صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۳۹

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شمـاره ‪ | 239‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورايسياستگذاري‪:‬محمدرضامونسان‬ ‫احسانمنشی‪ ،‬مرتضانيكسرشت‬ ‫دبيرتحريريه‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫خبرنگار و ویراستار‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ ‬ ‫پتروشیمی‌های غیر رقابتی‪ ،‬حاصل اقتصاد رانتی‬ ‫ ‬ ‫صنعت پالستیک در سالی که گذشت‬ ‫ ‬ ‫گفت و گو با مهندس مهدی پورقاضی‬ ‫ ‬ ‫گفت و گو با مهندس محسن صفایی‬ ‫ ‬ ‫گفت و گو با مهندس محمدرضا شاکری‬ ‫ ‬ ‫گزارش سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو ایران‬ ‫ ‬ ‫گزارش همایش علمی علوم و مهندسی پلیمر‬ ‫ ‬ ‫گزارش انتخابات هیئت مدیره تعاونی پالستیک استان تهران‬ ‫بازرگاني‪:‬‬ ‫مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارست‪ /‬خيابان‬ ‫‪ 12‬پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضاي هيئت مديره انجمن‪:‬‬ ‫سيد جواد ميرحيدري‪ ،‬محمدرضا مونسان‪ ،‬احسان‬ ‫منشي‪ ،‬عليرضا ميربلوك‪ ،‬شهروز ضرابيها‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪1‬‬
‫احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫پتروشیمی های غیر رقابتی‪،‬‬ ‫حاصل اقتصاد رانتی‬ ‫جوزف شــومپیتر یکی از ســه اقتصاددان نامی جهان گفته‬ ‫است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تالش کارآفرینان بوده‬ ‫و غفلت از سرمایه های اجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشین آالت‬ ‫باعث عقب ماندگی کشــورها از روند رشــد و توسعه می شود‪.‬‬ ‫او بر ایــن باور بود کــه ابتکارعمل هــای کارآفرینان موجبات‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید‪ ،‬افزایش تولید و رونق اقتصادی‬ ‫را فراهم می‌آورد‪ .‬در ربع قرن اخیر‪ ،‬از دیدگاه دولت مردان تولید‬ ‫خودرو‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬سیمان و برق کشور دارای رتبه های‬ ‫جهانی بوده و به همین دلیــل از آنها به عنوان صنایع برتر نام‬ ‫می برند‪ .‬بطور کلی فعالیت صنایع بزرگ دولتی و شــبه دولتی‬ ‫ایران از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است‪،‬‬ ‫(‪ )1‬تحــت مالکیت‪/‬کنترل‪/‬حمایــت بخش هــای دولتــی‪،‬‬ ‫شــبه دولتی و عمومی هستند و سیاست های اقتصادی دولت ها‬ ‫با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد‪ .‬تراز اقتصادی‬ ‫ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی اســت‪ .‬در مجموع مزیت‬ ‫رقابتی غایب و مزیت رانتی غالب است‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الگوهای توســعه آنها بر ســه پایه تکنولوژی و قطعات‬ ‫وارداتی ســرمایه بر‪ ،‬منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬فعالیت و ادامه حیات آنها بســتگی به رانت های‬ ‫دولتــی‪ ،‬منابع طبیعی و انرژی ارزان و بازارهای حفاظت شــده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بــه رغم این که بیش از ربع قرن اســت تحت حمایت‬ ‫شــدید و بی قید و شــرط همه دولت ها (از پنجم تا کنون) قرار‬ ‫دارند‪ ،‬همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است‪.‬‬ ‫با این وجود کماکان درخواســت حمایت داشته و برای رقابتی‬ ‫شدن منابع و زمان بیشتری درخواست دارند‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ســرمایه بر بوده و اشــتغال زایی باالیی نداشته و ارزش‬ ‫افزوده حقیقــی پایینی ایجــاد می کنند‪ .‬بهــره وری‪ ،‬کیفیت‬ ‫عملیاتی و خروجی اغلب آن ها از اســتانداردهای الزم برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬رتبه های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند‪ .‬سطح‬ ‫نوآوری و خالقیت در آنها کم اســت‪ .‬بــا عمق صنعتی پایین و‬ ‫عدم ایجاد زنجیره هــای صنعتی کارآمد‪ ،‬ارتباط چندان قوی و‬ ‫موثری با صنایع کوچک و متوســط پایین دستی داخلی ایجاد‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫(‪ )5‬بــر ضد توزیع عادالنه ثروت و فرصت های برابر کســب‬ ‫درآمد در کشــور عمل کرده اند‪ .‬ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در‬ ‫بهــره برداری رانتی از منابع ملی و بازار بســته داخلی متمرکز‬ ‫شــده و فعالیت آنها معموالً منجر به ایجاد اشــتغال مفید و به‬ ‫‪2‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫خصوص در مناطق محروم نشــده اســت‪ .‬در بسیاری از موارد‬ ‫خسارت های زیســت محیطی ایجاد کرده و سالمت عمومی را‬ ‫به خطر انداخته اند‪.‬‬ ‫عصــر صنایع بزرگ (به اصطالح دودکشــی) که یک مرحله‬ ‫پس از خام فروشی محسوب می شود‪ ،‬به سر آمده و اکنون دوران‬ ‫تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کاالهای با ارزش‬ ‫افــزوده باال و متکی به نیروی کار و خالقه اســت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫اطالق صنایع برتر از دیــدگاه بخش های دولتی می تواند کام ً‬ ‫ال‬ ‫منطقی باشــد‪ ،‬حداقل از این جهت که بــا امکان کنترل کلیه‬ ‫شــرایط اعم از تامین مواد اولیه‪ ،‬نحوه کار و بازار فروش‪ ،‬اداره‬ ‫آن ها بــا چالش خاصی روبرو نبوده و فعالیت و منافع البی های‬ ‫آنها نیز تضمین شده است‪ .‬البته بنگاه هایی در صنایع فوق الذکر‬ ‫رقابتی بوده و مدیــران دولتی موفق نیز وجود دارند‪ ،‬اما در هر‬ ‫صورت ماهیت رانتی و وابســتگی دولتی صنایع بزرگ کشور و‬ ‫حمایت بی دریغ مسئولین از آنها هیچگاه موجب نخواهد شد تا‬ ‫این صنایع به پویایی و رقابتی شدن فکر کنند‪.‬‬ ‫در اینجــا به هیچ وجه قصد آن نیســت تا اهمیت راهبردی‬ ‫صنایــع بزرگ نادیده گرفته شــود‪ ،‬بلکه ضمن نیاز به توســعه‬ ‫پایدار و رقابتی آن ها‪ ،‬بر لزوم عادالنه ســازی فضای کســب و‬ ‫کار و تقویــت بخش خصوصی واقعی شــامل صنایع کوچک و‬ ‫متوســط پایین دســتی که ایجادکننده اشتغال و ارزش افزوده‬ ‫و دارای توان صادراتی مزیتی هســتند (و در سال های اخیر به‬ ‫شدت تضعیف شــده اند)‪ ،‬تاکید می شود‪ .‬بی تردید تا زمانی که‬ ‫دولت (و بخش های شــبه دولتی و عمومی) عالوه بر اداره امور‬ ‫کشور خود نیز بنگاه داری کنند‪ ،‬رقیب و مانع عمده رشد بخش‬ ‫خصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد‪ .‬لذا مالحظه‬ ‫می شــود که همواره بخش مهم بنگاه های کوچک و متوســط‬ ‫در حاشــیه سیاست گذاری های کشور قرار می گیرد‪ ،‬آن هم در‬ ‫حالی که بنگاه های کوچک و متوسط عهده دار بیش از نیمی از‬ ‫اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند و مطالعات جهانی‬ ‫نشان می دهد اقتصادهای پیشرفته تر اهمیت و توجه به مراتب‬ ‫بیشتری به آنها مبذول می کنند‪.‬‬ ‫صنعت پتروشــیمی بیش از نیم قرن در کشور سابقه دارد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1342‬شــرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس و پس‬ ‫از آن مجتمع کود شیمیایی شیراز ایجاد شد‪ .‬در طی سال های‬ ‫‪ 1344‬تا ‪ 1356‬در قالب سه برنامه عمرانی‪ ،‬صنعت پتروشیمی‬ ‫توســعه یافت‪ .‬پس از دوره طوالنی عدم تحرک نسبی‪ ،‬در طی‬ ‫ســال های ‪ 1379‬تا ‪ 1386‬طرح های پتروشیمی متنوعی اجرا‬
‫شــد‪ .‬با اجرای این طرح ها ظرفیت ساالنه تولیدات پتروشیمی‬ ‫کشــور از ‪ 5‬میلیون تن به بیش از ‪ 50‬میلیون تن بالغ گردید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 44 ،1393‬میلیون تن محصوالت پتروشــیمی (‪78‬‬ ‫درصد ظرفیت اسمی) با عرضه نهایی ‪ 32‬میلیون تن تولید شد‬ ‫که ارزش ارزی در حدود ‪ 20‬میلیارد دالر داشته است‪ .‬بر طبق‬ ‫گزارش دورنمایی از صنعت پتروشیمی کشور‪ ،‬مرکز پژوهش ها‬ ‫مجلس شورای اســامی صادرات محصوالت پتروشیمی کشور‬ ‫در ســال ‪ 16 ،1393‬میلیون تن و به ارزش ‪ 10.3‬میلیارد دالر‬ ‫بــوده که بیش از ‪ 65‬درصد آن را محصوالت پایه شــیمیایی و‬ ‫ســوخت (با کمترین ارزش افزوده) شــامل می شود‪ .‬در همین‬ ‫حــال به رغم این که در حدود ‪ 10‬درصد از صادرات محصوالت‬ ‫پتروشــیمی و پایین دســتی را مواد پلیمری پایه و مصنوعات‬ ‫پلیمری تشــکیل می دهد‪ ،‬این نسبت برای واردات بیش از ‪65‬‬ ‫درصد (به ارزش کل ‪ 2.7‬میلیارد دالر) اســت‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫برآورد می شــود که ارزش کل واردات و قاچاق تولیدات نهایی‬ ‫(مصرفی) زنجیره پتروشــیمی به بیــش از ‪ 5‬میلیارد دالر بالغ‬ ‫گردد‪ .‬بنابراین مالحظه می شــود که تراز کلی تجارت خارجی‬ ‫محصوالت پتروشیمی و پایین دستی ایران در حدود صفر است‪.‬‬ ‫در حدود ‪ 90‬درصد صادرات پتروشــیمی کشــور شامل مواد‬ ‫شیمیایی آلی و پالستیک ها می باشد که در طی دوره ‪1383-93‬‬ ‫بــا ‪ 16‬برابر افزایش به ‪ 9.3‬میلیارد دالر بالغ شــد‪ .‬در همین دوره‬ ‫صادرات متانول با رشد ‪ 54‬برابری به ‪ 1.48‬میلیارد دالر و صادرات‬ ‫پلی اتیلن با رشد ‪ 184‬برابری به ‪ 1.51‬میلیارد دالر افزایش یافت‪.‬‬ ‫مجموع صــادرات متانول و پلی اتیلن ‪ 30‬درصــد از کل صادرات‬ ‫محصوالت پتروشیمی و پایین دستی ایران را شامل می شود که این‬ ‫نسبت برای صادرات جهانی در حدود ‪ 3‬درصد است‪.‬‬ ‫کل صادرات جهانی مواد شیمیایی آلی و پالستیک ها به بیش از‬ ‫‪ 1000‬میلیارد دالر در سال ‪ 2014‬میالدی بالغ گردید‪ 3 .‬کشور چین‪،‬‬ ‫آمریکا و آلمان با صادرات ساالنه بیش از ‪ 350‬میلیارد دالر‪ ،‬یک ‪ /‬سوم‬ ‫از صادرات جهانی را برعهده دارند و در حدود ‪ 70‬درصد صادرات جهانی‬ ‫متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد‪ .‬در بین کشورهای‬ ‫نفتی (صاحبان مواد خام) عربستان با صادرات ساالنه ‪ 30‬میلیارد دالر‬ ‫رتبه دهم را به خود اختصاص داده است‪ .‬در سطح منطقه پس از این‬ ‫کشور به ترتیب‪ ،‬ایران با ‪ ،9.3‬قطر با ‪ ،7.8‬روسیه با ‪ ،7.2‬ترکیه با ‪،6.6‬‬ ‫امــارات با ‪ ،3.8‬کویت با ‪ ،2.8‬عمان با ‪ 2.5‬و مصر با ‪ 1.9‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات قرار دارند‪ .‬مهم ترین اقالم صادراتی پتروشیمی ایران متانول‬ ‫و پلــی اتیلن با حجم صادرات به ترتیب در حدود ‪ 4‬و ‪ 1‬میلیون تن‬ ‫می باشد‪ .‬ایران پس از عربستان (با‪ 4.6‬میلیون تن)‪ ،‬دومین صادرکننده‬ ‫جهانی متانول (‪ 20‬درصد از کل) به شــمار می رود‪ .‬با وجود این که‬ ‫ارزش صادرات متانول جهان ‪ 1.8‬درصد از کل مواد شــیمیایی آلی را‬ ‫در بر می گیرد‪ ،‬این نسبت برای ایران ‪ 33.8‬درصد می باشد‪ .‬در زمینه‬ ‫پلی اتیلنایرانششمینصادرکنندهجهانی(‪ 5.6‬درصدازکل)محسوب‬ ‫می شود‪ .‬صادرات پلی اتیلن‪ 4.5‬درصد از کل پالستیک ها را شامل شده‬ ‫که این نسبت برای ایران ‪ 30.5‬درصد است‪ .‬قیمت های واحد صادراتی‬ ‫ایران در حول و حوش قیمت های جهانی بوده و در اینجا هم به نظر‬ ‫می رسد عربستان با ارزان فروشی جنگ قیمت ها را راه انداخته باشد‪.‬‬ ‫اتکای شدید و منحصر به فرد ایران به تولید و صادرات (در حدود ‪30‬‬ ‫درصد از کل) متانول (با ارزش افزوده بسیار نازل) که کشورهای صنعتی‬ ‫در صادرات آن فعال نیستند‪ ،‬گویای عمق بی برنامه گی و عدم توازن در‬ ‫توسعهصنعتپتروشیمیاست‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪3‬‬
‫در طی دهه هشتاد گروه های رانتی شبه دولتی با هدف گرفتن‬ ‫صنایعی که امکان حداکثرکســب رانت و استفاده از منابع عمومی‬ ‫و حداقل منفعت رســانی به اقتصاد و عموم را داشــته باشد‪ ،‬رشد‬ ‫ســریعی را تجربه کرده اند‪ .‬هم اکنون وضعیت به حدی حاد شده‪،‬‬ ‫مسئولینی که باید مدافع ایجاد اشتغال و صنایع کوچک و متوسط‬ ‫و منافع کل اقتصاد باشــند‪ ،‬ســردمدار حمایت از رانت بخشی به‬ ‫پتروشیمی ها شــده اند‪ .‬در رابطه با وضعیت کنونی و روند توسعه‬ ‫صنعت پتروشیمی و به خصوص تعیین نرخ خوراک‪ ،‬شایسته است‬ ‫تا ملاحظات ذیل مورد عنایت قرار گیرند‪،‬‬ ‫(‪ )1‬پتروشــیمی های ایران دارای حاشــیه ســود کم (‪Low‬‬ ‫‪ )Margin‬و میزان ارزش افزوده پایین (‪)Low Value Added‬‬ ‫هستند‪ .‬عملکرد پتروشیمی ها تا حدی شبیه خودروسازان داخلی‬ ‫بــا تولید خودروهای بی کیفیت و خارج از رده بوده که نبود بعضی‬ ‫از آنها بهتر است‪ .‬حکایت کندوداری است که ظرف شیره شکر را‬ ‫در کنار کندو بگذارد و زنبورهای عسل بی هیچ تالش و تقالیی‪ ،‬به‬ ‫جای شهد گل‪ ،‬شیره قند را تبدیل به عسل نمایند‪ .‬در چند سال‬ ‫اخیر‪ ،‬هدف از تاســیس پتروشیمی ها‪ ،‬بیش از آن که خلق ثروت‬ ‫باشد‪ ،‬کسب رانت بوده است‪ .‬بر طبق گزارش دورنمایی از صنعت‬ ‫پتروشــیمی کشور‪ ،‬مرکز پژوهشها مجلس شورای اسالمی نسبت‬ ‫افزایش ارزش محصوالت پتروشیمی نسبت به مواد اولیه کمتر از‬ ‫‪ 20‬درصد بوده است‪ .‬به عبارتی اگر هزینه های استهالک‪ ،‬واسطه ای‬ ‫و دیگر عوامل در نظر گرفته شوند‪ ،‬بعضی از واحدهای پتروشیمی‬ ‫در حقیقت زیان ده و بعضی دیگر دارای حاشــیه سود حقیقی کم‬ ‫هستند و ســودهای کالنی که در سال های اخیر عاید شده‪ ،‬نه از‬ ‫بهره وری و فعالیت رقابتی‪ ،‬که از رانت خوراک ارزان حاصل شــده‬ ‫است‪ .‬تولیدات پتروشــیمی با ارزش افزوده پایین و نبود هر گونه‬ ‫خلق دانش و نوآوری در حقیقت تداوم روند خام فروشــی با یک‬ ‫مرحله تولید است و توزیع رانت بین گروه های منتخب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬واحدهای پتروشــیمی از چین تا آمریکا بدون سوبســید‬ ‫خوراک و انرژی رقابت کرده و رشد می کنند‪ ،‬اما واحدهای داخلی‬ ‫‪4‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫کــه در مجاورت منابع مواد اولیه قــرار دارند‪ ،‬برای رقابت محتاج‬ ‫خوراک ارزان هســتند‪ .‬کمتر از ‪ 10‬درصد صادرات مواد شیمیایی‬ ‫آلی و پالستیک ها توسط کشــورهای نفتی‪/‬گازی (صاحبان مواد‬ ‫اولیه) صورت گرفته و کشورهایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫رتبه اول جهانی به شمار می روند که دارای دانش و فنآوری باشند‪.‬‬ ‫لــذا تامین خوراک ارزان هر چند در کوتاه مدت رانت هایی را برای‬ ‫دســت اندرکاران آن به بار می آورد اما در میان مدت و دراز مدت به‬ ‫جز تحریف و تضعیف روند توسعه واقعی و پایدار و رقابتی صنعت‬ ‫پتروشیمی نتیجه ای در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(‪ )3‬طرح های پتروشــیمی ایران معموال در عمل گران تر و در‬ ‫اجرا ضعیف تر از طرح های مشابه در سطح جهان انجام شده اند‪ .‬هم‬ ‫اکنون نیز که مقرر است ‪ 20‬میلیارد دالر طرح های پتروشیمی با‬ ‫فاینانس از چین که با تکنولوژی وارداتی چینی (تقلیدی و درجه‬ ‫دوم‪/‬سوم) اجرا خواهند شد‪ ،‬آینده رقابتی این طرح ها با ابهام روبرو‬ ‫است‪ ،‬مگر آن که به سنت مالوف با تزریق رانت سودده گردند‪.‬‬ ‫(‪ )4‬پتروشــیمی های ایران به عنوان یک صنعت سرمایه بر و با‬ ‫ارزش افزوده پایین هم فرصت های شغلی دانش بنیان و هم اشتغال‬ ‫تولیدی را صــادر می کنند‪ .‬یک واحد پتروشــیمی ‪ 500‬میلیون‬ ‫یورویی که حداکثر ‪ 1000‬نفر شــغل (اغلب اپراتوری و خدماتی)‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬ســاالنه در حدود ‪ 100‬میلیــون یورو هزینه های‬ ‫اســتهالک‪ ،‬ســرمایه و تعمیر و نگهداری دارد که نصیب شرکت‬ ‫تامیــن کننده تکنولوژی در اروپا و اخیرا ً چین می شــود‪ .‬با فرض‬ ‫‪ 50‬درصد اشــتغال جنبی‪ ،‬حداکثر حقوق و مزایایی پرداختی به‬ ‫کارکنــان ایرانی بیش از ‪ 10‬میلیون یورو نخواهد بود‪ .‬لذا مالحظه‬ ‫می شود ضمن ایجاد ‪ 100‬میلیون یورو درآمد در کشور صادرکننده‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬سهم نیروی انسانی داخلی کمتر از ‪ 10‬درصد طرف های‬ ‫خارجی خواهد بود‪ .‬از سوی دیگر با صادرات تولیدات پتروشیمی‪،‬‬ ‫فرصت های اشتغال صنایع پایین دستی نیز به خارج از مرزها صادر‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین واحدهای پتروشیمی صادرکننده حداکثر اشتغال‬ ‫ممکن در همه حوزه ها بوده در خلق دانش فنی و اشتغال در کشور‬ ‫چندان موفق نبوده اند‪.‬‬
