــی) تـــوأم خواهـــد‬ ‫ش ــد ک ــه ثم ــره‌ی آن گس ــترش ظرفی ــت رش ــد کش ــور‬ ‫و بـــاال رفتـــن میـــزان ســـرمایه و اعتمـــاد اجتماعـــی و‬ ‫اس ــتقرار نظ ــم اجتماع ــی عادالن ــه و پوی ــا خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫گ ــردش مال ــی صنای ــع فرهنگ ــی در دنی ــا مث ــال زدن ــی‬ ‫اســـت؛ بـــه طـــور کلـــی دنیـــا بـــه چشـــم یـــک مولـــد‬ ‫بـــه صنایـــع و محصـــوالت فرهنگـــی نـــگاه مـــی کنـــد‬ ‫و دقیقـــا برعکـــس مـــا کـــه نگاهـــی مصـــرف گرایانـــه‬ ‫داری ــم‪ .‬از ای ــن رو توج ــه ب ــه ظرفی ــت ه ــای فرهنگ ــی‬ ‫و آثـــار و تولیـــدات فرهنگـــی در کشـــورمان اهمیـــت‬ ‫فراوانـــی دارد‪.‬‬ ‫کشـــورمان ایـــران در زمینـــه فرهنگـــی و هنـــری‬ ‫ظرفیـــت هـــای فراوانـــی دارد؛ کمتـــر کشـــوری اســـت‬ ‫کـــه ماننـــد مـــا چنیـــن پیشـــینه هنـــری‪ ،‬فرهنگـــی و‬ ‫ادبـــی غنـــی و خوبـــی داشـــته باشـــد بنابرایـــن بایـــد‬ ‫از طریـــق برگـــزاری رویـــداد هـــای کارآفرینـــی بـــرای‬ ‫تبدیـــل ایـــده هـــا بـــه کســـب و کار و فـــروش تـــاش‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫حوزه های استارتی اتللو‬ ‫دبی ــر روی ــداد اس ــتارت آپ ــی ب ــازی اتلل ــو ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اینک ــه عالقمندان ــی ک ــه ای ــده نوآوران ــه ای در ح ــوزه ه ــای‬ ‫فرهنگـــی و دیجیتالـــی دارنـــد مـــی تواننـــد در ایـــن‬ ‫رویـــداد شـــرکت کننـــد اظهـــار داشـــت‪ :‬افـــرادی کـــه‬ ‫ایـــده اســـتارت آپ و یـــا ایـــده محصـــول انیمیشـــن‪،‬‬ ‫مســـتند‪ ،‬نـــرم افـــزار‪ ،‬وبســـایت‪ ،‬بـــازی‪ ،‬موشـــن‬ ‫گرافی ــک و کلی ــپ و روزنام ــه ن ــگاری در ش ــبکه ه ــای‬ ‫اجتماع ــی دارن ــد م ــی توانن ــد در ای ــن روی ــداد ش ــرکت‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬هـــم در پیـــش رویـــداد و هـــم در رویـــداد‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهداف و حوزه های برگزاری رویداد‬ ‫واعظـــی بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت شـــکل گیـــری‬ ‫اکوسیســـتم کارآفرینـــی بویـــژه در حـــوزه محصـــوالت‬ ‫فرهنگـــی مـــی افزایـــد‪ :‬از آنجایـــی کـــه ماموریـــت‬ ‫ســـازمان ســـراج حمایـــت از تولیـــد محصـــوالت‬ ‫فرهنگـــی و دیجیتـــال اســـت ایـــن رویـــداد طراحـــی‬ ‫شـــده کـــه بـــه توانمدســـازی افـــراد بـــا ایـــده هـــای‬ ‫نوآوران ــه ای در ای ــن ح ــوزه ه ــا کم ــک کن ــد و بس ــتری‬ ‫اســـت تـــا افـــراد بتواننـــد ایـــده هـــای خـــود را مطـــرح‬ ‫کنن ــد‪ .‬معم ــوال در جش ــنواره ه ــا صرف ــا ب ــه جنب ــه ه ــای‬ ‫فنــی و محتوایــی محصــوالت توجــه مــی شــود و جنبــه‬ ‫هـــای کســـب وکاری محصـــوالت مـــورد توجـــه قـــرار‬ ‫نمیگی ــرد‪ .‬م ــا در ای ــن روی ــداد قص ــد داری ــم زمین ــه ای‬ ‫را فراه ــم کنی ــم ت ــا تی ــم ه ــای صاح ــب ای ــده بتوانن ــد‬ ‫محصولشـــان را وارد بـــازار کننـــد‪.‬‬ ‫وی اضافـــه مـــی کنـــد‪ :‬زمانـــی کـــه از تقویـــت مـــدل‬ ‫کســـب و کار صحبـــت مـــی کنیـــم لزومـــا بـــه دنبـــال‬ ‫ســـودآوری نیســـتیم‪ ،‬بلکـــه هدفمـــان ایـــن اســـت‬ ‫کـــه ایـــن محصـــوالت دیـــده شـــوند‪ ،‬وارد بـــازار شـــده‬ ‫و مـــورد اســـتفاده قـــرار گیرنـــد‪ .‬در دنیـــای کســـب‬ ‫و کار محصولـــی کـــه مـــورد اســـقبال قـــرار نگیـــرد‬ ‫حت ــی اگ ــر از لح ــاظ فن ــی و محتوای ــی کام ــل باش ــد‪،‬‬ ‫محص ــول موفق ــی محس ــوب نم ــی ش ــود‪ .‬توج ــه بی ــش‬ ‫از انـــدازه بـــه بخـــش فنـــی و محتوایـــی باعـــث شـــده‬ ‫محصـــوالت خیلـــی خوبـــی تولیـــد شـــوند امـــا بـــه‬ ‫دســـت مشتریانشـــان نرســـند‪.‬‬ ‫منظ ــور م ــا از جنب ــه ه ــای کس ــب و کاری م ــواردی از‬ ‫قبی ــل تی ــم س ــازی درس ــت‪ ،‬انتخ ــاب و بخ ــش بن ــدی‬ ‫مش ــتریان و ب ــازار‪ ،‬طراح ــی ارزش پیش ــنهادی‪ ،‬برنام ــه‬ ‫مناســـب ارتبـــاط بـــا مشـــتریان‪ ،‬محاســـبه میـــزان‬ ‫هزینـــه هـــا و درامـــد‪ ،‬شـــرکای کلیـــدی و تبلیغـــات‪،‬‬ ‫مخاطبان این رویداد چه کسانی هستند؟‬ ‫دبی ــر روی ــداد اس ــتارت آپ ــی ب ــازی اتلل ــو خاطرنش ــان‬ ‫م ــی کن ــد‪ :‬ب ــه هم ــه عالق ــه من ــدان و فع ــاالن ح ــوزه‬ ‫هـــای فرهنگـــی و دیجیتـــال پیشـــنهاد مـــی کنیـــم‬ ‫افـــراد بـــه صـــورت تیمـــی در رویـــداد شـــرکت کننـــد‪.‬‬ ‫البتـــه امـــکان ثبـــت نـــام انفـــرادی هـــم وجـــود دارد‪.‬‬ ‫به همه عالقه مندان‬ ‫و فعاالن حوزه های‬ ‫فرهنگی و دیجیتال‬ ‫پیشنهاد می کنیم‬ ‫افراد به صورت تیمی‬ ‫در رویداد شرکت کنند‬ ‫در سه روز رویداد چه فعالیت هایی‬ ‫صورت خواهد گرفت؟‬ ‫روی ــداد از عص ــر چهارش ــنبه ‪ 13‬تی ــر آغ ــاز م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫حمایت از تیم های برتر‬ ‫عالقمندانـــی کـــه ایـــده نوآورانـــه ای در حـــوزه هـــای‬ ‫فرهنگـــی و دیجیتالـــی دارنـــد مـــی تواننـــد در ایـــن‬ ‫رویـــداد شـــرکت کننـــد‪ .‬در ایـــن رویـــداد شـــرکت‬ ‫کننـــدگان بـــه تیـــم ســـازی مـــی پردازنـــد و در کارگاه‬ ‫هـــای اموزشـــی شـــرکت مـــی کننـــد‪ .‬منتورهـــای‬ ‫باتجرب ــه ه ــم ب ــه تی ــم ه ــا در زمین ــه ه ــای مختل ــف‬ ‫کســـب و کار کمـــک مـــی کننـــد‪ .‬در روز پایانـــی‬ ‫ش ــرکت کنن ــدگان ط ــرح هایش ــان را در مقاب ــل داوران‬ ‫و س ــرمایه گ ــذاران ارائ ــه م ــی کنن ــد و ب ــه تی ــم ه ــای‬ ‫برتـــر جوایـــزی اهـــدا مـــی شـــود کـــه حداقـــل شـــامل‬ ‫س ــه س ــکه ب ــرای تی ــم اول‪ ،‬دو س ــکه ب ــرای تی ــم دوم‬ ‫و یـــک ســـکه بـــرای تســـم ســـوم اســـت‪.‬‬ ‫همچنیـــن ســـازمان هـــا و نهادهـــای فرهنگـــی مثـــل‬ ‫ح ــوزه هن ــری س ــوره و متولی ــان حمای ــت از محص ــوالت‬ ‫فرهنگ ــی در ای ــن اس ــتارت آپ از تی ــم ه ــای برت ــر در‬ ‫کس ــب و کاره ــای فرهنگ ــی حمای ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫اصلـــی ایـــن اســـتارت آپ کارگاه هـــای آموزشـــی‬ ‫متناس ــب ب ــا نی ــاز ش ــرکت کنن ــدگان ب ــرای دس ــتیابی‬ ‫بـــه اهـــداف مـــورد نظـــر در اکوسیســـتم کارآفرینـــی‬ ‫برگـــزار مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬عالقمنـــدان مـــی تواننـــد بـــرای ثبـــت نـــام‬ ‫ب ــه لین ــک ثب ــت ن ــام در روی ــداد‪:‬‬ ‫‪ https://goo.gl/6DcKHn‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بازاریابـــی و توزیـــع مـــی باشـــد کـــه در ایـــن رویـــداد‬ ‫مـــورد توجـــه قـــرار میگیـــرد‪.‬‬ ‫افـــرادی کـــه ایـــده اســـتارت آپ و یـــا ایـــده محصـــول‬ ‫انیمیشـــن‪ ،‬مســـتند‪ ،‬نـــرم افـــزار‪ ،‬وبســـایت‪ ،‬بـــازی‪،‬‬ ‫موش ــن گرافی ــک و کلی ــپ و روزنام ــه ن ــگاری در ش ــبکه‬ ‫هـــای اجتماعـــی دارنـــد مـــی تواننـــد در ایـــن رویـــداد‬ ‫ش ــرکت کنن ــد‪ .‬ای ــده ه ــای ارائ ــه ش ــده بای ــد حداق ــل‬ ‫در یکـــی از موضوعـــات امیـــد‪ ،‬پیـــروزی‪ ،‬مقاومـــت‪،‬‬ ‫آزادگـــی‪ ،‬همبســـتگی‪ ،‬خـــاک‪ ،‬تجـــاوز‪ ،‬انســـانیت‪،‬‬ ‫تحریـــم‪ ،‬تبعیـــض‪ ،‬آوارگـــی‪ ،‬تحقیـــر‪ ،‬افـــراط گرایـــی و‬ ‫دادرســـی باشـــد‪.‬‬ ‫ابتـــدا شـــرکت کننـــدگان ایـــده هـــای خـــود در ‪1‬‬ ‫دقیقـــه بـــرای ســـایرین ارائـــه مـــی کننـــد‪ .‬از میـــان‬ ‫ای ــده ای ارائ ــه ش ــده داوران ده ای ــده برت ــر را انتخ ــاب‬ ‫مــی کننــد‪ .‬ســپس کارگاه تیــم ســازی برگ ـزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شـــرکت کننـــدگان ده تیـــم را بـــا محوریـــت ایـــده‬ ‫هـــای انتخـــاب شـــده تشـــکیل مـــی دهنـــد‪ .‬صبـــح‬ ‫پنـــج شـــنبه (‪ 14‬تیـــر) افـــراد بـــه طـــور تیمـــی ســـر‬ ‫میزهـــای خـــود مســـتقر شـــده و کارگاه آشـــنایی بـــا‬ ‫ب ــوم م ــدل کس ــب و کار برگ ــزار م ــی ش ــود و پ ــس از‬ ‫آن ب ــه م ــدت ‪ 2‬س ــاعت اف ــراد ب ــوم م ــدل کس ــب و کار‬ ‫خـــود را بـــه طـــور گروهـــی پیـــاده ســـازی می‌کننـــد‪.‬‬ ‫ای ــن برنام ــه بی ــش از ی ــک مس ــابقه و روی ــداد س ــه روزه‬ ‫خواهـــد بـــود‪ .‬نمایندگانـــی از ســـازمان هـــای حمایـــت‬ ‫کننـــده و ســـرمایه گـــذاران در روز پایانـــی حضـــور‬ ‫دارنـــد‪ .‬ایـــن رویـــداد فرصـــت مناســـبی اســـت کـــه‬ ‫اف ــراد م ــی توانن ــد تی ــم خ ــود را تقوی ــت کنن ــد‪ ‌،‬ای ــده‬ ‫ه ــای خ ــود را اعتب ــار س ــنجی کنن ــد و ام ــکان س ــرمایه‬ ‫گـــذاری روی طـــرح خـــود را بدســـت بیاورنـــد‪.‬‬ ‫عالقمنـــدان بـــرای ثبـــت نـــام در رویـــداد مـــی تواننـــد‬ ‫بـــا شـــماره تلفـــن ‪ ۸۸۳۹۴۸۷۹‬تمـــاس بگیرنـــد‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫اولین رویداد کسب و کار‬ ‫مدوسامیتتهرانرونماییشد‬ ‫‪60‬‬ ‫اولیـن رویـداد کسـب و کار مدوسـامیت تهـران روز‬ ‫یکشـنبه ‪ ۲۰‬خـرداد ‪ ،۱۳۹۷‬در وی‌کافـه شـریعتی‬ ‫رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم که با حضـور صاحبان برنـد‪ ،‬طراحان‬ ‫مـد و لبـاس‪ ،‬اسـاتید دانشـگاه‪ ،‬جمعی از اصحاب رسـانه‬ ‫رسـانه‌ها و چهره‌هـای مطـرح مـد و لبـاس برگـزار شـد‪،‬‬ ‫مهـدی معصومـی موسـس و مدیـر عامل مجموعـه مدو‬ ‫ضمـن مرور فاکتورهـای موفقیت صنعت مـد و لباس در‬ ‫دنیـا‪ ،‬بـه معرفی اولین رویداد کسـب و کار مدوسـامیت‪،‬‬ ‫ماموریـت و اهـداف آن پرداخت‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم مهـدی معصومـی عواملـی همچـون‬ ‫رویدادهـا و نمایشـگاه‌های مـد‪ ،‬کنفرانس‌هـا و فشـن‬ ‫تاک‌هـا‪ ،‬ورکشـاپ‌های آموزشـی‪ ،‬رشـد رسـانه‌های مـد‪،‬‬ ‫بالگرهـا و افـراد تاثیرگذار در معرفی برندها و محصوالت‪،‬‬ ‫تکنولـوژی در مـد و گردهمایـی نخبه‌هـای مـد و فشـن‬ ‫دنیـا را در رویدادهایـی بـا نام فشـن سـامیت‌ها‪ ،‬هفکری‬ ‫و برنامه‌ریـزی در خصـوص مشـکالت صنعت مـد و ارائه‬ ‫راه‌حل‌هـای مناسـب را بـه عنـوان مهم‌تریـن عوامـل‬ ‫موفقیـت و توسـعه صنعـت مـد در دنیا برشـمرد‪.