صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۴۴

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سالسیزدهـــــم|آذرماه ‪| 1395‬شمـــــاره‪| 244‬قیمت‪ 6000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شوراي سياستگذاري‪ :‬محمد رضا مونسان‬ ‫احسان منشی‪ ،‬مرتضا نيك سرشت‬ ‫مدیرروابط عمومی‪ :‬محمد حسین لواسانی‬ ‫دبیر اجرایی‪ :‬فرهاد کیان فرید‬ ‫مدیر هنری و گرافیک‪ :‬بابک طحان‬ ‫همکاراناینشماره‪:‬سعیدهزمانی‪،‬علیرمضانیان‪،‬وجیهزمانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی هادی‬ ‫بازرگاني‪ :‬مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪ :‬سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارســت‪ /‬خيابان ‪12‬‬ ‫پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‪ /‬اولویت‪ ،‬برطرف کردن اختالف‌ها باشد‬ ‫میزخبر‬ ‫پرونده‪ /‬نگاهی به باید ها و نبایدهای انجمن همگن‬ ‫هیات مدیره از رفتارهای جزیره ای پرهیز کند‬ ‫ارتقای رشد فرهنگی نیاز امروز صنعت‬ ‫لزوم استفاده از افراد با تجربه‬ ‫بی تفاوت نباشیم!‬ ‫در دومین جلسه کمیته عضویت چه گذشت؟‬ ‫عیسیغریبیدرگفتوگوباهمگنپالستیک‬ ‫گفت‌وگو با «مهدی پورقاضی»‪ ،‬عضو هیات مدیره دوره اول انجمن‬ ‫سوابق کاری و تحصیلی‌کاندیداهای دوره شش مجمـــع انجمن همگن‬ ‫برای ورود افراد تحصیلکرده به انجمن رقابت کنیم‬ ‫نمایشگاه لوازم خانگی‪ /‬فقدان فرهنگ‪ ،‬گریبان‌گیر صنعت‬ ‫نمایشگاه خودرو‪ /‬رضایت بخش اما خلوت‬ ‫ضرابی ها عضو هیات مدیره انجمن همگن پالستیک‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن‬ ‫مدیر بازرگانی شرکت نیوسازپلیمرایران‬ ‫مدیرعامل شرکت «پایون فام آراد»‬ ‫نگاهی به چگونگی تولید و کاربردهای کربنات‌کلسیم‬ ‫با کربنات کلسیم؛ از معدن تا قرص‌های خوراکی‬ ‫نقش قالب‌سازی مدرن در ارتقاء صنعت پالستیک ایران‬ ‫توصیه‌هایعلیرضامیربلوکدربارهاستفادهازظروفیکبارمصرف‬ ‫بخشخصوصیدرتلهغفلت‬ ‫انجمنلولهواتصاالتپی‌وی‌سیهیات‌مدیرهجدیدخودراشناخت‬ ‫نگاهیبهعملکردکمیته«تیسی‪»138‬‬ ‫ناطقنوری‪:‬باتعارفوسمیناروکنگرهنمی‌توانبافسادمبارزهکرد‬ ‫بهروزشعیبی‪:‬قبلازساخت«سیانور»‪«،‬گوزن‌ها»رادوبارهدیدم‬ ‫چالشجدیددرراهسفرهایخارجی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫عیسی غریبی‬ ‫بنیانگذار شرکت سنی پالستیک‬ ‫اولویت‪ ،‬برطرف کردن اختالف‌ها باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫برایموفقیتدرهرانجمنیالزماستکهاختالف‌ها‬ ‫درآنبهحداقلبرســدودرآنوفــاقوهمدلیبهوجود‬ ‫بیاید‪.‬درخصــوصانتخاباعضایهیاتمدیرهانجمن‬ ‫پالستیک ایران نیز که قرار اســت به زودی برگزار شود‬ ‫هم‪،‬همینگونهاست‪.‬یکیازمشکالتیکهدرسال‌های‬ ‫گذشــتهدراینخصوصوجودداشتوموجبشدکه‬ ‫دوره‌هایمختلفراباحاشیه‌هاییروبهروکند‪،‬اختالف‬ ‫نظرهایفراوانودرپاره‌ایازموارد‪،‬اولویتخواسته‌هاو‬ ‫منافعشخصیبهمنافعگروهیبودهاست‪.‬‬ ‫اماچگونهمی‌تواناینمشکالترامرتفعکرد؟برای‬ ‫پاسخبهاینسوالبایدگفتکهیکیازراه‌حل‌هایعبور‬ ‫ازاینمشــکلافزایشحضورتعداداعضایکاندیداهاو‬ ‫اســتفادهازنقطهنظراتآنهابرایحل مشکالتاست‪.‬‬ ‫انجمنیعنیجمعدوستانوجمعافرادهمفکر‪.‬انجمن‬ ‫محلیبرایهمفکریوتریبونیبرایبیانمشــکالتو‬ ‫محلیبرایازبینبردنآناســتواگردرچنینفضایی‬ ‫بیناعضااختالفوجودداشــتهباشــدبــهطورحتم‬ ‫نمی‌توانانتظاربرطرفشدنمشکالتصنفراداشت‪.‬‬ ‫خیلی‌ها در مقام گالیه می‌گویند انجمن چه کاری‬ ‫انجامدادهاســت‪.‬بایدگفتانجمنیکسازماندولتی‬ ‫واجرایینیســتکهبگوییمچهکاریانجامدادهاست‪.‬‬ ‫انجمنجاییاســتکهمجوزگرفتهتاباهمفکریاعضا‬ ‫وخــردجمعیمشــکالتراحلکنــد‪.‬درواقعوجود‬ ‫سخنگویاانتشــارمجلهویاهرگونهروشاطالع‌رسانی‬ ‫دراینخصوصباعثمی‌شــودکهبدوننیازبهمراجعه‬ ‫تک‌تک افرادبه سازمان‌هایمرتبط مشکالتمنعکس‬ ‫وراه‌حل‌هاییبرایآنمطرحشود‪،‬چراکههمهمی‌دانیم‬ ‫وقتیاعتراضیدستهجمعیمی‌شودامکانشنیدنآن‬ ‫بیشترفراهممی‌شودوبرعکسدرصورتیکههرگروهی‬ ‫بخواهدبهتنهاییبهدنبالمطالباتخودباشدراهبهجایی‬ ‫نخواهد برد ولی خواســته انجمن کمتــر بدون جواب‬ ‫می‌ماندچونخواســتههمگیاســت‪.‬مثلتظاهرات‬ ‫خیابانیکهمعموالًبیشــتربهنتیجهمی‌رسد‪.‬بنابراین‬ ‫خواســتهماهمخواستهصنعتوکشورماناست‪.‬نباید‬ ‫بهفکرمنفعتخودمانباشــیم‪.‬مابایدبتوانیمخودمان‬ ‫مشــکالتمان را حل کنیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال فرض کنید در صنعت‬ ‫پالستیک‌سازیاگربخواهیمرنگواستانداردیداشته‬ ‫باشــیموتهیهکنیماینکاررابایددرمجمعبهسرانجام‬ ‫برسانیم‪ .‬این کار‪ ،‬وظیفه دولت نیست‪ .‬بلکه صنعتگران‬ ‫عضو انجمن هستند و خود باید تمام آنچه برای صنعت‬ ‫پالستیکالزماستراعملیکنند‪.‬‬ ‫انجمنمی‌تواندبرایاینکهاســتانداردسازیکند‪،‬‬ ‫اســتانداردتهیهکندوازهمهبخواهدکــهآنرارعایت‬ ‫کنند‪ .‬برای انتخابات نیز باید به این موضوع واقف باشیم‬ ‫کهکسیراانتخابکنیمکهصالحیتداشتهباشدنهاین‬ ‫که به خاطر فالن شخص به فالن شخص رای بدهیم‪ .‬ما‬ ‫بایدواقعاًبهخاطرصنعتوانجمنخودبهبهترین‌هارای‬ ‫بدهیم‪ .‬البته در چند ماه اخیــر اختالف‌ها رو به کاهش‬ ‫بوده است و امیدواریم تا روز حل مجمع به صورت کامل‬ ‫تمامیمشکالتحلشود‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫مدیرعامل نیسان سه شغله می‌شود‬ ‫کارلــوس گون‪ ،‬مدیرعامل نیســان‬ ‫موتــورورنوبــاموافقتمیتسوبیشــی‬ ‫موتــورز با انتخاب وی بــه عنوان رییس‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬سومین حقوقش را دریافت‬ ‫خواهد کرد‪.‬سهامداران میتسوبیشی با‬ ‫افزایش ســقف مجموع پاداش و مزایای‬ ‫‪ ۱۱‬مدیر داخلی و خارجی این شــرکت‬ ‫به سه میلیارد ین (‪ ۲۶.۰۶‬میلیون دالر)‬ ‫موافقت کردند‪ .‬از این رقم دو میلیارد ین‬ ‫حقوق و یک میلیارد ین گزینه سهام خواهد بود‪.‬‬ ‫میتسوبیشــی پس از اینکه با رســوایی دســتکاری در اقتصاد‬ ‫ســوخت مواجه شد و با خرید ‪ ۳۴‬درصد از ســهمش از سوی نیسان‬ ‫موتور موافقت کرد‪ ،‬به اصالح مدیریت ارشد خود پرداخته و گون را به‬ ‫عنوان رییس هیات مدیره‪ ۱۱‬نفره این شرکت منصوب کرده است‪.‬‬ ‫دریکنشســت ویژه سهامداران‪،‬برخینسبتبه افزایش پاداش‬ ‫مدیران در شــرایطی که میتسوبیشــی به دلیل رسوایی دستکاری‬ ‫اقتصاد ســوخت با ضرر ساالنه روبروســت‪ ،‬ابراز نگرانی کردند‪.‬این‬ ‫خودروساز اعالم کرده است برای تشویق مدیران به بهبود مدیریت و‬ ‫جذب استعدادها‪ ،‬حقوق مدیران ارشد را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫اوسامو ماسوکو‪ ،‬مدیرعامل میتسوبیشــی به سهامداران گفت‪:‬‬ ‫اگر ایــن شــرکت در ســال آینده به‬ ‫سودآوری دست پیدا نکند‪ ،‬پاداشها دو‬ ‫برابر نخواهد شد زیرا پاداش بر مبنای‬ ‫لیاقت خواهد بود و اگر عملکرد خوبی‬ ‫وجود نداشته باشــد‪ ،‬حقوق مدیران‬ ‫منعکسکنندهاینموضوعخواهدبود‪.‬‬ ‫میتسوبیشــی اکنون از امکان افزایش‬ ‫پاداش برخوردار اســت‪ .‬این شــرکت‬ ‫خودروســازی برای سال مالی منتهی‬ ‫به مارس‪ ،‬بــه ‪ ۱۰‬مدیرش ‪ ۴۲۳‬میلیون یــن پرداخت کرد که کمتر‬ ‫از ‪ ۹۶۰‬میلیــون ین بود که پیش از این بــرای پاداش اختصاص داده‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫این شــرکت هنوز حقوق و مزایا برای گون را تعیین نکرده است‪.‬‬ ‫کارلوس گون که در راس شــرکتهای رنو و نیســان قــرار دارد‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬با وجود مخالفت ســهامداران رنو با بسته پاداش ‪۷.۲‬‬ ‫میلیون یورو (‪ ۷.۶۵‬میلیون دالر) برای وی‪ ،‬مجموعا ‪ ۱۷‬میلیون دالر‬ ‫دریافتکرد‪.‬حقوقمدیرانمســئلهسیاسیمهمیدرفرانسهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل رنو ماه گذشــته به رویترز گفته بــود انتظار دارد دولت با‬ ‫بســتهپاداشویدرسال‪ ۲۰۱۷‬مخالفتکند‪.‬دولتفرانسهبیشاز‬ ‫‪ ۱۸‬درصد حق رای در رنو دارد‪.‬‬ ‫پیش‌بینیقیمتدربازارخودروطیماه‌هایآینده‬ ‫راهکار اپل برای کاربرانی که‬ ‫هدفون بی‌سیم خود را گم‬ ‫می‌کنند‬ ‫اپلبادریافت‪69‬دالرازکاربرانیکهیکیازگوشی‌های‬ ‫هدفونبی‌سیمخودراگممی‌کنند‪،‬گوشیجدیدبهآنها‬ ‫می‌دهد‪.‬بهگزارشخبرآنالین‪،‬باورودهدفونبی‌ســیم‬ ‫ایرپادسمشکالتخاصازجملهافتادنناگهانییکیاز‬ ‫گوشی‌هاازگوشوگم‌شدنآنبهوجودآمدهاستکهاین‬ ‫عاملدرشبکه‌هایتلویزیونیبعضاًباجوکهمراهشده‬ ‫است‪.‬اپلدراستراتژیجدیدخودجکهدفونراازآیفون‬ ‫‪7‬و‪7‬پالسحذفکردهتابتواندمحصولهدفونبی‌سیم‬ ‫خودرابفروشــد‪.‬سالگذشتهبودکهاپلباخریدکمپانی‬ ‫بیتسبهمبلغ‪8‬میلیارددالرسرمایه‌گذاریزیادیروی‬ ‫هدفونکردوحاالکاربرانباپرداخت‪160‬دالراینهدفون‬ ‫رامی‌خرند‪.‬همچنینباپرداخت‪49‬دالربعدازیکســال‬ ‫می‌توانیدازخدماتتعویضباتریایرپادسبهره‌مندشوید!‬ ‫اینرایاپل!‬ ‫چهبیزینسیبهتراز ب‬ ‫رئیسکمیســیون تسهیلکسب‬ ‫و کار اتاق بازرگانی تهران به تشــریح‬ ‫تولید و تقاضا در بازار خودرو پرداخت‬ ‫و پیش‌بینی کرد که افزایش نرخ ارز‬ ‫باعث افزایش پنج تــا ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫قیمت خــودرو شــود‪ .‬محمدرضا‬ ‫نجفی منش در گفت و گو با ایســنا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه تک نرخی شدن ارز‪‌،‬‬ ‫دولت قول داده بود کــه تک نرخی‬ ‫شــدن ارز تا پایان امسال نهایی شود‬ ‫اما به نظر می‌رســد این امر در سال‬ ‫جاری امکان پذیر نباشــد و به سال‬ ‫بعد موکول خواهد شــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بازار همیشــه نرخ ارز را در شــکل‬ ‫منطقــی خودش تعییــن می‌کند و‬ ‫همواره با نوساتی هم روبرو می‌شود‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت اخیر نــرخ ارز تا‬ ‫حدودی به ســفر زائــران به عراق و‬ ‫همین طور نتیجه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری آمریکا بر می‌گردد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون تســهیل کسب و کار اتاق‬ ‫بازرگانی ادامه داد‪ ‌:‬از طرفدیگردولت‬ ‫پیش از ایــن در مواقعی که نرخ ارز باال‬ ‫میرفتبــهبازارپولتزریقمی‌کردو‬ ‫بازار را در حالت تعدل نگه می‌داشــت‬ ‫اما اکنون نقدینگی دولت کم شــده و‬ ‫به همیــن دلیــل دخالتش هم در‬ ‫بازار کمتر شــده و همیــن موضوع‬ ‫باعث باال رفتن نرخ دالر شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش درباره تاثیرات افزایش‬ ‫قیمت نرخ دالر در بــازار گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رسد برای مدتی نوسانات نرخ ارز‬ ‫ادامه داشته باشد و بعد از آن مجددا به‬ ‫ثبات برسد اما اثرات خود در کاالهای‬ ‫داخلــی و کاالهــای خارجی خواهد‬ ‫نشــان خواهد داد و محصوالتی مانند‬ ‫مواد اولیه بــا افزایش قیمت روبرو می‬ ‫شوند‪ .‬وی پیش‌بینی کرد که افزایش‬ ‫نرخ ارز باعــث باال رفتن پنــج تا ‪۱۰‬‬ ‫درصدیقیمتخودروشــودواکنون‬ ‫باید دید سیاســت خودروســازان و‬ ‫دولت در این زمینه چه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | مهر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪242‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خطر سکته مغزی پس از شستشوی سر در آرایشگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫مطالعات اخیر محققان نشــان می دهد‪ ،‬خطر سکته‬ ‫مغزی در کمین افرادی اســت که سرهایشان را در سالن‬ ‫های آرایشگاه مورد شستشو قرار می دهند‪.‬‬ ‫مرد ‪ ۴۵‬ساله ای که پس از مراجعه به آرایشگاه و اصالح‬ ‫دچار سکته مغزی شــده بود‪ ،‬در این باره می گوید‪ :‬پس از‬ ‫مراجعه به آرایشــگاه و اصالح با سردردهای دائمی دست‬ ‫و پنجــه نرم می کردم و پس از مراجعه به پزشــک از وجود‬ ‫لخته های خونی در مغزم آگاه شدم‪.‬‬ ‫پزشــکاندربارهچگونگــیبروزاینبیمــاریدراین‬ ‫شــخص می گویند ‪ :‬ســندرومی که وی به آن مبتال شده‬ ‫پس از مراجعه به ســالن های زیبایی ظاهر شــده و باعث‬ ‫ایجاد لخته های خونی در مغز می شــود‪ .‬این ســندروم‪،‬‬ ‫سندرومی نادر اما خطرناک است و زمانی بروز می کند که‬ ‫شخص سر خود را برای شســت و شو به عقب خم می کند‪.‬‬ ‫در سالن های زیبایی و آرایشگاه ها برای شست و شوی سر‬ ‫جهتکوتاهکردنمویارنگکردندرابتدابهشستوشوی‬ ‫موها می پردازند‪ .‬به همین دلیل شــخص باید سر خود را‬ ‫در محل روشــویی که دارای شکل خاصی است و سر برای‬ ‫شست و شو باید به عقب خم شود‪ ،‬قرار دهد و قسمت پشت‬ ‫گردن باید کاملا روی لبه روشــویی قــرار گیرد‪ .‬محققان‬ ‫مرکز بیمارســتان ملی اعصاب و جراحی اعصاب در لندن‬ ‫معتقدند‪ ،‬این سندروم زمانی بروز می کند که شخص باید‬ ‫برای شست و شوی موهایش‪ ،‬گردن خود را به سمت عقب‬ ‫کشانده و در نتیجه باعث پاره شــدن عروق اصلی گردن و‬ ‫بروز لخته های خونی می شــود که خون رســانی به مغز را‬ ‫با مشــکل مواجه می کند‪ .‬این سندروم پس از مشاهده در‬ ‫موارد جداگانه و بین زنان ‪ ۸۴-۵۴‬ساله ای شناسایی شده‬ ‫بود که به سالن های زیبایی مراجعه کرده بودند‪.‬‬ ‫«فروشنده» به جمع ‪ 9‬نامزد اسکار خارجی راه یافت‬ ‫سفیر ترکیه در روسیه اعالم کرد‪:‬‬ ‫برگزاری نشست ایران‪ ،‬روسیه و‬ ‫ترکیه درباره بحران سوریه‬ ‫سفیر ترکیه در روسیه از برگزاری نشست وزرای خارجه‬ ‫روســیه‪ ،‬ایران و ترکیه درباره بحران ســوریه در ‪ ۲۷‬دسامبر‬ ‫ســال جاری میالدی خبر داد‪ .‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬سفیر‬ ‫ترکیهدرروســیهامروزدراظهاراتیزمانرایزنیهایوزرای‬ ‫خارجه سه کشور روســیه‪ ،‬ایران و ترکیه درباره سوریه را ‪۲۷‬‬ ‫دسامبرســالجاریمیالدیعنواننمود‪«.‬حسیندیریوز»‬ ‫(‪ )Huseyin Dirioz‬ســفیر ترکیه در روسیه در این باره‬ ‫اعالم کرد‪ :‬می توانم رسماًتأئید کنم که این دیدار در تاریخ ‪۲۷‬‬ ‫دسامبر(سهشــنبه‪۷‬دیماه)برگزارخواهدشد‪.‬ویتصریح‬ ‫کرد‪« :‬مولود چاوش اوغلو» قرار است در این تاریخ با «محمد‬ ‫جواد ظریف» و «سرگئی الوروف» وزرای خارجه کشورهای‬ ‫ایران و روسیه دیدار و درباره تحوالت سوریه به بحث و رایزنی‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫آکادمیاسکارفهرست‪9‬فیلمراهیافتهبهفهرستکوتاهاسکارشاخهبهترین‬ ‫فیلمغیرانگلیسیرامنتشرکرد‪.‬فیلم«فروشنده»ساختهاصغرفرهادینماینده‬ ‫سینمایایراندرجوایزاســکار‪ 2017‬بههمراهفیلم‌هاییازکشورهایآلمان‪،‬‬ ‫استرالیا‪،‬کانادا‪،‬دانمارک‪،‬روسیه‪،‬ســوئد‪،‬سوئیسونروژبهجمع‪ 9‬نامزداسکار‬ ‫بهترینفیلمخارجیراهیافت‪.‬فیلم«فروشــنده»پسازدرخششدرجشنواره‬ ‫کن‪2016‬وکســبجایزهبهترینفیلمنامهوبهترینبازیگریمرد‪،‬جایزهویژه‬ ‫هیئتداورانجشنوارهفیلمشیکاگو‪،‬جایزهبهترینفیلمبین‌المللیازجشنواره‬ ‫فیلممونیخآلمان‪،‬جایزهبهترینفیلمجشــنواره«وایادولید»درکشوراسپانیا‪،‬‬ ‫جایزهبهترینفیلمازنگاهتماشاگرانجشنوارهفیلمبمبئی‪،‬عنوانبهترینفیلم‬ ‫خارجیســالراازنگاههیئتملینقدامریکاازآنخودکردهوبهجمعنامزدهای‬ ‫نهاییجوایزگلدنگلوبدرشــاخهبهترینفیلمخارجینیزراه یافتهاســت‪.‬‬ ‫فرهادیدرســال‪2012‬بافیلم«جدایینادرازســیمین»جایزهاسکاروگلدن‬ ‫گلوببهترینفیلمخارجیرابرایسینمایایرانبهارمغانآورد‪«.‬تونیادرمن»به‬ ‫کارگردانی«مارنا ِده»نمایندهسینمایآلمان‪«،‬تانا»بهکارگردانی«بنتلیدین»‬ ‫و«مارتینباتلر»ازاسترالیا‪«،‬اینتنهاپایانجهاناست»ساخته«زاویهدوالن»‬ ‫ازکانادا‪«،‬سرزمینمین»ساخته«مارتینزاندولیت»بهنمایندگیازسینمای‬ ‫دانمارک‪«،‬انتخابپادشــاه»ســاخته«اریکپوپه»ازنروژ‪،‬فیلم«بهشت»به‬ ‫کارگردانی«آندریکونچالوفسکی»ازروسیه‪«،‬مردیبهناماُو»ساخته«هانس‬ ‫هولم»ازسوئدوانیمیشن«زندگیمنبهعنوانیککدو»ساخته«کلودباراس»‬ ‫از سینمای سوئیس‪ ،‬هشــت رقیب فرهادی برای کسب اسکار خارجی‪2017‬‬ ‫هستند‪.‬‬
‫پرونده‬ ‫نگاهی به باید ها و نبایدهای‬ ‫انجمن همگن‬ ‫با آثار و گفتاری از‪ :‬عیســی قریبی ‪ ،‬مهدی پورقاضی‪،‬‬ ‫سعید صبوری ‪ ،‬احسان منشی ‪،‬علی امینی‪ ،‬علیرضا خلیلی‬
‫سـال سیزدهم | نیمه دوم آبان ‪ | 1395‬شـماره ‪243‬‬ ‫سعید صبوری‬ ‫عضو سابق هیات مدیره انجمن‬ ‫صنایع همگن پالستیک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫درحالحاضر‬ ‫مهمترینمشکل‬ ‫صنعتپالستیک‬ ‫کشوردرایناستکه‬ ‫م‌سویی‬ ‫هم‌صداییوه ‪‎‬‬ ‫درآنوجودندارد‪.‬‬ ‫اینعدمهمصدایی‬ ‫درحالیاستکهاین‬ ‫صنعتدرچندسال‬ ‫اخیرسهمبزرگیاز‬ ‫اشتغال‌زاییوایجاد‬ ‫ارزشافزودهدرکشور‬ ‫داشتهاست‪،‬ولیبه‬ ‫دلیلاینکهاعضایآن‬ ‫جزیره‌ایعملکرده‬ ‫اند‪،‬متاسفانهتاکنون‬ ‫کمتردیدهشده‌اند‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫هیات مدیره از رفتارهای‬ ‫جزیرهای پرهیزکند‬ ‫یکــی از ویژگی های یــک انجمن خوب‪ ،‬قدرت‬ ‫درک و حمایت‌گــری باالی اعضای آن اســت‪ .‬در‬ ‫انجمن خــوب اعضا برای نظرهــای یکدیگر ارزش‬ ‫قائل شــده و با بلند نظری در جهــت اهداف گروه‬ ‫قدم بر‌می‌دارند‪ .‬اهمیت این موضوع تا جایی اســت‬ ‫که حتی می‌توان گفت که اگر بخواهیم مقایســه‌ای‬ ‫بین یک انجمن متخصص اما غیرهمســو و انجمن‬ ‫غیرمتخصص با همســو داشــته باشــیم دومی به‬ ‫اولی ارجحیــت پیدا می‌کند‪ .‬اعضــای یک انجمن‬ ‫باید انســان‌های قوی و بلند نظر با دیدگاه وســیع‬ ‫باشــند؛ چرا که با فکر کوچــک‪ ،‬انجمن هم کوچک‬ ‫می‌شــود و با فکر بزرگ انجمن نیــز بزرگ خواهد‬ ‫شــد‪ .‬در دوره‌های گذشــته بســیاری از اعضای‬ ‫انجمــن صنعــت پالســتیک ایــران‪ ،‬تالش‌هایی‬ ‫را انجــام داده‌اندکه قطعــا قابل تقدیر اســت اما با‬ ‫این وجود برخــی ایرادهایی نیز وجود داشــته که‬ ‫باعث شــده انجمن بــه اهدافی که باید‪ ،‬نرســد‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رســد گام اول برای برداشته شدن موانع از‬ ‫مسیر انجمن درک شرایط موجود است‪ .‬یعنی قبل‬ ‫از اینکه به دنبال این باشــیم کــه انجمن برای اعضا‬ ‫چه کــرده‪ ،‬به دنبال تشــکیل گروهی قوی از لحاظ‬ ‫مادی و معنوی باشــیم‪ .‬گام دوم برای رســیدن به‬ ‫انجمنی قوی تالش برای افزایــش قدرت مالی آن‬ ‫اســت‪ .‬یک انجمن خوب نیازمند دایــره حقوقی‪،‬‬ ‫وکیل و اهرم‌هایی برای پیش‌برد اهداف گروه است‬ ‫که همه ایــن موارد تنها با داشــتن قدرت مالی باال‬ ‫امکان‌پذیر اســت‪ .‬از طرفی دیگر وجود افرادی که‬ ‫بتوانند به طور کامل در خدمت مجموعه باشــند نیز‬ ‫یکی دیگر از ضرروت‌های وجــود یک انجمن قوی‬ ‫و کارا اســت‪ .‬اعضای هیات مدیره اغلــب به دلیل‬ ‫وجود مشــغله‌های زیاد‪ ،‬امکان حضور تمام‌وقت را‬ ‫ندارنــد ولی انجمن نیــاز به نیروهایــی دارد که به‬ ‫صورت کامل پیگیر کار باشــند؛ تیم‌های مختلفی‬ ‫که بتوانند نظــرات خوبی ارائه و در عین حال کمک‬ ‫حال بودجه انجمن نیز باشــند‪ .‬اعضای یک انجمن‬ ‫خوب باید بپذیرند که داشــتن انجمنی خوب‪ ،‬کارا‬ ‫و پویا نیازمند صرف هزینه هایی اســت‪ .‬مثل زمانی‬ ‫که بخواهیم برای داشــتن امکانات خوب در مسیر‬ ‫موفقیت فرزندمان در مدرســه هزینــه کنیم‪ .‬چرا‬ ‫نباید برای جایی که فرزندمان بیش از ‪ 8‬ســاعت در‬ ‫طول روز را در آنجا ســپری می‌کند‪ ،‬هزینه کنیم؟‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫اگر ایــن هزینه ها را انجام دادیم مــی توانیم انتظار‬ ‫دریافت ســرویس مناســب از مجموعه را داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬حال آمد و دولت از مدرســه حمایت نکرد‬ ‫آن زمان چه سرنوشــتی برای آنهــا رقم می‌خورد؟‬ ‫انجمــن نیــز همین طور اســت‪ .‬وقتــی می‌بینیم‬ ‫صنعتگری ضعیف اســت و در حال ورشکســتگی‬ ‫اســت باید از آن حمایت کرد‪ .‬باید از طریق انجمن‬ ‫به مجموعه‌های صنعتی این آموزش را داد که همه‬ ‫تکالیف را که برعهده یک صنعتگر قرار گرفته‌اســت‬ ‫از مالیات تا پرداخت بیمه کارگر و بســیاری از این‬ ‫موارد به درســتی انجام شــود‪ .‬لذا باید به مجموعه‬ ‫های صنعتی مرتبط توصیه شــودکه موارد ایمنی را‬ ‫رعایت کننــد و اگر رعایت نکرد اعضای انجمن خود‬ ‫باید زمینه‌ای را فراهــم کنند که با کارخانه متخلف‬ ‫برخورد قانونی شود‪ .‬اعضای انجمن باید حق عضویت‬ ‫را ســر موقع پرداخت کنند مشکالتشان را به انجمن‬ ‫بگویند و از آن بخواهند تا پیگیری کند‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫برای تسهیل شدن این روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها‬ ‫موثر باشد‪ .‬انجمن باید بودجه‌ای در بانک داشته باشد‬ ‫تا از محل آن بتواند هزینه‌هایش را جبران کند؛ در این‬ ‫صورت دیگر حتی نیاز بــه گرفتن حق عضویت ‪500‬‬ ‫هزار تا یک میلیونی (که بعضــا در توان برخی از اعضا‬ ‫هم نیســت) وجود ندارد‪ .‬تصور کنید انجمنی با بیش‬ ‫از ‪ 200‬عضو مبلغ دو تا ســه میلیارد تومان در بانک به‬ ‫عنوان سپرده داشته باشند‪ .‬از محل این میزان سپرده‬ ‫درآمدحداقل‪50‬میلیونتومانبهصورتماهانهبرای‬ ‫انجمن باقی می ماند که می تواند در پیشــبرد اهداف‬ ‫حمایتگرانه انجمن موثر باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت پالستیک‬ ‫کشوردرایناستکههم‌صداییوه ‪‎‬م‌سوییدرآنوجود‬ ‫ندارد‪.‬اینعدمهمصداییدرحالیاستکهاینصنعتدر‬ ‫چندسالاخیرسهمبزرگیازاشتغال‌زاییوایجادارزش‬ ‫افزوده در کشور داشته است‪ ،‬ولی به دلیل اینکه اعضای‬ ‫آنجزیــره‌ایعملکردهاند‪،‬متاســفانهتاکنونکمتر‬ ‫دیدهشده‌اند‪.‬بهجراتمی‌توانگفتصنعتپالستیک‬ ‫ایرانبهعنوانیکیازصنایعمهموپیشــتازکشورسهم‬ ‫زیادیحتیازصنایعیهمچونخودروسازیدراشتغال‬ ‫پایدارکشــوردارد‪.‬درحالحاضرمجموععواملصنایع‬ ‫پالســتیکدرایرانازنایلونتاتزریقوفیلموغیرهبیش‬ ‫ازیکمیلیوننفراستوهمینموضوعلزومتوجههرچه‬ ‫بیشتربهاینصنعتراایجابمیکند‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه دوم آبان ‪ | 1395‬شـماره ‪243‬‬ ‫ارتقای رشد فرهنگی‬ ‫علی امینی‬ ‫نیاز امروز صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع پالستیک بانی نو‬ ‫انجمن صنایع پالســتیک ایــران در مدت‬ ‫چند سال گذشــته همواره کارنامه قابل قبولی‬ ‫به جای گذاشــته اســت‪ .‬دلیل این موضوع هم‬ ‫بــه تالش ایــن مجموعه برای ارتقــای جایگاه‬ ‫صنعت پالســتیک کشور بازمی‌گردد‪ .‬به جرات‬ ‫می‌تــوان گفت اگر امروز صنعت پالســتیک به‬ ‫عنوان یک صنعت اصلی شــناخته می‌شــود‪،‬‬ ‫مهمترین عامــل آن وجود این انجمن و حمایت‬ ‫اعضای هیات مدیره آن بوده اســت؛ چرا که در‬ ‫ســال‌های قبل افراد فعال در صنعت پالستیک‬ ‫آن‌گونه که باید مورد توجــه قرار نمی‌گرفتند و‬ ‫بعضا افراد فعال در ایــن صنعت را تنها به عنوان‬ ‫پالســتیک ســاز خطاب می‌کردند‪ .‬اما امروزه‬ ‫صنعت پالســتیک به عنوان صنعت مادر‪ ،‬مورد‬ ‫قبول کل صنایع کشــور اســت و از طرفی دیگر‬ ‫نیز زعمای صنعت نیز‪ ،‬پالستیک را قبول دارند‬ ‫و این حاصل زحمت افرادی اســت که با تالش‬ ‫فــراوان و همچنین برگزاری جشــنواره‌های‬ ‫مختلف هم انجمن و هم صنعت پالســتیک را به‬ ‫جامعه شناسانده‌اند ‪ .‬اما با همه این موارد به نظر‬ ‫می‌رســد برای انتخابات دوره جدید نکاتی باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ .‬نگاه من این اســت که انجمن‬ ‫باید اول به حفظ حرمت و رشــد کیفیت و آبروی‬ ‫صنعت پالستیک در کشور به عنوان یک صنعت‬ ‫اصلی توجه کند‪ .‬در درجه دوم نیز آنچه ضروری‬ ‫به نظر می‌رســد حفظ منافع اعضا و پاسخگویی‬ ‫به آنها اســت‪ .‬این جمله به این مفهوم اســت که‬ ‫انجمن به معنای واقعی کلمه پاســخگوی اعضا‬ ‫باشــد‪ .‬به این معنی که افراد بــا اهدافی فراتر از‬ ‫ســهم‌خواهی و با دید حمایــت از اعضای گروه‬ ‫وارد مجموعه شوند‪.‬‬ ‫اما بــا همه مواردی کــه در خصوص وظایف‬ ‫انجمن در برابر اعضا به آن اشــاره شــد‪ ،‬فعاالن‬ ‫این حوزه نیــز وظایفی را در مقابــل انجمن به‬ ‫عهده دارند‪ .‬من باید از خودم به عنوان یک فعال‬ ‫صنعت پالستیک گالیه کنم؛ چرا که در بسیاری‬ ‫از مواقع به جای حمایت از تصمیمات درســت‬ ‫انجمن به گالیه و ایجــاد تفرقه می‌پردازیم‪ .‬در‬ ‫انتخابات فعالیت نمی کنیم و برای عضو شــدن‬ ‫در انجمن تالش نمی کنیم‪ .‬به مســائل انجمن‬ ‫توجــه نکرده و تنهــا به دنبال این هســتیم که‬ ‫انجمن تنها مواد اولیه را بــرای اعضا تهیه کرده‬ ‫یا مالیات را کــم کند‪ .‬در حالی که انجمن همگن‬ ‫پالســتیک یک موسســه غیر انتفاعی اســت و‬ ‫در واقع کار ایــن مجموعه فرهنگی اســت و نه‬ ‫اقتصادی‪ .‬انتظار ما از انجمن انتظاری اقتصادی‬ ‫است در حالی که این غلط است‪ .‬باید یاد بگیریم‬ ‫که به رشــد فرهنگی این صنعــت کمک کنیم‪.‬‬ ‫بتوانیــم با وفــاق و همدلی قــدرت مجموعه را‬ ‫باال ببریم و دســت به دســت هم‪ ،‬خواسته‌های‬ ‫حقوقی و قانونی‌مان را به ســرانجام برســانیم‪.‬‬ ‫انجمن موسســه غیــر انتفاعی اســت که برای‬ ‫قدرتمند شــدنش هیچ راهی جز حمایت اعضا‬ ‫نــدارد‪ .‬اگر انجمــن بخواهد از مســیری غیر از‬ ‫حمایت اعضا اداره شــود به ناچار از مسیر خود‬ ‫خارج می‌شود‪ .‬شــاید بهتر است پول در آوردن‬ ‫برای این مجموعه را از طریق تشــکل‌های دیگر‬ ‫انجام داد‪ .‬بنابراین به نظر می‌رسد بهترین روش‬ ‫حمایت مالی در حــال حاضر حق عضویت اعضا‬ ‫باشــد‪ .‬تصور کنید اگر ‪ 1000‬نفر از اعضا هر ماه‬ ‫مبلــغ کمی برای حمایــت از انجمن اختصاص‬ ‫دهند‪ ،‬در ایــن صورت می‌توان شــاهد انجمن‬ ‫قدرتمندی باشــیم‪ .‬در این مســیر بــا توجه به‬ ‫انتخابات پیــش‌رو به نظر می‌رســد که باید هر‬ ‫چه بیشتر از انتخابات حمایت کنیم و از افرادی‬ ‫اســتفاده کنیم که حافظ منافع و پولمان باشند‪.‬‬ ‫افرادی که در مسیری که اعضا برای آنها تعیین‬ ‫کردنــد حرکت کرده و از دولــت برای پیش‌برد‬ ‫اهداف مجمع امتیاز بگیرنــد و اجازه ندهند هر‬ ‫کســی از هر گوشــه هر تصمیمی که خواست‬ ‫برای صنعت پالستیک کشور بگیرد‪.‬‬ ‫بهترینروشحمایت‬ ‫مالیدرحالحاضر‬ ‫حقعضویتاعضا‬ ‫باشد‪.‬تصورکنید‬ ‫اگر‪1000‬نفرازاعضا‬ ‫هرماهمبلغکمی‬ ‫برایحمایتاز‬ ‫انجمناختصاص‬ ‫دهند‪،‬دراینصورت‬ ‫می‌توانشاهدانجمن‬ ‫قدرتمندیباشیم‪.‬‬ ‫دراینمسیرباتوجه‬ ‫بهانتخاباتپیش‌رو‬ ‫بهنظرمی‌رسدکه‬ ‫بایدهرچهبیشتراز‬ ‫انتخاباتحمایتکنیم‬ ‫وازافرادیاستفاده‬ ‫کنیمکهحافظمنافعو‬ ‫پولمانباشند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫سید محمد حسین لواسانی‬ ‫دبیر تحریریه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫بهنظرمی‌رسدباید‬ ‫ضمنپرهیزازبدبینی‬ ‫نسبتبهنوعفعالیت‬ ‫اعضادلخوری‌هارا‬ ‫کنارگذاشتامروزه‬ ‫حلمشکالتداخلی‬ ‫انجمنمهم‌ترین‬ ‫اولویتبرایآناست‪.‬‬ ‫متاسفانهانجمندر‬ ‫سال‌هایاخیربه‬ ‫مشکالتداخلی‬ ‫سرگرموفارغاز‬ ‫مشکالتبیرونیشده‬ ‫است‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫توافق و تفاهم‪ ،‬نیاز‬ ‫امروز انجمن همگن‬ ‫انجمن‌های تشــکل نهاد با هدف تســهیل‬ ‫در فرایند تصمیمســازی و مشارکت برای رفع‬ ‫مشکالت یک صنف تشــکیل می‌شود‪ .‬تشکیل‬ ‫انجمن از امور اساســی و اصلی هر صنفی است‪.‬‬ ‫انجمن‌ها توســعه برنامه‌ها و تداوم طرح‌هایی را‬ ‫تســهیل می‌کنند که برای بهبود وضع حقوقی‬ ‫و رفاهی اعضای خود طراحی شــده‌ است‪ .‬این‬ ‫نهادهای غیرانتفاعی موجب پیشــبرد طرح‌ها‬ ‫و فعالیت‌هــا وجلــب حمایت نهادهــا از حوزه‬ ‫تخصصی انجمن می‌شود‪ ،‬تا جایی که می‌توانند‬ ‫حتی جبهه متحدی در راستای پیشبرد اهداف‬ ‫خود در قوای حاکم و همچنین جامعه داشــته‬ ‫باشند‪ .‬با این همه برخی موانع و مشکالت باعث‬ ‫می‌شــود که انجمن‌ها از مســیر اولیه خود دور‬ ‫شوند‪ .‬در واقع گرفتار شدن به مشکالت داخلی‬ ‫گروه و همچنین اختالف بر سر جزییات موجب‬ ‫می‌شود که بســیاری از انجمن‌ها از مسیر اولیه‬ ‫خود فاصلــه بگیرند‪ .‬اما برای اینکــه بتوانیم به‬ ‫مســیر اصلی بازگردیم باید از هر مشــکلی که‬ ‫باعث افزایش اختالف و تفرقه می‌شــود دوری‬ ‫گزیــد‪ .‬در حال حاضر بســیاری از انجمن‌های‬ ‫مختلف در ایران با وجود داشــتن پتانسیل‌های‬ ‫باال به دلیل نبود همدلــی و تفاهم در بین اعضا‬ ‫همچنان درگیر مشکالت داخلی خود هستند‪.‬‬ ‫در حالــی که با رفــع این اختالف‌هــا می‌توان‬ ‫ضمن اینکــه قدرت چانه‌زنی را در بخش دولتی‬ ‫باال برد بســیاری از مشــکالت را حل کرده و به‬ ‫فضای کسب‌وکار در کشــور بهبود بخشید‪ .‬در‬ ‫حال حاضر جذب حداکثری افــراد در انجمن‬ ‫به شــکلی که بتوانیم از تمامــی ظرفیت‌های‬ ‫اعضا اســتفاده کنیم از مهم‌تریــن روش‌های‬ ‫رســیدن به انجمنی کارآمد‪ ،‬موفق و پویاست‪.‬‬ ‫چرا که هر یک از اعضا به واســطه سابقه حضور‬ ‫در بخش‌های اقتصادی از پتانســیل و تجربیات‬ ‫خوبــی برخوردارند بــه همین دلیــل به نظر‬ ‫می‌رســد انجمن بهترین فضا برای اســتفاده از‬ ‫ظرفیت این افراد اســت و به تبع آن استفاده از‬ ‫این افراد بهترین گزینه برای انتخابات می‌تواند‬ ‫باشــد‪ .‬با کمک این افراد بدون شــک می‌توان‬ ‫در راســتای حل مشــکل اعضا و بهبود محیط‬ ‫کسب و کار قدم برداشت‪ .‬در کشور ما با توجه به‬ ‫مشــکالت اقتصادی که گریبان دولت را گرفته‬ ‫اســت نمی‌توان از بدنه دولت انتظار داشــت تا‬ ‫مشکالت بخش خصوصی را حل کند‪ .‬بنابراین‬ ‫در این شــرایط هر یک از اعضا باید با همفکری‬ ‫و همدلــی و به دور از هر گونــه انفعال تجربیات‬ ‫خود را در جهت حل مشکالت در اختیار مجمع‬ ‫قرار دهند‪ .‬چرا که بســیاری از مشکالت اغلب‬ ‫از یک نوع اســت‪ .‬بنابراین با مشورت گرفتن از‬ ‫افراد با ســابقه و همچنین با شناسایی ظرفیت‬ ‫اعضا می‌توان در راســتای رفع مشکالت اقدام‬ ‫کرد‪ .‬این توانگری قــدرت البی‌گری انجمن را‬ ‫زیاد می‌کنــد‪ .‬اعضای هیات مدیــره و اعضای‬ ‫انجمن هر کدام می‌توانند به عنوان یک مشــاور‬ ‫موفق در ایــن زمینه کمک کننــد؛ چرا که اگر‬ ‫کسی مسیری را رفته و تجربه‌ای دارد و گرهی از‬ ‫کارش باز شده است دیگر الزم نیست که دیگری‬ ‫نیــز همان مســیر را تکرار کند‪ ،‬بلکــه با کمک‬ ‫تجربیات اعضای انجمن به شرط وفاق و همدلی‬ ‫می‌تواند در جهت برداشته شدن مشکالت گام‬ ‫برداشت‪ .‬ما از انجمن‌های تشکل نهاد انتظاری‬ ‫برای قانون‌گذاری نداریم‪ ،‬بنابراین مشــارکت‬ ‫این تشــکل‌ها می‌تواند گامی موثر در راستای‬ ‫تسهیل فرآیند تصمیم‌سازی مناسب باشد‪ .‬در‬ ‫خصوص انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫همگن پالســتیک نیز همین گونه اســت‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رســد باید ضمن پرهیــز از بدبینی‬ ‫نســبت به نــوع فعالیت اعضــا دلخور ی‌ها‬ ‫را کنــار گذاشــت امــروزه حل مشــکالت‬ ‫داخلــی انجمــن مهم‌تریــن اولویت برای‬ ‫آن اســت‪ .‬متاســفانه انجمن در سا ل‌های‬ ‫اخیر به مشــکالت داخلی ســرگرم و فارغ‬ ‫از مشــکالت بیرونی شده اســت‪ .‬ادامه این‬ ‫روش قــدرت چانه‌زنــی در بخــش بیرونی‬ ‫انجمــن را هم از بیــن می‌بــرد‪ .‬از نظر من‬ ‫امروز تفاهــم‪ ،‬توافق و یکدلی ضمن پذیرش‬ ‫و احترام بــه اختال ف‌نظرها در اولویت اعضا‬ ‫باید باشــد‪ .‬داشــتن نگاهی نو بــرای بهبود‬ ‫فضای کســب‌وکار صنعت پالستیک یکی از‬ ‫اولویت‌های اعضای انجمن است‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫در آســتانه برگزاری ششــمین دوره از انتخابات انجمن صنایع‬ ‫همگن به نظر می‌رســد آنچه بیــش از پیش ضــرورت پیدا می‌کند‬ ‫بی‌تفاوت نبودن و تالش برای داشــتن انجمنی متحد‪ ،‬فعال و شفاف‬ ‫است‪ .‬این مســاله در گرو شــرکت حداكثرى اعضا امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫اعضایی که مشکالت صنف را مشکل خود بدانند و از کنار آن بی‌تفاوت‬ ‫علیرضا‬ ‫خلیلی‌ها‪ ،‬کمبود مواد اولیه و سوء‬ ‫واســطه‬ ‫عبور نکنند‪ .‬در حال حاضر وجود‬ ‫کریم‬ ‫رباط‬ ‫گرانول‬ ‫شرکت‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫مشکالت صنایع پالستیک ایران است که رفع‬ ‫مدیریت از عمده‌ترین‬ ‫آنها با داشتن انجمنی با قدرت البی‌گری باال امکان‌پذیر است؛ افرادی‬ ‫با قدرت چانه‌زنی باال کــه بتوانند با کمک دولت هم از تولیدکنندگان‬ ‫و هــم از واردکنندگان ایــن صنعت حمایت الزم را انجــام دهند‪ .‬در‬ ‫ســال‌هایاخیربسیاریازصنعتگراندرحوزهپالستیکبامشکالت‬ ‫زیادیدرتامینمواداولیهروبهروهستند‪.