‫(‪ )5‬برای تعیین نرخ خوراک به شــرایط حاکم بر کشورهای‬ ‫عربی حوزه خلیج فارس استناد می گردد‪ .‬در این رابطه فراموش‬ ‫می شود که اوالً این کشــورها مالک کسب و کار برای اقتصاد‬ ‫ایران نیســتند و در ثانی اگر مقرر اســت خــوراک ارزان برای‬ ‫رقابت بــا این اقتصادهــا در اختیار پتروشــیمی ها قرار گیرد‪،‬‬ ‫در جهت توزیع عادالنه ثروت و فرصت ها بایســتی ســاز و کار‬ ‫حاکم بر فعالیت صنایع کوچک و متوســط بخش خصوصی این‬ ‫کشورها از قبیل مالیات صفر‪ ،‬تسهیالت ارزان قیمت و بسیاری‬ ‫سوبسیدهای دیگر و همچنین پرداخت نقدی به عموم مردم از‬ ‫محل درآمدهای نفتی نیز مد نظر قرار گیرد‪ .‬متاسفانه در اینجا‬ ‫مغالطه کنه و وجه صــورت می گیرد و به هیچ عنوان نمی توان‬ ‫بعضی شرایط منتخب این کشورها را تعمیم داد‪.‬‬ ‫(‪ )6‬در جهت دفاع از رشد نامتوازن و نامتعادل و نامتناسب‬ ‫پتروشیمی ها همواره شعار داده می شود که برای رشد صنعتی‬ ‫کشــور و تامین نیازهای صنایع پایین دســتی‪ ،‬نیاز به توســعه‬ ‫پتروشیمی و صنایع بزرگ است‪ ،‬اما در عمل هیچ گونه حمایتی‬ ‫از زنجیره های صنایع پایین دستی به عمل نمی آید‪ ،‬در حالی که‬ ‫توســعه صنایع باالدستی و به ویژه پتروشیمی‪ ،‬وسیله و ابزاری‬ ‫برای توســعه صنعتی و اقتصادی کشور اســت و نه هدف آن‪.‬‬ ‫پتروشیمی هدف توسعه نیست‪ ،‬بلکه یکی از پایه ها و بخشی از‬ ‫ارکان آن است‪.‬‬ ‫(‪ )7‬چگونه است که برای فعالیت واحدهای پتروشیمی که نه‬ ‫اشــتغال ایجاد می کنند و نه ارزش افزوده‪ ،‬باید رانت منابع ملی‬ ‫اعطا شــود‪ ،‬اما به صنایع پایین دستی که ایجادکننده اشتغال و‬ ‫ارزش افزوده هستند‪ ،‬نباید هیچ گونه سوبسیدی تخصیص یابد‪.‬‬ ‫همان گونه که واحدهای پتروشیمی برای رقابت و رشد نیازمند‬ ‫مواد اولیه ارزان هســتند‪ ،‬زنجیره صنایع پایین دســتی نیز باید‬ ‫از مواد پتروشــیمی ارزان محروم نگردد‪ .‬متاســفانه نه تنها در‬ ‫این زمینه هیچ کمکی نمی شــود کــه با تالش در جهت خروج‬ ‫تولیدات پتروشــیمی ها از بورس کاالیــی و اتخاذ تدابیر دیگر‪،‬‬ ‫امکان فروش تولیدات پتروشــیمی به باالترین قیمت ممکن و‬ ‫زمینه های ســودبری واحدها و دالالن وابسته فراهم می شود‪.‬‬ ‫رانت های صادراتی به صورت خرید خوراک به بهای بسیار ارزان‬ ‫(و آن هم به بهای ارز مبادله ای رســمی) و صادرات آن و کسب‬ ‫ارز (با فروش آن به بهای بازار آزاد)‪ ،‬هیچ گاه موجب نخواهد شد‬ ‫تا واحدهای پتروشیمی به واحدهای پایین دستی داخلی توجه‬ ‫الزم را مبذول کنند‪.‬‬ ‫(‪ )8‬واحدهای پتروشــیمی اغلب دارای ماهیت شــبه دولتی‬ ‫هستند و ضمن آن که از پشتیبانی دولت در حوزه های مختلف‬ ‫برخــوردار بوده و از منابع کشــور اســتفاده می کنند‪ ،‬با ادعای‬ ‫خصوصی بودن‪ ،‬از هر گونه نظارت خود را مبری می دانند‪ .‬قطعاً‬ ‫هنگامی که بخشــی از اقتصاد از ثــروت عمومی (نفت و گاز) با‬ ‫شــرایط ترجیحی سود می برد باید به مردم نیز منفعت رساند و‬ ‫به آنها نیز جوابگو باشد‪ .‬واحدهای پتروشیمی در زمانی که قصد‬ ‫استفاده از منابع عمومی را دارند‪ ،‬به روابط اقتصاد دولتی متکی‬ ‫شده و هنگامی که باید به مردم سود برسانند به ضوابط اقتصاد‬ ‫آزاد استناد می کنند‪ .‬ســاز و کار حاکم بر عملکرد آنها مصداق‬ ‫بارز و واضح رانت خوری اســت و گویی به عنوان تله های رانت‬ ‫عمــل می کنند و فقط از دریچه تنــگ منافع خود همه چیز را‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪5‬‬
‫(‪ )9‬حجم باالی رانت اعطایی منجر به این شده تا ناکارآمدی‬ ‫مدیریت هــا‪ ،‬سوء اســتفاده ها و حیف و میل امــوال عمومی و‬ ‫انبوهی از هزینه های زائد در سایه سودهای کاذب پنهان بماند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر با میزان باالی حاشــیه سود رانتی‪ ،‬حتی برای‬ ‫مدیران کارآمد نیز انگیزه ای بــرای افزایش بهره وری و کاهش‬ ‫هزینه ها وجود نخواهد داشت‪ .‬در این شرایط کما این که تجربه‬ ‫نشــان داده است‪ ،‬هر مدیری‪ ،‬حتی با کارآیی ضعیف هم دارای‬ ‫بــازده مثبت خواهد بود‪ .‬چنان چه از اســتمرار شــرایط رانتی‬ ‫کنونی اجتناب نشود‪ ،‬صنعت پتروشیمی چنان دچار تحریف و‬ ‫کج کارکردی ها و وابستگی عمیق به رانت می گردد‪ ،‬که برگشت‬ ‫آن را به وضعیت رقابتی‪ ،‬به سختی ممکن خواهد ساخت‪ .‬البته‬ ‫باید اشــاره کرد که در صنعت پتروشیمی کشــور‪ ،‬واحدهایی‬ ‫هســتند که در شرایط نسبتاً رقابتی فعالیت کرده‪ ،‬هر چند بین‬ ‫واحدهای پتروشــیمی (مانند خــوراک مایع و گاز) نیز تبعیض‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫(‪ )10‬اســتمرار تخصیــص گســترده رانت بــه واحدهای‬ ‫پتروشــیمی در تضاد با اصول اساســی تجارت جهانی اســت‪.‬‬ ‫چگونه اقتصاد ایران خواهد توانســت به سازمان تجارت جهانی‬ ‫بپیوندد و واحدهای پتروشــیمی تــوان رقابت در فضای رقابت‬ ‫جهانی خواهند داشــت‪ ،‬آن هم در شــرایطی که آمادگی آن را‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬یکی از اصول اولیه سازمان تجارت جهانی عدم‬ ‫تبعیــض بین واحدهای داخلی و خارجی و ممنوعیت تخصیص‬ ‫سوبســید و رقابت پذیری ناعادالنه است‪ .‬با تداوم تزریق رانت به‬ ‫پتروشیمی ها‪ ،‬هرگز نخواهند توانست تا در فضای رقابتی جهانی‬ ‫فعالیــت کنند‪ .‬در اینجا ذکر این نکته ضروری اســت که ایران‬ ‫تنها اقتصاد بزرگ جهانی اســت که به سازمان تجارت جهانی‬ ‫نپیوسته و دیر یا زود الزام الحاق به این سازمان وجود دارد‪.‬‬ ‫(‪ )11‬نظر به این که بخش مهمی از ســهام پتروشــیمی ها‬ ‫متعلق به صندوق های بازنشســتگی می باشــد‪ ،‬لذا در صورتی‬ ‫که به هر دلیلی صندوق های بازنشســتگی یا نهادهای عمومی‬ ‫چاره ای جز اتکا به ســود فعالیت واحدهای پتروشیمی ندارند‪،‬‬ ‫جهت اجتناب از بروز رانت‪ ،‬فســاد‪ ،‬عدم شــفافیت و بسیاری‬ ‫معضالت دیگر‪ ،‬شایسته است تا دولت مستقیما  ً به آنها بودجه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫اختصاص دهد تا این که بخواهد از محل رانت (منابع در اختیار‬ ‫دولت) به آنها کمک کند‪ .‬باید عنایت داشت که بیش از آن چه‬ ‫سازمان های عمومی و دولتی بخواهند از رانت خوراک ارزان در‬ ‫جهت اهداف خود استفاده کنند‪ ،‬سوء مدیریت ها‪ ،‬فساد و حیف‬ ‫و میل اموال و منابع عمومی‪ ،‬به اقتصاد کشور صدمه می زند‪.‬‬ ‫(‪ )12‬واحدهای پتروشیمی کشــور تحت عنوان صادرات از‬ ‫پرداخت مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف هستند و در همین‬ ‫حال صنایع کوچک و متوســط پایین دستی موظف به پرداخت‬ ‫مالیات و همچنین مالیات ارزش افزوده می باشــند و به عبارتی‬ ‫سیستم مالیاتی کشور در دفاع از منافع گروه های رانتی و بر ضد‬ ‫بخش های مولد عمل می کند‪ .‬همچنین واحدهای پتروشــیمی‬ ‫با تعداد شــاغلین ناچیز پایین ترین سهم از بار تامین اجتماعی‬ ‫کشور را به دوش دارند‪ .‬آنها در بخش صنعت‪ ،‬خدمات و تجارت‬ ‫کمترین تعامل و نفع رســانی را به بخش های اقتصادی داخلی‬ ‫دارند و گویی ایجاد شــده اند تا بیشترین منافع را به واحدهای‬ ‫خارجی برسانند‪.‬‬ ‫(‪ )13‬دولتی که با کسر بودجه و کسری منابع روبرو است‪ ،‬در‬ ‫واقع هزینه رانت واحدهای پتروشیمی را از محل منابع عمومی‬ ‫و مالیات ها می پردازد‪ .‬طنز تلخ قضیه این اســت که ضمن آن‬ ‫که چندان منافعی از صنایع پتروشــیمی کشور عاید واحدهای‬ ‫پایین دســتی نمی شــود‪ ،‬دولت با اخذ مالیات هــای مضاعف و‬ ‫ناعادالنه (به خصوص در دو ســال اخیــر) از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط پایین دســتی‪ ،‬به نوعی بخشــی از هزینه رانت خوری‬ ‫واحدهای پتروشیمی را از آنها تامین می کند‪.‬‬ ‫(‪ )14‬عــدم ایجاد منافــع اجتماعی در قبــال حجم عظیم‬ ‫اســتفاده از منابع عمومی و خلق فرصت های شــغلی برابر و به‬ ‫ویژه برای مردم محلی و از ســویی مصرف بــاالی منابع آب و‬ ‫ایجاد آلودگی محیط زیســت‪ ،‬از دیگر معضالت رشد نامتعادل‪،‬‬ ‫نامتوازن و نامتناسب صنعت پتروشیمی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫توزیع جغرافیایی و پراکندگی واحدها به رغم هزینه های جنبی‬ ‫باال‪ ،‬مســائل زیســت محیطی و کمبود منابع آب‪ ،‬حاکی از این‬ ‫اســت که دیگر اســتان ها نیز در صدد بوده اند تا از سفره رانت‬ ‫پتروشیمی ها بهره ای ببرند‪.‬‬
‫صنعت پالستیک در سالی که گذشت‪...‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫خالی از لطف نخواهد بود تا مروری داشته باشــیم به برخی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت پالستیک در سالی‬ ‫که گذشــت‪ .‬شاید بتوان گفت امسال صنعت پالستیک و فعالین این بخش دوران پر فراز و نشیبی را طی کردند‬ ‫و شــاید مهم‌ترین اتفاق‪ ،‬تغییر تاریخ دهمین نمایشگاه ایران پالست بود که رســانه‌های مربوطه به کرات به‬ ‫ایــن موضوع پرداختند‪ .‬اگرچه این رخداد به قیمت اعالم انصراف بســیاری از فعالین ایــن بخش بود اما بنا بر‬ ‫تحلیل بسیاری باعث اتحاد و همبستگی خانواده‌ی بزرگ پالســتیک شد‪ .‬موضوع خروج پتروشیمی‌ها از بورس‬ ‫کاال‪ ،‬دغدغه مهم بعدی صنایع پایین دستی از جمله صنعت پالستیک بود‪ .‬پس از مخالفت‌های فراوان کارشناسان‬ ‫و مسووالن حوزه پتروشیمی در قبال تالش‌ها برای خروج معامالت محصوالت پتروشیمی از بورس کاال‪ ،‬این بحث‬ ‫به صحن علنی مجلس کشیده شد‪ .‬در ادامه نگاهی می‌اندازیم به برخی از این رویدادها در سالی که گذشت‪.‬‬ ‫چاینا پالست ‪ 2015‬برگزار شد‬ ‫بیســت و هفتمین نمایشگاه صنایع پالستیک و‬ ‫الستیک در کشور چین(گوانجو) در تاریخ ‪ 20‬تا ‪30‬‬ ‫می ‪ 30(2015‬اردیبهشت تا ‪ 2‬خرداد ‪ )1394‬برگزار‬ ‫شد‪.‬انجمنهمگنپالستیکتهرانبهروالسال‌های‬ ‫قبل برای سهولت اعضای صنعت پالستیک برای این‬ ‫نمایشگاه توری را در نظر گرفته بود‪.‬‬ ‫ضیافت نوروزی انجمن همگن پالستیک تهران با چاشنی توافق‬ ‫انجمن همگن پالســتیک استان تهران به رســم هر سال در روزهای‬ ‫آغازیــن ســال ‪ 1394‬با دعــوت از فعاالن حوزه صنعت پالســتیک و‬ ‫پیشکســوتان این صنعت به استقبال سال جدید رفت‪.‬این دید و بازدید‬ ‫در روز ســه شــنبه ‪ 18‬فروردین ‪ 1394‬از ســاعت ‪ 7‬الی ‪ 11‬شب در‬ ‫تاالر نوید برگزار شــد‪ .‬در این ضیافت ضمن حضور بزرگان این صنعت‪،‬‬ ‫اعضــای ائتالف برای فــردا و کاندیدای اتاق بازرگانــی نیز حضور پیدا‬ ‫کردند و آقایان دکتــر ضرغام غریبی‪ ،‬ســیدجواد میرحیدری‪ ،‬مهدی‬ ‫پورقاضی و پدرام سلطانی ضمن تبریک سال نو به بیانیه لوزان اشاره و‬ ‫حمایت و قدردانی خود را از تیم مذاکره کننده ابراز داشتند‪ .‬این مراسم‬ ‫با عکس‌های یادگاری و سرو شام به پایان رسید‪.‬‬ ‫سید جواد میرحیدری و عضویت شورای‬ ‫مشورتی سازمان توسعه و تجارت‬ ‫در تاریخ ‪ 22‬اردیبهشــت ســال‬ ‫‪ 1394‬به موجب حکم ســازمان‬ ‫توسعه و تجارت ایران سید جواد‬ ‫میرحیدری رئیس هیئت مدیره‌ی‬ ‫انجمن همگن پالســتیک تهران‬ ‫به عضویت شورای مشورتی بخش خصوصی سازمان‬ ‫توسعه و تجارت ایران منصوب شد‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪7‬‬
‫اولین سمینار تخصصی شرکت ‪ Kautex‬آلمان با همراهی‬ ‫شرکت ستار کاال‬ ‫اولین ســمینار تخصصی شرکت ‪ Kautex‬آلمان در زمینه ماشین آالت‬ ‫و تکنولوژی‌های قالب‌گیری اکســتروژن بادی در ایران با همراهی شرکت‬ ‫ســتار کاال در تاریخ ‪ 23‬اردیبهشــت ‪ 1394‬در هتل آزادی تهران برگزار‬ ‫شد‪ .‬این سمینار در ‪ 8‬ساعت به معرفی اعضا و ماشین آالت تولیدی خود‬ ‫پرداختند‪ .‬این سمینار با استقبال صنعتگران حوزه پالستیک روبرو شد‪.‬‬ ‫اولین نمایشگاه ساختمان و‬ ‫صنایع وابسته برگزار شد‬ ‫اولین نمایشگاه ســاختمان و صنایع‬ ‫وابســته با شعار«رونق صنعت ساختمان؛‬ ‫راهــکار خــروج از رکــود» رو جمعه ‪4‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1394‬در شبســتان اصلی‬ ‫مصالی بزرگ امام خمینی ( ره ) آغاز به‬ ‫کار کرد‪ .‬در این نمایشــگاه ‪ 200‬شرکت‬ ‫داخلــی و نمایندگانــی از ‪ 22‬شــرکت‬ ‫خارجــی حضور داشــتند کــه به همت‬ ‫انجمن صنفی انبوه ماشین سازان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انتخابات بازرس انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫برگزار شد‬ ‫جلسه قرائت گزارش مالی‬ ‫و عملکــرد هیئت مدیره‬ ‫انجمن همگن پالستیک‬ ‫تهران در تاریخ ‪ 7‬تیر ماه‬ ‫از ســاعت ‪ 19‬الی ‪ 21‬در‬ ‫دفتر انجمن برگزار شــد‪.‬‬ ‫در این جلســه ‪ 2‬ساعته‬ ‫گزارش عملکــرد هیئت‬ ‫مدیره از مجمع قبل مورخ‬ ‫‪ 17‬تیر ‪ 1393‬لغایت ‪ 7‬تیر ‪ 1394‬قرائت شد‪ .‬سپس نوبت‬ ‫به انتخابات بازرس انجمن رسید و از میان ‪ 3‬کاندیدا آقایان‬ ‫خانی‪ ،‬ناجکار و صادقی‌نکو آقای صادقی‌نکو با کســب ‪19‬‬ ‫رای از مجموع ‪ 24‬رای ماخوذه برای سومین سال پیاپی به‬ ‫عنوان بازرس انتخاب شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر در‬ ‫شرکت نایلون سپید‬ ‫همایش بزرگداشــت روز کارگر توسط شرکت تولیدی‬ ‫نایلون سپید صبح و ظهر روز چهارشــنبه ‪1394/2/9‬‬ ‫در محل کارخانه این شرکت برگزار شد‪ .‬این همایش با‬ ‫حضور جمع کثیری از کارکنان و کارگران شرکت نایلون‬ ‫سپید‪ ،‬دانشجویان پلیمر دانشگاه‌های امیرکبیر و پیام نور‬ ‫البرز‪ ،‬مسئولین نهادهای دولتی و تشکل‌های صنعتی‪،‬‬ ‫پیشکسوتان‪،‬مدیرانبرخیشرکت‌هایمطرحپلیمریو‬ ‫محققان و پژوهشگران حوزه پالستیک و پلیمر به همراه‬ ‫خبرنگاراندرصنعتپلیمروپالستیکبرگزارگردید‪.‬‬ ‫بیستمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی برگزار شد‬ ‫بیســتمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫در روز چهارشــنبه ‪ 16‬اردیبهشت با حضور‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور‪،‬‬ ‫مهندس بیــژن زنگنه وزیر نفت در ســالن‬ ‫همایش‌هــای میالد نمایشــگاه بین‌المللی‬ ‫تهران گشایش یافت‪ .‬در این نمایشگاه بیش‬ ‫از ‪ 1200‬شــرکت داخلی و ‪ 600‬شــرکت‬ ‫خارجی از ‪ 29‬کشــور جهان در محیطی به‬ ‫مساحت ‪ 50‬هزار متر مربع حضور داشتند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‌های تجهیزات آزمایشگاهی‪ ،‬مواد شوینده‬ ‫و پاک کننده و نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و صنایع‬ ‫وابسته برگزار شد‬ ‫روز شــنبه‪ 5 ،‬اردیبهشــت ‪ 1394‬دو نمایشــگاه‬ ‫بین‌المللی بــا حضور مقامات و مســئولین ذیربط و‬ ‫همچنین عالقه‌مندان و مشتاقان در هر بخش در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح گردید‪.‬‬ ‫سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت‬ ‫ایران با حضور جهانگیــری معاون اول رئیس جمهور‬ ‫و دکتر اســفهبدی معاون وزیر‪ ،‬رئیس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران و هیات‬ ‫همراه و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع آسانسور و پله برقی‪ ،‬باالبرها‪،‬‬ ‫نقاله‌ها‪ ،‬قطعات و تجهیزات جانبی‪ ،‬با حضور فروتنی مدیر کل ماشــین‬ ‫سازی و تجهیزات صنعتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و قنبری معاون‬ ‫نمایشگاهیشرکتسهامینمایشگاه‌هایبین‌المللیایرانوهیاتهمراهدر‬ ‫محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار نمودند‪.‬‬
‫موسسه‌یخیریهمهرسهیالرسما‬ ‫شروع به کار کرد‬ ‫در تاریــخ ‪ 11‬تیر ماه ‪ 94‬مصادف با پانزدهم ماه‬ ‫مبارک رمضان و میالد امام حسن مجتبی(ع) تاالر‬ ‫آرش واقع در کرج شــاهد آغاز به کار موسسه‌ی‬ ‫خیریه مهر ســهیال بود‪ .‬ایده تاسیس این موسسه‬ ‫توســط آقای ناصر امینی برای حمایت از بیماران‬ ‫سرطانی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بازرس تعاونی صنایع پالستیک استان تهران انتخاب شد‬ ‫مجمع عمومی عادی ســالیانه تعاونی صنایع پالستیک استان تهران‬ ‫در تاالر سپیده برگزار شــد‪ .‬گزارش هیات مدیره‪ ،‬گزارش حسابرس‬ ‫و گــزارش بازرس از مهم‌ترین برنامه‌هــای این مجمع بود‪ .‬در مجمع‬ ‫عمومی عادی ســالیانه تعاونی صنایع پالستیک سید امین صفوی با‬ ‫‪ 45‬رای به عنوان بازرس انتخاب شد‪.‬‬ ‫تغییر تاریخ دهمین نمایشگاه ایران پالست‬ ‫شرکت ملی پتروشیمی با نادیده گرفتن حقوق تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫و بی‌توجهــی به صنعت داخل‪ ،‬در اقدامی غیر منتظره تاریخ دهمین‬ ‫دوره نمایشگاه ایران پالست را تغییر داد‪ .‬بنابر این تصمیم یک طرفه‪،‬‬ ‫دهمین نمایشگاه ایران پالست از مهر ماه به فروردین سال ‪ 95‬انتقال‬ ‫یافت‪ .‬صنایع پایین دســتی و فعاالن صنعت پالســتیک طی ‪ 4‬ماه‬ ‫تــاش و با برپایی ‪ 30‬جلســه تالش کردند این تاریــخ را به تاریخ‬ ‫قبل خود برگردانند که متاســفانه موفق نشدند‪ .‬بنابراین بسیاری از‬ ‫انجمن‌ها و تشــکل‌ها از جمله انجمن همگن پالستیک استان تهران‬ ‫از حضور در دهمین دوره نمایشگاه انصراف دادند‪.‬‬ ‫برپایی کالس منش مدیران به همت انجمن‬ ‫همگن پالستیک تهران‬ ‫کالس منش مدیران عنوان کالسی بود که از تاریخ ‪18‬‬ ‫خرداد ‪ 94‬تا ‪ 22‬تیر در ‪ 6‬جلســه ‪ 4‬ساعته با تدریس‬ ‫مهندس علی پور و با حضور ‪ 35‬نفر از اهالی صنعت در‬ ‫دفتر انجمن همگن برگزار شــد‪ .‬در پایان این دوره به‬ ‫شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا شد‪.‬‬ ‫مقاره‪:‬‬ ‫زمان پیش ثبت نام تمدید نمی شود‬ ‫با یک سالن هم نمایشگاه را برگزار خواهم کرد‬ ‫مقــاره‪ ،‬سرپرســت روابط عمومی شــرکت ملی‬ ‫پتروشیمی در جلسه هم‌اندیشی با رسانه‌های پلیمری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تمام تالش برای تغییر تاریخ ایران پالست‬ ‫در دســت اقدام اســت اما روال اجرایی بر اساس تقویم‬ ‫انجام خواهد شــد و زمان پیش ثبت نام تمدید نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬مدیر نمایشگاه ایران پالست به رســانه‌های پلیمری گفت‪ :‬زمان دو‬ ‫هفته‌ای پیش ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و هر کسی ثبت نام‬ ‫نکند امکان حضور در نمایشــگاه ایران پالست را نخواهد داشت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫می‌خواهم با صدای رسا اعالم کنم؛ به هر قیمتی حتی با یک شرکت کننده‬ ‫نمایشگاه ایران پالست را برگزار می‌کنیم‪ .‬تا کنون فرصت کافی برای تصمیم‬ ‫گیری وجود داشته است و دوستان حق دارند که در نمایشگاه شرکت بکنند‬ ‫یا نکنند‪ .‬بنده آن را برگزار خواهم کرد با هر شرایطی‪ ،‬چه با یک سالن یا با‬ ‫‪ 20‬سالن‪ .‬وظیفه بنده اجرای با کیفیت نمایشگاه است‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪9‬‬