‬‬ ‫در ادامـه معصومـی گفـت ‪ :‬بـا توجـه بـه حضـور‬ ‫چندیـن سـاله مجموعـه مـدو در صنعت مـد و برگزاری‬ ‫دو دوره رویـداد کارآفرینـی مدوتک‪ ،‬و تحقیق و بررسـی‬ ‫در خصـوص صنعـت مـد داخلـی و همینطـور عوامـل‬ ‫موفقیـت ایـن صنعـت در دنیـا بـه ایـن جمع‌بنـدی‬ ‫رسـیدیم کـه مهمتریـن مشـکل بـرای رشـد و توسـعه‬ ‫صنعـت مـد داخـل عـدم ایجـاد بسـتری مناسـب جهت‬ ‫تعامـل و همـکاری تمامـی فعـاالن صنعـت مـد در ایران‬ ‫اسـت‪ .‬او در ادامـه گفـت راه‌حـل مـا بـرای ایـن مشـکل‬ ‫کمـک بـه ایجـاد بسـتری مناسـب جهـت تعامـل و‬ ‫همـکاری تمامـی فعـاالن ایـن صنعـت خواهد بـود و نام‬ ‫ایـن پلت‌فـرم مدوسـامیت اسـت‪.‬‬ ‫مدوسـامیت بـه عنـوان سـاالنه مـد و کسـب و کار‬ ‫ایـران قصـد دارد تـا بـا برگـزاری ایـن رویـداد بتوانـد‬ ‫ضمـن گردهمایـی فعـاالن این صنعـت به رشـد و بهبود‬ ‫کسـب و آن‌هـا‪ ،‬رشـد دانـش‪ ،‬کسـب تجربـه و معرفـی‬ ‫آخریـن ایده‌هـا و کالکشـن‌های طراحان و تجاری‌سـازی‬ ‫محصـوالت مـد قـدم بـردارد‪ .‬مدوسـامیت قصـد دارد در‬ ‫سـال‌های آتـی به مهمتریـن رویداد کسـب و کار منطقه‬ ‫تبدیـل شـود و تلاش خواهـد کرد تـا صنعت مـد ایران‬ ‫و آوازه طراحـان ایرانـی را جهانـی کنـد‪.‬‬ ‫مدوسـامیت در ‪ ۴‬بخـش بـا نام‌هـای مدودیزایـن‪،‬‬ ‫مدوتـک‪ ،‬مدوتـاک و مـدو ورکشـاپ برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫در بخـش مدودیزایـن ‪ ۴۰‬طـراح بـه ارائـه و نمایـش‬ ‫آخریـن کالکشـن خـود خواهنـد پرداخـت و بـا تقویـت‬ ‫چهـره و هویـت برندشـان‪ ،‬جایـگاه خـود را در بـازار پـر‬ ‫رقابـت مـد و لبـاس تقویـت خواهنـد نمـود‪.‬‬ ‫در بخـش مدوتـاک شـاهد سـخنرانی ‪ ۸‬فـرد موفـق‬ ‫در صنعـت مـد و لبـاس خواهـد بـود و آن‌هـا از تجربه‌ها‬ ‫و دستاوردهایشـان صحبـت خواهنـد کـرد‪ .‬همچنیـن به‬ ‫منظـور افزایـش سـطح دانـش‪ .‬و توانمندی افـراد در این‬ ‫حـوزه ‪ ۴‬ورکشـاپ بـا محوریـت کسـب و کار در صنعت‬ ‫مـد برگزار خواهد شـد‪ .‬در بخش مدوتاک ‪ ۶‬اسـتارت‌آپ‬ ‫حضـور خواهنـد داشـت و بـا معرفـی قابلیت‌هـای‬ ‫محصـوالت خـود خواهنـد پرداخت‪.‬‬ ‫ایـن رویـداد بـه مـدت ‪ ۲‬روز و در تاریـخ ‪ ۲۵‬و ‪۲۶‬‬ ‫مردادمـاه ‪ ۱۳۹۷‬در مرکـز همایش‌هـای بین‌المللـی‬ ‫رایـزن برگـزار خواهـد شـد و در ایـن حیـن میزبـان‬ ‫تمامـی فعـاالن صنعـت مد و لبـاس‪ ،‬طراحان‪ ،‬رسـانه‌ها‪،‬‬ ‫سـرما‌یه‌گذاران‪ ،‬عالقه‌منـدان بـه مـد خواهـد بـود‪.‬‬ ‫مدیرعامل این سازمان اجتماعی خبر داد‬ ‫آخرین اقدامات تامین اجتماعی برای کمک به استارت آپ‌ها‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی تسـهیالتی ایجـاد کـرده‬ ‫تـا افـراد بـا معرفـی صنـوف مربوطـه از مزایـای بیمـه‌ای‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬در همین زمینـه با خانه موسـیقی‪ ،‬تئاتر‪،‬‬ ‫خانـه سـینما و مشـاغل فضـای مجـازی تفاهـم نامه‌هایی‬ ‫منعقد شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا سـید تقـی نوربخـش‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی درخصوص صـدور غیرحضوری‬ ‫دفترچه‌هـای بیمـه درمـان گفـت‪« :‬عـدم نیاز بـه مراجعه‬ ‫حضـوری بـرای صـدور و تمدیـد دفترچـه هـم اکنـون در‬ ‫بسـیاری شـعب آغـاز شـده و تـا هفتـه تامیـن اجتماعـی‬ ‫شـرایطی را ایجـاد خواهیـم کـرد کـه دفترچه‌هـا به درب‬ ‫منـازل ارسـال و نیـازی بـه مراجعـه به شـعب نباشـد‪».‬‬ ‫نوربخـش در نشسـت خبـری خـود بـا اصحاب رسـانه‬ ‫بـا بیـان اینکه در آسـتانه هفتـه تامین اجتماعی ( اواسـط‬ ‫تیرمـاه) هسـتیم گفـت‪« :‬در این هفته ‪ ۴۴‬پـروژه بیمه‌ای‪،‬‬ ‫درمانـی و اقتصـادی افتتاح خواهد شـد‪».‬‬ ‫در همیـن زمینـه بـا خانـه موسـیقی‪ ،‬تئاتـر‪ ،‬خانه سـینما‬ ‫و مشـاغل فضـای مجـازی تفاهـم نامه‌هایـی منعقد شـده‬ ‫است‪».‬‬ ‫نوربخـش بـا اشـاره بـه تفاهم‌نامـه بـا معاونـت علمـی‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بیـان کـرد‪« :‬بـر ایـن‬ ‫اسـاس کلیـه قراردادهایـی کـه مجـری آنهـا شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان باشـند‪ ،‬از محاسـبه ضرایـب حـق پیمـان‬ ‫معـاف هسـتند‪».‬‬ ‫اقداماتی در راستای حمایت از اشتغال‬ ‫او گفـت‪« :‬اقداماتـی در راسـتای حمایـت از اشـتغال‬ ‫داریـم‪ .‬در همیـن راسـتا در قالـب طـرح مشـوق‌های‬ ‫اشـتغال هم اکنـون کلیـه کارگاه‌هـای تولیـدی می‌توانند‬ ‫بـه ازای هـر دو نفـر کـه جـذب و بکارگیـری می‌کننـد از‬ ‫مزایـای بیمـه‌ای بـرای یـک نفر از آنهـا اسـتفاده کنند‪ .‬به‬ ‫ایـن معنـا کـه اگر کارگاهـی دو فرد زیر ‪ ۳۴‬سـال و دارای‬ ‫مـدرک کارشناسـی را جـذب کنـد‪ ،‬بـرای یک نفـر آنها از‬ ‫معافیـت حـق بیمـه کارفرمایـی برخـوردار می‌شـود‪».‬‬ ‫مذاکره با وزیر ارتباطات برای کمک به استارت آپ‌ها‬ ‫نوربخـش ادامـه داد‪« :‬مذاکراتـی بـا وزیـر ارتباطـات‬ ‫بـرای کمـک بـه اسـتارت آپ‌هـای ثبـت شـده‪ ،‬در حـال‬ ‫انجـام اسـت کـه بـه دنبـال آن هیـات مدیـره آنهـا کـه‬ ‫سـهام دارنـد از معافیت کامل حـق بیمه برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫تسـهیالتی بـرای اصحـاب رسـانه در راسـتای تفاهـم بـا‬ ‫معاونـت مطبوعاتـی نیـز درنظـر گرفتـه شـده اسـت و تـا‬ ‫کنـون ‪۱۲‬هـزار نفـر تحـت پوشـش رفته‌انـد‪».‬‬ ‫تسهیالت تامین اجتماعی به دارندگان مشاغل‬ ‫مجازی و کسب‌وکار خانگی‬ ‫مدیرعامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی دربـاره مشـاغل‬ ‫فضـای مجـازی و کسـب‌وکار خانگـی گفـت‪« :‬در ایـن‬ ‫مـوارد سـازمان تسـهیالتی ایجـاد کـرده کـه افـراد بـا‬ ‫معرفـی صنـوف مربوطـه از مزایای بیمه‌ای اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫مذاکره با سازمان برنامه برای بیمه رانندگان‬ ‫وی بـه بیمـه راننـدگان نیـز اشـاره و عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«علی‌رغـم عـدم تامیـن منابـع هدفمنـدی بـرای پوشـش‬ ‫بیمـه راننـدگان همچنـان بیمه‌پـردازی آنهـا ادامـه دارد‪.‬‬ ‫مذاکراتـی بـا سـازمان برنامـه داریم تـا این روند بـا تامین‬ ‫منابـع ادامـه یابـد و تعـداد آنهـا افزایـش یابـد‪».‬‬ ‫●●●‬ ‫در دیدار وزرای کار و ارتباطات مطرح شد‬ ‫توافق دو وزارتخانه برای رفع موانع بیمه‌ای استارت آپ‌ها‬ ‫باتوجـه بـه توافـق ایـن دو وزارتخانـه بایـد از طریـق‬ ‫مجلـس یـا دولـت شـمول معافیت‌هـای مالیاتـی خدمات‬ ‫مولـد را بـرای ایـن نوع از کسـب‌وکارها گسـترش دهیم تا‬ ‫مالیـات صفـر بـرای آنها درنظـر گرفته شـود‪.‬‬ ‫علـی ربیعـی‪ ،‬وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی در‬ ‫حاشـیه دیـدار بـا وزیـر ارتباطـات گفـت‪« :‬بـا وزارتخانـه‬ ‫ارتباطـات دربـاره رفـع موانـع بیمـه‌ای اسـتارت آپ‌هـا‬ ‫تفاهـم کردیـم و قـرار شـد تمـام مـوارد بیمـه‌ای چـون‬ ‫نحـوه رسـیدگی‪ ،‬مشـوق‌ها و معافیت‌های بیمـه‌ای در این‬ ‫تفاهم‌نامـه گنجانـده شـود و هماهنگـی بـرای رفـع موانع‬ ‫ایـن نـوع از کسـب‌وکارهای نوپا و اسـتارت آپ‌هـا صورت‬ ‫گیرد‪».‬‬ ‫ربیعـی در مـورد آخریـن وضعیـت رفـع مشـکالت‬ ‫و موانـع پیـش روی اسـتارت آپ‌هـا گفـت‪« :‬موانـع‬ ‫درحـال برطـرف شـدن اسـت امـا چـون کار جدیـدی‬ ‫اسـت و کارهـای جدیـد معمـوال بـا سـاختارهای اجرایـی‬ ‫موجـود همخوانـی ندارنـد از اینـرو بایـد در روش اجـرا‬ ‫هماهنگی‌هایـی صـورت گیـرد‪».‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه رفــع مشــکالت بیمــه‌ای اســتارت‬ ‫آپ‌هــا افــزود‪« :‬در ایــن تفاهم‌نامــه مــواردی چــون نحــوه‬ ‫رســیدگی‪ ،‬مشــوق‌ها و معافیت‌هــای بیمــه‌ای مشــخص‬ ‫می‌شــود تــا بعــد از امضــا بــرای رفــع موانــع بیمــه‌ای‬ ‫کســب‌وکارهای نوپــا اقــدام صــورت گیــرد‪».‬‬ ‫ربیعــی در مــورد رفــع مشــکالت مالیاتــی نیــز بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجــه بــه توافــق ایــن دو وزارتخانــه بایــد از‬ ‫طریــق مجلــس یــا دولــت شــمول معافیت‌هــای مالیاتــی‬ ‫خدمــات مولــد را بــرای ایــن نــوع از کســب‌وکارها‬ ‫گســترش دهیــم تــا مالیــات صفــر بــرای آنهــا درنظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪».‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آخرین مهلت ثبت‌نام در اولین رویداد استارت آپ ویکند سالمت الکترونیک‬ ‫اولــیــــــن رویـــــداد اســـــتارت آپ ویـکـنــــد‬ ‫(‪ )Startup Weekend‬ســـامت الکترونیـــک‬ ‫دانشـــکده مجـــازی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران‬ ‫برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬جهت‌گیـــری نویـــن‬ ‫نظام‌هـــای آمـــوزش عالـــی بـــه ســـوی دانشـــگاه‌های‬ ‫نســـل ســـوم و چهـــارم‪ ،‬بـــرای توســـعه اقتصـــادی و‬ ‫انتقـــال فنـــاوری از دانشـــگاه بـــه صنعـــت‪ ،‬تحـــول‬ ‫شـــگرفی در نقـــش دانشـــگاه‌های ســـنتی ایجـــاد‬ ‫کـــرده اســـت‪ .‬لـــذا دانشـــگاه‌های کارآفریـــن عـــاوه‬ ‫بـــر فعالیت‌هـــای آمـــوزش و پژوهـــش‪ ،‬عامـــل تحقـــق‬ ‫نـــوآوری و کارآفرینـــی هســـتند‪ .‬از ایـــن رو گســـترش‬ ‫فرهنـــگ و بسترســـازی مناســـب بـــرای کســـب و‬ ‫کارهـــای الکترونیـــک در حـــوزه ســـامت از مهمتریـــن‬ ‫جهت‌گیری­‌هـــای دانشـــکده مجـــازی دانشـــگاه علـــوم‬ ‫پزشـــکی تهـــران اســـت‪.‬‬ ‫اولـــــین رویـــداد اسـتــــارت آپ ویـکـنــــــد‬ ‫(‪ )Startup Weekend‬ســـامت الکترونیکـــی‬ ‫دانش ــکده مج ــازی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران در‬ ‫تاریـــخ ‪ 3‬تـــا ‪ 5‬مـــرداد ‪ 1397‬همزمـــان بـــا روز ملـــی‬ ‫کارآفرینـــی در دانشـــکده مجـــازی دانشـــگاه علـــوم‬ ‫پزشـــکی تهـــران برگـــزار خواهـــد شـــد‪ .