‬لذابهنظرمی‌رسد تعاملهر‬ ‫ششــمینمدوره‬ ‫آســتانه‬ ‫چهدر‬ ‫انتخاباتوزارت صنعت‪،‬‬ ‫‌های ازمسوول در‬ ‫برگزاریانجمن با مقا‬ ‫اعضای جدید‬ ‫بیشتر‬ ‫‌رســد آنچه‬ ‫تاميننظر م‬ ‫همگن به‬ ‫بیشیاز‌ها را تا حدودی‬ ‫پتروشــیم‬ ‫موادیاوليه از‬ ‫صنایــعبتواند‬ ‫انجمن تجارت‬ ‫معدن‪،‬‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫‌تفــاوت‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پیدا‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش‬ ‫مراحل صادرات محصول و واردات ماشين االت و مواد اوليه‬ ‫تسهيل و‬ ‫متحد‪ ،‬فعال و شفاف است‪ .‬این‬ ‫انجمنی‬ ‫داشــتن‬ ‫رابرای‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫بهبود‬ ‫برای آنها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‌پذیر‬ ‫ن‬ ‫امکا‬ ‫اعضا‬ ‫حداكثرى‬ ‫شرکت‬ ‫گرو‬ ‫در‬ ‫مساله‬ ‫همچنیــن تعامــل بــا وزارت اقتصــاد و دارايى و تــاش براى‬ ‫بدانند و از‬ ‫مشــکل‬ ‫مشکالت صنف‬ ‫اعضایی که‬ ‫اصالح درصد ســود‬ ‫خود‌ها و‬ ‫مالیات‬ ‫وضعيترادريافت‬ ‫ســاماندهى بهينه‬ ‫وجود‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫عبور نکننــد‪.‬‬ ‫‌تفاوت‬ ‫کنــار آن ب‬ ‫‌هاازدیگرنکاتی‬ ‫مالیات‬ ‫كتاب‬ ‫دردر‬ ‫پالســتيك‬ ‫صنايع‬ ‫تولیدکنندهی‌های‬ ‫‌ترین‬ ‫ه‬ ‫عمد‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫سوء‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫کمبود‬ ‫اســت‌ها‪،‬‬ ‫واسطه‬ ‫کهاعضایجدیدانجمنبایدآنرامدنظرداشــتهباشــند‪.‬در‬ ‫صنفآنها‬ ‫که رفع‬ ‫اســت‬ ‫پالستیک‬ ‫واقعی نیســت و‬ ‫ســود‬ ‫ایرانعدد‬ ‫مالیاتی‬ ‫صنایعب‌های‬ ‫مشــکالتدر کتا‬ ‫حال حاضر‬ ‫‌پذیر‬ ‫ن‬ ‫امکا‬ ‫باال‬ ‫‌گری‬ ‫ی‬ ‫الب‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫انجمنی‬ ‫داشــتن‬ ‫مساله موجب دامن زدن به بازار سیاه در حوزه خرید مواد اولیه‬ ‫باهمین‬ ‫کمک‬ ‫بتوانند با‬ ‫افزایشکه‬ ‫وضعیت‌زنی باال‬ ‫قدرت چانه‬ ‫افرادی با‬ ‫است؛‬ ‫در بازار و افزایش‬ ‫واسطه‌ها‬ ‫حضور‬ ‫نتیجه این‬ ‫‌شود‪.‬‬ ‫می‬ ‫واردکنندگان این‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫تولیدکننــدگان‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫دولت‬ ‫مشکالت در تامین منابع مالی کارخانه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫باالیاخیر‬ ‫ســودهایل‌های‬ ‫دهند‪ .‬در ســا‬ ‫الزم را‬ ‫حمایت‬ ‫صنعت‬ ‫تســهیالت بانکی‬ ‫انجامکنار‬ ‫مالی در‬ ‫منابــع‬ ‫تامین‬ ‫پالستیک با‬ ‫بهدر حوزه‬ ‫صنعتگران‬ ‫بســیاری از‬ ‫مشکالت‌کند‪ .‬لذا تالش‬ ‫کشور وارد می‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫ســنگینی‬ ‫فشارهای‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫لذا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫تامین‬ ‫اعضایدر‬ ‫زیادی‬ ‫جدید انجمن برای ايجاد هســته اعتبارى نزد سيستم بانكى‬ ‫انجمن با‬ ‫جدید‬ ‫بیشــتر اعضای‬ ‫تعامل هر چه‬ ‫‌رسد‬ ‫می‬ ‫پالستیک ضروری‬ ‫صنایع‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تســهيالت به‬ ‫اعطاى‬ ‫برای‬ ‫مســوول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‬ ‫‌های‬ ‫مقام‬ ‫ی‌رسد‪.‬‬ ‫نظر م‬ ‫به‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫پتروشــیم‬ ‫از‬ ‫اوليه‬ ‫مواد‬ ‫تامين‬ ‫بتواند‬ ‫ازســویی دیگرنظامبانکیبهعنوانیکی از تامینکنندگان بزرگ‬ ‫واردات ماشين‬ ‫محصول و‬ ‫مالیودرمراحل‬ ‫تســهيل‬ ‫ســودهای باال و قرارداد‬ ‫گذشته با‬ ‫صادراتل‌های‬ ‫کشــور در سا‬ ‫منابع‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫بهبود‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اوليه‬ ‫مواد‬ ‫االت‬ ‫وثایقوسنگین‪،‬مشــکالتزیادیبرایتولیدکنندگانبهوجودآورده‬ ‫تالش‬ ‫دارايى و‬ ‫اقتصاد و‬ ‫اینبــا‬ ‫تعامل‬ ‫همچنین‬ ‫کاالهای ایرانی به‬ ‫‌پذیری‬ ‫رقابت‬ ‫وزارتقدرت‬ ‫وضعیت‪،‬‬ ‫نتیجه‬ ‫اســت‪ .‬در‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬ ‫مالیا‬ ‫دريافت‬ ‫وضعيــت‬ ‫بهينه‬ ‫ســاماندهى‬ ‫براى‬ ‫دلیلگرانشــدنهزنیههایتولید‪ ،‬دربرابرکاالهایخارجیکاهش‬ ‫پالستيك‬ ‫صنايع‬ ‫‌های‬ ‫ه‬ ‫تولیدکنند‬ ‫سود‬ ‫درصد‬ ‫اصالح‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬رفع این مشکالت عالوه بر اینکه بهبود هسته اعتبارى‬ ‫اعضای جدید‬ ‫‌طلبــداست‬ ‫ینکاتی‬ ‫دیگر‬ ‫سيســتمت‌ها‬ ‫نزدكتاب مالیا‬ ‫در‬ ‫آمــوزش و مديريت و‬ ‫لزومکهتوجه به‬ ‫بانكىاز را م‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫انجمن‬ ‫بازاريابى فروش و بهینه‌سازی توليد را ضروری می‌سازد‪.‬‬ ‫صنف‬ ‫ســود‬ ‫عدد‬ ‫‌های مالیاتی‬ ‫در کتاب‬ ‫نیستراوه‌اندازی مجدد‬ ‫واقعیبــرای‬ ‫حمايتى‬ ‫‌های‬ ‫کمیته‬ ‫تشــكيل‬ ‫همچنین‬ ‫‌هایحوزه‬ ‫سیاه در‬ ‫زدن به بازار‬ ‫دامن‬ ‫فاقــدموجب‬ ‫مســاله‬ ‫همین‬ ‫تخصصى در جهت‬ ‫کمیســیون‬ ‫ايجاد‬ ‫فعاليت‪،‬‬ ‫واحدهاى‬ ‫افزایش‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫‌شــود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫شــناخت و رفع مشكالت اعضا و همچنین تشــکیل کمیسیون‌های‬ ‫مشکالت در‬ ‫افزایش‬ ‫واســطه‌ها در‬ ‫حضور‬ ‫تامیننمایشگاه‌های‬ ‫حضور در‬ ‫مشــکالت و‬ ‫بازارووحل‬ ‫شــناخت‬ ‫تخصصی برای‬ ‫‌شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬ ‫کارخان‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫تخصصى داخلى و خارجى از دیگر اهدافی اســت که به نظر می‌رسد‬ ‫تسهیالت‬ ‫باالی‬ ‫در کنار‬ ‫منابع‬ ‫تامین‬ ‫نظر می‌رســد با‬ ‫مســیر به‬ ‫سودهایاین‬ ‫توجهکنند‪ .‬در‬ ‫مالیآن‬ ‫باید به‬ ‫جدید‬ ‫اعضای‬ ‫کشور‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫به‬ ‫ســنگینی‬ ‫فشــارهای‬ ‫بانکیو همدلی و همچنین با اســتفاده از افراد تحصیل‌کرده و کاردان‬ ‫توافق‬ ‫جدیــدوانجمن‬ ‫رفعتالش‬ ‫جهتلــذا‬ ‫در‌کند‪.‬‬ ‫بتوانمی‬ ‫وارد‬ ‫برایکیفیت و رقابت‬ ‫افزایــش‬ ‫اعضایموجــود‬ ‫مشــکالت‬ ‫بانكى برای اعطاى‬ ‫سيستم‬ ‫اعتبارى‬ ‫پذیریهســته‬ ‫ايجاد‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫ایرانینزدقدم‬ ‫محصوالت‬ ‫تسهيالت به تولیدکنندگان صنایع پالستیک ضروری‬ ‫به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫بی تفاوت نباشیم!‬ ‫‪9‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫از ســویی دیگر نظام بانکی به عنوان یکی از تامین‬ ‫کنندگان بزرگ منابع مالی در کشــور در ســال‌های‬ ‫گذشــته با ســودهای باال و قرارداد وثایق ســنگین‪،‬‬ ‫مشــکالت زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آورده‬ ‫اســت‪ .‬در نتیجه این وضعیت‪ ،‬قــدرت رقابت‌پذیری‬ ‫کاالهای ایرانی به دلیل گران شــدن هزنیه های تولید‪،‬‬ ‫در برابر کاالهای خارجی کاهش پیدا کرده اســت‪ .‬رفع‬ ‫این مشــکالت عالوه بر اینکه بهبود هســته اعتبارى‬ ‫نزد سيســتمبانكىرامی‌طلبدلــزومتوجهبهآموزش‬ ‫و مديريــت و بازاريابى فروش و بهینه‌ســازی توليد را‬ ‫ضروری می‌سازد‪.‬‬ ‫همچنیــن تشــكيل کمیته‌هــای حمايتى برای‬ ‫راه‌اندازی مجــدد واحدهــاى فاقد فعاليــت‪ ،‬ايجاد‬ ‫کمیســیون‌های تخصصى در جهت شــناخت و رفع‬ ‫مشــكالت اعضا و همچنین تشــکیل کمیسیون‌های‬ ‫تخصصی برای شــناخت و حل مشــکالت و حضور در‬ ‫نمایشــگاه‌های تخصصى داخلى و خارجــى از دیگر‬ ‫اهدافی اســت که به نظر می‌رسد اعضای جدید باید به‬ ‫آنتوجهکنند‪.‬دراینمســیربهنظرمی‌رســدباتوافق‬ ‫و همدلی و همچنین با اســتفاده از افراد تحصیل‌کرده‬ ‫و کاردان بتــوان در جهــت رفع مشــکالت موجود و‬ ‫افزایش کیفیت و رقابت پذیری محصوالت ایرانی قدم‬ ‫برداشت‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫در دومین جلسه کمیته‬ ‫عضویت چه گذشت؟‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫کمیتهعضویتانجمنصنایعهمگنپالستیکاســتانتهرانتصویبکردکهبهاعضاییکه‬ ‫معدودنیزهســتند(بالغبر‪34‬عضو)طینامهایاعالمبدهیشود‪،‬اماعلیرغماینبدهیایندسته‬ ‫ازاعضا دارایحقرأیدرمجمعپیشروهستندودرآیندهمیبایستنسبتبهتسویهبدهیخود‬ ‫اقدامکنند‪.‬‬ ‫نشستدیگریازسلسلهنشست‌هایکمیتهعضویتانجمنصنایعهمگنپالستیکاستان‬ ‫تهراندرمحلانجمنبرگزارشدکهطیاینبرنامهصورتجلسه‌ایبهامضایحاضرانبهشرحزیر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪.1‬تاروز‪95/09/16‬حدود‪170‬نفرتســویهبدهیکردهاند‪.‬لیستموضوعبند‪2‬مصوبهجلسه‬ ‫قبلتهیهشــدهاستکهبدهیازسال‪1386‬تاکنونرادربرمیگیرد‪.‬پیشنهادمیشوداعضایکه‬ ‫بدهیهایکمترومساوی‪2‬میلیونریالهستند‪،‬درروزمجمعحقرأیداشتهباشند‪.‬اینرویهبه‬ ‫ایندلیلپیشنهادمیشودکهبهایندستهاعضاتاکنوناعالمبدهینشدهاستوازبدهیخودمطلع‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‪.2‬بهاعضاییکهمعدودنیزهستند(بالغبر‪34‬عضو)طینامهایاعالمبدهیشود‪،‬اماعلیرغماین‬ ‫بدهیایندستهازاعضادارایحقرأیدرمجمعپیشرودارندودرآیندهمیبایستنسبتبهتسویه‬ ‫بدهیخوداقدامکنند‪.‬‬ ‫اینافرادعبارتنداز‪)1:‬رســولپایدارمقدم‪)2‬حمیددسترنج‪)3‬اسماعیلقنداقساز‪)4‬رسول‬ ‫آقاحسینی‪)5‬رمضانجلیلوند‪)6‬عبدالعظیممحمدی‪)7‬محسنمیرزاخانی‪)8‬ولیامانیکیوج‬ ‫‪)9‬سلمانقنداقســاز‪)10‬ســیدجلیلهامونی‪)11‬کاظمظهیری‪)12‬علیباقرزاده‪)13‬کریم‬ ‫پهلوان‪)14‬روبیکقازاریان‪)15‬روبنمگردیجی‪)16‬علیرضاخالصی‪)17‬علیاکبرقاسمی‪)18‬‬ ‫عبدالعظیمشانجانی‪)19‬روبیکبرخورداری‪)20‬رافیکزرگریان‪)21‬ابوالفضلشیخنجفی‪)22‬‬ ‫محمدتقیجعفریهوشــیار‪)23‬علیمعینفر‪)24‬ابوالقاســمکاظمی‪)25‬عباسمیرحسینی‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ )26‬محمدعلی گلستانی ‪ )27‬حمید‬ ‫باختــری‪)28‬نازعلــیمحبوبی‪)29‬‬ ‫هوشمندتوفیق‪)30‬محمدرضاخادمی‬ ‫ولی پور‪ )31‬کیومرث ارجمند حسابی‬ ‫‪ )32‬محمــود دهقانپور فراشــاه‪)33‬‬ ‫فریبرزامینی‪.‬‬ ‫‪ .3‬مالک داشــتن حق رأی تسویه‬ ‫بدهیتاپایانسال‪1394‬است‪.‬‬ ‫‪ .4‬از روز شــنبه‪ 95/09/20‬میزان‬ ‫بدهی اعضای بدهکار نیز در وب سایت‬ ‫درجشود‪.‬‬ ‫‪ .5‬بند‪ 4‬صورتجلســه‪95/09/02‬‬ ‫دراســرعوقتاجراواطالعیهموردنظر‬ ‫منتشر شود باتوجه به مفاد تبصره ماده‬ ‫‪21‬مقررشــددرصــورتحضورعضو‬ ‫بهصورتاصالتــاًعضومذکورمیتواند‬ ‫وکالتیکعضودیگررابهعنواننماینده‬ ‫عهده دار شــود‪ .‬ولی هیچ نماینده یک‬ ‫عضونمیتوانــدوکالتعضودیگریرا‬ ‫به عنوان نماینده بطور همزمان عهده‬ ‫دارباشد‪.‬‬ ‫‪.6‬معرفیعضــویانمایندهویطی‬ ‫نامهدارایامضایمجازبررویسربرگ‬ ‫رســمیبرایکلیهاعضاءوهمراهبامهر‬ ‫برایاعضایحقوقیپذیرفتهشود‪.‬‬ ‫‪ .7‬مقــررشــدمتنمعرفــینامه‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫حاضریندرمجمعمیبایســتمبنی‬ ‫بر معرفی فــرد یا نماینــده وی با ذکر‬ ‫مشــخصاتفردیوشمارهکارتملی‬ ‫همراه با ارائه کارت ملی وی باشد‪ .‬متن‬ ‫پیشنهادی معرفی نامه به صورت الگو‬ ‫دروبسایتانجمنمنتشرشود‪.‬‬ ‫‪ .8‬برگــه ورودی تهیــه شــده‬ ‫پیشــنهادیبهمجمــععمومیمورد‬ ‫تائید قرار گرفت که مقرر شــد ممهور‬ ‫بهمهــروامضایرئیــسهیأتمدیره‬ ‫انجمن باشــد‪ .‬تهیه برگــه به صورت‬ ‫خــاص و محرمانــه تــا روز مجمع بر‬ ‫عهدهریاســتهیأتمدیرهاســت‪.‬در‬ ‫اینجلسهآقایان‪ :‬سیدمحمدمرتضوی‪،‬‬ ‫سیدجوادمیرحیدری‪ ،‬آرمان خالقی‪،‬‬ ‫مهاجرانی‪،‬محمدرضامونسان‪،‬مهرداد‬ ‫صادقی نکو‪،‬علیرضا میربلوک‪ ،‬احسان‬ ‫منشی‪،‬شهروزضرابی‌ها‪،‬علیمعینفر‪،‬‬ ‫مهدی باستان فر و خانم آرمین حضور‬ ‫داشــتند‪ .‬همچنین الزم به ذکر است‬ ‫که این کمیته نخستین جلسه خود را‬ ‫در دومین روز آذرماه سال جاریبرگزار‬ ‫کردهبودودرآنجلسهمقررشدهبود‪:‬‬ ‫‪ .1‬به منظور حل مشــکل اعضایی‬ ‫که حق عضویت خود را پرداخت نکرده‬ ‫اندودارایبدهیمعوقهســتند‪،‬مقرر‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫شد طبق اساسنامه عمل شده و هیأت‬ ‫مدیرهرویهتســویهبدهــیبهصورت‬ ‫نقدی‪ ،‬چک یا ســایر اوراق تعهدآور را‬ ‫تهیهوبهمجمععمومیپیشنهادنماید‬ ‫و مجمعمحلاعتنــاواجراءقرارگیرد‪.‬‬ ‫(پیشنهاد شــد دســتگاه پوز سیار به‬ ‫منظور پرداخت بدهی اعضاء در محل‬ ‫مجمعفراهمشود)‪.‬‬ ‫‪ .2‬مقررشداســامیومیزانبدهی‬ ‫اعضایبدهکارطیلیستیتوسطخزانه‬ ‫دارتهیهشــدهودرمرحلهاولدراسرع‬ ‫وقتلیستاسامیدروبسایتانجمن‬ ‫اعــام و در مرحله دوم میــزان بدهی‬ ‫اعضاء بدهکار هم حداکثر ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬روز کاری (تا جلسه بعدی کمیته)‬ ‫دروبسایتانجمنمنتشرشود‪.‬‬ ‫‪ .3‬مقررشــدبهمنظوررعایتمفاد‬ ‫بند‪ 4-9‬ماده‪ 9‬اساســنامه‪،‬انجمندر‬ ‫اسرع وقت نسبت به استعالم فهرست‬ ‫اســتانهاییکهدارایانجمنهمگن‬ ‫پالستیک هســتند از وزارت صنعت ‪،‬‬ ‫معدنوتجارتاقدامکند‪.‬‬ ‫‪.4‬مقــررشــدطیاطالعیــهای‪،‬‬ ‫شرایط نامزدی جهت انتخابات هیأت‬ ‫مدیره وفق مفاد مندرج در اساسنامه از‬ ‫قبیل‪:‬ماده‪24‬وماده‪27‬وتبصره‪3‬ماده‬ ‫‪25‬منتشرشدهوازکاندیداهایمحترم‬ ‫درخواستشودمدارکمثبتهمن‏جمله‬ ‫معرفی نامــه عضو حقوقــی به عنوان‬ ‫نماینده تام‏االختیــار‪ ،‬آخرین روزنامه‬ ‫تغییراتمعتبرمبنــیبرعضویتفرد‬ ‫در هیأت مدیره حتــی المقدور قبل از‬ ‫مجمعبهدفترانجمنارسالکنند‪.‬‬ ‫‪ .5‬مقررشدازجلسهبعد‪،‬ازنماینده‬ ‫اعضایی که در جلســه مجمع عمومی‬ ‫(‪ )95/04/22‬که در تاریخ ‪95/05/27‬‬ ‫به تائید ثبت نرســید جهت حضور در‬ ‫جلسات کمیسیون عضویت دعوت به‬ ‫عملآید‪.‬‬ ‫‪ .6‬مقرر شد جلسه بعد دو هفته بعد‬ ‫برگزارشود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه نیــز آقایــان‪:‬‬ ‫ســید محمد مر تضو ی ‪،‬‬ ‫سیدجوادمیرحیدری‪ ،‬آرمان خالقی‪،‬‬ ‫مهاجرانی‪،‬محمدرضامونسان‪،‬مهرداد‬ ‫صادقی نکو‪ ،‬علیرضا میربلوک‪ ،‬احسان‬ ‫منشی‪ ،‬شهروز ضرابی‌ها و خانم آرمین‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫عیسی غریبی در گفت و گو با همگن پالستیک‪:‬‬ ‫باید سنگر تولید را حفظ کرد‬ ‫راه حل مشکالت صنعت پالستیک در‬ ‫صادرات است‬ ‫«اگرهمهکارخانه‌هاتعطیلشودمنآخرینخواهمبود‪.‬بایدهرطورشدهسنگرتولیدراحفظکرد‪».‬این‌هابخشیازصحبت‌های‬ ‫مهندس عیسی غریبی پیشکسوت فعال صنعت پالستیک ایران اســت‪ .‬می‌گوید اگر کار تولید نکنم نمی‌توانم زندگی کنم‪.‬‬ ‫از بازار سیاه خرید مواد اولیه برای تولیدکنندگان و از سهم از دســت رفته صنایع پالستیک ایران در بازارهای جهانی گالیه‬ ‫می‌کند‪ .‬از دامپینگ چینی‌ها در بازار می‌گوید و از بهره‌های باالی بانکی بــرای تولیدکنندگان صحبت می‌کند‪ .‬گفت وگوی‬ ‫همگن پالست را با رئیس و نایب رئیس هیات مدیره دوره پیشین انجمن صنایع پالستیک در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫آقــای مهندس بــه عنــوان یکی از‬ ‫پیشکســوتان صنعــت پالســتیک‪،‬‬ ‫پیشــینه‌ای از چگونگی شکل‌گیری این‬ ‫صنعت بفرمایید‪.‬‬ ‫صنعت پالســتیک بیش از ‪ 65‬ســال پیش با حضور‬ ‫افرادی چون آقایــان القانیان‪ ،‬ورزیده کار‪ ،‬مونســان‪،‬‬ ‫نمازی و برخی دیگر از پیشکســوتان این صنعت شروع‬ ‫به کار کرده اســت‪ .‬من حدود ‪ 35‬سال یعنی از سال ‪60‬‬ ‫وارد حوزه پالســتیک شدم‪ .‬صنعت پالستیک آن زمان‬ ‫پیش‌پاافتــاده‪ ،‬عقب مانده و خیلــی جزیی بود‪ .‬آن قدر‬ ‫این صنعت کــم اعتبار و ضعیف بود کــه بعضا خجالت‬ ‫می‌کشــیدیم جایی بگویند پالستیک‌ساز است‪ .‬از هر‬ ‫کسی در خصوص فوت‌وفن کار سوال می‌پرسیدم کسی‬ ‫جواب نمی‌داد و حتی اگر کســی هم چیزی یاد گرفته‬ ‫بود‪ ،‬خیلی محرمانه برای خودش نگه می‌داشت‪ .‬در آن‬ ‫زمان فارغ‌التحصیل در رشــته‌های پالستیک در کشور‬ ‫نداشــتیم و هیچ مرجعی برای گرفتن اطالعات بیشتر‬ ‫پیدا نمی‌کردیم‪ .‬تا اینکه کتاب‌هایی از خارج تهیه کرده‬ ‫و در این زمینــه خوانده و اطالعاتم را زیاد کردم؛ اما االن‬ ‫خوشبختانه پیشــرفت‌ها در این زمینه زیاد شده است‪.‬‬ ‫جوانــان و فارغ‌التحصیــان زیادی وارد رشــته پلیمر‬ ‫شــده‌اند و مثل یک کشور پیشــرفته اروپایی در زمینه‬ ‫پالســتیک‪ ،‬افراد توانمند و تحصیل کرده وارد بازار کار‬ ‫شــده‌اند‪ .‬االن صنعت پالستیک در کشور صنعت مهم و‬ ‫با اعتباری شده اســت و به آن افتخار می‌کنیم و با سابق‬ ‫فرق کرده است‪.‬‬ ‫چگونه وارد این صنعت شدید؟‬ ‫من قبل از انقالب وارد کننده محصوالت بهداشــتی‬ ‫ســاختمان و واردکننده مواد غذایی بودم‪ .‬بعد از انقالب‬ ‫عده زیــادی از مملکت رفتند‪ ،‬امــا پیش خودم تصمیم‬ ‫گرفتم جایی نروم و برای اینکه ســال‌ها لوازم بهداشتی‬ ‫ســاختمان وارد می‌کــردم تصمیم گرفتــم واردات را‬ ‫تبدیل به تولید کنم؛ این شــد که به تهیــه این کارگاه‬ ‫در ســال ‪ 60‬اقدام کردم‪ .‬واحــد کارخانه‌هایی هم در‬ ‫شهرســتان داشــتیم که آن‌ها را واگذار کردم و در حال‬ ‫حاضر به کار تولید محصوالت بهداشــتی ساختمان از‬ ‫پالستیک مشغول هســتم‪ .‬فعالیت در زمینه پالستیک‬ ‫را از سال ‪ 60‬شــروع کردیم و گســترش دادیم و امروز‬ ‫چهار واحدی تولید در تهران و جاده کرج داریم‪ .‬امروزه‬ ‫اقالم زیــادی را که قبال از خــارج می‌آوردیم را خود در‬ ‫ایران تولید می‌کنیم‪ .‬برای اولین بار توانستیم همه این‬ ‫لوازم که فلزی بود را تبدیل به پالستیکی کنیم‪.‬‬ ‫قبل از من انواع فالش تانک‌ها‪ ،‬کفشــورها‪ ،‬وان‌ها‪،‬‬ ‫ســیفون‌های زیر ظرف‌شویی همه فلزی بودند و همه از‬ ‫خارج وارد می‌شدند که برای اولین بار این‌ها را تبدیل به‬ ‫پالســتیکی کردیم‪ .‬در اوایل جنگ که کمبود همه چیز‬ ‫بود با این تولیدات کمبودها جبران شــد‪ .‬هر چند که آن‬ ‫زمــان کیفیت خوب نبود ولی رفع نیاز شــد و کمبودی‬ ‫حس نشــد‪ .‬امروزه ‪ 600‬قلــم لوازم بهداشــتی تولید‬ ‫می‌کنیم که مجموعه کاملی برای حمام و دستشــویی‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندارد ایران و اروپا داریم و به کشــورهای‬ ‫مختلف صادرات مســتمر داریم‪ .‬ارز مورد نیاز خودمان‬ ‫را تامین می‌کنیم و الحمداهلل بازارمان با مشکل خاصی‬ ‫روبه‌رو نبوده است‪.‬‬ ‫چه تعداد پرسنل دارید؟‬ ‫در کارگاه ‪ 180‬اصلی نفر ولی با افرادی که در جاهای‬ ‫دیگر برای ما کار می‌کنند بین ‪ 800 -700‬نفر است‪.‬‬ ‫کار ســختی کردیــد از واردکننده به‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تولیدکننده تبدیل شدید!‬ ‫درســت اســت‪ .‬در وضعیت فعلی عده زیادی به‬ ‫علت مشکالت اقتصادی تولید را متوقف کرده و بهره‬ ‫بانکی می‌گیرند و بهره را خرج می‌کنند‪ .‬آن هم نوعی‬ ‫زندگی است‪ .‬یک عده‌ای خودشان را راضی می‌کنند؛‬ ‫اما من اگر کار تولید نکنم نمی‌توانم زندگی کنم‪ .‬کار‬ ‫تولید مرا ســرگرم می‌کند و این اعتماد به نفس را در‬ ‫من به وجود می‌آورد که من کارآفرین هســتم‪ .‬سود‬ ‫بانکی به من لذت نمی‌دهــد‪ .‬من تا حاال به دنبال کار‬ ‫ساخت‌وساز نرفته‌ام‪ .‬باور دارم تولیدکننده هستم و‬ ‫باید در این کار بمانم‪ .‬شــعار نمی‌دهم می‌گویم من‬ ‫پذیرفته‌ام کار تولید کنم و اگر ســختی هم در راه بود‬ ‫باید به راهم ادامه بدهم‪ .‬نباید توقع داشت اینجا مثل‬ ‫ژاپن یا اروپا باشد‪ .‬از همکاری و همراهی با کارمندان‬ ‫و کارگران شرکت لذت می‌برم‪ .‬مشتریان مرا دوست‬ ‫دارند‪ .‬نمی‌گذارم مشــکلی بــرای مصرف‌کننده و‬ ‫یا کارکنان شــرکت بــه وجود بیایــد و از این روابط‬ ‫خانوادگی لذت می‌برم‪.‬‬ ‫باور دارم با هر شــرایطی کار را بایــد اداره کرد‪.‬‬ ‫ما با کارگــران و خریداران محصــوالت خود تعامل‬ ‫خوبــی داریم و بــا مهربانی و دوســتی و آرامش کار‬ ‫می‌کنیم اوضاع شیبه دریای متالطمی است که باید‬ ‫با امواج دســت و پنجه نرم کنیم تا غرق نشــویم‪ .‬این‬ ‫نگرش من به کار تولید و صنعت اســت‪ .‬کسانی که در‬ ‫کار تولید هستند‪ ،‬احســاس خالقیت‪ ،‬اشتغال‌زائی‬ ‫و کارآفرینی را دارند و ایــن افتخار بزرگی برای یک‬ ‫تولیدکننده اســت‪ .‬احساسی خوبی است‪ .‬یک دالل‬ ‫یا واســطه هیچ وقت نمی‌تواند این احساس را تجربه‬ ‫کند‪ .‬یک واســطه یا دالل یا کســی که بهــره بانکی‬ ‫می‌گیرد نمی‌تواند بگوید پول را با زحمت به دســت‬ ‫آوردم‪ .‬من تولیدکننده چگونه راضی شــوم که راکد‬ ‫درکناری بنشــینم و بگویم کار تولید صرف ندارد و‬ ‫بخواهم سود بگیرم؟!‬ ‫این مساله موجب افت ارزش‌های انسان می‌شود‬ ‫که آدمی خود را گوشه‌نشــین کند و بــا بهره‌ای که‬ ‫از زحمــت دیگران در بانک‌ها به او می‌رســد گذران‬ ‫عمر کند‪ .‬برخی متاســفانه پــول دزدی را هم مجاز‬ ‫می‌داننــد‪ .‬ولی مــن می‌گویــم تولیدکننده‌ها در‬ ‫همیشه چه باغدار یا کشــاورز و صنعتگر‪ ،‬احساسی‬ ‫خوبی دارد و می‌گوید من می‌توانم تولید کنم و برای‬ ‫عده‌ای هم کار و زندگی بسازم‪.‬‬ ‫کشاورزو باغدار و دامدار و صنعتگر با عِرق ملی‌اش‬ ‫تولید می‌کند و باعث می‌شود تا دیگر هم‌وطنانش در‬ ‫رفاه باشــند‪ .‬من اعتقاد دارم وقتی وارد تولید شدیم‬ ‫نباید درامــد کار خود را با کارهــای تجاری و داللی‬ ‫مقایسه کنیم و مایوس بشوی‪.‬‬ ‫از مجموعه فعالیتتان با همه مشکالت‬ ‫موجود که در کار تولید در کشور وجود‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫دارد احساس رضایت دارید‪ .‬این حس‬ ‫رضایت از چه چیزی ناشــی می‌شود؟‬ ‫چگونه توانســته‌اید بر گرفتاری‌های‬ ‫کار تولید غلبه کنید؟‬ ‫من حسابدار هســتم و هیچ وقت پایم را از گلیمم‬ ‫بیشــتر دراز نکــرده‌ام؛ و حق هیچ کســی را پایمال‬ ‫نکــرده‌ام‪ .‬الحمداهلل تا به حال دچار مشــکل مالی و‬ ‫غیره نشده‌ام‪.‬تولید کننده‌ای هستم که تمام این ‪70‬‬ ‫سال را با عشق کار کرده و خدا را شاکر هستم‪.‬‬ ‫فرزندانتان هم در کار شما هستند؟‬ ‫بله‪ .‬من ســه فرزند دارم دو دختر و یک پسر که هر‬ ‫ســه آن‌ها در کنار من کار می‌کند‪ .‬از اینکه فرزندانم‬ ‫در کنار من کار می‌کنند لــذت می‌برم‪ .‬لذت زندگی‬ ‫همین‌هــا اســت که انســان در کشــورش در کنار‬ ‫فرزندان و دوستانش باشــد و برای مردمش خدمت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت محصوالت ایرانی‬ ‫نبود قدرت رقابت‌پذیری به نســبت‬ ‫محصوالت مشــابه خارجی اســت‪.‬‬ ‫در چنــد ســال گذشــته برخی از‬ ‫تولیدکنندگان با نگاه ســودجویانه‬ ‫کیفیت را قربانی ســود نهایی کرده‌اند‬ ‫و درنهایت نیز بســیاری از بازارها از‬ ‫دســت رفته اســت‪ .‬چگونه می‌شود‬ ‫نگاه ســودجویانه را کم کرد و قدرت‬ ‫رقابت‌پذیری کاالهــای ایرانی را باال‬ ‫برد؟‬ ‫در یک کشــور همه جور نگرشی وجود دارد‪ .‬ولی‬ ‫مشکل‌ترین کار ما این اســت که در ایران وقتی بهره‬ ‫باال است در نتیجه تولید اقتصادی به صرفه نمی‌شود‪.‬‬ ‫رقبای خارجی ماشــین می‌خرند یک میلیون دالر و‬ ‫دو درصد بهره می‌دهند‪( .‬که آن‌هم به حساب هزینه‬ ‫مالیاتی منظور می‌شــود) ولی ســود بانکی در ایران‬ ‫معموال باالی ‪ 20‬درصد اســت؛ بنابراین ماشــینی‬ ‫که می‌خریم بهره و هزینه ماشــین خریداری شــده‬ ‫‪ 10‬برابر هزینه رقیب ما می‌شــود‪ .‬با این شرایطی که‬ ‫به آن اشــاره کردم ما نمی‌توانیم ماشین گران‌قیمت‬ ‫اروپایی بخریم؛ بنابراین مجبوریم ماشــین چینی یا‬ ‫دست دوم خریداری کنیم‪ .‬در ماشین‌های ارزان هم‬ ‫راندمان تولید پایین می‌آیند اگر ماشــین با کیفیت‬ ‫خوب یک میلیون تولید می‌کند‪ ،‬این ماشــین ‪100‬‬ ‫هزار تولید خواهد داشــت‪ .‬آن یکــی کیفیت باالتر‬ ‫است ولی ما آن پول را نداریم بخریم‪.‬‬ ‫مطلبدیگراینکهایرانبهعنوانکشــورصادراتی‬ ‫شناخته شــده نیســت‪ .‬از همه جای دنیا سراغ چین‬ ‫می‌روندچونآنجارامرکزقیمت‌هایخوبشناخته‌اند‬ ‫حتیاگرقیمتســاختچینازماهمگران‌ترباشدباز‬ ‫خریدارانآفریقا‪،‬اروپاوآسیاازچینمی‌خرند‪.‬‬ ‫تولیدکننده در هر‬ ‫جا از باغدار گرفته تا‬ ‫کشاورزوصنعت‌کار‪،‬‬ ‫احساسی دارد‬ ‫و می‌گوید من‬ ‫خودم‬ ‫برای‬ ‫می‌توانم‬ ‫‪13‬‬ ‫تولید کنم‪ .‬لذا من‬ ‫وقتی‬ ‫می‌گویم آدم‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫وارد تولید شد دیگر‬ ‫نباید مقایسه کند‬ ‫که اگر در کارهای‬ ‫دیگر بودم این‬ ‫میزان سود بیشتر‬ ‫می‌کردم‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫چرا؟‬ ‫پاســخ به این ســوال خیلی طوالنی اســت؛ اما چین در دنیا‬ ‫به ارزان‌فروشــی معروف شده اســت‪ .‬چین هم دنیا را فلج کرده‬ ‫اســت‪ .‬تولیدکنندگان دنیا از دســت جنس‌های ارزان چینی به‬ ‫تنگ آمده‌انــد یعنی رقابت کردن با چین امــکان ندارد‪ .‬در چین‬ ‫کارگرانشــان راندمان کاری باال دارند و ارزان هســتند‪ .‬کارگران‬ ‫چین راندمان کاری بیشــتری دارند و کمتر نیــز حقوق دریافت‬ ‫می‌کنند‪ .‬فکر نمی‌کنم در چین عوارض‌های مختلف که در کشور‬ ‫ما است داشته باشــند‪ .‬حقوق و عوارض گمرک‪ ،‬شهرداری‪ ،‬بیمه‬ ‫و غیره گلوگاه‌های صنعت کشــور هســتند؛ یعنی هزینه‌های باال‬ ‫موجب می‌شــود از کیفیت کم شــود‪ .‬بله‪ .‬با این اوضاع بلبشو که‬ ‫کســی نمی‌تواند کاری انجام دهد‪ .‬این‌هــا در بحث نمی‌گنجند‪.‬‬ ‫مشــکالت قانون کار و مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌ها حمل‌ونقل‬ ‫بوروکراســی اداری که مــا داریم همه گلوگاه‌هایی هســتند که‬ ‫تولیدکننده را خســته و درمانده می‌کنند و تعدادی تولید را رها‬ ‫می‌سازند‪ .‬مسووالن این مشــکالت را از ما بهتر می‌دانند‪ .‬من یک‬ ‫بار به وزیــری عرض کردم شــما که این قدر به مشــکالت واقف‬ ‫هســتید پس چرا در رفع آن کاری نمی‌کنید؟ چه کسی باید آن را‬ ‫حل کند؟ ما گالیه می‌کنیم شــما هم که دارید گالیه می‌کنید! به‬ ‫نظر می‌رسد مســووالن هم دچار روزمرگی شده‌اند و می‌خواهند‬ ‫امروزشــان را فردا کنند‪ .‬خودشان را در دردسر نمی‌اندازند‪ .‬با این‬ ‫شرایط واقعا چیزی حل نمی‌شود‪.‬‬ ‫در هر حال و با همه مشکالت من می‌گویم اگر همه کارخانه‌ها‬ ‫خدای‌ناکرده تعطیل شــوند من آخرین خواهــم بود؛ چرا که فکر‬ ‫می‌کنم باید ســنگر را حفظ کنــم‪ .‬کارگران کارخانــه من باید‬ ‫احســاس امنیت کنند‪ .‬من مثل پدر خانواده احساس مسوولیت‬ ‫می‌کنم برای همین تا هفتاد ســالگی هر روز به ســر کار می‌آیم و‬ ‫احســاس لذت می‌کنم‪ .‬لذا نگرش من به تولید این‌گونه اســت‪.‬‬ ‫من وظیفه دارم تالش کنم و کاری ندارم سیاســت چه است‪ .‬من‬ ‫وظیفه دارم ســازمان خودم را خوب اداره کنم‪ .‬اگر بتوانم تشکل‬ ‫خود را نیز خوب اداره کنم‪.‬‬ ‫آقای مهندس به ایده‌تان برای تبدیل لوازم فلزی‬ ‫به پالستیکی اشــاره کردید‪ .‬این ایده چگونه به‬ ‫ذهنتان رسید؟‬ ‫من ســال ‪ 1351‬در شــرکت دلتای انگلســتان که در حوزه‬ ‫شــیرآالت ســاختمانی فعال بود دوره کارآموزی حسابداری را‬ ‫می‌گذراندم؛ و آنجا حسابدار صنعتی آن شرکت بودم این شرکت‬ ‫انگلیسی قصد مشارکت با ایرانی‌ها را داشت که یک کارخانه تولید‬ ‫شیرآالت بهداشتی برای اولین بار در ایران راه‌اندازی کنند به من‬ ‫پیشنهاد کار در این شــرکت جدید دادند که من قبول کردم و در‬ ‫این شرکت نو پا کارم را شــروع کردم من تا ساعت ‪ 10‬شب سخت‬ ‫کار می‌کردم و در دو ســال به همه امور مســلط شده بودم‪ .‬یکی از‬ ‫دوســتان که مدیر کارخانه بود روزی به من گفت چرا شما که همه‬ ‫کارها را یاد گرفته‌اید‪ ،‬چرا خودتــان تجارت راه نمی‌اندازید؟ یک‬ ‫ماه بعد از آن به این فکر افتادم و به کار تجارت شخصی روی آوردم‪.‬‬ ‫در کتاب زندگی‌نامه‌ام به این موارد اشاره کردم‪.‬‬ ‫جایگاه صنعت پالســتیک در کشــور را چگونه‬ ‫ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشــکل ما در تولید این است‬ ‫که نوآوری نداریم و بیشــتر کپی می‌کنیم‪ .‬برنامه‌ای برای تحقیق‬ ‫و توســعه در این زمینه نداریم‪ .‬در حال حاضر اغلب نوآوری‌ها در‬ ‫اروپا است‪ .‬ســرمایه‌گذاری‌ها در بخش پالســتیک در این اواخر‬ ‫چــه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی زیاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ماشــین آالت زیادی در ســال‌های اخیر وارد کشور شده است؛ تا‬ ‫جایی که گفته می‌شود چند برابر مورد نیاز است؛ تولیدات داخلی‬ ‫بیشتر از تقاضا شــده و به دلیل مشکالت اقتصادی نمی‌توانند آن‬ ‫را بفروشند؛ و به دالیل ذکر شــده با وجود انبوهی از ماشین‌آالت‬ ‫صنعتی متاســفانه به دلیل نداشــتن قدرت در برابر جنس ارزان‬ ‫چین و ترکیه همچنان ناتوان اســت و ایــن ظرفیت برای داخل‬ ‫کشور زیاد است‪.‬‬ ‫تولیــد پایین و بهره باال هزینه تمام شــده کاال را در کشــور ما‬ ‫افزایش داده است‪ .‬راهکار این مشــکل افزایش تولید و سرشکن‬ ‫کردن هزینه‌های سربار تولید است‪ .‬اگر بازار داخل در حال حاضر‬ ‫قدرت جذب تولیــدات داخلی را ندارد با صــادرات می‌توان این‬ ‫مشــکل را حل کرد‪ .‬تولیــد صنعتی در تیراژ باال به‌صرفه اســت و‬ ‫ایــن موضوع بهبود ارتبــاط و افزایش تعامالت با دیگر کشــورها‬ ‫را می‌طلبــد‪ .‬در حال حاضــر ما بزرگ‌ترین مشــتری خود یعنی‬ ‫عربستان را از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫افغانســتان و عراق هم دیگر خیلی کم با ایــران کار می‌کنند‪.‬‬ ‫بازارهای شمالی کشور مثل تاجیکستان‪ ،‬ازبکستان و قرقیزستان‬ ‫به دلیل نزدیک بودن به چین و دسترســی به قیمت‌های ارزان از‬ ‫دســت رفته اســت ما برای حفظ بازارهای صادراتی‌مان در این‬ ‫شــرایط فعلی مجبوریم اجناس خود را با ضرر بفروشیم‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بازارهــای خوبی در بعضی از کشــورهای آســیای میانه‬ ‫داریم ولی همان‌گونه که گفتم ســودی از صادرات آن نمی‌بریم‪.‬‬ ‫حفظ بازارهــای صادراتی با امید به آینده جز اهداف ماســت‪ .‬راه‬ ‫حل مشــکالت صنعت پالستیک در داشــتن صادرات است‪ .‬لذا‬ ‫باید خیلی ســخت بکوشــیم تا در بازار کشــورهای همسایه را با‬ ‫محصوالت ایرانی پر بکنیم‪.‬‬ ‫صنعت پالســتیک چه ســهمی در اشتغال‌زایی‬ ‫پایدار در کشور دارد؟‬ ‫بــا وجود اینکــه صنعت پالســتیک‪ ،‬پتانســیل باالیی برای‬ ‫اشتغال‌زایی در کشــور دارد‪ ،‬اما متاســفانه در کشور ما سیاست‬ ‫و برنامه‌های راهبردی در این زمینه نیســت کــه بتوانیم از نفت‬ ‫و گازی کــه در مملکت داریم درســت اســتفاده کنیم‪ .‬بر عکس‬ ‫همیشه گران‌ترین نرخ دنیا را داشته‌ایم اگر قیمت صادراتی مواد‬ ‫اولیه پتروشــیمی ایرانــی ‪ 3500‬تومان هر کیلو بــرای چینی یا‬ ‫ترکیه‌ای باشد برعکس به تولیدکنندگان داخلی‌ هر کیلو ‪4500‬‬ ‫تومان فروخته می‌شــود بنابراین دولت باید این‌ها را کنترل کند‬ ‫تا بازار ســیاه تولید نشود‪ .‬ما هیچ زمان نمی‌توانیم از بورس چیزی‬ ‫بخریم و معموال از بازار ســیاه خریداری می‌کنیم‪ .‬در حالت کلی‬ ‫انتظار می‌رود که کشــوری که روی منابع نفــت و گاز قرار گرفته‬ ‫مواد اولیه ارزان‌تری داشــته باشــد‪ .‬اما در کشور ما برعکس است‬ ‫مــواد اولیه به چینی‌ها ‪ 3500‬تومان و بــه ایرانی‌ها ‪ 4500‬تومان‬ ‫فروخته می‌شــود‪ .‬تصور کنید که چینی‌ها با این رقم اگر هم ‪500‬‬ ‫تومان هزینه تولید مواد کنند هزینه تمام‌شده‌شان ‪ 4500‬تومان‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫می‌شــود‪ .‬این در حالی است که هزینه تمام‬ ‫شــده برای تولیدکنندگان داخلی ‪5500‬‬ ‫تومان می‌شود‪ .‬این مســاله را هزاران بار به‬ ‫مســووالن گوشــزد کرده‌ایم ولی اتفاقی‬ ‫نیفتاده اســت‪ .‬شــرکت‌های پتروشیمی‬ ‫حاضر نیســتند با قیمتی کــه به خارجی‌ها‬ ‫می‌فروشند به ما تولیدکنندگان داخلی هم‬ ‫به همان قیمت بفروشند‪.‬‬ ‫به این ترتیب دودش در چشم‬ ‫مصرف کنند داخلی می‌رود‪.‬‬ ‫این روند باعث می‌شــود که قیمت تمام‬ ‫شــده محصول در کشــورمان گران‌تر تمام‬ ‫شــود‪ .‬برای مثال وقتی خریداری به دنبال‬ ‫قیمت لولــه پلی‌اتیلن اســت و قیمت آن را‬ ‫از تولیدکننــدگان داخلی جویا می‌شــود‬ ‫می‌بینــد که قیمت جنس ما از ســازندگان‬ ‫ترکیه گران‌تر اســت؛ در این شــرایط بازار‬ ‫کشورمان از دســت می‌رود‪ .‬از طرفی دیگر‬ ‫با گران‌تر تمام شــدن محصــوالت برخی از‬ ‫تولید‌کنندگان برای جبران هزینه‌های باال‬ ‫با ترفندهایی مواد ضایعاتی داخل پالستیک‬ ‫اضافــه می‌کنند کــه ایــن روش نیز باعث‬ ‫می‌شــود کیفیت محصوالت پایین بیاید و‬ ‫بــه تبع آن نیز بازار داخلــی از حالت رقابتی‬ ‫در بیاید‪ .‬در واقع مسایل به صورت ریشه‌ای‬ ‫حل نمی‌شــود‪ .