صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۵

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال دوم ■ شماره پانزدهم ■ خرداد ‪1397‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫‪7‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام و لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬گلناز پورنامی‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه‌آرایــی‪ :‬شــهره ســلطان‌محمدی‪،‬‬ ‫محمدرضــا مرزبــان‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬سحر نوربخش شیل فر‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان انقـالب ‪ -‬بعد از چهـارراه ولی عصر‬ ‫قبـل از پـل کالـج ‪ -‬خیابان خـارک ‪ -‬بعـد از خیابان‬ ‫شـهریار ‪ -‬پالک‪26‬‬ ‫تلفکس ‪66747747 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫در دورهمی کارآفرینان حوزه فرهنگ و هنر مطرح شد‬ ‫سه اقدام براي حمايت از کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫با حضور مسئوالن دانشگاه تهران و فرابورس ایران انجام گرفت‬ ‫رونمایی از استارت آپ استودیوی تهران برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان‬ ‫در اولین رویداد بهار کارآفرینان استارت آپی تبریز چه گذشت‬ ‫وزش نسیم بهاری با حضور کارآفرینان بنام استارت آپی ایران و تبریز‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خبر داد‬ ‫همکاری ایران و سوییس برای توسعه استارت‌آپ‌ها‬ ‫در مشهد برگزار شد‬ ‫برپایی همایش مشاهیر استارت‌آپی با حضور کارآفرینان برتر ایران‬ ‫در دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور تهران انجام گرفت‬ ‫برگزاری رویداد استارت‌آپی در حوزه معماری و تاکسی‌‌های آنالین‬ ‫اخبار‬ ‫‪30‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالــب مختلــف در ایــن نشــریه صرفــا‬ ‫به‌منظــور اطالع‌رســانی صــورت گرفتــه و الزامــا بــه‬ ‫منزلــه تاییــد آنهــا توســط جهاددانشــگاهی نیســت ‪.‬‬ ‫متخصص ایرانی توان انجام پیشرفته ترین کارهای‬ ‫علمی و فناورانه را دارد‬ ‫‪32‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری زنجان مطرح کرد‬ ‫سردرگمی بودج ‌ه پارک‌های وابسته به دانشگاه‌های کشور‬ ‫‪ 33‬مرکز رشد واحدهای فناور واحد کاشمر افتتاح شد‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫دکتر طیبی‪:‬‬ ‫‪29‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪34‬‬ ‫با حضور معاون علمی رییس‌جمهور و مسئوالن علمی و فرهنگی کشور؛‬ ‫آغاز به کار نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم‬ ‫انسانی و هنر‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫در گردهمایی واحدهای فناور پارک فناوری شریف تاکید شد‬ ‫لزوم تعامل و ارتباط دو سویه بین دانشگاه و واحدهای فناور‬ ‫با آغاز به کار سه مرکز جدید در جهاددانشگاهی زنجان‬ ‫برنامه شتاب‌دهی کسب و کارهای فناورانه جوانان در‬ ‫زنجان شدت می‌یابد‬ ‫‪ 41‬اخبار‬
‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫در نشست خبری رئیس و معاونان این دانشگاه اعالم شد‬ ‫ایجاد ‪ 400‬شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه شریف‬ ‫مصاحبه با مدیر یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز‪:‬‬ ‫راه اندازی سامانه صادرات و فروش تولیدات و محصوالت ایرانی‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫‪ 50‬اخبار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫فن بازار‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪45‬‬ ‫نمایشگاه اینوتکس ‪ 2018‬میزبان اکوسیستم نوآوری کشورمی‌شود‬ ‫مدیر مرکز شتاب دهی نوآوری پاسخ گفت‬ ‫وقتی ایده‌ای دارید باید به کجا مراجعه کنید؟‬ ‫اخبار‬ ‫‪53‬‬ ‫با حضور مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران بررسی شد‬ ‫فرصت ها و چالش‌های کارآفرینی و اشتغال در فضای مجازی‬ ‫گزارش بازدید اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه از منطقه اقتصادی ویژه پیام‪:‬‬ ‫پیام؛ گمرک تخصصی ‪ ICT‬ایران می شود‬ ‫‪ 64‬اخبار‬ ‫بازاراطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪59‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برکت قرآن در فضای مجازی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫گسـتردگی اسـتفاده ازفضای مجازی باعث شـده‬ ‫اسـت ایـن فضـا محلـی بـرای کارزار فرهنگ‌هـا و‬ ‫ایدئولـوژی هـای مختلـف گـردد و جنگ‌هایـی کـه‬ ‫گاه درصحنـه نبردهـای نظامـی و گاه صحنـه هـای‬ ‫دیگـر بیـن ایـن فرهنـگ هـا و ایدئولوژی‌هـا در‬ ‫می‌گرفـت بـه ایـن فضـا منتقـل شـود‪.‬‬ ‫فضـای مجازی امروزه باعث شـده اسـت بسـیاری‬ ‫از تاخـت و تازهـای فرهنگـی بـه داخـل حتـی‬ ‫خانواده‌هـا کشـانده شـود و کسـانی را کـه یـارای‬ ‫مقاومـت نداشـته انـد در کنـج اطـاق هایشـان بـه‬ ‫شکسـت بکشـاند‪.‬‬ ‫مـا نیـز درکشـورمان اگـر چـه طـی قریـب بـه‬ ‫چهاردهـه جنگ‌هـای مختلفـی را تجربـه کـرده ایم‬ ‫و آب دیـده شـده ایـم اما هیچـگاه دربرابر دشـمنان‬ ‫انقلاب و اندیشـه اسلامی زانـو نـزده ایـم ‪.‬‬ ‫اگـر از حیله‌های دشـمن در فضـای مجازی غافل‬ ‫شـویم ایـن غفلـت مـی توانـد لطمـات گوناگونی به‬ ‫مـا وارد کنـد‪ ،‬بنابرایـن اگـر می‌خواهیـم اسـتقالل‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعی خـود را حفظ کنیم‬ ‫بایـد بتوانیـم بـا آمـوزش اسـتفاده صحیح از رسـانه‬ ‫در آحـاد مختلـف جامعـه سیسـتم دفاعـی خـود را‬ ‫قـوی سـازیم و بـا اسـتفاده از کارشناسـان زبـده در‬ ‫ایـن میـدان جدید خـود را به ابزاری مسـلح سـازیم‬ ‫کـه دشـمنان نتواننـد هیچگاه خـواب چیرگـی برما‬ ‫را ببینند‪.‬‬ ‫خوشـبختانه امروز در عرصه فضای مجازی شاهد‬ ‫آثـار مختلفی هسـتیم که نشـان می دهـد نیروهای‬ ‫متعهـد و متخصـص مـا بـه خوبی لـزوم اسـتفاده از‬ ‫ایـن فضـا را دریافته‌انـد و می‌کوشـند تـا نـه تنهـا‬ ‫‪8‬‬ ‫درایـن عرصـه از رقبـای نظام مقدس اسلامی عقب‬ ‫نماننـد بلکـه خود منشـا و مبـدا فعالیت‌هـای جدید‬ ‫و چشـمگیری در ایـن عرصـه گردنـد‪ ،‬همین حضور‬ ‫مشـتاقانه جوانـان و کارشناسـان مـا باعـث شـده‬ ‫اسـت در عرصـه کار و اشـتغال نیـز مشـاغل مربوط‬ ‫بـه فضـای مجـازی رونق خاصـی یابند و بسـیاری از‬ ‫مشـتاقان بـا کار و فعالیـت در ایـن فضـا فرصت‌های‬ ‫شـغلی مختلفـی را در کشـور ایجاد کـرده و از برکت‬ ‫حضـور قـرآن سـفره زندگی‌شـان پرثمـر گردد ‪.‬‬ ‫امـروزه از فضـای مجـازی در عرصه‌هـای مختلف‬ ‫آمـوزش‪ ،‬پژوهـش و فرهنـگ قرآنـی و دینـی بهـره‬ ‫گرفتـه شـده اسـت و آموزه‌هـای دینـی را بـا ابـزار‬ ‫مختلـف بـرای مشـتاقان عرضـه می‌نماینـد‪.‬‬ ‫حضـور موسسـات مختلـف مذهبـی و دینـی‬ ‫کـه اسـتفاده از فضـای مجـازی را بـه فراموشـی‬ ‫نسـپرده‌اند خـود گـواه ایـن مدعاسـت‪ .‬امـروزه‬ ‫بسـیاری از منابـع دینـی بـا اسـتفاده از فضـای‬ ‫مجـازی در اختیـار عالقمنـدان قـرار گرفتـه و مورد‬ ‫اسـتفاده قـرار می‌گیرد ‪.‬گسـترش شـبکه‌های دینی‬ ‫و مذهبـی در فضـای مجازی به گونه‌ای چشـمگیری‬ ‫افزایـش یافتـه و محققـان مـی تواننـد با دسترسـی‬ ‫کامـل بـه منابـع سـرعت دوچندانی بـه فعالیت‌های‬ ‫پژوهشـی خـود بدهنـد ‪.‬‬ ‫تولیـد آثـار فرهنگـی مختلـف در فضـای مجازی‬ ‫نیـز بـه کمـک عالقمنـدان بـه فرهنـگ دینـی‬ ‫آمـده اسـت‪ ،‬امـروز جلوه‌هـای درخشـانی از هنـر‬ ‫را می‌تـوان در فضـای مجـازی شـاهد بـود ‪ .‬فضـای‬ ‫مجـازی امـروز به کمـک هنرهـای هفت گانـه آمده‬ ‫و فاصلـه مخاطبـان و صاحبـان ذوق و اندیشـه را به‬ ‫حداقـل رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫در سـال جاری و در روزهـای آغازین ماه مبارک‬ ‫رمضـان‪ ،‬کلیـات سـند توسـعه فعالیت‌هـای قرآنـی‬ ‫در فضـای مجـازی در جلسـه سـی‌ونهم شـورای‬ ‫توسـعه فرهنـگ قرآنـی کشـور بـا حضـور سـه وزیر‬ ‫بـه تصویـب رسـید‪ ،‬همـکاری سـه وزارتخانـه بزرگ‬ ‫در تنظیـم و تصویـب ایـن سـند نشـان می‌دهـد‬ ‫جمهـوری اسلامی بـرای بهره‌گیـری از فضـای‬ ‫مجـازی در توسـعه فرهنـگ دینـی حسـاب خاصـی‬ ‫بازکـرده اسـت و عزمـی جـدی دارد ‪.‬‬ ‫در نمایشگاه قرآنی هر سال نیز می‌توان شاهد‬ ‫حمایت از عرضه محصوالت قرآنی در فضای مجازی‬ ‫بود و مردم نیز با استقبال از آنها ریشه‌های عمیق‬ ‫فرهنگی دینی خود را نشان داده و می‌دهند و این‬ ‫نکته را یادآور می‌شوند که فضای مجازی نه تنها‬ ‫نمی‌تواند تهدیدی تهدیدی ضد دین و آثار فرهنگی‬ ‫و ملی ما باشد بلکه کاربرد درست آن می‌تواند با‬ ‫گسترش فرهنگ ملی و دینی حلقه‌های مهر و محبت‬ ‫را در قلوب همگان مستحکم سازد‪.‬‬ ‫فعالیت‌هـای محققـان و کارشناسـان حـوزوی و‬ ‫دانشـگاهی مـا در عرصـه فضـای مجـازی بـه نحوی‬ ‫اسـت کـه محصـوالت آنهـا می‌تواند بـازار مناسـبی‬ ‫را در کشـورهای اسلامی بـرای آنهـا برپـا سـازد و‬ ‫بـه دیـن ترتیـب از برکـت اسلام و قـرآن زندگی و‬ ‫معیشـت جمع کثیری از مسـلمانان در ایران و سـایر‬ ‫کشـورها تامیـن گـردد و بدیـن ترتیـب نانـی که با‬ ‫نـام خـدا بـر سـفره فعـاالن ایـن فضـا قـرار میگیرد‬ ‫حاصلـش قـدرت و سـرافرازی مسـلمانان درسراسـر‬ ‫جهـان خواهـد بود‪.‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ در دورهمی کارآفرینان حوزه فرهنگ و هنر مطرح شد‬ ‫سه اقدام براي حمايت از کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫◄ با حضور مسئوالن دانشگاه تهران و فرابورس ایران انجام گرفت‬ ‫رونمایی از استارت آپ استودیوی تهران برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان‬ ‫◄ در اولین رویداد بهار کارآفرینان استارت آپی تبریز چه گذشت‬ ‫وزش نسیم بهاری با حضور کارآفرینان بنام استارت آپی ایران و تبریز‬ ‫◄ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خبر داد‪:‬‬ ‫همکاری ایران و سوییس برای توسعه استارت‌آپ‌ها‬ ‫◄ در مشهد برگزار شد‬ ‫برپایی همایش مشاهیر استارت‌آپی با حضور کارآفرینان برتر ایران‬ ‫◄ در دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور تهران انجام گرفت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫برگزاری رویداد استارت‌آپی در حوزه معماری و تاکسی‌‌های آنالین‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪9‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دورهمی کارآفرینان حوزه فرهنگ و هنر مطرح شد‬ ‫سه اقدام براي حمايت از کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫نخســتین دور از سلســله نشســت‌های کارآفرینــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا محوریــت کســب‌وکارهای نوپــا بــه موضــوع فرهنــگ و‬ ‫هنــر اختصــاص یافــت و سه‌شــنبه ‪ 25‬اردیبهشــت‌ماه دورهمــی کارآفرینــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر بــا عنــوان پیونــد در ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن دورهمــی شــش محــور ترویــج کارآفرینــی دیجیتــال در عرصــه فرهنــگ و هنــر‪ ،‬شبکه‌ســازی و هم‌افزایــی ذی‌نفعــان صنعــت فرهنــگ و‬ ‫هنــر‪ ،‬تبادل‌نظــر بخــش خصوصــی و دولــت در ایــن حــوزه‪ ،‬توســعه بــازار فرهنــگ و هنــر ایــران‪ ،‬گســترش اقتصــاد تولیــد محتــوا در بســتر دیجیتــال و‬ ‫توســعه اکوسیســتم کارآفرینــی ایــران در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫رویــداد پیونــد بــا حضــور عيســي منصــوري‪ ،‬معــاون توســعه کارآفرينــي و اشــتغال وزيــر کار‪ ،‬رحيــم ســرهنگي‪ ،‬مدیــرکل توســعه کارآفرينــي ایــن‬ ‫وزارتخانــه و مســئوالنی از وزارت ارشــاد و اســتقبال خــوب اســتارت‌آپ‌‌ها‪ ،‬شــتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬کســب‌وکارهای توســعه‌یافته‪ ،‬مربیــان و ســرمایه‌گذاران‬ ‫ایــن حــوزه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫ارتقاء اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫در حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫‪10‬‬ ‫رحيم سرهنگي‪ ،‬مدیرکل توسعه کارآفريني وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی برگزاری این‬ ‫رویداد کارآفرینی هدف از برگزاري اين نشست‌ها را ارتقاء‬ ‫اکوسیستم کارآفرینی در حوزه فرهنگ و هنر خواند‪.‬‬ ‫وي شبکه‌سازی و گفتگوي گروهي را از مهم‌ترین اهداف‬ ‫اين نوع نشست‌ها به منظور شکل‌گیری کسب‌وکارهای‬ ‫نوپا عنوان کرد و گفت‪ :‬در این جمع استارت‌آپ‌‌های‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬عالقه‌مندان راه‌اندازی استارت‌آپ‌ ‪،‬‬ ‫دولتی‌ها‪ ،‬دانشگاهیان و ‪ ...‬حضور دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل توسعه کارآفريني وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در ادامه خطاب به کارآفرينان حوزه فرهنگ و هنر گفت‪:‬‬ ‫آيا اين سؤال تاکنون در اذهان خطور کرده که چرا به رغم‬ ‫فعاليت دولت‌های متعدد در حوزه کارآفريني و رفت‌وآمد‬ ‫دولت‌ها اما هيچ اتفاقي در حوزه کارآفريني رخ نداده است؟‬ ‫دليل اين است که دولت‌ها به صورت کلي صحبت مي‌کنند‬ ‫که اين کلی‌گویی نمی‌تواند به کارآفريني کمک کند‪.‬‬ ‫سرهنگی با تأکید بر اينکه ايجاد اکوسيستم کارآفريني‬ ‫نيازمند گفتگوهاي کارآفرينانه است افزود‪ :‬دولت‌های‬ ‫مختلف تاکنون آمده‌اند و رفته‌اند اما واقعيت اين است‬ ‫اکوسيستم کارآفريني‬ ‫نيازمند گفتگوهاي‬ ‫مدیرکل توسعه کارآفريني وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با اشاره به اينکه با ديپلماسي صحبت نمی‌توان مشکل‬ ‫کارآفريني را حل کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنابراين دولت به‌تنهایی‬ ‫نمی‌تواند مشکل کارآفريني را حل کند‪ ،‬بلکه بايد با‬ ‫روش‌های نوآورانه و جديد در بستر گفتگوي مشترک‬ ‫دولت و بخش خصوصي کسب‌وکارهای نوپا شکل بگيرد‪.‬‬ ‫وی تأکیـد کـرد کـه توسـعه کارآفرینـی در کشـور‬ ‫نیازمنـد ایجـاد پلتفرم‌هـای تخصصـی اسـت افـزود‪ :‬در‬ ‫سـال‌های آینـده دیگـر فـرار مغزهـا و نخبـگان المپیـادی‬ ‫مطـرح نیسـت‪ ،‬بلکـه با فـرار کارآفرینـان مواجـه خواهیم‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫سه اقدام وزارت کار براي حمايت از‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫کارآفرينانه است‬ ‫که هيچ اتفاقي در حوزه اکوسيستم کارآفريني رخ نداده‬ ‫است؛ دليل آن است که اکوسيستم کارآفريني نيازمند‬ ‫تدوين سياست و برنامه نيست بلکه نيازمند گفتگوهاي‬ ‫کارآفرينانه است‪.‬‬ ‫عيســـي منصـــوري‪ ،‬معـــاون توســـعه کارآفرينـــي‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمايت وزارت ارشاد از‬ ‫استارت‌آپ‌‌های فرهنگ و هنر‬ ‫متأسفانه در نظام‬ ‫اجرايي و قانوني‬ ‫کشور‪ ،‬هنوز تفکيکي‬ ‫بين کسب‌وکارهای‬ ‫فيزيکي و مجازي‬ ‫قائل نشده‌ایم‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارآفرين ــي و اش ــتغال وزي ــر کار در‬ ‫ادامـــه از ســـه اقـــدام ايـــن وزارتخانـــه بـــراي حمايـــت‬ ‫از کســـب‌وکارهای نوپـــا بـــراي آينـــده خبـــر داد و‬ ‫گفـــت‪ :‬در گام نخســـت‪ ،‬بهبـــود فضـــاي کســـب‌وکار‬ ‫در ايـــن نـــوع مشـــاغل در دســـتور کار قـــرار دارد؛‬ ‫همچنيـــن اتصـــال کســـب‌وکارهای شـــکل‌گرفته بـــه‬ ‫بـــازار جهانـــي از ديگـــر برنامه‌هـــای حمايتـــي وزارت‬ ‫کار از ايـــن نـــوع مشـــاغل اســـت؛ عـــاوه بـــر ايـــن‬ ‫اتصـــال و ارتبـــاط شـــرکت‌ها و اســـتارت‌آپ‌‌ هـــاي‬ ‫پ هـــاي موفـــق بين‌المللـــي‬ ‫داخلـــي بـــا اســـتارت‌آ ‌‬ ‫از ديگـــر اقدامـــات ايـــن وزارتخانـــه بـــراي حمايـــت از‬ ‫کســـب‌وکارهای نوپـــا خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫وي افـــزود‪ :‬بـــراي توســـعه کارآفرينـــي عـــاوه‬ ‫برنشســـت‌های عمومـــي بـــراي ارتبـــاط کارآفرينـــان‬ ‫بــه دنبــال برگــزاري رويدادهــاي تخصصــي و منطق ـه‌ای‬ ‫بـــراي گفتمـــان کارآفرينانـــه در حوزه‌هـــای تخصصـــي‬ ‫خواهيـــم بـــود‪.‬‬ ‫ايـــن مقـــام مســـئول در پايـــان تأکيـــد کـــرد‪:‬‬ ‫نشســـت‌های کارآفرينانـــه بايـــد داراي نظـــام يکپارچـــه‬ ‫افســـر مومونـــدي‪ ،‬مديـــر اقتصـــاد و فرهنـــگ وزارت‬ ‫فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامي نیـــز در رویـــداد پیونـــد‬ ‫خبـــر از حمايـــت وزارت ارشـــاد از اســـتارت‌آپ‌‌های‬ ‫فرهنـــگ و هنـــر داد‪.‬‬ ‫وی مهم‌تریـــن راهبـــرد ايـــن وزارتخانـــه را حمايـــت‬ ‫از کســـب‌وکارهای رســـانه‌ای و توليـــد محتـــوا دانســـت‬ ‫و گف ــت‪ :‬از کارآفرين ــان و خالق ــان اي ــده در اي ــن عرص ــه‬ ‫حمايـــت می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول در وزارت بهداشـــت بابیـــان‬ ‫اينک ــه اقتص ــاد فرهن ــگ و فرهن ــگ يک ــي از مهم‌تری ــن‬ ‫برنامه‌هـــای وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامي اســـت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬يکـــي از برنامه‌هـــای مهـــم شـــخص وزيـــر‪،‬‬ ‫رون ــق اقتص ــاد فرهن ــگ و هن ــر اس ــت؛ م ــا پذيرفتي ــم‬ ‫کـــه فرهنـــگ يـــک فعاليـــت اقتصـــادي اســـت و بـــا‬ ‫فعاليـــت در ايـــن بخـــش می‌توانیـــم بـــه خلـــق ارزش‬ ‫در حـــوزه اقتصـــاد فرهنـــگ وهنردســـت يابيـــم‪.‬‬ ‫مديــر اقتصــاد و فرهنــگ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي‬ ‫تصريـــح کـــرد‪ :‬مـــا در راه مانـــدگان صنعتـــي بايـــد از‬ ‫فرصت‌هـــای رقابتـــي اســـتفاده کنيـــم تـــا بتوانيـــم‬ ‫فاصلـــه خـــود را بـــا کشـــورهاي توســـعه‌یافته کـــم‬ ‫کنيـــم و درنهایـــت بـــه اشـــتغال و کارآفرينـــي برســـيم‪.‬‬ ‫وي افـــزود‪ :‬وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامي‬ ‫درس ــال ج ــاري تصمي ــم دارد از کارآفرين ــان و خالق ــان‬ ‫اي ــده در اي ــن عرص ــه حماي ــت کن ــد و در اي ــن راس ــتا‪،‬‬ ‫مهم‌تریـــن راهبـــرد مـــا حمايـــت از کســـب‌وکارهای‬ ‫رســـانه و توليـــد محتـــوا اســـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫و اشـــتغال وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی نیـــز‬ ‫در دورهمـــی کارآفرینـــی در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر‬ ‫حضـــور یافـــت و بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اگرچـــه بايـــد‬ ‫ايـــن نـــوع نشســـت‌ها بـــراي تبـــادل ایده‌هـــا و‬ ‫گفتم ــان کارآفرينان ــه ادام ــه داش ــته باش ــد‪ ،‬ام ــا نق ــش‬ ‫وزارتخانه‌هـــا‪ ،‬برگـــزاري کافـــه کارآفرينـــي نيســـت‬ ‫افـــزود‪ :‬آنچـــه وزارت کار و دولـــت بايـــد بـــه آن توجـــه‬ ‫کنـــد‪ ،‬ايـــن اســـت کـــه بـــه دنبـــال الگوســـازي در‬ ‫حـــوزه کارآفرينـــي باشـــيم و بـــه تدريـــج ايـــن الگـــو را‬ ‫بـــه اســـتان‌ها و رشـــته فعالیت‌هـــای مختلـــف تعميـــم‬ ‫دهيـــم‪.‬‬ ‫وی بـــا تأکيـــد بـــر اينکـــه ايـــن وزارتخانـــه‬ ‫بـــه دنبـــال ايفـــاي نقـــش تســـهيل‌گر از زمـــان‬ ‫شـــکل‌گیری اســـتارت‌آپ‌‌ها و کســـب‌وکارهای نوپـــا‬ ‫اســـت‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬البتـــه نقـــش تســـهيل گـــري بـــراي‬ ‫توســـعه کارآفرينـــي بايـــد بيـــن بخـــش خصوصـــي و‬ ‫دولـــت اتفـــاق بيفتـــد‪.‬‬ ‫وي بـــا انتقـــاد از نبـــود خـــط مـــرز بيـــن‬ ‫کســـب‌وکارهای فيزيکـــي و مجـــازي تصريـــح کـــرد‪:‬‬ ‫متأســـفانه در نظـــام اجرايـــي و قانونـــي کشـــور‪ ،‬هنـــوز‬ ‫تفکيکـــي بيـــن کســـب‌وکارهای فيزيکـــي و مجـــازي‬ ‫قائـــل نشـــده‌ایم‪.‬‬ ‫همچنیـــن در ايـــن عرصـــه بايـــد بـــه ايـــن نکتـــه‬ ‫توجـــه کنيـــم کـــه هم‌زمـــان بـــا رشـــد و توســـعه‬ ‫کســـب‌وکارهای نوپـــا‪ ،‬آيـــا قوانيـــن و مقـــررات حاکـــم‬ ‫بـــر فضـــاي کســـب‌وکار کشـــور متناســـب بـــا مشـــاغل‬ ‫نوپـــا اســـت يـــا خيـــر؟ طبيعتـــاً در ايـــن عرصـــه‬ ‫قوانيـــن فعلـــي بايـــد متناســـب بـــا کســـب‌وکارهای‬ ‫نوپـــا اصـــاح شـــوند؛ بنابرايـــن آنچـــه در حـــوزه‬ ‫نظـــام اجرايـــي و قانونـــي کشـــور بايـــد بـــه آن توجـــه‬ ‫شـــود ايـــن اســـت کـــه در گام نخســـت بدانيـــم بـــراي‬ ‫حماي ــت از کســب‌وکارهای نوپ ــا در کج ــا ق ــرار داري ــم‬ ‫و خألهـــای موجـــود را شناســـايي کنيـــم‪.‬‬ ‫منصـــوري بـــا تأکيـــد بـــر اينکـــه در نظـــام اجرايـــي‬ ‫هماهنگـــي بـــراي ارتباطـــات کارآفرينـــي وجـــود نـــدارد‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬بـــا هماهنگـــي و نقش‌آفرینـــی وزارت تعـــاون‪،‬‬ ‫کار و رفـــاه اجتماعـــي‪ ،‬تفاهم‌نامـــه تأميـــن مالـــي‬ ‫کســـب‌وکارهای نوپـــا از محـــل بـــازار ســـرمايه بـــا وزارت‬ ‫اقتصـــاد و وزارت ارتباطـــات و فنـــاوري ارتباطـــات (‪)ICT‬‬ ‫امضـــاء شـــد و در حـــال حاضـــر هماهنگـــي بيـــن‬ ‫دســـتگاهي خوبـــي در حـــوزه توســـعه کســـب‌وکارهای‬ ‫حـــوزه تجـــارت الکترونيـــک و مشـــاغل نوپـــا وجـــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫باشـــند؛ ضمـــن اينکـــه دولـــت بايـــد بـــه عنـــوان‬ ‫تســـهیل گـــر در ايـــن عرصـــه وارد شـــود‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اي ــن مق ــام مس ــئول در وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اســـامي تأکيـــد کـــرد‪ :‬ايـــن وزارتخانـــه آمـــاده‬ ‫دريافـــت پيشـــنهادات اهالـــي فرهنـــگ و هنـــر و‬ ‫کارآفرينـــان فعـــال در ايـــن عرصـــه بـــه منظـــور‬ ‫توســـعه کســـب‌وکارهای نوپـــا در حـــوزه فرهنـــگ‬ ‫و هنـــر اســـت‪.‬‬ ‫وجـــود یـــک حلقـــه ضعیـــف کافـــی اســـت‪.‬‬ ‫رعایت نشدن کپی‌رایت؛‬ ‫مهم‌ترین مشــکل اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫برای پاره کردن یک زنجیر‪،‬‬ ‫وجود یک حلقه ضعیف کافی است‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫د ر بخـــش د یگـــر ی ا ز ر و یـــد ا د خـــو د‬ ‫ســـه ا ســـتا ر ت‌آ پ‌ موفـــق حـــوزه فرهنـــگ‬ ‫بـــه بیـــان تجربه‌هـــا و موانـــع کســـب‌وکار خـــود‬ ‫پرداختنـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن زمینـــه مدیـــر ســـایت « تیـــوال» بـــه‬ ‫عنـــوان شـــبکه اجتماعـــی هنـــر و فرهنـــگ کـــه‬ ‫بســـیاری آن را بـــه واســـطه فـــروش بلیـــط تئاتـــر‬ ‫می‌شناســـند گفـــت‪ :‬جرقـــه ایجـــاد ایـــن ســـایت‬ ‫درســـال ‪ 1386‬بـــا دیـــدن تئاتـــری از بهـــرام‬ ‫بیضایـــی در مـــن زده شـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه پ ــروژه در س ــال ‪ 91‬ب ــه ص ــورت‬ ‫رســـمی کلیـــد خـــورد افـــزود‪ :‬تـــا کنـــون ‪ 8‬هـــزار‬ ‫پـــروژه بـــا دو میلیـــون بلیـــط از طریـــق ایـــن‬ ‫ســـایت بـــه فـــروش رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫او در توصیـــه‌ای بـــه عالقه‌منـــدان ورود بـــه‬ ‫اســـتارت‌آپ‌‌ها بـــه اهمیـــت کار تیمـــی اشـــاره‬ ‫کـــرد و گفـــت‪ :‬بـــرای پـــاره کـــردن یـــک زنجیـــر‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫در ادامـــه بنیان‌گـــذار ســـایت «فرانـــش» کـــه‬ ‫درزمینـــهٔ آمـــوزش ویدیویـــی آنالیـــن فعالیـــت دارد‬ ‫ش ــروع کارش را قب ــول ش ــدن اش ــتباهی در رش ــته‬ ‫آمـــوزش آنالیـــن ذکـــر کـــرد و گفـــت تـــا کنـــون‬ ‫ســـه بـــار ورشکســـته شـــده‌ام‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه متأســـفانه آموزش‌هـــای‬ ‫دانشـــگاهی توجهـــی بـــه نیـــاز بـــازارکار ندارنـــد‬ ‫گفـــت‪ :‬در همیـــن راســـتا مـــا هدفمـــان را تهیـــه‬ ‫آموزش‌هـــای ویدئویـــی قراردادیـــم و هم‌اکنـــون‬ ‫بیـــش از ‪ 700‬موضـــوع را آمـــوزش می‌دهیـــم‪.‬‬ ‫ایـــن کارآفریـــن نیـــز رعایـــت نشـــدن قانـــون‬ ‫مالکیـــت معنـــوی( کپی‌رایـــت) را مهم‌تریـــن‬ ‫مشـــکل اقتصـــاد فرهنـــگ و هنـــر داســـت و گفـــت‪:‬‬ ‫محتوایـــی کـــه بابـــت آن کلـــی زحمـــت و هزینـــه‬ ‫صـــرف شـــده بـــه راحتـــی کپـــی می‌شـــود و ایـــن‬ ‫موضـــوع خســـارت‌های جبـــران ناپذیـــری ایجـــاد‬ ‫می‌کنـــد ‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت مهم استارت‌آپ‌‌ها‬ ‫از دست دادن نیروهای خوبشان است‬ ‫همچنیـــن مدیـــر ســـایت نـــواک کـــه‬ ‫فارغ‌التحصیـــل دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف اســـت‬ ‫در رابطـــه بـــا فعالیتشـــان گفـــت‪ :‬در نـــواک مـــا‬ ‫بـــرای شـــما و فقـــط شـــما موســـیقی مناســـب را‬ ‫پیشـــنهاد می‌دهیـــم‪ .‬ایـــن موســـیقی بـــر اســـاس‬ ‫ســـلیقه شـــما و میـــزان عالقه‌مندی‌تـــان نســـبت‬ ‫بـــه موســـیقی‌های مختلـــف بـــه شـــما پیشـــنهاد‬ ‫می‌شـــو د ‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه کار را ب ــا چه ــار نف ــر ش ــروع‬ ‫کردیـــم و حـــال ‪ 17‬نفـــر در ایـــن اســـتارت‌آپ‌‬ ‫فعالیـــت می‌کنیـــم افـــزود‪ :‬یکـــی از مشـــکالت‬ ‫مهـــم اســـتارت‌آپ‌‌ها از دســـت دادن نیروهـــای‬ ‫خوبشـــان اســـت‪.‬‬ ‫او بزرگ‌تریـــن رقیـــب استارت‌آپ‌‌شـــان را‬ ‫دانلودهـــای غیـــر قانونـــی ذکـــر کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫امیـــدوارم روزی همـــه ایـــن دغدغـــه فرهنگـــی‬ ‫را داشـــته باشـــند کـــه محصـــوالت غیرقانونـــی را‬ ‫دانلـــود نکننـــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت در پای ــان ای ــن نشس ــت ارش ــا‬ ‫اقدســـی در ســـخنانی از ورود و فعالیت‌هایـــش در‬ ‫عرص ــه بدل ــکاری س ــخن گف ــت و اب ــراز امی ــدواری‬ ‫کـــرد کـــه بتوانـــد بـــه جریـــان ســـازی در عرصـــه‬ ‫کارآفرینـــی کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه در ایـــن دورهمـــی‬ ‫شـــرکت‌کنندگان در گروه‌هـــای مختلـــف‬ ‫پیرامـــون نظراتشـــان بـــه گفت‌وگـــو نشســـتند و‬ ‫قـــرار شـــد تـــا در آينـــده ایـــن نشســـت در وزارت‬ ‫فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی دنبـــال شـــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور مسئوالن دانشگاه تهران و فرابورس ایران انجام گرفت‬ ‫رونمایی از استارت آپ استودیوی تهران‬ ‫برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس‪ ،‬مسـئوالن دانشـکده‬ ‫فنـی و مکانیک دانشگـــاه تهران بـــا حضـور کارآفرینان‬ ‫دانشـجویی از اسـتارت آپ اسـتودیو تهران رونمایی کردند‪،‬‬ ‫در این مراسـم حسـین نظام‌دوسـت‪ ،‬رئیـس نهادهای نوین‬ ‫مالـی فرابـورس ایـران با اشـاره بـه تدوین آیین‌نامـه تأمین‬ ‫مالـی جمعـی کـه یکـی از روش‌هـای تأمیـن سـرمایه در‬ ‫جهـان اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‌‪ :‬کارگـروه تخصصـی شـورای‬ ‫عالـی اشـتغال در وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا‬ ‫حضـور نمایندگانـی از وزارت اقتصـاد‪ ،‬معـاون علمـی و‬ ‫فنـاروی ریاسـت جمهوری و سـازمان بورس ایـن آیین‌نامه‬ ‫را تدویـن کردنـد کـه پیش‌نویـس آن در فرابـورس ایـران‬ ‫مـورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر فرابـورس در حال بررسـی‬ ‫ایـن آیین‌نامـه از نظـر مطابقـت بـا بحث فنی اتصـال پلت‌‬ ‫فرم‌ها به فرابورس اسـت و سـعی شـده کمتریـن تغییرات‬ ‫ممکـن را بـا در نظـر گرفتـن مالحظـات طرفیـن در آن‬ ‫اعمـال کنیم‪.‬‬ ‫رئیـس نهادهـای نویـن مالـی فرابـورس ایران بـا بیان‬ ‫اینکـه مشـکل اسـتارت آپ‌ها رونـد تأمین مالـی در زمان‬ ‫آغـاز بـه کار آن اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اینکـه اسـتارت آپ‌ها قبل‬ ‫از شـروع بـه فعالیـت بـا فرآیند تأمین مالی آشـنا شـوند‪،‬‬ ‫بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و ایـن شـناخت آنهـا را در‬ ‫تأمیـن مالـی و جـذب سـرمایه یـاری می‌کنـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه فاصلـه صاحبـان اسـتارت آپ‌هـا بـا‬ ‫سـاوزکارهای تجاری‌سـازی ایده‌هـا را یکـی از مهم‌تریـن‬ ‫چالش‌هـای ایـن حـوزه برشـمرد و گفـت‪ :‬شـناخت بـازار‬ ‫و پاسـخگویی بـه نیازهـای آن بـه انـدازه ایده‌هـای مطرح‬ ‫مهـم اسـت‪ .‬چـرا کـه اگر ایـده بـه مرحلـه تجاری‌سـازی‬ ‫نرسـد ارزش خـود را از دسـت می‌دهـد‪.‬‬ ‫نظام‌دوسـت همچنیـن با اشـاره به کارکـرد دارایی‌های‬ ‫فکـری فرابـورس کـه اتصالـی میان صنعـت و دانشـگاه به‬ ‫وجـود آورده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بازار بسـتر معامالتی‬ ‫بـرای اختراعـات ایجاد کرده اسـت و پس از شـروع به کار‬ ‫آن در سـال ‪ ۹۳‬تاکنـون ‪ ۹‬معامله در آن شـکل گرفته که‬ ‫بـه تجاری‌سـازی پتنت‌ها منجر شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در پایـان بـه چالش‌هایـی کـه بـازار سـرمایه از‬ ‫طریـق رویـداد فین‌اسـتارز بـه عنـوان بزرگتریـن رویـداد‬ ‫اسـتارت آپی ایـران و خاورمیانـه مطرح کرده‌اند اشـاره‌ای‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬دانشـجویان می‌تواننـد بـرای ایـن چالش‌ها‬ ‫کـه در حوزه‌هایـی همچـون کشـف تقلـب و احـراز هویت‬ ‫مطـرح شـده‌اند راهـکار و ایـده ارائـه دهنـد و اگـر راه‌حل‬ ‫آنـان به رفـع ایـن چالش‌ها کمک کنـد با سـرمایه‌گذاران‬ ‫وارد مذاکـره شـده و در نهایـت امکان انعقاد قـرارداد میان‬ ‫سـرمایه‌گذار و ایده‌پـرداز وجـود دارد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن مراسـم حنفـی‌زاده معـاون پردیـس‬ ‫دانشـکده‌های فنی دانشـگاه تهران با اشـاره بـه الزامات ورود‬ ‫بخش خصوصی و اسـتارت آپ‌ها به فضای دانشـگاهی گفت‪:‬‬ ‫دانشـکده فنـی بخشـی از فضای خـود را در اختیار اسـتارت‬ ‫آپ‌هـا قـرار می‌دهد چرا کـه در دنیا روند سـرمایه‌گذاری در‬ ‫استارت آپ‌ها با سرمایه اندک‬ ‫شروع به کار می‌کنند و در آینده‬ ‫خود ارزش افزوده چندین برابری‬ ‫ایجاد می‌کنند‬ ‫ایـن حوزه رو به گسـترش اسـت و باید ارتبـاط میان صنعت‬ ‫و دانشـگاه از ایـن مسـیر ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اسـتارت آپ‌هـا بـا سـرمایه انـدک‬ ‫شـروع بـه کار می‌کننـد و در آینـده خـود ارزش افـزوده‬ ‫چندیـن برابـری ایجـاد می‌کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اسـتارت آپ‌هـا‬ ‫سـازگاری بسـیاری بـا بـازار سـنتی دارنـد و بـه همیـن‬ ‫دلیـل بـا اقبـال بسـیار مـردم مواجـه هسـتند‪.‬‬ ‫حنفـی‌زاده افـزود‪ :‬بایـد مـا بـه عنـوان دانشـگاه‬ ‫کارآفرینـی و ایجـاد کسـب و کارهـای نوپـا را بـه لحـاظ‬ ‫محتوایـی و علمـی مـورد حمایـت قـرار دهیـم و هماننـد‬ ‫گذشـته بسـتری برای تربیـت نیروهای انسـانی متخصص‬ ‫بـرای صنایـع فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اگـر دانشـگاه رسـالت خـود را بـه‬ ‫درسـتی انجام دهد خروجـی آن کارآفرینـان خواهند بود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬روحیه کار جمعـی و ریسـک‌پذیری از خصوصیاتی‬ ‫هسـتند کـه بایـد دانشـجویان را در ایـن مسـیر هدایـت‬ ‫کنیـم و سـعی داریـم تا در مراکز رشـد به طـور جمعی از‬ ‫دانشـجویان ایده‌پـرداز حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫معـاون پردیـس دانشـکده‌های فنـی دانشـگاه تهـران‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در ایـن بـاره بایـد نمونه‌هـای موفـق بـه‬ ‫دانشـجویان معرفـی شـده و کسـب‌وکارهایی کـه در ایـن‬ ‫حـوزه اقدامـات بزرگـی انجـام داده‌انـد الگـو قـرار بگیرند‪.‬‬ ‫بنابرایـن دانشـجویان نخبـه کشـور بـا دیـدن چنیـن‬ ‫فرصت‌هایـی بـه فکـر خـروج از کشـور نخواهنـد افتـاد‪.‬‬ ‫حنفـی‌زاده افـزود‪ :‬با تفاهمی که اخیرا ً در نهاد ریاسـت‬ ‫جمهـوری امضـا شـد ایجاد مرکـز نوآوری به دسـت بخش‬ ‫خصوصی سـپرده می‌شـود و ایـن مرکـز در زمینه پرورش‬ ‫نیروهـای نخبـه و کارآفرین عمـل خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی از سرمــایه‌‌گـــذاران کسب‌وکـــارهای اینترنتـی‬ ‫درخواسـت کرد که تـا در جریان حمایت از دانشـجویان و‬ ‫جوانـان صبـر و تحمل بیشـتری را به خرج دهنـد چرا که‬ ‫بـه ثمـر نشسـتن کسـب و کارهـا نیازمند زمـان و تحقیق‬ ‫و توسـعه است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش فـارس‪ ،‬دانشـجویان در ایـن مراسـم درباره‬ ‫نحـوه تبدیـل ایـده بـه کسـب و کار را به همراه مسـئوالن‬ ‫حاضـر بـه بحـث و اشـتراک گذاشـتند بـه طـوری کـه‬ ‫مشـخص شـود چطور ایده‌پردازان باید به شـبکه گسـترده‬ ‫سـرمایه‌گذاران متصـل شـوند و اینکـه مشـاوران علمـی‬ ‫چه مسـیری را برای رسـیدن دانشـجویان بـه اهداف خود‬ ‫پیشـنهاد خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫اســتارت آپ اســتودیو تهــران بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه تهــران و فرابــورس ایــران بــا هــدف تســریع در تبدیــل ایده‌هــای دانشــجویان‬ ‫بــه کســب و کار و اتصــال شــبکه گســترده صنایــع بــه دانشــگاه رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در اولین رویداد بهار کارآفرینان استارت آپی تبریز چه گذشت‬ ‫وزش نسیم بهاری با حضور‬ ‫کارآفرینان بنام استارت آپی ایران و تبریز‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫رویــداد بهــار کارآفرینــان اســتارت آپــی تبریــز کــه یــک رویــداد کارآفرینــی و فنــاوری بــود بــا حضــور بنیانگــذاران اســتارت آپ هــای موفــق کشــور‬ ‫و آذربایجــان شــرقی در تبریــز بــه همــراه پنــل کارافرینــان جــوان تبریــز بــا اســتقبال عالقــه منــدان زیــادی روز گذشــته برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نصــر‪ ،‬ایــن رویــداد توســط فعــاالن فنــاوری اطالعــات تبریــز و بــا حمایــت بخــش خصوصــی و دولتــی روز گذشــته بــا حضــور بنــام تریــن‬ ‫و برتریــن هــای حــوزه کارآفرینــان کشــور و بنیان‌گــذاران اســتارت‌آپ‌های موفــق تبریــز همچــون «ســعید محمــدی»( هــم بنیــان گــذار وب ســایت دیجــی کاال)‪،‬‬ ‫«محمــودی» ( بنیــان گــذار نــی نــی ســایت ‪,‬تــی وی پــاس ‪ ,‬نــوا‪ ,‬کلیــک )‪« ،‬حســن اطاعــت» (مشــاور تجــارت الکترونیــک و مربــی کســب و کارهــای‬ ‫نوپــا )‪« ،‬علیرضــا غضنفری»(مدیــر عامــل شــرکت تســهیل گســتر)‪« ،‬امیــر کریــم زاد شــریفی» (بنیــان گــذار اولیــن رســانه دیجیتــال شــمالغرب کشــور)‬ ‫در بخــش ســخنرانی هــا و «اشــرف نیــا» (هــم بنیــان گــذار قونقــا)‪« ،‬آذری» (بنیــان گــذار ‪ ، )ebilit‬یزدانیــان (بنیــان گــذار شــبکه اجتماعــی لوکوبــوک)‪،‬‬ ‫«محمــودزاده» (هــم بنیــان گــذار رایچــت) در بخــش پنــل کارآفرینــان جــوان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اولیــن ســخنران ایــن رویــداد امیــر کریــم زاد شــریفی‬ ‫بنیانگــذار نخســتین رســانه دیجیتــال شــمال غــرب‬ ‫کشــور «نصــر» بــود کــه در خصــوص نقــش کارآفرینــان‬ ‫اســتارت آپ هــا در ایجــاد اشــتغال‪ ،‬توســعه ملی ‪ ،‬توســعه‬ ‫پایــدار بــه ایــراد ســخن پرداخــت و بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها بــا ایجــاد فرصت‌هــای شــغلی جدیــد‪،‬‬ ‫ســبب توزیــع بهتــر ثــروت در جامعــه می‌شــوند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫توســعه اســتارت‌آپ‌ها در رشــد اشــتغال‌زایی‪ ،‬تامیــن‬ ‫نیازهــای بــازار بــا اتــکا بــه توانمندی‌هــای داخلــی‪،‬‬ ‫افزایــش خالقیــت و نــوآوری و توســعه پایــدار اقتصــادی‬ ‫نقــش موثــری دارنــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه نقــش اســتارت‌آپ‌ها در‬ ‫اشــتغال‌زایی و ایجــاد ارزش افــزوده‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫جنــس کســب‌وکارهای نوپــا این‌گونــه اســت کــه‬ ‫می‌تــوان بــه مــدد آن‌هــا بســیاری از مشــکالت بیــکاری‬ ‫را حــل کــرد و بــا ایجــاد اشــتغال پایــدار کــه مبتنــی‬ ‫بــر طرح‌هــای توســعه‌ای در آینــده اســت‪ ،‬بــه میــزان‬ ‫زیــادی شــغل ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال رســانه ای در ادامــه بــه مقولــه «اکوسیســتم‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها» اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اکوسیســتم‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها متشــکل اســت از کارآفرینــان‪،‬‬ ‫ســرمایه‌گذاران‪ ،‬منتورهــا یــا مربیــان و فرشــتگان‬ ‫ســرمایه‌دار و در تبییــن فــرق ســرمایه‌گذاران و‬ ‫فرشــتگان ســرمایه‌دار چیســت؟ گفــت‪ :‬فرشــتگان‬ ‫ســرمایه‌گذار کــه در واقــع ســرمایه‌داران غیررســمی‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا کمــک مالــی بــه اســتارت‌آپ‌ها ســعی‬ ‫دارنــد آنهــا را در مراحــل ســخت اولیــه کمــک کننــد‬ ‫و ویژگــی آنهــا ایــن اســت کــه بــه فکــر ســود حاصــل‬ ‫از کس ـب‌وکار نوپــا در ســال‌های آتــی نیســتند کــه ایــن‬ ‫موضــوع ایــن ســرمایه‌گذاران را در نقطــه مقابــل دیگــر‬ ‫شــرکت‌های ســرمایه‌گذار رســمی قــرار می‌دهــد‪.‬‬ ‫وی در انتهــای ســخنان خــود‪ ،‬اســتارت آپ هــا را نــوش‬ ‫داروی رفــع معضــل بیــکاری دانســت و بــه معرفــی‬ ‫اجمالــی فعالیــت هــای موفقیــت آمیــز آزانــس خبــری‬ ‫تحلیــل نصــر در دهــه اول آن پرداخــت‪.‬‬ ‫جنس کسب‌وکارهای نوپا این‌گونه‬ ‫است که می‌توان به مدد آن‌ها‬ ‫بسیاری از مشکالت بیکاری‬ ‫را حل کرد‬ ‫ایــن گــزارش حاکــی اســت‪ ،‬ســخنران دوم رویــداد بهــار‬ ‫کارآفرینــی اســتارت آپــی یکــی از کارآفرینــان موفــق‬ ‫تبریــز‪ ،‬علــی غضنفــری مدیــر عامــل شــرکت تجــارت‬ ‫الکترونیکــی تســهیل گســتر بــود کــه ســخنان خــود را‬ ‫بــا اشــاره بــه ســهم یــک درصــدی اســتارت آپ هــا در‬ ‫موفقیــت پایــدار آغــاز کــرد و گفــت‪ :‬اســتارت آپــی کــه‬ ‫بخواهــد کارآفریــن باشــد بایــد و نبایــد هــای بســیاری‬ ‫دارد و بایــد ماموریتــی فراتــر از کســب درآمــد داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی کســب و کارهــا در تفکــر‬ ‫اولیــه تصــور مــی کننــد مــی توانــد معضــل بزرگــی را‬ ‫حــل کننــد امــا فرضیــه اینکــه ممکــن اســت این مســئله‬ ‫راهکارهــای بســیار ســاده تــری بــرای حــل داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬برخــی کســب و کارهــا خــود را درگیــر‬ ‫حــل مســائلی از جامعــه مــی کننــد کــه شــاید بــا‬ ‫راهکارهــای ســاده حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان تجربیــات ‪ 20‬ســاله خــود در ایــن عرصــه ‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪:‬موفقیــت پــس از مرحلــه ای اســت کــه همــه‬ ‫دســت از تــاش مــی کشــند و آن زمــان اســت کــه‬ ‫یــک رانــد دیگــر بایــد مبــارزه کــرد‪ ،‬پــس بــه کاری کــه‬ ‫شــروع کردیــد و انجــام مــی دهیــد عشــق بورزیــد‪.‬‬ ‫ایــن کارآفرینــان موفــق در انتهــا بــا یــادآوری حکایــت‬ ‫قورباغــه هــای تبریــز کــه یکــی از پــای دیگــری مــی‬ ‫گیــرد کــه مبــدا پــرش کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از همــه کســانی کــه‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف تــاش مــی کننــد درخواســت‬ ‫دارم هماننــد قورباغــه هــا تبریــز نباشــد بجــای گرفتــن‬ ‫پــای هــم دســت هــم را بگیریــد‪.‬‬ ‫در ادامــه برگــزاری ایــن رویداد‪،‬حســن اطاعــت مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت ایــده هــای نویــن پارســیان و یکــی‬ ‫از منتورهــای بنــام شــهر تبریــز کــه بــه راهنمایــی‬ ‫و مشــاوره بســیاری از اســتارت آپ هــا در رویدادهــای‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دیجی کاال با‬ ‫‪۲۵۰۰‬پرسنل مستقیم‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد سهم بازار‬ ‫فروش اینترنتی کشور‬ ‫را داراست‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کار خــود را تنهــا دو محصــول‬ ‫تلفــن همــراه و دوربیــن آغــاز کردیــم‪ ،‬گفت‪:‬اکنــون‬ ‫زنجیــره تامیــن کاال در دیجــی کاال بــه ‪ 400‬هــزار قلــم‬ ‫کاال رســیده اســت و بــه یــک میلیــون نیــز خواهــد‬ ‫رســید زیــرا هــر کاالیــی کــه امــکان عرضــه اینترتــی ان‬ ‫وجــود داشــته باشــد را اضافــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر زمــان کــه احســاس کردیــم‬ ‫توانایــی اضافــه کــردن گــروه محصولــی جدیــد را داریــم‬ ‫اقــدام بــه ایــن کار کردیــم‪ ،‬اذعــان داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بــاال بــودن انــواع کاال پــردازش سفارشــات و تحویــل‬ ‫کار ســختی اســت امــا موفــق شــدیم یکــی از بزرکتریــن‬ ‫انبارهــای خاورمیانــه را در یــک ســال گذشــته تاســیس‬ ‫کنیــم کــه طــول ریــل تنظیــم ســفارش آن دو کیلومتــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایران مشــتریان باالتریــن انتظارات‬ ‫را از ایــن مجموعــه دارنــد گفــت‪ :‬ایــن انتظــارات را خــود‬ ‫مــا بــا ارائــه ســرویس هــای خــاص ایجــاد کردیــم کــه‬ ‫البتــه تبدیــل بــه یکــی از موانــع ورود رقبــای جدیــد‬ ‫شــد زیــرا اســت و کار را بــرای رقبــای خــود ســخت‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫مختلــف مــی پــردازد‪ ،‬در خصــوص فرهنــگ کارآفرینــی‬ ‫اســتارت در ایــران و جهــان ‪ ،‬فضای کســب و کار اســتارت‬ ‫اپــی ایــران بــرای کارافرینــان و شناســایی فرصــت هــای‬ ‫کارآفرینــی اســتارت اپــی ایــراد ســخنرانی کــرد و بــا بیان‬ ‫اینکــه الزمــه موفقیــت اســتعداد خــوب‪ ،‬فضــای کســب و‬ ‫کار مناســب و کار بلــد بــودن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کار در بخــش‬ ‫خصوصــی همان‌قــدر کــه مقــدس اســت‪ ،‬ســخت هــم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکوسیســتم اســتارت آپــی تبریــز‬ ‫در دو ســه ســال اخیــر شــکل گیــری کــرده اســت و‬ ‫هنــوز بــه جایــگاه مطلــوب خــود دســت نیافتــه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬موفقیــت یــک اکوسیســتم نیازمنــد عملکــرد‬ ‫مناســب نســبت بــه فضــای شــهر و کشــور اســت و از‬ ‫طرفــی بایــد سیاســت هــای حمایتــی دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی نیــز تغییــر کنــد ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه اســتارت آپ هــای موفقــی کــه در‬ ‫خــارج از کشــور توســط جوانــان ایرانــی بنیــان گــذاری‬ ‫شــده اســت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کنتــرل مصــرف آب‬ ‫اپتــی شــاور کــه در راســتای صرفــه جویــی در مصــرف‬ ‫آب و توجــه بــه نیازهــای زیســت محیطــی طراحــی‬ ‫شــده اســت یکــی از کســب و کارهــای موفــق اســت کــه‬ ‫توانســته توجــه بــازار را در خــارج از کشــور بــه خــود‬ ‫جلــب کنــد‪.‬‬ ‫اطاعــت در انتهــا بــه اهمیــت توجــه بنیانگــذاران بــه‬ ‫راهکارهــای حــل مســائل در بــازار کشــور اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــازار ســازی‪ ،‬راه انــدازی خریــد و فــروش آنالیــن‪،‬‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی مختلــف و حــوزه اینترنــت اشــیا‬ ‫‪ ،‬اکنــون حــوزه هایــی هســتند کــه نیازمنــد تمرکــز‬ ‫بیشــتری هســتند‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش حاکــی اســت‪ ،‬در کنــار بخــش ســخرانی‬ ‫‪ ،‬زمانــی بــه بنیانگــذاران اســتارت آپ هــای موفــق‬ ‫تبریــز بــا عنــوان پنــل کارآفرینــان جــوان اختصــاص‬ ‫یافــت‪ ،‬اعضــای ایــن پنــل‪ ،‬بنیان‌گــذار اســتارت اپ‬ ‫هــای ای بلیت(رویــداد هــای فرهنگــی و هنــری تبریــز)‪،‬‬ ‫قونقا(تاکســی انالیــن تبریز)‪،‬رایچت(پلتفــرم گفتگــو‬ ‫آنالیــن و ارتبــاط بــا مشــتری) و لوکوبــوک( شــبکه‬ ‫اجتماعــی نویســندگی و کتــاب خوانــی) بــود کــه بــرای‬ ‫اشــتراک گــذاری تجربیــات خــود بــه صحبــت مــی‬ ‫پرداختنــد و چالــش هــای مســیر موفقیــت خــود را بــا‬ ‫شــرکت کننــدگان در میــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش مــی افزایــد یکــی از ســخنرانی هایــی کــه‬ ‫طرفــدار بســیار زیــادی در رویــداد داشــت‪ ،‬ســخنرانی‬ ‫ســعید محمــدی بنیانگــذار برنــد دیجــی کاال بــود کــه‬ ‫بــرای اولیــن بــار در تبریــز حضــور پیــدا کــرده بــود‪،‬‬ ‫وی در خصــوص شــکل گیــری ایــده دیجــی کاال بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬همــراه بــردار دو قلــوی خــود حمیــد محمــدی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۴‬بعــد از جســت و جــو در اینترنــت دربــارهٔ‬ ‫دوربین‌هــا‪ ،‬دوربیــن مــورد نظــر را از بــازار خیابــان‬ ‫جمهــوری تهــران خریــداری کردیــم امــا بعد از چنــد روز‬ ‫پــی بردیــم‪ ،‬لنــز روی دوربیــن دســت دوم و تعمیــری‬ ‫اســت و ایــن اتفــاق ناخوشــایند از تجربــه خریــد بــه‬ ‫شــکل ســنتی‪ ،‬جرقــه اولیــه تأســیس شــرکت دیجـی‌کاال‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫هــم بنیانگــذار برنــد دیجــی کاال بــه کــم بــودن بــازار‬ ‫رقابتــی در ایــران اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ایــن بــه ایــن‬ ‫معنــا نیســت کــه ایــن بــازار شــکل نخواهــد گرفــت امــا‬ ‫خوشــبختانه برنــد دیجــی کاال تبدیــل بــه یــک برنــد‬ ‫قابــل اعتمــاد در کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬اگربازدیــد دیجــی کاال را بــا رقبــای دیگــر‬ ‫خــود در ســطح جهــان مقایســه کنیــم‪ ،‬بــه غیــر از‬ ‫بزرگتریــن وب ســایت هــای تجــارت الکترونیــک هــای‬ ‫هنــد‪ ،‬چیــن و امریــکا ‪ ،‬دیجــی کاال در جایــگاه خوبــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و تولیــد محتــوا و ارائــه اطالعــات‬ ‫رایــگان در ایــن امــر بســیار موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دیجــی کاال بــا ‪۲۵۰۰‬پرســنل‬ ‫مســتقیم‪ ۹۰ ،‬درصــد ســهم بــازار فــروش اینترنتــی‬ ‫کشــور را داراســت‪ ،‬اذعــان داشــت‪ :‬ایــن وب ســایت‬ ‫روزانــه ‪ 2.5‬میلیــون بازدیــد کننــده دارد و ‪ 5‬میلیــون‬ ‫عضــو ثبــت شــده در آن هســتند‪.‬‬ ‫محمــدی در انتهــا خاطرنشــان کرد‪:‬هــدف داریــم بــه‬ ‫بزرگتریــن کســب و کار تجــارت الکترونیــک در منطقــه‬ ‫خاورمیانــه تبدیــل شــویم کــه دارای یــک اکوسیســتم‬ ‫کامــل اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪،‬در تایــم اســتراحت ایــن رویــداد‬ ‫خبرنــگار ســرویس فنــاوری نصــر بــه مصاحبــه بــا برخــی‬ ‫از ســخنران هــای ایــن رویــداد بــرای نظرســنجی در‬ ‫خصــوص چنیــن رویدادهایــی در تبریــز پرداخــت کــه در‬ ‫گــزارش بعــدی منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گـــزارش خبرنـــگار ســـرویس فنـــاوری نصـــر حاکـــی‬ ‫اس ــت‪ ،‬ب ــا اینک ــه ای ــن روی ــداد توس ــط س ــازمان ی ــک‬ ‫نفـــره و همـــت رامیـــن اکبـــری انجـــام گرفـــت و تنهـــا‬ ‫شـــاهد حمایـــت هـــای معنـــوی بخـــش دولتـــی بـــود‪،‬‬ ‫ام ــا بدلیالولی ــن حض ــور دیج ــی کاال و ب ــزرگان اس ــتارت‬ ‫آپ ــی کش ــور و تبری ــز‪ ،‬همچنی ــن ارائ ــه محت ــوای غن ــی‬ ‫ب ــا س ــطح کیف ــی ب ــاال ش ــاهد موفقی ــت و حض ــور پ ــر‬ ‫شـــور عالقمنـــدان شـــد‪ ،‬بنابرایـــن بـــرای پیشـــرفت‬ ‫اکوسیســـتم اســـتارت‌آپ‌ی تبریـــز و افزایـــش تعـــداد‬ ‫اســـتارت‌‌آپ‌های موفـــق شـــهر برگـــزاری چنیـــن‬ ‫رویدادهایـــی بـــه عنـــوان تاثیرگذارتریـــن روش‌هـــا‬ ‫ش ــناخته م ــی ش ــود ام ــا نی ــاز بیش ــتری ب ــه حمای ــت از‬ ‫ط ــرف بخ ــش دولت ــی و خصوص ــی دارد‪ .‬ای ــن رویداده ــا‬ ‫هـــر کـــدام بـــه شـــکل متفاوتـــی طراحـــی شـــده‌اند‬ ‫و هریـــک بـــه نحـــوی در پیشـــرفت اکـــو سیســـتم‬ ‫شـــهری و شـــبکه ســـازی بیـــن فعالیـــن ایـــن حـــوزه‬ ‫موث ــر هس ــتند‪ .‬امی ــد اس ــت ش ــاهد برگ ــزاری روی ــداد‬ ‫به ــار کارآفرین ــی اس ــتارت آپ ــی در س ــال ه ــای پیاپ ــی‬ ‫باشـــیم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬گلناز پورنامی‬ ‫‪15‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خبر داد‪:‬‬ ‫همکاری ایران و سوییس برای توسعه استارت‌آپ‌ها‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫به اعتقاد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در شرایط فعلی‪ ،‬زمینه توسعه و چرخش استارت آپ ها بین دو کشور فراهم شده است‪.