‫اولین همایش مستربچ‌های پلیمری‬ ‫به کوشش پایون پلیمر‬ ‫در تاریخ ‪ 6‬خــرداد ‪ 1394‬اولین همایش‬ ‫مســتربچ‌های پلیمری به کوشش شرکت‬ ‫پایون پلیمر در دانشگاه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫برزویه ظهیری هدف این همایش را ارتباط‬ ‫بیشتر صنعت و دانشگاه عنوان کرد‪.‬‬ ‫بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫ماشین آالت صنایع وابسته برگزار شد‬ ‫بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماشین آالت‬ ‫صنایع وابسته ( ایران آگروفود ‪ 5 ) 2015‬خرداد ‪ 1394‬با حضور ولی اهلل افخمی‬ ‫راد معــاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایــران‪ ،‬محمد جواد قنبری معاون امور‬ ‫آزمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و مدیران ارشد انجمن‌های‬ ‫صنایع غذایی کشور شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‬ ‫هلث برگزار شد‬ ‫هجدهمیــن نمایشــگاه بین‌المللــی ایران‬ ‫هلــث از روز شــنبه ‪ 26‬تا ‪ 29‬اردیبهشــت‬ ‫‪ 1394‬با ریاســت دکتر حسین سلمان زاده‬ ‫در ســتاد برگزاری همزمان با عید مبعث در‬ ‫نمایشــگاه بین‌المللی تهران با حضور ‪550‬‬ ‫شرکت داخلی و خارجی از کشورهای آلمان‪،‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬پرتغال‪ ،‬اکراین‪ ،‬روســیه‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫ســوئد‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬کانادا‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬کــره جنوبی‪ ،‬تایــوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین و‬ ‫اتریش آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫اولین جلسه همدلی و همیاری انجمن‬ ‫همگن پالستیک و انجمن ملی پالستیک‬ ‫ســه شــنبه ‪ 6‬مــرداد ‪ 1394‬دفتر همگن‬ ‫پالســتیک تهران شــاهد جلســه‌ی مشترک‬ ‫همدلی و همیاری و بررســی مشــکالت پیش‬ ‫روی صنعــت پالســتیک بین اعضــای هیئت‬ ‫مدیره انجمن همگن پالستیک تهران و انجمن‬ ‫ملی پالستیک بود‪ .‬در این جلسه‌ی چند ساعته‬ ‫ضمــن تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بیشــتر‪،‬‬ ‫مقرر شــد هر دو هفتــه یک بار بــا برگزاری‬ ‫جلســاتی موضوعات مشــترک مــورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن ملی پالستیک برگزار شد‬ ‫دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن ملی پالستیک ایران در تاریخ‬ ‫‪ 16‬خرداد ‪ 94‬در محل‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در این‬ ‫جلســه گزارش مجمع‬ ‫ســاالنه انجمــن ملی‬ ‫قرائت شــد‪ .‬کاندیدای‬ ‫این بخش در انجمن‌ها‬ ‫عبــارت بودنــد از‪ :‬آقایان صبــوری‪ ،‬صفایی‪ ،‬ترکمان‪ ،‬متوســلیان‪،‬‬ ‫شــهمیرزادی‪ ،‬لشــگری‪ ،‬پارســا‪ ،‬غیاثی و بیوک آقا صحاف امین و‬ ‫کاندیــدای بنگاه‌ها عبارت بودند از‪ :‬آقایان امینی‪ ،‬قصری‪ ،‬قاســمی‪،‬‬ ‫تیمــوری‪ ،‬داوری و کاندیدای بازرس‪ :‬آقایان ظهیری و شــاکری در‬ ‫نهایت با مجموع ‪ 111‬اخذ شده آقایان متوسلیان‪ ،‬ترکمان‪ ،‬لشگری‪،‬‬ ‫صحــاف امیــن‪ ،‬صفایی و صبــوری و آقای غیاثی بــه عنوان عضو‬ ‫علی‌البدل هیئت مدیره از ســوی انجمن‌ها و از بخش بنگاه‌ها آقایان‬ ‫قصری‪ ،‬قاســمی و تیموری به عنوان عضو اصلــی و بیژن امینی به‬ ‫عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند‪.‬‬
‫برگزاری کالس های رفتار سازمانی در انجمن همگن پالستیک‬ ‫کالس‌های رفتار سازمانی عنوان دیگری از مجموعه کالس‌های آموزشی بود که‬ ‫به همت انجمن همگن پالستیک در دفتر انجمن و با تدریس استاد مهندس‬ ‫علیپور از ‪ 26‬مرداد تا ‪ 1394‬در ‪ 4‬جلسه‌ی ‪ 4‬ساعته روزهای دوشنبه از ساعت‬ ‫‪ 16‬الی ‪ 20‬برگزار شد‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه بین‌المللی کار آفرینی‬ ‫زنان برگزار شد‬ ‫دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار‬ ‫‪ 24‬شــهریور ‪ 1394‬در محل نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار شــد‪ .‬در این گذرگاه ‪ 170‬شــرکت‬ ‫کننده ایرانی و ‪ 40‬شــرکت کننده خارجی اعم از‬ ‫فعاالن حرفه‌ای صنعت و تجارت حضور داشتند‪ .‬در‬ ‫این نمایشگاه از سرکار خانم مهندس ناهید هاشمی‬ ‫مدیر عامل شــرکت پارس هرماس و عضو انجمن‬ ‫همگن پالستیک تهران تجلیل به عمل آمد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه انجمن همگن پالستیک با شبکه بازار‬ ‫انجمن همگن پالســتیک تهران پیرو مذاکرات خود با شــبکه بازار مبنی بر همکاری‬ ‫رسانه‌ای تفاهم نامه همکاری را امضا کرد‪ .‬در این تفاهم نامه که به امضای مجتبی باطبی‬ ‫مدیر شــبکه بازار و ســید جواد میرحیدری رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن‬ ‫پالستیک تهران رسید‪ ،‬دو طرف بر تولید برنامه‌های کارشناسی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغاتی در قالب برنامه‌های تلویزیونی تأکید کردند‪ .‬هدف از این تفاهم نامه حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬توسعه فرهنگ مصرف درست‪ ،‬گسترش بازار کاالهای ایرانی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ســازی در جهت رفتار صحیح خرید و همچنین انتخاب کاال در میان مصرف کنندگان‬ ‫با افزایش آگاهی مردم از معیارهای انتخاب مناسب در هر رده کاالیی اعالم شده است ‪.‬‬ ‫نخستین بازدید از شرکت‌های صنعت پالستیک استان آذربایجان‬ ‫شرقی از کارخانه‌های صنعتی استان‌های البرز و تهران‬ ‫روزهای ‪ 20‬و ‪ 21‬آبان ماه ‪ 1394‬شرکت‌های صنعت پالستیک استان آذربایجان‬ ‫شــرقی در قالب یک هیئت به هماهنگی انجمن همگن پالســتیک و پلیمر تازه‬ ‫تاسیس اســتان آذربایجان شــرقی و پیگیری و همت انجمن همگن پالستیک‬ ‫استان تهران به بازدید از کارخانه‌های صنعتی استان‌های تهران و البرز پرداختند‪.‬‬ ‫دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان‬ ‫پالست برگزار شد‬ ‫نمایشــگاه تخصصی اصفهان پالست از تاریخ‬ ‫‪ 12‬تا ‪ 15‬آبــان ماه ‪ 1394‬بــا عنوان کامل‬ ‫دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت پالستیک‪،‬‬ ‫الستیک‪ ،‬ماشین آالت و تجهیزات وابسته در‬ ‫استان اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪11‬‬
‫تفاهم نامه رسانه‌ای انجمن ملی پالستیک و روزنامه صمت امضا شد‬ ‫تفاهم نامه انجمن ملی پالستیک‬ ‫ایــران و روزنامه صمــت با هدف‬ ‫ایجــاد و توســعه همکاری‌هــای‬ ‫خبری‪ ،‬تبلیغاتی با استفاده از همه‬ ‫امکانات در جهت اطالع رسانی به‬ ‫مخاطبین و گروه‌های هدف منعقد‬ ‫شــد‪ .‬اختصــاص دو صفحه در هر‬ ‫هفته به اخبــار و مطالب تولیدی‬ ‫انجمن‪ ،‬اشــتراک رایگان برای یک‬ ‫هــزار تولیدکننده‌ای که توســط‬ ‫انجمن به روزنامــه صمت معرفی‬ ‫شــوند‪ ،‬درج اطالعیه‌هــا‪ ،‬گزارش‪،‬‬ ‫یادداشــت و مقاالت‪ ،‬گفتگو با صاحبنظران‪ ،‬پوشــش خبری رویدادهای انجمن‬ ‫توســط خبرنگار روزنامه و محاسبه آگهی‌های تولیدکنندگان معرفی شده توسط‬ ‫انجمن با تعرفه دولتی‪ ،‬از تعهدات روزنامه صمت خواهد بود‪.‬‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫لوازم خانگی برگزار شد‬ ‫پانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللی لوازم‬ ‫خانگی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران‪،‬‬ ‫از تاریــخ ‪ 6‬تــا ‪ 9‬آذر ‪ 1394‬برگزار شــد‪.‬‬ ‫«نمایشگاه پالست اورسیا ‪ »2015‬بیست‬ ‫و پنجمین نمایشگاه پالستیک و الستیک در‬ ‫کشور ترکیه استانبول در ‪3‬تا ‪ 6‬دسامبر ‪2015‬‬ ‫( ‪ 12‬تــا ‪ 15‬آذر ‪ ) 1394‬برگزار شــد‪ .‬انجمن‬ ‫همگنپالستیکاستانتهراندرایننمایشگاه‬ ‫نیزحضورداشت‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی و مجمع فوق‌العاده انجمن تولیدکنندگان لوله و‬ ‫اتصاالت پلی‌اتیلن برگزار شد‬ ‫صبح شــنبه ‪ 7‬آذرماه ‪ 1394‬مجمع عمومی عــادی و مجمع فوق العاده انجمن‬ ‫برای رسیدگی به دســتور کار ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره‪ ،‬بررسی صورت‬ ‫مالــی انجمن منتهی به ‪ 31‬شــهریور ‪ ،1394‬انتخاب بازرس اصلی و علی البدل‪،‬‬ ‫تعیین روزنامه کثیراالنتشــار انجمن و موضوع بررســی عضویت در اتاق بازرگانی‬ ‫ایران در هتل المپیک برگزار شد و پس از ریختن آرا به صندوق‪ ،‬علی اکبر رامین‬ ‫افشــار با ‪ 88‬رأی به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حصاری با ‪ 19‬رأی به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل انتخاب شــدند‪.‬روزنامه اطالعات نیز کماکان به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار انجمن با اکثریت آرا باقی ماند‪.‬‬ ‫دیدار رو در رو ماشین سازان‬ ‫فرآیند پالستیک آلمان با فعاالن‬ ‫صنایع پالستیک ایران‪VDMA‬‬ ‫نخستین همایش فنی و تکنولوژیکی به‬ ‫همراه جلسات مذاکرات تجاری رو در رو‪،‬‬ ‫به صورت همزمــان در تاریخ ‪ 16‬و ‪17‬‬ ‫آذر ماه ‪ 7 ( 1394‬و ‪ 8‬دسامبر ) در هتل‬ ‫پارسیان آزادی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫هیات مدیره جدید انجمن پالستیک استان البرز انتخاب شد‬ ‫در پی تعویــق برگزاری مجمع عمومی انجمن‬ ‫صنایع همگن پالســتیک اســتان البــرز‪ ،‬این‬ ‫مجمع روز یکشــنبه ‪ 26‬مهرماه ‪1394‬برگزار و‬ ‫هیئت مدیره جدید انجمن همگن البرز انتخاب‬ ‫شــدند‪ .‬براســاس این انتخابات و برگزاری رای‬ ‫گیری‪ ،‬افــراد منتخب و تعــداد آرای آنان که‬ ‫تا ســال ‪ 1397‬به عنــوان اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن فعالیت خواهند کرد‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬حسین امینی از شــرکت بانی نو‪ 21 -‬رای‬ ‫‪ -2‬مجید غیاثی از وینو پالستیک ‪ 20 -‬رای ‪-3‬‬ ‫ناهید هاشمی از پارس هرمس‪ 20 -‬رای ‪ -4‬کیانوش شریفی از کیان بسپار‪ 19 -‬رای‬ ‫‪ -5‬داوود کرمی از آوند پالســت کرج‪ 15 -‬رای ‪ -6‬فرهاد برهانی از شهرزاد پالستیک‬ ‫البــرز‪ 13 -‬رای ‪ -7‬بهرام جبارزاده از کیمیا فروز‪ 10 -‬رای همچنین در این انتخابات‬ ‫آقایان‪ ،‬علیرضا ملک محمدی از ســان پالستیک با ‪ ۷‬رای و عباس هوشیاری از تهران‬ ‫نایلــون با ‪ 6‬رای و خانم کتایون قهقایی از مهر پالســتیک ایــران با ‪ 2‬رای به عنوان‬ ‫اعضای علی البدل هیات مدیره مشخص شده اند و نیز آقای مرتضی شهرابی از شرکت‬ ‫پلیمران با ‪ 21‬رای به عنوان بازرس اصلی معرفی شده است‪.‬‬
‫دوره آموزشی فن بیان در انجمن‬ ‫همگن پالستیک برگزار شد‬ ‫دوره آموزشــی فن بیان بــا تدریس دکتر‬ ‫غالمرضا رنجبر در ‪ 7‬جلسه ‪ 4‬ساعته از سه‬ ‫شنبه ‪ 22‬دی ماه تا ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1394‬از‬ ‫ساعت ‪ 15‬الی ‪ 19‬در دفتر انجمن همگن‬ ‫پالستیک تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫«بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی برگزار شد»‬ ‫بیســت و دومین نمایشگاه چاپ‪ ،‬بسته بندی و ماشین آالت وابسته از ‪ 5 - 2‬دی ماه‬ ‫‪ 1394‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره جدید انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار‬ ‫مصرف انتخاب شدند‬ ‫هیئــت مدیره جدید انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف‬ ‫انتخاب شــدند مجمــع عمومی انجمــن تولیدکنندگان ظروف‬ ‫یکبار مصرف عصــر ‪ 9‬آبان ماه ‪ 1394‬با انتخاب هیئت مدیره و‬ ‫بازرس‪ ،‬برگزار شــد‪ .‬صمدی با ‪ 14‬و صدقی با ‪ 6‬رأی بیشترین‬ ‫و کمتریــن آرا را به خود اختصاص دادند‪ .‬مجمع عمومی انجمن‬ ‫تولیدکننــدگان ظروف یک بار مصرف عصر امروز ‪ 9‬آبان ماه در‬ ‫ســالن پارسه هتل المپیک برگزار شــد‪ .‬اسامی منتخبان هیئت‬ ‫مدیره به ترتیب آراء‪ :‬حمید صمدی‪ 14 ،‬اصلی ظفر امیربگلوئی‪،‬‬ ‫‪ 12‬اصلی محمد رضا الیق‪ 12 ،‬اصلی علیرضا حقگو‪ 10 ،‬اصلی‬ ‫عبدالمجیــد لطیفــی‪ 10 ،‬اصلی رضا خلــج‪ 6 ،‬علی البدل اول‬ ‫حمید صدقــی‪ 6 ،‬علی البدل دوم بــازرس‪ :‬مهدی صمدی ‪13‬‬ ‫محمد مهدی محمدی متولیان‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ‪ ،‬رزین‪،‬‬ ‫پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت و پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی لوله و اتصاالت‪ ،‬ماشین‌آالت و‬ ‫تجهیزات وابسته برگزار شد‬ ‫پانزدهمین نمایشــگاه بین‌المللی رنگ‪ ،‬رزین‪ ،‬پوشــش‌های‬ ‫صنعتی و مواد کامپوزیــت در ‪ 15‬آذر ‪ 1394‬و همچنین در‬ ‫همان تاریخ پنجمین نمایشــگاه بین‌المللی لوله‪ ،‬اتصاالت و‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات وابسته با حضور مقامات و مسئولین‬ ‫ذیربط در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سمینار آب بندی گودهای ساختمانی با استفاده از‬ ‫راه‌کارهای ژئوسنتتیکی برگزار شد‬ ‫ســمینار انجمن ژئوســنتتیک ایران در خصــوص آب بندی‬ ‫گودهــای آب‌بندی ســاختمانی بــا اســتفاده از راه‌کارهای‬ ‫ژئوســنتتیکی واقع در ســالن کنفرانس جامعه مهندســان‬ ‫مشــاوران ایران برگزار شد‪ .‬الزم به ذکر است یکی از حامیان‬ ‫معنوی این ســمینار انجمن همگن پالســتیک استان تهران‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪13‬‬
‫فعاالن پایین دستی پتروشیمی به مجلس پناه بردند‬ ‫ادعای نعمت‌زاده غیر کارشناسی است‬ ‫هم‌زمان با تحرک بی ســروصدای وزارت صنعت برای خروج ســر خروج نیمی از معامالت محصوالت پتروشیمی از بورس‬ ‫نیمــی از معامــات محصوالت پتروشــیمی از بــورس کاال‪ ،‬کاال را غیر کارشناســی و نســبت به تداوم اصــرار وی ابراز‬ ‫اتحادیه سراســری تعاونی‌های پایین دســتی پتروشیمی در نگرانــی کرده‌اند‪ .‬در این نامه که به امضای مســعود میرزایی‬ ‫نامه‌ای به رییس مجلس مراتب اعتراض خود نسبت به اقدام برزی مدیر عامل این اتحادیه رســیده‪ ،‬آمده است؛ « احتراماً‪،‬‬ ‫غیر کارشناســی نعمــت‌زاده اعالم کرد‪ .‬اتحادیه سراســری پیرو مطرح شدن مبحث عرضه خروج محصوالت پتروشیمی‬ ‫تعاونی‌های تامین نیاز پایین دســت پتروشــیمی که ســطح از بورس کاال در صحن مجلس شــورای اسالمی و از آنجا که‬ ‫وســیعی از اشتغال را کشــور دراین حوزه به خود اختصاص طــی نامه نگاری‌های مختلف ایــن اتحادیه با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫داده‌انــد در نامه‌ای به علی الریجانی رییس مجلس شــورای معدن و تجارت تا بدین لحظه این وزارتخانه هیچ گونه طرح‬ ‫اســامی ادعای نعمت زاده وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر جایگزینی پیرامون این موضوع اعالم ننموده اســت‪».‬‬ ‫اولینکنفرانسبینالمللیمستربچوکامپاندایرانبرگزارشد‬ ‫اولین کنفرانس بین‌المللی مستربچ و کامپاند ایران در تاریخ‬ ‫‪ 26‬و ‪ 27‬بهمــن ‪ 1394‬با حضور جمــع کثیری از فعالین‬ ‫صنعت پلیمر و مســتربچ کشــور واقع در پژوهشگاه پلیمر‬ ‫و پتروشــیمی برگزار شــد‪ .‬گزارش کامل این کنفرانس در‬ ‫صفحات بعدی به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫دهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و‬ ‫مجموعه‌های خودرو برگزار شد‬ ‫دهمین نمایشــگاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌های‬ ‫خودرو ‪ 25‬تا ‪ 28‬آبان ماه ‪ 1394‬به میزبانی شرکت بازرگانی‬ ‫بین المللی ایدرو در محل نمایشــگاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫اولین کنفرانس صادرکنندگان ایران برگزار شد‬ ‫صبح روز ‪ 16‬بهمن مــاه ‪ 1394‬کنفرانس صادرکنندگان ایران با‬ ‫هدف معرفی ایران و پتانســیل‌های آن بــه عنوان قطب صادرات‬ ‫منطقه و راهکارهای مؤثر در تجارت بین‌الملل در دانشــگاه شهید‬ ‫بهشتی تهران واقع در تاالر ابوریحان بیرونی از ساعت ‪ 8‬صبح الی‬ ‫‪ 19‬برگزار شد‪.‬‬ ‫صادرات به بازار سلیمانیه‪ ،‬هدفی برای تامین کاالی تمام‬ ‫مناطق عراق‬ ‫پروژه‌ی جدیدی با هدف صادرات به بازار ســلیمانیه با همکاری‬ ‫کمیسیون بازرگانی و اقتصادی انجمن همگن پالستیک استان‬ ‫تهران و خوشــه لوازم پالستیکی خانگی استان تهران را‌ه‌اندازی‬ ‫شــد‪ .‬اطالعات دقیق‌تر این پروژه در مصاحبه با جناب هوبه فکر‬ ‫در همین شماره به چاپ رسیده است‪.‬‬
‫ونده‬ ‫ر‬ ‫پ ویژه‬ ‫نه به ایران پالست؟!!!!!‬ ‫ســالی که گذشت برای صنعت پالستیک ســالی پر از اتفاق بود که مهم‌ترین آن تغییر‬ ‫ناگهانی تاریخ دهمین دوره نمایشــگاه ایران پالست است‪ .‬پس از این اتفاق موج عظیمی‬ ‫از تشــکل‌ها‪ ،‬انجمن‌ها و شرکت‌ها به اعتراض برخاسته و از حضور در ایران پالست دهم‬ ‫انصراف دادند‪ 5 .‬نماینده انتخابی تشــکل‌های صنعت پالستیک و پلیمر طی ‪ 4‬ماه و ‪30‬‬ ‫جلسه تالش نتوانستند این تاریخ را که به ‪ 13‬دلیل آن را نامناسب می‌دیدند تغییر دهند‪.‬‬ ‫در طی این مدت بسیاری از انجمن‌ها و تشکل‌ها یک صدا اعالم کردند که در این دوره از‬ ‫نمایشگاه شرکت نخواهند کرد و در جلسات عنوان شد که باید به فکر نمایشگاهی مستقل‬ ‫از ایران پالست و حتی پتروشیمی‌ها بود‪ .‬دهمین دوره نمایشگاه ایران پالست بدون توجه‬ ‫به خواست صنعتگران این صنعت و با وجود تمام تالش‌ها در فروردین ‪ 1395‬برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬که به گفته‌ی بسیاری ویترینی برای شرکت‌های خارجی است و عنوان ایران باید از آن‬ ‫برداشته شود‪ .‬نشریه صنایع همگن پالستیک استان تهران در ویژه نامه‌ای سعی کرده است‬ ‫با تعدادی از این نمایندگان که در جریان کامل روند پرونده ایران پالست بودند به بحث و‬ ‫گفت و گو بنشیند تا دالیل این اتفاق را از منظرهای گوناگون بررسی کند‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪15‬‬