‬چرا باید آبروی کشــورمان‬ ‫با صــادرات محصول غیراســتاندارد از بین‬ ‫برود؟ یعنــی مي‌خواهم ایــن را بگویم که‬ ‫این‌هــا زنجیروار به هم مربوط هســتند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نظــم همه چیز بــه هم خورده‬ ‫اســت‪ .‬من بعضی اوقات می‌گویم اگر وزیر‬ ‫بودم باید چه کاری انجام می‌دادم‪.‬‬ ‫ما مشــکالت را می‌دانیم ولی‬ ‫اختالفات را چگونه می‌شــود‬ ‫حل کرد؟‬ ‫ما کم همدیگــر را می‌بینیم‪ .‬وقتی دو‬ ‫نفــر همدیگر را می‌بیننــد این یک حالت‬ ‫رو درواســی و اتحاد و همدلــی به وجود‬ ‫مــی‌آورد‪ .‬ما وقتــی انجمن را بــه وجود‬ ‫آوردیم می‌خواستیم محلی داشته باشیم‬ ‫برای اتحــاد‪ ،‬تعامل و اینکــه نیروهایمان‬ ‫را در کنار هم قرار دهیم تا قدرتی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اگر من به عنوان یک واحد صنعت‬ ‫پالستیک شــکایتی از جایی داشته باشم‬ ‫خیلی به حســاب نمی‌آیم ولی اگر از طرف‬ ‫هــزار واحد مراجعه کنیــم در واقع امکان‬ ‫رســیدگی به آن افزایش پیــدا می‌کند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رســد یک مقــدار خودمان به‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫هــم ریخته‌ایــم و همه از همدیگــر ایراد‬ ‫می‌گیریــم‪ .‬تعامل را خوب بلد نیســتیم‪.‬‬ ‫هر کسی می‌خواهد حق خودش را بگیرد‪.‬‬ ‫این‌ها باعث شــده همه تشــکل‌ها در اول‬ ‫تاسیسشــان دچار مشکل شــوند و اعضا‬ ‫دلسرد شــوند‪ .‬نتوانســتیم واقعا هم رای‬ ‫هم دل و هم صدا باشــیم‪ .‬اشتباه تک تک‬ ‫همه ما اســت‪ .‬به هر حال بــا درک نکردن‬ ‫همدیگر نتوانســته‌ایم فضای لطیفی را به‬ ‫وجود بیاوریم‪ .‬این‌ها همه مشــکل است‪.‬‬ ‫ما در صنعت پالســتیک نمی‌توانیم بدون‬ ‫کمک هم مشــکالت را حل کنیم‪ .‬ولی هر‬ ‫کســی تا خودش به مشکلی برنخورده فکر‬ ‫می‌کند تافته جدا بافته است و مشکل برای‬ ‫دیگران اســت‪ .‬این که قدیمی‌ها جدیدها‬ ‫را قبول ندارند‪ ،‬ســنتی‌ها دانشگاهی‌ها را‬ ‫قبول ندارند‪ .‬روابط گسســته شده است‪.‬‬ ‫من واقعا دوستی و اخالق و کمک یاری به‬ ‫همدیگر نمی‌بینم و این خیلی بد است‪.‬‬ ‫کدام دوره انجمــن بهتر بوده‬ ‫است؟‬ ‫انجمن تا به اینجا کارنامه موفقی داشــته‬ ‫است‪.‬حتیدریکدوره‌ایتعیینسهمیهمواد‬ ‫اولیه با انجمن بود و اعضا بک باره زیاد شــدند‬ ‫حتیقراربودصدورمجو ‌زتولید‪،‬تاییدســهم‬ ‫مواد اولیه نیز از طریــق انجمن صورت گیرد‬ ‫می‌خواهم بگویم که انجمن در دوران طالیی‬ ‫نیز بوده اســت‪ .‬دوره‌ای که پتروشــیمی‌ها‬ ‫نمی‌توانستند هر کاری که می‌خواهند انجام‬ ‫دهند‪ .‬انجمنآنزمــانقویبودوهمهحرف‬ ‫ما را قبول می‌کردند‪ .‬ولی وقتی ضعیف شــد‪،‬‬ ‫تخلفنیز زیاد شــد‪ .‬در حال حاضرتشــکلی‬ ‫نیست که رو به روی تخلفات بایستد‪ .‬چرا باید‬ ‫برایخریدمواداولیهبازارسیاهداشتهباشیم؟!‬ ‫یعنــی لیاقت مدیران ایرانی این اســت‬ ‫که همه چیز را در بازار ســیاه بفروشــند؟!‬ ‫مدیران ما خود را ارزشــمند می‌دانند‪ ،‬ولی‬ ‫آیا لیاقتشان این اســت که بعد از ‪ 37‬سال از‬ ‫گذشــت انقالب همه چیز را در بازار ســیاه‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫حرف پایانی دارید؟‬ ‫درمملکتمــاکهمنایععظیمنفــت‪،‬گازو‬ ‫پتروشــیمی داریم صنایع پالستیک می‌تواند‬ ‫اشتغا ‌لزاییباالداشتهباشداگربخواهیممقایسه‌ای‬ ‫بینمیزانهزینهایجادشغلدرصنعتپالستیک‬ ‫درمقابلســایرصنایعداشــتهباشیم‪،‬صنعت‬ ‫پالستیکچاره‌ســازوبی‌بدیلاستمشکلرفع‬ ‫بیکاریکشوردرگروصنعتپالستیکاست‪.‬‬ ‫به نظر من صادرات برای همه‬ ‫تولیدکنندگان الزم است و‬ ‫در این مسیر انجمن باید روی‬ ‫صادرات ارزان راه حل‌هایی‬ ‫پیدا کند‪ .‬چون راه حل‬ ‫مشکالت صنعت پالستیک‬ ‫در داشتن صادرات است‪.‬‬ ‫حداقل در بازارهای اطراف‬ ‫باید تالش کنیم تا حقمان را از‬ ‫بازار بگیریم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫با همه مشکالت من می‌گویم‬ ‫اگر خدای نا کرده همه‬ ‫کارخانه‌ها هم تعطیل شوند‬ ‫من آخرین خواهم بود؛ چرا‬ ‫که فکر می‌کنم باید سنگر‬ ‫را حفظ کنم؛ و کارگران مثل‬ ‫اوالد ما باید احساس امنیت‬ ‫کنند‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫در گفت‌وگو با «مهدی پورقاضی»‪ ،‬عضو هیات مدیــره دوره اول انجمن صنایع‬ ‫همگن پالستیک مطرح شد‬ ‫تامین مواد اولیه و قوانین سلیقه‌ای دو مشکل‬ ‫بزرگ تولیدکنندگان صنعت پالستیک‬ ‫حلمشکالتبیرونیانجمنآسان‌ترازمشکالتداخلیاست‬ ‫در چند سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از مشکالت سر راه تولید گالیه و‬ ‫شکایت دار‌ند‪ .‬تامین مواد اولیه‪ ،‬قوانین سلیقه‌ای‪ ،‬بوروکراسی‌های پیچیده اداری‪ ،‬سود‬ ‫بانکی باال‪ ،‬عوارض‌های سنگین وارداتی و بســیاری دیگر از این موارد از مشکالتی هستند‬ ‫که ایران را به بهشت قوانین مزاحم برای کســب و کار تبدیل کرده است‪ .‬با این وجود برخی از‬ ‫کارشناسان ریشه اصلی این مشکالت را در ســوء مدیریت مدیران چه در بخش دولتی و چه در‬ ‫بخشخصوصیعنوانمی‌کنندومعتقدنداینمشکلدرکنارعدماستفادهازتکنولوژی‌هاینویندو‬ ‫معضل بزرگ صنایع کشور است‪ .‬به باور آنها برطرف شدن این مشکالت در گرو داشتن مدیرانی کارآمد‬ ‫و رایزنیهای قوی و البی‌های انجمن‌هایی اســت که با قدرت پیگیر مطالباتشان هستند‪ .‬بررسی وضعیت‬ ‫صنایع پالستیک در کشور و انتخابات انجمن همگن پالســتیک بهانه گفتگویمان با مهدی پورقاضی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره دوره اول انجمن صنایع همگن پالستیک و مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر شد که در ادامه آن را‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫درچندســالاخیربخشصنعتبــهعنوانیکی‬ ‫از اولویت‌های دولت برای رفع مشــکل بیکاری و‬ ‫همچنین خروج از رکود مطرح بوده اســت‪ .‬به نظر‬ ‫شما دلیل عمده مشکالت بخش صنعتی کشور در‬ ‫چیستوچگونهمی‌توانآنهارابرطرفکرد؟‬ ‫یکیازعمده‌تریندالیلاینمشــکلبــهرقابتینبودنصنایع‬ ‫کشــوربر می‌گردد‪.‬درکشــور مادرحالحاضرصنایعبهدودسته‬ ‫تقسیمشده‌اند‪.‬دســتهاولآن‌هاییکهباروشعلمیو بااستفادهاز‬ ‫تکنولوژی‌هایجدیدومتناســببانیــازبین‌المللیکارمی‌کنندو‬ ‫برخیدیگرباروشسنتی‌تروتکنولوژیقدیمی‌ترمشغولبهفعالیت‬ ‫هســتند‪.‬ایندودروضعیتمشابهیقرارندارند‪.‬درستاستکههر‬ ‫کدامکارمی‌کنندوهردودرآمد‪،‬سود وارزشافزودهتولیدمی‌کنند‬ ‫امابههرحالموقعیتشــانفرقمی‌کند‪.‬زمانیکهبحرانیدراقتصاد‬ ‫به وجود می‌آید مثل بحران‌های سال‪ 2008‬که در دنیا اتفاق افتاد یا‬ ‫بحرانرکودیکهاالندرایراناست‪،‬اختالفدربنگاه‌هاخودرانشان‬ ‫می‌دهد‪.‬یکعدهازبنگاه‌هامی‌روندبهسمتورشکستهشدنوجمع‬ ‫شدنوعده‌ایدیگرمی‌مانندوپایداریمی‌کنندوجلومی‌روند‪.‬این‬ ‫اتفاقیاستکهدردوره‌هایبحرانپیشمی‌آید‪،‬حاالنهفقطدرایران‬ ‫بلکهدرهمهجایدنیا‪.‬یعنیاینگونهنیســتکهبنگاهیکهمتولد‬ ‫شددیگرنابودنشود‪.‬درطولیکسالمیلیون‌هاشرکت ورشکسته‬ ‫می‌شــوندومیلیون‌هاشــرکتدیگرازنومتولدمی‌شــوندوشکل‬ ‫می‌گیرند‪.‬االندرکشــورمااینگونهاست‪.‬نمی‌شودحکمعمومی‬ ‫رابرایصنعتپالســتیکیاصنایعدیگرداد‪.‬درهمهکشورهابرخی‬ ‫شرکت‌هاروبهورشکستگیهستندوبرخیدیگرروبهرشدهستند‪.‬‬ ‫منتهیوضعیتبحرانرکودفعلیباعثشدهاستتفاوتمیاناین‌ها‬ ‫برجستهشــودودیدهشــود‪.‬بههمیندلیلتعدادزیادیازمدیران‬ ‫رامی‌بینیدکهازوضعیتفعلی‌شــانابرازنارضایتیوگلهمی‌کنند‬ ‫ومی‌گویندکهدررکودهســتندوبرخیدیگراینگونهنیست‪.‬البته‬ ‫آنها که کمتر شکایت می‌کنند تعدادشانکماستوبیشترآن‌هایی‬ ‫هستندکهشکایتمی‌کنند‪.‬بهنظرمی‌آیدصنعتمادرجریانبحران‬ ‫اقتصادیکهقرارگرفتهدرحالپوســت‌اندازیاســتوواردمرحله‬ ‫جدید می‌شود‪ .‬در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان‬ ‫تحصیل‌کرده‌ایداریم کهکارشانراخوبشروعکرده‌اندو بهخوبی‬ ‫نیزپیشمی‌برند‪.‬‬ ‫برایاینکهایــنکارادامهپیداکندچهالزاماتیالزم‬ ‫است؟‬ ‫اولاینکهبایدارتباطآنهاراباسرمایه‌گذارانبهترکرد‪ .‬دوماینکه‬ ‫پروژه‌هایشانتجاری‌سازیشــودودرآخراینکهمحصوالتیتولید‬ ‫شودکهبهاستانداردهایجهانینزدیکباشد‪.‬اگراینالزاماترعایت‬ ‫شود برخی از این شرکت‌ها در ســال‌های آینده به صورت برندهای‬ ‫بزرگمی‌توانندنمایندهایراندرکشورهایدیگرباشند‪.‬‬ ‫یعنی می‌شود مشکالت موجود را به نفع پیشرفت‬ ‫صنعتتمامکرد؟‬ ‫پیشازاینکهبخواهمبگویمبهنفعاستیاضررمی‌خواهمبگویم‬ ‫طبیعتاینکاراست‪.‬طبیعتایناستوقتیگلمی‌کاریدآنراآب‬ ‫بدهید‪،‬کوددهیدتابزرگشودوگلدهدوبعدازآنهمطبیعتشاین‬ ‫اســتکهاینگلبریزدوتبدیلبهمیوهشودوبرخیدیگرهمحتی‬ ‫تبدیلبهمیوهنشــود‪.‬بنابرایناگرگلازبیــنرودنبایدبگوییمچه‬ ‫فاجعه‌ایاتفاقافتادهاســتبلکهاینطبیعتگلاست‪.‬صنعتهم‬ ‫همین‌گونهاست‪.‬اگرنتواندخودرابانیازروزتطبیقدهدورشکست‬ ‫می‌شود و به جای آن یک گل دیگری در می‌آید‪ .‬می‌خواهم بگویم نه‬ ‫خوباستنهبد‪.‬یکطبیعتاست‪.‬‬ ‫با این تفاســیر نقش فناوری‌هــای جدید برای‬ ‫ماندگاری یک صنعت بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫اگرروش‌هایمدیریتراجزفناوریبیاوریدبله‪.‬ولیاگرمدیریترا‬ ‫ازحوزهفناوریجداکنیمدراینصورتمدیریت‌هایجدیدومدرندر‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫مقابلمدیریتسنتیقرارمی‌گیرندودرنهایت‬ ‫منابعانسانیومسائلیازاینقبیلمهم‌ترینمشکالتهستند‬ ‫آنهاهســتندکهدوام می‌آورند‪.‬امروزالزاماتی‬ ‫کهبههرطریقهربنگاهیکموبیشباآنهامواجهاست‪.‬‬ ‫وجــودداردکهاگرمدیرانآنهــاراطینکنند‪،‬‬ ‫انجمــن صنایع همگن پالســتیک چگونه‬ ‫دچار مشکل می‌شوند‪ .‬در همه صنایع‪ ،‬بعضی‬ ‫می‌تواند در جهت حل مشکالت کمک کند؟‬ ‫رشــدوبرخیافولمی‌کنند‪.‬مدیرانماعادت‬ ‫انجمندرخصوصمشکالتبیرونیمی‌تواندکمککندتا‬ ‫دارندکهازمالیاتوکارگرگالیهکنند ودرست نمی‌شودحکم‬ ‫خریدمواداولیهبرایبنگاه‌هاآسان‌ترباشد‪.‬وهمین‌طورمسائل‬ ‫عمومیرابرای‬ ‫درهمینوضعیتیکعدهرشدمی‌کنند‪.‬باید صنعتپالستیک مربوطبهمالیاتوتامیناجتماعیسلیقه‌اینباشدوضابطه‌ای‬ ‫بهخودماننگاهکنیم‪.‬مامســیرمدیریترابلد یاصنایعدیگرداد‪ .‬داشتهباشــدبه‌گونه‌ایکهشــرکت‌هاواعضایانجمنکمتر‬ ‫نیستیم‪.‬بخشخصوصیبایدبهمشکالتخود‬ ‫مشکلداشتهباشند‪.‬امادربخشداخلیاعضاخیلیازبرطرف‬ ‫واقفباشدوخودرادورازاشتباهنداند‪.‬الزماست درهمهکشورها‬ ‫کردنمشکالتاستقبالنمی‌کنند‪.‬خیلیازاعضافکرمی‌کنند‬ ‫برخیشرکت‌ها‬ ‫اصولمدیریترایادبگیریم‪.‬مدیریتیکعلمو روبهورشکستگی کهانجمنندارندوآنجاهمان‌جانقطهشــروعمشکلاست‪.‬اما‬ ‫دانشجداییاست‪.‬بایدمدیرانبهجایانتظار‬ ‫کارهای آموزشی توسط انجمن برای شرکت‌ها می‌تواند مفید‬ ‫حمایت‌های دولتی‪ ،‬الزامات مدیریتی و دانش هستندوبرخی‬ ‫واقعشود‪.‬‬ ‫آن را فراگیرند‪ .‬امیدوارم مدیران خوب انجمن دیگرروبهرشد‬ ‫بسیاری ازتولیدکنندگاندربخشپالستیک ازمشکالت‬ ‫ملی به ایــن روش کمک کنند تــا بنگاه‌ها در هستند‪.‬منتهی‬ ‫زیاددرخصوصتامینمواداولیهگالیــهدارند‪.‬بهعنوانفعال‬ ‫وضعیتبحران‬ ‫مدیریتشانارتقایابندودررکوددوامبیاورند‪.‬‬ ‫رکودفعلیباعث بخشصنعتیچگونهمی‌تواناینمشکالترابرطرفکرد؟‬ ‫در حــال حاضــر بزرگ‌ترین‬ ‫بسیاریازشرکت‌هایپتروشیمیعالقهدارندکهبازارمواد‬ ‫مشــکل صنعت پالســتیک شدهاستتفاوت‬ ‫اولیهنوسانداشتهباشد‪.‬برایاینکهآنهاذی‌نفعواقعیایننوسان‬ ‫چیست و چگونه می‌شود آن را میاناین‌ها‬ ‫هستند‪.‬درایننوساناستکهمیتوانندگران‌ترازمعمولمواد‬ ‫برجستهشودو‬ ‫حل کرد؟‬ ‫اولیه‌شان را بفروشند‪ .‬لذا به تازگی طرح‌هایی پیشنهاد شده تا‬ ‫بخشــیازمشــکالتبیرونبنگاهاستو دیدهشود‪.‬‬ ‫براســاسآنمعافیت‌هایمالیاتیصادراتبرایموادپلیمری‬ ‫بخشیدردرون‪.‬بیرونبنگاهمشکالتمربوطبه‬ ‫لغوشود‪.‬یعنیاگرپتروشــیمی‌هانتوانندبازارداخلیراتامین‬ ‫تامینمواداولیهومسائلارتباطباسازمان‌های‬ ‫کنندنتوانندبهراحتیصادراتانجامدهند‪.‬بااینروشنتیجتا‬ ‫دولتیمثلتامیناجتماعی‪،‬مالیات‪،‬داراییواز‬ ‫عالقه پیدا می‌کنند که اول بازار داخــل را تامین کنند‪ .‬در این‬ ‫اینقبیلاستکهمطرحمی‌شود‪.‬ولیدرارتباط‬ ‫صورتامیدواریمیککمیازمشکالتتولیدکنندگانصنعت‬ ‫بامشکالتداخلیمســائلمربوطبهسرمایه‪،‬‬ ‫پالستیککاهشپیداکند‪.‬‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬بهره‌وری نیروی کار‪ ،‬نحوه مدیریت‬ ‫‪17‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سوابقکاریوتحصیلی‌کاندیداهایدورهششــ‬ ‫اسرافیل قنبری ممان‬ ‫‪18‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫باتوجهبهاین‌کهانجمنصنایعهمگنپالســتیکاستان‬ ‫تهرانبهچندقدمیششــمیندورهانتخاباتمجمعنزدیک‬ ‫می‌شود‪ ،‬روابط عمومی انجمن اقدام به نشر سوابق تحصیلی‬ ‫و کاری کاندیدای این دوره مجمع کرده است‪ .‬از این‌رو‪ ،‬سابقه‬ ‫اســرافیلقنبری‪،‬یکیازکاندیدایدورهپیشروبهشرحذیل‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫سوابقتحصیلی‬ ‫مقطعتحصیلیرشتهمحلتحصیل‬ ‫کارشناسیدینیعربیدانشگاهپیامنورواحدشهرری‬ ‫کارشناســیمترجمیزبانانگلیســیدانشــگاهآزادواحد‬ ‫اسالمشهر‬ ‫کاردانیماشینابزاردانشگاهعلموصنعتایران‬ ‫کاردانی قالب ســازی دانشــگاه علمی کاربردی قالبسازان‬ ‫وابستهبهوزارتصنایعومعادن‬ ‫دیپلمطبیعیدبیرستاناتابکیتهران‬ ‫سوابقپژوهشيوفعالیتهایعلمیوعملی‬ ‫نوعپژوهشتوضیحات‬ ‫تألیفکتابروشهایتولیدچوپپالست‬ ‫ساختومهندسیمعکوسانواعماشینآالتپالستیک‬ ‫‪٢‬‬ ‫طراحیوبومیسازیقالبتولیدنایلکسباانتقالتکنولوژیاز‬ ‫شرکتپالکو(ژاپن)‬ ‫طراحیوبومیســازیقالبهایتولیدســهالیــهباانتقال‬ ‫تکنولوژیازشرکتکهنهآلمان‬ ‫طراحیوســاختخطبازیافتلولههایفشارقویباسیستم‬ ‫فیلتراتوماتیک‬ ‫طراحیوساختدستگاهنایلونعریض‪٨‬متری‬ ‫طراحیوساختدستگاههایتولیدنایلونچندالیه‬ ‫طراحی و ساخت ماشــین آالت تولید ایزوگام در شهرستان‬ ‫دلیجان‬ ‫طراحیوساختآسیابهایچکشیوشمشیری‬ ‫طراحیوساختدستگاههایخطبازیافتنایلون‬ ‫‪ABA‬ساختوتولیدتولیدکیسهزبالهسهالیهبهروش‬ ‫ساختوراهاندازیماشینآالتخطبازیافتدرکشورقطر‬ ‫ساختوراهاندازیماشینآالتخطبازیافتدرخرمشهر‬ ‫ساخت و راهاندازی دستگاه تولید فیلتر جهت پرورش ماهی‬ ‫دراراک‬ ‫سنگین‪ shredder‬ساختوراهاندازیآسیابپالستیکاز‬ ‫نوع‬ ‫ساختوراهاندازیاکسترودرگرانولجهتبازیاتپالستیک‬ ‫ساخت و راهاندازی بیش از پانزده خط بازیافت در شهرستان‬ ‫رامشهاصفهان‬ ‫ساختوراهاندازیدستگاهتولیدنایلونعریضدرسلفچگان‬ ‫راهاندازیخطبازیافتشهرستانخرمآباد‬ ‫تعمیروراهاندازیانواعدستگاههایتراش‪،‬فلز‪،‬دریل‬ ‫تعمیر و بازسازی ماشــین آالت گونی بافی شرکت افرابافت‬ ‫قزوین‬ ‫شرکتدرنمایشگاههایبینالمللیآلمان‪،‬چین‪،‬هند‪،‬ترکیه‪،‬‬ ‫ایتالیاواماراتمتحدهعربی‬ ‫شرکتدرنمایشگاههایداخلیایرانپالست‪،‬مشهدپالست‬ ‫واصفهانپالست‬ ‫مشارکتدرپروژه‬ ‫باشرکتآسیماپالستیکقطرجهتپروژهبازیافتپالستیک‬ ‫وتولیدنایلوندردوحه‬ ‫قطر‬ ‫ســوابقاجرائي(بیشاز‪ ٤٠‬ســالتجربهوتالشمستمردر‬ ‫صنعتپالستیک)‬ ‫عنوانفعالیتمحلخدمتتاریخ‬ ‫مدیرعاملشرکتتولیدیهماپالستیک‪١٣٥٨‬تاکنون‬ ‫رئیسهیئتمدیرهشــرکتتعاونیتولیدینصرکوشــای‬ ‫شهریار‪١٣٧٩‬تاکنون‬ ‫عضویتدرانجمنمحلیشهرک‬ ‫غربتهران‬ ‫شهرکغرب‪١٣٧٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫تأسیسشرکتشرکتتولیدیطوفاننمک‪١٣٦٣‬‬ ‫عضوانجمنهمگنپالستیکاستانتهران‬ ‫سهامدارشرکتتولیدیوست‬ ‫پالستهمدان‬ ‫همدان‪١٣٥٤‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫ـــــــــممجمـــعانجمنهمگنپالستیک‬ ‫‪Word,Powerpoint‬تسلطبرنرمافزارهای‪ICDL‬‬ ‫‪-١٣٥٠‬قائممقاممدیرعاملشرکتفارسپالست‪٥٣‬‬ ‫جستجودراینترنت‬ ‫نمایندهفروش(درزمینهمواداولیه‬ ‫زبانانگلیسیصحبتکردن‪،‬خواندنونوشتن‪:‬عالی‬ ‫وماشینآالتپالستیک)‬ ‫زبانآذریصحبتکردن‪،‬خواندنونوشتن‪:‬عالی‬ ‫‪،,MARUBENI,CHORI‬شرکتهایژاپنی‬ ‫‪ SUMITOMO, PLACO, ASAHI,‬زبانعربیصحبتکردن‪،‬خواندن‪:‬خوب‬ ‫پروانههایکسب‬ ‫‪,TAIYO‬‬ ‫عنوانتوضیحات‬ ‫‪CHIMPORT‬آلمان‬ ‫پروانهبهرهبرداریازادارهکلصنایعاستان‬ ‫اتریش‪PCD‬شرکت‬ ‫آذربایجان شــرقی جهت تولید نایلون نایلکس سلفون با‬ ‫ایتالیا‪FLENER‬‬ ‫ظرفیت‪٢٥٠٠‬تن‬ ‫هندوستان‪Kabra،PolyBlend‬‬ ‫تایــوان (گیربکس‪ ،‬ســیلندر و مارپیــج)‪ NunYun‬و مجوزادارهکلصنایعاســتانتهــرانجهتتولیدنایلون‬ ‫نایلکسسلفونباظرفیت‪٣٠٠‬تن‬ ‫‪SunLung‬‬ ‫کارت شناســایی از وزارت صنایــع اســتان تهران‬ ‫چین‪FLY‬و‪BiMetal‬‬ ‫جهت ســاخت و تولید ماشــین آالت پالســتیک‪،‬‬ ‫‪٥٨-١٣٥٤‬‬ ‫دســتگاه دوخت‪ ،‬اکســترودر نایلــون و نایلکس‪،‬‬ ‫عضواتحادیهماشینسازانوفلزتراشانتهران‪١٣٧٤‬تاکنون‬ ‫پرس مالمین‬ ‫عضوماشینسازانوزارتصنایعاستانتهران‪١٣٧٤‬تاکنون‬ ‫پروانهکسبماشینســازوفلزتراشتهرانجهتساخت‬ ‫عضواتاقبازرگانیاستانتهران‪١٣٥٤‬تاکنون‬ ‫قطعاتصنعتی‬ ‫عضوصنایعاستانالبرز‪١٣٧٤‬تاکنون‬ ‫عضواتاقبازرگانیاستانآذربایجانشرقی‪١٣٥٨‬تاکنون سوابقسیاسیوفرهنگی‬ ‫موســسانجمنیاریرزمندگانانقالباسالمیسالهای‬ ‫عضوصنایعاستانآذربایجانشرقی‪١٣٥٨‬تاکنون‬ ‫اولیهانقالباسالمی‬ ‫عضوجامعهمهندسینقالبسازتهران‪١٣٨١‬تاکنون‬ ‫مشارکتفعالدرپیروزیانقالباسالمی‬ ‫عضوگروهتجاریایرانوعربستان‬ ‫تولیدنایلونهایعریضکشاورزیجهتپشتیبانیارتش‬ ‫عضوتعاونیپالستیکسازاناستانتهران‬ ‫جمهوریاسالمیارسالبهجبهههایجنگ‬ ‫عضوشورایپالستیکبازارتهرانبعدازپیروزیانقالب‬ ‫تولید نایلونهــای کشــاورزی جهت تعاونیهــای جهاد‬ ‫آشنائیوتخصص‬ ‫کشاورزی‬ ‫عنوانمیزانتسلط‪/‬توضیحات‬ ‫فعالیت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسالمی به‬ ‫بازرگانیخارجی‬ ‫عنوانرییسستادانتخابات‬ ‫حسابداریبازرگانی‬ ‫مهندس قنبری (نماینده شهرســتان میانه در دوره های‬ ‫امورگمرکی‬ ‫چهارموپنجم)‬ ‫حملونقل‬ ‫دورسومتاششم‬ ‫بیمه‬ ‫‪٥‬‬ ‫آشناییکامل‬ ‫رییسســتادانتخاباتریاســتجمهوریآقایناطقنوری‬ ‫‪٤‬‬ ‫شهرستانمیانه‬ ‫آشناییکامل(‪)Incoterm‬قانونتجارتبینالملل‬ ‫رییس ستاد انتخابات مجلس شورای اسالمی خانم دکتر‬ ‫تراشکاری‬ ‫اکرمقنبریحوزهشهریار‬ ‫فرزکاری‬ ‫رییس ستاد انتخابات مجلس شــورای اسالمی مهندس‬ ‫جوشکاری‬ ‫قنبریحوزهرباطکریم‬ ‫کارشناس‬ ‫رییسستادانتخاباتمجلسشورایاسالمیدکترقنبری‬ ‫تولیدفیلمپلیاتیلن(سنگینوسبک)کارشناس‬ ‫دورههشتمونهم‪،‬شهرستانمیانه‬ ‫ماشینآالتچاپوبستهبندیکارشناس‬ ‫‪19‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سوابقکاریوتحصیلی‌کاندیداهایدورهششــ‬ ‫علیرضا ترک‬ ‫‪20‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سوابق تحصیلی و کاری ‪ ۱۶‬آذر ‪۱۳۹۵‬‬ ‫باتوجهبهاین‌کهانجمنصنایعهمگنپالســتیکاســتان‬ ‫تهران به چنــد قدمی ششــمین دوره انتخابــات مجمع‬ ‫نزدیک می‌شــود‪ ،‬روابط عمومی انجمن اقدام به نشر سوابق‬ ‫تحصیلــی و کاری کاندیدای این دوره مجمع کرده اســت‪.‬‬ ‫از این‌رو‪ ،‬ســوابق گوناگون علیرضا ترک‪ ،‬یکی از کاندیدای‬ ‫دوره پیش رو به شرح ذیل می‌آید‪.‬‬ ‫ب) خالصه سوابق حرفه ای‬ ‫موســس و مدیرعامل شــرکت تولیدی پایدار پلیمر اوژن‬ ‫‪ 1393‬تاکنون‬ ‫قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت تولیدی‬ ‫فجر پالستیک ‪ 1387‬تا ‪1393‬‬ ‫عضو کمیســیون فنی و نایب رییس کمیســیون آموزش‬ ‫انجمن ملی پالستیک ایران‬ ‫عضو کمیســیون فنی و کمیســیون بازرگانی و اقتصادی‬ ‫انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫رییس برنامه ریزی اســتراتژیک شرکت امداد خودرو ایران‬ ‫‪ 1386‬تا ‪1387‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شــرکت کاالی کودک مولود ‪ 1383‬تا‬ ‫‪1385‬‬ ‫مشاور تعالی سازمانی شرکت مجتمع فوالد خراسان ‪1387‬‬ ‫تا ‪1392‬‬ ‫ارزیاب و ارزیاب ارشــد جایزه ملی تعالی ســازمانی از سال‬ ‫‪ 1382‬تا کنون‬ ‫ارزیاب ارشد در ارزیابی شــرکتهای تحت پوشش سازمان‬ ‫گسترش در سالهای متوالی‬ ‫مشــاور تایید صالحیت شده سازمان اســتاندارد در زمینه‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫سر ممیز ثبت شده ‪ISO9001:2000‬با سابقه همکاری با‬ ‫شرکت‪URS‬انگلستان در فاصله سالهای ‪82‬تا‪84‬‬ ‫ممیــز ‪ ISO/TS16949:2002‬بــا ســابقه همکاری با‬ ‫شرکت ‪URS‬انگلستان در فاصله سالهای ‪82‬تا‪84‬‬ ‫مشــاور و مــدرس دوره های تعــال ســازمانی ‪،‬مدیریت‬ ‫استراتژیک ‪ ،‬سیستم های مدیریت کیفیت و سرممیز ثبت‬ ‫شده ‪ISO‬‬ ‫سابقه ارزیابی بیش از ‪ 50‬سازمان بزرگ و متوسط کشور در‬ ‫فاصله سالهای ‪ 1382‬تا کنون به عنوان ارزیاب ارشد جایزه و‬ ‫ارزیابی های دوستانه نظیر مپنا و شرکت های تابعه ‪ ،‬ساپکو ‪،‬‬ ‫فوالد خوزستان ‪ ،‬گمرک ایران ‪ ،‬سازمان امور مالیاتی ‪ ،‬شاتل‬ ‫‪ ،‬ایدم ‪ ،‬پتروشیمی خراسان ‪ ،‬پتروشیمی شیراز ‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫اصفهان ‪ ،‬سایپا و دهها شرکت دیگر‬ ‫ج) سوابق آموزشی‬ ‫ســابقه حضور در حدود ‪ 27‬دوره آموزشــی با حدود ‪450‬‬ ‫ســاعت آموزش مرتبط بــا موضوعات مدیریــت کیفیت ‪،‬‬ ‫اســتراتژیکوتعالیسازمانیو‪...‬کهبهدلیلتعدددورههااز‬ ‫معرفی آنها خودداری می گردد‪.‬‬ ‫د) سوابق تالیف‬ ‫ترجمه و تالیف یــک مورد مطالعه موردی جهت تدریس در‬ ‫دوره های تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی‪.‬‬ ‫ه) خالصه سوابق تخصصی‬ ‫مدیر پروژه تغییر ســاختار شــرکت الکتریک ایران رشت‬ ‫شامل زیر پروژه های زیر ‪:‬‬ ‫تدوین برنامه راهبردی توسعه و استراتژیهای کالن شرکت‬ ‫تدوین طــرح تغییر ســاختار و پروژه انتقــال ( طراحی ‪8‬‬ ‫کارخانه جدید )‬ ‫نیاز سنجی آموزشی و تدوین طرح آموزشی ساختار جدید‬ ‫تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مالی پروژه‬ ‫تدوین سیستم پاداش افزایش تولید و بهره وری‬ ‫طراحی و اجرای پروژه تخصیص شــامل نیروی انســانی‪،‬‬ ‫ماشین آالت ‪ ،‬قالبها و ابزارها و مدارک فنی‬ ‫تهیه و تدوین طــرح توجیهی اصالح ســاختار گروه ملی(‬ ‫کفش ملی )‬ ‫طراحی سیســتم پاداش افزایش تولید و بهره وری شرکت‬ ‫صنایع قالبسازی تکوین‬ ‫طراحــی و تدوین طــرح توجیهی فنی ‪ ،‬اقتصــادی و مالی‬ ‫مجتمع شمش فوالد خزر‬ ‫استقرار پروژه ‪ ISO9001 : 2000‬در شرکتهای‬ ‫گــروه ملی صنعتی فــوالد ایــران ‪ /‬لعاب مشــهد ‪ /‬نیکان‬ ‫پالستیک‪ /‬فجر پالســتیک ‪ /‬موسسه مالی و اعتباری جهاد‬ ‫تحقیقات‪ /‬مسکن سازان شرق ‪ /‬شیمیایی االرنگ ‪ /‬خدمات‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪w‬‬ ‫ـــــــــممجمـــعانجمنهمگنپالستیک‬ ‫فنی و مهندســی کانی مس ‪ /‬لوله و پروفیل افشــان اراک ‪/‬‬ ‫حنیفارم ‪ /‬قطعات خودرو بادپا آسیا ‪ /‬و ‪....‬‬ ‫اســتقرار پروژه ‪SAPCO/, 2002: ISO/TS16949‬‬ ‫‪ QS9000‬در شرکتهای ‪:‬‬ ‫فجرپالســتیک‪/‬نیکانپالستیک‪/‬صمیمبهراد‪/‬الکتریک‬ ‫خودرو شرق ‪ /‬قطعات خودرو بادپا آسیا ‪ /‬و‪....‬‬ ‫مدیر پروژه اســتقرار نظام جامع برنامــه ریزی و مدیریت‬ ‫استراتژیک در شرکت امداد خودرو ایران‬ ‫مدیــر پروژه طراحــی نظــام مدیریت فرآیند براســاس‬ ‫چارچوب ‪APQC‬در شرکت امداد خودرو ایران‬ ‫مدیرپروژهبرنامهریزیاســتراتژیکوطراحینظامجاری‬ ‫سازی اســتراتژیها با رویکرد ‪ BSC‬در شرکت مهندسین‬ ‫مشاور ساحل ( از موسسات قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )‬ ‫مدیر پروژه تدوین اظهارنامه و اســتقرار نظام خود اریابی‬ ‫براســاس مدل ‪ EFQM‬در موسســه مشــاور ساحل (‬ ‫از موسســات قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا ) ســالهای‬ ‫‪82،88‬و‪92‬‬ ‫مدیر پروژه تدوین اظهارنامه (ســطح تندیس ) و استقرار‬ ‫نظام خودارزیابی براساس مدل ‪ EFQM‬در شرکت امداد‬ ‫خودرو ایران‬ ‫مشــاوردرپروژهتدویناظهارنامه(سطحتندیس)واستقرار‬ ‫نظامخودارزیابیبراساسمدل‪EFQM‬درگروهمپنا‬ ‫مدیر پروژه تدوین اظهارنامه (ســطح تقدیر ) و استقرار نظام‬ ‫خودارزیابی براســاس مدل ‪ EFQM‬درشرکت اروند گاما‬ ‫خودرو‪87‬‬ ‫مدیر پروژه تدوین اظهارنامه (ســطح تقدیر ) و استقرار نظام‬ ‫خودارزیابیبراساسمدل‪EFQM‬درشرکتگدازقطعه‪87‬‬ ‫مدیر پروژه تدوین اظهارنامه (ســطح تندیس ) و استقرار‬ ‫نظام خودارزیابی درشــرکت مجتمع فوالد خراســان در‬ ‫فاصله ســالهای ‪ 1387‬تا ‪ ،1392‬با ســابقه ‪ 5‬سال متوالی‬ ‫همکاری بــه عنوان مشــاور پــروژه از مرحلــه دریافت‬ ‫گواهینامه تا جایزه در سالهای سطح تندیس بلورین و اخذ‬ ‫تندیس بلورین جایزه ملی در سال ‪1391‬‬ ‫مشاور در پیاده سازی و استقرار نظام خودارزیابی ( براساس‬ ‫مدل ‪ ) EFQM‬در شرکتهای ‪:‬‬ ‫صنام الکتریک ‪ /‬نیرو محرکه‪ /‬گــروه مپنا ( مدیریت پروژه‬ ‫های نیروگاهی ایران ) ‪ /‬شــرکت ملی پخش فرآورده های‬ ‫نفتی ایران ‪ /‬سر بی خزان‬ ‫آمــوزش دوره هــای مختلــف مدل ‪ EFQM‬شــامل (‬ ‫دوره های آشــنایی ‪ ،‬خودارزیابی ‪ ،‬تربیــت اریاب و تدوین‬ ‫اظهارنامه) در شرکتهای ‪:‬‬ ‫گروهمپنا‪/‬شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایران‪/‬امداد‬ ‫خودروایران‪/‬ســایپاپیستون‪/‬مکو‪/‬نصبنیرو‪/‬سروبیخزان‬ ‫‪/‬مجتمعفوالدخراســان‪/‬گدازقطعهکیا‪/‬مهندسینمشاور‬ ‫ساحل‪/‬شرکتشهرکهایصنعتیشیراز‪،‬قم‪،‬کرمانو‪....‬‬ ‫ارزیابی براساس مدل ‪ EFQM‬مطابق جدول زیر ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام شرکت‬ ‫نوع ارزیابی‬ ‫کارفرمای ارزیابی‬ ‫نقش‬ ‫‪1‬‬ ‫سایپا‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب‬ ‫پاکشو‬ ‫جایزه ‪ -‬تقدیر نامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب‬ ‫سیمان اردبیل‬ ‫جایزه ‪ -‬تقدیر نامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب‬ ‫تراکتورسازی تبریز‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب‬ ‫پتروشیمی اصفهان‬ ‫جایزه ‪ -‬تقدیر نامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب‬ ‫کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب‬ ‫مجتمع صنعتی فوالد اسفراین‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب‬ ‫توسعه صادرات صنعتی‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب‬ ‫مکو‬ ‫پرسشنامه ‪ 50‬سوالی‬ ‫گروه مپنا‬ ‫ارزیاب‬ ‫پرتو‬ ‫پرسشنامه ‪ 50‬سوالی‬ ‫گروه مپنا‬ ‫ارزیاب‬ ‫توسعه ‪2‬‬ ‫پرسشنامه ‪ 50‬سوالی‬ ‫گروه مپنا‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪12‬‬ ‫نصب نیرو‬ ‫پرسشنامه ‪ 50‬سوالی‬ ‫گروه مپنا‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ماشین سازی پارس‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪14‬‬ ‫مواد مغناطیسی تابان‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندسی سطح‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪16‬‬ ‫پژوهش و مهندسی جوش ایران‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪17‬‬ ‫لوله گستر اسفراین‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪18‬‬ ‫صنایع کشتی سازی اروندان‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سوابقکاریوتحصیلی‌کاندیداهایدورهششــ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪19‬‬ ‫جمکو‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫‪20‬‬ ‫ماشین سازی لرستان‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪21‬‬ ‫حریر خوزستان‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪22‬‬ ‫امداد خودرو ایران‬ ‫جایزه ‪ -‬تقدیر نامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪23‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫جایزه ‪ -‬تقدیر نامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪24‬‬ ‫لطیف‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪25‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪26‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪27‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪28‬‬ ‫صنایع آموزشی ایران‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪29‬‬ ‫مجتمع فوالد خراسان‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪30‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪31‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی شهر تهران‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪32‬‬ ‫شرکت ایدم‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪33‬‬ ‫صنایع ریلی ایران خودرو (ایرکو)‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪34‬‬ ‫پاالیشگاه آبادان‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪35‬‬ ‫نیروگاه برق شهید منتظر قائم‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪36‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪37‬‬ ‫گمرک ایران‬ ‫جایزه ‪ -‬گواهینامه‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪38‬‬ ‫رایان سایپا‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪39‬‬ ‫شرکت گسترش کارآفرینی‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪40‬‬ ‫شرکت توسعه نفت و گاز سرو‬ ‫پرسشنامه ‪ 90‬سوالی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪41‬‬ ‫شرکت نوسازی صنایع ایران‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪42‬‬ ‫شرکت توربین سازی مپنا (توگا)‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪43‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪44‬‬ ‫شرکت شاتل‬ ‫جایزه ‪ -‬تقدیر نامه‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪45‬‬ ‫شرکت مپنا مادر‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪46‬‬ ‫شرکت بیمه ایران‬ ‫جایزه ‪ -‬تندیس‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫ارزیاب ارشد‬ ‫‪47‬‬ ‫شرکت ساپکو‬ ‫شبیه سازی جایزه‬ ‫شرکت ساپکو ‪ -‬ارزیابی دوستانه‬ ‫ارزیاب‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫ـــــــــممجمـــعانجمنهمگنپالستیک‬ ‫علیرضا خلیلی‬ ‫با توجه به این‌که انجمن صنایع همگن پالســتیک استان‬ ‫تهران بــه چند قدمــی ششــمین دوره انتخابات مجمع‬ ‫نزدیک می‌شود‪ ،‬روابط عمومی انجمن اقدام به نشر سوابق‬ ‫تحصیلی و کاری کاندیدای این دوره مجمع کرده است‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬سابقه علیرضا خلیلی‪ ،‬یکی از کاندیدای دوره پیش‬ ‫رو به شرح ذیل می‌آید‪.‬‬ ‫تحصيالت ‪ :‬كارشناسى مهندسى مواد‪ ،‬متالورژى صنعتى‬ ‫‪ ١٣٧٩‬تا ‪١٣٨٤‬‬ ‫دورههاىآموزشىازقبيلمديريتمنابعانسانى‪،‬بازرگانى‬ ‫و فــروش‪ ،‬مديريت بحران‪ ،‬دوره هاى تخصصى بازرســى‬ ‫جوش‪ ،‬دوره هاى قالبسازى و ريخته گرى الياژهاى خاص‬ ‫فلزى و ‪...‬‬ ‫سوابق عملكردى‪:‬‬ ‫شركتتوليدىگرانولرباط(شمارهعضويتهمگن‪:)٣٩٤‬‬ ‫• مدير توليد از سال ‪ ١٣٨٣‬تا ‪١٣٨٦‬‬ ‫• مدير عامل از سال ‪ ١٣٩٢‬تا امروز‬ ‫شركت تجهيزات پزشكى سامسونگ مديكال كره جنوبى‬ ‫• مشاور ‪ ١٣٨١‬تا ‪١٣٨٦‬‬ ‫• مديركارخانه(راهاندازىاولينخطوطتوليدكنســولهاى‬ ‫بيمارستانى‪،‬كنسولهاىاتاقعملوتجهيزاتوابسته)‪١٣٨٦‬‬ ‫• مميزى دريافت استاندارد ‪9001:2000 iso‬‬ ‫• مميزى دريافت استاندارد ‪13485 iso‬‬ ‫موسسه چاپ و طرح رهام‬ ‫• تاسيس و راه اندازى ‪ ١٣٨٠‬تا امروز‬ ‫ تجربه ى حدود ‪ ١٢‬ســال در سمت مشاور و مشاور ارشد‬‫ارزيابى بازار‪ ،‬بازرگانى فروش ‪ ،‬مديريت برنامه ريزى توليد‬ ‫‪ ،‬منابع انســانى‪ ،‬مديريت ارتباط با مشتريان( ‪،)C.R.M‬‬ ‫ســر مميزى اســتاندارد ايزو‪ ،‬تبليغــات‪ ،‬مديريت فنى و‬ ‫خدمات ‪ ،‬مديريت انبار و ايجاد اتوماسيون هاى سازمانى و‬ ‫‪ ...‬در بيش از ‪ ٣٠‬شــركت و موسسه داخلى و خارجى موفق‬ ‫كه همچنان در حال كار و رونق ميباشند‪.‬‬ ‫اهداف كوتاه مدت‪:‬‬ ‫• تالش براى جذب حداكثرى اعضا و افزودن بر تعداد‬ ‫• ايجاد يك تريبون براى شــفاف ســازى و اعالم گزارش‬ ‫عملكرد انجمن بصورت هفتگى‬ ‫ميان مدت و بلند مدت‪:‬‬ ‫• ايجاد كميســيونهاى تخصصى در جهت شناخت و رفع‬ ‫مشكالت اعضا‬ ‫• ايجاد دوره هاى اموزشــى شامل مديريت منابع انسانى‪،‬‬ ‫مديريت و بازاريابى فروش و بهينه سازى توليد ‪.‬‬ ‫• تعامل با دارايى و تالش براى ســاماندهى بهينه وضعيت‬ ‫دريافــت مالياتها و اصالح درصد ســود توليد كننده هاى‬ ‫صنايع پالســتيك در كتــاب مالياتها با توجــه به حضور‬ ‫واسطه ها در بازار ‪.‬‬ ‫• ايجاد هسته اعتبارى نزد سيســتم بانكى جهت اعطاى‬ ‫تسهيالت به اعضا‬ ‫• تشــكيل كميته هاى حمايتى جهــت راه اندازى مجدد‬ ‫واحدهاى فاقد فعاليت‬ ‫• تعامل با رسانه هاى اجتماعى براى اطالع رسانى صحيح‬ ‫در خصوص محصوالت توليدى اعضا به مردم‬ ‫• تعامل بــا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجــارت و تالش براى‬ ‫تامين بهينه مواد اوليه از پتروشيمى ها براى اعضا و تسهيل‬ ‫مراحل صــادرات محصول و واردات ماشــين االت و مواد‬ ‫اوليه‪.‬‬ ‫• برگزارىنمايشــگاههاىتخصصىداخلىوايجادامكان‬ ‫براى اعزام گروههاى صنفى به نمايشگاههاى خارجى‬ ‫‪23‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫سیدحسین رضوی‌نیا‬ ‫مدیرعامل کارخانه پالستیك رضوی‬ ‫برای ورود افراد تحصیلکرده به‬ ‫انجمن رقابت کنیم‬ ‫‪24‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫همزمان با برگزاری ششــمین دوره انتخابات انجمن همگن پالستیک‬ ‫ذکر چند نکته برای انتخاب هیات مدیره ضروری به نظر می‌رســد‪ .‬یکی از‬ ‫مهمترین نکات مورد توجه برای تکمیل هیات مدیره‌ای پویا‪ ‌،‬فعال‪ ،‬با انگیزه‬ ‫وکاردانانتخــابافرادیتحصیلکرده وجواناســت‪.‬ایننکتهازآنلحاظ‬ ‫حایز اهمیت است که جهان‪ ،‬هر روزه به سمت استفادهبیشتراز فناوري‌های‬ ‫جدید و اســتفاده از علم روز پیش می رود و همین مســاله لــزوم توجه به‬ ‫افرادی کاردان و با اطالع از علم روز را ضروری می‌سازد‪ .‬به نظر می‌رسد برای‬ ‫گزینش نیروی کارآمد باید از افرادی بهره‌مند شد که دارای تحصیالت عالی‬ ‫و حداقل کارشــناس ارشد باشند‪ .‬دنیای امروز دنیای علم است و به طبع آن‬ ‫افرادی که دارای ســواد باال نباشــند نه تنها نمی‌توانند کمکی به پیش‌برد‬ ‫اهداف حرفه خود کنند بلکه در برطرف کردن مشکالت مربوط به کارشان‬ ‫نیز ناتوان هســتند‪ .‬اگر عضو هیــات مدیره به هر طریــق نتواند از حداقل‬ ‫علم روز دنیا از جمله آشــنایی با کامپیوتروسیســتم‌هایحداقلی فناوری‬ ‫در جهان برخوردار باشــد‪ ،‬دیگر انتظار موفقیت انتظاری بیهوده است‪ .‬اما‬ ‫نکته‌ای دیگر که الزمه انتخاب هیات مدیره کارآمد اســت‪ ،‬حضور چند فرد‬ ‫با تجربه و در عین حال باسواد در بین اعضا است‪ .‬چرا که حضور افراد کاردان‬ ‫و تحصیلکرده موجب می‌شود که اختالفات به حداقل برسد‪ .‬در فضایی که‬ ‫علم و دانش و تخصص حرف اول را بزند بدون شــک پیش‌برد اهداف نیز به‬ ‫راحتی صورت می‌گیرد‪ .‬در حال حاضر ما مهندســان تحصیلکرده زیادی‬ ‫در حوزه صنعت پالســتیک داریم که بهتر است از حضور آنها بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫باید به جوانان فرصت دهیم و برای ورود افراد تحصیلکرده به انجمن کورس‬ ‫بگذاریم‪ .‬البته آنچه مشــخص اســت اعضای انجمن در دوره‌های قبل نیز‬ ‫تمامی تالش خود را انجام داده‌اند در حــال حاضر نیز افرادی حضور دارند‬ ‫که انصافا حضورشان باعث دلگرمی اعضا اســت‪ .‬اما در کنار آن هم افرادی‬ ‫که فرصت کافی برای حضور همیشگی و دلسوزانه در فضای انجمن ندارند‬ ‫نیز بهتر است ضمن اعالم مشــکالت خود از حضور در هیات مدیره انصراف‬ ‫دهند‪ .‬چرا که انجمن در حال حاضر نیاز به همدلی‪ ،‬وفاق و افرادی ســالم و‬ ‫کارآمد دارند که خدمت‌رسانی را در اولویت کار خود قرار دادند‪ .‬در این دوره‬ ‫آنچه ضروری به نظر می‌رسد دوری از جوسازی و برخوردهای غیرصادقانه‬ ‫است‪.‬همانگونهکهدرابتداهمبهآناشارهشدآنچهضروریبهنظرمیرسد‬ ‫حضور افرادی تحصیلکرده اســت که دلسوزانه به دنبال احقاق حق صنعت‬ ‫پالستیک ایران باشند‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬
‫سید محمد حسین لواسانی‬ ‫فقدان فرهنگ‪ ،‬گریبان‌گیر صنعت‬ ‫وقتی همه خوابیم‬ ‫آنچه در کنار سایر مشکالت و شاید هم مقدم بر تمامی موضوعات‪ ،‬حتی چیزی از جنس حمایت‬ ‫دولت و پرداخت مالیات و ســود باالی وام‌های بانکی‪ ،‬جملگــی صنعت‌گران برآن اجماع دارند‪،‬‬ ‫فقدان کنش‌های درست فرهنگی و انســانی از جانب برخی صنعت‌گران در حوزه‌های گوناگون‬ ‫صنعتی‌ست‪ .‬تا جایی که برخی معتقدند در حوزه صنعت و توانمندی جوانان‌مان‪ ،‬همه چیز خوب‬ ‫است و تنها مانده سالم‌ســازی فرهنگ رفتاری‌مان‪.‬به گزارش نشریه صنایع همگن پالستیک‪،‬‬ ‫گرچه سوز تند آن روز خبر از برف روز قبلش می‌داد‪ ،‬اما برعکس آن روز برفی‪ ،‬جمعه شانزدهمین‬ ‫نمایشــگاه بین‌المللی لوازم خانگی‪ ،‬خود را پر از جمعیتی می‌دید که به تماشا و خرید تجهیزات و‬ ‫کاالی خانگی از حال و آشیزخانه تا چوبی و پالســتیکی آمده بودند‪ .‬به همین بهانه ما نیز فرصت‬ ‫غنیمت شمردیم تا بعد از رصد کلی نمایشــگاه‪ ،‬سری هم به برخی شرکت‌های فعال پالستیکی‬ ‫حاضر در این آوردگاه صنعتی بزنیم‪ .‬گرچه غرفه هر یک از آن‌ها آمد و شــد مهمانان و خریداران‬ ‫ریز و درشــت بســیاری را به خود می‌دید‪ ،‬اما با این حال هرگونه که بود موفق به اخذ گفت‌وگو با‬ ‫تنی‌چند از آنان شدیم‪ .‬آنچنان که برخی از پزشکان مشکل اصلی جامعه و علم پزشکی ایران را در‬ ‫«اخالق» می‌بینند‪ ،‬شاید باورش ســخت و البته تامل برانگیز باشد که صنعت‌گران‪ ،‬جدی‌ترین‬ ‫معضل حوزه صنعت کشور را در «فرهنگ» جستجو می‌کنند‪ .‬آنچنان که از آرای ایشان برمی‌آید‪،‬‬ ‫بسیاری از مشکالت ما نه از ایده و خالقیت و حتی عقب‌ماندگی از علم روز‪ ،‬که نشات گرفته از نبود‬ ‫فرهنگ همگرایی و خوش‌وعدگی اســت‪ .‬و البته موضوعات دیگری از این دست که خواندن این‬ ‫سطوح را خالی از لطف نمی‌گذارد‪ .‬موضوعاتی چون بررسی رقبای ترکی و چینی‪ ،‬ارزیابی کاالی‬ ‫پالستیکی داخلی و خارجی و «دل»‌هایی که صاف نیست‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫من مدتی قبل‬ ‫برای بازدید‬ ‫به نمایشگاه‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫فرانکفورت آلمان‬ ‫رفتم که یکی‬ ‫از معتبرترین‬ ‫نمایشگاه‌های‬ ‫این حوزه‬ ‫شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫در آن‌جا‪ ،‬نکته‬ ‫بسیار مهمی که‬ ‫به چشم می‌خورد‬ ‫این بود که ما‬ ‫از لحاظ کیفی‬ ‫فاصله چندانی‬ ‫با تولیدات‬ ‫خارجی نداریم‬ ‫اما آن‌چه آن‌ها‬ ‫دارند و ما از آن‬ ‫بی‌بهره هستیم‪،‬‬ ‫برندسازی است‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تولید و مشکلی به نام نیروی انسانی‬ ‫«مســئله صادرات بســیار‬ ‫پیچیده اســت‪ .‬بــه هرحال باید‬ ‫در قیمــت و کیفیت رقابت کنیم‬ ‫و همچنین مســئله انتقال پول‬ ‫هم مطرح اســت که متاســفانه‬ ‫کشــور ما دچار مشــکالتی در‬ ‫این زمینه اســت‪ ».‬ایــن را فرید‬ ‫فاطمــیمدیرعامــلشــرکت‬ ‫همــارا می‌گوید‪ .‬او کــه یکی از‬ ‫تولیــد کننــدگان محصوالت‬ ‫لوازم خانگی به‌شــمار می‌رود تا‬ ‫حدودی در حوزه تولید قطعات خــودرو نیز فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار نشــریه صنایع‬ ‫همگن پالســتیک به مشــکالت موجود در تولیدات‬ ‫داخلی و بررسی کیفی شــانزدهیمن دوره نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی لوازم خانگی پرداخته است‪.‬‬ ‫این فعــال عرصه پالســتیک‪ ،‬درمــورد ارزیابی‬ ‫خــود از شــانزدهمین دوره نمایشــگاه بین‌المللی‬ ‫لوازم خانگی که اوایل آذر ماه برگزار شــد‪ ،‬این چنین‬ ‫توضیــح می‌دهد‪« :‬ابتدا باید به این نکته اشــاره کنم‬ ‫که ســومین دور ‌ه حضور ما در این نمایشگاه بود‪ ،‬چرا‬ ‫که پیــش از آن در حوزه خــودرو فعالیت می‌کردیم‪.‬‬ ‫اما با مشکالتی که به علت ســوءمدیریت و تحریم‌ها‬ ‫در ســال‌های ‪ 90- 91‬برای صنعت خودروســازی‬ ‫کشــور به‌وجود آمد‪ ،‬تصمیم گرفتیم وارد حوزه لوازم‬ ‫خانگیشــویم؛بنابراینشایدســهدورهحضوربرای‬ ‫ارزیابی نمایشگاه کافی نباشــد‪ .‬اما اگر صرفا بخواهم‬ ‫این دوره را با دو دوره قبل مقایسه کنم‪ ،‬باید بگویم که‬ ‫این دوره نســبت به دوره‌های قبل پیشرفت داشته و‬ ‫حتی شرکت کنندگان بیشــتری در این دوره حضور‬ ‫داشتند‪ .‬هرچند امســال به واسطه برف سنگینی که‬ ‫در نخستین روز نمایشگاه بارید‪ ،‬تا حدود زیادی مانع‬ ‫از حضور کافی و مناسب بازدیدکنندگان شده بود‪».‬‬ ‫او دربــاره هدف خود از شــرکت در نمایشــگاه‬ ‫یادشده و البته موارد مشــابه آن با بیان این‌که هدف‬ ‫ما برای شــرکت در چنین برنامه‌هایــی صرفا جذب‬ ‫مشــتری‌های خارجی اســت‪ ،‬می‌گوید البته از سال‬ ‫اول اینگونه نبود‪ ،‬چون در ســال اول صرفا حضور در‬ ‫نمایشــگاه برای مجموعه من جذابیت داشت‪ .‬بعد از‬ ‫آن و در ســال دوم برای جذب مشتری‌های بیشتر به‬ ‫نمایشــگاه آمدم‪ ،‬تا این‌که امسال کاملا مشتری‌های‬ ‫خودم را می‌شناسم و تنها برای این‌که بگویم هستم و‬ ‫بتوانم ارتباطمبامشــتری‌هاراحفظکردهوگسترش‬ ‫دهمدرنمایشــگاهشرکتکرده‌ام‪.‬اماهمانطورکهدر‬ ‫ابتدا عرض کردم‪ ،‬من به دنبال مشتری خارجی هستم‬ ‫و یکی از مزیت‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی‪ ،‬حضور‬ ‫بازدیدکنندگان خارجی است‪.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫فاطمی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر موضوع‬ ‫صــادرات و مشــکالت پیرامون‬ ‫آن اظهار می‌کنــد‪« :‬همانطور که‬ ‫می‌دانید مســئله صادرات بسیار‬ ‫پیچیده اســت‪ .‬به هرحــال باید‬ ‫در قیمت و کیفیــت رقابت کنیم‬ ‫و همچنیــن مســئله انتقال پول‬ ‫هــممطرحاســتکهمتاســفانه‬ ‫کشور ما دچار مشــکالتی در این‬ ‫زمینه اســت‪ .‬به عنــوان مثال من‬ ‫شهریور ماه امســال برای حضور‬ ‫در نمایشــگاهی به روســیه رفته‬ ‫بودم‪ .‬خیلی‌هــا تمایل به تجارت با ما یــا به طور کلی‬ ‫با بعضی شــرکت‌های ایرانی داشــتند اما فقط تعداد‬ ‫کمی می‌توانستند پروســه انتقال پول را انجام دهند‪.‬‬ ‫به همین خاطر بسیاری از مشتری‌ها از داد و ستد با ما‬ ‫منصرف می‌شدند‪».‬‬ ‫پرســش بعدی ما از فرید فاطمی درباره رقابت در‬ ‫قیمت و کیفیت و در کنار آن میزان توان رقابت کاالی‬ ‫پالســتیکی ایرانی با رقبای ترکی و چینی خود است‬ ‫که او ضمن اشاره به نمایشگاه فرانکفورت آلمان‪ ،‬این‬ ‫چنین به ما پاســخ می‌دهد‪ « .‬ببنیــد من مدتی قبل‬ ‫برای بازدید به نمایشــگاه لــوازم خانگی فرانکفورت‬ ‫آلمان رفتم که یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های این‬ ‫حوزه شناخته می‌شــود‪ .‬در آن‌جا‪ ،‬نکته بسیار مهمی‬ ‫که به چشــم می‌خورد این بود که مــا از لحاظ کیفی‬ ‫فاصله چندانی با تولیــدات خارجی نداریم اما آن‌چه‬ ‫آن‌ها دارند و ما از آن بی‌بهره هستیم‪ ،‬برندسازی است‪.‬‬ ‫بعضی از آن‌ها زمانی برندســازی در سطح بین‌المللی‬ ‫انجــام دادند که اصال ما نبودیــم‪ .‬بنابراین رقابت ما با‬ ‫این شرکت‌های قدیمی و شناخته شده بسیار سخت‬ ‫اســت‪ .‬زیرا ما اصال در ایران برند بین‌المللی نداریم‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر با وجود این مســائل شرکت‌های داخلی‬ ‫که گردش مالی ‪ 100- 150‬میلیاردی دارند‪ ،‬لزومی‬ ‫نمی‌بینند که وارد عرصه صادرات شوند‪ .‬ضمن این‌که‬ ‫ما رقبــای چینی داریم‪ .‬چینی‌ها بنا به شــرایطی که‬ ‫دارند‪ ،‬نســبت به ما بهتر عمل می‌کنند‪ .‬مثال دولت از‬ ‫آن‌ها حمایت می‌کند و قیمت تمام شده کاالهایشان‬ ‫نسبت به ما کمتر است‪ ،‬راندمان کاری نیروی انسانی‬ ‫آن‌ها بیشــتر اســت‪ .‬در کنار این‌ها تنها مشکلی که‬ ‫چینی‌ها دارند این اســت که بدنام هستند‪ .‬البته باید‬ ‫بــهایننکتههماشــارهکنمکهیــکبرتریدیگری‬ ‫که چینی‌ها نســبت به ما دارند بــه موضوع طراحی‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬متاسفانه در ایران روند پیش رو‪ ،‬طراحی‬ ‫به لحاظ هزینه به صرفه نیســت و مــا مجبوریم صبر‬ ‫کنیم تــا آن‌ها طراحی و تولید کننــد و بعد ما با کمی‬ ‫تغییر مشابه آن را تولید کنیم‪».‬‬ ‫این فعال عرصه پالســتیک‪ ،‬چرایی ارزان‌تر بودن‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫تولیدات چینی نســبت به محصوالت ایرانی را در دو نکته جســتجو‬ ‫می‌کند؛ نخست این‌که تیراژ آن‌ها باالست و دوم این‌که نیروی انسانی‬ ‫فعال‌تــری دارند‪ .‬او در این‌باره یادآور می‌شــود که بــه عنوان نمونه‬ ‫تولیدات ما در ماه به پنج هزار تیراژ می‌رســد و این درحالی اســت که‬ ‫چینی‌ها طی یک ماه ‪ 50‬هــزار تیراژ تولید دارند‪ .‬بنابراین هزینه‌های‬ ‫ما تقسیم بر پنج هزار می‌شود ولی هزینه‌های آن‌ها تقسیم بر ‪50‬هزار‪.‬‬ ‫دربــارهدلیلدومنیزبایدبگویمکهمتاســفانهدرایرانبهعلتوجود‬ ‫برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی در این مقوله ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت همارا با بیــان این‌که نکته بعــدی به تامین‬ ‫صنعت ایران مشکل فرهنگی دارد‬ ‫پرنیان مقصودی با دفــاغ از توانایی و‬ ‫تخصص صنعت‌گر ایرانی‪ ،‬فرهنگ تربیتی‬ ‫و فرهنگ تولید و تجاری‌سازی‌مان را فقیر‬ ‫می‌خواند و می‌گوید‪ :‬هر وقت فرهنگ‌مان‬ ‫را پرورش دادیم‪ ،‬مطمن باشــید پیشرفت‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پرنیان مقصودی‪ ،‬رییس هیات مدیره‬ ‫شرکت آریاســان نیز در حاشیه برگزاری‬ ‫شانزدهمین نمایشــگاه بین‌المللی لوازم‬ ‫خانگی دربــاره زمینه فعالیت آریاســان‬ ‫به خبرنگار مــا می‌گوید‪« :‬این شــرکت‬ ‫بازرگانــی ‪ -‬تولیــدی ابتدا بــا بازرگانی‬ ‫محصوالت پالستیکی آغاز به کار کرد‪ .‬اما‬ ‫هم اکنون ســه ماهی می‌شود که تولید را‬ ‫آغاز کرده است‪».‬‬ ‫او با بیان این‌که شرکت آریاسان ضمن‬ ‫واردات ماشــین‌آالت تزریق‪ ،‬مشــغول‬ ‫قالب ســازی در کشــور چین نیز هست‪،‬‬ ‫درمورد سابقه این شــرکت و زمان ورود‬ ‫آن به عرصه تولید محصوالت پالســتیکی‬ ‫اظهــار می‌کنــد‪« :‬گرچه خانــواده بنده‬ ‫سابقه ‪ 50‬سال تولید در عرصه محصوالت‬ ‫پالســتیکی را دارد اما با برند آریاســان‬ ‫چند ماهی می‌شــود که وارد فــاز تولید‬ ‫شده‌ایم‪».‬‬ ‫مقصــودی دربــاره ارزیابــی خود از‬ ‫نمایشگاه شــانزدهم لوازم خانگی با اشاره‬ ‫به این‌که ما با آریاســان سه سالی می‌شود‬ ‫کــه در نمایشــگاه لــوازم خانگی حضور‬ ‫داریــم‪ ،‬این دوره را بهتر از دوره گذشــته‬ ‫می‌خواند و می‌افزاید‪« :‬شــرکت ما سعی‬ ‫کرده اســت در قیمت نهایــی و کیفیت با‬ ‫سایر رقبا متفاوت باشد‪».‬‬ ‫با توجه به صادرات این شرکت به آفریقا‬ ‫و کشــورهای حوزه دریای خــزر‪ ،‬عراق و‬ ‫افغانســتان‪ ،‬مقصودی دربــاره ارزیابی‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫مســائل مالی بازمی‌گردد‪ ،‬می‌افزاید‪« :‬در چین با ســود سه درصد به‬ ‫تولیدکنندگان وام داده می‌شــود که در این‌صورت اگر آن‌ها یک کاال‬ ‫را با سود پنج درصد هم عرضه کنند‪ ،‬برنده هستند‪ .‬اما این‌جا دریافت‬ ‫وام فقط حدود ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد هزینه بر می‌دارد‪ .‬حدود ‪20‬درصد هم‬ ‫ســود باید پرداخت کنیم‪ .‬عالوه بر این‌ها ما در ایران یک بحثی داریم‬ ‫تحت عنوان «چک» که به مفهوم سوخت‌شــدن پول اســت‪ .‬به این‬ ‫شــکل که ما هرچه تولید می‌کنیم باید چک دریافت کنیم‪ .‬خب این‬ ‫چک زمان دارد و گاهی حتی پاس نمی‌شــود‪ .‬همه این موارد موجب‬ ‫می‌شود که هزینه تولید در ایران باالتر باشد‪.‬‬ ‫خــود از قیــاس کیفیت‬ ‫کاالی پالستیکی ایرانی با‬ ‫خارجی با تاکید بر این‌که‬ ‫ما نســبت به آن‌ها خیلی‬ ‫ضعیف‌تر هســتیم‪ ،‬فاصله‬ ‫ایران بــا اروپا و حتی چین‬ ‫را فاصله معناداری عنوان‬ ‫می‌کنــد و ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫«مــا محدودیت‌هایــی‬ ‫داریم که رقابــت را برای‬ ‫ما سخت می‌کند‪».‬‬ ‫رییس هیات مدیره شــرکت آریاسان‬ ‫با بیان این‌کــه ما نیروی انســانی خوبی‬ ‫نداریم‪ ،‬فرهنگ تربیتــی و فرهنگ تولید‬ ‫و تجاری‌ســازی ما را فقیر می‌خواند و در‬ ‫ادامــه از کیفیــت مواد و حتــی تخصص‬ ‫متخصصان ایرانی دفاع می‌کند‪.‬‬ ‫مقصودی در ادامــه صحبت‌های خود‬ ‫درباره چگونگــی امکان ورود به بازار اروپا‬ ‫می‌گوید‪« :‬تــا زمانی که ترکیــه و چین‬ ‫هســتند مــا نمی‌توانیم وارد بــازار اروپا‬ ‫شــویم‪ .‬چون برای اروپایــی همه چیز از‬ ‫کیفیت تا قیمت‪ ،‬مهم است‪».‬‬ ‫او دربــاره فقدا ن‌هــا و مشــکالت‬ ‫صنعت‌گــران و حوز ه‌هــای مرتبــط با‬ ‫صنعت ایرانــی که راه را بر پیشــرفت و‬ ‫حرکت رو به جلوی ما بســته‌اند‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کند‪« :‬یکی از مشــکالت ما این است‬ ‫که درو غ‌گو هســتیم‪ .‬مثال قالب‌ساز قول‬ ‫می‌دهــد یک ماهــه کار را برســاند اما‬ ‫دســت کم ســه ماه طول می‌کشد‪ .‬هر‬ ‫وقت فرهنگ‌مــان را پــرورش دادیم‪،‬‬ ‫مطمن باشــید پیشــرفت خواهیم کرد؛‬ ‫چون اســتعداد صنعتی کشور ما و ایده‬ ‫و خالقیــت جوانــان ما خوب اســت و‬ ‫تنها مشــکل ما این اســت که دل خوبی‬ ‫نداریم‪».‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫یکی از مشکالت ما‬ ‫این است که درو غ‌گو‬ ‫هستیم‪ .‬مثال قالب‌ساز‬ ‫قول می‌دهد یک‬ ‫ماهه کار را برساند‬ ‫اما دست کم سه ماه‬ ‫طول می‌کشد‪ .‬هر وقت‬ ‫فرهنگ‌مان را پرورش‬ ‫دادیم‪ ،‬مطمن باشید‬ ‫پیشرفت خواهیم‬ ‫کرد؛ چون استعداد‬ ‫صنعتی کشور ما و‬ ‫ایده و خالقیت جوانان‬ ‫ما خوب است و تنها‬ ‫مشکل ما این است که‬ ‫دل خوبی نداریم‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫کیفیت پالستیک‬ ‫درگرو دستگاه‬ ‫تزریق و مواد‬ ‫اولیه است که ما‬ ‫چون در مواد اولیه‬ ‫شرایط مناسب‬ ‫و مطلوبی داریم‪،‬‬ ‫می‌توانیم رقابت‬ ‫کنیم‪ .‬به لحاظ‬ ‫کیفی شاید ما‬ ‫ماشین آالت‌مان‬ ‫فقط قدیمی باشد‬ ‫اما در حوزه‌های‬ ‫دیگر خوب‬ ‫هستیم‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کاالی پالستیکی ایرانی را با‬ ‫سربلندی بخرید‬ ‫یک فعال حوزه پالســتیک و‬ ‫پلیمر با بیان این‌که با ســربلندی‬ ‫می‌توان کاالی پالستیکی ایرانی‬ ‫را خریــد‪ ،‬می‌گویــد محصوالت‬ ‫ایرانی به راحتی بــا چین و ترکیه‬ ‫قابل رقابت هســتند و باید سعی‬ ‫کنیم خود را به رقابت با اروپایی‌ها‬ ‫نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضــا خلیلــی‪ ،‬مدیر‬ ‫شرکت ایران پالســتیک تابا درباره زمان آغاز فعالیت‬ ‫صنعتی این شرکت در حوزه پالستیک با بیان این‌که‬ ‫از ســال ‪ 82‬تولید کاالی پالســتیک لوازم خانگی را‬ ‫آغاز کردیــم‪ ،‬به خبرنگار صنایع همگن پالســتیک‬ ‫می‌گوید‪« :‬در ابتدا بیشــتر روی لــوازم صنعتی کار‬ ‫کردیمو از ســال‪ 86‬یکســری محصوالت رااز مالزی‬ ‫و ژاپن وارد کردیم‪».‬‬ ‫او با اشاره به این‌که از ‪ 90‬تن تا ‪ 1300‬تن امکان‬ ‫تزریق پالســتیک داریم‪ ،‬ادامه می‌دهــد‪« :‬البته‬ ‫کار اصلی مجموعــه ما بازرگانی یعنــی واردات و‬ ‫صادرات مواد اولیه اســت‪».‬خلیلی درباره کیفیت‬ ‫مــواد اولیه در ایران با اشــاره به این‌که متاســفانه‬ ‫در کشــورمان مواد اولیه شــفف تولید نمی‌شود‪،‬‬ ‫اظهــار می‌کنــد‪« :‬به همیــن خاطر مــا مجبور به‬ ‫خرید این نوع مواد از کشــورهایی چــون تایلند و‬ ‫مالزی هســتیم‪ .‬البته امکان تولید مواد اولیه شفاف‬ ‫وجــود دارد اما برای شــفاف شــدن آن مجبور به‬ ‫اســتفاده از مواد دیگر هســتیم‪ ».‬خلیلــی با بیان‬ ‫این‌که بخش تولید مجموعــه ما بیش از ‪ 50‬درصد‬ ‫کاالی پالســتیکی خــود را به افغانســتان‪ ،‬آفریقا‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫و آســیای میانه صادر می‌کنــد در ارزیابی خود از‬ ‫مقایســه کیفیت محصوالت داخلی و خارجی‪ ،‬این‬ ‫چنین توضیح می‌دهد‪ « .‬ایــران تولید کننده مواد‬ ‫اولیه اســت و چون صنایع باال دســتی آن را داریم‪،‬‬ ‫می‌توانیم در بخش صادرات هم موفق باشیم‪ .‬اما در‬ ‫صنایع پایین دســتی نیاز به کار بیشــتر و ایده بهتر‬ ‫داریم‪ .‬البته حمایت دولت هم در این بین نیاز است‬ ‫که اگر خوب پیش برویم به راحتی شــرایط رقابت‬ ‫با ترکیه و چین را خواهیم داشــت‪ .‬پیشرفت ایران‬ ‫در بخش صنایع پایین دســت پتروشیمی می‌تواند‬ ‫حامل ارزش افزوده خوبی برای دولت باشد‪».‬‬ ‫ایــن فعال حوزه پالســتیک ادامــه می‌دهد‪:‬‬ ‫«کیفیت پالســتیک درگرو دستگاه تزریق و مواد‬ ‫اولیه اســت که ما چــون در مواد اولیه شــرایط‬ ‫مناســب و مطلوبــی داریــم‪ ،‬می‌توانیــم رقابت‬ ‫کنیم‪ .‬به لحاظ کیفی شــاید ما ماشین آال ت‌مان‬ ‫فقط قدیمی باشــد امــا در حوز ه‌های دیگر خوب‬ ‫هستیم‪ .‬ما به‌خاطر نوع دســتگا ه‌ها در تایم تولید‬ ‫از کشوری مثل ترکیه عقب هســتیم که نیازمند‬ ‫ســرمایه اولیه برای تهیه ماشین آالت بروز است‬ ‫تا بتوانیم توان و میزان تولیدمان را با کشورهایی‬ ‫مثل چین و ترکیه یکســان کنیم‪».‬‬ ‫خلیلی‪ ،‬کیفیــت محصوالت پالســتیکی لوازم‬ ‫خانگی موجود در ایران را بســیار مناســب می‌داند‬ ‫و با بیان این‌که با ســربلندی می‌تــوان آن‌ها را خرید‬ ‫می‌افزاید‪« :‬به نظر من محصــوالت ایرانی به راحتی‬ ‫با چین و ترکیه قابل رقابت هســتند و باید سعی کنیم‬ ‫خود را به رقابت با اروپایی ها نزدیک کنیم‪».‬‬ ‫او در پایــان صحبت‌هــای خود‪ ،‬شــانزدهمین‬ ‫نمایشــگاه لوازم خانگی را مثبــت ارزیابی می‌کند و‬ ‫می‌گوید‪« :‬به نظر من دورهمی خوبی بود‪».‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫تیراژ باال‪ ،‬یکی از شاخصه‌های مهم تولید است‬ ‫کاوه ســلیمی با اشــاره به این‌که ایــران از نظر‬ ‫تولید دســتگاه تزریق شــرایط خوبی ندارد‪ ،‬یکی از‬ ‫شاخصه‌هایبسیارمهمدرتولیدراتیراژباالمی‌خواند‬ ‫و می‌افزاید‪« :‬با توجه بــه این‌که در ایران امکان تیراژ‬ ‫باال وجود ندارد‪ ،‬عمال ساخت دســتگاه‌های تزریق‬ ‫برای تولید کننده به صرفه نیست‪».‬‬ ‫کاوه ســلیمی‪ ،‬مدیر اجرایی شــرکت نکو بهینه‬ ‫ماشین با بیان این‌که استقبال خوبی از شانزدهمین‬ ‫نمایشــگاه لوازم خانگی شــده بود‪ ،‬بــه خبرنگار ما‬ ‫اظهــارمی‌کند‪«:‬گرچهمادردورانگذشــتهخیلی‬ ‫فعال نبودیم و حضور نداشتیم اما یکی از برنامه‌های‬ ‫مــاحضوربیشــتر و فعالیتگســترده‌تر در ســایر‬ ‫نمایشــگاه‌های مرتبط با حوزه پلیمر اســت که به‬ ‫همین خاطر در این نمایشگاه حضور پیدا کردیم‪».‬‬ ‫او با بیان این‌که حضور در نمایشگاه لوازم خانگی‬ ‫تجربــه خوبی برا ی نکو بهینه ماشــین بــود‪ ،‬ادامه‬ ‫می‌دهد‪« :‬این دوره اولین دوره حضور ما نیســت اما‬ ‫می‌توان گفت اولین دوره‌ای است که پر قدرت ظاهر‬ ‫شدیم‪».‬‬ ‫سلیمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که در این‬ ‫دوره از نمایشــگاه چه محصولی ارائه داده‌اید‪ ،‬اظهار‬ ‫می‌کند‪« :‬چون محور اصلی فعالیت ما دستگاه تزریق‬ ‫پالستیک است که نقش بسزایی در تولید محصوالت‬ ‫لوازم خانگی دارد‪ ،‬یک محصول پالســتیکی با یک‬ ‫ربــاط را معرفی کرده‌ایم که یک ظرف پالســتیکی‬ ‫تولید می‌کند‪».‬‬ ‫مدیر اجرایی شــرکت نکــو بهینه ماشــین‬ ‫در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر رونــد فعالیت‬ ‫دســتگا ه‌های تزریق و چگونگی رسیدن آ ن‌ها به‬ ‫تولید‪ ،‬این‌گونه توضیح می‌دهد‪« .‬هما ن‌طور که‬ ‫همــه می‌دانیم‪ ،‬صنعت پالســتیک زیر مجموعه‬ ‫نفت و پتروشــیمی اســت‪ .‬پتروشــیمی‌ها مواد‬ ‫اولیه پالســتیک را تولید می‌کنند که باید توسط‬ ‫یکسری دســتگا ه‌ها تبدیل به محصولی شود که‬ ‫در اختیار مشــتری قرار می‌گیرد‪ .‬در این مسیر‬ ‫مثال ظرفی که در ماکرویو گذاشته می‌شود ماده‬ ‫اولیه آن را پتروشــیمی می‌سازد که در ادامه از‬ ‫طریق دســتگاه و قالب مواد پالستیک ذوب شده‬ ‫تا در قالب مورد نظر محصول تولید شــود‪ .‬بعد از‬ ‫آن نیز آن محصول توسط شــرکت‌هایی به بازار‬ ‫عرضه می‌شود‪».‬‬ ‫ســلیمی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر کیفیت‬ ‫دســتگاه‌های ایرانی با اشــاره به این‌که ایران از نظر‬ ‫تولید دستگاه شرایط خوبی ندارد تا جایی که بیشتر‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫دســتگاه را وارد می‌کند‪ ،‬یکی از‬ ‫شاخصه‌های بسیار مهم در تولید‬ ‫را تیراژ می‌خوانــد و می‌افزاید‪« :‬با‬ ‫توجه بــه این‌که در ایــران امکان‬ ‫تیراژ باال وجود نــدارد‪ ،‬عمال برای‬ ‫تولید کننده به صرفه نیست‪».‬‬ ‫او با بیان این‌کــه اگر بخواهیم‬ ‫دســتگاه تزریق تولید کنیم باید‬ ‫بخش‌هــای تحقیــق و توســعه‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬اذعان می‌کند‪:‬‬ ‫«متاســفانه بخاطر تیــراژ پایین‬ ‫این اتفاق نمی‌افتد‪ .‬در نظر داشــته باشید بسیاری از‬ ‫صنایع مــا بخاطر تیراژ پایین این مشــکل را دارند و‬ ‫چونتیراژآن‌هاپاییناســت‪،‬نمی‌توانندبخش‌های‬ ‫تحقیق و توســعه راه‌اندازی کنند‪ .‬بــه عنوان نمونه‬ ‫گوشی‌های موبایل همین گونه است تا بخواهند خط‬ ‫را راه‌اندازی و در ادامه تولید کنند‪ ،‬گوشی‌های جدید‬ ‫به بازار آمده اســت‪ .‬باید تیراژ تولید آنقدر باال برود تا‬ ‫برای تولید کننده ارزش داشته باشد‪ .‬متاسفانه تدرو‬ ‫حوزه پالستیک به همین عللی که گفتم نمی‌توانیم با‬ ‫کشوری مثل چین رقابت کنیم‪».‬‬ ‫ســلیمی درباره راهکار برون رفت از این مشکل با‬ ‫بیان این‌که خروج از این مشــکل به استراتژی کالن‬ ‫مملکت باز می‌گردد‪ ،‬تاکید می‌کنــد‪« :‬باید ببینیم‬ ‫سیاســت کالن مملکت می‌خواهد صنعت را به کدام‬ ‫سو سوق دهد‪».‬‬ ‫او یکی از پیش‌نیازهای برون‌رفت از این مشــکل‬ ‫را حمایت با در نظر گرفتن پتانســیل کشور می‌داند‬ ‫و می‌افزاید‪« :‬بایــد با توجه به این دو نکته یادشــده‬ ‫سیاست‌گذاری کرد‪».‬‬ ‫ســلیمی دراین‌باره ادامه می‌دهــد‪« :‬با توجه به‬ ‫این‌که ایران در حوزه پتروشــیمی بضاعت پیشرفت‬ ‫دارد‪ ،‬باید در آن عمال از خام‌فروشــی خارج شــویم‬ ‫تا نفــت را خام نفروشــیم‪ ،‬در این صورت اســت که‬ ‫می‌توانیم مواد پتروشــیمی داشــته باشیم‪ ،‬موادی‬ ‫که به تولید قطعات پالســتیکی به ما کمک شایانی‬ ‫می‌کند‪».‬‬ ‫او با تاکید بر این‌که ایران در حوزه پلیمر پتانسیل‬ ‫باالییداردکهامیدوارمسرمایهگذاریشودتابتوانیم‬ ‫در حوزه تولید به رتبه خوبی برسیم‪ ،‬یادآور می‌شود‪:‬‬ ‫«در حالی که این روزها در تمامی عرصه‌های صنعتی‬ ‫از لوازم خانگی تا خوردو مصرف پالســتیک باال رفته‬ ‫اســت‪ ،‬باید بیش از پیش خود را در این حوزه تقویت‬ ‫کنیم‪ .‬البته در نظر داشــته باشید که مصرف قطعات‬ ‫پالستیکی باالتر هم می رود‪».‬‬ ‫صنعت‬ ‫پالستیک زیر‬ ‫مجموعه نفت و‬ ‫پتروشیمی است‪.‬‬ ‫پتروشیمی‌ها‬ ‫مواد اولیه‬ ‫پالستیک را‬ ‫تولید می‌کنند‬ ‫که باید توسط‬ ‫یکسری‬ ‫دستگاه‌ها تبدیل‬ ‫به محصولی شود‬ ‫که در اختیار‬ ‫مشتری قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫تحریم‪ ،‬زور واسطه‌گران را زیاد کرد‬ ‫«یکیازانتقادهاییکهدربارهایندورهمطرح‬ ‫است‪ ،‬تاخیر در تحویل غرفه‌ها بود‪ .‬بنابراین کار‬ ‫برای شرکت‌هایی که مانند زیباسازان طراحی‬ ‫و ساخت غرفه داشــتند‪ ،‬تاحدود زیادی سخت‬ ‫شــد‪ .‬عالوه براین به دلیل کم بودن مســاحت‬ ‫سالن‌ها‪ ،‬متراژ غرفه ها را کمتر کردند تا بتوانند‬ ‫شرکت‌های بیشــتری حضور داشته باشند که‬ ‫این موجب شد کمی اختالل در نمایشگاه ایجاد‬ ‫شــود‪ ».‬این را رضا مزینانی مدیر روابط عمومی‬ ‫شرکت زیباسازان کرمان می‌گوید‪ .‬او که معتقد‬ ‫است نمایشــگاه امثال تا حدودی بهتر از سال های‬ ‫قبل برگزار شــد‪ ،‬تاکید می‌کند مشکالتی در این‬ ‫برنامه وجود داشت که الزم است رفع شود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫معضلی به نام کپی‌کاری‬ ‫یکــی دیگــر از شــرکت‌های حاضــر در‬ ‫شــانزدهمین نمایشــگاه بین‌المللــی لوازم‬ ‫خانگی شرکت کاراندیشــه راه نوین(کارن)‬ ‫بود که چندسالی است با انشعاب از یکی دیگر‬ ‫از واحدهای تولیدی‪ ،‬تاســیس شده و مشغول‬ ‫فعالیت است‪ .‬دلشاد‪ ،‬مدیرداخلی این شرکت‬ ‫در گفت وگو بــا خبرنگار ما عالوه بر توضیحات‬ ‫درباره شرکت خود به نکته‌ای اشاره کرد قطعا‬ ‫یکی نقاط ضعف این صنف محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫ضعفی که صرفا به دلیل کاهش هزینه صورت‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫اودرابتداشرکتکاراندیشهراهنوین(کارن)رااین‌گونهمعرفی‬ ‫می‌کند‪« .‬شرکت ما به مدت سه سال است که وارد عرصه تولیدات‬ ‫محصوالت خانگی با جنس پالســتیک شده‌ایم‪ .‬در گذشته آقای‬ ‫کورس مهرانفرد به عنوانی یکی از شرکای مهم شرکت بیتا بودند‪.‬‬ ‫اما طی سه ســال اخیر به صورت مستقل شرکت کارن را تاسیس‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در طول این سه ســال هم از افتخارات شرکت این است‬ ‫که عالوه بر اینکه به هیچ وجه کپی‌کاری انجام نمی‌شــود بلکه با‬ ‫بهترین متریال موجود در ایران ساخته می شود‪».‬‬ ‫دلشاد درباره ارزیابی خود از کیفیت نمایشگاه شانزدهم لوازم‬ ‫خانگی می‌گوید‪« :‬متاســفانه صنف ما به نوعی کهنه شده است‪.‬‬ ‫یعنی متاســفانه به جای اینکه برای طراحی هزینه و زمان صرف‬ ‫کنند ترجیح می‌دهنــد از کارهای دیگر شــرکت‌ها کپی کنند‪.‬‬ ‫نمونهاینمســئلهدرنمایشگاهبســیاربودوحتیدرراهروییکه‬ ‫ما مستقر بودیم‪ ،‬شاهد نمونه‌های کپی شده از کاالهای خودمان‬ ‫توسط شرکت‌های دیگر بودیم‪ .‬متاسفانه الگوسازی‌های فعاالن‬ ‫این حوزه تا حدود زیادی اشــتباه است‪ .‬مجموعه ما تمام مدت که‬ ‫در شرکت کارن و قبل از آن در بیتا مشغول بودند‪ ،‬تمام تالش خود‬ ‫را به کار بســتیم که طراحی محصوالت ما برای خودمان باشــد‪.‬‬ ‫البته ما هم گاهــی از تولیدات خارجی نمونه بــرداری می کنیم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫او درارزیابی خود از شانزدهمیندوره نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی لــوازم خانگی که مدتــی قبل برگزار‬ ‫شد می‌گوید‪« :‬امســال زمان برگزاری نمایشگاه‬ ‫بسیار مناســب بود‪ .‬هرچند ســرما و بارش برف تا‬ ‫حدودی مشــکالتی را برای شــرکت‌کنندگان و‬ ‫بازدیدکننــدگانبهوجودآوردامابااینحالزمان‬ ‫برگزاری توانســت این مشــکالت را جبران کند‪.‬‬ ‫زیرادر ســال‌هایگذشتهبههیچعنوانپنجشنبه‬ ‫و جمعه لحاظ نمی‌شــد‪ .‬اما یکی از انتقادهایی که‬ ‫درباره این دوره مطرح اســت‪ ،‬تاخیــر در تحویل‬ ‫غرفه‌ها بــود‪ .‬لذا کاربرای شــرکت‌هایی که مانند‬ ‫زیباسازان طراحی و ساخت غرفه داشتند‪ ،‬تاحدود‬ ‫زیادی سخت شــد‪ .‬عالوه براین به دلیل کم بودن‬ ‫مســاحت ســالن‌ها‪ ،‬متراژ غرفه ها را کمتر کردند‬ ‫اما قطعا در طرح‌های آنهــا به نوعی تغییرات‬ ‫ایجاد می‌کنیم تا با ســلیقه و فرهنگ ایرانی‬ ‫همخوانی پیــدا کند‪ .‬با اینحــال به نظر من‬ ‫این دوره نمایشــگاه با توجه به حضور تولید‬ ‫کنندگان و استقبال خوب باازدیدکنندگان‬ ‫نسبت به سال گذشــته‪ ،‬از لحاظ کیفی روند‬ ‫صعودی داشته است‪».‬‬ ‫ایــن فعال عرصه پالســتیک در پاســخ‬ ‫به پرسشــی مبنی بر این‌که کپــی‌کاری را تا‬ ‫چه اندازه برای صنف پالســتیک خطرناک‬ ‫می‌دانید‪ ،‬بــا تاکید بر این‌کــه این موضوع‪،‬‬ ‫مقوله‌ آزاردهنده‌ای است‪ ،‬می‌افزاید‪« :‬ضمن اینکه این تمام ماجرا‬ ‫نیست‪ .‬زیرا حوزه لوازم خانگی به گونه‌ای است که بعضا افرادی که‬ ‫هیچ تخصص خاصی در این زمینــه ندارند و صرفا به دلیل فروش‬ ‫خوب برخی کاالها‪ ،‬وارد این عرصه شــده‌اند و یک یا دو دســتگاه‬ ‫قدیمیخریــداریکردهوبامتریال‌هایبی‌کیفیتاقدامبهتولید‬ ‫کرده‌اند‪ .‬البته این افراد نمی‌توانند زیاد در این حوزه دوام بی‌آورند‪.‬‬ ‫زیرا سیاســت و توانمندی‌های افرادی که تخصص کافی در این‬ ‫حوزه دارند مانع از رشد چنین افرادی می‌شوند‪».‬‬ ‫دلشاد در پاســخ به این پرســش که بنا به گفته برخی فعاالن‬ ‫این حوزه‪ ،‬بیشــتر دســتگاه‌های موجود‪ ،‬نهایتا در سال ‪2000‬‬ ‫متولد شــده‌اند که آیــا این موضوع مشــکلی در عرصــه تولید‬ ‫محســوب می‌شــود یا خیر‪ ،‬اذعان می‌کند‪ « :‬ما سعی می‌کنیم با‬ ‫وجــودهزینه‌هایزیادمانندحملونقلوقیمتدســتگاه‌هاو‪...‬‬ ‫از تکنولوژی روز اســتفاده کنیم‪ .‬زیرا کیفیت محصوالت برای ما‬ ‫اولویت بســیاری دارد‪ .‬تا این حد که ما تمامی قالب‌سازان خود را‬ ‫فعال نگه داشتیم و به هیچ عنوان با چین همکاری نمی‌کنیم‪» .