‬‬ ‫ی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ :‬بــه اعتقــاد معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در شــرایط فعلــی‪ ،‬زمینــه توســعه و‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمـ ‌‬ ‫چرخــش اســتارت آپ هــا بیــن دو کشــور فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری بــا مــورودل آمبروجیــو دبیــر هیــأت دولــت ســوئیس در امــور آمــوزش تحقیقــات و نــوآوری‬ ‫دیــدار و گفــت و گــو کــرد؛ در ایــن دیــدار زمینــه هــای همــکاری دو کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری بررســی شــد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ســتاری در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه‬ ‫و چرخــش اســتارت آپ بیــن دو کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از فرصــت هــای بســیار مناســب بــرای همــکاری ایــران‬ ‫بــا کشــور ســوییس مــی توانــد چرخــش متخصصیــن و‬ ‫اســتارت آپ هــا و بهــره گیــری هــر یــک از طرفیــن از‬ ‫ایــن برنامــه هــا و رویدادهــا باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــران آمادگــی الزم بــرای چرخــش‬ ‫اســتارت آپ هــا بیــن دو کشــور را دارد و حاضــر بــه‬ ‫همــکاری بــا مراکــز تحقیقاتــی کشــور ســوییس اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری‪،‬‬ ‫ایــران در دنیــا بــه واســطه داشــتن تعــداد زیــاد جــوان‪،‬‬ ‫شــناخته شــده اســت بــه همیــن دلیــل بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیــت بــزرگ و خــدادادی بــه صــورت درســتی‬ ‫بهــره بگیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬در گذشــته نــه چنــدان‬ ‫دور‪ ،‬تکیــه ایــران بــه منابــع زیرزمینــی و نفــت و گاز‬ ‫بــود‪ ،‬امــا بــا روی کار آمــدن دولــت روحانــی‪ ،‬یــک‬ ‫چرخــش بــزرگ در اقتصــاد کشــور بــه وجــود آمــد و‬ ‫نیــروی انســانی و جوانــان نقطــه اتــکای دولــت و اقتصــاد‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫ســتاری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه آمــار بــاالی‬ ‫نیــروی انســانی و جوانــان کشــور‪ ،‬منطقــی اســت کــه‬ ‫بــه ایــن خیــل عظیــم تکیــه کنیــم وشــکوفایی اقتصــاد‬ ‫کشــورمان را بــه دســت آنهــا بســپریم‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ایــران عالقــه منــد بــه توســعه اکوسیســتم فناوری اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در تــاش هســتیم تــا بــه کمــک جوانــان‬ ‫و دانشــجویان کشــورمان‪ ،‬اکوسیســتم کارآفرینــی را بــا‬ ‫افزایــش تعــداد پــارک هــا و مراکــز رشــد توســعه دهیــم‬ ‫و بســتر مناســبی بــرای ایجــاد فضــای کســب و کار‬ ‫و اشــتغال جوانــان ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬اکــو سیســتم کارآفرینــی‬ ‫الزم بــرای توســعه فضــای کســب و کار در شــرکت هــای‬ ‫مســتقر پــارک هــا و مراکــز رشــد فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســتاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪ :‬ایران‬ ‫توانمنــدی باالیــی در حــوزه هــای ســلول‌های بنیــادی‪،‬‬ ‫زیســت فنــاوری و ارتباطــات و اطالعــات دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نســل حــال حاضــر کشــور‪ ،‬نخســتین‬ ‫نســلی اســت کــه فضــای کســب و کار خــود را در جامعــه‬ ‫دانشــی کشــور ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتر ستاری‪:‬‬ ‫یکی از فرصت های بسیار مناسب‬ ‫برای همکاری ایران با کشور سوییس‬ ‫می تواند چرخش متخصصین و‬ ‫استارت آپ ها و بهره گیری هر یک‬ ‫از طرفین از این برنامه ها‬ ‫و رویدادها باشد‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری افــزود‪:‬‬ ‫در حــوزه فنــاوری همــکاری هایــی را بــا کشــور چیــن‪،‬‬ ‫روســیه و اتریــش آغــاز کــرده ایــم و قــرار اســت کــه ایــن‬ ‫همــکاری هــا را بــا کشــور اســپانیا نیــز داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد ایرانیــان حاضــر در‬ ‫کشــور ســوییس‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬تعــداد قابــل توجهــی از‬ ‫دانشــجویان ایرانــی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در‬ ‫کشــور ســوییس مشــغول بــه تحصیــل هســتند و اســاتید‬ ‫خبــره ایرانــی نیــز در کشــور شــما فعالیــت علمــی مــی کنند‬ ‫کــه همیــن موضــوع مــی توانــد نقطــه اتــکای توســعه‬ ‫همــکاری دو کشــور در زمینــه چرخــش مغزهــا و‬ ‫متخصصیــن باشــد‪.‬‬ ‫چرخش مغزها را جایگزین فرار مغزها کنیم‬ ‫در ادامــه ایــن دیــدار دو جانبــه مــورودل آمبروجیــو‬ ‫دبیــر هیئــت دولــت ســوئیس در آمــوزش‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫نــوآوری نیــز بــا ابــراز شــگفتی از حضــور تعــداد بــاالی‬ ‫ایرانیــان فعــال در پــارک زوریــخ( بــزرگ تریــن و اصلــی‬ ‫تریــن مرکــز و موسســه فنــاوری کشــور ســوییس) گفــت‪:‬‬ ‫از هــر ‪ ۱۰‬نفــر تنهــا ‪ ۲‬سوییســی در مرکــز تحقیقاتــی‬ ‫ســوییس مشــغول بــه فعالیــت اســت و بقیــه از دیگــر‬ ‫کشــورها هســتند کــه ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد‬ ‫کشــور ســوییس بــرای همــکاری هــای موثــر بــا دیگــر‬ ‫کشــورها آمادگــی کامــل دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۶۵ :‬درصــد دانشــجویان دکتــرای مــا اهــل‬ ‫ســوییس نیســتند و ایــن نشــان از آمادگــی ســوییس و‬ ‫فراهــم بــودن یــک پلــت فــرم موفــق بــرای همــکاری بــا‬ ‫کشــورهای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه آمبروجیــو‪ ،‬پتانســیل هــای خوبــی بــرای‬ ‫همــکاری هــای دوجانبــه علمــی و فناورانــه بیــن دو‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه بایــد از ایــن ظرفیــت هــا‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬دو کشــور مــی تواننــد‬ ‫همــکاری هــای دانشــگاهی خــود را توســعه دهنــد تــا‬ ‫بــه جــای فــرار مغزهــا؛ چرخــش مغزهــا ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫دبیــر هیئــت دولــت ســوئیس در آمــوزش‪ ،‬تحقیقــات‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایــن اینکــه علــم و فنــاوری مــی توانــد یکــی از جنبــه های‬ ‫تعامــات دو جانبــه و همــکاری هــای دو طرفــه بیــن‬ ‫ایــران و ســوییس باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بهتریــن مــدل همــکاری‬ ‫دو کشــور مــی توانــد فراهــم کــردن بســتر و فضــای‬ ‫فعالیــت در ایــران باشــد کــه تــا ســقف ‪ ۷۰‬درصــد هزینــه ها‬ ‫توســط ایــران تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬دومیـــن حالـــت ایـــن اســـت کـــه از‬ ‫توانمنــدی ســوییس در بحــث اســتانداردها و گواهــی هــای‬ ‫بی ــن الملل ــی به ــره بگیری ــم خصوص ــا در ح ــوزه ه ــای‬ ‫پزشـــکی و دارویـــی‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه شـــیخ زین‌الدیـــن‪ ،‬ایـــران پتانســـیل‬ ‫خوبـــی در حـــوزه اســـتارت آپ هـــای زیســـت فنـــاوری‬ ‫و دارویـــی دارد کـــه اگـــر گواهـــی هـــای الزم و‬ ‫اس ــتانداردهای ض ــروری بی ــن الملل ــی را کس ــب کنن ــد‬ ‫شـــرایط بهتـــری بـــرای فعالیـــت و عـــرض انـــدام در‬ ‫دنیـــا خواهنـــد داشـــت‪.‬‬ ‫در ایـــن دیـــدار مارکـــوس الیتنـــر ســـفیر ســـوئیس‬ ‫در ایـــران نیـــز بـــا اشـــاره بـــه توانمنـــدی و دسترســـی‬ ‫س ــوییس ب ــه مراک ــز ثب ــت مالکی ــت معن ــوی و تجرب ــه‬ ‫کافـــی در حـــوزه مالکیـــت فکـــری‪ ،‬گفـــت‪ :‬ســـوییس‬ ‫پتانســـیل هـــای قـــوی را بـــرای همـــکاری بـــا ایـــران‬ ‫در ایـــن زمینـــه دارد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ح ــوزه اس ــتارت آپ نی ــز ش ــرکت ه ــا‬ ‫و ســازمان هایــی را شــاهد هســتیم کــه ب ـرای ســرمایه‌گذاری‬ ‫و توس ــعه فض ــای اس ــتارت آپ ــی ب ــه ای ــران کم ــک‬ ‫می‌کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه ســـفیر ســـوئیس‪ ،‬رییـــس جمهـــوری‬ ‫ســـوییس فـــارغ از هرگونـــه مالحظـــه آمریکایـــی هـــا‬ ‫نس ــبت ب ــه دع ــوت و میزبان ــی از روحان ــی اق ــدام ک ــرد‬ ‫و اوای ــل م ــاه ج ــوالی پذی ــرای ریی ــس جمه ــور ای ــران‬ ‫خواهن ــد ب ــود و ای ــن دی ــدار ب ــرای ریی ــس جمه ــوری‬ ‫ســـوییس بســـیار مهـــم اســـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫و نــوآوری ادامــه داد‪ :‬کشــور ســوییس نیــز عالقه‌منــد‬ ‫بــه همــکاری هــای فناورانــه بــا ایــران اســت‪ ،‬خصوصــا‬ ‫در حــوزه هــای اکوسیســتم فنــاوری‪ ،‬اســتارت آپ هــا‪،‬‬ ‫انتقــال تکنولــوژی و چرخــش مغزهــا و متخصصیــن‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬قطعــا همــکاری در حــوزه‬ ‫اســتانداردها و دریافــت گواهــی برندســازی و بازاریابــی‬ ‫یکــی از مهــم تریــن و مطــرح تریــن زمینــه هــای‬ ‫همــکاری بیــن دو کشــور مــی توانــد باشــد‪.‬‬ ‫آمبروجیــو‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران یــک فرصــت‬ ‫منحصــر بــه فــرد بــرای همــکاری بــا ســوییس محســوب‬ ‫می‌شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از تفــاوت هــای ایــران بــا‬ ‫کشــورهایی مثــل چیــن و برزیــل‪ ،‬ایــن اســت که مــی توانید‬ ‫آزادانــه بــا موسســات مختلــف بــرای انجــام تحقیقــات‬ ‫وارد عمــل شــوید و از تشــریفات مرســوم و دســت و پاگیــر‬ ‫دولتــی آزاد هســتید‪.‬‬ ‫وی تعریــف شــیوه جدیــد بــرای آغــاز همکاری‌هــای‬ ‫دوجانبــه بیــن دو کشــور را ضــروری خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫مــا بســیار موافــق هســتیم کــه بــه یــک مــدل جدیــد‬ ‫همــکاری برســیم و تعامــات ســریع تــر برقــرار و اجرایــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــه جــای آنکــه وقــت و هزینــه هــای زیــادی‬ ‫صــرف تهیــه تفاهــم نامــه و اســناد بــی فایــده کنیــم‪.‬‬ ‫دبیـــر هیئـــت دولـــت ســـوئیس در آمـــوزش‪،‬‬ ‫تحقیقـــات و نـــوآوری بـــا ابـــراز خرســـندی از ســـفر‬ ‫قریب‌الوقـــوع رییـــس جمهـــور کشـــورمان بـــه‬ ‫ســـوییس‪ ،‬گفـــت‪ :‬امیدواریـــم بـــا ایـــن ســـفر‪ ،‬توســـعه‬ ‫هم ــکاری ه ــای دو جانب ــه دو کش ــور ه ــر چ ــه زودت ــر‬ ‫آغـــاز شـــود و شـــاهد شـــکوفایی ایـــن روابـــط باشـــیم‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار علی‌مرتضــی بی‌رنــگ قائم‌مقــام‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس‌جمهــور در امــور بیــن‬ ‫الملــل نیــز گزارشــی از «ســوابق همــکاری دو کشــور و‬ ‫دیدارهــای صــورت گرفتــه دو جانبــه در حــوزه فنــاوری»‪،‬‬ ‫«تهیــه و رونمایــی از گــزارش آنکتــاد» و «پیشــرفت هــای‬ ‫علمــی و فناورانــه» ایــران ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن دیــدار‪ ،‬محمــود شــیخ زیــن الدیــن‬ ‫معــاون نــوآوری و تجــاری ســازی فنــاوری معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫‪17‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در مشهد برگزار شد‬ ‫برپایی همایش مشاهیر استارت‌آپی با حضور کارآفرینان برتر ایران‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۷‬از ســاعت ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۱‬بــا ســخنرانی ‪ ۸‬کارآفریــن برتــر ایرانــی کــه داســتان‬ ‫همایــش مشــاهیر اســتارت‌آپی ایــران‪ ،‬چهارشــنبه ‪ ۱۹‬اردیبهش ـ ‌‬ ‫موفقیــت خــود را بــرای دانش‌آمــوزان مشــهدی بــه اشــتراک گذاشــتند‪ ،‬در تــاالر شــهر مشــهد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ادامه به موارد مطرح شده در این جلسه اشاره می شود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫به‌روز باشید‬ ‫آرش ســـروری‪ ،‬برنامه‌ســـاز‬ ‫حـــوزه فنـــاوری و کارآفرینـــی‬ ‫در رســـانه‌ها گفـــت‪ :‬بـــرای‬ ‫موفقی ــت در اس ــتارت‌آپ‪ ،‬نی ــاز‬ ‫داریـــم کـــه بـــه‌روز باشـــیم‬ ‫و بســـته بـــه زمـــان محصـــول مناســـبی را بـــه بـــازار‬ ‫عرضـــه کنیـــم‪ .‬اگـــر نتوانیـــم منطبـــق بـــا زمـــان‬ ‫پیـــش برویـــم شکســـت می‌خوریـــم‪ .‬به‌عنـــوان‬ ‫مثـــال در ســـال‌های پیـــش در حـــوزه نیازمندی‌هـــا‬ ‫ســـایتی بـــه نـــام «ایســـتگاه» وجـــود داشـــت‪ ،‬ایـــن‬ ‫ســـایت ایـــده خوبـــی را دنبـــال کـــرده بـــود امـــا‬ ‫بـــه دلیـــل بـــه‌روز نشـــدن و روی‌نیـــاوردن بـــه بســـتر‬ ‫تلفن‌همـــراه و تبدیـــل نشـــدن بـــه پویانمایـــی‪،‬‬ ‫بـــازار رقابتـــی خـــود را از دســـت داد و به‌دســـت‬ ‫«دیـــوار» تقریبـــا از کســـب‌و‌کار حـــذف شـــد‪ .‬ایـــن‬ ‫را هـــم فرامـــوش نکنیـــد کـــه شـــریک در هنـــگام‬ ‫ایجـــاد کســـب‌و‌کار از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار‬ ‫اســـت‪ ،‬افـــراد بایـــد در حوزه‌هـــای مختلـــف تخصـــص‬ ‫داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد در کنـــار هـــم تمـــام‬ ‫تخصص‌هـــای مـــورد نیـــاز در کســـب‌و‌کار خـــود را‬ ‫پوشـــش دهنـــد‪ .‬هنگامـــی کـــه دنبـــال ایـــده بـــرای‬ ‫شـــروع کســـب‌و‌کار خـــود هســـتیم‪ ،‬بایـــد عـــاوه بـــر‬ ‫شناس ــایی مش ــکالت ب ــازار و جامع ــه‪ ،‬ب ــه ای ــن نکت ــه‬ ‫ه ــم دق ــت کنی ــم ک ــه در ح ــوزه‌ای کســب‌و‌کار خ ــود‬ ‫را راه‌ان ــدازی کنی ــم ک ــه قب ــل از م ــا اس ــتارت‌آپ‌های‬ ‫موف ــق ب ــه آن نپرداخت ــه باش ــند‪ .‬بای ــد س ــعی کنی ــم‬ ‫در حوزه‌هـــای کمتـــر کار شـــده ورود کنیـــم‪.‬‬ ‫شبکه‌سازی و مطالعه‬ ‫احـــم دعلـــی فرهـــودی‪ ،‬مدیـــر عامـــل صبـــا ســـل‬ ‫و موســـس وب‌ســـایت‌های زوم و کاناپـــه اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬تکامـــل در کســـب‌وکار‬ ‫بیش ــترین کم ــک را ب ــه اف ــراد‬ ‫بـــرای جـــا افتـــادن در کار‬ ‫خـــود می‌کنـــد‪ ،‬بـــه عنـــوان‬ ‫نمونـــه خـــود مـــا ابتـــدا‬ ‫بیـــش از ‪ ١۵‬سرویـــــس‬ ‫و خدمـــت مختلـــف را در کســـب‌و‌کار خـــود ارایـــه‬ ‫می‌دادیـــم‪ ،‬امـــا کـــم کـــم بـــا گذشـــت زمـــان و‬ ‫تکامـــل کســـب‌و‌کارمان‪ ،‬متوجـــه شـــدیم کـــه‬ ‫روی کدام‌یـــک از آن‌هـــا بایـــد تمرکـــز کنیـــم‪ .‬بـــا‬ ‫توجـــه بـــه محیـــط دانشـــگاه‌ها خیلـــی از افـــراد‬ ‫برایشـــان ایـــن بـــاور به‌وجـــود می‌آیـــد کـــه بـــرای‬ ‫کارآفرینـــی نیـــازی بـــه مـــدرک دانشـــگاهی ندارنـــد‬ ‫امـــا از نظـــر مـــن بـــرای یـــک کارآفریـــن داشـــتن‬ ‫یـــک مـــدرک دانشـــگاهی می‌توانـــد مفیـــد باشـــد‬ ‫هرچنـــد کـــه دانشـــگاه‌های مـــا و شـــیوه آمـــوزش‬ ‫در آن‌هـــا معایبـــی هـــم دارد امـــا محیـــط دانشـــگاه‬ ‫ب ــرای کارآفرین ــان مزایای ــی نی ــز ب ــه هم ــراه دارد ک ــه‬ ‫شـــاید مهم‌تریـــن مزیـــت را بتـــوان ایجـــاد شـــبکه‌ای‬ ‫از دوســـتان و هم‌فکـــران خـــود نامیـــد‪ .‬یکـــی از‬ ‫توصیه‌هایـــی کـــه بـــه دانش‌آمـــوزان دارم‪ ،‬مطالعـــه‬ ‫اســـت؛ نـــه فقـــط کتاب‌هـــای تخصصـــی در حـــوزه‬ ‫کارآفرینـــی‪ ،‬بلکـــه حتـــی خوانـــدن رمان‌هـــای خـــوب‬ ‫می‌توانـــد در شـــکل‌دهی شـــخصیت شـــما خیلـــی‬ ‫موثـــر باشـــد‪ .‬مـــن از کتاب‌هـــای داستایوفســـکی‬ ‫چیزهـــای زیـــادی آموختـــم‪.‬‬ ‫بی توقع باشید‬ ‫علـــی حـــاج محمـــدی‪ ،‬بنیـــان گـــذار وب ســـایت‬ ‫«همی ــار ووردپ ــرس» و «ژاک ــت» گف ــت‪ :‬اف ــراد موف ــق‬ ‫دارای چنـــد ویژگـــی هســـتند‪ ،‬پرتالشـــند‪ ،‬پشـــتکار‬ ‫باالیـــی دارنـــد‪ ،‬ثابت‌قـــدم هســـتند و در مســـیر‬ ‫حرکـــت خـــود از کســـی‬ ‫توقـــع کمـــک ندارنـــد و ســـعی‬ ‫می‌کننـــد مســـتقل باشـــند و‬ ‫روی پـــای خـــود بایســـتند‪.‬‬ ‫توقـــع داشـــتن از نهادهـــای‬ ‫دولتـــی یـــا خانـــواده یـــا‬ ‫دوس ــتان‪ ،‬ب ــه ای ــن منج ــر می‌ش ــود ک ــه در بس ــیاری‬ ‫از مـــوارد به‌دلیـــل بـــرآورده نشـــدن توقعاتمـــان‬ ‫احســـاس نارضایتـــی داشـــته باشـــیم و عـــاوه بـــر آن‬ ‫کارمـــان نیـــز به‌دلیـــل این‌کـــه منتظـــر پشـــتیبانی‬ ‫دیگ ــران هس ــتیم‪ ،‬پی ــش ن ــرود‪ .‬ب ــدون درنظرگرفت ــن‬ ‫پشـــتیبانی‌های احتمالـــی دیگـــران بـــرای اهـــداف‬ ‫خـــود تـــاش کنیـــد و در مســـیر خـــود پشـــتکار‬ ‫داشته‌باشـــید و تـــا زمـــان رســـیدن بـــه اهـــداف‬ ‫و موفقیـــت ناامیـــد نشـــوید‪ .‬کســـب‌و‌کار را بایـــد تـــا‬ ‫آن‌جـــا ادامـــه داد و اصـــاح کـــرد کـــه در نهایـــت‬ ‫بـــه موفقیـــت برســـید‪.‬‬ ‫کارهای کوچک برای افراد بزرگ‬ ‫محمـــد ابــوالحــسنــــی‪،‬‬ ‫کارآفریـــن و تهیـــ ‌ه کننــــده‬ ‫مجموعـــه پویــانمـــــایی‌های‬ ‫«دیریـــن دیریـــن» نیـــز بیـــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬از هم ــان کودک ــی س ــعی‬ ‫می‌کـــردم از هـــر فرصتـــی‬ ‫ب ــرای کس ــب درآم ــد اس ــتفاده کن ــم‪ .‬مث ــا در دوران‬ ‫مدرس ــه قب ــل از آغ ــاز س ــال تحصیل ــی چن ــد جی ــن‬ ‫مـــداد و دفتـــر می‌خریـــدم و بعـــد زیـــر قیمـــت‬ ‫فروشـــگاه نوشـــت‌افزار محلمـــان بـــه اطرافیـــان‬ ‫می‌فر و ختـــم ‪.‬‬ ‫ابوالحس ــنی اف ــزود‪ :‬س ــعی می‌ک ــردم از ه ــر فرصت ــی‬ ‫اســـتفاده کنـــم تـــا بتوانـــم کســـب درآمـــد داشـــته‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫باش ــم‪ .‬همی ــن روی ــه را در دوران دانش ــگاه نی ــز ادام ــه‬ ‫دادم و بـــه همیـــن واســـطه وارد کارهـــای چـــاپ و‬ ‫تبلیغـــات شـــدم‪ .‬معتقـــد بـــودم بـــرای ارتباط‌گیـــری‬ ‫بـــا افـــراد بزرگ‌تـــر و ســـازمان‌ها‪ ،‬حتـــی در ابتـــدا‬ ‫اگـــر کارهـــای کوچکـــی هـــم از طـــرف آن‌هـــا بـــه‬ ‫مـــا محـــول شـــد‪ ،‬بایـــد بـــه بهتریـــن نحـــو انجـــام‬ ‫دهیـــم‪ ،‬زیـــرا می‌تواننـــد باعـــث رشـــد مـــا شـــوند‪.‬‬ ‫در ســـال ‪ ٨٣‬وارد کار ســـاخت پویانمایـــی شـــدم‪.‬‬ ‫بـــه مـــدت دو ســـال مشـــغول کار روی نـــوع اجـــرای‬ ‫«دیریـــن دیریـــن» بودیـــم و روش‌هـــای زیـــادی را‬ ‫امتحـــان کردیـــم تـــا در نهایـــت بـــه نتیجـــه‌ای کـــه‬ ‫می‌خواســـتیم رســـیدیم‪.‬‬ ‫موفقیت یک شبه وجود ندارد‬ ‫نـــــوید رجـــــایی پـــور‪،‬‬ ‫مدیرعامـــل پرشـــین بـــاگ‬ ‫و مـــــوسس مجمــوعـــــه‬ ‫سالمــت‌نیـــــوز گفـــت‪ :‬در‬ ‫اســـتارت‌آپ بـــه دو عامـــل‬ ‫بایـــد تکیـــه کـــرد و ایمـــان‬ ‫داش ــت؛ اول خ ــدا و بع ــد از آن ه ــم خودم ــان‪ .‬یک ــی‬ ‫از مهم‌تریـــن مـــوارد در راه‌انـــدازی کســـب‌و‌کار‪،‬‬ ‫انتخ ــاب ش ــریک مناس ــب اس ــت‪ .‬تجربی ــات ناموف ــق‬ ‫مـــن در کســـب‌و‌کارهایم به‌دلیـــل انتخـــاب‬ ‫نامناســـب شـــریک‌هایم بـــود‪ .‬پـــس در انتخـــاب‬ ‫شـــریک‌کاری‌تان بســـیار دقـــت کنیـــد‪ .‬بـــرای‬ ‫موفقیـــت بایـــد مطالعـــه داشـــته باشـــیم‪ ،‬روابـــط‬ ‫اجتماعـــی خـــود را افزایـــش دهیـــم‪ ،‬اهـــداف باالیـــی‬ ‫داشـــته باشـــیم و در کنـــار همـــه این‌هـــا صبـــر‬ ‫زیـــادی هـــم در کارمـــان به‌خـــرج دهیـــم‪.‬‬ ‫رجای ــی پ ــور اف ــزود‪ :‬یک ــی از ن ــکات مهم ــی ک ــه‬ ‫در مشـــهد می‌توانـــد بـــه اســـتارت‌آپ‌ها کمـــک‬ ‫فراوانـــی کنـــد‪ ،‬نـــگاه شـــهردار و مدیـــران شـــهری‬ ‫مشـــهد بـــه موضـــوع شـــهر هوشـــمند اســـت‪ ،‬در‬ ‫ایـــن حـــوزه و نـــگاه مشـــهد از شـــهرهای دیگـــر‬ ‫کش ــورمان جلوت ــر اس ــت و ای ــن مس ــئله فرصت‌ه ــای‬ ‫خوبـــی را بـــرای اســـتارت‌آپ‌های مشـــهدی فراهـــم‬ ‫می‌کنـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه توانایـــی بـــاالی ایجـــاد‬ ‫اس ــتارت‌آپ در ش ــهرهای هوش ــمند‪ ،‬بتوانن ــد در ای ــن‬ ‫زمینـــه کســـب‌و‌کار خـــود را آغـــاز کننـــد‪.‬‬ ‫انجام کارهای نشدنی‬ ‫مهـــدی انجیدنـــی‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫شـــرکت «توســـعه ســـامان» و‬ ‫بنیان‌گـــذار پیام‌رســـان «گـــپ»‬ ‫و بـــازی «عصـــر پادشـــاهان»‬ ‫گفـــت‪ :‬مـــن از دوره راهنمایـــی‬ ‫برنـامه‌نـــــویسی می‌کـــردم‪ ،‬در‬ ‫شـــرکت‌های مختلـــف کار کـــردم و خـــودم نیـــز‬ ‫برای کسب‌و‌کار‬ ‫خود برنامه‌ریزی‬ ‫بلندمدت‌تر داشته‬ ‫باشیم و از االن‬ ‫بـرای مثال پنج‬ ‫سال آینـده‌مان‬ ‫سرمایه‌گذاری کنیم‬ ‫شـــرکت تاســـیس کـــردم‪ ،‬در مـــدت بیـــش از ایـــن‬ ‫‪٢٠‬ســـال‪ ،‬هربـــار بـــه ســـمت ســـازمان خاصـــی‬ ‫حرک ــت ک ــردم‪ ،‬شکس ــت خ ــوردم و هرب ــار ک ــه ب ــه‬ ‫ســـمت بدنـــه جامعـــه رفتـــم و بـــازار عمـــوم مـــردم‪،‬‬ ‫موفـــق شـــدم‪ .‬هـــر زمـــان بـــه ســـراغ ایده‌هـــای‬ ‫کوچـــک و راحـــت رفتـــم‪ ،‬بـــا به‌دســـت نیـــاوردن‬ ‫منفعـــت و موفـــق نشـــدن مواجـــه شـــدم و برعکـــس‬ ‫هرزمـــان بـــه ســـوی ایده‌هایـــی رفتـــم کـــه نشـــدنی‬ ‫بـــه نظـــر می‌رســـیدند و حتـــی از دیـــد بقیـــه‬ ‫خنـــده‌دار و مســـخره بـــه نظـــر می‌آمدنـــد‪ ،‬در‬ ‫نهایـــت بـــه موفقیـــت رســـیدم‪.‬‬ ‫او تاکیـــد کـــرد‪ :‬بـــرای کســـب‌و‌کار خـــود‬ ‫برنامه‌ریـــزی بلندمدت‌تـــر داشـــته باشـــیم و از االن‬ ‫بـــرای مثـــا پنـــج ســـال آینده‌مـــان ســـرمایه‌گذاری‬ ‫کنیـــم‪ .‬مـــن معتقـــدم کـــه فقـــط جوانـــان ایـــن‬ ‫فرصـــت را دارنـــد‪ .‬یعنـــی اگـــر شـــما کســـب‌و‌کارتان‬ ‫را از س ــن ک ــم ش ــروع کنی ــد‪ ،‬ای ــن فرص ــت را داری ــد‬ ‫کـــه بـــرای چنـــد ســـال آینده‌تـــان ســـرمایه‌گذاری‬ ‫کنیـــد‪ .‬از دیگـــر خصوصیـــات جوانـــان و نوجوانـــان‬ ‫ایـــن اســـت کـــه تـــوان فکـــر کـــردن بـــه ایده‌هـــای‬ ‫خـــاص و بزرگ‌تـــر از توانایی‌هـــای فعلی‌شـــان را‬ ‫دارن ــد‪ .‬در س ــن پایین‌ت ــر رویاپ ــردازی بیش ــتر اس ــت‬ ‫و افـــراد تـــوان اینکـــه کارهـــای بزرگ‌تـــری را انجـــام‬ ‫بدهنـــد دارنـــد‪.‬‬ ‫هرگز تسلیم نشوید‬ ‫مصطفــی امیــری‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫ســامان سیســتمز و هــم بنیانگــذار‬ ‫زریــن پــال گفــت‪ :‬در هنــگام‬ ‫راه‌انــدازی کسـب‌و‌کار‪ ،‬فکــر نکنیــد‬ ‫کــه حتمــا بایــد در تمــام زمینه‌هــا‬ ‫مطابــق بــا برنامه‌ریــزی پیــش‬ ‫رفتــه و موفــق شــوید‪ .‬احتمــال شکســت در مراحــل‬ ‫مختلــف کســب‌و‌کارهای نویــن در جهــان باالســت‪،‬‬ ‫مــن نیــز در کس ـب‌و‌کار خــودم بــا مشــکالت فراوانــی‬ ‫روبــه‌رو بــودم؛ تــا حــدی کــه اگــر خیلــی از افــراد‬ ‫دیگــر بــه جــای مــن بودنــد‪ ،‬کار را رهــا می‌کردنــد امــا‬ ‫نکت ـه‌ای کــه باعــث پیشــرفت شــما می‌شــود‪ ،‬داشــتن‬ ‫پشــتکار و تــاش بــرای حــل مشــکالت مختلفــی اســت‬ ‫کــه در ســر راهتــان قــرار می‌گیــرد‪ .‬کارآفرینــی اصــا‬ ‫راحــت نیســت‪ ،‬بوروکراســی و قوانیــن مختلــف در‬ ‫بســیاری از مــوارد جلــوی نوآوری‌هــا را می‌گیــرد امــا‬ ‫بایــد بــا پشــتکار زیــاد در ایــن راه قــدم گذاشــت تــا بــه‬ ‫موفقیــت رســید‪ .‬بــه یادگیــری مهارت‌هــای مختلــف و‬ ‫دانــش اهمیــت زیــادی بدهیــد‪ ،‬بــرای کس ـب‌و‌کارهای‬ ‫آینــده داشــتن دانشــی در حــد گرفتــن یــک مــدرک‬ ‫دانشــگاهی کافــی نیســت و بایــد حتمــا در یــک حــوزه‬ ‫مشــخص تخصص‌هــای مــورد نیــاز را به‌دســت‬ ‫بیاوریــد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اینترنتی شهرآرا‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫حل مسایل جامعه به کمک دانش‌آموزان‬ ‫در ادامـــه لیـــدا تیمـــوری‪،‬‬ ‫مدیـــر عامـــل رکـــــاد و دبیـــر‬ ‫همایـــش مشـــاهیر اســـتارت‌آپی‬ ‫گفـــت‪ :‬رویـــداد کـــــارآفرینی‬ ‫دانش‌آموزی«رکـــــاد» از اســـفند‬ ‫‪ ٩۵‬بـــا هـــدف انتقـــال تفکـــر‬ ‫کارآفرینـــی و آشـــنایی دانش‌آمـــوزان بـــا فضـــای‬ ‫کســـب‌و‌کار شـــکل گرفـــت‪ .‬مـــا «رکاد» را کارخانـــه‬ ‫تولیـــد بـــذر توســـعه می‌دانیـــم کـــه در ســـال‌های‬ ‫آینـــده و بـــا پیوســـتن دانش‌آمـــوزان حاضـــر در ایـــن‬ ‫روی ــداد ب ــه ب ــازار کســب‌و‌کار‪ ،‬نتای ــج آن ملموس‌ت ــر‬ ‫می‌شـــود‪ .‬در ایـــن رویـــداد مـــا در ســـه مرحلـــه بـــا‬ ‫دانش‌آمـــوزان همـــراه هســـتیم؛ مرحلـــه اول کمـــک‬ ‫ب ــه آن‌ه ــا ب ــرای شناس ــایی مس ــایل جامع ــه‪ ،‬مرحل ــه‬ ‫دوم پیـــدا کـــردن ایده‌هایـــی بـــه منظـــور حـــل‬ ‫آن مســـایل و مرحلـــه ســـوم برنامه‌ریـــزی بـــرای‬ ‫راه‌انـــدازی کســـب‌و‌کاری بـــر مبنـــای همـــان ایـــده‪.‬‬ ‫تیمـــوری بیـــان کـــرد‪ :‬شـــهرداری مشـــهد‬ ‫همکاری‌هـــای خوبـــی را بـــا مجموعـــه «رکاد»‬ ‫داشـــته اســـت و در نظـــر داریـــم در آینـــده نیـــز از‬ ‫همکاری‌هـــای ایـــن نهـــاد در راســـتای پـــرورش‬ ‫دانش‌آمـــوزان آشـــنا بـــا اکوسیســـتم کارآفرینـــی‬ ‫اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور تهران انجام گرفت‬ ‫ ‬ ‫برگزاری رویداد استارت‌آپی در حوزه معماری و‬ ‫تاکسی‌‌های آنالین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دانشــگاه فنــی و حرف ـه‌ای شــهید شمس ـی‌پور تهــران در ســومین دوره از ســمینار اســتارت آپــی کســب و کارهــای هم‌ســو‪ ،‬پذیــرای اســتارت‌آپ‌های‬ ‫حــوزه معمــاری و تاکس ـی‌های آنالیــن بــود‪.‬‬ ‫ایــن ســمینار دوشــنبه ‪ 31‬اردیبهشــت مــاه در شــرایطی در دانشــگاه فنــی و حرف ـه‌ای شــهید شمس ـی‌پور تهــران برگــزار شــد کــه پیــش از ایــن‪،‬‬ ‫رقابت‌هــای اســتارت آپــی‪ ،‬بیــن اســتارت آپ هــای آنالیــن صنعــت بیمــه و حــوزه آزمایــش خــون آنالیــن در ایــن دانشــگاه برگزارشــده بــود‪.‬‬ ‫از جمله سخنرانان این رویداد می‌توان به رضا الفت نسب‪ ،‬سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن رقابــت هــای اســتارت آپــی تاکســی آنالیــن بــا حضــور اســتارت آپ هــای ماکســیم‪ ،‬چیتکــس‪ ،‬شــتاب و مــی بریــم (کرایــه چــی) و همچنیــن‬ ‫حضــور کانــال اطــاع رســانی حرفــه ای هــای اســنپ بــه بررســی زوایــای مختلــف از ارائــه خدمــات آنالیــن در حــوزه تاکســی پرداخــت‪.‬‬ ‫در بخــش دوم از ایــن ســمینار نیــز اســتارت آپ هــای اتــاق‪ ،‬چمــدون‪ ،‬دکوریســا و معماریــال در حــوزه معمــاری آنالیــن بــه معرفــی ایــده هــای نوآورانــه‬ ‫خــود در حــوزه آنالیــن ســازی خدمــات معمــاری و دکوراســیون داخلــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فنی‌ وحرفه‌ای‪ ،‬فضای مناسبی‬ ‫برای شکل‌گیری کسب و کارهای نوپا‬ ‫در شـرایطی سـومین دوره از سـمینار اسـتارت آپـی‬ ‫کسـب و کارهـای هم‌سـو در دانشـگاه فنـی و حرفه‌ای‬ ‫شـهید شمسـی‌پور تهـران برگـزار شـد کـه پیـش از‬ ‫برگـزاری ایـن رویـداد‪ ،‬زهـرا بختیـاری ریاسـت مرکـز‬ ‫کارآفرینـی و ارتبـاط با صنعـت این دانشـگاه‪ ،‬پیرامون‬ ‫ایـن رویداد‌هـا گفتـه بـود‪ :‬فنـی‌ و حرفـه‌ای‪ ،‬فضـای‬ ‫مناسـبی برای شـکل‌گیری کسـب و کارهای نوپا اسـت‬ ‫و مأموریـت مـا تربیـت تکنیسـین ماهـر و کمـک بـه‬ ‫توسـعه فضای اشـتغال در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه هم ــکاری متقاب ــل کس ــب و‬ ‫کاره ــای نوپ ــا و دانش ــگاه فن ــی و حرفــه‌ای‪ ،‬زمین ــه‬ ‫حضـــور گســـترده دانشـــجویان و صاحبـــان کســـب‬ ‫و کار را در ایـــن ســـمینار فراهـــم خواهـــد کـــرد‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬بـــرای فنـــی حرفـــه‌ای افتخـــار بزرگـــی‬ ‫اســـت کـــه توانســـته اســـت در آخریـــن روز از مـــاه‬ ‫اردیبهش ــت ب ــه س ــراغ اس ــتارت آپ ه ــای معم ــاری‬ ‫آنالیـــن بـــرود کـــه ایـــن مـــاه بـــه ســـالروز تولـــد‬ ‫دانشـــمند و معمـــار بـــزرگ کشـــور شـــیخ بهایـــی و‬ ‫روز معمـــار مزیـــن شـــده اســـت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت‬ ‫دانشــگاه فنــی و حرف ـه‌ای همچنیــن در مصاحبــه بــا‬ ‫ایلنــا بــا اعــام خبــر نصــب بیــش از ‪ 2000‬اپلیکیشــن‬ ‫در ‪ 200‬دقیقــه در ســمینار فــوق گفــت‪ :‬مــا توانســتیم‬ ‫در ســمینار رقابــت هــای اســتارت آپــی بــا ســرعتی‬ ‫بــاور نکردنــی تبلیغــات گســترده ای را بــرای ســه‬ ‫برنامــه کاربــردی «نــوار» ‪« ،‬چنــگال» و «ماکســیم»‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬ایــن نصــب و اطــاع رســانی فــوری بــا‬ ‫اســتفاده از جمعیــت هــای هوشــمند انجــام پذیرفــت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬جمعیــت هــای هوشــمند افــرادی‬ ‫هســتند کــه بــا هــدف مشــخصی در یکجــا جمــع‬ ‫مــی شــوند و یــک اقــدام مفیــد اجتماعــی را انجــام‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بختیـــاری اســـتفاده از قـــدرت اطـــاع رســـانی‬ ‫فنی‌ و حرفه‌ای‪،‬‬ ‫فضای مناسبی برای‬ ‫شکل‌گیری کسب و کارهای‬ ‫نوپا است‬ ‫افـــراد بـــا نفـــوذ در جامعـــه و فضـــای مجـــازی را‬ ‫راهـــکار مناســـبی در جهـــت معرفـــی اســـتارت‬ ‫آپ هـــا معرفـــی کـــرد و افـــزود‪ :‬از ایـــن پـــس در‬ ‫ســـمینارهای رقابـــت هـــای اســـتارت آپـــی بـــا ایـــن‬ ‫جمعیـــت هوشـــمند مشـــتاق بـــه فـــن آوری گام‬ ‫جدیـــدی را در معرفـــی کســـب و کارهـــای نوپـــا‬ ‫بـــه مـــردم برمی‌داریـــم و کســـب و کارهـــای نوپـــا‬ ‫ک ــه عالق ــه دارن ــد ت ــا ب ــا س ــرعتی ب ــاال ب ــه جامع ــه‬ ‫معرف ــی ش ــوند‪ ،‬م ــی توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه دفت ــر‬ ‫ارتب ــاط ب ــا صنع ــت دانش ــگاه ش ــهید شمس ــی پ ــور‬ ‫و عقـــد قـــرار داد‪ ،‬اپلیکیشـــن خـــود را بـــا کمـــک‬ ‫دانش ــجویان فن ــی ای ــن دانش ــگاه بص ــورت حرفــه‌ای‬ ‫تبلیـــغ کننـــد‪.‬‬ ‫کسب‌وکارهای تلگرامی‬ ‫به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند‬ ‫همان‌گونـــه کـــه اشـــاره شـــد ســـومین دوره از‬ ‫ســـمینار اســـتارت آپـــی کســـب و کارهـــای هم‌ســـو‬ ‫در دو بخـــش اســـتارت‌آپ‌های حـــوزه معمـــاری و‬ ‫تاکســـی‌های آنالیـــن برگـــزار شـــد و در بخـــش اول‬ ‫رضـــا الفـــت نســـب‪ ،‬ســـخنگوی اتحادیـــه کشـــوری‬ ‫کســب‌وکارهای مجـــازی بـــه تشـــریح فعالیـــت ایـــن‬ ‫اتحادیـــه پرداخـــت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه راه‌انـــدازی اتحادیـــه کشـــوری‬ ‫کســـب‌وکارهای مجـــازی درســـال گذشـــته گفـــت‪:‬‬ ‫حســـن تشـــکیل ایـــن اتحادیـــه آن اســـت کـــه‬ ‫پیـــش از ایـــن کســـب‌وکارهای مجـــازی درهرشـــهر‬ ‫بـــرای فعالیـــت بـــا توجـــه موضـــوع فعالیـــت خـــود‬ ‫می‌بایســـت از اتحادیـــه مربوطـــه مجـــوز دریافـــت‬ ‫می‌کردنـــد کـــه تشـــکیل اتحادیـــه کشـــوری‬ ‫کســـب‌وکارهای مجـــازی باعـــث تجمیـــع مجوزهـــا‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی در ای ــن روی ــداد ب ــا اش ــاره چگونگ ــی ص ــدور‬ ‫مج ــوز و نح ــوه نظ ــارت ب ــر فعالی ــت اف ــراد صنف ــی‬ ‫در فضـــای مجـــازی گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس آیین‌نامـــه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫واکاوی علل‬ ‫شکست و موفقیت‬ ‫استارت آپ ها‬ ‫کمک بسزایی در‬ ‫رشد اقتصاد جامعه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫در ادامــه ایــن بخــش از رویــداد تاکســی اینترنتــی‬ ‫روســی‪ ،‬ماکســیم نحــوه فعالیــت ایــن تاکســی‬ ‫اینترنتــی را بــرای عالقه‌منــدان تشــریح کــرد و پاســخ‬ ‫گــوی ســؤاالت شــرکت‌کنندگان شــد‪.‬‬ ‫معرفی استارت آپ‌های‬ ‫حوزه معماری آنالین‬ ‫در بخ ــش دوم ای ــن روی ــداد نی ــز ک ــه ب ــه دلی ــل‬ ‫حاشیه‌های مراسم؛‬ ‫معرفی تاکسی آنالین روسی‬ ‫درسال حمایت از سرمایه ایرانی‬ ‫ســـومین دوره ســـمینار اســـتارت آپـــی در‬ ‫دانشـــگاه فنـــی و حرفـــه‌ای شـــهید شمســـی‌پور‬ ‫تهـــران در شـــرایطی برگـــزا شـــد کـــه متاســـفانه‬ ‫شـــاهد برنامه‌ریـــزی‌ مناســـبی در اجـــرای آن‬ ‫نبودیـــم و ایـــن موضـــوع ســـبب شـــد تـــا رضایـــت‬ ‫برخـــی از شـــرکت‌کنندگان کـــه از را‌ه‌هـــای دور و‬ ‫نزدی ــک و حت ــی خ ــارج از ته ــران خ ــود را ب ــه ای ــن‬ ‫رویـــداد رســـانده بودنـــد فراهـــم نشـــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن ب ــه ای ــن نکت ــه نی ــز بای ــد اش ــاره ش ــود‬ ‫کـــه باوجودآنکـــه ســـال جـــاری از جانـــب مقـــام‬ ‫معظـــم رهبـــری بـــا نـــام حمایـــت از کاالی ایرانـــی‬ ‫معرفی‌شـــده اســـت‪ ،‬در ایـــن رویـــداد در بخـــش‌‬ ‫تاکســـی‌های آنالیـــن بـــا وجـــود نمونه‌هـــای‬ ‫داخلـــی بســـیار موفـــق از یـــک شـــرکت روســـی‬ ‫دعـــوت بـــه عمـــل آمـــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫اجرایـــی چگونگـــی صـــدور مجـــوز و نحـــوه نظـــارت‬ ‫بـــر فعالیـــت افـــراد صنفـــی در فضـــای مجـــازی و‬ ‫بازاریاب ــی ش ــبکه‌ای (موض ــوع م ــواد ‪ 12، 2‬و تبص ــره‬ ‫مـــاده‪ 87‬قانـــون نظـــام صنفـــی) مراحـــل صـــدور‬ ‫پروانـــه کســـب به‌طـــور کامـــل در ســـایت اتحادیـــه‬ ‫بـــه نشـــانی ‪ https://ecunion.ir‬درج‌شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ســـخنگوی اتحادیـــه کشـــوری کســـب‌وکارهای‬ ‫مجـــازی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه درســـال‬ ‫‪ 96‬شـــاهد افزایـــش و توســـعه اســـتارت آپ هـــا‬ ‫و کســـب‌وکارهای مجـــازی در کشـــور بودیـــم‬ ‫گفـــت‪ :‬تـــا اســـفندماه ســـال ‪ 96‬بیـــش از ‪ 31‬هـــزار‬ ‫کســب‌وکارهای مج ــازی از س ــامانه ای‌نم ــاد‪ ،‬نش ــان‬ ‫الکترونیـــک دریافـــت کردنـــد کـــه یـــک رشـــد ‪20‬‬ ‫تـــا ‪ 25‬درصـــدی رانشـــان می‌دهـــد‪.‬‬ ‫الفـــت نســـب در ایـــن ســـمینار ضمـــن بیـــان‬ ‫اهمیـــت داشـــتن راهـــکاری مناســـب بـــرای گـــذار‬ ‫از کســـب و کارهـــای ســـنتی بـــه دیجیتـــال افـــزود‪:‬‬ ‫واکاوی عل ــل شکس ــت و موفقی ــت اس ــتارت آپ ه ــا‬ ‫کمـــک بســـزایی در رشـــد اقتصـــاد جامعـــه خواهـــد‬ ‫داشـــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬گاه ــا ی ــک تبلیغ ــات ب ــا کیفی ــت‬ ‫کـــه از ایـــده خوبـــی برخـــوردار باشـــد‪ ،‬مـــی توانـــد‬ ‫جامع ــه بزرگ ــی را ب ــا اس ــتارت آپ ه ــا آش ــنا کن ــد‪.‬‬ ‫ســـخنگوی اتحادیـــه کشـــوری کســـب‌وکارهای‬ ‫مج ــازی ضم ــن تقدی ــر از جمعی ــت عالق ــه من ــد ب ــه‬ ‫اســـتارت آپ هاافـــزود‪ :‬ســـیل مشـــتاقان بـــه کســـب‬ ‫و کارهـــای فضـــای مجـــازی در ســـال هـــای اخیـــر‬ ‫رش ــدی تصاع ــدی داش ــته و م ــا در انجم ــن صنف ــی‬ ‫کســـب و کارهـــای اینترنتـــی در باالتریـــن ســـطح‬ ‫ممکـــن از ایـــن اشـــتیاق بـــه کســـب و کار هـــای‬ ‫نوپـــا حمایـــت می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـؤالی پیرامـــون‬ ‫فیلترین ــگ تلگ ــرام نی ــز گف ــت‪ :‬فلیت ــر ش ــدن تلگ ــرام‬ ‫تصمی ــم نظ ــام اس ــت و بهت ــر اس ــت کســب‌وکارهایی‬ ‫کـــه در ایـــن پیام‌رســـان شـــکل‌گرفته و فعـــال‬ ‫هســـتند بـــه پیام‌رســـان‌های داخلـــی مراجعـــه‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫فش ــردگی برنام ــه ب ــه دلی ــل م ــاه مب ــارک رمض ــان‬ ‫قبـــل از افطـــار برگـــزار شـــد اســـتارت آپ هـــای‬ ‫اتـــاق‪ ،‬چمـــدون‪ ،‬دکوریســـا و معماریـــال در حـــوزه‬ ‫معم ــاری آنالی ــن ب ــه معرف ــی ای ــده ه ــای نوآوران ــه‬ ‫خ ــود در ح ــوزه آنالی ــن س ــازی خدم ــات معم ــاری و‬ ‫دکوراســـیون داخلـــی پرداختنـــد‪.‬‬ ‫در حاشـــیه ایـــن ســـمینار ســـه نیـــز شـــرکت‬ ‫دفتـــر شـــما (ارائـــه دهنـــده خدمـــات دفتـــر کار‬ ‫مجـــازی)‪ ،‬ایـــران جـــزوه (ارائـــه دهنـــده خدمـــات‬ ‫آموزشـــی و دانشـــگاهی) و مدرســـه بیمـــه بـــه‬ ‫معرفـــی اســـتارت آپ هـــای خـــود پرداختنـــد‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ستاری اعالم کرد‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫هشدار نسبت به‬ ‫خرید استارت آپ ها‬ ‫‪22‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور گفت‪:‬خریــد‬ ‫اس ــتارت آپ معن ــا ن ــدارد و س ــرمایه گ ــذاران بای ــد ب ــا‬ ‫فـعـــالیت بــه صـــورت ســرمایه گــذاری جســورانه در‬ ‫چنـــد شـــرکت نوپـــا بـــا تامیـــن مالـــی و دریافـــت‬ ‫بـخـشــــی از سهــــام ســـرمایه گـــذاری داشـــته‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫ســـورنا ســـتاری در گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار ایبِنـــا‬ ‫دربـــاره حضـــور بخـــش خصوصـــی در اکوسیســـتم‬ ‫اســـتارت آپـــی گفـــت‪ :‬بخـــش خصوصـــی انعطـــاف‬ ‫پذیـــر و چابـــک اســـت و نیـــاز بـــه درآمدزایـــی‬ ‫دارد بـــه همیـــن دلیـــل زمانـــی کـــه بخـــش‬ ‫خصوصـــی در اکوسیســـتم اســـتارت آپـــی کشـــور‬ ‫فعالیـــت می‌کنـــد‪ ،‬کســـب و کارهـــای فعـــال در‬ ‫ایـــن حـــوزه ماننـــد بســـیاری از کســـب و کارهـــای‬ ‫دولت ــی ض ــررده نیس ــتند و ب ــه س ــراغ نی ــاز ب ــازار‪،‬‬ ‫ارائـــه خدمـــات ارزش افـــزوده می‌رونـــد تـــا‬ ‫ســـودآوری داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریی ــس جمه ــور تاکی ــد‬ ‫ک ــرد‪ :‬تـوسـعـ ــه اکوسیســ ــتم استـ ــارت آپـ ــی و‬ ‫دانـــش بنیـــان بـــه فرهنـــگ ســـرمایه گـــذاری‬ ‫خطـــر پذیـــر‪ ،‬مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و ورود‬ ‫ســـرمایه‌های خارجـــی نیـــاز دارد؛ بـــر همیـــن‬ ‫اس ــاس بای ــد بس ــتر س ــرمایه گ ــذاری در اس ــتارت‬ ‫آپ‌هـــا بـــدون دخالـــت دولـــت ایجـــاد شـــود و‬ ‫صندوق‌هـــای تامیـــن مالـــی وارد بـــورس شـــوند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه خری ــد اس ــتارت آپ معن ــا‬ ‫نـــدارد‪ ،‬اظهـــار داشــت‪ :‬بســیاری از ســرمایه گــذاران‬ ‫داخلــی در آرزوی خریــد اســتارت آپ‌هــای هــدف‌دار‬ ‫و غنـــی هســـتند؛ در حالیکـــه بایـــد بداننـــد کـــه‬ ‫خریـــد اســـتارت آپ معنـــی و مفهـــوم درســـتی‬ ‫نـــدارد و فـــرد ســـرمایه گـــذار بایـــد بـــا فعالیـــت‬ ‫ب ــه ص ــورت س ــرمایه گ ــذاری جس ــورانه در چن ــد‬ ‫ش ــرکت نوپ ــا ب ــا تامی ــن مال ــی و دریاف ــت بخش ــی‬ ‫از ســـهام ســـرمایه گـــذاری داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫ســـتاری افـــزود‪ :‬صندوق‌هـــای ســـرمایه گـــذاری‬ ‫خطـــر پذیـــر یـــک ضـــرورت بـــرای کشـــور‬ ‫محســـوب می‌شـــود و بـــرای تحقـــق اهـــداف‬ ‫در حـــوزه تامیـــن مالـــی بایـــد ‪ ۴۰‬درصـــد از‬ ‫ســرمـایـــه گـــذاری‌های کشور از طـریـــق ‪VC‬هـــا‬ ‫(ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر) انجـــام شـــود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‬ ‫طرح حمایت از استارت‌آپ‌ها با قید فوریت به دولت می‌رود‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا بیان آماده شـدن‬ ‫طـرح حمایـت از کسـب‌وکارهای نوپا در الیه کارشناسـی‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن طـرح کـه بـه منظـور رفـع مشـکالت و‬ ‫تاخیرهـای کسـب‌و‌کارهای نوپـا تنظیـم شـده اسـت بـه‬ ‫زودی بـه منظـور تصویـب با قیـد فوریـت در دولت مطرح‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گزارش فنـاوران‪ ،‬محمدجـواد آذری جهرمـی در آیین‬ ‫افتتـاح پروژه‌هـای ارتباطـی منطقـه آزاد انزلـی بـا بیـان‬ ‫این‌کـه سـال ‪ ۱۳۹۶‬در شـاخص بین‌المللـی کارآفرینـی‬ ‫رشـد ‪ ۱۳‬رتبه‌ای داشـتیم‪ ،‬گفت‪ :‬البتـه وضعیت آن چنان‬ ‫مطلوبـی از نظـر ایـن شـاخص نداریـم کـه بـا همـکاری‬ ‫وزارت‌هـای ارتباطـات‪ ،‬صنعـت‪ ،‬کار و سـازمان امـور‬ ‫اسـتخدامی الیحـه‌ای بـرای رفـع موانـع کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا تنظیـم شـده اسـت کـه بـه زودی بـرای تصویـب‬ ‫ارسـال می شـود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه یکـی از زیرشـاخص هـای کارآفرینـی‪،‬‬ ‫مـدت زمـان مـورد نیاز بـرای آغاز یک کسـب‌و‌کار اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬کسـب‌و‌کارهای نوپا بر اسـاس یک خالقیت شـکل‬ ‫می‌گیـرد‪ .‬بنابرایـن اگـر قـرار باشـد مـدت سـه مـاه وقت‬ ‫بـرای ثبـت شـرکت نیاز باشـد‪ ،‬خالقیـت از میـان می‌رود‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی وضعیـت جغرافیایـی و جمعیتـی اسـتان‬ ‫گیلان را بـرای تحـول دیجیتـال در این اسـتان مناسـب‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬دولـت منابـع مالـی را بـرای حمایـت از‬ ‫ایـن موضـوع برنامه‌ریـزی کـرده اسـت بطوری‌کـه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان در طـی دو سـال از طریـق صنـدوق‬ ‫سـرمایه‌گذاری‌های خطرپذیـر بـه کسـب‌و‌کارهای نوپـا‬ ‫اختصـاص پیـدا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫او در خصـوص مشـکالت کسب‌وکارهــای نـوپــا بــرای‬ ‫ثبـت شـرکت و نظام بیمـه‌ای و مالیاتی گفـت‪ :‬با ظرفیتی‬ ‫کـه مناطـق آزاد دارنـد‪ ،‬اتصـال منطقـه آزاد به سـرزمین‬ ‫اصلـی و اسـتفاده از چارچوب‌هـای راحت‌تـر‪ ،‬فضـای‬ ‫مناسـبی بـرای رشـد و نمـو کسـب‌و‌کارهای نوپا به شـمار‬ ‫مـی‌رود‪ .‬قطعـا مناطـق آزاد بـرای توسـعه کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا نیـاز بـه بسـترهای ارتباطـات درجه یـک دارد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫اهالی خانه نوآوری‬ ‫فعاالن اکوسیستم نوآوری‬ ‫و تیم های استارت آپی گردهم آمدند‬ ‫اهالـــی خانـــه نـــوآوری بـــا حضـــور جمـــع بزرگـــی‬ ‫از ســـرمای ­ه گـــذاران و فعـــاالن اکوسیســـتم نـــوآوری‬ ‫گردهـــم آمدنـــد‪.‬‬ ‫به گــــزارش خبــــرگزای مـهـــر‪ ،‬اولــــین جـشـن خانه‌‬ ‫نـــوآوری توســـط اهالـــی خانـــه نـــوآوری و بـــا حضـــور‬ ‫جمــع بزرگــی از ســرمایه­ گــذاران و فعــاالن اکوسیســتم‬ ‫نـــوآوری بـــه منظـــور رونمایـــی از فعالیت‌هـــای خانـــه‌‬ ‫نـــوآوری و معرفـــی تیم‌هـــای اســـتارت آپـــی آن بـــه‬ ‫مخاطب ــان در دانش ــگاه خات ــم برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر بیـــش از ‪ ۴۰‬کارآمـــوز در خانـــه نـــوآوری‬ ‫حضـــور یافتـــه کـــه برخـــی از آنـــان جـــذب اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا و برخـــی دیگـــر جـــذب ســـتاد خانـــه نـــوآوری‬ ‫شـــدند‪ .‬همچنیـــن ‪ ۱۱‬اســـتارت آپ در ایـــن مجموعـــه‬ ‫مســـتقر شـــده و بیـــش از ‪ ۱۵‬دورهمـــی کارآفرینـــی از‬ ‫اواس ــط تابس ــتان ب ــا هم ــکاری خان ــه ن ــوآوری برگ ــزار‬ ‫شـــده اســـت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم اســتارت آ پ‌هــای اکســیر‪ ،‬برناشــو‪،‬‬ ‫ســنجمان‪ ،‬پشــتیبان وردپــرس و بونــس بــا توضیــح‬ ‫طــرح خالقانــۀ خــود‪ ،‬نســبت بــه معرفــی مــدل‬ ‫درآمدزایــی‪ ،‬دســتاوردها و ســرمایۀ مــورد نیــاز‬ ‫بــرای توســعۀ کسب‌وکارشــان اقــدام کردنــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صندوق کارآفرینی امید از استارت‌آپ‌ها حمایت می کند‬ ‫صنــدوق کارآفرینــی امیــد در نظــر دارد از اســتارت‌آپ‌های‬ ‫فعــال در حــوزه حــوزه فین‌تــک‪ ،‬اینترنــت اشــیا‪،‬‬ ‫واقعیــت افــزوده‪ ،‬توســعه بــازار کاالهــای ایرانــی و تامیــن‬ ‫مالــی جمعــی حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار بــر اســاس ایــن طــرح‪،‬‬ ‫صنــدوق کارآفرینــی امیــد در قالــب مدل‌هــای‬ ‫خریــد‪ ،‬ســرمایه‌گذاری یــا مشــارکت در نظــر دارد از‬ ‫اســتارت‌آپ‌های فعــال در ایــن حــوزه بــا هــدف توســعه‬ ‫ارایــه خدمــات مالــی و حمایــت از کاالی ایرانــی حمایــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫اســتارت‌آپ‌هایی کــه تمایــل دارنــد از ایــن تســهیالت‬ ‫کم‌بهــره اســتفاده کننــد تــا تاریــخ ‪ ۱۰‬خــرداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫فـرصـــت دارنـــد پـــروپزال کســب‌وکــــار خــودشــان‬ ‫را بــه آدرس تهــران‪ ،‬خیابــان آیــت‌اهلل طالقانــی‪ ،‬بیــن‬ ‫میــدان فلســطین و شــهید سرپرســت‪ ،‬شــماره ‪۵۱۸‬‬ ‫ارســال کننــد‪.‬‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها در صــورت داشــتن ســابقه و کارنامــه‬ ‫قابــل قبــول موسســان در راهبــری کســب‌وکار بــا‬ ‫محوریــت فنــاوری اطالعــات‪ ،‬آمــاده بــودن محصــول‬ ‫نهایــی‪ ،‬ماهیــت حقوقــی ســهامی خــاص و عــدم وجــود‬ ‫محدودیــت در انتقــال ســهام‪ ،‬اســناد مالــی معتبــر و‬ ‫قابــل حسابرســی و امــکان ارایــه مســتندات الزم بــرای‬ ‫توجیه‌پذیــری طــرح در شــرایط حــال و پــس از جــذب‬ ‫ســرمایه‪ ،‬بــرای برخــورداری از ایــن حمایت‌هــا در‬ ‫اولویــت خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اســتارتاپ‌های حمــل ونقلــی را فعــال کنیــد تــا درآمــد‬ ‫راننــدگان افزایــش یابــد‬ ‫همچنیــن مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد گفــت‪:‬‬ ‫صنعــت حمــل و نقــل ضریــب اشــتغال‌زایی باالیــی چــه‬ ‫بصــورت مســتقیم و چــه بصــورت غیرمســتقیم دارد و‬ ‫ایــن صنــدوق از اشــتغالزایی در ایــن بخــش حمایــت‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬اصغــر نــوراهلل‌زاده در مراســم‬ ‫تحویــل ‪ ۵۰۰‬دســتگاه مینی‌بــوس نــو بــه فعــاالن ایــن‬ ‫بخــش گفــت‪ :‬بخــش حمــل و نقــل چــه در بخــش‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی مســافر و چــه در بخــش توزیــع‬ ‫بــار‪ ،‬بــه عنــوان کشــانه‌ی اشــتغال محســوب شــده و اثــر‬ ‫تکاثــری در ســایر زنجیره‌هــای اشــتغال دارد؛ بــه همیــن‬ ‫دلیــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد از اعطــای تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی بــه ایــن حــوزه اســتقبال می‌کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اشــتغال بخــش حمــل و نقــل ضریــب‬ ‫‪ ۳‬در بخــش اشــتغال مســتقیم ماننــد خودروســازی‪،‬‬ ‫قطعه‌ســازی و صنایــع مرتبــط دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن بخــش‬ ‫اثــر بســیار زیــادی نیــز در اشــتغال غیرمســتقیم خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایــن صنــدوق در حــوزه ســاماندهی زنجیــره توزیــع و‬ ‫لجســتیک و حمــل و نقــل کاال ورود کــرده اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬پیشــنهاد می‌شــود شــبکه قطعه‌ســازی را بــرای‬ ‫ایجــاد ایــن زنجیــره فعــال کنیــم؛ بخصــوص اینکــه ایــن‬ ‫صنــدوق قــرارداد نوســازی ‪ ۱۱‬هــزار خودروی ســنگین را‬ ‫بــه امضــا رســانده و ایجــاد شــبکه قطعه‌ســازی هــم در‬ ‫تحقــق تولیــد داخــل و هــم اقتصــاد مقاومتــی اثرگــذار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نــوراهلل‌زاده همچنیــن پیشــنهاد داد‪ :‬بــرای ارتقــای‬ ‫صنعــت لجســتیک و حمــل و نقــل کاال‪ ،‬شــبکه یــا‬ ‫اســتارت آپ‌هــای ســفارش بــار و مســافر نیــز در کنــار‬ ‫نوســازی خــودرو ایجــاد شــود تــا رانندگانــی کــه‬ ‫خودروهــای نــو را دریافــت کرده‌انــد‪ ،‬هــم بتواننــد‬ ‫اقســاط تســهیالت را پرداخــت کننــد و هــم درآمــد‬ ‫بهتــری داشــته باشــند‪ .‬صنــدوق امیــد نیــز از راه‌انــدازی‬ ‫چنیــن اســتارت آپ‌هایــی حمایــت می‌کنــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫رییس سـازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای دسـتورالعمل‬ ‫تامیـن مالـی جمعـی در بـازار سـرمایه خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫خوشـبختانه در شـورای عالـی بـورس با کمک وزیـر امور‬ ‫اقتصـادی و دارایـی و وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطالعات‪،‬‬ ‫تفاهم‌نامـه دسـتورالعمل تامیـن مالـی جمعی نهایی شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش سـازمان بـورس و اوراق بهادار‪،‬شـاپور محمدی‬ ‫در اولیـن گردهمایـی تبییـن جایـگاه روابـط عمومـی در‬ ‫بـازار سـرمایه گفـت‪ :‬همان‌گونـه کـه هـر کاال و خدماتـی‬ ‫می‌توانـد بـا ارتقـای کیفیـت دوام خـود را حفـظ کنـد‪،‬‬ ‫خدمـات روابـط عمومـی و محصـوالت رسـانه‌ها نیـز در‬ ‫سـایه دقـت‪ ،‬سـرعت‪ ،‬صحـت و بی‌طرفی قـادر خواهد بود‬ ‫دوام بلندمـدت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه در بــازار ســرمایه‪ ،‬شــفافیت نقــش‬ ‫کلیــدی دارد و هیچ‌کــس نمی‌توانــد مدعــی شــود‬ ‫کــه در ایــن بــازار شــفاف بی‌نیــاز از روابــط عمومــی‬ ‫و ارتباطــات قــوی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه بــه کارگیــری‬ ‫روابــط عمومــی بــرای تبلیــغ شــخصی‪ ،‬سواســتفاده از‬ ‫رســانه اســت کــه بایــد در ســازمان‌ها ممنــوع شــود و‬ ‫خوشــبختانه شــان اصحــاب رســانه بــه گونــه‌ای اســت‬ ‫کــه اجــازه اســتفاده نامعقــول از ایــن امــکان و ابــراز را‬ ‫نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫‏ســخنگوی ســازمان بــورس همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش‬ ‫روابـــط عمومی‌هـــا در کاهـــش تنـــش بـــا محیـــط‬ ‫پیرامون ــی گف ــت‪ :‬رواب ــط عموم ــی در واق ــع نوع ــی نظ ــام‬ ‫فیصلـــه نیـــز بـــه حســـاب می‌آیـــد؛ چراکـــه کمـــک‬ ‫می‌کن ــد خیل ــی از مس ــائل ک ــه ممک ــن اس ــت تبدی ــل‬ ‫بـــه ادعاهـــای حقوقـــی در دادگاه شـــود‪ ،‬فیصلـــه یابـــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار همچنیــن از‬ ‫اجــرای دســتورالعمل تامیــن مالــی جمعــی در بــازار‬ ‫ســرمایه خبــر داد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه در شــورای عالــی‬ ‫بــورس بــا کمــک وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و وزیــر‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬تفاهم‌نامــه دســتورالعمل‬ ‫تامیــن مالــی جمعــی نهایــی شــد‪.