‫گفت و گو با مهندس مهدی پورقاضی‬ ‫به طور جدی خطر خروج از‬ ‫بورس و آزاد شدن قیمت‌ها را حس می کنم‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫تعامل‪ ،‬تنها راه برون رفت از مشکالت‬ ‫مهدی پورقاضی نامی شناخته شده در صنعت‪ ،‬بخصوص برای اهالی صنعت پالستیک است‪ .‬زمان زیادی بود که‬ ‫می‌خواستم با ایشــان یک گفت و گوی مفصل داشته باشم که به دلیل مشغله‌های مهندس پورقاضی این افتخار‬ ‫دســت نمی‌داد‪ .‬باالخره در یکی از روزهای بهمن زمانی که تازه از سفر روسیه برگشته بودند این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫موضوع گفت و گو مســئله‌ی ایران پالست بود اما فرصت را غنیمت شمردم و با توجه به سابقه و تجربه ایشان‬ ‫در انجمن‌هــا در خصوص عملکرد انجمن‌ها نیز با هم به گفت و گو نشســتیم‪ .‬پورقاضی معتقد بود انجمن‌ها در‬ ‫ایران هنوز دوران جوانی خود را طی می‌کنند و به بلوغ نرســیده‌اند و در حال کسب تجربه‌اند‪ .‬مهندس مهدی‬ ‫پورقاضی در خصوص مســئله ایران پالست تشریح کرد‪ ،‬ایران پالست تنها موضوعی نیست که باید در خصوص‬ ‫آن با پتروشــیمی‌ها به تفاهم رسید‪ .‬وی افزود‪ ،‬به طور جدی خطر خروج از بورس و خطر آزاد شدن قیمت‌ها را‬ ‫حس می‌کنم که به نظرم قبل از وقوع این اتفاقات باید انجمن‌های ذی نفع با پتروشیمی‌ها وارد مذاکره شوند و‬ ‫به راه حل برد‪ -‬برد برسند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬آقــای پورقاضی لطفا‬ ‫خودتان را معرفی کنید؟‬ ‫مهدی پورقاضی هســتم‪ ،‬مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر‬ ‫و رئیس هیئت مدیره شــرکت فرافن گاز‪ 59 .‬ســالم است و دو‬ ‫دختر دارم‪ .‬در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده‌ام و بیش‬ ‫از سی سال است که در صنعت مشغول به فعالیت هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬فارغ التحصیل کدام‬ ‫‪16‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دانشگاه هستید؟‬ ‫داستان تحصیالت من طوالنی است‪ .‬من ورودی دانشگاه آریا‬ ‫مهر(دانشگاه شریف) هستم اما مدرک تحصیلی‌ام را از دانشکده‬ ‫فنی دانشگاه تهران گرفته‌ام‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در یکــی از گفت و‬ ‫گوهایتان خواندم که در سوئد تحصیل کرده‌اید‪.‬‬ ‫من برای تحصیل مدتی به ســوئد ســفر کــردم اما در آنجا‬
‫درسم را تمام نکردم‪ .‬در درس خواندن تنبل بودم(می‌خندد)‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چند ســاله بودید که به سوئد سفر‬ ‫کردید؟‬ ‫‪ 18‬ســالم بود‪ .‬کمتر از ‪ 17‬سال داشتم که وارد دانشگاه آریا مهر(شریف)‬ ‫شدم‪ .‬در آن زمان در دانشگاه دائما درگیری‪ ،‬اعتصاب بود و با وجود اینکه جزء‬ ‫دانشجویان درسخوان بودم نتوانستم بیشتر از ‪ 7‬الی ‪ 8‬واحد را بگذرانم‪ .‬البته‬ ‫نه تنها من بلکه وضعیت همه همیــن گونه بود‪ .‬در آن دوران به فعالیت‌های‬ ‫غیر درســی جذب شــده بودم و این اتفاق باعث نگرانی پدر و مادرم شــد و‬ ‫ترجیــح دادند من در خارج به ادامه تحصیل بپــردازم‪ .‬بنابراین در بهمن ماه‬ ‫وقتی ترم تمام شد تصمیم برای رفتن من به خارج کشور جدی شد‪ .‬تعدادی‬ ‫از دوستانم نیز در سوئد بودند و من را برای تحصیل در آنجا تشویق می‌کردند‪.‬‬ ‫در صورتــی که در آن زمان رایج بود دانشــجویان ایرانی آمریکا و انگلیس را‬ ‫برای تحصیل انتخاب کنند‪ ،‬من سوئد را انتخاب کردم و به همراه چند تن از‬ ‫دوستانم به سوئد رفتیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬چند سال در سوئد بودید؟ و در چه‬ ‫سالی به ایران برگشتید؟‬ ‫تقریبا ســه سال در ســوئد بودم و آنجا هم خیلی درس نخواندم و بیشتر‬ ‫مشغول همان فعالیت‌ها بودم‪ .‬بالفاصله بعد از انقالب به ایران برگشتم‪ .‬مجددا‬ ‫کنکور دادم و وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم و واحدهایی که در سوئد‬ ‫خوانده بودم را به دانشگاه تهران منتقل کردم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در چه سالی ازدواج کردید؟‬ ‫در سال ‪ 64‬ازدواج کردم و دو دختر دارم‪ .‬یکی از دخترانم دانشجوی رشته‬ ‫محیط زیســت در دانشگاه اصفهان اســت و دیگری دانشجوی رشته شیمی‬ ‫دانشگاه تهران است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬آقای پورقاضی مصاحبه‌ای از شما‬ ‫خواندم که در آن به فوت پدرتان اشــاره کرده بودید همیشه‬ ‫برایم سووال بوده اســت که مهندس مهدی پورقاضی در چه‬ ‫خانواده‌ای متولد شده است؟‬ ‫پدرم کار خود را از کارگری شــروع کرده بود و ســرمایه اولیه‌ای نداشت‪.‬‬ ‫مدتی به عنوان سرکارگر یا سرپرست یک واحدی تولیدی مشغول به کار بود‬ ‫و بعد از آن تصمیم گرفت برای خودش کار کند‪ .‬از لحاظ شخصیت اجتماعی‬ ‫پــدرم فردی مذهبی و متدین و جزء پیــروان آقای خمینی بود‪ .‬در خصوص‬ ‫فوت پدرم پرسیدید باید بگویم هنوز هم بعد از گذشت سی و خورده‌ای سال‬ ‫نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد‪ .‬پدرم در محل کارش با شلیک گلوله کشته شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬فعالیت حرفه‌ای خود را از چه سالی‬ ‫شروع کردید؟‬ ‫از سال ‪1359‬از کارخانه پدرم شروع کردم‪ .‬البته مدتی هم در کارخانه ارج‬ ‫و کارخانه لوله و ماشــین ســازی ایران کار کردم‪ .‬اما در نهایت برگشتم و در‬ ‫کارخانه پدرم مشغول شدم تا زمانی که پدرم به رحمت خدا رفت‪ .‬بعد از فوت‬ ‫پدر مســئولیت کارخانه بر عهده من بود‪ .‬در آن زمان تولید ظروف مالمین و‬ ‫پالســتیک (لوازم خانگی پالستیکی) را داشتیم‪ .‬بعد از مدتی خطوط مالمین‬ ‫را فروختم و در زمینه پالستیک متمرکز شدم‪ .‬سپس وارد تولیدات و قطعات‬ ‫صنعتی و خودرو شــدم و بعد به اتفاق چند نفر از دوستانم کار آمیزه کاری و‬ ‫کامپاندینگ را شروع کردیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬شــما عالوه بر مدیریت دو شرکت‬ ‫فرافــن گاز و نیرومند پلیمر عضو انجمن‌هــای متعدد و اتاق‬ ‫بازرگانی تهران هســتید‪ .‬چه عاملی باعث جذب شما به این‬ ‫گونه فعالیت‌ها است؟‬ ‫همان طور که اشــاره کردم از دوران‬ ‫دانشــجویی به فعالیت‌هــای اجتماعی‬ ‫عالقمند بودم و شــاید هم بیش از اندازه‬ ‫در این گونه فعالیت‌ها شــرکت می‌کردم‪.‬‬ ‫ســال‌ها پیش متوجه شدم برای صنعت‬ ‫پالســتیک شــرکت تعاونی وجود دارد‪.‬‬ ‫مدتــی در آنجا فعالیت داشــتم و بعد از‬ ‫آن زمانی که سیاست راه‌اندازی انجمن‌ها‬ ‫شکل گرفت من به اتفاق تعداد زیادی از‬ ‫دوستان به عنوان هیئت موسس انجمن‬ ‫همگن پالســتیک اســتان تهــران‪ ،‬این‬ ‫انجمن را تاســیس کردیم‪ .‬در چند دوره‬ ‫هم جزء هیئت مدیره بودم‪ .‬سپس زمانی‬ ‫که انجمن ملی پالستیک در حال شکل‬ ‫گیری بود جزء موسسین آن بودم‪ .‬شاید‬ ‫بتوان گفت در شکل گیری ایده تاسیس‬ ‫انجمن ملی نقش پر رنگی داشتم و جزء‬ ‫کسانی بودم که تالش کردم انجمن ملی‬ ‫تاسیس شود‪ .‬حدودا از سال ‪ 1366‬کارت‬ ‫بازرگانی گرفته‌ام و در ســال ‪ 1382‬در‬ ‫انتخابات اتاق بازرگانی شــرکت کردم و‬ ‫از آن زمان عضــو هیئت نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانــی تهران هســتم‪ .‬البته به عنوان‬ ‫دارنــده کارت بازرگانــی حقیقــی نه به‬ ‫عنوان نماینده انجمن‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر عضو چه‬ ‫انجمن‌هایی هستید؟‬ ‫انجمن شیمی و پلیمر‪ ،‬انجمن همگن‬ ‫پالستیک تهران‪ ،‬انجمن ملی پالستیک‪،‬‬ ‫انجمــن مســتربچ‪ ،‬فعالیت‌هایی هم در‬ ‫زمینه محیط زیست داشــته‌ام که البته‬ ‫این روزها کم رنگ شده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬از‬ ‫نظر شما عملکرد انجمن‌ها در‬ ‫ایران چگونه است؟‬ ‫انجمن‌هــا حرکت مثبتــی بودند که‬ ‫از دوران آقــای خاتمی شــروع شــدند‪.‬‬ ‫انجمن‌ها ســبب می‌شود شــهروندان و‬ ‫فعالین صنفی بتوانند خواســته‌های خود‬ ‫را از طریق تشکل جلو ببرند و این اتفاق‬ ‫به ارتقا کیفیــت فعالیت‌های اجتماعی و‬ ‫حقوق شــهروندی کمــک می‌کند‪ .‬اکثر‬ ‫کشورهای پیشــرفته نیز همین مسیر را‬ ‫به خوبی طی کرده‌اند‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫انجمن‌های ایران چگونه این‬ ‫مسیر را طی می کنند؟‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪17‬‬
‫باید توجه داشت که هنوز انجمن‌ها و‬ ‫صنایع داخلی در دوره جوانی و نیازمند‬ ‫بلوغ هســتند‪ .‬هنوز مسائلی در انجمن‌ها‬ ‫پیش می‌آید که بیانگر این اســت که از‬ ‫هدف اصلی خود که همان متشکل کردن‬ ‫اعضا انجمن است دور شده‌اند و در واقع‬ ‫مسائل اصلی به حاشیه می‌رود و حاشیه‌ها‬ ‫تبدیــل به موضاعــات اصلی می‌شــود‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‌ها گاه برای کســب پســت‬ ‫وارد انجمن‌ها می‌شــوند و فکر می‌کنند‬ ‫همان مدت حضورشــان در انجمن کافی‬ ‫اســت و بقیه باید از آنها متشــکر باشند‬ ‫در حالی که این طور نیســت‪ .‬به نظر من‬ ‫کسی که مســئولیت انجمنی را به عهده‬ ‫می‌گیرد موظف اســت برنامه‌هایی را که‬ ‫اعالم کــرده و اعضا انجمــن از او انتظار‬ ‫دارند را جلو ببرد‪ .‬همین دو ســال پیش‬ ‫بــود کــه در انجمن ملی متوجه شــدم‬ ‫یکی از اعضا هیئــت مدیره عنوان کرده‬ ‫اســت همین قدر که من وارد جلسه‌ای‬ ‫می‌شــوم باید همه از من ممنون باشند‪.‬‬ ‫در صورتی که این تصور کاملا غلط است‪.‬‬ ‫بنابراین فکر می‌کنم این عوامل مربوط به‬ ‫نقایص جوانی تشکل‌ها و عدم بلوغ است‬ ‫و اینکه خــود اعضا تشــکل‌ها و فعالین‬ ‫صنفی هنوز نمی‌توانند انتظارات خود از‬ ‫هیئت مدیره‌ها را تعریف و از آنها مطالبه‬ ‫کنند‪ .‬کسی که وظیفه‌ای در انجمن قبول‬ ‫می‌کند بایــد به قول‌هایی کــه به اعضا‬ ‫انجمن داده تا زمانی که در انجمن حاضر‬ ‫است متعهد باشد‪ .‬مگر اینکه استعفا دهد‬ ‫یا اینکه دوره‌اش تمام شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬به‬ ‫انجمن ملی اشــاره کردید‪.‬‬ ‫خاطرم اســت که اولین بار از‬ ‫تریبــون انجمن همگن اعالم‬ ‫کردیــد در انتخابات هیئت‬ ‫مدیره انجمن ملی شــرکت‬ ‫نخواهید کرد با وجود این که‬ ‫در دور اول جزء هیئت مدیره‬ ‫این انجمــن بودید‪ .‬انتخابات‬ ‫انجمن ملی برگزار شد و پس‬ ‫از آن حواشــی زیادی را در‬ ‫خصوص نحــوه رای گیری و‬ ‫واجدین رای به دنبال داشت‬ ‫نظر شما در خصوص انتخابات‬ ‫انجمن ملی چیست؟‬ ‫آن انتخابــات در واقع اختالف فکری‬ ‫‪18‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بیــن اعضا هیئــت مدیره بود‪ .‬به دو دلیل معتقد بودم بهتر اســت بعضی از اعضا‬ ‫هیئت مدیره کاندید دوره جدید نشــوند‪ .‬یکی از دالیل این بود که به نظرم همه‬ ‫افراد حاضر در هیئت مدیره فعال نبودند و بیان کردم بهتر اســت افراد فعال وارد‬ ‫دور جدید انتخابات شوند و افرادی که خیلی فعال نیستند کنار بروند و این همان‬ ‫چیزی است که به بلوغ سازمانی برمی‌گردد که قبال به آن اشاره کردم‪ .‬بنابراین به‬ ‫هیئت مدیره دوره اول انتقاد داشــتم و معتقد بودم ما نتوانستیم آن طور که باید‬ ‫کارها را جلو ببریم‪ .‬یکی از مهم‌ترین موضوعات‪ ،‬گسترش پایه‌ی انجمن ملی بود و‬ ‫فکر می‌کردم که باید انجمن ملی را به صورت یک انجمن فراگیر درآوریم و ارتباط‬ ‫انجمن ملی با دیگر انجمن‌ها تبدیل به یک ارتباط سازمان یافته و اورگانیک شود‪.‬‬ ‫خب دوســتان نپذیرفتند و اطالع دارم تعداد اعضا انجمــن ملی هنوز ارتقا پیدا‬ ‫نکرده است‪ .‬خاطرم است تعداد اعضا انجمن ملی حدود شصت و خورده‌ای نفر بود‬ ‫اگرچه که در بدو تاســیس حدود هشتاد و خورده‌ای عضو داشت ولی بعد برخی‬ ‫از اعضا حق عضویت خود را پرداخت نکردند و تعداد اعضا به شــصت و خورده‌ای‬ ‫نفر کاهش پیدا کرد‪ .‬بر اساس اساسنامه کسانی که حق عضویت خود را پرداخت‬ ‫نکنند عضو تلقی نمی‌شــوند و بعد به ناگهان در روز انتخابات تعداد اعضا به صد‬ ‫و ده نفر رسید و مشخص بود که طی یک دوره کوتاهی عده‌ای تصمیم گرفته‌اند‬ ‫که با افزایش مصنوعی تعداد اعضا انجمن در واقع بتوانند آنچه را که در زمان رای‬ ‫گیری می‌خواهند بدســت بیاورند و همان طور هم شــد و آنها موفق شدند برای‬ ‫گروه مد نظر خود آرایی را کســب کنند‪ .‬برای من این موضوع خیلی مهم نبود به‬ ‫نظر من این موضوع هم بخشــی از روند رسیدن به بلوغ است‪ .‬باید تشکل‌ها یک‬ ‫چیزهایــی را تجربه کنند تا درس بگیرند‪ .‬ما در خیلی زمینه‌ها مثل دموکراســی‬ ‫کارهای صنفی و تشــکلی تجربه نداریم‪ .‬این طور نیســت که افراد متوجه نشوند‬ ‫تعــداد اعضای انجمن به ناگهان از شــصت و خورده ای به صد و ده نفر رســید‪.‬‬ ‫باالخــره همه متوجه تصنعی بودن می‌شــوند و من اصــا نمی‌دانم آن صد و ده‬ ‫نفــر حق عضویت خود را داده بودند یا خیر‪ .‬البته خیلی هم تمایل نداشــتم وارد‬ ‫جزئیات این قضیه شــوم‪ .‬به هر حال‪ ،‬آن دوره گذشت و انتخابات برگزار شد‪ .‬من‬ ‫هم بعد از انتخابات سعی کردم با هیئت مدیره جدید همکاری‌های الزم را داشته‬ ‫باشم‪ .‬اگرچه که طرز فکر آنها مورد تایید من نبود و با هم اختالف نظر داشتیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نگرانی که وجود دارد این است که در دوره‌ی بعدی انتخابات یک باره‬ ‫شــش یا هفت نفر از آن گروه نه نفره دیگر نمی‌توانند بر اساس اساسنامه کاندیدا‬ ‫باشند و به ناگهان گروه بزرگی از هیئت مدیره کنار خواهند رفت و افراد جدید و‬ ‫کم تجربه یا بدون تجربه وارد انجمن می‌شــوند‪ .‬این مورد را هم من هشدار داده‬ ‫بــودم که این حضور مجدد در هیئت مدیره نهایتا به انجمن لطمه خواهد زد‪ .‬از‬ ‫هیئت مدیره فعلی فقط آقایان لشــکری و قاسمی می‌توانند مجددا کاندید شوند‬ ‫و فکر می‌کنم ســایرین امکان حضور مجــدد ندارند و این حتما برای انجمن یک‬ ‫لطمه خواهد بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آقای پورقاضی برای دوره جدید انتخابات‬ ‫هیئت مدیره انجمن ملی کاندید خواهد شد؟‬ ‫تا االن که نظرم این است کاندید نشوم برای اینکه در انتخابات دوره بعد سنم‬ ‫به شــصت سال می‌رسد و معتقدم کســانی که وارد این سن می‌شوند بهتر است‬ ‫کنار بروند و جوان‌ترها وارد شوند و مسئولیت تشکل‌ها را به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در سال جدید‪ ،‬انتخابات انجمن همگن‬ ‫پالســتیک تهران را در پیش داریم و شما هم در سال جدید وارد‬ ‫شصت سالگی نمی‌شوید‪ .‬آیا برای این انتخابات کاندید می‌شوید؟‬ ‫تا این لحظه که با شما گفت و گو می‌کنم در فکرم این است که کاندید نشوم‪.‬‬ ‫همان طور که گفتم معتقدم جوان‌ترها باید وارد شــوند کما این که در گذشــته‬ ‫تالشــم را کرده‌ام که افراد جوان بتوانند وارد هیئت مدیره‌ها بشــوند‪ .‬یادم است‬ ‫زمانی که جوان بودم از کسانی که سال‌های سال در هیئت مدیره شرکت تعاونی‬
