صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۰

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 10

ماهنامه بازار کار نوین شماره 10

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال اول ■ شماره دهم ■ شهریور ‪1396‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫‪ 8‬معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور‪:‬‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫عکس‪ :‬فارس ‪ /‬حمیدرضا نیکومرام‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام‪ ،‬لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬نیما ذبیح‪‎‬اله‪‎‬زاده‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه‌آرایــی‪ :‬شــهره ســلطان‌محمدی‪،‬‬ ‫حمیــد بختیــاری‬ ‫زمینه برای دانش‌بنیان‌ها مساعدتر می‌شود‬ ‫‪ 13‬دبیر ستاد توسعه فرهنگ علمی در برنامه چرخ‬ ‫صندوق‌های جسورانه حوزه فناوری به‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه‬ ‫پایداری اقتصاد دانش‌بنیان می‌انجامد‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬الهام محمدی‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪ 18‬معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در پاسخ به‬ ‫بازارکارنوین خبر داد‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری خصوصی در‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫کشور گسترش می‌یابند‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ -‬بیـن خیابـان‬ ‫دانشـگاه و فخر رازی ‪ -‬بن بسـت درمانگاه ‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن ‪ 66972525 :‬دورنگار ‪66490739 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪17‬‬ ‫توسط انجمن جهانی پارک های علمی معرفی شد‬ ‫ایده های برگزیده در پارک های سراسر‬ ‫جهان‬ ‫‪ 22‬اولین منطقه ویژه علم و فناوری در شهر‬ ‫اصفهان تاسیس می‌شود‬ ‫‪ 26‬اخبار‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالـــب مختلـــف در ایـــن نشـــریه صرفـــا‬ ‫به‌منظـــور اطالع‌رســـانی صـــورت گرفتـــه و الزامـــا‬ ‫بـــه منزلـــه تاییـــد آنهـــا توســـط جهاددانشـــگاهی‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫‪ 32‬در گردهمایی فعاالن صنعت چاپ در دانشگاه امیر‬ ‫کبیر عنوان شد‬ ‫توسعه علوم و فناوری صنعت چاپ؛‬ ‫بسترسازتوسعهشرکت‌هایدانشبنیان‬ ‫‪ 36‬اخبار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪31‬‬
‫‪ 40‬گردهمــایی ایده‌پردازان جوان در دومین دوره رویداد‬ ‫مدوتک‬ ‫مد و تکنولـوژی به کمک تولیدکنندگان‬ ‫پوشاک ایرانی می‌آیند‬ ‫‪ 54‬استارت‌آپ‌های دانش‌آموزی پنجره‌ای‬ ‫به ســوی کارآفرینی در مدارس‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ 44‬در نشست کمیسیون فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و اقتصاد‬ ‫رسانه اتاق ایران مطرح شد‬ ‫‪ 46‬تکانش‪ ،‬توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی؛‬ ‫تشکیل بازار تخصصی مبادله فناوری و‬ ‫فناوری در اصفهان‬ ‫‪58‬‬ ‫برگزاری اولین استارت آپ با موضوع آموزش‬ ‫در مدرسه کودکان کار «صبح رویش»‬ ‫‪ 49‬اینفوگرافیک‬ ‫اصفهان تصویب شد‬ ‫هدایت و رونق بخشی به معادالت انتقال‬ ‫عمر ‪ 95‬درصد از استارت‪‎‬آپ ها تنها ‪ 5‬سال‬ ‫است‬ ‫در دومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای استان‬ ‫با حاشیه هایی در مراسم اختتامیه؛‬ ‫استارت آپ محیط زیست دانشگاه شهیـد‬ ‫بهشتی به کار خود پایان داد‬ ‫‪ 60‬با اهدای جایزه ویژه فن‌آوری‬ ‫ی به کار خود‬ ‫سومین جشنواره ملی اسباب باز ‌‬ ‫موانع موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران‬ ‫پایان داد‬ ‫همه‌چیز درباره «استارت‌آپ»؛ این آشنای‬ ‫ِ‬ ‫محرک صنعت توریسم‬ ‫گردشگری حوزه ای درآمدزا و‬ ‫‪ 50‬استارت‌آپی شویم؛‬ ‫غریب!‬ ‫‪ 53‬برگزاری اولین دوره مدرسه تابستانه کسب‌وکار خواجه‌نصیر‬ ‫هدف تربیت مرد جنگی در کارآفرینی است!‬ ‫‪ 62‬در چهارمین استارتاپ دمو فن بازار ملی ایران اعالم شد‬ ‫‪ 64‬جايگاه استارت‌آپ‌ها در برنامه اشتغال‬ ‫استارت آپ‬ ‫فراگیر سال ‪۹۶‬‬ ‫‪ 66‬اخبار‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 78‬معرفی یک فن بازار مستقر در شهرک صنعتی؛‬ ‫مشاوره های فناوری‪ ،‬بازار و بهره وری نیاز جدی‬ ‫واحد‌های صنعتی‬ ‫بازاراطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 79‬فن‌بازار منطقه‌ای همدان؛‬ ‫کریدور تعامل فناوران و سرمایه‌گذاران‬ ‫‪ 80‬اخبار‬ ‫‪ 72‬اتحـادیه کسـب‌وکارهـای اینترنتی غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی اتحادیه‌هاست‬ ‫‪ 73‬راه مناسب برای انتقال دیجیتالی در کسب‌وکارهای توریستی‬ ‫‪ 74‬فعالیت ‪ 588‬هزار شغل ایرانی در فضای مجازی‬ ‫‪ 75‬اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪77‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در دولت دوازدهم‬ ‫‪8‬‬ ‫درآخریــن روزهــای مــرداد ‪ 96‬دولــت دوازدهــم‬ ‫بــا کســب رای اعتمــاد از مجلــس شــورای اســامی‬ ‫کار خــود را آغــاز نمــود ‪ .‬دومیــن دولــت دکتــر‬ ‫سیدحســن روحانــی درشــرایطی کار خــود را آغــاز‬ ‫کــرد کــه در طــول چهارســال گذشــته ‪ ،‬شــاهد‬ ‫اقدامــات ارزنــده ای در راســتای ایجــــــــــــاد‬ ‫زیــر ســاخت هــای اقتصــاد دانــش بنیــان بودیــم ‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره ماهنامــه گفــت و گویــی از معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری درج شــده کــه‬ ‫رونــد فعالیــت هــای ایــن معاونــت را در ایــن راســتا‬ ‫تشــریح نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫قطعــا ایــن انتظــار وجــود دارد کــه دردولــت‬ ‫دوازدهــم و در چهارســال دومــی کــه دکتــر‬ ‫روحانــی جهــت تحقــق برنامه‌هــای خــود‬ ‫دراختیــار دارد ایــن فعالیــت هــا بــا ســرعتی‬ ‫بیشــتر ادامــه یابــد و نــه تنهــا برشــمار بســیاری‬ ‫از پارک‌هــای علم‌وفنـــــــاوری ‪ ،‬مراکــز رشــد و‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیانــی کــه طــی ایــن ســال هــا‬ ‫تاســیس شــده‌اند افــزوده شــود‪ ،‬بلکــه همــه آنهــا‬ ‫در ادامــه حیــات خــود بــه نهــال هــای تنومنــدی‬ ‫تبدیــل گردنــد وفعالیتشــان اســتمرار یابــد‪.‬‬ ‫گســترش اقتصــاد دانــش بنیــان ابتــدا بــه‬ ‫فرهنــگ ســازی و ایجــاد محیطــی مناســب بــرای‬ ‫رشــد و فعالیــت نیــاز دارد ‪ .‬بعیــد بــه نظــر می‌رســد‬ ‫بــدون ایــن فرهنــگ ســازی ‪ ،‬بــا فضایــی کــه طــی‬ ‫ده هــا ســال گذشــته اقتصــاد متکــی بــر نفــت و‬ ‫تــک محصولــی درکشــور ایجــاد کــرده اســت‬ ‫اقتصــادی دانــش بنیــان درجهــت توســعه اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی شــکل گیــرد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن فرهنــگ ســازی ‪ ،‬رســانه هــای‬ ‫مکتــوب و غیرمکتــوب رســالت بزرگــی دارنــد‪.‬‬ ‫درشــرایطی کــه بــا توســعه شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫و اینترنــت ‪ ،‬دشــمنان ایــران نیــز ســاکت‬ ‫ننشســته‌اند و هــر روز چالــش هــای جدیــدی‬ ‫ایجــاد مــی کننــد کــه موجــب انحــراف افــکار از‬ ‫توجــه بــه نیازهــای اصلــی کشــور گــردد بایــد‬ ‫رســانه هــای مــا نیــز بــا آمــوزش و دادن هشــدار‬ ‫جامعــه را ازآنچــه مــی گــذرد آگاه ســازند و بــا‬ ‫برنامــه ریــزی هــای فرهنگــی بــه مقابلــه بــا ایــن‬ ‫توطئــه هــای شــوم بپردازنــد‪.‬‬ ‫درکنــار ایــن فرهنــگ ســازی هــا ‪ ،‬قوه‌مقننــه‬ ‫نیــز بایــد قوانیــن دســت و پاگیــری را کــه‬ ‫مانــع شــکل گیــری ســاختارهای الزم بــرای‬ ‫اقتصاددانش‌بنیــان هســتند مــورد بازبینــی قــرار‬ ‫دهــد و مســیری همــوار را جهــت فعالیــت هــا‬ ‫آمــاده ســازد ‪ .‬تحــوالت در حــوزه علــم وفنــاوری‬ ‫بــا شــتاب فراوانــی صــورت مــی گیرنــد ‪ .‬اگــر در‬ ‫مســیرتحوالت ایــن حــوزه نخواهیــم از دنیــا عقــب‬ ‫بمانیــم بایــد قــدرت آن را داشــته باشــیم بــی آنکــه‬ ‫در دام بروکراســی هــای متــداول گرفتــار شــویم از‬ ‫بنــد مشــکالت ناشــی از قوانیــن و آییــن نامه‌هــای‬ ‫دســت و پاگیــر خــود را برهانیــم‪.‬‬ ‫توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان عــاوه بر مــواردی‬ ‫کــه گفتــه شــد نیــاز بــه پشــتوانه هــای اقتصــادی‬ ‫و منابــع مالــی دارد ‪ ،‬هرچنــد کشــور بــا توجــه‬ ‫بــه تحریــم هایــی کــه همچنــان ادامــه دارنــد بــا‬ ‫تنگناهــا و محدودیــت هــا ی مختلفــی روبــرو اســت‬ ‫امــا الزم اســت درجهــت تســریع درحرکت‌هــای‬ ‫علمــی موجــود بــا تخصیــص بهینــه منابــع ‪،‬‬ ‫تســهیالت مالــی الزم بــا نــرخ هایــی پاییــن در‬ ‫اختیــار فعــاالن عرصــه هــای علمــی و فنــاوری و‬ ‫فعالیــت هــای دانــش بنیــان قرارگیــرد ‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مــواردی کــه بایــد درجهــت‬ ‫حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان مــورد نظــر‬ ‫قرارگیــرد حمایــت از جوانــان ایرانــی و فعــاالن‬ ‫عرصــه هــای علمــی کشــور در برابــر رقبایــی اســت‬ ‫کــه دربــازار جهانــی وجــود دارنــد ‪ .‬در ســال هــای‬ ‫گذشــته بــا ادعــای اینکــه واردات بایدکامــا آزاد‬ ‫باشــد تــا محصــوالت ایرانــی در یــک بــازار رقابتــی‬ ‫ارتقــاء یابنــد و خــود جایــگاه مناســب را پیــدا کنند‬ ‫مرزهــای کشــور بــر روی واردات بســیاری ازکاالهــا‬ ‫بــاز بــود ‪ ،‬چنیــن ایــن ادعــا هایــی ســوداگرانه و‬ ‫پــوچ وفریبنــده اســت ‪ ،‬بایــد محصــوالت ایرانــی در‬ ‫برابــر رقبــای خارجــی حمایــت شــوند و درجایــی‬ ‫کــه اســتفاده از کاالی ســاخت ایــران ممکــن اســت‬ ‫از مصــرف کاالی بیگانــه جلوگیــری شــود‪ .‬بســیاری‬ ‫از صنایــع مــا درســال هــای گذشــته درپــای ورود‬ ‫کاالهــای خارجــی کــه بســیاری ازآنهــا بنجــل‬ ‫بودنــد قربانــی شــده و ازبیــن رفتنــد ‪ ،‬ایــن‬ ‫تجربــه تلــخ درمــورد محصــوالت شــرکت هــای‬ ‫دانش‌بنیــان نبایــد تکــرار شــود ‪.‬‬ ‫درتمامـی مواردی کـه دراین نوشـته کوتاه به آن‬ ‫اشـاره شـد نقـش محـوری بـر دوش معاونـت علمی‬ ‫وفنـاوری رییـس جمهـور خواهـد بـود ایـن معاونت‬ ‫از یـک سـو بایـد فعالیـت هـای حمایتـی و هدایتی‬ ‫خـود را از مجموعـه هـای دانـش بنیـان ادامـه دهد‬ ‫و از سـوی دیگـر بـا رصـد و مطالعـه دقیـق آنچـه‬ ‫در دنیـای علـم و فنـاوری ایـران مـی گـذرد ایـن‬ ‫مجوعـه هـا را دربرابـر آفـات بزرگی که وجـود دارند‬ ‫از گزندهـا مختلـف مصـون دارد ‪ .‬رسـیدن بـه ایـن‬ ‫مـرز از توانایـی هـا زمانی امـکان پذیراسـت که خود‬ ‫معاونـت دچار بیماری های سـختی کـه نظام اداری‬ ‫ایـران دچـار آن اسـت نگـردد وسـاختار آن متفاوت‬ ‫بـا سـاختارهای موجـود و درجهـت توسـعه علـم و‬ ‫دانـش درکشـور و عـاری از فسـادهای رایـج اداری‬ ‫شـکل گیرد‪.‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫◄ معاون علمی و فناوری رییسجمهور‪:‬‬ ‫◄ دبیر ستاد توسعه فرهنگ علمی در برنامه چرخ‬ ‫صندوقهای جسورانه حوزه فناوری به‬ ‫پایداری اقتصاد دانشبنیان میانجامد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫زمینه برای دانشبنیانهامساعدتر میشود‬ ‫‪9‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دکتر سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مطرح کرد‪:‬‬ ‫زمینه برای دانش‌بنیان‌ها‬ ‫مساعدتر می‌شود‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫پایـگاه اطلاع رسـانی دولـت به مناسـبت هفتـه دولت با دکتر سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهوری بـه گفت و گـو نشسـت‪ .‬وی در این‬ ‫گفـت و گـو از دسـتاوردهای دولـت یازدهم سـخن گفت و اعالم کرده اسـت‪ ،‬بیـش از ‪۳‬هزار شـرکت دانش‌بنیـان‪ ،‬زمینه صـادرات محصوالت دارویـی داخلی به‬ ‫کشـورهای همسـایه و آمار روبه‌رشـد بازگشـت نخبگان‪ ،‬بخشـی از این دستاوردهاسـت‪.‬‬ ‫سـتاری امـا مهم‌تریـن دسـتاورد زیسـت‌بوم اقتصـاد دانش‌بنیـان را در حفـظ نیروی انسـانی خلاق و کارآمـد عنوان می‌کنـد و معتقد اسـت با گسـترده‌تر‬ ‫کـردن ایـن فضـای محدود‪ ،‬می‌تـوان به پیشـرفت اقتصـاد و حفـظ و ماندگاری سـرمایه‌های انسـانی امیـدوار بود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت مشروح گفت‌وگو با معاون علمی و فناوری را می‌خوانید‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫◄ نظــر بــه اهمیــت توســعه علــم و فنــاوری‬ ‫در توســعه اقتصــادی کشــور و بــا توجــه بــه‬ ‫نقــش مهــم معاونــت علمــی و فنــاوری بــرای‬ ‫حمایــت از شــرکت‌های دانــش بنیــان و تحقــق‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی ایــن معاونــت چــه اقداماتــی‬ ‫در ایــن زمینــه داشــته اســت؟‬ ‫◄ مهم‌تریــن رویکــرد اجرایــی و عملیاتــی دولــت‬ ‫یازدهــم‪ ،‬اجرایی‪‎‬ســازی قانــون حمایــت از شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان بــود‪ .‬ایــن رونــد بــا شــکل جدی‌تــر و بــا‬ ‫اهتمــام بیش‌تــری در دولــت دوازدهــم نیــز پیگیــری و‬ ‫دنبــال خواهــد شــد‪ .‬در همیــن مســیر‪ ،‬رویکــرد اصلــی‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری در خصــوص همــکاری هــای‬ ‫بیــن المللــی‪ ،‬ایجــاد بســتر مناســب بــرای فعالیــت‬ ‫بازیگــران نظــام نــوآوری‪ ،‬و بــه ویــژه شــرکت هــای نــوآور‬ ‫اســت‪ .‬معاونــت ســعی می‌کنــد شــرایط‪ ،‬امکانــات و‬ ‫زیرســاخت مناســب بــرای نقــش آفرینــی شــرکت هــای‬ ‫دانش‌بنیــان ایرانــی را در بســتر اقتصــاد کنونــی کشــور‬ ‫ممکــن کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن حمایــت از طرح‌هــای تجاری‌ســازی‬ ‫فنــاوری بــا هــدف رفــع نیازهــای راهبــردی کشــور‪ ،‬از‬ ‫طریــق اعطــای تســهیالت بــه طرح‌هــای تجاری‌ســازی‬ ‫شــرکت‌ها و برنامه‌ريــزي‪ ،‬شناســايي‪ ،‬تصويــب‪ ،‬اجــرا‬ ‫و پایــش طرح‌هــاي کالن ملــي فنــاوري و نــوآوري‬ ‫محصــول محــور‪ ،‬بــر مبنــاي فناوري‌هــاي راهبــردي و‬ ‫اولويــت‌دار کشــور کــه بــا مشــاركت بخــش خصوصــي‬ ‫و نهادهــاي دولتــی ذي‌ربــط انجــام می‌شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫رویکــرد‪ ،‬طرح‌هــای فناورانــه بــا قابلیــت تجاری‌ســازی‬ ‫را شناســایی و ارزیابــی و از برخــی طرح‌هــای منتخــب‬ ‫در اســتان‌ها و دانشــگاه‌های مختلــف در قالــب ارائــه‬ ‫تســهیالت مالــی و ایجــاد هماهنگــی میــان ســازمان‌ها‬ ‫و نهادهــای دولتــی و شــرکت‌های دانش‌بنیــان حمایــت‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫◄ کار جوان‌هــای خــاق و نــوآور و‬ ‫شــرکت‌های آن‌هــا را تــا چــه میــزان و چگونــه‬ ‫حمایــت کرده‌ایــد؟‬ ‫◄ می‌دانیــد کــه تجربــه دهه‌هــای اخیــر نشــان‬ ‫داده اســت ایجــاد ظرفیت‌هــای نــوآوری‪ ،‬جایگاهــی‬ ‫محــوری در پویایــی و رشــد کشــورهای موفــق در مســیر‬ ‫توســعه داشــته اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬توانمنــدی پاییــن‬ ‫بنگاه‌هــا و شــرکتهای نوپــا در مدیریــت کســب‌وکار‬ ‫و خلــق فنــاوری و نــوآوری در ایــران و لــزوم توســعه و‬ ‫پــرورش نوعــی زیســت بــوم نــوآوری و فن‌آفرینــی از‬ ‫معاونت علمی و فناوری‬ ‫از راه‌اندازی ‪ 43‬مرکز نوآوری‬ ‫و شتاب‌دهی فناوری‬ ‫حمایت کرده است‬ ‫طریــق ســرمایه‌های فکــری و دانشــی موجــب شــده‬ ‫اســت تــا حمایــت از شــکل‌گیری و توســعه مراکــز‬ ‫نــوآوری و شــتاب‌دهی فنــاوری بــه عنــوان برنامــه‌ای‬ ‫فراگیــر در عرصــه ملــی توســط معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬معاونــت از ســال ‪ ۹۳‬تاکنــون‪،‬‬ ‫پشــتیبانی از مراکــز نــوآوری و شــتاب‌دهی فنــاوری را‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار داده و تاکنــون در مجمــوع‬ ‫بــا رقمــی قریــب بــه ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ریــال از را‌ه‌انــدازی‪،‬‬ ‫توســعه و بالندگــی ‪ ۴۳‬مرکــز نــوآوری و شــتاب‌دهی‬ ‫فنــاوری در عرصــه ملــی حمایــت بــه عمــل آورده اســت‪.‬‬ ‫در قالــب ایــن برنامــه‪ ،‬تاکنــون (مــرداد ‪ )۱۳۹۶‬از مراکــز‬ ‫نــوآوری و شــتاب‌دهی در ‪ ۲۶‬دانشــگاه‪ ۹ ،‬پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری‪ ۶ ،‬مرکــز پژوهشــی و دو بنــگاه بخــش خصوصــی‬ ‫حمایــت مــادی در قالــب اعطــای کمک‌هــای بالعــوض‬ ‫و تســهیالت قرض‌الحســنه حمایــت بــه عمــل آمــده‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع معاونــت بــا هــدف ارتقــای کســب‌و‌کار‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان و تشــویق دانشــجویان بــه‬ ‫راه‌انــدازی کســب‌و‌کار مبتنــی بــر فنــاوری‪ ،‬معاونــت‬ ‫علمــی ‌و‌ فنــاوری اقــدام بــه حمایــت از راه‌انــدازی‬ ‫مراکــز نــوآوری و خدمــات فنــاوری در دانشــگاه‌ها و‬ ‫پارک‌هــای علــم و فنــاوری در سراســر کشــور و حمایــت‬ ‫از زیرســاخت‌های فنــاوری و نــوآوری کــرده اســت‪.‬‬ ‫◄ همکاری‌هــای دیگــر دســتگاه‌ها و‬ ‫وزارتخانــه چگونــه بــوده و معاونــت چــه حرکتــی‬ ‫را در ایــن راســتا صــورت داده اســت؟‬ ‫◄ مســلماً قــرار نیســت معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ایــن کار را بــه تنهایــی انجــام دهــد و بــه حمایــت و‬ ‫همــکاری همــه دســتگاه‌ها نیــاز دارد‪ .‬معاونــت علمــي‬ ‫و فنــاوري رياســت جمهــوري بــه عنــوان يــک نهــاد‬ ‫فرابخشــي در بدنــه اجرايــي دولــت‪ ،‬ماموريــت اساســي‬ ‫خــود را تــاش بــراي تحقــق «اقتصــاد مقاومتــي و‬ ‫دانش‌بنيــان» تعريــف کــرده اســت و در ایــن راســتا‬ ‫نــگاه ویــژه و متوازنــی بــه ابعــاد مهــم در توســعه مولفــه‬ ‫هــای اثرگــذار بــر ایــن اقتصــاد دانش‌بنیــان دارد‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر‪ ،‬معاونــت علمــی‌و‌ فنــاوری تــاش کــرده‬ ‫تــا بــا تدویــن سیاســت‌های جامــع و جلــب مشــارکت‬ ‫ذی‌نفعــان کلیــدی در بخش‌هــای دولتــی‪ ،‬عمومــی و‬ ‫خصوصــی‪ ،‬گام‌هــای موثــری در راســتای شــکل‪‎‬گیری‬ ‫زیس ـت‌بوم کارآفرینــی و نــوآوری در فضــای اقتصــادی‪-‬‬ ‫اجتماعــی کشــور بــردارد‪.‬‬ ‫تصویب‌نامــه هیــأت وزیــران بــرای ارایــه برنامــه‌ و‬ ‫روش‌هــای اجــرای وزارتخانه‌هــای بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬
‫ویژه‬ ‫آمــوزش پزشــکی جهــاد کشــاورزی‪ ،‬نیــرو‪ ،‬ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬دفــاع و‬ ‫پشــتیبانی نیروهــای مســلح‪ ،‬راه و شهرســازی‪ ،‬و علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــه منظــور بازارســازی بــرای‬ ‫محصــوالت دانش‌بنیــان تولیــد داخــل بــه میــزان‬ ‫یکصــد هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و تدویــن و تصویــب «نظام‌نامــه پیوســت فنــاوری‬ ‫قراردادهــای بین‌المللــی و طرح‌هــای مهــم ملــی»‬ ‫در قراردادهــای بین‌المللــی و طرح‌هــای مهــم ملــی‬ ‫مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در جهــت‬ ‫تعامــل فعــال حــوزه اقتصــاد دانش‌بنیــان و بخش‌هــای‬ ‫اصلــی اقتصــاد کشــور و توســعه توانمنــدی فناورانــه‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان و داخلــی دو اقــدام مهــم در‬ ‫راســتای بازارســازی محصــوالت دانــش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬بیــش از ‪ ۳‬هــزار شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان تاییدشــده در کشــور داریــم کــه میــزان فــروش‬ ‫آنهــا بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان در ســال گذشــته‬ ‫بــوده اســت‪ .‬تعــداد شــرکت‌های دانش‌بنیانــی در ســال‬ ‫گذشــته از صفــر شــروع کــرده و امســال چندیــن میلیــون‬ ‫دالر قیمــت گــذاری شــده کــم نیســت و این‌هــا گام هــای‬ ‫بزرگــی اســت کــه برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از شــرکت‌هایی کــه در حوزه‌هایــی چــون‬ ‫نانــو و زیســت‌فناوری اقــدام بــه طراحــی خــط تولیــد‬ ‫محصــوالت خــود کرده‌انــد‪ ،‬از آنجایــی کــه دانــش فنــی‬ ‫در اختیــار ایــن شــرکت‌ها اســت می‌تواننــد هــر نــوع‬ ‫تغییــری را در آن ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫◄ امــا ورود ایــن محصــوالت بــه بازارهــای‬ ‫بین‌المللــی بــا مشــکالتی همــراه اســت‪ ،‬بــرای‬ ‫ورود شــرکت‌ها بــه ایــن بازارهــا چــه تمهیداتــی‬ ‫صــورت داده‌ایــد؟‬ ‫◄ ایــن موضــوع کامــا درســتی اســت و بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ضرورت‌هــا بــه شــمار مــی‌رود‪ .‬بایــد در نظــر‬ ‫داشــت کــه صــادرات محصــوالت و خدمــات دانــش‬ ‫بنیــان و فنــاور پیچیده‌تــر از صــادرات مــواد خــام اســت‪،‬‬ ‫چراکــه صــادرات نیــاز بــه تاییدیه‌هــا و اســتانداردهای‬ ‫بیــن المللــی دارد و اخــذ ایــن گواهینامه‌هــا در شــرایط‬ ‫پیــش از برجــام تقریبــا غیــر ممکــن بــود‪ .‬ثبــت هــر‬ ‫دارو نیازمنــد انجــام فرآینــد کارآزمایی‌هــای بالینــی‬ ‫(‪ )Clinical Trial‬اســت‪ .‬ایــن داروهــا در مدت ‪ ۳‬ســال‬ ‫مــورد کارآزمایی‌هــای بالینــی بــرای اخــذ تاییدیه‌هــای‬ ‫روســیه را قــرار گرفتنــد و خوشــبختانه بــرای نخســتین‬ ‫بــار دو داروی ایرانــی در اروپــا در حــال ثبــت اســت؛‬ ‫ضمــن آنکــه در روســیه ‪ ۵‬نــوع دارو بــه ثبــت رســیده‬ ‫ارائــه کرده‌ایــم‪ ،‬داروهــای زیســت‌فناوری صــادر شــده‬ ‫بــه روســیه توانســته‌اند ‪ ۱۰۰‬درصــد بــازار ایــن کشــور‬ ‫را در اختیــار بگیرنــد و جایگزیــن نمونــه هــای آمریکایــی‬ ‫ایــن دارو در روســیه شــده انــد‪ ،‬داروی درمــان ‪ MS‬از‬ ‫جملــه داروهــای صــادر شــده بــه کشــور روســیه اســت‬ ‫بــرای داروی ضــد ســرطان نیــز تاییدیــه هــای آن اخــذ‬ ‫و صــادرات آن شــروع شــده اســت ‪ .‬همچنیــن صــادرات‬ ‫داروی ایرانــی بــه کشــورهای عــراق و ترکیــه‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫همیــن فرآینــد آغــاز شــد‪.‬‬ ‫کارآزمایی‌هـــــــــای بالینـــی موضوعـــــــــــی‬ ‫نیســـت کـــه شرکـــــــــت‌های داخلـــی بـــا آن آشـــنا‬ ‫باشـــند ولـــی امـــروزه شــــــــــرکت تخصصـــی بـــرای‬ ‫اجـــرای کارآزمایی‌هـــای بالینـــــــــــی در کشـــور‬ ‫ایجـــاد شـــده اســــــــــت‪ .‬اینهـــا جـــزو اقدامـــات‬ ‫جدیـــدی بـــرای وارد شـــدن فنـــاوری بـــه اقتصـــاد‬ ‫کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫فرآینــد صــادرات کاال‌هــا و همچنیــن آمــوزش و‬ ‫مشــاوره شــرکت‌ها در حــوزه صــادرات از جملــه نیازهــای‬ ‫آموزش و مشاوره‬ ‫شرکت‌های‬ ‫در حوزه صادرات‬ ‫از نیازهای اساسی‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان است‬ ‫اساســی شــرکت‌های دانش‌بنیــان اســت کــه معاونــت‬ ‫علمــی‪ ،‬کریــدور توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری را‬ ‫بــا توجــه بــه همیــن ضــرورت و بــا هــدف توســعه بــازار‬ ‫صادراتــی محصــوالت شــرکت‌های دانش‌بنیــان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۳‬راه‌انــدازی و مــورد بهره‌بــرداری قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬خدمــات تســهیل کننــده در ایــن مجموعــه ســعی‬ ‫بــر آن اســت تــا بــا شناســایی و ارزیابــی شــرکت‌های‬ ‫خدماتــی فعــال در ایــن حــوزه‪ ،‬خدماتــی بــا کیفیــت و‬ ‫اثربخــش در جهــت توســعه تــوان صادراتــی شــرکت‌ها‬ ‫ارایــه شــود‪ .‬در همیــن راســتا‪،‬‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه‬ ‫منظــور ایجــاد و خلــق ثــروت بــرای جامعــه از طریــق‬ ‫صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری بــاال‪ ،‬اقــدام بــه حمایــت‬ ‫از خدمــات ایــن کریــدور می‌کنــد و ایــن امــکان را‬ ‫فراهــم نمــوده اســت تــا صــادرات شــرکت‌ها از طریــق‬ ‫اینگونــه خدمــات تســریع شــود‪.‬‬ ‫◄ چــه حمایــت هایــی از شــرکت هــای دانش‬ ‫بنیــان و نخبــگان شــده اســت؟ چــه میــزان از‬ ‫طــرح هــا و ایــده هــا بــه تجــاری ســازی رســیده‬ ‫اســت؟‬ ‫◄ در زمینــه حمایت‌هــای مالــی‪ ،‬بــا فعال‌ســازی‬ ‫خطــوط اعتبــاری تســهیالت مالــی از طریــق‬ ‫صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در قالــب اعطــای وام‬ ‫قرض‌الحســنه‪ ،‬ســرمایه در گــردش‪ ،‬لیزینــگ‪ ،‬تســهیالت‬ ‫تولیــد صنعتــی‪ ‌،‬صــدور ضمانت‌نامــه‪ ،‬اعطــای تســهیالت‬ ‫به‪‎‬منظــور فرآیندهــای قبــل از تولیــد صنعتــی و حمایــت‬ ‫از شــرکت‌های ارائه‌دهنــده خدمــات تجاری‌ســازی و‬ ‫حمایــت از صندوق‌هــای پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی‬ ‫در مجمــوع اعتبــاری در حــدود ‪ ۱۱،۰۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای قریــب بــه ‪ ۲۰۰۰‬شــرکت و صنــدوق مصــوب شــده‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر اجرایــی ســازی‌ مــوارد حمایــت برگرفته‬ ‫از قانــون‪ ،‬ارزیابــی و شناســایی شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫فرصــت مناســبی را بــرای ارایــه حمایت‌هــای متنــوع از‬ ‫ایــن شــرکت‌ها فراهــم آورده اســت کــه توســط معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری و دبیرخانــه کارگــروه و در برخــی موارد‪،‬‬ ‫بــا همــکاری ســایر دســتگاه‌ها در حــال اجــرا اســت و در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۱۰‬عنــوان حمایــت را شــامل می‌شــود‪ .‬ایــن‬ ‫برنامه‌هــا از طریــق توانمندســازی شــرکت‌ها‪ ،‬توســعه‬ ‫بــازار محصــوالت دانش‌بنیــان‪ ،‬ارایــه خدمــات تخصصــی‬ ‫و ‪ ...‬می‌توانــد زمینــه دســت‌یابی بــه اهــداف اقتصــاد‬ ‫دانش‌بنیــان و اقتصــاد مقاومتــی را محقــق ســازد‪.‬‬ ‫برخــورداری از معافیت‪‎‬هــای مالیاتــی بــرای ‪ ۲۱۷۵‬و‬ ‫‪ ۲۶۵۰‬شــرکت دانش‌بنیــان بــه ترتیــب در ســال مالــی‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ‌ ،۱۳۹۵‬اســتفاده از معافیت‪‎‬هــای حقــوق‬ ‫گمرکــی‪ ،‬عــوارض و ســود بازرگانــی بــرای حــدود‬ ‫‪ ۲۷۰‬شــرکت‪ ،‬پذیــرش ‪ ۱۰‬شــرکت از طریــق بــازار‬ ‫بــورس و فرابــورس‪ ،‬تصویــب و اجــرای ضوابــط اســتقرار‬ ‫واحدهــاي صنایــع پیشــرفته و شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫در محــدوده شــهرهای بــزرگ‪ ،‬توانمندســازی و‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی در جریــان فرآینــد ارزیابــی‬ ‫شــرکت‌های دانش‪‎‬بنیــان و ایجــاد بــازار بــرای بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۵۰‬شــرکت ارایه‌دهنــده خدمــات تجاری‌ســازی‪،‬‬ ‫تدویــن و اجرایی‪‎‬ســازی آیین‪‎‬نامــه تســهیالت نظــام‬ ‫وظیفــه تخصصــی بــرای افــراد فعــال در شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان‪ ،‬برگــزاری بیــش از ‪ ۶۰۰۰‬نفــر ســاعت‬ ‫دوره‌هــای آموزشــی کاربــردی و نشس ـت‌های تخصصــی‪،‬‬ ‫بهره‌منــدی شــرکت‌های دانش‌بنیــان از خدمــات‬ ‫شــبکه آزمایشــگاهی فناوری‌هــای راهبــردی و ‪...‬از‬ ‫جملــه ایــن مــوارد اســت‪.‬‬ ‫◄ یکــی از نیازهــای اساســی شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان زیرســـــــاخت‌های تجهیزاتــی‬ ‫و امکاناتــی اســت کــه معاونــت علمــی نیــز‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪11‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫◄ هنــوز ابتــدای راه هســتیم امــا تعــدادي از‬ ‫آزمايشــگاه‌ها و مراكــز رشــد در دانشــگاه‌ها بــا همــكاري‬ ‫آنــان راه‌انــدازي و محصــوالت جديــد بــا پتنــت امريــكا و‬ ‫اروپــا ثبــت شــده اســت كــه ادامــه ايــن رونــد منجــر‬ ‫بــه ارتقــا ســطح كيفــي مراكــز علمــي و فنــاوري داخلــي‬ ‫و افزايــش ســطح ارتباطــات بين‌المللــي ايــن مراكــز‬ ‫را بــا دانشــگاه‌ها و موسســات علمــي محــل فعاليــت‬ ‫متخصصــان ايرانــي در خــارج از كشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پایتخـت کشـور تهـران نیـز به سـوی تبدیل شـدن به‬ ‫قطـب نوآوری گام بـر می‌دارد‪ .‬به زودی پایتخت کشـور با‬ ‫ظرفیتـی بـزرگ برای شـرکت‌ها دانش‌بنیـان و محصوالت‬ ‫ایـن شـرکت‌ها تبدیـل می‌شـود‪ .‬بایـد از ایـن ظرفیـت‬ ‫عظیـم که عمومـاً در حـوزه کارهای دانش‌بنیـان خدماتی‬ ‫نهفتـه اسـت بیش‌تریـن اسـتفاده را ببریـم‪ .‬بنابراین طرح‬ ‫بـزرگ «شـهر دانش‌بنیـان» اجرایـی و تهـران بـه شـهر‬ ‫بـزرگ فنـاوری تبدیل خواهد شـد‪.‬‬ ‫مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه بـا تاسـیس شـبکه‬ ‫نـوآوری تهـران‪ ،‬کل شـهر تهـران را تبدیـل به یـک پارک‬ ‫علـم و فنـاوری کنیـم‪ .‬هر کسـی کـه ایـده ای دارد و قادر‬ ‫به تجاری سـازی اسـت‪ ،‬باید امکانات الزم را در دسـترس‬ ‫خود داشـته باشـد‪ .‬شـبکه نوآوری‪ ،‬شـبکه فعاالن نوآوری‬ ‫حـوزه صنایـع فرهنگـی و خلاق ایـران اسـت‪ .‬در ایـن‬ ‫شـبکه بـا ارائـه چارچـوب پویـای «جورچیـن نـوآوری»‬ ‫بـه ارائـه راهکارهایـی بـرای توسـعه کسـب و کار نـوآور‬ ‫پرداختـه می‌شـود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گام‌هایــی بــرای کمــک بــه ایــن عرصــه برداشــت‬ ‫ماننــد شــبکه آزمایشــگاهی‪ .‬ایــن شــبکه بــا چــه‬ ‫هدفــی ایجــاد شــد؟‬ ‫◄ تجهیــزات و خدمــات آزمایشــگاهی از الزمه‌هــای‬ ‫پژوهــش کارآمــد اســت و تولیــد و ارائــه خدمــت‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان و واحدهــای فنــاور بــدون ایــن‬ ‫زیرســاخت‌ا ممکــن نیســت‪ ،‬امــا ایــن کــه ایــن تجهیزات‪،‬‬ ‫چگونــه‪ ،‬کجــا و بــا چــه کیفیتــی در اختیارمــان قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬همــواره دغدغــه پژوهشــگران و محققــان بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعضــا می‌دیدیــم کــه تعــداد قابــل توجهــی از‬ ‫یــک دســتگاه آزمایشــگاهی در یــک اســتان وجــود دارد‪،‬‬ ‫امــا بــاز هــم پژوهشــگرانی در همــان اســتان از نبــود ایــن‬ ‫تجهیــزات گالیــه می‌کننــد‪ .‬بنابرایــن تدبیــری صــورت‬ ‫گرفــت تــا بــا شبکه‌ســازی و اطالع‌رســانی‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫و زیرســاخت‌های آزمایشــگاهی موجــود در سراســر‬ ‫نقــاط ایــران در اختیــار تمامــی پژوهشــگران‪ ،‬محققــان‪،‬‬ ‫اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و شــرکت‌ها قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫شــبکه آزمایشــگاهی فناوری‌هــای راهبــردی‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری‪ ،‬در حقیقــت بــا ایجــاد‬ ‫بســتری گســترده از تجهیــزات و خدمــات هم‌افزایــی‬ ‫توانمندی‌هــای آزمایشــگاهی کشــور در حوزه‌هــای‬ ‫فناوری‌هــای راهبــردی را دنبــال می‌کنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۲۲۱‬عضــو قطعــی‪،‬‬ ‫‪ ۸۳‬عضــو آزمایشــی‪ ۱۰۸ ،‬آزمایشــگاه بــه صــورت‬ ‫غیــر عضــو و مجموعــا بیــش از ‪ ۴۱۲‬عضــو مجموعــه‬ ‫شــبکه آزمایشــگاهی فناوری‌هــای راهبــردی را شــکل‬ ‫می‌دهنــد‪ .‬گــرد هــم آمــدن ایــن تعــداد مرکــز‬ ‫آزمایشــگاهی موجــب شــده اســت تــا بیــش از ‪۱۰۰‬هــزار‬ ‫خدمــت آزمایشــگاهی از میــان بیــش از ‪۸‬هــزار تجهیــز‬ ‫آزمایشــگاهی بــه مشــتریان ارائــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه‪ ،‬بــا ایجــاد باشــگاهی از گروه‌هــای‬ ‫گوناگــون مخاطبــان را گــرد هــم آورده اســت‪ .‬باشــگاه‬ ‫مشــتریان شــبکه آزمایشــگاهی فناوری‌هــای راهبــردی‬ ‫کــه در حــال حاضــر بیــش از ‪۱۰‬هــزار عضــو دارد‪،‬‬ ‫خدمــات متنوعــی از جملــه تخفیف‌هــای اســتفاده‬ ‫از خدمــات و برگــزاری دوره‌هــای تخصصــی را ارائــه‬ ‫می‌کنــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬عــاوه بــر اعضــای عمومــی‬ ‫طرح بزرگ «شهردانش‌بنیان»‬ ‫اجرایی و تهران‬ ‫به شهر بزرگ فناوری‬ ‫تبدیل خواهد شد‬ ‫کــه می‌تواننــد بــه عضویــت ایــن باشــگاه در بیاینــد‪،‬‬ ‫شــرکت‌های خصوصــی و دانش‌بنیــان‪ ،‬منتخبیــن‬ ‫پســادکتری خــارج از کشــور‪ ،‬اعضــای هیئــت علمــی‪،‬‬ ‫برگزیــدگان بنیــاد ملــی نخبــگان و اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی دانشــگاه‌ها از دیگــر گروه‌هــای عضــو باشــگاه‬ ‫مشــتریان هســتند‪.‬‬ ‫◄ در خصــوص مراکــز نــوآوری بیــن‌المللــی‬ ‫چــه تجربه‌هایــی صــورت گرفتــه اســت؟‬ ‫◄ بـرای حمایـت از پژوهش‌هـای اسـاتید برتر‬ ‫دانشـگاهی چـه اقداماتی صـورت داده‌اید؟‬ ‫◄ معاونـت علمـی و فنـاروی بـا هـدف تحقـق‬ ‫فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و دسـت‌یابی بـه‬ ‫مرجعیـت علمـی جهانـی‪ ،‬در کنـار تمامـی برنامه‌هـای‬ ‫حمایتـی خـود‪ ،‬برنامه حمایت از پژوهشـگران برتر کشـور‬ ‫را آغـاز و فدراسـیون سـرآمدان علمـی ایـران را در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬راه‌انـدازی کـرده اسـت‪ .‬این فدراسـیون بـا حمایت‬ ‫از سـرآمدان علمـی کشـور سـعی دارد آن‌هـا را در ایـن‬ ‫مسـیر سـخت دسـت‌یابی بـه جایـگاه معتبـر بین‌المللی و‬ ‫ارتقـای کیفیـت علمـی کشـور یـاری کنـد‪.‬‬ ‫فدراسـیون سـاالنه ‪ ۱۰۰‬محقق برتر کشـور را به‌عنوان‬ ‫سـرآمد علمـی بر اسـاس دسـتاوردهای پژوهشـی شـامل‬ ‫انتشـار مقالـه در مجلات برتـر علمـی‪ ،‬شـاخص ‪ ،H‬ارائه‬ ‫سـخنرانی در مجامـع بین‌المللـی شناسـایی می‌کنـد و در‬ ‫قالـب ‪ ۲‬گـروه الـف و ب حمایـت می‌کند‪.‬‬ ‫◄ در خصـوص اختراعـات مخترعـان چطـور؟‬ ‫آیـا حمایتـی صـورت گرفته اسـت؟‬ ‫◄ بلـه‪ .‬در خصـوص پتنت‌هـای بین‌المللـی‪ ،‬بـا توجه‬ ‫بـه هزینـه بـاالی ثبـت پتنت‌هـا در سـطح بین‌المللـی‪،‬‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری هزینـه ثبـت ایـن پتنت‌هـا‬ ‫حمایـت می‌کنـد‪ .‬ثبـت پتنـت فرآینـدی زمان‌بـر نیـز‬ ‫هسـت و از زمـان تاییـد یـک درخواسـت و ثبـت موقت تا‬ ‫زمان منتشـر شـدن حداقل یک سـال طول می‌کشـد‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۹‬بالـغ بـر ‪ ۳۵‬پتنـت‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۰‬بالـغ بر‬ ‫‪ ،۴۷‬تعداد ‪ ۵۶‬پتنت در سـال ‪ ، ۲۰۱۱‬سـال ‪ ۲۰۱۲‬حدود‬ ‫‪ ۵۷‬پتنـت ‪ ،‬سـال ‪ ۲۰۱۳‬تعـداد ‪ ۳۵‬پتنـت‪ ،‬سـال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تعـداد ‪ ۴۴‬پتنـت‪ ،‬بالـغ بـر ‪ ۵۸‬پتنـت در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬در‬ ‫سـال ‪ ۹۴ ۲۰۱۶‬و تـا مـاه گذشـته سـال میلادی جـاری‬ ‫‪ ۶۵‬پتنـت ثبـت شـده اسـت‪ .‬بـا توجه بـه روند روبه رشـد‬ ‫پتنت‌هـا انتظـار داریـم پتنت‌های منتشـر شـده‌ ایـران در‬ ‫ادارات ثبـت اختـراع اروپـا و امریـکا بالـغ بـر ‪ ۱۳۰‬پتنـت‬ ‫باشـد‪ .‬بـا توجـه بـه زمـان و فرآینـد ثبـت‪ ،‬پیش‌بینـی‬ ‫می‌شـود تـا پایـان سـال ‪ ۹۶‬نزدیـک بـه ‪ ۱۳۰‬پتنـت بـه‬ ‫صـورت دائمـی و ‪ ۷۰‬پتنـت بـه صـورت فایـل ثبت شـود‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ سـرعت پیشـرفت علم و فناوری در کشـور‬ ‫در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه یافتـه چقـدر‬ ‫اسـت؟ چـه تغییراتی در سـال هـای اخیر داشـته‬ ‫ا ست ؟‬ ‫◄ تـا سـال ‪ ۲۰۱۷‬شـاخص جهانـی نـوآوری‪ ،‬رتبـه‬ ‫ایـران از نظـر شـاخص‌های مختلـف علـم‪ ،‬فنـاوری و‬ ‫نـوآوری طـی سـال‌های ‪ ۲۰۱۷‬تـا ‪ ۲۰۱۴‬بهبـود یافتـه و‬ ‫بـا ‪ ۴۵‬پلـه بهبـود نسـبت بـه سـال ‪ ۲۰۱۴‬به جایـگاه ‪۷۵‬‬ ‫جهـان در سـال ‪ ۲۰۱۷‬رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر اقداماتـی کـه در معاونـت علمـی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهـوری و بنیـاد ملـی نخبـگان در‬ ‫دولـت یازدهـم انجـام شـد‪ ،‬منجـر بـه تسـهیل‌گری‬ ‫بازگشـت قریـب بـه ‪ ۱۰۰۰‬نخبـه و شـروع بـه کار ‪۷۱۰‬‬ ‫نفـر از محققـان و متخصصـان ایرانـی دانشـگاه‌های برتـر‬ ‫دنیـا (اكثريـت از كشـورهاي امريـكا‪ ،‬كانـادا و كشـورهاي‬ ‫اروپايـي) در ‪ ۲۸‬مـاه گذشـته در قالـب‌ مدل‌هـاي مختلف‬ ‫همـكاري (پسـادكتري‪ ،‬نظـام وظيفـه تخصصـي‪ ،‬جـذب‬ ‫هيـات علمـي‪ ،‬شـركت‌هاي دانش‌بنيـان و اسـاتيد مدعـو)‬ ‫شـده و پیش‏بینـی می‏شـود بـا توجـه بـه موفقیت نسـبی‬ ‫ایـن طـرح و کسـب اعتبـار الزم در میـان متخصصـان‬ ‫ایرانـی خـارج از کشـور و مراکـز علمی و فناوری برجسـته‬ ‫داخلـی ایـن رونـد افزایـش يابـد‪.‬‬ ‫جوانـان مـا هـم در حـوزه کسـب و کار و هـم در حوزه‬ ‫علـم و فنـاوری اتفاقـات خوبـی رقـم زده‌اند که بـه عنوان‬ ‫نمونـه مـی تـوان به رشـد کیفـی مقاالت اشـاره کـرد که‬ ‫ایـن رشـد در سـال ‪ ۲۰۱۷‬نسـبت بـه سـال ‪ ۲۰۱۶‬بیـش‬ ‫از ‪ ۱۷‬درصـد بـوده اسـت و باالتریـن میـزان رشـد تولیـد‬ ‫مقـاالت را در دنیـا داریم‪.‬‬ ‫جوانان ما‬ ‫در حوزه کسب و کار‬ ‫و هم در حوزه‬ ‫علم و فناوری اطالعات‬ ‫اتفاقات خوبی‬ ‫را رقم زده اند‬ ‫و مسـائل فناورانـه کشـور در نظـر گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫شـکل دادن بـه سـتادهای توسـعه فنـاوری در همین‬ ‫راسـتا بـوده و تاکنـون ‪ ۱۶‬سـتاد تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫حاصـل تلاش این سـتادها در دوسـال اخیـر‪ ،‬تعریف بالغ‬ ‫بـر ‪ ۹۰۰‬طـرح توسـعه فنـاوری و نـوآوری در مـرز دانـش‬ ‫بـا اعتبـاری بیـش از ‪ ۲۵۰۰‬میلیـارد ریـال در حوزه‪‎‬هـای‬ ‫مرتبـط بـا اولویت‪‎‬هـای نقشـه جامـع علمی کشـور اسـت‬ ‫کـه عمدتـاً طرح‌هـای توسـعه فنـاوری‪ ،‬زیرسـاختی‬ ‫◄ حلقـه مفقـوده برای توسـعه علـم و فناوری‬ ‫در کشـور چیسـت و چگونـه مـی توان با سـرعت‬ ‫بیشـتری مسـیر توسـعه کشـور را از ایـن طریـق‬ ‫پیمو د ؟‬ ‫◄ مهم‌تریـن الزمـه‌ی تحقـق اقتصـاد دانش‌بنیـان و‬ ‫بـه پشـتوانه‌ آن توسـعه علـم و فناوری در کشـور‪ ،‬مسـأله‬ ‫فرهنگـی اسـت‪ .‬اقتصـاد دانش‌بنیـان بـه همـراه خـود‬ ‫فرهنـگ جدیـدی مـی‌آورد کـه می‌توانـد وضعیت بـازار و‬ ‫کسـب و کار را تحول ببخشـد و توسـعه علمی و فناوری را‬ ‫نیـز بـه همراه داشـته باشـد‪ .‬نمونـه‌ی این فرهنـگ جدید‬ ‫را در کسـب و کارهـای نوپـا و فنـاور می‌تـوان مشـاهده‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن کسـب و کارهـا‪ ،‬فرهنـگ جدیـدی بـا خـود‬ ‫آورده انـد کـه منجـر به شـکل‌گیری یک محیـط فرهنگی‬ ‫جدیـد می‌شـود‪ .‬ایـن محیـط جدیـد فرهنگی نـه تنها در‬ ‫حـوزه حمـل و نقـل شـهری بلکـه در گردشـگری‪ ،‬صنایع‬ ‫دسـتی‪ ،‬طراحـی لبـاس‪ ،‬علوم انسـانی و تولید بـازی های‬ ‫کامپیوتـری و انیمیشـن تحول‌آفریـن خواهـد بـود‪.‬‬ ‫بایـد زمینه‌سـازی‌های الزم بـرای ظهـور و شـکوفایی‬ ‫ایـن کسـب و کارهـا‪ ،‬در تمامـی بخش‌هـای جامعـه‪،‬‬ ‫از دانشـگاه‌ها و پژوهشـگاه‌های مـا گرفتـه‪ ،‬تـا صنایـع و‬ ‫بـازار ایجـاد شـود‪ .‬اگـر بتوانیـم ایـن فرهنگ سـازی را در‬ ‫کشـور صـورت دهیـم کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن اقتصاد‬ ‫بایـد همـه همـکاری کننـد و ارزش نیـروی انسـانی را‬ ‫دریابیـم‪ ،‬در مـدت کوتاهی شـاهد تحوالت جـدی در این‬ ‫زمینـه خواهیـم بـود؛ چراکـه اسـتارتاپ ها عالوه بـر آنکه‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۵‬نسـبت به سـال گذشته شـاهد ‪%۵۳‬‬ ‫افزایـش در تعـداد خدمـات درخواسـتی و ‪ %۲۴۱‬افزایـش‬ ‫در ارائـه خدمـات بودیـم و از میان ‪ ۱۸۶۳‬خدمـت‪ ،‬بالغ بر‬ ‫‪ ۹۵۰‬شـرکت مـورد حمایت قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫◄ نقشـه راه ایـن معاونـت بـرای رسـیدن بـه‬ ‫اهـداف برنامـه ششـم توسـعه چگونـه اسـت؟‬ ‫◄ معاونـت علمـی ‌و‌ فنـاوری ریاسـت جمهـوری‬ ‫بـه عنـوان دسـتگاهی فراسـازمانی‪ ،‬سیاسـت‪‎‬گذاری‪،‬‬ ‫تسـهيل‌گری‪ ،‬حمايـت‌ و هماهنگـی بـرای توسـعه‬ ‫فناوری‪‎‬هـای راهبـردی بـر اسـاس اولويت‌هـای برنامه‌های‬ ‫توسـعه‌ای‪ ،‬نقشـه جامـع علمـی کشـور و سیاسـت‌های‬ ‫ابالغـی مقـاوم معظـم رهبری را بـا در نظر گرفتـن نیازها‬ ‫و پژوهشـی بـه صـورت کمـک بالعـوض و طرح‌هـای‬ ‫تجای‌سـازی بـا اسـتفاده از مدل تسـهیالت مـورد حمایت‬ ‫قـرار گرفته‌انـد‪ .‬در همیـن راسـتا سـطح همکاری هـا را با‬ ‫دیگـر دسـتگاه‌های اجرایـی گسـترش داده‌ایـم بـه گونه ای‬ ‫کـه بـا وزارتخانـه هـای مختلـف بـرای پیگیـری اقتصـاد‬ ‫دانـش بنیـان در راسـتای برنامه‌هـای توسـعه‌ای همکاری‬ ‫و تعامـل داریـم‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اشـتغال ایجـاد مـی کننـد‪ ،‬افـراد جامعـه را آگاه می‌کنند‬ ‫کـه فـردی کـه نـه خانـواده پولـداری دارد و نه خـود وی‬ ‫صاحـب سـرمایه هنگفتـی اسـت مـی توانـد بـا ارائـه ایده‬ ‫هـای نوآورانـه در جامعـه زمینـه سـاز تحـوالت عظیـم‬ ‫شـود‪ .‬معاونـت علمـی و فنـاوری بـا عنایـت بـه ضـرورت‬ ‫توسـعه و ترویـج گفتمـان اقتصـاد دانش‌بنیان از یک سـو‪،‬‬ ‫و بـا هـدف ترسـیم سـیمای واقعـی اقتصـاد دانش‌بنیـان‬ ‫و مفاهیـم مرتبـط بـا آن از سـوی دیگـر‪ ،‬در مردادمـاه‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اقـدام بـه راه انـدازی «سـتاد توسـعه فرهنگ علم‪،‬‬ ‫فنـاوری و اقتصـاد دانش‌بنیـان» نمـود کـه هـدف اصلـی‬ ‫آنگفتمـان سـازی علـم و فنـاوری در جامعـه و کمـک بـه‬ ‫توسـعه زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری اسـت‪ .‬در طی این‬ ‫مـدت‪ ،‬برگـزاری جشـنواره بـزرگ ایران‌سـاخت بـا هـدف‬ ‫جریان‌سـازی در فرآینـد تولیـد محصوالت سـاخت داخل‪،‬‬ ‫برگـزاری هم‌اندیشـی فعـاالن اقتصاد دانش‌بنیـان با هدف‬ ‫بهبـود تعامـل دولـت بـا شـرکت‌های دانش‌بنیـان و رونق‬ ‫بخشـیدن بـه فعالیت‌هـای فناورانـه‪ ،‬حمایـت از تولیـد و‬ ‫پخـش برنامه‌هـای متنـوع تلویزیونی بـا موضـوع «اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیـان»‪ ،‬برگـزاری تورهـای ترویجـی و دوره‌هـای‬ ‫آموزشـی‪ ،‬حمایـت از برگـزاری رویدادهـای ترویجـی‬ ‫مرتبـط بـا اقتصـاد دانش‌بنیـان‪ ،‬برگـزاری رویدادهـای‬ ‫آموزشـی دانش‌آمـوزی و دانشـجویی‪ ،‬ایجـاد و حمایـت از‬ ‫کمپین‌هـای حمایـت از سـاخت و تولیـد داخلـی‪ ،‬حمایت‬ ‫از تولیـد محتـوای آموزشـی و ترویجـی در بسـتر فضـای‬ ‫مجـازی و انتشـار نشـریات بـا موضـوع علـم و فنـاوری و‬ ‫حمایـت و همـکاری بـا کسـب‌کارهای نوپـا نیـز صـورت‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫◄ معاونـت علمـی و فنـاوری بـا چـه چالـش‬ ‫هایـی رو بـه رو بـوده اسـت؟‬ ‫◄ اقتصـاد مـا نیازمنـد تحولـی سـاختاری و تغییـر‬ ‫رویکـرد از یـک اقتصـاد نفت‌محـور بـه سـوی مفاهیمـی‬ ‫چـون اقتصـاد دانش‌بنیـان و اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬تولیـد‬ ‫ثـروت از علـم و کارآفرینـی اسـت‪ .‬طبیعـی اسـت‬ ‫تغییـر اقتصـادی کـه عـادت کـرده اسـت بـا پـول نفـت‬ ‫همـه نیازمندی‌هـای خـود را از خـارج تامیـن کنـد‪ ،‬بـا‬ ‫مقاومت‌هـای جـدی موانعـی را بـر سـر راه ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری نیـز در در ایـن راه چالش‌هـای‬ ‫متعـددی در گام‌هـای نخسـت روبـرو بود اما خوشـبختانه‬ ‫اقتصاد کشـور مـا اکنون بـه دنبال مفاهیـم جدیدی چون‬ ‫بازاربابـی بیـن المللـی‪ ،‬گرفتـن اسـتانداردها و رقابـت بـا‬ ‫رقبا اسـت‪.‬‬ ‫همان‌طـور کـه عـرض کـردم‪ ،‬مهم‌تریـن مشـکل‬ ‫مـا فرهنگـی اسـت‪ .‬مادامی‌کـه سـاختار اقتصـادی بـه‬ ‫توانمنـدی و خالقیـت نیـروی انسـانی متخصـص و‬ ‫تحصیل‌کـرده متکـی نیسـت‪ ،‬الجـرم مسـیر خام‌فروشـی‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬البتـه کشـورهای دیگـری نیـز وجـود دارد‬ ‫کـه بـا چنیـن چالش‌هایـی مواجـه هسـتند کـه اکنـون‬ ‫زمـان پایـان دادن به خام‌فروشـی و آغاز ایجاد زیسـت‌بوم‬ ‫کارآفرینـی بـا به‌کارگیـری نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر‬ ‫فرارسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بایـد تمـام کشـور در مسـیر حفـظ نخبـگان‪ ،‬توسـعه‬ ‫اقتصـاد دانش‌بنیـان و تحقـق زیسـت‌بوم کارآفرینـی در‬ ‫ایـن مسـیر همراهی‌هـای الزم را صـورت دهـد و بـه مرور‬ ‫ایـن اتفـاق در حال تحقق اسـت؛ زیـرا چالش‌هایـی مانند‬ ‫مشـکالت جدی در دانشـگاه‌ها بـرای کارآفرینـی و یا عدم‬ ‫همراهـی برخـی از دسـتگاه‌ها‪ ،‬بـه مـرور و بـا درک ایـن‬ ‫ضـرورت‪ ،‬کم‌تـر و همراهی‌هـا افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫◄ آخریـن وضعیـت صنـدوق هـای جسـورانه‬ ‫و برنامـه هـای معاونـت علمـی و فنـاوری بـرای‬ ‫حمایـت بیشـتر از ایـن شـرکت‌ها چیسـت؟‬ ‫◄ دیگـر اتفاقـات خوب در راسـتای حمایت کشـور از‬ ‫کسـب و کارهـای نوآورانـه سـرمایه‌گذاری‌های جسـورانه‬ ‫یـا بـه اصطلاح ‪Venture capital‬هـا هسـتند‪ .‬تاریخ‬ ‫ایـران مـا با ایـن نوع سـرمایه گـذاری بیگانه نبوده اسـت‪،‬‬ ‫امـا طـی سـال‌های اخیـر و بـا ظهـور پدیـده نفـت‪ ،‬آن را‬ ‫به دسـت فراموشـی سـپردیم‪ .‬شـیوه تجارت چندهزارساله‬ ‫تابلوی مستقل‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫و بورس ایده و اختراعات‬ ‫در فرابورس ایجاد شده است‬ ‫کشـور مـا سـرمایه گـذاری خطـر پذیـر وجـود داشـته‪،‬‬ ‫بازاری‌هـای مـا و فعاالن اقتصادی به همین شـیوه کسـب‬ ‫و کارهـای جـوان را حمایـت و هدایـت می‌کردنـد‪ ،‬ولـی‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬سـال اخیـر آن را کنـار گذاشـتیم و حـاال بایـد‬ ‫بـه ایـن سـمت حرکـت کنیـم کـه حداقـل ‪ ۴۰‬درصـد از‬ ‫سـرمایه گـذاری شـرکت‌ها از طریـق ایـن نـوع سـرمایه‬ ‫گـذاری تامین شـود‪.‬‬ ‫اخیـرا نیـز اقدامـات جـدی در راسـتای ورود ایـن‬ ‫سـرمایه‌گذاران بـه بـورس صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬بـورس‬ ‫داریـم و فرابـورس رویکـرد اقتصـاد دانـش بنیـان را‬ ‫دنبـال میکننـد‪ .‬فرابـورس در حـال تبدیـل شـدن بـه‬ ‫بـورس اختصاصـی حـوزه دانـش بنیان اسـت که بـا ورود‬ ‫صندوق‌هـای جسـورانه بـه ایـن عـرص محقـق می‌شـود‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر تابلـوی مسـتقل شـرکت هـای دانش‬ ‫بنیـان و بـورس ایـده و اختراعـات در فرابـورس ایجـاد‬ ‫شـده و از ایـن راه سـرمایه هـای بخـش خصوصـی بـه‬ ‫حـوزه دانـش بنیـان وارد شـده اسـت‪ .‬مهم‌تریـن اتفـاق‬ ‫در صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری خطرپذیـر ایـن اسـت که‬ ‫سـرمایه گذارانی‌کـه در حـوزه هایـی چـون پتروشـیمی و‬ ‫فـوالد وسـیمان سـرمایه گـذاری مـی کردنـد اکنـون بـه‬ ‫سـمت سـرمایه‌گذاری خطرپذیـر اسـتارتاپ هـا حرکـت‬ ‫کردنـد چـون متوجـه شـدند کـه ایـن حـوزه‪ ،‬عرصـه ای‬ ‫بـا سـود زیاد اسـت‪.‬‬ ‫سـرمایه گـذاری جسـورانه یـک روش تأمیـن مالـی‬ ‫نویـن و ویژه شـرکت‌هایی اسـت کـه در دوران مخاطره از‬ ‫چرخـه عمـر خـود بـه سـر میبرند‪ .‬ایـن روش در سراسـر‬ ‫جهـان بـه عنـوان یکـی از کارآمدتریـن روش‌هـای تأمین‬ ‫مالـی بـرای طرح‌هـا و شـرکت های نوآور شـناخته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـر ایـن اسـاس‪ ،‬الگـوی بومـی سـرمایه گـذاری‬ ‫جسـورانه بـه همـت معاونـت علمـی و فنـاوری طراحی و‬ ‫پـس از ارزیابـی صاحبنظـران و اعمال اصالحـات مقتضی‪،‬‬ ‫در نهایـت بـه تصویـب رسـید‪ .‬در ایـن الگو کـه مهم‌ترین‬ ‫هـدف آن تسـهیل شـرایط سـرمایه گـذاری جسـورانه در‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬یـک نهـاد حمایتـی دولتـی و یـک نهـاد‬ ‫سـرمایه گـذاری قدرتمنـد بـرای پیونـد بیـن مجـری و‬ ‫دولـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬در ایـن الگـو‪ ،‬نهـاد‬ ‫سـرمایه گـذار نقـش مهمـی دارد و تاکنـون پنـج صندوق‬ ‫سـرمایه گـذاری مخاطـره پذیر در فرابورس پذیره نویسـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬معاونت علمـی قصـد دارد در صـورت اجرای‬ ‫آزمایشـی موفـق ایـن الگـو و شناسـایی ضعف‌هـای آن‪،‬‬ ‫بـا همـکاری صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـرای توسـعه‬ ‫سـرمایه‌گذاری خطرپذیـر در شـرکت‌های دانـش بنیان به‬ ‫صـورت گسـترده‌تر عمـل کنـد‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فرهنگ علمی در برنامه چرخ‬ ‫صندوق‌های جسورانه‬ ‫حوزه فناوری به پایداری‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علمــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و اقتصــاد دانش‌بنیــان معاونــت علمی‌وفنــاوری‬ ‫ریاســت‌جمهوری معتقــد اســت پایــداری اقتصــاد‬ ‫دانش‌بنیــان در گــرو ســرمایه‌گذاری جســورانه در‬ ‫حــوزه علــم و فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫پرویــز کرمــی بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی‬ ‫«چــرخ» کــه از شــبکه چهــارم ســیما پخــش‬ ‫می‌شــود‪ ،‬دربــاره «اقتصــاد دانش‌بنیــان» گفــت‪:‬‬ ‫اقتصــاد دانش‌بنیــان روشــی جدیــد بــرای افزایــش و‬ ‫کســب ثــروت از علــم و فنــاوری محســوب می‌شــود‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع معمــوالً در کشــورهایی کــه دانش‌پایــه‬ ‫هســتند و عناصــر و شــاخص‌های آن را دارنــد تبدیــل‬ ‫بــه اقتصــاد اصلــی می‌شــود‪.‬‬ ‫کرمــی اظهــار کــرد‪ :‬در کشــور مــا عمــر اقتصــاد‬ ‫دانش‌بنیــان بــه یــک دهــه بیشــتر نمی‌رســد‪ .‬امــا‬ ‫موضــوع اقتصــاد دانش‌بنیــان بعــد از مصــوب شــدن‬ ‫تأســیس شــرکت‌های دانش‌بنیــان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در ســال ‪ ۱۳۸۹‬عمــ ً‬ ‫ا فراگیــر‬ ‫شــد‪ .‬البتــه ایــن مصوبــه تــا ســال ‪ ۹۲‬عملیاتــی‬ ‫نشــد‪ .‬در ایــن ســال دولــت آن را بــه اجــرا درآورد و‬ ‫می‌تــوان گفــت در ابتــدای دولــت یازدهــم بــا وجــود‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬شــرکت دانش‌بنیــان ایــن قانــون توســط‬ ‫کارگــروه معاونــت علمــی و فنــاوری رییس‌جمهــور‬ ‫و ســایر وزارتخانه‌هایــی کــه در ذیــل ایــن قانــون‬ ‫تعریف‌شــده بودنــد‪ ،‬جنبــه اجرایــی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫اقتصــاد دانش‌بنیــان معاونــت علمــی بــا اشــاره ایــن‬ ‫نکتــه کــه امــروز وجــود ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬شــرکت‬ ‫دانش‌بنیــان نمــود اجرایــی شــدن ایــن موضــوع‬ ‫اســت و اقتصــاد دانش‌بنیــان بــه اســتناد آن‌هــا‬ ‫شــکل می‌گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۶‬هــزار شــرکت‬ ‫در ســامانه شــرکت‌های دانش‌بنیــان ثبت‌نــام‬ ‫کرده‌انــد کــه مراحــل تأییــد صالحیــت خــود را طــی‬ ‫کننــد تــا عنــوان دانش‌بنیــان شــدن شــرکت خــود را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بازیگــران دیگــر ایــن عرصــه‬ ‫را اســتارت‌آپ‌ها‪ ،‬پارک‌هــای علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫دانشــگاه‌ها‪ ،‬مراکــز رشــد‪ ،‬شــتاب‌دهنده‌ها‪VC ،‬‬ ‫نزدیک به شش هزار‬ ‫شرکت در سامانه‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫ثبت‌نام کرده‌اند‬ ‫هــا عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن مراکــز بســته بــه نــوع‬ ‫تعاملــی کــه بــا ایــن اقتصــاد دارنــد‪ ،‬جــزو بازیگــران‬ ‫اصلــی محســوب می‌شــوند و رشــد و بلــوغ آن‌هــا بــه‬ ‫رشــد و بلــوغ اقتصــاد دانش‌بنیــان در کشــور کمــک‬ ‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫کرمــی بــا بیــان ایــن کــه تمامــی حوزه‌هــا‬ ‫می‌تواننــد در حــوزه اقتصــاد دانش‌بنیــان ورود‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬همان‌طــور کــه تــا امــروز نیــز ورود‬ ‫پیــدا کرده‌انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬علــوم و فناوری‌هــای همگــرا‬ ‫‪ Nbics‬شــامل نانــو‪ ،‬بایــو‪ ICT ،‬و علــوم شــناختی‬ ‫و علــوم اجتماعــی در ایــن حوزه‌هــا ورود بیشــتری‬ ‫کرده‌انــد و تعــداد شــرکت‌های دانش‌بنیــان در ایــن‬ ‫حوزه‌هــا نیــز بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫اقتصــاد دانش‌بنیــان معاونــت علمــی اصلی‌تریــن‬ ‫رکــن اقتصــاد دانش‌بنیــان را نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص و خــاق دانســت و افــزود‪ :‬اگــر تعــداد‪،‬‬ ‫کیفیــت و کمیــت نیــروی انســانی متخصــص هــر‬ ‫کشــوری بــاال باشــد‪ ،‬پایــه اصلــی اقتصــاد دانش‌بنیــان‬ ‫را دارد‪ .‬البتــه زیرســاخت‌ها و ســایر مــوارد بــه محقــق‬ ‫شــدن بهتــر اقتصــاد دانش‌بنیــان کمــک می‌کنــد؛‬ ‫امــا رکــن اصلــی همــان نیــروی انســانی متخصــص‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز خرســندی از دارا بــودن کشــور مــا از‬ ‫ایــن نیــروی ارزشــمند‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی کشــوری ماننــد‬ ‫مــا ‪ ۵‬میلیــون دانشــجو‪ ۲۰ ،‬میلیــون فارغ‌التحصیــل‬ ‫دارد‪ ،‬یعنــی ابتدایی‌تریــن موضوعــی کــه بایــد در‬ ‫دســتور کار سیاســت‌گذاران قــرار گیــرد‪ ،‬فکــری‬ ‫بــرای بهره‌منــدی بهینــه از نیــروی مغــز افــزاری ایــن‬ ‫نیروهــا هســت‪.‬‬ ‫کرمــی ادامــه داد‪ :‬کشــور مــا در ایــن حــوزه ورود‬ ‫خوبــی داشــته اســت‪ .‬شــرکت‌های دانش‌بنیــان‪،‬‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها و مراکــز رشــد و نــوآوری کــه در ایــن‬ ‫حــوزه ایجــاد شــده‌اند‪ ،‬توانســته‌اند ابتدایی‌تریــن‬ ‫کار کــه جلــب اعتمــاد نیروهــای انســانی اســت را بــه‬ ‫دســت آورنــد‪ .‬شــرکت‌هایی کــه امــروز ایجــاد شــده‬ ‫اســت حاصــل بهره‌منــدی و به‌کارگیــری همیــن‬ ‫نیروهــا اســت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اقتصاد دانش‌بنیان می‌انجامد‬ ‫‪15‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫وی بــا بیــان لــزوم ایجــاد زیســت‌بوم فنــاوری‬ ‫و کارآفرینــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن زیســت‌بوم بایــد‬ ‫بازیگرانــی وجــود داشــته باشــند کــه بتواننــد از طریق‬ ‫ارتقــا‪ ،‬حمایــت و مربیگــری نیروهــا‪ ،‬ایــن شــرکت‌ها و‬ ‫ایــن اقتصــاد را شــکل داده و ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫اقتصــاد دانش‌بنیــان معاونــت علمــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مرکــز تولیــد علــم و پــرورش نیــروی انســانی کــه‬ ‫همــان دانشــگاه‌ها هســتند را در اختیــار داریــم‪ .‬ایــن‬ ‫ل بــوده و حرفــی بــرای‬ ‫دانشــگاه‌ها در منطقــه تــراز او ‌‬ ‫گفتــن دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرحلــه بعــدی پارک‌هــای علــم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬مراکــز رشــد و نــوآوری هســتند کــه‬ ‫ایــده را بــه محصــول تبدیــل می‌کننــد و چرخــه‬ ‫تجاری‌ســازی را شــکل می‌دهنــد‪.‬‬ ‫کرمــی مراکــز رشــد و نــوآوری را حلقــه دیگــری‬ ‫از ایــن چرخــه عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬مراکــز رشــد‬ ‫و نــوآوری در دانشــگاه‌های مــا مســتقر شــده‌اند و‬ ‫وظایــف خــود را درزمینــه هدایــت‪ ،‬جــذب‪ ،‬ارتقــا و‬ ‫آمــوزش نیــروی متخصــص انجــام می‌دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از دیگــر بازیگــران ایــن عرصــه‬ ‫نیــز شــتاب‌دهنده‌ها هســتند‪ .‬ایــن مراکــز‬ ‫در جایــگاه خوبــی قرارگرفته‌انــد‪ ،‬امــا بایــد در‬ ‫رشــته‌های مختلــف افزایــش پیــدا کننــد‪ VC‬هــا‬ ‫نیــز کمک‌کننده‌هــای جدیــدی هســتند کــه از ســال‬ ‫گذشــته بــه ایــن چرخــه اضافــه‌شــده‌اند‪ .‬این‌هــا‬ ‫صندوق‌هــای جســورانه یــا ریســک پذیــر هســتند‪.‬‬ ‫افــراد و شــرکت‌ها و مؤسســاتی کــه اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫یــا مراکــز رشــد را شناســایی می‌کننــد‪ ،‬آورده و‬ ‫ســرمایه خــود را بــه آن تزریــق می‌کننــد و در کنــار‬ ‫تزریــق ســرمایه تــاش دارنــد آن‌هــا را راهنمایــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صندوق‌های جسورانه حوزه علم و فناوری به‬ ‫پایداری اقتصاد دانش‌بنیان می‌انجامد‬ ‫کرمــی افــزود‪ :‬معاونــت علمــی بــه شــرکت‌ها‬ ‫و افــرادی کــه در حوزه‌هــای مختلــف علمــی‬ ‫ســرمایه‌گذاری مــی کننــد کمــک مالــی و تســهیالتی‬ ‫مشــاوره‌ای ارائــه می‌کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اقتصــاد ایــران از‬ ‫دارایی‌هــا و ســرمایه خوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ولــی بــه صــورت ســنتی ایــن دارایی‌هــا در جاهایــی‬ ‫ســرمایه گــذاری می‌شــود کــه در نهایــت تاثیــر آن‬ ‫در فضــای کلــی اقتصــاد مشــخص نیســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫مثــال افــراد تمایــل دارنــد کــه بیشــتر در حــوزه‬ ‫مســکن و خریــد زمیــن ســرمایه‌گذاری کننــد کــه‬ ‫ایــن کار آرامــش و ریتــم بــازار را بــه هــم می‌زنــد و‬ ‫ارزش افــزوده بــرای اقتصــاد ملــی نــدارد‪.‬‬ ‫مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بیشــتر افــرادی کــه در ســرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جســورانه حــوزه علــم و فنــاوری و دانــش بنیــان‬ ‫وارد می‌شــوند در واقــع هــم بــه پایــداری اقتصــاد‬ ‫دانش‌بنیــان کمــک می‌کننــد و هــم بهره‌هــای‬ ‫اقتصــادی خوبــی در ایــن زمینــه می‌برنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ممکــن اســت برخــی افــرادی‬ ‫کــه در ســرمایه‌گذاری‌های جســورانه ورود‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬بارهــا در اســتارت‌آپ‌ها ســرمایه گــذاری‬ ‫کــرده و شکســت بخورنــد؛ ولــی موفقیتــی کــه در‬ ‫یــک کســب و کار حاصــل می‌کننــد بــازده بســیار‬ ‫باالیــی دارد و جبــران خســارت‌ها را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد فرهنــگ علــم‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان معاونــت علمــی بــا اشــاره بــه بازیگــران‬ ‫ایــن عرصــه‪ ،‬گفــت‪ :‬شــرکت‌های دانــش بنیــان و‬ ‫مراکــز نــوآوری مهم‌تریــن بازیگــران ایــن عرصــه‬ ‫‪ 800‬متخصص‬ ‫دانشگاهی غیر مقیم‬ ‫از ‪ 100‬دانشگاه‬ ‫به کشور‬ ‫بازگشتند‬ ‫هســتند و کمــک می‌کننــد تــا نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص در جایــگاه اصلــی خــود قــرار گیــرد و‬ ‫بــازده اقتصــادی بــرای کشــور داشــته باشــد و از علــم‬ ‫و فنــاوری تولیــد ثــروت شــود‪.‬‬ ‫به گفته کرمی‪ ،‬زمانی بود بازار جذب برای افراد‬ ‫صاحب ایده‪ ،‬خالقیت و اختراع وجود نداشت؛ اما امروز‬ ‫این افراد و شرکت ها از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫استارت‌آپ‌ها در بازار کار جذب شده و در کشور ماندگار‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ 800‬متخصص دانشگاهی غیر مقیم از‬ ‫‪ 100‬دانشگاه برتر به کشور‬ ‫مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫کارهایی که معاونت علمی به کمک بنیاد ملی نخبگان‬ ‫انجام داده است‪ ،‬ایجاد سامانه جلب و جذب نیروهای‬ ‫متخصص غیر مقیم است؛ البته در سال گذشته‬ ‫معاونت و بنیاد از ‪ 400‬دانشگاه برتر دنیا این جذب‬ ‫را داشتند که اخیرا به دلیل محدودیت بودجه‌ای جذب‬ ‫متخصصان غیر مقیم به جذب از ‪ 100‬دانشگاه برتر دنیا‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور در‬ ‫خصوص آمار متخصصین جذب شده توسط این‬ ‫سامانه‪ ،‬گفت‪ :‬طی دو سال و نیم اخیر‪ 800 ،‬متخصص‬ ‫دانشگاهی غیر مقیم از ‪ 100‬دانشگاه برتر به کشور‬ ‫بازگشتند و در شرکت‌های دانش بنیان یا مراکز علمی‬ ‫و دانشگاهی مشغول به کار شده‌اند‪.