‬ایـــن رویـــداد‬ ‫بـــا هـــدف ترویـــج فرهنـــگ خالقیـــت‪ ،‬کارتیمـــی و‬ ‫کارآفرینـــی‪ ،‬ایجـــاد محیـــط خالقانـــه و کارآفرینانـــه‬ ‫میـــان نخبـــگان دانشـــگاهی بـــرای پـــرورش روحیـــه‬ ‫کســـب و کارهـــای نویـــن در زمینـــه ســـامت‬ ‫الکترونیکـــی‪ ،‬شناســـایی ایده‌هـــای فناورانـــه بـــرای‬ ‫توســـعه کســـب و کارهـــای نوپـــا در حـــوزه ســـامت‬ ‫الکترونیکـــی بـــرای کاهـــش هزینه‌هـــای خدمـــات‬ ‫س ــامت مح ــور‪ ،‬گس ــترش عدال ــت و مدیری ــت بح ــران‬ ‫در بخـــش ســـامت‪ ،‬اســـتفاده از پتانســـیل کســـب و‬ ‫کاره ــای الکترونیک ــی س ــامت ب ــرای تروی ــج خدم ــات‬ ‫ســـامت و پیشـــگیری از بیماری‌هـــا و ایجـــاد ارتبـــاط‬ ‫موثـــر بیـــن تیم‌هـــای کارآفریـــن و ســـرمایه‌گذاران‬ ‫عالقـــه منـــد برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫ســامت الکترونیکــی‪ ،‬روشــی تــازه در مراقبت‌هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬تشــخیصی و درمانــی اســت کــه بــا فرایندهــا‬ ‫و مداخــات الکترونیکــی پشــتیبانی می‌­شــود‪ .‬ایــن‬ ‫حــوزه شــامل به‌کارگیــری فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات بــرای دسترســی بهتــر بــه اطالعــات و‬ ‫خدمــات ســامت‪ ،‬بــاال بــردن کیفیــت ارائــه خدمــات‬ ‫درمانــی و دسترســی آســانتر بــه مراقبت‌هــای بهداشــتی‬ ‫در ســامت الکترونیکــی اســت‪.‬‬ ‫عمـــده محورهـــای اولیـــن رویـــداد اســـتارت آپ‬ ‫ویکنـــد ســـامت الکترونیکـــی دانشـــکده مجـــازی‬ ‫دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران‪ ،‬ســـواد ســـامت‬ ‫و خـــود مراقبتـــی‪ ،‬تشـــخیص آنالیـــن بیمـــاری‪،‬‬ ‫سیســـتم‌های هوشـــمند تصمیـــم یـــار بالینـــی‪،‬‬ ‫ارتبـــاط الکترونیکـــی پزشـــک و بیمـــار‪ ،‬مداخـــات‬ ‫هوشـــمند‪ ،‬سیســـتم‌های هوشـــمند توریســـم ســـامت‪،‬‬ ‫بیمارس ــتان مج ــازی و امنی ــت داده در نظ ــام س ــامت‬ ‫الکترونیکـــی اســـت‪.‬‬ ‫رونـد اجرایـی ایـن رویـداد بدیـن صـورت اسـت کـه‬ ‫علاوه بـر صاحبـان ایـده‪ ،‬افـرادی کـه عالقه‌منـد بـه‬ ‫ایده‌پردازی هسـتند نیز از سراسـر کشـور قادر به شـرکت‬ ‫در ایـن رویداد هسـتند‪ .‬در این رویـداد‪ ،‬آموزش‌های الزم‬ ‫بـرای تبدیـل ایـده بـه یـک اسـتارت آپ کارآمـد ضمـن‬ ‫کارگاه‌هـای آموزشـی و ارائـه مشـاوره‌های تخصصـی‬ ‫بـه شـرکت‌کنندگان ارائـه می‌­شـود؛ همچنیـن امـکان‬ ‫تیم‌سـازی بـرای عالقه‌منـدان در این رویداد امـکان‌پذیر‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬پـس از تکمیـل طرح‌هـا بـا کمـک مربیـان‬ ‫بـا تجربـه‪ ،‬ایده‌هـا مـورد ارزیابـی داوران قـرار می‌گیرد و‬ ‫ایده‌­هـای برتـر انتخاب شـده و بـرای تجاری‌سـازی مورد‬ ‫حمایـت قـرار می‌گیـرد‪.‬‬ ‫مراحـل انجـام کار در نـگاه کلـی شـامل «فراخـوان‬ ‫بـرای دریافـت ایده‌هـای خالقانـه مبتنـی بر حل مسـئله‬ ‫در حـوزه سلامت الکترونیکـی»‪« ،‬بررسـی و داوری‬ ‫طرح‌هـا و انتخـاب طرح‌هـای برگزیـده»‪« ،‬حمایت مادی‬ ‫و معنوی در قالب تشـکیل مرکز رشـد و شـتابدهی ایده»‬ ‫و «نظـارت مسـتمر و پشـتیبانی فنی‪ ،‬علمـی و اجرایی از‬ ‫تیم‌هـای برگزیـده در مرکـز رشـد تـا رسـیدن بـه طـرح‬ ‫تجـاری مـورد نظـر» خواهـد بود‪.‬‬ ‫فراخــوان اولیــن رویــداد اســتارت آپ ویکنــد ســامت‬ ‫الکترونیــک دانشــکده مجــازی از ‪ 17‬اردیبهشــت امســال‬ ‫شــروع شــده و تــا ‪ 20‬تیرمــاه ‪ 97‬ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تمامــی صاحبــان ایــده در حــوزه ســامت الکترونیکــی‬ ‫می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه لینــک ثبــت ایــده اولیــن‬ ‫رویــداد اســتارت آپ ویکنــد ســامت الکترونیــک‬ ‫دانشــکده مجــازی بــه آدرس ‪www.ehealthsw.‬‬ ‫‪ tums.ac.ir‬نســبت بــه ثبــت نــام بــرای شــرکت‬ ‫در رویــداد حاضــر اقــدام کننــد و در صــورت نیــاز بــه‬ ‫اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ‪ 021-42036001‬داخلــی‬ ‫‪ 101‬و ‪ 104‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫از سوی وزارت ارتباطات‬ ‫وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات ب ــا تش ــریح‬ ‫مصوبـــه هیـــات دولـــت در رفـــع انحصـــار فعالیـــت‬ ‫شـــرکت‌های خدمـــات پرداخـــت الکترونیـــک در‬ ‫کشـــور‪ ،‬نحـــوه فعالیـــت کســـب‌وکارهای نوپـــای‬ ‫مالـــی (فین‌تـــک) را اعـــام کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهربـــا تصویـــب هیـــات وزیـــران‪،‬‬ ‫بانک‌هـــا و شـــرکت‌های ارایه‌دهنـــده خدمـــات‬ ‫پرداخـــت (‪ )PSP‬موظـــف شـــدند ظـــرف حداکثـــر‬ ‫ســـه مـــاه دسترســـی بـــه خدمـــات بانکـــی بـــرای‬ ‫شـــرکت‌های خدمـــات فنـــاوری مالـــی (فنم‌هـــا)‬ ‫فراهـــم آورنـــد‪.‬‬ ‫تصمیمـــات هیـــات وزیـــران در خصـــوص‬ ‫پرداخت‌هـــای الکترونیـــک بـــه شـــرح زیـــر تصویـــب‬ ‫شـــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران‬ ‫موظـــف اســـت چارچوب‌هـــا و ضوابـــط بانکـــی‬ ‫پرداخـــت خـــرد‪ ،‬کیـــف پـــول الکترونیـــک و‬ ‫پرداخت‌هـــای مبتنـــی بـــر انـــواع فناوری‌هـــا را‬ ‫بـــا رعایـــت مفـــاد ایـــن تصویب‌نامـــه و قوانیـــن و‬ ‫مقـــررات مربـــوط ظـــرف یـــک مـــاه از ابـــاغ ایـــن‬ ‫مصوبـــه تدویـــن و ابـــاغ کنـــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بانک‌هـــا و شـــرکت‌های ارایه‌دهنـــده‬ ‫خدمـــات پرداخـــت (‪ )PSP‬موظف‌انـــد دسترســـی‬ ‫بـــه خدمـــات بانکـــی بـــرای شـــرکت‌های خدمـــات‬ ‫فنـــاوری مالـــی (فنم‌هـــا) کـــه دارای مجـــوز از‬ ‫صنـــف مربـــوط هســـتند را فراهـــم آورنـــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دســتـگـــاه‌هــــای اجـرایـــــی مــــوظف‌اند‬ ‫ســـازوکارهای الزم بـــرای دریافـــت وجـــوه خـــرد‬ ‫دولتـــی از طریـــق شـــرکت‌های خدمـــات فنـــاوری‬ ‫مالـــی را فراهـــم آورنـــد‪ .‬همچنیـــن دســـتگاه‌های‬ ‫یادشـــده مجازنـــد بـــرای پرداخت‌هـــای خـــرد‬ ‫(دریافـــت وجـــوه دولتـــی) در چارچـــوب قوانیـــن و‬ ‫مقـــررات مربـــوط از هریـــک شـــرکت‌های خدمـــات‬ ‫پرداخـــت مجـــاز اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران‬ ‫موظ ــف اس ــت ظ ــرف حداکث ــر س ــه م ــاه س ــازوکارهای‬ ‫الزم بـــرای رفـــع و حـــذف هرگونـــه انحصـــار موجـــود‬ ‫و نیـــز عـــدم ایجـــاد انحصـــار جدیـــد در خصـــوص‬ ‫فعالیـــت شـــرکت‌های ارایـــه دهنـــده خدمـــات‬ ‫پرداخـــت و شـــرکت‌های فنـــاوری مالـــی را فراهـــم‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران‬ ‫موظـــف اســـت در حـــوزه خدمـــات پرداخـــت‬ ‫الکترونیـــک صرفـــا از منظـــر سیاســـت‌گذاری‬ ‫و اعمـــال سیاســـت‌های بانکـــی پرداخـــت‬ ‫نســـبت بـــه تنظیـــم گـــری اقـــدام کنـــد‪ .‬تحمیـــل‬ ‫هرگونـــه روش‌هـــای خاصـــی از کســـب‌وکار توســـط‬ ‫دســـتگاه‌های اجرایـــی در ایـــن حـــوزه ممنـــوع‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران‬ ‫موظـــف اســـت در حوزه‌هـــای نوآورانـــه‌ای کـــه‬ ‫در آن مقررات‌گـــذاری نشـــده اســـت بـــه منظـــور‬ ‫گســـترش نـــوآوری در حـــوزه فناوری‌هـــای پرداخـــت‬ ‫الکترونیـــک نســـبت بـــه ایجـــاد «محیـــط کنتـــرل‬ ‫نوآورانـــه» (‪ )Sandbox‬بـــا زیرســـاخت‌های‬ ‫مـــورد نیـــاز بانکـــی – پرداختـــی اقـــدام کنـــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬محاسبـــــه هـــــزینه استفـــــاده از خدمـــات‬ ‫اپراتورهـــای تلفـــن همـــراه در حـــوزه بانکـــداری و‬ ‫پرداخـــت الکترونیـــک بایـــد مطابـــق بـــا تعرفه‌هـــای‬ ‫مصـــوب کمیســـیون تنظیـــم مقـــررات و ارتباطـــات‬ ‫رادیویـــی صـــورت پذیـــرد و اپراتورهـــای ارتباطـــی‬ ‫مجـــاز بـــه محاســـبه و دریافـــت هزینـــه اســـتفاده‬ ‫از خدمـــات بـــه ازای هـــر تراکنـــش خـــارج از‬ ‫تعرفه‌هـــای مصـــوب کمیســـیون یادشـــده را ندارنـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫چارچوب فعالیت کسب‌وکارهای نوپای مالی اعالم شد‬ ‫‪61‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون سازمان ستفا خبر داد‬ ‫فراخوان شناسایی نقش‌آفرینان زیست‌‌بوم کارآفرینی (استارت آپی)‬ ‫معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی‬ ‫سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان‬ ‫جهاد دانشگاهی در مصاحبه با خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها‬ ‫از فراخوان شناسایی نقش‌آفرینان زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫(استارت آپی) خبر داد‪.‬‬ ‫سیروس دشتی معاون توانمندسازی و تحقیقات‬ ‫اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی در این خصوص‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این سازمان با هدف توسعه و ترویج فرهنگ‬ ‫کارآفرینی در کشور و در راستای انجام مأموریت‌های‬ ‫محوله از نقشه جامع علمی کشور(ارتقاء فرهنگ‬ ‫کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق‬ ‫علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور) به این‬ ‫سازمان و با عنایت به اهداف و برنامه‌های ششم توسعه‬ ‫جهاد دانشگاهی (‪ ،)1400-1396‬در گستره جغرافیایی‬ ‫شعب خود در سراسرکشور برگزاری ‪ 640‬رویداد‬ ‫کارآفرینی (تحت الگو مجموعه رویدادهای کارآفرینی‬ ‫جهاد دانشگاهی)در جهت تقویت و شکوفایی زیست بوم‬ ‫کارآفرینی را برنامه‌ریزی نموده است‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اظهـار داشـت کـه‪ :‬توسـعه و راه‌انـدازی‬ ‫شـرکت‌های دانـش بنیـان و اقتصـاد دانـش بنیـان‪ ،‬بـه‬ ‫پیـش نیازهایـی احتیـاج دارد کـه زیرسـاخت ایـن پیـش‬ ‫نیازهـا‪ ،‬شـکل‌گیری و شناسـایی زیسـت‌بوم کارآفرینـی و‬ ‫اتصـال حلقه‌هـای آن بـه هـم بـوده و نقطـه شـروع ایـن‬ ‫زیسـت‌بوم فرهنگ‌سـازی کارآفرینی اسـت‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫عـدم تحقـق اهـداف کمـی شـرکت‌های دانـش بنیـان‬ ‫فقـدان پشـتوانه‌ها و بـی توجهـی بـه پیش‌نیازهـای یـاد‬ ‫شـده می‌باشـد‪ .‬ترجمـان ایـن پیـش نیازهـا‪ ،‬شناسـایی و‬ ‫ایجـاد زیـر سـاخت‌هایی برای بـروز ایده‌های جدید اسـت‬ ‫کـه خروجی آنها‪ ،‬کسـب و کارهای نوپا می‌باشـد‪ .‬حمایت‬ ‫از رویدادهـای کارآفرینـی همـواره یکـی از روش‌هایـی به‬ ‫شـمار مـی‌رود کـه در فراهـم کـردن محیط کسـب و کار‪،‬‬ ‫شناسـایی اسـتعدادها‪ ،‬پویایـی ذهنـی و بـروز خالقیت‌هـا‬ ‫بـرای جوانـان موثـر بوده اسـت‪ .