‫بودند و امکان ورود افراد جدید را نمی‌دادند انتقاد می‌کردم و در فکرم بود که‬ ‫وقتی به سن و سال آنها رسیدم بهتر است کاری که آنها می‌کردند را نکنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در صحبت‌های خود اشاره کردید‬ ‫که در دور جدید انتخابات انجمن ملی بسیاری از افراد هیئت‬ ‫مدیره این دوره نمی‌توانند در دور بعد شــرکت کنند و از این‬ ‫بابت که انجمن ملــی با خیل عظیمی از افــراد کم تجربه یا‬ ‫بی‌تجربه رو برو می‌شود ابراز نگرانی کردید‪ .‬در خصوص انجمن‬ ‫همگن پالستیک این نگرانی را ندارید؟‬ ‫خیر در خصوص انجمن همگن پالســتیک این نگرانی وجود ندارد‪ .‬چون‬ ‫تفکری را که از ابتدا با جمع داشــتیم جلو بردیم‪ .‬نیمی از افرادی که در حال‬ ‫حاضر در هیئت مدیره انجمن همگن هســتند دوره اول حضورشــان است و‬ ‫نیمــی دیگر دوره دوم‪ .‬بنابراین نیمی از آنها می‌توانند مجددا کاندید شــوند‬ ‫و مســوولیت انجمن را به عهده بگیرند‪ .‬همیشــه تجربه از این طریق به افراد‬ ‫جدید منتقل می‌شــود‪ .‬در حال حاضر اعضا هیئت مدیره انجمن همگن افراد‬ ‫مناســبی هستند‪ .‬چه کسانی که خواهند ماند و چه کسانی که خواهند رفت‪.‬‬ ‫اما در انجمن ملی این اتفاق نیافتاد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ارزیابی شما از عملکرد هیئت مدیره‬ ‫انجمن همگن چیست؟‬ ‫کارهای خوبی صورت گرفته است و نمی‌توانم بگویم من اگر جای آنها بودم‬ ‫چه می‌کردم یا در چه قسمت‌هایی ضعف می‌بینم‪ .‬به نظر من آنها تالش خود‬ ‫را کرده‌اند‪ .‬چند اشــتباه اساسی باعث شد که کمی کار انجمن همگن تهران‬ ‫سخت شود‪ .‬یکی از اشتباهات خطایی بود که در سیستم حسابداری آنجا رخ‬ ‫داد و منجر به صدور برگه‌های مالیاتی شــد و وقــت و انرژی قابل توجهی را‬ ‫از اعضــا هیئت مدیره گرفت و هنوز هم ادامه دارد‪ .‬به طور قطع این مســئله‬ ‫تــوان هیئت مدیره فعلی را کاهش داد‪ .‬البته در این قضیه هیئت مدیره فعلی‬ ‫مقصر نیســت‪ ،‬من و گذشــته‌ها هم مقصر بوده‌ایم چون نتوانســتیم در آنجا‬ ‫نظام حســابداری اصولی و درســتی را برقرار کنیم و موضوع بعدی هم همان‬ ‫درگیری‌های داخلی است‪ .‬اعضا به جای تعریف اهداف و حرکت در این سمت‬ ‫گاهی نیروهایشــان در مقابل هم قرار گرفتند و نتوانستند هم افزایی الزم را‬ ‫داشته باشند‪ .‬امیدوارم در انتخابات بعدی افراد هم فکرتر حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫برای هم افزایی الزم نیســت همه هم فکر باشند اما الزم است که هدف برای‬ ‫همه روشن باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬نقاط مثبت این دوره از هیئت مدیره‬ ‫چیست؟‬ ‫از جشــنواره‌ایی که پارسال برگزار کردند راضی بودم و در حال حاضر هم‬ ‫در تالش برای جشــنواره دیگری هستند‪ .‬اتفاقا از من هم برای هیئت داوران‬ ‫جشــنواره دعوت کردند اما من به دلیل همان فکری که گفتم باید نیروهای‬ ‫جدید وارد شوند و جانشین پروری شکل بگیرد قبول نکردم‪ .‬فکر می‌کنم توان‬ ‫زیادی بین اعضا انجمــن وجود دارد و نیازی به حضور یک نفر برای یک کار‬ ‫نیست‪ .‬البته که هر کمکی از دستم برآید انجام خواهم داد ولی خوب است که‬ ‫مسوول هیئت داوران عوض می‌شود و افکار جدیدی وارد شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬می‌خواهم از بحث انجمن‌ها کمی دور‬ ‫شویم و به سووال دیگری بپردازیم‪...‬‬ ‫اجازه دهید قبل از دور شــدن از موضوع انجمن‌ها به نکته دیگری اشــاره‬ ‫کنم‪ .‬الزم اســت که فعالین و برجســته‌های این صنف در انجمن‌ها مشارکت‬ ‫کنند متاســفانه مشارکت کم است‪ .‬منظورم اعضا انجمن تهران و انجمن ملی‬ ‫اســت‪ .‬انجمن ملی خیلی محدود اســت اما انجمن تهران طیف قابل توجهی‬ ‫از اعضــا را دارد کــه در میان آنها مدیران برجســته‌ی جــوان و با تجربه به‬ ‫چشم می‌خورد‪ .‬در همین جشنواره قبل‬ ‫بــا بعضی از مدیران که صحبت می‌کردم‬ ‫بســیاری از آنهــا را مدیــران موفــق و‬ ‫توانمندی دیدم که جای آنها در انجمن‌ها‬ ‫بســیار خالی اســت‪ .‬آنها باید بیایند و از‬ ‫ت انجمن‌ها‬ ‫حاال خودشان را برای مدیری ‌‬ ‫آمــاده کنند‪ .‬واحد تولیدی من در تهران‬ ‫است و منطقی است که سرنوشت انجمن‬ ‫همگن برایم مهم باشــد‪ .‬بنابراین از این‬ ‫مدیران موفــق می‌خواهم خود را در این‬ ‫گونه فعالیت‌ها مشارکت دهند از انجمن‬ ‫همگن بــه انجمن ملی بروند و از انجمن‬ ‫ملی به اتاق بازرگانی وارد شوند و همین‬ ‫طــور مراحــل ترقی را طی کننــد تا به‬ ‫شرایط مناسب برسند‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫فکــر می‌کنید چــه اتفاقی‬ ‫افتاد کــه در قضیــه ایران‬ ‫پالست تشکل‌ها راه به جایی‬ ‫نبردند و مسوولین نمایشگاه‬ ‫خواسته‌ی فعالین این بخش‬ ‫را نادیده گرفتند و شــرکت‬ ‫کنندگان خارجــی در الویت‬ ‫قرار گرفتند؟‬ ‫مــن فکر می‌کنم روحیه نــگاه از باال‬ ‫در مســئولین دولتــی مهم‌تریــن دلیل‬ ‫این اتفاق بود‪ .‬در نمایشــگاه قبلی بخش‬ ‫خصوصــی و انجمن‌ها مشــارکت خوبی‬ ‫با یکدیگر داشــتند و گروهی که مربوط‬ ‫به صنایع تکمیلی در پتروشــیمی است‬ ‫تشــکل‌ها را تــا حدود زیــادی به بازی‬ ‫گرفتند و نظرات آنها برایشــان مهم بود‬ ‫اما این اتفــاق با روحیه مدیران ارشــد‬ ‫شــرکت ملی پتروشــیمی چه در بخش‬ ‫روابــط عمومــی و چــه در بخش‌های‬ ‫دیگــر هماهنگ نبود در واقــع آنها فکر‬ ‫می‌کردند این نمایشــگاه میراث شرکت‬ ‫ملی پتروشیمی است و قرار نیست کسی‬ ‫دیگر در آن دخالت داشته باشد‪ .‬من این‬ ‫رفتار را نوعی قدرت نمایی تلقی می‌کنم‪.‬‬ ‫منتهــا این قدرت‌نمایی همزمان شــد با‬ ‫عالقمندی ســازمان نمایشگاه‌ها برای پر‬ ‫کردن تاریخ نمایشگاهیشان در فروردین‬ ‫ماه و به محض درخواســت آنها این وقت‬ ‫نامناســب که کمتر مورد اســتقبال بود‬ ‫تصویب و ماندگار شــد‪ .‬هر چه ما تالش‬ ‫کردیــم بــه نتیجه‌ایی نرســیدیم‪ .‬البته‬ ‫من در این مورد نقش کوچکی داشــتم‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪19‬‬
‫نماینــدگان پنــج انجمنی کــه دور هم‬ ‫جمع شده بودند تالش کردند اما نتیجه‬ ‫قابل توجه‌ای نگرفتند‪ .‬دلیل اصلی را در‬ ‫اقتدار گرایی شــرکت ملی پتروشــیمی‬ ‫بــه خصوص در بخش روابــط عمومی و‬ ‫مدیریتش می‌بینم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چند‬ ‫وقت پیش اعالم شــد برای‬ ‫مشارکت کنندگان دوره دهم‬ ‫امتیاز ویــژه‌ای در نظر گرفته‬ ‫شده اســت مبنی بر این که‬ ‫غرفه انتخابــی دوره دهم در‬ ‫دوره بعدی هــم برای همان‬ ‫شرکت رزرو می‌شود فکر می‬ ‫کنید ایــن امتیاز دهی به چه‬ ‫دلیل است؟‬ ‫البته که رزرو غرفــه در دوره بعد در‬ ‫همه دنیا عرف اســت‪ .‬این باعث می‌شود‬ ‫که بازدیدکنندگان محــدوده غرفه‌های‬ ‫بزرگ را بدانند امــا در ایران عرف نبوده‬ ‫است‪ .‬ولی اگر در این مسیر حرکت کنیم‬ ‫اتفاق بدی نیست‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫هیئت انتخابی تشکل‌ها طی‬ ‫‪ 30‬جلســه و چهار ماه تالش‬ ‫نتوانستند تاریخ ایران پالست‬ ‫را تغییر دهنــد خیلی‌ها این‬ ‫تالش را نشان از بلوغ و اتحاد‬ ‫تشــکل‌ها ارزیابی کردند و‬ ‫خیلی‌ها هم بیان کردند چرا‬ ‫تشــکل‌ها نتوانستند در این‬ ‫زمینه اقدامی کنند‪ .‬ســووال‬ ‫من این اســت چرا برخی به‬ ‫راحتــی می‌تواننــد با آقای‬ ‫مهنــدس نعمــت زاده وقت‬ ‫مالقــات ترتیــب دهند اما‬ ‫تشکل‌ها خیر؟‬ ‫موضــوع ایــن نبود‪ .‬دوســتان از من‬ ‫خواســتند که از آقــای نعمت زاده وقت‬ ‫بگیرم من هم ســعی کــردم این وقت را‬ ‫از معاونین ایشــان بگیرم‪ .‬معاون ایشان‬ ‫علت مالقات را پرسیدند و من هم گفتم‬ ‫که می‌خواهم مدیران ایران پالست تاریخ‬ ‫نمایشــگاه را با همراهــی ذینفعان پیش‬ ‫ببرند‪ .‬معاون ایشان نامه درخواستی من‬ ‫را به مدیر نمایشــگاه نوشــتند و گفتند‬ ‫نیازی نیســت برای این جور کارها پیش‬ ‫وزیر بروید‪ .‬مشــکل از وزیــر و مدیریت‬ ‫‪20‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫نمایشگاه نبود مشکل این بود که شــرکت ملی پتروشیمی حاضر به همکاری‬ ‫نشــد‪ .‬این روزها موضوع مالقات با وزیر خیلی کار ســختی نیست اما باید فکر‬ ‫کرد که آیا مسائل روزمره یک وزیر در حد تاریخ یک نمایشگاه است؟! به نظرم‬ ‫من که این کار پیش پا افتاده‌ای اســت و این نشــان دهنده‌ی فرهنگ جهان‬ ‫سومی است که چطور یک موضوع پیش پا افتاده می‌تواند وقت و انرژی جمعی‬ ‫را بگیرد‪ .‬شــما نگاه کنید که چند جلســه با چند نفر تشــکیل شد‪ .‬چقدر در‬ ‫خصوص این موضوع در نشــریات و مطبوعات صحبت شــد و این بیانگر اتالف‬ ‫وقت برای یک موضوع کاملا ســاده است‪ .‬منتها یک تشــکیالت اقتدار گرای‬ ‫دولتی داریم که حاضر به بازی ذینفعان نیســت‪ .‬بنابراین موضوع وقت دادن یا‬ ‫ندادن آقای نعمت زاده نبود‪ .‬البته من انتقاداتی به مهندس نعمت زاده دارم اما‬ ‫این موضوع جزء انتقاداتم نیست‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در جلســاتی که برگزار شد مطرح‬ ‫شد صنایع تکمیلی نمایشــگاهی را مستقل از ایران پالست و‬ ‫پتروشیمی‌ها برگزار کنند نظر شما در این خصوص چیست؟‬ ‫در دنیا نمایشگاه‌های پالستیک همه با حضور شرکت‌های پتروشیمی است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر قرار باشد که نمایشــگاهی بدون حضور پتروشیمی‌ها برگزار شود‬ ‫دیگر اسمش نمایشگاه پالستیک نیســت‪ .‬حضور پتروشیمی‌ها و البته ماشین‬ ‫سازان در این گونه نمایشگاه‌ها الزامی است‪ .‬ایراد اصلی دهمین دوره نمایشگاه‬ ‫ایران پالســت همین عدم حضور ماشین سازان است‪ .‬این که نمایشگاه دیگری‬ ‫برگــزار کنیم قابل مطرح و فکر کردن اســت اما به نظرم‪ ،‬ما به جای جنگ در‬ ‫داخــل و اتالف انرژی‌هایمان مقابل یکدیگر بهتر اســت ک برای تفاهم تالش‬ ‫کنیم و سعی کنیم که با هم کنار بیاییم‪ .‬این به نفع همه است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬فکر می کنید تا زمانی که نگاه از باالی‬ ‫پتروشیمی به صنایع تکمیلی وجود دارد این اتفاق می‌افتد؟‬ ‫آنها هم از این اتفاقات کسب تجربه می‌کنند‪ .‬حرفی که در خصوص انجمن‬ ‫ملــی زدم‪ .‬این اتفاقات به خاطر عدم بلوغ در صنعت اســت که البته رو به کم‬ ‫شــدن است‪ .‬اما در مجموع حرکت صنعت را رو به جلو می‌بینم و فکر می‌کنم‬ ‫آنها هــم درس گرفتند و تجربه کردند که باید بــا ذینفعان کنار بیایند تا چه‬ ‫انــدازه در آینده وارد عمل شــوند نمی‌دانم‪ .‬تا چه مدت مدیــر فعلی که این‬ ‫اتفاقات را تجربه کرده بر ســر پســت خود خواهد مانــد و مدیر بعدی دوباره‬ ‫نمی‌خواهد کسب تجربه کند را نمی‌دانم ولی باالخره راه حل را در این می‌بینم‬ ‫که باید ســعی کنیم به تفاهم برســیم‪ .‬این تنها موضوعی نیســت که باید در‬ ‫خصوص آن به تفاهم برسیم من به طور جدی خطر خروج از بورس و خطر آزاد‬ ‫شدن قیمت‌ها را می‌بینم که به نظرم قبل از وقوع این اتفاقات باید انجمن‌های‬ ‫ذی‌نفع با پتروشیمی‌ها وارد مذاکره شوند و به راه حل برد‪ -‬برد برسند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬آقای پورقاضی سال ‪ 94‬چه خاطرات‬ ‫خوب و یا ناخوشایندی را برای شما به همراه داشت؟‬ ‫در سال ‪ 94‬تغییراتی در شرکتمان داشتیم که از نظر من تغییرات نامطلوبی‬ ‫بود‪ .‬تعدادی از همکارانمان ما را ترک کردند و این اتفاق خوبی نبود اگر چه فکر‬ ‫می‌کنم شرکت از لحاظ سیستماتیک بهتر از گذشته عمل می‌کند اما نیروهایی‬ ‫که ســال‌ها با هم کار کردیم را از دست دادیم و من واقعا از این جهت متاسف‬ ‫شــدم‪ .‬اتفاق خوب هم برداشته شــدن تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در جامعه‬ ‫جهانی بود اگرچه ممکن اســت اثرات این اتفاق ملموس نباشد اما اگر بگذارند‬ ‫این مســیر ادامــه پیدا کند به نظر من نقطه‌ی عطفــی در تاریخ اقتصاد ایران‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬اگر مسیری به سمت آزاد سازی اقتصادی و وارد شدن ایران‬ ‫به جامعه بین‌المللی از نظر اقتصادی باشد اتفاق بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬فکر می‌کنید ایران توانایی ورود به‬ ‫اقتصاد جهانی را دارد؟‬
‫بله از نظر من این توانایی وجود دارد‪ .‬الزم است نوع دیگری‬ ‫به اقتصاد نگاه کنیم‪ .‬در ادامه مســیر ممکن اســت تعدادی از‬ ‫شــرکت‌ها ورشکســته شــوند و در مقابل تعداد دیگری متولد‬ ‫می‌شــوند که شــاید اگر االن بخواهیم درباره‌اش صحبت کنیم‬ ‫باورکردنی نباشــد‪ .‬خود ما به عنوان شــرکتی قدیمی شــاهد‬ ‫حضور شرکت‌های تازه تاسیس اما قدرتمند بوده‌ایم‪ .‬این اتفاق‬ ‫به صورت حادتری در آینده رخ خواهد داد‪ .‬شــاید ‪ 5‬سال پیش‬ ‫کســی باور نمی‌کرد شــرکتی مثل دی‪ .‬جی‪ .‬کاال بتواند حجم‬ ‫بزرگی از فعالیت اقتصادی را در اختیار داشــته باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫فکــر جدید و نیروی جدید در آینده اثر گــذار خواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫ورود خارجی‌ها به ایران آســان شــود باعث تغییر شرکت‌های‬ ‫داخلی نیز می‌شــود‪ .‬کســانی که تن به تغییــر می‌دهند قطعا‬ ‫وضعشان تغییر می‌کند و در بازار می‌مانند و آنهایی که مقاومت‬ ‫می‌کنند و دائم به دنبال کسب حمایت هستند معلوم نیست که‬ ‫تا چه اندازه ماندگار خواهند بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬شما چه میزان خود را‬ ‫برای ورود به این دنیای تازه آماده کرده‌اید؟‬ ‫شــرایط جدید دارای دو شــاخص مهم اســت‪ .‬یک توجه و‬ ‫تمرکز بر صادرات و دیگری توجه و تمرکز بر بهره‌وری ‪.‬در کنار‬ ‫این دو عامل‪ ،‬دانش و تکنولوژی به روز جز نیازها است‪ .‬در واقع‬ ‫دانش و تکنولوژی روز پیش نیاز موفقیت در صادرات است‪ .‬اگر‬ ‫کســی بخواهد با تکنیک‌های گذشــته وارد صادرات شود نمی‌‬ ‫تواند موفق شــود‪ .‬بنابراین برای صــادرات باید به فکر نوآوری‬ ‫و پژوهش اتوماســیون و بهبود روش‌هــای کار و تکنولوژی بود‬ ‫تا بتوان کاالیی با کیفیت و بــا قیمت بین‌المللی صادر کرد‪ .‬ما‬ ‫تقریبا از یک ســال پیش توجه خود را در حوزه صادرات بیشتر‬ ‫کردیم‪ .‬در نمایشــگاه‌های ترکیه شرکت می‌کردیم اما هیچ گاه‬ ‫به طور جدی پیگیری نمی‌کردیم امســال شروع کردیم به طور‬ ‫جدی به صادرات فکر کردن و فکر می‌کنم در ســال ‪ 95‬موفق‬ ‫شویم صادراتمان را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬لطفا احساس خود را‬ ‫خیلی کوتاه در خصوص اسامی زیر بیان کنید؟‬ ‫دکتر روحانی‪ :‬خیلی مقتدرتر از آنچه که تصور می‌کردم‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف‪ :‬مصدق دوم‬ ‫عیسی غریبی‪ :‬انسانی دوست داشتنی‬ ‫سید جواد میرحیدری‪ :‬بزرگی که پدری می‌کند‪.‬‬ ‫مهندس میربلوک‪ :‬جوان پرانرژی‬ ‫مهندس نیک سرشت‪ :‬خیلی دوست داشتنی‬ ‫انجمن همگن پالستیک‪ :‬خانه خودمان‬ ‫انجمن ملی پالستیک‪ :‬خانه خودمان‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬چقدر به اعیاد سنتی‬ ‫ایران معتقد هستید و اولین دید و بازدید نوروزی‬ ‫شما کجا خواهد بود؟‬ ‫خیلی به نوروزعالقه مند هستم و همیشه اولین جا به دیدن‬ ‫مادرم می‌روم‪ .‬در پایان هم امیدورام ســال جدید ســال خوبی‬ ‫برای همه باشــد و دوستان و آشــنایان همه سالمت باشند اما‬ ‫آرزویی که در سال جدید دارم این است که مدیران صنعتی ما‬ ‫به شرایط و نیازهای جدید توجه کنند و سعی کنند خودشان را‬ ‫تطبیق دهند تا ما در سال جدید با تعداد کمتری از ورشکستگان‬ ‫مواجه شویم‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪21‬‬
‫گفت و گو با مهندس محسن صفایی‬ ‫دست‌های پنهانی که نخواست‬ ‫تاریخ ایران پالست تغییر کند‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫مهندس صفایی مدیــر عامل و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی همارشــتن از جمله افرادی بود که در جریان‬ ‫بررسی تغییر تاریخ نمایشگاه ایران پالست همراه با تشکل‌ها در مدت ‪ 4‬ماه و طی ‪ 30‬جلسه تالش‌های زیادی را‬ ‫کرد تا این تاریخ تغییر کند اما متاســفانه تالش‌ها راه به جایی نبرد‪ .‬بعدازظهر شنبه ‪ 10‬بهمن ‪ 1394‬که از قضا روز‬ ‫تولد ایشان هم بود به دفترشان رفتم تا در خصوص همارشتن‪ ،‬اوضاع کنونی اقتصاد و البته ایران پالست با ایشان‬ ‫گفت و گو کنم‪ .‬مهندس صفایی همچنان معتقد است در قضیه ایران پالست دست‌های پشت پرده مانع از تغییر‬ ‫شد و اگرچه تشکل‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیدند اما این اتفاق سبب اتحاد و همدلی تشکل‌ها و انجمن‌ها‬ ‫با یکدیگر شــد و این بلوغ انجمن‌ها را مدیون دست‌های پشت پرده می‌داند‪ .‬از مهندس صفایی صمیمانه برای‬ ‫وقتی که گذاشتند سپاسگزارم و توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬لطفــا خودتان را برای‬ ‫خوانندگان معرفی کنید‪.‬‬ ‫محســن صفایی‪ ،‬کارشناس ارشــد تکنولوژی معماری‪ ،‬مدیر‬ ‫عامــل و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی همارشــتن هســتم‪.‬‬ ‫همارشــتن در سال ‪13‌69‬به ثبت رسید و در سال ‪ 1370‬آغاز به‬ ‫کار کــرد و در ابتدا کار خود را با تولید نخ‌های ‪ ،PP‬پلی پروپیلن‬ ‫شروع کرد سپس به عنوان تولیدکننده کیسه‌های پلی پروپیلن و‬ ‫پروفیل(از سال ‪ )1383‬شناخته شد و از ‪ 1385‬تولید ‪SHEET‬‬ ‫‪ PVC‬و پروفیــل ‪ UPVC‬در و پنجــره‪ ،‬ورق‌های ‪SHEET‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪ PVC‬و پروفیل‌های ‪ WPC‬را در دستور کاری خود قرار داد به‬ ‫عالوه بعضی از محصوالتی که از مواد اولیه خودمان تولید می‌شود‬ ‫مانند دیوار پوش‪ ،‬کف پوش‪ ،‬قرنیز و سقف کاذب‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آقای مهندس صفایی در‬ ‫نمایشگاه اخیر در و پنجره حضور داشتید؟‬ ‫بله‪ ،‬به دلیل حفظ جایگاه همارشتن هر سال در این نمایشگاه‬ ‫حضور داریم‪ .‬متاســفانه امسال خیلی از بنگاه‌ها به دلیل شرایط‬ ‫نامطلوب اقتصادی در نمایشگاه حاضر نشدند‪ .‬اما نمایشگاه امسال‬ ‫برای ما نمایشگاه خوبی بود‪ .‬تنها بهره‌ای که از نمایشگاه می‌توان‬