‬‬ ‫کرمی همچنین تصریح کرد‪ :‬البته هر چه تعداد‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان بیشتر شود‪ ،‬ارزآوری و‬ ‫سودآوری آن برای کشور بیشتر خواهد شد و آمار‬ ‫اشتغال‌زایی کشور نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد فرهنگ علم‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش‬ ‫بنیان معاونت علمی در تشریح قانون حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬یک کارگروه ارزیابی و‬ ‫تایید صالحیت شرکت دانش‌بنیان در معاونت علمی‬ ‫تشکیل شده است که متشکل از وزارت‌خانه‌های‬ ‫متعددی همچون وزارت صنعت‪ ،‬علوم‪ ،‬بهداشت‪ ،‬دفاع‪،‬‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی است که‬ ‫دبیرخانه آن نیز در معاونت علمی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته کرمی‪ ،‬کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه این‬ ‫کارگروه هستند که در رشته‌ها و رسته‌ های مختلف‬ ‫فنی‪ ،‬مهندسی و علمی فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمیته‌های تخصصی نیز شرکت‌ها و‬ ‫افرادی را به عنوان کارگزار دارند که صالحیت شرکت یا‬ ‫محصول را بررسی کرده و آنها را تایید یا رد می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر مورد تایید قرار گیرند‪ ،‬عنوان شرکت دانش‌بنیان به‬ ‫آنها اطالق می شود و از حمایت‌های مختلف بهره مند‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫کرمی اظهار کرد‪ :‬عمر شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫و شناسایی آنها به یک دهه هم نمی‌رسد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل برای اینکه اقتصاد دانش‌بنیان به اقتصاد اصلی‬ ‫در جامعه تبدیل شود باید که این اقتصاد را به گفتمان‬ ‫عمومی در کشور تبدیل کنیم و همه افراد جامعه با این‬ ‫گفتمان آشنا شوند‪.‬‬ ‫مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ستاد فرهنگ علم‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش‬ ‫بنیان معاونت علمی نیز در همین راستا تشکیل شد‬ ‫تا با کمک نهادهای فرادستی‪ ،‬قانونی‪ ،‬دانشگاهی‪،‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان و رسانه‌ای بتواند این زیست بوم‬ ‫را ترویج و معرفی کند‪ .‬این ستاد از طریق فرهنگ‌سازی‬ ‫در جامعه حمایت اجتماعی را برای اقتصاد دانش بنیان‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۸‬برنامه متنوع معاونت علمی برای حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور‬ ‫کرمـی ادامـه داد‪ :‬البتـه اسـتفاده از رسـانه‌ها‪،‬‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬محیط های دانشـجویی و شـبکه‌های‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 118‬برنامه و خدمت متنوع‬ ‫برای حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫تعریف شده‌اند‬ ‫ایــران‪ ،‬بــرای پخــش آگهــی محصــوالت شــرکت‌های‬ ‫دانــش بنیــان‌ حمایت‌هایــی صــورت می‌دهــد‪ ،‬مثــ ً‬ ‫ا‬ ‫در شــبکه ایــران‌کاال و ســایر شــبکه‌ها بخــش ویــژه‌ای‬ ‫ایجــاد شــده اســت تــا شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫محصــوالت خــود را بــه صــورت رایــگان معرفــی‬ ‫کننــد؛ همچنیــن برنامه‌ریــزی بــرای پخــش تبلیغــات‬ ‫بــا تخفیــف و اضافــه پخش‌هــای تشــویقی در ســایر‬ ‫شــبکه‌ها نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت‌های دانش‌بنیــان می‌تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســایت معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫یــا ســامانه دانش‌بنیــان از ایــن حمایت‌هــا مطلــع‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫اقتصــاد دانش‌بنیــان بــه رشــد فزاینــده کســب و‬ ‫کارهــای نــوآور و نقش‌آفرینــی ایــن کســب و کارهــا‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اجتماعـی نیـز در ایـن کار موثـر بـود‪ ،‬بـه گونـه‌ای که‬ ‫امـروز حتـی در پارک‌هـای علـم و فنـاوری نیـز کـه‬ ‫زمانـی افـراد بـه صورت مـوردی بـا موضوعـات اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیـان روبـرو بودنـد‪ ،‬بـرای سـرپا نگـه داشـتن‬ ‫شـرکت خـود مجبورنـد بـه رسـانه‌های اجتماعـی‪،‬‬ ‫فضـای مجـازی و مطبوعـات پنـاه بیاورنـد و خـود را‬ ‫معرفـی کننـد تا از حمایـت اجتماعی برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫وی در خصـوص اهمیت اسـتفاده از زیرسـاخت‌های‬ ‫فنـاوری اطالعـات در گسـترش فرهنگ اقتصـاد دانش‬ ‫بنیـان‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای اینکـه بتوانیـم از اطالعـات انبـوه‬ ‫و پاالیـش شـده اسـتفاده کنیـم‪ ،‬نیـاز داریـم کـه از‬ ‫زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات و آی سـی تـی اسـتفاده‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور با‬ ‫اشـاره بـه برنامه‌هـای متنـوع معاونت علمـی و فناوری‬ ‫ذیـل قانـون حمایـت از شـرکتهای دانش‌بنیـان بـرای‬ ‫رشـد و تعالی این شـرکت‌ها افـزود‪ :‬خوشـبختانه ‪۱۱۸‬‬ ‫برنامـه و خدمـت متنـوع بـرای حمایت از شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان و فنـاور تعریف شـده اسـت که بـه مرور بر‬ ‫تعـداد ایـن حمایت‌هـا و خدمـات افـزوده خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان این‌کـه حمایت‌های یادشـده ذیل قانون‬ ‫و در تعامـل معاونـت علمی و فناوری ریاسـت‌جمهوری‬ ‫بـا سـایر دسـتگاه‌ها اجرایـی می‌شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری بـه عنـوان نمـاد حمایـت‬ ‫بخـش دولتـی از شـرکت‌های دانـش بنیـان بخـش‬ ‫خصوصـی در موضوعـات مختلفـی بـا همـکاری سـایر‬ ‫دسـتگاه‌ها اسـت؛ بـه طـور مثـال بـا همـکاری وزارت‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬شـرکت‌های دانش‌بنیـان‬ ‫مشـمول قانـون معـاف از مالیـات شـده یا شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیانـی کـه قصـد واردات یـا صـادرات دارنـد‪ ،‬بـر‬ ‫اسـاس توافـق بـا گمـرک ایـران از معافیـت گمرکـی‬ ‫برخـوردار می‌شـوند‪.‬‬ ‫مشـاور معاون علمـی و فناوری ادامـه داد‪ :‬همچنین‬ ‫بـا امضـای تفاهم‌نامـه‌ای بـا شـهرداری تهـران‪،‬‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان تهـران می‌تواننـد بـه شـرط‬ ‫رعایـت شـرایط و الزامات‪ ،‬در سـاختمان‌های با کاربری‬ ‫مسـکونی شـهر تهـران مسـتقر شـوند؛ همچنیـن بـا‬ ‫بنیـاد نخبـگان نیروهـای مسـلح تفاهم‌نامـه‌ای صورت‬ ‫گرفتـه اسـت تا افـراد کلیـدی شـرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫بتواننـد خدمـت مقـدس سـربازی را مبتنی بـر تعاریف‬ ‫و هماهنگی‌هـای انجـام شـده در شـرکت دانش‌بنیـان‬ ‫بگذرانند‪.‬‬ ‫کرمــی‪ ،‬معرفــی محصــوالت و تبلیغــات محصــوالت‬ ‫دانش‌بنیــان بــا همــکاری صداوســیمای جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران را یکــی دیگــر از ایــن ســرفصل‌ها‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی‬ ‫در ســاختار اقتصــاد اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت‌جمهوری در دوره جدیــد‬ ‫حرکتــی جــدی را بــرای حمایــت از شــرکت‌های‬ ‫خــاق و نــوآور آغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫کرمـــی ادامـــه داد‪ :‬اگرچـــه در روزهـــای نخســـت‬ ‫می ــزان حمای ــت از ای ــن دس ــت ش ــرکت‌ها مح ــدود‬ ‫خواهـــد بـــود؛ امـــا بـــه کمـــک فرهنگ‌ســـازی و‬ ‫اطالع‌رســـانی و کســـب آگاهـــی توســـط نهادهـــا و‬ ‫ســـازمان‌ها‪ ،‬اهمیـــت ایـــن شـــرکت‌ها برجســـته‬ ‫شـــده و بـــه کمـــک معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫خواهنـــد آمـــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد ســرفصل‌های حمایتــی‬ ‫از ایــن دســت شــرکت‌ها گفــت‪ :‬تشــخیص‬ ‫صالحیــت ایــن شــرکت‌ها نیازمنــد ایجــاد کارگــروه‬ ‫و آیین‌نامه‌هایــی بــود کــه ایــن فرآینــد بــا کمــک‬ ‫شــرکت‌ها در حــال تدویــن اســت‪.‬‬ ‫کرمــی‪ ،‬بازارســازی بــرای شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان را یکــی دیگــر از حمایت‌هــای معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری برشــمرد و اظهــار کــرد‪ :‬وجــود‬ ‫بــازار بــرای هــر کســب و کاری مهمتریــن ضــرورت و‬ ‫تضمیــن کننــده ادامــه بــه شــمار م ـی‌رود و معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری بــا همــکاری ســایر نهادهــا ایجــاد‬ ‫بــازار بــرای شــرکت‌های دانش‌بنیــان را در ایــران و‬ ‫ســایر کشــورها دنبــال می‌کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــازار ایــران بــا ظرفیــت ‪۸۰‬‬ ‫میلیونــی زمینــه خوبــی بــرای نقــش آفرینــی ایــن‬ ‫شرکت‌هاســت‪ ،‬افــزود‪ :‬امــا ایــن بــازار ‪ ۸۰‬میلیونــی‬ ‫محــدود اســت و بایــد بــه بازارهــای منطقــه‌ای و‬ ‫فرامنطق ـه‌ای بــرای شــرکت فکــر شــود و بــر همیــن‬ ‫اســاس‪ ،‬کریــدور صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان‬ ‫معاونــت علمــی و همچنیــن مجموعــه اقدامــات‬ ‫در معاونــت‌ علمــی بــا کمــک ســایر وزارتخانه‌هــا و‬ ‫دســتگاه‌های اجرایــی زمینــه‌ای ایجــاد کــرده اســت‬ ‫تــا ایــن کســب و کارهــا اوالً بتواننــد در بــازار ایــران‬ ‫و بعــد در ســطح منطقــه‌ای و بیــن المللــی حضــور‬ ‫پیــدا کننــد‪■.‬‬ ‫‪17‬‬
‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪18‬‬
‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در پاسخ به بازارکارنوین خبر داد‬ ‫ پارکهای علم و فناوری خصوصی در کشور گسترش مییابند‬ ‫◄ توسط انجمن جهانی پارکهای علمی معرفی شد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫ ایدههای برگزیده در پارکهای سراسر جهان‬ ‫◄ اولین منطقه ویژه علم و فناوری در شهر اصفهان تاسیس میشود‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪19‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در پاسخ به بازارکارنوین خبر داد‬ ‫پارک‌های علم و فناوری خصوصی در کشور گسترش می‌یابند‬ ‫معـاون پژوهشـی و فنـاوری وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقات و فنـاوری با ارائه گزارشـی از وضعیت علمی‪ ،‬فناوری و نوآوری کشـور‪ ،‬سیاسـت این وزارتخانه را گسـترش‬ ‫پارک‌هـای علـم و فناوری تخصصـی و خصوصی در کشـور خواند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار نویـن‪ ،‬دکتـر وحید احمـدی در نشسـتی خبری با اشـاره بـه وضعیت فنـاوری کشـور در چهار سـال اخیر در پاسـخ به سـؤال‬ ‫خبرنـگار مـا خبـر از صـدور مجـوز دو پارک علـم و فنـاوری خصوصی در کشـور داد‪.‬‬ ‫او همچنیـن بـا اشـاره بـه اسـتقرار ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۵۵۶‬واحـد فنـاور در پارک‌های علـم و فناوری و مراکز رشـد کشـور ‪ ،‬اشـتغال آن‌ها را بالـغ بر ‪ 30‬هـزار نفر ذکر‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اشتغال ‪ 30‬هزار نفر‬ ‫در پارک ها و مراکز رشد‬ ‫معـــاون پژوهشـــی و فنـــاوری وزیـــر علـــوم بـــا‬ ‫تشـــریح وضعیـــت فنـــاوری کشـــور در چهـــار ســـال‬ ‫گذشـــته عنـــوان کـــرد‪ :‬تعـــداد پارک‌هـــای علـــم‬ ‫و فن ــاوری از ‪ 31‬پ ــارک درس ــال ‪ 90‬ب ــه ‪ 41‬پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری درســـال ‪ 95‬افزایش‌یافتـــه اســـت‬ ‫عنـــوان کـــرد‪ :‬در همیـــن دوره زمانـــی تعـــداد‬ ‫مراکـــز رشـــد از ‪ 113‬مرکـــز بـــه ‪ 178‬مرکـــز رشـــد‬ ‫افزایش‌یافتـــه اســـت‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دکتر احمدی بابیان اینکه تعداد واحدهای فناور‬ ‫مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد درسال‬ ‫‪ 2460‬ایده به محصول‬ ‫در پارک‌ها و مراکز رشد‬ ‫تبدیل شده‌اند‬ ‫‪ ۹۵‬برابر با ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۵۶‬واحد بوده و این در حالی‬ ‫است که درسال ‪ ۹۲‬سه هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد فناور در‬ ‫پارک ها وجود داشته‌اند ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیش‬ ‫از سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد‬ ‫که از میان آن‌ها هزار و ‪ ۱۵۰‬شرکت دانش بنیان در‬ ‫پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اشتغال ایجادشده در پارک‌های علم‬ ‫و فناوری وبیان اینکه اشتغال ایجادشده نسبت به سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬هجده هزار نفر رشد داشته است افزود‪ :‬درسال های‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬تعداد اشتغال‌زایی و پایدار ایجادشده در پارک ها و‬ ‫مراکز رشد حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر گزارش‌شده است‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مناطق‬ ‫ویژه علم و فناوری‬ ‫در پنج استان‬ ‫شکل گرفته‌اند‬ ‫معـــاون پژوهشـــی و فنـــاوری وزارت علـــوم بـــا‬ ‫اشـــاره بـــه وضعیـــت فنـــاوری کشـــور در چهـــار‬ ‫س ــال اخی ــر و س ــهم ه ــر ی ــک از نهاده ــای آم ــوزش‬ ‫عال ــی از مق ــاالت مش ــترک ب ــا دانش ــمندان خارج ــی‬ ‫مطابـــق گـــزارش ‪ ISI‬خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬از کل‬ ‫مجم ــوع مق ــاالت مش ــترک ب ــا دانش ــمندان خارج ــی‬ ‫حـــدود ‪ ۶۲‬درصـــد متعلـــق بـــه وزارت علـــوم‪۲۰ ،‬‬ ‫درصـــد متعلـــق بـــه وزارت بهداشـــت و ‪ ۱۸‬درصـــد‬ ‫متعلـــق بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـت‪.‬‬ ‫شکل‌گیری پنج منطقه ویژه‬ ‫علم و فناوری در کشور‬ ‫وی در ادامـــه یکـــی از سیاســـت‌های اصلـــی‬ ‫راه‌اندازی دو پارک علم و فناوری‬ ‫خصوصی در کشور‬ ‫معـــاون پژوهشـــی وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫فنـــاوری در ادامـــه ایـــن نشســـت خبـــری در پاســـخ‬ ‫بـــه ایـــن ســـؤال خبرنـــگار مـــا کـــه تاکنـــون چـــه‬ ‫تعـــداد درخواســـت راه‌انـــدازی پارک‌هـــای علـــم و‬ ‫ً‬ ‫اصـــا‬ ‫فنـــاوری خصوصـــی در کشـــور داشـــیم و آیـــا‬ ‫راه‌انـــدازی چنیـــن پارک‌هایـــی بـــرای بخـــش‬ ‫خصوص ــی صرف ــه اقتص ــادی دارد؟ گف ــت‪ :‬ت ــا کن ــون‬ ‫دو درخواســـت از بخش‌خصوصـــی بـــرای راه‌انـــدازی‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری داشـــتیم کـــه موافقـــت‬ ‫یک ــی درگذش ــته صادرش ــده ب ــود و ب ــا دیگ ــری ب ــه‬ ‫تازگـــی موافقـــت شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه ایـــن‬ ‫پارک‌هـــا در کجـــا ســـاخته می‌شـــوند؟ گفـــت‪ :‬هـــر‬ ‫دو درخواســـت مربـــوط بـــه اســـتان تهـــران اســـت و‬ ‫ایـــن پارک‌هـــا در ایـــن اســـتان فعالیـــت خواهنـــد‬ ‫داشـــت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫چهار برابر شدن فناوری‌های‬ ‫خلق‌شده در مراکز رشد‬ ‫و پارک‌های علم و فناوری‬ ‫معـــاون پژوهشـــی وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫فنـــاوری بابیـــان اینکـــه در محـــدوده ســـال‌های‬ ‫‪ ۹۲‬تـــا ‪ ۹۵‬رشـــد تعـــداد فناوری‌هـــای خلق‌شـــده‬ ‫در مراکـــز رشـــد و پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫حـــدود چهـــار برابـــر شـــده اســـت گفـــت‪ :‬تعـــداد‬ ‫فناوری‌هـــای مهـــم خلق‌شـــده در ایـــن پـــارک هـــا‬ ‫درس ــال ‪ ۹۵‬نزدی ــک ب ــه س ــه ه ــزار فن ــاوری ب ــوده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه تـــا پایـــان ســـال ‪ ۹۵‬هـــزار‬ ‫و ‪ ۲۲۸‬ایـــده بـــه محصـــول تبدیل‌شـــده کـــه‬ ‫درعین‌حـــال تجاری‌ســـازی شـــده‌اند اظهـــار‬ ‫داش ــت‪ :‬تع ــداد ایده‌ه ــای تبدیل‌ش ــده ب ــه محص ــول‬ ‫در پ ــارک ه ــا و مراک ــز رش ــد عل ــم و فن ــاوری براب ــر‬ ‫بـــا دو هـــزار و ‪ ۴۶۰‬بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر احمـــدی همچنیـــن بـــه ثبـــت‪۴۶۹‬‬ ‫اختـــراع در پـــارک هـــا و مراکـــز رشـــد علـــم و‬ ‫فن ــاوری ت ــا پای ــان س ــال ‪ 95‬اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫تـــا پایـــان ســـال ‪ ۲۰۱۵‬تعـــداد ‪ ۱۴‬هـــزار و ‪۲۷۹‬‬ ‫ثبـــت اختـــراع داخلـــی و خارجـــی ثبت‌شـــده در‬ ‫‪ WIPO‬داشـــته‌ایم‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول در وزارت علـــوم در ایـــن‬ ‫نشس ــت خب ــری ب ــه وضعی ــت رش ــد علم ــی کش ــور‬ ‫نیـــز اشـــاره کـــرد و بابیـــان اینکـــه رتبـــه علمـــی‬ ‫کشـــور از نظـــر تولیـــد مقـــاالت علمـــی در ‪ ISI‬و‬ ‫اســـکوپوس درســـال ‪ ۲۰۱۷‬بـــه رتبـــه ‪ ۱۶‬رســـیده‬ ‫اســـت عنـــوان کـــرد‪ :‬تعـــداد مقـــاالت چاپ‌شـــده در‬ ‫پایگاه‌هـــای معتبـــر بین‌المللـــی درســـال ‪ ۲۰۱۶‬بـــه‬ ‫بیـــش از ‪ ۵۰‬هـــزار مقالـــه رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر احمـــدی بابیـــان اینکـــه ایـــران از نظـــر‬ ‫شـــتاب علمـــی در رشـــد تولیـــد مقـــاالت علمـــی‬ ‫در میـــان ‪ ۲۵‬کشـــور برتـــر علمـــی دنیـــا قـــرار دارد‬ ‫گف ــت‪ :‬درس ــال ه ــای ‪ ۲۰۱۲‬ت ــا ‪ ۲۰۱۵‬ای ــران رش ــد‬ ‫قابل‌مالحظـــه ای از نظـــر ثبـــت مـــدارک علمـــی در‬ ‫پایـــگاه ‪ ISI‬داشـــته اســـت بـــه طـــوری کـــه رشـــد‬ ‫م ــدارک ثب ــت ش ــده علم ــی ای ــران در س ــال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫هفـــت درصـــد گزارش‌شـــده و ایـــن رشـــد در ســـال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بیســـت درصـــد بـــوده اســـت؛ درحالی‌کـــه‬ ‫متوســـط رشـــد مـــدارک علمـــی در ایـــن ســـال ‪۶‬‬ ‫درصـــد گزارش‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫گسترش مراکز کارآفرینی و نوآوری‬ ‫معـــاون پژوهشـــی وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫فنـــاوری همچنیـــن بابیـــان اینکـــه تعـــداد مراکـــز‬ ‫کارآفرینـــی و نـــوآوری در کلیـــه مراکـــز آمـــوزش و‬ ‫فنـــاوری دولتـــی تـــا پایـــان ســـال ‪ ۲۰۱۵‬برابـــر بـــا‬ ‫‪ ۱۳۰‬مرکـــز بـــوده اســـت عنـــوان کـــرد‪ :‬گســـترش‬ ‫ایـــن مراکـــز گامـــی در جهـــت ایجـــاد زیســـت‌بوم‬ ‫کارآفرینـــی در کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر احمـــدی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫وضعیـــت نـــوآوری در کشـــور گفت‪:‬طبـــق گـــزارش‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬شـــاخص جهانـــی نـــوآوری در حالـــی‬ ‫منتشرش ــده اس ــت ک ــه ای ــران رتب ــه ‪ ۷۵‬را در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬از بیـــن ‪ ۱۲۷‬کشـــور بـــه خـــود اختصـــاص‬ ‫داده اســـت‪.‬‬ ‫دول ــت در ح ــوزه عل ــم و فن ــاوری را توس ــعه مناط ــق‬ ‫وی ــژه عل ــم و فن ــاوری ذک ــر ک ــرد و گف ــت‪ :‬تاکن ــون‬ ‫در پنـــج اســـتان خراســـان رضـــوی‪ ،‬اصفهـــان‪،‬‬ ‫یـــزد‪ ،‬بوشـــهر و آذربایجـــان شـــرقی ایـــن مناطـــق‬ ‫شـــکل‌گرفته اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون پژوهشـــی وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫فنـــاوری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه سیاســـت ایـــن‬ ‫وزارتخانـــه گســـترش پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫تخصصـــی و خصوصـــی در کشـــور اســـت ادامـــه‬ ‫داد‪ :‬افتتـــاح پـــارک تخصصـــی فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات نمونـــه‌ای از ایـــن نـــوع پارک‌هـــا اســـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ح ــال حاضـــــــ ــر‬ ‫‪ 8‬مرک ــز رش ــد عل ــوم انس ــانی و هن ــر فع ــال داری ــم‬ ‫عنـــوان کـــرد پـــارک علـــم و فنـــاوری حـــوزه علـــوم‬ ‫انس ــانی و صنای ــع فرهنگ ــی توس ــط جهاددانش ــگاهی‬ ‫راه‌انـــدازی می‌شـــود‪.‬‬ ‫دکتــر احمــدی از تامیــن زمیــن بــرای پارک‌هــای‬ ‫علـــم و فنـــاوری بـــه عنـــوان دســـتآورد دیگـــر ایـــن‬ ‫وزارتخان ــه ن ــام ب ــرد و گف ــت‪ :‬پارک‌ه ــای بزرگ ــی در‬ ‫گیـــان‪ ،‬مازنـــدران و ارومیـــه داشـــتیم کـــه زمیـــن‬ ‫مناســـب نداشـــتند و بـــا تالش‌هـــا زمیـــن موردنیـــاز‬ ‫ایـــن پارک‌هـــا تامیـــن شـــد‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫توسط انجمن جهانی پارک های علمی معرفی شد‬ ‫ایده‌های برگزیده در پارک‌های سراسر جهان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اشاره ‪:‬‬ ‫انجمـن جهانـی پارکهـای علمـی و حوزه هـای نـوآوری‪ )IASP(.‬مدیریـت حرفه ای پارکهـای علمـی‪ ،‬تکنولـوژی و تحقیقاتی و دیگر حـوزه های نـوآوری را با‬ ‫یکدیگـر مرتبـط مـی سـازد و خدماتـی را ارائه مـی دهد کـه موجب رشـد و شـکوفائی اعضای خود مـی گردد‪.‬‬ ‫ایـن انجمـن همچنیـن با ایجاد حس رقابت بین شـرکت هـا و کارآفرینان شـهرها و مناطق آن ها توسـعه اقتصـاد جهانی را در نـوآوری ها‪ ،‬کارآفرینـی و انتقال‬ ‫دانـش و تکنولوژی توزیـع می نماید‪.‬‬ ‫ایـن انجمـن کـه بـه عنوان یـک مقام ویـژه مشـورتی در شـورای اقتصـادی و اجتماعی ملل متحـد عمل می کنـد درمسـابقه ای بین المللـی با نـام «ایده های‬ ‫برتـر» بـه بررسـی ایـده های نویـن پارک ها علـم و فنـاوری در سرتاسـر دنیا پرداخـت ‪.‬ایده هـای برگزیده در این مسـابقه به شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫رشـــد خـــود بـــا مجموعـــه ای از موانـــع مواجـــه‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫اگ ــر موان ــع خ ــود را ب ــه س ــرعت ح ــذف نکنن ــد‪،‬‬ ‫ایـــن شـــرکت هـــا هـــم فرصـــت هـــا را از دســـت‬ ‫مـــی دهنـــد و هـــم موفـــق بـــه بقـــا نمـــی شـــوند‪.‬‬ ‫عـــاوه بـــر ایـــن‪ ،‬مشـــخص شـــده اســـت کـــه بـــه‬ ‫دلی ــل ازدی ــاد موان ــع‪ ،‬ش ــرکت ه ــای در ح ــال رش ــد‬ ‫اغلـــب حتـــی آگاه نیســـتند کـــه چـــه چیـــز هایـــی‬ ‫نمـــی داننـــد‪.‬‬ ‫پارک‬ ‫‪Angers Technopole‬‬ ‫در شـــرکتهای کوچـــک و متوســـط (‪)SME‬‬ ‫فرآینـــد نـــوآوری اغلـــب ســـازمان یافتـــه نیســـت‪.‬‬ ‫ه ــدف م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ی ــک پ ــروژه «از حرک ــت‬ ‫افت ــاده» را شناس ــایی کنی ــم‪ ،‬و ای ــن ای ــده ه ــای ن ــو‬ ‫آورانـــه ای کـــه هنـــوز ناشـــناخته انـــد را‪ ،‬بـــه یـــک‬ ‫‪ SME‬ب ــا ی ــک مدی ــر پ ــروژه ماه ــر ک ــه ماموری ــت‬ ‫بررس ــی ام ــکان پذی ــری ای ــن ای ــده ه ــا را در ی ــک‬ ‫دوره ســـه ماهـــه دارد ارائـــه کنیـــم‪.‬‬ ‫‪ Angers Technopole‬ش ــرکتهای کوچ ــک‬ ‫و متوســـطی را کـــه یـــک پـــروژه بالقـــوه دارنـــد‬ ‫شناســـایی و انتخـــاب مـــی کنـــد و یـــک مدیـــر‬ ‫پ ــروژه تم ــام وق ــت ب ــه آن ه ــا اختص ــاص م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫پـــس از ‪15‬هفتـــه‪ SME ،‬پـــروژه هـــای نوآورانـــه را‬ ‫راه انـــدازی مـــی کنـــد‪ ،‬و ‪Angers Technopo‬‬ ‫بهعنـــوان یـــک ســـازمان حامـــی کســـب وکار‪ ،‬بـــه‬ ‫توســـعه فرآیندهـــای نوآورانـــه بـــه ایـــن شـــرکت‬ ‫خدمـــات ارائـــه مـــی دهـــد‪.‬‬ ‫در عصر اقتصادی‬ ‫مبتنی بر دانش‪ ،‬عمر مفید‬ ‫محصوالت تکنولوژی‬ ‫به طور قابل توجهی کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫پارک تحقیق ادمونتون‬ ‫در عصـــر اقتصـــادی مبتنـــی بـــر دانـــش‪ ،‬عمـــر‬ ‫مفیـــد محصـــوالت تکنولـــوژی بـــه طـــور قابـــل‬ ‫توجهـــی کاهـــش یافتـــه اســـت‪ .‬در نتیجـــه بـــرای‬ ‫موفقیـــت در بـــازار ســـرعت یـــک عامـــل کلیـــدی‬ ‫اســـت‪ .‬شـــرکت هـــای در حـــال رشـــد در طـــول‬ ‫پارک علم و فناوری بیزکایا‬ ‫هــدف ایــن ابتــکار‪ ،‬پیشــرفت پــارک فنــاوری‬ ‫و کســب و کار و کارکنانــش اســت‪ ،‬از طریــق یــک‬ ‫شــروع نوآورانــه بــاز‪ ،‬کــه بــه نیازهــای ایــن کارکنــان‬ ‫پاســخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــده هــا ممکــن اســت بــه پــارک‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬کســب‬ ‫و کارهــا‪ ،‬و مراکــز آن ( زیــر ســاخت هــا‪ ،‬خدمــات‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬پــروژه هــا و طــرح هــای جدیــد) ارجــاع‬ ‫داده شــوند‪ .‬ایــن امــر از طریــق پــروژه هایــی بــرای‬ ‫ترویــج همــکاری‪ ،‬بیــن المللــی شــدن‪ ،‬نــوآوری آزاد و‬ ‫یــا انتقــال فنــاوری‪ ،‬انجــام مــی پذیــرد و همچنیــن‬ ‫از طریــق ابتــکارات و زیرســاخت هایــی کــه اجــازه‬ ‫تقویــت پــارک هــا و کســب و کارشــان را مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن رقابــت‪ ،‬کارکنــان تمــام واحــد هــای واقــع در‬ ‫پــارک فنــاوری بیزکایــا را هــدف قــرار داده اســت‪ ،‬و‬ ‫هــر کســی کــه از طــرف ایــن واحــد هــا‪ ،‬و بــه صــورت‬ ‫جداگانــه‪ ،‬مایــل بــه پیــش بــردن ایــده هایــی اســت‬ ‫کــه قصــد پیشــرفت پــارک را دارنــد میتواننــد در ایــن‬ ‫برنامــه شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫پارک سایبری بیلکنت‬ ‫هدف این ابتکار‪ ،‬پیشرفت پارک فناوری و کسب و کار‬ ‫و کارکنانش است‪ ،‬تا از طریق یک شروع نوآورانه باز‪ ،‬به‬ ‫نیازهای این کارکنان پاسخ دهد‪.‬‬ ‫ایــده هــا ممکــن اســت بــه پــارک‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬کســب‬ ‫و کارهــا‪ ،‬و مراکــز آن ( زیــر ســاخت هــا‪ ،‬خدمــات‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬پــروژه هــا و طــرح هــای جدیــد) ارجــاع‬ ‫داده شــوند‪ .‬ایــن امــر از طریــق پــروژه هایــی بــرای‬ ‫ترویــج همــکاری‪ ،‬بیــن المللــی شــدن‪ ،‬نــوآوری آزاد و‬ ‫یــا انتقــال فنــاوری‪ ،‬انجــام مــی پذیــرد و همچنیــن‬ ‫از طریــق ابتــکارات و زیرســاخت هایــی کــه اجــازه‬ ‫تقویــت پــارک هــا و کســب و کارشــان را مــی دهنــد‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدرنیزه کردن آموزش برای توانمند سازی‬ ‫نسل آینده نوآور‬ ‫بهبـــود آمـــوزش در زمینـــه هـــای ‪STEM‬‬ ‫و اتصـــال بیـــن پژوهـــش و اقتصـــاد هـــدف اصلـــی‬ ‫سیاس ــت ه ــای اقتص ــادی دول ــت اتری ــش اس ــت‪ .‬ب ــه‬ ‫منظـــور ســـرعت بخشـــیدن بـــه اســـتفاده و انتقـــال‬ ‫بین ــش و ف ــن آوری پیش ــرو و ب ــه منظ ــور افزای ــش‬ ‫تحقیـــق و توســـعه و فعالیـــت هـــای نوآورانـــه‬ ‫شـــرکت هـــا‪ ،‬ایـــن بســـیار مهـــم اســـت کـــه بـــه‬ ‫مقی ــاس ه ــای جدی ــدی در تحصی ــل و آم ــوزش‪ ،‬ب ــه‬ ‫خصـــوص در زمینـــه هـــای ‪ STEM‬و کارآفرینـــی‬ ‫دســـت یابیـــم‪.‬‬ ‫اچ آی وی دیجیتال‬ ‫یک رقابت‬ ‫در مورد راه حل‌های‬ ‫سالمت دیجیتال‬ ‫برای حل مشکالت‬ ‫ونیازهای اچ آی وی‬ ‫است‬ ‫پارک علم میاردِوی‬ ‫در مــدت یــک هفتــه ‪ 50‬کــودک یــاد مــی گیرنــد‬ ‫در موضوعــات مختلــف برنامــه نویســی کننــد‪ :‬بــازی‪،‬‬ ‫اپلیکیشــن و ربــات هــا‪ ،‬اســن کــودکان در طــول‬ ‫هفتــه روی پــروژه هــای خودشــان کــه در آخریــن‬ ‫روز کمــپ ارائــه مــی دهنــد کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫آنها همچنین از ‪Linkoping’s Makerspace‬‬ ‫و برخی از شرکت های پارک علم میاردِوی بازدید می کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت ها در پارک علم میاردِوی در تالش‬ ‫برای پیدا کردن و جذب استعداد ها‪ ،‬به ویژه برنامه نویسان‬ ‫که به سختی پیدا می شوند هستند‪.‬‬ ‫ایـــن فقـــط یـــک مشـــکل در لینشـــوپینگ‬ ‫نیس ــت بلک ــه مش ــکلی در سراس ــر س ــوئد اس ــت‪ ،‬در‬ ‫‪ 4‬س ــال آین ــده س ــوئد ب ــه بی ــش از ‪ 60000‬برنام ــه‬ ‫نویـــس جدیـــد نیـــاز دارد‪.‬‬ ‫پارک علم و فناوری پوزنان‬ ‫چالـــش پـــارک علـــم و فنـــاوری پوزنـــان‬ ‫(‪ )PSTP‬توســـعه و تقویـــت موقعیـــت خـــود‬ ‫در جامعـــه محلـــی و تبدیـــل شـــدن بـــه یـــک‬ ‫نـــام تجـــاری بـــا ارزش بـــرای مشـــتریانش و‬ ‫ســـاکنان شـــهر اســـت‪ PSTP .‬تصمیـــم‬ ‫دارد بـــه منظـــور هـــدف قـــرار دادن‬ ‫طیـــف وســـیع تـــری از مخاطبـــان‬ ‫و تعام ــل ب ــا م ــردم‪ ،‬ب ــا تبدی ــل‬ ‫پـــارک بـــه یـــک موسســـه‬ ‫بازتـــر‪ ،‬بـــه پیـــاده‬ ‫ســـازی برنامـــه‬ ‫ارتبـــاط‬ ‫پارک فناوری سائولئوپولد‬ ‫تمرکـــز روی محصـــوالت پایـــدار بـــر شـــیوه‌های‬ ‫خ ــوب و جایگزی ــن ه ــای زیس ــت محیط ــی‪ ،‬تاکی ــد‬ ‫دارد‪ ،‬همــراه بــا یــک بــازار در حــال رشــد و تقاضــای‬ ‫مصـــرف کننـــدگان بـــرای مســـئولیت پذیـــری‬ ‫اجتماعـــی و زیســـت محیطـــی‪ ،‬کـــه پذیرفتـــن‬ ‫چالـــش تولیـــد یکپارچـــه بـــا محیط‌زیســـت را بـــه‬ ‫یـــک موضـــوع بنیـــادی تبدیـــل کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫هـــدف ایـــن برنامـــه الهـــام بخشـــیدن بـــه‬ ‫کارکنـــان و انتشـــار ابتـــکارات زیســـت محیطـــی‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫پرتوریا‪ ،‬آفریقای جنوبی‬ ‫ه ــدف اصل ــی ایج ــاد برنامه‌ه ــای آزمایش ــگاه‌های‬ ‫ایکاســـی در سراســـر اســـتان گائوتنـــگ در‬ ‫آفریقـــای جنوبـــی « آوردن نـــوآوری بـــرای مـــردم‬ ‫شهرســـتان‌ها» اســـت‪.‬‬ ‫از طریـــق طراحـــی و ایجـــاد فضاهایـــی در‬ ‫شهرســـتان هـــا کـــه در آن جوامـــع محلـــی قـــادر‬ ‫باشـــند بـــه خدمـــات اصلـــی و امکاناتـــی کـــه در‬ ‫«کم ــپ قط ــب ن ــوآوری» شهرس ــتان پرتوری ــا ارائ ــه‬ ‫مـــی شـــوند دسترســـی داشـــته باشـــند‪ .‬آزمایشـــگاه‬ ‫ه ــای ایکاس ــی متش ــکل از فض ــای ایج ــاد اش ــتراکی‪،‬‬ ‫فضـــای کار‪ ،‬و امکانـــات نمونـــه ســـازی هســـتند‪،‬‬ ‫امکانـــات نمونـــه ســـازی شـــامل ‪ FabLab‬بـــرای‬ ‫کم ــک ب ــه کارآفرینان ــی ک ــه م ــی خواهن ــد بخش ــی‬ ‫از صنعتـــی ســـازی و کارخانـــه توســـعه اپلیکیشـــن‬ ‫هـــای موبایـــل گائوتنـــگ باشـــند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫پارک علم و فناوری‬ ‫ل ِیک ساید (‪)LSTP‬‬ ‫«آزمایشـــگاه آموزشـــی» جایـــی بـــرای اَشـــکال‬ ‫جدیـــد آمـــوزش و تحصیـــل در زمینـــه هـــای‬ ‫‪( STEM‬علــم‪ ،‬فــن آوری‪ ،‬مهندســی‪ ،‬و ریاضیــات)‪،‬‬ ‫کارآفرینـــی و فرهنـــگ اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن برنامـــه در آزمایشـــگاه اکوسیســـتم و‬ ‫مناطـــق تجربـــی ‪ LSTP‬برگـــزار مـــی شـــود و از‬ ‫م ــردم کنج ــکاو در تم ــام س ــنین (‪ )100-0‬دع ــوت‬ ‫بـــه همـــکاری در کشـــف‪ ،‬تجربـــه‪ ،‬یادگیـــری‪،‬‬ ‫تدریـــس‪ ،‬آمـــوزش و نـــوآوری مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫علم ــی ب ــه عن ــوان اب ــزار ‪ CSR‬بپ ــردازد‪ .‬ماموری ــت‬ ‫‪ PSTP‬ارتقـــاء در توســـعه منطقـــه ای اســـت و‬ ‫توضیـــح ایـــن مســـاله بـــرای عمـــوم مـــردم بـــه‬ ‫عنـــوان یـــک نیـــاز شناســـایی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫از آنجـــا کـــه ‪ PSTP‬بـــرای ســـود بـــردن‬ ‫عمـــوم تاســـیس شـــده اســـت‪ ،‬سیاســـت هـــای‬ ‫‪ CSR‬م ــا ب ــر اس ــاس روی ــداد ه ــا و امکان ــات آزاد‬ ‫بـــرای عمـــوم شـــکل گرفتـــه انـــد‪.‬‬ ‫‪ Tehnopol‬پارک علم تالین‬ ‫اچ آی وی دیجیتـــال یـــک رقابـــت در مـــورد‬ ‫راه حـــل هـــای ســـامت دیجیتـــال بـــرای حـــل‬ ‫مشـــکالت ونیازهـــای اچ آی وی اســـت‪.‬‬ ‫هـدف ایـن اسـت کـه یـک بحـث در مـورد فرصت‬ ‫هـای نـوآوری در اچ آی وی شـروع شـود‪ ،‬الهـام بخش‬ ‫نوآوری های از هم گسـیخته باشـد و از فرایند توسـعه‬ ‫پشـتیبانی کنـد تـا بـا اسـتفاده از بهتریـن ایـده ها راه‬ ‫حـل هـای قابـل اسـتفاده و مفید ارائه شـوند‪.‬‬ ‫هـــدف اصلـــی آن ایـــن اســـت کـــه حداقـــل‬ ‫یـــک راه حـــل ابتـــکاری جدیـــد بـــه بـــازار ارائـــه‬ ‫کنـــد کـــه تاثیـــر قابـــل توجهـــی در زندگـــی افـــراد‬ ‫مبت ــا ب ــه اچ آی وی داش ــته باش ــد‪ .‬م ــا همچنی ــن‬ ‫قص ــد داری ــم ک ــه هم ــکاری ب ــا هم ــه س ــهام داران‬ ‫‪ HIV‬در اســـتونی‪ ،‬از جملـــه بیمـــاران را تســـهیل‬ ‫کنیـــم‪ ،‬و فراینـــد نـــوآوری هـــای مبتنـــی بـــر ارزش‬ ‫را بیازماییـــم تـــا یـــک کاربـــرد جدیـــد در قلمـــرو‬ ‫انتخـــاب شـــده ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تابستان داغ علم و فناوری با برگزاری نمايشگاه فناوري‌هاي نوين شهري در اصفهان‬ ‫اولین منطقه ویژه علم و فناوری در شهر اصفهان‬ ‫تاسیس می‌شود‬ ‫كالن شـهر اصفهـان قصـد دارد از خالقيـت هـاي فناورانه به عنوان موتـور قدرتمند رشـد اقتصادي در جهـت كارآفريني‪ ،‬ترويـج نوآوري‪ ،‬افزايـش بهره وري و‬ ‫بهبـود كيفيـت زندگـي شـهروندان بهره مند گـردد و در همین راسـتا اقـدام به برگزاری نخسـتين جشـنواره و نمايشـگاه بين المللـي فناوري‌هاي نوين شـهري‬ ‫(‪ )2017 ICS‬در این اسـتان نمود‪.‬‬ ‫جشـنوار ‌ه و نمایشـگاهی کـه در آن سـعی شـد تا بـا دعـوت از شـرکت‌های دانش‌بنیان و فنـاور داخلـی و حضور بیش از ‪ ۲۲‬کشـور ‪ ،‬پيشـرفته تريـن فناوري‬ ‫هـاي موجـود بـراي حل مسـائل مديريـت شـهري و افزايش كيفيـت زندگي شـهري به عرصه نمايش گذاشـته شـود‪.‬‬ ‫در ایـن نماشـگاه کـه در تاريـخ ‪ 13‬تـا ‪ 15‬مرداد مـاه ‪ 96‬در ‪ 21‬هـزار ‪ 5000‬متر مربـع در محل نمایشـگاه بین‌المللـی اصفهان برگزار شـد‪ ،‬جهاددانشـگاهی نیز‬ ‫حضـور پررنگـی داشـت و در فضایـی بالـغ بـر ‪ 600‬متر آخریـن دسـت‌آوردهای این نهاد به نمایش گذشـته شـد‪.‬‬ ‫استاندار مطرح کرد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اصفهان به شهر علم و فناوری تبدیل می‌شود‬ ‫‪24‬‬ ‫صبــح روز جمعــه ‪ 13‬مردادمــاه نخســتين جشــنواره‬ ‫و نمايشــگاه بيــن المللــي فناوري‌هــاي نويــن شــهري‬ ‫اصفهــان بــا ســخنرانی رســول زرگــر پــور‪ ،‬اســتاندار‬ ‫اصفهــان کلیــد خــورد و وی بــا اشــاره بــه تابســتان داغ‬ ‫علــم و فنــاوری در اصفهــان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه داغــی‬ ‫فصــل گرمــا رویــداد بیــن المللــی فنــاوری هــای نویــن‬ ‫هــم گرمــای خاصــی بــه شــهر بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫وی در آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه و جشــنواره‬ ‫فناورهــای نویــن شــهری بــا اشــاره بــه تابســتان داغ‬ ‫علــم و فنــاوری در اصفهــان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه داغــی‬ ‫فصــل گرمــا ایــن رویــداد هــم گرمــای خاصــی بــه شــهر‬ ‫بخشــیده اســت و ایــن موضــوع بــرای تحقــق آینــده‬ ‫روشــن اصفهــان موثــر اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهــان افــزود‪ :‬موفــق شــدیم بعــد از ‪16‬‬ ‫ســال اولیــن منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری را در شــهر‬ ‫اصفهــان تاســیس کنیــم‪.‬‬ ‫زرگرپــور ادامــه داد‪ :‬هیــأت مدیــره‪ ،‬هیــأت امنــا و‬ ‫هیــأت موســس منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری اصفهــان‬ ‫تشــکیل شــده و مدیرعامــل آن را نیــز انتخــاب کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫شهر اصفهان‬ ‫از این پس بستر ایجاد‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه‬ ‫بر مبنای علم و فناوری‬ ‫است‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬شــهر اصفهــان از ایــن پــس بســتر‬ ‫ایجــاد شــرکت‌های دانش‌بنیــان و توســعه بــر مبنــای‬ ‫علــم و فنــاوری اســت‪ .‬البتــه اســناد باالدســتی ماننــد‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد دانش‌بنیــان ســر جــای‬ ‫خــود خواهــد بــود‪.‬‬ ‫زرگرپـــور بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دنبـــال ایجـــاد‬ ‫دودکش‌هـــای جدیـــد در اصفهـــان نیســـتیم و‬ ‫دودکش‌ه ــای موج ــود را ه ــم آرام‌آرام پایی ــن خواهی ــم‬ ‫کشـــید و خامـــوش می‌کنیـــم تصریـــح کـــرد‪ :‬بـــرای‬ ‫توســـعه اســـتان هیـــچ راهـــی بـــه جـــز مســـیر علـــم و‬ ‫فنـــاوری و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان نداریـــم تـــا در‬ ‫کوتاه‌تری ــن زم ــان ممک ــن‪ ،‬عل ــم را ب ــه ث ــروت تبدی ــل‬ ‫کنیـــم‪ ،‬یعنـــی همـــان کاری کـــه در شـــهرک علمـــی و‬ ‫تحقیقاتـــی اصفهـــان اتفـــاق می‌افتـــد‪ .‬ایـــن شـــهرک‬ ‫کـــه شـــامل ‪ 550‬شـــرکت دانش‌بنیـــان اســـت‪ ،‬بیـــش‬ ‫از ‪ 6‬ه ــزار فارغ‌التحصی ــل صنعت ــی و بی ــش از ‪ 13‬ه ــزار‬ ‫میلیـــارد گـــردش مالـــی در آغـــاز کار داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫اســـتاندار اصفهـــان افـــزود‪ :‬قـــرار اســـت تمـــام‬ ‫اصفهـــان بـــه شـــهرک علـــم و فنـــاوری تبدیـــل شـــود‬ ‫و معن ــی منطق ــه وی ــژه عل ــم و فن ــاوری همی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬هفتـــه گذشـــته تصمیـــم‬ ‫گرفت ــه ش ــد پ ــارک عل ــم و فن ــاوری در ح ــوزه س ــامت‬ ‫در جن ــوب ش ــهر اصفه ــان تأس ــیس ش ــود ک ــه تاکن ــون‬ ‫‪ 20‬شـــرکت در ایـــن مـــورد تشـــکیل شـــده اســـت‪.‬‬ ‫زرگرپـــور بـــا تقدیـــر از شـــهرداری اصفهـــان بـــرای‬ ‫برگـــزاری نخســـتین نمایشـــگاه و جشـــنواره فناورهـــای‬ ‫نویـــن شـــهری گفـــت‪ :‬ایـــن اولیـــن قـــدم اجرایـــی‬ ‫بـــرای اســـتقرار منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری در‬ ‫اســـتان اصفهـــان اســـت‪ .‬از تمـــام اســـاتید دانشـــگاه‌ها‬ ‫و ایده‌پـــردازان درخواســـت می‌کنـــم بـــه ایـــده ایجـــاد‬ ‫منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری بپیوندنـــد چـــون تنهـــا‬ ‫راه نجـــات اســـتان اصفهـــان همیـــن اســـت‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان در تامین منابع شرکت های دانش بنیان‬ ‫فعال است‬ ‫دکتر شیخ زین الدین‪:‬‬ ‫‪ 40‬درصد از هزینه‬ ‫محمـود شـیخ زیـن الدیـن‪ ،‬معـاون نـوآوری و‬ ‫تجاری‌سـازی معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری‬ ‫در ایـن مراسـم گفـت‪ :‬در همـه دنیـا و بـه خصـوص در‬ ‫ایـران توجـه به اقتصـاد دانایـی محور در مدیریت شـهری‬ ‫دیگـر بحثـی زینتـی اطالق نمی شـود تا تنها بـا آن تبلیغ‬ ‫کـرد‪ ،‬ایـن رویکـرد یکی از تاکیـدات رهبر انقالب اسـت و‬ ‫توجـه بـه علم نیـازی جدی بـرای فعالیت هـای اقتصادی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه اصفهـان در ‪ ۵‬دوره تاریخی پایتخت‬ ‫کشـور بوده و در این ‪ ۵‬دوره نوآوری جدید داشـته اسـت‪،‬‬ ‫بـه عنـوان مثـال برجسـتگی هـای علمـی ایـران در دوره‬ ‫صفویـه بـه دلیـل وجـود عالـم بـزرگ شـیخ بهایـی بـوده‬ ‫اسـت افـزود‪ :‬از حدود سـال ‪ ۱۳۷۴‬موضوع جدیـد در این‬ ‫شـهر بـه نام «اقتصـاد دانش بنیـان محور اصفهان باشـد»‬ ‫مطـرح شـد و ایـن مهـم منجر به تاسـیس شـهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتـی در اصفهان شـد‪.‬‬ ‫زیـن الدیـن بـا اشـاره بـه اینکـه اصفهـان در تامیـن‬ ‫منابـع شـرکت های دانـش بنیان فعـال اسـت اضافه کرد‪:‬‬ ‫در مولفـه هـای اقتصـاد مقاومتی که توسـط رهبـر انقالب‬ ‫تبیین شـد یکی از شـاخصه هـای اقتصـاد مقاومتی توجه‬ ‫تجهیزات آزمایشگاهی‬ ‫مورد نیاز در‬ ‫دانشگاه ها توسط‬ ‫معاون روابط بین الملل مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره فناوری های نوین گامی برای‬ ‫انجام یک وظیفه شرعی است‬ ‫معاونت علمی‬ ‫تامین شد‬ ‫زبالـه و حمـل و نقـل عمومـی بـه عنـوان یـک معضـل‬ ‫شـهری اسـت امـا ایـن معضـل می تواننـد به یـک فرصت‬ ‫اقتصـادی تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫معـاون نـوآوری و تجـاری سـازی فنـاوری معاونـت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اسلامی بـا بیـان‬ ‫اینکـه روش هـای جدیـدی کـه درحمـل و نقـل عمومـی‬ ‫دراصفهـان و تهـران رایـج اسـت باعـث شـده که شـرکت‬ ‫هـا هفتـه‌ای ‪ ۱۰‬درصد رشـد کند و این رشـد بـرای هیچ‬ ‫کسـب و کاری قابـل پیـش بینـی نیسـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬در‬ ‫تهـران تعـداد سـفرهای درون شـهری با اسـتفاده از حمل‬ ‫ونقـل عمومـی بـه بیـش از ‪ ۳‬برابـر رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام قمـی‪ ،‬معـاون روابـط بین الملـل مقام‬ ‫معظـم رهبـری در مراسـم افتتـاح اولیـن نمایشـگاه و‬ ‫جشـنواره بیـن المللـی فنـاوری هـای نوین شـهری اظهار‬ ‫کرد‪:‬برگـزاری جشـنواره فنـاوری هـای نویـن گامـی برای‬ ‫انجـام یـک وظیفه شـرعی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکـه با برپایـی نمایشـگاه فناوریهای‬ ‫نویـن شـهری بسـتر مناسـبی بـرای اسـتفاده از تجـارب‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫بـه کارگیـری علوم در توسـعه اقتصاد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکـه امـروزه ایـران ظرفیت مناسـبی‬ ‫بـرای اکولوژیـک و محیـط زیسـت بـرای توسـعه مبتنـی‬ ‫بـر روش هـای گذشـته نـدارد‪ ،‬گفـت‪ :‬مسـائل درمدیریت‬ ‫شـهری بسـیار پیچیـده اسـت کـه دیگـر بـا روش هـای‬ ‫معمولـی نمـی توانیـم پاسـخگوی مشـکالت باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه اکثرمشـکالت مـی تواننـد بـا‬ ‫یـک نـوآوری محـور کسـب کار ایجـاد کنـد بیـان کـرد‪:‬‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در موضـوع پسـماند‪،‬‬ ‫مدیریـت علـم و فنـاوری نیـز تالش هـای بسـیاری انجام‬ ‫داده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بایـد پسـماند ازمبـدا جداسـازی‬ ‫شـود همچنیـن بایـد یک نـگاه دانشـی به تفکیک داشـته‬ ‫باشـیم چـرا کـه دیگـر سـرمایه گـذاری هـای سـنگین‬ ‫جوابگویـی ایـن پسـماند نیسـت‪.‬‬ ‫معـاون نـوآوری و تجـاری سـازی فنـاوری معاونـت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اسلامی بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه دربازارسـازی محصـوالت دانـش بینـان فعالیت‬ ‫کوچکـی اجرا شـد‪ ،‬گفـت‪ ۴۰ :‬درصد از هزینـه تجهیزات‬ ‫آزمایشـگاهی مـورد نیـاز در دانشـگاه هـا توسـط معاونت‬ ‫علمـی تامیـن شـد بـه طـوری کـه طـی ‪ ۳‬سـال گذشـته‬ ‫نیـز ‪۳۰۰‬میلیـارد تومـان هزینـه تجهیزاتـی کـه در ایران‬ ‫بـه صـورت سـاماندهی شـده تولید نمی شـد تامین شـد‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کشـور هـا بـه منظـور رفع مشـکالت شـهری ایجاد شـده‬ ‫اسـت و مـردم شـهر بـا توجـه بـه فناوریهـای نویـن بایـد‬ ‫ببیننـد کـه بـا چه فنـاوری می توان مشـکالت شـهری را‬ ‫رفـع کـرد ادامه داد‪ :‬رفع مشـکالت مـردم در آمـوزه های‬ ‫دینـی نیـز بـه آن تاکیـد شـده اسـت و هـر چیـزی کـه‬ ‫بـرای ادامـه حیات مردم یـک جامعه الزم اسـت‪ ،‬به مردم‬ ‫آن شـهر واجـب می شـود تـا با فراگیـری علـوم آن نیاز را‬ ‫بـرای مـردم رفـع کنند‪.‬‬ ‫معـاون روابـط بیـن الملـل دفتـر مقـام معظـم رهبری‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬البتـه از افـرادی کـه از امکانـات بیشـتری‬ ‫برخوردارنـد اننظـار بیشـتری بـرای رفـع این نیـاز ها می‬ ‫رود و شـهرداری یکـی از دسـتگاه هایی اسـت کـه به این‬ ‫تکلیـف شـرعی بایـد پاسـخ گوید‪.‬‬ ‫شـهرهای دانشـی و دانـش محور حرکـت کنیـم‪ .‬در تمام‬ ‫اقدامـات شـهری و رویکردهـا تبدیـل علـم بـه دانـش و‬ ‫ثـروت را نبایـد فرامـوش کـرد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در اصفهـان ‪ ۱۴۰۰‬بنـا داریـم شـهر‬ ‫اصفهـان را بـه شـهر دانـش محـور‪ ،‬دوسـتدار محیـط‬ ‫زیسـت‪ ،‬شـهر خلاق و دوسـتدار کـودک تبدیـل کنیـم‪.‬‬ ‫مدیر بنیاد علمی اکو‪:‬‬ ‫توانمندیهای علمی اصفهان‬ ‫به شهرهای دیگر هم سرایت کند‬ ‫مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫جشنواره فناورهای نوین شهری راهی برای‬ ‫خروج کالنشهرها از چالش ها و تهدیدها‬ ‫پروفسـور سـومرو‪،‬مدیر بنیـاد علمـی اکـو نیـز در این‬ ‫مراسـم گفـت‪ :‬توانمندیهـای علمی شـهر اصفهـان باید به‬ ‫شـهرهای دیگـر ایـران هم سـرایت کند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مهـدی جمالـی نژاد‪،‬شـهردار سـابق اصفهـان نیـز در‬ ‫مراسـم فـوق بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم نمایشـگاه و‬ ‫جشـنواره بیـن المللـی فناورهـای نویـن شـهری بتوانـد‬ ‫چالـش هـا و تهدیدهایـی کـه کالنشـهرها را دربرگرفته را‬ ‫برطـرف کنـد اظهـار کـرد‪ :‬در طـول سـال هـای گذشـته‬ ‫رویکردهـای مختلفـی در خصـوص توسـعه شـهرها در‬ ‫نشسـت هـای علمـی و همایش های شـهری مطرح شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در این همایش هـا واژه های جدید‬ ‫مطـرح مـی شـود و مدیـران شـهری در قالـب آن حرکت‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬بـه عنوان مثال شـهرهای سـبز‪،‬‬ ‫شـهرهای خلاق و شـهرهای دانـش محور که هـم اکنون‬ ‫مطـرح مـی شـود در همیـن بـاب اسـت‪ .‬از همیـن رو‬ ‫شـهرهای قـرن ‪ ۲۱‬را شـهرهای دانشـی مطرح کـرده اند‪.‬‬ ‫شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه اتمسـفر دانـش در‬ ‫نصـف جهـان جـاری اسـت‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬علـم و فنـاوری‬ ‫مبنـای فعالیـت هـای اصفهـان اسـت مـا بایـد بـه سـمت‬ ‫بنا داریم شهر اصفهان‬ ‫را به شهر دانش‌محور‪،‬‬ ‫دوستدار محیط زیست‬ ‫و دوستدار کودک‬ ‫تبدیل کنیم‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬بسـیار خرسـندم کـه اولیـن مالقاتـم‬ ‫را بـا شـهردار اصفهـان برای بررسـی چگونگی اسـتفاده از‬ ‫علـم و تکنولـوژی بـرای تامیـن امنیـت و رفاه شـهروندان‬ ‫داشتم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـهردار اصفهـان ایـده هـای خوبـی دارد‬ ‫و بـرای تحقـق ایـن ایـده هـا نیـاز بـه ایـده اسـت و فکـر‬ ‫مـی کنـم‪ ،‬آقـای نیلفروشـان قـدرت رهبـری خوبـی در‬ ‫گـردآوری سـهام داران دارنـد‪.‬‬ ‫معرفی الزامات ورود تکنولوژی‌های نوین شهری‬ ‫همانگونـه کـه اشـاره شـد نخسـتين جشـنواره و‬ ‫نمايشـگاه بيـن المللـي فناوري‌هاي نوين شـهري اصفهان‬ ‫تلفیقـی از فنـاوری هـای زیسـت محیطـی‪ ،‬فنـاوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬شـهر هوشـمند‪ ،‬ترافیـک‪ ،‬آمـوزش‪،‬‬ ‫فرهنـگ شـهروندی و فعالیـت هـای فرهنگـی و تفریحـی‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫نمایشـگاهی که سـعی شـد تا در آن بـا در نظر گرفتن‬ ‫برنامـه هـای جانبـی همچـون برگـزاری سلسـله کارگاه‬ ‫هـای آموزشـی و جلسـات سـخنرانی بـا حضـور تعـدادی‬ ‫از کشـورهای پیشـرو در صنعـت پسـماند دنیـا و برپایـی‬ ‫سـمینار بیـن المللی شـهر هوشـمند به صـورت تخصصی‬ ‫بـه الزامـات ورود تکنولوژی‌هـای نویـن شـهری بپـردازد‪.‬‬ ‫جهـت برپایـی نمايشـگاه بيـن المللـي فناوري‌هـاي‬ ‫نويـن شـهري ‪ ۲۲۰‬غرفـه در ‪ ۴‬سـالن نمایشـگاه بیـن‬ ‫المللـی اصفهـان و فضـای بیرونـی آن بـه ایـن برنامـه‬ ‫اختصـاص یافـت کـه در سـالن اول ‪ ۲۲‬کشـور خارجـی‬ ‫حضـور داشـتند کـه البتـه حضـور ‪ ۴‬کشـور تنهـا بـرای‬ ‫سـخنرانی و ارائـه دسـتاوردهای خود بود و ‪ ۱۸‬کشـور نیز‬ ‫در ‪ ۲۹‬غرفـه فنـاوری هـای نوین خود در عرصـه مدیریت‬ ‫شـهری را بـه نمایـش عالقه‌منـدان گذاشـتند‪.‬‬ ‫در سـالن دوم نیـز ‪ ۲۱۱‬شـرکت دانـش بنیـان و فناور‬ ‫آخریـن دسـتاوردهای خـود را بـه نمایش گذاشـتند و اما‬ ‫در سـالن سـوم کـه ایـران مـرز پرگهـر نام‌گـذاری شـده‬ ‫بودبزرگتریـن مجموعـه هـای علمی کشـور همچون جهاد‬ ‫دانشـگاهی و صنایـع دفاع آخریـن دسـتاوردهای خود در‬ ‫زمینـه مدیریـت شـهری ارائـه کردند‪.‬‬ ‫همچنیـن در پارکینـگ نمایشـگاه نیـز برخـی از‬ ‫تجهیـزات مدیریـت شـهری کـه در فضای نمایشـگاه نمی‬ ‫گنجیـد در محیـط بـاز نمایـش داده شـد‪.‬‬ ‫در طـول ایـن جشـنواره ‪ ۵۳‬سـمینار و نشسـت علمی‬ ‫در ‪ ۶‬محـور توسـعه شـهری و فنـاوری هـای نویـن برگزار‬ ‫شـدوهمچنین درنظـر گرفتـن سـه فضـا بـرای ارائـه و‬ ‫گفتگـو شـرکت هـای دانـش بنیـان و مذاکرات تجـاری و‬ ‫انعقـاد تفاهـم نامه از دیگـر برنامه‌های این نمایشـگاه بود‪.‬‬ ‫نمایش توانمندی‌های جهاددانشگاهی‬ ‫در نمايشگاه فناوري‌هاي نوين شهري‬ ‫در طول سـه روز برگزاری این نمایشگاه‌جهاددانشگاهی‬ ‫نیـز حضـور پررنگـی داشـت و در فضایـی بالـغ بـر ‪600‬‬ ‫متـر آخریـن فنـاوری های شـاخص شـهری پژوهشـکده‬ ‫هـا‪ ،‬سـازمان هـا واحدهـا‪ ،‬شـرکت هـا‪ ،‬پـارک هـای علـم‬ ‫و فنـاوری و مراکـز رشـد خـود را در نخسـتین نمایشـگاه‬ ‫و جشـنواره بیـن المللـی فناوریهـای نوین شـهری (‪ICS‬‬ ‫‪ )2017‬عرضـه کرد‪.‬‬ ‫آنگونـه کـه دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی رییـس‬ ‫سـازمان تجـاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانـش‬ ‫آموختـگان جهاددانشـگاهی بیان کرد‪ :‬حضور شـرکت‌های‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دستاوردهای علمی نخستین‬ ‫جشنواره فناوری‌های نوین شهری‬ ‫سـرانجام ایـن نمایشـگاه سـه روزه شـامگاه ‪15‬‬ ‫مـرداد مـاه بـه کار خـود پایـان داد‪.‬در مراسـم اختتامیـه‬ ‫نخسـتین نمایشـگاه و جشـنواره بین‌المللـی فناوری‌هـای‬ ‫نویـن شـهری حسـین سیسـتانی‪،‬معاون توسـعه و منابـع‬ ‫انسـانی اسـتانداری اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬امـروز در دنیا‬ ‫فناوری‌هـای نویـن کاربردهـای مختلـف و متعـددی در‬ ‫همـه عرصه‌هـا اعـم از صنعتـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و غیـره پیـدا کرده‌انـد کـه در کشـور ایـران بایـد ایـن‬ ‫فناوری‌هـای نویـن بیشـتر گسـترش پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫وی تأکیـد کـرد‪ :‬یکـی از گذرگاه‌هایـی کـه می‌توانـد‬ ‫منجـر بـه شـناخت سـرمایه‌های ایـران شـود برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه‌ها و جشـنواره‌های علمـی اسـت تـا جوانـان بـه‬ ‫ایـن مکان‌هـا آمـده و بتوانند ایده‌هـای خود را بـرای اجرا‬ ‫بـه نمایـش بگذارند‪.‬‬ ‫سیسـتانی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه مطالعـات طـرح‬ ‫آمایـش اسـتان رویکـرد اصلـی اسـتان در بخش‌هـای‬ ‫مختلـف رویکردهـا دیگـر بـه سـمت کشـاورزی نیسـت و‬ ‫توجـه و رفتـن بـه سـمت گسـترش فناوری‌هـای نویـن‬ ‫شـهری در اسـتان اصفهـان در دسـتورکار قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬نخسـتین نمایشـگاه و جشـنواره‬ ‫بین‌المللـی فناوری‌هـای نویـن شـهری قطعـاً یکـی از‬ ‫مهم‌تریـن گام‌هـا در عرصـه گسـترش فناوری‌هـای نویـن‬ ‫شـهری در ایـران و بـه خصـوص در اصفهـان بـود‪.‬‬ ‫همچنین مهدی کشمیری‪،‬رییس شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان نیز در این مراسم گفت‪ :‬یکی از انتظارات‬ ‫ما ورود جدی مدیریت شهری و استانی به مباحث دانش‬ ‫بنیان بود که به حمد خدا این اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫معاون استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫توجه به گسترش‬ ‫فناوری‌های نوین‬ ‫شهری در استان‬ ‫اصفهان در‬ ‫دستور کار‬ ‫است‬ ‫کشـمیری بـا بیـان اینکـه من سـال گذشـته کـه برای‬ ‫تـدارک ایـن جلسـه در خدمـت دوسـتان بـودم‪ ،‬بـاور‬ ‫برگـزاری چنین جشـنواره بزرگی برایم سـخت بـود افزود‪:‬‬ ‫بـه نوبـه خـودم بـه افـرادی کـه ایـن جشـنواره را برگـزار‬ ‫کردنـد تبریـک مـی گویم‪.‬‬ ‫رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به‬ ‫ورود مدیریت شهری به موضوعاتی فراتر از مسائل کالبدی‬ ‫شهر گفت‪ :‬ما چندین سال است در اقتصاد دانش بنیان‬ ‫فعال هستیم اما همیشه آرزو داشتیم مدیریت کالن استان‬ ‫و شهر ورود جدی به این موضوع داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور پر رنگ شرکت ها نیز نشان از شروع‬ ‫مهم این حرکت علمی و فناورانه در این شهر دارد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫موفـق جهاددانشـگاهی کـه محصـوالت و طرح‌هـای‬ ‫شـاخصی در حـوزه فناوری‌هـای نویـن شـهری در اختیار‬ ‫دارنـد در اولویـت حضـور در نمایشـگاه قرارگرفتنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬حضـور شـرکت هـای جهاددانشـگاهی در‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬برگـزاری رویـداد کارآفرینـی اسـتارت آپ‬ ‫ویکنـد‪ ،‬برگزاری سـمینار آموزشـی به منظـور بهره مندی‬ ‫شـرکت‌های مشـارکت کننده و همچنیـن بازدیدکنندگان‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬مهیـا نمـودن امـکان حضـور و بازدیـد‬ ‫دانشـگاهیان و دانشـجویان از نمایشـگاه در قالب اردوهای‬ ‫ایـران مـرز پرگهـر از جمله مشـارکتهای جهاددانشـگاهی‬ ‫در ایـن جشـنواره و نمایشـگاه بـود‪.‬‬ ‫کشـمیری اضافـه کـرد‪ :‬بـه لطـف خـدا ایـن نـگاه در‬ ‫مدیریـت شـهری و اسـتانی شـگل گرفتـه و امیـد اسـت‬ ‫بـا امتـداد این نگاه شـهر توسـعه یافته ای داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫همچنیـن محمدرضـا نیلفروشـان‪ ،‬مدیـر مرکـز‬ ‫فناوری‌هـای نویـن شـهرداری اصفهـان در بیـان‬ ‫دسـتاوردهای علمـی نخسـتین جشـنواره فناوری‌هـای‬ ‫نویـن شـهری گفـت‪ :‬صدهـا دسـتاورد علمـی در ایـن‬ ‫نمایشـگاه بـه دسـت آمـد کـه همـه صاحب‌نظـران و‬ ‫نخبـگان فعـال در ایـن حـوزه را بـه خـود جلـب کـرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز باید اقدامات را عملی کنیم و‬ ‫اشتغال را پایدار‪ ،‬چرا که آمار و اطالعات خبری مشکالت‬ ‫خبری را حل نخواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و اصحاب صنعت روز به روز به کاربردی‌تر کردن تفکر خود‬ ‫نزدیک‌تر می‌شوند تا آنجا که صادرات خدماتی و پزشکی‬ ‫قوت گرفته و به سازمان‌های دولتی‪ ،‬عمومی‪ ،‬جوانان و‬ ‫دانشگاهیان رسیده‌اند‪.‬‬ ‫وی تأکیـد کـرد‪ :‬نخسـتین نمایشـگاه و جشـنواره‬ ‫بین‌المللـی فناوری‌هـای نویـن شـهری فقـط در حـوزه‬ ‫علـوم شـهری فعالیـت نداشـت بلکـه در حوزه‌هـای‬ ‫گردشـگری‪ ،‬نفـت و غیـره هـم فعالیـت داشـته اسـت‪.‬‬ ‫نیلفروشـان ادامـه داد‪ :‬امیدواریـم بـا تالش‌هـای‬ ‫متعـدد‪ ،‬دسـتاوردهای ایـران و جهـان را شناسـایی کـرده‬ ‫و در اختیـار نهادهـای بهره‌بـردار قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫وی در پایـان بیـان کـرد‪ :‬نخبـگان را دریابیـم‪ ،‬از‬ ‫آن‌هـا مواظبـت کنیـم‪ ،‬تالش‌هایشـان را ارج نهیـم و‬ ‫دسـتاوردهای آن‌هـا را اطالع‌رسـانی کنیـم تـا در ایـران‬ ‫نخبه‌پـروری علمـی بهتـری داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شایان ذکر است که همزمان با برپایی این نمایشگاه‬ ‫رویداد استارت آپی مدیریت نوین خدمات شهری‬ ‫(‪ )startup city‬از مجموعه رویدادهای کارآفرینی‬ ‫جهاد دانشگاهی به اهتمام سازمان تجاری سازی فناوری‬ ‫و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی(ستفا) شعبه‬ ‫صنعتی اصفهان و شعبه دانشگاه اصفهان و با مشارکت‬ ‫مرکز فناوری های نوین شهری شهرداری اصفهان برگزار‬ ‫شد که گزارش این رویداد کارآفرینی که مخصوص‬ ‫دانش‌آموزان نخبه اصفهانی بود به صورت مجزا در این‬ ‫شماره ماهنامه منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫افتتاح نخستین پارک‬ ‫کسب‌وکارهای نوین و‬ ‫استارت‌آپ در اصفهان‬ ‫‪28‬‬ ‫نخســتین پــارک کسـب‌وکارهای نوین و اســتارت‌آپ‬ ‫کشــور در اصفهــان راه‌انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬رییــس‬ ‫نخســتین پــارک کسـب‌وکارهای نویــن و اســتارت‌آپ‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬اجــرای طرح‌هــای گروهــی بــا حضــور‬ ‫متخصصــان‪ ،‬خالقــان و ایده‌پــردازان جــوان و ارائــه‬ ‫خدمــات صادقانــه‪ ،‬شــفاف وحرفــه‌ای از اهــداف‬ ‫راه‌انــدازی ایــن پــارک اســت‪.‬‬ ‫رســول رضوانــی ایــن پــارک را پــل ارتباطــی‬ ‫بیــن خدمت‌گیرنــده و خدمت‌دهنــده بــا رویکــرد‬ ‫خدمــات ویــژه شــهروندی(خوش) بیــان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬شــهروندان بــا ســامانه تلفنــی ‪ ۱۹۳‬یــا‬ ‫ثبــت درخواســت در اپلیکیشــن خــوش می‌تواننــد‬ ‫از ‪ ۱۴۰‬خدمــت ایــن پــارک در محــل ســکونت‬ ‫درخواســت‌دهنده اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از ابــزار روز بــرای گســترش‬ ‫فعالیت‌هــای اصنــاف را رویکــرد اصلــی ایــن‬ ‫مجموعــه نویــن دانســت و گفــت‪ :‬در مجموعــه‬ ‫مجهــز و خالقانــه پــارک کســب‌وکارهای نویــن‬ ‫اصفهــان‪ ،‬ایده‌هــای نــو و بــه روز افــراد خــاق‪ ،‬ارایــه‬ ‫و عملیاتــی می‌شــود‪.‬‬ ‫رییــس پــارک کس ـب‌وکارهای نویــن اصفهــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بــا راه‌انــدازی ایــن مرکــز زمینــه‬ ‫اشــتغال هــزار جــوان اصفهانــی فراهــم شــده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن مجموعــه نویــن ‪ ۱۱۴‬غرفــه‬ ‫از مشــاغل و اصنــاف برتــر و خوش‌نــام اصفهــان‬ ‫مســتقر در پــارک بــه ارایــه خدمــات شــهروندی در‬ ‫محــل می‌پردازنــد‪.‬‬ ‫رســول رضوانــی گفــت‪ :‬در ایــن پــارک بــا طراحــی‬ ‫و ســاخت بهتریــن اپلیکیشــن‌های کســب‌وکار‬ ‫از هــدر روی وقــت مــردم جلوگیــری و مانــع از‬ ‫ترددهــای بی‌مــورد درون‌شــهری و‌ســردرگمی بــرای‬ ‫گرفتــن خدمــات می‌شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد مایحتــاج روزانــه از مراکــز‬ ‫معتبــر‪ ،‬خدمــات ســاختمانی‪ ،‬تأسیســاتی‪ ،‬نظافتــی‪،‬‬ ‫خدمــات اداری نیابتــی از جملــه بانکــی‪ ،‬بهزیســتی‪،‬‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬دفاتــر پیشــخوان‪ ،‬بیمــه‪ ،‬خدمــات‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬خدمــات پزشــکی همچــون ویزیت پزشــک‬ ‫در منــازل‪ ،‬اعــزام پرســتار‪ ،‬ســرم و تزریقــات‪ ،‬خدمات‬ ‫ورزشــی اوقــات فراغــت و تورهــای گردشــگری‪،‬‬ ‫خدمــات آموزشــی و تعمیراتــی‪ ،‬تعمیــر لــوازم‬ ‫خانگــی‪ ،‬رایانــه و تلفــن همــراه از جملــه خدماتــی‬ ‫اســت کــه شــهروندان می‌تواننــد بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ ۱۹۳‬از ایــن خدمــات بهره‌منــد شــوند‪.‬‬ ‫نخســتین پــارک کســب‌وکارهای نویــن و‬ ‫اســتارت‌آپ کشــور در خیابــان ســعادت آبــاد‬ ‫اصفهــان حدفاصــل چهــار راه فرایبــورگ و میــدان‬ ‫بســیج مســتقر اســت‪.‬‬ ‫بــا اجــرای موفــق ایــن طــرح در اصفهــان‪ ،‬ایــن‬ ‫پــارک بــه‌زودی در اســتان‌های خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫همــدان‪ ،‬آذربایجــان شــرقی و مازنــدران راه‌انــدازی‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور‪:‬‬ ‫مراکز رشد در کنار دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫تاسیس می شود‬ ‫دکتــر امیــد در گردهمایــی واحدهــای اســتانی‬ ‫دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی کشــور گفــت‪ :‬مجــوز‬ ‫تاســيس مراكــز رشــد در جــوار مراكــز علمــي كاربــردي‬ ‫ارائــه شــده اميــد اســت در دل ايــن مراكــز شــركت هــاي‬ ‫دانــش بنيــان نيــز تشــكيل شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا‬ ‫اشــاره بــه اينكــه اكنــون تعــداد دانشــجويان مهارتــي‬ ‫كمتــر از ‪ 600‬هــزار نفــر اســت خاطرنشــان كــرد‪ :‬تعــداد‬ ‫دانــش آموختــگان از ابتــدا تاســيس دانشــگاه جامــع‬ ‫تاكنــون يــك ميليــون و ‪ 500‬هــزار نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر امیــد بیــان داشــت‪ :‬هــدف گــذاري شــده تــا‬ ‫پايــان امســال مراكــزي كــه امــكان ايجــاد مركــز رشــد را‬ ‫دارنــد ايــن امــر را علمــي و اجرايــي كننــد و بعــد شــركت‬ ‫دانــش بنيــان شــوند تــا ‪ 80‬درصــد اشــتغال كنونــي بــه‬ ‫‪ 100‬درصــد ارتقــا پيــدا كنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬در دانشــگاه بــه صــورت مســتقل‬ ‫طــرح ســطح بنــدي داريــم كــه بــر اســاس اطالعــات‬ ‫ســال ‪ 94‬و ‪ 95‬بــود و ايــن نتايــج از واقعيــت دور بــود و‬ ‫اعــام نشــد ولــي ســامانه بــي آي دانشــگاه آمــاده مــي‬ ‫شــود و بــر اســاس آن اطالعاتــي كــه بــراي ســطح بنــدي‬ ‫اســت‪ ،‬بــر اســاس واقعيــت دريافــت مــي شــود‪.