صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۲

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال دوم ■ شماره دوازدهم ■ اسفند ‪1396‬‬ ‫دکتر ایمانی خوشخو رئیس «پارک علوم و فناوری های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی» ‪::‬‬ ‫‪ 8‬ایده‌های فرهنگی تجاری‌سازی‬ ‫می‌شوند‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫معاون امور علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه تأکید کرد‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫پارک علوم و فناوری‌های نرم‬ ‫‪ 10‬و صنایع فرهنگی به مشاور اصلی‬ ‫در توسعه مسائل فرهنگی و هنری‬ ‫تبدیل می‌شوند‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام‪ ،‬لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬میترا سعیدی‌کیا‪ ،‬زهره میرعیسی خانی‪،‬‬ ‫مریم اویسی‪ ،‬حبیب احسنی پور‪ ،‬امیرحسین کاشی منش‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬شهره سلطان‌محمدی‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون علمی فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد ‪:‬‬ ‫‪ 11‬بخش خصوصی برای تاسیس مراکز‬ ‫رشد تقویت می‌شود‬ ‫‪ 12‬اخبار‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬الهام محمدی‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان انقلاب اسلامی‪ -‬نرسـیده بـه پل‬ ‫حافـظ ‪ -‬خیابـان خـارک ‪ -‬پلاک ‪26‬‬ ‫تلفکس ‪66747747 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالـــب مختلـــف در ایـــن نشـــریه صرفـــا‬ ‫به‌منظـــور اطالع‌رســـانی صـــورت گرفتـــه و الزامـــا‬ ‫بـــه منزلـــه تاییـــد آنهـــا توســـط جهاددانشـــگاهی‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با بازارکارنوین بیان کرد‬ ‫دولتی‌ها مهم‌‌ترین مانع حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد هستند‬ ‫جدال فناوری با بازار‬ ‫محصوالت دانش بنیان قربانی کاالی قاچاق‬ ‫با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫شرایط جدید سربازی برای افراد کلیدی فعال در شرکت‌های دانش بنیان و فناور ابالغ شد‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی‪:‬‬ ‫شتاب دهنده حوزه انرژی راه‌اندازی می‌شود‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن این عرصه در استان سمنان بررسی شد‬ ‫تحقق نقش دانش‌بنیان‌ها در توسعه کشور با حمایت عملی‬ ‫‪ 28‬اخبار‬
‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری های خرد در تامین منابع کسب و‌کارهای نوپا‬ ‫استارت‌آپ‌ها تا سقف ‪ ۵‬میلیارد تومان از طریق بورس تامین مالی می‌شوند‬ ‫پایان رویداد کارآفرینی «مکس» جهاددانشگاهی زنجان‬ ‫مسیر خالقیت و نوآوری کارآفرینان هموار شد‬ ‫در نشست علمی جایگاه صنعت ورزش در برنامه اشتغال فراگیر مطرح شد‬ ‫آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در حوزه ورزش‬ ‫گفت‌وگو با مدیر «مدرسه اشتغال» دانشگاه شریف؛‬ ‫مدرسه اشتغال‪ ،‬راه حلی برای مهارت‌های فراموش شده در دانشگاه‌ها‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به بازارکار نوین خبر داد‬ ‫نحوه حمایت از استارت‌آپ هادر قالب تعاونی‬ ‫بدون تولید پساب؛‬ ‫‪33‬‬ ‫تأمین آب کشاورزی در مناطق خشک با تکنولوژی یک استارتاپ ایرانی‬ ‫معرفی چند استارت آپ خارجی در حوزه کشاورزی ‬ ‫جای استارت آپ های کشاورزی در کشور خالی است‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪ 45‬اخبار‬ ‫در سومین اجالس وب‌فارسی انجام گرفت‬ ‫‪ 56‬بررسی موفقیت کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫نگاهی به مزیت‌های رقابتی فروشگاه‌های اینترنتی کوچک‬ ‫‪ 58‬فروشگاه‌های اینترنتی کوچک چطور در مقابل غول‌های‬ ‫تجارت الکترونیک ایران دوام بیاورند؟‬ ‫‪ 60‬جای خالی مشاغل اینترنتی در قانون کار‬ ‫در جلسه مجوزهای استارت آپ مطرح شد‬ ‫‪ 61‬همفکری وکالی ملت و وزیر ارتباطات برای توسعه‬ ‫اشتغال در فضای وب‬ ‫در نشست خبری کمیته فنی فناوری اطالعات (‪ )JTC1‬تأکید شد‬ ‫‪ 62‬نقش استاندارد‌ها در توسعه کسب‌وکارهای حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با بازارکار نوین‪:‬‬ ‫‪ 63‬صاحبان مشاغل سنتی به جای مقابله باید فناوری‌های‬ ‫نوین را وارد کسب‌وکارشان کنند‬ ‫‪ 64‬اخبار‬ ‫بازار‬ ‫فن بازار‬ ‫فن‬ ‫‪52‬‬ ‫‪51‬‬ ‫با سومین رویداد علمی اینوتک سالمت شکل می گیرد‬ ‫توسعه زیست بوم کار آفرینی در حوزه سالمت‬ ‫برای جذب سرمایه گذار انجام گرفت‬ ‫‪ 53‬معرفی ‪ ۵‬طرح برگزیده سرمایه‌پذیر در فن‌بازار‬ ‫نانوکامپوزیت‌های پلیمری‬ ‫‪ 54‬اخبار‬ ‫بازاراطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪55‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حریم‌ها را حفظ نماییم‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫انتشـار شـماره ‪ 12‬ماهنامـه بازارکارنویـن بـا‬ ‫وقفـه ای طوالنـی همـراه شـد ‪ .‬وقفـه ای کـه یکـی‬ ‫از دالیـل اصلـی آن بـروز برخی مشـکالت اقتصادی‬ ‫و بـه خصـوص جهـش هزینـه های چـاپ و انتشـار‬ ‫نشـریات درکشـور بـه دلیل کمبـود کاغـذ در بازارو‬ ‫بـاال رفتـن قیمـت آن بـود ‪.‬‬ ‫بــه هــر حال بــا انتشــار نشــریه‌ای که پیــش روی‬ ‫شماســت دومیــن ســال انتشــار آن آغــاز می‌شــود‬ ‫امیدواریــم مشــکالت اقتصــادی مانعــی پیــش روی‬ ‫ایــن نشــریه کــه می‌کوشــد فعالیت‌هــای جدیــدی‬ ‫را کــه در حــوزه کس ـب‌وکارهای نویــن شروع‌شــده‬ ‫منعکــس نمایــد نباشــند و بــا حمایــت خواننــدگان‬ ‫گرامــی و آنــان کــه وجــود ایــن نشــریه را در عرصــه‬ ‫اطالع‌رســانی الزم می‌داننــد حضــور آن کمــاکان‬ ‫در عرصــه مطبوعــات کشــور ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫طــی ماه‌هــای گذشــته بــا گســترش و توســعه‬ ‫پــارک هــا ‪ ،‬مراکــز رشــد ‪ ،‬شــرکت‌های دانــش‬ ‫بنیــان و اســتارت آپ هــا فعالیت‌هــای جدیــدی‬ ‫در عرصه‌هــای مختلــف آغازشــده وچشــم انــداز‬ ‫مناســبی بــرای ایجــاد ده‌هــا فرصــت شــغلی در‬ ‫کشــور بــه وجــود آمــده اســت ‪ ،‬ایــن چشــم‌انداز‬ ‫نویــد روزهــای خوشــی را درآینــده می‌دهــد‪،‬‬ ‫هرچنــد تــا رســیدن بــه اهــداف بلنــدی کــه‬ ‫دســت‌اندرکاران ایــن حــوزه درســر می‌پروراننــد‬ ‫هنــوز راه‌هــای نرفتــه زیــادی باقی‌مانــده اســت ‪.‬‬ ‫آن‌هایــی کــه در ایــن بازارنویــن مســئولیتی‬ ‫حــس می‌کننــد اگــر طالــب رســیدن بــه اهــداف‬ ‫‪8‬‬ ‫خــود هســتند بایــد ضمــن همــه تالش‌هایــی کــه‬ ‫می‌شــود مراقــب آفاتــی کــه ممکــن اســت در‬ ‫مسیرشــان بــه وجــود آینــد و نهال‌هــای امیــدی‬ ‫را کــه مــی‌رود تــا بــه درختــان ســترگی تبدیــل‬ ‫شــوند از پــای درآورنــد باشــند ‪.‬‬ ‫گســترش و توســعه پــارک هــا ‪ ،‬مراکــز رشــد و‬ ‫شــرکت‌های دانــش بنیــان درســطح ملــی نیازمنــد‬ ‫برنامه‌ریــزی اســت ‪ ،‬در ایــن راه دانشــگاه‌ها و‬ ‫مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بایــد هوشــمندانه و‬ ‫مبتکرانــه عمــل نماینــد و ضمــن اینکــه راه را بــرای‬ ‫نیروهــای جــوان و نواندیــش بــاز می‌کننــد در‬ ‫چارچــوب جایــگاه خــود در جامعــه علمــی کشــور‬ ‫بــا درنظرگرفتــن نیازهــا و بــر اســاس اســتعدادها و‬ ‫توانایی‌هایــی منطقــه‌ای عمــل نماینــد ‪.‬‬ ‫بی‌برنامگـی می‌توانـد سـرمایه‌های ملی مـارا این‬ ‫باربـا شـعارهای فریبنده و در لباسـی نـو برباد دهد ‪.‬‬ ‫درایـن مسـیر قطعـاً معاونت علمی و فنـاوری رییس‬ ‫جمهـور می‌توانـد نقـش ارزنـده‌ای داشـته باشـد و‬ ‫بـه عنـوان اصلی‌تریـن و محوری‌تریـن دسـتگاهی‬ ‫کـه هدایـت حـوزه کسـب‌وکارهای نویـن را بردوش‬ ‫دارد بـا تکیـه بـر رهنمودهـای رهبـر معظـم انقالب‬ ‫اسلامی از حریـم فعالیت‌هایـی کـه درحـال صورت‬ ‫گرفتـن اسـت حمایـت کند ‪.‬‬ ‫ایــن حمایــت قطعــاً بــدون برنامه‌ریــزی‬ ‫ممکــن نیســت ‪ .‬معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری بایــد در چارچــوب وظایــف قانونــی خــود‬ ‫عمــل نمایــد و ازآنجاکــه بســیاری از فعالیت‌هــای‬ ‫مربــوط بــه آن هم‌مــرزی و هم‌پوشــانی بــا‬ ‫ســایر دســتگاه‌ها دارنــد در نزدیــک شــدن بــه‬ ‫حریــم آن‌هــا بــا احتیــاط ورود نمایــد و شــرایط‬ ‫به‌گونـه‌ای پیــش نــرود کــه بــا ایجــاد چالــش بیــن‬ ‫فعالیت‌هــای اقتصــادی در حوزه‌هــای مختلــف بــه‬ ‫اســم فعالیت‌هــای ســنتی و جدیــد بخش‌هایــی‬ ‫از فعــاالن اقتصــادی متضــرر شــده و بــازارکار‬ ‫کشــور دچــار زیــان هــای مختلــف گــردد و دیگــر‬ ‫فرصت‌هــای شــغلی از بیــن برونــد ‪.‬‬ ‫فعالیت‌هــا در بــازار کســب‌وکارهای نویــن‬ ‫زمانــی می‌تواننــد نقشــی ســازنده در کشــور ایفــا‬ ‫نماینــد کــه بــا فعالیت‌هــای ســنتی هم‌افزایــی‬ ‫نماینــد و هــدف آن‌هــا نه‌تنهــا خــارج کــردن‬ ‫دســت‌اندرکاران ایــن بخــش از فعالیت‌هــا از‬ ‫عرصــه اقتصــاد کشــور نباشــد بلکــه توســعه و ترقی‬ ‫ایــن فعالیت‌هــا و رشــد آن‌هــا در بهره‌گیــری از‬ ‫دســتاوردهای نویــن علمــی باشــد ‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه نبــود قوانیــن تجــاری‬ ‫مناســب بــا ایــن فعالیت‌هــا و نــو بــودن آن‌هــا‬ ‫نبایــد بــه معنــی ایجــاد بی‌نظمــی و هرج‌ومــرج‬ ‫دربازارباشــد بلکــه بــا تعریــف حریم‌هــای مناســب‬ ‫بایــد مراقــب بــود تــا از نبــود قوانیــن درجهــت‬ ‫منافــع اشــخاص و گروه‌هــا سوءاســتفاده نشــود‪.‬‬ ‫بــه هرحــال امیــد اســت در دوره جدیــدی کــه‬ ‫ایــن نشــریه در پیــش رو دارد هرچــه بیشــتر شــاهد‬ ‫تالش‌هــای نوینــی کــه دربــازارکار کشــور صــورت‬ ‫می‌گیــرد باشــیم ‪.‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄دکتر ایمانی خوشخو رئیس «پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» ‪:‬‬ ‫ایده‌های فرهنگی تجاری‌سازی می‌شوند‬ ‫◄معاون امور علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد‪:‬‬ ‫پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به مشاور اصلی در توسعه مسائل‬ ‫فرهنگی و هنری تبدیل می‌شوند‬ ‫◄ معاون علمی فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد ‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫بخش خصوصی برای تاسیس مراکز رشد تقویت می‌شود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪9‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬بازارکار‪/‬محمود بیات‬ ‫دکتر ایمانی خوشخو رئیس «پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» ‪:‬‬ ‫ایده‌های فرهنگی تجاری‌سازی می‌شوند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫«پـــارک علـــوم و فنـــاوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی» جهـــاد دانشـــگاهی یـــک پـــارک ملـــی اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت هـــا و‬ ‫توانمنـــدی هـــای بـــی بدیـــل فرهنگـــی کشـــور از وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری مجـــوز فعالیـــت دریافـــت کـــرده اســـت‪ .‬ایـــن پـــارک کـــه‬ ‫مـــورد حمایـــت معاونـــت علـــم و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و ســـایر دســـتگاه‌ها و نهـــاد هـــای فرهنگـــی نیـــز هســـت تـــاش مـــی کنـــد در‬ ‫ســـطح ملـــی بـــه تجـــاری ســـازی ایـــده هـــای فرهنگـــی و توســـعه صنایـــع فرهنگـــی بپـــردازد‪ .‬ایـــن پـــارک بـــا توجـــه بـــه پشـــتوانه فرهنگـــی و‬ ‫ظرفی ــت ه ــای علم ــی و دانش ــگاهی در زمین ــه صنای ــع فرهنگ ــی و همچنی ــن توانمن ــدی ه ــای جه ــاد دانش ــگاهی م ــی توان ــد ب ــه قط ــب توس ــعه‬ ‫کارآفرینـــی در بخـــش فرهنـــگ و صنایـــع فرهنگـــی تبدیـــل شـــود و تجـــاری ســـازی ایـــده و کســـب و کارهـــای فرهنگـــی را در کشـــور مدیریـــت‬ ‫نمایـــد‪ .‬گفتگـــوی پیشـــرو بـــا دکتـــر محمـــد حســـین ایمانـــی خوشـــخو رئیـــس پـــارک علـــوم و فنـــاوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی دربـــاره‬ ‫اهـــداف و برنامـــه هـــای ایـــن پـــارک اســـت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫◄ نام این پارک کمی برای شنوندگان ناآشنا و‬ ‫کمتر شبیه اسامی پارک های علم و فناوری دیگر‬ ‫است به نظر می رسد با توجه به این عنوان این پارک‬ ‫برنامه های متفاوت و متمایزی خواهد داشت‪.‬کمی‬ ‫درباره عنوان و برنامه های پارک علوم و فناوری های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی صحبت کنید و بفرمائید بر‬ ‫اساس چه ضرورت هایی شکل گرفته است؟‬ ‫◄ با کمی نگاه به روند پیشرفت کشور های توسعه‬ ‫یافته می توان دریافت که این کشور ها در حال گسترش‬ ‫و توسعه پارک های علم و فناوری هستند و در زمینه‬ ‫تبدیل علم به محصول و ایده به ثروت قدم ها و گام های‬ ‫بلند و تاثیر گذاری برداشته اند‪.‬هشتاد پارک علم و فناوری‬ ‫در آمریکا تاسیس شده و در انگلستان هشتاد و چهار‬ ‫پارک علم و فناوری وجود دارد‪ .‬نکته جالب توجه است‬ ‫که دویست و سی پارک علم و فناوری در حوزه فرهنگ‬ ‫در دنیا وجود دارد که این آماربر اساس پژوهشی در سال‬ ‫‪ 2012‬به ثبت رسیده است که نشان از اهمیت این نوع‬ ‫پارک ها در کشورهای مختلف جهان است‪ .‬وظیفه اصلی‬ ‫این پارک ها تبدیل ایده ها به صنایع فرهنگی و تجاری‬ ‫سازی آنهاست‪.‬در کشور ما که از تاریخ و فرهنگ غنی‬ ‫برخوردار است خال چنین پارکی احساس می شد و نیاز‬ ‫بود که این پارک علم و فناوری تاسیس شود‪.‬بر همین‬ ‫اساس جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ نقش‬ ‫بسیار زیادی در این عرصه داشتند و کمک های شایانــی‬ ‫به تاسیس این پارک علم و فناوری کرده اند‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی خوشخو‪:‬‬ ‫هدف اصلی پارک علوم‬ ‫و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی‬ ‫تبدیل ایده‌های فرهنگی‬ ‫به محصوالت فرهنگی‬ ‫است‬ ‫مهمترین ضرورت تاسیس این پارک توصیه های‬ ‫مکرر مقام معظم رهبری بوده که به نیاز کشور به این‬ ‫پارک و توجه بیشتر به عرصه فرهنگ اشاره داشته است‬ ‫و همین طور ضرورت تاسیس این پارک برای دفاع در‬ ‫برابر تهاجم فرهنگی مزید بر علت شده است‪ .‬در سند‬ ‫چشم انداز‪1404‬نیز به این موضوع اشاره شده که نشان از‬ ‫اهمیت آن می دهد‪.‬لذا تاسیس این پارک عالوه بر برطرف‬ ‫کردن نیاز های فرهنگی کشور می تواند به نتایج بسیار‬ ‫خوب دیگری هم برسد‪.‬‬ ‫در جهاد دانشگاهی ظرفیت بسیار خوبی برای به نتیجه‬ ‫رساندن کارهای علمی و فرهنگی وجود دارد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این نهاد علمی شبکه گسترده ای درعرصه علم در کشور دارد‬ ‫که بستر مناسبی را برای انجام کارهای علمی و فرهنگی فراهم‬ ‫می کند‪ .‬غیر دولتی بودن جهاد دانشگاهی نیز ویژگی خوب‬ ‫دیگری است که جهاد برای تاسیس این پارک دارد‪.‬‬ ‫هدف اصلی این پارک تبدیل ایده های فرهنگی به‬ ‫محصوالت فرهنگی است‪.‬ایراد اساسی ما این است که‬ ‫بخش فرهنگ در کشور در نقش واقعی و مولد خود نیست‬ ‫و همین موضوع‪ ،‬کار را سخت می کند‪ .‬این باعث شده‬ ‫است که در بین فعاالن عرصه فرهنگ این چنین باب شود‬ ‫که بخش فرهنگ بخش «درآمدزایی» نیست و صرفا نقش‬ ‫مصرفی دارد در صورتی که در کشور های دیگر گردش‬ ‫مالی فوق العاده ای درعرصه فرهنگ وجود دارد به حدی‬ ‫که بخش فرهنگ در برخی عرصه ها از بخش صنعت و‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک ‪:‬‬ ‫افراد صاحب ایده‬ ‫در حوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی‬ ‫می‌توانند ایده‌های خود‬ ‫را به پارک ارائه نمایند‬ ‫است‪ ،‬این پارک زیر نظر کدام یک از دونهاد (جهاد‬ ‫دانشگاهی و وزارت علوم ) فعالیت خواهد کرد؟‬ ‫◄ ایــن پــارک هماننــد دانشــگاه علــم و فرهنــگ کــه‬ ‫توســط جهــاد دانشــگاهی تاســیس شــده ولــی تحــت‬ ‫نظــارت وزارت علــوم فعالیــت مــی کنــد عمــل خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬در واقــع پــارک هــای علمــی و فنــاوری زیــر نظــر‬ ‫وزارت علــوم فعالیــت مــی کنند‪.‬نهــاد هایــی کــه از وزارت‬ ‫علــوم مجــوز مــی گیرنــد بایــد تابــع قوانیــن ایــن وزارت‬ ‫باشــند و در ایــن مــورد جهــاد دانشــگاهی صرفــا موســس‬ ‫و مدیــر ایــن موسســه مــی باشــد‪.‬‬ ‫◄ در دنیای امروز هیچ کسب و کاری بدون نگاه‬ ‫بین المللی نمی تواند موفق باشد‪ .‬برنامه های شما در‬ ‫عرصه بین المللی چیست؟‬ ‫◄ ما پیش از تاسیس این پارک این موضوع را هم‬ ‫در نظر گرفته ایم‪.‬در حکم وزارتخانه نیز به موضوع بین‬ ‫الملل اشاره شده است‪.‬محصوالت فرهنگی ما به دلیل‬ ‫غنای فرهنگی مشتریان بسیاری در خارج از کشور دارد و‬ ‫ما به این موضوع واقفیم و بازار های خارجی را هم در نظر‬ ‫خواهیم گرفت‪ .‬ورود به بازارهای منطقه و جهان ازر اولویت‬ ‫های این پارک خواهد بود‪.‬‬ ‫◄ شما یک چهره فرهنگی و دانشگاهی و با‬ ‫سابقه فعالیت در دستگاههای مختلف فرهنگی‬ ‫هستید بر این اساس چه تعاملی با دستگاهها و نهاد‬ ‫های دیگر دارید؟‬ ‫◄ ما از سرمایه ها و ظرفیتهای نهاد های دیگر مانند‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استفاده می کنیم و تعامل‬ ‫خوبی با این سازمان ها داریم‪.‬‬ ‫◄ با توجه به بین رشته ای بودن صنایع فرهنگی‬ ‫و فناوری های نرم به نظر شما چه رشته های‬ ‫دانشگاهی ای باید در این زمینه شکل بگیرد؟‬ ‫◄ هدف دانشگاه علم و فرهنگ ایجاد ارتباط بین‬ ‫فرهنگ و اشتغال است و این بسیار خوب است که چنین‬ ‫موسسه ای در دل دانشگاهی مانند علم و فرهنگ شکل‬ ‫گرفته است‪.‬این دانشگاه هم تالش های خود را برای ایجاد‬ ‫چنین رشته هایی دنبال می کند‪.‬همچنین ما در تالش‬ ‫هستیم رشته های جدید را به وزارت علوم و شورای‬ ‫گسترش آموزش عالی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫◄ به نظر شما چه ظرفیت هایی برای اشتغـــال‬ ‫و کارآفرینی در این پارک وجود دارد؟‬ ‫◄ ارتباط تنگاتنگی بین پارک ها و حوزه اشتغال‬ ‫وجود دارد‪.‬ما هرکسی که ایده های خوبی دراین زمینه‬ ‫داشته باشد می پذیریم‪ .‬افراد صاحب ایده می توانند ایده‬ ‫های نو و قابل تجاری شدن را به این پارک ارائه نمایند‪.‬‬ ‫هدف ما تبدیل ایده و فکر به محصول و ثروت است و‬ ‫امیدوار هستیم بتوانیم تعداد قابل توجهی از افراد صاحب‬ ‫ایده را در بخش های مختلف فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‪،‬‬ ‫لباس و موسیقی‪ ،‬صنایع فرهنگی و‪ ...‬مشغول به کار کنیم‪.‬‬ ‫ما افراد زیادی را در کشور داریم که ایده های خوبی دارند‬ ‫اما بیکارند و این پارک فرصتی برای ایده های کارآفرین و‬ ‫اشتغالزای آنهاست‪.‬‬ ‫◄ ممنون از این که وقت خود را در اختیار ما‬ ‫قرار دادید‪.‬‬ ‫◄ من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫کشاورزی نیز پیشی میگیرد‪.‬‬ ‫همه این ها انگیزه ای شد که این پارک تاسیس شود‬ ‫و به تصویب وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری نیز برسد‪.‬‬ ‫این پارک ملی است و اولین پارک کشور است که در‬ ‫زمینه علم و فرهنگ فعالیت می کند و امید است بتواند‬ ‫خال مشهودی که در عرصه فرهنگ وجود دارد را پر کند‪.‬‬ ‫◄ مهمتریـن مصادیـق و شـاخصه هایـی کـه‬ ‫ایـن پـارک به آن مـی پـردازد چیسـت؟ همچنین‬ ‫ایـن پارک در زمینـه کارآفرینی و کسـب و کار چه‬ ‫رویکـردی دارد؟‬ ‫◄ این پارک در عرصه های مختلف فرهنگی مانند‬ ‫هنر‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کند‪ .‬همه‬ ‫این شاخه ها می تواند به ما در استخراج ایده ها و تجاری‬ ‫سازی آنها کمک می کند‪.‬ما بخش عمده ای از این پارک‬ ‫را هم به نظریه پردازانی اختصاص می دهیم که ایده های‬ ‫خود را در اختیار کارشناسانی قرار بدهند تا این ایده ها‬ ‫تجاری سازی شده و تبدیل به محصول و ثروت شود‪.‬ما در‬ ‫ایران برخالف عرصه هایی مانند صنعت و کشاورزی در‬ ‫عرصه فرهنگ با دنیا رقابت می کنیم و حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن داریم‪ .‬بخش عمده ای از فعالیت های پارک‬ ‫هم به تبدیل ایده ها و نظریه های فرهنگی به فناوری‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫◄ گردش مالی صنایع مالی در دنیا چگونه‬ ‫است؟سهم کشور ما در این حوزه چقدر است؟‬ ‫◄ گردش مالی صنایع فرهنگی در دنیا مثال زدنی‬ ‫است؛ به طور کلی دنیا به چشم یک مولد به صنایع فرهنگی‬ ‫نگاه می کند و دقیقا برعکس ما که نگاهی مصرف گرایانه‬ ‫داریم‪.‬همانطور که گفتیم گردش مالی در این بخش به‬ ‫میلیارد ها دالر می رسد و این بخش از اهمیت فراوانی در‬ ‫کشور های دیگر برخوردار است‪ .‬ما باید سهم خود را از بازار‬ ‫بزرگ صنایع فرهنگی دنیا بگیریم و این به نفع بخش های‬ ‫مختلف بویژه عرصه فرهنگ کشور کشور است‪.‬‬ ‫◄ با توجه به این که این طرح و این پارک ملی‬ ‫است‪ ،‬اقدامات شما برای گسترش شعب این پارک‬ ‫در سراسر کشور چیست؟‬ ‫◄ رویکرد ما اینگونه است که پس از استقرار پارک‬ ‫ایده های مختلف را از اقصی نقاط کشور دریافت می کنیم‬ ‫و به تناسب موفقیت و گسترش پارک شعبی هم در استان‬ ‫های دیگر ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫◄ ما در کشور خود تنوع فرهنگی زیادی داریم‬ ‫این پارک چگونه می تواند این حجم تنوع و تکثر را‬ ‫پوشش داده و مدیریت کند؟‬ ‫◄ مجموعه ای از افراد خالق و با تجربه مدیریت‬ ‫این پارک را بر عهده خواهند داشت و مدیریت این پارک‬ ‫در استان ها و شعبه های مختلف دنبال شده و پیگیری‬ ‫خواهد شد‪ ،‬لذا از لحاظ مدیریت مشکلی وجود ندارد و‬ ‫این تضمین وجود دارد که افراد با تجربه ای در این پارک‬ ‫فعالیت نمایند و این حجم از تنوع فرهنگی در اقصی نقاط‬ ‫کشور را رصد و مدیریت نمایند‪.‬‬ ‫◄ با توجه به اینکه بسیاری از ایده ها مربوط‬ ‫به دانشگاها و دانشجویان و فارغ التحصیالن است‬ ‫ارتباط شما با دانشگاه ها چگونه است؟‬ ‫◄ در حکمی که وزارت علوم ارائه و صادر کرده به این‬ ‫موضوع اشاره شده است و آن اینکه رابط بین دانشگاه ها و‬ ‫دیگر پارک های علم و فناوری همین پارک خواهد بود و‬ ‫نقش مهمی ایفاء خواهد کرد‪.‬‬ ‫◄ ما در زمینه فرهنگ و فناوری های نـــرم‬ ‫دو مشکل بزرگ داریم‪ ،‬یکی از آنها مغفول واقع شدن‬ ‫فرهنگ و تمدن تاریخی ماست و دیگری بی توجهی‬ ‫به فناوری های فرهنگی جدید مانند انیمیشن‪،‬اسباب‬ ‫بازی و‪ ...‬است‪.‬این پارک چه تدابیری برای حل این‬ ‫مشکالت اندیشیده است؟‬ ‫◄ ما در این زمینه ها ظرفیت های فراوانی داریم فقط‬ ‫باید در بخش تبدیل ایده به محصول خوب عمل کنیم و‬ ‫بزرگترین و مهمترین چالش ما همین است‪.‬کمتر کشوری‬ ‫است که مانند ما چنین پیشینه فرهنگی و ادبی غنی و‬ ‫خوبی داشته باشد‪ .‬ما در هر دو بخش فعال خواهیم بود‪.‬‬ ‫کار مهم ما استقرار این پارک و تدوین برنامه های مختلف‬ ‫در عرصه های ملی و منطقه ای است‪ .‬این پارک هم در‬ ‫حوزه فرهنگ و تمدن و هم صنایع فرهنگی نوظهور تالش‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫◄ آیا در نقشه راه توسعه کشور اشــــــاره‌ای‬ ‫به موضوع فرهنگ شده است؟‬ ‫◄ در چشم انداز ‪ 1404‬اشاره خوبی به این بخش‬ ‫شده است و در نقشه جامع علمی کشور نیز بخش فرهنگ‬ ‫به صورت ویژه دیده شده است‪.‬همه این ها موجب شد که‬ ‫تاسیس این پارک شکل بگیرد‪.‬‬ ‫◄ مدیریت شعب و مراکز پارک علوم و فنون نرم و‬ ‫صنایع فرهنگی در استان ها برعهده جهاد دانشگاهی‬ ‫است یا نهاد های دیگر هم می توانند باشند؟‬ ‫◄ خاستگاه این پارک و این ایده جهاد دانشگاهی‬ ‫است و جهاد دانشگاهی نقش عمده ای در مدیریت و‬ ‫تاسیس این مراکز در استان ها خواهد داشت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر مانعی هم برای ارتباط این پارک با دستگاه ها و‬ ‫سازمان های دیگر وجود ندارد و دیگر نهاد ها هم میتوانند‬ ‫در توسعه این پارک سهیم باشند‪.‬هیچ محدودیتی هم برای‬ ‫تاسیس پارک های زیرمجموعه این پارک وجود ندارد و‬ ‫مراکز علمی زیادی می توانند تحت پوشش پارک باشند‪.‬‬ ‫◄باتوجهبهاینکهموسساینپارکجهاددانشگاهی‬ ‫‪11‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون امور علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫پارک علوم و فناوری‌های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی‬ ‫به مشاور اصلی در توسعه‬ ‫مسائل فرهنگی و هنری‬ ‫تبدیل می‌شوند‬ ‫‪12‬‬ ‫دکتـــر ســـعید نمکـــی‪ ،‬معـــاون امـــور علمـــی‪،‬‬ ‫فرهنگـــی و اجتماعـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه‪،‬‬ ‫از پـــارک علـــوم و فنـــاوری هـــای نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی و مرکـــز مشـــاوره و هدایـــت شـــغلی در‬ ‫دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ بازدی ــد و نشس ــتی را ب ــا‬ ‫مســـئوالن جهـــاد دانشـــگاهی برگـــزار کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار در ایـــن بازدیــــــــــد‪،‬‬ ‫دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی‪ ،‬ریاس ــت جه ــاد دانش ــگاهی‪،‬‬ ‫معاونی ــن جه ــاد دانش ــگاهی و جمع ــی از مس ــئوالن‬ ‫دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫محـــور توســـعه فرهنـــگ و هنـــر کشـــور را از‬ ‫لحـــاظ آکادمیـــک بـــه دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ‬ ‫مـــی آوریـــم‬ ‫دکتــر نمکــی در ایــن نشســت تأکیــد کــرد‪ :‬انتظــار‬ ‫داریــم کــه جهــاد دانشــگاهی بــه مــا (در ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور)‪ ،‬بــه عنــوان مشــاور در‬ ‫مســائل آمــوزش و پژوهــش کشــور کمــک کنــد‪ .‬روی‬ ‫جهــاد دانشــگاهی حســاب کــرده ایــم و قطعــا از ایــن‬ ‫نهــاد نیــز حمـــــــایت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫معـــاون امـــور علمـــی‪ ،‬فرهنگـــی و اجتماعـــی‬ ‫ســـازمان برنامـــه و بودجـــه افـــزود‪ :‬مراکـــز علمـــی‬ ‫بای ــد فرات ــر از روزمرگ ــی فعالی ــت کنن ــد و مس ــائل‬ ‫را ریشـــه ای ببیننـــد‪ .‬در عیـــن حـــال‪ ،‬بـــه هیـــچ‬ ‫عن ــوان ب ــه مباح ــث پی ــاده س ــازی پ ــروژه ه ــا وارد‬ ‫نشـــوند‪ ،‬بلکـــه بخـــش نظـــارت و شناســـایی و رفـــع‬ ‫عیـــب را مدنظـــر قـــرار دهنـــد‪.‬‬ ‫دکت ــر نمک ــی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬بای ــد قابلی ــت‬ ‫هـــا و اســـتعدادهای مملکـــت را بـــه عنـــوان پایـــگاه‬ ‫داده در اختیـــار داشـــته باشـــیم‪ .‬بعـــد از شـــناخت‬ ‫قابلیـــت هـــا‪ ،‬آنهـــا را بـــه یکدیگـــر پیونـــد زده و‬ ‫فعالی ــت ه ــا را از حال ــت جزی ــره ای خ ــارج کنی ــم‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬در بازاریابـــــــــی بــه آنهــا کمــک‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫معـــاون امـــور علمـــی‪ ،‬فرهنگـــی و اجتماعـــی‬ ‫ســـازمان برنامـــه و بودجـــه گفـــت‪ :‬محـــور توســـعه‬ ‫فرهنـــگ و هنـــر کشـــور را از لحـــاظ آکادمیـــک‪،‬‬ ‫بـــه پـــارک علـــوم و فناوری‌هـــای نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگ ــی جه ــاد دانش ــگاهی م ــی آوری ــم و در عی ــن‬ ‫حــال‪ ،‬از شــما مســتندات علمــی مــی خواهیــم‪ .‬ایــن‬ ‫پـــارک مـــی توانـــد بـــه «مشـــاور اصلـــی در توســـعه‬ ‫مســـائل فرهنگـــی و هنـــری کشـــور» تبدیـــل شـــود‪.‬‬ ‫دکت ــر نمک ــی در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار س ــیناپرس‬ ‫گف ــت‪ :‬نشس ــت بس ــیار مفی ــدی ب ــا مس ــئوالن جه ــاد‬ ‫دانشـــگاهی و دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ داشـــتیم و‬ ‫ق ــرار ش ــد هم ــکاران‪ ،‬ط ــرح های ــی را ب ــه س ــازمان‬ ‫برنام ــه و بودج ــه ارائ ــه کنن ــد ت ــا بتوانی ــم در نظ ــام‬ ‫برنامـــه ریـــزی کشـــور‪ ،‬از دیـــدگاه هـــای علمـــی ایـــن‬ ‫عزیــزان بــه عنــوان مشــاور و نقشــه راه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫معـــاون امـــور علمـــی‪ ،‬فرهنگـــی و اجتماعـــی‬ ‫ســـازمان برنامـــه و بودجـــه افـــزود‪ :‬امیدواریـــم‬ ‫دوســـتان در پـــارک علـــوم و فنـــاوری هـــای نـــرم و‬ ‫صنای ــع فرهنگ ــی دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ بتوانن ــد‬ ‫اســـناد مـــورد نیـــاز در عرصـــه فرهنـــگ‪ ،‬هنـــر و‬ ‫بخصـــوص اشـــتغال زایـــی در حـــوزه گردشـــگری و‬ ‫طبیعـــت گـــردی را فراهـــم کـــرده و در اختیـــار مـــا‬ ‫قـــرار دهنـــد‪.‬‬ ‫آمادگی کامل جهاد دانشگاهی‬ ‫برای همکاری با سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در ادامـه این نشسـت‪ ،‬دکتر طیبی بـه توانمندی ها‬ ‫و ظرفیـت هـای جهاد دانشـگاهی در توسـعه هدفمند‬ ‫کشـور اشـاره کـرد و یـادآور شـد‪ :‬تاکنـون آنگونـه که‬ ‫باید و شـاید از این قابلیت ها اسـتفاده نشـده اسـت که‬ ‫امیدواریـم بـا حمایـت هـای سـازمان برنامـه و بودجه‪،‬‬ ‫دسـتگاه‌های مختلـف بتواننـد بسـیاری از قابلیت‌هـای‬ ‫جهـاد دانشـگاهی را جایگزیـن محصـوالت و فنـاوری‬ ‫هـای وارداتـی بنمایند‪.‬‬ ‫رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫جهاد از پتانسیل بسیار باالیی برخوردار است؛ اما‬ ‫متأسفانه در مسیر فعالیت با موانع زیادی روبرو‬ ‫هستیم‪ .‬استراتژی مدونی نداریم که به عنوان مثال‪،‬‬ ‫چند مأموریت برای جهاد دانشگاهی تدوین شده و‬ ‫سپس از این سازمان مطالبه گر باشند‪.‬‬ ‫دکتـر طیبـی افـزود‪ :‬آمادگـی کامل داریـم که برای‬ ‫انجـام طـرح هـای پایلـوت یـا بـه عنـوان اتـاق فکـر و‬ ‫مشـاور‪ ،‬همـه گونـه همـکاری بـا سـازمان برنامـه و‬ ‫بودجـه داشـته باشـیم‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون علمی فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد ‪:‬‬ ‫کل شهر را پارک علم و فناوری‬ ‫می‌کنیم‬ ‫س ــورنا س ــتاری مع ــاون علم ــی فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری در مراس ــم اختتامی ــه اولی ــن روی ــداد مل ــی کارآفرین ــی ک ــه در دانش ــگاه پی ــام ن ــور برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬واقعی ــت ام ــر ای ــن اس ــت ک ــه در اوای ــل انق ــاب‪ 48 ،‬ه ــزار دانش ــجو در کش ــور داش ــتیم ک ــه از ای ــن تع ــداد ‪ 12‬ه ــزار دانش ــجو در‬ ‫آمریـــکا مشـــغول بـــه تحصیـــل بودنـــد کـــه در ایـــن میـــان کشـــور چیـــن ‪ 330‬هـــزار دانشـــجو در آمریـــکا دارد در کـــره ‪ 8‬برابـــر ایـــران و همچنیـــن هنـــد‬ ‫دارای ‪ 140‬ه ــزار دانش ــجو در آمریکاس ــت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان وی بیـان کـرد‪ :‬تا زمانی که کشـور وابسـته بـه منابع نفت خام باشـد اقتصـاد ما مبتنـی بر دانـش نخواهد بـود؛ امروزه‬ ‫نمی‌توانیـم بـا پول نفـت کشـور را برعکس سـالیان گذشـته اداره کنیم‪.‬‬ ‫س ــتاری ب ــا بی ــان اینک ــه اگ ــر صنع ــت ب ــر اس ــاس خام‌فروش ــی باش ــد ارزش اف ــزوده‌ای ن ــدارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬م ــا چهارمی ــن تولی ــد کنن ــده مهن ــدس بع ــد‬ ‫چی ــن‪ ،‬هن ــد و روس ــیه هس ــتیم و بای ــد تغیی ــرات ج ــدی و مدل‌ه ــای کاری انج ــام ش ــود و پیش ــرفت کش ــور در گ ــرو تأثی ــر دانش ــگاه در اقتص ــاد و فرهن ــگ‬ ‫اس ــت و دانش ــجو بای ــد منش ــأ هم ــه ای ــن تح ــوالت ب ــوده و ج ــزوی از فرهن ــگ جامع ــه محس ــوب ش ــود‪.‬‬ ‫معـــاون علمـــی فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ادامـــه داد‪ :‬کشـــور مـــا از نیروهـــای انســـانی بســـیار خوبـــی برخـــوردار اســـت‪ ،‬بـــه طـــوری کـــه در حـــال‬ ‫حاض ــر ‪ 33‬میلی ــون ج ــوان آم ــاده ب ــه کار داری ــم ک ــه هی ــچ کش ــور اروپای ــی چنی ــن س ــرمایه‌ای ن ــدارد و م ــا بای ــد اس ــتفاده بهین ــه از نیروه ــای انس ــانی‬ ‫کشـــور انجـــام دهیـــم‪.‬‬ ‫وابستگی دانشجوها به شهریه باید کم شود‬ ‫ستاری با اشاره به اینکه دانشگاه استنفرد‪ 10 ،‬هزار‬ ‫دانشجو دارد ولی دهمین هلدینگ دنیا محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫تأکید کرد‪ :‬دیگر با پول نفت دولت و دانشگاه اداره‬ ‫نمی‌شود و باید کارها به بخش خصوصی واگذار شود و‬ ‫همچنین وابستگی دانشگاه ها به شهریه باید کم شود‪.‬‬ ‫شتاب‌دهنده‌ها و پارک‌های فناوری‬ ‫بسیار مهم بوده اما متأسفانه‬ ‫یکی از مسائل مهم در پارک‌های‬ ‫فناوری مشکل مکان است‬ ‫اینگونــه مســائل هرچــه ســریع‌تر حــل شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا کل شــهر را بــه‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری تبدیــل می‌کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫برنامه‌هــای صنعتــی کــه امــروزه خالــی شــده بایــد در‬ ‫اختیــار اســتارت‌آپ‌های دانشــگاهی قــرار بگیرنــد و‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان بایــد در اطــراف دانشــگاه‌ها و‬ ‫مراکــز آمــوزش عالــی شــکل بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســتاری بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن شــرکت بعــد‬ ‫از آی‌تــی آمریــکا متعلــق بــه چینی‌هاســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دانشگاه پیام‌نور باید شتاب‌دهنده مخصوص‬ ‫خودش را داشته باشد‬ ‫معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه مــن امیــدوارم مدل‌هــای جدیــد اقتصــادی را‬ ‫کشــور امتحــان کنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــتاب‌دهنده‌ها و‬ ‫پارک‌هــای فنــاوری بســیار مهــم بــوده امــا متأســفانه‬ ‫یکــی از مســائل مهــم در پارک‌هــای فنــاوری مشــکل‬ ‫مــکان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دانشــگاه پیام‌نــور بایــد شــتاب‌دهنده‬ ‫مخصــوص خــودش را داشــته باشــد و بــرای رشــد آن از‬ ‫ســرمایه‌گذاری بخــش خصوصــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ســتاری ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه امــروزه صندوق‌هــا‬ ‫در بــورس پذیــرش می‌شــوند امــا مشــکالتی در زیــر‬ ‫ســاخت‌ها وجــود دارد و بــه نظــرم بایــد بخشــی‬ ‫از درآمــد دانشــگاه صــرف اقتصــاد دانش‌بنیــان‪،‬‬ ‫شــرکت‌های اســتارت‌آپی شــود و کشــورمان بایــد‬ ‫شــیرینی پذیــرش را حــس کنــد در غیــر ایــن صــورت‬ ‫وضــع مــا بهتــر از ایــن نمی‌شــود‪.‬‬ ‫معـاون علمـی فناوری ریاسـت جمهـوری یادآور شـد‪:‬‬ ‫همـه سـاله در دنیـا بودجـه پژوهـش کـم اسـت و بـه‬ ‫راه‌هـای موجـود ایـراد گرفته می شـود کـه به نظـرم باید‬ ‫یـک راه‌حـل خـوب بـرای پژوهـش انتخـاب کنیـم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫ضرورت جهت گیری در اقتصاد دانش بنیان‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬سیســتم آموزشــی در آمریــکا بــه‬ ‫ایــن صــورت اســت کــه در حــوزه آمــوزش خیلــی خــرج‬ ‫نمی‌کنــد امــا در ایــران حــوزه آمــوزش هزینه‌هــای‬ ‫زیــادی را در پــی دارد بــه طــوری کــه بودجــه آمــوزش و‬ ‫پــرورش حــدود ‪ 34‬هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه انتظــار مـی‌رود با توســعه‬ ‫مــدل هــا یــک جهت‌گیــری در اقتصــاد دانش‌بنیــان در‬ ‫کشــور شــکل بگیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬زمانــی شــرکت‌های‬ ‫بــزرگ نفتــی حــرف اول را در دنیــا می‌زننــد امــا در‬ ‫حــال حاضــر شــرکت‌هایی ماننــد گــوگل‪ ،‬مایکروســافت‪،‬‬ ‫آمــازون حرف‌هایــی را بــرای گفتــن در دنیــا دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری ادامــه داد‪:‬‬ ‫مشــکالتی در حــوزه صنعــت و اقتصــاد داریــم و اگــر‬ ‫اســتارت‌آپ‌های مــا هفت ـه‌ای ‪ 10‬درصــد رشــد نداشــته‬ ‫باشــد در ایــده و سیستمشــان یــک مشــکلی وجــود دارد‬ ‫کــه بایــد هــر چــه ســریع‌تر برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ 45 :‬استارت‌آپ در حوزه تاکسی‌های درون شهری‬ ‫داریم؛ حدود ‪ 305‬شرکت دانش بنیان در دانشگاه شریف‬ ‫مشغول به فعالیت هستند که این مسئله عالقه‌مندی‬ ‫دانشجویان را به این نوع شرکت‌ها نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه کشــوری ماننــد فنالنــد در حــوزه آمــوزش‬ ‫هزینــه زیــادی انجــام نمی‌دهــد و دانشــگاه‌های‬ ‫مطــرح دانشــجویان نخبــه را جــذب و روی آن‌هــا‬ ‫ســرمایه‌گذاری می‌کنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مــن از اینکــه در‬ ‫یــک واحــد دانشــگاهی دانشــجو از نبــود پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری می‌نالــد بســیار ناراحــت هســتم و امیــدوارم‬ ‫اســتارت‌آپ‌های دانشــگاهی بــا حضــور چنــد نفــر از‬ ‫دانشــجویان در کشــور شــکل گرفتــه و بــه پیشــرفت‌های‬ ‫خوبــی در زمینــه حــوزه کاری خودشــان می‌رســند بــه‬ ‫طــوری کــه امــروزه بیــش از ســه هــزار و ‪ 300‬شــرکت‬ ‫دانش‌بنیــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫راه‌اندازی مرکز نوآوری‬ ‫و فناوری تنکابن‬ ‫تا پایان سال‬ ‫رئیـس پارک علـم و فناوری مازنـدران گفت‪ :‬مرکز‬ ‫نـوآوری و فنـاوری تنکابـن تـا پایـان سـال در پـارک‬ ‫علـم و فنـاوری اسـتان راه‌اندازی می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬دکتـر علـی معتمـدزادگان‬ ‫هـدف از راه‌انـدازی مرکـز نـوآوری و فنـاوری تنکابـن‬ ‫را شناسـایی و توانمندسـازی متخصصان‪ ،‬دانشـجویان‬ ‫و اسـتادان خلاق‪ ،‬نـوآور و کارآفریـن و فراهـم کردن‬ ‫زمینـه تجاری‌سـازی دسـتاوردهای علمـی آنهـا برای‬ ‫ورود بـه فعالیت‌هـای کارآفرینانـه عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم روابط عمومی وزارت علوم‪ ،‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و‬ ‫اعتالی کشور از طریق خلق دانش‪ ،‬فناوری و کسب و کارهای‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬حمایت از ایجاد هسته‌های اولیه و نظارت‬ ‫بر عملکرد آنها و برگزاری رویدادها و مسابقات مورد‬ ‫نیاز کارآفرینان و نوآوران از دیگر اهداف راه‌اندازی‬ ‫مرکز نوآوری و فناوری تنکابن است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مسئول پارک علم و فناوری لرستان خبر داد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷۵‬میلیون‬ ‫تسهیالت به شرکت‌های‬ ‫پارک علم و فناوری لرستان‬ ‫‪14‬‬ ‫مسـئول پـارک علـم و فنـاوری لرسـتان از پرداخت‬ ‫‪ ۱۷۵‬میلیـون تومـان تسـهیالت بـه شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان مسـتقر در ایـن پـارک خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا شاکرمی در جمع‬ ‫خبرنگاران در سخنانی با اشاره به پرداخت تسهیــــالت‬ ‫به شرکت‌های مستقر در پاک علم و فناوری لرستان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در آخرین جلسه کمیته تسهیالت پارک علم و‬ ‫فناوری استان مقرر شد که ‪ ۱۷۵‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫به شرکت‌های مستقر در این پارک پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از اسـتقرار‬ ‫دو شـرکت دانش‌بنیـان جدیـد در پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬به این شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان خدمـات مشـاوره‌ای ازجملـه انتقـال‬ ‫فنـاوری‪ ،‬عارضه‌یابی صنعتی‪ ،‬مشـاوره در حوزه صادرات‬ ‫و دانش‌بنیـان و ‪ ...‬ارائـه می‌شـود‪.‬‬ ‫مسـئول پـارک علم و فنـاوری لرسـتان از اختصاص‬ ‫کمک‌هزینـه اجـاره سـوله بـه فنـاوران در استــــــان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان‪:‬‬ ‫مرکزتوانمندسازی وتسهیلگری‬ ‫کسب وکارهای نوپا فاوا راه اندازی می شود‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری هرمـزگان گفـت‪ :‬مرکـز‬ ‫توانمندسـازی و تسـهیل گـری کسـب و کارهـــــــای‬ ‫نوپـای فـاوا راه انـدازی مـی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهر‪ ،‬علـی فتـی در اولین نشسـت کمیته‬ ‫راهبـری مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل گـری کسـب و‬ ‫کارهـای نوپـای فاوا گفـت‪ :‬پارک علم و فنـاوری هرمزگان‬ ‫از سـوی فـاوا بـه عنـوان مجری طرح انتخاب شـده اسـت‬ ‫و زمینه گسـترش کسـب و کارهـای فـاوا را فراهم خواهد‬ ‫کـرد‪ .‬وی بـا اشـاره به هـدف از واگذاری اجـرای این طرح‬ ‫بـه پـارک علم و فنـاوری هرمزگان گفت‪ :‬پـارک هرمزگان‬ ‫خدماتـی از جملـه شناسـایی اعضـای زیسـت بوم کسـب‬ ‫و کارهـای نوپـای حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫اسـتان‪ ،‬ایجـاد هماهنگـی و تعامـل موثـر بیـن اعضـای‬ ‫زیسـت بـوم کارآفرینـی مبتنی بر فاوای اسـتان‪ ،‬تسـهیل‬ ‫ایجـاد و رشـد کسـب و کارهـای نوپای محلی بـرای حفظ‬ ‫سـرمایه های انسـانی اسـتان‪ ،‬عرضـه خدمات مشـاوره ای‬ ‫و آموزشـی به اعضای زیسـت بوم کسـب و کارهای نوپای‬ ‫فاوای اسـتان و پایش زیسـت بوم کسـب و کارهای نوپای‬ ‫فـاوای اسـتان ارائـه خواهد داد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬کسـب و کارهـای دنیـا در حـال حاضـر بـر‬ ‫محـور آی تـی اسـتوار شـده کـه می بایسـت ایـن حرکت‬ ‫در ایـران و اسـتان هرمـزگان هـم شـتاب بگیرد‪.‬‬ ‫فتـی ابراز امیـدواری کرد‪ ،‬زیرسـاخت هـای این بخش‬ ‫در هرمـزگان فراهـم مـی شـود کـه انتظـار داریـم کسـب‬ ‫درآمـد از ایـن حـوزه رشـد قابل توجهی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه دکتـر مهـدی عسـکری زاده‬ ‫مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان هرمزگان‬ ‫بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای هرمـزگان در زمینـه کسـب‬ ‫و کارهـای مبتنـی بـر فـاوا گفـت‪ :‬ایـن مرکـز بـا هـدف‬ ‫جـذب افـراد کارآفریـن شـکل گرفته که تلاش می کنیم‬ ‫هرمـزگان از ایـن ظرفیـت نهایـت اسـتفاده بـرای توسـعه‬ ‫کسـب و کار بکنـد‪ .‬بـه گفتـه وی‪ ،‬فعالیـت پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری در ایـن زمینـه مشـهود اسـت و بـه همیـن دلیل‬ ‫مسـئولیت اجـرای ایـن طـرح بـه ایـن مجموعـه واگـذار‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اعضـای کمیتـه افـزود‪ :‬در کمیتـه‬ ‫تشـکیل شـده علاوه بر پـارک علـم و فنـاوری و اداره کل‬ ‫اراتباطـات‪ ،‬مرکز رشـد‪ ،‬اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫سـازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اسـاتید دانشـگاه و یکی‬ ‫از کارآفرینـان ایـن حـوزه عضـو و سـازمان نظـام صنفـی‬ ‫رایانـه هسـتند کـه تلاش خواهنـد کـرد زمینـه توسـعه‬ ‫اشـتغال ایـن حـوزه فراهـم آید‪.‬‬ ‫عسکری زاده افزود‪ :‬در تالش هستیم تا اکوسیستمی شکل‬ ‫بگیرد که اشتغال مبتنی بر فناوری اطالعات رونق بگیرد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتان هرمـزگان بایـد سـهم‬ ‫خـود را از بـازار فنـاوری اطالعـات بگیـرد‪ ،‬گفــــت‪ :‬بـا‬ ‫شـکل گیری مرکز توانمندسـازی کسـب و کارهای نوپای‬ ‫مبتنـی بـر فـاوا خدمـت بزرگـی بـه اسـتان هرمـزگان‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی شد‬ ‫بروز رسانی اولویت‌های علم و فناوری کشور‬ ‫در جلسـه ‪ 264‬کمیسـیون علمـی و فنـاوری دبیرخانه‬ ‫شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی موضـوع «تکمیـــــل و‬ ‫بـروز رسـانی اولویت‌های علم و فناوری کشـور» مــــورد‬ ‫بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس‪ ،‬در جلســـــــــــه‬ ‫‪ 264‬کمیسـیون علمـی و فنـاوری دبیرخانه شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی‪ ،‬موضـوع «تکمیـل و بـه روز رسـانی‬ ‫اولویت‌هـای علـم و فناوری کشـور» مـورد بررســـــــی‬ ‫قـرار گرفـت و اعضـای جلسـه بـه ارائـه نظـرات و‬ ‫پیشـنهادهای خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫حفـظ چارچوب‌هـای نهادی و اجرایی کشـور براسـاس‬ ‫اولویت‌هـای نقشـه جامـع علمـی کشـور در عیـن ارائـه‬ ‫متمم‌هـای تکمیلـی‪ ،‬لـزوم تحـول در رویکردهـای نقشـه‬ ‫جامـع علمی کشـور بـا تأکید بر علوم انسـانی و اسلامی‪،‬‬ ‫هدف‌گـذاری زمان‌منـد اهـداف و اولویت‌هـای نقشـه‬ ‫جامع علمی کشـور و بررسـی تطبیقی اهداف کالن نقشـه‬ ‫جامـع علمی کشـور بـا تجارب سـایر کشـورهای جهان از‬ ‫اهـم مباحـث مطـرح شـده در این جلسـه بود‪.‬‬ ‫همچنین ترسـیم حلقه‌های میانی و تکمیلی در مسـیر‬ ‫تحقـق اهـداف نقشـه جامـع علمی کشـور‪ ،‬رفـع خألهای‬ ‫اجرایـی در نهادینـه کـردن نقشـه جامـع علمـی کشـور‪،‬‬ ‫یکپارچه‌سـازی اسـناد باالدستی در کشـور براساس حوزه‬ ‫عملکـرد و اجـرا‪ ،‬ارائـه گزارش‌هـای عملکـرد در جهـت‬ ‫اطلاع از سـطح فعلـی تحقق نقشـه جامع علمی کشـور و‬ ‫افزایـش هم‌افزایـی میـان بخش‌هـای دولتی و غیـر دولتی‬ ‫از دیگـر مباحـث مهمـی بـود کـه در ایـن جلسـه مـورد‬ ‫بحـث و بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫طرح جامع دانشگاه تهران‬ ‫برای ورود به پارک‌های علم و فناوری‬ ‫معــاون فرهنگــی دانشــگاه تهــران ضمــن تبریــک‬ ‫رتبــه نخســت انجمن‌هــای علمــی ایــن دانشــگاه در‬ ‫دهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت ســال ‪ ۹۷‬را آغــاز‬ ‫فــاز جدیــدی بــرای انجمن‌هــای علمــی توصیــف‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از طرح‌هــای مهــم مــا در ســال‬ ‫جدیــد شــناخته شــدن نشــریات تشــکل‌های علمــی‬ ‫بــه عنــوان نشــریات پژوهشــی اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬مجیــد سرســنگی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن‬ ‫نشــریات کمــی از نشــریات پژوهشــی معتبــر ندارنــد‪ ،‬بــر‬ ‫لــزوم ارزیابــی ایــن نشــریات تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نشــریات حداقــل بایــد در خــود دانشــگاه بــه عنــوان‬ ‫نشــریات پژوهشــی شــناخته شــوند‪.‬‬ ‫وی ظرفیت علمی تشکل‌های علمی دانشگاه تهران را‬ ‫باال دانست و گفت‪ :‬در این خصوص الزم است که این‬ ‫انجمن‌ها به صورت جدی‌تری وارد فضای علمی کشور‬ ‫شده‪ ،‬به ایفای نقش فعال‌تری در فضای علمی دانشگاه‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫معـــاون فرهنگـــی دانشـــگاه تهـــران همچنیـــن‬ ‫از طرحـــی بـــرای ورود انجمن‌هـــای علمـــی بـــه‬ ‫پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری خبـــر داد و افـــزود‪ :‬ایـــن‬ ‫نی ــز ض ــروری اس ــت ک ــه از برخ ــی تش ــکل‌های فع ــال‬ ‫حمایـــت بـــه عمـــل آیـــد تـــا آنهـــا بتواننـــد در قالـــب‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان فعالیـــت کـــرده و ثمـــره کار‬ ‫آنهـــا بـــه تولیـــد ثـــروت در جامعـــه منجـــر شـــود‪.‬‬ ‫اسفندماه انجام مي‌شود‬ ‫برگزاری پانزدهمین ایده پارک کسب و کار ورزشی‬ ‫در همدان‬ ‫مدیـــر امـــور فنـــاوری پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اســـتان همـــدان از برگـــزاری پانزدهمیـــن ایـــده‬ ‫پـــارک کســـب و کار ورزشـــی در اســـفندماه‬ ‫امســـال خبـــر داد‪.‬‬ ‫مجتبـــی فرهانچـــی امـــروز در گفت‌وگـــو‬ ‫بـــا فـــارس در همـــدان در خصـــوص برگـــزاری‬ ‫پانزدهمی ــن ای ــده «پ ــارک کس ــب و کار ورزش ــی»‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن روی ــداد ب ــه عن ــوان نخس ــتین‬ ‫ایـــده پـــارک بـــا موضـــوع کســـب و کار ورزشـــی‬ ‫در کش ــور اس ــت ک ــه ق ــرار اســـــــــــــ ــت در‬ ‫روز ‪ 9‬اســـفندماه امســـال توســـط پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری برگـــزار شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــده پـــارک‬ ‫روی ــدادی اس ــت ک ــه اف ــراد توانمن ــدی خ ــود‬ ‫را در ایده‌پـــردازی‪ ،‬بیـــان ایـــده و انتقـــال‬ ‫بـــه دیگـــران درمحیطـــی دوســـتانه محـــک‬ ‫مـــی زننـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬قـــرار اســـت در ایـــده‬ ‫پ ــارک کس ــب و کار ورزش ــی ای ــده کس ــب و‬ ‫کارانـــه توســـط ایده‌پـــردازان در ســـه دقیقـــه‬ ‫معرفـــی شـــود‪.‬‬ ‫مدیـــر امـــور فنـــاوری پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری اســـتان همـــدان بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫ایـــده پـــارک کســـب و کار ورزشـــی بـــه‬ ‫پیشـــنهاد دانشـــگاه پیـــام نـــور بـــا شـــرکت‬ ‫‪ 500‬دانش ــجوی ای ــن دانش ــگاه برگ ــزار می‌ش ــود‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن ایـــده پـــارک در ســـالن اجتماعـــات‬ ‫شـــهید آوینـــی دانشـــگاه پیـــام نـــور همـــدان در‬ ‫روز ‪ 9‬اســـفندماه برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن ای ــده پ ــارک پی ــش‬ ‫رویـــداد نـــدارد‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬پیش‌بینـــی‬ ‫می‌شـــود ‪ 200‬نفـــر از ایـــده پـــردازان در‬ ‫پانزدهمیـــن ایـــده پـــارک کســـب و کار ورزشـــی‬ ‫شـــرکت و ‪ 50‬نفـــر از ایـــن تعـــداد بتواننـــد ایـــده‬ ‫خـــود را ظـــرف ســـه دقیقـــه معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫فرهانچـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هـــدف از‬ ‫برگـــزاری ایـــن ایـــده پارک‌هـــا فرهنگســـازی‬ ‫ایـــده پردازانـــه بـــه ســـمت و ســـوی رونـــق و‬ ‫ایجـــاد کســـب و کار اســـت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫قـــرار اســـت پانزدهمیـــن ایـــده پـــارک کســـب‬ ‫و کار ورزشـــی در منطقـــه غـــرب کشـــور تبلیـــغ‬ ‫شـــود تـــا ایده‌پـــردازان خالق‌تـــری وارد ایـــن‬ ‫«بع ــد از ته ــران‪ ،‬دومی ــن پ ــارک فن ــاوری در مش ــهد‬ ‫افتت ــاح م ــی ش ــود ک ــه در کن ــار پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫دانش ــگاه مش ــهد ب ــه تکمی ــل زنجی ــره اش ــتغال جوان ــان‬ ‫کم ــک م ــی کن ــد»‪.‬‬ ‫وزی ــر ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات در س ــفر خ ــود‬ ‫بـــه مشـــهد طـــی نشســـت بـــا مســـئوالن ایـــن اســـتان‬ ‫در ح ــوزه ارتباط ــات و زی ــر س ــاخت‌های تلف ــن هم ــراه‪،‬‬ ‫ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب از ایج ــاد پ ــارک فن ــاوری س ــجاد‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت‪ ،‬آخریـــن وضعیـــت شـــبکه هـــای‬ ‫ارتباطـــی اســـتان و برنامـــه هـــای مـــورد نظـــر مـــورد‬ ‫بررســـی قـــرار گرفـــت و اســـتاندار خراســـان رضـــوی‬ ‫گفـــت‪ :‬در یـــک ســـال اخیـــر ‪6‬هـــزار میلیـــارد ریـــال‬ ‫طـــرح در شـــرکت هـــای زیـــر نظـــر وزارت ارتباطـــات‬ ‫و فنـــاوری اطالعـــات ایـــن اســـتان اجـــرا شـــده اســـت‪.