صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۳

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

‫نوروز خجسته باد‬ ‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال دوم ■ شماره سیزدهم ■ فروردین ‪1397‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام‪ ،‬لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬محمد جندقی‪ ،‬علیرضا جعفر‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬شهره سلطان‌محمدی‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬سحر نوربخش شیل‌فر‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان انقلاب ‪ -‬بعـد از پـارک دانشـجو ‪-‬‬ ‫ابتـدای پـل کالـج ‪ -‬خیابـان خـارک ‪ -‬پالک ‪26‬‬ ‫تلفکس ‪66747747 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالـــب مختلـــف در ایـــن نشـــریه صرفـــا‬ ‫به‌منظـــور اطالع‌رســـانی صـــورت گرفتـــه و الزامـــا‬ ‫بـــه منزلـــه تاییـــد آنهـــا توســـط جهاددانشـــگاهی‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ◄ 8‬در آیین معارفه رییس دانشگاه علم و فرهنگ مطرح شد‪:‬‬ ‫توسعه استارت‌آپ‌‌ها راهی برای تنوع‌سازی درآمدهای دانشگاه است‬ ‫‪ ◄ 10‬فرصت ها و چالش های ایجاد ‪ 170‬هزار شغل در صنعت توریسم ؛‬ ‫ایران بهشت کسب و کارهای گردشگری خواهد شد‬ ‫‪ ◄ 12‬فعاالن استارت‌آپی از انتظاراتشان درسال ‪ 97‬سخن گفتند‬ ‫حمایت از استارت آپ ها وظیفه همه دستگاه‌هاست‬ ‫‪ ◄ 14‬در نخستین همایش ملی «فناوری فرهنگی‪ ،‬تولید و اشتغال» مطرح شد‬ ‫رشد فزاینده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فرهنگی‬ ‫‪ ◄ 16‬در نشست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی بررسی شد‬ ‫نحوه حمایت از كسب و كارهای حوزه فناوری‌های نرم و شركت‌های خالق‬ ‫‪ ◄ 18‬جدال سنت و مدرنیته در زمین حمل و نقل‬ ‫‪ ◄ 20‬مهاجرت صاحبان ایده!‬ ‫مجوزهای دولتی بزرگترین مانع استارت‌آپ‌ها‬ ‫‪ ◄ 22‬آیا استارت‌آپ‌ها باید مدیرعامل حرفه‌ای استخدام کنند؟‬ ‫‪ ◄ 23‬استارت‌آپ‌ها چه زمانی باید شرکت ثبت کنند؟‬ ‫‪ ◄ 24‬مصاحبه با داریوش اجابنیان بنیان‌گذار استارت‌آپ گرتور‬ ‫گرتور راهنمای آنالین شما در گردشگری‬ ‫‪ ◄ 25‬وزیر ارتباطات تاکید کرد‬ ‫وام دردی از استارت‌آپ‌ها دوا نمی‌کند‬ ‫‪ ◄ 26‬در نخستین رویداد استارت آپ ویکند محیط‌زیست و مدیریت شهری هوشمند مطرح شد‬ ‫استارت آپ ها به کمک شهرداری تهران می‌آیند‬ ‫‪ ◄ 30‬برگزاری استارت‌آپ ویکند پوشاک در دانشگاه الزهرا‬ ‫استارت آپ ها دگرگون‌کننده حوزه مد و لباس کشور‬ ‫‪ ◄ 32‬استارت‌آپ ویکند مطالعه و آموزش الکترونیک برگزار شد؛‬ ‫فرصت های کسب و کار تولید محتوای الکترونیک فرصت‌هایی به وسعت گستردگی فضای مجازی‬ ‫‪ ◄ 34‬رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌های گردشگری باعث بهبود کسب‌وکارهای کوچک روستایی می‌شوند‬ ‫‪ ◄ 35‬عجله و هیجان دانش‌آموزان؛‬ ‫معرفی سه استارت‌آپ دانش‌آموزی‬ ‫‪ ◄ 36‬اخبار‬
‫‪ ◄ 44‬در بیست و هشتمین نشست روسای پارک‌های علم و فناوری تاکید شد؛‬ ‫پارک ها و مراکز رشد محور اشتغال و کارآفرینی دانش‌آموختگان‬ ‫‪ ◄ 46‬مرکز رشد فناوری‌های نوین سالمت جهاددانشگاهی خوزستان افتتاح شد‬ ‫‪ ◄ 49‬با حضور رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی‬ ‫دفتر مرکز رشد واحدهای فناور محالت و نیم ور افتتاح شد‬ ‫‪ ◄ 50‬با حضور استاندار هرمزگان‬ ‫توافق‌نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک علم و فناوری هرمزگان امضا شد‬ ‫‪ ◄ 52‬رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو بازارکار نوین مطرح کرد‬ ‫پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪43‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪61‬‬ ‫فن بازار‬ ‫‪77‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪83‬‬ ‫ضرورت اصالح قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای برخورداری علوم انسانی‬ ‫و استارت آپ‌ها از تسهیالت اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪ ◄ 54‬اخبار‬ ‫‪ ◄ 62‬رییس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫هیچ مشکلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نداریم‬ ‫‪ ◄ 64‬در نشست مشترک معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با مدیرعامل صحا مطرح شد؛‬ ‫صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در جهت اشتغال متخصصان نقش‌آفرینی می‌کند‬ ‫‪ ◄ 65‬اینفوگرافی‬ ‫‪ ◄ 66‬گفتگو با مدیر یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد رویش جهاد دانشگاهی‬ ‫ایده خوب ایده ای است که عملی شود‬ ‫ی خبر داد؛‬ ‫‪ ◄ 68‬معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علم ‌‬ ‫ایجاد منابع جدید مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪ ◄ 70‬تالش های یک شرکت دانش بنیان در حوزه درمان به بار نشست؛‬ ‫رونمایی از داروی درمان قطعی میگرن در جهان‬ ‫‪ ◄ 72‬مدیر عامل شرکت دانش بنیان تاکید کرد‬ ‫ساختارهای قانونی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید فراهم شود‬ ‫‪ ◄ 73‬اخبار‬ ‫‪ ◄ 78‬فستیوال نوآوري‌هاي صنعت آرایشی و بهداشتی ایران؛‬ ‫صنعت آرایشی و بهداشتی فرصتی برای سرمایه‌گذاران‪ ،‬مخترعان و نوآوران‬ ‫‪ ◄ 81‬اخبار‬ ‫‪ ◄ 84‬چگونه کسب و کار آنالین خود را آغاز کنیم؟‬ ‫‪ ◄ 86‬در میزگرد در جمعی از صاحب نظران کسب و کارهای مجازی مطرح شد‬ ‫فرصت ها و چالش های کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫‪ ◄ 89‬وضعیت اشتغال در صنعت اپلیکیشن موبایل کشور؛‬ ‫درآمد بیشتر نصیب تحصیل‌کرده‌ها می‌شود‬ ‫‪ ◄ 90‬در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان‬ ‫کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات موضوع جنسیت ندارند‬ ‫‪ ◄ 92‬کدام شغل را انتخاب کنیم؛‬ ‫طراح وب یا توسعه دهنده وب؟‬ ‫‪ ◄ 94‬رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با بازارکار نوین خبر داد‬ ‫مجوز فعالیت در صنایع رایانه‌ای در ‪ 24‬ساعت صادر می‌شود‬ ‫‪ ◄ 96‬اخبار‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اولویت‌های فضای مجازی‬ ‫در خدمت کسب‌وکارهای نوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫روز دوشـنبه ‪ 21‬اسـفند ‪ 96‬اولویت‌هـای فضـای‬ ‫مجـازی کشـور در حوزه‌هـای فرهنگـی ‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫اقتصـادی بـرای سـال ‪ ۱۳۹۷‬تعییـن شـد‪.‬‬ ‫اعضـای شـورای عالـی فضـای مجـازی درایـن روز‬ ‫درجلسـه ای که به ریاسـت حجت‌االسلام و المسـلمین‬ ‫دکتـر حسـن روحانـی رئیس‌جمهـور‪ ،‬تشـکیل شـد مقرر‬ ‫کردنـد کـه مرکز ملی فضـای مجازی‪ ،‬برنامه‌هـای مربوط‬ ‫به اولویت‌های تعیین‌شـده را در شـش‌ماهه نخسـت سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ارائـه نماید‪.‬‬ ‫راه‌انـدازی خدمـات پایـه و پرکاربـرد بومـی در بسـتر‬ ‫شـبکه ملی اطالعات‪ ،‬توسـعه هوشـمندی و اینترنت اشیا‪،‬‬ ‫توسـعه اقتصـاد و کسـب‌وکار در فضـای مجـازی‪ ،‬تولیـد‬ ‫محتـوا در حـوزه فرهنگـی و نظـام جامـع تنظیـم مقررات‬ ‫فضـای مجـازی کشـور اولویـت هایی هسـتند که شـورای‬ ‫فـوق بر‌آنهـا تاکیـد نمود ‪.‬‬ ‫قطعـا بخش اعظم و چشمگــــــیر این اولـــــویت‌ها‬ ‫نقـش مؤثـری در کسـب‌وکارهای نویـن دارنـد ‪ ،‬همـان‬ ‫کسـب‌وکارهایی کـه درسـال ‪ 96‬شـاخ و برگ‌هـای خـود‬ ‫را درمناطقـی وسـیع‌تری از کشـور گسـتردند تـا هـرروز‬ ‫شـاهد آثـار مثبـت آنها باشـیم ‪.‬‬ ‫کسـب و کارهـای نویـن فرصـت هـای شـغلی فراوانی‬ ‫را ایجـاد کـرده انـد‌ ‪ ،‬هـر روز خبرهـای بسـیار خوبـی از‬ ‫آن‌هـا منتشـر می‌شـود و بسـیاری از آن‌هـا بـرای مـردم‬ ‫تبدیـل بـه نام‌هـای آشـنایی شـده‌اند و در اقتصـاد جامعه‬ ‫تاثیر‌گـذار گشـته انـد‌‌ ‪ ،‬در ایـن میـان اسـتارت آپ هـا‬ ‫جایـگاه ویـژه ای داشـته انـد هرچنـد‌برخـی از آنهـا بـه‬ ‫رغـم تالش دسـت اندرکارانشـان به جایی که باید برسـند‬ ‫نرسـیده و کارشـان پایـان یافته اسـت‌ ‪.‬‬ ‫کسـب‌وکارهای دانـش بنیـان و مبتنـی بر فنـاوری نیز‬ ‫در همیـن راسـتا و باتاسـیس شـرکت‌های دانش‌بنیـان‬ ‫رونـق گرفتـه و تشـکیل آن‌هـا با جدیـت دنبال می‌شـود‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هم‌اکنـون بیـش از ‪ 3‬هـزار و ‪ 500‬شـرکت دانـش بنیـان‬ ‫در اکوسیسـتم کارآفرینـی کشـور مشـغول کارنـد و‬ ‫گسـترش این شـرکت‌ها نویدبخش رشـد چشـمگیر آن‌ها‬ ‫درآینده اسـت ‪.‬‬ ‫ایجاد فرصت های شـغلی جدید توسـط اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫و شـرکت هـای دانـش بنیـان جنبـه مثبـت توسـعه‬ ‫کسـب و کارهـای نویـن اسـت امـا سـرعت تغییـرات‬ ‫در حـوزه کسب‌وکارهــــای نویـن بـه نحـوی بـوده‬ ‫اسـت کـه حاشـیه‌های منفـی برخـی از آنهـا بـه وقـوع‬ ‫چالش‌هـای اقتصـادی و اجتماعی ختم شـده اسـت‪ .‬تقابل‬ ‫سیسـتم‌های حمل‌ونقـل شـهری سـنتی بـا تاکسـی‌های‬ ‫اینترنتـی و همچنیـن تقابـل شـرکت‌های بیمـه سـنتی با‬ ‫فعالیت‌هـای بیمـه در فضـای مجازی ازچالش هایی اسـت‬ ‫کـه شـاهد آن بـوده ایـم‪.‬‬ ‫ازدیگرنشـانه‌های نگران‌کننـده در حوزه اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫و یـا شـرکت‌های دانش‌بنیـان کـه باعـث نگرانی شـده‌اند‬ ‫می‌تـوان بـه فعالیت‌هـای سـودجویانه‌ای اشـاره کـرد کـه‬ ‫می‌کوشـند باتوسـل بـه واژه هایـی کـه امـروزه مفهومی با‬ ‫ارزش یافتـه انـد همچـون «دانش بنیـان» منافـع خود را‬ ‫تامیـن نمایند‪.‬‬ ‫باتوجـه بـه وجود بحـران بیـکاری درجامعـه و تقاضای‬ ‫زیـادی کـه بـرای فرصت‌هـای شـغلی وجـود دارد حضـور‬ ‫کسـانی کـه بخواهند از حـوزه فعالیت‌هـای دانش‌بنیان و‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها بـه نفـع خـود بهـره بـرداری نماینـد دور از‬ ‫تصـور نبوده و نیسـت ‪.‬‬ ‫متاسـفانه درایـن میان دسـتگاه های دولتی بـرای اینکه‬ ‫مرزبنـدی مشـخصی بیـن کسـب و کارهـای دانش‌بنیـان‬ ‫دروغیـن بـا دیگـر کسـب و کارهـای نویـن و مثبـت‬ ‫درجامعـه صـورت گیـرد نه تنهـا کوتاهی کـرده اند بلکه‬ ‫بـا حمایـت نابـه جـا شـریک تخلفاتـی شـده انـد کـه آثار‬ ‫بسـیار منفـی دربـازارکار کشـور دارد ‪.‬‬ ‫حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور‬ ‫ازیـک آزمـون غیـر قانونـی اسـتخدامی و حمایـت وزارت‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات از کاریابـی هـای مجـازی‬ ‫کـه باعـث شـد اقـدام مثبـت وزارت تعـاون ‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه‌اجتماعـی درجلوگیـری از فضای آلوده سـودجویان در‬ ‫سـایت‌های بـه اصطلاح کاریابـی خنثـی شـود مثال‌های‬ ‫بـارز و شـاخصی از قصـور دسـتگاه هـای دولتـی درایـن‬ ‫رابطـه هسـتند ‪.‬‬ ‫دراینکـه توسـعه شـرکت هـای دانـش بنیـان و‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها مي‌توانـد بـازارکار کشـور را متحـول سـازد‬ ‫و بـدون سـرمایه گـذاری فـراوان بـراي تعـداد زيـادي‬ ‫اشـتغال‌زایی کنـد نبایـد شـک کـرد و بـه خصـوص در‬ ‫کشـوري کـه اشـتغالزايي بـراي جوانـان و آن هـم جوانان‬ ‫دانش‌آموختـه دانشـگاه‌ها اسـت اولویـت و هدفـی اصلـی‬ ‫اسـت بایـد از آنهـا حمایـت نمـود ‪ ،‬امـا دو نکتـه را بايـد‬ ‫بـه خاطـر داشـت اوالً بایـد تعاريـف از اسـتارت آپ ها و‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان کاملا مشـخص باشـد و ديگر‬ ‫آنکـه مبانی قانونـی برای فعالیت آنها به خوبی و درسـتی‬ ‫تعریـف شـود تـا بـه چالش و درگیـری درسـطح جامعه و‬ ‫تخریـب کسـب و کارهـای موجـود منتهـی نشـود‪.‬‬ ‫همچنیـن بايـد برايـن نکتـه مجـددا ً تأکیـد کـرد کـه‬ ‫هرچنـد آسـان سـازي فعاليت هـای اسـتارت‌آپی مي‌تواند‬ ‫در کوتـاه مـدت اشـتغالزايي بسـياري بـه همـراه آورد‪،‬‬ ‫امـا ايـن دليلـي بـراي فراموشـي کسـب‌وکارهاي سـنتي‬ ‫و حـذف شـاغالن ایـن بخـش دربـازارکار کشـور نيسـت‬ ‫و در ایـن گـروه از کسـب‌وکارها بایـد بـا فراهـم آوردن‬ ‫زيرسـاخت‌ها و ابـزار الزم‪ ،‬امکان تحول را بـه وجود آورد ‪.‬‬ ‫بـه هرحال امیداسـت درسـال ‪ 97‬جلوه های بیشـتری‬ ‫از تاثیـر مثبت شـرکت هـای دانش بنیان و اسـتارت آپ ها‬ ‫را درجامعه شـاهد باشیم ‪‌.‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ در آیین معارفه رییس دانشگاه علم و فرهنگ مطرح شد‪:‬‬ ‫توسعه استارت‌آپ‌‌ها راهی برای تنوع‌سازی درآمدهای دانشگاه است‬ ‫◄ فرصت ها و چالش های ایجاد ‪ 170‬هزار شغل در صنعت توریسم ؛‬ ‫ایران بهشت کسب و کارهای گردشگری خواهد شد‬ ‫◄ فعاالن استارت‌آپی از انتظاراتشان درسال ‪ 97‬سخن گفتند‬ ‫حمایت از استارت آپ ها وظیفه همه دستگاه‌هاست‬ ‫◄ در نخستین همایش ملی «فناوری فرهنگی‪ ،‬تولید و اشتغال» مطرح شد‬ ‫رشد فزاینده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فرهنگی‬ ‫◄ در نشست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی بررسی شد‬ ‫نحوه حمایت از كسب و كارهای حوزه فناوری‌های نرم و شركت‌های خالق‬ ‫◄ جدال سنت و مدرنیته در زمین حمل و نقل‬ ‫◄ مهاجرت صاحبان ایده!‬ ‫مجوزهای دولتی بزرگترین مانع استارت‌آپ‌ها‬ ‫◄ آیا استارت‌آپ‌ها باید مدیرعامل حرفه‌ای استخدام کنند؟‬ ‫◄ استارت‌آپ‌ها چه زمانی باید شرکت ثبت کنند؟‬ ‫◄ مصاحبه با داریوش اجابنیان بنیان‌گذار استارت‌آپ گرتور‬ ‫گرتور راهنمای آنالین شما در گردشگری‬ ‫◄ وزیر ارتباطات تاکید کرد‬ ‫وام دردی از استارت‌آپ‌ها دوا نمی‌کند‬ ‫◄ در نخستین رویداد استارت آپ ویکند محیط‌زیست و مدیریت شهری هوشمند مطرح شد‬ ‫استارت آپ ها به کمک شهرداری تهران می‌آیند‬ ‫◄ برگزاری استارت‌آپ ویکند پوشاک در دانشگاه الزهرا‬ ‫استارت آپ ها دگرگون‌کننده حوزه مد و لباس کشور‬ ‫◄ استارت‌آپ ویکند مطالعه و آموزش الکترونیک برگزار شد؛‬ ‫فرصت های کسب و کار تولید محتوای الکترونیک فرصت‌هایی به وسعت گستردگی‬ ‫فضای مجازی‬ ‫استارت‌آپ‌های گردشگری باعث بهبود کسب‌وکارهای کوچک روستایی می‌شوند‬ ‫◄ عجله و هیجان دانش‌آموزان؛‬ ‫معرفی سه استارت‌آپ دانش‌آموزی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫◄ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران‪:‬‬ ‫‪9‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در آیین معارفه رییس دانشگاه علم و فرهنگ مطرح شد‪:‬‬ ‫توسعه استارت‌آپ‌‌ها راهی برای تنوع‌سازی درآمدهای‬ ‫دانشگاه است‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫آیین تقدیر و قدردانی از تالش‌های دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو‪ ،‬ریاست سابق دانشگاه و معارفه دکتر سیدسعید هاشمی سرپرست دانشگاه ‪ ۱۲‬اسفند در‬ ‫سالن شهید کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش شـفقنا‪ ،‬این مراسـم بـا حضور «سـید حمید رضـا طیبی» رییـس جهـاد دانشـگاهی ‪ ،‬جمع کثیـری از اعضـای هیئت علمـی جهاددانشـگاهی و‬ ‫دانشـگاه علـم و فرهنگ برگزار شـد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دکتـــر طیبـــی در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اهمیـــت جـــا بـــه جایـــی مســـوولیت هـــا از نســـل‬ ‫اول جه ــاد دانش ــگاهی ب ــه نس ــل دوم گفـــــــ ــت‪:‬‬ ‫دکت ــر ایمان ــی از جمل ــه مدی ــران جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫اســـت کـــه بیـــش از هـــر چیـــزی بـــه ســـرافرازی‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی مـــی اندیشـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬تغییـــر و تحـــول قدمـــی رو بـــه جلـــو‬ ‫ب ــرای موفقی ــت ه ــای آت ــی دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ‬ ‫اســـت و الزم اســـت خواســـته هـــای بـــه حـــق‬ ‫اعضـــای مجموعـــه در مدیریـــت بخـــش هـــای‬ ‫مختلـــف دانشـــگاه در نظـــر گرفتـــه شـــود‪.‬‬ ‫دکتـــر طیبـــی همچنیـــن از دکتـــر هاشـــمی‪-‬‬ ‫سرپرســـت دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ‪ -‬خواســـت‬ ‫کـــه دانشـــگاه همچنـــان در مســـیر تعریـــف شـــده‬ ‫حرکـــت نمایـــد و کاســـتی هـــای موجـــود را بـــه‬ ‫حداقـــل برســـاند و همچنیـــن قـــول مســـاعد داد تـــا‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی در ای ــن مس ــیر حام ــی دانش ــگاه‬ ‫علـــم و فرهنـــگ باشـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر علـــی حســـنی نیـــز ضمـــن تقدیـــر و‬ ‫تشـــکر از رییـــس ســـابق دانشـــگاه از مدیریـــت‬ ‫شایســـته و شـــجاعت دکتـــر ایمانـــی در خصـــوص‬ ‫برداشـــتن موانـــع بـــرای توســـعه کمـــی و کیفـــی‬ ‫دانشـــگاه ســـخن گفـــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در شــرایطی ک ــه س ــایر دانش ــگاه ه ــا ب ــا‬ ‫عــدم حضــور دانشــجویان و معضــل صندلــی هــای خالــی‬ ‫مواج ــه هس ــتند‪ ،‬دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ هم ــواره‬ ‫گزینـــه محبوبـــی بـــرای اســـاتید و دانشـــجویان در‬ ‫رشـــته هـــای مختلـــف بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر نامجـــو نیـــز ضمـــن پاسداشـــت زحمـــات‬ ‫دکتـــر ایمانـــی‪ ،‬و تقدیـــر از همـــکاران دانشـــگاه و‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی ســـخنانی در خصـــوص شـــرایط‬ ‫موج ــود بی ــان ک ــرد و گف ــت‪ :‬توس ــعه کم ــی دانش ــگاه‬ ‫علـــم و فرهنـــگ بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت‪ ،‬امـــا‬ ‫جه ــت رش ــد و ارتق ــا کیف ــی ای ــن دانش ــگاه ک ــه ب ــه‬ ‫واســطه تــاش هــای جهادگرانــی هماننـــد دکتــر ایمانی‪،‬‬ ‫دکت ــر قرنفل ــی‪ ،‬دکت ــر منتظ ــری و‪ ...‬ب ــه ای ــن درج ــه‬ ‫از ش ــکوفایی رس ــیده اس ــت؛ الزم اس ــت ارزش ه ــای‬ ‫تغییر و تحول‬ ‫قدمی رو به جلو برای‬ ‫موفقیت‌های آتی‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫است‬ ‫گذشـــته فرامـــوش نشـــود و زمینـــه حضـــــــــور‬ ‫دســـت انـــدرکاران دانشـــگاه در حوزه‌هـــای مختلـــف‬ ‫در تصمیـــم گیـــری هـــا و سیاســـت گـــذاری هـــای‬ ‫کالن دانشـــگاه فراهـــم گـــردد‪.‬‬ ‫در ادامـــه دکتـــر آهنگـــران نیـــز بـــا تشـــکر‬ ‫و تقدیـــر از دکتـــر ایمانـــی بـــه آینـــده نگـــری‪،‬‬ ‫نگـــرش روشـــن و توانایـــی وی در رهبـــری دانشـــگاه‬ ‫بـــه ویـــژه انتخـــاب صحیـــح مدیـــران در ســـطوح‬ ‫مختلـــف اشـــاره نمـــوده و اضافـــه کـــرد‪ :‬مســـوولیت‬ ‫جدیـــد دکتـــر ایمانـــی در ســـمت ریاســـت پـــارک‬ ‫علـــوم و فناورهـــای نـــرم و فرهنگـــی دانشـــگاه علـــم‬ ‫و فرهن ــگ نی ــز نش ــان از اهمی ــت واالی ای ــن بخ ــش‬ ‫بـــرای جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬مایـــه بســـی مباهـــات اســـت کـــه‬ ‫ســـکان اداره دانشـــگاه را پـــس از دکتـــر ایمانـــی‬ ‫یکـــی از چهـــره هـــای محبـــوب و خوشـــــــــنام‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی در اختیـــار مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫در ایـــن مراســـم‪ ،‬دکتـــر ایمانـــی بـــه رویکـــرد‬ ‫دانشـــگاه نســـبت بـــه مســـئله اشـــتغالزایی اشـــاره‬ ‫کـــرد و گفـــت‪ :‬دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ دانشـــگاه‬ ‫نســـل ســـوم اســـت و مـــا دســـت انـــدرکاران جهـــاد‬ ‫دانش ــگاهی ک ــه از ابت ــدا ب ــا روح اقتص ــاد مقاومت ــی‬ ‫آغــار بــه کار کــرده ایــم توانســته ایــم ایــن هــدف را‬ ‫ب ــه نزدیک ــی ه ــای قل ــه موفقی ــت برس ــانیم و ح ــال‬ ‫بـــرای رســـیدن بـــه نـــوک قلـــه نیازمنـــد نیروهـــای‬ ‫جوان‪،‬بـــا اســـتعداد و بـــا تجربـــه ای هماننـــد دکتـــر‬ ‫هاشـــمی هســـتیم‪.‬‬ ‫ســـپس دکتـــر هاشـــمی معاونـــت آمــــــوزشی‬ ‫جهــاد دانشــگاهی و سرپرســت دانشــگاه علــم و فرهنــگ‬ ‫بـــا قدردانـــی از تـــاش هـــای دکتـــر ایمانـــی‬ ‫افـــزود‪ :‬بی‌شـــک توســـعه کمـــی و اشـــتغالزایی‬ ‫ب ــرای دانش ــجویان عل ــم و فرهن ــگ از دغدغ ــه ه ــای‬ ‫اصل ــی مجموع ــه اس ــت‪ ،‬ای ــن ه ــدف متعال ــی تنه ــا‬ ‫بــه دانشــگاه علــم و فرهنــگ مربــوط نیســت؛ همــان طــور‬ ‫کـــه از ســـخنان چنـــد روز گذشـــته رییـــس‬ ‫جمه ــوری ب ــر م ــی آی ــد ای ــن موضــــــــــــــ ــوع‬ ‫دغدغ ــه ای فراگی ــر اس ــت ام ــا خوش ــبختانه دانش ــگاه‬ ‫علـــم و فرهنـــگ در ایـــن امـــر پیـــش قـــدم بـــوده و‬ ‫زیرســـاخت هـــای مناســـبی را در ایـــن خصـــوص‬ ‫فراهـــم نمـــوده اســـت‪ ،‬امیـــد اســـت دانشـــگاه علـــم‬ ‫و فرهنـــگ در اشـــتغالزایی بـــرای دانشـــجویان بـــه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بـــه دســـت خـــود اعضـــاء همگرایـــی بیـــش تـــری‬ ‫برســـیم‪ .‬برنامـــه هـــای آتـــی دانشـــگاه در بحـــث‬ ‫انتخابـــات دانشـــکده هـــا و تعییـــن تیـــم مشـــاوران‬ ‫استقالل مالی و تنوع‌بخشی‬ ‫به منابع درآمدی دانشگاه‬ ‫به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‬ ‫راهبردهای هدف‬ ‫دانشگاه های کارآفرین‬ ‫دیده شده است‬ ‫مختلـــف بـــه منظـــور بهبـــود در ســـاختارها بـــه‬ ‫انتخ ــاب اعض ــای گ ــروه ه ــای علم ــی دانش ــکده ه ــا‬ ‫و البتـــه در بـــازه هـــای زمانـــی معیـــن اســـت تـــا‬ ‫بـــه نوعـــی از مشـــارکت تمامـــی اعضـــا در تصمیـــم‬ ‫ســـازی هـــا و سیاســـت گـــذاری هـــا بهـــره منـــد‬ ‫باشـــیم‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــم و فرهنــگ گفــت‪:‬‬ ‫اســتقالل مالــی و تنوع‌بخشــی بــه منابــع درآمــدی‬ ‫دانشــگاه بــه‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن راهبردهــای‬ ‫هــدف دانشــگاه‌های کارآفریــن در برنامــه هــای حــال‬ ‫حاضــر دانشــگاه دیــده شــده اســت کــه تاســیس پارک‬ ‫علــوم و صنایــع نــرم فرهنگــی و همچنیــن بنیــاد‬ ‫کســب و کار در ایــن راســتا پیــش بینــی شــــــده‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه علــم و فرهنــگ کــه از بودجــه هــای‬ ‫دولتــی بهــره ای نداشــته همــواره از اســتقالل مالــی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت ولــی عمــده منبــع درآمــدی‬ ‫حــال حاضــر دانشــگاه شــهریه هــا اســت کــه ایــن امــر‬ ‫خــوب نیســت و مــا اگــر ادعــای حرکــت در مســیر‬ ‫دانشــگاه هــای نســل ســوم را داریــم بایــد بتوانیــم‬ ‫بــرای دانشــگاه تنــوع منابــع درآمــدی ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫مناســب تریــن مســیر بــرای تنــوع ســازی درآمدهــای‬ ‫دانشــگاه از طریق توســعه اســتارت آپ ها و شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان بــر مبنــای تنــوع رشــته ای دانشگــــــاه‬ ‫علــم و فرهنــگ پیــش بینــی شــده اســت ولــی ایــن‬ ‫مهــم نیازمنــد همــت عالــی همــه اعضــای هیــات‬ ‫علمــی‪ ،‬دانشــجویان و کارکنــان اســت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫کیفیـــت و قـــدرت دانشـــگاه هـــای پیشـــــــــرفته‬ ‫بیـــن المللـــی برســـد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬دســـتیابی بـــه جایـــگاه مناســـب‬ ‫علم ــی و فن ــاوری در منطق ــه از ه ــدف گ ــذاری ه ــای‬ ‫مســـوولین کشـــور ماســـت کـــه دانشـــگاه هـــا از‬ ‫جملـــه دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ در ایـــن مســـیر‬ ‫مســـئولیت هـــای مهمـــی دارنـــد‪ .‬خوشـــبختانه‬ ‫دانشـــگاه درحـــال حاضـــر برنامـــه راهبــــــردی دارد‬ ‫و ب ــر اس ــاس برنام ــه حرک ــت م ــی کن ــد و اهمی ــت‬ ‫جای ــگاه برنامه­ری ــزی ب ــرای دس ــتیابی ب ــه وضعی ــت‬ ‫مطلـــوب‪ ،‬بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت ولـــی بایـــد‬ ‫دق ــت ک ــرد ک ــه دانش ــگاه ی ــک م ــکان پوی ــا اس ــت‬ ‫و نیـــاز اســـت کـــه برنامـــه در عیـــن جـــاری بـــودن‬ ‫بازنگـــری شـــود و عملکردهـــا بـــا رویکـــرد متـــوازن‬ ‫مـــدام مـــورد ســـنجش و ارزیابـــی قـــرار بگیـــرد‪.‬‬ ‫دکت ــر هاش ــمی گفت‪:‬ب ــه طورکل ــی بس ــتر اصل ــی‬ ‫تمام ــی وظایف ــی ک ــه ب ــرای دانش ــگاه تعری ــف ش ــده‬ ‫اســـت؛ دانشـــکده هـــا هســـتند‪ .‬وظایـــف آموزشـــی‪،‬‬ ‫فرهنگـــی‪ ،‬پژوهشـــی‪ ،‬کارآفرینـــی‪ ،‬ارتباطـــات بیـــن‬ ‫المللـــی و‪ ...‬کـــه بـــه طورکلـــی در دانشـــگاه تعریـــف‬ ‫ش ــده اس ــت ب ــر اس ــاس اق ــدام اولی ــه دانش ــکده ه ــا‬ ‫امت ــداد م ــی یاب ــد‪ .‬ح ــال اگ ــر دانش ــگاه در بخش ــی‬ ‫مثـــا فرهنگـــی‪ ،‬پژوهشـــی یـــا آموزشـــی قـــوی یـــا‬ ‫ضعیـــف عمـــل کـــرده یـــا مـــی کنـــد و یـــا بـــه آن‬ ‫نقـــد وارد اســـت؛ مفهـــوم کلـــی ایـــن اســـت کـــه‬ ‫دانشـــکده هـــا در آن بخـــش ضعیـــف یـــا ناکارآمـــد‬ ‫عمـــل کـــرده انـــد کـــه برآینـــد کلـــی آن عملکـــرد‬ ‫فعل ــی دانش ــگاه ش ــده اس ــت‪ .‬واقعی ــت ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه تبل ــور فعالی ــت ه ــای ه ــر ی ــک از دانش ــکده ه ــا در‬ ‫عملکـــرد کلـــی دانشـــگاه ظهـــور پیـــدا مـــی کنـــد‬ ‫و اگـــر مـــا منتقـــد بخشـــی از فعالیـــت دانشـــگاه‬ ‫هســـتیم بایـــد بدانیـــم ناکارآمـــدی یـــا ضعـــف‬ ‫موجـــود در دانشـــگاه از همـــان دانشـــکده ای کـــه‬ ‫درآن مشـــغول فعالیـــت هســـتیم‪ ،‬آغـــاز مـــی شـــود‪.‬‬ ‫ل ــذا وظای ــف دانش ــکده ه ــا فق ــط در بخ ــش آم ــوزش‬ ‫خالص ــه نم ــی ش ــود و ب ــه م ــوازات آم ــوزش بحث‌ه ــای‬ ‫پژوهشـــی‪ ،‬فرهنگـــی‪ ،‬کارآفرینـــی و‪ ...‬اهمیـــت پیـــدا‬ ‫م ــی کن ــد‪ .‬بح ــث مدیری ــت دانش ــکده‌ها و رویک ــرد‬ ‫یکپارچ ــه نگ ــری ب ــه فعالی ــت ه ــای دانش ــکده ه ــا‬ ‫از جملـــه مهـــم تریـــن مباحـــث اســـت کـــه تـــاش‬ ‫خواهـــد شـــد بـــا انتخابـــی شـــدن ایـــن فرآینـــد‬ ‫‪11‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با ایجاد ‪ 170‬هزار شغل در صنعت توریسم ؛‬ ‫ایران بهشت کسب و کارهای گردشگری خواهد شد‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫چهارمین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی «شروع کن» با رویکرد گردشگری با حضور تیم های استارت آپی از ‪ 16‬لغایت ‪ 18‬اسفند ماه از سوی دانشکده‬ ‫کارآفرینی دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری این دانشگاه برگزار شد‪ .‬در مراسم گشایش این استارت آپ سه روزه بیش از چهل ایده مطرح شد که در قالب هشت تیم‬ ‫به رقابت پرداختند‪ .‬موضوعی که این استارت آپ را متفاوت می نمود برنامه دولت دوازهم برای ایجاد ‪ 170‬هزار شغل در سال ‪ 1397‬از طریق گردشگری است که می تواند‬ ‫فرصت های بسیاری را برای صنعت توریزم کشور خلق کند‪ .‬صنعت توریسم کشورمان فرصت های بسیاری برای اشتغال و کارآفرینی و ارزش آفرینی از طریق استارت آپ ها‬ ‫دارد؛ اکوتوریزم ایران‪ ،‬توریزم درمانی‪ ،‬مردم واقوام ‪ ،‬بوم گردی‪ ،‬گردشگری پزشکی و سالمت‪ ،‬توریزم نمایشگاهی و صنعت‪ ،‬کوهنوردی و ورزشی از فرصت های خوبی است‬ ‫که می تواند به عنوان محورهای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد و توسعه کسب و کارها را در این بخش منجر شود ولی مشکل چیست؟! چالش اصلی صنعت توریسم‬ ‫در کشور قوانین و مقررات و مجوزهای دست و پاگیر دولتی و اداری است که در برخی زمینه ها جنبه های امنیتی نیز مزید بر علت می شود از این رو تسهیل این امور به‬ ‫نفع جوانان و فارغ التحصیالن که عالقمند ایجاد و توسعه کسب و کارها و استارت آپ ها هستند می تواند زمینه ساز توسعه گردشگری با هزاران شغل پایدار و مداوم باشد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫یک نقل قول گردشگری‬ ‫براساس اعالم علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی کشور سهم بخش‬ ‫گردشگری از برنامه‌ اشتغال دولت در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪17‬‬ ‫درصد است‪ .‬به عبارت بهتر از مجموع یک‌میلیون و ‪‌۳۴‬هزار‬ ‫شغل پیش‌بینی‌شده در سال ‪ ،۹۷‬ایجاد ‪۱۷۳‬هزار شغل به‬ ‫حوزه گردشگری اختصاص دارد‪ ،‬یعنی نزدیک به ‪۱۷‬درصد‬ ‫از سهم اشتغال سال ‪ ۹۷‬بر دوش حوزه گردشگری است‪.‬‬ ‫این را هم باید اضافه کنیم که اشتغال در حوزه گردشگری‬ ‫پایدار است و گردشگری اقتصاد سوم در جهان را تشکیل‬ ‫می دهد و هر گردشگر معادل ‪ ۳۰‬بشکه نفت‪ ،‬ارز وارد‬ ‫کشور می‌کندموضوعی که کشورهای کوچک و با ظرفیت‬ ‫جغرافیایی و طبیعی محدود توانسته اند به این مهم دست‬ ‫یابند ولی ما هنوز نه!‬ ‫‪12‬‬ ‫ایرانیان انگیزه باالیی برای ایجاد کسب و کار دارند‬ ‫دکتر محمد رضا زالی رئیس دانشکده کارآفرینی در‬ ‫مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده‬ ‫کارآفرینی «شروع کن» با رویکرد گردشگری با اشاره به اینکه‬ ‫ایرانیان انگیزه باالیی در ایجاد کسب و کار دارند گفت‪ :‬از هر‬ ‫یکصد فارغ التحصیل فرانسوی ‪ 4‬نفر به ایجاد کسب و کار‬ ‫اقدام می کنند و این در حالی است که این رقم در سال های‬ ‫اخیر در ایران به بیش از ‪ 10‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫دکتر محمد رضا سوهانیان مدیرعامل شرکت هاپ در این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬استارت آپ ها در کشورمان فضای خوبی را‬ ‫ایجاد کرده اند ولی باید ورود به استارت آپ ها توام با آگاهی‬ ‫و شناخت درست کسب و کارها همراه باشد‪.‬‬ ‫حجت جاهد معاون کسب و کار بیمه سامان نیز بر تدوین‬ ‫طرح تجاری و بازاریابی از سوی استارت آپ ها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایده ها در دنیای امروزی خیلی سریع تقلید و کپی می‬ ‫شوند و صاحبان ایده ها باید خیلی سریع به ایجاد کسب و‬ ‫کار خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از طرح های اشتغال زا‬ ‫در بخش خدمات‪،‬‬ ‫درگیر مجوزهای قانونی‬ ‫هستند‬ ‫دکتر عباس بازرگان استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه‬ ‫تهران نیز در این استارت آپ شش اصل هدف‪ ،‬توجه به ارزش‬ ‫ها‪ ،‬روش آموزش‪ ،‬فرایند تحقیق‪ ،‬رویارویی با چالش ها و گفت‬ ‫و شنود با دیگران را برای توسعه کسب و کار مطرح نمود‪.‬‬ ‫فرصت های کسب و کار در بخش گردشگری‬ ‫از نگاه یک استاد کارآفرینی‬ ‫دکتر جلیل خاوندکار با ضرورت ایجاد فضای باز به‬ ‫عنوان یکی از ملزومات توسعه گردشگری اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دولت باید آرامش و امنیت را فراهم کند و در موضوع‬ ‫گردشگری با نگاه باز و غیر امنیتی برخورد نمایدو باید دست‬ ‫از سر مجوز دادن ها بردارد‪.‬‬ ‫وی بر ورود استارت آپ ها به حوزه گردشگری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬استارت آپ ها باید بتوانند فرصت های خوب را در‬ ‫حوزه گردشگری به خوبی تشخیص بدهند‪ .‬گرچه فضا در‬ ‫حوزه گردشگری خیلی باز نیست ولی هنر استارت آپ ها باید‬ ‫این باشد که از این فضای محدود فرصت بسازند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در گردشگری‬ ‫کشورمان فرصت های بسیار متنوعی برای ایجاد کسب و کار‬ ‫وجود دارد گفت‪ :‬آنچه که در کشورما بیش از حد توجه می‬ ‫شود آثار و بناهای تاریخی است در حالی که ایران زیبای ما‬ ‫فرصت ها و ظرفیت های بسیاری دارد که باید برای کسب‬ ‫درآمد و ایجاد کسب و کار از طریق آنها سرمایه گذاری و‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ورود به بوم گردی یکی از ظرفیت‬ ‫های خوب برای توسعه گردشگری است گفت‪ :‬این مدل باید‬ ‫در بسیاری از زمینه های دیگر باید گسترش پیدا کند و زمینه‬ ‫اشتغال فارغ التحصیالن و جوانان فراهم آید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به زمینه های جدید پرداختن به کسب و‬ ‫کار در حوزه گردشگری گفت‪ :‬گردشگری طبیعت‪ ،‬گردشگری‬ ‫سالمت‪ ،‬گردشگری صنعتی و بومی و محلی و ‪ ...‬فرصت های‬ ‫ذی قیمتی برای توسعه گردشگری در کشور است که باید از‬ ‫این ظرفیت ها فرصت کسب و کار بسازیم‪ .‬در شهر منچستر‬ ‫مردم برای بازدید از باشگاه منچستر صف می کشند و یا مردم‬ ‫برای بازدید از کارخانه های شکالت سازی سر و دست می‬ ‫شکنند! پس چرا ما نیاید از این فرصت ها استفاده نکنیم‪.‬‬ ‫دکتر خاوندکار با اشاره به اینکه گردشگری فقط اصفهان‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫و شیراز و دیدن آثار این شهرها نیست گفت‪ :‬باید نگاهمان‬ ‫را متحول کنیم و از استعدادها و ظرفیت های خدادادی‬ ‫کشورمان فرصت بسازیم و کارآفرینی کنیم؛ استارت آپ ها‬ ‫باید این نگاه نو را برای توسعه کسب و کارها فراهم نمایند‪.‬‬ ‫مدیر پروژه گردشگری دانشگاه تهران ؛‬ ‫‪ 16‬استارت آپ گردشگری را حمایت می کنیم‬ ‫معماریان مدیر پروژه گردشگری دانشگاه تهران و نایب‬ ‫رئیس شرکت هزاره سوم در گفتگو با بازارکار اعالم کرد‪16 :‬‬ ‫استارت آپ را در حوزه گردشگری را حمایت می کنیم که‬ ‫شش استارت آپ مربوط به سال ‪ 1396‬و ده استارت آپ‬ ‫مربوط به سال ‪ 1397‬خواهد بود و این ها از طریق تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی دربارهنوع فعالیت این استارت ها گفت‪ :‬این استارت آپ ها‬ ‫در زمینه های حمل و نقل ‪ ،‬اقامت‪ ،‬جاذبه ها و مواد غذایی می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شتاب دهنده پرش‪:‬‬ ‫صدور مجوزهای حوزه گردشگری تسهیل شود‬ ‫ایجاد بیش از ‪ 150‬هزار شغل در بخش گردشگری‬ ‫زیرساخت های زیادی می خواهد که اگر دولت می خواهد این‬ ‫اشتغال را محقق کند باید بیش از هر زمانی به آن توجه کند‪.‬‬ ‫محسن موالیی نسب با اشاره به موانع پیش روی توسعه‬ ‫گردشگری و ورود استارت آپ ها به این حوزه گفت‪ :‬موانع‬ ‫بسیاری وجود دارد که دولت باید آن ها را برطرف و ورود‬ ‫استارت آپ ها را به این حوزه تسهیل نماید‪ .‬گردشگری بحث‬ ‫های امنیتی دارد‪ ،‬ورود و خروج توریست دارد که از سازمان‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری تا سازمان هواپیمائی کشوری و‬ ‫همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیک و بانک ها و‬ ‫همچنین تولید محتوای مناسب در این بخش از مسائلی است‬ ‫که چالش های آن باید برطرف و مسائل آن باید حل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شتاب دهنده پرش مشکل عمده و مانع اصلی‬ ‫توسعه صنعت توریسم در کشور را بحث مجوزها عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (مجوز تولید محتوا) هفت‬ ‫خوان رستمی است که شش ماه زمان می برد و این در حالی‬ ‫است که صدها نفر در صف گرفتن مجوز هستند و شاید‬ ‫عطای آن را به لقایش ببخشند‪ .‬همچنی بحث مجوز سازمان‬ ‫هواپیمائی و گرفتن نمادها هم بحث خود را دارد که همه این‬ ‫ها موانع سر راه توسعه کسب و کارهای حوزه گردشگری است‬ ‫که باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وظیفه استارت آپ ارزش آفرینی‬ ‫است یادآور شد‪ :‬و اگر امکان ارزش آفرینی از طریق استارت‬ ‫آپ فراهم شود متعاقب آن اشتغال هم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫موالیی نسب در ادامه با ارائه پیشنهاداتی به بازارکار گفت‪:‬‬ ‫تسهیل انتقال پول از داخل به خارج و بالعکس‪ ،‬توجه به‬ ‫زیرساخت ها و تسهیل اخذ مجوزها و ‪ ...‬را از عوامل موثر در‬ ‫توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود‪ :‬باید شرایطی را فراهم‬ ‫کنیم که کشور ما به مقصد گردشگران پیر تبدیل نشود چرا‬ ‫که بیشتر کسانی که به کشور ما مراجعه می کنند مسن و‬ ‫پیر هستند!‬ ‫این کارشناس حوزه گردشگری با اشاره به اینکه نباید به‬ ‫اشتغال بخش گردشگری نگاه شعاری داشته باشیم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اکوتوریزم ایران‪ ،‬توریزم درمانی‪ ،‬مردم واقوام ‪ ،‬بوم‬ ‫گردی‪ ،‬گردشگری پزشکی و سالمت‪ ،‬توریزم نمایشگاهی و‬ ‫صنعت‪ ،‬کوهنوردی و ورزشی از فرصت های خوبی است که‬ ‫می تواند به عنوان محورهای توسعه گردشگری مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و توسعه کسب و کارها را در این بخش منجر شود‪.‬‬ ‫فرصت جام جهانی قطر فرصت طالئی‬ ‫توسعه توریزم ایران‬ ‫مدیرعامل شتاب دهنده پرش با اشاره به فرصت جام‬ ‫جهانی قطر به عنوان فرصت طالئی توسعه توریزم ایران گفت‪:‬‬ ‫قطر کشور کوچکی است که میزان جام جهانی فوتبال در‬ ‫سال های آینده است‪ .‬میلیون ها نفر به این کشور همسایه‬ ‫و نزدیک ایران سفر می کنند ما باید از همین االن برای‬ ‫این رویداد مهم آماده شویم‪ .‬این کشور آب و هوای مناسبی‬ ‫ندارد و ممکن است برای بسیاری از مسافران مناسب نباشد‬ ‫با این توصیف ما باید بتوانیم از طریق فرصت های پیشرو‬ ‫بخش مهمی از مسافران را از قطر به مناطق مختلف کشورمان‬ ‫منتقل کنیم و از رویدا فوتبالی قطر یک فرصت بسیار مهم‬ ‫برای صنعت توریزم خودمان بسازیم‪ .‬فاصله قطر تا کیش و‬ ‫شیراز و و بسیاری از شهرهای جنوبی ‪ 30‬تا ‪ 40‬دقیقه است‬ ‫باید از این فرصت ها نه تنها برای شهرهای جنوبی بلکه به‬ ‫تمام شهرهای کشورمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫یک پیش بینی دیگر‬ ‫عالوه بر فرصت های اشاره شده براساس گزارش شورای‬ ‫جهانی سفر و گردشگری (‪ ،)WTTC‬پیش‌بینی می‌شود تا‬ ‫سال ‪ 2027‬شمار گردشگران خارجی بازدیدکننده از ایران‬ ‫به مرز ‪ 10‬میلیون نفر برسد‪ ،‬اما آیا این رقم بدون توجه‬ ‫به زیرساخت ها‪ ،‬بدون توجه به نیروی انسانی کارآمد و دانش‬ ‫آموخته گردشگری و بدون توجه به کسب و کارهای ارزش آفرین‬ ‫در بخش تورسیم قابل تحقق است؟ آیا سازمان ها و نهادهای‬ ‫دست اندرکار برای چنین فرصت هایی آمادگی دارند؟!‬ ‫پس از بیان ‪ 44‬ایده از سوی شرکت کنندگان‪ ،‬در فاصله‬ ‫پذیرایی‪ ،‬رای گیری انجام و ‪ 12‬ایده برتر جهت تیم سازی‬ ‫توسط سرگروها انتخاب و معرفی شد‪ .‬در پایان برنامه های‬ ‫روز اول رویداد‪ ،‬سر گروه ها به جذب نفرات گروه خود‬ ‫پرداختند و از صبح پنج شنبه پس از شرکت در کارگاه بوم‬ ‫کسب و کار با راهنمایی منتورها‪ ،‬به فعالیت تیمی ادامه دادند‬ ‫و عصر روز جمعه ‪ 18‬اسفندماه‪،‬پس از یک فعالیت و رقابت‬ ‫نفس گیر‪ ،‬در مراسم اختتامیه به ارائه کارگروهی خود در‬ ‫حضور داوران و سرمایه گذاران رویداد اقدام کردند‪.‬‬ ‫در پایان سه روز کار گروهی‪ ،‬تیم های منتخب به قرار‬ ‫زیر معرفی شدند‪:‬‬ ‫تیم اول‪ :‬لمس‬‫تیم دوم‪ :‬پس کوچه گردی‬‫‪-‬تیم سوم‪ :‬موزه باز‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫گردشگری مغولی را در کشور ایجاد کنیم‬ ‫وی با اشاره به اینکه گردشگری مغولی در کشور ما می‬ ‫تواند یکی از زمینه های خوب گردشگری باشد گفت‪ :‬در شهر‬ ‫آگرا هندوستان به این مهم توجه شده و تعداد ایرانیانی که از‬ ‫مجموعه گردشگری مغولی آگرا هند بازدید می کنند از هر‬ ‫جای دیگر بیشتر است در حالی که این مجموعه می تواند‬ ‫در کشور خودمان جذابیت های بسیار بیشتری فراهم نماید‪.‬‬ ‫این استاد کارآفرینی گردشگری و فناوری را یکی دیگر از‬ ‫فرصت های دیگر صنعت توریزم نام برد و اظهار داشت‪ :‬علی‬ ‫بابا از تلفیق ساده فناوری با سفر و ایجاد یک سایت کسب‬ ‫و کار خوبی را فراهم کرده است بنابراین می توان از همین‬ ‫ایده ساده برای توسعه بسیاری از کسب و کارها استفاده کرد‪.‬‬ ‫دکتر خاوندکار گردشگری سالمت را یک فرصت بی نظیر‬ ‫برای کشورمان عنوان کرد و گفت‪ :‬کشورمان قطب پزشکی‬ ‫و درمان در منطقه است و بیماران اکثر کشورهای منطقه‬ ‫خواهان درمان در ایران هستند باید از این فرصت برای توسعه‬ ‫گردشگری و ایجاد استارت آپ ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی به ظرفیت های بومی و محلی و روستایی و عشایری‬ ‫کشورمان به عنوان یکی دیگر از فرصت های خوب گردشگری‬ ‫و ورود استارت آپ ها اشاره کرد و گفت‪ :‬پارک ها و مراکز رشد‬ ‫باید به موضوع توسعه گردشگری و ایجاد کسب و کارهای نو در‬ ‫این بخش توجه کند‪ .‬دولت نیز باید برای توسعه گردشگری از‬ ‫طریق پارک ها و مراکز رشد ورود کند و به آنها ماموریت بدهد‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فعاالن استارت‌آپی از انتظاراتشان درسال ‪ 97‬سخن گفتند‬ ‫حمایت از استارت آپ ها وظیفه همه دستگاه‌هاست‬ ‫در سالی که گذشت شاهد برگزاری رویدادهای متعدد استارت‌آپی در کشور بودیم ‪ ،‬انتظار می‌رود این روند با شدت بیشتری درسال ‪ 97‬نیز دنبال شود‪.‬هرچند در تقابل‬ ‫کسب وکارهای سنتی و استارت‌آپ‌ها چالش هایی بروز نموده که قابل پیش بینی بوده اند ‪،‬یکی از نمودهای این چالش ها تقابل تاکسی‌های اینترنتی وسیستم های حمل ونقل‬ ‫شهری دیگر بوده که کماکان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود درسال آینده نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشور درسال ‪ 96‬اتفاق خوبی بوده است که باید به آن اشاره کرد زیرا توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫نقشی اصلی در گسترش فضای کسب‌وکارهای خالقانه بازی می کنند‪.‬‬ ‫از خبرهای خوشحال‌کننده‌ای که در این سال برای استارت‌آپ‌ها منتشر شد تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها از طریق سازمان بورس بود‪.‬‬ ‫اکنون درآغاز سال ‪ 97‬به گفت‌وگو با برخی از دست‌اندرکاران و فعاالن جامعه استارت‌آپی نشسته ایم تا از دیدگاه ها ی و انتظارات آنها از استارت آپ ها درسال ‪97‬‬ ‫باخبرشویم‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫ایران عنوان مهد استارت آپ های منطقه است‬ ‫دانش بنیان را حاصل تجاری‌سازی علمی و دانشگاهی ذکر‬ ‫کرد و افزود‪ :‬استارت آپ ها زمینه مناسبی برای شروع‬ ‫کسب‌وکارهای دانش بنیان وفناورانه هستند و می‌توانند به‬ ‫شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی کمک کنند‪.‬‬ ‫وی افزود از این طریق می‌توان درمسیر توسعه پایدار قدم‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫استارت آپ ها زمینه مناسبی برای‬ ‫‪14‬‬ ‫دکتر محمدرضا زالی‪ ،‬رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه‬ ‫تهران از ایران به عنوان مهد استارت آپ های منطقه نام‬ ‫می‌برد و بابیان اینکه نرخ فعالیت‌های نوپا در ایران ‪ 13‬درصد‬ ‫است افزود‪ :‬این عدد یعنی هم ردیف کشورهایی چون آمریکا‬ ‫هستیم وبه عبارتی در ‪ 42‬ماه گذشته از هر ‪ 100‬ایرانی ‪13‬‬ ‫نفر شرکت استارت آپی را راه‌اندازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این پتانسیل را درکشورهای حوزه‬ ‫خلیج‌فارس نمی‌بینیم افزود‪ :‬این موضوع حکایت از آن دارد که مردم‬ ‫ایران نگاه کارآفرینانه دارند و پتانسیل کارآفرینی در کشور باالست‪.‬‬ ‫زالی در پاسخ به این سؤال ما که ساالنه رویدادهای استارت‬ ‫آپی بسیاری در کشورمان برگزار می‌شوند و چرا بسیاری از آن‌ها‬ ‫نتوانسته‌اند نتیجه ثمربخشی داشته باشند؟ گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی اقتصادی اثربخش است که دانش بنیان باشد و اقتصاد‬ ‫دانش بنیان نیاز به کسب‌وکاری دانش بنیان دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران‪ ،‬کسب‌وکارهای‬ ‫شروع کسب‌وکارهای دانش بنیان‬ ‫وفناورانه هستند و می‌توانند به‬ ‫شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی کمک کنند‬ ‫برداشت زیرا هرچه شرکت دانش بنیان تر باشد نوآورتر است‬ ‫و رقبای کمتری در بازار دارد‪.‬‬ ‫جدال کسب‌وکارهای سنتی و استارت آپ ها‬ ‫جهان‌شمول است‬ ‫دکتر زالی در این گفت‌وگو به جدال کسب‌وکارهای سنتی‬ ‫و استارت آپ ها نیز اشاره کرد و بابیان اینکه این اعتراض‌ها‬ ‫به کسب‌وکارهای نوپا جهان‌شمول است و کشورهای مختلف‬ ‫با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند گفت‪ :‬این روزها فناوری‬ ‫اطالعات (‪ )IT‬همه چیز را متحول کرده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه فناوری اطالعات حتی در کسب‌وکارهای‬ ‫سنتی نیز تحول ایجاد کرده است ادامه داد‪ :‬برای راه‌انـــدازی‬ ‫یک کسب‌وکار جدید در ابتدا باید بررسی شود که کسب‌وکارهای‬ ‫موجود چگونه عمل کردند‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بابیان اینکه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات فقط به صنف رانندگان یا‬ ‫مشاوران امالک را دچار تحول نکرده که این روزها شاهد‬ ‫اعتراض‌ آن‌ها هستیم افزود‪ :‬به‌طور مثال این روزها شاهد‬ ‫گل‌فروشی‌های اینترنتی هستیم‪ ،‬آیا باید گل‌فروش‌های سنتی‬ ‫نیز اعتراض کنند؟‬ ‫رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در ادامه بابیان‬ ‫اینکه در این شرایط الزم است کسب‌وکارهای سنتی با این‬ ‫جریان جهان‌شمول خود را هماهنگ کنند افزود‪ :‬به عبارت‬ ‫دیگر چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید‪.‬‬ ‫عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات مطرح کرد‬ ‫لزوم توجه رویداد‌های استارت‌آپی به نیاز بازار‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ‪:‬‬ ‫استارت آپ ها و کسب وکارهای مجازی‬ ‫در سال ‪ 96‬توسعه یافتند‬ ‫رضا الفت نسب‪ ،‬سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای‬ ‫مجازی با بیان اینکه درسال ‪ 96‬شاهد افزایش و توسعه‬ ‫استارت آپ ها و کسب وکارهای مجازی درکشور بودیم‬ ‫گفت‪ :‬تا اسفند ماه سال ‪ 96‬بیش از ‪ 31‬هزار کسب وکارهای‬ ‫مجازی ازسامانه ای‌نماد‪ ،‬نشان الکترونیک دریافت کردند که‬ ‫یک رشد ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصدی رانشان می دهد‪.‬‬ ‫وی یکی ازاتفاقات خوب درسال ‪ 96‬راه اندازی اتحادیه‬ ‫کشوری کسب وکارهای مجازی ذکرکرد وافزود‪ :‬حسن‬ ‫تشکیل این اتحادیه آن است که پیش ازاین کسب وکارهای‬ ‫مجازی درهرشهر برای فعالیت با توجه موضوع فعالیت خود‬ ‫می‌بایست از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت می کردند که‬ ‫تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی باعث تجمیع‬ ‫مجوزها می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی ازمهم‬ ‫ترین چالش‌های استارت آپ های حوزه فضای مجازی را عدم‬ ‫اطالعات سازمان های دولتی نسبت به کسب وکارهای مجازی‬ ‫خواند وگفت‪ :‬درسال ‪ 97‬درنظرداریم اطالعات سازمان های‬ ‫دولتی رانسبت به فعالیت کسب وکارهای مجازی بیشترکنیم‪.‬‬ ‫الفت‌نسب با بیان اینکه سازمان های دولتی کسب‬ ‫وکارهای مجازی رانمی شناسند افزود‪ :‬درسال گذشته سه‬ ‫سازمان امورمالیاتی ‪ ،‬تامین اجتماعی و شهرداری به شدت به‬ ‫کسب و کارهای مجازی فشار وارد کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم درسال ‪ 97‬به یک ادبیات واحد‬ ‫برگزارکننده رویداد استارت آپی مدوتک‪:‬‬ ‫رشد استارت‌آپ‌ها بر اساس نیاز بازار نیست‬ ‫عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫ایجاد بسترهای حمایتی شفاف از استارت آپ ها‬ ‫وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی است‬ ‫دکتر علی حاج کتابی عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی‬ ‫نیز با تأکید بر اینکه ایجاد بسترهای حمایتی شفاف از استارت‬ ‫آپ ها وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی است خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای حمایت از استارت آپ ها باید برنامه‌های راهبردی‬ ‫تدوین و تعریف شود‪.‬‬ ‫این مدرس کارآفرینی و فعال در برگزاری رویدادهای‬ ‫استارت آپی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه‬ ‫خوشبختانه زمینه‌های مساعدی برای برگزاری استارت آپ ها‬ ‫شکل‌گرفته است اظهار داشت‪ :‬با همه موج مثبتی که برای‬ ‫برگزاری استارت آپ ها در کشور شکل‌گرفته به لحاظ حقوقی‬ ‫و بسترهای حمایتی تالش خاصی در حمایت از استارت آپ ها‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حمایت‌هایی از‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان هرچند محدود صورت می‌گیرد افزود‪:‬‬ ‫با توجه به نبود برنامه‌ها و قوانین منسجم و راهبردی ضرورت‬ ‫دارد برای تضمین موفقیت این استارت آپ ها نهادهای حامی‬ ‫مثل وزارت علوم‪ ،‬معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی‪ ،‬جهاد دانشگاهی و همه دانشگاه‌ها‬ ‫و نهادهای علمی و اجرایی برای حمایت از استارت آپ ها‬ ‫برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی که پایان‌نامه خود را درزمینه شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫و دانشگاهی به پایان برده است افزود‪ :‬فرهنگ خوبی برای‬ ‫توسعه کسب‌وکارها و استارت آپ ها شکل‌گرفته است ولی‬ ‫برنامه راهبردی و استراتژی‌های حمایتی از این استارت آپ ها‬ ‫با مهدی معصومی برگزارکننده رویداد استارت آپی‬ ‫مدوتک‪ ،‬پیرامون مشکالت استارت‌آپ‌های حوزه پوشاک‬ ‫به گفت‌وگو نشستیم و او مشکالت استارت آپ های حوزه‬ ‫پوشاک را همانند باقی حوزه‌ها می‌داند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکالت استارت آپ‌های‬ ‫این حوزه سرمایه‌گذاری است افزود‪ :‬درکنارتامین سرمایه‪،‬‬ ‫بسیاری از استارت آپ ها مشکل تیم سازی دارند و نمی‌توانند‬ ‫امکانات اولیه را تامین کنند‪.‬‬ ‫معصومی بابیان اینکه بسیاری ازاستارت آپ هانمی توانند‬ ‫جذب شتاب‌دهنده‌ها شوند افزود‪ :‬از طرفی استارت آپ ها به سرعت‬ ‫تعداد زیادشدن هستند و خیلی مواقع رشد آن‌ها بر اساس‬ ‫نیاز بازار نیست‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در این شرایط موفقیت آن‌ها دربازارنیز‬ ‫دچار مشکل می‌شود افزود‪ :‬متأسفانه عدم توجه به نیاز بازار‬ ‫سبب شده تا شاهد کپی کاری‌های بسیاری باشیم‪.‬‬ ‫متولی برگزاری رویداد مدوتک در ادامه بابیان اینکه صنعت پوشاک‬ ‫در کشور خیلی سنتی اداره می‌شود افزود‪ :‬بحث استارت آپ ها‬ ‫خیلی دیرترازسایر حوزه‌ها وارد این صنعت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع باعث شد تا صنف پوشاک تمایل‬ ‫کمتری برای سرمایه‌گذاری در استارت آپ ها داشته باشد‪.‬‬ ‫معصومی بابیان اینکه درمدو تک این باور را ایجاد کردیم‬ ‫که استارت آپ ها می‌توانند به صنعت پوشاک کمک کنند‬ ‫ادامه داد‪ :‬به همین دلیل مهم‌ترین اقدام در این حوزه معرفی‬ ‫مشکالت صنعت پوشاک استارت آپ ها ست تا آن‌ها بتوانند‬ ‫راه‌حل‌های متناسب ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین رابطه درسال ‪ 97‬در نظر داریم‬ ‫استارت آپ های این حوزه را دورهم جمع کنیم تا صنعت‬ ‫با خدمات این‌ها آشنا شود وهم کمکی برای تأمین سرمایه‬ ‫استارت آپ ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫خسرو سلجوقی‪ ،‬عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات‬ ‫که به عنوان داور در بسیاری از رویدادهای استارت‌آپی حضور‬ ‫دارد در گفت‌وگو با خبرنگاربازارکارنویـــن به آسیب‌شناسی‬ ‫رویدادهای استارت آپی در کشورمان پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫متأسفانه رویدادهای استارت آپ ویکند درکشورمان به نیاز‬ ‫خاصی تمرکز نکرده‌اند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه رویدادهای استارت آپی باید بر چالش‌های‬ ‫یک صنعت‪ ،‬یا یک نیاز جامعه تمرکز داشته باشند تابتوانیم‬ ‫خروجی مناسب داشته باشیم افزود‪ :‬رویدادهای تخصصی‬ ‫کمی درکشورمان برگزارمی شود‪ ،‬وضعیت به‌گونه‌ای است که‬ ‫رویداد برگزارمی کنیم تا رویداد برگزار کرده باشیم نه اینکه‬ ‫رویداد برگزار کنیم تا بخشی از مشکالت جامعه برطرف شود‪.‬‬ ‫سلجوقی ادامه داد‪ :‬طبیعتاً وقتی بر چالش‌ها بازارمتمرکز‬ ‫شویم خودبه‌خود اشتغال ایجاد می‌شود و امکان موفقیت‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات در ادامــــه‬ ‫به اهمیت زیست‌بوم کارآفرینی پرداخت و گفت‪ :‬متأسفانه وقتی‬ ‫شرکت راه‌اندازی می‌کنیم زیست‌بوم کارآفرینی را کامل‬ ‫نمی‌بینم و در این زمینه یک خأل داریم‪.‬‬ ‫وی با ذکر مثالی به کتاب جامعه‌های استارت آپی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اولین بار رویداد کارآفرینی در شهری کوچک در‬ ‫آمریکا برگزار شد و سپس به‌کل آمریکا وجهان توسعه پیدا‬ ‫کرد و فراگیر شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این کتاب به نقش زیست‌بوم کارآفرینی‬ ‫توجه شده است و دولت‪ ،‬دانشگاه‪ ،‬مردم‪ ،‬سرمایه‌گذاران و ‪...‬‬ ‫هر کدام نقشی را در این زیست‌بوم بر عهده‌دارند که باید به‬ ‫این موارد درکشورمان نیز توجه شود‪.‬‬ ‫دراین رابطه دست یابیم افزود‪ :‬امیدواریم دولت اتحادیه رابه‬ ‫عنوان بخش خصوصی به رسمیت بشناسد و خود از ورود‬ ‫مستقیم به این حوزه که تخصصی هم در آن ندارد پرهیز کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحوزه مالیات برنامه ریزی کرده ایم تا‬ ‫شعبه کسب وکارهای مجازی را دایر کنیم افزود‪ :‬البته تاکنون‬ ‫ازسازمان امورمالیاتی هیچ گونه نرمشی ندیدیم‪.‬‬ ‫ایـن عضـو اتحادیـه کشـوری کسـب‌وکارهای مجـازی‬ ‫ابزارامیـدواری کـرد بـا برطـرف کـردن موانـع ذکـر شـده‬ ‫درسـال ‪ 97‬ضمـن ایجـاد اشـتغال‪ ،‬فضـای کسـب وکار و‬ ‫کارآفرینـی درکشـور تسـهیل شـود‪.‬‬ ‫هر چه زودتر باید موردتوجه قرار بگیرد و تدوین شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی بر حمایت‌های شفاف و‬ ‫قانونی از استارت آپ ها تأکید کرد و گفت‪ :‬باید به نیازهای‬ ‫آموزشی‪ ،‬مشاوره‌های تخصصی‪ ،‬بحث بازار و سایر زمینه‌های‬ ‫موردنیاز استارت آپ ها توجه کنیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نخستین همایش ملی «فناوری فرهنگی‪ ،‬تولید و اشتغال» مطرح شد‬ ‫رشد فزاینده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫حوزه فرهنگی‬ ‫نخستین همایش ملی «فناوری فرهنگی‪ ،‬تولید و اشتغال» یکشنبه ‪ 29‬بهمن ماه با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه و در پنج محور کلی فناوری های‬ ‫فرهنگی و اقتصاد مقاومتی‪ ،‬فناوری های فرهنگی و اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬فناوری فرهنگی و تجارب جهانی‪ ،‬فناوری فرهنگی‪ ،‬ارتقای سبک زندگی جامعه‪ ،‬فناوری‬ ‫فرهنگی‪ ،‬شتابدهنده ها و شرکت های نوپا و استارت آپ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد‪.‬‬ ‫در این همایش که به همت ستاد توسعه فرهنگ علم‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز برگزار شد‪ ،‬بیش از ‪ 30‬تن از‬ ‫صاحبان شرکت‌های خالق و نوآور سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫حمایت از ورود استارت‌آپ‌ها به روستا‌ها‬ ‫‪16‬‬ ‫سـیدابوالفضل رضـوی معـاون توسـعه روسـتایی و‬ ‫مناطـق محروم کشـور در ایـن همایش با اشـــــــاره‬ ‫بـه اینکـه بایـد ورود اسـتارت آپ هـا را بـه روسـتاها‬ ‫فعـال کنیـم افـزود‪ :‬قصـد داریم یک سـازمان مـردم نهاد‬ ‫در حـوزه توسـعه روسـتایی تشـکیل دهیم و ازکسـانی‬ ‫کـه آمادگـی دارنـد حمایـت می‌کنیـم‪.‬‬ ‫وی پیرامـون مزایـای حضـور فارغ‌التحصیلان‬ ‫درروسـتاها افـزود ‪ :‬به‌طـور مثـال در رشـته معـدن‬ ‫بایـد توجه داشـته باشـیم کـه اکثـر معادن کشـور در‬ ‫روسـتاها واقع‌شـده‌اند‪ ،‬بـا ایـن وجـود فـرآوری ایـن‬ ‫معـادن در شـهرها انجـام می‌شـود ‪.‬‬ ‫رضـوی بـا ذکـر مثالـی در ایـن رابطه گفـت ‪:‬به‌طور‬ ‫مثـال اگـر یـک معـدن سـنگ رادرنظـر بگیریـم ‪،‬‬ ‫بـرای حمـل سـنگ‌ها بـه کارگاه فـرآوری بـه جاده‌هـا‬ ‫روسـتایی آسـیب وارد می‌شـود‪ ،‬هـم هزینه‌هـا بـار‬ ‫بیشـتری باید پرداخت شـود ‪،‬سـوخت بیشتری مصرف‬ ‫می‌شـود و‪ ...‬کـه اگـر ایـن کار در روسـتا انجـام شـود‬ ‫هـم بـه سـود بهره‌بـردار اسـت و هـم زمینـه اشـتغال‬ ‫درروسـتاها فراهـم می‌شـود‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه روسـتایی مناطـق محـروم کشـور‬ ‫همچنیـن بـه اهمیـت سـرمایه فرهنگـی اشـاره کرد و‬ ‫بـا بیـان اینکـه آداب و رســوم اجتماعـی و بازی‌هـای‬ ‫محلـی کـه در روسـتا‌ها رواج دارد جـزء سـرمایه‬ ‫فرهنگـی محسـوب می‌شـود گفـت‪ :‬از ایـن سـرمایه‌ها‬ ‫می‌توانیم در توسـعه‪ ،‬اشتــــــغال و درآمدزایی کشور‬ ‫ایفـا کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا ذکـر مثالـی در ایـن زمینه گفـت‪ :‬دنیا پیش‬ ‫از ایـن بسـیاری از بازی‌هـای محلی ما را نمی‌شـناخت‬ ‫امـا حـاال با تغییر اسـم یـا تغییـرات اندکـی در ماهیت‬ ‫معاون توسعه روستایی‬ ‫و مناطق محروم کشور‬ ‫به ورود استارت‌آپ‌ها به روستاها‬ ‫تاکید کرد‬ ‫آن ایـن بازی‌هـا را یـک بـازی لوکـس تبدیــــــــل‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫رضـوی بابیـان اینکـه در بسـیاری از اسـتان‌ها‬ ‫نزدیـک بـه ‪ 150‬نـوع بـازی محلـی داریـم کـه قطعـاً‬ ‫هـر کـدام از آن‌هـا فلسـفه خـاص خـود رادارنـد افزود‪:‬‬ ‫اگـر ایـن موضوع بـه یک مسـئله فرهنگی تبدیل شـود‬ ‫می‌توانـد نقـش مناسـبی در توسـعه گردشـگری ایفـا‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه روسـتایی مناطـق محـروم کشـور‬ ‫همچنیـن بـه تنـوع غذایـی در روسـتاهای اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬تنـوع غذایـی کـه در روسـتاهای کشـور‬ ‫وجـود دارد در هیچ‌یـک از رسـتوران‌های جهان‌دیـده‬ ‫نمی‌شـود‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم کشـور‬ ‫بـا بیـان اینکـه یکـی از نکاتـی کـه باید بـه آن توجه شـود‬ ‫شناسـنامه‌دار کـردن صنایع‌دسـتی اسـت بـا ذکـر‬ ‫مثالـی گفـت‪ :‬شـخصی در روسـتای گل‌سـفید بـرای‬ ‫عروسـک‌های خـود شناسـنامه تولیـد کـرد کـه موفق‬ ‫شـد در یـک هفتـه ‪ 5‬میلیون تومـان در تهـران درآمد‬ ‫داشـته باشـد درحالی‌که در همین زمان عروسـک‌های‬ ‫چینـی و هنـدی وارد بـازار می‌شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اشـتغال در روسـتاها بایـد به صورت‬ ‫جـدی پیگیری شـوند و از کسـانی که مایل‌انـد در این‬ ‫زمینـه با ما همـکاری کننـد اسـتقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه روسـتایی مناطـق محـروم کشـور‬ ‫همچنیـن ایـن خبر را اعلام کرد کـه فارغ‌التحصیالن‬ ‫مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری در دهسـتان و‬ ‫روسـتای زادگاه خـود می‌تواننـد بـه عنـوان امریـه‬ ‫سـربازی خـود را سـپری کننـد‪.‬‬ ‫رضـوی در رابطـه بـا رشـته‌های اولویـت دار در‬ ‫ایـن طـرح بـه خبرنـگار مـا گفـت‪ :‬حـدود ‪ 10‬رشـته‬ ‫ازجملـه اقتصـاد و توسـعه ‪ ،‬برنامه‌ریـزی‪ ،‬جغرافیـا‪،‬‬ ‫جامعه‌شناسـی ‪ ،‬زمین‌شناسـی ‪ ،‬معـدن ‪ ،‬آب و‪ ..‬جـز‬ ‫رشـته‌های اولویـت‌دار هسـتند‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه بـه ازای هـر دهسـتان ‪ 10‬نیروی‬ ‫امریـه در رشـته‌های مختلـف جـذب خواهنـد شـد‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح افـراد عالقه‌منـد پس‬ ‫از آمـوزش در یگان‌هـای مسـلح‪ ،‬بقیـه دوران خدمـت‬ ‫سـربازی خـود را در روسـتاها‪ ،‬بـه آمـوزش مـردم در‬ ‫ارتبـاط بـا طـرح اشـتغال‌زایی و راه‌انـدازی کارگاه‌های‬ ‫کوچـک انجـام خواهنـد داد‪.‬‬ ‫وی پیرامـون اینکـه متقاضیـان از چـه طریقـی‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫محمدحسـین سـجادی نیـری دبیـر سـتاد توسـعه‬ ‫فناوری‌هـای نـرم و هویـت سـاز معاونـت علمـی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهـوری نیـز در ایـن همایـش بـه‬ ‫حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریات جمهـوری از‬ ‫ایجـاد زیسـت‌بوم توسـعه صنایع و فناوریهـای فرهنگی‬ ‫اشـاره کرد و گفـت‪ :‬معاونت علمی و فنـاوری با حرکت‬ ‫در مسـیر رفـع کاسـتی‌ها و خألهـای شـکل‌گرفتن‬ ‫زیسـت‌بوم توسـعه صنایع فرهنگی‪ ،‬زمینه را برای توسعه‬ ‫زیسـت‌بوم فعالیـت شـرکت‌های خلاق دانش‌بنیـان و‬ ‫اسـتارتاپ‌های حـوزه فرهنگـی فراهـم می‌کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه صنعـت فرهنگـی را صنعتـی‬ ‫می‌دانیـم که خروجـی آن محصوالت فرهنگی هسـتند‬ ‫صنایـع فرهنگـی می‌تواننـد بـا فنـاوری محصوالتـی‬ ‫تولیـد کننـد کـه اقتصادی باشـند و بـازار خوبـی را به‬ ‫دسـت آورنـد ادامـه داد‪ ‌:‬صنعـت فرهنگـی ماننـد هـر‬ ‫صنعتـی نیـاز بـه فنـاوری دارد‪ ،‬فناوری‌هایـی کـه در‬ ‫صنعـت فرهنگـی مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرنـــــــد‬ ‫بـه عنـوان فنـاوری فرهنگـی می‌شناسـیم‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد فناوری‌هـای نـرم و هویت‌سـاز معاونت‬ ‫علمی ریاسـت جمهوری در ادامه دربـاره زیربخش‌های‬ ‫صنایـع فرهنگـی گفـت‪ :‬صنایع فرهنگی از گردشـگری‬ ‫تا سـینما‪ ،‬انیمیشـن‪ ،‬مـد و لباس و محتـوای دیجیتال‬ ‫را شـامل می‌شـود بسـیاری از ایـن زیربخش‌هـا مرتبط‬ ‫بـا آحاد ملت هسـتند‪.‬‬ ‫نیـری دربـاره درآمـد صنایـع فرهنگـی گفـت‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس آمارهـای جهانی در سـال ‪ 536 ،2009‬میلیارد‬ ‫دالر از صنایـع فرهنگـی در جهـان درآمد کسـب شـده‬ ‫اسـت و ایـن درآمـد در سـال ‪ 2013‬بـه دو هــــزار و‬ ‫‪ 250‬میلیـارد دالر رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن میـزان اشـتغال در صنایـع فرهنگـی‬ ‫تـا سـال ‪ 2014‬را ‪ 30‬میلیـون نفر اعلام کـرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫ایـن آمـار اشـتغال بـدون احتسـاب آمـار اشـتغال در‬ ‫کشـورهای آفریقایـی و آسـیایی در ایـن زمینـه اسـت‪.‬‬ ‫اگـر ایـن کشـورها نیـز بـا دیگـر کشـورها جمع شـوند‬ ‫آمـار اشـتغال در صنایـع فرهنگـی باالتـر مـی‌رود‪.‬‬ ‫نیـری سـوئیس را صـدر نشـین آمـار اشـتغال در‬ ‫حـوزه فناوری‌هـای فرهنگـی اعالم کرد و گفت‪ :‬سـوئد‬ ‫انگلیـس و آمریـکا در رتبه‌هـای بعـدی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد فناوری‌هـای نـرم و هویت‌سـاز معاونت‬ ‫علمـی ریاسـت جمهـوری دربـاره دالیل جـدی نگرفته‬ ‫شـدن صنعـت فرهنگـی گفـت‪ :‬معموالایـن صنعـت‬ ‫بـه خاطـر ماهیـت نـرم در پـس زمینـه اقتصـاد دیـده‬ ‫می‌شـود‪ ،‬شـاخصه‌های تشـکیل دهنده صنایع فرهنگی‬ ‫رشد فزاینده استارتاپ‌ها و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان حوزه فرهنگی‬ ‫حمایت از ایجاد زیست‌بوم توسعه صنایع‬ ‫و فناوری‌های فرهنگی‬ ‫پرویز کرمی‪ ،‬دبیر ستاد توسعه فرهنگ و علم‬ ‫و فناوری اقتصاد دانش بنیان و مشاور معاون علمی‬ ‫و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به توانمندی‬ ‫استارتاپ‌ها و کسب و کارهای‌ دانش‌بنیان فعال در‬ ‫حوزه صنایع فرهنگی و نقش‌آفرینی آنان در تولید و‬ ‫اشتغال دانش‌بنیان گفت‪ :‬جوانان باید به فرهنگ ورود‬ ‫پیدا کنند تا در بخش فناوری اشتغال زایی کنیم‪ ،‬زیرت‬ ‫در استخدام دولتی به بن بست خورده‌ایم‪.‬‬ ‫کرمـی‪ ،‬نـوآوری و پیشـتازی فنـاوری را مهـم ترین‬ ‫ویژگـی ایـن کسـب و کارهـا دانسـت و افـزود‪ :‬کسـب‬ ‫و کارهـا دانش‌بنیـان و اسـتارتاپی تولیدکننـده‪ ،‬ارائـه‬ ‫کننـده کننـده و همچنیـن پـرورش دهنده ایـده خود‬ ‫هسـتند‪ ،‬و تلاش آنـان ضامـن رشـد کسـب و کار‬ ‫ایشـان است‪.‬‬ ‫دبیر سـتاد توسـعه فرهنگ و علم و فناوری اقتصاد‬ ‫دانـش بنیـان بـا اشـاره بـه اهمیـت فرهنگ‌سـازی‬ ‫و ترویـج در حـوزه اسـتارتاپ‌ها و شـرکت هـای‬ ‫دانش‌بنیـان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬فرهنـگ سـازی و ترویـج‬ ‫زیسـت بـوم کارآفرینـی اهمیـت بسـیار زیـادی دارد و‬ ‫ایـن فرهنـگ بایـد در میـان مـردم ایجـاد شـود البتـه‬ ‫ایـن فرهنـگ سـازی و ترویـج بـه مـدت زمـان زیادی‬ ‫احتیـاج دارد و بایـد کمـک کنیم تا فرهنگ اسـتارتاپی‬ ‫و دانش‌بنیـان را در جامعـه همـه گیـر نماییـم‪.‬‬ ‫کرمی تصریح کرد‪ :‬جوانان خالق و متخصص ما باید‬ ‫در حوزه فناوری فرهنگ وصنایع خالق این حوزه ورود‬ ‫پیدا کنند تا این حوزه را تعالی دهند و در بخش فناوری‬ ‫های فرهنگی هم اشتغال زایی ایجاد شود‪ .‬متاسفانه ما‬ ‫در استخدام دولتی به بن بست خورده‌ایم و برای خروج‬ ‫از این بن بست باید بیش از پیش در حوزه اقتصاد‬ ‫دیجیتال و صنایع فرهنگی فعالیت کنیم تا به موفقیت‬ ‫و اشتغالزایی باال برسیم‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدرضــا موحــدی‪ ،‬معــاون پژوهــش‬ ‫و فنــاوری دانشــگاه شــریف نیــز در همایــش فــوق‬ ‫توجــه بــه ترکیــب فرهنــگ و فنــاوری را امــری نــو‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬امیــدوار هســتیم کــه بتوانیــم بــا‬ ‫اســتفاده از فناوری‌هــای نویــن در حــوزه فرهنــگ‬ ‫تاثیرگــذار باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ و فنــاوری در اذهــان‬ ‫عمــوم دو حــوزه مجــزا تلقــی می‌شــوند‪ ،‬آنهــا را در‬ ‫عمــل نزدیــک بــه یکدیگــر دانســت و گفــت‪ :‬بــا ظهــور‬ ‫فناوری‌هــای نویــن ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن ایــــــــن‬ ‫دو عرصــه ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه شـریف ضمـن‬ ‫تاکیـد مجـدد بـر خدمت‌رسـانی در عرصـه فرهنـگ‬ ‫و توسـعه کاالهـای فرهنگـی‪ ،‬دانشـگاه شـریف را از‬ ‫پیشـگامان ایـن عرصـه عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬دفتـر‬ ‫خدمت‌رسـانی در ایـن زمینـه نیـز بـرای نخسـتین بار‬ ‫در مجتمـع خدمات صنعتی دانشـگاه شـریف تاسـیس‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫رونمایی از کتاب نوآوری نرم‬ ‫الزم به ذکر است که در بخش دیگری از این همایش‬ ‫با حضور پرویز کرمی رئیس شورای سیاستگذاری و‬ ‫سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر همایش‪ ،‬کتاب‬ ‫«نوآوری نرم» نوشته پائول استون‌من که توسط‬ ‫امیرحسین اسدی‪ ،‬نسترن افشم و عیسی کشاورز‬ ‫ترجمه شده است رونمایی شد‪.‬‬ ‫در ادامـه امیرحسـین اسـدی‪ ،‬دبیـر اجرایی همایش‬ ‫ملـی «فناوری‌هـای فرهنگـی؛ تولیـد و اشـتغال» و‬ ‫مبتکـر شـتاب دهنـده (اسـتارتاپ) ابـر زندگـی‪ ،‬قـرار‬ ‫گرفتـن واژه فنـاوری در کنـار فرهنگ را ثقیل دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬چگونگـی کمـک رسـانی فنـاوری بـه فرهنگ‬ ‫موضوعـی اسـت کـه بایـد بـر روی آن کار شـود؛ و این‬ ‫همایـش سـرآغاز ایـن راه بـه شـمار می‌آیـد‪.‬‬ ‫اســـدی ضمـــن تاکیـــد بـــر شکســـت ناپذیـــری‬ ‫اســـتارتاپ‌ها‪ ،‬از راه‌انـــدازی شـــتاب‌دهنده محتـــوای‬ ‫دیجیتـــال خبـــر داد و افـــزود‪ :‬ایـــن شـــتاب‌دهنده‬ ‫بـــه توســـعه کســـب و کارهـــای دیجیتـــال کمـــک‬ ‫می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی همچنین نخسـتین شـتاب‌دهنده زیـر مجموعه‬ ‫آن را شـتاب‌دهنده محتوای فرهنگـی دیجیتال معرفی‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬این شـتاب‌دهنده کـه فنـاوری دیجیتال‬ ‫را بـه فرهنـگ پیونـد می‌دهـد‪ ،‬برای نخسـتین بـار در‬ ‫زنجان راه‌اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن همایـش از کتـاب نوآوری نـرم‪ ،‬ترجمه امیر‬ ‫حسـین اسـدی رونمایـی شـد‪ ،‬ضمـن آنکـه از طریـق‬ ‫پرینتـر سـه بعـدی‪ ،‬چـاپ لوگـوی سـه‌بعدی دانشـگاه‬ ‫شـریف نیز بـه نمایش گذاشـته شـد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫می‌تواننـد اقـدام کننـد نیـز گفـت‪ :‬در طرح پیشـتازان‬ ‫توسـعه روسـتا متقاضیـان می‌توانند به معاونت توسـعه‬ ‫روسـتایی و مناطـق محـروم مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫بـه صـورت مجـزا لحـاظ می‌شـود‪ ،‬شـرکت‌های بزرگ‬ ‫در ایـن زمینـه فعال‌انـد در صورتـی که در کشـورهای‬ ‫پیشـرفته بنگاه‌هـای کوچـک و متوسـط در صنایـع‬ ‫فرهنگـی فعالیـت می‌کننـد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بخـش فرهنگـی از سـوی دولت‌ها‬ ‫بـه عنـوان بخـش هزینـه‌ده دیـده می‌شـود در صورتی‬ ‫کـه فرهنـگ مولـد اقتصـاد اسـت‪ ،‬اغلـب گرداننـدگان‬ ‫صنایـع فرهنگی اطالعـات ناچیزی دربـاره فعالیت‌های‬ ‫تجاری‌سـازی صنایـع فرهنگـی دارند‪.‬‬ ‫نیری گفت‪ :‬در اسناد باالدستی کشور و سند نقشه‬ ‫جامع علمی کشور فناوری نرم مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬صنعت فرهنگی را می‌توان با سرمایه‌گذاری‬ ‫کوچک به ارزش افزوده باال و اشتغال باال تبدیل کرد‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم به طور واقعی به این سمت حرکت‬ ‫کنیم و به نتایج مطلوب دست یابیم‪.‬‬ ‫دانشگاه شریف از پیشگامان‬ ‫خدمت‌رسانی در عرصه فرهنگ‬ ‫‪17‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی بررسی شد‬ ‫نحوه حمایت از كسب و كارهای‬ ‫حوزه فناوری‌های نرم و شركت‌های خالق‬ ‫صنایع فرهنگی به گونه ای از صنعت اطالق می‌شود که به خلق ایده‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع محصوالت و خدماتی می‌پردازد که ماهیت فرهنگی دارند و مخاطب آنها جنبه‌ها‬ ‫و ابعاد فرهنگی فرد و جامعه است و از آنجایی که تولید محصوالت و خـــــدمات فرهنگی بر خالقیت‪ ،‬مهارت‪ ،‬دانش و استعداد تولید کنندگان آن استوار است‬ ‫صنایع فرهنگی را صنایع خالق نیز می‌گویند‪.‬‬ ‫فناوری های نرم و فرهنگی در واقع همان فناوری هایی هستند که در حوزه صنعت فرهنگی یا صنایع خالق مورد استفاده قرار می گیرند و کار این فناوری تبدیل‬ ‫ایده های فرهنگی همه گروه های جامعه به ثروت است‪.‬‬ ‫ت علمی و تخصصی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشــــگاهی(ستفا)‬ ‫اهمیت این فناوری‌ها سبب شد تا پنجاه وسومین نشس ‌‬ ‫با موضوع برنامه‌های حمایتی ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز از كسب و كارهای حوزه فناوری‌های نرم و شركت‌های خالق برگزار شود‪.‬‬ ‫این نشست ‪ 30‬بهمـــن ماه با حضور دکتر محمد صادق بیجندی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگـــــان جهاددانشگاهی(ستفا) ‪،‬‬ ‫سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و جمعی ازصاحب نظران و فعاالن این حوزه برگزارشد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫یکی از رسته‌های اولویت دار در برنامه اشتغال‬ ‫فراگیر کسب و کارهای فرهنگی است‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتــــغال‬ ‫دانش آموختگان جهاددانشگاهی در این نشست با تاکید بر‬ ‫اینکه یکی از رسته های اولویت دار در برنامه اشتغال فراگیر‬ ‫کسب و کارهای فرهنگی است گفت‪ :‬یکی از فعالیت‌های‬ ‫این سازمان در حوزه توسعه کسب و کارهای خالق و‬ ‫صنایع فرهنگی است و این سازمان در برنامه‌های آتی خود‬ ‫به این موضوعات توجه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بیجنـدی در ادامـه ایـن نشسـت در فراینـد ایجـاد‬ ‫اشـتغال پایـدار‪ ،‬فراگیـر و دانش بنیان گفـت‪ :‬اکنون ‪503‬‬ ‫شـرکت را مدیریـت و راهبـردی مـی کنیـم کـه از ایـن‬ ‫تعـداد ‪ 101‬شـرکت دانـش بنیـان اسـت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫در سند نقشه جامع علمی کشور مهمترین اولویت‬ ‫حوزه فناورانه است‬ ‫در ایـن نشسـت دبیـر سـتاد توسـعه فناوری‌هـــــای‬ ‫نـرم و هویـت سـاز بـا اشـاره بـه اینکـه در سـند نقشـه‬ ‫جامـع علمـی کشـور مهمتریـن اولویـت حـوزه فناورانـه‬ ‫اسـت کـه بـرای ایـن حـوزه هشـت اولویـت در حوزه‌های‬ ‫نانـو‪ ،‬سـلول هـای بنیـادی‪،ICT ،‬هوافضـا‪ ،‬بیوتکنولوژی‪،‬‬ ‫سـلول شـناختی و فناوری های نرم و فرهنگی ذکر شـده‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬فنـاوری های نـرم و فرهنگـی در واقع همان‬ ‫فنـاوری هایـی هسـتند کـه در حـوزه صنعـت فرهنگی یا‬ ‫صنایـع خلاق مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرنـد‪ ،‬یعنی اگر‬ ‫مـا فرض کنیـم حوزه فرهنـگ‪ ،‬اقتصاد و فنـــــــــاوری‬ ‫بـا یکدیگـر فصـل مشـترک دارنـد‪ ،‬آن فصـل مشـترک را‬ ‫تحـت عنـوان صنعـت فرهنگـی در نظـر مـی گیریم‪.‬‬ ‫نیـری درباره راهـکار هایی برای حضـور و نقش‌آفرینی‬ ‫بیشـتر بخـش فرهنـگ در حـوزه اشـتغال و کار آفرینی و‬ ‫راه هـای بهبـود شـرایط و زیرسـاخت‌ها در حـوزه فرهنگ‬ ‫گفت‪:‬همانطـور کـه مـی دانیـد سـتاد‌های توسـعه فناوری‬ ‫در معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری الگویـی‬ ‫داشـتند بـا عنـوان توسـعه فنـاوری نانـو کـه فنـاوری‬ ‫میـان رشـته ای و میـان سـازمانی اسـت‪.‬لذا الزم بـود که‬ ‫مجموعـه هـای زیـادی در کنـار هـم جمـع شـوند و برای‬ ‫رسـیدن بـه هـدف ایـن فنـاوری تلاش کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف فناوری نانو داشتن سهم‬ ‫مشخص ازجی دی پی و تولید ثروت برای کشور و ایجاد‬ ‫رفاه مردم در دهه دوم آن بود ادامه داد‪ :‬پس از آن سندی‬ ‫به نام نقشه جامع علمی کشور نوشته شد که در آن به‬ ‫اولویت های علمی دیگری هم باید اشاره می شد که برخی‬ ‫از این اولویت‌ها در زمینه علوم انسانی‪،‬برخی در زمینه‬ ‫هنر و برخی فناورانه بودند‪ .‬از آنجایی که خمیرمایه این‬ ‫سند فناوری است اولویت های فناوری در جایگاه مهمتری‬ ‫نسبت به بقیه اهداف قرار دارند‪.‬‬ ‫وی درادامه با بیان اینکه در این سند هشت اولویت‬ ‫برای حوزه فناوری قرار داده شده است که عبارت است از‬ ‫نانو‪،‬حوزه سلول های بنیادی‪،‬بیوتکنولوژی و یکی از عنوان‬ ‫ها فناوری های نرم و فرهنگی است افزود‪ :‬ما به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که یک تعریف جامع برای فناوری های نرم و‬ ‫فرهنگی حتی در شوری عالی انقالب فرهنگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫حتی در خود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و‬ ‫در ستاد های دیگر شناخت خوبی از این فناوری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بنابرین یکی از برنامه های ما در ابتدای قبول‬ ‫مسئولیت ایجاد شناخت و دانش درباره این فناوری در‬ ‫بین مردم و دولتمردان است‪.‬‬ ‫سـجادی نیـری بـا اشـاره بـه اینکـه کار ایـن فنـاوری‬ ‫تبدیـل ایـده هـای فرهنگـی همـه گـروه هـای جامعـه به‬ ‫ثـروت اسـت خاطرنشـان کرد‪ :‬چیـزی که تا کنـون به آن‬ ‫رسـیدیم ایـن اسـت کـه فنـاوری هـای فرهنگـی تنها در‬ ‫صنایـع فرهنگـی بـه کار مـی روند‪.‬‬ ‫وی درادامـه گفـت ‪ :‬تاکنـون تلاش مـا ایـن بـود که‬ ‫همانطـور کـه کشـور دربـاره فنـاوری هـای فرهنگـی فکر‬ ‫مـی کنـد عمـل کنیـم اما بـه نظر مـن هم اکنون کشـور‬ ‫بـه بلـوغ کافی بـرای برداشـتن گام بعدی در ایـن موضوع‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت‌ساز‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬ما اگر در نظر بگیریم که بخش‌های‬ ‫صنعت‪،‬فرهنگ و اقتصاد فصل مشترکی داشته باشند آن‬ ‫فصل مشترک به عنوان فناوری‌های فرهنگی بیان می‌شود‪،‬‬ ‫یعنی صنعتی که برون ده ‪،‬آن محصولی فرهنگی است که‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ایجاد شرکت های دانش بنیان‬ ‫در حوزه فناوری های نرم موفق نبودیم‬ ‫سـجادی نیـری بـا اشـاره بـه اینکه فنـاوری هـای نرم‬ ‫بـه عنـوان یک مفهـوم بزرگتـر و کالنتـر مطرح هسـتتند‬ ‫گفـت‪ :‬ما در این سـتاد تلاش داریـم در حـوزه فناوری‌های‬ ‫نـرم شـرکت دانـش بنیـان ایجـاد کنیـم ولـی چنـدان‬ ‫موفـق نبـوده ایـم‪ ،‬زیـرا قانـون حمایـت از شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان شـرکت هـای دارای فنـاوری پیشـرفته در‬ ‫حـوزه فنـاوری های سـخت را مورد هدف قرار داده اسـت‬ ‫و قانـون خاصی برای حمایت از شـرکت هـای دانش‌بنیان‬ ‫در حـوزه فنـاوری هـای نـرم وجود نـدارد‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری هـای نـرم و هویـت سـاز‬ ‫گفـت‪ :‬مـا سـال ‪ 1397‬تلاش داریم تـا فناوری‌هـای نرم‬ ‫را بـه عنـوان هـدف مهـم کشـور قـرار دهیـم کـه ورای‬ ‫قـدرت و تـوان نـرم اسـت‪ .‬همـان گونـه کـه دسـتیابی‬ ‫بـه فناوری‌هـای انـرژی هسـته ای و هـوا فضـا اقتـدار‬ ‫یـک کشـور را فراهـم مـی کننـد‪ ،‬فنـاوری هـای نـرم نیز‬ ‫زمینه‌سـاز اقتـدار هسـتند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با‬ ‫اشاره به اینکه فناوری های نرم جزو اهداف اصلی کشور‬ ‫قرار می‌گیرد تصریح کرد‪ :‬شرکت‌های خالق برای حمایت‬ ‫بیشتر از استارت آپ ها‪ ،‬شرکت‌های فعال صنعت فرهنگی‬ ‫و حوزه های نوآوری اجتماعی‪ ،‬مشاغل خانگی و روستایی‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬تـــاش هـــای زیـــادی کردیـــم و در‬ ‫نهای ــت توانس ــتیم ب ــازی ه ــای کامپیوت ــری ک ــه یک ــی‬ ‫از بخ ــش ه ــای بس ــیار مه ــم در زمین ــه فن ــاوری ه ــای‬ ‫ن ــرم اس ــت و انیمیش ــن و ش ــتابدهنده ه ــا را مش ــمول‬ ‫قان ــون حمای ــت از ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان کنی ــم‬ ‫بنابریـــن بـــا صحبـــت هـــای مفصلـــی کـــه صـــورت‬ ‫گرف ــت برنام ــه ای طراح ــی ش ــد ب ــا عن ــوان حمای ــت از‬ ‫ش ــرکت ه ــای خالقای ــن قان ــون ش ــامل ش ــرکت ه ــای‬ ‫فع ــال درعرص ــه صنای ــع فرهنگ ــی و اس ــتارت آپ ه ــا و‬ ‫مـــدل تجـــاری نویـــن مـــی شـــود‪.‬‬ ‫فناوری‌های نرم و فرهنگی در واقع‬ ‫همان فناوری هایی هستند که در‬ ‫حوزه صنعت فرهنگی یا صنایع خالق‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرند‬ ‫حمایت از شرکت های خالق‬ ‫وی حمایـت از حـوزه بـازی هـای ویدیویی‪ ،‬انیمیشـن‬ ‫و خدمـات تجـاری سـازی ماننـد شـتاب دهنـده هـا‬ ‫را در قالـب حمایـت از شـرکت هـای دانش‌بنیـان از‬ ‫دسـتاورد‌های معاونـت علـم و فنـاوری ریاسـت جمهوری‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬هـم اکنون بـا تعامل با نهـادی دیگر‬ ‫معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری برنامه ای تحـت عنوان‬ ‫حمایـت از شـرکت های خالق طراحی شـده اسـت‪ .‬محل‬ ‫شـمول ایـن قانـون‪ ،‬دو گـروه شـرکت های فعـال صنعت‬ ‫فرهنگـی و شـرکت هـای تحت الگـوی نوین کسـب و کار‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫وی بـه برنامـه هـای حمایت این سـتاد از شـرکت‌های‬ ‫فعـال اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در وهلـه نخسـت ما بنـا داریم‬ ‫بـه جـای کارگـزاری هـا از یـک سـری مجموعه‌هـای‬ ‫سـرمایه گـذار اجتماعی‪ ،‬شـتاب دهنده‌ها‪ ،‬سـرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیـر ‪ ،VC‬برگـزار کننـده های جشـنواره هــــــا‪،‬‬ ‫فـن بـازار ملـی و صندوق‌هـا بـرای معرفـی شـرکت هـای‬ ‫خلاق و فعـال اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫ســجادی نیــری ادامــه داد‪:‬همچنیــن مــا بــه دنبــال‬ ‫حمایــت مقطعــی و کوتــاه مــدت ماننــد ارایــه وام بــه‬ ‫شــرکت هــا و اســتارت آپ هــا نیســتیم‪ .‬تجربــه نشــان‬ ‫داده اســت‪ ،‬ارایــه وام بــه شــرکت هــای نــو پــا نــه تنهــا‬ ‫مشــکل آنهــا را برطــرف نمــی کنــد بلکــه آنهــا را نیــز‬ ‫مقــروض تــر می‌کنــد‪ .‬یکــی از عامــل موفقیــت وجــود‬ ‫ســرمایه‌گذاری خطرپذیــر فهمیــده بــا شــامه خــوب‬ ‫کســب و کار اســت‪ .‬ایــن ســرمایه گذارهــا مــی تواننــد‬ ‫اســتارت آپ هــا را قــوی تــر کننــد‪.‬‬ ‫وی در پایـان گفـت‪ :‬مـا قصـد داریـم موانـــــع ایـن‬ ‫شـرکت ها را بر طرف و فرایند سـربازی اسـتارت آپ‌های خالق‬ ‫و اسـتقرار آنهـا در محـل هـای مسـکونی را فعـال کنیـم‪.‬‬ ‫همچنیـن بـا حمایـت هـا الزم بـرای توسـعه بـازار‪ ،‬زمینه‬ ‫الزم بـرای حضورشـان در نمایشـگاه‌های خارجی را فراهم‬ ‫کنیـم و قانـون معافیـت مالیاتـی نیـز بـرای آنهـا محقـق‬ ‫بشـود‪ .