‬‬ ‫محمـدی مهمتریـن کارکـرد ایـن دسـتورالعمل را تامیـن‬ ‫مالـی محصـوالت فرهنگـی از جملـه فیلـم و سـریال در‬ ‫حوزه‌هـای مختلـف از جملـه بـازار سـرمایه دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن اقـدام از طریـق پلتفرم‌هایـی اجـرا می‌شـود‬ ‫کـه شـرکت فرابـورس ایـران نیـز سـازمان بـورس را در‬ ‫سـاماندهی ایـن برنامـه کمـک خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫محمـدی در بخش دیگری از سـخنان خود فرهنگ‌سـازی‬ ‫عمومـی را یکـی دیگر از نقش‌های رسـانه و روابط عمومی‬ ‫ذکـر کـرد و افـزود‪ :‬همـکاران ما در شـرکت اطالع‌رسـانی‬ ‫و خدمـات بـورس و روابـط عمومـی سـازمان‪ ،‬تاکنـون در‬ ‫حـوزه فرهنگ‌سـازی اقدامـات زیـادی از جملـه برگـزاری‬ ‫دوره‌هـای مختلـف آموزشـی‪ ،‬انعقـاد تفاهم‌نامـه بـا وزارت‬ ‫آمـوزش و پـرورش و بازدیدهـای دانش‌آمـوزی داشـته‌اند‬ ‫و در سـال جـاری نیـز ایـن رویکـرد تقویت خواهد شـد‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار همچنیـــن‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬این‌کـــه همچنـــان اشـــخاصی پیـــدا‬ ‫می‌شـــوند کـــه بـــرای ورود بـــه بـــازار ســـرمایه خانـــه‬ ‫پ ــدری خ ــود را ب ــه ف ــروش گذاش ــته‪ ،‬اق ــدام ب ــه خری ــد‬ ‫تـــک ســـهم کـــرده و در نهایـــت نیـــز دچـــار ضـــرر و‬ ‫زیـــان می‌شـــوند‪ ،‬نشـــان می‌دهـــد کـــه آمـــوزش و‬ ‫فرهنگ‌ســـازی در ایـــن بخـــش کافـــی نبـــوده اســـت‪.‬‬ ‫محمـــدی در ادامـــه ســـخنان خـــود بـــر اهمیـــت‬ ‫فرهنـــگ پیش‌گیـــری در بـــازار ســـرمایه تاکیـــد کـــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬فرهنـــگ پیش‌گیـــری از تخلفـــات در بـــازار‬ ‫ســـرمایه نیازمنـــد کمـــک رسانه‌هاســـت‪.‬‬ ‫او بـــا بیـــان اینکـــه در ماه‌هـــای اولیـــه ســـال ‪۹۵‬‬ ‫تعـــداد تاخیـــر در ارســـال اطالعـــات شـــرکت‌های‬ ‫بورســـی ‪ ۳۰‬تـــا ‪ ۴۰‬مـــورد و متوســـط تاخیرهـــا بیـــش‬ ‫از ‪ ۳۰‬روز بـــوده اســـت افـــزود‪ :‬بـــا اقدامـــات ســـازمان‬ ‫بـــورس از جملـــه پیاده‌ســـازی کـــدال ‪ ۳۶۰‬درجـــه و‬ ‫سیســـتم هشـــدار قانونـــی وظایـــف مدیـــران‪ ،‬امـــروز‬ ‫تع ــداد تاخی ــر در ارس ــال اطالع ــات در ه ــر م ــاه تنه ــا‬ ‫ب ــه ‪ ۱‬ت ــا ‪ ۲‬م ــورد و م ــدت تاخی ــر حداکث ــر ب ــه ‪ ۳‬روز‬ ‫رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت‪ ،‬در ای ــن مراس ــم محم ــد س ــلطانی‬ ‫فــر‪ ،‬معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫نی ــز ب ــه بی ــان توضیحات ــی در خص ــوص جای ــگاه رواب ــط‬ ‫عمومـــی در ســـازمان‌ها پرداخـــت و همچنیـــن بیـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬بـــورس یکـــی از مکان‌هـــای بســـیار خـــوب‬ ‫و مطمئـــن بـــرای جـــذب پول‌هـــای ســـرگردان در‬ ‫شـــرایط حســـاس تحریمـــی اســـت کـــه می‌توانـــد‬ ‫التهـــاب جمـــع شـــده در فضـــای دالری را بـــه ســـوی‬ ‫ســـایر بازارهـــا و صنایـــع مختلـــف ســـوق دهـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دستورالعمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه نهایی شد‬ ‫‪23‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫به همت شتابدهنده اکسیژن و شرکت فناپ انجام شد‬ ‫جنب‌وجوش استارت‌آپی‬ ‫در دانشگاه علم و صنعت‬ ‫« آ خــــر هفـتــــه بـــا ا ینتر نـــت ا شیــــا » یـــا‬ ‫“‪ ”IoT weekend‬عنـــوان نســـبتا جذابـــی بـــرای‬ ‫رویـــدادی بـــود کـــه در آخـــر هفتـــه‌ گذشـــته و‬ ‫طـــی دوره‌ای ســـه‌روزه‪ ،‬بـــه همـــت شـــتاب‌دهنده‬ ‫«اکس ــیژن» و هم ــکاری ش ــرکت «فن ــاپ»‪ ،‬در دانش ــگاه‬ ‫علـــم و صنعـــت برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش اکوموتیو‪،‬ایـــن رویـــداد کـــه بـــا محوریـــت‬ ‫کلـــی ایجـــاد آشـــنایی بـــا علـــم روز و فنـــاوری نســـبتا‬ ‫نوپـــای اینترنـــت اشـــیا پایه‌گـــذاری شـــده بـــود‪ ،‬بـــا‬ ‫ـجویان الکترونی ــک‪ ،‬مخاب ــرات‪،‬‬ ‫اس ــتقبال خوب ــی از دانش ـ‬ ‫ِ‬ ‫کامپیوتـــر و فعـــاالن در حـــوزه‌ اســـتارت‌آپی اینترنـــت‬ ‫اش ــیا مواج ــه ش ــد‪.‬‬ ‫در روز ابتدایـــی رویـــداد‪ ،‬نخســـت آقـــای نورانیـــان‪،‬‬ ‫مدیـــر کســـب‌وکار اینترنـــت اشـــیا «فنـــاپ»‪ ،‬بـــه‬ ‫معرف ــی مفه ــوم اینترن ــت اش ــیا و فلس ــف ‌ه آن پرداخ ــت‪.‬‬ ‫همچنیـــن در ایـــن میـــان‪ ،‬صحبت‌هایـــی از تفـــاوت‬ ‫‪ IoT‬بـــا ‪ ،M2M‬معمـــاری چهاربخشـــی ‪ IoT‬و‬ ‫توضیحاتـــی پیرامـــون هرکـــدام بـــه میـــان آمـــد‪ .‬در‬ ‫ادامـــه نیـــز مثال‌هایـــی اجرایـــی از کاربردهـــای‬ ‫اینترنـــت اشـــیا در حوزه‌هـــای مختلـــف نظیـــر‬ ‫کشـــاورزی‪ ،‬حـــوزه‌ ســـامت و بهداشـــت‪ ،‬حمل‌ونقـــل‪،‬‬ ‫صنعـــت و مصـــارف خانگـــی زده شـــد‪ .‬همچنیـــن‪،‬‬ ‫آقـــای علـــی رحمـــان پـــور‪ ،‬بنیان‌گـــذار و مدیرعامـــل‬ ‫«لینکـــپ»‪ ،‬پـــس از بحـــث دربـــاره‌ کســـب‌وکارهای‬ ‫انجام‌شـــده در ایـــن حـــوزه و محصوالتـــی نظیـــر ‪nest‬‬ ‫‪ ,xiaomi ,veniam ,kontakt‬و… بـــه معرفـــی‬ ‫طرح‌هـــای کالن ملـــی و کســـب‌وکارهای داخلـــی‬ ‫و ســـرویس‌های ارایه‌دهنـــده‌ خدمـــات ‪ IoT‬در‬ ‫ایـــران پرداخـــت‪ .‬او همچنیـــن بـــه معرفـــی لینکـــپ و‬ ‫حـــوزه فعالیـــت لینکـــپ و بیـــان تجربه‌هایـــی دربـــاره‌‬ ‫کســـب‌وکار در ایـــن حـــوزه نیـــز اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫از دیگـــر مباحـــث مطرح‌شـــده در روز اول می‌تـــوان‬ ‫بـــه بـــوم مـــدل کســـب‌وکار اشـــاره کـــرد‪ .‬ایـــن ابـــزار‪،‬‬ ‫امـــکان نمایـــش بصـــری اجـــزای کســـب‌وکار را بـــه‬ ‫نحـــوی ایجـــاد می‌کنـــد کـــه رابطـــه‌ی بیـــن اجـــزا و‬ ‫نح ــوه‌ ایج ــاد ارزش و س ــپس ارایــ ‌ه آن ب ــه مش ــتری و‬ ‫همچنیـــن نحـــوه‌ی تولیـــد درآمـــد را نشـــان می‌دهـــد‪.‬‬ ‫به‌طورکلـــی بحث‌هـــای روز اول‪ ،‬دو رویکـــرد مـــوازی‬ ‫یکدیگـــر داشـــت‪ :‬بحث‌هـــای علمـــی ماننـــد معرفـــی‬ ‫مفهـــوم ابـــر و فضـــای ابـــری‪ ،‬مـــه و لبـــه‪ ،‬پلتفرم‌هـــای‬ ‫اینترنـــت اشـــیا‪ ،‬معرفـــی پلتفرم‌هـــای متـــداول متـــن‬ ‫بســـته و کارکردهـــای پتلفـــرم در اینترنـــت اشـــیا‪،‬‬ ‫موضوعـــات عملی‌تـــر و اجرایـــی ایـــن بحـــث نظیـــر‬ ‫زنجیـــره‌ ارزش ‪ ،IoT‬معرفـــی بـــازار و بخش‌بنـــدی آن‪,‬‬ ‫ســـازوکار ارزش‌آفرینـــی در اینترنـــت اشـــیا‪ ،‬نمونه‌هـــای‬ ‫کســب‌وکارهای موف ــق در ب ــازار و بررس ــی اکوسیس ــتم‬ ‫اســـتارت‌آپی در زمینـــه‌ ‪ IoT‬بـــود‪.‬‬ ‫در روز دوم ای ــن روی ــداد‪ ،‬پلتفرم‌ه ــای مت ــداول متن‌ب ــاز‪،‬‬ ‫فرآین ــد طراح ــی اش ــیا و ارتباط ــات اش ــیا ب ــا یکدیگ ــر از‬ ‫مباح ــث م ــورد بح ــث ب ــود؛ ام ــا در بعدازظه ــر روز دوم‬ ‫فضـــای رویـــداد کمـــی متفـــاوت شـــد و بـــه ســـمت‬ ‫کســـب‌وکارهای عینـــی و بررســـی چالش‌هـــای پیـــش‬ ‫‌‌‬ ‫توســـعه اینترنـــت اشـــیا و بررســـی نقش‌هـــا‬ ‫رو بـــرای‬ ‫در اکوسیســـتم اســـتارت‌آپی اینترنـــت اشـــیا رفـــت‪ .‬در‬ ‫همیـــن راســـتا نیـــز‪ ،‬دو اســـتارت‌آپ فعـــال در حــــوزه‌‬ ‫‪ IoT‬و خــــانه‌های هوشـــمند‪ ،‬بـــه ارایـــه‌ تجربه‌هـــا‬ ‫و معرفـــی خـــود پرداختنـــد‪ .‬در ابتـــدا اســـتارت‌آپ‬ ‫«لوکســـین» کـــه گروهـــی از دانشـــجویان دانشـــگاه‬ ‫امیرکبیـــر آن را جلـــو می‌برنـــد بـــه ارایـــه‌ طـــرح خـــود‬ ‫و بیـــان مزیت‌هـــای رقابتـــی آن پرداختنـــد‪ .‬ســـپس‪،‬‬ ‫اســـتارت‌آپ «رایـــان» کـــه متشـــکل از دانشـــجویان‬ ‫دانشـــگاه علـــم و صنعـــت بـــود‪ ،‬تجربیـــات و طـــرح‬ ‫خ ــود را در اختی ــار حاض ــران ق ــرار دادن ــد‪ .‬اس ــتارت‌آپ‬ ‫«اکســـیژن» نیـــز کـــه عمـــا میزبـــان ایـــن رویـــداد‬ ‫بـــود‪ ،‬خـــود و فعالیت‌هـــای خـــود را معرفـــی کـــرد و‬ ‫دربـــاره‌ چالش‌هـــای کار در ایـــن حـــوزه و تجربیـــات‬ ‫خـــود‪ ،‬بحـــث کـــرد‪.‬‬ ‫امـــا روز ســـوم ایـــن رویـــداد‪ ،‬به‌صـــورت کامـــا‬ ‫کارگاهـــی و باهـــدف ایده‌پـــردازی و پـــردازش و‬ ‫پاالی ــش ایده‌ه ــا ش ــروع ش ــد‪ .‬در ای ــن بی ــن‪ ،‬ه ــر نف ــر‬ ‫ایـــده‌ خـــود در بحـــث اینترنـــت اشـــیا در حوزه‌هـــای‬ ‫مختلـــف را بیـــان کـــرد و پـــس از بررســـی اصـــول‬ ‫اصلـــی ایده‌پـــردازی و پاالیـــش ایده‌هـــا‪ ،‬ســـرانجام‬ ‫ایده‌هایـــی نظیـــر هوشمند‌ســـازی شـــبکه‌ آب‪،‬‬ ‫کنت ــرل وضعی ــت مص ــرف دارو‪ ،‬کنت ــرل و خ ــروج و ورود‬ ‫دانشـــجویان بـــه دانشـــگاه و… به‌عنـــوان ایده‌هـــای‬ ‫نهای ــی مط ــرح و ب ــوم م ــدل کســب‌وکاری ب ــرای آن‌ه ــا‬ ‫نوشـــته و بررســـی شـــد‪ .‬ســـرانجام در آخریـــن بخـــش‬ ‫از کارگاه‪ ،‬بـــا اســـتفاده از آردوینـــو و اصـــول اولیـــه‌ آن‪،‬‬ ‫بحـــث توســـعه‌ شـــی‌ء و نحـــوه‌ به‌کارگیـــری و اســـتفاده‬ ‫از آن‪ ،‬تمریـــن و تکمیـــل شـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دومین استارت آپ ویکند صنعت برق برگزار شد‬ ‫‪24‬‬ ‫دوميـن اسـتارت آپ ويكنـد صنعـت بـرق كشـور بـا‬ ‫حضـور معـاون دفتـر مديريـت مصرف شـركت توانير‪،‬‬ ‫اسـاتيد‪ ،‬دانشـجويان‪ ،‬نخبـگان صنعت بـرق در كرمان‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش نیـرو نیوزدوميـن اسـتارت آپ ويكنـد‬ ‫صنعـت بـرق كشـور با حضـور معـاون دفتـر مديريت‬ ‫مصـرف شـركت توانير‪ ،‬اسـاتيد‪ ،‬دانشـجويان‪ ،‬نخبگان‬ ‫صنعـت بـرق در محل سـالن اجتماعات شـهيد بافنده‬ ‫اين شـركت برگـزار شـد‪ .‬عليرضا احمديـزدي؛ معاون‬ ‫دفترمديريـت مصرف توانيـر در افتتاحيه اين همايش‬ ‫بـا تقديـر از مجريـان برگـزاري اسـتارت آپ گفـت‪:‬‬ ‫شـركت توزيـع بـرق شـمال اسـتان كرمـان‪ ،‬اوليـن‬ ‫شـركت فعـال در حـوزه اسـتارت آپ ها اسـت و بايد‬ ‫از تجاربـش در سـطح ملي اسـتفاده كنيـم‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫بحـث انرژي هاي سرمايشـي بيشـترين سـهم مصرف‬ ‫را از انـرژي الكتريكـي كشـور بـه خـود اختصـاص‬ ‫داده‪ ،‬طوريكـه سـهم آن معـادل ‪20‬هـزار مـگاوات بار‬ ‫سرمايشـي در تابستان اسـت‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬در تابستان‬ ‫سـال گذشـته پيك مصرف برق كشـور بـه ‪ 55‬هزار و‬ ‫‪400‬مـگاوات رسـيد كـه عمـده آن مربوط به وسـايل‬ ‫سرمايشـي بوده اسـت‪.‬‬ ‫وي بيـان كـرد‪ :‬پيـش بيني مي شـود كه نيـاز مصرف‬ ‫برق در تابسـتان سـال جاري به ‪60‬هزار مگاوات برسـد‬ ‫كـه تقريبـا ‪22‬هـزار مـگاوات آن بار سرمايشـي اسـت‪.‬‬ ‫معـاون دفتـر مديريـت مصرف شـركت توانيـر تصريح‬ ‫كـرد‪ :‬بـار سرمايشـي كشـور چيـزي معـادل ظرفيـت‬ ‫‪ 25‬نيـروگاه اتمـي بوشـهر اسـت و معـادل مصرف كل‬ ‫برق چند كشـور همسـايه بار سرمايشـي داريـم‪ .‬وي با‬ ‫اشـاره بـه بـار سرمايشـي بـاال در اماكـن دولتـي اظهار‬ ‫كـرد‪ :‬در بحث سيسـتم هـاي سرمايشـي ادارات دولتي‬ ‫از فناوري اينترنت اشـيا اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫احمـدي يـزدي تاكيـد كـرد‪ :‬اميدواريـم با ارائـه ايده‬ ‫هـاي نـو و صرفـه جويـي در مصـرف بـرق حـدود ‪60‬‬ ‫درصـد از بـار سرمايشـي را مديريـت كنيـم‪.‬‬ ‫وي بـا اشـاره به كمبود بارش در كشـور افـزود‪ :‬حدود‬ ‫چهـار هـزار مگاوات بر اثـر كمبود بارش ها در كشـور‬ ‫كاهش توليد بـرق داريم‪.‬‬ ‫همچنيـن مدير دفتـر تحقيقات شـركت توزيـع نيروي‬ ‫بـرق شـمال اسـتان كرمـان در مصاحبـه بـا رسـانه هـا‬ ‫گفـت‪ :‬از سـال ‪ 83‬تـا ‪ 12 ،94‬دوره همايش هاي علمي‬ ‫در قالـب كنفرانـس هـاي علمي برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـعيد زمانـي افـزود‪ :‬در سـال ‪96‬تصميـم گرفتـه‬ ‫شـد ايـن برنامـه بـا روش علمي جديـد انجام شـود و‬ ‫محورهـا بـر اسـاس نيـاز هـا و درخواسـت هـا صورت‬ ‫گيـرد‪ .‬وي تصريـح كـرد‪ :‬بـراي دوميـن اسـتارت آپ‬ ‫ويكنـد توزيع شـمال كرمان با محوريت سيسـتم هاي‬ ‫سرمايشــي‪ ،‬يكصــد دعوتنامـه داشتيــم كـه ‪ 60‬نفر‬ ‫ثبـت نـام كـرده اند‪.‬‬ ‫زمانـي ادامـه داد‪135 :‬ايـده به اسـتارت آپ رسـيد و‬ ‫پـس از پـردازش توسـط داوران‪ 12 ،‬ايـده در قالـب‬ ‫‪12‬گـروه بـه مرحله ارائـه راه يافتنـد‪ .‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫اميدواريـم خروجـي ايـن اسـتارت آپ بـراي صنعـت‬ ‫بـرق و كنتـرل بارسرمايشـي كشـور و اسـتان كرمـان‬ ‫راهگشـا باشد‪.‬‬ ‫گفتنــي اسـت ايـن رويــداد عـلـمـي از ‪ 19‬لغايت‬ ‫‪ 21‬ارديبهشـت مـاه درمحـل سـالن اجتماعـات‬ ‫شـركت توزيـع نيـروي بـرق شـمال اسـتان كرمـان‬ ‫برگـزار و در پايـان و پـس از داوري به ايـده هاي برتر‬ ‫جوايـزي اهداء شـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پنجمیـن رویـداد علمـی ایده‌شـو «دسـت بـه آچـار»‬ ‫دوشـنبه ‪ ۱۷‬اردیبهشـت ‪۱۳۹۷‬بـا حضـور اسـماعیل‬ ‫پیرعلـی خیرآبـادی‪ ،‬رییس پـارک علم‌ و‌فنـاوری‪ ،‬مرتضی‬ ‫باللـی‪ ،‬مدیـرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان و با‬ ‫اسـتقبال گسـترده ایده‌پـردازان و دانشـجویان در اسـتان‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری توسـط مرکـز توانمندسـازی و‬ ‫تسـهیل‌گری کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوای چهارمحـال و‬ ‫بختیـاری برگزار‌شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـایت مرکـز توانمند‌سـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا‪ ،‬رییـس پـارک علم و فنـاوری گفت‪:‬‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد‪ ،‬آموزش‪ ،‬فرهنگ‌سـازی و‬ ‫ایجاد طوفان فکــری جــهت خـلــق ایــده‌های فنـاورانه‬ ‫در میـان دانشـجویان دانشـگاه فنی‌و‌حرفـه‌ای اسـت‪.‬‬ ‫اسـماعیل پیرعلـی افـزود‪ :‬روندهـای کارآفرینـی و ایجـاد‬ ‫شـغل در دنیـا تغییـرات فراوانی داشـته‌ اسـت به‌نحوی‌که‬ ‫بـا بررسـی بازارهـای روز دنیـا متوجه می‌شـویم بسـیاری‬ ‫از شـغل‌ها در معـرض تغییـرات و از بین رفتـن قرارگرفته‌‬ ‫انـد کـه ایـن نشـات گرفتـه از ورود فنـاوری اطالعـات به‬ ‫عرصه‌هـای مختلـف زندگـی بشـر اسـت‪ .‬از ایـن‌ رو پارک‬ ‫علـم و فناوری با برگزاری کارگاه‌ها و رویدادهای آموزشـی‬ ‫از قبیـل ایده‌شـو بـر‌ آن اسـت کـه کسـب‌و‌کارهای مبتنی‬ ‫بـر فنـاوری اطالعـات را گسـترش داده و از توسـعه ایـن‬ ‫کسـب‌و‌کارها حمایـت ویـژه به عمـل آورد‪.‬‬ ‫پیرعلـی افـزود‪ :‬از ‪ ۴۲‬ایـده رسـیده بـه دبیرخانـه ایـن‬ ‫رویـداد ‪۱۲‬ایـده بـا نظـر داوران بـه مرحلـه نیمه‌نهایی راه‬ ‫یافتنـد کـه در پایـان از ‪ ۵‬ایـده برتر بـا اهدا لـوح تقدیر و‬ ‫جایـزه نقـدی تجلیـل بـه عمـل آمد‪.‬‬ ‫ایده‌شـو‪ ،‬رویـدادی اسـت کـه بـه ایده‌پـردازان فرصـت‬ ‫می‌دهـد تـا ایده‌هـای خـود را در مـدت ‪ ۳‬دقیقـه ارایـه‬ ‫دهنـد کـه ایـن ایده‌هـا بر اسـاس عامه‌پسـند بـودن برای‬ ‫حضـار و فنـی بـودن بـرای داوران و فعـاالن اقتصـادی‬ ‫جهـت راه‌انـدازی یک کسـب‌وکار سـنجیده خواهند شـد‪.‬‬ ‫نفـر اول‪ :‬نـوراهلل صالحـی‪ ‌،‬عنـوان ایده‪ :‬اسـتفاده از گرافین‬ ‫در صنعت سـاختمان‬ ‫نفـر دوم‪ :‬سـیاوش شـاهینی‪ ،‬عنـوان ایـده‪ :‬سـبد خریـد‬ ‫هوشـمند‬ ‫نفـر سـوم‪ :‬سـید علیرضـا حجـازی‪ ،‬عنـوان ایـده‪ :‬انتقـال‬ ‫شـارژ برقـی موبایـل‬ ‫نفـر چهـارم‪ :‬محمدرضا بیگی عنـوان ایده‪ :‬اسـتند راهنمای‬ ‫گردشـگر و مسافر‬ ‫نفـر پنجـم‪ :‬رحمـان علیدوسـتی‪ ،‬عنـوان ایـده‪ :‬محیط‌بان‬ ‫هو شمند‬ ‫●●●‬ ‫فراخوان حمایت از استارت‌آپ‌های حوز ‌ه فناوری‌همگرا‬ ‫صاحبــان ایــده و اســتارت‌آپ در حــوزه‌ فناوری‌هــای‬ ‫همگــرا بــرای شــرکت در طرحــی فراخوانــده‬ ‫شــده‌اند کــه در آن ایده‌هــا و اســتارت‌آپ‌ها بــا‬ ‫اســتفاده از پشــتیبانی و ســرمایه‌گذاری مراکــز‬ ‫پشــتیبان‪ ،‬امــکان فعالیــت پیــدا می‌کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا از ســوی مرکــز راهبــردی‬ ‫فناوری‌هــای همگــرای معاونــت علمی‌وفنــاوری‬ ‫ریاســت‌جمهوری‪ ،‬فراخــوان جــذب و حمایــت از‬ ‫ایده‌هــا و اســتارت‌آپ‌های حــوزه‌ فناوری‌هــای‬ ‫همگــرا منتشــر شــد‪.‬‬ ‫در ایــن فراخــوان‪ ،‬صاحبــان ایده‌هــای نــو می‌تواننــد‬ ‫طرح‌هــای نوآورانــه خــود را در حوزه‌هــای ذیــل‬ ‫ارائــه دهنــد‪:‬‬ ‫● حــوزه ســامت (تشــخیص‪ ،‬غربالگــری‪ ،‬بهبــود و‬ ‫درمــان)‬ ‫● حــوزه دارو و دارورســانی (دارورســانی هدفمنــد‬ ‫و هوشــمند)‬ ‫● حــوزه‌ انــرژی (انرژی‌هــای پــاک‪ ،‬نیــرو و‬ ‫ذ خیر ه‌ســا ز ی )‬ ‫●حوز‌ه محیط‌زیست و آب (آالینده‌ها‪ ،‬بازیافت و پسماند)‬ ‫● حــوزه‌ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (اینترنــت‬ ‫اشــیاء‪ ،‬امنیت‌ســازی و هوشمندســازی)‬ ‫● فناوری زیستی‬ ‫● مکاترونیک‬ ‫● نانوجاذب‌ها‬ ‫● میکروفلئودیک‬ ‫● اپتیک و لیزر‬ ‫● تجهیزات پزشکی و توانبخشی‬ ‫● حسگرها (نانوحسگرها‪ ،‬نانوزیست‌حسگرها)‬ ‫● تحلیــل داده‌هــای بــزرگ (به‌ویــژه داده‌هــای‬ ‫ژنتیکــی)‬ ‫● نسل نوین توالی‌یاب‌های ژنتیکی (‪)NGS‬‬ ‫● علوم شناختی (رابط مغز و رایانه‪ ،‬دستگاه‌های‬ ‫واقعیت مجازی)‬ ‫زمینــه عملیاتی‌ســازی ایده‌هــای ثبت‌نــام در ایــن‬ ‫فراخــوان بعــد از طــی مراحــل داوری از طریــق‬ ‫پشــتیبانی شــتاب‌دهنده‌ها و مراکــز ســرمایه‌گذار‬ ‫فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن فراخــوان بــا حمایــت ســتاد ویــژه‌ توســعه‌‬ ‫فنــاوری‌ نانــو‪ ،‬ســتاد توســعه فنــاوری زیســتی‪ ،‬ســتاد‬ ‫توســعه‌ فنــاوری حــوز ‌ه انــرژی و ســتاد توســعه‌‬ ‫فناوری‌هــای مــواد و ســاخت پیشــرفته برگــزار‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫برگزی ــدگان مس ــابقه «اس ــتارتاپ تریگ ــر ‪ »8‬پ ــس از‬ ‫‪ 6‬روز رقاب ــت در دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف معرف ــی‬ ‫ش ــدند‪.‬‬ ‫دبی ــر برگ ــزاری «اس ــتارتاپ تریگ ــر‪ » 8‬در مصاحب ــه‬ ‫بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری صـــدا و ســـیما گفـــت‪:‬‬ ‫«اســـتارتاپ تریگـــر‪ » 8‬یـــک رویـــداد آموزشـــی‬ ‫رقابت ــی فش ــرده ب ــه م ــدت ‪ 6‬روز ب ــا ه ــدف ایج ــاد‬‫ی ــک محی ــط س ــازنده ب ــرای خل ــق و پ ــرورش ای ــده‬ ‫ه ــای کارآفرینان ــه اس ــت و در ای ــن روی ــداد آم ــوزش‬ ‫هـــای ضـــروری بـــرای تبدیـــل آیـــده بـــه یـــک‬ ‫اســـتارت آپ در کارگاه هـــای آموزشـــی بـــه شـــرکت‬ ‫کننـــدگان ارائـــه مـــی شـــود ‪.‬‬ ‫عمـــر افـــزود‪ :‬در ‪ 4‬روز ابتدایـــی رویـــداد‪،‬‬ ‫رکســـانا َم َ‬ ‫‪ 4‬کارگاه بـــرای شـــرکت کننـــدگان تـــدارک دیـــده‬ ‫ش ــده ب ــود و در ای ــن م ــدت آنه ــا فرص ــت داش ــتند‬ ‫ت ــا ب ــا اف ــراد توانمن ــد و ای ــده ه ــای دیگ ــران آش ــنا‬ ‫ش ــوند و در پای ــان ‪ 4‬روزه ش ــرکت کنن ــدگان هم ــراه‬ ‫بـــا متخصصـــان کســـب و کار در فضایـــی ویـــژه دور‬ ‫هـــم جمـــع مـــی شـــوند و فرصـــت بـــرای مشـــورت‬ ‫بحـــث هـــای ســـازنده و تیـــم ســـازی فراهـــم مـــی‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬ســـن شـــرکت کننـــدگان ایـــن‬ ‫مســـابقه ‪ 19‬تـــا ‪ 38‬ســـال اســـت و ایـــن رویـــداد‬ ‫دریچـــه ای بـــرای افـــرادی اســـت کـــه مـــی تواننـــد‬ ‫توانایـــی هـــای خـــود را معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در پایـــان ایـــن مســـابقه ‪ 3‬تیـــم‬ ‫برگزیـــده مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫اسامی برگزیدگان به این شرح است‪:‬‬ ‫محســـن باقریـــان‪ ،‬مصطفـــی الوندیـــان و فاطمـــه‬ ‫جعفـــر زاده بـــا موضـــوع رصـــد و پایـــش الگـــوی‬ ‫آســـم نفـــر اول‬ ‫مهـــرزاد ازقنـــدی‪ ،‬نیمـــا مـــدرس احمـــدی‪،‬‬ ‫محمدرضـــا طیـــران و مجیـــد کاشـــانی بـــا موضـــوع‬ ‫ســـامانه هوشـــمند تغییـــر و ارتقـــا ســـامت جامعـــه‬ ‫نفـــر دوم‬ ‫امیـــر محمـــد ســـوری‪ ،‬ســـعید آزادیـــان و آریانـــا‬ ‫ســـلطانی امیـــر محمـــد وکیلـــی بـــا موضـــوع طـــرح‬ ‫توریســـت پزشـــکی نفـــر ســـوم‬ ‫مســـابقه «اســـتارتاپ تریگـــر‪ 16 » 8‬تـــا ‪21‬‬ ‫اردیبهشـــت از ســـاعت ‪ 8‬تـــا ‪ 18‬در دانشـــگاه‬ ‫صنعتـــی شـــریف بـــه همـــت مرکـــز کارآفرینـــی‪،‬‬ ‫ش ــتاب دهن ــده ش ــریف ‪،‬مرک ــز رش ــد‪ ،‬پ ــارک عل ــم‬ ‫و فنـــاوری شـــریف برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫رویداد ایده‌شو «دست به آچار»‬ ‫در چهارمحال و بختیاری برگزار شد‬ ‫برگزاری‬ ‫«استارتاپ تریگر ‪»8‬‬ ‫در دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫‪25‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫مشارکت استارت‌آپ‌ها‬ ‫در اجرای پروژه‬ ‫شهر هوشمند بوشهر‬ ‫‪26‬‬ ‫نشسـت مدیـران مرکـز گسـترش فنـاوری اطالعـات‬ ‫(مگفا) با اسـتارت‌آپ‌های بوشـهر‪ ،‬در سـالن جلسـات‬ ‫مرکـز رشـد جامع پارک علـم و فنـاوری خلیج فارس‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش سـایت مرکز توانمند‌سـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا‪،‬در ایـن نشسـت‪ ،‬سـید علیرضـا‬ ‫زین‌العابدیـن‪ ،‬مدیـر واحـد هوشمند‌سـازی‪،‬‬ ‫محمدرضـا کامرانـی‪ ،‬مدیـر واحـد اینترنـت اشـیا‬ ‫مگفـا‪ ،‬محمدمهـدی مزارعـی‪ ،‬مدیر مرکز رشـد جامع‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری خلیـج فـارس‪ ،‬اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫و شـرکت‌های نوپـا فعـال در حـوزه شـهر هوشـمند‬ ‫حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن نشسـت‪ ،‬مدیـر مرکـز رشـد جامـع‬ ‫پـارک علم و فنـاوری خلیج فارس‪ ،‬دربـاره زمینه‌های‬ ‫فعالیـت اسـتارت‌آپ‌ها و شـرکت‌های نوپـا حاضـر در‬ ‫نشسـت توضیحاتـی بـه مدیـران مگفا ارایـه کرد‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه آغـاز فـاز طراحـی شـهر هوشـمند‬ ‫بوشـهر توسـط مگفا از مدیـران این مرکز درخواسـت‬ ‫کـرد کـه حتی‌االمـکان در اجـرای پروژه‌هـای مربوط‬ ‫به شـهر هوشـمند بوشـهر از پتانسـیل تیم‌هـا و افراد‬ ‫متخصـص درون اسـتان اسـتفاده کننـد‪ .‬در ادامـه‪،‬‬ ‫هـر یـک از تیم‌هـای حاضـر بـه معرفـی محصـول و‬ ‫خدمـت خـود پرداختنـد و بـه پرسـش‌های مدیـران‬ ‫مگفـا پاسـخ دادند‪.‬‬ ‫پـس از ارایـه تیم‌هـا و شـرکت‌ها‪ ،‬ابتـدا زین‌العابدین‪،‬‬ ‫در مـورد پـروژه شـهر هوشـمند بوشـهر توضیحاتـی‬ ‫بـه تیم‌هـا ارایـه کـرد و گفـت‪ :‬پروژه شـهر هوشـمند‬ ‫بوشـهر‪ ،‬اولیـن برنامـه در راسـتای هوشمندسـازی‬ ‫شـهرهای کشـور اسـت که هفته گذشـته موافقت‌نامه‬ ‫آن بـا اسـتانداری بوشـهر منعقـد شـده اسـت‪ .‬در فاز‬ ‫اول که طراحی این پروژه اسـت‪ ،‬موسسـه فناوری ای‬ ‫آی تـی (‪ )AIT‬اتریـش به‌عنـوان مشـاور بـا مجموعه‬ ‫مگفـا همـکاری می‌کند‪ .‬بـه گفتـه زین‌العابدین مدت‌‬ ‫زمـان پیش‌بینی شــده بــرای اتمــام فاز طـراحــی‬ ‫‪ ۱۰‬مـاه اسـت که پـس از آن فـاز اجرایی پـروژه آغاز‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫در بخـش پایانـی ایـن نشسـت‪ ،‬مدیـر واحـد اینترنت‬ ‫اشـیا مگفـا بـا اشـاره بـه افتتاح دفتـر مجموعـه مگفا‬ ‫در بوشـهر و حضـور مسـتمر مدیـران و کارشناسـان‬ ‫آن از اجـرای چنـد پـروژه مرتبـط با شـهر هوشـمند‬ ‫بوشـهر به‌صورت پایلـوت خبر داد‪ .‬او افـزود‪ :‬مجموعه‬ ‫مگفـا درنظـر دارد در اجـرای ایـن پروژه‌هـا از توانایی‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها و افـراد متخصـص اسـتان بوشـهر‬ ‫اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫کامرانـی همچنیـن از آمادگـی مجموعـه مگفـا بـرای‬ ‫مطرح‌شـدن طرح‌هـای پیشـنهادی اسـتارت‌آپ‌های‬ ‫فعـال در حـوزه هوشمندسـازی خبـر داد‪ .‬کامرانـی‬ ‫در مـورد نحـوه مشـارکت اسـتارت‌آپ‌ها در ایـن‬ ‫پـروژه گفـت‪ :‬اسـتارت‌آپ‌های فعـال در حوزه‌هـای‬ ‫مختلـف هوشمندسـازی می‌تواننـد به‌عنـوان بـازوی‬ ‫اجرایـی مجموعـه مگفـا در این پـروژه فعالیـت کنند‬ ‫و مهم‌تریـن نتیجـه ایـن همکاری «رشـد قابـل توجه‬ ‫ایـن اسـتارت‌آپ‌ها» خواهـد بـود و درحقیقـت مگفـا‬ ‫در ایـن پـروژه نقـش شـتاب‌دهی را دارد‪.‬‬ ‫به همت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری ؛‬ ‫مرکز صندوق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر‬ ‫شرکت ایرانسل و دانشگاه تهران شکل گرفت‬ ‫بـــا امضـــای تفاهم‌نامـــه همـــکاری میـــان ســـتاد‬ ‫توســـعه فنـــاوری اطالعـــات‪ ،‬ارتباطـــات و فضـــای‬ ‫مجـــازی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمه ــوری‪ ،‬ش ــرکت ایرانس ــل و دانش ــگاه ته ــران زمین ــه‬ ‫ایجـــاد اســـتارت آپ‌هـــای شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫دانشـــگاهی فراهـــم می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مرکـــز ارتباطـــات و اطالع‌رســـانی‬ ‫معاونـــت علمـــی و فننـــاوی ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬آییـــن‬ ‫امضـــای تفاهم‌نامـــه همـــکاری در زمینـــه تاســـیس‬ ‫و توســـعه مرکـــز شـــتاب‌ده ‌‬ ‫ی و نـــوآوری و صنـــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر (‪ )VC‬بـــا حضـــور ســـورنا‬ ‫ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــوری‪،‬‬ ‫مهـــدی فقیهـــی دبیـــر ســـتاد توســـعه ‪ ICT‬و فضـــای‬ ‫مج ــازی‪ ،‬محم ــود نیل ــی احمدآب ــادی رئی ــس دانش ــگاه‬ ‫ته ــران‪ ،‬علیرض ــا قلمب ــر دزفول ــی مدیرعام ــل ایرانس ــل‬ ‫و علیرضـــا دلیـــری معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب‬ ‫منابـــع معاونـــت علمـــی برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫در ای ــن جلس ــه دکت ــر س ــورنا س ــتاری معاون ــت علم ــی‬ ‫و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری نیـــز بـــه اســـتفاده از‬ ‫فضـــای بـــه وجـــود آمـــده در جهـــت رشـــد مجموعـــه‬ ‫هـــا و شـــرکتهای اســـتارت آپـــی اشـــاره کردنـــد و‬ ‫افزودنـــد در حـــال حاضـــر موقفیـــت و رشـــد ســـریع‬ ‫ایـــن نـــوع از شـــرکتها قابـــل پیشـــبینی هســـتند‪.‬‬ ‫ســـتاری افـــزود‪ :‬صندوق‌هـــای ســـرمایه گـــذاری خطـــر‬ ‫پذی ــر ی ــک ض ــرورت ب ــرای کش ــور محس ــوب می‌ش ــود‬ ‫و ب ــرای تحق ــق اه ــداف در ح ــوزه تامی ــن مال ــی بای ــد‬ ‫قســـمت عمـــده ای از ســـرمایه گذاری‌هـــای کشـــور از‬ ‫طریـــق ایـــن صندوقهـــا انجـــام پذیـــرد‪.‬‬ ‫دکتـــر مهـــدی فقیهـــی دبیـــر ســـتاد توســـعه ‪ ICT‬و‬ ‫فض ــای مج ــازی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ب ــا اش ــاره‬ ‫بـــه ایجـــاد زیرســـاخت حرکـــت دانشـــگاهیان بـــه‬ ‫س ــوی اش ــتغال مبتن ــی ب ــر ن ــوآوری و توانمن ــدی فن ــی‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن تفاهم‌نامـــه همـــکاری ضمـــن به‌کارگیـــری‬ ‫ظرفیت‌هـــای شـــرکت ایرانســـل و دانشـــگاه تهـــران‬ ‫بـــرای شناســـایی‪ ،‬گزینـــش‪ ،‬رشـــد و توســـعه اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان دارای طـــرح یـــا‬ ‫محص ــوالت آم ــاده ب ــا پتانس ــیل رش ــد ب ــاال و معاون ــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ضمـــن ایجـــاد‬ ‫زیرســـاخت‌های الزم تحقـــق اقتصـــاد دانش‌بنیـــان‬ ‫صـــورت میگیـــرد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان این‌کـــه حمایـــت فنـــی از تاســـیس و‬ ‫راه‌انـــدازی مرکـــز شـــتابدهی و نـــوآوری و صنـــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر دو محـــور اساســـی ایـــن‬ ‫تفاهم‌نامـــه اســـت افـــزود‪ :‬ســـتاد توســـعه ‪ ICT‬و‬ ‫فضـــای مجـــازی بـــرای تحقـــق ایـــن دو مهـــم‪ ،‬ضمـــن‬ ‫اقدام ــات الزم جه ــت تس ــریع در اخ ــذ مجوزه ــای الزم‬ ‫ب ــرای تاس ــیس و آغ ــاز ب ــه کار مرک ــز و صن ــدوق‪ ،‬ب ــرای‬ ‫تصوی ــب تش ــکیالت مرک ــز در مراج ــع ذی‌ص ــاح و نی ــز‬ ‫کم ــک ب ــه تأمی ــن مناب ــع اطالعات ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای‬ ‫فعالیـــت هـــای مرکـــز بـــا همـــکاری مجموعـــه هـــا و‬ ‫نهادهـــای ذیربـــط و ذینفـــع گا ‌م بـــر مـــی‌دارد‪.‬‬ ‫فقیهـــی افـــزود‪ :‬ایـــن ســـتاد ضمـــن معرفـــی اســـتارت‬ ‫آپ‌ه ــای فع ــال در ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬ارتباط ــات‬ ‫و فضـــای مجـــازی بـــه مرکـــز‪ ،‬زمینـــه را بـــرای اخـــذ‬ ‫تائیدیـــه دانش‌بنیـــان و مجوزهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای‬ ‫اســـتارت آپ هـــای معرفـــی شـــده توســـط مرکـــز‬ ‫تســـهیل می‌کنـــد‪.‬‬ ‫مهنـــدس علـــی رضـــا قلمبـــر دزفولـــی‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫شـــرکت ایرانســـل نیـــز بـــا ابـــراز خرســـندی از‬ ‫تفاهـــم نامـــه منعقـــد شـــده در خصـــوص تاســـیس و‬ ‫توســـعه مرکـــز شـــتاب‌ده ‌‬ ‫ی و نـــوآوری و صنـــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر بـــه اقدامـــات مـــورد نظـــر‬ ‫ایـــن شـــرکت در ایـــن مرکـــز اشـــاره کردنـــد و ابـــراز‬ ‫امیـــدواری کردنـــد زحمـــات مجموعـــه هـــای ذیـــل‬ ‫ای ــن تفاه ــم نام ــه ب ــه رش ــد فض ــای کس ــب و کار ای ــن‬ ‫حـــوزه منجـــر شـــود‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن تفاهم‌نامـــه همـــکاری‪ ،‬ایرانســـل‬ ‫ضمـــن ایجـــاد و تجهیـــز فضـــای فیزیکـــی مرکـــز‬ ‫شـــتابدهی و نـــوآوری‪ ،‬زیرســـاخت‌های فعالیـــت مرکـــز‬ ‫شـــتابدهی ر اتأمیـــن می‌کنـــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن اســـتفاده از تـــوان شـــرکت‌ها و همچنیـــن‬ ‫دانـــش و محصـــوالت تولیـــد شـــده در مرکـــز نـــوآوری‪،‬‬ ‫حمایـــت مالـــی از شـــرکتها وتیم‌هـــای اســـتارت‬ ‫آپـــی مســـتقر در مرکـــز شـــتاب‌دهی و نـــوآوری‬ ‫و ســـرمایه‌گذاری مشـــترک در تأســـیس صنـــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر از دیگـــر اقدامـــات شـــرکت‬ ‫ایرانســـل خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫دانشــگاه تهــران نیــز ضمــن اختصــاص فضایــی بــه متــراژ‬ ‫‪ 3000‬متــر در پردیــس فنــی بــرای ایجــاد مرکز نــوآوری‬ ‫و کمــک بــه راه‌انــدازی و راهبــری مرکــز شــتابدهی و‬ ‫نــوآوری و صنــدوق ســرمایه گــذاری خطــر پذیــر‪ ،‬زمینــه‬ ‫کمــک بــه شــکل گیــری و رشــد علمــی و فنــاوری‬ ‫اســتارت آپ‌هــای شــرکت‌های فعــال در مرکــز را فراهــم‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا خبر داد‪:‬‬ ‫راه‌اندازی استارت آپ‌ در حوزه گردشگری و حمل و نقل‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت ســـرمایه گـــذاری آتیـــه صبـــا‬ ‫تاکیـــد کـــرد‪ :‬بایـــد بـــا اســـتفاده از کســـب و‬ ‫کارهـــای نویـــن و اســـتارت آپ هـــا در مدیریـــت‬ ‫اقتصـــادی شـــرکت هـــا مزیـــت پایـــدار در بـــازار‬ ‫رقابتـــی ایجـــاد کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی آتیـــه صبـــا‪،‬‬ ‫ولـــی آذروش در نشســـت هـــم اندیشـــی اعضـــای‬ ‫هیئ ــت مدی ــره‪ ،‬مدی ــران ش ــرکت س ــرمایه گ ــذاری‬ ‫آتیـــه صبـــا و مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای‬ ‫تابعـــه بـــا بیـــان اینکـــه اســـتراتژی هلدینـــگ‬ ‫آتیـــه صبـــا بـــر مبنـــای ســـه اصـــل صداقـــت‪،‬‬ ‫ســـامت کاری و امانتـــداری تدویـــن شـــده‬ ‫اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــه طـــور قطـــع بایـــد از‬ ‫فرصـــت هـــای پیـــش رو اســـتفاده مطلـــوب کـــرد‬ ‫و مدیـــران بـــه عنـــوان ســـربازان خـــط مقـــدم‬ ‫جریـــان اقتصـــادی کشـــور وظیفـــه دارنـــد از‬ ‫انفعـــال و روزمرگـــی پرهیـــز کننـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬سیاســـت هـــای ‪ ۱۹‬گانـــه اقتصـــادی‬ ‫توس ــط صن ــدوق بازنشس ــتگی کش ــوری ب ــه تم ــام‬ ‫مدیـــران زیـــر مجموعـــه ابـــاغ شـــده و بایـــد در‬ ‫ســـال جدیـــد بـــه طـــور کامـــل اجرایـــی شـــود‪.‬‬ ‫مدیـــر عامـــل هلدینـــگ آتیـــه صبـــا بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه لـــزوم اســـتفاده از فنـــاوری هـــای نویـــن در‬ ‫کس ــب و کار‪ ،‬گف ــت‪ :‬ت ــاش مجموع ــه آتی ــه صب ــا‬ ‫در ســـال ‪ ۹۷‬اســـتفاده از فنـــاوری هـــای نویـــن در‬ ‫کس ــب و کار اس ــت ک ــه ای ــن مه ــم در پرت ــو توج ــه‬ ‫مدیرعامـــل و اعضـــای هیئـــت مدیـــره صنـــدوق‬ ‫بازنشســـتگی کشـــوری محقـــق خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در ای ــن مس ــیر اس ــتارت آپ های ــی‬ ‫در حــــوزه حـمــــل و نــقــــل و گـــردشـگــری‬ ‫راه انـــدازی خواهـــد شـــد تـــا مدیریـــت در ایـــن‬ ‫بخـــش هـــا مبتنـــی بـــر دانـــش روز اقتصـــادی‬ ‫صـــورت پذیـــرد‪.‬‬ ‫مهنـــدس آذروش بـــا بیـــان اینکـــه ایـــده هـــای‬ ‫تـــازه در مدیریـــت راهبـــرد تـــازه هلدینـــگ آتیـــه‬ ‫صبـــا خواهـــد بـــود‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬اگـــر امـــروز‬ ‫کســـب و کارهـــا بـــا همـــان شـــیوه ســـنتی اداره‬ ‫ش ــوند ب ــا شکس ــت حتم ــی روب ــرو خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مـــا در حـــوزه گردشـــگری نیازمنـــد ایـــده هـــای‬ ‫نویـــن در بـــوم گـــردی هســـتیم کـــه مجموعـــه‬ ‫آتی ــه صب ــا و ش ــرکت ه ــای ح ــوزه گردش ــگری در‬ ‫ایـــن زمینـــه برنامـــه هـــای تخصصـــی را تدویـــن و‬ ‫عملیاتـــی کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل هلدینـــگ آتیـــه صبـــا افـــزود‪ :‬بایـــد‬ ‫بـــا تولیـــد فکـــر ایجـــاد ثـــروت کـــرد و بـــا ایجـــاد‬ ‫مزی ــت ه ــای پای ــدار ب ــا محوری ــت فن ــاوری ه ــای‬ ‫نویـــن در بـــازار امـــروز رقابـــت کـــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســامت کاری‪ ،‬امانتــداری و‬ ‫صـداقـــت اصـول مـهـم راهــبــــردی فــعـالـیــت‬ ‫در مجمـــوعه آتیــه صبــا اســت چــرا کــه مــا امانتــدار‬ ‫قشــری هســتیم کــه بهتریــن ســال هــای زندگــی‬ ‫خــود را وقــف خدمــت بــه مــردم کردنــد و ایــن‬ ‫رســالت ســنگینی را بــر دوش همــه مــا مــی گــذارد‪.‬‬ ‫مهنــدس آذروش یــادآور شــد‪ :‬متاســفانه برخــی از‬ ‫ســرمایه گــذاری هــا در گذشــته فاقــد توجیــه فنــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و زیســت محیطــی بــود کــه ایــن امــر‬ ‫ســبب بــروز مشــکالت زیــادی بــرای هلدینــگ آتیــه‬ ‫صبــا شــد کــه در ســال گذشــته بــا درایــت اعضــای‬ ‫هیئــت مدیــره توانســتیم بســیاری از شــرکت هــا را‬ ‫بــه مســیر منطقــی خــود بازگردانیــم‪.‬‬ ‫در ادامـــه نیـــز اعضـــای هیئـــت مدیـــره شـــرکت‬ ‫س ــرمایه گ ــذاری آتی ــه صب ــا ب ــا تاکی ــد ب ــر خ ــروج‬ ‫از فضــای اقتصــادی ســنتی خدمــات و تولیــد بــه نقطــه‬ ‫نظـــرات خـــود پرداختنـــد‪ .‬اعضـــای هیئـــت مدیـــره‬ ‫هلدین ــگ آتی ــه صب ــا ب ــر ض ــرورت ورود مجموع ــه‬ ‫آتی ــه صب ــا ب ــه بازاره ــای فض ــای مج ــازی و نوی ــن‬ ‫اشـــاره کردنـــد و در راهبردهـــای بیـــان شـــده از‬ ‫ســـوی مدیرعامـــل هلدینـــگ آتیـــه صبـــا را بـــا‬ ‫نقطـــه نظراتشـــان تاییـــد کردنـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیر شرکت فناپ در خوزستان خبر داد‬ ‫مدی ــر ش ــرکت فن ــاپ در اس ــتان خوزس ــتان گف ــت‪ :‬ب ــه‬ ‫زودی مرکـــز شـــتاب‌دهی ایده‌هـــای نوپـــا و اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا بـــا همـــکاری پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان‬ ‫خوزس ــتان در اه ــواز راه‌ان ــدازی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حمیدرض ــا خادم ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا ف ــارس در اه ــواز‪،‬‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ش ــرکت فن ــاپ ش ــامل ‪ 22‬واح ــد کس ــب‬ ‫و کاری اســـت کـــه در ‪ ۷‬شـــرکت اصلـــی فعالیت‌هـــای‬ ‫مختلفـــی در حـــوزه ‪ ICT‬ارائـــه می‌دهـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان این‌کـــه فنـــاپ بـــا هـــدف تولیـــد نـــرم‬ ‫افزارهـــای حـــوزه بانکـــداری شـــروع بـــه کار کـــرد و‬ ‫نخس ــتین ش ــرکت در کش ــور اس ــت ک ــه توانس ــت ن ــرم‬ ‫افـــزار کـــول برکینـــگ را تولیـــد کنـــد‪ ،‬بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫صف ــر ت ــا ص ــد اتفاق ــات ‪ ICT‬کش ــور را ش ــرکت فن ــاپ‬ ‫پوشـــش و انجـــام می‌دهـــد‪.‬‬ ‫مدی ــر ش ــرکت فن ــاپ در خوزس ــتان اف ــزود‪ :‬ن ــرم اف ــزار‬ ‫«ک ــور بانکین ــگ» پی ــش از تولی ــد در ش ــرکت فن ــاپ‪ ،‬از‬ ‫کش ــورهای آلم ــان‪ ،‬هلن ــد و ن ــروژ وارد کش ــور می‌ش ــد‬ ‫و بع ــد از آغ ــاز ای ــن پ ــروژه توس ــط جوان ــان ای ــران و‬ ‫فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف‪ ،‬بـــرای‬ ‫نخســـتین بـــار ایـــن نـــرم افـــزار بومی‌ســـازی شـــد‪.‬‬ ‫خادمـــی بـــا اشـــاره بـــه این‌کـــه فنـــاپ در حـــال‬ ‫حاض ــر ‪ 2‬ه ــزار و ‪ 800‬نف ــر پرس ــنل دارد و در تمام ــی‬ ‫اســـتان‌های کشـــور از دفتـــر برخـــوردار اســـت‪،‬‬ ‫عنـــوان کـــرد‪ :‬شـــرکت فنـــاپ در خوزســـتان‪ ،‬دفتـــری‬ ‫ســـتادی اســـت کـــه از دو ســـال گذشـــته باهـــدف‬ ‫ارائ ــه خدم ــات ای ــن ش ــرکت در اس ــتان آغ ــاز ب ــه کار‬ ‫کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز پـــروژه پنجـــره واحـــد‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خوزســـتان بـــرای اســـتانداری‬ ‫خوزســـتان‪ ،‬افـــزود‪ :‬بـــه زودی فـــاز نخســـت آن بـــا‬ ‫حضـــور ریاســـت جمهـــوری طـــی ماه‌هـــای آینـــده‬ ‫افتتـــاح خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر شـــرکت فنـــاپ در خوزســـتان بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫هـــدف ایـــن شـــرکت در اســـتان توســـعه پـــروژه هـــای‬ ‫‪ ERP‬و جـــذب نیروهـــای بومـــی اســـت‪ .‬بـــه ازای‬ ‫دریافـــت هـــر پـــروژه در صنعـــت پتروشـــیمی باعـــث‬ ‫اشـــتغال مســـتقیم و غیرمســـتقیم ‪ 60‬نفـــر بـــرای‬ ‫جوانـــان خوزســـتان می‌شـــود و بـــرای پـــروژه پنجـــره‬ ‫واحـــد ســـرمایه‌گذاری اســـتان خوزســـتان ‪ 12‬نفـــر‬ ‫جـــذب شـــده‌اند‪.‬‬ ‫خادم ــی گف ــت‪ :‬ش ــرکت فن ــاپ در خوزس ــتان توانس ــته‬ ‫‪ 88‬نی ــروی بوم ــی را در اس ــتان مش ــغول ب ــه کار کن ــد‬ ‫ک ــه ای ــن آم ــار ت ــا پای ــان س ــال ج ــاری ب ــه ‪ 120‬نف ــر‬ ‫افزایـــش می‌یابـــد؛ بـــا کلیـــد خـــوردن اولیـــن پـــروژه‬ ‫فنـــاپ خوزســـتان در صنعـــت پتروشـــیمی جـــذب‬ ‫نیـــروی بومـــی خواهیـــم داشـــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه این‌ک ــه فن ــاپ در ح ــوزه زیرس ــاخت‬ ‫در زمینـــه دوربین‌هـــای ثبـــت تخلـــف فعالیـــت دارد‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬ایـــن شـــرکت بـــه دنبـــال توســـعه فیبرهـــای‬ ‫نـــوری و فنـــاپ تلـــکام شـــامل اینترنـــت‪ ،‬ســـیم‌کارت‬ ‫موبایـــل و تلفـــن ثابـــت در ســـطح اســـتان خوزســـتان‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــر شـــرکت فنـــاپ در خوزســـتان عنـــوان کـــرد‪:‬‬ ‫بـــه زودی مرکـــز شـــتاب‌دهی ایده‌هـــای نوپـــا و‬ ‫اســـتارت آپ‌هـــا بـــا همـــکاری پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اســـتان خوزســـتان در اهـــواز راه‌انـــدازی خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫ایـــن پـــروژه بـــا هـــدف تجمیـــع خدمـــات در راســـتای‬ ‫تســـهیل ســـرمایه‌گذاری در خوزســـتان طراحـــی و‬ ‫تولیـــد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫خادمـی بـا اشـاره امضـای تفاهم‌نامـه بـا اسـتانداری‬ ‫خوزسـتان بـا رویکـرد ایجـاد اشـتغال در حـوزه و توسـعه‬ ‫خدمـات فنـاپ در خوزسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬در ایـن تفاهم‌نامـه‬ ‫علاوه بـر حمایـت از اسـتارت آپ‌هـا‪ ،‬توسـعه خدمـات‬ ‫زیرسـاختی ‪ ICT‬نیـز لحـاظ شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬چش ــم ان ــداز ش ــرکت فن ــاپ در خوزس ــتان‪،‬‬ ‫راه انـــدازی یـــک اکوسیســـتم بـــرای تبدیـــل کســـب‬ ‫وکارهـــای بومـــی بـــه دیجیتـــال بـــا نـــام (آونـــد) و‬ ‫(ســـرزمین هوشـــمند خوزســـتان) نام‌گـــذاری شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫راه‌اندازی مرکز شتاب‌دهی ایده‌های نوپا در اهواز‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد‬ ‫کارگاه آموزشی راهکارهای جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫کارگاه آموزشـی «راهکارهـای جـذب سـرمایه بـرای‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا» ‪ ۲۰‬اردیبهشـت‌ ‪ ۱۳۹۷‬در سـالن‬ ‫همایش‌هـای پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تحصیلات‬ ‫تکمیلـی علـوم پایـه زنجـان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـایت مرکـز توانمند‌سـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا در ایـن کارگاه ‪ ۴‬سـاعته کـه بـا‬ ‫حضـور جمعـی از مدیـران کسـب‌وکارها‪ ،‬صاحبـان ایده و‬ ‫دانشـجویان عالقه‌منـد و فعـال در زمینـه کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا و فناورانـه برگـزار شـد‪ ،‬محمـد سـریر افـراز مـدرس‬ ‫دوره‌هـای آموزشـی اقتصـاد و مشـاور تجاری‌سـازی‬ ‫فنـاوری‪ ،‬در خصـوص انـواع روش‌هـای جذب سـرمایه در‬ ‫ایـران و شـرایط بهره‌منـدی از هـر یـک را تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫سـریرافراز در ابتـدای کارگاه‪ ،‬زمینـه فعالیـت‬ ‫شـرکت‌کننــدگان را جـویــا شــد و شرکت‌کننــدگان‬ ‫بـه معرفـی فعالیت‌هـا و کسـب‌وکار خـود اشـاره کردنـد‬ ‫و سـپس مطابـق بـا نیـاز و فعالیـت شـرکت‌کنندگان‪ ،‬بـه‬ ‫موضـوع کارگاه پرداختـه شـد‪.‬‬ ‫سـریرافراز بـه تعریـف مفهـوم اسـتارت‌آپ اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتارت‌آپ‌ها در قالـب شـرکت نیسـتند بلکـه‬ ‫متشـکل از تیم‌هـای چنـد نفـره‌ای هسـتند کـه رشـد‬ ‫چنـد برابـری دارنـد و در محصـول‪ ،‬روش ارایـه و یـا ابزار‬ ‫تولیـد بسـیار خلاق و نوآور هسـتند‪ .‬او گفت‪ :‬بسـیاری از‬ ‫افـراد زمانـی کـه واژه اسـتارت‌آپ بـه میان می‌آیـد تصور‬ ‫می‌کننـد کـه اسـتارت‌آپ فقـط در زمینـه ‪ ICT‬اتفـاق‬ ‫می‌افتـد امـا این‌گونه نیسـت و ‪ ICT‬در اسـتارت‌آپ‌هایی‬ ‫بـا زمینه‌هـای مختلـف کاری‪ ،‬می‌توانـد یـک ابـزار باشـد‪.‬‬ ‫سـریرافراز ادامه داد‪ :‬مشـکل اصلی تیم‌ها و اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫مشـکل مالـی و سـرمایه نیسـت و اغلب این تیم‌ها شـامل‬ ‫افـراد توانمنـد در حـوزه فعالیت خود هسـتند اما مشـکل‬ ‫اصلـی عـدم شـناخت از بـازار اسـت‪ .‬انتخـاب بـازار بـرای‬ ‫محصـول مهـم اسـت و کسـب‌وکارها بایـد یـک مـدل‬ ‫درآمـدی بـرای محصـول خـود در نظـر بگیرند‪.‬‬ ‫سـریرافراز در ادامـه بـه تفـاوت تسـهیالت و حمایت‌هـای‬ ‫مالـی از اسـتارت‌آپ‌ها و شـرکت‌ها اعـم از شـرکت‌های‬ ‫فنــاور و دانــش‌بنیــان اشـــاره کــرد و بــه تــرتـیـب‬ ‫ایـن تسـهیالت را بـرای هـر یـک تشـریح کرد‪.‬‬ ‫ضمانت‌نامه‌هـا‪ ،‬انـواع وام و شـرایط اعطـا آن بـه‬ ‫کسـب‌وکارها‪ ،‬شـتاب‌دهنده‌های اسـتارت‌آپ‌ها و انـواع‬ ‫شـتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری و انـواع آن‪،‬‬ ‫صندوق‌هـای نـوآوری و شـکوفایی‪ ،‬مشـارکت‌های حقوقی‬ ‫و مدنـی و ‪ ...‬از جملـه موضوعـات مهمـی بـود کـه مدرس‬ ‫کارگاه بـه ترتیـب هرکـدام را بـرای شـرکت‌کنندگان‬ ‫توضیـح داد‪.‬‬ ‫سـریرافراز اشـاره کـرد‪ :‬جـذب سـرمایه‪ ،‬اخـذ وام یـا‬ ‫تسـهیالت و ضمانت‌نامه‌هـا در بحـث تامیـن مالـی مطرح‬ ‫هسـتند کـه توصیـه می‌شـود کسـب‌و‌کارها بـرای تامیـن‬ ‫مالـی خـود از وام اسـتفاده نکننـد‪ ،‬مگـر در صورتـی کـه‬ ‫در شـرایط خاصـی باشـند و وامـی کـه می‌خواهنـد اخـذ‬ ‫کننـد‪ ،‬یـک وام کم‌بهـره باشـد کـه قـادر بـه بازپرداخـت‬ ‫آن هسـتند‪.‬‬ ‫او دربـاره ضمانت‌نامه‌هـا نیـز توضیـح داد و گفـت‪:‬‬ ‫کسـب‌و‌کارها بـرای انجـام پروژه‌هـای بـزرگ‪ ،‬بـه منظـور‬ ‫فـروش محصـول یا خدمـت خود بـه کارفرما‪ ،‬بـرای ایجاد‬ ‫اطمینـان و اعتمـاد در کارفرمـا‪ ،‬از ضمانت‌نامه‌ها اسـتفاده‬ ‫می‌کننـد‪ .‬ایـن ضمانت‌نامه‌هـا معمـوال توسـط بانـک ارایه‬ ‫می‌شـوند و شـامل ضمانت‌نامه‌هـای شـرکت در مناقصـه‪،‬‬ ‫حسـن انجـام تعهـدات‪ ،‬پیش‌پرداخت‪ ،‬اعتبـاری و گمرک‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫او در ادامـه بـه انـواع صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬ایـن صندوق‌ها از اسـتارت‌آپ‌ها که در قالب‬ ‫شـرکت نیسـتند حمایـت مالی ندارنـد اما از شـرکت‌های‬ ‫فنـاور و شـرکت‌های دانش‌بنیـان حمایـت مـی‌کننــد‪.‬‬ ‫زمـانــی کـه یــک اسـتــارت‌آپ اصطالحــا از دره مرگ‬ ‫خـارج مـی شـود و ثبـات می‌یابـد‪ ،‬می‌توانـد تبدیـل بـه‬ ‫شـرکت شـود و از خدمـات صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری‬ ‫اسـتفاده نماید‪.‬‬ ‫همچنیـن اضافـه کـرد‪ :‬بـه طـور کلـی صندوق‌هـای‬ ‫سـرمایه‌گذاری‪ ،‬خـود بـه دو بخـش صندوق‌هـای‬ ‫سـرمایه‌گذاری عـادی و پرخطر دسـته‌بندی می‌شـوند که‬ ‫صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری پرخطـر در کسـب‌و‌کارهای‬ ‫پرریسـک سـرمایه‌گذاری می‌کنند و سـودآوری در آن نیز‬ ‫بسـیار قابـل توجـه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫او در ادامـه بیـان کـرد‪ :‬خوشـبختانه صندوق‌هـای‬ ‫سـرمایه‌گذاری جمعـی نیـز در ایـران شـکل گرفته اسـت‬ ‫کـه افـراد عـادی نیـز می‌توانند سـرمایه‌های خـرد خود را‬ ‫در اسـتارت‌آپ‌ها سـرمایه‌گذاری کنند و ضمـن حمایت از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬از سـود فـروش محصـوالت و ارایه خدمات‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها بهـره ببرنـد‪.‬‬ ‫سـریرافراز شـتاب‌دهنده‌ها را راهـی بـرای حمایـت از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬شـتاب‌د‌هنده‌ها‬ ‫هماننـد بانک‌هـا و صندوق‌هـا بـه صـورت مسـتقیم از‬ ‫کسـب‌و‌کارهای نوپـا حمایـت نمی‌کننـد‪ ،‬امـا بـا ارایـه‬ ‫خدماتـی همچـون مشـاوره‪ ،‬اختصـاص فضا برای اسـتقرار‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها و ‪ ...‬بـه طـور غیرمسـتقیم از آن‌هـا حمایت‬ ‫می‌کننـد تا میزان شکسـت در اسـتارت‌آپ‌ها کمتر شـود‪.‬‬ ‫صندوق‌هـای نـوآوری و شـکوفایی از دیگـر موضوعـات‬ ‫مطـرح شـده در کارگاه بـود و سـریرافراز توضیـح داد‪:‬‬ ‫صندوق‌هـای نـوآوری و شـکوفایی به منظـور حمایت‌های‬ ‫مالـی و غیرمالـی از شـرکت‌های دانش‌بنیـان اسـت کـه‬ ‫می‌تواننـد از تسـهیالت متعـدد ایـن صندوق‌هـا بهره‌منـد‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫سـواالت متعـددی از سـوی شـرکت‌کنندگان در هـر‬ ‫یـک از موضوعـات مطرح‌شـده در کارگاه بیـان می‌شـد و‬ ‫سـریرافراز به‌طـور شـفاف و دقیـق بـه این سـواالت پاسـخ‬ ‫مـی‌داد‪ .‬ایـن کارگاه بـا وجـود این‌کـه بـه مـدت ‪ ۴‬سـاعت‬ ‫بـود‪ ،‬بـه مدت نیــم ساعــت نــیز بــرای جـمع‌بنــــدی‬ ‫موضــوعات و پرسـش و پاسـخ ادامـه یافـت و در پایـان‬ ‫نیـز شـرکت‌کنندگان ضمـن قدردانـی از کارگاه‌های مرکز‬ ‫توانمندسـازی و ابـراز عالقه‌منـدی بـه شـرکت در ایـن‬ ‫کارگاه‌هـا‪ ،‬خواسـتار ادامه‌دار شـدن ایـن کارگاه‌هـا بودند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دومین رویداد ایده‌ناب بجنورد برگزار شد‬ ‫‪28‬‬ ‫دومیـــن «رویـــداد ایـــده ­­نـــاب» بجنـــورد‬ ‫بـــه همـــت مرکـــز شـــتاب‌دهنده رایـــزآپ و‬ ‫همـــکاری پـــارک­علـــم­و­ فنـــاوری­خراســـان‬ ‫ش ــمالی‪ ،‬مرک ــز توانمند‌س ــازی و تس ــهیل­ گ ــری‬ ‫کســـب‌و‌کارهای نوپـــای حـــوزه فـــاوا خراســـان‬ ‫شــمالی‪ ،‬شــهرداری بجنــورد و اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان از ‪ ۱۹‬ت ــا ‪ ۲۱‬اردیبهش ــت‬ ‫در محـــل فرهنگســـرای شـــهروند ایـــن شـــهر‬ ‫برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ســـایت مرکـــز توانمند‌ســـازی و‬ ‫تســهیـل‌گــری کسـب‌وکـارهـای نـوپـا ‪ ۷۸‬نفر در‬ ‫‪ ۹‬گــروه بــه مــدت ســه روز در ایــن رویــداد شرکـــت‬ ‫کــردنـد کــه از ایـن تـعــداد دو گـــروه « ‪ »4K‬در‬ ‫بو­کا­ر وکش ــاورز آنالی ــن ب ــه‬ ‫زمین ــه آم ــوزش کســ ‌‬ ‫عن ــوان پلتف ــرم ارتباط ــی ب ــازار کش ــاورز شایس ــته‬ ‫تقدی ــر و گ ــروه «کنج ــد» در زمین ــه اینترن ــت اش ــیا‬ ‫ب ــا کس ــب عن ــوان برت ــر معرف ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫مجیـــد پورعیســـی‪ ،‬معـــاون هماهنگـــی امـــور‬ ‫اقتص ــادی و توس ــعه مناب ــع اس ــتانداری خراس ــان‬ ‫شـــمالی در اختتامیـــه ایـــن رویـــداد بـــا ابـــراز‬ ‫امیـــدواری از برگـــزاری رویدادهـــای اســـتارت­‬ ‫‌آپ در اســـتان آن را گامـــی در جهـــت تقویـــت‬ ‫اکوسیســـتم کارآفرینـــی خراســـان شـــمالی و‬ ‫کاهـــش نـــرخ بیـــکاری دانســـت‪.