‬‬ ‫رئيــس دانشــگاه جامــع علمــي كاربــردي كشــور در‬ ‫پایــان ضمــن اشــاره بــه اينكــه ‪ 500‬هــزار نفــر ظرفيــت‬ ‫مراكــز علمــي كاربــردي در سراســر كشــور در ســال‬ ‫جــاري اعــام شــده‪ ،‬افــزود‪ :‬ايــن دانشــگاه در بخــش‬ ‫صنعــت؛ كشــاورزي‪ ،‬مديريــت‪ ،‬خدمــات اجتماعــي و‬ ‫فرهنــگ و هنــر دانشــجو مــي پذيــرد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دبیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی خبر داد‬ ‫انتشار فراخوان پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی‬ ‫مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی از انتشار‬ ‫فراخوان پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع‬ ‫رشیدی (‪ )2017 RINOTEX‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز‪ ،‬علی جهانگیری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صاحبان ایده‪ ،‬نوآوران و فناوران و نیز شرکت‬ ‫ها و موسسات تولید کننده کاال ها و خدمات دانش بنیان‬ ‫در سراسر کشور می توانند در پنجمین نمایشگاه نوآوری و‬ ‫فناوری ربع رشیدی‪ RINOTEX 2017‬که سابقاً با عنوان‬ ‫نمایشگاه و جشنواره فناوری‌های نو و پیشرفته ربع رشیدی‬ ‫برگزار می‌شد حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخش‌های تخصصی این نمایشگاه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این نمایشگاه در سه بخش ایده فناورانه‪ ،‬توسعه و تجاری‬ ‫سازی فناوری و فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این نمایشگاه بخش ایده فناورانه در قالب رویداد های‬ ‫‪ IDEA Board‬مهندسی پزشکی‪ ،‬جشنواره بهترین طرح‬ ‫قابلیت اعتماد‪ ،‬جشنواره بهترین ‪ R&D‬بخش صنعت کشور‪،‬‬ ‫جشنواره بهترین طرح مرزبانی‪ ،‬استارت آپ ویکند الکترونیک‬ ‫خودرو و استارت آپ ویکند اینترنت اشیاء تعریف شده است‪.‬‬ ‫جهانگیری در نظر گرفتن زون‌های تخصصی در این‬ ‫نمایشگاه را نیز یادآور شد و عنوان کرد‪ :‬بخش توسعه و تجاری‬ ‫سازی فناوری با ‪ 16‬زون تخصصی شامل نو آوری و فناوری‬ ‫انرژی های تجدید پذیر‪ ،‬نو آوری و فناوری نفت و گاز‪ ،‬نو آوری‬ ‫و فناوری ارتباطات و میکرو الکترونیک‪ ،‬نو آوری و فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‪ ،‬نو آوری و فناوری نانو‪ ،‬نو آوری و فناوری‬ ‫زیستی‪ ،‬نو آوری و فناوری علوم شناختی‪ ،‬نو آوری و فناوری‬ ‫مهندسی پزشکی‪ ،‬نو آوری و فناوری صنایع غذایی‪ ،‬داروئی‪،‬‬ ‫آرایشی و بهداشتی‪ ،‬نو آوری و فناوری گیاهان داروئی و طب‬ ‫سنتی‪ ،‬نو آوری و فناوری آب و خاک‪ ،‬نو آوری و فناوری مواد‬ ‫پیشرفته و کامپوزیت‪ ،‬نو آوری و فناوری صنایع قطعه سازی و‬ ‫خودرو‪ ،‬نو آوری و فناوری نساجی‪ ،‬پوشاک و چرم‪ ،‬نو آوری و فناوری‬ ‫سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی‪ ،‬نوآوری و فناوری‌های همگرا‬ ‫در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تجاری سازی فناوری از عمده‌ترین هدف این‬ ‫نمایشگاه بر شمرد و گفت‪ :‬تجاری سازی فناوری‪ ،‬بسترسازی‬ ‫برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و‬ ‫کار‪ ،‬شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها‬ ‫و ایده های دانش محور‪ ،‬معرفی توانمندی های پژوهشی و‬ ‫فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها‪ ،‬ایجاد ارتباط‬ ‫بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و‬ ‫اجرایی‪ ،‬گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای‪ ،‬ملی و بین‬ ‫المللی‪ ،‬ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و‬ ‫فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان‪ ،‬جذب سرمایه‬ ‫گذار( داخلی و خارجی ) برای فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬افزایش صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان از‬ ‫جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ پنجمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری‬ ‫ربــع رشــیدی (‪ 20 ،)RINOTEX‬تــا ‪ 24‬آبــان مــاه در‬ ‫محــل نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز برگــزار می شــــــــود‬ ‫و عالقه‌منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد‬ ‫بــه آدرس ‪ www.rinotex.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مراکز رشد علم و فناوری دشتی و تنگستان‬ ‫صاحب زمین شدند‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬مراکــز رشــد علــم و فنــاوری در‬ ‫شهرســتان هــای دشــتی و تنگســتان صاحــب زمیــن‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬حبیــب رســتمی‬ ‫در حاشــیه بازدیــد از مرکــز رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫شهرســتان دشــتی در جمــع خبرنــگاران اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا پیگیــری هــای موثــر و مســتمر نماینــده‬ ‫مــردم دشــتی و تنگســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی از ســازمان ملــی زمیــن و مســکن و همــکاری‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان‪ ،‬مراکــز رشـــــــد‬ ‫علــم و فنــاوری شهرســتان هــای دشــتی و تنگســتان در‬ ‫شــهر هــای خورمــوج و اهــرم هــر کــدام صاحــب دو‬ ‫هکتــار زمیــن بــرای احــداث ســاختمان اداری‪ ،‬فضــای‬ ‫اســتقرار شــرکت هــای دانــش بنیــان و کارگاه هــا و‬ ‫آزمایشــگاه شــدند کــه در نــوع خــود حرکــت بســیار‬ ‫مهمــی بــرای رونــق اقتصــاد دانــش بنیــان و توســعه‬ ‫فنــاوری در شهرســتان هــای مذکــور اســت‪.‬‬ ‫رســتمی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مهلــت ســه ســاله‬ ‫موافقــت اصولــی مراکــز رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫شهرســتان هــای دشــتی و تنگســتان بــه پایــان‬ ‫رســیده بــود و تعهــدات مســئوالن ســابق شهرســتان‬ ‫نیــز اجرایــی نشــده بــود‪ ،‬جهــت صــدور موافقــت‬ ‫قطعــی ایــن مراکــز پژوهشــی و فنــاوری از ســوی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مــی بایســت بــر‬ ‫اســاس تعهــدات قبلــی‪ ،‬زمیــن جهــت احــداث تملــک‬ ‫مــی شــد کــه بــا پیگیــری هــای نماینــده شهرســتان‬ ‫ایــن مهــم بــرای اولیــن بــار در شــهرهای خورمــوج‬ ‫و اهــرم محقــق شــد و امیــدوارم کــه بتوانیــم بــا‬ ‫همــکاری ســایر نماینــدگان اســتان هــر چــه ســریعتر‬ ‫در شــهرهای کنــگان‪ ،‬برازجــان و گنــاوه نیــز اراضــی‬ ‫موردنیــاز را تملــک کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت هــای دانــش بنیــــــــــــان‬ ‫بــه جهــت توســعه فنــاوری هــای نویــن‪ ،‬تولیــد ثــروت‬ ‫در جامعــه‪ ،‬اشــاعه دانــش‪ ،‬ترویــج کارآفرینــی ‪ ،‬ایجــاد‬ ‫مشــاغل دانشــی جدیــد‪ ،‬توســعه و پایــدار کــردن‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬توســعه بهــره وری اقتصــادی‬ ‫ایجــاد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن راســتا و بــرای توســعه چنیــن‬ ‫شــرکت هایــی‪ ،‬در دنیایــی کــه دانایــی حــرف اول را‬ ‫مــی زنــد نیــاز اســت مراکــز حمایتــی کــه بتواننــد‬ ‫همــه جانبــه از توســعه و پیشــرفت ایــن شــرکت‌ها‬ ‫حمایــت کننــد بــه وجــود آینــد‪.‬‬ ‫رســتمی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬یکــی از مراکــز مهــم‬ ‫بــرای ارتقــای نــوآوری هــا و کارآفرینــی و توســعه‬ ‫اقتصــادی کشــور‪ ،‬مراکــز رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫هســتند کــه بــا حمایــت هــای ایــن مراکــز‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان توســعه یافتــه و باعــث جنــب و‬ ‫جــوش در چرخــه اقتصــادی کشــور مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن مراکــز مــی تواننــد جریــان‬ ‫دانــش و فنــاوری را در میــان دانشــگاه و مراکــز‬ ‫تحقیــق و توســعه و صنعــت برقــرار کــرده و رشــد و‬ ‫توســعه اقتصــادی را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان‪:‬‬ ‫پیش بینی راه اندازی دو مرکز رشد در شرق و غرب هرمزگان‬ ‫علــی فتــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان از‬ ‫پیــش بینــی راه انــدازی دو مرکــز رشــد در شــرق و غــرب‬ ‫هرمزگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬علــی فتــی پیــش ازظهــر‬ ‫ســه شــنبه در نشســتی بــا سرپرســت وزارت علــوم بــا‬ ‫اشــاره ظرفیــت هــای هرمــزگان گفــت‪ :‬بــا نیازســنجی‬ ‫هایــی کــه از ســوی پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬پیــش بینــی راه انــدازی دو‬ ‫مرکــز رشــد در شــرق و غــرب هرمــزگان شــده اســت‬ ‫کــه مینــاب بــه عنــوان مرکزیــت شــرق و بســتک بــه‬ ‫عنــوان مرکزیــت غــرب اســتان در ایــن زمینــه فعالیــت‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی‪ ،‬اســـتارت ایـــن کار بـــا راه انـــدازی‬ ‫مرکـــز نـــوآوری بـــوده اســـت کـــه در مینـــاب بـــا‬ ‫همـــکاری علمـــی کاربـــردی ایـــن امـــر محقـــق شـــده‬ ‫اس ــت‪ .‬در غ ــرب هرم ــزگان نی ــز ت ــاش م ــی کنی ــم ب ــا‬ ‫تامیـــن زیرســـاخت هـــای الزم و بـــا راه انـــدازی مرکـــز‬ ‫ن ــوآوری زمین ــه را ب ــرای گس ــترش فعالی ــت ه ــا فراه ــم‬ ‫آوریـــم‪.‬‬ ‫راه اندازی هفت مرکز رشد‬ ‫و شرکت دانش بنیان در‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با اشـــاره‬ ‫به حمایت های دولت تدبیر و امید از این مجموعه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هفت مرکز رشد و شرکت کارآفـــــرینی دانش‌بنیان‬ ‫در استان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬امامعلــی عاشــری در مراســم‬ ‫افتتــاح مجموعــه ورزشــی دانشــگاه پیــام نــور ماکــو‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ســه مرکــز رشــد در ماکــو‪ ،‬میانــدوآب‬ ‫و مهابــاد راه انــدازی شــده کــه عــاوه بــر ایــن طــی‬ ‫ســال جــاری چهــار کارگاه و شــرکت آموزشــی‬ ‫کارآفرینــی اقتصــاد دانــش بنیــان در مراکــز ارومیــه‪،‬‬ ‫مهابــاد‪ ،‬میانــدوآب و ماکــو بــه مرحلــه بهره‌بــرداری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ارتبــاط شــرکت‌های دانــش بنیــان بــا مراکــز‬ ‫دانشــگاهی را یــک گام بــه ســوی اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫و تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬ارتبــاط بیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان و‬ ‫دانشــگاه نبایــد سســت شــود‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص فعالیت پژوهشی اعضای‬ ‫علمی این دانشگاه در سطح استانی‪ ،‬گفت‪ :‬چاپ ‪448‬‬ ‫مورد مقاله در مجالت خارجی‪ ،‬ارائه یک هزار و ‪70‬‬ ‫مقاله در همایش های داخلی‪ ،‬تالیف ‪ 115‬مورد کتاب‬ ‫و ترجمه بیش از ‪ 24‬مورد کتاب از جمله اقدامات‬ ‫پژوهشی این دانشگاه طی چهار سال گذشته است‪.‬‬ ‫عاشری افزود‪ 25 :‬نشریه در موضوعات علمی و‬ ‫فرهنگی در مجموعه مراکز و واحدهای دانشگاهی به‬ ‫صورت فعال در درگاه وزارت علوم ثبت شده است‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه پیـام نـور آذربایجـان غربـی بـر‬ ‫تجهیـز مراکـز آزمایشـگاهی علـوم پایـه و فنـی و‬ ‫مهندسـی در دولـت یازدهـم اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور طـی سـال هـای اخیـر بـا خریـد‬ ‫تجهیـزات آزمایشـگاهی گام بلنـدی در ارائـه خدمات‬ ‫آموزشـی بـه دانشـجویان برداشـته اسـت‪.‬‬ ‫عاشـری برگزاری جلسـات کرسـی آزاداندیشـی در‬ ‫دانشـگاه هـا را زمینـه بهـره منـدی از تفکـر جوانـان‬ ‫دانسـت و عنـوان کـرد‪ :‬ایـن جلسـات که مـورد تایید‬ ‫مقـام معظـم رهبری اسـت در دانشـگاه هـای پیام نور‬ ‫هـر مـاه یکبـار برگزار می شـود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬طــرح ســالن ورزشــی چنــد‬ ‫منظــوره دانشــگاه پیــام نــور ماکــو بــه متــراژ یکهــزار‬ ‫و ‪ 695‬مترمربــع بــا ‪ 16‬میلیــارد ریــال هزینــه از‬ ‫ســال ‪ 1391‬شمســی شــروع شــده بــود کــه روز‬ ‫گذشــته افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪29‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اردبیل‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫تکنوپارک اردبیل‬ ‫در جمهوری آذربایجان‬ ‫راه‌اندازی می‌شود‬ ‫‪30‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفـــت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۰‬شرکت دانش‌بنیان در استان اردبیل‬ ‫فعالیت می‌کنند و ‪ ۸۰‬واحد فناور نیز در صف اخذ‬ ‫مجوز فعالیت دانش‌‌بنیان هستند و تکنوپارک اردبیل‬ ‫در جمهوری آذربایجان راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم عبدالقیوم قلی‌پوری در نشست‬ ‫خبری با اصحاب رسانه در اردبیل اظهار کرد‪ :‬پارک‬ ‫علم و فناوری استان اردبیل در مدت زمان کمی که‬ ‫راه‌اندازی شده است ماموریت‌های بسیاری انجام داده‬ ‫و تالش کردیم که اکوسیستم فناوری را در استان‬ ‫فراهم کنیم که در حال حاضر دو مرکز فناوری و‬ ‫خالقیت و سه مرکز رشد در سطح استان فعال بوده‬ ‫و همایش‌ها و استارت‌اپ‌های مختلفی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‌‪ :‬راه‌اندازی مراکز رشد و گسترش فعالیت این‬ ‫مراکز در دستور کار بوده و اکنون مرکز رشد جامع استان‪،‬‬ ‫مرکز رشد تخصصی کشاورزی و مرکز رشد دانشگاه پیام نور‬ ‫سه مرکز رشد فعال در سطح استان اردبیل است‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل بیان‬ ‫کرد‪ :‬پارک علم و فناوری استان همکاری ویژه‌ای با‬ ‫سازمان‌ها دارد و قبل از شروع به کار پارک علم و فناوری‬ ‫بحث‌ها فناوری و دانش‌‌بنیان را شاهد بودیـــــــم‬ ‫ولی امروز این موضوع در ادبیات مردم و مسئوالن‬ ‫ورود پیدا کرده و امیدواریم با تبدیل واحدها و‬ ‫شرکت‌های استان به دانش‌بنیان بتوانیم با حداقل نیرو‬ ‫و حداکثر تالش‪ ،‬هدایت مشتری به سمت محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫قلی‌پوری تصریح کرد‪ :‬ما برای تمامی شهرستان‌های‬ ‫استان اردبیل نیز برنامه داریم و به تمامی فرمانداران‬ ‫اعالم کردیم که آماده همکاری برای ایجاد مراکز رشد‬ ‫در شهرستان‌ها هستیم که در حال حاضر فرمانداری‬ ‫شهرستان پارس‌‌آباد به درخواست ما جواب مثبت داده‬ ‫و مرکز رشد در این شهرستان آغاز به کار می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همایش‌های مختلفی در مورد معرفی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرستان‌ها برگزار شده‬ ‫و در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور فعال داشتیم و‬ ‫حتی فضای نمایشگاهی را برای حضور شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان توسط پارک علم و فناوری اجاره کردیم‬ ‫تا بتوانیم از آنها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬راه‌اندازی تکنوپارک اردبیل در جمهوری‬ ‫آذربایجان یکی از طرح‌های مهم پارک علم و فناوری‬ ‫استان اردبیل است که در این راستا هفت شهریورماه‬ ‫سفیر آذربایجان با تیم علمی همراه در وزارت ارتباطات‬ ‫حضور پیدا می‌کنند و امیدواریم با مدارکی کـــــه‬ ‫ارائه می‌دهیم موافقت‌نامه این موضوع را جلب کنیم‪.‬‬ ‫قلی‌پوری بیان کرد‪ ‌:‬قبل از احداث پارک علم و‬ ‫فناوری در استان اردبیل تنها یک شرکت دانش‌‌بنیان‬ ‫فعالیت داشت اما اکنون بیش از ‪ ۲۰‬شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در سطح استان فعال بوده و بیش از ‪ ۸۰‬واحد فناور نیز‬ ‫در صف اخذ مجوز فعالیت دانش‌‌بنیان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۵۴ :‬واحد فناور در پارک علم و فناوری‬ ‫استان مستقر هستند و به دلیل اینکه درخواست برای‬ ‫استقرار در پارک زیاد است یک ساختمان جدید نیز‬ ‫برای دادن فضا به واحدهای فناور پیش‌بینی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫کانون خالقیت در مراکز علمی کاربردی‬ ‫جهاد تاسیس می‌شود‬ ‫مدیــر راهبــری پارکهــا و‬ ‫مراکــز رشــد ســازمان تجــاری‬ ‫ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانش‌آموختــگان (ســتفا) بــا بیــان‬ ‫اینکــه کانون‌هــای خالقیــت‪،‬‬ ‫نــوآوری و شــکوفایی زیرســاخت‬ ‫غیررســمی بــرای حمایــت از‬ ‫ایده‌هــای فناورانــه هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی ایــن هســتیم بــا‬ ‫تاســیس کانــون خالقیــت در‬ ‫مراکــز علمــی کاربــردی جهــاد‪،‬‬ ‫ایــن مراکــز را بــه دانشــگاه‌های‬ ‫کارآفریــن تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫کانون‌های خالقیت‪ ،‬شکوفایی و نوآوری اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کانون‌ها زیرساخت غیررسمی و برنامه محور برای حمایت‬ ‫از ایده‌های فناورانه هستند‪.‬‬ ‫مدیــر راهبــری پارکهــا و مراکــز رشــد ســتفا افــزود‪:‬‬ ‫درواقــع اگــر فــردی ایــده فناورانــه‌ای دارد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫امکانــات دسترســی نداشــته و برنــد و تجربــه‌ای نیــز‬ ‫نــدارد‪ ،‬می‌توانــد از ایــن کانون‌هــا بهره‌منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کانون‌هــای خالقیــت‪ ،‬شــکوفایی‬ ‫و نــوآوری حلقــه مفقــوده در اکوسیســتم کارآفرینــی‬ ‫هســتند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن کانون‌هــا فاقــد ســاختاری‬ ‫همچــون مراکــز رشــد‪ ،‬پارک‌هــای علــم و فنــاوری‬ ‫و شــتاب دهنده‌هــا هســتند‪ ،‬زیــرا واحــد مجــری‬ ‫می‌توانــد در ایــده ســرمایه‌گذاری کنــد و هــر دو طــرف‬ ‫متناســب بــا آورده‌هــای خــود‪ ،‬در ســودهای احتمالــی‬ ‫پــروژه ســهیم می‌شــوند‪.‬‬ ‫بختیــاری تصریــح کــرد‪ :‬ایــن آورده می‌توانــد‬ ‫حمایــت مالــی‪ ،‬حمایــت زیرســاختی‪ ،‬اســتفاده از برنــد‬ ‫مجموعــه‪ ،‬مشــاوره و توانمندســازی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر راهبــری پارکهــا و مراکــز رشــد ســتفا بــا بیــان‬ ‫اینکــه در کانون‌هــای خالقیــت نــوآوری بــاز را تعریــف‬ ‫می‌کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در نــوآوری باز در‬ ‫پــی ایــن هســتیم کــه ســازمان‌های‬ ‫تحقیقاتــی عالوه‌بــر پژوهش‌هایــی‬ ‫کــه خودشــان انجــام می‌دهنــد و‬ ‫تجاری‌ســازی می‌کننــد‪ ،‬بتواننــد‬ ‫پژوهش‌هــای پیشــنهاد شــده از‬ ‫بیــرون مجموعــه را نیــز مــورد‬ ‫حمایــت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاختار‬ ‫کانون‌هــا کامــا برنامــه محــور بــوده‬ ‫و تشــکیالتی نیســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان حامــی شــخص فنــاور از‬ ‫ایــن طریــق در پــروژه مشــارکت‬ ‫می‌کنــد و ریســک‌ها را نیــز می‌پذیــرد‪.‬‬ ‫بختیــاری گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــرای راه‌انــدازی‬ ‫ایــن کانون‌هــا در کشــور بــه خصــوص واحدهایــی کــه‬ ‫از نظــر پژوهشــی هنــوز بــه ســطحی نرســیده‌اند کــه‬ ‫بتواننــد خودشــان بــه امــر تجاری‌ســازی بپردازنــد‪،‬‬ ‫برنامه‌ریــزی کرده‌ایــم و تــا کنــون ‪ 4‬پایلــوت (دو‬ ‫پایلــوت در تهــران‪ ،‬یــک پایلــوت در گلســتان و یــک‬ ‫پایلــوت خراســان جنوبــی) راه‌انــدازی کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫مدیــر راهبــری پارکهــا و مراکــز رشــد ســتفا بــا بیــان‬ ‫اینکــه ایــن ‪ 4‬واحــد‪ ،‬واحدهــای نوپایــی هســتند‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای داشــتن کانون‌هــای قــوی‪ ،‬در حــال ارزیابــی‬ ‫ایــن پایلوت‌هــا هســتیم تــا نتایــج آن را بــه همــراه‬ ‫تجــارب خوبــی کــه از مراکــز رشــد و پارک‌هــای علــم‬ ‫و فنــاوری بــه دســت آوردیــم‪ ،‬بــه کانون‌هــای بعــدی‬ ‫تعمیــم دهیــم‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬همچنیـــن بـــا مراکـــز علمـــی‬ ‫کاربـــردی جهـــاد دانشـــگاهی توافـــق کردیـــم تـــا در‬ ‫دل ایـــن مراکـــز ایـــن کانون‌هـــا را داشـــته باشـــیم‬ ‫ت ــا از ای ــن طری ــق عم ــا مراک ــز علم ــی کارب ــردی ب ــه‬ ‫معنـــای واقعـــی بـــه دانشـــگاه‌های کارآفریـــن تبدیـــل‬ ‫شـــوند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫پذیرش ‪ ۴‬واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف‬ ‫کمیتـه پذیرش پارک علـم و فناوری دانشـگاه صنعتی‬ ‫شـریف در نخسـتین جلسـه خـود‪ ۴ ،‬واحـد فنـاور را‬ ‫پذیـرش و تحـت حمایـت ایـن پـارک قـرار داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دانشـگاه صنعتـی شـریف‪ ،‬در ایـن جلسـه‬ ‫سیاسـت هـا و برنامـه های پارک علـم و فناوری دانشـگاه‬ ‫صنعتـی شـریف بـرای پذیـرش و حمایـت از واحدهـای‬ ‫فنـاور تشـریح شـد و ‪ ٤‬واحـد فنـاور بـه دفـاع از طرحهـا‬ ‫و برنامـه هـای خـود پرداختند‪.‬‬ ‫مطابـق مصوبـه شـورای پارک علـم و فناوری دانشـگاه‬ ‫صنعتـی شـریف‪ ،‬مخاطبـان ایـن پـارک شـامل تیـم های‬ ‫دانشـجویی نوپـا و اسـتارتاپ هـا‪ ،‬شـرکت هـای نوپـا‪،‬‬ ‫شـرکت های رشـد یافتـه و بالـغ‪ ،‬دفاتر نـوآوری و فناوری‬ ‫صنایـع و تامیـن کننـدگان خدمـات اسـت‪.‬‬ ‫سـه مورد از شـرکت های پذیرش شـده در این جلسـه‬ ‫جـزو شـرکت های رشـد یافتـه و بالـغ و یک مـورد نیز از‬ ‫نوع تامیـن کنندگان خدمات اسـت‪.‬‬ ‫فـاز اول پـارک علم و فناوری دانشـگاه صنعتی شـریف‬ ‫در اراضـی و سـاختمان هـای اطـراف دانشـگاه پیش بینی‬ ‫شـده اسـت و ایـن واحدهـا نیـز در ایـن سـایت فعالیـت‬ ‫مـی کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی شـده اسـت تـا پایان سـال جـاری‪ ۳۵ ،‬واحد‬ ‫فنـاور در ایـن پـارک مشـغول به فعالیت شـوند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نخستین مرکز نوآوری میراث فرهنگی در شهریور ماه افتتاح می‌شود‬ ‫فعالیـــت نخســـتین مرکـــز نـــوآوری‬ ‫میـــراث فرهنگـــی در پایـــان شـــهریور‬ ‫م ــاه در خان ــه تاریخ ــی س ــرهنگ ای ــرج‬ ‫آغـــاز می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا علیرضـــا‬ ‫قلی‌نـــژاد‪ ،‬عضـــو هیـــأت علمـــی‬ ‫پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و‬ ‫گردشـــگری از بازدیـــد ســـورنا‬ ‫ســـتاری‪ ،‬معـــاون علمـــی و فنـــاوری‬ ‫رییس‌جمهـــوری و رئیـــس بنیـــاد ملـــی‬ ‫نخبـــگان از خانـــه تاریخـــی «ســـرهنگ‬ ‫ایـــرج» کـــه در دســـت مرمـــت و‬ ‫بازســـازی اســـت‪ ،‬خبـــر داد‪.‬‬ ‫او ب ــا اش ــاره ب ــه امض ــای تفاهمنام ــه‬ ‫پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و‬ ‫گردشـــگری بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫رییس‌جمهـــوری در زمینـــه راه‌انـــدازی مراکـــز‬ ‫نـــوآوری میـــراث فرهنگـــی گفـــت‪ :‬خانـــه ســـرهنگ‬ ‫ای ــرج نخس ــتین مرک ــزی اس ــت ک ــه در ای ــن پ ــروژه‬ ‫راه‌انـــدازی می‌شـــود‪ .‬ســـازمان میـــراث فرهنگـــی‪،‬‬ ‫صنایـــع دســـتی و گردشـــگری‪ ،‬ســـال گذشـــته‬ ‫خان ــه س ــرهنگ ای ــرج را در تفاهنامــه‌ای در اختی ــار‬ ‫پژوهش ــگاه می ــراث فرهنگ ــی و گردش ــگری ق ــرار داد‬ ‫و پژوهشـــگاه نیـــز بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و‬ ‫فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری کار مطالعـــه و مرمـــت‬ ‫ایـــن بنـــای تاریخـــی را آغـــاز کـــرد‪.‬‬ ‫وی در توضیـــح مراکـــز نـــوآوری گفـــت‪ :‬در ایـــن‬ ‫مراکـــز تـــاش می‌کنیـــم افـــرادی کـــه بـــا تکیـــه‬ ‫بـــر خالقیـــت و نـــوآوری قـــادر بـــه‬ ‫کاربســـت نتایـــج علمـــی و پژوهشـــی‬ ‫در حـــوزه میـــراث فرهنگـــی بـــوده و‬ ‫از طریـــق ارائـــه خدمـــات بـــه جامعـــه‬ ‫قـــادر بـــه حضـــور در عرصـــه کســـب و‬ ‫کار هســـتند‪ ،‬شناســـایی کنیـــم‪.‬‬ ‫او در ادامـــه دربـــاره خانـــه ســـرهنگ‬ ‫ای ــرج گف ــت‪ :‬اقدام ــات اجرای ــی از آب ــان‬ ‫م ــاه س ــال گذش ــته ب ــا رویک ــرد مرم ــت‬ ‫و احیـــا در ایـــن بنـــای تاریخـــی شـــروع‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه وج ــود س ــه حی ــاط‬ ‫در خانـــه ســـرهنگ ایـــرج گفـــت‪ :‬بـــا‬ ‫توجـــه بـــه برنامـــه زمان‌بنـــدی شـــده‬ ‫امیدواریـــم تـــا پایـــان شـــهریور مـــاه بـــا‬ ‫پای ــان مرم ــت و احی ــای حی ــاط نخس ــت‪ ،‬فعالی ــت‬ ‫مرکـــز نـــوآوری پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و‬ ‫گردشـــگری در ایـــن محـــل آغـــاز شـــده و همزمـــان‬ ‫بـــا کار اســـتارتاپ‌ها ســـایر بخش‌هـــای بنـــا نیـــز‬ ‫بـــه مـــرور مرمـــت‪ ،‬احیـــا و آمـــاده بهره‌بـــرداری‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‬ ‫رسوخ فناوری پارک‌ها به شهرک‌های صنعتی‬ ‫وزارت علـــوم خبـــر داد و گفـــت‪ :‬هـــدف از‬ ‫امضـــای ایـــن تفاهم‌نامـــه ایجـــاد ارتبـــاط‬ ‫میـــان شـــهرک‌های صنعتـــی بـــا پارک‌هـــای‬ ‫علـــم و فنـــاوری بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع ایـــن‬ ‫تفاهم‌نامـــه‪ ،‬توضیـــح داد‪ :‬در حـــال حاضـــر‬ ‫وزارت علـــوم‪ ‌،‬تحقیقـــات و فنـــاوری تعـــداد‬ ‫زیـــادی پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری دارد و‬ ‫نفوذ فناوری در صنعت‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ایج ــاد بی ــش‬ ‫از ‪ ۳‬هـــزار شـــرکت دانش‌بنیـــان‬ ‫در کشـــور‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫متاســـفانه ایـــن شـــرکت‌ها نقشـــی کـــه در‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی (‪ )GDP‬کشــور دارنــد‪،‬‬ ‫کمت ــر از ی ــک درص ــد اس ــت؛ ول ــی حرک ــت رو‬ ‫بـــه رشـــد اســـت و بـــرای ســـال‌های آینـــده‬ ‫بایـــد تـــاش کنیـــم درصـــد قابـــل توجهـــی از‬ ‫ســهم ‪ GDP‬کشــور را از طریــق محصــوالت بــا‬ ‫پایـــه دانشـــی تامیـــن کنیـــم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫معـــاون آمـــوزش‪ ،‬پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن‬ ‫و تجـــارت از ارســـال ‪ ۱۰۱‬تقاضـــا‬ ‫از ســـوی بخـــش صنعتـــی بـــرای‬ ‫جـــذب دانشـــجویان پســـادکتری و‬ ‫فرصـــت مطالعاتـــی اســـتادان خبـــر‬ ‫داد و گفـــت‪ :‬عـــاوه بـــر آن بـــا‬ ‫امضـــای تفاهم‌نامـــه‌ای در وزارت‬ ‫عل ــوم در ت ــاش هس ــتیم ت ــا زمین ــه‬ ‫نفـــوذ محصـــوالت دانشـــی بـــه‬ ‫شـــهرک‌های صنعتـــی ایجـــاد شـــود‪.‬‬ ‫بـــرات قبادیـــان بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫توســـعه متـــوازن و پایـــدار کشـــورها‬ ‫از طریـــق امـــور علمـــی و فنـــاوری‬ ‫انجـــام شـــده در دانشـــگاه‌ها‬ ‫صـــورت می‌گیـــرد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در‬ ‫کشـــورهای جهـــان ســـوم از علـــم‬ ‫در اداره‪ ،‬توســـعه و پیشـــرفت امـــور‬ ‫اســـتفاده نمی‌شـــود و در کشـــور مـــا نیـــز‬ ‫آنط ــور ک ــه شایس ــته اس ــت رابط ــه مس ــتحکمی‬ ‫میـــان صنعـــت و دانشـــگاه و بـــه بیـــان بهتـــر‬ ‫میـــان اجتمـــاع و دانشـــگاه وجـــود نـــدارد‪.‬‬ ‫معـــاون آمـــوزش‪ ،‬پژوهـــش و فنـــاوری‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت از امضـــای‬ ‫تفاهم‌نامـــه بـــا معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری‬ ‫در ایـــن پارک‌هـــا شـــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـــان مســـتقر می‌شـــوند‬ ‫کـــه موضـــوع فعالیـــت آنهـــا‬ ‫تولیـــد دانش‌بنیـــان اســـت‪.‬‬ ‫قبادیـــان بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫شـــهرک‌های صنعتـــی بـــا‬ ‫چنیـــن رویکـــردی ایجـــاد نشـــده‬ ‫اســـت‪ ‌،‬گفـــت‪ :‬از ایـــن رو بـــا‬ ‫امضـــای ایـــن تفاهم‌نامـــه‬ ‫درصـــدد هســـتیم تـــا بـــا کمـــک‬ ‫وزارت علـــوم‪ ،‬علـــم و دانـــش و‬ ‫محصـــوالت دانش‌بنیـــان بـــه‬ ‫ایـــن شـــهرک‌ها تزریـــق شـــود‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪32‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫ توسعه علوم و فناوری صنعت چاپ؛ بسترساز توسعه شرکتهای دانش بنیان‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫◄در گردهمایی فعاالن صنعت چاپ در دانشگاه امیر کبیر عنوان شد‬ ‫‪33‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گردهمایی فعاالن صنعت چاپ در دانشگاه امیر کبیر عنوان شد‬ ‫توسعه علوم و فناوری صنعت چاپ؛‬ ‫بسترساز توسعه شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫صنعـت چـاپ یـک صنعـت حیاتـی در کشـورهای توسـعه یافتـه اسـت و از ایـن صنعت به عنـوان یـک صنعت مـادر یاد می شـود‪ .‬صنعـت چاپ در کشـور‬ ‫آمریـکا و برخـی کشـورهای اروپایـی جزو سـه یا پنج صنعت اول محسـوب می شـود و بیلان این صنعـت را از ‪ 850‬تـا یکهزار میلیـارد دالر در دنیـا عنوان می‬ ‫کننـد‪ .‬متاسـفانه صنعـت چـاپ در ایـران با عقـب ماندگـی تاریخی مواجه اسـت و شـاید یکی دالیـل آن این اسـت که ایـن صنعت تا سـال ‪ 1396‬یعنـی همین‬ ‫امسـال بـه عنـوان صنعت تلقی نمی شـد و زیـر نظر وزارت ارشـاد بود‪ .‬جالب اینجاسـت که بـا وجود قدمت بیـش از ‪ 550‬سـال از اختراع چاپ توسـط گوتنبرگ‬ ‫دانشـگاههای مـا نیـز چنـدان توجهی به تربیت نیروی انسـانی در رشـته چاپ نداشـتند و سـه سـال پیـش اولین فارغ التحصیل رشـته چـاپ از دانشـگاه امام‬ ‫رضـا ع مشـهد مقـدس بیـرون آمده اسـت‪.‬این صنعت تا سـال هـای اخیر حتی تشـکل و انجمنـی نیز در حـوزه علم و فناوری نداشـته که شـکل گیـری انجمن‬ ‫علمـی و فنـاوری چـاپ ایـران گامـی در راسـتای نزدیکی دانشـگاه و صنعـت و تعامل فعـاالن این بخش اسـت‪ .‬ایـران ظرفیت های هنـری و علمـی و فنی خوبی‬ ‫در صنعـت چـاپ دارد و بـا تحوالتـی کـه در حـال وقوع اسـت امیـدواری هـا در این حـوزه بیـش از پیش در حال شـکل گیری اسـت‪ .‬بـا توجه به سـال اقتصاد‬ ‫مقاومتـی‪ ،‬تولیـد و اشـتغال و موضـوع تشـکیل شـرکت های دانـش بنیان ایـن صنعت نویـد اتفاقات خـوب در این بخـش می دهد‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫انستیتو چاپ ایران در دانشگاه امیر کبیر‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫گردهـــم آیـــی انجمـــن علمـــی و فنـــاوری چـــاپ‬ ‫ایـــران بـــا عنـــوان علـــوم و فنـــاوری چـــاپ‪ ،‬محیـــط‬ ‫زیس ــت و اس ــتاندارد س ــازی در دانش ــگاه صنعت ــی امی ــر‬ ‫کبیـــر برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار نویـــن در ایـــن‬ ‫گردهـــم آیـــی فعـــاالن و کارآفرینـــان و اســـتادان‬ ‫دانش ــکده ه ــای پلیم ــر و رن ــگ و چ ــاپ‪ ،‬دی ــدگاه ه ــای‬ ‫خـــود را در زمینـــه ارتقـــاء فنـــی ‪،‬دانشـــی ‪ ،‬اســـتاندارد‬ ‫ســـازی و توجـــه بـــه محیـــط زیســـت بیـــان داشـــتند‪.‬‬ ‫دکتـــر محمـــدی رییـــس دانشـــکده پلیمـــر و رنـــگ‬ ‫امی ــر کبی ــر در ای ــن گ ــرد ه ــم آی ــی تخصص ــی ح ــوزه‬ ‫عل ــم و فن ــاوری چ ــاپ ب ــر اس ــتفاده از توانمن ــدی ه ــا و‬ ‫ظرفی ــت ه ــای دانش ــگاهی کش ــور ب ــه وی ــژه دانش ــگاه‬ ‫صنعت ــی امی ــر کبی ــر تاکی ــد ک ــرد و اظه ــار داش ــت ب ــا‬ ‫توجـــه بـــه موضـــوع اقتصـــاد دانـــش بنیـــان در تـــاش‬ ‫هســـتیم در تعامـــل بـــا بخـــش صنعـــت و همـــکاری‬ ‫انجمـــن علمـــی و فنـــاوری «انســـتیتو صنعـــت چـــاپ‬ ‫ای ــران» ب ــرای تربی ــت نی ــرو‪ ،‬توس ــعه دان ــش و فن ــاوری‬ ‫و اقتصـــااد دانـــش بنیـــان ایجـــاد شـــود‪.‬‬ ‫دکتــر غفاریــان مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــکده‬ ‫پلیمــر و رنــگ دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیرنیــز در ایــن‬ ‫رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران‪:‬‬ ‫با همکاری‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫در حوزه چاپ ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫همای ــش ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه نقش ــه عملیات ــی تفاه ــم‬ ‫نامـــه هـــا و همـــکاری هـــای دانشـــگاه و صنعـــت بایـــد‬ ‫تدوی ــن ش ــود گفت‪:‬بانقش ــه عملیات ــی و سیاس ــت گ ــذاری‬ ‫درســـت مـــی توانیـــم آینـــده همـــکاری هــــــــای‬ ‫دانش ــگاه و صنع ــت را در زمین ــه توس ــعه فن ــی توس ــعه‬ ‫منابـــع انســـانی ‪،‬توســـعه صنعـــت و فنـــاوری چـــاپ در‬ ‫کشـــور را ترســـیم نماییـــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ظرفی ــت ه ــای علم ــی پژوهش ــی‬ ‫و منابـــع انســـانی دانشـــگاه امیـــر کبیـــر بـــه عنـــوان‬ ‫یـــک دانشـــگاه مـــادر یـــادآوری شـــد؛با توجـــه بـــه‬ ‫شـــکل گیـــری انجمـــن علمـــی و فنـــاوری صنعـــت‬ ‫چـــاپ ایـــران راه بـــرای جهـــش در توســـعه صنعـــت‬ ‫چـــاپ ایـــران فراهـــم شـــده و دانشـــگاه آمادگـــی دارد‬ ‫گام هـــای بیشـــتری در ایـــن زمینـــه بـــردارد‪.‬‬ ‫مهن ــدس محم ــد بیطرف ــان ریی ــس انجم ــن علم ــی‬ ‫فنـــاوری صنعـــت چـــاپ ایـــران نیـــز ایجـــاد انســـتیتو‬ ‫صنعـــت چـــاپ ایـــران را در دانشـــگاه امیـــر کبیـــر‬ ‫خواســـتار شـــد و خاطـــر نشـــان کـــرد شـــرایط تحـــول‬ ‫و توســـعه در صنعـــت چـــاپ ایـــران بـــا مشـــارکت‬ ‫دانشـــگاه و صنعـــت فراهـــم شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر اولیـــاء فعـــال محیـــط زیســـت نیـــز در ایـــن‬ ‫گ ــرد ه ــم آی ــی گف ــت صنع ــت چ ــاپ یک ــی از صنای ــع‬ ‫مه ــم و پ ــر درآم ــد اس ــت ک ــه ب ــا هم ــه توج ــه و ن ــگاه‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫وی ــژه ای ک ــه در دنی ــا نس ــبت ب ــه ای ــن صنع ــت وج ــود‬ ‫دارد ای ــن صنع ــت در ایــران م ــورد ب ــی مه ــری و بی‌توجه ــی‬ ‫ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬دکتر اولی ــاء همچنی ــن ب ــر تعام ــل‪،‬‬ ‫تفاهـــم و ایجـــاد زبـــان مشـــترک بیـــن صنعـــت و‬ ‫دانشـــگاه تاکیـــد کـــرد‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن علمــی فنــاوری صنعــت چــاپ ایــران‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت چـــاپ ظرفیت‌هـــای‬ ‫بســـیاری بـــرای تولیـــد و اشـــتغال دارد گفـــت‪ :‬ایـــن‬ ‫صنعـــت نیازمنـــد ایجـــاد و توســـعه شـــرکت هـــای‬ ‫دانـــش بنیـــان بـــا محوریـــت علـــم و فنـــاوری چـــاپ‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر «حســـین نـــازک دســـت» اســـتاد دانشـــگاه‬ ‫امیـــر کبیـــر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت چـــاپ‬ ‫ترکیب ــی از هن ــر و عل ــم اس ــت‪ :‬گف ــت صنع ــت چ ــاپ‬ ‫در ایـــران نیازمنـــد پوســـت انـــدازی اســـت و در ایـــن‬ ‫زمینـــه تربیـــت نیـــروی انســـانی ‪ ،‬آمـــوزش و توســـعه‬ ‫مه ــارت و از هم ــه مهمت ــر توج ــه ب ــه محی ــط زیس ــت‬ ‫بســـیار اهمیـــت دارد‪.‬‬ ‫دکتـــر علـــی اصغـــر ســـرابی عضـــو هیئـــت علمـــی‬ ‫دانشـــگاه امیـــر کبیـــر نیـــز از برگـــزاری هفتمیـــن‬ ‫کنگـــره بیـــن المللـــی چـــاپ و بســـته بنـــدی و رنـــگ‬ ‫و پوشـــش در دانشـــگاه امیـــر کبیـــر خبـــر داد و گفـــت‬ ‫بســـتر الزم بـــرای همـــکاری هـــای علمـــی و فنـــاوری‬ ‫بـــا نهـــاد هـــا و تشـــکل هـــای فعـــال در ایـــن صنعـــت‬ ‫و بخـــش علمـــی و دانشـــگاهی فراهـــم شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر مهـــرداد بیـــات عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه‬ ‫عل ــم و صنع ــت ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــر اینک ــه گوتنب ــرگ‬ ‫در ســـال ‪ 1438‬چـــاپ را اختـــراع کـــرد و در حالـــی‬ ‫ک ــه ‪ 576‬س ــال بع ــد از ای ــن روی ــداد در ای ــران اولی ــن‬ ‫فارغ‌التحصیـــل رشـــته چـــاپ از دانشـــگاه امـــام‬ ‫رض ــا(ع) مش ــهد ف ــارغ التحصی ــل ش ــد ک ــه حاک ــی از‬ ‫بـــی توجهـــی بـــه ایـــن صنعـــت در ایـــران اســـت‪.‬‬ ‫در ای ــن گردهمای ــی غالمرض ــا ش ــجاع مدی ــر عام ــل‬ ‫شـــرکت تعاونـــی لیتوگرافـــان ایـــران و نماینـــده تـــام‬ ‫االختی ــار تش ــکلهای سراس ــر کش ــور‪ ،‬دکت ــر اس ــداللهی‬ ‫و تع ــداد دیگ ــری از فع ــاالن صنع ــت چ ــاپ س ــخنرانی‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫بـــا شـــکل گیـــری انجمـــن علـــم و فنـــاوری چـــاپ‬ ‫ایـــران و همـــکاری نزدیـــک آن بـــا نهادهـــای علمـــی‬ ‫و دانشـــگاهی بـــه نظـــر مـــی رســـد ایـــن صنعـــت وارد‬ ‫تح ــول نوین ــی در مس ــیر رش ــد و توس ــعه خ ــود ش ــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫‪ 100‬هزار نفر در صنعت چاپ‬ ‫مشغول فعالیت هستند‬ ‫مهن ــدس محم ــد بیطرف ــان از فعالی ــت بی ــش از ‪100‬‬ ‫ه ــزار نف ــر در صنع ــت چ ــاپ کش ــور خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫بیـــش از ‪ 100‬هـــزار نفـــر بـــه صـــورت مســـتقیم و‬ ‫غیرمس ــتقیم در ‪ 5‬ه ــزار واح ــد صنف ــی صنع ــت چ ــاپ‬ ‫در سراســـر کشـــور مشـــغول فعالیـــت هســـتند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه صنع ــت چ ــاپ در جه ــان‬ ‫یـــک صنعـــت راهبـــردی اســـت خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫متاســـفانه جایـــگاه واقعـــی صنعـــت چـــاپ در کشـــور‬ ‫مــا بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت و بســیاری ایــن‬ ‫صنع ــت را ب ــا صنع ــت نش ــر کت ــاب و مقول ــه بس ــته بن ــدی‬ ‫ک ــه چی ــز دیگ ــری اس ــت اش ــتباه م ــی گیرن ــد در حال ــی‬ ‫ک ــه «چ ــاپ» صنعت ــی اس ــت ک ــه م ــی بایس ــت از هوی ــت‬ ‫مس ــتقلی برخ ــوردار باش ــد و تاکن ــون ای ــن هوی ــت بط ــور‬ ‫کام ــل ب ــه رس ــمیت ش ــناخته نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ضمـــن تاکیـــد بـــر ســـال اقتصـــاد مقاومتـــی‪،‬‬ ‫تولیـــد و اشـــتغال بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از‬ ‫وظای ــف انجم ــن ه ــای علم ــی ایج ــاد ارتب ــاط س ــازنده‬ ‫بیـــن دانشـــگاه‪ ،‬صنعـــت و دولـــت اســـت گفـــت‪ :‬یکـــی‬ ‫از رســـالت هـــای اصلـــی ایـــن انجمـــن حمایـــت از‬ ‫دانشـــجویان‪ ،‬پژوهشـــگران و شـــرکت هـــای دانـــش‬ ‫بنی ــان اس ــت و ت ــاش م ــی کنی ــم در راس ــتای س ــال‬ ‫تولیـــد و اشـــتغال گام برداریـــم‪.‬‬ ‫بیطرف ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ت ــاش ه ــای ای ــن‬ ‫انجمـــن در مـــدت کوتـــاه تشـــکیل آن بســـیار اثرگـــذار‬ ‫بـــوده اســـت خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬انجمـــن در ایـــن‬ ‫مـــدت کوتـــاه بـــه خوبـــی توانســـته ارتبـــاط دانشـــگاه‬ ‫و صنعـــت را تقویـــت کنـــد و مســـائل و اولویـــت هـــای‬ ‫ای ــن صنع ــت را شناس ــائی و ب ــرای ح ــل آن ه ــا چ ــاره‬ ‫اندیشـــی نمایـــد‪.‬‬ ‫هـــای تـــک (‪ )high tech‬جهـــان اســـت خاطرنشـــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه هن ــوز جای ــگاه حرف ــه ای‬ ‫و شـــغلی ایـــن صنعـــت در کشـــور در شـــان فعـــاالن‬ ‫ایـــن صنعـــت نیســـت کـــه البتـــه ایـــن انجمـــن بـــا‬ ‫هم ــکاری دانش ــگاهها و فع ــاالن ای ــن ح ــوزه در ت ــاش‬ ‫اس ــت ب ــه ارتق ــاء جای ــگاه ش ــغلی ای ــن صنع ــت فن ــاور‬ ‫و کارآفریـــن کمـــک نمایـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بســـیاری از رشـــته هـــای‬ ‫دانش ــگاهی فن ــی و مهندس ــی مث ــل ب ــرق و الکترونی ــک‪،‬‬ ‫ش ــیمی‪ ،‬پلیم ــر‪ ،‬ارتباط ــات تصوی ــری‪ ،‬طراح ــی پارچ ــه‬ ‫و چاپ‪،‬کاغ ــذ و مقوا‪،‬گرافی ــک‪ ،‬عم ــران‪ ،‬محی ــط زیس ــت‬ ‫و ‪ ...‬بـــا ایـــن صنعـــت مرتبـــط اســـت توضیـــح داد‪:‬‬ ‫ایج ــاد رش ــته ه ــای کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــرا ب ــرای‬ ‫توســـعه کمـــی و کیفـــی رشـــته هـــای دانشـــگاهی در‬ ‫ای ــن صنع ــت از ض ــرورت هاس ــت ک ــه م ــا آن را دنب ــال‬ ‫م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫اصلی این انجمن‬ ‫آیا سخت و زیان آور بودن‬ ‫از صنعت چاپ حذف می شود؟‬ ‫بـــی طرفـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت چـــاپ‬ ‫از مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور اســـت گفـــت‪ :‬شـــغل‬ ‫ســـخت و زیـــان آور بـــه همـــه کســـانی کـــه اپراتـــور‬ ‫چـــاپ هســـتند شـــامل مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ورود دس ــتگاههای جدی ــد‬ ‫چـــاپ ســـخت و زیـــان آور بـــودن ایـــن صنعـــت را‬ ‫بـــه چالـــش کشـــیده اســـت خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬همـــه‬ ‫کس ــانی ک ــه ب ــه عن ــوان کارگ ــر اپرات ــور ماش ــین چ ــاپ‬ ‫کار م ــی کنن ــد س ــخت و زی ــان آور ب ــودن درب ــاره آنه ــا‬ ‫مصـــداق پیـــدا مـــی کنـــد ولـــی ایـــن موضـــوع هـــم‬ ‫م ــورد اخت ــاف ش ــده اس ــت چ ــرا ک ــه در ح ــال حاض ــر‬ ‫ای ــن صنع ــت ب ــا ورود ماش ــین ه ــای جدی ــد از ش ــرایط‬ ‫ســـخت گذشـــته خـــارج شـــده و بـــه اعتقـــاد برخـــی‬ ‫کارشناســـان دیگـــر ایـــن شـــغل ســـخت و زیـــان آور‬ ‫محســـوب نمـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه صنع ــت چ ــاپ بای ــد ب ــه‬ ‫صنعـــت ســـبز تبدیـــل شـــودیادآور شـــد‪ :‬بـــه دلیـــل‬ ‫آلودگـــی هـــای صوتـــی‪ ،‬محیطـــی و اســـتفاده از مـــواد‬ ‫ش ــیمیایی ای ــن صنع ــت س ــخت و زی ــان آور محس ــوب‬ ‫م ــی ش ــد ول ــی در ح ــال حاض ــر ب ــا ورود ماش ــین آالت‬ ‫جدی ــد و نوس ــازی در ای ــن صنع ــت س ــطح زی ــان آوری‬ ‫در ح ــال کاه ــش اس ــت و ب ــه تب ــع آن ش ــرایط در ای ــن‬ ‫بخ ــش تغیی ــر خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫مهندس محمد بیطرفان‪:‬‬ ‫یکی از رسالت‌های‬ ‫حمایت از دانشجویان‪،‬‬ ‫پژوهشگران و‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان است‬ ‫وی فرســـودگی ماشـــین آالت صنعـــت چـــاپ و‬ ‫عقـــب ماندگـــی از فنـــاوری روز را یکـــی از مشـــکالت‬ ‫ای ــن صنع ــت ن ــام ب ــرد و خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در زمین ــه‬ ‫ماشـــین آالت و مـــواد اولیـــه صنعـــت چـــاپ کشـــور‬ ‫تـــا ‪ 90‬درصـــد بـــه خـــارج از کشـــور وابســـته اســـت‬ ‫بنابرای ــن ت ــاش م ــا ای ــن اس ــت ک ــه در بح ــث تربی ــت‬ ‫نیـــروی انســـانی و بومـــی ســـازی دانـــش و تکنولـــوژی‬ ‫ایـــن صنعـــت اشـــتغالزا و کارآفریـــن بیـــش از پیـــش‬ ‫تـــاش کنیـــم‪.‬‬ ‫صنعت چاپ از صنایع با فناوری های تک‬ ‫(‪ )high tech‬جهان است‬ ‫رئیـــس انجمـــن علمـــی فنـــاوری چـــاپ ایـــران بـــا‬ ‫تاکی ــد ب ــر اینک ــه صنع ــت چ ــاپ از صنای ــع ب ــا فن ــاوری‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪35‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫و الزم و ملـزوم هـم هسـتند گفـت‪ :‬درسـرمایه هـای‬ ‫اجتماعـی کارکـرد ‪ ،‬سـاختار‪ ،‬شـبکه هـای اجتماعـی و‬ ‫مشـارکت عمومـی از اصلـی تریـن مباحـث سـرمایه های‬ ‫اجتماعـی هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـر بحـث آمـوزش مسـتمر در ایـن صنعـت تاکید‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬در صنعـت چاپ با آموزش مسـتمر می‌توان‬ ‫مباحـث چـاپ سـبز را جایگزیـن و راه‌انـدازی کـرد و از‬ ‫مرکب‌هـای گیاهـی بـه جای شـیمیایی اسـتفاده کرد چرا‬ ‫کـه گوتنبـرگ در سـال ‪ 1428‬ماشـین چـاپ را اختـراع‬ ‫کـرد و بـه علـت کـج فهمـی و بدفهمـی و نبـود آمـوزش‬ ‫سـرمایه‌های اجتماعـی و جمعـی این امر در سـال ‪1394‬‬ ‫یعنـی بیـش از ‪ 500‬سـال بعد باید در ایران موفق بشـویم‬ ‫فـارغ التحصیل رشـته چـاپ را در مقطع فوق لیسـانس از‬ ‫دانشـگاه داشـته باشـیم‪ .‬چـرا؟ چـون ایـن همدلـی و هم‬ ‫فکـری و جوانـه هـای بحـث سـرمایه‌های اجتماعـی در‬ ‫کشـور ما زده نشـده و همواره چاپ فراموش شـده اسـت!‬ ‫‪36‬‬ ‫لزوم توجه به سرمایه انسانی‬ ‫در صنعت چاپ‬ ‫رئیـس انجمـن علمـی صنعـت چـاپ ایـران از صنعت‬ ‫چـاپ بـه عنـوان صنعـت فـوق پیشـرفته و جـزو صنایـع‬ ‫اول دنیـا نـام بـرد و تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن در حالی اسـت که‬ ‫جایـگاه واقعـی این صنعت در ایران فراموش شـده اسـت‪.‬‬ ‫در نشسـت تخصصـی «علـوم و فنـاوری چـاپ؛ ارتقـاء‬ ‫سـرمایه هـای انسـانی و اجتماعـی» کـه توسـط ایـن‬ ‫انجمـن در فرهنگسـرای اندیشـه برگـزار شـد فرصتهـا و‬ ‫چالـش هـای صنعت چـاپ ایـران در زمینه سـرمایه های‬ ‫اجتماعـی و منابـع انسـانی نیـز بررسـی شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس محمـد بیطرفـان رییـس انجمـن علمـی و‬ ‫فنـاوری چـاپ ایـران «گفتمـان سـازی» در صنعت چاپ‬ ‫را یکـی از برنامـه هـای ایـن انجمـن عنـوان کـرد و اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬بـا وجـود نیـرو هـای توانمنـد و فنـی در صنعـت‬ ‫چـاپ‪ ،‬بـه سـرمایه هـای انسـانی در ایـن صنعـت مـورد‬ ‫توجـه الزم صـورت نگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫غالمرضا شجاع مدیر عامل شرکت تعاونی لیتوگرافان‬ ‫ایران و نماینده تام االختیار تشکلهای سراسر کشور نیز‬ ‫در این گردهمایی تخصصی با اشاره به اینکه «صنعت‬ ‫چاپ» مادر همه صنایع محسوب می شود خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬صنعت چاپ در آمریکا صنعت سوم این کشور و در‬ ‫فرانسه جزو پنج صنعت اصلی است و این در حالی است‬ ‫که تا سه ماه پیش در ایران «چاپ» به عنوان «صنعت»‬ ‫محسوب نمی شد و زیر نظر وزارت ارشاد بود و از بهار سال‬ ‫‪1396‬زیر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفت و‬ ‫به عنوان صنعت تلقی گشت!‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه این صنعـت با همـه اهمیتش‬ ‫بـه شـدت نیازمند حمایت مسـئووالن اسـت خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬صنعـت چـاپ مـادر همـه صنـوف و صنایع اسـت و‬ ‫صـادرات‪ ،‬بازاریابـی و توسـعه اشـتغال و کارآفرینـی و ‪...‬‬ ‫درر ایـن صنعـت مـی تواند فرصـت های بسـیاری را برای‬ ‫کشـورمان بـه همراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫شـجاع بـه چالـش هـای ایـن صنعـت در ایران اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬متاسـفانه در ‪ ۱۰‬سـال گذشـته بـه دلیـل‬ ‫دکتر بیات‪:‬‬ ‫‪ 550‬سال‬ ‫بعد از گوتنبرگ‬ ‫اولین فارغ‌التحصیل‬ ‫چاپ در مقطع ارشد‬ ‫در ایران‬ ‫فارغ‌التحصیل‬ ‫شد‬ ‫سیاسـت‌های غلـط دولـت دهـم و عدم توجـه کافی دولت‬ ‫یازدهـم ‪ ۳۰‬هـزار نفـر از افـراد شـاغل حوزه چـاپ ریزش‬ ‫داشـته‌ و بیـکار شـده‌اند‪.‬‬ ‫بعد از ‪ 500‬سال تازه به فکر تربیت فارغ التحصیل‬ ‫در مقطع کارشناسی ارشد افتادیم‬ ‫دکتـر مهـرداد بیات اسـتاد دانشـگاه علـم و صنعت نیز‬ ‫در ایـن همایـش با اشـاره به اینکه سـابقه صنعت چاپ در‬ ‫دنیـا از جملـه چاپ گوتنبرگ بیش از پانصد سـال سـابقه‬ ‫دارد خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن در حالـی اسـت کـه تـازه بـه‬ ‫فکـر افتادیـم کـه بایـد در مقاطـع کارشناسـی ارشـد باید‬ ‫نیـرو تربیـت کنیـم و بایـد بـه ارتبـاط دانشـگاه‪ ،‬صنعت و‬ ‫جامعـه اهمیـت بدهیم‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه بحث منابع انسـانی و سـرمایه های‬ ‫اجتماعـی( ‪ ) social capital‬دو بحـث جداگـــــانه‬ ‫جای خالی تشکل‌های‬ ‫توانمند برای سال‌ها‬ ‫مهنـدس علیرضا نجفی اسـتاد دانشـگاه فنـی و حرفه‬ ‫ای ایـران نیـز در ایـن نشسـت در سـخنرانی خـود بـا‬ ‫عنـوان سـرمایه هـای اجتماعـی و نقش آمـوزش در ایجاد‬ ‫و رشـد آنهـا گفـت‪ :‬یکـی از مشـکالت ایـن صنعـت نبـود‬ ‫یـک تشـکل و انجمـن توانمند و بـا ظرفیت‌هـای علمی و‬ ‫دانشـی بـود که خوشـبختانه این مهمـی با ایجـاد انجمن‬ ‫علمی فناوری صنعت چاپ در کشـور محقق شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا تاکیـد بـر اینکه صنعـت چاپ‬ ‫یـک صنعـت خـاص اسـت اظهـار داشـت‪ :‬بایـد تلاش‬ ‫کنیـم سـرمایه و منابـع انسـانی صنعت چـاپ بتواند نقش‬ ‫واقعـی خـود را در رونـق و توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی‬ ‫کشـور ایفـا نمایـد و در ایـن زمینـه نقـش نیروی انسـانی‬ ‫تحصیلکـرده و نقـش آمـوزش هـای مهارتـی سـیار مهـم‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رضـا رضایـی پیشکسـوت چـاپ و بـه عنـوان کسـی‬ ‫کـه بـرای اولیـن بـار روتوگرافـی را در کشـورمان بنیـان‬ ‫نهـاد نیـز در ایـن همایـش دل پـردردی داشـت و گفـت‪:‬‬ ‫متاسـفانه ایـن صنعت خیلـی دیر به عنـوان صنعت لحاظ‬ ‫شـد و همیـن امـر یکـی از دالیـل عقـب ماندگـی آن در‬ ‫کشـور است‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ارتقـاء سـرمایه هـای انسـانی در این‬ ‫صنعـت اظهـار داشـت‪ :‬تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر‪،‬‬ ‫مهـارت دیـده و دانشـگاهی در ایـن صنعـت بسـیار مهـم‬ ‫اسـت و بایـد تلاش کنیم توجـه همه صنـوف و صنایع به‬ ‫ایـن صنعـت جلب شـود‪.‬‬ ‫رضایـی تولیـد‪ ،‬صـادرات موفـق ‪ ،‬سلامت مـورد نیـاز‬ ‫جامعـه و ‪ ...‬را مدیـون توجـه بـه صنعت چـاپ عنوان کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬ایـن صنعـت می توانـد حرف های بسـیاری برای‬ ‫گفتـن داشـته باشـد به شـرط آنکه بـه جایـگاه واقعی آن‬ ‫بـه عنـوان یـک صنعـت حیاتی توجـه کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫توسعه صنعت چاپ در برنامه ششم‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد‬ ‫عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسلامی‬ ‫از «چـاپ» بـه عنـوان یـک صنعـت حیاتـی برای توسـعه‬ ‫کشـور نـام بـرد و مهمتریـن علـل بـی توجهی بـه صنعت‬ ‫چـاپ را سـه عامـل سـرمایه‪ ،‬قوانیـن و آموزش برشـمرد‪.‬‬ ‫«معصومـه آقاپور علیشـاهی» تاکید کـرد‪ ،‬صنعت چاپ‬ ‫بسترسـاز توسـعه کشـور در بخـش هـای مختلف اسـت و‬ ‫تلاش مـی کنیـم در بازنگـری برنامـه توسـعه ششـم و‬ ‫همچنیـن سـایر برنامـه هـا مثـل سـند چشـم انـداز باید‬ ‫توجـه الزم بـه ایـن صنعت بشـود‪.‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫وی افـزود‪ :‬درآمـد جهانـی صنعـت چـاپ در سـال‬ ‫گذشـته میلادی ‪ 850‬میلیـارد دالر بـوده و بایـد تلاش‬ ‫کنیـم سـهم خـود را از اقتصـاد جهانـی صنعـت چـاپ در‬ ‫اختیـار بگیریـم‪.‬‬ ‫وی صنعـت چـاپ را محـرک بسـیاری از بخـش هـای‬ ‫اقتصـادی از جملـه صنعت گردشـگری عنـوان و یادآوری‬ ‫کـرد‪ :‬صنعـت گردشـگری در جهـان سـالیانه بیـش از‬ ‫‪ 500‬میلیـارد دالر درآمـد دارد و بایـد ایـن صنعـت از‬ ‫ظرفیت‌هـای صنعـت چـاپ بـرای رشـد و توسـعه خود به‬ ‫عنـوان یـک صنعت اشـتغالزا اسـتفاده کند و باید شـورای‬ ‫سیاسـتگذاری ایـن صنعـت بـا مشـارکت انجمـن علمـی‬ ‫فنـاوری چـاپ ایـران شـکل بگیرد‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا اشـاره بـه این‬ ‫مطلـب کـه صنعـت چـاپ بـه عنـوان ششـمین صنعـت‬ ‫جهـان در بحـث اشـتغال و درآمـد زایـی‪ ،‬نقـش محـوری‬ ‫را در چرخـه تولیـد و زنجیـره ارزش محصـوالت دارد‪ ،‬از‬ ‫نقـش زیربنایـی آن در تحول اقتصادی و توسـعه فرهنگی‬ ‫یـاد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از نقـش ایـن صنعـت در توسـعه پایدار‬ ‫سـخن بـه میـان آورد و تصریـح کـرد‪ :‬صنعـت چـاپ بـه‬ ‫معنـای واقعـی مـی توانـد توسـعه پایـدار را در کشـور‬ ‫محقـق کنـد و از همیـن روسـت کـه مـی توانیـم بگوییم‬ ‫صنعـت چـاپ یک صنعـت حیاتی و زیربنایی برای کشـور‬ ‫اسـت و بایـد حمایـت هـای الزم از ایـن صنعـت صـورت‬ ‫بگیر د ‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم شبسـتر در مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫مهمتریـن علـل بـی توجهـی بـه ایـن صنعت چـاپ را در‬ ‫سـه عامـل سـرمایه‪ ،‬قوانیـن و آمـوزش ارزیابـی کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن صنعـت بـه واسـطه هزینـه سـنگین فنـاوری‬ ‫و زود بـازده نبودن‪ ،‬از سـوی کشـورهای جهان در شـاخه‬ ‫بنـگاه هـای متوسـط دسـته بندی می شـود کـه فقط در‬ ‫سـایه سـرمایه گـذاری و تعامـل بـا بخـش خصوصـی بـه‬ ‫بالندگـی خواهد رسـید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نشسـت «علـوم و فنـاوری چـاپ‪،‬‬ ‫تجربیـات ملـی و تجلیـل از پیشکسـوتان‪ ،‬پژوهشـگران و‬ ‫نخبـگان و کارآفرینـان صنعـت چـاپ» که هفته گذشـته‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬از تلاش هـای انجمـن علمی فنـاوری چاپ‬ ‫ایـران تقدیـر کـرد و گفـت‪ :‬تلاش مـی کنیـم قوانیـن و‬ ‫بسـتر هـای الزم را بـرای حمایت از این صنعت در کشـور‬ ‫فراهـم کنیم‪.‬‬ ‫ایـن عضو کمیسـیون اقتصادی مجلـس در ادامه ضعف‬ ‫قوانیـن را از دیگـر عوامـل نادیـده گرفتـه شـدن جایـگاه‬ ‫ایـن صنعـت در پویایـی اقتصـادی در کشـور عنـوان کرد‬ ‫و بـه روز رسـانی قوانیـن را از وظایـف مجلس برشـمرد‪.‬‬ ‫آقاپـور علیشـاهی دیگر مشـکل این صنعـت را اختالف‬ ‫در نـوع نـگاه بـه ایـن صنعـت دانسـت و افـزود‪ :‬فعـاالن و‬ ‫دسـت انـدرکاران ایـن صنعـت بـه دلیـل اختلاف در نوع‬ ‫نـگاه بـه آن بین وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت سـرگردان بودنـد کـه باالخـره‬ ‫ایـن صنعـت تحـت پوشـش وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت قـرار گرفـت و امیدواریـم مسـائل و مشـکالت آن‬ ‫بـا همـکاری بخـش هـای خصوصـی و دولتـی و حمایـت‬ ‫مجلـس برطرف شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره بحـث آمـوزش نیز نبود حضـور متخصصان‬ ‫رشـته هـای علمـی و مهندسـی در ایـن صنعـت را بـه‬ ‫عنـوان یـک خالء عنـوان کرد و اظهـار داشـت‪ :‬از آنجایی‬ ‫کـه صنعـت چـاپ‪ ،‬صنعتـی بین رشـته ای اسـت‪ ،‬حضور‬ ‫جامعـه علمـی مـا در رشـته هـای فنـی و مهندسـی در‬ ‫ایـن عرصـه می‌توانـد یکی از عوامـل تاثیرگذار در توسـعه‬ ‫صنعـت چاپ باشـد‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلس یادآور شـد‪ :‬این صنعـت با توجه‬ ‫بـه کاربردهـای مختلـف در حـوزه هایـی غیـر از کتـاب‪،‬‬ ‫ماننـد تبلیغـات‪ ،‬بسـته بنـدی‪ ،‬مهندسـی سـاختمان و‬ ‫دکوراسـیون داخلـی‪ ،‬دارای قابلیـت بسترسـازی صادرات‬ ‫غیرنفتـی در کشـور اسـت و علاوه برکارکرد موثـر آن در‬ ‫تولیـد ناخالـص ملـی‪ ،‬می توانـد در کیفیـت زندگی مردم‬ ‫نیـز نقـش بسـزایی ایفـا کند‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‪:‬‬ ‫صنعت چاپ‬ ‫در بازنگری‬ ‫قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه‬ ‫مورد توجه‬ ‫قرار می‌گیرد‬ ‫از تولید حذف می شود‬ ‫رئیـس فراکسـیون اصنـاف مجلس شـورای اسلامی‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه اصنـاف و کارآفرینـان بایـد‬ ‫مـورد حمایـت مجلـس و دولـت قـرار بگیرند گفـت‪ :‬اداره‬ ‫امـور اقتصـادی بایـد بـه خـرد جمعـی و صاحبـان افـکار‪،‬‬ ‫کارآفرینـان و سـرمایه گـذاران اهلیـت دار سـپرده شـود‪.‬‬ ‫«شـهباز حسـن پـور بیگلـری» در همایش نکوداشـت‬ ‫هفتـه علـوم و فنـاوری چاپ در شـرکت «افسـت» تهران‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه تلاش مـی کنیـم مالیـات بـر ارزش‬ ‫افـزوده از تولیـد حذف شـود اظهـار داشـت‪ :‬صنعت چاپ‬ ‫ظرفیـت هـای فراوانـی دارد و بایـد از نیـروی انسـانی‬ ‫توانمنـد و تحصیلکـرده در ایـن صنعـت اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در چهـار‪ -‬پنج سـال گذشـته بیش از ‪200‬‬ ‫هـزار واحـد صنفـی در کشـور تعطیـل شـده و امـروز که‬ ‫بـا دسـتکم پنـج میلیون نفـر بیـکار در جامعـه روبروییم‪،‬‬ ‫همـه مسـئولیم و بایـد برنامه داشـته باشـیم؛ در حالی که‬ ‫سـالیانه ‪ 800‬هزار نفر دانشـجو در کشـور فـارغ التحصیل‬ ‫و بـه جمعیـت بیـکاران اضافه می شـوند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تولید یکی از اصلی ترین برنامه های کاری‬ ‫در برنامه ششم توسعه است که باید صادرات محور باشد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد نمی تـوان ناکارآمدی تولید در کشـور‬ ‫را گـردن دیگـران انداخـت؛ بلکـه ناشـی از «ناهماهنگـی‬ ‫هـای داخلی» اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده اضافـه کـرد‪ :‬در ایـن زمینه از اتـاق های‬ ‫بازرگانـی و اصنـاف برای رفع مشـکل دعـوت به همفکری‬ ‫کـرده ایـم و سـعی داریم در برنامه ششـم توسـعه‪ ،‬معضل‬ ‫مالیـات بـر ارزش افـزوده را برای همیشـه حـل کنیم‪.‬‬ ‫حس ــن پ ــور اظه ــار داش ــت‪ :‬آنچ ــه ام ــروز ب ــه عن ــوان‬ ‫مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده از تولیدکنن ــدگان و فع ــاالن‬ ‫اقتص ــادی دریاف ــت م ــی ش ــود «خ ــاف» اس ــت و بای ــد‬ ‫از مصـــرف کننـــده نهایـــی اخـــذ شـــود امـــا از آنجـــا‬ ‫کـــه ابـــزار و امکانـــات اجرایـــی کـــردن آن در کشـــور‬ ‫در اختیـــار نیســـت‪ ،‬رئیـــس کل امـــور مالیاتـــی بـــرای‬ ‫پی ــاده س ــازی ای ــن ط ــرح چن ــد م ــاه مهل ــت خواس ــته‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫انجمـن علمـی فنـاوری چـاپ امسـال بـرای سـومین‬ ‫سـال‪ ،‬سـومین نکوداشـت هفتـه علـوم و فنـاوری چـاپ‬ ‫را در هفـت مرکـز دانشـگاهی‪ ،‬پژوهشـی و صنعتـی و‬ ‫بویـژه کمیسـیون ملـی یونسـکو برگـزار کـرد که هـر روز‬ ‫ایـن هفتـه بـا عناوینـی همچـون شـعار امسـال (اقتصـاد‬ ‫مقاومتی؛تولیـد‪ -‬اشـتغال)‪ ،‬نقش صنعت چـاپ در اقتصاد‬ ‫ملـی‪ ،‬محیـط زیسـت و اسـتاندارد‪ ،‬ارتقـای برنـد ملـت‪،‬‬ ‫اقتصـاد دانـش بنیان‪ ،‬ارتقای سـرمایه انسـانی و اجتماعی‬ ‫صنعـت چـاپ و ‪ ...‬نامگـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـــن مراســـم ضمـــن تجلیـــل از پیشکســـوتان‪،‬‬ ‫پژوهشـــگران‪ ،‬شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان و‬ ‫دانش ــجویان برت ــر ای ــن عرص ــه‪ ،‬از کت ــاب «برن ــد مل ــت‬ ‫ای ــران و عوام ــل موث ــر ب ــر ارتق ــای آن» رونمای ــی ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار نویــن انجمــن علــوم و فنــاوری‬ ‫چــاپ امســال ســومین نکوداشــت هفتــه علــوم و فنــاوری‬ ‫چــاپ را در هفــت مرکــز دانشــگاهی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫صنعتــی و بویــژه کمیســیون ملــی یونســکو برگــزار کــرد‬ ‫کــه هــر روز ایــن هفتــه بــا عناوینــی همچــون شــعار‬ ‫امســال (اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬تولیــد و اشــتغال)‪ ،‬نقــش‬ ‫صنعــت چــاپ در اقتصــاد ملــی‪ ،‬محیــط زیســت و‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬ارتقــای برنــد ملــت‪ ،‬اقتصــاد دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫ارتقــای ســرمایه انســانی و اجتماعــی صنعــت چــاپ و ‪...