‬‬ ‫این فعال حوزه پالستیک در پایان و در ارزیابی خود از کیفیت‬ ‫محصوالت داخلی‪ ،‬تاکید می‌کند که شک نکنید ما جز بهترین‌ها‬ ‫هســتیم و به جرات می‌توانم بگویم که کم‌کم به گریدهای چهار و‬ ‫پنج نزدیک می‌شویم‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫تا بتوانند شــرکت‌های بیشتری حضور داشته باشند که این موجب‬ ‫شد کمی اختالل در نمایشگاه ایجاد شود‪».‬‬ ‫این فعــال عرصه پالســتیک دربــاره صادرات شــرکت‬ ‫زیباســازان اظهار می‌کند‪« :‬ما به برخی از کشورهای آسیایی‬ ‫به خصوص خاورمیانه صادرات داریم‪ .‬عالوه بر این برای ورود‬ ‫به بازار اروپا هــم اقداماتی انجام داد ه‌ایم برای شــروع‪ ،‬وارد‬ ‫بازرار اروپای شــرقی شــدیم‪ .‬همچنین در آفریقا هم حضور‬ ‫داریم و این از کشــورهایی نظیر نیجریه آغاز شــده و به دنبال‬ ‫پیشروی هستیم‪».‬‬ ‫مزینانی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر این‌که تا چه حد کیفیت‬ ‫کاالهــای ایرانــی را دربرابر تولیــدات چینی و ترکیــه‌ای موجه‬ ‫و موردقبول می دانیــد‪ ،‬اذعان می‌کند‪« :‬ببینید شــاید االن من از‬ ‫کاالهای خودمان تعریف کنمف نوعی خودســتایی به نظر برسد اما‬ ‫واقعیت این است که ما یک سر و گردن از این دو کشور باالتر هستیم‪.‬‬ ‫پیشرفت صنعتی در گرو ارتقای فرهنگی‬ ‫علی شبســتری‪ ،‬مدیرعامل شرکت آوا یکی‬ ‫دیگــر از صنعت‌گرانی بود که با او از نمایشــگاه‬ ‫و صنعت پالســتیک گفتیم‪ .‬او نیز بســان دیگر‬ ‫همتایــان خــود‪ ،‬فقــدان فرهنــگ را یکی از‬ ‫جدی‌تریــن مشــکالت صنعــت می‌خواند‪ .‬اما‬ ‫صحبت چنــد دقیقه‌ای مــا با این فعــال حوزه‬ ‫پالســتیک با بررســی نمایشــگاه لوازم خانگی‬ ‫آغاز شــد‪ .‬نمایشگاهی که او شــانزدهمین دوره‬ ‫برگزاری آن را به لحاظ محتوا بهتر از ســال‌های‬ ‫قبل عنــوان می‌کنــد و آن را از نظــر مدیریت‬ ‫ضعیف می‌خواند‪.‬‬ ‫شبستری می‌گوید‪« :‬از نظر محتوایی باتوجه‬ ‫به اینکــه صنعت‌گــران ما بســیار زحمت‌کش‬ ‫هستند‪ ،‬همواره ســعی کردند بروز باشند و چون‬ ‫تولید کنندگان هــم حتی در بدترین شــرایط‬ ‫ســعی خود را می‌کنند تا کار خــوب ارائه دهند‬ ‫مــا به لحاظ محتوایی شــاهد نمایشــگاه خوبی‬ ‫بودیــم‪ ،‬آن هــم در شــرایطی کــه از هیچ کجا‬ ‫حمایت نمی‌شویم‪».‬‬ ‫او با اشــاره به این‌که کیفیــت محصوالت را با‬ ‫همه مشــکالت و محدودیت‌هــا مطلوب دیدم‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪« :‬بــا اینکه ما از واردات برخی از چیزها‬ ‫نظیر مواد اولیه و دســتگاه تزریــق ناگزیریم‪ ،‬اما‬ ‫شما بدانید ما نه تنها از تایلند که از چین هم هیچ‬ ‫چیزی کم نداریم‪».‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آوا با بیان این‌که عمر ورود‬ ‫ما به عرصه پالســتیک به چهار ســال می‌رسد‪،‬‬ ‫اظهار می‌کند‪« :‬در قالب‌ســازی بخاطر بدقولی‬ ‫قالب‌ســازان علی‌رغم میل باطنی‌ام مجبور شدم‬ ‫ایــن بخش را به چینی‌ها بســپارم کــه آنان نیز‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫آنچه که باعث می شــود بازار جهانی آشنایی بیشــتری به کاالها و‬ ‫بازار این دو کشور داشته باشند این اســت که دسترسی آنها به این‬ ‫جایگاه‌ها نســبت به ایران فراهم‌تر اســت‪ .‬ضمن اینکه تحریم‌ها تا‬ ‫حدود زیادی دســت و بال تولیدکننده ایرانی را بســته است‪ .‬البته‬ ‫اینکهمیگویمیکســروگردنباالترازترکیهوچینهستیمبهاین‬ ‫معنی نیســت که در تمامی مسائل پیش هســتیم اما قطعا در ایده‪،‬‬ ‫رنگ و تنوع محصوالت ما جلوتر هستیم‪».‬‬ ‫او در پایان صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که متاسفانه در بخش‬ ‫تامین مواد اولیه با مشکالت زیادی مواجه هستیم و اوضاع مناسبی‬ ‫نداریم‪ ،‬ادامه می‌دهد‪« :‬به علت وجود برخی مسائل نظیر تحریم‌ها‪،‬‬ ‫طی ســال‌های اخیر فضا برای ورود و حضور دالل‌ها مناســب شد‪،‬‬ ‫به همین علت شــرکت‌های تولید‌کننده‌ای نظیر مــا نمی‌توانند با‬ ‫شــرکت‌هایتولیدکننده مواد اولیه ارتباطبگیرند ‪ .‬به همین خاطر‬ ‫مواد اولیه به میزان مناسب تامین نمی‌شود‪.‬‬ ‫خوش‌وعدگــی می‌کننــد و‬ ‫همیــن خوش‌وعدگــی باعث‬ ‫می‌شود تا ما کار خوب تحویل‬ ‫دهیم‪».‬‬ ‫شبســتری بــا تاکیــد بر‬ ‫این‌که یکســری مشــکالت‬ ‫مــا به دولــت باز می‌گــردد و‬ ‫یکسری از مشکالت به فرهنگ‬ ‫شــخصیتی مــا‪ ،‬می‌افزایــد‪:‬‬ ‫«ما بایــد بپذیریم کــه در کار‬ ‫صنعتی امیدوارم و این‌دســت‬ ‫صحبت‌ها معنا نمی‌دهد‪ .‬یعنی باید خوش‌وعده‬ ‫و دل‌سوز باشــیم‪ .‬به عنوان نمونه قالب‌سازان ما‬ ‫غالبا بدقول هســتند در صورتی که قالب‌سازان‬ ‫خارجی این چنین نیســتند و ســر وقت به ما کار‬ ‫را تحویــل می‌دهنــد‪ .‬ای کاش ما هــم فرهنگ‬ ‫رفتاری‌مــان را پیش از هر چیز درســت کنیم تا‬ ‫صنعت کشور هم پیشرفت کند‪».‬‬ ‫ظــروف فریزری شــفاف از جمله محصوالت‬ ‫پالســتیکی شــرکت آوا به شــمار مــی‌رود که‬ ‫مایعات از آن نشــر نمی‌کنــد و قابلیت نگهداری‬ ‫ســبزیجات و میوه جات در مدت زمان طوالنی را‬ ‫دارد؛ همین محصول باعث شــد تا از شبســتری‬ ‫دربــاره ارزیابی او از کیفیــت محصوالت داخلی‬ ‫در مقایســه با هم‌نوعان خارجی آن‌ها بپرسیم‪« .‬‬ ‫کیفیت محصوالت پالستیکی ایرانی خوب است‬ ‫اما تنوع نداریم که به مشــکل سیاست خارجی ما‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬فراموش نکنیم که داد و ســتد مالی‬ ‫در ایران با سایر کشورها ســخت و مشکل است‪،‬‬ ‫آن هم با توجه بــه این‌که مدل تجارت جهانی هم‬ ‫تغییر کرده است‪».‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫پیشرفت‌مان را مدیون چین هستیم‬ ‫در پایان نیز به ســراغ‬ ‫مجید بختیاری مدیرعامل‬ ‫شــرکت تک پالســتیک‬ ‫رفتیــم‪ .‬او در خصــوص‬ ‫مقایسه تولیدات داخلی و‬ ‫خارجی می‌گوید‪« :‬با وجود‬ ‫پیشــرفت‌های زیاد طی‬ ‫ســال‌های اخیر همچنان‬ ‫تولیدات داخلی نســبت‬ ‫به کشــورهایی نظیر چین‬ ‫و ترکیه یــک گام عقب‌تر‬ ‫است‪ .‬زیرا آنها عالوه بر اینکه به ماشین‌آالت‬ ‫به‌روزتر مجهز هســتند بلکه از لحاظ صنعت‬ ‫قالب سازی نیز از ما جلوتر هستند‪».‬‬ ‫بختیاری ادامه می‌دهد‪« :‬متاســفانه ما‬ ‫در کشور برای ساختن یک قالب با مشکالت‬ ‫جدی مواجه هستیم‪ .‬زیرا هیچ وقت از لحاظ‬ ‫زمانی به صرفه نیســت‪ .‬ما برای ساختن یک‬ ‫قالب در چین نهایتا ســه مــا زمان صرف می‬ ‫کنیم اما به عنوان مثــال در ایران من تیر ماه‬ ‫سال گذشته سفارش یک قالب داده‌ام و هنوز‬ ‫به دست من نرسیده‌است‪».‬‬ ‫این فعال حوزه لوازم خانگــی با تاکید بر‬ ‫اینکه ما عالوه بر مشــکالت فنی با مشکالت‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫فرهنگیمواجههســتیم‪،‬می‌گوید‪«:‬مسئله‬ ‫تاخیر در تحویل سفارش به دو عامل مربوط‬ ‫می‌شود‪ .‬یک از لحاظ فرهنگی و دوم به لحاظ‬ ‫فنی ایــن تاخیر صورت می‌گیــرد‪ .‬در چین‬ ‫قالب‌ســازی یک خط تولید است اما در ایران‬ ‫اینگونه نیســت‪ .‬لذا با توجه به اینککه زمان‬ ‫برای ما بســیار مهم اســت و رقابت‌ها شدت‬ ‫گرفته‌اند نمی‌توانیــم اینگونه فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫شــرکت‌ها هر روز بهدنبــال تولیدات جدید‬ ‫هســتند که البته ما این را هم مدیون چین و‬ ‫کاالی چینی هســتیم‪ .‬زیرا از وقتی وارد بازار‬ ‫شــده‌اندماازلحاظکیفی‪،‬رنگو‪...‬پیشرفت‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬بطوری که به جرات می توان گفت‬ ‫ما بعد از ترکیه در جایگاه دوم قرار داریم‪».‬‬ ‫همچنین او در پاســخ به این ســوال که‬ ‫چگونهمیتوانزمینهپیشرفتبیشتررابرای‬ ‫تولیدات داخلی فراهــم کرد‪ ،‬اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫«متاسفانه یک بخشی از این مشکالت دولتی‬ ‫است و به دلیل اینکه در بازار ثبات وجود ندارد‬ ‫وهرروزمابانوساناتقیمتیمواجهمی‌شویم‪،‬‬ ‫فعالیت دشــوار می‌شــود‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫فروشــنده‌های داخلی مانند فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای در کشــور‪ ،‬به کاالهــای وارداتی‬ ‫تمایل بیشتری دارند و این مسئله مشکالتی‬ ‫را برای ما ایجاد می‌کند‪».‬‬
‫یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫قطعات خودرو چگونه گذشت‬ ‫رضایت‌بخشاماخلوت‬ ‫نمایشگاهبینالمللیقطعات‪،‬لوازمومجموعه‌هایخودروامسالدرحالیافتتاحشدوبهپایان‬ ‫رسیدکهبرخالفپیشبینی‌هاآنچنانکهانتظارمی‌رفت‪،‬مخاطبانقابلتوجهیبهخودندید‪.‬امابا‬ ‫اینحالنمایندگانپلیمریبهنظرازاینرویدادصنعتیراضیبهنظرمی‌رسیدند‪.‬‬ ‫بههرحالنمایشگاهبینالمللیقطعات‪،‬لوازمومجموعه‌هایخودروایندورهخودرا باحضور‬ ‫‪470‬شرکتداخلیو‪540‬شرکتخارجیبازیرگروه‌هایتخصصینظیرقطعاتومجموعه‌های‬ ‫خودرو‪،‬ماشینآالتوتجهیزاتقطعهسازی‪،‬تحقیقاتوطراحیمهندسی‪،‬اتوسرویس‪،‬مواداولیه‬ ‫وتجهیزاتجانبیخودرو‪،‬بازرگانیوخدماتپسازفروش‪،‬لوازمتزئیناتیخودرو‪،‬تعمیرونگهداری‬ ‫خودرو‪،‬محصــوالتپاک‌کنندهخودرو‪،‬نشــریاتتخصصیصنعتخــودروو‪...‬درمحلدائمی‬ ‫نمایشگاههایبین‌المللیتهرانبرگزارکرد‪.‬ایننمایشگاهکهقطعایکیازبزرگترینرویدادهای‬ ‫صنعتیوبازرگانیکشوراستازابتداباهدفارائهقابلیت‌هاوتوانمندی‌هایشرکت‌هاوهدایتآنها‬ ‫بهبازارهایگستردهترکلیدخوردوبهعنوانفرصتیبرایصنعتگرانخالقجهتمعرفیآخرین‬ ‫محصوالتمدرنونیزآشناییباصنعتقطعاتخودروسایرکشورهاشناختهمی‌شد‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫ایننمایشگاهکههرســالدرآبانماهدرتهرانبرگزارمیشود‪،‬‬ ‫شرکتبازرگانیبین‌المللیایدرومیزبانآندرهردوبخشداخلی‬ ‫وخارجیاست‪.‬اینشرکتبازرگانیبینالمللیيکيازباسابقه‌ترين‬ ‫واحدهايبرگزارکنندهنمايشگاه‌هايصنعتيبينالملليدرايران‬ ‫اســت‪.‬اينشرکتدرسال‪1368‬تاســيسوعمدهفعاليتآندر‬ ‫زمينهبرگزارینمايشگاه‌هايمختلفصنعتيوبازرگانيدرسطوح‬ ‫داخلي و بين المللي بوده است‪ .‬درهر صورت نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫قطعات‪،‬لوازمومجموعههایخودروکهســالگذشــتهباحضور‬ ‫گروه‌هایکاالیینظیرقطعاتومجموعه‌هایخودرو‪،‬ماشینآالت‬ ‫وتجهیزات قطعات‌ســازی‪،‬تحقیقاتوطراحیمهندسی‪،‬موارد‬ ‫اولیهوتجهیزاتجانبیخودروو‪ ....‬توسطرئیسسابقکمیسیون‬ ‫صنایعومعادنمجلسشورایاسالمی‪،‬افتتاحوبرگزارشد‪،‬امسال‬ ‫یازدهمیندورهخودراباحضورمحســنصالحــینیامعاونامور‬ ‫صنایعوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتوحسیناسفهبدیمدیرعامل‬ ‫شرکت نمایشــگاه‌های بین‌المللی‪ ،‬شــروع کرد و ‪ 540‬شرکت‬ ‫خارجیاز‪23‬کشــورآرژانتین‪،‬آلمان‪،‬اتریش‪،‬اســترالیا‪،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫اماراتمتحدهعربی‪،‬انگلیس‪،‬ایتالیا‪،‬بلژیک‪،‬بلغارستان‪،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تونس‪ ،‬ژاپن‪ ،‬دانمارک‪ ،‬سوئد‪ ،‬فرانسه‪ ،‬چین‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫هند‪،‬مالتوکرهجنوبیدرآنحضورداشــتند‪.‬همچنینبرخیاز‬ ‫شــرکت‌هایصنعتپلیمرنیزدرایننمایشگاهحاضربودندکهدر‬ ‫میانآنهامیتوانازآذینپلیمرمهر‪،‬ســنتام‪،‬بارز‪،‬کیمیاجاوید‪،‬‬ ‫‪34‬‬ ‫پلیمرکاران‪ ،‬آریاپالست آذین‪ ،‬صنایع الستیک و پالستیک پویا‪،‬‬ ‫شــفق دانا‪ ،‬چراغ اتومبیل مدرن‪ ،‬پیشروپلیمر طبرستان‪ ،‬نیپکو‪،‬‬ ‫‪ PLASTIC‬دانابسپار‪،‬آسیابسپارگســتر‪،‬صنایعالستیکتوس‪،‬نیوساپلیمر‬ ‫ایرانیان‪،‬پلیمرپیشــرفتهدانا‪،‬جعفریپالست‪،‬پارسپلیمرگوهر‬ ‫ایرانیان‪،‬گروهصنعتیعظام‪،‬الستیکسازیگیالن‪،‬مهرآریاپلیمر‬ ‫پارس‪،‬پارتالســتیک‪،‬نیرومندپلیمرپارسو‪...‬یادکرد‪ .‬عالوهبر‬ ‫این‌هابهدنبالهمکاری‌هایبین‌المللیدربخشصنعتخودروو‬ ‫امضایتوافقنامه‌هاوقراردادهاییباشرکتهایخودروسازبزرگ‬ ‫ایرانباشرکت‌هاییهمچونپژو‪،‬رنووسیتروئن‪،‬تامینکنندگان‬ ‫(قطعهسازان)خودروســازانایرانیوطرف‌هایخارجیباحضور‬ ‫درایننمایشــگاهبهدنبالآنبودندکهبهنوعیهمکاری‌هایخود‬ ‫راگسترشدهند‪.‬بطوریکهبنابرگفتهرضارضاییرئیسانجمن‬ ‫ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو «اکنون برخی قطعه‬ ‫سازانداخلیقادرندتا‪٦٠‬درصدقطعاتموردنیازبرایمحصوالت‬ ‫مشترک خودروسازان داخلی و خارجی را تامین کنند‪ ».‬صحبت‬ ‫هایویازاینروبودکه براســاسبرنامه‌ریزی‌هایانجامشدهوبا‬ ‫توجهبهسیاست‌هایوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‪،‬تولیدخودرو‬ ‫کشوردرسال‪ 1404‬بایدبهســهمیلیوندستگاهدرسالافزایش‬ ‫یابد و یک سوم آن صادر شود‪.‬نکته قابل توجه درباره ایننمایشگاه‬ ‫مذاکراتیبودکهمعموالدرروزهایفعالیتنمایشگاهمیانمسوالن‬ ‫شرکت‌هایقطعهسازیصورتمیگرفت‪.‬زیراهمینمذاکراتدر‬ ‫سالگذشتهموجبامضایتفاهمنامههایاقراردادهاییشدهبود‪.‬با‬ ‫اینوجودبرخالفانتظارهاازایننمایشگاهوشرایطپسابرجامکه‬ ‫پیشبینیمیشدنسبتبهسال‌هایگذشتهتعدادبیشتریبازدید‬ ‫کنندهدرآنحضورداشتهباشند‪،‬نتوانستانتظارهارابرآوردهکند‪.‬‬ ‫البتهگرچهکموبیشمورداســتقبالقرارگرفــتاماهمچنانبا‬ ‫پیشبینی‌هافاصلهمعناداریداشت‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫عضو هیــات مدیره انجمــن صنایع همگن‬ ‫پالستیک استان تهران‪:‬‬ ‫همچنان فاصله زیادی‬ ‫با استانداردها داریم‬ ‫همچنان با وجود پیشــرفت‌ها و اقداماتــی نظیر توافق‬ ‫هسته‌ای که طی چند ســال اخیر صورت گرفته‌است‪ ،‬اما‬ ‫صنعتگران معتقدند شرایط اقتصادی به مراتب می تواند‬ ‫بهتر از وضعیت فعلی باشــد و فضا برای فعالیت بیشــتر‬ ‫واحدهای تولیدی فراهم شود‪ .‬در همین خصوص با شهروز‬ ‫ضرابی‌ها مدیرعامل شــرکت َمپ و عضــو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنایع همگن پالستیک استان تهران به گفت‌وگو‬ ‫نشستیم‪ .‬وی که معتقد است برای پیشرفت به یک محیط‬ ‫اقتصادی شفاف‪ ،‬سیستم بانکی مناسب و یک افق روشن‬ ‫برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم‪ ،‬در این گفت‌وگو به بررسی‬ ‫راهکارهایی برای بهبود شرایط موجود و ارزیابی وضعیت‬ ‫فعلی پرداخته است‪:‬‬ ‫لطفا در ابتدا درباره ماهیت و فعالیت شرکت خود‬ ‫توضیح دهید؟‬ ‫این شرکت در ســال ‪ 1347‬توســط پدر بنده تاسیس شده‬ ‫اســت و عمده فعالیت ما هــم تولید قطعات صنعتی اســت‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال در همان ســال ها با کارخانه‌هــای ارج‪ ،‬جنرال و‪...‬‬ ‫که در حوزه لوازم خانگی فعالیت داشــتند‪ ،‬همکاری می کردیم‪.‬‬ ‫البته کم‌کم وارد حوزه بســته‌بندی هم شــدیم و با چند شرکت‬ ‫دارویی قرارداد بســتیم و بســته‌بندی تولیدات آن‌ها را برعهده‬ ‫گرفتیم‪ .‬اما در ســال ‪ 68‬که شــرکت ایران خودرو برای رسیدن‬ ‫به خودکفایی برنامه ریزی و اقدام کــرد‪ ،‬ما وارد حوزه تولیدات‬ ‫قطعات پالســتیکی شــدیم و بعد از افزایش میزان تولید ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬تمامی ظرفیت شــرکت ما به قطعات خودرو اختصاص‬ ‫پیدا کرد و تا امروز ادامه داشته‌است‪.‬‬ ‫به عقیده شــما کیفیــت مناســب تولیدات‬ ‫پالســتیکی‪ ،‬تا چه میــزان می تواند نشــانگر‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫پیشرفت ایران در حوزه پلیمر باشد؟‬ ‫ببینید بحث کیفیت‪ ،‬مقوله گســترده‌ای است‪ .‬اما آنچه که‬ ‫شما می توانید آن را به عنوان یک شــاخص مدنظر قرار دهید‪،‬‬ ‫این اســت که ضایعات قطعات تولیدی به سمت «صفر» پیش‬ ‫برود‪ .‬زیرا ما تا زمانی که نتوانیم روی تجهیزات تولید‪ ،‬تخصص‪،‬‬ ‫نوع مواد اولیه‪ ،‬دقــت در تولید به جایگاهی برســیم که میزان‬ ‫ضایعات صفر باشــد‪ ،‬حرفی برای گفتن نخواهیم داشــت‪ .‬اگر‬ ‫نگاهی به دالیل مشکالت مالی برخی واحدهای تولیدی نگاهی‬ ‫بی‌اندازیم‪ ،‬متوجه می‌شــویم که بخش عمده این مشکالت به‬ ‫دلیل غیرقابل کنترل بودن ضایعات آن‌ها اســت ودر کنار این‬ ‫مسئله بازدهی کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫از این مقوله کــه بگذریم‪ ،‬فکر می‌کنید حضور‬ ‫در نمایشگاه‌ها تا چه حد می تواند برای معرفی‬ ‫شرکت‌ها وکاالهای آن‌ها مفید باشد؟‬ ‫خب به هرحال نمایشــگاه‌ها به نوعی فرصت به حســاب‬ ‫می‌آیند‪ .‬فرصتی که می‌توان با استفاده از آن‪ ،‬اقدام به معرفی‬ ‫و نمایش کاالهــای خود کنیم‪ .‬ما در نمایشــگاه‌ها به بازدید‬ ‫کنندگان و شــرکت‌ها دیگر توانمنــدی‪ ،‬کیفیت تولیدات و‬ ‫میزان توســعه خودمان را نشــان می دهیم‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫حضور در نمایشــگاه باعث ایجاد ارتباط میان شــرکت‌های‬ ‫دیگر که می تواننــد به نوعی به افزایش کیفیت مجموعه‌های‬ ‫ما کمک کنند هم می‌شود‪.‬‬ ‫اخیرا شــرکت شــما در یازدهمیــن دوره‬ ‫نمایشگاه بینالمللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‬ ‫های خودرو حضور داشــتید‪ .‬ارزیابی شما از‬ ‫این نمایشگاه چگونه بود؟‬ ‫به نظرم نمایشــگاه امســال نســبت به دوره‌های قبل به‬ ‫مراتب بهتر بود و دلیل این اتفاق هم مثبت شــدن نگاه ها به‬ ‫اقتصاد طی یک ســال گذشــته بود‪ .‬به هرحال خروج از رشد‬ ‫اقتصادی منفی که طی چند ســال اخیر همــه صنعتگران و‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫فعاالن اقتصادی را آزار داده بود‪ ،‬بســیار خوشــایند اســت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه با توجه به افزایش تیراژ تولیدات خودرو در ‪6‬ماه‬ ‫اول ســال و پیشبینی ادامه روند صعودی در این مقوله‪ ،‬باعث‬ ‫شده‌اســت که شــرکت‌ها تا حدود زیادی حضور در چنین‬ ‫نمایشگاه‌هایی را جدی‌تر بگیرند‪.‬‬ ‫شــما در میان صحبت‌های خود بــه افزایش‬ ‫کیفیت اشاره کردید‪ .‬اما همچنان در بازار مردم‬ ‫بنابهدالیــلمختلفترجیحمی‌دهندتولیدات‬ ‫خارجی خریــداری کنند‪ .‬دلیل ایــن اتفاق‬ ‫چیست؟ آیا مشکل از کیفیت تولیدات داخلی‬ ‫است یا بدبینی عمومی بر جامعه حاکم شده؟‬ ‫خب برای پاســخ به سوال شــما من از حوزه خودرو مثال‬ ‫می‌آورم‪ .‬بعضی کشــورها از لحاظ قطعه ســازی مشخصا از‬ ‫ایران جلوتر هســتند‪ .‬مثــا کره جنوبی به واســطه جایگاه‬ ‫بین‌المللی و بازارهایی که دراختیار دارد‪ ،‬نســبت به ما بهتر‬ ‫عمــل می‌کند‪ .‬اما درباره تولیدات چیــن باید قبول کنیم که‬ ‫درســت اســت تنوع دارند اما درباره کیفیت حــرف و انتقاد‬ ‫بســیار اســت‪ .‬حاال شــما این خودروها را با تولیدی داخلی‬ ‫مانند دنا مقایســه کنید‪ .‬قطعا دنا قابل قبول‌تر است‪.‬‬ ‫این مثال ها درباره قطعه ســازها هم صدق می‬ ‫کند؟‬ ‫قطعه ســازان انعطاف‌پذیرتر هســتند و اگر قرار باشــد‬ ‫تحولــی رخ بدهد در ایــن صنف زودتر به چشــم می‌آید‪ .‬به‬ ‫هرحال به نظر من ما برای پیشــرفت به یک محیط اقتصادی‬ ‫شــفاف‪ ،‬سیســتم بانکی مناســب و یک افق روشــن برای‬ ‫سرمایه‌گذاری نیاز داریم‪.‬‬ ‫از این موارد کدام درحال حاضر وجود دارد؟‬ ‫االن در مسیر بهبود قرار داریم و همه این موارد به سمتی‬ ‫حرکت می‌کنند که بهتر شوند و واقعا بهتر از قبل هستیم‪ ،‬اما‬ ‫همچنان فاصله زیادی با استانداردها داریم‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن‪:‬‬ ‫آسمان صنعتگران آبی‌تر شده است‬ ‫علی چنگی‪ ،‬مدیرعامل شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن با اشاره به دوران پیش و پسا برجام معتقد‬ ‫است بعد از به نتیجه رسیدن برجام‪ ،‬آسمان تا حدودی برای صنعت‌گران آبی‌تر شده است تا جایی که‬ ‫شاهد تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران هستیم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫در ابتدا یک توضیح خالصه از شرکت خود‬ ‫بفرمایید‪...‬‬ ‫شــرکت ما در حوزه روشــنایی و آیینه های خودرو‬ ‫فعالیتمیکنددر ســال‪69‬تاســیسشــدوسال‪73‬‬ ‫به بهره برداری رســید‪ .‬طی این ســال ها توانسته ایم با‬ ‫شرکت های بزرگ خودرو ســازی مانند ایران خودرو‪،‬‬ ‫ســایپا قرارداد ببندیم و قطعات مورد نیاز آنها را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از یازدهمین دوره نمایشگاه‬ ‫بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه های‬ ‫خودرو که اخیرا برگزار شد‪ ،‬چیست؟‬ ‫بطورکلی حضور در نمایشــگاه ها موقعیت مناسبی‬ ‫را بــرای تولیدکنندگان ایجــاد می کنند تــا به نوعی‬ ‫محصوالت خــود را به نمایش بگذارنــد و معرفی کنند‪.‬‬ ‫ضمــناینکهبــاحضوردرچنیــننمایشــگاههاییبا‬ ‫دستاوردهای روز جهان آشنا می شــویم و می تواند در‬ ‫ارتقاع سطح کیفی تولیدات داخلی کمک کند‪.‬‬ ‫شما در این نمایشگاه از محصوالت جدید‬ ‫خود هم رو نمایی کردید؟‬ ‫خیر‪ .‬زیرا تقریبا تا چند ماه آینده شرکت ایران خودرو‬ ‫از « دنا»ی جدیدی رونمایی خواهد کرد و به تولید انبوه‬ ‫خواهد رســید و برای تمامی قطعات روشنایی و آینه ها‬ ‫از محصوالت ما استفاده شــده است‪ .‬اما به دلیل اینکه تا‬ ‫پیــش از رونمایی ما اجازه نداریم ایــن محصوالت را به‬ ‫نمایش بگذاریم‪ ،‬در نمایشگاه امسال رونمایی نشدند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه یازدهمین دوره نمایشگاه‬ ‫بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه های‬ ‫خودرو‪ ،‬از اولین نمایشــگاه های بعد از‬ ‫توافق هسته ای و لغو تحریم ها است‪ ،‬آیا‬ ‫این مسئله باعث تغییرات مثبت در حرفه‬ ‫شما شده است؟‬ ‫اگر بخواهم منصفانه به پرسش شما پاسخ بدهم باید‬ ‫بگویم‪ ،‬شرایط نســبت به قبل از برجام به مراتب بهتر و‬ ‫روان تر شده اســت‪ .‬عالوه بر این طی این مدت ما شاهد‬ ‫افزایش تمایل شــرکت های خارجی ها برای حضور در‬ ‫ایران و عقد قرارداد بودیم‪.‬‬ ‫شــرایط صادرات محصوالت شما به چه‬ ‫صورت است؟‬ ‫تا همین چند ماه پیش اطالع داشــتیم که بر اساس‬ ‫آمارها بیش از ‪6‬میلیون خودروی ‪ 206‬که با محصوالت‬ ‫ما صادر شده بود‪ ،‬فروخته و فعال شده بودند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫مــا محصوالتخودمانرابهترکیهصــادرمیکنیمواز‬ ‫آنجا به اروپا فرستاده می شود‪ .‬همچنین حدود یک و نیم‬ ‫میلیون ماهانه به کشورهای شاخ آفریقا صادارت داریم‪.‬‬ ‫عراق یکی دیگر از کشــورهای طرف قرار داد ما است که‬ ‫هر دوهفته سفارشات آنها ارسال می شود‪.‬‬ ‫یکی از مســائلی که معموال مورد بحث‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬بســترهای مورد نیاز برای‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫پیشــرفت و موفقیت صنعت گران است ‪ .‬به عقیده‬ ‫شما این بسترها چه چیزهایی هستند؟‬ ‫بهنطرمنهمینکهتنشــیواردسیستمنشودمیتواند تاحدود‬ ‫زیادی به صنعتگران کمک کند‪ .‬این تنش ها هم به یک حوزه محدود‬ ‫نمی شوند‪ .‬منظور من تنشهای بانکی‪ ،‬مقرراتی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫همین که آرامش نســبی که این اواخر به وجود آمده اســت را حفظ‬ ‫کنیم‪ ،‬تاثیر بسیاری در صنعت کشور خواهد داشت‪ .‬اگر این آرامش‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬تولیدکننده زمان و انرژی بیشتری صرف واردات‬ ‫تکنولوژی و کاهش هزینه و افزایش کیفیت و‪ ..‬می کند‪.‬‬ ‫سال گذشــته تقریبا چند هفته بعد از توافق هسته‬ ‫ای ما گفت‌وگویی با شما داشتیم و به این نکته اشاره‬ ‫کردید که در زمان تحریم ها هم با تمام توان و ظرفیت‬ ‫فعالیت میکردید‪ .‬بعد از توافق چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫ماهمچنانهمباهمانشــرایطکارمی‌کنیم‪.‬یعنیباتمامتوانو‬ ‫ظرفیت مشغول تولید هســتیم‪ .‬اما آنچه که بعد از توافق اتفاق افتاد‬ ‫این است که موجب شــده شــرایطی به وجود بی‌آید که ما بتوانیم‬ ‫فعالیتها و کشورهای طرف قرارداد خود را چه از لحاظ واردات و چه از‬ ‫لحاظ صادرات گسترش بدهیم‪.‬‬ ‫اصال بطورکلی محصوالت شما تا چه حد در رقابت با‬ ‫محصوالت خارجی موفق عمل کرده است؟‬ ‫اگر بخواهم به صورت ســاده به این پرسش شما پاسخ بدهم باید‬ ‫بگویم که ما بگونه ای عمل کردیم کــه حتی چینی ها امکان حضور‬ ‫در بازار ما را ندارند‪ .‬این هم به دلیل کیفیت و ارائه خدمات ما است‪.‬‬ ‫درمحصوالتشــماچهمیزانپلیمراســتفادهمی‬ ‫شود؟‬ ‫محصوالت ما ‪ %100‬پلیمر هســتند‪ .‬البته نسل اول تولیدات ما‬ ‫از شیشه بود اما امروزه به صورت کامل از پلیمر استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫تا همین چند ماه پیش اطالع‬ ‫داشتیم که بر اساس آمارها‬ ‫بیش از ‪6‬میلیون خودروی‬ ‫‪ 206‬که با محصوالت ما صادر‬ ‫شده بود‪ ،‬فروخته و فعال‬ ‫شده بودند‪ .‬عالوه بر این ما‬ ‫محصوالت خودمان را به ترکیه‬ ‫صادر می کنیم و از آنجا به اروپا‬ ‫فرستاده می شود‪ .‬همچنین‬ ‫حدود یک و نیم میلیون ماهانه‬ ‫به کشورهای شاخ آفریقا‬ ‫صادارت داریم‪ .‬عراق یکی‬ ‫دیگر از کشورهای طرف قرار‬ ‫داد ما است که هر دوهفته‬ ‫سفارشات آنها ارسال می شود‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫دیر بازر‬ ‫گانی ش‬ ‫م‬ ‫‪38‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫رکت نی‬ ‫‪m‬‬ ‫سازپلیم‬ ‫و‬ ‫رایران‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ه است‬ ‫ی در را‬ ‫ت خوب‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫برنگار‬ ‫خ‬ ‫ر گفت و گو با ه است‪.‬‬ ‫د‬ ‫ن در را‬ ‫زپلیمرایران کنندگا‬ ‫رویی‪،‬‬ ‫ود‬ ‫سا‬ ‫د‬ ‫ی شرکت نیو صنایع و تولی زمینههایخ ز آن را‬ ‫رشی ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دیر بازرگان ی خوبی برا الستیکید یی که ب‬ ‫توگو‬ ‫‪،‬م‬ ‫ا‬ ‫یکی‪،‬پ‬ ‫ر گف ‌‬ ‫ا علی نقیان ت که اتفاق ه الســت‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫ه است‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫محمودر ت‪ ،‬معتقد اسـ انواعقطعات مانو‪ ....‬اسـ ح کرد‬ ‫را تشری‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫خودرو‬ ‫اسوپالس النحوزهتولی نعتســاخ ندگان‬ ‫ی‬ ‫گی‪ ،‬ص‬ ‫ولیدکن‬ ‫مجموعه ها برگزار‬ ‫اوکهازفعا ازم خان‬ ‫مو‬ ‫ـا برجا‬ ‫ش روی ت‬ ‫ات‪ ،‬لــواز م پسـ‬ ‫ی‬ ‫فت و گاز‪ ،‬لو کالت پ‬ ‫ه در ایا‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ید‪ ،‬مش‬ ‫ن المللی قط ین دور‬ ‫باتوجه‬ ‫ی‌خوان‬ ‫ـگاه بی‬ ‫رحال ا‬ ‫رداریم‪.‬‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ون به ه‬ ‫ضو‬ ‫شتهایم‪.‬‬ ‫ن دورهنمایش کنید چ‬ ‫زارمیشود‪،‬ح رکتدا‬ ‫ـی می‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫گ‬ ‫می آید‬ ‫یازدهم رزیابـ‬ ‫سرکشــوربر ننمایشگاهها ا به نظر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫را چگون‬ ‫شده و ثان‬ ‫راکثرای‬ ‫خودرو‬ ‫کهدرس‬ ‫ت‪،‬د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫ی‌شود؟‬ ‫مایشــگاههای ت خودرواســ ت که اوال بزرگ حتی شرکت ها طور که‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫و‬ ‫عموالدرتمام انلوازموقطعا ه نظر من این ا ین است که ما تیم‪ .‬اما امسال ا ری هم‬ ‫ب‬ ‫ن بیشت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫مام‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫فعالیت‬ ‫بل دار‬ ‫واقعی‬ ‫مایشگاه نداش کنندگا‬ ‫مصرف‬ ‫هاینکهماعمده ه با دوره های ق عمل کرده اند‪ .‬در این ن‬ ‫ت بلکه‬ ‫ر‬ ‫ب وتی که این دور گذشته قوی تر لی برای حضو ده اســ‬ ‫ش‬ ‫مای‬ ‫تفا‬ ‫ی‬ ‫ن بیشتر‬ ‫م باشند‬ ‫سبت به سال ها های ‪ 90‬تا ‪ 93‬ت کنندگا‬ ‫چک یا ک‬ ‫زه تولید‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ست‪ .‬به‬ ‫و‬ ‫ازی طی ســا نها انگی‬ ‫فتاده است؟ ته شاید فعال ک ی در راه ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د نه‬ ‫د‪.‬‬ ‫قا‬ ‫الب‬ ‫گ‬ ‫نگی به‬ ‫دیده می شــو ایشگاه آمده ان چه دلیل اتفا دن هســتند‪ .‬های خوب بزر نوز نقدی‬ ‫م‬ ‫و رویداد‬ ‫ل رخ دا‬ ‫ت که ه‬ ‫رای بازدید به ن ش انگیزه به ی در حا‬ ‫ست اس‬ ‫و باشد‪.‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫رو به جل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫این افزا اتفاق های خو وان به آینده امی ســت‪ .‬البته د یک گام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ــتیک‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ید می ت‬ ‫س‬ ‫من فکر م این اســت که د افزایش پیدا یش تول‬ ‫مین افزا‬ ‫ی ما تولی‬ ‫ن دهنده‬ ‫د در صنعت پال ومابقی‬ ‫ه‬ ‫میشود‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫اما نش ثال در حوزه کا نکرده است اما ت دارید؟ د می کنیم‪.‬ببین لتولید‬ ‫ش پیدا‬ ‫م فعالی‬ ‫عنوان م‬ ‫ددرداخ‬ ‫رکیه وار‬ ‫ته‬ ‫زای‬ ‫چندمور‬ ‫ت‬ ‫م‪ .‬چرا‬ ‫ی هستی‬ ‫میزان کافی اف حوزه واردا ولیه را از چین و نتعداد‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ــوند‪.‬ای‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫مناسب‬ ‫شرایط‬ ‫شما ال برخــی از موا سمیش‬ ‫می در‬ ‫ست و ما‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫معم‬ ‫ی‬ ‫رم‬ ‫وشــی‬ ‫ی‬ ‫بله ما یموادبایکدیگ د کنیم‪.‬‬ ‫ت پتر‬ ‫سفانه اینگونه ن مثال در‬ ‫گر وار‬ ‫دزیاد‬ ‫صنع‬ ‫تا‬ ‫ن‬ ‫؟‬ ‫تعدا ز کشورهای دی ل ما از لحاظ جام می شود وتر باشیم اما م ی کنیم‪.‬به عنوا ی دیگر‬ ‫کشورها‬ ‫جل‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫را بای چرا؟به هرح ورت محدود ا داقل از ترکیه شتر خریداری را باید از‬ ‫‪ MB‬و‪...‬‬ ‫م باید ح‬ ‫یمت بی‬ ‫ت به ص‬ ‫را با ق‬ ‫دا‬ ‫داری‬ ‫‪R، MR‬‬ ‫تولی رایط مناسبی ده های نفتی ی مانند‬ ‫ر‬ ‫د و مواد‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫دقیقا ما ــیم و بعد فرا ی شــون‬ ‫ی فروش‬ ‫ه تولید م‬ ‫را م‬ ‫‪ S‬و دود‬ ‫نفت ط ‪PR‬‬ ‫یران فق‬ ‫ا د کنیم‪.‬‬ ‫وار‬ ‫اتفاقا‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫تان به‬ ‫رتوبه‬ ‫چهصو‬ ‫حصوالت‬ ‫دراتم‬ ‫ل این ها‬ ‫ـماصا‬ ‫ن و امثا‬ ‫ائلشـ‬ ‫کســتا‬ ‫زرگانی‬ ‫مســ‬ ‫ن‪ ،‬تاجی‬ ‫سفانه با‬ ‫ین‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫مت‬ ‫فرکرده‬ ‫؟‬ ‫بعدازا جام می شود ند عراق‪ ،‬آذربای یگر بشویم اما ایران س‬ ‫یک‬ ‫ید‬ ‫مان‬ ‫ا ان‬ ‫د ترکیه‬ ‫کجاه کشــورهایی م وارد بازارها شهرهای نزد یی مانن‬ ‫کشورها‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫صادرات ما ب یلی تمایل دار ی قبل به یکی ا ر اختیار‬ ‫بته ما خ‬ ‫من مدت‬ ‫‪39‬‬ ‫ر بازار د‬ ‫نفت را‬ ‫د‪.‬‬ ‫دم بیشت‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫اســت‪ .‬ف عمل می کن رانی ندی‬ ‫شاره کردید ک ی کنیم‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ایران ض‬ ‫داری م‬ ‫ه‬ ‫یک کاال‬ ‫ن به این نکت اال خری‬ ‫ی‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫تا‬ ‫ودم اما‬ ‫قیمت ب‬ ‫ب‬ ‫گذاری‬ ‫ی صحبت های آن را با‬ ‫سرمایه‬ ‫ده های‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫بو‬ ‫ر ال‬ ‫به‬ ‫و فراور‬ ‫نولوژی‬ ‫شما د شــیم‬ ‫ند‪ .‬زیرا اگر نیاز یاز به تک‬ ‫؟‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫گذشته‬ ‫ست‪ .‬اگر‬ ‫می فرو‬ ‫وبی در‬ ‫پاسخ د‬ ‫ات چی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫های خ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫دلیل این اقدا عت پتروشیم سئله قابل حل د مانند دهه ها م شوند و‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫صن‬ ‫نم‬ ‫ر‬ ‫اتفا دادن ه‬ ‫دا‬ ‫را باید مسوالن ری نیست و ای ه این قبیل موا ی دیگر استخ ت های‬ ‫خ‬ ‫چک یا‬ ‫یب‬ ‫رف‬ ‫ها‬ ‫قی‬ ‫حال ر فعال کو‬ ‫ن‬ ‫ه شاید‬ ‫ای ران کشــور ف وزه دسترســ سی از کشــور های اخیر پیش ی جرات‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ان دهن‬ ‫ه ای‬ ‫ل‬ ‫مر‬ ‫د‬ ‫بت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫دارد ک خداروشــکر ا ت یک تیم مهن که ما طی ســا ودروها) که ح بتوانیم‬ ‫ی توان‬ ‫ال اشند ا‬ ‫ترمز خ‬ ‫م‪ .‬شاید‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫دارد ک‬ ‫ت و کافی‬ ‫نیم‪ .