‬‬ ‫مجی ــد درخش ــانی‪ ،‬مدی ــرکل ج ــذب و حمای ــت‬ ‫از سرمایه‌گـــذاری استـــانداری خراســان شــمالی‬ ‫بـــر پشـــتکار‪ ،‬شـــناخت دقیـــق هـــدف و ابعـــاد‬ ‫حمایتـــی و قانونـــی کســـب­­و­­کارهای نوپـــا و‬ ‫شناس ــایی درس ــت نی ــاز ب ــازار ب ــرای راه‌ان ــدازی‬ ‫کســـب­­و­کار تاکیـــد کـــرد‪.‬‬ ‫رضـــا فیض‌­آبـــادی معـــاون فنـــاوری و‬ ‫پشـــتیبانی پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان‬ ‫نیـــز ضمـــن قدردانـــی از شـــرکت‌کنندگان‪،‬‬ ‫طـــرح کســـب‌وکار مناســـب را یکـــی از‬ ‫اصلی‌تریـــن علـــل موفقیـــت اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫دانســـت و افـــزود‪ :‬پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫خراســـان شـــمالی بـــا برگـــزاری چنـــد دوره‬ ‫رویـــداد کارآفرینـــی و اســـتارت­‌آپ بســـیاری‬ ‫از ایده‌هـــای برتـــر را بـــا پذیـــرش در مراکـــز‬ ‫رشـــد مـــورد حمایـــت قـــرار داده اســـت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دومین رویداد کارآفرینی خلیج فارس پایان یافت‬ ‫مراسـم اختتامیـه «دومیـن رویـداد کارآفرینـی خلیج‬ ‫فـارس» ‪ ۲۱‬اردیبهشـت‌ ‪ ۱۳۹۷‬در مرکـز رشـد جامع‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری خلیج فـارس برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوا ایـن رویـداد کـه در‬ ‫زمینـه فرهنـگ و هنـر برگزار شـد‪ ،‬بـا اسـتقبال قابل‬ ‫توجـه هنرمنـدان و عالقه‌منـدان ایـن حـوزه رو‌بـه‌رو‬ ‫شـد‪ .‬در روز نخسـت رویـداد‪ ۲۹ ،‬ایـده مطـرح شـد‬ ‫کـه پـس از رای‌گیـری از شـرکت‌کنندگان ‪ ۱۰‬ایـده‬ ‫انتخـاب شـد‪ .‬پـس از آن ‪ ۱۰‬تیـم بـا محوریـت ایـن‬ ‫ایده‌هـا از شـرکت‌کنندگان در رویـداد ایجـاد شـد‪.‬‬ ‫در روز دوم ابتـدا کارگاه «بـوم کسـب‌وکار» و سـپس‬ ‫کارگاه «بازاریابـی آثـار فرهنگـی و هنـری» بـرای‬ ‫تیم‌هـا برگـزار شـد‪ .‬همچنیـن تیم‌ها توسـط منتورها‬ ‫راهنمایـی شـدند‪.‬‬ ‫در روز سـوم و پایانـی‪ ،‬علاوه‌ بر این‌کـه تیم‌ها مراحل‬ ‫نهایـی آماده‌سـازی طـرح ایـده خـود را انجـام دادند‪،‬‬ ‫کارگاه «نحـوه ارایـه ایده» نیز برای آن‌ها برگزار شـد‪.‬‬ ‫در پایـان روز سـوم هـر یـک از تیم‌ها در مـدت زمان‬ ‫‪ ۳‬دقیقـه ایـده خـود را بـه تیـم داوری ارایـه کردند و‬ ‫در مـدت ‪ ۳‬دقیقـه دوم به پرسـش‌های داوران پاسـخ‬ ‫دادنـد‪ .‬در نهایت تیـم داوری ‪ ۳‬ایده «دکتر نقاشـی»‪،‬‬ ‫«لبـاس گرمـازا» و «هنرکـده آنالیـن» را بـه ترتیـب‬ ‫به‌عنـوان تیم‌هـای اول تـا سـوم انتخـاب کردند‪.‬‬ ‫علاو‌ه بـر این‌کـه هـر ‪ ۳‬تیـم از کمک‌هـای بالعـوض‬ ‫مرکـز رشـد جامـع پارک علـم و فنـاوری خلیـج فارس‬ ‫بـرای اجـرای ایـده خـود برخـوردار شـدند‪ .‬به تیـم اول‬ ‫مبلـغ ‪ ۱۰‬میلیـون ریـال تقدیم شـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دهمین رویداد شتاب آذربایجان در ارومیه برگزار شد‬ ‫دهمیـن رویـداد شـتاب آذربایجـان (روشـا) از ‪۱۹‬‬ ‫اردیبهشـت ‪ ۱۳۹۷‬در محـل آمفـی تئاتـر مـوزه تاریـخ‬ ‫طبیعـی ارومیه با شـرکت ‪ ۱۵۰‬نفر به سـبک اسـتارت‌آپ‬ ‫ویکنـد شـروع بـه فعالیـت کـرد‪ .‬روز اول پـس از ارایـه و‬ ‫رای‌گیـری ایده‌هـا از بیـن ‪ ۴۵‬ایـده مطـرح شـده ‪ ۱۰‬ایده‬ ‫انتخـاب و تیمـی بـرای هـر یـک تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـایت مرکـز توانمند‌سـازی و تسـهیل‌گری‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا تیم‌هـا پـس از طـی ‪ ۵۴‬سـاعت کار‬ ‫بـرروی ایـده محـوری خـود و بـا شـرکت در کارگاه‌هـای‬ ‫آموزشـی جانبـی ایـن رویـداد و راهنمایـی منتورهـای‬ ‫رویـداد‪ ۲۱ ٬‬اردیبهشـت در مراسـم اختتامیه ایـن رویداد‬ ‫نمونـه اولیـه محصول خـود را ارایه کردنـد‪ .‬در نهایت ایده‬ ‫«مبلمـان آن‌الیـن» توسـط هیـات داوران بـه عنـوان ایده‬ ‫برتـر معرفـی شـد و ایـده ‪ i-pay‬بـه عنـوان ایـده دوم و‬ ‫ایده‌هـای کلکتـور خورشـیدی و کیـف پـول الکترونیکـی‬ ‫سـالین بـه صـورت مشـترک بـه عنـوان ایـده سـوم و نیز‬ ‫ایـده «دسـت‌بند نجات» شایسـته تقدیر شـناخته شـدند‪.‬‬ ‫حسـن حیـدری رییـس پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫آذربایجان‌غربـی در مراسـم پایانـی این رویداد بـا قدردانی‬ ‫از تلاش تیم‌هـا و حضـور مربیـان و تسـهیل‌گران کـه‬ ‫از شـهرهای مختلـف کشـور بـرای آمـوزش و کمـک بـه‬ ‫جوانـان در ایـن رویـداد حضـور یافتـه بودنـد گفـت‪:‬‬ ‫خوشـحالیم طـی ‪ ۵۴‬سـاعت علاوه بـر یک رقابت سـالم‪،‬‬ ‫شـرکت‌کنندگان نـکات آموزشـی و یـک تمریـن تیمـی‬ ‫موفـق را در کنـار یکدیگـر داشـتند‪.‬‬ ‫حیـدری با اشـاره به برگـزاری رویدادهای اسـتارت‌آپی در‬ ‫اسـتان افزود‪ :‬از نخسـتین دوره برگزاری رویداد شـتاب در‬ ‫آذربایجـان غربـی تاکنون روز بـه‌روز تعـداد عالقمندان به‬ ‫دوره‌هـای کارآفرینـی بیشـتر می‌شـود کـه این خـود یک‬ ‫اتفـاق خـوب و قابل توجه اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن ‪ ۵۴‬سـاعت سـارا سـتوده‪ ،‬منصـور خزایـی منش‪،‬‬ ‫امیـر صفـری فروشـانی‪ ،‬طاهـر حکمـت فر‪ ،‬مسـیح مقدم‪،‬‬ ‫آراز اسـتادی‪ ،‬نیما سـرائیان‪ ،‬رامین و حسن عبدی و امین‬ ‫قاسـمی منتـوری ‪ ۱۰‬تیـم این رویداد را بر عهده داشـته و‬ ‫دکتـر جعفر زنـوزی‪ ،‬دکتر کامـران داوری نیکـو‪ ،‬مهندس‬ ‫شـورش تدیـن‪ ،‬مهنـدس آرش خضرلـو و مهنـدس رامین‬ ‫عبـدی به‌عنـوان داور در مراسـم اختتامیـه‪ ،‬ایده‌های برتر‬ ‫را انتخـاب کردند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫بیواستارت‌ آپ دانش‌آموزی شهر تهران برگزار شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫اولین بیواستارت آپ دانش‌آموزی شهر تهران با حضور دانش‌آموزان نخبه مناطق ‪۲۲‬گانه شهر تهران در پژوهشسرا و مرکز خالقیت مریم میرزاخانی برگزار شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬اولیـن بیـو اسـتارت آپ دانش‌آمـوزی شـهر تهـران‪ ۱۹ ،‬اردیبهشـت با حمایت سـتاد توسـعه زیسـت فناوری و صندوق سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری برپا شـد و در‬ ‫جریـان آن‪ ،‬دانش‌آمـوزان دختـر و پسـر نخبـه در حـال تحصیـل در پایه‌هـای هفتـم تـا یازدهـم در یک مسـابقه طراحی اسـتارت آپ شـرکت کردند‪.‬‬ ‫دانش‌آمـوزان دعـوت شـده بـه ایـن برنامـه دانش‌بنیـان مدرن‪ ۲۵۰ ،‬نفر از کسـانی بودنـد که در یک آزمون سراسـری ویژه ‪ ۲۲۰۰‬نفری با محوریت علوم زیسـتی پژوهشـگری شـرکت‬ ‫کرده و نمره مناسـب را کسـب کرده بودند‪ .‬اسـامی برگزیدگان این بیو اسـتارت آپ به شـرح زیر اسـت؛‬ ‫به گفته برگزار کنندگان این بیو استارت آپ ایده‌های برتر دانش‌آموزان در یک مجله به چاپ می‌رسد و امکان فروختن‌شان برای آنها فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫‪29‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مطرح کرد‬ ‫آمارهای حیرت‌انگیز کسب و کار استارتاپی‬ ‫نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و چیـن‪،‬‬ ‫آمارهـای حضـور جوانـان در کسـب و کارهـای نویـن را‬ ‫حیرت‌انگیـز دانسـت و گفـت‪ :‬فضـای کسـب و کار بایـد‬ ‫بهبـود یابد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬پرهـام رضایـی‪ ،‬نایـب‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران و هنـد در نشسـت خبـری‬ ‫کـه امـروز با موضـوع نقش تشـکل های جوانـان در بهبود‬ ‫فضـای کسـب و کار و تسـهیل ورود جوانـان به بـازار کار‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بعـد از چندین سـال بحـث و اختالف‬ ‫نظـر در مـورد تشـکیل انجمن جوانان باالخـره این انجمن‬ ‫شـکل گرفـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال ‪١٣٨٥‬‬ ‫کـه نزدیـک بـه انتخابـات اتـاق ایـران بـود‪ ،‬بـا توجـه بـه‬ ‫نقـش پررنـگ آن کلید تشـکیل ایـن انجمن زده شـد؛ اما‬ ‫متاسـفانه بعـد از انتخابـات بـه فراموشـی سـپرده شـد‪.‬در‬ ‫سـال ‪ ١٣٩٦‬باالخره مسـئوالن به نقطه نظر مشـترکی در‬ ‫زمینه تشـکیل این انجمن رسـیدند و اتـاق تهران چندین‬ ‫جلسـه را بـرای را تشـکیل انتخابـات برگـزار کرد‪.‬‬ ‫نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران و هند خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا توجه به تغییـرات عمده ای که در اتـاق بازرگانی‬ ‫شـکل گرفتـه‪ ،‬هدف عمـده ما تشـکیل یک انجمـن برای‬ ‫بـرآورده شـدن کمبودهـا و برطـرف شـدن مشـکالت‬ ‫جوانـان اسـت؛ بـه نحوی کـه در حـال حاضر درخواسـت‬ ‫مـا ایجـاد تشـکل های اسـتانی و ملـی برای ایجاد کسـب‬ ‫و کار جوانـان زیـر نظـر اتـاق بازرگانـی ایـران اسـت کـه‬ ‫تاکنـون شـکل نگرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در زمینـه اسـتارتاپ هـا بایـد گفت‬ ‫کـه جوانـان در ایـن زمینـه بسـیار موفـق عمـل کردنـد و‬ ‫در زمینـه اقتصـادی آمارهایـی را از خـود نشـان دادنـد‬ ‫کـه حیـرت انگیـز اسـت؛ بنابراین جوانـان از طریـق ایجاد‬ ‫انسـجام می‌تواننـد تحـول بزرگی را در کشـور ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رضایـی بـا بیـان اینکـه جانشـین پـروری در اتـاق‬ ‫بازرگانـی از اهمیـت ویـژه‌ای برخوردار اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬از پیشکسـوتان اتـاق بازرگانـی بایـد بخواهیـم تـا‬ ‫ضمـن میـدان دادن بـه جوانـان‪ ،‬اجازه مشـارکت در بحث‬ ‫هـای اتـاق بازرگانـی را بـه جوانـان بدهنـد تا زمینه سـاز‬ ‫تحـوالت بزرگـی در اقتصـاد کشـور باشـند؛ ایـن در حالی‬ ‫اسـت کـه جوانـان دهـه ‪ ٦٠‬بـا مشـکالت بسـیار زیـادی‬ ‫مواجـه هسـتند و تلاش مـا بـر ایـن اسـت تـا از طریـق‬ ‫مشـارکت در ایـن انجمـن هـا زمینـه بهبـود وضعیـت‬ ‫اشـتغال آنهـا را فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫همچنیـن میالد بختیـاری‪ ،‬عضو هیات مدیـره اتحادیه‬ ‫واردکننـدگان تجهیـزات پزشـکی ایـران گفت‪ :‬با تشـکیل‬ ‫انجمـن جوانـان بـه دنبال ایجاد تشـکل مسـتقل و تقویت‬ ‫فضـای کسـب و کار هسـتیم‪ .‬ایـن در حالـی اسـت کـه‬ ‫ارتبـاط بیـن دولـت و جوانـان نیـز بایـد برقـرار شـود و به‬ ‫طـور حتم بایـد اقداماتی در راسـتای تقویت اسـتارتاپ ها‬ ‫و شـرکت هـای دانش بنیـان صـورت گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اتـاق بازرگانی به عنـوان یکی از‬ ‫ارگان هایـی تلقـی می شـود که می توانـد اطالعات و آمار‬ ‫دقیقـی را در اختیـار جوانـان قـرار دهـد‪ ،‬بنابرایـن مرکـز‬ ‫آمـار اتـاق بازرگانی بایـد به عنـوان یکی از نهادهـای آمار‬ ‫دهنـده نقـش خـود را پررنـگ و اقداماتـی را بـرای تقویت‬ ‫آن انجـام دهد‪.‬‬ ‫همچنیـن عطـااهلل اشـرفی اصفهانـی‪ ،‬عضـو انجمـن‬ ‫واردکننـدگان سـم و کـود ایـران نیـز گفـت‪ :‬مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬شبکه‌سـازی کارآفرینـی و جانشـین پـروری‬ ‫سـه هـدف اصلـی تشـکیل ایـن انجمـن اسـت تـا جوانان‬ ‫از طریـق یک‌نهـاد قانونـی پیگیـر مطالبـات خـود باشـند؛‬ ‫ضمـن اینکـه در حـال حاضـر مجموعه‌هـای بـزرگ‬ ‫اقتصـادی توسـط دولتـی تـا و مدیرعامل‌هایـی بـا بیـش‬ ‫از ‪ ۵۰‬سـال اداره می‌شـود؛ در حالـی توسـعه اقتصـادی‬ ‫بایـد بـه دسـت جوانـان و در بخش خصوصی دنبال شـود‪.‬‬ ‫عضـو انجمـن واردکنندگان سـم وجـود ایران با اشـاره‬ ‫بـه این‌کـه مبـارزه با فسـاد تنهـا از طریـق واگـذاری امور‬ ‫بـه بخـش خصوصی محقـق می‌شـود‪ ،‬گفت‪:‬در این راسـتا‬ ‫بـرای جانشـین پذیـری اقتصـاد بایـد مهـارت افزایـی و‬ ‫آموزش‌هـای مدیریتـی انجـام شـود کـه انجمـن جوانـان‬ ‫ایـن موضـوع را پیگیـری خواهـد کرد‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫سازمان مالیاتی ماهیت استارتاپها را قبول ندارد‬ ‫‪30‬‬ ‫دبیــر اتحادیــه کســب وکارهــای مجــازی بــا بیــان‬ ‫اینکــه گفتــار درمانــی دردی از کســب وکارهــای نوپــا‬ ‫دوا نمی‌کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬برغــم وعــده هــای دولــت‪،‬‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی ماهیــت کســب وکارهــای نوپــا‬ ‫را قبــول نــدارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬نشسـت بررسـی‬ ‫مشـکالت کسـب وکارهـای نوپـا بـا حضـور فرشـاد‬ ‫وکیـل زاده دبیـر هیـات مدیـره اتحادیـه کشـوری‬ ‫کسـب وکارهـای مجـازی‪ ،‬حمیدرضـا فوالدگـر رئیـس‬ ‫کمیسـیون ویـژه حمایـت از تولیـد مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی و حسـین میرشـجاعیان حسـینی معـاون‬ ‫اقتصـادی وزیـر اقتصـاد و دبیـر هیـات مقـررات زدایی‬ ‫تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت فرشـاد وکیـل زاده بـا اشـاره بـه‬ ‫جلسـاتی کـه دولـت بـرای حـل مشـکالت کسـب‬ ‫وکارهـای نوپـا تشـکیل مـی دهـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اصلـی ترین‬ ‫خواسـته مـا از دولت این اسـت که برای حل مشـکالت‬ ‫اسـتارتاپ هـا از خـود آن ها همـکاری بخواهـد و صرفا‬ ‫از آنهـا حمایـت کنـد‪.‬‬ ‫دبیـر هیـات مدیـره اتحادیـه کشـوری کسـب‬ ‫وکارهـای مجازی افزود‪ :‬متاسـفانه یک مشـکل اساسـی‬ ‫در اکوسیسـتم اسـتارتاپی کـه بـه آن خیلـی دقت نمی‬ ‫شـود‪ ،‬ایـن اسـت کـه تمـام دسـتگاههای نظارتـی و‬ ‫دولتـی همه مشـتاقند در ایـن فضا بیاینـد و بگویند که‬ ‫مـی خواهیـم کمـک و تسـهیل‌گری کنیـم‪.‬‬ ‫وکیـل زاده ادامـه داد‪ :‬در هـر وزارتخانـه و در هـر‬ ‫ارگان یـک کمیته و کمیسـیون درباره کسـب وکارهای‬ ‫نوپـا تشـکیل مـی شـود ولی متاسـفانه عامـل اصلی که‬ ‫خـود فعـاالن حـوزه هسـتند‪ ،‬خیلـی در آن کمیسـیون‬ ‫هـا دخیـل نمی شـوند‪ .‬فعـاالن صرفا در جلسـاتی کلی‬ ‫دعوت می شـوند‪ ،‬یکسـری حرفهای کلی زده می شـود‬ ‫و پـس از آن هیـچ اتفـاق مثبتـی روی نمـی دهد‪.‬‬ ‫دبیر هیات مدیره اتحادیه کشـوری کسـب وکارهای‬ ‫مجـازی بـا تاکیـد بـر اینکه مشـکالت کسـب و کاهای‬ ‫نوپـا بایـد توسـط فعـاالن ایـن صنـف طـرح و مـورد‬ ‫بررسـی قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسـفانه در بیشـتر جلسـات‬ ‫صرفـا بـه بیـان کلیـات مشـکالت بسـنده مـی شـود و‬ ‫مهمتـر از همـه اینکـه افـرادی مسـئولیت پیگیـری‬ ‫مشـکالت را برعهده می گیرند که در عمرشـان کسـب‬ ‫وکار اسـتارتاپی نداشـتند‪ ،‬حتـی فعـال بخش خصوصی‬ ‫نبودنـد و اصلا دغدغـه هـا را درک نمـی کننـد و وارد‬ ‫جزئیات نشـدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در نتیجـه در چنین جلسـاتی قطعا هیچ‬ ‫اقدامـی انجـام نمـی شـود و آن جلسـه صرفـا تبدیل به‬ ‫یـک تیتـر خبـری مـی شـود و بعـد از آن هـم در جای‬ ‫دیگر نشسـت های مشـابه برگـزار می کننـد‪ .‬در نهایت‬ ‫خروجـی آن بـرای اسـتارتاپ هیـچ اسـت؛ در صورتـی‬ ‫کـه اتفاقـی که بایـد بیافتـد چیز دیگری اسـت‪.‬‬ ‫وکیـل زاده بـا اشـاره بـه تشـکیل چنـد کارگـروه‬ ‫در اتحادیـه کشـوری کسـب وکارهـای مجـازی بـرای‬ ‫بررسـی مسـائل و مشـکالت فعـاالن ایـن بخـش‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگـر در کنـار این کارگروه مراجـع ذیصالح و دولت‬ ‫از اتحادیـه حمایـت کننـد خیلی بهتر نتیجـه می گیرم‬ ‫چـون مـا مشـکالت واقعـی را احصا کـرده ایم نـه اینکه‬ ‫صرفـا یـک جلسـه بـا عناوین کلـی تشـکیل دهیم‪.‬‬ ‫دبیـر هیئـت مدیـره اتحادیـه کشـوری کسـب و‬ ‫کارهـای مجـازی با بیان اینکـه درباره بحـث مالیات ها‬ ‫بـا تـک تـک اسـتارتاپ هـا با تمـام شـاخه ها و رسـته‬ ‫ها جلسـه داشـته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در آن جلسـات مشـکالت‬ ‫و دغدغـه هـای تک تـک اعضا مطـرح و راهکارهای آنها‬ ‫نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفت و مقرر شـد کـه پس از‬ ‫اجمـاع مسـائل‪ ،‬مذاکراتی در تمام سـطوح با مسـئوالن‬ ‫مربوطـه انجـام شـود‪ .‬در صورتیکـه اگر این مسـائل در‬ ‫جلسـات بـا مسـئوالن مطـرح می شـد صرفا یـک طرح‬ ‫مشـکل بصـورت کلـی بـود و نمـی توانسـت خروجـی‬ ‫مناسـبی داشـته باشد‪.‬‬ ‫وکیـل زاده تصریح کرد‪ :‬ممکن اسـت در سـطح وزرا‬ ‫و معاونان وزرا گفته شـود که از اکوسیسـتم اسـتارتاپی‬ ‫حمایـت می کنیـم ولی وقتی اسـتارتاپی وارد سـازمان‬ ‫امـور مالیاتـی می شـود هیـچ حمایتی نیسـت‪ .‬ممیزی‬ ‫کـه بـه پرونـده شـما رسـیدگی مـی کنـد هیچکـدام‬ ‫از حـرف هـای شـما و ماهیـت کسـب وکار شـما را‬ ‫قبـول نـدارد‪ .‬در حالـی کـه وزیـر می‌گویـد مـا حمایت‬ ‫می‌کنیـم و می‌خواهیـم اشـتغال‌زایی کنیـم‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ دکتر طیبی‪:‬‬ ‫متخصص ایرانی توان انجام پیشرفته ترین کارهای علمی و فناورانه را دارد‬ ‫◄ رئیس پارک علم و فناوری زنجان مطرح کرد‬ ‫سردرگمی بودجه‌ پارک‌های وابسته به دانشگاه‌های کشور‬ ‫◄ مرکز رشد واحدهای فناور واحد کاشمر افتتاح شد‬ ‫◄ با حضور معاون علمی رییس‌جمهور و مسئوالن علمی و فرهنگی کشور؛‬ ‫آغاز به کار نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر‬ ‫◄ در گردهمایی واحدهای فناور پارک فناوری شریف تاکید شد‬ ‫◄ با آغاز به کار سه مرکز جدید در جهاددانشگاهی زنجان‬ ‫برنامه شتاب‌دهی کسب و کارهای فناورانه جوانان در زنجان شدت می‌یابد‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫لزوم تعامل و ارتباط دو سویه بین دانشگاه و واحدهای فناور‬ ‫‪31‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دکتر طیبی‪:‬‬ ‫متخصص ایرانی توان انجام‬ ‫پیشرفته ترین کارهای‬ ‫علمی و فناورانه را دارد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی در مراسـم افتتاحیـه دفتـر نمایندگـی بانـک خـون بنـد نـاف رویـان جهادانشـگاهی در اسـتان گلسـتان اظهار کـرد‪ :‬مـا در مجموعه‬ ‫جهاددانشـگاهی ایـن بـاور را داریـم کـه مشـکل مـا تولیـد علـم و فن نیسـت‪ ،‬متخصـص ایرانـی توان انجـام پیشـرفته تریـن کارهـای علمـی و فناورانـه را دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا ‪ ،‬دکتـر حمیدرضـا طیبـی در مراسـم افتتاحیه دفتـر نمایندگـی بانک خـون بند نـاف رویان جهادانشـگاهی در اسـتان گلسـتان بیـان کرد‪:‬‬ ‫جهاددانشـگاهی اسـتان گلسـتان در سـال ‪ 1388‬راه اندازی شـد و در همـان زمان آمادگی خـود را برای در اختیار گذاشـتن توانمنـدی های جهاددانشـگاهی بویژه‬ ‫در حوزه پزشـکی و پژوهشـی را به اسـتان گلسـتان اعلام کردیم‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬امیدواریـــم بـــا اقداماتـــی‬ ‫ک ــه انج ــام م ــی گی ــرد‪ ،‬از امکان ــات جهاددانش ــگاهی‬ ‫بـــرای توســـعه اســـتان اســـتفاده شـــود‪.‬‬ ‫دکتـــر طیبـــی افـــزود‪ :‬در گذشـــته بـــا صحبـــت‬ ‫هایـــی کـــه بـــا رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی‬ ‫گلس ــتان داش ــتیم آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای هم ــکاری‬ ‫درخص ــوص ن ــوع خاص ــی از س ــرطان در ای ــن اس ــتان‬ ‫اعـــام کردیـــم‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد‪ :‬در زمینـــه‬ ‫گیاهـــان دارویـــی‪ ،‬راه انـــدازی دهکـــده گیاهـــان‬ ‫دارویــی در شهرســتان گالیکــش بــه جهاددانشــگاهی‬ ‫واگـــذار شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه افتت ــاح ف ــاز نخس ــت مجتم ــع‬ ‫جهاددانشـــگاهی اســـتان گلســـتان‪ ،‬خاطرنشـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬بخـــش زیـــادی از ایـــن مرکـــز بـــه آمـــوزش‬ ‫اختصـــاص داده شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دکترطیبـــی بیـــان کـــرد‪ :‬اگـــر بـــه دنبـــال‬ ‫پیشـــرفت کشـــور هســـتیم‪ ،‬بایـــد اســـاس کارمـــان‬ ‫توس ــعه فن ــاوری و عل ــم خودم ــان باش ــد‪ .‬ب ــه ان ــدازه‬ ‫کاف ــی اس ــتعداد در کش ــور وج ــود دارد ک ــه بای ــد از‬ ‫ای ــن پتانس ــیل ب ــه خوب ــی در جه ــت توس ــعه کش ــور‬ ‫اســـتفاده کـــرد‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد‪ :‬کارخانـــه‬ ‫ب ــزرگ تولی ــد س ــلول انس ــانی و محص ــوالت س ــلولی‬ ‫در کشـــور بـــا دانـــش فنـــی پژوهشـــکده رویـــان‬ ‫وابســـته بـــه جهـــاد دانشـــگاهی‪ ،‬بـــا حضـــور بـــا‬ ‫حضـــور دکتـــر جهانگیـــری‪ ،‬معـــاون اول رئیـــس‬ ‫جمهـــور و دکتـــر هاشـــمی‪ ،‬وزیـــر بهداشـــت‬ ‫افتتـــاح شـــد‪ .‬محصـــول ایـــن کارخانـــه در حـــد‬ ‫اســـتانداردهای بیـــن المللـــی اســـت و از محـــدود‬ ‫کارخان ــه ه ــای تولی ــد س ــلول در دنی ــا اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫امـــر نشـــان مـــی دهـــد مـــا تـــوان انجـــام کارهـــای‬ ‫بـــزرگ را داریـــم‪.‬‬ ‫همچنیـــن در ایـــن مراســـم‪ ،‬مدیرعامـــل شـــرکت‬ ‫فن ــاوری ب ــن یاخت ــه ه ــای روی ــان اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــا‬ ‫راه ان ــدازی ای ــن دفت ــر ش ــبکه اس ــتانی بان ــک خ ــون‬ ‫بن ــد ن ــاف در کل کش ــور تکمی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬از خـــون بنـــد نـــاف مـــی تـــوان در‬ ‫درمـــان برخـــی از بیمـــاری هـــا بدخیـــم‪ ،‬خصوصـــا‬ ‫توســـط جهاددانشـــگاهی اســـتان گلســـتان صـــورت‬ ‫مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمــع آوری خــون بنــد نــاف‬ ‫در زمــان زایمــان انجــام مــی گیــرد‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫متقاضیــان گلســتانی پیــش از زایمــان مــی تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه دفتــر بانــک خــون بنــد نــاف در‬ ‫بیمارســتان صیــاد شــیرازی گــرگان اقــدام بــه ثبــت‬ ‫نــام کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختـــه هـــای‬ ‫رویــان خاطرنشــان کرد‪ :‬یـــکی از مزایای خون بنـــد نـــاف‪،‬‬ ‫استفـــاده از سلـــــول هـــای آن بـــرای هر کســی که‬ ‫تطاب ــق ژنتیک ــی دارد‪ ،‬اس ــت‪ .‬ش ــانس تطاب ــق ب ــرای‬ ‫بـــرادر و خواهــر ‪ 25‬درصـــد و پدر و مـــادر ‪ 50‬درصد‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫واگذار شده است‬ ‫جهاددانشگاهی پژوهش را به فناوری تبدیل‬ ‫و سپس فناوری را به جامعه ارایه می کند‬ ‫دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی همچنیـــن در دیـــدار‬ ‫ب ــا اس ــتاندار گلس ــتان گف ــت‪ :‬جهاددانش ــگاهی ب ــرای‬ ‫ورود بـــه بخـــش هـــای مختلـــف ابتـــدا پژوهشـــی‬ ‫بســـیار قـــوی انجـــام مـــی دهـــد و پژوهـــش را‬ ‫تبدی ــل ب ــه فن ــاوری م ــی کن ــد و در ادام ــه فن ــاوری‬ ‫را بـــه جامعـــه ارائـــه مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی در دی ــدار ب ــا اس ــتاندار‬ ‫گلس ــتان اظه ــار ک ــرد‪ :‬جهاددانش ــگاهی در پیش ــرفت‬ ‫علـــم و فنـــاوری کـــه نقـــش موثـــری در پیشـــرفت‬ ‫کش ــور دارد‪ ،‬اقدام ــات موث ــر و بزرگ ــی انج ــام داد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ســـلول درمانـــی‬ ‫و بازســـازی بافـــت هـــای فرســـوده بـــدن‪ ،‬افـــزود‪:‬‬ ‫اولی ــن کارخان ــه تولی ــد س ــلول انس ــانی و محص ــوالت‬ ‫س ــلولی را ب ــا حض ــور دکت ــر جهانگی ــری‪ ،‬مع ــاون اول‬ ‫راه اندازی دهکده گیاهان دارویی در‬ ‫شهرستان گالیکش به جهاددانشگاهی‬ ‫بیم ــاری های ــی ک ــه منش ــاء خون ــی دارن ــد از جمل ــه‬ ‫بیمـــاری هـــای تاالســـمی‪ ،‬ســـرطان خـــون‪ ،‬نقـــص‬ ‫سیس ــتم ایمن ــی و ک ــم خون ــی ه ــای م ــادرزادی و ‪...‬‬ ‫اســـتفاده کـــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختـــه هـــای‬ ‫رویـــان بیـــان کـــرد‪ :‬در ســـال هـــای گذشـــته‬ ‫توانســـتیم بـــا ذخیـــره بیـــش از ‪ 95‬هـــزار نمونـــه‬ ‫خ ــون بن ــد ن ــاف در ای ــن مرک ــز‪ ،‬بزرگتری ــن ذخی ــره‬ ‫س ــلولی را در منطق ــه و خ ــاور میان ــه ایج ــاد کنی ــم‪.‬‬ ‫ضراب ــی تصری ــح ک ــرد‪ :‬پی ــش از ای ــن نمون ــه ه ــا‬ ‫از ایـــن اســـتان توســـط جهاددانشـــگاهی مازنـــدران‬ ‫جمـــع آوری شـــد کـــه از ایـــن پـــس ایـــن کار‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیـــس جمهـــور و دکتـــر هاشـــمی‪ ،‬وزیـــر بهداشـــت‬ ‫افتتـــاح شـــد‪ .‬ایـــن کارخانـــه بـــا ســـرمایه‌گذاری‬ ‫س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام (ره) و دان ــش‬ ‫فنـــی پژوهشـــکده رویـــان وابســـته بـــه جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرد‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد‪ :‬یکـــی از‬ ‫روش ه ــای خ ــوب تکثی ــر حیوان ــات مرغ ــوب ش ــبیه‬ ‫یکی از روش های‬ ‫مرغوب شبیه سازی‬ ‫است که این دانش در‬ ‫جهادانشگاهی دنبال شد‬ ‫ســـازی اســـت کـــه ایـــن دانـــش در جهادانشـــگاهی‬ ‫دنب ــال ش ــد‪ .‬پژوهش ــگاه روی ــان دام ه ــای س ــبک را‬ ‫ب ــه روش ش ــبیه س ــازی تکثی ــر م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫دکترطیبی با اشاره به اقدامات در درمان ناباروری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جهاددانشگاهی دو مرکز بزرگ درمانی رویان و‬ ‫ابن سینا را در تهران و ‪ 5‬مرکز را در شهرستان ها دارد‬ ‫که ریت درمان در آنها ‪ 40‬درصد است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫خوب تکثیر حیوانات‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه راه‬ ‫انـــدازی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی‬ ‫ایـــران توســـط ایـــن نهـــاد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬بســـیاری‬ ‫از ذخای ــر ژنتیک ــی کش ــور ک ــه در خ ــارج نگه ــداری‬ ‫مـــی شـــد را بـــه کشـــور بازگرداندیـــم و در ایـــن‬ ‫مرکـــز نگهـــداری مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫دکترطیبـــی بـــه ایجـــاد پژوهشـــکده گیاهـــان‬ ‫داروی ــی اش ــاره و خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬کار ای ــن مرک ــز‬ ‫بوم ــی س ــازی گیاه ــان داروی ــی و در ادام ــه تکثی ــر‬ ‫آن بـــه روش علمـــی اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــه فعالیـــت هـــای فنـــی و مهندســـی‬ ‫جهاددانشـــگاهی نیـــز اشـــاره کـــرد و افـــزود‪:‬‬ ‫فرســـتنده هـــای ‪ fm‬و ‪ mw‬را تـــا ‪ 1000‬وات‬ ‫تولیـــد مـــی کنیـــم‪ .‬بیـــش از ‪ 95‬درصـــد پوشـــش‬ ‫صـــدای رادیـــو کشـــور توســـط فرســـتنده هـــای‬ ‫جهادانشـــگاهی صـــورت مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد‪ :‬واحـــد‬ ‫جهاددانشـــگاهی اســـتان گلســـتان در ســـال ‪88‬‬ ‫تاســـیس شـــد‪ .‬در بـــدو تاســـیس آمادگـــی خـــود‬ ‫را بـــرای همـــکاری در بخـــش هـــای کشـــاورزی‪،‬‬ ‫گیاهـــان دارویـــی‪ ،‬ماهیـــان خاویـــاری‪ ،‬تولیـــد‬ ‫بذرهـــای هیبریـــدی و کلـــزا‪ ،‬انـــرژی خورشـــیدی و‬ ‫غیـــره اعـــام کردیـــم‪.‬‬ ‫دکترطیبـــی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال‬ ‫حاضـــر ‪ 7500‬نفـــر در جهاددانشـــگاهی مشـــغول‬ ‫ب ــه فعالی ــت هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪ :‬در س ــطح کش ــور ‪43‬‬ ‫واحـــد جهاددانشـــگاهی داریـــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬ســـه پژوهشـــگاه رویـــان‪،‬‬ ‫علـــوم انســـانی و اجتماعـــی و فنـــاوری نویـــن‬ ‫پزشـــکی ابـــن ســـینا و همچنیـــن ‪ 19‬پژوهشـــکده‬ ‫مســـتقل جهاددانشـــگاهی را در ســـطح کشـــور‬ ‫داریـــم‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری زنجان مطرح کرد‬ ‫سردرگمی بودجه‌‬ ‫پارک‌های وابسته به دانشگاه‌های کشور‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫اسـتان زنجـان بـا داشـتن زیرسـاخت‌های صنعتی‪ ،‬معدنی و فرهنگی جزو اسـتان‌های پیشـرو اسـت‪ .‬بـا وجود اینکه این اسـتان آخرین اسـتانی اسـت که پارکی‬ ‫مسـتقل در آن راه‌اندازی شـده اسـت‪ ،‬اما در تاسـیس و راه‌اندازی شـرکت‌های فناور در کشـور اقدامات چشـمگیری را به انجام رسـانده اسـت‪ .‬در واقع اسـتقرار ‪22‬‬ ‫واحـد فنـاوری در سـال اول فعالیـت‪ ،‬گواه این حقیقت اسـت که این اسـتان قطب ‪ IT‬و برق کشـور محسـوب می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬یقینـا یکـی از راه‌هـای ممکن جهـت ایجاد همـکاری میـان دولـت‪ ،‬دانشـگاه و صنعت که توسـط دیگر کشـورهای توسـعه یافته بـه صورت‬ ‫جـدی ترغیـب شـده و مـورد بهره‌بـرداری قـرار گرفته‪ ،‬تاسـیس پارک‌ها و مراکز رشـد علـم و فناوری اسـت‪ .‬به همین منظـور در ایران نیز مدتی اسـت که از سـوی‬ ‫وزارتخانه‌هـا و سـازمان‌های مربوطـه فعالیت‌هـای گسـترده‌ای جهـت ورود دانشـگاه و دانشـگاهیان در ایـن همکاری سـه جانبه از طریق توسـعه پارک‌هـای علم و‬ ‫فنـاوری و مراکز رشـد صورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫در واقـع پـارک علم و فناوری سـازمانی اسـت که به وسـیله متخصصـان حرفه‌ای اداره می‌شـود و هدف اصلـی آن افزایش ثـروت جامعه از طریق تشـویق و ارتقاء‬ ‫فرهنـگ نـوآوری و افزایـش توان رقابت در میان شـرکت‌ها و مؤسسـاتی اسـت که متکی بـر علم و دانـش در محیط پارک فعالیـت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫پارک‌هــای علــم و فنــاوری در سراســر دنیــا بــا هــدف‬ ‫کلــی توســعه فنــاوری و کســب و کارهــای دانــش محــور‬ ‫تشــکیل شــده‌اند و بــا توجــه بــه وضعیــت محیطــی و‬ ‫سیاســتگذاری‌های کالن در ســطح داخلــی و خارجــی‬ ‫پــارک‪ ،‬چشــم‌اندازها و مأموریت‌هــای متفاوتــی را‬ ‫دنبــال می‌کننــد‪ .‬ایــن پارکهــا دارای مکانیســم‌های‬ ‫زیرســاختی مهمــی هســتند کــه باعــث انتقــال یافته‌هــای‬ ‫تحقیقــات دانشــگاهی و تولیــد دانــش مضاعــف شــده‪ ،‬در‬ ‫نهایــت عامــل تســریع رشــد اقتصــادی در ســطح ملــی و‬ ‫منطقــه ای می‌شــوند‪ .‬ایــن مهــم بــه صــورت گســترده‌ای‬ ‫در کشــورهای مختلــف دنیــا بــه عنــوان یــک اصــل بــه‬ ‫رســمیت شــناخته شــده اســت‪ .‬در بســیاری از مــوارد‪،‬‬ ‫پارک‌هــای فنــاوری موجــب ایجــاد شــغل‪ ،‬رشــد درآمــد‬ ‫و درگیــر شــدن در صنایــع دارای رشــد می‌شــوند‪ .‬از‬ ‫طرفــی‪ ،‬پارک‌هــای فنــاوری و مراکــز رشــد بــرای تجزیــه‬ ‫و تحلیــل در ســطح ملــی یــا محلــی در زنجیــره ارزش‬ ‫کارآفرینــی‪ ،‬لینکهــای مهمــی بــه شــمار می‌آیــد‪.‬‬ ‫ک علــم و فنــاوری در تمامــی‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 43‬پــار ‌‬ ‫اســتان‌های کشــور راه‌انــدازی شــده اســت و اســتان‬ ‫زنجــان بــه عنــوان آخریــن اســتانی بــود کــه حــدود‬ ‫یکســال پیــش پــارک علــم و فنــاوری در آن راه‌انــدازی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬دکتــر داود مرادخانــی‪ ،‬رئیــس پارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان زنجــان و دکتــرای مهندســی مــواد‬ ‫از دانشــگاه صنعتــی شــریف در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــه‬ ‫دو نــوع پــارک اســتانی و دانشــگاهی در کشــور اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــه طــور کلــی در ایــران در ســه اســتان ســمنان‪،‬‬ ‫کرمــان و زنجــان دو نــوع پــارک اســتانی و وابســته بــه‬ ‫دانشــگاه وجــود دارد و مشــکل پارک‌هایــی کــه در ذیــل‬ ‫دانشــگاه قــرار دارنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه ردیــف بودجــه‬ ‫مســتقلی ندارنــد و دانشــگاه می‌توانــد در بودجــه ایــن‬ ‫نــوع پارک‌هــا دخــل و تصــرف داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از اهــداف راه‌انــدازی‬ ‫پارک‌هــای مســتقل اســتانی ایــن اســت کــه بتواننــد بــا‬ ‫هم‌افزایــی و تمرکــز بــا تمــام دانشــگاه‌ها‪ ،‬دســتگاه‌های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬شــرکت‌های اســتان و غیــره زمینــه آمــوزش‪،‬‬ ‫پــرورش و بکارگیــری خالقیــت و اســتعداد جوانــان‬ ‫اســتان را فراهــم کننــد‪ .‬متاســفانه قبــل از راه‌انــدازی‬ ‫پــارک اســتانی زنجــان‪ ،‬هیــچ مرکــز حمایــت از ایده‌هــا‬ ‫و اســتعدادهای جوانــان در ایــن اســتان وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه اســتعدادهای بســیار زیــادی در حــوزه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬الکترونیکــی‪ ،‬مــواد معدنــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و غیــره در اســتان زنجــان وجــود دارد و مــا توانســتیم‬ ‫بــا راه‌انــدازی پارکــی جامــع بــرای تمامــی رشــته‌ها‪،‬‬ ‫اســتعدادهای برتــر اســتانی را شناســایی و از آن‌هــا‬ ‫حمایــت کنیــم‪ .‬در واقــع مــا در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫زنجــان بــه دنبــال ســود و ارزش افــزوده هســتیم‪ .‬ایــن‬ ‫اتفــاق جــز بــا شناســایی و تربیــت جوانــان نخبــه کشــور‬ ‫صــورت نمی‌گیــرد‪.‬‬ ‫ارائه آموزش‌های کارآفرینی‬ ‫و کسب و کار را یکی از مهم‌ترین‬ ‫فعالیت‌های پارک علم و فناوری‬ ‫استان زنجان است‬ ‫دکتــر مرادخانــی تاکیــد کــرد‪ :‬حــدود یــک ســال از‬ ‫تاســیس پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان می‌گــذرد‬ ‫و در حــال حاضــر ایــن پــارک بــا تاکید بــر ماموریــت کالن‬ ‫(تبدیــل بــه ثــروت‪ ،‬فرآینــد تجاری‌ســازی دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی و ایجــاد شــبکه فنــاوری بیــن صنعت و دانشــگاه‬ ‫و همچنیــن ارتقــاء آن‌هــا) و ماموریــت بخــش عمومــی‬ ‫(تقویــت و بــاور کــردن بنیــه دانــش در زمینــه کارآفرینــی‪،‬‬ ‫توســعه و ترویــج فرهنــگ آن از طریــق آموزش‌هــای‬ ‫تخصصــی‪ ،‬کانون‌هــای تفکــر و توســعه هســته‌های‬ ‫نــوآور) توانســته در ایــن مــدت فعالیــت‪ 32 ،‬شــرکت را‬ ‫در درون خــود مســتقر کنــد کــه البتــه مرکــز رشــد ایــن‬ ‫پــارک نیــز بــه زودی راه‌انــدازی می‌شــود‪.‬‬ ‫ایــن دانش‌آموختــه دانشــگاه صنعتــی شــریف‪،‬‬ ‫ارائــه آموزش‌هــای کارآفرینــی و کســب و کار را یکــی‬ ‫از مهم‌تریــن فعالیت‌هــای پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان زنجــان دانســت و گفــت‪ :‬معتقــد هســتیم دانــش‬ ‫آموختــگان و دانشــجویان مــا بایــد آموزش‌هــای الزم در‬ ‫جهــت کارآفرینــی‪ ،‬کســب و کار و کار تیمــی را ببیننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور‪ ،‬مــا بــا حضــور در دانشــگاه‌ها و ســایر‬ ‫ســازمان‌ها آموزش‌هــای کوتــاه مدتــی در طــول ‪ 6‬هفتــه‬ ‫ارائــه می‌دهیــم کــه اولیــن دوره ایــن آموزش‌هــا در‬ ‫دانشــگاه آزاد ارائــه شــد و دور بعــدی آن تیــر مــاه امســال‬ ‫در دانشــگاه زنجــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان یــادآور‬ ‫شــد‪ :‬صنایــع دســتی‌‪ ،‬تیم‌هــای نرم‌افــزاری‌‪ ،‬نانــو‪ ،‬معــدن و‬ ‫غیــره‪ ...‬از جملــه مهم‌تریــن فعالیــت شــرکت‌های مســتقر‬ ‫در پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان اســت کــه‬ ‫خوشــبختانه ایــن شــرکت‌ها توانســته‌اند بــرای ‪ 570‬نفــر‬ ‫اشــتغال ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫وی هزینــه اعتبــاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫زنجــان را ‪ 700‬میلیــون و هزینه‌هــای عمرانــی ایــن پــارک‬ ‫را یــک و نیــم میلیــارد تومــان بــرآورد کــرد و گفــت‪ :‬ایجاد‬ ‫و راه‌انــدازی کارگاه‌هــا و آزمایشــگاه‌ها‌‪ ،‬تهیــه فضاهــای‬ ‫محیطــی مناســب‪ ،‬ایجــاد تشــکیالت مســتقل و غیــره‪ ...‬از‬ ‫مهم‌تریــن دغدغه‌هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫زنجــان اســت کــه البتــه بــرای رفــع کمبــود فضاهــای‬ ‫محیطــی و امکانــات آزمایشــگاهی‪ ،‬تفاهم‌نامــه‌ای را بــا‬ ‫دانشــگاه فنی‌وحرف ـه‌ای بــه منظــور اســتفاده از کارگاه‌هــا‬ ‫و زیرســاخت‌های ایــن دانشــگاه منعقــد کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫دکتــر مرادخانــی در پایــان بــه مهم‌تریــن محصــوالت‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫تولیــد بزرگ‌تریــن مخــزن بتــن پلیمــری کشــور‪ ،‬تولیــد‬ ‫جوهــر پرینتــر و انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت کانادایــی‬ ‫بــا ‪ 48‬میلیــون دالر ســرمایه‌گذاری مشــترک در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬تولیــد جوهــر امنیتــی‪ ،‬تولیــد رنگدانــه آبــی در‬ ‫زمینــه نانــو‌‪ ،‬تولیــد نانــو پوشــاک و غیــره‪ ...‬از مهم‌تریــن‬ ‫محصــوالت پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان در‬ ‫طــول یــک ســال فعالیــت خــود اســت‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مرکز رشد واحدهای فناور واحد کاشمر افتتاح شد‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در مجموعه دانشـگاه فضایی بالاسـتفاده‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 800‬متـر مربـع داشـتیم‪ ،‬بـا اختصـاص‬ ‫‪ 500‬میلیـون ریـال اقـدام بـه بازسـازی و سـاماندهی‬ ‫آن و ایجـاد فضایـی مطلـوب بـرای اسـتقرار ده هسـته‬ ‫فنـاور کردیـم‪ .‬بـا ‪ 300‬میلیـون ریال نیز ایـن مجموعه‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا‪ ،‬دکتــر محمــد جعفری‬ ‫در آییــن افتتاحیــه ســومین مرکــز رشــد واحدهــای‬ ‫فنــاور دانشــگاه آزاد اســامی اســتان خراســان در‬ ‫ایــن واحــد دانشــگاهی گفــت‪« :‬امــروزه بــا توجــه‬ ‫بــه کاهــش جمعیــت دانشــجویی و توســعه گســترده‬ ‫مراکــز آمــوزش عالــی‪ ،‬بایــد تکیــه‌گاه واحدهــای‬ ‫دانشــگاهی درآمدهــای دیگــری نظیــر فــن‌آوری و‬ ‫کارآفرینــی باشــد‪ .‬در دنیــا فقــط ‪25‬درصــد منابــع‬ ‫مالــی موسســات آمــوزش عالــی کــه هماننــد‬ ‫دانشــگاه آزاد اســامی اداره می‌شــوند وابســته بــه‬ ‫شــهریه اســت‪ ،‬باقــی منابــع از طریــق شــرکت‏‌های‬ ‫دانش‌بنیــان‪ ،‬انجــام انــواع پژوهش‏‌هــا و تحقیقــات‬ ‫و کمک‏‌هــای حــوزه وقــف علمــی تامیــن می‌شــود‪».‬‬ ‫وی بـا توجـه بـه اینکـه این واحـد دانشـگاهی از دو‬ ‫سـال قبـل بـه طـور جـدی بحـث ایجـاد مرکـز رشـد‬ ‫واحدهای فناور را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت‪،‬‬ ‫تاکنون در این مرکز چهار هسته‬ ‫فن‌آور؛ الیاف پروتئین‪ ،‬ادوات مدرن‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تجهیزات آزمایشگاهی و‬ ‫کارگاهی نوین و استخراج رنگ دانه‬ ‫آنتوسیانین از گلبرگ زعفران‬ ‫مستقر شده‌اند‬ ‫آماده‏‌سـازی و مجهـز شـد‪».‬‬ ‫عضـــو هیـــأت امنـــای دانشـــگاه آزاد اســـامی‬ ‫اســـتان خراســـان رضـــوی بـــا توجـــه بـــه تصویـــب‬ ‫ایـــن مرکـــز در اســـفند ســـال گذشـــته و موفقیـــت‬ ‫ایـــن دانشـــگاه در اخـــذ مجـــوز الزم از ســـوی وزارت‬ ‫علـــوم و ســـازمان مرکـــزی دانشـــگاه آزاد اســـامی‬ ‫افـــزود‪« :‬تاکنـــون در ایـــن مرکـــز چهـــار هســـته‬ ‫فــن‌آور؛ الی ــاف پروتئی ــن‪ ،‬ادوات م ــدرن کش ــاورزی‪،‬‬ ‫تجهیـــزات آزمایشـــگاهی و کارگاهـــی نویـــن و‬ ‫اســـتخراج رنـــگ دانـــه آنتوســـیانین از گلبـــرگ‬ ‫زعفـــران مســـتقر شـــده‌اند‪ ،‬امیدواریـــم بتوانیـــم در‬ ‫ایـــن مجموعـــه شـــاهد اســـتقرار ایده‌هـــای جدیـــد‬ ‫نخبـــگان و افـــراد خـــاق باشـــیم‪».‬‬ ‫وی از تلاش ایـن واحـد دانشـگاهی در امـر ایجاد‬ ‫تاکسـتانی بـا سـه هـزار قلمـه انگـور پـر محصـول و‬ ‫زودرس در زمیـن بـه مسـاحت چهـار و نیـم هکتـار‬ ‫خبـر داد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬طـرح مربـوط بـه این‬ ‫پـروژه پـس از تائیـد شـورای اقتصاد واحد و شـورای‬ ‫سـرمایه‌گذاری اسـتان اجرایـی شـد‪ .‬امیدواریـم از‬ ‫سـال سـوم بـه بعـد ایـن محصـول به بـار بنشـیند و‬ ‫سـالیانه ‪ 200‬میلیـون تومـان برای واحـد درآمدزایی‬ ‫داشـته باشد‪».‬‬ ‫در ای ــن مراس ــم دکت ــر س ــید مه ــدی ملک‌‏ن ــژاد‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان خراســـان‬ ‫رض ــوی‪ ،‬دکت ــر حام ــد افش ــاری رئی ــس کارآفرین ــی‬ ‫و تجـــاری ســـازی دانشـــگاه آزاد اســـامی‪ ،‬دکتـــر‬ ‫مســـعود طاهـــری الری رئیـــس دبیرخانـــه هیـــأت‬ ‫امنـــای دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان خراســـان‬ ‫رض ــوی‪ ،‬دکت ــر جاوی ــد نوبخ ــت دبی ــر مراک ــز رش ــد‬ ‫دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان خراســـان رضـــوی‪،‬‬ ‫فرمانـــدار‪ ،‬امـــام جمعـــه‪ ،‬رئیـــس شـــورای شـــهر‪،‬‬ ‫شـــهردار و تنـــی چنـــد از مســـئوالن شهرســـتان‬ ‫و همچنیـــن اعضـــای هیـــأت علمـــی‪ ،‬کارکنـــان‬ ‫و دانشـــجویان ایـــن واحـــد دانشـــگاهی حضـــور‬ ‫داشـــتند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه آزاد اسلامی واحد کاشـمر گفـت‪ :‬از سـال ‪ 93‬رویکرد دانشـگاه به سـمت تجاری‌سـازی‪ ،‬کارآفرینـی و ایجـاد مراکز رشـد و پارک‌های‬ ‫علـم و فنـاوری تغییـر پیـدا کرده اسـت‪ .‬اکنـون واحد کاشـمر در آغازیـن روزهای بیسـت و نهمین سـال فعالیت خود بر آن اسـت تا بـا راه‌‏اندازی مرکز رشـد‬ ‫واحدهـای فناور بتواند بسـان گذشـته در راسـتای توسـعه علم و دانـش قدم‌های موثـری بردارد‪.‬‬ ‫‪35‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور معاون علمی رییس‌جمهور و مسئوالن علمی و فرهنگی کشور انجام شد‬ ‫آغاز به کار نخستین پارک علم و فناوری‬ ‫در حوزه علوم انسانی و هنر‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫سـالها پیـش کـه تلاش های شـبانه روزی نـوآوران و محققـان در موسسـه رویان در «جهـاد دانشـگاهی» روئید و شـکوفه زد‪ ،‬کسـی تصور نمی کـرد «این‬ ‫رویـش هـای مبـارک»‪ -‬کـه در همه جـای دنیا صـدا کـرد‪ -‬دسـتاوردهای آن در عرصه تولیـد و تکثیر سـلول های بنیـادی به سـرمایه ای برای کشـور عزیزمان‬ ‫مبـدل شـود و چرخـه علـم و فنـاوری را در مرزهای دانش توسـعه داده و به حرکـت در آورد‪« .‬جهاد دانشـگاهی» بعد از تالش هـا و فعالیت های متنـوع و متفاوت‬ ‫خـود کـه همـواره در مسـیر نـو و گزین قـرار دارد این بار دسـت بـه یک کار ویـژه و نوآورانـه دیگر زد و پایه گذار سـاختار و سـازمانی شـد که بتوانـد در عرصه‬ ‫ملـی خـود را نشـان دهد؛ «پـارک ملی علـوم و فناور ‌‬ ‫ی هـای نرم و صنایـع فرهنگی»‬ ‫پارکـی کـه مـی توانـد مصداق خلـق و آفرینـش در عرصـه فرهنگی و هنـری باشـد و تجربه و تـوان هزاران سـاله مناطـق مختلف کشـوورمان را با نـگاه نو و‬ ‫هویـت سـاز بـه ارزش و ثـروت تبدیـل نمایـد و مصداقی باشـد بر ایـن آیه سـوره نحل که مـی فرمایـد‪« :‬خداونـد همـواره چیزهایی را مـی آفرینـد و خلق می‬ ‫کنـد که شـما نمـی دانید»‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ی هــای نــرم و صنایــع‬ ‫پــارک ملــی علــوم و فنــاور ‌‬ ‫فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی شــنبه ‪ 22‬اردیبهشــت‬ ‫در حالــی بــا حضــور جمعــی از مســئوالن در دانشــگاه‬ ‫علــم و فرهنــگ افتتــاح شــد کــه مجــری مراســم دکتــر‬ ‫اســماعیل آذر چهــره شــناخته شــده ادبــی و فرهنگــی‬ ‫بــود و بــا اجــرای خــود معنــا و محتــوای ویــژه ای بــه‬ ‫حــال و هــوای مراســم بخشــیده بــود‪.‬‬ ‫در آییــن افتتــاح رســمی نخســتین پــارک ملــی‬ ‫علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی جهــاد‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬دکتــر ســورنا ســتاری‪ ،‬معــاون علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬دکتــر ســعید نمکــی‪،‬‬ ‫معــاون امــور علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور‪ ،‬دکتــر حمیدرضــا طیبــی‪،‬‬ ‫ریاســت جهــاد دانشــگاهی‪ ،‬دکتــر حســام‌الدین آشــنا‪،‬‬ ‫مشــاور رســانه ای رییــس‌جمهــور و رییــس مرکــز‬ ‫بررســی‌های اســتراتژیک ریاســت‌جمهــوری‪ ،‬احمــد‬ ‫مســجد جامعــی‪ ،‬عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران‪،‬‬ ‫دکتــر پرویــز کرمــی‪ ،‬مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬دکتــر حجــت اهلل ایوبــی‪ ،‬دبیــرکل‬ ‫کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران‪ ،‬دکتــر ســید ســعید‬ ‫هاشــمی‪ ،‬ریاســت دانشــگاه علــم و فرهنــگ‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمدحســین ایمانــی خوشــخو‪ ،‬ریاســت پــارک علــوم‬ ‫و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی‪ ،‬جمعــی از‬ ‫معاونیــن جهــاد دانشــگاهی و شــخصیت هــای علمــی ‪-‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی ‪:‬‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬رســانه‌های تصویــری و‬ ‫علــوم انســانی بــه محصــول و فناوری‌هــای نویــن‪ ،‬در‬ ‫کشــور شــروع بــه کار کــرده اســت‪.‬‬ ‫پارک فناوری های نرم‬ ‫مصداق نوآوری و تولید ثروت در کشور‬ ‫پارک ملی علوم و فناوری های نرم و‬ ‫صنایع فرهنگی نخستین پارک علم و‬ ‫فناوری در حوزه علوم انسانی‬ ‫و هنر است‬ ‫فرهنگــی کشــور حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن پــارک‪ ،‬نخســتین پــارک علــم و فنــاوری در‬ ‫حــوزه علــوم انســانی و هنــر اســت کــه بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه علــم و فرهنــگ و جهــاد دانشــگاهی بــه‬ ‫منظــور تبدیــل ایده‌هــای نــو در حوزه‌هایــی همچــون‬ ‫دکتـر حمیدرضـا طیبـی‪ ،‬رییـس جهـاد دانشـگاهی‬ ‫در ایـن مراسـم تأکیـد کـرد‪ :‬بـا هـدف کمـک به توسـعه‬ ‫فنـاوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی کشـور‪ ،‬ایـده راه‬ ‫انـدازی پـارک علـوم و فنـاوری نـرم و صنایـع فرهنگی را‬ ‫مطـرح کردیـم؛ پـس از بازدیـد و بررسـی‪ ،‬تشـخیص داده‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از حرکت ها و فعالیت های‬ ‫جهاد دانشگاهی حمایت می کنیم‬ ‫معــاون امــور علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور در آییــن افتتــاح پــارک علــوم‬ ‫و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه جهــاد دانشــگاهی در حــوزه دانشــگاه هــا و پــارک‬ ‫هــا و مراکــز رشــد کشــور حرکــت هــا و فعالیــت هــای‬ ‫خوبــی را دنبــال مــی کنــد گفــت‪ :‬خوشــحالیم کــه‬ ‫مجموعــه ای بــه ایــن نــام (پــارک علــوم و فنــاوری هــای‬ ‫نــرم و صنایــع فرهنگــی) در عرصــه علمــی‪ -‬اجرایــی و‬ ‫دانشــگاهی کشــور و بــا حمایــت دکتــر ســتاری و ســایر‬ ‫همــکاران بنــا نهــاده شــدو ســازمان برنامــه و بودجــه از‬ ‫ایــن فعالیــت هــا حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید نمکــی تأکیــد کــرد‪ 10 :‬برنامــه توســعه‬ ‫قبــل و بعــد از انقــاب داریــم‪ .‬در ایــن برنامــه هــا آنچــه‬ ‫مغفــول مانــد‪ ،‬نقــش و جایــگاه انســان توســعه یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬در ادبیــات توســعه امــروز عنــوان مــی شــود‬ ‫کــه انســان ابــزار توســعه نیســت؛ انســان توســعه یافتــه‪،‬‬ ‫هــدف غایــی توســعه اســت‪ .‬انســان توســعه یافتــه بــا‬ ‫تکیــه بــر هنــر و فرهنــگ و دیرینــه یــک ســرزمین بــه‬ ‫دســت مــی آیــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور افــزود‪ :‬امــروزه در عرصــه‬ ‫سورنا ستاری‪:‬‬ ‫باید اصول زیست بوم‬ ‫را توسعه دهیم ‪ .‬از چنین‬ ‫زیست بومی‪ ،‬استارت‬ ‫آپ های (فرهنگی) موفق‬ ‫توسعه پیدا می کنند‬ ‫پارک فناوری های نرم می تواند‬ ‫زیست بوم کارآفرینی را فراهم کند‬ ‫دکتـــر ســـورنا ســـتاری‪ ،‬معـــاون علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری نیـــز در بخشـــی از ایـــن مراســـم‬ ‫بیـــان داشـــت‪ :‬هیچوقـــت در تاریـــخ کشـــور بـــه ایـــن‬ ‫ان ــدازه ای ک ــه اکن ــون در ح ــوزه آم ــوزش هزین ــه م ــی‬ ‫کنی ــم‪ ،‬هزین ــه نک ــرده ای ــم؛ ام ــا خروج ــی ه ــای قبل ــی‬ ‫را نداری ــم‪ .‬چ ــرا دیگ ــر اب ــن س ــینا‪ ،‬فاراب ــی‪ ،‬خوارزم ــی‪،‬‬ ‫ابـــن هیثـــم نداریـــم؟ چـــرا دیگـــر ابتـــکار و خالقیـــت‬ ‫گذش ــته را نداری ــم؟ زی ــرا زیس ــت ب ــوم را ب ــه ه ــم زده ای ــم‪.‬‬ ‫زیس ــت ب ــوم ب ــا پ ــول دولت ــی ش ــکل نم ــی گی ــرد؛ پ ــول‬ ‫دولـــت مخـــرب ایـــن زیســـت بـــوم اســـت‪ .‬اگـــر غیـــر‬ ‫از ایـــن بـــود‪ ،‬اکنـــون ســـیلیکون ولـــی در دبـــی یـــا‬ ‫عربس ــتان ب ــود؛ ام ــا چ ــون اکوسیس ــتم و زیس ــت ب ــوم‬ ‫را ندارنـــد‪ ،‬باوجـــود تمـــام هزینـــه هایـــی کـــه کردنـــد‪،‬‬ ‫در ایـــن زمینـــه موفـــق نبودنـــد‪.‬‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری تأکی ــد‬ ‫ک ــرد‪ :‬در معاون ــت علم ــی‪ ،‬دی ــد متفاوت ــی نس ــبت ب ــه‬ ‫فرهن ــگ داری ــم‪ .‬دی ــد م ــا در معاون ــت ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫ب ــا پ ــول دولت ــی نم ــی ت ــوان فرهن ــگ س ــاخت‪ ،‬بلک ــه‬ ‫چیـــزی کـــه مـــی توانـــد فـــروش کنـــد‪ ،‬قطعـــا مـــی‬ ‫توان ــد فرهن ــگ س ــازی کن ــد‪.