‬امروزه یکـی از ضعف‌های‬ ‫پارک‌هـا و مراکـز رشـد‪ ،‬مشـکل در جـذب ایده‌هـای‬ ‫کارآمـد‪ ،‬فناوریهای نوین و شـرکت‌های نوپـا برای فعالیت‬ ‫در مراکـز رشـد می‌باشـد‪ .‬بـا طـی نمـودن مراحـل اصلی‬ ‫الگـوی مجموعه‌ رویدادهـای کارآفرینی جهاد دانشـگاهی‬ ‫کـه بـر اسـاس ماتریـس تجاری‌سـازی فنـاوری طراحـی‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬می‌تـوان نسـبت به فرهنگ‌سـازی‪ ،‬پـرورش‪،‬‬ ‫شناسـایی‪ ،‬غربالگـری ایده‌هـا و راه‌حل‌هـای نوآورانـه و در‬ ‫نهایـت تیـم سـازی و جـذب کسـب و کارهـای نوپـا در‬ ‫مرکـز نـوآوری و شـکوفایی (مراکـز منش)‪ ،‬مراکز رشـد و‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری و در مراحـل باالتـر در زمینـه‬ ‫توسـعه بـازار ایـن شـرکت‌ها اقـدام نمود‪.‬‬ ‫در این الگو سعی شده است از مرحله فرهنگ‌سازی‪،‬‬ ‫جذب ایده و مخاطب تا تجاری‌سازی ایده و راه‌اندازی‬ ‫کسب و کارهای نوپا و فناوری‌های نو و جذب شرکت‌های‬ ‫نوپا در پارک‌ها و مراکز رشد فناوری و مرحله توسعه بازار‬ ‫و جذب سرمایه‌گذار رویدادهای متنوعی به تناسب موضوع‬ ‫و محتوا طراحی و چیده شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشت که‪ :‬این سازمان در نظر دارد‬ ‫به منظور اجرای هدفمند و هر چه بهتر این رویدادها‪،‬‬ ‫هم‌افزایی نیروهای فعال در این حوزه را با شناسایی و‬ ‫شبکه‌سازی فعاالن زیست‌‌بوم استارت آپی و تشکیل‬ ‫بانک‌های اطالعاتی مربوط عملیاتی نماید‪ .‬لذا از کلیه‬ ‫فعاالن و کارشناسان متخصص در حوزه کارآفرینی‬ ‫و تجاری‌سازی‪ ،‬موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫کارآفرینان‪ ،‬موسسان استارت آپ‌ها و واحدهای فناور‬ ‫مستقر در مراکز نوآوری و شکوفایی‪ ،‬مراکز نوآوری‪،‬‬ ‫شتابدهنده‌ها‪ ،‬مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری‪،‬‬ ‫صندوق‌های حمایتی و ‪ ، vc‬شرکت‌های سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫خبرگزاری‌ها و نشریات تخصصی و موسسات و شرکت‌های‬ ‫برگزار کننده رویدادها که تمایل دارند به عنوان داور‪،‬‬ ‫مدرس‪ ،‬منتور‪ ،‬سخنران انگیزشی‪ ،‬تسهیلگر‪ ،‬اسپانسر‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذار‪ ،‬اطالع‌رسانی و یا تیم اجرایی با این سازمان‬ ‫در برگزاری مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد‬ ‫دانشگاهی همکاری داشته باشند به پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫‪ eshteghal.ir‬مراجعه و نسبت به تکمیل فرم‬ ‫مربوط اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی‌اسـت این اطالعـات پس از گردآوری و تشـکیل‬ ‫بانک‌هـای اطالعاتـی بـه تفکیـک اسـتان‌های کشـور در‬ ‫سـامانه مرجـع مجموعـه رویدادهـای کارآفرینـی جهـاد‬ ‫دانشـگاهی و در صـورت تمایـل در اختیـار عمـوم قـرار‬ ‫خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫نامه وحید رجبلو‪ ،‬کارآفرین توان‌یاب به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫اگر موانع و سنگ‌اندازی‌ها رفع نشود‪ ،‬استارت آپ‌ها از بین خواهند رفت‬ ‫‪62‬‬ ‫متاســفانه بــه دور از انتظــار‪ ،‬نــه تنهــا کمک‌‌هــای‬ ‫کوچــک دولتــی هــم از ایــن اســتارت آپ‌هــا دریــغ‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بلکــه موانــع و ســنگ‌اندازی‌ها و‬ ‫نبــودن اتوماســیون و روال اداری‪ ،‬راه را بــرای فعــاالن‬ ‫ایــن اکوسیســتم دوچنــدان دشــوارتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد رجبلــو‪ ،‬کارآفریــن تــوان یــاب در نامــه ای‬ ‫بــه اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی نوشــته‬ ‫اســت‪ :‬بــا ســام و احتــرام خدمــت رئیــس اتحادیــه‬ ‫کســب‌وکار‌های اینترنتــی‪ ،‬بنــده یــک کارآفریــن‬ ‫دارای معلولیــت جســمی هســتم کــه موفــق شــدم بــا‬ ‫تــاش و پش ـت‌کار و بــدون دریافــت هیــچ حمایتــی‬ ‫از ســمت ارگان‌هــای دولتــی‪ ،‬اســتارت آپــی در حــوزه‬ ‫کمــک بــه افــراد دارای معلولیــت راه‌انــدازی کنــم‪.‬‬ ‫تصمیــم دارم بــه عنــوان عضــوی کوچــک و‬ ‫فعــال در ایــن اکوسیســتم در کشــور عزیــزم در یــک‬ ‫یادداشــت کوتــاه چنــد نکتــه از مهمتریــن و دســت و‬ ‫پــا گیرتریــن مســائل ایــن حــوزه و نیازهــای اســتارت‬ ‫آپ‌هــا و کســب‌وکار‌های اینترنتــی را بــه صــورت‬ ‫کوتــاه بــرای شــما بنویســم‪.‬‬ ‫ایــن روز‌هــا در حــال و هــوای فیلترینــگ‬ ‫سراســری و اختــاالت در پورت‌هــای مســدود شــده‪،‬‬ ‫شــاهد افــت شــدید در کار کــرد اکوسیســتم آی‌تــی‬ ‫کشــور علی‌الخصــوص کســب‌وکار‌های اینترنتــی‬ ‫بوده‌ایــم و تــا زمانی‌کــه فیلترینــگ و تحریــم باشــد‪،‬‬ ‫کســب‌وکارهای حقیقــی در مقابــل داللی‌هــا رونــق‬ ‫نمی‌گیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر حمایتــی در راســتای هــدف پیــش بــرد‬ ‫اســتارت آپ‌هــا در ایــن اکوسیســتم انجــام نپذیــرد‪،‬‬ ‫بــه زودی شــاهد از بیــن رفتــن اســتارت آپ‌هــای‬ ‫بــزرگ و خســارات جبران‌ناپذیــر خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بایــد متذکــر شــوم کــه جوانــان کشــور مــا بــا‬ ‫پتانســیل هوشــی باالیــی کــه دارنــد بــدون هیــچ‬ ‫حمایــت مالــی یــا امکانــات خاصــی توانســته‌اند در‬ ‫حــوزه کســب‌وکارهای اســتارت آپــی پیشــرفت‌های‬ ‫چشــم‌گیری بــه وجــود آورنــد؛ بــا کمــی بررســی‬ ‫می‌تــوان دیــد در ســال‌های اخیــر شــاهد پیشــرفت‬ ‫و ترقــی بزرگــی در تاریــخ کوتــاه ایــن اکوسیســتم بــه‬ ‫واســطه همیــن جوانــان بوده‌ایــم‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه بــه دور از انتظــار‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫کمک‌‌هــای کوچــک دولتــی هــم از ایــن‬ ‫اســتارت آپ‌هــا دریــغ شــده اســت‪ ،‬بلکــه موانــع و‬ ‫ســنگ‌اندازی‌ها و نبــودن اتوماســیون و روال اداری‪،‬‬ ‫راه را بــرای فعــاالن ایــن اکوسیســتم دوچنــدان‬ ‫دشــوارتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکـــی از مـــواردی کـــه می‌توانـــم درمـــورد‬ ‫مشـــکالت کوچـــک ایـــن نـــوع کســـب‌وکارها‬ ‫اشـــاره کنـــم‪ ،‬پیچیـــده و زمان‌بـــر بـــودن رونـــد‬ ‫اداری بـــرای فعالیـــت اســـتارت آپ‌هـــا اســـت‪ .‬هـــر‬ ‫ارگان مانن ــد پلی ــس فت ــا ی ــا س ــایر ارگان‌ه ــا‪ ،‬ب ــرای‬ ‫دریافـــت مـــدارک مـــورد نیـــاز خـــود از اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا بـــه صـــورت جداگانـــه مراحـــل و رونـــد‬ ‫ثبت‌نام ــی ن ــه چن ــدان آس ــانی را دارن ــد‪ .‬ام ــا اگ ــر‬ ‫از س ــمت اصن ــاف کســب‌وکار اینترنت ــی ای ــن رون ــد‬ ‫ب ــه ص ــورت ی ــک اتوماس ــیون انج ــام ش ــود و ب ــرای‬ ‫یـــک بـــار مـــدارک در یـــک ســـامانه ثبـــت گـــردد‬ ‫و از طریـــق یـــک کـــد رهگیـــری بـــه ارگان‌هـــای‬ ‫دیگـــر ارســـال شـــود هـــم در زمـــان و هزینـــه‬ ‫صرفـــه جویـــی می‌شـــود هـــم ســـرعت پیشـــرفت‬ ‫ایـــن نـــوع کســـب‌وکارها افزایـــش میابـــد‪.‬‬ ‫در ســـخن پایانـــی بایـــد عـــرض کنـــم کـــه‬ ‫می‌شـــود مشـــکالت و ســـختی‌های زیـــادی را‬ ‫عـــاوه بـــر اینهـــا ذکـــر کـــرد امـــا مـــن بـــه ذکـــر‬ ‫مشـــکالت نـــه چنـــدان بـــزرگ بســـنده می‌کنـــم‬ ‫و بـــرای پیشـــرفت و توســـعه کســـب‌وکار‌های‬ ‫اینترنتـــی کشـــورم آرزوی موفقیـــت دارم‪.‬‬ ‫یاحق‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل نوآوری وزارت ارتباطات مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت شکل گیری استارت آپ‌های خالق‬ ‫رویداد کارآفرینی‬ ‫مدیریت و خدمات شهری‬ ‫اردبیل (استارت‌آپ ویکند‬ ‫مدیـرکل دفتـر نـوآوری وزارت ارتباطـات بـا تاکیـد بر‬ ‫ضـرورت آمـوزش ادبیـات خالقیـت و نوآوری در سیسـتم‬ ‫آموزشـی کشـور‪ ،‬بـرای شـکل گیـری اسـتارت آپهـای‬ ‫خلاق‪ ،‬گفـت‪ :‬سـاختار دولتـی نباید بـه موضوع اسـتارت‬ ‫آپهـا ورود کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کمیسـیون فنـاوری اطالعـات و ارتباطات‬ ‫اتـاق بازرگانـی ایـران‪ ،‬حمیدرضـا احمدیـان در حاشـیه‬ ‫جلسـه کمیسـیون ‪ ICT‬اتـاق بازرگانـی بـا اشـاره بـه‬ ‫فشـردگی حضـور اسـتارت آپ‌هـای داخلـی در برخـی‬ ‫بخش‌هـای خـاص مثـل تاکسـی‌اینترنتی و خالـی مانـدن‬ ‫سـایر بخش‌هـا ابـراز داشـت‪ :‬بـرای جلوگیـری از تجمـع‬ ‫ورود اسـتارت آپ‌هـا در یـک حـوزه خـاص‪ ،‬نمی‌تـوان از‬ ‫طریـق سـاختارهای دولتـی کاری صـورت داد‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر نـوآوری و حمایـت از سـرمایه‌گذاری‬ ‫وزارت ارتباطـات بـا اشـاره بـه اینکـه وقتـی در زمینـه‬ ‫تاکسـی‌یاب‌های اینترنتـی یـک شـرکت موفـق می‌شـود‬ ‫شـرکت‌های بسـیار دیگـری نیـز با همـان موضوع شـروع‬ ‫بـه فعالیـت می‌کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬تـا زمانـی کـه انـدازه بـازار‬ ‫جـواب دهـد ایـن موضوع هیـچ مشـکلی ایجـاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫امـا وقتـی آنقـدر تعـداد اسـتارت آپ‌هایـی کـه بـه یـک‬ ‫موضـوع خـاص ورود می‌کننـد زیـاد می‌شـود کـه آنهایی‬ ‫کـه پـس از ایـن می‌آیند‪ ،‬به رشـد مورد انتظار نمی‌رسـند‬ ‫ایـن مشـکل اسـت؛ امـا مشـکلی نیسـت کـه بخواهیـم‬ ‫در سـاختارهای دولتـی جلویـش را بگیریـم و چنیـن‬ ‫برخـوردی اشـتباه اسـت‪.‬‬ ‫احمدیـان ادامـه داد‪ :‬طبیعتـا ورود به شـاخه‌هایی مثل‬ ‫تاکسـی‌های اینترنتـی که فعـاالن اقتصادی زیـادی درگیر‬ ‫آن هسـتند مسـیر ورود را بـرای اسـتارت آپ‌هـای جدید‬ ‫سـخت‌تر می‌کنـد و آنهـا را ناچـار می‌کند کـه هزینه‌های‬ ‫سـنگینی بـرای تبلیغـات صـرف کننـد و هزینه‌هـای‬ ‫تشـویقی زیـادی در نظـر بگیرند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر نـوآوری و حمایـت از سـرمایه‌گذاری‬ ‫وزارت ارتباطـات بـا اشـاره بـه اسـتارت آپ‌هـای نـوآور‬ ‫کشـور گفـت‪ :‬تجارتـی کـه بـا مـردم در ارتبـاط باشـد‬ ‫همـواره حجـم بـازار بزرگـی دارد و در زمانـی بـه اشـباع‬ ‫می‌رسـد کـه فضـای کار بـرای بسـیاری از افـراد را فراهم‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬در زمینـه ارسـال غذاهـای آمـاده بـه درب‬ ‫خانه‌هـا نیـز یـک چنیـن وضعیتـی وجـود دارد چراکـه به‬ ‫نیـاز جـاری مـردم توجـه دارد و بـازار آن بـزرگ اسـت‪.