‬‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪37‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حضور شرکت های‬ ‫دانش بنیان ایرانی‬ ‫در نمایشگاه دوبی‬ ‫پاویــون ملــی محصــوالت دانش‌بنیــان در نمایشــگاه‬ ‫‪ ۲۰۱۷ GITEX‬برپــا خواهــد شــد کــه قــرار اســت شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان در ایــن نمایشــگاه حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری پاویون ملی محصوالت دانش‌بنیان را در نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۰۱۷ GITEX‬را با هدف «توسعه صادرات و همکاری ها»‬ ‫و «افزایش تعامالت علمی‪ ،‬فناورانه و نوآورانه منطقه ای‬ ‫و بین المللی شرکت های دانش بنیان»‪ ،‬برگزار می کند‪.‬‬ ‫این پاویون با هدف حمایت از حضور شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و همچنین معرفی محصوالت و خدمات‬ ‫دانش‌بنیان برای توسعه بازار و افزایش صادرات برپا می‌شود‪.‬‬ ‫سی و هفتمین دوره نمایشگاه امسال ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬مهرماه‬ ‫(‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬اکتبر) سال جاری در مرکز تجارت جهانی دبی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬همزمان با برپایی پاویون جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬چهارمین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و‬ ‫کسب و کار در صنعت‪ ICT‬ایران نیز برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه‪ ،۲۰۱۷ GITEX‬تعداد ‪ ۱۲‬شرکت فناوری در‬ ‫پاویون ملی جمهوری اسالمی ایران حضور خواهند داشت‬ ‫که بخشی از آن شرکت های ذیل مرکز فناوری اطالعات و‬ ‫رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند‬ ‫و با حمایت مرکز مذکور در پاویون حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد از هزینه های شرکت های دانش بنیان‬ ‫از جمله‪ ،‬هزینه غرفه و حمل و نقل محصوالت در غرفه‌آرایی‬ ‫توسط معــاونت علمی و فنــاوری ریــاست جمهوری و‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫سبقت شرکت های‬ ‫دانش بنیان حوزه بهداشت‬ ‫در دریافت تسهیالت‬ ‫‪38‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزشکی نخستین حوزه دریافت کننده تسهیالت‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت یازدهم بودند‪.‬‬ ‫به گــزارش خبــرگزاری اقتصاد ایران‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫حوزه بهــداشت و درمــان و آموزش پزشکی با ارائه‬ ‫بیش از‪ ۷۳۴‬طرح‪ ۲۱۷۸ ،‬میلیارد تومان از تسهیالت‬ ‫این صندوق را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان حوزه بهداشت و درمان در عرصه‬ ‫صادرات به کشورهای مختلف و حتی کشورهای پیشرفته‬ ‫موفق شده اند با استاندارد های بین المللی هماهنگ شده‬ ‫و در عرصه های مختلف بویژه در عرصه تجهیزات پزشکی‬ ‫و آزمایشگاهی به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند‪.‬‬ ‫فعالیت در حوزه فناوری های زیستی با بیش از ‪۴۸۴‬‬ ‫طرح در حوزه تجهیزات پیشرفته‪ ،‬در حوزه ساخت‪ ،‬تولید و‬ ‫آزمایشگاه با بیش از ‪ ۳۳۲‬طرح‪ ،‬داروهای پیشرفته با ‪۱۹۲‬‬ ‫طرح‪ ،‬وسایل‪ ،‬ملزومات و تجهیزات پزشکی با ‪ ۵۸‬طرح‬ ‫بخش هایی از طرح های مرتبط با حوزه پزشکی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫انواع تسهیالت ارائه شده به حوزه بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی شامل قرض الحسنه‪ ،‬تسهیالت کوتاه مدت‪،‬‬ ‫طرح هایی در مرحله توسعه فناوری‪ ،‬طرح های قبل از تولید‬ ‫صنعتی‪ ،‬کمک‪ ،‬مشارکت‪ ،‬سرمایه در گردش و تسهیالت است‪.‬‬ ‫از مجموع شرکت های دانش بنیان ارائه کننده طرح‬ ‫در حوزه یاد شده ‪ ۹‬درصد دانش بنیان صنعتی‪ ۲۳ ،‬درصد‬ ‫دانش بنیان تولیدی و ‪ ۶۸‬درصد دانش بنیان نوپا هستند‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‪:‬‬ ‫تحقق اقتصاد دانش بنیان با روندی پرشتاب تا ‪ ۴‬سال آینده‬ ‫اســت کــه در ‪ ۴‬ســال آینــده بــه طــور جــدی دنبــال‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دانــش بنیــان نــه‬ ‫تنهــا تولیــد علمــی بلکــه علــم را هــم کاربــردی مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بحــث دانش‌بنیــان ضمــن حــل‬ ‫بســیاری از چالش‌هــای موجــود همچــون اشــتغال‪،‬‬ ‫مســائل گریبان‌گیــر روزمــره مــا همچــون مشــکالت‬ ‫زیسـت‌محیطی را نیــز حــل می‌کنــد‪ .‬بســیاری از مســائل‬ ‫و چالش‌هــای جــدی موجــود در کشــور همچــون نبــود‬ ‫بهینه‌ســازی مصــرف انــرژی‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬مدیریــت‬ ‫محیــط‌ زیســت و ‪...‬پاســخ‌هایی از جنــس فنــاوری و‬ ‫نــوآوری مــی طلبــد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس‌جمهــوری از تحقــق‬ ‫اقتصــاد دانش‌بنیــان بــر پایــه توانمنــدی انســانی‬ ‫بــا رونــدی پرشــتاب در ‪ ۴‬ســال آینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری در‬ ‫برنامــه تلویزیونــی «تیتــر امشــب» ایجــاد زیســت‌بوم‬ ‫کارآفرینــی و نــوآوری را مهم‌تریــن اولویــت دولــت‬ ‫دوازدهــم عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایجــاد و توســعه زیسـت‌‬ ‫بــوم کارآفرینــی و نــوآوری‪ ،‬تقویــت کســب و کارهــای‬ ‫فنــاور و نــوآور و شــرکت‌های دانش‌بنیــان در دســتور‬ ‫کار مــا در دولــت دوازدهــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری ریس‌جمهــوری‪ ،‬یکــی‬ ‫از ضرورتهــای توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫ارتقــای ســهم آنهــا در اجــرای طرح‌هــای ملــی و‬ ‫بین‌المللــی دانســت و گفــت‪ :‬ارتقــای تــوان صــادرات‬ ‫محصــوالت دانش‌بنیــان‪ ،‬افزایــش جــذب ســرمایه‌گذاری‬ ‫و همکاری‌هــای خارجــی در طرح‌هــای فناورانــه از‬ ‫ضرورت‌هــای دیگــر ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور اســت‬ ‫کــه معاونــت علمــی و فنــاوری بــا ایجــاد زیرســاخت‌های‬ ‫حمایتــی الزم انــرا دنبــال می‌کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه حمایت‌هــای گوناگــون در صــادرات‪،‬‬ ‫معافیت‌هــا‪ ،‬معرفــی محصــوالت‪ ،‬ثبــت اختراعــات‬ ‫و پتنــت ذیــل قانــون حمایــت از شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت در بســتر مناســبی چــون‬ ‫قانــون حمایــت از شــرکت‌های دانش‌بنیــان از ایــن‬ ‫شــرکت‌ها بــا اعطــای معافیــت مالیاتــی یــا گمرکــی‬ ‫حمایــت می‌کنــد یــا از طریــق کریــدور صــادرات‬ ‫محصــوالت و خدمــات دانش‌بنیــان زمینــه ورود ایــن‬ ‫محصــوالت را بــه بازارهــای منطق ـه‌ای و جهانــی فراهــم‬ ‫می‌کنــد ‪.‬‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه ورود صندوق‌هــای‬ ‫ســرمایه‌گذاری جســورانه بــه عرصــه حمایــت از کســب و‬ ‫کارهــای فنــاور‌ادامــه داد‪ :‬در حــوزه مالــی صندوق‌هــای‬ ‫ســرمایه‌گذاری جســورانه یــا ‪ VC‬بــرای حمایــت از آنهــا‬ ‫وارد بــورس شــده‌اند تــا زمینــه ورود ســرمایه‌گذاران در‬ ‫عرصــه‌ی اســتارتاپ فراهــم شــود‪ .‬زیــرا راه حمایــت از‬ ‫نســل جدیــد کســب و کارهــا ایــن اســت کــه اقتصــاد و‬ ‫پــول را بــه محیــط علــم و دانــش بیاوریــم‪.‬‬ ‫ســتاری بــا بیــان این‌کــه پایــه و اســاس اقتصــاد‬ ‫دانش‌بنیــان نیــروی انســانی خــاق اســت اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬توســعه اقتصــاد دانش‌بنیــان بــر پایــه توانمنــدی‬ ‫نیــروی انســانی جــوان‪ ،‬تحصیل‌کــرده و خــاق یکــی‬ ‫از مهم‌تریــن اولویت‌هــای معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫فضای نقش‌آفرینی نخبگان در عرصه اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیان مساعد شده است‬ ‫ســورنا ســتاری همچنیــن در آییــن اختتـــــامیه‬ ‫هجدهمیــن جشنــــواره بین‌المللی تحقیقــــاتی رویان‪ ،‬با‬ ‫تأکیــد بــر این‌کــه بایــد زمینــه کســب علــم دانشــجویان‬ ‫کشــور در ابعــاد بین‌المللــی و زمینــه بازگشــت آن‌هــا‬ ‫بــه درســتی فراهــم شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایجــاد‬ ‫زمینــه کســب علــم و تحصیــل جوانــان در رشــته‌های‬ ‫اولوی ـت‌دار و مــورد نیــاز کشــور در دانشــگاه‌ها و مراکــز‬ ‫علمــی معتبــر دنیــا‪ ،‬می‌بایســت زیرســاخت‌های‬ ‫بازگشــت آنــان را نیــز فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان‪ ،‬بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫بورســیه تحصیلــی دانشــجویان بــرای دانشــگاه هــای‬ ‫برتــر دنیــا گفــت‪ :‬بــه واســطه اطالعــات نادرســت و‬ ‫غیــر علمــی دربــاره خــروج نخبــگان‪ ،‬ارتبــاط بــا دیگــر‬ ‫کشــورها و زمینــه تحصیــل دانشــجویان در مراکــز علمــی‬ ‫بین‌المللــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن‬ ‫رونــد بایــد اصــاح شــود‪.‬‬ ‫ایجاد زمینه بازگشت نخبگان‬ ‫ســتاری بــا بیــان این‌کــه بایــد بــا اصــاح تفکــر‬ ‫نادرســت نســبت بــه تحصیــل در دیگــر کشــورها و‬ ‫ایجــاد کــردن زمینــه بازگشــت نخبــگان‪ ،‬محدودیت‌هــا‬ ‫از میــان بــرود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا ایجــاد محدودیــت و‬ ‫جلوگیــری از تحصیــل دانشــجویان کشــورمان در مراکــز‬ ‫معتبــر بین‌المللــی‪ ،‬پیشــرفت علمــی میســر نمی‌شــود‬ ‫و بایــد ضمــن همــکاری مشــترک و تعامــل بــا مراکــز‬ ‫علمــی و دانشــگاه هــای خارجــی‪ ،‬زیســت‌بوم مســاعد‬ ‫فعالیــت علمــی و فناورانــه آنــان را در کشــور ایجــاد‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد زیرســاخت‌های بازگشــت‬ ‫نخبــگان بــرای فعالیــت در شــرکت‌های دانش‌بنیــان و‬ ‫مراکــز پژوهشــی کشــور گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫روزانــه از ‪ 100‬دانشــگاه برتــر دنیــا حداقــل ســه نفــر در‬ ‫ایــن ســامانه تاییــد شــدند تــا بتواننــد در مراکــز داخلــی‬ ‫جــذب شــوند و یــا شــرکت و کســب و کار خــود را در‬ ‫داخــل کشــور راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد‪ :‬بــه اعتقــاد‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس‌جمهــوری‪ ،‬بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان زیرســاخت هــای خوبــی در ایــن زمینــه ایجــاد‬ ‫کــرده اســت تــا نخبــگان و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫داخــل و خــارج بــا یکدیگــر تعامــل کننــد و موسســه‬ ‫رویــان یکــی از نمونه‌هــای موفقــی بــه شــمار مــی‌رود‬ ‫کــه بــه خوبــی از ایــن زیرســاخت اســتفاده می‌کنــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بورس دانش‌بنیان ایجاد می‌شود‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری گفت‪ :‬با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه‬ ‫دانش‌بنیان و جذب سرمایه از سوی معاونت علمی امیدواریم که‬ ‫به‌زودی بورس دانش‌بنیان در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫علیرضا دلیری در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با بانک سپه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اقدامات مثبت معاونت علمی در راستای ایجاد‬ ‫یک فایل مستقل برای شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و حضور‬ ‫چند شرکت دانش‌بنیان در تابلوی بورس امیدواریم به زودی‬ ‫بورس دانش‌بنیان برای توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از‬ ‫طریق حضور این شرکت‌ها در بورس و عرضه سهام آن‌ها در‬ ‫تابلوی بورس در حال حاضر امکان‌پذیر شده و یک تابلوی‬ ‫اختصاصی برای ‪ sme‬ها (کسب‌وکارهای کوچک و متوسط) و‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده و با انجام فرآیندهای الزم و‬ ‫تدوین آن باید تعداد زیادی شرکت در تابلوی بورس حضور داشته‬ ‫باشد‪ .‬برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت هزینه‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ورود شرکتهای دانش‌بنیان به بورس را پذیرفته تا‬ ‫به توسعه این حوزه کمک کند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی به‬ ‫ورود به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت‪ :‬پس از انعقاد تفاهم‌نامه با‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬فایل مستقلی برای موضوع دانش‌بنیان باز شد و‬ ‫صندوق‌های جسورانه برای حمایت از این شرکت‌ها تشکیل شدند‬ ‫و در حال حاضر حدود هشت صندوق مجوز دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع ورود به نهادهای مالی موجود از‬ ‫جمله بانک‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها‬ ‫در حوزه دانش‌بنیان باید اتفاق بیفتد و فرایند جذب طرح و ایجاد‬ ‫مراکز نوآوری و برگزاری استارتاپ‌ها امکان‌پذیر شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر با بیش از ‪ ۹‬بانک در حال مذاکره هستیم تا‬ ‫به زودی در این حوزه منابع مالی تامین شود و رشد چشمگیری‬ ‫را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫دلیری تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه طرح‌های دانش‌بنیان‬ ‫طرح‌هایی هستند که به صورت مرتب در حال رشد هستند‪،‬‬ ‫بازار آنها قابل تامین خواهد بود و امکان ارتقای محصول و ورود به‬ ‫بازارهای خارجی را دارند‪ ،‬لذا متمایزتر از طرح‌های سنتی هستند‬ ‫و تجربه خوبی بود‪.‬‬ ‫در این مراسم تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری و بانک سپه منعقد شد تا با به‌کارگیری‬ ‫ظرفیتهای بازار پول و سرمایه کشور در جهت رشد و توسعه‬ ‫محصوالت و خدمات دانش‌بنیان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫گام برداشته شود‪.‬‬ ‫همکاری در راه‌اندازی «مرکز شتاب‌دهی و نوآوری»‪ ،‬همکاری‬ ‫در تأسیس و توسعه فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و‬ ‫همکاری در جهت استفاده از خدمات و محصوالت شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در حوزه‌های کاری مرتبط با طرفین تفاهم‌نامه از‬ ‫جمله خدمات فین‌تک‌ها محورهای اصلی انعقاد این تفاهم‌نامه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد‪:‬‬ ‫تامین منابع مالی و بازاریابی‬ ‫دو حلقه مفقوده فعالیت‌های دانش‌بنیان است‬ ‫جلسه شورای اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی برای بررسی سیاست‌ها و جهت‌گیری آینده امور اقتصادی‬ ‫دانشگاه و تعیین حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به ریاست‬ ‫دکتر فرهاد رهبر و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری آنا‪ ،‬دکتر فرهاد رهبر در این جلسه‬ ‫درباره لزوم دسته‌بندی فعالیت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی گفت‪«‌:‬باید فعالیت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه که با‬ ‫یکدیگر مرتبط هستند‪ ،‬دسته‌بندی شوند و با تشکیل کارگروهی‬ ‫تخصصی متشکل از افراد متخصص و حرفه‌ای‪ ،‬سیاست‌ها و‬ ‫جهت‌گیری امور اقتصادی دانشگاه بررسی شود‪».‬‬ ‫رهبر افزود‪« :‬مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی برای ورود به‬ ‫فعالیت‌های دانش‌بنیان باید با سنجیدن توان و اولویت‌های خود‪،‬‬ ‫به سمت یک برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌هایی متناسب با شأن‬ ‫دانشگاه پیش برود‪».‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی درباره فضاهای مازاد این دانشگاه‬ ‫از جمله خوابگاه‌ها‪ ،‬مهمانسراها و‪ ...‬گفت‪« :‬باید از این ظرفیت‌های‬ ‫خالی متناسب با شأن دانشگاه و برای توسعه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫استفاده شود‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬امروز یکی از مشکالت جدی جوانان ما مسئله‬ ‫ازدواج و مسکن است و دانشگاه آزاد اسالمی می‌تواند برای‬ ‫حمایت از این امر مبارک‪ ،‬برخی از خوابگاه‌های واحدهای خود‬ ‫را به خوابگاه متأهلی تبدیل کرده و در اختیار جوانان قرار دهد‪.‬‬ ‫با این امر‪‌،‬هم یکی از مشکالت جوانان که تأمین مسکن مناسب‬ ‫است‪ ،‬حل می‌شود و هم برای دانشگاه درآمدزایی به وجود خواهد‬ ‫آمد‪».‬‬ ‫رهبر درباره لزوم ورود به فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان‬ ‫گفت‪« :‬واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی باید در زمینه ورود به‬ ‫مباحث اقتصاد دانش‌بنیان باید متناسب با استعدادها و قابلیت‌های‬ ‫منطقه‌ای عمل کنند‪ ،‬تمام تالش ما در دانشگاه آزاد اسالمی این‬ ‫است که با استفاده از توان ملی برای تولید ملی گام برداریم‪».‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود‪« :‬البته در این زمینه ما‬ ‫رقیب مردم نیستیم‪ ،‬بلکه شریک آنها هستیم‪ .‬در این امور نباید‬ ‫موازی‌کاری صورت گیرد بلکه جایی که مردم نمی‌توانند به آن‬ ‫ورود کنند و خالء دانشی وجود دارد‪ ،‬دانشگاه باید به آن وارد‬ ‫شود‪».‬‬ ‫رهبر با تاکید بر اینکه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از برنامه‌های‬ ‫اصلی دانشگاه آزاد اسالمی است‪ ،‬گفت‪« :‬باید یک برنامه‬ ‫زمان‌بندی همراه با کنترل پروژه برای طرح‌های دانش بنیان‬ ‫دانشگاه وجود داشته باشد تا روند رشد و حرکت این شرکت‌ها‬ ‫کام ً‬ ‫ال مشخص و شفاف بوده و در صورت عدم پیشرفت طرح‌ها‪،‬‬ ‫تصمیم‌گیری مناسب انجام شود‪ .‬در واقع دانشگاه در این زمینه به‬ ‫جای کلی‌گویی‪ ،‬به برنامه اجرایی و عملیاتی نیاز دارد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه رهبــر‪ ،‬دو حلقــه مفقــوده جــدی در زمینــه‬ ‫فعالیــت هــای دانش‌بنیــان در دانشــگاه آزاد اســامی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬تأمیــن منابــع مالــی و بازاریابــی و فــروش ایــن دو‬ ‫حلقــه مفقــوده هســتند کــه بایــد بــرای حــل ایــن مشــکل‬ ‫برنامه‌ریــزی جــدی صــورت گرفتــه و در کارگــروه هــای‬ ‫تخصصــی بــا عضویــت افــراد حرفــه ای بررســی شــود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه آزاد اسالمی درباره فعالیت‌های دانش‌بنیان‬ ‫دانشگاه باید از نظر ملاحظات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی‬ ‫بررسی شود‪ ،‬گفت‪« :‬باید در این زمینه ساختاری ایجاد کنیم و با‬ ‫استفاده از توانی که در کشور وجود دارد‪ ،‬ترتیبی اتخاذ کرد تا از‬ ‫تجربیات افراد حرفه‌ای استفاده شده و مسیر رفته دیگران را اگر‬ ‫موفق بوده‌اند‪ ،‬ادامه دهیم و در غیر این صورت تجربه‌های ناموفق‬ ‫را تجربه نکنیم‪».‬‬ ‫او همچنین درباره ثبت ایده در دانشگاه آزاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫«دانشگاه باید با یکی از مراکز بین‌المللی متصل شده و با همکاری‬ ‫آنها کانون ثبت ایده را راه‌اندازی کند‪».‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۰‬میلیون دالری‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫استاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫مستقر در خراسان رضوی سال ‪ ۹۵‬بیش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا رشیدیان در شورای اداری‬ ‫خراسان رضوی که با حضور وزیر کشور برگزار شد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه صنعت بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫گذاری شده که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد‬ ‫وبرخی از شرکت ها و کارخانجاتی که سال ها تعطیل بود‪ ،‬نه‬ ‫تنها افتتاح شده بلکه صادرات محصول نیز داشته اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی خراسان رضوی ‪۹۹۷‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که طرح های بزرگی در‬ ‫حوزه انتقال آب با لوله صورت گرفته است افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫مجتمع های گلخانه ای و توسعه نیز پروژه های زیادی انجام‬ ‫شده و پروژه های مکانیزاسیون به شدت در حال گسترش‬ ‫بوده که امسال دو هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه با رقمی حدود ‪۸۸‬‬ ‫میلیارد تومان در برنامه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز‬ ‫در سال گذشته ‪ ۷۵‬میلیارد تومان قرارداد امضاء شده گفت‪:‬‬ ‫این شرکت ها توانسته اند بیش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر در سال‬ ‫گذشته صادرات داشته باشند‪ .‬سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۲۲‬هزار ‪۳۱۱‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه اعتبارات ملی و استانی ماست و ‪۵۲۲‬‬ ‫میلیارد تومان نیز اعتبارات هزینه ای استان است‪.‬‬ ‫رشیدیان با بیان اینکه در سال های آغاز دولت هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫پروژه نیمه تمام در خراسان رضوی وجود داشت ابراز کرد‪ :‬این‬ ‫تعداد هم اکنون به ‪ ۸۵۰‬مورد رسیده و در سال ‪ ۹۵‬نیز ‪۴۵۰‬‬ ‫پروژه به اتمام رسید‪ .‬همچنین ‪ ۱۸۸۱‬پروژه در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان در دولت یازدهم انجام شده و بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت تخت های بیمارستانی ما افزایش پیدا کرده است و‬ ‫حدود هزار و ‪ ۷۰۰‬تخت دیگر نیز در حال ساخت است‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری معاونت علمی‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫دارای صالحیت از مرز‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬گذشت‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری معاونت علمی ریاست‬ ‫جمهور گفت که آمار شرکت های اعالم صالحیت شده از‬ ‫مرز ‪ ۳۵۰۰‬شرکت گذشته که نوید خوبی است تا بسترهای‬ ‫الزم برای توسعه شرکت های دانش بنیان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫اسـماعیل قـادری فر‪ ،‬مدیرکل دفتر برنامـه ریزی فناوری‬ ‫معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری در گفـت وگـو بـا رادیـو‬ ‫گفـت وگـو پیرامـون بررسـی وضعیـت کسـب و کارهـای‬ ‫دانـش بنیـان در کشـور اظهـار داشـت‪ :‬خوشـبختانه تعـداد‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان بـه واسـطه اینکـه سیاسـت و‬ ‫رویکـرد توسـعه اکوسیسـتم کارآفرینـی و نوآوری در کشـور‬ ‫به سـرعت در حال رشـد و پیشـرفت اسـت در مسیر افزایش‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که در افق ‪ ۱۴۰۴‬در خصوص‬ ‫اقتصاد دانش بنیان چه دیده شده است؟ گفت‪ :‬در آنجا آمده‬ ‫است که ایران حداقل مقام دوم منطقه را در علم و فناوری‬ ‫دارا باشد و همچنین بیش از ‪۵۰‬درصد سند سیاست های‬ ‫کالن علمی فناوری به نوعی وابستگی به سند چشم انداز‬ ‫دارد‪ ،‬لذا طبق آن‪۵۰ ،‬درصد از تولید ناخالص کشور باید‬ ‫از طریق کسب و کار دانش بنیان و فناورانه تامین شود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت معاونت علمی‪:‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی خبر داد‪:‬‬ ‫‪39‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر نفت موافقت کرد‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫حضور شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان خوزستان‬ ‫در وندور لیست نفت‬ ‫‪40‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان گفــت‪ :‬از وزیــر‬ ‫نفــت درخواســت شــد کــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫خوزســتان در ونــدور لیســت شــرکت‌های نفتی قــرار گیرند‬ ‫کــه وی بــا ایــن موضــوع موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫بابــک مختــاری اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از مشــکالت‬ ‫اساســی شــرکت‌های دانش‌بنیــان خوزســتان‪ ،‬نبــودن‬ ‫در لیســت تأمیــن کاالی شــرکت‌های نفتــی تحــت‬ ‫عنــوان ونــدور لیســت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرار گرفتــن در ونــدور لیســت متضمــن‬ ‫عبــور از مراحــل متعــددی اســت کــه شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان بــه دلیــل نوپــا بــودن امــکان گذرانــدن همــه‬ ‫مراحــل را ندارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان خوزســتان بــا توجــه بــه توانایــی‬ ‫فنــی باالیــی کــه دارنــد و نیــز ایــن توانایــی فنــی و علمــی‬ ‫مــورد تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫قــرار گرفتــه در جلســه امــروز از وزیــر نفت درخواســت شــد‬ ‫کــه شــرکت‌های دانش‌بنیــان خوزســتان در ونــدور لیســت‬ ‫شــرکت‌های نفتــی اســتان خوزســتان قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه وزیــر نفــت بــا توجه به اشــرافی‬ ‫کــه بــه موضــوع داشــته‌اند بــا ایــن درخواســت موافقــت‬ ‫کردنــد و ایــن مســئله می‌توانــد بــه ایجــاد بــازار بــرای‬ ‫شــرکت‌های دانش‌بنیــان خوزســتان کــه در حــوزه نفــت‬ ‫و گاز و پتروشــیمی فعــال هســتند کمــک زیــادی کنــد و تا‬ ‫حــدود زیــادی فرایندهــای اداری را بــرای آنهــا کاهــش دهد‪.‬‬ ‫بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت روز پنجشــنبه بــه‬ ‫خوزســتان ســفر کــرد و روز جمعــه نیــز در نشســت بــا‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و جلســه ســتاد فرماندهــی‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی اســتان خوزســتان شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫ونــدور لیســت نیــز بــه معنــی لیســت تامیــن کننــدگان‬ ‫مجــاز شــرکت‌های نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی اســت‪.‬‬ ‫منابــع خــارج اســتان اســتفاده کننــد‪ .‬در بحث مشــاغل‬ ‫خانگــی بحــث کسـب‌وکار بانــوان مطــرح مــد نظر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬راه‌انــدازی مرکــز توســعه فنــاوری و‬ ‫نــوآوری روســتایی در ســال جدیــد نیــز از برنامه‌هــای‬ ‫ســازمان پــارک علــم و فنــاوری اســتان اســت‪ .‬معتقــد‬ ‫هســتیم شــرکت‌های دانش‌بنیــان مــی تواننــد اشــتغال‬ ‫خــوب و پایــدار بــا در نظــر گرفتــن ظرفیت‌هــای دیــده‬ ‫نشــده اســتان را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫چالش‌هایی تولید صنعتی نانوذرات در ایران؛‬ ‫انتقاد از بی‌توجهی به محصوالت دانش‌بنیان داخلی‬ ‫در حالـی کـه تولیـد صنعتـی نانـوذرات در کشـور بـا‬ ‫چالش‌هایـی روبـه‌رو اسـت‪ ،‬محققـان یکـی از شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان بـا عرضـه دسـتگاهی موفق بـه تولید صنعتـی نانو‬ ‫ذرات فلـزی ماننـد نانـو ذرات سـرامیکی شـدند‪.‬‬ ‫مهـدی منصوریـار‪ ،‬مجـری طـرح در گفت‪‎‬وگو با ایسـنا‪ ،‬از‬ ‫ارائـه روشـی بـرای تولید صنعتـی نانو ذرات خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫در ایـن تحقیقـات دسـتگاهی بـرای تولید صنعتـی نانو ذرات‬ ‫بـا هزینه بسـیار پایین تولیـد کردیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از طرف سـازمان مالکیت فکـری جهانی‬ ‫بـه ایـن دسـتاورد اختراع سـطح ‪ A1‬به عنـوان باالترین سـطح‬ ‫اختراعـات اعطـا شـده اسـت‪ ،‬خاطر نشـان کرد‪ :‬سـنتز هـر نانو‬ ‫مـوادی نیـاز به روش خاصی دارد و این محدودیت موجب شـده‬ ‫اسـت سـنتز صنعتی ایـن مواد با مشـکالتی همراه شـود‪.‬‬ ‫منصوریـار بـا اشـاره بـه جزئیات ایـن دسـتگاه‪ ،‬یادآور شـد‪:‬‬ ‫ایـن دسـتگاه قـادر به شناسـایی‪ ،‬آنالیـز و تولید اکثر نانـو ذرات‬ ‫پایه فلزی مانند سـیلیکات و تیتانیوم در مقیاس صنعتی اسـت‪.‬‬ ‫مجـری طـرح با بیـان اینکـه تاکنون امـکان تولیـد صنعتی‬ ‫نانو ذرات در کشـور وجود نداشـته اسـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬دلیل این‬ ‫امـر «های‌تـک» بـودن و پیچیدگـی علـم نانـو اسـت؛ از این رو‬ ‫بسـیاری از شـرکت‌های فعال موفق نشـدند تولیدات خـود را به‬ ‫فـاز صنعتـی نزدیـک کننـد‪ ،‬لـذا در این مطالعـات ما بـه دنبال‬ ‫تولیـد صنعتـی این مـواد بودیم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر اینکه ایـن روش تولید صنعتی‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬تولیـد نانـو مـواد تنها ‪ 7‬درصـد کل فعالیت‌های نانو‬ ‫فنـاوری را تشـکیل می‌دهـد و ایـن در حالـی اسـت کـه بر اسـاس‬ ‫آمارهـای جهانـی فـروش ‪ 25‬میلی گرم نانو مواد معـادل فروش یک‬ ‫بشـکه نفـت اسـت و این امر نشـان دهنـده ارزش افزوده فـراوان این‬ ‫علم است‪.‬‬ ‫تولید سامانه‌های دارویی ضد سرطان‬ ‫وی بـا اشـاره بـه دیگـر زمینه‌هـای تحقیقاتـی ایـن شـرکت‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬تولید نانو سـامانه‌های دارویی از جمله زمینه‌های‬ ‫تحقیقاتی ما بوده اسـت‪ .‬این نانو سـامانه‌ها به صورت هدفمند دارو را‬ ‫در موضـع رهاسـازی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی نانو ذرات اسـتفاده شـده در این سامانه را نانو ذرات سیلیکات‬ ‫و تیتانیوم دانسـت و یادآور شـد‪ :‬این سـامانه متشـکل از نانو ذرات و‬ ‫عامل‌هـای مختلف دیگری تولید شـده و بر روی آنهـا داروهای مورد‬ ‫نیاز لود شـده است‪.‬‬ ‫منصوریـار داروهـای لـود شـده را داروهای ضدسـرطان ذکر کرد‬ ‫و یـادآور شـد‪ :‬داروهـای ضـد سـرطان کبـد‪ ،‬ریـه و قرنیـه از جمله‬ ‫داروهایـی اسـت کـه در این سـامانه لود شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی نانو پوشـش‌های محافظ کشـتی را از دیگر محصوالت تولید‬ ‫شـده این شـرکت دانش بنیان دانسـت و گفت‪ :‬اسـتفاده از این نانو‬ ‫پوشـش‌ها موجب افزایش عمل شـناور خواهد شـد‪.‬‬ ‫منصوریـار تولید پوشـش‌های آب گریـز را از دیگر دسـتاوردهای‬ ‫تحقیقاتی این شـرکت ذکر کرد و گفت‪ :‬این پوشـش‌ها با اسـتفاده‬ ‫از نانـو ذرات سـیلیس تولیـد شـده اسـت و این محصـول در صنایع‬ ‫نسـاجی به بهره برداری رسـید‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫اختصاص ‪ 1800‬میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی بانک‌ها‬ ‫عقد همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫با پنج بانک امضا شد‬ ‫رییس صندوق نوآوری و شـکوفایی از همکاری این صندوق‬ ‫بـا ‪ 5‬بانـک سـینا‪ ،‬آینـده‪ ،‬صـادرات‪ ،‬مهر ایـران و ملـی خبر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬هـر طرحـی بـه بانک‌هـا معرفـی نمی‌شـوند‪ ،‬بلکـه‬ ‫طرح‌هایـی کـه از پیچیدگی‌هـا و مشـکالت کمتری برخـوردار‬ ‫باشـند‪ ،‬بـرای بهره‌منـدی از تسـهیالت بـه بانک‌هـای‬ ‫عامـل معرفـی خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا دکتر بهـزاد سـلطانی در مراسـم افتتاح‬ ‫باجـه بانک سـینا در صندوق نوآوری و شـکوفایی بـا بیان اینکه‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان موضوعـی نیسـت کـه بـه ایـن زودی‬ ‫تمـام شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬اقتصـاد کشـور به سـمت اقتصـاد مقاومتی‬ ‫و دانش‌بنیـان در حـال حرکـت اسـت و اگـر بخواهیـم اقتصـاد‬ ‫پیشـرو در ایـن زمینـه داشـته باشـیم‪ ،‬بایـد اقتصـاد مبتنـی بر‬ ‫دانـش را اجرایـی کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه اقتصـاد از طریـق افزایـش‬ ‫نقدینگـی حاصلی جـز تورم نخواهد داشـت‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬از این‬ ‫رو مـا چـاره‌ا ‌‬ ‫ی نداریـم جز اینکـه ابزارهـای پولی را در راسـتای‬ ‫توسـعه واقعـی بـه کار بریـم و بر این اسـاس صندوق نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی ایجاد شد‪.‬سـلطانی با اشـاره بـه صندوق‌های حمایت‬ ‫از شـرکت‌های دانش بنیان در سـایر کشـورها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایـن نـوع شـرکت‌ها در بسـیاری از کشـورها با نام بانک توسـعه‬ ‫و یـا صنـدوق راه‌انـدازی شـده‌اند و ما نیـز با همتایـان خود در‬ ‫سـایر کشـورها مانند بانک فرانسـه ارتبـاط داریم‪.‬‬ ‫رییـس صندوق نوآوری و شـکوفایی با اشـاره به فعالیت‌های‬ ‫کشـور فرانسـه در ایـن زمینـه یادآور شـد‌‪ :‬چهار سـال گذشـته‬ ‫دولـت وقت فرانسـه با ادغام سـه بانـک‪ ،‬بانکی به نـام بی‌پی‌آی‬ ‫فرانسـه را ایجـاد کرد‪.‬رییـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا‬ ‫تاکیـد بـر آن که در چهار سـال گذشـته ‪ 3‬هزار و ‪ 119‬شـرکت‬ ‫دانش‌بنیـان در کشـور ایجـاد شـده اسـت؛ گفـت‪ :‬از ایـن تعداد‬ ‫شـرکت ‪ 3‬هـزار و ‪ 804‬طـرح بـه صنـدوق ارسـال شـده اسـت‬ ‫کـه ‪ 2‬هـزار و ‪ 117‬طـرح مصـوب و ‪ 900‬طـرح رد و یـا انصراف‬ ‫داده شـده است‪.‬سـلطانی بـا تاکید بر این که کمتـر از دو درصد‬ ‫از شـرکت‌ها اعتباراتـی کـه از صندوق گرفته‌انـد‪ ،‬صرف کارهای‬ ‫انحرافی شـده اسـت‪ ،‬دلیـل این امـر را نظارت‌های اعمال شـده‬ ‫بـر فعالیت‌هـا و پرداخت‌هـای مرحلـه‌ای اعتبارات ذکـر کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این‌که از ‪ 2‬هـزار و ‪ 117‬طرح ‪ 646‬طرح خاتمه‬ ‫موفـق داشـته‌اند‪ ،‬ادامـه داد‪ 22 :‬طـرح خاتمه ناموفق داشـته‌اند‬ ‫کـه عـدم موفقیت آنها در نرسـیدن به اهـداف فنی پـروژه بوده‬ ‫است‪.‬سـلطانی میـزان سـرمایه تادیـه شـده ایـن صنـدوق را ‪2‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان ذکر کـرد و یادآور شـد‪ :‬یک هـزار و ‪650‬‬ ‫میلیـارد تومان به شـرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شـده‬ ‫اسـت‪.‬رییس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا تاکید بـر این که‬ ‫‪ 1230‬میلیـارد ریـال در بانک‌هـا بـه صـورت اهرمـی گذاشـته‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬هـدف صنـدوق نـوآوری تحقق‬ ‫اقتصـاد مقاومتی و توسـعه فناوری اسـت کـه این اقـدام نیاز به‬ ‫سـرمایه‌گذاری‌های انبـوه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای همــکاری بــا ‪ 4‬تــا ‪ 5‬بانــک دیگــر‬ ‫در حــال مذاکــره هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا کنــون هــزار‬ ‫و ‪ 800‬میلیــارد ریــال طــرح دانش‌بنیــان بــه ‪ 5‬بانــک همــکار‬ ‫معرفــی کرده‌ایــم کــه تســهیالتی از ایــن بانک‌هــا بــه شــرکت‌ها‬ ‫اعطا شــده اســت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی از سـوی بانـک آینـده ‪ 35‬میلیـارد ریـال‪ ،‬از‬ ‫سـوی بانـک صـادرات ‪ 290‬میلیـارد ریـال‪ ،‬از سـوی بانک مهر‬ ‫ایـران ‪ 5‬میلیـارد ریال و از سـوی بانک سـینا ‪ 297‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبـارات بـه شـرکت‌های دانش‌بنیـان اختصـاص داده شـده‬ ‫است‪.‬سـلطانی با اشـاره به همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫بـا بانک‌هـا توضیـح داد‪ :‬همـکاری مـا بـا بانک‌هـا از سـه روش‬ ‫پـول صنـدوق‪ ،‬اسـتفاده از پـول بانک‌ها بـا معرفی شـرکت‌ها و‬ ‫بـه صـورت مشـترک صـورت می‌گیرد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫ مد و تکنولـوژی به کمــــک تولیدکنندگـــان‬ ‫ پوشاک ایرانی میآیند‬ ‫◄ در نشست کمیسیون فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫ اقتصاد رسانه اتاق ایران مطرح شد ‬ ‫ عمر ‪ 95‬درصد از استارت‪‎‬آپ ها تنهــــــــا‬ ‫ ‪ 5‬سال است‬ ‫◄ تکانش‪ ،‬توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی؛‬ ‫ برگزاری اولین استارت آپ با موضوع آموزش‬ ‫ در مدرسه کودکان کار «صبح رویش»‬ ‫◄ اینفوگرافیک‬ ‫ موانع موفقیت استارتآپها در ایران‬ ‫◄ استارتآپی شویم؛‬ ‫ همهچیز درباره «استارتآپ»؛ این آشــــنای‬ ‫ غریب!‬ ‫◄ برگزاری اولین دوره مدرسه تابستانه‬ ‫کسبوکار خواجهنصیر ‬ ‫◄ در دومین جلســـــه شورای همــــــاهنگی فن بازار‬ ‫ منطقه ای استان اصفهان تصویب شد ‬ ‫تشکیل بازار تخصصی مبادله فناوری و هدایـت و‬ ‫ رونق بخشی به معادالت انتقال فناوری در اصفهان‬ ‫◄ با حاشیه هایی در مراسم اختتامیه؛ ‬ ‫ استارت آپ محیط زیست دانشگـــــــاه شهیـد‬ ‫ بهشتی به کار خود پایان داد‬ ‫◄ با اهدای جایزه ویژه فنآوری ‬ ‫ سومین جشنواره ملی اسباب بازی به کار خود‬ ‫ پایان داد‬ ‫◄ در چهارمین استارتاپ دمو فن بازار ملی ایران اعالم شد ‬ ‫ گردشگری حوزه ای درآمـــــدزا و محـــرکِ‬ ‫ صنعت توریسم‬ ‫◄ جايگاه استارتآپها در برنامه اشتغال‬ ‫ فراگیر سال ‪۹۶‬‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫◄ گردهمـــــــــــایی ایدهپردازان جوان در دومین دوره‬ ‫ رویداد مدوتک ‬ ‫◄ استارتآپهای دانشآموزی پنجــــــــــــرهای‬ ‫به ســوی کارآفرینی در مدارس‬ ‫‪41‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گردهمایی ایده‌پردازان جوان در دومین دوره رویداد مدوتک‬ ‫مد و تکنولوژی به کمک تولیدکنندگان‬ ‫پوشاک ایرانی می‌آیند‬ ‫هتــل اســپیناس پــاالس تهــران روزهــای ‪ 25‬تــا ‪ 27‬مردادمــاه مهمانــان ویــژه‌ای داشــت و در ایــن ســه روز بســیاری از عالقه‌منــدان حــوزه مــد و لبــاس‬ ‫طــی ‪ 54‬ســاعت در ایــن هتــل بین‌المللــی گــرد هــم آمدنــد تــا دومیــن رویــداد کارآفرینــی مدوتــک را برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫رویــدادی کــه پــس از برگــزاری موفقیت‌آمیــز اولیــن دوره آن در دی‌مــاه ســال گذشــته در مجتمــع تجــاری پاالدیــوم‪ ،‬ایــن بــار رهســپار هتــل‬ ‫اســپیناس پــاالس شــد و بیــش از ‪ 100‬شــرکت‌کننده طــی ســه روز بــا حضــور ‪ 15‬منتــور‪ ،‬ایده‌هایشــان را بــه اشــتراک گذاشــتند و بــا هدایــت مربیــان‬ ‫اصــول راه‌انــدازی یــک کس ـب‌وکار موفــق در صنعــت مــد و لبــاس را تمریــن کردنــد‪.‬‬ ‫درواقــع مدوتــك (‪ )modotech‬يــك رويــداد كارآفرينــى بــا تمركــز بــر صنعــت مــد (‪ )Fashion Industry‬و فنــاورى اطالعــات (‪ )IT‬اســت بــرای‬ ‫گردهــم آوردن متخصصــان‪ ،‬طراحــان و ایــده پــردازان حــوزه مــد و فشــن‪ ،‬کــه بــا به‌کارگیــری تکنولــوژی بــه توســعه و پیشــرفت ایــن صنعــت کمــک‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫آن گونــه کــه مســئوالن برگــزاری رویــداد فــوق بیــان کرده‌انــد اســتارت‌آپ ویکنــد مــد و تکنولــوژی پــس از برگــزاری در ســال‌های ‪ 2014‬در امریــکا‪،‬‬ ‫‪ 2015‬در پاریــس‪ 2016 ،‬در برزیــل و ایــران ‪ ،‬امســال نیــز بــرای پنجمیــن دوره اســت کــه در کشــورمان برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫آمادگی شرکت‌کنندگان قبل از حضور در مدوتک‬ ‫دومیــن رویــداد کارآفرینــی مــد و تــک در حالــی از‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ 25‬مردادمــاه شــروع بــه کارکــرد کــه‬ ‫پیــش از برگــزاری رویــداد برگزارکننــدگان ســعی کردنــد‬ ‫بــا برپایــی چنــد کارگاه آموزشــی شــرکت‌کنندگان را‬ ‫بــرای ارائــه مناســب‌تر ایده‌هایشــان آمــاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی در ایــن کارگاه‌هــای سـه‌روزه بــه کســانی‬ ‫کــه درزمینــه اســتارت آپ آشــنایی کافــی نداشــتند‬ ‫آمــوزش داده شــد کــه چگونــه می‌تواننــد کمبودهــا‬ ‫و مشــکالت صنعــت مــد را بــا ایده‌هایشــان برطــرف‬ ‫کننــد و چگونــه فعالیــت کننــد تــا صنعــت مــد خریــدار‬ ‫ایده‌هــای آن‌هــا شــود‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ایده برگزاری مدوتک چگونه شکل گرفت؟‬ ‫در همیـن راستـــا‬ ‫مؤسسـه ایـده پـردازان‬ ‫خالق آرتام «صاحب امتیاز‬ ‫سـایت مـد و پوشـاک» به‬ ‫عنوان متولـی برگزاری‬ ‫ایـن رویـداد کارآفرینی‬ ‫یکشـنبه ‪ 22‬مردادمـاه‬ ‫بـا برگـزاری یک نشسـت‬ ‫خبری به تشـریح اهداف‬ ‫ایـن رویـداد پرداخت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت خبــری مهــدی معصومــی‪،‬‬ ‫برگزارکننــده ایــن رویــداد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــده‬ ‫کار ازآنجــا شــکل گرفــت کــه مــا احســاس کردیــم‬ ‫پــس از ورود مــوج تکنولــوژی بــه ایــران‪ ،‬بخــش‬ ‫صنعــت مــد و لبــاس از ایــن جهــش غافــل مانــده بــود‬ ‫هدف ما این است‬ ‫که ایده‌های خالق را‬ ‫در مسیر تولید قرار دهیم‬ ‫و بــه همــان شــکل ســنتی پیــش می‌رفــت کــه باعــث‬ ‫می‌شــد بخــش عمــده‌ای از بــازار پوشــاک کشــور بــه‬ ‫تولیدکننــدگان خارجــی واگــذار شــود عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫هــدف مــا ایــن بــود کــه تکنولــوژی را در صنایــع پوشــاک‬ ‫و مــد ایــران وارد کنیــم و از ایده‌هــای افــراد خــاق و‬ ‫ایده‌پــرداز در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه مــا ایــن اســتارت‌آپ را از پنــج‬ ‫ســال پیــش شــروع کردیــم و بــا حمایــت کارگــروه‬ ‫ســاماندهی مــد و لبــاس‪ ،‬اقــدام بــه شناســایی ایده‌هــا‬ ‫و خالقیت‌هــای کارآمــد درزمینــه مــد و لبــاس و هدایــت‬ ‫آن‌هــا بــه ســوی کسـب‌وکارهای خــاق پرداختیــم ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ســال گذشــته اولیــن رویــداد کارآفرینــی مدوتــک‬ ‫بــا حضــور گرافیســت‌ها و طراحــان مــد و لبــاس در‬ ‫پاالدیــوم تهــران برگــزار شــد و طــی آن ایده‌هــای‬ ‫خالقانــه مطــرح و بــه داوری گذاشــته شــد و درنهایــت‬ ‫مدل‌هــای اولیــه محصــول تهیــه شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مؤسســه ایــده پــردازان خــاق آرتــام بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بخــش عمــده تولیــد پوشــاک در جهــان‬ ‫از طریــق همیــن اســتارت‌آپ‌ها صــورت می‌گیــرد و‬ ‫اگــر ایــن حرکــت در ایــران هــم راه‌انــدازی شــود؛ قطعـاً‬ ‫تولیدکننــدگان ایرانــی صاحــب بخــش قابل‌توجــه بــازار‬ ‫پوشــاک ایــران خواهنــد شــد گفــت‪ :‬هــدف مــا ایــن‬ ‫اســت کــه ایده‌هــای خــاق را در مســیر تولیــد قــرار‬ ‫دهیــم و درواقــع ایــن رویــداد تبدیــل بــه پلــی بیــن‬ ‫ایده‌پــردازان و فعــاالن صنعتــی می‌شــود‪.‬‬ ‫معصومــی بابیــان اینکــه می‌خواهیــم ایده‌پــردازان بــا‬ ‫چالش‌هــا و مشــکالت عرصــه مــد و لبــاس آشــنا شــوند‬ ‫و بداننــد کــه ایده‌هایشــان کــدام معضــات را پوشــش‬ ‫می‌دهنــد و ســخنرانان و مربیــان دعوت‌شــده در ایــن‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دلیل حمایت هتل اسپیناس پاالس از این رویداد‬ ‫چیست؟‬ ‫البتــه در ایــن‬ ‫نشســت خبــری ماریــو‬ ‫کاندیــاش‪ ،‬مدیــر هتــل‬ ‫اســپیناس پــاالس‬ ‫تهــران نیــز بــه عنــوان‬ ‫دومیــن‬ ‫میزبــان‬ ‫رویــداد کارآفــــرینی‬ ‫مــد و تــک در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســؤال کــه‬ ‫دلیــل حمایــت هتــل‬ ‫اسپینـــــاس پــاالس از ایــن رویــداد چیســت؟گفت‪ :‬ایــن‬ ‫هتــل نیــز نوعــی اســتارت‌آپ اســت و مــدت زیــادی از‬ ‫ســاخت آن نمی‌گــذرد‪ .‬در چشــم‌انداز پیــش رو‪ ،‬ایــده‬ ‫آل‌هــای بســیاری را در نظــر گرفته‌ایــم و امیدواریــم‬ ‫بهتریــن اتفاقــات بــرای جوانانــی کــه در حــوزه مــد و‬ ‫پوشــاک فعالیــت می‌کننــد‪ ،‬رخ دهــد‪.‬‬ ‫ماریـــو کاندیـــاش گفـــت‪ :‬مـــن ایرانـــی نیســـتم‪ ،‬امـــا‬ ‫از وقتی‌کـــه بـــه ایـــران آمـــده‌ام‪ ،‬احســـاس خاصـــی در‬ ‫مـــن شـــکل‌گرفته اســـت‪ .‬در اروپـــا‪ ،‬رویـــدادی اتفـــاق‬ ‫افتـــاد کـــه مطـــرح کننـــده آن‪ ،‬یـــک تیـــم ایرلنـــدی‬ ‫ب ــود؛ ام ــا ای ــن ط ــرح ب ــه م ــدت س ــه س ــال در کش ــور‬ ‫پرتغـــال نیـــز اجـــرا شـــد و مؤسســـات و شـــرکت‌های‬ ‫بســـیاری درگیـــر آن شـــدند‪ .‬درواقـــع هرکســـی‪ ،‬یـــک‬ ‫به ــره اقتص ــادی از ای ــن روی ــداد ب ــرد‪ .‬م ــن ب ــه دنب ــال‬ ‫ایده‌هـــای نـــو‪ ،‬بـــه‌روز و جدیـــد هســـتم و از آن‌هـــا‬ ‫اســـتقبال می‌کنـــم تـــا از وجـــه تجـــاری هـــم بـــه آن‬ ‫بپردازیـــم‪.‬‬ ‫او ادامـــه داد‪ :‬مـــن آدم فنـــاوری نیســـتم و شـــغل‬ ‫ماریو کاندیاش‬ ‫به دنبال‬ ‫ایده های نو‬ ‫و جدید هستم‬ ‫و از آن ها‬ ‫استقبال می کنم‬ ‫حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس از برگزاری مدوتک‬ ‫همچنیــن حمیــد قبــادی‪ ،‬دبیــر کارگــروه ســاماندهی‬ ‫مــد و لبــاس نیــز قبــل از برگــزاری رویــداد فــوق در‬ ‫یادداشــتی ضمــن تأکیــد بــر لــزوم همراهــی مــد و‬ ‫تکنولــوژی در راســتای هــم‪ ،‬بــه برگــزاری رویــداد‬ ‫«مدوتــک» اشــاره‌کرده و آورده اســت‪:‬رویداد «مدوتــک»‬ ‫بــه همــت یکــی از مؤسســات هنــری دارای مجــوز از‬ ‫کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس‪ ،‬باهــدف شناســایی‬ ‫ایده‌هــا و اســتعدادهای خــاق در حــوزه مــد و لبــاس‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫رویــداد‪ ،‬در همیــن راســتا فعالیــت خواهنــد کــرد افــزود‪:‬‬ ‫تمامــی ســخنرانان و مربیــان مــا از فعــاالن موفــق عرصــه‬ ‫مــد و پوشــاک هســتند کــه ســابقه تجــارت چشـم‌گیری‬ ‫را در ایــن زمینــه داشــته‌اند‪.‬‬ ‫و تحصیالتـــم درزمینـــه هتلـــداری بـــوده‪ ،‬امـــا در‬ ‫ضمیـــرم‪ ،‬بحـــث اســـتارت‌آپ رادارم‪ .‬ایـــن هتـــل نیـــز‬ ‫ســـرمایه چنـــد میلیـــون دالری داشـــته و در حـــال‬ ‫حاضـــر ‪ ۵۰۰‬نفـــر در آن فعالیـــت می‌کننـــد‪ .‬پـــس‬ ‫ارزش کارآفرینـــی را بـــاال می‌بـــرد و می‌تـــوان بـــرای‬ ‫آن‪ ،‬چشـــم‌اندازهای کوتـــاه و بلندمـــدت را متصـــور‬ ‫شـــد‪ .‬مـــا بایـــد بـــه دنبـــال بهینه‌ســـازی و تأثیـــرات‬ ‫اقتصـــادی باشـــیم‪.‬‬ ‫برگــزار شــد کــه ایــن‬ ‫رویــداد می‌توانــد در‬ ‫گام‌هــای بعــدی تبدیل‬ ‫بــه اتفاقــی تأثیرگــذار‬ ‫در حــوزه مــد و لبــاس‬ ‫ایــران باشــد‪.‬‬ ‫وی در قســمتی‬ ‫از یادداشــت خــود‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫طبیعــی اســت کــه‬ ‫ایده‌هــای نــو و بدیعــی کــه در ایــن برنامــه ارائــه شــدند‪،‬‬ ‫در بســیاری از مــوارد نــو و دســت اول بودنــد و بــاز هــم‬ ‫ضــروری بــه نظــر می‌رســد کــه بتــوان بــا بهره‌گیــری‬ ‫و ســرمایه‌گذاری مناســب روی ایــن ایده‌هــا زمینــه را‬ ‫بــرای رشــد و ارتقــای ایــن ایده‌هــا فراهــم کــرد اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬صنعــت تولیــد مــد و لبــاس سال‌هاســت کــه‬ ‫درگیــر مــواردی اســت کــه در صــورت ایــده پــردازی‬ ‫بــرای حــل آن‌هــا می‌تــوان عــاوه بــر رونــق فــروش‪،‬‬ ‫زمینــه ســرمایه‌گذاری‌های مطمئــن را از جانــب بخــش‬ ‫خصوصــی و دولــت بــرای آن متصــور شــد‪.‬‬ ‫دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس بابیــان اینکــه‬ ‫بــر اســاس ســند توســعه‪ ،‬کارآفرینــی جایــگاه بســیار‬ ‫بزرگــی در حــوزه صنعــت و تولیــد کشــور دارد افــزود‪ :‬بــر‬ ‫ایــن اســاس اســت کــه کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس‬ ‫حمایت‌هــای الزم را بــرای حمایــت از فضاهــای خــاق‬ ‫در ایــن حــوزه برنامه‌ریــزی کــرده تــا جوانــان خــاق‬ ‫و دارای ایــده بتواننــد در حوزه‌هــای متفــاوت در ایــن‬ ‫بخــش فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه شــتاب‌دهنده‌ها و ســرمایه‌گذاران در‬ ‫حــوزه مــد و لبــاس صرفـاً نگاهشــان ســوددهی در حــوزه‬ ‫تجــارت الکترونیــک نیســت و تقویــت ایده‌هــای خــاق‬ ‫و تأثیرگــذار را در صورتــی کــه بتوانــد بــه بهبــود ایــن‬ ‫حــوزه یــاری رســاند‪ ،‬در برنامه‌هــای خــود دیده‌انــد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در حقیقــت رویــداد مدوتــک مــکان و فرصــت‬ ‫‪43‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫مناســبی بــرای راه‌انــدازی کســب‌وکارهایی اســت کــه‬ ‫بــر پایــه فــن‌آوری اطالعــات در بخــش صنعــت مــد‬ ‫و لبــاس اســت کــه در آن ایــده پــردازان و عاشــقان‬ ‫کســب‌وکار می‌تواننــد تیــم خــود را تشــکیل دهنــد و‬ ‫بــا کمــک شــرکای تــازه خــود اولیــن تجربــه کارآفرینــی‬ ‫را در یــک فضــای کــم حاشــیه و بــدون ریســک تجربــه‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن عــاوه بــر مــوارد فــوق می‌تــوان بــه‬ ‫آمــوزش کارآفرینــان جــوان و آشــنایی آن‌هــا بــا‬ ‫کارآفرینــان دیگــر‪ ،‬ســرمایه‌گذاران‪ ،‬مشــتریان و بــازار‪،‬‬ ‫بــه عنــوان کارکردهــای ایــن رویــداد اشــاره کــرد‪ .‬از‬ ‫طرفــی کارآفرینــان در کوتاه‌تریــن زمــان‪ ،‬می‌تواننــد‬ ‫مســیر دقیقــی را بــرای شناســایی بــازار و مخاطبــان‬ ‫خــود طــی کننــد و بــا فرآینــد طراحــی کسـب‌وکار آشــنا‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫همکاری صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک‬ ‫تهران با جوانان صاحب ایده‬ ‫در مراســـــــــــم‬ ‫افتتاحیــه ایــن رویــداد‬ ‫ابوالقاســم شــیرازی‪،‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف‬ ‫تولیــدکنندگــــان و‬ ‫فروشــندگان پوشــاک‬ ‫تهــران بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه صنعــت ُمــد بــه‬ ‫عنــوان یکــی از صنایــع‬ ‫فـــرهنــــگی خــاق‬ ‫به‌حســاب می‌آیــد گفــت‪ :‬ایــده در ایــن صنعــت بســیار‬ ‫تأثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرآینــد اســتفاده از ایده‌هــای‬ ‫جدیــد نیازمنــد سیســتمی خالقانــه اســت افــزود‪ :‬درواقع‬ ‫برگــزاری اســتارت آپ و ویکنــد فرصــت ارائــه ایده‌هــا را‬ ‫فراهــم می‌کنــد‪.‬‬ ‫شــیرازی بــا اشــاره بــه اینکــه اتحادیــه پوشــاک‬ ‫به‌عنــوان یکــی از مســئول‌ترین ســازمان‌ها در حــوزه‬ ‫لبــاس حرکــت خــود را بــر مبنــای اقتصــاد دانش‌بنیــان‬ ‫قــرار داده اســت ادامــه داد‪ :‬شــروع ایــن فرآینــد بــا‬ ‫الکترونیکــی کــردن امــور صــدور مجوزهــا و‪ ...‬در تهــران‬ ‫آغازشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اتحادیــه بــا ‪ 20‬هــزار‬ ‫عضــو در تهــران آمادگــی همــکاری بــا جوانــان صاحــب‬ ‫ایــده را دارد افــزود‪ :‬ایــن جوانــان کارآفرینــان آینــده‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان‬ ‫پوشــاک همچنیــن در حاشــیه ایــن مراســم در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســؤال خبرنــگار مــا کــه بــه برگزیــدگان چــه‬ ‫تســهیالتی ارائــه می‌دهیــد؟ گفــت‪ :‬کمــک فقــط‬ ‫تســهیالت مالــی نســبت و مــا بنــا داریــم کمــک کنیــم‬ ‫افــراد دارای ایــده و مخصوص ـاً در حــوزه طراحــی لبــاس‬ ‫بــه بــازار کار وصــل شــوند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‪:‬‬ ‫بنا داریم کمک کنیم‬ ‫افراد دارای ایده‬ ‫مخصوصا در حوزه‬ ‫طراحی لباس‬ ‫به بازارکار‬ ‫وصل شدند‬ ‫مدوتک کمک می‌کند افراد ایده خود را‬ ‫تبدیل به محصول کنند‬ ‫در مراســم افتتاحیــه رویــداد فــوق مهــدی معصومــی‬ ‫به‌عنـــوان متولـــی برگـــزاری ایـــن رویـــداد کارآفرینـــی‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه تصوی ــر بس ــیاری از صنع ــت ُم ــد‬ ‫در ای ــران ی ــک صنع ــت ورشکس ــته اس ــت گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫تفکـــر ســـبب شـــده تـــا بســـیاری از ســـرمایه‌گذاران‬ ‫رقابتـــی بـــرای ورود بـــه ایـــن حـــوزه نداشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از هدف‌هـــای‬ ‫برگـــزاری رویـــداد و مدوتـــک ایـــن اســـت تـــا‬ ‫پتانس ــیل‌های ای ــن ح ــوزه را شناس ــایی کنی ــم و باوره ــا‬ ‫را نســـبت بـــه ایـــن صنعـــت تغییـــر دهیـــم افـــزود‪:‬‬ ‫درواقـــع در تالشـــیم ایـــده پـــردازان را بـــه ســـمتی‬ ‫هدای ــت کنی ــم ک ــه در ب ــازار کش ــور نی ــاز وج ــود دارد و‬ ‫ســـرمایه‌گذاران می‌تواننـــد بـــه ایـــن عرصـــه در ایـــن‬ ‫حـــوزه ورود پیـــدا کننـــد‪.‬‬ ‫معصومـــی بـــا بیـــان اینکـــه درواقـــع مدوتـــک یـــک‬ ‫پلتف ــرم اس ــت ت ــا کم ــک کن ــد اف ــراد ای ــده خ ــود را در‬ ‫ای ــن ح ــوزه تبدی ــل ب ــه محص ــول کنن ــد اف ــزود‪ :‬ه ــدف‬ ‫نهای ــی م ــا حمای ــت از پوش ــاک ایران ــی اس ــت‪.‬‬ ‫مســـئول برگـــزاری ایـــن رویـــداد کارآفرینـــی‬ ‫همچنیـــن در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال خبرنـــگار مـــا‬ ‫کـــه چنـــد نفـــر در مدوتـــک شـــرکت کردنـــد؟ گفـــت‪:‬‬ ‫هماننـــد دوره اول کـــه در دی‌مـــاه ‪ 95‬برگـــزار شـــد‬ ‫حـــدود ‪ 100‬شـــرکت‌کننده در مدوتـــک ثبت‌نـــام‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تعـــداد زیـــادی از‬ ‫عالقه‌منـــدان ایـــن حـــوزه متقاضـــی ثبت‌نـــام بودنـــد‬ ‫افـــزود‪ :‬امـــا بـــه دلیـــل حفـــظ کیفیـــت از ثبت‌نـــام‬ ‫بیشـــتر افـــراد خـــودداری کردیـــم و ســـایت ثبت‌نـــام از‬ ‫یـــک مـــاه قبـــل فراینـــد ثبت‌نـــام متوقـــف شـــد‪.‬‬ ‫معصومـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خروجـــی دوره‬ ‫گذشـــته ‪ 10‬ایـــده بـــود ادامـــه داد‪ :‬از میـــان آن‌هـــا‬ ‫ســـه تیـــم توانســـتند ســـرمایه‌گذار جـــذب کننـــد و‬ ‫محصـــول اولیـــه آن‌هـــا بـــه زودی وارد بـــازار می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال خبرنـــگار بـــازار کار‬ ‫نویـــن کـــه چـــه تســـهیالتی بـــرای برگزیـــدگان ایـــن‬ ‫رویـــداد کارآفرینـــی پیش‌بینی‌شـــده اســـت؟ عنـــوان‬ ‫کـــرد‪ :‬درواقـــع مهم‌تریـــن هـــدف ایـــن رویـــداد ایـــن‬ ‫اســـت تـــا کســـانی کـــه در حـــوزه ُمـــد ایده‌پـــرداز‬ ‫هســـتند بـــازار کار خـــود را بشناســـند و بتواننـــد‬ ‫ســـرمایه‌گذار جـــذب کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مدیـــران شـــتاب‌دهنده‌ها‬ ‫نیـــز در رویـــداد حضـــور دارنـــد ادامـــه داد‪ :‬به‌طـــور‬ ‫مثـــال در دور گذشـــته دو تیـــم توانســـتند در‬ ‫شـــتاب‌دهنده دیمونـــد مســـتقر شـــوند‪.‬‬ ‫مدی ــر برگ ــزاری ای ــن روی ــداد کارآفرین ــی پیرام ــون‬ ‫جوایـــز برگزیـــدگان نیـــز گفـــت‪ :‬جوایـــز توســـط‬ ‫اسپانســـرها تأمیـــن می‌شـــود و به‌طـــور مثـــال‬ ‫اتحادیـــه پوشـــاک قـــول حمایت‌هایـــی را داده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬همچنیـــن کارگـــروه ُمـــد و لبـــاس‬ ‫نیـــز اعـــام کـــرده اســـت کـــه بـــه برگزیـــدگان در‬ ‫جشـــنواره فجـــر امســـال فضایـــی جهـــت معرفـــی‬ ‫ایده‌شـــان اختصـــاص می‌یابـــد‪.‬‬ ‫الزامی ندارد ایده‌ها فقط‬ ‫در حوزه آنالین باشد‬ ‫همچنیـــــــــــن‬ ‫دانـــا ماشـــــااهلل‌پور‬ ‫فعـــال عرصـــه مـــد‬ ‫و از اعضــــای تیـــم‬ ‫برگــــــزاری رویـــداد‬ ‫کـــه در اولیــــــــن‬ ‫دوره مدوتـــک نیـــز‬ ‫به‌عنــــــوان مربـــی‬ ‫حضـــور داشـــت در‬ ‫رابطـــه ایـــن رویـــداد‬ ‫بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت‪ :‬اکثـــر ایده‌هـــای ســـال‬ ‫گذشـــته در حـــوزه اپلیکیشـــن هـــا و کســـب‌وکارهای‬ ‫آنالیـــن بودنـــد کـــه از ایـــن جهـــت تـــا حـــدود‬ ‫شـــباهت‌هایی داشـــتند‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کسب‌وکار از همین جا شروع می‌شود‬ ‫ا ز جملـــــــــــه‬ ‫ویژگی‌هـــــای ایـــن‬ ‫رویـــداد و کارآفرینـــی‬ ‫می‌تـــوان بـــه حضـــور‬ ‫یـــک تســــــــهیلگر‬ ‫بین‌المللـــــــی در آن‬ ‫اشـــاره کـــرد‪ .‬اریـــک‬ ‫بروتــــــو‪ ،‬کانادایـــی‬ ‫کـــه شـــغل اصیلـــش‬ ‫فعالیـــت در شـــتابده‬ ‫هاســـت در ایـــن رویـــداد از حضـــورش در ‪ 10‬اســـتارت‬ ‫آپ ویکنـــد ســـخن گفـــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اس ــتارت آپ ویکن ــد ی ــک‬ ‫س ــازمان جهان ــی اس ــت ک ــه ه ــدف اصل ــی آن تروی ــج‬ ‫فرهنـــگ کارآفرینـــی و گســـترش اســـتارت آپ هـــا‬ ‫دانا ماشــااهلل‌پور‬ ‫عالقه‌مندان‬ ‫می‌توانند در فرآیند‬ ‫طراحی‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫مزون‌ها و ‪...‬‬ ‫ایده‌های خود‬ ‫را ارائه دهند‬ ‫انتخاب سه تیم برگزیده مدوتک‬ ‫در ادامـــه مراســـم فـــوق نوبـــت بـــه ارائـــه ایده‌هـــا‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــه همی ــن جه ــت قب ــل‬ ‫از برگـــزاری دومیـــن رویـــداد مدوتـــک ســـعی کردیـــم‬ ‫ب ــا برگ ــزاری کارگاه‌های ــی ب ــه ش ــرکت‌کنندگان اع ــام‬ ‫کنیـــم کـــه الزامـــی نـــدارد ایده‌هـــا فقـــط در حـــوزه‬ ‫آنالی ــن باش ــد اف ــزود‪ :‬در صنع ــت ُم ــد در ح ــال حاض ــر‬ ‫نیازهـــای زیـــادی وجـــود دارد کـــه عالقه‌منـــدان‬ ‫می‌تواننـــد در فرآینـــد طراحـــی‪ ،‬فـــروش‪ ،‬مزون‌هـــا و‬ ‫‪ ...‬ایده‌هـــای خـــود را ارائـــه دهنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن فعـــال عرصـــه مـــد ادامـــه داد‪ :‬اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫در تمـــام صنایـــع‪ ،‬رایـــج هســـتند و کشـــور مـــا کـــه از‬ ‫فعـــاالن قدیمـــی درزمینـــه نســـاجی اســـت؛ نیـــاز بـــه‬ ‫بــه‌روز ش ــدن دارد ت ــا بتوان ــد ب ــا سیس ــتم‌های جدی ــد‬ ‫فعالیـــت کنـــد و بـــرای حضـــور در بازارهـــای جهانـــی‬ ‫آم ــاده ش ــود‪.‬‬ ‫افـــزود‪ :‬تاکنـــون اســـتارت آپ ویکنـــد بـــا حضـــور ‪10‬‬ ‫هـــزار داوطلـــب در ‪ 800‬شـــهر جهـــان و بـــرای ‪200‬‬ ‫هـــزار نفـــر برگزارشـــده اســـت‪.‬‬ ‫ایـن تسـهیلگر خطـاب بـه شـرکت‌کنندگان ایـن‬ ‫رویـداد کارآفرینـی گفـت‪ :‬بـا خـود تکـرار کنیـد کـه ‪54‬‬ ‫سـاعت در یـک رویـداد آموزشـی شـرکت کرده‌ایـد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ممکـــن اســـت در ایـــن آخـــر‬ ‫هفت ــه کس ــی را پی ــدا کنی ــد ت ــا بتوانی ــد کســب‌وکارتان‬ ‫را بـــا او راه‌انـــدازی کنیـــد ادامـــه داد‪ :‬کار از همین‌جـــا‬ ‫شـــروع می‌شـــود و افـــراد اهمیـــت زمان‌بنـــدی ‪‌،‬تیـــم‬ ‫ســـازی و ‪ ...‬را فرامی‌گیرنـــد‪.‬‬ ‫رســـید و هـــر شـــرکت‌کننده یـــک دقیقـــه زمـــان‬ ‫داشـــت تـــا بـــه معرفـــی ایـــده خـــود بپـــردازد ‪ .‬در‬ ‫ادامـــه مراســـم بـــا رای گیـــری ایده‌هـــای برتـــر‬ ‫انتخـــاب شـــد و شـــرکت‌کنندگان در قالـــب ‪ 17‬تیـــم‬ ‫فعالیـــت خـــود را ادامـــه دادنـــد‪.‬‬ ‫دومیـــن دوره ایـــن رویـــداد نیـــز طبـــق روال‬ ‫ســـال گذشـــته در دو بخـــش آموزشـــی و مســـابقه‌ای‬ ‫برگـــزار شـــد و هـــر کـــدام از ایـــن تیم‌هـــا متشـــکل از‬ ‫طراحـــان گرافیـــک‪ ،‬طراحـــان لبـــاس‪ ،‬برنامـــه نویســـان‬ ‫و متخصصـــان کامپیوتـــر بودنـــد کـــه ســـعی کردنـــد‬ ‫ایده‌هایـــی را کـــه قابلیـــت اجرایـــی داشـــتند پـــروش‬ ‫داده و درنهایـــت در معـــرض رای داوران قـــرار دهنـــد‪.‬‬ ‫در همیـــن راســـتا در روز دوم ایده‌هـــای‬ ‫انتخاب‌شـــده بـــه مرحلـــه اجـــرا درآمدنـــد و مربیـــان‬ ‫نیـــز ســـعی کردنـــد در کنـــار تیم‌هـــا بـــرای اجـــرای‬ ‫بهتـــر آنـــان را راهنمایـــی‌کننـــد‪ .‬همچنیـــن برگـــزاری‬ ‫کارگاه‌هـــای آموزشـــی از دیگـــر برنامه‌هـــای روز دوم‬ ‫بـــود‪.‬‬ ‫و ام ــا در روز س ــوم ک ــه روز آخ ــر ای ــن روی ــداد ب ــود‬ ‫بعـــد از تکمیـــل نهایـــی ایده‌هـــا‪ ،‬تیم‌هـــا بـــه ارائـــه‬ ‫ایـــده خـــود بـــه داوران کـــه هـــر کـــدام آن‌هـــا افـــراد‬ ‫متخصـــص و کارشناســـان صاحب‌نـــام ایـــن حـــوزه‬ ‫هســـتند پرداختنـــد کـــه در پایـــان ایـــن رویدادگـــروه‬ ‫هـــای خیـــاط مـــن میشـــی‪ ،‬گیتـــز و روچـــی کـــه‬ ‫بـــه ترتیـــب ســـومین‪ ،‬دومیـــن و اولیـــن برنـــده ایـــن‬ ‫برنامـــه انتخـــاب شـــدند ایده‌هایـــی خالقانـــه در هـــر‬ ‫چـــه بهتـــر شـــدن فضـــای مـــد و پوشـــاک داشـــته‌اند‬ ‫کـــه بســـیار مـــورد اســـتقبال دوران و اسپانســـرها قـــرار‬ ‫گرفتنـــد‪.