‬‬ ‫علیرض ــا رش ــیدیان اف ــزود‪ :‬پ ــارک س ــجاد ‪ 2‬ب ــه عن ــوان‬ ‫ظرفیت ــی ب ــرای راه ان ــدازی ابتدای ــی کار جوانـــــــ ــان‬ ‫در عرص ــه فن ــاوری ب ــه زودی در مش ــهد ب ــه به ــره ب ــرداری‬ ‫مـــی رســـد‪.‬‬ ‫ایده‌پـــردازی شـــوند‪.‬‬ ‫وی در خصـــوص حـــوزه هـــای ایده‌پـــردازی‬ ‫کســـب و کار ورزشـــی بیـــان کـــرد‪ :‬بیومکانیـــک‪،‬‬ ‫تجهیـــزات و فنـــاوری ورزشـــی‪ ،‬گردشـــگری‬ ‫ورزشـــی‪ ،‬مدیریـــت ورزشـــی‪ ،‬اپلیکشـــن ورزشـــی‪،‬‬ ‫فیزیول ــوژی ورزش ــی‪ ،‬ارگونوم ــی ورزش ــی‪ ،‬تغذی ــه‬ ‫ورزشـــی و یادگیـــری حرکتـــی و توانبخشـــی‬ ‫ورزش ــی از جمل ــه ح ــوزه های ــی اس ــت ک ــه ای ــده‬ ‫پ ــردازان م ــی توانن ــد در ای ــن خص ــوص ب ــه ای ــده‬ ‫پـــردازی بپردازنـــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان همــدان اضافــه کــرد‪ :‬حامیــان برگــزاری‬ ‫ایــن ایــده پــارک اداره کل ورزش و جوانــان‪ ،‬بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان و دانشــگاه پیــام نــور هســتند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مهلــت ثبــت نــام ایده‌پــردازان تــا‬ ‫روز ‪ 7‬اســفندماه ســال جــاری اســت کــه می‌تواننــد‬ ‫درســایت‪www.idea.hstp.ir‬مراجعــهکننــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫سرسنگی در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره حرکت اعالم کرد؛‬ ‫ایجاد دومین پارک فناوری‬ ‫در مشهد‬ ‫‪15‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان‪:‬‬ ‫زیرساخت‌های پارک علم و فناوری کردستان‬ ‫تقویت شود‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان‪ ،‬با انتقاد‬ ‫از اینکه مسئولین استان به کار علمی اعتقاد ندارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مهم در استان کردستان باید تقویت و بیشتر شود و‬ ‫ما نیز باید در راستای توسعه علم استان به جوانان اعتماد‬ ‫کرده و از آن‌ها بیشتر حمایت کنیم‪.‬‬ ‫خالد سعیدی در بازدید از ایسنای منطقه کردستان با‬ ‫اشاره به قدمت چندین ساله پارک علم و فناوری در ایران‬ ‫و جهان‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬پارک علم و فناوری در ایران به‌طور‬ ‫رسمی از سال ‪ 70‬شروع به کارکرد و در جامعه جهانی نیز از‬ ‫سال ‪ 1960‬بر اساس نیاز به وجود آمد و به همین ترتیب‬ ‫فناوری موجب ایجاد تحول در دنیا شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه پارک علم و فناوری نهادی علمی‬ ‫دولتی است افزود‪ :‬بارزترین مأموریت پارک علم و فناوری‬ ‫ساماندهی یک محیط فعال برای ایجاد هم‌افزایی ناشی‬ ‫از کار جمعی و حمایت از فعالیت‌های هدف‌دار نوآورانه‬ ‫و شرکت‌های اقتصادی فعال دانش‌بنیان در زمینه‌های‬ ‫مختلف فناوری است‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان‪ ،‬کمک‬ ‫و حمایت از افراد دارای ایده و فکر نو و راه‌اندازی‬ ‫کسب‌وکارهای جدید و سودآور در بازار را هدف اصلی‬ ‫پارک علم و فناوری دانست و عنوان کرد‪ :‬این پارک‬ ‫خدمات زیادی برای جامعه علمی ارائه می‌دهد که آموزش‬ ‫برای راه‌اندازی کسب‌وکار از مهم‌ترین خدمات این پارک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروزه بسیارند کسانی که رویکرد و‬ ‫ایده‌های علمی دارند اما توان درآمد و کسب‌وکار از این‬ ‫ایده علمی را ندارند و این به فرهنگ منطقه بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫سعیدی گفت‪ :‬شناسایی این افراد و ایده‌های علمی‪،‬‬ ‫راهنمایی و ارائه راهکار برای راه‌اندازی کسب‌وکار سودآور‬ ‫و بازار محور از وظایف اصلی پارک علم و فناوری است‪.‬‬ ‫وی به اهمیت نقش «منتور» در ایجاد استراتژی و‬ ‫تجزیه‌وتحلیل ایده‌ها اشاره و ذکر کرد‪ :‬چگونگی ارتباط با‬ ‫مردم‪ ،‬شناسایی رقبا و بازار سازی از جمله وظایف منتورها‬ ‫در پارک علم و فناوری است که طی دوره ‪ 4‬ماهه به‬ ‫افراد آموزش داده می‌شود و انتظار می‌رود که افراد تا حد‬ ‫متوسطی با این استراتژی‌ها آشنا شوند‪.‬‬ ‫سعیدی بابیان اینکه اهداف پارک علم و فناوری فراتر‬ ‫از این مراحل است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عالوه بر علم‪ ،‬تجربه برای‬ ‫راه‌اندازی کسب‌وکار و ایده پردازی بسیار الزم و ضروری‬ ‫است که متأسفانه کردستان در این زمینه ضعیف است و‬ ‫این به مسئولین بر نمی‌گردد بلکه به بافت کلی جامعه‬ ‫مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫وی وضعیت زیرساخت‌های استان در زمینه تقویت و‬ ‫توسعه علم و به ویژه پارک علم و فناوری را ضعیف اعالم‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬از تمامی ادارات و مسئوالنی که می‌توانند‬ ‫فضای فیزیکی در اختیار جوانان برای راه‌اندازی کسب‌وکار‬ ‫قرار دهند‪ ،‬درخواست حمایت و کمک بیشتر در این زمینه‬ ‫را داریم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان‪ ،‬در ادامه با‬ ‫انتقاد از اینکه مسئولین استان به کار علمی اعتقاد ندارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مهم در استان کردستان باید تقویت و بیشتر‬ ‫شود و ما نیز باید در راستای توسعه علم استان به جوانان‬ ‫اعتماد کرده و از آن‌ها بیشتر حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به اینکه در دنیای امروز کشورهایی موفق‬ ‫هستند که نهادهای علمی و تحقیقاتی خود را توسعه‬ ‫دهند و بتوانند در تولید علم و مدیریت آن از کشورهای‬ ‫دیگر پیشی بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل دانشگاه به‌مثابه نهاد‬ ‫تولیدکننده دانش و صنعت به عنوان نهاد توسعه‌دهنده‬ ‫فناوری‪ ،‬نقش محوری در فرایند تبدیل علم به فناوری‬ ‫دارد؛ بنابراین پارک‌های علم و فناوری به عنوان حلقه‬ ‫ارتباطی میان دانشگاه و صنایع دارای اهمیت بسیار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ســعیدی عــدم تشــکیل ســاختار و چهارچــوب‬ ‫مشــخص و مطلــوب علمــی را از دیگــر ضعف‌هــای‬ ‫موجــود در کردســتان دانســت و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫فقــدان ایــن مهــم بــه ویــژه در آمــوزش عالــی اســتان‬ ‫حــس می‌شــود و بــر همیــن اســاس بایــد شــکل کاری‬ ‫مشــخص و مدونــی توســط شایســته‌ها در اســتان ایجــاد‬ ‫شــود تــا بتــوان در منطقــه تحــول ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫در دیدار وزیر علوم ایران وپاکستان مطرح شد‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫ایجاد پارک علم وفناوری در پاکستان‬ ‫توسط وزارت علوم ایران‬ ‫‪16‬‬ ‫دکتر منصور غالمی در دیدار با وزیر علوم و تحقیقات‬ ‫پاکستان با تشریح ظرفیت‌های علمی‪ ،‬پژوهشی و فناورانه‬ ‫ایران‪ ،‬ضرورت «برنامه‌ریزی جدی‪ ،‬دقیق و زمان‌مند» برای‬ ‫توسعه همکاری‌های علمی مشترک میان تهران و اسالم آباد‬ ‫را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش آنا‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در این دیدار‬ ‫با استقبال از پیشنهاد دکتر راناتنویر حسین برای استفاده از‬ ‫توانمندی‪ ،‬تجربیات و دانش ایران در زمینه ایجاد پارک‌های‬ ‫علم و فناوری در پاکستان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعاً جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از این پیشنهاد و طرح‌های مشابهی که می‌تواند به‬ ‫ارتقای روابط و همکاری‌های علمی و فناورانه میان دو کشور‬ ‫منجر شود‪ ،‬استقبال می‌کند و تمام ظرفیت خود را برای این‬ ‫هدف به کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫غالمی همچنین در این دیدار که در محل ساختمان‬ ‫وزارت علوم ایران برگزار شد‪ ،‬با اشاره به عالقه‌مندی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برای توسعه همکاری‌های علمی با کشور پاکستان‬ ‫گفت‪ :‬همکاری‌های علمی بین دو کشور‪ ،‬می‌تواند به نفع همه‬ ‫کشورهای منطقه باشد و به حل مشکالت منطقه‌ای کمک کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران‬ ‫توانمندی‌های علمی زیادی دارند و ما عالقه‌مندیم که‬ ‫پیشرفت‌های خود را با کشور پاکستان به اشتراک بگذاریم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت علوم جمهوری اسالمی از همکاری‌های‬ ‫علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران و پاکستان حمایت‬ ‫می‌کند و در این زمینه کارگروهی با محوریت دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫غالمی افزود‪ :‬دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران و پاکستان‬ ‫می‌توانند از ظرفیت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلی استفاده کرده و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک تعریف کنند‪.‬‬ ‫وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬کشورهای اسالمی‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی زیادی مانند کامستک و آیسسکو را در اختیار دارند‬ ‫که همکاری‌های علمی در قالب این سازمانها می‌تواند جایگاه‬ ‫کشورهای اسالمی را در کل دنیا ارتقا دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره تشکیل جلسات کارشناسی ایران و پاکستان‬ ‫پیش از دیدار وزیران علوم دو کشور گفت‪ :‬امیدوارم با فعالیت‬ ‫جدی‪ ،‬دقیق و برنامه‌ریزی شده کارگروه مشترک‪ ،‬برنامه‬ ‫تقویت همکاری‌های علمی دو کشور با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫لزوم شناسایی ظرفیت‌های همکاری‌ مشترک بین‬ ‫کشورهای اسالمی و ارتقا همکاری‌ها‬ ‫در ادامه این دیدار‪ ،‬دکتر رانا تنویر حسین‪ ،‬وزیر تولیدات‬ ‫دفاعی‪ ،‬علوم و تحقیقات جمهوری اسالمی پاکستان نیز با ابراز‬ ‫خرسندی از پیشرفت‌های علمی جمهوری اسالمی ایران گفت‪:‬‬ ‫کشور پاکستان به شدت عالقمند است که همکاری علمی با‬ ‫ایران را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود مرکز تعدادی از سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی مانند «کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری‬ ‫سازمان همکاری اسالمی» موسوم به «کامستک» در پاکستان‬ ‫گفت‪ :‬کشورهای اسالمی باید ظرفیت‌های همکاری‌های‬ ‫مشترک بین خود را شناسایی کرده و آن ارتقا دهند‪.‬‬ ‫دکتر رانا تنویرحسین‪ ،‬بیوتکنولوژی‪ ،‬انرژی و‬ ‫اقیانوس‌شناسی را از جمله زمینه‌های علمی عنوان کرد که‬ ‫ایران و پاکستان می‌توانند در این عرصه‌ها با همدیگر همکاری‬ ‫مشترک داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه ایجاد پارک‌های‬ ‫علم و فناوری از دکتر غالمی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ایران در خواست کرد که ایران تجربیات خود را در این‬ ‫خصوص در اختیار پاکستان قرار دهد که دکتر غالمی از‬ ‫پیشنهاد استقبال کرد‪.‬‬ ‫دکتر حسین ساالر آملی‪ ،‬قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل‪،‬‬ ‫دکتر بندانی‪ ،‬رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از طرف‬ ‫‌خاندرانی» سفیر پاکستان و مقاماتی از‬ ‫ایران و «آصف علی ُ‬ ‫وزارت علوم پاکستان در این دیدار حضور داشتند‪.‬‬ ‫پیش از این دیدار نیز کارگروه مشترک همکاری‌های علمی‬ ‫دو کشور تشکیل شد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری این استان ‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری اردبیل از ایده‌های دانش‌آموزان نخبه حمایت می کند‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اســـتان اردبیـــل گفـــت‪ :‬پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری اســـتان اردبیـــل حمایـــت‬ ‫همه‌جانبـــه‌ای بـــرای تجاری‌ســـازی‬ ‫ایده‌هـــای دانش‌آمـــوزان اردبیلـــی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم‬ ‫از اردبیـــل‪ ،‬عبدالقیـــوم قلی‌پـــور در‬ ‫آئیـــن امضـــای تفاهم‌نامـــه همـــکاری‬ ‫آمـــوزش و پـــرورش اســـتان اردبیـــل‬ ‫و پـــارک علـــم و فنـــاوری در اردبیـــل‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬یکـــی از اولویتهـــای‬ ‫اساســـی پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اســـتان اردبیـــل تجاری‌ســـازی‬ ‫ایده‌هـــای دانش‌آمـــوزان نخبـــه‬ ‫اردبیلـــی اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه‬ ‫برنامه‌ریـــزی شـــده تـــا بتوانیـــم از‬ ‫دانش‌آمـــوزان ایده‌پـــرداز و خـــاق‬ ‫حمایـــت کنیـــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز‬ ‫تفاهــم نامــه مشــترک بیــن پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری و آمــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫امضــا شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن تفاهم‌نامــه‬ ‫در راســتای حمایــت از برنامه‌هــای‬ ‫علمــی دانش‌آمــوزان و تجاری‌ســازی‬ ‫ایده‌هــا امضــاء می‌شــــــــود کــه‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم بــه دســتاوردهای‬ ‫خوبــی در ایــن زمینــه دســت یابیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان اردبیــل از آمادگــی کامــل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری بــرای حمایــت‬ ‫از دانش‌آمــوزان اردبیلــی خبــر داد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬ایــن دانش‌آمــوزان‬ ‫آینده‌ســازان مملکــت هســتند و بایــد‬ ‫زیرســاختهای شــکوفایی اســتعدادهای‬ ‫ایــن دانش‌آمــوزان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫قلی‌پــــــــور بیـــــــان کـــــــرد‪:‬‬ ‫در حـــــال‌حاضـــــــــــــر پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اســـتان تمهیـــدات‬ ‫الزم ب ــرای ش ــکوفایی ظرفی ــت علم ــی‬ ‫دانش‌آمـــوزان فراهـــم کـــرده کـــه‬ ‫امیدواریـــم بتوانیـــم بـــا همـــکاری‬ ‫آمـــوزش و پـــرورش گام بزرگـــی در‬ ‫راســـتای ایجـــاد طـــرح و ایده‌هـــای‬ ‫نـــو برداریـــم‪.‬‬ ‫وی اظهـــار کـــرد‪ :‬آمـــوزش و‬ ‫پ ــرورش اس ــتان اردبی ــل نق ــش بس ــیار‬ ‫مهمـــی در شناســـایی اســـتعدادهای‬ ‫علمـــی دانش‌آمـــوزان اردبیلـــی دارد‬ ‫کـــه انتظـــار مـــی‌رود بـــا برنامه‌ریـــزی‬ ‫مناس ــب بتوانی ــم زمین ــه پیش ــرفتهای‬ ‫علمـــی دانش‌آمـــوزان اردبیلـــی را‬ ‫فراه ــم کنی ــم ک ــه ای ــن ی ــک رس ــالت‬ ‫خطیـــر اســـت‪.‬‬ ‫جشنواره‌های علمی و پژوهشی‬ ‫در اردبیل برگزار می‌شود‬ ‫مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش‬ ‫اســـتان اردبیـــل نیـــز در ایـــن جلســـه‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬در راســـتای ترویـــج‬ ‫برنامه‌هـــای فرهنگـــی‪ ،‬پژوهشـــی‬ ‫و علمـــی در بیـــن دانش‌آمـــوزان‬ ‫جشـــنواره‌های علمـــی در اردبیـــل‬ ‫برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫احمــــــد ناصــــــــری گفــــت‪:‬‬ ‫در راس ــتای تروی ــج فرهن ــگ پژوه ــش‬ ‫جشـــنواره‌های مختلـــف علمـــی و‬ ‫پژوهشـــی در اســـتان برگـــزار شـــده‬ ‫کـــه بـــا برنامه‌ریزیهـــای انجـــام شـــده‬ ‫ایـــن جشـــنواره‌ها ادامـــه می‌یابـــد‪.‬‬ ‫وی از برگـــزاری جشـــنواره‌های‬ ‫خوارزمـــی‪ ،‬نوجـــوان ســـالم‪ ،‬جابربـــن حیـــان‬ ‫خبـــر داد و افـــزود‪ :‬اســـتقبال‬ ‫دانش‌آمـــوزان از ایـــن جشـــنواره‌ها‬ ‫خـــوب بـــوده و درصـــدد هســـتیم‬ ‫بتوانیـــم ایـــن جشـــنواره‌ها را تـــداوم‬ ‫بخشـــیم‪.‬‬ ‫مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش‬ ‫اســـتان اردبیـــل تصریـــح کـــرد‪ :‬در‬ ‫راســـتای ترویـــج فرهنـــگ پژوهشـــی‬ ‫تفاهم‌نام ـه‌ای بی ــن آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫و پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان‬ ‫اردبیـــل منعقـــد شـــد کـــه امیدواریـــم‬ ‫بـــا امضـــای ایـــن تفاهم‌نامـــه گام‬ ‫بزرگـــی در شـــکوفایی اســـتعدادهای‬ ‫دانش‌آمـــوزان برداشـــته شـــود‪.‬‬ ‫در پایـــان ایـــن مراســـم تفاهم‌نامـــه‬ ‫مشـــترک همـــکاری پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری و آم ــوزش و پ ــرورش اردبی ــل‬ ‫امض ــا ش ــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪:‬‬ ‫زنجیره مراکز رشد باید به بدنه صنعت‬ ‫معـــاون وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری بـــر حمایـــت همـــه جانبـــه‬ ‫از پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری تاکیـــد کـــرد و افـــزود‪ :‬زنجیـــره مراکـــز رشـــد‬ ‫حلقــه‌ای اس ــت ک ــه بای ــد از آن حمای ــت ت ــا ب ــه بدن ــه صنع ــت و اقتص ــاد کش ــور‬ ‫متصـــل شـــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ش ــبکه اط ــاع رس ــانی راه دان ــا؛ مجتب ــی صدیق ــی در گف ــت و گ ــو‬ ‫ب ــا خبرن ــگار تاب ــان ترب ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬پژوهش ــکده ه ــا و مراک ــز رش ــد وظیف ــه‬ ‫دارن ــد ت ــا ع ــاوه ب ــر کیف ــی س ــازی و کارب ــردی ک ــردن فعالی ــت ه ــای خ ــود‪،‬‬ ‫محص ــوالت را س ــریعتر ب ــه کارب ــران برس ــانند ت ــا در بدن ــه جامع ــه از آن اس ــتفاده‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬مراکـــز رشـــد در ایـــن چنـــد ســـال اخیـــر پیشـــرفت‬ ‫مطلوب ــی داش ــتند و توانس ــتند در ی ــک چهارچ ــوب ای ــده ه ــای مبتکران ــه خ ــود‬ ‫را در ای ــن مراک ــز پ ــرورش داده و ب ــا ورود ب ــه پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری در‬ ‫ارتقـــا و کاربـــردی کـــردن محصـــوالت خـــود تـــاش وافـــری داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫معـــاون وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری بـــر حمایـــت همـــه جانبــــــه از‬ ‫پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری تاکی ــد ک ــرد و اف ــزود‪ :‬زنجی ــره مراک ــز رش ــد حلق ــه ای‬ ‫اس ــت ک ــه بای ــد ب ــا حمای ــت از آن ب ــه بدن ــه صنع ــت و اقتص ــاد کش ــور متص ــل‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه بال ــغ ب ــر ‪ 39‬پ ــارک عل ــم و فن ــاوری در کش ــور در ح ــال‬ ‫فعالی ــت هس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در ای ــن مراک ــز جوان ــان مبتک ــر و خ ــاق ای ــده ه ــای‬ ‫خ ــود ب ــا هدای ــت مراک ــز رش ــد پای ــش م ــی کنن ــد و فعالی ــت خ ــود را از عرص ــه‬ ‫تئ ــوری ب ــه صحن ــه عم ــل وارد م ــی کنن ــد‪ ،‬ل ــذا ای ــن هم ــان مس ــیری اس ــت ک ــه‬ ‫همـــه دنیـــا آن را دنبـــال مـــی کننـــد و در کشـــور ایـــران هـــم بـــرای توســـعه و‬ ‫پیشـــرفت عـــاوه بـــر حمایـــت از ایـــن مراکـــز بایـــد ایـــن زنجیـــره را بـــه بدنـــه‬ ‫اقتص ــاد و صنع ــت کش ــور متص ــل ک ــرد‪.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر ‪ ۲۰۰‬نخبـــ ــه دان ــش آم ــوزی و دانش ــجویی و برخــــــ ــی‬ ‫فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاهی در ‪ ۱۳‬شرکــــــــت دانـــش بنیـــان مرکـــز رشـــد‬ ‫ترب ــت حیدری ــه فعالی ــت دارن ــد ک ــه برخ ــی از محص ــوالت خ ــود را ثب ــت مل ــی‬ ‫کـــرده و وارد بـــازار کردنـــد‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر بالـــغ بـــر ‪ ۱۱‬هـــزار دانشـــجو در هفـــت مرکـــز دانشـــگاهی‬ ‫و همچنیـــن ‪ ۳۵‬هـــزار دانـــش آمـــوز در ‪ ۲۵۰‬آموزشـــگاه در تربـــت حیدریـــه‬ ‫مشـــغول تحصیـــل هســـتند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫و اقتصاد کشور متصل شود‬ ‫‪17‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪18‬شرکت فناوری اطالعات‬ ‫در شهرک ‪ ICT‬مستقر شدند‬ ‫در راستای راه اندازی کریدور بین المللی ‪ ICT‬در‬ ‫کشور‪ ،‬تاکنون ‪ ۶۱‬سرمایه گذاری در شهرک صنعتی‬ ‫فناوری اطالعات انجام شده و ‪ ۱۸‬شرکت ‪ ICT‬در این‬ ‫شهرک مستقر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سعید زرندی مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی وزارت ارتباطات در گفتگوی شبکه خبر با اشاره‬ ‫به اجرای فاز سوم تحقق شهرک صنعتی فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات اظهار داشت‪ :‬این شهرک پیرو توافق صورت‬ ‫گرفته میان وزیر ارتباطات و معاونت علمی فناوری رئیس‬ ‫جمهور در ابتدای امسال‪ ،‬وارد فاز عملیاتی شد و موضوع‬ ‫استقرار شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ‪ ،‬جذب سرمایه‬ ‫گذاری خارجی و داخلی و نیز انتقال تکنولوژی و دانش‬ ‫فنی از جمله اهداف پیاده سازی این طرح است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براین اساس تاکنون ‪ ۱۸‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات در این شهرک مستقر شده اند‬ ‫و ‪ ۶۱‬سرمایه گذاری نیز در این حوزه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫زرندی با بیان اینکه عالوه بر جذب و استقرار شرکتهای‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬شرکتهای حوزه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی‬ ‫نیز با همکاری و حمایت معاونت علمی در این شهرک مستقر‬ ‫می شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در راستای رسیدن به هدف راه اندازی‬ ‫کریدور فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬موضوع ایجاد شهرک‬ ‫صنعتی فناوری‪ ،‬پارک علمی تحقیقاتی و نیز جذب شرکتهای‬ ‫بین المللی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه اقتصادی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این برنامه بلند مدت‪ ،‬جذب شرکتهای بزرگ بین المللی‬ ‫و نیز تجمیع حضور شرکتهای دانش بنیان دیده شده است‬ ‫که قرار است اهداف راه اندازی کریدور ‪ ICT‬در یک دوره‬ ‫‪ ۵‬ساله محقق شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون مطالعات فاز دوم پارک علمی‬ ‫تحقیقاتی فناوری اطالعات و ارتباطات نیز با بکارگیری‬ ‫مشاور سنگاپوری و اعالم همکاری پارک عملی تحقیقاتی‬ ‫اصفهان آغاز شده است که در اتمام این طرح به پروژه‬ ‫کریدور ‪ ICT‬متصل خواهد شد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مرکز رشد فناوری‌های نوین‬ ‫در مرکز تحقیقات مخابرات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫‪18‬‬ ‫مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با هدف تسهیل استقرار شرکت های زایشی‬ ‫پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات‬ ‫مخابرات ایران) قرار است مرکز رشد و توسعه فناوری‌های‬ ‫نوین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات (‪ )ICT‬در این‬ ‫مرکز تحقیقاتی راه اندازی شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬محمد خوانساری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات‬ ‫ایران در حکمی عاطفه قوامی فر را به سمت مسئول راه اندازی‬ ‫مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ‪ ICT‬پژوهشگاه‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب کرد‪.‬‬ ‫در متن این حکم‪ ،‬هدف از راه اندازی این مرکز رشد‪،‬‬ ‫تسهیل استقرار شرکتهای زایشی مرکز تحقیقات مخابرات‬ ‫ایران عنوان شده است‪.‬‬ ‫طراحی ساختار‪ ،‬فرایندها و خدمات قابل ارائه این مرکز‬ ‫به شرکتهای زایشی و واحدهای فناور پژوهشگاه ‪ ICT‬و‬ ‫همکاری با معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و‬ ‫پژوهشکده ها به منظور تسهیل استقرار شرکت های زایشی‬ ‫در این مرکز تحقیقاتی از جمله ماموریتهای مدنظر است‪.‬‬ ‫فراخوان مرکز رشد هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی‬ ‫برای پذیرش واحدهای فناور‬ ‫مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور هنرهـــای قرآنـــی‬ ‫وابس ــته ب ــه جه ــاد دانش ــگاهی‪ ،‬ب ــه منظ ــور حمای ــت از‬ ‫کس ــب و کاره ــای نوپ ــای قرآنی‪-‬اس ــامی ب ــه پذی ــرش‬ ‫واحدهـــای فنـــاور اقـــدام می‌کنـــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایجاد زمینه کارآفرینی‪ ،‬حمایت از‬ ‫نوآوری و خالقیت افراد صاحب ایده‪ ،‬بسترسازی جهت‬ ‫تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و ایده‌های نو‪ ،‬ایجاد‬ ‫فضای الزم جهت رشد شرکت‌های نوپا در حوزه قرآنی از‬ ‫اهداف این مرکز است‪.‬‬ ‫همچنیـــن خدماتـــی همچـــون خدمـــات اینترنتـــی‪،‬‬ ‫اطالع‌رســـانی‪ ،‬پشـــتیبانی‪ ،‬مشـــاوره‪ ،‬آمـــوزش و مالـــی‬ ‫و اعتب ــاری در مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور هنره ــای‬ ‫قرآن ــی قاب ــل ارائ ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بـــر اســـــــــــاس اعـــام روابـــط عمومـــی‬ ‫جهاد‌دانشـــگاهی‪ ،‬عالقه‌منـــدان می‌تواننـــد بـــرای‬ ‫کســـب اطالعـــات بیشـــتر و کاربرگ‌هـــای پذیـــرش بـــه‬ ‫‪ www.quranati.ir‬مراجع ــه کنن ــد و ی ــا ب ــا ش ــماره‬ ‫تلفـــن ‪ ۶۶۴۱۰۱۸۰‬تمـــاس بگیرنـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛‬ ‫نیاز دانشگاه به پارک علم و فناوری‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه باید‬ ‫امر پژوهش در این دانشگاه تسهیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫کمبودهای این دانشگاه نبود پارک علم و فناوری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر کریمی در نوزدهمین جشنواره ابن‬ ‫سینا که روز یکشنبه‪ 15 ،‬بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه در دهه‌های گذشته وظیفه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬وظیفه‌ای بوده که برای همه‬ ‫دانشگاه‌های نسل اول وجود داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬اساتید این‬ ‫دانشگاه‌‪ ،‬این وظیفه را به خوبی انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همت اساتید بزرگ دانشگاه در دو دهه‬ ‫گذشته‌‪ ،‬ما را در بسیاری از جهات در امر پژوهش موفق‬ ‫کرده است و امروز در جایی ایستاده‌ایم که وقتی به نیازهای‬ ‫کشور نگاه می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم که باید به سمت دانشگاه‌های‬ ‫نسل سه و چهار حرکت کنیم و این پتانسیل با توجه به‬ ‫ظرفیت هیات علمی که در دانشگا ‌ه علوم پزشکی تهران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه‬ ‫چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ماموریت این دانشگاه را‬ ‫متفاوت‌تر از سایر دانشگاه‌ها ببینیم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت هیات علمی و توانمندی دانشگاه‪ ،‬این امر باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫کریمی با اشاره به معضالتی نظیر آلودگی هوا‪‌،‬‬ ‫آسیب‌های اجتماعی و امواج‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر کدام از این‬ ‫مسائل به نحوی به دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط‬ ‫می‌شود و سواالت زیادی در این حوزه‌ها وجود دارد که‬ ‫برخورد و پاسخ به این سوال‌ها یقینا در دانشگاه‌ است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید امر پژوهش در دانشگاه‬ ‫تسهیل و تقویت شود‪ ‌،‬گفت‪ :‬اعتماد به اساتید در دانشگاه‪‌،‬‬ ‫بسیار بیشتر از گذشته است و باید به اساتید در دانشگاه‬ ‫آزادی عمل بدهیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اهمیت‬ ‫توجه به بودجه‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی‪ ،‬گفــــت‪:‬‬ ‫هیچ راهی نیست که جذب منابع از بیرون داشته باشیم و‬ ‫با پول کمی که برای انجام فعالیتهای پژوهشی در اختیار‬ ‫داریم‪ ،‬پیشرفت نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از نیازها و کمبودهای دانشگاه نبود‬ ‫پارک علم و فناوری است و باید با حمایت وزارت بهداشت‬ ‫این پارک را در دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫بر اساس آیین‌نامه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه صورت می‌گیرد؛‬ ‫حمایت‌های جدید دانشگاه آزاد‬ ‫از تشکیل مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫آیین‌نامه طرح‌های تحقیقاتی و شیوه‌نامه کمیته‬ ‫تحقیقات دانشجویی به همراه اساسنامه مشترک مراکز‬ ‫رشد واحدهای فناور به امضای معاونان پژوهش و فناوری‬ ‫و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر بیژن رنجبر‪ ،‬معاون پژوهش و‬ ‫فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در این مراسم بر ضرورت‬ ‫هدایت طرح‌های تحقیقاتی به سمت پژوهش‌های کاربردی‬ ‫و مساله محور در کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬آیین‌نامه جدید‬ ‫این طرح‌ها به صورت متمم آیین‌نامه‌های موجود در این‬ ‫زمینه تدوین شده و جایگزین آیین‌نامه‌های قبلی در این‬ ‫خصوص در حوزه پزشکی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حمایت‌های جدیدی که قرار است از‬ ‫تشکیل مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای دانشگاهی می‌توانند نسبت به‬ ‫تاسیس این مراکز اقدام کنند و اعضای هیات علمی و‬ ‫دانشجویان را به سمت طرح‌های فناورانه و درآمدزا در‬ ‫حوزه‌های پزشکی و غیر پزشکی سوق دهند‪.‬‬ ‫دکتر محسن نفر‪ ،‬معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی نیز در این جلسه گفت‪ :‬با تدوین و ابالغ شیوه‌نامه‬ ‫کمیته تحقیقات دانشجویی‪ ،‬دانشجویان علوم پزشکی‬ ‫واحدهای مجری علوم پزشکی می‌توانند همگام با قوانین‬ ‫متناظر این موضوع در وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزشکی از مزایای متنوع این طرح در ارتقای پژوهشی خود‬ ‫بهره‌مند شوند و با کسب امتیاز مطلوب در این بخش‪ ،‬از‬ ‫مزایای آموزشی آن در پذیرش آزمون‌های علوم پزشکی‬ ‫وزارت بهداشت استفاده کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی‪ ،‬در‬ ‫این مراسم بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر حوزه‌های‬ ‫پزشکی و غیر پزشکی در تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و‬ ‫آیین‌نامه‌های پژوهشی در جهت ارتقای پژوهش دانشگاه‬ ‫تاکید و مقرر شد واحدهای دانشگاهی نسبت به اجرای‬ ‫کامل مفاد این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابالغی‬ ‫با هدف افزایش توانمندی‌های اعضای هیات علمی و‬ ‫دانشجویان اهتمام ورزند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄ مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با بازارکارنوین بیان کرد‬ ‫دولتی‌ها مهم‌‌ترین مانع حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد هستند‬ ‫◄ جدال فناوری با بازار‬ ‫محصوالت دانش بنیان قربانی کاالی قاچاق‬ ‫◄ با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫شرایط جدید سربازی برای افراد کلیدی فعال در شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫و فناور ابالغ شد‬ ‫◄ دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی‪:‬‬ ‫شتاب دهنده حوزه انرژی راه‌اندازی می‌شود‬ ‫تحقق نقش دانش‌بنیان‌ها در توسعه کشور با حمایت عملی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫◄ در گفت‌وگو با فعاالن این عرصه در استان سمنان بررسی شد‬ ‫‪19‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با بازارکارنوین بیان کرد‬ ‫دولتی‌ها مهم‌‌ترین مانع حضور شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در اقتصاد هستند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫مدتـی اسـت که حمایت از شـرکت‌های دانش بنیان در کالم بسـیاری از مسـئوالن کشـور شـنیده می‌شـود و در همین راسـتا تسـهیالتی نیز بـرای حضور‬ ‫بیشـتر این شـرکت‌ها در اقتصاد کشـور پیش‌بینی‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫امـــا باوجودایـــن تأکیـــدات بســـیاری از فعـــاالن ایـــن عرصـــه بـــر ایـــن باورنـــد کـــه جـــدای از تســـهیالت مالـــی مهم‌تریـــن حمایتـــی کـــه‬ ‫دولـــت می‌توانـــد از آن‌هـــا داشـــته باشـــد تســـهیل فضـــای کســـب‌وکار و برداشـــتن موانعـــی اســـت کـــه گاهـــا توســـط همیـــن دولتــــــی‌ها‬ ‫پیـــش پـــای آن‌هـــا نهـــاده می‌شـــود‪.‬‬ ‫علیرضـــا قنبـــری‪ ،‬مدیرعامـــل شـــرکت دانش‌بنیـــان جهـــان زرکاوان کرمانشـــاه ازجملـــه فعـــاالن ایـــن عرصـــه اســـت کـــه اعتقـــاد دارد‬ ‫کمک‌کـــردن و حمایـــت همیشـــه بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه دولـــت در کنـــار مـــا باشـــد و اگـــر آن‌هـــا مدتـــی کنـــار مـــا نباشـــند و کار را بـــه‬ ‫بخـــش خصوصـــی واگـــذار کننـــد بهتریـــن حمایـــت را انجـــام داده‌انـــد‪.‬‬ ‫بـا مدیرعامـل ایـن شـرکت دانش‌بنیـان که تحـت حمایت پـارک علـم و فناوری کرمانشـاه فعالیـت می‌کند بـه گفت‌وگو نشسـتیم و او با اشـاره بـه نحوه‬ ‫ورودش بـه ایـن عرصـه از موانـع پیـش روی فعالیت شـرکت‌های دانش‌بنیان سـخن گفت‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫از اشتغال در یک واحد صنعتی‬ ‫تا راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان‬ ‫قنبـــری فارغ‌التحصیــــــــل رشـــته شـــیمی‬ ‫کاربـــردی از دانشـــگاه آزاد اراک اســـت و آن طـــور‬ ‫کـــه خـــودش می‌گویـــد ســـال فارغ‌التحصیلـــی و‬ ‫معدل ــش همانن ــد ه ــم ب ــوده و او درس ــال ‪ 1381‬ب ــا‬ ‫معـــدل ‪ 13/81‬فارغ‌التحصیـــل شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی پیرام ــون ش ــروع ب ــه کارش ب ــه خبرن ــگار م ــا‬ ‫می‌گویـــد‪ :‬پـــس از فارغ‌التحصیلـــی در یـــک واحـــد‬ ‫صنعتـــی خصوصـــی مشـــغول بـــه کار شـــدم ‪ ،‬امـــا‬ ‫بـــه دلیـــل عالقـــه در کنـــار آن همیشـــه فعالیـــت‬ ‫آزمایشـــگاهی و کارگاهـــی را نیـــز دنبـــال‌کـــردم‪.‬‬ ‫قنبـــری کـــه چندیـــن بـــار در آزمایشـــگاه دچـــار‬ ‫حادث ــه ناش ــی از کارش ــده اس ــت ب ــه آغ ــاز تأس ــیس‬ ‫شـــرکتش درســـال ‪ 1391‬اشـــاره کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫در ایـــن ســـال شـــرکت جهـــان زرکاوان کرمانشـــاه‬ ‫را تأســـیس کـــردم کـــه محوریـــت اصلـــی فعالیـــت‬ ‫شـــرکت اســـتخراج و فـــرآوری مـــس از ســـنگ‌های‬ ‫ســـولفیدی بـــود‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه خیلـــی زود از زمـــان‬ ‫شـــروع بـــه کار درســـال ‪ 1393‬توانســـتیم مجـــوز‬ ‫دانش‌بنیـــان کســـب کنیـــم افـــزود‪ :‬در همیـــن‬ ‫راســـتا فعالیت‌هایمـــان را نیـــز گســـترش داده‌ایـــم‬ ‫و هم‌اکنـــون در زمینـــــه تولیـــد انـــواع کودهـــای‬ ‫میکـــرو المنـــت‪ ،‬ســـولفات آهـــن‪ ،‬کودهـــای‬ ‫کامپوس ــت و اص ــاح خ ــاک و ‪ ....‬فعالی ــت می‌کنی ــم‪.‬‬ ‫تولید محلولی نوآورانه برای ایجاد‬ ‫تأخیر در گلدهی و افزایش مقاومت‬ ‫درختان نسبت به سرما‬ ‫در کارنامه شرکت جهان زرکاوان‬ ‫به چشم می‌خورد‬ ‫برگزیده شدن در جشنواره شیخ‌بهایی‬ ‫مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت دانش‌بنیـــان کــــــــه‬ ‫بـــه دلیـــل ایده‌هـــای نوآورانـــه‌اش در چندیـــن دوره‬ ‫جشـــنواره شـــیخ بهایـــی نیـــز حائـــز کســـب رتبـــه‬ ‫شـــده اســـت در ایـــن رابطـــه بـــه خبرنـــگار مـــا‬ ‫گفـــت‪ :‬در دوره هشـــتم جشـــنواره شـــیخ بهایـــی‬ ‫مقـــام اول طراحـــان کســـب‌وکار را کســـب کـــردم و‬ ‫در دوره ده ــم فینالیس ــت ش ــدم و در دوره س ــیزدهم‬ ‫نیـــز رتبـــه ‪ 3‬را در ایـــن بخـــش کســـب نمـــودم‪.‬‬ ‫قنبـــری بـــه رکـــوردش در ارتقـــاء محصـــول‬ ‫در مـــزارع ذرت و علوفـــه تـــا ‪ 220‬درصـــد اشـــاره‬ ‫می‌کنـــد و همچنیـــن در کارنامـــه ایـــن شـــرکت‬ ‫تولیـــد محلولـــی نوآورانـــه بـــرای ایجـــاد تأخیـــر در‬ ‫گلدهـــی و افزایـــش مقاومـــت درختـــان نســـبت بـــه‬ ‫ســـرما بـــه چشـــم می‌خـــورد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کامـــا‬ ‫پایـــه و اســـاس طراحـــی ایـــن محلـــول‬ ‫طبیعـــی توســـط تعـــدادی از نخبـــگان فعـــال در‬ ‫ایـــن شـــرکت دانش‌بنیـــان انجام‌شـــده اســــــت و‬ ‫آن گون ــه ک ــه در توصی ــف آن آم ــده ترکیب ــات ای ــن‬ ‫ً‬ ‫کامـــا طبیعـــی و منطبـــق بـــر طبیعـــت‬ ‫محلول‌هـــا‬ ‫درختـــان بـــوده و بیـــش از ‪ 100‬درصـــد کیفیـــت و‬ ‫کمیـــت میوه‌هـــا را ارتقـــاء می‌دهنـــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن ایـــن محلول‌هـــا سرشـــار از آهـــن‪،‬‬ ‫روی ‪ ،‬کلســـیم ‪ ،‬منیزیـــم و ســـایر یون‌هـــای‬ ‫مفیـــد و ضـــروری بـــرای خـــاک اســـت کـــه بـــه‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نحوه آشنایی با پارک علم و فناوری کرمانشاه‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت دانش‌بنیـــان جهـــان زرکاوان‬ ‫کرمانش ــاه در رابط ــه ب ــا نح ــوه آش ــنایش ب ــا پ ــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری کرمانش ــاه نی ــز ب ــه خبرنگارب ــازارکار‬ ‫نویـــن گفـــت‪ :‬در ســـال ‪ 1392‬هنـــگام بازدیـــد‬ ‫مدی ــران جه ــاد دانش ــگاهی و پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫کرمانش ــاه از مجتم ــع ف ــوالد خوزس ــتان ب ــا خدم ــات‬ ‫ایـــن پـــارک علـــم و فنـــاوری آشـــنا شـــدم و آن‌هـــا‬ ‫اعـــام کردنـــد کـــه اگـــر ایـــده نوآورانـــه و یـــا‬ ‫اختراعـــی دارم در پـــارک می‌تواننـــد حمایت‌هـــا‬ ‫الزم را انجـــام دهنـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه ازهمـــان زمـــان فعالیتـــم در‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری کرمانش ــاه آغ ــاز ش ــد اف ــزود‪:‬‬ ‫در حـــال حاضـــر در ایـــن شـــرکت دانش‌بنیـــان‬ ‫‪ 10‬نفـــر بـــه صـــورت مســـتقیم در تخصص‌هـــای‬ ‫مختلـــف مشـــغول بـــه کار هســـتند‪.‬‬ ‫گله‌ای نیست‪،‬‬ ‫گر گله‌ای هست حوصله‌ای نیست!‬ ‫در بخـــش دیگـــری از ایـــن گفت‌وگـــو از قنبـــری‬ ‫مهم‌تریـــن مشـــکالت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫را جوی ــا ش ــدیم ک ــه او ب ــا خوان ــدن ش ــعری گف ــت‪:‬‬ ‫گلـــه‌ای نیســـت‪ ،‬گـــر هـــم گلـــه‌ای هســـت در‬ ‫حوصلـــه‌ای نیســـت!‬ ‫قرار نیست‬ ‫بخش خصوصی کار‬ ‫خود را بر روی‬ ‫دوش دولت‬ ‫بی اندازد‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه دولتی‌هـــا مهم‌‌تریـــن مانـــع‬ ‫حضـــور شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در اقتصـــاد‬ ‫هســـتند افـــزود‪ :‬کمـــک کـــردن همیشـــه بـــه ایـــن‬ ‫معن ــی نیس ــت ک ــه دول ــت کن ــار بخ ــش خصوص ــی‬ ‫باشـــد‪،‬آن‌ها می‌تواننـــد مدتـــی کنـــار مـــا نباشـــند‬ ‫و بگذارنـــد بخـــش خصوصـــی خـــودش کار کنـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر ایـــن شـــرکت دانش‌بنیـــان بابیـــان اینکـــه‬ ‫‪ 99‬درصـــد پتانســـیلم صـــرف برداشـــتن موانـــع‬ ‫دولتـــی می‌شـــود افـــزود‪ :‬مهم‌تریـــن مشـــکل‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان حضـــور بخـــش دولتـــی‬ ‫توسعه فعالیت‌ها از طریق‬ ‫صادرات محصوالت به کشورهای منطقه‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه درســـال ‪ 95‬ناامیـــد‬ ‫ش ــدم و ب ــه فک ــر مهاج ــرت از کش ــور ب ــودم اف ــزود‪:‬‬ ‫امـــا مـــن همیشـــه یـــک قانـــون دارم و آن ایـــن‬ ‫اســـت کـــه وقتـــی در آب می‌افتیـــد هیچ‌کـــس‬ ‫غیـــر از خودتـــان نمی‌توانـــد شـــما را نجـــات دهـــد‪.‬‬ ‫ب ــه همی ــن جه ــت تصمی ــم گرفت ــم فص ــل جدی ــدی‬ ‫از کار را بـــرای خـــودم تعریـــف کنـــم‪.‬‬ ‫قنبـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در همیـــن رابطـــه‬ ‫دوســـتان و شـــرکای جدیـــد را پیـــدا کـــردم کـــه‬ ‫خطرپذیـــری باالتـــری داشـــته باشـــند افـــزود‪:‬‬ ‫نـــوآوری یعنـــی خطرپذیـــری و اگـــر خطرپذیـــر‬ ‫نیســـتند نبایـــد بـــه ایـــن ســـمت بیاییـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر ایـــن شـــرکت دانش‌بنیـــان بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫طرح‌هـــای توســـعه‌ای شـــرکتش گفـــت‪ :‬بـــه ایـــن‬ ‫نتیجـــه رســـیدیم کـــه بـــرای توســـعه فعالیت‌هـــا‬ ‫بای ــد ص ــادرات داش ــته باش ــیم ک ــه در ای ــن رابط ــه‬ ‫یکـــی از واحدهـــای شـــرکت توانســـت بـــه کشـــور‬ ‫عـــراق صـــادرات داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه تولی ــد محصوالت ــی‬ ‫همچـــون ضـــد یـــخ برنامه‌ریـــزی کرده‌ایـــم تـــا بـــه‬ ‫بـــازار روســـیه و کشـــورهای سردســـیر منطقـــه ورود‬ ‫پی ــدا کنی ــم‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫دلیـــل طراحـــی شـــیمیایی مناســـب آن‌هـــا قابلیـــت‬ ‫جـــذب بســـیار باالیـــی در گیاهـــان دارنـــد و قـــدرت‬ ‫تقویت‌کنندگـــی فـــراوان ایـــن محلول‌هـــا بـــا‬ ‫کنتـــرل مهندســـی تأثیـــرات آن‌هـــا بـــر ســـرما و‬ ‫گلدهـــی باعـــث شـــده اســـت کـــه ایـــن محصـــوالت‬ ‫تأثیـــر شـــگرفی در میـــوه دهـــی درختـــان خصوصـــاً‬ ‫در ســـالهای آینـــده داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه زمان ــی در مصاحبــه‌ای‬ ‫از مـــن پرســـیدند کـــه تعریـــف شـــما از اقتصـــاد‬ ‫مقاومتـــی چیســـت؟ کـــه در پاســـخ گفتـــم‪ :‬اقتصـــاد‬ ‫مقاومتـــی یعنـــی در برابـــر برداشـــتن موانعـــی کـــه‬ ‫خواســـته و ناخواســـته دولـــت بـــر ســـر راه توســـعه‬ ‫اقتصـــاد خصوصـــی قـــرار داده مقاومـــت نکنیـــد‪.‬‬ ‫نـــا همـــراه در اقتصـــاد اســـت‪.‬‬ ‫قنب ــری بابی ــان اینک ــه نبای ــد ب ــه بخ ــش دولت ــی‬ ‫تکیـــه کنیـــم کـــه خودشـــان تـــوان اداره خودشـــان‬ ‫را ندارنـــد ادامـــه داد‪ :‬از طـــرف دیگـــر قـــرار نیســـت‬ ‫بخ ــش خصوص ــی کار خ ــود را ب ــر روی دوش دول ــت‬ ‫ب ــی ان ــدازد‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جدال فناوری با بازار‬ ‫محصوالت دانش بنیان قربانی کاالی قاچاق‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫در بـاب اهمیـت تولیـدات دانـش بنیـان همیـن بـس کـه رسـوخ فنـاوری در محصـوالت صنعتـی یـا تولیـد محصوالت بـر پایـه علـم و دانش علاوه بر‬ ‫خودکفایـی و توسـعه‪ ،‬یکـی از سـتون هـای اصلـی اشـتغال فـارغ التحصیلان محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ایران با وجود تمام پیشرفت هایی که در حوزه تولید علم داشته‪ ،‬اکنون با چالش های متعددی در حوزه تجاری سازی مواجه است که این‬ ‫چالش‌ها تنها مختص ما نبوده و کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور نیز در فرآیند تبدیل فناوری به محصوالت تجاری با این چالشها روبرو هستند‪.‬‬ ‫از آنجـا کـه سـهم عمـده تولیـدات تجاری بـر پایه تکنولـوژی بر عهده شـرکتهای دانـش بنیان اسـت‪ ،‬برای دریافـت اطالعـات دقیق تر درباره مشـکالت‬ ‫تجاری سـازی محصـوالت دانش بنیـان به سـراغ این شـرکتها رفتیم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫کشور پایه تولیدات دانش بنیان را ندارد‬ ‫حسین توحیدی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان‬ ‫تولید کننده دوربین در این رابطه گفت‪ :‬بیشــــترین‬ ‫مشکل برای شرکت های دانش بنیان این است که فضای‬ ‫اقتصاد کشور ما‪ ،‬فضای دانش بنیان نیست و این شرایط‬ ‫برای کسب و کار نمی تواند مناسب باشد؛ به همین دلیل‬ ‫برخی که به دنبال سرمایه گذاری باال هستند به وادی‬ ‫دانش بنیان وارد نمی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیدگاه اقتصاد کشور به اقتصاد شرکت های‬ ‫دانش بنیان از باال به پایین است؛ باید فضای واسطه گری‬ ‫ارگان های کارفرما که نقش واردات محصوالت را بر عهده‬ ‫دارند از بین برود؛ مافیا بازی در کشور ما بیشتر سودآور است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دیدگاه اقتصاد کشور به اقتصاد شرکت های‬ ‫دانش‌بنیان از باال به پایین است؛‬ ‫باید فضای واسطه گری ارگان های کارفرما که نقش‬ ‫واردات محصوالت را بر عهده دارند از بین برود؛ مافیا بازی‬ ‫در کشور ما بیشتر سودآور استبه گفته وی‪ ،‬در کشور ما‪،‬‬ ‫راه دانش بنیان راه خوبی برای پول درآوردن نیست زیرا‬ ‫کشورمان پایه تولیدی ندارد و دانش‌بنیان شدن بخشی از‬ ‫تولیدی شدن است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بنابراین کسانی که به دنبال سودهای‬ ‫کالن هستند به سمت دانش بنیان سوق پیدا نمی کنند‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این نگاه اقتصادی کشور باید از ریشه اصالح‬ ‫شود تا شاهد پیشرفت شرکت های دانش بنیان باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دیگر مشکالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حمایت های مالی و وام هایی که دریافت‬ ‫می کنیم سود باالیی دارند؛ وقتی ما در یک شرکت مواد‬ ‫اولیه را نقدا تهیه می کنیم و به صورت چکی به فروش‬ ‫می رسانیم بازپس دهی این وام ها با این درصد باال کاری‬ ‫دشوار است؛ این تسهیالت باید تسهیل کننده باشند‪.‬‬ ‫به قوانین جدید نیاز داریم‬ ‫یکی از عواملی که باعث کندی حرکت شرکت های‬ ‫دانش بنیان می شود‪ ،‬نبود قانون های جدید است و این‬ ‫موضوع مانع سبقت تولیدات برپایه دانش از محصوالت‬ ‫سنتی می شود‪ .‬شرکت های دانش بنیان همواره با این‬ ‫مشکل دست و پنجه نرم می کنند تا بتوانند گوی سبقت‬ ‫را برای تولید یک محصول فناورانه بربایند‪.‬‬ ‫یکی از عواملی که باعث کندی حرکت‬ ‫شرکت های دانش بنیان می شود‪ ،‬نبود‬ ‫قانون های جدید است و این موضوع‬ ‫مانع سبقت تولیدات برپایه دانش‬ ‫از محصوالت سنتی می شود‬ ‫مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده مواد شوینده‬ ‫نیز با بیان اینکه مشکالت شرکت های دانش بنیان زیاد‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یک تولید کننده اولین قدمی که برای‬ ‫تولید یک محصول برمی دارد اخذ مجوز است؛ این مجوزها‬ ‫از وزارت خانه های مختلف مانند صنایع‪ ،‬بهداشت و‪ ...‬اداره‬ ‫استاندارد اخذ می شود‪.‬‬ ‫مهرتاش هدایتی منش با تاکید بر اینکه برای تولید یک‬ ‫محصول جدید مشکالت زیادی داریم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫چون این محصوالت با فناوری های جدید تولیــــــــد‬ ‫می‌شود‪ ،‬طبیعتا مصوبه هایی برای اخذ مجوز این محصوالت‬ ‫الزم است اما قوانین و مصوبات در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫صنایع سنتی مشکل محصوالت نوین‬ ‫وی با بیان اینکه به روز شدن ارگان هایی که مجوز ارائه‬ ‫می دهند به محصوالت دانش بنیان از ضروریات است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اصل صنایع هنوز به صورت سنتی با شرکت های‬ ‫دانش بنیان که محصول جدید دارند‪ ،‬برخورد می کنند‪.‬‬ ‫به گفته هدایتی‪ ،‬مدیران شرکت های دانش بنیــــان‬ ‫می بایست از یک طرف به دنبال تحقیقات و تولید باشند و‬ ‫از طرف دیگر پایی برای پیگیری در اداره ها برای دریافت‬ ‫مجوز داشته باشند‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان معطل کارشناسان‬ ‫در سازمان های دولتی هستند‬ ‫در همین رابطه دکتر سیروس زینلی‪ ،‬مدیر عامــــل‬ ‫یک شرکت تولید کننده دارو بر پایه زیست فنــــــاوری‬ ‫با اشاره به عمده ترین چالش شرکت های دانش بنیان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از چالش ها سرعت پایین ارائه مجوز‬ ‫از سوی سازمان ها به محصوالت دانش بنیان است‬ ‫به‌طوری‌که باید ارائه مجوز به یک محصول دانش بنیان از‬ ‫سوی سازمان ها در اولویت بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی تأکید کرد‪ :‬سازمان ها اعالم می کنند که این تاخیر‬ ‫به دلیل کمبود کارمند و کارشناس برای بررسی طرح های‬ ‫شرکت هاست؛ پیشنهاد می کنیم یا تعداد این کارمندها‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫افزوده شود یا بررسی پروژه ها توسط همین سازمان ها یا‬ ‫وزارت خانه ها برون سپاری شوند‪.‬‬ ‫زینلی معتقد است اگر یک فرایند برای ارائه مجـــوز‬ ‫به شرکت های دانش بنیان که ‪ ۳‬روز است‪ ،‬یک ماه به طول‬ ‫بیانجامد اول به شرکت دانش بنیان و بعد به کشور ظلم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دیر رسیدن دارویی به بازار که در‬ ‫شرکت های دانش بنیان به تولید می رسد به ضرر کشور‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ما نمی توانیم کشور و شرکت ها را‬ ‫معطل کارشناس کنیم؛ هر دارویی دیرتر وارد بازار شود‬ ‫به ضرر کشور است‪.‬‬ ‫مدیران شرکت های دانش بنیان می بایســـــت‬ ‫از یک طرف به دنبال تحقیقات و تولید باشند و از طرف‬ ‫دیگر پایی برای پیگیری در اداره ها برای دریافت مجوز‬ ‫داشته باشندوی با اشاره به دیگر مشکل شرکـــــت‌های‬ ‫دانش‌بنیان برای ایجاد کسب و کار گفت‪ :‬معموال سرمایه‬ ‫در گردش این شرکت ها کم است؛ شرکت های دانش بنیان‬ ‫شرکت‌هایی هستند که تفکراتشان هر روز می‌تواند باعث‬ ‫ایجاد محصول جدید شود ولی وقتی وارد بحث تجـــاری‬ ‫می شود با عدم تولید محصول مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫کمبود بودجه برای بازاریابی‬ ‫صفا طاهرخانی یک فعال دانش بنیان با بیان اینکه‬ ‫مهمترین چالش شرکت های دانش بنیان به بازاریابی‬ ‫ارتباط دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معموال شرکت های دانش بنیان برای‬ ‫بازاریابی بودجه ندارند و هیچ ارگانی برای حمایت از‬ ‫شرکت ها در این زمینه ورود پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫سید حسن امامی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان‬ ‫که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر اســــت‬ ‫به مهر در خصوص مشکالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مشکل اولیه شرکت های دانش بنیان همان‬ ‫سازمان های دولتی هستند؛ سازمان هایی که تا با محصول‬ ‫جدید مواجه می شوند بر اساس قانون های قدیمی خود‬ ‫برای ارائه تاییدیه به شرکت ها مخالفت می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طبیعی است که در شرکت های دانش بنیان‬ ‫محصول جدیدی به تولید می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬باید به سختی‬ ‫این سازمان ها را قانع کنیم که نیاز است قانون جدیدی‬ ‫برای هر محصول نو تصویب کنند و براساس آن تاییدیه به‬ ‫شرکت ها ارائه کنند‪.