‬همچنیـن در تالشـیم ایـن برنامـه خلاق را ملـی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه سیاستگذاری‬ ‫و توسعه زیست بوم صنایع نرم‪ ،‬فناوری های‬ ‫فرهنگی و شرکت های خالق‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت که در پایـان این جلسـه تفاهم‌نامه‬ ‫بیـن محمـد صـادق بیجنـدی رییـس سـازمان تجـاری‬ ‫سـازی فناوری و اشـتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی‬ ‫و سـید محمد حسـین سـجادی نیری دبیر سـتاد توسـعه‬ ‫فنـاوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونت علمـی و فناوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری در ‪‌۱۲‬مـاده و ‪ ۲۰‬بنـد به امضا رسـید‪.‬‬ ‫از جملـه موضعـات ایـن تفاهم‌نامـه می‌تـوان بـه‬ ‫«بهره‌بـرداری از امکانـات‪ ،‬فرصت‌هـا و ظرفیت‌هـای طرفیـن‬ ‫در راسـتای شناسـایی‪ ،‬توسـعه‪ ،‬نـوآوری و حمایـت از‬ ‫شـرکت‌های خلاق و راه انـدازی فـن بـازار تخصصـی‬ ‫حـوزه خلاق» و «همـکاری در جهـت توسـعه منابـع‬ ‫انسـانی متخصـص در شـرکت‌های خــــــلاق» و‬ ‫«همـکاری در راسـتای نیازسـنجی شـرکتهای خلاق بـه‬ ‫منظـور توسـعه زیرسـاخت‌ها بـرای گسـترش خدمـات‬ ‫و محصـوالت آنهـا» و «همـکاری در تحقیـق و پژوهـش‬ ‫بـرای شناسـایی و توسـعه حوزه‌هـای مرتبـط بـا صنایـع‬ ‫خلاق و فناوری‌هـای فرهنگـی» و «اسـتفاده از تجـارب‬ ‫و نیروی‌انسـانی متخصـص در راسـتای ارزیابـی و تائیـد‬ ‫صالحیـت شـرکت‌های خلاق» اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫از درون فرایندی فناورانه بیرون آمده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید به بخش فرهنگ نگاه‬ ‫اقتصادی داشته باشیم گفت‪ :‬در سال های اخیر به فرهنگ‬ ‫از جنبه اقتصادی نگاه کردیم و از سوی دیگر موجب شدیم‬ ‫فرهنگ نقش بسزایی در اقتصاد داشته باشد‪ ،‬به اعتقاد ما‬ ‫در کل فصل مشترک بخش فرهنگ و اقتصاد وصنعت را‬ ‫صنعت فرهنگی می گویند‪ .‬هر صنعتی نیازمند فناوری‬ ‫است که می تواند فناوری کوچک ‪ ،‬فناوری متوسط‬ ‫وفناوری بزرگ باشد‪.‬این فناوری اگر درزمینه فرهنگی‬ ‫باشد به آن فناوریهای فرهنگی گفته می شود‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری هـای نـرم و هویـت سـاز‬ ‫درادامـه گفـت ‪ :‬کل ایـن مجموعـه کـه شـامل صنایـع‬ ‫فرهنگی‪،‬فنـاوری هـای فرهنگـی و صنایع خالق می شـود‬ ‫بـه دولـت ارائـه شـده اسـت‪.‬البته در جاهایی تفـاوت بین‬ ‫ایـن موضوعـات وجـود دارد کـه بـرای مثـال می تـوان به‬ ‫موضـوع محتـوی دیجیتالـی و رایانه ای اشـاره کرد که در‬ ‫بخـش صنایـع خلاق بـه عنـوان فنـاوری هـای فرهنگـی‬ ‫شـناخته مـی شـوند ولـی در حـوزه صنایـع فرهنگی جزو‬ ‫ایـن فنـاوری هـا محسـوب نمـی شـوند‪.‬اما مـا در این جا‬ ‫بـه معنـای عـام ایـن موضوعـات مـی پردازیـم کـه در آن‬ ‫محتـوی دیجیتالـی هم جـزو صنایـع فرهنگی می باشـد‪.‬‬ ‫سـجادی نیـری افـزود‪ :‬فناوری هـای نـرم و فرهنگی‬ ‫در واقـع همـان فنـاوری هایـی هسـتند کـه در حـوزه‬ ‫صنعـت فرهنگـی یـا صنایـع خلاق مـورد اسـتفاده قـرار‬ ‫مـی گیرنـد یعنـی اگـر مـا فـرض کنیـم حـوزه فرهنـگ‪،‬‬ ‫اقتصـاد و فنـاوری بـا یکدیگـر فصـل مشـترک دارنـد‪ ،‬آن‬ ‫فصـل مشـترک را تحـت عنوان صنعـت فرهنگـی در نظر‬ ‫مـی گیریـم‪ .‬بـه عبـارت دیگـر صنعتـی کـه بـرون داد و‬ ‫محصـول تولیـدی اش بـه معنـای عـام فرهنگی اسـت که‬ ‫از خلال یـک محصـول فناورانه بیـرون آمده اسـت و باید‬ ‫اقتصـادی هم باشـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬در واقـع مـد نظر مـا صنایـع فرهنگی و‬ ‫خلاق بـه معنی عـام آن یعنی محتوای دیجیتالی‪ ،‬انتشـار‬ ‫دیجیتالـی و فضاهـای فنـاوری هـای اجتماعـی اسـت‪.‬‬ ‫فنـاوری هـای اطالعـات و ارتباطـات هـم بخشـی از حوزه‬ ‫خلاق تعریـف می شـوند‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جدال سنت و مدرنیته در زمین حمل و نقل‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مدتی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه گروهی از صاحبان آژانس‌های تاکسی تلفنی در یکی از استان‌ها به دفتر یکی از شعب تاکسی‌های‬ ‫اینترنتی حمله کرده و خساراتی را به آن زده‌اند؛ اتفاقی که شاید یادآور حمالت کارگران کارخانه‌های صنعتی در قرن ‪ 18‬و ‪ 19‬میالدی به ادوات صنعتی خودکار باشد؛‬ ‫جایی که کارگران احساس کردند که تکنولوژی به تدریج شغل‌شان را از آن‌ها می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این واقعیتی انکارناپذیر است که فناوری و تکنولوژی همیشه منافع برخی گروه‌های شغلی در جامعه را به خطر می‌اندازد‪ .‬برای مثال هــــمین‬ ‫دولت الکترونیکی درصورت تحقق راستین می‌تواند درنهایت باعث برچیده شدن برخی مشاغل دفتری و کارمندی و در عوض باعث راحتی و سرعت باالی انجام‬ ‫امور مختلف برای ارباب رجوع شود‪.‬‬ ‫با این حال فناوری‌های اطالعاتی و ارتباطاتی همیشه از بین برنده اشتغال در جوامع نبوده‌اند؛ فناوری‌های جدید همیشه درمقابل آن دسته از مشاغلی می‌ایستند‬ ‫که کمتر به تخصص یا کار فکری نیاز داشته و بیشتر یدی یا اصطالحا روتین هستند‪ .‬این موضوع به خودی خود می‌تواند باعث پیشبرد بهتر امور با هزینه‌های بسیار‬ ‫کمتر شود و درنهایت هم حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فناوری‌های اطالعاتی‬ ‫در مقابل دالالن!‬ ‫تکنولـــوژی همچنیـــن منافـــع گروه‌هـــای داللـــی‬ ‫را هـــم بـــه خطـــر می‌انـــدازد‪ ،‬بـــه ایـــن صـــورت‬ ‫کـــه در تقریبـــا همـــه کســـب و کارهـــای ســـنتی‬ ‫از خریـــد و فـــروش میـــوه تـــا مســـکن همیشـــه‬ ‫افـــرادی بـــه عنـــوان هماهنگ‌کننـــده خریـــداران‬ ‫و فروشـــندگان حضـــور داشـــته‌اند کـــه از قضـــا‬ ‫همیشـــه هـــم سودشـــان بیشـــتر از تولیدکننـــدگان‬ ‫بـــوده اســـت؛ ایـــن گروه‌هـــا بـــا ورود فناوری‌هـــای‬ ‫جدیـــد اینترنتـــی در حـــال بـــه حاشـــیه رانـــده‬ ‫شـــدن هســـتند‪.‬‬ ‫ایـــن مقدمـــات هنـــوز شـــاید نتوانـــد اذهـــان‬ ‫را بـــرای پذیـــرش اشـــتغال‌زا بـــودن تکنولـــوژی‬ ‫در ســـطح گســـترده قانـــع کنـــد؛ کار مهمـــی کـــه‬ ‫فناوری‌هـــای جدیـــد اینترنتـــی مـــی تواننـــد از‬ ‫طریـــق آن ایجـــاد اشـــتغال کننـــد‪ ،‬حـــذف دالالن و‬ ‫ایجـــاد هماهنگی‌هـــای بیـــن طـــرف عرضه‌کننـــده‬ ‫و ط ــرف تقاضاکنن ــده اس ــت؛ ب ــه ای ــن ص ــورت ک ــه‬ ‫به‌جـــای اینکـــه تولیدکننـــدگان و مصرف‌کننـــدگان‬ ‫بـــه بـــازار دالالن بـــرای فـــروش محصـــول و تامیـــن‬ ‫مایحت ــاج خ ــود مراجع ــه کنن ــد‪ ،‬ب ــه ب ــازار اینترن ــت‬ ‫می‌رونـــد!‬ ‫ایـــن وضعیـــت عـــاوه بـــر اینکـــه می‌توانـــد‬ ‫بهتری ــن خری ــد و ف ــروش ممک ــن را ب ـرای ه ــر دو ط ــرف‬ ‫معاملـــه فراهـــم کنـــد‪ ،‬همچنیـــن می‌توانـــد باعـــث‬ ‫تحری ــک بخش ــی راک ــد از فع ــاالن اقتص ــادی ش ــود‪،‬‬ ‫ب ــه ای ــن ص ــورت ک ــه مث ــا ی ــک رانن ــده کامی ــون‬ ‫بـــه دلیـــل اینکـــه در پیـــدا کـــردن مشـــتری و بـــار‬ ‫نـــاکام می‌مانـــد‪ ،‬مجبـــور می‌شـــود ســـرمایه و‬ ‫انـــرژی خـــود را بـــه مـــدت پنـــج مـــاه در ســـال‬ ‫بـــه حالـــت تعلیـــق دربیـــاورد؛ یـــا چـــه بســـا بعـــد‬ ‫از مدتـــی تصمیـــم بـــه تـــرک شـــغل خـــود بگیـــرد‪.‬‬ ‫برخـــی از موسســـات اقتصادی‪-‬اینترنتـــی‬ ‫تقریبا همه کسب و کارهای سنتی از‬ ‫خرید و فروش میوه تا مسکن همیشه‬ ‫افرادی به عنوان هماهنگ‌کننده خریداران‬ ‫و فروشندگان حضور داشته‌اند که از‬ ‫قضا همیشه هم سودشان بیشتر از‬ ‫تولیدکنندگان بوده است‬ ‫بـــزرگ امـــروزه تنهـــا همیـــن کار هماهنگـــی را‬ ‫انجـــام می‌دهنـــد؛ کاری کـــه می‌توانـــد باعـــث‬ ‫اشـــتغال‌زایی گســـترده مخصوصـــا در حـــوزه حمـــل‬ ‫و نقـــل شـــود‪ .‬همـــه مـــا می‌دانیـــم کـــه امـــروزه‬ ‫هـــر شـــهروند ایرانـــی بـــا داشـــتن یـــک خـــودروی‬ ‫ســـالم می‌توانـــد بـــا عضویـــت در ایـــن موسســـات‬ ‫تاکس ــی اینترنت ــی ی ــک ش ــغل معق ــول ب ــا حق ــوق‬ ‫مناســـب بـــرای خـــود دســـت و پـــا کنـــد‪.‬‬ ‫عیـــن همیـــن وضعیـــت می‌توانـــد در بـــاره‬ ‫مقول ــه تراب ــری و حم ــل و نق ــل ج ــاده‌ای ه ــم اتف ــاق‬ ‫بیفتـــد؛ اینکـــه راننـــدگان کامیون‌هـــای حمـــل بـــار‬ ‫از همـــه جـــا در یـــک شـــهرک در اطـــراف تهـــران‬ ‫ی ــا چن ــد ش ــهر ب ــزرگ دیگ ــر کش ــور جم ــع ش ــوند‬ ‫و آنجـــا بعضـــا چندیـــن روز هـــم معطـــل شـــوند‬ ‫اساســـا منطقـــی نیســـت؛ آن هـــم در وضعیتـــی‬ ‫کـــه می‌دانیـــم حمـــل و نقـــل جـــاده‌ای یکـــی از‬ ‫اساســـی‌ترین ارکان توســـعه هـــر کشـــوری اســـت‪.‬‬ ‫بـــه نظـــر می‌رســـد راه‌انـــدازی و حمایـــت از‬ ‫برنامه‌هایـــی مشـــابه تاکســـی‌های اینترنتـــی در‬ ‫ح ــوزه حم ــل و نق ــل ج ــاده‌ای می‌توان ــد ع ــاوه ب ــر‬ ‫ایجـــاد بســـترهای الزم رشـــد اقتصـــادی همچنیـــن‬ ‫باع ــث پای ــداری و افزای ــش مش ــاغل مرتب ــط ب ــا ای ــن‬ ‫حـــوزه شـــود‪.‬‬ ‫محمدجـــواد آذری جهرمـــی ‪ -‬وزیـــر ارتباطـــات‬ ‫و فنـــاوری اطالعـــات ‪ -‬در پاســـخ بـــه ســـوال ایســـنا‬ ‫دربـــاره مســـاله بـــودن یـــا نبـــودن ایجـــاد اشـــتغال‬ ‫ب ــرای دول ــت در ط ــرح حرک ــت ب ــه س ــمت اقتص ــاد‬ ‫دیجیتـــال گفتـــه بـــود‪ :‬ســـوددهی طرح‌هـــای‬ ‫اقتصـــادی و اقتصـــاد دیجیتـــال بـــا ایجـــاد اشـــتغال‬ ‫رابط ــه مس ــتقیم دارد‪ .‬در بح ــث کالن ب ــا از جنس ــی‬ ‫از اشـــتغال (ســـنتی) بـــه جنـــس دیگـــر (نویـــن)‬ ‫تغییراتـــی داریـــم‪ .‬مـــا نمی‌توانیـــم جامعـــه را عقـــب‬ ‫نگ ــه داری ــم بلک ــه بای ــد از امکان ــات هوش ــمند نس ــل‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشتغال‌زایی در بستر فضای مجازی‬ ‫از ایده تا عمل‬ ‫امـــا رییـــس جمهـــوری در ایـــن بـــاره‪ ،‬حـــوزه‬ ‫ارتباطـــات را بـــه عنـــوان حـــوزه‌ای اشـــتغال‌زا‬ ‫توصیـــف کـــرد و وظیفـــه دولـــت در ایـــن راســـتا را‬ ‫ایجـــاد زیرســـاخت‌های الزم بـــرای فعالیـــت در ایـــن‬ ‫حـــوزه دانســـت‪ .‬اتفاقـــی کـــه البتـــه بایـــد دیـــد تـــا‬ ‫چـــه حـــد بـــرای عملـــی شـــدن ظرفیـــت دارد‪.‬‬ ‫از س ــوی دیگ ــر وزی ــر ارتباط ــات دول ــت دوازده ــم‬ ‫بـــا بیـــان این‌کـــه یکـــی از حوزه‌هـــای موثـــر در‬ ‫ایجـــاد اشـــتغال حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات گفتـــه‬ ‫بـــود‪:‬دو برنامـــه بـــرای اشـــتغال به‌صـــورت همزمـــان‬ ‫وجـــود دارد‪ ،‬توســـعه اشـــتغاالت زودبـــازده مبتنـــی‬ ‫ب ــر خدم ــات ک ــه ب ــرای ایج ــاد خوداش ــتغالی اس ــت‪.‬‬ ‫در همیـــن راســـتا کیـــوان جعفـــری فشـــارکی ‪-‬‬ ‫مدیرعامـــل یـــک کســـب و کار نوپـــا ‪ -‬در گفت‌وگـــو‬ ‫بـــا ایســـنا‪ ،‬بـــا بیـــان ایـــن کـــه ایـــران بـــه دلیـــل‬ ‫اشتغال‬ ‫در فضای جدید‬ ‫را می‌توان‬ ‫با آموزش‬ ‫در بخش‌های مختلف‬ ‫تثبیت کرد‬ ‫وی در زمینـــه شـــرکت‌های هوشـــمند حمـــل و‬ ‫نق ــل ب ــار در ادام ــه ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ش ــرکت‌های‬ ‫حمـــل و نقـــل بـــه دلیـــل مشـــکالتی کـــه دارنـــد‪،‬‬ ‫نمی‌تواننـــد بـــه تنهایـــی بارهـــای مشـــتریان را بـــه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫جدی ــد ه ــم اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬ام ــا بای ــد ب ــا فکــــ ــر‬ ‫بـــه ایـــن مقولـــه وارد شـــویم تـــا همیـــن افـــرادی‬ ‫ک ــه در مش ــاغل س ــنتی هس ــتند را توانمن ــد کنی ــم‬ ‫ت ــا در اقتص ــاد دیجیت ــال ه ــم نق ــش داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫او اضاف ــه ک ــرده ب ــود‪ :‬اش ــتغال در فض ــای جدی ــد‬ ‫را می‌تـــوان بـــا آمـــوزش بـــه بخش‌هـــای مختلـــف‬ ‫تثبیـــت کـــرد‪ .‬بـــه ایـــن صـــورت کـــه کســـانی‬ ‫بیاینـــد و در ایـــن عرصـــه فعالیـــت کننـــد کـــه‬ ‫خودشـــان صاحـــب فـــن و کســـب و کاری در حـــوزه‬ ‫ســـنتی هســـتند‪.‬‬ ‫قـــرار گرفتـــن در یـــک موقعیـــت اســـتراتژیک‬ ‫حمـــل و نقلـــی می‌توانـــد محـــل مناســـبی بـــرای‬ ‫ترانزیـــت بین‌المللـــی و مخصوصـــا کشـــورهای‬ ‫گـــروه ‪ ۲۰‬باشـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬نبـــود ســـاماندهی منظـــم‬ ‫سیســـتم‌های حمـــل و نقـــل بـــاری مانعـــی بســـیار‬ ‫ب ــزرگ در راه تحق ــق اس ــتعدادهای ترانزیت ــی ای ــران‬ ‫اســـت‪ ،‬امـــری کـــه در صـــورت تحقـــق می‌توانـــد‬ ‫زمینـــه اشـــتغالزایی باالیـــی را فراهـــم کنـــد‪.‬‬ ‫آنهـــا برســـانند‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬واقعیـــت ایـــن اســـت‬ ‫کـــه ایـــن شـــرکت‌ها و خـــود راننـــــــــدگان در‬ ‫پی ــدا ک ــردن ب ــار مش ــکل دارن ــد‪ ،‬ضم ــن ای ــن ک ــه‬ ‫آنه ــا ب ــرای پی ــدا ک ــردن ب ــار برگش ــت ب ــه مش ــکل‬ ‫برمی‌خورنـــد؛ امـــر مـــورد توجـــه بـــرای راننـــدگان‬ ‫ایـــن اســـت کـــه بـــه مقصـــدی کـــه بـــار حمـــل‬ ‫می‌کننـــد‪ ،‬شـــیفت برگشـــت آنهـــا هـــم فراهـــم‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه راننـــدگان‬ ‫بســـیاری از مســـیرها را بـــرای حمـــل بـــار انتخـــاب‬ ‫نمی‌کننـــد‪ ،‬در صورتـــی کـــه اگـــر یـــک سیســـتم‬ ‫هوشـــمند اپلیکشـــنی بـــرروی موبایـــل آنهـــا باشـــد‪،‬‬ ‫بـــه راحتـــی می‌تواننـــد بـــار برگشـــت خـــود را از‬ ‫ش ــهرهای کوچ ــک ه ــم فراه ــم کنن ــد‪ .‬ای ــن قضی ــه‬ ‫عـــاوه بـــر این‌کـــه ســـبب بهـــره‌وری در فعالیـــت‬ ‫حمـــل و نقلـــی کشـــور می‌شــــــــــــــــــود‪،‬‬ ‫باعـــث اشـــتغالزایی هـــم خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت پیـــش از ایـــن نیـــز ابوالحســـن‬ ‫فیروزآب ــادی ‪ -‬دبی ــر ش ــورای عال ــی فض ــای مج ــازی‬ ‫ ب ــا بی ــان اینک ــه ریی ــس جمه ــوری ن ــگاه وی ــژه‌ای‬‫بـــه ایجـــاد اشـــتغال از طریـــق فضـــای مجـــازی‬ ‫دارد‪ ،‬گفتـــه بـــود‪ :‬اشـــتغال در فضـــای مجـــازی بـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاری کمتـــری ایجـــاد می‌شـــود و بـــه‬ ‫همیـــن دلیـــل مرکـــز توجـــه دولـــت قـــرار گرفتـــه‬ ‫اســـت و مطالعـــات گســـترده‌ای انجـــام گرفتـــه تـــا‬ ‫در ســـاختار شـــورای عالـــی و مرکـــز ملـــی فضـــای‬ ‫مجـــازی هـــم بـــه اقتصـــاد دیجیتـــال بطـــور ویـــژه‬ ‫پرداختـــه شـــود‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مهاجرت صاحبان ایده!‬ ‫مجوزهای دولتی بزرگترین مانع استارت‌آپ‌ها‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مدیـــر طـــرح ملـــی توســـعه کســـب و کارواشـــتغال پایـــدار باانتقـــاد از مجوزهـــای متعـــدد بـــرای راه‌انـــدازی اســـتارت‌آپ‌ها گفت‪:‬متاســـفانه‬ ‫در کش ــور م ــا س ــاختارو الگ ــوی مناس ــبی ب ــرای راه ان ــدازی ای ــن ن ــوع کس ــب و کاره ــا وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫رضـــا تازیکـــی‪ ،‬مدیـــر طـــرح ملـــی توســـعه کســـب و کار و اشـــتغال پایـــدار (تکاپـــو) وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی در گفتگـــو بـــا‬ ‫مهـــر‪ ،‬بـــا انتقـــاد شـــدید از لـــزوم دریافـــت مجوزهـــای متعـــدد از دســـتگاه‌های دولتـــی و خصوصـــی بـــرای راه انـــدازی کســـب و کارهـــای‬ ‫نوپـــا و اســـتارت‌آپ‌ها گفـــت‪ :‬متاســـفانه در کشـــور مـــا ســـاختار و الگـــوی مناســـبی بـــرای راه انـــدازی ایـــن نـــوع کســـب و کارهـــا بـــه رغـــم‬ ‫وجـــود ایـــده هـــای نـــو توســـط جوانـــان وجـــود نـــدارد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز مهمتریـــن و بزرگتریـــن مانـــع پیـــش روی متقاضیـــان راه انـــدازی اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬الـــزام بـــه دریافـــت‬ ‫مجوزهـــای متعـــدد توســـط دســـتگاه‌های مختلـــف اســـت‪ ،‬بیـــان داشـــت‪ :‬عـــاوه بـــر ایـــن‪ ،‬صندوق‌هـــای ضمانـــت بـــرای کاهـــش‬ ‫خطرپذیـــری بـــا هـــدف تضمیـــن اصـــل ســـرمایه متقاضیـــان وجـــود نـــدارد؛ عـــاوه بـــر اینهـــا‪ ،‬در حـــوزه نظـــام تامیـــن اجتماعـــی نیـــز‪،‬‬ ‫حمایت‌هـــای بیمـــه‌ای مناســـب و هدفمنـــدی از ایـــن نـــوع کســـب و کارهـــا نمـــی شـــود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مدی ــر ط ــرح مل ــی تکاپ ــو در وزارت وزارت تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه امـــروز‬ ‫بس ــیاری از صاحب ــان ای ــده ب ــرای راه ان ــدازی کس ــب‬ ‫و کاره ــای نوپ ــا ب ــه لح ــاظ مال ــی متک ــی ب ــه خ ــود‬ ‫هس ــتند و تنه ــا موان ــع آنه ــا‪ ،‬مجوزه ــای دس ــت و پ ــا‬ ‫گی ــر اس ــت گف ــت‪ :‬اس ــتارت آپ ه ــا دارای ظرفی ــت‬ ‫ه ــای بالق ــوه هس ــتند ام ــا ب ــرای عملیات ــی ش ــدن‬ ‫آنه ــا‪ ،‬بای ــد موان ــع موج ــود برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫تازیکـــی ادامـــه داد‪ :‬بـــدون شـــک ایـــده و‬ ‫صاحبـــان ایـــده در کشـــور بـــرای راه انـــدازی ایـــن‬ ‫نـــوع کســـب و کارهـــا و ایجـــاد حجـــم زیـــادی‬ ‫فرصـــت شـــغلی‪ ،‬وجـــود دارد امـــا مزاحمت‌هایـــی‬ ‫ک ــه ب ــرای متقاضی ــان وج ــود دارد (از جمل ــه تع ــدد‬ ‫دریافـــت مجـــوز از دســـتگاه هـــای مختلـــف بـــرای‬ ‫راه انـــدازی یـــک اســـتارت آپ)‪ ،‬زمینـــه را بـــرای‬ ‫ای ــده فروش ــی‪ ،‬س ــپردن پی ــاده س ــازی طرح‌ه ــا ب ــه‬ ‫ش ــرکت ه ــای خارج ــی و مهاج ــرت صاحب ــان ای ــده‬ ‫ب ــه خ ــارج از کش ــور فراه ــم ک ــرده اس ــت؛ و در ای ــن‬ ‫ارتبـــاط‪ ،‬مـــوارد بســـیاری هســـتند کـــه بـــه دلیـــل‬ ‫عـــدم حمایـــت‪ ،‬مهاجـــرت کردنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول تصریـــح کـــرد‪ :‬ایـــن زنـــگ‬ ‫خطـــری بـــرای مســـئوالن اســـت کـــه نشـــان‬ ‫مـــی دهـــد بی‌توجهـــی بـــه ظرفیـــت چشـــمگیر‬ ‫اش ــتغالزایی در ح ــوزه اس ــتارت آپ‌ه ــا‪ ،‬ای ــن فرص ــت‬ ‫هـــا چگونـــه از دســـت مـــی رود‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول در وزارت کار‪ ،‬ات ــکای غال ــب‬ ‫اســـتارت آپ هـــا بـــه منابـــع مالـــی خصوصـــی را از‬ ‫مزیت‌ه ــای ای ــن ن ــوع کس ــب و کاره ــا عن ــوان ک ــرد‬ ‫و افـــزود‪ :‬مشـــاغل جدیـــد مبتنـــی بـــر ایـــن نـــوع‬ ‫کســب و کارهــا‪ ،‬نیازمنــد ســاختاری هســتند کــه بــا‬ ‫اتص ــال ب ــه ب ــازار س ــرمایه از ی ــک ط ــرف و حمای ــت‬ ‫از طریـــق تاســـیس صندوق‌هـــای ریســـک پذیـــر از‬ ‫ســـوی دیگـــر‪ ،‬اعتمـــاد صاحبـــان ایـــده و مـــردم را‬ ‫جلـــب کننـــد‪.‬‬ ‫اســـتارتاپ‪ ،‬از مرحلـــه دریافـــت مجـــــــــــوز تـــا‬ ‫پی ــاده س ــازی کس ــب و کار‪ ،‬در دنی ــا کمت ــر از ی ــک‬ ‫ســـال اســـت در حالـــی کـــه ایـــن بـــازه زمانـــی در‬ ‫ایـــران بیـــن ‪ ۴‬تـــا ‪ ۵‬ســـال زمـــان مـــی بـــرد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬عـــاوه بـــر دســـتگاه‌های دولتـــی‪،‬‬ ‫اتحادیه‌هـــا و بخـــش خصوصـــی نیـــز بـــا هـــدف‬ ‫کس ــب درآم ــد‪ ،‬وارد فراین ــد ارائ ــه مج ــوز ش ــده ان ــد‬ ‫ک ــه ج ــای تعج ــب دارد‪.‬‬ ‫تازیکـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در قالـــب طـــرح‬ ‫تکاپـــو (توســـعه کســـب و کار و اشـــتغال پایـــدار)‪،‬‬ ‫ظرفیت‌هـــای بســـیاری بـــرای پیـــاده ســـازی‬ ‫اس ــتارت آپ‌ه ــا دی ــده ش ــده اس ــت گف ــت‪ :‬تقریب ــا‬ ‫در تمـــام بخش‌هـــای اشـــتغالزا‪ ،‬طرح‌هـــای‬ ‫نوآورانـــه در تمـــام فراینـــد زنجیـــره تامیـــن اعـــم از‬ ‫بـــازار‪ ،‬تولیـــد و توزیـــع شناســـایی و تعریـــف شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬حتـــی اگـــر منابـــع مالـــی وجـــود‬ ‫داشـــته باشـــد و صندوق‌هـــای ضمانـــت و ریســـک‬ ‫پذیـــر در حمایـــت از ایـــن نـــوع کســـب و کارهـــا‬ ‫تاســـیس شـــوند‪ ،‬چالشـــی بـــه نـــام الـــزام بـــه‬ ‫دریافـــت مجوزهـــای متعـــدد منجـــر بـــه انصـــراف‬ ‫بس ــیاری از متقاضی ــان ب ــرای ادام ــه راه م ــی ش ــود‪،‬‬ ‫کم ــا اینک ــه ای ــن اتف ــاق در م ــواردی رخ داده اس ــت‪.‬‬ ‫طرح‌های فناورانه معطل مجوز مانده‌اند‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در همیـــن زمینـــه بســـیاری از‬ ‫ط ــرح ه ــای اش ــتغال زا در بخ ــش خدم ــات‪ ،‬درگی ــر‬ ‫مجوزهـــای قانونـــی هســـتند؛ همچنیـــن در حـــوزه‬ ‫بیاب ــان زدای ــی ط ــرح ه ــای فناوران ــه بس ــیار خوب ــی‬ ‫در سیســـتان و بلوچســـتان ارائـــه شـــده امـــا بـــه‬ ‫دلی ــل ال ــزام ب ــه دریاف ــت مج ــوز از س ــازمان ه ــای‬ ‫مختل ــف از جمل ــه مناب ــع طبیع ــی‪ ،‬س ــازمان محی ــط‬ ‫زیس ــت‪ ،‬س ــازمان ان ــرژی هس ــته ای و غی ــره معط ــل‬ ‫مانـــده انـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر طـــرح ملـــی تکاپـــو در پاســـخ بـــه ایـــن‬ ‫بسیاری از طرح های اشتغال زا‬ ‫در بخش خدمات‪،‬‬ ‫درگیر مجوزهای قانونی‬ ‫هستند‬ ‫همه برای استارتاپ‌ها کیسه دوخته‌اند!‬ ‫مدیــر طــرح ملــی توســعه کســب و کار و اشــتغال‬ ‫پای ــدار وزارت کار گف ــت‪ :‬ط ــول م ــدت راه ان ــدازی ی ــک‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دولتی‌ها نه تنها مجوزها را کم نکرده اند‬ ‫بلکه زیاد هم کرده اند‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول در وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـــاه اجتماعـــی افـــزود‪ :‬بـــر اســـاس مطالعـــات‬ ‫انج ــام ش ــده در قال ــب ط ــرح تکاپ ــو‪ ،‬هی ــچ س ــازمان‬ ‫دولت ــی در راس ــتای اج ــرا ب ــه قان ــون بهب ــود فض ــای‬ ‫کســـب و کار‪ ،‬تعـــداد مجوزهـــای دولتـــی را کاهـــش‬ ‫نـــداده بلکـــه برخـــی دســـتگاه هـــا ایـــن مجوزهـــا‬ ‫را افزایـــش داده انـــد بـــه طوریکـــه پرونـــده هـــای‬ ‫متع ــدد در دارای ــی‪ ،‬تامی ــن اجتماع ــی و غی ــره ب ــرای‬ ‫متقاض ــی راه ان ــدازی ای ــن ن ــوع کس ــب و کاره ــا ب ــاز‬ ‫مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬همـــه ایـــن ســـخت‌گیری هـــا‬ ‫ب ــرای «کس ــب و کاره ــای نوپ ــا» انج ــام م ــی ش ــود؛‬ ‫ایران در شاخص‬ ‫راه‌اندازی کسب و کار‬ ‫در بین ‪ 180‬کشور دنیا‬ ‫در رتبه ‪166‬‬ ‫قرار دارد‬ ‫رتبه ‪ ۱۶۰‬ایران در بین ‪ ۱۸۰‬کشور دنیا‬ ‫در شاخص «راه اندازی کسب و کار»‬ ‫تازیکـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن مجوزهـــای‬ ‫مخـــل کســـب و کار در ایـــران‪ ،‬جایـــگاه کشـــورمان‬ ‫را در شـــاخص کســـب و کار در جهـــان تنـــزل داده‬ ‫اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس آمـــار رســـمی ســـال‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫ســـوال کـــه «بـــه جـــای مجـــوز‪ ،‬چـــه راه حلـــی‬ ‫جهـــت احـــراز صالحیـــت کســـب و کارهـــای نوپـــا‬ ‫وجـــود دارد»‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــرای توســـعه ایـــن کســـب‬ ‫و کارهـــا بایـــد «ضوابـــط و شـــرایط» جایگزیـــن‬ ‫«دریافـــت مجوزهـــای متعـــدد» شـــود و بـــه جـــز‬ ‫ای ــن‪ ،‬راه ــکاری وج ــود ن ــدارد‪ .‬چ ــرا ک ــه در ص ــورت‬ ‫تـــداوم رویـــه فعلـــی و احـــراز صالحیـــت صاحـــب‬ ‫کســـب و کار توســـط دســـتگاه‌های متعـــدد‪ ،‬در‬ ‫بســـیاری از مـــوارد متقاضـــی حتـــی بـــه نیمـــه راه‬ ‫هـــم نمـــی رســـد و از ادامـــه مســـیر منصـــرف مـــی‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫بـــه عبارتـــی کســـب و کاری کـــه قـــرار اســـت تـــازه‬ ‫ایجـــاد شـــود و نمـــی تـــوان تـــداوم آن را تضمیـــن‬ ‫ک ــرد بای ــد در ای ــن ح ــد درگی ــر مج ــوز ش ــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میـــادی‪ ،‬ایـــران در شـــاخص «راه انـــدازی‬ ‫کســـب و کار» در بیـــن ‪ ۱۸۰‬کشـــور دنیـــا در رتبـــه‬ ‫‪ ۱۶۶‬قـــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیـــر طـــرح ملـــی تکاپـــو خواســـتار جایگزیـــن‬ ‫ش ــدن «ش ــرایط و ضواب ــط» ب ــه ج ــای «مجوزه ــای‬ ‫متعـــدد» جهـــت راه انـــدازی کســـب و کارهـــای‬ ‫نوپـــا شـــد و گفـــت‪ :‬در ایـــن صـــورت‪ ،‬اگـــر فـــردی‬ ‫در قالـــب ضوابـــط تعییـــن شـــده فعالیـــت نکنـــد‪،‬‬ ‫قطعـــا سیاســـت هـــای برخـــوردی متناســـــــب‬ ‫مـــی تـــوان در مقابـــل او اتخـــاذ کـــرد امـــا نبایـــد‬ ‫بـــا افزایـــش فرایندهـــای مخـــل‪ ،‬مانـــع شـــکوفایی و‬ ‫رونـــق فعالیـــت صاحبـــان ایـــده شـــد‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه چ ــرا ب ــه رغ ــم‬ ‫فرایندهـــای طوالنـــی کـــس مجـــوز بـــرای ایجـــاد‬ ‫کســـب و کارهـــا نوپـــا‪ ،‬طـــی چنـــد ســـال گذشـــته‬ ‫ش ــاهد توس ــعه روزاف ــزون اس ــتارت آپ ه ــای حم ــل‬ ‫و نقلـــی هســـتیم گفـــت‪ :‬توســـعه روز افـــزون ایـــن‬ ‫نـــوع اســـتارت آپ هـــا بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه‬ ‫در فعالی ــت ه ــای مرتب ــط ب ــا حم ــل و نقل ــی‪ ،‬رانت ــی‬ ‫وجـــود نداشـــته اســـت‪.‬‬ ‫تازیکـــی ادامـــه داد‪ :‬ویژگـــی ایـــن نـــوع کســـب و‬ ‫کاره ــا ای ــن اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه س ــایر مش ــاغل‬ ‫از حواشـــی و رانـــت هـــای حاکـــم مبـــرا هســـتند‬ ‫و بـــه همیـــن دلیـــل خوشـــبختانه ســـریعا رشـــد‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫محمد جندقی‬ ‫‪23‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آیا استارت‌آپ‌ها باید مدیرعامل حرفه‌ای استخدام کنند؟‬ ‫برخالف تصور بسیاری از کارآفرینان‪ ،‬استخدام یک مدیر باسابقه و مجرب نه‌تنها تهدیدی برای گستره‌ی کنترل آن‌ها محسوب نمی‌شود‪ ،‬بلکه رشد کسب‌وکار‬ ‫را تسریع می‌کند‪.‬‬ ‫یکی از اشتباهات اغلب کارآفرینان این است که افراد قابل‌ کنترل‪ ،‬مطیع و غیر منتقد را در تیم مدیریتی خود جمع می‌کنند؛ بدین معنی که هرگز یک مدیرعامل‬ ‫قدیمی و باسابقه‪ ،‬نگاهی به عملکرد یک کارآفرین جوان یا مدیر جدید نخواهد داشت‪ .‬اما آیا این ترس منطقی است؟‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫چرا کارآفرینان از استخدام مدیرعامل قدیمی‬ ‫اجتناب می‌کنند؟‬ ‫اول اینکـه بـا اجتنـاب از اسـتخدام افـراد حرفـه‌ای‪،‬‬ ‫پیچیدگـی روابـط کاهـش پیـدا می‌کنـد‪ .‬کارآفرین‌هـا‬ ‫نمی‌خواهنـد یـک مدیـر اجرایی مجرب وارد کسـب‌وکارش‬ ‫شـود‪ ،‬تمـام کاسـتی‌های آن‌هـا را تشـخیص دهـد و بگوید‬ ‫بایـد چـه‌کاری را چگونـه انجام دهند‪ .‬دوم اینکـه آن‌ها فکر‬ ‫می‌کننـد احتمـاالً کاندیدای مورد نظرشـان مشـکلی دارد‪.‬‬ ‫چـرا اصـوالً یک مدیـر اجرایی حرفـه‌ای باید متمایل باشـد‬ ‫در یـک اسـتارتاپ کار کنـد؟ سـوم اینکـه کارآفرینـان فکر‬ ‫می‌کنـد مدیـران حرفـه‌ای‪ ،‬صرفـاً می‌خواهنـد دیگـران را‬ ‫کنتـرل کننـد و خودشـان در عمل‪ ،‬اجرای هیـچ وظیفه‌ای‬ ‫به عهـده نمی‌گیرند‪ .‬درنهایـت‪ ،‬کارآفرینـان تصور می‌کنند‬ ‫انـرژی مدیـران باسـابقه‪ ،‬بـرای کار در یک کسـب‌وکار نوپا‬ ‫کافی نیسـت‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫چرا این دیدگاه نادرست است؟‬ ‫ممکن است برخی از کاندیداهای شما چنین‬ ‫ویژگی‌هایی داشته باشند؛ ولی در فرایند استخدام هرگز‬ ‫نمی‌توان همه‌ی گزینه‌ها را به یک‌ چشم نگاه کرد‪ .‬همه‌‬ ‫گزینه‌های احتمالی شما‪ ،‬با یکدیگر متفاوت‌اند و باید‬ ‫به‌صورت فردی و مجرا ارزیابی شوند‪ .‬بنابراین افرادی که‬ ‫برای استخدام مد نظر دارید‪ ،‬بررسی کنید‪ .‬شاید یک مدیر‪،‬‬ ‫فقطترجیحبدهدوظایفبازاریابیرابهعهدهبگیردوهیچمشکلی با‬ ‫متمرکز ماندن روی یک دپارتمان نداشته باشد‪ .‬شاید یک‬ ‫کاندیدا‪ ،‬عالقه‌مند باشد کسب‌وکارهای نوپا را در مراحل‬ ‫اولیه‌ی کارشان یاری دهد و از ساعات طوالنی کار ابایی‬ ‫نداشته باشد‪ .‬فراموش نکنید که هر شرکت‪ ،‬فقط به یک‬ ‫مدیرعامل نیاز دارد و زمانی که یک مدیرعامل تصمیم‬ ‫می‌گیرد شرکت خود را عوض کند‪ ،‬اگر فرصت مناسب‬ ‫و مشابهی برای شغل مدیرعاملی پیش رو نداشته باشد‪،‬‬ ‫مجبور است به مشاغل اجرایی دیگری روی بیاورد‪.‬‬ ‫چرا مدیرعامالن قدیمی گزینه‌های خوبی برای‬ ‫استخدام هستند؟‬ ‫اول اینکه فقط یک مدیرعامل می‌تواند تمام حوزه‌ها‬ ‫و جوانب کسب‌وکار شما را درک کند و متوجه شود که‬ ‫بخش‌های مختلف‪ ،‬چگونه کنار یکدیگر کار می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌عنوان‌ مثال اگر یک مدیرعامل سابق برای سمت‬ ‫مدیریت تکنولوژی شرکت استخدام شود‪ ،‬نه‌تنها نیازهای‬ ‫بخش فناوری را درک می‌کند‪ ،‬بلکه می‌داند این نیازها چه‬ ‫اگر یک مدیر‬ ‫باسابقه در کنارتان‬ ‫حضور داشته باشد‪ ،‬سد راه‬ ‫تالش‌های شما نمی‌شود‬ ‫تأثیراتی روی بودجه‪ ،‬استخدام‪ ،‬بازاریابی محصول و نظیر‬ ‫آن خواهند داشت‪ .‬به‌عالوه یک مدیرعامل سابق‪ ،‬نسبت به‬ ‫مدیری که همه‌ی دوران حرفه‌ای خود را در یک دپارتمان‬ ‫ثابت گذرانده است‪ ،‬افق دید وسیع‌تری دارد و می‌تواند‬ ‫تصمیمات بهتری اتخاذ کند‪.‬‬ ‫استخدام مدیران عامل قدیمی‬ ‫از طـرف دیگـر‪ ،‬مدیرعاملان قدیمـی نه‌تنهـا خطـری‬ ‫بـرای شـما محسـوب نمی‌شـوند‪ ،‬بلکـه واقعـاً می‌تواننـد‬ ‫مفید واقع شـوند‪ .‬شـرکت شـما تـا زمانی که بـه مرحله‌ی‬ ‫رشـد برسـد‪ ،‬بـا چالش‌هـای زیـادی روبـرو خواهد شـد و‬ ‫چـه کسـی بهتـر از مدیرعاملـی که شـخصاً ایـن چالش‌ها‬ ‫را تجربـه کـرده اسـت‪ ،‬می‌توانـد بـه شـما کمک کنـد؟ با‬ ‫همـکاری چنیـن فـردی‪ ،‬به‌جـای اینکـه وقتتـان را صرف‬ ‫آزمون‌وخطـای راه‌هـای مختلـف کنیـد (کـه بـه معنـای‬ ‫صـرف هزینه‌هـای بسـیار باالتـری اسـت) می‌توانیـد‬ ‫سـریع‌تر و بـا اعتمـاد بیشـتری بـه جلـو حرکـت کنیـد‪.‬‬ ‫یک دلیل خوب دیگری برای استخدام مدیران باسابقه‪،‬‬ ‫تجربه‌ آن‌ها در اداره کردن جوانب مختلف کسب‌وکار است؛‬ ‫حتی اگر از ابتدا با این هدف استخدام نشده باشند‪ .‬فرض‬ ‫کنید مدیر عملیاتی شما ناگهان استعفا دهد و شرکتتان‬ ‫را ترک کند‪ .‬تا زمانی که فرد جدیدی جایگزین او کنید‪،‬‬ ‫یک مدیرعامل به‌خوبی می‌تواند نقش او را به عهده بگیرد و‬ ‫وظایفش را اجرا کند‪ .‬ممکن است سرپرست منابع انسانی‪،‬‬ ‫در اجرای فرهنگ استارتاپی یا حفظ کارمندان خوب با‬ ‫مشکل مواجه شود‪ .‬بازهم یک مدیرعامل سابق می‌تواند‬ ‫تجربیات خود را در اختیار او قرار دهد و توصیه‌های‬ ‫مفیدی برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫چرا نباید از استخدام مدیرعامل قدیمی بترسید؟‬ ‫چرا استخدام یک مدیر حرفه‌ای کارآفرینان را نگران‬ ‫می‌کند؟ چنین استخدامی قدرت کنترل شما را کاهش‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬شما هنوز رئیس هستید و کافی است درست‬ ‫مثل قبل در مورد تصمیم‌گیری‌هایتان اعتمادبه‌نفس‬ ‫داشته باشید‪ .‬اگر یک مدیر باسابقه در کنارتان حضور‬ ‫داشته باشد‪ ،‬سد راه تالش‌های شما نمی‌شود و به‬ ‫کسب‌وکارتان آسیبی وارد نمی‌کند؛ بلکه به شما در‬ ‫کشف و اجرای ایده‌های جدید کمک می‌کند‪ .‬تصور نکنید‬ ‫مدیری که از خودتان مجرب‌تر است‪ ،‬موقعیت شما را به‬ ‫خطر می‌اندازد‪ .‬وظیفه‌ی او کمک کردن به شما است و‬ ‫اگر در این امر موفق نبود‪ ،‬بازهم می‌توانید به گزینه‌های‬ ‫دیگری فکر کنید‪ .‬به یاد داشته باشید که همیشه افرادی‬ ‫را استخدام کنید که از خودتان باهوش‌تر و باتجربه‌ترند‪.‬‬ ‫اگر زمانی متوجه شدید که باهوش‌ترین فرد دفتر کارتان‬ ‫هستید‪ ،‬باید بدانید که با مشکلی مواجهید‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها چه زمانی باید‬ ‫شرکت ثبت کنند؟‬ ‫با توجه به روند افزایشی فعالیت در کسب و کارها نوآور و خالقانه که اغلب در‬ ‫ابتـــدا با راه‌اندازی یک استارتاپ همراه بوده است‪ ،‬سعی می‌کنیم در این گزارش‬ ‫برای آشنایی افراد با امور قانونی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید‪ ،‬به بخشی از موارد‬ ‫حقوقی اشاره کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ طبیعی است که با توجه به گستردگی ابعاد حقوقی‬ ‫راه‌اندازی یک کسب‌وکار‪ ،‬مراحل بعدی آموزش موارد مرتبط با این بخش در گزارش‌های‬ ‫دیگری اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫تشکیل شرکت‬ ‫متقاضیانـی کـه در یـک اسـتارت‌آپ فعالیـت می‌کننـد‬ ‫در ابتـدا بـه فکـر تأسـیس یـک شـرکت می‌افتنـد تـا از‬ ‫ایـن طریـق بـا پیش‌بینـی سـهم و درصـد هرکـدام از افـراد‬ ‫به‌صـورت سیسـتماتیک و اورگانیـک فعالیتهای خودشـان را‬ ‫سـازماندهی کننـد‪.‬‬ ‫سـؤالی کـه در اینجـا مطـرح می‌شـود ایـن اسـت کـه آیا‬ ‫بـرای ادامـه فعالیـت به لحـاظ حقوقی باید شـرکت ثبت کرد‬ ‫ً‬ ‫اصلا بـدون ثبت شـرکت هم ادامه فعالیت میسـر اسـت؟‬ ‫یـا‬ ‫الزم اسـت گفتـه شـود کـه برخـی فعالیتهـا براسـاس‬ ‫قانـون تجـارت الزم اسـت از طریق شـرکتهای تجـاری انجام‬ ‫شـود؛ فعالیتهایـی ماننـد بازاریابـی‪ ،‬فعالیتهای نمایشـگاهی‪،‬‬ ‫فروشـندگی‪ ،‬عملیـات واسـطه‌ای و ماننـد ایـن قبیـل‬ ‫موضوعـات‪.‬‬ ‫برخـی فعالیتها براسـاس قانون نیازی به تشـکیل شـرکت‬ ‫تجـاری ندارنـد ولـی می‌تـوان بـه هـر دلیلـی کـه شـرکاء‬ ‫تصمیـم می‌گیرنـد اقـدام بـه ثبـت کننـد‪.‬‬ ‫هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است‪ ،‬از نظر قانونی‬ ‫رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می‌شود کـــــه‬ ‫به ثبت رسیده باشد‪.‬‬ ‫در واق ــع ه ــر ش ــرکتی ب ــرای اینک ــه رس ــمیت یاب ــد و‬ ‫شـــخصیت حقوقـــی پیـــدا کنـــد‪ ،‬بایـــد بـــه ثبـــت برســـد؛‬ ‫بنابرای ــن ثب ــت ش ــرکتها ب ــرای اینک ــه قانونــاً ب ــه فعالی ــت‬ ‫ادام ــه دهن ــد الزام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫همچنین به‌موجب تبصره یک ماده پنج قانـــــــون‬ ‫اصالح قانون نظام صنفی مصوب ‪ 31/2/1368‬ثبت شرکت‌ها الزامی‬ ‫است؛ در این تبصره آمده است «کلیه شرکتهایی که مشمول‬ ‫قانون نظام صنفی هستند‪ ،‬موظفند ظرف مدت یک سال پس‬ ‫از الزم‌االجرا شدن این قانون نسبت به أخذ پروانه کسب از‬ ‫اتحادیه مربوطه اقدام کنند در غیر این صورت ثبت آنها در‬ ‫اداره کل ثبت شرکتها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ‬ ‫الزم‌االجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام‬ ‫صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ‪ 1311‬ثبت‬ ‫شرکتهای تجارتی را الزامی کرده است؛ براساس ماده یک‬ ‫این نظامنامه در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد‬ ‫رسمی موجود است‪ ،‬شرکتهای تجارتی که در محل تشکیل‬ ‫می‌شود باید به موجب شرکت‌نامه رسمی تشکیل شود‪.‬‬ ‫همچنین در ماده دو آمده است «ثبت شرکتهای تجارتی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫گروه‌سازی‬ ‫ا سـتا ر ت‌آ پ‌ها‬ ‫حداقـل از دو نفـر یـا‬ ‫بیشـتر تشـکیل می‌شـوند؛‬ ‫روابـط و رفتارهـای افـراد‬ ‫در اسـتارت‌آپ‌ها معمـوالً‬ ‫براسـاس رفاقتها و دوستی‌ها‬ ‫در ابتـدا شـکل می‌گیـرد‬ ‫ولـی پـس از مدتـی دوسـتان‬ ‫صمیمـی همــــــــــــــکار‬ ‫در یک اسـتارت‌آپ به این واقعیت‬ ‫پـی خواهنـد برد که الزم اسـت‬ ‫روابـط آنهـا در چارچـوب سـند‬ ‫حقوقی مکتوب و سـهم و امتـــــیاز‬ ‫هـر یـک از طرفیـن مشـخص شـود‪.‬‬ ‫این مقدمه خوبی برای طرح این بحث است که چرا نیاز‬ ‫به ثبت شرکت و طرح نمونه قراردادهای همکاری با عوامل‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫لذا در این باره سه قانون به شرح زیر وجود دارد‪:‬‬ ‫ماده ‪ 195‬قانون تجارت می‌گوید‪ :‬ثبت کلیه شرکتهای‬ ‫مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکتها‬ ‫است‪.‬برابر قانون ثبت‌اسناد‪ ،‬ثبت شرکت‌نامه‌ها اجباری است؛‬ ‫طبق ماده ‪ 47‬قانون ثبت در نقاطی که در اداره ثبت‌اسناد و‬ ‫امالک دفاتر رسمی موجود بوده وزارت عدلیه مقتضی بداند‬ ‫ثبت اسناد ذیل اجباری است‪ :‬کلیه عقود و معامالت راجعـــه‬ ‫به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر امالک ثبت نشده‪.‬‬ ‫صلح‌نامه‪ ،‬هبه‌نامه و شرکت‌نامهماده ‪ :48‬سندی که مطابق‬ ‫مواد فوق باید به ثبت برسد‪ ،‬اگر به ثبت نرسیده باشد‪ ،‬در‬ ‫هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫در همین رابطه تبصره‌های زیر نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫کلیه شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند‪،‬‬ ‫موظفند ظرف مدت یک سال پس از الزم‌االجرا شدن این قانون‬ ‫نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند در غیر‬ ‫این صورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکتها غیرقانونی است‬ ‫و همچنین از تاریخ الزم‌االجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای‬ ‫مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫باید در دایره ثبت شرکتها و در خارج تهران در اداره ثبت‌اسناد‬ ‫مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند‪».‬‬ ‫در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد نباشد‪ ،‬ثبت‬ ‫در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد‪ ،‬ثبت‬ ‫در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده‬ ‫و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا‬ ‫دایره یا شعبه ثبت‌اسناد در آن محــــــــــل‪ ،‬خود را در‬ ‫دفتر ثبت‌اسناد به ثبت برساند‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکتهای‬ ‫تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی نکند و به ثبت نرسد‪،‬‬ ‫رسمیت نداشته و بلکه برخالف قانون بوده و مراجع ذی‌صالح‬ ‫می‌توانند از انجام فعالیتهای آن جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری استارتاپ های ایران به نقل از‬ ‫تسنیم‪ ،‬شرکتهای خارجی که بخواهند در ایران به امور‬ ‫تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند‪ ،‬باید در اداره‬ ‫ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلتهایی‬ ‫که به وسیله مراجع قضایی تعیین می‌شود نسبت به ثبت آن‬ ‫اقدام نکنند‪ ،‬به حکم دادگاه عالوه بر محکومیت به جزای‬ ‫نقدی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مصاحبه با داریوش اجابنیان بنیان‌گذار استارت‌آپ گرتور‬ ‫گرتور راهنمای آنالین شما در گردشگری‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫گرتور یک سامانه هوشمند راهنمای شهری و گردشگری است که به کاربران این امکان را می‌دهد که بتوانند مکان‌های موردنظر خودشان را در شهر جستجو کنند‬ ‫و از خدمات گردشگری مناطق مورد جستجو مانند هتل‌ها‪ ،‬رستوران‌ها‪ ،‬کافه‌ها و بازارچه‌های سنتی‪ ،‬اطالعات کاملی را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫همچنین اطالع‌رسانی در خصوص رویدادهای در حال برگزاری مانند جشنواره‌ها‪ ،‬تئاتر یا کنسرت‌ها بخش دیگری از فعالیت‌های این استارت‌آپ اســــــت‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت‌ها و خدمات خودشان را با ایجاد یک صفحه در وب‌سایت ‪ Gartoor‬به کاربران معرفی بکنند که با استفاده از مکانیسم‌های‬ ‫هوشمند گرتور این خدمات به کاربران مرتبط معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه در گفت‌وگو با داریوش اجابنیان بنیان‌گذار استارت‌آپ گرتور(‪ )http://gartoor.com‬می‌پردازیم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫◄ پیـــش از راه‌انـــدازی ایـــن ســـرویس‬ ‫چـــه میـــزان مطالعـــه و تحقیـــق انجـــام‬ ‫دادیـــد؟ و آیـــا ارائـــه ایـــن ســـرویس در‬ ‫بـــازار موفـــق خواهـــد بـــود یـــا خیـــر؟‬ ‫◄ ایـــده راه‌انـــدازی ایـــن اســـتارت‌آپ بـــه‬ ‫حـــدود یـــک ســـال پیـــش بازمی‌گـــردد وقتی‌کـــه‬ ‫شـــرکتی بـــه مـــا بـــرای ایجـــاد چنیـــن سرویســـی‬ ‫مراجعـــه کـــرده بـــود؛ امـــا شـــکل‌گیری ایـــن ایـــده‬ ‫مربـــوط بـــه زمانـــی می‌شـــوند کـــه مـــا بـــه المـــوت‬ ‫ســـفر کـــرد ‌ه بودیـــم و ازآنجایی‌کـــه موفـــق نشـــدیم‬ ‫مکانـــی را بـــرای اســـکان در شـــب پیـــدا کنیـــم‪،‬‬ ‫مجب ــور ش ــدیم ش ــبانه ب ــه ش ــهر خ ــود بازگردی ــم؛‬ ‫امـــا پس‌ازایـــن اتفـــاق متوجـــه شـــدیم کـــه در آن‬ ‫منطقـــه عـــاوه بـــر اقامتـــگاه‪ ،‬برخـــی از خانه‌هـــا‬ ‫هـــم اجـــاره داده می‌شـــود‪ .‬ازآنجـــا ایـــن ایـــده بـــه‬ ‫ذهنـــم رســـید کـــه اگـــر کســـب‌وکارهایی بتواننـــد‬ ‫چنیـــن خدماتـــی را در کنـــار معرفـــی جاذبه‌هـــای‬ ‫گردشـــگری یـــک منطقـــه معرفـــی کننـــد‪ ،‬کمـــک‬ ‫فراوانـــی بـــه جـــذب گردشـــگر خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫◄ ســـرویس‌های مشـــابه دیگـــری هـــم‬ ‫بـــا گرتـــور وجـــود دارد‪ ،‬شـــما چـــه وجـــه‬ ‫تمایـــزی بـــا ایـــن ســـرویس‌ها داریـــد؟‬ ‫◄ مـا زمـان زیـادی را روی مطالعـه و بررسـی این‬ ‫رقبـا قـرار دادیم و مزایـا و معایب آن‌ها را موردبررسـی‬ ‫قـرار دادیـم؛ اما اسـتارت‌آپ گرتور نسـبت بـه این رقبا‬ ‫چنـد وجـه تمایـز اصلـی دارد کـه یکـی از مهم‌تریـن‬ ‫آن‌هـا جامعیـت خدمـات معرفی شـده اسـت‪ .‬مـا تمام‬ ‫امکانـات سـرویس‌های مشـابه را به‌صـورت متمرکـز به‬ ‫کاربـر ارائـه می‌کنیـم‪ .‬همچنیـن بـا توجـه بـه تمرکـز‬ ‫ویـژه‌ای کـه روی گردشـگران خارجـی داشـته‌ایم‪،‬‬ ‫در حـال حاضـر خدمـات خودمـان را بـه چنـد زبـان‬ ‫اصلـی دنیـا ارائـه می‌کنیـم و علاوه بـر وب‌سـایت‪،‬‬ ‫اپلیکیشـن‌های موبایلـی را هـم بـرای کاربـران ارائـه‬ ‫کرده‌ایـم‪ .‬همچنیـن میـراث فرهنگـی قدیمـی را در‬ ‫کنـار میـراث فرهنگـی نویـن ارائـه می‌کنیم کـه باعث‬ ‫جذابیت بیشـتر شـده اسـت‪.‬‬ ‫در کنـــار ســـرویس اصلـــی خودمـــان یعنـــی‬ ‫گرتـــور‪ ،‬مـــا زیرمجموعه‌هـــای دیگـــری از جملـــه‬ ‫گرتـــور مـــگ را ارائـــه می‌کنیـــم‪ .‬گرتـــور مـــگ‬ ‫گرتور در واقع یک مجله‬ ‫در حوزه گردشگری است که مقاالت‬ ‫آن توسط نویسندگان و گردشگران‬ ‫تهیه و نگارش می‌شود‬ ‫درواقـــع یـــک مجلـــه در حـــوزه گردشـــگری اســـت‬ ‫ک ــه مق ــاالت آن توس ــط نویس ــندگان و گردش ــگران‬ ‫تهیـــه و نـــگارش می‌شـــود و بـــه افـــرادی کـــه بـــه‬ ‫دنبـــال اطالعـــات کامل‌تـــر و دقیق‌تـــری هســـتند‪،‬‬ ‫کمـــک بیشـــتری می‌کنـــد‪.‬‬ ‫◄ زمانـی که مخاطبـان هنوز با گرتور آشـنا‬ ‫نشـده بودنـد‪ ،‬چگونه نخسـتین مشـتریان خود‬ ‫را جـذب کردید؟‬ ‫◄ م ــا س ــعی کردی ــم از طری ــق بازاریاب ــی ای ــن‬ ‫فرآینـــد را انجـــام دهیـــم و در حـــال مذاکـــره بـــا‬ ‫میـــراث فرهنگـــی و شـــهرداری‌ها هســـتیم کـــه‬ ‫بتوانیـــم بخـــش نخســـت پایـــگاه داده خودمـــان‬ ‫را ایجـــاد کنیـــم؛ امـــا در ادامـــه ایـــن پایـــگاه داده‬ ‫توســـط کاربـــران تکمیـــل خواهـــد شـــد‪ .‬همچنیـــن‬ ‫مـــا یـــک برنامـــه بازاریابـــی هـــم ایجـــاد کرده‌ایـــم‬ ‫ک ــه در ه ــر منطقــه‌ای بتوانی ــم ب ــا ج ــذب تع ــدادی‬ ‫بازاریـــاب‪ ،‬بـــا کســـب‌وکارهای آن منطقـــه وارد‬ ‫مذاکـــره بشـــویم‪.‬‬ ‫◄ بـــازار هـــدف خاصـــی در نظـــر‬ ‫گرفته‌ایـــد و مشـــتریان شـــما قشـــر خاصـــی‬ ‫از افـــراد جامعـــه را شـــامل می‌شـــود؟‬ ‫◄ درزمینـه‌ی جـذب مخاطبان‪ ،‬گرتـور محدودیت‬ ‫خاصـی را در نظـر نگرفتـه اسـت و مـا معتقد هسـتیم‬ ‫همـه ایرانیـان می‌تواننـد از ایـن سـرویس به‌عنـوان‬ ‫یـک راهنمـای گردشـگری اسـتفاده کننـد چراکـه‬ ‫امکانـات موجـود در گرتـور می‌تواند توسـط همـه افراد‬ ‫مورداسـتفاده قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫◄ نحـــوه تأمیـــن ســـرمایه گرتـــور‬ ‫چگونـــه بـــوده اســـت؟‬ ‫◄ در زمینـــه جـــذب ســـرمایه‌گذار ازآنجایی‌کـــه‬ ‫مدت‌زمـــان زیـــادی از شـــروع فعالیـــت اصلـــی مـــا‬ ‫نمی‌گـــذرد و نســـخه پیش‌نمایـــش ســـایت مـــا‬ ‫حـــدود یـــک مـــاه اســـت کـــه ارائـــه شـــده اســـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فعـــا بـــه شـــکل مســـتقل عمـــل می‌کنیـــم و در‬ ‫حـــال شـــروع مذاکـــره بـــا ســـرمایه‌گذاران هســـتیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فعـــا تنهـــا برنامـــه درآمـــدی مـــا در قالـــب حـــق‬ ‫اشـــتراک‌هایی اســـت کـــه بـــه کســـب‌وکارهای‬ ‫مختلـــف بـــرای معرفـــی خدمـــات و تبلیغـــات در‬ ‫شـــبکه‌های اجتماعـــی ارائـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری‬ ‫کسب‌وکارهای نوپای فاوا‬ ‫مصاحبه‪ :‬علیرضا جعفر‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر ارتباطات تاکید کرد‬ ‫وام دردی از استارت‌آپ‌ها دوا نمی‌کند‬ ‫به‌نظر می‌رسد انتخاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیش از همه می‌تواند فرصتی‬ ‫باشد برای جوانان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا که با استفاده از نگاه مثبت وی به این حوزه‪ ،‬فعالیتشان‬ ‫را گسترش دهند چراکه آذری‌جهرمی خود از نسل بچه‌های دهه شصتی است که عالوه بر آگاهی از‬ ‫دغدغه‌های نسل جوان‪ ،‬با تک تک حوزه‌های کاری ‪ ICT‬هم آشنایی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدجواد آذری جهرمی از آن دسته از وزرایی است که هرچند هنوز چند ماه است‬ ‫فعالیتش را به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز کرده اما تقریبا اکثر خبرنگاران حوزه ‪ ICT‬را‬ ‫به اسم می‌شناسد؛ خوش برخورد و صبور است و کمتر پرسشی را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ شاید همین روحیه‌اش‬ ‫باعث شده تا عالوه بر حوزه‌های تخصصی و تحصیلی خودش به همه مسائل پیش روی حوزه‌های زیر نظرش‬ ‫تسلط کامل داشته باشد‪ ،‬به طوریکه شاید خیلی کم اتفاق بیفتد که در برابر سواالت مختلفی که خبرنگاران‬ ‫در حوزه‌های مختلف و با جزئیات از وی دارند‪ ،‬ابراز بی‌اطالعی کند‪.‬‬ ‫وزیر جوان ارتباطات چندی پیش در جریان بازدید خود از ایسنا در گفت‌وگویی صمیمانه در جمع خبرنگاران به‬ ‫سواالت مختلف آنها پاسخ داد‪ .‬یکی از مسائل مطرح شده در این گفت‌وگو بحث استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای‬ ‫نوپا بود که به دلیل اهمیت و نقش کلیدی آنها در بحث توسعه اقتصاد دیجیتالی‪ ،‬این روزها بسیار محل بحث‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما آشنایی و نگاه مثبت آذری جهرمی به کسب و کارهای نوپا و اهمیت مقوله استارت‌آپ‌ها در‬ ‫ایجاد اشتغال باعث شد تا در حوزه فناوری اطالعات‪ ،‬استارت‌آپ‌ها به عنوان مهمترین باب بحث‬ ‫با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات انتخاب شود‪.‬‬ ‫می خواهیم چند «تک شاخ» داشته باشیم‬ ‫وزیر ارتباطات ساماندهی در این حوزه را در نهایت‬ ‫ساماندهی و برنامه‌ریزی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی در‬ ‫کشور دانست و ادامه داد‪ :‬ما در ابتدای کار که آمدیم یک‬ ‫هدف‌گذاری اقتصادی را به عنوان چشم‌انداز خود طراحی‬ ‫کرده و گفتیم که در پایان این برنامه چهار ساله می‌خواهیم‬ ‫سه تا چهار «‪( »Unicornis‬استارت‌آپ‌هایی که در‬ ‫سطح بسیار کالن فعالیت می‌کنند) داشته باشیم‪.‬‬ ‫صرفا وجود زیرساخت شبکه ملی‬ ‫اطالعات در کشور ایجاد اشتغال‬ ‫نمی‌کند و چه بسا اتفاقا می‌تواند‬ ‫بستری برای توسعه اپلیکیشن‌های‬ ‫خارجی هم بشود‬ ‫به وزارت ارتباطات دستور دادند تا استراتژی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را در حوزه اقتصاد دیجیتالی‪ ،‬استخراج و هدف‌گذاری‬ ‫بودجه‌ای انجام دهیم که این موضوع در حال تدوین است‪.‬‬ ‫وی با طرح این سوال که تا زمانی که هیچ هدف‌گذاری‬ ‫در حوزه اقتصاد دیجیتالی از طریق لوایح قانونی انجام‬ ‫نشود‪ ،‬چه انتظاری برای حمایت از این حوزه دارید؟ ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما طبق برنامه ششم توسعه باید در زمینه‌ی ارزش‬ ‫افزوده در حوزه فناوری اطالعات ‪ 19.4‬درصد رشد داشته‬ ‫باشیم‪ .‬سوال ساده این است که در این رابطه سال پایه‬ ‫کدام و بودجه چقدر است!؟ این در حالی است که اکنون‬ ‫شاخصی به عنوان سرفصل فناوری اطالعات نداریم که‬ ‫بگوییم میزان ارزش افزوده امروز حوزه فناوری اطالعات‬ ‫چقدر است‪.‬‬ ‫او به سیستم حمایت مالی از کسب و کارهای نوپا‬ ‫در الیه خدمات سند باالدستی نداریم!‬ ‫آذری جهرمی با بیان این‌که ما در حال حاضر مصوبه‬ ‫باالدستی در الیه خدمات نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کسانی که از‬ ‫ما مطالبه شبکه ملی اطالعات می‌کنند‪ ،‬بدانند که از سه‬ ‫بخش این شبکه هنوز دو بخش آن به جمع‌بندی قانونی‬ ‫ل گرفتن‬ ‫نرسیده است‪ ،‬هرچند در حال کمک به شک ‌‬ ‫چارچوب استراتژیک نظام در برخورد با این مقوله هستیم‪.‬‬ ‫او گفت که صرفا وجود زیرساخت شبکه ملی‬ ‫اطالعات در کشور ایجاد اشتغال نمی‌کند و چه بسا‬ ‫اتفاقا می‌تواند بستری برای توسعه اپلیکیشن‌های خارجی‬ ‫هم بشود؛ امری که امروز هم با آن روبه‌رو هستیم‪ .‬ما‬ ‫می‌خواهیم چرخ اقتصاد ما در این حوزه در داخل و از‬ ‫طریق کسب‌وکارهای داخلی بچرخد‪ ،‬برای همین هم‬ ‫لزومی ندارد وقتی یک اپلیکیشن تاکسی اینترنتی داخلی‬ ‫داریم سراغ نمونه خارجی آن برویم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش پایانی‬ ‫صحبت‌های خود هم درباره بعضی تصورات که شبکه ملی‬ ‫اطالعات را محدود کننده می‌دانند گفت که این شبکه‬ ‫اتفاقا به ما می‌گوید که ما به داخلی‌ها اینترنت با کیفیت‬ ‫ارائه بدهیم نه این‌که برویم مدام همه چیز را ببنیدیم‪.‬‬ ‫شبکه ملی اطالعات در واقع بستری برای انجام کارهای‬ ‫ایجابی است و نه اقدامات سلبی!‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مدل توسعه شبکه فضای مجازی چیست؟‬ ‫محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال ایسنا‬ ‫درباره نسبت وزارت ارتباطات با استارت‌آپ‌ها؛ برنامه‬ ‫وزارتخانه خود برای حمایت از استارت‌آپ‌ها را اینگونه‬ ‫تشریح و اظهار کرد‪ :‬اساسا شبکه ملی اطالعات مدل توسعه‬ ‫شبکه فضای مجازی در کشور را تعریف می‌کند‪‌.‬این شبکه‬ ‫در سه الیحه زیرساخت‪ ،‬خدمات و محتوا طراحی شده‬ ‫است که در الیه زیرساخت‪ ،‬وزارت ارتباطات‪ ،‬مسیرها و‬ ‫یا به عبارتی لوله‌کشی‌های زیرساختی را انجام داده است‪.‬‬ ‫او گفت که در راستای تحقق همین جنبه زیرساختی چه‬ ‫در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم پروژه‌ها و بودجه‬ ‫زیادی تعریف شده که تا دو سال آینده می‌توانیم زیرساخت‬ ‫شبکه ملی اطالعات را مطابق با آن چیزی که قانون برای ما‬ ‫تکلیف کرده است‪ ،‬به طور کامل به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین به‬ ‫این نکته جالب اشاره کرد که اساسا تا حاال تنها یک الیه‬ ‫از سه الیه شبکه ملی اطالعات به تصویب قانونی رسیده‬ ‫است و دو الیه دیگر هنوز سند مشخصی ندارند و علت به‬ ‫تصویب نرسیدن سندی مشخص برای دو الیه خدمات و‬ ‫محتوا در سند شبکه ملی اطالعات را اختالفات زیاد در‬ ‫این حوزه‌ها دانست و گفت که هر کسی طبق برداشت‬ ‫خود از این حوزه‌ها مطلبی را می‌گوید و فکر می‌کند که‬ ‫قضیه دقیقا همانطور است که او فکر می‌کند‪.‬‬ ‫او در ادامه مسائل مرتبط با استارت‌آپ‌ها را در همین‬ ‫مقوله خدمات طبقه‌بندی کرد و گفت‪ :‬اساسا باید یک‬ ‫چارچوب برای ساماندهی اینگونه خدمات وجود داشته‬ ‫باشد اما چون هنوز اختالف نظرها وجود دارد‪ ،‬نتوانسته‌ایم‬ ‫در این باره کاری انجام دهیم‪.‬‬ ‫آذری جهرمی اما درباره اثرات روانی اقدامات وزارتخانه‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫هم صحبت کرده و خاطر نشان کرد‪ :‬سوای از مسائل‬ ‫زیرساختی‪ ،‬وزارت ارتباطات فضای گفت‌وگو در باب‬ ‫حوزه‌های خدماتی مختلف را فراهم کرد‪ .‬انصافا مرکز ملی‬ ‫فضای مجازی هم کار ارزشمندی را انجام داد و گزارشات‬ ‫خوبی هم تنظیم کرد که در صحن شورای عالی فضای‬ ‫مجازی و هیات دولت و مجلس شورای اسالمی ارائه شد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این‌که مجموع اینها‬ ‫باعث شد تا فضای گفت‌وگو درباره جنبه‌های خدماتی شبکه‬ ‫ملی اطالعات و فضای مجازی فراهم شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در دولت‬ ‫هم اشاره کرد و با بیان این‌که در هیچ کجای دنیا به‬ ‫استارت‌آپ‌ها وام نمی‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اساسا وام دردی از‬ ‫استارت‌آپ‌ها را دوا نمی‌کند‪ ،‬در عوض دولت‌ها می‌روند و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را تقویت و نظام‌های تامین‬ ‫مالی استارت‌آپ‌ها را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد که ما موظفیم تا مسیر سرمایه‌گذاری‬ ‫در استارت‌آپ‌ها را باز و شاخص‌گذاری‌های الزم را انجام‬ ‫دهیم؛ مطمئنیم اگر مصوبه‌ای در این حوزه تصویب شود‪،‬‬ ‫همه ارکان نظام در آن همراه خواهند شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به برخی یونیکورن‌ها که در کشورهای‬ ‫منطقه توانسته‌اند رشد کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما ظرفیت‌های‬ ‫الزم برای تحقق یونیکورن‌های حوزه حمل و نقل را‬ ‫داریم‪ ،‬ایراد اما اینجاست است که هنوز به طور کامل‬ ‫نتوانسته‌ایم از این حوزه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪27‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نخستین رویداد استارت آپ ویکند محیط‌زیست و مدیریت شهری هوشمند مطرح شد‬ ‫استارت آپ ها به کمک شهرداری تهران می‌آیند‬ ‫نخســـتین رویـــداد اســـتارت آپ ویکنـــد محیط‌زیســـت و مدیریـــت شـــهری هوشـــمند از نهـــم تـــا یازدهـــم اســـفندماه ‪ 96‬بـــا همـــکاری ســـازمان‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات شـــهرداری تهـــران و مرکـــز مدیریـــت محیط‌زیســـت و توســـعه پایـــدار شـــهرداری در دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی‬ ‫برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫درواقـع اسـتارت آپ ویکنـد محیط‌زیسـت و مدیریت شـهری هوشـمند از نخسـتین گام‌ها در مسـیر حرکت به سـوی آینده تهـران پایدار هوشـمند خواهد‬ ‫بـود و بـا توجـه به اهمیـت بهره‌گیـری از ایده‌هـا‪ ،‬نوآوری‌ها و نـگاه خالقانه علمی و بـه‌روز جامعه دانشـگاهی کشـور؛ مدیریـت حمل‌ونقل و ترافیـک و آلودگی‬ ‫هـوا‪ ،‬مدیریـت پایـدار منابـع آب‪ ،‬انرژی‪ ،‬پسـماند‪ ،‬تنوع زیسـتی و با بخش ویـژه درآمدهای پایـدار از محورهـای این رویداد قرار داده شـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫آغاز نخستین رویداد استارت آپ ویکند‬ ‫محیط‌زیست با برگزاری دو پیش رویداد‬ ‫‪28‬‬ ‫نخسـتین رویـداد اسـتارت آپ ویکند محیط‌زیسـت‬ ‫و مدیریـت شـهری هوشـمند در شـرایطی عصـر‬ ‫روز چهارشـنبه ‪ 9‬اسـفند شـروع بـه کارکـرد کـه‬ ‫عالقه‌منـدان قبـل از آن با شـرکت در دو پیـش رویداد‬ ‫خـود را بـرای حضـور بهتر در ایـن اسـتارت آپ ویکند‬ ‫آمـاده کردنـد‪.‬‬ ‫پیـش رویدادهـا درواقـع اردوهـــــای کارآفرینـی‬ ‫در قالـب کارگاه‌هـای آموزشـی هسـتند کـه مدرسـین‬ ‫بـه صـورت ویـژه بـه چرایـی و چگونگـی ایده پـردازی‬ ‫و رونـد تبدیـل ایده‌هـا و نوآوری‌هـا بـه مدل‌هـای‬ ‫اجرایـی اقتصـادی مرتبـط بـا موضـوع اسـتارت آپ‬ ‫ویکنـد می‌پردازنـد‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا اولین پیـش رویداد این اسـتارتاپ‬ ‫ویکنـد بـه منظـور آمـاده نمـودن شـرکت‌کنندگان‬ ‫در تاریـخ ‪ 30‬بهمن‌مـاه بـا حضـور بیـش از ‪ 170‬نفـر‬ ‫از عالقه‌منـدان بـه موضـوع کارآفرینـی در حـوزه‬ ‫محیط‌زیسـت هوشـمند در دانشـگاه شـهید بهشـتی‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن برنامـه بـه موضوعاتـی از قبیـل نحـوه‬ ‫ایـده پـردازی‪ ،‬آشـنایی بـا مدل‌هـای کسـب‌وکار‪،‬‬ ‫محیط‌زیسـت و مدیریـت شـهری هوشـمند و معرفـی‬ ‫اسـتارتاپ پرداختـه شـد‪.‬‬ ‫مدیریت حمل و نقل ترافیک‬ ‫و کاهش آلودگی هوا مدیریت پایدار‬ ‫منابع و ایجاد درآمدهای پایدار‬ ‫از محورهای این رویداد‬ ‫استارت‌آپی است‬ ‫در ادامـه دومیـن پیـش رویـداد نخسـتین‬ ‫اسـتارت‌آپ ویکنـد محیط‌زیسـت و مدیریـت شـهری‬ ‫هوشـمند‪ ،‬یکشـنبه ‪ 6‬اسـفند ‪ ۹۶‬از سـاعت ‪ 15‬الـی‬ ‫‪ 18‬در دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر برگزار شـد و در آن‬ ‫موضوعاتـی از قبیـل نحـوه ایـده پـردازی‪ ،‬آشـنایی بـا‬ ‫مدل‌های کسـب‌وکار‪ ،‬محیط‌زیسـت و مدیریت شـهری‬ ‫هوشـمند و معرفـی اسـتارتاپ موردتوجـه قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت رعنـا نـوروزی مدیـر اداره ارزیابـی‬ ‫اسـتانداردهای محیط‌زیســــــــت مرکـز مدیریـت‬ ‫محیط‌زیسـت و دبیـر رویـداد ایـن اسـتارتاپ ویکنـد‬ ‫بابیـان اینکـه تـا سـال ‪ 2050‬هفتـاد درصـد گازهـای‬ ‫گرم‌کننـده زمیـن از شـهرها تولیـد خواهنـد شـد بـه‬ ‫ضـرورت حرکـت به سـمت شـهرهای پایدار هوشـمند‬ ‫تأکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اسـاس ایـن اسـتارت آپ بـر ‪ ۴‬محـور‬ ‫اصلـی مدیریـت حمل‌ونقـل ترافیک و کاهـش آلودگی‬ ‫هـوا‪ ،‬مدیریـت پایـدار منابـع (آب‪ ،‬انـرژی‪ ،‬پسـماند و‬ ‫تنـوع زیسـتی) و ایجـاد درآمدهـای پایـدار اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه نشسـت‪ ،‬کیـارش عبـاس زاده‪ ،‬موسـس‬ ‫آکادمـی ایـران اسـتارت آپ و صاحـب کسب‌وکـــــار‬ ‫اسـنپ فـود (سـفارش آنالین غـذا) اظهار کرد‪ :‬توسـعه‬ ‫پایـدار بایـد نخسـتین هـدف در ایجـاد هر کسـب‌وکار‬ ‫نوپایی باشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مزایـای زیسـت‌محیطی اسـنپ فود‬ ‫یـا زود فـود سـابق‪ ،‬شـامل کاهـش کاغـذ و تراکـت‪،‬‬ ‫کاهـش تبـادل پـول نقـد و افزایـش آگاهـی مـردم از‬ ‫مـکان رسـتوران‌ها اسـت‪.‬‬ ‫موسـس آکادمـی ایران اسـتارت آپ با اشـــــــاره‬ ‫بـه تعریـف اسـتارت آپ گفـت‪ :‬اسـتارت آپ‪ ،‬یـک‬ ‫رویـداد و همایـش کارآفرینـی‪ ،‬یـک اپ موبایـل و یـا‬ ‫یـک شـرکت کوچـک درآمدزایـی و رشـد نیسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه چنـد نمونـه از تعاریـف مرکـز‬ ‫کسـب‌وکارهای کوچـک آمریـکا افـزود‪ :‬کسـب‌وکاری‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‌ها پیشتازان تحوالت محیط‌زیستی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی هستند‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه در دهه‌هـــای اخیـــر‬ ‫شهرنشـــینی در جهـــان بـــا رشـــدی روزافـــزون‬ ‫روبـــرو بـــوده اســـت به‌گونـــه‌ای کـــه در پایـــان‬ ‫ســـال ‪ 2007‬بـــرای اولیـــن بـــار در تاریـــخ بشـــر‬ ‫جمعیتـــی کـــه در شـــهرها زندگـــی می‌کننـــد از‬ ‫جمعیـــت روستانشـــینان بیشـــتر شـــد افـــزود‪ :‬بـــر‬ ‫اســـاس آمارهـــای جهانـــی تخمیـــن زده می‌شـــود‬ ‫ک ــه ت ــا س ــال ‪ 2050‬می ــادی ح ــدود ‪ 70‬درص ــد از‬ ‫جمعیـــت جهـــان در محدوده‌هـــای شـــهری زندگـــی‬ ‫کننـــد‪ .‬جمعیتـــی کـــه مصرف‌کننـــده بیــــــــش از‬ ‫‪ 80‬درصـــد انـــرژی خانگـــی و تولیدکننـــده بیـــش از‬ ‫‪ 70‬درصـــد گازهـــای گلخانـــه‌ای خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫استارت آپ‌ها‬ ‫پیشتازان حرکت‬ ‫به سوی شهرهای‬ ‫پایدار و تحقق اهداف‬ ‫پـس از برگزاری ایـن دو پیش رویداد بالـــــــغ بر‬ ‫‪ 120‬نفـردر چهار گروه کسـب و کار؛ طـراح؛ متخصص‬ ‫فنـی و متخصصیـن شـهری در این اسـتارت آپ ویکند‬ ‫ثبت‌نـام کردند‪.‬‬ ‫مراسـم افتتاحیـه در شـرایط در سـاعت ‪ 15‬روز ‪9‬‬ ‫اسـفندماه رسـماً شـروع به کارکرد که دکتر صدرالدین‬ ‫علیپـور‪ ،‬رئیـس مرکز مدیریت محیط‌زیسـت و توسـعه‬ ‫پایـدار شـهرداری تهـران پیـام دکتر محمدعلـی نجفی‬ ‫شـهردار تهـران را قرائت کرد‪.‬‬ ‫شـــهردار تهـــران بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا پیشـــتازان حرکـــت بـــه ســـوی شـــهرهای‬ ‫پایـــدار و تحقـــق اهـــداف محیط‌زیســـتی‪ ،‬اجتماعـــی‬ ‫و اقتصـــادی هســـتند‪ ‌،‬گفـــت‪ :‬اســـتارت آپ‌هـــا‬ ‫ارتقـــای کیفیـــت زندگـــی در شـــهرها را دنبـــال‬ ‫می‌کننـــد ‪.‬‬ ‫محیط‌زیستی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫امیدوارانـــه بـــا ایـــن چالش‌هاســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بـــر ایـــن اســـاس اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا پیشـــتازان تحـــوالت شـــتابانی هســـتند کـــه‬ ‫می‌تواننـــد دریافتـــن راه‌حـــل و ایجـــاد مســـیرهایی‬ ‫بـــرای حرکـــت بـــه ســـوی شـــهرهای پایـــــــــدار‬ ‫گام بردارنـــد و اهـــداف محیط‌زیســـتی‪ ،‬اجتماعـــی‪،‬‬ ‫اقتصـــادی خـــود را بـــا تأکیـــد بـــر ارتقـــای ســـطح‬ ‫کیفیـــت زندگـــی در شـــهرها دنبـــال کننـــد‪.‬‬ ‫نجفـــی تأکیـــد کـــرد‪ :‬کالنشـــهر تهـــــــــران‬ ‫ب ــه عنــوان دومی ــن ابرش ــهر غ ــرب آس ــیا ام ــروز پذیــرای‬ ‫نگاه‌هایـــی نـــو‪ ،‬ایده‌هایـــی نـــاب و خالقیـــت و‬ ‫نـــوآوری در حوزه‌هـــای مختلـــف مدیریـــت شـــهری‬ ‫بـــه ویـــژه بهبـــود محیط‌زیســـت شـــهری اســـت و‬ ‫ایـــن رویکـــرد را بـــه عنـــوان مبنـــای برنامه‌هـــای‬ ‫توســـعه شـــهری برگزیـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬حضـــور همـــه فرهیختـــگان‪،‬‬ ‫اندیشـــمندان‪ ،‬متخصصـــان و صاحبـــان ایـــده و‬ ‫صنع ــت را در نخس ــتین روی ــداد اس ــتارت آپ ویکن ــد‬ ‫محیط‌زیســـت و مدیریـــت شـــهری هوشـــمند‬ ‫ارج می‌نهـــم و بـــرای آنـــان توفیـــق روزافـــزون را‬ ‫خواســـتارم‪.‬‬ ‫لزوم تبدیل خالقیت‌های حوزه محیط‌زیستی‬ ‫به کسب‌وکارهای موفق‬ ‫و اقتصادی هستند‬ ‫شـــهردار تهـــران در بخـــش دیگـــری از پیـــام‬ ‫خ ــود ب ــه ای ــن اس ــتارت آپ تأکی ــد ک ــرده اس ــت در‬ ‫چنی ــن رون ــد ش ــتابانی از گس ــترش ش ــهرهای ب ــزرگ‬ ‫چال ــش آین ــده آن‌ه ــا تأمی ــن مناب ــع پای ــدار نظی ــر‬ ‫هـــوای ســـالم‪ ،‬آب ســـالم‪ ،‬غـــذای ســـالم و انـــرژی‬ ‫کافـــی‪ ،‬همچنیـــن پایـــداری اقتصـــادی‪ ،‬اجتماعـــی‬ ‫و محیط‌زیســـتی اســـت‪ .‬ایجـــاد و حمایـــت از‬ ‫رشـــد و توســـعه همه‌جانبـــه شـــهرهای هوشـــمند‬ ‫ب ــرای دس ــتیابی ب ــه توس ــعه پای ــدار ش ــهری یک ــی‬ ‫از راه‌حل‌هـــای کلیـــدی بـــرای روبـــرو شـــدن‬ ‫در بخـش دیگـری از مراسـم‪ ،‬رئیـس مرکـز‬ ‫محیط‌زیسـت شـهرداری تهـران بـا تأکیـد بـر حمایت‬ ‫ایـن مرکز از کسـب‌وکارهای محیط‌زیسـتی گفت‪ :‬باید‬ ‫خالقیت‌هـای حـوزه محیط‌زیسـتی به کسـب‌وکارهای‬ ‫موفـق تبدیـل شـوند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫کـه عمومـاً حـول محـور تکنولـوژی شـکل‌گرفته و‬ ‫پتانسـیل رشـد باالیـی دارد‪.‬‬ ‫عبـاس زاده از اسـتیو بلنـک نـام بـرد و گفـت‪:‬‬ ‫اسـتارت آپ کسـب‌وکاری اسـت که برای جست و جوی‬ ‫یـک مـدل کسـب‌وکار تکرارشـونده و گسـترش پذیـر‬ ‫شـکل‌گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬اسـتارت آپ ویکنـد‪ ،‬رویـدادی‬ ‫آموزشـی تجربـی درزمینـه کارآفرینی باهـدف آموزش‬ ‫و ترویـج کارآفرینـی در کشـورهای مختلـف اسـت و‬ ‫عمـوم مخاطبان آن برنامه نویسـان‪ ،‬طراحـان‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫بازاریاب‌هـا‪ ،‬عالقه‌مندان اسـتارت آپ و سـرمایه‌گذاران‬ ‫هسـتند و آنچـه آموخته می‌شـود‪ ،‬درسـت فکـر کردن‬ ‫و نحـوه ایـده پـردازی بوده که در سراسـر جهــــــان‬ ‫بـه مدت سـه روز متوالی (‪ 54‬سـاعت) در انتهای هفته‬ ‫برگزار می‌شـود‪.‬‬ ‫سـومین سـخنران ایـن مجموعـه امیـر نورالدینـی‪،‬‬ ‫شـتاب‌دهنده و توسـعه‌دهنده کارآفرینـی و موسـس‬ ‫آواتـک بـا ذکـر مفاهیـم ‪Business model‬‬ ‫‪ canvas/ Lean canvas‬بـه اسـاس و تفکـر‬ ‫اصلـی راه‌انـدازی شـبکه‌های اجتماعـی ازجملـه فیس‬ ‫بـوک پرداخـت‪.‬‬ ‫در پایـان مانوئل اوهانجانیاس‪ ،‬موسـس این سـمینار‬ ‫بـه تعریـف ‪،Minimum Viable Product‬‬ ‫کمینـه محصـول یـا حداقـل محصـول پذیرفتنـــــی‬ ‫(قابـل ارائه) پرداخـت و گفت‪ :‬این مفهـوم یعنی چطور‬ ‫ایـده را بـه سـرعت اجـرا کنیم و محصـول را بسـازیم‪،‬‬ ‫علاوه بـر سـرعت مقبولیـت محصـول نیز بایـد در نظر‬ ‫گرفتـه شـود‪ .‬در حقیقـت سـوال مهمی که بایـد به آن‬ ‫پاسـخ دهیـم ایـن اسـت که آیـا مشـکل را به درسـتی‬ ‫شناسـایی کـرده ایـم؟ که در ایـن خصوص ابـزار هایی‬ ‫بـرای اعتبار سـنجی وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪29‬‬
‫استارت آپ‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪30‬‬ ‫علیپور بابیان اینکه یکی از سیاست‌ها و راهبردهای‬ ‫مدیریت شهری حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند‬ ‫است که پیش‌نیاز آن دریافت ایده‌ها و خالقیـــــت‌ها‬ ‫در حوزه محیط‌زیست است ادامه داد‪ :‬نخستین استارت‬ ‫آپ ویکند محیط‌زیست با تأکید بر تعریف اهدافی‬ ‫در حوزه محیط‌زیست در حالی برگزار می‌شود که‬ ‫‪ 70‬درصد مأموریت‌های شهرداری تهران به حوزه‬ ‫محیط‌زیست مرتبط است‪ .‬لذا در این رویداد استارت‬ ‫آپی افراد متخصص ایده‌های خود را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه ایـــن افـــراد پـــس از طـــرح‬ ‫ایده‌هـــا و خالقیت‌هـــای خـــود در قالـــب‬ ‫گروه‌هایـــی دســـته‌بندی می‌شـــوند کـــه ایـــن‬ ‫تیم‌هـــا توســـط متخصصیـــن و کارشناســـان هدایـــت‌‬ ‫خواهنـــد شـــد و ایـــرادات و مشـــکالت موجـــود در‬ ‫ط ــرح را رف ــع خواهن ــد ک ــرد ت ــا تیم‌ه ــای موج ــود‬ ‫ظـــرف دو روز بـــا یکدیگـــر رقابـــت کننـــد و در‬ ‫نهایـــت توســـط افـــراد متخصـــص بـــه عنـــوان داور‬ ‫تیم‌هـــا مـــورد داوری قـــرار گیرنـــد تأکیـــد کـــرد‪:‬‬ ‫پ ــس از داوری س ــه تی ــم در ای ــن روی ــداد اس ــتارت‬ ‫آپـــی انتخـــاب می‌شـــوند کـــه عـــاوه بـــر تقدیـــر از‬ ‫آنهـــا طرح‌هـــای آنهـــا بـــه ســـازمان‌های متولـــی‬ ‫ایـــده هدایـــت خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز محیط‌زیســـت شـــهرداری تهـــران‬ ‫بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه بیشـــتر نـــگاه ایـــن مرکـــز در‬ ‫ای ــن روی ــداد اس ــتارت آپ ــی ب ــه خالقی ــت و تبدی ــل‬ ‫آن بــه کســب و کار اســت افــزود‪ :‬نهایتـاً افــرادی کــه‬ ‫طرح‌هـــای آنهـــا منتخـــب می‌شـــود بـــا همـــکاری‬ ‫کـــه میـــان دســـتگاه‌های متولـــی محیط‌زیســـتی و‬ ‫مرکـــز محیط‌زیســـت شـــهرداری تهـــران برقرارشـــده‬ ‫ایده‌هایشـــان هدایـــت می‌شـــود تـــا بـــه کســـب و‬ ‫کار تبدی ــل ش ــوند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬اســـتارت آپ محیط‌زیســـتی‬ ‫و مدیریـــت شـــهری هوشـــمند می‌توانـــد در‬ ‫ســـال‌های آینـــده تکـــرار شـــود امـــا آنچـــه حائـــز‬ ‫اهمیـــت اســـت ایـــن اســـت کـــه ایـــن اســـتارت‬ ‫آپ بـــه صـــورت تخصصـــی و بـــا محوریـــت شـــهر‬ ‫هوشـــمند و محیط‌زیســـت برگزارشـــده تـــا گامـــی‬ ‫بـــرای حمایـــت از کســـب‌وکارهای محیط‌زیســـتی‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر علیپـــور همچنیـــن در گفت‌وگـــو بـــا‬ ‫خبرنـــگار بـــازارکار نویـــن پیرامـــون اینکـــه چـــه‬ ‫حمایت‌هایـــی از برگزیـــدگان ایـــن اســـتارت آپ‬ ‫ویکنـــد بـــه عمـــل می‌آیـــد؟ گفـــت‪ :‬مهم‌تریـــن‬ ‫حمای ــت آن اس ــت ک ــه بتوانی ــم آنه ــا را ب ــه س ــازمان‬ ‫تخصص ــی آنه ــا متص ــل کنی ــم و از ای ــن طری ــق ه ــم‬ ‫از آن‌هـــا حمایت‌شـــده وهـــم فضـــا در اختیارشـــان‬ ‫قـــرارداده می‌شـــود تـــا بتواننـــد ایـــده خـــود را‬ ‫تجاری‌ســـازی کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــال حاضـــر‬ ‫جوان ــان خ ــاق زی ــادی داری ــم ک ــه ام ــکان ج ــذب‬ ‫آنهـــا در دولـــت وجـــود نـــدارد افـــزود‪ :‬بـــا ایـــن‬ ‫وجـــود می‌توانیـــم زمینـــه کســـب‌وکار آنهـــا را‬ ‫تســـهیل کنیـــم‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز محیط‌زیســـت شـــهرداری تهـــران‬ ‫همچنی ــن اف ــزود‪ :‬اگ ــر طرح ــی باش ــد ک ــه گ ــره‌ای‬ ‫را بـــاز کنـــد ومـــا بابـــت آن هزینـــه می‌کنیـــم‪ ،‬آن‬ ‫هزینـــه را بـــه اســـتارت‌آپ‌ها پرداخـــت می‌شـــود‬ ‫تـــا مشـــکل راحـــل کننـــد‪.‬‬ ‫از آب و خاکمان‬ ‫برای ایجاد اشتغال هزینه می‌کنیم‬ ‫در ادامه مراسم دکتر کاوه مدنی‪ ،‬معاون آموزش و‬ ‫پژوهش سازمان حفاظت از محیط‌زیست با اشاره به‬ ‫اینکه مشکالت محیط‌زیست نیاز به گفتن ندارد گفت‪:‬‬ ‫بدبختی محیط‌زیست آن است که متولی آن دولت‬ ‫است وباید در این ساختارها تغییر ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه دولت باید از حالت تصدی‌گــــــری‬ ‫به سمت تسهیل گری حرکت کند افزود‪ :‬اگر سایر بخش‌ها‬ ‫همچون صنایع و مخصوصاً بخش خدمات اشتغال‌زایی‬ ‫کنند به محیط‌زیست هم کمک شده است‪ ،‬زیرا در حال حاضر‬ ‫از آب و خاکمان برای ایجاد اشتغال هزینه می‌کنیم‪.‬‬ ‫جوانان خالقی وجود دارند‬ ‫که امکان جذب آنها در دولت‬ ‫وجود ندارد و ما می‌توانیم‬ ‫زمینه کسب و کار آنها را‬ ‫تسهیل کنیم‬ ‫معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از‬ ‫محیط‌زیست همچنین به مفهوم شهر هوشمند اشاره‬ ‫کرد وگفت‪ :‬درکشورمان خیلی مدگرا هستیم و مردم‬ ‫حاضرند برای چیزهایی که شاید ضروری نباشد هم‬ ‫هزینه کنند که می‌توانیم از این مزیت در حوزه‬ ‫محیط‌زیست استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون سازمان محیط‌زیست با اشاره به اینکه برخی‬ ‫ازکارها در حوزه اجتماعی می‌تواند در حوزه محیط‌زیست‬ ‫تأثیر داشته باشند افزود‪ :‬به‌طور مثال در اروپا استارت آپی‬ ‫که پسماندهای غذایی رستوران‌ها را جمع‌آوری و به فروش‬ ‫می‌رساند با فعالیت اجتماعی خود هم درآمدزایی کرده‬ ‫وهم از دور ریختن غذا جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫استارت آپ ها‬ ‫می‌توانند به کمک شهرداری آیند‬ ‫در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم دکتـر مجیـد‬ ‫فراهانـی عضو شـورای شـهر تهـران با اشـــــــــــاره‬ ‫به اینکه سیاسـت شـورا آن اسـت که چگونه می‌توانیم‬ ‫مشـارکت شـهروندان را بیشـتر کنیم و ازتوان نخبگان‬ ‫بهـره بگیریـم افزود‪ :‬بـا وجود کاهش بودجه شـهرداری‬ ‫درسـال ‪ 97‬بودجـه هوشمندسـازی افزایـش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بحران‌هـای شـهر تهـران‪ ،‬همچون‬ ‫آلودگـی هـوا‪ ،‬ترافیـک‪ ،‬فاضالب‌هـا و‪ ...‬گفــــــت‪:‬‬ ‫اسـتارت آپ هـا می‌تواننـد در حـل ایـن مشـکالت بـه‬ ‫کمـک مـا آیند‪.‬‬ ‫فراهانـی بابیـان اینکـه در تهران هفته‌ای نیسـت که‬ ‫یـک اسـتارت آپ ویکنـد برگـزار نشـود ادامـه داد‪ :‬امـا‬ ‫باوجودآنکـه ایده‌هـای خوبـی در آنهـا مطرح می‌شـود‪،‬‬ ‫ولـی تحقـق ایده‌هـا رضایت‌بخـش نیسـت‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه فعاالن این حوزه بایـد فرآیندهای‬ ‫مدیریتـی رابـه فعالیت اسـتارت آپی خـود اضافه کنند‬ ‫افـزود‪ :‬بایـد مسـیر اجرایـی شـدن رابسـنجیم و بـا‬ ‫مطالعـه و امکان سـنجی عملیاتی شـدن آن‌ها بررسـی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهرداری باید یاد بگیرد خرید خدمات کند‬ ‫شـهربانو امانـی دیگـر عضـو شـورای شـهر نیـز بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه ‪ 40‬درصـد ترددهـای شـهر تهـران‬ ‫غیرضـروری اسـت افـزود‪ :‬یکـی ازبخـش های کـه هم به‬ ‫نفـع مردم وهم محیط‌زیسـت بوده بخش خدمات اسـت‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه شـهرداری بایـد یـاد بگیـرد‬ ‫خریـد خدمـات کنـد افـزود‪ :‬بایـد ایـده پـردازی را بـه‬ ‫کودکانمـان یـاد بدهیـم و بـا وجـود اینکه ایـن فرایند‬ ‫آغازشـده‪ ،‬امـا هماننـد یـک شـیر بی‌یـال و دم اسـت‪.‬‬ ‫ایده پردازان حتماً به عواقب اجرایی شدن‬ ‫ایده‌ها فکر کنند‬ ‫مهنـدس حسـین‌رضا شـهیدزاده قائم مقام شـرکت‬ ‫کنتـرل کیفیـت هـوا نیـز در مراسـم فـوق بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه یکـی از اجـزای شـهر هوشـمند حمل‌ونقـل‬ ‫هوشـمند اسـت افـزود‪ :‬نمونـه ایـن ماجـرا اسـتفاده از‬ ‫تاکسـی‌های اینترنتـی اسـت کـه در ظاهـر بـه دلیـل‬ ‫اینکـه ماشـین‌ها در مسـیر برگشـت خالـی نیسـتند‬ ‫و ایـن موضـوع بـه نفـع آلودگـی هـوا ومحیط‌زیسـت‬ ‫اسـت؛ امـا مطالعـات جدیـد نشـان می‌دهـد کـه بـا‬ ‫عمومـی شـدن ایـن تاکسـی‌ها بخشـی از کسـانی کـه‬ ‫از حمل‌ونقـل عمومـی اسـتفاده می‌کردنـد جـذب آنها‬ ‫شـده‌اند و ترافیـک افزایـش پیـدا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫شـهید زاده بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد دقـت کنیـم‬ ‫همیشـه تکنولوژی که برای شـهروندان مناسـب اسـت‬ ‫ممکـن اسـت بـرای شـهر مناسـب نباشـد افـزود‪ :‬ایده‬ ‫پـردازان حتمـاً بـه عواقـب اجرایـی شـدن ایده‌هـا فکر‬ ‫کننـد و در آن درکنـار پولسـازی‪ ،‬حـل مشـکالت و‬ ‫نیازهـای جامعـه نیـز دیده شـود‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حضور جوانان دارای ایده در حل مشکالت‬ ‫ابرشهر تهران بسیار تاثیرگذار است‬ ‫پــس از اتمــام مراســم افتتاحیــه علیرضــا جــوزی‬ ‫(تســهیل گــر) بــه تعریــف دقیق‌تــر اســتارت آپ‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬اســتارت آپ یــک رویــداد آموزشــی‬ ‫و تجربــی بــوده و هــدف عمــده آن ایــن اســت کــه‬ ‫طــرز فکــر و تجربــه کارآفرینــی را در عــرض ســه روز‬ ‫ارائــه بدهــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ‪ 69‬ایــده بــه اشــتراک گذاشــته شــد و‬ ‫هــر کــدام از شــرکت‌کننده‌ها بــه ســه ایــده رای داده‬ ‫و پــس از شــمارش رای هــا‪ 10 ،‬ایــده انتخــاب شــده و‬ ‫افــراد در ایــن گــروه هــا تیــم بنــدی شــدند‪.‬‬ ‫البتــه طبــق گفتــه علیرضــا جــوزی تســهیل گــر و‬ ‫نماینــده جهانــی اســتارتاپ ویکنــد‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‬ ‫ایده‌هــای بســیار مناســب و افزایــش تجربــه در میــان‬ ‫اعضــا‪ 2 ،‬گــروه دیگــر نیــز اضافــه شــده و در نهایــت‬ ‫‪ 12‬گــروه بــه رقابــت پرداختنــد‪.‬‬ ‫موضوعــات منتخــب شــامل‪ ،‬بهینــه ســازی و‬ ‫تفکیــک پســماند خشــک و تــر‪ ،‬فیلتــر ســبز بــرای‬ ‫ماشــین هــا‪ ،‬اســتفاده مجــدد از زبالــه الکترونیــک‪،‬‬ ‫جمــع آوری نایلــون هــای بــا اســتفاده و انتقــال آن‬ ‫بــه کســب‌وکارهای محلــی‪ ،‬انتقــال مــواد غذایــی‬ ‫بــا اســتفاده مانــده بــه افــرادی کــه قــدرت خریــد‬ ‫کمتــری دارنــد‪ ،‬اپ آمــوزش پــرورش گیاهــــــان‬ ‫و خریــد و فــروش آنهــا‪ ،‬اپ ارائــه دهنــده بهتریــن مســیر‬ ‫بــا ترافیــک کمتــر‪ ،‬مشــارکت وســرمایه گـــذاری در‬ ‫خانــه هــا بــا موقعیــت نصــب پنــل هــای خورشــیدی‪،‬‬ ‫فــروش ظــروف یــک بــار مصــرف و خریــــــد دوبــاره‬ ‫معرفی برگزیدگان نخستین رویداد‬ ‫استارت آپ ویکند محیط‌زیست‬ ‫صدراعظـم نـوری رئیـس کمیسـیون سلامت‪،‬‬ ‫محیط‌زیسـت و خدمـات شـهری شـورای اسلامی‬ ‫شـهر تهـران در مراسـم اختتامیـه رویـداد اسـتارتاپ‬ ‫ویکنـد محیط‌زیسـت و مدیریـت شـهری هوشـمند که‬ ‫در دانشـگاه شـهید بهشـتی برگـزار شـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫سـاخت‪ :‬حضـور جوانـان پویـا‪ ،‬خلاق و دارای ایـده‬ ‫در حـل مشـکالت و معضلات ابرشـهر تهـران بسـیار‬ ‫تاثیرگـذار و حائـز اهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه ضمـن حمایت از ایده ‪ 12‬تیم شـرکت‬ ‫کننـده ایـن رویداد گفـت‪ :‬رویکـرد ایـن دوره مدیریت‬ ‫شـهری اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت نیـروی جوان و‬ ‫خالق جامعه اسـت‪.‬‬ ‫اهمیت استفاده از ایده‌های نوین‬ ‫در مدیریت هوشمند شهری‬ ‫در ادامـه مراسـم صدرالدیـن علیپـور رئیـس مرکـز‬ ‫مدیریـت محیط‌زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری‬ ‫تهـران عنـوان کـرد‪ :‬اعتقـاد قلبـی مجموعه شـهرداری‬ ‫افزایـش مشـارکت شـهروندان بـه ویـژه قشـر جـوان و‬ ‫فعـال جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که پس از سه روز کار تیمی‪،‬‬ ‫از بین ‪ 12‬تیم شرکت کننده سه ایده «پالس تیک»‬ ‫تبدیل مواد بازیافتی و پالستیکی بال استفاده به مواد‬ ‫تزیینی‪ ،‬با رعایت اصول بهداشتی‪« ،‬رعنا» آپ آموزش‬ ‫پرورش گیاهان و خرید و فروش آنها با حداقل زمان و‬ ‫هزینه موجود و «میدون» فروش آنالین میوه از میوه‬ ‫و تره بار با قیمت مناسب و دست چین شده به ترتیب‬ ‫رتبه اول تا سوم را کسب نمودند‪.‬‬ ‫جایـزه هـا برای گروه اول (پالس تیـک) ‪ 20‬میلیون‬ ‫ریـال‪ ،‬گـروه دوم (رعنـا) ‪ 15‬میلیون ریال و گروه سـوم‬ ‫(میـدون) ‪ 10‬میلیـون ریال در نظر گرفته شـد‪.‬‬ ‫همچنیــن اعــام شــد کــه ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط‌زیســت از ایــده «دیرفــود» اپ جمع‌کننــده‬ ‫باقیمانــده غــذا جهــت جلوگیــری از هدررفــت آن‬ ‫حمایــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫اشتراک گذاری ‪ 69‬ایده‬ ‫آن هــا بــه جهــت باریافــت و اپ انجــام دهنــده‬ ‫کارهــای افــراد پرمشــغله بودنــد‪.‬‬ ‫در نهایت پس از ‪ 56‬ساعت کار تیمی جمعه ‪ 11‬اسفندماه‬ ‫با ارائه ایده‌ها مراسم اختتامیه برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هـدف از مدیریـت جهـادی‪ ،‬ارتقـاء‬ ‫کیفیـت محیط‌زیسـت شـهری و افزایـش کیفیـت‬ ‫زندگـی شـهروندان اسـت‪.‬‬ ‫علیپـور بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتفاده از ایده‌هـای‬ ‫نویـن در مدیریـت هوشـمند شـهری خاطرنشـان‬ ‫سـاخت‪ :‬رویـداد اسـتارتاپ ویکنـد محیط‌زیسـت و‬ ‫مدیریـت شـهری هوشـمند گامـی مثبـت در گـذر از‬ ‫شـعار و رفتـن بـه سـوی عمل‌گرایـی اسـت‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری استارت‌آپ ویکند پوشاک در دانشگاه الزهرا‬ ‫استارت آپ ها دگرگون‌کننده حوزه مد و لباس کشور‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫رویداد استارت‌آپ ویکند از ایده تا تولید (پوشاک )با حضور بیش از ‪ 150‬شرکت‌کننده در دانشگاه الزهرا برگزار شد‪ .‬در این استارت آپ که از نهم تا یازدهم‬ ‫اسفند در دانشگاه الزهرا برگزار شد ‪ 90‬ایده درزمینه مد و لباس مطرح شد و شرکت‌کنندگان در سه روز کاری با تشکیل تیم‌های به رقابت پرداختند‪ .