‬‬ ‫‪45‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نشست کمیسیون فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران مطرح شد‬ ‫عمر ‪ 95‬درصد از استارت‪‎‬آپ ها تنها ‪ 5‬سال است‬ ‫رییـس پارلمـان بخـش خصوصـی در نشسـت کمیسـیون فنـاوری اطالعـات‪ ،‬ارتباطـات و اقتصاد رسـانه اتـاق ایران بـا موضوع بررسـی چالش های کسـب‬ ‫وکارهـای نوپـا و نـوآور‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد بـرای حضـور در پـروژه جاده ابریشـم و تغییـر شـرایط اقتصادی بـه ابزار فنـاوری اطالعـات مجهز شـویم؛ فعـاالن حوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات نبایـد از مشـکالت کاری خـود ناامید شـوند؛ باید موانع کاری خـود را اولویت بنـدی کرده و آنها را در شـورای گفـت وگوی دولت‬ ‫و بخـش خصوصـی و کمیته مـاده ‪ 12‬مطـرح کنید‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی افزود‪ :‬این اقدام مبارک مایه امیدواری است‪ ،‬همچنین شما می دانید که سه اتاق غیردولتی اصناف و تعاون و اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران دبیرخانه مشترک تشکیل داده اند و تالش می کنند مسایل شان را با یکدیگر حل کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه موضــوع مقاومــت در برابــر تغییــرات تکنولوژیــک را موردتوجــه قــرار داد و گفــت‪ :‬اگــر شــرایط گذشــته را بررســی کنیــم مــی بینیــم‬ ‫کــه همیشــه در برابــر تغییــرات مقاومــت بــوده اســت و نبایــد از ایــن موضــوع ناامیــد شد‪.‬شــافعی افــزود‪ :‬مقاومــت در برابــر تغییــر در کشــور مــا ریشــه‬ ‫تاریخــی دارد و در حــال حاضــر هــم در مــورد بعضــی اســتارت آپ هــا ایــن مقاومــت وجــود دارد امــا بــه نظــر بنــده توفیــق خیلــی ســریع تــر حاصــل مــی‬ ‫شــود‪ .‬نبایــد ایــن مقاومــت هــا را خیلــی بــزرگ فــرض کــرد و بایــد تــاش کنیــم کــه رفــع شــوند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫و نمـــی تـــوان ‪ ۵۰‬مشـــکل را باهـــم حـــل کـــرد‪.‬‬ ‫او افـــزود‪ :‬همـــه ظرفیـــت هـــای اتـــاق ماننـــد‬ ‫شـــورای گفـــت و گـــو و کمیتـــه مـــاده ‪ ۱۲‬هـــم بـــرای‬ ‫رف ــع مش ــکالت در اختی ــار فع ــاالن اقتص ــادی اس ــت و‬ ‫مــی تواننــد مســایل خــود را از ایــن طریــق پــی گیــری‬ ‫کننـــد‪ .‬رییـــس اتـــاق ایـــران همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر‬ ‫نقـــش فضـــای کســـب وکار در کســـب وکارهـــای نوپـــا‬ ‫‪46‬‬ ‫رییـــس اتـــاق ایـــران در بخشـــی از ســـخنانش‬ ‫موضـــوع اعتمـــاد بـــه افـــراد جـــوان تـــر در جامعـــه را‬ ‫موردتوجـــه قـــرارداد و گفـــت‪ :‬اعتمـــاد مـــا بـــه جـــوان‬ ‫هـــا در کشـــور کـــم اســـت و مـــا شـــاهد هســـتیم کـــه‬ ‫ب ــه جوان ــی ب ــا تحصی ــات و ابت ــکارات عال ــی ب ــه گون ــه‬ ‫ای ن ــگاه و برخ ــورد م ــی ش ــود ک ــه گوی ــی نم ــی توان ــد‬ ‫از پ ــس کاری برآی ــد‪ .‬درصورت ــی ک ــه در س ــایر کش ــورها‬ ‫مـــی بینیـــم بســـیاری از افـــراد کـــم ســـن و ســـال در‬ ‫ســـنین ‪ ۳۲-۳۰‬ســـال بـــه مـــدارج بـــاال رســـیده انـــد‬ ‫ام ــا در ذه ــن م ــا اص ـ ً‬ ‫ـا چنی ــن م ــواردی قاب ــل قب ــول‬ ‫نیســـت‪.‬‬ ‫ش ــافعی ک ــه پ ــس از ش ــنیدن س ــخنان چن ــد ت ــن از‬ ‫فع ــاالن ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات س ــخن‬ ‫مـــی گفـــت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬ممکـــن اســـت مشـــکالت‬ ‫زیـــادی وجـــود داشـــته باشـــد امـــا بایـــد بدانیـــم کـــه‬ ‫مـــا نمـــی توانیـــم همـــه آن مســـایل را باهـــم حـــل‬ ‫کنیـــم‪ ،‬بهتـــر اســـت چنـــد اولویـــت را انتخـــاب و روی‬ ‫آن هـــا تمرکـــز کنیـــم؛ اگـــر بتوانیـــم ســـالی پنـــج‬ ‫مش ــکل را ح ــل کنی ــم پیش ــرفت بس ــیار خوب ــی اس ــت‬ ‫رئیس اتاق ایران‪:‬‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫می توانند مشکالت قانونی‬ ‫خود را از شورای گفت و گو و کمیته‬ ‫ماده ‪ 12‬در اتاق ایران پیگیری کنند‬ ‫گف ــت‪ :‬محی ــط کس ــب وکار مانن ــد زمین ــی اس ــت ک ــه‬ ‫بای ــد در آن دان ــه بکاری ــم و اگ ــر ای ــن دان ــه ه ــا خ ــوب‬ ‫و مرغ ــوب نباش ــند‪ ،‬حاص ــل خوب ــی ه ــم نخواه ــد داد‪.‬‬ ‫ش ــافعی اف ــزود‪ :‬بهب ــود فض ــای کس ــب وکار ب ــه عن ــوان‬ ‫یـــک اولویـــت بایـــد موردتوجـــه قـــرار گیـــرد و تـــا‬ ‫زمان ــی ک ــه فض ــای کس ــب وکار آم ــاده نباش ــد‪ ،‬نم ــی‬ ‫تـــوان نتیجـــه خوبـــی گرفـــت‪.‬‬ ‫ریی ــس پارلم ــان بخ ــش خصوص ــی کش ــور در بخ ــش‬ ‫دیگـــری از ســـخنانش موضـــوع شـــکاف تکنولوژیـــک‬ ‫را در عرصـــه تولیـــد کشـــور موردتوجـــه قـــرارداد و‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن شـــکاف تکنولوژیـــک بیـــن تولیـــدات مـــا‬ ‫و تولیـــدات کشـــورهای دیگـــر یـــک مشـــکل اساســـی‬ ‫در کش ــور اس ــت ک ــه باع ــث م ــی ش ــود تولی ــدات م ــا‬ ‫ازنظـــر قیمـــت و کیفیـــت بـــا تولیـــدات کشـــورهای‬ ‫دیگـــر قابـــل رقابـــت نباشـــند‪.‬‬ ‫شـــافعی همچنیـــن در مـــورد ســـخنان برخـــی‬ ‫حاضـــران در مـــورد لـــزوم اصـــاح بعضـــی قوانیـــن‬ ‫و مقـــررات در حـــوزه کســـب وکار گفـــت‪ :‬مـــن فکـــر‬ ‫نم ــی کن ــم کش ــوری از نظ ــر ت ــورم و تناق ــض مق ــررات‬ ‫ماننـــد ایـــران باشـــد‪ .‬همچنیـــن گاهـــی قوانیـــن بـــا‬ ‫شـــرایط خاصـــی وضـــع مـــی شـــوند امـــا آن شـــرایط‬ ‫تغییـــر مـــی کنـــد و بـــر ایـــن اســـاس بایـــد آن قانـــون‬ ‫هـــم تغییـــر کنـــد‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬فع ــاالن اقتص ــادی م ــی توانن ــد مش ــکالت‬ ‫قانونـــی خـــود را از شـــورای گفـــت و گـــو و کمیتـــه‬ ‫مـــاده ‪ 12‬در اتـــاق ایـــران پیگیـــری کننـــد؛ همچنیـــن‬ ‫مصوبـــات ایـــن دو نهـــاد از ابتـــدای ســـال ‪ 96‬و بـــا‬ ‫شـــروع برنامـــه ششـــم ضامنـــت اجرایـــی پیـــدا مـــی‬ ‫کننـــد و بایـــد ظـــرف مـــدت یـــک مـــاه در هیـــات‬ ‫دولـــت مطـــرح شـــوند‪.‬‬ ‫رییـــس پارلمـــان بخـــش خصوصـــی کشـــور در‬ ‫بخشـــی دیگـــر از ســـخنانش لـــزوم تغییـــر کســـب وکار‬ ‫متناســـب بـــا تغییـــرات جهانـــی را موردتوجـــه قـــرارداد‬ ‫و گف ــت‪ :‬ج ــاده ابریش ــم ه ــم ب ــا پیوس ــتن ‪ 67‬کش ــور‬ ‫در ح ــال تش ــکیل اس ــت و م ــا بای ــد ب ــرای ای ــن تغیی ــر‬ ‫و همچنیـــن تغییـــر شـــرایط اقتصـــادی دنیـــا بـــا ابـــزار‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات آمـــاده شـــویم‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تشکیل کارگروه مشترک‬ ‫برای حل چالش های شرکت های نوپا‬ ‫کسب و کارهای نوآور؛ اکوسیستم جدید‬ ‫همچنیـــن نایـــب رییـــس کمیســـیون جوانـــان‪،‬‬ ‫کارآفرینـــی و کســـب وکارهـــای نویـــن دانـــش بنیـــان‬ ‫ب ــا تاکی ــد ب ــر نق ــش کس ــب وکاره ــای جدی ــد ب ــر ب ــاال‬ ‫بـــردن ســـطح رفـــاه جامعـــه و ایجـــاد اشـــتغال گفـــت‪:‬‬ ‫درعیـــن حـــال ایـــن کســـب وکارهـــای جدیـــد بـــرای‬ ‫رســـیدن بـــه موفقیـــت بـــه یـــک اکوسیســـتم جدیـــد‬ ‫هـــم نیـــاز دارنـــد‪.‬‬ ‫محمد ثابت پژوهشگر‪:‬‬ ‫غزال ها‬ ‫کسب وکارهایی‬ ‫در ادامــه نشســت‪ ،‬محمدرضــا طالیــی‪ ،‬رییــس‬ ‫کمیســیون فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ارتباطــات واقتصــاد‬ ‫رســانه اتــاق ایــران از تشــکیل کارگــروه مشــترک میــان‬ ‫اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران و‬ ‫اتــاق اصنــاف ایــران بــا هــدف پــی گیــری و حــل چالــش‬ ‫هــا و مشــکالت شــرکت هــای نوپــا و نــوآور خبــر داد‪.‬‬ ‫طالیــی گفــت‪ :‬بخــش خصوصــی مــا تــوان و ظرفیــت‬ ‫فراوانــی در حــوزه فــاوا دارد‪ ،‬امــا متاســفانه مشــکالت‬ ‫زیــادی در حــوزه قوانیــن و مقــررات ایــن حــوزه وجــود‬ ‫دارد و مــا نتوانســته ایــم رشــد قابــل مالحظــه ای داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫طالیــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا تشــکیل ایــن‬ ‫کمیتــه مشــترک میــان دو اتــاق غیردولتــی‪ ،‬بتــوان ایــن‬ ‫مشــکالت قانونــی را جمــع آوری‪ ،‬پیگیــری و بــرای رفــع‬ ‫آن هــا تــاش کــرد‪.‬‬ ‫طالیــی افــزود‪ :‬فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در‬ ‫هستند که سالی‬ ‫حدود ‪ 20‬درصد‬ ‫رشد می کنند‬ ‫افشـــین کالهـــی در مـــورد تشـــکیل کارگـــروه‬ ‫مشـــترک میـــان اتـــاق بازرگانـــی و اصنـــاف گفـــت‪:‬‬ ‫اتـــاق هـــای بازرگانـــی و اصنـــاف در مرحلـــه اول‬ ‫بایـــد بـــا جلســـات و بررســـی هـــای کارشناســـی بایـــد‬ ‫جایگاهـــی بـــرای کســـب وکارهـــای جدیـــد در اتـــاق‬ ‫هـــای تعریـــف کننـــد و ســـاختاری مشـــخص بـــرای‬ ‫حمای ــت از ای ــن کس ــب وکاره ــا در نظ ــر گرفت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن بای ــد ب ــا اص ــاح بعض ــی قوانی ــن و مق ــررات‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫شـــافعی همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش آموزشـــی‬ ‫ات ــاق ه ــای بازرگان ــی در سراس ــر دنی ــا گف ــت‪ :‬موض ــوع‬ ‫آم ــوزش همیش ــه در ات ــاق ای ــران ه ــم مط ــرح ب ــوده و‬ ‫تـــاش مـــی کنیـــم ایـــن موضـــوع را پیگیـــری کنیـــم؛‬ ‫چنانچـــه در هفتـــه هـــای گذشـــته در فرانســـه تفاهـــم‬ ‫نام ــه ای آموزش ــی را امض ــا کردی ــم‪.‬‬ ‫رییـــس اتـــاق ایـــران همچنیـــن بـــر لـــزوم توســـعه‬ ‫منطق ــه ای و توج ــه برنام ــه ه ــای توس ــعه ب ــه ویژگ ــی‬ ‫ه ــای مناط ــق ه ــم تاکی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫کشــور باعــث تســهیل رشــد و توســعه مــی شــود و دولت‬ ‫هــای منطقــه فعالیــت هــای زیــادی بــرای توســعه فــاوا‬ ‫داشــته و ســعی کــرده انــد محیــط مناســبی را بــرای ایــن‬ ‫امــر بــه وجــود آورنــد چراکــه حــوزه فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات باعــث رشــد ســایر بخــش هــا هــم مــی شــود‪.‬‬ ‫اکوسیس ــتم مناس ــبی را ب ــرای فعالی ــت در ای ــن ح ــوزه‬ ‫ایجـــاد کننـــد‪.‬‬ ‫عمر ‪ 95‬درصد‬ ‫استارت‪‎‬آپ ها ‪ 5‬سال است‬ ‫در ادامـــه جلســـه‪ ،‬محمـــد ثابـــت‪ ،‬پژوهشـــگر‬ ‫کارآفرینـــی مطالبـــی را در مـــورد کســـب وکارهـــای‬ ‫نوپـــا بیـــان کـــرد‪ .‬بـــه گفتـــه ثابـــت یـــک ذوق زدگـــی‬ ‫و هیجـــان زدگـــی در مـــورد اســـتارتاپ هـــا در کشـــور‬ ‫وج ــود دارد و اگ ــر سیاس ــت گ ــذاران و تصمی ــم گی ــران‬ ‫متوج ــه ای ــن ام ــر نباش ــند و آمادگ ــی مواج ــه ب ــا آن را‬ ‫نداش ــته باش ــند‪ ،‬مش ــکالت زی ــادی ایج ــاد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ایـــن پژوهشـــگر کارآفرینـــی در مـــورد میـــزان‬ ‫موفقیـــت اســـتارت‪‎‬آپ هـــا گفـــت‪ :‬طبـــق مطالعـــات‬ ‫مـــا در دانشـــگاه‪ 95 ،‬درصـــد کســـب وکارهایـــی کـــه‬ ‫تاســـیس مـــی شـــوند‪ 5 ،‬ســـال دیگـــر زنـــده نیســـتند‬ ‫و ‪ 50‬درص ــد کس ــب وکاره ــای نوپ ــا‪ ،‬بع ــد از دو س ــال‬ ‫متوجـــه مـــی شـــوند کـــه مشـــتری ندارنـــد و تعطیـــل‬ ‫مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫ثاب ــت تصری ــح ک ــرد‪ :‬درعی ــن ح ــال ک ــه اس ــتارتاپ‬ ‫هـــا باعـــث رشـــد مـــی شـــوند امـــا کســـب وکارهایـــی‬ ‫کـــه زنـــده بماننـــد و بـــه طـــور موفـــق بـــه کار خـــود‬ ‫ادامـــه دهنـــد‪ ،‬پدیـــده ای کمیـــاب اســـت و بـــه ایـــن‬ ‫کس ــب وکاره ــا غ ــزال گفت ــه م ــی ش ــوند‪ .‬طب ــق گفت ــه‬ ‫هـــای ثابـــت‪ ،‬غـــزال هـــا کســـب وکارهایـــی هســـتند‬ ‫کـــه ســـالی حـــدود ‪ 20‬درصـــد رشـــد مـــی کننـــد‬ ‫و بـــه اشـــتغال زایـــی و توســـعه و رشـــد اقتصـــادی‬ ‫کمـــک مـــی کننـــد و ایـــن دســـته از کســـب وکارهـــا‬ ‫در همـــه جـــای دنیـــا نـــادر هســـتند‪.‬این پژوهشـــگر‬ ‫کارآفرینـــی افـــزود‪ :‬شکســـت هـــای کســـب وکارهـــای‬ ‫ناموفـــق دیـــده نمـــی شـــوند و مـــا چیـــزی راجـــع بـــه‬ ‫آن هـــا نمـــی شـــنویم و بـــر ایـــن اساســـا تصـــور مـــی‬ ‫کنیـــم کـــه کســـب وکارهـــای نوپـــا همیشـــه موفـــق‬ ‫ان ــد درصورت ــی ک ــه ب ــه ازای ه ــر کس ــب وکار موف ــق‪،‬‬ ‫چندیـــن شکســـت پنهـــان وجـــود دارد‪.‬‬ ‫ثاب ــت تصری ــح ک ــرد‪ :‬درک ای ــن موض ــوع ک ــه نق ــش‬ ‫واقعــی و تأثیــر کســب وکارهــای نوپــا در جهــان چقــدر‬ ‫اس ــت ب ــه م ــا کم ــک م ــی کن ــد اف ــراد را خیل ــی ذوق‬ ‫زده ب ــه تش ــکیل اس ــتارتاپ تش ــویق نک ــرده و ب ــه ط ــور‬ ‫هیج ــان زده در ای ــن ح ــوزه تصمی ــم نگیری ــم‪.‬‬ ‫‪47‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تکانش‪ ،‬توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی؛‬ ‫برگزاری اولین استارت آپ با موضوع آموزش در مدرسه‬ ‫کودکان کار «صبح رویش»‬ ‫رویدادهای نوآوری و کارآفرینی معموال سیر ندارد‪ .‬نمونه معروف آن استارتاپ ویکندها هستند که بیشتر شبیه اردوها و کمپ ها است که تیم بندی‌ها و ایده پردازی‬ ‫همزمان آغاز می شود و معموال ایده از مسئله شروع نمی شود‪ .‬فرق تکانش با رویدادها این است که ایده در سایر رویدادها از بازار شروع می شود که اولویت‪ ،‬سود بیشتر‬ ‫است اما در تکانش اولویت سود نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایکنا ‪ ،‬پیش رویداد تکانش با هدف ارائه‪ ،‬بحث و بررسی ایده ها و خالقیت‌های جدید در حوزه آموزش و تربیت با تأکید بر اینکه نباید منتظر وزیر‬ ‫آموزش و پروش و نظام آموزشی ماند و افراد دغدغه مند باید خود فعالیت کنند‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫پیش رویداد «تکانش» با حضور محمد حسن داوودی‪ ،‬مدیر مجتمع صبح رویش و محمد آزین‪ ،‬مدیر عامل مؤسسه تعلیم و تربیت برهان به همت مرکز رشد و‬ ‫شکوفایی فناوری ها و هنر قرانی و بنیاد فرهنگ و تربیت برهان روز گذشته در سالن کنفرانس سازمانی قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی برگزار شد‪.‬‬ ‫تکانش سرواژه توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی است‪ .‬در تکانش باید مسائلی را به عنوان شرکت کنندگان در رویداد حل کنیم و صرفا ایده پردازی برای‬ ‫انجام کاری نیست‪ .‬مدرسه صبح رویش‪ ،‬پاسخی برای مسئله ای است که با آن مواجهه شده‌ایم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫مدرسـه و آمـوزش بـود‪ .‬ما فعالیـت خود را با بررسـی‌های‬ ‫میدانـی و اردوهـا آغاز و مدل آموزشـی رویـش را طراحی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫محمـد حسـن داوودی مدیـر مجتمـع صبـح رویش به‬ ‫عنـوان کارآفریـن آموزشـی صحبت‌های خـود را با معرفی‬ ‫مجتمـع صبـح رویـش اینگونـه آغـاز کـرد‪ :‬مدرسـه صبح‬ ‫رویـش ترکیبـی از آسـیب‌های اجتماعـی و کـودکان کار‬ ‫و آمـوزش اسـت که به عنوان مدرسـه شـناخته می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه وضعیـت نامطلـوب آسـیب هـای‬ ‫اجتماعـی در کشـور افزود‪:‬آنچـه باعـث شـد در دروازه غار‬ ‫کار مدرسـه صبـح رویـش را شـروع کنیم بحـران جدی و‬ ‫غـول بزرگ آسـیب هـای اجتماعی بود که بحـث کودکان‬ ‫کار تنهـا یکـی از بخـش های آن اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه داوودی بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم‬ ‫رهبـری پیرامـون اهمیت مقابله با آسـیب هـای اجتماعی‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬همـه ایـن مشـکالت از رده مسـئولین قابـل‬ ‫حـل نیسـت و بایـد افـراد دغدغـه منـد وارد ایـن حـوزه‬ ‫شـوند‪ .‬بر همین اسـاس تیمـی دغدغه مند‪ ،‬فعال‪ ،‬عاشـق‬ ‫و جهـادی تشـکیل شـد‪ .‬در آغـاز آنچـه برای تیـم ما مهم‬ ‫بـود فراینـد علمی بـود چرا کـه از ابتدا مشـخص نبود که‬ ‫فعالیـت مـا راه اندازی مدرسـه باشـد هر چند سـابقه تیم‪،‬‬ ‫چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش‬ ‫برای اصالح امور آموزشی باشیم؟‬ ‫وی بـا طـرح این سـوال که «چرا همیشـه بایـد منتظر‬ ‫وزیـر آمـوزش و پـرورش بـرای اصلاح امـور آموزشـی‬ ‫باشـیم؟» ضمـن اشـاره بـه برخـی معلمـان کـه همیشـه‬ ‫در انتظـار پرداخـت هـای مطلـوب یـا مقایسـه حقـوق و‬ ‫شـان اجتماعـی معلمان کشـورهای گوناگون با خودشـان‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬نـگاه من معکوس اسـت و این ما هسـتیم‬ ‫کـه بایـد در نظـام تعلیم و تربیـت اصالحاتی انجـام دهیم‬ ‫و طبـق تعابیـر ادبیـات جهـادی مجموعـه صبـح رویـش‪،‬‬ ‫اگـر خروجـی دریافـت نمـی کنیـم اولیـن مقصر خـود ما‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫مدیـر مجتمع آموزشـی صبـح رویش‪ ،‬در مـورد الگوی‬ ‫آموزشـی مدرسـه تشـریح کـرد‪ :‬سـعی کردیـم الگـوی‬ ‫آموزشـی را در مسـیر تئـوری و علمـی‪ ،‬خروجـی محـور‬ ‫طراحـی کنیـم تـا بچه هـا در مدرسـه مهارت هـا را هدف‬ ‫محـور بیاموزند‪.‬‬ ‫ما در مدرسه صبح رویش‬ ‫با وجدان خود رو به رو هستیم‬ ‫وی ضمـــن نقـــد برخـــی طراحـــی هـــای آموزشـــی‬ ‫ک ــه ب ــه اه ــداف کام ــل خ ــود نم ــی رس ــند و خروج ــی‬ ‫مدرســـه را تشـــکیل نمی‌دهنـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬تمـــام ســـعی‬ ‫مـــا بـــر هـــدف محـــور بـــودن برنامـــه آموزشـــی اســـت‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آموزش قرآن در «وطن کده»‬ ‫داوودی همچنیــن اضافــه کــرد‪ :‬در کالس بازیکــده بــا‬ ‫طراحــی هــای خاصــی کــه انجــام مــی شــود بچــه هــا‬ ‫بــازی کــردن را یــاد مــی گیرنــد‪ .‬در کالس «وطــن کــده»‬ ‫کــه ماننــد مکتــب خانــه هــای قدیــم اســت شــاهنامه‬ ‫خوانــی و قــرآن خوانــی آمــوزش داده مــی شــود‪ .‬اســطوره‬ ‫بچــه هــا هــم مــی توانــد شــهید همــت مطــرح شــود و‬ ‫هــم رســتم دســتان کــه بچــه هــا ایــن افــراد را در کنــار‬ ‫هــم ببینــد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح الگــوی آموزشــی «صبــح رویــش»‬ ‫یــادآور شــد‪ :‬بــر اســاس مــدل هــای آموزشــی کشــورهای‬ ‫دیگــر و مــدل هــای موفــق کشــورمان تحقیقاتــی انجــام‬ ‫داده ایــم و حتــی در برنامــه تربیتــی و مهارتــی بچــه هــا‬ ‫فرآینــد آموزشــی تهیــه کــرده ایــم کــه بــا هــدف پیــش‬ ‫برویــم‪ .‬بایــد بــه بچــه هــا مهارتــی داده شــود تــا وارد‬ ‫جامعــه شــوند و مهــارت هــا نهادینــه شــود تــا نتیجــه‬ ‫عمــل را درک کننــد‪.‬‬ ‫داوودی پیرامــون برنامــه دوره باالتــر مدرســه نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در دوره باالتــر بچــه هــا مجموعــه ای از‬ ‫مهــارت هــا را بــه انــدازه دروس هنرســتان یــاد‬ ‫می‌گیرنــد و حتــی شکســت در کار اقتصــادی را‬ ‫درک مــی کننــد‪.‬‬ ‫داوودی در بخــش پایانــی صحبــت هــای خــود‬ ‫اینگونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه‪ :‬بــه خروجــی هــای‬ ‫مــورد انتظــار مدرســه صبــح رویــش نزدیــک هســتیم‪.‬‬ ‫ســر چهــارراه خیابــان هــا وقتــی بــا کــودکان کار مواجهــه‬ ‫مــی شــویم همیشــه عــده ای هســتند کــه ســوال کننــد‬ ‫«یکــی نیســت ایــن بچــه هــا را ســامان بدهــد و آمــوزش‬ ‫دهــد؟» ایــن یکــی نیســت‪ ،‬اکنــون صبــح رویــش شــده‬ ‫اســت‪ .‬بچــه هــای تمــام مــدارس‪ ،‬آینــده ســازان کشــور‬ ‫هســتند و بایــد بــه خروجــی نظــام آموزشــی فکــر کنیــم‪.‬‬ ‫در بخـش بعـدی مراسـم محمـد آزیـن‪ ،‬مدیـر عامـل‬ ‫موسسـه تعلیـم و تربیـت برهـان ضمـن تشـکر و تاییـد‬ ‫سـخنان داوودی گفـت‪ :‬ویژگـی مؤسسـه تعلیـم و تربیـت‬ ‫برهـان‪ ،‬افرادی اسـت که دغدغه مشـترک تعلیـم و تربیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با معرفی مختصر پروژه های مؤسسه‬ ‫برهان افزود‪ :‬رویداد چهارسوق تا به امروز ‪ ۶۰‬ارائه توسط‬ ‫صاحبان تجربه‪ ،‬مسئولین رسمی نظام رسمی کشور‪،‬‬ ‫معلم روستایی مدرسه خالق و ‪ ...‬داشته است‪ .‬مخاطبین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫چـــون مـــا مجبـــور بودیـــم کـــه اینگونـــه مســـیر‬ ‫آموزشـــی را طراحـــی کنیـــم‪ .‬مـــا در مدرســـه صبـــح‬ ‫رویـــش بـــا وجـــدان خـــود رو بـــه رو هســـتیم‪ .‬در‬ ‫مـــدارس عـــادی بـــا وجـــدان خـــود بـــه زودی روبـــرو‬ ‫نم ــی ش ــویم ول ــی در صب ــح روی ــش ب ــا وج ــدان خ ــود‬ ‫در هم ــان بع ــد ازظه ــر رو ب ــرو هس ــتیم و ب ــه همی ــن‬ ‫ســـبب بـــه موثـــر واقـــع شـــدن برنامه‌هـــا فکـــر‬ ‫مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫داوودی پیرامــون خالقیــت آموزشــی در مدرســه‬ ‫صبــح رویــش اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬میــز گفت‌وگــو‪،‬‬ ‫زنــگ حــال خــوب و صــف مارپیــچ کــه در آن بچــه هــا‬ ‫کالس بــه کالس ماننــد همــه مدرســه هــا تفکیک نمی شــوند‬ ‫و هــدف مــا ایــن اســت کــه بچــه هــا وحــدت را بیاموزنــد‬ ‫از جملــه کارهایــی اســت کــه در مدرســه انجــام مــی دهیم‪.‬‬ ‫در ایــن برنامهبچــه هــای بزرگ‌تــر بایــد نقــش حامــی‬ ‫بچــه هــای کوچــک تــر را داشــته باشــند ماننــد فرزنــد‬ ‫بــزرگ تــر در خانــواده کــه حامــی فرزنــد کوچــک تــر‬ ‫اســت‪ .‬همــکاری و کار تیمــی بایــد از مدرســه شــکل بگیــرد‬ ‫و ســپس بــه جامعــه انتقــال مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره دیگــر برنامــه هــای خالقیــت آموزشــی‬ ‫صبــح رویــش افــزود‪ :‬کالس «بــا هــم بهتــر از دیــروز»‪،‬‬ ‫از دیگــر برنامــه هایــی اســت کــه در حــال طراحــی آن‬ ‫هســتیم و هــدف مــا ایــن اســت کــه بچــه هــا حامــی‬ ‫یکدیگــر باشــد و بچــه هــای کالس هــای باالتــر و‬ ‫کالس هــای پاییــن تــر در تقابــل همدیگــر نباشــند‪ .‬ســعی‬ ‫داشــتیم در بحــث آمـــوز ش‌هـــــای رفتــاری‬ ‫برنامــه ریزی‌هــای جــدی داشــته باشــیم‪ .‬آموزش‌هــای‬ ‫مهارتــی را بــه شــغلی و رفتــاری تقســیم بنــدی‬ ‫کرده‌ایــم‪ .‬در کالس هــای زیســت کــده‪ ،‬آمــوزش‬ ‫مهــارت هــای زندگــی ارائــه مــی شــود کــه بســیاری‬ ‫از مهــارت هــا بــه صــورت جــدی در ایــن کالس هــا‬ ‫آمــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪49‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫چهارسوق مدیران‪ ،‬معلمان‪ ،‬دانشجویان و عموم عالقه مندان‬ ‫به تعلیم و تربیت هستند که با نمونه هایی از تجربه های‬ ‫خوب آشنا شوند‪ .‬چهارسوق از امسال احتماال یک رویداد‬ ‫یک روزه کامل با تعداد بیشتری سخنرانی و بخش های‬ ‫جانبی رویداد خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه در خصـــوص حمـــایت از برگزاری‬ ‫«چهارسوقک ها» توسط تیم های متقاضی خبر داد و دربازه‬ ‫رویداد «همسو» گفت‪ :‬این رویداد بین جمع کوچکی از‬ ‫صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت برگزار می شود و مختص‬ ‫کسانی است که می خواهند بشنوند و شنیده شوند‪ ،‬افرادی‬ ‫که چالش هایی دارند و به دنبال پاسخ اند و افرادی که‬ ‫پاسخ هایی برای چالش های دیگران دارند‪.‬‬ ‫آزین درباره رویداد رویش اضافه کرد‪ :‬این رویداد مسئله‬ ‫محور و دانش آموزی است و به دنبال پیدا کردن و حل‬ ‫مسائل آموزشی محیط اطراف است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هویت حلقه های تعلیم و تربیت گفت‪:‬‬ ‫این حلقه ها جمع های دانشجویی یا طلبگی یا اقشار دیگر‬ ‫هستند که طبق آیین نامه یک حلقه با مدیریت دبیر حلقه‬ ‫تشکیل می شود و تاکنون پیش رویداد اول تکانش با‬ ‫همکاری حلقه های تعلیم و تربیت دانشگاه شریف‪ ،‬شهید‬ ‫بهشتی و عالمه طباطبائی انجام شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل مؤسسه تعلیم و تربیت برهان درباره رویداد‬ ‫تکانش گفت‪ :‬تکانش‪ ،‬نوآوری مسئله محور در حوزه آموزش‬ ‫است‪ .‬قلب رویداد تکانش مسئله محور بودن آن در حوزه‬ ‫آموزش است که البته با نوآوری‪ ،‬مسئله حل می شود‪ .‬عنوان‬ ‫دیگری که می توان برای تکانش مد نظر قرار داد کارآفرینی‬ ‫است که مفهوم کارآفرینی عام(اجتماعی یا سودآوری) است‪.‬‬ ‫آزین با اشاره به سرواژه عبارت« تکانش» گفت‪ :‬تکانش‬ ‫‪50‬‬ ‫سرواژه توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی است‪ .‬در‬ ‫تکانش باید مسائلی را به عنوان شرکت کنندگان در رویداد‬ ‫حل کنیم و صرفا ایده پردازی برای انجام کاری نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت مدرسه صبح رویش اظهارکرد‪:‬‬ ‫مسئله صبح رویش‪ ،‬پاسخی برای مسئله ای است که با آن‬ ‫مواجهه شده‌ایم‪.‬‬ ‫آزین با طرح این سوال که «چرا ما در حوزه آموزش و‬ ‫فرهنگ و تربیت وارد شدیم؟» تاکید کرد‪ :‬در درجه اول علوم‬ ‫انسانی پایه ای ترین حوزه علم هستند که با انسان سروکار‬ ‫دارند‪ .‬در درجه دوم حوزه آموزش‪ ،‬تربیت و فرهنگ قلب‬ ‫علوم انسانی است که دقیقا با انسان سروکار دارد‪ .‬دغدغه ما‬ ‫در مؤسسه تعلیم و تربیت برهان و احتماال شرکت‌کنندگان‬ ‫در این مراسم این است که مهم ترین مسائل را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر سه گام شروع مسئله‪ ،‬راه حل و‬ ‫تولید ارزش‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر این سه گام را طی نکنیم شبیه‬ ‫فضاهای دانشگاهی و آموزشی مدرسه می شویم که در‬ ‫آنها اگر با مسئله هم برخورد شود جنبه ساختگی دارد‬ ‫و واقعی نیست‪.‬‬ ‫آزین در مقایسه رویدادهای نوآوری و کارآفرینی با‬ ‫رویداد تکانش اظهار کرد‪ :‬رویدادهای نوآوری و کارآفرینی‬ ‫معموال سیر ندارد‪ .‬نمونه معروف آن استارتاپ ویکندها هستند‬ ‫که بیشتر شبیه اردوها و کمپ ها است که تیم بندی‌ها و‬ ‫ایده‌پردازی همزمان آغاز می شود و معموال ایده از مسئله‬ ‫شروع نمی شود‪ .‬فرق تکانش با رویدادها این است که ایده‬ ‫در سایر رویدادها از بازار شروع می شود که اولویت‪ ،‬سود‬ ‫بیشتر است اما در تکانش اولویت سود نیست‪.‬‬ ‫وی در توضیح سخنان خود ادامه داد‪ :‬در تکانش قصد‬ ‫داریم رویداد را پخته تر کنیم و انسان ها همدیگر را بهتر‬ ‫بشناسند و چند ماه این فرآیند ادامه داشته باشد و ایده ها‬ ‫پخته تر شود و حتی اگر الزم است ایده ها تغییر پیدا کند‬ ‫حتی مسئله ها تغییر پیدا می کند چون عجله ای نداریم‪،‬‬ ‫مهم این استکه از همدیگر یاد بگیریم‪.‬‬ ‫مدیر موسسه برهان درباره پیش رویدادها خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫اصل اتفاق تکانش در پیش رویدادها اتفاق می‌افتد که البته قرار‬ ‫نیست ما فقط منتقل کننده باشیم بلکه نقش تسهیل کنندگی‬ ‫و ایجاد فضای ایده پردازی و نوآوری و نهایتا تهیه ابزارهایی‬ ‫که برای حل مسئله نیاز خواهید داشت راداریم‪ .‬این شما‬ ‫شرکت‌کنندگان هستید که بر روی مسئله کار می‌کنید‪.‬‬ ‫آزین درباره پیش رویدادهای بعدی گفت‪ :‬در پیش‬ ‫رویدادهـــای آتی‪ ،‬درگیــــر چگونگی پیدا کردن مسئله‬ ‫خواهیم بود و افراد به شکل تیم‪ ،‬فرآیند را پیش خواهند‬ ‫برد تا به رویداد نهـــایی برسیم‪ .‬پس می توانیم نام این‬ ‫پیش رویدادها را «دوره تکانش» بگذاریم بدین صورت که‬ ‫رویداد گسسته از هم نیست‪.‬‬ ‫وی درخصوص ثبت نام در دوره های آتی تکانش نیز گفت‪:‬‬ ‫احتماال ثبت نام در دوره های بعدی به صورت کل دوره است‬ ‫تا افرادی که همراه تکانش هستند مشخص باشند‪.‬‬ ‫آزین با طرح این سوال که «در پیش رویدادها چه‬ ‫اتفاقی قرار است رخ دهد؟» گفت‪ :‬پیش رویداد‌ها جلسات‬ ‫سخنرانی و کالس درس نیستند و قرار نیست تکنیک‬ ‫آموزش دهیم البته گاهی در صورت نیاز ممکن است این‬ ‫موارد را داشته باشیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬در اصل پیش‬ ‫رویدادها دورهمییادگیری مشارکتی است که سخنرانی ها‬ ‫نیز در این راستا است‪ .‬در این پیش رویدادها تیم سازی‪،‬‬ ‫اجرای فرآیند نوآوری مسئله محور در مدت چند ماه انجام‬ ‫می شود‪ .‬سخنرانی‌ها‪ ،‬ارائه های افراد موفق و احتماال‬ ‫بازدید‌ها کهنقش تسهیل کنندگی فرآیند را دارند‪ ،‬کارگاه‌های‬ ‫آموزشی معطوف به نیاز و تکنیک های ایده پردازی‪،‬‬ ‫تکنیک های حل مسئله‪ ،‬معیارهای انتخاب مسئله و بحث‌هایی‬ ‫درباره مبانی نظری تعلیم و تربیت نیز از برنامه‌هایی است‬ ‫که در پیش رویدادها برگزار می شود‪.‬‬ ‫آزین افزود‪ :‬گاهی گفت‌وگو و بحث مشارکتی صورت‬ ‫می‌گیرد و تیم ها کارشان را ارائه می کنند به عنوان مثال‬ ‫بعد از مرحله انتخاب مسئله‪ ،‬هر تیمی فرصت دارد در‬ ‫زمان کوتاهی برای بقیه گروه ها مسئله‌اش را تشریح کند‪.‬‬ ‫از پیش رویداد سوم که افراد همراه تکانش تصویب خواهند‬ ‫شد‪ ،‬یکی از وظایف هر کدام از تیم ها این است ک یکی از‬ ‫جلسات را اجرا و هماهنگی‌هایش را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫آزین درباره رویداد نهایی نیز عنوان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫رویداد نهایی در حدود آذر ماه در دانشگاه شریف برگزار‬ ‫شود که این رویداد صرفا یک اختتامیه است که احتماال‬ ‫تیم هایی که در پیش رویدادها حضور نداشته باشند هم‬ ‫بتوانند شرکت کنند ولی فقط تیم‌ها داوری خواهند شد‬ ‫و فرآیند انتخاب مسئله و ایده پردازی و حل مسئله اتفاق‬ ‫نمی افتد‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫موانع موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫امـروزه اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬از موضوعـات مهـم مـورد‬ ‫بحـث در کشـورهای مختلـف هسـتند‪ .‬یکـی از دالیـل‬ ‫میـزان اهمیـت اسـتارت‌آپ‌ها نقـش آن‌هـا در اقتصـاد‬ ‫کشـورها و ایجـاد مشـاغل جدیـد اسـت‪ .‬در اسـترالیا‬ ‫ایـن حـوزه موردتوجـه جـدی سیاسـت‌گذاران دولـت‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬چراکـه پیش‌بینـی کرده‌انـد در دو‬ ‫دهـه آینـده‪ ،‬اسـتارت‌آپ‌های حـوزه فنـاوری در حـدود‬ ‫‪ ۵۴۰،۰۰۰‬شـغل جدیـد در اسـترالیا ایجـاد خواهنـد‬ ‫نمـود‪ .‬معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری کشـور‬ ‫نیـز نقـش اسـتارت‌آپ‌ها را در فضـای اقتصادی و توسـعه‬ ‫کسـب‌وکارها بسـیار حائـز اهمیـت می‌دانـد‪ .‬بااین‌حـال‬ ‫اکثریـت اسـتارت‌آپ‌ها در همـان مراحل اولیه با شکسـت‬ ‫روبـرو می‌شـوند‪ .‬لـذا بررسـی موانـع داخلـی موفقیـت‬ ‫آن‌هـا ضـروری بـه نظر می‌رسـد چـون بسـیاری از اوقات‪،‬‬ ‫تنهـا دربـاره اسـتارت‌آپ‌هایی می‌شـنویم کـه موفـق‬ ‫شـده‌اند و داسـتان‌های موفقیـت بـر سـر زبان‌هاسـت‪.‬‬ ‫درحالی‌کـه تعـداد بی‌شـماری از اسـتارت‌آپ‌ها درنهایـت‬ ‫شکسـت‌خورده و فرامـوش می‌شـوند‪ .‬یـک ‌ضرب‌المثـل‬ ‫رایـج در سـیلیکون ولـی ایـن اسـت کـه ‪ ۹۰‬درصـد از‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها درنهایـت شکسـت می‌خورنـد‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌کــه به‌کارگیــری ایده‌هــای اســتارت‌آپی‬ ‫در ایــران نیــز به‌ســرعت در حــال رواج اســت و‬ ‫پیشــرفت روزافــزون آن‌هــا می‌توانــد دررونــد رو بــه‬ ‫رشــد بــازار ســرمایه و حــل چالش‌هــای آن نیــز‬ ‫مؤثــر واقــع شــود‪ ،‬لــذا در ایــن گــزارش بــر شناســایی‬ ‫و بررســی موانــع داخلــی موفقیــت اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫تــاش شــده اســت‪ .‬به‌منظــور تحلیــل موانــع داخلــی‬ ‫موفقیــت اســتارت‌آپ‌های کشــور بــا همــکاری مرکــز‬ ‫توانمندســازی و تســهیل‌گری کســب‌وکارهای نوپــای‬ ‫فــاوا و هســته پژوهشــی نــوآوری کســب‌وکارهای‬ ‫دیجیتــال دانشــگاه تهــران در نیمســال دوم ســال ‪۹۵‬‬ ‫اقــدام بــه انجــام پژوهــش جامعــی مبتنــی بــر روش‬ ‫پیمایــش جهــت شــناخت موانــع داخلــی موفقیــت‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها در کشــور صــورت گرفــت‪ .‬پرسشــنامه‬ ‫ایــن پیمایــش را ‪ ۳۲‬نفــر از فعــاالن اســتارت‌آپی‬ ‫منتخــب کشــور در نمایشــگاه الکامــپ پرکرده‌انــد‬ ‫‪51‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت‌آپی شویم؛‬ ‫همه‌چیز درباره «استارت‌آپ»؛ این آشنای غریب!‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫در این مطلب به همه آنچه درباره استارت‌آپ‌ها از جمله راه‌اندازی‪ ،‬فضای کار و تامین سرمایه آنها و ‪ ...‬نیاز دارید بدانید‪ ،‬می‌پردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی راه پرداخت وقتی کلمه استارت‌آپ را می‌شنویم ذهنمان به سرعت به سمت گروهی از برنامه‌نویسان جوانی می‌رود که در دفتر کوچکی‬ ‫دور هم جمع شده‌اند و درباره کسب‌وکار جدید خود گفت‌وگو می‌کنند‪ .‬از محیط بی‌استرس و دغدغه خود لذت می‌برند و درباره قرار آخر هفته خود با دوستان‬ ‫سرمایه‌گذارشان صحبت می‌کنند و وقتی که استارت‌آپ در مورد کسب‌وکارهای کوچکی مثل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها استفاده می‌شود‪ ،‬تعجب می‌کنیم‪ .‬البته به‬ ‫نوعی هم تصور غلطی نیست‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سرمایه‌دار افرادی هستند که سرمایه مالی خود را در این‬ ‫راه سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫رسمی متشکل از جمعی از سرمایه‌داران است که سرمایه‬ ‫شرکت را مدیریت می‌کنند و با هدف بازگشت سرمایه در‬ ‫صدد کمک به استارت‌آپ‌ها بر می‌آیند‪.‬‬ ‫استارت‌آپ چیست؟‬ ‫استارت‌آپ شرکت کوچک کارآفرینی است که شکافی‬ ‫در بازار را شناسایی کرده و آن را هدف خود قرار می‌دهد و‬ ‫محصول یا خدمتی نوآورانه به مشتریان خود ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫محصوالت یا خدماتی که این کسب‌وکارها ارائه می‌دهند‬ ‫در حال حاضر توسط شرکت دیگری ارائه نمی‌شود و یا‬ ‫در مدل ارائه آن مشکالتی وجود دارد‪ .‬در مراحل اولیه‬ ‫برپایی یک کسب‌وکار تازه مخارج آنها از درآمدشان‬ ‫بیشتر است چرا که بر توسعه و بازاریابی محصوالتشان‬ ‫تمرکز بیشتری دارند‪ .‬در نتیجه به یک سرمایه‌گذاری‬ ‫اولیه احتیاج دارند‪ .‬به علت آنکه استارت‌آپ‌ها سابقه‬ ‫کاری ندارند‪ ،‬سرمایه‌گذاری بر آنها ریسک بزرگی است‪.‬‬ ‫به علت نرخ باالی شکست بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران احتمالی عالوه بر ایده باید توانایی آنها را در‬ ‫مدیریت تجربه‌های تیمی بسنجند‪.‬‬ ‫به علت نرخ باالی شکست بسیاری‬ ‫از کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬سرمایه‌گذاران‬ ‫احتمالی عالوه بر ایده باید توانایی‬ ‫آنها را در مدیریت تجربه‌های‬ ‫تیمی بسنجند‬ ‫فرشتگان سرمایه‌گذار‬ ‫به‌طورکلی کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپی می‌توانند‬ ‫در هر شکلی ایجاد شوند‪ .‬اکوسیستم استارت‌آپ‌ها‬ ‫متشکل است از کارآفرینان‪ ،‬سرمایه‌گذاران‪ ،‬منتورها‬ ‫یا مربیان و فرشتگان سرمایه‌دار‪ .‬فرق سرمایه‌گذاران و‬ ‫فرشتگان سرمایه‌دار چیست؟ فرشتگان سرمایه‌گذار که‬ ‫در واقع سرمایه‌داران غیررسمی هستند‪ ،‬با کمک مالی‬ ‫به استارت‌آپ‌ها سعی دارند آنها را در مراحل سخت‬ ‫اولیه کمک کنند و ویژگی آنها این است که به فکر‬ ‫سود حاصل از کسب‌وکار نوپا در سال‌های آتی نیستند‬ ‫که این موضوع این سرمایه‌گذاران را در نقطه مقابل دیگر‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذار رسمی قرار می‌دهد‪ .‬فرشتگان‬ ‫سیلیکون‌ولی‪ ،‬محیطی استارت‌آپی‬ ‫گاهی نیز استارت‌آپ‌ها شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات‬ ‫دانش‌بنیان و تحقیقاتی‪ ،‬دانشکده‌های کسب‌وکار‪،‬‬ ‫برنامه‌های کارآفرینی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های‬ ‫شتاب‌دهنده و کارآفرینی با بازده باال هستند‪ .‬منطقه‌ای‬ ‫شامل همه این المان‌ها‪ ،‬اکوسیستم کارآفرینی پرقدرتی‬ ‫است‪ .‬برای مثال سیلیکون ولی در کالیفرنیا جایی که‬ ‫شرکت‌های بزرگ کامپیوتری و اینترنتی و دانشگاه‌های‬ ‫بزرگی مانند استنفورد قرار دارند‪ ،‬یکی از پر قدرت‌ترین‬ ‫محیط‌ها برای صنایع خالق‪ ،‬کارآفرینان و شرکت‌های‬ ‫استارت‌آپی است‪.‬‬ ‫فضای استارت‌آپ‬ ‫بنیان‌گذاران استارت‌آپی معموالً فرمی غیررسمی‬ ‫نسبت به شرکت‌های سنتی دارند‪ .‬همچنین فضای کار‬ ‫آنها تفاوت قابل‌توجهی نسبت به دیگر سازمان‌ها دارد‪.‬‬ ‫برای مثال محل کار آنها معموالً شامل امکاناتی مانند میز‬ ‫بیلیارد‪ ،‬میز پینگ‌پنگ و… است تا محیطی شاد را برای‬ ‫کارمندان خود فراهم کند و روحیه تیمی و خالقیت را در‬ ‫آنها برانگیزد‪.‬‬ ‫از تفاوت‌های این شرکت‌ها استفاده از ساختار هموار‬ ‫در سازمان است به طوری که کارمندان معمولی به‬ ‫راحتی می‌توانند با بنیان‌گذاران و مدیران خود غیررسمی‬ ‫گفت‌وگو کنند‪ .‬یکی از مثال‌های بارز در این زمینه شرکت‬ ‫گوگل است که به کارمندان خود این امکان را می‌دهد که‬ ‫راحتی خانه را در محل کار خود داشته باشند برای مثال‬ ‫می‌توانند حیوان خانگی خود را به محل کار ببرند‪ .‬این طرز‬ ‫تفکر به منظور افزایش کارایی است‪.‬‬ ‫سرعت رشد نجومی‬ ‫در مقایسه با کسب‌وکارهای سنتی از استارت‌آپ‌ها‬ ‫انتظار می‌رود که سرعت رشد باالیی داشته باشند با نرخ‬ ‫رشد ‪ %۵‬تا ‪ %۷‬در هفته‪ ،‬در مراحل اولیه شروع کسب‌وکار‪.‬‬ ‫این یکی از دالیلی است که بیشتر استارت‌آپ‌ها با‬ ‫ط هستند‪.‬‬ ‫تکنولوژی در ارتبا ‌‬ ‫بیزنس‌های آنالین به راحتی می‌توانند به بخش‬ ‫بزرگ‌تری از بازار دست یابند چرا که وابسته به زمان و‬ ‫مکان نیستند‪ .‬مشتریان می‌توانند از شما خرید کنند یا‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از خدماتتان استفاده کنند بدون آن که نیاز باشد شما‬ ‫بیدار باشید یا محل کارتان در مکان به خصوصی باشد‪.‬‬ ‫بیزنس‌های آنالین به سرعت و عکس‌العمل چابکی نیاز‬ ‫دارند که در شرکت‌های سنتی عملیاتی نمی‌شود‪ .‬اگر این‬ ‫بیزنس‌ها آنالین نباشند و به روز نشوند به صورت سنتی‬ ‫هم قابل خلق کردن نیستند‪.‬‬ ‫رشد پایدار برای یک استارت‌آپ‬ ‫چقدر اهمیت دارد؟‬ ‫رشد پایدار می‌تواند اینطور معنا شود که شرکت بتواند‬ ‫قبل از آنکه نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشد‪،‬‬ ‫به بیشترین مقدار رشد دست یابد‪ .‬با درک صحیحی‬ ‫از پیشرفت پایدار‪ ،‬یک استارت‌آپ می‌تواند بررسی کند‬ ‫که آیا ممکن است در آینده نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد‬ ‫داشته باشد یا آنکه می‌تواند در یک دوره بلندمدت دوام‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫یک کسب‌وکار نوپا ممکن است رشد بسیار زیاد یا بسیار‬ ‫کمی داشته باشند‪ .‬اگر رشد بسیار کم باشد این احتمال‬ ‫وجود دارد که محصول یا مدل کسب‌وکار نامناسب است‪.‬‬ ‫در این صورت محصول یا مدل بیزینس بازبینی خواهد‬ ‫شد و به احتمال زیاد نیاز به جذب سرمایه دوباره است‪.‬‬ ‫اگر استارت‌آپ رشد بسیار باالیی داشته باشد‪ ،‬در این‬ ‫حالت ممکن است فروش از عملیات سبقت گیرد و نیاز به‬ ‫سرمایه مجدد باشد تا بتوان با این رشد ادامه داد‪ .‬داشتن‬ ‫همچین مشکلی خوشایند است چرا که نشان می‌دهد‬ ‫تقاضای باالیی برای محصول یا سرویس استارت‌آپ شما‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫بدترین حالت این دو موقعیت آن است که به احتمال‬ ‫زیاد ممکن است مجبور شوید بخشی است سهام شرکت‬ ‫را واگذار کنید تا سرمایه به دست آورید و یا اگر وام‬ ‫می‌گیرید‪ ،‬سودهای آن را پرداخت کنید تا زمانی که کل‬ ‫پول بازگردانده شود‪.‬‬ ‫در میان رشد بسیار باال و رشد بسیار پایین‪ ،‬رشد پایدار‬ ‫در یک سازمان است‬ ‫جایی که یک استارت‌آپ‬ ‫باید به فعالیت بپردازد‪ .‬رشد‬ ‫پایدار برای آینده بلندمدت یک استارت‌آپ‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬استارت‌آپ به حفظ این سطح از رشد‬ ‫احتیاج دارد تا بتواند ماکسیمم کارایی را بدون درخواست‬ ‫کمک از بیرون داشته باشد‪.‬‬ ‫آیا همه استارت‌آپ‌ها موفق می‌شوند؟‬ ‫آغاز یک کسب‌وکار جدید سفری به ناشناخته‌ها است و‬ ‫کارآفرینان باید توانایی آن را داشته که بتوانند با ابهام‪ ،‬عدم‬ ‫اطمینان و چالش‌های متعدد کنار آیند‪ .‬استارت‌آپ‌هایی‬ ‫نجات خواهند یافت و موفق خواهند شد که ویژگی‌های‬ ‫رشد پایدار‬ ‫برای آینده‬ ‫بلندمدت‬ ‫یک استارت‌آپ‬ ‫بسیار مهم‬ ‫است‬ ‫زیر را داشته باشند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬چشم‌انداز‪ :‬یک چشم‌انداز به خوبی تعریف شده‬ ‫مهارت یا هدیه‌ای است که مدیر هر شرکتی برای گذر‬ ‫از خط پایان به آن نیاز دارد‪ .‬استارت‌آپ در همان مراحل‬ ‫ابتدایی نیاز به چشم‌اندازی برای چگونگی کسب درآمد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سرعت‪ :‬انجام کارها به شیوه‌ای سریع یکی از‬ ‫دالیلی است که استارت‌آپ را اهداف خود می‌رساند‪.‬‬ ‫اینکه چه زمانی استارت‌آپ را بنیان‌گذاری کنیم یا اینکه‬ ‫چه زمانی استارت‌آپ آماده سبقت‌گیری از رقبا است‪ ،‬در‬ ‫موفقیت آن تفاوت حاصل می‌کند‪ .‬استارت‌آپ‌های موفق‬ ‫به‌هیچ عنوان روند انجام کار را به تعویق نمی‌اندازند و باید‬ ‫تا جایی که می‌توانند برای اتمام یک کار تالش کنند‬ ‫‪ .۳‬مدیریت بودجه‪ :‬استارت‌آپ موفق مدیریت مالی‬ ‫کارآمدی دارد‪ .‬بودجه مورد نظر هر بخش باید در نظر‬ ‫گرفته شود و از هزینه‌های غیرضروری اجتناب شود‪.‬‬ ‫ارزیابی اهداف و اختصاص دادن بودجه مورد نظر آن برای‬ ‫هر استارت‌آپی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهارت‌های اجتماعی‪ :‬شبکه‌سازی از دیگر دالیل‬ ‫موفقیت یک استارت‌آپ است‪ .‬تیم بنیان‌گذاری که با افراد‬ ‫قدرتمند و تأثیرگذار در بیزینس در ارتباط باشند در آینده‬ ‫به راحتی می‌توانند با این افراد همکاری داشته باشند و‬ ‫سرمایه‌گذاران مناسبی را پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قابلیت انطباق با تغییرات‪ :‬بهترین استارت‌آپ‌ها‬ ‫همواره سعی دارند که با جدیدترین تکنولوژی‌ها منطبق‬ ‫باشند‪ .‬سازگاری با تغییرات می‌تواند به پیشرفت‌های‬ ‫عمده‌ای منجر شود‪ .‬استارت‌آپ نیاز دارد که محصول یا‬ ‫خدمات خود را بارها تکرار کند تا به آن دانش مورد نظر‬ ‫درباره محصول خود دست یابد و به بهترین شکل آن را‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫فشار کاری استارت‌آپ زیاد شده است؟‬ ‫چه می‌توان کرد؟‬ ‫زمانی که حجم کاری استارت‌آپ چشم‌گیر می‌شود‪،‬‬ ‫شاید زمان مناسبی باشد که بخشی از کار برون‌سپاری‬ ‫شود‪ .‬برون‌سپاری چیست؟ برون‌سپاری روشی برای‬ ‫سازمان‌ها است تا هزینه‌های خود را با انتقال دادن بخشی‬ ‫از کار به تأمین‌کنندگان خارجی کاهش دهند‪ .‬شرکت‌ها‬ ‫با برون‌سپاری می‌توانند تمرکز بیشتری بر کار خود‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬گاهی اوقات استفاده از پشتیبانی بیرون‬ ‫از سازمان بسیار پربازده‌تر از صرف هزینه و زمان برای‬ ‫بازکردن دپارتمان جدید در سازمان است؛ اما چه خدماتی‬ ‫را می‌توان برون‌سپاری کرد؟‬ ‫وظایف اداری‬ ‫تمرکز بر روند اصلی استارت‌آپ‪ ،‬کلیدی برای پیشرفت‬ ‫است خصوصاً در روزهای اولیه؛ اما به راحتی می‌توان‬ ‫درگیر کارهای کوچک روزمره اداری شد؛ اما تصور کنید‬ ‫که کارمندی مجازی استخدام کرده‌اید که می‌تواند‬ ‫کارهای تکراری مانند جواب دادن تماس‌ها و ایمیل‌ها‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی قرارها و واردکردن داده‌ها را انجام می‌دهد‪ .‬این‬ ‫یک جایگزین بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از داشتن یک کارمند‬ ‫تمام‌وقت است چرا که شما تنها برای ساعت‌هایی که در‬ ‫آن کار انجام می‌شود هزینه می‌پردازید‪.‬‬ ‫امور مالی‬ ‫ردیابی دقیق تراکنش‌های روزانه و استفاده از داده‌های‬ ‫ذخیره شده برای تصمیم‌گیری‌های مالی در آینده‬ ‫کسب‌وکار شما بسیار اهمیت دارد‪ .‬اگر زمان یا مهارت‬ ‫الزم در این زمینه را ندارید‪ ،‬بهتر است متخصصانی در‬ ‫خارج از شرکت آن را برای شما انجام دهند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫تفاوت استارت‌آپ با کسب‌وکارهای کوچک‬ ‫استارت‌آپ‌ها همواره با بیزینس‌های کوچک اشتباه‬ ‫گرفته می‌شوند اما حقیقت آن است که تفاوت بسیاری بین‬ ‫آنها وجود دارد‪ .‬برای سال‌ها سرمایه‌گذاران استارت‌آپ‌ها‬ ‫را ورژن کوچک‌تری سازمان‌های بزرگ تصور می‌کردند که‬ ‫این مشکل‌ساز بود چرا که تفاوتی ایدئولوژیک و سازمانی‬ ‫میان استارت‌آپ‪ ،‬کسب‌وکار کوچک و سازمان‌های بزرگ‬ ‫وجود دارد که این اهمیت تفاوت در استراتژی‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری و شاخص‌های عملکرد کلیدی روشی برای‬ ‫سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد‪ ،‬یا میزان خوب‬ ‫بودن عملکرد سازمان و یا عملکرد یک واحد سازمانی را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بنیان‌گذار استارت‌آپ مقیاس‌پذیر نمی‌خواهد که تنها‬ ‫مدیر خود باشد بلکه دوست دارد دنیا را در برگیرد‪ .‬او از‬ ‫همان روز اول به فکر رشد استارت‌آپ و تبدیل آن به‬ ‫یک شرکت بزرگ پیشرو و بر هم زننده است‪ .‬او اعتقاد‬ ‫دارد که به آن ایده بزرگ دست یافته است که بازار را‬ ‫تکان خواهد داد و مشتریان را از سازمان‌های فعلی بیرون‬ ‫خواهد آورد و حتی بازار جدیدی ایجاد خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫تعریف دقیقاً در مقابل تعریف بیزینس‌های کوچک قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در واقع کسب‌وکارهای کوچک سازمان‌های‬ ‫خودکفایی هستند که عملیات خود را به طور مستقل‬ ‫انجام می‌دهند و برای سوددهی برنامه‌ریزی شده‌اند نه‬ ‫غلبه بر بازار کسب‌وکارشان‪.‬‬ ‫در حالی که بنیان‌گذار یک استارت‌آپ و صاحب یک‬ ‫کسب‌وکار کوچک هر دو کارآفرین هستند؛ هدف‪ ،‬کارکرد‬ ‫اولیه و نحوه سرمایه‌گذاری مدل‌های کسب‌وکار مربوطه‬ ‫اساسا متفاوت است‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫طراحی و توسعه وب‌سایت‬ ‫به‌عنوان یک استارت‌آپ‪ ،‬وب‌سایت اولین رابط با‬ ‫مشتریان احتمالی است‪ .‬در نتیجه بهترین معرفی آنالین‬ ‫شرکت یکی از موارد حیاتی است‪ .‬اگر در این کار مهارتی‬ ‫ندارید‪ ،‬آن را به دست متخصصان این کار بسپارید‪.‬‬ ‫مطمئن شوید که ایده‌ها و انتظارات خود را از وب‌سایت‬ ‫به طور کام ً‬ ‫ال واضح انتقال دهید تا بتوانید کیفیت مورد‬ ‫نظر را به دست آورید‪ .‬داشتن یک وب‌سایت کاربردی‪ ،‬با‬ ‫استفاده کاربری آسان و ظاهری مقبول باعث خواهد شد‬ ‫که از همان روزهای اولیه قدمی از رقبا جلوتر باشید‪.‬‬ ‫بازاریابی دیجیتال‬ ‫با عملیات زیادی که در استارت‌آپ در حال اجرا‬ ‫است‪ ،‬ممکن است بازاریابی دیجیتال به فراموشی سپرده‬ ‫شود‪ .‬بازاریابی دیجیتال موفق از عضوهای حیاتی یک‬ ‫استارت‌آپ موفق است‪ ،‬در نتیجه برای حصول بهترین‬ ‫نتیجه نیاز است که این بخش نیز برون‌سپاری شود‪.‬‬ ‫بازاریابی دیجیتال دارای جوانب و استراتژی‌های مختلفی‬ ‫است از جمله بازاریابی محتوا و رسانه‌های اجتماعی‪.‬‬ ‫استخدام تیم تمام‌وقت بازاریابی و انجام تمام مراحل‬ ‫مقرون به صرفه نیست و می‌تواند خسته‌کننده باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از خدمات دیگری وجود دارد که می‌تواند‬ ‫برون‌سپاری شود مانند پشتیبانی فنی و طراحی گرافیکی؛‬ ‫اما قبل از آنکه تصمیم بگیرید کدام یک از خدمات‬ ‫برون‌سپاری شوند‪ ،‬برنامه و مدل کسب‌وکار خود را آماده‬ ‫کنید و تصمیم بگیرید که کدام یک از فعالیت‌ها شما‬ ‫را از کار اصلی خود دور خواهد کرد‪ .‬با کمک گرفتن‬ ‫از پشتیبانی خارج از شرکت به راحتی می‌توانید بازده‬ ‫عملیات استارت‌آپ افزایش دهید‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اما حاال ممکن است بپرسید‬ ‫چگونه یک استارت‌آپ آغاز کنیم؟‬ ‫در آینده زندگی کنید‪ .‬بسیاری از ما در حال یا گذشته‬ ‫سپری می‌کنیم‪ .‬تجزیه‌ و تحلیل کسب‌وکارهایی که تا به‬ ‫‌حال موفق شده‌اند و کپی کردن راه‌های موفقیت آنها‬ ‫بسیار ساده است‪ .‬البته که این راه معقولی برای تفکر‬ ‫است اما روشی مناسب برای شروع یک استارت‌آپ بزرگ‬ ‫نیست‪ .‬برای استارت‌آپی‌ها غیرممکن‪ ،‬ممکن می‌شود‪.‬‬ ‫برای مثال استارت‌آپ همپا را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫همسفری یا کارپولینگ (‪ )Carpooling‬به معنای‬ ‫توافقی جهت به اشتراک‌گذاری یک خودرو در سفرهای‬ ‫مشترک است‪ .‬همسفری در مسیرهای پرتردد مانند‬ ‫محل کار‪ ،‬دانشگاه و یا مسیرهای طوالنی‬ ‫بین‌شهری کارایی بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬اپلیکیشن همپا‬ ‫این امکان را‬ ‫فر ا هم‬ ‫‪54‬‬ ‫می‌کند تا هم مسیرهایتان را پیدا کرده و با آنها هم‌سفر‬ ‫شوید‪ ،‬هزینه‌های خود را کاهش داده و سفر خوشی را‬ ‫تجربه کنید‪.‬‬ ‫ایده آنکه در هر مکانی در هر زمان حداقل دو نفر‬ ‫وجود دارند که مبدا و مقصد آنها حدودا یکی است‪ ،‬ایده‌ای‬ ‫کام ً‬ ‫ال ناواضح است و حداقل سه مفروض دارد‪ .‬در نتیجه‬ ‫این استارت‌آپ نیازمند اطالعات و داده‌های وسیعی درباره‬ ‫مسیرهای پر استفاده توسط مردم است‪ .‬این نوع از تجزیه‬ ‫و تحلیل داده‌ها تنها مدت کوتاهی است که مورد استفاده‬ ‫همه قرار گرفته است؛ اما اوبر‪ ،‬ورژن خارجی همپا‪ ،‬اولین‬ ‫بار در سال ‪ ۲۰۰۹‬این استارت‌آپ را راه‌اندازی کرد‪ .‬آنها در‬ ‫آینده زندگی می‌کردند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به اطراف خود نگاه کنید‪ .‬کمبود چه چیزی را در‬ ‫اطراف خود احساس می‌کنید‪ .‬احتماالً تا به حال متوجه‬ ‫شده‌اید که قبل از اسنپ‪ ،‬استفاده از آژانس لذت‌بخش‬ ‫نبود‪ .‬یا قبل از سینماتیکت‪ ،‬خرید بلیط سینما بسیار‬ ‫سخت بود؛ اما حاال به راحتی بلیط می‌خرید و حتی‬ ‫می‌توانید صندلی مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ اما همه‬ ‫اینها در گذشته است‪ .‬در زمان حال احساس کمبود چه‬ ‫چیزی را در زندگی خود احساس می‌کنید؟‬ ‫‪ .۳‬تفکرات خود را روی کاغذ بیاورید‪ .‬مهم نیست که‬ ‫شما چقدر باهوش هستید‪ ،‬ممکن است هنگام اجرا بعضی‬ ‫در آینده زندگی کنید‪ .‬بسیاری‬ ‫از ما در حال یا گذشته سپری‬ ‫می‌کنیم‬ ‫از موارد فراموش شود‪ .‬مکالمات خود با دیگران‪ ،‬مشاهدات‬ ‫تصادفی و پیشنهاد‌هایی که به ذهنتان خطور می‌کند را‬ ‫یادداشت کنید و هنگام اجرا از آنها استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یک نمونه اولیه تهیه کنید‪ .‬از تفکرات خود یک‬ ‫نمونه عینی بسازید‪ .‬برنامه‌ریزی و طراحی کنید‪ ،‬هر کاری‬ ‫که نیاز است تا آنها را از بعد تفکرات درآورد‪ .‬خیلی از افراد‬ ‫در این مرحله متوقف می‌شوند‪ .‬پس با نمونه‌سازی شما‬ ‫یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نمونه خود را به ‪ ۱۰۰‬نفر نشان دهید‪ .‬از حاال به بعد‬ ‫نیاز است که از ناحیه امن خود بیرون بیایید و اجازه دهید‬ ‫تا دیگران کار شما را نقد کنند‪ .‬این افراد ممکن است‬ ‫نزدیکان شما یا افراد کام ً‬ ‫ال غریبه باشند‪ .‬چرا ‪۱۰۰‬؟ چون‬ ‫نیاز است که دیدگاه‌های مختلف را بسنجید و الگویی از‬ ‫میان تمام نظرات به دست آورید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به دنبال شریک باشید‪ .‬زمانی که نمونه اولیه شما‬ ‫در حال شکل‌گیری است‪ ،‬به دنبال شخصی باشید بتواند‬ ‫زمان خود را برای این پروژه بگذارد چرا که قرار است دنیا‬ ‫با این پروژه تغییر داده شود و مطمئناً چیزی مهم‌تر از‬ ‫این نیست‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کسب‌وکار خود را ثبت کنید‪ .‬به‬ ‫دنبال وکیلی باشید که بتواند‬ ‫شما را در این کار‬ ‫همیا ر ی‬ ‫کند‪ .‬میان خود و شریکتان انصاف را رعایت کنید و هردو‬ ‫حداکثر توانتان را بر این کار بگذارید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به دنبال سرمایه‌گذار و ساخت ورژن اولیه باشید‪.‬‬ ‫هیچ تضمینی نیست که چه زمانی می‌توانید یک‬ ‫سرمایه‌گذار پیدا کنید البته اگر بتوانید پیدا کنید‪ .‬اگر‬ ‫سایر استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری شده‌اند دلیلی بر آن‬ ‫نیست که استارت‌آپ شما هم سرمایه‌گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫همیشه بدترین حالت را در نظر بگیرید و اولین ورژن کار‬ ‫خود را تولید کنید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬حال استارت‌آپ خود را راه‌اندازی کنید‪ .‬آن زمان‬ ‫که حتی ذره‌ای سوددهی در آن می‌بینید آن را راه‌اندازی‬ ‫کنید‪ .‬ویژگی‌های بیشتر‪ ،‬رابط آسان‌تر و سرعت بهتر اگر‬ ‫ویژگی‌های اصلی مناسب نباشند‪ ،‬به کار نخواهند آمد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مشتریان خود را دنبال کنید؟ آیا برای استفاده از‬ ‫محصول شما بر خواهند گشت یا خیر؟ دالیل آن را پیدا‬ ‫کنید‪ .‬به سراغ مشتریان دیگر بروید‪ .‬استفاده از محصول‬ ‫شما ضعف‌های خود را نشان خواهد داد‪ .‬آنها را به سمت‬ ‫استارت‌آپ خود جذب کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬رشد کنید‪ .‬در واقع پیشنهاد می‌شود که هفته‌ای‬ ‫‪ %۵‬پیشرفت داشته باشید‪ .‬اگر با همین روند پیش روید‬ ‫در مدت ‪ ۴‬سال ‪ ۲۵‬میلیون مشتری خواهید داشت‪ .‬این‬ ‫یعنی یکی از بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌ها‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬و در آخر موفقیت‪ .‬موفقیت می‌تواند هر چیزی‬ ‫باشد‪ .‬ممکن است شما بخواهید استارت‌آپ خود را‬ ‫به شرکت دیگری بفروشید یا آن‌که با متقاعد کردن‬ ‫سرمایه‌گذاران سعی کنید برای توسعه کار خود سرمایه‬ ‫بیشتری به شما اختصاص دهند‪ .‬در هر حال شما اکنون‬ ‫یک استارت‌آپ موفق دارید‪.‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫بـرای آنکـه بتوانیـد چیـزی خلـق کنیـد کـه کاربـران‬ ‫عالقـه داشـته باشـند‪ ،‬بایـد آنهـا را درک کنیـد؛ و هر چه‬ ‫کـه شـما بزرگ‌تـر باشـید ایـن کار سـخت‌تر اسـت‪ .‬در‬ ‫نتیجـه سـعی کنیـد از همـان ابتـدای کار بـه نیازهـای‬ ‫مشـتریان خـود گـوش دهید و آنهـا را در کار خـود لحاظ‬ ‫کنیـد‪ .‬ممکـن اسـت چیزی کـه در نظر شـما مهم اسـت‬ ‫ازنظـر دیگـران بی‌اهمیـت باشـد‪ .‬سـعی کنیـد مطابـق با‬ ‫میـل مشـتریان خـود پیـش روید‪.‬‬ ‫اگر به دنبال فضایی برای استارت‌آپ خود هستید به‬ ‫دنبال حرفه‌ای بودن نباشید‪ .‬تخصص یعنی انجام درست‬ ‫کار‪ .‬به فکر اجاره محلی برای آغاز کار خود نباشید‪.‬‬ ‫بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌ها و کسب‌وکارها کار خود‬ ‫را از زیرزمین خانه خود شروع کرده‌اند‪.‬‬ ‫در آخر اگر فکری در ذهن خود دارید‪ ،‬آن را عملی‬ ‫کنید‪ .‬شروع یک استارت‌آپ آنطور که از بیرون به نظر‬ ‫می‌رسد پر رمز و راز نیست‪ .‬نیازی نیست که در مورد‬ ‫کسب‌وکار اطالعات زیادی داشته باشید‪ .‬در طول مسیر‬ ‫استارت‌آپ تجربه‌های زیادی به دست خواهید آورد‪.‬‬ ‫چیزی خلق کنید که کاربران دوست داشته باشند و برای‬ ‫موفقیت آن تالش کنید‪■.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری اولین دوره مدرسه تابستانه کسب‌وکار خواجه‌نصیر‬ ‫هدف تربیت مرد جنگی در کارآفرینی است!‬ ‫مدیـــر مرکـــز رشـــد دانشـــگاه خواجـــه نصیـــر بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه در دوره مدرس ــه کســب‌وکار ه ــرروز‬ ‫شـــرکت‌کنندگان بـــا یـــک مبحـــث آشـــنا می‌شـــوند‬ ‫افـــزود‪ :‬بـــر اســـاس برنامه‌ریزی‌هـــا مدرســـه تابســـتانه‬ ‫کســـب‌وکار خواجـــه نصیـــر در ‪ 14‬روز برگـــزار‬ ‫می‌شـــود کـــه در هـــرروز شـــرکت‌کنندگان بـــا یـــک‬ ‫مبحـــث مرتبـــط جهـــت ورود بـــه عرصـــه کارآفرینـــی‬ ‫آشـــنا می‌شـــوند‪.‬‬ ‫وی پیرامــون مباحــث آموزشــی ایــن مدرســه‬ ‫کسـب‌وکار بــه خبرنــگار بــازار کار نویــن گفــت‪ :‬مباحــث‬ ‫آموزشــی از شــناخت ویژگی‌هــای فــردی گرفتــه تــا ایــده‬ ‫پــردازی‪ ،‬کار تیمــی‪ ،‬شبکه‌ســازی و ‪ ...‬را در برمی‌گیــرد‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه در نظـر داریـم هـر آن‬ ‫چیـزی کـه بـرای شـروع ورود افراد بـه عرصه کسـب‌وکار‬ ‫الزم اسـت در ایـن مدرسـه آمـوزش دهیـم ادامـه داد‪ :‬بـر‬ ‫همیـن اسـاس اصـول بازاریابـی‪ ،‬فنـون مذاکـره و تنظیـم‬ ‫قـرارداد‪ ،‬تدویـن طـرح کسـب‌وکار‪ ،‬برنـد سـازی‪ ،‬فراینـد‬ ‫توسـعه محصـول و ‪ ...‬در ایـن ‪ 14‬روز به شـرکت‌کنندگان‬ ‫آمـوزش داده می‌شـود‪ ،‬تـا شـرکت‌کنندگان بـرای ورود به‬ ‫بـازار کار توانمند شـوند‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز رشــد دانشــگاه خواجــه نصیــر بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه مهم‌تریــن مــا هــدف تربیــت مــرد جنگــی در‬ ‫کارآفرینــی اســت افــزود‪ :‬بــه دلیــل حفــظ کیفیــت در‬ ‫دوره اول ‪ 35‬نفــر بیشــتر جــذب نکردیــم و امیدواریــم‬ ‫اگــر نتایــج ثمربخــش بــود در دوره‌هــای بعــدی ظرفیــت‬ ‫پذیــرش را بــاال ببریــم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال مــا کــه دوره بعــدی‬ ‫چــه زمانــی برگــزار می‌شــود ؟ گفــت‪ :‬در حالــت معمــول‬ ‫دوره‌هــا یک‌ســاله اســت ‪ ،‬امــا ایــن احتمــال وجــود دارد‬ ‫کــه دوره زمســتانه نیــز دایــر کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن ‪ 14‬روز مدرســه‬ ‫در مرکز رشد‬ ‫دانشگاه خواجه نصیر مهم‌ترین‬ ‫هدف شناسایی و حمایت از افراد‬ ‫توانمند است‬ ‫کســب‌وکار در هــر جلســه یــک مــدرس مباحــث را‬ ‫آمــوزش می‌دهــد افــزود‪ :‬در کنــار آن‌هــا دســتیارها و‬ ‫منتورهــا نیــز فعالیــت دارنــد کــه تیــم حــدود ‪ 30‬نفــره‬ ‫را تشــکیل می‌دهنــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا امــکان‬ ‫حضــور برگزیــدگان ایــن مدرســه در مرکــز رشــد خواجــه‬ ‫نصیــر وجــود دارد؟ گفــت‪ :‬اصــوالً در مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه مهم‌تریــن هدفمــان شناســایی و حمایــت از‬ ‫افــراد توانمنــد اســت کــه بــر همیــن اســاس بــه کســانی‬ ‫کــه ایــده خوبــی دارنــد کمــک می‌شــود تــا ایــده خــود‬ ‫را تبدیــل بــه محصــول کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود در این زمینه افراد حمایت می‌شوند تا بتوانند‬ ‫شرکتی تشکیل داده و کسب‌وکار خود را آغاز کنند‪.‬‬ ‫ابراهیمــی در پایــان در توصیــه‌ای بــه عالقه‌منــدان‬ ‫ورود بــه عرصــه کسـب‌وکار گفــت‪ :‬اگــر واقعـاً بــه دنبــال‬ ‫راه‌انــدازی کسـب‌وکار هســتید مدرســه مــا بــه درد آن‌هــا‬ ‫می‌خــورد و تمــام هــدف مــا تربیــت کارآفریــن اســت‪.