‬ضمن ا گ های‬ ‫ید کردی‬ ‫خودمان‬ ‫ک این است که ار بود و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ول‬ ‫ی‬ ‫ت نی‬ ‫را وار‬ ‫دو‬ ‫د پک‬ ‫لت‬ ‫ت داخلی‬ ‫به آینده امی بزرگی‬ ‫سخ ژی مورد نیاز االهایی(مانن سب و قابل قبو د تولیدا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ول‬ ‫و‬ ‫جبور ک‬ ‫و شده‬ ‫دادهای خو عنوان‬ ‫تکن یری داشتیم م را با کیفیت م که مارا م‬ ‫م ها لغ‬ ‫وی‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ریم ها ب‬ ‫ـ‬ ‫ه تحری‬ ‫ر در راه است‪ .‬ب اری ما‬ ‫چ تن آنها را نداش ـای تح‬ ‫س حاال ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ی از مزایـ‬ ‫خ‬ ‫زرگانی‬ ‫ردید پ‬ ‫مثال در حوز دا کرده‬ ‫سا م این یک‬ ‫سمتبا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه اش‬ ‫بینن‬ ‫یم‪.‬‬ ‫بگ‬ ‫به‬ ‫دازدید‪،‬‬ ‫ید افزایش پ ت است‬ ‫ول‬ ‫را گسترش بده ه این نکته ک ی آسیب می طورکلیایران گاه بی ان‬ ‫س‬ ‫راب‬ ‫هب‬ ‫مایشــ‬ ‫ل‬ ‫ت ت‪ .‬البته در نگی به‬ ‫با توج تولیدات داخ واهنددید‪.‬زی ه های ن‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫غرف‬ ‫بخ‬ ‫یا‬ ‫د‪.‬‬ ‫کنند و‬ ‫ا که هنوز نق ش پیدا‬ ‫است آ دودیآســی یک نگاه کلی به زرگانی شده ان ق عمل‬ ‫ی‬ ‫ه با‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ستری‬ ‫زان کافی افزا همین‬ ‫ر‬ ‫ست اما‬ ‫بهنظرمنتا رود‪ .‬شــما اگ گان‪ ،‬وارد حوز تواننــد مو د‪ ،‬چه ب‬ ‫می‬ ‫اخلی ب‬ ‫ی‬ ‫ا نرسان‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫کنند؟‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫دگان د‬ ‫ــدن پی‬ ‫ی از تولی‬ ‫نکرده ا ید می‬ ‫یت آنه‬ ‫فراهم‬ ‫ش تول‬ ‫ش‬ ‫نن‬ ‫ار‬ ‫عال‬ ‫را‬ ‫دهند و‬ ‫و باشد‬ ‫زای‬ ‫یبینید که بسی کــه تولیدک حصوالت یا ف ی مربوطه آن یگر می‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫اف گام رو‬ ‫ـت یکد‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‪ .‬واقعا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫سـ‬ ‫ـیب‬ ‫ون‬ ‫ب‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫واردات آسـ که باید دولت ولیه‪ ،‬دست به د به عنوان مثال ق‪ ،‬مامور‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ورد نیاز اس که جدا از موار یی را تولید کن سه ماه هزینه ب ــمادر‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫‪.‬حاالش‬ ‫ا‬ ‫ســت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫واند‬ ‫ن‬ ‫اســت‬ ‫خیلی مسائل ا تولید کنند بت ل پرداخت نکرد یکمثال‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫ینتنها‬ ‫جب می شود ت که صرفا به دل یکند‪.‬ا‬ ‫مو‬ ‫یســ‬ ‫قواحدتولید کی و‪....‬‬ ‫دهای بان‬ ‫این صحیح ن هقطعبر‬ ‫ری‪ ،‬سو‬ ‫ب‬ ‫مربوطهاقدام ‪ ،‬شهردا‬ ‫مالیات‬ ‫کنار این‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫مدیرعامل شرکت «پایون فام آراد»‪:‬‬ ‫دولتبارفعموانعکمک‬ ‫بزرگیبهصنعتخواهدکرد‬ ‫«واردات نهتنها به تولید داخلی آســیبنمی زند بلکهموجبمیشــود که به واسطه‬ ‫رقابت‪،‬کیفیتمحصوالتداخلیبهبودیابد‪».‬اینرابهروزتوحیدی‪،‬مدیرعاملشرکت‬ ‫«پایونفامآراد»میگوید‪.‬اوکهمعتقداســتصنعتگریکهمشــکلبیمهومالیاتو‬ ‫شــهرداریو‪..‬نداشتهباشدمیتواندبهنحواحســنتکارخودراانجامدهد‪،‬درگفت‬ ‫وگوی پیش رو به بررسی شرایط صنعت و مشکالت موجود در این حوزه می‌پردازد‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫تزریق پالستیک در‬ ‫ایران سالیان سال است‬ ‫که در ایران انجام می‬ ‫شود و به نظر من در این‬ ‫حوزه‪ ،‬کارخانه هایی‬ ‫که در ایران وجود دارد‬ ‫آنقدر حرفه ای هستند‬ ‫که گمان نمی کنم‬ ‫کاری باشد که نتوانند‬ ‫انجام دهند‪.‬یعنی هم‬ ‫دستگاه های مورد نیاز‬ ‫درایران وجود دارند و‬ ‫هم مهارت کافی‬ ‫لطفا درباره فعالیت و سابقه شرکت خود کمی توضیح دهید‪...‬‬ ‫ما تقریبا از هشت سال پیش در زمینه تزریق پالستیک و دکوریشن روی پالستیک‪،‬‬ ‫کار خود را آغــاز کردیم‪ .‬البته در ابتدا در حوزه لوازم خانگی فعالیت می کردیم و آرام آرام‬ ‫وارد صنعت خودرو شــدیم‪ .‬یعنی تالش کردیم در صنعت تزریق پالســتیک به صورت‬ ‫دقیق و حرفه ای فعالیت کنیم‪ .‬نکته ای که الزم اســت به آن اشــاره کنم این است که ما‬ ‫می دانستیم بعد از صنعت تزریق پالســتیک‪ ،‬باید کورتینگ هم انجام دهیم‪ .‬البته االن‬ ‫در ایران صرفا آبکاری انجام می شــود‪ .‬اما آنچه که مد ظر قــرار دادیدم این بود که روش‬ ‫جدیدی را آغاز کردیم که با اســتفاده از آن هرگونه طرح و فیلم که مد نظر مشتری باشد‬ ‫را می توانیم‪ ،‬بر روی پالســتیک چــاپ کنیم‪ .‬به عنوان مثال همین دکوریشــن داخل‬ ‫خودروها از این دست هستند‪.‬‬ ‫کدام بخش از فعالیت و محصوالت شما در حوزه صادرات بیشتر فعال‬ ‫هستند؟‬ ‫ببینید ما هیچ وقت نمی توانیم به صورت مستقیم صادرات انجام دهیم‪ .‬اما به عنوان‬ ‫مثالزانیکهمادرنمایشــگاهاستانداردحضورداشــتیمنمایندهبرخیازکمپانیهای‬ ‫خودرو سازی مانند فولکس واگن و‪ ...‬به ما سفارش کاردادند‪ .‬اصالبطورکلی باید این را در‬ ‫نظر داشته باشید که فعالیت ما به شکلی است که فقط برای قطعه سازان‪ ،‬انجام می شود‬ ‫و هرکس بخواهد روی نمای داخلی یا بیرونی کار کند‪ ،‬باید از این روش استفاده کند‪ .‬لذا‬ ‫ما در تالشیم که با وجود شــرکت های محدود در این زمینه‪ ،‬خودمان را به شرکت های‬ ‫خودرو سازی جهانی معرفی کنیم تا درصورتی کهکیفیت کار ما مورد تائید باشد‪ ،‬بخشی‬ ‫از سفارشات خود را به ما بسپارند‪.‬‬ ‫باتوجهبهحوزهفعالیتتانکهقاعدتا ازشــرایطموجودبیشتر آگاهی‬ ‫دارید‪ ،‬فکر می کنید ما تا چه حد پیشرفت داشتیم؟‬ ‫خبتزریقپالســتیکدرایرانسالیانسالاستکهدرایرانانجاممیشودوبهنظر‬ ‫من در این حوزه‪ ،‬کارخانه هایی که در ایران وجوددارد آنقدر حرفه ایهســتندکه گمان‬ ‫نمی کنم کاری باشــد که نتوانند انجام دهند‪.‬یعنی هم دستگاه های مورد نیاز درایران‬ ‫وجود دارند و هم مهارت کافی ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪41‬‬ ‫دستگاه های شــما و مواد مصرفیتان وارداتی‬ ‫هستند؟‬ ‫دســتگاه ها بله وارداتی هســتند اما مواد مصرفی خیر و ما‬ ‫ترجیح می دهیم از مواد ایرانی اســتفاده کنیــم‪ .‬زیرا معموال‬ ‫کیفیت هایشــان مناسب اســت‪ .‬البته مواد خاصی هم در کار‬ ‫ما وجود دارد که بعضا نمونه های ایرانی آنها تولید نمی شــود و‬ ‫مجبوریم از محضوالت خارجی استفاده کنیم‪ .‬بنابراین هیشه‬ ‫اولویت اول ما محصوالت داخلی است‪.‬‬ ‫به نظر شما محصوالت شــما تا چه حد با نمونه‬ ‫کارهای رقبای خارجی قابل مقایسه است؟‬ ‫همانطور که که خدمتتان عــرض کردم زمینه فعالیت ما به‬ ‫گونه ای است که تمامی شــرکت هایی که در این حوزه حضور‬ ‫دارند مانند شــبکه به یکدیگر وصل هستند‪.‬ما برای آموزش به‬ ‫خارج رفتیم و بعضا آنها به ایــران آمدند‪ .‬لذا هه ما برای آموزش‬ ‫با یکدیگر در ارتباط بودیم و همین مســئله موجب شــده که‬ ‫کیفیت کارها فاصله چندانی با یکدیگر نداشته باشد و به عقیده‬ ‫من ســطح کیفی کار ما به گونه ای است که می توانیم با شرکت‬ ‫های مطرح خودرو سازی جهان همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه های تولید کنندگان داخلی این‬ ‫اســت که آنها می گویند بعد برجام رفع موانع‬ ‫واردات‪ ،‬ممکن اســت به صنعت داخلی آسیب‬ ‫وارد کنند‪ .‬شما تا چه حد با این مسئله موافقید؟‬ ‫من به طور کلی با این مســئله موافق نیســتم و معتقدم که‬ ‫وارداتنهتنهابهتولیدداخلی آســیبنمیزندبلکهموجبمی‬ ‫شــود که به واســطه رقابت‪ ،‬کیفیت محصوالت داخلی بهبود‬ ‫پیدا کنند‪ .‬امــا در حوزه فعالیت مــا واردات تاثیری ندارد‪ .‬زیرا‬ ‫کال انجام تزریق پالســتیک در خارج از ایران به لحاظ هزینه‪ ،‬به‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫به عقیده شما برای بهبود شرایط فعالیت صنعت‬ ‫گران دولت یا نهادهــای مربوطه‪ ،‬چه اقداماتی‬ ‫باید انجام دهند؟‬ ‫به نظر من اصال نیازی نیســت اقدامی انجــام دهند ‪ .‬یعنی‬ ‫نیازی نیست کمک خاصی کنند‪ .‬همین اندازه که موانع موجود‬ ‫را برطــرف کنند‪ ،‬کمک بزرگی به صنعت گــران کرده اند‪ .‬زیرا‬ ‫صنعتگری که مشکل بیمه و مالیات و شهرداری و‪ ..‬نداشته باشد‬ ‫می تواند به نحو احسنت کار خود را انجام دهد‪ .‬منتهی متاسفانه‬ ‫این موانع آنقدر زیاد هســتند که بخش عمــده زمان و درآمد‬ ‫صنعتگر به آنها اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
w w w . a s s o p l a s t . c o m 244 ‫ | شـماره‬1395 ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه‬ 42 PLASTIC MAGAZINE
‫نگاهی به چگونگی تولید و کاربردهای کربنات‌کلسیم‬ ‫فعاالن حوزه پالستیک بررسی کردند‬ ‫با کربنات کلسیم؛ از معدن تا قرص‌های خوراکی‬ ‫نقش قالب‌سازی مدرن در ارتقاء صنعت پالستیک ایران‬ ‫توصیه‌های علیرضا میربلوک درباره استفاده از ظروف یکبار مصرف‬ ‫چگونه از سالمت محصوالت پالستیکی مطمئن شویم؟‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫نگاهی به چگونگی تولید و کاربردهای کربنات‌کلسیم‬ ‫وجیهه زمانی‬ ‫اماکوارداستفادهازکربناتکلسیم؛«ازکربناتکلسیمدرصنایع‬ ‫کاشی و ســرامیک مخصوصاً صنعت لعاب سازی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫به دلیل تشــکیل یوتکتیک‪ ،‬نقطه ذوب مجموعــه را پایین آورده و‬ ‫بههنگاماســتفاده در لعاب‪ ،‬ضریبانبســاط حرارتی لعاب را پایین‬ ‫می‌آورد‪ .‬کلســیم کربنات یکی از پرکاربردترین مواد معدنی است‬ ‫که در صنایع کاغذ‪ ،‬پالســتیک ها‪ ،‬رنگ ها و پوشش ها هم به عنوان‬ ‫پرکننده و هم پوشش رنگی(به علت رنگ سفید مخصوصش) کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬در صنعت کاغذ ســازی به خاطر روشــنایی باال و پراکندگی‬ ‫نورشدر تمامدنیاباارزشاســتوازآنبهعنوانیکپرکنندهارزان‬ ‫استفاده می شود تا سطح کدر کاغذ را روشن کند‪».‬‬ ‫در ادامه این یادداشــت درباره چگونگی ساخت مواد و ساخت و‬ ‫ساز و نقش کربنات کلســیم د راین دو می‌خوانیم‪ « .‬کربنات کلسیم‬ ‫در ساخت و ساز هم برای ســاختن مواد و هم به عنوان اجزاء و ذرات‬ ‫ســیمان مهموضروریمیباشــد‪.‬همچنیندرساخت مالتبرای‬ ‫چینش آجرها روی هم‪ ،‬بلوک های بتنی‪ ،‬ســنگ ها‪ ،‬پوشش سقف‪،‬‬ ‫ترکیب رزین و کاشــی ها مورد اســتفاده قرار می گیــرد‪ .‬کربنات‬ ‫کلســیم‪ ،‬کربن دی اکســید و آهک را تجزیه می کنــد تا یک ماده‬ ‫اساسی در ساخت استیل‪ ،‬شیشه و کاغذ را بوجود آورد‪».‬‬ ‫درایــنبینازکاربردکربناتکلســیمدرداروســازینیزنباید‬ ‫غافل شد‪« .‬کربنات کلســیم خاصیت آنتی اسیدی دارد و در نواقص‬ ‫کلیویودرماناســتئوپروزیسبهکاررفتهومکملکلســیماست‪.‬‬ ‫کربنات کلســیم در بیماران مبتال به هایپرفســفات همراه با نقص‬ ‫کلیوی توصیه می شــود‪ .‬کربنات کلســیم در داروهای هومیوپاتی‬ ‫(‪ Homoepathic‬نوعی دارو درمانی) و در افزودنی های خوراکی‬ ‫هم کاربرد دارد‪ .‬به عالوه با توجه به دارا بودن خاصیت جذب سطحی‬ ‫کربنات کلسیم ‪ ،‬در داروهای ضد اسهال نیز به کار می رود ‪ .‬از کلسیت‬ ‫برایتهیهکلریدکلســیم‪،CaCl2‬برومیدکلسیم‪،CaBr2‬یدید‬ ‫کلسیم ‪ CaI2‬و اکسید کلســیم ‪ CaO‬استفاده می شود که هریک‬ ‫دارای مصارف متعددی در صنایع داروســازی هستند و حتی برای‬ ‫تهیه داروهای دامپزشکی نیز کاربرد دارد‪.‬‬ ‫از کلسیت برای تهیه کلرید کلســیم ‪ ،CaCl2‬برومید کلسیم‬ ‫‪ ، CaBr2‬یدید کلســیم ‪ CaI2‬و اکسید کلســیم ‪ CaO‬استفاده‬ ‫می شــود که هریک دارای مصارف متعددی در صنایع داروســازی‬ ‫است‪ .‬حتی برای تهیه داروهای دامپزشکی نیز کاربرد دارد‪ .‬از کلرید‬ ‫کلســیم ‪ CaCl2‬دارویی تهیه می کنند که در بدن تولید اسید می‬ ‫کند و در مواردی که یون کلسیم در بدن کم باشد‪ ،‬برای تأمین سریع‬ ‫کمبود آن از کلرید کلســیم استفاده می شــود‪ .‬از ترکیبات دارویی‬ ‫کلرید کلسیم در درمان عوارض حساسیت هایی مانند کهیر‪ ،‬تنگی‬ ‫نفس‪ ،‬خارش و سایر التهابات ناشی از حساسیت استفاده می گردد‪.‬‬ ‫کلرید کلسیم باعث سرعت در انعقاد خون شده و برای جلوگیری‬ ‫از خونریزی های شدید استفاده می شود‪ .‬به عالوه این ماده در درمان‬ ‫بی نظمی های ضربان قلب (آریتمی) بــه عنوان مکمل به داروهای‬ ‫مربوط به نارســایی های قلبی افزوده می شــود‪ .‬از کلرید کلســیم‬ ‫برای درمان عوارض اســهال ‪ ،‬استفراغ و در عرق کردن مسلولین نیز‬ ‫استفاده می گردد‪.‬‬ ‫از برومید کلسیم ‪ CaBr2‬به عنوان ضد تشنج در درمان بیماری‬ ‫صرع اســتفادهمی شود‪ .‬این مادهدر تسکین دردهای معدهنیز تأثیر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از یدید کلسیم ‪ CaI2‬برای تهیه پمادهای ضدبیماری پوستی و‬ ‫ورم مفاصل مزمن استفاده می شود‪».‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫سعیده زمانی‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫فعاالن حوزه پالستیک بررسی کردند‬ ‫با کربنات کلسیم؛ از معدن تا قرص‌های خوراکی‬ ‫اظهارات اخیر برخی از کارشناســان در خصوص اثرات مخرب کربنات کلسیم با‬ ‫ک روبه رو شده است‪.‬‬ ‫واکنش‌هایی از سوی فعاالن و کارشناسان صنعت پالستی ‌‬ ‫منتقدان در حالی وجود کربنات کلســیم را عاملی مخرب برای سالمتی عنوان‬ ‫می‌‌کنند که در مقابل‪ ،‬بسیاری دیگر از کارشناســان این حوزه معتقدند که این‬ ‫ماده معدنی نه تنها برای ســامتی و محیط زیست آسیبی ندارد بلکه استفاده از‬ ‫آن را یک ضرورت عنوان می‌کنند‪ .‬کارشناسان با بیان اینکه کربنات کلسیم یک‬ ‫ماده خوراکی است که برای بدن انسان مفید است و حتی پزشکان مصرف آن را به‬ ‫صورت مکمل برای سالمتی انسان توصیه می‌کنند و می‌گویند در همه جای دنیا‬ ‫اســتفاده از این ماده به دلیل اثراتی که در سرعت بازیافت پالستیک در طبیعت‬ ‫دارد‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫نگاهی به کربنات کلسیم‬ ‫کربنات کلسیم یا سنگ آهک یکی از پرمصرفترین ماده معدنی‬ ‫درصنایعکشوربهخصوصصنعتپالستیککشوراست‪.‬اینسنگ‬ ‫به صورت مســتقیم از معدن استحصال شده و در صنایع مختلف به‬ ‫کار برده می شــود‪ .‬این ماده معدنی به دلیــل قابلیت مش‌بندی در‬ ‫ســایزهای مختلف در تمامی صنایع قابل اســتفاده است‪« .‬مش»‬ ‫در علم خاك شناســي به دانه بندي خاك بــراي الك كردن اطالق‬ ‫می‌شود‪ .‬کلســیم کربنات از نظر دانه بندی یا مش بندی قابل تولید‬ ‫در سایز هایمیکرو تانانو استبههمیندلیلدر تمام صنایع مصرف‬ ‫می‌شود‪ .‬از پودر کلسیم کربنات در تولید قرص های کلسیم‪ ،‬خمیر‬ ‫دندان‪ ،‬بســیاری از مواد غذایی‪ ،‬تولید لوزام آرایشــی و بهداشتی‪،‬‬ ‫تولید ســیمان‪ ،‬تولید آهک زنده‪ ،‬مواد نســوز و بسیار صنایع دیگر‬ ‫استفاده می شــود‪ .‬اما این ماده معدنی در صنایع کشور نیز کاربرد و‬ ‫نقش پررنگی دارد‪ .‬از کربنات کلســیم به عنوان یک ماده «پر کن»‬ ‫در صنایع مختلف استفاده می شود و بیشتر در افزایش وزن و حجم‬ ‫توسط تولید کنندگان و کارخانجات به کار گرفته می شود‪ .‬کربنات‬ ‫کلســیم ازگذشته هایدور توسطبشــربهعنوان یک مادهمعدنی‬ ‫بسیار پر کاربرد شناخته شده بود‪ .‬کربنات کلسیم امروزه در صنایع‬ ‫دارو سازی‪ ،‬ساختمان سازی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬متالورژی‪ ،‬ذوب فلزات‪،‬‬ ‫آزمایشگاهی و بسیاری صنایع تولیدی دیگرکاربرد دارد‪ .‬از این ماده‬ ‫در صنایع فوالد برای کمک بــه ذوب در صنایع متالوژی برای ذوب‬ ‫کردنبعضیازفلزاتیهمچونمس‪،‬در صنایعشیمیاییبرایتولید‬ ‫کربنات سدیم و بی کربنات ســدیم‪ ،‬کاربید کلسیم‪ ،‬هیدروکسید‬ ‫کلسیم‪،‬نیتراتسدیمواتیلنوپروپیلناستفادهمی‌شود‪.‬همچنین‬ ‫درصنعت داروسازینیزازاینمادهبرایدرمانبیماری‌هایکلیوی‬ ‫و درمان اســتئوپروزيس به کار می رود‪ .‬البتــه از این ماده به عنوان‬ ‫پر کن در تولید مواد آرایشی و بهداشــتی‪ ،‬آنتی اسید و مکمل های‬ ‫کلسیمی در صنعت داروســازی و تصفیه قند در کارخانجات تولید‬ ‫قند از نیشکر در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫کربنات کلسیم نیاز واضح صنایع جهانی‬ ‫کربنات کلسيم به علت خاصيت پايين بودن ميزان جذب روغن‪،‬‬ ‫پخش سريع‪،‬ارزانبودن‪،‬درخشندگیخوبوسختی کم‌در صنايع‬ ‫پالســتيک والســتيک مورد مصرف فراوان قرار می‌گیرد‪ .‬اگرچه‬ ‫سخت بودن این ماده موجب شده که انتقاداتی در خصوص احتمال‬ ‫آسیب‌رساندن این ماده به دستگاه‌ها را افزایش دهد اما با این وجود‬ ‫به گفته بســیاری از فعاالن این صنعت می‌توان با ارائه راهکارهایی‬ ‫این آسیب را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫یکفعالصنعتپلیمربابیاناینکه اســتفادهازکربناتکلسیم‬ ‫در صنایع‪ ،‬همه جای دنیا اجباری اســت به خبرنگار همگن پالست‬ ‫گفت‪ :‬اظهارات اخیر در خصوص آســیب‌زا بودن کربنات کلســیم‬ ‫برای سالمتی ســخنانی غیرکارشناسی است که لزوم توجه بیشتر‬ ‫را می‌طلبد‪.‬‬ ‫علیرضــابهزادی‪،‬مدیرفروشکریپلیمــرضمنبیاناهمیت‬ ‫این ماده در صنایع کشور گفت‪ :‬کربنات کلسیم سنگی معدنی است‬ ‫که موارد مصرف زیادی همچوناســتفادهدر قرص‌هاو مکمل‌های‬ ‫دارویی‪ ،‬لوازم بهداشتی و آرایشی همچون خمیردندان‪ ،‬قرص‌های‬ ‫آســپرین و غیره دارد‪ .‬این ماده معدنی در انــواع خوراکی‌ها و مواد‬ ‫‪45‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫بهزادیبابیاناینکهکربناتکلسیمبرایبدنضروری‬ ‫اســت و بنابراین وجود این ماده نمی‌تواند آسیب‌رســان‬ ‫باشد گفت‪ :‬مگر اینکه مثل هر ماده‌ای دیگر بیش از اندازه‬ ‫استفاده شود که خوب آن موضوع دیگری است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص انتقادهای اخیــری که در خصوص‬ ‫مضرات اســتفاده از کربنات کلسیم مطرح شده است نیز‬ ‫گفت‪ :‬بر خــاف اینکه برخی می گویند که اســتفاده از‬ ‫کربنات کلسیم آســیب‌های استخوانی از جمله کوتاهی‬ ‫قد را به همراه دارد‪ ،‬اما به عقیده بســیاری از کارشناسان‬ ‫استفاده از این ماده به هیچ وجه آسیب‌زا نیست‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت پالستیک در ادامه گفت‪ :‬من در جایی این موضوع‬ ‫را یکی از کارشناسان مرتبط مطرح کردم و ایشان گفتند‬ ‫که بــرای اثبات اینکه این ماده آســیب‌زا نیســت‪ .‬حتی‬ ‫حاضرند مصرف یک هفته خــود را که برای بدن ضروری‬ ‫است را در آب حل کنند و بخورند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این ســوال کــه با این وجــود دلیل‬ ‫حساسیت‌های به وجود آمده برای استفاده از این ماده را‬ ‫در چه می‌دانید و چقدر از این اظهارات کارشناسی است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ممکن اســت از روی ناآگاهی صورت گرفته باشد‬ ‫با اینکه هدفی در پشت پرده باشــد‪ .‬کربنات کلسیم یک‬ ‫مکمل برای صنعت پالستیک ســازی است‪ .‬این ماده در‬ ‫صنعت پالســتیک‪ ،‬پرکننده و برای تولید ضروری است‪.‬‬ ‫حتیدرهمهجایدنیااســتفادهازآنیکالزاماست‪،‬چرا‬ ‫که موجب تجزیه پالستیک در طبیعت می‌شود‪».‬‬ ‫ویهمچنیندرادامهگفت‪:‬استفادهازکربناتکلسیم‬ ‫در اکثرکشــورهابهخصوصدراروپااســتفادهمی‌شود‪،‬‬ ‫چرا که با اســتفاده از کربنات کلسیم سرعت بازیافت نیز‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی در واکنش بــه برخی انتقادها مربــوط به میزان‬ ‫مصرف این ماده اســت؛ مبنی بر اینکه استفاده در حجم‬ ‫باالی این ماده موجب پایین آمــدن کیفیت محصوالت‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬استاندارد اســتفاده از کربنات کلسیم ‪5‬‬ ‫درصد است و بنا به ضرروت تا ‪ 70‬درصد نیز می‌رسد‪ .‬اما به‬ ‫طور کل آن پنج درصد پایه ضروری اســت‪ .‬استفاده از آن‬ ‫بستگی به جنس و زنگ محصول دارد‪ .‬همچنین استفاده‬ ‫از آن سرعت تولید را هم باال می‌برد‪.‬‬ ‫تولید ‪90‬درصد قرص‌های خوراکی با کربنات کلسیم‬ ‫همچنین یک کارشــناس در حوزه صنعت پلیمر در‬ ‫این باره بــا بیان اینکه کربنات کلســیم یک ماده معدنی‬ ‫اســتوکاملابهداشــتیاســتو درحالحاضربیشاز‬ ‫‪ 90‬درصــد از قرص‌های خوراکی که مصــرف می کنیم‬ ‫از کربنات کلســیم تهیه می‌شود گفت‪ :‬در همه جای دنیا‬ ‫برای استفاده از این محصول در رقابت هستند‪.‬‬ ‫ســیدعلیرضا دیباج‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت آوا پلیمر‬ ‫پویا در ایــن باره با بیــان اینکه کربنات کلســیم دارای‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫برچسب غذا و دارو است و مورد تایید است گفت‪ :‬در دنیا‬ ‫بر ســر اضافه شدن کربنات کلســیم مسابقه است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه این اظهارات غیرکارشناســی است گفت‪:‬‬ ‫در دنیا مســابقه می دهند که به پلیمر کربنات کلسیم‬ ‫اضافه کنند چرا کــه وجود این مــاده موجب بازیافت‬ ‫پالستیک در طبیعت می‌شود‪ .‬دیباج در ادامه در پاسخ‬ ‫به انتقاداتی که در خصوص اســتفاده از کربنات کلسیم‬ ‫مطرح می‌شــوند گفت‪ :‬برای تهیه هــر محصول میزان‬ ‫مشخصی از کربنات کلسیم استفاده می‌شود و این گونه‬ ‫نیست که بگوییم برای کاهش قیمت می‌توان هر مقدار‬ ‫که بخواهیم به ان اضافه کنیم‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫بیشتر تاکیدات در حال حاضر روی غیربهداشتی بودن‬ ‫این ماده است گفت‪ :‬این اظهارات غیرکارشناسی است‬ ‫چرا که در همه جای دنیا برای اســتفاده بیشــتر از این‬ ‫محصول در رقابت هستند‪.‬‬ ‫برای کربنات کلسیم جایگزینی وجود ندارد‬ ‫در همیــن حال اســرافیل قنبــری نیــز از دیگر‬ ‫کارشناســانی است که معتقد اســت برای این ماده در‬ ‫صنعت هیچ جایگزینی وجود نــدارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کربنات کلسیم از صنایع کشور چیزی نیست که بتوان‬ ‫با دســتور یا بخشــنامه آن را حذف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اعمال‬ ‫نظرهای این چنینی در شرایط سخت رکود و مشکالت‬ ‫موجود برای تولیدکنندگان آســیب رسان و دلهره‌آور‬ ‫است؛ چرا که ممکن اســت مصرف‌کنندگان را با شک‬ ‫روبهروکند‪.‬اینفعالحوزهصنعتپالســتیکدرادامه‬ ‫گفت‪ :‬اگر کســی دانش فنی ندارد نباید اظهار نظر کند‪.‬‬ ‫به طور مثال اگر کســی درباره موشک از من سوال کند‬ ‫من نمی توانم اظهار نظر کنــم‪ .‬لذا هر فردی باید در حد‬ ‫بضاعت خود اعمال نظر کند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬نظرات‬ ‫کارشناسانه نیست‪ .‬بهتر است کسانی نظر دهند که دید‬ ‫کارشناسانه در این باره داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس هیات رییسه انجمن پالستیک با بیان اینکه‬ ‫استفاده از کربنات کلسیم در همه جای دنیای از جمله‬ ‫هند‪ ،‬چین و اروپا الزامی است گفت‪ :‬کربنات کلسیم جز‬ ‫صنایع زیربنایی است و در همه کشورها از جمله امریکا‬ ‫و پاکستان از آن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫قنبــری در ادامه گفت‪ :‬اهمیت کربنات کلســیم تا‬ ‫حدی است که حتی در حال حاضر دستگاه‌هایی تولید‬ ‫شــده اســت که به جای تولید کاغذ از چوب از کربنات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫کلسیم اســتفاده می کنند‪ .‬وی با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬این دستگاه برای اولین بار در یزد‬ ‫راه‌اندازی شده اســت که این کاغذ ضد آب‬ ‫است و تاخوری عالی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه چگونگــی کاربرد‬ ‫کربنات کلسیم اشاره گرد و گفت‪ :‬کربنات‬ ‫کلسیم یا سنگ آهک ســنگی است که به‬ ‫صورت معدنی اســت‪ .‬وی با بیــان اینکه‬ ‫یکی از مهمترین ویژگــی این ماده ارزان‬ ‫بودنش است گفت‪ :‬کربنات کلسیم بیشتر‬ ‫در معادن الیگودرز یافت می‌شــود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بــر اینکه این ماده برای ســامتی‬ ‫ضرر ندارد گفــت‪ :‬کلســیم کربنات یکی‬ ‫از پرکاربردتریــن مواد معدنی اســت که‬ ‫در صنایع کاغذ‪ ،‬پالســتیک هــا‪ ،‬رنگ ها‬ ‫و پوشــش‌ها هم به عنــوان پرکننده و هم‬ ‫پوشــش رنگی کاربــرد دارد‪ .‬از این ماده‬ ‫معدنــی در صنعت کاغذســازی به دلیل‬ ‫روشــنایی باال و پراکندگی نور و به عنوان‬ ‫یک پرکننده ارزان اســتفاده می شــود تا‬ ‫ســطح کدر کاغذ را روشــن کند‪ .‬کربنات‬ ‫کلسیم در ســاخت و ساز هم برای ساختن‬ ‫مواد و هم به عنوان اجزاء و ذرات ســیمان‬ ‫مهم و ضروری اســت‪ .‬هم چنین در ساخت‬ ‫مالت برای چینش آجرها روی هم‪ ،‬بلوک‬ ‫های بتنی‪ ،‬سنگ ها‪ ،‬کاشــی ها و پوشش‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫سقف مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت پالستیک با بیان اینکه‬ ‫کربنات کلســیم حتی به زخم هم کمک می‬ ‫کند گفت‪ :‬چگونه می‌توان ماده‌ای را که این‬ ‫مقدار در صنعت و سالمتی مورد بهره‌برداری‬ ‫قــرارمی‌گیردراحذفکــرد‪ .‬قنبریبابیان‬ ‫اینکه کربنات کلسیم زنجیره‌های تولیدی را‬ ‫کمک می‌کند منتها باید جوری مصرف شود‬ ‫که غیرطبیعی نباشــد گفت‪ :‬باید بر اساس‬ ‫آنچه که اســتاندارد الزم است در محصول‬ ‫استفاده شود‪ .‬لذا وقتی می‌گویند ‪ 20‬درصد‬ ‫باید همــان مقدار نیز رعایت شــود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با بیان اینکه کربنات کلســیم مقاومت‬ ‫را باال می برد و اســتفاده از آن در محصوالت‬ ‫گلخانه‌ای باعث انکســار نور و کنترل اشعه‬ ‫مافوق بنفش می شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته ایرادهایی‬ ‫از جمله ساییدگی در دستگاه هم دارد که در‬ ‫مقابل مزایای آن کمتر قابل اهمیت است‪.‬‬ ‫با همه این تفاسیر نکته‌ای که که الزم است‬ ‫در آخر به آن اشاره شود این است که دفاع‬ ‫فعاالن حوزه پالســتیک از کربنات کلسیم‬ ‫در حالی است که بســیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدنــد در حال حاضر اســتفاده از این‬ ‫محصول اجتناب ناپذیر اســت؛ چرا که اگر‬ ‫واحد تولیــدی از آن اســتفاده نکند نمی‬ ‫تواند رقابت‌پذیر باشند‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫حمیدرضا گازر‬ ‫واحد تحقیق و توسعه شرکت صبوران پلیمر‬ ‫چکیده‬ ‫‪48‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫نقش قالب‌سازی مدرن در ارتقاء‬ ‫صنعت پالستیک ایران‬ ‫قالب سازی از جمله فرایندهای کلیدی و بســیار تاثیر گذار در صنعت تولید قطعات پالستیکی می باشد‪ .‬طراحی خوب و‬ ‫اســتفاده از مواد اولیه با کیفیت در کنار کاربرد تکنولوژی روز دنیا در ساخت قالب‪ ،‬می تواند تضمینی در ارایه یک تولید با‬ ‫کیفیت و پر دوام باشد‪ .‬در کنار ساخت یک قالب خوب‪ ،‬وجود تیراژ قابل مالحظه و تداوم سفارش تولید در صنایع پالستیک‬ ‫کاربرد تکنولوژی های جدید را در راستای ارایه قیمت رقابتی توجیه پذیر می کند‪ .‬در این مقاله سعی بر معرفی قالب سازی‬ ‫مدرن و مکانیزم اجرایی آن در صنایع پالســتیک شده است‪ .‬قالب سازی مدرن با مراحلی چون اخذ اطالعات فنی و نقشه‬ ‫ها از مشتری شــروع و با ســاخت نمونه های نهایی یا به اصطالح تولید انبوه خاتمه می یابد‪ .‬بررسی های انجام شده موید‬ ‫این مسئله است که در حال حاضر در صنایع میان دســتی و کوچک بیش از ‪ 80‬درصد از فرایند های قالب سازی در صنعت‬ ‫پالستیک بصورت روش های سنتی انجام شده و بعلت عدم مهارت کافی اپراتورها در بکار گیری فرایند تزریق پالستیک‬ ‫ونامرغوبیتموادبکاررفتهدرقالبســاختهشدهعمرمفیدقالبهاتاحدود‪ 50‬درصد کمتر ازحد متعارفاست‪.‬دراغلب‬ ‫موارد عدم رعایت برنامه زمانی در تحویل به موقع پروژهای قالب سازی سنتی موجب ایجاد نارضایتی در مشتریان و گاه ًا‬ ‫معطل شدن خطوط تولیدی در شرکتهای بزرگ شده است‪ .‬بررسی ها نشــان می دهد که نگاه اصولی و سیستماتیک به‬ ‫فرایند قالب سازی مدرن و کاربرد ‪ CAD/CAM‬در صنایع متوسط وکوچک عالوه بر سرعت بخشیدن به فرایند ساخت‬ ‫قالب و دقت های الزمه در آن‪ ،‬موجب جلوگیری از انجام هزینه های اضافی خواهد شد‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫ریخته گری تزریق یکی از روشهای تولید‪ ،‬ساخت قطعات بوســیله موادی است که قابلیت تزریق در داخل‬ ‫حفره یک قالب را دارند‪ .‬پلیمرها جزو مواد اصلی هســتند که قابلیت تزریق دارند‪ .‬پلیمرها شامل‪ :‬انواع پلی‬ ‫مرهایگرماســختوگرمانرمرایجدربازارمیباشند‪.‬اینمواد ابتدا داخل یک محفظه گرمشدهوبایکدیگر‬ ‫ترکیب می شوند سپس با فشار داخل حفره قالب وارد می شوند‪ .‬مواد مذاب در آنجا سرد شده‪ ،‬سخت شده و‬ ‫شکل هندســی حفره قالب را به خود می گیرند‪ .‬روش کار تولید قطعات تزریق پالستیک به این صورت است‬ ‫که ابتدامحصولبوســیلهیکطراحیامهندسصنعتیطراحیشده وســپس قالبهای مربوط به آنتوسط‬ ‫قالبساز ساخته می شود‪ .‬جنس قالبها فلزی بوده و معموال فوالد یا آلومینیوم می باشد که با دقت ماشینکاری‬ ‫شــده تا به فرم قطعه دلخواه درآید‪ .‬ریخته گری تزریقی کاربرد گسترده ای در ساخت قطعات مختلف دارد‪.‬‬ ‫ازکوچکترینجزخودروتاکلبدنهخودرو‪ .‬قطعاتیباروشریختهگریتزریقیتولیدمیشــوندبایدبادقت‬ ‫طراحیشــده تا فرآیند قالبگیری را ساده کنند‪ .‬موادی که قرار اســت در فرایند قالب گیری مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد باید به لحاظ شــکل ظاهری و خواص قطعه تولیدی بررسی و محاسبه شود‪ .‬ریخته گری تزریقی در‬ ‫ساخت بسیاری از اشیا مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرد این اشیا در صنایع مختلفی نظیر‪ :‬صنایع بسته‬ ‫بندی‪ ،‬روکش سیم ها‪ ،‬درب بطری‪ ،‬قطعات و اجزا خودرو‪ ،‬اســباب بازی ها‪ ،‬برخی از آالت موسیقی‪ ،‬صندلی‬ ‫یکتکه‪،‬میزکوچک‪،‬جعبهقابلحمل‪،‬قطعاتمکانیکی(شاملچرخدندهها)وبیشتر محصوالتپالستیکی‬ ‫که امروزه در دسترس می باشــد‪ .‬ریخته گری تزریقی رایج ترین روش ساخت مدرن برای قطعات می باشد‪.‬‬ ‫درعینحالاینروشبرایتولیدانبوهنیزبســیارمناسباست‪.‬برایدستیابیبهیکتولیدپایداردرصنعت‬ ‫پالستیک نیاز به انجام اصولی و صحیح قالب سازی می باشد‪ .‬صنعت قالبسازی در ایران را به دو بخش سنتی و‬ ‫مدرن میتوان تقسیم بندی نمود كه هر یك از آنها دارای ویژگی ها وخصوصیات خاص خود میباشد‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫الف‪-‬قالبسازیسنتی‬ ‫اینروشمبتنیبرپیشــبردكارازطریقاستادوشاگردیاستو‬ ‫عموماًدركارگاههایكوچكوگاهاًدرشركتهاینسبتاًبزرگمشاهده‬ ‫میگردد‪.‬دراینروشكلیهامورتوســطیكنفربهعنوانسرپرســت‬ ‫راهبریمیشودونقطهاتكایســازمانبهاندیشههاوتصمیمگیری‬ ‫هایهمانیكنفرمیباشــدودرصورتیكهدركارموفقیتیاناكامی‬ ‫حاصلگــرددموفقیتبنامآنیكنفروناكامیبنامكلمجموعهثبت‬ ‫میگردد‪.‬طبیعیاستكهبنابهقائمبودنسیستمبهوجودیكشخص‬ ‫احتمالبروزخطانیزباالخواهدبود‪.‬دراینروشهزینههاعموماًپایین‬ ‫بوده و قیمت تمام شده قالب نسبت به قالبسازی مدرن پایین تر است‪.‬‬ ‫دراینروشغالباًطراحیروشســاختقالببصورتذهنیانجاممی‬ ‫پذیردودرصورتنبودفردكلسیستمدچاراختاللومشكلمیگردد‪.‬از‬ ‫آنجاییكهطراحیوساختبصورتذهنیاستگاهاًمشاهدهشدهكه‬ ‫قالبهایساختهشدهكیفیتالزمه(ازنظراستحكام‪,‬مكانیزم‪,‬وتیراژ‬ ‫تولید)راندارند‪.‬البتهدربرخیمواردنیزمشاهدهشدهكهبسیاركیفی‬ ‫وخوببودهاند‪.‬‬ ‫درخصــوصزمانتحویلقالبهردوروشســنتیومدرندچار‬ ‫مشكالتیهســتندولیباتوجهبهتصمیمگیریســریعوامكانرفع‬ ‫خطاهاومحدودیتدرتعدادقالبدردستساخت‪،‬روشسنتیبهتر‬ ‫ازروشمدرنبهلحاظزمانتحویلعملمینماید‪.‬درقالبسازیسنتی‬ ‫عموماًازماشینآالتپیشرفتهاستفادهعملیبهعملنمیآیدوسعی‬ ‫درسادهســازیطرحباامكاناتكارگاهیموجوداست‪.‬لذااستفادهاز‬ ‫اینروشپاسخگویساختقالبهایپیچیدهوبزرگنمیباشد‪.‬عدم‬ ‫همخوانیقالبباپرسموردنیازبرایتولیدنیزازدیگرمشــخصههای‬ ‫اینروشمحسوبمیگردد‪.‬دراینروشبوروكراسیدرحداقلمیزان‬ ‫ممكنهوجوددارد‪.‬دراینروش(قالبسازیسنتی)الزمهبقایسازمان‬ ‫درگروگرفتنكارهایمتفاوتاستمثالیككارگاهقالبسازیسنتی‬ ‫ساختانواعقالبهایفلزی‪,‬پالستیك‪,‬باكالیت‪,‬دایكاستو‪.....‬رااگر‬ ‫تجربهكافیآنراهمنداشتهباشدقبولمینماید‪.‬سطحتحصیالتدر‬ ‫ایننوعقالبسازیعمومادرحدمتوسطوپاییناستوازجهتانگیزه‬ ‫كاریازآنجاییكهســودوزیانكاربهیكنفــربرمیگردددرحدقابل‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫قبولیهستند‪.‬‬ ‫ب‪-‬قالبسازیمدرن‬ ‫قالبســازیمدرنبهفرایندیاتالقمیشــودکهدارایمراحل‬ ‫مهندســیدرطراحیواجراباشد‪.