‬از بین ‪90‬‬ ‫ایده ارائه‌شده ‪ 10‬ایده تشکیل شد و با استفاده از تجربیات تسهیل گران‪ ،‬مربیان و با استفاده از آموزش‌ها و مشاوره‌های ارائه‌شده برای تشکیل و ایجاد کسب‌وکار‬ ‫استارت آپی تالش کردند‪.‬‬ ‫در این استارت آپ که با برگزاری دوره‌های کارآفرینی و مشاوره‌ای و نوشتن طرح کسب‌وکار همراه بود با رویکرد فراهم‌سازی فرصتی رقابتی و آموزشی برای همه‬ ‫فعالین و عالقه‌مندان به صنعت مد‪ ،‬بستری را مهیا ساخته تا تمامی عالقه‌مندان و فعالین این صنعت بتوانند عالوه بر آشنایی با افراد موفق و سرشناس این صنعت‪،‬‬ ‫حضور در کارگاه‌های آموزشی و شبکه‌سازی مؤثر‪ ،‬ایده‌های خود را به رأی بگذارند و طی سه روز با استفاده از حضور مربیان توانمند درزمینه های مختلف کسب‌وکار‪،‬‬ ‫هنری و فنی‪ ،‬مراحل تولید محصول اولیه را به سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫استارت آپ ها دگرگون‌کننده مد و لباس‬ ‫در حـال حاضـر فنـاوری بـه سـرعت در کسـب‌وکارها‬ ‫نفـوذ کـرده اسـت‪ .‬دیگـر مـردم تقریبـاً در انجـام همـه‬ ‫امـور روزمـره خـود از خدماتـی کـه در بسـتر اینترنـت‬ ‫فراهم‌شـده یـا از دسـتاوردهای تکنولـوژی روز هسـتند‪،‬‬ ‫اسـتفاده می‌کننـد‪.‬‬ ‫شـاید جالـب باشـد بدانیـد تکنولـوژی در حـوزه‬ ‫مـدو پوشـاک هـم نفـوذ کـرده و هـر سـال بـه تعـداد‬ ‫کسـب‌وکارهایی کـه نقـش ارتباط‌دهنـده بیـن مـدو‬ ‫تکنولـوژی را بـازی می‌کننـد‪ ،‬اضافـه می‌شـود‪ .‬ایـن‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها سـعی دارنـد بـا اضافـه کـردن خدماتـی‬ ‫متفـاوت سـبک زندگـی و شـیوه پوشـش مـردم را تغییـر‬ ‫دهنـد‪.‬‬ ‫همـه ایـن اسـتارت‌آپ‌ها در حـال آزمـودن بخشـی‬ ‫از بـازار هسـتند تـا بداننـد چطـور می‌تواننـد از طریـق‬ ‫تکنولـوژی روی پوشـش‪ ،‬مـد و شـیوه انتخـاب لبـاس‬ ‫مـردم تاثیـر بگذارند‪ .‬شـاید هیچ‌چیـز به‌اندازه آسـودگی و‬ ‫سـهولت در دسترسـی به لبـاس موردعالقـه دغدغه مردم‬ ‫در سـال‌های آینده نباشـد و اسـتارت‌آپ‌ها بـه دنبال پیدا‬ ‫کـردن بهتریـن و مؤثرتریـن روش‌هـای آن هسـتند‪.‬‬ ‫ایـران هـم بـه یکی از کشـورهای مسـتعد برای رشـد‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها در همه حوزه‌ها تبدیل‌شـده اسـت و شـاید‬ ‫بایـد انتظـار داشـت کـه بـه زودی شـرکت‌هایی بـا ارائـه‬ ‫خدمـات در حـوزه مـدو پوشـاک در ایـران شـکل بگیرنـد‬ ‫کـه در قالـب فرهنـگ ایرانـی و بومـی باشـد بتواننـد‬ ‫انتخـاب‪ ،‬خریـد و پوشـش سـاده‌تر و راحت‌تـری را بـرای‬ ‫ایرانیـان تـدارک ببیننـد‪.‬‬ ‫در سـال‌های اخیـر طراحـان و تولیدکننـدگان داخلـی‬ ‫توانسـتند تحـول بزرگـی در حـوزه پوشـاک بـه ویـژه‬ ‫ایران هم به یکی‬ ‫از کشورهای مستعد برای رشد‬ ‫استارت‌آپ‌ها در همه حوزه‌ها‬ ‫تبدیل‌شده است‬ ‫پوشـاک خـارج از منـزل در ایـران ایجاد کننـــــــــــد‪.‬‬ ‫هـر فصـل طراحـان با مدل‌هـای جدیـد و خالقانـه وارد بازار‬ ‫می‌شـوند‪ ،‬بیشـتر آن‌هـا از طریـق شـبکه‌های اجتماعـی‬ ‫مثـل اینسـتاگرام مشـتریان خـود را پیـدا می‌کننـد امـا‬ ‫سـلیقه و طراحـی آن‌ها روی تولیدکنندگان انبوه پوشـاک‬ ‫داخلـی هـم تاثیـر می‌گـذارد‪.‬‬ ‫ایـن تحـول در عرصـه پوشـاک ایرانـی باعـث شـده‬ ‫بسـیاری از تولیدکننـدگان کـه بـا نـام برندهـای خارجـی‬ ‫تولیـدات خـود را می‌فروختنـد بتواننـد برنـد مسـتقلی‬ ‫خلـق کننـد و روی سـلیقه مصرف‌کننـدگان هـم تاثیـر‬ ‫بگذارنـد‪ .‬حـاال بایـد منتظـر باشـیم تـا ببینیـم تکنولوژی‬ ‫چطـور می‌توانـد عادت‌هـای قدیمـی مـردم در خریـد‬ ‫لبـاس و انتخـاب آن را تغییـر دهـد‪.‬‬ ‫رویداد کارآفرینی (استارت آپ ویکند)‬ ‫مد و پوشاک‬ ‫صـادق عطـارزاده دبیـر ایـن اسـتارت آپ بـه خبرنگار‬ ‫بـازارکار گفـت‪ :‬اسـتارت آپ هـا به محور شـور و حـال برای‬ ‫ارائـه ایده‌هـای کسـب‌وکار و کارآفرینـی تبدیل‌شـده‌اند‪.‬‬ ‫در ایـن رویدادهـا شـما می‌توانیـد بـا داشـتن یـک ایـده‬ ‫کسـب‌وکار خـود را راه‌انـدازی کنیـد بـه ایـن صـورت‬ ‫کـه وقتـی ایـده‌ای داریـد امـا تیـم موردنظرتـان رو کنـار‬ ‫خودتـان نداریـد بایـد در این‌گونـه رویدادهـا شـرکت‬ ‫کنیـد و آنجـا افـرادی هسـتند کـه توانایی‌هایـی که شـما‬ ‫مدنظرتـان هسـت رودارنـد و می‌توانیـد آن‌هـا جـذب تیم‬ ‫خودتـان کنیـد‪.‬‬ ‫وی از اسـتارت آپ هـا بـه عنـوان کپسـول کارآفرینـی‬ ‫یادکـرد و افـزود‪ :‬شـما امـکان دارد کـه توانایـی خاصـی‬ ‫داشـته باشـید درزمینه طراحی سـایت‪،‬گرافیک‪،‬لباس و یا‬ ‫مدیریـت امـا ایـده خاصـی هنوز بـه ذهنتان نرسـیده ولی‬ ‫عالقـه داریـد کـه درایـن صنعـت فعالیت داشـته باشـید‪.‬‬ ‫شـما هـم می‌توانیـد بـا در اختیـار گذاشـتن توانایی خود‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر استارت آپ از برگزاری سه کارگاه برای‬ ‫شرکت‌کنندگان استرت آپ گفت‬ ‫صادق عطارزاده درباره کارگاه‌های برگزارشده در این‬ ‫استارت آپ گفت‪ :‬یکی از کارگاه‌ها «ایده تا کسب‌وکار»‬ ‫بود و تالش شد افراد ایده‌های خوب که ناشی از نیاز بازار‬ ‫است آشنا شده و سپس با اقدامات الزم جهت تشکیل تیم‬ ‫و مدیریت پروژه و درنهایت با سؤال‌هایی که در ابتدای‬ ‫راه کسب‌وکار خود باید جواب آن‌ها را بدانند آشنا شوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن در کارگاه راه‌کارهـای جـذب‬ ‫سـرمایه هـر تیم اسـتار آپـی با نحوه جذب سـرمایه آشـنا‬ ‫می‌شـود و بـا ریشـه‌یابی در علـل موفقیـت و شکسـت‬ ‫تیم‌هـای اسـتارت آپـی در جهـت جـذب سـرمایه‌گذار‬ ‫بـرای کسـب‌وکار خودتـان مسـیری را ایجـاد خواهـد کرد‬ ‫تـا بتوانـد سـرمایه‌گذاران خـود را مجـاب کنیـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در کارگاه چگونـه یـک کسـب‌وکار موفـق‬ ‫داشـته باشـیم شـرکت‌کنندگان بـا بحران‌هـای پیـش رو‬ ‫درزمینـه کاری را پیش‌بینـی کـرده و راه‌هـای فـرار از‬ ‫ایـن بحران‌هـا و همچنیـن راهکارهـای مناسـب جهـت‬ ‫پیشـگیری از ایـن بحران‌هـا را می‌شناسـند‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه مد و لباس اندک هستند‬ ‫نوید عطارزاده فعال عرصه پوشاک و مد نیز در حاشیه‬ ‫برگزاری این رویداد به خبرنگار ما گفت‪ :‬متأسفانه علیرغم‬ ‫جذابیت و پتانسیل بالقوه‌ای که در صنعت مد و پوشاک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تعداد کسانی که در حوزه رسانه‌ تخصصی مد‬ ‫و لباس فعالیت می‌کنند‪ ،‬بسیار اندک است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر درصد قابل‌توجهــــــی از‬ ‫‪ 50‬برنـد پرقـدرت دنیـا‪ ،‬چه به لحـاظ ضریب نفـوذ و چه‬ ‫بـه لحـاظ توانایی‌هـای مالـی‪ ،‬برندهای پوشـاک هسـتند‪.‬‬ ‫صنعـت مـد و پوشـاک صنعت بسـیار پـر بازدهی اسـت و‬ ‫در سـطح دنیـا اهمیت ویـژه‌ای دارد‪ .‬در دنیـای بین‌الملل‪،‬‬ ‫وبالگ‌نویس‌هـا و مجلات از قـدرت باالیـی برخوردارنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه متأسـفانه این اتفاقـات در ایران رخ‬ ‫متأسفانه به رغم‬ ‫جذابیت و پتانسیل‬ ‫بالقوه‌ای که در صنعت‬ ‫مد و پوشاک وجود دارد‪،‬‬ ‫تعداد کسانی که در حوزه‬ ‫رسان ‌ه تخصصی مد و‬ ‫لباس فعالیت می‌کنند‪،‬‬ ‫بسیار اندک است‬ ‫تیم‌های برتر استارت پوشاک معرفی شدند‬ ‫شـایان ذکـر اسـت کـه پـس از ‪ 56‬سـاعت فعالیـت‬ ‫تیم‌هـا سـه تیـم ادا لبـاس ‪ ،‬مـد آن و تیـم رنـت و لبـاس‬ ‫مـن مشـترک به ترتیب رتبه اول تا سـوم راکسـب کردند‪.‬‬ ‫دبیر استارت آپ مد و پوشاک با اشاره به اینکه شرکت کنندگان‬ ‫و صاحبان ایده ها سه روز پرفشار و در عین حال پرشور را‬ ‫سپری کردند گفت‪ :‬هدف ما این است که با برگزاری این‬ ‫گونه رویدادها سرمایه گذاران و صاحبان برندهای پوشاک‬ ‫و لباس وارد میدان شوند و از ایده‌های دانشجــــویان و‬ ‫فارغ التحصیالن حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن اسـتارت آپ مراکـز مختلـف علمی‬ ‫و اجرایی و سـرمایه گذاران حضور داشـتند و دانشـجویان‬ ‫و فـارغ التحصیلان و افـراد صاحـب ایـده بـا موضوعـات‬ ‫مختلـف کسـب و کار و روش های اجرایـی کردن و عملی‬ ‫نمـودن کسـب و کار خود آشـنا شـدند‪.‬‬ ‫وی دربـاره جوایـز تیـم هـا نیـز گفـت‪ :‬تیــــــم اول‬ ‫دو میلیـون جایـزه نقـدی‪ ،‬دوم‪ ،‬یـک میلیـون و تیـم های‬ ‫مشـترک سـوم کـه دو تیـم بودنـد هـر کـدام ‪ 500‬هـزار‬ ‫تومـان جایـزه نقدی گرفتند و سـرمایه گذاران از این سـه‬ ‫تیـم حمایـت جداگانـه خواهند داشـت‪.‬‬ ‫تبلیغات حلقه مفقوده طراحی لباس ایرانی‬ ‫نوید عطارزاده بابیان اینکه عرصه مد و لباس عقیده‬ ‫دارد پوشاک ضعیف‌ترین صنعت کشور است گفت‪:‬‬ ‫مسئولین از آن غافل مانده‌اند‪ .‬محصول ایرانی اگر کیفیت‬ ‫طراحی و تولید داشته باشد‪ ،‬به راحتی از سوی مردم‬ ‫پذیرفته می‌شود که این امر هم نیازمند اجازه داشتن‬ ‫تولیدکننده برای تبلیغ محصول ایرانی خود است‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫از ایـده ای کـه فکـر می‌کنیـد در آینده می‌تواند پول‌سـاز‬ ‫باشـد و کسـب‌وکار موفقـی باشـد حمایـت کنیـد و بـه‬ ‫تیمـی بپیوندید که دوسـت داریـد در کنارشـان کارکنید‪.‬‬ ‫ایـن رویـداد می‌توانـد جوایـزی را هـم نصیـب تیم‌هـا و‬ ‫ایده‌هـای برتـر کنـد و آن‌ها را در مسـیر بهتـری درزمینه‬ ‫کارآفرینـی قـرار دهد‪.‬‬ ‫نمی‌دهـد گفـت‪ :‬چـون مـا در ایـن حـوزه سـرمایه‌گذاری‬ ‫الزم را نداشـتیم و کارشـناس کم داریم و دانشـگاه‌های ما‬ ‫نیـز خروجـی خوبـی را ندارنـد و بایـد بازنگری‌هـای الزم‬ ‫در ایـن حـوزه صـورت بگیرد‪.‬‬ ‫ایـن حامی اسـتارت آپ اضافـه کرد‪ :‬باید بـه مخاطبان‬ ‫فلسـفه طراحـی فلان محصـول ‪ ،‬مـد و یـا برنـد توضیـح‬ ‫داده شـود و بتـوان از آن‌هـا بـرای توسـعه کسـب‌وکار و‬ ‫برنـد سـازی در سـطح ملـی و بین‌المللـی اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـرط بقاء در دنیای امروزی همگام شـدن‬ ‫بـا پیشـرفت تکنولوژی اسـت و مد و پوشـاک هـم از این‬ ‫قاعـده مسـتثنی نیسـتند ‪ ،‬اگرچـه مـا هنـوز در دورانـی‬ ‫هسـتیم کـه در تعاریـف سـنتی پوشـاک و مـد محصـور‬ ‫مانده‌ایـم امـا در آینـده نه‌چندان دور شـاهد ایـن خواهیم‬ ‫بـود کـه لباس و مد و پوشـاک بسـیار بیشـتر از آنچه االن‬ ‫بـا آن مواجـه هسـتیم حـرف بریا گفتن داشـته باشـد‪.‬‬ ‫عطـارزاده افـزود‪ :‬مـا یـک خـط پوشـاک خانگـی را‬ ‫هم‌زمـان بـا مانتـو راه‌انـدازی کردیـم که به صنعـت تریکو‬ ‫مربـوط می‌شـود و آن هـم نیازمنـد طراحـی اسـت‪.‬‬ ‫دنیـا بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت و اگـر نتوانیـم‬ ‫خودمـان را با ایـن تغییرات هماهنگ کنیـم از آن‌ها عقب‬ ‫می‌مانیـم و جـای خـود را بـه رقبـای خارجـی می‌دهیم‪.‬‬ ‫پوشـاک خانگـی هم از ایـن قاعده جدا نیسـت و عالوه‬ ‫بـر کیفیـت لبـاس بایـد مـد روز را در نظـر بگیریـم‪ .‬مـا با‬ ‫توجـه بـه نمونه‌هـای خارجـی سـعی کردیـم هـم کیفیت‬ ‫کار را بـاال ببریـم و هـم طراحـی را بـه‌روز کنیم‪.‬‬ ‫عطـارزاده بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد برندهـای معتبر از‬ ‫فارغ‌التحصیلان و تیم‌هـای کارآمـد درزمینـه تحقیقـات‬ ‫بـازار اسـتفاده کننـد گفـت‪ :‬مـا یک تیـم تحقیقـات بازار‬ ‫داریـم کـه بـه صـورت روزانـه سـلیقه مشـتری را رصـد‬ ‫می‌کننـد‪ .‬ایـن موضوع اهمیـت زیادی دارد اما بسـیاری از‬ ‫تولیدی‌هـا روی آن هزینـه نمی‌کننـد‪ .‬مـا عالوه بـر اینکه‬ ‫از طرح‌هـای اروپایـی در کار خـود الهام می‌گیریـم از هنر‬ ‫و تاریـخ ایـران هـم در کارهـا بهـره می‌بریم‌‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت‌آپ ویکند مطالعه و آموزش الکترونیک برگزار شد؛‬ ‫فرصت های کسب و کار تولید محتوای الکترونیک‬ ‫فرصت‌هایی به وسعت گستردگی فضای مجازی‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روزهای نهم‪ ،‬دهم و یازدهم اسفند شاهد ساعات و لحظات هیجان انگیزی بود چه اینکه بسیاری از عالقمندان فعالیت در‬ ‫حوزه یادگیری و تولید محتوای الکترونیک برای رویدادی با همین عنوان ثبت نام کرده بودند‪.‬در این استارت آپ که اولین استارت آپ پارک علم و فناوری دانشگاه‬ ‫تهران محسوب می شد بسیاری از جوانان و دانشجویان شرکت کردند که حاصل آن ارائه ‪ 50‬ایده برای رقابت در این رویداد استارت آپی بود‪ .‬در مراسم افتتاحیه این‬ ‫رویداد دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به خبرنگار بازارکار نوین اعالم کرد‪ :‬تیم های برتر این استارت آپ می توانند در فضای‬ ‫فیزیکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر و میز کار دریافت نمایند‪.‬‬ ‫گرچـه آمـوزش هـای «رو در رو» در نظـام آمـوزش‬ ‫رسـمی و غیررسـمی کشـور جایـگاه خـاص خـود را دارد‬ ‫ولـی ایـن موضـوع بهانـه نمـی شـود کـه از اهمیـت رو به‬ ‫رشـد آمـوزش هـای مجـازی و الکترونیکـی غافل شـویم‪.‬‬ ‫در عصر حاضر و بر اساس تجربه حاصل از آموزش در‬ ‫سالیان گذشته باید پذیرفت كه آموزش الكترونیكی یك‬ ‫ضرورت محسوب می‌شود‪ ،‬چرا‌كه این روش بسیاری از‬ ‫محدودیت‌های معمول در آموزش فیزیكی را حذف كرده‬ ‫و موجب توسعه آموزش ها برای مخاطبان در هر نقطه و‬ ‫مکانی می شود و مخاطب در هر زمانی می تواند به محتوای‬ ‫مورد نظر دست یابد و از آن اسفاده کند‪ .‬چه اینکه توسعه‬ ‫بستر وب بسیاری از محدودیت ها را از بین برده و فضا و‬ ‫تسهیالت مناسبی را برای انتقال اطالعات رقم زده است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫استارت‌آپ ویکند یادگیری‬ ‫و مطالعه و آموزش الکترونیک‬ ‫‪34‬‬ ‫نخسـتین اسـتارت آپ مطالعه و یادگیـری الکترونیکی‬ ‫در حالـی توسـط مرکـز نـوآوری پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫دانشـگاه تهـران کلید خورد که حوزه آمـوزش الکترونیکی‬ ‫و مهمتـر از آن تولیـد محتـوای الکترونیکـی فرصـت های‬ ‫بسـیاری برای کسـب و کار دارد‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا رویـداد اسـتارت‌آپ ویکنـد مطالعه و‬ ‫آمـوزش الکترونیـک بـه عنـوان یکـی از برنامه‌هـای پارک‬ ‫علـم و فنـاوری دانشـگاه تهـران برگـزار شـد‪ .‬هـدف از‬ ‫برگـزاری این اسـتارت‌آپ ویکند این اسـت کـــــــــه از‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 110‬نفر‬ ‫در استارت‌آپ‬ ‫آموزش الکترونیکی‬ ‫شرکت کردند‬ ‫‪ ۳‬تیـم اول برگزیـده در پارک علم و فناوری تهران حمایت‬ ‫بـه عمـل آیـد تـا از ایـن طریـق یـک هسـته کارآفرینـی‬ ‫ایجـاد شـده و بتواننـد در ایـن حـوزه اقدامات موثـر انجام‬ ‫دهنـد‪ .‬در روز اول ایـن رویـداد شـرکت‌کنندگان ‪ 50‬ایده‌‬ ‫مطـرح کردنـد‪ .‬در ایـن ‪ ۳‬روز بـرای این تیم‌هـا‪ ،‬بحث‌های‬ ‫مشـاوره‌ای و کارگاه‌هـای آموزشـی برگزار شـد‪.‬‬ ‫با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬فضای دومی‬ ‫‌به موازارت جهان واقعی ایجادشده که به‌واقع تمام عناصر‬ ‫و اجزای دنیای واقعی را در خود تکرار می‌کند‪ .‬آموزش و‬ ‫به‌دنبال آن نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها‬ ‫همچنان که در جهان واقعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار‬ ‫است‪ ،‬در فضای مجازی نیز دارای اهمیت و تاثیر بسزایی‬ ‫در گسترش علوم و فناوری و رشد سواد اطالعاتی و‬ ‫رسانه‌ای در دانش‌آموزان‪ ،‬دانشجویان و همه‌ اقشار جامعه‬ ‫است‪ .‬در فرآیند گذار به جامعه اطالعاتی‪ ،‬بسیاری از‬ ‫پدیده‌ها و مفاهیم شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند و با تغییر‬ ‫چارچوب‪ ،‬خود را با تحوالت ایجادشده سازگار می‌سازند‪.‬‬ ‫مسئله آموزش‪ ،‬مدرسه و دانشگاه که سابقه‌ای طوالنی در‬ ‫تاریخ بشر دارد‪ ،‬همزمان با ورود جهان به عصر اطالعات‬ ‫به صورت آموزش الکترونیکی و دانشگاه مجازی نمود پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫سه تیم برتر در پارک علم و فناوری میزکاری و‬ ‫فضای استقرار دریافت می کنند‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهران با اشـاره‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بـه اینکـه ایـن اسـتارت آپ اولیـن رویـداد بـرای ورود به‬ ‫کسـب و کارهـای الکترونیکـی در حـوزه آمـوزش و تولید‬ ‫محتـوای الکترونیکـی بـود گفـت‪ :‬بیـش از ‪ 110‬نفـر در‬ ‫ایـن رویـداد شـرکت کردنـد و بـا ایـده هایـی کـه مطرح‬ ‫کردنـد امـکان ورود تیـم هـای برتـر در پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری فراهـم می شـود‪.‬‬ ‫وی رویـداد هـای اسـتارت آپـی را مـکان خوبـی برای‬ ‫بازاریابـی ایـده هـا و تشـکیل کسـب و کارهـای کوچـک‬ ‫خواند و اظهار داشـت‪ :‬دانشـگاه تهران با وسـعتی که دارد‬ ‫در دانشـکده هـا و پردیـس هـای خـود دارای ظرفیت‌ها و‬ ‫توانمندی‌هـای بزرگـی از دانش و تجربه اسـت که می‌تواند‬ ‫هـم بـرای دانشـگاه و هـم بـرای کشـور ثـروت و درآمـد‬ ‫ایجـاد کنـد و مـا این موضـوع را با خواسـته موکـد رئیس‬ ‫دانشـگاه تهـران آقـای دکتـر نیلـی پیگیـری می‌کنیم‪.‬‬ ‫دکتـر عبـاس زارعـی هنزکـی بـا اشـاره بـه اهمیـت‬ ‫آمـوزش الکترونیکـی یـادآور شـد‪ :‬بـا انقلاب چهـارم‬ ‫صنعتـی و بحـث توسـعه شـبکه هـا و تولیـد محتـوا ایـن‬ ‫موضـوع بسـیار حایـز اهمیـت اسـت و مـا بـه کسـب و‬ ‫کارهـای ایـن حـوزه توجـه خـاص داریـم‪.‬‬ ‫وی یکـی از ویژگـی هـای شـرایط جدیـد را توسـعه‬ ‫سـریع علـم عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬ایـن شـرایط در حالـی‬ ‫مـی توانـد در کشـور مـا محقـق شـود کـه بـه کسـب و‬ ‫کارهـای الکترونیکـی در بخـش آموزش و انتقـال آموزش‬ ‫هـا در زمـان کـم بـه هر مکانـی و هـر زمانی توجـه کنیم‪.‬‬ ‫معـاون مرکـز نـوآوری و کارآفرینـی پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری تهـران در خصـوص برگزاری اسـتارت آپ ویکند‬ ‫در پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهـران گفـت‪ :‬در ایـن‬ ‫رویـداد از سـه تیـم برتـر اسـتارت آپ ویکنـد در حـوزه‬ ‫مطالعـه و آمـوزش الکترونیـک حمایـت مـی کنیـم‪.‬‬ ‫محمد جعفــــــری اظهار کــــــرد‪ :‬در بحـــــــث‬ ‫اسـتارت آپ ویکنـد بـه دنبال این هسـتیم کـه از ایده‌هایی‬ ‫کـه در حـوزه مطالعـه و آمـوزش الکترونیـک وجـود دارد‪،‬‬ ‫حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫جعفـری ادامـه داد‪ :‬هـدف مـا از برگزاری این اسـتارت‬ ‫آپ ویکنـد این اسـت که بتوانیم از سـه تیـم اول برگزیده‬ ‫ایـن اسـتارت آپ در پـارک علم و فنـاوری تهران حمایت‬ ‫کنیـم؛ مـا در تالشـیم کـه بـه این سـه تیم در پـارک علم‬ ‫و فنـاوری تهـران فضـا یـا میـز کار دهیـم و حمایـت های‬ ‫خـود را ادامـه دار و بـه آنهـا کمـک کنیم کـه بتوانند تیم‬ ‫اصلـی خـود را تشـکیل دهنـد تـا یـک هسـته کارآفریـن‬ ‫ایجـاد شـود و بتواننـد در این حوزه برای خود یک کسـب‬ ‫و کار ایجـاد کنند‪.‬‬ ‫رویداد های استارت آپی‬ ‫می توانند به خلق ایده ها منجر شوند‬ ‫معـاون اجرایـی و پشـتیبانی پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫دانشـگاه تهـران گفـت‪ :‬رویـداد هـای استـــــــارت آپی‬ ‫مـی تواننـد بـه خلـق ایـده هـا منجـر شـوند البتـه برخی‬ ‫فکـر مـی کننـد بیشـتر از آنکه اسـتارت آپ هـا تاثیرگذار‬ ‫باشـند یـک دورهمـی هسـتند در حالـی کـه مـا در ایـن‬ ‫اسـتارت آپ مـی توانیـم نشـان دهیـم کـه چنیـن چیزی‬ ‫صحت نـدارد‪.‬‬ ‫معـاون اجرایـی و پشـتیبانی پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫دانشـگاه تهـران گفـت‪ :‬رویداد‌هـای اسـتارت آپـی‬ ‫می‌تواننـد بـه خلـق ایده‌هـا منجـر شـوندالبته برخـی‬ ‫فکـر می‌کننـد بیشـتر از آنکـه اسـتارت آپ‌هـا تاثیرگـذار‬ ‫باشـند یـک دورهمـی هسـتند در حالـی کـه مـا در ایـن‬ ‫اسـتارت آپ می‌توانیـم نشـان دهیـم کـه چنیـن چیـزی‬ ‫صحـت نـدارد‪.‬‬ ‫آقـازاده معـاون اجرایـی و پشـتیبانی پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری دانشـگاه تهـران؛ گفـت‪ :‬امـروز دانشـگاه‌های‬ ‫پیشـرو کـه دانشـگاه تهـران نیـز یکـی از ایـن دانشـگاه‬ ‫هاسـت از دانشـگاه نسـل اول به سمت دانشـگاه کارافرین‬ ‫کـه بـا محیـط بیـرون در تعامل اسـت؛ سـوق پیـدا کرده‬ ‫اسـت و اسـم دانشـگاه کارافریـن را یـدک می‌کشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا امـروز در مقطعی از توسـعه دانشـگاه‌ها‬ ‫هسـتیم کـه بایـد توسـعه فنـاوری متناسـب بـا نیـاز‬ ‫جامعـه رقـم بخـورد و خدماتـی کـه بـه دانشـجویان ارایه‬ ‫می‌شـود بـرای ایجـاد کسـب و کار باشـد لـذا پـارک علم‬ ‫و فنـاوری دانشـگاه تهـران بـرای تبدیـل دانشـجویان بـه‬ ‫دانشـجویان کارافریـن از کسـب و کار‌هـای نوپـا تـا بزرگ‬ ‫حمایـت می‌کنـد در ایـن مسـیر یکـی از نهاد‌هـای خیلی‬ ‫مهـم پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهـران اسـت کـه‬ ‫برنامه‌هـای متنوعـی انجـام می‌دهـد‪.‬‬ ‫آقـازاده بـا اشـاره بـه رویـداد اسـتارت آپـی آمـوزش‬ ‫الکترونیکـی گفـت‪ :‬رویداد‌هـای اسـتارت آپـی می‌تواننـد‬ ‫بـه خلـق ایده‌هـا منجـر شـوندالبته یـک شـائبه‌ای در‬ ‫خصـوص اسـتارتاپ هـا وجـود دارد‪ ،‬چـرا کـه برخـی فکر‬ ‫می‌کننـد بیشـتر از آنکـه ایـن اسـتارت آپ‌هـا تاثیرگـذار‬ ‫باشـند یـک دورهمـی هسـتند در حالـی کـه مـا در ایـن‬ ‫اسـتارت آپ می‌توانیـم نشـان دهیـم کـه چنیـن چیـزی‬ ‫صحت نـدارد‪.‬‬ ‫تیم های برتر استارت آپ آموزش الکترونیکی‬ ‫معرفی شدند‬ ‫اســـتارت آپ آمـــوزش الکترونیکـــی پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری دانش ــگاه ته ــران ک ــه ب ــا ارائ ــه ‪ 50‬ای ــده صب ــح‬ ‫روز چهارش ــنبه نه ــم اس ــفند آغ ــاز ش ــده ب ــود عص ــر روز‬ ‫جمع ــه یازده ــم اس ــفند ب ــا معرف ــی تی ــم ه ــای برت ــر‬ ‫ب ــه کار خ ــود پای ــان داد‪.‬‬ ‫تیـــم «بـــا بیمـــار» بـــه عنـــوان تیـــم اول ایـــن‬ ‫اســـتارت آپ انتخـــاب شـــد؛ اعضـــای ایـــن تیـــم‬ ‫کوشـــیدند اپلیکیشـــنی را معرفـــی کننـــد کـــه‬ ‫می‌توانـــد بســـترهای آموزشـــی را بـــرای بیمـــاران در‬ ‫راســـتای اســـتفاده بهینـــه از داروهـــا ارائـــه نمایـــد تـــا‬ ‫امـــکان درمـــان بیمـــاران بـــرای رســـیدن بـــه شـــرایط‬ ‫ایـــده آل فراهـــم آیـــد‪.‬‬ ‫تیـــم «قلـــک» تیـــم دوم ایـــن اســـتارت بـــود؛ ایـــن‬ ‫تی ــم نی ــز اپلیکیش ــنی را ب ــرای دان ــش آم ــوزان ت ــدارک‬ ‫دی ــده ب ــود ت ــا آنه ــا بتوانن ــد از طری ــق ی ــک اپلیکیش ــن‬ ‫فراگیـــر بـــه نیازهـــای آموزشـــی دانش‌آمـــوزان پاســـخ‬ ‫دهنـــد‪ .‬ایـــن اپلیکیشـــن تـــاش مـــی کنـــد ســـطح‬ ‫علمـــی و آموزشـــی دانـــش آمـــوزان را ارتقـــاء دهـــد‪.‬‬ ‫جالـــب اینکـــه ســـه تیـــم بـــه طـــور مشـــترک‬ ‫رتبـــه ســـوم را کســـب کردنـــد‪ .‬تیـــم «شـــادلرن» بـــا‬ ‫هـــدف ارائـــه محتـــوای آموزشـــی بـــه دانـــش آمـــوزان‬ ‫و فراگیـــران در قالـــب بـــازی هـــای فکـــری و آموزشـــی‬ ‫ارائ ــه ش ــد‪ .‬در ای ــن مرحل ــه تی ــم ‪ make it‬نی ــز ب ــا‬ ‫ه ــدف تولی ــد محت ــوای آموزش ــی ویدئوی ــی ارائ ــه ش ــد‬ ‫و در نهای ــت تی ــم ‪ answer net‬ک ــه رتب ــه س ــوم را‬ ‫کســـب کردنـــد ســـامانه هوشـــمندی را بـــرای رصـــد‪،‬‬ ‫مدیریـــت و بررســـی ســـوابق دانـــش آمـــوزان ارائـــه‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫جوایز‪:‬‬ ‫تیـــم اول تیـــم «بـــا بیمـــار» ده میلیـــون تومـــان‪،‬‬ ‫تی ــم قل ــک هف ــت میلی ــون توم ــان و س ــه تی ــم آخ ــر‬ ‫کـــه بـــه عنـــوان مشـــترک ســـوم دســـت یافتنـــد هـــر‬ ‫ک ــدام چه ــار میلی ــون توم ــان جای ــزه دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫معاون مرکز نوآوری پارک فناوری تهران‪:‬‬ ‫از استارت‌آپ های حوزه آموزش الکترونیکی‬ ‫حمایت می کنیم‬ ‫معـاون اجرایـی و پشـتیبانی پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫دانشـگاه تهـران در پایـان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬پـارک علم‬ ‫و فنـاوری دانشـگاه تهـران بـه عنـوان یک محـل حمایتی‬ ‫می‌خواهـد در زمینـه کسـب و کار‌هـای دانشـجویان‬ ‫و ایده‌هـای نـاب کمـک کنـد تـا کسـب و کار‌هـای‬ ‫ارزشـمندی از ایـن اسـتارت آپ بـه وجـود آیـد‪.‬‬ ‫‪35‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌های گردشگری‬ ‫باعث بهبود کسب‌وکارهای کوچک روستایی می‌شوند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به برنامه ششم بر حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان تاکید بسیاری کرده است‪،‬گفت‪:‬براین اساس بهره‌گیری‬ ‫صحیح از استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری سبب افزایش میزان سرمایه گذاری و بهبود کسب و کارهای کوچک در روستاها می‌شود‪.‬‬ ‫احمد اصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص اهمیت و نقش استارت‌آپ‌ها در توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری در کشورمان‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬همه کارشناسان اعتقاد دارند استارت‌آپ‌ها در آینده عرصه اقتصاد ایران اسالمی نقش بسیار کلیدی دارند زیرا رشد روزافزون کسب‌و کارهای جدید و نوپا‪،‬‬ ‫می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بدنه اقتصاد کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫رئیسکمیسیونگردشگری‪،‬‬ ‫اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق‬ ‫ایران با بیان اینکه طبق آمار ارائه‬ ‫شده توسط دیده بان جهانی‬ ‫کارآفرینی در سال ‪ 2016‬ایران‬ ‫اسالمی از میان ‪ 130‬کشور‪،‬‬ ‫رتبه ‪ 85‬را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این‬ ‫اساس می‌توان اذعان کرد که‬ ‫توسعه‌یافتگی استارت‌آپ‌ها در‬ ‫کشورمان روند کشورهایی مانند‬ ‫چین را طی کرده است‪.‬‬ ‫وی تصــــــــــریح کرد‪:‬‬ ‫خوشخبتانه با نگاه مثبتی که‬ ‫به حوزه استارت‌آپ‌ها وجود‬ ‫داشته‪ ،‬کشورمان توانسته از‬ ‫اقتصاد نفتی تا حدودی فاصله‬ ‫بگیرد و در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ 2700‬شرکت دانش‌بنیان در‬ ‫کشور وجود دارد که ‪ 70‬هزار‬ ‫شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫اصغری با اشاره به اینکه کارشناسان پیش بینی می‌کنند‬ ‫اگر رشد صعودی ادامه یابد‪ ،‬تا پایان سال جاری ‪ 220‬هزار‬ ‫نفر دیگر نیز وارد بازار کار خواهند شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید یادآور‬ ‫شد که بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت‬ ‫ارتباطات در سال ‪1297 ،95‬استارت‌آپ پیرامون هسته‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است که میانگین‬ ‫هر استارت‌آپ توانسته ‪ 7‬نفر نیـــــروی متخصــــــص را‬ ‫به طور مستمر مشغول به کار کند که امری قابل تامل است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اعتقاد دارد‬ ‫بهره گیری صحیح از استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری‬ ‫سبب افزایش میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫استفاده از نیروی خالق‪ ،‬بهبود کسب و کارهای کوچـــک‬ ‫در روستاها و غیره می شود‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون گردشگری اتاق‬ ‫ایران در تالش است تا زمینه شکل گیری استارت‌آپ‌ها در‬ ‫صنعت گردشگری را بیش از‬ ‫گذشته فراهم کند از این رو‬ ‫در نشست‌های تخصصی خود‬ ‫توانسته ‪ 8‬ایده برتر را به فعاالن‬ ‫بخش خصوصی معرفی کند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بانک اطالعات‬ ‫گردشگری (بزنیم بیرون)‪،‬‬ ‫واقعیت مجازی‪ ،‬گردشگری‬ ‫سالمت آریا و غیره از جمله‬ ‫ایده‌هایی بودند که با ابتکار‬ ‫جدید در حوزه گردشگری به‬ ‫متخصصان معرفی شدند‪.‬‬ ‫اصغــــــری با اشاره به‬ ‫اینکه کسب‌وکارهای نوپا و‬ ‫استارت‌آپ‌ها آنقدر اهمیت‬ ‫یافته که در برنامــــه ششم‬ ‫توسعه نیز به آن توجه شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کــــــرد‪:‬‬ ‫بر این اساس در ماده ‪ 24‬برنامه‬ ‫ششم توسعه دولت مکلف‬ ‫است با همکاری اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه‪،‬‬ ‫تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در‬ ‫اقتصاد به بیست و پنج درصد (‪ ،)%25‬با رویکرد کارآفرینی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط‬ ‫و دانش‌بنیان به‌عمل آورد که این مهم می تواند در حوزه‬ ‫صنعت گردشگری مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عجله و هیجان دانش‌آموزان؛‬ ‫معرفی سه استارت‌آپ دانش‌آموزی‬ ‫نوجوانان با عجله و پرهیجان می‌رفتند پشت تریبون و به‌اندازه ‪ ۲‬دقیقه‪ ،‬خیلی تند و سریع در مورد ایده‌های استارتاپی خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی‬ ‫توضیح می‌دادند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی شعار سال‪ ،‬نوجوانان با عجله و پرهیجان می‌رفتند پشت تریبون و به‌اندازه ‪ ۲‬دقیقه‪ ،‬خیلی تند و سریع در مورد ایده‌های استارتاپی‬ ‫خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی توضیح می‌دادند‪ .‬قدشان به بلندگو نمی‌رسید و صدای بعضی‌هایشان دورگه بود؛ صحبت‌هایشان را نوشته بودند و می‌خواستند‬ ‫به نمایندگی از گروه‌شان بهترین ارائه را داشته باشند‪ .‬ایده‌هایشان متنوع و پرشمار بود و حتی به درآمدزایی کالن آن هم فکر کرد ‌ه بودند‪.‬‬ ‫اختتامیه سومین جشنواره ملی «ایده‌ها و فرصت‌ها» در حالی در سالن ایران فرهنگستان هنر برگزار شد که ‪ ۶۵‬گروه سه تا چهارنفره دانش‌آموزی و دانشجویی‬ ‫در سالن حضور داشتند و باید در مقابل مسئوالن آموزش و پرورش‪ ،‬معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور‪ ،‬مسئوالن قوه قضاییه و ناجا‪ ،‬ایده‌هایشان را در زمینه‬ ‫پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم مطرح می‌کردند‪.‬‬ ‫اوقات فراغتت با ما‬ ‫ای ــده بع ــدی درب ــاره نح ــوه پرک ــردن اوق ــات فراغ ــت‬ ‫جوان ــان و نوجوان ــان ب ــود‪ .‬امیرحس ــین قرائ ــی یک ــی از‬ ‫دانش‌آمـــوزان پایـــه یازدهـــم دبیرســـتان تیزهوشـــان‬ ‫ش ــهید بهش ــتی ب ــه نمایندگ ــی از دوس ــتانش در گ ــروه‬ ‫«پیشـــنهاد از مـــا» بـــا ایـــن توضیـــح کـــه بطالـــت‬ ‫در اوقـــات فراغـــت یکـــی از زمینه‌هـــای آســـیب‬ ‫اجتماعـــی اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬مـــا بنـــا داریـــم اپلیکیشـــنی‬ ‫داش ــته باش ــیم ک ــه ب ــه اف ــراد بن ــا ب ــر مح ــل زندگ ــی‬ ‫و می ــزان پول ــی ک ــه دارن ــد‪ ،‬م ــکان و م ــوردی را ب ــرای‬ ‫ایده‌پردازان برگزیده‪،‬‬ ‫از وام ‪ ۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫و کسری خدمت برخوردار‬ ‫می‌شوند‬ ‫ل ــذت بب ــرد‪ .‬او اف ــزود‪ :‬حت ــی م ــا ب ــه درآمدزای ــی ای ــن‬ ‫اپلیکیشـــن هـــم فکـــر کردیـــم و قطعـــا می‌توانیـــم‬ ‫بعـــد از یـــک ســـال ضمـــن برگردانـــدن هزینه‌هـــا‪،‬‬ ‫درآمـــد کافـــی کســـب کنیـــم‪.‬‬ ‫بدون پرده درباره اعتیاد‬ ‫«الهـــام میرزایـــی» دانش‌آمـــوز ورامینـــی از گـــروه‬ ‫«آثـــار مخـــرب اعتیـــاد و پیشـــگیری از آن» هـــم از‬ ‫ایده‌پـــردازان نوجوانـــی بـــود کـــه در ایـــن جشـــنواره‬ ‫دربـــاره ســـایت پیشـــگیری از اعتیـــاد گروه‌شـــان‪،‬‬ ‫صحبـــت کـــرد‪ .‬او گفـــت کـــه اعتیـــاد‪ ،‬ایـــن روزهـــا‬ ‫تمـــام گروه‌هـــای ســـنی را به‌شـــدت تهدیـــد‬ ‫می‌کنـــد‪ ،‬بـــه همیـــن دلیـــل ســـایتی را طراحـــی‬ ‫کرده‌ایـــم و در آن‪ ،‬انـــواع و اقســـام اعتیـــاد‪ ،‬مخدرهـــا‬ ‫وام ‪ ۳۰‬میلیونی و کسری خدمت؛‬ ‫جایزه برگزیدگان‬ ‫دبیـــر ســـومین جشـــنواره ایده‌هـــا و فرصت‌هـــا‬ ‫هـــم در ایـــن برنامـــه گفـــت‪ :‬ایده‌پـــردازان برگزیـــده‪ ،‬از‬ ‫وام ‪ ۳۰‬میلی ــون تومان ــی و کس ــری خدم ــت برخ ــوردار‬ ‫می‌شـــوند‪ .‬افتخـــاری افـــزود‪ :‬در ایـــن جشـــنواره ‪۳۷۰‬‬ ‫تیـــم شـــرکت‌کننده و ‪ ۱۴۸۰‬جـــوان ایده‌پـــرداز بـــه‬ ‫مســـئله کاهـــش آســـیب‌های اجتماعـــی و پیشـــگیری‬ ‫از جرایـــم تمرکـــز داشـــتند کـــه درنهایـــت ‪ ۶۵‬تیـــم‬ ‫برگزیـــده نهایـــی شـــدند‪ .‬دبیـــر علمـــی جشـــنواره‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬اگـــر می‌خواهیـــم در پیشـــگیری از‬ ‫آســـیب‌های اجتماعـــی ســـهیم شـــویم بایـــد ایـــن‬ ‫ایده‌هـــا تبدیـــل بـــه محصـــول و عرضـــه شـــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫اپلیکیشنی برای جلوگیری از تصادفات جاده‌ای‬ ‫بــه گــزارش همشهری‪«،‬ســینا الهی‌منــش»‬ ‫دانش‌آمــوز اولــی بــود کــه بــه نیابــت از تیــم «پیشــگیری‬ ‫از تصادفــات رانندگــی» صحبــت کــرد‪ .‬او بــا ایــن توضیــح‬ ‫کــه میــزان تلفــات تصادفــات جــاده‌ای از شــهدای جنــگ‬ ‫عــراق علیــه ایــران هــم بیشــتر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫آمــار منتشــر شــده از طــرف نیــروی انتظامــی روزانــه ‪۴۳‬‬ ‫نفــر در تصادفــات رانندگــی کشــته می‌شــوند کــه آمــار‬ ‫خیلــی زیــادی اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل مــا فکــر کردیــم‬ ‫اپلیکیشــنی را طراحــی کنیــم کــه بــا آن مســافران‬ ‫قبــل از آغــاز ســفر از میــزان ترافیــک جــاده‌ای‪ ،‬نــوع‬ ‫آب و هــوا‪ ،‬میــزان مصــرف بنزیــن‪ ،‬اقامتگاه‌هــا و مراکــز‬ ‫تفریحــی بیــن راهــی مطلــع شــوند و مثــا در اواســط‬ ‫راه بــه آنهــا پیشــنهاد شــود کــه در کــدام اقامتــگاه‬ ‫می‌تواننــد دقایقــی اســتراحت کننــد و خدمــات دیگــری‬ ‫کــه ســفر را جــذاب و راحت‌تــر کنــد‪ .‬ایــن دانش‌آمــوز‬ ‫نوجــوان اضافــه کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا راه‌انــدازی ایــن‬ ‫اپلیکیشــن‪ ،‬میــزان تلفــات جــاده‌ای کاهــش یابــد و‬ ‫مســافران بــا آرامــش بیشــتری در جاده‌هــا تــردد کننــد‪.‬‬ ‫پ ــر ک ــردن اوق ــات فراغ ــت پیش ــنهاد کن ــد‪ .‬م ــا تم ــام‬ ‫مکان‌هـــای تفریحـــی‪ ،‬فرهنگـــی‪ ،‬هنـــری‪ ،‬ورزشـــی‬ ‫و‪...‬اطـــراف محـــل زندگـــی افـــراد را بنـــا بـــه رقمـــی‬ ‫کـــه فـــرد می‌توانـــد هزینـــه کنـــد‪ ،‬بـــه او معرفـــی‬ ‫می‌کنیـــم تـــا بتوانـــد از ســـاعات بیـــکاری خـــود‬ ‫و زمینه‌هـــای آن را توضیـــح داده‌ایـــم و حتـــی بخشـــی‬ ‫را به‌عنـــوان مشـــاوره بـــرای افـــراد درنظـــر گرفته‌ایـــم‬ ‫کـــه بتواننـــد بـــدون پـــرده و راحـــت سؤاالتشـــان‬ ‫را مطـــرح کننـــد‪ .‬او توضیـــح داد کـــه در زمینـــه‬ ‫پیشـــگیری از اعتیـــاد نوجوانـــان و جوانـــان برنامه‌هـــای‬ ‫زیـــادی در ایـــن ســـایت وجـــود دارد کـــه بـــه مـــرور‬ ‫رونمایـــی می‌شـــود‪.‬‬ ‫گروه‌هـــای «ترافیک‌تریـــک»‪« ،‬ســـما» یـــا‬ ‫همـــان ســـامت مـــردم ایـــران‪« ،‬کتـــاب و کتـــاب‬ ‫صوتـــی در زمینـــه پیشـــگیری از جرایـــم»‪« ،‬بـــازی‬ ‫ســـفر جنجالـــی»‪« ،‬آگاهی‌ســـازی‌ و توانمند‌ســـازی‌‬ ‫در نـــه گفتـــن» و «عریضـــه» از دیگـــر تیم‌هـــای‬ ‫برگزیـــده‌ای بودنـــد کـــه در ایـــن جشـــنواره دربـــاره‬ ‫فرصت‌هـــای فضـــای مجـــازی در زمینـــه کاهـــش‬ ‫آســـیب‌های اجتماعـــی و ایده‌هایشـــان صحبـــت‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫‪37‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی قوچان‪:‬‬ ‫تیم‌های برتر نخستین‬ ‫استارت آپ ویکند‬ ‫دانشگاه صنعتی قوچان‬ ‫معرفی شدند‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‬ ‫نگاه مثبت رئیس‌جمهور به استارت‌آپ‌ها‬ ‫وزی ــر ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫نـــگاه مثبـــت رئیس‌جمهـــوری بـــه اســـتارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫از تـــاش بـــرای نشســـتی مشـــترک بـــا فعـــاالن ایـــن‬ ‫حـــوزه خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬محمدجـــواد آذری جهرمـــی‬ ‫بـــا انتشـــار مطلبـــی در صفحـــه توئیتـــر خـــود از‬ ‫توجـــه رئیس‌جمهـــوری بـــه کســـب‌وکارهای نوپـــا‬ ‫خبـــر داد و گفـــت‪:‬‏رئیس‌جمهـــور شـــب گذشـــته‬ ‫(‪ ۹‬اســـفند) از شـــرکت‌های موفـــق کســـب‌وکار‬ ‫نوپـــای اســـتان هرمـــزگان تقدیـــر کردنـــد و امـــروز‬ ‫نیـــز در صحبت‌هـــای خـــود تاکیـــد کردنـــد ایـــن‬ ‫نـــوع کســـب‌وکارها و گردشـــگری بهتریـــن ابزارهـــای‬ ‫کارآفرینـــی هســـتند‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه از تـــاش بـــرای برگـــزاری نشســـتی‬ ‫بـــا حضـــور رئیس‌جمهـــوری و فعـــاالن عرصـــه توســـعه‬ ‫‪‎‬اقتصـــاد دیجیتـــال خبـــر داد‪.‬‬ ‫مقولـــه اقتصـــاد دیجیتـــال از آن دســـت مباحـــث‬ ‫جدیـــدی اســـت کـــه ظاهـــرا دولـــت دوازدهـــم بـــرای‬ ‫توس ــعه کارآفرین ــی و ایج ــاد اش ــتغال حس ــاب وی ــژه‌ای‬ ‫بـــر روی ایـــن حـــوزه بـــاز کـــرده اســـت‪ .‬در فضـــای‬ ‫اقتصـــاد دیجیتـــال اصلی‌تریـــن عامـــل ایجـــاد رونـــق‬ ‫اقتصـــادی فعالیـــت کســـب‌وکارهای نوپاســـت کـــه‬ ‫اخیـــرا ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات نیـــز لوایـــح پنـــج‬ ‫گانـــه‌ای را بـــرای ســـامان‌دهی و قانونمنـــد کـــردن‬ ‫ایـــن کســـب‌وکارها طراحـــی کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد‬ ‫‪38‬‬ ‫مدیـر پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی قوچـان‬ ‫از معرفـی تیم‌هـای برتـر نخسـتین ماراتـون اسـتارت آپ‬ ‫ویکنـد در ایـن دانشـگاه پس از سـه روز رقابـــــت میان‬ ‫‪ 13‬ایـده و طـرح برتـر خبـر داد‪.‬‬ ‫مهـدی نیکنـام شـاهرک در گفت‌وگـو بـا فـارس در‬ ‫قوچـان اظهـار داشـت‪ :‬بحـث رویـداد اسـتارت آپ ویکند‬ ‫یـک رویـداد علمـی بـوده کـه چنـد سـالی اسـت در دنیا‬ ‫طـی سـه روز آخـر هفتـه برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫وی هـدف از برگـزاری ایـن مسابقـــــــــــات را‬ ‫پـرورش و هدایـت ایده‌هـای نـو و خلاق بـه سـمت بـازار‬ ‫کسـب‌وکار دانسـت و افـزود‪ :‬دانشـگاه صنعتـی قوچـان با‬ ‫توجـه بـه تغییـر نام‪ ،‬اولیـن دانشـگاه صنعتی در خراسـان‬ ‫رضـوی و شـمالی شـناخته می‌شـود کـه در گام نخسـت‬ ‫ایده‌هـا را بـه سـمت کسـب‌وکار حرکـت داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی قوچـان‬ ‫بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در سـال‌های آتـی این مسـابقه‬ ‫به‌صـورت اسـتانی و کشـوری نیـز برگزار می‌شـود‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬به‌طـور مجمـوع ‪ 106‬شـرکت‌کننده در ایـن ماراتن‬ ‫ثبت‌نـام کردنـد کـه ‪ 55‬نفـر آن‌هـا دارای ایـده و مابقـی‬ ‫دارای مهـارت در حـوزه‌ای خـاص بوده‌انـد‪.‬‬ ‫نیکنـام شـاهرک یـادآور شـد‪ 55 :‬ایـده در روز اول‬ ‫ایـن مسـابقات در یـک دقیقـه توسـط طراحـان بیان شـد‬ ‫و حاضریـن و اسـاتید بـه ایـن ایده‌هـا رأی دادنـد کـه از‬ ‫ایـن تعـداد ‪ 13‬ایـده برتـر منتخب شـدند تا طی سـه روز‬ ‫ایـن طرح‌هـا بـا کمک‌ مربیـان پختـه و به مرحلـه انتخاب‬ ‫نهایی برسـد‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر اینکه سـه روز محیط علمی و شـادی‬ ‫را بـرای دانشـجویان در ایـن دانشـگاه رقم‌ زده‌ایـم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طـرح ‪ NFC‬بـا موضـوع پرداخت بلیـت اتوبوس بـا موبایل‪،‬‬ ‫ایـده تنظیـم رنـگ خانـه به‌وسـیله موبایل و وب‌سـایت به‬ ‫ترتیـب رتبه‌هـای اول و دوم و طرح‌هـای مناقصـه آنالیـن‬ ‫و دراگ نوش(قـرص دلسـتر‪+‬قرص دم‌نـوش) بـه صـورت‬ ‫مشـترک عنـوان سـومی را به خـود اختصـاص دادند‪.‬‬ ‫مدیـر پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی قوچـان‬ ‫بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه حـدود ‪ 75‬نفـر از‬ ‫شـرکت‌کنندگان ایـن مسـابقه را دانشـجویان حـوزه بـرق‬ ‫و ‪ IT‬تشـکیل داده بودنـد‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬یکـی از مهم‌ترین‬ ‫نقـاط قـوت در ایـن اسـتارت آپ حضـور مربیانـی بود که‬ ‫زمانـی در ایـن دانشـگاه دانشـجو بودنـد و امـروز خـود‬ ‫صاحـب ایـده و اسـتارت آپ هسـتند‪.‬‬ ‫حمایت از تشکیل‌ استارتاپ‌ها برای توسعه اشتغال زنان‬ ‫بـــه گفتـــه معـــاون رئیس‌جمهـــوری در امـــور‬ ‫زنـــان و خانـــواده گفـــت‪ :‬می‌توانیـــم بـــا اســـتفاده از‬ ‫اســـتارتاپ‌ها و شـــبکه‌های تجـــاری بـــه اشـــتغال‬ ‫زنـــان کمـــک کنیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری آنـــا‪ ،‬معصومـــه ابتـــکار‬ ‫در نشســـت خبـــری بـــه مناســـبت هفتـــه مقـــام زن‬ ‫و میـــاد حضـــرت فاطمـــه گفـــت‪ :‬اولیـــن فعالیـــت‬ ‫معاون ــت زن ــان را ب ــه عن ــوان اج ــاس نق ــش فن ــاوری‬ ‫اطالع ــات در توانمندس ــازی زن ــان برگ ــزار کردی ــم ک ــه‬ ‫وزارت ارتباط ــات و معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت‬ ‫جمهـــوری نیـــز در ایـــن برنامـــه بـــا مـــا همـــکاری‬ ‫داشـــتند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬هـــدف مـــا ایجـــاد مجموعـــه برنامـــه‬ ‫ه ــای توانمندس ــازی و توانمندافزای ــی زن ــان اس ــت ک ــه‬ ‫در بخـــش خصوصـــی و دانشـــگاهی انجـــام می‌دهنـــد‬ ‫و ایـــن اجـــاس جریـــان ســـازی چنیـــن موضوعـــی‬ ‫را در پـــی دارد‪ .‬در ایـــن اجـــاس برخـــی فعـــاالن‬ ‫شـــبکه‌های مجـــازی و اســـتارتاپ‌های موفـــق و‬ ‫شـــبکه‌های تجـــاری اینترنتـــی موفقیت‌هـــای کاری‬ ‫خـــود را معرفـــی کردنـــد‪.‬‬ ‫ابتـــکار بـــا بیـــان اینکـــه می‌توانیـــم بـــا اســـتفاده‬ ‫از اســـتارتاپ‌ها و شـــبکه‌های تجـــاری بـــه اشـــتغال‬ ‫زن ــان کم ــک کنی ــم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬امیدواری ــم زن ــان بتوانن ــد‬ ‫در کنـــار مســـولیت هـــای فـــردی و خانوادگـــی خـــود‬ ‫ب ــا س ــهولت بیش ــتری ب ــه اش ــتغال دسترس ــی داش ــته‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه معـــاون رئیس‌جمهـــوری در امـــور زنـــان‬ ‫و خانـــواده‪ ،‬نشســـت بین‌المللـــی هـــم بـــا محوریـــت‬ ‫ایـــن موضـــوع اوایـــل ســـال آینـــده برگـــزار خواهـــد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫وی اضافـــه کـــرد‪ :‬همچنیـــن امیدواریـــم در ایـــن‬ ‫نشســـت بیـــن المللـــی از تجربـــه هـــای موفـــق ســـایر‬ ‫کش ــورهای دنی ــا نی ــز اس ــتفاده کنی ــم و دس ــتاوردهای‬ ‫موفـــق دنیـــا را بـــه ایـــران منتقـــل کنیـــم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی تهران خواستار حمایت از‬ ‫استارتاپ‌های گردشگری شد‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران در دیــدار‬ ‫بــا اســتاندار تهــران خواســتار حمایــت از اجــرای‬ ‫طرح‌هــای اســتارتاپی در حــوزه گردشــگری و عرضــه‬ ‫تولیــدات هنرمنــدان صنایع‌دســتی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی تهــران‪ ،‬مجیــد مهــدوی گفــت‪ :‬بخشــی از‬ ‫مشــکالت در حــوزه صنایــع دســتی و گردشــگری عرضــه‬ ‫محصــوالت اســت کــه بــا حمایــت از ســرمایه گــذاران‬ ‫بخــش خصوصــی در ایجــاد اســتارات آپ‌هــای خــاق‪،‬‬ ‫عرضــه محصــوالت بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی‬ ‫و حتــی بازارهــای دور دســت اروپایــی فراهــم می‌شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران بــا اظهــار‬ ‫اینکــه‪ :‬رشــد تلکنولــوژی موجــب می‌شــود تــا شــکل‬ ‫ســنتی عرضــه خدمــات ســفر در چنــد ســال آینــده‬ ‫دســت خــوش تغییــرات قــرار گیــرد افــزود‪:‬در ابتــدای‬ ‫ســال جدیــد کارگاه هــای آشناســازی بــا ســاختار و‬ ‫مزایــای طــرح هــای اســتارتاپی بــرای مدیــران دفاتــر‬ ‫خدمــات مســافرتی برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫وی افزود ‪:‬ما باید به هنرمندان صنایع دستی نرم‬ ‫افزارهایی را معرفی کنیم تا به راحتی محصوالت خود را‬ ‫بدون واسطه بازاریابی کنند و عرضه کنند که در نهایت‬ ‫رضایت خریدار و هنرمند حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫مهــدوی گفــت ‪:‬بــه زودی بــا فراخــوان عمومــی از‬ ‫افــراد خــاق در حــوزه اســتارت آپ هــای گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی دعــوت مــی شــود تــا طــرح هــای‬ ‫خــود را بــرای بررســی بــه اســتان تهــران ارائــه دهنــد و‬ ‫ایــن قــول را میدهیــم بــا تمــام تــوان از ایــن طــرح هــا‬ ‫حمایــت کنیــم‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نخستین نشست تخصصی استارت آپ ویکند در حوزه درآمدهای پایدار شهری برگزار شد‬ ‫نخســـتین نشســـت تخصصـــی اســـتارت آپ ویکنـــد در حـــوزه درآمدهـــای‬ ‫پایـــدار شـــهری بـــه میزبانـــی شـــهرداری منطقـــه ‪ ۶‬و بـــا حضـــور مدیرخدمـــات‬ ‫اجتماعـــی شـــهرداری تهـــران‪ ،‬مدیـــران و معاونیـــن معاونـــت علمـــی ریاســـت‬ ‫جمه ــوری و جمع ــی از نخب ــگان و کارآفرین ــان برت ــر ش ــهر ته ــران برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــهرداری منطق ــه ‪ ،۶‬عظی ــم بابای ــی ش ــهردار‬ ‫منطق ــه ‪ ۶‬در ای ــن نشس ــت ب ــا بی ــان توضیحات ــی در خص ــوص منطق ــه ‪ ۶‬ط ــرح‬ ‫تهـــران شـــکوفا را طرحـــی هدفمنـــد در حـــوزه شـــکوفا کـــردن فعالیـــت هـــای‬ ‫کارآفرین ــی در س ــطح ش ــهر ته ــران دانس ــت و گف ــت‪ :‬ش ــهرداری منطق ــه ‪ ۶‬ت ــا‬ ‫کنـــون حمایـــت خوبـــی از فعالیـــت هـــای کارآفرینـــی و دانـــش بنیـــان داشـــته‬ ‫و بیـــش از دویســـت شـــرکت دانـــش بنیـــان در ســـطح منطقـــه فعالیـــت دارد‪.‬‬ ‫او ب ــا بی ــان اینک ــه توج ــه ب ــه درآمده ــای پای ــدار دغدغ ــه تم ــام ش ــهرها اس ــت‬ ‫گفـــت‪ :‬اگـــر شـــهری درآمـــد پایـــدار داشـــته باشـــد کیفیـــت زندگـــی در شـــهر‬ ‫کاهـــش نمی‌یابـــد و ایـــن درآمدهـــای ناپایـــدار شـــهری اســـت کـــه کیفیـــت‬ ‫زندگـــی در شـــهر را کاهـــش مـــی دهـــد‪.‬‬ ‫بابایـــی بـــا بیـــان اینکـــه درآمدهـــای پایـــدار شـــهری همچـــون دریافـــت‬ ‫عـــوارض در ســـطح شـــهر تهـــران بســـیار کـــم اســـت گفـــت‪ :‬بایـــد راهکارهایـــی‬ ‫را پی ــدا کنی ــم ت ــا دس ــتیابی بیش ــتری ب ــه درآمده ــای پای ــدار شهـــــــــ ــری‬ ‫داش ــته باش ــیم و ب ــرای ای ــن موض ــوع از فعالی ــت ه ــای کارآفرین ــی و بن ــگاه ه ــای‬ ‫زودبـــازده حمایـــت مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫ش ــهردار منطق ــه ‪ ۶‬ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ام ــروزه دنی ــا ب ــا تکی ــه ب ــر جوانان ــش‬ ‫از فرصـــت هـــا بـــرای تغییـــر‪ ،‬بهـــره مـــی جویـــد گفـــت‪ :‬مـــا نیـــز بـــه عنـــوان‬ ‫نیروه ــای اجرای ــی بای ــد از ای ــن ظرفی ــت ج ــوان و نخب ــه کش ــور به ــره ببری ــم‪.‬‬ ‫بابای ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بیش ــتر مراک ــز علم ــی و اداری ته ــران و کش ــور‬ ‫در منطق ــه ‪ ۶‬واق ــع ش ــده اس ــت گف ــت‪ :‬ب ــا مش ــارکت یکدیگ ــر بای ــد از فض ــای‬ ‫موجـــود بهتریـــن بهـــره را ببریـــم و شـــاهد شـــکوفایی کارآفرینـــان شـــهری در‬ ‫منطقـــه ‪ ۶‬باشـــیم‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه ‪ ۶‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نشســت بــا هــدف بررســی و اســتخراج‬ ‫چال ــش ه ــا در ح ــوزه درآمده ــای پای ــدار ش ــهری وحمای ــت از ایده‌ه ــای ن ــو ب ــه‬ ‫منظ ــور کاه ــش مش ــکالت ش ــهری در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫رضـــا قدیمـــی‪ ،‬مدیرعامـــل ســـازمان خدمـــات اجتماعـــی شـــهرداری تهـــران‬ ‫نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا تقدیـــر از شـــهرداری منطقـــه ‪ ۶‬بـــرای برپایـــی یکـــی‬ ‫از مهـــم تریـــن اســـتارت آپ هـــای شـــهری کـــه اهمیـــت قابـــل توجهـــی بـــرای‬ ‫شـــهر تهـــران دارد گفـــت‪ :‬تمـــام دنیـــا بـــه دنبـــال کســـب درآمدهـــای پایـــدار‬ ‫شـــهری اســـت امـــا ایـــن موضـــوع بـــه راحتـــی امـــکان پذیـــر نیســـت‪.‬‬ ‫او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در تمـــام دنیـــا فـــروش منابـــع اولیـــه کاری ناپســـند‬ ‫اس ــت گف ــت‪ :‬زمی ــن نی ــز ب ــه عن ــوان منب ــع اولی ــه ش ــهرها محس ــوب ش ــده و‬ ‫ف ــروش زمی ــن و دادن تراک ــم کاری مذم ــوم اس ــت و ب ــه ش ــهر لطم ــه م ــی زن ــد‪.‬‬ ‫قدیمـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه درآمـــد حاصـــل از فـــروش جـــواز در شـــهر‬ ‫ته ــران س ــال ب ــه س ــال کاه ــش یافت ــه اس ــت گف ــت‪ :‬ش ــهرها نم ــی توانن ــد ب ــر‬ ‫درآمده ــای ناپای ــدار تکی ــه داش ــته باش ــند و بای ــد ای ــن روی ــه غلط ــی را ک ــه در‬ ‫ش ــهر ته ــران ایج ــاد ش ــده تصحی ــح ک ــرد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان خدم ــات اجتماع ــی ش ــهرداری ته ــران ب ــا اشــــــ ــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه رویک ــرد ش ــهرداری امی ــد‪ ،‬مش ــارکت و ش ــکوفایی اس ــت گف ــت‪ :‬بای ــد‬ ‫بـــا فرهنگســـازی مشـــارکت شـــهروندان را در شـــهر افزایـــش داده تـــا بـــا اخـــذ‬ ‫ع ــوارض ش ــهری درآمده ــای پای ــدار ش ــهر نی ــز افزای ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫قدیمی با بیان اینکه امروزه رویکردهای دنیا عوض شده و اگر مشارکت شهروندان‬ ‫نباشد نمی توان شهر را اداره کرد گفت‪ :‬درآمد شهر تهران روزی به پایان خواهد‬ ‫رسید و باید با فرهنگسازی به داد شهر تهران رسید‪.‬‬ ‫باقـــری‪ ،‬معـــاون سیاســـت گـــذاری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حکمرانـــی خـــوب بـــا‬ ‫تکیـــه بـــر ســـه ضلـــع دولـــت‪ ،‬بخـــش خصوصـــی و مـــردم فراهـــم مـــی شـــود‬ ‫گفـــت‪ :‬اگـــر بتـــوان هماهنگـــی مطلوبـــی میـــان ایـــن ‪ ۳‬ضلـــع ایجـــاد کـــــــرد‬ ‫مـــی تـــوان وضعیـــت شـــهرها را تغییـــر داد و رویکـــرد اســـتارت آپـــی نیـــز بـــه‬ ‫دنبـــال ایـــن موضـــوع اســـت‪.‬‬ ‫او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه درآمدهـــای پایـــدار شـــهری یکـــی از چالـــش هـــای‬ ‫مه ــم ه ــر ش ــهری اس ــت گف ــت‪ :‬بای ــد ب ــا تکی ــه ب ــر عل ــم و تکنول ــوژی ش ــرایط‬ ‫را بهب ــود بخش ــید و ب ــه دنب ــال راهکاره ــای اجرای ــی ب ــود‪.‬‬ ‫در ادامـــه نشســـت نیـــز جمعـــی از نخبـــگان و کارآفرینـــان نیـــز پیشـــنهادات‬ ‫خـــود بـــرای رســـیدن بـــه درآمدهـــای پایـــدار شـــهری را مطـــرح کردنـــد‪.‬‬ ‫با مخترعین ایرانی؛‬ ‫خدمت نوین استارت آپ‌ها به شما؛ تعمیر تلفن همراهتان در هرکجا که بگویید‬ ‫تعمیر تلفن همراه شما در امنیت کامل‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ترافیـک‪ ،‬اتلاف زمـان‪ ،‬سـرقت اطالعات و تجهیـزات موجود در‬ ‫گوشـی و پرداخـت هزینـه اضافـه از جملـه مشـکل‌هایی اسـت کـه بـرای تعمیـر‬ ‫موبایـل بـا آن‌هـا مواجـه هسـتیم و مـا بـرای حـل ایـن مشـکالت راهکار‌هایی را‬ ‫ارائـه کـرده ایم‪.‬‬ ‫مدیر این استارت آپ در خصوص راهکار‌های دیجی دکی جهت تعمیر تلفن‬ ‫همراه اظهارکرد‪ :‬کافیست زمانی که تلفن همراهتان دچار مشکل شد از طریق‬ ‫سایت ما این موضوع را اطالع دهید و سپس زمان و مکان حضور تعمیرکار را‬ ‫مشخص کنید تا تعمیرکاران ما در مقابل چشمان خودتان تلفن همراه شما را‬ ‫تعمیر کنند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬تعمیر گوشی در مقابل خود فرد و در مکان دلخواه وی بدون‬ ‫صرف وقت و هزینه اضافی در امنیت خاطر کامل هدف ما بوده است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫یکی از استارت آپ‌های کشور موفق به تولید خدمتی شده است که در امنیت‬ ‫کامل تلفن همراه را هرکجا که بگویید تعمیر می‌کند‪.‬‬ ‫بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان؛ اختراعـات روزمره جوانان نخبـــــــــه‬ ‫در شـرکت‌های دانش‌بنیـان و طرح‌هـای مبتنـی بـر دانـش اسـت کـه رشـد و‬ ‫پیشـرفت کشـور را رقـم می‌زنـد؛ باشـگاه خبرنـگاران جـوان در نظـر دارد تـا‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیانـی را کـه ایـن شـرکت‌ها تولیـد می‌کننـد معرفـی کنـد‪.‬‬ ‫یکـــی از اســـتارت آپ‌هـــای کشـــور موفـــق بـــه ایجـــاد خدمتـــی نویـــن‬ ‫شـــده اســـت کـــه در کوتاه‌تریـــن زمـــان تلفـــن همـــراه آســـیب دیـــده شـــما‬ ‫را تعمیـــر می‌کنـــد‪.‬‬ ‫مدیــر اســتارت آپ دیجــی دکــی در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار حــوزه فناوری‌های‬ ‫نویــن گــروه علمــی پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ در خصــوص چگونگــی‬ ‫فعالیــت ایــن اســتارتاپ عنــوان کــرد‪ :‬حداقــل بــرای همــه مــا یــک بــار اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت کــه تلفــن همراهمــان خــراب شــود‪ ،‬امــا تعمیــرکار مناســب را‬ ‫نشناســیم در ایــن زمــان می‌تــوان بــا مــا تمــاس گرفــت تــا تلفــن همــراه را در‬ ‫مقابــل صاحــب آن تعمیــر کنیــم‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پلیس پایتخت‪:‬‬ ‫نگاه پلیس به استارت آپ ها بسیار مثبت است‬ ‫رئیـس پلیـس پایتخت گفت‪ :‬نـگاه ما به اسـتارت آپ ها‬ ‫و کسـب و کارهای نوین بسـیار مثبت اسـت‬ ‫سـردار حسـین رحیمـی در گفتگـو بـا مهـر بـا اشـاره‬ ‫بـه افزایـش اسـتارت آپ هـا و فعالیـت آن هـا در شـهر‬ ‫هوشـمند گفـت‪ :‬مـا نگاهمـان بـه اسـتارت آپ ها بسـیار‬ ‫مثبـت و حمایتـی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مشـکالت عمـده کشـور‪،‬‬ ‫بیـکاری اسـت گفـت‪ :‬ایـن کسـب و کارهـای نویـن‬ ‫الحمـدهلل توانسـته انـد مشـاغل خوبـی ایجاد کننـد و در‬ ‫زمینـه رفـع بیـکاری موثـر بـوده انـد‪ .‬نمونه موفـق آن ها‬ ‫را در حـوزه هـای مربـوط بـه حمـل و نقـل مشـاهده می‬ ‫کنیـم لـذا نـگاه مثبتـی بـه آن هـا داریـم‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پایتخت افزود‪ :‬اما هر اقدامی باید در چارچوب‬ ‫قانون و با نظارت های الزم انجام شود و این یک اصل مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـردار رحیمـی ادامـه داد‪ :‬مـا بسـیاری از صاحبـان و‬ ‫متفکـران ایـن ایـده هـا را دعوت کردیـم‪ ،‬بسـیاری از آن‬ ‫هـا بـه پلیـس اماکـن عمومـی آمدنـد و رعایـت قوانین و‬ ‫ضوابـط را پیگیـری کردیـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن مطلـب که صاحبـان اسـتارت آپ ها‬ ‫بـا پلیـس هماهنگ هسـتند گفت‪ :‬مـا نگاهمـان کنترلی‪،‬‬ ‫حمایتـی‪ ،‬نظارتـی و امنیتی اسـت‪.‬‬ ‫رییس مرکز ایده‌پروری پژوهشگاه غدد علوم پزشکی تهران خبر داد؛‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫برگزاری رویداد کارآفرینی استارتاپی‌ها به دیابت حمله کنید‬ ‫‪40‬‬ ‫رییـــس مرکـــز ایده‌پـــروری و نـــوآوری‬ ‫پژوهشـــگاه علـــوم غـــدد و متابولیســـم دانشـــگاه‬ ‫علـــوم پزشـــکی تهـــران گفـــت‪ :‬جشـــنواره‬ ‫دانشـــجویی بـــا محوریـــت مبـــارزه بـــا دیابـــت‬ ‫بیـــش از یـــک هفتـــه اســـت بـــا عنـــوان‬ ‫«اســـتارتاپی‌ها بـــه دیابـــت حملـــه کنیـــد» آغـــاز‬ ‫شـــده اســـت و دانشـــجویان می‌تواننـــــــــد تـــا‬ ‫‪ 31‬فروردیـــن مـــاه نســـبت بـــه ارســـال طرح‌هـــای‬ ‫خـــود اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر عطـــاء‌اهلل پورعباســـی در گفت‌وگـــو بـــا‬ ‫خبرن ــگار ایس ــنا‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه در جه ــت پاس ــخ‬ ‫بـــه نیـــاز بیمـــاران دیابتـــی جشـــنواره دانشـــجویی‬ ‫را ســـازماندهی کرده‌ایـــم کـــه بـــه نوعـــی‬ ‫رویـــدادی کارآفرینـــی اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬محوریـــت‬ ‫ایـــن جشـــنواره طراحـــی و ســـاخت اعـــام و‬ ‫هش ــدار قن ــد خ ــون اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس نی ــازی‬ ‫بـــوده اســـت کـــه بیمـــاران و خانواده‌هـــای آنـــان‬ ‫در پژوهش‌هـــای انجـــام شـــده بـــه مـــا اعـــام‬ ‫کرد ه‌انـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـعی داریـــم در‬ ‫قالـــب جشـــنواره از گروه‌هـــای دانشـــجویی کمـــک‬ ‫بگیریـــم تـــا در قالـــب گروه‌هـــای اســـتارتاپی‬ ‫طرح‌ه ــای تج ــاری خ ــود را در زمین ــه دیاب ــت ب ــه‬ ‫م ــا ارائ ــه دهن ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬پ ــس از دریافـــت‪،‬‬ ‫طرح‌هـــا داوری می‌شـــوند و از بیـــن آن‌هـــا چنـــد‬ ‫طـــرح وارد پژوهشـــگاه علـــوم غـــدد و متابولیســـم‬ ‫می‌شـــوند کـــه حمایت‌هـــای ویـــژه‌ای از‬ ‫آنـــان خواهـــد شـــد و در نهایـــت نیـــز بـــه‬ ‫ســـرمایه‌گذارها و صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫معرف ــی م ــی ش ــوند ت ــا بتوانن ــد ای ــده ه ــای خ ــود‬ ‫را ب ــه محص ــول و فن ــاوری قاب ــل ارائ ــه ب ــه جامع ــه‬ ‫تبدیـــل کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فراخـــوان ایـــن‬ ‫جشـــنواره دانشـــجویی بیـــش از یـــک هفتـــه بـــا‬ ‫عن ــوان «اس ــتارتاپی‌ها ب ــه دیاب ــت حمل ــه کنی ــد»‬ ‫آغـــاز شـــده اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬دانشـــجویان‬ ‫می‌تواننـــد تـــا ‪ 31‬فروردیـــن مـــاه نســـبت بـــه‬ ‫ارســـال طرح‌هـــای خـــود اقـــدام کننـــد و نهایتـــا‬ ‫تـــا ‪ 22‬اردیبهشـــت ‪ ،97‬گروه‌هـــای برگزیـــده‬ ‫معرفـــی شـــده و بـــرای ارائـــه حضـــوری طـــرح از‬ ‫آن‌هـــا دعـــوت خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫رییـــس مرکـــز ایده‌پـــروری و نـــوآوری‬ ‫پژوهشـــگاه غـــدد و متابولیســـم گفـــت‪ :‬تمـــام‬ ‫دانشـــجویان دانشـــگاه‌های مســـتقر در شـــهر‬ ‫تهـــران امـــکان حضـــور در جشـــنواره را دارنـــد و‬ ‫دانشـــجویان در گروه‌هـــای حداکثـــر ســـه نفـــره‬ ‫می‌تواننـــد در جشـــنواره شـــرکت کننـــد؛ البتـــه در‬ ‫هـــر گـــروه‪ ،‬حداقـــل یـــک نفـــر بایـــد دانشـــجوی‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران باش ــد و همچنی ــن‬ ‫هـــر گـــروه بایـــد یکـــی از اعضـــای هیـــأت علمـــی‬ ‫دانشـــگاه را بـــه عنـــوان منتـــور معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص فرآین ــد ش ــرکت در جش ــنواره‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬گروه‌هـــای عالقه‌منـــد بایـــد فـــرم طـــرح‬ ‫کســـب و کار را از ســـایت مرکـــز ایده‌پـــروری و‬ ‫ن ــوآوری پژوهش ــگاه عل ــوم غ ــدد و متابولیس ــم ب ــه‬ ‫آدرس ‪ /http://emri.tums.ac.ir‬دریافـــت‬ ‫ک ــرده و آن را تکمی ــل و ف ــرم تکمی ــل ش ــده را ب ــه‬ ‫آدرس ‪innovation.emri@com.gmail‬‬ ‫ارســـال کننـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر پورعباســـی در ادامـــه اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫دیاب ــت مش ــکل عم ــده کش ــور م ــا اس ــت و ح ــدود‬ ‫‪ 10‬درصـــد در جامعـــه شـــیوع دارد و بـــار مالـــی‬ ‫زیـــادی را بـــه کشـــور تحمیـــل می‌کنـــد و بـــه‬ ‫همیـــن جهـــت عنـــوان «اســـتارتاپی‌ها بـــه دیابـــت‬ ‫حملـــه کنیـــد» بـــرای ایـــن جشـــنواره انتخـــاب‬ ‫ش ــده اس ــت؛ چراک ــه بای ــد ب ــه دیاب ــت ب ــه عن ــوان‬ ‫ی ــک مش ــکل کش ــور حمل ــه ک ــرد و از جنبه‌ه ــای‬ ‫مختلـــف اثـــر آن را در جامعـــه کاهـــش داد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬محوریـــت ایـــن جشـــنواره طراحـــی‬ ‫و ســـاخت ســـامانه‌های اعـــام و هشـــدار قنـــد‬ ‫خـــون اســـت کـــه بســـیاری از افـــراد مبتـــا بـــه‬ ‫دیابـــت و خانواده‌هـــای آنـــان بـــه آن نیـــاز دارنـــد‪.‬‬ ‫ب ــه ط ــور مث ــال در بررســی‌هایی ک ــه انج ــام ش ــده‬ ‫برخـــی مـــادران دارای فرزنـــد مبتـــا بـــه دیابـــت‬ ‫اظهـــار نگرانـــی می‌کننـــد کـــه در صـــورت افـــت‬ ‫قن ــد خ ــون فرزن ــد خ ــود در خ ــواب ممک ــن اس ــت‬ ‫مطلـــع نشـــوند؛ بنابرایـــن نیـــاز بـــه ســـامانه‌هایی‬ ‫اســـت کـــه ایـــن نیـــاز را برطـــرف کننـــد‪ ،‬البتـــه‬ ‫در حـــال حاضـــر ایـــن امکانـــات وجـــود دارد ولـــی‬ ‫بـــه دلیـــل اینکـــه وارداتـــی هســـتند و هزینه‌هـــای‬ ‫زیـــادی دارنـــد و ممکـــن اســـت بـــرای بیمـــاران‬ ‫تهی ــه و تامی ــن آن‌ه ــا ممک ــن نباش ــد‪ ،‬ای ــن نی ــاز‬ ‫وجـــود دارد کـــه تکنولوژی‌هـــای خـــود را ارتقـــا‬ ‫دهیـــم و یـــا بومی‌ســـازی کنیـــم تـــا بـــه نوعـــی‬ ‫ایـــن امکانـــات را بـــا قیمـــت ارزانتـــر در دســـترس‬ ‫بیمـــاران قـــرار دهیـــم‪.‬‬ ‫رییـــس مرکـــز ایده‌پـــروری و نـــوآوری‬ ‫پژوهشـــگاه غـــدد و متابولیســـم بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینک ــه ای ــن ظرفی ــت ب ــرای ایج ــاد تکنولوژی‌ه ــای‬ ‫مـــورد نیـــاز بیمـــاران در دانشـــجویان در داخـــل‬ ‫کشـــور وجـــود دارد‪ ،‬گفـــت‪ :‬در جشـــنواره‬ ‫دانشـــجویی «اســـتارتاپی‌ها بـــه دیابـــت حملـــه‬ ‫کنیـــد» دانشـــجویان در قالـــب تیم‌هـــای نوآورانـــه‬ ‫ایـــده خـــود را بـــرای جشـــنواره می‌فرســـتند و‬ ‫بعـــد از داوری توســـط تیـــم داوری جشـــنواره‪،‬‬ ‫ایده‌هایـــی کـــه قابلیـــت تبدیـــل شـــدن بـــه‬ ‫محصـــول را داشـــته باشـــند‪ ،‬بررســـی می‌شـــوند‬ ‫و ‪ 10‬ایـــده انتخـــاب می‌شـــوند و از محققـــان‬ ‫آنهـــا دعـــوت می‌شـــود تـــا ضمـــن معرفـــی طـــرح‬ ‫خ ــود ب ــه ص ــورت حض ــوری در مرک ــز ش ــتابدهنده‬ ‫پژوهش ــگاه عل ــوم و غ ــدد مس ــتقر ش ــوند و ‪ 6‬م ــاه‬ ‫از امکانـــات پژوهشـــگاه اســـتفاده کننـــد و نمونـــه‬ ‫اولیـــه طـــرح خـــود را طراحـــی کننـــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مــدت ‪ 6‬مــاه فعالیــت‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫در شـــتابدهنده فرصـــت اســـتفاده از آموزش‌هـــای‬ ‫مختلـــف و امکانـــات آزمایشـــگاهی پژوهشـــگاه‬ ‫را دارنـــد و در نهایـــت می‌تواننـــد یـــک نســـخه‬ ‫آزمایش ــگاهی از ط ــرح خ ــود را بس ــازند و در ط ــول‬ ‫ایـــن مـــدت مـــا بـــا ســـرمایه‌گذارهای مختلـــف‬ ‫تعامـــل خواهیـــم داشـــت و از ســـرمایه‌گذاران‬ ‫بـــرای بازدیـــد و ارزیابـــی محصـــوالت دعـــوت‬ ‫خواهیـــم کـــرد و در پایـــان چنـــد مـــورد از ایـــن‬ ‫طرح‌هـــا مـــورد حمایـــت قـــرار می‌گیرنـــد تـــا‬ ‫بتواننـــد وارد مرکـــز رشـــد شـــده و بـــه تولیـــد‬ ‫انبـــوه رســـیده و وارد بـــازار شـــوند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کمک استارت‌آپ‌ها به تبلیغات‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت گفـــت‪:‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های کشـــور بـــه‌زودی در راس‬ ‫تولید‌کننـــدگان درآمـــد و ثـــروت در اقتصـــاد ایـــران‬ ‫جای ــگاه وی ــژه‌ای پی ــدا خواهن ــد ک ــرد و ب ــه تبلیغ ــات‬ ‫در ســـایر صنایـــع کوچـــک کمـــک می‌کننـــد‪.‬‬ ‫محمـــد شـــریعتمداری‪ ،‬وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن‬ ‫و تجـــارت در مراســـم افتتـــاح رســـمی شـــبکه‬ ‫ایـــران کاال در مرکـــز همایش‌هـــای صـــدا و‬ ‫سیمااظهارداشـــت‪ :‬ایـــن شـــبکه گفتمان‌ســـازی‬ ‫بـــرای اقتصـــاد مقاومتـــی را پررنگ‌تـــر می‌کنـــد‬ ‫و در ایـــن راه قـــدم برمـــی دارد بـــه نمایندگـــی از‬ ‫مجموع ــه ب ــزرگ صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت از ص ــدا‬ ‫و ســـیما بـــرای ایـــن کار تشـــکر می‌کنـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش تجارت‌نیـــوز‪ ،‬وی افـــزود‪ :‬رشـــد‬ ‫منفـــی ‪ ۱۰‬درصـــدی ســـال‌های گذشـــته در دو‬ ‫ســـال پیاپـــی‪ ،‬بـــا گذشـــت زمـــان بـــه همـــت‬ ‫صنعتگـــران و علـــی رغـــم فشـــارهای نظـــام ســـلطه‬ ‫از ســـال ‪ ۹۲‬مجـــددا رونـــد روبـــه رشـــد و مثبـــت‬ ‫گرفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫او ب ــا بی ــان اینک ــه در ‪ ۱۰‬ماه ــه گذش ــته بی ــش از‬ ‫‪ ۴‬ه ــزار و ‪ ۷۰۰‬واح ــد صنعت ــی آغ ــاز ب ــه کار ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬در صنع ــت روی ــش و ری ــزش‬ ‫وجـــود دارد کـــه در ایـــن ســـالها رویـــش از ریـــزش‬ ‫فزون ــی گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه طـــوری کـــه در ‪ ۱۰‬ماهـــه شـــاهد تقاضـــای‬ ‫تاســـیس ‪ ۱۶‬هـــزار و ‪ ۶۰‬واحـــد صنعتـــی جدیـــد‬ ‫بودیـــم کـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه پارســـال‬ ‫بیـــش از ‪ ۲۳‬درصـــد افزایـــش داشـــته کـــه نشـــان‬ ‫دهنـــده امیـــدواری بـــه آینـــده صنعـــت اســـت‪.‬‬ ‫شـــریعتمداری گفـــت‪ :‬حـــدود ‪ ۸۵‬هـــزار واحـــد‬ ‫صنعت ــی در کش ــور وج ــود دارد ک ــه ب ــاالی ‪ ۸۰‬ه ــزار‬ ‫واحـــد آن کوچـــک و متوســـط اســـت و نزدیـــک‬ ‫بـــه ‪ ۴۰‬هـــزار واحـــد آن در شـــهرک‌ها و نواحـــی‬ ‫صنعتـــی قـــرار دارنـــد‪.‬‬ ‫او بـــا بیـــان اینکـــه نوســـازی صنعتـــی از‬ ‫اولویت‌هـــای مهـــم صنعـــت کشـــور اســـت‪۳۲ ،‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال در بودجــه ‪ ۹۷‬بــرای نوســازی و‬ ‫بهس ــازی صنعت ــی ب ــا هم ــکاری نماین ــدگان مجل ــس‬ ‫شـــورای اســـامی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت‪،‬‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬در بودج ــه ‪ ۹۷‬ح ــدود ‪ ۱۵۰۰‬میلی ــارد‬ ‫تومـــان منابـــع بـــرای مشـــوق‌های صادراتـــی و ورود‬ ‫ب ــه بازاره ــای جهان ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫او اضافـــه کـــرد‪ :‬بـــا گســـترش ‪ it‬و ‪ ict‬تبلیغـــات‬ ‫در شـــبکه‌های اجتماعـــی‪ ،‬فضـــای وب و وبالگهـــا‬ ‫شـــکل گرفتـــه اســـت‪ ،‬امـــا تبلیغـــات هدفمنـــد در‬ ‫قالـــب پلـــت فرم‌هـــای تلویزیونـــی بـــا اســـتفاده از‬ ‫چهره‌هـــای مشـــهور کشـــور و جلوه‌هـــای هنـــری‬ ‫همچنـــان جایـــگاه خـــود را دارد‪.‬‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت خاطرنشـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬تاکیـــد بـــر راه انـــدازی ســـایت اینترنتـــی‬ ‫پرق ــدرت ای ــن ش ــبکه از ن ــکات قاب ــل توج ــه اس ــت‪،‬‬ ‫برنـــد ســـازی مهـــم اســـت امـــا فرهنـــگ مصـــرف‬ ‫کاالی ایرانـــی بیـــش از تبلیـــغ یـــک برنـــد خـــاص‬ ‫بایـــد مـــورد توجـــه واقـــع شـــود‪.‬‬ ‫او گفـــت‪ :‬بـــا تبلیـــغ واقعـــی و مـــردم پســـند‪،‬‬ ‫فرهنـــگ بازاریابـــی ایرانـــی بایـــد در بیـــن مـــردم‬ ‫توس ــعه یاب ــد‪ ،‬ع ــاوه ب ــر تبلی ــغ کاال بای ــد فرهن ــگ‬ ‫ســـازی نیـــز انجـــام شـــود‪.‬‬ ‫شـــریعتمداری تاکیـــد کـــرد‪ :‬در عرصـــه تبلیغـــات‬ ‫کاالی ایرانـــی دارای شـــبکه‌های جـــوان گســـترده‌ای‬ ‫شـــده‌ایم‪ ،‬پویـــش آری بـــه کاالی ایرانـــی در‬ ‫تبلیغـــات شـــبکه‌های مجـــازی بســـیار گســـترده‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫او افـــزود‪ :‬شـــورای حمایـــت از برندســـازی را در‬ ‫مجموع ــه وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت حمای ــت‬ ‫می‌کنیـــم و از برند‌ســـازی در اقتصـــاد ایـــران‬ ‫حمایـــت جـــدی خواهیـــم کـــرد‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــازمان صنای ــع کوچ ــک‬ ‫و شـــهرکهای صنعتـــی در خدمـــت شـــبکه ایـــران‬ ‫کاال بـــرای توســـعه ایـــن شـــبکه اســـت‪ ،‬عنـــوان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ای ــن س ــازمان ب ــا ب ــه کارگی ــری ‪ NGO‬ه ــا‪،‬‬ ‫همـــکاری بـــا شـــهرداری‌ها‪ ،‬برگـــزاری نمایشـــگاه‌ها‬ ‫در ایـــن راه کمـــک می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت‪ ،‬یادآورشـــد‪:‬‬ ‫توانایـــی در ایجـــاد ارزش افـــزوده در بیـــن جوانـــان‬ ‫وجـــود دارد‪ ،‬ایـــن توانایـــی شـــاید کمتـــر در تاریـــخ‬ ‫ایـــران شناســـایی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه شـــبکه تلویزیونـــی‬ ‫«ایـــران کاال» بـــه عنـــوان تنهـــا شـــبکه اقتصـــادی‬ ‫رس ــانه مل ــی‪ ،‬ب ــا حض ــور عبدالعل ــی عل ــی عس ــکری‬ ‫رئیـــس ســـازمان صـــدا و ســـیما برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫پي ــش از آغ ــاز رس ــمی اي ــن مراس ــم‪ ،‬دكت ــر عل ــی‬ ‫عس ــكری از غرف ــه ه ــای نمايش ــگاهی ش ــبكه اي ــران‬ ‫كاال بازدي ــد ك ــرد‪ .‬در اي ــن بازدي ــد‪ ،‬كرباس ــيان وزي ــر‬ ‫اقتص ــاد‪ ،‬داري ــوش ارجمن ــد و س ــتاری مع ــاون عل ــم‬ ‫و فن ــاوری رئي ــس جمه ــور دكت ــر عل ــی عس ــكری را‬ ‫همراهـــی می‌كردنـــد‪.‬‬ ‫درحـــال حاضـــر برنامه‪‎‬هـــای ایـــن شـــبکه بـــه‬ ‫ص ــورت ‪ 16‬س ــاعت در روز‪ ،‬از س ــاعت ‪ 7‬لغای ــت ‪23‬‬ ‫در حـــال پخـــش بـــوده و عالوه‪‎‬بـــر دریافـــت بـــرروی‬ ‫کانـــال ‪ 28‬گیرنده‪‎‬هـــای دیجیتـــال‪ ،‬از طریـــق‬ ‫ماهواره‌هـــای بـــدر (فرکانـــس ‪ ،11881‬عمـــودی‪،‬‬ ‫‪ )27500 SR‬و اینتـــل ســـت ‪( 902‬فرکانـــس‬ ‫‪ ،11555‬افقـــی‪ )30000 SR ،‬نیـــز قابـــل دریافـــت‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫صالحیت رانندگان اسنپ‬ ‫ظرف ‪ ۴۸‬ساعت تایید‬ ‫می‌شود‬ ‫سـامانه هوشـمند حمل‌ونقـل اسـنپ بـا همـکاری‬ ‫پلیـس نظـارت بـر اماکن عمومـی ناجا به امکان اسـتعالم‬ ‫صالحیـت فـردی رانندگان‪ ،‬ظرف ‪ ۴۸‬سـاعت‪ ،‬در سراسـر‬ ‫ایـران مجهز شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬اسـنپ نخسـتین سـرویس‬ ‫آنالیـن حمل‌ونقـل در ایـران اسـت کـه بـرای تائیـد‬ ‫صالحیـت راننـدگان خـود از تعامـل مسـتقیم بـا پلیـس‬ ‫بهـره می‌بـرد‪ .‬پیـش از ایـن‪ ،‬صالحیـت راننـدگان اسـنپ‬ ‫بـا ارائـه گواهـی عدم سـوء پیشـینه کیفـری مـورد تایید‬ ‫قـرار می‌گرفـت؛ امـا فرآینـد تهیـه ایـن گواهـی زمان‌بـر‬ ‫بـود و امـکان تاییـد صالحیت افـراد در اسـرع وقت وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫ژوبیـن عالقبنـد‪ ،‬نایب‌رئیـس هیئـت مدیـره اسـنپ‪،‬‬ ‫دربـاره نحـوه جدیـد احـراز صالحیـت راننـدگان ایـن‬ ‫سـامانه می‌گویـد‪« :‬اسـنپ امـروز بـه وعده خـود در مورد‬ ‫بـدل شـدن بـه امن‌تریـن سـرویس هوشـمند حمل‌ونقل‬ ‫در ایـران عمـل کـرده و در همـکاری بـا پلیـس اماکـن‬ ‫اسـتعالمی فراتـر از گواهـی عـدم سوپیشـینه کیفـری را‬ ‫در دسـتور کار قـرار داده اسـت‪ .‬بـه ایـن ترتیـب‪ ،‬ضریـب‬ ‫امنیـت مسـافران در سـفرهای شـهری افزایـش پیـدا‬ ‫خواهـد کـرد و در عیـن حـال فرآیند ثبـت نـام رانندگان‬ ‫نیـز در تمامـی شـهرهای ایران بـه مراتب آسـان‌تر از قبل‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪ .‬بـه علاوه اینکـه متقاضیـان از صرف‬ ‫هزینـه و زمـان بـرای دریافـت گواهـی عـدم سوپیشـینه‬ ‫معـاف می‌شـوند‪».‬‬ ‫در نتیجـه همکاری اسـنپ بـا پلیس نظارت بـر اماکن‬ ‫عمومـی ناجـا‪ ،‬شـماره ملـی افـراد متقاضـی عضویـت در‬ ‫نـاوگان اسـنپ‪ ،‬بالفاصلـه پـس از ثبـت نـام‪ ،‬جهـت تایید‬ ‫صالحیـت در اختیـار پلیـس قـرار می‌گیـرد‪ .‬پلیـس نیـز‬ ‫نتیجـه اسـتعالم خـود را ظـرف ‪ ۴۸‬سـاعت بـه اطلاع‬ ‫اسـنپ می‌رسـاند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اسـنپ از ثبت نـام افرادی که‬ ‫شـماره ملـی آنهـا مـورد تاییـد پلیـس نظـارت بـر اماکن‬ ‫عمومـی ناجـا قـرار نگیرد خـودداری خواهد کـرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اسـت کـه اسـنپ هیچ‌گونـه دخالتـی در فرآینـد تاییـد یا‬ ‫رد صالحیت‌هـا نـدارد و در ایـن مـورد تابـع نظـر پلیـس‬ ‫نظـارت بـر اماکـن عمومـی ناجا اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬کلیه افرادی کـه تا امروز‬ ‫در نـاوگان اسـنپ بـه عضویـت درآمده‌انـد مـورد پاالیش‬ ‫مجـدد قـرار گرفته‌انـد و صالحیـت آنهـا از سـوی پلیـس‬ ‫نظـارت بـر اماکـن عمومـی ناجا بازنگری شـده اسـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در افتتاح شبکه ایران کاال مطرح کرد‬ ‫در همکاری اسنپ با اماکن؛‬ ‫‪41‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات‬ ‫مشکل حریم خصوصی کسب و کارهای نوپا حل می‌شود‬ ‫معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫با تشریح جزئیات لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری‬ ‫اطالعات از حل تمامی مشکالت کسب و کارهای نوپا در‬ ‫حوزه حریم خصوصی و ارتباط با نهادهای امنیتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬رضا باقری اصل معاون‬ ‫دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایـــــران در‬ ‫یک نشست خبری با تشریح جزئیاتی لوایح پیشنهادی پنج‌گانه‬ ‫وزارت ارتباطات درباره نظام حقوقی فناوری اطالعات‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این لوایح در ‪ ۵‬دسته حمایت از داده‌ها‪،‬‬ ‫تراکنش‌های الکترونیک‪ ،‬حکمرانی الکترونیک‪‌،‬شناسه‌های‬ ‫الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات در صدد رفع خالء‌های‬ ‫حقوقی نظام فناوری اطالعات در کشور است‪.‬‬ ‫به گفته وی سابقه قانون‌گذاری در حـــــــوزه ‪ICT‬‬ ‫به سال ‪ ۵۹‬و تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک‬ ‫بازمی‌گردد که ‪ ۲۰‬سال بعد دومین قانون درباره شبکه‌های‬ ‫اطالع‌رسانی تصویب شد و قانون تجارت الکترونیک‪ ،‬جرائم‬ ‫رایانه‌ای‪ ،‬انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آیین‌نامه‬ ‫دادرسی الکترونیک آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ‪ICT‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خالءهای حقوقی موجود در حوزه ‪ICT‬‬ ‫ازجمله خالء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ها و‬ ‫حفظ حقوق ذی‌نفعان گفت‪ :‬مجموعه قوانین فعلی کفایت‬ ‫نیازهای آینده را نمی‌دهد و نیازمند به‌روزرسانی و تدوین‬ ‫قوانین جدید در حوزه ‪ ICT‬هستیم‪.‬‬ ‫معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫با تشریح الیحه تراکنش‌های الکترونیک در مجموعه‬ ‫لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطالعات گفت‪ ‌:‬در‬ ‫موضوع امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنش‌های‬ ‫الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم‪.‬‬ ‫باقری ادامه داد‪ ‌:‬در حال حاضر قانون ویژه امضای‬ ‫الکترونیک در کشور وجود ندارد که تصویب این قانون‬ ‫در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت‬ ‫الکترونیک ضروری است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این لوایح همچنین چالش‌های‬ ‫حقوقی کسب و کارهای نوپا پوشش داده می‌شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کسب و کارهای نوپا با چالش‌های حقوقی اولیــــــه‬ ‫ازجمله مالیات و بیمه مواجه هستند و پس از رفع این‬ ‫چالش‌ها چالش‌های واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای مثال در حال حاضر شیوه‌های مشارکت‬ ‫در کسب و کارهای نوپا شفاف نیست‪ .‬سهم‌خواهی برخی‬ ‫شتاب‌دهنده‌ها و مشارکت‌‌جویی اپراتورها از کسب و‬ ‫کارهای نوپا ناشی از خالءهای قانون‌گذاری است و نیازمند‬ ‫قانون‌گذاری جدید در این حوزه نیز هستیم‪.‬‬ ‫باقــری افــزود‪ :‬یکــی از موضوعــات مهــم دیگــر‬ ‫کــه نیازمنــد پیش‌بینــی حقوقــی اســت‪ ،‬فنــاوری‬ ‫جدیــد بالک‌چیــن اســت کــه معتقدیــم یکــی از‬ ‫مهم‌تریــن خالءهــای حقوقــی داده‌هــا حفاظــت و‬ ‫حمایــت از داده‌هاســت کــه در ایــن بــاره در ایــن لوایــح‬ ‫پیش‌بینی‌هــای الزم می‌شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع جزء مطالبات وزیر ارتباطات‬ ‫از ما بوده که حداقل خالء‌های حقوقی در این عرصه را پر‬ ‫کنیم که خالءهای اساسی را شناسایی کرده‌ایم و برای‬ ‫مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین مطالعات‬ ‫در دست اجراست و در بسیاری از موارد نیز پیش‌بینی‌های‬ ‫صورت‌گرفته می‌تواند جبران عقب‌ماندگی‌های فعلی را‬ ‫بکند‪.‬‬ ‫معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫همچنین از تغییر رویکرد مرکز ‪ ICT STARTUP‬در‬ ‫زیرمجموعه سازمان فناوری اطالعات ایران در سال ‪۹۷‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ ‌:‬در این مرکز آموزش و تولید محتوا‬ ‫آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای حمایت از‬ ‫کسب‌وکارها ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫باقری در پاسخ به سؤال فارس که کسب و کارهای نوپا‬ ‫و آنالین از تقاضاهای متعدد‬ ‫مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خبرداد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫نحوه بیمه افراد شاغل در استارت‌آپ‌ها‬ ‫‪42‬‬ ‫مدیـرکل امور فنی بیمه‌شـدگان تأمیـن اجتماعی‬ ‫گفـت‪ :‬در صورتـی کـه مرجـع و یـا متولـی کسـب‬ ‫و کارهـای فضـای مجـازی مشـخص شـود تأمیـن‬ ‫اجتماعـی آمادگـی دارد نسـبت به بیمه افراد شـاغل‬ ‫در اسـتارت‌آپ‌ها اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫منصـور آتشـی در گفت‌وگـو با خبرگـزاری فارس‪،‬‬ ‫دربـاره نحـوه بیمـه افـراد شـاغل در اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬افـرادی کـه در فضـای مجـازی کار‬ ‫می‌کننـد اگـر رابطـه کارگـری و کارفرمایـی وجـود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬مشـمول قانون کار می‌شـوند و کارفرما‬ ‫موظـف اسـت آن فـرد را بیمـه کنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬به‌عنـوان مثـال افرادی کــــــــه‬ ‫در انبـار یـک اسـتارت‌آپ‌ کار می‌کند و مسـتقیماً به‬ ‫آن شـرکت سـرویس می‌دهد و در قبـال آن مزدی را‬ ‫می‌گیـرد‪ ،‬بـر اسـاس قانـون کارفرمـا مکلف بـه بیمه‬ ‫اجبـاری آن فرد اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امور فنی بیمه‌شـدگان تأمیـن اجتماعی‬ ‫افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه فضـای کسـب‌وکار جدیـدی که‬ ‫ایجاد شـده اسـت رابطـه کارگـری و کارفرمایی به آن‬ ‫شـکل وجـود نـدارد و افـراد شـاغل در اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫مسـتقیم از مشـتری پـول دریافـت می‌کننـد و بابـت‬ ‫ایـن موضـوع نیز سـرویس می‌دهنـد‪ .