‬‬ ‫دکتـــر ســـتاری خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬پیشـــرفت‪،‬‬ ‫توس ــعه و جه ــت گی ــری ب ــا ن ــوآوری حاص ــل م ــی ش ــود‬ ‫و ای ــن نگاه ــی اس ــت ک ــه معتقدی ــم در ح ــوزه فرهنگ ــی‬ ‫بایـــد داشـــته باشـــیم‪ .‬بایـــد اصـــول زیســـت بـــوم را‬ ‫توس ــعه دهی ــم‪ .‬از چنی ــن زیس ــت بوم ــی‪ ،‬اس ــتارتاپ ه ــای‬ ‫(فرهنگـــی) موفـــق توســـعه پیـــدا مـــی کننـــد‪ .‬بایـــد از‬ ‫پـــول دولتـــی فاصلـــه گرفـــت و هـــر میـــزان در بســـتر‬ ‫بخـــش خصوصـــی و جامعـــه فعالیـــت صـــورت بگیـــرد‪،‬‬ ‫موفقیـــت بیشـــتری حاصـــل مـــی شـــود‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن مراســم از ســوی دکتــر‬ ‫طیبــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی حکــم ریاســت پــارک‬ ‫علــوم و فناوری‌هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی بــه مــدت‬ ‫دو ســال‪ ،‬بــه دکتــر محمدحســین ایمانــی خوشــخو‬ ‫ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫شـد کـه ایـن امکان در جهـاد دانشـگاهی وجـود دارد و با‬ ‫رایزنـی هـای صـورت گرفتـه بـا وزارت علـوم‪ ،‬ایـن طـرح‬ ‫مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت؛ در نهایـت‪ ،‬ایـن طـرح در‬ ‫شـورای گسـترش مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫دکتر طیبی افزود‪ :‬گستره فعالیت جهاد دانشگاهی در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬و فضای مناسبی که هم در دانشگاه علم و‬ ‫فرهنگ و هم مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی در استان‬ ‫البرز ‪ -‬برای فعالیت های آینده به پارک ‪ -‬وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫عوامل اعطای مجوز راه اندازی پارک ملی علوم و فناوری‬ ‫های نرم و صنایع فرهنگی به جهاد دانشگاهی بود‪.‬‬ ‫دکتـر طیبـی افـزود‪ :‬توسـعه دانـش بنیـان بـه ایـن‬ ‫معناسـت کـه علم و کاربـردی کردن آن در قالـب فناوری‬ ‫و نـوآوری‪ ،‬مبنـای اقتـدار اقتصـادی و دفاعـی کشـور قرار‬ ‫بگیـرد‪ .‬بـرای تحقـق این هدف‪ ،‬به بـاور توانایـی ایرانی در‬ ‫تولیـد علـم‪ ،‬فنـاوری و تجاری سـازی نیاز داریـم‪ .‬باید در‬ ‫دیـدگاه مدیـران کشـور‪ ،‬تحـول در زمینـه اقتصـاد منبـع‬ ‫بنیـان بـه سـمت دانش بنیـان ایجاد شـود‪ .‬بایـد خودمان‬ ‫تولیـد فنـاوری کنیـم و توان تولیـد اکثر فنـاوری ها را در‬ ‫کشـور داریـم؛ در عیـن حـال‪ ،‬با انتقـال برخی فنـاوری ها‬ ‫از خـارج از کشـور‪ ،‬مدیریـت صحیـح بـازار و ارتقـاء ایـن‬ ‫فنـاوری هـا‪ ،‬آنهـا را بومـی سـازی کنیم‪.‬‬ ‫وی تأکید کرد‪ :‬این اتفاق زمانی روی می دهد که دولت‬ ‫برنامه جامع و درازمدت داشته باشد و دستیابی به این‬ ‫برنامه‪ ،‬با وحدت و همدلی در کشور حاصل می شود‪ .‬مردم‬ ‫زمانی از ما و کاالی ایرانی حمایت می کنند که این وحدت‪،‬‬ ‫همدلی و برنامه ریزی را در کشور مشاهده کنند‪ .‬کشور‬ ‫پتانسیل خوبی برای پیشرفت دارد؛ معتقدم با ‪ 10‬سال‬ ‫برنامه ریزی درست می توان کشور را به پیشرفت رساند‪.‬‬ ‫فرهنــگ و هنــر کشــور‪ ،‬بــدون وجــود اتــاق فکــر و یــک‬ ‫مجموعــه عالــم‪ ،‬فهیــم و بــه روز‪ ،‬بــه جایــی نخواهیــم‬ ‫رســید‪ .‬ایــن مجموعــه (پــارک علــوم و فنــاوری هــای نرم‬ ‫و صنایــع فرهنگــی) مــی توانــد هنــر را عالمانــه مدیریــت‬ ‫و هدایــت کــرده و بــه تقویــت بنیــه اقتصــاد ملــی کمــک‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر نمکــی بــر دانــش بنیــان کــردن دانشــگاه هــا‬ ‫و توســعه پــارک هــا و مراکــز توســط جهــاد دانشــگاهی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬جهــت دهــی زیرســاخت هــا و‬ ‫توســعه کشــور بــه ســوی دانــش بنیــان شــدن‪ ،‬توســعه‬ ‫مهــارت هــا بــر اســاس نیــاز کشــور و پرداختــن بــه‬ ‫حــوزه گردشــگری و توجــه بــه نظــام هدایــت شــغلی‬ ‫از کارهــای خوبــی اســت کــه جهــاد دانشــگاهی بــرای‬ ‫اشــتغال بویــژه فــارغ التحصیــان دنبــال مــی کنــد کــه‬ ‫مــا تــاش مــی کنیــم از آن هــا حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫‪37‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گردهمایی واحدهای فناور پارک فناوری شریف تاکید شد‬ ‫لزوم تعامل و ارتباط دو سویه بین دانشگاه و واحدهای فناور‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فناوری دانشـگاه صنعتی شـریف بر تعامـل و انتفاع مشـترک و متقابل بیـن دانشـگاه و مجموعه‌های آن تاکیـد کرد و گفـت‪ :‬چنانچه این‬ ‫تعامـل وجود نداشـته یا حتی یکسـویه باشـد ایـن فضـا در ادامه کار با مشـکل مواجه خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه صنعتـــی‬ ‫ش ــریف ب ــر تعام ــل و انتف ــاع مش ــترک و متقاب ــل بی ــن‬ ‫دانشـــگاه و مجموعه‌هـــای آن تاکیـــد کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫چنانچـــه ایـــن تعامـــل وجـــود نداشـــته یـــا حتـــی‬ ‫یکســـویه باشـــد ایـــن فضـــا در ادامـــه کار بـــا مشـــکل‬ ‫مواجـــه خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬محمدرضـــا موحـــدی در‬ ‫نخســـتین گردهمایـــی واحدهـــای فنـــاور ایـــن‬ ‫پـــارک کـــه (‪ 25‬اردیبهشـــت) برگـــزار شـــد‪ ،‬لـــزوم‬ ‫ارائـــه مدل‌هـــای انتفـــاع مشـــترک را ضـــروری‬ ‫دانســـت و توضیـــح داد‪ :‬چنیـــن مد ل‌هایـــی هـــم‬ ‫بـــه لحـــاظ ابعـــاد مالـــی و هـــم ابعـــاد معنـــوی‬ ‫آن ارزشـــمند اســـت؛ نفعـــی کـــه شـــرکت‌ها از‬ ‫دانشـــگاه می‌برنـــد بهره‌منـــدی از مجموعـــه‌ای‬ ‫از استعدادهاســـت‪ ،‬حـــال آنکـــه دانشـــگاه نیـــز‬ ‫می‌توانـــد از فعـــاالن اقتصـــادی و صنعتـــی افـــراد‬ ‫خـــودش بهره‌منـــد شـــود‪.‬‬ ‫وی توصیـــه کـــرد‪ :‬دانشـــجویان می‌تواننـــد از‬ ‫چنیـــن فضایـــی بـــرای گذرانـــدن دوره کارآمـــوزی و‬ ‫کارورزی اســـتفاده کننـــد؛ بایـــد نشـــان دهیـــم کـــه‬ ‫فارغ‌التحصیـــل شـــریف بیـــکار نمی‌مانـــد‪.‬‬ ‫در تامین زیرساخت‌ها‬ ‫و خدمات ضعف داریم‬ ‫مجیـــد دهبیدی‌پـــور‪ ،‬معـــاون پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری ش ــریف نی ــز ب ــا حض ــور در ای ــن گردهمای ــی و‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه مج ــوز پ ــارک در س ــال ‪ 93‬ب ــه منظ ــور‬ ‫زی ــر ی ــک چت ــر ق ــرار گرفت ــن تم ــام مراک ــز از جمل ــه‬ ‫مرکـــز کارآفرینـــی‪ ،‬مرکـــز رشـــد‪ ،‬صنـــدوق پژوهـــش‬ ‫و فنـــاوری و شـــتاب‌دهنده و نیـــز فعالیت‌هـــا در‬ ‫راســـتای توســـعه کســـب و کارهـــای دانش‌بنیـــان‬ ‫صـــادر شـــده اســـت‪ ،‬زمـــان آغـــاز فعالیت‌هـــای‬ ‫عملیاتـــی پـــارک را بهمـــن ‪ 95‬اعـــام کـــرد و افـــزود‪:‬‬ ‫تعداد ‪ 300‬شرکت‬ ‫در ناحیه نوآوری شریف‬ ‫مستقر هستند‬ ‫در ســـال ‪ 96‬موفـــق بـــه دریافـــت ردیـــف بودجـــه‬ ‫مســـتقل شـــدیم‪.‬‬ ‫وی مخاطبـــان پـــارک علـــم و فنـــاوری شـــریف‬ ‫را بـــه پنـــج دســـته کلـــی تقســـیم و تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫دســـته اول کـــه در ابتـــدای زنجیـــره حمایتـــی مـــا‬ ‫یعنـــی شـــتاب‌دهنده قـــرار دارنـــد‪ ،‬اســـتارتاپ‌ها‬ ‫هســـتند؛ تاکنـــون ‪ 96‬اســـتارتاپ در قالـــب تیم‌هـــای‬ ‫دانشـــجویی در شـــتاب‌دهنده شـــریف مســـتقر‬ ‫شـــد ه‌اند‪.‬‬ ‫معـــاون پـــارک علـــم و فنـــاوری شـــریف‪ ،‬ظرفیـــت‬ ‫اســـمی شـــتاب‌دهنده شـــریف را ‪ 14‬تیـــم عنـــوان و‬ ‫اضافـــه کـــرد‪ :‬الیـــه دوم مخاطبـــان مـــا شـــرکت‌های‬ ‫دوره رش ــد و پیش‌رش ــد ب ــوده و ت ــا ب ــه ام ــروز ‪ 285‬ش ــرکت‬ ‫در مرکـــز رشـــد مـــا پذیرفتـــه شـــده‌اند‪ .‬ایـــن در‬ ‫حالـــی اســـت کـــه ظرفیـــت اســـمی مرکـــز رشـــد یـــا‬ ‫بـــه عبارتـــی تعـــداد شـــرکت‌هایی کـــه می‌تواننـــد‬ ‫در ی ــک دوره زمان ــی در مرک ــز مس ــتقر باش ــند‪ ،‬بی ــن‬ ‫‪ 40‬تـــا ‪ 45‬شـــرکت اســـت‪.‬‬ ‫دهبیدی‌پـــور الیـــه چهـــارم مخاطبـــان را‬ ‫رشـــدیافته‌ها اعـــام کـــرد و گفـــت‪ :‬ایـــن شـــرکت‌ها‬ ‫در اکوسیس ــتم ش ــریف رش ــد ک ــرده و ب ــه بل ــوغ نس ــبی‬ ‫رس ــیده‌اند‪ .‬از م ــرداد ‪ 96‬تاکن ــون ‪ 23‬ش ــرکت رش ــدیافته‬ ‫را پذیـــرش کرده‌ایـــم‪.‬‬ ‫وی الیـــه چهـــارم مخاطبـــان پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری شـــریف را تامین‌کننـــدگان خدمـــات‬ ‫دانســـت و تصریـــح کـــرد‪ :‬از لحـــاظ تامیـــن خدمـــات‬ ‫دچـــار ضعف‌هایـــی هســـتیم‪.‬‬ ‫مع ــاون پ ــارک عل ــم و فن ــاوری ش ــریف الی ــه آخ ــر‬ ‫مخاطب ــان را دفات ــر فن ــاوری و ن ــوآوری صنای ــع اع ــام‬ ‫و خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬تعـــداد ‪ 300‬شـــرکت در ناحیـــه‬ ‫نـــوآوری شـــریف مســـتقر هســـتند؛ اســـتقرار دفاتـــر و‬ ‫شـــرکت‌ها در ایـــن ناحیـــه بـــا اقبـــال زیـــادی مواجـــه‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گروه همکاران مهمترین عامل در‬ ‫پایداری کسب و کار است‬ ‫مشـــاور مراکـــز رشـــد و پارک‌هـــای فنـــاوری‪،‬‬ ‫مهمتریـــن عامـــل در پایـــداری کســـب و کار از بیـــن‬ ‫عوامـــل ایـــده (فنـــاوری)‪ ،‬بـــازار (کاربـــرد)‪ ،‬گـــروه‬ ‫هم ــکاران‪ ،‬م ــدل کس ــب و کار‪ ،‬پ ــول (س ــرمایه اولی ــه)‪،‬‬ ‫زمـــان و انعطاف‌پذیـــری را گـــروه همـــکاران یـــا تیـــم‬ ‫عنـــوان کـــرد و گفـــت‪ :‬بهتری ــن ایده‌هـــا بـــدون وجـــود‬ ‫رهبـــر و تیـــم قدرتمنـــد شکســـت خواهنـــد خـــورد‪.‬‬ ‫مصطف ــی کریمی ــان اقب ــال در نخس ــتین گردهمای ــی‬ ‫واحدهـــای فنـــاور پـــارک علـــم و فنـــاوری شـــریف‬ ‫در همیـــن زمینـــه بـــه تحقیقـــات بیلگـــراد بـــر روی‬ ‫ش ــرکت‌های نوپ ــا در آمری ــکا اش ــاره و تصری ــح ک ــرد‪ :‬در‬ ‫آنج ــا مهمتری ــن عام ــل موفقی ــت زم ــان ی ــا زمان‌بن ــدی‬ ‫درس ــت اس ــت‪ .‬ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه م ــا در ای ــران‬ ‫معمـــوال دنبال‌کننـــده و (نـــه پیشـــتاز) بـــوده و ایده‌هـــا‬ ‫و الگوه ــای موف ــق م ــا از پی ــش موج ــود اس ــت‪.‬‬ ‫وی در همیـــن راســـتا دلیـــل اولیـــه موفقیـــت یـــا‬ ‫شکســـت بـــرای بســـیاری از شـــرکت‌های نوپـــا را تیـــم‬ ‫آنه ــا دانس ــت و تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در فرهن ــگ م ــا چگونگ ــی‬ ‫انج ــام کار تیم ــی چن ــدان جاافت ــاده نیس ــت‪.‬‬ ‫مشـاور مراکز رشـد و پارک‌هـای فناوری با بیـان اینکه‬ ‫وضعیـت اقتصـادی در کشـور پیش‌بینـی ناپذیـر اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در شـرایطی کـه تغییرات ارزی بر کار بسـیاری‬ ‫از شـرکت‌ها تاثیـر می‌گـذارد‪ ،‬تنهـا مطابقت‌یافتـن تیـم و‬ ‫رئیسی با بیان اینکه‬ ‫ضمانتنامه‌های‬ ‫شرکت‌ها را بر اساس‬ ‫آیین‌نامه و از طریق‬ ‫چک و سفته‬ ‫صادر می‌کنیم‬ ‫تشریح تسهیالت‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری شریف برای شرکت‌ها‬ ‫امیـــن رئیســـی ‪ ،‬بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن صنـــدوق‬ ‫هـــدف اصلـــی‌ خـــود را حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان و فنـــاور قـــرار داده اســـت‪ ،‬تاکیـــد‬ ‫کـــرد‪ :‬طراحـــی خدمـــات صنـــدوق بـــه نحـــوی بـــوده‬ ‫کـــه شـــامل حـــال شـــرکت‌ها‪ ،‬در هـــر مرحلـــه‌ای از‬ ‫چرخـــه رشـــد کـــه باشـــند‪ ،‬بشـــود‪.‬‬ ‫وی مهمتریـــن خدمـــت صنـــدوق پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری شـــریف بـــه شـــرکت‌های در حـــال رشـــد‬ ‫را کمـــک بـــه ســـرمایه‌گذاری عنـــوان و خاطرنشـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬بعضـــی از شـــرکت‌ها نیـــاز بـــه ســـرمایه‬ ‫اولیـــه دارنـــد؛ حـــال آنکـــه دغدغـــه برخـــی دیگـــر‬ ‫ارزش‌گـــذاری شـــرکت اســـت‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو ارتب ــاط ب ــا مش ــتری صن ــدوق پژوه ــش‬ ‫و فنـــاوری شـــریف از جملـــه توانمندی‌هـــای صنـــدوق‬ ‫را آمادگـــی بـــرای بـــرآورد قیمـــت شـــرکت عنـــوان‬ ‫و اضافـــه کـــرد‪ :‬دغدغـــه دیگـــری کـــه صنـــدوق در‬ ‫جه ــت رف ــع آن برآم ــده‪ ،‬اخ ــذ ضمانتنام ــه از سیس ــتم‬ ‫بانکـــی بـــرای شرکت‌هاســـت‪.‬‬ ‫رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه ضمانتنامه‌هـــای‬ ‫شـــرکت‌ها را بـــر اســـاس آیین‌نامـــه و از طریـــق‬ ‫چـــک و ســـفته صـــادر می‌کنیـــم‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬در‬ ‫ایـــن روش هزینه‌هـــا نیـــز بـــا کاهـــش نســـبی همـــراه‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی س ــپس ب ــه برخ ــی تس ــهیالت ارائ ــه ش ــده ب ــه‬ ‫شـــرکت‌ها از ســـوی صنـــدوق اشـــاره کـــرد و توضیـــح‬ ‫داد‪ :‬عمـــده تســـهیالت از طریـــق خـــط اعتبـــاری‬ ‫بانـــک توســـعه صـــادرات و فقـــط بـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان تعلـــق می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو ارتب ــاط ب ــا مش ــتری صن ــدوق پژوه ــش‬ ‫و فن ــاوری ش ــریف در پای ــان خدم ــت دیگ ــر صن ــدوق‬ ‫بـــه شـــرکت‌های رشـــدیافته را مشـــاوره‌های مالـــی‬ ‫و حقوقـــی دانســـت و افـــزود‪ :‬شـــرکت‌ها می‌تواننـــد‬ ‫ب ــرای ط ــرح موض ــوع ب ــه س ــاختمان فن ــاوری ‪ 2‬واق ــع‬ ‫در ضلـــع شـــمالی دانشـــگاه شـــریف مراجعـــه کـــرده و‬ ‫بدیـــن وســـیله از خدمـــات صنـــدوق بهره‌منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دهبیدی‌پـــور ضمـــن ابـــراز امیـــدواری بـــرای‬ ‫توســـعه زیرســـاخت‌ها و ارائـــه خدمـــات بیشـــتر‬ ‫برخـــی کارهـــای انجـــام نشـــده در پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری شـــریف را تامیـــن زیرســـاخت فیزیکـــی‬ ‫مناس ــب و اس ــتاندارد‪ ،‬تنوع‌بخش ــی ب ــه خدم ــات ارائ ــه‬ ‫شـــده‪ ،‬بهره‌گیـــری از ظرفیـــت فارغ‌التحصیـــان‪،‬‬ ‫توســـعه مدل‌هـــای همـــکاری و اســـتفاده از ظرفیـــت‬ ‫بخـــش خصوصـــی و ایجـــاد انتفـــاع بـــرای دانشـــگاه‬ ‫نـــام بـــرد و تاکیـــد کـــرد‪ :‬ایـــن مـــوارد بایـــد بـــا‬ ‫جدیـــت بیشـــتری پیگیـــری شـــود‪.‬‬ ‫گـروه با شـرایط اسـت کـه می‌تواند کارسـاز باشـد‪.‬‬ ‫کریمیـان اقبـال الگـوی قـرار گرفتن یک اسـتاد یا یک‬ ‫فـرد خبـره صنعتـی در کنـار تیم‌هـای نوپـا و اسـتارتاپی‬ ‫را موثـر توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬تجربـه مدیریتـی و نیـز‬ ‫شـناخت ایـن فـرد از بازار می‌توانـد در موفقیـت تیم موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در پایــان دایــره یــک تیــم را بزرگتــر از محــدوده‬ ‫کارمنــدان توصیــف کــرد و بــه شــرکت‌ها توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫افــراد بیــرون از دایــره تیــم و کســانی کــه بــرای شــما‬ ‫ارزش افــزوده یــا دردســر ایجــاد می‌کننــد را نیــز در‬ ‫نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با آغاز به کار سه مرکز جدید در جهاددانشگاهی زنجان‬ ‫برنامه شتاب‌دهی کسب و کارهای فناورانه جوانان‬ ‫در زنجان شدت می‌یابد‬ ‫برنامـه شـتاب‌دهی کسـب و کارهـای فناورانه جوانان اسـتان‪ ،‬مرکز رشـد صنایع فرهنگـی و خالق و مرکز نوآوری و شـکوفایی جهاددانشـگاهی اسـتان زنجان‪ ،‬با‬ ‫حضـور معـاون سـاماندمی امور جوانـان وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬رئیس سـازمان تجاری‌سـازی فناوری و اشـتغال دانش‌آموختگان جهاددانشـگاهی‪ ،‬اسـتاندار زنجان و‬ ‫جمعی از مسـئوالن اسـتانی‪ ،‬آغاز بـه کار کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار نویـن به نقل از ایسـنا‪ ،‬مرکز نـوآوری و شـکوفایی «منـش» مرحله اول شـروع کار جهاددانشـگاهی اسـت و مجوز مرکز رشـد نیز‬ ‫بـا پیگیری‌هـای صـورت گرفتـه اخذ شـد و امـروز افتتـاح شـد‪ .‬مرکز نـوآوری و شـکوفایی (منـش) جهاددانشـگاهی زنجـان‪ ،‬مرکزی اسـت کـه قـادر خواهد بود‬ ‫اسـتعدادهای نـاب خـارج از محیط دانشـگاهی را سـاماندهی کند‪.‬‬ ‫جهاددانشـگاهی زنجـان قصـد دارد بـا راه‌اندازی ایـن مرکز به‌عنوان یـک مرکز پایلوت در اسـتان‪ ،‬ضمن سـاماندهی افراد خالق غیردانشـجو و شـکوفا کردن این‬ ‫اسـتعدادها‪ ،‬زمینـه را بـرای کاربـردی شـدن ایده‌هـای ایـن افراد فراهـم کند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬معتقدیم فضایـی که امـروز این نهـاد انقالبی با عنـوان مرکز نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه این مراسم مرکز رشد صنایع فرهنگی و خالق جهاددانشگاهی استان زنجان آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫استاندار زنجان‪:‬‬ ‫صنایع خالق مفهوم جدیدی در اقتصاد جهانی است‬ ‫همـــراه مـــردم ایـــران اســـت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬میراث‌فرهنگ ــی و گردش ــگری از ارکان‬ ‫اقتصـــاد خـــاق به‌شـــمار مـــی‌رود و خوشـــبختانه در‬ ‫حـــال حاضـــر‪ ،‬در حـــوزه میـــراث یـــک میلیـــون و ‪250‬‬ ‫ی شـــده داریـــم کـــه ‪ 32‬هـــزار‬ ‫هـــزار ســـایت شناســـای ‌‬ ‫استاندار زنجان‪:‬‬ ‫امروز مقوله اقتصاد با یک دهه‬ ‫قبل از زمین تا آسمان فرق دارد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫و اقتصاد خالق به ‪ 15‬صنعت‬ ‫‪40‬‬ ‫اســـداهلل درویش‌امیـــری‪ ،‬اســـتاندار زنجـــان در ایـــن‬ ‫مراســـم گفـــت‪ :‬اقتصـــاد امـــروز فـــروش نفـــت نیســـت‪،‬‬ ‫فـــروش ذهـــن اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان این‌کـــه پـــارک و علـــم و فـــن‌آوری‬ ‫اســـتان زنجـــان اواخـــر پارســـال در جهـــت حمایـــت‬ ‫از جوانـــان فرهیختـــه و فارغ‌التحصیـــان بـــا کفایـــت‬ ‫افتتـــاح شـــد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬صنایـــع خـــاق مفهـــوم‬ ‫جدیـــدی در اقتصـــاد جهانـــی اســـت‪ .‬امـــروز مقولـــه‬ ‫اقتصـــاد بـــا یـــک دهـــه قبـــل از زمیـــن تـــا آســـمان‬ ‫فـــرق دارد و اقتصـــاد خـــاق بـــه ‪ 15‬صنعـــت تعمیـــم‬ ‫داده می‌شـــود‪« .‬هنـــر» نیـــز بخشـــی از اقتصـــاد خـــاق‬ ‫ب ــه ش ــمار مــی‌رود و بی ــش از ‪ 7000‬س ــال اس ــت ک ــه‬ ‫تعمیم داده می‌شود‬ ‫مـــورد آن بـــه ثبـــت رســـیده اســـت‪ .‬ایـــن ســـایت‌ها‬ ‫گنج‌هـــای عظیـــم اقتصـــادی کشـــور اســـت کـــه بـــه‬ ‫فراموشـــی ســـپرده شـــده‪ ،‬در حالـــی کـــه ظرفیـــت‬ ‫گردشـــگری کـــه جزیـــی از اقتصـــاد خـــاق اســـت در‬ ‫ایرانیـــان کـــم نیســـت‪ .‬ایـــران هـــزاران ســـرفصل در‬ ‫حـــوزه گردشـــگری دارد ولـــی تـــا بـــه امـــروز نتوانســـته‬ ‫بـــه درســـتی از آن‌هـــا بهـــره ببـــرد و شـــاید یکـــی از‬ ‫مهم‌تریـــن علت‌هـــای آن‪ ،‬نگرانـــی از خدشـــه‌دار شـــدن‬ ‫اصالـــت و ریشـــه ملـــت اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر این‌کـــه هرگـــز بـــا تـــردد‬ ‫گردشـــگر‪ ،‬ریشـــه اصیـــل ایرانیـــان خدشـــه‌دار نخواهـــد‬ ‫شـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در دنیـــای امـــروز فـــن‌آوری رســـانه و‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات‪ ،‬از ارکان اصلـــی اقتصـــاد خـــاق‬ ‫دنیـــا به‌شـــمار مـــی‌رود و صنایـــع خـــاق ناشـــی از‬ ‫خالقیـــت ذهـــن و پـــردازش فکـــر ایرانیـــان اســـت‪ .‬در‬ ‫ای ــن راس ــتا نبای ــد جوان ــان را دس ــت ک ــم بگیری ــم‪ .‬ب ــه‬ ‫عنـــوان مثـــال در حـــوزه میراث‌فرهنگـــی و گردشـــگری‪،‬‬ ‫مقولـــه «صنایع‌دســـتی» بیـــن جامعـــه ایرانـــی غوغـــا‬ ‫می‌کنـــد و اگـــر در همیـــن محـــدوده بـــه تحقـــق‬ ‫صنایـــع خـــاق بپردازیـــم‪ ،‬پایه‌گـــذار دیپلماســـی‬ ‫مردمـــی بیـــن ملت‌هـــا خواهیـــم بـــود‪.‬‬ ‫درویش‌امیـــری بـــا تاکیـــد بـــر این‌کـــه متعاقـــب‬ ‫تعامـــات اجتماعـــی‪ ،‬دل مـــردم بـــه هـــم نزدیک‌تـــر‬ ‫می‌شـــود‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬حجـــم تجـــارت جهانـــی‬ ‫در ســـال ‪ ،2012‬بالـــغ بـــر ‪ 624‬میلیـــارد دالر بـــود و‬ ‫ســـهم کشـــور در خوشـــبینانه‌ترین حالـــت بـــه نیـــم‬ ‫درصـــد هـــم نمی‌رســـید‪ .‬متاســـفانه مـــا هنـــوز هـــم‬ ‫فکـــر می‌کنیـــم کـــه اقتصـــاد یعنـــی فـــروش نفـــت و‬ ‫تانکره ــای پ ــر از کاالی مصرف ــی‪ ،‬در حال ــی ک ــه اقتص ــاد‬ ‫ام ــروز ف ــروش ذه ــن و ت ــراوش فک ــر اس ــت‪ .‬ه ــر کس ــی‬ ‫بیشـــتر بیندیشـــد در حـــوزه صنایـــع خـــاق برنده‌تـــر‬ ‫اســـت و هـــر کـــس تعامـــات جهانـــی را مهـــم بدانـــد‪،‬‬ ‫در ارتقـــای گردشـــگری برنده‌تـــر اســـت‪ .‬از ایـــن‌رو بایـــد‬ ‫زمینـــه را بـــرای خالقیت‌هـــای جوانـــان فراهـــم کنیـــم‪.‬‬ ‫اســـتاندار زنجـــان یـــادآور شـــد‪ :‬بایـــد بـــه جوانـــان‬ ‫میـــدان بدهیـــم تـــا در جلســـات شـــرکت کننـــد و اگـــر‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی زنجان‪ ،‬مرکز آموزش‌های‬ ‫اشتغال‌محور ‪ ICT‬می‌شود‬ ‫محمدص ــادق بیجندی‪،‬رئی ــس س ــازمان تجاری‌س ــازی‬ ‫فنـــاوری و اشـــتغال دانش‌آموختـــگان جهاددانشـــگاهی‬ ‫نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت‪ :‬جهاددانشـــگاهی زنجـــان‪،‬‬ ‫مرکـــز آموزش‌هـــای اشـــتغال‌محور ‪ ICT‬می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــرای تحق ــق اقتص ــاد دانش‌بنی ــان‬ ‫و اقتصـــاد مقاومتـــی در ســـالی کـــه به‌عنـــوان ســـال‬ ‫حمایـــت از تولیـــد داخلـــی و اشـــتغال نام‌گـــذاری شـــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬بی ــش از ه ــر چی ــز ب ــه تفک ــر دانش‌بنی ــان نی ــاز‬ ‫داریـــم؛ در واقـــع اگـــر تفکـــر و نگـــرش دانـــش بنیـــان‬ ‫داش ــته باش ــیم اقتص ــاد مقاومت ــی نی ــز محق ــق می‌ش ــود‬ ‫و متاس ــفانه در ح ــال حاض ــر یک ــی از اش ــکاالت اساس ــی‬ ‫دســـتگاه‌ها نبـــود نگـــرش دانش‌بنیـــان اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن مســـئول بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا حمایـــت‬ ‫درســـت از تفکـــر درســـت‪ ،‬اتفاقـــات خوبـــی رخ خواهـــد‬ ‫داد‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬مبنـــای تفکـــر دانش‌بنیـــان‪ ،‬بـــاور‬ ‫ک ــردن ح ــوزه عل ــم و دان ــش و جوان ــان پرش ــور مملک ــت‬ ‫به‌عنـــوان ســـرمایه‌های اصلـــی اســـت‪ .‬خوشـــبختانه‬ ‫یـــک اتفـــاق بی‌نظیـــر در اســـتان زنجـــان رخ داده‬ ‫اســـت و آن‪ ،‬شـــکل‌گیری اکوسیســـتم و زیســـت‌بوم‬ ‫کارآفرینـــی اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــکل‌گیری اکوسیســـتم‬ ‫کارآفرینـــی همـــه مراحـــل ایـــده تـــا اجـــرا‪ ،‬تولیـــد و‬ ‫اتصـــال بـــه بازارهـــای داخلـــی و جهانـــی را شـــامل‬ ‫می‌شـــود‪ ،‬افـــزود‪ :‬خوشـــبختانه جهادگـــران و مدیـــران‬ ‫اســـتانی جایـــی انگشـــت گذاشـــته‌اند کـــه در کشـــور‬ ‫بـــرای آن فرصت‌هـــای بی‌نظیـــری وجـــود دارد و آن‬ ‫صنایـــع فرهنگـــی خـــاق اســـت‪ .‬در خصـــوص اســـتان‬ ‫زنجـــان کـــه به‌عنـــوان قطـــب علـــم و حـــوزه فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و الکترونیـــک مطـــرح شـــده‪ ،‬از پایه‌هـــای‬ ‫تحقـــق آن ایجـــاد مرکـــز صنایـــع فرهنگـــی و خـــاق‬ ‫و مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی و برنامـــه شـــتاب دهـــی‬ ‫برای تحقق زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫به شتاب‌دهنده‌ها نیاز است‬ ‫رئیـــس ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال‬ ‫دانش‌آموخت ــگان جهاددانش ــگاهی گف ــت‪ :‬ب ــرای تحق ــق‬ ‫زیســـت‌بوم کســـب و کار و زیســـت‌بوم کارآفرینـــی‬ ‫ابزارهایـــی همچـــون شـــتاب‌دهنده‌ها نیـــاز اســـت‪.‬‬ ‫بیجنـــدی در حاشـــیه آییـــن آغـــاز بـــه کار برنامـــه‬ ‫شـــتاب‌دهی کســـب و کارهـــای فناورانـــه جوانـــان‬ ‫اس ــتان زنج ــان‪ ،‬مرک ــز رش ــد صنای ــع فرهنگ ــی و خ ــاق‬ ‫و مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی جهادانشـــگاهی زنجـــان‪،‬‬ ‫در جمـــع خبرنـــگاران‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬شـــتاب‌دهنده‌ها‬ ‫می‌تواننـــد بـــه تســـریع فرآینـــد تبدیـــل شـــدن ایـــده‬ ‫بـــه محصـــول کمـــک کننـــد و بـــا افتتـــاح ایـــن ســـه‬ ‫محـــل کـــه در کنـــار هـــم افتتـــاح شـــد‪ ،‬افـــراد خـــاق‬ ‫به‌ویـــژه دانشـــجویان در کمتریـــن زمـــان ممکـــن‬ ‫ایده‌‌شـــان بـــه شـــرکت تبدیـــل خواهنـــد شـــد تـــا‬ ‫بتوانـــد محصوالت‌شـــان روانـــه بـــازار شـــود‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬یک ــی از ن ــکات مه ــم در اس ــتان‪،‬‬ ‫بحـــث قطبیـــت اســـتان در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫و الکترونیـــک اســـت و بـــا توجـــه بـــه زیرســـاخت‌ها‬ ‫امیدواری ــم اقدام ــات انج ــام ش ــده بتوان ــد آین ــده خوب ــی‬ ‫را بـــرای جوانـــان ترســـیم کنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن مســـئول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه معتقدیـــم‬ ‫تبدی ــل ای ــده ب ــه محص ــول و ایج ــاد کس ــب و کار نی ــاز‬ ‫ب ــه اب ــزار دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬یک ــی از مهم‌تری ــن ای ــن ابزاره ــا‬ ‫بهره‌من ــدی از ت ــوان کار تیم ــی و مش ــاوره گرفت ــن اس ــت‬ ‫کـــه در مرکـــز شـــتاب‌دهی ایـــن اتفاقـــات رخ می‌دهـــد‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان‪:‬‬ ‫ثروتمند دنیای امروز کسی است که کارآفرین باشد‬ ‫همچنیـن علـی خلیلی‪،‬مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان‬ ‫زنجان در مراسـم فـوق گفت‪ :‬ثروتمند دنیای امروز کسـی‬ ‫اسـت که دانش‌مـدار و کارآفرین باشـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬اگـر دیـروز ثروتمندتریـن افـراد دنیـا‪،‬‬ ‫منابـع مالـی زیـادی در اختیـار داشـتند‪ ،‬در دنیـای امـروز‬ ‫ثروتمنـد فـردی اسـت کـه دانش‌مـدار و کارآفرین باشـد؛‬ ‫در واقـع توصیـه اقتصـادی دنیـای امـروز بر پایـه نوآوری‬ ‫خلاق و اسـتفاده از دانـش اسـتوار اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول ادامـه داد‪ :‬کشـورهایی کـه بخـش قابـل‬ ‫توجهـی از علـم و دانـش را بـه خـود اختصـاص داده‌انـد‪،‬‬ ‫توسـعه یافتـه و از تـوان سیاسـی و اقتصـادی باالیـی‬ ‫برخوردارنـد‪ .‬اقتصـاد جهـان بـر پایه نوآوری اسـتوار اسـت‬ ‫و بایـد بسـتر الزم را بـرای کسـانی که علـم و دانش را‬ ‫بـه صنعـت تبدیـل می‌کننـد‪ ،‬فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬خوشـبختانه بـا همـکاری وزارت ورزش‬ ‫و جوانـان و اهتمـام جهاد‌دانشـگاهی زنجـان و اداره‌کل‬ ‫ورزش و جوانـان اسـتان‪ ،‬طـرح شـتاب‌دهی کسـب و‬ ‫کارهـای فناورانـه جوانان اسـتان به بهره‌برداری می‌رسـد و‬ ‫زمینـه‌ای را فراهـم می‌کند که سـاالنه صدها نفـر از جوانان‬ ‫اسـتان در ایـن طـرح حضـور یابنـد‪.‬‬ ‫خلیلـی تصریـح کـرد‪ :‬ایـن جوانـان ایده‌هـای کسـب و‬ ‫کار خـود را بـه عرصـه نمایـش می‌گذارنـد و همیـن باعث‬ ‫می‌شـود کـه جوانـان خـوب اسـتان شناسـایی شـوند و‬ ‫متعاقـب آن از جمعیت بیکاران در اسـتان و ایران اسلامی‬ ‫کاسـته شود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫الزم بـــود بـــه تصمیماتـــی کـــه مدیـــران در جلســـات‬ ‫اتخـــاذ می‌کننـــد‪ ،‬انتقـــاد کننـــد‪ .‬حتـــی گاهـــی یقـــه‬ ‫مدیـــران را بگیرنـــد و آن‌هـــا را از تصمیـــم اشتباه‌شـــان‬ ‫آگاه کننـــد‪ .‬جوان‌هـــای امـــروز بـــا جوانـــان دیـــروز از‬ ‫زمیـــن تـــا آســـمان فـــرق می‌کننـــد و اصـــا قابـــل‬ ‫مقایس ــه نیس ــتند‪ .‬پرسش ــگر و خالق‌ان ــد و ب ــه مس ــایل‬ ‫دنیـــا بیشـــتر دسترســـی دارنـــد‪.‬‬ ‫درویش‌امی ــری خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬نمی‌تــوان ب ــه جوان ــان‬ ‫امـــروز دروغ گفـــت و حقیقـــت را از آن‌هـــا کتمـــان‬ ‫کـــرد‪ .‬بایـــد بـــا راســـتگویی و حقیقـــت بـــا جامعـــه‬ ‫جـــوان رفتـــار کنیـــم‪ .‬در دنیـــای امـــروز هرکـــس بـــرای‬ ‫اش ــتغال جوان ــان ت ــاش کن ــد و بتوان ــد دل‌ه ــای آزرده‬ ‫جوان ــان را ب ــا آرمان‌ه ــای نظ ــام آش ــتی ده ــد‪ ،‬طرف ــدار‬ ‫والیت‌فقیـــه اســـت‪.‬‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫بیجنـــدی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬ایـــن ســـه مجموعـــه‬ ‫در کنـــار پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری اســـتان زنجـــان‬ ‫می‌توانن ــد گام‌ه ــای اساس ــی و مفی ــدی ب ــرای اش ــتغال‬ ‫دانش‌آموختـــگان بردارنـــد‪ .‬در همیـــن راســـتا‪ ،‬اســـتان‬ ‫زنجـــان به‌عنـــوان یکـــی از اســـتان‌های منتخـــب در‬ ‫حـــوزه آموزش‌هـــای اشـــتغال محـــور در حـــوزه ‪ICT‬‬ ‫انتخـــاب شـــده اســـت و تجهیـــزات ایـــن آموزش‌هـــا‬ ‫کـــه ‪ 4.5‬میلیـــارد تومـــان اســـت‪ ،‬در ســـاختمان‬ ‫جهاددانشـــگاهی زنجـــان نصـــب خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان تجـــــاری‌سازی فنـــاوری و‬ ‫اشـــتغال دانش‌آموختـــگان جهاددانشـــگاهی یـــادآور‬ ‫شـــد‪ :‬بـــا راه‌انـــدازی تجهیـــزات مذکـــور‪ ،‬آموزش‌هـــای‬ ‫پایـــه شـــبکه و حـــوزه امنیـــت شـــبکه بـــا همـــکاری‬ ‫ش ــرکت ه ــوآوی ارائ ــه خواه ــد ش ــد و در س ــطح کش ــور‬ ‫ایـــن اولیـــن بـــاری اســـت کـــه بیـــن جهاددانشـــگاهی‬ ‫و یـــک شـــرکت خارجـــی همکاری‌هـــای آموزشـــی‬ ‫صـــورت می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫بیجنـــدی تاکیـــد کـــرد‪ :‬زنجـــان جوانـــان پرشـــور‬ ‫و عالقمنـــدی دارد و ترکیـــب ایـــن شـــور بـــا همدلـــی‬ ‫و همراهـــی مدیـــران زحمتکـــش اســـتان زمینـــه‌ای را‬ ‫فراهـــم می‌کنـــد تـــا زنجـــان پایلـــوت کشـــوری باشـــد‪.‬‬ ‫جهاددانشـــگاهی از رویش‌هـــای مبـــارک انقـــاب اســـت‬ ‫و بای ــد ب ــرای بهب ــود ش ــرایط جوان ــان ای ــن م ــرز و ب ــوم‬ ‫گام‌هـــای بلندتـــری بـــردارد‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــود‪ :‬دولـــت تدبیـــر و امیـــد همـــه‬ ‫تـــاش خـــود را بـــه کار گرفتـــه اســـت تـــا بـــا عبـــور از‬ ‫ســـختی‌هایی کـــه اســـتعمار بـــه شـــیوه‌های مختلـــف‬ ‫بـــه مـــردم بـــزرگ ایـــران تحمیـــل می‌کنـــد‪ ،‬بتوانـــد‬ ‫موفقیـــت را بـــرای مـــردم بـــه ارمغـــان بیـــاورد‪ .‬ایـــن‬ ‫دولـــت و همـــه مدیـــران در تـــاش هســـتند تـــا بـــدون‬ ‫هرگونــه جناح‌بنــدی و نــگاه سیاســی‪ ،‬کشــور را بــه ســربلندی‬ ‫برســانند‪.‬‬ ‫و در شـــتاب‌دهنده فرآیندهـــا تســـهیل می‌شـــود و‬ ‫افـــراد مشـــاوره‌های مختلـــف را دریافـــت می‌کننـــد‬ ‫تـــا بتواننـــد ایده‌شـــان را ســـریع‌تر بـــه کســـب و کار‬ ‫پایـــدار برســـانند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه متاس ــفانه بس ــیاری از اف ــراد‬ ‫خـــاق نمی‌داننـــد چـــه نیازهـــا و چـــه فرصت‌هایـــی‬ ‫وجـــود دارد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در شـــتاب‌دهنده‌ها ایـــن فرآینـــد‬ ‫کوت ــاه ش ــده و هم ــه ای ــن م ــوارد تح ــت پوش ــش ق ــرار‬ ‫می‌گیـــرد و می‌تـــوان گفـــت ســـرعت تبدیـــل ایـــده‬ ‫ب ــه تولی ــد در ای ــن مراک ــز دو ت ــا س ــه براب ــر می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ایـــن مســـئول یـــادآور شـــد‪ :‬زنجـــان به‌عنـــوان‬ ‫یکـــی از اســـتان‌های منتخـــب در حـــوزه آموزش‌هـــای‬ ‫اشـــتغال‌محور در حـــوزه ‪ ICT‬انتخـــاب شـــده اســـت و‬ ‫تجهیـــزات ایـــن آموزش‌هـــا کـــه ‪ 4.5‬میلیـــارد تومـــان‬ ‫اس ــت‪ ،‬بــه‌زودی تحوی ــل اس ــتان خواه ــد ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫ایـــن تجهیـــزات از بعـــد از عیـــد قابـــل اســـتفاده و‬ ‫بهره‌منـــدی جوانـــان خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫بیجنـــدی تاکیـــد کـــرد‪ :‬زنجـــان جوانـــان پرشـــور و‬ ‫عالقه‌منـــدی دارد و ترکیـــب ایـــن شـــور بـــا همدلـــی‬ ‫و همراهـــی مدیـــران زحمتکـــش اســـتان زمینـــه‌ای را‬ ‫فراهـــم می‌کنـــد تـــا زنجـــان پایلـــوت کشـــوری باشـــد‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫مهـدی عباسـی‪ ،‬رئیس جهاددانشـگاهی اسـتان زنجان‬ ‫نیـز گفـت‪ :‬در حـال حاضـر نیـاز شـدیدی بـه ایجـاد‬ ‫زیسـت‌بوم کارآفرینـی احسـاس می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه امـروز فضای مناسـب‬ ‫همدلـی در اسـتان زنجـان وجود دارد و پتانسـیل اسـتان‬ ‫بیـش از آن چیـزی اسـت کـه تـا به امـروز دیده‌ایـم ادامه‬ ‫داد‪ :‬مرکـز نـوآوری و شـکوفایی جهاددانشـگاهی و مرکـز‬ ‫رشـد صنایـع فرهنگـی و خلاق بـه ترتیـب از شـورای‬ ‫گسـترش جهاددانشـگاهی و وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و‬ ‫فنـاوری مجـوز فعالیـت دریافـت کـرده کـه هـر دو تحت‬ ‫عنـوان برنامـه شـتابدهی کـه طرحـی ابتـکاری از اسـتان‬ ‫زنجـان اسـت‪ ،‬قـرار می‌گیرنـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ایجـاد زیسـت‌بوم کارآفرینـی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر بیـش از هر زمـان دیگری نیازمنـد ایجاد‬ ‫زیسـت‌بوم کارآفرینـی هسـتیم و تحقـق ایـن مهـم‪ ،‬جـز‬ ‫بـا حرکـت در مسـیر خالقیـت امکان‌پذیـر نیسـت و بایـد‬ ‫توجـه داشـت کـه سـرعت حرکـت جهـان در ایـن مسـیر‬ ‫بـاال بـوده و بایـد همـه تلاش خـود را بـرای رسـیدن بـه‬ ‫سـایر کشـورها بـه کار گیریم‪.‬‬ ‫عباسـی بـا اشـاره بـه ضـرورت فاصلـه گرفتـن از اتـکا‬ ‫بـه اقتصـاد نفتـی و توجـه بـه اقتصـاد خالق‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬اقتصـاد خلاق یک مفهـوم در حـال تکامـل مبتنی‬ ‫بـر دارایی‌هـای خلاق اسـت کـه می‌تواند موجب رشـد و‬ ‫توسـعه اقتصـادی شـود و تولیـد درآمـد کند که بـه چهار‬ ‫‪42‬‬ ‫دسـته محصـوالت مبتنـی بـر آفرینش‌هـای کارکـردی‪،‬‬ ‫محصـوالت هنـری‪ ،‬محصـوالت رسـانه‌ای و محصـوالت‬ ‫میراث‌فرهنگـی و گردشـگری تقسـیم می‌شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در طـول سـه دهـه اخیـر‪ ،‬اهمیـت‬ ‫صنایـع فرهنگـی در اقتصادهای داخلی کشـورها و اقتصاد‬ ‫بین‌الملـل‪ ،‬بـا سـیر تصاعـدی و رو بـه افزایـش برخـوردار‬ ‫بـوده و فناوری‌هـای مربـوط بـه آن نیـز توسـعه بسـیاری‬ ‫پیـدا کرده و انقالب چندرسـانه‌ای تحول عمـده‌ای در این‬ ‫صنعـت بـه وجود آورده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان زنجـان یـادآور شـد‪:‬‬ ‫بایـد از مـوازی‌کاری اجتنـاب کـرده و در راسـتای ایجـاد‬ ‫اشـتغال بـرای جوانـان کـه الزمـه آن حمایـت از اقتصـاد‬ ‫دانش‌بنیـان اسـت‪ ،‬حرکـت کنیـم و از آنجایـی کـه مرکز‬ ‫رشـد صنایـع فرهنگـی و خلاق بـرای اولین‌بار در کشـور‬ ‫در اسـتان راه‌انـدازی می‌شـود‪ ،‬امیدواریـم چنیـن مراکزی‬ ‫در کشـور گسـترش یابـد‪.‬‬ ‫بر اساس آمار سالیانه‬ ‫یونسکو در حوزه صنایع فرهنگی‪،‬‬ ‫ایران جایگاه پایین‬ ‫و غیرقابل قبولی‬ ‫در این زمینه دارد‬ ‫عباسـی در رابطـه با بازارهـای جهانی صنایـع فرهنگی‬ ‫و خلاق نیـز گفـت‪ :‬سـاالنه ‪ ۴۰‬میلیـون نسـخه بـازی‬ ‫یارانـه‌ای بـا مجـوز در کشـور اسـتفاده می‌شـود و دو‬ ‫برابـر ایـن میـزان نیـز بازی‌هـای بـدون مجـوز داریـم که‬ ‫بازی‌هـای ایرانـی سـهم باالیـی را در ایـن حـوزه نـدارد‪.‬‬ ‫همچنیـن از هـر پنـج فیلم سـاخته شـده‪ ،‬یکی انیمیشـن‬ ‫و پویانمایـی اسـت کـه بـه طـور متوسـط هـر کـدام ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیـون دالر فـروش داشـته کـه باز هـم ایران سـهم قابل‬ ‫توجهـی در ایـن زمینـه نـدارد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در سـال ‪ ۲۰۱۵‬صنایـع فرهنگـی و‬ ‫خلاق در چین بیـش از ‪ ۱۱‬میلیون و در اروپا ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫شـغل ایجـاد کرده کـه طبـق برآوردها در حـدود یک‌دهم‬ ‫سـایر صنایـع نیاز بـه سـرمایه‌گذاری دارد‪.‬‬ ‫اقتصـاد خلاق یک مفهـوم در حـال تکامـل مبتنی بر‬ ‫دارایی‌هـای خلاق اسـت کـه می‌توانـد موجـب رشـد و‬ ‫توسـعه اقتصـادی باشـد و تولیـد درآمـد کند که بـه چهار‬ ‫دسـته محصـوالت مبتنـی بـر آفرینش‌هـای کارکـردی‪،‬‬ ‫محصـوالت هنـری‪ ،‬محصـوالت رسـانه‌ای و محصـوالت‬ ‫میراث‌فرهنگـی و گردشـگری تقسـیم می‌شـود‬ ‫شـایان ذکر اسـت که در طول سـه دهه اخیـر‪ ،‬اهمیت‬ ‫صنایـع فرهنگـی در اقتصادهای داخلی کشـورها و اقتصاد‬ ‫بین‌الملـل‪ ،‬بـا سـیر تصاعـدی و رو بـه افزایـش برخـوردار‬ ‫بـوده و فناوری‌هـای مربـوط بـه آن توسـعه بسـیاری پیدا‬ ‫کـرده و انقلاب چندرسـانه‌ای تحـول عمـده‌ای در ایـن‬ ‫صنعـت بـه وجود آورده اسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس آمـار سـالیانه یونسـکو در حـوزه صنایـع‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ایـران جایـگاه پاییـن و غیرقابـل قبولـی در ایـن‬ ‫زمینـه دارد کـه یکـی از مطمئن‌تریـن راه‌ها بـرای خروج از‬ ‫این وضعیت‪ ،‬اسـتفاده از ابزارهایی نظیر مراکز رشـد اسـت‪.‬‬ ‫بـا توجه بـه گسـتردگی حـوزه فعالیـت صنایـع خالق‬ ‫و تجربیـات جـدی جهاددانشـگاهی زنجـان در عرصـه‬ ‫فعالیت‌هـای رسـانه‌ای‪ ،‬اولویـت فعالیـت مرکـز شـکوفایی‬ ‫صنایـع خلاق زنجـان‪ ،‬در فـاز نخسـت از سـه بخـش‬ ‫میراث‌فرهنگـی و گردشـگری‪ ،‬رسـانه‌های صوتـی و‬ ‫تصویـری و رسـانه‌های مجـازی تشـکیل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫همچنین برنامه شـتاب‌دهی کسـب‌ و کارهـای فناورانه‬ ‫جوانـان اسـتان رنجـان نیـز آغاز بـه کار کرد‪ .‬شـتاب‌دهی‬ ‫کسـب‌وکارهای فناورانـه جوانـان‪ ،‬برنامـه‌ای اسـت کـه بـا‬ ‫ایجـاد انگیـزش‪ ،‬توسـعه مهارت‌های فـردی و تکنیک‌های‬ ‫کارگروهـی در میـان جوانـان‪ ،‬هسـته‌های فناور بـه وجود‬ ‫مـی‌آورد و با هدایت و سـرعت بخشـیدن به پیشـرفت این‬ ‫هسـته‌ها آن‌هـا را بـه شـرکت‌های فنـاور تبدیـل می‌کند‪.‬‬ ‫در خلال ایـن برنامه برای امسـال‪ ،‬بیـش از ‪ 420‬نفر از‬ ‫جوانـان اسـتان‪ ،‬با اولویت اعضای سـمن‌های جـوان‪ ،‬جذب‬ ‫شـده و آمـوزش می‌بیننـد و در نهایـت امیدواریـم کـه ‪20‬‬ ‫هسـته یـا واحـد فناور جـوالن در یک بـازه زمانـی حداکثر‬ ‫‪ 10‬ماهـه نمونـه اولیـه محصول یـا خدمت فناورانه‌شـان را‬ ‫ارائـه کنند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک علم و فناوری کاشان احداث می‌شود‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری «غیاث‌الدی ــن جمشیدکاش ــانی»‬ ‫ب ــه عن ــوان یک ــی از پارک‌ه ــای اقم ــاری ش ــهرک علم ــی‬ ‫و تحقیقات ــی اصفه ــان ب ـه‌زودی در دانش ــگاه کاش ــان فع ــال‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫حمیدرضـــا مؤمنیـــان‪ ،‬فرمانـــدار کاشـــان اعـــام‬ ‫کـــرد‪ :‬پیـــش از ایـــن یکـــی از ظرفیت‌هـــای خالـــی‬ ‫دانشـــگاه کاشـــان‪ ،‬عـــدم وجـــود پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫در ایـــن مرکـــز آموزشـــی بـــود و بـــر اســـاس قانـــون‬ ‫نیـــز پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری تنهـــا می‌تواننـــد در‬ ‫مراکـــز اســـتان‌ها ایجـــاد شـــوند امـــا در ایـــن خصـــوص‬ ‫پیگیری‌هـــا و رایزنی‌هـــای زیـــادی بـــا وزارت علـــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری انجــام گرفــت و توافــق شــد‪« ،‬پــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری غیاث‌الدیـــن جمشیدکاشـــانی» به‌عنـــوان‬ ‫یک ــی از پارک‌ه ــای اقم ــاری ش ــهرک علم ــی و تحقیقات ــی‬ ‫اصفهـــان در کاشـــان فعـــال شـــود‪.‬‬ ‫او همچنیـــن بیـــان کـــرد‪ :‬در ایـــن راســـتا ‪ ۴۰‬هکتـــار‬ ‫زمی ــن ب ــه هم ــراه ی ــک س ــاختمان مس ــتقل ب ــا ‪ ۱۰‬ه ــزار‬ ‫مت ــر مرب ــع زیربن ــا ب ــرای اح ــداث پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫غیاث‌الدی ــن جمشیدکاش ــانی اختص ــاص داده ش ــده اس ــت‬ ‫و تفاهم‌نامـــه نخســـتین شـــرکت دانش‌بنیـــان نیـــز در‬ ‫ای ــن ش ــهرک علم ــی ب ــه امض ــا رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاشــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه در دو مرحلــه انجــام خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در مرحلــه‬ ‫اول‪ ،‬شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در مکان‌هـــای اجـــاره‌ای‬ ‫مســـتقر می‌شـــوند و در مرحلـــه دوم بـــا فراهـــم شـــدن‬ ‫زیرســـاخت‌های الزم‪ ،‬بـــه مکان‌هـــای مناســـب منتقـــل‬ ‫خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫او در ارتبـــاط بـــا مکان‌یابـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫دانشـــگاه کاشـــان‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬ایـــن پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری در بخشـــی از اراضـــی دانشـــگاه کاشـــان احـــداث‬ ‫می‌شـــود کـــه هم‌‌‌‌‌‌‌‌جـــوار بـــا بزرگـــراه اســـت و دسترســـی‬ ‫خوب ــی دارد‪ .‬در حدفاص ــل ای ــن دانش ــگاه و یک ــی از مراک ــز‬ ‫بـــزرگ صنعتـــی کاشـــان بـــه نـــام «شـــهرک قطـــب‬ ‫راونـــدی» قـــرار دارد‪.‬‬ ‫مؤمنیـــان تصریـــح کـــرد‪ :‬دانشـــگاه کاشـــان یکـــی از‬ ‫مراک ــز آم ــوزش عال ــی ب ــزرگ کش ــور اس ــت ک ــه در برنام ــه‬ ‫بلندمـــدت خـــود در نظـــر دارد بـــه عنـــوان یکـــی از ‪۱۰‬‬ ‫دانش ــگاه برت ــر کش ــور مط ــرح ش ــود‪ .‬ب ــر همی ــن اس ــاس‪،‬‬ ‫در ســـال‌های گذشـــته توانســـته بخشـــی از برنامه‌هـــای‬ ‫خـــود را محقـــق کنـــد و در بســـیاری از رتبه‌بندی‌هـــا در‬ ‫جای ــگاه ب ــاال ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫تولی ــد ب ــازی و اپلیکیش ــن در پ ــارک فن ــاوری پردی ــس‬ ‫ســـرمایه‌گذاری می‌شـــود‬ ‫بـــا هـــدف کمـــک بـــه تجاری‌ســـازی طرح‌هـــای‬ ‫فناورانـــه شـــرکت‌های عضـــو پـــارک فنـــاوری پردیـــس و‬ ‫کم ــک ب ــه تولی ــد کاالی داخل ــی‪ ،‬عنوان‌ه ــای طرح‌ه ــای‬ ‫قابـــل ســـرمایه‌گذاری منتشـــر شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر در ایـــن فراینـــد اطالعـــات اولیـــه‬ ‫ه ــر پ ــروژه ب ــه هم ــراه می ــزان مبل ــغ ریال ــی م ــورد نی ــاز‬ ‫بـــرای ســـرمایه‌گذاری تعییـــن شـــده اســـت‪« .‬پـــروژه‬ ‫شیرین‌ســـازی آب»‪« ،‬پنـــل گیرنـــده خورشـــیدی»‪،‬‬ ‫«تجهی ــزات بیمارس ــتانی»‪« ،‬تولی ــد ب ــازی و اپلیکیش ــن»‪،‬‬ ‫«تولیـــد هـــوای فشـــرده و مولـــد اکســـیژن و نیتـــروژن»‪،‬‬ ‫«چـــوب ترمـــو»‪« ،‬دســـتگاه ضدعفونی‌کننـــده»‪،‬‬ ‫«دســـتگاه‌های پیشـــرفته بـــرای پاالیشـــگاه‌ها»‪« ،‬سنســـور‬ ‫ایربـــگ خـــودرو»‪« ،‬کامپوزیـــت دندانپزشـــکی» و «لـــوازم‬ ‫پزشـــکی» طرح‌هـــای قابـــل تجاری‌ســـازی پـــارک‬ ‫فنـــاوری پردیـــس هســـتند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان‪:‬‬ ‫ايده پارك و استارت آپ‬ ‫در حمايت از توليد كاالي ايراني اجرایی می شود‬ ‫در اولي ــن هماي ــش ه ــم انديش ــي برنام ــه ري ــزي تعامل ــي س ــال ‪ 1397‬مدي ــران كل س ــتادی و اس ــتانی س ــازمان آم ــوزش‬ ‫فنــي و حرفــه اي كشــور‪ ،‬اهــم فعاليــت هــا و برنامــه هــای اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان تبییــن شــد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور‪ ،‬وهب مختـاران‪ ،‬مدير كل آموزش فنـی و حرفه ای‬ ‫اسـتان همدان در اولين همايش هم انديشـي برنامه ريزي تعاملي سـال ‪ 1397‬مديران كل سـتادی و اسـتانی این سـازمان که‬ ‫به ميزباني اسـتان اصفهان از بیسـت و دوم تا بیسـت و سـوم ارديبهشـت ماه جاری برگزار شـد‪ ،‬اهم برنامه های سـال ‪ 1397‬در‬ ‫حـوزه آموزش فنـی و حرفه ای این اسـتان را تبیین کرد‪.‬‬ ‫اهم فعالیت ها و برنامه های سال ‪ 1397‬در حوزه آموزش فنی و حرفه ای استان همدان‬ ‫◄ مطالعات برنامه آمايش استان بر اساس مزيت هاي منطقه اي و بومي‬ ‫◄ اجرای طرح هاي كوچك تحولي و ايده هاي نوآورانه و خالق در حوزه آموزش هاي مهارتي‬ ‫◄ راه اندازی ايستگاه سيار مشاوره و هدايت مهارتي– آموزشي‬ ‫◄ برگزاري ايده پارك و استارت آپ در حمايت از توليد كاالي ايراني‬ ‫◄ استفاده از تجربيات موفق براساس طرح تكاپو با اهداف توسعه اشتغال پايدار در جامعه هدف‬ ‫◄ استفاده از پتانسيل كارآفرينان‬ ‫◄ برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي‬ ‫◄ اجراي پروژه هتلداري و گردشگري‬ ‫همکاری دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫و پارک علم و فناوری پردیس‬ ‫سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد پردیــس‬ ‫از اجرایــی شــدن همــکاری میــان ایــن واحــد‬ ‫دانشــگاهی و پــارک فنــاوری پردیــس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا‪ ،‬دکتــر حســین‬ ‫عباســپور گفــت‪« :‬پیــرو دســتور دکتــر رهبــر رئیــس‬ ‫دانشــگاه آزاد اســامی و دکتــر طهرانچــی عضــو‬ ‫هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی و رئیــس‬ ‫واحدهــای اســتان تهــران‪ ،‬جلســه ای بــا موضــوع‬ ‫توســعه دانشــگاه نــوآور و فنــاور بــا همــکاری واحــد‬ ‫پردیــس دانشــگاه آزاد اســامی و پــارک علــم فنــاوری‬ ‫پردیــس در ایــن واحــد پردیــس تشــکیل شــد‪».‬‬ ‫سرپرسـت واحـد پردیـس افـزود‪« :‬ایـن جلسـه بـا‬ ‫حضـور دکتـر آراسـته راد رئیـس باشـگاه پژوهشـگران‬ ‫جوان دانشـگاه آزاد اسلامی و نماینده رئیس دانشـگاه‪،‬‬ ‫دکتـر جباری­‌پور معاون پژوهشـی پارک علـم و فناوری‬ ‫پردیس تشـکیل شـد‪ .‬بـا توجه به جلسـات و هماهنگی‬ ‫قبلی‪ ،‬در این جلسـه این کارگروه به سـاز و کار اقدامات‬ ‫عملـی رسـید‪ .‬در نتایـج این جلسـه قرار شـد کـه اعضا‬ ‫ظـرف مدت یـک هفتـه هماهنگی­‌هـا و برنامه‌­های الزم‬ ‫را بـرای اقـدام امـور اجرایی انجـام دهند‪».‬‬ ‫عباســپور گفــت‪« :‬همــکاری میــان پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری پردیــس و واحــد پردیــس چندماهــی‬ ‫اســت کــه آغــاز شــده اســت‪ .‬در فــاز اول بــا هــدف‬ ‫افزایــش انگیــزه دانشــجویان و تعامــل هرچــه بهتــر از‬ ‫پژوهشــگران و محققانــی کــه در پــارک علــم و فناوری‬ ‫فعالیــت دارنــد و همچنیــن بــا دانشــگاه بــه عنــوان‬ ‫مــدرس مدعــو را دارنــد دعــوت شــده اســت کــه بــا‬ ‫واحــد پردیــس همــکاری کننــد کــه ایــن حضــور‬ ‫محققــان فعــال در صنعــت و پــارک در دانشــگاه‬ ‫مقدمــات تدویــن و امضــای تفاهم­نامه‌هایــی را بــرای‬ ‫همــکاری اســاتید و دانشــجویان واحــد در شــرکت­‬ ‫‌هــای پــارک علــم و فنــاوری پردیــس را فراهــم آورده‬ ‫اســت و بــه زودی ایــن موضوعــات هــم اجرایــی‬ ‫خواهــد شــد‪».‬‬ ‫در پایــان ایــن جلســه حاضــران از مرکــز رشــد و‬ ‫آزمایشــگاه­های واحــد پردیــس بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫آراســته راد نیــز در ایــن بازدیــد از توســعه کمــی و‬ ‫کیفــی واحــد پردیــس ابــراز خرســندی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«امیــدوارم بــا توجــه بــه اهــداف رئیــس دانشــگاه‬ ‫در توســعه دانشــگاه نــوآور و فنــاور و تــاش واحــد‬ ‫پردیــس در ایجــاد ارتبــاط موثــر بــا پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری هرچــه زودتــر بــه تحقــق کامــل ایــن اهــداف‬ ‫برســیم‪».‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫فرماندار کاشان اعالم کرد‬ ‫با موضوع توسعه دانشگاه صورت می‌گیرد؛‬ ‫‪43‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫ایران؛ میزبان سی‌وپنجمین‬ ‫کنفرانس بین‌المللی پارک‌ها‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫‪44‬‬ ‫ســـی‌وپنجمین کنفرانـــس بین‌المللـــی پارکهـــا و‬ ‫مراک ــز رش ــد (‪ )2018 IASP‬ب ــه میزبان ــی جمه ــوری‬ ‫اســـامی ایـــران در اصفهـــان برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬لوییـــس ســـنز‪ ،‬مدیـــرکل‬ ‫انجمـــن بین‌المللـــی پارکهـــا و مراکـــز رشـــد کـــه‬ ‫بـــه تهـــران ســـفر کـــرده بـــود‪ ،‬طـــی مالقاتـــی بـــا‬ ‫علی‌مرتضـــی بی‌رنـــگ‪ ،‬قائـــم مقـــام معـــاون علمـــی‬ ‫و فنـــاوری رئیـــس جمهـــور در امـــور بین‌الملـــل و‬ ‫رییـــس مرکـــز تعامـــات بین‌المللـــی علـــم و‬ ‫فنـــاوری از برگـــزاری ســـی‌وپنجمین کنفرانـــس‬ ‫بین‌المللـــی پارکهـــا و مراکـــز رشـــد (‪)2018 IASP‬‬ ‫ب ــه میزبان ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران و در ش ــهر‬ ‫اصفهـــان خبـــر داد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ســـی‌وپنجمین دوره ایـــن کنفرانـــس‬ ‫مهـــم بین‌المللـــی از تاریـــخ ‪ 2‬الـــی ‪ 5‬ســـپتامبر‬ ‫‪ 11( 2018‬لغایـــت ‪ 14‬شـــهریورماه امســـال) بـــه‬ ‫میزبان ــی ای ــران و در ش ــهر اصفه ــان برگ ــزار خواه ــد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه ســـنز‪ ،‬ایـــن کنفرانـــس همه‌ســـاله‬ ‫بـــا مشـــارکت متخصصیـــن عرصـــه مدیریـــت‬ ‫پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪ ،‬در یکـــی از‬ ‫کشـــورهای عضـــو انجمـــن برگـــزار می‌شـــود و‬ ‫امس ــال نی ــز ب ــرای نخس ــتین ب ــار در ای ــران برگ ــزار‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ح ــدود ‪ 500‬متخص ــص در ح ــوزه‬ ‫پارک‏هـــای فنـــاوری از سراســـر دنیـــا در ایـــن‬ ‫رویـــداد شـــرکت می‌کننـــد‪.