‬‬ ‫مارکـت چنیـن بـازاری پیچیدگی‌های خاص خـود را دارد‬ ‫و موفقیـت در آن بـه چیـزی بیـش از صـرف نوشـتن یک‬ ‫اپلیکیشـن نیـاز دارد‪.‬‬ ‫احمدیـان تاکیـد کـرد‪ :‬هیـچ سـاختار دولتـی نباید به‬ ‫ایـن موضـوع وارد کند بلکه خود کسـانی که بـه یک تجارت‬ ‫ورود می‌کننـد بایـد نگـرش خوبـی نسـبت بـه موضـوع‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫وی دربـاره علـت تقلیـد اسـتارت آپ‌هـای ایرانـی از‬ ‫نمونه‌هـای خارجـی و نبـود خالقیـت و نـوآوری در ارائـه‬ ‫طرح‌هـای جدیـد نیز گفت‪ :‬ایـن موضوع یکـی از انتقادات‬ ‫جدی اسـت؛ در زمینه کارآفرینی جوانان ما در کشـور چه‬ ‫در مـدارس و چـه در دانشـگاه‌ها کاری انجـام نداده‌ایم‪ .‬لذا‬ ‫فارغ‌التحصیالنمـان حتـی اگر ذهن خالقی داشـته باشـند‬ ‫آموزش‌هـای الزم را بـرای بـروز خالقیتشـان ندیده‌انـد و‬ ‫آمـاده نشـان دادن خالقیت‌هـای خود نیسـتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر نـوآوری و حمایـت از سـرمایه‌گذاری‬ ‫وزارت ارتباطـات یکـی از علـل شکسـت و کوچـک ماندن‬ ‫اسـتارت آپ‌هـا را ایـن موضـوع عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬در‬ ‫دنیـا مفاهیـم کارآفرینـی و نوجویی را در مـدارس آموزش‬ ‫می‌دهنـد در کشـور مـا نیـز برخـی از مـدارس اخیـرا‬ ‫متوجـه ایـن موضـوع شـده و ایـن کار را می‌کننـد‪ .‬امـا‬ ‫این مسـاله بایـد وارد سیسـتم آموزش و پرورش ما شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا ایـن روش وقتـی جـوان بـه سـطح‬ ‫دانشـگاه رسـید بـا آموزش‌هایـی کـه دیـده‪ ،‬ادبیـات‬ ‫خالقیـت و نـوآوری را خواهـد شـناخت و در دانشـگاه‬ ‫فقـط بـه دنبـال تکمیل سـایر حلقه‌هـا بوده و گروه‌سـازی‬ ‫را انجـام می‌دهـد‪ .‬لـذا اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد جـوان در‬ ‫دانشـگاه کسـب و کار خـود را راه می‌اندازد و الزم نیسـت‬ ‫معطـل کار بمانـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر نـوآوری و حمایـت از سـرمایه‌گذاری‬ ‫وزارت ارتباطـات ادامـه داد‪ :‬امـا مـا برخلاف ایـن توقـع‬ ‫داریـم کـه جوانـی کـه فارغ‌التحصیـل شـده و بـا مفاهیم‬ ‫پایـه‌ای خالقیـت آشـنایی نـدارد کار نوآورانه انجـام دهد ‪.‬‬ ‫وی از تعامـل بـا وزارتخانـه هـای آمـوزش و پـرورش و‬ ‫علـوم داریم در راسـتای تغییر سـیالبس‌های درسـی خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬تـا کمک شـود که دانش‌آمـوز از همان دوران‬ ‫ابتدایـی مدرسـه با ادبیـات نوآوری بـاال بیاید‪.‬‬ ‫احمدیـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬اتفاقـات خوبـی نیـز در‬ ‫کشـور در حـال وقـوع اسـت و آمـدن اسـباب‌بازی‌های‬ ‫خالقیـت محـور بـه فروشـگاه‌ها نشـانه‌های خوبـی اسـت‬ ‫کـه بایـد بـا تهیـه برنامه‌هـای جامـع بـه ادامـه ایـن روند‬ ‫کمـک کـرد‪ .‬ما باید کمـک کنیم تـا در یک برنامـه نهایتا‬ ‫سـه سـاله اسـباب‌بازی‌های خالقیـت محـور فعلـی کـه‬ ‫بیشـتر نمونه‌هـای خارجـی هسـتند را بـا ابـزار داخلـی‬ ‫جایگزیـن کنیـم‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬در همیـــن حـــال موضـــوع مرتبـــط بـــا‬ ‫مســـایل کارآفرینـــی و نـــوآوری را بـــه ســـطح مـــدارس‬ ‫بکشـــانیم تـــا وقتـــی یـــک دانش‌آمـــوز بـــه ســـطح‬ ‫دانشـــگاه برســـد دنبـــال تیم‌ســـازی و بـــه نتیجـــه‬ ‫رســـاندن ایده‌هـــای خـــود باشـــد؛ یعنـــی دانشـــگاه‬ ‫هـــم بایـــد پوســـت انداختـــه و بـــه جـــای مـــدرک‬ ‫گرایـــی دانـــش محـــور شـــود‪.‬‬ ‫شـــهرداری اردبیـــل بـــا همـــکاری انجمـــن‬ ‫علمـــی کارآفرینـــی دانشـــگاه محقـــق اردبیلـــی‬ ‫و ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال‬ ‫دانش‌آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی شـــعبه‬ ‫اســـتان رویـــداد اســـتارتاپی مدیریـــت و خدمـــات‬ ‫ش ــهری اردبی ــل را در تاری ــخ ‪ 3‬ال ــی ‪ 5‬م ــرداد م ــاه‬ ‫س ــال ‪ 1397‬در دانش ــگاه محق ــق اردبیل ــی برگ ــزار‬ ‫می‌نمایـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار بازارکارایـــن رویـــداد‬ ‫بـــا هـــدف حمایـــت از اســـتعدادهای جـــوان و‬ ‫ایده‌هـــای خالقانـــه و زمینـــه ســـازی ایجـــاد‬ ‫اســـتارتاپ‌های نوپـــا بـــرای تســـهیل در خدمـــات‬ ‫ش ــهری اردبی ــل و توس ــعه فرهن ــگ کارآفرینان ــه در‬ ‫ایـــن شـــهر برگـــزار می‌گـــردد‪ .‬محورهـــای ایـــن‬ ‫رویـــداد عبارتنـــد از‪:‬‬ ‫◄ گردشگری و احیای میراث فرهنگی‬ ‫◄ محیط زیست و مدیریت پسماند‬ ‫◄ فرهنگ‌سازی عمومی و حقوق شهروندی‬ ‫◄ محورهای توسعه شهری‬ ‫◄ شهر هوشمند‬ ‫رویـــداد اســـتارتاپی مدیریـــت و خدمـــات‬ ‫شـــهری اردبیـــل ‪ ،‬رویـــدادی ترویجـــی و بـــا‬ ‫رویک ــرد آموزش ــی اس ــت‪ .‬در جری ــان ای ــن روی ــداد‬ ‫دو روز و نیمـــه حـــدود ‪ 50‬الـــی ‪ 100‬نفـــر از‬ ‫دانشـــجویان‪ ،‬دانش‌آموختـــگان و عالقمنـــدان‬ ‫صاحـــب ایـــده در زمینـــه مباحـــث اســـتارتاپ و‬ ‫کارآفرینـــی گـــرد هـــم جمـــع می‌شـــوند و ضمـــن‬ ‫اشـــتراک‌گذاری طرح‌هـــا و ایده‌هـــای خالقانـــه‬ ‫خـــود‪ ،‬شبکه‌ســـازی و تیم‌ســـازی‪ ،‬مهارت‌هـــای‬ ‫کارآفرینـــی و فراینـــد اجرایـــی ســـازی یـــک ایـــده‬ ‫تـــا کســـب و کار و راه‌انـــدازی یـــک اســـتارتاپ‬ ‫نوپـــا را در عمـــل آموختـــه و بـــا کمـــک‪ ،‬مشـــاوره‬ ‫و نظـــارت مربیـــان متخصـــص رویـــداد‪ ،‬ایـــده‬ ‫نوآورانـــه خـــود را توســـعه می‌بخشـــند‪ .‬در ایـــن‬ ‫رویـــداد مشـــاوران و مربیـــان بـــا تخصص‌هـــای‬ ‫کس ــب وکار‪ ،‬فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬گرافی ــک و رایان ــه‬ ‫و کارآفرینـــی جهـــت ارائـــه خدمـــات مشـــاوره‌ای و‬ ‫آموزشـــی تخصصـــی بـــه شـــرکت‌کنندگان حضـــور‬ ‫دارنـــد و در نهایـــت ســـه تیـــم و ایـــده برتـــر‬ ‫ارزیابـــی‪ ،‬داوری و معرفـــی خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫عالقمنـدان بـه شـرکت در رویـداد مـی تواننـد از‬ ‫طریـق لینـک ‪ https://evnd.co/gr5lw‬در‬ ‫سـایت ایونـد ثبت‌نـام نماینـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫اردبیل) برگزار می‌شود‬ ‫‪63‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۹‬تهران مطرح کرد‬ ‫همکاری شهرداری با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای هوشمند‬ ‫شـــهردار منطقـــه ‪ ۹‬تهـــران همـــراه بـــا جمعـــی‬ ‫از معاونـــان و مدیـــران ایـــن منطقـــه بـــا حضـــور در‬ ‫ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات شـــهرداری‬ ‫تهـــران‪ ،‬ضم ــن دی ــدار ب ــا محمـــد فرج ــود‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫فـــاوا‪ ،‬دربـــاره همکاری‌هـــای مشـــترک در حـــوزه شـــهر‬ ‫هوشـــمند‪ ،‬کلیـــد زدن پـــروژه ســـاختمان هوشـــمند در‬ ‫ای ــن منطق ــه و حمای ــت از اس ــتارت‌آپ‌های ای ــن ح ــوزه‬ ‫بـــه تبـــادل نظـــر پرداختنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش شـــنبه‌پرس در ایـــن دیـــدار مدیرعامـــل‬ ‫س ــازمان ف ــاوا‪ ،‬ب ــه م ــوازی کاری‌ه ــای ف ــراوان در ح ــوزه‬ ‫شـــهر و ســـاختمان هوشـــمند کـــه پیـــش از ایـــن در‬ ‫شــهرداری تهــران و برخــی نهادهــا وجــود داشــته اســت‪،‬‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬خوش ــبختانه ب ــا تش ــکیل ش ــورای‬ ‫راهبــردی تهــران هوشمنـــد بــه ریاســت شــهردار تهــران‬ ‫و تش ــکیل دبیرخان ــه ته ــران هوش ــمند در س ــازمان ف ــاوا‬ ‫ت ــا ح ــد زی ــادی ش ــاهد تمرک ــز فعالیت‌ه ــا و پرهی ــز از‬ ‫رویداده ــای جزی ــره‌ای هس ــتیم‪ ».‬او ب ــر ایج ــاد ش ــبکه‌ای‬ ‫از بازیگـــران اصلـــی در حـــوزه هوشمندســـازی تاکیـــد‬ ‫کـــرد و گفـــت‪« :‬هـــم در بخـــش خصوصـــی‪ ،‬ماننـــد‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬هـــم در‬ ‫بخش‌هـــای عمومـــی و دولتـــی ظرفیت‌هـــای فراوانـــی‬ ‫وجـــود دارد کـــه می‌توانـــد منشـــاء نـــوآوری باشـــد؛‬ ‫در ایـــن زمینـــه نقـــش خـــود مـــردم را هـــم نبایـــد‬ ‫فرامـــوش کـــرد‪ .‬بـــا ترکیـــب ایـــن مـــوارد بـــا مســـائل‬ ‫ش ــهری‪ ،‬پلتف ــرم مش ــارکت را در بح ــث هوشمندس ــازی‬ ‫می‌تـــوان توســـعه داد‪».‬‬ ‫فرجـــود در پاســـخ بـــه درخواســـت همـــکاری‬ ‫شـــهردار منطقـــه ‪ ۹‬تهـــران در بحـــث هوشمندســـازی‪،‬‬ ‫اجـــرای برخـــی طرح‌هـــای پایلـــوت را در ایـــن منطقـــه‬ ‫پیشـــنهاد داد و گفـــت‪« :‬مـــا در مناطـــق دیگـــر تهـــران‬ ‫هـــم از جملـــه منطقـــه ‪ ۲‬بحـــث اجـــرای طرح‌هـــای‬ ‫پایل ــوت را پیش ــنهاد دادی ــم‪ .‬دبیرخان ــه ته ــران هوش ــمند‬ ‫اکنـــون در حـــال آماده‌ســـازی چندیـــن طـــرح اســـت‬ ‫ک ــه می‌ت ــوان ب ــا توج ــه ب ــه نیازس ــنجی و ش ــرایط ه ــر‬ ‫منطقـــه تهـــران‪ ،‬یکـــی از آنهـــا را اجـــرا کـــرد‪».‬‬ ‫مدیرعامـــل ســـازمان فـــاوای شـــهرداری تهـــران‬ ‫گفـــت‪« :‬بـــه عنـــوان پیشـــنهاد اولیـــه و بـــا توجـــه بـــه‬ ‫نکات ــی ک ــه ش ــهردار منطق ــه بی ــان کردن ــد م ــا مبح ــث‬ ‫«ســـاختمان‌های هوشـــمند» را می‌توانیـــم بـــه صـــورت‬ ‫پایلـــوت در منطقـــه ‪ ۹‬اجـــرا کنیـــم‪».‬‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬ســیدعلی مفاخریــان‪ ،‬شــهردار منطقــه‬ ‫‪ ۹‬بــه تشــریح فعالیت‌هــای فرهنگــی ـ اجتماعــی و‬ ‫ظرفیت‌هــای موجــود در منطقــه پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫«مــا اکنــون در حــال پیگیــری راه‌انــدازی یــک دهکــده‬ ‫کارآفرینــی هســتیم‪ .‬برایمان کسـب‌وکار و اشــتغال آفرینی‬ ‫مســاله مهمــی اســت و در همیــن مســیر می‌خواهیــم بــه‬ ‫همــکاری بــا اســتارت‌آپ‌ها و کســب‌وکارهای هوشــمند‬ ‫نیــز ورود داشــته باشــیم‪».