‬بنابرایـن رابطه‬ ‫کارگـری و کارفرمایـی وجـود نـدارد و بایـد تعریـف‬ ‫جدیـدی دربـاره بیمـه این افـراد صـورت بگیرد‪.‬‬ ‫آتشـی تأکیـد کـرد‪ :‬سـازمان تأمیـن اجتماعـی‬ ‫آمادگـی کامـل دارد که نسـبت بـه بیمه افراد شـاغل‬ ‫در اسـتارت‌آپ‌ها اقـدام کنـد‪ ،‬ولـی امکـــــــــان‬ ‫بیمـه کـردن تک‌تک ایـن افراد وجـود نـدارد؛ چراکه‬ ‫افـراد زیـادی در زیـر مجموعـه شـرکت‌های فضـای‬ ‫مجـازی مشـغول بـه کار هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در همیـن راسـتا جلسـات متعـددی‬ ‫گذاشـته شـد و سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه دنبال‬ ‫یـک مرجـع می‌گـردد که متولی شـرکت‌های شـاغل‬ ‫در فضـای مجـازی باشـد تـا بتوانـد انعقـاد قـرارداد‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امور فنی بیمه‌شـدگان تأمیـن اجتماعی‬ ‫گفـت‪ :‬در همیـن راسـتا نیـز بـا اتحادیـه کسـب‌وکار‬ ‫فضـای مجازی و انجمـن صنفی کسـب‌وکار اینترنتی‬ ‫جلسـاتی برگـزار شـده اسـت و بایـد یـک مرجـع‬ ‫به‌عنـوان متولـی امـور تمام شـرکت‌های مشـغول در‬ ‫فضـای مجـازی بـا مـا وارد مذاکـره شـود و اطالعات‬ ‫آن را ارائـه دهیـم‪.‬‬ ‫آتشـی بـا تأکیـد بـر اینکـه امـکان ایـن موضـوع‬ ‫وجـود نـدارد کـه هـر کـدام از افـراد کـه شـاغل در‬ ‫شـرکت‌های فضـای مجـازی هسـتند جداگانـه بـرای‬ ‫بیمـه اقـدام کننـد‌‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬هنگامی کـه متولی‬ ‫ایـن موضـوع مشـخص شـد نسـبت بـه بیمـه ایـن‬ ‫افـراد اقـدام می‌شـود و آن انجمـن یـا اتحادیـه بانک‬ ‫اطالعاتی از افراد شـاغل در کسـب‌وکار اینترنتـــــی‬ ‫بـه بیمـه ارائـه می‌دهـد و ایـن افـراد می‌تواننـد بـا‬ ‫مراجعه به تمامی شـعب نسـبت به بیمه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬نـرخ ایـن نـوع بیمه مشـخص اسـت و‬ ‫بایـد توسـط خود بیمه‌شـده پرداخت شـود‪ .‬سـازمان‬ ‫تأمیـن اجتماعـی از بیمـه‌ شـدن ایـن افراد اسـتقبال‬ ‫می‌کنـد و کمک‌هایـی نیـز بـه آنهـا خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امور فنی بیمه‌شـدگان تأمیـن اجتماعی‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬ایـن نـوع بیمـه بـرای افـرادی کـه در‬ ‫فضـای مجـازی مشـغول بـه کار هسـتند اجبـاری‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫مدیـرکل امور فنی بیمه‌شـدگان تأمیـن اجتماعی‬ ‫بـا اشـاره به اینکـه فع ً‬ ‫ال مرجـع و متولی شـرکت‌های‬ ‫فضـای مجازی مشـخص نیسـت‪ ،‬گفت‪ :‬مـا مکاتبه‌ای‬ ‫نیـز در ایـن خصـوص بـا اتـاق اصنـاف داشـتیم تـا‬ ‫هرچـه سـریع‌تر ایـن مرجع مشـخص شـود‪.‬‬ ‫آتشـی افـزود‪ :‬در بیمه‌هـای اختیـاری شـرط‬ ‫سـنی وجـود دارد و افـرادی کـه تا سـن ‪ 50‬سـالگی‬ ‫هیچ‌گونـه سـابقه بیمـه‌ای نداشـته‌اند دیگـر بیمـه‬ ‫نخواهند شـد و اگر سـابقه‌ای داشـته باشـند متناسب‬ ‫بـا سـابقه بـه شـرط سـنی آنهـا اضافـه می‌شـود‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬درصورتی‌کـه افـرادی ‪ 10‬سـال‬ ‫سـابقه بیمـه داشـته باشـند‪ ،‬از شـرط سـنی معـاف‬ ‫می‌شـوند و می‌توانند نسـبت به بیمه خـود اقدام کنند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال‪:‬‬ ‫حضور ‪ ۱۵‬استارت‌آپ ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان‬ ‫قطعی است‬ ‫معـــاون کســـب وکارهـــای دیجیتـــال وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی از‬ ‫برگ ــزاری نمایش ــگاه س ــبیت آلم ــان در خ ــرداد س ــال آین ــده خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫حضـــور ‪ ۱۵‬شـــرکت و اســـتارت‌آپ فعـــال در فضـــای رســـانه‌های دیجیتـــال در‬ ‫ایـــن نمایشـــگاه قطعـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬محم ــد ص ــادق ب ــا بی ــان اینک ــه نمایش ــگاه س ــبیت آلم ــان‬ ‫بـــه عنـــوان بزرگتریـــن و معتبرتریـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی صنعـــت فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات حـــوزه صنایـــع کامپیوتـــر‪ ،‬ارتباطـــات و مخابـــرات در‬ ‫دنیـــا شـــناخته می‌شـــود‪ ،‬افـــزود‪ :‬ایـــن نمایشـــگاه بـــا حضـــور فعـــاالن حـــوزه‬ ‫رســـانه‌های دیجیتـــال جمهـــوری اســـامی ایـــران از ‪ ۲۱‬تـــا ‪ ۲۵‬خـــرداد ســـال‬ ‫‪ ۱۱( ۱۳۹۷‬ت ــا ‪ ۱۵‬ژوئ ــن ‪ )۲۰۱۸‬در ش ــهر هانوف ــر آلم ــان برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬امس ــال ب ــا مجموع ــه تدابی ــر و برنام ــه ری ــزی ک ــه در ح ــال انج ــام‬ ‫اســـت‪ ۱۵ ،‬شـــرکت و اســـتارت‌آپ ایرانـــی شـــرکت مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫مدی ــر عام ــل انجم ــن س ــواد رس ــانه‌ای ای ــران اف ــزود‪ :‬ب ــرای نخس ــتین ب ــار ب ــا‬ ‫توجـــه بـــه تفاهم‌نامـــه مرکـــز فنـــاوری اطالعـــات و رســـانه‌های دیجیتـــال بـــا‬ ‫مرکـــز تعامـــات بیـــن المللـــی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‪،‬‬ ‫فرصت ــی فراه ــم ش ــده ت ــا موسس ــات فرهنگ ــی و هن ــری دیجیتال ــی ک ــه دان ــش‬ ‫بنی ــان ه ــم هس ــتند بتوانن ــد در ای ــن نمایش ــگاه حض ــور یافت ــه و محص ــوالت و‬ ‫توانمندی‌هـــای خـــود را عرضـــه کننـــد‪.‬‬ ‫افراســـیابی ادامـــه داد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه تفاهم‌نامـــه فـــوق‪ ،‬قـــرار اســـت تـــا‬ ‫تس ــهیالت وی ــژه‌ای ب ــرای ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان حاض ــر در ای ــن نمایش ــگاه‬ ‫در نظ ــر گرفت ــه ش ــود ل ــذا موسس ــاتی ک ــه دان ــش بنی ــان باش ــند می‌توانن ــد از‬ ‫ای ــن تس ــهیالت اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫معـــاون مرکـــز رســـانه‌های دیجیتـــال وزارت ارشـــاد در عیـــن حـــال اظهـــار‬ ‫داشـــت‪ :‬براســـاس تفاهم‌نامـــه مقـــرر شـــده معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمه ــوری ب ــه تمام ــی ش ــرکت‌های دان ــش بنیان ــی ک ــه ب ــرای حض ــور در ای ــن‬ ‫نمایشـــگاه انتخـــاب شـــوند و بتواننـــد نمایندگـــی ایـــران در اختیـــار بگیرنـــد‪،‬‬ ‫مبلـــغ ‪۱۵‬میلیـــون تومـــان یارانـــه اختصـــاص می‌دهـــد‪.‬‬ ‫افراســـیابی افـــزود‪ :‬کســـانی کـــه مایـــل هســـتند کـــه در ایـــن رویـــداد بیـــن‬ ‫الملل ــی ش ــرکت کنن ــد بای ــد از طری ــق ‪ ExportCenter.ir‬درخواس ــت خ ــود‬ ‫را ثبـــت کـــرده و مشـــاوره بگیرنـــد و یـــا اینکـــه از طریـــق تمـــاس بـــا مرکـــز‬ ‫تعامـــات بیـــن المللـــی تمـــاس حاصـــل کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه افراســـیابی‪ ،‬افـــراد و عالقه‌منـــدان همچنیـــن مـــی تواننـــد به‌طـــور‬ ‫مس ــتقیم ب ــا مج ــری کار در معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ک ــه‬ ‫ویـــژه نمایشـــگاه بیـــن المللـــی ســـبیت آلمـــان درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت‬ ‫ارتبـــاط گرفتـــه و به‌طـــور مســـتقیم هماهنگی‌هـــای الزم را بـــه عمـــل آورنـــد‪.‬‬ ‫معـــاون مرکـــز رســـانه‌های دیجیتـــال وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬نکت ــه حائ ــز اهمی ــت اینک ــه فراخ ــوان امس ــال ب ــرای موسس ــات‬ ‫فرهنگ ــی و دیجیت ــال ه ــم هماهن ــگ ش ــده ت ــا س ــال آین ــده ب ــا توانمندس ــازی‪،‬‬ ‫حداق ــل ‪ ۱۰‬درص ــد موسس ــاتی فرهنگ ــی و دیجیت ــال ب ــه ش ــرکت دان ــش بنی ــان‬ ‫تبدیـــل شـــوند تـــا بتواننـــد از تســـهیالتی بهره‌منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫دوره گذشــته نمایشــگاه ســبیت در ســال ‪ ،۲۰۱۷‬بــا حضــور ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۶۷‬شــرکت‬ ‫از ‪ ۵۹‬کش ــور و ‪ ۱۸۰‬ه ــزار بازدیدکنن ــده متخص ــص برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ارائـــه محصوالتـــی در حـــوزه هـــای مختلـــف «ارتباطـــات»‪« ،‬شـــبکه و مراکـــز‬ ‫داده»‪« ،‬مدیریـــت ارتبـــاط بـــا «مشـــتری»‪« ،‬فـــروش»‪« ،‬بازاریابـــی و آنالیـــز‬ ‫داده»‪« ،‬راهکارهـــای تجـــارت الکترونیـــک و بخـــش زنجیـــره تامیـــن جهانـــی»‪،‬‬ ‫«اینترنـــت اشـــیاء»‪« ،‬راه کارهـــای سیســـتم برنامـــه ریـــزی منابـــع ســـازمانی»‪،‬‬ ‫«منابـــع انســـانی»‪« ،‬محصـــوالت ارتباطاتـــی و الکترونیکـــی» و «اســـتارت‌آپ‬ ‫(‪ »)Startups‬از جملـــه مهمتریـــن زمینـــه هـــای فعالیـــت نمایشـــگاه مذکـــور‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫در نمایش ــگاه س ــبیت ‪ ۲۰۱۷‬ح ــدود ‪ ۱۵‬ش ــرکت ایران ــی و اس ــتارتآپ در کن ــار‬ ‫مشـــارکت‌کنندگان از ســـایر کشـــورها حضـــور یافتـــه و بـــا شـــرکت هـــای برتـــر‬ ‫حـــوزه فنـــاوری ارتباطـــات و اطالعـــات‪ ،‬مســـئوالن و صاحبـــان صنایـــع کشـــور‬ ‫آلم ــان جلس ــه و مالق ــات داش ــتند‪.‬‬ ‫اولیـن اسـتارت آپ کشـاورزی دانشـگاه پیـام نـور‬ ‫اسـتان تهـران در راسـتای اشـتغالزایی و کارآفرینـی بـا‬ ‫رویکـرد اقتصـاد مقاومتی در مرکز پاکدشـت برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش یوپنـا‪ ،‬مجیـد درودیـان؛ رییس دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور مرکز پاکدشـت هدف از برگزاری ایـن رویداد را‬ ‫ایجـاد انگیـزه در ایده پـردازی‪ ،‬تقویت و شـناخت برترین‬ ‫ایـده هـا بـه منظـور تبدیـل شـدن بـه طـرح و هدایـت‬ ‫طـرح هـا به سـمت بـازار هـدف در راسـتای اشـتغالزایی‬ ‫و کارآفرینـی بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتـی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫در نتیجـه داوری ایـن رویداد‪ ،‬ایده اول‪ ،‬سـید حسـین‬ ‫امیـری و محمـد حسـین رضائی بـا ایده سـاخت و تولید‬ ‫لنگـر کشـش کابـل و سـیم بکسـل دکل هـای مخابراتی‬ ‫و داربسـت هـای کشـاورزی ( آنچـور ) جایگزیـن بتـن‬ ‫در خـاک ‪ ،‬ایـده دوم‪ ،‬عیسـی خوشـوقت عضـو مرکـز‬ ‫تحقیقـات اینترنت اشـیاء ایـران با ایده سـاماندهی پایش‬ ‫آنالیـن دام و طیـور (سـهپام) و ایـده سـوم‪ ،‬علـی ناصری‬ ‫ایـده سـاخت دسـتگاه هیدروپونیـک بـرای آبیـاری و‬ ‫تغذیـه گلخانـه بـه عنوان ایده های برتر شـناخته شـدند‪.‬‬ ‫نکتـه جالـب توجه ایـن رویداد حضـور نوجـوان یازده‬ ‫سـاله بـه نـام فاطمـه رحیمی بـا ارائه ایـده ای بـا عنوان‬ ‫ارائـه دسـتگاه آبیاری گلـدان هـای گلخانه با اسـتفاده از‬ ‫مکانیسـم سـاده آبیاری توسط لوله های سـفال مسدود بود‬ ‫کـه مـورد تقدیر هیـات داوران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن همایش از همـه ایده پـردازان با اهدای‬ ‫تندیـس و لوح یادبود تقدیر شـد‪.‬‬ ‫ایـن رویـداد پـس از دریافـت و بررسـی ایـده هـا در‬ ‫زمینـه کشـاورزی دو تـن از اعضای هیات علمی دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور اسـتان اصفهـان و همچنیـن یـک عضـو علمی‬ ‫پژوهشـکده گل و گیاهــــــان زینتـی ایـران و رئیـس‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه پردیـس ابوریحـان‬ ‫پاکدشـت داوری شـد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت پاکدشـت یکی از قطب های کشـاورزی‬ ‫ایـران بـه ویـژه در زمینـه تولیـد و پـرورش گل هـا و‬ ‫گیاهـان زینتی اسـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫اولین استارت آپ کشاورزی دانشگاه پیام نور‬ ‫استان تهران در مرکز پاکدشت برگزار شد‬ ‫‪43‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شهاب جوانمردی نائب‬ ‫رئیس هیات مدیره سازمان‪:‬‬ ‫دخالت سازمان‌ها در‬ ‫اکوسیستم استارت‌آپی‬ ‫کشور باعث تخریب‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫این حوزه شده است‬ ‫‪44‬‬ ‫دخالــت ســازمان‌های مختلــف در اکوسیســتم‬ ‫اســتارت‌آپی کشــور باعــث تخریــب ایــن حــوزه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان نظ ــام صنف ــی‬ ‫رایانـــه ای تهـــران‪ ،‬شـــهاب جوانمـــردی‪ ،‬نائـــب رئیـــس‬ ‫هیـــات مدیـــره ســـازمان بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب در‬ ‫همایـــش و نمایشـــگاه تهـــران هوشـــمند گفـــت‪ :‬راه‬ ‫ان ــدازی کس ــب و کاره ــای نوپ ــا ام ــروزه در کش ــور ب ــاب‬ ‫شـــده‌اند و کم‌تـــر کســـب‌وکاری را می‌شناســـیم کـــه‬ ‫س ــراغ ح ــوزه اس ــتارتاپ ه ــا نرفت ــه باش ــد و ای ــن کار‬ ‫باع ــث تخری ــب اکوسیس ــتم اس ــتارتاپی کش ــور خواه ــد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫جوانمــردی در پنــل «نقــش شــهرداری در زیســت‬ ‫بــوم نــوآوری شــهری و نحــوه تعامــل بــا اســتارتاپ هــا»‬ ‫بــه موانــع و چالــش هــای اســتارتاپ هــا در تجــاری‬ ‫ســازی و گســترش خدمــات شــهر هوشــمند اشــاره کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬پیــش از ورود بــه حــوزه اســتارت‌آپ‌ها بایــد‬ ‫صــورت مســاله را مشــخص کــرده و ابتــدا اســتارتاپ هــا‬ ‫را بــه خوبــی بشناســیم‪.‬‬ ‫او در ایــن رابطــه ادامــه داد‪ :‬وقتــی می‌گویــم‬ ‫می‌خواهیــم از اســتارت‌آپ‌ها اســتفاده کنیــم مشــخص‬ ‫نمی‌کنیــم کــه قــرار اســت چالش‌هــای جدیــد را بــرای‬ ‫ایــن کس ـب‌وکارها مطــرح کنیــم یــا مشــکالت موجــود‬ ‫را بــه کمــک آن‌هــا حــل کنیــم‪.‬‬ ‫جوانمــردی در تشــریح مشــکالت اســتارتاپ هــای‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬مــوج اول توجــه بــه اســتارت‌آپ‌ها در‬ ‫کشــور مفیــد بــود امــا متاســفانه در حــال حاضــر دخالــت‬ ‫ســازمان‌ها در اکوسیســتم اســتارت‌آپی کشــور باعــث‬ ‫تخریــب ایــن حــوزه شــده اســت‪.‬‬ ‫جوانمــردی بــا تاکیــد بــر رفــع موانــع فعالیــت کســب‬ ‫و کارهــای نوپــا در کشــور ادامــه داد‪ :‬مــا بایــد تــاش‬ ‫کنیــم شــاخص کارآفرینــی در کشــور را بهبــود بدهیــم‬ ‫و چالش‌هــا و قوانیــن موجــود در ایــن حــوزه را برطــرف‬ ‫و تســهیل کنیــم‪ .‬پــس از ایــن کار می‌توانیــم بــه فکــر‬ ‫طراحــی شــاخص‌ها باشــیم‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫و استارتاپ‌های فارس‬ ‫نشسـت تخصصـــــی اکوسیــــــستم کارآفرینـی و‬ ‫اسـتارتاپ‌های اسـتان فارس بـا همکاری جهاددانشـگاهی‬ ‫اسـتان فـارس و مؤسسـه کار و تامیـن اجتماعـی فـارس‬ ‫برگـزار شـد و حاضران در خصوص اکوسیسـتم کارآفرینی‬ ‫و اسـتارتاپ‌ها بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختنـد و نقطه‬ ‫نظـرات خـود را بیـان نمودند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد دانشـگاهی اسـتان‬ ‫فـارس‪ ،‬ایـن نشسـت بـا هـدف آشـنایی بـا افـرادی کـه‬ ‫از گذشـته تـا امـروز در زمینـه‌ی اسـتارت‌آپ‌ها فعالیـت‬ ‫می‌کننـد و ایجـاد تعامـل بیـن ایـن افـراد بـرای بالندگی‬ ‫حـوزه‌ی کسـب و کار برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اکبـر زاهدیان‌نژاد مدیر سـازمان تجاری‌سـازی فناوری‬ ‫و اشـتغال فارغ‌التحصیلان جهاددانشـگاهی فـارس نیـز‬ ‫گفـت‪ :‬هـدف از برگزاری این نشسـت آشـنایی کارآفرینان‬ ‫بـا مباحـث اکوسیسـتم کارآفرینی و اسـتارتاپ‌ها اسـت و‬ ‫ایـن کـه نقـش آن ها در ایجاد اشـتغال چیسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـرای سـاماندهی فرصـت های شـغلی باید‬ ‫زمینـه فرهنـگ آمـوزش و کارآفرینـی ترویج داده شـود‪.‬‬ ‫زاهدیان‌نـژاد تصریـح کـرد‪ :‬بایـد اسـتارتاپ هـا را‬ ‫هدفمنـد نمـوده و از لحـاظ محیطـی شناسـایی کـرده و‬ ‫مناسـب با شـرایط محیطی اسـتارتاپ هـا را هدفمند و به‬ ‫شـکل مختلفـی دنبـال کرد تـا بتواننـد به نتیجـه مطلوب‬ ‫بر سند ‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به تعریف اکو سیسـتم گفت‪ :‬اکوسیسـتم‬ ‫به‌عنـوان گروهـی از فعاالن بـه هم وابسـته در یک منطقه‬ ‫جغرافیایـی محلـی کـه بـه توسـعه پایـدار بـا حمایـت‬ ‫و تسـهیل کسـب‌ و کارهـای مخاطره‌آمیـز پایـدار تعهـد‬ ‫دارنـد اطلاق می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر سـازمان تجاری‌سـازی فنـاوری و اشـتغال‬ ‫فارغ‌التحصیلان جهاد دانشـگاهی فـارس همچنین خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬بایـد بـه مبحـث اکـو سیسـتم کارآفرینـی‬ ‫واسـتارتاپ هـا نگاه ویژه داشـت تـا بتوان وضعیت شـغلی‬ ‫و کارآفرینـی را در کشـور بهبـود داد‪.‬‬ ‫سـید محمـد رحیـم نجیبـی نماینـده موسسـه کار و‬ ‫تامیـن اجتماعـی در اسـتان فـارس نیـز گفـت‪ :‬برگـزاری‬ ‫چنیـن نشسـت هایـی بـه منظـور هماهنگی در سیاسـت‬ ‫گـذاری حـوزه کارآفرینـی و اشـتغال مـی باشـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬در پایـان ایـن نشسـت که بـا همکاری‬ ‫جهـاد دانشـگاهی اسـتان فـارس و مؤسسـه کار و تامیـن‬ ‫اجتماعـی فـارس برگـزار شـد‪ ،‬حاضریـن در خصـوص‬ ‫اکوسیسـتم کارآفرینـی و اسـتارتاپ‌ها بـه بحـث و تبـادل‬ ‫نظـر پرداختنـد و نقطـه نظـرات خـود را بیـان نمودنـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫برگزاری رویداد کارآفرینی «دیدار در گلخانه»‬ ‫در اردبیل‬ ‫بــه همــت دفتــر اشــتغال جهاددانشــگاهی اردبیــل‪،‬‬ ‫ســومین رویــداد کارآفرینــی «دیــدار در گلخانــه» از‬ ‫مجموعــه رویدادهــای کارآفرینــی جهاددانشــگاهی بــا‬ ‫حضــور محققــان و پژوهشــگران گیاهــان دارویــی ‪15‬‬ ‫اســفندماه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی واح ــد‬ ‫اســـتان اردبیـــل‪ ،‬سرپرســـت معاونـــت فنـــاوری مرکـــز‬ ‫رشـــد جهاددانشـــگاهی اردبیـــل در حاشـــیه بازدیـــد‬ ‫از یکـــی از گلخانـــه هـــای گیاهـــان دارویـــی اردبیـــل‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن رویـــداد بـــا مجـــوز ســـازمان تجـــاری‬ ‫ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال جهاددانشـــگاهی و بـــا‬ ‫ه ــدف تروی ــج فرهن ــگ کارآفرین ــی‪ ،‬آگاه ــی از کس ــب‬ ‫و کار نتیجـــه بخـــش‪ ،‬آمـــوزش و آشـــنایی بـــا مراحـــل‬ ‫کش ــت ان ــواع گیاه ــان داروی ــی در ش ــرایط گلخان ــه ای‬ ‫و توانمندســـازی فنـــاوران مســـتقر در مرکـــز رشـــد و‬ ‫محققـــان برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫مهـــران محمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه در رویـــداد‬ ‫«دیـــدار در گلخانـــه» عالقـــه منـــدان بـــا مراحـــل‬ ‫راه انـــدازی و نحـــوه فعالیـــت گلخانـــه آشـــنا شـــدند‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در برنامـــه ششـــم توســـعه‬ ‫جهاددانشـــگاهی‪ ،‬بـــرای ادامـــه رویدادهـــا‪ ،‬برنامـــه‬ ‫ریـــزی شـــده اســـت تـــا زنجیـــره اطالعـــات و مهـــارت‬ ‫افزایـــی تکمیـــل گـــردد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد‪ ،‬مدیــر گلخانــه گیاهــان دارویــی‪ ،‬بــا‬ ‫ارائــه گزارشــی از رونــد ایجــاد ایــن گلخانــه گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تدویــن برنامــه مناســب جهــت راه انــدازی و توســعه‬ ‫فعالیــت هــای خــود و پــس از مناســب ســازی محیــط‪،‬‬ ‫اقــدام بــه تجهیــز ســالن هــای گلخانــه کردیــم‪.‬‬ ‫حمیــد عــادل اظهــار بــا اشــاره بــه میــزان کارآفرینــی‬ ‫در ایــن حــوزه گفــت‪ :‬بــه طــور مســتقیم ‪ 20‬نفــر و غیــر‬ ‫مســتقیم و فصلــی ‪ 100‬نفــر از محــل فعالیــت هــای ایــن‬ ‫گلخانــه صاحــب شــغل شــده انــد و بــا پوشــش مناســبی‬ ‫کــه در حــال شــکل گیــری اســت ایــن میــزان قابــل‬ ‫افزایــش نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ای ــن کارآفری ــن ادام ــه داد‪ :‬ب ــه عن ــوان ف ــردی ک ــه‬ ‫س ــختی ه ــای راه ان ــدازی ی ــک کس ــب و کار را کش ــیده‬ ‫ام بـــه عالقـــه منـــدان ایـــن حـــوزه‪ ،‬پیشـــنهاد مطالعـــه‬ ‫مطلـــوب و اثربخـــش در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی را‬ ‫م ــی ده ــم ت ــا ب ــا دان ــش افزای ــی بتوانن ــد از مه ــارت‬ ‫مناســـب بـــرای ایجـــاد گلخانـــه و البتـــه بازاریابـــی‬ ‫برخـــوردار شـــوند‪.‬‬ ‫عــادل تصریــح کــرد‪ :‬کســانی کــه بــه ایــن حــوزه‬ ‫نــگاه کارآفرینانــه دارنــد بایــد از ابتــدا بــه فکــر بــازار‬ ‫محصــوالت خــود بــا نیازســنجی هــای بــازار هــدف‬ ‫باشــند و بــا خلــق یــک عنــوان تجــاری و ســازمان دهــی‬ ‫مطلــوب مــواد اولیــه مــورد نظــر را تــدارک دیــده و ادامــه‬ ‫فرآینــد را پیگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬جوانــان جویــای کار و فــارغ‬ ‫التحصیــان دانشــگاه هــا نبایــد منتظــر شــغل اداری‬ ‫بلکــه بایســتی روحیــه ورود بــه دنیــای کار و اشــتغال‬ ‫را در خــود تقویــت کــرده و بــا بهــره گیــری از فنــاوری‬ ‫هــای روز و تشــکیل تیــم هــای کاری‪ ،‬بــه رهبــری ایــده‬ ‫هــای ارزشــمند فکــری خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن رویــداد‪ ،‬شــرکت کننــدگان ضمــن‬ ‫بازدیــد از بخــش هــای مختلــف گلخانــه و اطــاع از نحوه‬ ‫فعالیــت آن‪ ،‬ســؤاالت اختصاصــی خــود را بــا کارآفریــن‬ ‫ایــن مجموعــه و صاحــب نظــران حاضــر مطــرح و پاســخ‬ ‫مناســب دریافــت نمودنــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ در بیست و هشتمین نشست روسای پارک‌های علم و فناوری تاکید شد؛‬ ‫پارک ها و مراکز رشد محور اشتغال و کارآفرینی دانش‌آموختگان‬ ‫◄ مرکز رشد فناوری‌های نوین سالمت جهاددانشگاهی خوزستان افتتاح شد‬ ‫◄ با حضور رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی‬ ‫دفتر مرکز رشد واحدهای فناور محالت و نیم ور افتتاح شد‬ ‫◄ با حضور استاندار هرمزگان‬ ‫توافق‌نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک علم و فناوری هرمزگان امضا شد‬ ‫ضرورت اصالح قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای برخورداری علوم انسانی‬ ‫و استارت آپ‌ها از تسهیالت اعطایی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫◄ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو بازارکار نوین مطرح کرد‬ ‫‪45‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در بیست و هشتمین نشست روسای پارک‌های علم و فناوری تاکید شد؛‬ ‫پارک ها و مراکز رشد‬ ‫محور اشتغال و کارآفرینی دانش‌آموختگان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫بیسـت و هشـتمین نشسـت روسـای پارک‌هـای علـم و فناوری در حالـی در وزارت علـوم و تحقیقـات و فناوری برگزار شـد کـه از پارک ها و مراکز رشـد‬ ‫علـم و فنـاوری به عنـوان محـور توسـعه کارآفرینی و اشـتغال دانش‌آموختـگان نام برده می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت نیـم روزه موضوعـات مختلف مبتال به پارک ها بررسـی شـد و بـر افزایش بودجـه این مراکز در راسـتای تولیـد ثـروت و کارآفرینی برای‬ ‫دانش آموختگان دانشـگاهها تاکید شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت کـه با حضور دکتـر غالمی وزیر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری‪ ،‬دکتـر برومند معـاون پژوهش و فنـاوری برگزار شـد بر تعامل هر چه بیشـتر‬ ‫پـارک ها و مراکز رشـد بـا دسـتگاههای علمی و اجرایـی بویژه با بخـش خصوصی و صنعت تاکید شـد‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری بـا تاکیـد بـر این‌که دانشـگاه‌ها بایـد حمایت اسـتان‌ها را بـه سـمت فعالیت‌های پـارک هدایـت کنند‌‪ ،‬گفت‪ :‬علاوه بر‬ ‫آن پارک‌هـا بایـد در جهـت حفظ ارتبـاط با دانشـگاه‌ها اقـدام کنند‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن نشسـت که با سـخنرانی دکتر سـلطانی رئیـس صندوق نـوآوری و شـکوفایی همراه بود بـر تعریف و دسـته بندی جدید از شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان تاکیـد شـد و موضوع برخـورداری اسـتارت آپ ها از تسـهیالت و حمایت هـای قانونی دسـتگاه‌های متولی مثـل وزارت علوم‪ ،‬صنـدوق نوآوری‬ ‫و معاونـت علـم و فنـاوری به عنـوان یک ضرورت مـورد تاکید قـرار گرفت‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫حمایت وزارت علوم از توسعه فناوری‬ ‫در راستای اشتغال و ثروت‌آفرینی‬ ‫دکتـر منصـور غالمـی در بیسـت و هشـتمین نشسـت‬ ‫روسـای پارک‌هـای علم و فناوری سراسـر کشـور با تاکید‬ ‫بـر اینکـه در شـرایط کنونـی پارک‌هـا بخـش مهمـی از‬ ‫سـاختار آموزش عالی هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬روز بـه روز جایگاه‬ ‫پارک‌هـای فنـاوری ارتقـاء می‌یابـد کـه بـر ایـن اسـاس‬ ‫انتظـارات کشـور بویـژه جامعـه علمـی از پارک‌هـای‬ ‫علم‌وفنـاوری بیشـتر می‌شـود‪.‬‬ ‫دکتـر غالمـی با اشـاره بـه فروش قابـل توجـه فناوری‬ ‫در پارک‌هـای علـم و فنـاوری گفـت‪ :‬در اعتبـارات سـال‬ ‫‪ 97‬رشـد بودجـه پارک‌هـا بیش از دانشـگاه‌ها بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی در حاشـیه بیست‌وهشـتمین نشسـت روسـای‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری سراسـر کشـور در جمـع‬ ‫خبرنـگاران بـا اشـاره بـه جـا به‌جایی‌هایی صـورت گرفته‬ ‫در وزارت علـوم افـزود‪ :‬مدیران ما‪ ،‬مشـغله زیـادی دارند از‬ ‫ایـن رو جـای خـود را بـه افـراد جدیدتـر می‌دهنـد‪.‬‬ ‫غالمی با بیان اینکه دکتر مهدی کشمیری به عنوان‬ ‫سرپرست دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت علوم‬ ‫جایگزین دکتر پیری شده است‪ ،‬اظهار کــــــــــرد‪:‬‬ ‫دکتر کشمیری دارای سابقه باالیی است و امیدواریم بتواند‬ ‫تجربیات خود را به دیگران انتقال دهد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به کمبود اعتبارات در کشـور‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫بر اساس آمارها پارک‌ها‬ ‫و مراکز رشد فروش‬ ‫قابل توجهی از ایده‌های‬ ‫فناورانه‬ ‫داشته‌اند‬ ‫کـرد‪ :‬در سـال جـاری‪ ،‬علی‌رغـم کمبودهـای مالـی بـرای‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری اعتباراتـی تخصیـص یافت که‬ ‫رشـد آن‌هـا بیـش از رشـد اعتبـارات دانشـگاه‌ها بـوده که‬ ‫ایـن امـر نشـان از توجـه دولت بـه پارک‌ها اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم اضافـه کـرد‪ :‬در این راسـتا‪ ،‬در سـال آینده‬ ‫حمایـت از ایده‌هـای جدیـد و فناوری‌هـای جدیـد در‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری را در دسـتور کار داریـم؛ هدف‬ ‫مـا در ایـن زمینـه این اسـت که بتوانیـم در جهـت تولید‬ ‫و اشـتغال گام‌هایـی را برداریـم‪.‬‬ ‫غالمـی تاکیـد کـرد‪ :‬در ایـن راسـتا از مدیـران‬ ‫درخواسـت کردیـم کـه هـم در سـطح دانشـگاه‌ها و هـم‬ ‫در سـطح پارک‌هـا همکاری‌هایـی را برای جلـب ایده‌های‬ ‫بیشـتر داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اضافـه کـرد‪ :‬بـر اسـاس آمارهـا پارک‌ها‬ ‫و مراکـز رشـد فـروش قابـل توجهـی از ایده‌هـای فناورانه‬ ‫داشـته‌اند‪.‬‬ ‫بخش مهمی از برنامه‌های وزارت علوم‬ ‫بر پارک‌های فناوری و مراکز رشد متمرکز است‬ ‫وی بـا اشـاره بـه حمایت‌هـای مناسـب از پارک‌هـای‬ ‫علـم و فنـاوری‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـوزه پارک‌هـا در‬ ‫دولـت جدیـد‪ ،‬بخش مهمـی از برنامه‌هـای وزارت علوم بر‬ ‫پارک‌هـای فنـاوری و مراکـز رشـد متمرکز شـده اسـت تا‬ ‫بـا توسـعه فناوری‌هـا در زمینـه اشـتغال تبدیـل دانش به‬ ‫ثـروت گام‌هـای موثـری برداریم‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫غالمـی یکـی از اصلی‌تریـن مسـیرهای رفـع چالـش‬ ‫بیـکاری در کشـور را توسـعه پارک‌ها دانسـت و ادامه داد‪:‬‬ ‫از ایـن رو انتظـار مـا این اسـت که پارک‌ها نمود بیشـتری‬ ‫در کنـار دانشـگاه‌ها در عرصه‌هـای ملی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم بـا اشـاره بـه ضـرورت حمایـت از ایده‌هـا‬ ‫و توسـعه فنـاوری‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬از ایـن رو مدیـران‬ ‫پارک‌هـا بایـد تلاش گسـترده‌تری بـر تقویـت مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریـزی پویـا داشـته باشـند‪.‬‬ ‫غالمـی همچنین با بیان اینکـه برخی از مدیران ممکن‬ ‫اسـت از لحـاظ تخصصی در رشـته‌های مدیریـت تحصیل‬ ‫نکـرده باشـند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬ولـی بایـد از تجربیـات یکدیگر‬ ‫بهره‌منـد شـوند و در این راسـتا الزم اسـت کـه پارک‌ها با‬ ‫مجموعه‌هـای اجرایـی منطقـه‌ای و اسـتانی تعامل داشـته‬ ‫باشـند تـا بتواننـد بـه هـر شـکلی حمایت‌هـای منطقه‌ای‬ ‫و اسـتانی را بـه سـمت فعالیت‌هـای پارک هدایـت کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از موضوعات اصلی دولت‪ ،‬اشتغال‬ ‫و توسعه فناوری است که در این زمینه فعالیت‌های پارک‬ ‫قابل مشاهده است‪ ،‬چرا که در دولت گزارش‌هایی ارائه‬ ‫می‌شود که می‌تواند نگاه دولت به مجموعه پارک‌ها نگاهی‬ ‫توأم با امیدواری باشد‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم همچنین بـا تاکید بر ضـرورت تعامل میان‬ ‫دانشـگاه‌ها بـا پارک‌هـای علـم و فنـاوری اضافـه کـرد‪ :‬به‬ ‫منظـور تعامـل میـان ایـن دو نهـاد‪ ،‬ایجـاد ارتباط بسـیار‬ ‫ضـروری اسـت و ایـن ارتباط بیشـتر بـه نفـع فعالیت‌های‬ ‫پـارک خواهد شـد‪ .‬از این رو از مدیران خواسـته می‌شـود‬ ‫تـا بـر حفظ گسـترش ایـن ارتباط تلاش کنند‪.‬‬ ‫ماموریت‌های جدیدی‬ ‫برای پارک‌های علم‌وفناوری تعریف می‌شود‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و‬ ‫فنـاوری بـا تاکیـد بـر ضـرورت بازنگـری آئین‌نامـه ارتقاء‬ ‫در دانشـگاه‌ها و پژوهشـگاه‌ها گفـت‪ :‬بایـد در زمینـه‬ ‫توسـعه فناوری‌هـا برنامـه جامعـی داشـته باشـیم‪ ،‬از ایـن‬ ‫رو در جلسـات آتـی بـرای هـر پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫ماموریت‌هایـی مشـخص می‌شـود‪.‬‬ ‫دکتـر مسـعود برومنـد در ایـن نشسـت وظیفــــــه‬ ‫وزارت علـوم را قـدرت دادن به مجموعه‌های خود دانسـت‬ ‫و افـزود‪ :‬در مـدت کوتـاه باقـی مانـده باید راهـکاری برای‬ ‫رفـع مشـکالت پیـش رو ارائه شـود‪.‬‬ ‫وی یکـی از چالش‌هـای حوزه علم و فناوری در کشـور‬ ‫را ناآشـنایی اعضـای هیـات علمـی بـا مفاهیمـی چـون‬ ‫کسـب و کار دانش‌بنیـان و کارآفرینـی عنـوان کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ایـن حـوزه بایـد در کنـار آمـوزش دانشـجویان‪،‬‬ ‫دوره‌هـای آموزشـی بـرای اسـاتید برگـزار شـود تـا بـا‬ ‫مفاهیـم حوزه‌هـای دانش‌بنیـان آشـنا شـوند‪.‬‬ ‫برومنـد با اشـاره به ضرورت افزایش تعداد شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان در پارک‌هـای علـم و فنـاوری‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫پروژه‌هـای تعریف شـده در این شـرکت‌ها بایـد در ارتباط‬ ‫بـا صنایـع باشـد‪ ،‬از این رو الزم اسـت تا نیازهـای فناورانه‬ ‫صنایـع موجـود در اسـتان‌ها شناسـایی شـود و بعـد از آن‬ ‫اقـدام بـه تولید نمونـه اولیه و پایلوت شـود‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و‬ ‫فنـاوری بـا اشـاره بـه ضـرورت توجـه بـه انتقال فنـاوری‪،‬‬ ‫اظهارکـرد‪ :‬اگـر مزیت‌هـای هـر اسـتان شناسـایی شـود‪،‬‬ ‫می‌تـوان نیازهـای فناورانـه آنهـا را از طریـق توسـعه‬ ‫فنـاوری در پارک‌هـا برطـرف کـرد‪.‬‬ ‫برومنـد در عیـن حـال بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـوزه‬ ‫توسـعه بـازار نیـاز به اجـرای فعالیت‌های سیاسـی اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در ایـن زمینـه بایـد آئین‌نامه‌هـای ارتقـای‬ ‫دانشـگاه‌ها و پژوهشـگاه‌ها و اعضـای هیـات علمـی را‬ ‫بـه سـمت توسـعه علـم تغییـر دهیـم کـه در ایـن زمینه‬ ‫نیـاز اسـت تـا شـاخص‌های قابـل اندازه‌گیـری در زمینـه‬ ‫کارآفرینـی و توسـعه فنـاوری ارائـه شـود تا بتـوان از این‬ ‫پیشـنهادات در ارتقـای دانشـگاه‌ها اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫برومنـد بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه پارک‌هـا بایـد‬ ‫دارای برنامه‌ریزی‌هـای جامـع باشـند‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬اگـر‬ ‫ایـن پارک‌هـا اولویت‌هـای برنامه‌ریـزی نداشـته باشـند‪،‬‬ ‫نمی‌تواننـد از سـایر منابـع اسـتفاده کننـد‪ ،‬چـرا کـه‬ ‫اسـتفاده از سـایر منابع برای دسـت یافتن بـه اولویت‌های‬ ‫برنامه‌ریـزی نیـاز بـه تدویـن برنامه‌هـای جامـع دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین بر معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان موفق‬ ‫در پارک‌ها تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬در زمینه مشارکت مالی‬ ‫با بخش خصوصی نیز اگر چه مطرح می‌شود که منابع‬ ‫مالی در کشور کم است‪ ،‬ولی به نظر من این منابع زیاد‬ ‫است اما باید آن‌ها را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫همچنین به وضعیت آمایش سرزمینی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫زمانی که من در این حوزه مشغول به فعالیت شدم‪ ،‬انتظار‬ ‫داشتم سازمان برنامه و بودجه سندی در زمینه مزیت‌های‬ ‫منطقه‌ای و استانی کشور را ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تهیه آمایش سرزمین قرار بود‬ ‫از سوی دانشگاه‌های معین انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬ولی این‬ ‫اقدام صورت نگرفت و این در حالی است که مزیت‌های‬ ‫هر استان و هر منطقه قابل مشاهده هستند‪.‬‬ ‫اعتبـارات هزینـه‌ای پارک علم و فناوری دانشـگاه شـریف‬ ‫‪ ۶۵۰‬درصـد و پـارک علـم و فنـاوری اردبیـل ‪ ۲۸‬درصـد‬ ‫افزایـش رشـد داشـته‌اند کـه بـه ترتیـب کمتریـن و‬ ‫بیشـترین رشـد بـه شـمار می‌آیـد‪.‬‬ ‫وی در مورد مجموع اعتبارات هزینه‌ای پارک‌ها گفت‪:‬‬ ‫این اعتبارات در سال ‪ ۹۶‬از هزار و ‪ ۲۶۹‬میلیارد ریال به‬ ‫بیش از هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه کاهـش اعتبـارات عمرانـی در الیحه‬ ‫سـال ‪ ،۹۷‬گفـت‪ :‬ایـن اعتبـارات از ‪ ۷۷‬میلیـارد تومـان به‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫کشـمیری نتیجه‌گیری کـرد‪ :‬جمع اعتبـارات هزینه‌ای‬ ‫پارک‌هـای علـم و فنـاوری از ‪ ۲۰۴‬میلیـارد تومـان بـه‬ ‫‪ ۲۶۱‬میلیـارد تومـان؛ یعنـی ‪ ۲۷‬درصـد افزایـش یافتـه و‬ ‫پارک‌های تازه تاسـیس رشـد بیشـتر بودجه‌ای داشـته‌اند‪.‬‬ ‫وی در مـورد پیش‌بینـی درآمدهـای اختصاصـی‬ ‫پارک‌هـا نیـز تصریـح کـرد‪ :‬بـرای پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫مازنـدران ‪ ۱۵‬درصـد افزایـش و پـارک همـدان ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫کاهـش درآمـد اختصاصـی پیش‌بینـی شـده اسـت که در‬ ‫مجمـوع معـادل افزایـش از منابـع عمومـی درآمـد بخش‬ ‫اختصاصـی بـرای پارک‌هـا پیش‌بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫کشـمیری در مـورد بودجه سـال ‪ ۹۶‬پارک‌هـای علم و‬ ‫فنـاوری کـه تاکنون محقق شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بـر اسـاس عدد مطلـق اعتبارات پـارک فنـاوری پردیس با‬ ‫‪ ۲۱‬میلیـارد و ‪ ،۳۰۰‬شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان‬ ‫بـا ‪ ۲۰‬میلیـارد و پـارک گیلان بـا ‪ ۱۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫رتبه‌هـای اول و سـوم در بودجـه سـال ‪ ۹۶‬را داشـته‌اند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه کشـمیری بودجـه عمرانـی پارک‌هـای علـم‬ ‫و فنـاوری اردبیـل‪ ،‬چهارمحـال و بختیـاری‪ ،‬زنجـان و‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان از صفـر بـه یـک و نیـم میلیـارد‬ ‫تومـان در الیحـه بودجـه ‪ ۹۷‬رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بودجه را در سال ‪ 97‬دارند‬ ‫برگزاری کنفرانس جهانی‬ ‫پارک‌های علم و فناوری در اصفهان‬ ‫کشـمیری همچنیـن در مـورد سـی و پنجمیـن‬ ‫کنفرانـس پارک‌هـای علـم و فنـاوری جهـان که شـهریور‬ ‫‪ ۹۷‬در اصفهـان برگـزار می‌شـود‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬موضـوع‬ ‫اصلـی کنفرانـس «شـهرها و جوامـع پایـدار‪ :‬پـرورش و‬ ‫ترویـج اکوسیسـتم نـوآوری» اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شکل‌گیری ارکان کنفرانس از ‪ ۷‬ماه‬ ‫قبل‪ ،‬افزود‪ :‬پیش‌بینی می کنیم ‪ ۴۰۰‬مهمان خارجی در‬ ‫این کنفرانس شرکت کنند و تعداد چکیده مقاالت به‬ ‫دست ما رسیده در این دوره از کنفرانس بی‌سابقه بود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه دشـواری‌های مالـی در پرداخـت‬ ‫هزینه‌هـای مهمانـان خارجی‪ ،‬گفت‪ :‬باز کـردن یک درگاه‬ ‫پرداخـت آنالیـن با وجود همـه تالش‌ها ممکن نشـد و در‬ ‫نهایـت قرار شـد انجمن پارک‌هـای علم و فنـاوری جهانی‬ ‫هزینه‌هـا را دریافـت و بعـد بـه مـا پرداخـت کند‪.‬‬ ‫کشـمیری همچنیـن از برگـزاری نشسـت شـورای‬ ‫راهبـردی‌ انجمـن ‪ ۴‬مـاه قبـل از کنفرانـس خبـر داد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جلسـات مذاکـره دوجانبه‪ ،‬برگزاری نمایشـگاه‬ ‫جانبـی و تورهـای بازدیـد از پـارک فنـاوری پردیـس از‬ ‫دیگـر برنامه‌هـای ماسـت‪.‬‬ ‫وی در مـورد آخریـن تامین بودجه در سـال ‪ ،۹۶‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵‬میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای پارک‌هـا در نظـر گرفتـه‬ ‫شـده کـه قـرار اسـت بـر اسـاس اولویت‌بندی‌هـا از ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیـون تومـان بـه پارک‌هـا اعطا شـود‪.‬‬ ‫در پایـان این نشسـت از تالش های دکتر خسـرو پیری‬ ‫سرپرسـت سـابق دفتر سیاسـتگذاری و برنامــــــه‌ریزی‬ ‫وزارت علـوم‌ تقدیـر به عمل آمد و دکتر کشـمیری رسـما‬ ‫کار خـود را در ایـن سـمت آغاز کرد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی کشمیری ‪:‬‬ ‫پارک فناوری پردیس‪ ،‬شهرک علمی‬ ‫تحقیقاتی اصفهان و پارک علم و فناوری‬ ‫گیالن به ترتیب بیشترین افزایش‬ ‫برومنـد یادآور شـد‪ :‬هر پـارک علم و فنـاوری می‌تواند‬ ‫بـر روی یکـی از مزیت‌هـای اسـتانی متمرکـز شـود و‬ ‫پروژه‌هـای انتقـال فنـاوری را در ایـن حـوزه شـکل دهـد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به اهمیت تعامل پارک‌ها با‬ ‫سازمان‌های بیرونی‪ ،‬گفت‪ :‬این ارتباطات باید گسترده‌تر شود‬ ‫و ما نیز در تالش هستیم تا در جلسات آتی ماموریت‌هایی را‬ ‫برای پارک‌های علم و فناوری تعریف کنیم‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر سیاستگذاری‬ ‫و برنامه‌ریزی وزارت علوم‌ خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪ ۲۶۱‬میلیارد تومان به پارک‌های فناوری‬ ‫سرپرسـت دفتـر سیاسـتگذاری و برنامه‌ریـزی وزارت‬ ‫علـوم‌ اعتبـارات پارک‌هـا را ‪ ۲۶۱‬میلیارد تومـان در الیحه‬ ‫بودجـه ‪ ۹۷‬دانسـت و گفـت‪ :‬بیشـترین عـدد مطلـق در‬ ‫حـوزه بودجـه هزینه‌ای پارک‌هـا مربوط به پـارک فناوری‬ ‫پردیـس و بعـد از آن متعلـق به شـهرک علمی‌وتحقیقاتی‬ ‫اصفهـان و پـارک علم‌وفنـاوری گیالن اسـت‪.‬‬ ‫دکتر مهدی کشـمیری امروز در این نشسـت با اشـاره‬ ‫بـه الیحـه بودجـه سـال ‪ ۹۷‬کشـور افـزود‪ :‬کل افزایـش‬ ‫بودجـه کشـور برای سـال ‪ ۹۷‬بعـد از تغییـرات در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی حدود ‪ 10/5‬درصد‪ ،‬ولـی افزایش بودجه‬ ‫حـوزه آمـوزش عالـی از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت دفتـر سیاسـتگذاری و برنامه‌ریـزی امـور‬ ‫فنـاوری وزارت علـوم ادامـه داد‪ :‬بیشـترین عـدد مطلـق‬ ‫در حـوزه بودجـه هزینـه‌ای پارک‌هـای علـم و فنـاوری‬ ‫در الیحـه سـال ‪ ۹۷‬متعلـق بـه شـهرک علمـی تحقیقاتی‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بعـد از آن متعلـق بـه پـارک‌ فنـاوری پردیس و‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری گیلان اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬از جهـت تغییـر درصـد رشـد بودجـه‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪47‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مرکز رشد فناوری‌های نوین سالمت‬ ‫جهاددانشگاهی خوزستان افتتاح شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مرکـز رشـد فناوری‌های نوین سلامت جهاددانشـگاهی خوزسـتان با حضور دکتـر محمدصادق بیجنـدی معاون جهاددانشـگاهی و رییس سـازمان تجاری‬ ‫فنـاوری و اشـتغال دانش آموختگان افتتاح شـد‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی‬ ‫خوزســتان‪ ،‬دکتــر محمدصــادق بیجنــدی در آییــن‬ ‫افتتــاح مرکــز رشــد فناوری‌هــای نویــن ســامت‬ ‫جهاددانشــگاهی خوزســتان کــه ‪ ۶‬اســفند برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بــا بیــان ایــن کــه در گــذر زمــان رشــد مجموعــه‬ ‫جهاددانشــگاهی خوزســتان و تــاش همــکاران را‬ ‫دیــده‌ام‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬معتقــدم هــر جــا موفقیتــی حاصــل‬ ‫می‌شــود یــک تیــم خــوب‪ ،‬صمیمــی و یک‌رنــگ‬ ‫وجــود دارد‪ .‬امیدواریــم بــا ایــن همفکــری‪ ،‬همراهــی‬ ‫و هم‌اندیشــی شــاهد رشــد روزافــزون ایــن مجموعــه‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان گزارشــی از وضعیــت جهاددانشــگاهی در‬ ‫حــوزه مراکــز رشــد و شــرکت‌های دانش‌بنیــان‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬جهاددانشــگاهی بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری‬ ‫یکــی از رویش‌هــای مبــارک انقــاب اســامی اســت کــه‬ ‫در عمــر ‪ ۳۷‬ســاله خــود‪ ،‬بــه لطــف خــدای متعــال و‬ ‫همــت جهادگــران و تالش‌هــا و حمایت‌هــای مدیــران‬ ‫ارشــد نظــام به‌ویــژه مقــام معظــم رهبــری در جایگاهــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت کــه به‌عنــوان یک‌نهــاد انقالبــی‪،‬‬ ‫واســطه‌ای و توســعه‌ای در مرزهــای دانــش به‌ویــژه در‬ ‫حــوزه علــوم پزشــکی در حرکــت اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه‬ ‫حوزه‌هــای اصلــی فعالیــت جهاددانشــگاهی‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــوزه پژوهشــی مراکــز‪ ،‬پژوهشــکده‌ها و گروه‌هــای‬ ‫پژوهشــی متعــدد در ســطح کشــور فعالیــت می‌کننــد؛‬ ‫حــوزه فرهنگــی دارای ســه رســانه ایســنا‪ ،‬ایکنــا و‬ ‫ســیناپرس و مجموعه‌هــای فرهنگی‌پژوهشــی مشــترک‬ ‫ماننــد ایســپا به‌عنــوان یکــی از مراجــع قابــل‌ اعتمــاد‬ ‫نظــام در حــوزه افکارســنجی و مطالعــات اجتماعــی‬ ‫اســت‪ .‬هــم چنیــن در حــوزه آموزشــی جهاددانشــگاهی‬ ‫دارای ‪ ۲‬دانشــگاه‪ ۶ ،‬موسســه آمــوزش عالــی و ‪ ۴۲‬مرکــز‬ ‫علمــی کاربــردی در ســطح کشــور اســت و عــاوه بــر آن‪،‬‬ ‫مراکــز آموزش‌هــای تخصصــی متعــدد در ســطح کشــور‬ ‫ایجــاد شــده اســت کــه فعالیت‌هــای ارزشــمندی انجــام‬ ‫می‌دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر بیجنـــــــدی در خصــوص فعالیت‌هــای‬ ‫جهاددانشــگاهی در حــوزه اشــتغال و تجاری‌ســازی‬ ‫فنــاوری تصریــح کــرد‪ :‬جهاددانشــگاهی در زمانــی‬ ‫کــه هیچ‌کــس در کشــور بــه فکــر ســونامی اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان و بیــکاری فارغ‌التحصیــان دانشــگاهی‬ ‫نبــود‪ ،‬بــا یــک آینده‌پژوهــی ســازمانی را در ســال ‪ ۷۷‬بــا‬ ‫عنــوان ســازمان همیــاری اشــتغال دانش‌آموختــگان‬ ‫دانشــگاهی تأســیس کــرد کــه بیشــترین تولیــد منابــع‬ ‫مرکز رشد فناوری‌های نوین سالمت‬ ‫جهاددانشگاهی خوزستان‬ ‫بیست و چهارمین مرکز رشد‬ ‫جهاددانشگاهی است‬ ‫و تولیــدات علمــی‪ ،‬پژوهش‌هــا و تربیــت متخصصــان در‬ ‫حــوزه اشــتغال توســط ایــن ســازمان انجــام شــده و بــه‬ ‫نتیجــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۲‬تمرکــز اصلی این ســازمان‬ ‫بــه حــوزه توانمندســازی‪ ،‬اشــتغال و پژوهش‌هــای‬ ‫مرتبــط بــا اشــتغال بــوده اســت‪ ،‬امــا از ســال ‪۹۲‬‬ ‫دو مأموریــت جدیــد توســعه فنــاوری و تجاری‌ســازی‬ ‫فنــاوری بــه وظایــف آن افــزوده شــد کــه ایــن وظایــف از‬ ‫معاونت‌هــای هماهنگــی و پژوهشــی در حــوزه پارک‌هــا‬ ‫و مراکــز رشــد و شــرکت‌ها و موسســات تفکیــک شــد و‬ ‫نــام ســازمان نیــز بــه ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و‬ ‫اشــتغال دانش‌آموختــگان جهاددانشــگاهی تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ایــن ســازمان دارای ســه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫و ‪ ۲۴‬مرکــز رشــد اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬پــارک‬ ‫اســتانی (در اســتان‌های البــرز و کرمانشــاه) هســتند و‬ ‫پــارک کرمانشــاه نیــز در چنــد ســال اخیــر در رتبه‌بنــدی‬ ‫وزارت علــوم رتبــه دوم و در بعضــی بخش‌هــا رتبــه اول‬ ‫را حفــظ کــرده اســت‪ .‬هــم چنیــن بــرای نخســتین بــار‬ ‫در کشــور‪ ،‬یــک پــارک بــا گســتره ملــی بــه پیشــنهاد‬ ‫جهاددانشــگاهی تقریبــا پــس از ‪ ۲‬ســال پیگیــری جــدی‪،‬‬ ‫آذرمــاه امســال بــه جمع‌بنــدی و نتیجه‌گیــری نهایــی‬ ‫رســید و مجــوز اولیــن پــارک تخصصــی در ســطح کشــور‬ ‫بــا عنــوان پــارک علــوم و فناوری‌هــای نــرم و صنایــع‬ ‫فرهنگــی بــه جهاددانشــگاهی اعطــا شــد کــه امیدواریــم‬ ‫تــا پایــان ســال یــا اوایــل ســال ‪ ۹۷‬به‌طــور رســمی‬ ‫افتتــاح شــود‪.‬‬ ‫دکتــر بیجنــدی افــزود‪ :‬مرکــز رشــد فناوری‌هــای‬ ‫نویــن ســامت جهاددانشــگاهی خوزســتان نیــز بیســت‬ ‫و چهارمیــن مرکــز رشــد جهاددانشــگاهی اســت‪ .‬از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۶‬مرکــز در حــوزه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و آمــوزش پزشــکی و ‪ ۱۸‬مرکــز دیگــر ذیــل وزارت‬ ‫علــوم فعالیــت می‌کننــد؛ هــم چنیــن بــرای نخســتین‬ ‫بــار همــکاران مــا در ســطح کشــور مــدل و برنامــه‬ ‫جدیــدی را پیاده‌ســازی کردنــد کــه فرآینــدی بیــن‬ ‫مرکــز رشــد‪ ،‬مرکــز شــتاب‌دهی و پــارک بــرای افــرادی‬ ‫اســت کــه بتواننــد بــرای اجــرای ایــده خــود خدماتــی‬ ‫دریافــت کننــد و فرآینــد رشــد‪ ،‬اســتقرار و پیشــرفت‬ ‫آن‌هــا بهتــر انجــام شــود کــه ایــن برنامــه تحــت عنــوان‬ ‫مراکــز نــوآوری و شــکوفایی اجــرا می‌شــود و نــگاه مرکــز‬ ‫منــش بــه ســمت یــک فرآینــد‪ ،‬جریــان و برنامــه بســیار‬ ‫ســاده بــرای حمایــت از ایده‌هــای خالقانــه و فناورانــه‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬دانش‌آموختــگان و افــراد عالقه‌منــــــــد‬ ‫بــه حوزه‌هــای فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســازمان ســتفا ســه طــرح ملــی‬ ‫در کشــور در حــال اجــرا دارد‪ ،‬از این تعــــــــــــــــداد‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪ ۲‬طــرح را مختــص دانشــجویان و دانش‌آموختــگان عنوان‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬در بحــث اشــتغال دانش‌آموختــگان‬ ‫دانشــگاهی ‪ ۲‬مشــکل در ســطح کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫یکــی عــدم تطابــق ســرفصل‌های درســی دانشــگاهی بــا‬ ‫نیــاز جامعــه و بــازار اســت‪ .‬در ایــن خصــوص یــک طــرح‬ ‫ملــی تعریــف و بــه تاییــد ســازمان برنامه‌وبودجــه رســید‬ ‫کــه بازنگــری و آسیب‌شناســی ســرفصل‌های درســی‬ ‫‪ ۲۰‬رشــته تحصیلــی دانشــگاهی اســت و امیدواریــم ایــن‬ ‫طــرح تــا تیرمــاه بــه اتمــام برســد و نتایــج آن در اختیــار‬ ‫دســتگاه‌های ذی‌ربــط قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان جهاددانشــگاهی ادامــه داد‪ :‬مشــکل‬ ‫دیگــر در حــوزه اشــتغال دانش‌آموختــگان‪ ،‬نظــام جامــع‬ ‫هدایــت شــغلی اســت‪ .‬معتقدیــم وقتــی دانشــجو وارد‬ ‫دانشــگاه می‌شــود‪ ،‬همان‌طــور کــه بــرای او پرونــده‬ ‫آموزشــی‪ ،‬فرهنگــی و در برخــی دوره‌هــا پرونــده مالــی‬ ‫تشــکیل می‌شــود‪ ،‬بایــد یــک پرونــده نظــام جامــع‬ ‫هدایــت شــغلی نیــز داشــته باشــد و در بــدو ورود بــا انجام‬ ‫آزمون‌هــای شخصیت‌شناســی و نیازســنجی از وی‪ ،‬در‬ ‫طــول مدت‌زمــان حضــور در دانشــگاه بــا برگــزاری‬ ‫کارگاه‌هــای آموزشــی مختلــف و توانمندســازی هدایــت‬ ‫شــود کــه عــاوه بــر کســب دانــش‪ ،‬مهــارت و نگــرش‬ ‫فــرد هــم گســترش یابــد‪ .‬امیدواریــم نتیجــه ایــن طــرح‬ ‫ملــی نیــز کــه هم‌اکنــون به‌صــورت پایلــوت در حــال‬ ‫اجــرا اســت‪ ،‬در آینــده نزدیــک در همــه دانشــگاه‌های‬ ‫کشــور قابلیــت تعمیم‌پذیــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر بیجنــدی عنــوان کــرد‪ :‬طــرح ملــی دیگــری‬ ‫کــه از مهرمــاه امســال بــا حمایــت وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اجرایــی شــده اســت‪ ،‬پیاده‌ســازی‬ ‫الگــوی جدیــد توســعه مشــاغل خانگــی اســت کــه‬ ‫اکنــون در ‪ ۸‬اســتان کشــور اجرایــی می‌شــود و بحــث‬ ‫اصلــی و تمرکــز آن بــر اتصــال بــه بــازار اســت‪ .‬معتقدیــم‬ ‫در بســیاری از مواقــع همــه مراحــل بــرای راه‌انــدازی‬ ‫یــک کســب‌وکار انجــام می‌شــود امــا بــه دلیــل عــدم‬ ‫نیازســنجی و اتصــال بــه بــازار‪ ،‬محصــول روی دســت‬ ‫تولیدکننــده می‌مانــد‪ .‬در ایــن طــرح نیــز اتصــال بــه‬ ‫بــازار‪ ،‬مشــاوره و آمــوزش‪ ،‬تســهیل‌گری و شناســایی‬ ‫پتانســیل‌های اســتانی فازهایــی هســتند کــه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده‌اند‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجرایــی شــدن ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬کشــور از پرداخــت وام یــا توزیــع پــول بــرای‬ ‫ایجــاد اشــتغال خــاص شــود و گفــت‪ :‬در بســیاری‬ ‫مــوارد نیــروی متقاضــی اشــتغال بــه متقاضــی اشــتغال‬ ‫بدهــکار تبدیــل می‌شــود کــه بــار دیگــری بــر دوش‬ ‫کشــور می‌گــذارد‪ .‬امیدواریــم بــا اجــرای ایــن طــرح‬ ‫یــک نــگاه جدیــد بــه مدیــران تزریــق شــود کــه اشــتغال‬ ‫مشــکل نیســت و نیــاز بــه یــک برنامــه جــدی و تعامــل‬ ‫بیــن دســتگاهی دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه تشــکیل‬ ‫‪ ۵۰۳‬شــرکت و هســته فنــاور ذیــل پارک‌هــا و مراکــز‬ ‫رشــد جهاددانشــگاهی در ســطح کشــور‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۱۰۱‬شــرکت دانش‌بنیــان هســتند و از ایــن‬ ‫حیــث نیــز جهــاد دانشــگاهی جایــگاه بســیار خوبــی در‬ ‫ســطح کشــور دارد‪ .‬همچنیــن باوجــود ‪ ۳۱‬پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری در ســطح کشــور‪ ،‬تقریبــا ‪ ۱۰‬درصــد ایــن‬ ‫پارک‌هــا متعلــق بــه جهاددانشــگاهی اســت‪ .‬معتقــدم‬ ‫جهــاد دانشــگاهی یــک ســازمان دانش‌بنیــان اســت کــه‬ ‫بــر پایــه اقتصــاد مقاومتــی شــکل گرفتــه و فعالیــت‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر بیجنــدی هــم چنیــن دربــاره ســازمان‬ ‫جهاددانشــگاهی خوزســتان عنــوان کــرد‪ :‬معتقــدم ایــن‬ ‫ســازمان‪ ،‬یــک نهــاد یادگیرنــده و یاددهنــده اســت و‬ ‫در دنیــا هــم ســازمانی موفــق اســت کــه هــر دو ایــن‬ ‫ویژگی‌هــا را توأمــان داشــته باشــد کــه ایــن ویژگی‌هــا‬ ‫به‌عینــه در ســازمان جهــاد دانشــگاهی خوزســتان وجــود‬ ‫دارد و به‌عنــوان یــک مجموعــه نســل ســومی حرکــت‬ ‫می‌کنــد‪ .‬در حالی‌کــه اکنــون اکثــر دانشــگاه‌های مــا‬ ‫نســل یــک و دو هســتند و مدتــی اســت کــه می‌خواهنــد‬ ‫در فضــای نســل ســوم به‌پیــش برونــد؛ البتــه اکنــون‬ ‫دانشــگاه‌های طــراز اول دنیــا بــه نســل پنجــم وارد‬ ‫شــده‌اند‪ .‬بااین‌حــال ســازمان جهــاد دانشــگاهی‬ ‫باوجود ‪ ۳۱‬پارک علم‬ ‫و فناوری در سطح‬ ‫کشور‪ ،‬تقریبا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫این پارک‌ها متعلق به‬ ‫جهاددانشگاهی است‬ ‫خوزســتان فضــای نســل ســوم را به‌خوبــی طــی کــرده و‬ ‫می‌توانــد در آینــده وارد نســل بعــدی شــود‪ .‬راه‌انــدازی‬ ‫ایــن مرکــز رشــد و پتانســیل‌های دیگــر در کنــار هــم‬ ‫ایــن نویــد را می‌دهــد کــه ســازمان جهاددانشــگاهی‬ ‫خوزســتان در مســیر خوبــی حرکــت می‌کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ســیدعلیرضا علــوی بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫درخواســت تاســیس ایــن مرکــز بــرای اولیــن بــار در‬ ‫دوره مدیریــت دکتــر شــاکری‌نژاد ارایــه شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مجموعــه ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان‬ ‫بــر اســاس اســتراتژی خــود از بــدو تأســیس آن‪ ،‬تــاش‬ ‫کــرده کــه بــا تنوع‌بخشــی بــه فعالیت‌هــای خــود‬ ‫متناســب بــا شــرایط روز‪ ،‬آن نقش‌آفرینــی مــورد انتظــار‬ ‫را در اســتان ایفــا کنــد و از ایــن حیــث ســبد خدمــات‬ ‫جهاددانشــگاهی خوزســتان‪ ،‬از متنوع‌تریــن مجموعه‌هــا‬ ‫در ســطح کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــر اســاس آمــار‪ ،‬از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون بیــش از یک‌میلیــون نفــر از خدمــات‬ ‫مختلــف درمانــی‪ ،‬فنــی مهندســی‪ ،‬آموزشــی و فرهنگــی‬ ‫جهاددانشــگاهی خوزســتان بهره‌منــد شــده‌اند کــه ایــن‬ ‫امــر نشــان می‌دهــد جهاددانشــگاهی توانســته اســت‬ ‫زیرســاخت‌های خوبــی بــرای ارایــه خدمــات موردنیــاز‬ ‫جامعــه فراهــم کنــد‪ .‬از ایــن نظــر ‪ ۲‬اقــدام جدیــد در‬ ‫جهاددانشــگاهی خوزســتان انجــام شــد؛ یکــی تأســیس‬ ‫مرکــز رشــد فناوری‌هــای نویــن ســامت کــه امــروز‬ ‫شــاهد افتتــاح آن خواهیــم بــود و دیگــری توســعه مرکــز‬ ‫خدمــات تخصصــی پزشــکی کــه ایــن طــرح بهمن‌مــاه‬ ‫آغــاز شــد و در گام اول کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی‬ ‫اخیــرأ آغــاز ب ـه‌کار کــرد‪ .‬همچنیــن فــاز نخســت طــرح‬ ‫توســعه ایــن مرکــز در بهــار ‪ ۹۷‬اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان فضــای‬ ‫تعاملــی در اســتان را خــوب توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬وجود‬ ‫چنیــن فضــای ســازنده و تعاملــی در ســطح مدیریتــی‪،‬‬ ‫کمــک می‌کنــد کــه بتوانیــم کارهــای بین‌بخشــی‬ ‫انجــام دهیــم و ایــن فرصــت را فراهــم می‌کنــد کــه‬ ‫بــا راه‌انــدازی مراکــزی ماننــد مرکــز رشــد فناوری‌هــای‬ ‫نویــن ســامت بــا هم‌افزایــی از پتانســیل‌های اســتان‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫علــوی هــم چنین بــه ظرفیت دانشــجویی جهاد دانشــگاهی‬ ‫خوزســتان اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬در مجتمــع آمــوزش‬ ‫عالــی جهــاد دانشــگاهی خوزســتان باوجــود رشــته‌های‬ ‫مهندســی کامپیوتــر از یک‌ســو و رشــته تجهیــزات اتــاق‬ ‫عمــل در مرکــز علمــی کاربــردی از ســوی دیگــر بــر آن‬ ‫هســتیم کــه بــا بهره‌گیــری از ظرفیــت ایــن دانشــجویان‬ ‫بتوانیــم شــرکت‌های خــاق ارایه‌دهنــده خدمــات‬ ‫پزشــکی اثربخــش در مرکــز رشــد فناوری‌هــای نویــن‬ ‫ســامت راه‌انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫وی هــم چنیــن بــازار خوزســتان در حــوزه ســامت‬ ‫و خدمــات پزشــکی را بســیار بــزرگ و گســترده دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬اگــر شــرکت‌هایی بتواننــد خدمــات موردنیــاز‬ ‫ایــن بــازار را ارائــه دهنــد حتــی می‌توانیــم خودمــان‬ ‫ایــن خدمــات را به‌صــورت تضمینــی از آن‌هــا خریــداری‬ ‫کنیــم‪ .‬همچنیــن جهاددانشــگاهی خوزســتان بــا کشــور‬ ‫عــراق یــک تجربــه موفــق آموزشــی داشــته اســت و ایــن‬ ‫ظرفیــت وجــود دارد کــه خدمــات پزشــکی نیــز بــه ایــن‬ ‫کشــور ارایــه شــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪49‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان بــا‬ ‫ابــراز امیــدواری نســبت بــه تــداوم حمایت‌هــای‬ ‫ســتفا (ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان جهــاد دانشــگاهی) از برنامه‌هــای‬ ‫مرکــز رشــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تعامــل جهــاد دانشــگاهی‬ ‫بــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان نیــز ســازنده و فضــا‬ ‫بــرای کار فراهــم اســت‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود‬ ‫زیرســاخت‌های الزم و تــردد دانشــجویان‪ ،‬مرکــز‬ ‫رشــد در مجتمــع آمــوزش عالــی جهــاد دانشــگاهی‬ ‫خوزســتان مســتقر شــده اســت‪ .‬از همــه همــکاران بــرای‬ ‫تالش‌هــای آن‌هــا در راه‌انــدازی ایــن مرکــز قدردانــی‬ ‫می‌کنــم و امیــدوارم بتوانیــم در کمتــر از یــک ســال‬ ‫شــرکت‌های خــوب و قابل‌عرضــه در ســطح ملــی در‬ ‫ایــن مرکــز ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن دکتــر بابــک مختــاری رییــس پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری خوزســتان نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره‬ ‫بــه وجــود ‪ ۸۴‬شــرکت دانش‌بنیــان در اســتان عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬رتبــه خوزســتان از حیــث تعــداد شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان بیــن رتبــه ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬کشــور در نوســان‬ ‫اســت‪ .‬حــدود ‪ ۱۴۰‬شــرکت و واحــد فنــاور در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری خوزســتان (بــا احتســاب مراکــز رشــد‬ ‫صفی‌آبــاد دزفــول‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬کانون‌هــای شــکوفایی‬ ‫و خالقیــت بهبهــان‪ ،‬مسجدســلیمان و باغملــــــــــک)‬ ‫و ‪ ۴۰‬شــرکت در مرکــز رشــد دانشــگاه شــهید چمــران‬ ‫اهــواز مســتقر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر آن ســه مرکــز رشــد در‬ ‫دانشــگاه‌های آزاد اســتان وجــود دارد کــه مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه آزاد اســامی اهــواز موافقــت اصولــی خــود‬ ‫را از وزارت علــوم اخــذ کــرده امــا ‪ ۲‬مرکــز دیگــر در‬ ‫دانشــگاه‌های آزاد بهبهــان و شوشــتر علی‌رغــم فعالیــت‬ ‫هنــوز مجــوز خــود را اخــذ نکرده‌انــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫یــک مرکــز رشــد دارویــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫جندی‌شــاپور اهــواز فعالیــت می‌کنــد کــه چنــدان‬ ‫ســبک و ســیاق مراکــز رشــد معمولــی را نــدارد و بیشــتر‬ ‫بــه خدمات‌دهــی بــه اعضــای هیأت‌علمــی ایــن دانشــگاه‬ ‫می‌پــردازد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان در خصــوص‬ ‫بــازار محصــوالت دانش‌بنیــان بــا اشــاره بــه شــروع‬ ‫راه‌انــدازی مراکــز رشــد و شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫در کشــور از ســال ‪ ۸۱‬بــدون توجــه بــه دانش‌بــری‬ ‫صنایــع و بــازار ایــن شــرکت‌ها‪ ،‬گفــت‪ :‬از ســوی‬ ‫دیگــر وزارت بهداشــت انحصــار بزرگــی دارد و ورود‬ ‫بــه بــازار آن کار آســانی نیســت‪ ،‬امــا جهــاد دانشــگاهی‬ ‫به‌واســطه ســاختار خــود می‌توانــد وارد بــازار بــزرگ‬ ‫حــوزه ســامت شــود و ایــن امــر می‌توانــد کمــک کنــد‬ ‫کــه مرکــز رشــد فناوری‌هــای نویــن ســامت جهــاد‬ ‫دانشــگاهی خوزســتان‪ ،‬طــی یکــی‪ ،‬دو ســال آینــده‬ ‫حتــی خودگــردان شــود‪.‬‬ ‫مختــاری همچنیــن بــا بیــان اینکــه رونــد جهانــی‬ ‫در بحــث اشــتغال و کارآفرینــی در انقــاب چهــارم‬ ‫صنعتــی از ســمت اســتاندارد شــدن بــه شخصی‌ســازی‬ ‫حرکــت کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ربات‌هــای‬ ‫هوشــمندی طراحــی و ســاخته می‌شــود کــه تمــام‬ ‫کارهــای معمــول قابــل تقلیــد را انجــام می‌دهنــد‪ .‬در‬ ‫یــک بررســی در خصــوص مشــاغل موردنیــاز آمریــکا‪،‬‬ ‫تعامل جهاد دانشگاهی‬ ‫با پارک علم و فناوری‬ ‫استان نیز سازنده و فضا‬ ‫برای کار فراهم است‬ ‫‪ ۲‬شــغل بســیار موردنیــاز مشــاغل مربــوط بــه خدمــات‬ ‫ســامت به‌خصــوص بــرای ســالمندان و تجهیــزات‬ ‫مربــوط بــه خدمــات بــه ســالمندان بــوده اســت زیــرا در‬ ‫حــال حرکــت بــه ســمت یــک جامعــه ســالمند هســتند‬ ‫و ایــن رونــد در جامعــه مــا نیــز در حــال وقــوع اســت‬ ‫درحالی‌کــه خیلــی بــرای آن فکــری نکرده‌ایــم‪ ،‬لــذا‬ ‫مرکــز رشــد می‌توانــد یــک آینده‌پژوهــی در حــوزه‬ ‫ســالمندی در ســطح اســتان و کشــور داشــته باشــد و‬ ‫شــرکت‌های مرکــز می‌تواننــد در ایــن حــوزه هدایــت‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫وی جه ــاد دانش ــگاهی را ی ــک س ــازمان انعطاف‌پذی ــر‬ ‫خوان ــد ک ــه چن ــدان درگی ــر مس ــائل بروکراس ــی نیس ــت‬ ‫و مـــدام ســـازمان‌های جدیـــدی را بنـــا بـــه نیـــاز‬ ‫ایجـــاد می‌کنـــد و تصریـــح کـــرد‪ :‬مـــا ایـــن ویژگـــی‬ ‫را ب ــه عین ــه در س ــازمان جه ــاد دانش ــگاهی خوزس ــتان‬ ‫شـــاهد هســـتیم و فکـــر می‌کنـــم جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫در ایـــن حـــوزه نیـــز بـــا توجـــه بـــه تجربـــه تئوریـــک‬ ‫در برگـــزاری رویدادهـــای اســـتارتاپی و کارآفرینـــی و‬ ‫شـــناخت کافـــی از اکوسیســـتم کارآفرینـــی اســـتان‪،‬‬ ‫کمتـــر آزمون‌وخطـــا خواهـــد داشـــت و بـــا کمـــک‬ ‫ایـــن تجربیـــات می‌توانـــد مرکـــز رشـــد ســـامت را بـــا‬ ‫هزینـــه و ریســـک کمتـــر به‌پیـــش ببـــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه تنــوع بســیار بــاالی صنعتــی‪ ،‬قومــی و آب و هوایــی‬ ‫و ظرفیت‌هــای بــزرگ اســتان‪ ،‬راه‌انــدازی پارک‌هــا و‬ ‫مراکــز رشــد متعــدد در خوزســتان را به‌شــرط فعالیــت‬ ‫اصولــی مایــه هم‌افزایــی امکانــات و شــکوفایی ظرفیت‌هــا‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوزســتان بــا تولیــد حــدود‬ ‫‪ ۱۳.۵‬درصــد حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور‪،‬‬ ‫وجــود صنایــع اســتراتژیک در حوزه‌هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬نفــت و گاز و ‪ ، ...‬آثــار ثبت‌شــده جهانــی در‬ ‫حــوزه گردشــگری و دیگــر مزیت‌هــای مهــم پتانســیل‬ ‫آن را دارد کــه اگــر دو ســه پــارک علــم و فنــاوری دیگــر‬ ‫نیــز در آن راه‌انــدازی شــود اگــر به‌صــورت اصولــی کار‬ ‫کننــد‪ ،‬نه‌تنهــا تضــاد منافعــی نخواهنــد داشــت بلکــه‬ ‫می‌تواننــد بــا هم‌افزایــی یکدیگــر توســعه بیشــتری‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫مختــاری همچنیــن بــا بیــان ره‌یافت‌هــای خــود از‬ ‫بــازار بصــره عنــوان کــرد‪ :‬در بصــره در هــر مغــازه‌ای‬ ‫وســایل مربــوط بــه فیزیوتراپــی و ســامت پیــدا‬ ‫می‌شــود؛ چراکــه آن‌قــدر انفجــار و معلولیــت در ایــن‬ ‫شــهر اتفــاق افتــاده و نیــاز بــه ایــن وســایل زیــاد اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بصــره ‪ ۳.۵‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد‬ ‫و بــا توجــه بــه همکاری‌هایــی کــه بیــن ســازمان‌ها‬ ‫وجــود دارد فکــر می‌کنــم مرکــز رشــد ســامت جهــاد‬ ‫دانشــگاهی بتوانــد بــا ورود درانــی حــوزه نیــز تجربــه‬ ‫موفقــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رابطــه خــوب پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری و جهاددانشــگاهی خوزســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫می‌توانیــم مدل‌هایــی بــرای حمایــت از شــرکت‌های‬ ‫مرکــز رشــد ســامت جهــاد دانشــگاهی داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫بــدون آن‌کــه اســتقالل ایــن مرکــز و وابســتگی آن بــه‬ ‫جهــاد دانشــگاهی مــورد دخالــت قــرار گیــرد تــا بتوانیــم‬ ‫در آینــده سیاس ـت‌گذاری و آینده‌پژوهــی بهتــری بــرای‬ ‫توســعه فنــاوری و آینــده شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫اســتان داشــته باشــیم‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی‬ ‫دفتر مرکز رشد واحدهای فناور محالت و نیم ور افتتاح شد‬ ‫دفتـر مرکـز رشـد واحدهـای فناور محلات و نیم ور با حضـور نماینده محلات و دلیجـان در مجلس و معـاون جهاددانشــــــــــــگاهی افتتاح شـد‪ .‬به‬ ‫گـزارش روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی‪ ،‬دفتر مرکز رشـد واحدهـای فناور محلات و نیم ور در شـهر محالت افتتاح شـد‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫پلی بین دانشگاه و صنعت‬ ‫و دانشگاه و جامعه‬ ‫است‬ ‫دکتر بیجندی با اشاره به پژوهشکده ملی گل و گیاه و مرکز‬ ‫پرورش ماهیان زینتی در محالت و با بیان اینکه می‌توان مراکز‬ ‫رشد را در کنار این مرکز پرورش ماهی توسعه داد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫برندسازی و استانداردسازی در این راستا صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروز شهرستان محالت دو کارآفرین برتر را‬ ‫در خود جای داده است در حالی که می‌توان صدها کار آفرین‬ ‫برتر داشت‪ .‬استان مرکزی جزو استان‌های کم مشکل در امر‬ ‫بیکاری است اما در نقطه مقابل جزو استان‌های مهاجرفرست‬ ‫است که امید است پارک‌ها و مراکز رشد به گونه ای عمل‬ ‫کنند که اتفاق مناسبی در این عرصه رقم بخورد‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی با تاکید بر اینکه برخی تسهیالت به درستی‬ ‫مدیریت و تزریق نمی‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جهاد دانشگاهی در‬ ‫هشت استان کشور به صورت پایلوت طرح الگوی جدید توسعه‬ ‫مراکز رشد بهترین راهکار توسعه اشتغال‬ ‫دکتر سید جعفر نظام‌دوست عنوان کرد‪ :‬جهاددانشگاهی‬ ‫از جمله نهادهایی است که از نظر سازمانی برنامه‌ای در‬ ‫شهرستان‌های استان ندارد و بیشتر تمرکز بر مرکز استان است اما‬ ‫بواسطه پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئوالن شهر محالت‪،‬‬ ‫زمینه توسعه فعالیت‌ها در این شهرستان فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرکز جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی در‬ ‫این شهرستان مستقر و فعال است و امروز اقدام به افتتاح‬ ‫مرکز رشد واحدهای فناور محالت شد که امید است زمینه‬ ‫اشتغال و جذب و تقویت صاحبان ایده میسر شود‪.‬‬ ‫نظام‌دوست با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم محالت‬ ‫در مجلس شورای اسالمی به منظور توسعه مراکز رشد در این‬ ‫شهرستان گفت‪ :‬مرکز رشد محالت دومین مرکز رشد جهاد‬ ‫دانشگاهی در استان مرکزی است‪ ،‬این مراکز بهترین راهکار‬ ‫برای توسعه اشتغال و کارآفرینی ویژه نخبگان‪ ،‬فارغ‌التحصیالن‬ ‫و صاحبان ایده هستند که با حمایت‪ ،‬تقویت و ارائه تسهیالت‬ ‫در قالب این مراکز می‌توان زمینه توسعه اشتغال را رقم زد‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 10‬واحد فناور در مرکز رشد اراک مشغول فعالیت هستند که‬ ‫با حمایت و تقویت فعالیت‌ها منجر به تاسیس یک شرکت‬ ‫دانش‌بنیان موفق در زمینه انرژی‌های خورشیدی شده و با‬ ‫جذب فارغ‌التحصیالن نیز زمینه توسعه اشتغال را فراهم کرده‬ ‫است و قطعا با تقویت واحدهای فناور در محالت نیز می‌توان‬ ‫شاهد رشد صاحبان ایده و اشتغال بود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫توسعه دانشگاه های کارآفرین ایجاد شغل‬ ‫و ارزش افزوده را بدنبال دارد‬ ‫دکتر محمدصادق بیجندی در آیین افتتاح دفتر مرکز رشد‬ ‫واحدهای فناور محالت و نیم‪‎‬ور با اشاره به نقش پارک و مراکز‬ ‫رشد عنوان کرد‪ :‬در دنیای امروز بواسطه انجام اقدامات موثر و‬ ‫تحوالت دانشگا‌ها پیشرفت و رشد در کشورها حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ایران به عنوان یک کشور با محوریت والیت فقیه‬ ‫و وجود بسترهای مناسب در آن افزود‪ :‬باید با بومی سازی تجربیات‬ ‫کشورهای موفق در راستای رشد و توسعه کشور حرکت کرد‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی تصریح کرد‪ :‬امروز در دنیا دانشگا‌ه‌های‬ ‫نسل پنجم فعالیت دارند‪ ،‬ولی ما در گذر زمان موفق نشده ایم که‬ ‫دانشگا‌ه‌های کشور را هماهنگ با این تغییرات پیش ببریم‪.‬‬ ‫با همت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نگاه خاص‬ ‫این کمیسیون‪ ،‬دانشگاه‌ها از حوزه آموزش‌محوری صرف به‬ ‫سمت آموزش و پژوهش حرکت کرد‌ه و در واقع به یک دانشگاه‬ ‫نسل دوم تبدیل شده اند و امروز حرکت به سمت دانشگاه‌های‬ ‫کارآفرین در پیش گرفته شده و هدفگذاری به سمت‬ ‫دانشگا‌ه‌های نسل چهار است که امید است در پایان برنامه‌‬ ‫ششم توسعه کشور این نوع دانشگاه تحقق یابند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دانشگاه نسل ‪ 3‬دانشگاه کارآفرین و‬ ‫مختص دانش‌آموختگانی است که به دنبال میز و کار دولتی‬ ‫نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه این دانشگاه‌ها ایجاد شغل و ارزش‬ ‫افزوده را به دنبال دارد و برای توسعه آنها باید بسترآفرینی‬ ‫کرده و به کمک دانشگاه‌ها آمد‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی پارک‌ها و مراکز رشد را بال‌های حرکت‬ ‫دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی دانست و گفت‪ :‬نباید تنها از‬ ‫دانشگاه‌ها به خودی خود انتظار اتفاقات خاص داشت بلکه باید‬ ‫با هم‌افزایی و کمک مسیر ترقی را ایجاد کرد تا در برنامه‌ هفتم‬ ‫توسعه‪ ،‬دانشگاه‌های نسل پنجم محقق شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی پلی بین دانشگاه و صنعت‬ ‫و دانشگاه و جامعه است‪ ،‬افزود‪ :‬جهاددانشگاهی وظیفه دارد با‬ ‫رصد نیازهای جامعه و صنعت توانمندی دانشگاه را به سمت‬ ‫جامعه و صنعت انتقال دهد‪ ،‬اما در حال حاضر دانشگاه کار خود‬ ‫را انجام می دهد و صنعت و جامعه مسیر خود را طی می‌کنند‬ ‫در حالی که باید همگرایی را در میان انها توسعه داد و اعتقاد‬ ‫بر این است که پارک‌ها و مراکز رشد می‌توانند در انجام وظایف‬ ‫دانشگاه در قبال جامعه و صنعت کمک کننده باشند‪.‬‬ ‫رییس سازمان‌تجاری‌سازی فناوری و اشتغال جهاد دانشگاهی‬ ‫کشور گفت‪ :‬پارک‌ها و مراکز رشد می توانند ارزش‌های مختلف‬ ‫را به دانش‌آموختگان معرفی کنند‪ ،‬به عنوان مثال امروز تولید هر‬ ‫سه زالو معادل یک بشکه نفت ارزش ریالی دارد که شرکت‌هایی‬ ‫در این راستا در کشور فعال هستند‪ ،‬همچنین در بحث نیش و‬ ‫زهر زنبور نیز هر گرم زهر آن ‪ 80‬دالر ارزش دارد و در حال حاضر‬ ‫چهار شرکت دانش‌بنیان در کشور در این حوزه فعالیت دارند که‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬درآمدزایی‪ ،‬اشتغال و ماندگاری افراد در مناطق و‬ ‫جلوگیری از مهاجرت را در پی دارد‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی را اجرا می کند اما صحبت اول همه مردم رقم‬ ‫تسهیالت است‪ 1.5 .‬میلیارد دالر در بحث توسعه اشتغال‬ ‫روستایی و عشایر اختصاص یافته است اما طبق گزارشات این‬ ‫رقم به درستی هزینه نمی شود و به سمت وام های زودبازده‬ ‫و خود اشتغالی در حال گرایش است‪.‬‬ ‫رییس سازمان‌تجاری‌سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی‬ ‫افزود‪ :‬الزم است که این رقم در قالب‌های دیگر همچون حوزه‬ ‫پارک‌ها و مراکز رشد و دانشگاه‌ها سوق یابد‪ .‬دانشگاه‌ها معادن‬ ‫الماس هستند‪ ،‬اما به دانش‌آموختگان توجه نمی‌شود درصورتی که‬ ‫باید دقت و مدیریت مناسب در پرداخت تسهیالت صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور استاندار هرمزگان‬ ‫توافق‌نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫با پارک علم و فناوری هرمزگان امضا شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫در مراسـمی بـا حضـور اسـتاندار هرمزگان توافق نامـه همکاری بین صنـدوق نوآوری و شـکوفایی و پارک علم و فنـاوری هرمزگان در زمینه توانمندسـازی‬ ‫شـرکت‌های دانش بنیان امضا شـد‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس ‪ ،‬دکتـــر‬ ‫فریـــدون همتـــی بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت‌هـــای‬ ‫موجـــود در اســـتان هرمـــزگان گفـــت‪ :‬شـــرکت‌های‬ ‫دان ــش بنی ــان در هرم ــزگان بای ــد گس ــترش یابن ــد‬ ‫و در زمینـــه توســـعه اســـتان نقـــش ایفـــا کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه توافق‌نامـــه همـــکاری بیـــن‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری هرمـــزگان و صنـــدوق‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی کشـــور گفـــت‪ :‬ایـــن‬ ‫توافق‌نامـــه بـــه منظـــور فراهـــم آوردن زمینـــه‬ ‫همکاری‌هـــای ســـازنده جهـــت توســـعه فنـــاوری‬ ‫و نـــوآوری در کشـــور و حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان هرمـــزگان و در راســـتای برنامـــه‬ ‫راهبـــردی توانمندســـازی صنـــدوق نـــوآوری و‬ ‫شـــکوفایی امضـــا شـــده اســـت‪.‬‬ ‫اس ــتاندار هرم ــزگان گف ــت‪ :‬تروی ــج فرهن ــگ کار‬ ‫و کارآفرینـــی در جامعـــه می‌توانـــد منجــــــــــر‬ ‫بـــه مهـــارت آمـــوزی بیشـــتر بشـــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن دکت ــر عل ــی فت ــی در مراس ــم امض ــای‬ ‫توافق‌نامـــه بـــا صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن توافق‌نامـــه در زمینـــه ارائـــه خدمـــات‬ ‫توانمندســـازی‪ ،‬مدیریـــت فنـــاوری و تجاری‌ســـازی‬ ‫بـــه شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان در چارچـــوب‬ ‫تســـهیالت و حمایت‌هـــای پیش‌بینـــی شـــده در‬ ‫شـــیوه‌نامه تعییـــن مصادیـــق و شـــیوه هزینه‌کـــرد‬ ‫تســـهیالت و حمایت‌هـــای توانمندســـازی صنـــدوق‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی و اصالحیه‌هـــای بعـــدی‬ ‫آن بـــرای مـــدت یکســـال بیـــن پـــارک فنـــاوری‬ ‫هرمـــزگان و صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی امضـــا‬ ‫شـــد و قابـــل تمدیـــد خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی ایـــن توافق‌نامـــه در راســـتای‬ ‫اهـــداف توســـعه و ارتقـــای ســـطح همکاری‌هـــای‬ ‫صنـــدوق بـــا پارک‌هـــــــــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫و در جهـــت ارتقـــــــــــاء توانمندی‌هـــا و‬ ‫رقابت‌پذیـــری شرکـــــــت‌های دانش‌بنیــــــــان‬ ‫انجـــام شـــده اســـت کـــه خدمـــات توانمندســـازی‬ ‫گســـترده‌تر و تخصصی‌تـــر بـــا همـــــــــکاری‬ ‫شـــرکت‌های مشـــاوره مدیریـــت‪ ،‬آموزشـــی و‬ ‫و شـــکوفایی نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا تاکیـــد بـــر‬ ‫حمایـــت از شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان گفـــت‪:‬‬ ‫توســـعه ایـــن شـــرکت‌ها نیازمنـــد همـــکاری همـــه‬ ‫جانبـــه در اســـتان هرمـــزگان اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی اســـتان هرمـــزگان ظرفیـــت‬ ‫باالیـــی دارد و بایـــد تعـــداد شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنیـــان آن افزایـــش یابـــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ 39‬ش ــرکت‬ ‫دانـــش بنیـــان در هرمـــزگان وجـــود دارد انتظـــار‬ ‫داریـــم بـــا حمایت‌هـــا و معرفـــی ظرفیت‌هـــا‬ ‫بتـــوان ایـــن میـــزان را افزایـــش داد‪.‬‬ ‫س ــلطانی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬دول ــت دوازده ــم‬ ‫نیـــز بـــر حمایـــت از ایـــن شـــرکت‌ها تاکیـــد دارد‬ ‫و فرصـــت مناســـبی اســـت کـــه از ایـــن موقعیـــت‬ ‫اســـتفاده بـــرد‪.‬‬ ‫وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد‪ :‬بـــا انعقـــاد ایـــن‬ ‫توافـــق نامـــه زمینـــه حمایـــت شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنیـــان در هرمـــزگان بیـــش از پیـــش شـــود‪.‬‬ ‫تجاری‌ســـازی بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫ارائـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری هرمـــزگان‬ ‫بیـــان داشــــــــــــت‪ :‬افزایـــش حجـــــــــــم‬ ‫ارائـــه خدمـــات توانمندســـازی و تجاری‌ســـازی‬ ‫بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬توســـــــــــعه‬ ‫مجموعه‌هـــای توانمندســـازی و تجـــاری ســـازی‬ ‫منطقـــه‌ای در کشـــور از دیگـــر اهـــداف ایـــن‬ ‫توافق‌نامـــه اســـت‪.‬‬ ‫دکت ــر به ــزاد س ــلطانی رئی ــس صن ــدوق ن ــوآوری‬ ‫اعطای ‪100‬میلیون وام‬ ‫در صورت بیمه‌شـــــدن ‪5‬نفر‬ ‫در هر شرکت دانش‌بنیان‬ ‫رئیـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق نـــوآوری و‬ ‫شـــکوفایی کشـــور همچنیـــن در نشســـت بـــا‬ ‫فن ــاوران پ ــارک عل ــم و فن ــاوری هرم ــزگان‪ ،‬اع ــام‬ ‫کـــرد‪ :‬هـــر شـــرکت دانش‌بنیـــان بتوانـــد ‪ ۵‬نفـــر‬ ‫بیمـــه شـــده داشـــته باشـــد ‪ ۱۰۰‬میلیـــون تومـــان‬ ‫وام بـــا ســـود ‪ ۴‬درصـــد از صنـــدوق دریافـــت‬ ‫خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫هر شرکت دانش‌بنیان که بتواند‬ ‫‪ ۵‬نفر بیمه شده داشته باشد‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وام‬ ‫با سود ‪ ۴‬درصد از صندوق‬ ‫دریافت خواهد کرد‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫می‌توانند با‬ ‫حمایت صندوق‪ ،‬وام‬ ‫خرد سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫با رعایت شروط تعیین‬ ‫شده تا سقف ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت از بانک‬ ‫عامل دریافت کنند‬ ‫بـــه گفتـــه ســـلطانی‪ ،‬شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫همچنیـــن می‌تواننـــد بـــا حمایـــت صنـــدوق‪ ،‬وام‬ ‫خـــرد ســـرمایه در گـــردش‪ ،‬بـــا رعایـــت شـــروط‬ ‫تعییـــن شـــده تـــا ســـقف ‪ ۳۰۰‬میلیـــون تومـــان‬ ‫تســـهیالت از بانـــک عامـــل دریافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق نـــوآوری و‬ ‫شـــکوفایی کشـــور افـــزود‪ :‬بـــا تعامالتـــی کـــه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫بـــه گـــزارش آنـــا‪ ،‬دکتـــر بهـــزاد ســـلطانی بـــا‬ ‫اشـــاره بـــه ظرفیـــت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫گفـــت‪ :‬شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان ســـه برابـــر‬ ‫دولـــت می‌تواننـــد شـــغل ایجـــاد کننـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا‬ ‫ارائـــه تســـهیالت و کمـــک بـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان تـــاش می‌کنـــد کـــه ایـــن‬ ‫شـــرکت‌ها بـــه عنـــوان قـــدرت اقتصـــادی مطـــرح‬ ‫ش ــوند و زمین ــه آن را بای ــد از ه ــم اکن ــون بوج ــود‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫رئیـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق نـــوآوری و‬ ‫شـــکوفایی بـــا بیـــان اینکـــه اقتصـــاد دنیـــا بـــه‬ ‫ســـمت دانش‌بنیـــان شـــدن حرکـــت می‌کنـــد‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬اگ ــر فض ــا را ب ــه ای ــن س ــمت نبری ــم‬ ‫ممکـــن اســـت در ‪ ۱۵‬ســـال آینـــده بـــا مشـــکالتی‬ ‫در ایـــن زمینـــه مواجـــه شـــویم‪.