صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۴۱

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سالسیزدهـــــم|تیرمـــــاه‪| 1395‬شمـاره‪| 241‬قیمت‪ 6000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شوراي سياستگذاري‪ :‬محمد رضا مونسان‬ ‫احسان منشی‪ ،‬مرتضا نيك سرشت‬ ‫دبيرتحريريه‪ :‬محمد حسین لواسانی‬ ‫خبرنگار‪:‬مژده دهقانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی هادی‬ ‫بازرگاني‪:‬‬ ‫مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارســت‪ /‬خيابان ‪12‬‬ ‫پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضاي هيئت مديره انجمن‪:‬‬ ‫ســيد جواد ميرحيدري‪ ،‬محمدرضا مونســان‪ ،‬احسان‬ ‫منشي‪ ،‬عليرضا ميربلوك‪ ،‬شهروز ضرابيها‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫میزخبر‬ ‫پرونده ‪ -‬روی خط نهمین جشنواره جایزه ملی صنعت پالستیک‬ ‫مهرداد منصوری‪ :‬چرخه تولید اسیر سیاست‌گذاری‌های غلط است‬ ‫گفت و گو با غالمحسین خلیلی میالنی‬ ‫گفت و گو با دبیر نهمین دوره جایزه ملی جشنواره صنعت پالستیک‬ ‫علیرضا ترک به بهانه برگزاری نهمین جایزه ملی صنعت پالستیک‬ ‫مهدی پورقاضی از شکل تازه داوری‌ها می گوید‬ ‫مرتضا نیک سرشت‪ :‬گام های انجمن از انتخاب هیات مدیره تا جشنواره‬ ‫عملکرد یک‌سال اخیر هیات مدیره در بوته نقد‬ ‫گفت و گو با کاندیدای هیات مدیره‬ ‫‪ 7‬ویژگی کارکردی مدیران موفق کدامند؟‬ ‫اصول ایمنی در محیط کارگاه‬ ‫واکنش های بین المللی به در گذشت جادوی کلوزآپ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫سید محمد حسین لواسانی‬ ‫دبیر تحریریه‬ ‫سرمقاله‬ ‫امیددرانتظارتدبیر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫انجمنهمگنپالستیکاســتانتهران‪،‬دگرباربادورویدادمهم با مشی و روشــی نو واحدها در معرض داوری قرار گیرند‪ .‬آنچنان‬ ‫دیگرروبه‌روست‪.‬یکیبرگزارینهمینجایزهملیجشنوارهصنعت که پیش‌تر آمد‪ ،‬امکان آن می‌رود که برخی از صاحبان صنایع‪ ،‬این‬ ‫پالســتیکودیگریانتخابهیات‌مدیرهجدید‪.‬دراینبیننهمین مدل را کمی ســخت‌گیرانه بخوانند‪ ،‬اما با توجه به این‌که معموال‬ ‫جشنواره صنعت پالســتیک‪ ،‬با برگزاری نشســت‌های متعددی مدیران و صاحبان صنایع کســانی هستند که در این امور تصمیم‬ ‫کهبیشازهرچیزبههیات‌داورانبازمی‌گشــت‪،‬کلیدخوردتاوارد می‌گیرند‪ ،‬باید در نظر داشته باشــیم که آنان همیشه مسیری را‬ ‫مدل تازه و متفاوتی شود‪ .‬مدلی که گرچه شــاید برخی داوری آن را انتخاب می‌کنند که واحدهای متقاضی راحت‌تر باشند‪ ،‬یعنی به‬ ‫سخت‌گیرانه بخوانند اما بدیهی‌ست که دســت کم به همان اندازه این معنا که خودشان را به‌جای واحدها می‌گذارند که چه مسیری‬ ‫می‌تواندنظربسیاریازجملهمدعیانرابهخودجلبکند‪.‬جایزه‌ای راپیشرودارنــد؛بههمین خاطرازنگاهیدیگر‪،‬کاربرایواحدها‬ ‫کهدریکقالبنو‪،‬سهبخشواحدهایبرتر‪،‬صادراتیوسبز(بازیافت) آسان‌تر شده است و اگر شــرکتی انتخاب می‌شود در حقیقت در‬ ‫رابهخودمی‌بیند‪.‬مدلیکههیاتداورانوتیم‌هایارزیابیراسخت سطح خود امتیاز می‌گیرد و واحدها‪ ،‬دیگر نگران دادن آماری که‬ ‫مشــغولخودکردتاتارموییهمالدرزداوری‌هایایندورهنرود‪ .‬در کارشان تاثیر بگذارد‪ ،‬نیســتند‪ .‬از این‌رو این فرایند را می‌توان‬ ‫جشــنواره‌ای که همواره و در تمامــی ادوار برگزاری خود مدعی یک فرایند مثبت خواند چرا که مهم‌تر از هر چیزی ارتقای بیش از‬ ‫رقابت ســالم در راستای بهبود ســطح کیفی واحدها بوده است‪ ،‬پیش صنعت پالستیک در کشور را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اما انتخاب هیات‌مدیره جدید تنها بــه فاصله چند روز پس از‬ ‫حاال با ورود به بســتری تازه از داوری‪ ،‬بیــش از پیش بر کوس این‬ ‫مهم می‌دمد تا مدعیان بیشــتری را در دوره‌های بعدی برگزاری برگزاری جشــنواره‪ ،‬دومین رویداد مهمی‌ست که انجمن پیش‬ ‫خود راغب به عرصــه رقابتی نفس‌گیر کند‪ .‬جشــنواره‌ای که در روی خود می‌بیند‪ .‬بر همین اســاس گرچه بــا نگاهی به کارنامه‬ ‫هیات‌مدیره فعلی‪ ،‬می‌توان فعالیت گســترده آن‬ ‫بســتری شــاد و رفاقتی برای رقابتــی جدی در‬ ‫حضور پر شور و شعور‬ ‫درزمینهکمسیونفرهنگی‪-‬آموزشیرادرجرگه‬ ‫راســتای ارتقــای صنعت پالســتیک این کهن‬ ‫جوانان در کنار تجربه‬ ‫کارهای مثبت آن خوانــد‪ ،‬فعلی که ایجاد رقابت‬ ‫مرز و بوم کلیــد خورد و امروز‪ ،‬محکم و اســتوار‪،‬‬ ‫پیشکسوتان صنعت‬ ‫مفید بین اعضا‪ ،‬تعالی ســازمانی و بهبود کیفیت‬ ‫نهمیندورهبرگــزاریخودراتجربهمی‌کند‪.‬این‬ ‫پالستیک با تکیه بر مرکب‬ ‫مرکز ســازمان‌ها را به همراه داشته است‪ .‬میدان‬ ‫ضیافــتدرروزهایآغازینخودباتوجهبهاندک‬ ‫هم‌دلی و هم‌آوایی و البته‬ ‫دادن به جوانان را می‌تــوان از دیگر فعالیت‌های‬ ‫تجربه و جــا نیفتادن آنچنان خود بیــن اعضا‪ ،‬با‬ ‫نظر جملگی اعضای فعال‪،‬‬ ‫مثبت هیات‌مدیــره در کنار هم‌گرایی بیشــتر‬ ‫شرکت‌کنندگان کمی کلید خورد تا این‌که اندک‬ ‫نه تنها می‌تواند حرکت رو‬ ‫برای کاهش تنش‌ها و پیشــبرد اهداف دانست‪.‬‬ ‫اندک جمع مدعیان رســیدند و به ایفای نقشــی‬ ‫به جلوی انجمن را فعالیت‬ ‫اما در ایــن بین شــاید بتوان موضــوع مالیات و‬ ‫در شکوفایی این جشــنواره پرداختند‪ .‬جشنواره‬ ‫بیشتری ببخشد‬ ‫شکسته شــدن رای هیات‌های قبلی در شورای‬ ‫صنعت پالستیک با همه این‌که به‌دنبال ایجاد یک‬ ‫عالی مالیاتــی و جمع‌آوری مبلــغ قابل توجهی‬ ‫رقابت سالم در بین صنعت‌گران کل کشور در حوزه‬ ‫پالستیکبود‪،‬ابتدااینرقابترااستانیمی‌دید‪،‬ازاین‌رو‪،‬درسال‌های وجه برای هیات‌مدیره آینده انجمن را از مهم‌ترین دستاوردهای‬ ‫بعدباموافقتهیات‌مدیرهآنراتوســعهبخشیدتاآنرابهکلکشور هیات‌مدیره فعلی عنوان کرد‪ .‬آنچنان که بدیهی به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫تعمیمدهد‪.‬باالخرهزنگاینرویدادباهدفایجادرقابتسالموارتقاء هر کار و تالشی‪ ،‬خالی از نقد نیست‪ ،‬از این‌روست که هیات‌مدیره‬ ‫سطحکیفیمحصوالتبهصدادرآمدتاصنعت‌گرانعرصهپالستیک انجمن‪ ،‬نقدهایی را هم متوجه خود می‌داند که در این بین به گواه‬ ‫بتوانندخودرادرمعرضســنجشقراردهندواشــکاالتراارزیابی برخی کاردانان این حوزه‪ ،‬می‌تــوان به مواردی چون مهم قلمداد‬ ‫نکردن نظر تشکل‌ها‪ ،‬اندک بودن قدرت مانور انجمن و بسته شدن‬ ‫ونقاطضعفوقوتخودراشناساییوبرطرفکنند‪.‬‬ ‫اما همانطور که اشــاره کردیم‪ ،‬جشنواره صنعت پالستیک در درب انجمن به روی اعضا اشاره کرد‪ .‬در هر صورت حضور پر شور‬ ‫نهمین دوره خود با مدل جدیدی از داوری برگزار می‌شود‪ .‬پیش‌تر و شــعور جوانان در کنار تجربه پیشکسوتان صنعت پالستیک‬ ‫و در ســال ‪ 93‬پس از یک وقفه‪ ،‬قبل از شــروع جشنواره فرم‌های با تکیه بر مرکب هم‌دلی و هم‌آوایی و البته نظر جملگی اعضای‬ ‫ارزیابی بازنگری شد اما با توجه به اختالف نظر موجود بین داوران فعال‪ ،‬نه تنهــا می‌تواند حرکت رو به جلــوی انجمن را فعالیت‬ ‫به خاطر گذشت زمان زیاد و تغییر شرایط‪ ،‬تصمیم گرفته شد تا در بیشتری ببخشــد بلکه راهکار مناســبی برای توسعه و ترویج‬ ‫اولین فرصت یک بازنگری در رویه انتخاب داوران و در کل شــکل تولید به‌شــمار می‌آید‪ .‬فقدانی که دست کم بخشی از آن را نیز‬ ‫داوری صورت گیرد که خوشــبختانه این مهم انجام و با هم‌فکری می‌توان متوجه دولت‌ها در کــم‌کاری آن‌ها برای تعالی بخش‬ ‫هم‌گراییدر طولچند ماهبهســرانجامرسید تابراینخستینبار خصوصی دانست؛ باشد که به تدبیر‪ ،‬امید رفته بازآید‪.‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خودرویی که ‪ 25‬سال از زمان جلوتر است‬ ‫باالخره شــرکت رولز‌رویس بــه منظور حفظ فاصلــه از رقیبان‬ ‫تجــاری اولین خــودروی مفهومی ‪ 6‬متری فوق لوکــس خودران را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬به گزارش ســاینس نیوز‪ ،‬خودروی مفهومی ‪103EX‬‬ ‫دارای امکاناتــی فراتر از زمان اســت‪ ،‬به‌طوری‌که ایــن خودرو فاقد‬ ‫تجهیــزاترایجمثلفرمانوصندلی‌معمولیاســت‪.‬درواقعتمامی‬ ‫این وسایل با یک نمایشگر بزرگ و مجموعه مبلمان داخلی جایگزین‬ ‫شده است‪ .‬مدیر شــرکت ‪ BMW‬که مالکیت برند رولزرویس را در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬در واکنش به معرفــی طرح خودروی فوق‌لوکس عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مسلما شــرکت رولزرویس در زمینه ساخت خودروهای لوکس‬ ‫سواری‌سازان و حکایتی پرپیچ و خم‬ ‫همواره پیشــتاز اســت و با معرفی مدل مفهومی خودران که حداقل‬ ‫‪ 25‬ســال تا ورود به دنیای واقعی زمــان نیاز دارد‪ ،‬اســتانداردهای‬ ‫جدیدی در این صنعت معرفی شده است‪ .‬تمامی تجهیزات خودروی‬ ‫‪3‬‬ ‫فوق‌لوکس ‪ 6‬متری ‪ 103EX‬تنها با سیستم دستیار صوتی پیشرفته‬ ‫قابل کنترل اســت‪ .‬تورســتن مولر‪ ،‬مدیر اجرایی شرکت رولزرویس‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بــا معرفی مدل ‪ 103EX‬اســتاندارد جدیدی در زمینه‬ ‫خودروهای فوق‌لوکس آینده معرفی شد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ساخت‬ ‫این سری مانند رویه فعلی شرکت‪ ،‬در تولید محدود و به دست بهترین‬ ‫کارشناسان صنایع خودروسازی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدانواعخودروهایســواریدربرخیازسواری‌سازانداخلیافزایشو‬ ‫دربرخیکاهشیافتهاســت‪.‬خردادماهامسالتولیدانواعسواریدرگروه‬ ‫صنعتیایــرانخودروباافــت‪۴‬درصدیهمراهبــودهواز‪۵۳‬هزارو‪۴۲۳‬‬ ‫دســتگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬به‪۵۱‬هزارو‪۲۹۳‬دستگاهکاهشیافتهاست‪.‬در‬ ‫اینمدتاماتولیدانواعسواریدرگروهخودروسازیسایپابهعنوانرقیب‬ ‫ایرانخودروبارشــد‪۳۵.۴‬درصدیهمراهبودهواز‪۲۹‬هزارو‪۵۳۷‬دستگاه‬ ‫درخرداد‪ ۱۳۹۴‬به‪ ۳۹‬هزارو‪ ۹۸۱‬دســتگاهافزایشیافتهاســت‪.‬خرداد‬ ‫ماهامســالتولیدانواعسواریدرخودروســازیراینمتوقفشدهوباافت‬ ‫صددرصدیاز‪۲۸‬دســتگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬بهصفررســیدهاست‪.‬تولید‬ ‫درخودروســازیمدیراناماافزایشیافتهوبارشد‪۱۴.۸‬درصدیاز‪۳۵۶۱‬‬ ‫دستگاهدرخرداد‪ ۱۳۹۴‬به‪ ۴۰۸۹‬دستگاهافزایشیافتهاست‪.‬تولیدانواع‬ ‫سواریدرگروهبهمننیزمانندمدیرانخودروبارشدهمراهبود‌هوباافزایش‬ ‫‪۱۱‬درصدیاز‪۴۹۱‬دستگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬به‪۵۴۵‬دستگاهافزایشیافته‬ ‫اســت‪.‬تولیدانواعســواریدرکرمانموتوراماکاهشیافتهوباافت‪۵۱.۴‬‬ ‫درصدیاز‪۵۴۶۸‬دستگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬به‪۲۶۶۰‬دستگاهرسیدهاست‪.‬‬ ‫دراینمدتتولیدانواعسواریدرسازه‌هایخودرودیارنیزمتوقفشدهواز‬ ‫چهاردستگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬بهصفرکاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روند حرکت طالی جهانی معکوس می‌شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫طــای جهانــی پــس از اینکه‬ ‫روز دوشــنبه نزدیک بــه باالترین‬ ‫قیمت دو ســال اخیر صعــود کرد‪،‬‬ ‫در معامالت روز جاری بیشــتر رشد‬ ‫قیمت اخیرش را از دست داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬هر اونس طال‬ ‫برایتحویــلفوریدرمعامالتروز‬ ‫جاری بــازار ســنگاپور ‪ ۰.۶‬درصد‬ ‫کاهــش یافت و بــه ‪ ۱۳۴۶.۶۰‬دالر‬ ‫رســید‪ .‬بهای معامالت این بازار روز دوشــنبه به ‪ ۱۳۵۷.۶۰‬دالر‬ ‫صعود کرده بود که کمتر از یک دالر با رکورد قیمت حدود دو هفته‬ ‫قبل فاصله داشــت‪ .‬در بازار نیویورک هر اونس طال برای تحویل در‬ ‫اوت ‪ ۰.۶‬درصــد افزایش یافت و در ‪ ۱۳۴۶.۴۰‬دالر ایســتاد‪ .‬بهای‬ ‫معامالت این بازار روز دوشــنبه ‪ ۱۵.۲۰‬دالر یا ‪ ۱.۱‬درصد افزایش‬ ‫یافت و در ‪ ۱۳۵۴.۲۰‬دالر بسته شــد‪ .‬به گفته وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫بازار رویترز‪ ،‬نمودارهای فنی نشان می دهند که هر اونس طال برای‬ ‫تحویل فوری ممکن اســت تا سطح ‪ ۱۳۲۳‬دالر کاهش قیمت پیدا‬ ‫کند زیرا موفق نشده است مقاومت در سطح ‪ ۱۳۵۱‬دالر را بشکند‪.‬‬ ‫هر اونس نقره در اوایل معامالت بازارهای آســیا بیش از سه درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۹.۵۴۸‬دالر رســید با اینهمه در ادامه معامالت‬ ‫بخشــی از این ضرر را جبران کرد و در ‪ ۱۹.۹۸‬دالر معامله شد‪ .‬این‬ ‫فلز روز دوشنبه حداکثر هفت درصد صعود کرد و برای نخستین بار‬ ‫در دو سال اخیر به باالی ‪ ۲۱‬دالر رسید‪ .‬مارک تائو‪ ،‬مدیر تحقیقات‬ ‫گروه مالی وینگ فانگ هنگ کنگ با اشــاره بــه اینکه طال پس از‬ ‫همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا افزایش قیمت قابل‬ ‫توجهیپیداکرد‪،‬عقبنشــینیاینفلزارزشمنددرشرایطکنونی‬ ‫بازار را منطقی می داند‪ .‬طال از ابتدای ســال ‪ ۲۰۱۶‬تاکنون حدود‬ ‫‪ ۲۷‬درصد رشــد قیمت داشته اســت و از زمان رای انگلیس برای‬ ‫خروجازاتحادیهاروپاکهبازارهایسهام‬ ‫جهان را به دلیــل نگرانیهای اقتصادی‬ ‫و سیاسی سرمایه گذاران دچار ریزش‬ ‫ســنگینکرد‪،‬هشــتدرصــدصعود‬ ‫کرد‪ .‬تقاضای ســرمایه گذاران جهانی‬ ‫برای طــا قوی مانده و این مســئله در‬ ‫افزایش مستمر داراییهای صندوقهای‬ ‫ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس‬ ‫که تحت پشــتیبانی این فلز قرار دارند‪،‬‬ ‫منعکس شده اســت‪ .‬ذخایر طالی این صندوقها روز جمعه ‪ ۶.۶‬تن‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۹۵۹.۱‬تن رســید که باالتریــن میزان از اوت‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۳‬بود‪ .‬تحلیلگران می گویند تصمیمات بانک مرکزی‬ ‫بویژه تصمیمات بانک مرکزی آمریکا عامل تاثیرگذار بر قیمت طال‬ ‫خواهد بود که اغلب به عنوان پناهگاهی برای حفاظت از سرمایه در‬ ‫برابر ناملایمات اقتصادی و مالی به حساب می آید‪.‬‬ ‫تصمیم اخیــر انگلیس برخی از بانکهای مرکزی آســیا را‬ ‫برای گسترش سیاســتهای تسهیل پولی به شتاب واداشته در‬ ‫حالیکــه بانک مرکزی آمریکا را برای عادی ســازی نرخهای‬ ‫بهره دچــار تردید کرده اســت‪ .‬نرخهای بهــره پایین به نفع‬ ‫طالســت زیرا جذابیت ســرمایه گــذاری در ایــن فلز را که‬ ‫بازدهــی ندارد‪ ،‬افزایش می دهد‪ .‬حرکــت صعودی پنج روزه‬ ‫بازارهای سهام آســیا روز سه شنبه متوقف شد و شاخص دالر‬ ‫آمریــکا که این ارز را در برابر ســبدی از شــش ارز رقیب می‬ ‫سنجد‪ ،‬در ‪ ۹۵.۶۱‬واحد ایستاد‪.‬‬ ‫در میان سایر فلزات ارزشــمند‪ ،‬هر اونس پالتین برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۱.۲‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۰۵۲.۲۵‬دالر رسید‪ .‬هر اونس‬ ‫پاالدیم برای تحویل فــوری با ‪ ۳.۳‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪ ۵۹۳.۶۰‬دالر‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫بسته‌های اینترنت موبایل محدود یا نا محدود‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬طیروزهایگذشتهدرشبکه‌هایاجتماعیموبایل‬ ‫پیامکیکیازاپراتورهایتلفنهمراهبهبرخیازمشترکانمنتشرشده‬ ‫ودرقالبآنکاربــرانبهانتقادازدرنظرگرفتــنحجمیمحدودبرای‬ ‫بســته‌هایاینترنتینامحدودگالیهکردهومتذکرشدندچگونهممکن‬ ‫اســتاســتفادهازاینترنتنامحدوددرمدتزمانیکمترازنصفروزبا‬ ‫چنینمحدودیتیمواجهشود!؟‬ ‫همچنیندراینشبکه‌هاپیامکاولاپراتورنیزمنتشرشدهوبراساس‬ ‫آندیدهمی‌شودکهکاربرازیکبستهاینترنتیشبانهکهمختصساعات‬ ‫یکتا‪۱۱‬بامداداســتاستفادهمی‌کردهامادرپیامکیکهساعت‪۱۰:۵۱‬‬ ‫دقیقهبه وی ارسال شــده‪ ،‬اینگونه اعالم شــدهکهبه دلیل مصرف غیر‬ ‫منصفانهمحاسبههزینه‌هاباتعرفهآزادصورتخواهدگرفت‪.‬اماپیگیری‬ ‫اینموضوعازســویاپراتورگویایاینمطلببودکهچنیناقدامینرم‬ ‫جهانیاپراتوریودرهمهجارایجبودهوبررویسایتاپراتورهایمختلف‬ ‫نیزتاکیدشدهدرارائهبسته‌هایتخفیفیبهمنظورجلوگیریازهرگونه‬ ‫تخلف سیاست مصرف منصفانه اعمال می‌شــود‪ .‬نکته دیگر آنکه بنابر‬ ‫اعالمایناپراتوربهندرتپیشمی‌آیدکهمشــترکیبهچنینسقفیاز‬ ‫مصرفبرسدوتاکنونتنهایکنفرچنینحجمیازدانلودداشتهاست‪،‬‬ ‫چراکهدرقالباینبســته‪۱۰‬ساعتهحجمیمعادل‪۳۰‬گیگابایتبرای‬ ‫کاربردرنظرگرفتهشدهکهبهنظرمی‌رسدبرایاستفادهمنطقیاینحجم‬ ‫بسیارزیادهمهستامااگرمشترکیاینحجمرابینچندیندستگاهبه‬ ‫اشتراکبگذاردطبیعیاستاستفادهازسقفتعیینشدهفراترمی‌رود‪.‬‬ ‫امابههرصورتدرکلبسته‌هاینامحدودچهدرزمینه‌یمکالمهوچهدر‬ ‫زمینهاینترنتدارایسقفیمجازوجودداشتهوپسازآنسقف‪،‬هزینه‬ ‫استفادهازسرویس‌هاباتعرفهآزادمحاسبهخواهدشد‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪w‬‬ ‫رئیس اتاق بارگانی ایران و چین تاکید کرد‬ ‫آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫توسعه صنایع پایین دستی پتروشــیمی با هدف تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش از خام فروشی جلوگیری می کند و برای تحقق این هدف بخش‬ ‫خصوصی آماده همکاری و تعامل با فعاالن صنعت پتروشیمی است‪.‬‬ ‫اســداهلل عســگر اوالدی رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران‬ ‫و چیــن در گفتگو بــا خبرنگار نیپنا بــا تاکید بر لــزوم حمایت از‬ ‫بخش خصوصی برای توسعه صنعت پتروشیمی اظهار کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی در صورت فراهم شدن شرایط می تواند حضوری پررنگ‬ ‫در مسیر توســعه صنعت پتروشیمی ایران داشته باشد‪ .‬وی درباره‬ ‫روابط ایران و چین و نیــز وضعیت کنونی تجارت دو کشــور ابراز‬ ‫داشت‪ :‬زمینه های همکاری مختلفی میان ایران و چین در صنعت‬ ‫پتروشــیمی وجود دارد و از ظرفیت های موجــود در بخش های‬ ‫مختلف می توان در باالترین ســطح اســتفاده کــرد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مشــترک بازرگانی ایران و چین با بیان این که در حال حاضر چین‬ ‫در صدر روابط خارجی با ایران در صادرات قرار دارد گفت‪ :‬واردات‬ ‫از چین صورت می گیرد‪ ،‬اما صادرات به چین از واردات آن بیشــتر ‪PLASTIC‬‬ ‫اســت و در مجموع مبادالت ایران و چین ‪ 37‬میلیارد دالر است که‬ ‫‪55‬درصد آن صادرات و ‪45‬درصد آن واردات است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫این که صادرات غیر نفتی به چین ‪ 6‬میلیارد دالر اســت گفت‪ ، :‬نفت‪،‬‬ ‫میعاناتگازیوپتروشیمیبهچینصادرمیشودوازروندقابلقبولی‬ ‫برخوردار اســت و باید بر این نکته تاکید کرد کــه روابط ایران با چین‬ ‫خوب است و مسئله برجام در روابط با چین دخالتی ندارد فقط مسئله‬ ‫برجام کمک کرده تا روابط بانکی با چین کمی بهتر شود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های صنعتی‬ ‫تهران از سر گرفته می‌شود‬ ‫بعد از یک وقفه یک ماهه بــه دلیل ماه مبارک رمضان و بعد از تعطیالت‬ ‫عید ســعید فطر نمایشــگاه های صنعتی تهران در محل دایمی نمایشگاه‬ ‫های بین المللی تهران از سر گرفته می شــود‪ .‬بعد از یک وقفه یک ماهه به‬ ‫دلیل ماه مبارک رمضان و بعد از تعطیالت عید ســعید فطر نمایشگاه های‬ ‫صنعتی تهران در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران از سر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬در تیرماه شــاهد برگزاری دو نمایشگاه مهم برای فعاالن صنایع‬ ‫بورس بانک و بیمه (‪ 20‬تا‬ ‫پایین دستی پتروشیمی هستیم‪ .‬یکی نمایشگاه ْ‬ ‫‪ 23‬تیرماه) که در آن شرکت های مختلف پتروشیمی و کارگزاری ها حضور‬ ‫دارند‪.‬نمایشــگاهمهمدیگرکهمعموالباحضورفعاالنصنایعپلیمربرگزار‬ ‫میشودنمایشگاهصنایعوتجهیزاتآشپزخانه‪،‬حمام‪،‬سوناوجکوزی(‪28‬‬ ‫تا ‪ 31‬تیرماه) می باشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫ادامه صعود نرخ بیشتر گریدهای‬ ‫پلیمری در بازارهای آسیا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫درهفتهیآخرژوئنبازارهایآســیاییشــاهدرشدبودهو‬ ‫روزهایصعودیراســپریکردهودربیشترگریدهایپلیمری‬ ‫افزایشنرخمشاهدهشد‪.‬قیمتبیشترکاالهایپلیمریازآغاز‬ ‫ماه می تا هفته دوم ژوئن نزولی بوده اســت دالیل عمده آن هم‬ ‫کاهش تقاضای فصلی بازار در کنار افزایش عرضه بوده اســت؛‬ ‫کهحتیتقویتقیمتنفتطیاینمدتتاکنوننقشموثری‬ ‫نداشته است و با توجه شــرایط موجود تغییری در بازار جهانی‬ ‫پلیمرهاحاصل نکرد‪ .‬ولی از هفته سوم ژوئن تحت تاثیر کاهش‬ ‫حجمعرضههادربرخیازگریدها‪،‬روندنزولیقیمتهامتوقف‬ ‫شده و معامالت متعادل تری مشاهده شد اما در دو هفته پایانی‬ ‫ماهژوئنبرخالفدوماهگذشــتهبابهبودسطحتقاضاوکاهش‬ ‫عرضه برخی از محصوالت‪ ،‬شــاهد رونق در بــازار محصوالت‬ ‫پلیمریبودیموباآغازروندصعودیقیمتاینمحصوالتشاهد‬ ‫افزایشنرخدراکثرگریدهابودیم‪.‬دراینبینبیشترینافزایش‬ ‫نرخمربوطبهکاالیپلیاتیلنسنگینفیلمبا‪ 35‬دالرافزایشو‬ ‫معادل‪3.1‬درصد افزایش است‪ .‬کمترین افزایش هم مربوط به‬ ‫کاالی‪ PVC‬با‪ 5‬دالرافزایشنرخاســت‪.‬تنهاکاالییهمکهبا‬ ‫کاهشنرخمواجهشدکاالی‪PET‬گریدبطریبودکهباکاهش‬ ‫قابلتوجه‪10‬دالریومعادل‪1.09‬درصدمواجهشد‪.‬‬ ‫‪ ۴۱‬هزار تن مواد پلیمری در بورس کاال‬ ‫نوسان قیمت جهانی نفت در محدوده ‪ 50‬دالر‬ ‫قیمت نفــت در بازارهای جهانی روز اول هفته معامالتــی را با افزایش آغاز‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬ســخنان وزیر انرژی عربســتان درباره‬ ‫خوشبینی به بازگشت توازن به بازار نفت سبب شد قیمت نفت در معامالت‬ ‫امروز (دوشــنبه ‪ ١٤‬تیر ماه) افزایش یابد‪ .‬قیمت نفت در ساعتهای نخست‬ ‫معامالت امروز افزایش یافت‪ ،‬زیرا وزیر انرژی عربستان اعالم کرد بازار نفت‬ ‫به ســوی توازن در حرکت اســت‪ .‬طبق اعالم رســانه های عربستان‪ ،‬خالد‬ ‫الفالح‪،‬وزیرانرژیاینکشــور‪،‬همســوبانظردبیرکلاوپک‪،‬اعالمکردبازار‬ ‫نفت به ســوی توازن حرکت می کند و قیمتها به ثبات نزدیک می شوند‪ .