‫برد اعالم حضور و حفظ جایگاه است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬همارشتن چه مسیری را طی کرد تا‬ ‫تبدیل به یک برند شد؟‬ ‫یکی از دالیل آن این است که ما جزء اولین تولیدکنندگان پروفیل ‪UPVC‬‬ ‫در ایران هســتیم‪ .‬این صنعت قبل از ما در ســال ‪ 1356‬توســط آقای حجبر‬ ‫یزدانی در سمنان وارد شد اما عمر او مجال تولید را نداد‪ .‬بعد از آن کارخانه‌ای‬ ‫در دهه ی ‪ 70‬در چمســتان شهرســتان نور را ‌ه اندازی شد که آن کارخانه هم‬ ‫بعد از مدتی تعطیل شــد‪ ،‬سپس کارخانه ما تاسیس شد و بقیه تولیدکنندگان‬ ‫پس از ما راه اندازی شــدند‪ .‬در واقع ما پیش قراول نســل اول پروفیل هستیم‪.‬‬ ‫فعالیت گروه همارشتن شامل مجموعه‌ای از تولیدات از جمله‪ ،‬المپ کم مصرف‬ ‫(در اواخر دهه ی ‪ ،) 70‬شــیرآالت ســاختمانی کم مصرف و پروفیل ‪UPVC‬‬ ‫با هدف ‪(Energy Saving‬ذخیره انرژی) است‪ .‬تولیدات بعدی نیز با نگاه به‬ ‫بحران‌هایی که ممکن بود در کشــور روی دهد شــکل گرفت‪ .‬در اوایل دهه‌ی‬ ‫هشــتاد با توجه به نرخ حامل انرژی و نگاه به آینــده و تغییر قطعی قیمت‌ها‬ ‫می‌دانستیم بحران بعدی کشور بحران انرژی خواهد بود‪ .‬بنابراین با نگاه بهینه‬ ‫ســازی مصرف ســوخت تولید ‪ UPVC‬را آغاز کردیم‪ .‬پروفیل‌های ‪UPVC‬‬ ‫ضمن عایق حرارتی‪ ،‬کاهنده‌ی انرژی نیز می‌باشــند‪ .‬ما با آگاهی از این موضوع‬ ‫که ورود هر محصول جدید در بازار برابر با صرف هزینه‌ی زیاد برای شکل گیری‬ ‫فرهنگ مصرف است دست به تولیدات جدید زدیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬همارشتن با شرایط تحریم چطور کنار‬ ‫آمد؟‬ ‫اگر منظور شــما این است که چطور با توجه به تمام فراز و فرودهای کشور‬ ‫ســرپا مانده‌ایم و هنوز از ما به عنوان یک برند ملی یاد می‌کنند باید بگویم که‬ ‫هیچ وقت و تحت هیچ شــرایطی تسلیم شرایط بد اقتصادی نشده‌ایم‪ .‬بسیاری‬ ‫در این شرایط نامساعد دســت به اقداماتی از جمله سبک سازی‪ ،‬نازک سازی‬ ‫محصوالت و یا تغییر فرموالســیون و یا حتی تغییر ‪ Source‬مواد اروپایی به‬ ‫چینی و یا هندی زدند‪ .‬در برهه‌هایی از روزهای تحریم واقعا ورود مواد اولیه از‬ ‫خارج برای ما دشوار و هزینه بر بود اما ما با تمام توان تالش کردیم این دوران‬ ‫را پشــت سر بگذاریم و به خود گفتیم اگر از شان و منزلت خود صیانت نکنیم‬ ‫دیگر نمی‌توانیم به گذشــته برگردیم همان اتفاقی که برای خیلی از شرکت‌ها‬ ‫افتاد‪ .‬کســانی که تسلیم شرایط شدند و از آشــفته بازار اقتصادی به نفع خود‬ ‫اســتفاده کردند‪ .‬عمدا یا ســهوا شــروع به ‪(minimize‬کوچک کردن) و یا‬ ‫‪(Economize‬صرفه جویی) محصوالت کردند و آسیب دیدند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در صنعت ما بســیاری در کنار تولید پروفیل‌های اســتاندارد خود پروفیل‌های‬ ‫‪ Economize‬برای مســکن مهر ساختند و در بازارهای ناموفق و بی‌کیفیت‬ ‫این چنینی شرکت کردند و هم برند خود را زیر سووال بردند و هم دیگر آن بازار‬ ‫را ندارند‪ .‬در حالی که ما در همان دوره (اوج ســاخت و ساز مسکن مهر) روی‬ ‫ارتقــاء محصوالت کار کردیم و بر خالف جهت رودخانه شــنا کردیم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال پروفیل‌های با ضخامت دیواره ‪ 2/8‬که اســتاندارد ‪ B/716 RAL‬را نیز‬ ‫پــاس کرده و کاملا پروفیل اروپایــی بود را به مثبت ‪ 3‬میلی متر ارتقا دادیم تا‬ ‫بتوانیم اســتاندارد ‪ A/716 RAL‬را پاس کنیم‪ .‬در بحران و تحریم و شــرایط‬ ‫نامطلوب اقتصادی صرف چنین هزینه‌هایی واقعا ریسک پذیر بود‪ .‬اما اتفاقا این‬ ‫ریسک به نفع ما شد چون باعث ارتقا شد و به عنوان ممتازترین پروفیل کشور‬ ‫شناخته شدیم و در واقع امروز نتیجه‌ی زحمت خود را برای حفظ شان و منزلت‬ ‫همارشتن می‌بینیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجه به طیف وسیع محصوالت‬ ‫همارشتن صادراتتان به چه کشورهایی است؟‬ ‫اولین پروفیلی که از ایران به سمت کشورهای ‪ ‌CIS‬و عراق‪ ،‬صادر شد توسط‬ ‫همارشتن بود‪ .‬ولی متاسفانه با وجود تمام‬ ‫فعالیت‌های ما در بازار کشــورهای ‪CIS‬‬ ‫مثل قرقیزستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ارمنستان‬ ‫و تاجیکســتان‪ ،‬ترک‌ها این بازارها را در‬ ‫دســت گرفتند و جایگزین ما شدند‪ .‬زیرا‬ ‫جوایــز صادراتی ترک‌ها بیــن ‪ 18‬تا ‪25‬‬ ‫درصد بــود و این اولین پلــه‌ی موفقیت‬ ‫آنها محســوب می‌شــد و اختالف قیمت‬ ‫تمام شــده ما با آنهــا را متفاوت می‌کرد‪.‬‬ ‫ســپس ترک‌ها با توجه دیپلماسی خوب‬ ‫خارجی تفاهــم نامه‌هایــی تحت عنوان‬ ‫تفاهم نامه‌های ترجیحی داشــتند که در‬ ‫واقع تعرفــه ورودی آنها را نصف تعرفه‌ی‬ ‫پرداختــی ما می‌کرد بنابر این دالیل ما از‬ ‫آنجا رانده شــدیم و بازار خوب صادراتی‬ ‫خود را از دســت دادیم‪ .‬بنابراین صادرات‬ ‫در آن بازارها دیگــر منطقی نبود پس ما‬ ‫سیاست خود را تغییر دادیم و بر روی بازار‬ ‫داخلی متمرکز شــدیم و با نگاه طراحی‬ ‫ســهم لوکس بازار فعالیــت خود را هدف‬ ‫گــزاری کردیــم و در پروژه‌های خوب و‬ ‫باکیفیت کار کردیم‪ .‬بازارهایی مثل مسکن‬ ‫مهر را هم به طرفدارانش ســپردیم‪ .‬یکی‬ ‫از افتخارات هماراشتن نیز همین موضوع‬ ‫اســت که نه پروژه‌های مسکن مهر قدرت‬ ‫خرید اجنــاس ما را داشــتند و نه ما در‬ ‫پروژه‌های آنها شــرکت کردیم‪ .‬پروژه‌های‬ ‫مســکن مهر نوعی توهین به ایرانی‌ها بود‬ ‫که متاســفانه باعث تغییر و کاهش سطح‬ ‫سلیقه ایرانی‌ها شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬هیچ‬ ‫گاه وسوسه نشدید در دوران‬ ‫تحریم و در اوضاع بد اقتصادی‬ ‫در پروژه‌هــای مســکن مهر‬ ‫شرکت کنید؟‬ ‫نــه‪ ،‬ممکن اســت بعضــی از مصرف‬ ‫کنندگانی که از ما پروفیل تهیه می‌کردند‬ ‫در این پروژه‌ها شــرکت می‌کردند اما ما‬ ‫هرگــز‪ .‬البته که قیمت تمام شــده‌ی ما‬ ‫دو برابر قیمت پروفیل‌های مشــابه ایرانی‬ ‫اســت‪ .‬مســکن مهر در واقع محلی برای‬ ‫اســتفاده از کاالهای بی‌کیفیت و بی دوام‬ ‫بود نه تنها در بحث در و پنجره بلکه تمام‬ ‫مواد و مصالح استفاده شده در مسکن مهر‬ ‫از ارزان‌تریــن کاالها اســت‪ .‬امروز افتخار‬ ‫می‌کنیم کــه فریب هیجــان آن دوره را‬ ‫نخوردیم و شان خود را حفظ کردیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪23‬‬
‫توجــه به تنــوع محصوالت‬ ‫همارشــتن به تبــع آن در‬ ‫نمایشگاه‌های متعدی شرکت‬ ‫می‌کنیــد‪ .‬ارزیابی شــما از‬ ‫نمایشگاه‌های داخلی و خارجی‬ ‫چیست؟‬ ‫در چنــد نمایشــگاه تخصصــی مثل‬ ‫نمایشــگاه در و پنجره‪ ،‬نمایشگاه صنعت‬ ‫ســاختمان‪ ،‬نمایشــگاه صنایع دریایی و‬ ‫نمایشگاه لوازم آشــپزخانه حضور داریم‪.‬‬ ‫در بعضــی از نمایشــگاه‌های تخصصــی‬ ‫شهرستان‌ها مثل مشــهد و تبریز‪ ،‬کیش‬ ‫نیز شــرکت می‌کنیم‪ .‬یکــی‪ ،‬دو بار هم‬ ‫در نمایشــگاه ایران پالست در سال‌های‬ ‫گذشــته شــرکت کردیم اما ارزیابی این‬ ‫بود که این نمایشــگاه نمی‌تواند نمایشگاه‬ ‫تخصصی برای ما محسوب شود‪ .‬در بعضی‬ ‫از نمایشــگاه‌های خارجی هــم به عنوان‬ ‫شــرکت کننده نه بازدیــد کننده حاضر‬ ‫شــده‌ایم‪ .‬تا امروز که به نمایشــگاه‌های‬ ‫‪ CIS‬محــدود بوده‌ایم و البته که فایده‌ی‬ ‫چندانی هم نداشــت‪ .‬در حــال حاضر با‬ ‫اســتقرار ‪ 800‬الی ‪ 1000‬اکســترودر در‬ ‫ترکیه این کشور مهد پروفیل دنیا از نظر‬ ‫میزان ظرفیت شناخته می‌شود‪ .‬بنابریان‬ ‫رقابت تولیدکننــدگان پروفیل ‪UPVC‬‬ ‫در ترکیه به شــدت افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫ناگهان می‌بینید ترک‌ها اجناس خود را در‬ ‫ســلیمانیه عراق وارد می‌کنند و یک سال‬ ‫بعد پــول آن را دریافت می‌کنند‪ .‬طبیعی‬ ‫اســت که تولیدکننده‌ی ایرانی نمی‌تواند‬ ‫این کار کند‪ .‬این مــوارد برای زمانی بود‬ ‫کــه در تحریم بودیم و مــا مجبور بودیم‬ ‫تحت شعاع تحریم‌ها در محدوده‌ی خاصی‬ ‫فعالیت کنیم‪ .‬مســلما با فضای جدید هر‬ ‫کســی که کاالی با کیفیت جهانی تولید‬ ‫کند می‌تواند وارد این بازار و رقابت شــود‬ ‫ما هم یکی از این شــرکت‌ها هستیم که‬ ‫هدف گزاری کرده‌ایم در نمایشــگاه‌های‬ ‫اروپایــی شــرکت کنیم‪ .‬چــون کاالی‬ ‫تولیدی مــا از نظر کیفیــت‪ ،‬یک کاالی‬ ‫اروپایی است‪ .‬این در خصوص برنامه‌های‬ ‫همارشتن در نمایشگاه‌ها‪ ،‬اما در خصوص‬ ‫کیفیت نمایشــگاه‌های داخلی و خارجی‬ ‫تفاوت بســیار اســت‪ .‬هیچ گاه نمی‌توان‬ ‫نمایشــگاه تخصصــی داخلــی را مثال با‬ ‫نمایشگاه نورنبرگ آلمان مقایسه کرد‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه‌های معتبر‪ ،‬نوآوری حرف اول را‬ ‫‪24‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫می‌زند و هیچ گاه مشکالت آنها مشکالت ما و یا بالعکس نیست‪ .‬مثال ما به دلیل‬ ‫محدودیت‌های سیاســی و عدم رابطه سالم با دنیا از صنعت غافل شده‌ایم و افت‬ ‫ما کاملا محســوس اســت‪ .‬نباید فراموش کرد که نمایشگاه محلی برای معرفی‬ ‫نوآوری‌ها و محصوالت جدید است نه تکرار مکررات‪ .‬طبیعی است که تکرار و عدم‬ ‫نوآوری باعث خستگی بازدیدکننده و مصرف کننده می‌شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬دلیل عدم نوآوری در محصوالت ایرانی‬ ‫را صرفا در تحریم می‌بینید؟‬ ‫بلــه‪ ،‬طی ایــن دوران اتفاقات هایتک در کشــور ما نیافتاد‪ .‬بــه عنوان مثال‬ ‫می‌خواستم شیت فونزای با دانسیته بسیار پایین را برای یک کار خاص تولید کنم‪.‬‬ ‫اما برای ورود فونزا از آمریکا محدودیت دارم‪ .‬نمونه این اتفاق مثال‌های متعددی‬ ‫وجود دارد‪ .‬این که مــن نمونه چینی آن را وارد کنم هنر نکرده‌ام‪ .‬من به عنوان‬ ‫یک تولیدکننده باید کیفیت مســئله مهمی برایم باشد و شآن و منزلت مصرف‬ ‫کننده ایرانی برایم مهم باشد‪ .‬بنابراین برای دسترسی به کیفیت احتیاج به روابط‬ ‫بین‌المللی سالم‪ ،‬انتقال و روان سازی تکنولو ِژی و کسب دانش داریم‪ .‬ما همیشه‬ ‫در محدودیت بوده‌ایم‪ .‬نمونه ســاده آن را می‌گویم از سال ‪ 2011‬تا کنون گواهی‬ ‫نامه ‪ RAL‬از شــرکت ‪ SKZ‬آلمان حاضر است ولی به دلیل تحریم‌ها برگه‌ی‬ ‫گواهــی را به من تحویل نمی‌دهند‪ .‬این اتفــاق برای من تولیدکننده که زحمت‬ ‫کشیده‌ام و این گواهینامه را کسب کرده‌ام اما نمی‌توانم آن را تحویل بگیرم واقعا‬ ‫ناامید کننده اســت‪ .‬در این زمینه مثال زیاد دارم و فقط به نمونه‌هایی بســنده‬ ‫کردم‪ .‬اما همیشه سعی کرده‌ام در نمایشگاه‌های مهم دنیا به عنوان بازدیدکننده‬ ‫تا حد امکان شــرکت کنم صرفا برای درک و کسب تجارب دیگران و برای رشد‬ ‫و ارتقای فنی خودم تا در فرصت‌های مناســب شروع به تنوع و محصوالت جدید‬ ‫کنم‪ .‬در حال حاضر هم پروژه‌هایی در ذهن دارم که به محض ثبات شــرایط آنها‬ ‫را اجرایی خواهم کرد‪..‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬به غیر از برند همارشتن فکر می‌کنید‬ ‫صنایع داخلی چه میزان آمادگی ورود به شرایط جدید را دارند؟ و‬ ‫با توجه به باز شدن درهای اقتصادی می‌توانیم شاهد رقابت صنایع‬ ‫داخلی و خارجی باشیم؟‬ ‫خیر متاســفانه االن دیگر فرصت ارتقا و توانمندی برای ورود به شرایط جدید‬ ‫نیست‪ .‬شرکت‌هایی که با نگاه صرفا زود بازده در دوران تحریم کار کرده‌اند از بین‬ ‫رفتند‪ .‬تنها شرکت‌هایی قادر به ادامه حیات هستند که کاالی تولیدیشان قدرت‬ ‫رقابت داشته باشــد‪ .‬مصرف کننده امروز بسیار باهوش است و اصال چشم بسته‬ ‫کاالیی را برای خرید انتخاب نمی‌کند‪ .‬سلیقه مشتری در طول زمان تغییر کرده‬ ‫اســت‪ .‬خب اگر قرار باشد مشتری شما مشتری فهیمی باشد که هست و قابلیت‬ ‫ســرچ محصوالت خوب و بد را داشته باشد دیگر با اسم و برند فریب نمی‌خورد‪.‬‬ ‫او به دنبال تفاوت‌ها و مزیت‌ها اســت و طبیعی است که به دنبال کاالی بهتری‬ ‫می‌رود ضمن این که اگر این درب باز نشــود و رقبا وارد نشوند تولیدکنندگان با‬ ‫کیفیت توانایی مطرح شــدن ندارند‪ .‬بنابراین تولیدکنندگان کاالهای با کیفیت‬ ‫هیچ وحشتی از شرایط جدید ندارند وحشت برای کسانی است که یک عمر کاله‬ ‫مردم ایران را برداشته‌اند و دیگر نمی‌توانند این کار را بکنند‪ .‬اما باید توجه داشت‬ ‫ورود به بازارهای جهانی مستلزم رعایت قوانین داخلی با عدالت کامل است‪ .‬باید‬ ‫تفاوت بین تولید کننده و وارد کننده تعریف شود‪ .‬باید تفاوت‌های تولیدکننده و‬ ‫تجاری که نام و نشانی ندارند و اطالعات مالیاتی خود را آشکار نمی‌کنند و مالیات‬ ‫نمی‌پردازند و هیچ تعرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند و کارهای زیرمیزی انجام می‌دهند‬ ‫مشــخص شود‪ .‬بی‌عدالتی در فضای کســب و کار در داخل باید حل شود‪ .‬اولین‬ ‫کاری که باید پس از باز شدن درهای تجاری انجام شود ثبت نمایندگی است‪ .‬ما‬ ‫ترسی از واردات نداریم به شرط این که رقبای ما در داخل ثبت نمایندگی شوند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬طی گفت و گو بــا افراد متعدد بعد از‬
‫اجرایی شــدن برجام اولین نفری هستید که با اطمینان خاطر‬ ‫و اعتماد به نفــس از دوران جدید و پذیرش این دوران صحبت‬ ‫می‌کنید‪.‬‬ ‫ما یک شــبه به وجود نیامده‌ایم که یک شــبه هم از میــان برویم‪ .‬کاالی‬ ‫تولیدی ما کاالی سرمایه‌ای است و در سرتاسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد‬ ‫از آفتاب گرم یزد گرفته تا ســرمای ارومیه‪ .‬ســطح کیفی ما در حدی است که‬ ‫واهمه‌ای نداشــته باشیم‪ .‬با اطمینان خاطر می‌گویم برترین‌های این صنعت در‬ ‫دنیا‪ ،‬ماشــین آالت خود را از جایی آورده‌اند که من آورده‌ام یعنی کراسمافای‬ ‫آلمان‪ ،‬قالب‌های خود را از شــرکت گراینر اتریش وارد کرده‌اند که من هم وارد‬ ‫کــرده‌ام‪ .‬تمام برندهای دنیا مواد اولیه و فرمولشــان همانی اســت که من هم‬ ‫اســتفاده می‌کنم‪ .‬به همین دلیل توانستم گواهی نامه‌ی ‪ RAL‬را کسب کنم‪.‬‬ ‫بنابراین واهمه‌ای ندارم‪ ،‬گفتم تنها ترس من از بی‌عدالتی در قانون و رفتارهای‬ ‫تبعیض آمیز بین تولید کننده و واردکننده است‪ .‬کسانی باید بترسند که از آب‬ ‫گل آلود ماهی گرفتند‪ .‬آنها از خدا می‌خواستند این شرایط پیش بیاید و از این‬ ‫دوران نامســاعد کیســه بدوزند ما که این کار را نکردیم و معتقد به فضای باز‬ ‫اقتصادی هستیم ما در دنیای معاصر ناگزیر به تعامل با تمام دنیا هستیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آقای صفایی شما عضو چه انجمن‌هایی‬ ‫هستید؟‬ ‫افتخار دارم عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پالســتیک و پلیمر ایران‬ ‫باشــم‪ .‬عضو هیئت مدیره انجمن مصرف بهینه ســوخت‪ ،‬عضو انجمن مدیران‬ ‫صنایع‪ ،‬عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد‪ ،‬عضو انجمن پروفیل‌سازان و عضو‬ ‫هیئت نمایندگان اتاق ایران و چند انجمن دیگر که در آنها عضو هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با این حساب شما باید انسان فعالی باشید‪.‬‬ ‫معتقدم هر بنگاه داری باید در سرنوشــت صنف خود شریک باشد چون اگر‬ ‫ما در تشکل‌ها حضور نداشته باشیم دیگران حاضر می‌شوند و به جای ما تصمیم‬ ‫می‌گیرند‪ .‬صرفا به این دلیل سی درصد از انرژی و وقت خود را روی کار تشکلی‬ ‫گذاشته‌ام بدون اینکه به بنگاه‌ام آسیب برسد سعی کرده‌ام در مجامع و تشکل‌ها‬ ‫شرکت کنم و نقش خودم را ایفا کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ارزیابی شــما از عملکرد تشکل‌ها و‬ ‫انجمن‌ها در ایران چیست؟‬ ‫انجمن‌ها با یکدیگر متفاوت هســتند اما اگر منظورتان انجمن‌های مربوط‬ ‫به صنعت پالســتیک باشد مثال انجمن صنایع همگن پالستیک تهران‪ ،‬یکی از‬ ‫انجمن‌های فعال و قدیمی در این صنعت به شمار می‌رود از دور که فعالیت این‬ ‫انجمن را نگاه می‌کنم واقعا لذت می‌برم‪ .‬انجمن ملی پالســتیک ایران یکی از‬ ‫بهترین انجمن‌هایی اســت که در سطح کشور وجود دارد و به سرعت به سمت‬ ‫کنفدراسیون شــدن پیش می‌رود‪ .‬در برنامه‌ی چشم انداز انجمن ملی تعریف‬ ‫شده اســت که دربرگیرنده‌ی تعداد زیادی از انجمن‌ها باشد و در عمر دو سال‬ ‫و نیمه‌ی خود نقش خود را به خوبی ایفا کرده اســت و به سمت تعالی حرکت‬ ‫می‌کند و افتخار می‌کنم که در این انجمن هســتم‪ .‬البته افراد خیلی بزرگی در‬ ‫این انجمن حضور دارند و من عضو کوچکی از آنها می‌باشــم‪ .‬دو سال است در‬ ‫انجمن بهینه سازی در کمیسیون انرژی اتاق عضویت دارم و در آنجا بحث‌های‬ ‫مربــوط به انرژی را پیگیری می‌کنیم‪ .‬در انجمن‌های تخصصی صنعت خود نیز‬ ‫پنج سال نائب رئیس اول بودم و به دلیل مشغله‌ی زیاد فعال به عنوان عضو در‬ ‫این انجمن هســتم و در بعضی از انجمن‌ها نیز به دلیل عالیق شــخصی عضو‬ ‫هستم‪ .‬چون رشته دانشگاهی من معماری است زمانی که پای خود را از بنگاهم‬ ‫بیرون می‌گذارم تبدیل به شــخصی با روحیه‌ی هنری می‌شــوم و در بنگاهم‬ ‫با شخصیت صنعتی شناخته می‌شــوم‪ .‬عالقه‌ی زیادی به موسیقی کالسیک‪،‬‬ ‫نقاشی و مجسمه سازی دارم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬به‬ ‫هنر عالقه دارید یا خودتان نیز‬ ‫هنرمند هستید؟‬ ‫بله طراحی و نقاشی می‌کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در‬ ‫کنفرانــس مطبوعاتی ایران‬ ‫پالست اعالم کردید دست‌های‬ ‫پنهانی در ایــن قضیه دخیل‬ ‫بود که مانــع از تغییر تاریخ‬ ‫نمایشگاه می‌شد‪ .‬منظورتان از‬ ‫این جمله چه بود؟‬ ‫برای بازگشــت تاریخ ایران پالســت‬ ‫خیلی زحمت کشــیده شد‪ .‬ســاده‌ترین‬ ‫جواب را از این پرســش من بگیرید‪ .‬چرا‬ ‫تاریخی که فقــط با یک تلفن قابل تغییر‬ ‫بود با ‪ 33‬جلسه تغییر نکرد؟!‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫سووال دقیقا همین جا است‬ ‫که چرا این اتفاق نیافتاد؟‬ ‫هر چقدر که جلوتر رفتیم متوجه شدیم‬ ‫بــا یک تلفن و به راحتی از پتروشــیمی‬ ‫تاریخ مهــر ماه به فروردیــن انتقال پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬در تمام چهار ماه و ‪ 30‬جلسه‬ ‫تالش برای تغییر تاریخ با این جمله مواجه‬ ‫می‌شــدیم که این جابجایی خیلی سخت‬ ‫اســت و نمی‌توانیم تاریخ را تغییر دهیم و‬ ‫تقویم نمایشــگاهی بهم می‌خورد‪ .‬سووال‬ ‫من این اســت که چرا در ابتدا این تغییر‬ ‫تاریخ به سادگی صورت گرفت؟! ولی برای‬ ‫بازگشــت به تاریخ قبل این همه مخالفت‬ ‫شــد؟! این بیانگر همان دست‌های پشت‬ ‫پرده است و به نظرم اراده‌ای در کار بود که‬ ‫نمی‌خواست این کار انجام شود و در آخر‬ ‫هم موفق شد و متاسفانه آنقدر این دست‬ ‫قوی بود که نه مدیر صنعت پتروشیمی نه‬ ‫مدیر نمایشــگاه و نه هیچ اراده‌ی دیگری‬ ‫در این مدت نتوانســت کاری را از پیش‬ ‫ببرد‪ .‬واضح تر از ایــن نمی‌توانم صحبت‬ ‫کنم اما چیزی را که از روز اول احســاس‬ ‫کردیم این بود که قرار نیســت اتفاقی رخ‬ ‫دهد و همان نیز شد‪ .‬این که تاریخ تغییر‬ ‫نکرد ابدا نتیجه‌ی کم کاری گروه انتخابی‬ ‫تشکل‌ها نبود بلکه نتیجه‌ی اراده‌ای بود که‬ ‫نمی‌خواست این اتفاق بیافتاد‪ .‬در جریانم‬ ‫خیلی‌ها مثل انجمن ماشین سازان و مواد‬ ‫فروشــان متضرر شدند‪ .‬واقعا این دوستان‬ ‫مردانگی کردند و عدم حضور خود را اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪25‬‬
‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬آیا‬ ‫همفکری‌ها و جلسات متعدد‬ ‫تشــکل‌ها دســتاوردی هم‬ ‫داشت؟‬ ‫بله‪ ،‬دســت آوردی که این نشست‌ها‬ ‫داشت سبب اتحاد انجمن‌ها و تشکل‌ها با‬ ‫یکدیگر شد‪ .‬تا قبل از این جریان متاسفانه‬ ‫پراکندگی در صنعت بسیار زیاد بود و افراد‬ ‫با افکار متفاوت همدیگر را نقض می‌کردند‬ ‫و بــه این درجه از تعامل نرســیده بودند‪.‬‬ ‫به شــخصه یکی از مســائلی که ذهنم را‬ ‫مشغول کرده بود این بود که اصال چطور‬ ‫می‌شود این همه افکار متفاوت را در یک‬ ‫جا با هم جمع کرد؟! اما خدا را شــکر این‬ ‫اتفاق افتاد و این مهم‌ترین دســتاورد این‬ ‫اتفاق بود و باید نتایج حاصل از این امر را‬ ‫در نظر گرفت و اقدامات بعدی را انجام داد‬ ‫که به امید خدا برای همه مفید باشد‪ .‬واقعا‬ ‫در این جلسات انســان‌هایی را دیدم که‬ ‫هرگز نمی‌توانســتند با هم پشت یک میز‬ ‫بنشینند اما نشســتند و تحت تاثیر وجه‬ ‫اشتراک با یکدیگر تعامل برقرار کردند این‬ ‫تحمل و تعامل نتیجه‌ی بلوغ افرادی است‬ ‫که در صنعت با یکدیگر اختالف داشــتند‬ ‫که خدا را شکر کمرنگ شد‪ .‬امروز می‌توان‬ ‫از این دســت آوردها نتایج خوبی گرفت‬ ‫نباید زیاد نگران عدم حضور در نمایشگاه‬ ‫بــود و باید به این فکــر کنیم‪ ،‬چیزی که‬ ‫بدســت آورده‌ایم ارزش باالتری داشــت‪.‬‬ ‫البته خیلی‌ها در این اتفاق در ظاهر همراه‬ ‫بودند اما در باطن صحبت و عملشــان با‬ ‫هم متفاوت بود اما مهم انســجام صنعت‬ ‫پالستیک بود که رخ داد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در‬ ‫همان جلسه مطبوعاتی ایران‬ ‫پالســت اعالم شده است که‬ ‫صنایع پالستیک نمایشگاهی‬ ‫جدا از ایران پالســت شکل‬ ‫دهند تاکنون در این زمینه چه‬ ‫کارهایی صورت گرفته است؟‬ ‫ما به دنبال اخذ مجوز مربوطه هستیم‪.‬‬ ‫مهم به نتیجه رســیدن جمع است که باید‬ ‫این نمایشــگاه شــکل بگیرد که به نتیجه‬ ‫رســیده اســت‪ .‬اما باید به نکته‌ای اشــاره‬ ‫کنم‪ .‬اگر نمایشــگاه پالســت بدون حضور‬ ‫پتروشــیمی‌ها برگزار شود به شخصه آن را‬ ‫نمی‌پسندم‪ .‬پتروشیمی‌ها هم همراه با صنایع‬ ‫باید در نمایشگاه حضور داشته باشند‪ .‬مثل‬ ‫‪26‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫همیشــه بحث راهبردی نمایشگاه مهم است و مسئله‌ی مهم بعدی این است که به‬ ‫نگاه ارباب رعیتی پایان دهیم و تعامل بین خریدار و فروشنده را ارتقا دهیم‪ .‬همه‌ی ما‬ ‫جز خریداران پتروشیمی‌ها هستیم آنها منزلت مشتریان خود را حفظ نکردند‪ .‬ما چیز‬ ‫زیادی از آنها طلب نکردیم بلکه ایفای نقش خود در نظام نامه مکتوب شــده را طلب‬ ‫کردیم‪ .‬اتفاق پیچیده‌ای نبود که مثال یک جوان ســی و چند ساله در حضور بزرگان‬ ‫صنعت که کارآفرین چندین هزار نفر هستند به صراحت اعالم کند نمایشگاه را به هر‬ ‫قیمتی در همان تاریخ تعیین شده برگزار می‌کنم حتی با حضور یک شرکت کننده!!!‬ ‫این همان نگاه‌هایی است که باید تغییر کند و مسلما آن جوان خام هم بدون پشتوانه‌ی‬ ‫قوی چنین حرفی را نمی‌زند او هم مجری دســتورات است‪ .‬این سینه سپر کردن در‬ ‫مقابل اصحاب صنعت واقعا تاســف برانگیز است کسی حق جسارت به این بزرگان را‬ ‫ندارد‪ .‬آن نوع رفتارها که برخواسته از پشتوانه‌ای قوی بود صنایع را جریحه‌دار کرد‪ .‬از‬ ‫روز اول طراحی و برنامه این کار کشــیده شده بود و اصال قرار بر تغییر نبوده است به‬ ‫همین علت با تمام تالش‌ها چیزی تغییر نکرد‪ .‬البته که در همان پتروشیمی جوان‌های‬ ‫پاکدلی بودند که در این مســیر به ما خیلی کمک کردند اما آنها نیز مثل ما مغموم‬ ‫شدند‪ .‬اما اگر قرار بر این باشد که پتروشیمی همچنان بر مواضع خود و این نوع نگاه‬ ‫ارباب رعیتی پافشاری کند ما هم برای خود تصمیم می‌گیریم‪ .‬ما برده‌ی کسی نیستیم‬ ‫تا برایمان تصمیم گرفته شود مجموعه اشتغالزایی پتروشیمی‌ها را با صنایع تکمیلی‬ ‫مقایسه کنید‪ .‬با تمام امتیازاتی که آنها برخوردار هستند و ما نیستیم سهم اشتغالزایی ما‬ ‫چندیدن برابر آنها است‪ .‬اگرچه معتقدم پتروشیمی‌ها هم تولیدکنندگان داخلی هستند‬ ‫و احترامشان واجب است اما تا کی این کشور قرار است فقط به صنایع باال دستی توجه‬ ‫کنــد؟! در همین چند روز اخیر پول هنگفتی را به خطوط هوایی و یا صنایع خودرو‬ ‫سازی اختصاص دادند‪ .‬صنایع پتروشیمی هم که همیشه چشم و چراغ دولت بوده‌اند‪.‬‬ ‫پس چه چیزی نصیب ما در این همه سال شد؟!! چه کسی دردی از ما دوا کرد؟!! این‬ ‫نگاه بی‌عدالتی است‪ .‬این مشکالت باید حل شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با توجه به این که نمایشگاه با تمام تالش‌ها‬ ‫در فروردین برگزار می‌شود چه پیشبینی از این دوره دارید؟‬ ‫پیشبینی من و امثال من دردی را دوا نمی‌کند مهم این است که ما می‌خواهیم‬ ‫چه کار کنیم‪ .‬ما هرگز مانع کســی نشدیم تا در نمایشگاه شرکت نکند‪ .‬همه آزاد‬ ‫هســتند که شرکت کنند کما این که افراد بســیاری در جمع ما بودند که همان‬ ‫لحظه کارهای پیش ثبت نام خود را انجام داده بودند و ما هرگز مانع نشــدیم‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه در و پنجره طی مالقاتی که با آقای اسپهبدی داشتم ایشان اعالم کردند‬ ‫که تاریخ نمایشگاه در سال ‪ 96‬به مهر ماه برگشته است‪ .‬این اتفاقات نتیجه بازی‬ ‫عــده‌ای بود و ممکن اســت به ضرر بعضی‌ها نیز تمام شــد اما ما همچنان اعالم‬ ‫می‌کنیم هنوز دیر نشــده است و هر کس می‌خواهد شرکت کند و عده‌ای هم که‬ ‫می‌گویند ضرر کردند باید بدانند تاوان ایستادگی خود را داده‌اند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬به پایان سال ‪ 94‬نزدیک می‌شویم لطفا‬ ‫یک خاطره خوب و یک خاطره بد از ســال ‪ 94‬را برایمان تعریف‬ ‫کنید و بفرمایید که چه اهدافی را در سال ‪ 95‬دنبال خواهید کرد؟‬ ‫بهترین خبری که در سال ‪ 94‬شنیدیم توافقات هسته‌ای بعد از گذشت چند سال‬ ‫بود و امیدواریم طوری برنامه‌ریزی شود که مردم نتیجه آن را ببینند و بدترین هم این‬ ‫است که انتظار داشتم چند برنامه‌ی مدون قابل اجرا توسط مسئولین ارائه می‌شد که‬ ‫متاسفانه نشد‪ .‬زمان به سرعت از دست می‌رود و ما چشم انداز درستی از آینده نداریم‪.‬‬ ‫مســئولین مربوطه باید در خصوص برنامه مدون کشــور به اجماع برسند که من به‬ ‫عنوان تولیدکننده خودم را با آن برنامه تطبیق دهم‪ .‬بی‌برنامه‌گی آفت این کشور است‪.‬‬ ‫امیدوارم پس از پشت سر گذاشتن تونل وحشت‪ ،‬آبادانی و خرمی در انتظار ما باشد‪.‬‬ ‫در پایان هم برای تمام عزیزان آرزوی سالمتی دارم و دست تک تک کسانی که پای‬ ‫مردی کردند و پای کشور خود ایستادند و فرار نکردند می‌بوسم و درود می‌فرستم به‬ ‫روح تمام پایه‌گذاران صنعت این مرز و بوم که االن در بین ما نیستند‪.‬‬
‫مبارزه و ایستادگی تاوان دارد‬ ‫هیچ یادداشت و مستندی مبنی بر تغییر تاریخ ایران پالست دوره‌ی یازدهم وجو ‌د ندارد‬ ‫تهیه و تنظیم ‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫دهمین نمایشــگاه بین‌المللی ایران پالست با تجربه برگزاری ‪ 9‬دوره گذشــته‪ ،‬بنا به گفته‌ی مجریان این دوره‬ ‫با هدف توســعه بازار صنایع پالســتیک ایران ‪ ،‬حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای‪ ،‬جــذب خریداران بالقوه از‬ ‫کشورهای همجوار و تسریع گردش اطالعات صنعتی و تجاری این حوزه در داخل کشور برگزار خواهد شد‪ .‬قطعا‬ ‫تمام فعالین اقتصادی از بی‌توجهی شرکت پتروشیمی به تشکل‌ها و انجمن‌های کشور که به حق در اجرای بهتر هر‬ ‫دوره از نمایشگاه سهم قابل توجهی داشته‌اند‪ ،‬با خبرند‪ .‬طی جلسات و نشست‌هایی که در خصوص تغییر ناگهانی‬ ‫تاریخ نمایشگاه ایران پالست برگزار شــد‪ ،‬با افرادی که در بازگرداندن این تاریخ به زمان تثبیت شده‌ی خود‬ ‫تالش مشهودی داشته‌اند آشنا شدیم‪ .‬یکی از افرادی که فعالیت زیادی در این مسئله داشت‪ ،‬آقای محمدرضا‬ ‫شاکری اســت‪ .‬به همین منظور نشریه همگن پالستیک اســتان تهران برای دریافت اطالعات بیشتر از نحوه‌ی‬ ‫اعتراضات به تاریخ ایران پالســت ‪ 95‬گفت و گویی با وی ترتیب داده و در اختیار شما قرار می‌دهد‪ .‬محمدرضا‬ ‫شاکری‪ :‬انجمن ماشین سازان به دنبال برگزاری همایشی جایگزین ایران پالست ‪ 95‬برای ارائه دست آوردهای‬ ‫ماشین سازان کشور است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬آقای شــاکری لطفا‬ ‫خودتان را معرفی کنید‪.‬‬ ‫من محمدرضا شــاکری متولد ‪ 1344‬در شهرستان دامغان‬ ‫و مدیرعامل شــرکت ســازنده ماشــین‌های تزریق پالستیک‬ ‫پارسیان‪ ،‬همچنین فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی مکانیک در‬ ‫طراحی جامدات از دانشگاه علم و صنعت هستم‪ .‬حدود ‪ 24‬سال‬ ‫مشــغول به ساخت ماشین‌های تزریق پالستیک می‌باشم و ‪14‬‬ ‫سال از ثبت شــرکت پارسیان می‌گذرد‪ .‬این شرکت در ساخت‬ ‫ماشین‌های تزریق پالستیک در سایز ‪ 100‬تن و ‪ 200‬تن و ‪300‬‬ ‫تن و ‪ 500‬تن و ‪ 800‬تن و ‪ 1300‬تن فعالیت دارد‪ .‬شــرکت ما‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪27‬‬
‫سازنده‌ی بزرگترین ماشین ساخت ایران‬ ‫یعنی ماشــین‌های دو صفحه ای ‪1300‬‬ ‫تنی اســت که در ســال ‪ 92‬سه مدل از‬ ‫این ماشین را ساخته و وارد بازار کردیم‪.‬‬ ‫تکنولوژی ماشین‌های دو صفحه‌ای قبل‬ ‫از چینی‌ها توسط ما انجام شده است‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫از شرکت پارســیان برای ما‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫‪ -1‬پارســیان امروز بزرگترین شرکت‬ ‫سازنده ماشین تزریق پالستیک در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنهــا ســازنده ماشــین‌های دو‬ ‫صفحه‌ای با تکنولوژی روز در ایران است‪.‬‬ ‫‪ -3‬در ســاخت ماشــین‌های تزریق‬ ‫بسیار خوب و با کیفیت عمل می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬صاحب تکنولوژی ماشین‌های دو‬ ‫صفحه‌ای قبل از کشور چین ما بوده‌ایم‪.‬‬ ‫‪ -5‬بزرگترین ماشــین تزریق در سایز‬ ‫‪ 1300‬تن و گرم تزریق ‪ 9‬کیلوگرم برای‬ ‫اولیــن بار در ایران توســط شــرکت ما‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫بســته به شرایط در سال حدود ‪-70‬‬ ‫‪ 80‬ماشین را تولید می‌کنیم‪ .‬همچنین به‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫و امارات عربی صادرات داریم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫آیا شــما اولین ســازنده‌ی‬ ‫ماشین‌های تزریق پالستیک‬ ‫ایرانی هستید؟‬ ‫خیر بنده اولین سازنده نیستم‪ .‬ساخت‬ ‫ماشــین‌های تزریق پالســتیک در ایران‬ ‫سابقه بسیار طوالنی دارد و پیشکسوتان‬ ‫بسیار بزرگی در این کار وجود داشته‌اند‪.‬‬ ‫در سال‌های قبل ماشین‌سازی‌های بزرگی‬ ‫همچون دقت‪ ،‬ظهــراب‪ ،‬اصالنیان ماهر‪،‬‬ ‫پوالد و همچنین آقای مهندس بختیاری‪،‬‬ ‫ارس ماشــین و ماشین‌سازی سینگر در‬ ‫این کار زحمات زیادی کشیده‌اند و جزء‬ ‫برترین برندهای ایران بوده و هستند‪ .‬اما‬ ‫امروزه به دلیل شرایط اقتصادی و شرایط‬ ‫سخت تولید در کشور اکثر ماشین‌سازان‬ ‫ترجیح می‌دهند که ســاخت را رها کرده‬ ‫و ماشین‌آالت را از چین وارد نمایند‪ ،‬در‬ ‫واقع ماشــین‌های چینی بازار را اشــغال‬ ‫نموده‌انــد‪ ،‬امروزه پارســیان جزء معدود‬ ‫سازندگان ماشــین‌های تزریق پالستیک‬ ‫در ایران اســت که باقی مانده و به تولید‬ ‫‪28‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شــروع این کار برای شما تا چه اندازه‬ ‫مشکل بود؟‬ ‫ماشین ســازی در کل فرآیند سخت و پیچیده‌ای است و علوم مختلفی را از‬ ‫جمله مهندســی هیدرولیک‪ ،‬مهندسی مکانیک و روش‌های ماشین کاری در بر‬ ‫می‌گیرد‪ .‬ماشین‌سازی یک صنعت مادر است‪ .‬ایران در زمینه ساخت ماشین‌های‬ ‫تزریق پالستیک پیشرفت بسیاری زیادی داشته است‪ .‬امروزه ماشین‌های ساخت‬ ‫ایران قابل رقابت با ماشــین‌های وارداتی می‌باشــد اما در طی ‪ 7-6‬ســال اخیر‬ ‫شــرکتی که در این زمینه هنوز فعالیت داشته باشد ما هستیم‪ .‬در ماشین‌سازی‬ ‫عالوه بر اینکه از لحاظ علوم فنی باید کاملا مهارت داشته و به روز باشید‪ .‬از نظر‬ ‫اقتصادی نیز به لحاظ تنوع قطعات وتکنولوژی به کار رفته در قطعات باید بسیار‬ ‫قوی باشید و سرمایه بسیار باال الزم دارد‪ .‬امروزه این شرایط رقابت با ماشین‌های‬ ‫چینی بسیار مشکل می‌باشــد ‪.‬هم چینی‌ها در حال دمپینگ هستند هم دولت‬ ‫ایــران به جای حمایت از تولیــد داخلی در حال دادن یارانه تولید به ماشــین‬ ‫سازان چینی‪ .‬ســازندگان و تولید‌کنندگان داخلی تمام خرید و تولید خود را با‬ ‫ارز آزاد انجام می‌دهند ولی وارد‌کنندگان ماشین از چین با ارز مبادله‌ای واردات‬ ‫می‌کنند‪ .‬در همین ابتدا وارد کننده ‪ 25‬درصد جلوتر می‌باشــد ‪.‬دولت چین به‬ ‫صــادر کنندگان خود حداقل بیــن ‪ 30- 15‬درصد جایزه صادراتی می‌دهد ‪.‬اگر‬ ‫همان حداقل را جمع کنیم متوجه خواهیم شد که ‪ 40‬درصد وارد کننده جلوتر‬ ‫اســت ‪.‬عالوه بر این مســائل اکثر ماشین‌ســازان چینی حداقل اعتبار یک ساله‬ ‫بــه نمایندگان خود می‌دهند‪ .‬نکته جالبتر این که تعرفه ورود ماشــین ‪7‬درصد‬ ‫و تعرفه اجزا وقطعات که برای ســاخت اســتفاده می‌شــود بین ‪25‬تا‪ 35‬درصد‬ ‫می‌باشــد‪ .‬حال خود از ایــن مجمل حدیث مفصل بخوانیــد که چگونه صنعت‬ ‫ماشین‌سازی در حال انقراض کامل می‌باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چرا به سمت ماشین‌سازی گرایش پیدا‬ ‫کردید؟‬ ‫اولین جایی که پس از فارغ‌التحصیلی برای کار رفتم شرکت پوالد بود که در‬ ‫زمینه ماشین‌سازی فعالیت داشت و اینگونه شغلم را انتخاب کردم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬فعالیت‌های شــما در تشکل‌ها به چه‬ ‫صورت است؟‬ ‫مدت ‪ 6‬ســال رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازان و تجهیزات پلیمری‬ ‫ایران بودم‪ .‬در حال حاضر عضو هیئت مدیره انجمن ماشین‌ســازان و تجهیزات‬ ‫پلیمری هستم‪ .‬در انجمن ملی پالستیک به عنوان بازرس علی البدل حضور دارم‬ ‫و بیشترین فعالیتم در تشکل‌ها در انجمن ماشین‌سازان بوده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجه به این که شما عضو فعالی در‬ ‫انجمن ماشین‌سازان هستید‪ ،‬عملکرد انجمن‌ها را در سطح کشور‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید‪.‬‬ ‫انجمن‌هــا در برخی موارد خــوب و در برخی موارد هم بد عمل می‌کنند‪ .‬در‬ ‫واقع در بعضی مسائل به آن نقاطی که خواستیم نرسیدیم‪ .‬انجمن‌ها در تمام دنیا‬ ‫در سطح کشور نقش اساسی و مهمی را ایفا می‌کنند‪ .‬اما گرد هم آمدن و همسو‬ ‫کردن آن‌ها مشــکالت زیادی به همراه دارد و کار ســاده‌ای نیست‪ .‬این همسو‬ ‫شدن‌ها به تدریج زمان باید به وجود بیاید‪ .‬باید اعضای همسو و غیر همسو بیایند‬ ‫تا در نهایت همه همســو شده و بتوانند کار انجام دهند‪ .‬انجمن ماشین‌سازان در‬ ‫تاریخ و اجرایی شدن نمایشگاه‌هایی مانند ایران پالست و اصفهان پالست نقش‬ ‫به ســزایی داشــته اســت‪ .‬ضمن اینکه چون تعداد ما کمتر بود هماهنگی اعضا‬ ‫بیشــتری داشــتیم‪ .‬در حالت کلی یک تشــکل می‌تواند کارهای بسیاری انجام‬ ‫دهد‪ .‬شــاید فعالیت امروزه انجمن‌ها ‪ % 20‬کاری که باید انجام دهند هم نباشد‪.‬‬ ‫انجمن‌ها می‌توانند در مســائلی مانند تعرفه‌های گمرکی‪ ،‬در راستای حمایت از‬