‬‬ ‫در ادامـــه‪ ،‬علی‌مرتضـــی بی‌رنـــگ و ســـایر‬ ‫حاضریـــن در جلســـه بـــه بیـــان دیدگاه‌هـــای‬ ‫خـــود در خصـــوص ضـــرورت اســـتفاده همه‌جانبـــه‬ ‫از امکانـــات بـــرای برگـــزاری موفـــق ایـــن دوره‬ ‫از کنفرانـــس پرداختنـــد و بـــر حمایـــت معنـــوی‬ ‫معاون ــت از ای ــن کنفران ــس و تعام ــل ب ــا وزارت ام ــور‬ ‫خارج ــه ب ــرای تس ــهیل ام ــور مرب ــوط ب ــه مهمان ــان‬ ‫خارجـــی تاکیـــد کردنـــد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس اعـــام روابـــط عمومـــی معاونـــت‬ ‫علمی‌وفنـــاوری ریاســـت‌جمهوری‪ ،‬شـــهرک‬ ‫علم ــی و تحقیقات ــی اصفه ــان‪ ،‬مس ــئولیت برگ ــزاری‬ ‫ایـــن رویـــداد را بـــر عهـــده دارد‪ .‬عالقه‌منـــدان‬ ‫می‌تواننـــد بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر‬ ‫بـــه تارنمـــای ‪iasp2018isfahan.com‬‬ ‫مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫وزیر علوم مطرح کرد‬ ‫تقویت و حمایت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینک ــه رویک ــرد وزارت عل ــوم در س ــال ج ــاری توس ــعه‬ ‫و ارتقـــای پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری و مراکـــز رشـــد‪،‬‬ ‫حمایـــت از آنهـــا و اثرگـــذاری آنهاســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬در‬ ‫مـــورد پارک‌هـــا اطـــاع‌رســـانی بیشـــتری شـــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس از هم ــدان‪ ،‬منص ــور‬ ‫غالمـــی در برنامـــه نشســـت مدیـــران روابـــط عمومـــی‬ ‫دانشـــگاه هـــا‪ ،‬مراکـــز پژوهشـــی و فنـــاوری وزارت‬ ‫علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه بوعلـــی ســـینا‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬نقـــش روابـــط عمومـــی بســـیار حائـــز‬ ‫اهمی ــت و م ــا در تولی ــد خب ــر بای ــد س ــعی کنی ــم ب ــه‬ ‫منبـــع موثـــق و مـــورد اعتمـــاد تبدیـــل شـــویم‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬جایـــگاه وزارت علـــوم و فنـــاوری‬ ‫بایـــد مرجعـــی از بـــاب کنتـــرل صحـــت خبـــر باشـــد و‬ ‫افـــراد بـــه منابـــع خبـــری مـــا مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا تاکیـــد بـــه‬ ‫اینک ــه جای ــگاه وزارت عل ــوم و فن ــاوری باالس ــت و ه ــم‬ ‫انتظاراتـــی کـــه از آن بـــوده و هـــم کارکردهایـــی کـــه‬ ‫دارد ارزشـــمند اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬کانال‌هـــای خبـــری‬ ‫متعـــددی وجـــود دارد کـــه مـــن عالقمنـــدم چنـــان‬ ‫کان ــال م ــا ق ــوی باش ــد ک ــه خان ــواده عل ــوم و فن ــاوری‬ ‫از ایـــن کانـــال اخبـــار را دنبـــال کننـــد‪.‬‬ ‫وی ضمـــن اینکـــه خواســـت از اخبـــار خبرگـــزاری و‬ ‫مرج ــع خب ــر و نی ــز ظرفی ــت نی ــروی ج ــوان اس ــتفاده‬ ‫ش ــود‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬اگ ــر رواب ــط عمومی‌ه ــا تاثیرگ ــذاری‬ ‫نداشـــته باشـــند ضعـــف بـــه شـــمار می‌آیـــد‪.‬‬ ‫غالمـــی گفـــت‪ :‬دانشـــگاه‌ها و پارک‌هـــای علمـــی‬ ‫و فنـــاوری حرف‌هـــای بســـیاری دارنـــد و اگـــر کار‬ ‫کارشناســـی شـــود اخبـــار مهـــم و بـــا ارزشـــی مخابـــره‬ ‫می‌شـــود و ســـطح علمـــی اخبـــار نیـــاز بـــه کار‬ ‫کارشناســـی نیـــاز دارد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اع ــام دس ــتاوردهای وزارت‬ ‫عل ــوم ب ــه ص ــورت کالم و ش ــبکه‌ای الزم اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫مجموع ــه وابس ــته آن در فض ــای مح ــدود اطالع‌رس ــانی‬ ‫ق ــرار گرفت ــه و چ ــرا اخب ــار مح ــدود اس ــت و تنه ــا ب ــه‬ ‫اعتـــراض دانشـــجو و خبرهـــای مربـــوط بـــه حوزه‌هـــای‬ ‫دانش ــجویی خالص ــه م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وزی ــر عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫البتـــه بخشـــی مربـــوط بـــه فعـــال بـــودن دانشـــجویان‬ ‫برمی‌گ ــردد ادام ــه داد‪ :‬س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه چق ــدر‬ ‫در مـــورد پارک‌هـــا اطـــاع‌رســـانی کرده‌ایـــم؟‪.‬‬ ‫وی تاکیـــد کـــرد‪ :‬حتمـــا بایـــد شـــبکه خبرهـــای‬ ‫واحدهـــا و پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری شـــکل گیـــرد‬ ‫و از جوانـــان و دانشـــجویان عالقمنـــد اســـتفاده شـــود‬ ‫چراک ــه آنه ــا ب ــدون چشمداش ــتی کار انج ــام خواهن ــد‬ ‫داد و در دنیـــای امـــروز بـــه ســـرمایه‌گذاری روی‬ ‫دانشـــجویان داریـــم‪.‬‬ ‫غالم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه رویک ــرد وزارت عل ــوم‬ ‫در ســـال جـــاری توســـعه و ارتقـــای پارک‌هـــا و مراکـــز‬ ‫رش ــد‪ ،‬حمای ــت از آنه ــا و اثرگ ــذاری آنهاس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫خیلـــی اوقـــات مـــورد ســـوال قـــرار می‌گیریـــم کـــه‬ ‫تاثیـــر و جایـــگاه دانشـــگاه‌ها کجاســـت و دســـتاورد‬ ‫بیـــش از نیـــاز وجـــود دارد امـــا تبدیـــل دانـــش بـــه‬ ‫علـــم و فنـــاوری و کار و دانـــش و ثـــروت بایـــد مـــورد‬ ‫توجـــه قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه امیدواریـــم حاصـــل ایـــن‬ ‫نشســـت‌ها کار هم‌افزایـــی باشـــد و از آن جـــز ایجـــاد‬ ‫شـــبکه خـــارج نشـــود‪ ،‬گفـــت‪ :‬در هـــر شـــرایط بایـــد‬ ‫از شـــبکه اســـتفاده کـــرد و امـــروزه نیـــاز بـــه نقـــش‬ ‫رواب ــط عموم ــی ب ــرای معرف ــی کارک ــرد دول ــت اس ــت‪.‬‬ ‫وزی ــر عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫دولـــت بـــه دلیـــل مشـــغله کمتـــر بـــه اطالع‌رســـانی‬ ‫پرداخت ــه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬دش ــمنان در راس ــتای تضعی ــف‬ ‫دولـــت کار کرده‌انـــد و مـــردم مـــا عالقمنـــد هســـتند‬ ‫بداننـــد چـــه کار انجـــام شـــده و اگـــر جایـــی انتقـــاد‬ ‫بیشـــتر از تعریـــف اســـت بـــرای ایـــن اســـت کـــه مـــی‬ ‫‌خواهنـــد کار بهتـــر انجـــام شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نبایـــد اجـــازه داد کـــه‬ ‫دیگـــران از نقدهـــای خانـــواده ســـوء اســـتفاده کننـــد‪،‬‬ ‫تاکیـــد کـــرد‪ :‬بـــه داشـــته‌ها بیشـــتر بپردازیـــم و ایـــن‬ ‫را بـــه فرهنـــگ تبدیـــل کنیـــم‪ ،‬مـــا نیـــز قطعـــا بـــه‬ ‫نقدهـــا توجـــه خواهیـــم کـــرد و در راســـتای رفـــع آن‬ ‫تـــاش می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫غالمـــی خواســـتار ایجـــاد شـــبکه ملـــی روابـــط‬ ‫عمومی‌هـــای وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری شـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست تخصصی مطرح شد‬ ‫استقرار مراکز نوآوری و شکوفایی(منش) جهاددانشگاهی‬ ‫در فضاهای دانشگاهی‬ ‫اولیـــن نشســـت شـــورای مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی(منش) جهاددانشـــگاهی علـــوم‬ ‫پزش ــکی ش ــهید بهش ــتی ب ــا حض ــور ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ش ــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬مســوول مراکــز نــوآوری و شــکوفایی ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫جهــاد دانشــگاهی و کارشناســان ســتاد اشــتغال وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و آمــوزش پزشــکی‬ ‫و جمع ــی از اس ــاتید در روز س ــه ش ــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهش ــت برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی شهیدبهش ــتی‪ ،‬در ای ــن‬ ‫نشســـت پیشـــنهاداتی جهـــت تـــوان افزایـــی دانشـــجویان و دانـــش آموختـــگان حـــوزه‬ ‫ســـامت از جملـــه فعالیـــت در زمینـــه اســـتارت آپ هـــای نوآورانـــه (‪ ،)ICT‬برگـــزاری‬ ‫اس ــتارت آپه ــا‪ ،‬تدوی ــن بس ــته ه ــای مداخل ــه ای و س ــایر فعالیته ــای ترویج ــی و آموزش ــی‬ ‫مط ــرح ش ــد‪.‬‬ ‫دکتـــر بهرامـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی در ایـــن‬ ‫نشســـت بـــر ضـــرورت جلـــب مشـــارکتهای تیمـــی دانشـــجویی بـــرای پیشـــبرد اهـــداف‬ ‫مرکـــز تاکیـــد کـــرد‪.‬‬ ‫دکت ــر حبیب ــی نی ــز ب ــر برگ ــزاری رویداده ــای اس ــتارت آپ ــی ور ح ــوزه س ــامت تاکی ــد‬ ‫کردن ــد‪.‬‬ ‫دکتـــر رهـــی دانشـــجوی نخبـــه در حـــوزه نانوفنـــاوری پزشـــکی پیشـــنهاداتی بـــرای‬ ‫تقوی ــت مش ــارکت دانش ــجویان مط ــرح ک ــرد ک ــه از آنه ــا م ــی ت ــوان ب ــه اس ــتقرار کاف ــه‬ ‫نــوآوری و شــکوفایی(منش) در فضاهــای دانشــگاهی بــرای ایجــاد هســته هــای کارآفرینانــه‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫همچنی ــن دکت ــر ارزی ــده کارش ــناس س ــتاد اش ــتغال وزارت بهداش ــت ب ــه ظرفی ــت ه ــا‬ ‫و فرص ــت ه ــای وزارت بهداش ــت ک ــه قابلی ــت اج ــرا توس ــط جهاددانش ــگاهی و دانش ــجویان‬ ‫عل ــوم پزش ــکی ش ــهید بهش ــتی را دارد اش ــاره ک ــرد ک ــه ای ــن برنام ــه ه ــا ه ــم اکن ــون در‬ ‫ح ــال تدوی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬کــه ایــن مرکــز بــه عنــوان تنهــا مرکــز نــوآوری و شــکوفایی در حــوزه‬ ‫س ــامت جه ــاد دانش ــگاهی آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای اری ــه فض ــای فیزیک ــی‪ ،‬خدم ــات اولی ــه‬ ‫راه ان ــدازی کس ــب و کار ازجمل ــه اینترن ــت‪ ،‬فایله ــای آموزش ــی و خدم ــات مش ــاوره توس ــط‬ ‫مرب ــی کس ــب و کار در ح ــوزه س ــامت اع ــام می‌کن ــد‪.‬‬ ‫از سوی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه انجام گرفت‬ ‫از ســـوی پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی‬ ‫کرمانش ــاه مراس ــم رونمای ــی از اولی ــن محص ــول اس ــتارت‬ ‫آپــی شــتاب دهنــده تیــک بــا نــام «شــکم» برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫کرمانش ــاه ‪ ،‬دکت ــر معصوم ــه خان‌احم ــدی ریی ــس پ ــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی کرمانش ــاه‪( ،‬دوم خ ــرداد)‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه حمایتـــی کـــه از ایده‌هـــای نـــو در پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری انجـــام می‌شـــود‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬یکـــی‬ ‫از بخش‌هایـــی کـــه اخیـــرا بـــا حمایـــت پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه را‌ه انـــدازی شـــد‬ ‫ش ــتاب دهن ــده تی ــک ب ــود‪.‬‬ ‫وی تیک را نخستین شتاب دهند‌ه خارج از پایتخت کشور‬ ‫برشمرد که تاکنون به تعداد زیادی از افراد صاحب ایده اریه‬ ‫خدمات داشته است‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایده‌هایی که وارد شتاب دهنده تیک می‌شوند می‌توانند از فضای‬ ‫مشاوره‌ای و حمایتی شتاب دهنده و حتی حمایت‌های مالی‬ ‫آن بهره‌مند شوند و در دل این فضا ایده خود را پرورش دهند‪.‬‬ ‫خ ــان احم ــدی ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــتاب دهن ــده تی ــک‬ ‫بـــه صـــورت بخـــش خصوصـــی فعالیـــت دارد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در‬ ‫ای ــن ش ــتاب دهن ــده ام ــکان اس ــتفاده از تجربی ــات بخ ــش‬ ‫خصوص ــی ه ــم فراه ــم اس ــت‪.‬‬ ‫در ادام ــه دکت ــر س ــیف احمدی ــان مدیرعام ــل ش ــتاب‬ ‫دهن ــده تی ــک فلس ــفه راه‌ان ــدازی ای ــن ش ــتاب دهن ــده را‬ ‫پخت ــه ک ــردن ای ــده جوان ــان دانس ــت و تاکی ــد ک ــرد‪ :‬م ــا‬ ‫در ای ــن ش ــتاب دهن ــده جوان ــان را ب ــا مفه ــوم شکس ــت‬ ‫آشـــنا می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫وی معتقـد اسـت‪ ،‬اکثـر افـرادی که ایـده خـود را مطرح‬ ‫می‌کننـد معمـوال بـا شکسـت مواجـه می‌شـوند و شـتاب‬ ‫دهنـده بـه آنها کمک می‌کند از این شکسـت تجربه بگیرند‪،‬‬ ‫از فضـای ایـده ناموفقی که دارند خارج شـوند و دوباره سـراغ‬ ‫ایده‌هـای نویـن بروند‪.‬‬ ‫احمدیـــان بـــا بیـــان اینکـــه نبایـــد اجـــازه دهیـــم‬ ‫جوانـــان فرصتـــی کـــه بـــرای ایـــده پـــردازی دارنـــد را از‬ ‫دس ــت بدهن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬وقت ــی فرهن ــگ شکس ــت خ ــوردن‬ ‫بیـــن جوانـــان و خانواده‌هـــای آنهـــا جـــا بیفتـــد همـــه‬ ‫می‌آموزنـــد کـــه بـــرای رســـیدن بـــه موفقیت‌هـــای‬ ‫بـــزرگ بایـــد چندیـــن شکســـت را تجربـــه کننـــد‪.‬‬ ‫در ادامـــه مجتبـــی گراونـــدی رئیـــس هیـــات مدیـــره‬ ‫شـــتاب دهنـــده تیـــک نیـــز گفـــت‪ :‬شـــتاب دهنـــده‬ ‫مفهومــی اســت کــه بــه تازگــی و طــی ســه‪ ،‬چهــار ســال‬ ‫اخی ــر در ای ــران ش ــکل گرفت ــه و ب ــه اف ــراد صاح ــب ای ــده‬ ‫کم ــک می‌کن ــد ت ــا ای ــده خ ــود را ب ــه ی ــک محص ــول و‬ ‫ی ــا خدم ــت قاب ــل ارائ ــه در ب ــازار تبدی ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن تفــاوت شــتاب دهنــده بــا مراکــز رشــد‬ ‫و پارک‌ه ــای عل ــم و فن ــاوری را خصوص ــی ب ــودن ش ــتاب‬ ‫دهن ــده عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫گراون ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه آغ ــاز فعالی ــت ش ــتاب دهن ــده‬ ‫تیـــک در کرمانشـــاه از اواســـط ســـال ‪ ،95‬افـــزود‪ :‬تیـــک‬ ‫اولیـــن شـــتاب دهنـــده خـــارج از تهـــران و جـــزو اولیـــن‬ ‫ش ــتاب دهنده‌های ــی ب ــود ک ــه تایی ــده خ ــود را از معاون ــت‬ ‫علم ــی ریاس ــت جمه ــوری گرف ــت و اکن ــون نی ــز ج ــزو‬ ‫پن ــج ش ــتاب دهن ــده کش ــور اس ــت ک ــه مج ــوز دان ــش‬ ‫بنیان ــی را دریاف ــت ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ریی ــس هی ــات مدی ــره ش ــتاب دهن ــده تی ــک ب ــا بی ــان‬ ‫اینک ــه جامع ــه ه ــدف ای ــن ش ــتاب دهن ــده ب ــه کرمانش ــاه‬ ‫و حتـــی غـــرب کشـــور محـــدود نمی‌شـــود و کل کشـــور‬ ‫را پوشـــش می‌دهـــد‪ ،‬یـــادآوری کـــرد‪ :‬از ابتـــدای فعالیـــت‬ ‫تیـــک تاکنـــون دو دوره شـــتابدهی شـــش ماهـــه برگـــزار‬ ‫کردی ــم و از ‪ 200‬درخواس ــتی ک ــه ب ــرای ش ــرکت در ای ــن‬ ‫دوره‌هـــا داشـــتیم ‪ 30‬تیـــم در هـــر دو دوره وارد شـــتاب‬ ‫دهن ــده ش ــدند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه گراونـدی افـراد در شـتاب دهنـده از خدمـات‬ ‫مختلـف مشـاوره ای‪ ،‬آموزشـی‪ ،‬مالـی‪ ،‬فضـای کار‪ ،‬دفتر کار‬ ‫جـذاب و پویـا و ‪ ...‬برخـوردار شـدند تا بتوانند ایـده اولیه خود‬ ‫را پختـه کنند‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬س ــاالنه ح ــدود ی ــک میلی ــارد توم ــان‬ ‫ســـرمایه و هزینـــه بـــرای حمایـــت از ایده‌هـــای اولیـــه در‬ ‫نظـــر گرفتـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫گراون ــدی اف ــزود‪ :‬م ــا ت ــاش می‌کنی ــم اف ــراد صاح ــب‬ ‫ای ــده هی ــچ دغدغــه‌ای از نظ ــر هزین ــه نداش ــته باش ــند و‬ ‫فق ــط س ــخت کار کنن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس هی ــات مدی ــره ش ــتاب دهن ــده تی ــک تاکی ــد‬ ‫کـــرد‪ :‬در صـــورت شکســـت یـــک ایـــده صاحـــب ایـــده را‬ ‫تشـــویق می‌کنیـــم کـــه ســـراغ ایده‌هـــای بهتـــر بـــرود‬ ‫و اگـــر یـــک ایـــده موفـــق شـــد بـــا کمـــک هـــم یـــک‬ ‫شـــرکت اســـتارت آپـــی راه‌آنـــدازی می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬تمرکـــز اصلـــی مـــا بـــر ایده‌هـــای‬ ‫بـــا محوریـــت ‪ ICT‬اســـت و امـــروز شـــاهد رونمایـــی از‬ ‫اولی ــن محص ــول اس ــتارت آپ ــی ش ــتاب هن ــده تی ــک ب ــا‬ ‫عن ــوان «ش ــکم» هس ــتیم‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه گراون ــدی‪ ،‬ش ــکم اپلی‌کیش ــینی ب ــرای ارائ ــه‬ ‫خدمـــات در حـــوزه خریـــد غـــذا‪ ،‬رزرو میـــز رســـتوران‌ها‪،‬‬ ‫مش ــاوره غذای ــی و رژیم ــی و ‪ ...‬اس ــت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫رونمایی از اولین محصول استارت آپی‬ ‫شتاب دهنده تیک با نام «شکم»‬ ‫‪45‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فرماندار کرمانشاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت موثر مرکز رشد‬ ‫دانشگاه رازی‬ ‫در اشتغال‌آفرینی‬ ‫فرمانــدار کرمانشــاه گفــت‪ :‬مرکــز رشــد دانشــگاه‬ ‫رازی می­‌توانــد بــا اثرگــذاری بــر تولیــد داخــل‬ ‫اســتان کرمانشــاه‪ ،‬زمینه‌هــای ایجــاد اشــتغال را‬ ‫فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬فضــل اهلل رنجبــر‬ ‫فرمانــدار کرمانشــاه از مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫بازدیــد به‌عمــل آورد‪.‬‬ ‫رنجبــر در ایــن بازدیــد در جریــان فعالیــت‌‬ ‫واحدهــای مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫دانشــگاه رازی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیــد نشســتی بــا حضــور‬ ‫سرپرســت مرکــز رشــد و مدیــران واحدهــا در محــل‬ ‫ســالن کنفرانــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رنجبـــر در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫ظرفیت‌هـــای بـــاالی مرکـــز رشـــد دانشـــگاه‬ ‫رازی اظهـــار داشـــت‪ :‬ایـــن مرکـــز می­‌توانـــد بـــا‬ ‫اثرگـــذاری بـــر تولیـــد داخـــل اســـتان‪ ،‬زمینه‌هـــای‬ ‫ایجـــاد اشـــتغال را فراهـــم نمایـــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن پیگیــری مشــکالت ایــن واحدهــا از‬ ‫آنــان درخواســت کــرد تــا در جلســات شــورای اداری‬ ‫شهرســتان بــرای رفــع مشــکالت خــود‪ ،‬حضــور یابند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت حجاریــان سرپرســت‬ ‫مرکــز رشــد دانشــگاه بــا اشــاره بــه ســابقه مرکــز‬ ‫رشــد و زمینــه­ فعالیــت مرکــز‪ ،‬پیشــنهادهایی در‬ ‫خصــوص همکاری‌هــای بیشــتر بــا فرمانــداری را‬ ‫ارائــه داد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫پذیرش ‪ ۳‬شرکت‬ ‫در پارک و مرکز نوآوری و‬ ‫شکوفایی پارک البرز‬ ‫‪46‬‬ ‫در سـومین جلسـه کمیتـه جـذب‪ ،‬پذیـرش‪،‬‬ ‫نظـارت و ارزیابـی پـارک علـم و فنـاوری کـه ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشـت برگـزار گردیـد با درخواسـت ‪ ۳‬شـرکت‬ ‫جهـت حضـور در پـارک و مرکز نوآوری و شـکوفایی‬ ‫موافقـت شـد‪.‬‬ ‫پذیرش ‪ ۳‬شـرکت در پارک و مرکز نوآوری و‬ ‫شکوفایی پارک البرز‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی پـارک علـم و فناوری‬ ‫البـرز وابسـته بـه جهاددانشـگاهی‪ ،‬شـرکت ژال‬ ‫تجهیـز در زمینـه تجهیـزات آزمایشـگاهی و حـوزه‬ ‫سلامت در پـارک و شـرکت صنایـع الکترونیـک‬ ‫میثـاق پیشـگامان برتـر بـا طـرح اپلیکیشـن جمـع‬ ‫آوری پسـماند خشـک در مرکز نوآوری و شـکوفایی‬ ‫و شـرکت سـیمرغ جهانگـردی کویـر فـردوس بـا‬ ‫طـرح اپلیکیشـن گردشـگری در مرکـز نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی مـورد پذیـرش قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای جلسـه نیـز اعضا کمیته با درخواسـت‬ ‫خـروج دو شـرکت پنـدار پیشـه همیـار و کاوش‬ ‫الکترونیـک مـاد موافقـت نمودنـد‪.‬‬ ‫در پارک علم‌وفناوری کرمانشاه انجام شد‬ ‫برگزاری کارگاه «بازار‪ :‬اندازه‪ ،‬هدف و ظرفیت»‬ ‫کـارگــاه « بــازار‪ :‬انـدازه‪ ،‬هــدف و ظـرفیـت» شــنبـه‬ ‫‪ ۲۲‬اردیبهشـت ‪ ۱۳۹۷‬در محـل پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫کرمانشاه برگزار شـد‪ .‬در این کارگاه دو ساعته‪ ،‬سیامک آزادی‬ ‫معـاون فنـاوری پارک علم و فناوری کرمانشـاه توضیحاتی در‬ ‫خصـوص تعریـف بازاریابـی به عنـوان فرآیند مدیریت بـازار و‬ ‫خلـق ایده ارایـه داد‪.‬‬ ‫آزادی نیاز را اساسـی‌ترین بنیان یک تفکر بازاریابی عنوان‬ ‫کـرد و وظیفـه یـک بازاریاب را شـناخت نیاز واقعی مشـتری‬ ‫خـود عنـوان کـرد‪ .‬او وظیفـه اصلی یـک سـازمان بازاریابی را‬ ‫ارایه پاسـخ مناسـب سـازمان‌یافته برای نیاز مشـتری صنعت‬ ‫خود دانسـت‪.‬‬ ‫آزادی در ادامـه بـا اشـاره بـه بخش‌هـای مختلـف از هـرم‬ ‫نیازهـای مازلـو‪ ،‬بـر این نکته تاکیـد کرد که هر فـرد‪ ،‬کاری را‬ ‫بایـد انجـام دهد کـه توانایی انجـام آن را دارد و انسـان باید با‬ ‫ذات خـود صادق باشـد‪.‬‬ ‫او بـازار را گروهـی از مخاطبـان سـازمان تعریـف کـرد که‬ ‫علاوه بر عالقه‌منـد بودن به تصاحب کاال و خدمات شـرکت‪،‬‬ ‫تـوان پرداخـت قیمت محصـول را دارنـد‪ .‬آزادی همچنین به‬ ‫تحلیـل اندازه و تقسـیم بازار و نیز انواع بـازار پرداخت و عنوان‬ ‫کـرد کـه بازاریابـی همانند سـایر فنـون نیازمنـد به‌کارگیری‬ ‫دانـش و علـوم مختلفـی مانند علـوم اجتماعی‪ ،‬روانشناسـی‪،‬‬ ‫دانـش مدیریت‪ ،‬علوم سیاسـی‪ ،‬علم ارتباطات‪ ،‬هنر و‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫آزادی بـا تاکیـد بـر به‌روزبـودن در حـوزه بازاریابـی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بـا گسـترش روزافـزون و غیرقابـل تصـور ارتباطـات‪،‬‬ ‫سـرعت پیشـرفت علم و دانش بسـیار افزایش یافته و از آنجا‬ ‫کـه بازاریابی هنـر به‌کارگیری علم و دانش اسـت‪ ،‬به‌روز بودن‬ ‫یکـی از الزامـات این حرفه اسـت‪ .‬از دیدگاه دیگـری بازاریابی‬ ‫فـن اسـتفاده و بهره‌گیـری از ارتباطـات اسـت‪ .‬بر اسـاس این‬ ‫نگـرش به‌روزرسـانی ابزار‪ ،‬تکنیک‌هـا و تاکتیک‌هـا از الزامات‬ ‫دیگـر این حرفه اسـت‪.‬‬ ‫او در پایـان ایـن کارگاه زمـان را ارزشـمندترین داشـته و‬ ‫بهره‌گیری مناسـب از آن را کاراتریـن ابزار یک بازاریاب عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬برنامه‌ریزی برای رسـیدن به هدف بایـد در بازه‬ ‫زمانی منطقی تعریف شـده و مهم‌تر از آن‪ ،‬پیشـرفت براساس‬ ‫زمـان برنامه‌ریزی شـده‪ ،‬کنترل و پیگیری شـود‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫امضای اجرای طرح وقف علم و فن‌آوری در استان قزوین‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫با امضاء تفاهم‌نامه سه‌جانبه و اجرای طرح وقف علم و‬ ‫فن‌آوری زمینه بهره‌برداری از موقوفات برای کمک به‬ ‫اشتغال دانش‌بنیان در استان فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکنا از قزوین‪ ،‬حجت‌االسالم‌والمسلمین‬ ‫غالمرضا عادل اول خرداد در حاشیه امضاء تفاهم‌نامه اداره کل‬ ‫اوقاف‪ ،‬پارک علم و فن‌آوری و مرکز همکاری‌های علمی و امور‬ ‫نخبگان شهید فهمیده استان اظهار کرد‪ :‬سنت حسنه وقف‬ ‫و امور خیریه از ملزومات توسعه‪ ،‬گسترش و پیشرفت تمدن‬ ‫اسالمی است‪ ،‬به‌طوری‌که بخش عظیمی از میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫علمی و آموزشی و درمانی و اجتماعی در کشورهای اسالمی‬ ‫و به‌ویژه کشور عزیزمان نتیجه بهره‌گیری از اوقاف و نیات‬ ‫خیرخواهانه واقفان بوده و یکی از پایه‌های تمدن اسالمی بر‬ ‫بنیان فرهنگ وقف بنا نهاده شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس به‌منظور رفع موانع و‬ ‫مشکالت در حوزه تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و‬ ‫به‌منظور حمایت‌های مالی و معنوی از ظرفیت‌های‬ ‫مستعد‪ ،‬نخبگان و نوآوران کشوری و احراز جایگاه برتر‬ ‫علمی و فن‌آوری در سطح منطقه و نیل به اهداف سند‬ ‫توسعه کشور در افق ‪ ۱۴۰۴‬این تفاهم‌نامه سه‌جانبه‬ ‫همکاری بین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین‬ ‫به نمایندگی حجت‌االسالم عادل‪ ،‬پارک علم و فن‌آوری‬ ‫استان قزوین به نمایندگی گرجی و مرکز همکاری‌های‬ ‫علمی و امور نخبگان شهید فهمیده استان قزوین وابسته‬ ‫به موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع امضا شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین هدف از‬ ‫انعقاد تفاهم‌نامه را ایجاد همکاری در زمینه فرهنگ‌سازی‪،‬‬ ‫ترویج و مدیریت طرح وقف علم و فن‌آوری و بهره‌برداری‬ ‫از موقوفات مرتبط با موضوع طرح در زمینه‌های مدیریت‬ ‫توسعه فناوری‌های نوظهور و نیاز محور جامعه دانست‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه‬ ‫محققین حوزه علم و پژوهش در راستای رفع نیازهای‬ ‫کالن کشور و حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه و ایجاد‬ ‫اشتغال دانش‌بنیان نخبگان و شناسایی‪ ،‬پرورش و هدایت‬ ‫ظرفیت‌های مستعد‪ ،‬نخبگان و نوآوران از دیگر اهداف این‬ ‫تفاهم‌نامه است‪.‬‬ ‫عادل اضافه کرد‪ :‬همچنین در این تفاهم زمینه‬ ‫همکاری در ترویج و فرهنگ‌سازی با موضوع وقف علم و‬ ‫فن‌آوری در سطح جامعه‪ ،‬حمایت مشترک از محل درآمد‬ ‫موقوفات مرتبط با علم و فن‌آوری در پژوهش‌های کاربردی‬ ‫برای موضوع وقف علم و فن‌آوری و کارکردهای وقف در‬ ‫توسعه دانش‌بنیان کشور‪ ،‬حمایت مشترک از محل درآمد‬ ‫موقوفات مرتبط با علم و فن‌آوری در تحقیقات و توسعه‬ ‫فناوری‌های نوظهور با رویکرد پاسخگویی به نیازهای روز‬ ‫جامعه پیش‌بینی‌شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همکاری مشترک در تجاری‌سازی‬ ‫دستاوردهای علمی و فناورانه موردنیاز جامعه و حمایت‬ ‫از ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانش‌بنیان نخبگان و نوآوران‬ ‫و حمایت از محل درآمد موقوفات عام قابل بهره‌برداری‬ ‫برای طرح‌ها و ایده‌های علمی نوآورانه با رویکرد طرح‌های‬ ‫کاربردی دیده‌شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین توضیح‬ ‫داد‪ :‬مشارکت در تأسیس دبیرخانه وقف علم و فن‌آوری‬ ‫استان‪ ،‬در اولویت قرار دادن پروژه‌ها و نیازمندی‌های‬ ‫فناورانه ارائه‌شده توسط دبیرخانه‪ ،‬همکاری در تنظیم‬ ‫وقف نامه و ایجاد موقوفات جدید با موضوع وقف علم و‬ ‫فن‌آوری‪ ،‬همکاری در ایجاد الگوهای جذب موقوفات جدید‬ ‫با موضوع وقف علم و فن‌آوری‪ ،‬تخصیص فضای موردنیاز‬ ‫برای استقرار دبیرخانه کمیته یاوران وقف علم و فن‌آوری‬ ‫استان قزوین در بندهای تفاهم‌نامه آورده شده است‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄در نشست خبری رئیس و معاونان این دانشگاه اعالم شد‬ ‫ایجاد ‪ 400‬شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه شریف‬ ‫◄ مصاحبه با مدیر یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫راه اندازی سامانه صادرات و فروش تولیدات و محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪47‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست خبری رئیس و معاونان این دانشگاه اعالم شد‬ ‫ایجاد ‪ 400‬شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه شریف‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف نامی شناخته‌شده در کشورمان و حتی در مجامع علمی خارج از کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫دانشـگاهی کـه در حـال حاضـر ‪ 12‬هزار دانشـجو دارد و سـاالنه حدود ‪ 2500‬دانشـجوی جدید بـه دانشـجویان این دانشـگاه در مقاطع مختلـف تحصیلی‬ ‫افزوده می‌شـود‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصیلان ایـن دانشـگاه در کنـار ویژگی‌هـای ممتـاز علمـی در عرصـه کارآفرینی و اسـتخدام پذیری نیز سـرآمد دانشـگاه‌های کشـور هسـتند و‬ ‫آمارهـای بین‌المللـی نیـز گواهـی بر این مدعاسـت‪.‬‬ ‫البتـه همـواره حـرف و حدیث‌هایـی پیرامـون مهاجرت بخش عمـده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشـگاه صنعتی شـریف در جامعه به گوش می‌رسـد‪ ،‬موضوعی‬ ‫کـه مـا را بـر آن داشـت تا در نشسـت خبـری چهارشـنبه ‪ 2‬خردادمـاه رئیـس و معاونان دانشـگاه صنعتی شـریف وضعیـت رتبه‌بندی ایـن دانشـگاه از نظر‬ ‫اشـتغال فارغ‌التحصیلان و آمـار مهاجـرت فارغ‌التحصیالن را جویا شـویم‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت خبـری همچنیـن اعلام شـد کـه در حال حاضـر ‪ 400‬شـرکت دانش بنیـان در اطـراف دانشـگاه شـریف مشـغول فعالیت هسـتند که در‬ ‫بسـیاری از آنهـا ردپایـی از فارغ‌التحصیالن شـریف مشـاهده می‌شـود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دانشگاه شریف؛ برترین دانشگاه درزمینه‬ ‫استخدام پذیری فارغ‌التحصیالن‬ ‫‪48‬‬ ‫دکتـــر محمـــود فتوحـــی‪ ،‬رئیـــس دانشـــگاه‬ ‫ش ــریف در ای ــن نشس ــت خب ــر در پاس ــخ ب ــه س ــؤال‬ ‫خبرنـــگار مـــا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دانشـــگاه‌های‬ ‫جه ــان ب ــر اس ــاس معیاره ــای مختلف ــی رتبه‌بن ــدی‬ ‫می‌شـــوند گفـــت‪ :‬یکـــی از ایـــن معیارهـــای‬ ‫رتبه‌بنـــدی‪ ،‬میـــزان ارتبـــاط دانشـــگاه بـــا صنعـــت‬ ‫و جـــذب فارغ‌التحصیـــان آن در بـــازارکار اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بـــر اســـاس رتبه‌بنـــدی کیـــو‪ -‬اس‬ ‫بـــرای اولیـــن بـــار دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف در‬ ‫شـــاخص اســـتخدام پذیـــری فارغ‌التحصیـــان‬ ‫(‪)Graduate Employability Rankings‬‬ ‫در رده ‪ 301‬جهـــان بـــه عنـــوان برتریـــن دانشـــگاه‬ ‫کشـــور قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه در ح ــال حاض ــر ام ــکان اینک ــه‬ ‫فارغ‌التحصیـــان جـــذب نهادهـــای دولتـــی شـــوند‬ ‫یـــا وجـــود نـــدارد و یـــا خیلـــی کـــم اســـت افـــزود‪:‬‬ ‫‌بـــه همیـــن جهـــت تالشـــمان ایـــن اســـت کـــه‬ ‫آن‌هـــا ضمـــن اینکـــه در رشـــته خودشـــان فعالیـــت‬ ‫می‌کننـــد‪ ،‬تبدیـــل افـــراد کارآفرینـــی شـــوند‪.‬‬ ‫آمارهایی که در رابطه با‬ ‫مهاجرت فارغ‌التحصیالن‬ ‫ارائه می‌شوند‬ ‫مبنای مشخصی ندارد‬ ‫آمارهای مهاجرت فارغ‌التحصیالن شریف‬ ‫مبنای مشخصی ندارد‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر بیـــش از دو‬ ‫هـــزار عضـــو هیئت‌علمـــی دانشـــگاه‌های سراســـری‬ ‫حداق ــل ی ــک مقط ــع تحصیل ــی خ ــود را در دانش ــگاه‬ ‫شـــریف گذرانده‌انـــد افـــزود‪ :‬درزمینـــه مهاجـــرت‬ ‫فارغ‌التحصیـــان ایـــن دانشـــگاه نیـــز همیشـــه‬ ‫ح ــرف و حدیث‌ه ــای مختلف ــی ب ــدون اینک ــه آم ــار‬ ‫دقیقـــی وجـــود داشـــته باشـــد بیـــان می‌شـــود‪.‬‬ ‫در ادامـــه دکتـــر محمدرضـــا موحـــدی‪ ،‬معـــاون‬ ‫پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه نیـــز بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه نمی‌تـــوان منکـــر ایـــن شـــد کـــه تعـــدادی‬ ‫از فارغ‌التحصیـــان دانشـــگاه شـــریف جهـــت ادامـــه‬ ‫تحصیـــل بـــه خـــارج از کشـــور می‌رونـــد افـــزود‪:‬‬ ‫البتـــه ایـــن موضـــوع فقـــط بـــه دانشـــگاه شـــریف‬ ‫اختصـــاص نـــدارد و قطعـــاً هـــر دانشـــگاهی کـــه‬ ‫دانشـــجویانی بـــا ســـطح علمـــی بـــاال دارد بـــا ایـــن‬ ‫موضـــوع مواجـــه اســـت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه ام ــا آمارهای ــی ک ــه در رابط ــه‬ ‫بـــا مهاجـــرت فارغ‌التحصیـــان ارائـــه می‌شـــوند‬ ‫مبنـــای مشـــخصی نـــدارد و آمارگیـــری دقیقـــی‬ ‫نیـــز تاکنـــون انجام‌نشـــده اســـت افـــزود‪ :‬بـــا ایـــن‬ ‫وج ــود برداش ــت م ــا بی ــن اس ــت ک ــه ای ــن می ــزان‬ ‫از ســـایر دانشـــگاه‌های ســـطح اول کشـــور خیلـــی‬ ‫بیشـــتر نیســـت‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 400‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در اطراف دانشگاه شریف‬ ‫دکتـــر موحـــدی در رابطـــه بـــا آمـــار اشـــتغال‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دکتـــر رشـــتچیان ادامـــه داد‪ :‬همچنیـــن در دوره‬ ‫کارشناس ــی دو دوره فرع ــی کارآفرین ــی و اقتص ــاد را‬ ‫بـــرای دانشـــجویان برگـــزار می‌کنیـــم تـــا فرهنـــگ‬ ‫اش ــتغال پذی ــری و کارآفرین ــی در آن‌ه ــا رش ــد کن ــد‪.‬‬ ‫تأسیس مدرسه اشتغال در دانشگاه شریف‬ ‫دکتـرداود رشـتچیان‪ ،‬معاون آموزشـی و تحصیالت‬ ‫تکمیلـی دانشـگاه نیـز پیرامـون ایـن موضـوع گفـت‪:‬‬ ‫دانشـگاه شـریف قبـل از آنکـه در وزارت علـوم بحـث‬ ‫کارآفرینـی و اشـتغال مطـرح شـود ایـن مـوارد را در‬ ‫سـرلوحه کار خـود قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫لزوم تهیه آمار دقیق اشتغال‬ ‫دکتـــر منوچهـــر نجمـــی معـــاون اداری و مالـــی‬ ‫دانش ــگاه نی ــز بابی ــان اینک ــه در کش ــور دائمــاً آم ــار‬ ‫بیـــکاری اعـــام می‌شـــود افـــزود‪ :‬در کنـــار ایـــن‬ ‫آمـــار دقیـــق الزم اســـت تـــا آمـــار اشـــتغال‌زایی‬ ‫نیـــز اعـــام شـــود‪.‬‬ ‫متن‬ ‫حدود ‪ 400‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در اطراف‬ ‫دانشگاه شریف‬ ‫ایجادشده است‬ ‫رتبه دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫در حوزه ارتباط با صنعت‬ ‫دکتــر عبدالرضــا ســیم چــی‪ ،‬مدیــر امــور‬ ‫بین‌الملــل دانشــگاه نیــز در نشســت فــوق اعــام‬ ‫کــرد کــه طبــق بررســی پایــگاه اینترنتــی موسســه‬ ‫رتبه‌بنــدی تایمــز‪ ،‬دانشــگاه صنعتــی شــریف درســال‬ ‫‪ 2018‬بــرای اولیــن بــار در حــوزه فنــی مهندســی در‬ ‫جایــگاه ‪ 400- 301‬دنیــا قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در حـــوزه ارتبـــاط بـــا صنعـــت نیـــز‬ ‫دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه‬ ‫‪ 38‬جهانـــی بـــر طبـــق نظـــام رتبه‌بنـــدی تایمـــز‬ ‫شـــده اســـت کـــه نشـــان می‌دهـــد ایـــن دانشـــگاه‬ ‫در خدمـــت جامعـــه از طریـــق انجـــام پروژه‌هـــای‬ ‫کاربـــردی در صنعـــت اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر ســـیم چـــی یـــادآور شـــد؛ در اولیـــن‬ ‫رتبه‌بنـــدی دانشـــگاه‌های آســـیایی تایمـــز نیـــز‬ ‫دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه‬ ‫‪ 83‬در س ــطح آس ــیا ش ــده اس ــت و پ ــس از دانش ــگاه‬ ‫شـــریف دانشـــگاه‌های صنعتـــی امیرکبیـــر‪ ،‬صنعتـــی‬ ‫اصفهـــان و علـــم و صنعـــت ایـــران در رده‌هـــای‪، 88‬‬ ‫‪ 96‬و ‪ 108‬قـــرار دارنـــد‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه در ایـــن نشســـت‬ ‫خبـــری رئیـــس دانشـــگاه شـــریف بـــه ارائـــه‬ ‫آمارهایـــی از اقدامـــات انجام‌شـــده توســـط ایـــن‬ ‫دانشـــگاه درســـال ‪ 96‬پرداخـــت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫فارغ‌التحصیـــان نیـــز بـــه ایجـــاد کســـب‌وکارهای‬ ‫دانـــش بنیـــان اطـــراف دانشـــگاه اشـــاره کـــرد و‬ ‫افـــزود‪ :‬طـــی بررســـی‌هایی کـــه بـــا همـــکاری‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‬ ‫انجـــام شـــد بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه‬ ‫کســـب‌وکارهای دانـــش بنیـــان بســـیاری اطـــراف‬ ‫دانشـــگاه ایجادشـــده‌اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن زمینه حدود ‪ 400‬شـرکت دانش‬ ‫بنیان در اطراف دانشـگاه شـریف ایجادشـده اسـت که‬ ‫حداقـل و نیمـی از آن‌هـا مربـوط بـه فارغ‌التحصیلان‬ ‫دانشـگاه شـریف است‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه شـریف بابیـان‬ ‫اینکه این شـرکت‌های زایشـی توسـط فارغ‌التحصیالن‬ ‫یـا اسـاتید دانشـگاه شـریف ایجادشـده‌اند ادامـه‬ ‫داد‪ :‬مخصوصـاً در حـوزه فنـاوری اطالعـات بسـیاری‬ ‫از شـرکت‌های بزرگـی کـه در چنـد سـال گذشـته‬ ‫ایجادشـده‌اند‪ ،‬ردپایـی از فارغ‌التحصیلان شـریف‬ ‫مشـاهده می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه در ایـــن شـــرایط بـــه نظـــر‬ ‫می‌رســـد اثرگـــذاری دانشـــگاه شـــریف در حـــوزه‬ ‫اشـــتغال بســـیار خـــوب و در حـــال رشـــد اســـت‬ ‫افـــزود‪ :‬فارغ‌التحصیـــان مـــا نقـــش مهمـــی در‬ ‫کســـب‌وکارهای دانـــش بنیـــان دارنـــد و اگـــر‬ ‫فضـــای کســـب‌وکار بهتـــر شـــود می‌تواننـــد نقشـــی‬ ‫مهم‌تـــری ایفـــا کننـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه طبیعتـــا تولیـــد و اشـــتغال‬ ‫کار دانشـــگاه‌ها نیســـت‪ ،‬امـــا فزاینـــد اشـــتغال‬ ‫پذیـــری و کارآفرینـــی بـــر عهـــده قـــرار دارد افـــزود‪:‬‬ ‫دانشـــگاه شـــریف در ایـــن زمینـــه مدرســـه اشـــتغال‬ ‫را تأســـیس کـــرده اســـت؛ مراکـــز رشـــد خوبـــی در‬ ‫دانش ــگاه داری ــم و مرک ــز کارآفرین ــی دانش ــگاه نی ــز‬ ‫ســـالیان ســـال اســـت کـــه فعالیـــت می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬بـــا اعـــام آمـــار دقیـــق اشـــتغال‬ ‫ســـهم دانشـــگاه‌ها و رشـــته‌های مختلـــف در ایجـــاد‬ ‫اش ــتغال مشخص‌ش ــده ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــا انج ــام‬ ‫طـــرح آمایـــش آمـــوزش عالـــی امکان‌پذیـــر اســـت‪.‬‬ ‫‪49‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مصاحبه با مدیر یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز‪:‬‬ ‫راه اندازی سامانه صادرات و فروش تولیدات‬ ‫و محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫شـرکت فـن تدبیر نسـر آفتاب مسـتقر در پـارک علم و فنـاوری البرز سـامانه ای برای توسـعه صادرات و فـروش محصـوالت ایرانی راه اندازی کرده اسـت‬ ‫تـا بتوانـد آن هـا را در بازارهـای جهانـی به فروش برسـاند‪.‬تیم جوان و فعال این شـرکت در سـالی که بـه خرید و فـروش کاالی ایرانی اختصـاص دارد بیش از‬ ‫گذشـته تلاش مـی کنند بـرای بازاریابـی و فروش محصـوالت ایرانـی زمینه سـازی و بازاریابی کنند‪ .‬در همین راسـتا سـراغ مهنـدس شـیرزادی مدیر عامل‬ ‫ایـن شـرکت رفتیـم و دربـاره این ایـده و چندو چـون آن به گفتگو نشسـتیم‪ .‬این سـامانه به فـروش محصـوالت ایرانی در بـازار جهانی خدمـات می دهد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫◄ شـــرکت فـــن تدبیـــر نســـر آفتـــاب‪،‬‬ ‫ســـامانه ای بـــرای توســـعه صـــادرات‬ ‫محصـــوالت ایرانـــی راه انـــدازی کـــرده‬ ‫اســـت لطفـــا در ایـــن زمینـــه صحبـــت‬ ‫کنیـــد و ایـــن ســـامانه را معرفـــی نماییـــد؟‬ ‫بازاریابـــی و تبلیغـــات بیـــن المللـــی یکـــی از‬ ‫پـــر هـــزینه تـــرین فــراینـــد هـــای بــازاریـابـی‬ ‫بی ــن الملل ــی ب ــه حس ــاب م ــی آی ــد‪ .‬ب ــرای ح ــل‬ ‫ایـــن مشـــکل و معرفـــی شایســـته محصـــوالت و‬ ‫خدم ــات ایران ــی ک ــه پتانس ــیل صادرات ــی دارن ــد‬ ‫شـــرکت مـــا ســـامانه توســـعه صـــادرات ایـــران‬ ‫(ویتف ــا) را ایج ــاد ک ــرده اس ــت ‪ .‬س ــامانه ویتف ــا ب ــا‬ ‫اتوماس ــیون فراین ــد ه ــای بازرگان ــی بی ــن الملل ــی‬ ‫از بازاریاب ــی و تبلیغ ــات ت ــا ثب ــت تقاض ــا و ام ــکان‬ ‫مذاکـــره تجـــاری آنالیـــن را در خـــود جـــای داده‬ ‫اســـت و باعـــث تســـهیل و تســـریع در روندهـــای‬ ‫معامـــات بیـــن المللـــی مـــی باشـــد‪ .‬ویتفـــا بـــه‬ ‫آدرس ‪ www.vitfa.com‬قابـــل دســـترس‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫◄ ای ــده ای ــن س ــامانه چگونـ ــه در ش ــما‬ ‫شکــــل گرفـــت و چگونـــه بــــرای جلـــب و‬ ‫جـــذب مشـــتریان و صادرکننـــدگان فعالیـــت‬ ‫مـــی کنیـــد؟‬ ‫تجـــار بیـــن المللـــی جهـــت خریـــد از بـــازار‬ ‫ایـــران بـــا دو مشـــکل عمـــده مواجـــه بودنـــد‪.‬‬ ‫نخســـت ایـــن کـــه محصـــول و تامیـــن کننـــده‬ ‫واقعـــی و دســـت اول را چگونـــه پیـــدا کننـــد و‬ ‫دوم ای ــن ک ــه چگون ــه ارتب ــاط موث ــر و کام ــل را‬ ‫ب ــا آنه ــا برق ــرار س ــازند‪ .‬از ای ــن رو ش ــرکت فتن ــا‬ ‫تصمی ــم گرف ــت س ــامانه ای را جه ــت رف ــع ای ــن‬ ‫مشـــکل ایجـــاد کنـــد ‪ .‬ایـــن ســـامانه همچنیـــن‬ ‫قابلی ــت ه ــای بوم ــی س ــازی ش ــده س ــامانه ه ــای‬ ‫‪ B2B‬را نیـــز درخـــود دارد‪.‬‬ ‫اســـاس کار ویتفـــا بـــر تبلیغـــات شایســـته‬ ‫محصـــوالت ایرانـــی و برقـــراری ارتبـــاط آســـان‬ ‫بیـــن مشـــتریان و تامیـــن کننـــدگان مـــی باشـــد‬ ‫‪ .‬بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه تولــیــــد کننـــده و یـــا‬ ‫تامیـــن کننـــده ایرانـــی محصـــوالت و خدمـــات‬ ‫خ ــود را در س ــامانه ویتف ــا درج م ــی نماین ــد ‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت کــه ثبــت نــام و درج محصــوالت‬ ‫در ســـامانه کامـــا رایـــگان مـــی باشـــد ‪.‬‬ ‫شیرزادی‪:‬‬ ‫اساس کار ویتفابر تبلیغات‬ ‫شایسته محصوالت ایرانی‬ ‫و برقراری ارتباط آسان‬ ‫بین مشتریان و تامین کنندگان‬ ‫می باشد‬ ‫ســامانه کامــا رایــگان می‌باشــد و پــس از آن‬ ‫محصــوالت در بازارهــای جهانــی تبلیــغ مــی شــوند‬ ‫و مشــتریان عالقــه منــد مســتقیما بــه شــرکت‬ ‫هــای تولیــد کننــده وصــل مــی شــوند‪ .‬درآمــد‬ ‫ویتفــا از کمیســیون معامــات انجــام شــده مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫◄ مشـــکل عمـــده شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان از دیـــدگاه شـــما چیســـت؟‬ ‫اگـــر مشـــکل عمـــده آن هـــا را فـــروش‬ ‫محصـــول و صـــادرات مـــی دانیـــد بفرمائیـــد‬ ‫شـــرکت شـــما چـــه خدماتـــی مـــی توانـــد‬ ‫انجـــام دهـــد؟‬ ‫درحـــوزه صـــادرات محصـــوالت دانـــش بنیـــان‬ ‫ب ــا ی ــک س ــوال اساس ــی مواج ــه هس ــتیم‪ .‬کاالی‬ ‫دانـــش بنیـــان تولیـــدی ایـــران در بازارهـــای‬ ‫جهانـــی هـــم ویژگـــی دانـــش بنیـــان بـــودن و‬ ‫منحصـــر بفـــرد بـــودن را داراســـت یـــا خیـــر‪ .‬در‬ ‫صورتـــی کـــه محصـــول دانـــش بنیـــان ایرانـــی‬ ‫تـــوان رقابـــت در بازارهـــای جهانـــی را دارا باشـــد‬ ‫ش ــرکت م ــا م ــی توان ــد ب ــا معرف ــی شایس ــته آن‬ ‫محص ــول در بازاره ــای ه ــدف ب ــه ص ــادرات آنه ــا‬ ‫کمـــک نمایـــد‪ .‬همچنیـــن مـــا مـــی توانیـــم بـــه‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان در حـــوزه تعییـــن‬ ‫مســـیر تولیـــد و فراینـــد هـــای تحقیـــق بـــازار‬ ‫جهـــت تولیـــد محصـــول بـــازار پســـند کمـــک‬ ‫نماییـــم‪.‬‬ ‫◄ فراین ــد ارتب ــاط و حض ــور ش ــرکت های ــی‬ ‫کـــه بخواهنـــد از ســـامانه شـــما اســـتفاده‬ ‫کننـــد چگونـــه اســـت؟‬ ‫تمامـــی شـــرکت هـــای تولیـــدی و تجــــاری‬ ‫دســـته اول مـــی تـوانـــند به آسانـــی در سامـانـــه‬ ‫‪ www.vitfa.com‬ثـــبت نــام نماینــد‪ .‬ثبــت نام‬ ‫ش ــرکت ه ــا و درج محص ــوالت در ویتف ــا رای ــگان‬ ‫اســـت‪ .‬کارشناســـان ســـامانه پـــس از تاییـــد‬ ‫محصـــول آن را در ســـایت نمایـــش مـــی دهنـــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن بـــرای شـــرکت هایـــی کـــه نیازمنـــد‬ ‫تبلیغـــات ویـــژه ای باشـــند محصـــول آنهـــا در‬ ‫کشـــور مـــورد نظـــر آنهـــا بصـــورت ویـــژه ای‬ ‫تبلی ــغ م ــی ش ــود ‪ .‬بازدیدکنن ــدگان و مش ــتریان‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ آی ــا س ــامانه ش ــما توانای ــی بازاریاب ــی‬ ‫در کشـــورهای خارجـــی را دارد ابـــزار هـــای‬ ‫شـــما چیســـت کـــه بتوانـــد اعتمـــاد داخلـــی‬ ‫را بـــرای صـــادرات جلـــب نمایـــد؟‬ ‫دقیقـــا کار اصلـــی کـــه ســـامانه مـــا انجـــام‬ ‫مـــی دهـــد بازاریابـــی و تبلیغـــات بیـــن المللـــی‬ ‫م ــی باش ــد‪ .‬یک ــی از کارهای ــی ک ــه ب ــرای جل ــب‬ ‫اعتم ــاد تولیدکنن ــدگان داخل ــی جه ــت ص ــادرات‬ ‫انجـــام شـــده اســـت همـــکاری نزدیـــک بـــا‬ ‫صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫امـــا اصـــل حاکـــم بـــر بـــازار ایـــن اســـت‬ ‫کـــه حرکـــت بـــه ســـمت بازارهـــای صادراتـــی‬ ‫بـــه دلیـــل مزیـــت هـــای ارزی‪ ،‬دسترســـی بـــه‬ ‫بازاره ــای بزرگت ــر و معافی ــت ه ــا و حمای ــت ه ــای‬ ‫دولتـــی یـــک الـــزام محســـوب مـــی شـــود‪.‬‬ ‫◄ از چـــه ســـالی در پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری البـــرز مســـتقر شـــدید و چـــرا‬ ‫ایـــن پـــارک را انتخـــاب نمودیـــد؟‬ ‫مـــا از ســـال ‪ 94‬بصـــورت غیـــر رســـمی و از‬ ‫ســـال ‪ 96‬بصـــورت رســـمی در پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری البـــرز حضـــور داریـــم‪ .‬پـــارک البـــرز را‬ ‫از دو منظـــر مـــی شـــود تحلیـــل کـــرد‪.‬‬ ‫◄ بـــه کـــدام کشـــورها و کـــدام مناطـــق‬ ‫دنی ــا ام ــکان بازاریاب ــی و ص ــادرات داری ــد؟‬ ‫و آیـــا هـــر نـــوع محصولـــی را صـــادر‬ ‫مـــی کنیـــد و یـــا محصـــوالت خاصـــی را‬ ‫بازاریابـــی و صـــادر مـــی کنیـــد؟‬ ‫بـــه دلیـــل اســـتفاده از زبـــان انگلیســـی در‬ ‫تمـــام نقـــاط دنیـــا امـــکان بازاریابـــی وجـــود دارد‬ ‫امـــا کشـــورهایی کـــه بیشـــترین آمـــار بازدیـــد و‬ ‫معامـــات را در ســـایت مـــا دارنـــد کشـــورهای‬ ‫هندوســـتان‪ ،‬امـــارات‪ ،‬پاکســـتان‪ ،‬افغانســـتان و‬ ‫حـــوزه شـــرقی اروپـــا مـــی باشـــند‪.‬‬ ‫تمامـــی دســـته بنـــدی هـــای طبقاتـــی‬ ‫محصـــوالت در ویتفـــا دیـــده شـــده انـــد امـــا‬ ‫بیشـــترین تمرکـــز مـــا روی محصوالتـــی اســـت‬ ‫متن‬ ‫ایجاد کسب و کار‬ ‫در ایران کاری نسبتا‬ ‫دشوار و نگهداری‬ ‫کسب و کار به خصوص‬ ‫کسب و کار های جدید‬ ‫بسیار دشوار است‬ ‫اول موقعیــت فــوق العــاده اســتان البــرز از‬ ‫نظــر جغرافیایــی و تعــداد شــرکت هــای تولیــدی‬ ‫و صادرکننــده ای کــه در ایــن اســتان قــرار دارنـــد‬ ‫و پــس از خـــود پـــارک علــم و فنــاوری البــرز کــه‬ ‫زیرســاخت هــای الزم نــرم افــزاری و ســخت‬ ‫افــزاری را بــرای رشــد شــرکت هــای تجــارت‬ ‫الکترونیــک بخوبــی فراهــم نمــوده اســت‪ .‬کمــک‬ ‫هــا و تســهیالت مــادی و معنــوی پــارک واقعــا‬ ‫◄ در نهایــت هـــر نکتـــه و یــا موضـــوع‬ ‫قابـــــل ذکــــر کــــه صــــاح مــــی دانیـــد‬ ‫بفرمائیـــد؟‬ ‫ایجـــاد کســـب و کار در ایـــران کاری نســـبتا‬ ‫دشـــوار و نگهـــداری کســـب و کار بـــه خصـــوص‬ ‫کس ــب و کار ه ــای جدی ــد بس ــیار دش ــوار اس ــت‪،‬‬ ‫امیـــدوارم کـــه همگـــی مـــا‪ ،‬مـــردم ‪ ،‬صاحبیـــن‬ ‫کســـب و کار هـــا و سیاســـت گـــذاران دســـت‬ ‫بـــه دســـت هـــم دهیـــم تـــا شـــرایط الزم بـــرای‬ ‫تســـهیل فضـــای کســـب و کار فراهـــم شـــود و‬ ‫مس ــیر را ب ــرای حرک ــت چ ــرخ اقتص ــادی کش ــور‬ ‫بـــاز کنیـــم‪ .‬ویتفـــا هـــم بـــه عنـــوان بخشـــی از‬ ‫همیـــن مـــردم و مشـــاغل تمـــام تـــاش خـــود را‬ ‫م ــی کن ــد ک ــه خدمات ــی ارزان و ب ــدون ریس ــک‬ ‫را بـــرای بازاریابـــی صادراتـــی کشـــور فراهـــم‬ ‫نمایـــد‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیر علی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫نی ــز براحت ــی محص ــول م ــورد نظ ــر را در س ــامانه‬ ‫ســـفارش مـــی دهنـــد‪ ،‬سفارشـــات مســـتقیما بـــه‬ ‫تامیـــن کننـــدگان وصـــل مـــی شـــود و امـــکان‬ ‫ادام ــه مذاک ــرات در بس ــتر س ــامانه ویتف ــا ام ــکان‬ ‫پذیـــر مـــی باشـــد‪ .‬مســـیر مذاکـــرات طـــوری‬ ‫طراحـــی شـــده اســـت کـــه درنهایـــت اطالعـــات‬ ‫یـــک پروفرمـــای کامـــل تجـــاری تکمیـــل شـــود‪.‬‬ ‫کـــه پتانســـیل صادراتـــی بیشـــتری نیـــز دارا‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫درصورتـــی کـــه تولیـــد کننـــده بدانـــد کـــه‬ ‫ک ــدام ب ــازار ه ــدف م ــی توان ــد ب ــازار بالق ــوه ای‬ ‫ب ــرای محص ــول آنه ــا باش ــد م ــی توانی ــم براحت ــی‬ ‫آن کشـــور را بـــرای آن محصـــول خـــاص مـــورد‬ ‫هـــدف تبلیغـــات و بازاریابـــی قـــرار دهیـــم‪.‬‬ ‫مــی توانــد بــه رشــد شــرکت هــا و شــروع آســان از‬ ‫مرحلــه اســتارت آپــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫◄ چ ــه خدمات ــی از ای ــن پ ــارک دریاف ــت‬ ‫کردی ــد و نیـ ــاز ش ــرکت ه ــا و واح ــد ه ــای‬ ‫فن ــاور را چ ــه م ــی دانی ــد؟‬ ‫خدمــات اساســی کــه از پــارک توســط شــرکت هــا‬ ‫دریافـــت مـــی شـــود شـــامل نیازهـــای اساســـی‬ ‫تاس ــیس و اداره ی ــک کس ــب و کار مانن ــد فض ــای‬ ‫اداری‪ ،‬اینترنـــت و ســـرویس ایـــاب و ذهـــاب‬ ‫پرســـنل مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫امــا ارزش بیشــتری کــه در پــارک قابــل کســب‬ ‫اســت هــم افزایــی شــرکت هــای فنــاور بــا یکدیگر‪،‬‬ ‫مشــاوره هــای تخصصــی و اســتفاده از تجربیــات‬ ‫دیگــران‪ ،‬احتمــال باالتــر جــذب ســرمایه گــذار‬ ‫و اســتفاده از کانــال هــای ارتباطــی و تبلیغاتــی‬ ‫پــارک مــی باشــد‪ .