‬‬ ‫امامی با اشاره به دیگر مشکل شرکت ها گفت‪ :‬این باور‬ ‫عمومی و غلط همواره در کشور وجود دارد که محصول‬ ‫خارجی از محصول داخلی بهتر است به همین دلیل بازار‬ ‫شرکت های دانش بنیان تحت تاثیر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین شرکت های دانش بنیان معموال‬ ‫شناختی از بازار و شرایط اقتصادی کشور ندارند به همین‬ ‫اعتماد ایرانی ها‬ ‫به محصوالت دانش بنیان ایرانی کم است‬ ‫یکی از مسائلی که همواره در کشور وجود دارد عدم اعتماد‬ ‫مصرف کننــــــده به کاالی داخلی و برتر دانستــــن‬ ‫نمونه های خارجی است که همین موضوع می تواند بازار‬ ‫یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬شرکت های زیادی‬ ‫هستند که همواره از این موضوع گله دارند و معتقدند تا‬ ‫مردم با اطمینان محصولمان را استفاده نکنند بازار خوبی‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫دکتر حسین نظر بلند‪ ،‬مدیر شرکت دانش بنیان تولید‬ ‫کننده کنتورهای هوشمند نیز در همین زمینه می گوید‪:‬‬ ‫در فضای دانش بنیان مسئله اصلی این است که مردم و‬ ‫مردم از محصوالت دانش بنیان آگاهی ندارند‬ ‫هومن جهانیان فر یک فعال دیگر شرکت های دانش‌بنیان‬ ‫ردیف‬ ‫چالشهای شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی‬ ‫‪۱‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان معطل کارشناسان در سازمان های دولتی هستند‬ ‫‪۲‬‬ ‫کشور پایه تولیدات دانش بنیان را ندارد‬ ‫‪۳‬‬ ‫سود باالی وام های اعطایی به شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪۴‬‬ ‫تولید محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان با قوانین قدیمی سازگار نیست‬ ‫‪۵‬‬ ‫کمبود بودجه برای بازاریابی‬ ‫‪۶‬‬ ‫اعتماد ایرانی ها به محصوالت دانش بنیان ایرانی کم است‬ ‫‪۷‬‬ ‫نیاز به تاییدیه برای تولید محصول دانش بنیان‬ ‫‪۸‬‬ ‫مردم از وجود محصوالت دانش بنیان آگاهی ندارند‬ ‫‪۹‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان بازاریابی بلد نیستند‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫زمان بازپرداخت وام های شرکت های دانش بنیان کوتاه است‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫شرکت‌هاییهستند‬ ‫که تفکراتشان هر روز‬ ‫می‌تواند باعث ایجاد‬ ‫محصول جدید شود ولی‬ ‫وقتی وارد بحث تجاری‬ ‫می شوند با عدم تولید‬ ‫محصول مواجه خواهند شد‬ ‫دلیل به نظر می رسد الزم باشد در هر شهرک یا پارک های‬ ‫علم و فناوری یک شرکت بازاریابی وجود داشته باشد که‬ ‫به همه شرکت ها ارائه خدمات و مشاوره دهد‪.‬‬ ‫دولت خودمان‪ ،‬محصول ایرانی را قبول ندارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموعه حمایت ها هم اکنون خیلی‬ ‫خوب است به طوریکه که این وضعیت به عنوان مثال با‬ ‫‪ ۱۰‬سال پیش قابل مقایسه نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان استانداردهای جدید می طلبند تا محصول‬ ‫خود را با تکیه بر این استانداردها به فروش برسانند‪.‬‬ ‫نظر بلند با اشاره به دومین مشکل شرکت های دانش‬ ‫بنیان گفت‪ :‬تامین مالی خریدار از جمله مشکالتی است که‬ ‫همواره با شرکت های دانش بنیان بوده و هست‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ورود شرکت های دانش بنیان به کارهای صنعتی‬ ‫بزرگ خیلی دشوار است‪ .‬الزم است که بازار شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان تامین شود تا خریداران ذهنیت سنتی مبنی‬ ‫بر ارجحیت محصول خارجی به ایرانی را از سر بیرون کنند‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫به مشکل دیگری در زمینه ارتباط مردم با محصوالت دانش بنیان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬مشکل ما به عنوان یک شرکـــــت‬ ‫دانش بنیان فروش است؛ معموال مردم از این محصوالتی که‬ ‫در شرکت های دانش بنیان به تولید رسیده اطالعی ندارند‬ ‫در نتیجه فروش ما دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تبلیغات و صدا و سیما می تواند در‬ ‫باال بردن آگاهی مردم تأثیرگذار باشد تا بازار محصوالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫سود باالی وام های اعطایی‬ ‫به شرکت های دانش بنیان‬ ‫عطا اکبری‪ ،‬مدیر یک شرکت دانش بنیان صنعتی با‬ ‫اشاره به نقش دولت در حمایت از دانش بنیان ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫الزم نیست حمایت دولت تنها مالی باشد بلکه بخشی از‬ ‫آن می تواند حمایت های مکاتباتی باشد‪ .‬مثال اگر مصرف‬ ‫محصوالت دانش بنیان از همین اداره‌های دولتی آغاز‬ ‫شود و آنها را در بدنه خود استفاده کنند‪ ،‬این آرام آرام در‬ ‫مردم ترویج داده می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص دیگر نگرانی شرکت های دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬کاالهای تقلبی و قاچاق محصول تولید شده در‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان را به زمین می زند و دیدگاه مردم‬ ‫را نسبت به نمونه داخلی تغییر داده و همین منجـــــر‬ ‫به شکاف بین بازار محصوالت شرکت ها و مصرف کننده‬ ‫نهایی می شود‪ .‬نیاز است که ستادهای فناوری محصوالت‬ ‫مورد تایید خود را به مردم معرفی کنند تا آنها با اطمینان‬ ‫خاطر از یک محصول بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫زمان بازپرداخت وام های‬ ‫شرکت های دانش بنیان کوتاه است‬ ‫سجاد محمدی‪ ،‬مدیر شرکتی که محصول پانسمان های‬ ‫نانو تولید می کند اظهار داشت‪ :‬وامی که به شرکت های‬ ‫دانش بنیان اعطا می شود باید بعد از یک سال باز پرداخت‬ ‫آن آغاز شود! چگونه می شود که یک شرکت در ابتدای‬ ‫کار خود با این وام دو دستگاه بخرد و تمامی خریدهای‬ ‫شرکت را باید با وام های دیگر تهیه کند بعد از یک سال‬ ‫هم وامی که از دولت گرفته را بپردازد‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه زمان آغاز بازپرداخت وام های‬ ‫اعطایی به شرکت های دانش بنیان کم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت ها بعد از دریافت وام نمی دانند چگونه بازپرداخت‬ ‫وام را آغاز کنند‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش توانمندی های‬ ‫کسب و کارانه در شرکت های دانش بنیان‬ ‫دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی‬ ‫فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمـــــهوری با‬ ‫تاکید بر اینکه عمده ترین مشکل شرکت های دانش بنیان‬ ‫بازار است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برخی از دالیل بروز این مشکل‬ ‫عمده‪ ،‬مربوط به عواملی در داخل شرکت هاست که باید‬ ‫توانمندیهای کسب و کارانه شان متناسب با توانمندی‬ ‫فناوارنه شان رشد کند تا به بازار مطلوبی دست بیابند‪.‬‬ ‫شرکت ها باید ترکیب اعضای هیات مدیره خود را طوری‬ ‫بچینند که افراد مسلط به بازار و مدیریت هم داشته‬ ‫باشند‪ .‬البته این نتیجه در مورد شرکت‌هـــــای دانش‬ ‫بنیان نوپا مصداق دارد‪.‬‬ ‫شرکت ها باید ترکیب‬ ‫اعضای هیات مدیره‬ ‫خود را طوری بچینند‬ ‫که افراد مسلط به بازار‬ ‫و مدیریت هم‬ ‫داشته باشند‬ ‫چند اقدام برای صیانت‬ ‫از بازار شرکت های دانش بنیان‬ ‫وی با تاکید براینکه ورود محصوالت شرکت‌هـــای‬ ‫دانش بنیان به بازار دغدغه اصلی معاونت علمی و فناوری است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬معاونت علمی در بسیاری از دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫مراکز نوآوری ایجاد کرده که عمده فعالیت این مراکز‬ ‫ارائه آموزش های الزم در حیطه کسب و کار است‪ .‬البته‬ ‫معاونت علمی حتی با شرکت‌های سرمایه گــــذاری و‬ ‫بنگاه‌های بزرگ نیز وارد تعامل شده تا نسبت به ایجاد‬ ‫مرکز نوآوری اقدام کند‪.‬‬ ‫شیخ زین الدین در خصوص ماهیت مراکز نوآوری‬ ‫گفت‪ :‬آموزش از طریق مشاوره و هدایت گـــری‪ ،‬نظارت‬ ‫بر بازاریابی و ارائه خدمات مشابه به شرکت های دانش بنیان‬ ‫هدف مراکز نوآوری است تا شرکت ها بدانند چگونه باید‬ ‫وارد بازار شوند و محصول خود را بفروشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نوع مشکالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫تولیدی و صنعتی متفاوت است و در مواردی نمی توانند‬ ‫مشکل بازاریابی خود را به تنهایی حل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫رو معاونت در صدد رفع این مشکل است ولی باید خود‬ ‫شرکت ها هم از نیروهایی که در این زمینه آگاه هستند‬ ‫استفاده کنند یا تجربیات شرکت های دیگر را سرلوحه کار‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری اظهار داشت‪:‬‬ ‫معاونت علمی در صدد رفع مسائلی است که مربــــــوط‬ ‫به بیرون شرکت هاست؛ یکی از این موارد در حوزه استاندارد‬ ‫است که پیگیری شد و خوشبختانه شورای عالی استاندارد‬ ‫صدور گواهی انطباق به محصوالت دانش بنیان را تصویب‬ ‫کرد؛ این ابالغیه در شهریورماه امسال انجام شده و آیین‬ ‫نامه اجرایی آن آماده است؛ منتظر هستیم انشااهلل بعد از‬ ‫روز جهانی استاندارد سازمان ملی استاندارد این مصوبه‬ ‫ابالغ و اجرایی شود‪.‬‬ ‫شــورای عالــی اســتاندارد صــدور گواهــی انطبـــــــاق‬ ‫بــه محصــوالت دانــش بنیــان را تصویــب کــرد؛ ایــن ابالغیه‬ ‫در شــهریورماه امســال انجــام شــده و آییــن نامــه اجرایی‬ ‫آن آمــاده اســت؛ منتظــر هســتیم ان شــااهلل بعــد از روز‬ ‫جهانــی اســتاندارد ســازمان ملــی اســتاندارد ایــن مصوبــه‬ ‫ابــاغ و اجرایــی شــودوی بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات‬ ‫معاونــت علمــی در راســتای رفــع مشــکالت شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان گفــت‪ :‬یکــی از مباحــث جــدی ارائــه‬ ‫امتیازاتــی بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور‬ ‫در قوانیــن مربــوط بــه مناقصــات دولتــی اســت کــه بــه‬ ‫مرحلــه اجرایــی برســد‪ .‬قانــون حمایــت از شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان بــرای ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قانون مناقصات کشور البته در رقابت با‬ ‫شرکت های خارجی ارجحیت را به شرکت های ایرانی‬ ‫داده که امتیاز بسیار خوبی است و این قانون در حال اجراست‬ ‫ولی می توان آن را کاملتر کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پیوست فناوری طرح های بزرگ‬ ‫نیز برای شرکت های دانش بنیان برای رفع مشکالت‬ ‫بازاریابی آنها به تصویب رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬دبیرخانه‬ ‫شورای اقتصاد این موضوع را به صورت جدی پیگیری‬ ‫می کند؛ از آنجایی که طرح های بزرگ کشور برای‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط بازار ایجاد می کند‪ ،‬موضوع‬ ‫پیوست فناوری این طرح ها مطرح و تصویب شد‪.‬‬ ‫ش ــیخ زی ــن الدی ــن ب ــا بی ــان اینک ــه یک ــی از اقدام ــات‬ ‫خوب ــی ک ــه در راس ــتای رف ــع مش ــکالت ش ــرکت ه ــای‬ ‫دان ــش بنی ــان انج ــام ش ــده قان ــون رف ــع موان ــع تولی ــد‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن قان ــون ب ــه ش ــدت پیگی ــر حمای ــت‬ ‫از ســـاخت و تولیـــد ایرانـــی اســـت و مـــاده ‪ ۴۳‬آن‬ ‫مربـــوط بـــه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان اســـت کـــه‬ ‫آئی ــن نام ــه اجرای ــی آن ب ــا هم ــکاری مش ــترک معاون ــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری و وزارت صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت‬ ‫آم ــاده تصوی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬آخریــن اقــدام در مصوبــه دولــت بــرای‬ ‫صیانــت از بــازار شــرکت هــای دانــش بنیــان ایــن اســت‬ ‫کــه دولــت ‪۱۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــازار جدیــد بــرای‬ ‫محصــوالت دانش‌بنیــان بــه وجــود بیــاورد و ایــن‬ ‫موضــوع بــرای بــازار شــرکت‌های دانش‌بنیــان مــی‬ ‫توانــد بســیار بــا اهمیــت باشــد‪.‬‬ ‫میترا سعیدی کیا‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫شرایط جدید سربازی‬ ‫برای افراد کلیدی‬ ‫فعال در شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان و فناور‬ ‫ابالغ شد‬ ‫شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور‬ ‫صاحبــکار در رابطــه بــا تغییــرات شــیوه نامــه در‬ ‫بهمــن مــاه ســال جــاری گفــت‪ :‬شــرکت هــای فعــال در‬ ‫حــوزه فنــاوری از جملــه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫کــه مــــــــورد تأییــد کارگــروه ارزیابــی شــرکت‌های‬‫دانش‌بنیــان قــرار گرفتــه باشــند و اســامی آنهــا در‬ ‫صفحــه اول ســامانه ‪www.Daneshbonyan.ir‬‬ ‫قــرار دارد‪ -‬و شــرکت هــای مســتقر در مراکــز رشــد و‬ ‫هرکدام از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫که دارای فروش مندرج در اظهارنامه‬ ‫مالیاتی باشد‪ ،‬می‌توانند یک نفر را‬ ‫به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند‬ ‫پارک‌هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬شــرکت هــای خــاق و‬ ‫شــرکت‌های معرفــی شــده از ســوی نهــاد هــای‬ ‫توســعه فنــاوری و نــوآوری کــه از ســوی مرکــز شــرکت‬ ‫هــا و موسســات دانــش بنیــان تاییــد می‌شــود‪،‬‬ ‫می‌تواننــد کارشناســان برتــر خــود را بــرای اســتفاده‬ ‫از ایــن تســهیالت معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکت‌های متقاضــی بایــد حتم ـاً دارای‬ ‫اظهارنامــه مالیاتــی باشــند و کاالهــا و خدمــات دانش­‌بنیان‬ ‫خــود را بــر اســاس اطالعــات اظهارنامــه مالیاتــی بــه‬ ‫فــروش رســانده باشــند‪.‬‬ ‫شرایط افراد متقاضی‬ ‫صاحبـــکار دربـــاره شـــرایط افـــراد متقاضـــی‬ ‫گفـــت‪ :‬افـــراد معرفی‌شـــده بایدحـــد نصـــاب‬ ‫امتیـــاز علمـــی و فناورانـــه را کســـب کننـــد و ایـــن‬ ‫افـــراد بایـــد دانش‌آموختـــه در مقاطـــع کارشناســـی‪،‬‬ ‫سهمیه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور‬ ‫صاحبـــکار گفـــت‪ :‬هرکـــدام از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان کـــه دارای فـــروش منـــدرج در‬ ‫اظهارنامـــه مالیاتـــی باشـــد‪ ،‬می‌تواننـــد یـــک نفـــر را‬ ‫به‌عنـــوان ســـهمیه خـــود معرفـــی کننـــد و بـــه‌ازای‬ ‫هـــر ‪ 300‬میلیـــون تومـــان فـــروش منـــدرج در‬ ‫اظهارنام ــه مالیات ــی و ی ــا ه ــر ‪ 5‬نف ــر نی ــروی انس ــانی‬ ‫شـــاغل بیمه‌شـــده‪ ،‬می‌تواننـــد یـــک نفـــر دیگـــر را‬ ‫به‌عنـــوان ســـهمیه خـــود معرفـــی کننـــد‪ .‬لـــذا یـــک‬ ‫ش ــرکت ب ــا ف ــروش بی ــش از (‪ )300‬میلی ــون توم ــان‪،‬‬ ‫می‌توانـــد ‪ 2‬نفـــر را به‌عنـــوان ســـهمیه خـــود‬ ‫معرفـــی کنـــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه معرفــی ایــن افــراد از ســوی‬ ‫شــرکت‌ها به‌هیچ‌وجــه به‌معنــای اســتفاده فــرد از‬ ‫تســهیالت نظــام وظیفــه تخصصــی نیســت و ایــن فــرد‬ ‫بایــد توانمنــدی‌ علمــی و پژوهشــی را بــرای اجــرای‬ ‫موفــق پــروژه پژوهشــی در دســتگاه‌های دفاعــی و‬ ‫دولتــی داشــته باشــد و امتیــاز الزم را در حــوزه علمــی‬ ‫و فناورانــه کســب کنــد‪.‬‬ ‫فرآیند ارائه تقاضا و پیگیری‬ ‫صاحب ــکار گف ــت‪ :‬ب ــرای اس ــتفاده اف ــراد فع ــال در‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و فنـــاور از تســـهیالت‬ ‫نظ ــام وظیف ــه تخصص ــی‪ ،‬هی ــچ نی ــازی ب ــه مراجع ــه‬ ‫حضـــوری فـــرد یـــا ارائـــه تقاضـــای مکتـــوب بـــه‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری نیس ــت و ف ــرد متقاض ــی‬ ‫بایـــد اطالعـــات خـــود و شـــرکت متبـــوع خـــود را در‬ ‫ســـامانه ‪ Soraya.bmn.ir‬ثبـــت و به‌صـــورت‬ ‫الکترونیکـــی مراحـــل آن را پیگیـــری کنـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫بــا همــکاری ســتاد کل نیروهــای مســلح‪ ،‬شــیوه‬ ‫نامــه جدیــد بــرای ســربازی افــراد کلیــدی در‬ ‫شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫به گـزارش مرکز ارتباطات واطالع رسـانی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاسـت جمهوری؛ سید محمد صاحبکار خراسانی‬ ‫رئیـس مرکـز شـرکت‌ها و موسسـات دانش بنیـان یکی‬ ‫از مسـائل اصلی در شـرکت هـای دانش بنیـان را حفظ‬ ‫و بـه کارگیـری نیروهـای توانمنـد عنـوان کـرد و گفت‪:‬‬ ‫در ایـن رابطـه موضـوع انجـام خدمـت سـربازی بـرای‬ ‫افـراد اصلـی مشـغول در ایـن شـرکت هـا مهـم اسـت؛‬ ‫به‌نحـوی کـه ممکـن اسـت بـا جـدا شـدن یـک فـرد‬ ‫اصلـی‪ ،‬فعالیـت شـرکت تحـت الشـعاع قـرار گرفتـه و با‬ ‫افـت شـدید مواجه شـود‪.‬‬ ‫دبیــر کارگــروه ارزیابــی شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫افــزود‪ :‬از آنجایــی کــه تدویــن و اجــرای برنامــه هــای‬ ‫حمایتــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان یکــی از‬ ‫مهمتریــن فعالیــت هــای معاونــت علمــی و مرکــز‬ ‫شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان اســت‪ ،‬رفــع‬ ‫ایــن مشــکل نیــز از ســالهای گذشــته در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چنــد ســال گذشــته‪ ،‬بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان شــرایط انجــام خدمــت وظیفــه تخصصــی‬ ‫بــرای افــراد تحــت پوشــش بنیــاد ملــی نخبــگان (ماننــد‬ ‫برگزیــدگان المپیادهــا‪ ،‬برگزیــدگان کنکــور وغیــره) را‬ ‫فراهــم کــرده بــود‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری‬ ‫افــزود‪ :‬بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان و ســتاد کل نیروهــای‬ ‫مســلح‪ ،‬شــیوه نامـه‌ای بــا عنــوان «شــیونامه بهــره مندی‬ ‫دانــش آموختــگان فنــاور از تســهیالت خدمــت نظــام‬ ‫وظیفــه تخصصــی» ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫صاحبــکار گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن شــیوه نامــه‪،‬‬ ‫افــراد کلیــدی و کارشناســان خبــره شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان هــم ماننــد برگزیــدگان المپیادهــا‬ ‫و کنکــور در صورتــی کــه امتیــاز الزم را در زمینــه‬ ‫علمــی و فنــاوری کســب کننــد‪ ،‬می‌تواننــد از خدمــات‬ ‫نظــام وظیفــه تخصصــی اســتفاده کــرده و بــا همــکاری‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس‌جمهــور و بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان بــه ســتادکل نیروهــای مســلح معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری‬ ‫افــزود‪ :‬خوشــبختانه ســردار باقــری رییــس ســتاد کل‬ ‫نیروهــای مســلح توجــه ویــژه ای بــه موضــوع مهــارت‬ ‫آمــوزی و اســتفاده موثرتــر از توانمندیهــای ســربازان‬ ‫دارنــد و برنامــه هــای ویــژه ای در تفاهــم نامه مشــترک‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری و ســتاد کل نیروهــای مســلح‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناسی‌ارشـــد یـــا دکتـــرای تخصصـــی باشـــند و‬ ‫بیش­ـــاز ســـه ســـال از تاریـــخ دانش­‌آموختگـــی آنهـــا‬ ‫نگذشـــته باشـــد‪ .‬البتـــه دانشـــجویان دورۀ دکتـــرای‬ ‫تخصصـــی کـــه از پیشـــنهاد رســـاله دکتـــری خـــود‬ ‫بـــا موفقیـــت دفـــاع کـــرده باشـــند‪ ،‬نیـــز مشـــمول‬ ‫مزایـــای ایـــن طـــرح می­‌شـــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــرد معرفی‌شــده بایــد در حــال حاضــر‬ ‫به‌صـــــــورت تمام‌وقـــــــــت در شــــــــــرکت‬ ‫­‌بنیــان مــورد نظــر مشــغول بــه فعالیــت باشــد‬ ‫دانش‬ ‫ِ‬ ‫و بــرای دســت‌­کم ســه مــاه اخیــر‪ ،‬ســابقه بیمــه‬ ‫پرداختــی در شــرکت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی‪:‬‬ ‫شتاب دهنده حوزه انرژی راه‌اندازی می‌شود‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری حوزه انـرژی خبر از تشـکیل نخسـتین شـتاب‌دهنده حـوزه انـرژی داد و گفت‪ :‬هنـوز به صـورت تخصصی در حـوزه انرژی‬ ‫شـتاب دهنـده‌ای وجـود نـدارد بنابراین سـرعت بخشـیدن به رونـد راه‌اندازی شـتاب دهنده حـوزه انرژی از اقدامات سـتاد اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز ارتباطات و اطالع‌رسـانی معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری‪ ،‬سـیروس وطنخواه مقدم دبیر سـتاد توسـعه فنـــــــــاوری‬ ‫حـوزه انـرژی معاونـت علمـی دربـاره فعالیت های این سـتاد تازه تاسـیس اظهار کرد‪ :‬در گذشـته سـه سـتاد مرتبط به حوزه انرژی شـامل سـتادهای نفـت و گاز‪،‬‬ ‫بهینه‌سـازی سـوخت و انـرژی هـای تجدیدپذیـر در معاونـت علمـی فعـال بودند بـا ادغام صـورت گرفته ایـن سـتادها در یک سـتاد جدید با عنوان سـتاد‬ ‫توسـعه فنـاوری حـوزه انـرژی فعالیـت خواهنـد کـرد‪ .‬این سـتاد ‪ 4‬بخش اصلـی نفـت و گاز‪ ،‬بهینه سـازی و بهـره وری انـرژی (در کل حـوزه هـای انرژی)‪،‬‬ ‫انرژی‌هـای تجدیـد پذیـر و بـرق و نیـرو دارد که همچون گذشـته محـور فعالیت های سـتاد ماموریت های متوازنی اسـت که از سـوی معاون علمـی و فناوری‬ ‫رییـس جمهوری به سـتادها ابالغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫توسعه زیست بوم علم‪ ،‬فناوری‬ ‫و نوآوری حوزه انرژی‬ ‫وطنخــواه بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه زیســت بــوم‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری و نــوآوری در حــوزه انــرژی ماموریــت‬ ‫اصلــی ایــن ســتاد اســت گفــت‪ :‬حمایــت از دســتیابی‬ ‫بــه مرجعیــت علمــی و ایجــاد زیرســــــاخت‌های‬ ‫فنــاوری ملــی در حــوزه هــای کلیــدی‪ ،‬ترویــج و‬ ‫فرهنگســازی علمــی فنــاوری و نــوآوری‪ ،‬تســهیل‬ ‫تبــادالت همــکاری هــای علمـــــــی و بیــن المللــی‪،‬‬ ‫توســعه فنــاوری هــای راهبــردی متناســب بــا نیازهای‬ ‫کشــور در حــوزه انــرژی‪ ،‬ارتقــای فنــاوری در صنایــع‬ ‫موجــود و ایجــاد صنایــع جدیــد دانش‌بنیــان و توســعه‬ ‫بــازار محصــوالت دانــش بنیــان در حــوزه انـــــــرژی‬ ‫‪ 6‬ماموریــت مشــخصی هســتند کــه از ســوی معــاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری بــه ســتادها ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫توسعه بازار محصوالت دانش بنیان‬ ‫در حوزه انرژی‬ ‫وی در ادامـــه بیـــان کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه‬ ‫ویژگی‌ه ــا و ض ــرورت ه ــای ح ــوزه ان ــرژی‪ ،‬توس ــعه‬ ‫ب ــازار محص ــوالت دان ــش بنی ــان و توس ــعه فن ــاوری‬ ‫ه ــای راهب ــردی ای ــن ح ــوزه ب ــه عن ــوان دو اولوی ــت‬ ‫نخســـت در ســـتاد پیگیـــری مـــی شـــود و مابقـــی‬ ‫ماموریـــت هـــا نیـــز در اولویـــت دوم ســـتاد قـــرار‬ ‫دارنـــد کـــه امـــور مربـــوط بـــه آنهـــا هـــم انجـــام‬ ‫م ــی ش ــود‪ .‬در ح ــال حاض ــر معاون ــت علم ــی دارای‬ ‫جایـــگاه‪ ،‬مصوبـــات و بســـترهای قانونـــی خوبـــی‬ ‫اســـت‪ .‬ســـتاد قصـــد دارد پیـــاده ســـازی ایـــن‬ ‫ماموری ــت ه ــای ش ــش گان ــه را از طری ــق بس ــترهای‬ ‫قانونـــی موجـــود انجـــام دهـــد‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه انـــرژی‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه بســـترهای قانونـــی در معاونـــت‬ ‫توسعه بازار محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫و توسعه فناوری‌های راهبردی‬ ‫حوزه انرژی به عنوان دو اولویت‬ ‫نخست در ستاد پیگیری‬ ‫می‌شود‬ ‫علمـــی بیـــان کـــرد‪ :‬در ایـــن میـــان مـــی تـــوان بـــه‬ ‫ظرفیت‌هـــای مـــاده ‪ 43‬قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد‬ ‫اش ــاره ک ــرد ک ــه مصوب ــات خوب ــی در هی ــات دول ــت‬ ‫و س ــتاد اقتص ــاد مقاومت ــی در رابط ــه ب ــا آن وج ــود‬ ‫دارد کـــه از آن مصوبـــات مـــی تـــوان بـــه برنامـــه‬ ‫تولیـــد محصـــوالت دانـــش بنیـــان‪ ،‬توســـعه بـــازار‬ ‫محصـــوالت دانـــش بنیـــان در داخـــل و خـــارج از‬ ‫کشـــور‪ ،‬پیـــاده ســـازی نظـــام آزمـــون و اســـتاندارد‬ ‫در حـــوزه انـــرژی‪ ،‬نظـــام جامـــع آمـــاری در حـــوزه‬ ‫ان ــرژی‪ ،‬ش ــبکه س ــازی ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان‬ ‫در حـــوزه انـــرژی و بـــه ایجـــاد نهادهـــای مناســـب‬ ‫مالـــی اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی‪ ،‬همچنیـــن پیـــش نویســـی در‬ ‫زمینـــه نهادهـــای مالـــی اقتصـــاد دانـــش بنیـــان‬ ‫بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی بـــه هیـــات وزیـــران‬ ‫ارســـال شـــده کـــه هنـــوز مصـــوب نشـــده اســـت‬ ‫کـــه در آن بندهـــای خوبـــی وجـــود دارد و قصـــد‬ ‫داریـــم بـــا کمـــک مدیریـــت هـــا و معاونـــت هـــای‬ ‫مختلـــف در معاونـــت علمـــی مثـــل معاونـــت هـــای‬ ‫سیاس ــتگذاری و ج ــذب س ــرمایه آن را اجــــ ــرایی‬ ‫مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫تهیه و تدوین پیوست فناوری در حوزه انرژی‬ ‫وطنخـــواه در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــه‬ ‫ســـال ‪ 95‬هیـــات وزیـــران در خصـــوص بازارســـازی‬ ‫محصـــوالت دانـــش بنیـــان تولیـــد داخـــل ابـــراز‬ ‫داشـــت کـــه ایـــن مصوبـــه از دیگـــر بســـترهای‬ ‫قانونـــی اســـت کـــه در معاونـــت علمـــی وجـــود دارد‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫و گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس ایـــن مصوبـــه دســـتگاه هـــای‬ ‫دولت ــی بای ــد س ــهم خ ــود از یکص ــد ه ــزار میلی ــارد‬ ‫ری ــال ب ــرای ایج ــاد ب ــازار محص ــوالت دان ــش بنی ــان‬ ‫را تعییـــن و بـــه معاونـــت علمـــی اعـــام کننـــد تـــا‬ ‫معاونـــت علمـــی جمـــع بنـــدی آنهـــا را بـــه هیـــات‬ ‫وزیـــران اعـــام کنـــد‪ .‬همچنیـــن مصوبـــات ســـتاد‬ ‫اقتصـــاد مقاومتـــی نیـــز از دیگـــر بســـترهایی اســـت‬ ‫کـــه مـــی تـــوان بـــه آن اشـــاره کـــرد کـــه طراحـــی‬ ‫و پیـــاده ســـازی نظـــام صیانـــت از بـــازار ملـــی در‬ ‫ح ــوزه دان ــش بنی ــان از طری ــق پیوس ــت فن ــاوری از‬ ‫مهمتریـــن مصوبـــات اســـت‪.‬‬ ‫شتاب دهنده ها‬ ‫در کشور به خوبی‬ ‫به صورت تخصصی‬ ‫در حوزه انرژی شتاب‬ ‫دهنده‌ای وجود‬ ‫ندارد‬ ‫تهیه اطلس توانمندی کشور در حوزه انرژی‬ ‫وی دربـــاره تهیـــه پیوســـت فنـــــــــــاوری در‬ ‫حــوزه انــرژی نیــز اب ـراز کــرد‪ :‬در ایــن راســتا ســتاد قصــد‬ ‫دارد پیوســـت فنـــاوری در حـــوزه انـــرژی را همـــراه‬ ‫بـــا وزارتخانـــه هـــای نفـــت و نیـــرو و بـــا همـــکاری‬ ‫معاونـــت سیاســـتگذاری معاونـــت علمـــی تهیـــه و‬ ‫نهایـــی کنـــد‪ .‬از اقدامـــات الزم و مقدماتـــی مهـــم‬ ‫بـــرای پیوســـت فنـــاوری تهیـــه اطلـــس توانمنـــدی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫رایج شده‌اند اما هنوز‬ ‫کشـــور در حـــوزه انـــرژی اســـت کـــه فعالیـــت هـــا‬ ‫در ایـــن زمینـــه آغـــاز شـــده و بـــه مـــرور نتایـــج آن‬ ‫منتشـــر مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وطنخـــواه پیگیـــری فعالیـــت اســـتارت آپ و‬ ‫شـــتاب دهنـــده هـــا در حـــوزه انـــرژی را یکـــی از‬ ‫اقدامـــات ایـــن ســـتاد دانســـت و گفـــت‪ :‬مباحـــث‬ ‫مربــوط بــه اســتارت آپ هــا و شــتاب دهنــده هــا در‬ ‫کش ــور ب ــه خوب ــی رای ــج ش ــده اس ــت ام ــا هن ــوز ب ــه‬ ‫صــورت تخصصــی در حــوزه انــرژی شــتاب دهنــده‌ای‬ ‫وجــود نــدارد بنابرایــن بــا تاکیــدات معــاون علمــی و‬ ‫فن ــاوری ریی ــس جمه ــوری قص ــد س ــرعت بخش ــیدن‬ ‫بـــه راه انـــدازی شـــتاب دهنـــده حـــوزه انـــرژی را‬ ‫داریـــم‪ .‬در زنجیـــره توســـعه فنـــاوری احتیـــاج بـــه‬ ‫مراکـــزی اســـت تـــا فرآینـــد تولیـــد محصـــول از‬ ‫شـــکل گیـــری ایـــده تـــا رســـیدن بـــه بـــازار را بـــه‬ ‫ط ــور واقع ــی تس ــهیل کن ــد‪ .‬در کش ــور مراک ــز رش ــد و‬ ‫ای ــده پ ــردازی وج ــود دارد و ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان‬ ‫توســـعه فنـــاوری را انجـــام مـــی دهنـــد امـــا شـــتاب‬ ‫دهنـــده ای در حـــوزه انـــرژی کـــه در قالـــب بخـــش‬ ‫خصوص ــی نیازه ــای کش ــور را رف ــع کن ــد وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی بــه حمایــت از توســعه فنــاوری با ابزارهــــــــای‬ ‫غیــر مالی در ســتاد اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایجاد زیرســاخت‬ ‫و بســترها در حــوزه انــرژی بــا تاکیــد بــر زیرســاخت‬ ‫هــای قانونــی و هماهنگــی هــای بیــن دســتگاهی از‬ ‫طریــق حمایــت هــای غیــر مالــی و غیــر مســتقیم مالی‬ ‫یکــی از اقداماتــی اســت کــه انجــام خواهیــم داد البتــه‬ ‫اگــر در بخشــی نیــز نیــاز بــه حمایــت مالــی مســتقیم‬ ‫باشــد تامیــن آن از طریــق مقتضــی و بــا توجــه بــه‬ ‫ضــرورت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــم افزایــی بــا دســتگاه هــا بــرای بــازار ســازی ایــن‬ ‫حــوزه از دیگــر اقدامــات ســتاد اســت زیــرا معاونــت‬ ‫توافقــات و تفاهــم نامــه هــای خوبــی بــا دســتگاه هــای‬ ‫حــوزه انــرژی دارد کــه ســتاد در جهــت اجرایــی کــردن‬ ‫آنهــا گام بــر مــی دارد‪.‬‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن این عرصه در استان سمنان بررسی شد‬ ‫تحقق نقش دانش‌بنیان‌ها در توسعه کشور با حمایت عملی‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـه شـرکت‌هایی گفته می شـود کـه ایده‌هـا را تبدیل بـه محصول مـی کنند و بیشـتر ایـن شـرکت‌ها در پارک‌هـــــــــای‬ ‫علـم و فنـاوری مسـتقر هسـتند‪ ،‬شـرکت‌های دانـش بنیـان به عنـوان مهد تولیـد علـم و عملیاتی کـردن اختراعـات بـرای تولید انبـوه‪ ،‬عالوه بر اشـتغال‪،‬‬ ‫نقـش بسـزایی در باال‌بـردن شـاخص‌های علمی کشـور و بومی کـردن دانـش دارند‪.‬‬ ‫یکـی از رویکردهایـی کـه در حـوزه علـم و فنـاوری توسـط دولـت تدبیـر و امید مـورد توجـه بـوده اسـت‪ ،‬اجرایی‌سـازی و بهره‌بـرداری از ظرفیت‌های‬ ‫کامـل قانـون حمایـت از شـرکت‌ها و مؤسسـات دانش‌بنیـان و حرکت به سـمت اقتصاد دانش‌بنیـان و تالش بـرای خلق دسـتاوردهای اقتصادی و اسـتفاده از‬ ‫توانمندی‌هـای حـوزه علـم فنـاوری در سـایر حوزه‌ها بوده اسـت‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ 200‬مختـرع در اسـتان سـمنان مـورد حمایت بنیاد نخبـگان قرار دارند و تـا کنون از ‪ 25‬مختـرع بیش از ‪ 100‬اختراع ثبت شـده و مخترعـــــان‬ ‫ایـن اسـتان توانسـته‌اند ‪ 2‬اختراع بـه عنوان اختراع پایه سـطح و بقیه در سـطح سـه ثبـت کنند‪.‬‬ ‫بـه منظـور بررسـی وضعیـت فعالیـت‪ ،‬مشـکالت و دریافـت پیشـنهادهای شـرکت‌های دانش‌بنیـان‪ ،‬میزگـردی با حضـور علی پایـداری علمـداری تولید‬ ‫کننـده کولرهـای ترموپالسـت و طراحی و سـاخت پنل‌های خورشـیدی‪ ،‬سـید هادی رسـتمیان عضو هیات موسـس شـرکت کیمیـا نانو دانـش و تولید کننده‬ ‫نانوسـیال عامـل حرارتـی (اکسـیدی و کربنی) و تجهیـزات آزمایشـگاهی انتقال حرارت‪ ،‬حسـین اکبرپور صاحب شـرکت کهربـاکاران دیباج فعـال در زمینه‬ ‫تجهیـزات آزمایشـگاهی خورشـیدی و قدیـر ناظریه فعـال در زمینه سـاخت تجهیـزات الکترونیکی صنعتـی و منابع تغذیه پیشـرفته صنعتـی در خبرگزاری‬ ‫جمهوری اسلامی(ایرنا) اسـتان سـمنان برگزار شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫سنگین بودن مالیات برای دانش‌بنیان ها‬ ‫‪28‬‬ ‫مدیـــر شـــرکت کهربـــاکاران دیبـــاج فعـــال در‬ ‫زمینـــه تجهیـــزات آزمایشـــگاهی خورشـــیدی گفـــت‪:‬‬ ‫اداره مالیـــات بـــا قـــراردادن مالیات‌هـــای نامتناســـب‪،‬‬ ‫مشـــکالت زیـــادی را بـــرای شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫بـــه وجـــود آورده اســـت و یکـــی از موانـــع فعالیـــت‬ ‫علم ــی و آزاد ب ــودن فک ــر نخب ــگان ب ــرای ای ــده ه ــای‬ ‫علمـــی‪ ،‬مســـایل مالیاتـــی ایـــن شرکت‌هاســـت‪.‬‬ ‫حســـین‌اکبر‌پور افـــزود‪ :‬حمایت‌هـــا‪ ،‬شـــامل‬ ‫حـــال شـــرکت‌هایی می‌شـــود کـــه میانگیـــن‬ ‫مالـــی میلیـــاردی داشـــته باشـــند‪ ،‬شـــرط اســـتفاده‬ ‫از تجهیـــزات پـــارک و علـــم و فنـــاوری ارایـــه وثیقـــه‬ ‫ملکـــی اســـت و ایـــن شـــرط‪ ،‬اســـتفاده نخبـــگان و‬ ‫محققـــان از تجهیـــزات موجـــود را مشـــکل‌تر می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬یکـــی از شـــرایط ایجـــاد‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬دارا بـــودن ســـه نفـــر‬ ‫نی ــرو بیم ــه ش ــده تامی ــن اجتماع ــی اس ــت‪ ،‬در حال ــی‬ ‫ک ــه خیل ــی از مدی ــران ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان ب ــا‬ ‫ای ــن ش ــرایط اقتص ــادی ق ــادر ب ــه اج ــرای ای ــن ش ــرط‬ ‫نیســـتند‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬پرداخـــت ‪ 330‬هـــزار تومـــان‬ ‫ماهان ــه بیم ــه کارفرمای ــی از ح ــد ی ــک ش ــرکت نوپ ــای‬ ‫دانش‌بنیـــان خـــارج اســـت و ایـــن گونـــه شـــرایط‬ ‫فعالی ــت بس ــیاری از نخب ــگان را غیرممک ــن م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه بهتـــر اســـت ناظـــر بـــر کار‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان‪ ،‬یـــک فـــرد کارخانـــه دار‬ ‫بـــا تجربـــه کافـــی باشـــد و بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه‬ ‫یکی از شرایط ایجاد شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬دارا بودن سه نفر نیرو بیمه‬ ‫شده تامین اجتماعی است‪ ،‬در حالی که‬ ‫خیلی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان با‬ ‫این شرایط اقتصادی قادر به اجرای‬ ‫این شرط نیستند‬ ‫حمایـــت از شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان ســـهم قابـــل‬ ‫توجهـــی از اشـــتغال را از دوش دولـــت برمـــی دارد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬رس ــالت اصل ــی پ ــارک هـــ ــای عل ــم وفن ــاوری‬ ‫حمایـــت از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان بـــود‪ ،‬در حالـــی‬ ‫کـــه ایـــن پارک‌هـــا در حـــال افزایـــش کارمندانـــش‬ ‫اســـت و هـــدف اولیـــه پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫بـــرای حمایـــت از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در حـــال‬ ‫فراموشـــی اســـت‪.‬‬ ‫صاحـــب شـــرکت کهربـــاکاران دیبـــاج فعـــال در‬ ‫زمینـــه تجهیـــزات آزمایشـــگاهی خورشـــیدی گفـــت‪:‬‬ ‫ارتبـــاط شـــرکت‌های دانـــش بینـــان بـــا مســـووالن‬ ‫اصلـــی اســـتان هـــا یعنـــی اســـتانداران ضعیـــف اســـت‬ ‫و بایـــد یـــک نماینـــده‪ ،‬یـــک مشـــاور فنـــاور و کارآمـــد‬ ‫بـــرای انتقـــال مشـــکالت نخبـــگان بـــه اســـتانداران‬ ‫تعیی ــن ش ــود‪ ،‬مادام ــی ک ــه کارمن ــدان ب ــرای نخب ــگان‬ ‫فعـــال در شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان تصمیـــم‬ ‫می‌گیرنـــد مشـــکالت ادامـــه خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫خطر واردات برای تولیدات‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫مدی ــر ش ــرکت تولی ــد کنن ــده کولره ــای ترموپالس ــت‬ ‫و طراحـــی و ســـاخت پنـــل ســـمنان گفـــت‪ :‬بـــا توجـــه‬ ‫ب ــه ای ــن ک ــه ‪ 91‬ه ــزار اخت ــراع در ای ــران ثب ــت ش ــده‪،‬‬ ‫بایـــد بررســـی کـــرد چـــه تعـــداد اختـــراع وارد بـــازار و‬ ‫منج ــر ب ــه تولی ــد و ایج ــاد ث ــروت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫علــی پایــداری علمــداری بــا بیــان اینکــه اگــــــــــر‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری ب ــه ش ــیوه صحیح ــی عم ــل کن ــد‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫مشـــکالتی بـــرای بعـــد از بـــه ثبـــت رســـیدن اختـــراع‬ ‫در زمینـــه تولیـــد پیـــش نمـــی آیـــد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫حمایـــت از جوانـــان بـــه ویـــژه در حـــوزه علـــم بایـــد‬ ‫بـــا تقویـــت و حمایـــت همـــه جانبـــه از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان در کشـــور بایـــد در اولویـــت قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬در دنیـــا از شـــرکت هـــای‬ ‫دانش‌بنیـــان مالیـــات گرفتـــه نمـــی شـــود امـــا در‬ ‫ای ــران ای ــن مش ــکل ب ــرای ش ــرکت ه ــای دانش‌بنی ــان‬ ‫همچنـــان بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه ســـهم شـــرکت هـــای‬ ‫دانش‌بنیـــان از اشـــتغال کشـــور‪ ،‬افـــزود‪ :‬بیمـــه تامیـــن‬ ‫اجتماعـــی بـــرای پرداخـــت حـــق بیمـــه کارگـــران بـــا‬ ‫هزینـــه ‪ 50‬میلیـــون ریالـــی‪ 70 ،‬میلیـــون ریـــال چـــک‬ ‫مطالبـــه مـــی کنـــد کـــه اگـــر تـــوان پرداخـــت هزینـــه‬ ‫را شـــرکت نداشـــته باشـــد‪ ،‬یـــک و نیـــم برابـــر آن را‬ ‫جریمـــه می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی بیـــان داشـــت‪ :‬تـــا زمانـــی کـــه اســـاس نامـــه‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان از تئـــوری بـــه ســـمت‬ ‫عملیاتـــی شـــدن نـــرود‪ ،‬حمایـــت از ایـــن شـــرکت هـــا‬ ‫بـــه صـــورت واقعـــی محقـــق نمی‌شـــود‪.‬‬ ‫پایـــداری بـــا اشـــاره بـــه ایـــن شـــرکت کـــه دســـت‬ ‫بـــه تولیـــد کولـــری زده کـــه در مصـــرف آب صرفـــه‬ ‫جویـــی قابـــل توجهـــی می‌کنـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬بـــرای تولیـــد‬ ‫و فـــروش هـــر کولـــر ‪ 700‬هـــزار ریـــال اعتبـــار از‬ ‫شـــرکت هزینـــه شـــده تـــا ایـــن کاال وارد بـــازار شـــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از مشــکالت اولیــه را واردات کاالهایـــــــی‬ ‫ب ــه کش ــور دانس ــت ک ــه مش ــابه آن ب ــا ت ــوان داخل ــی‬ ‫توســـط تولیدکننـــده ایرانـــی وارد بـــازار مـــی شـــود‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در برخ ــی م ــوارد حت ــی س ــاده‌ترین‬ ‫کاالهـــا ماننــــــــــد زیـــره کفـــش بـــه ایـــران وارد‬ ‫می‌شـــود کـــه چنیـــن وارداتـــی‪ ،‬بـــرای پاییـــن تریـــن‬ ‫رده ت ــا ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان در کش ــور مض ــر‬ ‫اســـت و بـــرای ثبـــات شـــغلی در ایـــران خطرآفریـــن‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫مدیـــر شـــرکت تولیـــد کننـــده کولرهـــای‬ ‫ترموپالســـت و طراحـــی و ســـاخت پنـــل یـــادآور شـــد‪:‬‬ ‫از ســـوی دیگـــر‪ ،‬شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بایـــد‬ ‫اولویـــت تولیـــدات خـــود را بـــا توجـــه بـــه نیازهـــای‬ ‫جامعـــه در نظـــر بگیرنـــد‪ ،‬و مســـووالن پـــارک هـــای‬ ‫علـــم وفنـــاوری و دانشـــگاه‌ها بایـــد بـــا همـــکاری‬ ‫هـــم‪ ،‬بـــرای حمایـــت از شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و‬ ‫مخترعـــان وارد عمـــل شـــوند‪.‬‬ ‫نیاز دانش‌بنیان‌ها‬ ‫به پشتوانه‌های قانونی و عملیاتی‬ ‫عض ــو هیئ ــت موس ــس ش ــرکت کیمی ــا نان ــو دان ــش‬ ‫تولیـــد کننـــده نانوســـیال عامـــل حرارتـــی (اکســـیدی‬ ‫و کربنـــی) و تجهیـــزات آزمایشـــگاهی انتقـــال حـــرارت‬ ‫گف ــت‪ ‌:‬فرصت ــی ب ــه گروه‌ه ــای صنعت ــی داده شـــ ــده‬ ‫تـــا از امکانـــات و مشـــاوره‌های پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫اســـتفاده کننـــد‪ ،‬امـــا ایـــن شـــرایط بـــرای تبدیـــل‬ ‫شـــدن یـــک ایـــده بـــه محصـــول کافـــی نیســـت‪.‬‬ ‫ســـید هـــادی رســـتمیان افـــزود‪ :‬پـــارک هـــای‬ ‫علم‌و‌فنـــاوری بایـــد حمایـــت هـــای بیشـــتری از‬ ‫نخب ــگان از طری ــق کاه ــش رون ــد اداری داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫بهتـــر اســـت بـــه دلیـــل تجربـــه بیشـــتر و آشـــنایی بـــا‬ ‫شـــرکت هـــا دانـــش بنیـــان‪ ،‬تفویـــض اختیـــارات بـــه‬ ‫مدیـــران پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری واگـــذار شـــود‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬دســـته بنـــدی نیازهـــای‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان بـــرای رفـــع آنـــان و‬ ‫مذاک ــره ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی و کارهای ــی ک ــه‬ ‫بایـــد بـــرای رشـــد و تعالـــی شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫الزم اســـت بـــه ســـرعت و بـــا جدیـــت در دســـتور کار‬ ‫مســـووالن وزارت علـــوم قـــرار گیـــرد تـــا بـــه حیـــات‬ ‫ایـــن واحدهـــا کمـــک بیشـــتری شـــود‪.‬‬ ‫عضـــو هیئـــت موســـس شـــرکت کیمیـــا نانـــو‬ ‫دانـــش و تولیـــد کننـــده نانوســـیال عامـــل حرارتـــی‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در دول ــت یازده ــم نمایش ــگاه های ــی ب ــا‬ ‫عنـــوان «ســـاخت ایـــران» زمینـــه هایـــی بـــرای ایـــن‬ ‫شـــرکت‌ها لحـــاظ شـــده امـــا کافـــی نیســـت‪.‬‬ ‫پارک های علم‌و‌فناوری‬ ‫باید حمایت های‬ ‫بیشتری از نخبگان‬ ‫از طریق کاهش روند‬ ‫اداری داشته باشند‬ ‫بقای دانش‌بنیان‌ها‬ ‫وابسته به حمایت از محصوالت آنها‬ ‫مدیـــر شـــرکت زمینـــه ســـاخت تجهیـــزات‬ ‫الکترونیکـــی صنعتـــی و منابـــع تغذیـــه پیشـــرفته در‬ ‫اســـتان ســـمنان گفـــت‪ :‬ایـــن شـــرکت دســـتگاهی‬ ‫بـــرای تغذیـــه هوادهـــی بـــرای هواپیمـــا تولیـــد کـــرده‪،‬‬ ‫امـــا حتـــی اجـــازه ورود ایـــن دســـتگاه را بـــه هواپیمـــا‬ ‫نمی‌د هنـــد ‪.‬‬ ‫غدیـــر ناظریـــه افـــزود‪ :‬بعـــد از ســـه ســـال مکاتبـــه‬ ‫ب ــا س ــازمان هواپیمای ــی‪ ،‬ن ــه تنه ــا اج ــازه ورود ب ــه م ــا‬ ‫ندانـــد‪ ،‬بلکـــه مشـــابه دســـتگاه تولیـــد شـــده شـــرکت‬ ‫مـــا را بـــا هشـــت میلیـــارد ریـــال از خـــارج از کشـــور‬ ‫خریـــداری کردنـــد‪ ‌،‬در حالـــی کـــه قیمـــت دســـتگاه‬ ‫تولیـــد ایـــن شـــرکت داخلـــی فقـــط ‪ 500‬میلیـــون‬ ‫ریـــال اســـت‪.‬‬ ‫مدی ــر ش ــرکت فع ــال در زمین ــه س ــاخت تجهی ــزات‬ ‫الکترونیکـــی صنعتـــی و منابـــع تغذیـــه پیشـــرفته‬ ‫اســـتان ســـمنان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه فقـــط‬ ‫نـــام معافیت‌هـــای مالیاتـــی بـــرای شـــرکت هـــای‬ ‫دانش‌بنی ــان وج ــود دارد و عم ــا کاری در ای ــن زمین ــه‬ ‫ص ــورت نم ــی گی ــرد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در برخ ــی م ــوارد بیش ــتر‬ ‫تـــوان و وقـــت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان در هفتـــه‪،‬‬ ‫بـــه دلیـــل ایـــن کـــه اداره امـــور مالیاتـــی بـــا نـــام‬ ‫فـــرار مالیالتـــی بـــرای آنـــان مشـــکل ایجـــاد می‌کنـــد‪،‬‬ ‫صـــرف مســـایل غیرعلمـــی مـــی شـــود‪.‬‬ ‫اس ــتان س ــمنان ‪ 200‬نخب ــه صاح ــب اس ــتعداد برت ــر‬ ‫شناس ــایی ش ــده دارد ک ــه ش ــامل مخت ــرع‪ ،‬دانش ــجوی‬ ‫دارای رتبـــه برتـــر کنکـــور و برنـــدگان جشـــنواره‌های‬ ‫فارابـــی‪ ،‬خوارزمـــی و شـــیخ بهایـــی می‌شـــود و ســـال‬ ‫گذشـــته ‪17‬نخبـــه ایـــن اســـتان موفـــق بـــه دریافـــت‬ ‫جایـــزه تحصیلـــی شـــدند‪.‬‬ ‫اســـتان ســـمنان حـــدود ‪ 50‬دانشـــگاه دولتـــی و‬ ‫غیردولتـــی و موسســـه آمـــوزش عالـــی و حـــدود ‪120‬‬ ‫هـــزار دانشـــجو دارد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪:‬‬ ‫امیرحسین کاشی منش‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪29‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تصویب یک آیین‌نامه‬ ‫برای رسیدگی به شکایات‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫دبیر شورای عالی عتف از بررسی نتایج فرایند ارزیابی‬ ‫‪30‬‬ ‫شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان و تصویب آئین نامه‬ ‫رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مسعود برومند دبیر شورای‬ ‫عالی عتف در حاشیه یکصد و شصت و سومین جلسه‬ ‫کمیسیون دائمی شورای عتف با بیان اینکه ابتدای این‬ ‫جلسه با مراسم تودیع وحید احمدی دبیر سابق این شورا‬ ‫آغاز شد‪ ،‬افزود‪ :‬ترجیح می‌دادیم این جلسه در همین‬ ‫کمیسیون برگزار شود تا امکان حضور فعاالن این حوزه از‬ ‫سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر فراهم باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بعد از جلسه تودیع و مـــــــعارف‬ ‫به دستورات جلسه کمیسیون بازگشتیم اظهار داشت‪:‬‬ ‫بدون وقفه موضوعات مورد بحث جلسه که شامل بررسی‬ ‫آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به شکایت شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان می‌شد در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫برومند خاطر نشان کرد‪ :‬در این جلسه نتایج فرایند‬ ‫و روند اجرای امور بررسی اعالم شد و با تغیبرات‬ ‫اندکی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫برومند موضوع مطرح دیگــــر در این جلسه را‬ ‫سند توسعه ملی زیست فناوری ایران دانست و یادآور‬ ‫شد‪ :‬این‌ سند روز گذشته نیز در ستاد راهبردی نقشه‬ ‫جامع علمی کشور مطرح شد‪.‬‬ ‫دبیر کل شورای عتف این سند را حاوی روش‬ ‫اجرایی این سند ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬در این جلسه‬ ‫نیز این سند مطرح شد تا حاضران در جریان چنین‬ ‫سندی قرار بگیرند و بحث و بررسی بیشتری در مورد‬ ‫اجرای این سند صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی در زمینه ایین نامه اجرایی قانون رسیدگی‬ ‫به شکایت شرکت‌های دانش بنیان توضیح داد‪ :‬طبق‬ ‫قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان این شرکت ها‬ ‫از طریق مکانیزم قانونی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که‬ ‫آیا دانش بنیان هستند یا خیر‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از طرف دیگر اگر شرکــــت‌های‬ ‫دانش بنیان احساس کنند در فرایند دریافت حمایت‌های‬ ‫مالی از مجموعه‌هایی مانند صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫احساس کنند حقی از آنها ضایع شده است و یا در‬ ‫اریابی و تخصیص‌منابع می توانست با آنها بخورد شود‬ ‫باید در مرجعی باشد تا بتوانند موارد خـــــــود را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه از نظر‬ ‫قانون دبیرخاته شورای عتف مرجعی برای رسیدگی به‬ ‫شکایات شرکت‌های دانش بنیان است اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بر این اساس از نظر قانون باید ایین نامه اجرایی وجود‬ ‫می داشت که این ایین نامه در حال حاضر تصویب و‬ ‫در حال اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد موارد شکایت شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان بسبار کم است گفت‪ :‬ولی باید نظام‬ ‫سیستمی برای رسیدگی به این شکایات داشته باشیم‬ ‫و در مورد موضوعات شکایت توضیح داده شود‪.‬‬ ‫برومند عدم تایید شرکت‌ها به عنوان دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫عدم ارزیابی محصوالت و فناوری‌های تولیدشــده‪،‬‬ ‫عدم توانایی الزم در ارزیابان برای ارزیابی محصول و‬ ‫عدم موفقیت در دریافت تسهیالت از صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی را از جمله زمینه های شکایت شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان نام برد‪.‬‬ ‫توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی انجام شد ؛‬ ‫آموزش سامانه پایش و ارزیابی پروژه‌ها‬ ‫به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫توسـط سـتاد توسـعه زیسـت‌فناوری معاونـت علمـی‬ ‫دوره آموزشـی سـامانه پایـش و ارزیابـی پروژه‌هـا‪ ،‬طرح‌ها‬ ‫و شـرکت‌های مجـری طرح‌هـا برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز ارتباطـات و اطلاع رسـانی معاونت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬دوره آموزشـی‬ ‫سـامانه پایـش و ارزیابـی پروژه‌هـا‪ ‌،‬طرح‌ها و شـرکت‌های‬ ‫مجـری آن در سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری بـا حضـور‬ ‫کارشناسـان سـتاد و صنـدوق حمایـت از سـرمایه گذاری‬ ‫زیسـت فنـاوری برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن دوره آموزشـی سـامانه پایـش و ارزیابـی‬ ‫پروژه‌هـا‪ ‌،‬طرح‌هـا و شـرکت‌های مجـری آن بـه صـورت‬ ‫جزیـی بـرای کارشناسـان مطـرح شـد و هـدف طراحـی‬ ‫سـامانه پایـش و ارزیابـی عملکـرد طرح‌هـا و پـروژه هـا‬ ‫و مجریـان آنهـا‪ ،‬افزایـش کارایـی و عملکـرد پـروژه هـا و‬ ‫طرح‌هـای دانـش بنیـان‪ ،‬ایجاد فضـای رقابتی و سـالم در‬ ‫کسـب و کار شـرکت هـای مجـری طرح‌هـا و پروژه‌هـا و‬ ‫توزیـع بهینـه و عادالنـه منابـع بـه آنهـا اسـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫از سوی ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد؛‬ ‫حمایت از پژوهشگران برتر جوان حوزه زیست‌فناوری‬ ‫سـتاد توسـعه زیسـت‌فناوری معاونـت علمی‌وفنـاوری‬ ‫ریاسـت‌جمهوری بـه منظور معرفی و تشـویق پژوهشـگران‬ ‫موفـق در حـوزه زیسـت‌فناوری از پژوهشـگران جـوان این‬ ‫حـوزه حمایـت می‌کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری‬ ‫معاونـت علمـی هر سـال در مراسـم‌هایی ماننـد همایش یا‬ ‫کنگره‌هـای مرتبـط بـا زیسـت فنـاوری و یا هفتـه پژوهش‬ ‫پژوهشـگران موفـق ایـن حـوزه را معرفی می‌کنـد و آنها را‬ ‫مـورد حمایـت قـرار می‌دهـد‪.‬‬ ‫پژوهشـگران پـس از تکمیـل و ارسـال فـرم « حمایـت‬ ‫از پژوهشـگران برتـر در حـوزه زیسـت‌فناوری» بـر اسـاس‬ ‫ایـن آییـن نامـه مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و ‪ 10‬نفـر از‬ ‫پژوهشـگرانی کـه موفق به کسـب باالترین امتیاز شـوند به‬ ‫عنـوان «پژوهشـگران برتـر جـوان» معرفـی می‌شـوند‪.‬‬ ‫پژوهشـگران باید حداکثر ‪ 40‬سـال داشـته باشـند و به‬ ‫طـور مشـخص در زمینه زیسـت‌فناوری فعالیـت کنند‪.‬‬ ‫معیـار ارزیابی پژوهشـگران‪ ،‬دسـتاوردها و خروجی‌های‬ ‫مربـوط به ‪ 5‬سـال گذشـته اسـت و موارد مربوط بـه بیش از‬ ‫‪ 5‬سـال در ارزشـیابی لحاظ نمی‌شـود‪.‬‬ ‫پژوهشـگران متقاضـی می‌تواننـد برای کسـب اطالعات‬ ‫بیشـتر بـه سـایت سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت‬ ‫علمـی بـه آدرس ‪ /https://biodc.isti.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان انجام شد‬ ‫امضای تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و وزارت بهداشت‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت‬ ‫بهداشـت تفاهـم نامـه‌ای را امضـا کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبرگزاری فـارس به نقل از مرکـز ارتباطات‬ ‫و اطالع رسـانی معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و آمـوزش پزشـکی در راسـتای تحقـق‬ ‫اصـول سیاسـت‌های اقتصـاد مقاومتـی ابالغی از ســــوی‬ ‫مقـام معظـم رهبـری و بـا هـدف تامیـن نیازهـای مراکـز‬ ‫درمانی کشـور از طریق توانمندی‌های شـرکت‌های دانش بنیان‪،‬‬ ‫تفاهـم نامـه‌ای را امضـا کردند‪.