‬در‬ ‫ســاعت دو و ‪ ١٧‬دقیقه بامداد امروز‪ ،‬قیمت هر بشــکه نفت خام برنت با ‪١٧‬‬ ‫سنت افزایش به ‪ ٥٠‬دالر و ‪ ٥٢‬ســنت برای هر بشکه رسید‪ .‬قیمت شاخص‬ ‫نفت خام آمریکا نیز در این مقطع با پنج ســنت رشد‪ ،‬قیمت ‪ ٤٩‬دالر و چهار‬ ‫سنت را تجربه کرد‪.‬‬ ‫تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران‬ ‫روز ســه شــنبه ‪ ۱۵‬تیرماه‪ ،‬عرضه ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۶۸۸‬تن مواد‬ ‫پلیمری‪ ۳۲ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن قیــر‪ ۸ ،‬هزار تن لوب کات و ‪۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن وکیوم باتوم را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گــزارش بورس کاال‪ ،‬تــاالر صادراتی بورس کاالی‬ ‫ایــران در این روز شــاهد عرضــه ‪ 58‬هــزار و ‪ 400‬تن‬ ‫قیر‪ ،‬گوگرد پــودر و وکیوم باتوم اســت‪ .‬بر اســاس این‬ ‫گــزارش‪ 500 ،‬تن بیلت آلومینیوم شــرکت ایرالکو‪ ،‬یک‬ ‫هزار و ‪ 12‬تن ســبد میلگرد مخلوط شــرکت ذوب آهن‬ ‫اصفهــان و ‪ 10‬کیلو گرم شــمش طالی معــدن موته در‬ ‫تــاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شــود‪ .‬تاالر‬ ‫محصوالت کشــاورزی بورس کاالی ایــران در این روز‬ ‫میزبــان عرضه ‪ 43‬هزار و ‪ 998‬تن جو دامی اســتان های‬ ‫همدان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬سمنان‪ ،‬لرستان‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬کرمانشــاه و ایالم در‬ ‫قالب طرح قیمت تضمینی است‪ .‬همچنین‪ 100‬تن برنج‬ ‫وارداتی هندوســتان و ‪ 250‬تن شکر سفید کارخانه های‬ ‫قنــد امیرکبیر‪ ،‬دعبل‪ ،‬فارابی‪ ،‬دهخــدا و میبد نیز در این‬ ‫تاالر عرضه می شود‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫سهراب پورناظری در جشنواره‌ی فورده می‌نوازد‬ ‫نغمات کردی در سرزمین اسکاندیناوی‬ ‫«ســهراب پورناظری» ‪ -‬آهنگســاز و نوازنده‌ی تنبور‬ ‫و کمانچه‪ ، -‬در جشــنواره‌ی فورده‌ی نــروژ (‪forde‬‬ ‫‪ )festival‬دومیــن پروژه‌ی نیشــتمان خــود را در‬ ‫تاریــخهفتموهشــتمجــوالی–‪17‬و‪18‬تیرماه‪ -‬به‬ ‫ِ‬ ‫روی صحنه خواهد برد‪ .‬این جشنواره یکی ازمهمترین‬ ‫جشــنواره‌های موســیقی در منطقه‌ی اسکاندیناوی‬ ‫است که از سال ‪ 1990‬در چند رشــته برگزار می‌شود‬ ‫و يکــي از بخش‌هايــش‪ world music ،‬اســت که‬ ‫گروه‌های مختلفی از سراســر جهــان در آن به اجرای‬ ‫موســیقی ســرزمین خود می‌پردازند و در سال جاری‬ ‫قرار است ســهراب پورناظری نغمات کردی ایران را در‬ ‫آن اجرا کند‪.‬‬ ‫پیش از ایــن‪ ،‬این پروژه در چند شــهر اروپایی از جمله‬ ‫در تئاتر شهر «ســنت مالو» و فستیوال موزیک اگونای‬ ‫شهر «پو»ی کشور فرانسه اجرا شــده بود‪« .‬نیشتمان‬ ‫‪ »2‬مجموعه‌ای از نغمات مناطق کردنشــین است که‬ ‫«ســهراب پورناظری» بخشــی از آنها را گــردآوری و‬ ‫تنظیم و بخشــی دیگر را آهنگسازی کرده است‪ .‬این اثر‬ ‫سال گذشته در ایران و اروپا ضبط شد‪ .‬در این کنسرت‌ها‬ ‫ِ‬ ‫«ســهراب پورناظری» خود نوازندگی تنبور و کمانچه‬ ‫را برعهــده دارد و عالوه بر او مهیار طریحی (ســنتور و‬ ‫ســنتورباس)‪ ،‬آیین مشکاتیان (ســازهای کوبه‌ای) و‬ ‫حسین ذهاوی (پرکاشن) می‌نوازند‪ ،‬ضمن آنکه اجرای‬ ‫قطعات این برنامه را «دنیا کمالــی» برعهده دارد‪ .‬این‬ ‫پــروژه به تهیه‌کنندگــی کمپانی فرانســوی «آکورد‬ ‫کرایســز» پیش از این نیز در سراســر اروپا منتشر و با‬ ‫واکنش‌های مثبتی همراه شده بود‪.‬‬ ‫این آهنگساز و نوازنده‌ی جوان‪ ،‬همچنین سی‌ام و سی‌و‬ ‫یکم تیرماه به همراه اســتاد «کیخسرو پورناظری» در‬ ‫تاالر وحدت تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در‬ ‫بخش دوم این اجــرا‪ ،‬همراه با پدر و برادرش «تهمورس‬ ‫پورناظری» سه‌نوازی خواهد کرد و در بخش آخر همراه‬ ‫با گروه‌نوازان تنبور‪ ‌،‬این اســتاد موســیقی را همراهی‬ ‫می‌کند‪ .‬دیگر نوازندگان این اجرا‪ ،‬کاوه گرایلی‪ ،‬حسین‬ ‫رضایی‌نیا‪ ،‬سپند دادبه‪ ،‬خورشید دادبه‌‪ ،‬نیکناز میرقلم‬ ‫و علیرضا جوادی هستند‪.‬‬ ‫بازی برنده اسکار در نقش موالنا به حاشیه رفت‬ ‫هزاران «نه» به «دی‌کاپریو»‬ ‫کمپیــن جلوگیــری از بــازی‬ ‫«لئونــاردو دی‌کاپریــو» در نقش‬ ‫اصلی فیلــم موالنا هــزاران امضاء‬ ‫جمع کرد‪ .‬بی‌بی‌سی نوشت‪ :‬کمپین‬ ‫"‪ "RumiWasntWhite‬کــه‬ ‫در اعتــراض به انتخــاب احتمالی‬ ‫«لئوناردو دی‌کاپریــو» برای نقش‬ ‫موالنا شــاعر نامدار پارســی زبان‬ ‫شــکل گرفته اســت‪ ،‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 11‬هــزار امضــای آنالین جمع‬ ‫کرده اســت‪ .‬معترضان بــه انتخاب‬ ‫«دی‌کاپریــو» برای ایفــای نقش‬ ‫موالنــا معتقدند ایــن بازیگر برنده‬ ‫اسکار هالیوودی قومیت یکسانی با‬ ‫موالنا ندارد و انتخاب او مصداق بارز‬ ‫عالقه هالیوود به استفاده از بازیگران‬ ‫سفیدپوست اســت‪ .‬چندی پیش‬ ‫«دیوید فرانزونی» فیلمنامه‌نویس‬ ‫برنــده اســکاری که آثــاری چون‬ ‫«گالدیاتــور» را در کارنامــه‌اش‬ ‫دارداعــامکردکهقراراســتمتن‬ ‫فیلمی را براســاس داستان زندگی‬ ‫«موالنا» شــاعر‪ ،‬فیلســوف و عارف‬ ‫مسلمان ایرانی را به نگارش درآورد و‬ ‫دوست دارد «لئوناردو دی‌کاپریو»‬ ‫نقــش «موالنا» را در ایــن فیلم ایفا‬ ‫کند و «رابرت داونــی جونیور» نیز‬ ‫در نقش «شــمس تبریزی» ظاهر‬ ‫شــود‪« .‬فرانزونی» پیــش از این در‬ ‫مصاحبه‌ای با گاردیــن اعالم کرده‬ ‫بود که با ساخت این فیلم می‌خواهد‬ ‫پرتره کلیشه‌ای که در سینمای غرب‬ ‫در مورد شــخصیت‌ مسلمان وجود‬ ‫دارد را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫علــیلطفیلیخبرنــگارافغانی‬ ‫آمریکایی در گفت‌وگو با «نیوزبیت»‬ ‫گفت‪ :‬انتخــاب «دی کاپریو» برای‬ ‫نقش موالنــا موضوعــی مربوط به‬ ‫تنبلی و البته پول اســت و مســلما‬ ‫این خیلی راحت‌تــر خواهد بود تا از‬ ‫یک بازیگر معروف بــرای این نقش‬ ‫اســتفاده کنیم تا در جســتجوی‬ ‫یــک بازیگر مناســب بــرای مثال‬ ‫افغــان باشــیم‪ .‬ضمن ایــن که کار‬ ‫هالیوودپولســازیاستوفیلم‌های‬ ‫«دی‌کاپریــو» و «رابــرت داونــی‬ ‫جونیور» اغلب پرفروش هســتند‪.‬‬ ‫زمانی که استودیوهای فیلم‌سازی‬ ‫متوجه می‌شــوند‪ ،‬تهیه‌کنندگان‬ ‫این فیلم بازیگــر فیلم «مرد آهنی»‬ ‫و هچنین بازیگــری که اخیرا جایزه‬ ‫اســکار را برده برای این فیلم در نظر‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬سودشــان در این پروژه‬ ‫ســینمایی افزایش می‌یابــد‪ .‬این‬ ‫انتخاب موجب می‌شود که کلیشه و‬ ‫فرض این که بازیگران سفیدپوست‬ ‫بطور کلی برای هر نقشــی مناسب‬ ‫هســتند‪ ،‬تقویت شــود‪ .‬قرار است‬ ‫فیلمبرداری این پروژه ســینمایی‬ ‫از ســال آینده آغاز شود و عوامل این‬ ‫فیلم اخیرا به اســتانبول سفر کردند‬ ‫تا با مولوی‌شناســان مشورت کنند‬ ‫و از مقبــره «موالنــا» در قونیه نیز‬ ‫بازدیــد کنند‪ ،‬این در حالی اســت‬ ‫که بازیگران ایــن فیلم هنوز قطعی‬ ‫نشده‌اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫پیروانی‪:‬‬ ‫به خاطر منافع ملی در کنار تیم ملی می‌مانم‬ ‫‪m‬‬ ‫‪8‬‬ ‫افشین پیروانی می‌گوید برای حفظ منافع ملی و با توجه به مخالفت تاج و‬ ‫کی روش از حضور در نفت انصراف داده است‪.‬‬ ‫‪ PLASTIC‬به گزارش ایسنا به نقل از سایت فدراسیون فوتبال‪ ،‬افشین پیروانی درباره‬ ‫پیشــنهادباشگاهنفتبهاوبرایقبولهدایتاینتیمدرفصلشانزدهملیگ‬ ‫برتر اظهار کرد‪ :‬در مذاکراتی که صورت گرفته بود‪ ،‬مســئوالن شرکت بهنام‬ ‫پیشــرو در حین انجام مذاکره بارها اعالم کردند که بایــد منافع ملی در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬به همین خاطر پس از صحبت‌هایی که با آقایان تاج و کی‌روش‬ ‫داشتم آن‌ها مخالفت صددرصد خود را با جدایی من از تیم ملی اعالم کردند‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از مسئوالن شرکت بهنام پیشرو کیش و باشگاه نفت اظهار‬ ‫کرد‪:‬بایدازآقایانگلرخســارو آقای شهریاریتشــکرویژهداشتهباشمکهبا‬ ‫وجــود اینکه از بخش خصوصی در فوتبال فعالیت دارنــد اما منافع ملی را در‬ ‫صحبت‌ها و همین طور در عمل نشان دادند‪ .‬حفظ منافع ملی بسیار مهم است‬ ‫و بر همین اساس تصمیم گرفتم که برای حفظ این منافع کماکان در کنار تیم‬ ‫ملی حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫برنامه منصوریان برای تماس با‬ ‫فرهاد مجیدی جدی شد‬ ‫آبی ها مصمم هستند تا شــماره ‪ 7‬فرهاد را به بختیار‬ ‫رحمانی بدهند‪ .‬به گــزارش خبرگزاری خبرآنالین؛‬ ‫بختیار رحمانی هافبک جدید اســتقالل قصد دارد‬ ‫در فصل جدید شــماره ‪ 7‬این تیم را به تن کند‪ .‬ســال‬ ‫گذشــته کرار قصد داشت این شــماره را به تن کند‬ ‫که ناگهان جنجــال بزرگی به راه افتــاد و در نهایت‬ ‫اســتقاللی ها گفتند پیراهن فرهاد را به بازیکنی می‬ ‫دهند که هم از نظر فنی مورد تائید باشد و هم اخالقی‪.‬‬ ‫امســالآبیهاتصمیمدارندتاشــماره‪7‬رابهبختیار‬ ‫بدهند‪ .‬علیرضا منصوریان ســرمربی استقالل هم در‬ ‫این باره می گوید‪« :‬مــن فعال با فرهاد صحبتی نکرده‬ ‫ام‪ .‬انشاهلل از ارمنســتان که برگشتیم‪ ،‬با او تماس می‬ ‫گیرم‪.‬همانطورکهگفتمدوســتدارم فرهادخودش‬ ‫این شماره را بختیار بدهد‪».‬‬ ‫بعد از شکست در پروژه شجاع‬ ‫برانکو اصرار زیادی در حفط ماریچ دارد‬ ‫بعد از جدایــی بنگر‪ ،‬نورمحمــدی و اومانیا از پرســپولیس‪،‬‬ ‫وضعیــت خط دفاعی ایــن تیم برای طرفــداران کمی نگران‬ ‫کننده شــد‪ .‬هرچند قرمز ها ســید جالل و گولج را به خدمت‬ ‫گرفتنــد اما باز هم انــگار نیاز به یک مهــره مطمئن دیگر هم‬ ‫دارند‪ .‬برانکو اصرار زیادی روی این داشــت که شــجاع خلیل‬ ‫زاده را بــه جمع بازیکنانش اضافه کند‪ .‬اما با مخالفت باشــگاه‬ ‫ســپاهان روبرو شــد و به نظر این انتقال نشــدنی است‪ .‬حتی‬ ‫اگر تفکر تاکتیکی برانکو این باشــد که بــرای فصل بعد محمد‬ ‫انصاری را در دفاع وســط بازی دهد‪ ،‬باز هــم نیاز به یک دفاع‬ ‫‪w‬‬ ‫وســط تخصصی در این تیم حــس می شــود‪ .‬از ابتدای نقل‬ ‫و انتقاالت برای طرفداران پرســپولیس ســوال بــود که چرا‬ ‫باشگاه برای تمدید قرارداد ماریچ کاری نمی کند‪ .‬مدافعی که‬ ‫هموطن برانکو اســت و با نظر خود او هم جذب شد و فصل قبل‬ ‫بازی های خوبی برای پرســپولیس انجام داد‪ .‬در همین رابطه‬ ‫روزنامع چاپ سه شــنبه پیروزی از این نوشته است که برانکو‬ ‫اصرار جدی بر تمدید قرارداد ایــن بازیکن دارد‪ .‬در حدی که‬ ‫او حتی فیلم دیگر مدافعان خارجی را هــم نمی بیند و به هیچ‬ ‫مدافعی اجازه تست نمی دهد‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫«ان بی ام» از ساختار فزاینده تا فراینده‬ ‫‪10‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫مهرداد منصوری‪ :‬چرخه تولید اسیر‬ ‫سیاست‌گذاری‌های غلط است‬ ‫مدیرعامل شرکت «ان بی ام»‪ ،‬در حالی چرخه تولید را اسیر سیاســت‌گذاری‌های غلط می‌داند که معتقد است نبود‬ ‫سیاست‌های هم‌گام و هم‌سو‪ ،‬نه تنها فرصت صادرات‪ ،‬که مجال تولید را هم گرفته است‪ .‬او همچنین در بخش دیگری از‬ ‫این گفت‌وگو که ماحصل آن را در پی می‌خوانید از دالیل خود برای حمایت از برگزاری نهمین جشنواره واحد برتر گفته‬ ‫است‪ .‬افزون بر بررسیسیاســت‌های اتخاذی دولت در زمینه تولید‪ ،‬چرایی آغاز همکاری با یک شرکت چینی‪ ،‬تبیین‬ ‫شاخصه‌های شرکت «ان بی ام» و البته ماشین‌های تزریق آن و تاثیر برجام بر واردات و تولید‪ ،‬از جمله دیگر بخش‌های‬ ‫گفت‌وگو ما با مهرداد منصوری‌ست‪.‬‬ ‫جناب منصوری اجازه بفرماییــد گفت‌وگو را با این‬ ‫پرســشآغازکنمکهچطورشدبهشرکت«ایزومی»‬ ‫رسیدید و پروسه آن چگونه طی شد؟‬ ‫ببینید‪ ،‬با این‌که شــرکت «ان بــی ام» از نظر اخــاق حرفه‌ای‪،‬‬ ‫موقعیتمکانــی وکیفیت محصول کارنامهخوبی دارد‪ ،‬اما با این همه‬ ‫حس کردیم از تنوع محصول کمی برخوردار اســت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫پالستیک‌های جداره نازک نداشــتیم‪ ،‬این شد که سراغ یک شرکت‬ ‫جدید رفتیم‪ .‬البته در نظر داشته باشــید که انتخاب این شرکت یک‬ ‫روزهنبودهچراکهماحداقلرویچهارشــرکتیکتادوسالمطالعه‬ ‫داشتیم و برای این انتخاب از تجربه ‪ 13‬سالمون استفاده کردیم‪.‬‬ ‫هدف شما از انتخاب این شرکت چه بود؟‬ ‫این شــرکت برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده خود دارد تا جایی که‬ ‫درصــدد نزدیک کردن کیفیت و افزایش تنوع ماشــین‌آالت خود به‬ ‫ماشین‌های اروپایی برآمده است‪ .‬بررســی نیاز مشتری و رفع آن نیز‬ ‫از دیگر ویژگی‌های این شرکت است‪ .‬شــرکت «نکو بهینه ماشین»‬ ‫به لحاظ کمــی در ایران دوم بــود و در رنکینگ ســال ‪ 2015‬چین‬ ‫رتبه سیزدهم را داشــت‪ .‬اما ما بعد از دو سال احساس کردیم که بازار‬ ‫پالستیک و پلیمرها‪ ،‬به دقت ساخت ماشین‪ ،‬با برنامه بودن آن شرکت‬ ‫و البته کیفیت آن نیازمند هســتند‪ ،‬این شد که با این شرکت قرارداد‬ ‫بستیم؛ قراردادی که حاصل آن ورود ماشین‌های توانمند و با کیفیت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جشــنواره پیش روی «انجمن همگنپالســتیک»‬ ‫فرصتی برای معرفی این ماشین‌ها خواهد بود؟‬ ‫بله‪ ،‬به حتم با قدرت در این جشــنواره شــرکت خواهیم کرد تا به‬ ‫وسیله آن مصرف‌کننده را با این ماشین‌ها آشنا و توضیحات الزم را به‬ ‫آنان ارائه کنیم‪ .‬تا شاید به این وســیله بتوانیم باری از روی دوش این‬ ‫رشته برداشته باشیم‪.‬‬ ‫ شما اشــاره به توانمندی‌های شــرکت «ان بی ام» داشتید اگر‬‫بخواهید این توانمندی‌ها را برای مخاطبان برشمرید‪ ،‬روی کدام‌یک‬ ‫از آن‌ها تاکید بیشتری خواهید داشت؟‬ ‫منظورتان توانمندی ماشین هاست؟‬ ‫هم توانمندی‌های ماشــین‌ها و هم شــاخصه‌های‬ ‫شرکت «ان بی ام»‪...‬‬ ‫ما در حال حرکت به سمتی هستیم که ثابت کنیم خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬یکی از نکات اصلی فروش هر قطع ‌ه و جنسی است‪ .‬امروزه یکی‬ ‫از نکات مهم در دنیا همین است که خریدار می‌خواهد بداند استراتژی‬ ‫شــما بعد از فروش محصول چیســت؟ ما نیز در همین راستا و در این‬ ‫‪ 13‬ســال ثابت کردیم که جای هیچ نگرانی برای مشتریان ما از بابت‬ ‫خدمات پس از فروش نخواهد بود‪ .‬توجه داشته باشید ه در هر صورتی‬ ‫مصرف‌کننده و مشــتری‪ ،‬اولویت اول ماست‪ .‬حل مسئله‪ ،‬یکی دیگر‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫از خدمات شــرکت «ان بی ام» به‌شــمار می‌رود‪ .‬به این‬ ‫معنا که امروزه دیگــر نمی‌گوییم وظیفه ما صرفا فروش‬ ‫ماشینتزریقاست‪،‬بلکهمافرایندیکارمی‌کنیم‪.‬یعنی‬ ‫دنبال مشــکالت تزریق‪ ،‬مواد و مسائل جانبی می‌رویم‬ ‫و تــا آن‌جا که بتوانیم بــه حل آن می‌پردازیــم‪ .‬فارغ از‬ ‫این‌هــا ما به بررســی نیازهــای مشــتر ی‌ و جامعه‬ ‫کاری خــود پرداختیــم و از ایــن طریق در ســال‬ ‫جــاری ســاختارمان را تغییر دادیم‪ .‬بــه این معنا‬ ‫که از ســاختار فزایند ه‌ای به ســاختار فرایند ه‌ای‬ ‫حرکت کردیم‪ .‬ما امسال چار ت‌مان را دست‌خوش‬ ‫تغییراتی کردیم و در همین راســتا ســعی کردیم‬ ‫تا ماشــین‌های‌ما با قیمــت پایین‌تری نســبت به‬ ‫هم‌نوع اروپایی خود که عــدد قابل مالحظه‌ای هم‬ ‫باشد‪ ،‬به‌دست مشتری برسد‪.‬‬ ‫ماشین‌‌های تزریق شــما بیشتر تامین‬ ‫کننده کدام نیاز مشتری است؟‬ ‫ما ســعی کردیم در بخش‌های خانگــی‪ ،‬دارویی و‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬نیاز مشتری را برآورده کنیم‪ .‬انشاا‪ ...‬در‬ ‫ادامه نیز همه تالش خــود را می‌گذاریم تا مرتفع‌کننده‬ ‫مطالبات مشتریان باشیم و خالء‌های احتمالی را از بین‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫اگــر بخوایم از برنامه‌های رقابتی شــما‬ ‫بدانیم‪ ،‬چه مواردی را به این نکات یادشده‬ ‫اضافه می‌کنید؟‬ ‫البته همه این مــواردی که گفتم کلی گویی بود‪ ،‬اگر‬ ‫بخواهم اشاره‌ای به جزئیات هم داشته باشم باید بگویم‬ ‫که ماسعی کردیم خوش قول باشیم و بر مدار شعار اصلی‬ ‫خود یعنــی انضباط‪ ،‬صداقت‪ ،‬دقت و ســرعت حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جناب منصــوری اگر اجــازه بفرمایید‬ ‫بازگردیــم به موضوع ماشین‌ســازی‪،‬‬ ‫امروزه با توجه به این‌که ماسین‌ســازی‬ ‫در کشــور ما رنگ باخته است‪ ،‬وضعیت‬ ‫این صنعت را در ایــران چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫بلــه‪ ،‬همانطور کــه گفتیــد متاســفانه وضعیت‬ ‫ماشین‌ســازی در ایران اصال مناسب نیست و به‌جز یک‬ ‫شــرکت به مدیریت آقای مهندس شاکری که دستگاه‬ ‫تزریق تولیــد می‌کند‪ ،‬ما در ایران تولیــدی به آن معنا‬ ‫نداریــم‪ .‬البته از همین‌جا الزم می‌دانم که سپاســگزار‬ ‫زحمات ایشان به عنوان یک فرد دل‌سوز و فرهیخته در‬ ‫عرصه صنعت پالستیک باشم‪ .‬اما به‌جز ایشان‪ ،‬شخص‬ ‫دیگر و شــرکت ماشین‌ســازی صرف دیگری نداریم‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر است که همه صادق باشیم و به این موضوع‬ ‫اذعان کنیــم که همه ما واردکننده هســتیم‪ .‬به اعتقاد‬ ‫بنــده‪ ،‬در این بین رعایت اخالق حرفــه‌ای از هر چیزی‬ ‫مهم‌تراست‪.‬بایدسعیکنیمکم‌ترباانسان‌هانزاعوجدل‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وقتی قول می‌دهیم‪ ،‬سر قول خود بمانیم‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫کیفیت ماشین‌های تزریق چینی را چطور‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫کیفیتماشین‌هایچینیخیلیبهترشدهاست‪.‬این‬ ‫موضوع را نه تنها خود چینی‌ها بلکه جهان ماشین‌سازی‬ ‫و تمامی مصرف‌کنندگان هم می‌دانند‪ .‬ماشــین‌های‬ ‫چینی‪ ،‬دیگر ماشــین‌های ‪ 13 - 12‬سال پیش نیست‪.‬‬ ‫همین شــرکتی که ما جدیدا با آن همکاری می‌کنیم‪،‬‬ ‫مهندسی را از کشور آلمان به عنوان مشاور آورده‌اند که‬ ‫سابقه چند شرکت تولیدکننده ماشین تزریق آلمانی را‬ ‫در کارنامه فعالیت‌های خود دارد‪ .‬این‌دســت شرکت‌ها‬ ‫اهداف بزرگی دارند‪ ،‬به عنوان نمونه در زمینه تشکیالتی‬ ‫همین شرکتی که ما امروز با آن کار می‌کنیم فقط ‪120‬‬ ‫کارمند در یکی از بخش‌های خود دارد که نشان می‌دهد‬ ‫تشکیالت تا چه اندازه برای آن‌ها مهم است‪.‬‬ ‫شــرط تولید محصولی بــا کیفیت در‬ ‫چیست؟‬ ‫توجه داشته باشید که امروزه اگر یک شرکتی باشد‬ ‫که سیســتم مدیریت کیفی و در کل مدیریتی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬به حتم می‌تواند محصولی با کیفیت تولید‌کند‪.‬‬ ‫خود شرکت «ان بی ام» جزء شــرکت‌های نادری‌ست‬ ‫که امروزه سیســتم مدیریت کیفیت دارد‪ ،‬و همچنین‬ ‫از وجود سیستم ممیزی کیفیت ســاالنه بهره می‌برد‪.‬‬ ‫به این شکل که از بیرون شــرکت «ان بی ام» را ممیزی‬ ‫می‌کنند‪ .‬در نظر داشته باشید که ما بیشتر به فرایند کار‬ ‫داریم نه خود کاال‪ ،‬چرا که کیفیــت کاال‪ ،‬نتیجه فرایند‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫این نبود تولید و اندک بودن آن در ایران‬ ‫چه آسیب‌هایی به صنعت ما وارد می‌کند؟‬ ‫به نظر شما بهتر نیســت بیش از پیش به‬ ‫عرصه تولید ورود پیــدا کنیم؟ و این‌که‬ ‫اصال بضاعت آن را داریم؟‬ ‫یکی از مهم‌ترین مشــکالت ما سیاست‌گذاری‌های‬ ‫دولت اســت‪ .‬چراکه سیات‌گذاری‌ها غلط بوده و هست‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬مشــکل کارگر و دســتمزد آن از جمله‬ ‫مشکالتی اســت که به سیاســت‌گذاری‌های غلط باز‬ ‫می‌گردد‪ .‬شما ببینید دستمزد کارگر در همه جای ایران‬ ‫هم‌سان است در صورتی که باید نسبت به استان‪ ،‬متغیر‬ ‫باشــد‪ .‬مثال اگر در اســتانی مثل زاهدان دستمزد پایه‬ ‫کارگر ‪ 400‬هزار تومان باشــد‪ ،‬او کــم و بیش می‌تواند‬ ‫زندگی خود ا بگرداند‪ ،‬اما خب به‌طبــع این رقم باید در‬ ‫تهران تغییر کند و دست کم به یک میلیون تومان برسد‪.‬‬ ‫در بســیاری از کشــورها از جمله چین هم حقوق‌ها و‬ ‫دســتمزدها متغییر اســت‪ .‬بر همین اساس همه چیز‬ ‫در هر اســتانی متفاوت می‌شــود‪ .‬مثال هزینه برق و گاز‬ ‫یا مالیات باید در هر اســتانی متفاوت باشــد‪ .‬اصال مگر‬ ‫می‌شود هزینه مالیات و ارزش‌افزوده در تمامی استان‌ها‬ ‫واحد باشــد؟ مالیات و ارزش‌افزوده هم در اســتان‌ها و‬ ‫ایاالت بســیاری از کشورها متفاوت است تا بتوانند بهتر‬ ‫ما در حال حرکت به‬ ‫سمتی هستیم که‬ ‫ثابت کنیم خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬یکی‬ ‫از نکات اصلی فروش‬ ‫هر قطع ‌ه و جنسی‬ ‫است‪ .‬امروزه یکی‬ ‫از نکات مهم در‬ ‫دنیا همین است که‬ ‫خریدار می‌خواهد‬ ‫‪11‬‬ ‫بداند استراتژی‬ ‫شما بعد از فروش‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫محصول چیست؟‬ ‫ما نیز در همین‬ ‫راستا و در این ‪13‬‬ ‫سال ثابت کردیم که‬ ‫جای هیچ نگرانی‬ ‫برای مشتریان ما از‬ ‫بابت خدمات پس از‬ ‫فروش نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫مدیریت و سیاســت‌گذاری کنند‪ ،‬اما در ایران متاســفانه برای همه‬ ‫کس و همه جا یک نســخه واحد می‌پیچنــد‪ .‬بنابراین به همین علت‬ ‫کهکســیدیگررغبتیبــرایتولیدندارد‪.‬ازطرفیهمشــما درنظر‬ ‫داشــته باشید که تعرفه همه ماشــین‌های تزریق هفت درصد است‪،‬‬ ‫درحالی که می‌توانستند برای هر گروه از ماشین‌های تزریق بر اساس‬ ‫ســنگین‌تربودنودرشت‌تربودنآنتعرفه‌ایجداگانهتعریفکنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالت در آن‌جاست که تعرفه قطعات گرون‌تر از تعرفه‬ ‫‪12‬‬ ‫خود ماشین اســت‪ .‬یعنی من یا آقای شاکری که تولید کننده هستیم‬ ‫اگر بخواهیم برویم قطعات ماشــین را وارد کنیم‪ ،‬گمرکی آن‌ها باالتر‬ ‫‪PLASTIC‬از خود ماشین در می‌آید‪ .