‬‬ ‫شــایان‌ذکر اســت کــه برگــزاری مدرســه تابســتانه‬ ‫کســب و کاردر امتــداد رویــداد ملــی اینــوکاپ کــه‬ ‫دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی‬ ‫بــراي تقويــت مهــارت هــای کارآفرينــان‪ ،‬فعاليــن‬ ‫کســب‌وکارهای نوپــا و توانمندســازی دانشــجويان و‬ ‫دانش‌آموختــگان جهــت ورود موفــق بــه بــازار كار‬ ‫حرفــه‌ای و بــا حمايــت معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫رياســت جمهــوری از برنامــه نــوآوري دانشــگاه تحــت‬ ‫عنــوان اینــوکاپ پــاس (‪ )Innocupplus#‬برگــزار‬ ‫کــرد‪ ،‬انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫همچنيــن جشــنواره نــوآوري و کســب‌وکار خواجــه‬ ‫نصيــر(آذر الــي اســفند ‪ )۹۶‬محملــي خواهــد بــود كــه‬ ‫محصــوالت مدرســه تابســتانه بــا حضــور رقبــا و داوران‬ ‫حرفــه‌ای در آن بــه بوتــه آزمــون گذاشــته می‌شــوند‬ ‫و همچنيــن فرصــت جــذب ســرمايه و معرفــي بــه‬ ‫ســرمایه‌گذاران را خواهنــد يافــت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اولیـن دوره رویـداد آموزشـی و توانمندسـازی در مدرسـه تابسـتان کسـب‌وکار دانشـگاه خواجه‌نصیرالدین طوسـی از ‪ 28‬مردادمـاه لغایت ‪ 14‬شـهریورماه‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازار کار نویـن‪ ،‬هم‌زمـان با برپایـی ایـن رویـداد ‪ 14‬روزه‪ ،‬حامـد ابراهیمـی‪ ،‬مدیر مرکـز رشـد دانشـگاه خواجه‌نصیرالدین طوسـی‬ ‫مهم‌تریـن برنامه‌هـای ایـن مدرسـه کسـب‌وکار را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارشی از رویداد کارآفرینی جهاددانشگاهی در اصفهان؛‬ ‫استارت‌آپ‌های دانش‌آموزی‬ ‫پنجره‌ای به سوی کارآفرینی در مدارس‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫باالخــره پــای اســتارت آپ هــا بــه مــدارس و جامعــه دانــش آمــوزی کشــور هــم بــاز شــد و رویــداد اســتارت آپــی مدیریــت نویــن خدمــات شــهری‬ ‫(‪ )startup city‬از مجموعــه رویدادهــای کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی بــه اهتمــام ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانــش آموختــگان جهــاد‬ ‫دانشگاهی(ســتفا) شــعبه صنعتــی اصفهــان و شــعبه دانشــگاه اصفهــان و بــا مشــارکت مرکــز فنــاوری هــای نویــن شــهری شــهرداری اصفهــان‪ ،‬همزمــان بــا‬ ‫نخســتین نمایشــگاه و جشــنواره بیــن المللــی فنــاوری هــای نویــن شــهری (‪ IcS۲۰۱۷‬در تاریــخ ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۱۵‬مــرداد مــاه در شــهر اصفهــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد کارآفرینــی کــه بــا آمــوزش و مشــاوره همــراه بــود حــدود ‪ ۱۰۰‬نفــر از دانــش آمــوزان برتــر و مختــرع مــدارس ســمپاد اصفهــان و‬ ‫دانشــجویان عالقــه منــد و صاحــب ایــده در زمینــه فنــاوری هــای نویــن در مدیریــت شــهری گــرد هــم جمــع شــدند و ضمــن اشــتراک گــذاری طــرح هــا‬ ‫و ایــده هــای خالقانــه خــود‪ ،‬شــبکه ســازی و تیــم ســازی‪ ،‬مهارتهــای کارآفرینــی و فرآینــد اجرایــی ســازی یــک ایــده تــا کســب و کار و راه انــدازی یــک‬ ‫اســتارتاپ نوپــا را در عمــل آموختــه و بــا کمــک‪ ،‬مشــاوره و نظــارت مربیــان متخصــص رویــداد ایــده نوآورانــه خــود را توســعه مدادنــد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد مشــاوران و مربیــان بــا تخصــص هــای کســب وکار‪ ،‬فنــاوری اطالعــات‪ ،‬شــهر هوشــمند‪ ،‬گرافیــک و رایانــه و کارآفرینــی جهــت ارائــه‬ ‫خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی تخصصــی بــه شــرکت کننــدگان حضــور داشــتند و در نهایــت ســه تیــم و ایــده برتــر ارزیابــی‪ ،‬داوری و معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫برگــزاری اســتارت آپ هــای دانــش آمــوزی مــی توانــد در فضــای کنونــی _کــه همــواره بــا بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی همــراه اســت –‬ ‫می‌توانــد ایــن نویــن را بدهــد کــه پرداختــن بــه مقولــه مهــم کارآفرینــی و کســب و کار بایــد از مــدارس آغــاز شــود‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫اهداف و محور های رویداد‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد ایجـاد بسـتری بـرای‬ ‫جـذب و ارائـه ایـده هـا و طـرح هـای نوآورانـه دانـش‬ ‫آمـوزان مسـتعد‪ ،‬دانشـجویان‪ ،‬دانـش آموختگان دانشـگاه‬ ‫هـا‪ ،‬کارآفرینـان و صاحبـان ایـده هـای کسـب و کار در‬ ‫زمینـه فنـاوری هـای نویـن در خدمات هوشـمند شـهری‬ ‫بـود کـه شـهرداری اصفهـان و مرکـز فنـاوری هـای نوین‬ ‫شـهری حامـی آن بودنـد‪.‬‬ ‫محورهـای اصلـی رویـداد شـهر هوشـمند و خدمات‬ ‫نویـن‪ ،‬معمـاری‪ ،‬شهرسـازی و فضـای سـبز شـهری‪،‬‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬زندگـی و رفـاه شـهری‪ ،‬محیـط زیسـت و‬ ‫آلودگـی هـای محیطـی (چالـش هـای زیسـت محیطـی‪،‬‬ ‫مدیریـت پسـماندها‪ ،‬حمـل و نقـل پایـدار و ترافیـک‪،‬‬ ‫فنـاوری های نـرم‪ ،‬صنایع فرهنگی و دسـتی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫هوشـمند‪ ،‬مدیریـت و صرفه جویی انـرژی و انرژی های‬ ‫نویـن و حفـظ و ارتقـا امنیـت در شـهر بـود‪.‬‬ ‫آموزش کسب و کارهای نوپا‬ ‫از دبیرستان شروع شود‬ ‫اسـتارتاپ‌ ایـده‌ای اسـت که بـا هزینه منابع و ریسـک‬ ‫انـدک از یـک کسـب و کار کوچـک بـه رشـد و تکامـل‬ ‫می‌رسـد‪ ،‬ایـن ایده‌هـا توسـط افـراد نخبـه کـه معمـوال‬ ‫از دانشـجویان هسـتند منشـا می‌گیـرد‪ ،‬امـا در نخسـتین‬ ‫جشـنواره بین‌المللـی فناوری‌هـای نویـن شـهری کـه در‬ ‫اصفهـان برگـزار شـد‪ ،‬ایـن بار بـا طـرح جهاد دانشـگاهی‬ ‫دانش‌آمـوزان نخبـه ایـن اسـتان بـه جمـع اسـتارتاپ‌ها‬ ‫پیوسـتند تـا بتواننـد شـانس خـود را بـرای آشـنایی بـا‬ ‫کسـب و کارهـا امتحـان کننـد‪.‬‬ ‫محمدصـادق بیجنـدی‪ ،‬معـاون جهـاد دانشـگاهی در‬ ‫خصـوص برگـزاری رویـداد جشـنواره و نمایشـگاه فناوری‬ ‫شـهری‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مجموعـه رویدادهـای کارآفرینـی‬ ‫در حوزه‌هـای مختلـف بـا توجـه بـه توانمنـدی‌ افـراد‬ ‫و نیازهـای یـک منطقـه و پتانسـیل موجـود در جهـاد‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫می خواهیم شعار ما می توانیم به منصه ظهور برسد‬ ‫محمد نیلفروشان‪ ،‬رییس مرکز جشنواره فناوری‌های‬ ‫نوین شهری نیز با اشاره به توانمندی باالی شرکت‌کنندگان‬ ‫این رویداد اظهار کرد‪ :‬باید با تالش و کوشش جمله «ما‬ ‫جهاد دانشگاهی حلقه‬ ‫میان ایده و بازار را‬ ‫بررسی می‌کند تا‬ ‫شرکت‌ها و استارتاپ‌ها‬ ‫در زمان ارائه محصول‬ ‫دچار مشکل نشوند‬ ‫مشـاور شـهردار اصفهان تصریح کـرد‪ :‬از پهپاد طراحی‬ ‫و سـاخته شـده توسـط ایـن نوجوانـان رونمایـی شـد که‬ ‫ایـن پهپـاد قادر بـه حمل ‪ 20‬کیلـو بار اسـت‪ ،‬در حوادث‬ ‫آتش‌سـوزی‌ اگـر خـودروی آتش‌نشـانی ظـرف ‪ 20‬دقیقه‬ ‫بـه محـل حادثـه برسـد‪ ،‬ایـن پهپـاد در مـدت زمـان دو‬ ‫دقیقـه بـه محـل حادثه می‌رسـد‪.‬‬ ‫نیلفروشـان با اشـاره به شـعار اقتصـاد مقاومتی تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬اقتصـاد مقاومتی بـه معنای اقتصاد ریاضتی نیسـت‪،‬‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی بـه معنـای مرزشـکن بـودن اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫ایـن معنـا کـه تکنولوژی کشـور در تمـام جهـان خواهان‬ ‫داشـته باشـد و جوانـان‌ ما در دنیـا دارای اعتبار باشـند‪.‬‬ ‫در گذشته طرح های دانش آموزی خاک می خورد‬ ‫استارت آپ ها حلقه تکمیل کننده کسب و کار‬ ‫هستند‬ ‫وجیهه لوح موسـوی معاون فناوری و هوشـمند سـازی‬ ‫مدرسـه تیزهوشـان فرزانـگان امیـن اصفهـان با اشـاره به‬ ‫اینکـه دانـش آموزان نخبه اسـتان اصفهـان در این رویداد‬ ‫اسـتارت آپـی گردهـم آمده اند اظهار داشـت‪ :‬بسـیاری از‬ ‫ایـن دانـش آمـوزان اهـل ابتـکار و اختـراع هسـتند و در‬ ‫جشـنواره هایـی مثل جشـنواره خوارزمی موفق به کسـب‬ ‫یک دانش آموز صاحب ایده‪:‬‬ ‫ماهی دو میلیون تومان درآمد دارم‬ ‫محمدجـواد کـردگاری دانـش آمـوز صاحـب ایـده که‬ ‫در ایـن رویداد اسـتارت آپی شـرکت کـرده گفت‪ :‬طرحی‬ ‫را از سـال گذشـته در زمینـه دکوراسـیون و تزئینـات در‬ ‫دسـت اجـرا دارم و توانسـته ام از همیـن االن ماهی بیش‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫دانشـگاهی تعریـف شـده اسـت‪ ،‬در ایـن رویدادهـا‬ ‫اسـتعدادهای مختلـف شناسـایی و بـه سـمت کانون‌های‬ ‫شـکوفایی خالقیـت‪ ،‬مراکـز رشـد و پـارک علـم و فناوری‬ ‫هدایـت می‌شـوند‪.‬‬ ‫بیجنـدی افـزود‪ :‬در اکوسیسـتم کارآفرینـی جهـاد‬ ‫دانشـگاهی از مرحلـه ایـده تـا تولیـد محصـول همـراه بـا‬ ‫یـک اسـتارتاپ پیـش مـی‌رود و افـراد را مـورد حمایـت‬ ‫قـرار می‌دهـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه خالقیـت و نـوآوری جوانـان‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬اگـر این افراد هدایت نشـوند‪ ،‬ممکن اسـت خالقیت‬ ‫و نـوآوری بـه نتیجـه مطلـوب نرسـد‪ .‬خالقیت و نـوآوری‬ ‫زمانـی محقـق می‌شـود کـه همـراه بـا آمـوزش صحیـح‪،‬‬ ‫هدایت و مشـاوره باشـد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان تجاری‌سـازی و فنـاوری اشـتغال‬ ‫دانش‌آموختـگان جهـاد دانشـگاهی در پاسـخ بـه ایـن‬ ‫پرسـش که چـه ایده‌هایـی می‌تواند بـه اسـتارتاپ تبدیل‬ ‫شـوند‪ ،‬گفـت‪ :‬زمانـی کـه یـک فـرد بـه یـک ایـده فکـر‬ ‫می‌کنـد‪ ،‬هم‌زمـان بـا او در دنیـا ‪ 17‬نفـر دیگـر نیـز بـه‬ ‫آن ایـده فکـر می‌کننـد‪ .‬ایـده زمانـی بـه محصـول تبدیل‬ ‫می‌شـود کـه همراه بـا فرایندهـای برنامه‌نویسـی‪ ،‬دریافت‬ ‫مشـاوره‪ ،‬جمـع‌آوری اطالعـات و ‪ ...‬باشـد‪.‬‬ ‫بیجنـدی در خصـوص تجاری‌سـازی فناوری‌ها تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬تجاری‌سـازی در تمـام کشـور موضوعـی جدیـد‬ ‫اسـت‪ ،‬اما بـا حمایت‌های معاونـت علمی‌وفناوری ریاسـت‬ ‫‌جمهـوری و برنامه‌هایـی کـه در جهـاد دانشـگاهی برگزار‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬در چنـد سـال اخیر توجـه بسـزایی به بحث‬ ‫تجاری‌سـازی شـده است‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬شـرکت‌های زیـادی وجـود دارنـد کـه در‬ ‫زمینـه تجاری‌سـازی موفـق نیسـتند‪ ،‬ایـن شـرکت‌ها‬ ‫دارای ایده‌هـای خـوب و برنامه‌ریـزی مناسـبی بوده‌انـد‪،‬‬ ‫امـا بـازار هـدف را به درسـتی شناسـایی نکرده‌انـد‪ ،‬جهاد‬ ‫دانشـگاهی حلقـه میـان ایده و بـازار را بررسـی می‌کند تا‬ ‫شـرکت‌ها و اسـتارتاپ‌ها در زمـان ارائـه محصـول دچـار‬ ‫مشـکل نشوند‪.‬‬ ‫معـاون جهـاد دانشـگاهی در خصـوص برگـزاری ایـن‬ ‫رویـداد بـرای مقطـع دبیرسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بیشـتر‬ ‫رویدادهای کشـور مختص دانشـجویان یا افراد آزاد اسـت‬ ‫و توجـه زیـادی بـه دانـش آمـوزان نمی‌شـود‪ ،‬در حالـی‬ ‫کـه ورودی دانشـگاه‌های کشـور از آمـوزش و پـرورش‬ ‫اسـت‪ .‬اگـر بتوانیـم ادبیـات و مفاهیـم رویـداد اسـتارتاپ‬ ‫و کسـب و کارهـای نوپـا را در دبیرسـتان آمـوزش و بـه‬ ‫دانش‌آمـوزان جهـت دهیـم‪ ،‬در دانشـگاه‌ها اتفاقات خوبی‬ ‫رخ خواهـد داد‪.‬‬ ‫می‌توانیم را»‪ ،‬به منصه ظهور بگذاریم‪ ،‬جشنواره‌ و رویداد‬ ‫استارت آپی برگزار شده فرصت مناسبی برای دانش‬ ‫آموزان است‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مشـکالت کشـور با حضـور جوانان‬ ‫حـل می‌شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬سـه نوجـوان بـه دفتـر او مراجعـه‬ ‫کـرده و بـا مطـرح کـردن توانایـی سـاخت پهپـاد بـرای‬ ‫آتش‌نشـانان‪ ،‬درخواسـت کمـک کرده‌انـد‪ .‬به ایـن منظور‬ ‫بـرای کمـک بـه آنـان جلسـه‌ای را بـا مدیـر آتش‌نشـانی‬ ‫برگـزار کردیـم تـا آن نوجوانـان بتوانند طرح خـود را ارائه‬ ‫د هند ‪.‬‬ ‫رتبـه شـده انـد بنابرایـن تلاش مـا ایـن اسـت کـه ایـن‬ ‫فرزانـدان نخبـه بتواننـد توانایـی هـای خـود را بـه سـوی‬ ‫کسـب و کار سـوق دهند‪.‬‬ ‫وی بـا انتقـاد از اینکـه بسـیاری از دانـش آمـوزان و‬ ‫دانشـجویان توانمنـد بعـد از کسـب رتبـه در جشـنواره‬ ‫هـای مختلـف به حـال خود رها می شـوند اظهار داشـت‪:‬‬ ‫برخـی از تخبـگان برای ادامـه تحصیـل و کار راهی خارج‬ ‫از کشـور مـی شـوند ولی ما بایـد تالش کنیم کسـانی که‬ ‫در کشـورمان مـی ماننـد بتواننـد راه خود را به بـازارکار و‬ ‫اشـتغال و ایجـاد کسـب و کار پیـدا کنند‪.‬‬ ‫لـوح موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه از ‪ 75‬دانـش آمـوز‬ ‫حاضـر در ایـن رویـداد حدود ‪ 50‬نفـر از آنهـا دارای طرح‬ ‫هسـتند گفـت‪ :‬خوشـبختانه در ایـن اسـتارت آپ کـه بـا‬ ‫کمـک جهـاد دانشـگاهی برگـزار می شـود دانـش آموزان‬ ‫بـا شـور و حـال خاصـی حضـور پیـدا کردند‪.‬‬ ‫لوح موسـوی‪ ،‬معاون فناوری و هوشمندسـازی آموزش‬ ‫و پـرورش اظهـار کـرد‪ :‬ایـن جشـنواره نخسـتین تجربـه‬ ‫آمـوزش و پـرورش در اسـتارتاپ‌ اسـت‪ ،‬دانش‌آمـوزان‬ ‫تیزهوشـی کـه دارای طـرح هسـتند در ایـن جشـنواره‬ ‫شـرکت کردنـد‪ ،‬امـا از قبـل هدفمنـد نبودنـد و کسـی از‬ ‫آنهـا حمایـت نکـرده اسـت‪.‬‬ ‫لـوح موسـوی افـزود‪ :‬خوشـحالیم کـه بـا مفهـوم‬ ‫اسـتارتاپ آشـنا شـدیم و توانسـتیم شاهد رشـد و تقویت‬ ‫طرح‌هـای دانـش آمـوزان در ایـن جشـنواره باشـیم و‬ ‫دانش‌آمـوزان ایـن تجربـه را کسـب کننـد که قبـل از این‬ ‫کـه وارد دانشـگاه شـوند بـه اهـداف خـود برسـند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬آمـوزش و پـرورش پتاسـیل‌های زیادی‬ ‫در زمینـه اسـتارتاپ دارد و اگـر بتوانیـم ایـن زمینـه را از‬ ‫دانشـگاه بـه آمـوزش و پـرورش منتقـل کنیـم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫در پایـان هـر هفتـه بـا برگـزاری اسـتارتاپ‌ بـه بهبـود و‬ ‫تقویـت ایده‌هـای دانش‌آمـوزان کمـک کنیـم‪.‬‬ ‫وجیهـه لـوح موسـوی افزود‪ :‬خوشـحالیم که بـا مفهوم‬ ‫اسـتارت آپ آشـنا شدیم و توانسیتم شـاهد رشد و تقویت‬ ‫طـرح هـای دانـش آمـوزان در ایـن جشـنواره باشـیم و‬ ‫دانـش آمـوزان ایـن تجربه را کسـب کنند که قبـل از این‬ ‫کـه وارد دانشـگاه شـوند بـه اهداف خود برسـند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬آمـوزش و پـرورش پتانسـیل زیادی در‬ ‫زمینـه اسـتارت آپ دارد و اگـر بتوانیـم ایـن زمینـه را از‬ ‫دانشـگاه بـه آمـوزش و پـرورش منتقـل کنیم مـی توانیم‬ ‫در پایـان هـر هفتـه با برگـزاری اسـتارت آپ هـا بهبود و‬ ‫تقویـت ایـده هـای دانش آمـوزی کمـک کنیم‪.‬‬ ‫‪57‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از دو میلیـون تومـان درآمـد داشـته باشـم و بـرای هفـت‬ ‫نفـر هـم اشـتغال پاره وقـت ایجـاد کنم‪.‬‬ ‫وی کـه در جشـنواره نوجـوان خوارزمـی صاحـب مقام‬ ‫نخسـت شـده اسـت گفـت‪ :‬بـرای طـرح دسـتبند کودک‬ ‫در جشـنواره خوارزمـی نوجـوان مقـام اول را آوردم و در‬ ‫روبـوکاپ هـم مقام سـوم را آوردم ولی هنوز بـرای تولید و‬ ‫بازاریابـی دسـتبند کودک به سـرمایه گذار نیـاز دارم‪ .‬وی‬ ‫توضیـح داد‪ :‬دسـبتند کـودک برای مدیریـت زمان کودک‬ ‫اسـت تـا بتوانیـم وقـت و زمـان او را کنتـرل کنیـم هـر‬ ‫چقدر فعالیت فیزیکی بیشـتری داشـت امکان اسـتفاده از‬ ‫بازیهـا و جوایـز را بـه او اختصـاص دهیم‪.‬‬ ‫وی کـه یکـی از کـم سـن تریـن کارآفرینـان کشـور‬ ‫نیـز محسـوب مـی شـود دربـاره تالش جهـاد دانشـگاهی‬ ‫در برگـزاری اسـتارت آپ هـا نیـز گفـت‪ :‬اسـتارت آپ هـا‬ ‫محیـط آموزشـی خوبـی را بـرای آشـنایی دانـش آمـوزان‬ ‫فراهـم مـی کننـد و دانش آمـوزان چیزهـای زیـادی را از‬ ‫ایـن محیـط ها یـاد می گیرنـد که مـی تواند بـرای آینده‬ ‫آنهـا مفید باشـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫می خواهیم طرحمان را کامل کنیم‬ ‫هیوا حسن پور دانش آموز فرزانگان امین سه نیز گفت‪:‬‬ ‫طرحی که ما داریم این است که از حشرات برای ایده‬ ‫هایمان استفاده کنیم‪ .‬ما می توانیم از طریق این حشرات‬ ‫نشتی لوله های آب و گاز و غیره را از طریق ابزارهایی که‬ ‫وجود دارد شناسایی کنیم و این ایده می تواند برای آتش‬ ‫نشانی و حوادث زلزله و غیره نیز کاربرد داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این طرح را از سال گذشته دنبال‬ ‫می کرده اظهار داشت‪ :‬تالش می کنیم با تیمی که در این‬ ‫استارت آپ تشکیل دادیم بتوانیم طرحمان را تکمیل و‬ ‫کاربردی کنیم‪.‬‬ ‫در این میان دانش آموزان که روند ایده به ثروت را طی‬ ‫می کنند ایده های جالب و ثروت اندوزی در سر می پرورانند‪.‬‬ ‫مهسا راستی و زهرا میرزایی که از دانش آموزان خالق‬ ‫در این عرصه هستند جعبه دارویی هوشمندی را طراحی‬ ‫کردند که به کمک سالمندان و بیماران آلزایمری رفته و‬ ‫‪58‬‬ ‫زمان مصرف دارو را سر ساعت مقرر یادآوری می کند‪.‬‬ ‫زهرا میرزایی در این زمینه گفت‪ :‬جرقه این ایده از‬ ‫مصرف داروهـــای مادر بزرگش به ذهنش رسیــده و‬ ‫با حمایت‌هـــای مــدرسه و معلمان خود این دستگاهها‬ ‫را ساخته است ‪.‬‬ ‫مهسا راستی نیز افزود‪ :‬به خاطر سن کم در بسیاری‬ ‫از جشنواره ها مانند جشنواره خوارزمی تصور می کردند‬ ‫که این طرح ها کار خودمان نیست و می پرسیدند که چه‬ ‫کسی این طرح را برای شما ساخته است‪ ،‬اما دوست داریم‬ ‫مسئوالن به ما اعتماد داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین محدثه صانعیان و زهرا شعبانی دو دانش‬ ‫آموز ‪ ۱۶‬ساله هستند که توانستند برای رواج بیشتر الرو‬ ‫درمانی و رفع حالت انزجار برای بیمار به جای استفاده از‬ ‫الرو از آنزیم مترشحه این موجود استفاده کنند و بدون‬ ‫ایجاد ارتباط مستقیم بیمار با الرو موجب تسریع بهبود‬ ‫زخم شوند‪.‬‬ ‫فعال حوزه استارت آپ‪:‬‬ ‫استارت آپی های دانش آموزی به آینده شغلی‬ ‫دانش آموزان کمک می کند‬ ‫مهدی نیازی منش نیز از مشاوران این استارت آپ‬ ‫با اشاره به اینکه ‪ 49‬ایده در این استارت آپ مطرح شد‬ ‫گفت‪ :‬بهترین و به موقع ترین تلنگر به دانش آموزان با‬ ‫برگزاری چنین رویدادهایی وارد می شود‪.‬‬ ‫وی از ایده های خوب دانش آموزان در زمینه های‬ ‫مدیریت شهری‪ ،‬عمومی‪ ،‬دارو و سالمت و گردشگری گفت‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری استارت آپ ها برای دانش‬ ‫آموزان مدارس ایده بسیار خوبی است و دانش آموزان با‬ ‫آشنایی با حوزه های مختلف می توانند آینده رشته و شغل‬ ‫خود را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫فعال حوزه استارت آپ گفت‪ :‬تبدیل ایده به کسب و‬ ‫کار از مزیت های نمایشگاه فناوری های نوین شهری است‬ ‫و اولین رویدادی است که دانش آموزان در آن شرکت‬ ‫داشته و سعی می کنند ایده های خود را به کسب و کار‬ ‫تبدیل کنند‪.‬‬ ‫«مهدی نیازمنش» با اشـــاره با نشست فناوری با‬ ‫دانش‌آموزان ایده بازار اظهار کرد‪ :‬دهمین استارت آپ ویکند‬ ‫در اصفهان است که در حوزه فناوری های نوین و به همت‬ ‫جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد که اولین رویدادی است‬ ‫که دانش آموزان در آن شرکت داشته و سعی کردند ایده های‬ ‫خود را به کسب و کار تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بـــرگزاری نمایشگاه بیـــن المللی‬ ‫فناوری‌های نوین شهری در اصفهان تاکید کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشگاه و استارت آپ در کنار هم اقدام خوبی بود که‬ ‫نشاندهنده حمایت شهرداری اصفهان از استارت آپ ها و‬ ‫حوزه ی استارت آپی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روش حمایت ها نیاز به تصحیح دارد‬ ‫افزود‪ :‬باید حمایت از استارت آپ ویکند ها با دید بازتری‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫مهران کرمی‪:‬‬ ‫پای استارآپ ها به مدارس بیشتر باز شود‬ ‫مهران کرمی منتور استارت آپ در حاشیه این رویداد‬ ‫گفت‪ :‬رویدادهای استارت آپی نباید به دانشگاهها و‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن خالصه شود بلکه به مدارس‬ ‫و دانش آموزان نیز باید توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهترین زمان توجه به کارآفرینی و آشنایی با‬ ‫ایجاد کسب و کارها زمان دانش آموزی است که می تواند‬ ‫به درستی مفاهیم کارآفرینی را به آنها منتقل کند‪.‬‬ ‫معرفی تیم های برتر‪:‬‬ ‫این رویداد ‪ 54‬ساعته بعد از سه روز تالش دانش‬ ‫آموزان در تاریخ پانزدهم مرداد به پایان رسید و تیم های‬ ‫کوتوبوس‪ ،‬نجات کوپتر و راهنمای سبد هوشمند به ترتیب‬ ‫اول تا سوم شدند‪.‬‬ ‫اولین نمایشگاه و جشنواره فناوری‌های نوین شهری‬ ‫و همچنین استارت آپ دانش آموزی از ‪ 13‬تا ‪ 15‬مرداد‬ ‫ماه به مدت سه روز در نمایشگاه بین‌المللی پل شهرستان‬ ‫اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای استان اصفهان تصویب شد‬ ‫تشکیل بازار تخصصی مبادله فناوری و هدایت و رونق‬ ‫بخشی به معادالت انتقال فناوری در اصفهان‬ ‫مدیر عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان اصفهان‬ ‫بـا اشـاره به ابزارهای این شـرکت بـرای حمایـت از واحدهای‬ ‫صنعتـی‪ ،‬رقابـت پذیـری‪ ،‬رویکـرد صادراتی و توجه بـه تولید‬ ‫محصـوالت دانـش بنیـان را بـرای شـرکت هـای تولیـدی و‬ ‫صنعتـی اسـتان ضـروری دانسـت و گفـت‪ :‬بـه همیـن منظور‬ ‫از جملـه برنامـه هـای شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان‬ ‫جهـت تسـهیل و تشـویق بخـش هـای تولیـدی مسـتقر در‬ ‫شـهرکهای صنعتـی‪ ،‬ایجـاد زیـر سـاخت های سـخت افزاری‬ ‫و نـرم افـزاری بـا هـدف رقابـت پذیـری شـرکت هـای‬ ‫دانـش بنیـان و ایجـاد بسـترهای الزم جهت توسـعه‪ ،‬انتقال‬ ‫و نفـوذ فنـاوری هـای جدیـد از طریـق فن بـازار بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه زیـر سـاخت هـای ایجـاد شـده توسـط‬ ‫ایـن شـرکت در شـهرک فناوری اصفهـان با فـاز عملیاتی ‪60‬‬ ‫هکتـار و همچنیـن مرکـز خدمـات کسـب و کار مسـتقر در‬ ‫این شـهرک‪ ،‬برای اسـتقرار مشـاورین در حوزه هـای مختلف‬ ‫سـرمایه گـذاری‪ ،‬حقوقی و ‪ ،...‬ایجاد شـهرکه فنـاوری و مرکز‬ ‫خدمـات کسـب وکار را از تجربـه های موفق اسـتان و کشـور‬ ‫در زمینـه توسـعه فنـاوری بخـش هـای تولیدی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامـه گزارشـی از عملکـرد فـن بازار منطقه ای اسـتان‬ ‫اصفهـان در طـی سـه سـال فعالیـت ایـن مرکز‪ ،‬توسـط مدیر‬ ‫فـن بازاراصفهان ارائه شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار اصفهـان نیـز در ایـن نشسـت ارتقای فنـاوری را‬ ‫یکـی از محورهـای توسـعه اسـتان بر شـمرد و گفـت‪ :‬در این‬ ‫راسـتا ایجـاد منطقه ویـژه علم و فنـاوری در دسـتور کار قرار‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫زرگـر پـور افـزود‪ :‬ایجـاد شـهرک هـای علـم و فنـاوری و‬ ‫مرکـز فـن بـازار منطقـه ای اصفهـان از جملـه فعالیـت هایی‬ ‫اسـت که در این اسـتان شـکل گرفته و می تواند بسـتر های‬ ‫توسـعه فنـاوری اسـتان را فراهـم نماید‪.‬‬ ‫اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره بـه وظایـف ایـن منطقـه در‬ ‫راسـتای بـازار تخصصـی مبادلـه فنـاوری و هدایـت و رونـق‬ ‫بخشـی بـه معـادالت انتقـال فنـاوری اظهار داشـت‪ :‬فـن بازار‬ ‫منطقـه ای اصفهـان مـی توانـد بعنوان قطـب انتقـال فناوری‬ ‫کشـور فعالیـت نماید و در این راسـتا باید جزئیـات این مرکز‬ ‫در کمیته کارشناسـی بررسـی و در جلسـه آینده بعنوان یک‬ ‫پیشـنهاد مـدون بـرای تصویب ارائـه گردد‪.‬‬ ‫فن بازار واسطه‌ی بین ایده و بازار است‬ ‫و در ایـن رابطـه وظیفـه جمـع آوری‬ ‫عرضـه و تقاضـای فنـاوری را‬ ‫بر عهده دارد‬ ‫وی برگـــزاری همایـــش هایـــی بـــا حضـــور مدیـــران‬ ‫شـــرکت هـــای بـــزرگ تولیـــدی اســـتان و همچنیـــن‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان را ض ــروری دانس ــت و اف ــزود‪:‬‬ ‫حض ــور ش ــرکت ه ــای تولی ــدی و دان ــش بنی ــان در کن ــار‬ ‫ه ــم س ــبب خواه ــد ش ــد ک ــه ظرفی ــت ه ــا و پتانس ــیل ه ــای‬ ‫تولی ــدی اس ــتان و همچنی ــن ظرفی ــت ه ــا و قابلی ــت ه ــای‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان اس ــتان معرف ــی گ ــردد و ب ــه‬ ‫نوع ــی نیازه ــای صنای ــع ب ــرای ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان‬ ‫شناســـایی شـــود‪.‬‬ ‫زرگرپـور بیـان کـرد‪ :‬باید حوزه های کاری مشـخص گردد‬ ‫و سـپس بـا اولویـت بندی نسـبت به برگـزاری ایـن همایش ها‬ ‫اقـدام شـود‪ .‬وی همچنیـن بـر تشـکیل کارگـروه تخصصـی‬ ‫زیرمجموعـه ایـن شـورا بـرای هماهنگـی بیشـتر مصوبـات‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه اکبـر قنبرپـور‪ ،‬رییـس مرکـز فـن‬ ‫بـازار ملـی ایران نیـز اظهارداشـت‪ :‬اصفهان همـواره در زمینه‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیان و همچنین شـهرک هـای علمی و‬ ‫تحقیقاتی در کشـور پیشـرو و الگو بوده اسـت و فرصتی برای‬ ‫ایـن اسـتان وجود دارد که بتوانـد این جایـگاه را حفظ نماید‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز فن بـازار ملی ایران اظهار داشـت‪ :‬فـن بازار‬ ‫واسـطه‌ی بیـن ایـده و بـازار اسـت و در ایـن رابطـه وظیفـه‬ ‫جمـع آوری عرضـه و تقاضـای فنـاوری را بـر عهـده دارد‪.‬‬ ‫قنبرپـور بـا بیـان اینکـه فـن بازار تلاش می کنـد که یک‬ ‫شـبکه از کارگزارهـا را بـرای انجـام امـور مرتبـط بـا بازاریابی‬ ‫محصـوالت‪ ،‬تبـادل فنـاوری و سـرمایه گـذاری بـر روی‬ ‫فناوری‌هـای جدید توسـعه دهـد‪ ،‬موفقیت فن بازار در اسـتان‬ ‫را در گـروی هـم افزایی و همکاری همه دسـتگاهها و نهادهای‬ ‫ذی ربط دانسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت همچنیـن در ایـن جلسـه آییـن نامه‬ ‫داخلـی شـورای هماهنگـی فـن بـازار منطقـه ای اسـتان‬ ‫اصفهـان به تصویب رسـید و مقـــرر شـد فن بـازار منطقه‌ای‬ ‫بـه عنـوان محوریـت مشـاوره انتقـال فنـاوری هـای تولیـد از‬ ‫سـایر کشـورها در راسـتای ارتقاء فنـاوری واحدهـای تولیدی‬ ‫کشـور و در سـطح ملـی بـا ارائـه طرحـی جامـع در ایـن‬ ‫خصـوص فعالیـت نمایـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫دومیـن جلسـه شـورای هماهنگـی فـن بـازار منطقه ای اسـتان اصفهان به ریاسـت رسـول زرگرپـور اسـتاندار اصفهان و بـا حضور رییـس مرکز فن بـازار ملی‬ ‫ایـران‪ ،‬مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان و سـایر اعضای این شـورا از سـازمان هـا‪ ،‬ادارات کل‪ ،‬دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های اسـتان و‬ ‫تشـکل هـای بخش خصوصـی در زمینه توسـعه و تجاری سـازی فنـاوری‪ ،‬در اسـتانداری اصفهان برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتی اسـتان اصفهـان‪ ،‬در ابتدای این جلسـه محمـد جواد بگی شـرکت شـهرکهای صنعتی را سـازمان متولی‬ ‫پیشـبرد برنامـه هـای فـن بازار در اسـتان عنوان کـرد و خالصه گزارشـی از آخرین وضعیت شـهرک هـای صنعتی اسـتان اصفهـان ارائه نمود‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حاشیه هایی در مراسم اختتامیه؛‬ ‫استارت آپ محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫به کار خود پایان داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اسـتارت آپ محیط زیسـت دانشـگاه شـهید بهشـتی با حضور مسـئوالن دانشـگاه که از عصر روز چهارشـنبه ‪ 26‬مرداد ماه آغاز شـده بود با حاشـیه هایی‬ ‫در روز جمعـه ‪ 27‬مـرداد به کار خـود پایان داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار برگزاری این اسـتارت آپ ‪ 54‬سـاعته نشـان داد که فقط شـور و حـال و حضور فـارغ التحصیالن بـرای برگزاری اسـتارت آپ ها‬ ‫کافـی نیسـت و بایـد بـرای ایـن رویدادهـا قوانین و زیرسـاخت هایـی فراهم شـود و نظارت ها بـه گونه ای باشـد که امکان سـوء اسـتفاده از ایده هـا و طرح ها‬ ‫کمترل شـده و به حداقل برسـد‪.‬‬ ‫در ایـن اسـتارت آپ کـه شـروع آن در دانشـکده بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه شـهید بهشـتی بـود مراسـم اختتامیـه در مرکز رشـد واحدهای فنـاوری این‬ ‫دانشـگاه و بـا حضـور محمـد درویش مدیـر کل آموزش و مشـارکت مردمی سـازمان محیط زیسـت به عنـوان داور ایـن اسـتارت آپ برگزار شـد‪ .‬البته درویش‬ ‫مدیـر کل آمـوزش و مشـارکت مردمـی سـازمان محیـط زیسـت در داوری رویداد حضـور داشـت وی در این مرحله بـر مقابله با بحـران های زیسـت محیطی و‬ ‫همچنیـن آلودگـی هـوا تاکیـد کـرد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬اسـتارت آپ ها مـی توانند بـا خالقیت و نـوآوری و بـا اسـتفاده از ابزارهای نویـن فنـاوری به یاری‬ ‫محیـط زیسـت بیاینـد‪ .‬البتـه او کـه داور مرحلـه نهایی این اسـتارت آپ بـود قبل از اعالم تیـم های برتـر و بدون مصاحبـه با خبرنـگار بازارکار نوین جلسـه و‬ ‫مراسـم اختتامیه را تـرک کرد!‬ ‫‪60‬‬ ‫بیکاری فارغ التحصیالن رشته محیط زیست‬ ‫و فرصت های استارت آپی‬ ‫برگزاری استارت آپ محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫در حالی انجام شد که فارغ التحصیالن رشته محیط زیست‬ ‫یک خبر خوشحال کننده دریافت کردند ‪.‬بکارگیری‬ ‫فارغ التحصیالن بیکار محیط زیست در واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی به منظور پایش وضعیت آالیندگی واحدها‪ ،‬از جمله‬ ‫مواد الیحه هــوای پاک بود که در مردادماه به تصویب‬ ‫مجلس شورای اسالمی رسید‪ ،‬حرکتی که از نظر محیط زیستی‌ها‬ ‫اقدامی دو سر سود است‪.‬‬ ‫بـــا تصویـــب مجلـــس شـــورای اســـامی‪ ،‬کلیـــه‬ ‫مراکـــز و واحدهـــای صنعتـــی و تولیـــدی ‪ 50‬نفـــر بـــه‬ ‫ب ــاال مکل ــف ب ــه ایج ــاد واحده ــای س ــامت‪ ،‬بهداش ــت‬ ‫و محیـــط زیســـت (‪ )HSE‬و بـــه کارگیـــری نیـــروی‬ ‫متخصـــص هســـتند‪ ،‬بـــر اســـاس ایـــن مصوبـــه انتظـــار‬ ‫مــی رود تعــداد زیــادی از فــارغ التحصیــان محیــط زیســت‬ ‫امس ــال در س ــال تولی ــد و اش ــتغال ج ــذب ای ــن مراک ــز‬ ‫شـــوند‪.‬‬ ‫ســـید محمـــد مجابـــی معـــاون توســـعه مدیریـــت‬ ‫حقوق ــی و ام ــور مجل ــس ش ــورای اس ــامی نی ــز اخی ــرا‬ ‫در ای ــن ب ــاره اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس یک ــی از تبص ــره ه ــای‬ ‫مــاده ‪ 16‬الیحــه هــوای پــاک‪ ،‬کلیــه مراکــز و واحــد هــای‬ ‫صنعتــی و تولیــدی ‪ 50‬نفــر بــه بــاال بــرای انجــام امــور‬ ‫مربـــوط بـــه نمونـــه بـــرداری‪ ،‬انـــدازه گیـــری‪ ،‬پایـــش و‬ ‫کنتـــرل مســـتمر آلودگـــی هـــوا مکلـــف بـــه ایجـــاد‬ ‫واحدهـــای ســـامت‪ ،‬بهداشـــت و محیـــط زیســـت‬ ‫(‪ )HSE‬و بکارگیـــری نیـــروی متخصـــص هســـتند‪.‬‬ ‫شرح کوتاه افتتاحیه استارت آپ‬ ‫مراســـم افتتاحیـــه اســـتارت آپ محیـــط زیســـت‬ ‫دانش ــگاه ش ــهید بهش ــتی البت ــه ت ــا ح ــدودی غریبان ــه‬ ‫ب ــود و از مس ــئوالن دانش ــگاه کس ــب نب ــود ج ــز دکت ــر‬ ‫حقیقـــی رئیـــس مرکـــز نـــوآوری دانشـــگاه شـــهید‬ ‫بهش ــتی! اینک ــه چ ــرا رئی ــس و معاون ــان و مدی ــر مرک ــز‬ ‫رشـــد فنـــاوری دانشـــگاه در ایـــن رویـــداد کارآفرینـــی‬ ‫حض ــور نداش ــتند خ ــود ج ــای س ــوال داش ــت؟! و آنه ــا‬ ‫حت ــی در مراس ــم رس ــمی نی ــز ک ــه مدی ــر کل آم ــوزش‬ ‫و مش ــارکت مردم ــی س ــازمان محی ــط زیس ــت حض ــور‬ ‫داشـــت شـــرکت نکردنـــد!‬ ‫البت ــه در مراس ــم افتتاحی ــه ای ــن اس ــتارت آپ خان ــم‬ ‫دکتــر علــوی رئیــس دانشــکده فنــی و حرفــه ای شهرســتان‬ ‫ســـاری و روزبـــه منیـــری از فعـــاالن اســـتارت آپ‬ ‫حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫محیط زیست برای نجات خود می تواند‬ ‫از استارت آپ ها کمک بگیرد‬ ‫همزم ــان ب ــا ای ــن اتفاق ــات امی ــر خس ــروی صوف ــی‬ ‫دبیـــر برگـــزاری رویـــداد قبـــل از برگـــزاری مراســـم‬ ‫اختتامیـــه در گفتگـــو بـــا بـــازارکار نویـــن گفـــت‪ :‬ایـــن‬ ‫ی ــک روی ــداد کارآفرین ــی ‪ 54‬س ــاعته ب ــود ک ــه در س ــه‬ ‫روز در دانش ــگاه ش ــهید بهش ــتی برگ ــزار ش ــد و ه ــدف‬ ‫مـــا ایـــن بـــود کـــه ایـــده هـــای مطـــرح در حـــوزه‬ ‫محیـــط زیســـت بتواننـــد در قالـــب ایـــن رویـــداد بـــه‬ ‫کســـب و کار تبدیـــل شـــوند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬تـــاش مـــا ایـــن اســـت کـــه اســـتارت‬ ‫آپ هـــا بتواننـــد بـــا شـــرایط بومـــی کســـب و کار‬ ‫کشـــورمان هماهنـــگ شـــوند و بتواننـــد بـــا توجـــه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بـــه شـــرایط محیطـــی و مســـائل و مشـــکالت جامعـــه‬ ‫خودم ــان بخش ــی از مش ــکالت را مرتف ــع نماین ــد‪ .‬مث ــا‬ ‫بح ــث محی ــط زیس ــت‪ ،‬ترافی ــک و آلودگ ــی ه ــوا یک ــی‬ ‫از یکـــی از مشـــکالت اساســـی کشـــورمان و بســـیاری‬ ‫از کالنشهرهاســـت بنابرایـــن توجـــه بـــه ایـــده هـــای‬ ‫ارزشـــمند در ایـــن حـــوزه و اســـتفاده از آن هـــا بـــرای‬ ‫حـــل ایـــن مشـــکالت مـــی توانـــد بســـیار ارزشـــمند‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫دبیـــر برگـــزاری رویـــداد اســـتارت آپـــی محیـــط‬ ‫زیس ــت ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن روی ــداد را آش ــنایی ب ــا‬ ‫مخاطب ــان‪ ،‬دانش ــجویان و ف ــارغ التحصی ــان ب ــا ح ــوزه‬ ‫محیـــط زیســـت و هـــم افزایـــی و همفکـــری شـــرکت‬ ‫کننـــدگان بـــا موضوعـــات ایـــن حـــوزه عنـــوان کـــرد و‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬ایـــن اســـتارت آپ کمـــک مـــی کنـــد‬ ‫شـــرکت کننـــدگان بـــا اســـتفاده از فنـــاوری اطالعـــات‪،‬‬ ‫گرافی ــک‪ ،‬آش ــنایی ب ــا رش ــته ه ــای محی ــط زیس ــت و‬ ‫غیـــره ایـــده هـــای محیـــط زیســـتی خـــود را عملـــی و‬ ‫بـــه کســـب و کار و شـــرکت تبدیـــل کننـــد‪.‬‬ ‫ایده های خوبی را این استارت آپ مطرح شد‬ ‫مصطفـــی قدیـــری صوفـــی از بخـــش اجرایـــی ایـــن‬ ‫اســـتارت آپ نیـــز در ایـــن رویـــداد گفـــت‪ :‬در ایـــن‬ ‫رویـــداد فـــارغ التحصیـــان و عالقمنـــدان از ‪ 12‬رشـــته‬ ‫مرتبـــط و غیرمرتبـــط بـــا محیـــط زیســـت (حتـــی‬ ‫رشـــته هـــای علـــوم انســـانی) و از سراســـر کشـــور‬ ‫حض ــور یافتن ــد و ت ــاش کردن ــد ت ــا ای ــده ه ــای خ ــود‬ ‫را در بخـــش هـــای راه انـــدازی کســـب و کار محیـــط‬ ‫زیســـتی‪ ،‬نـــرم افزارهـــای محیـــط زیســـت‪،‬کامپیوتر و‬ ‫گرافیـــک و ‪ ...‬عملـــی کننـــد‪.‬‬ ‫وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه چـــه تالشـــی‬ ‫بـــرای جـــذب و حضـــور ســـرمایه گـــذاران بـــرای‬ ‫مش ــارکت در ای ــن اس ــتارت آپ داش ــتید گف ــت‪ :‬ت ــاش‬ ‫کردی ــم در ای ــن اس ــتارت س ــرمایه گ ــذاران‪ ،‬مس ــئووالن‬ ‫دانشـــگاه و همچنیـــن مســـئوالن ســـازمان محیـــط‬ ‫زیســـت شـــرکت نماینـــد تـــا از ایـــده هـــای مطـــرح‬ ‫ش ــده ب ــرای تبدی ــل ب ــه کس ــب و کار حمای ــت نماین ــد‪.‬‬ ‫تیم های برتر استارت آپ محیط زیست‬ ‫در نمایشگاه غرفه رایگان می گیرند‬ ‫امیـــر خســـروی صوفـــی دبیـــر برگـــزاری رویـــداد‬ ‫دربـــاره جوایـــز ایـــن رویـــداد گفـــت‪ :‬شـــهریورماه‬ ‫نمایشـــگاهی از دســـتاوردهای اســـتارت آپـــی در‬ ‫مجتمـــع بـــرج کـــوروش تهـــران برگـــزار مـــی شـــود و‬ ‫تیـــم هـــای برتـــر در ایـــن نمایشـــگاه از غرفـــه رایـــگان‬ ‫برخـــوردار مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫وی یکـــی از مشـــکالت اســـتارت آپ هـــا را تامیـــن‬ ‫مال ــی و س ــرمایه عن ــوان ک ــرد و ی ــادآور ش ــد‪ :‬س ــازمان‬ ‫محی ــط زیس ــت‬ ‫م ــی توان ــد ب ــا حمای ــت از اس ــتارت آپ ه ــای ح ــوزه‬ ‫محیـــط زیســـت هـــم بـــه حفـــظ و ســـامتی محیـــط‬ ‫زیســـت کمـــک کنـــد و هـــم کســـب و کارهـــای ایـــن‬ ‫بخـــش را رونـــق بخشـــد‪.‬‬ ‫در مراحل‬ ‫پایانی استارت آپ‬ ‫معرفی تیم اول‬ ‫به جنجال‬ ‫کشیده شد‬ ‫اتفاق تلخ پایان استارت آپ‬ ‫در مرحله پایانی این استارت آپ شرکت کنندگان در‬ ‫صندلی های خود منتظر اعالم رای داوران برای معرفی‬ ‫ایده ها و تیم های برتر بودند و قرار بود سه تیم برتر‬ ‫معرفی و مورد تشویق قرار گیرد‪ .‬مجری برنامه توحید‬ ‫قهرمانی مرد همیشه حاضر برنامه های استارت آپی به‬ ‫همراه مهران کرمی مربی کارآفرینی و تسهیلگر استارت‬ ‫آپ بود‪ .‬وی تیم های برتر را بر عکس از سوم به اول معرفی‬ ‫کرد و به عبارت بهتر با معرفی تیم های سوم و دوم همه‬ ‫منتظر معرفی تیم اول بودند! با معرفی تیم اول عده ای‬ ‫شروع به اعتراض کردند و تیم اول را در برابر حاضران هو‬ ‫کردند‪ .‬آنها اعتقاد داشتند تیم اول با حضور نصفه و نیمه‬ ‫از قبل ایده ای را مطرح و روی آن کار کرده اند که مال‬ ‫آنها نبوده و ایده به نوعی دزدی بوده است‪ .‬البته مجری‬ ‫مراسم هم کم نگذاشت و اظهار داشت اگر اعتراضی در این‬ ‫زمینه بوده باید قبل از مراسم پایانی صورت می گرفت‪ .‬تیم‬ ‫متهم به دزدی ایده نیز گرچه در ابتدای کار کاملا ساکت‬ ‫بود ولی در ادامه اعتراض های تیم مقابل شروع به فحاشی‬ ‫کردند تا در این دعوا کم نیاورند‪.‬‬ ‫خال های قانونی استارت آپ را تهدید می کند‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه اســتارت آپ هــا شــرایط‬ ‫خوبــی را بــرای کســب تجربــه‪ ،‬آمــوزش و یادگیــری‬ ‫فراهــم کــرده انــد و می‌تواننــد موتــور کســب و کار‬ ‫و کارآفرینــی را در کشــور روشــن کننــد و دانشــجویان‬ ‫و فــارغ التحصیــان را در شــرایط ســخت بیــکاری‬ ‫بــه تحــرک وادارنــد ولــی بایــد دانســت کــه برگــزاری‬ ‫رویدادهــا قانونمنــد شــود و بایــد توســعه پیــــدا کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا پاســخ بــه ایــن ســــواالت شــاید گره‌گشــــای‬ ‫برگــزاری ایــن اســتارت آپ هــا و ادامــه ایــن حرکــت‬ ‫در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬چــرا پایــگاه‪ ،‬ســایت و یــا بســتری شــکل نمــی‬ ‫گیــرد تــا فراینــد قانونــی ثبــت ایــده هــای اســتارت آپــی‬ ‫شــکل بگیــرد تــا ایــده هــا بــا مشــخصات کامــل ثبــت‬ ‫شــود و امــکان ســوء اســتفاده از ایــده هــا و طــرح هــا بــه‬ ‫حداقــل برســد‬ ‫‪ -2‬آیــا بــا وجــود چنیــن بســتری افــراد بــا برگــزاری‬ ‫همزمــان چنــد اســتارت آپ‪ ،‬مــی تواننــد ایــده هــا را بــا‬ ‫شــکل و شــمایل مختلــف بنــام خــود ثبــت کننــد و حقــوق‬ ‫عــده ای بــه مخاطــره بیندازنــد‪.‬؟‬ ‫‪ -3‬چــرا نهــادی مســتقل و ناظــر بــرای نظــارت‬ ‫کیفــی و کمــی ایــن اســتارت آپ هــا وجــود نــدارد‬ ‫حداقــل توقــع ایــن اســت کــه مثــل برگــزاری یــک‬ ‫مســابقه فوتبــال ناظــر بــی طرفــی حضــور داشــته باشــد‬ ‫تــا امــکان شــائبه ای در برگــزاری و رقابــت اســتارت آپــی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬چــرا آمــوزش هــای الزم بــه شــرکت کننــدگان‬ ‫اســتارت آپ هــا ارائــه نمــی شــود تــا آنهــا بــا آشــنایی‬ ‫بــا مســائل مربــوط بــه مالکیــت فکــری و حقــوق فانونــی‬ ‫و عرفــی پــای در رقابــت هــای اســتارت آپــی بگذارنــد؟‬ ‫گزارش‪ :‬تحریره بازارکار نوین‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 31‬ایده اولیه‬ ‫دبیـــر برگـــزاری رویـــداد اســـتارت آپـــی محیـــط‬ ‫زیســـت بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ایـــن اســـتارت آپ‬ ‫‪ 100‬نفـــر شـــرکت کردنـــد گفـــت‪ :‬در روز افتتاحیـــه از‬ ‫ســـوی شـــرکت کننـــدگان ‪ 31‬ایـــده مطـــرح شـــد و در‬ ‫نهایـــت بـــا رای گیـــری هایـــی کـــه صـــورت گرفـــت‬ ‫‪ 10‬ایـــده نهایـــی شـــد و تیـــم هـــا بـــر روی ایـــن ده‬ ‫ایـــده متمرکـــز شـــدند‪ .‬در ایـــن اســـتارت آپ منتورهـــا‬ ‫و مربـــی هـــا و تســـهیلگران و کارشناســـان گرافیـــک و‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات حض ــور موث ــر داش ــتند ت ــا تی ــم ه ــا‬ ‫بتواننـــد بـــه هـــدف برســـند‪.‬‬ ‫‪61‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با اهدای جایزه ویژه فن‌آوری‬ ‫سومین جشنواره ملی اسباب بازی‬ ‫‌ به کار خود پایان داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫سـومین جشـنواره ملـی اسـباب‌بازی بـا معرفـی برترین‌هـا و همچنیـن اهـدای جایزه ویـژه فـن‌آوری از سـوی معاونت فـن‌آوری ریاسـت جمهوری بـرای آثار‬ ‫مرتبـط با ایـن حوزه‪ ،‬بـه کارش پایـان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬برگزیدگان سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی در بخش‌های «اید ‌ه بازار»‪« ،‬مجوز تولید» و «طرح‌های ثبت‌شده» معرفی شدند‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫در بخــش «ایــد ‌ه بــازار» هیــات داوران از میــان‬ ‫آثــار رســیده بــه ایــن بخــش‪ ،‬هیــچ اثــری را شایســته‬ ‫انتخــاب ندانســت و فقــط از ســه اثــر تقدیــر کــرد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون تومــان بــه امیــن غالمــی‪ ،‬علــی بهشــتی‌زواره‬ ‫و ملیحــه نعیمی‌کیــا بــرای اثــر «بندچیــن رشــد‬ ‫حرکتــی کــودکان»‪ ،‬شــهرزاد صالحــی بــرای اثــر «کیــف‬ ‫و ســرگرمی حلــزون» و مــژده دانش‌پــژوه‪ ،‬هنگامــه‬ ‫حکیمیــان و نرگــس تیمــوری بــرای اثــر «عروســک‬ ‫معطــر باجــی «جنوبــی»» اهــدا شــد‪.‬‬ ‫در بخــش «طرح‌هــای ثبت‌شــده» اســباب‌بازی‬ ‫آثــار رســیده بــرای داوری در دو بخــش «طرح‌هــای‬ ‫ثبتــی» و «مجــوز تولیــدی» همــه بــه ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مربــوط بودنــد‪.‬‬ ‫در گــروه «حرکتــی مهارتــی» آثــار دریافتــی هرچنــد‬ ‫از نظــر داوران دارای محدودیت‌هــای کیفــی بودنــد‪ ،‬امــا‬ ‫رتبــه‌ی دوم بــه محمدحســن ســراج صادقــی بــرای‬ ‫اثــر «کش‌بــال» تعلــق گرفــت کــه شــامل تندیــس‬ ‫جشــنواره‪ ،‬لــوح تقدیــر‪ ،‬کارت هدیــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪۵۰۰‬هــزار تومانــی و س ـه‌هزار عــدد‬ ‫هولوگــرام بــرای دو محصــول بــود‪ .‬در ایــن‬ ‫گــروه هیــچ اثــری حائــز رتبه‌هــای اول‬ ‫و ســوم نشــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬لــوح تقدیــر‬ ‫و کارت هدیــه بــه مبلــغ ‪۵۰۰‬هــزار تومــان بــه روح‌اهلل‬ ‫امین‌الرعایــا بــرای اثــر «دومینــو آدمکــی ‪ »۹۶‬اهــدا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در گــروه «آموزشــی و کمک‌آموزشــی» از شــرکت‬ ‫کارابــال فریــار بــرای اثــر ســری «دینــو کیــت مــن»‬ ‫بــا لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه مبلــغ ‪۵۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان تقدیــر شــد‪ .‬همچنیــن لــوح تقدیــر و کارت‬ ‫هدیــه بــه مبلــغ یــک میلیــون تومــان و دوهــزار‬ ‫عــدد هولوگــرام بــرای یــک محصــول بــرای کســب‬ ‫رتبــه ســوم بــه شــرکت مهــارت پژوهــان اشــل بــرای‬ ‫مجموعــه آثــار «پودمــان پــرورش و نگهــداری گیاهــان‪،‬‬ ‫پودمــان نقشه‌کشــی‪ ،‬پودمــان معمــاری و ســازه» اهــدا‬ ‫شــد‪ .‬نــگار رضایــی و غــزل اســماعیلی نیــز بــرای اثــر‬ ‫«مکاریــزه» از ســوی هیــات داوران رتبــه نخســت در ایــن‬ ‫گــروه را کســب کردنــد‪ .‬تندیــس جشــنواره‪ ،‬لــوح تقدیــر‪،‬‬ ‫کارت هدیــه بــه مبلــغ دو میلیــون تومــان و پنج‌هــزار‬ ‫عــدد هولوگــرام بــرای دو محصــول بــه آن‌هــا اهــدا شــد‪.‬‬ ‫هیــات داوران در ایــن بخــش بــرای کســب رتبــه دوم‬ ‫اثــری را حائــز شــرایط ندانســت‪.‬‬ ‫در گــروه «اســباب‌بازی فکــری» بــا توجــه بــه تنــوع‬ ‫ســرگرمی‌های ارائه‌شــده‪ ،‬رتبــه ســوم بــه دو اثــر‬ ‫یکــی انتشــارات نوبهــار بــرای اثــر «نمدچیــن آبــی»‬ ‫و دیگــری موسســه میــراث و فرهنــگ و تمــدن پــارس‬ ‫بــرای مجموعــه آثــار جورچیــن س ـه‌بعدی پــل خواجــو‪،‬‬ ‫منارجنبــان‪ ،‬کاخ شــمس‌العماره‪ ،‬ســقاخانه اســماعیل‬ ‫طالیــی و ســردر بــاغ ملــی تعلــق گرفــت‪ .‬جایــزه ایــن‬ ‫بخــش شــامل لــوح تقدیــر‪ ،‬کارت هدیــه بــه مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون تومــان و دوهــزار عــدد هولوگــرام بــرای یــک‬ ‫محصــول اســت‪ .‬همچنیــن تندیــس جشــنواره‪ ،‬لــوح‬ ‫تقدیــر‪ ،‬کارت هدیــه بــه مبلــغ یــک میلیــون و ‪۵۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان و سـه‌هزار عــدد هولوگــرام بــرای یــک محصــول‬ ‫بــرای کســب رتب ـه‌ی دوم بــه نــادر گیاهــی بــرای اثــر‬ ‫«مکانیــک کوچولــو» اهــدا شــد‪ .‬در ایــن گــروه هیــچ‬ ‫اثــری شایســته‌ی کســب رتبــه اول شــناخته نشــد‪.‬‬ ‫در گــروه «فرهنگــی‌ هنــری» از فرزانــه بابایــی‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اســبا ب‌بازی»‬ ‫از ســوی هیــات داوران ســومین جشــنواره‌ی ملــی‬ ‫اســباب‌بازی فــارغ از انتخــاب محتــوای مناســب بــرای‬ ‫تولیــد‪ ،‬کیفیــت تولیــد محصــول‪ ،‬عوامــل بصــری‪،‬‬ ‫دیــداری‪ ،‬بروشــور و راهنمــا و همچنیــن کیفیــت‬ ‫بســته‌بندی و شــیوه عرضــه آن بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن از ســیامک محی‌الدین‌بنــاب بــرای اثــر‪،‬‬ ‫«قطــار چوبــی» و صــادق کمیلی‌نــژاد بــرای «مجموعـه‌ی‬ ‫تولیــدات چوبــی» بــه دلیــل کیفیــت آثــار و توجــه بــه‬ ‫محیــط زیســت بــا اهــدای لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه‬ ‫مبلــغ ‪۵۰۰‬هــزار تومــان تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫در این گروه رتبه سوم به شرکت «ایران پتک» برای‬ ‫مجموعه‌ی تولیدات و سرگرمی‌های چوبی با اهدای لوح‬ ‫تقدیر‪ ،‬کارت هدیه به مبلغ یک میلیون تومان و دوهزار‬ ‫عدد هولوگرام برای یک محصول‪ ،‬رتبه دوم به انتشارات‬ ‫عسل نشر برای «مجموعه‌ی تولیدات با پنج عنوان‬ ‫سرگرمی ‌فکری» با اهدای تندیس جشنواره‪ ،‬لوح تقدیر‪،‬‬ ‫کارت هدیه به مبلغ یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان و‬ ‫سه‌هزار هولوگرام برای یک محصول و رتبه‌ دوم به شرکت‬ ‫بازی تا برای «مجموعه‌ی تولیدات با ‪ ۱۶‬عنوان سرگرمی»‬ ‫با اهدای تندیس جشنواره‪ ،‬لوح تقدیر‪ ،‬کارت هدیه به مبلغ‬ ‫یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان و سه‌هزار عدد هولوگرام‬ ‫برای یک محصول اهدا شد‪.‬‬ ‫امســال همچنیــن ســتاد توســعه‌ی فن‌آوری‌هــای‬ ‫نــرم و هویت‌ســاز معاونــت علمــی و فــن‌آوری ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا هــدف توســعه‌ی اقتصــاد دانش‌بنیــان‬ ‫در زمینــــــه‌ی‬ ‫فن‌آور ی‌هـــــــای‬ ‫نــرم و هویت‌ســاز در‬ ‫کشـــور‪ ،‬حمایت از فرآینــــد‬ ‫تجاری‌ســازی ایده‌هـــــــــای برتــر‬ ‫اســباب‌بازی را به‌عنــــــوان یکــی از موضوع‌هــای‬ ‫فن‌آوری‌هــای اصلــی فرهنگــی ســرلوحه‌ی فعالیت‌هــای‬ ‫خــود قــرار داده اســت و در ایــن راســتا از دو اثــر‬ ‫به‌دلیــل نــوآوری در ایــده و طراحــی و بهره‌منــدی از‬ ‫فن‌آوری‌هــای نویــن متناســب بــا ظرفیت‌هــا و نیــاز‬ ‫کشــور بــا عنــوان «جایــزه‌ی فــن‌آوری» در ســومین‬ ‫جشــنواره و نمایشــگاه ملــی اســباب‌بازی تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫این دو اثر در دو گروه آموزشی و کمک آموزشی و‬ ‫الکترونیکی و رایانه‌ای‪ ،‬رتبه کسب کرده‌اند‪ .‬جایزه دوم‬ ‫فن‌آوری در این حوزه شامل لوح تقدیر و کارت هدیه‬ ‫به مبلغ دو میلیون تومان به امیر حیدری فراهانی و‬ ‫محمدجواد بسابی برای اثر «مدرسه‌ی انرژی خورشیدی»‬ ‫و جایزه اول فن‌آوری شامل لوح تقدیر و کارت هدیه به‬ ‫مبلغ سه میلیون تومان به نگار رضایی و غزل اسماعیلی‬ ‫برای اثر «مکاریزه» اهدا شد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫بــرای مجموعــه‌ «عروســک‌های آیینــی و ســنتی‪،‬‬ ‫عروســک لیلــی» بــا اهــدای لــوح تقدیــر و کارت هدیــه‬ ‫بــه مبلــغ ‪۵۰۰‬هــزار تومــان تقدیــر شــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫ایــن بخــش از محمــد اســمعیل‌پور و مســعود صباحــی‬ ‫بــرای مجموعــه «عروســک‌های انگشــتی جیرتــدان»‬ ‫بــا اهــدای لــوح تقدیــر ویــژه و کارت هدیــه بــه مبلــغ‬ ‫‪۵۰۰‬هــزار تومــان تقدیــر شــد‪ .‬در همیــن بخــش تندیــس‬ ‫جشــنواره‪ ،‬لــوح تقدیــر‪ ،‬کارت هدیــه بــه مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون و ‪۵۰۰‬هــزار تومــان و س ـه‌هزار عــدد هولوگــرام‬ ‫بــرای یــک محصــول بــرای کســب رتبــه‌ی دوم بــه‬ ‫فاطمــه‌ هاشــمیان بــرای اثــر «جــادوی ســایه‌ها» اهــدا‬ ‫شــد‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬تندیــس جشــنواره‪ ،‬لــوح تقدیــر‪،‬‬ ‫کارت هدیــه بــه مبلــغ دو میلیــون تومــان و پنج‌هــزار‬ ‫هولوگــرام بــرای دو محصــول بــه ســعید‪ ،‬مهــدی‪،‬‬ ‫ابوالفضــل و نفیســه شــکوری بــرای اثــر «ســکروچین دو‬ ‫و ســه» بــرای کســب رتبــه نخســت اهــدا شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫گــروه هیــچ اثــری نتوانســت رتبــه ســوم را کســب کنــد‪.‬‬ ‫در گــروه «الکترونیکــی و رایانــه‌ای» هیــات داوران‬ ‫از موسســه فــن گســتران رباتیــک بارمــان بــرای اثــر‬ ‫«بســته‌ی ربــات امــداد کوچولــو» بــا اهــدای لــوح تقدیــر‬ ‫و کارت هدیــه بــه مبلــغ ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن رتبــه ســوم بــه شــرکت فــن‌آوری پیشــرفته‬ ‫کاوشــگر نیــاز فــردا بــرای «مجموعــه بازی‌هــای‬ ‫الکترومغناطیســی» بــا اهــدای لــوح تقدیــر‪ ،‬کارت‌‬ ‫هدیــه بــه مبلــغ یــک میلیــون تومــان و دوهــزار عــدد‬ ‫هولوگــرام بــرای یــک محصــول و رتبــه دوم بــه امیــر‬ ‫حیدری‌فراهانــی و محمدجــواد ابراهیمــی‌بســابی بــرای‬ ‫اثــر «مدرسـه‌ی انــرژی خورشــیدی»‪ ،‬بــا اهــدای تندیــس‬ ‫جشــنواره‪ ،‬لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون و ‪۵۰۰‬هــزار تومــان و س ـه‌هزار عــدد هولوگــرام‬ ‫بــرای یــک محصــول تعلــق گرفــت‪ .‬در ایــن بخــش‬ ‫هیــات داوران هیــچ اثــری را حائــز رتبــه اول ندانســت‪.‬‬ ‫مــاک ارزش‌یابــی آثــار در بخــش «مجــوز تولیــد‬ ‫‪63‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در چهارمین استارتاپ دمو فن بازار ملی ایران اعالم شد‬ ‫ِ‬ ‫محرک صنعت توریسم‬ ‫گردشگری حوزه ای درآمدزا و‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫چهارمیـن اسـتارتاپ دمـو فـن بازار ملی ایـران در حوزه گردشـگری‪ ،‬با حمایـت معاونت علمی فناوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬اتـاق بازرگانی ایران و پـارک فناوری‬ ‫پردیس برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی پارک فنـاوری پردیس‪ ،‬پیـرو ماموریت مرکز فن بـازار ملی ایـران مبنی بر جذب سـرمایه و بازاریابـی ایده ها و محصـوالت نوآورانه‪،‬‬ ‫ایـن رویـداد بـا هـدف بـه روز رسـانی صنعـت گردشـگری و افـزودن دانـش و فنـاوری بـرای توسـعه این صنعـت در اتـاق بازرگانی توسـط مرکـز فن بـازار ملی‬ ‫ایـران برگـزار شـد‪ ،‬تقویـت و حمایت از کسـب و کارهـای نوآورانـه‪ ،‬بهره وری بیـش از پیش از بسـترهای مجـازی و رویارویی و مذاکره مسـتقیم صاحبیـن ایده با‬ ‫سـرمایه‌گذاران از دیگـر اهـداف مهـم این رویـداد بود‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫علـــی اکبریـــان‪ ،‬دبیـــر شـــبکه فـــن بـــازار ملـــی‬ ‫ایـــران بخشـــی از فعالیـــت هـــای مرکـــز فـــن بـــازار‬ ‫ملـــی ایـــران را بـــرای حاضریـــن اینگونـــه تشـــریح‬ ‫کـــرد‪ :‬فـــن بـــازار ملـــی ایـــران بـــه عنـــوان یـــک‬ ‫تس ــهیل گ ــر و حام ــی دولت ــی ک ــه وظیف ــه توس ــعه‬ ‫ب ــازار فن ــاوری در کش ــور را ب ــه عه ــده دارد نزدی ــک‬ ‫ب ــه چه ــارده س ــال اس ــت ب ــا س ــه ماموری ــت عم ــده‬ ‫بـــه ســـمت ایـــن هـــدف در حرکـــت اســـت‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬اولیـــن ماموریـــت مرکـــز‬ ‫فـــن بـــازار ملـــی ایـــران توســـعه بـــازار محصـــوالت‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان یـــا محصـــوالت فناورانـــه‬ ‫بـــا تمرکـــز روی ایجـــاد بـــازار و کمـــک بـــه فـــروش‬ ‫محصـــوالت اســـت کـــه در آن بخـــش برنامه‌هـــا و‬ ‫رویدادهـــای خاصـــی برگـــزار شـــده و می‌شـــود‪.‬‬ ‫عل ــی اکبری ــان در ادام ــه ب ــه دومی ــن و س ــومین‬ ‫ماموریـــت ایـــن مرکـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬ارتقـــا‬ ‫فنـــاوری صنایـــع از طریـــق انتقـــال تکنولـــوژی‬ ‫و فنـــاوری هـــای داخلـــی و خارجـــی‪ ،‬دومیـــن‬ ‫ماموری ــت مرک ــز ف ــن ب ــازار مل ــی اس ــت و س ــومین‬ ‫ماموریـــت مـــا‪ ،‬جـــذب ســـرمایه بـــرای ایـــده هـــا و‬ ‫نـــوآوری هاســـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه بـــه تشـــریح برنامـــه هـــای ایـــن‬ ‫مرکـــز در راســـتای جـــذب ســـرمایه پرداخـــت و‬ ‫متذک ــر ش ــد‪ :‬ج ــذب س ــرمایه ب ــه دو ش ــکل عم ــده‬ ‫صـــورت مـــی گیـــرد‪ ،‬حالـــت اول بحـــث بـــازار‬ ‫دارایـــی فکـــری اســـت کـــه بســـتری بـــرای فـــروش‬ ‫اختراعـــات و مصادیـــق مالکیـــت فکـــری از طریـــق‬ ‫مکانیـــزم فرابـــورس و عرضـــه اختراعـــات در بـــازار‬ ‫ســـرمایه اســـت و حالـــت دوم برگـــزاری رویدادهـــای‬ ‫اســـتارتاپ دمـــو اســـت‪.‬‬ ‫دبیـــر شـــبکه فـــن بـــازار ملـــی ایـــران افـــزود‪:‬‬ ‫در ایـــن رویـــداد‪ ،‬مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی ایـــران‬ ‫قصـــد دارد تـــا بـــا ماهیـــت ارائـــه کســـب و کارهـــا‬ ‫و بیزینـــس هـــای نوآورانـــه‪ ،‬ســـرمایه گـــذاران و‬ ‫صاحب ــان اس ــتارتاپ را ب ــا ه ــم مواج ــه کن ــد ت ــا در‬ ‫ط ــی همی ــن مواج ــه و آش ــنایی ه ــا ج ــذب س ــرمایه‬ ‫صـــورت بگیـــرد‪.‬‬ ‫عل ــی اکبری ــان در تش ــریح ای ــن دوره از اس ــتارتاپ‬ ‫دم ــو توضی ــح داد‪ :‬ای ــن چهارمی ــن روی ــداد اس ــتارتاپ‬ ‫دم ــو مرک ــز ف ــن ب ــازار مل ــی ای ــران و اولی ــن روی ــداد‬ ‫اس ــتارتاپ دم ــو در ح ــوزه گردش ــگری در کل کش ــور‬ ‫اســـت‪ ،‬حـــوزه ای متنـــوع‪ ،‬دارای پتانســـیل هـــای‬ ‫زیـــاد و درآمـــدزا کـــه محرکـــی بـــرای صنعـــت‬ ‫توریس ــم کش ــور ه ــم ب ــه ش ــمار م ــی آی ــد‪.‬‬ ‫بیســـت و پنـــج ایـــده دریافتـــی از ســـمت‬ ‫اس ــتارتاپ ه ــا و ای ــده پ ــردازان ای ــن صنع ــت نتیج ــه‬ ‫انتشـــار فراخـــوان ایـــن دوره اســـتارتاپ دمـــو بـــوده‬ ‫اس ــت ک ــه اکبری ــان در ای ــن خص ــوص گف ــت‪ :‬ب ــرای‬ ‫ای ــن روی ــداد ی ــک فراخ ــوان عموم ــی‪ ،‬ب ــرای تم ــام‬ ‫اس ــتارتاپ ه ــا و ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان فع ــال‬ ‫در صنع ــت گردش ــگری‪ ،‬منتش ــر ش ــد ک ــه بیس ــت و‬ ‫پنـــج ایـــده دریافـــت کردیـــم و پـــس از دو مرحلـــه‬ ‫ارزیابـــی ایـــده هـــا‪ ،‬هشـــت ایـــده انتخـــاب شـــده و‬ ‫امـــروز هـــر کـــدام بـــه مـــدت ده دقیقـــه فرصـــت‬ ‫دارنـــد تـــا بـــه تشـــریح کار خـــود و جلـــب توجـــه‬ ‫ســـرمایه گـــذاران بپردازنـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــه بخ ــش بع ــدی ای ــن برنام ــه اش ــاره ک ــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬ســـرمایه گـــذاران نیـــز در ایـــن فاصلـــه‬ ‫اس ــتارتاپ ه ــا را بررس ــی ک ــرده و پ ــس از برگ ــزاری‬ ‫جلســـات خصوصـــی و بررســـی میـــزان پیشـــرفت‬ ‫ایـــده‪ ،‬مشـــتریان جـــذب شـــده‪ ،‬حجـــم بـــازار و‬ ‫می ــزان ف ــروش ب ــه ارزیاب ــی آنه ــا پرداخت ــه و ب ــرای‬ ‫ســـرمایه گـــذاری در آنهـــا اعـــام نظـــر مـــی کننـــد‬ ‫در ایـــن صـــورت مذاکـــرات بعـــدی تـــا حصـــول‬ ‫ن ب ــازار ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫نتیج ــه نهای ــی توس ــط مرک ــز فــ ‏‬ ‫احمـــد اصغـــری رییـــس کمیســـیون گردشـــگری‪،‬‬ ‫اقتصـــاد ورزش واقتصـــاد هنـــر اتـــاق بازرگانـــی‬ ‫ایـــران از پیگیـــری هـــای مســـتمر بانیـــان ایـــن‬ ‫رویـــداد تقدیـــر و تشـــکر کـــرد و بـــا اشـــاره بـــه‬