‬‬ ‫ایـن تفاهم‌نامـه بـا هدف توسـعه فنـاوری و زیسـت بوم‬ ‫دانـش بنیـان در حـوزه ملزومـات و تجهیـزات پزشـکی و‬ ‫تحقـق اهداف برنامه توسـعه تولید محصـوالت دانش بنیان‬ ‫بیـن سـتاری معاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و‬ ‫هاشـمی وزیر بهداشـت‪ ،‬درمـان و آموزش پزشـکی به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ایـن تفاهم‌نامـه در صـدد اسـت تـا ضمـن حمایـت‬ ‫هدفمنـد و هوشـمندانه از توانمندی‌هـای داخلـی و‬ ‫شـرکت‌های دانـش بنیان‪ ،‬نیاز ایـن بازار ملـی را به موقع و‬ ‫بـا محصـوالت با کیفیت و صرفـه اقتصـادی و تولید داخلی‬ ‫واقعـی تامیـن کند‪.‬‬ ‫ایـن یادداشـت تفاهـم در ‪ 8‬مـاده تنظیـم و بـرای مدت‬ ‫سـه سـال معتبـر اسـت و در صـورت توافـق طرفیـن قابل‬ ‫تمدیـد خواهـد بود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عملکرد وزارت بهداشت در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد؛‬ ‫موفقیت ‪ 52‬شرکت دانش‌بنیان حوزه سالمت در صادرات کاال‬ ‫همکاری وزارت بهداشت با سایر دستگاه‌ها‬ ‫وطن‌پوره با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با سایر‬ ‫دستگاه‌ها‪ ،‬یادآور شد‪ :‬همکاری با شورای عالی علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری (عتف) از جمله اقدامات این وزارتخانه‬ ‫بوده است‪ ،‬ضمن آنکه همکاری‌هایی را با سازمـــــان‬ ‫انتقال خون آغاز کردیم‪.‬‬ ‫ی در این باره توضیح داد‪ :‬در حال حاضر سازمــــان‬ ‫انتقال خون بزرگترین مصرف‌کننده کیت‌های تشخیصی‬ ‫است و از سوی دیگر ‪ 8‬شرکت دانش‌بنیان نیز در این‬ ‫زمینه فعال هستند که در این حوزه همکاری‌هایی را با‬ ‫سازمان انتقال خون شروع کردیم‪.‬‬ ‫وطن‌پور با اشاره به همکاری این وزارتخانه با دانشگاه‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬یادآور شد‪ :‬پروژه‌هایی را با دانشگاه‌های صنعتی‬ ‫همچون دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت اجرایی‬ ‫کردیم که نتایج قابل قبولی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫رشد کشور در حوزه فناوری‌های حوزه سالمت‬ ‫رییس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به ارتقای رتبه ایران در حوزه فناوری‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ولی این‬ ‫رشد باعث نشده است که فاصله ما با کشورهای دیگر کمتر‬ ‫شود‪ ،‬از این رو در میان کشورهای توسعه یافته جایگاه قابل‬ ‫قبولی نداریم‪.‬‬ ‫وطن‌پور‪ ،‬با اشاره به وجود ‪ 42‬دانشمند یک درصد‬ ‫در وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬محققان کشور در این حوزه‬ ‫توانسته‌اند ‪ 20‬محصول «بایوتک» تولید کنند که حدود‬ ‫‪ 600‬میلیون دالر صرفه‌جویی ارزی به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی به جایگاه ایران در تولید واکسن‌ها اشاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل آن‌که تمرکز تولید واکسن‌ها در‬ ‫انستیتوپاستور است‪ ،‬از این رو هیچ شرکت دانش بنیانی‬ ‫نمی‌تواند در این حوزه ورود یابد؛ لذا در این حوزه موفق‬ ‫عمل نشده است‪.‬‬ ‫صادرات دانش‌بنیان سالمت بدون حمایت‌های‬ ‫دولتی‬ ‫رییس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی به بیان اقدامات حمایتی این وزارتخانه‬ ‫راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫از مهاجرت نخبگان یزد جلوگیری می کند‬ ‫استاندار یزد با تاکید بر اینکه شرکتهای دانش بنیان باید به سرعت در یزد توسعه یابند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی این شرکتها از مهاجرت نخبگان از یزد جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬محمـود زمانی قمـی در دیدار با روسـای دانشـگاه های اسـتان یزد با‬ ‫بیـان اینکـه مداخلـه مراکـز آمـوزش عالـی مـا در امر رشـد و توسـعه و اعتالی اسـتان باید‬ ‫در بخـش هـای مختلـف افزایـش پیـدا کنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬اکنون هـم بخش هـای دیگر‬ ‫اسـتان از اینکـه آمـوزش عالی در کنارشـان نیسـت رنج می برند و هم دانشـگاه هـا از اینکه‬ ‫بسـیاری از اتفاقـات بـا نـگاه غیرعلمی پیش می رود‪ ،‬نا خشـنود هسـتند بنابرایـن فاصله‌ها‬ ‫بایـــــــد کاهـش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یزد استانی صنعتی است و در حوزه گردشگری نیز حرفهای بسیاری برای‬ ‫گفتن دارد و دانشگاه ها باید مداخله کنند‪ ،‬برنامه دهند‪.‬‬ ‫زمانی قمی تصریح کرد‪ :‬دانشگاه ها می توانند بخشی از اقداماتی که در مرکــــــز‬ ‫سرمایه گذاری استان می خواهد شکل بگیرد را هدایت کنند‪.‬‬ ‫تالش برای رفع مشکالت تحقیقات حوزه پزشکی‬ ‫وطن‌پور انجام کارآزمایی‌های بالینی را یکی از‬ ‫چالش‌های تحقیقات در حوزه پزشکی نام برد و گفت‪:‬‬ ‫انجام آزمایشات کارآزمایی‌های بالینی برای بازارسازی‬ ‫محصوالت حوزه پزشکی بسیار ضروری است که در این‬ ‫زمینه نیز برنامه‌هایی را اجرایی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت طرح‌های فناورانه اجرا شده در‬ ‫دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد طرح‌های‬ ‫فناوری این دفتر ‪ 171‬طرح است که تا سال ‪ 1394‬تعداد‬ ‫‪ 137‬طرح و در سال ‪ 95-96‬تعداد ‪ 34‬طرح بوده است‪.‬‬ ‫رییس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت تعداد‬ ‫طرح‌های خاتمه یافته تجاری‌سازی نشده را در سال ‪94‬‬ ‫تعداد ‪ 16‬طرح ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬تعداد طرح‌های خاتمه‬ ‫یافته تجاری‌سازی شده ‪ 35‬طرح است که ‪ 22‬مورد آن‬ ‫مربوط به سال ‪ 94‬و ‪ 13‬مورد آن در ســــــال ‪ 95‬تا‬ ‫‪ 96‬بوده ست‪.‬‬ ‫طن‌پور تعداد طرح‌های در دستور کار این دفتر با ‪55‬‬ ‫درصد پیشرفت را ‪ 59‬فناوری در سال ‪ 94‬دانست و گفت‪:‬‬ ‫تعداد طرح‌های خاتمه یافته با ‪ 80‬درصد پیشرفت در سال‬ ‫‪ 21 ،95-96‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ 40 ،‬طرح نیز به عنوان طرح‌های خاتمه‬ ‫یافته ناموفق معرفی شده است‪.‬‬ ‫استاندار یزد خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از دانشجویان ما دارای ایده هستند که این‬ ‫صاحبان ایده باید به صاحبان سرمایه لینک شوند و برای راه اندازی دانش بنیان ها نباید‬ ‫دنبال آدرسی به جز دانشگاه ها برویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر شرکت های دانش بنیان ها راه بیفتند‪ ،‬کمتر تحصیلکرده های ما‬ ‫مهاجرت می کنند و شاهد ماندگاری نخبگان در استان یزد باشند‪.‬‬ ‫زمانی قمی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد‪ :‬در مورد فضاهای خالی هم باید‬ ‫راهکار پیدا کنیم و از این فضاها به نحو مطلوبی استفاده کنیم حتی اگر الزم باشد باید برای‬ ‫آنها کاربری جدید تعریف شود چون اگر این روال پیش برود ممکن است متضرر شویم به‬ ‫حدی که نیاز باشد تنها یک دانشگاه در یزد فعالیت کند‪.‬‬ ‫اسـتاندار یـزد همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه محیط و فضـای دانشـگاه ها باید با نشـاط‬ ‫باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬اگـر یـک دانشـگاه شـاداب‪ ،‬پرسشـگر منتقـد داشـته باشـیم‪ ،‬هیچ مشـکلی‬ ‫وجـود نـدارد امـا اگـر در دانشـگاهی دانشـجوی سـاکت اما معترض داشـته باشـیم‪ ،‬بسـیار‬ ‫پرخطر اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬روسای دانشگاه ها روی شاداب بودن تشکل ها با حفظ اخالق‬ ‫و رسیدگی به تشکلها در دانشگاه ها کار کنند و در ارائه امکانات به تشکل ها تبعیض قائل‬ ‫نشوند چون تبعیض نارضایتی نمی آورد بلکه نفرت به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫رییس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزشکی با اشاره به چالش‌های شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در حوزه سالمت گفت‪ 52 :‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫حوزه سالمت توانستند بدون دریافت حمایت‌ها محصوالت‬ ‫فناورانه خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر حسین وطن‌پور در هشتمین‬ ‫جلسه اجرای راهبرد کالن ‪ 3‬نقشه جامع علمی کشور‬ ‫در اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارشی از اقدامات این‬ ‫وزارتخانه در تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫رتبه علمی کشور در حوزه سالمت و درمان را اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بر اساس رتبه‌بندی گوگل اسکالر ‪ 3‬دانشگـــــاه‬ ‫علوم پزشکی تهران‪ ،‬تربیت مدرس و شهید بهشتی در‬ ‫رتبه‌های کمتر از هزار قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشور در حوزه کارآفرینی ضعیف است‬ ‫و در رده کشورهای هند و مصر قرار دارد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫اینکه اعالم می‌شود از ‪ 3‬هزار ایده یک محصـــــول و از‬ ‫هر هزار مقاله یک محصول به بازار عرضه می‌شود‪ ،‬حاکی‬ ‫از آن است که کار سختی در حوزه کارآفرینی در پیش رو داریم‪.‬‬ ‫وطن پور‪ ،‬تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را ‪62‬‬ ‫دانشگاه و تعداد مراکز رشد وابسته به وزارت بهداشت را‬ ‫‪ 74‬مرکز عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬از تعداد ‪ 3‬هزار و ‪ 307‬شرکت‬ ‫دانش‌بنیانی که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫دانش بنیان بودن آنها احراز شده است‪ 910 ،‬شرکت در‬ ‫حوزه فناوری‌های سالمت فعال هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر آن ‪ 15‬اتاق تمیز برای ارائه‬ ‫خدمات به فناوران و پژوهشگران ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رییس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی به فعالیت ‪ 4‬صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫در این وزارتخانه با سرمایه ‪ 30‬میلیارد تومان اشاره و‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬عالوه بر آن دو صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫اضافه شد که در حال حاضر ‪ 6‬صندوق برای حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشگــــران راه‌اندازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمینه صادرات دانش‌بنیان پرداخت و گفت‪ :‬بررسی‌های‬ ‫ما نشان داد که ‪ 52‬شرکت بدون دریافت حمایت‌های ما‬ ‫موفق به صادرات محصوالت دانشی خود شدند‪ ،‬از این رو با‬ ‫برگزاری جلساتی با مدیران عامل این شرکت‌ها مشکالت و‬ ‫چالش‌های صادرات محصوالت آنها را جویا شدیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخشی از مشکالت این شرکت‌ها‪،‬‬ ‫یادآور شد‪ :‬در این جلسات متوجه شدیم که محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان تولید شده در این شرکت‌ها علی‌رغم آنکه‬ ‫موفق به دریافت ‪( CE‬استاندارد اروپا) بودند‪ ،‬ولـــــی‬ ‫در ایران خریداری نشده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول‪ ،‬حجم صادرات این تعداد‬ ‫شرکت دانش‌بنیان ‪ 77‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه تجهیزات‬ ‫پزشکی به خودکفایی رسیده‌ایم‪ ‌،‬افزود‪ :‬در حـــوزه‬ ‫علوم شناختی نیز چندین شرکت در زمینه حسگرهای‬ ‫پوشیدنی فعال هستند که حمایت‌هایی از این شرکت‌ها‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون نوآوری معاونت علمی‪:‬‬ ‫مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫اخذ نشان ملی استاندارد نیست‬ ‫معـــاون نـــوآوری و تجاری‌ســـازی فنـــاوری معاونـــت‬ ‫علمـــی بـــا بیـــان اینکـــه طبـــق بررســـی‌ها اخـــذ‬ ‫نشـــان ملـــی اســـتاندارد مشـــکل عمـــده شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان نیســـت گفـــت‪ :‬نشـــان ملـــی اســـتاندارد‬ ‫صرفـــاً معطـــوف بـــه کیفیـــت محصـــوالت نیســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنــــــــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــــــــــوری‪ ،‬محمـــود شـــیخ زین‌الدیـــن‬ ‫در نشســـت تخصصـــی و توجیهـــی آیین‌نامـــه اجرایـــی‬ ‫صـــدور گواهـــی انطبـــاق‪ ،‬گواهـــی محصـــول و نشـــان‬ ‫اســـتاندارد دانـــش نمـــاد‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه‬ ‫بررســـی‌ها نشـــان داده اخـــذ نشـــان ملـــی اســـتاندارد‬ ‫مشـــکل عمـــده شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان نیســـت‬ ‫گفـــت‪ :‬نشـــان ملـــی اســـتاندارد صرفـــاً معطـــوف بـــه‬ ‫کیفیـــت محصـــوالت نیســـت‪ ،‬بلکـــه عـــاوه بـــر ایـــن‬ ‫نیازمن ــد آن اس ــت ک ــه بتوان ــد ب ــه تولیــــــ ــد انب ــوه و‬ ‫آزمایشـــگاهی نیـــز دســـت یابـــد‪.‬‬ ‫وی بـــه ایجـــاد سلســـله نشســـت‌های مرتبـــط بـــا‬ ‫موضـــوع استانداردســـازی شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫از ســـوی معاونـــت علمـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫طبـــق بررســـی هـــا مشـــکل بســـیاری از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان‪ ،‬اخـــذ نشـــان ملـــی اســـتاندارد نیســـت‪،‬‬ ‫چراکـــه نشـــان ملـــی اســـتاندارد صرفـــاً معطـــوف بـــه‬ ‫ویژگی‌هـــا و عملکـــرد محصـــول نیســـت و دارای یـــک‬ ‫ســـری ضوابـــط و مقـــررات خـــاص خـــود اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بحـــث صـــدور گواهـــی انطبـــاق‬ ‫و گواهـــی صـــدور محصـــول و البتـــه در ادامـــه‬ ‫نشـــان دانـــش نمـــاد‪ ،‬راهـــکار اساســـی بـــرای رفـــع‬ ‫مشـــکالت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان اســـت‪ ،‬کـــه‬ ‫ای ــن معاون ــت ب ــا هم ــکاری س ــازمان مل ــی اس ــتاندارد‪،‬‬ ‫بـــرای فراهم‌ســـازی امکانـــات‪ ،‬بـــا مصوبـــه شـــورای‬ ‫عالـــی اســـتاندارد‪ ،‬ایـــن فرصـــت را بـــه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان می‌دهـــد تـــا بـــا بهره‌گیـــری از‬ ‫اســـتانداردهای معتبـــر بین‌المللـــی یـــا اســـتاندارد‬ ‫ملـــی اســـتاندارد‪ ،‬گواهی‌نامـــه‌ای معتبـــر بــــــــرای‬ ‫تأییـــد محصـــول خـــود دریافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫شـــیخ زیـــن الدیـــن افـــزود‪ :‬ایـــن آیین‌نامـــه‬ ‫می‌توانـــد راهگشـــای بســـیاری از مشـــکالت پیـــش روی‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان باشـــد‪ ،‬بـــر ایـــن اســـاس‬ ‫تفاهم‌نامـــه‌ای در بهمن‌مـــاه ســـال گذشـــته بـــا‬ ‫نشـــان ملـــی اســـتاندارد امضـــاء و ســـپس مصوبـــه‬ ‫شـــورای عالـــی اســـتاندارد پیگیـــری و اخـــذ شـــد‪.‬‬ ‫معـــاون نـــوآوری و تجاری‌ســـازی فنـــاوری‬ ‫معاونـــت علمـــی‪ ۲ ،‬هـــدف اصلـــی را در پـــی انعقـــاد‬ ‫ایـــن تفاهم‌نامـــه معرفـــی کـــرد و گفـــت‪ :‬پـــس از‬ ‫پیگیری‌هـــای الزم و برگـــزاری نشســـت‌های‬ ‫تخصصـــی در پـــی حـــل مشـــکالت موجـــود‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪ ،‬نخســـتین و مهم‌تریـــن‬ ‫هـــدف حـــل مشـــکالت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫بـــود و در گام بعـــدی شـــرایط را به‌گونـــه‌ای‌ فراهـــم‬ ‫ســـاختیم تـــا فراینـــد صـــدور ایـــن گواهی‌نامه‌هـــا‪،‬‬ ‫حداکث ــر همخوان ــی را ب ــا قوانی ــن ج ــاری و رویه‌ه ــای‬ ‫موجـــود ســـازمان ملـــی اســـتاندارد داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫شـــیخ زین‌الدیـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در اکثـــر‬ ‫مواقـــع مشـــکل اساســـی نداشـــتن تعریـــف اساســـی از‬ ‫مســـئله اســـت گفـــت‪ :‬بحـــث صـــدور گواهـــی انطبـــاق‬ ‫و صـــدور محصـــول و البتـــه در ادامـــه دانــــــــش‬ ‫نمـــاد مســـئله مهمـــی اســـت کـــه می‌توانـــد راهـــکار‬ ‫قابل‌توجهـــی بـــرای رفـــع مشـــکالت شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان به‌حســـاب آیـــد‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه در تجاری‌س ــازی فن ــاوری عمدتــاً‬ ‫در راســـتای کمـــک بـــه شـــرکت‌ها تنهـــا بـــه مقولـــه‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت و معافیت‌ه ــای مالیات ــی پرداخت ــه‬ ‫می‌شـــود گفـــت‪ :‬در مقولـــه حمایـــت از شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان انتظـــار از دولـــت تنهـــا ارائـــه تســـهیالت‬ ‫و معافیت‌هـــای مالیاتـــی اســـت‪ .‬درصورتی‌کـــه‬ ‫مســـئله مهـــم اســـت کـــه بتوانیـــم مســـیر را بـــرای‬ ‫فـــروش محصـــوالت شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان و‬ ‫جـــذب ســـرمایه همـــوار کنیـــم‪ .‬در ایـــن راســـتا در‬ ‫فـــاز نخســـت ‪ ۵۰‬شـــرکت دانش‌بنیـــان از مجموعـــه‬ ‫شـــرکت‌های فعـــال در نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد‬ ‫آزمایشـــگاهی بـــرای اجـــرای آزمایشـــی آیین‌نامـــه‬ ‫انتخـــاب شـــدند‪.‬‬ ‫معـــاون نـــوآوری و تجاری‌ســـازی فنـــاوری معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بابیـــان اینکـــه‬ ‫مطاب ــق روال نش ــان مل ــی اس ــتاندارد را ب ــه محصول ــی‬ ‫ارائـــه می‌دهنـــد کـــه بـــه تولیـــد انبـــوه یـــا حداقـــل‬ ‫تولی ــد آزمایش ــگاهی رس ــیده باش ــد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫ریســـک تولیـــد محصـــوالت دانش‌بنیـــان باالســـت‪،‬‬ ‫ازایــن‌رو ض ــروری ب ــه نظ ــر می‌رس ــید ت ــا ش ــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان قبـــل از اینکـــه بـــه تولیـــد برســـند‪ ،‬ایـــن‬ ‫گواهـــی انطبـــاق دانـــش نمـــاد را دریافـــت کننـــد تـــا‬ ‫پی ــش از اخ ــذ عالم ــت اس ــتاندارد مل ــی ب ــا در دس ــت‬ ‫داش ــتن گواه ــی انطب ــاق ی ــا گواه ــی محص ــول بتوانن ــد‬ ‫نســـبت بـــه جـــذب ســـرمایه‌گذار اقـــدام کـــرده و‬ ‫محصـــول خـــود را بـــه تولیـــد انبـــوه برســـانند‪.‬‬ ‫شـــیخ زین‌الدیـــن اضافـــه کـــرد‪ :‬شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان ازاین‌پـــس می‌تواننـــد به‌منظـــور‬ ‫پیگیـــری ایـــن موضـــوع و آگاهـــی از چگونگـــی‬ ‫اجـــرای آیین‌نامـــه و دریافـــت گواهی‌نامـــه بـــه دفتـــر‬ ‫نـــوآوری و تجاری‌ســـازی فنـــاوری معاونـــت نـــوآوری و‬ ‫تجاری‌ســـازی مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫اعزام هیات فناوری متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫ایرانی به اتیوپی‬ ‫‪32‬‬ ‫مرکـز تعاملات بین‌المللـی علـم و فنـاوری و‬ ‫صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا هـدف توســعه‬ ‫صـادرات محصـوالت دانش‌بنیـان‪ ،‬هیأتـی متشـکل‬ ‫از شـرکت هـای دانش‌بنیـان ایرانـی بـه شـهر آدیس‬ ‫آبابـا کشـور اتیوپـی اعـزام مـی کنـد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬اعــزام هیــات فنــاوری متشــکل از‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان ایرانــی بــه کشــور‬ ‫اتیوپــی پیــرو ســفر دو هیــأت از مقامــات بازرگانــی‬ ‫و فنــاوری ایــن کشــور بــه ایــران صــورت می‌گیــرد‬ ‫کــه منجــر بــه انعقــاد دو تفاهــم نامــه صــادرات‬ ‫محصــوالت و فنــاوری بــا شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫ایرانــی حــوزه ســامت و کشــاورزی شــد‪.‬‬ ‫«دی ــدار ب ــا مقام ــات دولت ــی و وزارت بهداش ــت‬ ‫اتیوپـــی»‪« ،‬برگـــزاری جلســـات بـــا کمیســـیون‬ ‫ســـرمایه گـــذاری اتیوپـــی»‪« ،‬هلدینـــگ افـــورت‬ ‫مؤسس ــات س ــرمایه گ ــذاری در اتیوپ ــی»‪« ،‬دی ــدار‬ ‫ب ــا مس ــوولین وزارت صنای ــع اتیوپ ــی» و همچنی ــن‬ ‫«برگـــزاری نشســـت هـــای رودرو بـــا شـــرکتهای‬ ‫متناظـــر اتیوپـــی»‪« ،‬بازدیـــد از نمایشـــگاه‬ ‫بازرگانـــی آدیـــس آبابـــا (بزرگتریـــن نمایشـــگاه‬ ‫تجـــاری اتیوپـــی)» و «بازدیـــد از نمایشـــگاه‬ ‫تخصصـــی ســـامت آدیـــس آبابـــا» از برنامه‌هـــای‬ ‫ایـــن ســـفر اســـت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان به اهمیت حضور بازاریاب کم‌توجه هستند‬ ‫دوازدهمیـــن جلســـه کارگـــروه شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان ســـتاد توســـعه علـــوم و‬ ‫فناوری‌هـــای ســـلول‌های بنیـــادی معاونـــت‬ ‫علمـــی بـــه اهمیـــت حضـــور بازاریاب‌هـــا بـــرای‬ ‫رونـــق شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان پرداخـــت‬ ‫و فراخـــوان اعـــام نیازمنـــدی شـــرکت‌ها بـــه‬ ‫کارآمـــوز بازاریابـــی اعـــام شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مرکـــز ارتباطـــات و اطـــاع‬ ‫رســـانی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری‪ ،‬دوازدهمیـــن جلســـه کارگـــروه‬ ‫شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان ســـتاد توســـعه علـــوم‬ ‫و فناوری‌هـــای ســـلول‌های بنیـــادی معاونـــت‬ ‫علمـــی بـــا حضـــور مدیـــر فنـــاوری‪ ،‬تجـــاری‬ ‫ســـازی و بـــازار ایـــن ســـتاد و نماینــــــــــدگان‬ ‫بی ــش از ‪ 30‬ش ــرکت فع ــال در ح ــوزه س ــلول‌های‬ ‫بنیـــادی و پزشـــکی بازســـاختی معاونـــت علمـــی‬ ‫برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫ســـحر تائبـــی مســـئول کمیتـــه دانشـــجویی‬ ‫ســـتاد توســـعه علـــوم و فناوری‌هـــای ســـلول‌های‬ ‫بنیـــادی معاونـــت علمـــی‪ ،‬در ایـــن جلســـه‬ ‫توضیحات ــی در خص ــوص فراخ ــوان ج ــذب کارآم ــوز‬ ‫بازاریابـــی در شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان حـــوزه‌ی‬ ‫ســـلول‌های بنیـــادی و پزشـــکی بازســـاختی ارائـــه‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت بخـــش فـــروش و‬ ‫بازاریابـــی در ســـوددهی شـــرکت‌ها و کـــم توجـــه‬ ‫بـــودن برخـــی شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان بـــه‬ ‫ایـــن موضـــوع‪ ،‬طـــرح فراخـــوان جـــذب کارآمـــوز‬ ‫بازاریابـــی را بـــه شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‬ ‫ســـتاد توســـعه علـــوم و فناوری‌هـــای ســـلول‌های‬ ‫بنیـــادی معاونـــت علمـــی پیشـــنهاد داد‪.‬‬ ‫در ایـــن طـــرح باتوجـــه بـــه بـــرآورد اولیـــه‬ ‫نیـــاز شـــرکت‌ها فراخوانـــی جهـــت جـــذب‬ ‫کارآمـــوز تهیـــه و ارائـــه می‌شـــود‪ .‬متقاضیانـــی‬ ‫کـــه از طریـــق مصاحبـــه انتخـــاب می‌شـــوند‪ ،‬بـــا‬ ‫شـــرکت در دوره‌هـــای آموزشـــی‪ ،‬آمـــاده‌ی ورود‬ ‫بـــه شـــرکت‌ها خواهنـــد شـــد تـــا بتواننـــد بـــا‬ ‫آمادگ ــی کام ــل ب ــه بازاریاب ــی آنه ــا کم ــک کنن ــد‪.‬‬ ‫در ایـــن جلســـه ســـعید حیـــدری کشـــل‪ ،‬بـــه‬ ‫ارائـــه طرحـــی بـــا سرپرســـتی رضایـــی طاویرانـــی‬ ‫بـــا عنـــوان «تولیـــد زخـــم پـــوش زیســـت‬ ‫ســـازگار بـــرای ترمیـــم آســـیب‌های پوســـتی»‬ ‫پرداخ ــت‪ .‬ای ــن محص ــول توانس ــته اس ــت مراح ــل‬ ‫آزمایشـــگاهی و مـــدل حیوانـــی را بـــا موفقیـــت‬ ‫طـــی کـــرده و پـــس از تأییـــد کمیتـــه اخـــاق‬ ‫دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی مجـــوز‬ ‫کارآزمایـــی بالینـــی را دریافـــت کنـــد‪ .‬فـــاز یـــک‬ ‫کارآزمای ــی بالین ــی اس ــتفاده از ای ــن زخ ــم پ ــوش‬ ‫در بیمارســـتان شـــهدای تجریـــش زیـــر نظـــر‬ ‫مرک ــز تحقیق ــات پوس ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‬ ‫شـــهید بهشـــتی در حـــال انجـــام اســـت‪.‬‬ ‫در ادام ــه پروی ــز ش ــهابی عض ــو هیئ ــت علم ــی‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی تبری ــز ب ــه ارائ ــه طرح ــی‬ ‫بـــا عنـــوان «دســـتگاه استریوتاکســـی اتوماتیـــک‬ ‫بـــا قابلیـــت تزریـــق ســـلول‌های بنیـــادی در‬ ‫مغـــز موش‌هـــای آزمایشـــگاهی» پرداخـــت‪.‬‬ ‫هـــدف از تکنیـــک استریوتاکســـی دســـت‌یابی بـــه‬ ‫س ــاختار غیرقاب ــل دسترس ــی اس ــت و بس ــیاری از‬ ‫محقق ــان عل ــوم اعص ــاب در آزمایش ــگاه از تکنی ــک‬ ‫استریوتاکســـی جهـــت مداخـــات مختلـــف نظیـــر‬ ‫تزریـــق ســـلول‌های بنیـــادی‪ ،‬نوروفیزولـــوژی‪،‬‬ ‫نوروبیول ــوژی‪ ،‬الکتروفیزیول ــوژی و عل ــوم ش ــناختی‬ ‫اســـتفاده می‌کننـــد‪ .‬شـــهابی مدعـــی ایـــده‬ ‫ً‬ ‫کامـــا خـــودکار‬ ‫ســـاخت دســـتگاه استریوتاکســـی‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫پـــس از آن احمدیـــان و دهقانپـــور بـــه ارائـــه‬ ‫طـــرح فناورانـــه «راه انـــدای خـــط تولیـــد ســـوزن‬ ‫بافت‌بـــرداری و آسپیراســـیون ســـلول‌های‬ ‫بنیـــادی مغـــز اســـتخوان» پرداختنـــد‪.‬‬ ‫نمونه‌بـــرداری از بافـــت و آسپیراســـیون‬ ‫ســـلول‌های بنیـــادی در بســـیاری از بیمـــاران‬ ‫مبتـــا بـــه ســـرطان بـــرای تشـــخیص و درمـــان‬ ‫ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر ایـــن امـــر بـــا اســـتفاده از‬ ‫ســـوزن‌های نمونه‌بـــرداری خارجـــی انجـــام‬ ‫می‌پذیـــرد کـــه تمامـــی ایـــن ســـوزن‌ها از طریـــق‬ ‫واردات از کشـــورهایی همچـــون چیـــن و ترکیـــه‬ ‫تأمی ــن می‌ش ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه حج ــم زی ــاد‬ ‫گس ــترده اس ــتفاده از ای ــن س ــوزن‌ها‪ ،‬ارز بس ــیاری‬ ‫از کشـــور خـــارج می‌شـــود‪ .‬بـــا راه‌انـــدازی ایـــن‬ ‫خـــط تولیـــد عـــاوه بـــر صرفه‌جویـــی ارزی و‬ ‫تأمیـــن نیـــاز داخلـــی می‌توانـــد آینـــده‌ای بـــرای‬ ‫صـــادرات ایـــن محصـــول نیـــز متصـــور بـــود‪.‬‬ ‫در گزارشی از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری؛‬ ‫درآمــد شــرکت‌های دانش‌بنیــان در گــزارش‬ ‫ارائه‌شــده از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت‌جمهوری بــه کمیســیون علمــی و فنــاوری‬ ‫دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ‪ 40‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در دویســت و شصت‌وســومین‬ ‫جلســه کمیســیون علمــی و فنــاوری دبیرخانــه شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬مأموریت‌هــا و برنامه‌هــای‬ ‫پیــش روی ســتاد توســعه فناوری‌هــای راهبــردی‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا حضــور‬ ‫رئیــس ایــن مرکــز مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و‬ ‫گــزارش تهیــه شــده پیرامــون الگــوی پیشــنهادی بــرای‬ ‫مأموریت‌هــای ســتادهای توســعه فنــاوری ارائــه شــد‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش محورهایـی همچـون دسـتیابی بـه‬ ‫مرجعیـت علمـی و توسـعه پژوهش‌هـای مـرز دانـش‪،‬‬ ‫ترویـج و فرهنگ سـازی علم و فناوری و نوآوری‪ ،‬تسـهیل‬ ‫تبـادالت و همکاری‌هـای علمـی و فنـاوری بین‌المللـی‪،‬‬ ‫توسـعه فناوری‌هـای راهبـردی متناسـب بـا نیازهـای‬ ‫چالشـی کشـور از جمله مشـکالت زیسـت‌محیطی‪ ،‬ایجاد‬ ‫صنایـع دانش‌بنیـان جدیـد و توسـعه بـازار محصـوالت‬ ‫دانش‌بنیـان مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش بــا اشــاره ایــن‬ ‫موضــوع کــه اطلــس توانمنــدی تولیــدات دانش‌بنیــان‬ ‫تدویــن شــده‪ ،‬قابلیــت احصــاء ظرفیت‌هــای‬ ‫دانش‌بنیــان بــه منظــور تولیــد محصــوالت مبتنــی‬ ‫بــر ایــن فناوری‌هــا و امــکان تطبیــق مأموریت‌هــای‬ ‫ســتادهای توســعه فنــاوری بــا راهبردهــای کالن‬ ‫نقشــه جامــع علمــی کشــور بــه عنــوان اصلی‌تریــن‬ ‫کارکردهــای ایــن اطلــس مــورد اشــاره قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ادامــه گــزارش ارائــه شــده توســط معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬درصــد تخصیــص‬ ‫اعتبــارات بــه ســتادهای توســعه فنــاوری از ابتــدای ســال‬ ‫‪ 93‬تــا پایــان ســال ‪ 95‬طــی یــک نمــودار ارائــه شــد کــه‬ ‫بــر ایــن اســاس ‪ 28‬درصــد از ســهم اعتبــارات بــه ســتاد‬ ‫توســعه علــوم و فناوری‌هــای ســلول‌های بنیــادی و ‪12‬‬ ‫درصــد از ایــن اعتبــارات نیــز بــه ســتاد توســعه فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی ایــن گــزارش نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫ایــن موضــوع کــه بیشــترین حجــم حمایــت از ســتادهای‬ ‫توســعه فنــاوری کشــور متعلــق بــه دانشــگاه‌ها و‬ ‫دانشــکده‌ها بــه میــزان ‪ 43‬درصــد و شــرکت‌ها و‬ ‫مؤسســات غیردولتــی بــا ‪ 37‬درصــد بــوده‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفــت کــه از فعالیــت ‪3260‬‬ ‫شــرکت دانش‌بنیــان ثبــت شــده تاکنــون ‪ 40‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان درآمــد نصیــب کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬در پایــان اعضــای جلســه بــه بیــان نظــرات‬ ‫و پیشــنهادهای خــود پرداختنــد کــه اهــم آن شــامل‬ ‫توجــه بــه مدیریــت اقتصــاد و منابــع انســانی‪ ،‬لــزوم‬ ‫تدویــن پیوســت فرهنگــی فعالیت‌هــای دانش‌بنیــان‪،‬‬ ‫توســعه زیرســاخت‌های مرتبــط بــا فناوری‌هــای‬ ‫نویــن و حمایت‌هــای هدفمنــد و برنامه‌محــور بــه‬ ‫منظــور هم‌افزایــی راهبردهــای پیــش روی ســتادهای‬ ‫فناوری‌هــای ملــی اســت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان اعالم شد‬ ‫‪33‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس صندوق نوآوری و شکوفایی‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۳‬میلیارد تومان از اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داده شده است‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫رییـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی با تاکید بـر اینکـه ‪ ۱۰۰‬برابر اعتباراتـی که دولـت در اختیار این‬ ‫صنـدوق قـرار داده به شـرکت‌های دانش بنیان اعطا شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از آنجایی که اعتبـارات طرح‌ها‬ ‫بـه صـورت مرحلـه‌ای به شـرکت‌ها اعطا می‌شـود از ایـن رو مابقـی اعتبـارات در بانک‌ها سـپرده گذاری‬ ‫می‌شـود و مـا بر اسـاس اساسـنامه می‌توانیم سـود دریافـت و در اختیار شـرکت‌ها قرار داده شـود‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر بهــزاد ســلطانی در‬ ‫مصاحبه تلفنی اخبار ســاعت ‪ ۲۰‬شــبکه چهار صدا و ســیما‬ ‫بــا اشــاره بــه گــزارش ارائــه شــده از ســوی دیــوان‬ ‫محاســبات کشــور در خصــوص اینکــه تاکنـــــون‬ ‫‪ ۵۰۳‬میلیــارد تومــان از اعتبــارات صنــدوق نــوآوری و‬ ‫شــکوفایی بــه شــرکت‌های دانــش بنیــان اختصــاص‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن عــدد کامــل نیســت و‬ ‫تقریبــا ‪ ۳‬برابــر ایــن میــزان یعنــی ‪ ۱۵۵۸‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــوده اســت کــه بــه شــرکت‌های دانــش‬ ‫بنیــان اعطــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫رییــس دیــوان محاســبات کشــور اظهــار کــرد‪ :‬وی‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۹۵‬حــدود حــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــه صنــدوق واگــذار شــده‬ ‫اســت کــه ایــن عــدد هــم کامــل نیســت‪.‬‬ ‫ســلطانی در ایــن بــاره توضیــج داد‪ ۶۰۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومانــی کــه در ‪ ۲‬هفتــه آخــر اســفندماه ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بــه صنــدوق داده شــده اســت در ایــن محاســبات‬ ‫وارد شــده اســت در حالــی کــه در ایــن ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫نــه فرصــت بررســی طرح‌هــای فنــاوری در اختیــار‬ ‫داریــم و نــه می‌تــوان ارزیابــی فنــی و اقتصــادی و‬ ‫بــازار انجــام داد‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه ارزیابی‌هــای فنــی بیشــتر از یکــی دو‬ ‫هفتــه بــه طــول مــی انجامــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب نمی‌تــوان انتظــار داشــت ‪ ۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان را در دو هفتــه هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫ســلطانی بــه بیــان اختــاف حســاب ‪۱۵۵۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان هزینــه کــرد صنــدوق نــوآوری و‬ ‫شــکوفایی و ‪ ۵۰۳‬هــزار میلیــارد اعــام شــده از ســوی‬ ‫دیــوان محاســبات پرداخــت و اظهــار کــرد‪ :‬در اعــام‬ ‫ایــن عــدد ‪ ۷۵۸‬میلیــارد تومانــی کــه بــرای دفتــر‬ ‫کاری شــرکت‌های دانــش بنیــان هزینــه شــده اســت‪،‬‬ ‫محاســبه نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بســیاری از شــرکت‌ها از تســهیالت‬ ‫صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای تامیــن دفاتــر‬ ‫کاری هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عـدم محاسـبه اعتبـارات صـرف شـده بـرای‬ ‫توانمنـد سـازی شـرکت‌ها را از دیگـر مواردی دانسـت‬ ‫کـه در گـزارش دیـوان محاسـبات نادیده گرفته شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ســلطانی در خصــوص ایــن ســوال کــــــــــه‬ ‫چنــد درصــد از تســهیالت صنــدوق نــوآوری در اختیــار‬ ‫شــرکت‌های دانــش بنیــان قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬بیــش از اعتباراتــی کــه از ســوی‬ ‫دولــت بــه ایــن صنــدوق واگــذار شــده اســت بــه‬ ‫شــرکت‌های متقاضــی اعطــا شــده کــه از محــل ســود‬ ‫بانکــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــائبه ســپرده گــذاری ایــن‬ ‫صنــدوق در بانک‌هــا گفــت‪ :‬طبــق اساســنامه‬ ‫صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی‪ ،‬ایــن صنــدوق‬ ‫می‌توانــد از بانک‌هــا ســود دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫سـلطانی در ایـن بـاره توضیـح داد‪ :‬به عنـوان مثال‬ ‫وقتـی برای شـرکتی اعطـای ‪ ۵‬میلیارد تومـان مصوب‬ ‫می‌شـود بـه یکبـاره بـه آن داده نمی‌شـود بلکـه بـه‬ ‫صـورت مرحلـه‌ای اسـت و متناسـب با پیشـرفت طرح‬ ‫اعطـا می‌شـود و دلیـل آن نظـارت بیشـتر بـر رونـد‬ ‫اجـرای طرح‌هـای مصـوب اسـت‪.‬‬ ‫رییـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ادامــــــه‬ ‫داد‪ :‬اگـر از ‪ ۵‬میلیـارد تومـان مصـوب ‪ ۲‬میلیـارد آن‬ ‫بـه شـرکت داده شـود‪ ،‬مابقـی یـا بایـد در گاوصندوق‬ ‫صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی باقـی بمانـد و یـا نظـر‬ ‫بانک‌هـا گذاشـته شـود کـه طبیعـی اسـت ایـن میزان‬ ‫اعتبـار در بانک‌هـا نگهـداری می‌شـود و اساسـنامه‬ ‫صنـدوق نیـز به مـا این اجـازه را داده کـه از محل این‬ ‫سـپرده گـذاری سـود دریافـت کنیـم‪.‬‬ ‫سـلطانی میزان سـود این اعتبـارات را ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومـان عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬قانـون اجازه خـرج کردن‬ ‫ایـن اعتبـارات را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی در حـال حاضـر دسـتگاه‌های دولتـی‬ ‫طلـب شـرکت‌های دانش بنیـان را پرداخـت نمی‌کنند‬ ‫و از این رو برخی از شـرکت‌ها در مرحله ورشکسـتگی‬ ‫قـرار دارنـد و مـا از محـل ایـن اعتبـارات به شـرکت‌ها‬ ‫کمـک خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫سـلطانی بـا تاکیـد بـر اینکـه بلوکـه کردن بخشـی‬ ‫از اعتبـارات از تعهـدات ایـن صنـدوق اسـت‪ ،‬یـادآور‬ ‫شـد‪ :‬بلوکـه کـردن اعتبـارات نیـز از سـوی هیـات امنا‬ ‫صنـدوق به ما تکلیف شـده اسـت؛ چراکه شـرکت‌های‬ ‫دانـش بنیـان مطمئـن باشـند اعتباراتی که بـرای آنها‬ ‫تصویـب شـده اسـت بـه آنهـا داده خواهد شـد‪.‬‬ ‫رییـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه اعتبـارات بلوکـه شـده صنـدوق نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی همیـن اسـت و چیـز دیگری نیسـت‪ ،‬اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬با اسـتفاده از سـود همین سـپرده‌ها توانسـته‌ایم‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۰‬برابـر اعتباراتـی کـه بـه صنـدوق واگذار‬ ‫شـده اسـت بـه شـرکت‌ها واگـذار کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـه گفتـه مقـام معظـم رهبری‬ ‫بـا ریخـت و پـاش نمی‌تـوان اقتصـاد مقاومتـی ایجـاد‬ ‫کـرد گفـت‪ :‬منابـع مالـی بایـد مدیریـت شـود کـه مـا‬ ‫نیـز ایـن مدیریـت را انجـام می‌دهیـم و بـا روش اتخاد‬ ‫شـده حتـی اگـر مجلـس شـورای اسلامی اعتبـارات‬ ‫صنـدوق را تصویـب نکنـد مـا اطمینان داریم که سـال‬ ‫آینـده اعتبارات شـرکت‌های دانـش بنیـان را پرداخت‬ ‫خواهیـم کـرد و ضـرری متوجـه طرح‌هـای مصـوب‬ ‫نخواهـد بود‪.‬‬ ‫عـادل آذر رئیـس دیـوان محاسـبات کشـور در‬ ‫مجلـس در نشسـت علنـی چهارشـنبه بهمـن مـاه‬ ‫گذشـته بـا ارائـه گـزارش تفریـغ بودجـه سـال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫در مجلس شـورای اسلامی اعالم کرد‪ :‬از سـال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫تـا پایـان سـال ‪ ۱۳۹۵‬معـادل ‪۲‬هـزار و ‪ ۲۰۳‬میلیـارد‬ ‫تومـان یعنـی حـدود ‪۶۷‬درصد سـرمایه اولیـه صندوق‬ ‫نوآوری و شـکوفایی تامین شـده اسـت و بالـغ بر ‪۵۰۳‬‬ ‫میلیـارد تومـان (حـدود ‪۲۵‬درصـد) منابـع مذکـور در‬ ‫غالـب تسـهیالت در اختیـار شـرکت‌های دانـش بنیان‬ ‫قـرار گرفتـه و ‪ ۷۵‬درصـد مابقـی منابـع مذکـور بـر‬ ‫اسـاس اساسـنامه صندوق یاد شـده در بانک‌ها سـپرده‬ ‫گذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در قبـال سـپرده گـذاری صـورت‬ ‫گرفتـه بانک‌هـا اقدام بـه پرداخت حـدود ‪ ۲۶۶‬میلیارد‬ ‫تومـان تسـهیالت بـه شـرکت‌های دانـش بنیـان کرده‬ ‫است‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری های خرد در تامین منابع کسب و‌کارهای نوپا‬ ‫استارت‌آپ‌ها تا سقف ‪ ۵‬میلیارد تومان از طریق بورس تامین مالی می‌شوند‬ ‫◄ پایان رویداد کارآفرینی «مکس» جهاددانشگاهی زنجان‬ ‫مسیر خالقیت و نوآوری کارآفرینان هموار شد‬ ‫◄ در نشست علمی جایگاه صنعت ورزش در برنامه اشتغال فراگیر مطرح شد‬ ‫آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در حوزه ورزش‬ ‫◄ گفت‌وگو با مدیر «مدرسه اشتغال» دانشگاه شریف؛‬ ‫مدرسه اشتغال‪ ،‬راه حلی برای مهارت‌های فراموش شده در دانشگاه‌ها‬ ‫◄ معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به بازارکار نوین خبر داد‬ ‫نحوه حمایت از استارت‌آپ هادر قالب تعاونی‬ ‫◄ بدون تولید پساب؛‬ ‫تأمین آب کشاورزی در مناطق خشک با تکنولوژی یک استارتاپ ایرانی‬ ‫جای استارت آپ های کشاورزی در کشور خالی است‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫◄ معرفی چند استارت آپ خارجی در حوزه کشاورزی ‬ ‫‪35‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری های خرد در تامین منابع کسب و‌کارهای نوپا ‬ ‫استارت‌آپ‌ها تا سقف ‪ ۵‬میلیارد تومان از طریق بورس‬ ‫تامین مالی می‌شوند‬ ‫براساس تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬اقتصاد و دارایی ‌و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل تامین سرمایه برای کسب‌و‌کارهای‬ ‫نوپا و استارت‌آپ‌ها تهیه شد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس تفاهم‌نامـه تامیـن مالـی جمعی برای کسـب و کارهـای نوپـا و اسـتارت‌آپ‌ها که در محـل وزارت امـور اقتصـاد دارایی با حضـور کرباسـیان وزیر‬ ‫اقتصـاد‌‪ ،‬آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات‪ ،‬رئیـس سـازمان بورس و معاونـان وزیـر کار و تعاون منعقد شـد‪ ،‬مدل جدیـدی برای تامیــــن مالی کسـب و‌کارهای‬ ‫نوپا اضافه شـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫محدودیت در تامین منابع مالی از مشکالت‬ ‫پیش پای کسب و کارهای نوپا است‬ ‫‪36‬‬ ‫محمدجـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات و‌فنـاوری‬ ‫اطالعـات در ایـن مراسـم با بیـان اینکه یکی از مشـکالت‬ ‫پیـش پـای کسـب و کارهـای نوپـا‪ ،‬محــــــدودیت در‬ ‫تامیـن منابـع مالـی اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬حـوزه اقتصـاد دیجیتال‬ ‫یکـی از ظرفیـت های مهم توسـعه کشـور به شـمار می رود‬ ‫کـه کشـورهای مختلـف برنامـه ریزی بـرای توسـعه آن و‌‬ ‫تهیـه اسـتراتژی خـود را در دسـتور کار قرار دادند کــــه‬ ‫در کشـور‌ما نیـز بـا محوریت شـورای عالی فضـای مجازی‬ ‫در حال تهیه اسـتراتژی توسـعه اقتصاد دیجیتال هسـتیم‬ ‫کـه مراحـل نهایـی خـود را طی مـی کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی سـایر کشـورها بـرای‬ ‫داشـتن اسـتراتژی در توسـعه اقتصـاد دیجیتـال خـود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬مثلا در کشـور هنـد برنامـه ریـزی شـده کـه تـا‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۵‬بـه میـزان ‪ ۲۰‬درصـد از درآمـد سـرانه خود‬ ‫را بـر ایـن مبنـا اقتصـاد دیجیتـال باشـند‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی ظرفیـت نیـروی انسـانی متخصـص‬ ‫کشـور را بسـیار مناسـب بـرای توسـعه اقتصـاد دیجیتـال‬ ‫دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬یکـی از مهـم تریـن مشـکالت‬ ‫کشـور‪ ،‬بیـکاری فارغ التحصیلان حوزه فنـاوری اطالعات‬ ‫اسـت کـه باتوجـه بـه ظرفیـت بـاالی کشـور بـه لحـاظ‬ ‫جمعیـت و همچنیـن وجـود کسـب و‌کارهایی کــــــــه‬ ‫بـه مرحلـه بلوغ رسـیده انـد و شـرکت هایی نیـز در حال‬ ‫رسـیدن بـه مرحلـه تـک شـاخ شـدن یـا یونکورن شـدن‬ ‫هسـتند‪ ،‬قابـل حل اسـت‪.‬‬ ‫عضو‌کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه کسـب و‌کارهای‬ ‫نوپـا در کشـور با مشـکالت متعـددی از جمله آنهـا موانع‬ ‫سیاسـی‪ ،‬فرهنگـی و‌اقتصادی اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهـم تریـن ایـن موانـع بحث تامیـن مالـی برای سـرمایه‬ ‫گـذاری اسـت کـه بـرای شـکل گیـری نظـام هـای آن‬ ‫همـکاری هایـی با وزارت کار بـا نام طرح تکاپو آغاز شـده‬ ‫اسـت کـه هـم اکنون در هشـت اسـتان کشـور ایـن طرح‬ ‫شـکل گرفتـه و برنامـه داریم در تمام اسـتان های کشـور‬ ‫آن را شـکل دهیم‪.‬‬ ‫باالتریـن مقـام مسـوول حـوزه ‪ ICT‬کشـور بـا اشـاره‬ ‫بـه تفاهـم امضـا شـده میـان وزارتخانـه هـای ارتباطات و‬ ‫فنـاوری اطالعـات‪ ،‬اقتصـاد و رفـاه خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بر‬ ‫اسـاس این تفاهمنامه طـرح کسـب و‌کارهای‌نوپا از طریق‬ ‫مبـادی اطالع رسـانی معرفی می شـود و سـرمایه گـذاران و‬ ‫مـردم بـا مطالعه آن می توانند بخشـی از منابـع مورد نیاز‬ ‫سـرمایه گـذاری طـرح را تامیـن کنند‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و‌فنـاوری اطالعـات با اشـاره بـه وجود‬ ‫سـرمایه هـای خـرد ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۵۰‬میلیـون تومانی در دسـت‬ ‫مـردم کـه متقاضـی سـرمایه گـذاری در بـازار هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن نـوع از سـرمایه گـذاری هـا تـا امـروز قانونـی‬ ‫نبـود هرچنـد کـه بـه صـورت محـدود صـورت می‌گرفت‪.‬‬ ‫کسب و کار استارت‌آپی با کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی جذاب شدند‬ ‫مسـعود کرباسـیان وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی نیز‬ ‫در حاشـیه این مراسـم گفـت‪ :‬تامین سـرمایه اولیـه برای‬ ‫کسـب و کارهـای اسـتارت‌آپی شـروع شـده و بـا توجه به‬ ‫کاهـش نـرخ سـود بانکـی ایـن فعالیت‌هـا می‌توانـد برای‬ ‫مـردم جذاب باشـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬در حـال حاضـر عمده کار سـازمان‬ ‫بـورس و اوراق بهـادار‪ ،‬نقـل و انتقال سـهام و فعالیت‌های‬ ‫موجـود اسـت و در زمینـه سـهام اولیـه توجهی نمی‌شـد‪،‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شیوه نوین تامین مالی جمعی در نظام تامین مالی‬ ‫فعالیت های کارآفرینانه وارد شد‬ ‫رونق اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫با پیوند دانشگاه و استارتاپ‌ها‬ ‫سـورنا سـتاری‪ ،‬معـاون علمـی رئیـس جمهـور نیز در‬ ‫مراسـم فـوق گفـت‪ :‬دانشـگاه‌ها بـه عنـوان منشـأ رشـد‬ ‫جامعـه می‌تواننـد بـا کمـک بـه شـکل گیـری و توسـعه‬ ‫اسـتارتاپ‌های دانشـگاهی‪ ،‬رونـق اقتصـاد دانـش بنیان را‬ ‫رقـم بزنند‪.‬‬ ‫سـتاری بـا اشـاره بـه نقـش دانشـگاه‌ها در عرصه‌هـای‬ ‫گوناگـون جامعـه از جملـه اقتصـاد گفـت‪ :‬دانشگــــــاه‬ ‫بـه عنـوان جـزء جدایـی ناپذیـر جامعه‪ ،‬بـا بهره‌منـدی از‬ ‫ظرفیـت منحصـر به‌فـرد جوانـان خلاق و تحصیـل کرده‬ ‫می‌تواننـد زمینـه سـاز شـکل گیـری اقتصاد دانـش بنیان‬ ‫در کشـور باشند‪.‬‬ ‫سـتاری با اشـاره به رشـد چشمگیر دانشـجویان ایرانی‬ ‫و افزایـش دامنـه حضور این دانشـجویان در کشـور‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬اگرچـه در سـال‌های ابتـدای انقلاب‪ ،‬بخـش قابـل‬ ‫توجهـی از دانشـجویان ایرانـی در دیگـر کشـــــــورها‬ ‫اقامـت داشـتند‪ ،‬امـا اکنـون بخـش قابـل توجــــه ایـن‬ ‫سـرمایه ارزشـمند انسـانی در اختیار کشـورمان قرار دارد؛‬ ‫امـا چالـش اساسـی بـر سـر نقش‌آفرینـی ایـن ظرفیـت‬ ‫عظیـم در تولیـد ناخالـص ملی کشـور اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری‪ ،‬بـا بیـان این‌کـه دانشـگاه‌ها و پارک‌هـای‬ ‫علـم و فنـاوری می‌تواننـد اسـتان‌ها را بـه سـوی تبدیـل‬ ‫شـدن بـه بسـتر مناسـب کارآفرینی و رشـد اسـتارتاپ‌ها‬ ‫و شـرکت‌های دانش‌بنیـان سـوق دهنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫شـهرها بـا همدلـی دانشـگاه هـا و پارک‌هـای علـم و‬ ‫فنـاوری‪ ،‬می‌تواننـد بسـتر مناسـب رشـد اسـتارتاپ‌ها را‬ ‫فراهـم کننـد و تمـام شـهر را به زیسـت بـوم کارآفرینی و‬ ‫نـوآوری بـدل کننـد‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهوری با اشـــــاره‬ ‫بـه حمایـت از مـدل هـای موفـق کسـب و کار دانشـگاه‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهوری گفت‪ :‬دانشـگاه ها‬ ‫بـه عنـوان بخـش اساسـی تحقـق زیسـت بـوم کارآفرینی‬ ‫مـی تواننـد با رونـق اسـتارتاپ‌ها ضمن کمک به اشـتغال‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬بخـش قابـل توجهـی از درآمد خـود را برای‬ ‫توسـعه تحقیـق و پژوهـش از محل سـودآوری این کسـب‬ ‫و کارهـا تأمیـن کنند‪.‬‬ ‫سـتاری ضمـن تاکیـد بـر ایجـاد زیسـت بـوم بـرای‬ ‫فعالیـت اسـتارت‌آپ‌ها و شـرکت‌های دانش‌بنیـان در‬ ‫اطـراف دانشـگاه‌ها‪ ،‬گفـت‪ :‬حدود سـه هفته پیـش آخرین‬ ‫آمـار شـرکت هـای شـکل گرفتـه در اطــــــــــراف‬ ‫دانشـگاه صنعتـی شـریف ‪ ۲۷۸‬شـرکت بـود کـه هفتـه‬ ‫عیسـی منصوری معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی نیز پیرامـون این تفاهم‬ ‫نامـه گفت‪:‬شـیوه نویـن تامین مالـی جمعی با عقـد تفاهم‬ ‫نامـه مشـترک بیـن وزارتخانـه هـای «اقتصـاد و دارایی»‪،‬‬ ‫«تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی» و «ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات» رسـما در نظـام تامین مالی کشـور وارد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن خبـر تصریح کـرد‪ :‬در تامیـن مالی‬ ‫جمعـی‪ ،‬گـروه زیـادی از مـردم بـا مقادیـر خُ ـرد در ارائـه‬ ‫منابـع الزم بـرای فعالیت های مختلف اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن شـیوه جدیـد ایجـاد کسـب و‬ ‫کارهـای کوچک روسـتایی‪ ،‬مشـاغل خانگی یـا کارآفرینی‬ ‫هـای فناورانـه گرفته تـا فعالیتهای انسـان دوسـتانه نظیر‬ ‫تحصیـل کـودکان کار‪ ،‬گـروه هـای آسـیب پذیـر و حتـی‬ ‫تامیـن مالـی آرزوهـای جوانـان از جملـه ادامـه تحصیل و‬ ‫نظایـر آن مشـارکت مـی کننـد‪.‬‬ ‫منصـوری گفـت‪ :‬ایـن گونـه از تامیـن مالـی بـر بسـتر‬ ‫فضـای اجتماعـی و شـبکه هـای اجتماعـی با اسـتفاده از‬ ‫سـکوهای عاملیـن تامین مالـی جمعی شـکل گرفته و در‬ ‫حـال حاضـر در بسـیاری از کشـورهای جهان بـکار گرفته‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعی اظهـار کرد‪ :‬در ایران‪ ،‬به پیشـنهاد وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬این موضوع در سـال ‪1394‬‬ ‫در دسـتور کار کمیسـیون تخصصی شـورای عالی اشتغال‬ ‫قـرار گرفت و طی سـه سـال با مشـارکت تعـداد زیادی از‬ ‫دسـتگاههای ذیربـط و توجه بـه تجربیات دیگر کشـورها‪،‬‬ ‫دسـتورالعمل آن تدوین شد‪.‬‬ ‫دکتـر منصـوری خاطرنشـان کـرد‪ :‬روش تامیـن مالـی‬ ‫جمعـی بـه گونـه هـای مختلـف اهـداء‪ ،‬پـاداش‪ ،‬وام و‬ ‫مشـارکت در سـهام خصوصـی قابـل اجـرا اسـت‪ ،‬کـه بـه‬ ‫دلیلـی اهمیـت مشـارکت در سـهام خصوصـی در تامیـن‬ ‫مالـی فعالیـت هـای کارآفرینـی‪ ،‬مقـرر شـد کـه عاملیـن‬ ‫تامیـن مالـی جمعـی بـا مجـوز سـازمان بـورس و اوراق‬ ‫بهـادار و تحـت نظـارت آن سـازمان عمـل نماینـد‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق با دستورالعمل تهیه‬ ‫شده‪ ،‬عاملین فعلی شش ماه فرصت دارند تا اقدام به اخذ‬ ‫مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار نمایند‪.‬‬ ‫سقف تامین مالی جمعی ‪ 5‬میلیارد تومان است‬ ‫در ادامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار با اشاره به شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ساماندهی و مجوزی برای آنها درنظر گرفته‬ ‫خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند‬ ‫نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها‬ ‫حمایت کنند؛ البته نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند‬ ‫فعالیتشان متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بورس به شیـــــوه‌های تامین مالی‬ ‫شرکت‌های نوپا پرداخت و افزود‪ :‬این نوع تامین مالی‬ ‫می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد که آنچه در این‬ ‫تفاهم‌نامه مدنظر است‪ ،‬شراکت خواهد بود‪ .‬بدین صورت‬ ‫که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست‬ ‫عامالن در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی‬ ‫جمعی را انجام می‌دهد‪ .‬همچنین دستورالعمل تهیه شده‬ ‫هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا‬ ‫وظایف هر دستگاه مشخص باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬سـقف تامیـن مالـی جمعـی ‪ 5‬میلیـارد‬ ‫تومان اسـت و اشـخاصی کـه در تامین مالـی جمعی فعال‬ ‫هسـتند‪ ،‬نگـران نباشـند‪ ،‬می‌تواننـد بـا دریافـت مجـوز از‬ ‫طریـق نهادهـای مالی مجـوز دریافـت کنند‪.‬‬ ‫جزئیات حمایت از کسب و کارهای نوپا‬ ‫الزم به ذکر است که بر اساس دستورالعمـــــــل‬ ‫تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپاعامل یا عامل‬ ‫تأمین مالی جمعی‪ ،‬یکی از نهاد مالی دارای مجوز از‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار یا شخصی حقوقی است که‬ ‫پس از عقد قرارداد همکاری با نهادهای مالی داری مجوز‬ ‫و اخذ مجوز فعالیت تأمین مالی جمعی‪ ،‬با تأیید کارگروه‬ ‫ارزیابی فرابورس‪ ،‬طبق مقررات این دستورالعمل برای‬ ‫تأمین منابع موردنیاز پروژه‌های مختلف به‌صورت برخط‬ ‫اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫حمایـت از کسـب و کارهـای نویـن در قالـب شـراکت‬ ‫در پروژه‌هـا دنبال و لیسـت تمام عوامـل در فرابورس درج‬ ‫می‌شـود و مـردم بایـد بـا توجـه بـه لیسـت‪ ،‬منابـع را در‬ ‫اختیـار صندوق‌هـا قـرار دهند‪.