‬‬ ‫او در بخ ــش دیگ ــری از صحبت‌های ــش ب ــه جلس ــات‬ ‫مش ــترک ب ــا مرک ــز عل ــوم رایانــه‌ای دانش ــگاه صنعت ــی‬ ‫ش ــریف اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬دوس ــت داری ــم در ای ــن‬ ‫ح ــوزه س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات ب ــا م ــا‬ ‫همـــکاری مشـــترک داشـــته باشـــد و بتوانیـــم در بحـــث‬ ‫هوشمندســـازی قدم‌هـــای مشـــترکی برداریـــم‪».‬‬ ‫●●●‬ ‫با حمایت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌‌وکارهای نوپا آذربایجان‌شرقی انجام شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫برگزاری چهارمین دورهمی جامعه استارت‌آپی کارآغازیان تبریز‬ ‫‪64‬‬ ‫چهارمیـن دورهمـی کارآغازیـان تبریـز پنج‌شـنبه‬ ‫‪ ۳‬خـرداد ‪ ۱۳۹۷‬بـا هـدف انتقـال تجربه‌هـا و آشـنایی‬ ‫بیشـتر بـا نقش اسـتارت‌آپ‌ها در ایجاد اشـتغال‪ ،‬در مرکز‬ ‫توانمندسـازی و تسـهیل‌گری کسـب‌و‌کارهای نوپـای فاوا‬ ‫واحـد آذربایجان‌شـرقی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن رویـداد فعـاالن کسـب‌و‌کار‌های آنالیـن و‬ ‫اسـتارت‌آپی و عالقه‌منـدان کارآفرینـی شـهر تبریـز از‬ ‫جملـه ابوالفضـل لطفی‪ ،‬تهیه‌کننـده رادیـو و برگزارکننده‬ ‫کارآغازیـان تبریـز‪ ،‬قـادر صادقـی‪ ،‬بنیان‌گذار اسـتارت‌آپ‬ ‫رایچـت (گفتگـوی آنالیـن و تحلیـل رفتـار مشـتری) و‬ ‫عسـل راد‪ ،‬بنیان‌گـذار اسـتارت‌آپ‌های مینی‌پـرس و‬ ‫آپـاران حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫عســل راد در مــورد اســتارت‌آپ‌های مینی‌پــرس‬ ‫و آپــاران توضیــح داد و گفــت‪ :‬مینی‌پــرس یــک وب‬ ‫ســایت آنالیــن اســت کــه در آن غذاهــای خانگــی و‬ ‫میــان وعده‌هــای ســالم و کــم کالــری در آشــپزخانه‌های‬ ‫خانگــی تهیــه می‌شــوند و از طریــق اینترنــت بــه فــروش‬ ‫می‌رســند‪ .‬هــدف اســتارت‌آپ مینی‌پــرس ایــن اســت‬ ‫کــه عــاوه بــر غذاهــای خانگــی‪ ،‬میــان وعده‌هــای‬ ‫ســالمی کــه خانم‌هــای خانــه دار تهیــه می‌کننــد مثــل‬ ‫انــواع دســر‪ ،‬کیــک و نوشــیدنی‌های طبیعــی بــرای‬ ‫مهمانی‌هــا‪ ،‬مراســم‌ها و بــرای افــراد شــاغل در محــل‬ ‫کار قابــل ســفارش باشــد‪.‬‬ ‫سـپس راد در مـورد اسـتارت‌آپ آپـارن توضیـح داد و‬ ‫گفـت‪ :‬آپـاران یـک سیسـتم حمل‌ونقـل هوشـمند بـرای‬ ‫سـرویس‌دهی بـه فروشـگاه‌های اینترنتـی اسـت‪ .‬در‬ ‫حقیقـت از لحظـه ثبـت سـفارش محصـول در فروشـگاه‬ ‫اینترنتـی تـا زمـان تحویل سـفارش به مشـتری و دریافت‬ ‫بازخـورد از او تحـت سـرویس آپـاران قـرار می‌گیـرد‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬قـادر صادقـی بـه رویـداد ایده‌نـاب بجنـورد‬ ‫کـه در آن بـه عنـوان منتـور حضـور داشـت اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫صادقـی گفـت‪ :‬ایـده‌ نـاب یـک رویـداد رقابتـی اسـت که‬ ‫در آن ایده‌پـردازان و متخصصـان گـرد هـم می‌آینـد و‬ ‫شـانس خـود را بـرای ورود ایده‌هـای خـود به یـک رقابت‬ ‫پر‌چالـش در ‪ ۳‬روز آخـر هـر هفتـه امتحـان می‌کننـد‪.‬‬ ‫در ایـن رویـداد شـرکت‌کنندگان چالش‌هـای کسـب‌و‌کار‪،‬‬ ‫اتفاقـات بـازار بـرای اسـتارت‌آپ‌ها و مدیریـت سـرمایه را‬ ‫تجربـه می‌کننـد‪.‬‬ ‫در قالب جشنواره ملی تولید‬ ‫محتوای دیجیتال برگزار می‌شود‬ ‫رویداد استارت‌آپی‬ ‫برای احیای دریاچه ارومیه‬ ‫معــاون آموزشــی جهــاد دانشــگاهی آذربایجــان‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬برگــزاری جشــنواره‬ ‫ملــی تولیــد محتــوای دیجیتــال بــا موضــوع‬ ‫دریاچــه ارومیــه در قالــب یــک ماراتــن و رویــداد‬ ‫اســتارت‌آپی پیش‌بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا ســیدجعفر ایرانــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫پژوهشــگران جهاد دانشــگاهی گیاهــان کم‌آب‌بر ســازگار‬ ‫بــا شــرایط اقلیمــی را شناســایی کرده‌انــد و در فــاز‬ ‫بعــدی نســبت بــه معرفــی آن‌هــا بــه کشــاورزان‬ ‫حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه اقــدام می‌کننــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تمامــی مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت‬ ‫و برداشــت گیاهــان دارویــی در ایــن روســتاها بــه‬ ‫روســتائیان آمــوزش داده می‌شــود‪.‬‬ ‫ایرانــی هــدف اصلــی از اجــرای ایــن طــرح را‬ ‫تشــویق و ترغیــب کشــاورزان بــه کشــت گیاهــان‬ ‫کم‌آب‌بــر و تغییــر الگــوی کشــت مناطــق حاشــیه‬ ‫دریاچــه ارومیــه برشــمرد و گفــت‪ :‬جهــاد دانشــگاهی‬ ‫در قالــب ایــن طــرح در پــی تحقــق شــعار «مصــرف‬ ‫آب کمتــر و ســوددهی بیشــتر» اســت‪.‬‬ ‫معــاون آموزشــی جهــاد دانشــگاهی آذربایجــان‬ ‫غربــی بــا اعــام این‌کــه محصــوالت تولیــدی‬ ‫کشــاورزان در ایــن طــرح بــه صــورت تضمینــی‬ ‫خریــداری می‌شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬جهــاد دانشــگاهی‬ ‫نســبت بــه تجهیــز کارگاه‪ ،‬خریــد و اســتقرار‬ ‫دســتگاه‌های فــرآوری گیاهــان دارویــی کارهــای‬ ‫الزم را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫او از برگــزاری جشــنواره ملــی تولیــد محتــوای‬ ‫دیجیتــال بــا موضــوع دریاچــه ارومیــه در ســال‬ ‫جــاری خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬برگــزاری ایــن‬ ‫جشــنواره در قالــب یــک ماراتــن و رویــداد‬ ‫اســتارت‌آپی پیش‌بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایرانـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــرای احیـــای‬ ‫نگیـــن آبـــی آذربایجـــان در کنـــار دولـــت تدبیـــر و‬ ‫امیـــد هســـتیم‪ ،‬گفـــت‪ :‬از تمامـــی ظرفیت‌هـــای‬ ‫خـــود بـــرای کمـــک بـــه احیـــای دریاچـــه ارومیـــه‬ ‫بهـــره می‌بریـــم‪.‬‬ ‫دریاچــه ارومیــه در قالــب طــرح احیــای دریاچــه‬ ‫ارومیــه قــرار اســت تــا ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫بــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن دریاچــه از‬ ‫اواســط دهــه ‪ ۱۳۸۰‬شمســی شــروع بــه خشــک‬ ‫شــدن کــرد و بنــا بــر آمــار بین‌المللــی تــا ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میــادی حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از مســاحت آن‬ ‫خشــک شــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ماه جاری صورت می‌گیرد‬ ‫برگزاری رویداد استارت آپ‌ویکند در جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی‬ ‫رویـداد کارآفرینـی اسـتارت آپ ویکنـد در سـازمان‬ ‫جهـاد دانشـگاهی آذربایجـان شـرقی برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬ایـن رویـداد بـه همـت معاونـت‬ ‫فرهنگـی سـازمان جهـاد دانشـگاهی اسـتان و مرکـز‬ ‫آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی جهـاد دانشـگاهی تبریـز‬ ‫و بـا حمایـت سـازمان تجاری‌سـازی فنـاوری جهـاد‬ ‫دانشـگاهی به مناسـبت بزرگداشـت رویـداد تبریز ‪2018‬‬ ‫از ‪ 13‬تـا ‪ 15‬تیرمـاه امسـال برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫ایـن رویداد‪ ،‬فرصتی برای دانشـجویان و فارغ التحصیالن‬ ‫فراهـم می‌کنـد تـا در عـرض ‪ 54‬سـاعت کاری ضمـن‬ ‫بـه اشـتراک‌گذاری طرح‌هـا و ایده‌هـای خالقانـه خـود‪،‬‬ ‫شبکه‌سـازی و تیم‌سـازی‪ ،‬مهارت‌هـای کارآفرینـی‬ ‫و فراینـد اجرایی‌سـازی یـک ایـده تـا کسـب و کار و‬ ‫راه‌انـدازی یـک اسـتارت آپ نوپـا را در عمـل آموختـه و بـا‬ ‫کمـک‪ ،‬مشـاوره و نظـارت مربیان متخصـص‪ ،‬ایـده نوآورانه‬ ‫خود را توسـعه‌بخشـند‪.‬‬ ‫بعـد از اتمـام اسـتارت آپ‪ ،‬تیم‌هـای صاحـب ایـده‬ ‫و طـرح می‌تواننـد بـرای جـذب در مرکـز نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی جهاد دانشـگاهی اقـدام کنند و با اسـتقرار در‬ ‫ایـن مرکـز از حمایت مادی و معنوی برای تجاری‌سـازی‬ ‫ایـده خـود بهره‌منـد شـوند‪.‬‬ ‫بر اسـاس این گزارش‪ ،‬پیشـرفت و رشـد در هر کاری‬ ‫بـا تنـوع افـکار و دیدگاه‌ها تحقـق می‌یابـد و عامل اصلی‬ ‫موفقیـت در اسـتارت آپ‌هـا‪ ،‬ارائـه پیشـنهادهای متنوع‬ ‫توسـط افـراد اسـت و بـا توجه بـه اینکـه اسـتارت آپ‌ها‬ ‫دارای خاصیـت خالقیـت و نـوآوری هسـتند‪ ،‬اگـر ایده‌ها‬ ‫در اسـتارت آپ‌هـا بـه مرحلـه رشـد برسـند‪ ،‬می‌تواند در‬ ‫حـوزه اشـتغال و اقتصـاد تحـول بزرگی به وجـود آورد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام در امور بین‌الملل معاونت علمی خبر داد‬ ‫بازگشت یک‌هزار نخبه به کشور و راه‌اندازی استارت‌آپ‬ ‫قائم‌مقـام در امـور بین‌الملـل معاونـت علمـی‬ ‫از بازگشـت یـک هـزار نخبـه بـه کشـور خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن نخبـگان اکنـون در کشـور بـا راه‌انـدازی‬ ‫اسـتارت‌آپ‌هایی‪ ،‬بسـیاری از فارغ‌التحصیلان را‬ ‫مشـغول بـه کار کرده‌انـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهرعلی‌مرتضـی بیرنـگ اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫طی سـه سـال گذشـته در راسـتای برنامه همکاری با‬ ‫متخصصـان و کارآفرینـان خارج از کشـور که توسـط‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و بنیاد‬ ‫ملـی نخبـگان در حـال انجـام بـوده تعـدادی از ایـن‬ ‫افـراد به کشـور بازگشـته‌اند‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز تعاملات بین‌المللـی علـم و فناوری‬ ‫افـزود‪ :‬در قالـب ایـن برنامـه یـک هـزار نفـر از‬ ‫متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی برجسـته از خارج به‬ ‫ایـران برگشـته و بـه کار مشـغول شـده‌اند‪.‬‬ ‫بیرنـگ با اشـاره به فعالیت نخبـگــان بـازگشتــه‬ ‫بـه کشـور گفـت‪ :‬ایـن افـراد کارهـای پژوهشـی و‬ ‫اکادمیـک را در پژوهشـگاه‌هــا‪ ،‬شـرکـت‌هــای‬ ‫دانـش‌بــنیان و اسـتارت‌آپ‌ها انجـام می‌دهنـد‪.‬‬ ‫قائم‌مقـام در امـور بین‌الملـل معاونـت علمی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬تاکنـون و بـر اسـاس آخریـن آمار‪ ۶۲ ،‬شـرکت‬ ‫و اسـتارت‌آپ توسـط نخبـگان بازگشـته بـه کشـور‬ ‫راه‌انـدازی شـده کـه در هـر یـک از ایـن شـرکت‌ها‬ ‫بیـش‌از ‪ ۵۰‬نفـر از افـرادی هـم کـه بـه کشـور‬ ‫بازگشـته‌اند مشـغول بـه کارشـده‌اند‪.