‬درقالبسازیمدرنسلسلهمراتب‬ ‫ســازمانی وجود دارد از این روش در كارخانه های بزرگ قالبســازی‬ ‫مشاهدهمیگردد‪.‬درایننوعقالبسازیهابرایپیشبردامورواحدهای‬ ‫تخصصیمربوطبهآنكارخاصبهعنوانیكبسته(پكیج)درنظرگرفته‬ ‫میشودیعنیجدایازواحدهایغیرتخصصیساختقالب‪،‬واحدهایی‬ ‫چونبازرگانی‪,‬طراحی‪,‬برنامهریزی‪,‬فرآیندساختوقالبسازیبسته‬ ‫بهاهدافسازمانوبزرگوكوچكبودنسازمانهاتعریفمیگردندو‬ ‫هرواحدمحصولكارخودرابهعنوانیكبسته(پكیج)دراختیارواحد‬ ‫دیگرقرارمیدهد‪.‬دراینقالبسازیهابهدلیلتعددواحدها‪,‬گردشكار‬ ‫بســیارپیچیدهوگاهتداخلوظایفصورتمیپذیرد‪.‬ازاینروتعریف‬ ‫شرحوظایفاجتنابناپذیرخواهدبود‪.‬برخالفروشسنتیكهتصمیم‬ ‫گیرندهیكنفرمیباشد‪,‬دراینجاناگزیربهتشكیلكمیتههاییبسته‬ ‫بهنیازجهتپیشبردامورمیباشد‪.‬عدمهمگونیوهماهنگیاعضای‬ ‫كمیتهگاهمیتوانددراتخاذتصمیمدردسرآفرینباشد‪.‬ازآنجاییكهدر‬ ‫اینقالبسازیهاتكیهبركارگروهیاست‪,‬دریكقالبسازیپیشرفته‬ ‫موفقیتوناكامی‪,‬گروهیبایدتلقیشود‪.‬درقالبسازیمدرنازآنجایی‬ ‫كهتعدادپرسنل‪,‬فضایكارگاهی‪,‬تعدادماشینآالتومناسبنبودن‬ ‫گردشكار‪,‬منابعاخذوامو‪.....‬زیاداســت‪,‬عموماًشــاهدهزینههای‬ ‫باالسریزیادودرنهایتقیمتتمامشدهباالیقالبهستیم‪.‬اینهزینه‬ ‫هایباالسریرابایدبااتخاذسیاستهایصحیحمدیریتیبهحداقل‬ ‫میزانممكنتقلیلداد‪.‬دراینروشكاربصورتگروهیتعریفمیگردد‬ ‫درمقایسهباروشسنتیسیســتمبهطورنسبیوابستگیكمتریبه‬ ‫افرادداردودواموعمرسازمانبهكارگروهیبستگیدارد‪.‬ازنظركیفیت‬ ‫ســاخت‪,‬قالبهایساختهشــدهبااینروشدارایكیفیتمطلوبی‬ ‫هستندودارایدوامواستحكاممناسبیمیباشند‪.‬دراینروشزمان‬ ‫ساختقالببهدالیلمختلفازجملهبوروكراسیهایزیاد‪,‬معطلیدر‬ ‫تصمیمگیریها‪,‬حجمكارزیاددرســطحشركت‪,‬كمكاریها‪,‬دوباره‬ ‫كاریهاخطاهاومسائلانگیزشــیو‪...‬بسیارطوالنیبودهوعموماًدر‬ ‫‪49‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫قراردادهاشاهدتأخیردرتحویلقالبهستیمدراین‬ ‫قالب سازی ها از ماشین آالت پیشرفته و بسته های‬ ‫نرمافزاریتخصصیزیادیاستفادهمیگردد‪,‬ازاین‬ ‫رو در طراحی و ســاخت قالب محدودیت كمتری‬ ‫مشاهده می گردد‪ .‬استفاده بی مورد از ماشین آالت‬ ‫پیشرفته موجب افزایش قیمت تمام شده قالب نیز‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫قالبهایســاختهشــدهدراینقالبسازیها‬ ‫عموماًباپرسارائهشدهتوسطمشتریمطابقتدارند‬ ‫مگرآنكهاطالعاتارائهشدهپرسصحیحنباشدیادر‬ ‫طراحیاشتباهیرخدادهباشددراینقالبسازیها‬ ‫عموماً كار به صورت تخصصی پیگیری می شود و از‬ ‫پذیرش تنوع قالب (مانند آنچه در قالب سازی های‬ ‫سنتیشرحدادهشده)اجتنابمیگردد‪.‬‬ ‫الزامات اولیه برای استفاده از قالب سازی‬ ‫مدرن‬ ‫به منظور استفاده شایســته از یک روش یا یک‬ ‫ابــزارنیازبهآشــناییبامراحلکارودســتوالعمل‬ ‫هاییاجراییدرهرکدامازمراحلکاریمیباشــد‬ ‫تابرموضوعتســلطالزمایجادشــود‪.‬پسازاحراز‬ ‫صالحیت فنی و کاربــردی در یک صنعت گر برای‬ ‫شروعیکفرایندمهندسینظیرقالبسازیمدرن‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین الزامات برای قالب ســازی مدرن‬ ‫آموزش پرســنل ذیربط در واحد های کوچک می‬ ‫باشد‪.‬برایناساسابتدا بایداجزاءقالبسازیمدرن‬ ‫مشخص شده و بر مبنای اجزای معین شده مراحل‬ ‫اجراییدرفرایندساختیکقالبتعریفگردد‪.‬‬ ‫اجزاءیکقالبسازیمدرن‬ ‫اجزاءیکقالبسازیمدرنعبارتنداز‪-1:‬واحد‬ ‫طراحیونقشهکشی‪-2‬واحدساختنمونهوقالب‬ ‫در واحد طراحی و نقشه کشی کلیه امور مربوط‬ ‫بهدریافتمدارکفنیازمشــتری‪،‬طراحیوایجاد‬ ‫نقشه های اجرایی و سه بعدی با استفاده از‪CAD/‬‬ ‫‪CAM‬و ارایه یک برنامه قابل اجرا در ماشــینهای‬ ‫واحد ســاخت نمونه و قالب انجام می شود‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت کلیه اصالحات پیشــنهادی در هر کدام از‬ ‫مراحلطراحیتاســاختنمونهوقالببایستیدر‬ ‫واحد طراحی و نقشه کشــی نهایی شده و براساس‬ ‫تاییدواحدذکرشــدهاقداماتساختانجامگردد‪.‬‬ ‫اینواحدحتیبرروینوعمواداولیهوآلیاژهایبکار‬ ‫رفتهدرســاختقالبنیزبایستیاعالمنظرنمودهو‬ ‫براســاسنظرایشانفرایندســاختنمونهوقالب‬ ‫نهاییشود‪.‬‬ ‫درواحدســاختنمونهوقالببراساسمدارک‬ ‫فنیونقشهارایهشدهازواحدطراحیپروسهساخت‬ ‫قالبابتدابایستیبصورتمســتندتهیهودرمورد‬ ‫نحوهســاخت‪،‬مکانیزمبکارگرفتــهدرقالبوبکار‬ ‫گیریآلیاژهایمناســبدرســاختقالبضمن‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مشورتورایزنیباواحدطراحیبهترینوسریعترینروشساخترانهایینمایند‪.‬‬ ‫درمرحلهبعدیمدلهایساختهشدهونمونههایاولیهمجددا ًبهواحدطراحیارایه‬ ‫واشکاالتاحتمالیآنرفعگردد‪.‬درنهایتبهمنظورآخرینمرحلهساختقالبو‬ ‫عملیاتسختکاریتاییدیهواحدطراحیرویفرایندتولیدقالبلحاظگردد‪.‬‬ ‫مراحلاجراییدریکقالبسازیمدرن‬ ‫قالبسازیمدرنبهفرایندیاتالقمیشودکهدارایمراحلاجراییذیلباشد‪:‬‬ ‫‪-1‬اخذنمونهومدارکفنیونقشهازمشتری‬ ‫‪-2‬ارایهبرنامهزمانیطراحیوساختقالب‬ ‫‪-3‬تهیهنقشههایسهبعدیومدلازقطعهموردنظردرکامپیوتر‬ ‫‪-4‬اخذتائیدیهازمشتریبرایمدلطراحیشدهوموادمصرفی‬ ‫‪-5‬تهیهنقشــههایاجرایــیوطراحیقالبومدلدرنــرمافزارهای‪CAD/‬‬ ‫‪CAM‬‬ ‫‪-6‬تهیهمدلاولیهبااستفادهازدستگاه‪CNC‬‬ ‫‪-7‬ایجادحفرههایقالببااستفادهازمدلتهیهشدهودستگاهاسپارک‬ ‫‪-8‬آمادهسازیقالبوتهیهنمونهاولیهازعملکردقالب‬ ‫‪-9‬رفعاشکاالتاحتمالیوسختکاریقالب‬ ‫‪-10‬تهیهقالبنهاییبرایخطتولید‬ ‫مشكالتصنعتقالبسازیدرایران‬ ‫صنعتقالبســازیدرایراندرهرسهزمینهكیفیت‪,‬زمانتحویلوقیمتقالب‬ ‫دچارمشكلونابسامانیاست‪.‬علتنابسامانیهایفوقرابهصورتزیرمیتواندسته‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫بندیكرد‪:‬‬ ‫‪-1‬عدموجودنقدینگیكافی‬ ‫‪-2‬پایینبودنسطحتخصصوتجربه‬ ‫‪-3‬پایینبودنآموزشهایحرفهای‬ ‫‪-4‬مشكالتكارتیمی‬ ‫‪-5‬ماشینآالتفرسودهومستهلك‬ ‫‪-6‬پایینبودنانگیزهكاری‬ ‫‪-7‬خطاهاودوبارهكاریها‬ ‫‪-8‬بوروكراسیهایطوالنیوبیمورد‬ ‫‪-9‬ساختانواعقالبهایكوچك‪,‬متوسط‪,‬بزرگ‪,‬ساده‪,‬پیچیدهو‬ ‫‪....‬دریكواحدقالبسازییابیاندیگرتخصصینبودنكارقالبسازیدر‬ ‫یكزمینهخاص‬ ‫‪-10‬مدیریتقالبسازی‬ ‫‪-11‬تعددوتردیددرتصمیمگیریهایمهم‬ ‫‪-12‬پایینبودنبهرهوری‬ ‫‪-13‬واسطهها‬ ‫‪-14‬پایینبودنراندمانكاری‬ ‫‪-15‬رقابتناسالممیانقالبسازان‬ ‫الزاماتارتقاءصنایعپالستیکوجایگاهقالبسازیمدرندرایران‬ ‫یکیازکلیدیترینشــاخصهادرارتقاءصنایعمیاندستی‪،‬تیراژ‬ ‫تولیدوتدوامسفارشمیباشد‪.‬هنگامیکهتیراژتولیددرحدقابلقبولی‬ ‫بوده و تولید پایدارباشــد زمینه رشــد برای صنایع میان دســتی‬ ‫فراهم خواهد بود‪ .‬و در این راســتا می توان از قالب ســازی مدرن‬ ‫برای افزایش تیراژ وســرعت تولید استفاده نمود‪ .‬لذا اهمیت قالب‬ ‫ســازی مدرن در کاهش زمان و هزینه هــای تولید‪ ،‬کاهش میزان‬ ‫خرابی قالب و توقف خط تولید و در نهایت ارایه قیمت رقابتی نمود‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــواهد مصداقی در صنایــع مختلف منجملــه تولید قطعات‬ ‫خودرو در بیســت ساله گذشته حاکی از شــیب ملایمی در رشد و‬ ‫توسعه قالب سازی مدرن و نیمه مدرن کشور می باشد‪ .‬هرچند که‬ ‫نیروی جوان و استفاده از تکنولوژی های جدید در دهه اخیر رشد‬ ‫صنعتی کشــور را در این زمینه اندکی افزایش داده ولی تا رسیدن‬ ‫به جایگاه مطلوب در این حرفه فاصله زیاد می باشــد‪ .‬تولید پایدار‬ ‫مســتلزم داشتن ابزار مناسب و سیســتم پویا می باشد‪ .‬در صنعت‬ ‫قالب سازی صنایع پالستی در کشــور کاربرد اصول مهندسی در‬ ‫فرایند ساخت قالب های تزریق پالســتیک موجب ارتقاء کیفیت‪،‬‬ ‫کاهش هزینــه های تولید و خرابی های ضمن تولید خواهد شــد‪.‬‬ ‫تمامی موارد ذکر شــده در قالب یک قالب سازی مدرن در صنایع‬ ‫میان دســتی و کوچک قابل انجام می باشــد کــه در انجام این امر‬ ‫مستلزم تقســیم بندی وانجام آموزشهای کاربردی برای آن دست‬ ‫از قالب ســازان جوان‪ ،‬متخصص و عالقه مند می باشــد که در این‬ ‫صنعت مشغول به کار هستند‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫توصیه‌های علیرضا میربلوک درباره استفاده از ظروف یکبار مصرف‬ ‫چگونه از سالمت محصوالت پالستیکی مطمئن شویم؟‬ ‫‪52‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫معموال دغدغه‌ها و سواالتی زیادی درباره بسته‬ ‫بندی برخی مواد غذایی یا بطورکلی ظروف یکبار‬ ‫مصرف مطرح می‌شود ‪ .‬به عنوان مثال اینکه آیا‬ ‫ممکن است سالمتی جامعه را به خطر بی‌اندازد‬ ‫یا خیر؟ یا چگونه باید از مرغوبیت و بهداشــتی‬ ‫بودن این کاالها اطمینان حاصل کرد؟ در همین‬ ‫خصوص علیرضــا میربلــوک‪ ،‬دانش‌آموخته‬ ‫صنعت پلیمر که در دایره پژوهشگران این حوزه‬ ‫نیز قرار دارد طی گفت‌وگویی به توصیه‌هایی در‬ ‫زمینه استفاده از ظروف یک‌بار مصرف پرداخته‬ ‫و با تاکید بر این‌که ظــروف یک‌بار مصرف باید‬ ‫نشان اســتاندارد داشته باشــندبه سواالت و‬ ‫دغدغه های موجود در جامعه پاسخ داده است‪.‬‬ ‫آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگوی وی در این‬ ‫خصوص است‪:‬‬ ‫یکی از صحبت‌هایــی که درباره پلیمرها‬ ‫میان عموم مردم مطرح می‌شــود‪ ،‬این‬ ‫اســت که آیا کاالهایی که از جنس پلیمر‬ ‫ســاخته‌شــده‌اند بیماری زا هستند یا‬ ‫خیر؟ نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫اگر بخواهم به این ســوال پاســخ بدهم باید ابتدا به‬ ‫چند نکته اشــاره کنم‪ .‬چرا جنس کیســه‌های خوب از‬ ‫پلیمر اســت‪ ،‬چرا لوله های آب آشــامیدنی در سراسر‬ ‫جهــان از پلیمر اســت یا چــرا پروتزهــا و حتی قلب‬ ‫مصنوعی از پلیمر ســاخته می‌شود‪ .‬اگر به این سواالت‬ ‫به درســتی پاســخ دهیم به این نتیجه می رســیم که‬ ‫پلیمرهــا به میزان قابل توجهی خنثی هســتند و حتی‬ ‫موجب آلودگی‌های خونی و ناپاکی آب آشــامیدنی هم‬ ‫نمی‌شــوند‪ .‬بنابراین با این ســه مثال امیدوارم نگاه به‬ ‫پلیمر تا حدودی واقع بینانه‌تر شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه یکی از محصوالت پلیمری‬ ‫ظروف یکبار مصرف هستند و معموال همه‬ ‫مردم با این کاالها ســر و کار دارند‪ ،‬برای‬ ‫اینکه از کیفیت ایــن محصوالت مطمئن‬ ‫بشــموند چه راهکارهایی را باید مد نظر‬ ‫قرار دهند؟‬ ‫در وهله اول باید توجه داشــته باشیم‪ ،‬محصوالتی‬ ‫که خریداری می‌کنیم دارای نشــان استاندارد باشند‪.‬‬ ‫مشخصه بعدی‪ ،‬دارا بودن پروانه ساخت است‪ .‬بنابراین‬ ‫مصرف‌کنندگان بهتر اســت محصوالتی را خریداری‬ ‫کنند که از برندهــای معتبر باشــند‪ .‬نکته دیگری که‬ ‫باید به آن توجه داشــته باشــیم این اســت که ظروف‬ ‫یکبار مصرف را در بسته بندی خریداری کنیم‪ .‬یعنی به‬ ‫عنوان مثال زمان خرید تمامی یک بســته را خریداری‬ ‫کنیم‪ .‬زیرا به هرحال مســئله آلودگــی این ظروف هم‬ ‫مطرح است‪ ،‬چون نمی توانیم کاالیی را خریداری کنیم‬ ‫که چندین روز خارج از بســتهبندی در کنار خیابان یا‬ ‫توی فضای باز قرار داشــته است‪ .‬یکی دیگر از اقداماتی‬ ‫که در زمان خرید باید انجام دهیم این اســت که حتما‬ ‫داخل بسته ظروف را بو کنیم‪ .‬اگر بو نداد‪ ،‬از آن استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین زمانی که یک کاال نشــان اســتاندارد‬ ‫دریافت میکند‪ ،‬همراه آن یک بارکد به‌دســت میآورد‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫همچنین بــرای اطمینــان از معتبر بودن‬ ‫محصول روش‌هــای گوناگونی وجود دارد‬ ‫که به عنــوان مثال جســتجو در اینترنت‬ ‫یکی از آن‌ها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در بازار ظــروف یکبار مصرف‬ ‫رنگی هــم وجــود دارد آیا‬ ‫اســتفاده از ایــن ظــروف‪،‬‬ ‫مشکل‌ساز است یا خیر؟‬ ‫در پاسخ به این پرســش باید بگویم که‬ ‫تا امروز مورد خاصی وجود نداشــته است‬ ‫که نشــان دهد اســتفاده از ظروف رنگی‬ ‫مشکل‌ساز اســت اما من ترجیح می‌دهم از‬ ‫ظروفی استفاده کنم که بی‌رنگ هستند‪.‬‬ ‫آیا قرار دادن نان در بسته های‬ ‫پالستیکی درست است؟ زیرا‬ ‫برخی معتقدند کــه حرارت‬ ‫نان ممکن اســت با پالستیک‬ ‫سازگاری نداشته باشد‪...‬‬ ‫اوال توصیه می‌کنم که به جای استفاده‬ ‫از اصطالح نایلون و نایلکس از کیســه های‬ ‫پالستیکی اســتفاده شود‪ .‬ثانیا در پاسخ به‬ ‫این پرســش باید بگویم بهتر اســت نان را‬ ‫قبل از قرار دادن در کیسه های پالستیکی‬ ‫خنک نموده و سپس در کیسه قرار دهند‪.‬‬ ‫معموال این ســوال مطرح می شود که‬ ‫آیــا ریختن چایی یا شــیر داغ در لیوانهای‬ ‫پالســتیکی منعی دارد یا خیــر ؟ چون با‬ ‫توجه به اینکه حرارت ممکن اســت موجب‬ ‫بروز آلودگی در لیوان ها بشــود تا حدودی‬ ‫موجب نگرانی شده است‪...‬‬ ‫این اقدام درصورتی کــه طعم را تغییر‬ ‫ندهــد‪ ،‬منعــی ندارد‪ .‬عــاوه بــر این راه‬ ‫دیگری که می توان از ســامت لیوان‌های‬ ‫پالســتیکی اطمینان حاصل کرد این است‬ ‫که یکی از آنها را با فنــدک آتش بزنیم‪ .‬اگر‬ ‫شــعله آبی با بوی شمع داشــت‪ ،‬مطمئن‬ ‫باشــید که کــه محصول مــورد نظر کاملا‬ ‫سالم و مرغوب است‪ .‬البته ممکن است دود‬ ‫سیاه بدهد اما این به معنی نامرغوب بودن‬ ‫نیست‪ .‬همین که بوی شــمع بدهد و طعم‬ ‫چایی یا شیر را تغییر ندهد‪ ،‬کافی است‪.‬‬ ‫این مســئله درباره لیوان‌های‬ ‫کاغذی هم صدق می‌کند؟‬ ‫اوال این یک تصور اشــتباه است که در‬ ‫میان مردم جا افتاده اســت‪ ،‬زیرا تنها الیه‬ ‫بیرونی ایــن لیوانها کاغذی هســتند و در‬ ‫داخل آنها از پلیمر اســتفاده شــده است‪.‬‬ ‫ثانیا بلــه درباره این نــوع لیوان‌هام صدق‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫با توجه بــه اینکــه یکی از‬ ‫محصــوالت یکبارمصــرف‪،‬‬ ‫سفره اســت‪ ،‬با توجه به مهم‬ ‫بــودن این کاال آیــا راه‌هایی‬ ‫وجود دارد که از مرغوبیت آنها‬ ‫اطمینان حاصل شود؟‬ ‫ببینیــد در قدیــم ســفره‌هایی تولید‬ ‫می‌شدند که مانند لواشک بودند‪ .‬درحالی‬ ‫که امروزه ســفره‌ها از جنس کیسه فریزر‬ ‫هســتند‪ .‬درباره این سفره‌ها باید بگویم که‬ ‫ترجیحا اگر چاپ و رنگ نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫مناســب‌تر هســتند‪ .‬دو م این‌که اگر این‬ ‫سفره‌ها بوی خاصی داشــتند‪ ،‬از استفاده‬ ‫آنها خودداری شود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان آخریــن ســوال لطفــا‬ ‫کمــی دربــاره بطری‌هــای آب معدنــی‬ ‫و نوشــیدنی‌های ایــن چنینــی توضیح‬ ‫دهید‪ .‬زیرا عــاوه بر این ها مــواد غذایی‬ ‫دیگری هم در فروشــگاه‌ها وجــود دارند‬ ‫که در بســته‌بندی‌های پالستیکی عرضه‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫طبق اطالعیه سازمان ملی استاندارد که‬ ‫امسال منتشر شد‪ ،‬حتماً در هنگام خرید مواد‬ ‫غذایی بسته‌بندی شده‪ ،‬به شرایط نگهداری‬ ‫نوشته شــده روی برچســب محصول دقت‬ ‫شــود‪ ،‬چون حفظ کیفیت مواد غذایی بسه‬ ‫بندی شــده در این ظروف با رعایت شرایط‬ ‫نگهداری نوشته شده روی برچسب محصول‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬همچنین مواد غذایی بسته‬ ‫بندی شده‪ ،‬باید در جای خشک و خنک و دور‬ ‫از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود و از‬ ‫قراردادناینموادغذاییبیرونازمغازه‪،‬کنار‬ ‫پیاده روها و زیر نور آفتاب پرهیز شود‪.‬عالوه‬ ‫بر این آب آشامیدنی و آب معدنی بسته بندی‬ ‫شــده نباید در دمای فریزر (دمای زیر صفر‬ ‫درجه) قراردادوازیخزدگیآبدراینظروف‬ ‫باید پرهیز شــود ‪.‬در ادامه این اطالعیه آمده‬ ‫است که از خرید آب لیمو ترش که در ظروف‬ ‫پت رنگی بسته بندی شده باشد‪ ،‬پرهیز شود‪،‬‬ ‫چون عرضه در ظروف رنگی ممنوع است‪ .‬در‬ ‫آخر بــه این نکته هم اشــاره کنم که مصرف‬ ‫کنندگان حتما به صورت بســته‌ای ظروف‬ ‫را خریداری کنند‪ ،‬چرا کــه این روش باعث‬ ‫می‌شــود از نبود آلودگی در آن‌ها اطمینان‬ ‫حاصل شــود‪ ،‬همچنین ممکن اســت روی‬ ‫برخی محصوالت نشــان اســتاندارد وجود‬ ‫نداشته باشــد که در بســته بندی قطعا این‬ ‫نشان درج شده است‪.‬‬ ‫توصیه می‌کنم‬ ‫که به جای‬ ‫استفاده از‬ ‫اصطالح نایلون و‬ ‫نایلکس از کیسه‬ ‫های پالستیکی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫ثانیا در پاسخ به‬ ‫این پرسش باید‬ ‫بگویم بهتر است‬ ‫نان را قبل از قرار‬ ‫دادن در کیسه‬ ‫های پالستیکی‬ ‫خنک نموده و‬ ‫سپس در کیسه‬ ‫قرار دهند‬ ‫‪53‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‪54‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫بخشخصوصیدرتلهغفلت‬ ‫تجربه چند ســال حضور در اتــاق بازرگانی این‬ ‫را نشــان داده اســت که نگاه راهبردی برای توسعه‬ ‫صنعــت در دولت‌ها وجود نداشته‌اســت‪ .‬زیرا اصوال‬ ‫نگاه دولت ها طی چند دهه اخیر غالبا سیاســی است‬ ‫و نگاه حرفه‌ای و علمی به توســعه ندارند‪ .‬به ویژه اگر‬ ‫مســووالن دولت مشاوران زبده و مســلط به مسائل‬ ‫انتخاب نکنند‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشــت که گام‌های‬ ‫موثری در راستای توسعه بردارند‪ .‬یکی از اشتباهاتی‬ ‫کهدرراهبردهایتوســعهصنعتیکشوروجوددارد‪،‬‬ ‫این اســت که ما مرحله بندی یا بــه عبارتی فازبندی‬ ‫مشخصی برای توســعه صنعتی‪ ،‬مشخص نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫م گرفته‌شد که‬ ‫یعنی به‌طور مشخص در زمانی تصمی ‌‬ ‫در طول برنامه سوم اقتصادی‪ ،‬صنعت پتروشیمی در‬ ‫کشور توســعه پیدا کند‪ .‬در همین راستا نیز اقدامات‬ ‫مناسبی انجام شد‪ .‬حتی شــاید به جرات بتوان گفت‬ ‫که یکی از معدود کارهایــی اصولی و اقداماتی که در‬ ‫یک دولت به فرجام رسید‪ ،‬همین توسعه صنایع مادر‬ ‫پتروشیمی بود‪ .‬اما از همان ابتدا مشخص نبود که بعد‬ ‫از گام اول چه باید کرد‪ .‬حتی مشــخص نبود که دلیل‬ ‫توسعه صنایع پتروشــیمی چیست‪ .‬هیچ کس پاسخ‬ ‫اینســواالترانمیدانستکهآیاصنایعپتروشیمی‬ ‫را توســعه دادیم تا گاز را به صنایع پتروشیمی تبدیل‬ ‫و صادر کنیم؟ یا چه میزان ارزش افزوده از آن حاصل‬ ‫کنیم؟ یا اینکه پیشرفت پتروشــیمی را پایه توسعه‬ ‫صنعتکشورکنیم؟ اینصرفا یکنمونهبود‪.‬نمونه‌ای‬ ‫که مانند آن در بخش‌ها‪ ،‬نهادها و‪ ..‬از جمله انجمن‌ها‬ ‫دیده می‌شود‪.‬‬ ‫دولت در یک بازه زمانی مشــخص برای توســعه‬ ‫یک صنعت امتیازاتــی را تعریف می کند و پس از این‬ ‫که صنعت مورد نظــر به خوداتکایی و توانمندی الزم‬ ‫رســید‪ ،‬طبیعی اســت که این امتیازات یا باید تغییر‬ ‫شــکلپیداکنندیامتوقفشــوند‪.‬حالســوالاین‬ ‫اســت که چگونه باید این کار را انجــام دهد؟ یکی از‬ ‫تصمیماتی که دولت بایــد اتخاذ می‌کرد‪ ،‬این بود که‬ ‫بعد از یک دوره مشــخصی معافیت مالیاتی صادرات‬ ‫محصوالت پتروشیمی مادر را پس می‌گرفت‪ .‬اما عدم‬ ‫انجام این کار موجب شــد که فعاالن صنایع وابسته‬ ‫پتروشــیمینیازهایخودراباقیمتبیشتریتامین‬ ‫کنند که این حاصل توجه خاص دولت به یک صنعت‬ ‫است و این به هیچ عنوان متناسب با امتیازات و شرایط‬ ‫صنایع وابسته نیســت‪ .‬این همان مصداق بارز جمله‬ ‫نخست است که تفکر اســتراتژیک در دولت‌ها وجود‬ ‫نداشــتهوندارد‪.‬زیرابهصــورتواضحدولتمخالف‬ ‫این اســت که امتیازات مذکور را از صنایع مادر بگیرد‬ ‫و بین صنایع پایین دستی تقسیم کند‪ .‬لذا اگر فعاالن‬ ‫اینحــوزه تمایلدارندکهشــرایط تامینمواداولیه‬ ‫مناسب شــود باید روی این موضوع متمرکز شوند و‬ ‫در البی که با وزارت صنعت و نفت انجام می‌دهند این‬ ‫مورد را مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر الزم اســت به یک نکته مهم اشاره‬ ‫شــود‪ .‬درگزارشــی که مجمع جهانی اقتصاد ساالنه‬ ‫تهیه می‌کند‪ ،‬به عنوان گزارش رقابت‌پذیری جهانی‪،‬‬ ‫اقتصادهــای ‪ 140‬کشــور از حیــث رقابت‌پذیری‬ ‫براســاس ‪ 12‬محور با یکدیگر مقایسه می‌شوند‪ .‬یک‬ ‫وجه دیگــری که این گــزارش دارد‪ ،‬رقابت‌پذیری یا‬ ‫توســعه یافتگی اقتصادهای این کشــورها را در پنج‬ ‫مرحله تقسیم بندی کرده است‪ -1 .‬اقتصادهایی که‬ ‫متکی به منابع هســتند ‪ -2‬گذار از اتــکا به منابع به‬ ‫کارایی ‪ -3‬اتکا به کارایی ‪ -4‬گذار از کارایی به نوآوری‬ ‫‪ -5‬نوآوری‪ .‬بر اســاس این تقسیم‌بندی اقتصاد ایران‬ ‫همچنان در مرحله دوم قرار دارد‪ .‬طبیعتا این نشــان‬ ‫می‌دهــد که ایران تا چه حد از کشــورهای پیشــرو‬ ‫فاصله دارد‪ .‬نکته دیگری که اگر یک الیه این مســئله‬ ‫را بشــکافیم با آن مواجه می‌شــویم‪« ،‬مفهوم تولید‬ ‫ناخالص داخلی» است‪ .‬شــاید همه بدانند که معنای‬ ‫تولیــدناخالصداخلی‪،‬جمــعزدنتمامیتولیدات‬ ‫کشور نیســت‪ .‬بلکه مجموع ارزش افزوده یک کشور‬ ‫در حوزه تولید و خدمات و‪ ...‬در بخش‌های خصوصی‬ ‫و دولتی اســت‪ .‬با فهــم این مطلب باید بــه این نکته‬ ‫توجه کرد که چرا تولید ناخالص ایران که یک کشــور‬ ‫ثروتمند بشــمار می‌آید و دارای منابــع و ذخایر باال‬ ‫است در حد مناسب نیســت و نامعقول است؟ دلیل‬ ‫این مسئله این اســت که به عنوان مثال سهم معدن‬ ‫و نفت تنها ‪17‬درصد تولید ناخالص کشور است‪ .‬این‬ ‫نشــان می‌دهد که هرچقد به منابــع اتکا کنیم‪ ،‬مانع‬ ‫از افزایش تولیدناخالص داخلی می‌شــویم‪ .‬زیرا اینها‬ ‫ذاتا ارزش افزوده چشمگیری ندارند‪ .‬به این معنی که‬ ‫حتی اگر بتوانیم میزان تولیدات مواد معدنی کشــور‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫دریــکدورهزمانیپنــجبرابرکنیم‪،‬تنهــا‪4‬درصدبهتولید‬ ‫ناخالص داخلی افزوده می‌شــود‪ .‬اما اگر این تکیه کنیم که بر‬ ‫روی همان محصول معدنی ارزش افــزوده به وجود بیاوریم‪،‬‬ ‫سرعت رشد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند‪ .‬حال‬ ‫اگر از تولید کاال به ســمت تولید خدمت حرکت کنیم‪ ،‬قطعا‬ ‫میزان تولیــد ناخالص داخلی افزایش چشــمگیری خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬اصال بطور کلی اگر نگاهی به اقتصادهای پیشــرفته‬ ‫جهان داشته باشیم‪ ،‬متوجه می‌شویم که بیش از ‪70‬درصد به‬ ‫تولید خدمات اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫حال این ســوال مطرح می‌شــود که برای افزایش ارزش‬ ‫افزودهبایدچهاقداماتیانجامشود؟ایننیزیکیازغفلت‌هایی‬ ‫است که از ســوی دولت‌ها صورت گرفته است‪ .‬ما سال‌هاست‬ ‫که در تالشــیم به رشــد اقتصادی ‪ 8‬درصد برسیم‪ .‬درحالی‬ ‫که ما در بهتریــن حالت می توانیم رشــد اقتصادی ‪ 6‬درصد‬ ‫را تجربه کنیم‪ .‬دلیل این مســئله هم این اســت که مســیر‬ ‫اشــتباهی را انتخاب کردیم‪ .‬اصوال از محل ســرمایه گذاری‬ ‫در تولیــد محصوالت بــا ارزش افزوده پایین مــا نمی‌توانیم‬ ‫نرخ رشــد اقتصادی باال را تجربه کنیم‪ .‬اما برای این مســئله‬ ‫راهکارهایی وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال در صنایع پایین دستی‬ ‫یکی از اقداماتی که باید انجام شــود تغییر مسیر است‪ .‬به این‬ ‫شــکل که با بروز و نفوذ خالقیت در بنگاه های اقتصادی راه را‬ ‫برای پیشــرفت هموار کنیم‪ .‬این باعث می شود با بهره‌گیری‬ ‫از خالقیت‌ها چه درون بنگاهی و چه بیرون بنگاهی شــرایط‬ ‫پیشــرفت برای صنایع کشور فراهم شــود‪ .‬برای این کار هم‬ ‫الزماســتبهدنبالکشفاستعدادهابرویموهمانگونهکهدر‬ ‫اروپا و آمریکا از این فرصت‌ها استفاده می‌شود‪ ،‬استعدادهای‬ ‫جدید را کشــف و وارد بازار کار کنیم‪ .‬بــرای این نیز می‌توان‬ ‫با ارتباط گرفتن با شــرکت‌ها و مجموعه‌هــای علم و فناوری‬ ‫است‪ .‬متاســفانه بخش خصوصی کشور در تله غفلت از تغییر‬ ‫روندهای اقتصادی و تحول فناوری کــه در دنیا اتفاق افتاده‬ ‫اســت و همچنان در حال بروز شدن هســتند‪ ،‬افتاده و راهی‬ ‫برای برون رفت از آن نیافته است‪ .‬به طور حتم توجه بیشتر به‬ ‫خالقیت ها و روندهای اقتصادی می تواند در حل این مساله‬ ‫موثر باشــد‪ .‬این روزها ســرمایه گذاری بر روند اقتصادی و‬ ‫توجه به اقدامات ابتکاری می تواند با باال کشــیدن شرکت‬ ‫ها در ســطح جهانی منجر شــود‪ .‬لذا باید برای سوق دادن‬ ‫شــرکت ها و واحدهای اقتصادی به این سمت که از دانش‬ ‫روز‪ ،‬کســب ثروت کننــد‪ ،‬تالش کرد‪ .‬واقعیت این اســت‬ ‫کــه ارتباط علم و صنعــت نباید در ســطح ارتباط صرف با‬ ‫بخش علمی دانشــگاه باقی بماند‪ .‬در زنجیره تولید دانش‬ ‫و تبدیل آن به ثــروت پارک های علم و فنــاوری به عنوان‬ ‫حلقه واســط عمل می کنند‪ .‬پس نمی تــوان جایگاه آن را‬ ‫نادیده بگیریم‪ .‬شــرکت هایی که در این پارک ها ورود پیدا‬ ‫مــی کنند نیازمند جذب ســرمایه گذار هســتند که برای‬ ‫موفقیت در این بخش باید معرفی شــوند‪ .‬راه دیگر استفاده‬ ‫از جریان‌های «استارت آپ‌ها» اســت که این مسابقات به‬ ‫دنبال کشف استعدادهای جدید هستند‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس‬ ‫صنعت و چالش‌های پیش رو‬ ‫پرواضح اســت که طی ســال‌های اخیر صنعت کشور با مشکالت‬ ‫زیادی مواجــه بوده و همچنان این مشــکالت عرصــه را برای تولید‬ ‫کنندگان تنگ کرده اســت‪ .‬مشــکالتی نظیر مالیات‌هــا‪ ،‬باال بودن‬ ‫نرخ بهره تســهیالت بانکی برای بخش تولید‪ ،‬رکود در اقتصاد‪ ،‬حجم‬ ‫باالی قاچــاق کاال‪،‬منطقینبودننرخ تعرفهواردات کاال‪،‬دولتیبودن‬ ‫اقتصاد‪ ،‬واقعی نبودن نرخ ارز و بیکاری قشر تحصیل کرده از این دست‬ ‫بشمار می‌روند‪.‬‬ ‫تقریباتمامیصنعتگرانوکارشناســانبهاینباوررســیده‌اندکه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده از مشــکالت بخش تولید است‪ ،‬چرا که در همه‬ ‫دنیــا این مالیاتاز مصرفکنندهگرفتهمیشــود اما در ایرانبهدلیل‬ ‫کاملنشــدنزیرســاخت هایالزم‪ ،‬تولیدکنندهایننــوع مالیاترا‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬از ســوی دیگر با توجه به اینکه مدتی است مالیات‌ها‬ ‫تبدیل به یکی از منابع اصلی درآمد دولت شده‌اند‪ ،‬در عرض چند سال‬ ‫اخیرهدفاز‪20‬هزارمیلیاردتومانبه‪80‬هزارمیلیاردتومانرســیده‬ ‫است که قطعا هدف بزرگی محسوب می‌شود‪ .‬اما راه‌کار برای دستیابی‬ ‫به این هدف چیســت؟ بی شک باید برای رســیدن به هدف مورد نظر‬ ‫«چترمالیاتی»راگســتردهترکرد‪.‬بهاینشکلکهدیگرمیزانمالیات‬ ‫را بــرای افرادی که تا امــروز به صورت مناســب و مرتب پرداخت می‬ ‫کردند‪ ،‬افزایش ندهیم و مالیات‌دهندگان جدید به لیست اضافه کنیم‪.‬‬ ‫زیرا همچنان صنوفی وجوید دازند که به نســبت درآمدشان‪ ،‬مالیات‬ ‫ناچیزی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫از معضالت دیگر باید به ســخت گیری بانک‌ها اشــاره کرد‪ .‬مدتی‬ ‫قبل دولت اقداماتی چون ارائه بســته حمایتی از جمله صنایع را انجام‬ ‫داد که در صورت برداشــته شــدن موانع می‌تواند موثر و مفید باشد‪،‬‬ ‫البته بانک‌ها باید با آســان کردن اعطای تسهیالت‪ ،‬تسهیالت الزم را‬ ‫به دست صنایع برسانند تا رونقی در کار آن‌ها ایجاد شود‪ .‬اما مهم‌ترین‬ ‫گلوگاهی که در مسیر ارایه تسهیالت به صنایع به ویژه صنایع متوسط‬ ‫و کوچک وجود دارد بانک‌ها هستند که همچنان ضوابط خشک و قبلی‬ ‫خود را اجرا می‌کنند و تغییری در سیاست‌هایشــان ایجاد نشده است‬ ‫در حالی که درصد قابل توجهی از اشــتغال در این صنایع وجود دارد‪.‬‬ ‫ایندرحالیاســتکههنوزبســیاریازصاحباناینصنایعاعالممی‬ ‫کنند‪ ،‬بانک ها از مقررات سخت قبلی‌شان کوتاه نیامده‌اند ومشکالت‬ ‫حل نشــده باقی مانده است‪ .‬با این حال بانک‌ها می‌توانند طرح‌های در‬ ‫دســت اجرا را به عنوان ضمانت وام قبول کنند که تاحدودی به کمک‬ ‫کردن مشکالت کمک می‌کند‪ .‬لذا سازمان‌های مختلف و بانک‌ها باید‬ ‫مقررات خاص خود را تســهیلکنند تا راحت‌تر این واحدهایصنعتی‬ ‫بتوانند به سرمایه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫در این میان قاچاق نیز تبدیل به یکی از مشــکالت اساسی اقتصاد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫عالوه بر‬ ‫استانداردهای ملی‬ ‫و بین المللی باید‬ ‫به استانداردهای‬ ‫تشویقی توجه شود‬ ‫و گاهی مباحث‬ ‫تعرفه ای می تواند‬ ‫به جلوگیری از‬ ‫ورود کاالی قاچاق‬ ‫کمک کند‪ .‬مردم‬ ‫خواستار کاالهای‬ ‫با کیفیت هستند‪.‬‬ ‫مثال هیچگاه به‬ ‫دنبال برنج خارجی‬ ‫نیستند ؛ چو ن‬ ‫کیفیت برنج داخلی‬ ‫بهتر است‪ ،‬به همین‬ ‫ترتیب در مورد‬ ‫سایر اقالم و کاالها‬ ‫نیز مردم چنین‬ ‫راهبردی و تفکری‬ ‫دارند‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کشــور و صنعت شــده اســت‪ .‬زیرا طبق آمارهای‬ ‫رســمی بین ‪ 20‬تا ‪ 25‬هزار دالر در سال قاچاق وجود‬ ‫دارد‪ .‬واقعیت این است که مشــکل قاچاق درکشور‬ ‫کوله‌برها و قاچاقچیان خرد نیستند و باید گلوگاه‌ها‬ ‫و کانون‌های اصلی واردات کاالی قاچاق شناسایی و‬ ‫از طریق اقدامات پیشگیرانه و انسداد این گلوگاه‌ها‪،‬‬ ‫با پدیده شوم قاچاق مقابله شود‪ ،‬در حال حاضر ورود‬ ‫از مبادی اصلی با مقیاس گســترده بــه بازار صدمه‬ ‫می زند‪ .‬باید منشــاء و ریشــه قاچاق درکشور را پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬که بخشــی از این ریشــه به گمرک ‪،‬دورزدن‬ ‫های نظــام گمرکی و کــم اظهاری هــای گمرکی‬ ‫برمی‌گــردد‪ ،‬کارمندان گمرک بایــد امین و متعهد‬ ‫بوده و در مدیریت های اصلی گمرکات کشــور باید‬ ‫افراد پاکدست و مدبر به کار گمارده شوند‪ .‬همچنین‬ ‫برای مقابله با قاچاق راه‌های دیگری نیز وجود دارد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال استاندارد سازی و ارتقا کیفی محصوالت‬ ‫داخلی در بخش لوازم خانگی موجب استقبال مردم‬ ‫از کاالهای داخلی می شــود‪،‬واحدهای تولیدی در‬ ‫بخش تولیــد لوازم خانگی همه تــاش خود را برای‬ ‫ارتقای کیفیت محصــوالت به کار گیرند تا نظر مردم‬ ‫رابهکاالهایداخلیجلبکنند‪.‬همکاریمشــترک‬ ‫با کمپانی های صاحب نام دنیا می تواند کیفیت لوازم‬ ‫خانگی داخلی را افزایش دهــد‪ ،‬البته این همکاری‬ ‫مشترک باید به انتقال تکنولوژی و ورود ماشین آالت‬ ‫و دستگاه های مدرن به کشور بی‌انجامد‪.‬‬ ‫عالوه بر اســتانداردهای ملی و بیــن المللی‬ ‫باید به اســتانداردهای تشــویقی توجه شــود و‬ ‫گاهی مباحث تعرفه ای مــی تواند به جلوگیری‬ ‫از ورود کاالی قاچاق کمک کند‪ .‬مردم خواستار‬ ‫کاالهای بــا کیفیت هســتند‪ .‬مثــا هیچگاه به‬ ‫دنبال برنج خارجی نیســتند؛چون کیفیت برنج‬ ‫داخلی بهتر اســت‪ ،‬بــه همین ترتیــب در مورد‬ ‫ســایر اقالم و کاالها نیز مردم چنین راهبردی و‬ ‫تفکری دارند‪ .‬همچنین بومی ســازی تکنولوژی‬ ‫تولیــد درصنعت لــوازم خانگی‪ ،‬انتقال نســبی‬ ‫تکنولوژیهــای نوین و روز دنیــا دراین صنعت‪،‬‬ ‫ایجاد نســبی و محدود برند و شــروع ســرمایه‬ ‫گــذاری در بخــش تحقیق و توســعه و خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬تولید بخشــی عمــده ای از مواد‬ ‫اولیــه‪ ،‬اجــزاء و قطعات‪،‬افزایش عمق ســاخت‬ ‫داخل‪ ،‬وجود نیروی کار جوان‪ ،‬فعال و مســتعد‬ ‫و بازار مناســب در داخل و کشــورهای همجوار‬ ‫و منطقــه از مزیتهای این صنعت اســت‪ .‬لذا باید‬ ‫برنامه هایی عملیاتی و راهگشــا بــرای مقابله با‬ ‫قاچاق تدوین کرد و از آسیب رســیدن به تولید‬ ‫داخلی به طور جدی جلوگیری شــود‪ .‬مطبوعات‬ ‫و صدا و ســیما باید اســتفاده از کاالی ایرانی را‬ ‫با تبلیغات مناســب ترویج دهنــد و باید فضای‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫رقابتــی بیــن تولیدکنندگان داخلــی و به تبع‬ ‫آن فضــای رقابتی با شــرکت هــای خارجی در‬ ‫بازارهــای جهانی فراهم شــود‪ .‬امــا در خصوص‬ ‫رکود اقتصادی در کشــور باید در نظر داشــت که با‬ ‫توجه به اصالح بودجه ‪ ۹۵‬دولت می‌تواند تاحدودی‬ ‫ازنقدینگــی خود را از این طریــق تامین کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بودجه امسال کشور ‪ ۹۷۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است که یک ســوم از آن ســهم بودجه عمومی و دو‬ ‫سوم سهم شــرکت‌های دولتی است اما از این بودجه‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد به بخــش عمرانی تعلق دارد‪ .‬باید‬ ‫ســهم بودجه های عمرانی از بودجه کل کشور به ‪۳۰‬‬ ‫درصد برســد‪ ،‬در این صورت می توان امید به خروج‬ ‫اقتصاد از رکود داشــت‪ .