‬بنابراین طبیعی است که کسی سراغ تولید‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫قطعات را هم از چین وارد می‌کنید؟‬ ‫حاال فرقــی نمی‌کند‪ ،‬از هر جــا؛ چون در این‌جــا موضوع تعرفه‬ ‫گمرگی مهم است‪ .‬دولت مجبور به سیاست‌گذاری درست است‪ .‬یکی‬ ‫از جدی‌ترین علل موفقیت چین در همین سیاست‌گذاری‌ها به‌ویژه‬ ‫سیاست‌گذاریدرتولیداست‪ .‬اتفاقابههمینعلتهمهستکهموفق‬ ‫شده‌اند‪ .‬اما باز هم تاکید می‌کنم ما متاسفانه بی هیچ سیاست‌گذاری‬ ‫یک نسخه برای همه می‌پیچیم‪.‬‬ ‫حاال با این همه آیا شما برنامه‌ای برای تولید دارید؟‬ ‫ما همواره برای تولید برنامه داشتیم‪ .‬در حال حاضر هم داریم‪ .‬االن‬ ‫ماشین ‪ 180‬تولید کردیم‪ .‬اما خب‪ ،‬بازار ماشین‌های تزریق چین بهتر‬ ‫است و آن‌ها را به نسبت کارهای تولیدی خودمون بهتر می‌خرند‪.‬‬ ‫در زمینه تولید‪ ،‬دولت چگونــه همراهی می‌کند؟ به‬ ‫عنوان نمونه برای این‌که شــما چنین ماشینی تولید‬ ‫کرده‌اید‪ ،‬امتیازی برای‌تان قائل می‌شود؟‬ ‫اصال دولت ســراغی از ما نمی‌گیرد‪ .‬نمی‌پرســد حال‌مان چطور‬ ‫است‪ .‬حتی یه آفرین کوچولو هم نمی‌گوید‪.‬‬ ‫یعنی هیچ پشتیبانی ندارید؟‬ ‫اصال هیچ‌کس به روی خودش نیاورد که ما ماشین تولید کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ماشین تزریق را در نمایشگاه گذاشــتیم هیچ اتفاقی نیافتاد‪ .‬من اگر‬ ‫جای دولت بودم‪ ،‬می‌گفتم به‌خاطر این‌که این شرکت‌ها تولید کردند‬ ‫و کارشان به نوعی نمود شــعار اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬امتیاز حداقلی‬ ‫برای‌شان قائل می‌شدم‪ .‬مثال هزینه غرفه را نمی‌گرفتم‪.‬‬ ‫ بنابراین شما مشکلی برای تولید ندارید؟‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خیر؛ماهیچمشــکلیبرایتولیدنداریــم‪،‬امااالناصالمقرونبه‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫این تولید حداقلی شما‪ ،‬امکان صادرات هم دارد؟‬ ‫صادرات؟! فروش داخلی هم ندارد‪ ،‬دیگر چه برسد به صادرات‪.‬‬ ‫تاثیربرجامبــرتولیدوهمچنینوارداتچگونهبوده‬ ‫است؟‬ ‫تولید را سخت‌تر کرده و واردات را آسان‌تر‪.‬‬ ‫چطور ؟‬ ‫بخاطر این‌که واردات به‌فور صورت می‌گیــرد‪ .‬در زمان تحریم‌ها‬ ‫قیمت‌هــا باالتر بــود اما االن قیمت‌ها بهتر شــده اســت و راحت‌تر‬ ‫می‌توان خرید کرد‪ .‬هزینه‌های تولید در شرایطی فرق نکرده که شما‬ ‫کانتینری که یک روزی ‪ 1700‬دالر باالی آن هزینه می‌کردی‪ ،‬امروز‬ ‫بــا‪700‬دالرمی‌توانیواردشکنی‪ .‬یکــیازدالیلتغییرنکردننرخ‬ ‫تولیدایناســتکهبایدنرختورمحاالهرچقدرهمهســترویدالر‬ ‫هم باال برود چون اگه نــرود باال‪ ،‬ترمز صادرات می‌شــود‪ .‬باید دولت‬ ‫تاجایی دالر را باال ببرد که اثر گذار نباشد‪ .‬یعنی ما باید ثابت بفروشیم‪،‬‬ ‫چون بازار آن‌طرف غیر متغیر و ثابت اســت‪ .‬زمانی ما به کویت جنس‬ ‫صادرمی‌کردیم‪،‬یکروزبهآن‌هاگفتیمگرانشــدهاست‪،‬وقتیعلت‬ ‫گرانی را افزایش دســت‌مزدها عنوان کردیم‪،‬گفتند این به ما مرتبط‬ ‫نمی‌شــود؛دالرهمکهباالنرفتهبودوهمینســببشدتاصادراتما‬ ‫به کویت با افت شدیدی مواجه شود‪ .‬متاســفانه سیاست‌ها هم‌گام و‬ ‫هم‌سو نیستند‪.‬‬ ‫پس این تاثیر برجام در واردات برای شما محسوس‌تر‬ ‫بوده است؟‬ ‫بله؛ چون االن آن‌ها خیلی راحت میگن بهتون مدتی و شــرایطی‬ ‫می‌دهیم‪ .‬قیمت‌ها هم که بهتر شده است‪.‬‬ ‫این موضوع که بازار واسطه‌گری را داغ‌تر می‌کند؟‬ ‫بله‪،‬همین‌طور است و متاسفانه با این سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان‬ ‫کاری هم کرد‪ ،‬مگــر این‌که دولت‪ ،‬تدبیری کند‪ .‬ببینید‪ ،‬شــرکت‌ها‬ ‫آمادگی تولید را دارند‪ ،‬اما وقتی سیاســت‌های غلط‪ ،‬گریبان آن‌ها را‬ ‫گرفته است‪ ،‬دیگر کاری از دست‌شان بر نمی‌آید‪.‬‬ ‫جناب منصوری شما به چه انگیزه‌ای حامی انجمن در‬ ‫برگزاری نهمین جشنواره واحد برتر بودید؟‬ ‫انگیزه ما بیشــتر فکر کردن به تشکالت طرفدار آن‌ها بود تا انشاهلل‬ ‫این تشکالت بتوانند فکرهای ما که خصوصی هستیم را گوش بدهند و‬ ‫در ادامه به اتفاق نماینده‌ای از ما و خودشان با نماینده دولت بنشینند‬ ‫و به حل و فصل مسائل بپردازند‪ .‬به هر حال وظیفه ما به عنوان گروهی‬ ‫که اعتقاد به تشکل و تشــکیالت دارد‪ ،‬حمایت است‪ .‬البته این حضور‬ ‫و حمایت به نفع خودمان هم هســت‪ ،‬چون در این شرایط خیلی بهتر‬ ‫می‌توانیم به معرفی محصول جدید خود بپردازیم‪.‬‬ ‫در این ‪ 13‬ســال از کدام سال به عنوان اوج شکوفایی‬ ‫کاری خود یاد یم‌کنید؟‬ ‫هر سال موفق بودیم و در اوج‪.‬‬ ‫حتی در دولت قبلی؟‬ ‫حتی در دولت قبلی‬ ‫علت آن چه بوده است؟‬ ‫تفکر و اندیشه‪ ،‬مهم‌ترین علت موفقیت ما در سال‌های متعدد کاری‬ ‫بودهاست‪.‬بهعنوانمثالدرهماندولتقبلیتولیدرازیادکردیم‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫غالمحسین خلیلی میالنی مطرح کرد‬ ‫اتحاد‪،‬رمزموفقیتصنعتپالستیک‬ ‫غالمحســین خلیلی میالنی‪ ،‬فعالیت خود را در عرصه پالســتیک را از سال ‪ 57‬آغاز کرده اســت‪ .‬وی در سال ‪ 62‬به دنیای‬ ‫قالب‌سازی و فعالیت ماشین‌سازی روی آورد و اکنون از معدود فعاالن در این زمینه به شمار می‌رود‪ ،‬او یکی از حامیان برگزاری‬ ‫نهمین جشنواره جایزه ملی صنعت پالستیک است که به این بهانه با وی به گفت‌وگو درباره صادرات به خارج از کشور‪ ،‬کم‌رنگ‬ ‫شدن شرکت‌های ماشین‌سازی‪ ،‬خدمات پس از فروش شرکت‌ «میالن کاال پالســت» و ‪ ...‬پرداخته‌ایم که چکیده آن در پی‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫جناب میالنی‪ ،‬در حال حاضر شــرکت " میالن کاال‬ ‫پالست" در حوزه ساخت ماشــین‌های تریق فعال‬ ‫است؟‬ ‫خیلی وقت است که ماشین‌سازی شعار شــده‪ ،‬حتی ما هم برای‬ ‫جواز ماشینســازی اقدام کردیم و موفق به دریافت جواز در تهران به‬ ‫علت کمبود آب نشدیم‪ ،‬اشــکالی که به نظر من سندیتی ندارد‪ .‬به هر‬ ‫صورت متاسفانه از طریق سازمان حفاظت محیط زیست این مسئله‬ ‫ت فعلی دالر مقرون به‬ ‫مطرح شــد ولی در حال حاضر تولید با این قیم ‌‬ ‫صرفهنیســت‪ ،‬چرا که قیمت دالر بایدخیلیبیشــتر از این‌ها باشد تا‬ ‫تولیدات که واردات در مقابلش قرار می‌گیرد بصرفه باشد‪.‬‬ ‫پس دقیقا االن شرکت شما چه چیزی تولید می‌کند؟‬ ‫شرکت ما در حال حاضر میزان مختصری قالب تولید می‌کند‪.‬‬ ‫قالب هر چیزی؟‬ ‫بیشتر قالب‌هایی که در ایران به راحتی بتوان ساخت‪.‬‬ ‫شــما یکی از حامیان برگزاری جشنواره جایزه ملی‬ ‫جشــنواره صنعت پالستیک هســتید‪ ،‬مهمترین‬ ‫انگیزه شما برای این حمایت چه بوده ؟‬ ‫متاســفانه انجمن که درآمدی ندارد و اگر بنا باشــد هر دو سالی‬ ‫بخواهد یک کار تشــویقی انجام بدهد و درآمدی هم نداشــته باشد‬ ‫از کجــا می‌تواند یک همچنین کاری را انجام دهد؟ طبیعتا بایســتی‬ ‫شرکت‌هایی باشند که این‌ها رو از لحاظ مالی حمایت کنند تا بتوانند‬ ‫به این هدف واال دسترســی پیدا کنند؛ االن در انجمن پالستیک هم‬ ‫نه اعضا آنچنان حمایت می‌کنند نه درآمــد خاصی می‌تواند انجمن‬ ‫داشــته باشــد که بتواند از پس این هزینه‌ها برآید‪ ،‬به هر حال هزینه‬ ‫کمی هم نیست ‪ ،‬ما به خاطر اینکه بتوانیم حمایت از این قضیه داشته‬ ‫باشیم تا عده‌ای شــرکت کرده تا مطرح بشنوند و تولیدهای خوبشان‬ ‫در معرض دید اهالی صنف عنوان شــود‪ ،‬تولید موثرشــان بتواند به‬ ‫عنوان یک برند معرفی شــود و در سطح ایران و حتی در سطح حداقل‬ ‫خاورمیانه خودی نشان بدهند‪ ،‬این کار را انجام داده ایم‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید جشنواره صنعت پالستیک به هدفی که‬ ‫مدنظر شما هست تا به امروز رسیده یا خیر ؟‬ ‫همین‌که هر ســال عده‌ای منتطرند که با این جشــنواره مطرح‬ ‫بشوند‪،‬خودش خوب است این انجمن اعضایی دارد که اعضا می‌دانند‬ ‫هر دوسال قرار است یک چنین جشنوارهای برگزار بشود و خودشان‬ ‫را آماده می‌کنند برای عــرض اندام در این صنعت‪ ،‬به هر حال خیلی از‬ ‫دوستانی که انتخاب می‌شوند براســاس یک‌سری ضوابط خاص که‬ ‫درهیات ارزیابی مشــخص کردند‪ ،‬انتخاب می‌شــوند‪ .‬بخاطر اینکه‬ ‫بتوانند خودشــان را به اســتاندارهایی که مدنظر این هیات اســت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫متاسفانه اتحاد‬ ‫آن چیزی‌ست‬ ‫که در ایران‬ ‫بسیار کم دارم‪.‬‬ ‫ما معنای تعاونی‬ ‫را نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫معنای همگرایی‬ ‫را نمی‌دانیم که‬ ‫چطوری باید با‬ ‫یکدیگر تعامل‬ ‫داشته باشیم‪،‬‬ ‫شرکت‌های‬ ‫کوچک به‬ ‫تنهایی می‌توانند‬ ‫چیزهای کوچک‬ ‫تولید کنند؛ اما‬ ‫بهتر است باهم‬ ‫باشند تا چیزهای‬ ‫بزرگ‌تر تولید‬ ‫بشود‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫برسانند‪ ،‬مجبور به انجام یک‌سری کارهای اصالحی‬ ‫هســتندتابتواننددرپیشــبردمقاصدخوبآن‌هاو‬ ‫نهایتا کیفیت برتری که مدنظر جامعه اســت مفید‬ ‫باشند ‪.‬‬ ‫به نظر شــما این حمایــت در معرفی‬ ‫بیش از پیــش محصوالت "میالن کاال‬ ‫پالست" چه تاثیری گذاشته است؟‬ ‫خب شاید تعدادکمی از دوســتان در جشنواره‬ ‫حضور پیدا‌کنند که این تعداد کم هم ما رو تا حدودی‬ ‫می‌شناســند و اکثرشــان مشــتری‌های خودمان‬ ‫هستند‪ ،‬اما به هر حال این تعداد شرکت‌کننده شاید‬ ‫با ما آشــنابشــوند یا رو در رو با هم قــراربگیریم‪،‬که‬ ‫خود می‌تواند مشــتریان ما را افزایش دهد‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫بیشــترین هدف مادر وهله نخســت شناســدندن‬ ‫خودمان نیســت بلکه بنای کمک به ارتقای صنعت‬ ‫پالستیک را داریم‪.‬‬ ‫اگر اجازه بفرمایید بازگردیم به همون‬ ‫موضوع ماشین سازی‪ ،‬امروز با توجه‬ ‫به نقدی هم که شــما داشتین چطور‬ ‫حوزه صنعت ماشین سازی را ارزیابی‬ ‫می‌کنید آیا واقعا در حد شعار است؟‬ ‫ببینید ما ماشینســاز خوب چه کسانی را االن در‬ ‫این عرصه داریم؟ آیا ماشین‌ســاز واقعا وجود دارد؟‬ ‫ماشین‌سازی که در واقع ماشینسازی کند؟ شما که‬ ‫در این صنف هســتید به هر حال بیشتر از ما همه رو‬ ‫زیر ذربین دارید شــما چندتا ماشــین ساز ایرانی را‬ ‫می‌شناسید؟‬ ‫دقیقا به همین دلیل برای من این سوال‬ ‫پیش آمد و مطرحش کردم!‬ ‫واقعیت این است‪ ،‬در صورتی که کشور ما امروزه‬ ‫نیاز به ماشــین پالســتیک دارد‪ ،‬ماشینساز خوب‬ ‫متاســفانه باید بگوییم که زیر انگشــتان یک دست‬ ‫داریمواالنکســانیچونماشینســازهایقدیمی‬ ‫هــم در این حوزه فعالیــت نمی‌کنند‪ ،‬شــما اگر از‬ ‫ماشین‌سازهای قدیمی کســی رو فعال می‌دانید به‬ ‫من هم بگویید‪.‬‬ ‫چرا دیگر حضور ندارند؟‬ ‫عرض می‌کنــم که یــک دلیلش دالر هســت‬ ‫یک دلیلش این اســت که ما در تحریم‌هــا بودیم و‬ ‫نتوانستیم قطعه و یا چیزهای دیگری وارد کنیم‪.‬‬ ‫بنظرتان بــا از بین رفتــن تحریم‌ها‬ ‫فرصت بازگشت به آن دوران بازهم به‬ ‫دست می‌آید؟‬ ‫با همت می‌توانیم قطعا به فرصت‌های بهتری هم‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫همت خــود افــراد حــوزه صنعت‬ ‫پالستیک ؟‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫بله کاری با دولت نداریــم‪ ،‬دولت مقوله جدایی‬ ‫اســت همین که بســتر را مهیا کند کافی‌ست‪ .‬االن‬ ‫همین قضیه برجام مطرح شده و این داستان به میان‬ ‫آمده که االن ما الاقل امکان این‌که بتوانیم یکســری‬ ‫چیزها رو از مبادی خودش خریداری کنیم را داریم‪.‬‬ ‫به همین منظور از دولت خواســتار آن هســتیم که‬ ‫حداقــل بانک‌ها بتواننــد کار بانکــی و روال عادی‬ ‫خودشــان را انجام بدهند‪ ،‬ما همین را می خواهیم و‬ ‫مابقی همت مردم اســت که می‌تواند خیلی از کارها‬ ‫را انجام بدهد‪.‬‬ ‫حاال ما اگر از دولت چشــم پوشــی‬ ‫بکنیم کــه باید بکنیم جــدا از همت‬ ‫صاحب نظران و مدیران حوزه صنعت‬ ‫پالســتیک‪ ،‬به چــه مقدماتی برای‬ ‫رسیدن و بازگشــت به اون دوران اوج‬ ‫نیاز است ؟‬ ‫باید آســتین‌ه‌ای‌مان را باال بزنیــم‪ ،‬ببینید االن‬ ‫ماشینســازهای قدیمی نمی‌توانند چون که دیگه یا‬ ‫بعضی‌هاواقعاخیلیقدیمیشدهویادیگراصالانگیزه‬ ‫ن تجربهها رو دیگران باید‬ ‫‌ای برای کار ندارند و همــا ‌‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬ما متاسفانه در ایران چیزی که خیلی‬ ‫کم داریم اتحاد اســت ما معنای تعاونی را نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫ما معنای همگرایــی را نمی‌دانیم که چطوری باید با‬ ‫یکدیگر تعامل داشته باشیم‪ ،‬شرکت‌های کوچک به‬ ‫تنهای می‌توانند چیزهای کوچک تولید کنند؛ بهتر‬ ‫است باهم باشند تا چیزهای بزرگ‌تر تولید بشود‪.‬‬ ‫شما تولیداتتان را صادر هم می‌کنید؟‬ ‫یک‌ســری قالب‪ ،‬ماشــین خاص و تولیدی را به‬ ‫افغانستان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬آذربایجان و عراق صادر‬ ‫کردیم ‪.‬‬ ‫"میالن پالســت" شــرایط خدمات‬ ‫پس از فروش واقعــی هم دارد یا مانند‬ ‫گوشی‌ها و تبلت‌هاست؟‬ ‫قطعا فرق می‌کند ما دو سال واقعا گارانتی کامل‬ ‫داریم‪ ،‬مثال همین االن به چه دلیل افغانســتان از ما‬ ‫ماشینمی‌خرداماازچیننه؟خودشمی‌داندچینی‬ ‫کدام اســت حتی موقعی تحویل ماشــین کاتالوک‬ ‫چینی را هم می‌دهیم ولی باز هم از ما خرید می‌کنند‬ ‫یا به عنوان مثال مشــتری دارم در آذربایجان چیزی‬ ‫نزدیک دومیلیــادر دالر از من خرید کرده و این‌ها به‬ ‫دلیل آن است هنگامی که احتیاج به سرویس دارند‪،‬‬ ‫"میالن پالست" سرویس‌دهی خوبی ارائه می‌دهد ‪.‬‬ ‫آقای میالنی وضعیت قالب سازی االن‬ ‫چطور است؟ زمانی من به یاد دارم که‬ ‫ازقالب‌هاییکهدرایرانساختهمی‌شد‬ ‫برای ماشین‌آالت استفاده می کردند‬ ‫ولی در این چندســال اخیر بیشــتر‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫قالب‌ها به چین سفارش داده می‌شود‪ ،‬آیا‬ ‫این درست است؟‬ ‫دورانی بود که در نمایشگاه‌ها عکس و پوستر دستگاه‬ ‫سی ان سی را مشــاهده می‌کردیم و نمی‌دانستیم که چه‬ ‫دستگاهی است؟ البته پیش از انقالب در نمایشگاهی این‬ ‫دستگاهواردشدوچیزینبودکههمهجاباشه؛پسازچند‬ ‫ســال هم دیگر این دســتگاه وارد ایران نشد‪ .‬سی ان سی‬ ‫هاس حســاس رو باید حتما از طرق دیگر تهیه می‌کردیم‬ ‫یاحتیگاهیدســتهدوممی‌فروختند! امااالندرایرانتا‬ ‫حدی وارد شده است‪ .‬یک‌سری از قالب سازی‌های خیلی‬ ‫خوب هم در ایران حضور دارند و هنر قالب سازی دارند که‬ ‫درچین پیدا نمی‌شود‪ .‬هنر قالب سازی ایران را باید با هنر‬ ‫قالب سازی ایتالیا مقایســه کرد‪ .‬امروز با امدن یک‌سری‬ ‫ماشین حتی ماشین االت ضعیفی که وجود دارد این توان‬ ‫بوجودامده اســت‪ ،‬باید بعد از این همــت کنند؛ بعضی از‬ ‫ماشین‌سازها یا قالب‌ســازی‌ها قطعات و کارهای خوبی‬ ‫را ارایه می‌دهند ولی در بعضی موارد واقعا نمی‌شود‪ .‬هنوز‬ ‫هم قالبسازی سوئدی و قالبسازی ایتالیایی کار خودشان‬ ‫را انجام می‌دهند در این بین قالبسازی چینی و ترکیه‌ای‬ ‫هم هســت‪ ،‬هر کس به نحوی مشــغول انجــام کارهای‬ ‫خودش است‪ ،‬این نیســت که با بودن چین مثال آلمان‌ها‬ ‫دیگر قادر به ساختن قالب نباشند‪ ،‬خیر هرکدام در توان و‬ ‫کیفیتخودشانقالبمی‌سازنددراینجاهممنمطمئنم‬ ‫یعنی ایمان دارم اگر ماشینســازهای ما قالب سازهای ما‬ ‫بخواهند هر چیزی را بســازند از چینی که بهتر می‌سازند‬ ‫هیچ‪ ،‬حتی امینان دارم که می‌توانند چیزهایی بسازند تا با‬ ‫آنها به رقابت با محصوالت خوب اروپایی بپردازند‪ ،‬منتهی‬ ‫ما باید این ذهنیــت را از ذهنمان بیرون کنیم که مثال من‬ ‫اگر بخواهم قالبی بســازم باید بهتریــن جنس اروپایی را‬ ‫تهیهکنمکهســاختدســتخودمانباشدچونبعضی‬ ‫شرکت‌های دیگر در دنیا است که فقط کارشان تخصصی‬ ‫ساختن قالب است‪ .‬ما بایستی نگرشمون را عوض کنیم‪.‬‬ ‫حاال در مورد شــرکت می‌خواهیم بیشتر‬ ‫صحبت کنیم شما توان تولید چقدر قالب‬ ‫را دارید؟‬ ‫ببینید ما االن با در نظر گرفتــن خیلی از کارها ‪ ،‬از این‬ ‫تکنولوژی اســتفاده می‌کنیم قرار نیست که همه چیز در‬ ‫واحد خودمان انجام بشــود چون با این کاری که ما انجام‬ ‫می‌دهیم خیلی راحت می‌توانیم در ســال حداقل ‪100‬‬ ‫دستگاه بادی تولید کنیم‪.‬‬ ‫به تولید باز نمی گردید؟‬ ‫همانطور که عــرض کردم ما از ســال ‪ 57‬کارمون رو‬ ‫شــروع کردیم و از ســال ‪ 83‬وارد تجارت بیشتر شدیم و‬ ‫قســمت تولید رو تقریبا کنار گذاشــتیم و االن که با هم‬ ‫صحبت می‌کنیم در صدد این هســتیم کــه هر طور که‬ ‫شــده مجدد برگردیم با یک توان خیلی بهتر به ســمت‬ ‫ماشین‌ســازی و امیدواریم بتوانیم مجوزهایش را بزودی‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫در همان شمال که فرمودین؟‬ ‫خیر‪ ،‬به ما قول مســاعد دادند تا بتوانیــم مجوز را در‬ ‫همین پرند بگیریم اما باور کنید کار به شــدت ســختی‬ ‫است‪ ،‬من ‪4‬سال پیگیری و دوندگی کردم تا توانستم این‬ ‫مجوز را بگیرم‪.‬‬ ‫چــهبرنامهایبرایرقابــتبامحصوالت‬ ‫چینی دارید ؟‬ ‫چینی‌ها معجــزه نمی‌کنند آن‌ها فقــط تولید انبوه‬ ‫دارند‪ .‬اگر ما هم بخواهیم واقعا برنامهای درســت داشته‬ ‫باشــیم باید تولید انبوه کنیم؛ اصال قرار بر این نیست که‬ ‫بگویم من می‌خواهم مثال در کارتولید ماشین تجهیزات‬ ‫پالستیک ادعایی داشته باشم‪ ،‬نمی‌توان همه رنج‌ها را در‬ ‫دست گرفت‪.‬‬ ‫در کل شما می‌گویید ما م توانیم از چینی ها‬ ‫جلو بزنیم؟‬ ‫من بــه این معتقد هســتم که ما ایرانی‌هــا توانی که‬ ‫داریم خیلی باالتر از چیزی اســت که خودمان به آن فکر‬ ‫می‌کنیم‪.‬مگر ماســانتریفیوژهســته‌ایتولیدنکردیم؟‬ ‫همه جایی دنیــا فکر می‌کردند که نه ما از پاکســتان یا از‬ ‫جایی دیگر تهیه کردیم در حالــی که واقعیت این بود که‬ ‫جوانان خودمان ســاختند؛ پس مملکتی که می‌تواند از‬ ‫پس نیروی هســتهای بر بیاید بدون شک از پس دستگاه‬ ‫پالستیک هم برمی‌اید‪.‬‬ ‫اگر شــما بخواهید در مــورد دوران اوج‬ ‫شکوفایی شــرکت خودتان صحبت کنید‬ ‫آن را به چه سال بر می‌گردانید؟‬ ‫ما امیدواریم در سه سال آینده اوج شکوفای مان برسد‬ ‫چون امید داریم اقتصاد مملکت در ســه سال آتی بهبود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫یعنی میخواهید به آن برسید؟‬ ‫من اطمینــان دارم که به خواســته‌مان می‌رســیم‬ ‫و امیدوار هســتم که شاهد آن باشــیم‪ ،‬ما جزوی از یک‬ ‫مجموعه بزرگ هستیم اگر من خودم رو به عنوان عضوی‬ ‫از این مجموعه بدانم باید روی آن دید کالن داشته باشم‪،‬‬ ‫تا بتوانم بهتر به چیزی که می‌خواهم برسم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫چینی‌ها معجزه‬ ‫نمی‌کنند آن‌ها‬ ‫فقط تولید انبوه‬ ‫دارند‪ .‬اگر ما هم‬ ‫بخواهیم واقعا‬ ‫برنامهای درست‬ ‫داشته باشیم‬ ‫باید تولید انبوه‬ ‫کنیم‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫دبیرنهمیندورهجایزهملیجشنوارهصنعتپالستیک‪:‬‬ ‫خوشبختانهانتقادات‬ ‫سازنده‌پر‌رنگ‌تر از نوع‬ ‫تخریبی‌آن بوده است‬ ‫مرتضی شــهرابی دبیر نهمین دوره جایزه ملی جشــنواره‬ ‫صنعت پالستیک‪ ،‬این جشــنواره را نه یک کار فردی که یک‬ ‫فعالیتتیمیمی‌خواندوازآنبهعنوانحرکتوامیدبهآینده‬ ‫برای فعاالن عرصه صنعت پالستیک یاد می‌کند و می‌گوید‪:‬‬ ‫«مهم‌ترین تغییر این دوره نسبت به دوره‌های پیشین نحوه‬ ‫ارزیابی و داوری کاندیداها نسبت به گذشته است‪».‬‬ ‫جناب آقای شــهرابی‪ ،‬شــما به عنوان دبیر جشنواره‬ ‫صنعتپالســتیکچهتعریفیازاینجشنوارهوجایگاه‬ ‫آن دارید؟‬ ‫اینجشنوارهمی‌تواندیکحرکتوامیدیبرایآیندهدست‌اندرکاران‬ ‫این صنعت باشــد‪ .‬در چنین گرد همایی بزرگی امــکان یک دید و بازدید‬ ‫فراهممی‪‎‬شــود؛هم‌چنینممکناستایندیداربرایبعضیازهمکاران‬ ‫به یک همکاری منتهی گردد‪.‬‬ ‫بــا توجه به ســابقه آن می‌توان این جشــنواره را یک‬ ‫جشــنواره رفاقتی‪-‬رقابتی خواند؟ اگر ممکن اســت‬ ‫توضیحی در این‌باره و دستاوردهای آن بدهید‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫همانطور که در ســوال اول گفته شــد بخــش رفاقتی‬ ‫آن همان دید و بازدید اســت یا این‌کــه احتماال امکان یک‬ ‫همکاری بیــن دو همکار فراهم آید‪ .‬بخــش رقابتی آن نیز‬ ‫رقابتمســتقیمیــکداوطلبباداوطلباندیگراســتو‬ ‫رقابت غیر مستقیم آن مربوط می‌شــود به جشنواره دوره‬ ‫بعد (دهم) که ممکن است ایجاد انگیزه شود برای بعضی از‬ ‫همکاران که آمادگی پیدا کنند تا در جشنواره دهم در یکی‬ ‫از گروه‌های واحد برتر اعالم کاندیداتوری کنند‪.‬‬ ‫حضور شما در جشــنواره بسیار پررنگ و‬ ‫تاثیرگذار بوده اســت این دوره از برگزاری‬ ‫جشــنواره دقیقا چندمین دوره است که‬ ‫به دبیری شــما برگزار می‌شــود؟ و این‌که‬ ‫برایمتفاوتبودنهردورهنســبتبهدوره‬ ‫گذشته سعی کردید چه برنامه‌هایی داشته‬ ‫باشید؟‬ ‫ظاهرا شــاید حضور من پررنگ بوده باشد ولی راهبری‬ ‫اینجشنوارهیککارتیمیاستکههمهاعضایکمیسیون‬ ‫فرهنگی با رهنمودهای هیات مدیره محترم انجمن کارها‬ ‫را پیش می برند‪.‬‬ ‫این دومین دوره‌ای اســت که من مســئولیت دبیری‬ ‫جشــنواره را به عهده دارم‪ .‬مهم‌ترین تغییــر خوبی که در‬ ‫این دوره نســبت به دوره‌های پیش بوده نحــوه ارزیابی و‬ ‫داوری کاندیداها نسبت به دوره‌های گذشته است‪ .‬ارزیابی‬ ‫داوطلبــان در ایــن دوره برگرفته از مدل تعالی ســازمان‬ ‫(‪ )EFQM‬اســت؛ و در پایان ارزیابی و داوری یک گزارش‬ ‫به کاندیداها داده می‌شــود که تمام نقاط ضعف و قوت هر‬ ‫داوطلب به او ارائه می‌‌شــود که بتوانــد از روی آن گزارش‬ ‫نسبت به افزایش توانایی‌های خود اقدام کند‪.‬‬ ‫تفاوت ایــن دوره با دوره‌هــای قبلی در‬ ‫چیست؟‬ ‫عالقه‌مندی کمیســیون فرهنگی در برگزاری هرچه‬ ‫باشکوه‌تر و مفیدتر این جشنواره و تغییرات مثبت در روش‬ ‫ارزیابی و داوری است‪ .‬البته این هشت دوره همیشه نسبت‬ ‫به دوره قبلی بهتر و پربارتر برگزار شده است‪.‬‬ ‫آیاسخت‌گیریدرداوری‌هاوتفاوتعمده‌ای‬ ‫کهدرنوعبازبینیوارزیابیشرکت‌هاینامزد‬ ‫دریافت جایزه پیش آمده‪ ،‬در نوع برگزاری‬ ‫جشــنواره هم موثر بوده است؟ اگر امکان‬ ‫دارد به توضیح این تفاوت‌ها بپردازید‪.‬‬ ‫البته این مقایسه را باید بعد از پایان جشنواره انجام داد‬ ‫اما من به عنوان دبیر جشــنواره تصور می‌کنم که با توجه به‬ ‫دیدگاه کمیسیون فرهنگی کاملا موفق بوده است‪.‬‬ ‫عالقمند به صورت‌پذیری و اجرایی شــدن‬ ‫چه رویدادی در جشــنواره بوده‌اید که تا به‬ ‫این دوره محقق نشده است؟‬ ‫انتظاری که انجمن دارد در پیشرفت رو به جلو جشنواره‬ ‫است که در هر دوره نســبت به دوره گذشته این پیشرفت‬ ‫دیده می‌شود‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫جشنواره یاد شده تا چه‬ ‫اندازه در اجرایی شــدن‬ ‫اهداف موفق بوده است؟‬ ‫پاســخاینســوالرابایددرپایان‬ ‫جشــنواره نهم داد اما روند کار نشان‬ ‫از موفق بودن اهداف دارد‪.‬‬ ‫شــما به عنوان دبیر بر‬ ‫احقاق کــدام برنامه‌ها‬ ‫اهتمــام بیشــتری‬ ‫می‌ورزیــد و آن‌را مهم‬ ‫قلمداد می‌کنید؟‬ ‫مســوولیت دبیــر جشــنواره در‬ ‫هماهنگی اجرای جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫ولی ســعی من بر این است که هرچه‬ ‫بهتــر و پررنگ‌تــر جایــگاه صنعت‬ ‫پالستیک در جامعه نمایان شود‪.‬‬ ‫برگزاری این جشنواره تا‬ ‫چه اندازه سبب پیشرفت‬ ‫شــرکت‌های فعــال در‬ ‫حوزه صنعت پالستیک‬ ‫و در کل روند رو به بهبود‬ ‫این عرصه شده است؟‬ ‫اندازه‌گیری پیشــرفت شرکت‌ها‬ ‫نیاز به یک تحقیــق میدانی دارد ولی‬ ‫آنچه که به نظر می رســد روند بهبود‬ ‫مثبت ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫همانطور که اشــاره شد‬ ‫شما ســابقه حضور در‬ ‫ادوارگوناگــونبرگزاری‬ ‫این جشــنواره را دارید‪،‬‬ ‫اگر ممکن اســت به بیان‬ ‫خاطراتی از برگزاری این‬ ‫جشنواره بپردازید‪.‬‬ ‫یکی از خاطراتی کــه از دوره قبل‬ ‫به یــاد دارم مربوط بــه تهیه گزارش‬ ‫تلویزیونــی درشــهر از جشــنواره‬ ‫هشتم اســت‪ .‬کارگردان گروه از من‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خواست که مصاحبه‌ای به عنوان دبیر‬ ‫جشنواره با من داشته باشد‪ .‬زمانی که‬ ‫من آماده مصاحبه شــدم کارگردان‬ ‫درخواســت کرد که من کرواتم را باز‬ ‫کنم و بدون کــروات مصاحبه کنم که‬ ‫من نپذیرفتم و از ایشــان خواستم تا با‬ ‫یکی از دوستان که کروات نبسته بود‬ ‫مصاحبه کند‪.‬‬ ‫شما کدام دوره برگزاری‬ ‫جشــنواره را به عنوان‬ ‫بهترین دوره می‌دانید؟‬ ‫به نظر من هــردوره از دوره پیش‬ ‫باید بهتر باشــد و تالش می‌کنیم که‬ ‫جشــنواره نهم بهتر از هشــت دوره‬ ‫گذشته باشد‪.‬‬ ‫با توجــه بــه برگزاری‬ ‫جشــنواره‪ ،‬توقــع چه‬ ‫آورده‌ای از آن‌ دارید و تا‬ ‫به امروز کدام‌یک از آن‌ها‬ ‫محقق شده است؟‬ ‫همان‌طــور هم کــه در پاســخ‬ ‫ســواالت گذشــته گفتــم تحقــق‬ ‫انتظارات در پایان جشــنواره و از دید‬ ‫شرکت کنندگان مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫بازخوردهــای برگزاری‬ ‫جشنواره از سوی مدیران‬ ‫شــرکت‌های گوناگون‬ ‫صنعت پالستیک چگونه‬ ‫بوده است؟‬ ‫هیچگاه نمی‌توان در یک جمع و یا‬ ‫یک صنعت بازخورد یکسان دریافت‬ ‫کرد‪ .‬ولی بــا توجه بــه بازخوردهای‬ ‫هشــت دوره گذشــته نظر اکثریت‬ ‫مثبت بوده و میزان شرکت‌کنندگان‬ ‫و تشــویق آن‌هــا نشــان‌دهنده این‬ ‫رضایت است‪.‬‬ ‫غالبا با چه نوع انتقادهایی‬ ‫مواجــههســتیدوفکر‬ ‫می‌کنیــد بیشــتر نگاه‬ ‫تخریبی دارند یا سازنده؟‬ ‫خوشــبختانه در وهله اول تعداد‬ ‫انتقادها نســبت به شرکت‌کنندگان‬ ‫بســیار اندک و انتقادهای سازنده و‬ ‫راه‌گشا خیلی بیشتر از نوع تخریبی‬ ‫آن بود کــه از این نظر مــن از تمام‬ ‫همــکاران و شــرکت‌کنندگان‬ ‫در جشــنواره‌های پیــش بســیار‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫علیرضا ترک با اشاره به برگزاری نهمین جایزه‬ ‫ملی صنعت پالستیک‪:‬‬ ‫این‌بار نوبت‬ ‫مدعیان است‬ ‫علیرضاترکعضوهیاتداورانوارزیابارشدنهمین‬ ‫دوره از جایزه ملی صنعت پالســتیک‪ ،‬با پیشنهاد‬ ‫طرح ارزیابی واحدهای صنعتی در قالب‌مدلی تازه‪،‬‬ ‫توانست داوری و رده‌بندی واحدها را در این دوره به‬ ‫چالشی بزرگ بکشاند‪ ،‬موضوعی که بهانه‪ ‎‬گفت‌وگوی‬ ‫مابااوشد‪.‬آنچهدرپیمی‌خوانیدگفت‌وگویتفصیلی‬ ‫ما با این سرارزیاب جوان است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫جنابترکاجازهبفرماییدبااینپرســشآغازکنیم‬ ‫که آیا اهدای جوایز به بخش های مختلف روال خاصی‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫دارد؟‬ ‫بخش مربوط به بنــده فرآینده‌ها و متد در قبال جایزه اســت‪ .‬در‬ ‫هشــت دوره‌ی اخیردر زمینه ارایه جایزه تغییراتی داشته ایم‪ .‬بحث‬ ‫اصلی دادان جوایز به سازمان هایی بود که در حوزه مدیریتی کار کرده‬ ‫اند و در این راستا بهبود مستمری داشته اند و به تعالی که مد نظر ما بود‬ ‫دست یافته اند‪.‬اما مبحث اصلی این است که خود جایزه هم باید بهبود‬ ‫ها و تعالی را در بحث فرایند جایزه داشته باشد یعنی جایزه هم هر سال‬ ‫باید نسبت به سال قبل بهتر شود و به سمت تعالی حرکت کند‪.‬‬ ‫با توجه به توضیحات شما برای سالی که در آن هستیم‬ ‫در این زمینه چه تصمیماتی اتخاذ کرده اید؟‬ ‫امســال با توجه به تجریبات قبــل تصمیم گرفتیــم یک بهبود‬ ‫جدی‌تــری در روال و فرایند آن صورت دهیم‪.‬یکــی از افرادی که در‬ ‫این زمینه پیشــنهاد داد خود بنده بود و مابقی دوســتان هم با توجه‬ ‫به صحبتهای بنده مصم شدنند که پیشنهاد بنده را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد شما دقیقا چه بود؟‬ ‫پیشــنهاد من یک الگو برداری از روال‌های مختلف و جایزه‌هایی‬ ‫بود که در اروپا هر ساله اجرا می‌شــود‪.‬از همین رو این روال دقیقا ‪10‬‬ ‫سال است که در ایران در حال انجام بوده و به خوبی جا افتاده است‪.‬‬ ‫ما یک ســری تفاوتهایی با دیگر کشورهای اروپای‬ ‫داریم در این تصمیم گیــری آیا این اختالفات هم مد‬ ‫نظر قرار گرفته است؟‬ ‫بله؛ ما براساس نیازهای صنعت کشورمان تا حد خیلی زیادی این‬ ‫فراینده‌ها را ســاده‌تر کردیم که با توجه به واحدهای متقاضی و سطح‬ ‫ع خــود بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم که این امر منتهی شــد به‬ ‫صنای ‌‬ ‫پیشــنهاداتی که هم تغییرات خیلی کلیدی در پرسش نامه به وجود‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫آید هم تغییرات در فرایندها؛ یعنی هم کارها و فعالیتها دچار تغییرات‬ ‫اساسی شده و هم خود پرسشنامه دچار تحوالت کارسازو مفید شود‪،‬‬ ‫البته باید تاکید کنم که مالک ما فقط پرسشنامه نبود بلکه به مسایل‬ ‫دیگری هم اهمیت می دادیم‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬مبحث دیگری که برای ما مهــم بود آن بود که بدانیم‬ ‫پرسش نامه در چه فرایندی قرار اســت مورد مطالعه قرار گیرد‪ .‬ما در‬ ‫این دو بخش تغییرات عمده‌ای داشتیم در فرایندها اهم تغییراتی که‬ ‫صورتگرفتهاینبودهکهجایزهســطحبندیشــده‪،‬مادرسال‌های‬ ‫قبل یک جایزه واحد نمونه داشتیم که در فرایند ارزیابی به این نتیجه‬ ‫می‌رسیدند که یک سازمان یا دو ســازمان در واقع متسحق دریافت‬ ‫عنوان واحد نمونه بودند‪ .‬اما در حال حاضر سطح بندی صورت گرفته‬ ‫پنج ســطحراتعریفکردیمباسطوحامتیازدهیمشخص‪،‬سهسطح‬ ‫در سطح تندیس ها؛ تندیس بلورین‪ ،‬تندیس سیمی و تندیس زرین‪،‬‬ ‫و دوسطح تقدیر نامه دوستاره و سه ستاره؛ حاال سازمان‌ها در خروجی‬ ‫این فرایند باتوجهبهامتیازیکهازپرسشــنامهدریافتمی‌کنندقرار‬ ‫میگیرند و در این سطح بندی‌ها رنک می‌شوند و در واقع در سطح خود‬ ‫معرفی شــده و ما واحد نمونه دیگری نداریم‪ .‬همچنین عنوان جایزه‬ ‫هم تغییر کرده و به عنوان واحدهای برترشناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫این واحدهای برتر چه کارایی دارند؟‬ ‫واحد های برتر در ســطوح مختلف می‌تواند حائز شــرایط شوند‪،‬‬ ‫تغییــرات دیگری که در حوزه فراینــد رخ دادآن بود که در دروه‌های‬ ‫قبل‪ ،‬سازمان مستنداتی ارائه می‌کرد‪ ،‬برای مثال‪ ،‬یک مصاحبه‌ انجام‬ ‫می‌شد و در هیات داوران تصمیم‌گیری می‌شد و چندین سازمان که‬ ‫از نظر هیات داوران ســطح باالیی داشت‪ ،‬انتخاب می‌شد تا بازدیدی‬ ‫توســط هیات داروان صورت گیرد‪ .‬اما تغییرات امســال بدین گونه‬ ‫اســت که تمام متقاضیان باید ارزیابی شــوند و این ارزیابی هم باید‬ ‫ارزیابی مبتی بر واقعیت‌ها و مبتی بر شــواهد عینی و مستندات باشد‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫در نتیجه نیاز به این بود که تیم‌هــای ارزیابی را آماده کنیم‪ ،‬بنابراین مدیر برتــر حرکت می‌کرد؛ جایزه مدیر موفق هــم چون ضرورتی به‬ ‫یکی از مهمترین تغییراتی که این فرایند دارد اضافه شــدن تیم‌های ظهورش نداشــته آنرا حذف کردیم‪،‬بهایــن خاطرکهدیگر ما اینجا‬ ‫ارزیابی اســت‪ ،‬یعنی ما یک هیات داوران حــدود ‪ 20‬نفره داریم که ســطح بندی داریم و هر واحد می‌تواند در این سطوح خود را ارزیابی‬ ‫آنان قاعدتا نمی‌توانند همه سازمان‌ها را باهم ارزیابی کنند‪ ،‬به همین کند و در یکی از این ســطوح قــرار‌گیرد ‪ .‬تغییر دیگــر در این فرایند‬ ‫منظورتیم‌های‪3‬تا‪6‬نفرهراتاســیسکردیمکهحداقلیکروزکامل برمی‌گردد‪ .‬به هر حــال تصمیم گرفتیم امســال در این فرایند‪ ،‬یک‬ ‫را در ســازمان حضور داشته باشند و سازمان را مبتنی بار پرسشنامه و گزارش بازخورد تیم ارزیابی تهیه شــود‪ ،‬که گزارش نســبتا کامل و‬ ‫خوبیبرایایجادارزشدرسازمانهایمتقاضیخواهدبود‪.‬یعنیاگر‬ ‫شواهدارزیابی کنند‪.‬‬ ‫سازمان متقاضی وقت گذاشته و بررسی درستی صورت داده باشند‪،‬‬ ‫کار این تیم ها به چه صورت بود؟‬ ‫ایــن تیم‌ها برای این‌کــه بتوانند ارزیابــی یک‌نواخت و خروجی آن شــرکت در این فرایند‪ ،‬برای خود خروجی و دســتاوردی خواهد‬ ‫های یک‌سانی داشته باشــند باید آموزش می‌دیدند؛ امروز هم که در داشت تا بتواند گزارش خوبی به ســازمان ارائه کند که این گزارشات‬ ‫خدمت شما هستیم دوره آموزش و تربیت ارزیاب است و هیات داوران حتما برای سال‌های بعد برای سازمان‌های مربوطه می‌تواند راه گشا‬ ‫براساسگزارشهیاتارزیابیاینتیمهاقضاوتمی‌کندودیگرمانند باشــد و روی این گزارش برنامه‌ریزی کند تا نقــاط قوت خود را بهتر‬ ‫گذشته مستقیما با سازمان‌ها ارتباط نخواهند داشت‪ ،‬در این صورت بشناسد و بیشتر به آن‌ها متکی باشــد و در واقع سازمان ازریابی شده‬ ‫هیاتداورانبراســاسارزیابیاینتیم‌هاســتکهارزیابیوقضاوت سعی کند با برنامه ریزی صحیح دوره‌های بعدی را اصالح کند‪.‬‬ ‫به غیر از این تغییرات تغییر مهم دیگری هم تا به امروز‬ ‫می‌کند‪ .‬البته اگر هیات داوران صالح بداند می‌توانند بار دیگر مراحل‬ ‫صورت گرفته است؟‬ ‫کار را بازبینی کنند‪.‬‬ ‫بله؛ از عمده تغییرات‪ ،‬ایجاد انگیزه برای تمام سطوح است؛ به این‬ ‫فرآیند کار تیم ارزیابی به چه صورت است؟‬ ‫در حال حاضر تیم‌هایارزیابیگزارشخودرابههیاتداورانارایه معنا که این مدل‪ ،‬به اندازه کافی مدل متعالی‌ اســت که سازمان‌هایی‬ ‫که در سطوح بسیار باالیی قرار دارند بتوانند‬ ‫می‌کنندوآنهابعدازقضاوتوداوریامتیازاترا‬ ‫در این مدل و جایزه شرکت کرده و به سطوح‬ ‫نهاییمی‌کنند‪.‬درگذشتهکاربهاینمنوالنبود‬ ‫تغییرات امسال بدین گونه‬ ‫هم‬ ‫‌هایی‬ ‫ن‬ ‫سازما‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پیدا‬ ‫دســت‬ ‫باالتری‬ ‫هیات داوران هم کار ارزیابــی و هم کارداوری‬ ‫‪19‬‬ ‫باید‬ ‫متقاضیان‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫که از بلوغ کمتری برخوردارند‪ ،‬اجازه ورود به‬ ‫را خود انجام مــی‌داد‪ .‬حال این دو اصل تفکیک‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫ارزیابی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرایند شرکت را دارا هستند‪ .‬در سطوح پایین‬ ‫شــده‪ ،‬یعنی یک تیم کار ارزیابی و تیم دیگر هم‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫کار قضــاوت را بر عهــده دارد و کار عدالت‌مدار ارزیابی مبتی بر واقعیت‌ها و مبتی تر نیز با ایجاد فضای باز کاری‪ ،‬وارد یک مسیر‬ ‫بر شواهد عینی و مستندات باشد‬ ‫منطقی مدیریتی می‌شــوند؛ یعنی در دوره‬ ‫تر دنبال می‌شــود‪ .‬یعنی دیگر همه چیز با نظر‬ ‫‌های‬ ‫هیات داوران و مبتنی بر نظر تیم ارزیابی نیست‪ .‬در نتیجه نیاز به این بود که تیم‬ ‫های گذشته اگر ســازمانی واحد نمونه می‬ ‫ارزیابی را آماده کنیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫شد دیگر انگیزه ای برای شرکت در دوره‌های‬ ‫تیــمارزیابــی‪،‬ارزیابیمی‌کندوگزارشــیبه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بعدی را نداشــت که این روال در حال حاضر‬ ‫هیــات داوران می‌دهد و بعد از ارائه نمره‪ ،‬هیات‬ ‫فرایند دارد اضافه شدن تیم‌های‬ ‫تغییر کرده اســت؛ البته در حــال حاضر ما‬ ‫ن را تاییــد یا رد می‌کند‪ ،‬که اگر رد کند‬ ‫داوران آ ‌‬ ‫است‬ ‫ارزیابی‬ ‫واحد نمونــه به آن معنا دیگــر نداریم که در‬ ‫تیم ارزیابی موظف است که ایرادات و اشکاالت‬ ‫یک حوزه‌ای در یک ســطح قرار گیرد‪،‬برای‬ ‫را برطرف سازد وگزارش را دقیق‌تر انجام دهد‪.‬‬ ‫همه این فرصــت وجود دارد که ســال بعد‬ ‫امتیازدهی ایــن کار درنهایت به‬ ‫ســطح خود را بهتر کند‪ .‬ما اعتقاد داریم همان‌طور که مســیر تعالی‬ ‫عهده چه کسانی است هیات داوران یا تیم ارزیابی؟‬ ‫هیــات داوران نمی‌توانــد امتیــازی را تعیین کنــد و درنهایت یک مسیر بی‌پایان است و همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد اینجا‬ ‫امتیازدهــی باتیم ارزیابی خواهــد بود در فرایندها تعریف شــده تا هم این فرصت برای همه سازمان ها هست که هر سال در این مسابقه‬ ‫هرجا که الزم شــد هیات داوران می‌تواند تیم ارزیابی را فراخوانده به شــرکت کنند و خود را مورد محک قرار دهند‪ .‬این عمده تغییرات در‬ ‫جلسه‌ایکهعالوهبرگزارش‪،‬توضیحاتشفاهیتیمارزیابیراشنیده بخش روال‌ها و فرایندها اســت البته بخش های زیــادی دارد که در‬ ‫و مستندات آن‌ها را بررســی کند تا در نهایت رای هیات داوران صادر آیین‌نامه‌ای برای راهنمایی متقاضیان تدوین شده و سعی درمستند‬ ‫سازی این مبا حث داریم‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫آیا منافعی که در این امر وجود دارد شفاف سازی شده‬ ‫با این اوصاف یعنی در گذشــته کار روال عدالت‌مدار‬ ‫است؟‬ ‫نداشته است؟‬ ‫بله؛ تمــام معیارها اعم از اینکه چطور باید ارزیابی شــوند و منافع‬ ‫اشتباهبرداشــتنشود؛تاکیدمی‌کنم حرفمنبدینمعنانیست‬ ‫که قطعا عدالت را در دوره‌های قبل نداشتیم‪ ،‬بلکه هیات داوران همه چیست و ‪...‬همه چیز شفاف شده اســت‪ .‬این عمده تغییرات در بحث‬ ‫افرادی بودند که بــه هر حال از ســازمان‌های مختلف گرد هم جمع فرایندهاســت اما در بحث پرسش نامه ما سعی کردیم پرشش نامه ها‬ ‫شدهوانســان‌های شریفوبزرگیبودند امارویکردومکانیزماعدالت را بر اســاس یک مدل تهیهکنیم‪.‬یکــی از زمینه‌های بهبود جایزه در‬ ‫سالهای گذشته همین بود که مدل و مبنا و متولی برای ارزیابی کمتر‬ ‫مدارتر شده است‪.‬‬ ‫در این فرایند ما جایزه‌ای داشــتیم با نام مدیران موفق که تقریبا وجود داشته و پرسشنامه‌ای بر اساس تجربه شخصی افراد تهیه شده‬ ‫نقشه تشویقی داشــته؛ یعنی اگر واحد نمونه نمی‌شد به سمت واحد بود‪ ،‬ما هم در حال حاضر همین پرسشنامه را در دست در دست داریم‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫و همان‌ها راتوسعه داده‌ایم‪ .‬هم اکنون حدود ‪ 250‬پرسش تهیه شده‬ ‫یعنی یک پرسشنامه ‪ 50‬یا‪ 60‬سوالی به ‪ 250‬تا‪ 300‬پرسش‪ ،‬رسیده‬ ‫است اما این براساس یک مدل است یعنی یک منطق و مدل دارد‪.‬‬ ‫چند مدل و معیار در این برنامه وجود دارد؟‬ ‫پنج معیار تعریف شــده است‪ 26 ،‬پرسش زیر معیار تعریف شده و‬ ‫تعدادی دیگر از ســواالت پرسشنامه حول و محور مبانی منطقی این‬ ‫مدل مشخص شده است؛ البته تمام این موارد در دوره های آموزشی‬ ‫تعلیلم داده می‌شود‪.‬‬ ‫این مدل از نمونه خاصی الگو برداری شده است؟‬ ‫خیر؛ این مدل را از جای خاصی نیاوردیم‪ .‬این مدل‌ برداشتی والگو‬ ‫برداریازمدل‌هایاروپاییومدلجایزهملیســتکهدرحالحاضر‬ ‫در کشور استفاده می‌شود؛ پایه آن همان «ای اف کی» معروف است‬ ‫یعنــی اصول اصلی و حتــی معیارهای اصلی آن تقریبــا از آنجا ایده‬ ‫گرفته شده است؛ اما به خاطر این‌که سطح سازمان هایی که ما با آن‌ها‬ ‫ارتباط داریم عموما صنایع کوچک و ســازمان‌هایی هستند که کمتر‬ ‫کار کردند پس طبیعی اســت که مدل «ای اف کی» را شاید زود مبنا‬ ‫قراردادیم اما این روش کار را ساده تر کرده ست‪ ،‬هر چند درنظر داریم‬ ‫ســال‌های دیگر اگر این موضوع مورد اقبال قرار گرفت و سازمان‌های‬ ‫متقاضی توجه و عالقمندی نشــان دادند‪ ،‬این مدل متناســب با نیاز‬ ‫دست‌خوش تغییراتی شود‪.‬‬ ‫تــا اینجای کار بــا به کارگیــری ایــن روش آیا با‬ ‫‪20‬‬ ‫بازخوردهایی هم روبه‌رو شده‌اید؟‬ ‫هنوز به جایی نرســیدیم که خیلی بازخورد عملی ببینیم در واقع‬ ‫‪ PLASTIC‬بازخورد باید زمانی رخ دهد که ما درحال اجرا و ارزیابی باشــیم‪ ،‬نا بعد‬ ‫در واقع مشکالت ارزیابی‪ ،‬شناسایی شــود‪ ،‬بازخورد از سازمان‌های‬ ‫اصلی که مشتری دائمی این فرایند هستند گرفته شود و بعد بر اساس‬ ‫آن تجزیه و تحلیل اتفاق افتد‪ .‬بنابراین چــون ما هنوز به مرحله اجرا‬ ‫نرســیده ایم و هنوز در مرحله طرح و آموزش هســتیم‪ ،‬برای گرفتن‬ ‫بازخورد خیلی زود اســت‪ .‬بازخورد باید زمانی گرفته شود که کاری‬ ‫صورت گرفته باشــد‪ .‬به هر حال بازخوردهایی کــه هیات داوران در‬ ‫جلسه داشتند وقتی به منظور پیشنهاد ارائه شد‪ ،‬بازخوردهای خیلی‬ ‫متفاوتی در پی داشت‪ .‬یعنی عده‌ای موافق و عده‌ای هم مخالف بودند‬ ‫اما به هر حال بیشــتر موافقت خود را اعالم کردند که این اتفاق بیافتد‬ ‫که افتاد‪.‬‬ ‫دلیل مخالفت آنان با این مدل چه بود؟‬ ‫مخالفان این مدل بیشتر بر این باور بودند که شاید این طرح برای‬ ‫سازمان‌ها خیلی سخت‌گیرانه باشــد و استتدالل ما هم این است که‬ ‫شاید این مدل سختگیرانه اســت اما به همان میزان که دشوار است‬ ‫همانقدر هم به نظــر راحت خواهد بود‪ ،‬به دلیل اینکه ســطح بندی‬ ‫دارد‪ .‬مثال سازمان‌هایی داریم که به قول دوستان شاید خیلی نتوانند‬ ‫امتیاز بگیرند اما در ســطح یک ما ‪ %25‬امتیاز دارند‪ .‬یعنی اگر کسی‬ ‫از این مدل ‪ %25‬امتیازات بگیرد دراولین ســطح جایزه گرفته است‪،‬‬ ‫پس ســطح خود را می‌شناســد و کار راحت پیش‌می‌رود‪ .‬در مقابل‬ ‫دالیــل ماهم آنبودکه بههر حالاگر ماهــم می‌خواهیم دیدیرابه‬ ‫سازمان‌ها ارایه دهیم بایدمدلی را ارائه کنیم که این مدل سقف را هم‬ ‫در نظر بگیرد‪ ،‬حاال اگر یک سازمانی سطحش خیلی باال بود و توانست‬ ‫امتیازاتباالییبگیرداوهمبایدکارپشــتیبانیراانجامدهد‪.‬یعنیما‬ ‫یک مدلی را ارائه می‌دهیم تا هم آن را کاور کند هم ســازمان با امتیاز‬ ‫کمتر آن را هم مد نظر قرار دهد تا یک مسیری ایجاد شود برای رشد و‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫توسعه همه جانبه؛ اما دوستان تحلیلشان این بود که عموم صنعت ما‬ ‫نمی‌تواند خیلی امتیازات باالیی از این طرح دریافت کند و شــاید این‬ ‫باعثسرخوردگیشودودرسال‌هایبعدشرکتنکنندوحتیامسال‬ ‫هم شرکت نکنند‪.‬البته این مسئله درست است و احتمال دارد تا عده‬ ‫زیادی نتوانند امتیــازات را بگیرند اما واقعیت این اســت که تحلیل‬ ‫شــخصیبندهاستمابایدبااینکارجایزهرابهچالشبکشیم؛فضای‬ ‫مدیریت ســازمان را ما باید وارد چالش کنیم که اوال متولیان متوجه‬ ‫این رخداد شوند و بعد نظرخود را در این زمینه اصالح کنند‪.‬‬ ‫به هر حال باید از یک جایی شــروع کرد که اولین نقطه‌ آن هم این‬ ‫اســت که باید متوجه این این گپ بشویم و اگر کســی به سازمان‌ها‬ ‫نگوید که شــما انقدر گپ دارید‪ ،‬قطعا گپ شناسایی نشده و روی آن‬ ‫برنامه ریزی نمی‌شــود و هیچ برنامه بهبودی هم برای رفع آن صورت‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬در هر صورت موافقان این طرح خیلی بیشــتر بود که این‬ ‫طرح انجام شود‪.‬‬ ‫بعد از این مراحل تیم‌های ارزیــاب چگونه انتخاب‬ ‫شدند و اصال چند تا تیم هستند؟‬ ‫ما امسال سه تا تیم را در نظر گرفتیم شاید هم چهار تا بشوند‪ ،‬همه‬ ‫چیز بستگی به واحد های متقاضی دارد‪.‬‬ ‫هر تیم از چند نفر تشکیل شده است؟ و اعضای آن‌ها‬ ‫چگونه انتخاب شدند؟‬ ‫فعالسهنفرهستندچونســال‌هایاولاستومنفکرمی‌کنمکه‬ ‫سطحسازمان‌هاییهمکهشرکتکردندشایددرسطحموردنظرنباشد‪،‬‬ ‫اماشــایددرسال‌هایبعداگرسطحبهسمترشدوسطحتعالیسازمان‬ ‫وترقیمدیرتسازمانبیشترباشــدماهمنیازبهارزیابی‌هایقوی‌تری‬ ‫داشتهباشیمچراکههمنیازبهتیمبیشتروهموقتبیشتراست‪.‬منفکر‬ ‫می‌کنمکهامســالهمانتیم‌هایسهنفرهکافیهستندتاکمکمبرای‬ ‫سال‌هایبعدببینمکدامدوستانشرکتمی‌کنند‪،‬منفکرمی‌کنمکهدر‬ ‫صنعتماخیلیازسازمان‌هاهستندکهبسیارمتعالیهستندهمیناالن‬ ‫سازمان‌های خیلی خوبی داریم که در این جایزه شرکت نکرده‌اند شاید‬ ‫اینمدلآن‌هاراهمترغیبکندتادردورهبعدنیزشرکتکنند‪.‬‬ ‫البته در آن روی سکه کمی سخت‌گیری هم دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬قطعا‬ ‫خب همین موضوع ممکن اســت برخی را پس زده و‬ ‫برخی دیگر را ترغیب کند؟‬ ‫بله من خودم شخصا بازخوردهایی داشــتم که بعضی از واحدها‬ ‫که جویای چرایی شرکت نکردن در این طرح شدند‪ ،‬گفتند این مدل‬ ‫آنقدر توانمند نیســت و از نظرشان ساده بود‪ .‬به هر حال ما همین االن‬ ‫در صنعت پالستیک دوستانی داریم که با مراکز دولتی کار می‌کنند و‬ ‫یک‌سری الزامات مشتریان و الزامات دولتی را مجبور هستند پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬همچنین یکسری اســتاندارها را باید بگیرند‪ ،‬آن استاندارها‬ ‫موضوعاتی را به آن‌ها دیکته می‌کند که اجباری بوده اســت؛ باالخره‬ ‫در سازمان‌های خود یکسری سیستم‌های مدیریتی را توسعه دادند‬ ‫و آن‌ها االن بســیار توانمند هستند‪ .