‬‬ ‫ســـلطانی از تـــاش بـــرای حاکـــم کـــردن‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیــــــــــان بـــه عنـــوان‬ ‫قـــدرت اقتصـــادی خبـــر داد‪ .‬وی ادامـــه داد‪:‬‬ ‫هرم ــزگان ‪ ۲۰‬ه ــزار دانش ــجوی کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫و دکت ــری دارد ک ــه ب ــه طــــــ ــور تقریب ــی ح ــدود‬ ‫‪ ۶‬هـــزار پایان‌نامـــه در ســـال دفـــاع می‌شـــود و‬ ‫اگـــر یـــک صـــــــــدم ایـــن پایان‌نامه‌هـــا بـــه‬ ‫ایجـــاد شـــرکت دانش‌بنیــــــــــان بیانجامـــد‬ ‫ســـاالنه ‪ ۶۰‬شـــرکت بایـــد تاســـیس شـــود‪.‬‬ ‫رئیـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق نـــوآوری و‬ ‫ش ــکوفایی ب ــا اش ــاره ب ــه تس ــهیالت ای ــن صن ــدوق‬ ‫بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان گفـــت‪ :‬عـــاوه بـــر‬ ‫تســهیالت حمایتــی از محصــوالت تولیــدی چنانچــه‬ ‫هـــر شـــرکت دانش‌بنیـــان بتوانـــد ‪ ۵‬نفـــر بیمـــه‬ ‫شـــده داشـــته باشـــد ‪ ۱۰۰‬میلیـــون تومـــان وام بـــا‬ ‫س ــود ‪ ۴‬درص ــد از صن ــدوق دریاف ــت خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫بـــا بانک‌هـــا داریـــم قـــرار شـــده اســـت‪ ،‬عـــاوه‬ ‫بـــر ارائـــه تســـهیالت از محـــل صنـــدوق بخشـــی‬ ‫از تســـهیالت از محـــل اعتبـــار بانک‌هــــــــا‬ ‫بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان ارائـــه شـــود‪،‬‬ ‫کـــه کمـــک زیـــادی بـــه توســـعه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشــــــــــاره بـــه حمایت‌هـــای صـــورت‬ ‫گرفتـــه از شــــــــــرکت‌های دانـــش بنیـــان‬ ‫هرمـــزگان گفـــت‪ :‬تاکنـــون ‪ ۱۸‬درخواســـت بـــرای‬ ‫دریافـــت ‪ ۱۳‬میلیـــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیـــون تومـــان‬ ‫رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫ســـلطانی دربـــاره خـــروج شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان گفـــت‪ :‬از مجمـــوع شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان مجـــوزدار در هرمـــزگان‪ ،‬تعـــدادی‬ ‫نیـــز خـــارج شـــده‌اند کـــه از ایـــن تعـــداد ‪۷‬‬ ‫شـــرکت خاتمـــه یافتـــه موفـــق داشـــته‌ایم‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت همچنیـــن دکتـــر علـــی فتـــی‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری هرمـــزگان بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه ظرفیت‌ه ــای اس ــتان هرم ــزگان گف ــت‪:‬‬ ‫ایـــن اســـتان ظرفیت‌هـــای باالیـــی در زمینه‌هـــای‬ ‫مختلـــف دارد کـــه اگـــر حمایت‌هـــای الزم از آنهـــا‬ ‫صـــورت گیـــرد می‌تـــوان شـــاهد توســـعه آنهـــا‬ ‫بـــود‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه فتـــی‪ ،‬شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫هرمـــزگان‪ ،‬تاکنـــون در حوزه‌هـــای مختلـــف بـــه‬ ‫تولیـــد محصـــول رســـیده‌اند کـــه نشـــان می‌دهـــد‬ ‫ظرفیـــت باالیـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو بازارکار نوین مطرح کرد‬ ‫ضرورت اصالح قانون شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در راستای برخورداری علوم انسانی و استارت آپ‌ها‬ ‫از تسهیالت اعطایی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در گفتگـو بازارکار نویـن اعالم کرد‪ :‬اسـتارت آپ ها ایـده و زمینـه خوبی برای اشـتغال فارغ التحصیالن هسـتند و‬ ‫مـا بـه دنبال راهـکار قانونی بـرای برخـورداری آن ها از تسـهیالت اعطایی به شـرکت هـای دانش بنیان هسـتیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بازارکار دکتر بهزاد سـلطانی در بیسـت و هشـتمین نشسـت رؤسـای پارک‌هـای علم و فناوری سراسـر کشـور که در محـل وزارت‬ ‫علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری برگـزار شـد‪ ،‬افزود‪ :‬در جلسـاتی کـه با کارگـروه تشـخیص صالحیت شـرکت‌های دانش‌بنیـان داشـتیم‪ ،‬در خصـوص حمایت از‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان و نحـوه تقسـیم‌بندی ایـن شـرکت‌ها بحـث و تبـادل نظر شـد و ما پیشـنهاد دادیم کـه با توجه بـه تحـوالت انجام شـده در حوزه‬ ‫دانش‌بنیان‌هـا بایـد تعریـف مـا از تقسـیم‌بندی این شـرکت‌ها تغییـر یابد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه مشـکالت و نیازهـای حـوزه فناوری و شـرکت هـای دانـش بنیان و اسـتارت آپ بـا توجه بـه شـرایط در هفت فصل جمـع بندی‬ ‫شـدده اسـت ادامـه داد‪ :‬بر این اسـاس‪ ،‬مـا کار مطالعاتـی را در صندوق نوآوری و شـکوفایی انجام دادیـم و امیدواریم نهاد های دسـت اندرکار حامی شـرکت‬ ‫هـای دانـش بنیـان و اسـتارت آپ ها بـا در نظر گرفتن شـرایط قانونـی و تصویـب راهکارهای قانونی الزم شـرایط حمایـت از اسـتارت آپ ها را فراهـم نمایند‪.‬‬ ‫سـلطانی بـا تاکیـد بر اینکـه در این مطالعات مشـکالت تقسـیم‌بندی فعلی شـرکت‌ها مورد بررسـی قـرار گرفـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اسـاس بررسـی‌های انجام‬ ‫شـده‪ ،‬از آن‌جایـی کـه اسـتارتاپ‌ها شـرکت نیسـتند‪ ،‬درتقسـیم‌بندی شـرکت‌های دانش‌بنیان قـرار نگرفتنـد؛ از ایـن رو نمی‌تواننـد از تسـهیالت صندوق‬ ‫نـوآوری و شـکوفایی بهره‌مند شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه عـدم حضـور حوزه‌های مربـوط به علـوم انسـانی و طراحـی مهندسـی در میـان تقسـیم‌بندی‌های شـرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫مـا در صنـدوق‪ ،‬ایـن ضعف‌هـا را مورد بررسـی قـرار دادیم و پیشـنهاداتی نیـز در این زمینـه ارائـه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان نگران‬ ‫تسهیالت نباشند‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا‬ ‫بیـــان اینکـــه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان نگـــران‬ ‫تســـهیالت نباشـــند یـــادآور شـــد شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بینـــان هرچقـــدر بخواهنـــد مـــی تواننـــد از‬ ‫تســـهیالت ایـــن صنـــدوق بهـــره منـــد شـــوند؛ در‬ ‫ای ــن زمین ــه از س ــود تس ــهیالت و مناب ــع خ ــود نی ــز‬ ‫بـــرای پرداخـــت تســـهیالت اســـتفاده مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬صنـــدوق هـــای پژوهـــش و فنـــاوری‬ ‫هـــم مـــی تواننـــد تســـهیالت بدهنـــد و هـــم (‪)vc‬‬ ‫کار کننـــد‪.‬‬ ‫دکتـــر ســـلطانی توصیـــح داد‪ :‬در حـــال حاضـــر‬ ‫‪ 16‬اســـتان صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری ندارنـــد؛‬ ‫کـــه اصـــرار مـــا ایـــن اســـت کـــه در اســـتان هـــا‬ ‫صندوق‌هـــای (‪ )vc‬تشـــکیل شـــود کـــه میـــزان‬ ‫حمایت‌ه ــای م ــا ‪ 49‬درص ــد س ــهم صن ــدوق اسـ ــت؛‬ ‫بـــرای ایـــن منظـــور ســـقف ‪ 10‬میلیـــارد تومـــان را‬ ‫بـــرای فعالیـــت هـــای مشـــترک بـــا ایـــن صنـــدوق‬ ‫را در در نظـــر گفتیـــم کـــه در صـــورت موفقیـــت‬ ‫ای ــن صن ــدوق ه ــا م ــا مش ــارکت بیش ــتری خواهی ــم‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫دکتر سلطانی‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بینان هرچقدر‬ ‫بخواهند می توانند از تسهیالت‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫بهره مند شوند‬ ‫‪ 300‬میلیارد تومان‬ ‫از سهم صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫پرداخت نشد‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه ‪ 300‬میلیـــارد تومـــان از ســـهم صنـــدوق‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی پرداخـــت نشـــد یـــادآور شـــد‪:‬‬ ‫از ســـهم ســـه هـــزار میلیـــارد تومانـــی صنـــدوق‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی امســـال ‪ 300‬میلیـــارد تومـــان‬ ‫ح ــذف ش ــد ک ــه امیدواری ــم س ــال آین ــده ب ــه ای ــن‬ ‫صنـــدوق پرداخـــت شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکالت شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان بعـــد از چندیـــن ســـال از تدویـــن‬ ‫قانـــون حمایـــت از شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن تقســـیم بنـــدی هـــا بعـــد از چندیـــن‬ ‫ســـال اشـــکاالت خـــود را بـــروز داده اســـت و مـــا‬ ‫نیازمنـــد ایـــن هســـتیم کـــه بـــا همـــکاری معاونـــت‬ ‫علـــم و فنـــاوری و وزارت علـــوم آن را اصـــاح‬ ‫کنیــم‪ .‬مثــا در حاضــر اســتارت آپ هــا مشمــــــول‬ ‫حمایت‌هــــــــای شرکــــــــــت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫نمـــی شـــوند و یـــا علـــوم انســـانی در شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان تعریـــف نشــــــــده اســـت و یـــا‬ ‫شـــرکت‌های بـــزرگ در شـــمول دانش‌بنیـــان قـــرار‬ ‫نمی‌گیرنـــد‪ .‬همچنیـــن شـــرکت هـــای طراحـــی و‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫می خواهیم استارت آپ‬ ‫جزو انواع شرکت های دانش بنیان‬ ‫لحاظ شوند‬ ‫دکتـــر ســـلطانی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دیـــدگاه‬ ‫هـــای صنـــدوق نـــوآوری بـــرای اصـــاح حمایـــت‬ ‫از شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان هفتـــه آینـــده بـــه‬ ‫کارگ ــروه ارائ ــه م ــی ش ــود خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ت ــاش‬ ‫مـــا ایـــن اســـت کـــه اســـتارت آپ جـــزو انـــواع‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان لحــاظ شــوند و بتواننــد‬ ‫از تســهیالت و حمایــت هــای الزم از جملــه صنــدوق‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی برخـــوردار شـــوند‪.‬‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه در حاضـــر دســـت ایـــن صنـــدوق بـــرای‬ ‫حمایــت از اســتارت آپ هــا بســته اســت گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫قان ــون حمای ــت از ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان ب ــه‬ ‫اس ــتارت آپ ه ــا و ‪ ...‬تس ــری یاب ــد م ــا م ــی توانی ــم‬ ‫بـــه آن هـــا کمـــک کنیـــم و حتـــی تســـهیالت‬ ‫بالعـــوض ارائـــه نمائیـــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در حـــال حاضـــر شـــرکت هـــای‬ ‫دان ــش بنی ــان م ــی توانن ــد ت ــا ‪ 80‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫از تســـهیالت بالعـــوض صنـــدوق نـــوآوری اســـتفاده‬ ‫نماین ــد و در ص ــورت فراه ــم ب ــودن ش ــرایط قانون ــی‬ ‫مـــی توانیـــم تـــا مثـــا ‪ 30‬میلیـــون تومـــان از‬ ‫اس ــتارت آپ و ش ــرکت ه ــای پی ــش رش ــد حمای ــت‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی فنـــاوری‬ ‫را کاربـــردی کـــردن دانـــش عنـــوان کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫بـــا ایـــن تعریـــف مـــی توانیـــم از علـــوم انســـانی و‬ ‫بس ــیاری از اس ــتارت آپ ه ــا حمای ــت کنی ــم و بای ــد‬ ‫تیم ــی توانمن ــد ب ــرای نهای ــی ک ــردن ای ــن موض ــوع‬ ‫تشـــکیل شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تاکنـــون فقـــط‬ ‫می‌توانیـــم از موسســـات و شـــــــــــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی ــان ثب ــت ش ــده حمای ــت کنی ــم گف ــت‪ :‬در‬ ‫ص ــورت اص ــاح تقس ــیم بن ــدی موج ــود می‌توانی ــم‬ ‫از طریـــق پـــارک هـــا و مراکـــز رشـــد و یـــا هـــر‬ ‫مســـیری کـــه قانـــون مشـــخص کنـــد از اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا و ‪ ...‬حمایـــت کنیـــم‪.‬‬ ‫اعالم آمادگی صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی‬ ‫برای راه اندازی صندوق های خطر پذیر‬ ‫وی همچنیـــن بـــه جایـــگاه پارک‌هـــای علـــم و‬ ‫فنـــاوری اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬پارک‌هـــای علـــم‬ ‫و فنـــاوری می‌تواننـــد هـــاب توانمنـــدی صنـــدوق‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی در اســـتان‌ها باشـــند‪ .‬در‬ ‫حـــال حاضـــر ‪ 17‬اســـتان کشـــور فاقـــد صنـــدوق‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی‪:‬‬ ‫اگر قانون حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫به استارت آپ ها و ‪...‬‬ ‫تسری یابد ما می توانیم‬ ‫به آن ها کمک کنیم و‬ ‫حتی تسهیالت بالعوض‬ ‫ارائه نمائیم‬ ‫وی در ایـــن بـــاره توضیـــح داد‪ :‬چنـــد شـــرکت‬ ‫دانش‌بنیـــان بـــا یـــک صنعـــت فعـــال در اســـتان‌ها‬ ‫می‌تواننـــد یـــک صنـــدوق مشـــترک ایجـــاد کننـــد‬ ‫کـــه ایـــن صنـــدوق واســـط میـــان صنعـــت بـــا‬ ‫صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی خواهـــد بـــود کـــه‬ ‫از ایـــن طریـــق می‌تـــوان هـــم از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان حمایـــت کـــرد و هـــم از ایـــن طریـــق‪،‬‬ ‫نیازهـــای فنـــاوری بخـــش هـــای مختلـــف صنعـــت‬ ‫اســـتان‌ها نیـــز تامیـــن می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪ 22‬برنامه برای توسعه فناورانه‬ ‫به ریاست جمهوری‬ ‫ارائه کردیم‬ ‫رئی ــس صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی همچنی ــن‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ســـفرهای اســـتانی هیـــات‬ ‫دولـــت‪ ،‬یـــادآور شـــد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه اینکـــه حـــوزه‬ ‫فنـــاوری در اســـتان‌ها ضعیف‌تـــر از تهـــران اســـت‪‌،‬‬ ‫از ای ــن رو ‪ 22‬برنام ــه ب ــرای ای ــن منظ ــور ب ــه نه ــاد‬ ‫ریاســـت جمهـــوری ارائـــه دادیـــم کـــه براســـاس‬ ‫هدف صندوق نوآوری‬ ‫ایجاد فضای کسب و کار‬ ‫در استانها است‬ ‫س ــلطانی‪ ،‬ه ــدف ای ــن صن ــدوق را ایج ــاد فض ــای‬ ‫کســـب و کار در اســـتان‌ها بـــا کمـــک شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان و پارک‌هـــا دانســـت و یـــادآور شـــد‪:‬‬ ‫ع ــاوه ب ــر آن س ــعی داری ــم ت ــا اس ــتفاده حداکث ــری‬ ‫را از قانـــون و دســـتورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هـــا‬ ‫داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره‬ ‫بـــه حمایت‌هـــای ایـــن صنـــدوق از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــر اســـاس اساســـنامه‬ ‫ایـــن صنـــدوق کـــه دو بـــار در هیـــات دولـــت و‬ ‫همچنیـــن در شـــورای نگهبـــان مصـــوب شـــده‬ ‫اســـت‪ ،‬دو منبـــع ســـود ســـپرده بانکـــی و منابـــع‬ ‫بانک‌هـــا بـــرای تســـهیالت مشـــارکت و اعطـــای‬ ‫ســـایر تســـهیالت بـــرای ایـــن صنـــدوق در نظـــر‬ ‫گرفتـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ســـلطانی‪ ،‬همچنیـــن نیـــم درصـــد بالعـــوض‬ ‫بودجـــه عمومـــی دولـــت بـــه صـــورت ســـالیانه‬ ‫را از دیگـــر منابـــع مالـــی ایـــن صنـــدوق ذکـــر‬ ‫کـــرد و افـــزود‪ :‬تاکنـــون ایـــن نیـــم درصــــــد در‬ ‫مــــــــ ــدت ‪ 6‬ت ــا ‪ 7‬س ــال اخی ــر ب ــه صن ــدوق داده‬ ‫نشـــده اســـت و تنهـــا منابـــع مالـــی ایـــن صنـــدوق‬ ‫اعتبــــــــــــارات ‪ 3‬هـــزار میلیـــارد تومانـــی اســـت‬ ‫کـــه ‪ 2‬هـــزار میلیـــارد تومـــان آن تـــا پایـــان ســـال‬ ‫‪ 95‬داده شـــده اســـت‪.‬‬ ‫رئی ــس صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی ب ــا تاکی ــد‬ ‫ب ــر ض ــرورت بلوک ــه ش ــدن مناب ــع مال ــی طرح‌ه ــای‬ ‫مص ــوب‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ 92‬ه ــزار میلی ــارد‬ ‫تومـــان بدهـــی دولـــت بـــه شـــرکت‌های خصوصـــی‬ ‫اس ــت ک ــه عل ــت آن ع ــدم دریاف ــت تعه ــدات اس ــت‬ ‫و مـــا تـــاش داریـــم کـــه ایـــن امـــر در صنـــدوق‬ ‫اتف ــاق نیفت ــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن از تعامـــل ایـــن صنـــدوق بـــا‬ ‫بانک‌هـــا خبـــر داد و گفـــت‪ :‬تاکنـــون بـــا تعامالتـــی‬ ‫کـــه بـــا ‪ 8‬بانـــک از جملــــــــــــــه ملـــی‪ ،‬ملـــت‪،‬‬ ‫کشـــاورزی و ســـینا داشـــتیم‪ ،‬در محـــل صنـــدوق‬ ‫تفاهمنامــه‌ای امض ــا ش ــده اس ــت و ب ــر ای ــن اس ــاس‬ ‫ایـــن بانک‌هـــا پذیرفته‌انـــد کـــه میزانـــی از منابـــع‬ ‫مالـــی خـــود را بـــرای حمایـــت از شـــرکت‌ها صـــرف‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫ســـلطانی همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در‬ ‫حـــال حاضـــر ‪ 50‬درصـــد شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫نوپ ــا هس ــتند‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬ع ــاوه ب ــر آن‪ 67 ،‬درص ــد‬ ‫شـــرکت‌ها قـــادر بـــه دریافـــت تســـهیالت بانکـــی‬ ‫نیســـتند‪.‬‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا بیـــان‬ ‫اینک ــه ‪ 92‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان بده ــی دول ــت ب ــه‬ ‫شـــرکت‌های خصوصـــی اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن امـــر‬ ‫ب ــه دلی ــل ع ــدم دریاف ــت تعه ــدات ب ــوده اس ــت‪ ،‬از‬ ‫ایـــن رو مـــا اعتبـــارات طرح‌هـــای تصویب‌شـــده را‬ ‫در بانک‌هـــا بلوکـــه می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مهندس ــی در ای ــن طبق ــه بن ــدی لح ــاظ نش ــده ان ــد‬ ‫ک ــه نی ــاز داری ــم ب ــه ای ــن موض ــوع ن ــگاه دوب ــاره ای‬ ‫داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬تـــاش مـــا ایـــن اســـت‬ ‫بـــا رفـــع اشـــکاالت و ایـــرادات موجـــود آن هـــا را‬ ‫بـــه کارگـــروه تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت هـــای‬ ‫دانش‌بنیـــان ارائـــه کنیـــم تـــا آنجـــا تصمیم‌گیـــری‬ ‫شـــود چـــه شـــیوه و راهـــکاری بـــرای مـــدل‬ ‫ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان در کش ــور مفی ــد اس ــت‬ ‫ت ــا هم ــه گ ــروه ه ــای ه ــدف بتوانن ــد از تس ــهیالت‬ ‫حمایتـــی آن برخـــوردار شـــوند‪.‬‬ ‫پژوهـــش و فنـــاوری هســـتند؛ از ایـــن رو پارک‌هـــا‬ ‫می‌تواننـــد در ایـــن حـــوزه وارد شـــوند‪.‬‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه اگـــر ایـــن صندوق‌هـــای خطرپذیـــر (‪)VC‬‬ ‫باشـــند و جامـــع نباشــــــــــــــند‪ ،‬صنـــدوق‬ ‫ن ــوآوری ت ــا س ــقف ‪ 49‬درص ــد ســـــ ــرمایه آن ه ــا‬ ‫را تامیـــن مالـــی می‌کنـــد‪ ،‬خاطرنشـــــــــان کـــرد‪:‬‬ ‫غی ــر دولت ــی ب ــودن صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی‪،‬‬ ‫بـــه مـــدت یـــک ســـال از ســـوی دولـــت مصـــوب‬ ‫ش ــد و م ــا مج ــددا روز گذش ــته ش ــاهد بودی ــم غی ــر‬ ‫دولتـــی بـــودن آن در قانـــون بودجـــه ‪ 97‬تصویـــب‬ ‫شـــد؛ از ایـــن رو صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی‬ ‫می‌توانـــد در صندوق‌هـــای ‪ VC‬مشـــارکت داشـــته‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی‪ VC ،‬هـــا تفاوتـــی بـــا نهادهایـــی‬ ‫کـــه تســـهیالت ارائـــه مـــی کننـــد ندارنـــد و‬ ‫حمایت‌هـــای ایـــن صندوق‌هـــا می‌توانـــد بـــه‬ ‫نفـــع شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان باشـــند‪.‬‬ ‫ســـلطانی بـــا اشـــاره بـــه راه‌انـــدازی صنـــدوق‬ ‫‪ VC‬در اس ــتان هرم ــزگان ب ــا اعتب ــارات ‪ 8‬میلی ــارد‬ ‫تومانـــی‪ ،‬اضافـــه کـــرد‪ :‬عـــاوه بـــر آن صندوق‌هـــای‬ ‫‪ CVC‬نیـــز می‌تواننـــد در جایـــگاه پلـــی میـــان‬ ‫صنایـــع و پارک‌هـــای اســـتان‌ها قـــرار گیرنـــد‪.‬‬ ‫آن‪ ،‬یـــک هفتـــه قبـــل از ســـفر اســـتانی مـــا در‬ ‫اســـتان‌های م ــورد نظ ــر حض ــور داش ــته و خواهی ــم‬ ‫داشـــت‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انتصاب سرپرست مركز رشد‬ ‫فناوري سالمت ابن سينا‬ ‫دكترمحمدرضا صادقي به عنوان سرپرست مركز رشد‬ ‫فناوري سالمت ابن سينا منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی‪ ،‬از سوی‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد‪ ،‬دكترمحمدرضا‬ ‫صادقي به عنوان «سرپرست مركز رشد فناوري سالمت‬ ‫ابن‌سينا» منصوب شد‪.‬‬ ‫گفنی است‪ ،‬وی در حال حاضر سرپرست پژوهشگاه‬ ‫فناوری‪‎‬های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی‪-‬ابن‌سینا است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫کل تهران باید به یک پارک‬ ‫علم و فناوری تبدیل شود‬ ‫‪56‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در همایش تهران‬ ‫هوشمند گفت‪ :‬مطالعه‌ای انجام دادیم که چرا سیلیکون‌‬ ‫ولی در مکان فعلی فعلی واقع شده است‪ ،‬نتیجه آن یک‬ ‫کلمه بود‪ :‬زیست‌بوم‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در همایش‬ ‫تهران هوشمند گفت‪ :‬مطالعه‌ای انجام دادیم که چرا‬ ‫سیلیکون‌‌ولی در مکان فعلی فعلی واقع شده است‪ ،‬نتیجه‬ ‫آن یک کلمه بود‪ :‬زیست‌بوم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار تین‌نیوز‪ ،‬سورنا ستاری با اشاره به‬ ‫ضرورت حرکت به سمت شهر هوشمند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم زیست‌بوم را در کشور ایجاد کنیم‪ ،‬می‌توانیم رشد‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرساخت‌ها در کشور شکل گرفته است اما فضای‬ ‫کسب‌وکار مناسبی را نتوانسته‌ایم ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی درادامه سخنان خود‪ ،‬افزود‪⁣ :‬باید فرهنگ‬ ‫زیست‌بوم را در کشور ایجاد کنیم و این بخشی است‬ ‫که دولت نمی‌تواند آن را ایجاد کند‪ ،‬دولت باید فرهنگ‬ ‫سرمایه‌گذاری خطرپذیر را در این حوزه توسعه بدهد‪.‬‬ ‫ستاری در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫⁣استخدام جوانان بزرگ‌ترین خیانت به آن‌ها است‪ .‬با این‬ ‫کار خالقیت جوانان را از بین می‌بریم‪⁣ ،‬اکوسیستمی که‬ ‫در یک شهر ایجاد می‌شود‪ ،‬مهم‌ترین عامل خالقیت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تالش شرکت های اینترنتی کسب و‬ ‫کار‪ ،‬گفت‪⁣:‬شرکت‌های خالق‪ ،‬برنامه‌ای است که به زودی‬ ‫در معاونت علمی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫⁣ستاری تاکید کرد‪ :‬دانشگاه باید جزئی از جامعه باشد‬ ‫تا بتواند تاثیرگذاری داشته باشد‪⁣ ،‬پارک علم و فناوری‬ ‫نباید فضایی باشد که افراد در آن کار می‌کنند‪ ،‬کل شهر‬ ‫تهران باید به یک پارک علم و فناوری تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت موجود در برخی از شهرها در‬ ‫ایجاد کسی و کار اینترنتی‪ ،‬تصریح کرد‪⁣:‬اصفهان سومین‬ ‫استان کشور از نظر بیکاری است و این در حالی است که‬ ‫ما تالش کردیم همه پروژه‌ها و طرح‌های ممکن را در این‬ ‫شهر پیاده‌سازی کنیم‪.‬‬ ‫ستاری با بیان این مطلب که «کارآفرینان امروز کشور همه‬ ‫از صفر شروع کرده‌اند»‪ ،‬افزود‪⁣:‬اگر استارت‌آپ‌های موجود را‬ ‫بررسی کنیم هیچ کدام یک روزه رشد نکرده‌اند‪ ،‬همه آن‌ها از‬ ‫چند سال پیش از زیرزمین‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهورخاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬امروز در کشور بیش از ‪ ۴۵‬کسب‌وکار فعال در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل شهری داریم‪ .‬ستاری معتقد است تقلید از‬ ‫کسب‌وکارهای موجود کار صحیحی نیست‪ ،‬این امکان را‬ ‫داریم که تمام ظرفیت‌ها و پارک‌های علم‌وفناوری را در‬ ‫اختیار شهرداری قرار بدهیم‪.‬‬ ‫با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛‬ ‫دکتر کشمیری به سمت سرپرست دفتر سیاستگذاری‬ ‫و برنامه ریزی امور فناوری منصوب شد‬ ‫دکترمســعود برومنــد‪ ،‬معــاون پژوهــش و فنــاوری‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا صــدور حکمــی‬ ‫دکتــر مهــدی کشــمیری را بــه ســمت قائــم مقــام خــود‬ ‫در امــور فنــاوری و سرپرســت دفتــر سیاســت گــذاری و‬ ‫برنامــه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم‪ ،‬در‬ ‫ایــن حکــم انتصــاب آمــده اســت‪:‬‬ ‫بــا عنایــت بــه تجربــه و تخصــص جنــاب عالــی در‬ ‫حــوزه فنــاوری و توســعه پــارک هــا و مراکــز رشــد‪،‬‬ ‫بــا حفــظ ســمت ریاســت شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬بــه ســمت قائــم مقــام معــاون پژوهــش و‬ ‫فنــاوری در امــور فنــاوری و سرپرســت دفتــر سیاســت‬ ‫گــذاری و برنامــه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم‬ ‫منصــوب مــی شــوید‪ .‬باتوجــه بــه اهمیــت ایجــاد زمینــه‬ ‫اشــتغال دانــش بنیــان و توســعه کار آفرینــی در کشــور‬ ‫از جنــاب عالــی انتظــار مــی رود تــوان و دانــش خــودرا‬ ‫بــرای توســعه پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز‬ ‫رشــد و همچنیــن توســعه فنــاوری در دانشــگاهها و‬ ‫پژوهشــگاههای کشــور بــه کار گیریــد تــا موجبــات‬ ‫افزایــش ثــروت ملــی و تقویــت روحیــه خودبــاوری در‬ ‫جوانــان میهــن عزیزمــان حاصــل گــردد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اجــرای وظایــف محولــه از اختیــارات‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری برخــوردار خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا لطــف و عنایــت پــرورگار موجبــات‬ ‫تســریع امــور و گســترش فعالیــت هــای فناورانــه را‬ ‫فراهــم آوریــد‪.‬‬ ‫مهــدی کشــمیری‪ ،‬فــارغ التحصیــل رشــته مکانیــک‬ ‫از دانشــگاه مــک گیــل کانــادا اســت و ریاســت شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در ســال‌های ‪ ۱۳۸۲‬تــا ‪۸۴‬‬ ‫‪۱۳‬و نیــز ‪ ۱۳۹۲‬تــا کنــون‪ ،‬مســئولیت معاونــت پژوهشــی‬ ‫دانشــکده مکانیــک دانشــگاه صنعتــی اصفهــان‪ ،‬مدیریــت‬ ‫مرکــز رشــد و معاونــت پژوهــش و فنــاوری شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬را برعهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن عضویــت در کمیتــه کارشناســی‬ ‫ارزیابــی و نظــارت کارگــروه تخصصــی فنــاوری وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬رییــس بخــش آســیای‬ ‫غربــی انجمــن بین‌المللــی پارکهــای علمــی و مدیــر‬ ‫پــروژه بانــک جهانــی در ارتقــاء مراکــز رشــد ایــران را در‬ ‫کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫وزیر علوم تأکید کرد‪:‬‬ ‫اشتغال ‪۳۰‬هزار نفر در پارک‌های علمی‬ ‫وزیـر علـوم بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بیـش از ‪۳۰‬‬ ‫هـزار نفـر در پـارک هـای علـم و فنـاوری مشـغول بـه کار‬ ‫هسـتند گفـت‪ :‬صـادرات محصـوالت فناورانـه از محـل پارک‬ ‫هـا بیـش از ‪ ۲۳۰‬میلیـون دالر اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار مهـر‪ ،‬منصـور غالمـی در سـی و‬ ‫یکمیـن جشـنواره بین‌المللـی خوارزمـی گفـت‪ :‬تاکنون ‪۹۲۰‬‬ ‫جایـزه طـی ایـن ‪ ۳۱‬سـال بـه برگزیـدگان در سـطح ملـی و‬ ‫بین‌المللـی اعطـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۴۰‬سـال گذشـته بیش از ‪ ۳۷۵‬هزار مستند‬ ‫علمـی از دانشـمندان ایرانـی در جهان به ثبت رسـیده اسـت‬ ‫و ایـن نشـان می دهـد که از ایـن منظر در منطقـه‪ ،‬رتبه اول‬ ‫و در جهـان رتبـه ‪ ۱۶‬علمی را داریم‪.‬‬ ‫غالمـی بـا بیـان اینکه ایـران یـک درصد جمعیـت جهان‬ ‫را دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬محققـان کشـورمان ‪ ۱.۹‬درصد مقاالت‬ ‫از بیـن مقـاالت محققـان دنیا را به صـورت بین‌المللـی نمایه‬ ‫کردنـد و ‪ ۲.۹‬درصـد مقـاالت توسـط اسـاتید ایرانی مسـتند‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی در خصـوص آمـار پارکهـا و مراکـز رشـد کشـورمان‬ ‫تأکیـد کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۴۲‬پـارک علمـی و فنـاوری در‬ ‫کشـور داریـم و ‪ ۱۹۰‬مرکـز رشـد در ایـن پـارک هـا فعالیت‬ ‫مـی کنند‪.‬‬ ‫وزیر علوم ادامه داد‪ :‬این پارکها و مراکز رشد‪ ،‬اشتغال‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر را فراهم آورده و توانسته ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫گردش مالی را از فروش محصوالت دانش بنیان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫غالمـی بـا تأکیـد بـر اینکـه این وضعیت نشـان مـی دهد‬ ‫کـه می توانیم توسـعه پایدار را در کشـور فراهـم آوریم گفت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر صـادرات محصـوالت فناورانـه از محل پارک‬ ‫هـای علـم و فنـاوری‪ ،‬از ‪ ۲۳۰‬میلیـون دالر فراتـر رفته اسـت‬ ‫و ایـن نشـان از حرکـت پرشـتاب کشـور در زمینـه فنـاوری‬ ‫نوین اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی ‪ ۲۲‬درصـد از انتشـارات دانشـمندان‬ ‫کشـورمان در قالـب مشـارکت هـای پژوهشـی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه وزارت علـوم دو مأموریـت مهـم را در‬ ‫نظـر دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬حمایت از زیسـت بوم نوآوری برای توسـعه‬ ‫علـم و فنـاوری‪ ،‬تجـاری سـازی و ایفـای نقـش موثـر در رفع‬ ‫چالـش هـای ملـی کشـور از جملـه مأموریـت هـای وزارت‬ ‫علـوم به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫غالمی در پایان خاطرنشـان کرد‪ :‬وزارت بهداشـت‪ ،‬وزارت‬ ‫علـوم و معاونـت علمـی و فناوری در تالش هسـتند در تعامل‬ ‫بـا یکدیگـر بـه توسـعه ایـن زیسـت بـوم کمـک کنند تـا در‬ ‫آینده شـاهد تحـوالت بزرگی در زمینه علم و فناوری باشـیم‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مسئول مرکز فناوری دانشگاه آزاد اسالمی ساری مطرح کرد؛‬ ‫اشتغال ‪ 75‬دانشجو از طریق مرکز رشد و فناوری‬ ‫مســئول مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی ســاری‬ ‫گفــت‪ 75 :‬نفــر از دانشــجویان و جوانــان کــه متوســط‬ ‫ســنی ‪ 24‬ســال دارنــد در مجموعه‌هــای مرکــز رشــد‬ ‫در حــال فعالیــت بــوده و کســب و کار خــود را راه‌انــدازی‬ ‫کرده‌انــد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫اینکــه نظــر مشــتری بهتریــن نقــد محصــول اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از دغدغه‌هــای مــا در مرکــز رشــد‬ ‫در حــوزه کســب و کار عرضــه محصــوالت بــه بــازار اســت‬ ‫زیــرا محصــول متناســب بــا بــازار از لحــاظ ماهیتــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مازنــدران نیازمنــد برگــزاری بیشــتر‬ ‫نمایشــگاه‌های کســب و کار بــه صــورت فصلــی اســت‪.‬‬ ‫ورود اداراتــی ماننــد صنعــت و معــدن در حــوزه کســب‬ ‫و کار بســیار حائــز اهمیــت اســت‪ ،‬زیــرا یــک کســب و‬ ‫کار نوپــا بــرای شناســاندن مهارت‌هــای خــود نیــاز‬ ‫بــه معرفــی شــدن بــا حداقــل امکانــات در چنیــن‬ ‫نمایشــگاه‌هایی دارد‪.‬‬ ‫مســئول مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی ســاری‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی دولــت‬ ‫در حــال حاضــر بحــث اشــتغال جوانــان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه بحــث مطــرح شــده از ســوی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در مــورد تولیــد و اشــتغال‪ ،‬در چنــد ســال اخیــر‬ ‫بــر آن شــدیم تــا مرکــز رشــد را تاسیـــــــــــــس و‬ ‫یــک فضــای کار اشــتراکی ایجــاد کنیــم؛ تــا افــراد‬ ‫متخصــص و صاحــب ایــده از ایــن خدمــات بــرای معرفــی‬ ‫مهارت‌هــا و محصــوالت خــود تــا تبدیــل بــه یــک طــرح‬ ‫مناســب اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫محمــدزاده بیــان کــرد‪ :‬بخــش عمــده‌ای از فضــای‬ ‫شــبکه‌ای مرکــز رشــد فضــای منتورهــا اســت کــه برخــی‬ ‫از افــراد در ایــن حــوزه مشــغول بــه کار شــده و برخــی‬ ‫دیگــر در فضــای منتــوری بــا کمــک کســب و کارهــای‬ ‫دیگــر کســب و کار خــود را فعــال می‌کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول از همــکاری بیــن مرکــز رشــد دانشــگاه‬ ‫آزاد اســامی بــا ســازمان فـن‌آوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫بــه منظــور تغییــر رونــد واحدهــا و توســعه جدیــد در‬ ‫جهــت اســتفاده از افــراد متخصــص خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫زمینــه همــکاری بــا ایــن ســازمان در ســطح اســتان‬ ‫بــه وجــود آمــده اســت تــا افــراد صاحــب تخصــص و‬ ‫فــن‌آور کســب و کار خــود را ایجــاد و بــا معرفــی بــه‬ ‫شــرکت‌های بزرگ‌تــر گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرکت‌هایی کــه در فــاز اول بــا آن‌هــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار شــد‪ ،‬شــرکت‌هایی بــا زیــر ســاخت‬ ‫در حــوزه مخابــرات در بخــش فــن‌آوری ارتباطــات و‬ ‫اطالعــات بــرای شــروع کســب و کار بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــــــــــــر‬ ‫ســه رویــداد بــا اســتاندارد فـن‌آوری ارتباطــات و اطالعات‬ ‫در حــوزه کســب و کار مــا شــکل گرفتــه‪« ،‬رویــداد‬ ‫تفکیکــی آزاد» در حــوزه کســب و کار و کســب و کار‬ ‫نوپــا‪« ،‬رویــداد انیمــاپ» در حــوزه انیمیشــن و بــازی و‬ ‫رویــداد ســوم» آینــده نویســان» کــه در حــوزه تولیــد‬ ‫محتــوا وب و برنامه‌نویســی کار می‌کنــد‪.‬‬ ‫مســئول مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی ســاری‬ ‫بــا بیــان اینکــه سیاســت مازنــدران بیشــتر بــر روی‬ ‫گردشــگری و کشــاورزی اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬یــک‬ ‫رویــداد جدیــد بــا نــام رویــداد «ماجــرا جــو» اســتارت‬ ‫زده شــد و هــدف ایــن رویــداد اســتارت آپ‌هــای ایــن‬ ‫حوزه‌هــا در محیط‌هــای گردشــگری و بــا ماهیــت‬ ‫گردشــگری عجیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز در طــی ســه ســال‬ ‫فعالیــت خــود از شــروع تاکنــون هیــچ حمایتــی از ســوی‬ ‫مســئوالن نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز بیــن ‪70‬تــا ‪ 75‬نفر‬ ‫از دانشــجویان و جوانــان کــه متوســط ســنی ‪ 24‬ســال‬ ‫دارنــد در مجموعه‌هــای مرکــز رشــد در حــال فعالیــت‬ ‫بــوده و کســب و کار خــود را راه انــدازی کرده‌انــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رییس دانشگاه خبر داد؛‬ ‫رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران از‬ ‫کلنگ‌زنـــی و آغـــاز پـــروژه ایجـــاد پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ای ــران خب ــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ای ــن دانش ــگاه تنه ــا دانش ــگاه دارای مج ــوز در‬ ‫بی ــن دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی ب ــرای راه‌ان ــدازی‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر ناصری‌پـــور در گفت‌وگـــو بـــا ایســـنا‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه فعالیت‌هـــای دانشـــگاه ایـــران‬ ‫در حوزه‌هـــای پژوهشـــی اظهـــار کـــرد‪ :‬حرکـــت‬ ‫دانشـــگاه ایـــران بـــه ســـمت دانشـــگاه‌های نســـل‬ ‫ســـوم اســـت و ایـــن دانشـــگاه تـــاش می‌کنـــد بـــه‬ ‫ســـمت خلـــق ثـــروت و کارآفرینـــی حرکـــت کنـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینکــــــ ــه حرکـــــــــــ ــت‬ ‫بـــه ســـمت کارآفرینـــی و خلـــق ثـــروت نیــــــــــاز‬ ‫بـــه زیرســـاخت‌هایی دارد‪ ،‬گفـــت‪ :‬دانشـــگاه‌های‬ ‫نســـل ســـوم تفاوت‌هایـــی را بـــا دانشـــگاه‌های‬ ‫نســـل دوم دارنـــد و آن ایـــن اســـت کـــه زمینـــه‬ ‫ایجـــاد یک‌ســـری رشـــته‌های بیـــن رشـــته‌ای‬ ‫را فراهـــم می‌کننـــد و بـــه تدریـــج واحدهـــا و‬ ‫انســـتیتوهای تحقیقاتـــی در ایـــن دانشـــگاه‌ها ایجـــاد‬ ‫می‌شـــوند کـــه راجـــع بـــه موضوعـــات پژوهشـــی‬ ‫فعالیـــت می‌کننـــد کـــه بـــا وجـــود آن‌هـــا می‌تـــوان‬ ‫بـــه تولیـــد محصوالتـــی کـــه نیازهـــای جامعـــه را‬ ‫رفـــع می‌کننـــد‪ ،‬پرداخـــت‪.‬‬ ‫ریی ــس دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ای ــران ب ــا اش ــاره‬ ‫بــه اینکــه بــرای تبدیــل علــــــــــــم بــه فنــاوری و‬ ‫تجاری‌ســـازی فنـــاوری نیازمنـــد وجـــود شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان هســـتیم و در ایـــن مســـیر نیـــز نیـــاز‬ ‫بـــه زیـــر ســـاخت‌های پشـــتیبانی وجـــود دارد کـــه‬ ‫برخـــی از ایـــن زیرســـاخت‌ها وجـــود انکوباتورهـــا‬ ‫و مراکـــز رشـــد هســـتند‪ ،‬گفـــت‪ :‬مراکـــز رشـــد‬ ‫وظیفـــه پشـــتیبانی و حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان و اســـتارتاپ‌هایی کـــه در دانشـــگاه‬ ‫شـــکل می‌گیرنـــد را دارنـــد؛ بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه‬ ‫اگـــر ایـــده‌ای را تبدیـــل بـــه اســـتارتاپ کردیـــم و‬ ‫در کنـــار آن شـــرکت دانش‌بنیـــان تشـــکیل شـــد‪،‬‬ ‫پشـــتیبانی‌ها و حمایـــت از آن توســـط مرکـــز رشـــد‬ ‫انجـــام می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫دکتـــر ناصری‌پـــور بـــا اشـــاره بـــه راه‌انـــدازی‬ ‫مرکـــز رشـــد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران در‬ ‫هفت ــه گذش ــته‪ ،‬اظه ــار امی ــدواری ک ــرد‪ :‬ای ــن مرک ــز‬ ‫بتوان ــد ب ــه خوب ــی کار خ ــود را انج ــام ده ــد و گام ــی‬ ‫در مســـیر حرکـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران‬ ‫بـــه ســـمت ورود بـــه عرصـــه دانشـــگاه‌های نســـل‬ ‫ســـوم باشـــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن از عملیاتـــی شـــدن ایجـــاد پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری ایـــن دانشـــگاه خبـــر داد و گفـــت‪:‬‬ ‫ایـــن مرکـــز در مســـاحتی بیـــش از ‪ 50‬هکتـــار در‬ ‫شهرســـتان مـــارد ایجـــاد شـــده اســـت و در هفتـــه‬ ‫آینـــده کلنـــگ آن بـــه زمیـــن خواهـــد خـــورد‪.‬‬ ‫رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران گفـــت‪:‬‬ ‫ایـــن دانشـــگاه تنهـــا دارنـــده مجـــوز پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری در بیـــن دانشـــگاه‌های علـــوم پزشـــکی‬ ‫اســـت و هم‌اکنـــون در حـــال برنامه‌ریـــزی بـــرای‬ ‫ایجـــاد زیرســـاخت‌های الزم اســـت تـــا بـــا ایجـــاد‬ ‫ایـــن زیرســـاخت‌ها زمینـــه حرکـــت بـــه ســـمت‬ ‫دانشـــگاه‌های نســـل ســـوم را تســـهیل کنـــد‪.‬‬ ‫ناصری‌پـــور همچنیـــن اظهـــار کـــرد‪ :‬در‬ ‫راســـتای حرکـــت بـــه ســـمت دانشـــگاه‌های نســـل‬ ‫ســـوم دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران کارگاه‌هـــا‬ ‫و برنامه‌هـــای آموزشـــی متعـــددی را نیـــز بـــرای‬ ‫دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی برگـــزار می‌کنـــد‬ ‫تـــا عـــاوه بـــر اینکـــه دانشـــجویان در رشـــته‌های‬ ‫علمـــی دانـــش و مهـــارت الزم را کســـب می‌کننـــد‬ ‫ب ــا حض ــور در دوره‌ه ــای مختل ــف و ورک ش ــاپ‌هایی‬ ‫کـــه بـــرای ورود بـــه بـــازار ســـرمایه و آشـــنایی بـــه‬ ‫مقـــوالت تجـــاری الزم اســـت‪ ،‬بتواننـــد بـــه نحـــوی‬ ‫توانمنـــد شـــوند تـــا بعـــد از فارغ‌التحصیلـــی در‬ ‫مس ــیر کارآفرین ــی و خل ــق ث ــروت ق ــدم بردارن ــد و از‬ ‫ای ــن جه ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ای ــران بتوان ــد‬ ‫یکـــی از معضـــات اساســـی کشـــور را کـــه معضـــل‬ ‫بیـــکاری هســـت‪ ،‬رفـــع کنـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫کلنگ‌زنی پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫‪57‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫ایجاد پارک علم و فناوری‬ ‫وابسته به بخش خصوصی‬ ‫در کرمان ضروری است‬ ‫‪58‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا بیــان اینکــه ایجــاد پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری وابســته بــه بخــش خصوصــی در اســتان‬ ‫کرمــان ضــروری اســت گفــت‪ :‬بایــد شــتاب دهنــده های‬ ‫بومــی را در ایــن اســتان ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمدرضــا پورابراهیمــی در‬ ‫شــورای اســتانی گفــت و گــوی دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی افــزود‪ :‬مــی تــوان از ظرفیــت هــای‬ ‫شــرکت هــای بــزرگ اســتان در راســتای ایجــاد‬ ‫شــتاب دهنــده هــای بومــی اســتفاده کنیــم زیــرا‬ ‫ایــن شــرکت هــا نیــز نیــاز جــدی بــه فعالیــت هــای‬ ‫دانــش بنیــان دارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اســتان کرمــان ظرفیت بســیار خوبی‬ ‫در بخــش هــای مختلــف بــرای توســعه دارد و در‬ ‫حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان اتفاقاتــی کــه بایــد رخ‬ ‫مــی داد بــا تاخیــر جلــو مــی رود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اهتمام جدی اتاق بازرگانی در‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان جای تقدیر دارد‬ ‫اما ظرفیت های ما فراتر از اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از برگــزاری منظم جلســات شــورای گفــت و گوی‬ ‫دولــت و بخــش خصوصــی در کرمــان تقدیــر کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نظــم در کشــور کــم نظیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بـا انتقـاد از حضـور نداشـتن دانشـگاه شـهید‬ ‫باهنـر کرمـان در این جلسـه عنـوان کرد‪ :‬از دانشـگاه‬ ‫باهنـر بـه عنـوان دانشـگاه مادر انتظـار داشـتیم و بی‬ ‫تحـرک دانشـگاه مـادر در این حوزه یکی از مشـکالت‬ ‫مـا اسـت و ایـن وضعیت بـرای مـا قابل قبول نیسـت‬ ‫و بایـد پیگیـری هـای الزم انجام شـود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی گفــت‪ :‬جــای تعجــب و تاســف اســت‬ ‫کــه امــروز رئیــس دانشــگاه مــادر در اســتان کرمــان‬ ‫در ایــن جلســه بســیار مهــم بــرای شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان حضــور ندارنــد و ایــن موضــوع را از‬ ‫وزیــر علــوم نیــز پیگیــری خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه وضعیــت پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه جایــگاه و توســعه شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان تحــوالت بزرگــی رخ خواهــد داد و وقفــه‬ ‫موجــب بالتکلیفــی در مجموعــه هــا و شــرکت هــا‬ ‫و اســتارت آپهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نیازســنجی و اولویــت بنــدی موضوعات‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان نیــز ضروری اســت‪.‬‬ ‫استان کرمان ‪ 57‬شرکت دانش بنیان دارد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد‪:‬‬ ‫تقویت پارک علم و فناوری‪ ،‬تضمین سرمایه‌گذاری‬ ‫را بیشتر می‌کند‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و منابـــع‬ ‫انس ــانی اس ــتاندار کهگیلوی ــه و بویراحم ــد ه ــر ج ــا‬ ‫علـــم و دانـــش اســـاس کار باشـــد‪ ،‬ســـرمایه‌گذاری‬ ‫ریس ــک کمت ــری دارد و در همی ــن راس ــتا‪ ،‬تقوی ــت‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری در دســـتور کار اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس از یاســـوج‪،‬‬ ‫ش ــورای پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان کهگیلوی ــه‬ ‫و بویراحمــد تشــکیل جلســه داد تــا در گامـــــــــی‬ ‫رو ب ــه جل ــو و در ادام ــه تالش‌ه ــای ب ــرای اس ــتقرار‬ ‫کام ــل و قدرتمن ــد اساس ــنامه آن تصوی ــب و اعض ــای‬ ‫ایـــن شـــورا نیـــز احـــکام خـــود را از رئیـــس ایـــن‬ ‫پـــارک دریافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت کـــه بـــه ریاســـت معـــاون‬ ‫هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و بـــا حضـــور رئیـــس‬ ‫ســـازمان مدیریـــت و برنامه‌ریـــزی برگـــزار شـــد‪،‬‬ ‫همچنیـــن اساســـنامه نخســـتین کانـــون نـــوآوری و‬ ‫خالقیـــت‪ ،‬نمونـــه قـــرارداد شـــرکت‌های مســـتقر در‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری و می ــزان و نح ــوه کمک‌ه ــا‬ ‫و تس ــهیالت ارائ ــه ش ــده ب ــه مخترعی ــن‪ ،‬صاحب ــان‬ ‫ایده‌هـــا‪ ،‬شـــرکت‌های مســـتقر در پـــارک و‬ ‫فناوره ــا بع ــد از بح ــث و بررس ــی ب ــه تصوی ــب ای ــن‬ ‫شـــورا رســـید‪.‬‬ ‫حضــور حداقلــی اعضــا اگــر چــه نشــانی از غربــت‬ ‫علـــم و فنـــاوری در ایـــن اســـتان و ســـختی‌های کار‬ ‫مدی ــر ای ــن پ ــارک ب ــرای ج ــا انداخت ــن و راه‌ان ــدازی‬ ‫کامـــل آن بـــود‪ ،‬امـــا حضـــور حســـن نـــوروزی‪،‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه‌ریـــزی و جعفـــر‬ ‫گوهرگانـــی‪ ،‬معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی‬ ‫اس ــتاندار کهگیلوی ــه و بویراحم ــد از انتخاب‌ه ــای ب ــه‬ ‫جایـــی بـــود کـــه می‌توانـــد راه رفتـــن ایـــن طفـــل‬ ‫نوپـــا را ممکـــن و راحت‌تـــر کنـــد‪.‬‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و منابـــع‬ ‫انس ــانی اس ــتانداری کهگیلوی ــه و بویراحم ــد در ای ــن‬ ‫نشســـت گفـــت کـــه واقعیـــت ایـــن اســـت پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری در ای ــن اس ــتان ب ــرای رسیـــــ ــدن‬ ‫ب ــه جای ــگاه واقع ــی خ ــود موان ــع زی ــادی را پش ــت س ــر‬ ‫گذاش ــت و البت ــه موان ــع زی ــادی نی ــز در پی ــش دارد‬ ‫کـــه جوانـــی مدیـــر ایـــن پـــارک می‌توانـــد بـــرای‬ ‫بـــه ســـرانجام رســـاندن تالش‌هـــای انجـــام شـــده‪،‬‬ ‫مؤث ــر باش ــد‪.‬‬ ‫جعفــر گوهرگانــی افــزود‪ :‬افزایــش ثــروت در‬ ‫جامعــه هــدف اصلــی در برنامه‌هــای اقتصــادی اســت‬ ‫کــه ایــن مهــم نیازمنــد ایجــاد فرهنــگ نــوآوری‪،‬‬ ‫رفتــن بــه ســمت علم‌محــوری‪ ،‬ایجــاد رقابــت بیــن‬ ‫صنعتگــران و انتقــال یافته‌هــای علمــی بــه جامعــه‬ ‫کار اســت و این‌هــا نیــز بــدون وجــود پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری ممکــن نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫گوهرگانـــی بـــا بیـــان اینکـــه حمایـــت از پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری در دس ــتور کار م ــا اس ــت‪ ،‬تصری ــح‬ ‫کـــرد‪ :‬بـــرای خـــروج از وضعیـــت فعلـــی در اقتصـــاد‬ ‫ای ــن اس ــتان ب ــه وی ــژه در ح ــوزه اش ــتغال نیازمن ــد‬ ‫برنامـــه مشـــخص و هدفمنـــد هســـتیم‪.‬‬ ‫گوهرگان ــی تأکی ــد ک ــرد‪ :‬ه ــر ج ــا عل ــم و دان ــش‪،‬‬ ‫پایـــه و اســـاس کار باشـــد‪ ،‬ســـرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫ریســک کمتــری و اطمینــان بیشــتری دارنــد و ایــن‬ ‫ض ــرورت تقوی ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری و حمای ــت‬ ‫از ایده‌هـــای علمـــی را دوچنـــدان می‌کنـــد‪.‬‬ ‫شـــمس‌الدین هاشـــمی نیـــز در ایـــن نشســـت‬ ‫بـــا تشـــریح رونـــد تبدیـــل یـــک ایـــده بـــه یـــک‬ ‫محصـــول تجـــاری و ورود صاحبـــان ایده‌هـــا بـــه‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری گفـــت‪ :‬معافیت‌هـــای‬ ‫مالیاتـــی‪ ،‬گمرکـــی و بیمـــه از جملـــه مشـــوق‌های‬ ‫مـــا در پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری کهگیلویـــه و‬ ‫بویراحمـــد افـــزود‪ :‬اگـــر شـــرکت‌های مســـتقر‬ ‫در پـــارک علـــم و فنـــاوری بتواننـــد دانش‌بنیـــان‬ ‫شـــوند‪ ،‬در ‪ 30‬زمینـــه متعـــدد‪ ،‬مشـــوق می‌گیرنـــد‪.‬‬ ‫هاشـــمی از کمک‌هـــای مالـــی و تســـهیالت‬ ‫کم‌بهـــره بـــه ایـــن افـــراد خبـــر داد و گفـــت کـــه‬ ‫ایده‌هایـــی بـــا قابلیـــت تجاری‌ســــــــــــازی در‬ ‫هـــر مرحلـــه‌ای حمایـــت می‌شـــوند‪.‬‬ ‫در ای ــن نشس ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری موظ ــف‬ ‫شـــد تـــا تدابیـــری اتخـــاذ کنـــد کـــه جلـــوی‬ ‫انحـــراف کمک‌هـــای مالـــی و تســـهیالت کم‌بهـــره‬ ‫بـــه شـــرکت‌های مســـتقر در ایـــن پـــارک گرفتـــه‬ ‫شـــود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آغاز فعالیت «بایو» در مرکز رشد پارک علم و فناوری‬ ‫دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات‬ ‫تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان از آغــاز فعالیــت «بایــو» در‬ ‫ســاختمان نوســاز مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ 60 :‬شــرکت در ایــن مراکــز مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از زنجــان‪ ،‬مجتبــی‬ ‫شــهیدی در نشســت مشــترک شــهردار و رئیــس‬ ‫شــورای شــهر زنجــان بــا اعضــای هیــأت مدیــره کانــون‬ ‫کارآفرینــان اســتان زنجــان و بازدیــد از واحدهــای کســب‬ ‫و کار پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات تکمیلی‬ ‫علــوم پایــه‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مرکــز در ســال ‪1388‬‬ ‫راه‌انــدازی شــده و فعالیت‌هــای خــود را در بخش‌هــای‬ ‫مختلــف پیگیــری می‌کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان ســه ســاختمان‬ ‫مرکــز رشــد دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســاختمان مرکــزی‬ ‫در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی‪ ،‬یــک ســاختمان در‬ ‫انصاریــه زنجــان و یــک ســاختمان نوســاز دیگــر ایــن‬ ‫ســه مجموعــه را تشــکیل داده و برنامه‌هــای مرکــز در‬ ‫آنهــا پیگیــری می‌شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات‬ ‫تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان از آغــاز فعالیــت «بایــو» در‬ ‫ســاختمان نوســاز مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ 60 :‬شــرکت در ایــن مراکــز مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شــهیدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه یــک‬ ‫ســاختمان دیگــر پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان نیــز تبدیــل‬ ‫بــه مــوزه علمــی خواهــد شــد‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬هــدف ایــن‬ ‫مــوزه نیــز بازدیــد علمــی دانش‌آمــوزان از ایــن مرکــز‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در کنــار شــرکت‌های پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه‬ ‫زنجــان‪ ،‬ارائــه خدمــات مشــاوره و برنامه‌هــای آموزشــی‬ ‫نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬رویدادهایــی‬ ‫را نیــز در کنــار ایــن موضوعــات پیگیــری و برگــزار‬ ‫می‌کنیــم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫‪ ۸۰‬شرکت فناور در پارک علم و فناوری بوشهر‬ ‫مستقر است‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خلیـــج فـــارس‬ ‫اســـتان بوشـــهربا تاکیـــد بـــر اســـتفاده منطقـــه پـــارس‬ ‫جنوبـــی از ظرفیـــت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫اســـتان بوشـــهر گفـــت‪ ۸۰ :‬شـــرکت فنـــاور در پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری بوش ــهر مس ــتقر اس ــت و ای ــن پ ــارک‬ ‫‪ ۲۰‬تیـــم نـــوآور را حمایـــت می‌کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم از عســـلویه‪،‬‬ ‫حبیـــب رســـتمی ظهـــر امـــروز در هفتمیـــن جشـــنواره‬ ‫مل ــی دانای ــی خلی ــج ف ــارس ‪ ،‬جای ــگاه ای ــن جش ــنواره‬ ‫در ســـطح ملـــی را مهـــم دانســـت و اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫جش ــنواره مل ــی دانای ــی خلی ــج ف ــارس ب ــرای هفتمی ــن‬ ‫س ــال برگ ــزار می‌ش ــود ک ــه ای ــن جش ــنواره از اهمی ــت‬ ‫بس ــیار زی ــادی در عرصه‌ه ــای مختل ــف ب ــه وی ــژه ب ــرای‬ ‫دانشـــجویان برخـــوردار اســـت‪.‬‬ ‫وی از اســتقرار ‪ 20‬شــرکت فنــاور در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری بوشــهر خبــرداد و افــزود‪ :‬ایــن پــارک ‪ 20‬تیــم‬ ‫نــوآور را حمایــت می‌کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫‪ 29‬شــرکت دانش‌بنیــان در اســتان فعــال اســت کــه‬ ‫نیــاز بــه اســتفاده منطقــه پــارس جنوبــی از ظرفیــت‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان اســتان بوشــهر اســت‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری خلیـج فـارس اسـتان‬ ‫بوشـهر بـا اشـاره بـه موفقیـت شـرکت‌های دانش‌بنیـان‬ ‫اسـتان بوشـهر بیـان کـرد‪ :‬ایـن شـرکت‌ها در حـوزه نفت‬ ‫نقـش مهمـی دارنـد و پروژه‌هـای مهمـی محقـق کرده‌اند‬ ‫در صورتیکـه تسـهیالت ارائـه شـود حجـم فعالیـت ایـن‬ ‫شـرکت‌ها افزایـش می‌یابـد‪.‬‬ ‫رســـتمی بـــا تاکیـــد بـــر وارد شـــدن شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان در محیـــط رقابتـــی گفـــت‪ :‬بـــا وارد‬ ‫لیســـت صنعـــت نفـــت شـــدن شـــرکت‌های فنـــاور‬ ‫پـــارک زمینـــه رقابـــت آنهـــا بـــا دیگـــر شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان فراهـــم می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن نکتـــه کـــه مراکـــز رشـــد‬ ‫توس ــط صنع ــت و در کن ــار صنع ــت بای ــد ایج ــاد ش ــود‬ ‫افـــزود‪ :‬ایـــن مراکـــز بایـــد در چرخـــه فنـــاوری قـــرار‬ ‫بگیرن ــد و ب ــه دیگ ــر صنای ــع نی ــز خدم ــت ارائ ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خلیـــج فـــارس‬ ‫بیـــان کـــرد‪ :‬آمـــاده ایجـــاد مرکـــز پایلـــوت مرکـــز‬ ‫رشـــد فنـــاوری هســـتیم تـــا فنـــاوران صنعـــت‬ ‫ارتبـــاط بیشـــتری داشـــته باشـــند و ســـایر کســـانیکه‬ ‫می‌خواهن ــد در صنع ــت فعالی ــت کنن ــد ج ــذب ش ــوند‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان از‬ ‫راه‌انــدازی مرکــز توانمندســازی شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان در ایــن پــارک خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی فتــی در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه ســفر اخیــر هیــات دولــت بــه اســتان‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن ســفر هیاتــی از صنــدوق‬ ‫نــوآوری و شــکوفایی بــه ایــن اســتان ســفر کردنــد‬ ‫کــه جلســاتی بــا شــرکت‌های دانش‌بنیــان در‬ ‫خصــوص خدمــات ایــن صنــدوق برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ 5‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان از تســهیالت‬ ‫صنــدوق بهره‌منــد شــده‌اند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫جلســات نمونه‌هــای موفــق کــه از تســهیالت‬ ‫صنــدوق اســتفاده کردنــد‪ ،‬معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فتــی‪ ،‬از امضــای تفاهم‌نامـه‌ای میــان پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری هرمــزگان بــا صندوق نــوآوری و شــکوفایی‬ ‫خبــر داد و یــادآور شــد‪ :‬بــر اســاس ایــن تفاهم‌نامــه‬ ‫از طریــق یکــی از شــرکت‌های دانش‌بنیــان مســتقر‬ ‫در پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان اقــدام بــه‬ ‫راه‌انــدازی «مرکــز توانمندســازی» در ایــن پــارک‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ارائــه خدمــات حسابرســی شــرکت‌ها‌‪ ،‬ارائــه‬ ‫مشــاوره‌های علمــی‪ ،‬تدویــن طــرح کســب و کار را از‬ ‫جملــه خدمــات ایــن مرکــز نــام بــرد و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن صنــدوق‪ ،‬شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان ســاالنه ‪ 70‬تــا ‪ 80‬میلیــون تومــان از‬ ‫خدمــات صنــدوق بــه صــورت رایــگان بهره‌منــد‬ ‫می‌شــوند‪.‬‬ ‫فتــی‌‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مرکــز در‬ ‫اســتان هرمــزگان وجــود نداشــت‪ ،‬یــادآور شــد‪ :‬بــا‬ ‫امضــای ایــن تفاهم‌نامــه اســتان هرمــزگان دارای‬ ‫مرکــز توانمندســازی خواهــد شــد تــا شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان ایــن اســتان از خدمــات آن بهره‌منــد‬ ‫شــوند و اکوسیســتم فنــاوری در ایــن اســتان نیــز‬ ‫شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان امضــای‬ ‫تفاهم‌نامــه میــان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا‬ ‫اســتانداری هرمــزگان را از دیگــر دســتاوردهای ایــن‬ ‫ســفر اســتانی هیــات دولــت بــه ایــن اســتان نــام‬ ‫بــرد‪.‬‬ ‫وی امضــای ایــن تفاهم‌نامــه را در راســتای ایجــاد‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری در ایــن اســتان دانســت‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن تفاهم‌نامــه‬ ‫اعتبــارات ایــن صنــدوق ‪ 80‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫فتــی در خصــوص نحــوه تامیــن اعتبــارات ایــن‬ ‫صنــدوق‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬بــر اســاس توافقــات صــورت‬ ‫گرفتــه ‪ 4‬میلیــارد تومــان ایــن اعتبــارات از ســوی‬ ‫اســتان هرمــزگان و ‪ 4‬میلیــارد تومــان دیگــر آن از‬ ‫ســوی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تامیــن خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا راه‌انــدازی ایــن صنــدوق‬ ‫می‌تــوان بــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان ایــن اســتان‬ ‫تســهیالت مالــی اعطــا کــرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان خبر داد‬ ‫ایجاد مرکز توانمندسازی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در پارک فناوری هرمزگان‬ ‫‪59‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس دانشگاه شهیدبهشتی اعالم کرد‬ ‫موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایجاد شغل‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه شهیدبهشـــتی بـــا تاکیـــد‬ ‫براینکـــه دانشـــجویان مقاطـــع کارشناســـی ارشـــد‬ ‫و دکتـــری بایـــد پروپـــوزال‌ خـــود را در راســـتای‬ ‫کارآفرینـــی و حـــل مســـائل کشـــور اختصـــاص‬ ‫دهنـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬دانشـــگاه‌ها و مراکـــز علمـــی بایـــد‬ ‫تمرکـــز بیشـــتری بـــرای شناســـایی اســـتعدادهای‬ ‫دانشـــجویان داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫دکتـــر سیدحســـن صـــدوق در گفت‌وگـــو‬ ‫بـــا خبرگـــزاری آنـــا دربـــاره موانـــع کارآفرینـــی‬ ‫دانشـــگاه‌ها و اقدامـــات پارک‌هـــای علـــم و‬ ‫فنـــاوری در تولیـــد شـــغل اظهـــار کـــرد‪ :‬وزارت‬ ‫علـــوم ‪ 42‬پـــارک علـــم و فنـــاوری در دانشـــگاه‌های‬ ‫مختلـــف راه‌انـــدازی کـــرده و یکـــی از رســـالت‌های‬ ‫پارک‌هـــا نیـــز تولیـــد شـــغل و کارآفرینـــی اســـت‪.‬‬ ‫دانشـــگاه شهیدبهشـــتی نیـــز از ایـــن قاعـــده‬ ‫مســـتثنی نیســـت زیـــرا پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫مـــا نیـــز بـــا ســـازمان‌ها و شـــرکت‌های مخابراتـــی‬ ‫همـــکاری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از اساتید و دانشجویان در‬ ‫زمینه‌های مختلف در پارک‌های علم و فناوری مشغول‬ ‫فعالیت هستند و در اینجا باید تاکید کنم که برخی از‬ ‫اپلیکیشن‌های موجود در بازار توسط پارک علم و فناوری‬ ‫و محققان دانشگاه شهیدبهشتی ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫ص ــدوق تصری ــح ک ــرد‪ :‬ب ــه دانش ــجویان مقاط ــع‬ ‫کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری توصیـــه شـــده تـــا‬ ‫پروپوزال‌هـــای خـــود را بـــه حـــل مســـائل کشـــور‬ ‫اختص ــاص دهن ــد؛ در ای ــن زمین ــه ب ــا وزارت نف ــت‬ ‫و شـــهرداری تفاهم‌نامه‌هایـــی بـــه امضـــا رســـیده‬ ‫اســـت تـــا بخشـــی از کارهـــا و اقدامـــات پژوهشـــی‬ ‫آنـــان توســـط دانشـــجویان و محققـــان دانشـــگاه‬ ‫شهیدبهشـــتی انجـــام شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه همـــه دانشـــگاه‌ها در‬ ‫ام ــر اش ــتغال و کارآفرین ــی بای ــد ب ــه دول ــت کم ــک‬ ‫کننـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬بســـیاری از پارک‌هـــای علـــم و‬ ‫فنـــاوری دانشـــگاه‌های کشـــور در تولیـــد کار و‬ ‫اشـــتغال فعـــال هســـتند و تاکنـــون هـــم اقدامـــات‬ ‫شایســـته‌ای را انجـــام داده‌انـــد‪ .‬خوشـــبختانه‬ ‫پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری باعـــث امیـــدواری‬ ‫و افزایـــش انگیـــزه دانشـــجویان شـــده و تعـــدادی‬ ‫زیـــادی از آنـــان توســـط همیـــن پارک‌هـــا صاحـــب‬ ‫شـــغل شـــده‌اند‪.‬‬ ‫معاون استاندار ایالم‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫رفع مشکل زمین پارک علم و فناوری‬ ‫پیگیری می شود‬ ‫‪60‬‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و توســـعه‬ ‫منابـــع انســـانی اســـتاندار ایـــام بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫مشــکالت در زمینــه زمیــن مــورد نیــاز پــارک علــم و‬ ‫فن ــاوری ای ــام بای ــد پی ــش از ای ــن ح ــل م ــی ش ــد‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬بـــا ایـــن وجـــود پیگیـــری هـــای الزم بـــرای‬ ‫رفـــع ایـــن مشـــکل انجـــام خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬ایـــوب درویشـــی روز ســـه‬ ‫ش ــنبه در پنجمی ــن نشس ــت ش ــورای پ ــارک عل ــم و‬ ‫فن ــاوری ای ــام اف ــزود‪ :‬پ ــارک عل ــم و فن ــاوری م ــی‬ ‫توان ــد نق ــش عم ــده ای در توس ــعه و ح ــل مش ــکالت‬ ‫اســـتان خصوصـــا در بحـــث پدیـــده بیـــکاری داشـــته‬ ‫باش ــد و ب ــا وج ــود مش ــکالت در زمین ــه ع ــدم تامی ــن‬ ‫زمی ــن م ــورد نی ــاز بای ــد جلس ــات ش ــورای پ ــارک ب ــه‬ ‫صـــورت منظـــم برگـــزار شـــود‪.‬‬ ‫وی اظهـــار کـــرد‪ :‬پیشـــرفت هـــای خوبـــی کـــه‬ ‫در پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان بـــا توجـــه بـــه‬ ‫نوپ ــا ب ــودن آن ص ــورت گرفت ــه اس ــت بس ــیار ج ــای‬ ‫خوش ــحالی دارد ام ــا انتظ ــار م ــی رود پ ــارک در رف ــع‬ ‫مشـــکالت اقتصـــادی اســـتان فعـــال باشـــد‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬اشـــتغال یکـــی از دغدغـــه هـــا‬ ‫و مشـــکالت اســـتان اســـت امـــا بـــا وجـــود اینکـــه‬ ‫تس ــهیالت خوب ــی اختص ــاص داده ش ــده و متقاض ــی‬ ‫و طـــرح هـــا هـــم وجـــود دارد‪ ،‬تبدیـــل بـــه ایجـــاد‬ ‫ث ــروت و اش ــتغال پای ــدار در اس ــتان نم ــی ش ــود ک ــه‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری مـــی توانـــد در ارائـــه طـــرح‬ ‫هـــای اشـــتغال زای پایـــدار و باکیفیـــت فعالیـــت‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و توســـعه‬ ‫منابـــع اســـتاندار ایـــام بـــا بیـــان اینکـــه شـــرکت‬ ‫ه ــای دان ــش بنی ــان در اولوی ــت واگ ــذاری تس ــهیالت‬ ‫ارزان قیم ــت هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪ :‬دول ــت ب ــرای اش ــتغال‬ ‫زای ــی ‪ 2‬ط ــرح اش ــتغال فراگی ــر و اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫معرفـــی کـــرده اســـت کـــه بـــرای موفقیـــت ایـــن‬ ‫برنامـــه هـــا بایـــد از تـــوان شـــرکت هـــای دانـــش‬ ‫بنیـــان بهـــره گرفتـــه شـــود‪.‬‬ ‫درویشـــی تاکیـــد کـــرد‪ :‬وام محـــور بـــودن طـــرح‬ ‫هـــا یـــک آســـیب اســـت و بایـــد از ایـــن مســـاله‬ ‫جلوگی ــری ش ــود و ب ــه دنب ــال تصوی ــب ط ــرح های ــی‬ ‫بـــا اشـــتغال زایـــی پایـــدار و تولیـــد ثـــروت باشـــیم‬ ‫کـــه انتظـــار مـــی رود شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان‬ ‫و پـــارک علـــم و فـــن آوری در زمینـــه کارشناســـی‬ ‫الزم در تولی ــد‪ ،‬م ــواد اولی ــه‪ ،‬ب ــازار مص ــرف و دیگ ــر‬ ‫پارامترهـــا همـــکاری کننـــد‪.‬‬ ‫وی خواســـتار هـــدف گـــذاری طـــرح هـــای‬ ‫فنآورانـــه در راســـتای مشـــکالت اســـتان شـــد و‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬سیاســـت گـــذاری و هـــدف گـــذاری‬ ‫پـــارک بایـــد در راســـتای اســـناد باالدســـتی‪ ،‬اســـناد‬ ‫توســـعه ای و مشـــکالت اســـتان باشـــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان ای ــام نی ــز‬ ‫در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان اینکـــه موافقـــت اصولـــی‬ ‫ایج ــاد پ ــارک موق ــت و مش ــروط ب ــه تامی ــن زمی ــن‬ ‫اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬نبـــود زمیـــن مهمتریـــن تهدیـــد و‬ ‫دغدغـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری در ایـــن اســـتان‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫کامـــران طاهرپـــور اظهـــار کـــرد‪ :‬فعالیـــت اولیـــه‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری ای ــام اواخ ــر س ــال ‪ 92‬آغ ــاز‬ ‫شـــده امـــا مجـــوز فعالیـــت آن در ســـال ‪ 94‬بـــه‬ ‫ص ــورت موق ــت ص ــادر و ب ــه منظ ــور تامی ــن زمی ــن‬ ‫مـــورد نیـــاز از طـــرف اســـتان تمدیـــد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬بـــا وجـــود تمـــام تـــاش هـــای‬ ‫مدیریــت قبلــی‪ ،‬پیگیــری مدیریــت جدیــد و حمایــت‬ ‫هـــای مقـــام هـــای ارشـــد اســـتانی هنـــوز موضـــوع‬ ‫تامیـــن زمیـــن بـــرای پـــارک علـــم و فنـــاوری ایـــام‬ ‫محقـــق نشـــده اســـت‪.‬‬ ‫طاهرپ ــور تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس دس ــتورالعمل‬ ‫وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری تامیـــن زمیـــن‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری بـــر عهـــده اســـتان اســـت‬ ‫و بـــدون وجـــود زمیـــن موافقـــت اصولـــی پـــارک‬ ‫وجاهـــت قانونـــی نـــدارد و پـــارک هویـــت حقوقـــی‬ ‫نـــدارد‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان ایـــام‬ ‫گفـــت‪ :‬پـــارک یـــک نهـــاد دولتـــی زیـــر نظـــارت‬ ‫وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری اســـت و بـــا‬ ‫ه ــدف تبدی ــل ای ــده ب ــه محص ــول و افزای ــش ث ــروت‬ ‫بـــا ارزش افـــزوده بـــاال ایجـــاد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اســـتان ایـــام جـــزو پـــارک هـــای نوپـــا و جـــوان‬ ‫کشـــور اســـت و بایـــد بیشـــتر مـــورد توجـــه‬ ‫مســـئوالن قـــرار گیـــرد‪ ،‬اضافـــه کـــرد‪ :‬ایـــن اســـتان‬ ‫ش ــرایط الزم ب ــرای راه ان ــدازی پ ــارک را نداش ــت ام ــا‬ ‫بدلی ــل مح ــروم ب ــودن ب ــا عنای ــت مس ــئوالن مج ــوز‬ ‫موق ــت ایج ــاد آن ص ــادر ش ــده اس ــت‪ .‬پ ــارک عل ــم‬ ‫و فنـــاوری اســـتان ایـــام جـــزو پـــارک هـــای نوپـــا‬ ‫و جـــوان کشـــور اســـت و فعالیـــت اولیـــه آن اواخـــر‬ ‫ســـال ‪ 92‬آغـــاز شـــده اســـت‪.‬‬ ‫پـــارک بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد دولتـــی زیـــر‬ ‫نظـــارت وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری اســـت‬ ‫و بـــا هـــدف تبدیـــل ایـــده بـــه محصـــول و افزایـــش‬ ‫ثـــروت بـــا ارزش افـــزوده بـــاال ایجـــاد شـــده اســـت‪.‬‬ ‫تاکنـــون ســـه شـــرکت دانـــش بنیـــان ایـــن‬ ‫اس ــتان در ح ــوزه ه ــای ژئوفیزی ــک و ل ــرزه ن ــگاری‪،‬‬ ‫الکترونی ــک و آی س ــی ت ــی ب ــه ثب ــت رس ــیده اس ــت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری طـــی نامـــه‬ ‫ای از همـــکاری پـــارک در خصـــوص ســـامانه مپفـــا‬ ‫تقدیـــر بعمـــل آورد‪ .‬و متعاقـــب آن رییـــس پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری البـــرز نیـــز از پرســـنل پـــارک کـــه‬ ‫در ایـــن پـــروژه همـــکاری داشـــتند تقدیرنمـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری البـــرز‪ ،‬وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری‬ ‫طـــی نامـــه ای از همـــکاری پـــارک در خصـــوص‬ ‫ســـامانه مپفـــا تقدیـــر بعمـــل آورد‪ .‬و متعاقـــب‬ ‫آن رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز نیـــز از‬ ‫پرســـنل پـــارک کـــه در ایـــن پـــروژه همـــکاری‬ ‫داشـــتند تقدیـــر نمـــود ‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت گـــزارش هـــای مـــورد نیـــاز‬ ‫بخشـــهایی از معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری وزارت‬ ‫علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری از طریـــق ســـامانه‬ ‫مدیریـــت اطالعـــات پژوهـــش و فنـــاوری ایـــران‬ ‫(ســـامانه مپفـــا) انجـــام مـــی شـــود‪.‬‬ ‫اســـتفاده از ایـــن ســـامانه ضمـــن ســـهولت‪،‬‬ ‫بـــر دقـــت و ســـرعت ارســـال و دریافـــت آمـــار و‬ ‫گزارشـــات عملکـــردی پارکهـــای علـــم و فنـــاوری و‬ ‫مراکـــز رشـــد افـــزوده و بـــه بازدهـــی هرچـــه بهتـــر‬ ‫راندمـــان اداری کمـــک مـــی نمایـــد‪.‬‬ ‫در بخشـــی از ایـــن نامـــه خطـــاب بـــه رییـــس‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز آمـــده اســـت ‪،‬‬ ‫دســـت یابـــی بـــه موفقیتهـــای حاصلـــه‪ ،‬بـــدون‬ ‫حمای ــت معاون ــت پژوه ــش و فن ــاوری وزارت عت ــف‪،‬‬ ‫پش ــتیبانی شایس ــته جنابعال ــی و هم ــکاری و ت ــاش‬ ‫مجدانـــه نماینـــدگان مپفـــا در آن پـــارک میســـر‬ ‫نبـــود‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫همکاری پارک علم و فن‌آوری البرز‬ ‫با کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز و مدی ــرکل‬ ‫کمیت ــه ام ــداد حض ــرت ام ــام (ره) اس ــتان الب ــرز ب ــا‬ ‫امضـــای تفاهمنامـــه‪ ،‬همـــکاری بیـــن ســـازمانی را‬ ‫توس ــعه م ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری الب ــرز وابس ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی‪ ،‬مح ــور‬ ‫ایـــن همـــکاری حمایـــت از مددجویـــان فـــن‌آور‬ ‫و صاحـــب ایـــده توســـط پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫البـــرز و اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای کمیتـــه امـــداد‬ ‫اســـتان جهـــت بســـط و گســـترش علـــم و فنـــاوری‬ ‫در اســـتان عنـــوان شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر ربانـــی رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫البـــرز و محمـــدی فـــرد مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد‬ ‫حضـــرت امـــام (ره) اســـتان البـــرز بـــا امضـــای‬ ‫تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن ســـازمانی خـــود را‬ ‫توســـعه مـــی دهنـــد‪.‬‬ ‫اه ــم محوره ــای هم ــکاری ب ــه ش ــرح ذی ــل م ــی‬ ‫باش ــد‪:‬‬ ‫کمیتـــه امـــداد از ظرفیـــت شـــرکت‌های‬‫عضـــو پـــارک علـــم و فـــن‌آوری بـــرای اشـــتغال و‬ ‫کارآفرینـــی مددجویـــان فـــن‌آور و صاحـــب ایـــده‬ ‫بهره‌منـــد می‌شـــود‬ ‫ خوشه‌ســازی شــغلی مددجویــان‪ ،‬ارایــه‬‫خدمــات مشــاوره‪ ،‬آزمایشــگاهی و تشــکیل کارگاه‌هــا‬ ‫و دوره‌هــای آموزشــی کارآفرینــی ویــژه مددجویــان‬ ‫البــرزی بــا تأمیــن هزینــه از ســوی کمیتــه امــداد‪ ،‬دو‬ ‫موضــوع مهــم ایــن تفاهم‌نامــه اســت‬ ‫ اطالعـــات توانمندی‌هـــای فکـــری‪ ،‬تجربـــی‪،‬‬‫پژوهشـــی‪ ،‬آزمایشـــگاهی‪ ،‬کارگاهـــی و کتابخانـــه‌ای‬ ‫مرتبـــط بـــا خانوارهـــای تحـــت حمایـــت در اختیـــار‬ ‫ش ــرکت‌های پ ــارک عل ــم و فــن‌آوری ق ــرار خواه ــد‬ ‫گرفـــت‬ ‫ مددجویـــان دانشـــجو و دانش‌آموختـــگان‬‫دانشـــگاهی جهـــت انجـــام دوره‌هـــای کارآمـــوزی‬ ‫و کارورزی بـــه پـــارک علـــم و فـــن‌آوری معرفـــی‬ ‫می‌شـــو ند ‪.‬‬ ‫ معرفـــی محصـــوالت مددجویـــان کارآفریـــن‬‫صاحـــب ایـــده بـــه پـــارک علـــم و فـــن‌آوری و‬ ‫همچنیـــن ارائـــه اطالعـــات مربـــوط بـــه ســـابقه‬ ‫حضـــور کارآفرینـــان مددجـــو در نمایشـــگاه‌های‬ ‫مختلـــف ازجملـــه تکالیـــف کمیتـــه امـــداد در ایـــن‬ ‫تفاهم‌نامـــه اســـت‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬مق ــرر ش ــد دو ط ــرف در زمین ــه‬ ‫ی برگـــزاری همایش‌هـــا و ســـمینارهای تخصصـــی‬ ‫مشـــترک بـــا موضوعـــات علـــم و فنـــاوری و‬ ‫کارآفرینـــی بـــا یکدیگـــر همـــکاری کننـــد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس پیگیری‌هـای معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫رییس‌جمهـوری‪ ،‬تمامـی شـرکت‌های مسـتقر در‬ ‫پارک‌هـای علـم‌ و فنـاوری و مراکـز رشـد از تسـهیالت‬ ‫نظام‌وظیفـه تخصصـی‪ ،‬بهره‌منـد می‌شـوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید محمد صاحبکار خراسانی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در نشست‬ ‫آشنایی با تسهیالت جدید نظام‌وظیفه تخصصی با اشاره‬ ‫به روند ارائه تسهیالت نظام‌وظیفه تخصصی‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫سال ‪ 1387‬با همکاری بنیاد نخبگان و ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫نخبگان برای رفع نیازهای کلیدی کشور‪ ،‬برترین‌های‬ ‫المپیادها و افراد برتر کنکور می‌توانستند با مراجعه‬ ‫به بنیاد نخبگان و انجام پروژه تحقیقاتی از تسهیالت‬ ‫جایگزین خدمت نظام وظیفه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سال ‪ 1394‬با همکاری معاونت علمی‬ ‫و فناوری و بنیاد نخبگان و ستاد کل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫شیوه‌نامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال‬ ‫در شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب و اجرا شد؛ به‌طوری‌که‬ ‫انجام پروژه تحقیقاتی این افراد در سازمان‌های دفاعی و‬ ‫دولتی جایگزین دوره خدمت وظیفه آنان به‌حساب می‌آمد‪.‬‬ ‫افزایش گستره شرکت‌های استفاده‌کننده از‬ ‫تسهیالت نظام وظیفه تخصصی‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 1396‬و پیرو تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬افراد فعال در شرکت‌های مستقر در‬ ‫پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد نیز می‌توانند از تسهیالت‬ ‫سربازی همانند شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬اجرای این پروژه‌ها عالوه بر به‌کارگیری‬ ‫نخبگان برای حل مسائل تحقیقاتی و کاربردی موردنیاز‬ ‫کشور دارای منافعی برای افراد فعال در این شرکت‌ها نیز‬ ‫هست که ازجمله به حضور در دوره آموزش نظامی ویژه‬ ‫نخبگان و انجام همزمان پروژه تحقیقاتی و فعالیت در‬ ‫شرکت می‌توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری درباره‬ ‫نحوه ارائه درخواست برای استفاده از این تسهیالت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید همه اطالعات به‌طور کامل در سامانه (‪soraya.‬‬ ‫‪ )bmn.ir‬بارگذاری شود و تا تکمیل نهایی اطالعات‪،‬‬ ‫فرایند بررسی آغاز نمی‌شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت‪:‬‬ ‫همچنین الزم است متقاضیان‪ ،‬معرفی‌نامه شرکت متبوع‬ ‫خود را بر اساس الگوی مذکور در سامانه ثریا (‪soraya.‬‬ ‫‪ )bmn.ir‬تهیه و بارگذاری کنند و هیچ نیازی به مراجعه‬ ‫حضوری فرد یا ارائه تقاضای مکتوب به بنیاد ملی نخبگان‬ ‫یا معاونت علمی و فناوری نیست‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی‪ ،‬ایمان‬ ‫اعیانی‪ ،‬عضو کارگروه نظام وظیفه تخصصی نیز درباره‬ ‫سهمیه شرکت‌ها گفت‪ :‬بر اساس شیوه‌نامه جدید‬ ‫تسهیالت سربازی‪ ،‬افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫و فناور‪ ،‬شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و‬ ‫مراکز رشدی که دارای تأیید از رئیس پارک و مدیر مرکز‬ ‫رشد بوده و دارای اظهارنامه مالیاتی و فروش بر اساس‬ ‫اظهارنامه باشند‪ ،‬می‌توانند یک نفر را به‌عنوان سهمیه‬ ‫اولیه برای استفاده از این خدمات معرفی کنند‪ .‬همچنین‬ ‫به ازای هر ‪ 300‬میلیون تومان فروش بر اساس اظهارنامه‬ ‫و یا هر پنج نفر بیمه‌شده یک نفر به سهمیه شرکت‌ها‬ ‫اضافه خواهد شد‪/.