‬البته با در نظر داشتن اینکه‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد از اقتصاد کشــور ما دولتی اســت‪،‬‬ ‫دولت از این طریق می‌توانــد وظایف خود را در قبال‬ ‫بدهی‌هایی که دارد به درســتی انجام دهد‪ .‬در واقع‬ ‫دولــتباتامیننقدینگیخــودمی‌تواندبهخروجاز‬ ‫رکود و تقویت واحدهــای صنعتی کمک کند ضمن‬ ‫این که پیمانکارانی که به طور مســتقیم با دولت سر‬ ‫و کار دارند طلب‌شــان وصول می شود و در مجموع‬ ‫اثر مثبتی را بــه جا خواهد گذاشــت‪ .‬هرچند نباید‬ ‫فراموشکردکهبابســتهحمایتیکهدولتارائهکرد‬ ‫حدوداتوانســتندبیش‌ از‪ ۷۰۰‬واحدصنعتیرارونق‬ ‫ببخشــند‪ ،‬البته این میزان کم هســت اما باید ادامه‬ ‫دار باشــد و با جدیت بیشــتری پیگیری شود‪ .‬البته‬ ‫از اقداماتمناســبدولتمیتــوانتوجهبهصنایع‬ ‫دانش بنیان در قالب برنامه ششــم اشاره کرد‪ .‬در این‬ ‫برنامه صنایع دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته‌اند و‬ ‫تاکید شده که از این صنایع حمایت جدی به عمل آید‬ ‫البته هنوز صنایع دانش بنیان به لحاظ تولیدات زیاد‬ ‫نیســتند گرچه از نظر کمی قابل توجه هستند‪ .‬البته‬ ‫شاید تعداد کمی از شرکت‌های دانش بنیان صنعتی‬ ‫بوده و در اقتصاد تاثیرگذار باشند‪‌،‬اما این امید وجود‬ ‫دارد که در روند اجرای برنامه ششــم این شرکت‌ها‬ ‫رشــد کرده و تاثیر آن‌ها را به‌طور ملموس در اقتصاد‬ ‫شاهدباشیم‪.‬درپایانالزماستبهیکمسئلهمهمدیگر‬ ‫اشارهشودوآنبرجاماســتکهتوانستهطییکسال‬ ‫گذشتهشرایطاقتصادیکشوررابهبودببخشد‪.‬زیرااگر‬ ‫بخواهیممنصفانهقضاوتکنیم‪،‬شرایطاقتصادیکشور‬ ‫بهتروفضایمطلوبیبرایرونقتولیدایجادشدهاست‪.‬‬ ‫بعدازبرجامحدودسهمیلیارددالرسرمایهخارجیوارد‬ ‫کشورشــدهورتبهایراندرفضایکســبوکاردربین‬ ‫‪ ۱۸۹‬کشور دنیا از رتبه‪ ۱۵۲‬به‪ ۱۱۸‬و در رقابت پذیری‬ ‫جهانیازرتبه‪۸۳‬به‪۷۴‬رســیدهاست‪.‬امسالکشوربه‬ ‫رشداقتصادی‪۴‬درصددستیافتهکه‪3/5‬درصدازاین‬ ‫رشدمربوطبهبخشصادراتنفتیونیمدرصدمربوط‬ ‫بهبخشتولیدمیشودبااینحالدرشرایطرکودفعلی‪،‬‬ ‫اینمیزانرشداندکنیزقابلدفاعاست‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫انجمنلولهواتصاالتپی‌وی‌سیهیات‌مدیرهجدیدخودراشناخت‬ ‫داشتن یا نداشتن‪ ،‬مسئله این است‬ ‫هشــتمین مجمع عمومــی انجمن لوله و اتصاالت پی‌وی‌ســی‬ ‫با شــناخت اعضای هیات مدیــره جدید خود و البته تکرار داســتان‬ ‫همیشگی داشتن یا نداشــتن حق رای به دلیل پرداخت نکردن حق‬ ‫عضویت برگزار شــد‪ .‬به گزارش خبرنگار اسوپالست‪ ،‬بعدازظهر روز‬ ‫گذشته انجمن لوله و اتصاالت پی‌وی‌سی با برگزاری هشتمین مجمع‬ ‫به میزبانی مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫جدید خود را شناخت‪.‬مجمع یادشــده در حالی برگزار شد که از بین‬ ‫یک‌صدواندیعضوفعالانجمنلولهواتصاالتپی‌وی‌سی‪،‬حدود‪90‬‬ ‫نفر حق عضویت پرداخت نکرده بودند که به طبع در چنین شــرایطی‬ ‫حق رای هم نداشــتند‪ .‬این درحالی بود که با همه این‌ها برخی از اعضا‬ ‫که حتی پرداخت نکردن حق عضویت آنان به پنج سال هم می‌رسید‬ ‫از شهرهایی چون اصفهان برای حضور در همایش صنعتی سال ‪ 95‬و‬ ‫به دنبال آن برگزاری مجمع دعوت شده بودند‪.‬‬ ‫در بخشــی از این مراســم و بعد از معرفی کاندیدا‪ ،‬برخی از اعضا‬ ‫که حق عضویت هم نداشتند‪ ،‬خواســتار حق رای شدند که موجبات‬ ‫به‌وجود آمدن حواشــی را فراهم آورد‪ .‬یکی از عضــا با بیان این‌که اگر‬ ‫نمی‌خواســتید رای بدهم چرا من را از اصفهان به تهران کشــاندید‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬خود این دعوت به من اجازه حق رای را می‌دهد‪».‬‬ ‫به هر حال آنچه مشهود و محسوس می‌آید‪ ،‬موضوع حق عضویت‬ ‫و حق رای اســت که گویا به ظاهر و باطــن از جدی‌ترین دغدغه‌های‬ ‫انجمن‌ها سر بزنگاه انتخاباتی شمره می‌شــود‪ .‬از این‌رو امید می‌رود‬ ‫باالخــره روزی و در نوبتی‪ ،‬انجمنی بتوانــد هنگامه برگزاری مجمع‬ ‫خود این تابوی ناخوانده ناخوشایند را بشــکند‪ .‬موضوعی که به نظر‬ ‫می‌رســدبه‌سانسایرمشــکالتومعضالتمانشــاتگرفتهازفقر‬ ‫همگرایی و تشکل‌گرایی ما ایرانی‌ها در سایر عرصه‌ها باشد‪.‬‬ ‫به هر روی در ادامه و پیش از آغاز رای‌گیری‪ ،‬عباسعلی متوسلیان‪،‬‬ ‫رییس پیشــین هیات‌مدیره این انجمن‪ ،‬گفت‪« :‬با همه تقاضایی که‬ ‫از جانب برخی اعضــا برای کاندیداتوری من وجود داشــت‪ ،‬ترجیح‬ ‫می‌دهم از حضور در مجمع هشــتم انصراف دهم چــرا که هر کاری‬ ‫که باید را طی چند دوره انجام داده‌ام‪».‬اما با این حال نام متوســلیان‪،‬‬ ‫کما‌کان در میان سایر نامزدها قرار داشت که همین موضوع سبب شد‬ ‫تا علی‌رغم انصراف شفاهی‪ ،‬کاندیدای مجمع هشتم بماند‪ .‬هر چند به‬ ‫نظر می‌رسید کنش یادشده او بیش از هر چیز شبیه به یک استراتژی‬ ‫انتخاباتیبرایاخذرایبیشــترباشدتاانصرافازکاندیداتوری‪.‬البته‬ ‫بعد از این انصراف شــفاهی یکی ‪ -‬دو تن از اعضا متوســلیان را برای‬ ‫حضور در مجمع هشتم مورد تشویق قرار دادند‪.‬‬ ‫باالخره و در حالی که عقربه‌های ســاعت از ‪ 16‬گذشــته بود‪،‬‬ ‫رای‌گیری و به دنبال آن شــمارش آرا با اخــذ در مجموع ‪ 72‬رای‬ ‫آغاز شــد‪ .‬در پی این انتخابــات‪ ،‬مجید غیاثی بــا ‪ 48‬رای‪ ،‬محمد‬ ‫حسن خرازی با ‪ 45‬رای‪ ،‬عباســعلی متوسلیان با ‪ 40‬رای‪ ،‬محسن‬ ‫معمارزاده با ‪ 36‬رای و ســحرناز با کســب ‪ 27‬رای بــه ترتیب اول‬ ‫تا پنجم شــدند‪ .‬همچنیــن محمدرضا حاجبی بــه عنوان بازرس‬ ‫مجمع هشــتم این انجمن انتخاب شد‪ .‬تقدیر از صدرالدین نجاتی‪،‬‬ ‫پدرام ســلطانی و حمید گرمابی در کنار ســخنرانی این سه تن در‬ ‫حوزه صنعــت و نقش دولت و صنعت‌گر‪ ،‬از دیگر برنامه‌های انجمن‬ ‫لوله و اتصاالت پی‌وی‌سی به‌شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫دکتر محسن معصومی‬ ‫عضو کمیته تی سی‪138‬‬ ‫نگاهیبهعملکردکمیته«تیسی‪»138‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫اخیرا در بحث اســتاندارد لوله‌ها کمیته‌ای‬ ‫تشکیل شده است با عنوان «تی سی ‪ »138‬که‬ ‫یکی از ‪ 300‬کمیته سازمان جهانی ایزو است‪.‬‬ ‫هر یک از این کمیته‌هــا در حوزه‌های مختلف‬ ‫بررسی وضعیت استاندارد کاالها و تولیدات را‬ ‫برعهده دارند‪ .‬کمیته «تی ســی‪ »138‬وظیفه‬ ‫بررســی کیفی لوله‌ها و اتصاالت پالســتیکی‬ ‫اســت‪.‬درطول‪50‬سالگذشته‪،‬سیستمهای‬ ‫لوله کشی پالســتیکی راه خود را در سیستم‬ ‫های آبرســانی در سراســر دنیا باز کرده‌اند و‬ ‫امروزهاصلی‌ترین مصرف را در اینزمینهدارند‪.‬‬ ‫پروسه اســتاندارد ســازی این سیستم های‬ ‫جدید در سال ‪ 1982‬و با تاسیس کمیته فرعی‬ ‫ایزو‪/‬تی ســی ‪/138‬اس سی ‪( 2‬لوله و اتصاالت‬ ‫پالستیکی برای آبرســانی) آغاز شد‪ .‬با ایجاد‬ ‫شبکهپایدارتوزیعآب‪،‬سیستمهایآبرسانیبا‬ ‫لوله کشی پالستیکی به بهبود کیفیت زندگی‬ ‫مردم در کشــورهای توســعه یافته و در حال‬ ‫توســعه کمک می کند‪ .‬مشارکت ایزو ‪ 138‬در‬ ‫تهیه اســتانداردهای مربوط به سیستم های‬ ‫لوله کشی پالســتیکی برای آبرسانی بصورت‬ ‫جهانی انجام می پذیرد‪ .‬این استاندارد با اتفاق‬ ‫آراء چندین طرف سرمایه گذار‪ ،‬از جمله تولید‬ ‫کنندگان مواد خام‪ ،‬سازندگان لوله‪ ،‬اتصاالت‬ ‫و شــیرآالت‪ ،‬مهندســان عمران‪ ،‬ســازمان‬ ‫های گواهی کننــده و مقامات قانون‌گذار ملی‬ ‫تهیه شــده‌اند‪ .‬این اســتانداردها همچنین به‬ ‫انتقال دانش بــه تولیدکنندگان در حوزه های‬ ‫اقتصادی جدید که کار خــود را در بازار محلی‬ ‫آغاز می کنند نیز می پردازد‪.‬‬ ‫درهمینخصــوصبهدلیلاینکهایراننیز‬ ‫عضو سازمان بین‌المللی ایزو است‪ ،‬قرار بر این‬ ‫شــد که کمیته متناظر این مجموعه در ایران‬ ‫نیز تشکیل شود‪ .‬زیرا با توجه به اینکه در آینده‬ ‫نزدیکایراننیزعضوســازمانتجارتجهانی‬ ‫خواهد شــد و برجام موانع موجود در این راه را‬ ‫رفع کرد‪ ،‬لذا الزم است که استانداردهای کشور‬ ‫با اســتانداردهای جهانی همســو و یکســان‬ ‫باشــد تا زمان عضویت در این سازمان جهانی‪،‬‬ ‫کمترین مانع از لحاظ کیفی را داشــته باشیم‪.‬‬ ‫به هرحال ایــن کمیته در ســال ‪ 84‬در ایران‬ ‫تاسیس شد و تا این لحظه یازده سال از عمر آن‬ ‫می گذرد و هشت کمیته فرعی دارد که به شرح‬ ‫ذیل اســت‪ -1 :‬کمیته فاضالب ‪ -2‬آبرســانی‬ ‫‪ -3‬لوله‌های صنعتی ‪ -4‬گازرسانی ‪ -5‬خواص‬ ‫فیزیکی و مکانیکی ‪ -6‬لوله های تقویت شــده‬ ‫‪ -7‬شــیرآالت ‪ -8‬بازسازی شــبکه های آب‪،‬‬ ‫فاضالب و گاز‪ .‬ایران نیز در تمامی کمیته‌های‬ ‫فرعی فعالیت دارد و طی چند ســال گذشــته‬ ‫پیشــرفت‌های بســیاری در این مورد داشته‬ ‫است‪.‬بهطوریکهدرسال‪94‬بیشاز‪86‬درصد‬ ‫از نظراتی که تحت عنــوان نظرات جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به سازمان مرکزی فرستاده شد‪،‬‬ ‫مورد تائید قرار گرفت‪ .‬لذا تموفق شدیم بر روی‬ ‫استانداردهایی که در ایزو برای لوله و اتصاالت‬ ‫تعیین می شــوند‪ ،‬تاثیرگذار باشیم‪ .‬بنابراین با‬ ‫توجه به این پیشــرفت‌ها مسئله‌ای مطرح شد‬ ‫مبنی بر اینکــه این تاثیرگذاری را به ســمت‬ ‫کمیته‌های ملی کشور هدایت کنیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن الزم بــود مشــکالت موجــود‬ ‫حل شــوند‪ .‬یکی از مشــکالتی که در تدوین‬ ‫اســتانداردهای لوله های پالســتیکی وجود‬ ‫داشــت این بود که تعداد زیــادی گروه‌های‬ ‫متفرقــهدرایــنبخــشحضــورداشــتند‬ ‫اســتانداردهایی تعیین می شد که بعضا برای‬ ‫تولید کننــدگان و مصرف کننــدگان ایجاد‬ ‫مشکل می‌کردند‪ .‬بنابراین همزمان با تشکیل‬ ‫کمیته ‪ tc138‬ســاماندهی کمیته‌های ملی‬ ‫آغاز شد و تدوین اســتانداردها منظم و اصولی‬ ‫شد‪ .‬در واقع از ســال ‪ 88‬برنامه‌ای آغاز شد که‬ ‫تدویناســتانداردهایحــوزهلولهواتصاالت‬ ‫پالستیکی‪ ،‬فرم و اصول یکسان داشته باشند و‬ ‫از سال ‪ 91‬این روند سرعت بیشتری پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬البته متاسفانه هنوز لوله‌های ‪ GRP‬در‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫این دسته بندی وجود ندارد که طبق برنامه این‬ ‫لوله نیز در ســال ‪ 96‬به لیســت مربوطه افزوده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در این میان یکــی از مباحثــی که معموال‬ ‫دربــاره آن در تدوین‌هــای جدید اســتاندارد‬ ‫اختــافنظرهایزیادیوجــوددارد‪،‬مقوله«‬ ‫راهنمای ارزیابی انطباق» است و همیشه میان‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده و بازرســان درباره‬ ‫آن اختالف وجود داشته است‪ .‬زیرا زمان و تعداد‬ ‫نمونه برداری کاملا نامشخص بود اما از سال ‪91‬‬ ‫این خالء رفع شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در تدوین‌ها به تکنولوژی‌های‬ ‫جدیدنیزتوجهشد‪.‬زمانیتدویناستانداردهای‬ ‫کشــور فاصله زیادی با صنایع داشت‪ .‬اما پس از‬ ‫تدوین‌ها جدیــد به جرات می تــوان گفت که‬ ‫تدوین استانداردهای کشور نه تنها فاصله خود‬ ‫را با صنعت از بین بــرد بلکه چندگام جلوتر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬زیرا تالش شد از تحریم‌ها و رکود موجود‬ ‫در صنعت اســتفاده و تدوین‌های جدید انجام‬ ‫شــوند تا بعد از رفع تحریم هــا و خروج از رکود‪،‬‬ ‫زیرساخت‌ها در کشور با مشکل مواجه نباشند‪.‬‬ ‫تدوین «بازسازی شبکه» نیز در همین راستا بود‬ ‫که در این روند بازســازی تمامی لوله‌ها درگیر‬ ‫خواهند بود‪ .‬زیرا بی شــک در کمتر از یک دهه‬ ‫تمامی آنها نیاز به بازسازی خواهند داشت‪.‬‬ ‫البته الزم به ذکر اســت که در این کمیته‌ها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫صرفا استاندارد مدنظر قرار نگرفته است‪ .‬زیرا در‬ ‫کنار این مقوله‪ ،‬نمایندگان وزارت نیرو اقدام به‬ ‫رایزنی در سازمان برنامه‌ریزی کردند تا شرایط‬ ‫برای فعاالن این حوزه بهبود بیابد‪.‬بهعنوان مثال‬ ‫در پی جلســاتی که با وزارتخانه صورت گرفت‪،‬‬ ‫تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه از سال آینده‬ ‫تمامی لوله‌ها پالستیکی دیگر وزن بها نخواهند‬ ‫بود و متری معامله می شــوند‪ .‬زیرا در این حوزه‬ ‫اختالف چگالی وجود داشت‪ .‬زیرا از سال ‪1998‬‬ ‫استاندارد جدول های وزنی را حذف کرد و ایران‬ ‫نیز به تبعیت از آن این طرح را در داخل اجرا کرد‪.‬‬ ‫زیرا وزن تابع چگالی اســت‪ .‬لذا با توجه به اینکه‬ ‫در تمامی پلیمرها چگالی متفاوت است‪ ،‬از سال‬ ‫آینده فهرست بها به صورت متری مشخص می‬ ‫شــود‪ .‬البته تعین قیمت‌ها برعهــده انجمن‌ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین در کنار ایــن اقدام‌ها‪ ،‬کمیته‌ها‬ ‫تــاش کردند که نشــریات ســازمان برنامه‬ ‫و وزارت نیــرو نیز بازنگری شــود‪ .‬بخصوص‬ ‫نشــریه ‪ 303‬که متعلق به ‪ 86‬است و بسیاری‬ ‫از اســتاندارهایی که در آن وجود دارد یا باطل‬ ‫شــده یا موردبازنگری قرار گرفته است‪ .‬حتی‬ ‫برخی از روش‌ها کاملا منسوخ شده‌اند‪ .‬لذا در‬ ‫تالش هستند که در تمام دسته‌ها‪ ،‬اصالحات‬ ‫انجام و فهرست‌ها به روز شوند و نشریات فنی‬ ‫هم کاملا به روز شود‪.‬‬ ‫زمانی تدوین‬ ‫استانداردهای کشور‬ ‫فاصله زیادی با صنایع‬ ‫داشت‪ .‬اما پس از‬ ‫تدوین‌ها جدید به‬ ‫جرات می توان گفت که‬ ‫تدوین استانداردهای‬ ‫کشور نه تنها فاصله‬ ‫خود را با صنعت از بین‬ ‫برد بلکه چندگام جلوتر‬ ‫قرار گرفت‬ ‫‪59‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫اخبـ ـ ـ ـ ـ ــار‬ ‫ناطق نوری‪:‬‬ ‫باتعارفوسمیناروکنگره‬ ‫نمی‌توانبافسادمبارزهکرد‬ ‫چالشجدیددرراه‬ ‫سفرهایخارجی‬ ‫بهروز شعیبی‪:‬‬ ‫قبلازساخت«سیانور»‪،‬‬ ‫«گوزن‌ها»رادوبارهدیدم‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫ناطق نوری‪:‬‬ ‫باتعارفوسمیناروکنگره‬ ‫نمی‌توانبافسادمبارزهکرد‬ ‫رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با‬ ‫اشارهبهاینکهتملق‪،‬رودربایستیوباندبازیسه‬ ‫موضوعیاستکهانقالبراازداخلپوککرده‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬تااین‌هاهست‪،‬بدانیدکهحتیاگر‬ ‫دههزاربندومادهتصویبشــود‪،‬هیچدردیاز‬ ‫کشوردوانمی‌شود‪.‬‬ ‫بهگزارشاقتصــادآنالین‪،‬علیاکبرناطق‬ ‫نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری‬ ‫در همایــش مبارزه با فســاد در محــل اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با اشــاره به اینکه‪ ۳،‬چیز مثل‬ ‫موریانه انقالب را از داخل پوک می کند‪ :‬تملق‪،‬‬ ‫رودربایســتیوباندبازیپسازآنکهرژیمشاه‬ ‫باتقســیماراضیچوبمحکمیبهکشاورزی‬ ‫کشــور زده بود و در آن مقطع کشاورزی نابود‬ ‫شده بود‪ ،‬در مجلس اول با کشت موقت و بندج‬ ‫وتصمیماتتنگنظرانهبهاینبارشیشــهای‬ ‫چوبزدیم‪.‬‬ ‫ویافــزود‪:‬تانــگاهمحدوداســتهمین‬ ‫اســت‪،‬لذاهمهاقتصادمادولتیشدوآنگاهکه‬ ‫خواســتیمطبقفرمانمقــاممعظمرهبری‬ ‫سیاست های اصل‪ ٤٤‬را اجرا کنیم‪ ،‬دیدیم که‬ ‫چیزی از اصل‪ ٤٤‬در نیامد و نگاه تنگ نظرانه و‬ ‫چپگرایانهموجبخصولتیشدنشدبهگونه‬ ‫ای که بخشی را به صندوق های بازنشستگی و‬ ‫بنیادهاوتامیناجتماعیو‪...‬واگذارکردیم‪.‬‬ ‫ناطقنوریبااشــارهبهاینکهسالهاســت‬ ‫که می خواهیم با فســاد مبارزه کنیم در همه‬ ‫دولتها‪ ،‬اینکارراخواســتیمانجامدهیم‪،‬اما‬ ‫چهشده؟‪،‬گفت‪:‬دوسالپیشدرمرقدامام(ره)‬ ‫گفتمکهنمیشودباتعارفوسمیناروکنگرهبا‬ ‫فسادمبارزهکرد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر بازرســی مقام معظم رهبری‬ ‫گفت‪ :‬صدها تریلی قاچاق وارد کشور می‌شود‬ ‫ووارداتقاچاقراهمازطریقتلویزیوننشــان‬ ‫می‌دهیم؛ســوالمنایناســتکهچرانشان‬ ‫می‌دهیم و به کی نشان می‌دهیم؟ مگر قوطی‬ ‫کبریتاستکهوارداتآنمشخصنباشد؟‬ ‫ناطق‌نوری تصریح کرد‪ :‬ما کمبود قانون در‬ ‫کشــورنداریمبلکهزیادیقانونداریموحتی‬ ‫زیادیقانونبرایمابدبختیشــدهاســتکه‬ ‫هر کســی از هر بند و تبصره‌ای که می‌خواهد‬ ‫استفادهمی‌کند‪.‬‬ ‫ناطقنوریبابیاناینکــهاوایلدهه‪ 60‬که‬ ‫مســئولیتوزارتکشــوررابرعهدهداشتم‪،‬‬ ‫رئیسدولــتوهیأتدولتدســتوردادندبه‬ ‫سازمان اداری و استخدامی آن زمان که چارت‬ ‫تشکیالتیجمهوریاسالمیتهیهشود‪.‬درآن‬ ‫زمانچندنمودارتهیهشدکهیکینمودارهای‬ ‫حکومت‌های غربــی و ســرمایه‌ای‪ ،‬دیگری‬ ‫نمودار حکومت‌های کمونیســتی و شرقی و‬ ‫یکنمودارهمازحکومتشاهنشاهیونمودار‬ ‫دیگرهمازجمهوریاسالمیتهیهشد‪.‬‬ ‫مشــاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم‬ ‫رهبری با بیــان اینکه در آن زمــان نوجوانی‬ ‫بی‌تجربه‌ای بــودم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در آنجا به‬ ‫مســئولیکــهآنرابهآقایجاســبیکهاین‬ ‫نمودارهــاراتهیهکردهبودگفتــمکهنمودار‬ ‫حکومتــیکهامیرالمؤمنینعلیه‌الســامبه‬ ‫مالکاشــتردســتوروفرماندادنــددرمصر‬ ‫کدامیک از این نمودارهاست که موضوع مرا به‬ ‫شوخیگرفتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همــه دولت‌هایی که بعد‬ ‫ازپیروزیانقالببرســرکارآمدندبهنوعیدر‬ ‫‪61‬‬ ‫مسائلاقتصادیکشورچپبودند‪.‬‬ ‫ناطق نوری تصریح کرد‪ :‬اگر رئیس دولتی‬ ‫هم خودش نگاه چپ نداشت‪ ،‬اما کارگزاران آن ‪PLASTIC‬‬ ‫محدودومحدودنگروچپبودند‪.‬‬ ‫ناطق‌نوریبهمجلساولاشارهکردوگفت‪:‬‬ ‫درآنزمانوقتیبحثکشتموقتوبحثبند‬ ‫جمطرحشــدعدهکمیباآنمخالفتکردند‪،‬‬ ‫چراکهنگاه‌هاچپ‌گرایانهبود‪.‬‬ ‫مشــاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم‬ ‫رهبری تصریح کرد‪ :‬رژیم شاه با تقسیم اراضی‬ ‫چوبمحکمیبهکشــاورزیکشورزدودرآن‬ ‫مقطعکشــاورزیرانابودکردودلیلشهماین‬ ‫بودکهجریانچپکشورراآرامکند‪.‬‬ ‫ویبیانداشت‪:‬ماهمآمدیمباکشتموقت‬ ‫وبندجوشبیهاینتصمیماتتنگ‌نظرانهبهبار‬ ‫شیشهچوبزدیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬همواره حــرف بنده به‬ ‫عنوانطلبهکوچکاینبودهچرااقتصادماروبه‬ ‫انحطاط است و این چراها برمی‌گردد‪ ،‬به اینکه‬ ‫اول مغزها را باید درست کرد و تا مغزها درست‬ ‫نشــود‪،‬آنفرهنگکهازآنمی‌گوییم‪،‬درست‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬تقریبابخشاعظماقتصاد‬ ‫ما دولتی است و وقتی که رهبر انقالب اسالمی‬ ‫حضرت آیــت‌اهلل خامنه‌ای جــرأت به خرج‬ ‫دادندواصل‪ 44‬راتبیینوتفسیرکردندوبرای‬ ‫خصوصی‌ســازیبامســئوالنشرعجلسات‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫کجایکارمانو‬ ‫حکومت‌مانبه‬ ‫نامه‪53‬نهج‌البالغه‬ ‫شباهتدارد؟‬ ‫امیرالمؤمنیندریک‬ ‫‪62‬‬ ‫جاییمی‌فرمایدمردم‬ ‫یکقشرنیستند‪،‬‬ ‫‪ PLASTIC‬اقشارمختلفیهستند‬ ‫کهیکعده‌ایاصالح‬ ‫نمیشوند‪،‬مگراینکه‬ ‫بقیههماصالحشوندو‬ ‫هیچقشریدرجامعه‬ ‫نمی‌تواندخودشرا‬ ‫نسبتبهقشردیگری‬ ‫بی‌نیازبداند‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫متعددیگذاشتند‪،‬امامی‌بینیمکهبعدازچندینماه‬ ‫چیزی از این جلســات درنیامده است که این مطلب‬ ‫ناشیازنگاهچپ‌گرایانهاست‪.‬‬ ‫ناطق‌نوری بیان داشت‪ :‬و حاال هم که می‌بینیم که‬ ‫بهجایخصوصی‌سازیخصولتیشدهاست‪.‬مثالیک‬ ‫بخش را به بنیاد مستضعفان و بخش دیگر را به تأمین‬ ‫اجتماعیواگذارمی‌کنیمکهاینکارخصوصی‌سازی‬ ‫نیستواتفاقاازدیدگاهمنضررشبیشتراست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر دولتی باشــد دیوان محاســبات و‬ ‫نظارتیهســتولیوقتیخصولتیمیشودشیربی‬ ‫یالودمیدرستکرده‌ایمکهمعلولنگاهتنگ‌نظرانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویبــازهمبهنهج‌البالغهاشــارهکــردومروری‬ ‫به فرمــان مالک داشــت و گفت‪ :‬کجــای کارمان و‬ ‫حکومت‌مان به نامه ‪ 53‬نهج‌البالغه شــباهت دارد؟‬ ‫امیرالمؤمنیندریکجاییمی‌فرمایدمردمیکقشر‬ ‫نیستند‪،‬اقشارمختلفیهستندکهیکعده‌ایاصالح‬ ‫نمیشــوند‪،‬مگراینکهبقیههماصالحشــوندوهیچ‬ ‫قشــریدرجامعهنمی‌تواندخودشرانسبتبهقشر‬ ‫دیگریبی‌نیازبداند‪.‬‬ ‫ناطقنوریبیانداشت‪:‬امیرالمومنینمی‌فرماید‪:‬‬ ‫ایمالــکاگرمی‌خواهیممأموریبرایســرزمینی‬ ‫تعیینکنــیاولتحقیقکنوآزمایــشکنوبدون‬ ‫مشورتکســیراســرکارنگذارکهاگرخودسروبی‬ ‫مشورتعملکنیبهجامعهظلموخیانتکرده‌ای‪.‬‬ ‫ویافــزود‪:‬همچنیندرنهج‌البالغهآمدهاســت‬ ‫کهامیرالمومنینبــهمالکمی‌فرمایندحاالکهبعداز‬ ‫تحقیقومشورتمی‌‌خواهیمأموریرابرایسرزمینی‬ ‫انتخابکنیفردباحیاوباریشه‌ایراکهریشهاسالمی‬ ‫داشتهباشدسرکاربگذار‪.‬‬ ‫ویهمچنینبهبخشدیگریازفرمایشــاتامیر‬ ‫المؤمنیناشارهکردوگفت‪:‬حضرتعلی(ع)بهمالک‬ ‫می‌فرماینداگرتوآدمنیکوکاررامثلآدمبدکارببینی‬ ‫دیگر آدمی نیکوکار برای کار نیکو تشویق نمی‌شود و‬ ‫اگرباآدمبدکارهمبرخوردنشــودجرأتپیدامی‌کند‬ ‫و کارش را ادامه می‌دهد‪ .‬مشاور و رئیس دفتر بازرسی‬ ‫مقاممعظمرهبریتصریــحکرد‪:‬وضعیتبهگونه‌ای‬ ‫استکهرابطهجایضابطهراگرفتهوچطورمیشودبا‬ ‫اینشرایطکارکرد‪.‬‬ ‫ویدربخشدیگریازســخنانشبهقاچاقاشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬صدها تریلی قاچاق وارد کشور می‌شود و‬ ‫وارداتقاچاقراهمازطریقتلویزیوننشانمی‌دهیم‪.‬‬ ‫ســوالمنایناستکهچرانشــانمی‌دهیموبهکی‬ ‫نشــانمی‌دهیم؟مگرقوطیکبریتاستکهواردات‬ ‫آنمشــخصنباشد؟ویبیانداشــت‪:‬ماهمیشهدر‬ ‫چیزهایمنفــیرتبهباالودرچیزهــایمثبترتبه‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫پایینداریم‪،‬چراکهتعارفمی‌کنیم‪.‬چراکهدربرخورد‬ ‫باتخلفاتبایکدیگرتعارفمی‌‪:‬نیم‪.‬‬ ‫ویگفت‪‌:‬امیرالمومنیــندرنهجالبالغهبهمالک‬ ‫می‌گویداگرکســیرادیدیکهتخلفمی‌کندسریعا‬ ‫اعالمکنوبرخوردکن‪.‬‬ ‫ویاظهارداشــت‪:‬برادرانوخواهــرانیکانتقاد‬ ‫همبهشــمادارم‪.‬چراکهبعدازپیــروزیانقالبهمه‬ ‫سوءاستفادهکنندگانورشوه‌بگیرانخودشانراجمع‬ ‫کردند‪.‬اماماوقتیاینکاریمراجعهمیکردیموطرف‬ ‫کارراانجــاممی‌دادبهاوپولچــایمی‌دادیمتاجایی‬ ‫که رفته رفته اقدام رسمی شــد و وقتی کاری را انجام‬ ‫می‌دادیم‪،‬طرفمقابلکهکارراانجامدادهبودرســما‬ ‫می‌گفتکهاینمقدارپرداختکن‪.‬‬ ‫ویتصریــحکرد‪:‬حتیمنیکبــارخدمتمقام‬ ‫معظم رهبری گفتم که بنده نمی‌توانم اگر کســی را‬ ‫می‌شناســمکهمشــکلمالیدارد‪،‬برایدریافت‪10‬‬ ‫میلیونتومانواممعرفیکنم‪،‬امامی‌بینیمکهوام‌های‬ ‫هنگفتــیبهبعضی‌هــاپرداختمی‌شــودوپرونده‬ ‫یکسریبانک‌هااالننزدمناست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال‪ 76‬اعالم کردم که بنده معتقدم‬ ‫ت (همه دولت‌ها) نه کشــاورز خوبی است‪ ،‬نه‬ ‫که دول ‌‬ ‫صنعتگرخوبیاستونهتاجرخوبیاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬قطعادولتمی‌تواندرسالتشدراقتصاد‬ ‫این اســت که برنامه‌ریز خوبی باشــد تا طرح بدهد‪،‬‬ ‫حمایتکند‪،‬نظارتکندومالیاتراخوببگیرد‪.‬‬ ‫ناطق‌نوریباتأکیدبراینکهکشوربایدبامالیاتاداره‬ ‫شودنهباپولنفت‪،‬گفت‌‪:‬دنیاهماینگونهادارهمیشود‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬البتهمامالیاتهمنمی‌گیریم‪.‬‬ ‫ویبیانداشت‪:‬بندهمعتقدهستمکهمالیاتباید‬ ‫برمصرفباشدنهبرتولید؛البتهمناقتصادداننیستمو‬ ‫ممکناستکهاشتباهکنم‪.‬‬ ‫ویبیانداشــت‪:‬ممیزومــودیهمدیگررانباید‬ ‫ببینندودردنیاهماینگونهاست؛چراکهدرفروشگاه‌ها‬ ‫مالیات اخذ می شــود‪ ،‬اما وقتی مالیات‌گیر برای اخذ‬ ‫مالیاتمراجعهمیکند‪،‬فسادپیشمی‌آید‪.‬‬ ‫مشــاورورئیسدفتربازرسیمقاممعظمرهبری‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬اواخر دولت گذشــته‪ 500‬هــزار نفر‬ ‫استخدامشدواالنمی‌بینیمکهدولتهرچقدرتالش‬ ‫می‌کند‪،‬فقطهزینه‌هایجــاریرامی‌تواندپرداخت‬ ‫کند و هزینه‌های دستگاه‌های عمرانی و وزارتخانه‌ها‬ ‫تعطیلاستومشــکلیارانه‌هاهمبهآناضافهشدهو‬ ‫تویسرخودمانمیزنیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬نمی‌شــود هم ارزش‌ها را حفظ‬ ‫کرد‪‌،‬هم روی اصول بایستیم‪ ،‬هم تن به ذلت ندهیم‬ ‫و هم این‌ها را در داخل رها کنیم و هم بخواهیم زنده‬ ‫بمانیم‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بهروز شعیبی‪:‬‬ ‫قبل از ساخت «سیانور»‪« ،‬گوزن‌ها» را دوباره دیدم‬ ‫سومین برنامه از مجموعه برنامه‌های «سینما دو» پنج‌شنبه ‪25‬‬ ‫آذر با حضور بهروز شــعیبی کارگردان فیلم «سیانور» از شبکه دوم‬ ‫سیما پخش شد‪ .‬محمد خزاعی مجری و کارشناس برنامه در ابتدای‬ ‫این برنامه با طرح پرسش‌هایی گفت‪« :‬ســینمای اجتماعی امروز‬ ‫یکی از مهمترین نوع سینماهاســت‪ .‬همچنین سینمای سیاسی‬ ‫نیز از اهمیت زیادی برخوردار اســت اما این دو گونه ســینمایی در‬ ‫بســیاریازموارددرهمتنیدهشــدهاست‪».‬ویبااشــارهبهاینکه‬ ‫کارگردانی که فیلم اجتماعی می‌ســازد بایــد دارای ایده و دغدغه‬ ‫باشد‪،‬گفت‪« :‬برخی کارگردان‌ها خود را فقط تکنسین می‌دانند اما‬ ‫برخی دیگر خود را صاحب فکر و اندیشه می‌دانند‪».‬‬ ‫درادامهبرنامهبهروزشعیبیکارگردانفیلمسیانورطیسخنانیبا‬ ‫اشارهبهاینکهسینمارابهصورتآکادمیکیادنگرفتهاست‪،‬گفت‪«:‬من‬ ‫تجربهکاریدرحوزهسینماودستیاریکارگردان‌هادارمزیرامعتقدم‬ ‫کارگردانییکتخصصاستوحتمابایدآنراآموخت‪».‬‬ ‫شعیبیادامهداد‪«:‬هرچندفیلم‌هاییکهساخته‌امازطرفدوستان‬ ‫بهعنوانفیلم‌هایاجتماعیمعرفیشدهاست‪،‬اماایده‌آلخودمندر‬ ‫فیلم‌هانشاندادنروابطانسانیاستوهمیشهروابطانسانیبرایمن‬ ‫دغدغهبودهاستواگرفیلمنامه‌ایایندغدغهمنرانداشتهباشدویاآن‬ ‫رادوستنداشتهباشمقطعایاآنفیلمنامهرانمی‌سازمویاآنبخشیرا‬ ‫کهدوستندارمحذفمی‌کنم‪».‬‬ ‫شعیبی با اشاره به اینکه در فیلم «ســیانور» داستان گروه‌هایی را‬ ‫روایتکردهکهدرمقطعیتاریخیحرکتاجتماعیداشته‌اند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫«کلیدواژهمادراینفیلمبحثانتخاببــوداینکهآدم‌هادربرهه‌های‬ ‫خاص در معرض انتخاب قرار می‌گیرند و ایــن انتخاب تاثیر زیادیبر‬ ‫روابطآنهامی‌گذارد‪».‬ویادامــهداد‪«:‬البتههرچنداگرتاریخمعاصر‬ ‫راازفیلمحذفکنیمقطعا«ســیانور»یکفیلماجتماعیاستاماباید‬ ‫بپذیریمکهسیاستهمبخشیازروابطاجتماعیاستهرچنددراین‬ ‫فیلمروابطسیاسیکمترنشاندادهشدهاست‪».‬‬ ‫کارگردان فیلم «ســیانور» با اشــاره به تعریــف خود از فیلم‬ ‫سیاســی گفــت‪« :‬فیلم‌هایی که سیاســی هســتند به صورت‬ ‫عریان‌تر به اتفاقات و مسائل سیاسی اشاره می‌کنند در سینمای‬ ‫دنیا برخــی از آثار کارگردان‌هایی همچون فرانچســکوروزی و‬ ‫برتولوچی در گونه فیلم‌های سیاســی تعریف می‌شــوند‪ ».‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬گاهی یــک فیلم مانند آثار امیر نادری به اجتماع نگاه‬ ‫منتقدانه دارد امــا قطعا این نگاه منتقدانــه توجهی به وضعیت‬ ‫سیاسی موجود نیز دارد‪».‬‬ ‫کارگردان «سیانور» با اشــاره به پژوهش گسترده‌ای که برای‬ ‫ســاخت این فیلم انجام داده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬قبل از ســاخت فیلم‬ ‫«سیانور»‪ ،‬آثاری همچون «گوزن‌ها»‪« ،‬کندو» و برخی فیلم‌های‬ ‫بعد از انقالب مرتبط با موضوع «سیانور» را دوباره دیدم زیرا معتقد‬ ‫بودم در زمان نمایش این فیلم کسانی که در دهه ‪ 50‬حضور داشتند‬ ‫امــروزدرفیلمناظراتفاقاتخواهندبودوبایدبهفیلماعتمادکنندو‬ ‫اعتماد بیننده مهم ترین دلیل برای مقبولیت یک اثر است و بیننده‬ ‫در فیلم دوست دارد یک روایت بدون واسطه را ببیند‪».‬‬ ‫در ادامه این برنامه جواد طوســی منتقد سینما نیز طی سخنانی‬ ‫گفت‪«:‬حوزهاجتماعوسیاستکاملادرهمتنیدهاستونمی‌توانآنها‬ ‫راازهمجداکرد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬فیلم «سیانور » توانســته است در بستری از تاریخ‬ ‫داستانرابهخوبیتعریفکندهرچندنقدهایینیزبرآنوارداست‪».‬‬ ‫بهگزارشخبرآنالین‪،‬برنامه«سینمادو»هرهفتهپنجشنبهشب‬ ‫هاساعت‪23:30‬ازشبکهدومسیماپخشمیشود‪.‬‬ ‫از عوامل دست‌اندرکار برنامه «ســینما دو» که در گروه نهادهای‬ ‫اجتماعیشــبکهدوتهیهشدهمیتوانبهنویسندگان؛زهراغزنویانو‬ ‫حامد جلیلونرد‪ ،‬طراح دکور؛ سیدمجید میر فخرایی‪ ،‬موسیقی متن؛‬ ‫بهزاد عبدی و مدیرتولید و مجری طرح؛ پیمانه طهماســبی و ماشور‬ ‫رسانهای‪:‬علیزادمهراشارهکرد‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | آذر مــــاه ‪ | 1395‬شـماره ‪244‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪64‬‬ ‫چالشجدیددرراهسفرهایخارجی‬ ‫نوســانات یک ماهه‌ی بازار ارز و آینده مبهم آن‪ ،‬معادالت سفرهای‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫خارجیایرانی‌هارابه‌همریختهاست‪.‬‬ ‫تاهمینیکماهپیش‪،‬تورهایخارجیبــادالر‪ ۳۵۰۰‬تومانویورو‬ ‫‪۳۹۰۰‬تومانفروختهمی‌شــد‪،‬اماحاالنوســاناتبــازارارز‪،‬همه‌یآن‬ ‫محاسباترامختلوضررهاییرامتوجهمسافرانوآژانس‌هایتوریستی‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫نرخ‌هایرشــدیافته‪،‬اماناپایدا ِرارزواردمحاسباتتورهایخارجی‬ ‫شدهوقیمت‌هارادچارتغییراتیکردهاستکهچنداننمی‌توانبهپیک‬ ‫سفرهایسالنومیالدیکههنوزهمشروعنشده‌اند‪،‬ربطداد‪.‬‬ ‫تورهایخارجیکهباریالمحاســبهشــده‌اند‪،‬جابجاییقیمت‌ها‬ ‫رادراینیکماهاخیربهخوبینشــانمی‌دهند‪.‬مسافرانیهمکهعادت‬ ‫بهســفرهایدقیقه‪۹۰‬دارندومعموالهزینهراتــاپایپروازمعطلنگه‬ ‫می‌دارند‪،‬حاالمجبورندپولبیشتریبدهندتاازسفرشانبازنمانند‪‌.‬‬ ‫تورهایی هم هســتند که سال‌هاســت به خاطر بازار نامتعادل ارز‪،‬‬ ‫بادوواحــدپولایرانیوخارجیعرضهمی‌شــوندودرظاهرتحتتاثیر‬ ‫دگرگونی‌هایاخیــرارز‪،‬چندانباتغییرهمــراهنبوده‌اند‪،‬ولیبهوقت‬ ‫محاســبهبامســافر‪،‬اختالفرقم‌هارابهوضوحنشــانداده‌اند‪،‬یعنی‬ ‫مسافریکهبهجایارز‪،‬ترجیحاویاناچارا‪،‬پولایرانیپرداختمی‌کند‪،‬‬ ‫حاالمجبوراستتاوانافزایشنرخارزراهمبدهد‪.‬‬ ‫درســویدیگراماآژانس‌هایمسافرتیمنکردریافتخسارت‌های‬ ‫ناشــیازناپایدارینرخارزازمسافرمی‌شــوندوتاکیددارندکهنرختور‬ ‫فروخته شده تحت تاثیر نوســانات ارز‪ ،‬به هیچ وجه جابه‌جا نمی‌شود و‬ ‫هرچهضرراستپایآژانسنوشتهمی‌شود‪.‬‬ ‫سهیالندیری‪،‬مســؤولکانترتورهایخارجیدریکیازکارگزاران‬ ‫دبیواستانبولاســتکهدرگفت‌وگوییباایسنادرباره‌یاینضررهای‬ ‫مسافرانلحظه‬ ‫مالیناشــیازافزایشروزانهنرخارز‪،‬اظهارکرد‪:‬درایران‬ ‫ِ‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫آخری‪،‬بســیاراســت‪.‬پرداخت‌هاهممعموالدرآخرینلحظهصورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬همین شرایط باعث شده آژانس‌ها با هتل‌های خارجی روزانه‬ ‫تسویهحسابکنند‪.‬عاملدیگریکهباعثشدهتسویهحسابباهتل‌ها‬ ‫روزانهوهنگامخروجمســافرانجامشود‪،‬قانونحاکمدرهتل‌هایاغلب‬ ‫کشــورهاازجملهاماراتوترکیهاستکهدرزمانکنسلی‪،‬هیچپولیرا‬ ‫برنمی‌گردانند‪ .‬برای همین ما مجبوریم تسویه حساب و تایید رزروها را‬ ‫رزوانهانجامدهیم‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬اینشرایطدرکنارنوساناتبازارارزکههرروزباجابه‌جایی‬ ‫زیادیهمراهشدهمحاسباتآژانس‌هارادچارمشکلکردهاست‪.‬‬ ‫ویاضافهکرد‪:‬زمانیبودهکهمســافریکشبماندهبهپرواز‪،‬هزینه‬ ‫ســفرراپرداختکردهکهتامارزروهتلراقطعیکنیم‪،‬ارزیک‌بارهچند‬ ‫تومانباالرفتهوماهممجبورشده‌ایمیاجیببگذاریمویاسودکمکنیم‪.‬‬ ‫اینتورهامگرچقدرسودداردکهبخواهیمضررآنراهمبدهیم‪.‬‬ ‫ندیریدربارهوضعیتتورهاییکهیکماهپیشفروختهشــده‌اندو‬ ‫اجرایآن‌هاباافزایشارزهمزمانشدهاست‪،‬گفت‪:‬بعضیازقراردادهای‬ ‫مسافرانیکماهپیشبستهشده‪،‬آنموقعهیچ‌کستصورنمی‌کردارز‬ ‫بااینهمهتغییرمواجهشــودوازآنجاییکهبرایمسافرایرانیهمیشه‬ ‫ایناحتمالوجوددارددردقیقه‪۹۰‬تغییرعقیدهبدهدویاتورراکنســل‬ ‫کند‪،‬برایآژانسهمریسکاســتکهزمانعقدقراردادتسویهحساب‬ ‫کند‪،‬چوناگرمسافرمنصرفشــوداینآژانساستکهبایدضرربدهد‪،‬‬ ‫چونهتل‌هاکهپولیبرنمی‌گردانند‪.‬اینوسطسازمانمیراثفرهنگیو‬ ‫گردشگریهمکهدرقراردادهایجدید‪،‬آژانس‌هاراملزمکردهدرصورت‬ ‫لغوتور‪،‬فقطهزینهیکروزراکسرومابقیرابهمسافربرگردانند‪.‬مجموع‬ ‫اینشرایطباعثشدهماتسویهحساب‌هاراروزانهانجامدهیمتاباکمترین‬ ‫مشکلمواجهشویم‪،‬اماحاالباچالشدیگریمواجهشده‌ایمکهحسابی‬ ‫مارامتضررکردهاست‪.‬‬ ‫‪w‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

شماره : ۲۴۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

شماره : ۲۳۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

شماره : ۲۳۸
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!