‬اما در کل احساس آنان شاید این‬ ‫بوده که حضورشــان در این جایزه تفاوتشان با بقیه را نشان نمی‌دهد‬ ‫اما ما االن این دوســتان را به چالش دعوت می‌کنیــم و من معتقدم‬ ‫اینجا جایگاه مدعیان اســت و اتفاقا باید آن‌ها بیشتر شرکت کنند که‬ ‫امیدواریم اگر شرکت نکردنند ســال دیگر فرصت را غنیمت بدانند و‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫اطالع رسانی چگونه بوده است؟‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫بههرحالچوندیرتصمیمگیریشداطالعرسانینبودهومنفکر‬ ‫این مدل پیشنهادی اسم هم دارد؟‬ ‫می‌کنم ما باید منتظر نتایج این برای سال‌های بعد باشیم که ببنیم چه‬ ‫ببینید مدل ازریابی جایزه صنعت پالســتیک در ایران هم که در‬ ‫اثری می‌گذارد و مدل به کمک شــما ترویج پیدا کند و دوستان از این حال حاضر داریم درســت مانند مدل «ای اف کی هست» اما به مدل‬ ‫طرح مطلع شوند اما ارزیاب ها براســاس یک فراخوان انتخاب شدند ارزیابی جایزه سازمان تعالی تغییر پیدا کرد چون به هر حال تغییراتی‬ ‫یــکفراخوانعمومیدادیمحدود‪12‬اتا‪ 13‬نفرباعنوانارزیابثبت در آن لحاظ شــده و با توجه به شرایط کشور نام این طرح مدل ازریابی‬ ‫نام کردند ‪.‬‬ ‫کیفیت یا مدل ارزیابی واحدهای صنعتی پالستیک شده است‪.‬‬ ‫یعنی تحصیالت کارشناسی دارند؟‬ ‫شما دوره پیش هم حضور داشتید؟‬ ‫شرکت‬ ‫دارند‬ ‫دکترا‬ ‫مدرک‬ ‫در این سیستم از اساتید دانشــگاه که‬ ‫بله من در دوره پیش نیز حضور داشتم‪.‬‬ ‫کردند تا دوســتانی که در یک واحد پالســتیک کارشناس هستند‪،‬‬ ‫اما این اولین دوره است که این پیشنهاد را داده‌اید ؟‬ ‫برخیازاعضایهیاتداورانهموقتیمدلتشــریحشــدابرازعالقه‬ ‫بله من دوره پیش دوره اولی بود که شــرکت کردم و گزارشی دادم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫که این فرایند داوری ها و ارزیابی ها را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫قرار بــود در هر تیــم ارزیابی یکی از‬ ‫اگر امکان دارد از تحصیالت و تجریات خود در‬ ‫اعضای هیات داوران هم باشد؟‬ ‫این حوزه هم برای ما بگویید‬ ‫داریم‬ ‫اعتقاد‬ ‫ما‬ ‫بله‪ ،‬االن در این جلسه شــرکت کردند وما بعد از‬ ‫منعلیرضاترکهســتمتحصیالتممهندســی‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫‌طور‬ ‫ن‬ ‫هما‬ ‫این آموزش چون به شکل کارگاه و یک‌سری کارگاه‬ ‫صنایع اســت و مدیرعامل شــرکت پایــدار پلیمر‬ ‫تعالی یک مسیر‬ ‫اموزشی است‪ ،‬یک‌سری کیس مطرح می‌شود که در‬ ‫هستم و تقریبا حدود ‪ 14‬ســال است که در کنار این‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌پایان‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫آنجا می‌توانیم این فرایند را به کمک این دوستان یک‬ ‫کار اجرایی و مدیریتی که داشــتیم‪ ،‬سابقه حضور از‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫جا‬ ‫ازریابی کنیم تا متوجه بشویم در چه سطحی هستند‬ ‫ابتدا در فرایند جایزه ملــی را دارم یعنی از زمانی که‬ ‫هم‬ ‫اینجا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫و چقدر می‌توانند در این فرایند به ما کمک کنند‪ .‬در‬ ‫ما بــا اروپایی‌ها اموزش دیدیم ‪ .‬ســال‌های اول هیچ‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫واقع انتهای این فرایند می‌توانیم صالحیت این تیم را‬ ‫تجربه‌ای در کشــور وجود نداشت برای این مدل‌ها و‬ ‫سازمان ها هست که‬ ‫هم به نوعی ازریابی کنیم انتهای این فرایند تصمیم‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫تا‬ ‫‌مدند‬ ‫آ‬ ‫‌‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اروپا‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫تینیرهای‬ ‫حتی‬ ‫معموال‬ ‫‪21‬‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫می‌گیریم این دوستانی که به عنوان ارزیاب هستند‬ ‫که ارزیابان زیادی تربیت شدند ما هم در همان موقع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫بعد از این به عنوان ارزیاب با ما همکاری بکنند یا خیر‪.‬‬ ‫تربیت شــدیم و در تمام این ‪ 14‬سال در خدمت این‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫محک‬ ‫مورد‬ ‫حاال در چه سطحی باشــند ازریاب باشند یا اعضای‬ ‫جایزهبودمواز اعضایارشــد جایزهملیهســتموبا‬ ‫ارشد‪ ،‬امشب بعد از این پایان جلسه مشخص می‌شود‬ ‫کمیته علمی نیز همکاری‌هایی داشته‌ام‪.‬‬ ‫ما چند تــا ازریاب داریم چند تا ازریاب ارشــد داریم‬ ‫یعنی عالوه بر کارهــای اجرایی و مدیریتی‬ ‫که اگر هم الزم باشد و دوســتان هیچکدام در سطح ارزیاب یا ازریاب‬ ‫سابقه این چنینی هم داشته اید؟‬ ‫ارشد نباشــند راه دیگری هم وجود دارد باالخره االن ما بعد ‪ 10‬سال‬ ‫بله‪ ،‬پیشنهاد این مدل حاصل تجربه این سال‌ها است‬ ‫درمملکــتازریابحرفه‌ایداریمکهبهمی‌توانیمآن‌هارافرابخوانیم‬ ‫به عنوان سوال پایانی با توجه به این که بسیاری از این‬ ‫وبه‌عنــوانازریاببیرونیکهحرفه‌ایهســتندواموزشهایالزمرا‬ ‫افراد چه داوران و ارزیاب‌ها چه صاحبان شــرکت‌ها‬ ‫دید ه‌اند‪ ،‬اســتفاده کنیم اما شــخصا امیدوارم این اتفاق نیافتد؛‬ ‫امکان دارد همدیگر را بشناسند‪ ،‬آیا تاثیری در داوری‬ ‫چون یکی از کارکردهای جایزه این است که از همین آموز ش‌ها‬ ‫ها نخواهد داشت؟‬ ‫و همین کارشناسان که کارشناســان صنعت پالستیک هستند‪،‬‬ ‫بله همیشــه این ســوال بوده‪ ،‬ببیند طی ســال‌های گذشته این‬ ‫استفاده شــود‪ .‬اگر سال آینده متقاضی بیشــتری داشته باشیم حرف‌ها بوده و برای اینکه حــرف و حدیث‌ها رو کم کنیم این تفکیک‬ ‫این افراد به صورت رایگان آموزش داده می‌شــوند و در ادامه نیز ارزیابان و هیات داوران این کمک را می‌کند که این نقایص کمتر شود‬ ‫به سازمان خودشان بازمی‌گردند‪ .‬این‌ها در ادامه‪ ،‬ارزیا ب‌هایی چون االن هیات داوران گزارش را تایید یا رد می‌کند پس هیات داوران‬ ‫می‌شــوند که دیگر توانمند شــده و حتی می‌توانند کمک حال حسابش ســوا شــد؛ می‌ماند هیات ازریابی که در خط مقدم باید در‬ ‫ســازمان خود نیز باشند‪ .‬احتمال ســال بعد می‌توانند مشتریان ســازمان‌ها نفوذ و ازریابی کنند و نتایج رو اعالم کــرده و امتیازات رو‬ ‫این فرایند باشــند و در این فرایند شــرکت کنند و پویشی ایجاد مشخص کنند‪ ،‬ما معیارهای تضاد منافع را تعریف کردیم این معیارها‬ ‫بشــود که این پویش هدفش در آخر تعالی سازمان های صنعتی در انتخاب تیم‌ها رعایت می‌شــود هم از سازمان متقاضی امضا گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫می‌شــودهمازارزیابکهمنبنابرمعیارهایتضاد منافعکهمشخص‬ ‫جناب ترک قطعا مخاطبان ما می‌خواهند با سمت شما و روشن اســت با این ســازمان تضاد منافع ندارم‪ .‬اگربعدا اثبات شود‬ ‫دقیق‌تر آشنا شــوند‪ ،‬اگر ممکن است توضیحی ارائه که این تیم ارزیابی که مشخص شــده با سازمان در تضاد منافع بوده و‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫اعالم نکردند می‌توان نتیجه ارزیابی را باطــل کرد و ارزیاب هم دیگر‬ ‫من عضو هیات داوران هستم‪ .‬بنده چون پیشنهاد دهنده این طرح دعوت به همکاری نشود؛ معیارهای تضاد منافع هم کاملا تعریف شده‬ ‫بودم بخش های دیگری از کار را نیز خودم به عهده گرفته ام به نوعی در اســت مثال چون واحدهای ما همه پالستیک است تعریف شده از اون‬ ‫ایران همی ‌‬ ‫ن روال بوده است که اگر کسی طرحی را پیشنهاد بدهد باید سازمان نباشــد مثال بادی کار ازگرایش بادی کار نباشد‪ .‬و اینکه هیچ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حمایت‬ ‫طرح‬ ‫تا انتها از آن‬ ‫رابطه کاری فروش و ‪ ...‬با هم نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مهدی پورقاضی با توجه به شکل تازه داوری‌ها مطرح کرد‬ ‫ارتقای صنعت پالستیک‪،‬‬ ‫آورده مدل جدید ارزیابی‌ها‬ ‫مهدی پورقاضــی‪ ،‬عضو هیــات داوران نهمین جایزه ملی‬ ‫جشنواره صنعت پالستیک‪ ،‬با تاکید بر این‌که ارتقای صنعت‬ ‫پالستیک در ایران می‌تواند مهم‌ترین و بارزترین دستاورد‬ ‫مدل جدید ارزیابی و داوری واحدهای متقاضی باشــد‪ ،‬هر‬ ‫اقدام تازه‌ای را ناگزیــر از مقاومت‌های برخی صاحب‌نظران‬ ‫می‌داند و با بیان این‌که مهم این اســت بدانیم رویکرد جدید‬ ‫سلیقه شــخصی یا آزمون بدون برنامه‌ریزی نیست‪ ،‬درباره‬ ‫هدف از برگزاری این جشــنواره با چنیــن رویکرد تازه‌ای‬ ‫می‌گوید‪« :‬بسیاری از شــرکت‌های معروف حتی در سراسر‬ ‫جهان‪،‬نتوانستندتولیداتخودرابابازارتقاضاتطبیقبدهند‬ ‫که اینشکستدرپیاشتباهات صورت گرفتهاست‪ .‬از این‌رو تولیدات خودشان را با بازار تقاضا تطبیق بدهند که این شکست در پی‬ ‫شاید اگر در مسیر درســت قرار می‌گرفتند این مسائل رخ اشتباهاتی است که صورت گرفته اســت و شاید اگر در مسیر درست‬ ‫نمی‌داد‪ ،‬به همین علت ما از طریق این جشــنواره در پی آن قرار می‌گرفتند این مســائل رخ نمی‌داد و ما از طریق این جشــنواره‬ ‫هستیم تا شرکت‌های عضو دچار این اشتباه نشوند‪».‬‬ ‫خواهان آن هستیم که شرکت‌های عضو دچار این اشتباه نشوند‪.‬‬ ‫مهمترین ویژگی این شکل از ارزیابی در چیست؟‬ ‫‪22‬‬ ‫جناب پور قاضی‪ ،‬هیات داورران با مدلی تازه ارزیابی‬ ‫همهشــرکت‌ها می‌توانند در اینارزیابی مشارکت داشته باشند با‬ ‫عملکرد واحدها را آغاز کرده است‪ ،‬چطور شد که بعد توجهبه این‌کههرکداماز آن‌هابستهبهنوعوسایزمحصول تولیدیشان‬ ‫ازهشــتدورهازبرگزاریجشنوارهبهاینروشتازه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و حسن بزرگ این ارزیابی شناخته شدن‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫رسیدید؟‬ ‫نقاط ضعف و قوت خودشان است‪.‬‬ ‫در اینجا بعد از هشت دوره جشنواره‪ ،‬دوستانی که در هیات داوران‬ ‫آیا افرادی هم بوده‌اند که بــا این نوع از ارزیابی زاویه‬ ‫بودند تصمیم به بازنگری در رابطه با محتوای جشــنواره گرفتند‪ .‬در‬ ‫داشته باشند و نسبت به آن گارد بگیرند؟‬ ‫این مسیر تصمیم بر این شد که از الگوهای تجربه شده جهانی استفاده‬ ‫به هر حال ناگفته نماند که هــر رویکرد جدیدی مقداری مقاومت‬ ‫استفاده شود؛ بنابراین پرسش‌نامه‌ها تغییرات اساسی کرد و هدفمند را به طور طبیعی ایجاد می‌کند‪ ،‬اما مهم این اســت که بدانیم رویکرد‬ ‫شــد و رویکردش با معیارهای جهانی تطبیق داده شد و در این مسیر جدید سلیقه شخصی یا آزمون بدون برنامه‌ریزی نیست‪ ،‬این ارزیابی‬ ‫برای تکمیل قضاوت هیات داوران‪ ،‬ارزیابی توســط ارزیابان حرفه‌ای مجموعه‌ای از تجربیات شــرکت‌های مختلف است که طی چند دهه‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اخیر در کشورهای مطرح دنیا اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫اگر امــکان دارد از مراحل این مدل تــازه داوری و‬ ‫برای جا انداختن این مدل از ارزیابی چه مقدماتی الزم‬ ‫تاثیرات آن بگویید‪.‬‬ ‫است؟‬ ‫اول مرحله تهیــه و تکمیل پرســش‌نامه‌ها‪ ،‬دوم مرحله آموزش‬ ‫با توجه به سابقه نسبتا طوالنی صنعت پالستیک در کشور ما‪ ،‬نوع‬ ‫ارزیاب‌ها و در آخر برنامه ریزی برای ارزیابی دیده شد‪ .‬امیدوار هستم مدیریت‌هادرهمانمحدودهمدیریتســنتیباقیماندهاســتودر‬ ‫که در ســال‌های جاری بتوانیم به نتایجی برسیم که در آن امتیازها را این نوع مدیریت طبیعی اســت که بعضی از معیارها و مالک‌ها سخت‬ ‫معرفی کرده تا با تکیه بر این روند بلندمدت فرهنگ تعالی سازمانی در تلقی شــده و کم‌تر به میان آمده تا اسیب‌شناسی شوند و نقاط ضعف و‬ ‫واحدهای عضو انجمن بیش از پیش رایج شود که خود این موضوع در قدرتشان مشخص شود‪ .‬به همین دلیل ممکن است کمی با این روش‬ ‫صورت یک حرکت هدفمند باعث ارتقاعی چشــم‌گیر این صنعت در غریبه باشند اما اگر به شیوه درست این روش‌ها در طی چند سال اجرا‬ ‫آینده نه چندان دور می‌شود‪.‬‬ ‫بشوند‪ ،‬باعث همبستگی میان اعضا شده و از میزان مقاومت‌ها کاسته‬ ‫هدف اصلی از برگزاری جشــنواره صنعت پالستیک می‌شــود؛ البته در این راه الزم اســت که مدیریت‌هایمان را از روش‬ ‫و انتخاب واحدها در ســه بخش برتر‪ ،‬صادراتی و سبز سنتی و قدیمی به روش مدرن و قابل قبول جهانی تغییر دهیم‪.‬‬ ‫(بازیافت) چیست؟‬ ‫آیا امتیاز پایین برخی شــرکت‌ها نا امیدی آن‌ها را در‬ ‫اکنون در وضعیت خاصــی قرار داریم‪ ،‬هم رکــود و هم رقابت در‬ ‫پی نخواهد داشت؟‬ ‫بازار جهانی باعث ضرورت حفظ سازمان‌ها شده است؛ به‌طور معمول‬ ‫فکر نمی‌کنم؛ امید اســت که مدیران موفق ما از شــرکت در این‬ ‫نتایج این رکود دوام نیاوردن بعضی از واحدها خواهد بود و این پدیده ارزیابی بیم و هراسی نداشته باشــند تا حتی اگر امتیاز پایینی کسب‬ ‫فقط مختص کشور ما نیست‪ ،‬خیلی از شرکت‌های معروف نتوانستند کردند برایشان به منزله یک شروع خوب باشد تا یک شکست‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫مرتضی نیک‌سرشت‬ ‫دبیر انجمن‬ ‫گام‌های انجمن از انتخاب هیات‌مدیره تا جشنواره نهم‬ ‫انجمن همگن پالستیک‪ ،‬طی یک دوره‌ای تحت‬ ‫تاثیر مسائل پشــت پرده بود‪ .‬هیئت مدیره تصمیم‬ ‫گرفته بود تغییرات عمده‌ای در نحوه اداره‌ی انجمن‬ ‫ایجاد کند‪ .‬در زمان آقای کیانی تفکر این بود که دفتر‬ ‫انجمن بیشتر به ســمت درآمدزایی حرکت کند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬این درآمدزایی بروز مشکالتی را برای انجمن‬ ‫به همراه داشــت که پیرامون آن تصمیم بر تغییرات‬ ‫عمده در انجمن شد تا به وظایف ذاتی خود بازگردد‪.‬‬ ‫یکی از آن تغییرات گسترده‌ در سایت بود تا همگام با‬ ‫پیشرفت تکنولو ِژی گام برداریم‪ .‬به هر حال استارت‬ ‫این تغییرات در هیات‌مدیره قبلــی خورد تا در این‬ ‫دوره بسط داده شود‪.‬‬ ‫در نظر داشته باشیم که در کار تشکلی نمی‌توان‬ ‫گفت کارهایی کــه هیات‌مدیره قبلــی انجام داده‬ ‫اســت قوی یا ضعیف بوده اســت‪ ،‬چــرا که تالش‬ ‫هیات‌مدیره‌ها بایــد افزایش هم‌دلــی و هم‌افزایی‬ ‫در اعضای آن انجمن باشــد چون اگــر این همدلی‬ ‫ایجاد نشــود اصال انجمن‌ها معنا نمی‌یابند‪ .‬سپس‬ ‫انجمــن باید بتواند پیشــروی اعضای خود باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از برنامه‌های مجمــع عمومی که هر ســاله‬ ‫برگزار می‌شــود‪ ،‬برنامه‌ریزی سال‌های آتی انجمن‬ ‫است‪ .‬پس اعضا هســتند که حتی به هیات مدیره‌ها‬ ‫جهت می‌دهند‪ .‬خاطرم هســت کــه چیزی حدود‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 12‬جلســه از هیات‌مدیره به تنظیم برنامه‌ای‬ ‫مدونبرایانجمنوایجادنقشــهراهگذشت‪،‬سپس‬ ‫این برنامه‌ها الویت‌بندی شــد و بعد از آن در اختیار‬ ‫کمســیون‌ها قرار گرفت‪ .‬این برنامه‌ریزی سبب شد‬ ‫تا هیات‌مدیره بداند چــه باید انجام دهد‪ .‬توصیه من‬ ‫این اســت که در مجمع‌های عمومی حتما نقشه راه‬ ‫و سیاســت گذاری‌های هیات مدیره مشخص شود‬ ‫تا بر اساس نقشــه راه‪ ،‬کارها به ســمت کمی شدن‬ ‫پیش برود‪ .‬دومین موضوع که خیلی با اهمیت است‬ ‫عدم حضور اعضا در کمســیون‌های انجمن اســت‪.‬‬ ‫خروجی بازخورد هیات مدیره‌ها در واقع تصمیماتی‬ ‫است که در کمیســیون‌ها گرفته می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫کمیســیون‌ها از درجه اهمیت باالیــی برخوردار‬ ‫هســتند‪ .‬اما وقتی اعضا در این جلســات شــرکت‬ ‫نمی‌کنند نبایــد از هیات مدیره و اعضای انجمن هم‬ ‫توقعکارهایعجیبداشتهباشندواینتوقعکهتمام‬ ‫مشکالت باید به دست هیات مدیره‌ها حل شود واقعا‬ ‫توقع بی‌جایی‌ست‪ .‬گرچه هم‌افزایی موردی نسبی‬ ‫اســت اما ما در قضیه ایران پالست متوجه شدیم که‬ ‫باالی ‪ 90‬درصد از اعضا واقعا همراه انجمن هستند‪.‬‬ ‫باید در نظر داشته باشیم که هم‌افزایی در صنعت‬ ‫پالســتیک متاسفانه بیشــتر موضوع محور است و‬ ‫زمانی هم که این هم‌افزایی ایجاد می‌شود در بطنش‬ ‫موضوع منافع شخصی مطرح می‌شود‪ .‬در بسیاری از‬ ‫مواقع دوستان حاضر نمی‌شوند منافع شخصی خود‬ ‫در کار تشکلی‬ ‫نمی‌توان گفت‬ ‫کارهایی که‬ ‫هیات‌مدیره قبلی‬ ‫انجام داده است‬ ‫قوی یا ضعیف بوده‬ ‫است‪ ،‬چرا که تالش‬ ‫هیات‌مدیره‌ها باید‬ ‫افزایش هم‌دلی‬ ‫و هم‌افزایی در‬ ‫اعضای آن انجمن‬ ‫باشد چون اگر این‬ ‫همدلی ایجاد نشود‬ ‫اصال انجمن‌ها معنا‬ ‫نمی‌یابند‬ ‫‪23‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫را به خاطر منافع تشــکلی کنار بگذارند و تا زمانی که این تفکر وجود‬ ‫دارد این خطر هم وجود دارد که انجمن به راه درست خودش نرود‪.‬‬ ‫در این بین باید گفت که ابتکارات قبلی در دوره‌های بعد بازنگری‬ ‫‪24‬‬ ‫شده است‪ .‬مثال همین االن در نحوه‌ی برگزاری جشنواره هم جلسات‬ ‫متعددهیاتداورانراداریمتابتوانیمجشنوارهبهتریرابرگزارکنیم‪.‬‬ ‫‪ PLASTIC‬یا حتی در نحوه‌ی برگــزاری تورهای صنعتی هم اصالحاتی به خاطر‬ ‫مســائل مربوط به درآمدزایی باید رخ می‌داد‪ .‬یکــی از ابتکاراتی که‬ ‫انجمن همگن در سال‌های اخیر داشت موضوع تاسیس انجمن ملی‬ ‫بود و این تفکر وجود داشــت که برای هم‌افزایی بیشتر بین تشکل‌ها‬ ‫واینکهتشــکل‌هایزیادیازدلانجمــنهمگنبیرونآمدهبودند‬ ‫انجمن ملی برای سیاســت گذاری های کالن‌تر شکل بگیرد اما ایده‬ ‫بــه جهت نو بودن به هدف اصلی که در ابتدا مد نظر بود نرســید‪ .‬ثبت‬ ‫انجمن ملی در اتاق ایران بقیه تشکل‌ها را مجبور به رعایت قوانین اتاق‬ ‫ایران کرد و این ســختی‌هایی را برای انجمن‌هایی مثل همگن ایجاد‬ ‫کرد که اعضایشــان پروانه بهره برداری دارند و لزوما کارت بازرگانی‬ ‫ندارند یا حتی گرفتن کارت بازرگانی برایشــان صرفه خاصی ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین خیلــی از همین ایده‌ها نیاز به بازنگــری و اصطالحا چکش‬ ‫کاری دارد‪ .‬مثال در خصوص کمیسیون بازرگانی ایده تشکیل خوشه‬ ‫پالستیک و بعد از آن حضور در بازار سلیمانیه برای اعضا ایده جدیدی‬ ‫بود یا شــرکت در نمایشگاه‌های خارجی که با انجمن همکاری دارند‪.‬‬ ‫بنابرایــن لزوما ایده‌های جدید به معنای ابتکار عمل نیســت‪ .‬گاهی‬ ‫ایده‌هایی برای تصییح ایده‌های قبلی شکل می‌گیرد که حتی مفید‌تر‬ ‫ازایده‌هایجدیداست‪.‬مثالدرخصوصتاسیسهنرستانپالستیک‬ ‫هنوزبرایکارجاوجودداردوبایداینایدهتکمیلشــود‪.‬بیشــترین‬ ‫تمرکز هیئت مدیره این دوره تشــکیل سیستم مالی منسجم بود که‬ ‫خدا رو شکر این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫تغییر و تحول در هیات‌مدیره نیز بســتگی به اعضــا دارد‪ .‬وقتی‬ ‫می‌بینم اعضا در کمیسیون‌ها فعالیت چندانی ندارند نشان دهنده‌ی‬ ‫این اســت که در هیات مدیره بعدی هم نباید منتظر تغییر شــگرفی‬ ‫باشیم‪ .‬جدا از موضوع اساس نامه‌ایی که بر طبق آن آقایان میرحیدری‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫و میربلوک نمی‌توانند مجددا کاندید شــوند در کمیسیون‌ها فعالیت‬ ‫عجیبیندیدمکهنشاندهدگروهیااشخاصی می‌خواهندواردانجمن‬ ‫شوند‪ .‬در دوره‌های قبل تالش شد تا نیروهای جوان وارد هیات مدیره‬ ‫بشــوند و این احتمال که نیروهای جوان بمانند قوی اســت مطمئنا‬ ‫شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود‪ .‬اعضای هیات مدیره دست کم‬ ‫باید یک روز در هفته در انجمن حضور داشــته باشند و مجموعا هفت‬ ‫تا هشت ســاعت در هفته برای انجمن و تصمیمات مربوط به آن وقت‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫درباره برگزاری جشــنواره نیز باید اضافه کنم که نشســت‌های‬ ‫متعدد هیات داوران با این تفکر که جایزه جشنواره باید به یک جایزه‬ ‫مهم و تاثیر گذار در صنعت پالستیک تبدیل شود‪ ،‬برگزار شده است‪.‬‬ ‫مدل‌های جایزه هم امسال تغییر کرده است و از حالت تندیس خارج‬ ‫و به ســه گروه طالیی‪ ،‬نقره‌‌ای و برنزی تبدیل شــده است‪ .‬جشنواره‬ ‫امسال شاهد تغییر در نحوه ارزیابی و داوری‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم روزی که کمیســیون‌های ما قدرتمند باشــند و‬ ‫هر کدام با دبیرهای مختص به خود عمــل کنند و به جایگاه حقیقی‬ ‫خود برســند آن روز می‌تواند روز قدرت انجمن باشد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫یکی از آرزوهای من داشــتن یک دبیرخانه‌ی دائمی برای جشنواره‬ ‫پالستیک است‪ .‬این حرف را در خصوص ایران پالست هم بارها زده‌ام‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه‌هاییمثلچایناپالســت و یاکااز ســال‌هاقبلبرنامه‬ ‫ریزی‌ها صورت می‌گیرد اما ما در ایران پالســت هنوز درگیر مسائلی‬ ‫مثل زمان برگزاری هستیم‪.‬‬ ‫باز هــم تاکید می‌کنم انجمــن که نیازمند تجربــه بزرگ‌ترها و‬ ‫تالشجواناناســت‪،‬برایپیشبرداهدافخودنیازمندکمکتمامی‬ ‫اعضاست‪ .‬همگن پالســتیک در پانزدهمین سال تاسیس خود قرار‬ ‫دارد و به هــم فکری اعضای خود نیاز دارد انجمــن نیاز به ایده‌های و‬ ‫راهبردهای جدید دارد‪ .‬خواهشــمندم اعضا نقــش خود را پررنگ و‬ ‫تاثیر گذار ببینند‪ .‬در پایان از تمام کسانی که روزی در انجمن همگن‬ ‫انجام وظیفه کرده‌اند همچون آقای کیانی خانم‌ها لواسانی‪ ،‬خوشکام‬ ‫و کیانی قدردانی و تشکر می‌کنم‪.‬‬