‬‬ ‫او بـا تاکیـد بـر اینکـه به‌واسـطه ایـن اقـدام‪،‬‬ ‫اشـتغال‌زایی بـرای داخـل و خـارج بـه وجـود می‌آید‬ ‫کـه ایـن از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫بیرنـگ افـزود‪ :‬همچنیـن طبـق بررسـی‌ها بیش‌از‬ ‫هـزار نفـر از تحصیل‌کرده‌هـای ممتـاز داخـل کشـور‬ ‫در اسـتارت‌آپ‌های ایرانیـان مقیـم خارج مشـغول به‬ ‫کارشـده‌اند‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داد‬ ‫تفاهم‌نامــه همــکاری میــان معاونــت توســعه مدیریــت‬ ‫و جــذب ســرمایه معاونــت علمــی و صندوق بازنشســتگی‬ ‫صداوســیما در راســتای تحقــق منافــع مشــترک در‬ ‫زیســت‌بوم و فرهنگ‌ســازی اقتصــاد دانش‌بنیــان امضــا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری به‌منظـــور تســـهیل در رشـــد اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫و بـــا همراهـــی رســـانه ملـــی؛ تفاهم‌نامـــه همـــکاری‬ ‫میـــان علیرضـــا دلیـــری بـــه نمایندگـــی از معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و مجتبـــی‬ ‫رضایـــی بـــه نمایندگـــی از صنـــدوق بازنشســـتگی‬ ‫صداوســـیمای جمهـــوری اســـامی ایـــران تفاهم‌نامـــه‬ ‫همـــکاری منعقـــد شـــد‪.‬‬ ‫به‌موجـــب ایـــن تفاهم‌نامـــه ظرفیت‌هـــای‬ ‫صنـــدوق و معاونـــت در راســـتای ایجـــاد هم‌افزایـــی‬ ‫و تحقـــق اهـــداف و منافـــع مشـــترک در زیســـت‌بوم‬ ‫دانش‌بنیـــان به‌منظـــور تســـهیل رشـــد اقتصـــادی‬ ‫پایـــدار‪ ،‬هدایـــت و بـــه کار گرفتـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫موضوع تفاهم‌نامه‬ ‫دلیــری در خصــوص مفــاد تفاهم‌نامــه بــه محورهای‬ ‫زیــر اشــاره کــرد و گفــت ‪:‬همــکاری و ســرمایه‌گذاری‬ ‫در حــوزه طرح‌هــای دانش‌بنیــان‪ ،‬کمــک و تســهیل‬ ‫در اشــاعه نــوآوری از طریــق برگــزاری رویدادهــا و‬ ‫برنامه‌هــای مرتبــط بــا اســتارت‌آپ‌ها‪ ،‬کارآفرینــان و‬ ‫ســرمایه‌گذاری‌های موفــق‪ ،‬همــکاری در راه‌انــدازی»‬ ‫مرکــز رشــد رســانه بــا محوریــت شــتاب‌دهی و‬ ‫نــوآوری در تولیــد محتــوا و همــکاری در تأســیس‬ ‫و توســعه فعالیــت صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری‬ ‫جســورانه‪ ،‬همچنیــن همــکاری در تاســیس صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری بــا رویکــرد فعالیــت در حــوزه تولید‬ ‫محتــوا و رســانه و توانمندســازی خدمــات مرتبــط بــا‬ ‫حــوزه تامیــن مالــی و همــکاری در راســتای اســتفاده‬ ‫از خدمــات و محصــوالت شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫از موضوعــات اصلــی تفاهم‌نامــه منعقدشــده میــان‬ ‫معاونــت علمــی و صنــدوق بازنشســتگی صداوســیما‬ ‫اســت کــه می‌تــوان بــه آن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫همکاری با صندوق بازنشستگی صداوسیما برای رشد استارت‌آپ‌ها‬ ‫‪65‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سی‌ونهمین همفکر خراسان جنوبی برگزار شد‬ ‫همکاری همه جانبه فضای مجازی سراج با ایده‌پردازن‬ ‫مسئول دفتر استانی فضای مجازی سراج در خراسان‬ ‫جنوبی در سی‌ونهمین همفکر خراسان جنوبی که ‪۲‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۷‬در سازمان فضای مجازی سراج در خراسان‬ ‫جنوبی برگزار شد‪ ،‬قول داد که حمایت همه جانبه‌ای از‬ ‫جوانان در بخش تولید محتوا و نرم‌افزارهای اجتماعی و‬ ‫فرهنگی داشته باشد‪.‬‬ ‫سعید کسرایی‌نیا در این جلسه با اعالم این قول خود‬ ‫توضیح داد‪ :‬فضای مجازی بخش عمده‌ای از زندگی ما را‬ ‫تشکیل می‌دهد اما این‌که اکنون‬ ‫ما در کجا قرار داریم و چه کاری‬ ‫انجام می‌دهیم‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در دنیای امروز‬ ‫که تکنولوژی همواره در حال‬ ‫تغییر است تنها موضوعی که‬ ‫از اهمیت زیادی برخوردار است‬ ‫تولید محتوا است‪.‬‬ ‫مسئول دفتر استانی فضای‬ ‫مجازی سراج در خراسان جنوبی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مجموعه‌هایی در این‬ ‫روند تند تغییر تکنولوژی باقی‬ ‫خواهند ماند که بتوانند محتوای‬ ‫خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫به گفته کسرایی‌نیا به همین دلیل از جوانان دعوت‬ ‫می‌کنیم کسانی که فنون کار را یاد دارند ولی ایده‌ای‬ ‫ندارند می‌توانند به سراج مراجعه و ایده از ما و کار از‬ ‫آن‌ها باشد و همچنین جوانان ایده‌پردازی که ایده‌های‬ ‫آنان در زمینه طراحی نرم‌افزارهای اجتماعی و فرهنگی‬ ‫و در بخش تولید محتوا این بخش کار می‌کنند همکاری‬ ‫●●●‬ ‫کنیم و می‌توانیم به‌عنوان سرمایه‌گذار و شتاب‌دهنده در‬ ‫کنار شما باشیم‪.‬‬ ‫موج چهارم کارآفرینی‬ ‫استاد دانشگاه صنعتی بیرجند نیز در این جلسه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون برخی از دانشگاه‌ها بیشتر به دنبال این هستند‬ ‫که فقط کاری در بخش کارآفرینی انجام دهند و رتبه خود‬ ‫را در این بخش باال ببرند و به دنبال نتیجه نیستند‪.‬‬ ‫علیرضا محمدزاده با بیان این‌که ما در موج چهارم‬ ‫کارآفرینی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬موج‌های قبل شامل کارآفرینی‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬صنعت و خدمات بود و اکنون موج‬ ‫چهارم درباره کارآفرینی استارت‌آپی و فضای مجازی است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این‌که باید از فضای سنتی کارآفرینی‬ ‫خارج شویم و به سمت کارآفرینی نوین برویم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فناوری‌های جدید که مورد توجه قرار گرفته است در‬ ‫بخش ‪ IT‬است درحالیکه می‌تواند فناوری را در بخش‌ها و‬ ‫حوزه‌های مختلف دیگر هم عملیاتی کرد ولی از آن‌جایی‬ ‫که در حوزه ‪ IT‬زمان و هزینه کمتری صرف می‌شود‬ ‫بیشتر به این سمت تمایل داشته‌ایم‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه صنعتی بیرجند بیان کرد‪ :‬باید در فضای‬ ‫مجازی با واقعیات ارتباط داشت و با سرعت علم و تکنولوژی‬ ‫هم قدم شویم چراکه با این سرعت اگر کاری انجام ندهیم ما‬ ‫را خواهد برد‪ .‬مانند اکنون که در آن غرق شده‌ایم پس باید‬ ‫برای توسعه خود کارهای بیشتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫در سومین دوره آموزشی چهاردهمین جشنواره ملی شیخ بهایی بررسی شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫نقش استارت‌آپ‌ها در مدیریت و بهبود اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫‪66‬‬ ‫سومین دوره آموزشی چهاردهمین جشنواره‬ ‫ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی تحت عنوان «مدیریت و‬ ‫ارتقا میکرواکوسیستم کارآفرینی و الزامات مذاکره با‬ ‫سرمایه‌گذار»‪ ،‬چهارشنبه ‪ ۹‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬در پارک‬ ‫علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موردنظر چهاردهمین‬ ‫جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی‪ ،‬اجرای دوره‌های‬ ‫آموزشی باهدف ارتقای توان مذاکره صاحبان ایده‬ ‫با سرمایه‌گذاران و افزایش تعداد مذاکرات موفق‬ ‫سرمایه‌گذاری در این جشنواره است‪ .‬به‌این‌ترتیب‬ ‫دوره‌های آموزشی از اردیبهشت‌ تا مرداد ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫فواصل زمانی مشخص و با امکان پخش زنده اینترنتی‬ ‫برای تمامی شرکت‌کنندگان و عالقه‌مندان‪ ،‬با همکاری‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های سراسر کشور‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬مخاطبان اصلی این دوره‌های آموزشی‬ ‫تیم‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده در چهاردهمین‬ ‫جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی هستند‪.‬‬ ‫در همین راستا کارگاه یک‌روزه «مدیریت و‬ ‫ارتقا میکرواکوسیستم کارآفرینی و الزامات مذاکره‬ ‫با سرمایه‌گذار» با تدریس کوروش خسروی‪ ،‬دبیر‬ ‫جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی و مهشید خسروی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آوند و مدیر سابق جذب و توسعه‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری رهنما در شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیریت و ارتقا یک میکرواکوسیستم کارآفرینی و‬ ‫تاثیرات آن در تجاری‌سازی یک دارایی فکری‪ ،‬محور‬ ‫اصلی سخنان کوروش خسروی بود‪ ،‬او در این خصوص‬ ‫به تعریف اکوسیستم و میکرواکوسیستم کارآفرینی و‬ ‫نقش مدیریت محیط و تأثیرگذاری بر محیط پیرامون‬ ‫کسب‌وکار در موفقیت یک استارت‌آپ پرداخت‪.‬‬ ‫خسروی با در نظر گرفتن نیروی انسانی ورزیده‬ ‫و ماهر به عنوان اصلی‌ترین عنصر یک اکوسیستم‬ ‫مطلوب‪ ،‬به بیان نقش افراد در مدیریت محیط خارج‬ ‫از سیستم کاری خود پرداخت و عنوان کرد که الزمه‬ ‫موفقیت تیم‌های استارت‌آپی این است که بتوانند در‬ ‫محیطی که کسب‌وکار آن‌ها قسمتی از آن به‌حساب‬ ‫می‌آید‪ ،‬عالوه‌براین‌که تاثیر می‌پذیرند‪ ،‬تاثیر نیز‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫او همچنین این طرز فکر که افراد نمی‌توانند بر‬ ‫محیط خارجی خود اثرگذار باشند و یا این‌که هرچه‬ ‫در محیط شلوغ‌تری قرار گیرند برای کسب‌وکار آن‌ها‬ ‫بهتر را نادرست دانست و شرط موفقیت در محیط را‬ ‫نحوه حضور افراد در محیط خارجی خود عنوان کرد‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی همچنین‬ ‫به بیان نقش اعضا در بهبود ویژگی‌های شخصیتی‬ ‫و مهارت‌های مدیریتی افراد‪ ،‬ایجاد پشتوانه مالی‬ ‫برای تیم و شبکه‌سازی با محیط بیرون پرداخت و‬ ‫برقراری ارتباط با اکوسیستم بازار و دارایی‌های فکری‬ ‫را ازجمله مهم‌ترین عوامل موفقیت در اکوسیستم‬ ‫کارآفرینی یک استارت‌آپ برشمرد‪.‬‬ ‫مهشید خسروی در خصوص بایدها و نبایدها‬ ‫(الزامات) یک استارت‌آپ در مذاکره با سرمایه‌گذار‬ ‫سخن گفت‪ .‬او در ابتدا مهم‌ترین فاکتورهای مدنظر‬ ‫سرمایه‌گذاران در انتخاب یک طرح سرمایه‌گذاری و‬ ‫چگونگی در نظر گرفتن این فاکتورها در هنگام ارایه‬ ‫به سرمایه‌گذار را بیان کرد‪.‬‬ ‫خسروی از اهمیت ایجاد ‪ ،Traction‬مفهوم‬ ‫آن و جایگاه آن در مذاکره با سرمایه‌گذار صحبت کرد‪.‬‬ ‫او با بیان این نکته که ‪ Traction‬یا کشش‬ ‫بازار یکی از مدارکی است که نشان می‌دهد آیا طرح‬ ‫کسب‌وکار ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر‪ ،‬کشش‬ ‫بازار را معیاری قابل اندازه‌گیری عنوان کرد که نشان‌‬ ‫دهنده میزان نیاز بازار است‪ ،‬به روند پیشرفت یک‬ ‫استارت‌آپ اشاره دارد و منطق پشت آن این است که‬ ‫یک کسب‌وکار برای گسترش خود عالوه بر تعریف و‬ ‫دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود‪ ،‬باید قابلیت رشد‬ ‫هم داشته باشد‪.