‬‬ ‫براسـاس دسـتور‌العملی کـه بـه تصویب شـورای‌عالی‬ ‫بـورس خواهـد رسـید‪ ،‬وظایـف هـر کـدام از دسـتگاه‌ها‬ ‫مشـخص شـده و سـازمان بـورس مجوزهـای ایـن نـوع‬ ‫تأمیـن مالـی را صـادر می‌کنـد‪.‬‬ ‫ایـن تفاهمنامـه موضـوع تأمیـن وام را دربرنمی‌گیـرد‬ ‫و ایـن موضـوع در حیطـه اختیـارات بانک مرکزی اسـت‪.‬‬ ‫سـقف تأمیـن مالی جمعـی فعال ‪‌۵‬میلیارد تومان اسـت‬ ‫و مـردم فقط بـه عامل‌های مجاز مراجعه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی در تأمین مالی کسب و‬ ‫کارهای نوین پیش‌بینی نشده اما خارجی‌ها می‌توانند گواهی‬ ‫شراکت سرمایه‌گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند‪.‬‬ ‫کسـانی کـه هم‌اکنـون در زمینـه تأمیـن مالـی جمعی‬ ‫فعالیـت دارنـد ‪‌۶‬مـاه مهلـت دارند تا خـود را بـا آیین‌نامه‬ ‫جدیـد وفـق دهند‪.‬‬ ‫در تفاهمنامـه مـواد متعـددی وجـود دارد و امـکان‬ ‫توصیـه پروژه‌هـا بـه سـرمایه‌گذاران و مـردم وجـود ندارد‪.‬‬ ‫امـکان تأمیـن مالـی جمعـی در بـازار سـرمایه در این‬ ‫قالـب پیش‌بینی شـده و اطالعـات مربوط به کسـب و کار‬ ‫در پروژه‌هـا دیـده می‌شـود‪.‬‬ ‫بـا اجرایی‌شـدن ایـن تفاهمنامـه حسـاب بانکـی‬ ‫رسـمی تعریـف می‌شـود کـه منابـع در آن حسـاب وارد‬ ‫می‌شـود تـا از منابـع مـردم صیانـت شـود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫امیدواریـم کـه بـا ایـن تفاهم‌نامـه ایـن کسـب و کارهـا و‬ ‫مـدل اجرایـی توسـعه پیـدا کننـد و بـه دیگـر بخش‌هـا‬ ‫تعمیـم یابند‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی تاکید کرد‪ :‬سـود بانکی‬ ‫پاییـن آمده و می‌تواند کسـب‌وکارهای نوپا و اسـتارت‌آپی‬ ‫بـرای مـردم جذاب باشـد و سرمایه‌هــــــا به این سـمت‬ ‫هدایت شـود‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بـا جهشـی کـه در ایـن کار صـورت‬ ‫گرفتـه‪ ،‬اثـرات مثبـت آن را مشـاهده کنیـم‪.‬‬ ‫پیـش ایـن تعـداد بـه ‪ ۳۰۵‬شـرکت افزایـش یافتـه اسـت‬ ‫و قیمـت زمیـن نیـز ‪ ۲۵‬درصـد افزایـش یافته اسـت‪ ،‬این‬ ‫بطور حتم ناشـی از حجم شـرکت هایی اسـت کـه در این‬ ‫منطقـه مسـتقر شـده اند‪.‬‬ ‫‪37‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پایان رویداد کارآفرینی «مکس» جهاددانشگاهی زنجان ‬ ‫مسیر خالقیت و نوآوری کارآفرینان هموار شد‬ ‫اولیـــن رویـــداد اســـتارت‌آپی محصـــوالت کشـــاورزی بـــا محوریـــت محصـــوالت ســـالم (مکـــس) جهاددانشـــگاهی زنجـــان بـــا معرفـــی تیم‌هـــای‬ ‫برتـــر بـــه کار خـــود پایـــان داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ، ،‬اولیـــن رویـــداد اســـتارت‌آپی محصـــوالت کشـــاورزی بـــا محوریـــت محصـــوالت ســـالم (مکـــس) جهاددانشـــگاهی زنجـــان‪،‬‬ ‫بعـــد از ارائـــه طرح‌هـــا و ایده‌هـــای تیم‌هـــای حاضـــر در ایـــن رویـــداد کارآفرینـــی و معرفـــی تیم‌هـــای برتـــر بـــه کار خـــود پایـــان داد تـــا‬ ‫مســـیر خالقیـــت و نـــوآوری بـــرای کارآفرینانـــی کـــه امـــروز دغدغـــه حمایـــت و دیـــده شـــدن دارنـــد‪ ،‬توســـط جهاددانشـــگاهی زنجـــان همـــوار شـــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫هنوز فرهنگ‌سازی خوبی در زمینه استارت‌آپ‌ها‬ ‫شکل نگرفته است‬ ‫‪38‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان به‌عنوان اولین‬ ‫سخنران این مراسم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز فرهنگ‌سازی خوبی‬ ‫در زمینه استارت‌آپ‌ها شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫مهدی عباسی با اشاره به اینکه استارت‌آپی‌هایی که‬ ‫امروز در ایران به جایی رسیده‌اند در واقع همان کسانی‬ ‫هستند که در زمانی که کسی مسئله استارت‌آپ را جدی‬ ‫نمی‌گرفت شروع به کار کردند و این مسئله را جدی‬ ‫گرفتند‪ ،‬گفت‪ :‬استارت‌آپ چند سالی است که در کشور‬ ‫شروع به کار کرده و خوشبختانه موقعیت خوبی در این‬ ‫زمینه ایجاد شده است‪ ،‬به طوری که در اکثر استارت‌آپ‌ها‬ ‫تصمیم‌گیرندگان استان حضور پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استارت‌آپ‌ها از ‪ ۱۰‬تا ‪ 15‬سال گذشته‬ ‫شروع شده‌اند ولی نتوانستیم همگام با سایر کشورها‬ ‫در این زمینه حرکت کنیم و در برخی از مسائل عقب‬ ‫مانده‌ایم‪ .‬معتقدیم نباید این مسائل را گردن دولتی‌ها‬ ‫انداخت و باید توجه داشت که هنوز هم فرهنگ‌سازی‬ ‫خوبی در این زمینه صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان با بیان اینکه برای‬ ‫حضوری موفق در این عرصه‌ها باید از خودمان شروع‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬شاید قسمتی از این عقب‌ماندگی به این دلیل‬ ‫بوده که ما به سمت ساختارهای سرمایه نرفتیم و به سمت‬ ‫ایجاد شهر فناوری حرکت نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬باید به خودمان برگردیـــم و‬ ‫تا زمانی که نپذیریم که دستگاه‌های دولتی باید خواستار‬ ‫ما باشند و این فرهنگ را در خود ایجاد کنیم که از همان‬ ‫دوران دانشجویی‪ ،‬شکل‌گیری رویدادهای کارآفرینی را در‬ ‫دستور‌ کار خودمان قرار دهیم و با این کار قطعا کشور از‬ ‫چالش بزرگ عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫خروج ‪ ۲‬میلیون هکتار زمین از چرخه کشاورزی‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان‌ نیز به‌عنوان‬ ‫دومین سخنران مراسم اختتامیه این رویداد کارآفرینی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ ۲ :‬میلیون هکتار زمین طی سال‌های ‪ ۹۰‬تا ‪۹۵‬‬ ‫از چرخه کشاورزی خارج شدند‪.‬‬ ‫حسین جعفری با اشاره به‌اینکه در بخش کشـــــــاورزی‪،‬‬ ‫با چالش‌های مهمی همچون تامین امنیت غذایی مواجه هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مفهوم تامین امنیت غذایی این است که ما بتوانیم غذای‬ ‫سالم را برای افراد و برای هر شرایطی که قرار دارد‪ ،‬تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این وظیفه مهم در بخش کشاورزی‬ ‫در سال‌های اخیر و با تغییراتی که در جنبه‌های‬ ‫زیست‌محیطی اتفاق افتاده‪ ،‬دچار چالش‌های جدی شده‬ ‫است‪ .‬یکی از این چالش‌ها بحث تغییرات اقلیم و گرمایش‬ ‫زمین است که به کرات تکرار شده است‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬یکی از چالش‌های مهم بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بحث استهالکی است که در منابع پایه ایجاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬در بحث خاک نیز می‌توان گفت که یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین اتفاقات این است که بین سال‌های ‪ ۹۰‬تا ‪۹۵‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون هکتار زمین از چرخه خارج شدند که‬ ‫دالیل مختلفی از جمله فرسایش‌ها و تغییر کاربری‌ها دارد‪.‬‬ ‫جعفری افزود‪ :‬مبحث مهم دیگر‪ ،‬بحث کیفیت تولیدات‬ ‫کشاورزی است و عوامل متعددی در این زمینه تاثیر دارند‪.‬‬ ‫در کشوری مثل آمریکا که نقش مهمی در توسعه امنیت‬ ‫غذایی به عهده دارند‪ ،‬فقط ‪ ۱۵‬درصد مردم به غذای کیفی‬ ‫دسترسی دارند و در کشور ما هنوز آمار دقیقی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد ولی این آمار پایین‌تر از این خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان خاطر‌نشان‌‬ ‫کرد‪ :‬برای کاهش این چالش‌ها راهکارهایی که ارائه می‌شود‬ ‫یکی این است که باید دنبال تولید محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫باشیم و واقعا امکان اینکه ما هر محصولی را در هر جایی‬ ‫تولید کنیم با وجود این محدودیت‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫حمایت اتاق‌های بازرگانی از رویدادهای‬ ‫کارآفرینی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز که یکی از‬ ‫مدعوین این مراسم بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتاق‌های بازرگانی‬ ‫نقش تسهیل‌گری در حمایت از رویدادهای کارآفرینی‬ ‫دارند‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫غالمحسین جمیلی با اشاره به ‌اینکه به نظر می‌رسد‬ ‫دانشگاه‌ها به سمت رسالت اصلی خود در حال حرکت‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه صنعت و محیط‌های کسب و کار متاسفانه‬ ‫سرعت‌گیرهای زیادی وجود دارد و سرعت عمل کارآفرین‬ ‫را می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید تالش شود تا مشـــــــکالت‬ ‫پیش روی کارآفرینان در استان برطرف شود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعات اثرگذار در این زمینه مسئله استارت‌آپ‌ها است‬ ‫که به خاطر شکل برگزاری و ماهیت اجرایی می‌توانند‬ ‫راه‌حلی برای کاهش موانع و مشکالت در این حوزه باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی زنجان اظهار کرد‪ :‬بخش عمده‬ ‫تجربه توسعه اشتغال در کشورهای توسعه یافته از طریق‬ ‫رویدادهای استارت‌آپی تامین می‌شود و بهترین راه‌حل‬ ‫برای رسیدن به این الگوی جهانی‪ ،‬استفاده از تجربه‌های‬ ‫سایر کشورها است‪.‬‬ ‫جمیلی با اشاره به اینکه اخیرا یکی از اولویت‌های اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬توجه به استارت‌آپ‌ها و محصوالت آن است‪،‬‬ ‫خاطرنشان ‌کرد‪ :‬اتاق‌های بازرگانی نقش تسهیل‌گری‬ ‫در حمایت از رویدادهای کارآفرینی خواهند داشت و‬ ‫امیدواریم در استان زنجان نیز به این موضوع توجه ویژه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به ارزش‌افزوده کمک برساند ولی متاسفانه در کشورمان حتی‬ ‫نتوانسته‌ایم سهمی از این موضوع را داشته باشیم و به نظر‬ ‫می‌رسد که مدت‌ها است که به این موضوع توجه نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫این مسئول به معضل کپی‌برداری اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حاشیه امن قرار گرفتن برای قشر جوان آفت بزرگی است‬ ‫و باید بپذیریم که قدرت ریسک‌پذیری و قدرت مواجهه با‬ ‫شرایط جدید را باید در خودمان تقویت کنیم‪ ‌.‬باید وارد‬ ‫بازارهای جهانی شویم و تخصص خود را نشان دهیم و این‬ ‫کار در توان جوانان خالق و ایده‌پرداز است‪.‬‬ ‫وی به برگزاری رویدادهای استارت‌آپی در کشور نیز اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در حوزه استارت‌آپ‌ها دولت رویکرد خوبی را‬ ‫پیش می‌برد و زمینه‌ها تا حدودی آماده است‪ .‬در استان زنجان‬ ‫نیز با همکاری اتاق بازرگانی زمینه‌ها تا حدودی ایجاد شده و‬ ‫به نظر می‌رسد فرصت برای حرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۶۴۵‬رویداد کارآفرینی‬ ‫در سطح کشور تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در اقتصاد ضعیف عمل کرده‌ایم‬ ‫مستقر بوده و برنامه‌های متنوعی در حال اجرا است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از سه طرح ملی که جهاددانشگاهی در حال مطالعه‬ ‫آن بوده و حائز اهمیت است‪ ،‬بازنگری ‌و آسیب‌شناسی‬ ‫رشته‌های تحصیلی است که معتقدیم یکی از دالیل عدم‬ ‫اشتغال دانشجویان در شغل‌های مناسب همین موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی به مطالعه طرح ملی نظام جامع هدایت شغلی‬ ‫توسط جهاددانشگاهی نیز اشاره کرد و یادآور شــــــد‪:‬‬ ‫هر دانشجو عالوه بر پرونده‌ کسب و کار باید پرونده‌ای نیز‬ ‫در زمینه اشتغال خود داشته باشد؛ فرد باید استعدادسنجی‬ ‫و کارآموزی و کارورزی باید در قالب یک برنامه مدون و‬ ‫منسجم ارائه شود؛ چراکه فرآیند آموزش زمانی کامل‬ ‫می‌شود که هم دانش‪ ،‬هم نگرش و هم مهارت رخ دهد‪.‬‬ ‫بیجندی همچنین به طرح ملی پیاده‌سازی الگوی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی نیز اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح در‬ ‫هشت استان در حال پیاده‌سازی است‌‪ .‬یکی از بحث‌هایی‬ ‫که بسیار جدی در حال پیگیری هستیم‪ ،‬رویدادی است که‬ ‫با همکاری دستگاه‌های مختلف که در استان زنجان انجام‬ ‫دادند و آن بحث رویدادهای کارآفرینی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه جهاددانشگاهی به‌عنوان یک سازمان‬ ‫واسطه‌ این است که در مناطق مختلف کشور به ‌ ویژه‬ ‫نواحی کم‌برخوردار در این زمینه کارهایی انجام شود و‬ ‫امیدواریم تا سال ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۶۴۵‬رویداد‪ ،‬قسمتی نیز در‬ ‫مناطق کم‌برخوردار برگزار شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان‬ ‫نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه زمینه‌های فرهنگی و‬ ‫علمی زیادی در کشور وجود دارد که هنوز مورد استفاده‬ ‫قرار نگرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در اقتصاد ضعیف عمل‬ ‫کرده‌ایم؛ چراکه زمینه‌های علمی را کمتر به‌عنوان مبنای‬ ‫حرکت‌های شغلی‪ ،‬حرفه‌ای و تخصصی خود قرار داده‌ایم‌‪.‬‬ ‫شهرام طهماسبی با اشاره به ‌اینکه ایران یک درصد‬ ‫جمعیت دنیا را داشته اما متاسفانه سهم ایران از اقتصاد‬ ‫جهان نیم درصد است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این آمار یعنی یک‬ ‫تاسف برای گذشته و یک امید برای آینده؛ یعنی باید‬ ‫تالش شود تا فرصت‌هایی که وجود دارد و کاری برای آن‬ ‫نشده را به مرحله اجرا درآوریم و یکی از همین فرصت‌ها‪،‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها است‪.‬‬ ‫وی تصریح‌کرد‪ :‬هزاران صنایع خالق در دنیا توانسته است‬ ‫معاون جهاددانشگاهی نیز با بیان اینکه ‪ ۶۴۵‬رویداد‬ ‫کارآفرینی در سطح کشور برای افق ‪ ۱۴۰۰‬در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬به سابقه سازمان تجاری‌سازی فناوری ‌و‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان اشاره کرد و گفت‪ :‬جهاددانشگاهی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۷‬بر اساس آینده پژوهشی‪ ،‬سازمان همیاری‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان را بنا نهاد و ‪ ۱۷‬آذرماه سالروز‬ ‫تاسیس این سازمان است‪.‬‬ ‫محمدصادق بیجندی با بیان اینکه از سال ‪ ۷۷‬تا ‪۹۲‬‬ ‫بیشترین تولید منابع علمی در کشور و اشتغال و کارآفرینی‬ ‫و تربیت کارآفرینان توسط این سازمان انجام شده است‪،‬‬ ‫تصریح ‌کرد‪ :‬در حال حاضر این سازمان دارای سه پارک‬ ‫علم و فناوری است که در استان البرز و کرمانشاه و تهران‬ ‫دایر بوده و پارک سوم به عنوان یک پارک تخصصی است‬ ‫که در مدت زمان یک تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‬ ‫دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه در‬ ‫پارک‌های علم و فناوری جهاددانشگاهی ‪ ۵۰۱‬شرکت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫جایگاه نخست از آن تیم «سیپام» شد‬ ‫در آیین اختتامیه اولین رویداد استارت‌آپی محصوالت‬ ‫کشاورزی با محوریت محصوالت سالم‪ ،‬تیم سیپام توانست‬ ‫رتبه اول این رویداد را از بین ‪ ۱۰‬تیم کسب کند‪ .‬همچنین‬ ‫تیم «کیت محصول سالم» و تیم «گلخانه هوشمند‬ ‫کوچک» به ترتیب مقام دوم و سوم را به دست آوردند‪.‬‬ ‫طی برگزاری این استارت‌آپ ‪ ۲۶‬ایده و طرح مطرح‬ ‫شد و از این میان با رای اکثریت ‪ ۱۰‬طرح انتخاب شد تا‬ ‫با کمک رهبران و منتورها بر روی این طرح‌ها کار شده‬ ‫و کم و کاستی‌ها بررسی شود و ایده‌ها برای داوران این‬ ‫استارت‌آپ ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬گروه شرکت‌کننده شامل گروه‌های کینــــــــوا‪،‬‬ ‫سات مکس‪ ،‬بسته‌بندی درازمدت محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫کشاورزی هوشمند‪ ،‬سامانه آنالین توزیع و بازاریابی‬ ‫محصوالت خانگی زنان روستایی استان زنجان‪ ،‬گلخانه‬ ‫هوشمند کوچک‪ ،‬زنجیره تولید محصوالت سالم از مزرعه‬ ‫تا سفره‪ ،‬هایپر مارکت آنالین کشاورزی‪ ،‬کیت محصوالت‬ ‫سالم و سیپام بودند‪.‬‬ ‫گزارش‪:‬‬ ‫زهره میرعیسی‌خانی‬ ‫‪39‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست علمی جایگاه صنعت ورزش در برنامه اشتغال فراگیر مطرح شد ‬ ‫آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به ایجاد اکوسیستم‬ ‫کارآفرینی در حوزه ورزش‬ ‫وجود حدود ‪ 600‬شغل در حوزه ورزش سبب شده تا این بخش در بسیاری از کشورهای جهان از نظر اقتصادی و اشتغال‌زایی موردتوجه جدی قرار گیرد‪ ،‬اما‬ ‫باوجوداین اهمیت متأسفانه در کشورمان حتی فارغ‌التحصیالن رشته تربیت بدنی نیز با اکثر این مشاغل آشنایی ندارند و برخی از مشاغل اشاره‌شده نیز به صورت‬ ‫غیررسمی انجام می‌شوند‪.‬‬ ‫درسال جاری و با اجرای طرح اشتغال فراگیر‪ ،‬در زیرشاخه خدمات‪ ،‬هرچند به صورت مختصر و در دو رسته به مشاغل ورزشی نیز توجه شده است که در همین‬ ‫راستا و به منظور بررسی این ظرفیت‌ها به همت سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی(ستفا)‪ ،‬نشست علمی و تخصص جایگاه‬ ‫صنعت ورزش در برنامه اشتغال فراگیر برگزار شد‪.‬‬ ‫این نشست علمی‪ ،‬دوشنبه ‪ 2‬بهمن‌ماه با حضور دکتر امیررضا خادم؛ معاون پارلمانی‪ ،‬حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان و مدیر برنامه اشتغال‬ ‫فراگیر در حوزه ورزش و دکتر محمدرضا برومند؛ دبیر کمیته اشتغال وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬دکتر محمدصادق بیجندی رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‬ ‫دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی و جمعی از اساتید ‪،‬صاحب‌نظران ‪ ،‬کارآفرینان و تولیدکنندگان ورزشی در محل ستفا برگزار شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫تعداد اندکی از استارت آپ‌های ورزشی در‬ ‫کشورمان فعالیت دارند‬ ‫‪40‬‬ ‫محمـــد صـــادق بیجنـــدی‪ ،‬رئیـــس ســـتفا در‬ ‫ابتـــدای ایـــن نشســـت خبـــری بـــا معرفـــی ســـازمان‬ ‫تجاری‌ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش‌آموختـــگان‬ ‫جهاددانشـــگاهی و بیـــان فعالیت‌هـــای آن گفـــت‪:‬‬ ‫اشـــتغال زمانـــی در کشـــور توســـعه پیـــدا می‌کنـــد‬ ‫کـــه همـــه بخش‌هـــا دســـت بـــه دســـت هـــم دهنـــد و‬ ‫هرج ــا وضعی ــت خوب ــی در ای ــن رابط ــه دیدی ــم حاص ــل‬ ‫هم‌افزایـــی بخش‌هـــای مختلـــف بـــود‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه معضـــل اشـــتغال بـــه نظـــر مـــن‬ ‫معضـــل نیســـت‪ ،‬بلکـــه نیازمنـــد نـــگاه جدیـــدی در‬ ‫ای ــن ح ــوزه هس ــتیم اف ــزود‪ :‬اگ ــر بخشـــــــــــــ ــی‬ ‫بـــه موضـــوع اشـــتغال نـــگاه کنیـــم مشـــکل اشـــتغال‬ ‫حـــل نمی‌شـــود‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـتفا در ادامـــه ســـخنانش بـــه موضـــوع‬ ‫ای ــن نشس ــت علم ــی‪ ،‬یعن ــی جای ــگاه صنع ــت ورزش در‬ ‫برنامــه اشــتغال فراگیــر اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬متأســفانه‬ ‫تاکنـــون بـــه ظرفیت‌هـــای ایـــن حـــوزه در ایجـــاد‬ ‫اشـــتغال توجـــه ای نشـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر تعـــداد اندکـــی‬ ‫از اســـتارت آپ‌هـــای ورزشـــی در کشـــورمان فعالیـــت‬ ‫دارنـــد افـــزود‪ :‬در کنـــار آن رویدادهـــای کارآفرینـــی‬ ‫کم ــی نی ــز در ح ــوزه ورزش برگزارش ــده‪ ،‬ی ــا می‌ش ــود‪.‬‬ ‫دکتـــر بیجنـــدی بـــا اشـــاره بـــه نـــام وزارت ورزش‬ ‫و جوانـــان افـــزود‪ :‬در حـــال حاضـــر بیش‌تریـــن‬ ‫بیکاری‌هـــا در میـــان جوانـــان اســـت‪ ،‬درحالی‌کـــه‬ ‫از ظرفیت‌هـــای حـــوزه ورزش می‌تـــوان جهـــت‬ ‫اشـــتغال‌زایی ایـــن گـــروه بهـــره بـــرد‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـتفا همچنیـــن در ایـــن نشســـــــــــت‬ ‫علمــی اعــام آمادگــی نمــود تــا بــا همــکاری جهاددانشــگاهی‬ ‫اکوسیســـتم کارآفرینـــی در حـــوزه ورزش در ایـــران‬ ‫تعریـــف شـــود و گفـــت‪ :‬از ظرفیت‌هـــای ســـه پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی و ‪ 24‬مرک ــز رش ــد آن‬ ‫می‌تـــوان بهـــره بـــرد و ایـــن آمادگـــی وجـــود دارد تـــا‬ ‫در ه ــر ‪ 31‬اس ــتان کش ــور مراک ــز ن ــوآوری و ش ــکوفایی‬ ‫در حـــوزه ورزش دایـــر کنیـــم‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 10‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در باشگاه‌های ورزشی‬ ‫در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت علمـــی‬ ‫امیررضـــا خـــادم ‪ ،‬معـــاون پارلمانـــی‪ ،‬حقوقـــی و امـــور‬ ‫اســـتان‌های وزارت ورزش بـــه عنـــوان مدیـــر برنامـــه‬ ‫اشـــتغال فراگیـــر در حـــوزه ورزش از اهمیـــت ضـــرورت‬ ‫توج ــه ب ــه بخ ــش خصوص ــی در اقتص ــاد ورزش س ــخن‬ ‫گفـــت‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمایت صندوق کارآفرینی امید از ایجاد‬ ‫کسب‌وکارهای ورزشی‬ ‫محمدرضـــا برومنـــد‪ ،‬دبیـــر کمیتـــه اشـــتغال وزارت‬ ‫ورزش نیـــز در ایـــن نشســـت علمـــی بابیـــان اینکـــه‬ ‫ســـاالنه ‪ 13‬هـــزار دانشـــجو در مقاطـــع مختلـــف‬ ‫تحصیلـــی در رشـــته تربیـــت بدنـــی از دانشـــگاه‌ها‬ ‫فارغ‌التحصیـــل می‌شـــوند گفـــت‪ :‬در حـــال حاضـــر‬ ‫‪ 65‬هـــزار دانشـــجوی تربیـــت بدنـــی نیـــز داریـــم کـــه‬ ‫تـــا چهـــار ســـال آینـــده وارد بـــازارکار می‌شـــوند‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه درگذشـــته بســـیاری آن‌هـــا‬ ‫دبیـــر تربیـــت بدنـــی می‌شـــوند کـــه امـــروز دیگـــر‬ ‫ایـــن امـــکان فراهـــم نیســـت افـــزود‪ :‬در ایـــن شـــرایط‬ ‫تاکنـــون فکـــری بـــه حـــال اشـــتغال آن‌هـــا نشـــده و‬ ‫حتـــی یـــک بـــرگ ســـند بـــرای ایـــن موضـــوع نیـــز‬ ‫تدوین‌نشـــده اســـت‪.‬‬ ‫برومنـد بـا بیـان اینکـه متأسـفانه تاکنـون اغلـب‬ ‫برنامه‌هـای اشـتغال در کشـورمان ناکارآمـد بـوده اسـت‬ ‫ادامـه داد‪ :‬دلیـل آن نیـز نبـود نـگاه اکوسیسـتمی بـه‬ ‫موضـوع اشـتغال و کارآفرینـی اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر کمیتـه اشـتغال وزارت ورزش بـا بیـان اینکـه به‬ ‫در صنعت ورزش حدود‬ ‫‪ 600‬فرصت شغلی‬ ‫در دنیا وجود دارد که‬ ‫کشورمان با آن‌ها‬ ‫آشنایی ندارند‬ ‫همیـن دالیـل بـرای اشـتغال فارغ‌التحصیلان این رشـته‬ ‫چشـم‌اندازی تعریـف کردیـم ادامـه داد‪ :‬ازجملـه ایـن‬ ‫برنامه‌هـا می‌تـوان بـه آمـوزش تمام فعـاالن بخش اشـاره‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫وی برنامـه دیگـر را تربیـت منتـور و متخصصـان‬ ‫کارآفرینـی ذکـر کرد و افـزود‪ :‬در این زمینه باید اسـتارت‬ ‫آپ هـای ایـن حـوزه را فعـال کنیـم و هماننـد سـیلیکون‬ ‫ولی مکانی برای شـکوفایی اسـتارت آپ ها داشـته باشیم‪.‬‬ ‫برومنـد بـا اشـاره بـه اینکـه حداقـل نیمـی از‬ ‫فارغ‌التحصیلان رشـته تربیـت بدنـی آقایـان هسـتند‬ ‫افـزود‪ :‬بـه همیـن جهـت طرح‌هایـی درزمینـه سـرباز‬ ‫کارآفریـن ورزش‪ ،‬سـرباز نخبـه ورزش و ‪ ...‬بـا همـکاری‬ ‫تربیـت بدنـی نیروهـای مسـلح در حـال تدویـن اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـرح اشـتغال فراگیـر‬ ‫دولـت دو بنـد بـه صـورت مختصـر بـه موضـوع تربیـت‬ ‫بدنـی پرداختـه اسـت ادامـه داد‪ :‬در همین راسـتا صندوق‬ ‫کارآفرینـی امیـد نیـز بـا توجـه بـه ظرفیت‌هـای بخـش‬ ‫ورزش در ایجـاد اشـتغال‪ ،‬از پرداخـت تسـهیالت بـه‬ ‫کسـب‌وکارهای ورزشـی حمایـت می‌کنـد‪.‬‬ ‫دبیـر کمیتـه اشـتغال وزارت ورزش بـا بیـان اینکـه‬ ‫در بخـش ورزش نظـام طراحـی مشـاغل نداریـم افـزود‪:‬‬ ‫وجود حدود ‪ 600‬فرصت شغلی در صنعت ورزش‬ ‫رضـا محمدکاظمـی ‪ ،‬متخصـص مدیریـت و‬ ‫برنامه‌ریـزی تربیـت بدنـی و دانشـیار دانشـگاه کارآفرینی‬ ‫دانشـگاه تهـران نیـز بـه عنـوان دبیـر علمی این نشسـت‪،‬‬ ‫اشـتغال را محصـول فرآیندهـای مختلف دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫در حـال حاضر کشـور سـاالنه بـه ‪ 150‬هزار میلیـارد دالر‬ ‫منابـع نیـاز دارد تـا فقـط اشـتغال موجـود حفـظ شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه یکـی از شـیوه‌های ایجـاد اشـتغال‬ ‫توجـه بـه اقتصاد دانـش بنیان و توسـعه شـرکت‌های نوپا‬ ‫اسـت افـزود‪ :‬کارآفرینـی مقـدم بر ایجاد اشـتغال اسـت و‬ ‫بایـد بسـترهای آن ریل‌گذاری شـود‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـکده کارآفرینـی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫اولیـن کار در دنیـا تغییـر سـاختار بـوده اسـت افـزود‪:‬‬ ‫در همیـن راسـتا وزارت کار بـه وزارت کارآفرینـی‬ ‫تغییر یا فته‌ا نـد ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه مسـئولیت‌های دانشـگاه‌های‬ ‫کارآفریـن نیـز اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬ایـن دانشـگاه‌ها در‬ ‫قبـال اشـتغال دانشـجویان خـود مسـئول هسـتند‪.‬‬ ‫محمدکاظمـی بـا بیان اینکـه در صنعـت ورزش حدود‬ ‫‪ 600‬فرصـت شـغلی در دنیـا وجـود دارد که کشـورمان با‬ ‫آن‌ها آشـنایی ندارند افزود‪ :‬در این رابطه دو مشـکل‌داریم‬ ‫کـه یکـی آن اسـت کـه فعـاالن فرصت‌هـای شـغلی ایـن‬ ‫حـوزه را نمی‌شناسـند و مشـکل دیگـر آن اسـت که برای‬ ‫شـروع کار نمی‌داننـد بـه کجا مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت سـیروس دشـتی ‪ ،‬معـاون‬ ‫توانمندسـازی اشـتغال و کارآفرینـی سـتفا نیـز در ایـن‬ ‫نشسـت علمـی بـا بیـان اینکـه در طـرح اشـتغال فراگیـر‬ ‫کسـب‌وکارهای حـوزه ورزش و کسـب‌وکارهای حـوزه‬ ‫تجهیـزات ورزشـی زیررسـته حـوزه خدمات تدوین شـده‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬هـدف ایـن نشسـت‌های علمـی آن اسـت تا‬ ‫بتوانیـم حمایت‌هـای مختلـف بـرای ایجاد کسـب‌وکار در‬ ‫حـوزه ورزش را معرفـی و نتایـج حاصـل از جلسـات را در‬ ‫اختیـار تصمیـم گیـران قـرار دهیـم ‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــا مواجهـــه بـــه ایـــن واژه عمدتـــاً‬ ‫نگاه‌هـــا بـــه ســـمت تجهیـــزات ورزشـــی و تولیـــدات‬ ‫ورزشـــی مـــی‌رود‪ ،‬امـــا صنعـــت ورزش فقـــط تولیـــدات‬ ‫ورزشـــی نیســـت و در ایـــن حـــوزه می‌تـــوان‬ ‫اشـــتغال‌زایی بســـیاری ایجـــاد کـــرد‪.‬‬ ‫خ ــادم بابی ــان اینک ــه اولوی ــت م ــن قب ــل از اش ــتغال‪،‬‬ ‫حضـــور بخـــش خصوصـــی در حـــوزه ورزش اســـت‬ ‫افـــزود‪ :‬اقتصـــاد مـــا دولتـــی اســـت و بخـــش خصوصـــی‬ ‫تـــوان رقابـــت بـــا آن را نـــدارد‪.‬‬ ‫وی در ایـــن رابطـــه بـــه لیـــگ فوتبـــال کشـــورمان‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬از ‪ 16‬تی ــم حاضـــــ ــر بی ــش از‬ ‫‪ 80‬درصـــد آن‌هـــا وابســـته مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم‬ ‫بـــه دولـــت هســـتند و در کنـــار آن‌هـــا تیم‌هـــای‬ ‫خصوصـــی وضعیـــت خوبـــی ندارنـــد و درگذشـــته نیـــز‬ ‫سرنوشـــت خوبـــی نداشـــته‌اند‪.‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر ورزش ب ــا اش ــاره اینک ــه ای ــن موض ــوع‬ ‫در شــرایطی اســت کــه حــوزه ورزش‪ ،‬مخصوصـاً فوتبــال‬ ‫س ــرمایه در گ ــردش باالی ــی دارد ادام ــه داد‪ :‬اش ــتغال و‬ ‫کارآفرینـــی در ایـــن حـــوزه اتفـــاق نمی‌افتـــد‪ ،‬مگـــر‬ ‫اینکـــه نگاه‌هـــا عـــوض شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در کمیت ــه اش ــتغال وزارت‬ ‫ورزش بـــا نـــگاه کمتـــر کلیشـــه‌ای و کتابخانـــه‌ای در‬ ‫تالش ــیم قط ــار اش ــتغال و اقتص ــاد در ورزش را ب ــه روی‬ ‫ریـــل قـــرار دهیـــم افـــزود‪ :‬در حـــوزه اشـــتغال ورزش‬ ‫حـــوزه اجرایـــی نیازمنـــد همـــکاری جامعـــه دانشـــگاه‬ ‫اس ــت‪ ،‬زی ــرا ای ــن بخ ــش سال‌هاس ــت در ای ــن زمین ــه‬ ‫تحقیقـــات خوبـــی انجـــام داده اســـت‪.‬‬ ‫خ ــادم در ادام ــه ب ــه جلس ــات ب ــا وزارت تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی پیرام ــون در نظ ــر گرفت ــن طرح‌ه ــای‬ ‫حـــوزه ورزش در طـــرح اشـــتغال فراگیـــر اشـــاره کـــرد‬ ‫و افـــزود‪ :‬یکـــی از طرح‌هـــای مطرح‌شـــده کـــه‬ ‫مـــورد اســـتقبال نیـــز قـــرار گرفـــت‪ ،‬اشـــتغال‌زایی در‬ ‫باشـــگاه‌های ورزشـــی اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در حـــال حاضـــر ‪ 18‬هـــزار باشـــگاه‬ ‫ورزشـــی در کشـــور داریـــم کـــه اکثـــرا ً هیـــچ نیـــروی‬ ‫بیمــه‌ای ش ــده‌ای ندارن ــد ‪ ،‬ب ــه همی ــن جه ــت در ای ــن‬ ‫طـــرح بـــه ازای اضافـــه کـــردن هـــر بیمه‌شـــده جدیـــد‬ ‫تســـهیالت ارزان‌قیمـــت در اختیـــار باشـــگاه داران قـــرار‬ ‫می‌گیـــرد کـــه پیش‌بینـــی می‌شـــود حداقــــــــــل‬ ‫‪ 10‬هـــزار نفـــر از ایـــن طریـــق شـــاغل شـــوند‪.‬‬ ‫معـــاون وزیـــر ورزش طـــرح دیگـــر اشـــتغال‌زایی‬ ‫ای ــن وزارتخان ــه را درزمین ــه آم ــوزش کارآفرین ــی ب ــرای‬ ‫فارغ‌التحصیـــان رشـــته تربیـــت بدنـــی و فعـــاالن‬ ‫ایـــن حـــوزه ذکـــر کـــرد و گفـــت‪ :‬ایـــن آموزش‌هـــا‬ ‫توســـط بخـــش خصوصـــی انجـــام می‌شـــود کـــه از‬ ‫ای ــن طری ــق ه ــم مباح ــث کارآفرین ــی در ای ــن ح ــوزه‬ ‫تروی ــج می‌ش ــود و ه ــم ب ــا انج ــام ام ــور توس ــط بخ ــش‬ ‫خصوصـــی اشـــتغال‌زایی خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن بـــه موضـــوع اهمیـــت تبلیغـــات‬ ‫درزمینـــه فرهنگ‌ســـازی بـــرای کارآفرینـــی در حـــوزه‬ ‫ورزش اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪ :‬در ای ــن زمین ــه رس ــانه‌ها‬ ‫و مخصوصــاً صداوس ــیما می‌توان ــد نق ــش کلی ــدی ایف ــا‬ ‫کن ــد‪ ،‬ام ــا متأس ــفانه ای ــن هم ــکاری دی ــده نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫خـــادم در پایـــان ســـخنانش مجـــددا ً تأکیـــد کـــرد‪:‬‬ ‫اقتص ــاد و اش ــتغال ب ــه عن ــوان ی ــک فرص ــت در ورزش‬ ‫اســـت و امیدواریـــم ایـــن حـــوزه پیشـــتاز اقتصـــاد‬ ‫غیردولتـــی باشـــد‪.‬‬ ‫بسـیاری از مشـاغل ایـن حـوزه رسـمی نیسـتند و در‬ ‫همیـن راسـتا توانسـتیم ‪ 200‬شـغل در ایـن حـوزه را‬ ‫جزء‌مشـاغل رسـمی قـرار دهیـم و بـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬مرکـز آمـار‪ ،‬سـازمان آمـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه‌ای و ‪ ...‬معرفـی کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه پژوهش‌هـا نشـان می‌دهد ‪97‬‬ ‫درصـد دانشـجویان رشـته تربیـت بدنـی هیچ آشـنایی با‬ ‫مشـاوره شـغلی ندارنـد افـزود‪ :‬بـه همیـن جهـت یکـی از‬ ‫برنامه‌هـا ایجـاد سـامانه کاریابی‌ها در حوزه ورزش اسـت‪.‬‬ ‫برومنـد در پایـان سـخنانش با اشـاره به اینکه مشـکل‬ ‫اشـتغال در کشـورمان سـاختاری و مدیریتـی اسـت بـا‬ ‫ذکـر مثالـی گفـت‪ :‬بـرای ایجـاد یـک مـوج مکزیکـی در‬ ‫اسـتادیوم‌های بـاالی ‪ 70‬هـزار تماشـاگر بـه فقـط ‪30‬‬ ‫نفـر آدم پرانـرژی بـرای شـروع کار نیـاز اسـت‪ ،‬در حـوزه‬ ‫اشـتغال ورزش نیـز اگـر بخواهیـم انقالبـی ایجـاد کنیـم‬ ‫بایـد آدم‌هـای کلیـدی و پرانـرژی پـای کار بیاینـد‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفت‌وگو با مدیر «مدرسه اشتغال» دانشگاه شریف؛ ‬ ‫مدرسه اشتغال‪ ،‬راه حلی برای‬ ‫مهارت‌های فراموش شده‬ ‫در دانشگاه‌ها‬ ‫روزهایی که به مدرسه می رفتیم تنها تعریفی که از این واژه در ذهن متواتر می شد‪ ،‬کالس درس‪ ،‬صف کشیدن منظم و شنیدن نصیحت های معلمان‪ ،‬ال به الی درس بود‪.‬‬ ‫درس هایی که ما را برای حضور در دانشگاه آماده می کرد‪.‬‬ ‫وقتی‪،‬غول کنکور را شکست دادیم‪ ،‬مدرسه و خاطراتش در گوشه ای از ذهنمان بساطش را چید و هرزگاهی با عبارت یادش بخیر‪ ،‬سفره یادگاری های این دوران ‪ 12‬ساله‬ ‫پهن می شد‪.‬مدرسه‪ ،‬میان شلوغی های پروژه دانشگاهی و کتاب و جزوه گم شد و کسی فکرش را نمی کرد که پای مدرسه به دانشگاه نیز باز شود‪.‬‬ ‫دولتی یا غیر دولتی فرقی نمی کند! تعداد زیادی از دانشجویان به محض فارغ التحصیلی تازه به فکر آینده شغلی می افتتند‪ .‬در این میان عده ای رو به اولیـــــــن‬ ‫شغل پیشنهادی با درامد مناسب می آورند و بعد از مدتی‪ ،‬حضور در محیط کاری برایشان آزار دهنده و فرسایشی می شود‪ .‬عده ای هم سردرگم از اینکه نمی توانند انتخاب درستی‬ ‫باشند‪ ،‬پریدن از شاخه های مختلف را به یک شغل ثابت ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫مدرسه‪ ،‬این بار در هیئت یک دوره آموزشی به کمک دانشجویان می آید تا جوانان ‪ ،‬از شر انتخاب های به دور از آگاهی خالص شوند و با شناخت خود و کسب مهارت‪،‬‬ ‫مصمم پا به عرصه شغل بگذارند‪.‬‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف که با فعالیت های متعدد و متفاوتش در حوزه های کارآفرینی و خالقیت توانسته میان دانشگاه های برتر ایران‪ ،‬یک سر وگردن باالترباشد‪ .‬این بار‬ ‫هم دست به کار شده و مدرسه ای برای کسب مهارت و آموزش های الزم به دانشجویان را تاسیس کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانشجو‪ ،‬طرح «مدرسه اشتغال شریف» از پروژه های اصلی «مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف» است‪ .‬این مرکز که هم اکنون تحت نظارت‬ ‫معاونت پژوهشی دانشگاه شریف قرار دارد‪ ،‬سال ‪ 1379‬با همکاری دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد و از همان ابتدای تولدش فعالیت‌های‬ ‫مختلفی را در حوزه‌های تحقیقاتی‪ ،‬توسعه سرمایه‌‌های انسانی‪ ،‬برگزاری کارگاه‌های آموزشی ‪ -‬ترویجی در دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاه‌ها‪ ،‬شرکت‌ها و موسسات‬ ‫مختلف‪ ،‬در حوزه کارآفرینی انجام داد‪.‬‬ ‫برای آشنایی بیشتر با فعالیت های مدرسه اشتغال شریف‪ ،‬سراغ مدیر این مجموعه رفتیم سحر احمدی‪ ،‬مدیر مدرسه اشتغال شریف از ابتدای شکل گیری ایده تا به بار‬ ‫نشستن نتیجه را تشریح کرد ‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫ازکجاآمده ام؟‬ ‫احمدی درباره ایده شکل گیری مدرسه اشتغال شریف‬ ‫توضیح داد‪ :‬شروع کار ما با یک سوال اساسی بود سوالی‬ ‫که همیشه در اتاق ارائه پروژه و یا پایان نامه با دانشجویان‬ ‫همراه بود سوالی که زمانی که دانشجویان می خواستند اولین‬ ‫شغل خود را انتخاب کنند و یا وقتی می خواستند برای ادامه‬ ‫تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی انتخاب داشته باشند‬ ‫همیشه از خود می پرسیدند سوال این بود‪ :‬می خواهی به‬ ‫کجا بروی و با موقعیتی که در حال حاضر داری از آینده چه‬ ‫چشم اندازی داری؟‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی دانشجویان با اساتید خود درباره پروپزال‬ ‫صحبت می کنند همیشه سوالی که به نقطه مطلوب زندگی‬ ‫برمی گردد برای آنها وجود داشته و جواب این سوال برای‬ ‫انتخاب شغل نیز اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف ادامه داد‪ :‬ما در مرکز‬ ‫کارآفرینی دانشگاه شریف به این فکر افتادیم تا به دانشجویان‬ ‫در پیدا کردن جواب این سوال کمک کنیم البته بیشترین وزنه‬ ‫کمک ما در حوزه کسب و کار و انتخاب شغل به دانشجویان‬ ‫می باشد‪ .‬فاصله پیشرفت دانشجویان در شغل و دانشگاه باید‬ ‫کم می شد و می خواستیم زمانی که پروژه هایی از طرف‬ ‫صنعت به دانشگاه سپرده می شد دانشجویان بتوانند با انتخاب‬ ‫درست در آن موفق باشند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مدل ایرانیزه دوره های کسب وکار‬ ‫وی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای دنیا چشم انداز‬ ‫روشنی برای آینده جوانان ترسیم می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در بسیاری‬ ‫از کشورهای جهان‪ ،‬آینده نگری‪ ،‬مهارت آموزی‪ ،‬ایجاد‬ ‫نمایشگاه های کسب و کار‪ ،‬اتاق های مشاوره همه و همه‬ ‫برای یک انتخاب درست توسط دانشجویان و جوانان تالش‬ ‫می کنند و جای خالی این مدل در ایران احساس می شد به‬ ‫همین دلیل تصمیم گرفتیم تا با یک مدل بومی جوانان ایرانی‬ ‫را برای یک انتخاب مناسب کمک کنیم‪.‬‬ ‫احمدی تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس مدرسه اشتغال شریف‬ ‫شروع به کار کرد و از سال ‪ 89‬به صورت دوره های آموزشی‬ ‫در حوزه کارآفرینی و مهارت آموزی با دانشجویان این دانشگاه‬ ‫در ارتباط بودیم و سلیقه و نتایج آنالیز دانشجویان باعث شد‬ ‫تا بتوانیم از سال گذشته مدرسه اشتغال شریف را به صورت‬ ‫کامل راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این مدرسه کامل ترین اکوسیستم‬ ‫کارآفرینی را در بین دانشگاه های کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫مدرسه نه تنها موفقیت دانشجویان بلکه شکست ها و دالیل‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف‬ ‫مدرسه اشتغال شریف‬ ‫کامل‌ترین اکوسیستم کارآفرینی‬ ‫را در بین دانشگاه‌های‬ ‫کشور دارد‬ ‫عدم موفقیت دانشجویان را نیز آنالیز می کنیم تا در مسیر‬ ‫حرفه ای قدم بردارند چرا که یکی از معضالت مهم این مسئله‬ ‫است که افراد در بازه زمانی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سالگی و پس از آنکه‬ ‫وارد یک کار حرفه ای شدند تازه متوجه می شوند که آیا این‬ ‫شغل مناسب آنهاست یا خیر در حالی که در ‪ 20‬تا ‪ 30‬سالگی‬ ‫تنها دانش می آموزند و حتی اگر در کالس های خالقیت و‬ ‫کارآفرینی شرکت کنند تاثیرات این کالس ها تا چند روز بعد‬ ‫از حضور در کالس است و به فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف ادامه داد‪ :‬لذا به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که از برگزاری کالس ها و آموزش های مختلف و‬ ‫بازدیدها اهداف متناسب برای دانشجویان شکل نمی گیرد و‬ ‫آنها نمی توانند مسیر حرفه ای را بشناسند ما به جای آنکه‬ ‫جوانان و دانشجویان مان وارد دنیای پر از اتفاق شغلی شوند‬ ‫و سردرگم در این راه باشند به آنها می گوییم که اول باید‬ ‫خودشان را بشناسند و پس از تجربه متوجه شوند که در کدام‬ ‫حوزه می توانند بهتر فعالیت کنند‪.‬‬ ‫دانشجویان هم باید‬ ‫دست به آچار شوند‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ما بـه دانشـجویان مـی گوییم که‬ ‫بایـد دسـت بـه آچـار شـوند و در میـدان عمـل حاضر شـوند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تنهـا خودشناسـی و انتخاب مسـیر به عهده ما نیسـت‬ ‫و مـا از دانشـجویان مـی خواهیـم تا بـا وارد شـدن در فعالیت‬ ‫هـای شـغلی هم خودشـان را بهتر بشناسـند و هـم ببینند که‬ ‫چنـد مـرده حالجند‪.‬‬ ‫احمدی به تشریح دوره های مدرسه اشتغال شریف‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬بعد از اینکه دانشجویان حاضر در مدرسه‬ ‫شریف توانستند تا حدودی از خود شناخت داشته باشند باید‬ ‫انتخاب کنند که به کدام حوزه شغلی روحیات نزدیک تری‬ ‫دارند به عنوان مثال در استارت بیزنس به افراد عالقه مند می گوییم‬ ‫که برای کارآفرینی ابتدا به کارآفرینی درون سازمانی روی‬ ‫بیاورند تا با شناخت توانایی های خود اقدام به کارآفرینی کنند‬ ‫البته در این دوره ها به دانشجویان هیچ برچسبی زده نمی شود و‬ ‫تمامی انتخاب ها به عهده خودشان است‪.‬‬ ‫وی به راهنمایان دانشجویان در مسیر انتخاب شغل اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فردی با عنوان مربی در کنار دانشجویان در این‬ ‫دوره ها قرار دارد که تنها گفته های دانشجویان را می شنود‬ ‫و با سوال های درست به آنها کمک می کند تا کشف کنند‬ ‫برای چه فعالیتی مناسب تر هستند در کنار این مشاوران نیز‬ ‫سعی می کنند با نگاه به گذشته دانشجو به وی کمک کنند تا‬ ‫انتخاب درستی انجام دهد‪ .‬همچنین تست رفتارشناسی هم از‬ ‫دانشجویان گرفته می شود که هم خودشان را بیشتر بشناسند و‬ ‫هم بتوانند کار تیمی مناسبی را ارائه دهند‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 14‬پروژه حل مشکالت دانشگاه‪،‬‬ ‫دستاورد دوره قبلی مدرسه‬ ‫وی به تشریح نمونه های حل مشکالت دانشگاه توسط‬ ‫دانشجویان پرداخت و گفت‪ :‬سال گذشته ‪ 14‬مشکل توسط‬ ‫تیم های مدرسه اشتغال شریف حل شد به عنوان مثال یکی‬ ‫از مشکالت مشکل پارک کردن ماشین اطراف دانشگاه بود چرا‬ ‫که محدوده مشخصی برای آن وجود نداشت و فرد اگر در جای‬ ‫غیرقانونی اتومبیل خود را پارک می کرد در بازگشت توسط‬ ‫پلیس توقیف شده بود به همین دلیل دانشجویان دست به کار‬ ‫شدند و خودشان محدوده های مناسب برای پارک اتومبیل را‬ ‫مشخص کردند و تنها کاری که ما انجام دادیم بحــــــــث‬ ‫نامه نگاری با شهرداری و نیروی انتظامی بود‪.‬‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف ادامه داد‪ :‬نمونه دیگر کالسی‬ ‫بود که در آن دوره مدرسه اشتغال شریف برگزار می شد که‬ ‫نه تهویه و نه سقف کاذب داشت‪ .‬دانشجویان در یک تیم با‬ ‫پیمانکار مجدد قرارداد بستند و این مشکالت را مرتفع کردند‬ ‫نکته جالب این بود که ما هیچ هزینه ای را به دانشجویان‬ ‫پرداخت نمی کنیم و آنها باید منبع درآمدی برای انجام این‬ ‫پروژه پیدا کنند که این منبع می تواند رایزنی با قسمت های‬ ‫مختلف دانشگاه باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تغذیه سالم در دانشگاه و سامان دادن‬ ‫کاغذهای سفیدی که در دانشگاه به هدر می رفت از دیگر‬ ‫پروژه های دانشجویان دوره قبل بود‪ .‬این دانشجویان حتی‬ ‫توانستند سیستمی را تعبیه کنند تا تاسیسات از خرابی تهویه‬ ‫در کالس های درس مطلع شود‪.‬‬ ‫ظرفیت محدود مدرسه اشتغال شریف‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف با اشاره به ظرفیت محدود پذیرش‬ ‫در این مدرسه گفت‪ :‬ما بیش از ‪ 800‬نفر را به عنوان رزرو پذیرش‬ ‫کردیم که پس از گذراندن فیلترهای مختلف تنها ‪ 100‬نفر را برای‬ ‫حضور در کالس ها پذیرفتیم‪ .‬دوره های مدرسه اشتغال شریف‬ ‫هم کالس های تئوری‪ ،‬هم کارگاه و هم فعالیت های تیمی و‬ ‫انفرادی دارد و در فعالیت های تیمی افراد را به تیم های ‪ 5‬الی ‪7‬‬ ‫نفره تقسیم می کنیم‪.‬‬ ‫سحر احمدی‪:‬‬ ‫در مدرسه‬ ‫کسب و کار شریف همچنان‬ ‫به فضای استاد شاگردی‬ ‫اعتقاد داریم‬ ‫همچنان به فضای استاد شاگردی پایبندیم‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف با اشاره به برگزاری دوره های‬ ‫کارآموزی گفت‪ :‬ما همچنان به فضای استاد شاگردی اعتقاد‬ ‫داریم البته این فضا در دنیای امروز در حال فراموشی است‬ ‫اما باید فرد متقاضی کار در کنار افراد خبره قرار بگیرد تا از‬ ‫تجربیات آنها استفاده کند و حتی از مسیرهایی که فرد توانسته‬ ‫آنها را کوتاه تر کند نیز آگاه شود لذا ‪ 100‬ساعت کارآموزی‬ ‫برای دانشجویان این دوره در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در دوره اول نیــز ‪ 100‬نفــر پذیرفتــه‬ ‫شــدند و متاســفانه ظرفیــت اندکــی بــرای پذیــرش‬ ‫دانشــجویان داریــم امــا خوشــبختانه امســال توانســتیم از‬ ‫دانشــجویان دیگــر دانشــگاه هــای تهــران هــم بــرای ایــن‬ ‫دوره هــا پذیــرش کنیــم دانشــجویانی از دانشــگاه هــای‬ ‫شهیدبهشــتی‪ ،‬امیرکبیــر و حتــی دانشــگاه هــای آزاد در ایــن‬ ‫دوره شــرکت کــرده انــد‪.‬‬ ‫درخواست وزارت علوم برای تشکیل‬ ‫مدرسه اشتغال در دانشگاه ها‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف با اشاره به اینکه این مدل‪،‬‬ ‫بازدهی‪44‬درصدی مدرسه اشتغال شریف‬ ‫در سال گذشته‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دوره هــای مدرســه اشــتغال شــریف‬ ‫دوره هــای ‪ 9‬ماهــه اســت کــه ســال گذشــته یــک ســال‬ ‫کامــل برگــزار شــد بازخوردهایــی کــه از ســال گذشــته‬ ‫دریافــت کردیــم جالــب بــود و ‪ 55‬درصــد شــرکت کننــدگان‬ ‫در پروســه جــذب و اســتخدام قــرار دارنــد و ‪ 10‬درصــد‬ ‫تمایلــی بــه جــذب و اســتخدام نداشــتند و تصمیــم گرفتنــد‬ ‫تــا ایــده هایشــان را بــه تجــاری ســازی برســانند ایــن افــراد‬ ‫حقــوق هــای میلیونــی شــرکت هــای بزرگــی ماننــد مپنــا را‬ ‫رد کردنــد تــا بــه ایــده هــای خــود بــال و پــر دهنــد در نتیجــه‬ ‫در مجمــوع ‪ 44‬درصــد خروجــی داشــتیم‪.‬‬ ‫برخی از اعضای مدرسه به تغییر رشته فکر کردند و از‬ ‫رشته های فنی به ‪ ،MBA‬پزشکی و فلسفه روی آوردند حتی‬ ‫یکی از دانشجویان دختر به این نتیجه رسید که به شهر خود‬ ‫بازگردد و اصال در بازار شغلی به دنبال شغل نباشد چرا که با‬ ‫شناخت روحیاتش به این نتیجه رسید که باید از فعالیت‌های‬ ‫شغلی دور بماند‪.‬‬ ‫مدیر مدرسه اشتغال شریف ادامه داد‪ :‬برخی از اعضای‬ ‫مدرسه به تغییر رشته فکر کردند و از رشته های فنـــــــــی‬ ‫به ‪ ،MBA‬پزشکی و فلسفه روی آوردند حتی یکی از دانشجویان‬ ‫دختر به این نتیجه رسید که به شهر خود بازگردد و اصال در‬ ‫بازار شغلی به دنبال شغل نباشد چرا که با شناخت روحیاتش‬ ‫به این نتیجه رسید که باید از فعالیت های شغلی دور بماند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف مــا فقــط تغییــر در‬ ‫دانشــجویان نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف مــا ایــن اســت کــه‬ ‫دانشــجویان خودشــان را بشناســند و انتخــاب هایــی داشــته‬ ‫باشــند کــه آنهــا را راضــی و خوشــحالم مــی کنــد ایــن‬ ‫انتخــاب هــا چــون در کنــار مشــاوران و مربیــان انجــام شــده‬ ‫انتخــاب هــای درســتی هســتند‪.‬‬ ‫قول صاحبان صنایع‬ ‫برای پرداخت پاداش به دانشجویان‬ ‫احمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬برای دور دوم با شرکت‬ ‫های بزرگ رایزنی انجام شده و می خواهیم مشکالت صنعتی‬ ‫به عنوان پروژه برای دانشجویان تعریف شود تا با حل این‬ ‫پروژه ها به جامعه نیز کمکی شده باشد خوشبختانه حامیان‬ ‫دوره دوم مدرسه اشتغال شریف و شرکت های بزرگ از این امر‬ ‫استقبال کردند و حتی این قول را داده اند به محــــــــض‬ ‫رفع مشکالت صنعت به دانشجویان پاداش نیز اعطا شود‪.‬‬ ‫مریم اویسی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫آموزش مهارت‪ ،‬از تعامل تا مدیریت زمان‬ ‫احمدی در ادامه تصریح کرد‪ :‬بعد از آنکه دانشجویـــان به‬ ‫شناخت نسبی از خود رسیدند باید مهارت های نرم را یاد بگیرند‬ ‫این مهارت ها مهارت هایی است که در فضای شغلی برای‬ ‫آنها مفید خواهد بود به عنوان مثال یک فرد خویش فرما‬ ‫باید یاد بگیرد که چگونه با مدیر و دیگر افراد در محیط کار‬ ‫تعامل داشته باشد و مدیریت زمان نیز بیاموزد‪ .‬لذا مهارت‬ ‫های ارتباطی و برقراری تعادل بین کار و زندگی از مهارت‬ ‫هایی است که در این دوره به دانشجویان آموخته می شود‬ ‫در کنار آن پروژه تیمی هم به دانشجویان واگذار می شود که‬ ‫دانشجویان در این پروژه باید مشکلی را که در دانشگاه مشاهده‬ ‫کردند و آنها را آزار داده برطرف کنند‪.‬‬ ‫گذر از سه فیلتر برای عضویت در مدرسه‬ ‫وی در مورد روند ارزیابی دانشجویان متقاضی حضور در‬ ‫این دوره ها توضیح داد‪ :‬سه فیلتر برای انتخاب دانشجویان در‬ ‫نظر گرفته ایم که اولین فیلتر این است که باید افراد دانشجوی‬ ‫سال چهارم به باال باشند همچنین از حامیان که شرکت های‬ ‫بزرگ هستند انتظارات شان از نیروهای فعال را جویا می شویم‬ ‫تا براساس آن برای دانشجویان پرسش نامه ای تهیه کنیم لذا‬ ‫در کنار تهیه سنجش شغلی از حامیان پرسش نامه ای هم‬ ‫توسط دانشجویان پر می شود‪.‬‬ ‫احمدی در ادامه گفت‪ :‬سومین فیلتر مصاحبه حضوری‬ ‫است که این مصاحبه شغلی برای ارزیابی میزان انعطاف‬ ‫پذیری و پذیرش دانشجو می باشد البته اگر شخصی در این‬ ‫مصاحبه حضور بیابد که قصد خروج از کشور داشته باشد و‬ ‫به هیچ عنوان از این تصمیم بازنگردد مسلما در این دوره ها‬ ‫پذیرفته نمی شود‪.‬‬ ‫الگوی قابل قبولی برای تدریس دوره های مهارت آموزی و‬ ‫کارآفرینی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اساس وزارت علوم از ما‬ ‫خواسته تا برای دانشگاه های دیگر نیز مدلی ارائه دهیم تا در‬ ‫دانشگاه های کشور این مدارس برگزار شود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص هزینــه شــرکت در مدرســه اشــتغال‬ ‫شــریف گفــت‪ :‬در دوره اول حــدود ‪ 300‬هــزار تومــان از‬ ‫دانشــجویان متقاضــی اخــذ شــد کــه امســال ایــن رقــم بــه‬ ‫‪ 600‬هــزار تومــان رســیده اســت البتــه ایــن نکتــه مهــم را‬ ‫فرامــوش نکنیــم کــه هزینــه برگــزاری ایــن دوره هــا بــرای‬ ‫هــر کــدام از اعضــای مدرســه دو و نیــم تــا ســه میلیــون‬ ‫تومــان مــی باشــد کــه دانشــگاه و حامیــان ایــن هزینــه‬ ‫را متقبــل مــی شــوند بــه همیــن دلیــل بــا وجــود آنکــه‬ ‫متقاضــی زیــادی بــرای شــرکت در ایــن دوره هــا وجــود دارد‬ ‫امــا نمــی توانیــم ایــن ظرفیــت را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫احمدی در خصوص اساتید و مربیان دوره های مهارت‬ ‫آموزی مدرسه اشتغال شریف توضیح داد‪ :‬تمامی مباحثی‬ ‫که در این دوره ها ارائه می شود به روان شناسی مثبت و‬ ‫روان شناختی بازمی گردد و لذا افرادی را از دانشکده مدیریت‬ ‫شریف انتخاب کردیم اما مربیان ماهر و موفقی که هـــــــم‬ ‫در صنعت و هم در دانشگاه فعالیت دارند را برای این کار انتخاب‬ ‫کرده ایم در دوره اول هفت حامی داشتیم که از همان روزهای‬ ‫اول برگزاری در کنار دانشجویان به معرفی شرکت و معرفی‬ ‫برندینگ پرداختند‪.‬‬ ‫‪43‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به بازارکار نوین خبر داد‬ ‫نحوه حمایت از استارت‌آپ ها‬ ‫در قالب تعاونی‬ ‫عالقه فعاالن استارت‌آپی به کارهای تیمی و‬ ‫جمعی سبب شده تا این گروه مورد توجه بخش‬ ‫تعاون قرار گیرند و مسئوالن این حوزه از اقتصاد‬ ‫اعالم کنند که این بخش بستر مناسبی برای فعالیت‬ ‫این گروه از جوانان دارد‪.‬‬ ‫این سخنان را سید حمید کالنتری معاون تعاون‪،‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال‬ ‫خبرنگار بازارکار نوین بیان کرد و به نحوه حمایت از‬ ‫استارت‌آپ‌ها در قالب تعاونی پرداخت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫تعاونی بستر مناسبی برای فعالیت استارت‌آپ‌ها‬ ‫معاون‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توسعه‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان در قالب تشکیل تعاونی‪ ،‬از برنامه‌های‬ ‫این وزارتخانه برای حمایت از استارت‌آپ‌ها سخن گفت‪.‬‬ ‫کالنتری در پاسخ سؤال خبرنگار بازارکارنوین پیرامون‬ ‫نحوه حمایت از استارت‌آپ‌ها در قالب تعاونی بابیان اینکه‬ ‫از استارت آپ ها دو نوع حمایت می‌کنیم ادامه داد‪:‬‬ ‫استارت آپ ها اصوال به کارهای جمعی و تیمی عالقه‬ ‫دارند و به همین دلیل بخش تعاون می‌تواند بستر مناسبی‬ ‫برای فعالیت این گروه باشد‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان‬ ‫وی در ادامه یکی از شیوه‌های حمایت از استارت آپ ها‬ ‫را توسعه تعاونی‌های دانش بنیان خواند و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 148‬تعاونی دانش بنیان با عضویت ‪ 2‬هزار و ‪ 176‬نفر‬ ‫توانسته‌اند برای ‪ 2‬هزار و ‪ 125‬نفر فرصت شغلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫کالنتری با اشاره به اینکه تعاونی‌های دانش بنیان‬ ‫می‌توانند از مزایای پیش‌بینی‌شده در این بخش استفاده‬ ‫کنند افزود‪ :‬یکی از این مزایای بحث تأمین مالی جمعی‬ ‫است که بر اساس تفاهم‌نامه سه وزارتخانه تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‪،‬اقتصاد و دارایی و فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات از طریق بورس به عاملین تأمین جمعـــــی‬ ‫مجوز داده می‌شود‪.‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها در اولویت طرح تأمین مالی جمعی‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه‬ ‫در طرح تأمین مالی جمعی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای‬ ‫نوپا در اولویت هستند افزود‪ :‬استارت آپ ها و گروه‌های‬ ‫دانش بنیان معموالً ایده‌های بکر دارند و نوعاً از نظر مالی‬ ‫با مشکل مواجهه‌اند که این تفاهم‌نامه می‌تواند پشتیبان‬ ‫خوبی برای آن‌ها باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که براساس تفاهم‌نامه‌ای که‬ ‫چندی پیش میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬اقتصاد و دارایی و‌ تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به امضا رسید مقرر شد تا بر اساس دستورالعمل تامین سرمایه‬ ‫برای کسب‌و‌کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها ا تا سقـــــــف‬ ‫‪ ۵‬میلیارد تومان از طریق بورس تامین مالی‌شوند‪.‬‬ ‫حمایت از استارت‌آپ‌ها‬ ‫از طریق صندوق ضمانت تعاون‬ ‫کالنتری در ادامه شیوه دیگر حمایت از این گروه را‬ ‫صندوق ضمانت تعاون دانست و گفت‪ :‬این صندوق خودش‬ ‫یک عامل تأمین مالی جمعی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صندوق ضمانت تعاون درواقع نقش ‪VC‬‬ ‫را برای آن‌ها بازی می‌کند و به عنوان شرکت خطرپذیر از‬ ‫این گروه حمایت کرده و سرمایه آن‌ها را تضمین می‌کند‬ ‫و به نوعی این موارد در قالب یک بسته با همکاری صندوق‬ ‫معاون وزیر تعاون‪:‬‬ ‫استارت آپ ها اصوال به کارهای‬ ‫جمعی و تیمی عالقه دارند و به همین‬ ‫دلیل بخش تعاون می‌تواند بستر‬ ‫مناسبی برای فعالیت این گروه باشد‬ ‫تعاون ‪ ،‬صندوق ضمانت تعاون‪ ،‬اتاق تعاون و ‪ ...‬به این‬ ‫بخش ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫الزم بـــه توضیـــح اســـت کـــه ســـرمایه خطرپذیـــر‬ ‫(‪ ،)Venture Capital‬ســـرمایه‌ای اســـت کـــه‬ ‫بـــه همـــراه کمک‌هـــای مدیریتـــی‪ ،‬در اختیـــار‬ ‫شـــرکت‌های جـــوان‪ ،‬کوچـــک‪ ،‬بســـرعت در حـــال‬ ‫رشـــد و دارای آتیـــه اقتصـــادی قـــرار می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫در واقع ‪ VC‬واسطه مالی میان موسسات سرمایه‌گذار‬ ‫اصلی (صندوق‌های دارای امکان سرمایه‌گذاری نظیر‬ ‫صندوق‌های بازنشستگی‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬موسسات بیمه و‪ ) ...‬و‬ ‫شرکت‌های بسرعت در حال رشد نوآوری‪ -‬محور است‪.‬‬ ‫حمایت از‬ ‫گسترش تعاونی‌های دانشجویی‬ ‫کالنتری همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار ما به نحوه‬ ‫حمایت از تعاونی‌های دانشجویی نیز پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر جاذبه تعاونی‌های دانشجویی در حال‬ ‫بیشتر شدن است و مخصوصاً در استان‌های غربی کشور‪،‬‬ ‫دانشگاه‌های بزرگ این موضوع را شروع کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همکاری جهاد کشاورزی و دانشگاه آزاد هم‬ ‫این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا تعاونی‌های دانشجویی‬ ‫توسعه یابند‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نحوه‬ ‫فعالیت تعاونی‌های دانشجویی گفت‪ :‬تعاونی دانشجویی‪،‬‬ ‫یعنی تعاونی که توسط افراد هم رشته ایجاد می‌شود و‬ ‫طبیعتاً دانشجویان سال دوم به باال که با فضای درس‬ ‫بیشتر آشنایی دارند می‌توانند با مشارکت دانشگاه و‬ ‫استفاده از ظرفیت‌هایی چون اتاق‪ ،‬کارگاه و حتی زمین‬ ‫کشاورزی و دام‌پروری دانشگاه فعالیت خود را آغاز کنند‪.‬‬ ‫کالنتری بابیان اینکه از طریق تشکیل تعاونی‌های‬ ‫دانشجویی‪ ،‬دانشجویان هم می‌توانند تولید کنند و هم‌درسشان‬ ‫را بخوانند افزود‪ :‬آن‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی می‌توانند به عنوان‬ ‫سهامدار آنجا باقی بمانند و یا بخشی از کار را بیرون انجام دهند‪.‬‬ ‫وی مهم‌ترین اثر تشکیل چنین تعاونی‌هایی را آشنایی‬ ‫دانشجویان با فضای کسب‌وکار خواند و افزود‪ :‬از این‬ ‫طریق آن‌ها فقط پشت میز نمی‌نشیند‪ ،‬بلکه یاد می‌گیرند‬ ‫چگونه شرکت تشکیل دهند‪ ،‬مالیات پرداخت کنند‪ ،‬با‬ ‫نحوه بازاریابی و فروش آشنا شده و به‌طورکلی با فعالیت‬ ‫اقتصادی آشنا می‌شوند‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه‬ ‫فارغ‌التحصیالن به صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی‬ ‫نمی‌توانند وارد بازارکار شوند افزود‪ :‬از همه مدیران دانشگاه‌ها‬ ‫انتظار داریم به طرح تأسیس تعاونی‌های دانشجویی همت‬ ‫به گمارند و ما در این مسیر کنار آن‌ها هستیم ‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بدون تولید پساب؛‬ ‫تأمین آب کشاورزی در مناطق خشک با تکنولوژی‬ ‫یک استارت‌آپ ایرانی‬ ‫اعض ــای تی ــم «آوان نان ــو» عل ــی ش ــهروزیان ف ــر‬ ‫کارشناس ــی مهندس ــی و عل ــم م ــواد از دانش ــگاه آزاد‬ ‫اســـامی دزفـــول‪ ،‬فاطمـــه خســـرونژاد کارشناســـی‬ ‫مهندســـی و علـــم مـــواد از دانشـــگاه صنعتـــی‬ ‫شـــریف‪ ،‬یوســـف شـــاگه دکتـــری عمومـــی‬ ‫پزشـــکی ‪ ،‬محمدامیـــن کاتـــب صابـــر کارشناســـی‬ ‫میکروبیولـــوژی و علـــی انصـــاری دکتـــری عمومـــی‬ ‫پزشـــکی از دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی تهـــران ایـــن‬ ‫تیـــم اســـتارتاپی را تشـــکیل داده انـــد‪.‬‬ ‫علـــی شـــهروزیان فـــر در خصـــوص ایــــــــده‬ ‫ایـــن تیـــم بـــه خبرنـــگار مهـــر گفـــت‪ :‬بـــا توجـــه‬ ‫بـــه تحقیقـــات ایـــن تیـــم فنـــی مبنـــی بـــر وجـــود‬ ‫م ــه صبحگاه ــی در مناط ــق خش ــک و بیابان ــی‪ ،‬تی ــم‬ ‫فنـــی آوان نانـــو امیـــدوار اســـت تـــا‬ ‫در آین ــده ای نزدی ــک دس ــتگاه خ ــود‬ ‫را ب ــرای اس ــتفاده در مناط ــق بیابان ــی‬ ‫نیـــز توســـعه دهـــد‪.‬‬ ‫وی در خصـــوص مکانیســـم‬ ‫ایـــن دســـتگاه تولیـــد کننـــده آب‬ ‫از هـــوای مرطـــوب گفـــت‪ :‬اســـاس‬ ‫عملکـــرد دســـتگاه‪ ،‬جـــذب قطـــرات‬ ‫ریـــز رطوبـــت هـــوا توســـط نقـــاط‬ ‫نانوپوش ــش ابرآبدوس ــت و جداس ــازی‬ ‫و جمـــع آوری آن از ســـطح بـــه‬ ‫دلیـــل افزایـــش وزن قطـــرات و‬ ‫ســـطح آبگریـــز بســـتر اســـت‪.‬‬ ‫شـــهروزیان فـــر اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫زاوی ــه تم ــاس قط ــرات ب ــا نق ــاط ابرآبدوس ــت‪ ،‬ک ــم‬ ‫تـــر از ‪ ۵‬درجـــه بـــوده و بـــا پیوســـتن قطـــره هـــای‬ ‫جـــذب شـــده بـــه یکدیگـــر‪ ،‬توســـط ســـطح آبگریـــز‬ ‫بســـتر‪ ،‬بـــه ســـمت پائیـــن حرکـــت کـــرده و در‬ ‫مخـــزن ذخیـــره مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫ایـــن محقـــق بیـــان داشـــت‪ :‬در مجمـــوع‪ ،‬بســـته‬ ‫ب ــه می ــزان رطوب ــت و وزش ب ــاد‪ ،‬ب ــه ازای ه ــر مت ــر‬ ‫مربـــع‪ ۸-۲۰ ،‬لیتـــر در روز تولیـــد آب دارد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه ویژگـــی هـــای ایـــن طـــرح‬ ‫خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬کارایـــی در شـــرایط مختلـــف‬ ‫رطوبتـــی‪ ،‬کارایـــی در محـــل هایـــی کـــــــــه بـــه‬ ‫بـــرق دسترســـی ندارنـــد‪ ،‬هزینـــه اولیـــه پائیـــن‪،‬‬ ‫ع ــدم تولی ــد پس ــاب‪ ،‬ع ــدم تولی ــد آلودگ ــی صوت ــی‪،‬‬ ‫تطبیـــق داده شـــده بـــا شـــرایط اقلیمـــی ایـــران‪،‬‬ ‫ضمانـــت تعویـــض رایـــگان ‪ ۶‬ماهـــه در صـــورت‬ ‫آســـیب در اثـــر شـــرایط جـــوی از ویژگـــی هـــای‬ ‫ایـــن طـــرح بـــه شـــمار مـــی رود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ط ــرح م ــی تـــــ ــواند‬ ‫مــورد توجــه بخــش هــای تجــاری قــرار بگیــرد‪ ،‬عنــوان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ای ــن محص ــول ب ــا تن ــوع زی ــادی از مش ــتریان‬ ‫م ــی توان ــد آب آش ــامیدنی نواح ــی جن ــوب و ش ــمال‬ ‫ای ــران‪ ،‬جزای ــر خلی ــج ف ــارس را تامی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه شـــهروزیان فـــرد‪ ،‬صنایـــع دریایـــی‬ ‫تامیـــن آب شـــناورهای دریایـــی‪ ،‬گلخانـــه هـــا‬ ‫جهـــت تنظیـــم رطوبـــت فضـــا بـــا توجـــه بـــه نـــوع‬ ‫گیاه ــان‪ ،‬کش ــاورزی تامی ــن آب کش ــاورزی مناط ــق‬ ‫کـــم آب‪ ،‬خانـــه هـــا و ادارات‬ ‫جهـــت تامیـــن آب ســـالم و‬ ‫کـــم هزینـــه‪ ،‬تامیـــن آب بـــرای‬ ‫آبیـــاری فضـــای ســـبز مناطـــق‬ ‫بـــا مشـــکل کمبـــود آب مـــی‬ ‫تواننـــد مخاطبـــان ایـــن طـــرح‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص قیم ــت ای ــن‬ ‫ســـامانه گفـــت‪ :‬قیمـــت تمـــام‬ ‫شـــده محصـــول بـــرای فـــروش‬ ‫هـــر پنـــل ‪ ۹‬متـــر مربعـــــــی‬ ‫‪ ۹۰۰‬هـــزار تومـــان اســـت کـــه‬ ‫مـــی توانـــد روزانـــه میانگیـــن‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتـــر آب تولیـــد کنـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫محققان در یک تیم استارتاپی در صدد هستند با ساخت سامانه ای از رطوبت هوا‪ ،‬آب تولید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با توجه به مشکل کمبود آب سالم در مصارف آشامیدنی و کشاورزی‪ ،‬روش تولید آب از رطوبت هوا بر مبنای سطوح هیبریدی نانوپوشش‬ ‫ابرآبدوست‪ /‬آبگریز با کمترین هزینه مصرفی مد نظر محققان کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همین راستا یک تیم استارتاپی متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد‪ ،‬صنعتی شریف‪ ،‬علوم پزشکی شهید بهشتی موفق شدند ایده «سامانه تولید آب از هوای‬ ‫مرطوب بر مبنای سطوح هیبریدی ابر آبدوست ‪ /‬آبگریز» تحت عنوان «آکواوان» را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫‪45‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معرفی چند استارت آپ خارجی در حوزه کشاورزی ‬ ‫جای استارت آپ های کشاورزی در کشور خالی است‬ ‫کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می دهد که هم از نظر استراتژیک و امنیت غذایی از اهمیت ویژه برخوردار است و هم از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫اشتغال و‪ ...‬جایگاه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬جایگاه دوم را در رشد مثبت اقتصادی ایران پس از نفت در سال گذشته به دست آورد‪.‬‬ ‫همچنین گزارش های منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تولیدات بخش کشاورزی در سال ‪ 1395‬نسبت به سال ‪ ( 1392‬شروع کار دولت)‪ ،‬رشد‬ ‫‪ 21/6‬درصدی داشته است‪ .‬این رشد شامل ‪ 28/1‬درصد محصوالت باغی‪ 20/4 ،‬درصد محصوالت زراعی‪ 14/1 ،‬درصد تولیدات دام و طیور و ‪ 16/7‬درصد تولیدات‬ ‫آبزیان می شود‪.‬‬ ‫اما باوجود این پتانسیل و استعداد در بخش کشاورزی چقدر شاهد نوآوری و خالقیت به خصوص در بخش فروش هستیم؟‬ ‫در سال های گذشته به خصوص در بخش خدمات در کشورما استارت آپ های متعددی راه اندازی شده اند که هر روز به هزاران مشتری خود در رقابت با دیگران‬ ‫خدمات ارائه می کنند‪ ،‬ولی متاسفانه تاکنون در حوزه کشاورزی استارت آپ های موفقی شکل نگرفته اند و راه اندازی نشده اند‪.‬‬ ‫استارت آپ هایی که بتوانند به خصوص در بخش فروش محصوالت کشاورزی‪ ،‬دامپروری و‪ ...‬فعالیت کنند و بتوانند خدمات به مشتریان ارائه دهند و در نهایت‬ ‫به توسعه و پیشرفت کشاورزی ایران منجر شوند‪.‬‬ ‫در واقع آن چه تاکنون در حوزه کشاورزی و فعالیت های خالقانه و استارت آپی رخ داده است تنها محدود به برگزاری چند دوره استارت آپ ویکند در این حوزه‬ ‫می شود که در شهرهایی مانند تبریز‪ ،‬گرگان و شیراز برگزار شده اند ولی ایده های مطرح شده در آن ها نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده اند و یا آنچنان که باید‬ ‫و شاید مورد توجه قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫باتوجه به توسعه روستاها و مناطق حاشیه شهرها و از جهت دیگر نیاز به اشتغال در کشور و همچنین آمار باالی تحصیلکردگان حوزه کشاورزی به نظر می رسد‬ ‫که راه اندازی و حمایت از شکل گیری استارت آپ های حوزه کشاورزی در کشور می تواند به اشتغال و کارآفرینی و همچنین توسعه حوزه کشاورزی کمک بسیاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در زیر به معرفی تعدادی از استارت آپ های مشهور کشاورزی در سطح جهان می پردازیم‪:‬‬ ‫‪Farmers Web‬‬ ‫اسـتارت آپ‌هـای مشـابهی همچـون ‪Red Tomato‬‬ ‫(گوجـه فرنگـی قرمـز) هـم فعالیـت مـی کننـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫‪FreshDirect‬‬ ‫این استارت آپ محصوالت تازه و باکیفیت کشاورزی‬ ‫را مستقیما از باغات و مزارع بر سر میز مشتریان‬ ‫می‌آورد‪ .‬این استارتاپ در واقع پلی بین تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف‌کنندگان نهایی ایجاد کرده و واسطه ها را حذف‬ ‫کرده و خود به یک واسطه اینترنتی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫استارت آپی که زمان و در قیمت صرفه جویی می کند و‬ ‫محصوالت تازه را به دست مشتریان می رساند‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ایـن اسـتارت آپ یـک بـازار اینترنتـی اسـت کـه‬ ‫کشـاورزان را بـه خریـداران محصـوالت کشـاورزی وصـل‬ ‫می‌کنـد‪ .‬ایـن اسـتارتاپ در ســــــال ‪ ۲۰۱۲‬توســـط‬ ‫دیویـد راس (‪ )David Ross‬و دو تـن از شـرکای تجـاری‌اش‬ ‫راه‌انـدازی شـد‪ .‬دیویـد راس بـرای راه‌انـدازی اسـتارتاپ‬ ‫‪ Farmers Web‬رقمـی نزدیـک به یک میلیون دالر از‬ ‫سـرمایه‌گذاران جمـع آوری کرد‪ .‬او در ابتدا او از وب‌سـایت‬ ‫اسـتارتاپ خـود به‌عنـوان ابـزاری بـرای عمده‌فروشـی‬ ‫مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی بـه آشـپزان و صاحبـان‬ ‫رسـتوران‌ها و سـوپرمارکت‌ها اسـتفاده می‌کـرد ولـی‬ ‫بعـد کار را توسـعه داد و زمـان ارائـه خدمـات را به شـکل‬ ‫معنـاداری کوتـاه کـرد‪ .‬ایـن اسـتارت آپ شـبیه سـایت‬ ‫هـای زود فـود عمـل مـی کننـد و بـا گرفتن مشـتری در‬ ‫شـهرهای نیویـورک‪ ،‬نیوجرسـی و‪ ...‬رابـط بین کشـاورزان‬ ‫بـا خریـداران مـی شـود و محصـوالت را در کمترین زمان‬ ‫ممکـن تحویـل مشـتریان مـی دهـد‪ .‬در ایـن حـــــوزه‬ ‫منبع‪ :‬اتاق صنعت ‪،‬‬ ‫معدن و کشاورزی تهران‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام می‌شود‬ ‫برگزاری استارت‌آپ ویکند‬ ‫یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی‬ ‫نخســـتین اســـتارت‌آپ ویکنـــد «یادگیـــری‬ ‫الکترونیکـــی و محتـــوای الکترونیکـــی» توســـط پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران و مرکـــز آمـــوزش‬ ‫الکترونیکـــی دانشـــگاه تهـــران برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫اس ــتارت‌آپ ‪ E-LEARNING‬ب ــا ه ــدف تبدی ــل‬ ‫ای ــده ب ــه کســب‌و‌کار از طری ــق مش ــاوره و مربی‌گ ــری‪،‬‬ ‫از ‪ ۹‬تـــا ‪ ۱۱‬اســـفندماه ‪ ۹۶‬در پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫دانش ــگاه ته ــران ش ــروع ب ــه کار خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫مخاطب ــان ای ــن اس ــتارت‌آپ ویکن ــد صاحب ــان ای ــده‬ ‫در ح ــوزه آم ــوزش و محت ــوی الکترونی ــک هس ــتند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دبیر جشنواره ملی فن‌‌آفرینی شیخ‌بهایی ‪:‬‬ ‫لزوم راه‌اندازی صندوق‌های حمایت از استارت‌آپ‌ها در اصفهان‬ ‫تالش بانک مرکزی برای رفع دغدغه استارت‌آپ‌ها‬ ‫معــاون فناوری‌هــای نویــن بانــک مرکــزی می‌گویــد‪:‬‬ ‫تمــام تــاش خــود را بــرای حــل دغدغه‌هــای‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها انجــام داده‌ایــم چراکــه می‌دانیــم‬ ‫فنــاوری و تکنولــوژی در حــال حرکــت بــوده و منتظــر‬ ‫رگالتــور نمی‌مانــد‪.‬‬ ‫معــاون فناوری‌هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه جلســات متعــددی بــرای رفــع دغدغه‌هــای‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها برگــزار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تدویــن‬ ‫سیاســت‌های فناوری‌هــای مالــی بــه دلیــل تغییــر در‬ ‫ســاختار گذشــته کار دشــواری اســت‪.‬‬ ‫ناصــر حکیمــی در نشســت نــوآوری‪ ،‬بازیگــران جدیــد‬ ‫و کارایــی در کسـب‌وکار مالــی کــه در هفتمیــن همایــش‬ ‫بانکــداری الکترونیــک و نظام‌هــای پرداخــت برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫بــا بانــک مرکــزی مشــکل دارنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬زمانــی‬ ‫کــه سیاسـت‌های بانــک مرکــزی را در خصــوص فنــاوری‬ ‫مالــی بررســی می‌کردیــم بــه دلیــل اینکــه قــرار بــود‬ ‫ســاختارهای گذشــته تغییــر کنــد‪ ،‬کار دشــواری بــود‪.‬‬ ‫معــاون فناوری‌هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا‬ ‫بیــان اینکــه حــدود ‪ ۱۲‬جلســه بــا اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫بــرای رفــع دغدغه‌هــای آن‌هــا برگــزار شــد‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن جلســات و دریافــت نظــرات آن‌هــا‬ ‫نتایــج سیاســت‌های به‌دســت‌آمده را روی ســایت‬ ‫نیــز گذاشــتیم تــا اگــر مشــکالت دیگــری از ســوی‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها وجــود دارد کــه بــه آن پرداختــه نشــده‬ ‫نیــز از طریــق کامنت‌هــا دریافــت شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در نتیجــه الگــوی نســبتاً جدیــد و‬ ‫خوبــی بــه دســت آمــد کــه در آن مشــکالت ذی‌نفعــان‬ ‫نیــز دیــده شــود‪ .‬بنابرایــن در فراینــد مقــررات گــذاری‬ ‫کــه در سیاســت بانــک مرکــزی در خصــوص فناوری‌هــای‬ ‫مالــی انجــام شــد نتیجــه و جــواب خوبــی بــه دســت آمد‬ ‫زیــرا ایــن موضــوع یــک پدیــده مــدرن بــوده و بــا مســایل‬ ‫ســنتی و جــا افتــاده گذشــته فــرق می‌کــرد‪.‬‬ ‫حکیمــی در پایــان گفــت‪ :‬اســتارت‌آپ‌ها بیــان‬ ‫می‌کننــد کــه بانــک مرکــزی از مــا حمایــت نمی‌کنــد‬ ‫امــا بایــد بگوییــم تمــام تــاش خــود را بــرای حــل‬ ‫دغدغه‌هــای آن‌هــا انجــام داده‌ایــم و تــا جایــی کــه‬ ‫امــکان داشــته باشــد خــود را تطبیــق داده‌ایــم‪ ،‬زیــرا‬ ‫می‌دانیــم فنــاوری و تکنولــوژی در حــال حرکــت بــوده‬ ‫و منتظــر رگالتــور نمی‌مانــد‪.‬‬ ‫حمایت سازمان فناوری‬ ‫اطالعات از استارت‌آپ‌های‬ ‫روستایی‬ ‫سـازمان فنـاوری اطالعات ایـران اعلام کرد که‬ ‫در راسـتای اشـتغالزایی و توسـعه مناطـق کمتـر‬ ‫توسـعه‌یافته و روسـتایی‪ ،‬از اسـتارتاپ هـای فعـال‬ ‫در ایـن حـوزه حمایـت می‌کنـد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این اقدام با هـــــــــدف‬ ‫توسعه کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬حمایت از اشتغال جوانان‬ ‫کارآفرین و توسعه خدمات الکترونیکی برای مناطق‬ ‫کمتر توسعه‌یافته و روستاها‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬تمامی استارت‌آپ‌هایی که ایده‬ ‫و توانمندی برای فعالیت‌های مرتبط در این حوزه‬ ‫دارند‪ ،‬می‌توانند برای ارایه طرح‌ها وایده‌های خود‬ ‫به درگاه سایت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا در نشانی ‪ictstartups.ir‬‬ ‫مراجعه و ثبت‌نام کنند‪.‬‬ ‫سازمان فناوری اطالعات ایــــــران از طریق‬ ‫مرکز کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬این طرح‌ها را بررسی و از‬ ‫پذیرفته‌شدگان دعوت می‌کند تا طرح خود را برای‬ ‫بررسی و امکان‌پذیری ملزومات مورد نیاز مطابق با‬ ‫نیازمندی‌ها معرفی و در نهایت طرح‌های پذیرفته‌شده‬ ‫از حمایت سازمان برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫ک ــوروش خس ــروی‪ ،‬عض ــو فعل ــی ش ــورای ش ــهر اصفه ــان و دبی ــر جش ــنواره‬ ‫ملـــی فن‌‌آفرینـــی شـــیخ‌‌بهایی در گفت‌وگـــو بـــا گـــروه رســـانه‌ای اصفهـــان‬ ‫امـــروز‪ ،‬مهم‌تریـــن اقدامـــات شـــورای شـــهر اصفهـــان در راســـتای حمایـــت از‬ ‫کســـب‌وکارها و کمـــک بـــه اقتصـــاد شـــهر را عنـــوان کـــرد‪.‬‬ ‫وی ســوابق درخشــانی درزمینــه کارآفرینــی‪ ،‬امــور فرهنگــی و پژوهشــــــی‬ ‫و برگ ــزاری رویداده ــای علم ــی در اصفه ــان دارد و نب ــود فضاه ــای کار اش ــتراکی‬ ‫بـــه تعـــداد کافـــی را یکـــی از حلقه‌هـــای مفقـــوده در ســـطح شـــهر می‌دانـــد؛‬ ‫چـــرا کـــه امـــروزه بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن موضـــوع‪ ،‬ایـــن فضاهـــا در‬ ‫بیش ــتر کش ــورهای دنی ــا در ح ــال تجهی ــز هس ــتند‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی‪ ،‬حـــدود یـــک ســـال اســـت کـــه در اصفهـــان فضـــای کار‬ ‫اشـــتراکی آبـــی ســـفید آغـــاز بـــه فعالیـــت کـــرده امـــا قطعـــا اکوسیســـتم‬ ‫اصفهـــان بـــا توجـــه بـــه ظرفیت‌هـــای کارآفرینـــی باالیـــی کـــه دارد بـــه‬ ‫تعـــداد بیشـــتری از ایـــن فضاهـــا نیازمنـــد اســـت‪ .‬در همیـــن‌ راســـتا یکـــی‬ ‫از مـــوارد پیگیـــری در شـــورای شـــهر اصفهـــان تقویـــت و ایجـــاد چنیـــن‬ ‫فضاهایـــی در شـــهر اســـت‪.‬‬ ‫کوروش خسـروی همچنین معتقد اسـت بـه دلیل اهمیت نقش اسـتارت‌آپ‌‌ها‬ ‫در اقتصـاد شـهری و بـرای حمایـت از ایـن دسـته از کسـب‌وکارها نیـاز اسـت‬ ‫صنـدوق حمایـت از اسـتارت‌آپ‌‌ها راه‌اندازی شـود‪ ،‬چنیـن صندوق‌هایـی در اکثر‬ ‫اکوسیسـتم‌های خارجـی دنیـا وجـود دارنـد و بـه کمـک اسـتارت‌آپ‌‌ها می‌رونـد‬ ‫امـا نقـش آن‌هـا در ایـران و به‌ویژه اسـتان اصفهان بسـیار کمرنگ اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم اسـت بـرای حمایـت از اسـتارت‌آپ‌‌های داخلـی نیـز ایـن نـوع صندوق‌هـای‬ ‫حمایتـی در اسـتان راه‌انـدازی شـوند که ایـن مورد نیز در شـورای شـهر اصفهان‬ ‫در حـال پیگیـری اسـت‪ .‬نیـاز اسـت بـرای ایـن کار بخـش خصوصـی بـا جدیـت‬ ‫کامـل وارد شـود تا بتـوان اقدامـات مفیدی انجـام داد‪.‬‬ ‫‪47‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مقام مسئول در معاونت علمی‪:‬‬ ‫ایرانی‌هایی که به کشور‬ ‫بازگشتند صاحب موفق‬ ‫ترین استارتاپ‌ها هستند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و‬ ‫فناوری گفت‪ :‬بسیاری از کسانی که استارتاپ های موفق‬ ‫داشته اند جزء افرادی هستند که از خارج کشور بازگشته اند‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا دلیری در گفتگو با مهر در خصوص‬ ‫اهمیت استارتاپ ها گفت‪ :‬با توجه به اینکه استارتاپ ها به‬ ‫سرعت درحال رشد هستند؛ اما به دلیل نبود سرمایه گذار مناسب‬ ‫آنها را با مشکالتی مواجه کرده است و هنوز اکوسیستم و‬ ‫زیست بوم نوآوری و کارآفرینی درکشور ما به طور کامل‬ ‫شکل نگرفته است و هنوز نواقصی دارد ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از کسانی که استارتاپ های‬ ‫موفق داشته اند جزء افرادی هستند که از خارج کشور‬ ‫بازگشته اند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این افراد در آنجا حقوق و‬ ‫مزایای خوبی داشته اند اما پس از بازگشت استارتاپ های‬ ‫موفق و فوق العاده ای در کشور راه اندازی کرده اند‪.‬‬ ‫دلیری با تاکید بر حمایت از استارتاپ ها گفت‪ :‬سازمان‬ ‫برنامه و بودجه بر اساس بضاعت درآمدی دولت‪ ،‬بودجه به ارگان‬ ‫ها اختصاص می دهد که حوزه فناوری از این منظر مستثنی‬ ‫نیست؛ استارتاپ ها که بخشی از حوزه فناوری محسوب می‬ ‫شود و دولت از افراد فعال در استارتاپ ها حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استارتاپ ها به خودی خود بودجه‬ ‫ای ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬استارتاپ ها همواره از طریق حمایت ها‪،‬‬ ‫دریافت وام و تسهیالت راه اندازی می شوند‪.‬‬ ‫دلیری با تاکید بر اینکه استارتاپ ها بودجــــــــه‬ ‫نمی خواهند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬استارتاپ ها فقط حمایت‬ ‫دولت را می خواهند؛ حمایت های این ها از طریق بودجه ای‬ ‫است که برای فناوری مد نظر قرار می گیرد زیرا حوزه‬ ‫فناوری ردیف بودجه دارد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه ما زیرساخت‬ ‫استارتاپ ها را فراهم می کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬طی سالهای‬ ‫آینده قطعا اولویت کشور استارتاپ ها هستند و دولت باید‬ ‫خودش را با این هماهنگ کند‪.‬‬ ‫دلیری تاکید کرد‪ :‬باید بستر را برای استارتاپ ها فراهم‬ ‫کنیم تا رشد کنند و نیاز کشور را برطرف سازند‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫یک فعال حوزه کسب‌وکارهای نوپا با گالیه از‬ ‫محدودیت‌های موجود بر سر راه رشد و بقای استارت‌آپ‌ها‬ ‫در ایران به موانع مربوط به مسائل مقرراتی و منابع انسانی‬ ‫در این حوزه اشاره کرد‪.‬‬ ‫رحیم خانی‌زاد ‪ -‬فعال حوزه کسب و کارهای نوپا ‪-‬‬ ‫در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به موانع گوناگون بر ســر‬ ‫راه رشد کسب و کارهای نوپا اظهار کرد‪ :‬در بخش مربوط‬ ‫به منابع انسانی‪ ،‬واقعیت این است که متخصصان مورد‬ ‫نیاز برای استفاده کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬بسیار کم هستند‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاه‌ها به دلیل نداشتن دانش فنی و‬ ‫عملی نمی‌توانند مستقیما وارد کار شود و از قبل باید‬ ‫آموزش عملی ببیند که این خود برای کسب‌وکارها‬ ‫هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫او به تخصص‌های کمیاب و مورد نیاز این کسب‌وکارها‬ ‫هم اشاره کرد و گفت‪ :‬برای مثال در حوزه‌های فنی از‬ ‫قبیل طراحی و ساخت اپلیکیشن‌های موبایلی متخصصان‬ ‫حرفه‌ای خیلی کم داریم‪ .‬علت آن هم این است که در‬ ‫دانشگاه‌ها به جنبه عملی مطالبی که تدریس می‌شود‪،‬‬ ‫توجه نمی‌شود‪ .‬حتی کمتر مشاهده می‌شود که استادی‬ ‫در دانشگاه خود دوره‌ای برای آموزش در حوزه‌های‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫مشکل فین‌تک‌ها با فیلتر حل نمی‌شود‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در کارگـروه‬ ‫«نـوآوری‪ ،‬بازیگـران جدیـد و کارایـی در کسـب‌وکار‬ ‫مالـی» هفتمیـن همایش نظام‌هـای پرداخـت و بانکداری‬ ‫الکترونیکـی گفـت‪ :‬جایـگاه فین‌تک‌هـا در اقتصـاد ایـران‬ ‫در حـال گسـترش اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهرمحمدجـــــواد جهرمـی در کارگـروه‬ ‫نخســـــــت هفتمیـن همایـش نظام‌هـای پرداخـت و‬ ‫بانکـداری الکترونیکـی «نـــــوآوری‪ ،‬بازیگـران جدیـد و‬ ‫کارایـی در کسـب‌وکار مالـی» دربـاره این‌کـه برنامه دولت‬ ‫دربـاره فین‌تک‌هـا در چـه مسـیری قـرار دارد گفـت‪:‬‬ ‫کسـب‌وکارهای نویـن در شـرایط فعلـی روز بـه روز در‬ ‫حـال گسـترش اسـت و دولت بـرای این‌کـه بتوانـد موانع‬ ‫توسـعه و آسـیب‌های جـاری آن را کاهش دهــــــــــد‬ ‫در حـال برنامه‌ریـزی اسـت‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬کسـب‌وکارهای نویـن در گام نخسـت بـا‬ ‫تقابل‌هـای کسـب‌وکارهای سـنتی مواجـه اسـت و بـرای‬ ‫نمونـه می‌تـوان بـه راه‌انـدازی اسـتارت‌آپ حمل‌ونقـل‬ ‫شـهری اشـاره کنیـم کـه در ابتـدا آژانس‌ها و تاکسـیرانی‬ ‫بـه تقابـل بـا آن پرداخت امـا در ادامـه با پذیرش شـرایط‬ ‫و درک شـرایط نویـن کسـب‌وکارها ایـن مســــــــــاله‬ ‫حـل و عادی شـد‪.‬‬ ‫نقش فین‌تک‌ها در کشور‬ ‫جهرمـی در ادامـه به نقش فین‌تک‌ها در کشـور اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬فین‌تک‌هـا رو بـه‌روز در اقتصـاد کشـور در‬ ‫حـال گسـترش و پیـدا کردن جایـگاه هسـتند و به‌موازات‬ ‫آن بخشـی از شـکایات در دسـتگاه قضا نیز مرتبط به این‬ ‫مجموعـه نوین در کشـور اسـت کـه بخش عمـده‌ای از آن‬ ‫بـه خاطر شـناخت ناکافـی از این پدیده اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اظهار کـرد‪ :‬وجود‬ ‫کسـب‌وکارهای نویـن علاوه بـر این‌کـه باعـث بزرگ‌تـر‬ ‫شـدن بازارهـا می‌شـوند به رشـد بهـره‌وری در اقتصاد هم‬ ‫کمـک می‌کنند‪.‬‬ ‫راه‌حل برطرف شدن‬ ‫جهرمـی دربـاره راه‌حـل برطـرف شـدن یـا کمرنـگ‬ ‫شـدن این‌گونـه چالش‌هـا گفـت‪ :‬بایـد بـا تعامـل و گفتگو‬ ‫بـرای حـل چالش‌هـای موجـود اقـدام کـرد و در ادامـه‬ ‫بایـد بـا تدویـن و به‌روزرسـانی قوانیـن در همه بسـترهای‬ ‫اقتصـادی و مالـی زمینه‌هـای حـل تعارض‌هـای موجـود‬ ‫را ایجـاد کـرد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعات برای اجرایی شـدن‬ ‫ایـن اتفـاق مهـم نیـز گفـت‪ :‬دولت بـرای هماهنگ‌سـازی‬ ‫ایـن موضـوع کـه در بسـیاری از مواقـع بـه تعـارض بـا‬ ‫دسـتگاه قضـا نیـز منجـر شـده اسـت درصـد ارایـه یـک‬ ‫الیحـه در زمینـه کسـب‌وکارهای نوین و حریـم خصوصی‬ ‫اسـت تـا بتواند تا حـدود زیادی ایـن مشـکل را حل کند‪.‬‬ ‫عدم شناخت دقیق کسب‌وکارهای نوین‬ ‫جهرمی به مسـاله عدم شـناخت دقیق کسـب‌وکارهای‬ ‫نویـن در دسـتگاه قضایـی نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بعضا‬ ‫احکامـی بـرای ایـن نـوع کسـب‌وکارها از سـوی ایـن‬ ‫دسـتگاه در کشـور صـادر می‌شـود کـه سرمنشـا آن عدم‬ ‫شـناخت ایـن نـوع کسـب‌وکارها در فضـای فعلـی اسـت‪.‬‬ ‫او دغدغه‌هـای دسـتگاه قضـا را نیز دغدغه‌هـای مهم و‬ ‫قابـل اعتنایـی اعلام کـرد کـه باید بـه آن نیز توجـه ویژه‬ ‫شـود تـا در یک مسـیر تعاملـی و بـا گفتگو باالخـره برای‬ ‫ایـن مسـاله مهـم راه‌حل‌های پایـداری ایجـاد کنیم‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری بـه مطالبه‌گـری و پیگیـر‬ ‫بـودن در ایـن زمینـه اشـاره کـرد و اظهـار کـرد‪ :‬بـا‬ ‫اطالع‌رسـانی و تدویـن قوانیـن و مقـررات مناسـب‬ ‫می‌بایسـت چالـش و تعارض‌هـای کسـب‌وکارهای نویـن‬ ‫در ایـران را بـر طـرف کـرد؛ چـرا کـه ایـن بخـش نقـش‬ ‫مهمـی در اقتصـاد و توسـعه آن در ایران بـازی می‌کنند و‬ ‫روز بـه روز در اقتصـاد جایـگاه ویژه‌تـری می‌یابـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫یک فعال حوزه کسب‌وکارهای نوپا مطرح کرد‬ ‫کمبود متخصص در حوزه استارت‌آپ‌ها‬ ‫اندرویدی و یا آی او اس برگزار کند تا زمانی که دانشجو‬ ‫فارغ‌التحصیل شد‪ ،‬تخصص کاربردی را هم در کنار پیشینه‬ ‫تئوریکی که یاد گرفته است‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫خانی‌زاد از موانع دیگر این کسب‌وکارها به ورود بانک‌ها‬ ‫به عنوان بنگاه‌های بسیار بزرگ به این حوزه‌ها دانست و‬ ‫گفت‪ :‬وقتی که بانک‌ها وارد این حوزه‌ها می‌شوند چون‬ ‫منابع مالی بسیار کالنی در اختیار دارند‪ ،‬جایی برای رشد‬ ‫دیگر کسب‌وکارهای خرد و نوپا باقی نمی‌گذارند و این‬ ‫کسب‌وکارها هم توان رقابت با بانک‌ها را در حوزه‌های‬ ‫گوناگون کسب و کاری ندارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه‌های بازاریابی‪ ،‬برندینگ‬ ‫و تبلیغات متخصصان بسیار کمی داریم تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین در بخش علوم داده‌ای هم مشکل داریـــــــم‪،‬‬ ‫به همین خاطر داده‌هایی را که از مشتریان دریافت می‌کنیم‬ ‫نمی‌توانیم تجزیه و تحلیل کنیم و بنابراین از این ظرفیت‬ ‫بزرگ هم بی‌نصیب می‌مانیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه استارت‌آپ‌ها یا باید اسپانسرهای‬ ‫خیلی قوی داشته باشند یا اساسا بی‌معنا می‌شونـــــد‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک استارت‌آپ با این شرایط رقابتی موجود که باید‬ ‫روند طوالنی را طی کند‪ ،‬اساسا نمی‌تواند شکل بگیرد‪ .‬در‬ ‫این فضا غول‌ها هر روز غول‌تر می‌شوند؛ اگر افراد بتوانند‬ ‫خود را به جایی وصل کنند‪ ،‬رشد می‌کنند وگرنه شکست‬ ‫خواهند خورد‪.‬‬ ‫ایـن فعـال حـوزه اسـتارت‌آپ‌ها بـا اظهـار اینکـه‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها در رسـانه‌های خـاص و یـا عمومـی‬ ‫جایگاهـی ندارنـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬قوانیـن ایـن حـوزه بایـد‬ ‫تسـهیل شـوند؛ در حال حاضر برای راه‌اندازی یک کسـب‬ ‫و کار الکترونیکـی بایـد کلـی مـدرک رد و بـدل کـرد و‬ ‫فراینـد طوالنـی بوروکراسـی را طـی کـرد‪ .‬یـک کسـب و‬ ‫کار کوچـک اینترنتـی تقریبـا بایـد مراحـل بوروکراتیـک‬ ‫یـک شـرکت را طـی کند‪ ،‬ضمـن اینکه بایـد همانند دیگر‬ ‫شـرکت‌ها هـم بایـد مالیـات پرداخـت کنـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون کمیته امداد‪:‬‬ ‫ورود به استارت آپ ها برنامه جدید اشتغالزایی کمیته امداد است‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫با بیان این که در برنامه های جدید به پایداری و‬ ‫درآمدزایی مشاغل تاکید شده‪ ،‬گفت‪ :‬ورود به استارت‬ ‫آپ ها و مشاغل دانش بنیان از برنامه جدید اشتغالزایی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) است‪.‬‬ ‫استارت آپ ها به مجموعه کارهای نوپا گفته می‌شود‬ ‫که معموال از طریق فناوری های جدید و شبکه‌های‬ ‫اجتماعی انجام می شود‪.‬‬ ‫حجــت‌ا‪ ...‬عبدالملکــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا‪،‬‬ ‫بــا اعــام ایــن کــه کمیتــه امــداد در ســال جــاری‬ ‫‪ 100‬هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پایــداری ایــن مشــاغل از دغدغــه هــای اصلــی‬ ‫مســئوالن کمیتــه امــداد اســت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور‪،‬‬ ‫کمیته امداد باید ‪700‬هزار فرصت شغلی برای مددجویان‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس باید امسال زمینه اشتغال‬ ‫‪ 140‬هزار مددجوی فراهم شود‪.‬‬ ‫این معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعالم‬ ‫اینکه با اجرای برنامه جدید اشتغال‌زایی کمیته امداد‪،‬‬ ‫عالوه بر افزایش تعداد طرح‌های اشتغال‌زایی؛ درآمدزایی‬ ‫و پایداری مشاغل نیز ارتقاء می‌یابد‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫سطح درآمد مددجویان از طرح‌های اشتغال کمیته امداد‬ ‫‪،‬معادل حداقل حقوق پایه وزارت کار یعنی ‪ 930‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫بگفته عبدالملکی‪ ،‬با اجرای این برنامه‪ ،‬درآمد هر فرصت‬ ‫شغلی به یک و نیم میلیون تومان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر اینکه در برنامه جدید اشتغال‪ ،‬تمرکز‬ ‫بیشتر بر مشاغل دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توسعه این‌ گونه مشاغل عالوه بر تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫و تقویت اقتصاد کشور‪ ،‬موجب ایجاد اشتغال برای هزاران‬ ‫نفر می‌شود‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اعالم اینکه‬ ‫هم‌اکنون در حال رایزنی با برخی کارآفرینان فعال در‬ ‫زمینه مشاغل دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زمان حدود ‪ 70‬هزار دانشجو تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به سمت ایجاد فرصت های شغلی دانش‬ ‫بنیان در کشور هستیم تا به جز درآمد زایی به اقتصاد‬ ‫مقاومتی نیز کمک کنیم‪.‬‬ ‫این معاون کمیته امداد امام خمینی‪ ،‬پایدار بودن و‬ ‫درآمدزایی را از مزیت های مشاغل دانش بنیان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬هیات‌های اندیشه ‌ورز در استان‌هایی که برنامه‬ ‫جدید اشتغال به‌طور آزمایشی در آنها اجرا می‌شود‪ ،‬در‬ ‫حال ساماندهی هستند‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان تهـران‪ ،‬در دفتر مرکزی‬ ‫اسـنپ با مدیران این اسـتارت‌آپ دیـدار کرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬محســـن ولیئـــی مدیـــرکل‬ ‫کمیتـــه امـــداد اســـتان تهـــران طـــی ایـــن دیـــدار‪،‬‬ ‫مدیـــران دو مجموعـــه دربـــاره مراحـــل اجرایی‌کـــردن‬ ‫تفاهم‌نامـــه همکاری‌شـــان صحبـــت و برنامه‌ریـــزی‬ ‫کردنـــد‪ .‬تفاهم‌نامـــه میـــان اســـنپ و کمیتـــه امـــداد‬ ‫امام‌خمینـــی(ره) چنـــدی پیـــش در جشـــن نفـــس‬ ‫بـــه امضـــای مدیـــران دو ســـازمان رســـید‪ .‬بـــر اســـاس‬ ‫ایـــن تفاهم‌نامـــه دو طـــرف متعهـــد شـــدند‪ ،‬تمـــام‬ ‫تـــاش خـــود را بـــرای توانمندســـازی هرچـــه بیشـــتر‬ ‫خانواده‌هـــای نیازمنـــد بـــا هـــدف اشـــتغال‌زایی بـــرای‬ ‫مددجویـــان کمیتـــه امـــداد بـــه کار گیرنـــد‪.‬‬ ‫ولیئـــی در بازدیـــد از دفتـــر مرکـــزی اســـنپ در‬ ‫خصـــوص اشـــتغال‌زایی ایـــن ســـامانه و تاثیراتـــش بـــر‬ ‫زندگـــی مددجویـــان بیـــان کـــرد‪ :‬بســـیار خرســـندیم‬ ‫کـــه بـــا اســـتارت‌آپ جوانـــی مثـــل اســـنپ وارد فـــاز‬ ‫همـــکاری شـــده‌ایم و قـــرار اســـت از پتانســـیل ایـــن‬ ‫اپلیکیشـــن در بحـــث اشـــتغال‌زایی مددجویـــان‬ ‫کمیتـــه امـــداد بهـــره ببریـــم‪ .‬در حـــال حاضـــر یـــک‬ ‫میلیـــون و صـــد و هفتـــاد هـــزار خانـــوار از سراســـر‬ ‫ایـــران تحـــت سرپرســـتی کمیتـــه امـــداد هســـتند‬ ‫ن نفـــر‬ ‫کـــه جمعیـــت ایـــن خانوارهـــا بـــه پنـــچ میلیـــو ‌‬ ‫می‌رســـد‪ .‬امیدواریـــم در نتیجـــه همـــکاری مـــدون بـــا‬ ‫اس ــنپ فضای ــی پدی ــد آی ــد ک ــه مددجوی ــان بیش ــتری‬ ‫از کمیتـــه بتواننـــد از طریـــق کار در شـــرکت و نـــاوگان‬ ‫اســـنپ امـــرار معـــاش کننـــد‪.‬‬ ‫علـــی قاســـم‌خانی‪ ،‬مدیـــر ارشـــد منابـــع انســـانی‬ ‫اس ــنپ‪ ،‬در دی ــدار ب ــا مدی ــرکل کمیت ــه ام ــداد اس ــتان‬ ‫ته ــران گف ــت‪ :‬در س ــال ‪ ۱۳۹۴‬تع ــداد کارکن ــان اس ــنپ‬ ‫بـــه ح ــدود ‪ ۵۵‬نفـــر می‌رســـید؛ ایـــن رقـــم در انتهـــای‬ ‫ســـال ‪ ۹۵‬بـــه ‪ ۳۰۰‬کارمنـــد تمام‌وقـــت رســـید و‬ ‫هم‌اکنـــون ‪ ۸۴۰‬نفـــر در بخش‌هـــای مختلـــف اســـنپ‬ ‫بـــه صـــورت تمام‌وقـــت مشـــغول بـــه کار هســـتند‪.‬‬ ‫ایـــن نـــرخ رشـــد نشـــان از ظرفیـــت اســـنپ در بحـــث‬ ‫اشـــتغال جوانـــان دارد و همـــکاری بـــا کمیتـــه امـــداد‬ ‫می‌توانـــد کمـــک خوبـــی بـــه مـــا در جـــذب نیـــروی‬ ‫کار برســـاند‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه ژوبیـــن عالقبنـــد‪ ،‬نایب‌رییـــس‬ ‫هیات‌مدیـــره اســـنپ‪ ،‬هـــدف ایـــن ســـامانه از امضـــای‬ ‫تفاهم‌نامـــه بـــا کمیتـــه امـــداد ایجـــاد اشـــتغال بـــرای‬ ‫مددجویـــان ایـــن مرکـــز عنـــوان شـــده اســـت‪ .‬طـــی‬ ‫اهـــداف تنظیم‌شـــده در ایـــن تفاهم‌نامـــه قـــرار اســـت‬ ‫اســـنپ بـــرای افـــراد معرفی‌شـــده از ســـوی کمیتـــه‬ ‫ام ــداد ش ــرایطی فراه ــم آورد ک ــه بتوانن ــد ب ــه عن ــوان‬ ‫کاربـــر راننـــده در ســـرویس‌های درخواســـت خـــودرو‬ ‫و پیـــک موتـــوری فعـــال شـــوند‪ .‬همچنیـــن از آنجایـــی‬ ‫ک ــه زن ــان سرپرس ــت خان ــوار بخ ــش عم ــده‌ای از اف ــراد‬ ‫تحـــت پوشـــش کمیتـــه امـــداد را تشـــکیل می‌دهنـــد‪،‬‬ ‫طبـــق تفاهـــم طرفیـــن قـــرار بـــر ایـــن شـــد کـــه‬ ‫ش ــرایط فعالی ــت ای ــن زن ــان در س ــرویس وی ــژه بان ــوان‬ ‫اســـنپ بـــا نـــام «اســـنپ‌رز» نیـــز فراهـــم شـــود‪.‬‬ ‫محمـــد رازینـــی‪ ،‬مدیـــر عامـــل اســـنپ‪ ،‬در مـــورد‬ ‫م همـــکاری بـــا کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی و‬ ‫تفاهـــ ‌‬ ‫توس ــعه بس ــتر مناس ــب ب ــرای اش ــتغال هرچ ــه بیش ــتر‬ ‫مددجوی ــان ای ــن کمیت ــه گف ــت‪ :‬یک ــی از دغدغه‌ه ــای‬ ‫خانـــواده اســـنپ ایجـــاد زمینه‌هـــای اشـــتغال در‬ ‫نـــاوگان ایـــن ســـامانه اســـت‪ .‬مـــا همـــواره می‌کوشـــیم‬ ‫فضایـــی بـــه وجـــود بیاوریـــم کـــه افـــراد مختلـــف‬ ‫جامعـــه بتواننـــد از طریـــق کار در نـــاوگان اســـنپ بـــه‬ ‫کســـب درآمـــد و امـــرار معـــاش بپردازنـــد‪ .‬نتیجـــه‬ ‫فوق‌العـــاده همـــکاری بـــا کمیتـــه امـــداد در طـــرح‬ ‫خیریـــه محســـنین موجـــب شـــد تـــا دیـــد فراتـــری‬ ‫نســـبت بـــه ایـــن همـــکاری داشـــته باشـــیم و بحـــث‬ ‫تعامـــل بـــا ایـــن نهـــاد را جدی‌تـــر دنبـــال کنیـــم‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش طرحــی بــا عنــوان کمــک بــه خیریــه‬ ‫محس ــنین ب ــا هم ــکاری اس ــنپ و کمیت ــه ام ــداد برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬ام ــروز ش ــاهدیم ک ــه ب ــا کمک‌ه ــای کوچ ــک ام ــا‬ ‫مـــداوم مســـافران اســـنپ مبلـــغ قابـــل توجهـــی بـــرای‬ ‫امـــور خیریـــه جمـــع‌آوری شـــده کـــه خـــود نشـــان از‬ ‫اعتمـــاد جامعـــه بـــه یـــک شـــرکت دانش‌بینـــان دارد‪.‬‬ ‫رازینـــی ضمـــن ابـــراز امیـــدواری دربـــاره بـــه ثمـــر‬ ‫نشســـتن تفاهم‌نامـــه اخیـــر بـــا کمیتـــه امـــداد بـــه‬ ‫بحـــث مبلـــغ جمع‌آوری‌شـــده در کمپیـــن خیریـــه‬ ‫محســـنین اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬در طـــول ایـــن‬ ‫کمپی ــن‪ ،‬گزینــه‌ای در اپلیکیش ــن اس ــنپ ق ــرار دادی ــم‬ ‫ل کـــردن آن می‌توانســـتند‬ ‫کـــه کاربـــران بـــا فعـــا ‌‬ ‫درصـــدی بـــه هزینـــه سفرشـــان اضافـــه کننـــد تـــا‬ ‫آن مبلـــغ بـــه خیریـــه محســـنین تخصیـــص یابـــد‪.‬‬ ‫در طـــول مـــدت اجـــرای ایـــن کمپیـــن مبلـــغ قابـــل‬ ‫توجهـــی جمـــع‌آوری شـــده کـــه در اختیـــار کمیتـــه‬ ‫امـــداد و خیریـــه محســـنین قـــرار می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫بـــا وجـــود آن کـــه از اســـنپ بـــه عنـــوان شـــرکتی‬ ‫نوپـــا و جـــوان یـــاد می‌شـــود‪ ،‬امـــا بایـــد اذعـــان‬ ‫داشـــت کـــه ایـــن شـــرکت در بحـــث مســـئولیت‌های‬ ‫اجتماعـــی و اشـــتغال‌زایی بـــرای بخش‌هـــای‬ ‫مختلـــف جامعـــه فعـــال و پویـــا عمـــل کـــرده و رفتـــار‬ ‫اجتماعـــی آن بـــه عنـــوان یـــک اســـتارت‌آپ می‌توانـــد‬ ‫زمینه‌ســـاز شـــکل‌گیری یـــک الگـــوی مناســـب بـــرای‬ ‫ســـایر کســـب‌وکارها باشـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫تالش یک استارت‌آپ برای اشتغال‬ ‫زنان سرپرست خانوار‬ ‫‪49‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫چالش‌های کسب‌وکار‌های نوپا؛‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫ضرورت اصالح رابطه‬ ‫سازمان امور مالیاتی‬ ‫با استارت‌آپ‌ها‬ ‫‪50‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ :‬از مهم‌ترین مشکالت‬ ‫کسب‌وکار‌های نوپا‪ ،‬برخورد‌های غیرانعطافی سازمان‌های‬ ‫تأمین اجتماعی و امور مالیاتی با این کارآفرینان است‪.‬‬ ‫ضـرورت اصلاح رابطـه تاميـن اجتماعـي و امـور‬ ‫مالياتـي بـا استارت‌آپ‌هاحسـين سلاح ورزي در‬ ‫مصاحبـه بـا خبرگـزاري صداوسـيما افـزود‪ :‬علاوه بـر‬ ‫نحـوه اعتبارسـنجي و ارزش‌گـذاري اسـتارت‌آپ‌ها در‬ ‫بانک‌هـا و مؤسسـات‪ ،‬نحـوه ماليـات سـتاني و مکانيزم‬ ‫محاسـبه و دريافـت حـق بيمـه تأميـن اجتماعـي‪،‬‬ ‫عمده‌تريـن چالش‌هـاي پيـش روي کسـب‌ وکارهـاي‬ ‫نوآورانـه اسـت‪.‬‬ ‫نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و‬ ‫کشـاورزی ایـران اضافه کرد‪ :‬شـعب تاميـن اجتماعي و‬ ‫ب و کارهاي سـنتي و‬ ‫ادارات مالياتي تفاوتي ميان کسـ ‌‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها ( کسـب و کارهـاي نوين) قائل نيسـتند‪.‬‬ ‫سلاح ورزي بـا تاکيد بر ضرورت حمايت از توسـعه‬ ‫و تکثـر نهادهايـي مانند شـتاب‌ دهنده‌ها و مراکز رشـد‬ ‫به‌عنـوان اجـزا اکوسيسـتم کارآفريني گفت‪ :‬متأسـفانه‬ ‫بعضـي از شـعب و بازرسـان تأميـن اجتماعـي بـدون‬ ‫توجـه بـه فلسـفه وجـودي ايـن نهادهـا‪ ،‬تيم‌هـاي‬ ‫اسـتارت‌آپي حاضـر در شـتاب‌ دهنـده و مراکز رشـد را‬ ‫بـه‌ عنـوان کارمنـد و بيمه‌ شـده تلقي کـرده و اقدام به‬ ‫صـدور برگه‌هـاي حـق بيمـه مي‌کننـد‪.‬‬ ‫وي افـزود‪ :‬همچنيـن بعضـي ادارات و مميـزان‬ ‫مالياتـي توجهـي بـه چرخـه عمـر اسـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫فرايند بازگشـت سـرمايه در اين کسـب‌ و کارها ندارند‬ ‫و از ابتـداي شـروع فعاليـت آن‌هـا اقـدام بـه صـدور‬ ‫برگـه تشـخيص ماليـات عملکـرد آن‌هـا بـا رقم‌هـاي‬ ‫قابـل‌ توجـه مي‌کننـد‪ .‬درحالي‌کـه بسـياري از ايـن‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها معمـوالً در سـال‌هاي اوليـه زيـان ده و‬ ‫بعـد از مدتـي بـه نقطـه سـربه سـر مي‌رسـند‪.‬‬ ‫نايـب رئيـس اتـاق بازرگاني ايـران گفــــــــــت‪:‬‬ ‫اتـاق بازرگانـي‪ ،‬صنايـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزي ايـران‪،‬‬ ‫شـوراي گفت‌وگـوي دولـت و بخـش خصوصـي‪،‬‬ ‫کميتـه مـاده ‪ ، 12‬قانـون دائمـي شـدن برخـي احکام‬ ‫و هيئـت عالـي مقـررات زدايـي موضـوع مـاده ‪ 57‬و‬ ‫قانـون رفـع موانـع توليـد حتمـاً بـه‌ صـورت جـدي‬ ‫درزمينـه رفـع موانـع و مـوارد مخـل کسـب‌وکارهاي‬ ‫نوپـا و اسـتارت‌آپ‌ها ورود و بـراي تسـهيل مقـررات‬ ‫و رفـع مشـکالت مالياتـي‪ ،‬تأميـن اجتماعـي و بانکـي‬ ‫کسـب‌وکارهاي مبتنـي بـر نـوآوري تلاش خواهنـد‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫سکوی تعاملی حل چالش‌های استارتاپ‌ها راه‌اندازی شد‬ ‫نخسـتین سـکوی تعاملـی بومی برای حـل چالش‌های‬ ‫نـوآوری در کسـب وکارهـای نوپا (اسـتارتاپ) بـا همکاری‬ ‫دانشـگاه تهران راه اندازی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬علیرضـا یـاری مجـری‬ ‫طـرح جویشـگر بومی دراین بـاره گفت‪ :‬سـامانه­ «نوآوید»‬ ‫بـه آدرس ‪ www.noavid.ir‬بـه عنوان اولین سـکوی‬ ‫تعاملـی بومـی اسـت کـه بـرای حـل چالش­ـهای نـوآوری‬ ‫در کسـب وکارهـا بـا همکاری دانشـگاه تهـران راه اندازی‬ ‫شـده و هـم اکنـون در اولیـن گام‪ ۶ ،‬مـورد از چالش‌هـای‬ ‫نـوآوری شـرکت­های حـوزه محتـوا و جویشـگرهای بومـی‬ ‫روی ایـن سـامانه قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا راه اندازی این سـامانه کلیـه متخصصان‬ ‫و پژوهشـگران دانشـگاهی و غیردانشـگاهی از سراسـر‬ ‫کشـور مـی توانند برای حل نـوآوری در کسـب و کارهای‬ ‫نوپـا بـا هـم به رقابـت پرداختـه و از پاداش هـای مالی در‬ ‫نظـر گرفتـه شـده بـرای حـل چالش هـا بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫یـاری خاطرنشـان کـرد‪ :‬در ایـن راسـتا بـرای‬ ‫توانمندسـازی کسـب وکار شـرکت­های فعـال در حـوزه‬ ‫محتـوا و خدمـات بومـی در کشـور‪ ،‬مرحلـه نخسـت‬ ‫فراخـوان ثبـت نـام و شـرکت در «رویداد چالـش نوآوری‬ ‫در جویشـگرهای بومی» شـروع شـده که این فراخوان در‬ ‫سـامانه­ «نوآویـد» انتشـار یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف از برگزاری مسابقات چالش نوآوری از‬ ‫یک طرف حمایت غیرمستقیم از شرکتهای فعال در این‬ ‫حوزه جهت افزایش نوآوری در خدمات جویشگرها مبتنی‬ ‫بر نیازها و ذائقه جامعه کاربران ایرانی است و از طرف دیگر‬ ‫افزایش نقش و مشارکت مردمی و نیز بهره گیری از دانش‬ ‫و توانمندیهای متخصصان در دانشگاه های سراسر کشور‬ ‫برای حل چالش های جویشگرها خواهد بود‪.‬‬ ‫مجـری طـرح جویشـگر بومـی افـزود‪ :‬برگـزاری ایـن‬ ‫مسـابقات مبتنـی بـر دو رویکـرد نـوآوری بـاز و جمـع‬ ‫سـپاری اسـت‪ .‬برای این منظور تالش شـده مسـائل کلی‬ ‫و مبهـم شـرکتهای فعـال در طـرح جویشـگر بومـی به ‪۵‬‬ ‫دسـته خـرده چالـش تفکیـک شـود‪ .‬ایـن خـرده چالـش‬ ‫هـا عبارتند از چالش­ـهای پژوهشـی‪ ،‬ایده­پردازی‪ ،‬توسـعه‬ ‫محصـول‪ ،‬دولتـی و اسـتارتاپی‪.‬‬ ‫یـاری توضیـح داد‪ :‬هـر شـرکتی کـه در حـوزه محتـوا‬ ‫و خدمـات بومـی در کشـور در حـال فعالیـت باشـد مـی‬ ‫توانـد با ارسـال درخواسـت خـود بـر روی سـامانه نوآوید‬ ‫و معرفـی چالـش هـای نـوآوری در محصـوالت وکسـب‬ ‫وکارش از حمایـت هـای الزم برخـوردار شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برگـزاری ایـن مسـابقات را رویکـرد نوینـی‬ ‫بـرای افزایـش مشـارکت مردمـی در توسـعه نـوآوری و‬ ‫تجـاری سـازی در کسـب و کارهـا بویـژه جویشـگرهای‬ ‫بومـی دانسـته و بـا دعـوت از کلیه اسـاتید و دانشـجویان‬ ‫سراسـر کشـور خواسـتار افزایش نقـش آفرینـــــــی هر‬ ‫چـه بیشـتر مـردم در توسـعه و گسـترش خدمـات بومـی‬ ‫در کشـور شـود‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫یک فعال حوزه کسب‌وکارهای نوپا‪:‬‬ ‫برای تبلیغات کسب‌وکارهای نوپا شرط گذاشتند!‬ ‫یــک فعــال حــوزه اســتارت‌آپ‌ها بــا اشـــــاره‬ ‫بــه موانــع پیــش روی توســعه ایــن کســب‌وکارهای‬ ‫نوپــا از محدودیت‌هــای مالــی و تبلیغاتــی بــه عنــوان‬ ‫اصلی‌تریــن ایــن موانــع نــام بــرد‪.‬‬ ‫عاطفــه نمــازی ‪ -‬فعــال حــوزه کســب‌وکارهای نوپــا ‪-‬‬ ‫در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا بیــان این‌کــه حـــــــدود‬ ‫پنــج ســال اســت کــه بــه تاســیس یــک کسـب‌وکار اینترنتی‬ ‫نوپــا اقــدام کــرده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت کــه‬ ‫زمــان کمــی هــم نیســت‪ ،‬امــا شــرکت مــا بــه دلیــل‬ ‫محدودیت‌هــای مالــی عمــا نتوانســته اســت مــورد‬ ‫بهره‌بــرداری کامــل قــرار بگیــرد‪ ،‬در صورتــی کــه ایــن‬ ‫شــرکت بــر پایــه یــک ایــده بســیار خالقانــه شــکل گرفته‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت‌های مشــابه هم‌وضعشــان بــه‬ ‫همیــن ترتیــب اســت و مهمتریــن مانــع بــرای توســعه‬ ‫کارشــان هــم معمــوال محدودیت‌هــای مالــی اســت‪.‬‬ ‫وی در توضیــح علــل مختلــف کــه بــر ســر راه توســعه‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها ایجــاد مانــع می‌کننــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هزینــه راه‌انــدازی یــک اســتارت‌آپ‌ در ابتــدای کار بســیار‬ ‫بــرای صاحبــان آن ســنگین اســت‪ .‬بعــد از آن هــم از‬ ‫طرفــی دیگــر هزینــه تبلیغــات بــرای کســب‌وکارهای‬ ‫نوپــا بســیار ســنگین اســت‪ ،‬چراکــه تبلیغــات در ایــن‬ ‫حــوزه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪ .‬دولــت در‬ ‫ایــن حــوزه می‌توانــد بــا حمایت‌هــای مالــی خــود بــه‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها کمــک کنــد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کسب‌وکارهای نوپا با طرح ایده‬ ‫مشارکت دولت و استارت‌آپ‌های خرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از شرکت‌های بزرگ برای حمایت از استارت‌آپ‌های خرد‬ ‫و نوپا همیشه اعالم آمادگی می‌کنند که البته برخی اوقات‬ ‫اشکاالتی هم در آن به وجود می‌آید‪ .