‫پرونده‬ ‫عملکرد یک‌سال اخیر هیات مدیره در بوته نقد‬ ‫انجمنورگ‌هاییکه‬ ‫نیازمندخونیتازهاست‬ ‫گفت و گو با کاندیدای‬ ‫هیاتمدیره‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫جواد هوبه فکر‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫مهرداد صادقی نکو‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫عملکرد یک‌سال اخیر هیات‌مدیره در بوته نقد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫انجـــمنورگ‌هاییکه‬ ‫نیازمندخــونیتازهاست‬ ‫ضمن احترام و ارادت‬ ‫به تک‌تک اعضاء هیات‬ ‫مدیره انجمن همگن که‬ ‫از دوستان مورد احترام‬ ‫هستند‪ ،‬باید از بستن‬ ‫درب‌های انجمن به روی‬ ‫اعضاء‪ ،‬به عنوان ضعف‬ ‫بزرگ این دوره یاد کنم‬ ‫هیات‌مدیــره فعلی انجمن همگن پالســتیک‬ ‫اســتان تهران بعد از تحمل فراز و نشیب‌های بسیار‪،‬‬ ‫با برداشتن قدم‌های پایانی خود در آستانه برگزاری‬ ‫نهمینجشنوارهجایزهملیصنعتپالستیکبهآخر‬ ‫خط‪ ،‬نزدیک و نزدیک‌تر می‌شــود‪ .‬همین موضوع‪،‬‬ ‫بهانه خوبی برای بررســی عملکرد فعالیت یک‌سال‬ ‫اخیر اعضای آن به‌شــمار می‌رود تا توسط بخشی از‬ ‫خانواده بزرگ صنعت پالستیک در راستای تحقق‬ ‫اهداف بزرگ‌تر انجمن به بوته نقد گذاشته شوند‪.‬‬ ‫عملکرد مثبت کمســیون‌ها به‌ویژه کمسیون‬ ‫فرهنگی ‪ -‬آموزشی‪ ،‬تقویت بیش از پیش هم‌فکری‬ ‫و هم‌اندیشی هیات‌مدیره با ســایر اعضا‪ ،‬دست و پا‬ ‫بســته بودن انجمن برای فعالیت در ســطح وسیع‪،‬‬ ‫مرتفع کردن اختالفات داخلی‪ ،‬و استفاده از اعضای‬ ‫شایســته و با لیاقتی که توان فعالیت‌های جمعی و‬ ‫مشارکتی را دارا باشــند‪ ،‬در کنار نکاتی چون وجود‬ ‫هیات‌مدیره توانمند و قدرتمند‪ ،‬تقویت آموزش در‬ ‫زمینه صادرات محصوالت و مصنوعات پالستیکی‬ ‫به جای خام‌فروشــی‪ ،‬مردمی بــودن و رنج بردن از‬ ‫نبود حمایت بخش خصوصی آن هم برخالف شعار‬ ‫دولت‌مردان‪ ،‬از جمله مواردی‌ســت که در راستای‬ ‫آن‌ها توسط تنی‌چند از کاردانان و کارشناسان حوزه‬ ‫صنعت پالستیک به نقد یا تمجید گذاشته شده‌اند‪.‬‬ ‫مهدی پورقاضــی‪ ،‬عضو هیــات داوران جایزه‬ ‫ملی نهمین جشــنواره صنعت پالستیک نظر خود‬ ‫درباره عملکرد یک ســال اخیر هیات‌مدیره انجمن‬ ‫صنایع همگن پالستیک اســتان تهران را این‌گونه‬ ‫آغاز می‌کند‪ « .‬یک کمســیون فرهنگی ‪ -‬آموزشی‬ ‫در انجمــن وجود دارد کــه به اعتقاد مــن با انجام‬ ‫فعالیت‌هــایفرهنگــی مثبت از جملــه برگزاری‌‬ ‫دوره‌های آموزشــی‪ ،‬پیگیری برنامه‌های جشنواره‬ ‫و برگزاری نشســت‌های گوناگون توانســته حال و‬ ‫هوای مطلوب و تازه‌ای به انجمن ببخشد‪».‬‬ ‫او برگزاری نشســت‌های فنی را نیــز برای اعضا‬ ‫بســیار مفید می‪‎‬خوانــد و درباره دســتاوردهای‬ ‫تالش هیات‌مدیره برای مجموعه حوزه پالستیک‪،‬‬ ‫می‌گویــد‪«:‬ایجــادرقابتمفیدبیــناعضا‪،‬تعالی‬ ‫سازمانی و بهبود کیفیت مرکز سازمان‌ها را می‌توان‬ ‫از جملــه نتایج مثبــت فعالیت فرهنگــی انجمن‬ ‫خواند‪».‬‬ ‫پورقاضی‪ ،‬موارد یادشده را دارای اهمیت ویژه‌ای‬ ‫می‌خوانــد و ادامه می‌دهد‪« :‬ایــن روزها در دوران‬ ‫بحرانــی قرار داریم کــه باالخــره روزی به پایانش‬ ‫خواهیم برد‪ ،‬در این دوران بسیاری از بنگاه‌ها سقوط‬ ‫خواهند کرد و تعدادی دیگر ماندگار خواهند شــد و‬ ‫در دوران ادامه حیات خود‪ ،‬مسیر قابل توجه رشد را‬ ‫می‌پیمایند‪».‬‬ ‫این عضو هیــات‌داوران جایزه ملی جشــنواره‬ ‫صنعت پالستیک در ادامه ســخنان خود اشاره‌‌ای‬ ‫به وظیفه انجمن در چنین شــرایط خطیری دارد‪.‬‬ ‫«حال کاری که از دســت کمیســیون فرهنگی در‬ ‫چنین شــرایط بحرانی بر می‌آید‪ ،‬این است که اعضا‬ ‫را به ســمتی ســوق دهد که در پایان این بحران‪ ،‬در‬ ‫زمره تعطیل‌شده‌ها یا ورشکست‌شده‌ها نباشند؛ بر‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫همین اســاس به اعتقاد من کســانی که در این راه‬ ‫با انجمن همکاری می‌کننــد‪ ،‬برنده نهایی و پیروز‬ ‫نهایی خواهند بود‪».‬‬ ‫او درباره موفقیت هیات‌مدیره در مرتفع کردن‬ ‫مطالبات خانواده صنعت پالستیک عضو انجمن با‬ ‫بیاناین‌کهاطالعیدقیقوچندانیازکارهایانجام‬ ‫شــده ندارم‪ ،‬می‌افزاید‪« :‬تا آن‌جا که من می‌دانم‪،‬‬ ‫ارزان‌تر و آسان‌تر شــدن تامین مواد اولیه از جمله‬ ‫مهم‌ترین مطالباتی شــمرده می‌شود که اعضای‬ ‫صنف خواســتار آن هســتند‪ .‬همچنین بخشــی‬ ‫از مطالبات اعضای صنف مرتبط با ســازمان‌های‬ ‫دولتی اســت که انجمن در برخی از کمیسیون‌ها‬ ‫حضور داشته و پیگیر مطالبات اعضاست‪».‬‬ ‫پور قاضی‪ ،‬در ادامه ســخنان خود در راســتای‬ ‫بررســی عملکرد یک ســال اخیــر هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫عملکرد مثبت کمیســون‌ها را مهمترین دستاورد‬ ‫آنان عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا ضعف‬ ‫خاصی در عملکرد هیات مدیره وجود داشــت که‬ ‫نشــودازانچشم‌پوشــیکرد‪،‬اظهــارمی‌کند‪«:‬‬ ‫به نظر مــن انجمن نیاز به بهبــود و ارتقای کیفیت‬ ‫ارتباط هیات‌مدیره با اعضا را دارد‪ ،‬چرا که اعضا باید‬ ‫احساس راحتی بیشتری داشــته باشند تا بتوانند‬ ‫مشــکالت و موضوعــات خود را مطرح کــرده و از‬ ‫انجمن یاری بگیرند‪».‬‬ ‫پورقاضی در پاســخ به این پرسش که اگر عضو‬ ‫هیات‌مدیره بودید تمایل به انجام چه کاری داشتید‬ ‫که تا به امروز در آن انجام نشده است‪ ،‬می‌گوید‪« :‬به‬ ‫نظرمنهیات‌مدیرهبایدطییکنظرسنجیازاعضا‬ ‫به بررسی مشــکالت و معضالت مربوط به آنان و در‬ ‫ادامه ارزیابی مسائل یادشده بپردازد تا در راستای‬ ‫آن اعضا بتوانند راهنمای هیات‌مدیره در پیشامدها‬ ‫ومشکالتاحتمالیباشند‪.‬البتهفراموشنکنیمکه‬ ‫این اتفاق و نظرسنجی سبب خدمت‌رسانی هرچه‬ ‫بهتر هیات‌مدیره به اعضا می‌شود‪».‬‬ ‫او با تاکید بر این‌که انجام این نظرسنجی روابط‬ ‫هیات مدیــره و اعضا را بهبود می‌بخشــد‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کند‪ « :‬هم‌فکری و هم‌اندیشی بین گروه‌ها باعث‬ ‫شناسایی مشــکالت و به تبع آن از بین رفتن آن‌ها‬ ‫می‌شود‪».‬‬ ‫پورقاضی در پاســخ به پرسشی مبنی بر این‌که‬ ‫به نظر شــما برنامه‌های هیات‌مدیره تا چه اندازه به‬ ‫فعلیت رســیده است‪ ،‬با اشــاره به این‌که اطالعات‬ ‫چندانی از برنامه‌های هیات‌مدیره ندارم‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«بــااینحالباتوجــهبهآنچهکــهدرعملازآنان‬ ‫دیده‌امبایدبگویمکههیات‌مدیرهدرکمسیون‌های‬ ‫فرهنگی و فنــی تالش‌های خــوب و مثمر ثمری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫پورقاضی در پاســخ بــه این پرســش که چه‬ ‫پیشنهادی برای اعضای هیات‌مدیره جدید دارید‪،‬‬ ‫رگ‌های انجمن را نیازمند خون تازه‌ای می‌داند و با‬ ‫تاکید بر این‌که به اعتقــاد من باید به اعضای جدید‬ ‫هیات مدیره میدان داد‪ ،‬می‌افزاید‪ « :‬در ســال‌های‬ ‫اخیر به صنعت پالســتیک‪ ،‬نیروی تحصیل کرده‬ ‫بسیاری اضافه شــده است‪ ،‬حال باید به این جوانان‬ ‫میدان داد تا انجمن را به‌شکل بهتری اداره کنند‪».‬‬ ‫حسین اســدی‪ ،‬مدیر عامل شــرکت «هانی‬ ‫پالستیک» نیز درباره ارزیابی خود از عملکرد یک‬ ‫سال اخیر هیات‌مدیره می‌گوید‪ « :‬سال‌هاست که‬ ‫با اعضــای این هیات مدیره در ارتباط هســتم و در‬ ‫این امر که آنان برای پیشــرفت کار صنف و صنعت‬ ‫پالستیک مشغول به کار هســتند‪ ،‬هیچ تردیدی‬ ‫نیست‪ ،‬و اگر ارزیابی شخصی افراد را بخواهید شکی‬ ‫ندارم که تمام آنان سعی‌شان را می‌کنند تا بهترین‬ ‫خدمات را ارایه دهند؛ اما از آن‌جایی که اصوال دست‬ ‫و پای هیات مدیره برای فعالیت در سطح وسیع باز‬ ‫نیست و انجمن وظایف و مسوولیت‌های متعددی‬ ‫را روی دوش خود احســاس می‌کنــد‪ ،‬بیش از این‬ ‫نمی‌توان از آن انتظار داشــت‪ ،‬یعنی اگر بخواهیم‬ ‫خروجی عملکرد یک‌ســاله را ارزیابی کنیم به نظر‬ ‫مــنخیلیکارمثبتــیصورتنگرفتهاســت‪،‬اما‬ ‫این امــر دلیلی برای ایراد به اعضــای هیات‌مدیره‬ ‫نمی‌شــود؛ اصوال انجمن خط قرمزهای بسیاری‬ ‫دارد و به همین خاطر بیشــتر از حدی اجازه ورود‬ ‫به یک‌سری مسایل به اعضا داده نمی‌شود؛ بنابراین‬ ‫نمی‌توانعملکــردانجمنراچندانمثبتارزیابی‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫این فعــال عرصــه صنعت پالســتیک‪ ،‬انجام‬ ‫یک‌ســری فعالیت‌هــای فرهنگــی را از جملــه‬ ‫مهمتریــن دســتاوردهای هیات‌مدیــره فعلی‬ ‫انجمن در یک‌سال اخیر می‌خواند و با بیان این‌که‪،‬‬ ‫برگــزاری کالس‌هــای مفید آموزشــی از جمله‬ ‫فعالیت‌های مثبت کمسیون فرهنگی بوده است‪،‬‬ ‫اذعان می‌کنــد‪ «:‬فارغ از این موارد یادشــده‪ ،‬کار‬ ‫خاص دیگری که در ذهن من باشد از سوی انجمن‬ ‫صورت نگرفته است‪».‬‬ ‫او درباره این‌که آیا ضعفی انجمن به خود می‌دید‬ ‫که به راحتی نتوان از آن چشم‌پوشــی کرد‪ ،‬اظهار‬ ‫می‌کند‪« :‬یک‌سری اختالفات بین آقایون به‌وجود‬ ‫آمد که مانع از پیشــبرد کار و اهداف انجمن شــد‪،‬‬ ‫موانعی که پیش‌تر‪ ،‬بنده نیز درگیر آن‌ها بوده‌ام‪».‬‬ ‫اسدی در این باره ادامه می‌دهد‪« :‬این اختالفات‬ ‫باعث می‌شــود حرکت و راندمان کار بســیار کند‬ ‫پیش رود و فعالیت‌هــا آن‌طور که انتظار می‌رود در‬ ‫حد مطلوب نباشد‪ .‬متاســفانه اختالف نظرها زیاد‬ ‫بود و کســی هم از موضع خودش کوتاه نمی‌آمد که‬ ‫اختالفات باعث‬ ‫می‌شود حرکت و‬ ‫راندمان کار بسیار‬ ‫کند پیش رود و‬ ‫فعالیت‌ها آن‌طور‬ ‫که انتظار می‌رود‬ ‫در حد مطلوب‬ ‫نباشد‪ .‬متاسفانه‬ ‫اختالف نظرها‬ ‫زیاد بود و کسی هم‬ ‫از موضع خودش‬ ‫کوتاه نمی‌آمد که‬ ‫این اختالفات از‬ ‫نظر بنده باعث‬ ‫جلوگیری از‬ ‫پیشرفت کار شد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫حال کاری که از‬ ‫دست کمیسیون‬ ‫فرهنگی در چنین‬ ‫شرایط بحرانی بر‬ ‫می‌آید‪ ،‬این است‬ ‫که اعضا را به سمتی‬ ‫سوق دهد که در‬ ‫پایان این بحران‪ ،‬در‬ ‫زمره تعطیل‌شده‌ها‬ ‫یا ورشکست‌شده‌ها‬ ‫نباشند؛ بر همین‬ ‫اساس به اعتقاد من‬ ‫کسانی که در این راه‬ ‫با انجمن همکاری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬برنده‬ ‫نهایی و پیروز نهایی‬ ‫خواهند بود‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫این اختالفات از نظر بنده باعث جلوگیری از پیشرفت‬ ‫کار شد‪».‬‬ ‫او در پاســخ به این پرســش که چه راهکارهایی‬ ‫برای از بین بردن ضعف‌های موجود دارید‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫این‌که فعالیت‌های بسیاری برای مرتفع کردن موانع‬ ‫بایــدصورتگیرد‪،‬می‌گوید‪«:‬بــرایرویکارآمدن‬ ‫یک هیات مدیره مطلــوب و این‌که بتوان این انجمن‬ ‫را‪ ،‬انجمن نامید و فعالیت‌های مثبت بســیاری‌ در آن‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬باید افرادی را که در عین شایســتگی و‬ ‫لیاقت‪ ،‬عالقه‌مند به فعالیت‌های جمعی و مشارکتی‬ ‫هستند را جذب انجمن و هیات‌مدیره کرد‪».‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت «هانی پالستیک» با اشاره به‬ ‫این‌که اکنون از بین ‪ 700 -800‬عضو‪ ،‬بسیاری از آنان‬ ‫دارای این شایستگی و لیاقت هستند‪ ،‬می‌افزاید‪« :‬در‬ ‫غیر این صورت اگر قرار باشد که صرفا به دلیل حضور‬ ‫در انجمن یک عده ثبت نام کنند و حق انتخاب زیادی‬ ‫برای اعضا باشــد تا رای بدهند‪ ،‬نتیجه‌گیری مطلوبی‬ ‫در پایان دوره این انجمن نخواهیم داشت‪».‬‬ ‫اسدی درباره این‌که هیات‌مدیره فعلی تا چه اندازه‬ ‫در این دوره موفق بــه اجرایی کردن برنامه‌های خود‬ ‫شــد نیز اذعان می‌کند‪ « :‬ما با یک‌ســری از چالش‌ها‬ ‫در این صنعت مواجههســتیمکه می‌بایست از طریق‬ ‫تشــکل‌هابرطرفشود‪،‬امابهدوعلتاینمهممحقق‬ ‫نشد؛اولبهدلیلبروز همان اختالفنظرها‪،‬دلیلدوم‬ ‫هم این‌که هنوز حرف تشکل‌ها مهم تلقی نمی‌شود و‬ ‫در واقع حرف‌های‌شان کاربرد ندارد‪».‬‬ ‫او در این‌باره ادامه می‌دهــد‪« :‬همان‌طور که قبال‬ ‫هم گفتم‪ ،‬انجمن‪ ،‬قدرت مانور زیادی ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بهنتیجهمطلوبی همنمی‌رســد؛بههمینعلتباعث‬ ‫شده است درصد زیادی از فعالیت‌های این صنایع کم‬ ‫بشــود و بعضی مراکز به حالت نیمه تعطیل درآیند‪.‬‬ ‫به هر حال متاســفانه کار خاصی در این دوره صورت‬ ‫نگرفت و می‌توانم بــه راحتی بگویم بــه هیچ یک از‬ ‫اهداف مورد نظر دست پیدا نکردیم‪».‬‬ ‫اســدی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر این‌که‪،‬‬ ‫چه پیشــنهادی در راســتای حرکــت رو به جلوی‬ ‫هیات‌مدیــره دارید‪ ،‬با تاکید بر این‌کــه‪ ،‬در ابتدا باید‬ ‫انتخاب‪ ،‬انتخاب درســتی برای هیات مدیره باشــد‪،‬‬ ‫می‌افزایــد‪« :‬هیات‌مدیــره فعلی وظیفــه دارد که‬ ‫کاندیدای مناســب را برای انجمن شناســایی کند‪،‬‬ ‫وقتی اعضــای هیات‌مدیره با یکدیگر یک‌دســت و‬ ‫دل‌سوز اعضا باشند تاثیر بسزایی در پیشرفت و بهبود‬ ‫اهداف انجمن دارد‪».‬‬ ‫این فعال حوزه پالســتیک‪ ،‬با بیان این‌که‪ ،‬بدون‬ ‫شک هرجا که اعضا به بن‌بست بخورند باید به انجمن‬ ‫منعکس شود‪ ،‬ادامه می‌دهد‪« :‬این انعکاس می‌تواند‬ ‫دست صنعت‌گران‪ ،‬مسووالن و انجمن‌ها و تشکل‌ها‬ ‫را برای رســیدن به اهدافشــان باز بگذارد؛ بنابراین و‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫به‌طــورخالصهبازهمبرمی‌گردیمبــهاین‌کهماباید‬ ‫هیات‌مدیــره توانمنــد‪ ،‬هم‌نظر و قدرتمند داشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اســدی در پایان با بیان این‌که بنــده عالقمند به‬ ‫کاندیدای محدود برای این دوره هســتم‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«برخی از اعضا‪ ،‬اعضای الیق و شایســته‌ای هستند‪،‬‬ ‫به همین علت تا جایی که بتوانم بــا آنان این قضیه را‬ ‫مطرح می‌کنم تا کاندیدا شــوند تا انشااهلل انتخابات‬ ‫خوبی را پیش رو داشته باشیم‪».‬‬ ‫جــواد هوبــه فکــر‪ ،‬مدیرعامل شــرکت «البرز‬ ‫پالســتیک» یکی دیگــر از فعاالن حــوزه صنعت‬ ‫پالســتیک بود که با او درباره عملکرد هیات‌مدیره به‬ ‫گفت‌وگونشستیم‪.‬اودرابتدایسخنانخودمی‌گوید‪:‬‬ ‫« از حق نباید گذشت که تمامی عزیزان هیات‌مدیره‬ ‫انجمن همگن تالش خود را در راستای رفع مشکالت‬ ‫صنعتگران و همکاران انجام داده‌اند و وقت گران‌بهای‬ ‫خود را صرف این امور کرده‌اند‪ ،‬امــا با این همه از نظر‬ ‫بنده هیات‌مدیره فعلی در مقایسه با دوره های پیشین‬ ‫بســیار ضعیف عمل کرده و دست‌آوردهای با ارزشی‬ ‫نداشته‌اند‪».‬‬ ‫او با اشاره به مشکل دارایی‪ ،‬یادآور می‌شود‪« :‬یکی‬ ‫از مشــکالت مهم کــه از انجمن‌های گذشــته برای‬ ‫این هیات مدیره بجا مانده اســت و با تالش همگانی‬ ‫می‌توان آن را حل کرد‪ ،‬مســئله دارایی بود که انشااهلل‬ ‫ختم بخیر خواهد شد ‪».‬‬ ‫این فعال عرصــه صنعت پالســتیک‪ ،‬انجمن‌ها‬ ‫را دارای یک‌ســری اهداف مشــخص و تعریف شده‬ ‫می‌خواند که آموزش یکی از آن‌ها به‌شــمار می‌رود؛‬ ‫موضوعی که با همه چالش‌برانگیز بودن آن‪ ،‬متاسفانه‬ ‫عمال چندان موفق نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫هوبه‌فکــردرادامــهانتقاداتخود‪،‬اشــاره‌ایبه‬ ‫برگزاری جشنواره صنعت پالســتیک دارد‪« .‬مورد‬ ‫بعدی که می توانســت بسیار ارزشــمند و معتبر در‬ ‫صنعت پالســتیک باشد‪ ،‬جشــنواره و انتخاب‬ ‫برترین‌ها بود که ای کاش ســال گذشته هرگز‬ ‫برگزار نمی‌شــد‪ ،‬چرا که برگــزاری آن‪ ،‬اعتبار‬ ‫جشنواره را زیر سوال برد‪».‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت «البرز پالســتیک» با‬ ‫اعتقاد بر این‌که‪ ،‬در انجمن‌ها جای کار و فعالیت‬ ‫بسیاری برای اعضاء و اعتالی صنعت پالستیک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬جهــت دادن و آمــوزش در زمینه‬ ‫صادرات محصوالت و مصنوعات پالســتیکی‬ ‫بجایخام‌فروشیراازجملهآن‌هاعنوانمی‌کند‬ ‫و می‌افزاید‪« :‬از این پتانسیل می‌توان در راستای‬ ‫قرار گرفتن در مسیر قطب صنعت پالستیک در‬ ‫منطقه بهره برد که این‌هــا مثل تمامی جهان از‬ ‫وظایف انجمن‌ها و سندیکاها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫اودرپاســخبهاینپرســشکهچهضعفیرا‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫متوجه هیات‌مدیره می‌بینید‪ ،‬می‌گوید‪« :‬ضمــن احترام و ارادت به‬ ‫تک‌تک اعضاء هیات مدیره انجمن همگن که از دوستان مورد احترام‬ ‫بنده هستند‪ ،‬باید از بســتن درب‌های انجمن به روی اعضاء‪ ،‬به عنوان‬ ‫ضعف بزرگ این دوره یاد کنم‪».‬‬ ‫هوبه فکر با تاکید بر این‌که متاســفانه در ایــن دوره هیات‌مدیره‬ ‫بسیار بســته عمل کرده اســت‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ « :‬این موضوع تا جایی‬ ‫پیش رفت که حتی خالصه گزارش جلسات انجمن در نشریه انعکاس‬ ‫پیدا نمی‌کرد تــا اعضاء در جریان امور و کارهایــی که این دوره انجام‬ ‫گرفته قرار بگیرند‪ .‬یعنی می خواهم عرض کنم بیشتر دافعه داشته‌اند‬ ‫تا جاذبه‪ ،‬تا جایی که حتی دوســتان نزدیکشــان را نیز از خودشــان‬ ‫راندند و رنجوندند‪ .‬در حال حاضر وقتی با همکاران صحبت می‌کنید‪،‬‬ ‫می‌پرســند مگر انجمن برای این صنعت چه کاری انجام داده است؟‬ ‫حتی بیشــتر آنان بیش از یکــی ‪ -‬دو نفر از اعضــای هیات‌مدیره را‬ ‫نمی‌شناسند‪».‬‬ ‫او‪،‬مردمیبودنرا‪،‬راهکارمناســبیبرایپیشبرداهدافوکارایی‬ ‫انجمن می‌داند و تاکید می‌کند‪« :‬هیچ‌کس به شــخصی برای حضور‪،‬‬ ‫اصرار نکرده است تا بیایید و این مسئولیت سنگین را به عهده بگیرید‪،‬‬ ‫بنابراین وقتی خودمان نامزد شــدیم و اعضاء به اعتبار نام و لیســت و‬ ‫رهنموددوســتانرایدادند‪،‬بایدبدانندکــهنمایندهوکارگزارتمام‬ ‫اعضاء هســتند نه ولی‌نعمت و روسای آنان‪ ،‬پس حاال که عاشقانه قدم‬ ‫درعرصه خدمت گذاشتند‪ ،‬عاشقانه و مسووالنه هم کار کنند‪.‬‬ ‫هوبه فکر پیشنهاد خود برای اعضای هیات‌مدیره جدید را این‌گونه‬ ‫عنوان می‌کند‪« :‬دوســتان باید بدانند که این دوره بســیار مهم و پر‬ ‫اهمیت اســت‪ ،‬با توجه به پساتحریم و باز شــدن دروازه‌ها اگر نتوانند‬ ‫کاریبــرایاینصنعتبکنند‪،‬متاســفانهبایدبیشازپیششــاهد‬ ‫بستن واحدهای تولید باشیم‪».‬‬ ‫اینفعالعرصهصنعتپالســتیکباتاکیدبراین‌کهعزیزاننامزد‬ ‫هیات‌مدیره اگر برنامه ندارند‪ ،‬نیایند و جای دیگران را نگیرند‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کند‪« :‬نسل جوان و تحصیل‌کرده قطعا در کنار افراد با تجربه بهتر‬ ‫می‌تواند کار کند چرا که با وجود ایده‌های جدیدتری که در آســتین‬ ‫دارند‪ ،‬با انرژی بیشتر و وابستگی کمتر ‪ ،‬بسیار مطلوب‌تر و مثمر ثمرتر‬ ‫می‌توانند به فعالیت بپردازند‪».‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫اما مهرداد صادقی نکو‪ ،‬بازرس انجمن همگن پالســتیک استان‬ ‫تهران نظر مثبت‌تری نسبت به فعالیت یک سال اخیر این انجمن دارد‪.‬‬ ‫«بهنظربندههیات‌مدیرهدر یک ســالگذشــتههماهنگ‌تروبسیار‬ ‫بهتر از سال‌های قبل عمل کرده است‪ ،‬چون تفکیک مسوولیت کردند‬ ‫و هریک مسوولیت خود را به شــکل مطلوبی انجام دادند تا جایی که‬ ‫بسیار بی‌تنش و درگیری نسبت به دوره‌های قبل بوده است‪».‬‬ ‫او معتقد اســت اعضــای هیات‌مدیره تا ‪ 80‬درصــد در پیگیری‬ ‫مطالبات اعضا موفق‌تر بوده‌اند و آن بخش‌هایی هم که توفیق حاصل‬ ‫نشده به وجود قوانین دســت و پاگیر و عدم حمایت بخش خصوصی‬ ‫برخالف شعارهای دولت‌مردان بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫ایــن فعال حوزه صنعت پالســتیک‪ ،‬موضوع مالیات و شکســته‬ ‫شــدن رای هیات‌های قبلی در شــورای عالی مالیاتی و جمع‌آوری‬ ‫مبلغ قابل توجهی وجه برای هیات‌مدیره آینده انجمن را از مهم‌ترین‬ ‫دستاوردهای هیات‌مدیره فعلی عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫اوالبتهانتقادیهمبههیات‌مدیــرهداردودراین‌بارهاذعانمی‌کند‪:‬‬ ‫«دربعضیازمــوارد‪،‬رفاقتبیناعضاوهیات‌مدیــرهرویتصمیماتو‬ ‫بکارگیریاعضادربرخیازسمت‌هااثرگذاربودهکهبایداصالحشود‪».‬‬ ‫صادقــی نکو در این‌بــاره تاکید می‌کنــد‪« :‬باید فقــط قوانین و‬ ‫اساسنامه مورد توجه قرار گیرد و از همه طیف‌ها و سلیقه‌ها که از اعضا‬ ‫انجمن هستند در هیات‌مدیره و ارکان پایین‌تر که خواهان همکاری‬ ‫با انجمن هستند اســتفاده کرد‪ ،‬نه این‌که فقط از دوستان و همکاران‬ ‫‪29‬‬ ‫نزدیک برای همکاری دعوت کنیم‪».‬‬ ‫بازرس انجمن با بیان این‌که به نظــر بنده ‪ 80‬درصد از برنامه‌های‬ ‫‌گوید بایــد از همه اعضا ‪PLASTIC‬‬ ‫هیات‌مدیره به فعلیت رســیده اســت‪ ،‬می‬ ‫عالقمند و توانا فارغ از ســلیقه و اعتقادات سیاســی و مذهبی آنان در‬ ‫راســتایتحققاهدافاســتفادهشــود‪.‬همچنینهیات‌مدیرهباید‬ ‫درهنگام ورود به انجمن‪ ،‬کت اعتقادی خود را پشــت در آویزان کند و‬ ‫فقط به اســاس‌نامه و پیشرفت انجمن و اعضا و پیشبرد اهداف صنعت‬ ‫پالستیک فکر کند‪.‬‬ ‫صادقی نکو با اعتقاد بر این‌که با توجه به مرتفع شــدن مشــکالت‬ ‫مالیاتــی و مالی انجمن و وجــود یک پس‌انداز خوب بــرای انجمن‪،‬‬ ‫هیات‌مدیره جدید می‌تواند گام‌های قوی‌تری برای تصمیم‌سازی‌ها‬ ‫در صنعت پالســتیک به‌ویژه در اســتان تهران‬ ‫بردارد‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ « :‬هیات‌مدیره جدید با نظر‬ ‫به ایجاد انجمن‌های همگن اســتانی یک انجمن‬ ‫همگن کشــوری در وزارت صنعت بــا همکاری‬ ‫دیگر استان‌ها نیز باید ایجاد کند تا واحدهایی که‬ ‫نمی‌خواهند به هر دلیلی عضو اتاق بازرگانی شوند‪،‬‬ ‫از داشــتن یک انجمنصنعتی و فن‌ساالر کشوری‬ ‫محروم نشــوند‪ ».‬او در پایان با تاکید بر این‌که با‬ ‫توجه به شــرایط روز‪ ،‬اســاس‌نامه نیــز نیازمند‬ ‫تغییراتی اســت تا جلــوی ورود اعضــا دولتی و‬ ‫خصولتی گرفته شود‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬با این کار زمینه‬ ‫حضور بیشــتر تولیدکنندگان بخش خصوصی‬ ‫فراهم می‌شــود‪ .‬توجه داشته باشــیم که با توجه‬ ‫به شرایط اقتصاد جهانی‪ ،‬هیات‌مدیره جدید باید‬ ‫اصلی‌ترین هدف خود را کمک به رشــد و توسعه‬ ‫صادرات محصوالت اعضا قرار دهد‪».‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سعید زکائی‪:‬‬ ‫همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نخستین هدف من است‬ ‫‪30‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ســعید زکایی‪ ،‬یکی از نامزدهای هیات مدیره انجمن‪،‬‬ ‫همکاریباشــرکت‌هایمعتبــربین‌المللیرایکیاز‬ ‫اهداف خود در راستای تعالی انجمن و در پی آن صنعت‬ ‫پالستیک عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫شما به عنوان یکی از کاندیدای هیات‌مدیره چه‬ ‫برنامه و اهدافی برای حرکت رو به پیشرفت انجمن و‬ ‫البته تعالی صنعت پالستیک دارید؟‬ ‫ما یک فعالیتی را در حال حاضر با انجمن پالســتیک امریکا انجام‬ ‫می‌دهیم که امید به خدا در ســال آینده اولیــن کنفرانس را در ایران‬ ‫برگزار می‌کنیم‪ ،‬این گروه در امریکا فعالیت بســیار قوی در این حوزه‬ ‫دارندبهصورتیکهفقطیکصنفنیســتندونقشیاثرگذاردارند؛اما‬ ‫در انجمن ما‪ ،‬بهترین و خوشــبینانه‌ترین حالت یک رویکرد نســبی‬ ‫اســت تا تعرفه‌ای را تغییر بدهند که البته این کار هم در جایگاه خود‬ ‫نقش مهمی دارد اما در کشورهای دیگر از مدل‌های جدیدی استفاده‬ ‫می‌شــود تا انجمن‌ها نقشــی موثرتر و جنبه‌های علمــی و صنعتی‬ ‫پررنگ‌تری داشــت باشــد‪ .‬در این صورت می‌توانند ارتباطات بین‬ ‫المللی ایجاد و از تجربیات شــرکت‌های خارجی اســتفاده کنند‪ .‬در‬ ‫همین راســتا‪ ،‬یکی از هدف‌های مهم من در این دوره این اســت که‬ ‫انجمن همگن روی چنین فعالیت‌هایی نقش داشــته باشد حتی در‬ ‫مکالمه من با یکی از شرکت‌های خارجی‪ ،‬آن‌ها کمی محدودیت برای‬ ‫انجام مذاکره با ایران داشــتند اما ما تمام سعی خودمان‬ ‫را برای برقراری ارتباط با شــرکت‌های خارجی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چه بسترهایی برای شکل‌گیری این اهداف الزم‬ ‫است؟‬ ‫برای ساختن اولین بستر‪ ،‬احتیاج به وجود هم‌گرایی در‬ ‫انجمناستوبهاینباوربرسندکهایناتحادبهنفعجامعهپلیمریاست‪،‬‬ ‫ایناولینقدمبرایهمراهیوهمسوکردنذهنیتتیمهیاتمدیرهاست‪،‬‬ ‫بعدازآنبایدازپتانســیلوارتباطاتاعضااستفادهکردحتیازتجربیات‬ ‫کشــورهایدیگربهرهبردتاکارهاتوسعهپیداکند؛دراینصورتاعتبار‬ ‫یکانجمنمنوطبهارتباطاتافرادواعضایآنمی‌شود‪.‬اگرازهمینبستر‬ ‫بتوانبهخوبیاســتفادهکرد‪،‬می‌شودمدل‌هایموفقدنیارارصدکردتا‬ ‫متوجهتوانمدیاعضایآنحوزهدرارتباطاتشد‪.‬‬ ‫عملکــرد هیات مدیــره قبلی را چگونــه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫قضــاوتدرموردآنانبرایمنکمیســختاســتامابطورکل‬ ‫فعالیت‌هایی صورت گرفته شــد اما از نظر بنده در این حوزه‌هایی که‬ ‫برای بنده حائز اهمیت بود فعالیتی نداشــتند و البته که هیات مدیره‬ ‫جای کار بیشتری برای بهبود کیفی دارد از این رو امیدوارم که اعضای‬ ‫آن عالقمند به فعالیت در این زمینه باشند‪.‬‬ ‫گفت و گو با کاندیدای هیات مدیره‬ ‫سید مجید میرحیدری‪:‬‬ ‫مهم‌ترین هدف‪ ،‬همبستگی اعضا و هیات‌مدیره است‬ ‫ســید مجید میرحیدری‪ ،‬یکی از کاندیدای هیات‬ ‫مدیره انجمن همگــن‪ ،‬در کنار اهداف متعدد خود‪،‬‬ ‫مهم‌ترینآن‌هاراهمبســتگیبیــناعضاوهیات‬ ‫مدیره عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫جناب میرحیدری‪ ،‬شــما به عنــوان کی از‬ ‫کاندیدای هیــات مدیــره انجمن همگن‬ ‫پالستیک‪ ،‬چه برنامه‌ای برای تعالی آن دارید؟‬ ‫یکی از مشکالت اصلی شرکت‌های عضو انجمن همگن پالستیک‬ ‫عدم وجود شــرکت مدیریت صادرات فروش و بازاریابی مناســب در‬ ‫سایر کشورهاست‪ .‬دراین راستا تالش برای ایجاد یک بانک اطالعاتی‬ ‫یکپارچه مخصوص اعضاء بصورت یــک کتاب‌چه کامل برای ارائه در‬ ‫تمامی نمایشــگاه‌های بین المللی مربوطه بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫این کار موجب توانمندی کشور و شرکت‌های ایرانی که توان رقابت با‬ ‫محصوالت کشورهای دیگر را دارند‪ ،‬می‌شود‪.‬‬ ‫البته در این بین مهم‌ترین هدف من ایجاد همبستگی بین اعضا و‬ ‫هیات مدیره محترم است که اگر این همبستگی وجود نداشته باشد به‬ ‫هیچ کدام از اهداف کوچک و بزرگ این انجمن نخواهیم رسید ‪.‬‬ ‫برای رسیدن به اهداف مورد نظر شما چه بسترهایی‬ ‫الزم است؟‬ ‫هم‌کاری و هم‌یاری تام اعضا‪ ،‬مهم‌ترین رکن رســیدن به‬ ‫اهداف ریز و درشــت است‪ .‬اعضا با شــرکت در کارگروه‌های‬ ‫مختلفانجمنوارائهنظراتوپیشنهاداتونیزباحمایت‌های‬ ‫فکری و معنوی خــود از اعضای هیات مدیره مهمترین عامل‬ ‫برای دستیابی به اهداف انجمن به‌شمار می‌روند‪ .‬یکی دیگر از عوامل‬ ‫اصلی‪ ،‬هم‌فکری اعضای هیات مدیره به‌دور از هرگونه تنش اســت که‬ ‫می‌تواند باعث افزایش اقتدار و کارآمدی انجمن شود‪.‬‬ ‫ارزیابیشــماازروندکاریهیاتمدیرهقبلیچگونه‬ ‫است ؟‬ ‫جاداردازاعضایهیاتمدیرهقبلیکههمگیدرراستایارتقاءجایگاه‬ ‫تولیددراینکشــورکهکمترازجهادنیســتتالشکرده‌اندبخصوص‬ ‫جنابآقایحاجسیدجوادمیرحیدریکهباحمایتمالیوفکریفراوان‬ ‫درانســجامهیاتمدیرهواعضاءانجمنکوشــیده‌اند‪،‬تشکرکنم‪.‬امید‬ ‫استهموارهشرکت‌هایتولیدیمســیرروبهرشدخودراادامهدهندتا‬ ‫کشورمانبهجایگاهواقعیخوددرمنطقهبازگردد‪.‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫مهدی باستانی‌فر‪:‬‬ ‫حل مشــکالت مالی‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫هدف من است‬ ‫ابالفضل شیخ نجفی‪:‬‬ ‫درب‌های انجمن به‌روی تک‌تک اعضا گشوده می‌شود‬ ‫ابالفضل شیخ نجفی‪،‬‬ ‫یکــیازکاندیــدای‬ ‫هیات‌مدیــره جدید‬ ‫در گفت‌وگویی کوتاه‬ ‫از برنامه‌هــای خود‬ ‫که مهمتریــن آن‌ها‪،‬‬ ‫صداقت در گفتــار و عمل و باز‬ ‫شدن درب‌های انجمن به‌روی‬ ‫تک‌تکاعضاباشد‪،‬گفت‪.‬‬ ‫شــما به عنوان یکی از‬ ‫کاندیدای هیات‌مدیره‬ ‫چهبرنامهواهدافیبرای‬ ‫حرکت رو به پیشرفت‬ ‫انجمن و البتــه تعالی‬ ‫صنعــت پالســتیک‬ ‫دارید؟‬ ‫بنــده اعتقــاد دارم در انجمن‬ ‫همگنبایدتغییــراتعمدهدرابعاد‬ ‫مختلفبه‌وجودبیاید‪.‬‬ ‫چه بســترهایی برای‬ ‫به‌وجــودآمــدناین‬ ‫تغییراتالزماست؟‬ ‫درمرحلــهاولصداقتدرگفتارو‬ ‫عمل؛گشــودندرب‌هایانجمنبه‬ ‫روی تک‌تک اعضا و کمک‬ ‫گرفتنازآناندرراهپیشبرد‬ ‫اهداف انجمــن می‌تواند‬ ‫بسیارکارســازباشد‪.‬ازنظر‬ ‫منهیاتمدیرهبایدجاذبه‬ ‫داشته باشد نه دافعه و برای‬ ‫این‌کاردرمرحلهاولازکلیهافرادعضو‪،‬‬ ‫نظرسنجیبه‌عملآیدوپسازبررسی‬ ‫آننظرات‪،‬پیشــنهاداتومشکالت‬ ‫پیش روی اعضا به جمع‌بندی برسد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬این آمــار باید اولویت‌بندی‬ ‫شودتابهمرحلهاجرابرسد‪،‬درغیراین‬ ‫صورتهیاتمدیرهازمسیراصلیخود‬ ‫منحرفشدهواعمالسلیقه‌ایخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عملکرد هیات مدیره‬ ‫قبلی را چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫بــاتشــکرازهیاتمدیــرهکه‬ ‫روزهای پایانی آن در پیش اســت‪،‬‬ ‫باید بگویم که آنان نیــز در حد توان‬ ‫خود برای ایــن دوره کار کردند و به‬ ‫شــخصه از تک‌تک اعضا و بازرسان‬ ‫محترمتشکرویژهدارم‪.‬‬ ‫مهدی باستانی‌فر که از نامزدهای‬ ‫حضور در هیات مدیره انجمن است‬ ‫از حل مشــکالت مالی و انجام کار‬ ‫اقتصادی به عنــوان اولویت‌های‬ ‫خود در انجمن همگن پالســتیک‬ ‫یاد می‌کند‪ .‬فعلی که در صورت تحقق می‌تواند حالل‬ ‫بسیاری از مشکالت واحدها باشد‪.‬‬ ‫شما به عنوان یکی از کاندیدای هیات‌مدیره‬ ‫چــه برنامــه و اهدافی برای حرکــت رو به‬ ‫پیشــرفت انجمــن و البتــه تعالی صنعت‬ ‫پالستیک دارید؟‬ ‫البتهبهصورتجدیهنوزبرنامه‌ریزینکرده‌اماماانجمن‬ ‫باید به یک اکتفایی از نظر مالی برســد و با شارژ اعضا مخارج‬ ‫انجمن تهیه نشود‪ .‬همچنین با توجه به اساس‌نامه انجمن که‬ ‫یک‌سری کارهای اقتصادی را منع کرده است؛ برنامه من در‬ ‫وحله اول از سرگیری یک‌سری کارهای اقتصادی است‪ .‬بعد‬ ‫از آن باید کرســی‌های متعددی در اتاق تعاون‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫و ‪ ...‬به صورت دایم داشــته باشیم تابتوانیم حرفهای‌مان را به‬ ‫گوش آقایان برســانیم‪ .‬هرچند که خودشان شاهد تمامی‬ ‫کاستی‌ها و جزییات مشکالت هستند‪.‬‬ ‫چه بسترهایی برای رســیدن به این اهداف‬ ‫الزم است؟‬ ‫مهمترین بســتر‪ ،‬ســاختن هیات مدیره‌ای قدرتمند‪،‬‬ ‫کارآمد‪ ،‬ســامت و کارکشته است که در مرحله اول کار قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬در مرحله دوم مســایل مالی و پشت پرده است که‬ ‫جلوی بهبود رونــد کیفیت انجمن را گرفته اســت و نیاز به‬ ‫ترمیم دارد‪.‬‬ ‫پس االن از نظر شما دست‌های پشت پرده در‬ ‫انجمن زیاد است؟‬ ‫بله‬ ‫به نظر شما چطور این دست‌های پشت پرده‬ ‫کوتاه می‌شوند؟‬ ‫بهتر است وارد این مباحث نشــویم اما ما خواهان هیات‬ ‫مدیره‌ای هســتیم که مشــکالت مالی در آن مطرح نباشد؛‬ ‫یعنیاگرواحدیبرایشرکتدرنمایشگاهیبهمشکلمالی‬ ‫برخورد‪ ،‬هیات مدیره با پرداخــت وجهی به آن واحد کمک‬ ‫کند تا در آن نمایشگاه شرکت کند‪.‬‬ ‫فعالیت هیات مدیره پیشین را چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫اعضای هیات مدیره قبلی خوب بودند اما متاسفانه چند‬ ‫نفری از اعضای قدیمی به خاطــر وجود قوانینی نمی‌توانند‬ ‫در این دوره کاندیدا شــوند که بنده عالقه بســیارزیادی به‬ ‫همــکاری با این عزیزان داشــتم تا در کنارشــان تجربیات‬ ‫جدیدی کسب کنم‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫دیران‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫موفق ک‬ ‫دامند؟‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫بهای‬ ‫تا‬ ‫تنامکنید‪،‬ک و مدام‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫کوتاهمدتث شناسایی کنی چند که‬ ‫رههای‬ ‫دارند را‬ ‫ت ؛ هر‬ ‫و‬ ‫ی نیس‬ ‫میرود‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ای فرد‬ ‫دبگیرید‪.‬درد ت و حرف‬ ‫هشمار‬ ‫ه‬ ‫یا‬ ‫؛ توجه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫کهمیتوانید درباره مدیری ی بر توانمند لمروبهرشد اده ایم‬ ‫ضیح د‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫کوشیدازهر طالب مفید ک هنر مبتن دیریتیک ند را تو‬ ‫مروز‪،‬م‬ ‫‪ ،‬تنها ی‬ ‫م‬ ‫را هست‬ ‫جهباشــدوب یت هایی که دیریت‬ ‫دنیایا‬ ‫ری و اج‬ ‫ــا‬ ‫‪3‬در‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫اد‬ ‫‬‫ل یادگی‬ ‫دگیریتا‪ 60‬ل بخوانید‪ .‬س هرا نظری مهر اهمیتاندام را که قاب‬ ‫حائز‬ ‫جما‬ ‫یا‬ ‫فق‬ ‫ز؛ز‬ ‫دارند‪:‬‬ ‫شــتاب‬ ‫روز را ولو به ا زنید‪ .‬پول نیو یریتبسیار ی مدیران مو و تأخر ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر تقدم‬ ‫ب‬ ‫ن باره ‪ ،‬تصمی دبرخود‬ ‫به آنها ســر ــخصیدرم ویژگی کارکر یکدیگ‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫سبت به‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫رین انتخاب د نینی‪،‬سعیکن ه که در‬ ‫ویژگیهای ست‪ .‬در زیر ‪ ،‬شده ‪ ،‬ن‬ ‫ت‬ ‫ندید ک‬ ‫چ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫این ها‪.‬ب‬ ‫حث ذک‬ ‫واقعای‬ ‫د بب‬ ‫ی اوقات‬ ‫که آموختن د که مبا‬ ‫دهاســت‪.‬درم ‪ .‬با خودتان عه رید‪.‬گاه‬ ‫ه باشی‬ ‫د‬ ‫ت ز‬ ‫مســیر‬ ‫ی‬ ‫داشت‬ ‫ســلط باشــی ‪ ،‬تصمیــم نگ گرفتن‬ ‫الن شرک‬ ‫رکنان‬ ‫عصبی‬ ‫تصمیم‬ ‫م‬ ‫د یک یا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫یک‬ ‫سائ‬ ‫یار مهم‬ ‫ای‬ ‫عد‬ ‫ای‬ ‫شارکت فکر دیر ‪ ،‬درگیر م ه گاه بس‬ ‫حالت ه صبر کردن و ب ــی اوقات نیز ب شورت‬ ‫عنوان م‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫جزئیاتی‬ ‫یگران م‬ ‫ه‬ ‫شما به‬ ‫‪ 15‬دقیق ض می کند‪ .‬گاه دت با د‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫صحبت‬ ‫در این م‬ ‫ید و این ‪ ،‬از تو ی کند‪.‬‬ ‫را کاملا عو ر کنید و‬ ‫ردن به‬ ‫با کسی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫د روز ص‬ ‫هست ند غافل تان م گوش ک‬ ‫و‬ ‫ا سواالت‬ ‫چن‬ ‫ه‬ ‫یک مدیر هستید و دست‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫هم هست زمانــی را به ص دهید‪.‬‬ ‫سید و با‬ ‫ی شود‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫راین‬ ‫یی‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫صا‬ ‫نما‬ ‫یم‬ ‫‪32‬‬ ‫که‬ ‫بناب نان خود اخت ظایف شــان بپ ن حرف‬ ‫یادتان باشد ر واقعه ای عصب ی کنید‪.‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫کا‬ ‫ویژگی‬ ‫ر کارمن‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫های ارهای شرکت تی اگــ‬ ‫ه در خیابان بر ا ی می زند فرق ــی از‬ ‫درباره ک‬ ‫کنید‪ ،‬ح‬ ‫ی ک‬ ‫ي بخش‬ ‫احساس‬ ‫د‪.‬‬ ‫ش‬ ‫واکنش‬ ‫ا‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫دپذير‬ ‫شــتیاق گو ن نداشته باش خی واقعیت ه ت به‬ ‫قا‬ ‫هده می‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫تحمل و انت ن است‬ ‫د را بر ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫تصمیم‬ ‫ن‬ ‫ی مدیرا‬ ‫ت یک واح یککالس‬ ‫مهیجی برای ت از شــنید رای آنها‬ ‫اســ‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫ذ‬ ‫ز‬ ‫شــوید‬ ‫ســو‬ ‫های‬ ‫نواحــد‪-‬ا د وجود‬ ‫ممکن متحیر‬ ‫س از همه‬ ‫کســی که م دکهدرآ‬ ‫چ و انتقا‬ ‫شرکت‬ ‫پ‬ ‫ـ‬ ‫ه پشت‬ ‫درون‬ ‫یس هستید پ روپاشی‬ ‫ــرد‪،‬بایدبدانـ ‪ -‬درباره اش پچ ندارد ک‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ئ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫را‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫جدید ب‬ ‫دیریتی‬ ‫مل این‬ ‫هشــرو‬ ‫یک کشو‬ ‫چون ش‬ ‫دان‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫این فکر ک د‪،‬میتواندنق ت یکی از کارمن م درس تا شت‪ .‬کسی که ت ًا نباید وارد فاز عمقابله‬ ‫ــ‬ ‫ی‬ ‫ً بسیار ه‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫یشــترمیدان زیرا ممکن اس د و اتفاقا‬ ‫خواهد ف بزنند ‪ ،‬اساس واهدبااینموض کند و از‬ ‫ما باشد‬ ‫ب‬ ‫می دانی‬ ‫رش حر‬ ‫روف آن‬ ‫یاگربخ‬ ‫رکت ش‬ ‫که شما ن‬ ‫غ س‬ ‫ش را مص‬ ‫ل باید به‬ ‫نکســ‬ ‫گیرید‪.‬‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫رب‬ ‫رگز فار‬ ‫نی‬ ‫ـ‬ ‫حا‬ ‫ن‬ ‫شود‪.‬چ قریب ًا تمام توانـ مدیر در عین ســالم و‬ ‫تان چیزی بدا ت ؛ همه را در نظ ـد و ه‬ ‫گیریـ‬ ‫ز بماند‪.‬‬ ‫ند باید ت‬ ‫یک فضای‬ ‫س‬ ‫ستراتژیک ا یــاد ب‬ ‫ش با‬ ‫د‪ ،‬ک‬ ‫ی است‬ ‫ا‬ ‫درجه‬ ‫ظایف اصلی ا ت بدهد که در د‪ .‬طبیع‬ ‫همداری‬ ‫‪360‬‬ ‫را‬ ‫رح کنن‬ ‫و‬ ‫زی امور‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫نش‬ ‫نشگ‬ ‫ود را‬ ‫شوی‬ ‫مط‬ ‫سا‬ ‫التحصیل ن ترینمدرکدا مدیری که خ د کارمندا قدهای خود را ــمت آشفته ایدمهار‬ ‫‪.‬‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ت‪،‬ب‬ ‫د‬ ‫‪،‬ن‬ ‫حتیاگربا تن غفلت نکنی متوجه خواهد د‪ .‬مؤدبانه فضای نقد را به الحعالیشرک کهبرغم‬ ‫سانی که‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫اطرمص‬ ‫هایشان‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫رند‪،‬بهخ‬ ‫شازنقد‬ ‫باز هم از یاد گ ز بداند ‪ ،‬به زو سبقت می گ د ک‬ ‫ب‬ ‫ی نیا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫شی‬ ‫بخ‬ ‫م‬ ‫هرهبرد‪.‬‬ ‫از آموختن ب عت از او و شرکت جه باشــد و بکو تاه شرکت عینحالازآن ند‪،‬بایدب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫تهست‬ ‫ر‬ ‫که رقبا با ســ درجه و تمام و در دوره های ک ل شوندود ب‪،‬درس‬ ‫ش همه‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫که خود‬ ‫ائهنامطل‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫یارات‬ ‫‪6‬‬ ‫خت‬ ‫یادگیری تا ‪ 0‬د یاد بگیریــ روز را ولو به اج ه ار‬ ‫ت‬ ‫ست که‬ ‫ی دربار‬ ‫می توانی‬ ‫ب های‬ ‫واگذاری ا ‪ ،‬کســی نیس ب کسی ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫کارها را‬ ‫از هر که نام کنیــد‪ ،‬کت مطالــب مفی د و مدام‬ ‫یک مدیر خو ‪ ،‬بلکه مدیر خو ک اندک‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫هد‬ ‫مهم تر و‬ ‫د‬ ‫مدت ثب ســایت هایی ک را شناسایی کن در عین‬ ‫ارها را انجام د ب را جذب و ان کارهای‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‪.‬‬ ‫ی‬ ‫تان دارن‬ ‫ـ‬ ‫ی شما ‪ ،‬با‬ ‫ک‬ ‫گذاری‬ ‫بخوانی و حرفه‬ ‫واند افراد مناسـ د و خودش بــه ‪ .‬اگر با وا‬ ‫را‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ز مدیری‬ ‫زد‬ ‫کن‬ ‫بت‬ ‫‪ 1‬به ‪80‬‬ ‫مدیریت زنید‪.‬می‬ ‫آنــان محول رت عالیه بپردا ده از ‪00‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫آنها سر ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫دیر و به‬ ‫ت‪ .‬ب‬ ‫شگاه ه‬ ‫یری ها‬ ‫به‬ ‫دیدتر و نیز نظـ ار واگذاری شـ رفیت م‬ ‫ن‬ ‫دا‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دل‬ ‫ر تصمی‬ ‫ری عاد‬ ‫حال صن‬ ‫روجی ک‬ ‫ــدن ظ‬ ‫ی ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا آزاد ش‬ ‫خ‬ ‫یا شریک‬ ‫وظایف ‪ ،‬مقابل ب‬ ‫عدم شتا مســیر مدیری ت کند‬ ‫سد ‪ ،‬در‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫کالت د‬ ‫ــته با‬ ‫ما را نا‬ ‫می ر‬ ‫مش ت کارمندی ش ان ‪ ،‬تاخیر داش و نظایر‬ ‫ت‬ ‫ام دهد‬ ‫ممکن اس کند یا پیمانکار ی انجــ‬ ‫یراخالق‬ ‫ه‬ ‫خلف وعد کاری غ‬ ‫یب تان‬ ‫یا رق‬ ‫ی کارک‬ ‫ردی م‬ ‫‪ 7‬ویژگ‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ســت ‪،‬‬ ‫د‬ ‫بی دوره ای یک نا خد ا ی ز یر ا ر خو د‬ ‫ر ا د ر کن‬ ‫ارزیا‬ ‫ما نند‬ ‫ـا‬ ‫ی تحت‬ ‫خروجی‬ ‫مد یر خو ب ـه و قطب نمـ کشــت‬ ‫ً‬ ‫ال‬ ‫م نقشـ‬ ‫ــد آ یا‬ ‫ه پیش‬ ‫‪،‬‬ ‫ه جدید که فع شیافته‬ ‫ــد مد ا‬ ‫ـا ببینی‬ ‫ن شد ه ب‬ ‫رص‬ ‫صدکاه‬ ‫د تـ‬ ‫با ی‬ ‫یی‬ ‫چگو نه‬ ‫ی آن در یک ع ن‪20‬در‬ ‫ا شــته با شــ ــیر ی که تع ا ست ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه کنید‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ر منفی‬ ‫کار گیر بسیاربیشازآ وعی نگ‬ ‫د یر یت ا و د ر م گر جو ا ب مثب ز و د و ا گ‬ ‫ت‪ .‬مجم‬ ‫د‪،‬‬ ‫؟ا‬ ‫ش از م‬ ‫ف‬ ‫ا؟ و راه‬ ‫صفردار هید گرف‬ ‫ی ر و د یا خیر ت و قد ر تش ا د ه و چر‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫ب‬ ‫نبیه‬ ‫جه خ‬ ‫ند ا نه‬ ‫رع‬ ‫و‬ ‫کا ر م‬ ‫ممکن‬ ‫نتی ظام پاداش و ت ـه ســخا و تم ه د ا ر ند‬ ‫ی تو ا ن بر ســ ز مسیر چقد ر ب ؟ حتی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫کـ‬ ‫فا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫به ا ین‬ ‫ا ر مند ا نــی ی کا غد بر عهــ ـد ر با ت به ســت ‪ ،‬ا نحر ا صال ح چیســ ر ه ا ی ‪،‬‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ــا ی د‬ ‫ــته ا‬ ‫ـه بر ر و‬ ‫ب کر د ه‬ ‫ــر ا ن و‬ ‫ی که ما ن‬ ‫یه‬ ‫ش‬ ‫کـ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و ظا یفی ‪ ،‬با ید با کســا ز ند ‪ ،‬تفا و ت د ا ی که ها ی ج ر ا ین ا ر ز یا ب ر ا ا شتبا ه ا نتخ ا ین که‬ ‫تد‬ ‫د‪.‬‬ ‫یر‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫ان‬ ‫مــی کنن محو له می پر د و گر و ه و کس ا و ت ا ســ ســید که مس ن تغییــر د هی د ا نجا م‬ ‫با ید تف‬ ‫تیجه بر‬ ‫ی‬ ‫ما نی با ی‬ ‫ن‬ ‫هبر د تا‬ ‫ن بین ا ی‬ ‫ور ادار‬ ‫ـز‬ ‫را‬ ‫ظا م ن‬ ‫ز‬ ‫ی آ نچه‬ ‫ا م ـند ‪ .‬همچنی ر می ر و ند نیـ با شد ‪ .‬ن‬ ‫ــد و با ید د ر د ر چه بــا ز ه د ا ر د و ل‬ ‫ته‬ ‫شـ‬ ‫د‬ ‫ به ا ی‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر ز یا بی‬ ‫ز یا بی د و ر ه ا ه نو ع کا ر تــا بد و ن ا‬ ‫با ر مســو و لیت و جو د د ا شــ ط شو د‬ ‫ی‬ ‫قع ا ر‬ ‫یب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫د یر ی ت‬ ‫ا ز ز تر و عیا ن تر ن که د چا ر ا فر ا حد متو‬ ‫یر د ‪ ،‬بســتگ ین که مد یر ی ــت ‪ .‬م‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫آ‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫یه ‪ ،‬بی‬ ‫تا ر یکی‬ ‫ت‬ ‫بیــش‬ ‫ا‬ ‫بی‬ ‫ـی ا ز‬ ‫نب‬ ‫ا‬ ‫ســلم ا ســ ن د ر تا ر یکی یــر د ر‬ ‫پا د ا ش و ت ه کا ر مند ا ن ر د ‪ -‬با ید بخشـ ین م‬ ‫ر ا نــد‬ ‫مثل « ت‬ ‫ی‪،‬‬ ‫رع‬ ‫کن‬ ‫کــ‬ ‫ضر ب ا ل‬ ‫گو نه ا ی ها ر ا د لســر د شــما با شد ‪ .‬د ها ی د و ر ه ا ـبتی با‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ا ز د یا آ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫که نی‬ ‫یچ ن‬ ‫یر ی ت‬ ‫ند ا ر د ‪.‬‬ ‫ســ و کا ر ها ی مد و ش نکنیــد ن هستند و ه ختن »‬ ‫ا ند ا‬ ‫ـا ز‬ ‫رام‬ ‫ز ا نســا‬ ‫سـ هیچ و قــت ف ز هر چی‬ ‫حا ل‬ ‫پیش ا‬ ‫شــما بیش و نسا نی ‪.‬‬ ‫ر فتا ر ا‬ ‫شا یسته‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫اصول ایمنی در‬ ‫محیط کارگاه‬ ‫‪34‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ایمنی بعنوان حفاظت انســان و کارآیــی او از صدمات‬ ‫و پیشگیری از صدمه دیدن انســان تعریف می‌شود‪ .‬اولین‬ ‫تالش انسان در جهت بهبود ایمنی ‪ 2000‬سال پیش در کتاب‬ ‫تاریخ طبیعی ‪ Pliny‬و ‪ Elder‬آمده اســت‪ .‬بعنوان مثال در‬ ‫این کتاب گفته شــده که برای جلوگیری از استنشاق مواد‬ ‫سمی‌ کارگران باید از ماسک های حفاظتی استفاده نمایند‬ ‫وازاولینوســایلایمنیالمپهایایمنیمعادنرامیتوان‬ ‫نام برد‪.‬هدف از اجرای مقررات ایمنی و دســتورالعمل های‬ ‫مربوطه‪،‬امکان بوجود آمدن محیط ســالم است بنحوی که‬ ‫کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت‬ ‫بکار خود ادامه دهند‪ .‬بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که‬ ‫زائیده و معلول حوادث و ســوانح در محیط کار می باشد در‬ ‫جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست‪ .