‫استارت آپ‬ ‫وضعی ــت کارآفرین ــی در ای ــران گف ــت‪ :‬طب ــق آم ــار‬ ‫دیـــده بـــان جهانـــی کارآفرینـــی در ســـال گذشـــته‬ ‫میـــادی از میـــان یکصـــدو ســـی کشـــور‪ ،‬ایـــران‬ ‫در رتب ــه هش ــتاد و پن ــج کارآفرین ــی ق ــرار دارد و از‬ ‫لحـــاظ توســـعه یافتگـــی اســـتارتاپ در ایـــران‬ ‫وضعیتـــی همچـــون کشـــورهای توســـعه‬ ‫یافتـــه ای ماننـــد چیـــن و اســـترالیا‬ ‫وجـــود دارد و ایـــن هـــا معانـــی‬ ‫مثبتـــی بـــرای پیشـــرفت و‬ ‫توســـعه اســــــــتارتاپ‌های‬ ‫ایرانـــی دارد‪.‬‬ ‫اصغـــــری تصریـح کرد‪:‬‬ ‫امـروزه یکــــی از بهتریـن‬ ‫راه‌هـای اشــــتغال جوانان‬ ‫تحصیل کرده شـکل‌گیری‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان و‬ ‫مجموعه‌هـــای استارتاپی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـــــــــــزود‪ :‬در‬ ‫ســـال‌های اخیـــر بـــا تکیـــه‬ ‫ب ــر دان ــش فن ــی از اقتص ــاد‬ ‫نفت ــی فاصل ــه گرفت ــه ای ــم و‬ ‫ه ــم اکن ــون بی ــش از ‪ 2‬ه ــزار‬ ‫و ‪ 700‬شـــرکت دانـــش بنیـــان‬ ‫در کشـــور فعـــال انـــد کـــه در‬ ‫ســـال نـــود و پنـــج و پیـــش بینـــی‬ ‫میشـــود ایـــن صدهـــزار شـــغل مســـتقیم‬ ‫ایج ــاد ک ــرده ان ــد و ب ــا ای ــن رش ــد صع ــودی‪،‬‬ ‫پیـــش بینـــی مـــی شـــود از طریـــق ایـــن کســـب‬ ‫و کارهـــای نوپـــا تـــا پایـــان نـــود و شـــش‪ ،‬بیـــش از‬ ‫دویس ــت و بیس ــت ه ــزار نف ــر وارد ب ــازار کار ش ــوند‪.‬‬ ‫رییـــس کمیســـیون گردشـــگری‪ ،‬اقتصـــاد ورزش‬ ‫واقتص ــاد هن ــر ات ــاق بازرگان ــی ای ــران ب ــه اس ــتفاده‬ ‫هرچ ــه بیش ــتر از ت ــوان اس ــتارتاپ ه ــا اش ــاره ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــا اس ــتفاده از ت ــوان اس ــتارتاپ‪ ،‬در صورت ــی‬ ‫ک ــه بت ــوان از تکنول ــوژی ه ــای روز دنی ــا و خدم ــات‬ ‫آن بـــه نحـــو احســـنت اســـتفاده کـــرد منجـــر‬ ‫بـــه بهبـــود فضـــای کســـب و کارهـــای کوچـــک و‬ ‫افزایـــش میـــزان ســـرمایه گذاری‪،‬اســـتفاده از‬ ‫نیروه ــای خ ــاق و توس ــعه فعالی ــت ه ــای‬ ‫مکمـــل مـــی شـــود‪.‬‬ ‫اصغــری در آخــر بــه پتانســیل های‬ ‫ایــن صنعــت بــرای شــکل گیــری‬ ‫اســتارتاپ هــای تخصصــی در‬ ‫صنعــت گردشــگری اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امروزه اســتقبال‬ ‫مردم مــا از فضاهــای مجازی‪،‬‬ ‫برنامــه هــای موبایلــی و‬ ‫ســامانه هــای مبتنــی بــر‬ ‫وب بســیار چشــمگیر اســت‬ ‫از ایــن رو بایــد تــاش کنیم‬ ‫از ایــن مزیــت در صنعــت‬ ‫گردشــگری هــم اســتفاده‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫صنعـــت گردشـــگری بـــه‬ ‫دلیـــل ماهیـــت فرابخشـــی‬ ‫و جـــذاب بـــودن موضوعـــات‪،‬‬ ‫مـــی توانـــد ســـهم باالیـــی در‬ ‫ایجـــاد ایـــن کســـب و کارهـــا در‬ ‫رونـــد توســـعه ملـــی کشـــور داشـــته‬ ‫باشـــد در راســـتای حمایـــت از توســـعه‬ ‫کس ــب و کاره ــای ح ــوزه گردش ــگری‪ ،‬کمیس ــیون‬ ‫گردش ــگری ات ــاق ای ــران اق ــدام ب ــه برگ ــزاری ای ــن‬ ‫نشســـت تخصصـــی کـــرده اســـت و امیـــد اســـت‬ ‫نتایـــج مثبتـــی از ایـــن رویـــداد حاصـــل شـــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪65‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫جايگاه استارت‌آپ‌ها در برنامه اشتغال فراگیر سال ‪۹۶‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬هفتم تیرماه سال جاری‪ ،‬برنامه‌ای جهت ایجاد ‪ ۹۷۰‬هزار فرصت شغلی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش جمعیت شاغل کشور به‬ ‫تصویب رساند‪ .‬اکنون این سوال مطرح می‌شود که استارت‌آپ‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های اشتغال‌زایی‪ ،‬چه جایگاهی در این برنامه دارند و چه تدابیری‬ ‫برای بهبود شرایط فعالیت این کسب‌وکار‌های نوپا اندیشیده شده‌ است؟ گزارش نوپانا‪ ،‬را در ادامه خواهیم خواند‪:‬‬ ‫به گزارش نوپانا‪ ،‬براساس این برنامه‪ ،‬دولت نگاه ویژه‌ای به بخش ارتباطات و فناوری اطالعات دارد‪ .‬باید توجه داشت که بیشتر استارت‌آپ‌های ایرانی نیز در این‬ ‫حوزه فعال هستند و بستر فعالیت خود را بر پایه فناوری‌های این حوزه بنا کرده‌اند‪.‬‬ ‫از موضوعات بسیار مهمی که در این برنامه به آن پرداخته شده است‪ ،‬موضوع اشتغال و ساماندهی مشاغل است‪ .‬با فراهم شدن هرچه بیشتر امکانات الزم برای‬ ‫اشتغال فارغ‌التحصیالن‪ ،‬فضای استارت‌آپی کشور نیز شکوفاتر می‌شود و این موضوع نقش مهمی در پیشرفت اقتصاد کشور و افزایش درآمد ملی خواهد داشت‪.‬‬ ‫موضوعی که در ماده ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬برنامه اشتغال‪ ،‬بیشتر به آن پرداخته شده است‪:‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۹‬این برنامه‪ ،‬یکی از اهداف مهم برنامه اشتغال دولت‪ ،‬متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال است و با توجه به اهمیت هدایت فارغ‌التحصیالن به بازار‬ ‫کسب‌وکار و اشتغال هرچه سریع‌تر آنان‪ ،‬وزارت‌ علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تنظیم سازوکار اجرایی مواردی‬ ‫چون توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی‪ ،‬رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‪ ،‬حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و ‪ ...‬نسبت‬ ‫به این امر مهم اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین با در نظر گرفتن افزایش کسب‌وکارها در کشور‪ ،‬دولت ایجاد سامانه‌ای برای کمک به ساماندهی اطالعات هویتی و شغلی کارآفرینان در نظر گرفته است‬ ‫و الزم است وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از طریق راه‌اندازی این سامانه که بانک اطالعات اشتغال ایرانیان نام دارد‪ ،‬نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد‬ ‫در سن کار جامعه (‪ ۱۵‬سال و باالتر) اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین گسترش و استمرار بازار کار از طریق تقویت زیرساخت‌ها و بنیه اقتصادی کشور‪ ،‬بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت‪ ،‬اقدامات حمایتی برای بهبود‬ ‫فضای کسب‌‏و‌کار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال با توجه به اصل اقتصاد مقاومتی‪ ،‬از جمله اهداف اصلی این برنامه هستند‪.‬‬ ‫از دید کلی‌تر‪ ،‬با توجه به چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬که به‌عنوان مهم‌ترین دیدگاه تحول اقتصادی کشور شناخته می‌شود‪ ،‬استارت‌آپ‌ها نقش مهمی برعهده دارند؛ چرا که‬ ‫در شرایط اقتصادی کنونی‪ ،‬استارت‌آپ‌ها با چنین ظرفیت بالقوه‌ای در افزایش اشتغال می‌توانند اقتصاد کشور را نجات دهند‪ .‬دولت ایران در نظر دارد‪ ،‬تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫جایگاه نخست اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی را از آن خود کند و این هدف نیازمند گسترش کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫مبتنــی بــر نیــاز» اســت‪ .‬آمــوزش مبتنــی بــر نیــاز‪،‬‬ ‫تضمین‌کننــده اصــاح ســازوکار دولــت از اجــرای‬ ‫آمــوزش بــه نقــش توســعه و تنظیمــی در ایــن حیطــه‬ ‫اســت‪ .‬آمــوزش مهارتــی بایــد متناســب بــا نیــاز صنعــت‬ ‫تحول در نظام توسعه کسب‌وکارها‬ ‫فعالیــت اســتارت‌آپ‌ها و بخــش خصوصــی رابطــه‬ ‫ت و نظــارت نهادهــای دولتــی دارد‬ ‫نزدیکــی بــا فعالیــ ‌‬ ‫و پیش‌نیــاز حمایــت صحیــح دولــت از آنهــا‪ ،‬افزایــش‬ ‫اختیــارات بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون تدبیــر حاکــم بــر کشــور‪ ،‬عمدتــا مبتنــی‬ ‫بــر رابطــه دولــت و بخــش خصوصــی در قالب‌هایــی‬ ‫ماننــد قراردادهــا‪ ،‬پرداخــت وام‪ ،‬اعطــای مجــوز و‪...‬‬ ‫بــود‪ .‬ایــن تدابیــر ســنتی‪ ،‬ظرفیت‌هــای محــدودی بــرای‬ ‫کســب‌وکارها ایجــاد می‌کردنــد‪ .‬در رویکردهــای برنامــه‬ ‫اشــتغال‪ ،‬مهم‌تریــن نقــش دولــت در ایــن زمینــه‪ ،‬توســعه‬ ‫بخــش خصوصــی اســت و بــرای اجرایــی شــدن آن‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه برنامه‌ریــزی‌ دقیــق و فضــای گفت‌وگــوی گســترده‬ ‫میــان طرفیــن اســت‪.‬‬ ‫قرار گرفته است‬ ‫اصالح نظام آموزش تخصصی و مهارتی‬ ‫با هدف افزایش اشتغال‌پذیری‬ ‫پیشــرفت و توســعه فضــای اســتارت‌آپی کشــور‪،‬‬ ‫رابطــه مســتقیمی بــا بهبــود کیفیــت نظــام آموزشــی‬ ‫دارد‪ .‬در واقــع هرچــه آموزش‌هــا کاربردی‌تــر باشــند‪،‬‬ ‫فارغ‌التحصیــان آســان‌تر جــذب بــازار کار می‌شــوند و‬ ‫یــا کســب‌وکار نوپــای خــود را آغــاز می‌کننــد‪.‬‬ ‫تجربــه کشــورهای توســعه‌یافته در تحــول ســازوکار‬ ‫آمــوزش مهارتــی‪ ،‬نشــان‌دهنده گــذار از «آمــوزش قبــل‬ ‫از اشــتغال» بــه «آمــوزش متصــل» و ســپس «آمــوزش‬ ‫باشــد تــا بــه ارتقــا و تقویــت ظرفیت‌‌هــای اختصاصــی‬ ‫صنعــت منجــر شــود؛ بنابرایــن در برنامــه اشــتغال‪،‬‬ ‫نهادهــای آموزشــی توانمنــد در آمــوزش مهارتــی‪ ،‬مــورد‬ ‫حمایــت و تشــویق ویــژه قــرار می‌گیرنــد‪.‬‬ ‫از اهـــداف کلـــی برنامـــه اشـــتغال در راســـتای‬ ‫افزایـــش اشـــتغال‌زایی می‌تـــوان بـــه کاهـــش ‪0/8‬‬ ‫درصـــدی نـــرخ بیـــکاری در ســـال ‪ ۱۳۹۶‬و ارتقـــای‬ ‫ل بیـــش از ســـه‬ ‫مهارت‌آمـــوزی و افزایـــش اشـــتغا ‌‬ ‫میلیـــون بیـــکار جویـــای کار و حداقـــل ‪ ۹۵۰‬هـــزار‬ ‫نفـــر از تازه‌واردیـــن بـــه بـــازار کار‪ ،‬اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫سامان‌ یافتن کسب‌و‌کارهای‬ ‫خدمات مناطق روستایی و محروم‬ ‫نیز در این برنامه‌ مدنظر‬ ‫ایـــن دســـتاوردها فرصـــت بســـیار خوبـــی بـــرای‬ ‫جوانـــان خـــاق ایـــن مـــرز و بـــوم جهـــت راه‌انـــدازی‬ ‫کســـب‌وکارهای نوآورانـــه فراهـــم می‌کننـــد و بـــه‬ ‫پیشـــرفت اقتصـــاد کشـــور بســـیار کمـــک می‌کننـــد‪.‬‬ ‫الزم اســت دولــت بــرای اجرایــی کــردن ایــن قســمت‬ ‫از برنامــه از سیاســت‌های به‌خصوصــی اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایجــاد اجمــاع ملــی بــرای توســعه اشــتغال و‬ ‫فعال‌ســازی تمــام ظرفیت‌هــای ملــی و منطق ـه‌ای بــرای‬ ‫ایجــاد فرصت‌هــای شــغلی (مخصوصــا بــرای جوانــان‬ ‫دانش‌آموختــه دانشــگاهی)‪ ،‬تســهیل در جســت‌وجوی‬ ‫شــغل و توســعه آمــوزش و مهارت‌هــا بــر مبنــای نیــاز‬ ‫واقعــی‪ ،‬تقویــت فرهنــگ کار و کارآفرینــی و تولیــد‬ ‫ثــروت و اشــتغال مولــد از طریــق مداخــات سیاســتی‪،‬‬ ‫نهــادی و آموزشــی‪ ،‬از جملــه سیاسـت‌های دولــت بــرای‬ ‫اجــرای ایــن برنامــه اســت‪.‬‬ ‫ســامان‌ یافتــن کســب‌و‌کارهای خدمــات مناطــق‬ ‫روســتایی و محــروم نیــز در ایــن برنامــ ‌ه مدنظــر قــرار‬ ‫گرفتــه اســت کــه بــر مبنــای آن زیر‌ســاخت‌های الزم‬ ‫جهــت راه‌انــدازی ایــن کســب‌وکارها فراهــم می‌شــوند‪.‬‬ ‫ایجــاد چنیــن زیرســاخت‌هایی بــه خــودی ‌خــود‬ ‫فرصت‌هــای شــغلی زیــادی را ایجــاد می‌کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫دولــت قصــد دارد خدمــات الکترونیــک را بــا تمرکــز بــر‬ ‫ویژگی‌هــای دولــت الکترونیــک گســترش دهــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن توصیــف توســعه شــرکت‌های دانش‌‌بنیــان از ایــن‬ ‫دیــدگاه نیــز در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تقویت فرهنگ کارآفرینی‬ ‫و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و نوآور‬ ‫علاوه بـر موضـوع اشـتغال‪ ،‬فرهنـگ کارآفرینـی و‬ ‫راه‌انـدازی کسب‌وکـــارهای نـــوآورانه و همـگام بـا‬ ‫فناوری‌هـای روز دنیـا نیز از دیدگاه برنامه اشـتغال بسـیار‬ ‫مهـم هسـتند‪ .‬اقدامـات مطرح‌شـده ایـن برنامـه بـا هدف‬ ‫بهبـود ایـن مـوارد عبارت‌انـد از‪:‬‬ ‫◄ توسـعه نهادهـای پشـتیبان و بهبـود نظـام‬ ‫کا ر آ فر ینـی‬ ‫◄ طرح شتاب‌دهی کسب‌وکارهای نوآورانه‬ ‫◄ اعـزام نیـروی کار بـه خـارج از کشـور جهـت‬ ‫فراگیـری علـوم تخصصـی‬ ‫در ایـن برنامـه دو طـرح ارائـه شـده اسـت کـه بـرای‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها بسـیار سـودمند هسـتند‪ .‬نخسـتین مـورد‪،‬‬ ‫طـرح «پایـش و بهبـود نظـام کارآفرینـی» اسـت کـه بـا‬ ‫اجرایـی‌ شـدن آن‪ ،‬موانـع بسـیاری از مسـیر فعالیـت‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا برداشـته می‌شـوند‪ ،‬و دیگـری نیـز‬ ‫طـرح ملـی «شـتاب‌دهی کسـب‌و‌کارهای نوآورانه» اسـت‬ ‫کـه در سـه حـوزه فعالیـت سـخت‌افزار‪ ،‬نرم‌افـزار و محتوا‬ ‫انجـام می‌شـود و تمرکـز بیشـتری بـر بهره‌بـرداری از‬ ‫سـرویس‌های نـو و تجهیـزات مربـوط بـه فناوری‌هـای‬ ‫جدیـد از جملـه اینترنـت اشـیا دارد‪.‬‬ ‫پـس از اجرایی‌شـدن ایـن دو طـرح‪ ،‬بسـته حمایتـی‬ ‫دولـت شـامل تأمیـن مالی خـرد نیز با هدف پشـتیبانی از‬ ‫کسـب‌وکارهای نـوآور ارائـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫نهادهای مسئول‪ ،‬در مسیر اشتغال جوانان‬ ‫برنامه‌‌هــا و راهکارهــای معطــوف بــه اشــتغال در‬ ‫قالــب برنامــه اشــتغال فراگیــر و بــا رویکردهــای مؤثــر و‬ ‫هدفمنــد در هــر دو طــرف عرضــه و تقاضــای بــازار کار‬ ‫اجرایــی می‌شــوند و‬ ‫در راس ایــن برنامه‌هــا‪،‬‬ ‫تامیــن مالــی بــرای بنگاه‌هــای‬ ‫کوچــک و متوســط قــرار دارد‪ .‬دولت‬ ‫در راســتای افزایــش حمایت‌هــای بانکــی از‬ ‫نهاد‌هــای کارآفرینــی‪ ،‬دســتوراتی را ابــاغ کــرده اســت‬ ‫کــه بخشــی از آنهــا بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫◄ بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه تعییـن سـهمیه تسـهیالت بانکـی مـورد نیـاز بـه‬ ‫میـزان ‪ ۲۰۰‬هـزار میلیـارد ریـال بـرای اجـرای برنامـه‬ ‫اشـتغال فراگیـر و ابلاغ به شـبکه بانکی ظـرف مدت ‪۱۰‬‬ ‫روز از ابلاغ ایـن مصوبـه اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫◄ بانـک مرکـزی بـا همـکاری دسـتگاه‌های اجرایـی‬ ‫ذی‌ربـط نسـبت به طراحی‪ ،‬متناسب‌سـازی و پیاده‌سـازی‬ ‫نظـام تامیـن مالـی مناسـب بـرای بنگاه‌هـای کوچـک و‬ ‫متوسـط‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ ۲‬مـاه پـس از ابلاغ ایـن برنامـه‬ ‫اقـدام ‌کنـد‪ .‬در ایـن راسـتا‪ ،‬وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی نیـز بـا همـکاری دسـتگاه‌های اجرایـی نسـبت‬ ‫بـه شناسـایی گروه‌هـای هـدف در هر شـغل اقـدام کند و‬ ‫اطالعـات مـورد نیـاز را در اختیار شـبکه بانکی قـرار دهد‪.‬‬ ‫همچنیـن نهادهـای مسـئول موظف‌انـد بسـته‌ها و‬ ‫طرح‌هـای حمایتـی خـود با هدف توسـعه کسـب‌وکارها و‬ ‫افزایـش اشـتغال‌زایی را ارائـه دهنـد‪:‬‬ ‫◄ شیــــــوه‌نامه نحـوه پیاده‌سـازی‪ ،‬مطالعـه و‬ ‫توسـعه کسـب‌و‌کار بـرای اشـتغال و هماهنگ‌سـازی بـا‬ ‫دسـتگاه‌های اجرایـی جهـت آمـوزش و پیاده‌سـازی‬ ‫طرح‌هـای برنامـه اشـتغال فراگیـر از سـوی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی ابلاغ شـود و همچنیـن بسـته‬ ‫مداخلات سیاسـتی و حمایتـی از فعالیت‌هـای منتخـب‬ ‫در بخش‌هـای اقتصـادی همـراه بـا پهنه‌بنـدی منطقـه‌ای‬ ‫و اسـتانی دریافتـی از دسـتگاه‌های اجرایـی‪ ،‬مشـتمل بـر‬ ‫وظایـف و اقدامات مـورد نیاز در حوزه قوانین و مقررات در‬ ‫سـطح ملی و اسـتانی با پیشـنهاد دبیرخانـه کارگروه ملی‬ ‫تخصصـی مدیریـت و‬ ‫راهبـری توسـعه اشـتغال‬ ‫پایـدار تدویـن شـود و ظـرف مدت‬ ‫یـک هفتـه پس از ارسـال فـرم (یـا همزمان با‬ ‫ارسـال فـرم) تصویـب شـود‪.‬‬ ‫در پایـان بایـد گفت با توجـه به این‌ که اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫و اکوسیسـتم کارآفرینی اسـتارت‌آپی کشـور نقش بسـیار‬ ‫موثـری در ارتقـای کیفیـت زندگی مردم و ایجاد اشـتغال‬ ‫دارنـد‪ ،‬نیـاز اسـت دولـت دوازدهـم و سـایر نهادهـای‬ ‫حاکمیتـی توجـه و حمایـت ویـژه‌ای از این حوزه داشـته‬ ‫باشـند؛ تـا بـا برطرف کـردن موانـع و چالش‌هـای موجود‬ ‫و احتمالـی آتی گام موثری در پیشـرفت اقتصادی کشـور‬ ‫برداشـته شود‪■ .‬‬ ‫نیما ذبیح‪‎‬اله‪‎‬زاده‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫برنامـه اشـتغال دولـت شـامل طرح‌هـای‬ ‫سـودمندی بـرای حمایـت از شـغل‌اولی‌ها و افـراد‬ ‫جویـای کار اسـت‪ .‬از جملـه ایـن طرح‌هـا می‌تـوان بـه‬ ‫طـرح‌ کارانـه اشـتغال جوانان (کاج) اشـاره کـرد که موارد‬ ‫زیـر را شـامل می‌شـود‪:‬‬ ‫◄ طـــرح مهــــارت‌آموزی در محیط کــــار واقعی‬ ‫(آموزش‌هـای حیـن کار)‬ ‫◄ طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی‬ ‫◄ طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی‬ ‫‪67‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫در اختتامیه لیگ ستارگان بورس‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫معامله گری در بازار‬ ‫سرمایه شغل است‬ ‫‪68‬‬ ‫بایـد تصـور قدیمی حقـوق بگیـری و اسـتخدام دولتی‬ ‫بـه کمـک کسـب و کارهـای نویـن از جملـه بازار سـرمایه‬ ‫تغییـر کنـد و در ایـن راه ارتباط بین علـم و دانش در کنار‬ ‫تجربـه مـی توانـد فرصـت هـای مناسـبی را بـرای کسـب‬ ‫درآمـد ایجـاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانى بازار سرمایه (سنا)‪،‬در‬ ‫آیین اختتامیه و اهدای جوایز نخستین لیگ ستارگان‬ ‫بورس دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫به ایراد سخن پرداخت و گفت‪ :‬سازمان بورس عالوه بر‬ ‫اینکه متولی نظارت بر بازار سرمایه و اجرای قوانین است‬ ‫معتقد به توسعه بازار است و این اعتقاد در کل ارکان بازار سرمایه‬ ‫برای کمک به بازار سرمایه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازار سرمایه در تمام دنیا به عنوان‬ ‫کسب و کار نوین شناخته می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از نکات‬ ‫جالب در بازار سرمایه نزدیک شدن مفاهم آکادمیک‬ ‫دانشگاهی به ابزار های موجود در بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫شاید دو دهه پیش صحبت درباره آپشن‪ ،‬فیوچرز و گواهی‬ ‫سپرده نکات آکادمیک بود اما هم اکنون از همه این ابزارها‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه بازار‬ ‫سرمایه می تواند فرصت اشتغال برای افراد تحصیلکرده‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬باید تصور قدیمی حقوق بگیری و استخدام‬ ‫دولتی به کمک کسب و کارهای نوین از جمله بازار سرمایه‬ ‫تغییر کند و در این راه ارتباط بین علم و دانش در کنار‬ ‫تجربه می تواند فرصت های مناسبی را برای کسب درآمد‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه هـدف از برگـزاری لیـگ سـتارگان‬ ‫بـورس‪ ،‬فرهنـگ سـازی اسـت‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫امیدواریـم همـه دانشـگاه هـا در دوره هـای بعـدی لیـگ‬ ‫سـتارگان حضـور داشـته باشـند تـا در اشـاعه فرهنـگ‬ ‫سـرمایه گـذاری کمـک شـود‪.‬‬ ‫دکتـر محمـدی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـه‬ ‫اهمیت ابزار مشـتقه اشـاره کرد و گفت‪ :‬در سـازمان بورس‬ ‫همیشـه تالش می شـود عالوه بر کسـانی که به دنبال کسب‬ ‫سـود معقـول از طریـق اسـتراتژی‌های علمی هسـتند زمینه‬ ‫کسـب سـودهای شـارپ و بـزرگ به کمـک ابزار مشـتقه نیز‬ ‫فراهـم شـود تـا این دسـته از سـرمایه گـذاران نیز بـه اهداف‬ ‫خود برسـند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه امید می رود با توسـعه ابزار مشـتقه‬ ‫سـودهای بـاال نیـز به دسـت آید‪ ،‬به لزوم سـفته بـازی در‬ ‫بـازار اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬برخـی سـفته بـازی در بـازار را‬ ‫نقـد مـی کننـد در حالیکه در تمام دنیـا و بازارهای جهانی‬ ‫ثابـت شـده نـه تنهـا سـفته بـازی بـد نیسـت بلکـه باعث‬ ‫ایجـاد تعـادل در بـازار مـی شـود و چنانچـه ایـن اتفـاق‬ ‫نیفتـد نمـی تـوان انتظار تعـادل یافتـن را از بازار داشـت‪.‬‬ ‫معاون اول رييس جمهور‪:‬‬ ‫استارتاپ‌ها بايد فعاليت خود را به شكل قانونمند‬ ‫و در چارچوب قوانين كشور انجام دهند‬ ‫معـــاون اول رييـــس جمهـــوری گفـــت‪ :‬الزم اســـت‬ ‫وزارت ارتباطـــات و فنـــاوري اطالعـــات‪ ،‬معـــاون‬ ‫علم ــي و فن ــاوري ريي ــس جمه ــوری‪ ،‬مع ــاون حقوق ــي‬ ‫ريي ــس جمه ــور ش ــرايطي را مهي ــا س ــازند ك ــه ش ــركت‬ ‫هـــاي كســـب و كار نويـــن و اســـتارتاپ‌ها از چارچـــوب‬ ‫قانونمنـــد بـــراي فعاليـــت برخـــوردار شـــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز رواب ــط عموم ــی و اط ــاع رس ــانی‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬دكت ــر‬ ‫اســـحاق جهانگيـــري در مراســـم توديـــع و معارفـــه‬ ‫وزي ــر ارتباط ــات و فن ــاوري اطالع ــات ب ــا بي ــان اينك ــه‬ ‫در دولـــت يازدهـــم كارهـــاي بزرگـــي در بخـــش هـــاي‬ ‫مختلـــف اقتصـــادي‪ ،‬اجرايـــي‪ ،‬سياســـي‌‪ ،‬فرهنگـــي و‬ ‫سياس ــت خارج ــي انج ــام ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬وقت ــي ش ــرايط‬ ‫زمـــان آغـــاز بـــه كار دولـــت يازدهـــم را بـــا شـــرايط‬ ‫امـــروز مقايســـه مـــي كنيـــم‪ ،‬اگـــر بخواهيـــم منصفانـــه‬ ‫قضــاوت كنيــم‪ ،‬كارهــاي عظيمــي در بخــش هــاي مختلــف‬ ‫از جمل ــه در ح ــوزه فن ــاوري اطالع ــات ص ــورت گرفت ــه‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون اول رييـــس جمهـــور ادامـــه داد‪ :‬امـــروز‬ ‫مـــي تـــوان گفـــت كـــه اگـــر مســـيري كـــه در بخـــش‬ ‫فن ــاوري اطالع ــات در كش ــور گش ــوده ش ــده ب ــا همي ــن‬ ‫س ــرعت ادام ــه پي ــدا كن ــد‪ ،‬مس ــير توس ــعه كش ــور ب ــا‬ ‫ســـرعت بيشـــتري ادامـــه خواهـــد يافـــت‪.‬‬ ‫دكتـــر جهانگيـــري بـــا تاكيـــد بـــر اهميـــت فـــراوان‬ ‫بخـــش فنـــاوري اطالعـــات و توجـــه اقتصـــاد مقاومتـــي‬ ‫بـــه ايـــن حـــوزه‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬فنـــاوري اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات در تحقـــق پنـــج رويكـــرد اصلـــي اقتصـــاد‬ ‫مقاومت ــي نق ــش مهم ــي دارد و توج ــه وي ــژه اي ب ــه آن‬ ‫معطـــوف شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دكتـــر جهانگيـــري دانـــش بنيانـــي را از ديگـــر‬ ‫رويكردهـــاي اقتصـــاد مقاومتـــي برشـــمرد و خاطـــر‬ ‫نشـــان كـــرد‪ :‬در ســـخنان مقـــام معظـــم رهبـــري‪،‬‬ ‫رييـــس جمهـــور‪ ،‬علمـــا و نخبـــگان كشـــور همـــواره‬ ‫تاكيـــد مـــي شـــود كـــه تكيـــه بـــر منابـــع طبيعـــي در‬ ‫قـــرن بيســـت و يكـــم پاســـخگوي نيازهـــاي جوامـــع‬ ‫بش ــري نيس ــت و اقتص ــادي م ــي توان ــد در اي ــن عص ــر‬ ‫پاس ــخگو باش ــد ك ــه متك ــي ب ــر دان ــش و تفك ــر انس ــان‬ ‫باش ــد و بخ ــش فن ــاوري اطالع ــات يك ــي از مهمتري ــن‬ ‫حـــوزه هـــا در تحقـــق اقتصـــاد دانـــش بنيـــان اســـت‪.‬‬ ‫وي بـــا اشـــاره بـــه شـــكل گيـــري شـــركت هـــاي‬ ‫خصوصـــي فعـــال در حـــوزه فنـــاوري اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات‪ ،‬توســـعه ايـــن شـــركت هـــا را از مصاديـــق‬ ‫رويكـــرد مردمـــي بـــودن اقتصـــاد مقاومتـــي دانســـت و‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــا افزاي ــش فعالي ــت و ش ــكل گي ــري اي ــن گون ــه‬ ‫شـــركت هـــا‪ ،‬وزارت ارتباطـــات و فنـــاوري اطالعـــات‬ ‫مـــي توانـــد خـــود را از تصـــدي گـــري امـــور كنـــار‬ ‫بكشـــد و صرفـــاً بعنـــوان دســـتگاهي سياســـت گـــذار‬ ‫و برنامـــه ريـــز‪ ،‬بـــر امـــور ايـــن شـــركت هـــا نظـــارت‬ ‫داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫دكتـــر جهانگيـــري بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان برخـــي‬ ‫گـــروه هـــا كـــه معتقدنـــد بـــه دليـــل وجـــود برخـــي‬ ‫تهدي ــدات در فن ــاوري اطالع ــات باي ــد از توس ــعه اي ــن‬ ‫بخ ــش جلوگي ــري ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬جفاس ــت ك ــه وقت ــي‬ ‫توســـعه فنـــاوري اطالعـــات مـــي توانـــد كانـــون اصلـــي‬ ‫توســـعه كشـــور باشـــد‪ ،‬بـــه خاطـــر برخـــي تهديدهـــا و‬ ‫آســـيب هـــا در ايـــن زمينـــه تعلـــل كنيـــم‪ .‬آيـــا مگـــر‬ ‫در بخـــش هـــاي ديگـــر نظيـــر رشـــته هـــاي صنعتـــي‬ ‫و حت ــي رش ــته ه ــاي صنعت ــي س ــنتي تهدي ــد وج ــود‬ ‫نـــدارد‪ .‬مهـــم ايـــن اســـت كـــه از فرصـــت فنـــاوري‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات در جهـــت توســـعه كشـــور‬ ‫اســـتفاده مطلـــوب كنيـــم‪.‬‬ ‫معـــاون اول رييـــس جمهـــور در ادامـــه ســـخنان‬ ‫خـــود برخـــي برنامـــه هـــا و اولويـــت هـــاي دولـــت در‬ ‫حـــوزه فنـــاوري اطالعـــات را برشـــمرد و گفـــت‪ :‬يكـــي‬ ‫از برنامـــه هـــاي دولـــت اســـتقرار دولـــت الكترونيـــك‬ ‫بـــوده اســـت و هـــدف از ايـــن اقـــدام ايـــن اســـت كـــه‬ ‫مــردم دسترســي آســان و لحظــه اي بــه انــواع خدمــات‬ ‫داشـــته باشـــند و از ايـــن طريـــق ارائـــه خدمـــات هـــم‬ ‫ارزان تـــر و هـــم بـــا كيفيـــت بهتـــري انجـــام خواهـــد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫دكتـــر جهانگيـــري اضافـــه كـــرد‪ :‬دولـــت الكترونيـــك‬ ‫ش ــرايطي را مهي ــا م ــي كن ــد ك ــه خدم ــات ب ــا س ــالم تري ــن‬ ‫روش در اختيـــار مـــردم قـــرار گيـــرد و باعـــث از بيـــن‬ ‫رفتـــن فســـاد در نظـــام اداري مـــي شـــود و هـــدف‬ ‫اصل ــي نظ ــام و مس ــئولين كش ــور ني ــز اي ــن اس ــت ك ــه‬ ‫رضايـــت را در چهـــره مـــردم مشـــاهده كنيـــم‪.‬‬ ‫وي بـــا تاكيـــد بـــر اهميـــت بهبـــود فضـــاي كســـب‬ ‫و كار و اينكـــه ايـــن موضـــوع از اولويـــت هـــاي اصلـــي‬ ‫دول ــت ب ــه ش ــمار م ــي آي ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬وزارت ارتباط ــات و‬ ‫فن ــاوري اطالع ــات م ــي توان ــد نق ــش مهم ــي در ايج ــاد‬ ‫زيرس ــاخت ه ــاي الزم ب ــراي حض ــور بخ ــش خصوص ــي‬ ‫و بهب ــود محي ــط كس ــب و كار ايف ــا كن ــد‪.‬‬ ‫دكتـــر جهانگيـــري شـــبكه ملـــي اطالعـــات را از‬ ‫مطالب ــات ج ــدي كش ــور عن ــوان و خاط ــر نش ــان ك ــرد‪:‬‬ ‫خوشـــبختانه كارهـــاي زيـــادي در ايـــن بخـــش انجـــام‬ ‫شـــده و وزارت ارتباطـــات و فنـــاوري اطالعـــات بايـــد‬ ‫بـــراي ادامـــه ايـــن مســـير نواقـــص و موانـــع موجـــود را‬ ‫برطـــرف ســـازد‪.‬‬ ‫معـــاون اول رييـــس جمهـــور افـــزود‪ :‬شـــركت هـــاي‬ ‫كس ــب و كار نوي ــن و اس ــتارتاپ ه ــا ني ــز باي ــد فعالي ــت‬ ‫خـــود را بـــه شـــكل قانونمنـــد و در چارچـــوب قوانيـــن‬ ‫كشـــور انجـــام دهنـــد تـــا دســـتگاه هـــاي ديگـــر‬ ‫نتوانن ــد ب ــراي اي ــن ش ــركت ه ــا ك ــه عمدتــاً متش ــكل‬ ‫از نيروه ــاي ج ــوان هس ــتند مان ــع ايج ــاد كنن ــد و الزم‬ ‫اســـت در ايـــن زمينـــه وزارت ارتباطـــات و فنـــاوري‬ ‫اطالع ــات‪ ،‬معاون ــت علم ــي و فن ــاوري ريي ــس جمه ــور‪،‬‬ ‫معـــاون حقوقـــي رييـــس جمهـــور شـــرايطي را مهيـــا‬ ‫ســـازند كـــه ايـــن شـــركت هـــا از چارچـــوب قانونمنـــد‬ ‫بـــراي فعاليـــت برخـــوردار شـــوند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫«استارتاپ» در زبان فارسی‬ ‫«کار آغازیان» شد!‬ ‫توضیح فرهنگستان زبان‬ ‫و ادب فارسی درباره جایگزینی واژه استارت‌آپ‬ ‫فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی دربـــاره خبـــر‬ ‫منتش ــر ش ــده ب ــا موض ــوع جایگزین ــی واژه اس ــتارت‬ ‫آپ توضیح ــی ارائ ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا از فرهنگســـتان زبـــان و ادب‬ ‫فارســـی‪ ،‬در روزهـــای اخیـــر در فضـــای مجـــازی و‬ ‫برخـــی برنامه‌هـــای تلویزیونـــی خبـــری منتشـــر‬ ‫شـــده مبنـــی بـــر اینکـــه فرهنگســـتان زبـــان و‬ ‫ادب فارســـی معـــادل «کارآغازیـــان» را بـــرای واژه‬ ‫بیگانـــه اســـتارت‌آپ (‪ )Startup‬برگزیـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه اطـــاع می‌رســـاند‪ ،‬فرهنگســـتان زبـــان و‬ ‫ادب فارســـی تاکنـــون معادلـــی بـــرای ایـــن کلمـــه‬ ‫برنگزیـــده امـــا انتخـــاب معـــادل مناســـب آن را در‬ ‫دســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت‪.‬‬ ‫عالقه‌منـــدان می‌تواننـــد بـــرای آگاهـــی از‬ ‫مص ّوبـــات فرهنگســـتان بـــه بخـــش «واژه‌هـــای‬ ‫مصـ ّوب» در وبــگاه فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی‪،‬‬ ‫بـــه نشـــانی ‪www.persianacademy.ir‬‬ ‫مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد‬ ‫موافقت با تصویب قوانین رفع موانع بیمه‬ ‫برای استارتاپ‌ها‬ ‫دبیــــر شـــورای عالـــی‬ ‫فضـــای مجـــازی گفـــت‪:‬‬ ‫بـــراســـــاس مصوبـــه‬ ‫شـــورای عالـــی فضـــای‬ ‫مجــــــازی کشـــــور‬ ‫مدیریـــت و نگهـــداری‬ ‫شــبکه هــا نبایــد توســط‬ ‫شـــرکت هـــای خارجـــی‬ ‫صـــورت گیـــرد کـــه‬ ‫ایـــن موضـــوع در حـــال‬ ‫پیگیـــری اســـت‪.‬‬ ‫بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری‬ ‫فـــارس‪ ،‬ابـــــوالحسن‬ ‫فیـــــروزآبادی دبیـــر‬ ‫شـــورای عالـــی فضـــای‬ ‫مجـــازی کشـــور در بازدیـــد از پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫دانش ــگاه ته ــران ب ــر اهمی ــت مالکی ــت و دارای ــی ه ــای‬ ‫معنـــوی در کشـــور تاکیـــد کـــرد و گفـــت‪ :‬در صورتـــی‬ ‫ک ــه در ای ــن زمین ــه قانون ــی تصوی ــب نش ــود در واق ــع‬ ‫بخـــش بزرگـــی از دارایـــی یـــک فـــرد بـــدون ارزش و‬ ‫قیمـــت گـــذاری خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه گسـترش تکنولـوژی بـه‬ ‫خصـوص در حـوزه ‪ ICT‬در جامعـه عـدم تعـادل ایجـاد‬ ‫مـی کنـد تصریح کـرد‪ :‬وظیفه مرکـز ملی فضـای مجازی‬ ‫سیاسـت گـذاری اسـت و در ایـن حـوزه بایـد نهادهـای‬ ‫مربوطـه اقـدام بـه قانـون‬ ‫گـذاری کنند کـه باتوجه‬ ‫بـه ایـن کـه در ایـن‬ ‫زمینـه بـا تاخـر مواجـه‬ ‫هسـتیم باید خـود جامعه‬ ‫تکنولـوژی کمـک کنـد تا‬ ‫بـا بـزرگ کـردن انـدازه‬ ‫بـازار در قـدرت تـوازن‬ ‫ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫دبیـــر شـــورای عالـــی‬ ‫فضـــــــای مجـــازی در‬ ‫خصـــــوص مشـــکالت‬ ‫اســـتارت آپ هــــــا در‬ ‫حـــوزه هـــای بیمـــه‪،‬‬ ‫ایجـــاد فضـــای رقابتـــی‬ ‫در ب ــازار‪ ،‬نی ــروی انس ــانی متخص ــص و قوانی ــن جرای ــم‬ ‫ســـایبری تاکیـــد کـــرد‪ :‬براســـاس مصوبـــه شـــورای‬ ‫عالـــی فضـــای مجـــازی کشـــور مدیریـــت و نگهـــداری‬ ‫شـــبکه هـــا نبایـــد توســـط شـــرکت هـــای خارجـــی‬ ‫صـــــــــ ــورت گی ــرد و بای ــد ش ــرایط ب ــرای فعالی ــت‬ ‫شـــرکت هـــای داخلـــی در ایـــن زمینـــه فراهـــم شـــود‬ ‫کـــه ایـــن موضـــوع در حـــال پیگیـــری و اجراســـت‪.‬‬ ‫همچنیـــن در خصـــوص قوانیـــن بیمـــه و رفـــع موانـــع‬ ‫آن بـــرای فعالیـــت اســـتارت آپ هـــا آمادگـــی داریـــم‬ ‫تـــا در صـــورت نیـــاز مصوباتـــی داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها انگیزه‌ای‬ ‫برای ماندن نخبگان‬ ‫در کشور هستند‬ ‫غالمرضا مصباحی‌مقدم گفت‪ :‬استارت‌آپ‌ها به ایجاد‬ ‫انگیزه در نخبگان برای ماندن در کشور کمک زیادی‬ ‫می‌کنند و مانعی در برابر فرار مغزها خواهند بود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش نوپانـا غالمرضـا مصباحی‌مقـدم‪،‬‬ ‫عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در خصـوص‬ ‫لـزوم حمایـت از کسـب‌وکارهای نوپـا در کشـور بـه‬ ‫خبرنـگار نوپانـا گفت‪« :‬هـر گونه فعالیـت اقتصادی در‬ ‫حوزه‌هـای مربـوط بـه آی‌تی و آی‌سـی‌تی که توسـعه‬ ‫اقتصـادی را درپـی داشـته باشـد و بـه اشـتغال‌زایی‬ ‫کمـک کند طبعـا برای جامعـه مطلوب اسـت‪ .‬در این‬ ‫میـان مجموعه‌هـای اسـتارت‌آپی کـه اساسـا خاصیت‬ ‫اشـتغال‌زایی و نـوآوری دارنـد‪ ،‬بایـد بیـش از دیگـر‬ ‫مشـاغل در کشـور مـورد حمایـت قـرار گیرنـد‪».‬‬ ‫مصباحی‌مقـدم در ادامه افزود‪« :‬خوشـبختانه کشـور‬ ‫مـا از لحـاظ سـرمایه‌های انسـانی و دانش‌آموختگان در‬ ‫حوزه‌هـای فناوری بسـیار غنی اسـت و بـه همین دلیل‬ ‫بـا میـدان دادن بـه این سـرمایه‌های ارزشـمند می‌توان‬ ‫بـه تولیـد اشـتغال و حـل معضـل بیـکاری در کشـور‬ ‫کمـک کـرد‪ .‬البتـه ایـن امـر به شـرطی محقـق خواهد‬ ‫شـد که مسـئوالن از کسـب‌وکارهای نوپـا در حوزه‌های‬ ‫گفته‌شـده حمایـت کننـد‪ .‬بدیهـی اسـت کـه فعالیـت‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها تنهـا بـه تولیـد کاال منحصـر نیسـت؛‬ ‫بلکـه فعالیـ ‌‬ ‫ت آنهـا درعرصـه خدمـات؛ به‌ویـژه خدمات‬ ‫الکترونیـک نیـز بسـیار موثـر اسـت و بـر همین اسـاس‬ ‫می‌تواننـد نوآوری‌هـای مثبتـی در زمینـه دادوسـتد در‬ ‫فضـای مجـازی به جامعـه عرضـه کنند‪».‬‬ ‫عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران بـا اشـاره به‬ ‫نقـش مهم مجلـس درحمایـت از اسـتارت‌آپ‌ها عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬مجلـس بـا قانون‌گـذاری و نظـارت بـر اجـرای‬ ‫قوانیـن می‌توانـد بـه اسـتارت‌آپ‌ها یـاری رسـاند‪.‬‬ ‫چنان‌چـه نیاز به تعریـف قانون جدیـدی در این عرصه‬ ‫حـس شـود‪ ،‬ایـن وظیفه مجلس اسـت که متناسـب با‬ ‫کسـب‌وکارهای جدیـد اقدامـات الزم را انجام دهد و در‬ ‫راسـتای برطـرف شـدن مشـکالت و تسـهیل فرایندها‪،‬‬ ‫برخـی مقررات دسـت‌وپاگیر را مورد بازنگـری قرار دهد‬ ‫و تمهیـدات الزم را بیاندیشـد‪».‬‬ ‫مصباحی‌مقـدم درمـورد نقـش دولـت در حمایت از‬ ‫کسـب‌وکارهای نوپـا اظهـار داشـت‪« :‬دولـت با توسـعه‬ ‫فضای کسـب‌وکار و فراهم آوردن زمینه‌های الزم جهت‬ ‫سـرمایه‌گذاری می‌توانـد بـه شـکوفایی اسـتارت‌آپ‌ها‬ ‫کمـک شـایانی کند؛ همچنیـن با حمایت‌هـای مادی و‬ ‫معنـوی از شـرکت‌های دانش‌بنیان و مشـارکت جمعی‬ ‫بخـش خصوصـی و دولتـی می‌تـوان به رشـد اقتصادی‬ ‫مطلوبـی دسـت یافـت‪ .‬از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه‬ ‫اینکـه مشـارکت جمعـی‪ ،‬از موضوعـات و اقدامات الزم‬ ‫مطرح‌شـده در اقتصـاد مقاومتـی اسـت؛ بـا ایـن اقـدام‬ ‫می‌تـوان در راسـتای تحقـق اهـداف ایـن برنامـه نیـز‬ ‫گام‌هـای مثبتی برداشـت‪».‬‬ ‫نماینـده سـابق مجلـس در دوره‌های هشـتم و نهم‬ ‫در پایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬از آنجایـی کـه تاسـیس‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان نیازمنـد داشـتن تحصیلات‬ ‫بـاال‪ ،‬نـوآوری و خالقیـت اسـت؛ لـذا کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا بـه ایجـاد انگیـزه در نخبـگان بـرای مانـدن در‬ ‫کشـور کمـک زیـادی می‌کننـد و مانعی در برابـر فرار‬ ‫مغزهـا و مهاجـرت نخبـگان از کشـور خواهنـد بود‪».‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد داد‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫‪69‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس کل سازمان مالیاتی‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫وضعیت مالیات بر درآمد‬ ‫رانندگان اسنپ و تپ‪‎‬سی‬ ‫مشخص شد‬ ‫‪70‬‬ ‫رییـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور گفـت‪:‬‬ ‫راننـدگان دارای یـک خـودرو کـه در اسـنپ و تپ‏سـی‬ ‫فعـال هسـتند‪ ،‬ماننـد دارنـدگان یـک تاکسـی‪ ،‬بـرای‬ ‫عملکـرد سـال ‪ ۱۳۹۵‬از پرداخت مالیات بـر درآمد خودرو‬ ‫معـاف هسـتند‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرناسـیدکامل تقوی‌نژاد‪ ،‬با اشـاره به بندهای‬ ‫قانونـی مربـوط بـه مالیـات بر درآمد مشـاغل‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫شـرکت‌ها و صاحبـان مشـاغل‪ ،‬فـارغ از بسـتر ارائه خدمت‬ ‫و عرضـه کاال اعـم از دنیـای واقعـی یـا فضـای مجـازی در‬ ‫صـورت کسـب درآمد و سـود و پـس از کسـر معافیت‌های‬ ‫مقـرر ‌بایـد براسـاس نرخ‌هـای مقـرر در قانـون مالیـات‬ ‫پرداخـت کننـد و تفاوتـی میـان بسـتر فـروش و ارائـه‬ ‫خدمـات از نظـر مالیاتی نیسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به شـتاب روزافزون تکنولوژی و اسـتفاده‬ ‫از آن در زندگـی روزمـره افـراد کـه باعـث شـکل‪‎‬گیری‬ ‫کسـب‌وکارهای مختلـف در فضـای مجـازی بـا اسـتفاده‬ ‫از فنـاوری نویـن اطالعاتـی شـده‪ ،‬عنـوان داشـت‪ :‬قطعـا‬ ‫در آینـده نزدیـک ماهیـت کسـب‌وکارهای موجـود دچـار‬ ‫تغییـر و تحـوالت بیشـتری خواهد شـد‪ ،‬بنابراین سـازمان‬ ‫امـور مالیاتی کشـور برای شناسـایی این نوع کسـب‌وکارها‬ ‫و وصـول مالیات عادالنـه از آن برنامه‌ریزی مناسـبی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رییـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور‪ ،‬درخصـوص‬ ‫بحث‌هـای پیرامـون پرداخـت مالیـات از سـوی شـرکت‌های‬ ‫نوپـای اسـنپ و تپ‪‎‬سـی بیـان کـرد‪ :‬نکتـه حائـز اهمیت آن‬ ‫اسـت که برخالف مـواردی که در رسـانه‌ها رواج یافته میزان‬ ‫مالیـات صاحبـان یـک تاکسـی و صاحبان یک وسـیله نقلیه‬ ‫(مثـل پرایـد‪ ،‬پـژو و‪ )...‬که با آن به فعالیت شـغلی حمل‌ونقل‬ ‫مسـافر می‌پردازنـد بـرای سـال ‪ ۱۳۹۵‬صفـر ریـال تعییـن‬ ‫شـده کـه دسـتورالعمل مربوطـه نیـز صـادر و ابالغ شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بنابرایـن در صورتـی کـه یک راننـده دارای‬ ‫یـک تاکسـی اسـت یـا در یـک آژانـس کرایـه یـا از طریق‬ ‫اسـنپ و تپ‪‎‬سـی بـه ارائـه خدمـت حمل‌ونقـل مسـافر‬ ‫می‌پـردازد نبایـد مالیـات پرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫تقوی‌نـژاد ادامـه داد‪ :‬امـا در صورتـی کـه یـک راننـده‬ ‫دارای بیـش از یـک تاکسـی یـا وسـیله نقلیـه باشـد‪ ،‬تنها‬ ‫یـک تاکسـی معاف از مالیـات بوده و در ازای بقیه تاکسـی‬ ‫هـا یـا خودروها ملـزم به پرداخـت مالیات بر درآمد اسـت‪.‬‬ ‫وی در خصـوص مالیـات شـرکت اسـنپ و تپ‪‎‬سـی نیز‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت اسـنپ و تپ‪‎‬سـی هماننـد سـایر اشـخاص‬ ‫حقوقـی صاحـب درآمد‪ ،‬ملـزم به پرداخت مالیـات بر درآمد‬ ‫هسـتند و البتـه مالیـات بـر ارزش افـزوده ایـن شـرکت‪‎‬ها‬ ‫نیـز برابـر قانـون و مقـررات مربوطـه اخذ خواهد شـد‪.‬‬ ‫آخرین مهلت ارسال طرح به فستیوال تخصصی نوآوری‌های‬ ‫حوزه سالمت‬ ‫فسـتیوال تخصصـی نوآوری‌هـای حـوزه سلامت‪ ،‬بـا‬ ‫هـدف تجاری‌ســـازی نوآوری‌هـای ایـن حوزه‪ ،‬آبان‌مــاه‬ ‫امسـال برگـــزار می‌شـود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬فســتیوال تخصصــی نوآوری‌هــای‬ ‫حــوزه ســامت بــا هــدف تجاری‌ســــــازی نوآوری‌هــای‬ ‫حــوزه ســامت از طریــق معاملــه و جــذب ســرمایه گــذار‬ ‫در بــازار دارایــی فکــری بــا حضــور ســرمایه‌گذاران و‬ ‫تولیدکننــدگان حــوزه ســامت‪ ،‬آبــان مــاه ‪ 96‬در کرمــان‬ ‫برگــزار می‌شــود‪.‬‬ ‫محورهــای ایــن فســتیوال شــامل «ســامت و دارو‪:‬‬ ‫محصــوالت گیاهــی‪ ،‬گیاهــان دارویــی‪ ،‬فرآورده‌هــای‬ ‫آرایشــی و بهداشــتی»‪« ،‬ســامت و ملزومــات‪:‬‬ ‫تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬تصویربــرداری پزشــکی‪ ،‬کیت‌هــای‬ ‫آزمایشــگاهی و تشــخیصی» و «ســامت در بالیــا‪:‬‬ ‫خشکســالی و اثــر آن بــر ســامت‪ ،‬ایمن‌ســازی جاده‌هــا‬ ‫و کاهــش تلفــات جــاده‌ای» می‌شــود‪.‬‬ ‫همچنیـن «سلامت در صنعـت‪ :‬محصـوالت غذایـی‪،‬‬ ‫تولیـد محصـوالت ارگانیـک غذایـی و کشـاورزی‪،‬‬ ‫کاهـش مصـرف انـرژی در مراکـز درمانـی»‪« ،‬سلامت‬ ‫و محیـط زیسـت‪ :‬محصـوالت زیسـت‌فناوری‪ ،‬کاهـش‬ ‫آالینده‌های هوا‪ ،‬حذف سـموم کشـاورزی غیر اسـتاندارد»‬ ‫و «سلامت و فنـاوری اطالعـات‪ :‬مدیریـت بیمارســـتانی‬ ‫و مراکـز درمانـی‪ ،‬ارائـه ســرویس‌ها و خدمـات سلامت‬ ‫اجتماعــی» از دیگـر محورهـای تعیین‌شـده بـرای ایـن‬ ‫فسـتیوال اسـت‪.‬‬ ‫اختراعـات حائز اهمیـــت‪ ،‬پس از طـی فرآیند ارزیابی‬ ‫و انتخـاب در روز برگـزاری فسـتیوال بـه مخاطبان معرفی‬ ‫می‌شـود و زمینـه تعامل بیـن طرفین با برگزاری جلسـات‬ ‫رو در رو (‪ )B2B‬فراهـم خواهد شـد‪.‬‬ ‫در صــورت حصــول توافــق و انجــام معاملــه از طریــق‬ ‫بــازار دارایــی فکــری‪ ،‬حمایت‌هــای مــادی و معنــوی‬ ‫معاونــت علمــی‌ و فنــاوری ریاســت‌جمهــوری بــرای‬ ‫تکمیــل مســتندات اختراعــات و نیــز خریــد اختراعــات‬ ‫توســط صنعتگــران و ســرمایه‌گذاران در قالــب ارائــه‬ ‫تســهیالت وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ر اسـاس اعلام روابط عمومـی معاونـت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬مهلــــت ارســــــال طرح‌هــــــا تا‬ ‫‪ 31‬شـهریورماه جـاری اسـت و عالقه‌منــــــدان بـرای‬ ‫کسـب اطالعـات بیشـتر می‌توانند به سـایت فسـتیوال به‬ ‫نشـانی ‪ www.techfestival.ir‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در قزوین‬ ‫نتایج داوری چرخه اول شتاب‌دهنده‬ ‫اکسل اعالم شد‬ ‫نتایـــج داوری چرخـــه اول شـــتاب‌دهنده اکســـل در‬ ‫قزوی ــن اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا و سیما‪،‬هش ــت تی ــم‬ ‫برتـــر ایـــن رقابت‌هـــا بـــرای حضـــور در دوره ‪ ۳۵‬روزه‬ ‫فن‌افزایـــی انتخـــاب شـــدند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تی ــم اس ــتارت‌آپ منتخ ــب در ای ــن روی ــداد س ــه‬ ‫روزه‪ ،‬بـــه پیاده‌ســـازی مـــدل کســـب‌وکار و نســـخه‬ ‫اولیـــه‌ از محصـــول خـــود پرداختنـــد‪.‬‬ ‫شـــتاب‌دهنده اکســـل بـــا در اختیـــار قـــراردادن‬ ‫فضـــای کاری مشـــترک‪ ،‬فرصت‌هـــای شبکه‌ســـازی‪،‬‬ ‫آمـــوزش‪ ،‬مشـــاوره و مربیگـــری و در نهایـــت تامیـــن‬ ‫ســـرمایه اولیـــه تیم‌هـــا را بـــرای رســـیدن بـــه‬ ‫اهدافشـــان یـــاری می‌کنـــد‪.‬‬ ‫شـــتاب‌دهنده اکســـل هم‌اکنـــون در اســـتان‌‌های‬ ‫اصفهـــان‪ ،‬گیـــان و قزویـــن فعـــال اســـت و بـــه زودی‬ ‫در چهـــار اســـتان دیگـــر نیـــز فعالیـــت خـــود را آغـــاز‬ ‫می‌کنـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آینده صنعت وابسته به توسعه استارت‌آپ‌هاست‬ ‫محمدحســـین برخـــوردار‪« :‬کســـب‌وکارهای نوپـــا‬ ‫درآینـــده نزدیـــک درخشـــش چشـــمگیری دراقتصـــاد‬ ‫کشـــور خواهنـــد داشـــت و بـــا حضـــور آنهـــا شـــاهد‬ ‫تحـــرک و توســـعه در صنایـــع مختلـــف کشـــورخواهیم‬ ‫بـــود‪».‬‬ ‫بــه گــزارش نوپانــا محمدحســین برخــوردار‪،‬‬ ‫عضــو ســابق هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران‪،‬‬ ‫نقــش اســتارت‌آپ‌ها در پیشــرفت اقتصــاد کشــور را‬ ‫مهــم دانســت و در این‌بــاره بــه خبرنــگار نوپانــا گفــت‪:‬‬ ‫«کســب‌وکارهای نوپــا در آینــده نزدیــک‪ ،‬درخشــش‬ ‫چشــمگیری دراقتصــاد کشــور خواهنــد داشــت و از‬ ‫آنجایــی کــه در رشــته‌های گوناگــون‪ ،‬جوانــان نخبــه‬ ‫و دانش‌آموختــگان زیــادی داریــم‪ ،‬شــاهد تحــرک و‬ ‫توســعه در صنایــع مختلــف کشــور خواهیــم بــود؛ چیــزی‬ ‫کــه بــازار صنایــع مــا را صادرات‌محــور و تخصصی‌تــر‬ ‫خواهــد کــرد‪».‬‬ ‫برخــوردار در ادامــه افــزود‪« :‬شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫بــا تکیــه بــر دانــش و تخصــص خــود‪ ،‬بســیاری از‬ ‫جوانــان خوش‌فکــر را دور هــم جمــع کردنــد و بــا ارائــه‬ ‫طــرح‌هــای مفیــد و موفــق‪ ،‬عــاوه بــر کمــک بــه توســعه‬ ‫اشــتغالزایی‪ ،‬زمینه‌کســب درآمــد بــرای خــود و دیگــران‬ ‫را فراهــم آورده‌انــد و امیــد مــی‌رود تــا ســه یــا چهــار‬ ‫ســال آینــده‪ ،‬بخــش عمــده‌ای از مشــکل بیــکاری در‬ ‫جامعــه بــه دســت اســتارت‌آپ‌ها حــل شــود‪».‬‬ ‫عضــو ســابق هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران‬ ‫درخصــوص نقــش دولــت در حمایــت از کس ـب‌وکارهای‬ ‫نویــن گفــت‪« :‬بهتــر اســت دولــت در زمینــه‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها نقــش نظارتــی را ایفــا کنــد و در ایــن‬ ‫میــان بهتریــن کمــک دولــت‪ ،‬مقابلــه بــا مانع‌تراشــی‬ ‫پیــش‌ روی ایــن مشــاغل نوپاســت‪».‬‬ ‫برخــوردار‪ ،‬نقــش رســانه‌ها در نهادینــه کــردن‬ ‫جایــگاه اســتارت‌آپ‌ها را مهــم ارزیابــی کــرد و بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬ورود رســانه‌ها در حوزه‌هــای مختلــف‬ ‫امــری ضروری‌ســت؛ چــرا کــه در تثبیــت فرهنــگ‬ ‫کس ـب‌وکارهای جدیــد در جامعــه و نهادهــای مســئول‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد؛ در ایــن میــان رســانه‬ ‫ملــی نیــز می‌توانــد فرصــت خوبــی بــرای شــناخت بهتــر‬ ‫و دقیق‌تــر مــردم از ایــن مشــاغل را فراهــم کنــد‪».‬‬ ‫عضـــو ســـابق اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در پایـــان‬ ‫اظهـــار کـــرد‪« :‬خوشـــبختانه کشـــور مـــا از لحـــاظ‬ ‫تعـــداد نیـــروی تحصیل‌کـــرده و خوش‌فکـــر وضعیـــت‬ ‫بســـیار خوبـــی دارد و چنان‌چـــه نخبـــگان را در داخـــل‬ ‫مرزهـــای کشـــور حمایـــت کنیـــم‪ ،‬از فـــرار مغزهـــا بـــه‬ ‫خـــارج از کشـــور جلوگیـــری می‌شـــود؛ چـــرا کـــه‬ ‫تـــا بـــه امـــروز به‌دلیـــل کمبـــود حمایت‌هـــای الزم‬ ‫از نخبـــگان‪ ،‬بســـیاری از آنهـــا بـــه خـــارج از مرزهـــا‬ ‫مهاجـــرت کرده‌انـــد و باعـــث ارتقـــای علـــم و صنعـــت‬ ‫کشـــورهای دیگـــر شـــده‌اند؛ ایـــن در حالـــی‌ اســـت‬ ‫کـــه اگـــر آنهـــا در کشـــور خـــود مـــورد حمایـــت قـــرار‬ ‫گیرنـــد‪ ،‬می‌ماننـــد و بـــه جامعـــه خـــود خدمـــت‬ ‫می‌کننـــد‪».‬‬ ‫●●●‬ ‫پایتخت استارت‌آپ‌های اروپا کجاست؟‬ ‫در حالی‌که سیطره امریکا در بازار استارت‌آپی جهان به‬ ‫چشم می‌خورد و حجم سرمایه‌گذاری‌های آن قابل قیاس‬ ‫با دیگر بخش‌ها نیست‪ ،‬اما اروپانشینان نیز توجه خوبی به‬ ‫این حوزه داشته و سرمایه‌گذاری‌هایشان ظرف یک سال‬ ‫رشد قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪،‬گزارش‌ها و تحقیقات بسیاری تا امروز‬ ‫چاپ و منتشر شده که خبر از رونق بازار استارت‌آپ‌ها در‬ ‫سیلیکون‌ولی به عنوان قطب اصلی این بازار می‌دهد اما با‬ ‫این حال عرصه رقابت در این فضا به قدری تنگاتنگ است‬ ‫که نمی‌شود از بازار دیگر بخش‌ها چشم پوشید‪.‬‬ ‫ابتدای سال جاری گزارشی از سوی استارت‌آپ‌جنوم‬ ‫منتشر شد که تحلیلی از وضعیت اکوسیستم استارت‌آپ‌ها‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬بود و در آن به تمام شهرهایی که در این‬ ‫میدان رقابت حضور دارند‪ ،‬اشاره شد؛ این تحلیل با تکیه‬ ‫بر بررسی بازار ‪۱۰‬هزار استارت‌آپ و ‪ ۳۰۰‬شرکت مرتبط‬ ‫ارائه شد‪ .‬در این تحلیل هشت فاکتور سرمایه‌گذاری مالی‪،‬‬ ‫میزان دسترسی به بازار‪ ،‬میزان اتصال به جامعه جهانی‪،‬‬ ‫تعداد استعدادهای بالقوه متخصص‪ ،‬تجربه شکل‌گیری‬ ‫استارت‌آپ‌ها‪ ،‬میزان جذب منابع‪ ،‬میزان فعالیت‌‬ ‫شرکت‌های بزرگ و بلند همتی و استراتژی مؤسسان‬ ‫لحاظ و به آمادگی شهرهای مختلف در شکل‌گیری و‬ ‫توسعه استارت‌آپ‌ها پرداخته شده بود‪.‬‬ ‫برآیند این گزارش به برتری سه منطقه سیلیکون‌ولی‪،‬‬ ‫نیویورک و لندن اشاره داشت؛ در حالی‌که سلطه امریکا در‬ ‫این بخش همچنان وجود دارد و از بین ‪ ۲۰‬شهر اول‪ ،‬هفت‬ ‫شهر مختص آن است اما نباید از بازارهای دیگر غافل شد‪.‬‬ ‫اخیرا گزارشی در قالب اینفوگرافیک از سمت مرکز‬ ‫استاتیستا منتشر شده که برگرفته از اطالعات مرکز‬ ‫‪ EY‬است و به بازار اروپا در بخش سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫استارت‌آپی اشاره می‌کند‪.‬‬ ‫حجم سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی در اروپا براساس‬ ‫این اطالعات در نیمه اول سال ‪ ۲۰۱۶‬در قیاس با نیمه اول‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬مشخص شده است‪.‬‬ ‫در این الگوی سرمایه‌گذاری «لندن» لقب پایتخت‬ ‫استارت‌آپی اروپا را با مجموع سرمایه‌گذاری دو هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۰‬میلیون یورو کسب کرده است و بعد از آن نیز‬ ‫«استکهلم» و «برلین» به ترتیب با حجم سرمایه‌گذاری‬ ‫هزار و ‪ ۱۱‬و ‪ ۵۲۰‬میلیون یورو قرار گرفته‌اند و در رتبه‌های‬ ‫دوم و سوم ایستاده‌اند‪.‬‬ ‫«پاریس» و «مادرید» نیز با میانگین سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۶۷۳‬و ‪ ۱۴۹‬میلیون یورو در رده‌های بعدی جای‬ ‫گرفته‌اند و بعد از آن نیز اسامی «دوبلین» و «ناردن»‬ ‫با سرمایه‌گذاریهای ‪ ۲۲۹‬و ‪ ۸۸‬میلیون یورو به چشم‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫سومین نمایشگاه تراکنش‬ ‫ایران دوم تا چهارم آبان‬ ‫ماه برگزار می‌شود‬ ‫سـومین نمایشـگاه تراکنش ایران دوم تا چهارم آبـان ماه‬ ‫میزبـان عالقـه منـدان حـوزه صنایـع مالـی و بانکـی‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس‪ ،‬نمایشـگاه تراکنش‬ ‫ایـران (‪ ،)Iran Transaction Exhibition‬بـا‬ ‫شـعار‪« ،‬نبـض کسـب و کار در تراکنـش می‌زنـد»‪،‬‬ ‫یک نمایشـگاه تخصصـی بین‌المللی در زمینـه فناوری‬ ‫اطالعـات صنایـع مالـی و بانکی اسـت‪.‬‬ ‫در رویـداد ‪ ،ITE 2017‬بانک‌هـا‪ ،‬مؤسسـات‬ ‫مالـی و اعتبـاری‪ ،‬شـرکت‌های پرداخـت (‪PSP‬هـا)‪،‬‬ ‫تولید‌کننـدگان سـخت‌افزار و نرم‌افـزار در صنعـت‬ ‫بانـک‌داری و پرداخـت‪ ،‬شـرکت‌های خارجـی فعـال در‬ ‫عرصـه فنـاوری اطالعـات صنایـع مالـی‌‪ ،‬سـازمان‌های‬ ‫ارائه‌دهنـده خدمـات فنـاوری اطالعـات همگانـی‌‪،‬‬ ‫ارائه‌دهنـدگان خدمات و راه‌کارهـای پرداخت الکترونیک‬ ‫و شـرکت‌های تـازه کار و صاحبـان ایده‌هـای نویـن در‬ ‫حـوزه صنایـع مالـی و بانکـی حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫نمایشـگاه تراکنـش ایـران (‪ )2017 ITE‬بـا ‪3‬‬ ‫سـمینار بـا عناویـن «تحـول بانکـی»‪« ،‬پرداخـت‬ ‫همـراه» و «فنـاوری هـای مالی»؛ ‪ 3‬نشسـت تخصصی‬ ‫بـا عناوین «اسـتانداردهای جهانی بانکـداری»‪« ،‬تحوالت‬ ‫فرآینـد هـای بانکـی» و «فنـاوری های نویـن بانکی» و‬ ‫‪ 3‬کارگاه آموزشـی بـا عناوین «اینترنت اشـیاء»‪« ،‬داده‬ ‫هـای عظیـم» و «بلاک چین» بـه همـراه ‪ 40‬کارگاه‬ ‫معرفـی محصـول بـرای مخاطبـان ایـن حـوزه برگـزار‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫همزمـان بـا این نمایشـگاه‪ ،‬جشـنواره بـزرگ «فین‬ ‫تـک ایـران» بـا حضـور شـرکت هـای اسـتارت آپـی‪،‬‬ ‫مراکـز شـتاب دهنـده و سـرمایه‌گذاران خطرپذیر‪ ،‬برپا‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن پیـش بینـی می‌شـود ‪ 90‬سـخنران از‬ ‫فعـاالن حـوزه بانکـداری الکترونیـک‪ ،‬در نمایشـگاه‬ ‫حضور داشـته باشـند و به تبادل اطالعـات با مخاطبان‬ ‫عالقـه منـد در ایـن حـوزه بپردازنـد‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه سـند چشـم انـداز ‪ 1404‬و بـا راهبرد‬ ‫«ایـران را مرکـز ثقـل فنـاوران صنایـع مالـی و بانکـی‬ ‫منطقـه خواهیـم کـرد» و با رویکرد «توسـعه کسـب و‬ ‫کارهـای بخـش حقوقـی در حـوزه فناوری هـای نوین‬ ‫صنایـع مالـی و بانکـی»‪ 2 ،‬تـا ‪ 4‬آبانمـاه در مجتمـع‬ ‫نمایشـگاهی شـهر (بوسـتان گفت‌وگـو) در تهـران‬ ‫برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫‪71‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمایت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران‬ ‫از استارتاپ‌ها‬ ‫اتـــــاق تهـــــران در‬ ‫راســـتای حمایـــت خـــود‬ ‫از اســـــــــتارت‌آپ‌ها و‬ ‫کســـب‌وکارهای نویـــن‪،‬‬ ‫ی ــک هی ــات ب ــرای حض ــور‬ ‫در نمایشـــگاه جیتکـــس‬ ‫اعـــزام می‌کنـــد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری‬ ‫اتــاق تهــران؛ معــــاون‬ ‫کسب‌وکار اتاق تهران با‬ ‫تاکید بر برنامه‌های اتاق‬ ‫تهران در راستای حمایت‬ ‫از کسب‌وکارهــای نوین و‬ ‫دانش‌بنیــان‪ ،‬اعـــالم کرد‬ ‫که اتاق تهران در همین‬ ‫خصوص‪ ،‬یک هیات متشکل‬ ‫از ‪ 12‬استــارت‌آپ را برای‬ ‫حضور در نمایشگاه جیتکس‬ ‫دوبی (‪ )GITEX Dubai‬اعزام می‌کند‪.‬‬ ‫هومـــن حاجی‌پـــور گفـــت‪ :‬اتـــاق بازرگانـــی‪،‬‬ ‫صنایـــع‪ ،‬معـــادن و کشـــاورزی تهـــران بـــا توجـــه‬ ‫بـــه تعامـــات بین‪‎‬المللـــی و نقـــش موثـــر خـــود‬ ‫در توســـعه کســـب‪‎‬وکارهای ایرانـــی در بازارهـــای‬ ‫جهانـــی‪ ،‬قصـــد دارد در راســـتای حمایـــت و‬ ‫توانمندســـازی کســـب‌وکارهای نویـــن و اســـتارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫ب ــا تخصی ــص غرف ــه از حض ــور ‪ 12‬اس ــتارتاپ ایران ــی‬ ‫در نمایشـــگاه جیتکـــس ‪ 2017‬در دوبـــی حمایـــت‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫او توضیـــح داد کـــه بـــه همیـــن منظـــور اتـــاق‬ ‫ته ــران در هفت ــه گذش ــته‪ ،‬ط ــی تعامل ــی ب ــا مراک ــز‬ ‫رشـــد و شـــتاب‌دهندگان کســـب‌وکارهای نوپـــای‬ ‫فنـــاور‪ ،‬از آنهـــا خواســـت تـــا طرح‌هـــای خـــود را‬ ‫ب ــه ات ــاق معرف ــی و ب ــه هی ــات داوران ارائ ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫حاجی‌پـــور افـــزود‪ :‬پـــس از ارائـــه طرح‌هـــا‬ ‫و انتخـــاب هیـــات داوران‪ ،‬برابـــر برنامـــه از پیـــش‬ ‫تعییـــن شـــده‪ 12 ،‬اســـتارت‌آپ بـــرای اعـــزام بـــه‬ ‫ایـــن رویـــداد مهـــم در حـــوزه فنـــاوری انتخـــاب‬ ‫ش ــده‌ و س ــه اس ــتارت‌آپ نی ــز در فهرس ــت ذخی ــره‬ ‫قـــرار گرفته‌انـــد‪.‬‬ ‫معـــــاون کســـب‌وکار اتـــاق تهـــران ادامـــه داد‪:‬‬ ‫اتـــاق تهـــران در راســـتای‬ ‫ماموریت‌هـــــای تعریـــف‬ ‫شـــده خــــــود جهـــت‬ ‫حمایـــت از کارآفرینـــان‬ ‫جـــوان‪ ،‬فضـــای اختصـــاص‬ ‫داده شــــــــده در ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه را بـــه صـــورت‬ ‫رایـــگان بـــه آنهــــــــا‬ ‫اختصـــاص داده اســـت‪.‬‬ ‫حاجـــی‌پور هم‌چنیـن‬ ‫بـا اشـــــاره بـه معیارهـای‬ ‫گزینـش توضیــــح داد کـه‬ ‫پـس از معرفـی طرح‌هـــــا‬ ‫از ســــــوی مراکـز رشـد‬ ‫و شــــتاب‌دهنده‌ها آنچـه‬ ‫مدنظـر هیـات داوری قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬عبــــور از‬ ‫مرحلـه اولیه ایده و رسـیدن‬ ‫به مرحله رشـد اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬داشـتن جریـان مالی و‬ ‫همچنیـن قابلیـت تطابـق بـا بازارهـای جهانـی اسـت‪.‬‬ ‫او از ایــن اقــدام اتــاق تهــران بــه عنــوان فرصتــی‬ ‫مهــم و قابــل توجــه بــرای اســتارت‌آپ‌های ایرانــی‬ ‫یــاد کــرد کــه می‌توانــد فضایــی مناســب و مســتعد‬ ‫بــرای ارائــه توانمندی‌هــا و قابلیت‌هــای آنــان باشــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه جیتکــس ‪ 2017‬از روز ‪ 16‬تــا ‪ 20‬مهرمــاه‬ ‫س ــال ج ــاری در مرک ــز تج ــارت جهان ــی دوب ــی در‬ ‫امـــارات متحـــده عربـــی برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان‪:‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا‬ ‫در شاهرود ایجاد شد‬ ‫‪72‬‬ ‫مدیـــر مراکـــز رشـــد پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اســـتان ســـمنان‬ ‫گفـــت‪ :‬مرکـــز توانمندســـازی و‬ ‫تســـهیل‌گری کســـب و کارهـــای‬ ‫نوپـــای فـــاوا در ایـــن پـــارک بـــرای‬ ‫حفـــظ ســـرمایه‌های انســـانی و‬ ‫عرضـــه خدمـــات مشـــاوره‌ای ایجـــاد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫حمیدرضـــا اصغـــری در گفتگـــو‬ ‫بـــا مهـــر از ایجـــاد مرکـــز توانمنـــد‬ ‫ســـازی و تســـهیل گـــری کســـب‬ ‫و کارهـــای نوپـــای فـــاوا در پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اســـتان ســـمنان‬ ‫مس ــتقر در ش ــاهرود خب ــر داد و اب ــراز‬ ‫داش ــت‪ :‬ه ــدف از ایج ــاد ای ــن مرک ــز‬ ‫پای ــش زیســت‌بوم کس ــب و کاره ــای‬ ‫نوپـــای فـــاوا (فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات)‪ ،‬شناســـایی اعضـــای زیســـت‌بوم‬ ‫کســـب و کارهـــای نوپـــا‪ ،‬ایجـــاد هماهنگـــی و تعامـــل موثـــر بیـــن اعضـــای‬ ‫زیســـت‌بوم کارآفرینـــی مبتنـــی بـــر فـــاوا اســـت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیل ایجــاد و رشــد‬ ‫کســـب و کارهـــای نوپـــای محلـــی‬ ‫بـــرای حفـــظ ســـرمایه‌های انســـانی‬ ‫و عرضـــه خدمـــات مشـــاوره‌ای و‬ ‫آموزشـــی بـــه اعضـــای زیســـت‌بوم‬ ‫کســـب و کارهـــای نوپـــای فـــاوای‬ ‫اســـتان ســـمنان از دیگـــر اقدامـــات‬ ‫ایـــن طـــرح محســـوب مـــی شـــود‪.‬‬ ‫مدیـــر مراکـــز رشـــد پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اســـتان ســـمنان‬ ‫همچنیـــن ابـــراز داشـــت‪:‬‬ ‫مشـــاوره تخصصـــی بـــه کســـب و‬ ‫کارهـــای نوپـــای محلـــی اعـــم از‬ ‫مشـــاوره‌های فنـــی و حقوقـــی‪،‬‬ ‫برگـــزاری کارگاه آموزشـــی مرتبـــط‬ ‫بـــا ایجـــاد و توســـعه کســـب و‬ ‫کاره ــای نوپ ــای ف ــاوا و همچنی ــن برگ ــزاری اس ــتارتاپ‌های مرتب ــط ب ــا کس ــب‬ ‫و کاره ــای نوپ ــای ف ــاوا و ج ــذب س ــرمایه‌گذار از خدم ــات مرک ــز توانمندس ــازی‬ ‫و تســـهیل‌گری کســـب و کارهـــای نوپـــای فـــاوا بـــه شـــمار مـــی رود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ اتحـادیه کسـب‌وکارهـای اینترنتی غیرمجاز و در تضاد با‬ ‫فعالیت تمامی اتحادیه‌هاست‬ ‫◄ راه مناسب برای انتقال دیجیتالی در کسب‌وکارهای توریستی‬ ‫◄ فعالیت ‪ 588‬هزار شغل ایرانی در فضای مجازی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪73‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫طبق قانون نظام صنفی کشوری؛‬ ‫اتحـادیه کسـب‌وکارهـای اینترنتی غیرمجاز‬ ‫و در تضاد با فعالیت تمامی اتحادیه‌هاست‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصالحات مصوب ‪ 92/06/14‬مجلس شورای اسالمی تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی‪ ،‬غیرمجاز و در تضاد با‬ ‫فعالیت تمامی تشکلها و اتحادیه های کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‪ ،‬ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بابیان این مطالب به تاریخچه تصویب‬ ‫قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ‪ 92‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این قانون در سال ‪ 92‬توسط مجلس شورای اسالمی موردبازنگری و تصحیح قرار گرفت که‬ ‫پیرو آن ماده ‪ 87‬و تبصره مربوطه به این ماده اضافه‌شده است‪.‬‬ ‫ماده ‪« :87‬فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است‪».‬‬ ‫تبصره «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به‌موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات‬ ‫عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم‌االجرا شدن‬ ‫این قانون به تصویب وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می‌رسد‪».‬‬ ‫‪74‬‬ ‫س ــعادت خاطرنش ــان س ــاخت‪ :‬در اینج ــا به‌صراح ــت‬ ‫عنـــوان « اتحادیـــه مربوطـــه» و «چگونگـــی صـــدور‬ ‫مجـــوز و نحـــوه نظـــارت» ذکرشـــده نـــه تشـــکیل‬ ‫اتحادیـــه جدیـــد‪ .‬ضمـــن اینکـــه اگـــر در ایـــن بنـــد‬ ‫ق ــرار ب ــر تش ــکیل اتحادی ــه جدی ــد ب ــود بای ــد س ــازوکار‬ ‫الزم بـــرای تشـــکیل آن هـــم در ادامـــه ذکـــر می‌شـــد‪.‬‬ ‫بنابرای ــن ای ــن م ــاده قانون ــی و تبص ــره آن تفس ــیر ب ــه‬ ‫رای شـــده کـــه خـــاف قانـــون بـــوده‪ ،‬زیـــرا مجلـــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی تنه ــا مرجع ــی اس ــت ک ــه ق ــادر ب ــه‬ ‫تفســـیر قوانیـــن مجلـــس اســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه‌ای کشـــور‪،‬‬ ‫عبـــارت «اتحادیـــه مربوطـــه» را اتحادیـــه فعـــال در‬ ‫اصنـــاف مختلـــف در ســـطح کشـــور دانســـت و افـــزود‪:‬‬ ‫بـــرای مثـــال «اتحادیـــه مربوطـــه» بـــرای یـــک‬ ‫طالفروش ــی ب ــدون ش ــک اتحادی ــه طالفروش ــان اس ــت‪،‬‬ ‫امـــا در آیین‌نامـــه تهیه‌شـــده توســـط اتـــاق اصنـــاف‬ ‫عبـــارت اتحادیـــه مربوطـــه بـــه تشـــکیل اتحادیـــه‬ ‫جدیـــد تفســـیر بـــه رای شـــده اســـت‪ .‬تشـــکیل ایـــن‬ ‫اتحادیـــه جدیـــد و مـــوازی ضمـــن اینکـــه مشـــکالت‬ ‫بیشـــتری بـــرای کســـب‌وکارها ایجـــاد می‌کنـــد‪،‬‬ ‫بلکـــه بـــا فعالیـــت تمـــام اتحادیه‌هـــا و تشـــکل‌ها در‬ ‫تضـــاد اســـت و دخالـــت در امـــور صنفـــی آن‌هـــا بـــه‬ ‫ش ــمار مــی‌رود و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه آیین‌نام ــه‬ ‫نمی‌توانـــد برخـــاف قوانیـــن باالدســـتی باشـــد‪.‬‬ ‫س ــعادت در ادام ــه اف ــزود‪ :‬بای ــد توج ــه داش ــت ای ــن‬ ‫قانـــون در مهرمـــاه ســـال ‪ 92‬اصـــاح و تصویب‌شـــده و‬ ‫در حـــال حاضـــر فرآینـــد تدویـــن آیین‌نامـــه اجرایـــی‬ ‫آن طـــی شـــده اســـت‪ .‬متاســـفانه در آن زمـــان بـــه‬ ‫دلیـــل نبـــود ارتباطـــات مناســـب بـــا بدنـــه وزارت‬ ‫صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت‪ ،‬مجلـــس و ســـازمان نظـــام‬ ‫صنف ــی رایانــه‌ای کش ــور‪ ،‬م ــاده ‪ 87‬ب ــدون کارشناس ــی‬ ‫الزم و کافـــی بـــه تصویـــب رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫او بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ســـازمان نظـــام صنفـــی‬ ‫رایانـــه‌ای کشـــور ایـــن مســـئله را از طریـــق دیـــوان‬ ‫عدالـــت اداری پیگیـــری می‌کنـــد افـــزود‪ :‬از ســــــال‬ ‫‪ 94‬و ابت ــدای دوره چه ــارم س ــازمان در ح ــال پیگی ــری‬ ‫اجـــرای درســـت قانـــون هســـتیم و جلســـات متعـــدد‬ ‫بـــا مجلـــس شـــورای اســـامی‪ ،‬شـــورای عالـــی فضـــای‬ ‫مجـــازی‪ ،‬وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات‪،‬‬ ‫شـــورای عالـــی نظـــارت‪ ،‬اتـــاق اصنـــاف و همچنیـــن‬ ‫مســـئوالن ذی‌ربـــط داشـــتیم تـــا به‌رغـــم تصویـــب‬ ‫ایـــن قانـــون کاری خـــاف چهارچـــوب انجـــام نشـــود‪.‬‬ ‫اکن ــون اتحادیــه‌ای ب ــا تفس ــیر اش ــتباه قان ــون در ح ــال‬ ‫تش ــکیل اس ــت ک ــه فعالی ــت آن ب ــا تمام ــی تش ــکل‌ها‬ ‫و اتحادیه‌هـــا در تضـــاد قـــرار دارد‪.‬‬ ‫س ــعادت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در تش ــکیل اتحادی ــه‬ ‫کســـب‌وکارهای مجـــازی حتـــی بـــه قانـــون نظـــام‬ ‫صنفـــی کشـــوری در خصـــوص حدنصـــاب تعـــداد‬ ‫واحدهـــاي صنفـــي بـــراي تشـــكيل يـــك اتحاديـــه‬ ‫كشـــوری نیـــز توجهـــی نشـــده اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬در‬ ‫تبصـــره دوم مـــاده ‪ 21‬قانـــون نظـــام صنفـــی کشـــوری‬ ‫حدنصـــاب واحدهـــای صنفـــی بـــرای تشـــکیل یـــک‬ ‫اتحادیـــه را ‪ 300‬واحـــد اعـــام کـــرده و ایـــن در‬ ‫ش ــرایطی اس ــت ک ــه ش ــاهد بودی ــم باوج ــود ‪ 10‬ه ــزار‬ ‫فعـــال در ایـــن حـــوزه انتخابـــات اتحادیـــه مذکـــور بـــا‬ ‫مجمـــوع تنهـــا ‪ 236‬واحـــد صنفـــی برگـــزار شـــد و از‬ ‫ای ــن تع ــداد نی ــز تنه ــا ‪ 98‬نف ــر در انتخاب ــات ش ــرکت‬ ‫کردنـــد و نفـــر اول بـــا ‪ 41‬رای کمتـــر از‪50‬درصـــد آرا‬ ‫شـــرکت‌کنندگان را بـــه خـــود اختصـــاص داد‪.‬‬ ‫ایـــن در شـــرایطی اســـت کـــه هـــر شـــرکت فعـــال‬ ‫در ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات‪ ،‬طب ــق م ــاده‬ ‫‪ 12‬قانـــون حمایـــت از پدیدآورنـــدگان نرم‌افزارهـــای‬ ‫رایانـــه‌ای مصـــوب مجلـــس بایـــد از ســـازمان نظـــام‬ ‫صنفـــی رایانـــه‌ای مجـــوز فعالیـــت دریافـــت کنـــد‪.‬‬ ‫ســـازمان نیـــز مســـئول حمایـــت‪ ،‬ســـاماندهی و‬ ‫نظم‌بخشـــی آن‌هاســـت‪.‬‬ ‫ســـعادت بـــا اشـــاره بـــه تبصـــره مـــاده ‪ 2‬قانـــون‬ ‫نظـــام صنفـــی کشـــوری و آخریـــن اصالحـــات مصـــوب‬ ‫‪ 92/06/14‬مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬گف ــت‪« :‬صنوف ــی‬ ‫کـــه قانـــون خـــاص دارنـــد‪ ،‬از شـــمول قانون‪-‬نظـــام‬ ‫صنفـــی کشـــوری‪ -‬مســـتثنی هســـتند»‪ .