‬مثال در برخی مواقع‬ ‫ممکن است برخی ایده‌آل‌های این استارت‌آپ‌ها اصطالحا‬ ‫دزدیده شود‪ ،‬در حالی که دولت می‌تواند خود وارد شود‬ ‫و با انجام سرمایه‌گذاری و به عنوان یک شریک تجاری با‬ ‫استارت‌آپ‌ها همکاری کند و در سود و زیان آنها شریک‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نمـازی بـا گالیـه از عـدم توجـه اسـتارت‌آپ‌ها در‬ ‫زمینه‌هـای تبلیغاتـی و عمومی‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬برخی اقدامات‬ ‫بـرای تبلیغـات رایـگان در نهادهـای رسـانه‌ای عمومـی‬ ‫مطـرح شـد‪ ،‬امـا آنها شـرط گذاشـتند کـه اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫بایـد ‪ 10‬نفـر بیمـه را تحـت پوشـش قـرار دهـد تـا بتواند‬ ‫تبلیغـات رایـگان انجـام دهـد‪ ،‬اما مسـاله ما این اسـت که‬ ‫اگـر یـک اسـتارت‌آپی ‪ 10‬نفـر بیمـه داشـته باشـد‪ ،‬دیگر‬ ‫نیـازی بـه تبلیغـات ندارد‪ ،‬چرا که آن کسـب‌وکار توانسـته‬ ‫بـه انـدازه کافـی بالغ شـود‪ ،‬ضمـن اینکـه همان طـور که‬ ‫می‌دانیـم شـرکت‌های نرم‌افـزاری اساسـا نیازی بـه نیروی‬ ‫انسـانی باالیـی ندارند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این‌کـه کسـب‌وکارهای نوپـا بایـد در‬ ‫اولویـت برنامه‌هـای حمایتـی قـرار بگیرنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بارهـا مشـاهده کـرده‌ام کـه برخـی از کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا تـا پـای امضـای قـرارداد‪ ،‬مخصوصـا بـرای طراحـی‬ ‫اپلیکیشـن هـم می‌روند‪ ،‬امـا در نهایت چـون می‌بینند که‬ ‫لحـاظ تبلیغاتـی کاری از پیـش نمی‌برند از بسـتن قرارداد‬ ‫منصـرف می‌شـوند‪.‬‬ ‫ایـن فعـال حوزه کسـب‌وکارهای نوپا با بیـان این‌که در‬ ‫دو سـال اخیـر اسـتارت‌آپ‌های مربـوط به اپلیکیشـن‌های‬ ‫موبایلـی بسـیار رشـد یافته‌انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن اپلیکیشـن‌ها‬ ‫بعضـا ایده‌هـای بسـیار جالبـی را هـم دنبال می‌کننـد‪ ،‬اما‬ ‫درنهایـت بـه دلیـل ناشـناخته مانـدن از گردونـه رقابت و‬ ‫بقـاء حذف می‌شـوند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫دولت از استارت آپ ها حمایت می کند‬ ‫●●●‬ ‫استارت‌آپ‌های مازندرانی‬ ‫به سرمایه‌گذاران خطرپذیر معرفی می‌شوند‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫اسـتارت‌آپ‌های مازندرانـی توسـط مرکـز توانمندسـازی‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوا مازنـدران و پارک علـم و فناوری‬ ‫اسـتان بـه سـرمایه‌گذاران خطرپذیـر معرفـی می‌شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش فارس‪،‬علـی معتمـدزادگان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫اسـتارت‌آپ‌های مازندرانـی توسـط مرکـز توانمندسـازی و‬ ‫تسـهیل‌گری کسـب‌وکارهای نوپـای فـاوا مازنـدران و پـارک‬ ‫علـم و فنـاوری مازنـدران بـا همـکاری شـرکت نرم‌افـزاری‬ ‫جـادوی فکـر روز پنجشـنبه ‪ ۱۷‬اسـفندماه امسـال بـه‬ ‫سـرمایه‌گذاران خطرپذیـر معرفـی می‌‌شـوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در دوره کنونی‪ ،‬جذب سرمایه‌گذار‬ ‫برای استارت‌آپ‌ها دغدغه بزرگی است‪ ،‬زیرا افراد فعال در‬ ‫استارت‌آپ‌ها معموالً افراد تازه‌کاری هستند که با ارائه یک‬ ‫ایده و آغاز کسب‌و کار نوپا‪ ،‬سعی در کاربردی کردن آن دارند‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری مازنـدران افـزود‪ :‬از ایـن‌‬ ‫رو الزم اسـت تـا فضـای جـذب و همـکاری سـرمایه‌گذاران‬ ‫خطرپذیـر بـرای حمایـت از اسـتارت‌آپ‌ها فراهـم شـود‪،‬‬ ‫همچنیـن سـرمایه‌گذار خطرپذیـر می‌توانـد بـا مدیریت فعال‬ ‫و برنامه‌ریـزی در توسـعه مدل‌هـای راهبردی در کسـب‌وکار‪،‬‬ ‫هـدف‪ ،‬ارزش‌افـزوده و افزایـش قیمـت سـهام این شـرکت‌ها‬ ‫نقـش مهمـی ایفـا کند‪.‬‬ ‫ایـن مسـؤول ادامـه داد‪ :‬اسـتارت‌آپ‌های عالقه‌منـد برای‬ ‫شـرکت در ایـن رویـداد می‌توانند مسـتندات الزم شـامل بوم‬ ‫تکمیل‌شـده کسـب‌وکار و نمونـه اولیه محصول بـرای ورود به‬ ‫بـازار را تـا تاریـخ ‪ ۱۳‬اسـفندماه بـه آدرس پسـت الکترونیک‬ ‫دبیرخانـه به نشـانی ‪ jetstart@mstp.ir‬ارسـال کنند‪.‬‬ ‫معتمـدزادگان بیـان کـرد‪ :‬پارک علـم و فنـاوری مازندران‬ ‫مجموعـه‌ای تحـت نظـارت وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری‬ ‫اسـت کـه به عنـوان یکـی از مهم‌تریـن سـاختارهای مؤثر در‬ ‫اقتصـاد دانـش بنیان‪ ،‬محیطی مناسـب برای اسـتقرار‪ ،‬رشـد‪،‬‬ ‫توسـعه و شـکوفایی مؤسسـات و شـرکت‌های دانـش بنیان را‬ ‫فراهـم مـی‌آورد و شـرکت‌هایی فناور مسـتقر در آن در تعامل‬ ‫سـازنده با دانشـگاه‌ها و سـایر مؤسسـات پژوهشـی و فناوری‬ ‫بـه فعالیت‌هـای ف ّناورانـه می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬هـدف اصلـی پـارک علـم و فناوری‬ ‫مازنـدران تولیـد و افزایش ثـروت در جامعـه از طریق ایجاد و‬ ‫توسـعه فعالیـت مؤسسـات متکی بـر دانش و فناوری اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری مازنـدران گفـت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫ایـن فعالیت‌هـا شـامل نیازسـنجی‪ ،‬ایده‌پـردازی‪ ،‬تحقیـق‬ ‫و توسـعه‪ ،‬طراحـی مهندسـی‪ ،‬ثبـت مالکیـت فکـری‪،‬‬ ‫تجاری‌سـازی‪ ،‬انتقـال فنـاوری‪ ،‬فـروش و پشـتیبانی بعـدی‬ ‫بـرای تحقـق محصـوالت فنـاوری در عرصـه تولیـد صنعتی و‬ ‫همچنیـن عرضـه سـایر خدمـات تخصصـی اسـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دومین رویداد ملی کارآفرینی دانشگاه پیام نور‬ ‫در اسفندماه برگزار می شود‬ ‫رئیـــس شـــورای سیاســـتگذاری اســـتارت آپ هـــای دانشـــگاه از برگـــزاری دومیـــن رویـــداد ملـــی کارآفرینـــی‬ ‫(اســـتارت آپ تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال) در اســـفند مـــاه ســـال جـــاری خبـــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش یوپن ــا‪ ،‬محم ــد عل ــی کریم ــی اف ــزود‪ :‬دومی ــن روی ــداد مل ــی کارآفرین ــی (اس ــتارت آپ) دانش ــگاه‬ ‫پی ــام ن ــور ب ــا هم ــکاری معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و ش ــرکت دان ــش بنی ــان آین ــده پژوه ــان‬ ‫ابـــر زندگـــی در محورهـــای طراحـــی بـــازی هـــای رایانـــه ای‪ ،‬طراحـــی نـــرم افزارهـــای تلفـــن همـــراه‪ ،‬طراحـــی‬ ‫وب س ــایت و س ــرگرمی و انیمیش ــن ب ــا موضوع ــات س ــامت‪ ،‬محی ــط زیس ــت‪ ،‬حف ــظ ارزش ه ــا‪ ،‬اورژان ــس ه ــای‬ ‫اجتماع ــی و فرهنگ ــی در روزه ــای ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اس ــفندماه س ــال ج ــاری در س ــازمان مرک ــزی دانش ــگاه برگ ــزار م ــی‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا عن ــوان اینک ــه مهل ــت ثب ــت و ارس ــال ای ــده ه ــای اس ــتارت آپ ــی ت ــا ده ــم اس ــفند م ــاه اس ــت‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬جوای ــز تی ــم ه ــای برت ــر ع ــاوه ب ــر هدای ــای نق ــدی‪ ،‬اس ــتقرار در مرک ــز ن ــوآوری و کارآفرین ــی دانش ــگاه‪،‬‬ ‫حمایت‪-‬ه ــای م ــادی و معن ــوی از آنه ــا و همچنی ــن اخ ــذ مج ــوز کس ــب و کار دیجیت ــال اس ــت‪.‬‬ ‫عالقمن ــدان ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر م ــی توانن ــد ب ــه س ــایت ‪ http://idea.pnu.ac.ir‬و ی ــا ش ــبکه‬ ‫مج ــازی @‪ ideapnu‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬تـا حمایـت از کسـب و کارهـای نوپا‬ ‫صـوت نگیـرد نمـی تـوان رشـد جهشـی در کسـب و کار‬ ‫داشـت لـذا بایـد از همه ظرفیتهـا برای ارائه تسـهیالت به‬ ‫ایـن نـوع کسـب و کار اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫گزارش مرکز ملی فضای مجازی ؛‬ ‫‪ ۲۱‬استارتاپ ایرانی ‪۱۳۲‬‬ ‫هزار شغل ایجاد کردند‬ ‫هیــات دولــت گــزارش مرکــز ملــی فضــای مجــازی‬ ‫درخصــوص «اقتصــاد مجــازی» را بررســی کــرد ایــن‬ ‫گــزارش حاکــی از آن اســت کــه تاکنــون ‪ ۱۳۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۳۴‬شــغل توســط ‪ ۲۱‬اســتارتاپ در ایــران ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬دکتــر حســن روحانــی‬ ‫در جلســه هیــات دولــت بــا بیــان اینکــه فهــم دقیــق‬ ‫از تأثیرگــذاری گســترده فضــای مجــازی در اقتصــاد‪،‬‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬توســعه کســب و کار و اشــتغال‪ ،‬دگرگونــی‬ ‫زندگــی مــردم و آینــده ایــن تأثیرگــذاری بســیار حائــز‬ ‫اهمیــت اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن فضــا بــا ســرعت فــوق‬ ‫العــاده زندگــی فــردی‪ ،‬خانوادگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫را در بــر می‌گیــرد و مفاهیــم اشــتغال را بویــژه در حــوزه‬ ‫خدمــات بــه شــدت تغییــر می‌دهــد‪.‬‬ ‫روحانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهره‌منــدی مؤثــر از ایــن‬ ‫فضــا بــا تأکیــد بــر تقویــت حاکمیــت ملــی و تــاش بــرای‬ ‫افزایــش ظرفیت‌هــای بومــی و پیشــگیری از آســیب‌ها‬ ‫نیازمنــد ســرمایه‌گذاری‌های بیشــتر در آن اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا یــادآوری اینکــه عــدم درک‬ ‫درســت از ســرعت تحــوالت فضــای مجــازی و تأثیــرات آن‬ ‫موجــب شــکاف نســلی می‌شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫بایــد تــاش کنــد در حــوزه توســعه اقتصــاد فضــای‬ ‫مجــازی از جهــان عقــب نیفتیــم‪.‬‬ ‫روحانــی همچنیــن ضمــن تأکیــد بــر لــزوم تحــرک‬ ‫بیشــتر در ایــن فضــا و از جملــه توســعه خدمــات‬ ‫الکترونیــک و بــه ویــژه دولــت الکترونیــک‪ ،‬خواســتار‬ ‫افزایــش اینگونــه خدمــات بــا اســتفاده از ظرفیت‌هــای‬ ‫آن بــرای کاهــش هرچــه بیشــتر هزینه‌هــا شــد‪.‬‬ ‫در گــزارش مرکــز ملــی فضــای مجــازی موضوعاتــی از‬ ‫قبیــل بررســی وضعیــت موجــود فضــای مجــازی‪ ،‬روندهــا‬ ‫و آینــده فضــای مجــازی‪ ،‬تغییــر الگــوی پیشــرفت‪ ،‬اصــول‬ ‫کارکــرد نظــام اقتصــادی غربــی در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫تــاش دولت‌هــا جهــت کســب جایــگاه خــود در فضــای‬ ‫مجــازی و وضعیــت جمهــوری اســامی ایــران در ایــن‬ ‫فضــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ۶۲ ،‬درصــد از حجــم‬ ‫اقتصــاد فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات ایــران و توزیــع‬ ‫آن را اپراتورهــا و ‪ ۳۸‬درصــد مابقــی را ســایر شــرکت‌ها‬ ‫تشــکیل می‌دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۳۲‬هــزار و ‪ ۸۳۴‬شــغل توســط ‪ ۲۱‬اســتارتاپ‬ ‫در ایــران ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت‪ :‬دولـت از‬ ‫کسـب و کارهـای نوپـا حمایـت مـی کند و در ایـن زمینه‬ ‫از ظرفیتهـای قانونـی اسـتفاده مـی کنیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا محمـد جـواد آذری جهرمـی در‬ ‫حاشـیه جلسـه علنـی شـورای شـهر مشـهد در جمـع‬ ‫خبرنـگاران افـزود‪ :‬در دیگر کشـورها برای توسـعه کسـب‬ ‫و کارهـای نوپـا تسـهیالت مختلـف ارائـه می شـود اما ما‬ ‫در ایـن زمینـه بـا نهادسـازی مشـکل داریـم‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬در ایـران بـرای نهادسـازی کسـب و‬ ‫کار نوپـا از ظرفیتهـای قانونـی بـا عنوان شـرکتهای دانش‬ ‫بنیان آزمایشـی اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـرای رونـق در ایـن بخـش بایـد از قوانین‬ ‫موجـود اسـتفاده کـرد زیـرا تغییـر قوانیـن زمانبر اسـت‪.‬‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات ادامـــه داد‪:‬‬ ‫از ایـــن رو کارگروهـــی بـــا عضویـــت معاونـــت علمـــی‬ ‫رئیـــس جمهـــوری‪ ،‬وزارت اقتصـــاد و دارایـــی‪ ،‬وزارت‬ ‫کار و وزارت ارتباطـــات تشـــکیل و موضوعـــات مرتبـــط‬ ‫بررســـی شـــد‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی افـزود ‪ :‬پیشـنهادی نیـز در ایـن زمینه‬ ‫بـرای ارائـه بـه دولت آماده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات خبر داد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫مشکالت مالیاتی‬ ‫و بیمه کسب‌وکارهای‬ ‫استارت‌آپی در حال‬ ‫پیگیری است‬ ‫‪52‬‬ ‫معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و‬ ‫رییـس سـازمان فنـاوری اطالعـات از پیگیـری مشـکالت‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها در حـوزه مالیـات و بیمه به صـورت فوریتی‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬دغدغـه فعـاالن حـوزه کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا‪ ،‬بیمـه و مالیـات اسـت کـه بـه عنـوان یـک طـرح‬ ‫فوریتـی از سـوی نهادهـای ذی‌ربـط از جملـه سـازمان‬ ‫فنـاوری اطالعـات کشـور در حـال رسـیدگی اسـت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬رســول ســراییان دربــاره مشــکالت‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها در حــوزه بیمــه و مالیــات اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برخــی از دغدغه‌هــای اســتارت‌آپ‌ها بررســی شــده‬ ‫و رونــد تکمیــل بررســی در حــال انجــام اســت‪ .‬حــوزه‬ ‫مشــترک و مهــم در بیــن دغدغــه فعــاالن حــوزه‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپــا بیمــه و مالیــات بــه شــمار مـی‌رود؛‬ ‫در واقــع بخــش دغدغــه مالیاتــی اســتارت‌آپ‌ها بــه‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و مســئله بیمــه نیــز بــه‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی مربــوط اســت کــه در نهایــت‬ ‫بــه مجموعــه وزارت کار ارتبــاط دارد و ایــن مســئله بــه‬ ‫عنــوان یــک طــرح فوریتــی از ســوی نهادهــای ذی‌ربــط‬ ‫از جملــه ســازمان فنــاوری اطالعــات کشــور در حــال‬ ‫رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا اشـاره‬ ‫بـه مشـکالت قضایی و برخورد سـلیقه‌ای با اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫گفـت‪ :‬در نشسـت بـا اسـتارت‌آپ‌ها مسـئله تمـاس از‬ ‫سـوی برخـی سـازمان‌‌ها بـا شـماره‌های ‪ Private‬یـا‬ ‫همـان شـماره‌های خصوصـی بـه منظـور حـذف برخی از‬ ‫محتواهـا مطـرح شـد کـه نمونـه‌ای از برخـورد سـلیقه‌ای‬ ‫بـا اسـتارت‌آپ‌ها اسـت‪ .‬همچنیـن اسـتارت‌آپ‌ها به‌ویـژه‬ ‫کسـب و کارهـای نوپـا حـوزه محتوایـی درگیر مشـکالت‬ ‫قضایـی بسـیاری‌اند کـه رفـع ایـن مشـکالت خـارج از‬ ‫چارچـوب وزارت ارتباطـات اسـت امـا بـه هیچ عنـوان این‬ ‫مشـکالت در آینـده ادامـه نخواهـد داشـت‪ .‬بـا مذاکـره و‬ ‫بررسـی دغدغه‌هـای سـازمان‌های مسـئول‪ ،‬مکانیزمـی‬ ‫بـرای رفـع ایـن دسـته از مشـکالت ایجـاد می‌شـود‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان فنـاوری اطالعـات کشـور گفـت‪ :‬بـا‬ ‫هـدف گسـترش آمـوزش فعـاالن عرصـه اسـتارت آپـی‬ ‫و حمایـت از کسـب‌وکارهای نوپـا قـرار اسـت تـا مراکـز‬ ‫توانمند‌سـازی و تسـهیل‌گری کسـب‌و‌کارهای نوپـا‬ ‫افزایـش پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬بـر اسـاس نقشـه راه مرکـز‬ ‫توانمندسـازی و تسـهیل‌گری کسـب‌وکارهای نوپـای فاوا‪،‬‬ ‫ایـن مراکـز باید گسـترش پیدا کنـد و در تمامی اسـتان‌ها‬ ‫یـک دفتـر فعـال داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی‪:‬‬ ‫دولت به آموزش استارت‌آپ‌ها بها بدهد‬ ‫دبیـر اتحادیـه کسـب‌وکارهای مجـازی‪ ،‬دغدغه‌هـا و‬ ‫مشـکالت کسـب‌وکارهای نوپـای فضای مجازی در کشـور‬ ‫را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایـران آنالین‪ ،‬فرشـاد وکیـل زاده با اشـاره‬ ‫بـه جلسـه هـم اندیشـی وزیـر ارتباطات بـا اسـتارتاپ‌ها و‬ ‫کسـب وکارهـای فضای مجـازی تاکیـد کرد‪ :‬دولــــــت‬ ‫می‌توانـد بـا حمایت های واقعی‪ ،‬بسـتر را برای شـکوفایی‬ ‫ایده‌هـای خلاق مهیـا کند‪.‬‬ ‫وی خواستار حل مشکالت و دغدغه های کسب وکارهای‬ ‫مجازی و حمایت از آنها از سوی دولت شـــــــــد و‬ ‫گفت‪ :‬استارتاپ ها بیش از کمک های مالی‪ ،‬نیازمند آماده سازی‬ ‫زیرساخت برای شروع فعالیت‌های خود هستند و آموزش‬ ‫یکی از مهمترین بخش هایی است که دولت در جهت‬ ‫حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید به آن‬ ‫اهمیت دهد‪ .‬این بخش با کمترین بار مالی برای دولت‪،‬‬ ‫بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مشـکالت کسـب و کارهـای نوپـای‬ ‫فضـای مجـازی بـرای پرداخـت مالیـات و عـدم تعریـف‬ ‫قانـون معافیـت مالیاتـی بـرای آنهـا‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در یـک‬ ‫اقتصـاد سـالم و کارآمـد‪ ،‬منبـع اصلـی درآمـد دولـت باید‬ ‫از محـل مالیـات هـا باشـد‪ ،‬امـا مسـئوالن بایـد بپذیرنـد‬ ‫کـه کسـب وکارهـای نـوآور در سـالهای آغازیـن خـود نه‬ ‫تنهـا سـودی نخواهنـد داشـت بلکـه بـه شـدت نیازمنـد‬ ‫جـذب نقدینگی برای توسـعه هسـتند‪ .‬دولت برای کسـب‬ ‫درآمدهـای مالیاتـی از این حـوزه باید سـراغ فعاالنی برود‬ ‫کـه سـاالنه دههـا میلیـارد تومـان درآمـد دارنـد و هیـچ‬ ‫مالیاتـی هـم پرداخـت نمـی کنند‪.‬‬ ‫وکیـل زاده بـا بیـان اینکـه یکـی از حلقـه هـای مهـم‬ ‫و حیاتـی یـک کسـب و کار پـس از خلـق ایـده و تولیـد‬ ‫محصـول‪ ،‬عرضـه آن در جامعـه اسـت گفـت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫هیچکـدام از مسـئوالن به ایـن نکته توجهـی ندارند‪ .‬برای‬ ‫مثـال حتـی حمایـت صـدا و سـیما در پخـش تبلیغـات‬ ‫رایـگان بـرای فعـاالن اقتصـادی‪ ،‬شـامل کسـب و کارهای‬ ‫نویـن نمـی شـود‪ .‬ایـن همـان پاشـنه آشـیل نـوآوری و‬ ‫خالقیـت اسـت کـه اسـتارتاپها صرفـا بـرای تبلیغـات و‬ ‫بازاریابـی محصولـی خوب‪ ،‬نیازمند جذب سـرمایه باشـند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـا انتقـاد از اینکـه هزینـه یـک کمپین‬ ‫تبلیغاتـی بـرای یک دوره ‪ ۴۵‬روزه در شـهر تهران‪ ،‬چیزی‬ ‫در حـدود ‪ ۵‬میلیـارد تومـان اسـت‪ ،‬یادآور شـد‪ :‬هیچ یک‬ ‫از اسـتارتاپ هـای متکـی بـر خالقیـت و نـوآوری‪ ،‬تـوان‬ ‫تامیـن ایـن هزینـه را ندارنـد‪.‬از سـوی دیگر سـرمایه های‬ ‫خارجـی وارد شـده بـه اکوسیسـتم اسـتارتاپی‪ ،‬هزینـه‬ ‫تبلیغـات و مارکتینگ در سـالهای اخیـر را در برخی موارد‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬برابـر افزایـش داده و خود مانعی بـرای ورود رقبای‬ ‫جدیـد به بازار شـده اسـت‪.‬‬ ‫وکیـل زاده بـا تاکیـد براینکـه برغم نرخ بـاالی بیکاری‬ ‫در کشـور‪ ،‬کسـب و کارهـا در جـذب نیـروی انسـانی‬ ‫متخصـص و بـا تجربـه بـه شـدت دچـار مشـکل هسـتند‬ ‫گفـت‪ :‬بسـیاری از اسـتارتاپ‌ها مجبورنـد خـود نسـبت به‬ ‫آمـوزش نیـروی انسـانی اقـدام کنند کـه این امـر موجب‬ ‫کنـدی رشـد کسـب و کارهـا شـده اسـت‪ .‬ایـن درحالـی‬ ‫اسـت کـه آمـوزش عالـی‪ ،‬برغـم آگاهی از مشـکل‪ ،‬سـعی‬ ‫در اصلاح سـاختارهای آموزشـی کشـور نـدارد و برخالف‬ ‫تمـام دنیـا رابطه بین دانشـگاه‪ ،‬بازار و صنعت قطع اسـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در شهر یزد؛‬ ‫«استارت آپ دمو شهر هوشمند»‬ ‫برگزار می شود‬ ‫«اســـتارتاپ دمـــو شـــهر هوشـــمند» بـــا محورهـــای‬ ‫امنیـــت هوشـــمند‪ ،‬گردشـــگری هوشـــمند‪ ،‬آمـــوزش و‬ ‫ارتباطـــات هوشـــمند‪ ،‬فروشـــگاه هوشـــمند‪ ،‬ســـامت‬ ‫هوشـــمند‪،‬حمل و نقـــل هوشـــمند و ســـایر زمینه‌هـــای‬ ‫هوشمندســـازی شـــهر برگـــزار مـــی شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر‪ ،‬یکـــی از چالـــش‬ ‫هـــای زیســـت بـــوم نـــوآوری و اســـتارتاپی کشـــور‪،‬‬ ‫نبـــود فرصتهـــا و بســـترهای جـــذب ســـرمایه اســـت‬ ‫ک ــه رویداده ــای «اس ــتارتاپ دم ــو» س ــعی ب ــر آن دارد‬ ‫ای ــن زمین ــه را ب ــرای ش ــرکت ه ــای نوپ ــا و اس ــتارتاپها‬ ‫جه ــت ج ــذب س ــرمایه از ی ــک ط ــرف و ب ــرای س ــرمایه‬ ‫گ ــذاران جه ــت بررس ــی ش ــرکت ه ــای ام ــاده و دارای‬ ‫ظرفیـــت ســـرمایه گـــذاری از ســـوی دیگـــر فراهـــم‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن رویـــداد بـــا حمایـــت و همـــکاری معاونـــت‬ ‫علمـــی ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی‬ ‫ایـــران‪ ،‬پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان یـــزد و‬ ‫ش ــهرداری ی ــزد و توس ــط ف ــن ب ــازار منطق ــه ای ی ــزد و‬ ‫ش ــتابدهنده «پیش ــگامان» در ش ــهر ی ــزد در روز ش ــنبه‬ ‫‪ ٢٨‬بهمـــن مـــاه بـــا عنـــوان شـــهر هوشـــمند برگـــزار‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫هـــدف اصلـــی ایـــن رویـــداد‪ ،‬مذاکـــره مســـتقیم و‬ ‫رودرروی صاحبی ــن ای ــده و اس ــتارتاپها ب ــا س ــرمایه گ ــذاران‬ ‫فعـــال در زمینـــه توســـعه و راه انـــدازی کســـب و‬ ‫کارهـــای نوپـــا اســـت‪.‬‬ ‫ســـرمایه گـــذاران نیـــز در یـــک زمـــان کوتـــاه‪،‬‬ ‫اســـتارتاپ هـــا را بررســـی کـــرده و پـــس از برگـــزاری‬ ‫جلســـات خصوصـــی و بررســـی مـــواردی از جملـــه‬ ‫میـــزان پیشـــرفت ایـــده‪ ،‬مشـــتریان جـــذب شـــده‪،‬‬ ‫حجـــم بـــازار‪ ،‬میـــزان فـــروش و‪ ...‬بـــه ارزیابـــی آنهـــا‬ ‫پرداخت ــه و ب ــرای س ــرمایه گ ــذاری در آنه ــا اع ــام نظ ــر‬ ‫خواهنـــد کـــرد‪ .‬در واقـــع رویـــداد اســـتارت آپ دمـــو‬ ‫حلق ــه ارتباط ــی خوب ــی بی ــن کس ــب و کاره ــای نوپ ــا و‬ ‫ســـرمایه گـــذاران ایجـــاد مـــی کنـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ با سومین رویداد علمی اینوتک سالمت شکل می گیرد‬ ‫توسعه زیست بوم کار آفرینی در حوزه سالمت‬ ‫معرفی ‪ ۵‬طرح برگزیده سرمایه‌پذیر در فن‌بازار نانوکامپوزیت‌های پلیمری‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫◄ برای جذب سرمایه گذار انجام گرفت‬ ‫‪53‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با سومین رویداد علمی اینوتک سالمت شکل می گیرد‬ ‫توسعه زیست بوم کار آفرینی در حوزه سالمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫دبیر علمی سومین رویداد اینوتک سالمت‪ ،‬هدف از برپایی رویداد اینوتک سالمت را‪ ،‬کمک به توسعه و شبکه سازی در زیست بوم کار آفرینی حوزه سالمت‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬دکتر الدن گیاهی با اشاره به اینکه کمک به توسعه و شبکه سازی در زیست بوم کار آفرینی حوزه سالمت از اهداف این رویداد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فناوران حوزه سالمت‪ ،‬در سه محور نوآوری در امنیت و سالمت غذا و تغذیه‪ ،‬فناوری اطالعات در سالمت و تجهیزات پزشکی و توانبخشی در این رویداد‬ ‫گردهم می‌آیند‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هــدف از رویــداد اینوتــک ســامت‪،‬‬ ‫کمــک بــه توســعه و شــبکه ســازی در زیســت بــوم کار‬ ‫آفرینــی حــوزه ســامت اســت‪ ،‬و بــرای اینکــه بــه ایــن‬ ‫هــدف برســیم تــاش مــی کنیــم تــا حــد ممکــن تمامــی‬ ‫اجزایــی کــه در ایجــاد ایــن زیســت بــوم نقــش دارنــد در‬ ‫قالــب برنامه‌هــای مختلــف در ایــن رویــداد بــا فنــاوران‬ ‫و نــوآوران نوپــای مرتبــط بــا محورهــای رویــداد دیــدار‬ ‫و گفتگــوی موثــر در جهــت تســریع ورود بــه بازارهــای‬ ‫هــدف را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫گیاهــی افــزود‪ :‬اینوتــک فرصــت مغتنمــی بــرای‬ ‫ارتبــاط فنــاوران بــا افــرادی اســت کــه نیازهــای‬ ‫فناورانــه بــازار را بــه خوبــی مــی شناســند‪ ،‬مســیر ورود‬ ‫بــه بــازار و توســعه محصــول را طــی کــرده انــد و بــا‬ ‫آگاهــی از چالــش هــای موجــود در هــدف گــذاری‬ ‫واقــع بینانــه مــی تواننــد مشــاوره هــای موثــری ارائــه‬ ‫دهنــد‪ ،‬مشــاوره هــای مدیریتــی و تیمــی تجربــه شــده‬ ‫را داشــته انــد‪ ،‬بــه دنبــال ســرمایه گــذاری در حــوزه‬ ‫ســامت هســتند‪ ،‬بخشــی از بــازار محصــول را مدیریــت‬ ‫مــی کننــد و در جــذب شــرکت هــا در شــتاب دهنــده‬ ‫هــا‪ ،‬پــارک هــا و مراکــز رشــد دانشــگاهی و خصوصــی‬ ‫حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫دبیرعلمــی ســومین رویــداد اینــــــوتک ســامت‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در واقــع فناورانــی کــه در ســه محــور‬ ‫فنــآوری اطالعــات در ســامت‪ ،‬امنیــت و ســامت‬ ‫غــذا تغذیــه و تجهیــزات پزشــکی و توانبخشــی‪ ،‬دارای‬ ‫محصــول اولیــه و یــا ایــده‌ای هســتند کــه مســتندات‬ ‫اولیــه و کافــی بــرای آنهــا وجــود دارد جــز مخاطبیــن‬ ‫اصلــی و شــرکت کننــدگان ایــن رویــداد هســتند کــه‬ ‫حضــور آنهــا بــه صــورت تیمــی توصیــه مــی شــود‪ .‬مراکز‬ ‫رشــد‪ ،‬پارک‌هــای علــم و فــن آوری‪ ،‬شــتاب دهنــده‬ ‫هــا‪ ،‬شــرکت هــای تبــادل گــر فنــاوری‪ ،‬شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬شــرکت هــای مشــاوره مدیریتــی‪ ،‬صنــدوق‬ ‫هــای ســرمایه گــذاری‪ ،‬خیریــن حــوزه ســامت‪ ،‬نهادهــا‬ ‫و ارگان هــای بازارســاز محصــوالت از جملــه مخاطبیــن‬ ‫دیگــر رویــداد هســتند کــه مــی تواننــد تیــم هــای‬ ‫شــرکت کننــده را ارزیابــی و جــذب نماینــد‪.‬‬ ‫گیاهــی گفــت‪ :‬تهیــه نمونــه اولیــه محصــول تنهــا‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از مراحــل راه انــدازی یــک کســب‬ ‫و کار دانــش بنیــان اســت‪ ،‬مســائل بســیار زیــادی بــرای‬ ‫اینکــه یــک محصــول تولیــد شــده بتوانـــــــد راه ورود‬ ‫بــه بــازار را ایجــاد کنــد بایــد سپــــــری شــود کــه نیــاز‬ ‫بــه حضــور افــراد بــا تخصــص هــای مختلــف در تیــم دارد‬ ‫اینوتک فرصت مغتنمی‬ ‫برای ارتباط فناوران با افرادی است‬ ‫که نیازهای فناورانه بازار‬ ‫را به خوبی می شناسند‬ ‫اخــذ مجوزهــای تولیــد و فــروش‪ ،‬محاســبه دانــش فنــی‪،‬‬ ‫قیمــت گــذاری محصــول‪ ،‬معرفــی محصــول‪ ،‬شناســایی‬ ‫رقبــا‪ ،‬اســتراتژی ورود بــه بــازار‪ ،‬مذاکــره‪ ،‬تحلیــل بــازار‪،‬‬ ‫رصــد فرصــت هــا و تهدیدهــا بــه انــدازه تولیــد نمونــه‬ ‫اولیــه محصــول نیــاز بــه کار تیمــی تخصصــی دارد و‬ ‫فنــاوران بایــد پیــش از اتمــام نمونــه اولیــه بــا ایــن مــوارد‬ ‫آشــنایی داشــته باشــند و بــه تکمیــل نیــروی تخصصــی‬ ‫تیــم خــود فکــر کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســعی مــی کنیــم برنامــــــــه‬ ‫را بــه صورتــی تنظیــم کنیــم کــه بیشــترین امــکان‬ ‫تعامــل و تبــادل شــرکت کننــدگان بــا صاحــب نظــران‪،‬‬ ‫بــازار‪ ،‬ســرمایه گــذاران و سیاســتمداران فراهــم شــود‪ .‬از‬ ‫دومیــن رویــداد اینوتــک ســامت تاکیــد بــر ایــن بــوده‬ ‫کــه اینوتــک ســامت نبایــد یــک رویــداد ســخنرانی‬ ‫محــور باشــد بلکــه بایــد فرصتــی باشــد تــا صاحبــان‬ ‫علــم‪ ،‬تجربــه و اقتصــاد دور هــم جمــع شــوند تــا‬ ‫بتواننــد در بــه فعلیــت رســیدن پتانســیل هــای موجــود‬ ‫و فرصت‌هــا‪ ،‬بحــث و گفتگــو و شــبکه ســازی داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫دبیرعلمــی ســومین رویــداد ملــی اینوتــک ســامت‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬نتیجــه محــور بــودن رویــداد دغدغــه‬ ‫جــدی برگــزار کننــدگان رویــداد ملــی اینوتــک ســامت‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر تنظیــم جلســات هماهنگــی‬ ‫موضــوع پانل‌هــا‪ ،‬کارگاه هــا و دعــوت از منتورهــا در‬ ‫هــر محــور در دســتور کار جــدی کارگــروه هــای علمــی‬ ‫دانشــگاه هــای همــکار رویــداد قــرار دارد‪.‬‬ ‫گیاهــی ادامــه داد‪ :‬در چنــد مــاه گذشــته جلســات‬ ‫متعــددی در معاونــت فنــاوری وزارت بهداشــت بــرای‬ ‫برنامــه ریــزی رویــداد و ایجــاد فرصــت مشــارکت‬ ‫دانشــگاه هــای مختلــف برگــزار شــد کــه نهایتــا‬ ‫مســئولیت هــر محــور را یــک دانشــگاه برعهــده گرفــت‪.‬‬ ‫هریــک از دانشــگاه هــای همــکار مســئول تشــکیل‬ ‫کارگــروه هــای علمــی‪ ،‬تجربــی و اقتصــادی بــرای‬ ‫انتخــاب مســئولین پانــل هــا‪ ،‬موضوعــات کارگاه هــا‪،‬‬ ‫نشســت هــای دو طرفــه و منتورینــگ شــرکت کننــدگان‬ ‫بــا همــکاری و هماهنگــی دبیرخانــه مرکــزی هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬رویــداد ملــی اینوتــک ســامت‬ ‫رویــداد مهــم کارآفرینــی و فنــاوری اختصاصــی حــوزه‬ ‫ســامت اســت کــه بــرای ســومین بــار در کشــور‬ ‫توســط معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت‬ ‫و دفتــر توســعه فنــاوری و همــکاری ســه دانشــگاه علــوم‬ ‫بهزیســتی و توانبخشــی‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران‬ ‫و دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی‪ ،‬از ‪ ۱۳‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫تیــر ‪ ۹۷‬در ســالن همایــش هــای رازی برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬حبیب احسنی پور‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برای جذب سرمایه گذار انجام گرفت‬ ‫معرفی ‪ ۵‬طرح برگزیده سرمایه‌پذیر در فن‌بازار‬ ‫نانوکامپوزیت‌های پلیمری‬ ‫پنج طرح برتر از میان طرح‌های شرکت‌کننده در چالش بهبود خواص مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری با استفاده از فناوری نانو برای جذب سرمایه‌گذار‬ ‫در فن بازار نانوکامپوزیت‌های پلیمری ارائه شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از رقابت تنگاتنگ میان ‪ ۴۴‬طرح فناورانه در چالش بهبود خواص مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری با استفاده از فناوری نانو‬ ‫درنهایت ‪ 5‬طرح نهایی انتخاب و در فن‌بازار نانوکامپوزیت‌های پلیمری به سرمایه‌گذاران معرفی شدند‪.‬‬ ‫ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به‌منظور حمایت از این طرح‌ها‪ ،‬با برگزاری رقابت‌ها و رویدادهایی از جمله چالش‌های فناوری و نوآوری‪ ،‬سعی دارد‬ ‫بستری مناسب برای رقابت نوآوران و معرفی ایده‌های آنها به سرمایه‌گذاران فراهم آورد‪ .‬در این راستا‪ ،‬کارگزار چالش نوآوری و فناوری (آی‌چلنج) اقدام‬ ‫به برگزاری رقابتی با عنوان «بهبود خواص مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری با استفاده از فناوری نانو» کرده است‪ .‬جزئیات این ‪ 5‬طرح به این شرح است‪:‬‬ ‫مکمل مستربچ‌های پایدارکننده ‪ UV‬برای‬ ‫پوشش‌های گلخانه‌ای‬ ‫سموم و آفت‌کش‌ها شامل سولفور و هالوژن‌های‬ ‫فعال‪ ،‬فرآیند تخریب پلیمر را تسریع کرده و در عملکرد‬ ‫پلیمرها در فیلم‌های کشاورزی اختالل ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫در این طرح راهکار ارائه شده تولید و عرضه مکملی‬ ‫بوده است که در ترکیب با پایدارکننده‌های ‪ UV‬موجود‬ ‫در بازار‪ ،‬دوام فیلم‌های کشاورزی در معرض سموم و‬ ‫آفت‌کش‌ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫سطح کشت گلخانه‌ای کشور بر اساس آمار وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ۱۰ ،‬هزار هکتار است که معادل ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تن فیلم‌های گلخانه‌ای است‪ .‬با در نظر گرفتن یک‌سوم‬ ‫ظرفیت فعال کشور در این حوزه‪ 5.1 ،‬تا ‪ 5.2‬هزار تن‬ ‫از حجم مستربچ‌های داخلی مربوط به این دسته است‪.‬‬ ‫تنها در سال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۰‬میلیون دالر واردات این‬ ‫مستربچ‌ها بوده است که تماما وارداتی از کشورهایی‬ ‫نظیر ترکیه است‪.‬‬ ‫این طرح توسط علی هدایتی و همکارانش پیشنهاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پوشش سفالی سقف شیب‌دار نانوکامپوزیتی‬ ‫این طرح از سوی محمدعلی رافتی‌زاده در این رویدد‬ ‫ارائه شده‪ .‬مزایای این طرح استفاده از ضایعات بازیافتی‬ ‫پالستیک‌ها و بهره گیری از نانومواد با پایداری شیمیایی‬ ‫باال‪ ،‬تضعیف اشعه فرابنفش (‪ )UV‬و فروسرخ (‪ )IR‬و‬ ‫بازدارندگی شعله است‪.‬‬ ‫وزن کم آنها نسبت به سفال معمولی‪ ،‬ضریب امنیتی‬ ‫باالی سقف‌های شیب‌دار در حوادث غیرمترقبه مانند‬ ‫زلزله‪ ،‬عایق بودن نسبت به تبادل حرارتی فضای داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬جلوگیری از اتالف انرژی و امکان استفاده از‬ ‫انرژی‌های پاک مانند استفاده از سلول‌های خورشیدی بر‬ ‫روی این سطح از دیگر مزایای این طرح است‪.‬‬ ‫در بازار ایران محصوالتی که برای پوشش‌های سقفی‬ ‫استفاده می‌شود‪ ،‬به طور عمده شامل پوشش‌های برپایه‬ ‫آسفالت‪ ،‬سفالی‪ ،‬فلزی‪ ،‬کامپوزیتی و سایر ترکیبات است‪.‬‬ ‫حجم بازار انواع پوشش‌های سقفی داخل کشور بیش از ‪۴۷۰‬‬ ‫هزار متر مربع در سال ‪ ۹۵‬تخمین زده شده است که بیش از‬ ‫‪ ۷۲۶‬تن در سال به طور خاص مربوط به پوشش‌های سفالی‬ ‫است که با استفاده از این محصول قابل جایگزینی است‪.‬‬ ‫این فن‌بازار با حضور سرمایه‌گذارانی از شرکت نیک‬ ‫اندیش کارایا‪ ،‬صندوق کارآفرینی امید‪ ،‬صندوق دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬صندوق نوآوری شکوفایی‪ ،‬مرکز رشد و پارک علم‬ ‫و فناوری دانشگاه شریف و شهید بهشتی و شرکت‌های‬ ‫فعال حوزه کامپوزیت و پلیمر در حاشیه «سومین‬ ‫کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مستربچ و کامپاندهای‬ ‫پلیمری» برگزار شد‪.‬‬ ‫طرح‌های ارائه شده از میان طرح‌های حضور یافته در‬ ‫چالش «بهبود خواص مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری با‬ ‫استفاده از فناوری نانو» انتخاب شده‌اند و مراحل ارزیابی‬ ‫علمی و تحلیل بازار را با موفقیت پشت سر گذاشته و‬ ‫آماده جذب سرمایه‌گذار هستند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫فیلم‌های بسته‌بندی مواد غذایی‬ ‫در این طرح‪ ،‬با استفاده از پلیمرها و نانوذرات‪ ،‬محصول‬ ‫جدیدی ساخته شده است که برای بسته‌بندی‌های‬ ‫شفاف و زیست تخریب‌پذیر مواد غذایی کاربرد دارد‪ .‬از‬ ‫آنجا که یکی از نقاط ضعف اصلی فیلم‌های بسته‌بندی‬ ‫غیرنانویی‪ ،‬نفوذپذیری باالی آنها در برابر گازهایی مانند‬ ‫اکسیژن‪ ،‬در محیط‌های مرطوب است‪ ،‬در این طرح‪ ،‬برای‬ ‫حل این چالش‪ ،‬استفاده از نانوذرات در ساختار پلیمرها‬ ‫پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫بازار مصرف ساالنه چنین بسته‌بندی‌هایی در داخل‬ ‫کشور حدود ‪ ۶۰۰‬تن در صنایع غذایی برآورد شده است‬ ‫که مشتریان بالقوه آن تولیدکنندگان گوشت‪ ،‬لبنیات و‬ ‫خشکبار است‪.‬‬ ‫این طرح از سوی محمدحسین جندقیان برای‬ ‫سرمایه‌گذاران معرفی شد‪.‬‬ ‫ورق پلیمری شفاف‬ ‫با خاصیت ضد ‪ UV‬از ضایعات پلیمری‬ ‫این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید ورق‌های‬ ‫شفاف پلیمری از سوی علیرضا بهرامیان هیات علمی‬ ‫دانشگاه صنعتی همدان و همکارانش تولید شد‪.‬‬ ‫این ورق‌ها می‌توانند جایگزین مناسبی برای ورق‌های‬ ‫پلی‌کربنات موجود در بازار باشند‪ .‬این محصول با رویکرد‬ ‫جایگزینی ورق‌های پلی‌کربناتی مطرح شده است که از‬ ‫مزایای آن می‌توان به شفافیت باالتر‪ ،‬مقاومت مکانیکی‬ ‫بهتر در برابر ضربه‪ ،‬خواص حرارتی مناسب‪ ،‬قیمت و‬ ‫خواص مکانیکی‪-‬نوری مناسب آن نسبت به ورق‌های‬ ‫پلی کربنات موجود در بازار و همچنین چگالی بسیار‬ ‫کمتر در مقایسه با شیشه اشاره کرد‪.‬‬ ‫حجم بازار داخلی صفحه و ورق پلی‌کربنات حدود‬ ‫‪ ۴۳‬هزار تن است که نیمی از آن وارداتی است‪ .‬تنها‬ ‫تولیدکننده پلی‌کربنات در کشور پتروشیمی خوزستان‬ ‫با ظرفیت تولید ساالنه ‪ 25‬هزار تن پلی‌کربنات است‬ ‫که بسیار کمتر از نیاز داخلی است‪ .‬قیمت تمام شده این‬ ‫محصول جدید‪ ،‬با احتساب استفاده از ضایعات پلیمری‬ ‫حدود یک‌هشتم است‪ .‬مشتریان بالقوه این محصول‬ ‫صنعت ساختمان‪ ،‬کشاورزی و خودرو است‪.‬‬ ‫افزودنی بازدارنده (تاخیرانداز) شعله غیر هالوژنه‬ ‫این طرح که از سوی میثم شعبانیان ارائه شد‪ ،‬با‬ ‫پیشنهاد ماده با ویژگی‌های غیرسمی‌بودن‪ ،‬غیرهالوژنه‬ ‫و ضد ‪ UV‬ارائه شد که با کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مصرف‬ ‫افزودنی توان رقابتی با محصوالت موجود را دارد‪ .‬این‬ ‫ماده در صنایع ساختمانی‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬سیم و‬ ‫کابل‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬منسوجات و لوازم خانگی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫این محصول به نحوی بهینه شده که باالترین میزان‬ ‫مقاومت در برابر شعله را ایجاد کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هیچ تولیدکننده‌ای در داخل کشور‬ ‫در زمینه تولید افزودنی بازدارنده شعله فعالیت نمی‌کند‬ ‫و تمام نیاز بازار از طریق واردات تامین می‌شود‪ .‬طبق‬ ‫بررسی‌های انجام گرفته ساالنه حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬تن‬ ‫مستربچ بازدارنده شعله در کشور مصرف می‌شود که بسیار‬ ‫پایین‌تر از میزان مصرف جهانی آن به دلیل قیمت باالی‬ ‫آنها از یک سو و عدم اجرای استانداردها و در برخی موارد‬ ‫نبود استانداردهای سختگیرانه از سوی دیگر است‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در قالب نشستی صورت می گیرد؛‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫آشنایی‬ ‫صنعت خودروسازی‬ ‫با شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫و فناوران‬ ‫‪56‬‬ ‫رئیــس مرکــز فــن بــازار ملــی ایــران گفــت‪:‬‬ ‫بنــا داریــم نشســتی بــرای توســعه خودروســازی‬ ‫کشــور بــا شــرکت هــای دانــش بنیــــــــان و‬ ‫یــک گــروه خودروســازی برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫اکبـــر قنبرپـــور در گفتگـــو بـــا مهـــر اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬یکـــی از دغدغـــ ­ه هـــای اصلـــی صنعـــت‬ ‫خـــودرو در کشـــور‪ ،‬توســـعه ســـطح نـــوآوری در‬ ‫محصـــوالت و قطعـــات و بکارگیـــری فناور­هـــای‬ ‫نویـــن در طراحـــی‪ ،‬ســـاخت و تولیـــد آنهاســـت‬ ‫کـــه بـــه افزایـــش کیفیـــــــت مـــی انجامـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬از طـــرف دیگـــر‪ ،‬شـــرکتهای‬ ‫دان ــش بنی ــان‪ ،‬واحده ــای فن ــاور عض ــو پارکه ــا‬ ‫و مراکـــز رشـــد و همچنیـــن صنایـــع نوینـــی در‬ ‫کش ــور در ح ــوزه ه ــای مختل ــف صنعت ــی فع ــال‬ ‫هســـتند کـــه فناوری­هـــا و محصـــوالت شـــان‬ ‫مـــی توانـــد بـــه ایـــن هـــدف خودروســـازان‬ ‫کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز ف ــن ب ــازار مل ــی ای ــران خاط ــر‬ ‫نشـــان کـــرد‪ :‬از ایـــن رو قصـــد داریـــم نشســـتی‬ ‫بـــا هـــدف آشـــنایی یـــک گـــروه خودروســـازی‬ ‫ایران ــی ب ــا محص ــوالت فناوران ــه و دان ــش بنی ــان‬ ‫و فن ــاوری ه ــای نوی ــن قاب ــل اس ــتفاده در ای ــن‬ ‫صنعـــت‪ ،‬بـــه منظـــور مواجـــه کـــردن طرفیـــن‬ ‫ب ــا یکدیگ ــر و عرض ــه محص ــوالت و فن ــاوری ه ــا‬ ‫برگ ــزار کنی ــم‪.‬‬ ‫حـــوزه هـــای« مجموعـــه انتقـــال و‬ ‫قـــدرت»‪« ،‬مجموعـــه بـــرق و الکترونیـــک»‪،‬‬ ‫«مجموعه‌هـــای جانبـــی موتـــور»‪« ،‬مجموعـــه‬ ‫تعلیـــق‪ ،‬فرمـــان و چرخهـــا»‪ « ،‬مجموعـــه‬ ‫مکانیـــزم هـــای متصـــل بـــه بدنـــه» از جملـــه‬ ‫مباحثـــی هســـتند کـــه در ایـــن نشســـت مـــورد‬ ‫بحـــث و بررســـی قـــرار می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫ایـــن نشســـت شـــامل دو بخـــــــــــــش‬ ‫«ارائ ــه محص ــوالت و دس ــتاوردهای ش ــرکت‌های‬ ‫منتخـــب در قالـــب نمایشـــگاه» و «مذاکـــره‬ ‫اختصاصـــی (‪ )B۲B‬بیـــن عرضه‌کننـــدگان و‬ ‫خریـــداران» مـــی شـــود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز فن بازار‪:‬‬ ‫فن بازار دانشگاهی ایجاد نمی شود‬ ‫رئیـس مرکـز فن بـازار ملی ایـران گفت‪ :‬بنا نداریــــم‬ ‫در ایـن مرکـز‪ ،‬فـن بـازار دانشـگاهی راه انـدازی کنیـم‬ ‫و برنامـه دیگـری بـرای کاربـردی کـردن پـروژه هـای‬ ‫دانشـگاهی داریـم‪.‬‬ ‫اکبـر قنبرپـور در گفتگـو بـا مهـر اظهـار کـرد‪ :‬فن‌بازار‬ ‫به‌معنـای بـازار فنـاوری‪ ،‬محلـی بـرای مبـادالت فنـاوری‬ ‫اسـت‪ ،‬در بـازار فنـاوری فن‌بازارهـا نقـش واسـطه‌ای‬ ‫بـرای رسـاندن اطالعـات فنـاوری بـه «عرضه‌کننـدگان»‪،‬‬ ‫«متقاضیـان»‪« ،‬کارآفرینـان» و «سـرمایه‌گذاران» دارنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ارائـه‌ مشـاوره در خصـوص مراحل‬ ‫انتقـال فنـاوری در فـن بـازار صـورت مـی گیـرد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بـه دلیـل اینکـه در دانشـگاهها فقـط عرضـه وجـود دارد‬ ‫و تقاضـا نیسـت راه انـدازی فـن بـازار دانشگـــــــــاهی‬ ‫امـکان پذیر نیسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در همین راسـتا بنا نیسـت کـــــــــه‬ ‫فـن بـازار دانشـگاهی راه انـدازی کنیـم ولـی درصـدد‬ ‫هسـتیم بـا دانشـگاهها در قالـب پـروژه ای کار کنیـم و‬ ‫فنـاوری هـای موجـود در دانشـگاه را به صنعت برسـانیم‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بـازار ملـی ایـران خاطر نشـان کرد‪:‬‬ ‫بـا رویکـرد عرضـه محـوری استانداردسـازی مـی کنیم و‬ ‫آنهایـی کـه قابلیـت تجـاری سـازی دارنـد را بـه صنایـع‬ ‫معرفـی مـی کنیم‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان؛‬ ‫هفدهمین فن‌بازار منطقه‌ای کشور افتتاح می شود‬ ‫فن‌بـازار منطقـه‌ای سیسـتان و بلوچسـتان به‌عنـوان‬ ‫هفدهمیـن بخـش از شـبکه بـزرگ فن‌بـازار ملـی کشـور‬ ‫بهمـن مـاه در زاهـدان افتتـاح خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش پـارک فنـاوری پردیس‪ ،‬فن بـازار منطقه ای‬ ‫در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان هفدهمین فن‬ ‫بـازار در بهمـن ماه برگــــزار می شـود‪.‬‬ ‫فن‌بـازار منطقـه‌ای سیسـتان و بلوچسـتان کـه بـا‬ ‫حمایـت پـارک علـم و فنـاوری آن اسـتان ایجـاد شـده‪،‬‬ ‫کمـک بـه بازاریابی محصـوالت فناورانـه‪ ،‬انتقـال فناوری‪،‬‬ ‫ارتقـای سـطح فنـاوری صنایـع مسـتقر در اسـتان‪ ،‬جذب‬ ‫سـرمایه بـرای طرح‌هـای فناورانـه و کمـک بـه تجـاری‬ ‫سـازی آنهـا و برقـراری روابـط تجـاری و فنـاوری بیـن‬ ‫کسـب و کارهـا را بـر عهـده خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫برگــزاری جلســه معارفــه عمومــی برنامه‌هــا و‬ ‫خدمــات فن‌بــازار منطقــه‌ای‪ ،‬تحویــل زیرســاخت‬ ‫نرم‌افــزاری فن‌بــازار و برگــزاری نخســتین جلســه‬ ‫شــورای هماهنگــی فن‌بــازار منطقــه‌ای سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه‌های مرتبــط‬ ‫بــا حــوزه علــم و فنــاوری از جملــه برنامه‌هــای مراســم‬ ‫افتتاحیــه ایــن فن‌بــازار منطقــه‌ای اســت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫پاویون ملی شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در نمایشگاه سبیت ‪ 2018‬برپا می‌شود‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهــــــوری و‬ ‫صندوق نوآوری و شـکوفایی‪ ،‬در راسـتای توسـعه صادرات‬ ‫و همکاری‌هـای بین‌لمللـی در حوزه‌هـای علمـی‪ ،‬فناورانه‬ ‫و نوآورانـه شـرکت هـای دانـش بنیـان‪ ،‬پاویـون ملـی‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان را در نمایشـگاه سبیــــــــت‬ ‫‪ 2018‬برگـزار خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬نمایشگاه سبیت آلمان‬ ‫به عنوان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات حوزه صنايع كامپيوتر‪،‬‬ ‫ارتباطات و مخابرات در تاریخ ‪ 21-25‬خرداد ماه ‪1397‬‬ ‫(‪ 11‬تا ‪ 15‬ژوئن ‪ )2018‬در شهر هانوفر کشور آلمان برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دوره گذشته نمایشگاه در سال ‪ ،2017‬با حضـــــــور‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 967‬شـرکت از ‪ 59‬كشـور و ‪ 180‬هزار بازديدكننده‬ ‫متخصـص برگـزار شـد‪ .‬ارائـه محصوالتـی در حـوزه هـای‬ ‫مختلـف «ارتباطـات»‪« ،‬شـبکه و مراکـز داده»‪« ،‬مدیریت‬ ‫ارتبـاط بـا مشـتری (‪« ،»)CRM‬فـروش»‪« ،‬بازاریابـی و‬ ‫آنالیـز داده»‪« ،‬راهکارهـای تجـارت الکترونیـک و بخـش‬ ‫زنجيـره تاميـن جهانـي»‪« ،‬اینترنت اشـیاء»‪« ،‬راه کارهای‬ ‫سیسـتم برنامهریـزی منابـع سـازمانی (‪ »)ERP‬و منابع‬ ‫انسـانی (‪« ،»)HR‬محصوالت ارتباطاتـی و الکترونیکی» و‬ ‫«اسـتارتآپها (‪ »)Startups‬از جملـه مهـم تریـن زمینه‬ ‫هـای فعالیت نمایشـگاه مذکور اسـت‪.‬‬ ‫در نمایشـگاه سـبیت ‪ 2017‬حـدود ‪ 15‬شـرکت ایرانی‬ ‫و اسـتارتآپ در کنار مشـارکت‌کنندگان از سـایر کشـورها‬ ‫حضـور و بـا شـرکتهای برتـر حـوزه فنـاوری ارتباطـات و‬ ‫اطالعـات‪ ،‬مسـئوالن و صاحبـان صنایـع کشـور آلمـان‬ ‫جلسـه و مالقـات داشـتند‪.‬‬ ‫حضـور ایـران فرصـت ارزشـمندی بـرای برقـراری‬ ‫تعامـل بـا صاحبـان بـزرگ صنایـع ‪ IT‬و فضـای مجـازی‬ ‫و همچنیـن معرفـی توانمندیهـا و ظرفیتهـای شـرکتهای‬ ‫داخلـی اسـت‪ .‬لذا کلیه شـرکتهای دانشـبنیان دارای توان‬ ‫صادراتـی می‌تواننـد درخواسـت خـود را بـرای حضـور در‬ ‫پاویـون ایـران حداکثـر تـا ‪ 15‬بهمـن ماه سـال جـاری با‬ ‫ثبـت نـام در سـایت ‪ ExportCenter.ir‬و یـا تمـاس‬ ‫بـا شـماره تلفـن ‪ 05131939‬داخلـی هـای ‪ 114‬و ‪112‬‬ ‫اعلام کنند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ در سومین اجالس وب‌فارسی انجام گرفت‬ ‫بررسی موفقیت کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫◄ نگاهی به مزیت‌های رقابتی فروشگاه‌های اینترنتی کوچک‬ ‫فروشگاه‌های اینترنتی کوچک چطور در مقابل غول‌های تجارت الکترونیک ایران دوام بیاورند؟‬ ‫◄ جای خالی مشاغل اینترنتی در قانون کار‬ ‫◄ در جلسه مجوزهای استارت آپ مطرح شد‬ ‫همفکری وکالی ملت و وزیر ارتباطات برای توسعه اشتغال در فضای وب‬ ‫نقش استاندارد‌ها در توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫◄ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با بازارکار نوین‪:‬‬ ‫صاحبان مشاغل سنتی به جای مقابله باید فناوری‌های نوین را وارد کسب‌وکارشان کنند‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫◄ در نشست خبری کمیته فنی فناوری اطالعات (‪ )JTC1‬تأکید شد‬ ‫‪57‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در سومین اجالس وب‌فارسی انجام گرفت‬ ‫بررسی موفقیت کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫سومین اجالس وب فارسی در حالی با حضور افراد موفق در حوزه کسب و کار خصوصا فضای وب و استارتاپ‌ها برگزار شد که این نفرات دالیل موفقیت کسب و کارهای‬ ‫خود را برای حاضران مطرح کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سومین دوره از اجالس وب فارسی پنجشنبه پنجم بهمن‌ماه سال ‪ ۱۳۹۶‬با حمایت کانون توسعه دهندگان فضای مجازی‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات ایران‪ ،‬سازمان فناوری اطالعات ایران و پلیس فضای تبادل و تولید اطالعات ناجا (فتا) در سالن همایش شهید قندی در وزارت ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات با حضور جمع کثیری از جوانان و عالقه مندان حوزه وب برگزار شد‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫در ابتـدای ایـن نشسـت پیـام محمدجـواد آذری‬ ‫جهرمـی وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‪ ،‬توسـط‬ ‫حمیدرضـا همتـی ریاسـت اجلاس قرائـت شـد که در‬ ‫بخشـی از ایـن پیـام آمده اسـت‪« :‬از برگزاری سـومین‬ ‫اجالس توسـعه‌دهندگان وب فارسـی بسـیار خرسندم‪.‬‬ ‫بـدون شـک برگـزاری این‌چنیـن رویدادهـای باعـث‬ ‫هم‌افزایـی دولـت و بخـش خصوصـی و شـما جوانـان‬ ‫و فعـاالن ایـن حـوزه می‌شـود در زمانـه‌ای بـه سـر‬ ‫می‌بریـم کـه شـما فعـاالن حـوزه تجـارت الکترونیـک‬ ‫و توسـعه‌دهندگان فضـای مجـازی از بـازوان قدرتمنـد‬ ‫اقتصـاد ایـن مـرز و بـوم بـه‌حسـاب می‌آییـد‪.‬‬ ‫امـروزه کسـب‌وکارهای اینترنتـی از کسـب‌وکارهای‬ ‫سـنتی پیشـی گرفته‌انـد و عمـوم مـردم جامعـه را‬ ‫به‌عنـوان بـازه مخاطبیـن خـود قـرار داده‌انـد و مقابلـه‬ ‫بـا ایـن کسـب‌وکارها نه‌تنهـا عقالنـی نیسـت بلکـه‬ ‫مسـئوالن بایـد تمـام تالش خـود را در جهـت حمایت‬ ‫و توسـعه ایـن امر قرار دهند‪ .‬بالشـک آینـده اقتصادی‬ ‫ایـران بـه دسـت شـما جوانـان خوش‌فکـر رقـم خواهد‬ ‫خـورد‪ .‬شـاید در روزگاری اینترنـت و فضـای مجـازی‬ ‫تنهـا بـرای بررسـی کـردن رایانامـه و یـا مشـاهده‬ ‫اطالعـات شـرکت‌ها و سـازمان‌های بـزرگ از طریـق‬ ‫وب‌گاه‌هـا اسـتفاده می‌شـد امـا امـروزه اینترنـت بـه‬ ‫بخـش جدانشـدنی زندگـی عمـوم جامعـه مبدل شـده‬ ‫و در صـورت عـدم دسترسـی بـه این ف ّنـاوری بی‌تردید‬ ‫افـراد خلأ بزرگـی را در رونـد فعالیت‌هـای خـود‬ ‫مشـاهده خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطـات یکـی از متولیـان توسـعه ایـن‬ ‫ف ّنـاوری بـدون حدومـرز اسـت‪ .‬مـا بایـد تمـام تلاش‬ ‫خـود را به‌کارگیریـم تـا زیرسـاخت‌های توسـعه‬ ‫اینترنـت و فضـای مجـازی فراهـم گـردد و فضـا را‬ ‫بـرای ورود بـه بازارهـای جهانـی و حمایـت از ایـن‬ ‫کسـب‌وکارهای در توسـعه اشـتغال و کارآفرینی فراهم‬ ‫کنیـم‪ .‬اینکـه به دالیلـی شـاهد سـنگ‌اندازی و مقابله‬ ‫امروزه کسب‌وکارهای اینترنتی از‬ ‫کسب‌وکارهای سنتی پیشی گرفته‌اند‬ ‫و عموم مردم جامعه را به‌عنوان بازه‬ ‫مخاطبین خود قرار داده‌اند‬ ‫بـا این‌گونـه فعالیت‌هـا باشـیم قابـل توجیـه نیسـت و‬ ‫تـا بـه کـی شـاهد این‌گونـه مـوارد خواهیم بـود؟ کلید‬ ‫حل مسـائل مشـکالت جای دیگری اسـت‪ .‬دولت تمام‬ ‫تلاش خـود را بـرای حمایـت از ایـن کسـب‌وکارها به‬ ‫کار بسـته اسـت‪ .‬مـا بایـد قـدردان جوانانی باشـیم که‬ ‫مشـتاقانه خـود را وارد مسـیر پـر پیـچ‌ و خـم تجـارت‬ ‫و کارآفرینـی می‌کننـد‪ .‬دولـت در راسـتای قدردانـی از‬ ‫ایـن جوانـان تسـهیالتی را فراهـم کرده تا مسـیر برای‬ ‫آنـان مهیا شـود‪.‬‬ ‫در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته شاهد بروز‬ ‫اتفاقاتی برای کسب‌وکارهای فناورانه و وب محور بودیم‬ ‫که با تصمیم دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت‬ ‫از کسب‌وکارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در‬ ‫کارگروهی به مسئولیت معاونت حقوقی رییس‌جمهور‬ ‫مطرح شود‪ .‬بدون شک نمی‌توان زمانی که از‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای تجارت الکترونیک‬ ‫صحبت کرد از توسعه‌دهندگان این زیرساخت‌ها یاد‬ ‫نکرد از مهندسان و کارشناسان نرم‌افزاری‪ ،‬نخبگان‬ ‫سایبری‪ ،‬ایده پردازان و برنامه نویسان که همچون‬ ‫سربازانی فداکار در پشت‌صحنه نبرد این تجارت‌های‬ ‫جدید حضور دارند‪ .‬بدون شک بدون حضور این‌گونه‬ ‫متخصصان‪ ،‬فعالیت‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای وب‬ ‫محور مختل و با مشکالت عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫در زمانه‌ای به سر می‌بریم که دیگر حمالت و‬ ‫دشمنی‌ها نیز از فضای واقعی به فضای مجازی‬ ‫منتقل‌شده‌اند و هوش و بصیرت جوانانی چون شما‬ ‫جزو تسلیحات این میادین بشمار می‌آید‪ .‬در ماه اخیر‬ ‫حمالت سایبری از سه مرکز آمریکا‪ ،‬چین و هند به‬ ‫بانک‌های ایرانی داشتیم که تالش شد تا سامانه‌های‬ ‫بانکی و مالی ما را مختل کنند آن‌ها تمام تالش خود‬ ‫را بکار بستند تا اختاللی در سامانه ایجاد کنند‪ ،‬اما با‬ ‫فکر و توان جوان ایرانی تیرشان به سنگ خورد‪ .