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫تقدیر وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫از پارک علم و فناوری البرز‬ ‫بهره‌مندی شرکت‌های مستقر‬ ‫درپارک‌های فناوری از‬ ‫تسهیالت نظام‌وظیفه تخصصی‬ ‫‪61‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حضور استاندار و جمعی‬ ‫از مدیران دستگاه های اجرایی استان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫آیین رونمایی منطقه فناوری‬ ‫انرژی خوزستان برگزار شد‬ ‫‪62‬‬ ‫آییـن رونمایـی منطقـه فنـاوری انـرژی خوزسـتان‬ ‫(‪ )ITEC‬بـا حضـور اسـتاندار‪ ،‬هیاتـی از معاونـت علمـی‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬جمعـی از مدیران دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی‪ ،‬روسـای مراکـز علمـی و پژوهشـی‪ ،‬پـارک‬ ‫علـم و فنـاوری و شـرکت هـای نفتـی اسـتان خوزسـتان‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کسـب و کار نیـوز‪ ،‬در ایـن آییـن کـه روز‬ ‫(‪ 16‬اسـفندماه) در شـهرک صنعتی شـماره ‪ 4‬اهواز برگزار‬ ‫گردیـد‪ ،‬رئیـس انجمـن سـازندگان تجهیـزات نفـت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشـیمی خوزسـتان و رئیـس هیـات مدیـره شـرکت‬ ‫فنـاوران بنیـان ایرانیـان در سـخنانی ایجاد ایـن منطقه را‬ ‫بـرای اسـتان بسـیار بـا اهمیـت عنـوان کرد ‪.‬‬ ‫علی کرانی افزود‪ :‬منطقه فناوری انرژی خوزستان می‬ ‫تواند نقش مهمی در هم افزایی میان شرکت های بخش‬ ‫خصوصی فعال در عرصه ساخت قطعات و تجهیزات با‬ ‫شرکت های مرتبط با صنایع نفت و گاز ایفا نماید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تاکیـد وزیـر نفـت در ایـن زمینـه و‬ ‫همـکاری شـرکت ملـی حفـاری ایـران و شـرکت ملـی‬ ‫مناطـق نفتخیـز جنـوب در شـکل گیـری ایـن منطقـه‪،‬‬ ‫خواسـتار حمایت و پشـتیبانی مسـتمر این شـرکت ها در‬ ‫راسـتای رونق بخشـیدن بـه تقویت منطقه فنـاوری انرژی‬ ‫اسـتان شـد ‪.‬‬ ‫در ایـن آییـن‪ ،‬اخلاق محمدیـان مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک هـای صنعتـی اسـتان ضمـن تشـریح اقدامـات‬ ‫بـه عمـل آمـده در جهـت توسـعه شـهرک هـا گفـت‪ :‬در‬ ‫زمان حاضر در شـهرها و مناطق مختلف خوزسـتان در مجموع‬ ‫‪ 71‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی داریم کـه روند توسـعه ای دارند ‪.‬‬ ‫دیگـر سـخنران ایـن آیین فرهـاد کیارسـی مدیرعامل‬ ‫شـرکت فنـاوران بنیـان انـرژی ایرانیـان بـود کـه بـا بیان‬ ‫سـیر پیگیـری هـا و تحقـق ایجـاد ایـن منطقـه‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫خوزسـتان محـل تمرکز‪ ،‬خریـد‪ ،‬مصرف و سـاخت قطعات‬ ‫و تجهیـزات صنعـت نفـت اسـت و ایـن صنعـت مـی تواند‬ ‫در توسـعه زیرسـاخت هـا و زمینه های رشـد و شـکوفایی‬ ‫اسـتان بـه نحـو مطلوبـی اثرگذار باشـد ‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم علیرضـا زراسـوندی رئیـس بنیـاد‬ ‫نخبـگان اسـتان تهـران نیـز در ارتبـاط بـا فرصـت هـا و‬ ‫چالـش هـای پیـش روی منطقـه فنـاوری انـرژی اسـتان‬ ‫مطالبـی بیـان داشـت ‪.‬‬ ‫در ایـن آییـن پـس از امضـای شـش تفاهـم نامـه‬ ‫همـکاری میـان شـرکت فنـاوران بنیـان انـرژی ایرانیـان‬ ‫و چنـد مجموعـه علمـی‪ ،‬پژوهشـی و صنعتـی‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان منطقـه فنـاوری‬ ‫انـرژی اسـتان افتتـاح و آغـاز بـکار کـرد ‪.‬‬ ‫قائـم مقـام مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری ایـران که‬ ‫بـه همـراه مدیـر پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و مهندسـی سـاخت‬ ‫شـرکت در ایـن آییـن حضـور داشـت در گفـت وگـو بـا‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت ضمـن اظهـار خشـنودی از راه‬ ‫انـدازی ایـن مجموعـه اظهـار کـرد‪ :‬شـرکت ملـی حفاری‬ ‫بـرای امضـای تفاهـم نامه پس از تشـکیل تیـم تخصصی و‬ ‫تعییـن حداقـل ‪ 10‬عنـوان فعالیـت در زمینه هـای پروژه‪،‬‬ ‫خریـد اقلام‪ ،‬خدمات خـاص از جملـه ارتقـاء تکنولوژی و‬ ‫به روز رسـانی دسـتگاه های حفـاری و تجهیـزات آمادگی‬ ‫خواهد داشـت ‪.‬‬ ‫محمـد رضـا تاکایـدی افـزود‪ :‬ایجـاد چنیـن مراکـزی‬ ‫موجـب هـم افزایـی میـان تولیـد کننـدگان و سـازندگان‬ ‫اسـتان و کیفیـت بخشـی بـه تولیـدات مـی شـود‪.‬‬ ‫در قالب شرکت دانش بنیان انجام می شود؛‬ ‫فعالیت تحقیقاتی ‪ ۱۲‬نخبه غیر مقیم در پارک فناوری پردیس‬ ‫مدیـر کل ارتباطـات و امـور بیـن الملل پـارک فناوری‬ ‫پردیـس گفـت‪ ۱۲ :‬شـرکت دانش بنیان مسـتقر در پارک‬ ‫فنـاوری پردیـس مختـص بـه نخبـگان غیر مقیمی اسـت‬ ‫کـه به کشـور بازگشـته اند‪.‬‬ ‫امیـن رضـا خالقیـان در گفتگو با مهر افـزود‪ :‬طی یکی‬ ‫دو سـال اخیـر کـه از طرح جـذب ایرانیـان متخصص غیر‬ ‫مقیـم مـی گـذرد تعـدادی از آنهـا درخواسـت داشـتند تا‬ ‫در پارک پردیس مسـتقر شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تعـداد تقاضـای متخصصـان نخبـه‬ ‫غیـر مقیـم در پارک فنـاوری پردیـس‪ ،‬خاطر نشـان کرد‪:‬‬ ‫تاکنـون ‪ ۱۲‬نخبـه در پارک فناوری پردیس مسـتقر شـده‬ ‫انـد و در حـال فعالیـت تحقیقاتی شـان هسـتند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه خالقیـان‪ ،‬از ایـن تعـداد ‪ ۱۰‬نفر شـرکت نوپا‬ ‫راه انـدازی کـرده انـد و دو نفـر از آنهـا فضایـی از پارک را‬ ‫اجـاره کـرده اند تـا بتوانند بعـد از انجام اقدامـات عمرانی‬ ‫مسـتقر شوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل پـارک فناوری‬ ‫پردیـس گفـت‪ :‬ارائـه خدمـات بـه ایرانیـان متخصص غیر‬ ‫مقیـم بـا همـکاری بنیـاد ملی نخبـگان صورت مـی گیرد‬ ‫و مبلغـی بالعـوض بـرای شـروع فعالیـت هـای تحقیقاتی‬ ‫نخبـگان از سـوی بنیـاد نخبـگان بـه آنهـا ارائه می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن مبلـغ برابـر بـا ‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان‬ ‫اسـت کـه مـی توانـد بابـت هزینـه اجـاره و سـایر هزینـه‬ ‫هـای شـرکت توسـط ایـن افـراد صـرف شـود‪.‬‬ ‫خالقیـان بـا بیـان اینکـه طبیعتـا مشـکالتی بـرای‬ ‫ایـن افـراد در بـدو ورود و استقرارشـان بـه وجـود مـی‬ ‫آیـد‪ ،‬گفـت‪ :‬افـرادی کـه از خـارج از کشـور مـی آینـد بـا‬ ‫بروکراسـی کشـور مـا آشـنا نیسـتند و ممکـن اسـت بـه‬ ‫مشـکالتی برخـورد کننـد‪ .‬بـه همیـن دلیـل شـرایط آنها‬ ‫نسـبت بـه بقیـه شـرکت هـا راحـت تـر اسـت‪.‬‬ ‫خالقیـان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬صنـدوق فنـاوری نویـن‬ ‫داخـل پـارک فنـاوری پردیس به این افـراد نیـز وام ارائه‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در قالب یک تفاهم نامه؛‬ ‫فاز سوم پارک فناوری پردیس با همکاری چین توسعه می یابد‬ ‫تفاهـــم نامـــه همـــکاری بـــرای توســـعه فـــاز ســـوم‬ ‫پـــارک فنـــاوری پردیـــس بـــا چینـــی هـــا منعقـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری‪ ،‬علیرضـــا دلیـــری معـــاون توســـعه مدیریـــت‬ ‫و جـــذب ســـرمایه معاونـــت علمـــی در نشســـت انعقـــاد‬ ‫تفاهـــم نامـــه بـــرای توســـعه فـــاز ســـوم پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردیـــس بـــا چیـــن گفـــت‪ :‬پـــارک فنـــاوری پردیـــس در‬ ‫حـــال حاضـــر یکـــی از برجســـته‌ترین پارک‌هـــای علـــم‬ ‫و فنـــاوری در کشـــور اســـت‪ ،‬از ایـــن‌رو تأمیـــن مالـــی در‬ ‫توســـعه ایـــن پـــارک می‌توانـــد بـــه انتقـــال فنـــاوری در‬ ‫حـــوزه بین‌المللـــی کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫وی توســعه پــارک فنــاوری پردیــس را یکــی از‬ ‫برنامه‌هــای اصلــی در دولــت دوازدهــم خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫توســعه پــارک فنــاوری پردیــس از مهم‌تریــن اهــداف در‬ ‫دولــت دوازدهــم اســت‪ ،‬تــا بتوانیــم شــرایط فعلــی ایــن‬ ‫پــارک را ارتقــاء دهیــم و در ایــن مســیر نیازمنــد آنیــم کــه‬ ‫نوعــی ارتبــاط میــان ظرفیت‌هــای فعلــی ایــن پــارک بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیت‌هــای موجــود در آینــده ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫دلیـــری بـــا تاکیـــد بـــر توســـعه هـــزار هکتـــاری‬ ‫پـــارک فنـــاوری پردیـــس اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــا توســـعه فـــاز‬ ‫ســـوم پـــارک فنـــاوری پردیـــس می‌توانیـــم شـــرکت‌ها‪،‬‬ ‫آزمایشـــگاه‌های مرجـــع و مجمـــوع خدمـــات فنـــاوری‬ ‫را در ایـــن مجموعـــه مســـتقر کنیـــم‪ ،‬همچنیـــن تمامـــی‬ ‫مجموعه‌هـــا کـــه می‌تواننـــد خدمـــات عمومـــی‪،‬‬ ‫تخصصـــی و خدمـــات آزمایشـــگاهی‪ ،‬همچنیـــن پولـــی‪،‬‬ ‫مالـــی و بانکـــی را ارائـــه دهنـــد‪ ،‬نیـــز می‌تواننـــد در ایـــن‬ ‫مجموعـــه مســـتقر شـــوند‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب ســـرمایه معاونـــت‬ ‫علمـــی گفـــت‪ :‬به‌منظـــور اســـتقرار ایـــن مجموعـــه بـــزرگ‬ ‫در پ ــارک فن ــاوری پردی ــس ممک ــن اس ــت مناب ــع دولت ــی‬ ‫موج ــود در پ ــارک نتوان ــد پاس ــخگوی ای ــن اق ــدام باش ــد‪،‬‬ ‫بـــه همیـــن منظـــور بـــا ورود بـــه بحـــث تأمیـــن مالـــی از‬ ‫طریـــق کشـــورهای چیـــن و عمـــان درصـــدد رفـــع ایـــن‬ ‫موانـــع شـــدیم‪.‬‬ ‫دلیـــری گفـــت‪ :‬تفاهم‌نامـــه همـــکاری بـــا یـــک‬ ‫شـــرکت کـــه بیشـــتر پروژه‌هـــای تأمیـــن مالـــی در ایـــران‬ ‫توســـط ایـــن شـــرکت بـــه انجـــام می‌رســـد به‌منظـــور‬ ‫توس ــعه ف ــاز س ــوم پ ــارک فن ــاوری پردی ــس امض ــاء ش ــد‪،‬‬ ‫ک ــه ط ــی ای ــن تفاهم‌نام ــه ‪ ۱۲۵‬میلی ــون ی ــورو در م ــدت‬ ‫‪ ۱۰‬س ــال ب ــا دو س ــال تنف ــس ب ــرای س ــاخت و تجهی ــزات‬ ‫فـــاز ســـوم پـــارک فنـــاوری پردیـــس در نظـــر گرفته‌شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬همچنیـــن بـــر طبـــق ایـــن تفاهم‌نامـــه‬ ‫مقـــرر شـــد‪ ،‬صنـــدوق فناوری‌هـــای نویـــن بـــه نمایندگـــی‬ ‫از معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و پ ــارک‬ ‫فنـــاوری پردیـــس همـــکاری خـــود را بـــا ایـــن شـــرکت‬ ‫چینـــی داشـــته باشـــد تـــا منابـــع مالـــی را به‌منظـــور‬ ‫توســـعه پـــارک بـــه کار گیـــرد‪.‬‬ ‫دلیـــری افـــزود‪ :‬پـــس از امضـــای ایـــن تفاهم‌نامـــه‬ ‫عملیـــات اجرایـــی آن در ســـال ‪ ۹۷‬شـــروع خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫در راســـتای توســـعه فـــاز ســـوم پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردیـــس‪ ،‬دفتـــر تأمیـــن مالـــی و ســـرمایه‌گذاری معاونـــت‬ ‫بررســـی‌های متعـــددی را در زمینـــه تأمیـــن مالـــی پـــروژه‬ ‫آغـــاز کردنـــد‪ .‬در گام نخســـت پیشـــنهادات شـــرکت‬ ‫مهندســـی ‪ CAMC‬چیـــن مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت‬ ‫و طـــی جلســـات و مکاتبـــات متعـــدد پیشـــنهاد دفتـــر بـــا‬ ‫مشـــاوره پـــارک فنـــاوری پردیـــس نهایـــی شـــد‪.‬‬ ‫طـــرف چینـــی نیـــز پیشـــنهاد جدیـــدی ارائـــه کـــرد‬ ‫ک ــه نهایتــاً در نشس ــتی مش ــترک در تاری ــخ ‪ ۱۳‬اس ــفندماه‬ ‫‪ ۹۶‬بـــا حضـــور ‪ ۴‬نفـــر از مقامـــات ارشـــد و نماینـــدگان‬ ‫ش ــرکت مذک ــور‪ ،‬تفاهم‌نام ــه ط ــرف ایران ــی م ــورد تواف ــق‬ ‫طرفی ــن ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــد ظ ــرف م ــدت ‪ ۴‬م ــاه‬ ‫بـــا مشـــارکت طرفیـــن قـــرارداد اجرایـــی نهایـــی تهیـــه و‬ ‫بـــه تأییـــد طرفیـــن برســـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄ رییس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫هیچ مشکلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نداریم‬ ‫◄ در نشست مشترک معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با مدیرعامل صحا مطرح شد؛‬ ‫صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در جهت اشتغال متخصصان نقش‌آفرینی‬ ‫می‌کند‬ ‫◄ اینفوگرافی‬ ‫◄ گفتگو با مدیر یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد رویش جهاد دانشگاهی‬ ‫ایده خوب ایده ای است که عملی شود‬ ‫◄ معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌ خبر داد؛‬ ‫ایجاد منابع جدید مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫◄ تالش های یک شرکت دانش بنیان در حوزه درمان به بار نشست؛‬ ‫رونمایی از داروی درمان قطعی میگرن در جهان‬ ‫ساختارهای قانونی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید فراهم شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫◄ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تاکید کرد‬ ‫‪63‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی ‪:‬‬ ‫هیچ مشکلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نداریم‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫بـا حضـور رییس جهاددانشـگاهی‪ ،‬معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار خراسـان جنوبی‪ ،‬رییس دانشـگاه بیرجند و مسـئولین اسـتانی کلنگ سـاختمان مرکزی‬ ‫جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی زده شد‪ .‬‬ ‫ایـن بنـا بـر اسـاس توافق جهاددانشـگاهی و دانشـگاه بیرجنـد و مطابق بـا مقررات و اسـتاندارهای نظارتـی حوزه فنـی و عمران دانشـگاه بیرجنـد‪ ،‬و با نگاه‬ ‫بهـره منـدی دانشـجویان و دانشـگاهیان دانشـگاه بیرجنـد از فعالیت‌های علمـی‪ ،‬فرهنگی و دانشـجویی جهاددانشـگاهی در دانشـگاه بیرجند احداث می شـود‪.‬‬ ‫این ساختمان شامل؛ دو طبقه ‪ 700‬متر مربعی و در زمینی به مساحت ‪ 2000‬مترمربع ساخته می شود و در سال ‪ 1398‬به اتمام خواهد رسید ‪.‬‬ ‫بازدیــد از مراحــل پیشــرفت پــروژه دهکــده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان‌جنوبی و افتتــاح ســاختمان پژوهشــی مجتمــع تحقیقاتــی‬ ‫گیاهــان دارویــی از دیگــر برنامه‌هــای دکتــر طیبــی در ایــن ســفر بــود ‪ ،‬در ادامــه بــه برخــی ســخنان رئیــس جهاددانشــگاهی در حاشــیه ایــن ســفر‬ ‫اشــاره می‌شــود‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ســـید حمیدرضـــا طیبــــــی ‪ ۷‬اســـفندماه در‬ ‫حاشـــیه بازدیـــد از دهکـــده گیاهـــان دارویـــی جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت‪ :‬کمـــک بـــه‬ ‫توســـعه فعالیت‌هـــای جهاددانشـــگاهی در ایـــن اســـتان‬ ‫از جملـــه برنامـــه هـــای جهـــاد دانشـــگاهی در مرکـــز‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬جهاددانشـــگاهی بـــه دنبـــال توســـعه‬ ‫فنـــاوری و حرکـــت در مـــرز علـــم اســـت ‪.‬‬ ‫طیبـــی گفـــت‪ :‬همـــه واحدهـــــــــای جهـــاد‬ ‫دانش ــگاهی بای ــد ب ــر اس ــاس نی ــاز مل ــی و بوم ــی دارای‬ ‫فعالیت‌هـــای شـــاخص باشـــند کـــه بـــرای خراســـان‬ ‫جنوب ــی بح ــث گیاه ــان داروی ــی ب ــا تمرک ــز ب ــر تولی ــد‬ ‫زرشـــک‪ ،‬زعفـــران و عنـــاب دیـــده شـــده و بایـــد کار‬ ‫شـــاخص و علمـــی در ایـــن راســـتا صـــورت بگیـــرد‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد ‪ :‬بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کشـــور‬ ‫نیازمنـــد فعالیـــت هـــا بـــه صـــورت علمـــی و افزایـــش‬ ‫بهـــره‌وری هســـتیم‪.‬‬ ‫ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی اف ــزود‪ :‬فعالی ــت ه ــا بای ــد‬ ‫بـــه صـــورت علمـــی‪ ،‬فناورانـــه و توســـعه ای باشـــد تـــا‬ ‫باع ــث الگوس ــازی و توس ــعه اقتص ــادی ش ــود‪.‬‬ ‫طیبـــی گفـــت‪ :‬امیدواریـــم در خراســـان جنوبـــی‬ ‫الگوســـازی موفـــق در تولیـــد گیاهـــان دارویـــی داشـــته‬ ‫باشـــیم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬تـــوان انجـــام کار خـــوب در کشـــور‬ ‫وجـــود دارد کـــه نیازمنـــد همـــت اســـت و بـــا اراده‪،‬‬ ‫برنامـــه و حمایـــت محقـــق خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫فعالیت‌های جهاددانشگاهی‬ ‫همواره با تاکید‬ ‫بر مبنای تولید اقتصاد‬ ‫بر پایه شرکت های دانش بنیان‬ ‫بوده است‬ ‫شکالت‪ ،‬عناب جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی‬ ‫تجاری سازی شود‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی کشـــور تاکیـــد کـــرد‪:‬‬ ‫ضـــرورت دارد اقدامـــات الزم بـــرای تجـــاری ســـازی‬ ‫شـــکالت عنـــاب کـــه محصـــول گـــروه پژوهشـــی‬ ‫جهاددانشـــگاهی خراســـان‌جنوبی اســـت‪ ،‬صـــورت‬ ‫گیـــرد‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬یکی از زمینه‌های جدی فعالیت‬ ‫جهاددانشگاهی است‬ ‫رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی‬ ‫از زمینه‌هـــای جـــدی فعالیـــت در جهـــاد گیاهـــان‬ ‫دارویـــی اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬گیـــاه دارویـــی بایـــد‬ ‫اهلی‌ســـازی و بـــه روش علمـــی تکثیرســـازی و کشـــت‬ ‫شـــود و بعـــد از طـــی ایـــن مراحـــل تولیـــد گیاهـــان‬ ‫دارویـــی صـــورت پذیـــرد‪.‬‬ ‫دکتـــر ســـید حمیدرضـــا طیبـــی در جمـــع‬ ‫خبرنـــگاران‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬یکـــی از اهـــداف اصلـــی‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی الگوس ــازی ت ــوان کش ــور در توس ــعه‬ ‫علمـــی و فناورانـــه و تجـــاری ســـازی آن بـــه عنـــوان‬ ‫زیرســـاخت توســـعه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان و تحقـــق‬ ‫اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬تم ــام س ــاختارهای جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫بـــر اســـاس نیازهـــای ملـــی و مزیت‌هـــای اســـتانی‬ ‫بایـــد حتمـــا فعالیت‌هـــای شـــاخص علمـــی منجـــر بـــه‬ ‫تجـــاری ســـازی داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫خراسان‌جنوبی در حوزه گیاهان دارویی زبانزد است؛ ایجاد‬ ‫مرکز تحقیقاتی در این زمینه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫طیبـی تصریـح کـرد‪ :‬مرکـز تحقیقـات یا قطـب علم و‬ ‫فنـاوری بـه معنای این اسـت کـه همه کارهـای علمی آن‬ ‫بـه روز باشـد تـا مرکـز بتوانـد تحقیقات خود را در سـطح‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ملـی و بین‌المللـی شـاخص انجـام دهد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه مرحلــه اولیــه مرکــز‬ ‫تحقیقــات گیاهــان دارویــی خراســان‌جنوبی افتتــاح‬ ‫شــده و می‌توانــد قطــب علمــی و فناورانــه در اســتان‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشـگاهی کشـور بیان کـرد‪ :‬برای تکمیل‬ ‫تجهیـزات آزمایشـگاهی و تجهیـزات مزرعـه دهکـده‬ ‫گیاهـان دارویـی کمـک می‌کنیـم تـا این مرکز در سـطح‬ ‫کشـور و بین‌المللـی مطـرح شـود‪.‬‬ ‫طیبـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـاور داریـم هیچ مشـکلی‬ ‫در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در کشـور نداریـم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬کشـور بـه لحـاظ نیـروی انسـانی‪ ،‬انـرژی و منابع‬ ‫طبیعـی دارای توانمندی‌هـای زیـادی اسـت؛ بنابرایـن بـا‬ ‫برنامه‌ریـزی بلنـد مـدت بـدون شـک اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫محقـق خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به فعالیت‌های پژوهشـی جهاددانشـگاهی‬ ‫کشـور‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬در حـوزه فناورانـه چندین کار بسـیار‬ ‫خـوب در صنعـت نفـت ایـران برنامـه ریزی شـده که این‬ ‫پروژه‌هـا در آینـده بـا حضـور ریاسـت جمهـوری رونمایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه در حـوزه‬ ‫کانی‌هـای فلـزی و غیـر فلـزی فناوری‌هـای خوبـی را بـه‬ ‫برای تکمیل تجهیزات‬ ‫آزمایشگاهی و‬ ‫تجهیزات مزرعه دهکده‬ ‫گیاهان دارویی کمک‬ ‫می‌کنیم تا این مرکز در‬ ‫سطح کشور و بین‌المللی‬ ‫مطرح شود‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه عنـوان محقـق وظیفـه‬ ‫داریـم محصـول خـوب بـا کیفیـت خـوب تولیـد کنیـم‬ ‫امـا از دولـت توقـع داریم زیرسـاخت هـای آزمایشـگاهی‬ ‫مرجـع در کشـور را برای تاییـد کیفیت ایجـاد و از کاربرد‬ ‫آن حمایـت جـدی کننـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در مقابـل ورود‬ ‫محصـوالت مشـابه خارجـی نیـز مجلـس بایـد حمایـت‬ ‫قانونـی داشـته باشـد و دولـت نیـز از آن‌ها حمایـت کند‪.‬‬ ‫رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان اینکــه یکــی‬ ‫از زمینــه هــای جــدی فعالیــت در جهــاد دانشــگاهی‬ ‫گیاهــان دارویــی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬گیــاه دارویــی بایــد‬ ‫اهلــی ســازی و بــه روش علمــی تکثیرســازی و کشــت‬ ‫شــود و بعــد از طــی ایــن مراحــل تولیــد گیاهــان دارویــی‬ ‫صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫فراهم‌سازی کشت علمی در دهکده گیاهان دارویی‬ ‫جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی‬ ‫طیبی در ادامه تاکید کرد‪ :‬زیرساخت‌های اهلی سازی و‬ ‫کشت علمی باید در دهکده گیاهان دارویی خراسان‌جنوبی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بحث صادرات گیاهان دارویی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از اقدامات جدی که در دستور کار جهاددانشگاهی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬بحث صادرات است اما قدم اول برای صادرات‬ ‫تولید خوب و با کیفیت است تا بتواند استانداردهای وزارت‬ ‫بهداشت را به دست آورد‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی یــادآور شــد‪ :‬تمــام تــاش‬ ‫مــا بــر ایــن خواهــد بــود کــه دهکــده گیاهــان دارویــی‬ ‫جهاددانشــگاهی خراســان‌جنوبی‬ ‫بتوانــد بــه اهــداف خــود برســد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫دسـت آورده‌ایـم‪ ،‬افـزود‪ :‬در تمـام دنیـا اصلی‌تریـن کار را‬ ‫انجـام کار علمـی و فناورانـه و تجاری‌سـازی می‌دانند و از‬ ‫کاربـرد آن بـه شـدت اسـتقبال می‌کننـد‪.‬‬ ‫طیبی ادامه داد‪ :‬در این راستا نیاز است مسئوالن دولت‬ ‫و مجلس از تولیدات بسیار خوب کشور حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست مشترک معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با مدیرعامل صحا مطرح شد؛‬ ‫صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‬ ‫در جهت اشتغال متخصصان نقش‌آفرینی می‌کند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت کار با تاکید بـر بهره‌مندی از ظرفیـت صندوق حمایـت از صنایع الکترونیـک برای اشـتغال متخصصان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنایـع الکترونیـک‪ ،‬پیشـران صنایـع دانش‌بنیان اسـت و وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی نیـز در کنار «صحا» بـه عنوان یکـی از تاثیرگذارتریـن نهادها‬ ‫در توسـعه صنایع الکترونیک در کشـور و توسـعه اشـتغال متخصصـان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬دکتـر عیسـی منصـوری‪ ،‬معـاون‬ ‫توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی در نشسـت بـا دکتر علـی وحدت رئیـس هیات‬ ‫مدیـره و مدیرعامـل صنـدوق حمایـت از تحقیقـات و‬ ‫توسـعه صنایـع الکترونیک کـه در محل صحا برگزار شـد‪،‬‬ ‫ضمـن تاکیـد بـر اینکـه صحا بـا توجه بـه انباشـت تجربه‬ ‫و اطالعاتـی کـه از شـرکت‌های فعـال صنایـع الکترونیـک‬ ‫کشـور دارد‪ ،‬می‌توانـد نقشـه راه ایـن صنعـت را مشـخص‬ ‫کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد بررسـی کنیـم کـه فعالیـت بخـش‬ ‫خصوصـی در چـه گرایش‌هایـی از صنایـع الکترونیـک‬ ‫بیشـتر اسـت و در عیـن حـال تاکیـد شـود ایـن گرایـش‬ ‫ظرفیـت توسـعه زیـادی دارد و کشـور هـم در آن مزیـت‬ ‫نسـبی داشـته و تـوان ورود بـه بـازار جهانـی را دارد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی درخصــوص مهم‌تریــن وظایــف‬ ‫صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک در اشــتغال‌زایی‬ ‫افــزود‪ :‬نبایــد صنــدوق را فقــط به‌عنــوان محلــی بــرای‬ ‫اعطــای وام درنظــر بگیریــم؛ زیــرا ایــن منابــع محــدود‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن صحــا بایــد بررســی کنــد کــه کــدام‬ ‫رشــته در صنعــت الکترونیــک بیشــترین بهــره‌وری و‬ ‫فرصــت شــغلی را بــرای کشــور ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد مشــخص کــرد کــه نــگاه اســتراتژیک‬ ‫کشــور بــه کــدام ســمت اســت و ســپس بــر اســاس ایــن‬ ‫نــگاه اولویت‌هــای اشــتغال را اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫دکتـر منصـوری درخصـوص ارتباطـات خارجـی‬ ‫شـرکت‌ها و نقـش توسـعه صحا بـرای صنایـع الکترونیک‬ ‫نیـز گفـت‪ :‬بایـد در کشـور شـرکت‌های بـزرگ را تقویـت‬ ‫کنیـم و بـرای دسـتیابی به این هـدف باید با شـرکت‌های‬ ‫صاحـب برنـد دنیـا ارتباطـات خوبـی داشـته باشـیم‪ .‬از‬ ‫ایـن‌رو بـرای حضـور در بازارهـای جهانـی بایـد منابعـی‬ ‫را بـه شـرکت‌ها تخصیـص داد‪ .‬اگـر صنـدوق بتوانـد ایـن‬ ‫نقـش توسـعه‌ای را در حـوزه صنعـت الکترونیـک به‌خوبی‬ ‫ایفـا کنـد‪ ،‬گام اساسـی در این حوزه برداشـته اسـت؛ زیرا‬ ‫در کشـور کسـی متولـی ایـن موضوع نیسـت و البتـه باید‬ ‫برنامه‌ریزی‌هـای مختلفـی بـرای انجـام ایـن کار انجـام‬ ‫شـود‪ .‬ضمن‌اینکـه بـا تقویـت ایـن شـرکت‌های بـزرگ‪،‬‬ ‫شـرکت‌های کوچـک نیـز رشـد پیـدا می‌کننـد کـه بـه‬ ‫رونـق کسـب‌وکار و ایجاد اشـتغال کمک فراوانـی می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته وی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک از‬ ‫موثرترین نهادها در توسعه صنایع الکترونیک در کشور؛‬ ‫در جهت توسعه این صنایع و اشتغال متخصصان می‌تواند‬ ‫نقش‌آفرینی کند‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در کنار صحا به عنوان یکی از‬ ‫تاثیرگذارترین نهادها در توسعه صنایع‬ ‫الکترونیک در کشور و توسعه اشتغال‬ ‫متخصصان خواهد بود‬ ‫وی درخصوص نقش صندوق حمایت از صنایع‬ ‫الکترونیک در طرح‌های اشتغال و کارورزی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد‪ :‬مهم‌ترین بخش طرح‬ ‫اشتغال‪ ،‬توسعه فعالیت‌های پراشتغال است‪ .‬در این ارتباط‬ ‫پس از اعالم گرایش‌های دارای اولویت حوزه الکترونیک از‬ ‫سوی صحا‪ ،‬وزارتخانه نیز برنامه‌های خود را اعالم می‌کند‬ ‫تا همکاری‌ها در این زمینه آغاز شود‪.‬‬ ‫دکتر منصوری با تاکید بر اینکه صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫پیشران صنایع دانش‌بنیان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کنار صحا به عنوان یکی‬ ‫از تاثیرگذارترین نهادها در توسعه صنایع الکترونیک در‬ ‫کشور و توسعه اشتغال متخصصان خواهد بود‪.‬‬ ‫صنایع الکترونیک‪ ،‬آینده صنعت کشور است‬ ‫دکتر علی وحدت‪ ،‬مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات‬ ‫و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) نیز در این نشست مشترک‬ ‫ضمن معرفی خدمات و تسهیالت صحا‪ ،‬عملکرد چند سال‬ ‫اخیر در بخش تسهیالت و ضمانت‌نامه را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صنایع الکترونیک‪ ،‬آینده‬ ‫صنعت کشور است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر برخی‬ ‫از شرکت‌های فعال این حوزه توانسته‌اند با انتخاب خوب‬ ‫محصول دارای بازار مناسب و دارای فناوری و تکنولوژی‬ ‫باال‪ ،‬ارزش افزوده فراوانی را در کشور ایجاد کنند و حتی‬ ‫به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صحا با بیان این‌که در حال حاضر وضعیت و‬ ‫اطالعات شرکت‌های فعال صنایع الکترونیک در کشور در‬ ‫صندوق موجود است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هم‌اکنون در صحا‬ ‫مزیت‌های تولیدی صنایع الکترونیک در کشور را می‌دانیم‬ ‫که کدام شرکت‌ها در کدام استان وضعیت بهتری دارند و‬ ‫دارای مزیت تولید نسبت به سایر شرکت‌ها هستند‪.‬‬ ‫وحدت در ادامه تاکید کرد‪ :‬منابع محدود صندوق این‬ ‫فرصت را فراهم کرد که به سمت کیفی‌سازی حمایت‌ها و‬ ‫اعطای تسهیالت به طرح‌ها برویم‪ .‬حتی در جهت حمایت‬ ‫همه‌جانبه و به نتیجه رسیدن پشتیبانی صورت گرفته‪،‬‬ ‫برای بازاریابی شرکت‌ها هم وارد مذاکره با سازمان‌ها و‬ ‫دستگاه‌های اجرایی برای فروش محصول الکترونیک‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم روابط عمومی صحا‪ ،‬مدیرعامل صحا‬ ‫در پایان گفت‪ :‬صندوق حمایت از صنایع الکترونیک‬ ‫پس از قریب به ‪ 20‬سال پشتیبانی از شرکت‌های صنایع‬ ‫الکترونیک کشور‪ ،‬تولیدکننده واقعی را می‌شناسد که‬ ‫چه شرکت‌هایی قابلیت تولید کدام محصول را با کیفیت‬ ‫خوب در رقابت با سایر شرکت‌ها دارند تا اینکه در فرآیند‬ ‫مشارکت با شرکت‌های بزرگ و معتبر خارجی موفق‬ ‫باشند‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪67‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با مدیر یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد رویش جهاد دانشگاهی‬ ‫ایده خوب ایده ای است که عملی شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫سـینا مهـدی زاده مدیـر شـرکت دانـش بنیـان پیشـرو فنـاوران صنعـت برنا اسـت که توانسـته بـه موفقیت هایـی برسـد و ایده خـود را در بخـش نیرو‬ ‫و جلوگیـری از هـدر رفـت آب و بـرق بـه انجـام برسـاند‪ .‬این شـرکت هفت نفـر نیـرو دارد و در مرکز رشـد فنـاوری اطالعـات و ارتباطات جهاد دانشـگاهی‬ ‫(رویـش ) مسـتقر اسـت‪ .‬ایـن گفتگـو را بـا مدیرعامل ایـن شـرکت دانش بنیـان‪ ،‬مهندس مهـدی زاده بـا هم مـی خوانیم‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫◄ ابتـــدا دربـــاره ایـــده خـــود توضیـــح‬ ‫دهیـــد و بفرمائیـــد چگونـــه ایـــن ایـــده‬ ‫بـــرای شـــما شـــکل گرفتـــه اســـت؟‬ ‫یکـــی از مشـــکالتی کـــه در بحـــث مدیریـــت و‬ ‫انتق ــال آب وج ــود دارد بح ــث هدررف ــت آب اس ــت‪.‬‬ ‫طبـــق آمارهـــای رســـمی بـــه طـــور میانگیـــن در‬ ‫حـــدود ‪ 30‬درصـــد از آب تولیـــدی کـــه از چـــاه هـــا‬ ‫و ی ــا س ــایر مناب ــع اس ــتخراج م ــی ش ــود در ش ــبکه‬ ‫انتق ــال و توزی ــع آب ه ــدر م ــی رود‪ .‬البت ــه آماره ــای‬ ‫غی ــر رس ــمی حاک ــی از ه ــدر رف ــت حــــــــ ــدودا‬ ‫‪ 40‬درص ــدی در آب ش ــهری و ‪ 60‬ال ــی ‪ 70‬درص ــدی‬ ‫در آب روســـتایی اســـت‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر کـــه یکـــی از بزرگتریـــن‬ ‫تهدیداتـــی کـــه دنیـــا و بـــه تبـــع آن کشـــور مـــا‬ ‫بـــا آن مواجـــه اســـت مشـــکل کـــم آبـــی اســـت‬ ‫مدیری ــت و کاه ــش ای ــن ه ــدر رف ــت ض ــرورت دارد‪.‬‬ ‫تیـــم فنـــاوران برنـــا بـــرای اولیـــن بـــار بـــه‬ ‫واس ــطه اع ــام نی ــاز ش ــرکت آب و فاض ــاب ش ــهری‬ ‫یکـــی از شهرســـتان هـــای آذربایجـــان شـــرقی بـــا‬ ‫ایـــن چالـــش بـــزرگ آشـــنا شـــد و پـــس از انجـــام‬ ‫تحقیق ــات و برررس ــی ه ــای الزم س ــامانه هوش ــمندی‬ ‫بـــرای مدیریـــت و کنتـــرل شـــبکه انتقـــال و توزیـــع‬ ‫آب و حـــل ایـــن مشـــکل ارائـــه نمـــود‪.‬‬ ‫ای ــن س ــامانه ب ــا رویک ــرد ه ــای اختصاص ــی ب ــرای‬ ‫شـــبکه هـــای آب شـــهری و روســـتایی بـــه طـــور‬ ‫جداگانـــه طراحـــی و پیـــاده ســـازی شـــده اســـت و‬ ‫ب ــا بکارگی ــری فن ــاوری ه ــای اطالع ــات و تجهی ــزات‬ ‫الکترونیکـــی و الکترومکانیکـــی و بکارگیـــری هـــوش‬ ‫مصنوع ــی پارامت ــر ه ــای مختل ــف و حیات ــی ش ــبکه‬ ‫هـــای تولیـــد و توزیـــع آب از جملـــه فشـــار‪ ،‬دبـــی‪،‬‬ ‫ســـطح ‪ ،‬غلظـــت کلـــر‪ ،‬کـــدورت و ‪ PH‬را کنتـــرل‬ ‫م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫◄ کاربردهای این ایده چیست؟‬ ‫ای ــن س ــامانه م ــی توان ــد کارب ــرد ه ــای مختلف ــی‬ ‫در حـــوزه آب و فاضـــاب و همچنیـــن مراکـــز‬ ‫صنعتـــی داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫از ایـــن کاربردهـــای ایـــن ســـامانه جلوگیـــری از‬ ‫س ــرریز مخ ــازن آب و تش ــخیص نش ــتی و ترکیدگ ــی‬ ‫خطـــوط انتقـــال و کاهـــش اتفاقـــات آب و کاهـــش‬ ‫مصـــرف بـــرق اســـت ‪.‬‬ ‫از س ــوی دیگ ــر ای ــن س ــامانه مدیری ــت تعمی ــرات‬ ‫و نگه ــداری را انج ــام م ــی ده ــد و م ــی توان ــد توزی ــع‬ ‫مدیر یک شرکت دانش بنیان مرکز رشد رویش ‪:‬‬ ‫این سامانه با رویکرد های‬ ‫اختصاصی برای شبکه های‬ ‫آب شهری و روستایی به طور‬ ‫جداگانه طراحی و پیاده سازی‬ ‫شده است‬ ‫عادالن ــه آب روس ــتایی را انج ــام ده ــد و مانیتورین ــگ‬ ‫آنالی ــن پارامت ــر ه ــای ش ــبکه را دنب ــال نمای ــد‪.‬‬ ‫از ســـوی دیگـــر تشـــخیص وجـــود و منطقـــه‬ ‫انشـــعابات غیـــر قانونـــی‪ ،‬مدیریـــت میـــزان مصـــرف‬ ‫آب مناطـــق و کنتـــرل و مدیریـــت تاسیســـات‬ ‫صنعتـــی از کاربردهـــای ایـــن ســـامانه اســـت‪.‬‬ ‫◄ بـــا توجـــه بـــه موضـــوع کـــم آبـــی‬ ‫لطفـــا بفرمائیـــد ایـــن ایـــده تـــا چـــه حـــد‬ ‫مـــی توانـــد بـــرای کشـــورمان و شـــبکه‬ ‫ه ــای آب ش ــهری و روس ــتایی مفی ــد باش ــد؟‬ ‫موضـــوع کـــم آبـــی از دو جهـــت قابـــل بررســـی‬ ‫م ــی باش ــد‪ .‬یک ــی بح ــث کمب ــود مناب ــع و دیگ ــری‬ ‫مدیری ــت نادرس ــت مناب ــع‪ .‬بخش ــی از ای ــن مدیری ــت‬ ‫نادرســـت مربـــوط بـــه الگـــوی نامناســـب مصـــرف‬ ‫اســـت امـــا بخـــش عمـــده ایـــن اتـــاف منابـــع‬ ‫مربـــوط بـــه مدیریـــت نادرســـت منابـــع آب اســـت‬ ‫ک ــه ای ــن س ــامانه ت ــا ح ــد قاب ــل توجه ــی مش ــکالت‬ ‫ایـــن بخـــش را از طریـــق جلوگیـــری از هدررفـــت ‪،‬‬ ‫کاهـــش و تشـــخیص بـــه موقـــع اتفاقـــات و توزیـــع‬ ‫عادالنـــه مرتفـــع خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫◄ چـــه ســـازمان هایـــی از شـــما حمایـــت‬ ‫کـــرده انـــد و بـــا چـــه فراینـــدی و چگونـــه؟‬ ‫در شــروع‪ ،‬ایــن طــرح در مرکــز رشــد پــارک علــم‬ ‫و فن ــاوری شهرس ــتان ش ــاهرود م ــورد پذی ــرش ق ــرار‬ ‫گرفـــت و تســـهیالت مالـــی بـــه آن اختصـــاص داده‬ ‫شـــد‪ .‬در ادامـــه بـــا پذیـــرش و اســـتقرار شـــرکت در‬ ‫مرکـــز رشـــد فنـــاوری اطالعـــات جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫(روی ــش) ع ــاوه ب ــر تس ــهیالت مال ــی ‪ ،‬برنام ــه ه ــای‬ ‫آموزش ــی و مش ــاوره ه ــای تخصص ــی بس ــیار عال ــی‬ ‫کـــه توســـط تیـــم حرفـــه ای مدیریتـــی و اجرایـــی‬ ‫ایـــن مرکـــز برگـــزار شـــد تغییـــرات و پیشـــرفت‬ ‫ه ــای بس ــیار چش ــمگیری در رون ــد توس ــعه ش ــرکت‬ ‫ایجـــاد شـــد‪ .‬مـــی توانـــم بگویـــم مرکـــز رشـــد‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫(روی ــش) از مراک ــز رش ــد موف ــق و توانمن ــد کش ــور‬ ‫اس ــت و توانس ــته بس ــیاری از ش ــرکت ه ــای موف ــق‬ ‫را پذیـــرش‪ ،‬مدیریـــت و حمایـــت نمایـــد‪.‬‬ ‫◄ آیـــا ایـــن شـــرکت بـــرای دانـــش‬ ‫بنیـــان شـــدن اقـــدام کـــرده اســـت؟‬ ‫در حـــال حاضـــر ایـــن شـــرکت مـــدت ‪ 9‬مـــاه‬ ‫اس ــت ک ــه موف ــق ب ــه اخ ــذ گواه ــی دان ــش بنی ــان‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬ایـــن شـــرکت بـــا توجـــه بـــه ایـــده و‬ ‫توانمنـــدی هـــا و نیـــاز کشـــور مـــورد نیـــاز بخـــش‬ ‫هـــای مختلـــف از جملـــه آب و بـــرق اســـت‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫خوشبختانه در دهه اخیر‬ ‫شاهد حمایت‌های بسیار‬ ‫زیادی در حوزه‌های‬ ‫فناوری‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان و استارت‬ ‫آپ‌ها بودیم‬ ‫اسـت مهمترین چالـش آن ها همیـن مباحث مدیریت‬ ‫و فـروش اسـت که مراکز رشـد مـی توانند بـا برگزاری‬ ‫دوره هـای آموزشـی ‪ ،‬جلسـات مشـاوره و همچنیـن‬ ‫ایجـاد بسـتری بـرای ارائـه محصـوالت این شـرکت ها‬ ‫بـه بـازار و مشـتریان مـی تواننـد کمـک قابـل توجهی‬ ‫در مسـیر توسـعه و پیشـرفت به شـرکت های مسـتقر‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫◄ شرکت پیشرو فناوران صنعت برنا چند نفر‬ ‫شاغل دارد و آیا در حوزه کسب و کار و فروش‬ ‫محصول و خدمات موفق بوده است و استقبال از‬ ‫محصول و خدمات آن چگونه است؟‬ ‫گفت و گو‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫◄ شــرکت هــا و واحدهــای فنــاور مســتقر‬ ‫در پــارک هــا و مراکــز رشــد بــه چــه نــوع‬ ‫حمایــت هایــی نیــاز دارنــد و اولویــت آن هــا‬ ‫بــرای توســعه کســب و کار چیســت؟‬ ‫از آنجـا کـه عمـده شـرکت هـا و واحدهایـی کـه به‬ ‫مراکـز رشـد وارد مـی شـوند تیـم هـای فنـی هسـتند‬ ‫و توانمنـدی آن هـا در حـوزه فـروش و مدیریـت کـم‬ ‫در حـال حاضـر ‪ 7‬نفـر بـه صـورت دائمـی در ایـن‬ ‫شـرکت مشـغول بـه کار هسـتند و بـه یـاری خداونـد‬ ‫و تلاش تیمـی موفـق شـده اسـت تـا کنـون چندیـن‬ ‫قـرارداد بـا ادارات آب و فاضالب شـهری و روسـتایی و‬ ‫همچنیـن برخـی کارخانجـات به نام کشـور در اسـتان‬ ‫هـای آذربایجـان شـرقی ‪ ،‬سـمنان و تهـران منعقـد‬ ‫نمـوده و در پـروژه هـای بـه اتمـام رسـیده رضایـت‬ ‫کارفرمـا را جلـب نمایـد‪ .‬بـرای مـا رضایـت کارفرمـا‬ ‫بسـیار اهمیـت دارد و در پـروژه هـا تالش مـی کنیم با‬ ‫دقـت کارهایمـان را انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫◄ بــا تشــکر از حضــور شــما در ایــن‬ ‫گفتگــو آیــا داشــتن ایــده خــوب مــی توانــد‬ ‫بــه موفقیــت منجــر شــود و یــا عوامــل‬ ‫دیگــری دخیــل هســتند؟‬ ‫خوشبـــــــــــختانه در دهـه اخیـر شـاهد‬ ‫حمایت‌هـــــــــای بسـیار زیـادی‬ ‫در حوزه‌هـای فنـاوری‪،‬‬ ‫شر کــــــــت ‌ها ی‬ ‫دانش‌بنیــــــــان و‬ ‫اسـتارت آپ‌ها بودیم‬ ‫کـه در بسـیاری از‬ ‫مـوارد بـه نتایـج‬ ‫بسـیار خوبـی منجـر‬ ‫شـد‪ .‬امیـداورم بـا‬ ‫بر نا مــــــه‌ر یز ی‌ها ی‬ ‫صحیـح مسـئولین و‬ ‫نهادهـــــای مربوطـه‬ ‫شـاهد پیشـرفت هـای‬ ‫بیشـتر در ایـن حـوزه‬ ‫و اسـتفاده بهینـه از‬ ‫اسـتعدادهای کشـور‬ ‫عزیزمـان باشـیم‪.‬‬ ‫و نکتـه پایانـی‬ ‫کـه دوسـت دارم بـه آن اشـاره کنـم ایـن اسـت کـه‬ ‫صـرف داشـتن اسـتعداد و ایـده هـای خـوب بـه ایـن‬ ‫معنـی نیسـت کـه ما تافتـه جدا بافتـه باشـیم و انتظار‬ ‫موفقیت داشـته باشـیم‪ .‬و اگر در شـرایط خوب بتوانیم‬ ‫ایـده را بـه عمـل و خدمـت و محصـول تبدیـل کنیم‪،‬‬ ‫مـی توانسـتیم بـه موفقیـت برسـیم‪ .‬و موفقیـت نیـاز‬ ‫بـه تلاش هدفمنـد‪ ،‬اراده و ریسـک پذیـری بـه موقعه‬ ‫دارد‪ .‬در هـر شـرایطی مـی توانیـم به شـرط آن که راه‬ ‫درسـتش را پیـدا کنیـم‪.‬‬ ‫‪69‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌ خبر داد؛‬ ‫ایجاد منابع جدید مالی‬ ‫برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و جـذب سـرمایه معاونـت علمی‌وفنـاوری ریاسـت‌جمهوری با بیـان اینکـه در ‪ 10‬ماه گذشـته از طریـق بانک‌های دولتـی و خصوصی‬ ‫‪ 2800‬میلیـارد تومـان اعتبـار بـه ‪ 1250‬شـرکت تزریق شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن در حالی اسـت که در چند سـال گذشـته حـدود ‪ 1200‬میلیـارد تومـان از منابع‬ ‫معاونـت علمـی و صنـدوق‌ نـوآوری و شـکوفایی به شـرکت‌های دانش‌بنیان تسـهیالت اعطا شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬دکتـر علیرضا دلیـری با اشـاره به اهمیـت حمایـت از شـرکت‌های دانش‌بنیـان افزود‪ :‬بـا توجه به ریسـک بـاالی فعالیت‌هـای دانش‌بنیان‬ ‫در معاونـت علمـی‪ 110 ،‬خدمـت بـرای کاهش ریسـک شـرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اعطـای تسـهیالت و تامیـن مالـی بـرای شـرکت‌های دانش‌بنیـان را از جملـه حمایت‌هـای معاونـت علمـی بـرای شـرکت‌های دانش‌بنیـان نـام بـرد و‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـر ایـن اسـاس از ابتـدای دولـت یازدهـم ‪ 400‬میلیـارد ریـال از سـوی صندوق‌هـای پژوهـش و فنـاوری بـه شـرکت‌ها اهدا شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫با ‪ 3000‬میلیارد ریال تاکنون ‪ 830‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار داده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این منابع نمی‌توانند مشکالت مالی‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان را مرتفع کنند؛ از این رو از‬ ‫یک سال گذشته فعالیت خود را بر ایجاد منابع مالی‬ ‫جدید متمرکز کردیم که بر این اساس وارد مذاکره با‬ ‫بانک‌ها شدیم‪.‬‬ ‫دلیری با تاکید بر اینکه در این راستا با ‪ 12‬بانک‬ ‫دولتی و خصوصی توافقنامه‌هایی امضا شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با امضای این توافقنام ‌ه در ‪ 10‬ماه گذشته ‪2800‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار به ‪ 1250‬شرکت تزریق شد که‬ ‫نشان می‌دهد در بانک‌ها‌‪ ،‬فضای اعتماد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ‌،‬در چند سال گذشته حدود بیش‬ ‫از ‪ 1200‬میلیارد تومان از منابع معاونت علمی و‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‬ ‫بنیان تسهیالت پرداخت شد که حدود ‪ 400‬میلیارد‬ ‫تومان از منابع معاونت علمی و مبلغ ‪ 830‬میلیارد‬ ‫تومان از منابع ‪ 3000‬میلیارد تومانی صندوق نوآوری و‬ ‫شکوفایی تامین شده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت‬ ‫علمی با اشاره به تسهیالت ‪ 2800‬میلیارد تومانی‬ ‫بانکها در ‪ 10‬ماه گذشته اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شرایط رقابتی در میان بانک‌ها برای اعطای تسهیالت‬ ‫به شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی بانک‌های ملت‪ ،‬سپه‪ ،‬ملی و سامان را از جمله‬ ‫بانک‌های پیشتاز برای اعطای تسهیالت به این‬ ‫شرکت‌ها نام برد و ادامه داد‪ :‬این امر نشان می‌دهد که‬ ‫این بستر جدید مالی قابل توجیه است و می توانیم با‬ ‫استفاده از این بستر منابع مالی شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫دلیری با تاکید بر اینکه ‪ 83‬درصد منابعی که توسط‬ ‫بانک‌ها پرداخت شده‪ ،‬از سوی بانک‌های خصوصی بوده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ 71 :‬درصد پروژه‌ها از سوی بانک‌های‬ ‫بیش از ‪ 1200‬میلیارد تومان از منابع‬ ‫معاونت علمی و صندوق نوآوری و‬ ‫شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫تسهیالت پرداخت شد‬ ‫خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و این در حالی‬ ‫است که اعطای تسهیالت از سوی بانک‌های خصوصی‬ ‫شرایط سخت‌گیرانه‌ای دارد‪.‬‬ ‫دلیری اضافه کرد‪ :‬پرداخت تسهیالت ماهیانه بانک‌ها‬ ‫از فروردین تا آذر ماه سال جاری از مبلغ ‪ 153‬میلیارد‬ ‫تومان به ‪ 400‬میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است‪‌،‬‬ ‫ضمن آنکه تعداد پروژه‌های حمایت شده نیز از ‪114‬‬ ‫پروژه به ‪ 149‬پروژه رسیده است؛ ولی علی رغم اینکه‬ ‫تعداد پروژه‌ها افزایش چشمگیری نداشته‪ ،‬ولی جمع‬ ‫مبلغ پرداختی نزدیک به ‪ 3‬برابر شده که نشان از کیفی‬ ‫شدن ورود بانک‌ها به این حوزه بوده است‪.‬‬ ‫صدور ضمانت‌نامه‬ ‫برای شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت‬ ‫علمی‌ با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫برای دریافت ضمانت‌نامه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫رفع این چالش سال گذشته از سوی معاونت علمی‬ ‫پیشنهادی به کمیسیون دولت ارائه شد که بر اساس‬ ‫آن صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی می‌توانند‬ ‫ضمانت نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر کنند‬ ‫که با تصویب این پیشنهاد از سال ‪ 96‬بیش از ‪ 600‬فقره‬ ‫ضمانت‌نامه از سوی این صندوق‌ها صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به دنبال همکاری با بانک‌ها برای‬ ‫صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم‪‌،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بانک توسعه صادرات گام‌های جدی برای‬ ‫صدور ضمانت‌نامه برداشته است که در این راستا این‬ ‫بانک از طریق یکی از صندوق‌های پژوهش و نوآوری‬ ‫اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کند‪.‬‬ ‫منابع مالی معاونت علمی برای حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫با تاکید بر اینکه این معاونت از چندین منبع اقــدام‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سود تسهیالت‬ ‫این صندوق برای‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪ 4‬درصد کمتر از سود‬ ‫سایر صندوق‌ها است‬ ‫مشاوره دارد که با راه‌اندازی دفتر سرمایه‌گذاری در‬ ‫معاونت علمی اقدام به ارائه خدمات مشــــــاوره‌ای‬ ‫به شرکت‌های استارتاپی می‌شود‪.‬‬ ‫توسعه وقف در حوزه دانش‌بنیان‌ها‬ ‫وی با بیان این‌که برای تامین منابع مالی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان تالش شده است تا همه حوزه‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری را برای حمایت از این شرکت‌ها فعال‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬از آنجایی که با منابع محدود دولتی‬ ‫نمی‌توان در این حوزه وارد شد‪ ،‬از این رو با مذاکراتی که‬ ‫با سازمان اوقاف صورت گرفت‪ ،‬توافق نامه‌ای در زمینه‬ ‫چالش پیچیده بیمه محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫با اشاره به وضعیت بیمه محصوالت دانش‌بنیان با تاکید‬ ‫بر اینکه برخی از این محصوالت افق روشنی ندارند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬برای رفع چالش بیمه این نوع محصوالت‬ ‫با بیمه مرکزی جلسات زیادی برگزار کردیم که برای‬ ‫صدور بیمه‌نامه در دو زمینه توافق حاصل شد‪.‬‬ ‫وی بیمه محصوالت دانش‌بنیان و بیمه اعتباری برای‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله دو زمینه مورد توافق‬ ‫میان معاونت علمی با بیمه مرکزی نام برد و خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬ولی تاکنون به مدل خاصی که بتوانیم این‬ ‫محصوالت را تحت پوشش بیمه قرار دهیم‪ ،‬نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به فرابورس‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت‬ ‫علمی با تاکید بر اینکه ورود شرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫به فرابورس زیاد مشکل نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای ورود شرکت‌ها‬ ‫به فرابورس‪ ،‬نیاز به هزینه‌های باالیی نیست‪ .‬سقف این‬ ‫هزینه ‪ 50‬میلیون تومان است‪ ،‬ولی میانگین آن بین‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به منظور تسهیل شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان به بورس اعالم کردیم ‪ 50‬درصد از‬ ‫هزینه‌های ورود به فرابورس از سوی معاونت تامین‬ ‫می‌شود و بر این اساس هر مستندی که از سوی‬ ‫فرابورس به معاونت ارسال شود‪ ،‬اعتبارات آن پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دلیری خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون هیچ مستندی از‬ ‫فرابورس به معاونت علمی به منظور پرداخت هزینه‌های‬ ‫شرکت در فرابورس به ما ارسال نشده است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫به جذب سرمایه برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق توسعه ملی از جمله منابع‬ ‫مالی است که با مذاکراتی که با مسئوالن این صندوق‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬هیات امنایی تشکیل شد و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان همانند مناطق محروم از امتیازات خاص‬ ‫این صندوق می‌توانند استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سود تسهیالت این صندوق برای‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان ‪ 4‬درصد کمتر از سود سایر‬ ‫صندوق‌ها است‪.‬‬ ‫دلیری‪ ،‬عدم آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیـــــــان‬ ‫با بوروکراسی بانک‌ها و زمانبر بودن صدور ضمانت‌نامه را از‬ ‫جمله چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان نام‬ ‫برد و گفت‪ :‬برای این امر همکاری‌هایی با صندوق‌های‬ ‫پژوهش و فناوری‪ ،‬صندوق توسعه ملی و بانک توسعه‬ ‫صادرات برای صدور ضمانت‌نامه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی همچنین از راه‌اندازی دفتر سرمایه‌گذاری در‬ ‫معاونت علمی به منظور تامین مالی برای شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان خبر داد و گفت‪ :‬این دفتر بستر الزم برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از‬ ‫آن‌ها را فراهم می‌کند که تاکنون توانسته اســـت از‬ ‫‪ 240‬ایده ارائه شده به این دفتر‪ ،‬بر روی تابلوی بورس‬ ‫‪ 29‬ایده را به فروش برساند‪.‬‬ ‫دلیری‪ ،‬ایجاد ‪ 15‬صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه را از‬ ‫دیگر راهکارهای تامین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫نام برد و اضافه کرد‪ :‬عالوه بر آن تابلوی ‪ SME‬را در‬ ‫بورس ایجاد کردیم که از طریق آن شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان می‌توانند سهام خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫دغدغه افشای اطالعات فناوری‌های خود را از‬ ‫طریق مالیات داشتند‪ ‌،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به معافیت‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات این مشکل رفع شده‬ ‫است و با بسترسازی‌های انجام شده ‪ 260‬شرکت بیش‬ ‫از ‪ 10‬میلیارد تومان و ‪ 60‬شرکت بیش از ‪ 50‬میلیارد‬ ‫تومان فروش دارند‪.‬‬ ‫حمایت از استارتاپ‌ها‬ ‫دلیری‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این معاونت برای سال ‪1397‬‬ ‫دو برنامه ارزش‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان و‬ ‫حمایت از شرکت‌های استارتاپی را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫وی در عین حال اعطای وام به استارتاپ‌ها را خیانت‬ ‫به آنها دانست و گفت‪ :‬اعتبارات استارتاپ‌ها باید از‬ ‫طریق هلدینگ‌ها‪ ،‬بازار سرمایه و یا بانک‌ها تامین شود‬ ‫و هدایت استارتاپ‌ها به این سمت نیاز به ارائه خدمات‬ ‫صرف منابع وقف در حوزه علم و فناوری به امضا رسید‪.‬‬ ‫دلیری اضافه کرد‪ :‬برای این منظور کارگزارانی در‬ ‫سازمان اوقاف ایجاد شد تا به امر حمایت از نخبگـــان‬ ‫و شرکت‌های دانش بنیان رسیدگی کند‪.‬‬ ‫‪71‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تالش های یک شرکت دانش بنیان در حوزه درمان به بار نشست؛‬ ‫رونمایی از داروی درمان قطعی میگرن در جهان‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫نوزدهـم اسـفند مـاه «روز بـه یـاد ماندنی برای یک شـرکت دانـش بنیان» بـود که توانسـته با حمایـت صندوق نـوآوری و شـکوفایی به یک کار بزرگ دسـت‬ ‫بزنـد؛ «رونمایـی از داروی درمـان قطعی میگرن»‬ ‫در ایـن مراسـم عاطفه میرسـیدی مجری دوسـت داشـتنی اخبار حوزه پزشـکی سـیما پشـت تریبون رفت و اعلام کرد‪ :‬دوران رنج و سـختی بـرای میلیون‌ها‬ ‫هموطـن بویـژه بـرای بانـوان مبتلا بـه میگرن به سـرآمده اسـت چـرا کـه داروی درمان قطعـی میگـران بعد از سـال ها تالش یـک تیم دانـش بنیـان و حمایت‬ ‫صنـدوق نوآوری بـه تولید رسـید و به ثمر نشسـت‪.‬‬ ‫دکتـر رضـا رمضانـی بنیانگـذار شـرکت میـم دارو‪ ،‬رونمایـی از داروی درمان قطعـی میگرن اظهار داشـت‪ :‬زمان سـاخت داروی میگری هیل ‪ 24‬سـال گذشـته‬ ‫بـوده اسـت کـه در سـال ‪ 84‬به عنـوان داروی ملـی انتخاب شـد و در سـال ‪ 88‬به تولیـد صنعتی رسـید و امروز توانسـته در فـاز جهانی مطرح شـود‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در محـل این صنـدوق رونمایـی شـد مسـئوالن و مدیـران تولید ایـن دارو به سـواالت‬ ‫خبرنـگاران پاسـخ دادند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مشخصات داروی میگرن‬ ‫‪72‬‬ ‫ایــن دارو بــا عنــوان میگــرن کات تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫میگــرن کات دارویــی اســت حاصــل ‪ 25‬ســال مطالعــات‬ ‫محققــان ایرانــی و بین‌المللــی کــه متشــکل از عصــاره‬ ‫ترکیــب گیاهــان دارویــی مختلــف ماننــد اســطوخدوس‪،‬‬ ‫اکلیــل‪ ،‬الملــک‌‪ ،‬بنفشــه‪ ،‬رازیانــه‪ ،‬گشــنیز و مرزنجــوش‬ ‫اســت کــه در منابــع طــب ســنتی ایــران و کتاب‌هــای‬ ‫قانــون و منابــع غربــی از آن‌هــا بــه عنــوان رفــع کننــده‬ ‫ســردردهای میگرنــی نــام بــرده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دارو عــاوه بــر اثربخشــی مثبــت و درمــان‬ ‫ســردردهای میگرنــی بــه کاهــش شــدت ســایر ســردردها‬ ‫در زمــان درد کمــک می‌کنــد‪.‬‬ ‫داروی میگرن کات به شکل اسپری بینی با حامل‬ ‫اتانول است‪ .‬از مزایای الکلی بودن پایه این دارو می‌توان به‬ ‫خالقیت و پایداری بهینه ترکیبات مواد موثره دارو‪ ،‬افزایش‬ ‫نفوذپذیری دارو در مخاط بینی جهت تقویت اثرات محلی‬ ‫و سیستمیک دارو‪ ‌،‬پاکسازی مجاری تنفسی بدون تاثیر‬ ‫منفی در سلول‌های مژک‌دار بینی و تضمین سالمت دارو‬ ‫در طول عمر آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫امکان صادرات داروی درمان میگرن به‬ ‫کشورهای خارجی‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ 800‬میلیون نفر در دنیا مشکل‬ ‫ناراحتی میگرن دارند و بیش از نه میلیون نفر هم در ایران‬ ‫ناراحتی میگرن دارند‪.‬‬ ‫رئیس شرکت تولید کننده داروی درمان میگرن یا‬ ‫میگرن کات با تاکید بر تالش برای صادرات این دارو گفت‪:‬‬ ‫این دارو امکان صادرات به سایر کشورها را دارد‪.‬‬ ‫دکتر رضا رمضانی در مراسم رونمایی از داروی میگرن‬ ‫کات (اسپری بینی) گفت‪ :‬اکنون در صدد هستیم مجوز‬ ‫این دارو را از سازمان جهانی آمریکا (‪ )FDA‬اخذ کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخذ مجوز از این سازمان برای داروهای‬ ‫گیاهی راحت تر است و داروهای گیاهی مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫رمضانی گفت‪ :‬در افق ‪۵‬ساله مشخص شده که ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بیماران میگرنی به داروهای درمانی روی می آورند‬ ‫به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان در حال حاضر‬ ‫داروی میگرن کات در ‪ ۱۳۰‬داروخانه پخش شــــده و‬ ‫پیش بینی شده تا ‪۶‬ماه آینده همه داروخانه ها این دارو‬ ‫را ارائه کنند‪.‬‬ ‫رمضانی اظهار کرد‪ :‬در داروخانه های استانهای قم‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬گلستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬یزد داروی میگرن‬ ‫کات توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در راستای تولید این دارو توانستیم‬ ‫اپلیکیشن اختصاصی برای ارایه مشاوره رایگان و غربالگری‬ ‫سردردهای میگرنی برای افراد را طراحی کنیم‪.‬‬ ‫‪ 95‬درصد بیماران از درمان خود رضایت دارند‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه داروی میگــرن کات در مرحلــه‬ ‫کارازمایــی بالینــی بــر بیــش از ‪ ۳۰۰‬نفــر مــورد مطالعــه‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬حــدود‪ ۹۶‬درصــد از بیمــاران‬ ‫میگرنــی اســتفاده کننــده از میگــرن کات ادعــا دارنــد‬ ‫کــه بــا ایــن دارو قــدرت کنتــرل ســردرد هــای خــود را‬ ‫بدســت آورده انــد‪.‬‬ ‫رمضانی با بیان اینکه حدود ‪۹۵‬درصد افراد‪ ،‬بعد از‬ ‫مصرف تغییرات مثبت محسوسی گزارش کردند خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬در حدود ‪ ۸۱‬درصد از بیماران میگرنی استفاده‬ ‫کننده از داروی میگرن کات‪ ،‬سردرد های میگرنی به‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صورت قطعی درمان شده و بیماران به حذف سردردهای‬ ‫میگرنی خود اذعان کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا ‪ ۶‬ماه آینده این دارو در سراسر‬ ‫کشور پخش می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از اخذ مجوز از سازمان‬ ‫جهانی امریکا کشورهای زیادی می توانند مخاطب این‬ ‫دارو باشند و ما این دارو را به آنها صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ما می توانیم داروی ‪ ۳۰‬درصد بیماران‬ ‫مبتال به میگرن را تولید کنیم‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫به شرکت تولید کننده داروی میگرن‬ ‫‪ 91‬درصد بیماران میگرنی‬ ‫با داروی تولید شده درمان می شوند‬ ‫فرید سمسار‌ها مدیر کلینیک آرامش‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫داروهای گیاهی را که تا چند سال قبل در کشورمان وجود‬ ‫داشت صرفا مکمل‌های گیاهی دانست و بیان داشت‪:‬‬ ‫میگری هیل مکمل گیاهی نیست بلکه دارویی قطعی برای‬ ‫درمان است و می تواند جمع کثیری از مبتالیان میگرنی‬ ‫را بهبود بخشد‪ .‬با این دارو ‪ 91‬درصد بیماران میگرنی‬ ‫درمان می شوند و نه درصد دیگر ممکن است ناراحتی‬ ‫های دیگری داشته باشند که البته همه این ها در فرایند‬ ‫درمان مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص ترکیباتی همچون بابونه و اسطوخودوس‬ ‫که در این دارو به کاررفته تصریح کرد‪ :‬اگر ترکیب درستی‬ ‫از گیاهان دارویی با نسبت گذاری درست در دسترس باشد‬ ‫هیچ اثر منفی‌ نمی‌گذارد و در این هشت سال فعالیت‬ ‫کلینیک آرامش بر روی بیش از هزار و ‪ 400‬بیمار میگرنی‬ ‫هیچ تأثیر منفی‌ای نداشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درمان به وسیله میگری هیل‬ ‫هولیستیک(کلی) بوده و بر سیستم مغزی و عروقی تاثیر‬ ‫مثبت دارد‪ ،‬استفاده از آن همراه با داروهای دیگر هیچ‬ ‫منعی ندارد اما به زنان باردار توصیه می شود که از این‬ ‫دارو استفاده نکنند‪.‬‬ ‫بیش از‬ ‫‪ 800‬میلیون نفر در دنیا‬ ‫(اکثرا سفید پوست)‬ ‫به میگرن مبتال هستند‬ ‫که این دارو می تواند‬ ‫بازار خوبی ایجاد کنند‬ ‫رمضانی ابراز داشت‪ :‬درمان به معنای کاهش همزمان‬ ‫سه عامل فرکانس تعداد حمله‪ ،‬شدت سردرد و مدت زمان‬ ‫است‪.‬در ‪ 19‬درصد بیماران میگرنی بعد از استفاده میگری‬ ‫هیل که به صورت پودر ارائه می شود امکان بهبود کامل‬ ‫وجود ندارد و ممکن است شخص گاهی دچار سردرد های‬ ‫خیلی خفیف شود‪.‬‬ ‫رمضانی در ادامه افزود‪ :‬این کلینیک در چهار حوزه‬ ‫پیشگیری‪ ،‬تشخیص ‪ ،‬درمان و پایداشت درمان فعالیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درمان میگرن ‪ 450‬هزار تومان هزینه دارد‬ ‫وی با بیان اینکه روش درمانی با میگری هیل در‬ ‫کلینیک ها طی ‪ 20‬روز صورت می گیرد و ‪ 450‬هزار‬ ‫تومان هزینه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این دارو با کمک در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی ایران ‪ ،‬تهران و گیالن به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ارائه این محصول به صورت کمپلکس‬ ‫گیاهی بوده و تبدیل آن از حالت خشک به بوخور مستلزم‬ ‫تغییرات دمایی است و با توجه به دسته های مختلف‬ ‫گیاهی به کار رفته در میگری هیل درمان آن به صورت‬ ‫کلینیکال کارساز است‪.‬‬ ‫رمضانی با بیان اینکه این دارو در مردان تا ‪ 70‬درصد و‬ ‫در زنان ‪ 85‬درصد تاثیرگذار است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود ‪60‬‬ ‫درصد از بیماران میگرنی در فاصله سنی ‪ 25‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫بوده‌اند که بررسی‌های مختلف نشان داده سردرد همه‌‬ ‫گروه سنی ‪ 20‬تا ‪ 25‬سال پس از استفاده از این دارو به‬ ‫طور کامل برطرف شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ سازمان غذا و دارو از از این شرکت دانش بنیان‬ ‫دارویی در تهیه داروی میگرن حمایت کرده است‪.‬‬ ‫این دارو مشابه خارجی ندارد‬ ‫رئیس هیأت موسس کلینیک آرامش از ورود داروی‬ ‫«میگری هیل» در بازار خبر داد و گفت‪ :‬این داروی مشابه‬ ‫خارجی ندارد و در آینده با کمترین هزینه و کمترین‬ ‫تهاجم در بدن ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫رمضانی رئیس هیأت موسس کلینیک آرامش در‬ ‫مراسم رونمایی از داروی درمان قطعی میگرن «میگری‬ ‫هیل» گفت‪ :‬ما ‪ 110‬شرکت دارویی داریم که ‪ 90‬شرکت‬ ‫آن شرکت تولید داروست؛ که عمدتا داروی کپی تولید می‬ ‫کنیم‪ .‬تست و آزمایشات بر روی داروها در بیرون از کشور‬ ‫انجام می شود و ما در نهایت می توانیم از آن داروها تقلید‬ ‫کنیم‪ ،‬چرا که حق مالکیت معنوی در ایران به گونه ای نیست‬ ‫که محدودیتی برای کپی از داروها وجود داشته باشد و به‬ ‫راحتی می توانیم دارو را تولید کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیأت موسس کلینیک آرامش با تاکید بر اینکه‬ ‫«میگری هیل» مشابه خارجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر داروهای‬ ‫میگرن کاملا مسکن هستند و پیامدهای نامطلوب دارند‪ ،‬اما‬ ‫این دارو معالج است و به درمان قطعی میگرن کمک می کند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در‬ ‫مراسم رونمایی این دارو گفت‪ :‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫تولیدکننده داروی «میگرن‌کات» توانسته از صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت کند‪.‬‬ ‫دکت ــر به ــزاد س ــلطانی اظه ــار داش ــت‪ :‬ای ــن ش ــرکت‬ ‫دانش‌بنیـــان توســـعه‌یافته مســـتقر در پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردی ــس توانس ــته از اعتب ــارات صن ــدوق به ــره بگی ــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت با اعتبارات پنج میلیارد تومانی‬ ‫صندوق توانسته داروی «میگرن‌کات» یا اسپری بینی‬ ‫گیاهی را تولید کند‪.‬‬ ‫رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در ابتدا قرار شد با این شرکت شریک‬ ‫باشیم ولی این اتفاق رخ نداد و این شرکت توانست به‬ ‫تنهایی محصول خود را تولید کند‪.‬‬ ‫سـلطانی بـا بیـان اینکـه شـرکت دانش‌بنیـان‬ ‫تولیدکننـده داروهـای درمـان میگـرن‪ ،‬فعـال در زمینـه‬ ‫تولیـد داروهـای گیاهـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای محققـان‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬درمـان مد نظر اسـت که توانسـته بـا انجام‬ ‫تحقیقـات چندیـن سـاله خود‪ ،‬چنیـن محصولـی را تولید‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر اینکه سردرد میگرنی یکی از مشکالت‬ ‫خانواده‌ها به شمار می‌رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون این شرکت‬ ‫توانسته با تولید داروی «میگرن‌کات»‪ ،‬درمان چنین‬ ‫بیماری را انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با‬ ‫بیان اینکه این شرکت ‪ ۷‬طرح دیگر در دستور کار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت‌های دیگری هستند که طرح‌هایی برای رفع‬ ‫مشکالت جامعه دارند و از صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫کمک خواسته‌اند‪.‬‬ ‫‪73‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر عامل شرکت دانش بنیان تاکید کرد‬ ‫ساختارهای قانونی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫باید فراهم شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫مدیـر عامـل یـک شـرکت دانش بنیان با اشـاره بـه ناموفق بـودن برخی شـرکت های دانـش بنیـان در زمینه تجاری سـازی گفت‪ :‬الزم اسـت سـاختارهای‬ ‫قانونـی حمایـت از این شـرکت ها فراهم شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایـران اکونومیسـت؛ دکتـر هادی مـرادی در مـورد حمایت ها بـرای تجاری سـازی محصوالت اظهار کـرد‪ :‬مـا در زمینه علوم شـناختی فعالیت‬ ‫مـی کنیـم و توانسـتیم حمایـت هایی از سـتادهای مختلـف معاونت علمی به ویژه سـتاد علـوم شـناختی دریافت کنیم‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل ایـن شـرکت دانـش بنیان در مورد مشـکالت این شـرکت هـا گفت‪ :‬نکتـه مهم مغفـول مانـده در مورد فعالیت شـرکت هـای دانش بنیـان این‬ ‫اسـت کـه ‪ 95‬درصـد شـرکت هـای دانش بنیـان یا نوپـا در تجاری سـازی محصول خود شکسـت می خورنـد و ‪ 5‬درصد شـکوفا می شـوند؛ در این شـرایط در‬ ‫بسـیاری کشـورها افراد اعالم ورشکسـتگی کـرده و دولـت از آنها حمایـت می کند‪.‬‬ ‫مدیـر گـروه هـوش مصنوعی دانشـکده مهندسـی برق و کامپیوتـر پردیس دانشـکده‌های فنی دانشـگاه تهـران اضافه کرد‪ :‬افـرادی هم که سـرمایه گذاری‬ ‫مـی کنند متوجه هسـتند سـرمایه گذاری خطرپذیر اسـت‪ ،‬اما در ایران تاسـیس شـرکت دانـش بنیان روند دشـواری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬اگـر شـرکت موفـق نشـده و بخواهد از بازار خارج شـود به دو سـال زمـان نیاز دارد تا بتوانید تسـویه حسـاب مالـی بگیرد و نمـی توانید‬ ‫بگوییـد دیـون را تاجایـی که توانسـتم پرداخت کرده ام و در صورت شکسـت تحت فشـار زیـادی خواهد بـود‪ ،‬بنابراین باید سـاختارهای قانونی بـرای حمایت‬ ‫از آنها فراهم شـود‪.‬‬ ‫شـرکت تحـت مدیریـت دکتـر مـرادی محصـوالت مختلفـی در قالب ربـات و نرم افـزار در زمینـه افزایـش تمرکـز و حافظه‪ ،‬غربالگری و تشـخیص اتیسـم‬ ‫همچنیـن درمـان ایـن بیمـاری طراحـی و تولید کرده اسـت‪ .‬پکیـج مغزینه بـرای افزایـش تمرکز و حافظـه همچنین نـرم افزار غربالگری اتیسـم در دسـترس‬ ‫عمـوم اسـت امـا ربـات طوطی برای درمان اتیسـم و ماشـین تشـخیص اتیسـم همچنـان مراحـل نهایی را بـرای تولیـد انبوه مـی گذراند‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫اقتصاد دولتی و تعامل سخت دستگاه ها‬ ‫با دانش بنیان ها‬ ‫به گفته دکتر مرادی‪ ،‬تولید انبوه محصول فناورانه‬ ‫در ایران کار نسبتا مشکلی است‪ ،‬زیرا ‪ 80‬درصد اقتصاد‬ ‫ما دولتی است و تجربه نشان می دهد تعامل با این‬ ‫سیستم ها دشوار انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا نــرم افــزار غربالگــری اتیســم‬ ‫را طراحــی کــرده ایــم کــه هنــوز بعــد از ‪ 2‬ســال‬ ‫نتوانســته ایــم بــه تولیــد انبــوه برســانیم؛ در حالــی‬ ‫کــه دو پایــان نامــه فــوق لیســانس روی ایــن سیســتم‬ ‫انجــام و نتایــج آن اعتبارســنجی شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشـیار دانشـگاه تهـران در مـورد مجوزهـای نـرم‬ ‫افـزار گفـت‪ :‬انتشـار نـرم افـزار نیـازی بـه مجـوز ندارد‬ ‫ولـی چـون در زمینه سلامت اسـت‪ ،‬وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫درمـان و آمـوزش پزشـکی بایـد متولـی اسـتفاده آن‬ ‫باشـد؛ زیـرا خانـه هـای بهداشـت و دیگر سـاختارهای‬ ‫بهداشـتی دسـت وزارتخانـه اسـت و تمـام سـرویس را‬ ‫فراهـم مـی کند‪.‬‬ ‫«در مجموع در بخش سالمت نسبت به زمینه های‬ ‫مهندسی به سختی می توان کار کرد‪ ،‬باید مثال وزارت‬ ‫بهداشت به عنوان متولی حمایت کند و در نهایت می‬ ‫توان از گسترش یا جلوگیری از گسترش آن موثر‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫حضور در پارک های علم و فناوری‬ ‫به معنای تعهد به دانشگاه نیست‬ ‫دکتر مرادی در مورد حضور شرکت های دانش‬ ‫بنیان در پارک های علم و فناوری توضیح داد‪ :‬استقرار‬ ‫شرکت در پارک ضرورتا به معنای پرداخت به دانشگاه‬ ‫در صورت رسیدن فناوری به تولید انبوه نیست‪ ،‬شرکت‬ ‫های بسیاری در پارک هستند که از اعتبار و تسهیالت‬ ‫پارک استفاده می کند و تعهدی هم نسبت به دانشگاه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربیات دیگر کشورها گفت‪ :‬حتی‬ ‫در کشورهای دیگر اگر استادی بخواهد نتیجه تحقیقات‬ ‫دانشگاهی خود را به عموم برساند باید از دانشگاه اجازه‬ ‫داشته باشد؛ البته در گذشته گفته می شد در صورت‬ ‫موفقیت فناوری و رسیدن به تولید انبوه ‪ 50‬درصد سود‬ ‫سهم دانشگاه و ‪ 50‬درصد سهم استاد است که اکنون‬ ‫بسیاری از دانشگاه های خارجی هم آن را لغو کردند‪،‬‬ ‫همین که یک استاد یا دانشجو بتواند فناوری را عرضه‬ ‫کند کافی است و همین امر تجاری سازی را باال می برد‪.‬‬ ‫امکان ارائه محصوالت به کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫به سختی ممکن است‬ ‫دانشیار دانشگاه تهران در مورد امکان ارائه‬ ‫محصوالت به کشورهای همسایه نیز گفت‪ :‬در رفت و‬ ‫آمدها دیده ام که عالقه زیاد هست ولی به تاییدیه هایی‬ ‫نیاز داریم که سرمایه گذاری زیادی می خواهد‪ ،‬برای‬ ‫نمونه ارائه محصوالت فناورانه در آمریکا نیاز به انجام‬ ‫تحقیقات دانشگاهی در سطح باال دارد که هزینه زیاد و‬ ‫حمایت های چند وزارتخانه را می طلبد‪.‬‬ ‫محصوالت این شرکت شامل پکیج مغزینه برای‬ ‫افزایش تمرکز و حافظه کتاب راهنماست که بر اساس‬ ‫آزمایش ها بعد از ‪ 24‬جلسه ‪ 5‬دقیقه ای استفاده از تمرین‬ ‫های‪ ،‬تمرکز و حافظه کاربر نسبت به ابتدا افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬این نرم افزار برای همه پلت فرم های اندروید‪ ،‬آی او‬ ‫اس و ویندوز طراحی شده و در دسترس است‪.‬‬ ‫افزون بر اساس نتیجه پژوهش ها در دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬کارشناسان علوم شناختی‪ ،‬روانشناسی کودکان‬ ‫استثنایی‪ ،‬عصب شناسی‪ ،‬هوش مصنوعی و رایانه در‬ ‫این شرکت سیستم غربالگری اتیسم را با روش های‬ ‫مختلف نرم افزار و تشخیص از روی صدای نوزاد یا راه‬ ‫رفتن وی طراحی کرده اند؛ زیرا تشخیص اتیسم در‬ ‫مراحل اولیه به بهبود بهتر و بیشتر آن کمک می کند‪.‬‬ ‫رباتی به شکل طوطی به دلیل عالق ­ه کودکان به حیوانات‪ ،‬زیبایی‬ ‫و قابلیت صحبت کردن طوطی نیز در این شرکت طراحی و ساخته‬ ‫شده که با دو موتور قادر به حرکت دادن بدن‪ ،‬چشم­ها و نوک است‪.‬‬ ‫این ربات که هنوز به مرحله انبوه سازی نرسیده است در تعامل با‬ ‫کودک اتیستیک می تواند در درمان این بیماری استفاده شود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تقدیر ستاری از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی؛‬ ‫معــاون علمــی‬ ‫و فنــاوری رییــس‬ ‫جمهــوری بــا ارســال‬ ‫نامــه ای از وزیــر‬ ‫اقتصــاد و دارایــی‬ ‫و رییــس بانــک‬ ‫مرکــزی بــه دلیــل‬ ‫حمایــت همــه جانبــه‬ ‫و کامــل از شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان تقدیــر و تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬سورنا ستاری معاون علمی و‬ ‫فناوری رییس جمهوری طی نامه ای از زحمات بی شائبه‬ ‫و همه جانبه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی و‬ ‫ولی‌اهلل سیف رییس بانک مرکزی و سیستم بانکی به واسطه‬ ‫پرداخت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت در سال ‪۹۶‬‬ ‫و به طور متوسط ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان در هر ماه به شرکت‬ ‫های دانش بنیان‪ ،‬تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در این نامه آمده است؛ همانگونه که مستحضرید یکی از‬ ‫فعالیت های اصلی معاونت علمی و فناوری در کنار حمایت‬ ‫از تحقیقات مرز دانش و تجاری سازی فناوری ها و فرهنگ‬ ‫سازی اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬اجرایی سازی قانون تأسیس و‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده است که در این‬ ‫میان مجموعه اقدامات و فعالیت هایی نیز با کمک سایر‬ ‫سازمان ها و نهادها انجام گرفته و یا در حال انجام است و‬ ‫فعالیت ها و اقدامات گسترده ای در معاونت علمی و فناوری‬ ‫به منظور جهت دهی به محیط اقتصاد کالن و ایجاد زمینه‬ ‫توسعه صنایع الکترونیک کشور‪:‬‬ ‫الزم برای توســـــعه‬ ‫اقتصاد دانـــش بنیان‬ ‫انجام پذیرفته است که‬ ‫در این راستا همراهی‬ ‫بازیگران تأثیرگذار این‬ ‫حوزه مانند بانک ها‬ ‫و سایر نهادهای پولی‬ ‫و مالی برای گذار به‬ ‫سمت اقتصاد دانش‬ ‫بنیان نقش کلیدی داشته است‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت توسط بانک های کشور به شرکت های‬ ‫دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری از فروردین‬ ‫ماه سال جاری از ‪ ۱۵۳۳.۱‬میلیارد ریال به ‪ ۳۷۰۹.۷‬میلیارد‬ ‫ریال در آذر ماه افزایش یافته است و پیش بینی می شـــود‬ ‫به زودی میزان دریافتی شرکت ها از مرز ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال در هر ماه عبور کرده و کل تسهیالت اعطایی در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به بیش از ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال (سی و پنج هزار‬ ‫میلیارد ریال) در طول یک سال بالغ شود که خود رکوردی‬ ‫در اعطای تسهیالت توسط بانک ها به شرکت هــــــای‬ ‫دانش بنیان است؛ البته در این بین اقدامات مناسبی هم‬ ‫برای توسعه سرمایه گذاری خطر گذری نیز انجام شده است‬ ‫که در مجال این نامه نمی گنجد‪.‬‬ ‫بدیــن وســیله مراتــب تشــکر خــود را از جنابعالــی و‬ ‫همــکاران محتــرم حــوزه بانکــی کشــور در اهتمــام بــه این‬ ‫مهــم اعــام مــی دارم امیــد اســت بــا افزایــش حمایــت از‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان شــاهد شــکوفایی بیــش از‬ ‫پیــش اقتصــاد دانــش بنیــان باشــیم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی خبر داد‬ ‫تایید صالحیت سه هزار و ‪ 400‬شرکت دانش بنیان در کشور‬ ‫مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری‬ ‫نهاد ریاست جمهوری گفت‪ :‬با اجرای قوانین حمایت از‬ ‫شرکتهای دانش بنیان افزون بر ‪ 10‬هزار شرکت ارزیابی‬ ‫شدند و از این تعداد صالحیت سه هزار و ‪ 400‬شرکت در‬ ‫سطح کشور مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫میثم نریمانی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر‬ ‫دانشگاه حکیم سبزواری در سبزوار افزود‪ :‬شرکتهای تایید‬ ‫صالحیت شده از قوانین حمایت شرکتهای دانش بنیان و‬ ‫مزایای مالی در قالب صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این شرکتها همچنین از مزایای مالیاتی‬ ‫به عنوان معافیت مالیاتی فروش درآمدی شرکتهای دانش‬ ‫بنیان بهره می برند چنانکه امسال ‪ 2‬هزار میلیارد ریال‬ ‫محدویتی در حمایت‬ ‫مالی از شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان نداریم‬ ‫معافیت مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان تعلق گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری‬ ‫نهاد ریاست جمهوری گفت‪ :‬اولویت اصلی‪ ،‬توسعه زیست‬ ‫بوم دانش بنیان است تا استادان و دانشجویان بتوانند‬ ‫طرحهای کاربردی خود را در قالب شرکتهای درآمد زایی‬ ‫که کسب و کار مشخص دارند انجام دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکتهای دانش بنیان در ایران به لحاظ‬ ‫زیرساختها و توسعه رقابت پذیری بین المللی از سطح‬ ‫خوبی برخوردارند اما آموزشهای مهارتی دانشگاهـــــــی‬ ‫به سبب مشکالت فضای کسب و کار و به روز نبودن‬ ‫ساختار تامین مالی نتوانسته به بدنه صنعت متصل شود‪.‬‬ ‫نریمانی ادامه داد‪ :‬رویکرد دفتر سیاستگذاری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اقتصاد پویا مبتنی‬ ‫است تا با جذب فناوریها از موتورهای توسعه علم و‬ ‫فناوری‪ ،‬آن را وارد بدنه اقتصادی کشور کند‪.‬‬ ‫وی به رونق کسب و کار اینترنی نیز اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس برنامه توسعه شرکتهای خالق دیجیتال تاکنون‬ ‫‪ 200‬شرکت در سطح کشور ارزیابی شده اند‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم از ‪ 16‬پژوهشگر برتر دانشگاه‬ ‫حکیم سبزواری تقدیر شد‪ .‬دانشگاه حکیم سبزواری هشت‬ ‫هزار دانشجو دارد که ‪ 2‬هزار و ‪ 300‬نفر آنها در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند‪ .‬سبزوار در‬ ‫فاصله ‪ 230‬کیلومتری غرب مشهد قرار دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫رئی ــس هیئ ــت مدی ــره و مدیرعام ــل صن ــدوق‬ ‫حمایـــت از تحقیقـــات و توســـعه صنایـــع‬ ‫الکترونیـــک کشـــور در جمـــع شـــرکت هـــای‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان کرمـــان گفـــت‪:‬‬ ‫محدویتـــی در حمایـــت مالـــی از شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان نداریـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری برنـــا از کرمـــان؛‬ ‫دکتـــر علـــی وحـــدت تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــرای‬ ‫حمایـــت از صنعـــت الکترونیـــک کشـــــــــور‬ ‫بیـــش تریـــن حمایـــت را از شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان پارکـــی داشـــتیم ‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در بحـــث حمایـــت هـــای مالـــی‬ ‫محدودیتـــی نخواهیـــم داشـــت و از ایـــده تـــا‬ ‫تولیـــد محصـــول‪ ،‬تولیـــد نیمـــه صنعتی‪،‬انبـــوه‬ ‫ســـازی حتـــی بـــه شـــکل بـــرون ســـپاری و‬ ‫ش ــرکت در نمایش ــگاه ه ــای داخل ــی و خارج ــی ‪،‬‬ ‫توس ــعه آزمایش ــگاه ه ــای تخصص ــی ب ــه ص ــورت‬ ‫تســـهیالت ‪۵‬تـــا ‪ ۱۵‬درصـــد پشـــتیبانی مالـــی‬ ‫خواهیـــم کـــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬ســـود تســـهیالت بـــر‬ ‫اســـاس دانـــش فنـــی محصـــول متغیـــر اســـت‬ ‫و هـــر چـــه دانـــش فنـــی قـــوی تـــری داشـــته‬ ‫باشـــد ســـود مـــا کمتـــر خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫وحـــدت یـــادآور شـــد‪ :‬بـــاز پرداخـــت‬ ‫تســـهیالت فرمـــت خاصـــی نخواهـــد داشـــت و‬ ‫پ ــروژه مح ــور خواه ــد ب ــود بدی ــن ص ــورت ک ــه‬ ‫بـــر اســـاس اظهـــارات مجـــری طـــرح‪ ،‬تصمیـــم‬ ‫گیـــری مـــی شـــود‪.‬‬ ‫رئی ــس هیئ ــت مدی ــره و مدیرعام ــل صن ــدوق‬ ‫حمایـــت از تحقیقـــات و توســـعه صنایـــع‬ ‫الکترونیـــک کشـــور اظهـــار کـــرد‪ :‬در سیســـتم‬ ‫صنـــدوق‪ ،‬بروکراســـی اداری حـــذف و مبلـــغ‬ ‫اعتبـــار بـــر اســـاس تـــوان شـــرکت تعریـــف‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫سه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به شرکت های دانش بنیان در سال ‪٩٦‬‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و‬ ‫‪75‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رونمایی از ‪ 10‬محصول جدید دانش بنیان در شیراز‬ ‫‪ 10‬محصـول جدیـد دانـش بنیـان در زمینـه فنـاوری‬ ‫اطالعات (‪ ،)IT‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشـیمی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و سلامت‪ ،‬روز چهارشـنبه در پارک علـم و فناوری فارس‬ ‫در شـیراز رونمایی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪،‬ایـن محصـول هـا شـامل دسـتگاه‬ ‫تصفیـه آب بـا حداکثـر بهره وری‪ ،‬دسـتگاه انـدازه گیری‬ ‫همزمـان فشـار مویینگـی و خـواص الکتریکـی‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫پوسـته پمـپ تزریـق گاز کلـر‪ ،‬ایسـتارو که نوعـی ویلچر‬ ‫جدیـد اسـت کـه قابلیـت ایسـتایی برای افـراد معلـول را‬ ‫دارد‪ ،‬فرسـتنده هوشـمند شـناور ویـژه سـکوهای نفـت و‬ ‫گاز‪ ،‬سـامانه تعاملی شـخصی بـرای پایش یـا مانیتورینگ‬ ‫سلامت انسـان‪ ،‬هانـی پـات صنعتی‪ ،‬سـامانه بیـت کارت‬ ‫(نمونـه ایرانی دسـتگاه خرید اقسـاطی و اعتباری) اسـت‪.