‬موضوعاتــی ماننــد معافیــت‬ ‫هــای مالیاتــی‪ ،‬گمرکــی و عوارضــات نیــز از‬ ‫جذابیــت هــای پــارک مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان در‬ ‫دانشگاه آزاد احیا می‌شود‬ ‫‪52‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به بازمهندسی‬ ‫رشته‌ها در آمایش از اجرا نشدن آمایش علمی در‬ ‫دانشگاه‌ها انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرهاد رهبر‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در اولین جلسه شورای‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی (از دور جدید) که امروز با حضور‬ ‫معاونان دانشگاه و روسای مراکز استان دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی در سازمان مرکزی برگزار شد با بیان اینکه نظام‬ ‫آموزشی ما نیاز به پوست‌اندازی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع نه تنها باید مورد توجه دانشگاه آزاد اسالمی قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬بلکه وزارت علوم و متولیان آموزش عالی کشور‬ ‫باید یک تغییر رویه را در دستور کار قرار دهند تا آمایش‬ ‫علمی که تاکنون اجرایی نشده‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه‌های سال ‪ ۹۷‬را براساس‬ ‫شاخص‌های تعیین شده در استان‌ها عملیاتی‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از محور‌هایی که زمان بررسی‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬دانشگاه آزاد اسالمی در هیات امنا بر‬ ‫آن تاکید شد‪ ،‬درآمدزایی از محل‌های غیرشهریه‌ای‬ ‫بود که این موضوع یکی از ماموریت‌های ویژه معاونت‬ ‫پژوهش و فناوری است تا بتواند از محل برنامه‌های‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫آموزش‌های حرفه‌ای وغیره درآمدزایی کند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد‪ :‬برای نظارت‬ ‫بر تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی واحد‌ها قرار‬ ‫است بنده و معاونان دانشگاه پس از پایان ماه مبارک‬ ‫رمضان به همان شیوه که در اواخر سال گذشته برای‬ ‫بررسی بودجه پیشنهادی به استان‌ها سفر می‌کردیم‪،‬‬ ‫با حضور در مراکز استان طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی‬ ‫واحد‌ها به ویژه در حوزه درآمدزایی غیرشهریه‌ای را‬ ‫بررسی کنیم‪.‬‬ ‫رهبر با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی» از سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی باید به سمت تحقق این شعار‬ ‫برود و این شــعار زمانـی مــحقـق خواهـد شد کـــه‬ ‫کیفیت محصوالت داخلی افزایش یابد و دانشگاه‌ها‬ ‫می‌توانند به افزایش کیفیت محصوالت داخلی کمک کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان به راه‌اندازی سامانه هوشمند تدارکات‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارزیابی وضعیت تامین‬ ‫کاال‌ها و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه از میان نشان‌های‬ ‫ایرانی اشاره کرد و گفت‪ :‬این سامانه برای حمایت و‬ ‫خرید کاال‌های ایرانی در دانشگاه آزاد اسالمی طراحی‬ ‫شده و به زودی اجرایی خواهد شد‪ .‬براساس ابالغیه‬ ‫به کمیسیون معامالت مرکزی دانشگاه‪ ،‬تاکید شده‬ ‫که اهتمام به خرید کاالی ایرانی از سوی کمیسیون‬ ‫معامالت واحدها‪ ،‬استان‌ها‪ ،‬واحد‌های جامع مستقل و‬ ‫سازمان سما به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان نمونه موفق کارآفرینی هستند‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی بـا اشـاره بـه موفقیـت‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان کـه توسـط جوانـان اداره می‌شـود‪،‬‬ ‫بـر ضـرورت ارائـه تسـهیالت ارزان قیمـت بـا هـدف اشـتغال‬ ‫جوانـان تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خانـه ملـت‪ ،‬علـی الریجانـی رئیـس مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در جلسـه فراکسـیون جوانـان مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی کـه سـه شـنبه‪ ۲۵ ،‬اردیبهشـت مـاه برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬سیسـتم دیوانی کشـور زمینـه گـردش اداری را‬ ‫سـاده نکـرده اسـت کـه در برخـی نقاط نیـاز به اصلاح دارد‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی در ادامـه بـا بیـان اینکه‬ ‫ایـرادی نـدارد برخـی مشـاغل از اسـتثناء بـرای به‌کارگیـری‬ ‫مجـدد بازنشسـتگان دربیایـد تا زمینـه حضور جوانـان فراهم‬ ‫شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـا ایـن حـال ایـن موضـوع نمـی تواند‬ ‫مشـکل اشـتغال را حـل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الزم اسـت برای اشـتغال جوانـان در نقاط دیگر‬ ‫سـاماندهی صـورت گیـرد و روی مدل های موفـق کارآفرینی‬ ‫کار شـود تا اشـتغال زایی صـورت بگیرد‪.‬‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان کـه اکثـرا توسـط جوانـان اداره‬ ‫می‌شـود‪ ،‬نمونـه موفقـی از اسـتفاده از ظرفیـت جوانان اسـت‬ ‫الریجانـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه اکثـر شـرکت هـای‬ ‫دانـش بنیـان را جوانـان اداره مـی کننـد کـه موفـق هـم‬ ‫هسـتند‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬بـه ایـن شـرکت هـا تسـهیالت ارزان‬ ‫قیمـت داده مـی شـود که مـی توان ایـن مدل را تسـری داد‬ ‫و بیـش از پیـش از این ظرفیت اسـتفاده کرد چنانــچه رشـد‬ ‫‪ ۱۹‬درصـدی نیـز بـرای ایـن بخـش در نظـر گرفتـه شـد‪.‬‬ ‫رئیـس نهـاد قانونگـذاری کشـورمان در ادامـه بـا بیـان‬ ‫اینکـه بـه سـایر مؤسسـات نیـز مـی تـوان تسـهیالت داد تـا‬ ‫بسـتر اشـتغال جوانـان فراهـم آیـد‪ ،‬گفـت‪ :‬الزم اسـت زمینه‬ ‫هـای کارآفرینـی تشـخیص داده شـده و تقویت شـود؛ قاطبه‬ ‫جوانـان نیـز از فراکسـیون جوانـان ایـن را مـی خواهنـد کـه‬ ‫اقدامـات بـه صـورت ملمـوس صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫جوانـان اولویـت اعطـای تسـهیالت بـرای اشـتغال زایـی‬ ‫با شند‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه مرکز پژوهش هـای مجلس‬ ‫نیـز مـی توانـد دربـاره نحـوه اشـتغال بـرای جوانـان کمـک‬ ‫کنـد‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬بـرای مثـال در حـوزه کشـاورزی شـیوه‬ ‫هـای نویـن کشـاورزی گلخانـه ای وجـود دارد کـه جوانـان‬ ‫مـی تواننـد در آن حضـور پیدا کـرده و با دریافت تسـهیالت‪،‬‬ ‫کارآفرینـی بـرای ‪ ۴‬فصـل سـال داشـته باشـند لـذا بایـد در‬ ‫تسـهیالتی کـه بـرای روسـتائیان در نظـر گرفتـه مـی شـود‪،‬‬ ‫جوانـان را اولویـت داد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شـورای اسلامی در پایان خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫همچنیـن مـی تـوان بـا اسـتفاده از تجربه سـایر کشـورها در‬ ‫ایـن زمینـه اسـتفاده کرد برای مثـال بانکـی را در نظر گرفت‬ ‫کـه جوانـان پول هـای خرد خـود را در آنجا قـرار دهند تا در‬ ‫نهایت برای اعطای تسـهیالت به خودشـان اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫سـیدفرید موسـوی رئیـس فراکسـیون جوانـان مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه ایـن‬ ‫فراکسـیون از ابتـدای مجلـس دهـم آغـاز به کار کـرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شـهریور سـال گذشـته ‪ ۳۰‬تن از اعضـای فراکسـیون جوانان‬ ‫مجلـس طـی جلسـات متعددی کـه با دانشـگاهیان و سـمن‬ ‫هـای جوان داشـتند‪ ،‬از نزدیک به مشـکالت این حـوزه روبرو‬ ‫شـده و مسـائل مربوطـه مطرح شـد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و‬ ‫پردیـس در مجلـس شـورای اسلامی در ادامه با ابراز تأسـف‬ ‫از عـدم اسـتفاده از ظرفیـت جوانـان و پتانسـیل آنهـا اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬سـال ‪ ۹۵‬استفسـاریه ای دربـاره به کارگیـری مجدد‬ ‫بازنشسـتگان مطـرح کردیـم چـرا کـه هنـوز افرادی هسـتند‬ ‫کـه اصـرار دارنـد در برخی پسـت هـا باقـی بماننـد از این رو‬ ‫نیـاز بـه اصلاح قوانیـن در برخـی نقاط به چشـم مـی خورد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکه جانشـین پـروری معنای خود‬ ‫را از دسـت داده اسـت‪ ،‬یادآور شـد‪ :‬الزم اسـت چابکی که در‬ ‫ادارات از بیـن رفته اسـت مجـددا بازگردد‪.‬‬ ‫رئیـس فراکسـیون جوانـان مجلـس شـورای اسلامی در‬ ‫پایـان خاطرنشـان کرد‪ :‬متأسـفانه بازنشسـتگانی هسـتند که‬ ‫فضـا را بـرای حضـور جوانـان خالـی نمـی کننـد تـا آنهـا نیز‬ ‫بتواننـد ظرفیـت خـود را نشـان دهند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫یک مقام مسئول در معاونت علمی‪:‬‬ ‫وام بالعوض به طرح های فناورانه استانی تعلق می گیرد‬ ‫معـاون نـوآوری و تجاری سـازی فناوری معاونـت علمی با‬ ‫بیـان اینکـه طـرح هـای فناورانه اسـتانی حمایت می شـوند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بسـته هـای حمایتی برای طـرح های فناورانـه در نظر‬ ‫گرفته شـده کـه به صـورت وام بالعوض هسـتند‪.‬‬ ‫دکتـر محمـود شـیخ زیـن الدیـن در گفتگو با مهـر اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬حمایـت از طـرح هـای فناورانـه در معاونـت علمـی از‬ ‫سـال ‪ ۹۳‬آغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه طـی سـه سـال اخیـر بسـته هـای‬ ‫حمایتـی بـرای طـرح هـای فناورانـه داشـته ایـم‪ ،‬افـزود‪ :‬تـا‬ ‫کنـــون در قــالــب ایــن بستـــه حمایتــی ‪ ۳۷۹‬طـرح را‬ ‫مـورد حمایـت قرار دادیم؛ در سـال ‪ ۹۶‬به میـزان‪ ۲.۴‬میلیارد‬ ‫تومـان از طـرح هـای فناورانـه حمایـت کردیـم‪.‬‬ ‫زیـن الدیـن افزود‪ :‬در سـال ‪ ۹۳‬میـزان ‪ ۱۷‬میلیارد‪ ،‬سـال‬ ‫‪ ،94‬میـزان ‪۱۲‬میلیـارد تومان‪ ۹۵ ،‬میـزان ‪ ۵.۱‬میلیارد تومان‬ ‫از طـراح هـای فناورانه حمایـت کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح ها از سراسـر کشـور بـوده و اگر‬ ‫اسـتانی مشـمول آن نبـوده احتمـاال تقاضـای حمایـت نکرده‬ ‫انـد؛ همچنیـن اگـر طرحـی تقاضـا کـرده و مشـمول حمایت‬ ‫نشـده یـا مجـوز نداشـته یـا سـطح فنـاوری آن پاییـن بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫معـاون نـوآوری و تجاری سـازی فناوری معاونـت علمی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا بیان اینکـه این حمایـت ها به‬ ‫صـورت وام بالعوض هسـتند‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬این حمایت‬ ‫هـا مـی توانـد در پیشـبرد طرح هـا موثر واقع شـود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫زمینه ایجاد استارت‌آپ‌های شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی‬ ‫بـــا امضـــای تفاهم‌نامـــه همـــکاری میـــان ســـتاد‬ ‫توســـعه فنـــاوری اطالعـــات‪ ،‬ارتباطـــات و فضـــای‬ ‫مجـــازی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمه ــوری‪ ،‬ش ــرکت ایرانس ــل و دانش ــگاه ته ــران زمین ــه‬ ‫ایجـــاد اســـتارت‌آپ‌های شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫دانشـــگاهی فراهـــم می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪،‬آیین امضـــای تفاهم‌نامـــه‬ ‫همـــکاری در زمینـــه تاســـیس و توســـعه مرکـــز‬ ‫ی و نـــوآوری و صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری‬ ‫شـــتاب‌ده ‌‬ ‫خطرپذیـــر (‪ )VC‬بـــا حضـــور ســـورنا ســـتاری معـــاون‬ ‫علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــور‪ ،‬مهـــدی فقیهـــی‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه ‪ ICT‬و فض ــای مج ــازی‪ ،‬محم ــود‬ ‫نیلـــی احمدآبـــادی رییـــس دانشـــگاه تهـــران‪ ،‬علیرضـــا‬ ‫قلمبـــی دزفولـــی مدیرعامـــل ایرانســـل و علیرضـــا‬ ‫دلیـــری معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب منابـــع‬ ‫معاونـــت علمـــی برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن جلســـه دکتـــر ســـورنا ســـتاری معـــاون‬ ‫علمـــی و فنـــاوری رییس‌جمهـــور بـــه اســـتفاده از‬ ‫فض ــای ب ــه وج ــود آم ــده در جه ــت رش ــد مجموعه‌ه ــا‬ ‫و شـــرکت‌های اســـتارت‌آپی اشـــاره کـــرد و افـــزود‪ :‬در‬ ‫حـــال حاضـــر موفقیـــت و رشـــد ســـریع ایـــن نـــوع از‬ ‫شـــرکت‌ها قابـــل پیش‌بینـــی هســـتند‪.‬‬ ‫ســـتاری افـــزود‪ :‬صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیـــر یـــک ضـــرورت بـــرای کشـــور محســـوب‬ ‫می‌شـــود و بـــرای تحقـــق اهـــداف در حـــوزه تامیـــن‬ ‫مالـــی بایـــد قســـمت عمـــده‌ای از ســـرمایه‌گذاری‌های‬ ‫کشـــور از طریـــق ایـــن صندوق‌هـــا انجـــام پذیـــرد‪.‬‬ ‫دکتـــر مهـــدی فقیهـــی‪ ،‬دبیـــر ســـتاد توســـعه‬ ‫‪ ICT‬و فضـــای مجـــازی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت‌جمهوری بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد زیرســـاخت‬ ‫حرک ــت دانش ــگاهیان ب ــه س ــوی اش ــتغال مبتن ــی ب ــر‬ ‫نـــوآوری و توانمنـــدی فنـــی‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن تفاهم‌نامـــه‬ ‫همـــکاری ضمـــن به‌کارگیـــری ظرفیت‌هـــای شـــرکت‬ ‫ایرانس ــل و دانش ــگاه ته ــران ب ــرای شناس ــایی‪ ،‬گزین ــش‪،‬‬ ‫رشـــد و توســـعه اســـتارت‌آپ‌ها و شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان دارای طـــرح یـــا محصـــوالت آمـــاده بـــا‬ ‫پتانســـیل رشـــد بـــاال و معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری ضم ــن ایج ــاد زیرس ــاخت‌های الزم‬ ‫تحقـــق اقتصـــاد دانش‌بنیـــان صـــورت می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫او بابیـــان این‌کـــه حمایـــت فنـــی از تاســـیس و‬ ‫راه‌انـــدازی مرکـــز شـــتاب‌دهی و نـــوآوری و صنـــدوق‬ ‫ســرمــایه‌گــــذاری خطـرپــــذیر دو محــــور اساســـی‬ ‫ایـــن تفاهم‌نامـــه اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬ســـتاد توســـعه ‪ICT‬‬ ‫و فض ــای مج ــازی ب ــرای تحق ــق ای ــن دو مه ــم‪ ،‬ضم ــن‬ ‫اقدام ــات الزم جه ــت تس ــریع در اخ ــذ مجوزه ــای الزم‬ ‫ب ــرای تاس ــیس و آغ ــاز ب ــه کار مرک ــز و صن ــدوق‪ ،‬ب ــرای‬ ‫تصویـــب تشـــکیالت مرکـــز در مراجـــع ذی‌صـــاح و‬ ‫نی ــز کم ــک ب ــه تأمی ــن مناب ــع اطالعات ــی م ــورد نی ــاز‬ ‫بـــرای فعالیت‌هـــای مرکـــز بـــا همـــکاری مجموعه‌هـــا‬ ‫و نهادهـــای ذیربـــط و ذینفـــع گا ‌م بـــر مـــی‌دارد‪.‬‬ ‫فقیهـــی افـــزود‪ :‬ایـــن ســـتاد ضمـــن معرفـــی‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های فعـــال در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات‪،‬‬ ‫ارتباطـــات و فضـــای مجـــازی بـــه مرکـــز‪ ،‬زمینـــه را‬ ‫بـــرای اخـــذ تاییدیـــه دانش‌بنیـــان و مجوزهـــای مـــورد‬ ‫نیـــاز بـــرای اســـتارت‌آپ‌های معرفـــی شـــده توســـط‬ ‫مرکـــز تســـهیل می‌کنـــد‪.‬‬ ‫مهنـــدس علی‌رضـــا قلمبـــی دزفولـــی‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫شـــرکت ایرانســـل نیـــز بـــا ابـــراز خرســـندی از‬ ‫تفاهم‌نامـــه منعقـــد شـــده در خصـــوص تاســـیس و‬ ‫ی و نـــوآوری و صنـــدوق‬ ‫توســـعه مرکـــز شـــتاب‌ده ‌‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر بـــه اقدامـــات مـــورد نظـــر‬ ‫ای ــن ش ــرکت در ای ــن مرک ــز اش ــاره و اب ــراز امی ــدواری‬ ‫کـــرد‪ :‬زحمـــات مجموعه‌هـــای ذیـــل ایـــن تفاهم‌نامـــه‬ ‫بـــه رشـــد فضـــای کســـب‌وکار ایـــن حـــوزه منجـــر‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن تفاهم‌نامـــه همـــکاری‪ ،‬ایرانســـل‬ ‫ضمـــن ایجـــاد و تجهیـــز فضـــای فیزیکـــی مرکـــز‬ ‫شـــتاب‌دهی و نـــوآوری‪ ،‬زیرســـاخت‌های فعالیـــت‬ ‫مرکـــز شـــتاب‌دهی را تامیـــن می‌کنـــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن اس ــتفاده از ت ــوان ش ــرکت‌ها و همچنی ــن‬ ‫دانـــش و محصـــوالت تولیدشـــده در مرکـــز نـــوآوری‪،‬‬ ‫حمایـــت مالـــی از شـــرکت‌ها و تیم‌هـــای اســـتارت‌آپی‬ ‫مســـتقر در مرکـــز شـــتاب‌دهی و نـــوآوری و‬ ‫ســـرمایه‌گذاری مشـــترک در تاســـیس صنـــدوق‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر از دیگـــر اقدامـــات شـــرکت‬ ‫ایرانســـل خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫دانشـــگاه تهـــران نیـــز ضمـــن اختصـــاص فضایـــی‬ ‫بـــه متـــراژ ‪ ۳۰۰۰‬متـــر در پردیـــس فنـــی بـــرای‬ ‫ایجـــاد مرکـــز نـــوآوری و کمـــک بـــه راه‌انـــدازی‬ ‫و راهبـــری مرکـــز شـــتاب‌دهی و نـــوآوری و‬ ‫صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر‪ ،‬زمینـــه‬ ‫کمـــک بـــه شـــکل‌گیری و رشـــد علمـــی و فنـــاوری‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های شـــرکت‌های فعـــال در مرکـــز را‬ ‫فراهـــم می‌کنـــد‪.‬‬ ‫مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برای تربیت‬ ‫تکنسین های ماهر با دانشگاه فنی و حرفه ای تفاهم‬ ‫نامه همکاری امضا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬نسترن نیک زاد دبیرکل‬ ‫مجمع تشکل های دانش بنیان ایران (‪ )ICKA‬گفت‪:‬‬ ‫مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برای تربیت‬ ‫تکنسین های ماهر با در اختیار گذاشتن تجربیات‬ ‫خود در زمینه پیش بینی و نیازسنجی بازار‪ ،‬با دانشگاه‬ ‫فنی و حرفه ای تفاهم نامه همکاری امضا می کند‪.‬‬ ‫وی نبود آموزش های تخصصی‪ ،‬به روز و کاربردی‬ ‫در دانشگاه ها را یکی از چالش های اصلی بخش های‬ ‫تولیدی در کشور برشمرد و با اشاره به لزوم آموزش‬ ‫های کاربردی در دانشگاه ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫مدیران صنایع داخلــی بر لــزوم آموزش مــجدد‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی‪ ،‬هنگام ورود به بازار کار‬ ‫تاکید می کنند‪.‬‬ ‫نیک‌زاد ادامه داد‪ :‬به دلیل کندی و ناکارآمدی‬ ‫سیستم آموزش و توجه بیش از حد به آموزش های‬ ‫تکمیلی و تئوریک‪ ،‬نیاز به آموزش های کاربردی و‬ ‫تخصصی و تربیت نیروهای ماهر برای صنایع احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بر همین اساس و با رایزنی هایی‬ ‫که با دانشگاه فنی حرفه ای کشور انجام داده ایم‪ ،‬در‬ ‫تفاهمی دوجانبه‪ ،‬تجربیات بخش خصوصی با استفاده‬ ‫از زیرساخت های آموزشی این دانشگاه برای آموزش‬ ‫کاربردی نیروهای جوان و مورد نیاز صنایع به کار‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان ایران‬ ‫(‪ )ICKA‬این همکاری مشترک بخش خصوصی و‬ ‫دانشگاه را گام مهمی در راستای استفاده از توان علمی‬ ‫و زیرساختی دانشگاه فنی حرفه ای اعالم و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در گام نخست‪ ،‬تربیت تکنسین های ماهر در بخش‬ ‫هوافضا با توجه به دانش و تجربه های موجود در این‬ ‫بخش‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری های دو جانبه در زمینه‬ ‫آموزش کاربردی و تربیت تکنسین های ماهر میان‬ ‫مجمع تشکل های دانش بنیان ایران و دانشگاه فنی‬ ‫حرفه ای کشور‪ ،‬روز یکشنبه‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت ماه در‬ ‫محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور مدیران بخش‬ ‫خصوصی و دانشگاهی امضا می شود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫با امضای یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه فراهم شد‬ ‫همکاری مجمع‬ ‫تشکل های دانش بنیان‬ ‫با دانشگاه فنی حرفه ای‬ ‫‪53‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بیشترین تعاونی های دانش‌بنیان در کدام استان هستند؟‬ ‫اطالع ــات س ــامانه کارگ ــروه ارزیاب ــی ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان تاکن ــون ‪3349‬‬ ‫ش ــرکت ‪ ،‬م ــورد ارزیاب ــی و صالحی ــت آن ــان م ــورد تأیی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی ات ــاق تع ــاون ای ــران ‪ ۱۳۰ ،‬ش ــرکت تعاون ــی‬ ‫دان ــش بنی ــان ک ــه ح ــدود ‪ ۴‬درص ــد از کل ش ــرکت دان ــش بنی ــان م ــورد تایی ــد ق ــرار‬ ‫گرفت ــه توس ــط کارگ ــروه ارزیاب ــی را ش ــامل م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫اس ــتان ته ــران ب ــا ‪ ۲۱‬تعاون ــی دان ــش بنی ــان دارای بیش ــترین تع ــداد در می ــان‬ ‫هم ــه اس ــتانها دارای تاییدی ــه کارگ ــروه ارزیاب ــی ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان را دارد‪.‬‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان‪ ،‬موسســـات خصوصـــی یـــا تعاونـــی هســـتند کـــه‬ ‫ب ــه منظ ــور افزای ــش عل ــم و ث ــروت‪ ،‬توس ــعه اقتص ــادی ب ــر پای ــه دان ــش و تحق ــق‬ ‫اهـــداف علمـــی و اقتصـــادی در راســـتای گســـترش اختـــراع و نـــوآوری و در نهایـــت‬ ‫تج ــاری س ــازی نتای ــج تحقی ــق و توس ــعه (ش ــامل طراح ــی و تولی ــد کاال و خدم ــات )‬ ‫در ح ــوزه فن ــاوری ه ــای برت ــر و ب ــا ارزش اف ــزوده ف ــراوان ( ب ــه وی ــژه در تولی ــد ن ــرم‬ ‫افزاره ــا) تش ــکیل م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫شـــرکتهایی کـــه در نـــام ثبتـــی آنهـــا کلمـــه دانـــش بنیـــان وجـــود دارد بـــرای‬ ‫برخ ــورداری از حمایته ــای مدنظ ــر قان ــون دانش‌بنی ــان بایس ــتی در س ــامانه دان ــش‬ ‫بنیـــان ثبـــت نـــام کـــرده و تمامـــی مراحـــل ارزیابـــی و تشـــخیص را طـــی کننـــد‬ ‫(ش ــرکتهای تعاون ــی دان ــش بنی ــان نی ــز از ای ــن ام ــر مس ــتثنی نیس ــتند) ب ــه ای ــن‬ ‫ترتی ــب عب ــارت ” دان ــش بنی ــان ” دلیل ــی ب ــر برخ ــورداری از حمایته ــای ای ــن قان ــون‬ ‫نبــوده و فرآینــد ارزیابــی پــس از ثبــت رســمی شــرکتها و موسســات و ســپس ثبــت‬ ‫ن ــام در س ــامانه دان ــش بنی ــان ص ــورت خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫تاکنـون ‪ ۳۳۴۹‬شـرکت‪ ،‬مورد ارزیابـی و صالحیت آنان مورد تأیید قرار گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫تمدیـد شـرکت هـای دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک سـاله بوده و تنها بـرای یک دوره‬ ‫یـک سـاله (مجموعاَ دو سـال) می تواند تمدید شـود‪ .‬چنانچه شـرکت نتوانـد در مدت ‪۲‬‬ ‫سـال پـس از تاییـد دانش بنیـان بودن‪ ،‬رتبه بندی خـود را به پایان برسـاند همچنین در‬ ‫صورت عـــدول از شرایــط منــدرج در ایــن آیین نــامه‪ ،‬در هر زمان دانش بنیان بودن‬ ‫شـرکت ملغی می شود‪.‬‬ ‫طبــق آییــن نامــه مصــوب‪ ،‬شــرکت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬اهدافــی نظیــر‪ ،‬ترغیــب‬ ‫هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه ه ــا و واحده ــای‌پژوهش ــی ب ــرای فعالی ــت ه ــای بیش ــتر در‬ ‫رف ــع نی ــاز جامع ــه و ام ــکان افزای ــش درآم ــد اعض ــای هیئ ــت علم ــی‪ ،‬تج ــاری س ــازی‬ ‫یافت ــه ه ــای ‌پژوهش ــی‪ ،‬افزای ــش درآمده ــای اختصاص ــی دانش ــگاه ه ــا و واحده ــای‬ ‫معاون علمی رئیس‌جمهور در بازدید از یک استارتاپ داخلی ‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دولت محیط کسب‌وکار را برای شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و فناور خالق فراهم کند‬ ‫‪54‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهـور گفـت‪ :‬دولـت بایـد محیـط کسـب و کار را‬ ‫بـرای شـرکت‌های دانش‌بنیـان و فنـاور خلاق فراهـم کنـد و ضمـن ارائـه مجوزهـا رونـد‬ ‫سـخت‌گیری‌ها را بـرای راه‌انـدازی ایـن کسـب و کارهـا کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫سـورنا سـتاری در بازدیـد از اسـتارتاپ پویانمایـی دیریـن دیریـن‪ ،‬گفـت‪ :‬جوانـان خالق‬ ‫ایرانـی نشـان داده انـد از یـک محیط کوچـک و محدود با تکیـه به خالقیت و نـوآوری خود‬ ‫ضمـن ایجـاد اشـتغال‪ ،‬درآمـد میلیاردی کسـب کنند و این رونـد می تواند الگویی مناسـب‬ ‫بـرای دیگـر جوانانـی باشـد که قصـد دارند ایـده هـای نوآورانـه و خالقانه خود را به کسـب‬ ‫و کار موفـق بـدل کنند‪.‬‬ ‫‌پژوهش ــی موض ــوع کل ــی فعالی ــت دانش‌بنی ــان را دنب ــال م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان از حمایـــت هـــای دولتـــی نظیـــر معافیـــت از‬ ‫پرداخ ــت مالی ــات‪ ،‬ع ــوارض حقوق ــی گمرک ــی و س ــود بازرگان ــی و ع ــوارض مالیات ــی‬ ‫ب ــه م ــدت ‪ ۱۵‬س ــال همچنی ــن اعط ــاء تس ــهیالت ک ــم به ــره (بلن ــد م ــدت ی ــا کوت ــاه‬ ‫مــدت) و یــا بــی بهــره برخــوردار هســتند‪.‬باید در نظــر داشــت پذیــرش طــرح هــای‬ ‫حمایت ــی بای ــد دارای ش ــرایطی نظی ــر‪ :‬تقوی ــت اقتص ــاد مل ــی کش ــور‪ ،‬تقوی ــت دف ــاع‬ ‫مل ــی کش ــور‪ ،‬اش ــتغال زای ــی‪ ،‬ارتق ــای س ــطح ط ــرح ه ــا از نمون ــه ی صنعت ــی ی ــا‬ ‫ارتق ــا س ــطح تکنول ــوژی‪ ،‬ارتق ــا از نمون ــه ضمیم ــه ی صنعت ــی محص ــول ب ــه نمون ــه‬ ‫ی صنعتـــی و تولیـــدی طـــرح هایـــی کـــه از پتانســـیل الزم و تـــوان بالقـــوه جهـــت‬ ‫تجـــاری ســـازی و رســـیدن بـــه فنـــاوری برتـــر در جهـــت اشـــتغال زایـــی‪ ،‬کســـب‬ ‫درآمـــد و … برخـــوردار باشـــند و حمایـــت از شـــرکت هـــای دانـــش بنیانـــی کـــه‬ ‫در بخ ــش ‪ R & D‬بتوانن ــد س ــطح توانمن ــدی‪ ،‬تولی ــد ی ــا کیفی ــت محص ــول خ ــود‬ ‫را جه ــت افزای ــش ت ــوان تولی ــد و رقاب ــت پذی ــری ی ــا دیگ ــر ش ــرکت ه ــا و تولی ــد‬ ‫کنن ــدگان خارج ــی ارتق ــا دهن ــد و ب ــا ب ــه کارگی ــری نخب ــگان‪ ،‬گام ــی در جه ــت‬ ‫اش ــتغالزایی داش ــته باش ــند‪ .‬ل ــذا درب ــاره ی ام ــکان اس ــتفاده از مزای ــای قانون ــی در‬ ‫زم ــان ثب ــت ش ــرکت‪ ،‬نم ــی ت ــوان اظه ــار نظ ــر ک ــرد و ارزیاب ــی ب ــر مبن ــای عملک ــرد‬ ‫ش ــرکت ه ــا پ ــس از ثب ــت و فعالی ــت ش ــرکت انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دیریـن دیریـن نمونـه موفـق یکـی از همین کسـب و کارهای خالقانه اسـت‬ ‫کـه موفـق شـده بـا تکیه بـه خالقیت و نـوآوری خـود بیـش از ‪ ۱۷۰‬نفر را به طور مسـتقیم‬ ‫مشـغول به کار کند و ضمن درآمد قابل توجه‪ ،‬گام مهمی در مسـیر فرهنگ سـازی بردارد‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد فنـاوری هـای نـرم و هویت سـاز گفت‪ :‬امسـال برنامـه حمایت از شـرکت‬ ‫هـای خلاق و فرهنگـی بـه طور جـدی تری ادامه مـی یابد و اگرچـه زمان می بـرد تا مانند‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان به حجم قابـل توجهی برسـند‪ ،‬اما شـرکت های این حـوزه می‬ ‫تواننـد بـه جایگاه مطلوبی در سـپهر اقتصـاد دانش بنیان دسـت یابند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن که مهم ترین رسـالت دولت ایجاد زیرسـاخت ها و رفع موانـع قانونی از‬ ‫مسـیر شـرکت های دانش بنیان اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬دولـت باید محیط کسـب و کار را برای‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور خالق فراهـم کنـد و ضمن ارائـه مجوزها روند سـخت‬ ‫گیـری هـا را بـرای راه اندازی این کسـب و کارهـا کاهش دهد‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان بزرگ ترین حمایت از ما بوده است‬ ‫ابوالحسـنی‪ ،‬مدیـر مجموعـه دیریـن دیرین مهـم ترین الزمه رونق شـرکت هـای خالق‬ ‫را ایجـاد فضـای مسـاعد و تسـهیل فعالیـت این کسـب و کارها دانسـت و گفـت‪ :‬مهم ترین‬ ‫کمکـی کـه در این سـال ها به ما شـد‪ ،‬حمایـت معاونت علمـی و فناوری از فرهنگ سـازی‬ ‫و ترویـج اقتصـاد دانـش بنیـان بـود و علـی رغم ایـن که کمـک مالـی دریافت نکردیـم‪ ،‬اما‬ ‫رونـد کمـک بـه دریافـت مجوزهـا و تسـهیل فعالیـت ها بـه این کسـب و کار کمـک کرد و‬ ‫مـا اسـتارتاپ دیریـن دیریـن را اولیـن بـار با کمـک و حمایت سـتاد فرهنگ سـازی اقتصاد‬ ‫دانـش بنیان شـروع کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬دیریـن دیریـن بـا میانگیـن بازدیـد ‪۸‬میلیـون در فضای مجازی‪ ،‬آشـنایی‬ ‫بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد جامعـه بـا ایـن پویانمایـی اکنـون بیـش از ‪ ۱۵۰‬میلیـارد تومـان ارزش‬ ‫گـذاری شـده و توانسـته اسـت گام مهمـی در ارتقـای فرهنـگ عمومـی جامعه بـردارد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام روابـط عمومـی معاونت علمـی‪ ،‬مجموعـه پویانمایـی دیریـن دیرین با‬ ‫کارگردانی و تصویرگری علی درخشـی به مسـائل اجتماعی‪ ،‬سیاسـی و اقتصادی پرداخته و‬ ‫نیز می کوشـد تا در جهت فرهنگ سـازی در زمینه مصرف بهینه و سـالم زیسـتن و ‪ ...‬قدم‬ ‫بـردارد‪ .‬ایـن انیمیشـن هم اکنون یکـی از پرطرفدارترین انیمیشـن های کوتاه ایرانی اسـت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ نمایشگاه اینوتکس ‪ 2018‬میزبان اکوسیستم نوآوری کشورمی‌شود‬ ‫◄ مدیر مرکز شتاب دهی نوآوری پاسخ گفت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫وقتی ایده‌ای دارید باید به کجا مراجعه کنید؟‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪55‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نمایشگاه اینوتکس ‪ 2018‬میزبان اکوسیستم نوآوری کشورمی‌شود‬ ‫نمایشـگاه اینوتکـس بـه همـت پـارک فناوری پردیـس معاونت علمـی ‪ 2018‬از ‪ 14‬تـا ‪ 16‬تیرمـاه ‪ 1397‬در محـل نمایشـگاه‌های تخصصی شـهرداری تهران‬ ‫برگـزار می‌شـود‪ .‬عالقه‌منـدان می‌تواننـد در ایـن رویـداد ثبت‌نـام کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز ارتباطات و اطالع‌رسـانی معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬هفتمین نمایشـگاه بین‌المللی نـوآوری و فــناوری (‪،)INOTEX2018‬‬ ‫بــزرگ‌تریــن نــمایشگاه تخصصـی در حـوزه تکنولـوژی و نـوآوری در ایـران از ‪ 14‬تـا ‪ 16‬تیرمـاه ‪ 1397‬در محـل نمایشـگاه‌های تخصصـی شـهرداری تهران‬ ‫(بوسـتان گفتگـو) برگزار می‌شـود‪.‬‬ ‫پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی به‌عنـوان متولی این رویـداد بین‌المللی امسـال با همراهـی فعاالن بخـش خصوصی میزبـان بیش از ‪ 350‬تیم و شـرکت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫از اجـزای مختلـف اکوسیسـتم نوآوری از جمله اسـتارتاپ‌ها‪ ،‬شـرکت‌های فنـاور و دانش‌بنیـان خواهد بود‪.‬‬ ‫یکشـنبه ‪ 23‬اردیبهشـت‌ماه ‪ 1397‬در یـک نشسـت خبـری برگزارکننـدگان ایـن رویـداد‪ ،‬علاوه بـر رونمایـی از پوسـتر ایـن نمایشـگاه توضیحاتـی را درباره‬ ‫چگونگـی برگـزاری آن بیـان کردند‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫«شهر هوشمند» موضوع اصلی اینوتکس ‪2018‬‬ ‫اکبـــر قنبرپـــور‪ ،‬دبیـــر هفتمیـــن دوره نمایشـــگاه‬ ‫بین‌المللـــی نـــوآوری و فنـــاوری دربـــاره ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه کـــه امســـال بـــا توجـــه بـــه فعالیـــت‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها و دعـــوت از آنهـــا بـــرای حضـــور‬ ‫فعـــال در ایـــن رویـــداد برنامه‌ریزی‌شـــده‬ ‫اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬اینوتکـــس یکـــی از بزرگ‌تریـــن‬ ‫نمایشـــگاه‌های تخصصـــی ایـــران اســـت کـــه بیـــش‬ ‫از هـــزار نفـــر در قالـــب کســـب‌وکار در آن شـــرکت‬ ‫نم ــوده و روزان ــه بی ــش از دو ه ــزار بازدیدکنن ــده دارد‪.‬‬ ‫وی موضـــوع اصلـــی ایـــن نمایشـــگاه را «شـــهر‬ ‫هوشـــمند» عنـــوان کـــرد و افـــزود‪ :‬امســـال ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه بـــا توجـــه ویـــژه بـــه بحـــث مدیریـــت‬ ‫هوشـــمند انـــرژی‪ ،‬حمل‌ونقـــل هوشـــمند‪ ،‬اینترنـــت‬ ‫اشـــیا‪ ،‬زیرســـاخت‌های هوشـــمند‪ ،‬بهداشـــت‬ ‫و ســـامت هوشـــمند و البتـــه محیـــط و محـــل‬ ‫زندگـــی هوشـــمند طراحـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫قنبرپ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه ثبت‌ن ــام اینترنت ــی ب ــرای‬ ‫حضـــور در ایـــن نمایشـــگاه گفـــت‪ :‬عالقه‌منـــدان‬ ‫بـــه حضـــور در ایـــن نمایشـــگاه بـــا ثبت‌نـــام و‬ ‫پرداخـــت ورودیـــه می‌تواننـــد از بخش‌هـــای‬ ‫متنـــوع ایـــن نمایشـــگاه دیـــدن کننـــد‪.‬‬ ‫وی ه ــدف از ش ــیوه جدی ــد حض ــور در نمایش ــگاه‬ ‫را ایجـــاد فرصـــت بـــرای ارتبـــاط مســـتمر بـــا‬ ‫مخاطبـــان نمایشـــگاه دانســـت و گفـــت‪ :‬معتقدیـــم‬ ‫اجـــزای اکوسیســـتم اســـتارتاپی و فعـــاالن بخـــش‬ ‫اینوتکس یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫نمایشگاه‌های تخصصی ایران‬ ‫اســت که بیش از هزار نفر در قالب‬ ‫کسب‌وکار در آن شرکت نموده‬ ‫و روزانه بیش از دو هزار‬ ‫بازدیدکننده دارد‬ ‫تکنولـــوژی به‌عنـــوان یـــک گـــروه تاثیرگـــذار در‬ ‫جامعـــه بایـــد بـــه شـــکل پیوســـته بـــا یکدیگـــر‬ ‫در ارتبـــاط باشـــند و ایـــن سیســـتم کمـــک‬ ‫می‌کنـــد تـــا گروهـــی منســـجم و پویـــا از فعـــاالن‬ ‫و عالقه‌منـــدان ایـــن حـــوزه بـــرای رقـــم زدن‬ ‫اتفاقـــات مؤثـــر در جامعـــه همـــواره در کنـــار هـــم‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫دبیـــر هفتمیـــن نمایشـــگاه بین‌المللـــی نـــوآوری‬ ‫و فنـــاوری بـــه برخـــی رویدادهـــای نمایشـــگاه نیـــز‬ ‫اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد‪ :‬نمایشـــگاه اینوتکـــس‬ ‫‪ 2018‬میزبـــان هیئت‌هـــای تجـــاری از کشـــورهای‬ ‫بـــا ســـطح فنـــاوری پایین‌تـــر از کشـــورمان خواهـــد‬ ‫ب ــود ت ــا زمین ــه ص ــادرات فن ــاوری ب ــه آنه ــا فراه ــم‬ ‫شـــود؛ همچنیـــن چهارمیـــن نشســـت شبکه‌ســـازی‬ ‫نـــوآوری نیـــز بـــا حضـــور ‪ 20‬متخصـــص و‬ ‫صاحب‌نظـــر ایرانـــی و خارجـــی طـــی روزهـــای اول‬ ‫و دوم نمایشـــگاه بـــا موضـــوع «شـــهر هوشـــمند»‬ ‫برگـــزار خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫رویدادهای فناورانه‌ای که‬ ‫اینوتکس را تکمیل می‌کنند‬ ‫ســـیدعلی هـــزاوه‪ ،‬مدیـــر مرکـــز شـــتابدهی‬ ‫نـــوآوری نیـــز در ایـــن نشســـت بـــه یکـــی از‬ ‫برنامه‌هـــای مهـــم کـــه بـــا هـــدف ارتبـــاط بـــا‬ ‫دانشـــگاهیان طراحـــی شـــده اســـت اشـــاره کـــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬رویـــداد نـــوآوری نوآورانـــه‪ ،‬یـــک چالـــش‬ ‫وی ــژه ب ــرای نمایش ــگاه اینوتک ــس ‪ 2018‬ب ــود ک ــه‬ ‫از ‪ 6‬اردیبهشــت‌ماه آغ ــاز ش ــده اس ــت و مس ــابقه‌ای‬
‫فن بازار‬ ‫بـــرای دانشـــگاهیان جهـــت خلـــق ایـــده و پاســـخ‬ ‫ب ــه ای ــن س ــؤال ک ــه ی ــک نمایش ــگاه ن ــوآوری خ ــود‬ ‫چگونـــه بایـــد نـــوآور باشـــد طراحـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن عضـــو اتـــاق فکـــر اینوتکـــس ‪2018‬‬ ‫ادامـــه داد‪ 86 :‬نفـــر در قالـــب چندیـــن تیـــم بـــه‬ ‫ایـــده پـــردازی پرداختـــه و ‪ 12‬ایـــده برتـــر بـــرای‬ ‫برگـــزاری مرحلـــه نهایـــی مســـابقه در حیـــن‬ ‫نمایشـــگاه انتخـــاب شـــده‌اند‪.‬‬ ‫هـــزاوه نمایشـــگاه اینوتکـــس را از ایـــن جهـــت‬ ‫ک ــه هم ــه اج ــزای اکوسیس ــتم ن ــوآوری و فن ــاوری‬ ‫را دربـــر می‌گیـــرد‪ ،‬از رویدادهـــای مشـــابه متمایـــز‬ ‫دانســـت و گفـــت‪ :‬اســـتارتاپ هـــا و شـــرکت‌های‬ ‫نوپ ــا‪ ،‬ش ــتابدهنده ه ــا‪ ،‬مراک ــز رش ــد‪ ،‬صندوق‌ه ــای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری و ســـرمایه‌گذاران جســـورانه‪،‬‬ ‫فرش ــتگان کســب‌وکار‪ ،‬برگزارکنن ــدگان رویداده ــای‬ ‫کارآفرینـــی‪ ،‬منتورهـــا‪ ،‬مخترعیـــن‪ ،‬ارائه‌کننـــدگان‬ ‫زیرســـاخت‌های کســـب‌وکار در بخـــش حاکمیتـــی‪،‬‬ ‫شـــرکت‌های فنـــاور و دانش‌بنیـــان‪ ،‬پارک‌هـــای‬ ‫فنـــاوری و ارائه‌کننـــدگان خدمـــات تجـــاری‬ ‫اجـــزای مختلفـــی هســـتند کـــه در ایـــن نمایشـــگاه‬ ‫حضـــور خواهنـــد داشـــت‪.‬‬ ‫وی بـــه مســـابقه اســـتارتاپی تحـــت عنـــوان‬ ‫‪ INOYTEX Pitch‬اشـــاره کـــرد و افـــزود‪:‬‬ ‫ای ــن مس ــابقه از هفت ــه پایان ــی خ ــرداد در ‪ 4‬ش ــهر‬ ‫آغـــاز شـــده و مراحـــل نیمه‌نهایـــی و فینـــال‬ ‫آن در نمایشـــگاه برگـــزار خواهـــد شـــد و بـــه ‪3‬‬ ‫اســـتارتاپ برتـــر‪ ،‬هدایایـــی تعلـــق خواهـــد گرفـــت؛‬ ‫ضمـــن اینکـــه ایـــن مســـابقه بســـتر مناســـبی‬ ‫بـــرای فرشـــتگان و ســـرمایه‌گذاران‪ ،‬بـــرای یافتـــن‬ ‫فرصت‌هـــای مناســـب ســـرمایه‌گذاری خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز ش ــتابدهی ن ــوآوری اب ــراز امی ــدواری‬ ‫کـــرد‪ :‬بـــا کمـــک ایـــن رویـــداد مـــردم نیـــز بـــا‬ ‫دســـتاوردهای تکنولـــوژی در ســـال‌های اخیـــر کـــه‬ ‫در ایـــران در حـــال رشـــد و توســـعه اســـت‪ ،‬آشـــنا‬ ‫ش ــوند و هم ــه نهاده ــای جامع ــه نی ــز ب ــا تحوالت ــی‬ ‫کـــه در آینـــده پیـــش روی ایـــران قـــرار دارد و‬ ‫می‌توانـــد ســـبک زندگـــی‪ ،‬کســـب‌وکار و بـــه‬ ‫طـــور کلـــی اقتصـــاد ایـــران را تغییـــر دهـــد‪ ،‬آگاه‬ ‫و همســـو شـــوند‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫نوآوری و فناوری طی‬ ‫‪ 6‬دوره میزبان بیش از‬ ‫‪ 750‬شرکت فناور از‬ ‫‪ 25‬کشور جهان بوده‬ ‫برگزاری مهم‌ترین‬ ‫رویداد استارتاپی به‌طور فوق‌العاده‬ ‫رضـــا غیابـــی‪ ،‬عضـــو اتـــاق فکـــر رویـــداد‬ ‫اینوتک ــس نی ــز در ای ــن نشس ــت ب ــه حض ــور هم ــه‬ ‫فع ــاالن بخ ــش اس ــتارت آپ ــی ای ــران در کن ــار ه ــم‬ ‫و ایجـــاد هم‌افزایـــی بـــرای خلـــق فرصت‌هـــای‬ ‫مش ــترک اش ــاره ک ــرد‪ :‬در نمایش ــگاه امس ــال بخ ــش‬ ‫مجزای ــی ب ــرای ارائه‌کنن ــدگان زیرس ــاخت از جمل ــه‬ ‫اپراتوره ــا‪ ،‬مرک ــز مالکی ــت معن ــوی‪ ،‬مرک ــز توس ــعه‬ ‫تجـــارت الکترونیکـــی‪ ،‬فرابـــورس ایـــران‪ ،‬پلیـــس‬ ‫فتـــا و همـــه نهادهایـــی قانون‌گـــذار و فرادســـتی‬ ‫بـــرای ارتبـــاط بـــا اســـتارت‌آپ‌ها در نظـــر گرفتـــه‬ ‫ش ــده و س ــعی داری ــم از ای ــن فرص ــت ب ــرای رش ــد‬ ‫و شـــکوفایی ایـــن کســـب‌وکارها اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫غیابـــی در ادامـــه از برنامـــه ویـــژه‌ای بـــا عنـــوان‬ ‫«اســـتیج» در حاشـــیه ایـــن نمایشـــگاه خبـــر داد‬ ‫کـــه مهم‌تریـــن رویدادهـــای اســـتارت‌آپی ایـــران‬ ‫به‌طـــور فوق‌العـــاده در آن اجـــرا می‌شـــود‪.‬‬ ‫برنامـــه تدکـــس ســـالن‪ ،‬رویـــداد بانـــی‪ ،‬صبـــح‬ ‫خ ــاق ته ــران از جمل ــه رویدادهای ــی هس ــتند ک ــه‬ ‫در نمایشـــگاه اینوتکـــس امســـال برگـــزار خواهنـــد‬ ‫شـــد و در کنـــار آنهـــا ســـخنرانی‌ها و پنل‌هـــای‬ ‫جـــذاب و مفیـــدی خواهیـــم داشـــت‪.‬‬ ‫نمایشـــگاه بیـــن المللـــی نـــوآوری و فنـــاوری‬ ‫ط ــی ‪ 6‬دوره میزب ــان بی ــش از ‪ 750‬ش ــرکت فن ــاور‬ ‫از ‪ 25‬کش ــور جه ــان ب ــوده و انعق ــاد بی ــش از ‪130‬‬ ‫ســـند همـــکاری در ادوار گذشـــته آن‪ ،‬بخشـــی از‬ ‫دســـتاوردهای ایـــن رویـــداد بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫هفتمیـــن نمایشـــگاه بین‌المللـــی نـــوآوری‬ ‫و فنـــاوری (‪ ،)INOTEX2018‬بزرگ‌تریـــن‬ ‫نمایشـــگاه تخصصـــی در حـــوزه تکنولـــوژی و‬ ‫نـــوآوری در ایـــران‪ ،‬بـــه همـــت پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردیـــس معاونـــت علمـــی از ‪ 14‬تـــا ‪ 16‬تیرمـــاه‬ ‫‪ 1397‬در محـــل نمایشـــگاه‌های تخصصـــی‬ ‫شـــهرداری تهـــران (بوســـتان گفتگـــو) برگـــزار‬ ‫می‌شـــو د ‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪57‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر مرکز شتاب دهی نوآوری پاسخ گفت‬ ‫وقتی ایده‌ای دارید باید به کجا مراجعه کنید؟‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫مدیـر مرکـز شـتاب دهـی نـوآوری معاونـت علمـی فعالیـت دارد‪ ،‬بـا تشـریح مأموریـت هـا و اقدامات ایـن مرکز گفت‪ :‬هرکسـی سـؤال کـرد با ایـده نو خود‬ ‫بـه کجـا مراجعـه کنـد؟ پاسـخ در وحلـه اول حضـور در رویدادهـای آموزشـی ترویجـی یا آخـر هفته‌ای هسـت و اگر ایـده بـه پختگی رسـیده باشـد مراجعه به‬ ‫شـتابدهنده مفیـد خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫بـــه گـــزارش مرکـــز ارتباطـــات و اطالع‌رســـانی‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‪،‬‬ ‫ســـیدعلی هـــزاوه مدیـــر مرکـــز شـــتاب دهـــی‬ ‫نـــوآوری معاونـــت علمـــی بـــا اشـــاره بـــه چگونگـــی‬ ‫شـــکل گیـــری ایـــن مرکـــز گفـــت‪ :‬کشـــور مـــا‬ ‫چنـــد مـــوج را در ســـال‌های گذشـــته طـــی‬ ‫کـــرد‪ .‬مـــوج نخســـت سیاســـت‌های توســـعه‬ ‫علمـــی بـــود کـــه در کشـــور اتفـــاق افتـــاد و نهایـــت‬ ‫منجـــر بـــه جهش‌هـــای علمـــی و فنـــاوری شـــد‪.‬‬ ‫کســـب جایـــگاه مناســـبی در تولیـــد علـــم یکـــی از‬ ‫دســـتاوردهای ایـــن سیاســـت‌های علمـــی فنـــاوری‬ ‫در مـــوج نخســـت بـــود‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬م ــوج دوم سیاســت‌های دیگ ــری‬ ‫بـــود کـــه منجـــر بـــه شـــکل‌گیری شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان شـــد‪ .‬سیاســـت‌های توســـعه فنـــاوری‬ ‫کـــه علم‌هـــای ایجـــاد شـــده را بـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان تبدیـــل کـــرد کـــه دســـتاوردهای‬ ‫علمـــی در ســـال‌های گذشـــته تجـــاری شـــد‪ .‬ایـــن‬ ‫مـــوج منجـــر بـــه ایجـــاد شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫متعـــدد‪ ،‬پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری و همچنیـــن‬ ‫مراکـــز رشـــد شـــد‪.‬‬ ‫ه ــزاوه م ــوج س ــوم را توس ــعه اقتص ــاد ب ــر مبن ــای‬ ‫نـــوآوری و توســـعه زیســـت‌بوم نـــوآوری دانســـت و‬ ‫افـــزود‪ :‬ایـــن مـــوج منجـــر بـــه ایجـــاد شـــرکت‌های‬ ‫نوپایـــی می‌شـــود کـــه ارزش‌افـــزوده باالیـــی‬ ‫خواهن ــد داش ــت‪ .‬در ای ــن م ــوج روحی ــه کارمن ــدی بای ــد‬ ‫ب ــه کارآفرین ــی مبتن ــی ب ــر ن ــوآوری تبدی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫وی ویژگی‌هـــای زیســـت‌بوم نـــوآوری را شـــامل‬ ‫رشـــد ســـریع مبتنـــی بـــر دانـــش‪ ،‬خالقیـــت و‬ ‫زیست‌بوم استارتاپی نوآوری‬ ‫موضوعی دستوری نیست‬ ‫بلکه نقش‌آفرینان مختلفی دارد‬ ‫که دولت یکی از آنهاست‬ ‫نـــوآوری دانســـت و ادامـــه داد‪ :‬اکوسیســـتم خـــود‬ ‫ایج ــاد ش ــونده اس ــت و خ ــود رش ــد پی ــدا می‌کن ــد‪.‬‬ ‫زیســـت‌بوم اســـتارتاپی نـــوآوری موضوعـــی‬ ‫دســـتوری نیســـت‪ .‬بلکـــه نقش‌آفرینـــان مختلفـــی‬ ‫دارد کـــه دولـــت یکـــی از آنهاســـت‪ ،‬دانشـــجویان‬ ‫و کارآفرینـــان از نقش‌هـــای اصلـــی ایـــن حـــوزه‬ ‫هســـتند‪ .‬سرمــایه‌گـــــذاران‪ ،‬شتــابدهنـــــده‌ها‪،‬‬ ‫رویدادهـــای کارآفرینـــی و غیـــره از اجـــزای دیگـــر‬ ‫ایـــن زیســـت‌بوم هســـتند‪ .‬امـــا در نتیجـــه خروجـــی‬ ‫آن ایجـــاد شـــرکت‌های نوپـــا بـــا ارزش‌افـــزوده بـــاال‬ ‫خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه مدیـــر مرکـــز شـــتاب‌دهی نـــوآوری‬ ‫معاونـــت علمـــی ‪ ،‬در راســـتای همیـــن مـــوج ســـوم‬ ‫ب ــود ک ــه معاون ــت علم ــی مرک ــز ش ــتابدهی ن ــوآوری را‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬دغدغــه اصلــی ایــن بــود کــه ایــن مرکــز‬ ‫فضـــای مبتنـــی بـــر نـــوآوری و کارآفرینـــی را توســـعه‬ ‫داده و در دل دانشـــگاه‌ها و نخبـــگان کشـــور نفـــوذ‬ ‫کن ــد‪ .‬اقدام ــات اجرای ــی ای ــن مرک ــز ب ــر عه ــده پ ــارک‬ ‫فنـــاوری پردیـــس معاونـــت علمـــی قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫وی توضی ــح داد‪ :‬از طری ــق اساس ــنامه مص ــوب در‬ ‫معاون ــت علم ــی وظایف ــی ب ــر عه ــده مرک ــز ش ــتاب‬ ‫ده ــی ن ــوآوری گذاش ــته ش ــده اس ــت ک ــه از جمل ــه‬ ‫آنهـــا حمایـــت از برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی‪،‬‬ ‫حمایـــت از ایجـــاد واحدهـــای شـــکل‌گیری و‬ ‫شـــکل‌دهی (کـــه کمـــک می‌کننـــد تیم‌هـــا شـــکل‬ ‫بگیرنـــد)‪ ،‬ایجـــاد و توســـعه و پذیـــرش شـــتابدهنده‬ ‫هـــا‪ ،‬فراهـــم آوردن حمایت‌هـــای قانونـــی بـــرای‬ ‫رشـــد محســـوب می‌شـــود‪.‬‬ ‫قدم‌های ترویج و فرهنگ‌سازی‬ ‫ه ــزاوه ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه س ــال ‪ 93‬مرک ــز‬ ‫ش ــتابدهی ن ــوآوری تأس ــیس ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬از هم ــان‬ ‫ابتـــدا دو ســـرفصل کاری در ایـــن مرکـــز در نظـــر‬ ‫گرفتـــه شـــد‪ ،‬یکـــی بحـــث ترویـــج و فرهنگ‌ســـازی‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در داستان‬ ‫شتابدهنده‬ ‫از مفهوم استاد‬ ‫و شاگردی ایده‬ ‫گرفته شده‬ ‫است‬ ‫وی تاکیـــد کـــرد‪ :‬در انتهـــا اگـــر تیم‌هـــا بتواننـــد‬ ‫ایـــن دوره را بـــا موفقیـــت پشـــت ســـر بگذارنـــد و‬ ‫تبدیـــل بـــه شـــرکت بشـــوند‪ ،‬شـــتابدهنده در ازای‬ ‫خدماتـــی کـــه در طـــول ایـــن مـــدت ارائـــه کـــرده‬ ‫درصـ ــدی از ســهــ ــام ش ــرکت را دریاف ــت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫مدیـــر مرکـــز شـــتاب‌دهی نـــوآوری معاونـــت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫ب ــود‪ .‬ای ــن ه ــدف ب ــه ای ــن منظ ــور در نظ ــر گرفت ــه‬ ‫ش ــد ت ــا ای ــن مرک ــز بتوان ــد پارادای ــم ه ــا را تغیی ــر‬ ‫داده و کارآفرینـــی مبتنـــی بـــر نـــوآوری را ترویـــج‬ ‫کن ــد‪ .‬بهتری ــن مکانی ــزم ب ــرای ای ــن تروی ــج حمای ــت‬ ‫از برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی تشـــخیص داده‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬پـــس از آن کـــه تمرکـــز بـــه‬ ‫س ــمت تروی ــج و فرهنگ‌س ــازی ای ــن عرص ــه س ــوق‬ ‫پی ــدا ک ــرد‪ ،‬بهتری ــن م ــدل ب ــرای کم ــک ب ــه ایج ــاد‬ ‫اس ــتارتاپ ه ــا را ش ــکل‌گیری ش ــتابدهنده ه ــا دانس ــتیم‪.‬‬ ‫پـــس از همـــان روز نخســـت از طریـــق تعییـــن و‬ ‫اجـــرای سیاســـت‌های حمایتـــی بـــرای ایجـــاد و‬ ‫توســـعه شـــتابدهنده‌ها تـــاش کردیـــم‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز ش ــتاب ده ــی ن ــوآوری بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫در ط ــول ای ــن چن ــد س ــال ای ــن مرک ــز موف ــق ب ــه‬ ‫حمایـــت از ‪ 209‬رویـــداد کارآفرینـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫در ایـــن رویدادهـــا کـــه در ‪ 50‬شـــهر از ‪ 28‬اســـتان‬ ‫کش ــور برگ ــزار ش ــده اس ــت‪ ،‬ح ــدود ‪ 17‬ه ــزار نف ــر‬ ‫شـــرکت کرده‌انـــد‪ .‬ایـــن افـــراد بـــا مهارت‌هـــای‬ ‫کارآفرینـــی آشـــنا شـــده و آن را تمریـــن کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در ســـال‌های نخســـتین ایـــن‬ ‫رویدادهـــا بـــه تعـــداد کمـــی در کشـــور برگـــزار‬ ‫می‌شـــد و محـــدود بـــه چنـــد مـــدل و چنـــد‬ ‫برگ ــزار کنن ــده ب ــود‪ .‬ام ــا مرک ــز ش ــتابدهی ن ــوآوری‬ ‫ب ــه توس ــعه ای ــن رویداده ــا کم ــک ک ــرد‪ .‬ب ــه ای ــن‬ ‫صـــورت در شـــهرهای مختلـــف افـــراد بیشـــتری‬ ‫در ایـــن رویدادهـــا درگیـــر شـــدند و بـــه دنبـــال‬ ‫آن افـــراد بیشـــتری هـــم توانســـتند در چنیـــن‬ ‫رویدادهایـــی حضـــور پیـــدا کننـــد‪.‬‬ ‫هـــزاوه تاکیـــد کـــرد‪ :‬مرکـــز شـــتابدهی نـــوآوری‬ ‫بـــه عنـــوان نماینـــده دولـــت وارد بخـــش اجـــرا‬ ‫نمی‌شـــود‪ .‬ایـــن رویدادهـــا و شـــتابدهنده هـــا‬ ‫را دولـــت برگـــزار نمی‌کنـــد و همـــه را بخـــش‬ ‫خصوصـــی‪ ،‬گروه‌هـــای دانشـــجویی‪ ،‬انجمن‌هـــا و‬ ‫غیـــره برگـــزار کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫داستان شتابدهنده‬ ‫بـــه گفتـــه مدیـــر مرکـــز شـــتاب دهـــی نـــوآوری‬ ‫معاونـــت علمـــی ‪ ،‬در انتهـــای همـــه فعالیت‌هـــای‬ ‫ای ــن مرک ــز‪ ،‬ه ــدف اصل ــی ایج ــاد اس ــتارتاپ ه ــای‬ ‫نوپـــا اســـت‪ .‬بـــه ایـــن اســـتارتاپ هـــا اســـتارتاپ‬ ‫هـــای پایـــدار گفتـــه می‌شـــود‪ .‬به‌صورتـــی کـــه‬ ‫ضریـــب شکســـت آنهـــا کمتـــر شـــده و احتمـــال‬ ‫موفقیـــت آنهـــا بیشـــتر می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬در داســـتان شـــتابدهنده‬ ‫از مفهـــوم اســـتاد و شـــاگردی ایـــده گرفتـــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــتابدهنده ه ــا ب ــا مکانیزم ــی‬ ‫مانن ــد فراخ ــوان و بررس ــی نهای ــی تیم‌های ــی‬ ‫کـــه در آن پتانســـیل‌های قابل‌توجهـــی وجـــود‬ ‫دارد را پیـــدا می‌کننـــد‪ .‬ایـــن تیم‌هـــا وارد دوره‬ ‫شـــتابدهی می‌کننـــد و در طـــول ایـــن مـــدت‬ ‫برخـــی ســـرفصل‌های اصلـــی خدمـــات را بـــه‬ ‫تیم‌هـــا ارائـــه می‌دهنـــد‪ .‬ایـــن خدمـــات بـــه‬ ‫صـــورت رایـــگان ارائـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫هـــزاوه توضیـــح داد‪ :‬قـــدم اول ارائـــه فضـــای‬ ‫کاری اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه موضوعیـــت هـــر‬ ‫شـــتابدهنده فضـــای کاری مختلفـــی متناســـب بـــا‬ ‫موضـــوع ارائـــه می‌شـــود‪ .