‬شما‬ ‫جوانان که الحق از ورزیده‌ترین و فعال‌ترین افراد در‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫محیط کسب و کار‪،‬‬ ‫میدان جنگ است و برای‬ ‫موفقیت باید جنگید و باید‬ ‫هدفگذاری کوتاه مدت‬ ‫داشت تا در دراز مدت‬ ‫بتوانیم پیشرفت خود را‬ ‫بسنجیم و رشد کنیم‬ ‫خواهیم توانست چه در فضای شبکه‌های اجتماعی و‬ ‫چه در فضای وب بازدیدکنندگان بسیاری را جذب‬ ‫کنیم و اصل صداقت قطعا در تولید محتوا بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬او از روش‌های خالقانه و تجربیات خود در طول‬ ‫این سال‌ها برای تولید محتوا گفت ؛ که توجه حضار در‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫فضای مجازی و حوزه‌های نوآورانه در ایران هستید در‬ ‫این مسیر پیش‌قدم شوید و ما تمام‌قد شما را حمایت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬بی‌شک آینده تجارت جهانی به دستان‬ ‫شما فرهیختگان ایرانی رقم خواهد خورد‪».‬‬ ‫پس از خوانده شدن پیام وزیر ‪ ،‬نخستین پنل اول از‬ ‫سومین دوره اجالس وب فارسی با اجرای آرش برهمند‬ ‫که میزبان خسرو سلجوقی از مدیران وزارت ارتباطات‬ ‫بود‪ ،‬برگزار شد که در این پنل به موضوعات مهمی‪ ،‬اعم‬ ‫از حمایت از استارتاپ‌ها‪ ،‬خلق ایده جدید‪ ،‬نیازسنجی از‬ ‫مردم جهت اجرای یک کسب و کار مفید و فیلترینگ‬ ‫برخی از شبکه‌های اجتماعی اشاره شد‪.‬‬ ‫پــس از پنــل میــاد منشـی‌پور مدیرعامــل شــرکت‬ ‫تپ‌ســی در خصــوص حــوزه کســب و کار مطالبــی را‬ ‫مطــرح کــرد کــه متشــکل از شــروع کســب و کار‪،‬‬ ‫جــذب ســرمایه‌گذار و تعامــل بــا قانونگــذار بــود و‬ ‫در ارائــه خــود آمــار و ارقــام بســیار جالبــی را بــرای‬ ‫مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫در ادامه رضا قربانی با موضوع ارزهای دیجیتال ارائه‬ ‫خود را آغاز کرد که در آن به معرفی تاریخچه‌ای از‬ ‫این ارزها‪ ،‬حال و آینده آنها پرداخت‪ .‬او معتقد بود در‬ ‫آینده‌ای نه چندان دور ارزهای دیجیتال با تلفیق شدن‬ ‫با اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نقش پررنگ تری را‬ ‫در زندگی همه ما خواهند داشت‪.‬‬ ‫در ادامه پنل دوم رضا قربانی با آقای سید ولی‌اهلل‬ ‫فاطمی اردکانی مدیرعامل شرکت توسن که جز برترین‬ ‫شرکت‌های نرم افزاری حوزه بانکی است‪ ،‬به گفتگو‬ ‫پرداخت‪ ،‬در این پنل آقای فاطمی از تجربیات خود‬ ‫در طول سالیان گفت و براین باور بود که اگر جوانان‬ ‫هدفگذاری کنند‪ ،‬کاری را شروع کنند و با پشتکار ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬قطعا موفق خواهند شد‪ .‬همچنین معتقد بود‬ ‫ناامیدی و گالیه داشتن از شرایط هیچگاه نمی‌تواند‬ ‫عامل پیشرفت و تعالی در زندگی شخصی و کاری شود‪.‬‬ ‫سپس نوبت به حمید سپیدنام یا مستر تیستر شد تا‬ ‫در خصوص موضوع پرسنال برندینگ صحبت کند‪ .‬او از‬ ‫نفوذ بسیار زیاد رسانه‌ها بر زندگی افراد گفت و معتقد‬ ‫بود اگر محتوای خوب و هوشمندانه‌ای بسازیم؛ قطعا‬ ‫سالن را کاملا جلب کرده بود‪.‬‬ ‫بعد از این پنل و در زمیان استراحت بین برنامه‪ ،‬بازار‬ ‫عکس‌های دسته جمعی و شبکه‌سازی و پرسش و پاسخ‬ ‫بسیار داغ شد‪ .‬سپس حمیدرضا همتی ریاست کانون‬ ‫توسعه دهندگان فضای مجازی در خصوص موضوع‬ ‫«فرماندهی کنید» مطالبی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫ریاست کانون توسعه دهندگان فضای مجازی اعالم‬ ‫کرد محیط کسب و کار‪ ،‬میدان جنگ است و برای‬ ‫موفقیت باید جنگید و باید هدفگذاری کوتاه مدت‬ ‫داشت تا در دراز مدت بتوانیم پیشرفت خود را بسنجیم‬ ‫و رشد کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه سیامک مختاری از نحـــــوه طراحی‬ ‫یک اپلیکیشن کاربرپسند گفت و سعی کرد تا تجربه‬ ‫خود در حوزه طراحی نرم افزار خدمات آنالین بانکی‬ ‫را توضیح دهد‪ .‬سپس علیرضا درخشان طراح رابط‬ ‫کاربری‪ ،‬تجربیات سال‌های کار خود را را بیان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تخصص گرایی عامل موفقیت یک کسب و‬ ‫کار بوده و بهتر است به‌جای استخدام یک شخص با‬ ‫توانایی های متفاوت در هر حوزه‌ای‪ ،‬از افراد مختلف اما‬ ‫متخصص در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫با تالش و کار فراوان می‌توان موفقیت های بزرگی در‬ ‫زندگی کسب کرد‪.‬‬ ‫در طول اجالس چه نفرات حاضر در داخل سالن و‬ ‫چه بینندگان اجالس (به‌صورت زنده از آپارات) سواالت‬ ‫خود را از طریق هشتگ ‪ pwconf#‬مطرح می‌کردند‬ ‫که این مطالب توسط مجری خوانده و توسط حاضران‬ ‫پاسخ داده می‌شود‪ .‬همچنین آنها تعامل بسیار خوبی در‬ ‫طول ارائه‌های متفاوت با ارائه دهندگان داشتند‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نگاهی به مزیت‌های رقابتی فروشگاه‌های اینترنتی کوچک‬ ‫فروشگاه‌های اینترنتی کوچک چطور‬ ‫در مقابل غول‌های تجارت الکترونیک‬ ‫ایران دوام بیاورند؟‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫این روزها دیگر خرید اینترنتی میان مردم به عنوان یکی از شیوه‌های کم‌دردسر و راحت خرید رایج شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حامد بیدی مدیرعامل مرکز طراحی اسپیرال‪ ،‬یادداشتی درباره مزیت‌های رقابتی فروشگاه‌های اینترنتی کوچک نوشته که در ادامه می‌خوانیم‪:‬‬ ‫‪60‬‬ ‫بـا افزایـش ضریـب نفـوذ اینترنـت و رشـد ‪ ۳۵‬برابـری‬ ‫دسترسـی بـه اینترنـت در کشـور در طـول چهـار سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬خریـد آنالیـن نیز بـه عنوان یـک رفتـار کاربری‬ ‫معمـول بیـن کاربـران شـناخته می‌شـود‪ .‬در ایـن میـان‬ ‫البتـه حضـور قدرتمنـد فروشـگاه‌های اینترنتـی بـزرگ‬ ‫همچـون دیجـی‌کاال و بامیلـو کـه بـه لطـف جـذب‬ ‫سـرمایه‌گذاران بـزرگ داخلـی و خارجـی توانسـته‌اند‬ ‫خدمـات خـود را گسـترش دهنـد و اعتمـاد بخـش قابـل‬ ‫توجهـی از مـردم را جذب کننـد بی‌تأثیر نبـوده‪ .‬از طرفی‬ ‫شـاهد آن هسـتیم کـه بخـش قابـل توجهـی از تبلیغـات‬ ‫تلویزیونـی و اکران‌هـای بیلبـوردی بـه معرفـی خدمـات‬ ‫آنالیـن تجـاری می‌پردازنـد و ایـن مسـأله نیـز فرهنـگ‬ ‫اسـتفاده از خدمـات آنالیـن و بـه ویـژه خریـد آنالیـن را‬ ‫میـان عمـوم مـردم کاملا جـا انداختـه اسـت‪.‬‬ ‫امـا در کنـار فروشـگاه‌های اینترنتـی بـزرگ کـه اغلب‬ ‫مـردم آنهـا را می‌شناسـند‪ ،‬هـزاران فروشـگاه اینترنتـی‬ ‫کوچـک نیز توسـط صاحبان کسـب و کار راه‌اندازی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬فروشـگاه‌هایی کـه امیدوارانـه سـعی می‌کننـد در‬ ‫حـوزه فـروش محصـوالت خودشـان جایگاهی پیـدا کنند‬ ‫و دغدغـه اصلـی آنهـا مغلـوب شـدن توسـط بنگاه‌هـای‬ ‫اقتصـادی بزرگـی اسـت کـه میلیاردهـا خـرج تبلیغـات‬ ‫خـود می‌کننـد‪ .‬نگرانـی از اینکـه شـاید همـان اتفاقی که‬ ‫بـا ظهـور فروشـگاه‌های زنجیـره‌ای بـزرگ در کشـورهای‬ ‫توسـعه یافتـه افتـاد و خرده‌فروشـی‌های محلـی را نگـران‬ ‫می‌کـرد‪ ،‬در ایـن زمینـه نیـز در حـال رخ دادن باشـد‪.‬‬ ‫بررسـی‌های میدانـی امـا چیـز دیگـری را نشـان‬ ‫می‌دهـد‪ .‬بـازار رقابـت فروشـگاه‌های اینترنتـی کوچـک‬ ‫اگرچـه تحـت تأثیـر غول‌هـای تجـارت الکترونیـک ایران‬ ‫قـرار گرفتـه‪ ،‬امـا هنـوز بـه انـدازه‌ای هسـت کـه امـکان‬ ‫کسـب درآمدهـای قابـل توجهـی را بـرای ایـن بخـش‬ ‫از فروشـندگان فراهـم کنـد‪ .‬مشـروط بـر اینکـه ایـن‬ ‫فروشـگاه‌ها یـک یـا چنـد مزیـت رقابتـی را در بـازار خود‬ ‫حفـظ کننـد‪ .‬در ایـن مطلب نگاهـی داریم بـه چند روش‬ ‫کـه بـرای دوام و توسـعه فروشـگاه‌های اینترنتـی کوچک‬ ‫می‌توانـد بسـیار موثـر باشـد و بـرای هـر کـدام از میـان‬ ‫سـایت‌هایی کـه مرکـز طراحی اسـپیرال آن‌هـا را طراحی‬ ‫کـرده اسـت مثال‌هایـی می‌آوریـم‪ .‬شـایان ذکـر اسـت‬ ‫مرکـز طراحـی اسـپیرال تاکنـون پنـج تندیـس در زمینه‬ ‫طراحـی وب از جشـنواره وب ایـران را بـه خـود اختصاص‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫اگر یک فروشگاه اینترنتی تصمیم‬ ‫به فروش محصوالتی در‬ ‫دسته‌بندی‌های متنوع و به صورت‬ ‫عمومی داشته باشد‪ ،‬احتماال‬ ‫راه بسیار سختی را در پیش دارد‬ ‫‪ .۱‬فروشگاه‌هایی با رویکرد تخصصی‬ ‫اگـر یـک فروشـگاه اینترنتـی تصمیـم بـه فـروش‬ ‫محصوالتـی در دسـته‌بندی‌های متنـوع و بـه صـورت‬ ‫عمومـی داشـته باشـد‪ ،‬احتمـاال راه بسـیار سـختی را در‬ ‫پیـش دارد‪ .‬اینگونـه وب‌سـایت‌ها بـه علـت محدودیـت‬ ‫بودجـه و امکانـات لجسـتیکی معموال نمی‌تواننـد در تمام‬ ‫دسـته بندی‌هـای خـود لیسـت جامعـی از محصـوالت‬ ‫مربـوط بـه آن دسـته را پوشـش دهنـد‪ .‬بنابرایـن تجربـه‬ ‫کاربـری یـک خریـدار وقتـی در یـک دسـته‌بندی امـکان‬ ‫مشـاهده تعـداد کمـی از محصـوالت را دارد بسـیار‬ ‫نامطلـوب خواهـد بـود‪ .‬چنین کاربـری ترجیـح می‌دهد از‬ ‫یـک فروشـگاه اینترنتی که تنـوع بیشـتری در محصوالت‬ ‫دارد اسـتفاده کنـد‪ .‬امـا اگـر یـک فروشـگاه اینترنتـی بـا‬ ‫تکیـه بـر تخصـص و تجربیاتـی کـه مدیـر کسـب و کار‬ ‫احتمـاال در بـازار آفالیـن پیـدا کـرده‪ ،‬محصـوالت خود را‬ ‫محـدود بـه یـک موضوع مشـخص کنـد احتمـاال می‌تواند‬ ‫جایـگاه برنـد خـود را سـریع‌تر میـان مخاطبـان ارتقـاء‬ ‫بخشـد‪ .‬بسـیاری از اوقـات مـردم ترجیـح می‌دهنـد یـک‬ ‫محصـول را از فروشـگاه تخصصـی مربـوط بـه آن زمینـه‬ ‫بخرنـد تـا بتواننـد علاوه بـر تنـوع انتخـاب‪ ،‬از مزایایـی‬ ‫نظیـر اطالعـات فنـی دقیق‌تـر و مشـاوره تخصصـی نیـز‬ ‫بهـره ببرنـد‪ .‬از طرفـی گاهـی یـک فروشـگاه اینترنتـی‬ ‫می‌توانـد محصوالتـی را بـه فـروش بگـذارد کـه بـه خاطر‬ ‫ماهیـت آنهـا از طریـق سـایر فروشـگاه‌های اینترنتـی‬ ‫قابـل تهیـه نباشـند‪ .‬فروشـگاه اینترنتـی برنـد بانـو ایـن‬ ‫نکتـه را بـه خوبـی دریافته اسـت‪ .‬ایـن فروشـگاه اینترنتی‬ ‫کـه در زمینـه فـروش ظـروف آشـپزخانه نظیـر سـرویس‬ ‫قاشـق و چنـگال‪ ،‬قابلمـه سـرامیکی‪ ،‬ظـروف کریسـتال‬ ‫و‪ ...‬فعالیـت می‌کنـد‪ ،‬بیشـتر روی برندهایـی کار می‌کنـد‬ ‫کـه بـه صـورت انحصـاری واردات آن‌هـا توسـط مدیـران‬ ‫آن وبسـایت انجـام می‌پذیـرد و بنابرایـن علاوه بـر قیمت‬ ‫رقابتـی‪ ،‬کمتـر می‌تـوان در سـایر فروشـگاه‌های اینترنتی‬ ‫آنهـا را پیـدا کـرد‪ .‬انتخـاب برندهـای معتبـر بین‌المللـی‬ ‫و فـروش انحصـاری آنهـا تبدیـل بـه یـک مزیـت رقابتـی‬ ‫بـی نظیـر بـرای ایـن فروشـگاه اینترنتـی شـده کـه بـا‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هر کسب و کار آنالینی‬ ‫برای رقابت در بازار خود‬ ‫نیاز به مزیت‌هایی خالقانه‬ ‫دارد تا بتواند جایگاه خود‬ ‫را در میان رقبای خود‬ ‫تثبیت کند و مشتریان‬ ‫وفادار بیشتری کسب کند‬ ‫‪ .۲‬ایده‌های مبتکرانه مبتنی بر رفتار خرید‬ ‫هـر کسـب و کار آنالینی بـرای رقابت در بـازار خود نیاز‬ ‫بـه مزیت‌هایـی خالقانـه دارد تـا بتوانـد جایگاه خـود را در‬ ‫میـان رقبـای خود تثبیت کند و مشـتریان وفادار بیشـتری‬ ‫کسـب کنـد‪ .‬فروشـگاه‌های اینترنتـی کوچـک بـه راحتـی‬ ‫می‌تواننـد چنیـن ایده‌هایـی را اجـرا کننـد‪ .‬ایده‌هایـی‬ ‫کـه گاه بـه خاطـر پردردسـر بـودن‪ ،‬مقیاس‌پذیری سـخت‬ ‫یـا نداشـتن تخصـص‪ ،‬کمتـر مـورد اسـتقبال طراحـان و‬ ‫مدیـران فروشـگاه‌های اینترنتـی بـزرگ قـرار می‌گیرنـد‪.‬‬ ‫بـرای پیداکـردن ایـن ایده‌هـا صاحبـان کسـب‌وکارهای‬ ‫تخصصـی بـر مبنـای تجربیات خـود باید «رفتـار خرید» را‬ ‫در آن زمینـه تحلیـل کننـد‪ .‬پیش‌نیاز این تحلیـل رفتاری‪،‬‬ ‫«کاربرپژوهـی» اسـت کـه بتـوان پیش‌فرض‌هـای غلـط را‬ ‫بـا کمـک آن تشـخیص داد و بـه داده‌هـای آماری درسـت‬ ‫رسـید‪ .‬یادمان باشـد فروشـندگان سـنتی و خرده‌فروشـان‬ ‫آفالیـن بیشـتر از هـر کسـی متغییرهـای موثـر بر پروسـه‬ ‫‪ .۳‬فروش منطقه‌ای‬ ‫اگرچـه خدمـات فروشـگاه‌های اینترنتـی بـزرگ دائما‬ ‫در حال بهینه شـدن اسـت‪ ،‬امـا همچنـان محدودیت‌های‬ ‫مربـوط بـه یـک کسـب و کار مقیاس‌پذیـر وسـیع را‬ ‫دارنـد‪ .‬بسـیاری از فروشـگاه‌های اینترنتـی کوچـک در‬ ‫کنـار مزایـای رقابتـی متنوعـی کـه می‌تواننـد به واسـطه‬ ‫تخصصـی بـودن و ابتـکار عمـل خـود داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می‌تواننـد روی فـروش منطقـه‌ای و محلـی خـود تمرکـز‬ ‫بیشـتری داشـته باشـند‪ .‬بـا این رویکـرد‪ ،‬علاوه بر جذب‬ ‫اعتمـاد بـه خاطـر دسترسـی راحت‌تـر بـه مرکـز اصلـی‬ ‫ارائـه خدمـات در منطقه خـود‪ ،‬می‌توانند خدمات ارسـال‬ ‫سـریع‌تر و باکیفیت‌تـری نیـز داشـته باشـند‪ .‬بـرای مثـال‬ ‫در بسـیاری از فروشـگاه‌های اینترنتـی بـزرگ بـه خاطـر‬ ‫فـروش باال و سیسـتم انبارگردانی پیشـرفته خود‪ ،‬حداقل‬ ‫یـک روز تـا دریافـت کاال در همان شـهر و تـا چند روز در‬ ‫سـایر شـهرها ممکـن اسـت روند پـردازش و ارسـال طول‬ ‫بکشـد‪ .‬در حالـی کـه یـک فروشـگاه منطقـه‌ای در تهران‬ ‫می‌توانـد در عـرض کمتر از یک سـاعت از ثبت سـفارش‪،‬‬ ‫کاالی مورد نظر را به دسـت سـفارش‌دهنده برسـاند‪ .‬این‬ ‫اتفـاق در مـورد فروشـگاه‌های سـایر شـهرها نیـز می‌تواند‬ ‫صادق باشـد‪ .‬یـک فروشـگاه اینترنتی کـه مرکزیت آن در‬ ‫شـهرهای دیگـری بـه جز تهـران اسـت‪ ،‬به صـورت بالقوه‬ ‫پتا نسیل‬ ‫تبدیل شـــدن‬ ‫بـه برنـد محلـــــی آن‬ ‫اسـتان را دارد‪.‬‬ ‫به لیسـت فـوق می‌تـوان مـوارد زیادی‬ ‫را اضافـه نمـود‪ .‬امـا آنچـه مســـــــــلم‬ ‫اسـت آن اسـت کـه شـرایط امـروز تجـارت الکترونیـک‬ ‫ایـران بـا ده یـا پنـج سـال گذشـته کاملا متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫افـرادی کـه در ایـن زمینـه وارد عرصـه می‌شـوند بایـد‬ ‫نگاهـی جـدی و تخصصـی بـه این موضوع داشـته باشـند‬ ‫و بـه هیـچ وجـه بـه عنـوان یـک کسـب و کار جانبـی به‬ ‫آن نـگاه نکنند‪ .‬به عبـارت دیگر‪ ،‬در بازار رقابتی شـدیدی‬ ‫کـه در حـال حاضـر وجـود دارد‪ ،‬و بخش قابـل توجهی از‬ ‫خرده‌فروشـی بـه صـورت غیرمتمرکـز و غیرحرفـه‌ای بـر‬ ‫بسـترهای اینسـتاگرام و تلگـرام صـورت می‌پذیـــــرد‪،‬‬ ‫توصیه می‌شـود افـرادی که تصمیم به راه‌اندازی یک فروشـگاه‬ ‫اینترنتـی بـر بسـتر وب دارنـد‪ ،‬بودجه قابـل توجهی برای‬ ‫هـر سـه فاز طراحـی و توسـعه‪ ،‬تألیف و طراحـی محتوای‬ ‫تخصصـی‪ ،‬و نیـز راهکارهـای افزایـش بازدیـد نظیر سـئو‬ ‫و تبلیغـات اینترنتـی در نظـر داشـته باشـند‪ .‬بودجـه‌ای‬ ‫کـه منطقـا نبایـد خیلـی کمتـر از هزینـه راه‌انـدازی یک‬ ‫فروشـگاه فیزیکـی باشـد تـا بتوانـد بـا کمـک مزیت‌هـای‬ ‫رقابتـی کـه در ایـن یادداشـت اشـاره شـدند‪ ،‬بازدهـی‬ ‫مناسـب و مقـرون بـه صرفه‌ای داشـته باشـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫کمـک سـئوی مناسـب در کلمـات کلیـدی مربـوط به آن‬ ‫برنـد توانسـته بـه سـرعت فـروش قابـل توجهـی را از آن‬ ‫خـود کنـد‪ .‬یـا مثـال خوب دیگـر در ایـن زمینه وبسـایت‬ ‫جواهـرات الـف‌دال اسـت‪ ،‬کـه بـه عنـوان طراح و سـازنده‬ ‫جواهـرات ایرانـی توانسـته اسـت محصوالتی انحصـاری را‬ ‫از طریـق بسـتر آنالیـن خـود بـه مشـتریان ایـن برنـد به‬ ‫فـروش برسـاند‪ .‬محصوالتـی که توسـط این برنـــــــــد‬ ‫بـه صـورت اختصاصـی طراحـی و تولیـد می‌شـوند‪.‬‬ ‫خریـد را در زمینـه تخصصی خود می‌شناسـند‪ .‬برای مثال‬ ‫می‌توانیـم به فروشـگاه اینترنتـی فامیالکاال اشـاره کنیم‬ ‫کـه بـر پایـه یـک فروشـگاه فیزیکـی در تهـران ایجـاد‬ ‫شـده و در زمینـه فـروش هـود‪ ،‬سـینک‪ ،‬گاز و سـایر‬ ‫اقلام بزرگ آشـپزخانه فعالیـت می‌کند‪ .‬این فروشـگاه‬ ‫در کنـار تولیـد محتـوای غنـی و مشـاوره تخصصـی‬ ‫رایـگان خـود‪ ،‬بخشـی را ویـژه طراحـان آشـپزخانه‬ ‫و کابینت‌سـازان اختصـاص داده اسـت و بـرای آنهـا‬ ‫پروفایلـی رایـگان بـه منظـور معرفـی خدمـات و ارائه‬ ‫نمونه‌کارهایشـان روی وبسـایت در نظـر گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬بدین‌ترتیب توانسـته از پتانسیل جامعه‬ ‫طراحـان و صنعتگـران ایـن حـوزه بـرای‬ ‫بازاریابـی و شناسـاندن برنـد خـود‬ ‫بـه گونـه‌ای بهـره‬ ‫ببـرد کـه هیـچ‬ ‫فروشـگاه اینترنتـی‬ ‫بزرگـی تـا کنـون امـکان‬ ‫اسـتفاده از آن را نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪61‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جای خالی مشاغل اینترنتی در قانون کار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫مدتـی اسـت کـه در کشـور مشـاغل اینترنتی بخشـی از بـازار کار را به خـود اختصاص داده اسـت که یکـی از این مشـاغل راننـدگان اینترنتی هسـتند که اکنون‬ ‫ایـن راننـدگان برای تشـکیل انجمـن صنفی نیازمنـد جایگاه قانونی هسـتند کـه در قانون کار پیش بینی نشـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬هـم اکنـون حـدود ‪ 2‬هزار ‪ 500‬فروشـگاه اینترنتی در کشـور فعال هسـتند علاوه بر آن حـدود ‪ 100‬هـزار نفر راننـده اینترنتی فقط در شـهر‬ ‫تهـران فعالیـت می کننـد که جایـگاه آنهـا در قانون کار پیش بینی نشـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نـوع مشـاغل بـه دلیـل نو بـودن کار در قانـون کار تعریف نشـده اسـت بنابراین این گـروه افراد بـرای تشـکیل انجمن صنفـی و پیگیری حـق و حقوق خود‬ ‫با مشـکل روبرو هسـتند لـذا بازنگـری در قانـون کار ضروری بنظر می رسـد‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫یـک راننـده اینترنتـی گفت‪ :‬مدتی اسـت که بـه دنبال‬ ‫تشـکیل انجمـن صنفـی کارگـری راننـدگان اینترنتـی‬ ‫هسـتیم اما هنوز جایگاه ما در قانون کار کشـور مشـخص‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫«احمـد حبیبـی» در گفت و گـو بـا ایرنا‪،‬افزود‪:‬رانندگان‬ ‫اینترنتـی کـه در صـدد تشـکیل انجمـن صنفـی هسـتند‬ ‫چندیـن بار بـا مراجعه به وزارت تعـاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫خواسـتار مجـوز تشـکیل انجمـن صنفی شـده اند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امـا هـر بـار بـا ایـن پاســــــخ مواجه‬ ‫مـی شـویم که شـما کارگر نیسـتید و نمـی توانیـد اقدام‬ ‫به تشـکیل انجمـن صنفی کنیـد؛ وزارت کار از ما قرارداد‬ ‫کار مـی خواهـد در حالـی که راننـدگان اینترنتـی که در‬ ‫حـوزه شـهری فعالیـت مـی کنند فاقـد چنین قـراردادی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫حبیبـی ادامـه داد‪ :‬مـا فقـط تعهـد کار بـه شـرکت‬ ‫داریـم کـه ایـن تعهدنامـه بـه منزلـه قـرارداد نیسـت‬ ‫و شـرکت هـای اینترنتـی ایـن تعهـد نامـه را نـزد خـود‬ ‫نگـه داشـته و از دادن نســـــــخه ثانـی بـه راننـدگان‬ ‫خـودداری مـی کننـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـر اسـاس قانـون وزارت کار ما نـه کارگریم‬ ‫و نـه کارفرمـا؛ بنابرایـن چگونـه باید برای تشـکیل انجمن‬ ‫اقـدام کنیـم هنـوز کسـی نمـی دانـد واحـد تشـکلهای‬ ‫کارگـری و کارفرمایـی در آخریـن جوایبـه کتبـی خود به‬ ‫درخواسـت مـا‪ ،‬بـه مـوادی از قانـون کار اشـاره کـرده اند‬ ‫کـه در همـان بـه صراحـت از ترابـری در رسـته کارگـر یا‬ ‫کارفرما اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در بخـش دیگـر از جوابیـه خواسـتار‬ ‫قـراردادی مبنـی بـر احراز کارگری رانندگان شـده اسـت‪،‬‬ ‫حـال سـوال اینجاسـت بـا توجـه بـه خـودداری شـرکتها‬ ‫از بسـتن ایـن شـکل قرادادهـا‪ ،‬قانـون چـه تدابیـری در‬ ‫جهـت برخـورد بـا ایـن گونـه تخلفـات اندیشـیده اسـت؟‬ ‫آیـا صراحـت ماده ‪ 2‬قانـون کار که تاکیـد دارد‪ ،‬در صورت‬ ‫حصـول هرگونـه وجـه از بابـت درخواسـت بـرای انجـام‬ ‫کار شـخص گیرنـده وجـه از لحـاظ روابـط کاری کارگـر‬ ‫محسـوب مـی شـود‪ ،‬جـای کتمـان دارد؟‬ ‫سال گذشته وزیر کار اعالم کرده‬ ‫بود که قانون کار باید مطابق‬ ‫مشاغل نو(کار دانشی) که در جامعه‬ ‫ایجاد می شود تغییر کند اما هنوز‬ ‫اتفاقی در این قانون نیفتاده است‬ ‫حبیبـی گفـت‪ :‬آیا راننـدگان بنا به درخواسـت مسـافر‬ ‫و تحـت امـر ایشـان کار انجام نمـی دهند؟‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬سـال گذشـته وزیر کار اعلام کرده‬ ‫بـود کـه قانون کار باید مطابق مشـاغل نو(کار دانشـی) که‬ ‫در جامعـه ایجـاد می شـود تغییر کند اما هنـوز اتفاقی در‬ ‫ایـن قانون نیفتاده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬رانندگان اینترنتی هیچگونـه هویت صنفی‪،‬‬ ‫ندارنـد و بدلیـل نداشـتن تشـکل صنفـی امـکان احقـاق‬ ‫حقـوق شـرعی و قانونی خـود را نیز ندارند‪،‬امـا در صورتی‬ ‫کـه انجمـن صنفـی تشـکیل دهیـم مـی توانیـم اقـدام به‬ ‫احقـاق حـق در چهـار چـوب قوانیـن نظـام جمهـوری‬ ‫اسلامی نماییم‪.‬‬ ‫«علی ربیعی»وزیر تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫دیداری که چند ماه پیش با «محمود واعظی» وزیر سابق‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات داشت‪ ،‬قرار بود که قانون کار‬ ‫به گونه ای اصالح شود که مشاغل نو در آن دیده شوند‪.‬‬ ‫همچنیــن معــاون اشــتغال و کارآفرینــی وزارت‬ ‫تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬از تشــکیل تیمــی بــرای‬ ‫اصــاح قانــون کار بــرای مشــاغل اینترنتــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نــوع مشــاغل ویژگــی هــای خــاص خــود را‬ ‫دارد و بایــد قانونــی تنظیــم شــود کــه منطبــق بــا نیازهای‬ ‫امــروز بــازار کار باشــد‪.‬‬ ‫«عیسـی منصـوری» افزود‪:‬ایـن کار تـازه شـروع شـده‬ ‫و زمانبـر اسـت‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬دسـتگاه هـای متعـدد که هـم متولی‬ ‫و هـم مدعـی هسـتند درگیـر ایـن موضـوع مـی باشـند‪،‬‬ ‫ایـن نـوع مشـاغل بخـش هـای دولتـی و خصوصـی را بـه‬ ‫طـور تـوام در بـر مـی گیـرد؛ بـه همیـن دلیـل کاری کـه‬ ‫در خصـوص ایـن نوع مشـاغل صـورت می گیـرد متفاوت‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه طـور مثـال حمـل و نقـل درون‬ ‫شـهری اینترنتـی از سـویی شـرکت حمـل و نقلـی در‬ ‫مالکیـت خـودرو خیلـی نقش نـدارد و همزمـان راننده ای‬ ‫در آن کار مـی کنـد آیا باید رانندگان شـامل بیمه شـوند‪.‬‬ ‫ایـن نـوع مشـاغل توافقی(‪)aggregation‬اسـت که در‬ ‫حیطـه کار فضـای مجـازی اسـت‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در جلسه مجوزهای استارت آپ مطرح شد‬ ‫همفکری وکالی ملت و وزیر ارتباطات‬ ‫برای توسعه اشتغال در فضای وب‬ ‫جمعی از اعضای فراکسیون اشتغال و تولیـــــــــد با وزیر ارتباطات جلسه ای با موضوع بررسی مشکالت موجود در مسیر اشتغال در فضای مجازی تشکیل دادند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬جمعی از اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس ‪ 2‬بهمن با وزیر ارتباطات در محل دفتر وزیر در جلسه ای پیرامون» چالش های موجود‬ ‫در مسیر اشتغال در فضای مجازی «به بحث و گفت وگو پرداختند‪.‬‬ ‫اشتغالزایی در فضای مجازی‪،‬‬ ‫انقالب صنعتی چهارم‬ ‫را در عرصه اقتصادی‬ ‫رقم می زند‬ ‫آذری جهرمی تصریح کرد‪ :‬اتصال ‪ 55‬هزار واحد آموزشی‪،‬‬ ‫‪ 18‬هزار خانه بهداشت‪ 3 ،‬هزار مرکز تعاون روستایی و ‪2400‬‬ ‫مراکز مشاوره وزارت جهاد کشاورزی به سیستم ارتباطی از‬ ‫دیگر برنامه های این وزارتخانه خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات بااشاره به اقدامات این وزارتخانه برای‬ ‫ایجاد اشتغال روستایی از طریق فضای مجازی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با بهره‌مندی از بودجه ‪ 1.5‬میلیاردی از صندوق توسعه‬ ‫ملی قرار بر این شده که روستاهای کشور از طریق ‪ICT‬‬ ‫به منظور ارائه خدمات خود در قالب مشاغلی که به‬ ‫گردشگری و صنایع دستی و دیگر مشاغل مرتبط با قشر‬ ‫روستایی مرتبط بوده‪ ،‬اقدام کنند که چنانچه این مهم‬ ‫تحقق یابد‪ ،‬به طور قطع می توان امیدوار بود که ساالنه‬ ‫‪ 100‬هزار شغل در این فضا ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی از ارائه یک هزار دستگاه خودپرداز در هزار نقطه‬ ‫روستایی کشور به عنوان دیگر اقدامات موثر وزارت ارتباطات‬ ‫در جهت توسعه سیستم ارتباطی این مناطق یاد کرد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات در بیـان میـزان سـهم ایـن وزارتخانه‬ ‫از بودجـه ‪ 97‬گفـت‪ :‬بودجـه وزارت ارتباطـات در الیحـه‬ ‫وزارت ارتباطات در ایجاد دولت الکترونیک‬ ‫پاسخگوی قانون نبوده است‬ ‫در ادامه این جلسه غالمرضا کاتب با یادآوری مصوباتی که‬ ‫در جهت توسعه شبکه ارتباطی کشور به ویژه در زمینه ایجاد‬ ‫دولت الکترونیک در مجلس وجود داشته‪ ،‬گفت‪ :‬در مجلس در‬ ‫جهت رفع موانع کسب و کار در فضای ‪ ICT‬اقدامات قابل قبولی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود اینکه در مجلس بر تکمیل شبکه اطالعات‬ ‫به ویژه در زمینه دولت الکترونیک تاکید فراوان شده است‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون وزارت ارتباطات پاسخگوی این قانون نبوده است‪.‬‬ ‫گزارش پلیس فتا درمورد ظرفیت ایجاد ‪ 18‬میلیون‬ ‫شغل در فضای مجازی‪ /‬شناسایی ‪ 16‬چالش مهم در مسیر‬ ‫اشغال در این فضا ر ادامه؛ پروانه مافی که در فراکسیون‬ ‫اشتغال و تولید به جمع آوری اطالعات مفیدی در زمینه‬ ‫شناسایی چالش های موجود در مسیر اشتغال در فضای‬ ‫مجازی پرداخته است‪ ،‬گفت‪ :‬بی تردید شبکه ارتباطات‬ ‫وابستگی مکانی مشاغل را کاهش داده است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫رشد نمایی تولید محتوایی و بیکران بودن فضای مجازی‬ ‫از دیگر امتیازات موجود در این فضا بوده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫براساس گزارش پلیس فتا می توان ‪ 18‬میلیون شغل در‬ ‫فضای مجازی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و‬ ‫پردیس در مجلس شورای اسالمی با استناد به آنچه در‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی آورده شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در برنامه ششم‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی ‪9.4‬‬ ‫درصد تعیین شده که باید تا پایان برنامه محقق شود و‬ ‫وزارت ارتباطات نیز در این راستا باید رسالت و سهم خود‬ ‫را به انجام رساند‪ ،‬این مصوبه مجلس به طور مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم این وزارتخانه را موظف به اشتغالزایی می کند‪.‬‬ ‫مافی با اشاره به ‪ 150‬ساعت کار کارشناسی در فراکسیون‬ ‫اشتغال و تولید‪ ،‬بر شناسایی ‪ 16‬چالش اساسی موانع کسب و‬ ‫کار در مسیر اشتغال در فضای مجازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫محمدجاد آذری جهرمی با تاکید بر اینکه اشتغالزایی‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬انقالب صنعتی چهارم را در عرصه‬ ‫اقتصادی رقم می زند‪ ،‬در تشریح اقداماتی که تاکنون این‬ ‫وزارتخانه درخصوص توسعه ارتباطات انجام داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد شناسنامه اطالعاتی یا رمزنگاری بر مبنای‬ ‫نظام مبتنی بر شفافیت و بی نیازی از بانک و اتصال همه‬ ‫اشیا به اینترنت با هدف مخابره اطالعات و پردازش آن‬ ‫به صورت هوشمندانه به منظور مدیریت منابع از جمله‬ ‫اقدامات این وزارتخانه بوده است‪ .‬همچنین برنامه ریزی‬ ‫جدی برای استعمار دنیا در عرصه اقتصادی توسط شرکت‬ ‫ها از دیگر اهداف مهم این مجموعه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تکالیفی که رئیس جمهور برای این‬ ‫وزارتخانه تعیین کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬آقای روحانی در‬ ‫شورای عالی مجازی به وزارت ارتباطات‪ ،‬تکلیف کرده که‬ ‫تا ماه آینده پیش نویس سند استراتژی اقتصاد ایران را به‬ ‫دولت تحویل دهد‪.‬‬ ‫آذری جهرمی در اعالم آمار مشاغل ایجاد شده در‬ ‫فضای مجازی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ 40‬میلیون‬ ‫کاربر تنها از طریق تلگرام به فضای مجازی متصل‬ ‫هستند‪ ،‬از سوی دیگر طی پایش تعداد کثیری از کانال‬ ‫های تلگرامی به این نتیجه رسیدیم که ‪ 35‬هزار گروه‬ ‫شغلی به طور مستقیم در تلگرام فعال بوده و ‪ 9‬هزار کانال‬ ‫کسب و کار و ‪ 15‬هزار عضو در این کانال ها در مشاغل‬ ‫متعدد فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی ضمن هشدار نسبت به تبعات استفاده از‬ ‫فیلترشکن ها اظهار کرد‪ :‬به تازگی ‪ 30‬میلیون نفر از‬ ‫کاربران از فیلترشکن ها برای ورود به تلگرام استفاده‬ ‫کردند بدون اینکه از تبعات ضدامنیتی آنها آگاه باشند‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به اینکه دولت‬ ‫بر اقتصاد مبتنی بر اشتغال به عنوان برنامه آینده خود‬ ‫در فضای مجازی تاکید دارد‪ ،‬که از طریق همدلی بین‬ ‫دستگاه ها باید محقق شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وزارت ارتباطات‬ ‫براساس آنچه در مجلس وعده داده بود مبنی بر اینکه ‪90‬‬ ‫درصد روستاها در ‪ 4‬سال آتی از پوشش ارتباطی بهره مند‬ ‫شوند‪ ،‬کما اینکه در برنامه ششم توسعه به این نکته اشاره‬ ‫شده بود‪ ،‬قطعا درصدد هستیم شرایط بهره مندی از ‪4‬‬ ‫خدمت زیرساختی را در ‪ 80‬درصد روستاها فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا یـادآوری اینکه بـرای ارائه خدمات به روسـتاها‬ ‫آنهـا را بـه ‪ 4‬منطقـه سـبز‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجـی و قرمز تقسـیم‬ ‫بنـدی کـرده ایـم‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬براسـاس پایـش ‪ 55‬هزار و‬ ‫‪ 477‬روسـتا از نظـر بهره مندی از خدمـات ارتباطی در ‪3‬‬ ‫قالـب اینترنـت‪ ،‬تلفن همراه و تلفن ثابت بررسـی شـدند‪،‬‬ ‫‪ 34‬درصـد آنهـا در دسـته سـبز کـه از هـر سـه خدمـات‬ ‫بهـره منـد بودند‪51 ،‬درصـد از دو سـرویس‪ 10 ،‬درصد از‬ ‫یـک سـرویس و ‪ 1‬درصد فاقد هرنوع سرویسـی بودند که‬ ‫بـه دنبال آن قرار بر این شـد سـرویس هـای برقرارکننده‬ ‫ارتبـاط همچـون ایرانسـل تـا دهـه فجـر تعـداد ‪ 21‬هزار‬ ‫روسـتا را و همـراه اول نیـز تـا پایـان اردیبهشـت ماه ‪52‬‬ ‫درصـد کل روسـتاهای کشـور را تحت پوشـش قـرار داده‬ ‫بـه طـوری که بـه طبقه سـبز انتقـال یابند‪.‬‬ ‫بودجـه ‪ ،97‬حدود ‪ 7‬درصد نسـبت بودجه سـال گذشـته‬ ‫کاهـش داشـته اسـت که در اینجـا جـا دارد از نمایندگان‬ ‫مجلـس درخواسـت کنیم کـه در جهت حفـظ این میزان‬ ‫اعتبـارات بـه منظـور بهینـه سـازی ارائـه خدمـات از این‬ ‫وزارتخانـه حمایـت کنند‪.‬‬ ‫‪63‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست خبری کمیته فنی فناوری اطالعات (‪ )JTC1‬تأکید شد‬ ‫نقش استاندارد‌ها در توسعه کسب‌وکارهای‬ ‫حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫توسعه و استفاده فزاینده و غیرقابل‌پیش‌بینی فناوری‌های اطالعاتی و ارتباطی در دهه‌های ‪ 70‬و ‪ 80‬میالدی و نیاز به توسعه استانداردهای مربوط‪ ،‬باعث شد دو سازمان‬ ‫مهم توسعه‌دهنده استاندارد‪ ،‬یعنی «ایزو» و «کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیکال»‪ ،‬کمیته‌ای مشترک را در سال ‪ 1987‬به منظور تدوین استانداردهای این حوزه تشکیل دهند‬ ‫که ‪ JTC1‬نام گرفت‪ .‬کمیته‌ای که در حال حاضر با حضور فعال در عرصه تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین کمیته‌های‬ ‫فنی ایزو به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫پس از شکل‌گیری و فعالیت چندین ساله این کمیته در کشورمان‪ ،‬دوشنبه ‪ 15‬بهمن‌ماه‪ ،‬سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در یک نشست خبری با حضور ناصر علی‬ ‫سعادت رئیس سازمان و رئیس کمیته فنی فناوری اطالعات‪ ،‬علی آذرکار دبیر کمیته‪ ،‬بهناز آریا دبیر کمیته فرعی «فنون امنیت اطالعات»‪ ،‬کوهیار مینو دبیرکمیته فرعی « خدمات‬ ‫فناوری اطالعات و حکمرانی فناوری اطالعات» و سهرابی دبیر کمیته فرعی «پایداری برای فناوری اطالعات به تشریح دستاوردها و ترسیم برنامه‌های آینده این کمیته و اعالم‬ ‫فراخوان برای عضوگیری و جلب مشارکت در پنج کمیته فرعی آن پرداخت‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫رئیـس سـازمان نظـام صنفـی رایانـه‌ای کشـور در این‬ ‫نشسـت خبـری بـا معرفـی کمیتـه بـه فرآینـد تشـکیل و‬ ‫ارتقـا آن اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬تاکنـون دو دوره از ایـن‬ ‫کمیتـه تشکیل‌شـده اسـت‪ ،‬ولـی متأسـفانه بـه دلیل عدم‬ ‫انجـام تعهـدات محـول شـده رتبـه کمیتـه نزول کـرد که‬ ‫پـس‌ازآن سـازمان نظـام صنفـی رایانـه‌ای کشـور بـا ارائه‬ ‫یـک طـرح سه‌سـاله موفـق شـد بـا تاییـد و کسـب مجوز‬ ‫سـازمان ملـی اسـتاندارد دبیرخانه ‪ JTC1‬در ایـــران را‬ ‫بـر عهـده گیرد‪.‬‬ ‫وی بـا تأکیـد بـر اینکـه رعایـت اسـتاندارد از پایه‌های‬ ‫اصلـی هـر صنعـت بـرای راه‌یابـی بـه بازارهـای جهانـی و‬ ‫درآمدزایـی بـه شـمار مـی‌رود عنـوان کـرد‪ :‬اولین شـرط‬ ‫حضـور در عرصـه کسـب‌وکار بین‌المللی و صـادرات در هر‬ ‫صنعتـی توجه بـه استانداردهاسـت‪.‬‬ ‫سـعادت ادامـه داد‪ :‬بـرای مثـال در حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات کـه عالقه‌منـد بـه صـادرات در حـوزه نرم‌افـزار‬ ‫هسـتیم باید در وهله نخسـت اسـتانداردهای این حوزه را‬ ‫شناسـایی و رعایـت کنیـم تا قـادر به صـادرات و تعامالت‬ ‫بین‌المللـی باشـیم‪.‬‬ ‫علـی آذر کار دبیـر کمیتـه رسـمی فنـی فنـاوری‬ ‫اطالعـات نیـز در ایـن نشسـت خبـری مشـارکت و ارتقـا‬ ‫تـوان تخصصـی در داخـل کشـور در جهـت تدویـن‬ ‫اسـتانداردهای بین‌المللـی را از دغدغه‌هـای همیشـگی‬ ‫سـازمان نظـام صنفـی رایانـه‌ای دانسـت‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشـاره به اهمیت اسـتاندارد در توسـعه‬ ‫کسـب‌وکار گفـت‪ :‬اسـتانداردهای جدیـد درواقـع ف ّناوری‬ ‫جدیـد را بـه کشـور می‌آورنـد و متخصصـان قبـل از ورود‬ ‫بـه بـازارکار با آن‌ها آشـنا می‌شـوند‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه اگـر بـا اسـتانداردهای جدیـد آشـنا‬ ‫شـویم می‌توانیم کسـب‌وکار مرتبط بـا آن را در ایران دایر‬ ‫کنیـم افـزود‪ :‬به‌عنوان‌مثـال اسـتانداردهایی بـرای گواهی‬ ‫دادن به مهندسـان نرم‌افزار در حال درسـت شـدن اسـت‬ ‫کـه اگـر وارد کشـورمان شـود می‌توانـد زمینه‌سـاز ایجـاد‬ ‫اولین شرط حضور در عرصه‬ ‫کسب‌وکار بین‌المللی و‬ ‫صادرات در هر صنعتی توجه به‬ ‫استانداردهاست‬ ‫شـرکت‌هایی شـود کـه این امـور را بـر عهـده بگیرند‪.‬‬ ‫آذر کار در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار بازارکارنویـن‬ ‫تعـداد اسـتانداردهای ایـن صنعـت را بالـغ بر سـه تا چهار‬ ‫هـزار اسـتاندارد خوانـد و گفـت‪ :‬هـر روز بـه تعـداد ایـن‬ ‫اسـتانداردها اضافـه می‌شـود‪.‬‬ ‫آذرکار یکـی از مشـکالت در حوزه اسـتاندارد را تأمین‬ ‫افـراد متخصـص ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬در همیـن راسـتا از‬ ‫تمامـی عالقه‌منـدان و متخصصـان مرتبـط بـا حـوزه‬ ‫فعالیت‌هـای کمیتـه فنی فنـاوری اطالعـات و پنج کمیته‬ ‫فرعـی آن دعـوت می‌شـود تـا بـا مشـارکت داوطلبانـه در‬ ‫ایـن کمیته‌هـا بتوانیـم در بازار جهانـی اسـتاندارد اثرگذار‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت خبــری کوهیــار مینــو دبیــر کمیتــه‬ ‫فرعــی ‪ 29‬کــه بــا عنــوان مدیریــت خدمــات فنــاوری‬ ‫اطالعــات و حکمرانــی فنــاوری اطالعــات شــناخته‬ ‫می‌شــود نیــز بــه تشــریح فعالیت‌هــای ایــن کمیتــه‬ ‫پرداخــت و در ادامــه بهنــاز آریــا دبیــر کمیتــه فرعــی‬ ‫‪ 27‬بــا عنــوان فنــون امنیــت اطالعــات‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیــت‬ ‫اطالعــات از دغدغه‌هــای حاکمیــت و دولــت اســت‬ ‫و پیــرو آن نظــام حاکمیــت امنیــت اطالعــات نیــز‬ ‫در کشــور بــه تصویــب رســیده اســت و در تالشــیم‬ ‫اســتانداردهای ایــن حــوزه را در ســازمان‌های اجرایــی‬ ‫و دولتــی نیــز پیاده‌ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیـن مسـعود سـهرابی دبیـر کمیته فرعـی ‪ 39‬با‬ ‫عنـوان پایـداری بـرای فنـاوری اطالعـات و توسـط نیز به‬ ‫تشـریح فعالیت‌هـای ایـن کمیتـه پرداخـت و گفت‪ :‬کمک‬ ‫بـه صنایـع مختلـف بـه وسـیله ‪ IT‬در جهـت صرفه‌جویی‬ ‫و کاهـش مصـرف انرژی محـور اصلی فعالیت‌هـای کمیته‬ ‫‪ 39‬است‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه عالقه‌منـدان می‌تواننـد جهت‬ ‫کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایت کمیتـه فنـی فناوری‬ ‫اطالعـات بـه نشـانی‪ inso-ittc.ir‬مراجعـه کننـد یـا‬ ‫آمادگـی خـود را بـرای مشـارکت در کمیته‌هـای فرعـی‬ ‫از طریـق بـا نشـانی الکترونیکـی ‪sec@isiri-ittc.ir‬‬ ‫اعلام کنند‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با بازارکار نوین‪:‬‬ ‫صاحبان مشاغل سنتی به جای مقابله‬ ‫باید فناوری‌های نوین را وارد‬ ‫کسب‌وکارشان کنند‬ ‫برخی از مدیران خیلی ‪ IT‬را جدی نگرفته‌اند‬ ‫رئیـــس ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه‌ای‬ ‫جدال کسب‌وکارهای‬ ‫اینترنتی و سنتی فقط‬ ‫به کشورمان اختصاص‬ ‫ندارد و در تمام جهان‬ ‫شاهد آن هستیم‬ ‫کشـــور بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ســـال‌های اخیـــر‬ ‫خوشـــبختانه ‪ IT‬بـــه خیلـــی از صنایـــع ورود کـــرده‬ ‫اســـت افـــزود‪ :‬بـــا ایـــن وجـــود برخـــی از مدیـــران‬ ‫خیلـــی آن را جـــدی نگرفته‌انـــد و ایـــن در حالـــی‬ ‫اســـت کـــه خـــود آن‌هـــا در زندگـــی روزانـــه خـــود‬ ‫از موبایـــل و اپلیکیشـــن هـــا اســـــــــــــتفاده‬ ‫می‌کننـــد‪ ،‬امـــا حاضـــر نیســـتند آن را در کار خـــود‬ ‫به‌کارگیرنـــد‪.‬‬ ‫وی راهــکار خــروج از ایــن جدال‌هــا را اســتفاده‬ ‫کس ـب‌وکارهای ســنتی از ف ّنــاوری هــای نویــن ذکــر‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬صاحبــان کســب‌وکارهای ســنتی‬ ‫بایــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد‪ ،‬زیــرا نیــاز مــردم‬ ‫نمی‌ایســتد تــا آن‌هــا یواش‌یــواش بــا آن منطبــق‬ ‫شــوند‪ ،‬اص ـ ً‬ ‫ا تجــارت هــم یعنــی همیــن و هرکســی‬ ‫بتوانــد زودتــر نیازهــا بــرآورده کنــد موفــق می‌شــود‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه‌ای کشـــور‬ ‫در پایـــان گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار مـــا گفـــت‪ :‬ایـــن‬ ‫دعواهـــا و صداهـــای بلنـــد را همـــه می‌بیننـــد‪ ،‬ولـــی‬ ‫کاره ــای بنی ــادی و زیرس ــاختی ک ــه در ای ــن ح ــوزه‬ ‫شـــکل‌گرفته کمتـــر دیـــده می‌شـــود‪.‬‬ ‫امین بلند همت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫جدال کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی‬ ‫فقط به کشورمان اختصاص ندارد‬ ‫رئیـــس ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه‌ای‬ ‫کشـــور در گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار بـــازارکار‬ ‫نویـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بعضـــی از کارهـــا‬ ‫را نمی‌تـــوان کاری کـــرد گفـــت‪ :‬جـــدال‬ ‫کســـب‌وکارهای اینترنتـــی و ســـنتی فقــــــــط‬ ‫ب ــه کش ــورمان اختص ــاص ن ــدارد و در تم ــام جه ــان‬ ‫شـــاهد آن هســـتیم‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در خـــود آمریـــکا نیـــز کـــه‬ ‫بســـیاری از ایـــن فناوری‌هـــای نویـــن ازآنجـــا‬ ‫شـــکل می‌گیـــرد ایـــن مشـــکالت را مشـــاهده‬ ‫می‌کنیـــم ‪.‬‬ ‫س ــعادت در ادام ــه ب ــه جلس ــه س ــال پی ــش خ ــود‬ ‫در مجلـــس پیرامـــون بحـــث حمل‌ونقـــل مشـــارکتی‬ ‫کـــه از طریـــق اپلیکیشـــن هـــا انجـــام می‌شـــود‬ ‫اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬در آن جلســـــــــــــــــــه‬ ‫بـــه اعضـــای اتحادیـــه تاکســـی داران گفتـــم کـــه‬ ‫اشـــکال ایـــن اســـت کـــه شـــماها خودتـــان بایـــد‬ ‫ف ّناوری‌هـــای نویـــن را وارد کســـب‌وکارتان‬ ‫می‌کردیـــد و نمی‌نشســـتید تـــا چهـــار جـــوان‬ ‫بیاینـــد و بـــازی شـــما را بـــه هـــم بزننـــد‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه در ح ــال حاض ــر ای ــن دعواه ــا‬ ‫بی‌فایـــده اســـت افـــزود‪ :‬نگاهـــی بـــه تجربـــه‬ ‫جهانـــی نیـــز نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن جدال‌هـــا‬ ‫فای ــده‌ای نداش ــته اس ــت‪ .‬در ای ــن ش ــرایط صاحب ــان‬ ‫کســـب‌وکارهای ســـنتی یـــا بایـــد شکســـت را‬ ‫بپذیرن ــد و ی ــا اینک ــه س ــریع عم ــل کنن ــد و از ای ــن‬ ‫فناوری‌هـــا در جهـــت توســـعه کســـب‌وکار خـــود‬ ‫بهـــره گیرنـــد‪.‬‬ ‫بـــا آنکـــه از زمـــان فراگیـــری اســـتفاده از کســـب‌وکارهای اینترنتـــی در کشـــورمان مـــدت زیـــاد‬ ‫نمی‌گـــذرد‪ ،‬امـــا در ایـــن مـــدت کوتـــاه شـــاهد جـــدال بســـیاری میـــان ایـــن کســـب‌وکارها بـــا‬ ‫رقبـــای سنتی‌شـــان بوده‌ایـــم‪.‬‬ ‫یـــک روز اســـتفاده از تاکســـی‌های اینترنتـــی مـــورد اعتـــراض تاکســـی داران و فعـــاالن شـــاغل‬ ‫در آژانس‌هـــای حمل‌ونقـــل قـــرار می‌گیـــرد و روز دیگـــر خبـــر از جـــدال میـــان فروشـــگاه‌های‬ ‫ســـنتی و اینترنتـــی بـــه گـــوش می‌رســـد‪.‬‬ ‫امـــا ناصـــر علـــی ســـعادت‪ ،‬رئیـــس ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه‌ای کشـــور ایـــن جدال‌هـــا‬ ‫را بی‌فایـــده می‌دانـــد و اعتقـــاد دارد کـــه صاحبـــان مشـــاغل ســـنتی بـــه جـــای مقابلـــه بـــا ایـــن‬ ‫فناوری‌هـــای نویـــن‪ ،‬بـــه ظرفیـــت ایـــن بخـــش در توســـعه کســـب‌وکار خـــود توجـــه کننـــد‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اپلیکیشن جدید واتس‌اپ به کمک کسب‌وکارهای کوچک می‌آید‬ ‫واتـــس‌اپ چنـــد مـــاه پیـــش خبـــر از عرضـــه‬ ‫اپلیکیشـــن جدیـــدی بـــرای کســـب‌وکارها داد و‬ ‫به‌عنـــوان بخشـــی از ایـــن ســـرویس جدیـــد‪ ،‬آن‌هـــا‬ ‫اکانت‌هـــای بیزینســـی را به‌صـــورت بـــه محـــدود‬ ‫بـــه نســـخه آزمایشـــی واتـــس‌اپ آوردنـــد‪ .‬امـــروز‬ ‫ایـــن کمپانـــی باالخـــره بـــه وعـــده‌اش عمـــل کـــرد و‬ ‫واتـــس‌اپ بیزینـــس (‪)WhatsApp Business‬‬ ‫را بـــرای کمـــک بـــه کســـب‌وکارهای کوچک‌تـــر‬ ‫منتشـــر کـــرد‪.‬‬ ‫ایـــن اپلیکیشـــن رایـــگان بـــوده و فعـــا نســـخه‬ ‫اندروی ــد آن در کش ــورهای اندون ــزی‪ ،‬ایتالی ــا‪ ،‬مکزی ــک‪،‬‬ ‫انگلســـتان و ایاالت‌متحـــده آمریـــکا در دســـترس‬ ‫اســـت‪ .‬البتـــه واتـــس‌اپ قـــول داده کـــه در هفته‌هـــای‬ ‫آتـــی ایـــن اپلیکیشـــن را بـــرای سیســـتم‌عامل ‪ iOS‬و‬ ‫مارکت‌هـــای بیشـــتر عرضـــه کنـــد‪.‬‬ ‫واتـــس‌اپ مدت‌هـــا در تـــاش بـــوده تـــا‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫نخستین روبات فروشنده اخراج شد‬ ‫‪66‬‬ ‫نخســـتین دســـتیار فـــروش ســـایبورگ بریتانیـــا‬ ‫یـــک هفتـــه بعـــد از اســـتخدام بـــه دلیـــل «بـــی‬ ‫کفایتـــی» اخـــراج شـــد‪ .‬از نظـــر برخـــی کارشناســـان‬ ‫ای ــن ام ــر نش ــان م ــی ده ــد ک ــه چق ــدر ب ــا تس ــخیر‬ ‫دنیایمـــان توســـط هـــوش مصنوعـــی راه درازی در‬ ‫پیـــش داریـــم‪.‬‬ ‫‪ -RT‬فروشـــگاه «مارجیوتـــا» در شـــهر ادینبـــرو در‬ ‫اســـکاتلند روباتـــی بـــه نـــام «فابیـــو» را بـــه عنـــوان‬ ‫فروشـــنده بـــه اســـتخدام خـــود در آورده بـــود‪ ،‬امـــا‬ ‫فابیـــو تنهـــا یـــک هفتـــه بعـــد و بـــه دلیـــل ناتوانـــی‬ ‫در انج ــام مس ــوولیت های ــش ش ــغل خ ــود را از دس ــت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫فابیـــو در واقعـــا یـــک نـــوع روبـــات فلفـــل یـــا‬ ‫‪ Pepper‬اس ــت ک ــه ش ــرکت ژاپن ــی س ــافت بان ــک‬ ‫آن را س ــاخته اس ــت‪ .‬دلی ــل اس ــتخدام فابی ــو در ای ــن‬ ‫فروش ــگاه اج ــرای ی ــک پ ــروژه تحقیقات ــی اس ــت ک ــه‬ ‫دانشـــگاه »هریـــوت وات» آن را تعریـــف کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫خ ــود ای ــن پ ــروژه تحقیقات ــی نی ــز بخش ــی از مس ــتند‬ ‫«شـــش روبـــات و مـــا» اســـت کـــه توســـط ‪BBC‬‬ ‫تولیـــد مـــی شـــود‪.‬‬ ‫الـــن مارگیوتـــا‪ ،‬مدیـــر فروشـــگاه مارجیوتـــا مـــی‬ ‫گوی ــد‪ :‬فک ــر م ــی کردی ــم ک ــه ای ــن روب ــات عض ــوی‬ ‫فـــوق العـــاده خواهـــد بـــود و بـــه مشـــتریان مـــان‬ ‫نشـــان مـــی دهـــد کـــه همـــواره مـــی خواهیـــم کاری‬ ‫ن ــو و ج ــذاب انج ــام دهی ــم‪ .‬متاس ــفانه فابی ــو آنگون ــه‬ ‫ک ــه انتظ ــار داش ــتیم کار نم ــی ک ــرد‪ .‬ب ــه نظ ــر م ــی‬ ‫اپلیکیشـــنش را بـــه محیطـــی بهتـــر بـــرای‬ ‫کســـب‌وکارها تبدیـــل کنـــد‪.‬‬ ‫واتـــس‌اپ بیزینـــس مشـــابه خـــود اپلیکیشـــن‬ ‫اصلـــی اســـت بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه ویژگی‌هایـــی‬ ‫بـــرای ســـاخت پروفایل‌هـــای بیزینســـی می‌دهـــد‪.‬‬ ‫کســـب‌وکارها می‌تواننـــد اطالعـــات مهمـــی از جملـــه‬ ‫ایمیـــل‪ ،‬آدرس فروشـــگاه یـــا وب‌ســـایت‌ها را بـــه‬ ‫پروفایـــل خـــود اضافـــه کننـــد تـــا کاربـــران راحت‌تـــر‬ ‫بتواننـــد بـــا آن‌هـــا ارتبـــاط برقـــرار کننـــد‪.‬‬ ‫جــدا از اینکــه در ایــن نســخه از واتـس‌اپ‪ ،‬ابزارهــای‬ ‫پیام‌رســـان هوشـــمند در اختیـــار کســـب‌وکارها قـــرار‬ ‫می‌گیـــرد‪ .‬چیـــزی کـــه پیش‌تـــر مشـــابهش را بـــا‬ ‫فیس‌بـــوک مســـنجر دیـــده بودیـــم‪ .‬به‌عنـــوان نمونـــه‬ ‫می‌توانیـــد بـــرای ســـوال‌های تکـــراری جواب‌هـــای‬ ‫س ــریع بگذاری ــد ی ــا وقت ــی ک ــه در دس ــترس نیس ــتید‪،‬‬ ‫بـــه مشـــتریان بگوییـــد کـــه فعـــا ســـرتان شـــلوغ‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫دسترســـی بـــه آمـــار پیام‌هـــا نیـــز از دیگـــر‬ ‫ویژگی‌ه ــای واتــس‌اپ بیزین ــس ب ــه ش ــمار مــی‌رود‪ .‬ب ــد‬ ‫نیس ــت بدانی ــد ب ــرای ارتب ــاط ب ــا کســب‌وکارهایی ک ــه از‬ ‫ایـــن اپلیکیشـــن جدیـــد اســـتفاده می‌کننـــد‪ ،‬احتیاجـــی‬ ‫نیس ــت ک ــه ش ــما ه ــم ی ــک اکان ــت واتــس‌اپ بیزین ــس‬ ‫بســـازید و بـــا همـــان واتـــس‌اپ معمولـــی می‌توانیـــد بـــا‬ ‫آن‌هـــا حـــرف بزنیـــد‪.‬‬ ‫رس ــید ک ــه م ــردم در عم ــل از آن دوری م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫در واقــع فابیــو در کمــک بــه مشــتریان ناتــوان بــود‬ ‫و بــه آنهــا آدرس هــای اشــتباه مــی داد و مثــا آدرس‬ ‫بط ــری ه ــای آب را در قفس ــه ه ــای آبمی ــوه م ــی داد‪.‬‬ ‫ع ــاوه ب ــر ای ــن‪ ،‬فق ــط ب ــه آنه ــا پاس ــخ م ــی داد ک ــه‬ ‫محص ــول م ــورد نظرش ــان در کج ــای فروش ــگاه ق ــرار‬ ‫دارد و ب ــه خ ــودش زحم ــت نم ــی داد ک ــه مش ــتریان‬ ‫را بـــرای پیـــدا کـــردن محصـــول مـــورد نظرشـــان‬ ‫مش ــایعت کن ــد‪.‬‬ ‫مس ــوالن فروش ــگاه بع ــد از اینک ــه متوج ــه ش ــدند‬ ‫فابیـــو آنقـــدر کـــه بایـــد مناســـب ایـــن کار نیســـت‪،‬‬ ‫پ ــس از مدت ــی مس ــولیت س ــاده ت ــری ب ــر عه ــده اش‬ ‫قـــرار دادنـــد و تصمیـــم گرفتنـــد از وی بـــرای ارایـــه‬ ‫نمون ــه غ ــذا ب ــه مش ــتریان اس ــتفاده کنن ــد‪ ،‬ام ــا فابی ــو‬ ‫در ایـــن زمینـــه هـــم ناتـــوان از آب درآمـــد‪.‬‬ ‫مارجیوتـــا مـــی گویـــد‪ :‬فابیـــو نمـــی توانســـت بـــا‬ ‫مشـــتریان مکالمـــه درســـتی برقـــرار کنـــد‪ .‬یکـــی‬ ‫دیگـــر از مشـــکالت ایـــن روبـــات هـــم محدودیـــت‬ ‫ه ــای حرکت ــی آن ب ــود‪ .‬ای ــن روب ــات نم ــی توانس ــت‬ ‫در فروش ــگاه حرک ــت کن ــد و مش ــتریان را ب ــه س ــمت‬ ‫محصـــوالت مـــورد نظرشـــان راهنمایـــی کنـــد‪.‬‬ ‫امـا فابیـو خیلی هم بدشـانس نبـود‪ ،‬چراکـه در میان‬ ‫همکارانـش بسـیار محبـوب بـود‪ .‬ایـن مسـاله از دیـدگاه‬ ‫محققـان نکتـه تعجـب برانگیـزی اسـت‪ .‬اولیـور لمـون‪،‬‬ ‫مسـئول آزمایشـگاه تعاملات در دانشـگاه هریـوت وات‬ ‫مـی گویـد‪ :‬یکـی از چیزهایـی کـه انتظـار نداشـتیم این‬ ‫بـود کـه کارکنـان فروشـگاه رابطـه خیلـی خوبی بـا این‬ ‫روبـات داشـته باشـند‪ .‬ایـن موضـوع جالـب بـود‪ ،‬زیـرا‬ ‫انتظـار داشـتیم کـه عکـس ایـن مسـاله اتفـاق بیفتـد و‬ ‫کارکنـان آن را تهدیـدی را بـرای شـغل خـود احسـاس‬ ‫کننـد‪ .‬بـه هـر حـال هر چـه باشـد‪ ،‬ایـن روبات قـرار بود‬ ‫بـه جـای یکـی از ایـن نیروها اسـتخدام شـود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ش ــرکت گ ــوگل ب ــا ه ــدف تاس ــیس دفاتــــ ــری‬ ‫در ‪ ۹‬ایال ــت مختل ــف آمری ــکا‪ ،‬موج ــی از اس ــتخدام‌ها‬ ‫را در سرتاســـر ایـــاالت آمریکایـــی آغـــاز کرده‌اســـت‪.‬‬ ‫براســـاس گـــزارش ‪ ،CNN‬ايـــن شـــركت بـــا‬ ‫توســـعه دادن دفاتـــر موجـــود و تاســـيس دفاتـــر‬ ‫جديـــد در ‪ 9‬ايالـــت آمريـــكا‪ ،‬بـــراي تاميـــن‬ ‫نيروهـــاي مـــورد نيـــاز خـــود اقـــدام بـــه اســـتخدام‬ ‫نيروهـــاي جديـــد كرده‌اســـت‪.‬‬ ‫ســـاندار پيچـــاي مديـــر عامـــل ايـــن شـــركت‬ ‫اعـــام كـــرد گـــوگل قصـــد دارد هـــزاران نفـــر را‬ ‫از سرتاســـر آمريـــكا جـــذب كنـــد از ايـــن رو بـــراي‬ ‫توســـعه و ايجـــاد دفاتـــر جديـــد در ‪ 9‬ايالـــــــــت‬ ‫بـــه ويـــژه در كلـــرادو و ميشـــيگان ســـرمايه‌گذاري‬ ‫كرد ه‌اســـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫گوگل هزاران نفر را استخدام می‌کند‬ ‫برنامـــه اســـتخدامي گـــوگل كـــه معمـــــــوال‬ ‫بـــه عنـــوان شـــركتي متعلـــق بـــه ســـيليكون‌ولي‬ ‫شـــناخته مـــي شـــود‪ ،‬بـــا طـــرح اســـتخدام در‬ ‫آمري ــكاي اي ــن ش ــركت همخوان ــي دارد‪ .‬گـــ ــوگل‬ ‫ب ــه تازگ ــي دفات ــر ي ــا مراكـــــــ ــز داده‌هاي ــي در‬ ‫‪ 21‬ايالـــت آمريـــكا تاســـيس كرده‌اســـت‪.‬‬ ‫ايـــن شـــركت كـــه اكنـــون تحـــت مالكيـــت‬ ‫شـــركت آلفابـــت اســـت‪ ،‬همچنيـــن قصـــد دارد‬ ‫تـــا ســـال ‪ 2018‬پنـــج مركـــز داده‌هـــاي جديـــد در‬ ‫ايـــاالت متحـــده راه‌انـــدازي كنـــد و تعـــداد مراكـــز‬ ‫داده‌هـــاي خـــود را بـــه ‪ 11‬برســـاند‪ .‬يـــك مركـــز‬ ‫داده‌هـــا‪ ،‬بـــه تنهايـــي‪ ،‬بـــه ‪ 70‬تـــا ‪ 350‬نفـــر نيـــرو‬ ‫نيـــاز دارد‪.‬‬ ‫درحـــال حاضـــر شـــركت‌هاي فنـــاوري‬ ‫بـــراي اســـتخدام نيروهـــاي جديـــد در آمريـــكا‬ ‫مـــورد توجـــه فـــراوان قـــرار گرفتـــه و تحـــت‬ ‫فشـــار سياســـي زيـــادي بـــراي ايجـــاد شـــغل و‬ ‫ســـركايه‌گذاري قـــرار دارنـــد‪.‬‬ ‫فيس‌بـــوك نيـــز در سرتاســـر آمريـــكا پنـــج‬ ‫مركـــز داده‌هـــا داشـــته و قصـــد دارد پنـــج مركـــز‬ ‫ديگـــر را نيـــز راه‌انـــدازي كنـــد‪ .‬شـــركت اپـــل نيـــز‬ ‫ب ــه تازگ ــي ب ــراي تجهي ــز و ايج ــاد ‪ 20‬ه ــزار ش ــغل‬ ‫جديـــد طـــي پنـــج ســـال آينـــده ‪ 30‬ميليـــارد دالر‬ ‫ســـرمايه‌گذاري كرده‌اســـت‪ .‬همچنيـــن شـــركت‬ ‫آمـــازون بـــا راه‌انـــدازي دفتـــر مركـــزي ديگـــري در‬ ‫شـــهري جديـــد وعـــده داده كـــه ‪ 50‬هـــزار شـــغل‬ ‫جديـــد ايجـــاد خواهـــد كـــرد‪.‬‬ ‫‪67‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪12‬‬ ‫اسفند ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪68‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!