‬بدون وجود مسئول‬ ‫ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشــرفت صنعتی برداشــته‬ ‫نمی‌شــود بلکه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی‬ ‫شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینماید‪.‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫نظم و نظافت کارگاهی (‪:) House Keeping‬‬ ‫روزگاری فــروش زیاد و یــا تعداد کارکنــان و بزرگی‬ ‫کارخانه موجبــات افتخار یک شــرکت را فراهم می آورد‬ ‫زیرا ظاهــرا فروش باال و تولید انبوه‪،‬کاهــش هزینه تولید و‬ ‫ســود باالتر را تضمین می‌کرد‪.‬در دیدگاه جدید مدیریتی‬ ‫مهارت کارگر خط تولید و نیز شرایط تولید و محیط کارخانه‬ ‫و کیفیت محصول اســت که تعیین کننده فروش و ســود‬ ‫شرکت است‪ .‬پاکیزگی در سیستم پنج سین مدیریتی ژاپن‬ ‫یعنی پاکیزگی انسان‪،‬ماشین آالت ‪،‬مواد و محیط می باشد‪.‬‬ ‫ایمنی محیط کار‪:‬‬ ‫ایمنی محیــط کار از مهمترین شــرایط اولیه ورود به‬ ‫محیط کار اســت‪ .‬رعایت اصول ایمنی و حفاظتی از اساسی‬ ‫ترین ارکان کارهای صنعتی اســت‪ .‬در این جهت در تمامی‬ ‫مکانهایصنعتیســعیبرآنشــده تاآنجاکه ممکناست‬ ‫شــرایطخطرسازراازمحیطکارازبینببرندوازطرفدیگر‬ ‫وسائل استحفاظی شخصی از قبیل لباس کار‪ ،‬کاله ایمنی‪،‬‬ ‫عینــکایمنی‪،‬کفشایمنی‪،‬دســتکشایمنیووســائل‬ ‫مخصوص و مناســب با هر شــغلی باید تهیه ودر دسترس‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫هنگامکاردرکارگاههایصنعتیوکار باماشــیناالتو‬ ‫ابزار صنعتی رعایت نکات ایمنی مربوط به شــغلی از اصول‬ ‫عقلی است‪.‬‬ ‫عدم رعایت نکات ایمنی‪ ،‬بطور غیر مستقیم عامل ایجاد‬ ‫حادثه اســت‪ .‬هرچند ممکن اســت عوامل دیگری بعنوان‬ ‫عوامل مســتقیم محســوب شــوند و در ایجاد حادثه موثر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مهمترین عوامل موثر در ایجاد حادثه بشرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم آشنایی با محیط کار و طرز کار ماشین االت‬ ‫‪ -2‬جابجائی نادرست وسائل و ابزار سنگین‬ ‫‪ -3‬سقوط اشیاء‬ ‫‪ -4‬استفاده نادرست از ابزار کار و وسائل‬ ‫‪ -5‬روی هم انباشتن وسائل در کارگاه‬ ‫‪ -6‬عدم بکار گیری وسائل حفاظتی‬ ‫‪ -7‬شتاب و عجله در انجام کار‬ ‫گذشته از اینها‪ ،‬عوامل دیگری نیز هستند که هر یک در‬ ‫جای خود ممکن اســت حوادث ناگواری را برای افراد ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬برای جلوگیری از حوادث ناشی از این عوامل می توان‬ ‫با اتخاذ روشهای صحیح و مناسب و رعایت اصول حفاظتی‬ ‫و ایجاد نظم وترتیب و جدی گرفتن محیط کار به اندازه قابل‬ ‫توجه ای حوادث را تقلیل داد‪.‬‬ ‫هر فردی موظف اســت که با کمک های اولیه آشــنایی‬ ‫داشته باشد تا در صورت بروز حادثه بتواند جان دیگران را از‬ ‫خطرات نجات دهد‪.‬‬ ‫نکاتی که باید بــرای جلوگیری از حادثه رعایت‬ ‫شوند‪:‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫لباس کار‪:‬‬ ‫الف_ هنگام کار باید از لباس کار مناسب استفاده شود‪،‬‬ ‫لباس کار باید سالم و بدون پارگی باشد چرا که ممکن است‬ ‫قســمت های پاره لباس به ماشــینی که در حال حرکت و‬ ‫دوران است گیر کرده و خطراتی بوجود آید‪.‬‬ ‫ب_ از بســتن دستمال گردن‪ ،‬شــال‪ ،‬کروات‪ ،‬ساعت‪،‬‬ ‫انگشتر و غیره باید خوداری شود زیرا ممکن است در اثر یک‬ ‫بی احتیاطی منجر به بروز حادثه شود‪.‬‬ ‫پ_ بهتر است از لباس کاری اســتفاده شود که یکسره‬ ‫بوده و تمام دکمه های آن بسته باشد‪.‬‬ ‫ت_ لباس کار نباید گشاد باشد مخصوصا قسمتهای سر‬ ‫آستین ودامن آن؛ روپوش کار نباید به میزانی تنگ باشد که‬ ‫اعضای بدن هنگام کار با اشــکال مواجه شوند‪ .‬ث_ آستین‬ ‫ها را نباید به طرف باال برگرداند و یا لوله کرد‪.‬‬ ‫خطرات ناشــی از بی اعتنائی به وسائل و نکات‬ ‫ایمنی‪:‬‬ ‫مهمترین وسائل ایمنی عبارتنداز‪:‬‬ ‫الف_ کاله ایمنی‪ :‬استفاده از کاله ایمنی برای حفاظت‬ ‫موی سر و جلوگیری از خطرات تماس آن با وسائل متحرک‬ ‫مخصوصابرایافرادیکهمویسرشــانبلنداستضروری‬ ‫اســت ‪.‬همچنین در کارگاههائی که خطر برخورد ســر با‬ ‫لوله واشــیاء دیگر وجود دارد اســتفاده از کاله ایمنی الزم‬ ‫وضروری است‪.‬‬ ‫ب_ عینک ایمنی‪ :‬هنگام کار با وســایلی مانند ســنگ‬ ‫سنباده‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬چکش کاری با قلم روی فلزات و ‪ ...‬برای‬ ‫محافظتچشــمبایدازعینک هایمخصوصاستفادهکرد‬ ‫تا از ورود اجســام خارجی‪ ،‬تابش نورهای زیان آوربه چشم‬ ‫جلوگیری به عمل آید‪.‬‬ ‫پ_ کفش ایمنی‪ :‬باید هنگام کار از کفش های بدون بند‬ ‫استفاده کردتا از خطرات زیر پا ماندن بند کفش جلوگیری‬ ‫شــود و در مواردی مانند حمل ابزار و کاالهای سنگین الزم‬ ‫است از کفش و پوتین های ایمنی اســتفاده شود تا سقوط‬ ‫اشیاء باعث مجروح شدن نشود‪.‬‬ ‫جهت دســتیابی به صنعتی منضبــط و کارگاهی تمیز‬ ‫با کارگران بهره ور و کاهش ریخــت و پاش راهکارهای زیر‬ ‫توصیه می‌شود‪:‬‬ ‫‪.1‬عالمتگذاریونوشــتنمشخصاتموادویاقطعاتی‬ ‫که در داخل قوطی ها و یا بشکه ها هستند و نوع آنها مشخص‬ ‫نیست‪ .2.‬لوازم ضروری از لوازم غیر ضروری تفکیک شده و‬ ‫وســائل غیر ضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند‪.3.‬‬ ‫ماشــین آالت و تجهیزات مورد اســتفاده و کف ســالنها‬ ‫و راهروها بعد از هر شــیفت تمیز شــوند‪ .4.‬اقالم پر مصرف‬ ‫در نزدیکــی محل مصرف قرار داده شــوند‪ .5.‬برای نظافت‬ ‫و بهداشت شــخصی کارگران باید یک برنامه مدون وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫عباس کیارستمی به خانه دوست رسید‬ ‫واکنش های بین المللی به‬ ‫در گذشت جادوی کلوزآپ‬ ‫با گفتاری از‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬مارتین اسکورسیزی‪ ،‬اصغر فرهادی‬ ‫کمال تبریزی ‪ ،‬شهاب حسینی‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خبر درگذشــت ناگهانی عباس کیارستمی‬ ‫نه تنها برای عالقمندانش در ایران یک شــوک‬ ‫بزرگ بود بلکه جهان را در غمی عمیق فرو برد و‬ ‫به واکنش واداشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهــر در واکنش به درگذشــت‬ ‫عباس کیارستمی ســینماگر بزرگ ایرانی‪ ،‬به‬ ‫فاصله چند دقیقه موجــی از واکنش‌های پر از‬ ‫دریغ در جهان به راه افتاد‪.‬‬ ‫بی‌بی‌ســیبهنقلازژانلوکگدارنوشــت‪:‬‬ ‫این کارگردان فرانسوی‪-‬سوییسی زمانی گفته‬ ‫بود‪:‬ســینماباگریفیثشــروعشــدوباعباس‬ ‫کیارستمی خاتمه یافت‪.‬‬ ‫او تنها کارگــردان ایرانی بود که نخل طالی‬ ‫کن را تصاحب کــرد‪ .‬هر چند که فیلم «‪ »۱۰‬نیز‬ ‫نامزد دریافت این جایزه شده بود‪.‬‬ ‫مجله ســینمایی نیویورکی «فیلم استیج»‬ ‫در توییتی نوشــت‪ :‬جهان شــاید بزرگ ترین‬ ‫فیلمسازش را از دست داد‪.‬‬ ‫رابی کالین منتقد فیلم نشریه «تلگراف» از‬ ‫کیارستمی به عنوان «معجزه‌سازی که جادوی‬ ‫کلوزآپ را محقق کرد» یاد کرد‪.‬‬ ‫«دویچــه ولــه» از این کارگــردان فقید به‬ ‫عنوان «درخشان‌ترین ستاره سینمای ایران»‬ ‫یاد کرد که بخشــی از آنچه را موج نوی سینمای‬ ‫ایران خوانده می شود در دهه ‪ ۱۹۶۰‬شکل داد‪.‬‬ ‫مت سینگر منتقد «اسکرین کراش» نوشت‪:‬‬ ‫عباس کیارستمی‪ ،‬غول سینمای بین‌المللی در‬ ‫‪ ۷۶‬سالگی درگذشــت‪ .‬او با استناد به خبری که‬ ‫گاردین منتشر کرد‪ ،‬نوشت‪ :‬یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫فیملسازان دوران زندگی من‪ ،‬یا زندگی هر فرد‬ ‫دیگری‪،‬ازدنیارفت‪.‬اوبااشارهبهسخنانفرهادی‬ ‫با گاردین افزود‪ :‬او درست می‌گوید؛ کیارستمی‬ ‫یکی از مهمترین شــمایل‌های تاریخ سینمای‬ ‫ایرانبــود‪،‬امااوبازیکنیبودکهتاثیریبزرگبر‬ ‫تاریخ سینمای جهان گذاشت‪ .‬درگذشت غمبار‬ ‫او در روز اســتقالل آمریکا اتفاق افتاد؛ جایی که‬ ‫به نظر من فیلمســازان بزرگی که واقعا مستقل‬ ‫هســتند کار می‌کنند و فیلم‌هایی می‌سازند که‬ ‫گاه در شرایط دشوار شــکل می‌گیرند و تنها به‬ ‫جنبه‌های هنری کارشان توجه دارند‪ .‬همیشه‬ ‫به عباس کیارســتمی فکر خواهم کرد‪ .‬جای او‬ ‫عمیقا خالی خواهد بود‪.‬‬ ‫نورمن ویلنر از «ناو تورنتو»نوشــت‪ :‬بهترین‬ ‫فیملساز ایرانی که همین پاییز گذشته از تورنتو‬ ‫دیدار کرده بود و می‌توانســت کاملا بین شما و‬ ‫شــخصیت‌هایشدرموقعیت‌هایابزوردایجاد‬ ‫پیوند کند‪ ،‬درگذشــت‪ ...‬اگر سینمای جهان را‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫دنبال کنید درک می‌کنید که درگذشت او یک‬ ‫فقدان ویرانگر اســت‪ .‬فیلم‌های او همان ایده‌ال‬ ‫افالطونی از سینما بودند‪.‬‬ ‫نیک نیومان منتقد «فیلم اســیتج» نوشت‪:‬‬ ‫در سالی که ممکن است برای درگذشت شماری‬ ‫از مطرح‌ترین هنرمندان جهــان به یادماندنی‬ ‫باشــد‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین فقدان‌ها اتفاق افتاد‪:‬‬ ‫عباس کیارســتمی مردی که درک بســیاری‬ ‫از تماشــاگران غربــی را از کشــور زادگاهش‬ ‫با شــاهکارهایی چــون «کلــوزآپ»‪« ،‬طعم‬ ‫گیالس»‪« ،‬سه‌گانه کوکر»‪« ،‬مثل یک عاشق»‪،‬‬ ‫«کپی برابر اصل» و «باد ما را خواهد برد» تغییر‬ ‫داد‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫وی نوشــته اســت‪ :‬چند هنرمند غیرغربی‬ ‫به چنین سطحی از عشــق از سوی همه جهان‬ ‫پس از درگذشــتش روبه رو شده است؟ مسلما‬ ‫هیچ‪ ...‬وی ســخنش را چنین بــه پایان می‌برد‪:‬‬ ‫در حالــی که هنــوز حرف زیادی بــرای گفتن‬ ‫هست‪ -‬همیشــه حرف بیشــتری برای گفتن‬ ‫هســت‪ -‬اکنون بهترین کلمات این است‪ :‬آقای‬ ‫کیارستمی‪ ،‬متشکریم‪.‬‬ ‫پیتــر بردشــاو در گاردیــن نیــز از عباس‬ ‫کیارســتمی به عنوان ارباب خونســرد شــعر‬ ‫ســینمایی یاد کرد و نوشت‪ :‬عباس کیارستمی‬ ‫یک افســانه‌نویس مرموز و ظریــف از طبیعت‬ ‫انســان و روابط انســانی بود‪ ،‬فیلمســازی که‬ ‫داستان‌هایش به نحوی از دنیای واقعی نبودند‪،‬‬ ‫بلکه درون دنیــای واقعی بودنــد‪ .‬فیلم‌هایش‬ ‫معنی‌شان را به راحتی آشکار نمی‌کردند؛ آن‌ها‬ ‫لبریز از آرامش بودند و غــم متفکرانه و در عین‬ ‫‪37‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫حال نارضایتی و یک نوع طنز بازیگوشانه مدل خودش‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کیارستمی یک سینمای تمثیلی رئالیست‬ ‫خلق کرد‪ ،‬اغلب دربــاره دنیای معصوم کــودکان‪ ...‬اما‬ ‫این به معنــای آن نبود که او از سیاســت دوری می‌کرد‪.‬‬ ‫فیلم به شدت مینیمالیســت او «‪ »۱۰‬محصول ‪۲۰۰۲‬‬ ‫فیلمی بــود که با دو دوربین ثابت در یک ماشــین ضبط‬ ‫شــدوزنیرانشانمی‌دهدکهدرشهررانندگیمی‌کندو‬ ‫فقط با کســانی که آن‌ها را سوار می‌کند صحبت می‌کند‪.‬‬ ‫مسافران او اغلب زنانی هستند که مورد بدرفتاری مردان‬ ‫واقعشده‌اند‪.‬اینفیلمرویفیلمجدیدجعفرپناهییعنی‬ ‫«تاکسی» تاثیر گذاشــت‪ ،‬اما در حقیقت از آن شجاع‌تر‬ ‫است‪ .‬تصویر ساده زنی پشت فرمان ماشین در خاورمیانه‬ ‫یک بیانیه سیاسی اســت‪ ،‬جایی که رانندگی زنان از نظر‬ ‫خیلی‌ها گناه است‪ .‬منتقد گاردین اینگونه نوشت‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬چیزی به شــدت پیچیده و خودآگاه درباره عمل‬ ‫فیلمسازی و یک فیلمســاز و چهره عمومی بودن پشت‬ ‫ســادگی ظاهری کیارستمی قرار داشــت‪ .‬یک سه‌گانه‬ ‫اولیــه از فیلم‌های او که بعضی مواقع به عنوان ســه‌گانه‬ ‫کوکرشــناختهمی‌شودچونداستانشدردهکدهکوکر‬ ‫اتفاق می‌افتاد‪« ،‬خانه دوســت کجاست؟» سال ‪‌،۱۹۸۷‬‬ ‫«زندگی و دیگــر هیچ‪ »...‬ســال ‪ ۱۹۹۲‬و «زیر درختان‬ ‫زیتون» ســال ‪ ۱۹۹۴‬نام دارد؛ در فیلم اول‪ ،‬پسری جوان‬ ‫از کوکر بــه یک دهکده دیگر ســفر می‌کند تا یک کتاب‬ ‫درسی راپسبدهد؛ در فیلمدوم‪،‬کارگردان آن فیلم سعی‬ ‫می‌کند بفهمد دو پســری که در کارهای اولیه‌اش بازی‬ ‫داده بود از زلزله نابودکننده سال ‪ ۱۹۹۰‬جان سالم به در‬ ‫برده‌اند یا خیر و در فیلم سوم‪ ،‬یک کارگردان خیالی دیگر‬ ‫یک صحنه به ظاهر کوتاه را در فیلم دوم بررســی می‌کند‬ ‫و اهمیــت آن را باال می‌برد‪ .‬حقیقــت و تزویر مدام مورد‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫پرســش قرار می‌گیرند و از طریق خودانتقادی خالقانه‬ ‫باز می‌شوند‪...‬‬ ‫رویتــرز نیز نقــل قولــی از مارتین اسکورســیزی‬ ‫را یــادآوری کــرده که دربــاره کیارســتمی گفته بود‪:‬‬ ‫کیارستمی باالترین سطح هنری را در سینما ارایه کرد‪.‬‬ ‫با درگذشــت فیلمســاز ایرانی موج ابراز تاســف در‬ ‫توییتر به راه افتاد‬ ‫پیام‌های توییتری به درگذشــت فیلمســاز مطرح‬ ‫ایرانی بی‌شمار بود‪ .‬شماری از آنها چنین است‪:‬‬ ‫موسســه فیلم بریتانیا توییت کــرد‪ :‬غمگین‌ترین‬ ‫خبر‪...‬‬ ‫ژولیــت بینوش بازیگــر معروف فرانســوی و از‬ ‫دوستان نزدیک کیارســتمی در توییتی ضمن اعالم‬ ‫خبر فوت او برای او طلب آرامش کرد‪ .‬جی دوپالس‬ ‫کارگردان و بازیگر آمریکایی نوشــت‪ :‬روحش قرین‬ ‫رحمت‪« .‬کلوز آپ» شــبیه هیچ فیلم دیگری نیست‪.‬‬ ‫یک فیلم هنری برمبنــای زندگی واقعی غم‌خوارانه‬ ‫که چشــم و دل را بــاز می‌کند‪ .‬جاشــوآ اوپنهایمر‬ ‫کارگــردان بریتانیایی که دو بار نامزد اســکار بوده‬ ‫نوشت‪ :‬تاسف بســیار از درگذشت عباس کیارستمی‬ ‫کارگــردان «کلــوز آپ» که یکــی از محبو ب‌ترین‬ ‫فیلم‌های من است‪...‬‬ ‫جف اندرو نویسنده و منتقد سینما از بریتانیا نوشت‪:‬‬ ‫یک هنرمند واقعی بزرگ و دوستی عزیز درگذشت‪.‬‬ ‫اســکات توبیــاس منتقــد فیلم نوشــت‪ :‬ایده‬ ‫کیارســتمی که مخاطب کامل‌کننده کار اوســت‪،‬‬ ‫مانند همه فیلم‌هایش همیشــه با مــن خواهد بود‪.‬‬ ‫ریچارد برودی نویســنده و منتقد ســینما در نشریه‬ ‫نیویورکر در توییتی ضمن ابراز تاســف درباره مرگ‬ ‫کیارستمی او را ســینماگری «دوران ساز‪ ،‬نمادگرا‬ ‫و نکتــه پرداز» خواند که «به ســبک خودش به دنیا‬ ‫مفهوم بخشید‪».‬‬ ‫دیوید ارلیش منتقد ســینما و تلویزیون‪ :‬تاثر بسیار از‬ ‫شنیدن خبر درگذشــت عباس کیارستمی‪« .‬کلوز آپ»‬ ‫بهترین فیلمی اســت که تاکنون ســاخته شده‪ ،‬اما تنها‬ ‫فیلم او نیســت که زندگی مرا برای همیشه و کاملا تغییر‬ ‫داد‪ .‬بیلگه ابیری فیلمســاز و منتقد سینمایی آمریکایی‪:‬‬ ‫اوه نه‪ .‬روحش شــاد‪ .‬یک فقدان بزرگ برای سینما‪ .‬شاید‬ ‫مهمترین فیلمساز چندین دهه اخیر‪.‬‬ ‫تامریس الفلــی منتقد فیلم‪ :‬کیارســتمی اســتاد‬ ‫قصه‌گوییبود‪.‬اوصداییخاصبهدنیایدرونیخصوصی‬ ‫ما بخشــید و اصول انســانی ناقص بــودن را درک کرد؛‬ ‫خدایش بیامرزاد‪...‬‬ ‫برنامه ســازمان ملل متحد در ایران نیز در حســاب‬ ‫توییت خود نوشــت‪« :‬خانواده ملل متحد در ایران عمیقا‬ ‫از مرگ عباس کیارســتمی فیلمساز سرشناس غمگین‬ ‫است‪».‬‬
‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫حسین علیزاده برای‬ ‫کیارستمی نوشت‬ ‫حسین علیزاده به مناسبت درگذشت عباس‬ ‫کیارســتمی کارگردان بین المللی سینمای‬ ‫ایرانــی پیام کوتاهــی در اختیار رســانه‌ها‬ ‫گذاشت‪ .‬حســین علیزاده نوازنده‪ ،‬آهنگساز‬ ‫و موســیقیدان پیشکسوت کشــورمان به‬ ‫مناســبت درگذشــت عباس کیارســتمی‬ ‫کارگردان بین المللی سینمای ایرانی پیامی‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫در متن پیام حسین علیزاده آمده است‪:‬‬ ‫«با یار دیرین مان‪ ،‬عباس کیارستمی‬ ‫لحظه تلخی است‬ ‫از اینکه ما هستیم‪....‬‬ ‫اما او نیز هست و خواهد بود‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی‪،‬‬ ‫شب هر شب‪.‬‬ ‫مشق ِ‬ ‫ِ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫‪ ۱۵‬تیر ‪» ۱۳۹۵‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫در گفتگو با گاردین مطرح شد‬ ‫اصغر فرهادی‪ :‬موفقیت‌های کیارستمی راه‬ ‫را برای ما باز کرد‬ ‫اصغر فرهــادی در گفتگو با گاردین‬ ‫تاکیــد کــرد بــا درگذشــت عباس‬ ‫کیارستمی نه فقط سینما بلکه دنیا یک‬ ‫انسان بزرگ را از دست داد‪.‬‬ ‫بهگــزارشگاردین‪،‬اصغرفرهادی‪،‬‬ ‫فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار که از‬ ‫تهران با گاردین صحبت می‌کرد و قرار‬ ‫بود اواخر امشــب به پاریس سفر کند تا‬ ‫عباس کیارســتمی دوســت و همکار‬ ‫خــود را ببیند‪ ،‬گفت که از درگذشــت‬ ‫این فیلمساز «بسیار ناراحت و در شوک‬ ‫کامل» است‪.‬‬ ‫فرهــادی ادامــه داد‪« :‬او تنها یک‬ ‫فیلمســاز نبود‪ .‬او یک عارف امروزی‬ ‫بود‪ ،‬هــم در ســینما و هــم زندگی‬ ‫خصوصــی‌اش‪ ».‬این برنــده جایزه‬ ‫اســکار همچنیــن اشــاره کــرد که‬ ‫موفقیت کیارســتمی به نســل‌های‬ ‫بسیاری از فیلمســازان ایرانی کمک‬ ‫کرد‪ .‬او همچنین بیان کرد‪« :‬او مسلما‬ ‫راه را بــرای دیگران باز کــرد و روی‬ ‫خیلی‌ها تاثیر گذاشــت‪ .‬فقط دنیای‬ ‫ســینما نیســت که مردی بزرگ را از‬ ‫دســت داده‪ ،‬کل دنیا انســان بزرگی‬ ‫را از دســت داده است‪ ».‬در ماه مارس‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬معلــوم شــد که کیارســتمی‬ ‫ســرطان معــده‌ای روده‌ای دارد‬ ‫و چنــد بــار از جمله ماه گذشــته در‬ ‫پاریس عمــل جراحــی کرد‪.‬عباس‬ ‫کیارســتمی‪ ،‬کارگردان ایرانی برنده‬ ‫جوایز مختلف که با فیلم ســال ‪۱۹۹۷‬‬ ‫«طعم گیالس» موفق به کسب جایزه‬ ‫نخل طالی فســتیوال فیلــم کن هم‬ ‫شده بود‪ ،‬در ‪ ۷۶‬سالگی درگذشت‪.‬‬
‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مارتین اسکورسیزی‬ ‫درگذشت کیارستمی را‬ ‫تسلیت گفت‬ ‫کمال تبریزی‪:‬‬ ‫استاد آرام سینما به آرامی رفت‬ ‫‪40‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫کمــال تبریــزی در پــی درگذشــت عبــاس‬ ‫کیارستمی متنی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫این کارگردان ســینمای ایــران در متنی که در‬ ‫اختیار ایسنا قرار داد‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫در میــان بزرگان ســینما فیلم‌هایــش بیش از‬ ‫همه مرا دچــار حیرت می‌کرد و بــا دیدن آن‌ها‬ ‫تحــت تأثیر عجیــب و غیرقابــل توصیفی قرار‬ ‫می‌گرفتــم؛ حســی کاملا نزدیک بــه حقیقت‬ ‫زندگی و به شــدت متفــاوت با دنیای ســینما!‬ ‫دنیایی مختــص کیارســتمی و منحصر به فرد‪.‬‬ ‫آرامشی دوست‌داشــتنی که مطمئنم حاال که‬ ‫پیش ما نیســت‪ ،‬آرام‌تر اســت! طعم گیالسش‬ ‫نشــانه خوبی از حال فعلی اوست؛ حالی که مرا به‬ ‫آرامش دعوت می‌کند‪ .‬به حالش غبطه می‌خورم‪.‬‬ ‫مثل فیلم‌هایش دوباره دچار حیرتم کرده است!‬ ‫استاد آرام ســینما به آرامی رفت! آرامش نشانه‬ ‫انسان‌های بزرگ است‪».‬‬ ‫پس از انتشار خبر درگذشت عباس کیارستمی‪،‬‬ ‫مارتین اسکورسیزی کارگردان نام آشنای سینمای‬ ‫جهان با انتشــار متنــی به این خبر واکنش نشــان‬ ‫داد‪ .‬اسکورســیزی ایــن متن را در اختیار نشــریه‬ ‫هالیوودریپورتر قرار داده اســت‪ .‬کارگردان «راننده‬ ‫تاکســی» اعالم کرد‪ « :‬با شــنیدن خبر درگذشت‬ ‫عباس کیارستمی عمیقاً غمگین و بهت‌زده شدم‪ .‬او‬ ‫یکی از هنرمندان کمیاب با دانشی ویژه از جهان بود‪،‬‬ ‫که ژان رنوار به خوبی بیان می‌کند‪« :‬حقیقت همواره‬ ‫سحرآمیزاست‪».‬اینجملهبرایمنخالصهمجموع‬ ‫کارهای خارق‌العاده کیارستمی است‪ .‬برخی از آثار‬ ‫او به عنوان مینیمال یا مینیمالیســت یاد می‌کنند‪،‬‬ ‫اما در حقیقت ماجرا کاملا برعکس است‪ .‬هر صحنه‬ ‫از «طعم گیالس» یا «خانه دوســت کجاســت؟»‬ ‫سرشــار از زیبایی و شگفتی اســت‪ ،‬که با لطافت و‬ ‫بردباری ضبط شــده است‪».‬اسکورسیزی در ادامه‬ ‫گفت‪« :‬عباس را از ‪ 10‬یا ‪ 15‬سال پیش می‌شناختم‪.‬‬ ‫انسان بسیار خاصی بود‪ :‬آرام‪ ،‬باوقار‪ ،‬فروتن‪ ،‬فصیح‪،‬‬ ‫و بسیار هوشیار‪ ،‬که به گمان من هیچ‌چیز را از دست‬ ‫نمی‌داد‪ .‬به ندرت مســیر ما به هم می‌رســید‪ ،‬و من‬ ‫همیشه از این رویداد نادر خوشحال می‌شدم‪ .‬او یک‬ ‫مرد اصیل و یکی از بزرگترین هنرمندان ما بود‪».‬‬ ‫پیام تسلیت شهاب حسینی برای درگذشت عباس کیارستمی‬ ‫تونخستینپرچم‌دارجهانیعزتسینمایاینمرزوبومبودی‬ ‫شهابحسینیبازیگرسینماوتلویزیون‬ ‫درگذشــت زنده یاد عباس کیارســتمی‬ ‫کارگردانســینمایایرانراتسلیتگفت‪.‬‬ ‫شهاب حسینی بازیگر ســینما و تلویزیون‬ ‫طی پیامی‪ ،‬درگذشــت عباس کیارستمی‬ ‫کارگردان سینمای ایران را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫در متن این نامه آمده است‪:‬‬ ‫«عباس کیارســتمی عزیز‪ .‬تو همواره‬ ‫برای مــا الگویی ملموس و قابل اســتناد‬ ‫برای خود ساختگی‪ ،‬اســتقالل اندیشه و‬ ‫ترسیم شــخصیت جهانی و قابل افتخار‬ ‫و احترام بودی‪ .‬براســتی تــو در حافظه‬ ‫تاریخی ما‪ ،‬جــاودان خواهی بود‪ .‬همواره‬ ‫از تو به عنوان نخســتین پرچم دار جهانی‬ ‫عزت ســینمای این مرز و بوم یاد خواهیم‬ ‫کرد و راهــت را در جهان اندیشــه ادامه‬ ‫خواهیم داد‪ .‬تنها لحظه ای به خود بالیدم‬ ‫که نامم را در کنــار نامت‪ ،‬در ادامه راهت‪،‬‬ ‫برای ســربلندی این ســرزمین دیدم هر‬ ‫چند که تو نیز شایســته‪ ،‬تقدیر نشــدی و‬ ‫درک احوالت تحمــل گرانبار آن را بر من‬ ‫آسان تر کرد‪.‬‬ ‫و می دانم دنیا برای تفکر دانایانی چون‬ ‫تو هر روز تنگ تر می شــود و پرواز اندیشه‬ ‫ات ســخت تر و ســقف برایــت کوتاهتر‪.‬‬ ‫بنابرایــن با اینکه دلمــان از عروجت می‬ ‫گیــرد و برای دیــدن و شــنیدنت تنگ‬ ‫می شــود اما حضور حالــت را در جهان‬ ‫نامحدودیــت ها شــاد باش مــی گویم‪.‬‬ ‫وصالت را تبریک و بازگشــت قطره زالل‬ ‫وجودت را به اقیانوس عشــق الهی برایت‬ ‫نوش و گوارا آرزومند و امیدوارم‪.‬‬ ‫از شــاگردان غیــر حضــوری محضر‬ ‫استادانه ات‪ ،‬سید شهاب الدین حسینی»‬ ‫‪w‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

شماره : ۲۴۴
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

شماره : ۲۳۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

شماره : ۲۳۸
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!