‬پـــس از آن آموزش‌هـــای‬ ‫متعـــددی در طـــی چنـــد دوره بـــه تیم‌هـــا‬ ‫ارائـــه می‌شـــود‪ .‬ایـــن آموزش‌هـــا در راســـتای‬ ‫کارآفرینـــی و کســـب‌وکار اســـت‪ .‬ســـرمایه اولیـــه از‬ ‫ســـوی شـــتابدهنده مهیـــا می‌شـــود‪ .‬مربیـــان بـــا‬ ‫تجربـــه تجربیـــات خـــود را بـــه تیم‌هـــا منتقـــل‬ ‫می‌کننـــد‪ .‬در نهایـــت تیم‌هـــا بایـــد بتواننـــد خـــود‬ ‫را بـــه ســـرمایه‌گذاران عرضـــه کننـــد‪ .‬فرصتـــی کـــه‬ ‫شـــتابدهنده بـــرای آنهـــا فراهـــم می‌کنـــد‪.‬‬ ‫علم ــی مهمتری ــن ویژگ ــی ای ــن ن ــوع از کارآفرین ــی‬ ‫را این‌چنیـــن بیـــان کـــرد‬ ‫ک ــه در اینج ــا هرس ــه گ ــروه تی ــم و س ــرمایه‌گذار‬ ‫و شـــتابدهنده در ســـود و زیـــان شـــرکت ســـهیم‬ ‫هس ــتند‪ .‬کس ــی ب ــه کس ــی بده ــکار نیس ــت‪ .‬ب ــا ه ــم‬ ‫موفـــق شـــده و بـــا هـــم شکســـت می‌خورنـــد‪.‬‬ ‫و ی بـــا ا شـــا ر ه بـــه ا یـــن کـــه ا کنـــو ن‬ ‫‪ 2 6‬شـــتا بد هند ه در کشـــور موفـــق بـــه اخـــذ‬ ‫تأییدیـــه از ســـوی ایـــن مرکـــز شـــده‌اند‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫ای ــن تع ــداد ش ــتاب دهن ــده ب ــا اش ــتغال‌زایی ب ــرای‬ ‫‪ 500‬نفـــر در شـــهرهای تهـــران‪ ،‬البـــرز‪ ،‬اصفهـــان‪،‬‬ ‫یـــزد‪ ،‬کرمانشـــاه و مشـــهد شـــکل گرفته‌انـــد‪ .‬البتـــه‬ ‫از اســـتان‌های سیســـتان و بلوچســـتان‪ ،‬همـــدان‪،‬‬ ‫اردبیـــل و قـــم درخواســـت‌هایی بـــرای ایجـــاد‬ ‫شـــتاب دهنده‌هـــا دریافـــت کرده‌ایـــم کـــه در‬ ‫حـــال بررســـی اســـت‪.‬‬ ‫هـــزاوه تاکیـــد کـــرد‪ :‬مـــا معتقدیـــم بحـــث‬ ‫کارآفرین ــی مبتن ــی ب ــر ن ــوآوری بای ــد تروی ــج پی ــدا‬ ‫کنـــد‪ .‬بایـــد جوان‌هـــا و دانشـــجوها ایـــن فضـــا را‬ ‫بیش ــتر بشناس ــند‪ .‬دان ــش آم ــوزان ب ــه تناس ــب س ــن‬ ‫خ ــود ب ــا ای ــن فض ــا آش ــنا ش ــوند‪ .‬حت ــی خانواده‌ه ــا‬ ‫بـــا نمونه‌هـــا و خروجی‌هـــای موفـــق آشـــنا شـــوند‪.‬‬ ‫وی در آخــر بیــان کــرد‪ :‬هرکســی ســؤال کــرد بــا‬ ‫ای ــده ن ــو خ ــود ب ــه کج ــا مراجع ــه کن ــد؟ پاس ــخ در‬ ‫وحلــه اول حضــور در رویدادهــای آموزشــی ترویجــی‬ ‫ی ــا آخ ــر هفتــه‌ای هس ــت و اگ ــر ای ــده ب ــه پختگ ــی‬ ‫رس ــیده باش ــد مراجع ــه ب ــه ش ــتابدهنده‬ ‫مفی ــد خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اتاق تهران و مرکز فن بازار ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند‬ ‫بخش‌خصوصی در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران‬ ‫«اتـــاق بازرگانـــی‪ ،‬صنایـــع‪ ،‬معـــادن و کشـــاورزی‬ ‫تهـــران» و «مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی ایـــران»‬ ‫یـــک تفاهم‌نامـــه همـــکاری بـــه منظـــور توســـعه‬ ‫بـــازار نـــوآوری و فنـــاوری و گســـترش اقتصـــاد‬ ‫دانش‌بنیـــان امضـــا کردنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اتـــاق بازرگانـــی‪،‬‬ ‫صنای ــع‪ ،‬مع ــادن و کش ــاورزی تهران‪،‬ای ــن تفاهم‌نام ــه‬ ‫در حاشـــیه برپایـــی بیســـت و ســـومین نمایشـــگاه‬ ‫بین‌المللـــی نفـــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـــش و پتروشـــیمی‬ ‫میـــان معـــاون کســـب‌وکار اتـــاق تهـــران و رییـــس‬ ‫مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی ایـــران بـــه امضـــا رســـید‬ ‫و هـــدف از آن‪ ،‬بـــه کارگیـــری تـــوان و ظرفیـــت دو‬ ‫طـــرف در راســـتای گســـترش اقتصـــاد دانش‌بنیـــان‬ ‫و همچنیـــن برگـــزاری نشســـت‌های تخصصـــی‬ ‫میـــان تشـــکل‌ها و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و‬ ‫توانمندســـازی صادراتـــی بنگاه‌هـــای ایـــن حـــوزه‬ ‫اعـــام شـــده اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون کســـب‌وکار اتـــاق تهـــران در نشســـت‬ ‫امضـــای ایـــن تفاهم‌نامـــه‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه عضویـــت‬ ‫نزدیـــک بـــه ‪ 19‬هـــزار بنـــگاه اقتصـــادی در اتـــاق‬ ‫تهـــران‪ ،‬مهمتریـــن هـــدف ایـــن معاونـــت را تـــاش‬ ‫بـــرای بهبـــود فضـــای کســـب‌وکار و ارایـــه خدمـــات‬ ‫موث ــر در رون ــق کســب‌وکار ب ــه اعض ــا عن ــوان ک ــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬حمایـــت از کســـب‌وکارهای نویـــن بـــه‬ ‫عنـــوان موتـــور محـــرک اقتصـــاد دانـــش بنیـــان در‬ ‫کشـــور‪ ،‬یکـــی از دغدغه‌هـــای جـــدی اتـــاق تهـــران‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫هومـــن حاجی‌پـــور افـــزود‪ :‬بـــا امضـــای ایـــن‬ ‫تفاهم‌نامـــه‪ ،‬امـــکان برگـــزاری رویدادهـــای‬ ‫مشـــترک در حوزه‌هـــای صنعـــت‪ ،‬معـــدن‪ ،‬تجـــارت‬ ‫و کشـــاورزی بـــا فـــن بـــازار فراهـــم می‌شـــود‪.‬‬ ‫رییـــس مرکـــز فـــن بـــازار ایـــران نیـــز در ایـــن‬ ‫نشســـت‪ ،‬امضـــای ایـــن تفاهم‌نامـــه را در راســـتای‬ ‫توســـعه همکاری‌هـــا و تعامـــل بیشـــتر ایـــن مرکـــز‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫●●●‬ ‫‪60‬‬ ‫و ات ــاق ته ــران عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬رئ ــوس اصل ــی‬ ‫ایـــن تفاهم‌نامـــه شـــامل همـــکاری مشـــترک بـــرای‬ ‫توس ــعه و تس ــهیل ب ــازار محص ــوالت و فناوری‌ه ــای‬ ‫دانش‌بنیـــان‪ ،‬همـــکاری در ارتقـــای فنـــاوری‬ ‫صنای ــع از طری ــق ت ــوان داخل ــی ی ــا انتق ــال فن ــاوری‬ ‫بـــه خـــارج‪ ،‬بسترســـازی بـــرای ســـرمایه‌گذاری در‬ ‫نوآوری‌هـــا و تقویـــت ارتباطـــات بیـــن بازرگانـــان‪،‬‬ ‫شـــرکت‌های صنعتـــی و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫اســـت و دو طـــرف می‌کوشـــند بـــا طرح‌ریـــزی و‬ ‫اجـــرای برنامه‌هـــای عملیاتـــی بـــرای تحقـــق ایـــن‬ ‫اهـــداف همـــکاری کننـــد‪.‬‬ ‫اکب ــر قنبرپ ــور اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه توانمن ــدی‬ ‫مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی ایـــران در ارتبـــاط بـــا‬ ‫مخترعـــان‪ ،‬صاحبـــان نـــوآوری و شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان و مرکزیـــت اتـــاق تهـــران بـــه عنـــوان‬ ‫اجتماعـــی از فعـــاالن صنعتـــی و ســـرمایه‌گذاران‬ ‫کشـــور‪ ،‬همـــکاری ایـــن دو مجموعـــه می‌توانـــد‬ ‫در تعامـــل دو طـــرف بســـیار اثرگـــذار باشـــد و ایـــن‬ ‫تعامـــل می‌توانـــد ضمـــن کمـــک بـــه توســـعه بـــازار‬ ‫فنـــاوری و نـــوآوری کشـــور‪ ،‬فضـــای مناســـب بـــرای‬ ‫رش ــد و توس ــعه س ــبد ن ــوآوری و فن ــاوری در صنای ــع‬ ‫کشـــور را رقـــم زنـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ با حضور مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران بررسی شد‬ ‫فرصت ها و چالش‌های کارآفرینی و اشتغال در فضای مجازی‬ ‫◄ گزارش بازدید اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه از منطقه اقتصادی ویژه پیام‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫پیام؛ گمرک تخصصی ‪ ICT‬ایران می شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪61‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران بررسی شد‬ ‫فرصت ها و چالش‌های کارآفرینی‬ ‫و اشتغال در فضای مجازی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫نشست تخصصی کارآفرینی و اشتغال در فضای مجازی با حضور مهندس خسرو سلجوقی مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران‪ ،‬مورخ‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت درمرکز اطالع رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی برگزار شد‪ .‬مهندس سلجوقی پیش از این نشست از بخش های مختلف مرکز اطالع رسانی بازارکار‬ ‫شامل تحریریه‪ ،‬کاریابی و مرکز آموزش های تخصصی بازارکار بازدید کرد و مهندس سید کاظم حسینی رئیس این مرکز نحوه فعالیت و ثبت نام کارجویان و ‪...‬‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫فناوری اطالعات می تواند‬ ‫مشاغل سنتی را به نو تبدیل کند‬ ‫مشـــاور مدیرعامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫وارتباطــات در ایــن نشســت تخصصــی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در ابت ــدا بای ــد رویک ــرد اس ــتفاده از فض ــای مج ــازی در‬ ‫کش ــورمان اص ــاح ش ــود گف ــت‪ :‬ام ــروزه تم ــام مش ــاغل‬ ‫س ــنتی قابلی ــت ای ــن را دارن ــد ت ــا ب ــه مش ــاغل م ــدرن‬ ‫تبدیـــل شـــوند‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نـــوآوری و خالقیـــت در‬ ‫ای ــن زمین ــه خیل ــی مه ــم اس ــت گف ــت‪ :‬وقت ــی بح ــث‬ ‫مشـــاغل مـــدرن مطـــرح می‌شـــود چشـــم انـــدازی‬ ‫موجـــود اســـت‪.‬در ســـال ‪ 2045‬میـــادی ‪ 3‬درصـــد‬ ‫اف ــراد ش ــاغل در بخ ــش کش ــاورزی‪ 4،‬درص ــد در بخ ــش‬ ‫صنع ــت و ‪ 93‬درص ــد باق ــی مان ــده در عرص ــه خدم ــات‬ ‫خواهنـــد بـــود‪.‬‬ ‫س ــلجوی درادام ــه گف ــت ‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن آم ــار‬ ‫نظ ــام آموزش ــی م ــا اف ــراد بس ــیاری را در برخ ــی رش ــته ه ــا‬ ‫بیهـــوده تربیـــت کـــرده و آمـــوزش داده اســـت‪.‬زیرا‬ ‫ام ــروزه دنی ــا ب ــه س ــمت نگ ــرش بی ــن رش ــته ای رفت ــه‬ ‫اســـت و دیگـــر تربیـــت فـــردی در رشـــته ای خـــاص‬ ‫بـــی معنـــا خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫وی درادامـــه خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬بـــه نظـــر مـــن‬ ‫ش ــورای گس ــترش آم ــوزش عال ــی ک ــه کار آن تصوی ــب‬ ‫رشـــته هـــا و میـــان رشـــته هـــای جدیـــد اســـت بایـــد‬ ‫منحـــل شـــود‪ ،‬چـــرا کـــه ایـــن نهـــاد ســـختگیری‬ ‫زی ــادی ب ــرای تایی ــد ی ــک رش ــته دارد ک ــه بای ــد ای ــن‬ ‫اختیـــار بـــه دانشـــگاه هـــا داده شـــود تـــا رشـــته‌های‬ ‫میـــان رشـــته‌ای تالیـــف کننـــد و نـــوآوری و خالقیـــت‬ ‫داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫س ــلجوقی ب ــه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان اش ــاره‬ ‫ک ــرد وگف ــت ‪ :‬نکت ــه دیگ ــری ک ــه بای ــد ب ــه آن توج ــه‬ ‫شـــود شـــرکت هـــا دانـــش بنیـــان اســـت ‪ ،‬شـــرکت‬ ‫دان ــش بنی ــان ب ــه ای ــن معن ــا نیس ــت ک ــه فق ــط اس ــم‬ ‫آن دانـــش بنیـــان باشـــد‪ ،‬بلکـــه بایـــد بنـــا بـــه بیانـــات‬ ‫مقـــام معظـــم رهبـــری از درون دانـــش بنیـــان باشـــد‪.‬‬ ‫مشـــاور مدیرعامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫در بخش کارآفرینی مباحث‬ ‫آموزش می تواند بسیار اثر‬ ‫بخش باشد‬ ‫ارتباط ــات ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــه ن ــرخ بازگش ــت س ــرمایه‬ ‫در مشـــاغل مختلـــف گفـــت‪ :‬ایـــن نـــرخ در بخـــش‬ ‫کش ــاورزی ‪ 4‬ت ــا ‪ 12‬درص ــد‪،‬در بخ ــش صنع ــت ‪ 10‬ال ــی‬ ‫‪ 20‬درصـــد‪ ،‬در بخـــش تکنولـــوژی هـــای پیشـــرفته و‬ ‫‪ 40 HIGH TECHNOLOGY‬درصـــد‪،‬در صنایـــع‬ ‫نظامـــی ‪ 50‬درصـــد‪،‬در بخـــش سیاســـت ایـــن رقـــم‬ ‫‪100‬درص ــد‪،‬در صنای ــع م ــواد مخ ــدر ‪ 300‬درص ــد و در‬ ‫بخ ــش تحقی ــق و توس ــعه ای ــن ن ــرخ ب ــه ‪3000‬درص ــد‬ ‫م ــی رس ــد ک ــه ب ــا کم ــی تام ــل در ای ــن آم ــار و ارق ــام‬ ‫مـــی تـــوان فهمیـــد کـــه معنـــای واقعـــی شـــرکت‬ ‫دانـــش بنیـــان چیســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬بـــرای مثـــال در کشـــور هـــای اســـپانیا‬ ‫و هلنـــد هـــزاران گلخانـــه وجـــود دارد کـــه همـــه آنهـــا‬ ‫ی ــک ن ــوع محص ــول را تولی ــد م ــی کنن ــد ک ــه ای ــن کار‬ ‫بـــه دلیـــل ایـــن اســـت کـــه یـــک محصـــول نیـــاز بـــه‬ ‫کاشت‪،‬داشت‪،‬برداش ــت‪ ،‬بازاریاب ــی و‪ ...‬دارد و ای ــن ب ــرای‬ ‫آنهـــا مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت کـــه محصـــوالت‬ ‫مختلـــف پـــرورش دهنـــد‪.‬‬ ‫ه ــدف از ای ــن کار در دس ــت گرفت ــن ب ــازار جهان ــی‬ ‫هم ــان محص ــول اس ــت و ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه‬ ‫مـــی بینیـــم محصوالتـــی ماننـــد مـــوز و پرتقـــال کـــه‬ ‫از خـــارج از کشـــور وارد مـــی شـــوند قیمـــت مناســـبی‬ ‫دارنـــد و بعضـــا از محصـــول مشـــابه داخلـــی ارزانتـــر‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫آموزش های سفارشی‬ ‫جای آموزش ها را می گیرد‬ ‫وی همچنی ــن ب ــه ترکی ــب چن ــد بح ــث در بخ ــش‬ ‫کارآفرین ــی اش ــاره ک ــرد وگف ــت ‪ :‬در بخ ــش کارآفرین ــی‬ ‫مباحـــث آمـــوزش مـــی توانـــد بســـیار اثـــر بخـــش‬ ‫باش ــد ک ــه در همی ــن رابط ــه اکن ــون در دنی ــا آم ــوزش‬ ‫بـــه گونـــه ای پیـــش مـــی رود کـــه آمـــوزش از شـــیوه‬ ‫کالســـی بـــه شـــیوه سفارشـــی و شـــخصی تبدیـــل‬ ‫می‌شـــود کـــه ایـــن مهـــم بـــه وســـیله تکنولـــوژی‬ ‫میســـر شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ســـلجوقی ادامـــه داد ‪:‬درزمینـــه بهـــره اقتصـــادی‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫الزامی کردن سواد رسانه ای‬ ‫برای کارکنان الزامی است‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه بح ــث دیگ ــری ک ــه درآن خ ــا‬ ‫دیـــده می‌شـــود و قابـــل تامـــل اســـت مبحـــث ســـواد‬ ‫رســـانه ای اســـت افـــزود‪ :‬ســـازمان یونســـکو در آمـــاری‬ ‫جهان ــی اع ــام ک ــرده اس ــت ک ــه بیش ــتر م ــردم دنی ــا‬ ‫درزمینـــه ســـواد رســـانه ای مشـــکل دارند‪.‬ایـــن نهـــاد‬ ‫دوازده جل ــد کت ــاب تالی ــف ک ــرده اس ــت ک ــه مطلب ــی‬ ‫درون آن نوش ــته نش ــده اس ــت و کش ــور ه ــا بای ــد ب ــر اس ــاس‬ ‫فرهنـــگ کشـــور خـــود آنـــرا تالیـــف کنند‪.‬یکـــی از‬ ‫اه ــداف و چش ــم ان ــداز ه ــای م ــا الزام ــی ک ــردن س ــواد‬ ‫رســـانه ای بـــرای همـــه کارکنـــان دولـــت اســـت‪.‬‬ ‫فضای مجازی و کارآفرینی‬ ‫مشـــاور مدیرعامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات ایـــران در ادامـــه نشســـت فـــوق در پاســـخ‬ ‫بـــه ایـــن ســـؤال کـــه بـــا گســـترش فضـــای مجـــازی‬ ‫چـــه تغییراتـــی در مشـــاغل مـــا ایجادشـــده اســـت و‬ ‫آیـــا ایـــن تغییـــرات مثبـــت و مناســـب اســـت؟ گفـــت‪:‬‬ ‫ام ــروزه تقریبــاً ب ــا ش ــبکه‌های اجتماع ــی ه ــر ‪ 12‬س ــاعت‬ ‫دانـــش بشـــر دو برابـــر می‌شـــود‪.‬این پیشـــرفت در‬ ‫همـــه زمینه‌هـــا اثـــر خـــود را نشـــان می‌دهد‪.‬ایـــن‬ ‫پیشـــرفت درزمینـــه اقتصـــادی ‪،‬کارآفرینـــی و اشـــتغال‬ ‫و نقـــل و انتقـــال اطالعـــات تأثیرگـــذار اســـت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬وقت ــی ش ــبکه‌های اجتماع ــی ب ــا ای ــن‬ ‫س ــرعت گس ــترش می‌یابن ــد م ــا ه ــم بای ــد از ابت ــدا ب ــه‬ ‫صـــورت مناســـب بـــا نمونه‌هـــای خارجـــی پیام‌رســـان‬ ‫رقابـــت می‌کردیـــم افـــزود‪ :‬فضـــای مجـــازی تأثیـــر‬ ‫زی ــادی در اش ــتغال اف ــراد جامع ــه نی ــز گذاش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــرای مث ــال همی ــن اس ــنپ ی ــا تپس ــی ب ــا ش ــروع کار‬ ‫خـــود ســـبک جدیـــدی در عرصـــه تاکســـیرانی و نقـــل‬ ‫و انتقـــال مســـافر ایجـــاد کرده‌اند‪.‬ســـابقاً می‌دیدیـــم‬ ‫کـــه بخشـــنامه یـــا پیامـــی بـــا اســـتفاده از فکـــس‬ ‫انجـــام می‌شـــد‪ ،‬امـــا امـــروزه پیام‌رســـان‌ها ایـــن‬ ‫امـــر را تســـریع کرده‌انـــد و بـــدون نیـــاز بـــه فکـــس‬ ‫می‌تـــوان بـــه ســـرعت پیـــام موردنظـــر را ارســـال‬ ‫نمـــود‪ .‬اگـــر از ایـــن پیشـــرفت و گســـترش فضـــای‬ ‫مج ــازی ب ــه ص ــورت علم ــی و درس ــت اس ــتفاده ش ــود‬ ‫بـــدون شـــک تأثیـــر مثبتـــی بـــر فضـــای کســـب‌وکار و‬ ‫اشـــتغال خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫امروزه تقریباً با‬ ‫شبکه‌های اجتماعی‬ ‫هر ‪ 12‬ساعت دانش‬ ‫بشر دو برابر‬ ‫می‌شود‬ ‫الزامات کارآفرین شدن‬ ‫مهنـــدس ســـلجوقی در ادامـــه نشســـت در پاســـخ‬ ‫بـــه ایـــن ســـؤال دیگـــری کـــه خیلـــی از افـــراد‬ ‫می‌خواهنـــد کســـب‌وکار خـــود را در فضـــای مجـــازی‬ ‫نیـــز گســـترش دهند‪.‬آیـــا ایـــن کار الزامـــاً نیـــاز‬ ‫بـــه داشـــتن ســـواد فنـــاوری اطالعـــات(‪ )IT‬دارد؟‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫عل ــی رغ ــم وض ــع نامناس ــب اقتص ــاد کش ــور م ــا ‪ICT‬‬ ‫بیش ــترین به ــره اقتص ــادی را دارد‪.‬البت ــه ای ــن به ــروری‬ ‫در از لحـــاظ داللـــی باالســـت و نـــه از لحـــاظ انســـانی‪.‬‬ ‫پـــس مـــی تـــوان گفـــت مـــا هنـــوز نمـــی توانیـــم از‬ ‫نیـــروی انســـانی خـــود بـــه طـــور مناســـب اســـتفاده‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫خاطرنشـــان کرد‪:‬کارآفرینـــی و اشـــتغال دو مفهـــوم‬ ‫جـــدا از هـــم می‌باشـــند‪.‬در آمـــاری اعالم‌شـــده‬ ‫اســـت کـــه یـــک درصـــد مـــردم دنیـــا کارآفریـــن و‬ ‫نـــود و نـــه درصـــد کارجـــو هســـتند‪.‬آزمونی وجـــود‬ ‫دارد کـــه فـــرد می‌توانـــد بـــا انجـــام ایـــن آزمـــون‬ ‫کارآفریـــن هســـت یـــا خیـــر‪.‬‬ ‫البتـــه ایـــن آزمـــون بـــه معنـــای کارآفریـــن بـــودن‬ ‫نیســـت بلکـــه بـــه معنـــای کارآفریـــن بالقـــوه بـــودن‬ ‫اس ــت‪.‬این کارآفری ــن بالق ــوه بای ــد تبدی ــل ب ــه بالفع ــل‬ ‫شـــود‪.‬برای ایـــن کار هـــم فـــرد بایـــد سی‌وهشـــت‬ ‫مهـــارت آموختـــه باشـــد کـــه یکـــی از چالش‌هـــای‬ ‫مـــا هـــم آموختـــن همیـــن مهارت‌هاســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه چالـــش دیگـــر از میـــان‬ ‫برداشـــتن موانـــع بـــرای آمـــوزش دادن ایـــن‬ ‫مهارت‌هاســـت افـــزود‪ :‬نقـــش دولـــت ایـــن اســـت کـــه‬ ‫ای ــن موان ــع را از می ــان بردارد‪.‬ای ــن از می ــان برداش ــتن‬ ‫می‌توانـــد ماننـــد اعطـــای تســـهیالت بـــه مراکـــز‬ ‫آموزشـــی باشـــد‪.‬در کنـــار این‌هـــا بـــه تســـهیلگر یـــا‬ ‫منت ــور های ــی ه ــم نی ــاز اس ــت ک ــه ای ــن اف ــراد را در‬ ‫راس ــتای تبدی ــل ش ــدن ب ــه ی ــک کارآفری ــن هدای ــت‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫مشـــاور مدیرعامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباط ــات ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه کارجوه ــا ه ــم‬ ‫بایـــد آمـــوزش ببیننـــد تـــا از کارجـــوی بالقـــوه بـــه‬ ‫بالفعـــل تبدیـــل شـــوند ادامـــه داد‪ :‬آموزش‌هـــا بـــه‬ ‫دو دســـته عمومـــی و اختصاصـــی تقســـیم می‌شـــوند‪.‬‬ ‫مهارت‌هـــای عمومـــی مهارت‌هایـــی ماننـــد تعهـــد‬ ‫داشـــتن بـــه کار اســـت‪ .‬مهارت‌هـــای اختصاصـــی‬ ‫بـــرای مثـــال بـــرای یـــک اندرویـــد کار بایـــد مبانـــی‬ ‫کدنویســـی را آموختـــه باشـــد‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه بـــا ذکـــر مثالـــی از کشـــور‬ ‫هندوســـتان گفـــت‪ :‬در ایـــن کشـــور درســـال هـــای‬ ‫گذش ــته توس ــط س ــازمانی نیازه ــای ب ــازارکار و دان ــش‬ ‫افـــراد تحصیل‌کـــرده ســـنجیده شـــد و بـــا توجـــه بـــه‬ ‫شـــکاف موجـــود دوره‌هـــای آموزشـــی کوتـــاه مدتـــی‬ ‫بـــرای رفـــع نیـــاز بـــازار بـــه دانش‌آموختـــگان در‬ ‫رشـــته‌های مربوطـــه طراحـــی شـــد‪.‬‬ ‫‪63‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازدید اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه از منطقه اقتصادی ویژه پیام‪:‬‬ ‫پیام؛ گمرک تخصصی ‪ ICT‬ایران می شود‬ ‫اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پیام با قابلیت ها و توانمندی های این مجموعه‬ ‫آشنا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران‪ ،‬اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان متشکل از بزرگترین واردکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات رایانه ای کشور‪ ،‬صبح روز چهارشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه جاری از منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در محدوده مهرشهر کرج بازدید کردند‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید‪ ،‬مدیران منطقه ویژه اقتصادی پیام ضمن معرفی توانمندی های منطقه‪ ،‬اعالم کردند فرودگاه پیام به عنوان گمرک تخصصی حوزه ‪، ICT‬‬ ‫تسهیالت ویژه ای برای تجار این حوزه هم درحوزه واردات و صادرات و هم فعالیت آنها در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫اعضای کمیسیون های سخت افزار و شبکه نیز در جلسه ای با مدیران منطقه ویژه اقتصادی پیام‪ ،‬مشکالت‪ ،‬پیشنهادهای تخصصی و خواسته های خود در‬ ‫زمینه واردات و صادرات تجهیزات سخت افزاری را مطرح کردند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پیـــام متعلـــق بـــه‬ ‫وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات اســـت و در‬ ‫محـــدوده‌ای بـــه وســـعت ‪ ۳۶۰۰‬هکتـــار در اراضـــی‬ ‫‪ ۱۰‬هـــزار هکتـــاری فـــرودگاه بین‌المللـــی پیـــام در‬ ‫اســـتان البـــرز و در فاصلـــه ‪ 35‬کیلومتـــری تهـــران‬ ‫قـــرار دارد‪.‬‬ ‫ه ــم اکن ــون از ای ــن ف ــرودگاه و منطق ــه وی ــژه آن‬ ‫ب ــرای اهداف ــی همچ ــون ترانزی ــت بارب ــری‪ ،‬فعالی ــت‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان و فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫و ارتباطـــات‪ ،‬حمـــل و نقـــل تجـــاری و پســـت کاال‬ ‫ب ــا ه ــدف تس ــهیل فعالی ــت و توس ــعه صنای ــع ‪ICT‬‬ ‫کشـــور اســـتفاده می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫پیام می خواهد‬ ‫گمرک تخصصی حوزه فاوا باشد‬ ‫محمـــد واعظی‌پـــور‪ ،‬معـــاون مدیـــرکل منطقـــه‬ ‫ویـــژه اقتصـــادی پیـــام در نشســـتی بـــا اعضـــای‬ ‫کمیســـیون شـــبکه و ســـخت‌افزار ســـازمان‪،‬‬ ‫قابلیت‌ه ــای ای ــن منطق ــه را تش ــریح ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫ســـازوکار فـــرودگاه بیـــن المللـــی پیـــام بـــه شـــکلی‬ ‫تعییـــن شـــده کـــه میانگیـــن ترخیـــص کاالهـــا در‬ ‫ای ــن منطق ــه برخ ــاف س ــایر گم ــرکات‪ ،‬تنه ــا نی ــم‬ ‫ســـاعت و در هـــر ســـاعت از شـــبانه‌روز امکان‌پذیـــر‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫واعظـــی پـــور بـــا اشـــاره بـــه تســـهیالت ایـــن‬ ‫منطقـــه بـــرای بازرگانـــان حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫و ارتباطـــات گفـــت‪ :‬در واقـــع بـــازار هـــدف مـــا‬ ‫شـــرکت‌های حـــوزه ‪ ICT‬هســـتند‪ .‬فـــرودگاه‬ ‫پیـــام آمادگـــی کامـــل بـــرای همـــکاری بـــا فعـــاالن‬ ‫و واردکننـــدگان کاال و خدمـــات حـــوزه فـــاوا را دارد‪.‬‬ ‫فرودگاه پیام قصد دارد طی‬ ‫سه سال آینده‪ 50 ،‬درصد از حجم‬ ‫واردات و صادرات اقالم فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات کشور را‬ ‫به خود اخصاص دهد‬ ‫بـــه گفتـــه واعظـــی پـــور‪ ،‬فـــرودگاه پیـــام قصـــد‬ ‫دارد طـــی ســـه ســـال آینـــده‪ 50 ،‬درصـــد از حجـــم‬ ‫واردات و صـــادرات اقـــام فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات کشـــور را بـــه خـــود اخصـــاص دهـــد‪.‬‬ ‫صنف به دنبال گمرک تخصصی است‬ ‫اعضــای کمیســیون ســخت افــزار و شــبکه در ایــن‬ ‫نشس ــت مش ــکالت مرب ــوط ب ــه ترخی ــص تجهی ــزات‬ ‫حــوزه رایانــه را مطــرح و تاکیــد کردنــد تجــار حــوزه‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات م ــی خواهن ــد مانن ــد‬ ‫بســـیاری از کشـــورها‪ ،‬منطقـــه اقتصـــادی ویـــژه و‬ ‫گم ــرک تخصص ــی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫براســـاس اعـــام ایـــن فعـــاالن‪ ،‬گمـــرک هـــای‬ ‫تخصصـــی بـــا آگاهـــی از ماهیـــت اقـــام رایانـــه ای‪،‬‬ ‫امـــکان ترخیـــص ایـــن کاالهـــا را در کوتـــاه تریـــن‬ ‫زمـــان ممکـــن فراهـــم مـــی کننـــد؛ در حالـــی کـــه‬ ‫هـــم اکنـــون متوســـط زمـــان ترخیـــص کاالی ‪ICT‬‬ ‫در گم ــرکات کش ــور ب ــه چندی ــن م ــاه رس ــیده اس ــت‬ ‫و فعـــاالن حـــوزه مشـــکالت زیـــادی در ایـــن رابطـــه‬ ‫دارنـــد‪.‬‬ ‫اعضـــای کمیســـیون شـــبکه و ســـخت افـــزار‬ ‫در ایـــن نشســـت همچنیـــن بـــه بحـــث ســـنجش‬ ‫اســـتاندارد کاالهـــای ‪ ICT‬و مـــدت زمـــان طوالنـــی‬ ‫فراینــد ســنجش آن اشــاره کردنــد و خواســتار توجــه‬ ‫ب ــه ح ــل ای ــن معض ــل در گم ــرک تخصص ــی پی ــام‬ ‫شـــدند‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه اعضـــای کمیســـیون ســـخت افـــزار و‬ ‫شـــبکه ســـازمان‪ ،‬جـــذب اعتمـــاد ســـرمایه گـــذاران‬ ‫حـــوزه فـــاوا بـــرای حضـــور در منطقـــه ویـــژه‬ ‫اقتص ــادی پی ــام‪ ،‬قطع ــا ب ــا نق ــش آفرین ــی س ــازمان‬ ‫نظـــام صنفـــی رایانـــه ای بـــه عنـــوان پـــل ارتباطـــی‬ ‫ایـــن فعـــاالن و مدیـــران ایـــن منطقـــه حاصـــل‬ ‫مـــی شـــود‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معافیت ارزش افزوده و صادرات‬ ‫مجدد برای شرکت های ‪ICT‬‬ ‫دربخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت‪ ،‬ســـعید‬ ‫زرنـــدی مدیرعامـــل منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پیـــام‬ ‫تخفیف ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫برای اجاره اماکن تجاری به‬ ‫شرکت های دانش بنیان و‬ ‫فعاالن حوزه فاوا‪ ،‬پیام را‬ ‫به منطقه ای ویژه برای تبادل‬ ‫و ترانزیت آسان‬ ‫کاال و خدمات فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‬ ‫تبدیل می کند‬ ‫زرنـــدی در ایـــن خصـــوص ادامـــه داد ‪ :‬درحـــال‬ ‫حاضـــر ســـی و چهـــار شـــرکت حـــوزه فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و اطالعـــات در گمـــرک پیـــام حضـــور‬ ‫دارنـــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه زرنــدی‪ ،‬هــم اکنــون ‪ 5‬الــی ‪ 6‬شــرکت‬ ‫دیتاســـنتر در ایـــن منطقـــه مســـتقر شـــده‌اند و‬ ‫تـــاش کرده‌ایـــم زیرســـاخت‌های مناســـب را‬ ‫بـــرای حضـــور شـــرکت‌ها‌ فراهـــم کنیـــم‪ .‬از ایـــن‬ ‫رو مذاکـــره جـــدی بـــا شـــرکت زیرســـاخت انجـــام‬ ‫گمرکی برای استارتاپ های حوزه ‪ICT‬‬ ‫معـــاون مدیـــرکل منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پیـــام‬ ‫در بخش ــی از صحب ــت های ــش ب ــه برنام ــه ه ــای ای ــن‬ ‫منطقـــه بـــرای فعالیـــت کســـب و کارهـــای نوپـــای‬ ‫حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات اشـــاره کـــرد‬ ‫و گف ــت ‪ :‬هی ــات مدی ــره منطق ــه برنام ــه ه ــای وی ــژه ای‬ ‫بـــرای اســـتقرار اســـتارت‌آپ‌ها در ایـــن منطقـــه در‬ ‫نظـــر گرفتـــه اســـت‪ .‬مشـــروح ایـــن تســـهیالت در‬ ‫قال ــب آم ــوزش ه ــای وی ــژه روی ــه ه ــای ص ــادرات و‬ ‫واردات و همچنی ــن تخفی ــف های ــی ب ــرای اختص ــاص‬ ‫اماکـــن تجـــاری بـــه فعـــاالن کســـب و کارهـــای‬ ‫جـــوان بـــه زودی اعـــام خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫تسهیالت پیام برای فعاالن حوزه فاوا‬ ‫معـــاون مدیـــرکل منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی‬ ‫پیـــام بـــه مشـــوق‌ها‪ ،‬تســـهیالت و ظرفیت‌هـــای‬ ‫قانونـــی ایـــن منطقـــه بـــرای شـــرکت هـــای حـــوزه‬ ‫فـــاوا اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬تخفیـــف ‪ ۲۵‬تـــا ‪۴۰‬‬ ‫درصـــد بـــرای اجـــاره اماکـــن تجـــاری بـــه شـــرکت‬ ‫ه ــای دان ــش بنی ــان و فع ــاالن ح ــوزه ف ــاوا‪ ،‬سیس ــتم‬ ‫انبـــارش متفـــاوت و لجســـتیک مناســـب در ایـــن‬ ‫منطق ــه ‪ ،‬پی ــام را ب ــه منطق ــه ای وی ــژه ب ــرای تب ــادل‬ ‫و ترانزی ــت آس ــان کاال و خدم ــات فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫و ارتباطـــات تبدیـــل مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه واعظـــی پـــور‪ ،‬مشـــوق‌ها و‬ ‫برنامه‌هایـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه‌گذاران حـــوزه‬ ‫فـــاوا هدف‌گـــذاری شـــده اســـت؛ از جملـــه ایـــن‬ ‫برنام ــه ه ــا م ــی ت ــوان ب ــه تش ــکیل دفت ــر حمای ــت‬ ‫از ســـرمایه گـــذاری فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات‬ ‫و دانش‌بنیـــان‪ ،‬ایجـــاد اولیـــن شـــهرک صنعتـــی‬ ‫حـــوزه‪ ICT‬و ایجـــاد آزمایشـــگاه‌های تخصصـــی‬ ‫حـــوزه فـــاوا اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه چش ــم اندازه ــای منطق ــه وی ــژه‬ ‫اقتصـــادی پیـــام گفـــت‪ :‬ایجـــاد شـــهر بین‌المللـــی‬ ‫‪ ICT‬و همچنیـــن تبدیـــل پیـــام بـــه گمـــرک‬ ‫تخصصـــی حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات‬ ‫از دیگـــر برنامه‌هـــای مســـووالن ایـــن منطقـــه ویـــژه‬ ‫اقتصـــادی بـــرای جـــذب فعـــاالن اقتصـــادی حـــوزه‬ ‫فـــاوا اســـت‪.‬‬ ‫در گفتگـــو بـــا اعضـــای کمیســـیون ســـخت افـــزار و‬ ‫شـــبکه اعـــام کـــرد شـــرکت‪‎‬های دانش‌بنیـــان‬ ‫و فعـــاالن حـــوزه ‪ ICT‬می‌تواننـــد از تســـهیالتی‬ ‫همچ ــون معافی ــت ارزش اف ــزوده و ص ــادرات مج ــدد‬ ‫در منطقـــه پیـــام اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫دادیـــم تـــا فیبـــر نـــوری منطقـــه را تامیـــن کنیـــم‪.‬‬ ‫او همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح جام ــع منطق ــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی پیــام گفــت‪ :‬ایــن طــرح هــم اکنــون‬ ‫در حـــال اجـــرا بـــوده و یکـــی از اهـــداف آن‪ ،‬ایجـــاد‬ ‫شـــهر فرودگاهـــی فناوری‌هـــای نویـــن پیـــام اســـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پیـــام‬ ‫افـــزود‪ :‬در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پیـــام‪ ،‬گمرکـــی‬ ‫تخصصـــی خواهیـــم داشـــت تـــا فعـــاالن اقتصـــادی‬ ‫ایـــن حـــوزه مشـــکلی بابـــت واردات و صـــادرات‬ ‫کاالهـــای خـــود نداشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫زرنـــدی بـــا دعـــوت از بخـــش خصوصـــی بـــرای‬ ‫ارتق ــا ای ــن منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی گف ــت‪ :‬ازتم ــام‬ ‫فعـــاالن صنـــف فـــاوا مـــی خواهیـــم بـــرای توســـعه‬ ‫منطقـــه پیـــام بـــه مـــا کمـــک کننـــد‪ .‬برنامـــه مـــا‬ ‫بـــرای مدیریـــت و پیشـــرفت ایـــن منطقـــه شـــفاف‬ ‫اســـت و انتظـــار داریـــم اگـــر مشـــکلی وجـــود دارد‬ ‫بـــا نظـــرات کارشناســـی بخـــش خصوصـــی اصـــاح‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‬ ‫نحوه حضور استارتاپها در الکامپ اعالم شد‬ ‫سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای کشـور‪ ،‬نحـوه ثبت نام‬ ‫اسـتارتاپها بـرای حضـور در بیسـت و چهارمین نمایشـگاه‬ ‫بیـن المللـی الکامـپ را اعلام کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای‪ ،‬ثبت‌نـام‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا در سـالن «الـکام اسـتارز» بیسـت و‬ ‫چهارمیـن نمایشـگاه الکامپ از پنجم خردادمـاه جاری آغاز‬ ‫می‌شـود و تـا دوازدهـم خـرداد ادامـه دارد‪.‬‬ ‫اسـتارتاپ‌های عالقه‌منـد بـه حضـور در نمایشـگاه‬ ‫الکامـپ از ابتـدای وقـت اداری شـنبه پنجـم خردادمـاه از‬ ‫طریق سـایت ‪ elecom-stars.com‬می‌توانند نسـبت‬ ‫بـه ثبت‌نـام در ایـن رویـداد اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫امسـال سـالن الـکام اسـتارز میزبـان کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا در گـروه هـای مختلـف خواهد بـود‪ .‬گروه نخسـت که‬ ‫بخـش عمـده سـالن الـکام اسـتارز را تشـکیل می‌دهـد‪ ،‬به‬ ‫اسـتارتاپ‌هایی کـه از مرحله ایـده فراتر رفته‌انـد و اقدامات‬ ‫اولیـه بـرای پیـاده و تجاری‌سـازی طرح‌هایشـان را طـی‬ ‫کرده‌انـد‪ ،‬اختصـاص دارد‪.‬‬ ‫غرفـه اسـتاندارد اسـتارتاپ هـا بـا پرداخـت ‪۷۵۰‬هـزار‬ ‫تومـان بـا فضـا و میـز اختصاصـی در اختیـار ایـن گـروه از‬ ‫متقاضیـان قـرار می‌گیـرد‪.‬‬ ‫گـروه بعـدی شـامل صاحبـان ایـده می‌شـود‪ .‬دارندگان‬ ‫ایـده فـارغ از اینکـه بـه مرحلـه اجرایـی رسـیده باشـند‬ ‫یـا خیـر می‌تواننـد بـرای پیـدا کـردن سـرمایه‌گذار یـا‬ ‫شـتاب‌دهنده یـا دریافـت مشـاوره جهـت تکمیـل نقشـه‬ ‫تجـاری ایده‌هایشـان در ایـن بخـش حضـور یابنـد‪.‬‬ ‫فضای نمایشگاهی اختصاص‌یافته به صاحبان ایده‌ها شامل‬ ‫کانتر و فضای جلسه اشتراکی برای مذاکرات است که با پرداخت‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫علاوه بـر آن فضایـی بـرای اسـتارتاپهای بزرگتـر کـه‬ ‫عالقه‌منـد بـه حضـور در غرفه‌هـای بزرگ‌تـر هسـتند‪ ،‬در‬ ‫نظر گرفته شـده اسـت‪ .‬این گـروه طبق تعرفه‌های رسـمی‬ ‫شـرکت سـهامی نمایشـگاه‌ها فرصـت حضور در نمایشـگاه‬ ‫الکامـپ و سـالن الـکام اسـتارز را خواهند داشـت‪.‬‬ ‫بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه الکترونیـک‪ ،‬کامپیوتـر و‬ ‫تجـارت الکترونیـک (الکامـپ) از ‪ ۶‬تـا ‪ ۹‬مردادمـاه به مدت‬ ‫چهـار روز توسـط سـازمان نظـا ‌م صنفـی رایانـه‌ای کشـور‬ ‫برگـزار خواهـد شـد و کسـب‌وکارهای نوپایـی که بر بسـتر‬ ‫فنـاوری اطالعـات ایجادشـده و بـه فعالیـت می‌پردازنـد‪،‬‬ ‫می‌تواننـد جهـت حضـور در ایـن نمایشـگاه اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫نحوه ثبت نام الکام گیمز‬ ‫در الکامپ بیست و چهار مشخص شد‬ ‫ثبت نام الکام گیمز در بیسـت و چهارمین نمایشـگاه‬ ‫الکامـپ همزمـان بـا الکام اسـتارز از پنجم تـا ‪ 12‬خرداد‬ ‫ماه شـروع می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـتاد اجرایـی الکامـپ‪ ،‬امسـال در‬ ‫سـالن الـکام گیمـز تولیدکننـدگان و توسـعه دهنـدگان‬ ‫گیـم و سـرگرمی هـای رایانـه ای مـی تواننـد از طریـق‬ ‫سـایت ‪ elecom-stars.com‬ثبـت نـام کننـد و در‬ ‫نمایشـگاه الکامـپ بیسـت و چهـارم حاضـر شـوند‪.‬‬ ‫ثبـت نـام در سـالن الـکام گیمـز همزمان بـا ثبت نام‬ ‫در سـالن الکام اسـتارز شـنبه پنجم خرداد مـاه در گروه‬ ‫بنـدی هـای متنوع آغـاز خواهد شـد‪ .‬گروه نخسـت تیم‬ ‫هـای بازی سـاز هسـتند کـه میتواننـد بـا پرداخت ‪750‬‬ ‫هـزار تومـان میـز و فضـای اختصاصـی بـرای معرفـی و‬ ‫بـه نمایـش گذاشـتن دسـتاوردهای خود دریافـت کنند‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر بـرای توسـعه دهنـدگان مسـتقل در‬ ‫ایـن سـالن فضایی در نظر گرفته شـده اسـت که شـامل‬ ‫کانتـر و فضـای جلسـه اشـتراکی اسـت کـه بـا پرداخت‬ ‫‪ 250‬هـزار تومـان در اختیـار متقاضیـان قـرار خواهـد‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫همینطـور تولیدکننـدگان و توسـعه دهنـدگان بزرگ‬ ‫بـازی هـای موبایـل و ‪PC‬هم کـه عالقه مند بـه حضور‬ ‫در فضـای بزرگتـری هسـتند میتوانند طبـق تعرفه های‬ ‫با توافق با سازمان امور مالیاتی انجام می شود‬ ‫پیگیری مشکل مالیاتی کسب و‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫کارهای اینترنتی در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫‪66‬‬ ‫با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور‪ ،‬استارتاپ هایی که در ‪ ۲‬سال گذشته با مشکل مالیاتی‬ ‫مواجه بوده‌اند‪ ،‬شناسایی شده و مشکل آن ها در کارگروه ویژه مشترک‬ ‫بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی‬ ‫کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد‪.‬‬ ‫با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور‪ ،‬مقرر شد کمیسیون مالیاتی این انجمن به عنوان‬ ‫اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند‪ ،‬شناسایی کند و پرونده‌های آن‌ها در‬ ‫کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کسب و کارهایی که در طول ‪ 2‬سال گذشته با مشکل مالیاتی‬ ‫مواجه بودند‪ ،‬می‌توانند مشکل و مستندات خود را برای بررسی به‬ ‫کارگروه ویژه ارسال کنند‪.‬‬ ‫رسـمی شـرکت سـهامی نمایشـگاه ها متراژ درخواسـتی‬ ‫خـود را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫پیــش بینــی میشــود بــا حضــور فعــاالن عرصــه گیم‪،‬‬ ‫بــازی هــا و ســرگرمی هــای رایانــه ای کارشناســان و‬ ‫عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه نیــز بــه عنــوان شــرکت‬ ‫کننــده و بازدیدکننــده در نمایشــگاه الکامــپ حاضــر‬ ‫شــوند و بخشــی از گردهمایــی بــزرگ عرضــه کننــدگان‬ ‫خدمــات و تجهیــزات صنعــت فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات باشــند‪.‬‬ ‫بیسـت و چهارمین نمایشـگاه بین‌المللـی الکترونیک‪،‬‬ ‫کامپیوتـر و تجـارت الکترونیـک (الکامـپ) ششـم تا نهم‬ ‫مردادمـاه در محـل دایمـی نمایشـگاه‌های بین‌المللـی‬ ‫تهـران توسـط سـازمان نظـام صنفـی رایانـه‌ای کشـور‬ ‫برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد‬ ‫ممنوعیت کسب‌ و کارهای اینترنتی در بستر تلگرام‬ ‫دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار قضایی فارس‪ ‌،‬عبدالصمد خرم آبادی در صفحه شخصی خود نوشت‪ :‬فعالیت صنفی در بستر‬ ‫تلگرام ممنوع است و واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی‬ ‫داخلی منتقل کنند‪.‬‬ ‫هفته گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی‪ ,‬مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت‬ ‫معدن تجارت‪ ,‬مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‪ ،‬اتاق اصناف ایران‪ ،‬پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای‬ ‫فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه ‪ 22‬اسفند ‪ 1396‬نیروی انتظامی در خصوص«ممنوعیت فعالیت‬ ‫واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی بیگانه » مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در جلسه مذکور با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده‌ای از‬ ‫داده‌های عظیم ( ‪ )big data‬کشور در سامانه‌های رایانه‌ای خارجی و سوء استفاده بیگانگان از این داده‌ها خواهد‬ ‫شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور می‌شوند‪ ,‬مقرر شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسئوالن ذیربط در وزارت صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های امور صنفی به کلیه‬ ‫واحدهای صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی سراسر کشور اعالم و ابالغ نمایند که از هرگونه‬ ‫فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیدا ً خودداری و فعالیت‌های خود را به شبکه‌های‬ ‫اجتماعی بومی منتقل کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬در صورتی که واحدهای صنفی پس از اطالع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه‬ ‫اجتماعی تلگرام ادامه دهند‪ ،‬وزارت صنعت معدن و مراجع صنفی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استفاده نابرابر از فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫سبب ایجاد شکاف دیجیتال در کشور می‌شود‬ ‫فقیهــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت موضــوع شــکاف‬ ‫دیجیتــال در کشــور گفــت‪ :‬عــدم دسترســی عمومــی بــه‬ ‫زیرســاخت‌های مرتبــط در حــوزه فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات یکــی از دالیــل اصلــی‪ ،‬معضــل شــکاف دیجیتــال‬ ‫در کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و اطالع‌رســانی معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬مهــدی فقیهــی‪،‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ارتباطــات و فضــای‬ ‫مجــازی معاونــت علمــی بــا اشــاره بــه وجــود شــکاف‬ ‫دیجیتــال بیــن جوامــع شــهری و روســتایی بیــان کــرد‪ :‬از‬ ‫آنجــا کــه در کشــورهای در حال‌توســعه امکانــات در بیــن‬ ‫شــهرها و روســتاها به‌صــورت برابــر توزیــع نشــده اســت‪،‬‬ ‫متأســفانه شــکاف دیجیتــال میــان جوامــع و نســل‌ها‬ ‫مشــهود اســت‪.‬‬ ‫فقیهــی بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از تبعــات ایــن‬ ‫معضــل اجتماعــی بیــان کــرد‪ :‬از دیگــر مشــکالتی کــه در‬ ‫راســتای نابرابــری دسترســی در حــوزه فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات بــا آن روب ـه‌رو می‌شــویم‪ ،‬موضــوع اشــتغال بیــن‬ ‫جوامــع شــهری و روســتایی اســت‪ ،‬بــه ایــن منظــور کــه بــه‬ ‫دلیــل ســطح ســواد نامتــوازن در شــهرها و روســتاها‪ ،‬ســواد‬ ‫دیجیتالــی بــرای دسترســی بــه خدمــات و زیرســاخت‌های‬ ‫حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫و فضــای مجــازی معاونــت علمــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫آمارهــای موجــود در دنیــا‪ ،‬وضعیــت اشــتغال در حــوزه‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به‌ویــژه در بخــش بانــوان‬ ‫رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اســتناد بــر اســاس اســتانداردهای‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در جهــان ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫نگاهــی موشــکافانه درمی‌یابیــم‪ ،‬کــه مبنــای اســتاندارد‬ ‫‪ ISIC‬بــر اشــتغال در شــرکت‌های فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات اســتوار اســت‪ ،‬ممکــن اســت یــک شــرکت‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات وجــود داشــته باشــد کــه‬ ‫در آن زنــان در بخش‌هــای مرتبــط بــا حوزه‌هایــی نظیــر‬ ‫مالــی‪ ،‬فــروش‪ ،‬حسابرســی و یــا حتــی خدمــات دیگــر‬ ‫مشــغول باشــند پــس مبنــای اشــتغال آن‌هــا بــر پایــه‬ ‫تخصصشــان صــورت نمی‌گیــرد‪.‬‬ ‫فقیهــی بابیــان اینکــه اشــتغال زنــان در ســطح تخصصــی‬ ‫حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در کل دنیــا رونــد‬ ‫نزولــی داشــته اســت گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۲۰۰۶‬تــا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫در بخــش اشــتغال زنــان در حــوزه فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات شــاهد رونــد نزولــی بوده‌ایــم‪ ،‬به‌طوری‌کــه‬ ‫فرصــت اشــتغال زنــان در ســال ‪ ۲۰۰۶‬در عرصــه فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات از ‪ ۲۲.۵‬درصــد بــه ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬رســیده اســت؛ انتظــار ایــن اســت کــه‬ ‫فرصت‌هــای شــغلی بــرای زنــان در کشــورهای اروپایــی‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬کــه در بخــش فنــاوری ایــن فرصت‌هــا کمتــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر‪ ،‬ش ــمار زن ــان متخص ــص در‬ ‫شاخـه‌های تـحلیل‌گـر سیستـــم‪ ،‬برنامـه‌نویـس‪ ،‬وب دیزاینر‬ ‫و ط ــراح وب بس ــیار کاهش‌یافت ــه اس ــت ک ــه از پیامده ــای‬ ‫همی ــن موض ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫فقیهــی بــا اشــاره بــه اینکــه آموزش‌هــا‪ ،‬زنــان را در‬ ‫ایــن کشــورها کمتــر به‌ســوی کــد نویســی و تخصص‌هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات ســوق می‌دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫دالیــل بخــش آموزش‌هــای غیررســمی اســت‪ ،‬کــه افــراد را‬ ‫بــرای ورود بــه بازارهــای کاری دیگــری توانمنــد می‌کنــد و‬ ‫در ایــن بخــش خألهایــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫و فضــای مجــازی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری بابیــان اینکــه بایــد متناســب بــا توســعه کشــور‬ ‫بــه نیازمندی‌هــای زنــان توجــه کنیــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بایــد بــرای توانمندســازی زنــان و ارایــه آمــوزش صرفــاً از‬ ‫کاراکترهــای مردانــه اســتفاده نکنیــم و مســائل فرهنگــی را‬ ‫نیــز بــا همدلــی ســازمان‌های مرتبــط ماننــد وزارتخانه‌هــای‬ ‫آموزش‌وپــرورش‪ ،‬ارشــاد و ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫بــا راهکارهــای اساســی ایــن حــوزه برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫فقیهــی بــا تأکیــد بــر اینکــه موضــوع شــکاف دیجیتــال‬ ‫دالیــل متعــددی دارد گفــت‪ :‬اوالً در حــوزه آمــوزش‬ ‫فنــاوری اطالعــات در ســطح دانشــگاه بــه دلیــل اینکــه‬ ‫دانشــجویان فارغ‌التحصیــل از دانشــگاه تــازه می‌بایســت‬ ‫دوره‌هــای تخصصــی حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫را بگذراننــد تــا بتواننــد وارد بــازار کار شــوند لــذا خیلــی‬ ‫عقــب هســتیم‪ ،‬درس‌هــا و ســرفصل‌های درون دانشــگاه‌ها‬ ‫نیازمندی‌هــای بــازار را به‌طورقطــع فراهــم نمی‌کننــد و‬ ‫تقویــت آموزشــگاه‌های خــارج دانشــگاهی نیــز از اهمیــت‬ ‫بســیاری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫طی دو نامه خواستار شد؛‬ ‫معافیت وارادات نرم افزار‬ ‫از ثبت سفارش‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه ای به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شورای عالی فضای‬ ‫مجازی مشکالت مرتبط با ثبت سفارش را مطرح کرده‬ ‫و خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از فرآیند ثبت‬ ‫سفارش شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای‬ ‫کشور‪ ،‬در حوزه فناوری اطالعات‪ ،‬خرید اغلب محصوالت‬ ‫نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬مبادله کاالی فیزیکی به صورت سنتی صورت‬ ‫نمیگیرد و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق‬ ‫روال‌های فعلی وجود ندارد‪ .‬همچنین با توجه به سپری شدن‬ ‫سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آن‌ها‪ ،‬زمانبر‬ ‫بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کاال‬ ‫از گمرکات‪ ،‬با ماهیت این نوع خرید ناسازگار است‪.‬‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه هایی‬ ‫جداگانه خطاب به محمد شریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت‬ ‫سفارش و انجام آن طبق ماده ‪ 38‬آئین‌نامه اجرایی واردات‬ ‫و صادرات‪ ،‬به صورت «بدون انتقال ارز» ‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫نامه ذکر شده به این شرح است‪:‬‬ ‫همانگونه که مستحضرید‪ ،‬هیات وزیران در جلسه‬ ‫‪ 1397/01/22‬خود و به استناد اصل ‪ 138‬قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬موضوعاتی را با عنایت به تبصره سه‬ ‫ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ‪ 1392‬و‬ ‫به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد‪ .‬حسب‬ ‫بند یک این مصوبات‪ ،‬واردات کلیه کاالها به صورت تجاری‬ ‫به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی‬ ‫و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطالعات‪ ،‬خرید‬ ‫اغلب محصوالت نرم افزاری تنها به صورت صدور و دریافت‬ ‫لیسانس انجام میشود‪ ،‬مبادله کاالی فیزیکی به صورت‬ ‫سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه‬ ‫گمرکی طبق روالهای فعلی وجود ندارد‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس های نرم افزار از‬ ‫تاریخ صدور آنها ‪ ،‬زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و‬ ‫گشایش اعتبار تا ترخیص کاال از گمرکات‪ ،‬با ماهیت این‬ ‫نوع خرید ناسارگار است‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطالعات‪ ،‬خرید‬ ‫اغلب محصوالت نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت‬ ‫لیسانس انجام می‌شود‪ ،‬مبادله کاالی فیزیکی به صورت‬ ‫سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه‬ ‫گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار‬ ‫از تاریخ صدور آن‌ها‪ ،‬زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و‬ ‫گشایش اعتبار تا ترخیص کاال از گمرکات‪ ،‬با ماهیت این‬ ‫نوع خرید ناسازگار است‪.‬‬ ‫به منظور رفع مشکالت و بحران‌های مالی و‬ ‫کسب‌وکاری عدیده‌ای که روال جدید برای شرکت‌های‬ ‫عضو این سازمان ایجاد کرده است‪ ،‬استدعا دارد دستور‬ ‫فرمایید امکان مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت‬ ‫سفارش و انجام آن طبق ماده ‪ 38‬آئین‌نامه اجرایی واردات‬ ‫و صادرات‪ ،‬به صورت «بدون انتقال ارز» فراهم شود‪.‬‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آماده هر گونه همکاری‬ ‫و مشارکت با آن وزارت‪ ،‬در راستای بررسی و رفع عاجل‬ ‫مشکل اعضای خود است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‬ ‫‪67‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪15‬‬ ‫خرداد ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪68‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

شماره : ۱۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!