‬بنابرایـــن‬ ‫دارنـــدگان مجـــوز فعالیـــت ســـازمان نظـــام صنفـــی‬ ‫رایانــه‌ای ب ــه پش ــتوانه قان ــون خ ــاص خ ــود‪ ،‬ب ــه اخ ــذ‬ ‫مجـــوز دیگـــری نیـــاز ندارنـــد‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫راه مناسب برای انتقال دیجیتالی‬ ‫در کسب‌وکارهای توریستی‬ ‫افزایش موجودی‬ ‫این موضوع برای شرکت‌های گردشگری بسیار مهم و‬ ‫ضروری است که به یکباره به سمت تکنولوژی‌های جدید‬ ‫هجوم نیاورند؛ مثال آخرین مدل هدست‌های واقعیت مجازی‬ ‫را تهیه کنند و در اختیار مشتریان خود قرار دهند‪ .‬استفاده‬ ‫یکباره و صرف هزینه زیاد در این مسیر در کنار نبود‬ ‫زیرساخت کافی برای انجام درست کارها و عدم پشتیبانی‪،‬‬ ‫باعث اثرگذاری منفی روی مشتری خواهد شد و تاثیر منفی‬ ‫آن بیش از اثر مثبتش خواهد بود‪ .‬بین این همه سرویس‌ها و‬ ‫تکنولوژی‌های زیادی که در دنیای امروز وجود دارد انتخاب‬ ‫و اجرای سرویسی که بیشتر منطبق بر استراتژی شرکت‬ ‫باشد‪ ،‬مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود‪ .‬یک انتقال‬ ‫دیجیتال موفق نیاز به داشتن پاسخی برای این پرسش‬ ‫پیش از شروع هر کاری دارد که هدف شرکت از این انتقال‬ ‫چیست و چه کارهایی باید انجام شود تا به این اهداف رسید‬ ‫و بعد اینکه چه تکنولوژی باید استفاده شود؟ قبل از اینکه‬ ‫هر تکنولوژی استفاده شود کسب و کارها باید به این نکته‬ ‫توجه کنند که این تکنولوژی چگونه به بهتر شدن تجربه‬ ‫کاربری کمک می‌کند‪.‬‬ ‫قبل از دویدن راه بروید‬ ‫ما اکنون در میانه راه انقالب دیجیتال هستیم‪ .‬جایی‬ ‫که تقاضای مشتریان و رفتارهای خرید آنها به‌طور‬ ‫مشخصی تغییر یافته است‪ .‬برای ماندن در عرصه رقابت‪،‬‬ ‫کسب و کارهای گردشگری باید به صورت هوشمندانه‌ای‬ ‫روی تکنولوژی‌های مناسب و متناسب با استراتژی‌ها و‬ ‫سیاست‌های خود سرمایه‌گذاری کنند و در این صورت‬ ‫آنها می‌توانند انتقال دیجیتالی درستی انجام دهند و به‬ ‫خوبی در گردونه رقابت باقی بمانند‪ .‬همان‌گونه که پیش‌تر‬ ‫هم اشاره شد این سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‪ ،‬زمانی‬ ‫به درستی جواب می‌دهد که قبل از آن اهداف مشخص‬ ‫شده باشند‪ .‬تکنولوژی‌ها به سرعت تغییر می‌کنند و شرایط‬ ‫همواره در حال دگرگونی است‪ .‬اما آنچه مهم است این‬ ‫است که کسب و کارها باید قبل از دویدن در عرصه‬ ‫تکنولوژی کمی ‌در آن راه بروند تا بتوانند شرایط جدید‬ ‫را به درستی دریافت کنند و تصمیم‌گیری نهایی درستی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مهدی نوابی‬ ‫عضو جامعه گردشگری الکترونیکی ایران‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫در کنار برخی شرکت‌های جدیدتری که انقالب‬ ‫دیجیتال را نصب‌العین خود در تمام فعالیت‌های شرکت‬ ‫قرار داده‌اند‪ ،‬شرکت‌های کمی‌ قدیمی‌تر هم با استخدام‬ ‫یک مدیر دیجیتال سعی می‌کنند درک بهتری از شرایط‬ ‫جدید داشته باشند و سرویس‌های خود را به مرور از این‬ ‫طریق ارائه کنند و انتقال دیجیتال را به خوبی در مجموعه‬ ‫خود به منصه ظهور بگذارند‪.‬‬ ‫عصر بانک؛صنعت گردشگری مانند اکثر صنایع دیگر‬ ‫در میانه راه انقالب دیجیتال قرار دارد‪ .‬افزایش استفاده‬ ‫از اینترنت‪ ،‬زیاد شدن خطوط هواپیمایی مقرون به صرفه‬ ‫و راه‌اندازی سایت‌هایی که سیستم آنالین مقایسه قیمت‬ ‫دارند‪ ،‬نشانگر این موضوع است که کسب‌وکارهای امروزی‬ ‫در دنیای مجازی بسیار با کسب‌وکارهای دو دهه گذشته‬ ‫متفاوت هستند‪ .‬در ادامه باید گفت مشتری نیز نسبت‬ ‫به دو دهه گذشته تفاوت جدی کرده است‪ .‬نسل هزاره‬ ‫امروزی با روشی متفاوت از نسل‌های قبلی محصوالت و‬ ‫خدمات را خریداری و استفاده می‌کنند‪ .‬کسب و کارهایی‬ ‫مانند اوبر یا ‪ ،AirBnB‬انتظارات مخاطب را جابه‌جا‬ ‫کرده‌اند و از آنجا که نسل‌های قبلی هرگز نمی‌توانند یک‬ ‫خرید کاملا مشخص و واضح را مثال برای تعطیالت خانواده‬ ‫خود یا یک پرواز بلندمدت از طریق گوشی‌های هوشمند‬ ‫خود تصور کنند‪ ،‬بنابراین این یک ارزش جدی برای نسل‬ ‫هزاره به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در کنار برخی شرکت‌های جدیدتری که انقالب‬ ‫دیجیتال را نصب‌العین خود در تمام فعالیت‌های شرکت‬ ‫ی قدیمی‌تر هم با استخدام‬ ‫قرار داده‌اند‪ ،‬شرکت‌های کم ‌‬ ‫یک مدیر دیجیتال سعی می‌کنند درک بهتری از شرایط‬ ‫جدید داشته باشند و سرویس‌های خود را به مرور از این‬ ‫طریق ارائه کنند و انتقال دیجیتال را به خوبی در مجموعه‬ ‫خود به منصه ظهور بگذارند‪ .‬برای نزدیک‌تر شدن ذهن یک‬ ‫سیستم رزرواسیون مرکزی خطوط هواپیمایی قدیمی‌را در‬ ‫نظر بگیرید‪ .‬این سیستم به عنوان یک ابزار اولیه باید بتواند‬ ‫سیستم رزرو و مقایسه قیمت و اطالعات را با جزئیات بنا بر‬ ‫میل مخاطب در اختیار او بگذارد و در غیر این‌صورت قادر‬ ‫به رزرو از این طریق نخواهد بود و بدتر از آن شاید حتی‬ ‫هواپیما نیز به مرحله پرواز نرسد و این موضوع لزوم تحول‬ ‫را نشان می‌دهد‪ .‬شرکت‌های هواپیمایی جدیدی که افتتاح‬ ‫می‌شوند تمام سیستم و فرآیندهای خود را داخل سیستم‬ ‫ابری قرار می‌دهند و در کنار افزایش اعتماد و کارآیی‪،‬‬ ‫هزینه‌های رزرواسیون خود را نیز کاهش خواهند داد‪ .‬با‬ ‫وجود راهکارهای جدید و پیچیده‌ای که در حال حاضر در‬ ‫بازار وجود دارند و در کنار تکنولوژی‌های جدیدی که بیشتر‬ ‫در دسترس خواهند بود‪ ،‬کسب و کارهای گردشگری باید‬ ‫بدانند که چگونه از این تکنولوژی‌ها برای کمک به خود‬ ‫استفاده کنند و چگونه نیازهای مشتریان خود را در حال‬ ‫حاضر و آینده شناسایی کنند‪.‬‬ ‫اجرای تجربه کاربری‬ ‫هـدف نهایـی هـر پـروژه‌ای کـه در حـوزه فنـاوری‬ ‫انجـام می‌شـود ایـن اسـت کـه بتوانـد تجربـه کاربـری‬ ‫بهتـری را بـرای مخاطبـان خـود ایجـاد کنـد‪ .‬دسترسـی‬ ‫بـه تجربـه کاربـری کـه در تمـام ابزارهـا و پلت‌فرم‌هـا بـه‬ ‫خوبـی قابلیـت اجرا داشـته باشـد یک موضوع بسـیار مهم‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬بـا اسـتفاده از تکنولـوژی در جـای مناسـب‬ ‫می‌تـوان بـرای مشـتریان بیشـتری در پلت‌فرم‌هـای‬ ‫مختلـف پاسـخگویی مناسـب داشـت‪ .‬این موضوع کسـب‬ ‫و کارهـا را قـادر می‌سـازد کـه مشـتریان خـود را با هرچه‬ ‫کـه خواسته‌شـان هسـت و از طریـق هـر کانالی کـه مورد‬ ‫انتخـاب آنهاسـت‪ ،‬پشـتیبانی کننـد‪.‬‬ ‫‪75‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معـاون مرکـز ملـی فضـای مجـازی گفت‪:‬‬ ‫اکنـون ایـران در دوره گذار از مشـاغل سـنتی‬ ‫بـه نویـن اسـت و از ایـن رو نیازمنـد چهـار‬ ‫مقولـه مهـم آمـوزش و فرهنگ‌سـازی بـرای‬ ‫مدیریـت چالش‌هـا و آسـیب‌ها و آینده‌نگـری‬ ‫و رشـد و توسـعه کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫به گـزارش فـارس‪ ،‬امیر خوراکیـان معاون‬ ‫محتـوای مرکـز ملـی فضـای مجـازی در‬ ‫نشسـت خبری پس از بازدید از یک کسـب و‬ ‫کار اینترنتـی با اشـاره به مقولـه مهم آموزش‬ ‫و فرهنگ‌سـازی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سـرویس‌دهنده‬ ‫بایـد متولـی آموزش نیز باشـد و سـرویس‌ها‬ ‫بـه همراه خود بسـته آموزش و فرهنگ‌سـازی‬ ‫داشـته باشـند تـا از طریـق ایـن پیوسـت‬ ‫اسـتفاده بهینـه بـه حداکثـر و اسـتفاده منفی‬ ‫بـه حداقـل برسـد‪.‬به همـه ارائه‌دهنـدگان‬ ‫سـرویس محتوایی در کشـور توصیـه می‌کنم‬ ‫به پیوسـت فرهنگـی و آموزش توجـه کنند‪.‬در‬ ‫حـوزه پیوسـت فرهنگی دو سـند قانونی وجود‬ ‫دارد کـه یکـی پیوسـت فرهنگـی اپراتورها و‬ ‫دیگـری نظـام پیوسـت‌نگاری اسـت و در‬ ‫نظـام پیوسـت‌نگاری دیـده شـده کـه هـر‬ ‫فراینـدی از جملـه سـرویس هـای بـزرگ‬ ‫نیازمنـد پیوسـت فرهنگـی اسـت و در ایـن‬ ‫نظـام چارچـوب پیوسـت دیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ 4‬مقوله مهم برای دوره گذار از مشاغل سنتی به نوین‬ ‫فعالیت ‪ 588‬هزار شغل ایرانی‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫مدیریت چالش‌ها و آسیب‌ها‬ ‫وی با اشاره به مدیریت چالش‌ها و آسیب‌ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دوره گذار از مشاغل سنتی به نوین‪ ،‬برخی مشاغل‬ ‫سنتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند که در این رابطه همکاری‬ ‫دستگاه‌ها بسیار مهم است که بعضی مواقع دیده شده‬ ‫دستگاه‌ها ضوابطی را ابالغ می‌کنند که فعاالن فضای‬ ‫مجازی باید از آن ها مجوزهای جداگانه و متعدد بگیرند‪.‬‬ ‫باید در حوزه صدور مجوز از اعمال نظر سلیقه‌ای پرهیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫لزوم حمایت از سرویس‌های بومی‬ ‫وی با اشاره به لزوم حمایت از سرویس‌های بومی گفت‪:‬‬ ‫در حالی که داعیه حمایت از سرویس‌های بومی را داریم‬ ‫اما در عمل آن قدر محدودیت ایجاد می‌کنیم که هیچ‬ ‫سرویسی نمی‌تواند رقابت کند که در این زمینه کمک‬ ‫دستگاه‌ها‪ ،‬سرویس‌دهنده‌ها و بخش خصوصی موردنیاز‬ ‫است‪.‬مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند در به حداقل‬ ‫رساندن چالش‌ها و آسیب‌ها نقش مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫آینده‌نگری در مقررات‌گذاری‬ ‫برای کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫خوراکیان با اشاره به مقوله آینده‌نگری در مقررات‌گذاری‬ ‫برای کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬گفت‪ ‌:‬مسیر رشد ‪ IT‬در ایران‬ ‫مسیر همه دنیا ست و باید با نگاه فرصت‌محور‪ ،‬حداکثر‬ ‫تالش را برای استفاده از این فرصت در تمامی حوزه‌ها از‬ ‫جمله اقتصاد‪ ‌،‬اشتغال‪ ،‬فرهنگ و آموزش به کار ببندیم‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫لزوم توجه به مقوله رشد و توسعه آینده کشور‬ ‫وی با اشاره به لزوم توجه به مقوله رشد و توسعه آینده‬ ‫کشور در مقررات‌گذاری برای کسب‌وکارهای نوپا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در برنامه ششم توسعه حدود چهار درصد تولید ناخالص‬ ‫کشور باید در حوزه ‪ ICT‬باشد که این رقم هم‌اکنون ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 2.5‬درصد در کشور است درحالی که برخی کشورهای‬ ‫رقیب به رقم چهار درصد رسیده‌اند‪.‬از این رو باید موانع‬ ‫کسب و کار شناسایی شود که در معاونت محتوای مرکز‬ ‫ملی فضای مجازی تاکنون ‪ 96‬عنوان مشکل و موانع‬ ‫کسب‌وکارهای نوپا در ‪ 15‬محور اولویت‌دار شناسایی شده‬ ‫که در جلسه اخیر کمیسیون محتوا ارائه و اصالحاتی روی‬ ‫آن انجام شد‪.‬در نهایت با مشورت بخش خصوصی ‪ 96‬عنوان‬ ‫مشکل همراه با ارائه راهکــار نهایی می‌شــــــــــود‪.‬‬ ‫وی از فعالیت ‪ 588‬هزار شغل ایرانی در فضای مجازی خبر داد و‬ ‫گفت‪ ‌:‬این تعداد در سال ‪ 99‬باید به ‪ 872‬هزار شغل برسد‬ ‫که البته معتقدیم ظرفیت موجود در کشور بسیار بیشتر‬ ‫از رقم پیش‌بینی‌شده است‪ .‬خوراکیان با اشاره به بازدید‬ ‫از سایت دیوار ادامه داد‪ :‬بخش ارتباط با بخش خصوصی‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی به طور مرتب بازدیدهایی را از‬ ‫کسب و کارهای فضای مجازی انجام می‌دهد تا با نظرات‬ ‫و مشکالت فعاالن این بخش بیشتر آشنا شود‪ ،‬در این‬ ‫بازدید‌ها گاهی به نمونه‌های مشترکی در مشکالت‬ ‫می‌رسیم که برخی از این مشکالت با فرهنگ‌سازی و‬ ‫آموزش حل می‌شود‪.‬‬ ‫مهم‌ترین‌مشکالت‌کسب‌وکارهای محتوایی‬ ‫وی درباره مهم‌ترین مشکالت کسب‌وکارهای محتوایی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مشکالت عمده عدم آگاهی کاربران به دلیل‬ ‫جدید بودن فضا ست که مشکالتی را در مراجع قضایی و‬ ‫انتظامی ایجاد می‌کند و با آموزش و فرهنگ‌سازی این‬ ‫مشکالت کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬مشکل دیگر ارتباط‬ ‫موازی دستگاه‌های مختلف با کسب‌وکارهای نوپا ست که‬ ‫از این رو صاحبان این کسب‌وکارها خواهان ایجاد پنجره‬ ‫واحدی برای ابالغ ضوابط و مقررات هستند‪.‬اعمال سالیق‬ ‫از دیگر مشکالت فعاالن این بخش است‪ .‬این فعاالن در‬ ‫برخی موارد ابالغیه‌هایی دریافت می‌کنند که نمی‌دانند‬ ‫قانونی است یا خیر و در برخی از این ابالغیه‌ها نشانه‬ ‫رفتارهای سلیقه‌ای و نبود پشتوانه قانونی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫خوراکیان همچنین درباره این که قرار بود مقررات‬ ‫ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی و راه حل تداخل‬ ‫کسب‌وکار سنتی و نوین تهیه شود‪ ،‬گفت‪ :‬سند جامعی‬ ‫برای ایجاد مشاغل در فضای مجازی در حال آماده‌سازی‬ ‫است که در این سند به ملاحظات مشاغل سنتی نیز‬ ‫توجه الزم خواهد شدومرکز ملی فضای مجازی تصمیم‬ ‫قطعی دارد که قبل از فراگیر شدن اینترنت اشیا درباره‬ ‫آن تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫تفکیک تخلف صاحب سرویس‬ ‫و کاربر در پیام رسان ها‬ ‫وی در ادامه درباره مشکل کسب‌وکارهای کاربرمحور‬ ‫که در صورت بروز تخلف توسط کاربر‪ ،‬صاحب کسب‌وکار‬ ‫متخلف شناخته و کسب‌وکار تعطیل می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تفکیک مسئولیت صاحب سرویس و کاربر در مقررات‬ ‫پیام‌رسان‌ها تصویب شد و در صورت وقوع جرم توسط‬ ‫کاربر یک پیام‌رسان از همان ابتدا مدیر سرویس مجرم‬ ‫شناخته نمی‌شود که به تعطیلی کسب و کار منجر شود‪.‬‬ ‫تالش برای حل این مشکل تا حدود زیادی پیشرفت‬ ‫داشته و در برخی مصادیق به نتایج نهایی رسیده که برای‬ ‫مثال در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره‬ ‫پیام‌رسان‌ها در پیوست مربوط به قوه قضاییه تفاوت‬ ‫مسئولیت سرویس‌دهنده و کاربر در تخلف دیده شده‬ ‫است‪.‬در این پیوست دیده شده که در وقوع هر تخلف‬ ‫در نخستین اقدام سرویس دهنده به عنوان متخلف دیده‬ ‫نشود‪،‬البته سرویس‌دهنده باید برای شناسایی و برخورد با‬ ‫شخص متخلف همکاری کند‪.‬این موضوع به نحو خوبی در‬ ‫حال پیشرفت است و این بحث‌ها با نهادهای قضایی مطرح‬ ‫شده است‪.‬آمادگی‌هایی در حال ایجاد است که در چنین‬ ‫مواردی در مرحله اول فورا ً سرویس‌دهنده تعطیل نشود‪.‬‬ ‫این موضوع دارای چندین بعد است که باید همه اجزای‬ ‫این پازل موازی پیش بروند که یکی از اجزا نظام هویت‬ ‫است تا اقدام هر شخص در فضای مجازی روشن باشد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرایط جدید دریافت نماد‬ ‫برای فروشگاه‌های اینترنتی‬ ‫معـاون مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی از آییـن نامـه‬ ‫جدیـد بـرای دریافت نمـاد اعتمـاد فروشـگاه‌های الکترونیکی‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬بـا ابلاغ وزیـر صنعـت‪ ،‬ایـن شـرایط از‬ ‫خردادمـاه بـرای متقاضیـان اعمـال مـی شـود‪.‬‬ ‫فرانـک اسـکویی از ایجـاد شـرایط جدیـد بـرای دریافـت‬ ‫نمـاد الکترونیکـی کسـب‌وکارهای اینترنتی خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫مطابـق بـا ایـن آییـن نامـه‪ ،‬کسـب‌وکارهای الکترونیکـی که‬ ‫در حـوزه صنفـی فعالیـت می‌کننـد‪ ،‬می‌توانند از اتـاق اصناف‬ ‫پروانـه کسـب بگیرنـد‪ .‬از خـرداد مـاه بـا ابلاغ وزیـر صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت‪ ،‬ایـن شـرایط برای افـرادی کـه می‌خواهند‬ ‫نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی بگیرنـد‪ ،‬اعمال می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکـه مطابـق بـا آییـن نامـه مـاده ‪۸۷‬‬ ‫قانـون نظـام صنفـی‪ ،‬کسـانی کـه بخواهنـد فعالیـت صنفـی‬ ‫داشـته باشـند و مشـمول قانـون خاصی نیـز نباشـند‪ ،‬باید از‬ ‫اتحادیـه مربوطـه پروانه کسـب بگیرنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬از آنجایی که‬ ‫فروشـگاههای الکترونیکـی درحـال حاضـر‪ ،‬اتحادیـه مرتبـط‬ ‫ندارنـد بایـد بـرای مجـوز فعالیت صنفـی به اتاق‌هـای اصناف‬ ‫مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫دریافت نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫مستلزم ارائه پروانه کسب‬ ‫معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن‬ ‫با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی‬ ‫راه‌اندازی شود‪ ،‬برای فعالیت صنفی‪ ،‬دریافت پروانه کسب از‬ ‫اصناف الزامی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم اکنون مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که‬ ‫کسب‌وکارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی‪ ،‬با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب‪،‬‬ ‫اطالعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مطابق با ماده ‪ ۱۲‬قانون حمایت‬ ‫از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای‪ ،‬سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه‌ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های‬ ‫تجاری رایانه‌ای مجاز‪‌،‬توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده‬ ‫است و همچنین مطابق با ماده ‪ ۳۲‬آیین نامه اجرایی مواد (‪)۲‬‬ ‫و (‪ )۱۷‬قانون مذکور‪ ،‬فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است‬ ‫که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌‪ ،‬طراحی‌‪ ،‬تولیدی‌‬ ‫‪،‬خدماتی‌‪ ،‬تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار‪ ،‬نرم‌افزار و شبکه‌های‬ ‫اطالع‌رسانی‌) انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه‌های خاص‬ ‫فعالیت می‌کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محسوب‬ ‫می‌شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی‪ ،‬می توانند پس‬ ‫از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی‪ ،‬از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند‪.‬‬ ‫معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد‪ :‬برای نمونه‬ ‫فردی که به صورت آنالین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از‬ ‫دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد‬ ‫و استفاده از ابزار‪ ،‬دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی‬ ‫شود‪ ،‬همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف‬ ‫از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کاال و‬ ‫خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول‬ ‫قوانین و نظام های خاص خود می‌شوند‪.‬‬ ‫ارسال اطالعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد‬ ‫اسکویی با تاکید براینکه اطالعات متقاضیان نماد اعتماد‬ ‫در صورت درخواست پروانه کسب‪ ،‬به مرکز اصناف ارسال و از‬ ‫آنجا به اتاق های اصناف ارسال می‌شود و نیازی به ارسال مجدد‬ ‫اطالعات از سوی متقاضی به اتاق‌های اصناف نیست‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب‌وکار‬ ‫و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز‪ ،‬هماهنگی هایی با وزارت‬ ‫ارشاد نیز انجام شده تا در صورت درخواست متقاضی‪ ،‬اطالعات‬ ‫احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی‪ ،‬از‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه‬ ‫مربوطه ارسال شود‪ .‬هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری‬ ‫و پرداخت هزینه دریافت پروانه‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالتی که‬ ‫کسب‌وکارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن‬ ‫روبه‌رو هستند‪ ،‬همین موضوع است‪ .‬چرا که دیدگاه فعلی برای‬ ‫این نوع فعالیت‌ها‪ ،‬مشابه با دیدگاه‌های سنتی است‪.‬‬ ‫ورود هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد‬ ‫به مساله کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫اسکویی بیان کرد‪ :‬ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت‬ ‫صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب‌وکارها‪،‬‬ ‫تفاوت‌هایی قائل شوند‪ .‬حتی در این زمینه درخواستی برای هیات‬ ‫مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این‬ ‫کسب‌وکارها را به عنوان کسب‌وکارهای نوپا تلقی کنیم‪.‬‬ ‫معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه‬ ‫کسب‌وکارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ‪ ،‬متقاضی داشتن‬ ‫اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای‬ ‫فعالیتشان پشتوانه‌ای محسوب می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬اما نباید فعالیت‬ ‫کسب‌وکارهای کوچک و نوپا را با این کسب‌وکارها یکسان تلقی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‬ ‫به دنبال آن است که با قرار دادن شاخص‌هایی قابل سنجش‪،‬‬ ‫کسب‌وکارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص‬ ‫کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند‪ ،‬چرا که مشابه‬ ‫سایر کشورها‪ ،‬در حال حاضر آمار شکست در کسب‌وکارهای‬ ‫الکترونیکی نوپا بسیار باالست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان‬ ‫به دنبال کسب تجربه‪ ،‬کسب‌وکاری را راه اندازی می کنند و در‬ ‫این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬از هیات مقررات‌زدایی‬ ‫خواسته شده است تا د صورت امکان‪ ،‬الزام به دریافت برخی‬ ‫مجوز ها را برای کسب‌وکارهای اینترنتی نوپا برداریم‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر تمامی کسب‌وکارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند‪.‬‬ ‫مخالفت با ایجاد‬ ‫مجوزهای جدید در حوزه‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه‌ای تهران معتقد است تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید‬ ‫برای کسب‌وکارهای اینترنتی‪ ،‬مانع توسعه تجارت الکترونیکی و‬ ‫فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفر محمدی گفت‪ :‬تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای‬ ‫نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این‬ ‫گونه فعالیت‌ها‪ ،‬مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خالقیت و‬ ‫نوآوری است‪ .‬خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای‬ ‫حمایت از کسب‌وکارهای جدید‪ ،‬مجوززدایی و رفع موانع تولید و‬ ‫رقابت است؛‌هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی‬ ‫سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پویایی‬ ‫کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد‬ ‫مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار‪ ،‬در کنار لزوم پرداختن به‬ ‫جزئیات فراوان در مجوزها‪ ،‬باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز‬ ‫محور شده است‪ .‬ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این‬ ‫حوزه فرایندی طوالنی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات‬ ‫کسب‌وکارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن‬ ‫همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصال به‬ ‫این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری‬ ‫یا نظارت ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای‬ ‫زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم‪ .‬البته باید‬ ‫مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری‪ ،‬در‬ ‫دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد‬ ‫نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیفتیم‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬افزایش تعداد مجوزها منشا فساد خواهد شد و‬ ‫تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال‬ ‫رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد‪ .‬حتی به جرات‬ ‫می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های‬ ‫کسب‌وکاری‪ ،‬چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر‪،‬‬ ‫فسادآور است‪.‬‬ ‫قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه‌ای تهران درخصوص چارچوب‌گذاری کلی برای‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی گفت‪ :‬اکثر فعاالن حوزه قائل به تنظیم‌گری‬ ‫هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این‬ ‫کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است‪ .‬جدیدترین نمونه این‬ ‫موضوع‌‪ ،‬فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش‬ ‫خصوصی در جریان است‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی‬ ‫برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت‪ :‬در جهت حذف مجوزهای زائد‬ ‫و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز است که‬ ‫این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار‬ ‫متولیان دولتی مربوطه تدوین شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی‬ ‫برای حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهای اینترنتی در این مسیر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و‬ ‫غیرانتفاعی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬با جایگاه محکم‬ ‫قانونی از مجلس شورای اسالمی و هیات وزیران‪ ،‬فراگیری و‬ ‫جایگاه تعامل الزم را برای حل مشکالت و پیگیری مطالبات تمام‬ ‫فعاالن فضای مجازی داراست‪ .‬لذا‪ ،‬هم‌راستا با الزامات حقوقی و‬ ‫قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی‪ ،‬به عنوان پنجره واحد واسط‬ ‫میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و‬ ‫تنظیم‌کننده روابط آنها خواهد بود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪77‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‪:‬‬ ‫فعالیت ‪۱۳۰‬هزار فروشگاه اینترنتی بدون نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫رمضانعلی صادق‌زاده گفت‪ :‬در حال حاضر فقط حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫شرکت‌های اینترنتی را در سامانه توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنعت و معدن تجارت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند‪.‬‬ ‫با توجه به رشد روز افزون فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‬ ‫فضای مجازی امروزه شاهد استفاده از فروشگاه الکترونیکی‬ ‫به منظور تامین نیازهای کاربران در سطح اینترنت هستیم‪ .‬اما‬ ‫هنوز می‌بینیم که برخی از افرادی که خرید اینترنتی انجام داده‌اند‬ ‫از کیفیت کاال و خدماتی که شرکت‌ها می‌دهند گله‌مند هستند‪.‬‬ ‫در همین زمینه رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‬ ‫به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی در جامعه پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫سامانه تدارک الکترونیکی برای حمایت از تولید ملی مقابله با‬ ‫کاالی قاچاق‪ ،‬شفاف‌سازی اطالعات‪ ،‬حذف واسطه انسانی از تمام‬ ‫‪78‬‬ ‫معامالت دولتی و مقابل با فساد اداری راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫رمضانعلی صادق‌زاده توضیح داد‪ :‬اجرای مصوبه‌ای که در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۹‬اردیبهشت‌ماه امسال از طرف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با عنوان به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سامانه ستاد) تمام سازمان‌های دولتی استفاده از این سامانه در‬ ‫تمام ادارات دولتی و نهادهای عمومی و بنیادها نیز اجباری کرد‪.‬‬ ‫وی به شرکت‌های نوپای اینترنتی اشاره کرد و افزود‪ :‬اعطای‬ ‫نماد الکترونیکی هم برای مردم هم برای شرکت‌های اینترنتی‬ ‫است تا از فضای مجازی بیشتر و درست استفاده کنند و ما‬ ‫توانستیم فضای کسب‌وکار الکترونیکی را سامان‌دهی کنیم‪ .‬از‬ ‫همین رو طی بررسی‌های انجام شده ‪ ۱۵۰‬هزار شرکت در این‬ ‫حوزه فعالیت می‌کنند که ما توانستیم حدود ‪ ۲۰‬هزار شرکت را‬ ‫سامان‌دهی کنیم و به آنها نماد اعتماد الکترونیکی بدهیم‪.‬‬ ‫رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد‪ :‬واحدهایی‬ ‫را که تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند می‌توان با جست‌وجو در سامانه‬ ‫دسته‌بندی کرد اما هنوز به شکل آماده این دسته‌بندی اتفاق‬ ‫نیفتاده ولی به‌طور قطع نیاز است در هنگام تشکیل اتحادیه‬ ‫کسب‌وکارهای الکترونیکی جزبه‌جز این واحدها مشخص شوند‬ ‫و به شکل دسته‌بندی شده قابل دسترسی باشند‪.‬‬ ‫ایران رتبه ‪ ۷۹‬در زمینه کسب‌وکار اینترنتی‬ ‫وی با اشاره به اینکه واحدهای الکترونیکی که نماد اعتماد‬ ‫را کسب می‌کنند به شکل دوره‌ای و اتفاقی مورد بازرسی قرار‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس وظایف تعریف شده در حوزه‬ ‫حاکمیتی نظارت بر فضای مجازی بر عهده مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی است و ما به صورت اتفاقی و دوره‌ای این واحدها را‬ ‫مورد بررسی قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫صادق زاده ادامه داد‪:‬اگر ما بتوانیم مابقی شرکت‌های اینترنتی‬ ‫دیگر را به این سامانه بیاوریم و این اعتماد را به مردم بدهیم که‬ ‫خریدها یا خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها انجام دهند‬ ‫می‌توانیم توسعه تجارت الکترونیک کشور را ارتقا دهیم و رتبه‬ ‫کشور باال تر ببریم‪.‬‬ ‫به گفته وی هم اکنون کشورمان در زمینه کسب‌وکار‬ ‫اینترنتی رتبه ‪ ۷۹‬را در جهان کسب کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم باید آگاه باشند که شرکت‌هایی که‬ ‫دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند سفارش کاال انجام ندهند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید اجناسی که به دست مردم می‌رسد قابلیت‬ ‫پیگیری داشته باشد و خدمات پس از فروش آن به نحوی باشد‬ ‫که اعتماد مردم به فضای کسب‌وکار اینترنتی بیشتر شود‪.‬اگر نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی نباشد کسی نمی‌تواند پیگیر این موضوعات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد‪ :‬باید این‬ ‫اطمینان بین مردم باشد که اگر تخلفی صورت گرفت هم سازمان‬ ‫حمایت از مصرف‌کنندگان و هم سازمان تجارت الکنرونیکی با‬ ‫آنها برخورد می‌کند‪.‬‬ ‫پلیس فتا به کلیه کاربران اینترنتی که قصد خرید الکترونیکی‬ ‫دارند توصیه اکید کرده است تا از فروشگاه‌هایی که دارای نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت‬ ‫صنعت و معدن تجارت هستند خرید کنند‪.‬‬ ‫کاربران می‌توانند لیست فروشگاه‌هایی را که دارای نماد‬ ‫الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی‬ ‫هستند از سایت ای‌نماد دریافت کنند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ معرفی یک فن بازار مستقر در شهرک صنعتی؛‬ ‫ مشاوره های فناوری‪ ،‬بازار و بهره وری نیاز جدی واحد های صنعتی‬ ‫ کریدور تعامل فناوران و سرمایهگذاران‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫◄ فنبازار منطقهای همدان؛‬ ‫‪79‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معرفی یک فن بازار مستقر در شهرک صنعتی؛‬ ‫مشاوره های فناوری‪ ،‬بازار و بهره وری‬ ‫نیاز جدی واحد های صنعتی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫فن‌بـازار بـه معنـای بـازار فنـاوری‪ ،‬محلی بـرای مبادالت فناوری اسـت‪ .‬در واقـع فن‌بازار یك بنـگاه معامالت فناوری اسـت كه بـا ایفای نقش واسـطه اطالعاتی‬ ‫و حقوقـی‪ ،‬وظیفـه نزدیـك كردن طرف‌هـای «عرضه» و «تقاضـا» در حوزه فناوری و محصوالت پیشـرفته را بـر عهده دارد‪.‬‬ ‫شناسـایی و ارائـه فرصت‌هـای سـرمایه‌گذاری در حـوزه فنـاوری‪ ،‬جلـب سـرمایه‌گذاران‪ ،‬تسـهیل رونـد تجاری‌سـازی دانش‌فنی و سـایر فعالیت‌هـای حرفه‌ای‬ ‫كـه منجـر بـه «توسـعه بـازار فنـاوری» می‌شـود از جملـه نقش‌هـای اساسـی فن‌بازارهـا اسـت‪ .‬در دنیـا فن‌بازارها به سـه دسـته فن‌بازارهـای اطالعـات فناوری‪،‬‬ ‫فن‌بازارهـای انتقـال فنـاوری و فن‌بازارهـای تركیبـی تقسـیم‌بندی می‌شـوند‪ .‬بـا آزاد خانـزادی کارگزار فن بـازار منطقـه ای اصفهان مصاحبـه ای انجـام دادیم که‬ ‫از نظـر خواننـدگان گرامی مـی گذرد‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫◄ ضمـن معرفـی خودتان دربـاره فـن بازارمنطقه ای‬ ‫اصفهـان بـرای خواننـدگان بـازارکار نویـن صحبـت‬ ‫کنیـد و اینکـه ایـن فـن بـازار چـه برنامـه هایـی را‬ ‫دنبـال مـی کند؟‬ ‫◄ بنـده آزاد خانـزادی مدیرعامـل شـرکت آپادانـا فنـاور‬ ‫آزاد فـردا و کارگـزار فـن بـازار منطقـه ای اصفهـان هسـتم‪.‬‬ ‫فـن بـازار منطقـه ای اصفهـان زیـر نظـر فن بـازار ملـی ایران‬ ‫کـه در پـارک فنـاوری پردیـس (وابسـته بـه معاونـت علـم و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهـوری) مسـتقر اسـت فعالیت مـی کند‪.‬‬ ‫یکـی از اهـداف فـن بـازار ها نشـر اختراعات در صنعت اسـت‬ ‫و مـا در ایـن راسـتا بـر اسـاس تفاهـم نامـه معاونـت علـم و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهـوری و شـرکت شـهرک هـای صنعتی‬ ‫تلاش مـی کنیـم‪ .‬فن بـازار منطقـه ای اصفهـان از آبـان ماه‬ ‫سـال ‪ 1392‬فعالیـت خـود آغـاز کـرده اسـت‪ .‬فعالیـت ما نیز‬ ‫بـه این شـکل اسـت که بتوانیم شـبکه سـازی بیـن دارندگان‬ ‫ایـده و مخترعان از یک طرف و سـرمایه گـذاران و صنعتگران‬ ‫از طـرف مقابـل ایجـاد کنیم تـا بتوانیم بـازاری تحـت عنوان‬ ‫بـازار فنـاوری را ایجاد کنیـم‪ .‬کار ما تالش برای شـکل گیری‬ ‫ارتبـاط عرضـه و تقاضـا بیـن ایـن دو گـروه اسـت‪.‬بطور کلـی‬ ‫بایـد بگویـم ایجـاد شـبکه ارتباطـی میـان صاحبـان فنـاوری‬ ‫و سـرمایه گـذاران بـه منظـور تجـاری سـازی طـرح هـای‬ ‫نـو‪ ،‬رونـق بخشـی بـه فعالیـت هـای مراکـز تولید فنـاوری یا‬ ‫تجاری سـازی نتایج پژوهشـی آنها‪ ،‬تسـهیل معاملات انتقال‬ ‫فنـاوری و فـروش محصوالت فناورانـه‪ ،‬برقـراری ارتباط میان‬ ‫مراکـز پژوهشـی و صاحبـان ایـده بـا صنعتگـران جهـت رفع‬ ‫مشـکالت فناورانـه‪ ،‬ایجـاد مرجـع اطالعـات و اخبـار فناوری‬ ‫اعـم از عرضـه و تقاضای محصـول و فناوری‪ ،‬هدایت سـرمایه‬ ‫گـذاران بـرای سـرمایه گـذاری در طرح هـای نوآورانـه دارای‬ ‫توجیـه فنـی‪ ،‬مالـی و اقتصـادی و برگـزاری دوره آموزشـی‪،‬‬ ‫تورهـا و همایـش هـای مرتبـط بـا حـوزه فنـاوری از جملـه‬ ‫وظایـف فـن بازارهاسـت کـه مـا آنهـا را دنبال مـی کنیم‪.‬‬ ‫◄ در بحـث عرضه و تقاضا مشـخصا مخاطب شـما‬ ‫کدام سـازمان ها و نهادها هسـتند؟‬ ‫◄ در بحـث عرضـه همـه دانشـگاهها‪ ،‬مراکـز علمـی و‬ ‫تحقیقاتـی‪ ،‬پژوهشـکده هـا‪ ،‬پارک هـا و مراکز رشـد مخاطب‬ ‫مـا هسـتند و از سـوی دیگـر صنعتگـران‪ ،‬صاحبـان صنایـع‪،‬‬ ‫سـرمایه گـذاران و شـهرک هـای صنعتی می تواننـد متقاضی‬ ‫ایـن ایـده هـا و اختراعـات باشـند‪ .‬همچنین تلاش می کنیم‬ ‫صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری خطرپذیـر را نیـز وارد ایـن‬ ‫بحـث کنیـم تا بتواننـد برای ایده هـا و اختراعات در راسـتای‬ ‫توسـعه کسـب و کار سـرمایه گـذاری کنند‪.‬‬ ‫فن بازار ها می توانند‬ ‫بخش صنعت را متحول کنند‬ ‫و موجب تشکیل شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان شوند‬ ‫◄ هـدف تشـکیل فـن بازارها ایجـاد بـازار برای‬ ‫فنـاوران‪ ،‬صاحبـان ایده و مخترعـان و ‪ ...‬اسـت برای‬ ‫چند نفـر ایـن ماموریـت را انجـام داده اید؟‬ ‫◄ بـر اسـاس تعریفی که بـرای فن بازارها صـورت گرفته‬ ‫قرار اسـت آن ها در دو سـال اول فعالیت خود برنامه ترویجی‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬ما در دو سـه سال گذشـته تالش کردیم خود‬ ‫را بـه جامعـه دانشـگاهی و صنعتی به عنـوان مخاطبان اصلی‬ ‫فـن بـازار معرفـی کنیـم و بـا برگزاری نشسـت هـای مختلف‬ ‫نشـان دهیـم کـه فـن بـازار هـا مـی تواننـد بخش صنعـت را‬ ‫متحـول کننـد و موجب تشـکیل شـرکت های فنـاور و دانش‬ ‫بنیـان شـوند‪ .‬بسترسـازی خوبـی بـرای ترویج ایـن ماموریت‬ ‫هـا انجـام شـده اسـت و آموزش هـا و دوره ها و نشسـت های‬ ‫خوبـی برای جامعـه هدف برگـزار کردیم‪.‬‬ ‫◄ بســـیاری از صنایـــع بویـــژه در شـــهرک‬ ‫هـــای صنعتـــی بـــا ظرفیـــت هـــای پاییـــن کار‬ ‫مـــی کننـــد برنامـــه شـــما بـــرای تحـــول در ایـــن‬ ‫زمینـــه چیســـت و شـــما چـــه کمکـــی بـــه آنهـــا‬ ‫مـــی کنیـــد؟‬ ‫◄ بلـه یکـی از مشـکالت بخـش صنعت این اسـت که با‬ ‫ظرفیـت هـای پاییـن کار مـی کننـد و هنـوز بخش دانشـگاه‬ ‫و بخـش هـای علـم و فنـاوری نیـز ماموریتـی بـرای حـل‬ ‫مشـکالت آن ها تعریف نکرده اسـت‪ .‬از سـوی دیگـر به دلیل‬ ‫فرسـودگی تجهیـزات و ماشـین آالت و عـدم ارتباط سـازنده‬ ‫بـا دنیـا ایـن شـرایط برای حل مشـکالت آنهـا بوجـود نیامده‬ ‫اسـت مـا تلاش مـی کنیـم بـا رصـد ایـن امـور و بـا کمـک‬ ‫واحدهـای موفـق و همچنین توان علمی و فناوری دانشـگاهها‬ ‫و پـارک ها و مراکز پژوهشـی این مسـائل را حـل کنیم‪ .‬یکی‬ ‫از برنامـه هـای ما احصـاء نیازهای فناورانـه واحدهای صنعتی‬ ‫اسـت و بعـد از بررسـی و پـردازش‪ ،‬آن هـا را به شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان ارجـاع مـی دهیـم تـا بتوانند بـا همـکاری هم‬ ‫مسـائل را حـل کننـد‪ .‬برخـی از مشـکالت شـهرک هـای‬ ‫صنعتـی عـام اسـت و مـی تـوان بـا ارائـه راهکارهایـی آن ها‬ ‫را حـل کـرد‪ .‬مشـکالت بهـره وری‪ ،‬فنـاوری و مشـکالت دفع‬ ‫ضایعـات در واحدهـای صنعتـی و ‪ ...‬از مسـائلی اسـت کـه ما‬ ‫بـه آن هـا ورود پیـدا کـرده ایـم‪ .‬پیشـنهاد مـا به واحـد های‬ ‫صنعتـی این اسـت کـه موضـوع مشـاوره را در سـطوح مالی‪،‬‬ ‫بـازار و بازاریابـی و بحـث ارتقـای تکنولـوژی و بهـره وری و‬ ‫صـادرات و واردات جـدی بگیرنـد‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن‌بازار منطقه‌ای همدان؛‬ ‫عضــو هیئــت علمــی گــروه مکانیــک دانشــکده‬ ‫مهندســی دانشــگاه بوعلی‌ســینا از حضــور ‪ 14‬طــرح‬ ‫محصــول فناورانــه در بخــش مکانیــک و طراحــی صنعتــی‬ ‫فــن بــازار منطق ـه‌ای همــدان خبــر داد و گفــت‪ :‬از ایــن‬ ‫تعــداد طــرح کــه ویژگــی عملیاتــی بــودن و قابلیــت‬ ‫تجاری‌ســازی داشــتند‪ 8 ،‬طــرح مربــوط بــه اســتان‬ ‫همــدان اســت‪ .‬جمشــید نعمتــی در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫از داوری طرح‌هــای فناورانــه منتخــب بــرای حضــور در‬ ‫فــن بــازار منطقــه‌ای همــدان ســخن بــه میــان آورد و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬طرح‌هــای دریافتــی بــه دبیرخانــه ایــن‬ ‫رویــداد دارای تنــوع و ســطوح کیفیــت متوســط و قــوی‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــه عنــوان یکــی از ‪ 5‬داور ایــن رویــداد کــه‬ ‫وظیفــه بررســی طرح‌هــای بخــش مکانیــک و طراحــی‬ ‫صنعتــی را برعهــده داشــت‪ ،‬افــزود‪ 41 :‬طــرح کــه دامنــه‬ ‫گســترده‌ای از فنــاوری و علــم را پوشــش می‌دهنــد‪،‬‬ ‫در حــوزه مکانیــک و طراحــی صنعتــی بــه دبیرخانــه‬ ‫رســیده بــود کــه پــس از بررســی ویژگی‌هایــی چــون‬ ‫عملیاتــی بــودن و قابلیــت تجاری‌ســازی ‪ 14‬طــرح را‬ ‫انتخــاب کردیــم کــه ‪ 8‬طــرح منتخــب مربــوط بــه اســتان‬ ‫همــدان اســت‪.‬‬ ‫نعمتــی طرح‌هــای منتخــب را خــوب ارزیابــی کــرد‬ ‫و گفــت‪ 5 :‬یــا ‪ 6‬محصــول فناورانــه قابلیــت تولیــد و‬ ‫تجاری‌ســازی دارنــد و امیدواریــم عرضه‌کننــدگان‬ ‫آن بتواننــد پرزنــت خوبــی داشــته باشــند و نظــر‬ ‫ســرمایه‌گذاران را جلــب کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره محصــوالت فناورانــه حاضــر در ایــن رویداد‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬اغلــب طرح‌هــای تولیــد شــده ســرمایه‌بر‬ ‫نیســتند امــا بــا توجــه بــه صاحبــان ایده‌هــای آنهــا‬ ‫کــه بعضــا حتــی بضاعــت تولیــد نمونــه را بــه ســختی‬ ‫داشــتند‪ ،‬نیازمنــد ســرمایه‌گذاری هســتند‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بوعلی‌ســینا فن‌بــازار‬ ‫را کــه پــارک علــم و فنــاوری پایه‌گــذار آن در اســتان‬ ‫اغلب طرح‌های تولید شده سرمایه بر‬ ‫نیستند اما با توجه به صاحبان‬ ‫ایده‌های آنها که بعضا حتی بضاعت‬ ‫تولید نمونه را به سختی داشتند‪،‬‬ ‫نیازمند سرمایه‌گذاری هستند‬ ‫بــوده را بــه عنــوان پدیــده‌ای مبــارک معرفــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬گران‌تریــن ســرمایه‌های هــر کشــور جوانــان‬ ‫پرشــور و اشــتیاقی هســتند کــه در زمینه‌هــای علمــی‬ ‫فعــل «خواســتن» را صــرف می‌کننــد و اگــر بســتری‬ ‫فراهــم شــود می‌تواننــد قابلیت‌هــای خــود را بــه‬ ‫فعلیــت برســانند و مایــه رشــد و توســعه کشــور شــوند‪.‬‬ ‫وی جوانــان کشــور را بــه عنــوان اهرم‌هــای توســعه‬ ‫و پیشــرفت و تأمین‌کننــده نیازهــای کشــور دانســت و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬فن‌بازارهــا کریــدوری هســتند کــه‬ ‫می‌تواننــد زمینــه نیازســنجی و امکان‌ســنجی را بــرای‬ ‫محصــوالت فناورانــه و جدیــد فراهــم آورنــد و آنــان را در‬ ‫تعامــل بــا ســرمایه‌گذاران قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن در دهــه چهــارم‬ ‫انقــاب و نامگــذاری ایــن ســالها بــا عنــوان تولیــد ثــروت‬ ‫از علــم بیــان کــرد‪ :‬امــروزه علــم دیگــر بــرای چــاپ مقاله‬ ‫نیســت و بایــد از آن محصــول تولیــد کــرد و بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه بــه قله‌هــای علــم و فنــاوری رســیده‌ایم‪،‬‬ ‫بایــد علــم را بــه خدمــت بگیریــم و علــم نافــع را بــه‬ ‫تجاری‌ســازی برســانیم‪.‬‬ ‫نعمتــی کشــورهایی را در ایــن زمینــه موفــق دانســت‬ ‫کــه بیشــتر بــه تأمیــن نیازهــای فناورانــه روی آورده‌انــد‬ ‫و تأکیــد کــرد‪ :‬نخســتین فن‌بــازار منطقــه‌ای همــدان‬ ‫گام نخســت و ادامــه‌داری خواهــد بــود بــرای حضــور‬ ‫صاحبــان ســرمایه و صاحبــان ایــده فناورانــه و تعامــل‬ ‫ایــن دو بــا یکدیگــر کــه در نتیجــه آن توســعه و پیشــرفت‬ ‫کشــور رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از تشــکیل پنــل کاربــردی در رویــداد‬ ‫فن‌بــازار بــه منظــور بررســی ایده‌هــا ســخن گفــت و‬ ‫یــادآور شــد‪ :‬عرضه‌کننــدگان محصــوالت فناورانــه بــا‬ ‫شــرکت در کارگاه‌هــای آموزشــی آموخته‌انــد چگونــه در‬ ‫مــدت زمــان ‪ 3‬دقیق ـه‌ای کــه در اختیــار دارنــد‪ ،‬در روز‬ ‫رویــداد‪ ،‬محصــول فناورانــه خــود را بــه ســرمایه‌گذاران‬ ‫معرفــی کــرده و آنــان را متقاعــد کننــد کــه روی ایــده‬ ‫آنــان ســرمایه‌گذاری کننــد و امیدواریــم طرح‌هــا مــورد‬ ‫توجــه و حمایــت ســرمایه‌گذاران قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫کریدور تعامل فناوران و سرمایه‌گذاران‬ ‫‪81‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فراخوان جذب کارگزار‬ ‫فن‌بازار تخصصی‬ ‫صنعت گاز‬ ‫معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری اعالم کرد‪:‬‬ ‫مرکـز فن‌بـازار ملی ایـران به‌منظـور واگـذاری خدمات فن‬ ‫بـازار تخصصی صنعت گاز‪ ،‬کارگـزار (بروکر) جذب می‌کند‪.‬‬ ‫بـه گزارش معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫ن ماه سـال جاری‬ ‫فـن بـازار تخصصی صنعت گاز در فروردی ‌‬ ‫در عسـلویه افتتـاح شـد و پـس از اسـتقرار زیرسـاخت‌های‬ ‫الزم‪ ،‬مرکـز فـن بـازار ملـی ایران بـا همکاری شـرکت ملی‬ ‫گاز ایـران بـ ‌ه عنوان متولـی فن بازار تخصصـی صنعت گاز‪،‬‬ ‫اقـدام به جـذب دو شـرکت کارگزاری کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن اقـدام بـه‌منظـور توسـعه بـازار فنـاوری و افزایش‬ ‫مبـادالت فناورانـه در صنعت گاز کشـور از طریق بسـتر فن‬ ‫بـازار تخصصـی صنعـت گاز صـورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫این دو شـرکت کارگـزاری از میان شـرکت‌های خدمات‬ ‫فناوری و مشـاوره مهندسـی و دارای سـوابق فعالیت مرتبط‬ ‫و برخـوردار از صالحیت‌هـای عمومـی و تخصصـی انتخاب‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫واجدیـن شـرایط می‌توانند پس از تکمیل فـرم ثبت‌نام‪،‬‬ ‫درخواسـت مکتـوب خود را بـه همراه مـدارک الزم حداکثر‬ ‫تـا ‪ 30‬مردادمـاه سـال جاری به مرکـز فن بازار ملـی ایران‪،‬‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫مرکـز فن‌بـازار ملـی ایـران بـر اسـاس ابالغیـه شـورای‬ ‫عالـی انقلاب فرهنگـی و تحـت نظـارت معاونـت علمـی‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‪ ،‬مسـئولیت ایجـاد‪ ،‬توسـعه‬ ‫و سـاماندهی فن‌بازارهـای عمومـی و تخصصـی در حـوزه‬ ‫فناوری‌هـای اولویـت‌دار کشـور را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫ایده‌بازار دریایی‬ ‫در آبان ماه‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫‪82‬‬ ‫مسـابقات ایده‌بـازار دریایی و دومین جشـنواره ملی دریا‬ ‫مسـیر پیشـرفت در دو بخش دانش‌آموزی و دانشـجویی در‬ ‫آبان ماه امسـال برگزار می‌شـود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬دومین دوره مسـابقات ملـی ایده بازار‬ ‫دریایـی به‌منظـور گردآوری و تسـریع ورود ایده‌هـا به بازار‬ ‫تولیـد محصـوالت بـا موضوعـات مختلف شـکل‌گرفته‌اند تا‬ ‫جریـان تبدیـل ایـده به پدیـده و درنهایـت ورود به بـازار را‬ ‫تسـهیل و تسـریع کنند؛ ازاین‌رو دومین دوره این مسابقات‬ ‫توسـط دبیرخانه مرکز رشـد نوشـهر برگزار می‌شـود‪.‬‬ ‫هـدف از ایـن رویداد در راسـتای شناسـایی افـراد دارای‬ ‫ایده‌هـای خالقانـه و نوآورانـه در حـوزه دریایـی و تلاش‬ ‫ی سـازی در دو بخش دانشـجویی و‬ ‫بـرای حمایـت از تجـار ‌‬ ‫دانش‌آمـوزی برگـزار می‌شـود‪.‬‬ ‫ایده‌هـای مطـر ‌ح شـده در ایـن رویـداد بایـد جدیـد و‬ ‫غیرتکراری باشـد و نباید درگذشـته ایده مشـابهی از آن در‬ ‫کشـور ارائ ‌ه شـده باشـد‪ ،‬ضمن آنکه در راسـتای توسـعه و‬ ‫رونـق صنعـت دریایی داخلـی و دارای توجیه اقتصاد باشـد‪.‬‬ ‫رویـداد بخـش مسـابقات ایـده بـازار دومیـن جشـنواره‬ ‫ملـی دریـا مسـیر پیشـرفت در سـه روز متوالـی از ‪ 9‬تا ‪11‬‬ ‫آبـان ماه سـال جـاری برگزار می‌شـود در ایـن بخش عالوه‬ ‫بـر تقدیـر از ‪ 10‬ایده برتـر دانشـجویی و دانش‌آموزی جوایز‬ ‫نفیسـی بـه سـه ایده برتـر اعطا می‌شـود‪.‬‬ ‫رئیس فن‌بازار ملی ایران اعالم کرد‬ ‫فعالیت فن‌بازارها در ‪ 16‬استان کشور‬ ‫رئیــس فن‌بــازار ملــی ایــران بــا بیــان اینکــه هم‌اکنــون‬ ‫در ‪ 16‬اســتان کشــور فن‌بــازار داریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی حــدود‬ ‫پنــج ســال گذشــته ‪ 200‬میلیــارد تومــان مبــادالت فناوری‬ ‫در فن‌بازارهــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتـر اکبـر قنبرپـور در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه فـن بـازار ملـی ایـران از سـال ‪ 83‬فعالیت خود‬ ‫را آغـاز کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬اکنـون بیـش از یـک دهـه از عمر‬ ‫فـن بـازار می‌گـذرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬فـن بـازار یـک دوره گـذار را طـی کرد؛‬ ‫در مرحلـه اول کـه حدود هشـت تا ‪ 9‬سـال طول کشـید‪،‬‬ ‫فـن بـازار مرجـع اطالعـات فنـاوری و بانـک اطالعاتـی‬ ‫خـود را در کشـور تقویـت کـرد و پـس از آن وارد عملیات‬ ‫تجـاری شـد و ماموریت‌هـای خـود را تغییـر داد‪.‬‬ ‫رئیـس فـن بـازار ملـی ایـران از سـه ماموریـت مهـم فن‬ ‫بـازار شـامل بازاریابـی محصـوالت فناورانـه‪ ،‬خدمـات تبادل‬ ‫فنـاوری و سـرمایه‌گذاری در حـوزه نـوآوری یـاد و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬فـن بـازار در کنـار این سـه ماموریت‪ ،‬مثل گذشـته به‬ ‫فعالیـت بانـک اطالعـات فنـاوری خود نیـز ادامـه داد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬از حـدود پنـج سـال گذشـته کـه‬ ‫ماموریت‌هـای فـن بـازار تغییـر کـرد‪ ،‬حـدود ‪ 200‬میلیـارد‬ ‫تومـان تبـادالت فنـاوری در فـن بـازار انجام شـده کـه اکثر‬ ‫ایـن فعالیت‌هـا توسـط کارگـزاران در اسـتان‌های مختلـف‬ ‫انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫قنبرپـور بـا بیـان اینکـه از سـال ‪ 93‬و بـر اسـاس مصوبه‬ ‫شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی فن‌بازارهای اسـتانی هم در‬ ‫نقـاط مختلف تشـکیل شـد‪ ،‬عنوان کـرد‪ :‬اکنون ‪ 16‬اسـتان‬ ‫کشـور صاحب فن‌بازار هسـتند و حـدود ‪ 65‬درصد جمعیت‬ ‫کشـور تحت پوشـش فن‌بـازار قـرار دارند‪.‬‬ ‫وی پیـش بینـی کـرد کـه تـا دو سـال آینـده سـایر‬ ‫اسـتان‌های کشـور نیـز صاحـب فـن بـازار شـوند و افـزود‪:‬‬ ‫البتـه در برخـی از اسـتان‌ها زیرسـاخت‌های ایجاد فـن بازار‬ ‫فراهـم نیسـت و زمـان بیشـتری نیاز اسـت‪ ،‬اما اکنـون همه‬ ‫اسـتان‌هایی کـه صنعتـی هسـتند و زمینه‌هـای فنـاوری‬ ‫دارنـد‪ ،‬صاحـب فـن بـازار هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس فـن بازار ملی ایـران ایجاد فـن بازارهای تخصصی‬ ‫را نیـز ازجملـه برنامه‌هـای در دسـت اقـدام دانسـت و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن فـن بازارها در هشـت فنـاوری دارای‬ ‫اولویـت «الف» در نقشـه جامع علمی کشـور شـامل فناوری‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬فنـاوری زیسـت محیطـی‪ ،‬فنـاوری هسـته‌ای‪،‬‬ ‫فنـاوری نانوتکنولوژی‪ ،‬فنـاوری بایوتکنولـوژی‪ ،‬فناوری نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬فنـاوری هـوا فضا و فنـاوری علوم شـناختی راه‌اندازی‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫قنبرپـور از راه‌انـدازی اولیـن فن بازار تخصصـی در حوزه‬ ‫نفـت و گاز خبـر داد کـه با همکاری شـرکت ملـی گاز انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬در حـال مذاکراتـی بـا وزارت بهداشـت‬ ‫بـرای بخش‌هایـی از فنـاوری محیط زیسـت و بایوتکنولوژی‬ ‫هسـتیم کـه ایـن فـن بازارهـای تخصصـی را هـم راه‌اندازی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫رئیـس فـن بازار ملـی ایران گفـت‪ :‬در برنامـه دیگری که‬ ‫داریـم بـا همـکاری شـرکت فرابـورس و بنیاد ملـی نخبگان‬ ‫رویدادهایـی بـرای ارائـه و عرضه اختراعـات به بخش صنعت‬ ‫و سـرمایه‌گذاری برگـزار می‌کنیـم‪.‬‬ ‫قنبرپـور بـا بیان اینکـه بسـیاری از مخترعیـن در عرصه‬ ‫تولیـد‪ ،‬مدیریـت کسـب و کار و کارخانـه‌داری توانمنـد‬ ‫نیسـتند‪ ،‬یـادآوری کـرد‪ :‬در چنین مواردی گاهی نیاز اسـت‬ ‫کـه اختـراع را بـه صنعـت مربـوط به خـودش واگـذار کنیم‬ ‫تـا آن را وارد بـازار کنـد و یـا اینکـه یـک سـرمایه‌گذار را به‬ ‫مختـرع لینـک کنیم تا بـه صورت مشـترک تجاری سـازی‬ ‫ایـده و اختـراع را انجـام دهند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬سـرمایه‌گذارانی کـه بـا مخترعیـن مرتبـط‬ ‫می‌شـوند‪ ،‬فقـط به لحـاظ منبع مالـی اهمیت ندارنـد‪ ،‬بلکه‬ ‫بسـیاری از آنهـا دانـش مدیریت و بازار را هم بـه همراه دارند‬ ‫کـه از آن بـه عنـوان «پـول هوشـمند» (‪ )smart money‬یـاد‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫رئیـس فن بـازار ملی ایـران در بخش دیگری از سـخنان‬ ‫خـود بـه راه‌اندازی بـورس ایده هم اشـاره و تاکید کـرد‪ :‬این‬ ‫طـرح بـه بـازار جدیـدی در ذیـل شـرکت فرابـورس تبدیل‬ ‫شـد و در خـرداد سـال ‪ 93‬تفاهم‌نامـه‌ای در ایـن خصـوص‬ ‫بیـن پـارک علـم و فناوری پردیس و سـازمان بـورس منعقد‬ ‫شـد کـه از سـمت پـارک مرکـز فـن بـازار ملـی ایـران و از‬ ‫سـمت بـورس نیز شـرکت فرابورس اجـرای ایـن تفاهم را‬ ‫بـر عهـده گرفتند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬در ایـن بـازار سـه مصداق مالکیـت فکری‬ ‫شـامل اختراعـات‪ ،‬طرح‌هـای صنعتـی و عالئـم تجـاری‬ ‫عرضـه می‌شـود و تاکنـون ‪ 210‬مـورد از ایـن مصادیـق در‬ ‫بـازار معاملـه عرضه شـده‪ 16 ،‬معامله صورت گرفتـه و ارزش‬ ‫معاملات ‪ 13/5‬میلیـارد تومـان بوده اسـت‪.‬‬ ‫قنبرپـور همچنیـن از برگـزاری رویدادهایـی بـا هـدف‬ ‫معاملـه اختراعـات هـم خبـر داد که قرار اسـت بـا همکاری‬ ‫فن‌بـازار منطقـه‌ای و پارک علـم و فناوری کرمانشـاه یکی از‬ ‫ایـن رویدادهـا در ایـن اسـتان برگزار شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬این رویداد در حوزه صنایع شـیمیایی و‬ ‫پلیمری اسـت کـه اواخر آبان برگزار خواهد شـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی ایالم از‬ ‫برگزاری کارگاه آموزشی فن بازار و شناسایی نیازهای فناورانه‬ ‫در راستای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه بین سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و کره جنوبی در استان‬ ‫ایالم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان‬ ‫ایالم‪ ،‬رضا طاهری اظهار داشت‪ :‬اعضا کارگروه ارتقاء فناوری‬ ‫و مشاورین مستقر در مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ایالم‬ ‫با حضور در این کارگاه آموزشی با مفهوم فن بازار و اهمیت‬ ‫آن‪ ،‬تعریف پروژه ساختار عملکرد‪ ،‬سیستم مهندسی‪ ،‬تعریف‬ ‫مشکل‪ ،‬تجزیه و تحلیل علت های ریشه ای‪ ،‬ارائه پروژه و ‪...‬‬ ‫آشنا شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فن بازار همان گونه که از نام آن بر می آید یک‬ ‫بازار تمام عیار است که کاالی مورد معامله در آن‪ ،‬فناوری و‬ ‫خدمات فناوری است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬ماموریت اصلی این بازار تسهیل و‬ ‫استاندارد سازی مبادالت فناوری است و با این تعریف می‬ ‫توان گفت فن بازار در اصل یک بنگاه تخصصی معامالت‬ ‫فناوری است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی ایالم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از آن جا که اکثر فروشندگان و خریداران فناوری‬ ‫فاقد مهارت ها و تخصص های الزم برای شکل بخشیدن به‬ ‫یک معامله ی موفق فناوری هستند؛ نشستن آن ها پای میز‬ ‫معامله‪ ،‬غالبا بدون یک واسطه حرفه ای غیر ممکن است یا‬ ‫نتیجه آن عمدتا رضایت بخش نخواهد بود‪.‬‬ ‫طاهری گفت‪ :‬امروزه فناوری در کنار سرمایه انسانی‬ ‫و سرمایه اقتصادی در زمره مهم ترین عامل های تولید و‬ ‫افزایش بهره وری در صنایع مختلف به شمار می رود؛ و این‬ ‫فناوری است که قدرت رقابت پذیری صنعت ها و کشور ها را‬ ‫در بازار های مبادله ی فناوری را تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش نحوه شناسایی‬ ‫نیازهای فناورانه و تکنولوژیکی در خطوط تولید واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی عنوان کرد‪.‬‬ ‫کارگاه آموزشی فن بازار و شناسایی نیازهای فناورانه با‬ ‫حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫استان‪ ،‬سرپرست مرکز رشد پارک علم و فناوری استان‪ ،‬اعضا‬ ‫هیات علمی دانشگاه ایالم‪ ،‬کارشناسان بنیاد نخبگان استان و‬ ‫اعضا کارگروه ارتقاء فناوری و مشاورین مستقر در مرکز کسب‬ ‫و کار شهرک صنعتی ایالم به مدت دو روز در محل سالن‬ ‫همایش های پارک علم و فناوری استان برگزار شد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫سرپرست جهاد دانشگاهی واحد اردبیل‪:‬‬ ‫بازار فن‌آوری محلی در اردبیل راه اندازی می‌شود‬ ‫سرپرسـت جهـاد دانشـگاهی واحـد اسـتان اردبیـل از‬ ‫راه‌انـدازی فـن بازار یا بـازار فن‌آوری محلی طی سـال آینده‬ ‫در اردبیـل خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬مهـران اوچـی در جمـع خبرنـگاران‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬جهاد دانشـگاهی اسـتان به حـوزه رویدادهای‬ ‫کارآفرینـی ورود کـرده و امسـال اولیـن اسـتارت آپ برگزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬علاوه بـر ایـن در نظـر داریـم فـن بـازاری با‬ ‫هـدف حمایـت از ایـده های کارآفرینـی راه انـدازی و زمینه‬ ‫سـرمایه گـذاری و حمایت از ایده ها به واسـطه آن تسـهیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اوچی سرپرسـت جهـاد دانشـگاهی واحد اسـتان اردبیل‬ ‫بـا تاکیـد بـه اینکه در فـن بـازار کارآفرینان و صاحبـان ایده‬ ‫و تکنولـوژی مـی تواننـد ایـده هـای خـود را معرفـی کنند‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬در مقابـل سـرمایه گـذاران و تولیدکننـدگان‬ ‫مـی تواننـد بـا اطالع از ایـده ها نسـبت به تولیـد و تجاری‬ ‫سـازی اقـدام کنند‪.‬‬ ‫اوچـی بـا تاکیـد بـه ضـرورت حمایـت از ایـده هـای‬ ‫کارآفرینـی بـرای رفع مشـکالت اشـتغال جوانان ادامـه داد‪:‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی حمایـت از ایـده هـای کارآفرینـی را جزو‬ ‫وظایـف خـود مـی داند‪.‬‬ ‫سومین جلسه شورای‬ ‫هماهنگی فن بازار منطقه ای‬ ‫استان مرکزی برگزار شد‬ ‫بـه میزبانـی شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان‬ ‫مرکـزی و بـا حضور مدیـران کل اقتصـادی و برنامه ریزی‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬رییـس پـارک علـم وفـن آوری و مسـوالن‬ ‫دانشـگاه هـا و فعـاالن علمـی سـومین جلسـه شـورای‬ ‫هماهنگی فن بازار منطقه ای اسـتان در محل سـاختمان‬ ‫مرکـز کسـب و کار و فـن بـازار اراک برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫اسـتان مرکزی‪ ،‬مصطفـی آمره مدیرعامل شـرکت در این‬ ‫جلسـه بـا اشـاره بـه عملکرد سـال ‪ ۹۵‬ایـن شـورا گفت‪:‬‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۷۷۲‬نفـر بـه صـورت مجـازی و‬ ‫‪ ۱۹۸‬نفـر حضـوری دوره های تخصصی ترویـج فن بازار و‬ ‫دارایـی هـای فکری را در اسـتان فـرا گرفتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـش نمایشـگاه تخصصـی بـا مشـارکت‬ ‫فـن بازارهـا سـال گذشـته برپـا شـده و ‪ ۳۵۶‬کاربر جدید‬ ‫بـه جمـع بانـک اطالعاتی فـن بـازار هـای اسـتان اضافه‬ ‫کـرده کـه ایـن تعـداد در مجمـوع بـه ‪ ۸۰۰‬داده معتبـر‬ ‫رسـیده است‪‌.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬در سـال ‪ ۹۵‬همچنیـن ‪ ۱۳‬طـرح‬ ‫سـرمایه گـذاری در بخش فـن آورانه در اسـتان مرکزی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬مـورد تـور صنعتـی و فنـاوری داخلـی‪ ۴ ،‬جلسـه‬ ‫هـم افزایـی با دسـتگاه هـای مرتبط با بحث فـن بازار ها‬ ‫و بسـتر سـازی و شـبکه سـازی متناسـب با هدف اصلی‬ ‫مراکـز فـن بازارها انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی عقـد قرارداد برای بازاریابی شـرکت های فن بازار‬ ‫بـرای بهبـود تولیدات صنعتـی و فروش آنان‪،‬شناسـایی و‬ ‫اسـتاندار سـازی نیـاز هـای فـن آوری صنایـع و آمـوزش‬ ‫تخصصـی ‪ ۶۰۰‬نفـر سـاعت رااز دیگـر اقـدام هـای ایـن‬ ‫شـرکت در سـال ‪ ۹۵‬عنـوان کرد‪.‬‬ ‫آمـره در ادامـه با اشـاره برنامه های سـال جاری مرکز‬ ‫فـن بـازار اسـتان گفـت‪ :‬بـا برنامـه ریـزی انجام شـده در‬ ‫راسـتای بازاریابـی و فـروش محصـوالت فـن بـازار ها ‪۱۲‬‬ ‫قـرار داد بـرای تجـاری سـازی محصـوالت دانـش بنیـان‬ ‫منعقـد شـده که بایـد اجرایـی گردد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬برگـزاری فسـتیوال ملـی فـن آوری هـای‬ ‫صنعـت انـرژی ومحیـط زیسـت‪،‬بازاریابی محصـوالت‬ ‫فـن اورانـه ودانـش بنیان‪،‬همچنیـن شناسـایی ورفـع‬ ‫نیازهـای فـن آورانـه واحدهـای صنعتـی از مهمتریـن‬ ‫برنامـه هـای فـن بـازار در سـال جـاری مـی باشـد‪‌.‬‬ ‫وی در پایـان اظهـار داشـت‪ :‬مدیـران صنایـع و‬ ‫بنـگاه هـای تولیـدی مـی بایسـت بـرای افزایـش بازده‬ ‫کار ‪،‬و کاهـش قیمـت تمام شـده محصـوالت تولیدی ‪،‬‬ ‫رقابـت پذیـری و صـادرات محوری تولیـدات از ظرفیت‬ ‫فـن بـازار هـا به عنـوان بـازوی فکـری نهایت اسـتفاده‬ ‫را داشـته باشند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم وفن آوری اسـتان نیزدر این جلسـه‬ ‫موضـوع نـوآوری را یکی از مهمترین مشـکالت واحدهای‬ ‫صنعتـی دانسـت وافـزود‪ :‬بایـد اقدامـات گسـترده ایی در‬ ‫زمینـه ترویـج وتوسـعه شـرکت هـای دانـش بنیـان در‬ ‫اسـتان صـورت گیرد‪.‬‬ ‫درپایـان ایـن جلسـه کارگـزاران فـن بـازار منطقه ای‬ ‫اسـتان درهـر یـک از حـوزه هـای تخصصـی واجرایـی‬ ‫فـن بازارمعرفـی وبرنامـه های خـودرا در ایـن خصوص‬ ‫تبییـن نمودند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫کارگاه آموزشی فن بازار و شناسایی نیازهای فناورانه‬ ‫در استان ایالم برگزار شد‬ ‫به میزبانی شرکت های صنعتی این استان‬ ‫‪83‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪10‬‬ ‫شهریور ‪1396‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪84‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

شماره : ۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!