‬‬ ‫هانی‌پـات‪ ،‬یـک منبـع سیسـتم اطالعاتی بـا اطالعات‬ ‫کاذب اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا هکرهـا و کشـف و‬ ‫جمـع‌آوری فعالیت‌های غیرمجـاز در شـبکه‌های رایانه‌ای‬ ‫بـر روی شـبکه قـرار می‌گیـرد‪.‬‬ ‫خرید محصوالت تولید فارس‬ ‫در اولویت مدیران باشد‬ ‫معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری فارس در‬ ‫حاشـیه آییـن رونمایـی از ایـن ‪ 10‬محصـول بـه خبرنگار‬ ‫ایرنـا اظهـار داشـت‪ :‬ایـن محصـوالت از بهـره وری باالیی‬ ‫برخوردارنـد و نمونـه بـارزی از حرکـت در مسـیر اقتصـاد‬ ‫مقاومتی اسـت‪.‬‬ ‫یـداهلل رحمانـی افـزود‪ :‬اسـتان فـارس در چنـد سـال‬ ‫اخیـر رشـد خوبـی در حـوزه شـرکت هـای دانـش بنیان‬ ‫داشـته بگونـه ای کـه از سـال ‪ 1392‬تـا کنـون واحدهای‬ ‫فنـاوری اسـتان از ‪ 256‬واحـد بـه ‪ 713‬واحـد فنـاوری‬ ‫افزایـش یافتـه و همچنیـن اشـتغال مسـتقیم در ایـن‬ ‫واحدهـا از یـک هـزار و ‪ 847‬نفـر بـه چهـار هـزار و ‪795‬‬ ‫نفر رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اسـتان فـارس از نیـروی انسـانی‬ ‫متخصـص و موسسـه هـای تحقیقاتـی بسـیاری برخوردار‬ ‫اسـت لیکـن جایـگاه این اسـتان در حوزه فنـاوری نوین و‬ ‫دانـش بنیـان بایـد باالتـر از سـطح کنونـی باشـد‪.‬‬ ‫رحمانـی همچنیـن بـه دسـتاوردهای دولـت تدبیـر و‬ ‫امیـد در اسـتان فـارس در حـوزه فنـاوری اشـاره و تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬مراکز رشـد اسـتان در چهار سـال گذشـته از هفت‬ ‫مرکـز بـه ‪ 21‬مرکـز افزایش پیدا کـرده و همچنین فروش‬ ‫شـرکت های دانـش بنیـان از ‪ 39‬میلیارد تومان در سـال‬ ‫بـه ‪ 615‬میلیارد تومان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬محصـوالت دانـش بنیـان فــــــــارس از‬ ‫‪ 150‬محصـول در سـال ‪ 92‬هـم اینـک بـه بیـش از یـک‬ ‫هـزار و ‪ 100‬محصـول افزایـش پیـدا کـرده و همچنیـن‬ ‫سـهم اسـتان فارس از سـه درصـد تولیـدات ناخالص ملی‬ ‫به ‪ 3.4‬رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫رحمانـی‪ ،‬از مدیران و مسـئوالن دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان فـارس خواسـت‪ ،‬در خریدهـای خـود محصـوالت‬ ‫تولیـد داخـل اسـتان را در اولویت قرار دهند و به شـرکت‬ ‫هـای فعـال در پـارک علـم و فنـاوری فـارس نیـز توصیه‬ ‫کـرد بـر فعالیت هـای فناورانـه خـود بیفزایند‪.‬‬ ‫هم افزایی فناورانه‪ ،‬نیاز امروز دانش ایرانی‬ ‫رئیـس پارک علـم و فناوری فارس امروز (چهارشـنبه)‬ ‫در حاشـیه آییـن رونمایی از این ‪ 10‬محصـول به خبرنگار‬ ‫ایرنـا گفـت‪ :‬این محصوالت توسـط شـرکت های مسـتقر‬ ‫در پـارک علـم و فنـاوری فـارس‪ ،‬تولیـد و عرضـه شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فریـد ُمـر‪ ،‬بـا اشـاره به مشـکالت حـوزه فنـاوری های‬ ‫نویـن در ایـران اظهار داشـت‪ :‬اگر مقایسـه و کنکاشـی در‬ ‫حـوزه علـم و دانـش از ‪ 2‬دهـه پیـش در جهـان صـورت‬ ‫گیـرد متوجـه خواهیم شـد که علم رشـته ای پاسـخگوی‬ ‫جامعـه امـروز نیسـت و در عصـر کنونـی حرکت از رشـته‬ ‫به سـمت رشـته های بین رشـته ای هدایت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در حـوزه فنـاوری جدیـد نیـز با چنین‬ ‫پدیـده ای روبـه رو هسـتیم و اینکـه یـک فنـاوری بـه‬ ‫تنهایـی نمـی تواند پاسـخگو باشـد بلکـه باید هـم افزایی‬ ‫فناورانـه ایجـاد شـود در غیـر ایـن صـورت نمـی توانیـم‬ ‫فعالیـت هـای موثـری در ایـن زمینـه داشـته باشـیم و‬ ‫محصـوالت بـروز و کاربـردی تولیـد کنیـم‪.‬‬ ‫نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫تقویت مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان راهکار‬ ‫خروج کشور از بن‌بست‬ ‫‪76‬‬ ‫نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬جهت خروج کشور از بن‌بست باید مراکز‬ ‫رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت‌االسالم علیرضا سلیمی در‬ ‫آیین افتتاح دفتر مرکز رشد واحدهای فناور محالت و‬ ‫نیمور عنوان کرد‪ :‬امروز باید رویکردها در بخــــــــش‬ ‫علم و دانش تغییرات کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امروز بیشترین درصد بیکاری در بین‬ ‫فارغ‌التحصیالن است که این شرایط خود سوال‌برانگیز است‬ ‫چراکه قبل از انقالب یک مهندس بیکار نبود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعا شرایط کنونی دلیل دارد و گواهی بر وجود مشکل است‪.‬‬ ‫در واقع در روش‪ ،‬شیوه‪ ،‬رویکرد‪ ،‬تصمیمات‪ ،‬فرهنگ‌سازی و ‪...‬‬ ‫مشکالتی وجود دارد که شرایط امروز این چنین است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬صنعت احساس نیازی به فارغ‌التحصیل‬ ‫دانشگاه نمی کند و در چنین شرایطی دانش‌آموختگان‬ ‫بیکارند‪ .‬معنا ندارد یک مهندس بیکار باشد‪ ،‬شرایط‬ ‫موجود و بیکاری مهندسان نشان از رویکردهای نادرست‬ ‫در سیستم دارد‪ .‬کسی که واقعا مهندس باشد در آزمون‬ ‫استخدامی بخش دولتی شرکت نمی‌کند چون قطعا‬ ‫در شغل آزاد درآمد بیشتری خواهد داشت‪ ،‬اما زمانی‬ ‫که مهندس کت و شلوار خاکستری می‌پوشد و کیف‬ ‫سامسونت دست می گیرد‪ ،‬مهندس نیست و باید به دنبال‬ ‫تغییر در این شرایط بود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه‬ ‫مقرر شده است که دانشگاه به میزان ‪ ۵۰‬درصد به سمت‬ ‫مهارت‌آموزی حرکت کند‪ ،‬افزود‪ :‬در اروپا مدرک دکترا‬ ‫معنای خاصی ندارد و در واقع آنها برای پول بیشتر به‬ ‫دنبال تحصیل نمی‌روند‪ ،‬اما در کشور ما افراد برای درآمد‬ ‫بیشتر در مقطع دکترا تحصیل می‌کنند ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرایط موجود را باید تغییر داد و یکی از‬ ‫راه‌های ایجاد تغییر ایجاد مراکز رشد است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تعداد‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان کشور باید به ‪ ۲۵‬هزار شرکت برسد‬ ‫که در حال حاضر کمتر از ‪ ۵‬هزار شرکت فعال است‪ .‬البته‬ ‫تعدادی از این شرکت ها صوری هستند چراکه برای این‬ ‫شرکت‌ها تسهیالت خوبی همچون ‪ ۳۰۰‬میلیون تسهیالت‬ ‫بالعوض در نظر گرفته شد و کسانی به محض اینکه فضایی‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫باز می‌شود راه تخلف را دنبال م ‌‬ ‫وی به ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک‬ ‫اقدام مهم اشاره کرد و گفت‪ :‬البته دولت دهم در تدوین‬ ‫اساسنامه صندوق چهار سال تعلل داشت‪ ،‬اما در اوایل‬ ‫دولت روحانی اساسنامه تصویب شد‪ .‬به هر روی باید مراکز‬ ‫رشد‪ ،‬پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای خروج کشور‬ ‫از بن‌بست تقویت شوند‪.‬‬ ‫سلیمی افزود‪ :‬باید به سمت مهارت‌آموزی حرکت کرده‬ ‫و رویکرد دانشگاه‌ها را تعییر داد و یکی از حلقه‌های تغییر‬ ‫مراکز رشد هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مخالف تعطیلی مراکز علمی کاربردی‬ ‫هستیم چراکه خواستار مهارت‌آموزی هستیم و این‬ ‫دانشگاه در این راستا کمک‌کنند ‌ه است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫محالت و دلیجان ظرفیت های بسیار باالیی دارند و تنها‬ ‫نقاطی از کشور هستند که ‪ ۱۰۰‬درصد شرکت‌های آنها‬ ‫وابسته به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم محالت و دلیجان خواستار استقرار پارک‬ ‫علم و فناوری در حوزه انتخابیه خود شد و گفت‪ :‬قطعا‬ ‫از این موضوع حمایت های الزم صورت خواهد گرفت و‬ ‫با توجه به ظرفیت منطقه و دانش دوستی مردمان این‬ ‫شهرستان ها الزم است که پارک مستقر شود‪.‬‬ ‫سلیمی گفت‪ :‬متاسفانه مالک سیستم ارتقای اساتید‬ ‫در دانشگاه‌ها مقاالت است در صورتی که باید در مقابل‬ ‫این نحوه ارتقا ایستاد‪ ،‬باید علم تبدیل به ثروت شود و این‬ ‫امر به وزیر و رئیس جمهوری منعکس شده است‪ .‬مالک‬ ‫ارتقا باید تغییر کند و مراکز رشد مصداق این تغییرات‬ ‫هستند که باید توسعه یابند‪ ،‬حداقل یک درصد تولید‬ ‫ناخالص ملی باید وارد پژوهش شود که عملیاتی نشده‬ ‫است و عملکرد امروز کمتر از ‪ ۰.۲۵‬درصد است‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دفتـــر توانمندســـازی صنـــدوق نـــوآوری و‬ ‫شـــکوفایی آمـــاده ارائـــه خدمـــات تخصصـــی‬ ‫مشـــاوره در حوزه‌هـــای مختلـــف بـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬دفتـــر توانمندســـازی‬ ‫صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی در راســـتای تحقـــق‬ ‫اهـــداف خـــود در خصـــوص ارتقـــای توانمندی‌هـــای‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان از بـــدو تاســـیس تـــا‬ ‫پایـــان در ابعـــاد مختلـــف‪ ،‬جهـــت تحقـــق رشـــد‬ ‫پایـــدار شـــرکت‌ها در تمامـــی مناطـــق ایـــران‬ ‫و همچنیـــن طـــرح راهبـــردی توانمندســـازی‬ ‫اختصاصـــی بـــا هـــدف کمـــک بـــه حـــل مشـــکالت‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬اقـــدام بـــه ارائـــه‬ ‫خدمـــات مشـــاوره کســـب و کار کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫ای ــن خدم ــات از طری ــق ش ــبکه مل ــی مش ــاوران‬ ‫دفت ــر توانمندس ــازی صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی‬ ‫ارائ ــه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫شـــبکه ملـــی مشـــاوران مجموعـــه‌ای از نخبـــگان‬ ‫و متخصصـــان مشـــاوره در بخش‌هـــای مختلـــف‬ ‫اســـت کـــه بـــه شـــرکت‌ها در جهـــت پیشـــبرد‬ ‫اهـــداف و برنامه‌هـــای خـــود کمـــک می‌کنـــد‪.‬‬ ‫بـــا توجـــه بـــه اســـتقبال شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان از مرکـــز مشـــاوره تخصصـــی‬ ‫شـــکوفایی و همچنیـــن نیـــاز آنهـــا بـــه مشـــاوره‬ ‫تخصصـــی جهـــت انتخـــاب هـــر چـــه بهتـــر مســـیر‬ ‫روشـــن و منطقـــی در نقشـــه راه مجموعـــه خـــود‪،‬‬ ‫صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی نســـبت بـــه تامیـــن‬ ‫بخشـــی از هزینـــه خدمـــات مشـــاوره ســـاعتی یـــا‬ ‫تمامـــی آن بـــا توجـــه بـــه خدمـــت تعریـــف شـــده‬ ‫اقـــدام خواهدکـــرد‪.‬‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان سراســر کشــور جهــت‬ ‫هماهنگــی و تنظیــم وقــت مشــاوره اختصاصــی‪،‬‬ ‫نســبت بــه ثبت‌نــام از طریــق پورتــال توانمندســازی‬ ‫بــه آدرس ‪ cbd.nsfund.ir/pcc‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫برنامه پارک فناوری تهران‬ ‫برای حمایت از ‪ ۵۰۰‬شرکت دانش‌بنیان تا ‪ 5‬سال آینده‬ ‫معـاون اجرایـی پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه‬ ‫تهـران گفـت‪ :‬ایـن پـارک در نظـر دارد بـا گسـترش‬ ‫توسـعه زیرسـاختی تـا پنـج سـال آینـــــده بیـش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬شـرکت دانش‌بنیـان را تحـت حمایـت خـود قرار‬ ‫دهـد کـه ایـن امر بـا انجام پروژه شـهر دانش دانشـگاه‬ ‫تهـران امکان‌پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬دکتـــر هاشـــم آقـــازاده‬ ‫در حاشـــیه کارگاه آموزشـــی نظـــام ثبـــت‬ ‫اظهارنامه‌هـــای بین‌المللـــی اختـــراع طبـــق‬ ‫معاهـــده همـــکاری ثبـــت اختراعـــات (‪ )PCT‬کـــه‬ ‫بـــا حضـــور ‪ ۱۳۰‬مختـــرع‪ ،‬دانشـــجو و شـــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان در پـــارک علـــم وفنـــاوری دانشـــگاه‬ ‫ته ــران برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬بح ــث مالکی ــت‬ ‫فک ــری در مقول ــه اختراع ــات و ن ــوآوری بس ــیار مه ــم‬ ‫اســـت و تعلـــق مالکیـــت بـــه صاحـــب فکـــر و ایـــده‬ ‫اهمیـــت بســـیاری دارد کـــه ایـــن مســـئله در دنیـــا‬ ‫ب ــا نظ ــام مالکی ــت فک ــری ش ــناخته می‌شــــ ــود و‬ ‫تحـــت نظـــارت ســـازمان جهانـــی مالکیـــت فکـــری‬ ‫فعالیـــت می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن مس ــئله ب ــرای پارک‌ه ــای عل ــم‬ ‫و فن ــاوری ی ــا مراک ــز ن ــوآوری و ب ــه خص ــوص پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران بســـیار مهـــم‬ ‫اس ــت‪ .‬زی ــرا م ــا بای ــد بتوانی ــم ح ــق و حق ــوق اف ــراد‬ ‫را از نظ ــر مالکی ــت فک ــری حف ــظ کنی ــم ک ــه واح ــد‬ ‫آم ــوزش م ــا در ای ــن زمین ــه هم ــکاری نزدیک ــی ب ــا‬ ‫دفت ــر مالکی ــت فک ــری ق ــوه قضائی ــه دارد‪.‬‬ ‫دکترآق ــازاده اظه ــار ک ــرد‪ :‬رون ــد ثب ــت اختراع ــات‬ ‫ً‬ ‫قبـــا بـــه ایـــن صـــورت بـــود کـــه فـــرد‬ ‫بین‌المللـــی‬ ‫بایـــد اختـــراع خـــود را در هـــر کشـــور بـــه صـــورت‬ ‫جداگانـــه بـــه ثبـــت می‌رســـاند‪ ،‬ولـــی در حـــال‬ ‫حاضـــر در ایـــن ســـازمان ثبـــت می‌کنـــد و بـــا‬ ‫ثبـــت در ایـــن ســـازمان‪ ،‬اختـــراع در ‪ ۱۵۲‬کشـــور‬ ‫حائـــز اهمیـــت اســـت‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬مخترعانـــی کـــه از طریـــق پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران ثبـــت اختـــراع‬ ‫داشـــتند در کارگاه آموزشـــی بـــه شـــکل رایـــگان‬ ‫ش ــرکت ک ــرده و م ــدرک رس ــمی س ــازمان جهان ــی‬ ‫بـــه آن‌هـــا ارائـــه مـــی شـــود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول‌های‬ ‫بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان باید در زمینه تولید‬ ‫دارو برای بیماران سرطانی فعاالنه تر ورود کنند زیرا‬ ‫باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نمی توان توقع‬ ‫داشت که دولت تنها در این زمینه اقدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا امیرعلی حمیدیه در همایشی با‬ ‫عنوان ‹ ایمون سل تراپی در سرطان› در محل سالن‬ ‫همایش دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به لزوم‬ ‫اقتصادی کردن علوم حوزه پزشکی اظهار کرد‪ :‬مردم‬ ‫انتظار دارند درآمد حاصل از فروش نفت و مالیات‬ ‫پرداختی صرف ارتقای علوم در کشور شود نه آنکه‬ ‫منجر به پیشرفت فردی مسئوالن شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا چند دهه پیش مردم سراسر کشــــور‬ ‫با شنیدن نام بیماری سرطان دچار وحشت می شدند‬ ‫زیرا این بیماری ظرف مدت کوتاهی منجر به مرگ‬ ‫بیماران می شد اما درحال حاضر شاهد پیشرفت در‬ ‫درمان سرطان هستیم‪.‬‬ ‫حمیدیه با بیان اینکه روش های درمانی مانند‬ ‫شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیشتر موارد سبب‬ ‫معالجه بیماران می شود گفت‪ :‬درحال حاضر مطالبه‬ ‫مردم در درمان این بیماری افزایش پیدا کرده است و‬ ‫خواهان روش های جدید درمانی و کاهش اثرات سوء‬ ‫داروها هستند‪.‬‬ ‫وی در بخشی دیگر از سخنان خود به روش درمانی‬ ‫ایمون سل تراپی اشاره کرد و یادآور شد‪ :‬این روش‬ ‫نوید بخش درمان های موثرتر برای درمان بیماری‬ ‫سرطان است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت‪ :‬درحال حاضر شرکت های‬ ‫بزرگ داروسازی به سمت تولید داروهای زنده رفته اند‬ ‫که به وسیله مهندسی سلول های فرد بیمار‪ ،‬به درمان‬ ‫بیماری کمک می کند‪.‬‬ ‫حمیدیه تعداد کم داروهای تولیدی توسط مراکز‬ ‫پژوهشی را نگران کننده خواند و افزود‪ :‬از ‪236‬‬ ‫کلینیک فعال کشور تنها ‪ 23‬مورد اقدام به تولید‬ ‫محصول می کنند‪.‬‬ ‫وی به مراکز پیوند مغز استخوان در کشور هم‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ 17‬بخش پیوند مغز‬ ‫استخوان در کشور وجود دارد که ساالنه یک هزار و‬ ‫‪ 100‬عمل پیوند انجام می دهند اما باتوجه به جمعیت‬ ‫و نیاز کشور باید به ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬مورد در سال‬ ‫افرایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انتظار می رود خیرین نیز به جای‬ ‫تمرکز بر تهیه دارو برای بیماران درخصوص تولید دارو‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫ارائه خدمات مشاوره تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫از سوی صندوق شکوفایی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫در تولید داروی ضد سرطان‬ ‫به کمک دولت بیایند‬ ‫‪77‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قراردادهای‪ 400‬میلیارد ریالی‬ ‫شرکت های دانش بنیان با پارس جنوبی‬ ‫مدیرعامـل سـازمان منطقه ویژه اقتصـادی انرژی‬ ‫پـارس گفـت‪ :‬فعالیت شـرکت هـای دانـش بنیان در‬ ‫ایـن منطقـه منجـر بـه انعقـاد ‪ 400‬میلیـارد ریـال‬ ‫قـرارداد تجاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬مهـدی یوسـفی در آییـن‬ ‫اختتامیـه جشـنواره پژوهـش و فنـاوری وزارت نفت‬ ‫و هفتمیـن جشـنواره ملـی دانایـی خلیـج فـارس‬ ‫(شـهید تنـد گویـان) در عسـلویه افـزود‪ :‬فعالیـت‬ ‫شـرکت‌های دانـش بنیـان اکنـون تنهـا بـه برگزاری‬ ‫همایش‌هـا خالصـه نمـی شـود و آنهـا توانسـتند بـا‬ ‫برپایـی نمایشـگاه هـا و معرفـی محصـوالت خود به‬ ‫شـرکت هـای مسـتقر در منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫انـرژی پـارس یاثیرگـداری فراوانـی در ایـن منطقـه‬ ‫داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬در اجـرای تاکیـد رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب مبنـی بر تحقـق اقتصاد مقاومتـی در منطقه‬ ‫ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس در چند سـال گذشـته‬ ‫بـرای میـدان دادن بـه شـرکت هـای دانـش بنیان و‬ ‫اسـتقرار پـارک علـم و فنـاوری در منطقـه اهتمـام‬ ‫ویـژه ای ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬راه اندازی آزمایشـگاه کالیبراسـیون‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بـا ‪ 25‬میلیارد‬ ‫ریـال سـرمایه گـذاری از دیگـر دسـتاوردهای میدان‬ ‫دادن منطقـه به شـرکت هـای دانش بنیان اسـت که‬ ‫منجـر به صرفـه جویـی ارزی ‪ 90‬میلیون دالری شـد‪.‬‬ ‫یوسـفی ادامـه داد‪ :‬از رویکردهـای اصلـی اقتصاد‬ ‫مقاومتـی اسـتفاده از منابـع و ظرفیـت هـای داخلی‬ ‫اسـت کـه آغـاز فعالیـت شـرکت هـای دانـش بنیان‬ ‫گامـی سـترگ بـرای تحقـق ایـن مهـم بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬در ‪ 2‬دهـه اخیـر سـرمایه‪ ،‬مزیـت‬ ‫رقابت محسـوب نمی شـود زیرا در سـطح دنیا انباشت‬ ‫شـده و خیلـی هـا به آن دسترسـی پیـدا کردند‪.‬‬ ‫یوسفی بیان کرد‪ :‬آنچه امروزه به عنوان مزیت‬ ‫رقابتی نمود پیدا کرده دانش و فناوری و تجاری سازی‬ ‫آن است و کشورهایی که در این عرصه موفق عمل‬ ‫کردند گوی سبقت از سایر رقبای خود ربوده اند‪.‬‬ ‫هشـتمین جشـنواره پژوهـش و فنـاوری وزارت‬ ‫نفـت و هفتمیـن جشـنواره ملی دانایـی خلیج فارس‬ ‫(شـهید تنـد گویـان) از ‪5‬تـا ‪ 8‬اسـفندماه جـاری در‬ ‫عسـلویه در جنـوب اسـتان بوشـهر برگزار شـد‪.‬‬ ‫در تشریح عملکرد پارک فناوری استان اعالم شد؛‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫تسهیالت ‪ 8000‬میلیونی پارک فناوری همدان‬ ‫برای تقویت واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪78‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری همـــدان‬ ‫درخصـــوص حمایت‌هـــای ایـــن پـــارک از واحدهـــای‬ ‫فنـــاور و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان ایـــن اســـتان‪،‬‬ ‫از اعطـــای هشـــت هـــزار میلیـــون ریـــال تســـهیالت‬ ‫کم‌بهـــره بـــه واحدهـــای فنـــاور از محـــل منابـــع‬ ‫داخلـــی پـــارک و صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی و‬ ‫تصویـــب ‪ ۱۵۴‬میلیـــارد ریـــال از محـــل تســـهیالت‬ ‫اشـــتغال روســـتایی بـــرای ‪ ۴۰‬طـــرح فناورانـــه‬ ‫روســـتایی خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬دکتـــر مجیـــد کــــــــزازی‬ ‫ب ــه مناس ــبت آغ ــاز چهلمی ــن به ــار انق ــاب اس ــامی‬ ‫و در تبییـــن دســـتاوردهای انقـــاب بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫ثمـــرات فعالیـــت پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری از‬ ‫برگ ــزاری ‪ ۲۱‬م ــورد دوره آموزش ــی مل ــی و اس ــتانی‪،‬‬ ‫حضـــور در ‪ ۷‬نمایشـــگاه بین‌المللـــی‪ ،‬ملـــی و‬ ‫اســـتانی و برگـــزاری ‪ ۱۵‬رویـــداد کارآفرینـــی و‬ ‫همچنی ــن ‪ ۵۶‬پرون ــده واصل ــه از اداره ثب ــت اخت ــراع‬ ‫خبـــر داد‪.‬‬ ‫دکترکـــزازی بـــا تشـــریح نقـــش دانشـــگاهیان در‬ ‫برهه‌ه ــای مختل ــف انق ــاب اس ــامی عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫دانشـــگاهیان و نخبـــگان کشـــور بعـــد از پیـــروزی‬ ‫انقـــاب اســـامی بـــه خوبـــی لـــزوم ایجـــاد توســـعه‬ ‫بـــر مبنـــای تکیـــه بـــر علـــم‪ ،‬دانـــش و فنـــاوری را‬ ‫پیگیـــری کـــرده و تالش‌هـــای گســـترده‌ای را در‬ ‫جهـــت بهبـــود وضعیـــت تولیـــد علـــم و فنـــاوری‬ ‫انجـــام داده و دســـتاوردهای شـــگرف و تحســـین‬ ‫برانگیـــزی بـــه ارمغـــان آورده‌انـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری همـــدان‬ ‫درادامـــه بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع تاســـیس و‬ ‫گســـترش پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫ایجـــاد پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری و توســـعه‬ ‫کمـــی و کیفـــی شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در‬ ‫بســـتر پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری نیـــز یکـــی‬ ‫از ایـــن تالش‌هاســـت کـــه بـــه تقویـــت اقتصـــاد‬ ‫دانش‌بنیـــان‪ ،‬اشـــتغال و کارآفرینـــی و تولیـــد‬ ‫ثـــروت در جامعـــه کمـــک کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری را یکـــی از‬ ‫نهادهـــای اجتماعـــی مؤثـــر در توســـعه فنـــاوری‪،‬‬ ‫توســـعه اقتصـــاد دانش‌بنیـــان و اشـــتغال‌زایی‬ ‫تخصصـــی دانســـت و مهم‌تریـــن فعالیت‌هـــای ایـــن‬ ‫مراکـــز علمـــی را بازاریابـــی‪ ،‬ایده‌پـــردازی‪ ،‬پژوهـــش‬ ‫علمـــی‪ ،‬استانداردســـازی و تدویـــن دانش‌فنـــی‪،‬‬ ‫ثبـــت مالکیـــت فکـــری‪ ،‬تجاری‌ســـازی‪ ،‬فـــروش و‬ ‫پشـــتیبانی‌های بعـــدی بـــرای تحقـــق محصـــوالت‬ ‫فنـــاوری در عرصـــه مختلـــف صنعتـــی و علمـــی‬ ‫برشـــمرد‪.‬‬ ‫دکترکـــزازی بـــا بیــــــــــــان اینکـــه پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری هم ــدان در جه ــت تعال ــی و ش ــکوه‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران ت ــاش می‌کن ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۴‬واحـــد فنـــاور در مراکـــز رشـــد و نـــوآوری‬ ‫تحـــت پوشـــش ایـــن پـــارک در شهرســـتان‌های‬ ‫همـــدان‪ ،‬مالیـــر‪ ،‬کبودراهنـــگ‪ ،‬رزن‪ ،‬نهاونـــد‪،‬‬ ‫تویســـرکان و شـــهر اللجیـــن فعالیـــت می‌کننـــد‬ ‫و در حـــال حاضـــر ‪ ۵۸‬شـــرکت دانش‌بنیـــان در‬ ‫اســـتان همـــدان بـــه فعالیـــت مشـــغول هســـتند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم ایج ــاد زی ــر س ــاخت‌های‬ ‫مناســـب بـــرای شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬افـــزود‪:‬‬ ‫پـــروژه عمرانـــی ســـاختمان چنـــد مســـتاجره‬ ‫واحدهـــای فنـــاور و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫همـــدان بـــا مســـاحتی بالـــغ بـــر ‪ 10‬هـــزار متـــر‬ ‫مربـــع احـــداث شـــده کـــه در حـــال حاضـــــــــــر‬ ‫پنـــج هـــزار متـــر آن حـــدود ‪ ۹۰‬درصـــد فـــاز اول‬ ‫پیشـــرفت داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری هم ــدان در پای ــان‬ ‫گفـــت‪ :‬فـــاز دوم نیـــز حـــدود ‪ ۴۰‬درصـــد پیشـــرفت‬ ‫دارد و امیدواریـــم بـــا پیگیری‌هـــای مناســـب در‬ ‫بهـــار ســـال ‪ ۱۳۹۷‬فـــاز اول آن بـــه بهره‌بـــرداری‬ ‫برســـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫◄ فستیوال نوآوري‌هاي صنعت آرایشی و بهداشتی ایران؛‬ ‫صنعت آرایشی و بهداشتی فرصتی برای سرمایه‌گذاران‪ ،‬مخترعان و نوآوران‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪79‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فستیوال نوآوري‌هاي صنعت آرایشی و بهداشتی ایران؛‬ ‫صنعت آرایشی و بهداشتی‬ ‫فرصتی برای سرمایه‌گذاران‪ ،‬مخترعان و نوآوران‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫اولیـن فسـتيوال بـازار دارايـي فكـري در حوزه نوآوري‌هاي صنعت آرایشـی و بهداشـتی در اتـاق بازرگانی تهران برگزار شـد‪ .‬این فسـتیوال در حالی برگزار شـد‬ ‫کـه بـر اسـاس برخـی آمار‪ ،‬بـازار ‪ ۲ /۲‬میلیـارد دالری لوازم آرایشـی و بهداشـتی ایران عمدتا در دسـت خارجی هاسـت و هنوز بسـتر الزم برای صنعت آرایشـی و‬ ‫بهداشـتی در داخل کشـور شـکل نگرفه و یا در ابتدای راه اسـت‪.‬‬ ‫اولیـن فسـتيوال بـازار دارايـي فكـري را در حـوزه نوآوري‌هـاي صنعـت آرایشـی و بهداشـتی در شـرایطی برگزار شـد که بـازار مصرف لـوازم آرایشـی در طول‬ ‫سـال‌های اخیـر رونـق بسـیاری گرفته اسـت و مقـدار قابل‌توجهـی از این میـزان تقاضا شـده به‌وسـیله واردات تامین می‌شـود‪ .‬تولید‌کننـدگان داخلی با مشـکالت‬ ‫عدیـده‌ای روبـه‌رو هسـتند و ازسـوی دیگر بسـیاری از شـهروندان بـا بی‌اطالعـی از کیفیـت و اصالت کاال‌هـای موجود در بـازار به مصـرف کاالهای وارداتـی تقلبی‬ ‫رو آورده‌انـد‪ .‬محدودیت‌هـای فرهنگـی بـرای تبلیغـات کاالی آرایشـی در راسـتای تلاش بـرای به‌دسـت آوردن بـازار مناسـب در داخل و خارج کشـور از یکسـو و‬ ‫تبلیغـات مسـتمر برندهـای خارجـی در شـبکه‌های ماهـواره‌ای ازسـوی دیگـر عمال شـرایطی را به‌وجـود آورده اسـت که قوانیـن و مقـررات دسـت‌های تولید‌کننده‬ ‫داخلـی را بسـته و محیـط رقابتـی نابرابـری را بـر آنـان تحمیل می‌کنـد‪ .‬در فسـتیوال نوآوري‌هاي صنعت آرایشـی و بهداشـتی از ‪ 81‬طـرح و ایده ارائه شـده داخلی‬ ‫‪ 11‬طـرح انتخـاب شـد که ‪ 7‬طـرح در روز برگزاری فسـتیوال ارائه شـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫فستیوال نو آوریهای صنعت آرایشی و بهداشتی‬ ‫‪80‬‬ ‫یکـی از مهمتریـن مشـکالت و موانع در تجاری‌سـازی‬ ‫طرحهـا و نوآوریهـا در کشـور عـدم وجـود بسـتر مناسـب‬ ‫تعامـل میـان صاحبان طـرح و نوآوری با صاحبان سـرمایه‬ ‫و صنعتگـران میباشـد‪ .‬بـا درک ایـن موضوع و با پشـتوانه‬ ‫قانونـی بنـد «د» مـاده ‪ ۱۷‬قانـون برنامـه پنجـم توسـعه‬ ‫کشـور مبنـی بـر حمایت مالـی از ایجـاد و توسـعه بورس‬ ‫ایـده و بـازار فنـاوری بـه منظـور اسـتفاده از ظرفیتهـای‬ ‫علمـی در جهـت پاسـخگویی بـه نیـاز بخشـهای صنعـت‪،‬‬ ‫کشـاورزی و خدمـات»‪ ،‬ایجـاد سـاختاری قانونـی و‬ ‫تخصصـی برای توسـعه و تسـهیل تبـادالت و همکاریهایی‬ ‫از ایـن دسـت در دسـتور کار پـارک فنـاوری پردیـس و‬ ‫سـازمان بـورس و اوراق بهـادار قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در این راسـتا مجموعـه تعامالت با نهادهـای تأثیرگذار‬ ‫نـوآوری و فنـاوری کشـور‪ ،‬منجـر بـه ایجـاد بـازاری بـا‬ ‫عنـوان بـازار دارایـی فکـری (بورس ایـده) به عنـوان یکی‬ ‫از بازارهـای رسـمی و قانونـی در شـرکت فرابـورس ایـران‬ ‫گردیـد‪ .‬ایـن بـازار بـا هـدف عرضـه و مبادلـه مصادیـق‬ ‫مالکیـت فکـری در فضایـی شـفاف‪ ،‬تخصصـی و کارآمـد‬ ‫طرح‌ریـزی شـده اسـت و در ایـن بـازار گواهی‌هـای‬ ‫ثبـت اختـراع‪ ،‬طرحهـای صنعتـی‪ ،‬عالئـم تجـاری و غیره‬ ‫پـس از ارزیابـی فتـی‪ ،‬تهیـه طـرح تجـاری‪ ،‬ارزش‌گذاری‬ ‫رئیس مرکز فن بازار ملی ایران ‪:‬‬ ‫شبکه فن بازار ملی کشور‬ ‫با همکاری جهاد دانشگاهی‬ ‫از ‪ 17‬استان کنونی به ‪ 22‬استان‬ ‫کشور گسترش می یابد‬ ‫قیمتگـذاری‪ ،‬بازاریابـی و در نهایـت با تأییـد کمیته عرضه‬ ‫فرابـورس‪ ،‬در تابلـوی فرابـورس نمایش داده شـده و آماده‬ ‫عرضـه میگردند‬ ‫در ایـن راسـتا و بـرای توسـعه و ترویـج تبـادالت در‬ ‫بـازار دارایـی فکـری و ایجـاد زمینـه تعامل هر چه بیشـتر‬ ‫بیـن صاحبـان نـواوری و فنـاوری بـا سـرمایه گـذاران‬ ‫و صنعتگـران در حوزههـای تخصصـی‪ ،‬رویدادهایـی بـا‬ ‫عنـوان فسـتیوال بـازار دارایـی فکـری برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫این فسـتیوالها بـا رویکرد شناسـایی نوآوریهـا و اختراعات‬ ‫کشـور در یـک حـوزه صنعتـی و ارائـه آن بـه صنعتگـران‬ ‫و سـرمایه گـذاران آن رشـته تخصصـی برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫در ایـن رویدادهـا نوآوری‌هـای منتخـب‪ ،‬هریـک طـی‬ ‫زمـان ‪ ۸‬دقیقـه ای بـه مخاطبـان حاضـر (سـرمایه‌گذاران‬ ‫و صنعتگـران حـوزه تخصصـی فسـتیوال) ارائـه شـده و‬ ‫بـه سـواالت احتمالـی ایشـان نیـز پاسـخ داده میشـود و‬ ‫اطالعـات بقیـه نوآوریهـا نیـز در قالـب کتابچه فسـتیوال‪،‬‬ ‫در اختیـار مخاطبـان قـرار میگیـرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز فن بازار ملی ایران‪:‬‬ ‫‪ 29‬درصد اختراعات به معامله و قرارداد‬ ‫ختم می شود‬ ‫مهنـدس اکبـر قنبرپـور رئیـس مرکـز فـن بـازار ملـی‬ ‫ایـران در گفتگـوی اختصاصـی بـا بـازارکار با اعلام اینکه‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عضو انجمن صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی ایران‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران حوزه بهداشتی و آرایشی برای‬ ‫معاون‌ کسب‌و کار اتاق تهران‪:‬‬ ‫یکی از رویکردهـاي‬ ‫جدیـد اتـاق تهران‪ ،‬کمک‬ ‫به رسوخ فناوري‌هاي‬ ‫داخلی به صنـایع و معرفی‬ ‫نوآوري‌هاي مخترعین‬ ‫وجوانان نخبه کشور‬ ‫به صاحبان سـرمایه و‬ ‫صـنعت است‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه انجمـن صنایـع شـوینده و‬ ‫آرایشـی و بهداشـتی ایـران از ده اسـتارت آپ در حـوزه‬ ‫لـوازم آرایشـی و بهداشـتی حمایـت مـی کند گفـت‪ :‬این‬ ‫اسـتارت آپ بـا ایـده هـای خوبـی شـکل گرفتـه انـد و ما‬ ‫یقیـن داریـم آن هـا موجـب تحـول در کسـب و کار مـا‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫هومـن حاجـی پـور‪ ،‬معـاون‌ کسـب‌وکار اتـاق تهـران‬ ‫از برگـزاری‌ فسـتیوال نوآوري‌هـاي صــنعت آرایشـی و‬ ‫بهداشـتی بـه عنـوان یـک اقـدام ارزشـمند در توسـعه‬ ‫کسـب و کارهـای ایـن بخش گفـت و اظهار داشـت‪ :‬یکی‬ ‫از رویکردهــاي جدیــد اتــاق تهـران‪ ،‬کمـک بـه رسـوخ‬ ‫فناوري‌هـاي داخلـی بـه صنــایع و معرفـی نوآوري‌هـاي‬ ‫مخترعیـن وجوانـان نخبه کشـور بـه صاحبان ســرمایه و‬ ‫صــنعت است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن راســـتا اتــاق بازرگانــی تهــران‬ ‫میزبانــی دوازدهمیــن رویـــداد عرضــه اختراعــات بــا‬ ‫عنــوان فســتیوال نوآوري‌هــاي صنعــت آرایشــی و‬ ‫بهداشــتی را کــه توســـط مرکــز فــن بــازار ملــی ایــران بــا‬ ‫همــکاري شــرکت فرابــورس ایــران و حمایــت معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوري ریاســت جمهــوري برگــزار می‌شــود‪،‬‬ ‫برعهــده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫او بـا ارائـه توضیحـی دربـاره فرآینـد اجرایـی ایـن‬ ‫رویـداد گفـت‪ :‬بیـش از‪ 80‬طـرح بـه دبیرخانـه فسـتیوال‬ ‫ارسـال شــد و در روز برگـزاري رویـداد‪ 7 ،‬طـرح منتخب‬ ‫دبیر انجمن واردات لوازم آرایشی و بهداشتی‪:‬‬ ‫دومین کشور وارد کننده‬ ‫لوازم آرایشی هستیم‬ ‫دبیـر انجمـن واردات لـوازم آرایشـی و بهداشـتی بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکه ما بایـد مطالعـات اسـتراتژیک در تجارت‬ ‫بیـن المللـی داشـته باشـیم و رقبـای خـود را بشناسـیم‬ ‫گفـت‪ :‬در حـال حاضـر دومیـن کشـور وارد کننـده لـوازم‬ ‫آرایشـی در منطقـه هسـتیم ‪.‬‬ ‫موسـی احمـدزاده بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد توانمندی‬ ‫هـای خـود را بدانیـم افـزود‪ :‬مـا توانمنـدی هـای زیادی‬ ‫در بخـش هـای مختلـف صنایـع دسـتی‪ ،‬پسـته‪ ،‬زعفـران‬ ‫و فـرش و ‪...‬داریـم ولـی هنـوز در زمینـه صنایـع آرایـش‬ ‫و بهداشـتی در ابتـدای راه هسـتیم‪ .‬هنـوز تولیـدات ما در‬ ‫زمینـه صنایـع آرایشـی و بهداشـتی بـرای بـازار داخلـی‬ ‫هـم ناشـناخته اسـت بـا ایـن شـرایط چگونـه مـی توانیم‬ ‫بـرای بـازار خارجی نسـخه بپیچیـم‪ .‬رقبای بزرگـی داریم‬ ‫و در مصـرف لـوازم آرایشـی و بهداشـتی بعد از عربسـتان‬ ‫دومیـن کشـور در منطقـه هسـتیم و در مصـرف برخـی‬ ‫لـوازم کشـور اول منطقـه هسـتیم‪.‬‬ ‫هشت طرح منتخب‬ ‫فستیوال صنعت آرایشی‬ ‫و بهداشتی‬ ‫نصرالـه ابراهیمـی طـرح خـود را در زمینـه بـرس مـو‬ ‫و شـانه ارائـه کـرد‪ .‬افـراد بـرای آراسـتگی و تمیـزی موها‬ ‫را شـانه مـی کننـد و بنابرایـن موهـا بـه دور بـرس گیـر‬ ‫کـرده و کنده می شـود‪ .‬جـدا کردن موهای زائـد از برس‪،‬‬ ‫کاری وقـت گیـر اسـت بـه همین دلیـل در این اختـراع با‬ ‫اسـتفاده از مکانیزمـی سـاده بـه راحتـی موهـای زائـد از‬ ‫بـرس جـدا می گـردد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تولید رنگ‌های طبیعی‬ ‫مناسب جهت مصرف‬ ‫در صنایع آرایشی و بهداشتی‬ ‫ســودابه عیــن افشــار صاحــب ایــن ایــده و فنــاوری‬ ‫گفــت‪ :‬رنــگ زیبــا‪ ،‬درخشــان و پایــدار یکــی از‬ ‫خصوصیــات کیفــی مــواد آرایشــی و بهداشــتی اســت‬ ‫کــه نقــش مهمــی در مقبولیــت محصــوالت آرایشــی و‬ ‫بهداشــتی دارد‪ .‬امــروزه مصــرف کننــدگان تمایــل دارنــد‬ ‫مــواد آرایشــی و بهداشــتی خــود را بــا رنــگ هــای‬ ‫طبیعــی مصــرف کننــد لــذا تهیــه رنگهــای پایــدار از‬ ‫منابــع طبیعــی از اهــداف ایــن صنعتگــران مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن رنگهــا بــه دو صــورت محلــول آب و یــا محلــول‬ ‫در حاللهــای آلــی قابــل ارائــه مــی باشــد و مــی تــوان‬ ‫طیفــی وســیع از رنگهــای مختلــف را بــا اســتفاده‬ ‫از ترکیــب آنهــا بدســت آورد‪ .‬ایــن رنگهــا از انــواع‬ ‫محصــوالت عملگــرا مــی باشــند کــه عــاوه بــر تولیــد‬ ‫رنگهــای مناســب در جــوان ســازی پوســت و مقابلــه‬ ‫بــا رادیکالهــای آزاد نیــز فعــال مــی باشــند‪ .‬رنگهــای‬ ‫تولیــد شــده بــه ایــن روش کامــا طبیعــی بــوده ضمــن‬ ‫اینکــه واجــد کلیــه شــرایط رنگهــای بــه کار رفتــه در‬ ‫صنعــت آرایشــی و بهداشــتی میباشــد‪ ،‬فاقــد هــر نــوع‬ ‫مــاده نگهدارنــده‪ ،‬فلــزات ســنگین و ‪ ...‬اســت و بــه طــور‬ ‫موفــق مــی توانــد در محصــوالت مختلــف آرایشــی و یــا‬ ‫بهداشــتی مصــرف گــردد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬درصـد اختراعـات ارائه شـده در فن بازارهـا به معامله‬ ‫و قـرارداد منجـر شـده اسـت گفـت‪ :‬تلاش مـا این اسـت‬ ‫کـه تعـداد قراردادهـا را بـا ارتباط بیشـتر سـرمایه گذاران‬ ‫و مخترعـان افزایـش دهیم‪.‬‬ ‫وی در حاشـیه فسـتیوال نوآوري‌هاي صــنعت آرایشی‬ ‫و بهداشـتی بـا تاکیـد بـر گسـترش شـبکه فـن بـازار در‬ ‫کشـور خاطرنشـان کـرد‪ :‬شـبکه فن بـازار در حـال حاضر‬ ‫در ‪ 17‬اسـتان کشـور فعـال شـده اسـت کـه در تلاش‬ ‫هسـتیم در سـال ‪ 1397‬ایـن شـبکه هـا گسـترش یابد و‬ ‫ایـن را را بـا کمـک جهـاد دانشـگاهی انجام خواهیـم داد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـبکه فـن بـازار ملـی کشـور بـا همـکاری‬ ‫جهـاد دانشـگاهی از ‪ 17‬اسـتان کنونـی بـه ‪ 22‬اسـتان‬ ‫کشـور گسـترش مـی یابـد‪.‬‬ ‫وی بـر شـکل گیـری فـن بازارهـای تخصصـی تاکیـد‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬فـن بـازار تخصصی صنعـت گاز در‬ ‫سـال ‪ 97‬تشـکیل مـی شـود و تلاش مـا ایـن اسـت کـه‬ ‫حداقـل فـن بازارهـای تخصصی به سـه فن بازار در سـال‬ ‫‪ 1397‬افزایـش یایـد‪.‬‬ ‫بـا بهـره گیـری از نیروهای مجـرب و متخصـص و دارا‬ ‫بـودن شـبکه اطالعاتـی و ارتباطـی بـزرگ بـا نـوآوران و‬ ‫فنـاوران صنایـع مختلـف و ارتبـاط بـا شـبکه هـا و دفاتـر‬ ‫انتقـال فنـاوری در خـارج از کشـور اقدام بـه ارائه خدمات‬ ‫تخصصـی در حـوزه فناوری و نـوآوری به تولیـد کنندگان‬ ‫و سـرمایه گـذاران نموده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بازار ملـی ایـران همچنـی در زمینه‬ ‫برنامـه هـای جدیـد ایـن کرکـز در سـال ‪ 97‬گفـت‪ :‬یکی‬ ‫از برنامـه هـای محـوری هـم در سـال آینـده رویکـرد‬ ‫تقاضامحـوری بـه جـای رویکـرد عرضه محوری اسـت؛ در‬ ‫ایـن راسـتا تلاش داریـم ‪ 150‬نیـاز فنـاوری را از صنعت‬ ‫احصـاء کنیـم و ایـن نیازهـا را بـه مخترعـان و مبتکران و‬ ‫نـواوران دانشـگاهها‪ ،‬پـارک هـا و مراکز رشـد و اسـتارت آپ‬ ‫ارائـه کنیـم و آنهـا بیاینـد و بـه ایـن نیازهـا و مشـکالت‬ ‫پاسـخ بدهنـد تـا عرضه و تقاضـا در عرصه خریـد و فروش‬ ‫فنـاوری هدفمند شـود‪.‬‬ ‫قنبرپـور ایـن کار را یکـی از کارهـای موثـر در تولیـد‬ ‫ثـروت در کشـور عنـوان کرد و گفت‪ :‬ایـن کار را به صورت‬ ‫پایلـوت بـا سـاپکو شـروع کردیـم و تلاش مـی کنیـم به‬ ‫‪ 18‬نیـاز فنـاوری آنها بـا ارائه نیازهایشـان بـه مخترغان و‬ ‫نـواوران پاسـخ دهیـم که خوشـبختانه در حال حاضر سـه‬ ‫شـرکت دانـش بنیـان بـرای انجـام نیازهای سـاپکو پیش‬ ‫قـدم شـده اند و ما در حال بررسـی بـرای انعقاد قـرار داد‬ ‫آنها با شـرکت سـاپکو هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تـا کنـون ‪ 11‬رویـداد فسـتیوال‬ ‫نـوآوری در حوزه‌هـای خدماتـی برگـزار شـده اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن فسـتیوال‌ها در حوزه‌هـای خدمات‬ ‫شـهری‪ ،‬صنعت لـوازم خانگی‪ ،‬صنعت تجهیزات پزشـکی‪،‬‬ ‫صنایـع مواد غذایی‪ ،‬صنایع پالسـتیک و پلیمر کرمانشـاه‪،‬‬ ‫صنعـت سـنگ‪ ،‬صنعـت رنـگ و رزیـن‪ ،‬صنعـت تجهیزات‬ ‫ورزشـی و توانبخشـی و صنایـع شـیمیایی و پلیمـر بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بازار ملـی ایـران اضافه کـرد‪ :‬از آغاز‬ ‫فعالیـت ایـن فن بـازار تا کنـون ‪ 238‬اختراع در فهرسـت‬ ‫عرضـه بـازار دارایی فکـری قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬انعقـاد ‪ 21‬قـرارداد سـرمایه گـذاری در اختراعات‬ ‫بـه ارزش بیـش از ‪ 165‬میلیـارد ریـال‪ ،‬نهایـی شـدن‬ ‫قـرارداد هشـت اختـراع و در جریان بـودن مذاکرات جدی‬ ‫بـرای چند اختـراع را از دیگـر دسـتاوردهای برگزاری این‬ ‫فسـتیوال‌ها نـام برد‪.‬‬ ‫تجاری سازی ایده ها اقدام کنند‬ ‫عضـو انجمـن صنایـع شـوینده و آرایشـی و بهداشـتی‬ ‫ایـران بـا تاکید بر اینکه سـرمایه گـذاران حوزه بهداشـتی‬ ‫و آرایشـی بـرای تجـاری سـازی ایـده هـای جوانـان و‬ ‫نـوآوران کشـورمان اقـدام کننـد اظهـار داشـت‪ :‬امـروزه‬ ‫کسـب و کارهـا هـر پنـج سـال یـا نهایـت ده سـال از رده‬ ‫خـارج مـی شـوند و جـای آنهـا را کسـب و کارهـای نـو و‬ ‫جدیـد مـی گیرنـد بنابرایـن نـوآوران و افراد صاحـب ایده‬ ‫بایـد اقتضائـات جدیـد را بشناسـند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دنیا در حال پیشـرفت اسـت‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬در مسـئله کارآفرینـی شناسـایی فرصت‌هـا و‬ ‫ایجـاد فرهنگ‌هـا نیـز از نکاتـی بـوده که باید مـورد توجه‬ ‫قـرار گیرد‪.‬کارآفرینـان بایـد بـا آمـوزش هـای الزم ایـده‬ ‫پـردازی را در کشـور گسـترش دهنـد و از آنهـا حمایـت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫عضـو هیـأت مدیـره انجمن صنایع شـوینده بهداشـتی‬ ‫و آرایشـی ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه یـک کارآفریـن باید‬ ‫هنـر تغییـر فرهنـگ را داشـته باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬برخـی افراد‬ ‫فرصت‌هـا را نمی‌بیننـد؛ فسـتیوال هـا فرصـت خوبی برای‬ ‫سـرمایه گـذاران اسـت تـا برای توسـعه کسـب و کار خود‬ ‫ایـده هـای مناسـب را شناسـایی و از آنها حمایـت کنند‪.‬‬ ‫بـراي سـرمایه‌گذاران و تولیدکننـدگان صنعـت آرایشـی‪-‬‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬ارائـه شـد و زمینـه تعامـل طرفین بـا برگزاري‬ ‫جلســات رودررو فراهـم گشـت و اطالعـات سـایر‬ ‫نوآوري‌هـا‪ ،‬طرح‌هـا و فهرسـتی از اختراعـات ایـن حـوزه‬ ‫نیـز در قالـب کتابچـه در اختیـار مخاطبـان قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‪81‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دستگاه ارگونومیک‬ ‫مخصوص خدمات تعادل سازی چهره‬ ‫فنـاوری دیگـری بود که توسـط زهره اریسـیان‪ ،‬پیمان‬ ‫نکتـه دان و محمـد تقـی زاده مرند ارائه شـد می تواند در‬ ‫سـالن های آرایش مورد اسـتفاده قـرار گیرد‪.‬‬ ‫کرم ضد پیری بر پایه اورسولیک اسید و‬ ‫رسوراترول‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫ایـن فنـاوری توسـط نورالدیـن بختیـاری در ایـن‬ ‫فسـتیوال ارائه شـد؛ شـرکت دانـش بنیان مکمل سلامت‬ ‫پیـری موفق شـده اسـت کـه از پوسـت سـیب ترکیبی را‬ ‫جداسـازی و خالـص نماید کـه خاصیت ضد پیـری دارد و‬ ‫بر پایه اورسـولیک اسـید و رسـوراترول سـاخته شده است‬ ‫طبق اسـتعالم از سـازمان غذا و دارو ایـن ترکیب خاصیت‬ ‫‪ skin conditioning perfuming‬و ‪masking‬‬ ‫داشـته و تاییدیـه جـوان کنندگـی بـرای ایـن کـرم صادر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬این کـرم‪ ،‬اولین محصـول در ایران اسـت که‬ ‫دارای مجـوز جـوان کنندگـی و ترمیـم کنندگـی پوسـت‬ ‫مـی باشـد و ترکیـب مؤثـره ایـن محصـول توسـط خـود‬ ‫شـرکت تولیـد مـی گردد‪.‬‬ ‫همچنیـن افزودنـی کـرم هـای ضـد آفتاب حـاوی نانو‬ ‫ذرات اکسـید روی توسـط محمـد شمسـی ارائه شـد‪.‬‬ ‫در گذشته از اکسید روی در کرم های ضد آفتاب استفاده‬ ‫می شد و یکی از مواد بسیار موثر ضد آفتاب در مقابل اشعه‬ ‫فرابنفش می باشد‪ .‬اما مشکلی که این اکسید های معمولی‬ ‫(غیر نانویی) داشتند خاصیت سفید کنندگی بسیار زیادی دارند‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫تولید کرم نانو ذرات لیپیدی جامد‬ ‫حاوی عصاره شیرین بیان‬ ‫ایـن فنـاوری توسط‌سـیاوش محمـدزاده شـانه سـاز و‬ ‫مهـدی انصـاری دوگاهـه ارائـه شـد؛ ایـن اختـراع مربوط‬ ‫بـه حـوزه نانو تکنولوژی پزشـکی اسـت که جهـت درمان‬ ‫اختلاالت رنگدانهـای پوسـت (هیپـر پیگمانتاسـیون)‬ ‫از طریـق مهـار فعالیـت تیروزینـاز باعـث کاهـش تولیـد‬ ‫مالنین و در نتیجه روشـن شـدن سـطح پوسـت و درمان‬ ‫لـک در موضـع مصرف می گردد‪ .‬پوسـت انسـان روزانه در‬ ‫معـرض انـواع آسـیب های محیطـی از جمله اشـعه ماوراء‬ ‫بنفـش‪ ،‬آلودگـی هـوا و ‪ ...‬قـرار دارد که یکـی از تظاهرات‬ ‫آنهـا بـه وجـود آمدن لک هـای پوسـتی اسـت‪ .‬از آنجایی‬ ‫کـه لـک ها در نواحـی باز بدن (بـه ویژه در صـورت) و در‬ ‫معـرض تمـاس با نـور خورشـید رخ می دهد بـه وضوح بر‬ ‫ظاهـر مبتالیـان تأثیـر مـی گـذارد‪ .‬ایـن فناوری بـا توجه‬ ‫بـه اثـرات ضـد التهابـی آن حتی در پوسـتهای حسـاس و‬ ‫تحریـک شـده نیـز مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫«بـکار گیـری خانـم در تولیـد ناخن خاتم» نیز توسـط‬ ‫کیـوان اقوامـی ارائه شـد؛ کاربردهـای این ایـده در تولید‬ ‫انـواع مختلـف ناخـن هـای خانـم و ناخن هـای مصنوعی‬ ‫بـا طـرح هـای انـواع مختلف خاتـم و گل های قالی اسـت‬ ‫کـه در صنایع آرایشـی کاربـرد دارند‪.‬‬ ‫همچنین پلیمر کربنات پلی لیمونین توسط میالد‬ ‫مسعودی‪ ،‬سعید نوروزی قلی آباد و رضا رجنی ارائه شد‪.‬‬ ‫ایـن اختـراع در زمینـه تولیـد پلیمر از روغـن لیمونین‬ ‫مـی باشـد‪ .‬روغـن لیمونیـن خـود از پوسـته پرتقـال‬ ‫اسـتخراج شـده و دارای کاربردهـای فراوانـی در صنعـت‬ ‫پلیمـر و نسـاجی و مـواد خوشـبو کننـده و ‪ ...‬اسـت‪ .‬حال‬ ‫اگـر روغـن لیمونیـن در حضـور یـک فعـل و انفعـاالت‬ ‫شـیمیایی قـرار گیـرد قـادر بـه تشـکیل پلیمـر خواهـد‬ ‫بـود کـه ایـن پلیمر نسـبت به پلیمرهـای معمـول قابلیت‬ ‫بازگشـت بـه محیـط زیسـت را دارد و همچنیـن تفـاوت‬ ‫هـای بسـیاری را بـا پلیمرهایـی کـه از نفـت خام بدسـت‬ ‫مـی آیـد را داراسـت‪.‬‬ ‫شـانه الکتریکـی از بیـن برنـده شـپش و تخـم شـپش‬ ‫(رشـک) با اسـتفاده از روغن و پالسـمای سـرد نیز توسط‬ ‫سـیده نجمه حسـینی و حنانه سـادات مدنی فدکـی ارائه‬ ‫شـداین طـرح شـامل شـانه ای می باشـد کـه در کمترین‬ ‫زمـان ممکـن‪ ،‬بـدون نیـاز بـه کمـک شـخص دیگـر و‬ ‫همچنیـن بـدون هیـچ عارضـه‪ ،‬درد و ناراحتـی بتوانـد‬ ‫معضـل آلودگـی بـه شـپش را درمـان کنـد‪ .‬ایـن وسـیله‬ ‫شـامل یـک شـانه الکتریکـی دوکاره می باشـد و بـه گونه‬ ‫ای طراحـی شـده اسـت که با فشـردن یک دکمـه‪ ،‬روغن‬ ‫موجـود از طریـق پمـپ بـه دندانـه های شـانه که توسـط‬ ‫لولـه های نـازک به مخـزن روغـن متصل هسـتنده پمپاژ‬ ‫دبیر انجمن واردات لوازم آرایشی و بهداشتی‪:‬‬ ‫در حال حاضر دومین‬ ‫کشور وارد کننده لوازم‬ ‫آرایشی در منطقه‬ ‫هستیم‪ ،‬باید مطالعات‬ ‫استراتژیک در تجارت‬ ‫بین المللی داشته‬ ‫باشیم و رقبای خود را‬ ‫بشناسیم‬ ‫مـی شـود‪ .‬روغن اسـتفاده شـده یـک روغـن ترکیبی می‬ ‫باشـد کـه علاوه بـر از بیـن بـردن شـپش هـا باعـت گیر‬ ‫افتـادن حشـره در دام مـی گـردد‪.‬‬ ‫نـخ دنـدان پوشـش یافته بـا نانـوذرات سـرامیکی آنتی‬ ‫باکتریـال نیـز فنـاوری جدیـد دیگـری بـود کـه توسـط‬ ‫فاطمـه سـادات تـرک نیک و سـارا بنی جمالی ارائه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬عدم رفـع پالک دندانـی (الیه نازکـی از باکتری ها‬ ‫میکـروب هـا روی دندان مـی تواند زمینه ایجـاد ژنژیویت‬ ‫(التهـاب و خونریـزی الثه)‪ ،‬پوسـیدگی دنـدان و در نهایت‬ ‫پریودونتیـت شـود‪ .‬بـا اسـتفاده از نخ دندان پوشـش یافته‬ ‫بـا نانـوذرات سـرامیکی آنتـی باکتریـال‪ ،‬عالوه بـر زدودن‬ ‫پلاک‪ ،‬میتـوان میکروارگانیسـم هـای پلاک زا را نیـز از‬ ‫بیـن بـرد یا کاهـش داد‪.‬‬ ‫یک فناوری ویژه بانوان که مورد توجه قرار گرفت‬ ‫همچنین «فرایند تولید نوار بهداشتی با خاصیت ضد‬ ‫قارچ‪ ،‬ضد بو‪ ،‬ضد خارش و ضد التهاب با استفاده از مواد‬ ‫گیاهی» فناوری دیگری بود که توسط جواد کریمی ارائه‬ ‫شد‪ .‬بعلت استفاده مداوم و مستمر خانم ها از محصوالت‬ ‫مختلف نوار بهداشتی‪ ،‬این محصول از جمله محصوالتی‬ ‫است که با سالمت افراد این حوزه ارتباطی خاص دارد‪.‬‬ ‫با توجه به این که غالبا این محصول در محیط تاریک و‬ ‫مرطوب استفاده می گردد‪ ،‬بنابراین شرایط برای رشد انواع‬ ‫قارچ ها و باکتری ها به طور کاملا طبیعی فراهم است‪ ،‬که‬ ‫این امر سبب ایجاد بیماری های عفونی مزمن می گردد‪.‬‬ ‫طبق اعالم مراکز رسمی و معتبر بهداشت به طور میانگین‬ ‫هر زن در سال بین یک تا دو بار به انواع عفونت ها و قارچ‬ ‫های موضعی مبتال می شود که ناشی از شرایط مناسب رشد‬ ‫عوامل بیماری زا می باشد‪ .‬عموما دلیل بسیاری از عمل های‬ ‫جراحی زنانه رشد و پیشرفت باکتری ها و قارچ ها از دهانه‬ ‫واژن به داخل رحم می باشد‪ .‬پاسخ فیزیولوژی بلین عوامل‬ ‫بیماری زا معموال به دو صورت التهاب و قرمز شدن پوست‬ ‫ناحیه مذکور و یا ایجاد خارش در این ناحیه می باشد‪ .‬بدین‬ ‫منظور برای جلوگیری از ابتال به انواع عفونت ها باید از رشد‬ ‫این عوامل جلوگیری نمود‪ ،‬زیرا درمان در شرایط بعد از‬ ‫ایجاد عفونت بسیار سخت و گاها برگشت ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫نوار بهداشتی تولید شده در اختراع حاضر به سبب داشتن‬ ‫خاصیت ضد قارچ و ضد میکروب‪ ،‬اجازه رشد و تکثیر را به‬ ‫انواع باکتری و قارچ های بیماری زا نمی دهد‪ .‬همچنین به‬ ‫دلیل وجود مواد گیاهی دارای خواص آنتی باکتریال‪ ،‬باعث‬ ‫از بین رفتن این عوامل بیماری زا می گردد‪ ،‬که به تبع آن‬ ‫سبب کاهش هزینه های درمان و افزایش سالمت بانوان‬ ‫جامعه خواهد شد ویژگی ها‪ )۱ :‬کاهش حداقل ‪ ۹۶‬عوامل‬ ‫باکتریایی و قارچی که سبب عفونت می شوند‪ )۲ .‬جلوگیری‬ ‫از ایجاد بوی نامطبوع‪ ،‬خارش سوزش و التهابات پوستی ‪)۳‬‬ ‫جلوگیری از ایجاد عفونت و قارچ در زنان ‪ )۴‬پلیمر مذکور‬ ‫پس از استفاده به چرخه طبیعت بازگشته و در مدت یکسال‬ ‫تجزیه خواهد شد‪( .‬زیست تخریب پذیر)‬ ‫ایـن فسـتیوال کمـک مـی کنـد تـا بـرای اولیـن بـار‬ ‫شـرایط الزم بـرای توسـعه صنعـت بومـی بـرای تولیـد و‬ ‫اشـتغال در سـطح ملـی و بیـن المللـی بوجـود آیـد و از‬ ‫خـروج میلیاردهـا دالر سـرمایه ملـی بـرای واردات لـوازم‬ ‫آرایشـی و بهداشـتی جلوگیـری گـردد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فعالیت بیش از‬ ‫‪ 40‬کارگزار‬ ‫و ایجاد شبکه فن بازار‬ ‫در کشور‬ ‫معـــاون توســـعه فنـــاوری پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردی ــس ب ــا اش ــاره ب ــه فعالیـــــــ ــت بی ــش از‬ ‫‪ 40‬کارگ ــزار ایج ــاد ش ــبکه فن‌ب ــازار در کش ــور‪‌،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬دولـــت خریـــدار ‪ 63‬درصـــد محصـــوالت‬ ‫دانش‌بنیـــان در کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬حســـین صابـــری در‬ ‫هفتمیـــن رویـــداد ملـــی اســـتارتاپ دمـــو شـــهر‬ ‫هوشـــمند بـــا بیـــان این‌کـــه اکوسیســـتم تولیـــد‬ ‫فنـــاوری شـــامل دانشـــگاه‪ ،‬مرکـــز کارآفرینـــی‪،‬‬ ‫مرکـــز شـــتاب‌دهنده‪ ،‬مرکـــز رشـــد و پـــارک‬ ‫فن ــاوری اس ــت‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ف ــن ب ــازار ب ــرای‬ ‫تمرک ــز ب ــه تحری ــک تقاض ــا از ســـــ ــال ‪1383‬‬ ‫در ایـــران فعـــال شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی پـــر کـــردن شـــکاف تکنولـــوژی فنـــاوری‬ ‫بیـــن کشـــورها را از دیگـــر وظایـــف فن‌بـــازار‬ ‫دانســـت و افـــزود‪ ‌:‬مأموریـــت فن‌بازارهـــا بـــه دو‬ ‫بخ ــش توس ــعه ش ــبکه و زیرس ــاختها و عملی ــات‬ ‫تجـــاری و فنـــاوری تقســـیم می‌شـــود‪.‬‬ ‫صابـــری انتقـــال فنـــاوری و جـــذب‬ ‫ســـرمایه‌گذاری بـــرای تحقـــق اهـــداف‬ ‫فناوری‌هـــای ایجـــاد شـــده را رویکـــرد جـــدی‬ ‫فــن بازارهــا عنــوان کــرد و ادامــه داد‪ :‬محصــوالت‬ ‫فناورانـــه‪ ،‬خدمـــات تخصصـــی کســـب و کار و‬ ‫طرح‌هـــای فناورانـــه از جملـــه خدمـــات قابـــل‬ ‫ارائـــه در فـــن بـــازار اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه فنـــاوری پـــارک فنـــاوری‬ ‫پردیـــس بـــا بیـــان این‌کـــه دولـــت خریـــدار‬ ‫‪ 63‬درصـــد محصـــوالت دانش‌بنیـــان در کشـــور‬ ‫اســـت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬فـــن بـــازار تخصصـــی و‬ ‫فـــن بـــازار منطقـــه‌ای از جملـــه عناصـــر اصلـــی‬ ‫فن‌بـــازار ایـــران هســـتند‪.‬‬ ‫صاب ــری در پای ــان ب ــا اش ــاره ب ــه فعالی ــت بی ــش‬ ‫از ‪ 40‬کارگ ــزار ایج ــاد ش ــبکه ف ــن ب ــازار در کش ــور‪‌،‬‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬از کل کارگزارهـــای فعـــال در‬ ‫کشـــور‌‪ 14 ،‬کارگـــزار وظیفـــه بازاریابـــی‌‪ ،‬چهـــار‬ ‫کارگـــزار وظیفـــه جـــذب ســـرمایه و ‪ 20‬کارگـــزار‬ ‫وظیف ــه تب ــادل فن ــاوری و رف ــع نی ــاز ش ــرکت‌های‬ ‫دانـــش بنیـــان را بـــر عهـــده دارنـــد‪.‬‬ ‫دولت از بازار فن‌آوری و بورس ایده ها‬ ‫حمایت می کند‬ ‫رئیـس مرکـز فن بـازار ملی ایـران گفت‪ :‬دولـــــت از‬ ‫راه انـدازی بـازار فنـآوری و بـــــــورس ایده‌هـا حمایـت‬ ‫مـی کنـد لـذا بـرای حمایـت از اختراعـات‪ ،‬مخترعـان به‬ ‫سـرمایه گـذاران وصـل می شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا اکبر قنبرپور در فسـتیوال نـوآوری های‬ ‫حـوزه سلامت در محـل اتـاق بازرگانی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشـاورزی اسـتان کرمـان افزود‪ :‬از سـال ‪ 1389‬بـا تعامل‬ ‫دسـتگاه هـای مربوطـه‪ ،‬بـازار تخصصـی‪ ،‬قانونـی و قابـل‬ ‫اعتمادی ایجاد شـد و از خردادماه سـال ‪ 93‬بـازار فنآوری‬ ‫و بـورس ایـده هـا بصـورت رسـمی فعالیـت خـود را آغـاز‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـازار فنـآوری و بـورس ایـده هـا‬ ‫یـک بـازار تخصصـی‪ ،‬قانونی و قابـل اعتماد بـرای ‪2‬طرف‬ ‫سـرمایه گـذار و مختـرع اسـت اظهـار کـرد‪ :‬مزایـای ایـن‬ ‫بـازار از جملـه فروش قطعـی‪ ،‬واگذاری موقت بـه خریدار‪،‬‬ ‫مجـوز بهـره بـرداری بـه مـدت معیـن و مجـوز بـرای‬ ‫تعـدادی مشـخصی از تولیـدات اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بـازار ملی ایـران با اشـاره بـه اینکه‬ ‫ایـن بـازار اختراعـات را ارزیابی فنی می کنـد گفت‪ :‬ارزش‬ ‫گـذاری‪ ،‬قیمـت گـذاری و رسـیدن بـه رقم مـورد توافق و‬ ‫بازاریابـی آن از کارایـی بـازار دارایـی فکـری اسـت و در‬ ‫نهایـت محصـوالت بـر روی تابلـوی این بـازار قـــــــرار‬ ‫مـی گیرنـد و پنج هـزار و ‪ 250‬مورد اختـراع و آی پی در‬ ‫ایـن بـازار موجود اسـت‪.‬‬ ‫قنبرپـور افـزود‪ :‬طبـق سیاسـت دولـت‪ ،‬مخترعـان و‬ ‫نـوآوران کشـور بـه سـمت تولیـد کننده‪ ،‬سـرمایه گـذار و‬ ‫شـرکت هـا هدایـت می شـوند و مخترعـان بـرای فعالیت‬ ‫تجـاری باید تیمی را تشـکیل داده و محصول خـــــود را‬ ‫بـه عرصـه ظهـور گذاشـته و بـه جامعـه ارائـه کنند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه قانـون تجـارت شـرکت هـای دانـش‬ ‫بنیـان ادامـه داد‪ :‬ایـن شـرکت هـا بایـد تفکـر هدایـت‬ ‫مخترعـان و نـوآوران بـه سـمت تولیـد کننـده و سـرمایه‬ ‫گـذار را افزایـش دهنـد‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فن بـازار ملـی ایـران گفت‪ :‬طبـق قانون‬ ‫حمایـت از شـرکت دانـش بنیـان باید این شـرکت را ثبت‬ ‫داده و از مزیـت هـای قانـون اسـتفاده کـرد و همچنیـن‬ ‫فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه نیز مختـرع را به سـمت تولید‬ ‫کننـده سـوق دهد‪.‬‬ ‫قنبرپـور بـا اشـاره به راههـای پیش روی مختـرع برای‬ ‫توسـعه نـوآوری افـزود‪ :‬مخترعان و نوآوران باید خودشـان‬ ‫کسـب و کار را آغـاز کننـد و برای کسـب تسهــــــیالت‬ ‫بـه سـمت منابع مالـی بروند‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬مسـیر برای توسـعه و حمایت از اختراع‬ ‫ایـن اسـت کـه مختـرع بایـد سـرمایه گـذار را جـذب و‬ ‫قـرارداد مشـارکت منعقد کند و از منافع آن بهرمند شـود‬ ‫و مسـیر دیگـر نیز بایـد مخترع‪ ،‬اختراع خـود را به صنعت‬ ‫واگـذار تـا بـازار بتوانـد اختـراع را تجـاری کنـد و ضمـن‬ ‫انعقـاد قـرارداد‪ ،‬مخترع نیـز منفعت ببرد اما این ‪ 2‬مسـیر‬ ‫در کشـور همـوار نیسـت لـذا باید بـه آن پرداخته شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فن بازار ملـی ایران گفت‪ :‬زبان مشـترک‬ ‫بیـن صاحـب صنعـت و مختـرع بـا آگاهی ناکافـی صنعت‬ ‫از اهمیـت اختـراع و بی اعتمـادی به مخترعـان و نوآوران‬ ‫ایجـاد نمـی شـود و همچنیـن افشـای اطالعـات‪ ،‬تـرس و‬ ‫روحیـه تیمـی موجـب اعتمـاد نکـردن مخترع بـه صنعت‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فسـتیوال های عرضـه نوآوری متفــــاوتی‬ ‫در کشـور برگزار شـده اسـت و بـرای برپایی فسـتیوال ها‬ ‫ابتـدا فراخـوان بـه مخترعان داده می شـود‪.‬‬ ‫قنبرپــور عنــوان کــرد‪ :‬در ســیزدهمین فســتیوال‬ ‫نــوآوری در کرمــان ‪ 140‬رویــداد در حــوزه ســامت‬ ‫اعــام آمادگــی شــده و هشــت اختــراع انتخــاب و عرضــه‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن فســتیوال هــا بــا تعامــل بیــن‬ ‫ســرمایه گــذار و مخترعــان‪ ،‬عرضــه و تقاضــا بــه هــم‬ ‫متصــل مــی شــوند و امــروز ایــن جلســه مذاکــره بیــن‬ ‫نــوآوران و ســرمایه گــذاران برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برپایــی نخســتین فســتیوال نــوآوران از‬ ‫ســال ‪ 93‬آغــاز شــده و از دیمــاه ‪ 94‬نیــز ایــن فســتیوال‬ ‫بصــورت رســمی فعالیــت مــی کنــد و امــروز آخریــن‬ ‫فســتیوال در ســال ‪ 96‬بــه میزبانــی کرمــان برگــزار شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز فــن بــازار ملــی ایــران افــــــــزود‪:‬‬ ‫نتایــج برپایــی ایــن فســتیوال هــا تــا بــه امــروز ‪ 29‬معاملــه‬ ‫بیــن مختــرع و ســرمایه گــذار در ‪ 10‬رویــداد انجــام‬ ‫گرفتــه اســت و میانگیــن ارزش معاملــه هــای ایــن‬ ‫فســتیوال بــه ارزش ‪ 900‬میلیــون تومــان اســت و‬ ‫همچنیــن از ابتــدا تاکنــون ‪ 257‬میلیــارد ریــال معامــات‬ ‫انجــام شــده اســت کــه رقــم قابــل قبولــی اســت لــذا‬ ‫بایــد در ســالهای آینــده افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬برپایـی فسـتیوال نـوآوران دسـتاورد‬ ‫خوبـی بـرای دولـت اسـت و مهمانـان خارجـی از وجـود‬ ‫چنیـن بـازاری ابـراز تعجـب مـی کننـد زیـرا بـازار خوبی‬ ‫در کشـور ایجـاد شـده اسـت کـه در بسـیاری از کشـورها‬ ‫وجود نـدارد‪.‬‬ ‫قنبرپـور گفـت‪ :‬برپـای فسـتیوال نـوآوران بـا همکاری‬ ‫مخترعـان و سـرمایه گـذاران در کشـور اجرایی می شـود‬ ‫و شـخص واسـط نـوآوری ارتباط بیـن طرف هـا را تنظیم‬ ‫مـی کنـد که منجـر بـه انعقاد قـرارداد می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد زبـان مشـترک بیـن سـرمایه گـذار و‬ ‫مخترعـان بایـد تقویـت شـود کـه وظیفـه مرکز فـن بازار‬ ‫ملـی ایران اسـت‪.‬‬ ‫‪ 11‬فسـتیوال عرضـه نـوآوری در تهران‪ ،‬یک فسـتیوال‬ ‫در کرمانشـاه و سـیزدهمین فسـتیوال نیـز در کرمـان‬ ‫برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ 140‬رویـداد به دبیرخانه سـیزهمین فسـتیوال نوآوری‬ ‫ارسـال شـده و بوسـیله داوری هشـت مـورد جهـت ارائـه‬ ‫انتخاب شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن فسـتیوال ‪ 50‬نماینـده از ‪ 120‬شـرکت حضور‬ ‫داشـتند و اقدامات اجرایی این فسـتیوال از سـال گذشـته‬ ‫آغاز شـده است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد‬ ‫رئیس مرکز فن بازار ملی ایران‪:‬‬ ‫‪83‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سومین رویداد ملی اینوتک سالمت تاکید کرد؛‬ ‫لزوم توسعه اکوسیستم کارآفرینی و فن‌آوری در حوزه سالمت‬ ‫رئیـس سـومین رویـداد ملـی اینوتـک سلامت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگـر مـی خواهیـم در زمینـه فـن آوری کشـور بـه جایـی‬ ‫برسـد باید به عنوان یک اسـتراتژی در جمهوری اسلامی‬ ‫مطـرح و به‌صـورت یـک گفتمـان ملـی درآید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬دکتـر حمیدرضـا خـرم‬ ‫خورشـید‪ ،‬متخصـص ژنتیـک و رئیـس سـومین رویـداد‬ ‫ملـی اینوتـک سلامت اظهارداشـت‪ :‬ایـن رویـداد ‪ ۱۳‬تـا‬ ‫‪ ۱۵‬تیـر سـال آینـده در سـالن همایش‌هـای رازی برگـزار‬ ‫می‌شـود کـه هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد کمـک بـه‬ ‫توسـعه اکوسیسـتم کار آفرینـی‪ ،‬ایجـاد و رویـداد به‌وجود‬ ‫آوردن یـک اکوسیسـتم کارآفرینـی و فـن‌آوری اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اکوسیسـتم به‌طـور کلـی یعنی مـا بتوانیم‬ ‫همـه کسـانی که از مرحلـه اول تا مرحله آخـر در یک فن‬ ‫آوری مرتبـط بـا سلامت دخیـل هسـتند را دور هم جمع‬ ‫و ارتبـاط بیـن آنها را برقـرار کنیم‪.‬‬ ‫رئیـس سـومین رویـداد ملـی اینوتـک سلامت ادامـه‬ ‫داد‪ :‬فـن آوری‌هـای حـوزه سلامت حـدود ‪ ۱۰‬حیطـه‬ ‫اعـم داروهـا گرفته تـا تجهیزات پزشـکی‪ ،‬انـدام مصنوعی‬ ‫‪ ،‬تولیـد کیـت هـای مختلـف‪ ،‬طـب سـنتی‪،‬فن آوری‌های‬ ‫اطالعـات و‪ ،...‬را در برمی‌گیـرد‪.‬‬ ‫خـرم خورشـید بیـان داشـت‪ :‬در سـومین رویـداد ملی‬ ‫اینوتـک سلامت هسـته هـای فن آور‪ ،‬شـرکت هـای نوپا‬ ‫فـن آور‪ ،‬دانشـجویان و تیم‌هـای عالقمنـد بـه کارآفرینـی‬ ‫و سیاسـت گـذاران و ارگان‌هایـی کـه در حـوزه فن آوری‬ ‫دخیـل هسـتند شـرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اعلام کـرد‪ :‬سـومین رویـداد ملی اینوتک سلامت‬ ‫بـه همـت وزارت بهداشـت‪ ،‬دفتـر توسـعه و فنـاوری‬ ‫سلامت و انجمـن علمـی جنیـن شناسـی و بـا همـکاری‬ ‫دانشـگاه‌های علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی‌‪ ،‬دانشـــــگاه‬ ‫علوم پزشـکی ایران و دانشـگاه علوم پزشـکی شهید بهشتی‬ ‫برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫ایـن متخصص ژنتیـک افزود‪ :‬در این رویداد سـه محور‬ ‫انتخاب شـده که شـامل تجهیزات پزشـکی‪ ،‬توانبخشـی و‬ ‫اندام‌هـای مصنوعـی‪ ،‬فـن آوری اطالعات حوزه سلامت و‬ ‫امنیت و سلامت غذایی را شـامل می‌شـود‪.‬‬ ‫خـرم خورشـید در خصوص محـور تجهیزات پزشـکی‪،‬‬ ‫توانبخشـی و انـدام مصنوعـی عنـوان کـرد‪ :‬در رابطـه بـا‬ ‫تجهیـزات پزشـکی توانبخشـی و انـدام مصنوعـی حیطـه‬ ‫وسـیعی را دربـر مـی گیـرد یعنـی از یـک تجهیـزات‬ ‫مصرفـی سـاده مثـل سـرنگ تـا دسـتگاه‌هایی همچـون‬ ‫سـی تـی اسـکن و ام آر ای را شـامل می‌شـود‪.‬‬ ‫رئیـس سـومین رویـداد ملـی اینوتـک سلامت ادامـه‬ ‫داد‪ :‬بـا توجـه به تنوع محصوالت تجهیزات پزشـکی اوال یک نیاز‬ ‫عمـده ای وجـود دارد و آن مشـارکت بیـن بخشـی بیـن‬ ‫دو وزارت علـوم تحقیقـات و فـن اوری و وزارت بهداشـت‬ ‫و همچنیـن وزارت صنایـع و معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری اسـت و مهمتریـن اصـل در رابطـه بـا‬ ‫تجهیزات پزشـکی توانبخشـی مشـارکت و هماهنگی های‬ ‫بین بخشـی اسـت که متاسـفانه در ایران این قســـــمت‬ ‫ب ‌ه خصوص هماهنگی بین دانشـگاه و صنعت ضعیف اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در رابطـه بـا ایـن حـوزه مـا پتانسـیل‌های‬ ‫بسـیار خوبـی داریـم و اگـر در این حـوزه به انـدازه‌ای که‬ ‫از صنعـت خـودرو حمایـت کردیـم یک دهـم حمایت بود‬ ‫االن مـا نـه تنهـا خودکفـا بودیـم بلکـه از لحاظ صـادرات‬ ‫هـم کارهـای خوبی مـی توانسـتیم انجام دهیـم و اگر می‬ ‫خواهیـم در زمینـه فـن آوری کشـور بـه جایی برسـد باید‬ ‫بـه عنـوان یـک اسـتراتژی در جمهـوری اسلامی مطـرح‬ ‫شـود و به‌صـورت یـک گفتمـان ملـی در بیاید‪.‬‬ ‫خرم خورشـید خاطرنشـان کـرد‪ :‬به‌ نظر مـن در رابطه‬ ‫با مشـکالت و مسـائل اقتصـادی‪ ،‬فن آوری تنهـا راه نجات‬ ‫کشـور اسـت و بایـد بـه آن بیشـتر اهمیـت دهیـم و در‬ ‫رابطـه بـا تجهیـرات پزشـکی مهمترین هدف مـا این بوده‬ ‫کـه همـه ارگان هـای ذیربـط کـه می تـوان بـا هماهنگی‬ ‫آنهـا در تولیـد ایـن محصـوالت و بـه بـازار رسـاندن و‬ ‫مصـرف شـان کمـک کننـد را دور هـم جمـع کنیم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫توسط مرکز فن‌بازار ملی ایران‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫هشتمین رویداد استارت‌آپ دمو برگزار شد‬ ‫‪84‬‬ ‫مرکـــز فن‌بـــازار ملـــی ایـــران به‌منظـــور جـــذب‬ ‫ســـرمایه بـــرای اســـتارت‌آپ‌‏های فعـــال حـــوزه‬ ‫آم ــوزش ب ــا ه ــدف توس ــعه زیس ــت ب ــوم ن ــوآوری و‬ ‫اســـتارت‌آپی كشـــور هشـــتمین رویـــداد عرضـــه بـــه‬ ‫ســـرمایه‌گذاران تحـــت عنـــوان اســـتارت‌آپ دمـــو را‬ ‫ب ــا حمای ــت س ــتاد توس ــعه فرهن ــگ عل ــم‪ ،‬فن ــاوری‬ ‫و اقتصـــاد دانـــش بنیـــان معاونـــت علمـــی برگـــزار‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالع‌رســـانی بنیـــاد‬ ‫ملـــی نخبـــگان؛ اکبـــر قنبرپـــور رئیـــس مرکـــز‬ ‫فن‌بـــازار ملـــی ایـــران بـــا اعـــام ایـــن خبـــر‬ ‫گفـــت‪ :‬هـــدف اصلـــی ایـــن رویـــداد‪ ،‬مواجهـــه و‬ ‫مذاکـــره مســـتقیم و رودرروی صاحبیـــن ایـــده و‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها بـــا ســـرمایه‌گذاران اســـت کـــه در‬ ‫‪ 2‬بخـــش عمومـــی (شـــامل ارائـــه اســـتارت‌آپ‌ها)‬ ‫و اختصاصـــی (جلســـات مذاکـــره ســـرمایه‌گذاران و‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها) برگـــزار می‌شـــود و اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫می‌تواننـــد طـــی آن بـــه جمـــع زیـــادی از‬ ‫ســـرمایه‌گذاران دسترســـی داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ســـرمایه‌گذاران در یـــک زمـــان‬ ‫کوتـــاه‪ ،‬اســـتارت‌آپ‌ها را بررســـی کـــرده و پـــس از‬ ‫برگـــزاری جلســـات خصوصـــی و بررســـی میـــزان‬ ‫پیشـــرفت ایـــده‪ ،‬مشـــتریان جـــذب شـــده‪ ،‬حجـــم‬ ‫بـــازار‪ ،‬میـــزان فـــروش و غیـــره بـــه ارزیابـــی آن‌هـــا‬ ‫پرداختـــه و بـــرای ســـرمایه‌گذاری در آنهـــا اعـــام‬ ‫نظ ــر کردن ــد‪ ،‬در ای ــن ص ــورت مذاك ــرات بع ــدی ت ــا‬ ‫حصـــول نتیجـــه نهایـــی توســـط مركـــز فن‏‌بـــازار‬ ‫ادامـــه خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫قنبرپـــور خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬بـــرای حضـــور‬ ‫در هشـــتمین رویـــداد اســـتارت‌آپ دمـــو‪ ،‬ده‌هـــا‬ ‫اســـتارت‌آپ اعـــام تقاضـــا کـــرده بودنـــد كـــه در‬ ‫مرحلـــه اول و پـــس از بررســـی درخواســـت‌های‬ ‫واصلـــه‪ ،‬تعـــداد ‪ 10‬اســـتارت‌آپ بـــه مرحلـــه ارائـــه‬ ‫آزمایشـــی راه‌یافتنـــد و در مرحلـــه دوم و پـــس از‬ ‫ارائ ــه حض ــوری ای ــن تیم‌ه ــا‪ 8 ،‬اس ــتارت‌آپ نهای ــی‬ ‫بـــرای حضـــور در رویـــداد انتخـــاب شـــدند‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز فن‌بـــازار ملـــی ایـــران در در‬ ‫پایـــان گفـــت‪ :‬ایـــن رویـــداد در روز ‪ 12‬اســـفندماه‬ ‫ســـال جـــاری از ســـاعت ‪ 14‬الـــی ‪ 18‬در ســـالن‬ ‫ابوریحـــان دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی بـــا حضـــور‬ ‫ســـرمایه‌‏گذاران تخصصـــی ایـــن حــــــــوزه و‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های حـــوزه آمـــوزش (در حوزه‌هـــای‬ ‫آمـــوزش آنالیـــن‪ ،‬سیســــــتم‌های مدیریـــت‬ ‫یادگی ــری‪ ،‬آم ــوزش فن ــاوری‪ ،‬مدرســه‌های نس ــل آین ــده‪،‬‬ ‫ابزارهـــای مطالعـــــــــــه و ‪ )...‬به‌عنـــــــــوان‬ ‫ســـرمایه پذیـــران برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫مرک ــز فن‌ب ــازار مل ــی ای ــران ب ــا ابالغی ــه ش ــورای‬ ‫عالـــی انقـــاب فرهنگـــی و تحـــت نظـــارت معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و بـــا هـــدف‬ ‫توس ــعه ب ــازار فن ــاوری در کش ــور فعالی ــت می‌کن ــد‬ ‫و تاکنـــون ‪ 17‬فن‌‌بـــازار منطقـــه‌ای در اســـتان‌های‬ ‫مختلـــف کشـــور و ‪ 1‬فن‌بـــازار تخصصـــی در صنعـــت‬ ‫گاز راه‌ان ــدازی ک ــرده اس ــت و خدم ــات خ ــود ش ــامل‬ ‫«بازاریابـــی محصـــوالت فناورانـــه»‪« ،‬کمـــک بـــه‬ ‫انتق ــال فن ــاوری» و «ج ــذب س ــرمایه ب ــرای اف ــراد و‬ ‫شـــرکت‌های نـــوآور» را از طریـــق بروکرهـــای خـــود‬ ‫ارائـــه می‌کنـــد‪.‬‬ ‫مرکـــز فن‌بـــازار ملــــــــــی ایـــران واقـــع‬ ‫در پـــارک فنـــاوری پردیـــس معاونـــت علمـــی‪،‬‬ ‫هشـــتمین رویـــداد عرضـــه بـــه ســـرمایه‌گذاران‬ ‫تحـــت عنـــوان اســـتارت‌آپ دمـــو را به‌منظـــور‬ ‫جـــذب ســـرمایه بـــرای اســـتارت‌آپ‌‏های فعـــال‬ ‫حـــوزه آمـــوزش بـــا هـــدف توســـعه زیســـت بـــوم‬ ‫نـــوآوری و اســـتارت‌آپی كشـــور بـــا حمایـــت ســـتاد‬ ‫توســـعه فرهنـــگ علـــم‪ ،‬فنـــاوری و اقتصــــــــــاد‬ ‫دانش‌بنیـــان معاونـــت علمـــی برگـــزار کـــرد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ چگونه کسب و کار آنالین خود را آغاز کنیم؟‬ ‫◄ در میزگرد در جمعی از صاحب نظران کسب و کارهای مجازی مطرح شد‬ ‫فرصت ها و چالش های کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫◄ وضعیت اشتغال در صنعت اپلیکیشن موبایل کشور؛‬ ‫درآمد بیشتر نصیب تحصیل‌کرده‌هامی‌شود‬ ‫◄ در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان‬ ‫کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات موضوع‬ ‫جنسیت ندارند‬ ‫◄ کدام شغل را انتخاب کنیم؛‬ ‫مجوز فعالیت در صنایع رایانه‌ای در ‪ 24‬ساعت صادر می‌شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫طراح وب یا توسعه دهنده وب؟‬ ‫◄ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با بازارکار نوین خبر داد‬ ‫‪85‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چگونه کسب و کار آنالین خود را آغاز کنیم؟‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه وب فارسی به بررسی توالی هفت مرحله‌ای اثبات شده برای تضمین موفقیت کسب و کار آنالین پرداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نوین‌هاست در یادداشتی مراحل اثبات شده برای تضمین موفقیت کسب و کار آنالین را در هفت مرحله تحلیل کرده که در ادامه می‌خوانیم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫هفت مرحله‌ برای موفقیت کسب و کار آنالین‬ ‫◄ یـــک نیـــاز‪ ،‬یـــک خـــاء پیـــدا کـــرده و ایـــن‬ ‫خـــاء را پـــر کنیـــد‪.‬‬ ‫◄ پیشـــنهادی بدهیـــد کـــه قابـــل رد کـــردن‬ ‫نباشـــد‪.‬‬ ‫◄ یک وب‌سایت کارآمد بسازید‪.‬‬ ‫◄ از موتـــور هـــای جســـت‌وجو بـــرای هدایـــت‬ ‫ترافیـــک بـــه وب‌ســـایتتان اســـتفاده کنیـــد‪.‬‬ ‫◄ برای خود اعتبار کسب کنید‪.‬‬ ‫◄ ب ــا کارب ــران و اعض ــای خ ــود ارتب ــاط برق ــرار‬ ‫کنیـــد (ایمیـــل و شـــبکه‌های ارتباطـــی)‪.‬‬ ‫◄ بـــا تخفیف‌هـــا و آفرهـــای ویـــژه‪ ،‬درآمـــد و‬ ‫فـــروش خـــود را افزایـــش دهیـــد‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫یک نیاز‪ ،‬یک خالء پیدا کرده‬ ‫و این خالء را پر کنید‬ ‫بســـیاری از مـــردم‪ ،‬بـــه اشـــتباه اول دنبـــال‬ ‫محصـــول هســـتند و بعـــد بـــه دنبـــال بـــازار آن‪.‬‬ ‫امـــا دنیـــای بخـــت و اقبـــال‪ ،‬وقتـــی بـــه روی‬ ‫شـــما بـــاز می‌شـــود کـــه از یافتـــن بـــازار شـــروع‬ ‫کنیـــد‪ ،‬ترفنـــد کار اینجاســـت کـــه بـــه دنبـــال‬ ‫اف ــرادی باش ــید ک ــه جوی ــای راه ح ــل ی ــک مش ــکل‬ ‫هســـتند‪ ،‬امـــا هنـــوز بـــه نتیجـــه‌ای نرســـیده‌اند‪،‬‬ ‫اینترنـــت‪ ،‬پیداکـــردن ایـــن منابـــع عظیـــم پـــول‬ ‫را آســـان کـــرده اســـت؛ بـــرای موفقیـــت در ایـــن‬ ‫مرحلـــه نکاتـــی کـــه در ادامـــه آمـــده اســــــــت را‬ ‫مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــد‪:‬‬ ‫تاالرهـــای گفتمـــان اینترنتـــی را بخوانیـــد و‬ ‫ببینیـــد مـــردم بـــه دنبـــال چـــه هستــــــــــــند و‬ ‫چـــه ســـواالتی می‌پرســـند‪.‬‬ ‫روی کلمـــات کلیـــدی تحقیـــق کنیـــد و ببینیـــد‬ ‫در هـــر زمینـــه‌ای مـــردم چـــه کلماتـــی را بیشـــتر‬ ‫جســـت‌وجو می‌کننـــد؛ کلماتـــی را پیـــدا کنیـــد‬ ‫ک ــه بس ــیار جســت‌وجو ش ــده ام ــا هن ــوز در ب ــازار رقابت ــی‬ ‫بـــرای ارائـــه آن شـــکل نگرفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫رقبـــای احتمالـــی خـــود را تحلیـــل کنیـــد و از‬ ‫وب‌ســـایت آنهـــا بازدیـــد کنیـــد‪ ،‬نیازهایـــی کـــه‬ ‫ق ــرار اس ــت آنه ــا را رف ــع کنی ــد مش ــخص ک ــرده و‬ ‫یادداشـــت کنیـــد‪ ،‬ســـپس می‌توانیـــد از آنچـــه یـــاد‬ ‫گرفته‌ایـــد یـــک محصـــول بـــرای بـــازاری کـــه از‬ ‫قبـــل وجـــود داشـــته بســـازید‪.‬‬ ‫بسیاری از مردم‪،‬‬ ‫به اشتباه اول دنبال‬ ‫محصول هستند و بعد‬ ‫به دنبال بازار آن‬ ‫پیشنهادی بدهید‬ ‫که قابل رد کردن نباشد‬ ‫یـــک فرمـــول ارائـــه پیشـــنهاد اثبـــات شـــده‬ ‫وج ــود دارد ک ــه مراجع ــان ش ــما را ب ــه س ــمت رون ــد‬ ‫خریـــد و پرداخـــت هدایـــت می‌کنـــد‪:‬‬ ‫◄ توجـــه و عالقـــه کاربـــر را بـــا یـــک عنـــوان‬ ‫متقاعـــد کننـــده جلـــب کنیـــد‪.‬‬ ‫◄ مش ــکلی ک ــه محص ــول ش ــما ق ــرار اس ــت آن‬ ‫را رف ــع کن ــد توضی ــح دهی ــد‪.‬‬ ‫◄ اعتبـــار خـــود را بـــه عنـــوان حـــال ایـــن‬ ‫مشـــکل نشـــان دهیـــد‪.‬‬ ‫◄ متــن و نقــل قــول افــرادی را کــه از محصــول‬ ‫ش ــما اس ــتفاده کرده‌ان ــد را ب ــه نمای ــش بگذاری ــد‪.‬‬ ‫◄ درب ــاره محص ــول و س ــود آن ب ــرای مش ــتری‬ ‫صحب ــت کنی ــد‪.‬‬ ‫◄ یک آفر بسازید‪.‬‬ ‫◄ یک تضمین قوی ایجاد کنید‪.‬‬ ‫◄ یک ضرورت به وجود بیاورید‪.‬‬ ‫◄ محصول خود را عرضه کنید‪.‬‬ ‫بـــا توجـــه بـــه پیشـــنهاد مطـــرح شـــده‪ ،‬الزم‬ ‫اســـت روی محصـــول یـــا سرویســـی کـــه بـــه طـــور‬ ‫منحص ــر ب ــه ف ــردی ق ــرار اس ــت مش ــکالت اف ــراد را‬ ‫ح ــل کن ــد ی ــا زندگ ــی آنه ــا را بهت ــر کن ــد‪ ،‬تمرک ــز‬ ‫کنی ــد‪ .‬خودت ــان را ج ــای مش ــتری‌ای بگذاری ــد ک ــه‬ ‫می‌پرســـد «در ایـــن محصـــول چـــه ســـودی بـــرای‬ ‫مـــن هســـت؟»‬ ‫وب‌سایت خود را طراحی کنید‬ ‫وقتـــی محصـــول و بـــازار را به‌دســـت آوردیـــد و‬ ‫فراین ــد خری ــد و ف ــروش را ب ــه ح ــد اع ــا رس ــاندید‪،‬‬ ‫می‌توانی ــد وب‌س ــایت کس ــب و کار کوچ ــک خ ــود را‬ ‫طراحـــی کنیـــد‪ ،‬فرامـــوش نکنیـــد کـــه ســـایتتان را‬ ‫س ــاده طراح ــی کنی ــد‪ ،‬ش ــما فق ــط ‪ ۵‬ثانی ــه فرص ــت‬ ‫داریـــد تـــا توجـــه مخاطـــب را به‌دســـت آوریـــد‪ ،‬در‬ ‫غی ــر ای ــن ص ــورت ممک ــن اس ــت مش ــتری خ ــود را‬ ‫ب ــرای همیش ــه از دس ــت بدهی ــد‪.‬‬ ‫در ابتـــدا می‌توانیـــد بـــا یـــک هاســـت ســـاده‪،‬‬ ‫وب‌ســـایت خـــود را میزبانـــی کنیـــد‪ ،‬بـــا افزایـــش‬ ‫بازدیـــد‪ ،‬می‌توانیـــد ســـایت خـــود را بـــه ســـرور‬ ‫مجـــازی‪ ،‬یـــا ســـرور اختصاصـــی منتقـــل کنیـــد‪،‬‬ ‫چیزهـــای مهمـــی کـــه بایـــد بـــه یـــاد ســـپارید‪:‬‬ ‫◄ یـــک یـــا دو فونـــت ســـاده و رنـــگ زمینـــه‬ ‫ســـفید داشـــته باشـــید‪.‬‬ ‫◄ یـــک سیســـتم ناوبـــری و جابه‌جایـــی ســـاده‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برای خود اعتبار کسب کنید‬ ‫مـــردم بـــرای کســـب اطالعـــات از اینترنـــت‬ ‫اســـتفاده می‌کننـــد‪ ،‬اطالعـــات را بـــه طـــور رایـــگان‬ ‫در اختیـــار آنهـــا قـــرار دهیـــد و خواهیـــد دیـــد کـــه‬ ‫مشـــتری‌ها و ترافیـــک بیشـــتری روی ســـایتتان‬ ‫خواهیـــد داشـــت‪ .‬راه بســـیار مناســـب ایـــن اســـت‬ ‫کـــه در متـــن خـــود لینک‌هایـــی بـــه صفحـــات‬ ‫ســـایت اصلـــی خـــود ایجـــاد کنیـــد‪.‬‬ ‫محتـــوای حرفـــه‌ای و رایـــگان تولیـــد کنیـــد‪،‬‬ ‫مقالـــه بنویســـید‪ ،‬فیلـــم و تصویـــر تولیـــد کنیـــد‬ ‫و روی ســـرور اختصاصـــی و هاســـت خـــود قـــرار‬ ‫دهیـــد‪ .‬ایـــن محتـــوا را در قالـــب ســـایت‌های‬ ‫مقـــاالت و شـــبکه‌های اجتماعـــی بـــه اشـــتراک‬ ‫وب‌سایت شما‪،‬‬ ‫ویترین خرید‬ ‫شماست‪ ،‬آن‬ ‫را ساده و‬ ‫مشتری‌پسند‬ ‫کنید‬ ‫بـــه ســـمت ســـایت شـــما ایجـــاد می‌شـــود‪ .‬حتـــی‬ ‫در صـــورت عـــدم وجـــود لینـــک‪ ،‬گـــوگل شـــما را‬ ‫بـــه عنـــوان اولیـــن منتشـــرکننده ایـــن محتـــوی‬ ‫می‌شناســـد‪.‬‬ ‫از ابـــزار هـــای پیام‌رســـان و ایمیـــل بـــرای‬ ‫تبدیـــل بازدیدکننـــدگان بـــه خریـــدار اســـتفاده‬ ‫کنیـــد‪.‬‬ ‫با تخفیف‌ها و آفرهای ویژه‪،‬‬ ‫درآمد و فروش خود را افزایش دهید‬ ‫یک ــی از اس ــتراتژی‌های موف ــق آنالی ــن‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫از ارزش طوالنی‌مـــدت خریـــدار اســـت‪ ،‬حداقـــــــل‬ ‫‪ ۳۶‬درص ــد اف ــرادی ک ــه یک‌ب ــار ب ــار از ش ــما خری ــد‬ ‫رضایـــت بخـــش انجـــام دهنـــد‪ ،‬در صورتـــی کـــه‬ ‫دنبالشـــان برویـــد دوبـــاره بـــرای خریـــد نـــزد شـــما‬ ‫بـــر می‌گردنـــد‪ .‬فرامـــوش نکنیـــد کـــه ســـخت‌ترین‬ ‫بخـــش کار فـــروش اول بـــرای هـــر مشـــتری اســـت‪،‬‬ ‫پـــس بخش‌هـــای ســـاده‌تر را فرامـــوش نکنیـــد‪.‬‬ ‫◄ محصوالتـــی را پیشـــنهاد دهیـــد کـــه خریـــد‬ ‫اصلـــی آنهـــا را تکمیـــل می‌کنـــد‪.‬‬ ‫◄ ک ــد ه ــای تخفیف ــی ب ــرای خریده ــای بع ــدی‬ ‫در اختی ــار آنه ــا ق ــرار دهی ــد‪.‬‬ ‫◄ در صفحـــه پـــس از خریـــد محصـــوالت‬ ‫مرتبـــط را نمایـــش دهیـــد‪.‬‬ ‫فرام ــوش نکنی ــد ک ــه اینترن ــت ب ــا س ــرعتی ب ــاور‬ ‫نکردن ــی در ح ــال تغیی ــر اس ــت‪ ،‬ه ــر س ــال دنی ــای‬ ‫واقعـــی برابـــر ‪ ۵‬ســـال در دنیـــای آنالیـــن اســـت‪،‬‬ ‫پ ــس خ ــود را ب ــه روز نگ ــه داش ــته و از جدیدتری ــن‬ ‫تغییـــرات مطلـــع باشـــید و پتانســـیل‌های جدیـــد‬ ‫(مثـــل پیام‌رســـان‌های جدیـــد) را بشناســـید؛‬ ‫اســـتفاده از هاســـت ابـــری‪ ،‬ســـرور مجـــازی ابـــری‬ ‫و کولوکیشـــن در دیتاســـنترهای داخـــل کشـــور‪،‬‬ ‫ســـرعت لـــود ســـایت شـــما را افزایـــش می‌دهـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫داش ــته باش ــید ک ــه در ه ــر صفح ــه تک ــرار ش ــود‪.‬‬ ‫◄ تنه ــا در صورت ــی از تصوی ــر و ص ــوت اس ــتفاده‬ ‫کنی ــد ک ــه پی ــام ش ــما را بهت ــر برس ــاند‪.‬‬ ‫◄ یـــک پیشـــنهاد خـــوب قـــرار دهیـــد تـــا‬ ‫مراجعـــان را راضـــی بـــه ثبـــت ایمیـــل خـــود کنـــد‪.‬‬ ‫◄ اســـتفاده از هاســـت ‪ SSD‬یــــــــــــــا‬ ‫س ــرور مج ــازی ‪ SSD‬ب ــه افزای ــش س ــرعت کم ــک‬ ‫شـــایانی می‌کنـــد‪.‬‬ ‫◄ خریــد را آســان کنیــد‪ ،‬نبایــد بیشــتر از دو کلیــک‬ ‫ب ــرای خری ــد و پرداخ ــت فاصل ــه باش ــد‪.‬‬ ‫◄ وب‌ســـایت شـــما‪ ،‬ویتریـــن خریـــد شماســـت‪،‬‬ ‫آن را ســـاده و مشتری‌پســـند کنیـــد‪.‬‬ ‫◄ از موتـــور جســـت‌وجو بـــرای هدایـــت‬ ‫خریـــداران بـــه وب‌ســـایت خـــود اســـتفاده کنیـــد‪.‬‬ ‫◄ تبلیغـــات کلیکـــی ســـاده‌ترین راه بـــرای‬ ‫جـــذب ترافیـــک وب‌ســـایت اســـت‪ .‬تولیـــد محتـــوا‬ ‫ش ــامل کلم ــات کلی ــدی م ــورد نظ ــر ش ــما‪ ،‬راه ح ــل‬ ‫بلنـــد مـــدت و موثرتـــری اســـت‪ .‬بـــا ســـئو کـــردن‬ ‫وب‌ســـایت‪ ،‬بـــه صفحـــات اول موتـــور جســـت‌وجو‬ ‫می‌رســـید‪.‬‬ ‫بگذاریـــد‪.‬‬ ‫لینـــک اشـــتراک‌گذاری را در کنـــار مطالـــب‬ ‫ســـایت خـــود قـــرار دهیـــد‪.‬‬ ‫در وب‌ســـایت‌های تخصصـــی و شـــبکه‌های‬ ‫اجتماع ــی مربوط ــه خ ــود را ب ــه عن ــوان ی ــک منب ــع‬ ‫متخصـــص معرفـــی کنیـــد‪.‬‬ ‫بدیـــن ترتیـــب شـــما خواننـــدگان جدیــــــــــد‬ ‫و بهتـــری خواهیـــد داشـــت؛ هـــر وب‌ســـایتی کـــه‬ ‫محتـــوای شـــما را منتشـــر کنـــد‪ ،‬یـــک لینـــــــک‬ ‫اطالعـــات تمـــاس کاربـــران و ایجـــاد کانـــال‬ ‫ارتباط ــی می ــان خ ــود و بازدیدکنن ــدگان‪ ،‬مهم‌تری ــن‬ ‫س ــرمایه شماس ــت؛ وقت ــی بازدی ــد کنن ــده تصمی ــم‬ ‫گرفت ــه ی ــک کان ــال ارتباط ــی می ــان ش ــما و خ ــود‬ ‫ایج ــاد ش ــود یعن ــی ش ــما ب ــه آنه ــا چی ــزی داده‌ای ــد‬ ‫کـــه می‌خواســـتند‪ ،‬شـــما رابطـــه‌ای دائمـــی بـــا‬ ‫آنهـــا ایجـــاد کرده‌ایـــد و رضایـــت مشـــتری قابـــل‬ ‫اندازه‌گیـــری اســـت‪.