‬‬ ‫او همچنین عنوان کرد که کشش بازار یک مفهوم‬ ‫کلیدی برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان کسب‌وکار‬ ‫است‪ ،‬هرچه کشش بازار برای یک کسب‌وکار بیشتر‬ ‫باشد توجه سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت خود‬ ‫جلب خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آوند در ادامه صحبت‌های‬ ‫خود به بررسی مفهوم اسمارت مانی‌ها (‪Smart‬‬ ‫‪ )Money‬در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر پرداخت‬ ‫و در آخر نیز مفهوم ‪ MVP‬و نقش آن در ارایه به‬ ‫سرمایه‌گذار را شرح داد و عنوان کرد‪ :‬کمینه محصول‬ ‫پذیرفتنی یا ‪ MVP‬به تیم اجازه می‌دهد که بیشترین‬ ‫میزان مطالعه را در مورد مشتری انجام دهند و با استفاده‬ ‫از آن پیش از این‌که وقت زیادی را صرف کنند‪ ،‬ایده‬ ‫خود را مورد آزمایش قرار دهند‪ .‬از طریق ‪ MVP‬می‌توان‬ ‫فهمید که مشتریان چگونه کسب‌وکار مورد نظر را پیدا‬ ‫می‌کنند‪ ،‬حاضرند چه قیمتی بابت محصول بپردازند و از‬ ‫همه مهم‌تر قبل از این‌که تیم وقت و پول خود را برای‬ ‫صرف توسعه محصول کند‪ MVP ،‬نشان می‌دهد که آیا‬ ‫این کار صحیح است یا خیر‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان به دریافت اطالعات بیشتر در‬ ‫خصوص برنامه‌های آموزشی چهاردهمین جشنواره‬ ‫ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی می‌توانند به سایت این‬ ‫جشنواره مراجعه کنند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور خبر داد‬ ‫امکان مشارکت مخابرات برای حمایت از استارت آپ‌ها در صندوقهای خطرپذیر‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت‪ :‬شرکت‬ ‫مخابرات ایران می‌تواند در صندوقهای خطرپذیر برای رشد‬ ‫و توسعه کسب‌وکارهای نوپا مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ ســورنا‬ ‫ســتاری در مالقــات بــا مدیــر مخابــرات بــا تأکیــد بــر‬ ‫جایــگاه ایــن شــرکت در خدمت‌رســانی بــه حوزه‌هــای‬ ‫مختلــف اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت مخابــرات ایــران بــا وجــود‬ ‫ظرفیتهــای بی‌شــمار و فضــای گســترده‌ای کــه در‬ ‫اختیــار دارد‪ ،‬کمــک ســازنده‌ای بــرای تقویــت اســتارت‬ ‫آپهــا اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس‌جمهــور گفــت ‪:‬‬ ‫تغییــرات بخــش خصوصــی در جامعــه اجتناب‌ناپذیــر‬ ‫و همســویی بــا ایــن تغییــرات بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ظرفیتهــای بــاالی حــوزه فناوریهــای نویــن بخــش‬ ‫جدایی‌ناپذیــر دنیــای امــروز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تقویــت پیام‌رســانهای داخلــی‬ ‫می‌تــوان از ظرفیــت شــرکت مخابــرات ایــران بهره‌منــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫سـتاری بـا توجـه بـه جایـگاه شـرکتهای دانش‌بنیـان‬ ‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـرای ارتقـاء شـرکتهای دانش‌بنیـان‬ ‫می‌تـوان از مدلهـای مشـارکتی حوزه‌هـای مرتبـط‬ ‫بهره‌منـد شـد و شـرکت مخابـرات ایـران می‌توانـد در‬ ‫صندوقهای خطرپذیر برای رشـد و توسـعه کسب‌وکارهای‬ ‫نوپـا مشـارکت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫با انعقاد تفاهمنامه‌ای صورت می‌گیرد‬ ‫افزایش توانمندی‌های مهارتی فارغ‌التحصیالن دانشگاه سمنان با برپایی استارت آپ های مهارتی‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان از انعقــاد‬ ‫یــک تفاهم‌نامــه همــکاری بــا هــدف افزایــش و تقویــت‬ ‫توانمندی‌هــای مهارتــی دانشــجویان و فارغ‌التحصیــان‬ ‫ایــن دانشــگاه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر علــی حقیقی‌اصــل‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬ایــن تفاهمنامــه‬ ‫همــکاری به‌منظــور توانمندســازی مهارتــی دانشــجویان‬ ‫و فارغ‌التحصیــان دانشــگاه ســمنان بــا هــدف حضــور‬ ‫موثرتــر دانشــجویان در بــازار کار و نیــز تقویــت بخــش‬ ‫اشــتغال بین دانشــگاه ســمنان و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫اســتان ســمنان منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن تفاهم‌نامــه بــه امضــای دکتــر‬ ‫مســعود نصیــری زرنــدی سرپرســت دانشــگاه ســمنان‬ ‫و فاطمــه منصــوری مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرف ـه‌ای‬ ‫اســتان ســمنان رســید ‪.‬‬ ‫حقیقــی اصــل‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت‌هــای آموزشــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬تحقیقاتــی‪ ،‬کارگاهــی و آزمایشــگاهی را از‬ ‫جملــه اهــداف انعقــاد ایــن تفاهم‌نامــه عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬فراهم‌ســازی بســترهای اشــتغال مولــد‬ ‫دانش‌آموختــگان و ارتقــای ســطوح مهارت‌هــای‬ ‫عمومــی دانشــجویان از دیگــر اهــداف انعقــاد ایــن‬ ‫تفاهم‌نامــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان‬ ‫بــه موضوعــات ایــن همــکاری اشــاره و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫زمینه‌ســازی بــرای برگــزاری اســتارت آپ‌هــای مهارتــی‬ ‫در زمین ـه‌ ‪ ،ICT‬تحلیــل بــازار کار و شناســایی مشــاغل‬ ‫اولویـت‌دار مرتبــط بــا هــر یــک از رشــته‌های تحصیلــی‪،‬‬ ‫برگــزاری دوره‌هــای مهارت‌آمــوزی متناســب بــا برخــی‬ ‫از واحدهــای درســی به‌ویــژه کارورزی و کارآمــوزی‬ ‫بــرای رشــته‌های مختلــف‪ ،‬بخشــی از موضوعــات ایــن‬ ‫تفاهم‌نامــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر حقیقــی‌‪ ،‬برگــزاری دوره‌هــای‬ ‫مهارت‌آمــوزی ویــژه دانشــجویان بــا ارائــه گواهینامــه‬ ‫معتبــر‪ ،‬برگــزاری همایش‌هــای مشــترک‪ ،‬پشــتیبانی از‬ ‫پایان‌نامه‌هــای دانشــجویی‪ ،‬تامیــن نیــروی متخصــص‬ ‫بــرای تدریــس دوره‌هــای آموزشــی و همــکاری در‬ ‫بازنگــری و تدویــن اســتانداردهای آموزشــی و برگــزاری‬ ‫دوره‌هــای توانمندســازی مربیــان آمــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه‌ای از دیگــر موضوعــات ایــن تفاهم‌نامــه اســت‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه سـمنان انعقاد این‬ ‫تفاهم‌نامه‌هـا را یکـی از عوامـل مهـم در تقویـت ارتبـاط‬ ‫دانشـگاه و صنعـت برشـمرد و گفـت‪ :‬هر چه ارتبـاط مؤثر‬ ‫بیـن صنعـت و دانشـگاه و سـازمان‌های مرتبط بـا رویکرد‬ ‫اشـتغال بـا یکدیگـر بیشـتر باشـد‪ ،‬خروجـی آنهـا بـرای‬ ‫جامعـه سـودمندتر خواهـد بود‪.‬‬ ‫ایـن عضـو هیئت علمی دانشـگاه سـمنان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن تفاهم‌نامـه به مـدت دو سـال قابل اجراسـت و‬ ‫در صـورت توافـق طرفیـن‪ ،‬تمدید خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیر ارشد فناوری اسنپ‪:‬‬ ‫مدیــر ارشــد فــن آوری اســنپ گفــت‪ :‬مـــتاسفانه‬ ‫بــا محدودیت‌هــای موجــود وضعیــت بــه شــدت‬ ‫ســخت خواهــد شــد و عمــا ســرعت تغییــر و در‬ ‫عیــن حــال خالقیــت در کســب‌وکارهای ایرانــی‬ ‫جــای خــود را بــه دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا‬ ‫مشــکالت روزمــره و درســت کــردن زیرســاخت‌ها‬ ‫خواهــد داد‪ .‬ایــن مشــکل بزرگــی اســت و بــه شــدت‬ ‫بــر ســرعت تغییــر در کس ـب‌و‌کارهای ایرانــی تاثیــر‬ ‫می‌گــذارد‪.‬‬ ‫حســین مرادقلــی در گفت‌وگــو بــا ایلنــا در‬ ‫خصــوص پولــی شــدن خدمــات گــوگل مــپ و تاثیــر‬ ‫آن در رونــد کاری ایــن شــرکت و شــرکت‌های‬ ‫مشــابه گفــت‪ :‬گــوگل تغییراتــی در ســاختار‬ ‫پرداخــت خــود بــه وجــود آورده و اســتفاده از کارت‬ ‫اعتبــاری بین‌المللــی را الزامــی کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫برای دور زدن تحریم‌ها داده است‬ ‫اصــل الــزام اســتفاده از کارت اعتبــاری بین‌المللــی‬ ‫بــرای اســتفاده از ‪ API‬هــای گــوگل اســت‪ .‬گــوگل‬ ‫‪ ۲۰۰‬دالر بــرای هــر مــاه اســتفاده از اعتبــار رایــگان‬ ‫در نظــر گرفتــه کــه عمــا اکثــر اســتارت آپ‌هــا بــا‬ ‫توجــه بــه ســرویس‌هایی کــه اســتفاده می‌کننــد‬ ‫نیــاز بــه پرداخــت پولــی نخواهنــد داشــت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال مشــکل پرداخــت بــرای تمــام کس ـب‌و‌کارهای‬ ‫داخــل کشــور وجــود دارد و عمــا روی آوردن بــه‬ ‫راهکارهایــی بــرای دور زدن آن رونــدی فرسایشــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیـر ارشـد فن آوری اسـنپ در خصـوص کاهش‬ ‫سـرعت اینترنـت و بـروز مشـکل برای خدمـات دهی‬ ‫شـرکت گفت‪ :‬مشـکالت جدی‌ در شـبکه زیرسـاخت‬ ‫بـه وجـود آمـده کـه همـه کسـب‌وکارها را تحـت تاثیـر‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬ایـن مشـکالت عمومـا بـه دلیـل‬ ‫محدودیت‌هـای فیلترینـگ اسـت‪ .‬امیدواریـم ایـن‬ ‫سیاسـت بـه زودی تغییـر کنـد و دیگـر شـاهد‬ ‫تجربه‌هـای ایـن چنینـی نباشـیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر کسب و کارهای نوین‬ ‫گفت‪ :‬مسلما ما تمایلی به ساخت دوباره چرخ نداریم‬ ‫و ترجیح می‌دهیم از سرویس‌های خوبی مانند‬ ‫خدمات ابری و نقشه که به بلوغ رسیده‌اند بهره‬ ‫ببریم تا بتوانیم محصوالت با کیفیت‌تری تولید کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه با محدودیت‌های موجود وضعیت به شدت‬ ‫سخت خواهد شد و عمال سرعت تغییر و در عین‬ ‫حال خالقیت در کسب‌وکارهای ایرانی جای خود را به‬ ‫دست و پنجه نرم کردن با مشکالت روزمره و درست‬ ‫کردن زیرساخت‌ها خواهد داد‪ .‬این مشکل بزرگی‬ ‫است و به شدت بر سرعت تغییر در کسب‌و‌کارهای‬ ‫ایرانی تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫خالقیت در کسب‌وکارهای ایرانی جای خود را به راهکارهایی‬ ‫‪67‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪16‬‬ ‫تیر ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪68‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

شماره : ۱۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!