‬‬ ‫‪87‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در میزگرد در جمعی از صاحب نظران کسب و کارهای مجازی مطرح شد‬ ‫فرصت‌ها و چالش های کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫کسب و کارهای دیجیتال یا اینترنتی اگرچه پدیده‌های نوظهوری اند اما شتابان در حال گسترش هستند به گونه ای که کارشناسان پیش بینی می کنـــــند‬ ‫ظرف ‪ 1‬تا ‪ 2‬دهه آینده جای بسیاری از مشاغل فیزیکی را می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مزایایی چون صرفه جویی در وقت‪ ،‬انجام سریع و کم هزینه کارها‪ ،‬جلوگیری از رفت و آمدهای زائد کسب و کارهای نو را برای بسیاری از مردم‬ ‫جذاب و جالب کرده است‪.‬‬ ‫با این وجود شرکت های فعال این حوزه در داخل کشور از جمله استان قزوین با مشکالت و موانع گوناگونی از جمله خالءهای قانونی‪ ،‬نوسانات بازار‪ ،‬کمبــــود‬ ‫نیروی انسانی و ضعف در آموزش مدیریت و کارکنان روبرو هستند که تقویت و توسعه آنها را با کندی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫چنین شرایطی توجه به ساماندهی و حمایت از این گونه کسب و کارها و حل موانع پیش روی آنها را توسط دولت و نهادهای حاکمیتی ضروری می کند‪.‬‬ ‫به منظور بررسی ظرفیت ها‪ ،‬چالش ها و موانع رونق کسب و کارهای دیجیتال و ارایه راهکارهای الزم درباره توسعه این دسته از مشاغل؛ میزگردی با حضــــور‬ ‫سعید پورایمانی مدیر مرکز دیجیتال استان قزوین‪ ،‬علیرضا خدابخش و آرمین آچاک از فعاالن کسب و کارهای مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫کمبود نیروی انسانی ماهر و نبود دانش مدیریت‬ ‫از موانع رونق کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫علیرضـا خدابخـش که از سـال ‪ 82‬فعالیت خـود را در‬ ‫زمینـه کسـب و کارهـای اینترنتـی در قزوین آغـاز کرده‪،‬‬ ‫پیرامـون نقـش ایده هـا و طرح ها در موفقیت یا شکسـت‬ ‫یـک کسـب و کار اینترنتـی و دیجیتـال گفـت‪ :‬در ایـن‬ ‫حـوزه اگـر یـک طـرح و ایـده نـو‪ ،‬خالقانـه و دارای بـازار‬ ‫و مخاطـب قابـل توجـه باشـد مـی توانـد موفـق باشـد در‬ ‫غیـر ایـن صـورت در همـان مراحـل ابتدایـی بـا شکسـت‬ ‫مواجـه می شـوند‪.‬‬ ‫عضـو هیات مدیره شـرکت سـامانه ارتباطـات قاصدک‬ ‫کـه رزرو و فـروش بلیـط هواپیمـا از قزویـن بـه سراسـر‬ ‫کشـور و دریافـت سـفارش و پخـش غـذای رسـتوران هـا‬ ‫را بـه شـکل اینترنتـی بـه عنـوان جزئـی از فعالیـت هـای‬ ‫خـود دنبـال مـی کند‪ ،‬گفت‪ :‬چنـد مانع مهم در توسـعه و‬ ‫رونـق کسـب و کارهای دیجیتال در کشـور وجود دارد که‬ ‫بعضـی از آنهـا در سـطح شهرسـتان هـا بیشـتر به چشـم‬ ‫می خـورد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کمبـود نیـروی متخصـص در شهرسـتان هـا‬ ‫را یکـی از ایـن موانـع عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬در قزویـن‬ ‫کسـانی کـه وارد ایـن حـوزه شـده اند آمـوزش هـای الزم را‬ ‫ندیـده انـد هرچنـد کـه در مقابـل افـراد زیـادی داریم که‬ ‫وارد دانشـگاه نشـده انـد اما تخصص بسـیار باالیـی دارند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه البتـه در سـطح کشـور نیروهـای‬ ‫متخصـص بسـیار خوبـی داریـم‪ ،‬گفـت‪ :‬برخـی مشـکالت‬ ‫زیرسـاختی در کشـور در فعالیـت اینگونـه کسـب و کارها‬ ‫مانـع ایجـاد کـرده انـد بـه طـور مثـال بعضـی تحریـم ها‬ ‫موجـب شـده تا مـا نتوانیم بسـیاری از کارهـا را به راحتی‬ ‫انجـام دهیم‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد‪:‬همچنیـن فیلترینـگ نیز یکـی دیگر از‬ ‫این مسـائل اسـت به طوری که فردی کسـب و کــــاری‬ ‫راه انـدازی کـرده و سـپس بـا مشـکل فیلتر مواجه شـده‪،‬‬ ‫کـه ایـن موضوع یـک حالت سـرخوردگی برای فـرد فعال‬ ‫در حـوزه کسـب و کارهـای دیجیتال ایجـاد می‌کند‪.‬‬ ‫وی کـه بـه همـراه همکارانـش اسـتارت آپ هایـی‬ ‫(شـرکت‌های نوپـا) در زمینـه ارایـه خدمـات فنـاوری‬ ‫در حال حاضر تعداد زیادی‬ ‫کسب و کارهای اینترنتی در کشور‬ ‫وجود دارد اما تنها تعداد محدودی‬ ‫از آنها موفق می شوند‬ ‫اطالعـات‪ ،‬غـذا (قزویـن فـود) و املاک (قزویـن املاک)‬ ‫پیـاده و اجرایـی کـرده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬نوسـانات ارزی نیـز‬ ‫آسـیب زیـادی هـم از لحـاظ نرم افـزار و هم سـخت افزار‬ ‫بـه ایـن کسـب و کارهـا وارد می‌کننـد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مشـکل مدیریتـی را نیـز از جملـه دیگـر موانـع‬ ‫رونـق کسـب و کارهـای دیجیتـال دانسـت کـه هـم در‬ ‫سـطح کالن و هـم در سـطح شـرکت هـا وجـود دارد تـا‬ ‫جایـی کـه خـود شـرکت هـا نمـی داننـد بـا چـه طـرح‬ ‫کسـب و کاری شـروع بـه کار کـرده و فعالیـت کننـد و‬ ‫تجربـه مشـخصی هـم در ایـن خصـوص ندارنـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در حـال حاضر تعـداد زیادی کسـب و کارهای‬ ‫اینترنتـی در کشـور وجـود دارد امـا تنها تعـداد محدودی‬ ‫از آنهـا موفـق مـی شـوند و علـت موفـق نشـدن هـم این‬ ‫اسـت که کـه مدیران شـرکت‌ها سیاسـت‌گذاری و راهبرد‬ ‫درسـت و مشـخصی از کار خـود ندارند‪.‬‬ ‫ایـن فعال کسـب و کارهـای اینترنتـی در قزوین گفت‪:‬‬ ‫در یـک برهـه زمانـی حـدود یـک سـاله‪ ،‬تبلیغـات گوگل‬ ‫در ایـران مسـدود شـد و همیـن‪ ،‬فرصتـی را بـرای فعاالن‬ ‫داخلـی فراهـم کـرد تـا بتواننـد آن بهایـی را کـه بـرای‬ ‫تبلیغـات بـه گـوگل مـی دهنـد در داخـل کشـور هزینـه‬ ‫کننـد و همیـن‪ ،‬موجـب جلوگیـری از خروج ارز از کشـور‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫خـدا بخـش افـزود‪ :‬در شـرایط فعلی هم کـه قیمت ارز‬ ‫دچـار نوسـان شـده‪ ،‬می تـوان با مسـدود کـردن تبلیغات‬ ‫در گـوگل از خـروج ارز جلوگیـری و بهایـی کـه بـرای‬ ‫تبلیغـات بـه ایـن شـرکت خارجـی پرداخت می شــــود‬ ‫بـه یک شـرکت داخلـی داد وگرنـه آنها که پول بیشـتری‬ ‫دارنـد همچنـان از دیگـران جلـو مـی افتنـد و زمینه الزم‬ ‫برای رشـد کسـب و کارهـای اینترنتی در کشـور از جمله‬ ‫قزویـن فراهـم نمی شـود‪.‬‬ ‫وی بـه مشـکل خـروج نیـروی متخصـص از قزویـن‬ ‫نیـز اشـاره کـرد و آنـرا چالشـی بـرای کسـب و کارهـای‬ ‫دیجیتال در اسـتان دانسـت و گفت‪ :‬از سـال ‪ 88‬تا کنون‬ ‫حداقـل ‪ 10‬نفـر از نیروهـای متخصـص قزویـن بـه تهران‬ ‫رفتنـد چـون در قزویـن بـه آن سـطح درآمدی کـــــــه‬ ‫مـی خواسـتند دسـت نمـی یافتند‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کسب و کارهای دیجیتال بزودی دنیا‬ ‫را احاطه می کند‬ ‫آرمیـن آچـاک از دیگر فعاالن کسـب و کارهای دیجیتال‬ ‫کـه تحصیلات خـود را در رشـته گردشـگری و بازاریابـی‬ ‫گردشـگری تـا مقطـع دکتـری انجـام داده و نخسـتین‬ ‫شـرکت خشکشـویی آنالیـن در قزویـن را نیـز راه اندازی‬ ‫کرده اسـت‪،‬گفت‪ :‬کسـب و کارهای اینترنتی در حال باز کردن‬ ‫جـای خـود در بیـن مـردم هسـتند بـه ایـن ترتیـب کـه‬ ‫شـرکت مـا در مـدت کوتاهی پـس از تاسـیس روزانه بین‬ ‫‪ 20‬تـا ‪ 30‬سـفارش دریافـت مـی کند‪.‬‬ ‫کسب و کارهای دیجیتال داخلی‬ ‫در حوزه برندسازی دچار مشکل هستند‬ ‫مدیرعامل شـرکت خشکشـویی آنالین پاکیـزان درباره‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫لزوم حمایت از شرکت های فعال در حوزه‬ ‫کسب و کارهای نو و دیجیتال توسط مسئوالن‬ ‫عضـو هیات مدیره شـرکت سـامانه ارتباطـات قاصدک‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه سـرعت پیشـرفت علـم و تحـول در‬ ‫زندگـی بشـر‪ ،‬الزم اسـت تا دولـت برای حمایـت جدی از‬ ‫فعالیت‌هـای اقتصـادی در حـوزه دیجیتال برنامـه ریزی های‬ ‫جـدی و عملیاتی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫خدابخـش با بیـان اینکه در کشـور ما بیشـتر از خروج‬ ‫برندهـا‪ ،‬ورود برنـد مطـرح بـوده اسـت‪،‬گفت‪ :‬نـه تنهـا در‬ ‫کسـب و کارهـای دیجیتـال بلکـه در تمـام محصـوالت‪،‬‬ ‫برندهـای خارجـی با ورود به کشـور و گسـترش بازار خود‬ ‫در نهایـت برندهـای داخلـی را زیـر سـئوال بـرده و آنها را‬ ‫ناتـوان می سـازند‪.‬‬ ‫خـدا بخـش گفـت‪ :‬در سـطح اسـتانی نیـز وضـــــع‬ ‫همیـن گونـه اسـت و بـا ورود یـک برنـد کشـوری‪ ،‬برنـد‬ ‫اسـتانی نیـز دچـار تهدیـد و مشـکل مـی شـود کـه در‬ ‫ایـن جـا الزم اسـت مسـئوالن محلی بـه کمـک برندهای‬ ‫منطقـه بشـتابند و اجـازه نابـودی آنهـا را ندهنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه عنـوان نمونـه در سـطح اسـتان قزویـن‬ ‫چنـد اسـتارتاپ برای تاکسـی اینترنتـی پا گرفتـه بود که‬ ‫بـا ورود اسـنپ همـه آنها تقریبـا از بیـن رفتند‪.‬‬ ‫خـدا بخـش افزود‪ :‬مسـئوالن باید شـتاب دهنـده های‬ ‫حامـی کسـب و کارهـای دیجیتـال را توسـعه دهنـد تـا‬ ‫ایـن گونـه کسـب و کارها بـا تسـهیالت و شـرایط بهتری‬ ‫فعالیـت کنند‪.‬‬ ‫وی کـه بـرای سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه جـدای‬ ‫از راه انـدازی خشکشـویی‪ ،‬حـدود ‪ 180‬میلیـون ریـال‬ ‫هزینـه کـرده تـا نـرم افـزار خـاص فعالیـت آنالیـن خـود‬ ‫را تهیـه کنـد‪ ،‬معتقـد اسـت امـروزه دیگـر هـر کشـوری‬ ‫بـرای پیشـرفت خـود بایـد لـزوم حضـور کسـب وکارهای‬ ‫دیجیتـال را بپذیـرد چـرا کـه در حـال حاضـر بعضـی‬ ‫محصـوالت تنهـا با حضـور در حـوزه دیجیتال مـی توانند‬ ‫بـرای خـود مشـتری کسـب کننـد و بـزودی ایـن گونـه‬ ‫کسـب وکارهـا دنیـا را احاطـه خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬در حـال حاضر به ویـژه در حوزه‬ ‫خدمـات‪ ،‬سفارشـات حضـوری کاربـرد زیـادی ندارنـد و‬ ‫بیشـتر از طریـق نـرم افزارهـا امـکان تحقـق دارنــــد و‬ ‫پیـش بینـی مـی شـود ظـرف ‪ 10‬سـال آینـده خیلـی از‬ ‫مشـاغل حـوزه خدمـات مانند آژانـس های مسـافرتی که‬ ‫جنبـه فیزیکـی دارنـد‪ ،‬از بیـن بروند‪.‬‬ ‫آچـاک بـا بیان اینکـه تمام کسـب و کارها به ویــــژه‬ ‫در جهـان سـوم بـا نـگاه و الگوبـرداری به برندهـای بزرگ‬ ‫دنیـا راه انـدازی مـی شـوند‪،‬گفت‪:‬این خیلی خوب نیسـت‬ ‫چـرا کـه الزامـا قـرار نیسـت هـر کسـب و کاری مـا را بـه‬ ‫منابـع نامحـدود برسـاند امـا مـی توانـد فکـر مـا را بـرای‬ ‫گسـترش خدمـات بـاز کند‪.‬‬ ‫آچـاک افـزود‪ :‬دنیا‪ ،‬دنیای سـاخت ایده‌های ناشـناخته‬ ‫نیسـت بلکـه دنیای الگوبـرداری و کپی بـرداری های موثر‬ ‫برای رسـیدن به مرحله ای پیشـرفته تر در جوامع اسـت‪.‬‬ ‫این فعال کسب و کار دیجیتال همچنین گفت‪:‬بخشی از‬ ‫توانایی رقابت به محصوالت قابل رقابت مربوط است و یک‬ ‫بخش مهم دیگر نیز این است که باید محصول و خدمت‬ ‫ارایه شده توسط شرکت های فعال در زمینه کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی دارای ارزش افزوده در بازار رقابت باشد به طور‬ ‫مثال شرکت معتبری چون دیجی کاال به علت بسته بندی خاص‬ ‫محصول خود در کنار تخفیف محصوالت در ذهن مخاطب‬ ‫به یک ماندگاری موثر رسیده است‪.‬‬ ‫لـزوم برندسـازی بـرای محصـوالت گفـت‪ :‬در برند سـازی‬ ‫مـا برنـد ملـی داریم امـا برند بیـن المللـی نداریم‪.‬‬ ‫آچـاک افزود‪:‬مـا حتـی بـرای انتخـاب نـام و لوگـوی‬ ‫محصـوالت هـم درسـت کار نمـی کنیـم و به تناسـب نام‬ ‫و لوگـوی برنـد با کشـوری کـه محصول به آن صــــــادر‬ ‫مـی کنیـم توجـه نداریم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬برنــد چیــزی نیســت کــه ســاخته‬ ‫شــود بلکــه آن چیــزی اســت کــه در دهــن مخاطــب‬ ‫اثــر گذاشــته و بــا تاثیــر پذیــری از شــخصیت و ذهنیــت‬ ‫ســاخته شــود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برندهـای موفـق زیـادی داریـم کـه بـدون‬ ‫داشـتن معنایی خاص و برگرفته از یک آوا شـکل گرفته اند مثال‬ ‫پپسـی بـدون هیـچ معنای خاصـی فقط یـک آوا از بازتاب‬ ‫بـاز شـدن درب بطـری اسـت کـه بـه طـور هوشـمندانه‬ ‫انتخـاب شـده و امـروز جـزو مشـهورترین برندهـای دنیـا‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬از نظـر مـا هـر کـه بتوانـد محصـول را بـه‬ ‫تعـداد بیشـتری بفروشـد موفق اسـت در حالیکه شـرکتی‬ ‫موفـق اسـت کـه بتوانـد محصـول را در ذهـن مخاطـب‬ ‫مانـدگار کنـد و ایـن در حالـی اسـت که حتی بسـیاری از‬ ‫هـم وطنـان لوگـوی محصـوالت داخلـی را بـه خوبی نمی‬ ‫شناسـند و اینهـا از نقـاط ضعـف ما در برندسـازی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن فعـال حـوزه کسـب و کارهـای نـو گفـت‪ :‬فقـط‬ ‫فـروش‪ ،‬تمامیـت مقولـه برنـد سـازی نیسـت و بـازار‬ ‫محصـوالت یک شـرکت را نـه بیلبوردهـای تبلیغاتی بلکه‬ ‫مـردم بایـد گسـترش دهنـد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص چالش هـای فعالیت کسـب وکارهای‬ ‫نـو و اسـتارت آپ هـا نیـز اظهـار کـرد‪ :‬بـه غیر از شـرکت‬ ‫هـای فعـال در صـادرات و واردات‪ ،‬مـا عملا بـرای فروش‬ ‫محصـول متخصصانـی کـه مسـلط بـه زبـان بـوده و‬ ‫محصـوالت را بـه زبـان انگلیسـی برگرداننـد خیلـی کـم‬ ‫داریـم بنابرایـن در فـروش محصـوالت خـود بـه خارجـی‬ ‫هـا از توانمنـدی الزم برخـوردار نیسـتیم‪.‬‬ ‫آچـاک اضافـه کـرد‪ :‬روابـط سیاسـی و چهره ایـران در‬ ‫بیـن کشـورهای مختلـف خصوصـا در کسـب و کارهـای‬ ‫مجـازی چنـدان مطرح نیسـت و ایـن موضوع نیـز موجب‬ ‫‪89‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شـده تـا در حـوزه کسـب وکارهـای نو صـادرات نداشـته‬ ‫باشـیم و فقـط متمرکـز بـه بـازار داخل باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه زیرسـاختی نیـز نسـبت‬ ‫بـه کشـورهای پیشـرفته دنیـا بـا ضعـف هایـی روبـرو‬ ‫هسـتیم‪،‬افزود‪ :‬یـک مسـاله مهـم بـرای رونـق و پیشـرفت‬ ‫کسـب و کارهـای دیجیتـال ارسـال محصول اسـت و باید‬ ‫دیـد آیـا ما شـرکت های قدرتمنـدی در ایـن زمینه داریم‬ ‫کـه مشـابه کشـورهای بـزرگ دنیـا محصـوالت را در یک‬ ‫بسـته بنـدی بـا کیفیـت و در مدت بسـیار کوتـاه به همه‬ ‫نقـاط جهـان صـادر کند؟‬ ‫وی با بیان اینکه مشـکالت کسـب وکارهـای دیجیتال‬ ‫در شهرسـتان ها بیشـتر از پایتخت اسـت‪،‬افزود‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونـه یـک ضعـف کار ایـن گونـه فعالیـت هـا در قزویـن‬ ‫ایـن اسـت که ابتـدا بـازار یک کار چنـان رونق مـی گیرد‬ ‫کـه از بـازار هـدف آن فراتـر مـی رود امـا پـس از مدتـی‬ ‫متوقـف مـی شـود و نیـز کسـی کـه منابـع مالـی دارد بـا‬ ‫صاحبـان ایـده خیلـی مشـارکت نـدارد و این موضـوع در‬ ‫نهایـت بـه ضعـف و زوال این دسـته کسـب وکارهـا منجر‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی ضعـف سـاختارهای اداری و خلاء هـای قانونـی‬ ‫را از مشـکالت پیـش روی شـرکت هـای فعـال در حـوزه‬ ‫کسـب و کارهـای اینترنتی دانسـت و گفت‪ :‬جـدا از وزارت‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و مجتمـع دیجیتال وابسـته به‬ ‫ایـن وزارتخانـه کـه همـکاری هـای الزم را بـا مـا داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬سـایر دسـتگاه ها همـکاری چندانی با فعـاالن این‬ ‫حـوزه ندارند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـه عنـوان نمونـه بازرسـان کار و‬ ‫بیمـه از شـرکت هـای دیجیتال شـرایطی را بـرای نظارت‬ ‫و بازرسـی مطالبـه مـی کننـد در شـرکت هـای فیزیکـی‬ ‫وجـود دارد در صورتـی کـه ماهیـت و نـوع فعالیـت ایـن‬ ‫گونـه شـرکت هـا بـا یکدیگـر بسـیار متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫دریافت جواز کسب از اتاق اصناف‬ ‫برای شرکت های نوپا سخت و پرهزینه است‬ ‫مدیـر شـرکت خشکشـویی آنالیـن پاکیـزان همچنین‬ ‫گفـت‪ :‬اخـذ جـواز کسـب بـرای اسـتارت آپ ها زیـر نظر‬ ‫اتاق اصناف اسـت و چون تعداد کسـب و کارهای اینترنتی‬ ‫زیـاد شـده اسـت‪ ،‬ایـن موضـوع بـه مرکـز کسـب و کارهـای‬ ‫اینترنتـی تهران سـپرده شـده اسـت‪.‬‬ ‫آچـاک افـزود‪ :‬اسـتارت آپ هـا که بـرای راه انـدازی و‬ ‫فعالیـت اعتبـار زیـادی ندارند بـرای دریافت جـواز حداقل‬ ‫بایـد یـک میلیـون و پانصـد تا‪2‬میلیـون تومـان در همـان‬ ‫ابتـدای راه بایـد پرداخـت کننـد و همزمان هـم باید وارد‬ ‫فراینـد پیچیـده مالیات و بیمه شـده و متاسـفانه اداره کل‬ ‫مالیـات هـم به عنـوان شـرکتی بـا درآمدهـای میلیونی و‬ ‫آنچنانـی بـه آنهـا نـگاه می‌کند‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ضرورت تشکیل کارگروه کسب و کارهای نو‬ ‫و دیجیتال در کشور و استان ها‬ ‫مدیـر مرکـز دیجیتـال اسـتان قزویـن نیـز در ایـن‬ ‫میزگـرد حمایـت از اسـتارت آپ هـا را یـک دغدغه جدی‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬حمایـــــــت از ایـده هـای نـو و‬ ‫کسـب و کارهـای نویـن در جامعـه مـا بایـد بـه گونـه ای‬ ‫باشـد کـه هرکـس فکری نـو دارد جـرات بـروز و طرح آن‬ ‫را هـم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫سـعید پـور ایمانـی افـزود‪ :‬مـا در زمینـه ایده هـای نو‬ ‫در قزویـن اسـتعدادهای کمـی نداریـم و بایـد با تشـکیل‬ ‫شـورا یـا کاروگروهی در سـطح کشـور و همچنین اسـتان‬ ‫متشـکل از مسـئوالن مرکز فناوری ارتباطات‪ ،‬اسـتانداری‪،‬‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬پـارک علـم و فنـــــاوری و‬ ‫دانشـگاه هـا زمینـه شناسـایی و سـپس حمایـت از آنهـا‬ ‫را فراهـم کنیم‪.‬‬ ‫وی از برگـزاری جشـنواره حمــــــایت از ایده‌هـای‬ ‫اسـتارت آپـی در قزویـن در اردیبهشـت مـاه سـال آینـده‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن برنامـه بـا همـکاری دسـتگاه های‬ ‫مربـوط در موضوعـات مختلـف برگـزار و به پنـج ایده برتر‬ ‫در وهلـه اول وام یـک میلیـارد ریالـی بـرای شـروع کار‬ ‫پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در اسـتارت آپ هـا‪ ،‬نخسـت ایده و سـپس‬ ‫نیـروی انسـانی و سـرمایه گـذار مهـم هسـتند و مـا در‬ ‫آمـوزش و ارتبـاط بـا سـرمایه گـذار مـی توانیـم صاحبان‬ ‫ایـده هـا را تـا زمانـی کـه بـه مرحله عملـی فعالیـت خود‬ ‫برسـند حمایـت کنیـم‪.‬‬ ‫کسب وکارهای نو و دیجیتال‬ ‫در قزوین هنوز جدی گرفته نشده اند‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه کسـب و کارهـای نـو و دیجیتـال‬ ‫در قزویـن هنـوز آنگونـه کـه بایـد و شایسـته اسـت‬ ‫جـدی گرفتـه نشـده انـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬بـا وجود داشـتن‬ ‫اسـتعدادهای برتـر در قزویـن بـه جـز چند مورد اسـتارت‬ ‫اپ هـای داخلـی دانشـگاه آزاد و یـک مورد دانشگــــــاه‬ ‫بیـن المللـی امام خمینـی(ره) چنـدان این موضـوع مورد‬ ‫توجـه قـرار گرفتـه نشـده و همیـن امـر موجـب خـروج‬ ‫صاحبـان ایـده و سـرمایه گذاران از داخل اسـتان می شـود‪.‬‬ ‫‪ 60‬درصد شغل های‬ ‫فعلی تا چند سال دیگر‬ ‫از بین می روند و باید‬ ‫با کمک رسانه ها‪،‬‬ ‫دستگاه های اجرایی و‬ ‫تمام تریبون ها ضرورت‬ ‫روی آوردن به‬ ‫کسب و کارهای نو‬ ‫به مردم تبیین شود‬ ‫پورایمانـی بـا اشـاره بـه رشـد روزافـزون شـرکت های‬ ‫فعـال در زمینـه کسـب وکارهـای دیجیتال و اسـتارآپ ها‬ ‫بیـان کـرد‪ 60 :‬درصـد شـغل هـای فعلـی تـا چنـد سـال‬ ‫دیگـر از بیـن مـی روند و باید با کمک رسـانه ها‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی و تمـام تریبون هـا ضـرورت روی آوردن به‬ ‫کسـب و کارهـای نـو به مـردم تبیین شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بایـد شـرکت هـا و فعـاالن موفـق در‬ ‫حـوزه کسـب وکارهـای نو و دیجیتـال را به مـردم معرفی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫پورایمانـی اضافـه کـرد‪ :‬باتوجـه به وضعیـت صنعت در‬ ‫قزویـن‪ ،‬بایـد کسـب و کارهای نـو حمایت شـوند و تالش‬ ‫مـی کنیـم از سـال ‪ 97‬نگاهـی جـدی تـر بـه ایـن حـوزه‬ ‫داشـته باشیم‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول در بخـش دیگـری از صحبت هـای خود‬ ‫بـه چالـش های فعـاالن کسـب و کارهای دیجیتال اشـاره‬ ‫کـرد و گفت‪:‬یکـی از مشـکالتی کـه اسـتارت آپ هـای ما‬ ‫بـا آن مواجـه هسـتند عجلـه زیـاد آنها بـرای رسـیدن به‬ ‫هـدف اصلـی و تغییر مداوم اسـتراتژی در حین کار اسـت‬ ‫بـه طـوری که ایـن تغییـرات آنهـا را در رسـیدن به هدف‬ ‫اصلی نـاکام می گـذارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مخاطـب شناسـی و احترام به مـردم را نیز از دیگر‬ ‫ملزومـات کار اسـتارت آپ هـا عنـوان کرد و گفـت‪ :‬خیلی‬ ‫از فعـاالن کسـب وکارهـای دیجیتال به ایـن مقوله آنگونه‬ ‫کـه باید دقـت ندارند‪.‬‬ ‫پورایمانـی گفـت‪ :‬از یـک سـوی دیگـر فرهنـگ خرید‬ ‫اینترنتـی نیـز هنـوز آنچنان کـه باید در بین مـردم قزوین‬ ‫نهادینـه نشـده و شـهروندان اعتمـاد زیادی به این کسـب‬ ‫و کارهـا ندارنـد در حالـی کـه در شـهرهای بزرگـی چون‬ ‫تبریـز‪ ،‬مشـهد و شـیراز خریـد اینترنتی به یـک امر عادی‬ ‫تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت از برندهای استانی فعال در‬ ‫حوزه کسب وکارهای دیجیتال‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های فعال‬ ‫در این حوزه هم باید در فضای رقابتی بتوانند با خلق‬ ‫ارزش افزوده خدمت قابل اعتماد به مشتریان خود ارایه‬ ‫دهند تا آنها جذب اینکونه کسب و کارها شوند‪.‬‬ ‫خالء های قانونی‪ ،‬مانعی پیش روی‬ ‫رونق کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫مدیـر مرکـز دیجیتال اسـتان قزویـن در ادامه به ضعف‬ ‫حمایـت از شـرکت هـای اینترنتـی اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫یکـی از مسـایل پیـش روی ایـن شـرکت هـا خلاء هـای‬ ‫قانونـی اسـت کـه باید آنهـا را رفـع کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ ::‬شرکت های فعال در حوزه کسب وکارهای‬ ‫دیجیتال برای چند نفر اشتغال زایی داشته اند‪ ،‬اما اداره‬ ‫کار در هنگام ثبت و تایید از آنها می خواهد نیروی انسانی‬ ‫در هنگام حضور بازرسان آنها به صورت ملموس و فیزیکی‬ ‫مشغول کار باشند و یا نماینــــده بیمه زمانی بیمـــــه‬ ‫نیروی انســـانی را تایید می‌کند که این افراد درکارگاهی‬ ‫مشغول فعالیت باشنــــد در حالی که کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی چنین ویژگی هایی ندارند‪.‬‬ ‫پورایمانـی خاطرنشـان کـرد‪:‬از مسـئوالن تقاضـــــــا‬ ‫می‌شـود اگـر ایـن مسـایل ناشـی از ضعـف قوانیـن و یـا‬ ‫ضعـف در اجـرای قوانیـن اسـت نسـبت بـه اصلاح آن‬ ‫تدبیـری بیندیشـند چـرا که تا چند سـال آینده کسـب و‬ ‫کارهـای اینترنتـی بـه صـورت گسـترده تری‪ ،‬وجـه غالب‬ ‫اشـتغال را دربرخواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬باید اذعان کرد که برای اشتغال زایی‪،‬‬ ‫تالش در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال شاید کم‬ ‫هزینه تر و موفق تر از کسب و کار صنعتی باشد‪.‬‬ ‫داشتن نشان شامد به اعتمادسازی‬ ‫و امنیت شرکت‌های دیجیتالی کمک می کند‬ ‫مدیـر مرکـز دیجیتـال اسـتان قزویـن بـه تسـهیل‬ ‫شـرایط بـرای ارایـه مجوز بـه کسـب وکارهـای دیجیتالی‬ ‫توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬شـرکت هـای دیجیتالـی بـرای کسـب مجـوز‬ ‫نیـازی بـه مراجعـه حضـوری ندارنـد و بـا مراجعـه بـه‬ ‫سـایت سـاماندهی محتـوای فضـای مجـازی و بارگـذاری‬ ‫مـدارک مـورد نیـاز ظرف مـدت ‪ 2‬هفته از اعالم اسـتعالم‬ ‫حراسـتی مجـوز فعالیـت دریافـت مـی کننـد‪.‬‬ ‫پورایمانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه کسـب وکارهـای‬ ‫دیجیتالـی بایـد نشـان شـامد دریافـت کنند‪ ،‬افــــــزود‪:‬‬ ‫با دریافت نشـان شـامد توسـط ایـن گونه شـرکت ها‪ ،‬هم‬ ‫مخاطـب بـا اعتمـاد کامل مـی داند کـه موسسـه مربوطه‬ ‫قانونـی اسـت و هـم در صـورت وجود مشـکل خاصی بین‬ ‫شـرکای شـرکت و یـا هـر نارضایتـی امـکان پیگیـری در‬ ‫اقامـه دعـوی بـرای طرفیـن وجـود خواهد داشـت‪.‬‬ ‫پورایمانـی در ادامـه بـه حمایـت هـای درنظـر گرفتـه‬ ‫شـده در مرکـز دیجیتـال قزویـن از اســـــتارآپ‌ها و‬ ‫کسـب وکارهـای اینترنتـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫حمایـت از ایـده هـای نوپـا در مدت زمـان کوتاه تـا زمان‬ ‫شـکل گیـری آنهـا فضایی را بـه آنها اختصـاص می دهیم‬ ‫بـه طوری کـه همزمان پنج اسـتارت آپ را مـی توانیم در‬ ‫ایـن زمینـه حمایـت کنیم‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وضعیت اشتغال در صنعت اپلیکیشن موبایل کشور؛‬ ‫درآمد بیشتر نصیب تحصیل‌کرده‌ها می‌شود‬ ‫سهم ‪ ۲۳‬درصدی زنان در برنامه‌نویسی‬ ‫وی درباره آمار شاغلین به تفکیک جنس و استان‬ ‫و نوع برنامه‌های موبایلی بیان کرد‪ :‬در کل ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫شاغلین این صنعت‪ ،‬زنان هستند‪ .‬در استان گیالن و‬ ‫همدان ‪ ۵۰‬درصد شاغلین زنان هستند که بیشترین‬ ‫آمار را دارند‪ .‬از طرفی در بعضی استان‌ها مانند قم همه‬ ‫شاغلین مردان هستند‪ .‬همچنین بیشترین تعداد شغل و‬ ‫تعداد تیم‌های توسعه‌دهنده برای تهران بود که طبیعی‬ ‫است چون تعداد جمعیت‌اش هم بیشتر است‪ ،‬اما به‬ ‫نسبت جمعیت‪ ،‬استان قم اولین تعداد توسعه‌دهندگان‬ ‫فعال را دارد‪ .‬توسعه‌دهندگان بازی به طور متوسط تعداد‬ ‫شاغالن بیشتری دارند و با وجود اینکه حدود چهار درصد‬ ‫از توسعه‌دهندگان ایرانی را تشکیل می‌دهد‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫درآمدهای دیجیتالی به آنها تعلق دارد‪.‬‬ ‫این عضو تیم تهیه‌کننده گزارش اشتغال صنعت‬ ‫اپلیکیشن موبایل‪ ،‬درباره فعالیت شرکت‌های حقوقی‬ ‫توضیح داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۴۰۰‬تیم توسعه‌دهنده ایرانی با‬ ‫عنوان شرکت‌های حقوقی وجود دارند که به طور متوسط‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬برابر توسعه‌دهندگان حقیقی درآمد دارند‪.‬‬ ‫این شرکت‌ها ممکن است از طرق مختلف از شرکت‌هایی‬ ‫پول بگیرند و برایشان برنامه ایجاد کنند به همین دلیل‬ ‫با مالحظه‌ای که احتماال میانگین شغلشان کمتر است در‬ ‫آمار آمده‌اند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه توسعه زیرساخت‌ها چه تاثیری در‬ ‫افزایش شغل‌های متاثر از صنعت برنامه‌نویسی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت‌ها مانند بهتر شدن وضعیت اینترنت‪ ،‬می‌توانند‬ ‫تسهیل‌گر باشند‪ .‬برای مثال استفاده از برنامه‌های حمل‬ ‫و نقل در کشور تا چند سال پیش ممکن نبود اما اکنون‬ ‫فراهم شده است‪ .‬حاال هم اگر اینترنت به همین صورت‬ ‫همه جا وجود باشد و سرعت آن افزایش یابد‪ ،‬هم سرعت‬ ‫کارها باال می‌رود و هم تعداد آدم‌های بیشتری می‌توانند‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫در این صنعت شغل‌های مستقیم‬ ‫داریم که دقیقا در تیم‌های‬ ‫توسعه‌دهنده کار می‌کنند و‬ ‫برنامه‌نویسی می‌کنند یا در بخش‬ ‫مارکتینگ هستند‬ ‫توسعه‌دهندگان هنوز هم جای رشد دارند‬ ‫نصراللـه‌پور با اشاره به ظرفیت ایجاد شغل در این‬ ‫حوزه بیان کرد‪ :‬در این سال‌ها روند ایجاد شغل رو به رشد‬ ‫بوده است‪ .‬معموال وقتی نصب فعال و درآمد اپ‌ها زیاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬تعداد افرادی که به صورت مستقیم کار می‌کنند‬ ‫هم زیاد می‌شود‪ .‬بنابراین اینطور نیست که بگوییم در این‬ ‫صنعت تنها برخی از افراد به درآمد رسیدند‪ .‬همچنین‬ ‫توسعه‌دهندگان فعال مدت زمان فعالیت‌شان به نسبت‬ ‫توسعه‌دهندگانی که هنوز به درآمد خاصی نرسیدند بیشتر‬ ‫بوده و توسعه‌دهندگان برتر هم به صورت میانگین زمان‬ ‫بیشتری کار کردند‪ .‬در طول زمان هم مردم با آپ‌های‬ ‫بیشتری آشنا می‌شوند و این موضوع می‌تواند تسهیل‌گر‬ ‫باشد که در آینده شاهد رشد بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد شغل به‬ ‫صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫صنعت شغل‌های مستقیم داریم که دقیقا در تیم‌های‬ ‫توسعه‌دهنده کار می‌کنند که یا برنامه‌نویسی می‌کنند یا‬ ‫در بخش مارکتینگ هستند و همان آمار ‪ ۲۰‬هزار شغل‬ ‫را تشکیل می‌دهند‪ .‬بخش دیگر اشتغال القایی است که‬ ‫در نتیجه تقاضای بیش‌تر فعاالن صنعت ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫از جمله تقاضا برای غذای رستوران‌ها و محصوالت دیگر‬ ‫بنگاه‌های محلی که با حداقل ضریب ‪ ۰.۵‬که پایین‌ترین‬ ‫عدد برای شغل‌های القایی است‪ ،‬محاسبه شده و ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش دیگر مربوط به شغل‌های‬ ‫غیرمستقیم است که رشته اصلی فعالیتشان متفاوت از‬ ‫صنعت برنامه‌های موبایلی بوده و مستقیماً در تیم‌های‬ ‫توسعه‌دهنده فعالیت ندارند‪ ،‬اما در حال همکاری با این‬ ‫صنعت هستند‪ ،‬مانند بخش‌های حمل و نقل‪ ،‬حمل‬ ‫بار‪ ،‬غذا و خوراکی‌ها‪ ،‬خدمات منزل و خودرو‪ ،‬خدمات‬ ‫پزشکی‪ ،‬فروشگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی‪ .‬ادعا‬ ‫نمی‌کنیم این شغل‌ها را صنعت اپلیکیشن به وجود آورده‪،‬‬ ‫بلکه این بستر باعث شده آنها تقاضایشان را از این طریق‬ ‫هم پیدا کنند و به عرضه و تقاضا کمک می‌کند‪ .‬طبق‬ ‫آمار بیش از ‪ ۴۹۰‬هزار شاغل انفرادی یا بنگاه اقتصادی از‬ ‫خدمات برنامه‌های موبایلی بهره‌ می‌برند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫بر اساس گزارش اشتغال صنعت اپلیکیشن موبایل از میان توسعه‌دهندگان برنامه‌های موبایلی‪ ،‬کسانی که از مدارک دانشگاهی بیشتری برخوردارند و به صورت‬ ‫میانگین زمان بیشتری کار کردند‪ ،‬درآمد بیشتری دارند‪.‬‬ ‫امیر نصراللـه‌پور‪ ،‬یکی از اعضای تیم هوش تجاری یک فروشگاه آنالین ‪ -‬در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه ‪ ۶۳‬درصد شاغالن صنعت اپلیکیشن‌نویسی مدارک‬ ‫دانشگاهی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه‌دهندگان سه بخش دارند؛ بخش اول تمامی توسعه‌دهندگان‪ ،‬بخش دوم توسعه‌دهندگان فعال که به حداقل درآمد و نصب فعال رسیدند‬ ‫و بخش دیگر توسعه‌دهندگان برتر که اپ‌های پرطرفدارتری دارند‪ .‬بر این اساس توسعه‌دهندگانی که به درآمد و نصب فعال بیشتری رسیده‌اند در مقایسه با تیم‌هایی‬ ‫که درآمدشان کمتر است از تعداد شاغلین با مدارک دانشگاهی بیشتری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ت آمده برای تعداد شاغالن مستقیم صنعت در ایران بیش‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار تعداد شاغالن مستقیم صنعت برنامه‌نویسی در ایران گفت‪ :‬تخمین به‌دس ‌‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬شغل است‪ .‬همچنین ‪ ۱۹‬هزار تیم توسعه‌دهنده وجود دارند که برنامه منتشر کردند‪ .‬بر اساس نمونه متوسط تعداد شاغالن این تیم‌هــــا ‪1/87‬‬ ‫بوده و این نمونه از میانگین بازار کمتر است‪ ،‬بنابراین این قطعا حداقل تعداد شغلی است که ما داریم‪ .‬از مجموع بیش از ‪ ۱۹‬هزار توسعه‌دهنده ایرانی حدود ‪۷۴۴۰‬‬ ‫توسعه‌دهنده در دسته توسعه‌دهندگان فعال قرار می‌گیرند که حداقل‌های درآمدی یا نصب فعال را داشته‌اند‪ ،‬از این صنعت درآمد و سود کسب می‌کنند‪.‬‬ ‫‪91‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان‬ ‫کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫موضوع جنسیت ندارند‬ ‫همایش نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان‪ ،‬سه شنبه هشتم اسفند ماه با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در سالن همایش‌های شهید قندی سازمان ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات برگزار شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫ایده‌های اقتصادی زنان‬ ‫توسط سرمایه‌گذاران دیده نمی‌َشود‬ ‫‪92‬‬ ‫سـورنا سـتاری ‪ ،‬معـاون علمی‌وفنـاوری رییس‌جمهـور‬ ‫در این مراسـم با اشـاره به اینکه مدیرعامل ‪ 350‬شـرکت‬ ‫دانش‌بنیـان از بیـن زنـان هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن آمـار بـه‬ ‫ایـن معناسـت کـه ‪ 12‬درصـد از مدیـران شـرکت‌ها خانم‬ ‫هسـتند و ‪ 25‬درصـد از شـرکت‌ها مدیـران و یـا عضـو‬ ‫هیـات مدیـره خانـم دارند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اوایـل‬ ‫انقلاب ‪ 170‬هـزار دانشـجو وجـود داشـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪‌:‬‬ ‫‪ 100‬هـزار نفـر از ایـن تعـداد در خـارج از کشـور تحصیل‬ ‫می‌کردنـد و زنـان ‪ 23‬درصـد از دانشـجویان را تشـکیل‬ ‫می‌دادنـد‪.‬‬ ‫معـاون علمی‌وفنـاوری رییس‌جمهـور بـا اشـاره بـه‬ ‫این‌کـه ‪ 56‬درصـد از دانشـجویان کشـور را زنـان تشـکیل‬ ‫می‌دهنـد‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬آمریـکا‪ ،‬کانـادا و اسـترالیا مقصد‬ ‫اصلـی نخبگان ایرانی هسـتند و همچنیـن ورودی خانم‌ها‬ ‫بـه دانشـگاه‌ها نزدیـک بـه ‪ 56‬درصـد اسـت؛ امـا آمـار‬ ‫مربـوط بـه خـروج آنهـا بـه ‪ 40‬درصـد می‌رسـد کـه ایـن‬ ‫مسـئله نشـان‌دهنده ضعـف در سیسـتم آموزشـی کشـور‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫سـتاری بـا تاکیـد بـر اینکـه زیسـت‌بوم کارآفرینـی در‬ ‫کشـور وجـود نـدارد‪ ،‬گفـت‪ ‌:‬زیسـت‌بوم کارآفرینـی نیـاز‬ ‫بـه پـول دارد‪ ،‬امـا نبایـد هـر پولـی ماننـد پـول نفـت که‬ ‫رانـت محسـوب می‌شـود‪ ،‬وارد ایـن زیسـت‌بوم شـود‪.‬‬ ‫حضـور بخـش خصوصـی در بـازار اسـتارتاپ‌ها بـه جـای‬ ‫سـرمایه‌گذاری در حـوزه سـکه و دالر بایـد تقویـت شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ایجـاد اکوسیسـتم کارآفرینـی افزود‪‌:‬‬ ‫بایـد اکوسیسـتم کارآفرینـی در کشـور ایجـاد شـود تـا‬ ‫کسـب‌وکارهای واقعـی در کشـور ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه اظهـار کرد‪ ‌:‬در کار اسـتارتاپ‌ها روزمرگی‬ ‫وجـود نـدارد و دوران اسـتخدام‌های دولتـی بـه پایـان‬ ‫رسـیده اسـت و بایـد بـه دنبـال کارآفرینی در کشـور بود‪.‬‬ ‫‪ 12‬درصد از مدیران شرکت‌ها‬ ‫خانم هستند و ‪ 25‬درصد‬ ‫از شرکت‌ها مدیر و یا عضو هیات‬ ‫مدیره خانم دارند‬ ‫سـتاری بـا انتقـاد از اینکـه ایده‌هـای اقتصـادی زنـان‬ ‫توسـط سـرمایه‌گذاران دیده نمی‌َشـود‪ ،‬ادامـه داد‪ ‌:‬این در‬ ‫حالـی اسـت که حضـور مـردان در اقتصاد از پیـش اثبات‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬تنهـا ‪ 2‬درصـد از مالکیـت جهانی در دسـت‬ ‫زنـان قـرار دارد‪ ،‬همچنیـن ‪ 55‬درصـد فارغ‌التحصیلان‬ ‫علـوم رایانـه‌ای خانم‌هـا هسـتند‪ ،‬در حالی که حضـور آنها‬ ‫در فضـای کسـب و کار محدود شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رییس‌جمهـور در پایـان‬ ‫تاکیـد کـرد‪ ‌:‬بایـد تعـداد سـرمایه‌گذاران حامـی زنـان در‬ ‫جامعـه افزایـش یابـد و جوانـان بداننـد هـر تغییـری نیاز‬ ‫بـه هزینـه‌ای دارد‪ ،‬دولـت از حـوزه کسـب و کار حمایـت‬ ‫می‌کنـد و ایـن اراده افـراد اسـت کـه باعـث کارآفرینـی‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ای دسترسی زنان‬ ‫به فناوری‌های جدید است‬ ‫معصومــه ابتــکار‪ ،‬معــاون زنــان و امــور خانــواده‬ ‫ریاســت جمهــوری در مراســم فــوق گفــت‪ :‬چنیــن‬ ‫نشســت‌هایی نتایــج کاربــردی بســیاری بــرای زنــان‬ ‫دارد‪ .‬در ســال ‪ 1998‬در زمانــی کــه مــن رئیــس‬ ‫ســازمان محیــط زیســت بــودم در مجمــع جهانــی‬ ‫اقتصــاد بیل‌گیتــس در ســخنرانی‌اش بــه نقــش فنــاوری‬ ‫اطالعــات و خالقیــت در اقتصــاد آینــده تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه نظــر او مشــاغل ســنتی کــه بــر پایــه منابــع طبیعــی‬ ‫هســتند در آینــده نقــش کمتــری در اقتصــاد خواهنــد‬ ‫داشــت و در اقتصــاد جدیــد ارزش افــزوده از خالقیــت‬ ‫و ذهــن نشــات خواهــد گرفــت‪ .‬بیــل گیتــس همچنیــن‬ ‫گفــت انقــاب دیجیتــال جنســیت نمی‌شناســد و بــر آن‬ ‫تبعیضــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون در کشــور مــا هــم‬ ‫خوشــبختانه دسترســی وســیع بــه فناوری‌هــای‬ ‫اطالعــات وجــود دارد و مــا شــرایط خوبــی در ایــن‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات با اشـاره بـه اینکه‬ ‫در کسـب و کارهـای مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات موضوع جنسـیت مطرح نیسـت‪ ،‬گفـت ‪ :‬اگر در‬ ‫ایـن چرخـه زنـان را نادیـده بگیریـم بـه این معنی اسـت‬ ‫کـه ‪ 50‬درصـد ظرفیـت کشـور را نادیـده گرفتیـم ‪.‬‬ ‫محمـد جـواد آذری جهرمی با اشـاره بـه اینکه در عصر‬ ‫انقلاب صنعتـی و ثمـره آن اقتصـاد دیجیتـال‪ ،‬مهمترین‬ ‫عامـل نوآوری و خالقیت اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬نـوآوری و خالقیت‬ ‫خمیرمایـه رشـد آینده دنیا اسـت ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه این خالقیت و نـوآوری در ذهن‬ ‫جوانـان و مـردم اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد ‪ :‬در اصـل در زیسـت‬ ‫در کسب و کارهای‬ ‫مبتنی بر فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‬ ‫موضوع جنسیت‬ ‫مطرح نیست‬ ‫بـوم کسـب و کارهـای نوپـا‪ ،‬بهتـر کـردن یـک محصـول‬ ‫مطـرح اسـت و به همیـن دلیل از هـر گروهی مـی توانند‬ ‫در ایـن حـوزه فعالیت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی بـا بیـان اینکـه در کسـب و کارهـای‬ ‫مبتنـی بر فناوری اطالعـات و ارتباطات موضوع جنسـیت‬ ‫مطـرح نیسـت‪ ،‬گفـت ‪ :‬اگر در ایـن چرخه زنـان را نادیده‬ ‫بگیریـم بـه ایـن معنـی اسـت کـه ‪ 50‬درصـد ظرفیـت‬ ‫کشـور را نادیـده گرفتیـم و این در صورتی که اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت زنـان یـک ضرورت در کشـور اسـت ‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه زنـان موفقـی در شـرکت هـای‬ ‫حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات مشـغول بـه فعالیت‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود ‪ :‬فعالیـت در کسـب و کارهـای حـوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات به شـکلی اسـت کـه زنان‬ ‫در کنـار فعالیـت در ایـن حـوزه مـی تواننـد بـه وظایـف‬ ‫مادرانـه خـود هـم بپردازنـد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعـات با تاکیــــــــــد‬ ‫بـه اینکـه بایـد مـا ایـن فرصـت را مغتنـم بدانیـم‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫بایـد موانـع را برای بانـوان برداریم و اعتماد بـه نفس آنان‬ ‫را برگردانیـم و بـا نـگاه دیـن و مکتـب بتوانیـم در عرصـه‬ ‫اقتصـادی از آنـان اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه موضـوع توانمند سـازی زنان در‬ ‫کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫در ‪ ۵٠‬نقطه از کشور‬ ‫سـودابه رادفـر‪ ،‬مشـاور امـور زنـان و خانـــــــــواده‬ ‫وزیـر ارتباطـات از افزایـش انتصاب زنان در سـطح مدیران‬ ‫میانـی بـه بـاال در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫سـودابه رادفـر در ایـن همایـش بـا بیـان اینکـه ایـن‬ ‫وزارت‌خانـه بـا همـکاری ادارات کل خـود طـرح ملـی‬ ‫کارآفرینـی در بسـتر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را‬ ‫در ‪ ۵٠‬نقطـه از کشـور در سـال ‪ ٩۶‬اجرایـی کـرده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن طرح در سـال ‪ ٩٧‬نیز در ‪ ٢٧٠‬نقطـه از مراکز‬ ‫اسـتان‌ها‪ ،‬شهرسـتان‌ها و روسـتاها اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اجرای ایـن طــــــــــرح‬ ‫بـه شـکل پایلـوت در روسـتای ابرکـوه‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بعد‬ ‫از اینکـه سـند راهبردی امـور زنان و خانـواده زنان وزارت‬ ‫ارتباطـات در بیـش از ‪ ١۵‬جلسـه تدویـن شـد‪ ،‬یکـی از‬ ‫بندهـای آن بـه تـوان افزایـی تعلـق گرفت‪.‬‬ ‫مشـاور امـور زنـان و خانـواده وزیـر ارتباطـات در ادامه‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ایـن برنامه‌هـا در برنامـه ششـم توسـعه نیز‬ ‫لحـاظ شـده و به دنبال توسـعه متـوازن و پایدار هسـتند‪.‬‬ ‫توجـه بـه اصل توازن باعث شـده اسـت تا نقاط شـهری و‬ ‫روسـتایی به یـک اندازه مـورد توجه باشـند‪.‬‬ ‫رادفـر بـا تاکیـد بـر توانمنـدی زنـان ادامـه داد‪ :‬زنـان‬ ‫کشـور بـه دنبـال گدایـی جایـگاه شایسـته خود نیسـتند‬ ‫بلکـه بـرای اثبـات توانمندی‌هایشـان زحمت کشـیده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در جریان انتصابات وزارت فاوا در دولت‬ ‫دوازدهم‪ ،‬زنان در یک هفته سه پست مهم گرفتند‪ .‬زمانی‬ ‫که قرار بود نفر دیگری پست بگیرد‪ ،‬به آقای جهرمی گفتم‬ ‫این یکی را بگذاریم هفته دیگر تا مبادا مقاومت و ناراحتی‬ ‫از سوی رقبای مرد شکل بگیرد‪ .‬ایشان گفت با اقتدار‬ ‫همین امروز این کار را انجام دهید و من و تمام آقایان‬ ‫مجموعه در کنار شما هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه از افزایـش انتصابـات مدیـران میانـی‬ ‫بـه بـاال در وزارت ارتباطـات خبـر داد و آن را رشـد سـه‬ ‫برابـری نسـبت بـه رشـد کل دولت دانسـت و افـزود‪ :‬وزیر‬ ‫ارتباطـات مجدانـه به حقـوق زنـان معتقد اســـــــــت‪.‬‬ ‫بـه همیـن دلیـل اولین انتصای بار سـه مدیر ارشـد زن در‬ ‫ایـن وزارتخانـه انجـام شـده و مدیـران کل نیـز از یک نفر‬ ‫به سـه نفـر افزایـش یافتـه اند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫زمینــه داریــم کــه از طریــق آن می‌توانیــم برنامه‌هایــی‬ ‫بــرای از بیــن بــردن تبعیــض و ارتقــای عدالــت داشــته‬ ‫باشــیم و انقــاب دیجیتــال عرصــه‌ای اســت کــه ایــن‬ ‫برنامه‌هــا را در جهــت تــوان افزایــی زنــان بــرای مــا‬ ‫قابــل دســتیابی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد‪‌:‬‬ ‫آرمان انقالب و تکلیف ما در قانون اساسی و ماده ‪101‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه عدالت است و یک بعد اساسی‬ ‫عدالت‪ ،‬عدالت جنسیتی است‪.‬‬ ‫ابتــکار افــزود‪ :‬بــرای مــا نقــش مــادری زنــان در‬ ‫خانــواده بی‌بدیــل اســت و مــا امیدواریـــــــــــــــــم‬ ‫بــا سیاسـت‌گذاری درســت بتوانیــم وضعیــت آنهــا را ارتقــا‬ ‫دهیــم‪ .‬نقــش زنــان در عرصه‌هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و فرهنگــی غیرقابــل اغمــاض اســت و در دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد بــه ایــن موضــوع توجــه جــدی شــده اســت‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه مــاده ‪ 101‬قانــون برنامــه ششــم توســعه تمــام‬ ‫دســتگاه‌های دولتــی در فرصت‌هــای اشــتغالی کــه‬ ‫ایجــاد می‌کننــد بایــد بــه زنــان و مــردان نــگاه متعــادل‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬مــا در ایــن مــاده نــگاه برنامه‌ریــزی‬ ‫متعــادل در همــه دســتگاه‌ها را داریــم چــرا کــه ایــن‬ ‫موضــوع بــه همــه دســتگاه‌های دولــت مرتبــط اســت‬ ‫گرچــه متولــی رســمی امــور زنــان یــک دســتگاه دولتــی‬ ‫اســت امــا همــه دســتگاه‌ها وظیفــه برنامه‌ریــزی بــرای‬ ‫ارتقــای جایــگاه زنــان دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از شــاخص‌های مهــم توســعه‌ای‬ ‫دسترســی زنــان بــه فناوری‌هــای جدیــد اســت کــه بــا‬ ‫کیفیــت زندگــی مســتقیما مرتبــط اســت و مهارت‌هــای‬ ‫فکــری‪ ،‬آگاهــی و اطالع‌رســانی اســت‪ .‬مــا تــاش داریــم‬ ‫بیــن دانشــگاهیان‪ ،‬بخــش خصوصــی‪ ،‬دولــت و بســیاری‬ ‫دیگــر عرصه‌هــا بــا زنــان شــبکه ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫ابتــکار اظهار داشــت‪ :‬باید زیســت بــوم الزم را بســازیم‬ ‫اکنــون در حــوزه منابــع زیســت محیطــی در حــال نابــود‬ ‫کــردن زیســت بوم‌مــان هســتیم‪ ،‬امــا امیدواریــم در‬ ‫زمینــه فنــاوری اطالعــات زیســت بــوم مناســبی بــرای‬ ‫ارتقــای وضعیــت زنــان و حتــی محیــط زیســت در آینــده‬ ‫بســازیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ‌:‬فنــاوری اطالعــات بایــد بــه یــک‬ ‫تغییــر رفتــار در بعــد فــردی و اجتماعــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه شــاخص‌های مناســب در حــوزه‬ ‫اشــتغال‪ ،‬بهداشــت و آمــوزش فنــاوری اطالعــات را بایــد‬ ‫جــدی بگیریــم‪ .‬اکنــون دختــران تحصیلکــرده کشــور در‬ ‫اســتان‌های مختلــف دو تــا ســه برابــر آقایــان هســتند‪،‬‬ ‫امــا دسترســی آنهــا بــه بــازار کار کمتــر اســت مــا بایــد‬ ‫مشــاغل مرتبــط بــا توانمندی‌هــا و عالیــق زنــان ایجــاد‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫ابتــکار افــزود‪ :‬جریــان ســازی اجتماعــی بــا فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات میســر اســت‪ .‬بــرای مثــال از‬ ‫طریــق پویــش ارمغــان ‪ 2‬بیــن معاونــت زنــان و ســتاد‬ ‫دیــه همکاری‌هایــی را بــرای آزادی زندانیــان زنــی کــه‬ ‫بــه ایــن خاطــر در زنــدان هســتند‪ ،‬انجــام دادیــم و ‪250‬‬ ‫زن در ســطح ملــی شناســایی شــدند کــه امیدواریم شــب‬ ‫عیــد بــا همــکاری مــردم رهایــی یابنــد‪ .‬مــا بــا همــکاری‬ ‫وزارت ارتباطــات‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و وزارت صنعــت تــاش می‌کنیــم نقــش راه‬ ‫مشــترکی را بــرای توان‌افزایــی زنــان در حــوزه آی تــی و‬ ‫آی ســی تــی ترســیم کنیــم و در نظــر داریــم در آینــده‬ ‫همکاری‌هــای بیــن المللــی هــم داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ ‌:‬یــک چالــش بــزرگ در آینــده‬ ‫مســاله بازاریابــی و حضــور در بازارهــای جهانــی اســت‪.‬‬ ‫تولیــدات مــا بایــد در بازارهــای بیــن المللــی ارائــه شــوند‬ ‫و امیدواریــم در اجــاس بعــدی شــاهد حضــور الگوهــای‬ ‫موفــق جهانــی و داخلــی باشــیم‪.‬‬ ‫کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات موضوع جنسیت ندارند‬ ‫حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در وزارت ارتباطات‬ ‫در حـال پیگیـری اسـت‪ ،‬افزود ‪ :‬نـگاه رییـس جمهوری و‬ ‫وعـده هـای انتخاباتـی ایشـان کـه افزایش نقـش زنان در‬ ‫مناصـب مدیریتـی بـود‪ ،‬نـه برای رفـع مسـوولیت که به‬ ‫صـورت واقعـی انجام می شـود‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی تصریـح کـرد ‪ :‬در تحقیقـات مـا در این‬ ‫عرصـه بـه موردی کـه خانمی اختالس‪ ،‬فسـاد و یـا تبانی‬ ‫کرده باشـد برخـورد نکردیم ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـه اینکـه اسـتفاده از بانـوان در وزارت‬ ‫ارتباطـات برای ویترین و شـعار نیسـت‪ ،‬افـزود ‪ :‬به تمامی‬ ‫معاونیـن و مدیـران تاکید شـده اسـت کـه در امـــــــور‬ ‫مالـی و اداری از ظرفیـت بانـوان اسـتفاده شـود ‪.‬‬ ‫‪93‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کدام شغل را انتخاب کنیم؛‬ ‫طراح وب یا توسعه دهنده وب؟‬ ‫طراح وب و توسعه دهنده وب دو حرفه حیاتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی هستند و این روز ها افراد زیادی تمایل ورود به این عرصه‌ها را دارند‪ .‬اما اکثرا ً تفاوت‬ ‫بین این دو و ویژگی‌های اصلی‌شان را نمی‌دانند‪ .‬در اینجا به معرفی این دو حوزه و مقایسه تفاوت‌های آن دو می‌پردازیم‪.‬‬ ‫امروزه مرزهای بین کار طراحان وب و توسعه دهنده وب در حال محو شدن است‪ .‬طراحان بیشتر و بیشتری کد نویسی یاد می‌گیرند‪ ،‬و توسعه دهنده وب نیز‬ ‫توجه خاصی به اصول طراحی دارند‪ .‬آیا یک ‪ Web Developer‬با یک ‪ Web Designer‬یکسان است؟ در این مقاله به بررسی تفاوت‌های بین این دو از جمله‬ ‫درآمد‪ ،‬معرفی شغل‪ ،‬مهارت‌ها‪ ،‬ابزار و در نهایت نحوه انتخاب بین این دو می‌پردازیم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫تفاوت درآمد یک طراح وب‬ ‫و یک توسعه دهنده وب‬ ‫درآمد ساالنه یک طراح‬ ‫وب چقدر است؟‬ ‫بر اساس آمار تا پایان ماه اکتبر ‪ ،۲۰۱۷‬میانگین درآمد‬ ‫ساالنه طراحان وب برابر ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۲۰۴‬دالر است‪.‬‬ ‫عموماً درآمد آن‌ها بین ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۶۶۹‬دالر تا ‪ ۸۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۵۹‬دالر است‪ .‬البته به عوامل مختلفی بستگی داشته و‬ ‫اختالف‌ها زیاد باشد‪.‬‬ ‫شکل نمودار باال نشان‌دهنده درصد مورد انتظار درآمد‬ ‫ساالنه یک طراح وب در آمریکا است‪ ،‬که کمتر از درآمد‬ ‫ساالنه است‪ .‬برای مثال‪ ،‬میانگین درآمد مورد انتظار یک‬ ‫طراح وب معمولی در آمریکا برابر ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۲۰۴‬دالر‬ ‫است‪ ،‬در نتیجه انتظار می‌رود که ‪ ۵۰‬درصد از افرادی در‬ ‫آمریکا که شغلشان طراحی وب است درآمدی کمتر از ‪۷۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۴‬دالر داشته باشند‪( .‬نمودار شماره یک)‬ ‫‪94‬‬ ‫درآمد ساالنه یک توسعه دهنده وب‬ ‫چقدر است؟‬ ‫بر اساس آمار تا پایان ماه اکتبر ‪ ،۲۰۱۷‬میانگین درآمد‬ ‫ساالنه توسعه‌دهنده وب برابر ‪ ۱۰۱‬هزار و ‪ ۹۶۲‬دالر است‪،‬‬ ‫عموماً درآمد آن‌ها بین ‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۳۵۹‬دالر تا ‪ ۱۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۹۷‬دالر است‪ .‬البته به عوامل مختلفی بستگی داشته و‬ ‫اختالف‌ها زیاد باشد‪( .‬نمودار شماره دو)‬ ‫درآمد توسعه دهنده وب‬ ‫نمودار باال درصد مورد انتظار از افرادی که برای‬ ‫توسعه دهندگان نرم‌افزار شبکه در آمریکا کار می‌کنند را‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬که کمتر از درآمد ساالنه است‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫میانگین درآمد ساالنه مورد انتظار برای یک توسعه دهنده‬ ‫نرم‌افزار شبکه در آمریکا برابر ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۴۵۸‬دالر است‪،‬‬ ‫نمودار شماره یک‬ ‫در نتیجه انتظار می‌رود ‪ ۵۰‬درصد از افرادی در آمریکا که‬ ‫شغلشان توسعه دهنده نرم‌افزار شبکه است درآمدی کمتر‬ ‫از این رقم یعنی ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۴۵۸‬دالر داشته باشند‪.‬‬ ‫تفاوت نقش طراح وب و توسعه دهنده وب‬ ‫عموماً مردم تصور دقیق از تفاوت مفهومی بین طراحی‬ ‫وب سایت و توسعه وب ندارند‪ .‬این دو حوزه تضادها و‬ ‫شباهت‌های مختلفی با هم دارند‪ .‬از اصلی‌ترین تفاورت‬ ‫های آنها می‌توان گفت اولی در مورد جنبه زیبایی‌شناسی‬ ‫سایت است و شغل آن را «طراح» می‌نامیم‪ ،‬اما دومی‬ ‫درباره طراحی پنهان در بخش کد نویسی است که آن‬ ‫را «توسعه» می‌خوانیم‪ .‬به‌طور خالصه‪ ،‬رابط کاربری زیبا‬ ‫حاصل کار طراحان وب است‪ ،‬و توسعه دهنده وب مسئول‬ ‫تبدیل آن تصویر زیبا به صفحه‌ای اســــــــت که آن را‬ ‫به بازدیدکننده نمایش می‌دهد‪.‬‬ ‫طراح وب چه کسی است؟‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شخصیت طراح وب و توسعه دهنده وب‬ ‫از نظـر مـا‪ ،‬طراحـان وب خالق‌تر و هنرمندتر هسـتند‪،‬‬ ‫در حالـی کـه توسـعه‌گران وب توانایـی تحلیلی بیشـتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کاملا نسـبت بـه کـد نویسـی‬ ‫طـراح وب نمی‌توانـد‬ ‫بی‌توجـه باشـد‬ ‫طراحان وب معموالً مسئول طراحی نمایش بصری‬ ‫وب‌سایت‌ها هستند‪ .‬طراحان حرفه‌ای و برتر در استفاده از‬ ‫مفاهیم مختلف از جمله هماهنگی رنگ‌ها‪ ،‬حروف‌چینی‪،‬‬ ‫تناسب فضاهای خالی و تجربه کاربری عملکردی‬ ‫فوق‌العاده دارند‪.‬‬ ‫طراحان وب به کمک نرم‌افزار طراحی گرافیک و‬ ‫ابزارهای نمونه‌سازی‪ ،‬نسخه اولیه یک وب‌سایت را می‬ ‫سازند‪ .‬سپس طراحی کامل شده سایت را برای کد نویسی‬ ‫به توسعه دهندگان وب ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫ابزار طراحی برای طراحان وب‪:‬‬ ‫● ‪Adobe‬‬ ‫● ‪Photoshop‬‬ ‫● ‪Illustrator‬‬ ‫● ‪Sketch‬‬ ‫ابزار های پروتوتایپ‪:‬‬ ‫● ‪UXPin‬‬ ‫● ‪Mockplus‬‬ ‫شرح شغل‪:‬‬ ‫● مسئول تعیین سبک عملکرد کل یک سایت و ارائه‬ ‫یک درک تصویری کلی از کاربران‬ ‫● مسئول طراحی نمونه‌ اولیه و پروتوتایپ‬ ‫● اجرای طراحی گرافیکی کاتالوگ محصوالت‬ ‫● اجرای فعالیت‌های مختلف طراحی تبلیغات‬ ‫● کمک به توسعه دهندگان وب در طراحی صفحات‬ ‫و کارهای دیگر‪.‬‬ ‫به‌طور کلی‪ ،‬طراحان باید دانش زیبایی‌شناسی خود را‬ ‫همراه با چندین ابزار مختلف بکار برند تا یک صفحه زیبا‬ ‫طراحی کنند‪ .‬اگر از ورد پرس استفاده می‌کنید‪ ،‬استفاده‬ ‫از یک ابزار ساخت صفحات ورد پرس می‌تواند سرعت روند‬ ‫طراحی را بشدت افزایش دهد‪ .‬یک طراح خوب می‌تواند‬ ‫سبک و سیاق کلی محصوالت یک شرکت را بفهمد و‬ ‫اولین تأثیر را روی مشتریان بگذارد‪.‬‬ ‫توسعه دهنده وب چه کسی است؟‬ ‫توســـعه دهنـــدگان وب عمومـــاً گروهـــی از مـــردم‬ ‫شـــناخته می‌شـــوند کـــه از ســـمت چـــپ مغـــز خـــود‬ ‫بـــرای توســـعه کـــد نویســـی محصـــوالت اســـتفاده‬ ‫می‌کننـــد‪ .‬ایـــن افـــراد در حالـــت عـــادی‪ ،‬طراحـــی‬ ‫صفحـــه را از طـــراح وب دریافـــت کـــرده و ســـپس‬ ‫از فنـــاوری توســـعه ‪ Front-end‬بـــرای نوشـــتن‬ ‫صفحـــات به‌صـــورت کـــد اســـتفاده می‌کننـــد‪ .‬در‬ ‫واقـــع برایشـــان اهمیتـــی نـــدارد کـــه صفحـــه ظاهـــر‬ ‫خوب ــی داش ــته باش ــد ی ــا ن ــه‪ ،‬ام ــا ی ــک ک ــد نویس ــی‬ ‫تمیـــز و بی‌نقـــص برایشـــان بســـیار مهـــم اســـت‪.‬‬ ‫توس ــعه دهن ــدگان حرفــه‌ای همیش ــه توج ــه بیش ــتری‬ ‫بـــه جزئیـــات داشـــته و روی تک‌تـــک آن‌هـــا تمرکـــز‬ ‫دارنـــد‪.‬‬ ‫مهارت ها و ابزار ها توسعه دهنده‪:‬‬ ‫● ابزارهـــای مدیریـــت ‪ source code‬مثـــل‪:‬‬ ‫‪ SVN، CVS، GIT‬و …‬ ‫● ویرایشــگرهای کــد مثــل‪WebStorm، :‬‬ ‫‪ Sublime، VS Code‬و … همــه ایـن‌ برنامــه هــا‪،‬‬ ‫عالــی هســتند و می‌توانیــد هــر یــک را انتخــاب کــرده و‬ ‫در آن حرفــه‌ای شــوید‪.‬‬ ‫● فن ــاوری توس ــعه ‪ Front-end‬مث ــل‪،HTML :‬‬ ‫ج ــاوا اس ــکریپت‪CSS ،‬‬ ‫● فریم ورک های فرانت‪-‬اند‪jQuery، React، :‬‬ ‫‪Bootstrap‬‬ ‫● در ســـال‌های اخیـــر‪ ،‬توســـعه ‪front-end‬‬ ‫بســـیار رونـــق یافتـــه اســـت‪ .‬مهارت‌هـــای مـــورد نیـــاز‬ ‫آن همـــواره بیشـــتر و پیشـــرفته‌تر می‌شـــود و البتـــه‬ ‫س ــطح درآم ــد توس ــعه دهن ــدگان وب ه ــم ب ــه تناس ــب‬ ‫آن باالتـــر رفتـــه اســـت‪ .‬اکنـــون زمـــان خوبـــی بـــرای‬ ‫ورود بـــه صنعـــت توســـعه ‪ front-end‬اســـت‪.‬‬ ‫تفاوت بین طراح وب و توسعه دهنده‬ ‫در یافتن شغل‬ ‫مهم‌تریـــن چیـــز بـــرای طراحـــان وب‪ ،‬نمونـــه کار‬ ‫آن‌هـــا اســـت‪ .‬وقتـــی بـــرای یـــک مصاحبـــه شـــغلی‬ ‫می‌روی ــد‪ ،‬احتم ــاالً مدی ــر مربوط ــه از ش ــما نمون ــه کار‬ ‫هایتـــان را مـــی خواهـــد‪.‬‬ ‫در حالـــی کـــه در مـــورد توســـعه دهنـــدگان وب‪،‬‬ ‫پروفایـــل ‪ Github‬ممکـــن اســـت مهم‌تریـــن منبـــع‬ ‫بـــرای مدیـــران شـــرکت‌ها در انتخـــاب شـــما باشـــد‪.‬‬ ‫چـــون می‌خواهـــد کـــد نویســـی شـــما را ببینـــد‪.‬‬ ‫معمـــوالً ‪ Github‬شـــما می‌توانـــد ســـطح کـــد‬ ‫نویســـی شـــما را نشـــان دهـــد‪.‬‬ ‫توسعه دهنده و طراح وب‬ ‫در مـورد کـد نویسـی بایـد گفـت که هـم طراحان وب‬ ‫و هـم توسـعه گـران وب بـه مقـداری دانـش کـد نویسـی‬ ‫احتیـاج دارند‪.‬‬ ‫طراحـان وب حرفـه‌ای بایـد در کـد نویسـی بهتـر از‬ ‫طراحـان گرافیـک باشـند و همچنیـن طراحی‌شـان از‬ ‫برنامـه نویسـان بهتـر باشـد‪ .‬هـدف نهایـی آن‌هـا به‌عنوان‬ ‫سـازنده صفحـات وب زیبـا‪ ،‬ایـن اسـت کـه کاربـران را‬ ‫غافلگیـر کننـد‪ .‬به‌طـور خالصـه‪ ،‬طـراح کسـی اسـت‬ ‫در مـورد نحـوه نمایـش فرآینـد ناوبـری یـک سـایت یـا‬ ‫اپلیکیشـن وب بـه کاربـر‪ ،‬تصمیـم می‌گیـرد‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن بـرای ارتقـای فنـاوری کـد نویسـی‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬توسـعه گـران حرفـه‌ای بایـد بتواننـد توانایـی‬ ‫زیبایی‌شناسـی قـوی را در خـود ایجـاد و پـرورش دهنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن بایـد بـا توسـعه عمیق‌تـر دانـش‪ ،‬مهارت‌هـای‬ ‫خـود را ارتقـا دهنـد تـا بتواننـد بـه سـطح نمونه‌سـازی‬ ‫یـک طـراح یا دسـته افکت‌هـای تصویـری برسـند‪ .‬به‌طور‬ ‫خالصـه‪ ،‬توسـعه گـر بیشـتر بـه ایـن توجـه دارد کـه‬ ‫مشـتری چطـور قـادر بـه انجـام امـور خواهـد بـود‪.‬‬ ‫بـرای تبدیـل اینترنت بـه فضایی بهتـر بـرای کاربران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طراحـان وب نمی‌تواننـد کـد نویسـی را‬ ‫کاملا کنـار‬ ‫بگذارنـد‪ ،‬و توسـعه دهنـدگان وب هـم بایـد سـعی کننـد‬ ‫کار طراحـان را بیشـتر درک کـرده و همـکاری بهتـری با‬ ‫هم داشـته باشـند‪.‬‬ ‫نتیجه‌گیری‬ ‫بحـث بـر سـر مقایسـه بیـن طراحـی وب و توسـعه‬ ‫وب‪ ،‬یـا طراحـی وب و طراحـی گرافیـک پایانـی نـدارد‪.‬‬ ‫در انتخـاب اینکـه یـک طـراح وب یـا توسـعه دهنـده وب‬ ‫باشـید‪ ،‬صرف‌نظـر از هـر انتخابـی کـه داشـته باشـید‪،‬‬ ‫همیشـه کاری کـه انجـام می‌دهیـد بـرای توسـعه وب‬ ‫حیاتـی اسـت‪.‬‬ ‫در رونـد توسـعه اینترنـت‪ ،‬هـم طراحـان و هم توسـعه‬ ‫دهنـدگان وب همـواره نقشـی بنیـادی ایفـا می‌کننـد‪.‬‬ ‫بحـث بر سـر مقایسـه بیـن طراحـی وب و توسـعه وب‪ ،‬یا‬ ‫طراحـی وب و طراحـی گرافیـک پایانـی نـدارد‪ .‬هـر کدام‬ ‫از ایـن حرفه‌هـا هماننـد کار افراد‪ ،‬وسـیله‌ای برای توسـعه‬ ‫اینترنـت هسـتند‪ .‬تازه‌واردهـا بهتر اسـت با تفـاوت درآمد‬ ‫و ویژگی‌های شـغلی آشـنا شـوند و بدانند بـرای تالش در‬ ‫ایـن حـوزه چـه چیزهایـی بایـد بیاموزنـد‪ .‬امیدواریـم این‬ ‫مقاله توانسـته باشـد تفـاوت بین یک طراح وب و توسـعه‬ ‫دهنده وب را به شـما نشـان داده باشـد و در انتخاب یکی‬ ‫از ایـن دو حرفـه شـما راهنمایـی کند‪.‬‬ ‫منبع‬ ‫‪mockplus.com‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫نمودار شماره دو‬ ‫‪95‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با بازارکار نوین خبر داد‬ ‫مجوز فعالیت در صنایع رایانه‌ای‬ ‫در ‪ 24‬ساعت صادر می‌شود‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫ناصر علی سعادت‪ ،‬در آخرین روزهای فعالیت خود به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در یک نشست خبری از عملکرد سه‌ساله خود سخن گفت‪.‬‬ ‫وی در این نشست خبری که یکشنبه ‪ 6‬اسفندماه برگزار شد از آماده کردن بستر فعالیت استارت آپ ها و شرکت‌های نوپا به عنوان یکی از اقدامات این سازمان‬ ‫نام بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکار با تشریح نحوه صدور مجوز فعالیت در صنایع رایانه‌ای؛ از صدور این مجوزها ظرف‬ ‫مدت ‪ 24‬ساعت توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبر داد‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫برگزاری الکام استارز گامی‬ ‫در جهت حمایت ازاستارت آپ ها‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام رایان ـه‌ای کشــور بــا اشــاره‬ ‫بــه برگــزاری ســه دوره پیاپــی نمایشــگاه الکامــپ‬ ‫توســط ایــن ســازمان گفــت‪ :‬نمایشــگاه ابــزاری بــرای‬ ‫توســعه صنعــت اســت و ســعی کردیــم نمایشــگاه را‬ ‫متناســب بــا نیازهــای بــازار و جریــان صنعــت در‬ ‫کشــور همــراه بــا نوآوری‌هایــی ماننــد ســـــــالن‬ ‫الــکام اســتارز‪ ،‬الــکام ترنــدز و پاویون اســتانها‪ ،‬الــکام گیمز‬ ‫و غیــره برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫وی از برگــزاری الــکام اســتارز بــه عنــوان یکــی‬ ‫ازبرنامــه هــای موفــق ایــن ســازمان درحمایــت‬ ‫ازاســتارت آپ هــا نــام بــرد وگفــت‪ :‬درســه ســال‬ ‫گذشــته ازایــن بخــش در نمایشــگاه الکامــپ اســتقبال‬ ‫بســیاری شــده ورشــد چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در رابطــه بــا شــرکت‌های‬ ‫نوپــا خیلــی بــا پرداخــت وام موافــق نیســتم افــزود‪:‬‬ ‫بــرای ایــن شــرکت‌ها بایــد فضایــی کســب‌وکار و‬ ‫ســرمایه‌گذاری را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫ســعادت ادامــه داد‪ :‬در همیــن راســتا در نمایشــگاه‬ ‫الــکام اســتارز ســعی کردیــم بــا در نظــر گرفتــن یــک‬ ‫بخــش ‪ VIP‬درزمینــه ارتقــاء مهــارت اســتارت آپ‬ ‫هــا قــدم بردایــم‪.‬‬ ‫توسعه صنعت ‪ IT‬درهیچ جای دنیا‬ ‫بدون حضور در بورس فراهم نیست‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه‌ای درادامــه‬ ‫توسعه صنعت ‪IT‬‬ ‫درهیچ جای دنیا بدون حضور‬ ‫دربورس و فرابورس‬ ‫فراهم نیست‬ ‫بــه تفاهم‌نامــه ســه‌جانبه بــرای حضــور شــرکت‌های‬ ‫فــاوا در فرابــورس اشــاره کــرد وافــزود‪ :‬توســعه صنعــت‬ ‫‪ IT‬درهیــچ جــای دنیــا بــدون حضــور دربــورس و‬ ‫فرابــورس فراهــم نیســت‪.‬‬ ‫سعادت ادامه داد‪ :‬خوشبختانه با حضور تابلوی‬ ‫جدیدی به نام ‪SME‬ها در بازار فرابورس‪ ،‬زمینه‬ ‫ورود شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری اطالعات‬ ‫به فرابورس و تأمین منابع مالی فراهم‌شده است که‬ ‫امیدواریم این تابلو به تابلوی تخصصی شرکت‌های‬ ‫حوزه فناوری اطالعات تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا از ازاســتارت‌آپ خاصی‬ ‫حمایــت نمی‌کنیــم‪ ،‬بلکــه در تالشــیم زمینــه حضــور‬ ‫همــه آن‌هــا را در فضــای کس ـب‌وکار تســهیل کنیــم‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در همیــن راســتا بــا برگــزاری برنامه‌هایــی‬ ‫چــون الــکام اســتارز و یــا کمــک بــه رفــع مشــکالت‬ ‫فیلترینــگ از آن‌هــا حمایــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫حل مشکل نظام‌وظیفه‬ ‫و استخدام نخبگان غیر مقیم‬ ‫تفاهم‌نامـه بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری بـرای جـذب متخصصـان برجسـته ایرانـی‬ ‫غیرمقیـم در حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و‬ ‫اعطـای تسـهیالت نظام‌وظیفـه تخصصی بـه متقاضیان‬ ‫مشـمول سـربازی موضـوع دیگـری بود که سـعادت به‬ ‫آن اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بازگشـت ایرانی‌های خـارج از‬ ‫کشـور و حل مشـکل نظام‌وظیفه و اسـتخدام نخبگان‬ ‫از اهـداف ایـن تفاهـم بود کـه پورتالـی راه‌اندازی شـد‬ ‫و افـرادی کـه در خـارج از کشـور تحصیـل می‌کننـد و‬ ‫قصـد دارنـد به ایـران برگردند امـا مشـکل نظام‌وظیفه‬ ‫دارنـد‪ ،‬در آن ثبت‌نـام می‌کننـد‪.‬‬ ‫دانشجویان و فارغ‌التحصیالن با محیط تجارت‬ ‫و کسب‌وکار رشته خود آشنایی ندارند‬ ‫ســعادت در حاشــیه ایــن نشســت خبــری نیــز در‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صدور مجوز کسب‌وکار در ‪ 24‬ساعت‬ ‫وی در ادامــه بابیــان اینکــه کس ـب‌وکار و عضویــت‬ ‫در ســازمان نظــام صنفــی رایانـه‌ای چیــزی نیســت که‬ ‫بسیاری از دانشجویان‬ ‫و فارغ‌التحصیالن‬ ‫با محیط تجارت و کسب‌وکار‬ ‫رشته خود آشنایی ندارند‬ ‫وی بابیــان اینکــه داشــتن مجــوز بــه فعــاالن ایــن‬ ‫صنــف جهــت دریافــت تســهیالت یــا شــرکت در‬ ‫مناقصــات کمــک می‌کنــد افزود‪:‬بــه نظــر می‌رســد‬ ‫کــه تــا یکــی دو ســال آینــده کســی رانداشــته باشــیم‬ ‫بــدون مجــوز فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫چه شرکت‌هایی نیاز به دریافت مجوز دارند؟‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس قانــون کلیــه‬ ‫شــرکت‌هایی کــه بــرای انجــام فعالیت‌هــای مشــاوره‪،‬‬ ‫نظــارت‪ ،‬طراحــی‪ ،‬تولیــد‪ ،‬نصــب و راه‌انــدازی‪ ،‬توســعه‪،‬‬ ‫پشــتیبانی و آمــوزش سیســتم‌های نرم‌افــزار‪،‬‬ ‫ســخت‌افزار‪ ،‬شــبکه‌های اطالع‌رســانی و نظایــر آن‬ ‫تشــکیل می‌شــوند‪ ،‬موظف‌انــد پــس از ثبــت شــرکت‬ ‫نحوه عضویت اشخاص حقیقی‬ ‫در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫بــر اســاس دســتورالعمل عضویــت اشــخاص‬ ‫حقیقــی در ســازمان نظــام صنفــی رایانــه‌ای کشــور‬ ‫اشــخاص حقیقــی واجــد شــرایط عضویــت در ســازمان‬ ‫در چهــار رده کارشــناس‪ ،‬مشــاور رتبــه‪ ، 3‬مشــاوره‬ ‫رتبــه‪ 2‬و مشــاور رتبــه‪ ،1‬رتبه‌بنــدی خواهنــد گردیــد‪.‬‬ ‫بــه اســتناد مصوبــه شــورای عالــی انفورماتیــک‬ ‫در خصــوص دســتورالعمل احــراز رتبــه مشــاوره و‬ ‫ناظــر در قراردادهــای انفورماتیکــی حداقــل ســابقه‬ ‫کار بــرای دارنــدگان مــدارک تحصیلــی لیســانس‪:‬‬ ‫‪ -1‬نــرم افــزار (مهندســی و علــوم) ‪ -2 ،‬ســخت افــزار‬ ‫(مهندســی و علــوم) ‪ -3 ،‬کامپیوتــر‪ ،‬ماشــین‌های‬ ‫محاســب‪ ،‬سیســتم‌های اطالعاتــی ‪ ،‬انفورماتیــک و‬ ‫مهندســی سیســتم ‪ -4‬کاربــرد کامپیوتــر ‪ -5‬ریاضــی‬ ‫و گرایــش یــا کاربــرد کامپیوتــر ‪ -6‬اطالع‌رســانی و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ‪ -7‬بــرق و الکترونیــک‪ ،‬دیجیتــال‪،‬‬ ‫کنتــرل ‪ -8‬بــرق و مخابــرات ‪ -9‬انتقــال داده‌هــا ‪-10‬‬ ‫مهندســی صنایــع دو ســال و بــرای دارنــدگان مــدارک‬ ‫تحصیلــی غیــر مرتبــط بــا احتســاب ‪ 3‬ســال تجربــه‬ ‫اضافــه‪ ،‬پنــج ســال اســت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫گفت‌وگــو بــا خبرنگاربازارکاربــا اشــــــاره بــه فعالیــت‬ ‫‪ 18‬هــزار عضــو حقیقــی و حقوقــی در ســـــــازمان‬ ‫نظــام صنفــی رایانــه‌ای کشــور گفــت‪ :‬بــرآورد‬ ‫می‌شــود کــه دوبرابرایــن تعــداد نیــز بــدون کســب‬ ‫مجــوز فعالیــت می‌کننــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه البتــه منظــور از فعالیــت بــدون‬ ‫عضویــت در ســازمان نظــام صنفــی رایانــه‌ای ایــن‬ ‫نیســت کــه افــراد می‌خواهنــد کار خالفــی انجــام‬ ‫دهنــد افــزود ‪ :‬بیشــتر بــه دلیــل عــدم اطــاع از قانــون‬ ‫و مزایــای دریافــت ایــن مجوزهاســت ‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه‌ای بابیــان‬ ‫اینکــه بســیاری از دانشــجویان و فارغ‌التحصیــان بــا‬ ‫محیــط تجــارت و کســب‌وکار رشــته خــود آشــنایی‬ ‫ندارنــد افــزود‪ :‬آن‌هــا نرم‌افــزاری تولیــد می‌کننــد و‬ ‫فکــر می‌کننــد کــه می‌تواننــد بــه راحتــی شــرکتی‬ ‫تشــکیل داده و در بــازار حضــور یابنــد‪ ،‬درحالی‌کــه‬ ‫ورود بــه بازارالزامــات خــاص خــودش دارد‪.‬‬ ‫وی بــا ذکــر مثالــی گفــت‪ :‬زمانــی کــه از دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف در رشــته کامپیوتــر فارغ‌التحصیــل‬ ‫شــدم خــوب کــد نویســی انجــام مــی‌دادم‪ ،‬امــا‬ ‫وقتــی شــرکتی راه‌انــدازی کــردم تــازه فهمیــدم کــه‬ ‫هیچ‌چیــز در رابطــه بــا دنیــای کس ـب‌وکار نمی‌دانــم‪.‬‬ ‫ســعادت بابیــان اینکــه مدتــی اســت بــا رشــد‬ ‫اســتارت آپ هــا بــه ایــن مفاهیــم پرداختــه می‌شــود‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن صنعــت روزبـه‌روز درحــال رشــد فزاینــده‬ ‫اســت و مــا کاری کــه درالــکام اســتارز انجــام دادیــم‬ ‫متوجــه کــردن جوانــان نســبت بــه ایــن موضــوع‬ ‫بــود کــه اگــر می‌خواهیــد کســب‌وکاری راه‌انــدازی‬ ‫کنید‪،‬چگونــه مجوزهــای الزم را کســب کنیــد‪.‬‬ ‫کســی از آن فرارکنــد افــزود‪ :‬ســازمان نظــام صنفــی‬ ‫رایانــه‌ای بــه درخواســت مجــوز بــه صــورت آنالیــن‬ ‫رســیدگی کــرد ه و در صــورت کامــل بــودن مــدارک‬ ‫‪ 24‬ســاعته مجــوز صادرمــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه‌ای یکــی‬ ‫از اقدامــات مدیریــت خــود را اعتبــار بخشــیدن بــه‬ ‫مجوزهــای ســازمان ذکــر کــرد وگفــت ‪:‬بــر اســاس‬ ‫قانــون فعالیــت در صنعــت ‪ IT‬مجــوز صنفــی رایانـه‌ای‬ ‫می‌خواهــد ‪.‬‬ ‫مطابــق قانــون تجــارت و قبــل از شــروع فعالیـــــــت‬ ‫بــه نظــام صنفــی اســتان خــود مراجعــه و مجــوز فعالیت‬ ‫دریافــت دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کلیــه افــرادی کــه در قالــب‬ ‫فروشــگاه‌های عرضــه محصــوالت ســخت‌افزاری‪،‬‬ ‫نرم‌افــزاری‪ ،‬حامل‌هــای حــاوی اطالعــات‪ ،‬قطعــات‬ ‫و مــواد مصرفــی قصــد فعالیــت داشــته و می‌خواهنــد‬ ‫پروانــه کســب دریافــت کننــد‪ ،‬بایــد ابتــدا بــرای‬ ‫دریافــت مجــوز فعالیــت بــه نظــام صنفــی رایانــه‌ای‬ ‫اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫‪97‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر روحانی؛‬ ‫اولویت های فضای مجازی کشور برای سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تعیین شد‬ ‫اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی عصــر‬ ‫دوشــنبه ‪ 21‬اســفند مــاه در جلســه ای بــه‬ ‫ریاســت حجــت االســام و المســلمین دکتــر‬ ‫حســن روحانــی رئیــس جمهــور‪ ،‬اولویــت هــای‬ ‫فضــای مجــازی کشــور در حوزه‌هــای فرهنگــی ‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی را بــرای ســال ‪ ۱۳۹۷‬تعییــن‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر گردیــد مرکــز ملــی‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬برنامه‌هــای مربــوط بــه اولویــت‬ ‫هــای تعییــن شــده را در شــش ماهــه نخســت‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی خدمــات پایــه و پرکاربــرد بومــی در‬ ‫بســتر شــبکه ملــی اطالعــات‪ ،‬توســعه هوشــمندی‬ ‫و اینترنــت اشــیا‪ ،‬توســعه اقتصــاد و کســب و کار در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬تولیــد محتــوا در حــوزه فرهنگــی‬ ‫و نظــام جامــع تنظیــم مقــررات فضــای مجــازی‬ ‫کشــور‪ ،‬از مهمتریــن اولویــت هــای تعییــن شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد‬ ‫الزم باشد تلگرام فیلتر می‌شود‬ ‫رئی ــس مرک ــز مل ــی فض ــای مج ــازی گف ــت‪ :‬اگ ــر‬ ‫بـــه ایـــن نتیجـــه برســـیم کـــه لـــزوم فیلترینـــگ‬ ‫تلگـــرام وجـــود دارد‪ ،‬ایـــن کار را انجـــام می‌دهیـــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬مس ــووالن ح ــوزه ارتباط ــات‬ ‫و فن ــاوری اطالع ــات هم ــواره ب ــه ل ــزوم جایگزین ــی‬ ‫پیام‌رســـان‌های داخلـــی بـــا خارجـــی تاکیـــد‬ ‫می‌کننـــد کـــه دلیـــل آن عـــاوه بـــر ســـرعت‬ ‫و کیفیـــت بیشـــتر در پیام‌رســـان‌های بومـــی‪،‬‬ ‫امنیـــت حاکمیتـــی و اقتصـــادی اســـت و البتـــه‬ ‫بـــرای تشـــویق کاربـــران ایرانـــی بـــه اســـتفاده از‬ ‫خدمـــات داخلـــی‪ ،‬وعده‌هایـــی از جملـــه خدمـــات‬ ‫پرداختـــی و پهنـــای بانـــد ارزان‌تـــر هـــم داده شـــده‬ ‫اســـت‪ .‬از طرفـــی فضـــای انحصـــاری ایجادشـــده‬ ‫در تلگـــرام موجـــب شـــده بـــا فیلترینـــگ ایـــن‬ ‫پیام‌رســـان و یـــا اختـــال سراســـری هرچنـــد‬ ‫کوتـــاه‪ ،‬کس ــب‌وکارهایی کـــه وابســـتگی زیـــادی بـــه‬ ‫آن دارن ــد‪ ،‬دچ ــار مش ــکل ش ــوند‪ .‬از ای ــن رو گاه ــی‬ ‫زمزمه‌هایـــی مبنـــی بـــر فیلتـــر تلگـــرام بـــا همیـــن‬ ‫دالیـــل شـــنیده می‌شـــود امـــا ظاهـــرا هنـــوز‬ ‫تصمیـــم قطعـــی دربـــاره آن گرفتـــه نشـــده اســـت‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره سیدابوالحســن فیروزآبــادی‪ ،‬در پاســخ‬ ‫بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر احتمــال رفــع فیلتــر‬ ‫توییتــر اظهــار کــرد‪ :‬مــا دایــم فضــای مجــازی را‬ ‫بررســی می‌کنیــم‪ .‬دربــاره توییتــر هــم بررس ـی‌ها در‬ ‫حــال انجــام اســت و احتمــال اینکــه در ســال آینــده‬ ‫ایــن اتفــاق بیفتــد‪ ،‬بایــد بررســی شــود‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر مضـــرات فضـــای انحصـــاری‬ ‫تلگ ــرام‪ ،‬در پاس ــخ ب ــه اینک ــه آی ــا احتمال ــی مبن ــی‬ ‫بـــر لـــزوم فیلتـــر تلگـــرام وجـــود دارد‪ ،‬بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫اگـــر بـــه ایـــن نتیجـــه برســـیم‪ ،‬ایـــن کار را انجـــام‬ ‫می‌دهیـــم و احتمـــال آن وجـــود دارد‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز ملـــی فضـــای مجـــازی بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه راهکارهـــای حمایتـــی بـــرای فراگیـــر شـــدن‬ ‫پیام‌رســـان‌های داخلـــی اظهـــار کـــرد‪ :‬پیام‌رســـان‬ ‫س ــکویی ب ــرای ارائ ــه س ــرویس و خدم ــات ب ــه م ــردم‬ ‫اســـت‪ .‬پیام‌رســـان‌های داخلـــی اگـــر بخواهنـــد‬ ‫توســـط مـــردم پذیرفتـــه شـــوند و مـــورد اســـتفاده‬ ‫قـــرار گیرنـــد‪ ،‬بایـــد خدمـــات خوبـــی ارائـــه دهنـــد‪،‬‬ ‫خدماتشـــان پایـــداری داشـــته باشـــد و خدمـــات‬ ‫اضافه‌تـــری از آنچـــه کـــه پیام‌رســـان‌های‬ ‫خارجـــی ارائـــه می‌دهنـــد را عرضـــه کننـــد‪.‬‬ ‫فیروزآبـــادی ادامـــه داد‪ :‬البتـــه در ایـــن راه خـــود‬ ‫مـــردم هـــم بایـــد بررســـی کننـــد کـــه کســـب و‬ ‫کارهـــا و خدمـــات آموزشـــی و جـــدی خـــود را بـــر‬ ‫بســـتر خارجـــی صـــورت ندهنـــد‪ .‬زیـــرا بـــه هـــر‬ ‫حـــال بســـتر خارجـــی بـــه دلیـــل عـــدم تبعیـــت از‬ ‫قوانی ــن جمه ــوری اس ــامی ه ــر لحظ ــه ام ــکان دارد‬ ‫کـــه بـــه طـــور موقـــت یـــا دائـــم فیلتـــر شـــود‪ .‬بـــه‬ ‫همیـــن دلیـــل توصیـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم‬ ‫و خصوصـــا پایگاه‌هایـــی کـــه کاربـــر زیـــادی دارنـــد‪،‬‬ ‫حتمـــا در یـــک پیام‌رســـان ایرانـــی ارائـــه خدمـــت‬ ‫داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫ارائه اولین آمار از حضور زنان در کسب وکارهای نوپا‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫نقش ‪ 12‬درصدی زنان از فعاالن حوزه فناوری‬ ‫‪98‬‬ ‫زنـان ‪ 350‬کسـب وکار نوپـا و اسـتارت آپ را‬ ‫مدیریـت مـی کننـد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 5‬ســال از پــا گرفتــن کســب وکارهــای‬ ‫نوپــا و اســتارت آپ هــا در اقتصــاد ایــران مــی گــذرد‬ ‫امــا کمتــر فضــای اســتارت آپــی اســت کــه بتوانیــد‬ ‫درآن غلبــه حضــور زنــان یــا نقــش مســاوی آن هــا‬ ‫نســبت بــه مــردان را ببینیــد‪ .‬طــی ایــن ســال هــا‬ ‫بســیاری از گــزارش هــا از ایــن مــی گفــت کــه در بیشــتر‬ ‫رویدادهــا ایــن مــردان هســتند کــه پــای کارتــر بــه نظــر‬ ‫مــی رســند‪ .‬گــروه تشــکیل مــی دهنــد و خیلــی زود‬ ‫اپلیکیشــن یــا ســایتی را ایجــاد مــی کننــد‪ .‬البتــه در‬ ‫ایــن زمینــه آمــار دقیقــی هــم وجــود نداشــت و نقــش‬ ‫زنــان در اکوسیســتم اســتارآپی ایــران براســاس حــدس و‬ ‫گمــان تخمیــن زده مــی شــد امــا دیــروز ســورنا ســتاری‪،‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور در همایشــی در‬ ‫ارتبــاط بــا توانمندســازی زنــان آمــاری از حضــور آن هــا‬ ‫در اکوسیســتم اســتارت آپــی ایــران ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری دیــــروز‬ ‫در سـیمنار نقـش ارتباطات و فنـاوری اطالعات در توان‬ ‫افزایـی زنـان از ایـن خبـر داده کـه زنـان ‪ 350‬کسـب‬ ‫وکار نوپـا و اسـتارت آپ را مدیریت مـی کنند و به طور‬ ‫کلـی ‪ 12‬درصـد از فعـاالن حـوزه فنـاوری را تشـکیل‬ ‫مـی دهنـد‪ .‬البته به گفته سـورنا سـتاری موانـع زیادی‬ ‫در اکوسیسـتم اسـتارت آپـی ایـران برای فعالیـت زنان‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬موانعـی کـه در تمـام دنیـا و در همه بخش‬ ‫هـای اقتصـاد بـه ایـن منجـر شـده کـه زنـان تنهـا ‪10‬‬ ‫درصـد از درآمـد اقتصـاد جهانـی را در اختیـار بگیرنـد‬ ‫و ‪ 1‬تـا ‪ 2‬مالکیـت جهانـی بـه آن هـا تعلق پیـدا کند‪.‬‬ ‫البتـه بـا توجـه به آمـار دختـران دانشـجوی و فارغ‬ ‫التحصیلان علـوم کامپیوتـر بعیـد بـه نظـر نمی رسـد‬ ‫کـه موانـع حضـور زنـان در فعالیـت هـای اسـتارت‬ ‫آپـی خیلـی زود از میـان برداشـته شـود‪ .‬اکنـون ‪55‬‬ ‫درصـــــــــد از فـارغ التحصیلان علـوم کامپیوتـر را‬ ‫زنـان تشـکیل مـی دهنـد‪ 22 .‬درصـد از ‪ 270‬هـزار‬ ‫دانشـجوی ایرانـی در دانشـگاه هـای داخـل و خارج زن‬ ‫هسـتند و اکنـون ‪ 4‬میلیــــــــــون و ‪ 700‬دانشـجو‬ ‫یعنـی ‪ 56‬درصد از ورودی دانشـگاه های کشـور را زنان‬ ‫تشـکیل مـی دهنـد‪ .‬تخفیفان‪،‬مامـان پـز‪ ،‬دستادسـت‪،‬‬ ‫نیـک پرینت و مینی پرس از اسـتارت آپ هـای معروفی‬ ‫اسـت کـه توسـط زنـان ایجاد شـده اسـت‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آذری جهرمی‪:‬‬ ‫متوسط اشتغال در بین توسعه دهندگان بازی آنالین باالست‬ ‫وزی ــر ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات در یک ــی از‬ ‫شـــبکه هـــای اجتماعـــی نوشـــت‪ :‬متوســـط اشـــتغال‬ ‫کس ــب و کاره ــای نوپ ــا فع ــال در توس ــعه ب ــازی ه ــای‬ ‫آنالیـــن نســـبت بـــه ســـایرین باالتـــر اســـت‪.‬‬ ‫ســـبه گـــزارش خبرنـــگار اقتصـــادی ایرنـــا‬ ‫محمدجـــواد آذری جهرمـــی روز دوشـــنبه در شـــبکه‬ ‫اجتماع ــی توئیت ــر نوش ــت‪ :‬ب ــا وج ــود اینک ــه ح ــدود‬ ‫‪ 4‬درصـــد از توســـعه دهنـــدگان نـــرم افزارهـــای‬ ‫موبایـــل محـــور ایـــران مشـــغول توســـعه بازی‌هـــا‬ ‫هســـتند امـــا ‪ 30‬درصـــد از درآمـــد کل توســـعه‬ ‫دهنـــدگان را بـــه خـــود اختصـــاص داده‌انـــد‌‌‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬نکت ــه جال ــب دیگ ــر متوس ــط اش ــتغال‬ ‫باالتـــر ایـــن کســـب و کارهـــای نوپـــا نســـبت بـــه‬ ‫ســـایرین اســـت‪.‬‬ ‫توسط وزارت ارتباطات؛‬ ‫وضعیت فعالیت شرکت‌های ایرانی در زمینه اینترنت اشیاء‬ ‫منتشر می شود‬ ‫ش ــرکتهای ایران ــی در عرص ــه اینترن ــت اش ــیاء و کالن‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات‪ ،‬وضعیـــت‬ ‫فعلـــی فعالیـــت شـــرکتهای ایرانـــی در زمینـــه‬ ‫فن ــاوری اینترن ــت اش ــیاء و بی ــگ دیت ــا( داده ه ــای‬ ‫کالن) را منتشـــر مـــی کنـــد‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬محمدجـــواد آذری جهرمـــی‬ ‫وزی ــر ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات در ای ــن ب ــاره‬ ‫گفـــت‪ :‬همزمـــان بـــا نگریســـتن بـــه دســـتاوردها و‬ ‫حرک ــت ش ــتابان برخ ــی کش ــورها در مس ــیر توس ــعه‬ ‫‪‎‬اقتصـــاد دیجیتـــال‪ ،‬بایـــد بـــه ظرفیتهـــای داخلـــی‬ ‫نیـــز پرداخـــت‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در ای ــن ب ــاره گزارش ــی از فعالی ــت‬ ‫داده هـــا‪ ،‬ابتـــدای هفتـــه آتـــی روی پرتـــال وزارت‬ ‫ارتباطـــات منتشـــر خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫جهرمـــی هفتـــه گذشـــته نیـــز از پیـــاده ســـازی‬ ‫اولیــن ارز دیجیتــال کشــور بــه صــورت آزمایشــگاهی‬ ‫در راســـتای توســـعه اقتصـــاد دیجیتالـــی خبـــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬دنی ــا در ح ــال تح ــول اس ــت و یک ــی از ای ــن‬ ‫تحـــوالت‪« ،‬ارزهـــای دیجیتـــال» هســـتند‪ .‬رویکـــرد‬ ‫انفعالـــی در خصـــوص فنـــاوری و انتظـــار دســـتگاهها‬ ‫از یکدیگـــر طبیعتـــا باعـــث عقب‌ماندگـــی و در‬ ‫نهایـــت انفعـــال حاکمیـــت خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫‪99‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪100‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

شماره : ۱۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!