‫تولید و مسائل بازرگانی بسیار تاثیر گذار و راهگشایی برای خود دولت باشند و‬ ‫به دولت مسیری را نشان دهند که چگونه در نحوه توزیع مواد اولیه‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات و همچنین بین‌المللی کردن یک محصول تصمیم بگیرد‪ .‬تشــکیل‬ ‫یک پاویون بزرگ و فرســتادن آن به کشورهای مختلف نقش ایران را بسیار‬ ‫پررنگ و بزرگ می‌کند‪ .‬این مســئله بسیار دشــوار و فقط به دست تشکل‌ها‬ ‫قابل حل است‪ .‬تشــکل‌ها و انجمن‌های کشور ما هنوز به آن بلوغ نرسیده‌اند‬ ‫و بیشــتر درگیر مسائل اولیه و کودکانه هستند و هنوز همسو نشده‌اند‪ .‬البته‬ ‫الزم به ذکر اســت که دولت هیچ باوری به تشکل‌ها ندارد و احساس می‌کند‬ ‫تشــکل‌ها باید در گوشه‌ای مشغول به بازی باشــند‪ .‬خودشان را قدرتمندتر‬ ‫می‌دانند و نیازی نمی‌بینند که تشــکل‌ها را در امور دخیل ســازند‪ .‬تشکل‌ها‬ ‫برای دیده شــدن مجبور به تالش هستند و هرچه ضعیف‌تر عمل کنند دولت‬ ‫آنها را نمی‌بیند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬به نظر شما در دولت یازدهم هم این‬ ‫مشکل ادامه خواهد داشت؟‬ ‫بله این مشکل همچنان وجود دارد‪ .‬با دقت به مسئله ایران پالست متوجه‬ ‫می‌شــوید که دولت هیچ کس را ندید‪ .‬تاریخ را به صورت غیرقانونی بدون در‬ ‫نظــر گرفتن منافع ونظر ذینفعان تغییر می‪‌‎‬دهند‪ .‬مطمئنا شــرکت‌کنندگان‬ ‫نمایشــگاه پس از اتمام برگزاری منتظر تاثیرات آن روی کار خود می‌شوند و‬ ‫به بررسی اموری که منجر به بازخورد بیشتر شود می‌پردازند‪ .‬اما هدف دولت‬ ‫شو سیاسی است تا به همه ورود خارجی‌ها را نشان دهد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬طبق گفته‌ی شما انجمن‌ها اموری که‬ ‫باید در حیطه وظایفشان به آن‌ها رسیدگی می‌کردند را انجام‬ ‫نداده‌اند‪ .‬انجمن ماشین‌سازان در چه اموری باید فعالیت داشته‬ ‫باشد که تا به امروز نداشته است؟‬ ‫انجمن ماشین‌سازان می‌توانست پاویون بزرگی از ماشین‌سازان را در خارج‬ ‫از کشــور گردآوری کند تا با کمک دولت در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت‬ ‫کنند‪ .‬اما هنوز موفق به انجام این کار نشــده است‪ .‬انجمن ماشین‌سازان باید‬ ‫یکی از سیاســت‌گذاران نمایشگاه ایران پالست باشــد‪ .‬باید در تعرفه‌ی ورود‬ ‫ماشین‌آالت پالستیکی تاثیر گذار و راهنمای دولت باشد‪ .‬این انجمن همچنین‬ ‫می‌تواند در ورود ماشــین‌آالت بدون کیفیت و استاندارد‌ســازی ماشین‌آالت‬ ‫فرآیند پالستیک موثر باشــد و استانداردهای مختلف و نقطه‌ی کفی را برای‬ ‫ورود ماشــین‌آالت تعریف کند که سرمایه‌ی ملی خارج نشود و هنوز این کار‬ ‫را نکرده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با توجه به این که شما یکی از فعالین‬ ‫حاضر در صنعت ماشین سازان هســتید‪ ،‬پیشنهاد شما برای‬ ‫پیگیری امور مذکور توسط انجمن ماشین‌سازان چیست؟‬ ‫باید اعضای هیئت مدیره قوی‌تر و همســوتر عمل کنند‪ .‬همســوگرایی و‬ ‫در راســتای منافع ملی حرکت کردن در یک انجمن بسیار مهم است که این‬ ‫مســئله احتیاج به زمان دارد‪ .‬همان‌گونه که اگر بنا باشد در یک کشور جهان‬ ‫ســومی دموکراسی انجام شود ســاده نخواهد بود و یک فرآیند طوالنی مدت‬ ‫اســت‪ .‬هرچه اعضای هئیت مدیره تشکیالتی‌تر باشــند بهتر است‪ .‬اعضا باید‬ ‫بتواننــد یکدیگر را تحمل کنند‪ .‬همه‌ی انجمن‌ها بــرای تصمیم‌گیری‌ها باید‬ ‫کنار هم قرار بگیرند و این مســئله نیــاز به بلوغ دارد که هنوز در انجمن‌های‬ ‫ما اتفاق نیفتاده است‪ .‬زنجیره‌ی تولید باید رعایت شود که چه کسانی در این‬ ‫زنجیره تاثیر گذار هستند‪ .‬این تاثیر‌گذارها باید حول یک محور بچرخند‪ .‬تا به‬ ‫آن محور مرکزی نرسیم این اتفاقات شدنی نیست‪ .‬محورهای انجمن‌ها زیاد و‬ ‫این فضا به مرز شکسته شدن خیلی نزدیک است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬وارد بحث ایران پالســت شویم‪ .‬با‬ ‫توجه تالش‌های مشهود شما‬ ‫و همکارانتان در بازگرداندن‬ ‫ایــن تاریخ‪ ،‬ضمــن توضیح‬ ‫اولین واکنش‌ها به این مسئله‪،‬‬ ‫علت عدم توجه به درخواست‬ ‫تشکل‌ها توسط دولت را شرح‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫ایران پالست مسئله‌ی بسیار ساده‌ای‬ ‫داشــت‪ .‬فکر می‌کنم در اردیبهشت ماه‬ ‫بود که متوجه تغییر ناگهانی تاریخ ایران‬ ‫پالست شدیم‪ .‬بالفاصله اعتراض کردیم‪.‬‬ ‫حرف کلی مــا هم این بــود که اعضای‬ ‫شــورای سیاســت‌گذاری ایران پالست‬ ‫بایــد از ذینفعان نمایشــگاه بــوده و در‬ ‫تمام امور نمایشــگاه تاثیر‌گذار باشند‪ .‬هر‬ ‫تشــکل و انجمنی به اندازه‌ی خودش در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها سهیم است و دولت نباید‬ ‫بدون توجه به ما ایــن تصمیم را بگیرد‪.‬‬ ‫در طــی اعتراضــات به ما این پاســخ را‬ ‫دادند که شــما نماینده‌ی همه‌ی صنوف‬ ‫نیســتید‪ .‬یعنــی انجمن ماشین‌ســازان‬ ‫نماینده‌ی تمام ماشین‌ســازان نیست و‬ ‫باقی انجمن‌‌ها هم به همین ترتیب‪ .‬آن‌ها‬ ‫از این مسئله نهایت سو استفاده را کردند‪.‬‬ ‫ایران پالست منافع و سود بسیاری دارد‬ ‫و آن‌هــا ایــن ســود را برای خودشــان‬ ‫می‌خواهند‪ .‬حقیقــت این بود که قدرت‬ ‫و امتیــازات برای آن‌ها اســت‪ .‬ما در این‬ ‫مسیر آن‌چه از دستمان بر می‌آمد انجام‬ ‫دادیم اما واقعیت یک چیز است و ایده‌آل‬ ‫چیز دیگر‪ .‬ایده‌آل آن‌چه ما می‌خواستیم‬ ‫بــود و واقعیت قــدرت و امتیازی که در‬ ‫دســت آن‌ها است‪ .‬در مســئله‌ی ایران‬ ‫پالست شرکت پتروشیمی پا روی منافع‬ ‫ما گذاشت و تاریخ را تغییر داد‪ .‬این زمان‬ ‫برای سه دوره تثبیت و تائید شده بود‪ .‬طی‬ ‫اولین اعتراض‌هایمان جلسه‌ای با حضور‬ ‫‪ 4‬نفر از اعضای تشــکل‌ها تشکیل دادیم‬ ‫تا به عنوان نمایندگان تشکل‌ها مذاکراتی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬این گروه تبدیل به گروه ‪5‬‬ ‫نفره ای با نماینده‌هایی از اتحادیه‪ ،‬انجمن‬ ‫ملی پالستیک‪ ،‬انجمن همگن پالستیک‬ ‫تهران تشــکیل شــد و از هر مسیری که‬ ‫می‪‎‬توانســتیم رفتیم ( هــم قانونی و هم‬ ‫غیــر قانونی و البــی ) و مذاکراتی انجام‬ ‫دادیم‪ .‬بحث ما این اســت که پتروشیمی‬ ‫منافع مــا را در نظر نگرفت و مســیری‬ ‫را انتخــاب کرد که قابل برگشــت نبود‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪29‬‬
‫یک ماشین‌ســاز حداقل بین ‪500-400‬‬ ‫میلیون تومان هزینه اش در نمایشــگاه‬ ‫ایران پالســت است‪ .‬ما ‪ 13‬دلیل را برای‬ ‫آقای وزیــر و معاون وزیــر در خصوص‬ ‫مناسب نبودن این تاریخ از همه‌‌ی جهات‬ ‫مطرح کردیم‪ .‬مدت‌ها این کار را بررسی‬ ‫کردیم که در ابتدا چه کســی عامل این‬ ‫تغییر ناگهانی بود و بعد متوجه شــدیم‬ ‫که خود پتروشــیمی در این کار دســت‬ ‫دارد‪ .‬طی مکاتبات مختلف با پتروشیمی‬ ‫آن‌ها منکر این مسئله شده و گفتند این‬ ‫تغییر تاریخ توســط نمایشگاه انجام شده‬ ‫است‪ .‬پس از مراجعه به نمایشگاه و دیدن‬ ‫نامه‌ی درخواســتی پتروشیمی مبنی بر‬ ‫تغییر تاریخ ایران پالســت متوجه شدیم‬ ‫پتروشــیمی عامل این جریان بوده است‪.‬‬ ‫نهایتا پس از مکاتبات تاریخ نمایشگاه را‬ ‫به ‪ 9-6‬آذر تغییر دادیم و پتروشیمی هم‬ ‫اعالم همسویی کرد‪ .‬اما چون این جریان‬ ‫به دستور شــخص آقای نعمت‌زاده صادر‬ ‫شده بود تمام تالش‌های ما بی‌نتیجه ماند‬ ‫و ایــن ماجرا بازی‌ای بیــش نبود‪ .‬آن‌ها‬ ‫بخش دولتــی بودند و می‌دانســتند که‬ ‫چگونه عمل کننــد و ما بخش خصوصی‬ ‫بودیم و آنقدر حرفه‌ای نبودیم که متوجه‬ ‫این بازی بشویم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬به‬ ‫نظر شــما چرا این تاریخ را‬ ‫تغییر دادند؟‬ ‫من فکــر می‌کنم با نمایشــگاه البی‬ ‫کردنــد‪ .‬چــون درفروردیــن مــاه هیچ‬ ‫نمایشــگاهی حاضر به برگــزاری نبوده‬ ‫است‪ .‬حتی نمایشگاه کیف و کفش که دو‬ ‫سالن دارد هم قبول نمی‌کرد در این زمان‬ ‫شرکت کند‪ .‬بهترین زمان برای نمایشگاه‬ ‫مهر ماه است‪ .‬مســئله‌ی دیگر قراردادی‬ ‫بود که با مسه دوسلدوف بسته بودند که‬ ‫آلمانی‌ها گفتنــد این تاریخ برای ما قابل‬ ‫قبول نیســت و چون حضــور آلمانی‌ها‬ ‫برایشــان خیلی مهم است تاریخ را تغییر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫اولین اعتراضات شما به کدام‬ ‫سازمان بود؟‬ ‫اولیــن اعتراضــات مــا به شــرکت‬ ‫پتروشیمی بود و بعد به ترتیب اعتراضات‬ ‫خود را به معاون وزیر‪ ،‬رئیس نمایشــگاه‬ ‫و وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت آقای‬ ‫‪30‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫نعمت‌زاده رســاندیم و مکاتبات ما هم موجود است‪ .‬پس از اعتراضات جلساتی با‬ ‫تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی تشکیل داده و به مذاکره نشستیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در این مسیر برخوردها با شما چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫برخوردها گاهی به درگیری‌های لفظی کشیده شده و گاهی با خواهش و تمنا‬ ‫توام بود‪ .‬در کل برخوردها متفاوت بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬طبق صحبت‌های شــما در نشست‬ ‫خبری گروه ‪ 5‬نفره در اتاق انجمن ملی‪« ،‬بیشتر بازدیدکنندگان‬ ‫نمایشگاه برای دیدن تکنولوژی‌های ماشین‌سازان خواهند آمد»‪.‬‬ ‫عدم حضور در این دوره از نمایشــگاه چه تاثیری در روند کاری‬ ‫ماشین‌سازان خواهد گذاشت؟‬ ‫قطعــا خیلی موثر و به ضرر ما خواهد بود‪ .‬ما یکــی از بزرگترین بازارهایمان‬ ‫را از دســت دادیم‪ .‬وقتی هر دوره به عنوان نماینده‌ای از صنف ماشــین ســازان‬ ‫حضور داشــته‌ایم عدم حضور ما مســلما به ضرر خواهد بود‪ .‬بیشــترین ضربه را‬ ‫ماشین‌ســازان خواهند خورد چون تنها مکان برای ارائه‌ی دســت آوردهایشان‬ ‫است‪ .‬هیچ‌گاه هیچ مقام دولتی برای تشکل‌ها و انجمن‌ها ارزش قائل نشده است‪.‬‬ ‫اما مبارزه کردن تاوان دارد‪ .‬برای اثبات حرف حق باید پای آن ایستادگی کرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬منظورتان از ضرر کردن چیست؟‬ ‫وقتی ما تکنولوژی ایجاد کرده و یک دســتگاه جدید می‌ســازیم‪ ،‬یا یک خط‬ ‫جدید می‌ســازیم یکی از بهترین مکان‌‌ها برای عرضه‌ی و ارائه‌ی آن نمایشــگاه‬ ‫ایران پالســت اســت‪ .‬بهترین اتفاق برای یک تولید‌کننده حضور مشتری است‪.‬‬ ‫همه متوجه این که ایران پالســت تنها مکان برای نمایش است شده‌اند‪ .‬حال ما‬ ‫این بازار نمایش را از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با توجه به خللی که در برنامه‌ریزی‌های‬ ‫شما ایجاد شد چه تدابیری را اندیشیده‌اید؟‬ ‫انجمن ماشین‌ســازان در فکر برگزاری یک همایش جهت هم اندیشی و ارائه‬ ‫دست آوردهای ماشین‌سازان در شهر آفتاب یا مکانی دیگر در سال ‪ 95‬می باشد ‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬طی صحبت‌ها در همان نشست خبری‬ ‫گفته شد که «نمایشگاهی بدون حضور پتروشیمی ترتیب خواهیم‬ ‫داد‪ ».‬آیا از روند اجرای آن مطلع هستید؟‬ ‫ما باید یک نمایشــگاه جایگزین ایجاد کنیم اما بدون حضور پتروشیمی فکر‬ ‫نمی‌کنم جالب و موفق باشد‪ .‬پتروشیمی جزو مواد اولیه است و مواد اولیه هم در‬ ‫زنجیره‌ی تولید قرار دارد‪ .‬کنار گذاشتن آنها اصولی نیست‪ .‬ما دنبال این هستیم‬ ‫که تاریخ نمایشــگاه در ‪ 96‬به زمان اصلی خــود بازگردد‪ .‬طبق اطالعاتی هم که‬ ‫داریم این تاریخ به مهر ماه تغییر پیدا کرده اســت‪ .‬باید مسیری ایجاد کنیم که‬ ‫پتروشیمی به راحتی نتواند تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬یعنی شما با عدم حضور پتروشیمی‌ها‬ ‫موافق نیستید!‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬پیش بینی شما از ایران پالست ‪ 95‬ضمن‬ ‫حضور شرکت‌های خارجی و اجرایی شدن برجام چه خواهد بود؟‬ ‫فکر نمی‌کنم نمایشــگاه موفقی باشــد‪ .‬جمع خانواده حضور نداشــته باشند‬ ‫و نمایشــگاه موفق باشــد؟! نمایشــگاه عرصه‌ای بــرای ارائــه‌ی توانمندی‌های‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی اســت! خارجی‌ها برای فــروش می‌آیند و عمال حضور و یا‬ ‫عدم حضور ما برای آن‌ها فرقی نمی‌کند‪ .‬چه کســی جنگ و تحریم‌ها را تحمل‬ ‫کرده اســت؟ چه کســی افزایش قیمت دالر ‪ 1000‬تومانی به ‪ 3700‬تومانی را‬ ‫تحمل کرده است؟ چه کسی در رکود برای رونق اقتصادی کشورش تالش کرد؟‬ ‫تولید‌کنندگان ایرانی تمام این مشــکالت را تحمل کردند‪ .‬تحریم‌ها به تازگی‬
‫برداشــته شــده و راه برای ما باز شده است‪ .‬چرا همه چیز را تمام و کمال در‬ ‫اختیار خارجی‌ها گذاشــتند؟ خارجی‌ها حاضر به جوینت ونچر شدن در این‬ ‫برهه از زمان نیســتند و هنوز اعتماد کامل را به ما ندارند و ما به سادگی این‬ ‫کار را انجــام داده‌ایم‪ .‬فکر می‌کنم پتروشــیمی برای در اختیار قرار دادن این‬ ‫بازار به خارجی‌ها بدون در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان داخلی دستپاچه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شنیده‌ایم تاریخ ایران پالست دوباره‬ ‫به همان تاریخ قبلی برگشته است!‬ ‫آن‌گونه که می‌گویند بله اما در حال حاضر هیچ یادداشــت یا مســتندی‬ ‫مبنی بر این اتفاق موجود نیست‪ .‬با نمایشگاه تماس گرفتیم و به طور شفاهی‬ ‫گفتند که این تاریخ به مهر ماه برگشــته است اما هیچ نامه و مکاتبه‌ای وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با ظن اینکه تاریخ نمایشگاه برخواهد‬ ‫گشت‪ ،‬برنامه‌ریزی و اهداف شما به چه شکل خواهد بود؟‬ ‫صد در صد شــرکت خواهیم کرد چون منافع ما است‪ .‬ایران پالست‬ ‫ایــن قابلیت را دارد کــه جزو نمایشــگا ه‌های برتر دنیا باشــد‪ .‬اما این‬ ‫مســئله با مشــارکت تمام ذینفعان خواهد بود‪ .‬هیچ کس را نباید ندید‬ ‫گرفت و همه باید حضور داشــته باشــند‪ .‬اصال موضوع قهــر یا تقابل با‬ ‫پتروشــیمی وجود ندارد‪.‬ما منافع صنفی خود را در نظر می‌گیریم حتی‬ ‫با تعامل بســیار زیاد ‪.‬در ســال ‪ 95‬فروردین ماه هیچ نفع اقتصادی در‬ ‫معادله هزینه وفایده برای شــرکت در نمایشــگاه بــرای اعضا ما وجود‬ ‫نداشت‪ .‬ولی در ســال ‪96‬ما از منافع خودمان به راحتی گذر نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫برای همین ســعی می‌کنیم در سیاســت گذاری ایران پالســت دخیل‬ ‫باشــیم که هر کسی نتواند به ســادگی منافع ما را حذف کند‪ .‬دولتی‌ها‬ ‫بــه راحتی این کار را می‌کنند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در صحبت‌ها اشــاره به برگزاری‬ ‫همایشــی مختص ماشین‌سازان کشور کردید‪ .‬آیا این همایش‬ ‫جدا از نمایشگاه ایران پالست خواهد بود؟‬ ‫این همایش فقط برای سال ‪ 95‬است که در ایران پالست شرکت نمی‌کنیم‬ ‫‪ .‬ما موظف به حفظ منافع اعضا خود هستیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬ما متوجه وعده‌ی نمایشگاه ایران‬ ‫پالست به شــرکت کنندگان دوره دهم در خصوص اختصاص‬ ‫همان غرفه به آن‌ها در دوره‌ی یازدهم شدیم‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫بلــه این اخبار را در فضاهای مجازی خوانده‌ام‪ .‬به هر حال آنها ســعی‬ ‫خــود را برای جذب شــرکت‌کنندگان می‌کنند و این وعــده در واقع هم‬ ‫تهدید‪ ،‬هم تطمیع و هم تشــویق است‪ .‬این موضوع حاکی از این است که‬ ‫در دوره‌ی دهم شرکت کنندگان اندکی حضور خواهد داشت‪ .‬البته به نظر‬ ‫من کار آن‌ها درســت نیست و مانند دشمن عمل می‌کنند گویا یک طرف‬ ‫یزیدی هســتند و طرف دیگر حسینی‪ .‬ما با آن‌ها در خصوص تاریخ ایران‬ ‫پالســت ‪ 95‬اختالف نظر داریم و تطمیع و تهدید کار شایســته‌‌ای نیست‪.‬‬ ‫چون این عمل نادیده گرفتن ذینفعان و تشــکل‌ها را بیشتر نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫یک نوع عناد ولجبازی وخط نشان کشیدن است‪ .‬این نمایشگاه برای تمام‬ ‫ذینفعان و تشــکل‌های مربوطه اســت و آن‪‎‬ها نمی‌توانند ما را به علت در‬ ‫حاکمیت بودنشان نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬صحبت شما با کسانی در این دوره‬ ‫از نمایشگاه شــرکت کرده و همسو با تشکل‌ها عمل نکرده‌اند‬ ‫چیست؟‬ ‫این که متوجه شــویم منافع جمعی از منافع شــخصی مهم‌تر است خیلی‬ ‫بلوغ می‌خواهد و زمان می‌برد‪ .‬قطعا آن‌ها‬ ‫کســانی هســتند که منافع خودشان را‬ ‫در نظــر گرفته‌اند و به موضوع به صورت‬ ‫بلند مــدت وملی‪ ،‬صنفی نــگاه نکرده و‬ ‫حتی میدان رقابــت را خالی‌تر هم دیده‬ ‫وخوشــحال‌تر هم شــده‌اند‪ .‬شــاید این‬ ‫مســئله‌ی منافع فــردی و جمعی روزی‬ ‫درباره‌ی کشــور هم صدق کند‪ .‬هر زمان‬ ‫مــن برای صنف و تشــکل خودم ارزش‬ ‫قائل شــوم برای کشــورم احتــرام قائل‬ ‫می‌شوم‪ .‬همان طور که گفتم رسیدن به‬ ‫این درک بلوغ و زمان می خواهد‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫ممنــون از اطالعاتی که در‬ ‫خصــوص ایران پالســت در‬ ‫اختیار مــا قــرار دادید‪ .‬به‬ ‫مناســبت نوروز سال ‪1395‬‬ ‫پیام تبریک خود را بیان کنید‪.‬‬ ‫آرزو می‌کنم که همه شاد باشند چون‬ ‫اصل همه چیز شــادمانی است‪ .‬امیدوارم‬ ‫همسو‌نگری بیشتری با هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫با توجه به از بین رفتن تحریم‌ها کشــور‬ ‫احتیاج به فعالیت بیشتری دارد‪ .‬همچنین‬ ‫امیدوارم رشــد اقتصــادی در ‪ 1395‬به‬ ‫گونه‌ای باشــد که بتوانیم در مسیر تولید‬ ‫بهتــر گام برداریم چون تنها راه نجات ما‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫خاطره‌ی خــوب و خاطره‌ی‬ ‫بدی که از سال ‪ 1394‬داشتید‬ ‫چیست؟‬ ‫خاطره‌ی خوب اتفاقی اســت که در‬ ‫جریان ایران پالست افتاد و آن به وحدت‬ ‫رسیدن تشکل‌ها بود‪ .‬خاطره‌ی بد هم به‬ ‫نتیجه نرســیدن تالش‌های ما در همین‬ ‫مسئله‌ی ایران پالست بود‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫اهداف و آرزوهای شــما برای‬ ‫سال ‪ 1395‬چه خواهد بود؟‬ ‫امیــدوارم بتوانم کارخانه‌ی ماشــین‬ ‫ســازی‌ام را حفظ کنــم و تولید را باالتر‬ ‫ببرم و نشان بدهم که هنوز ماشین ایرانی‬ ‫را بــه ماشــین چینی ترجیــح می‌دهم‪.‬‬ ‫هرچند که اکثر ماشین‌سازان از بین رفته‬ ‫و تبدیل به وارد‌کننده‌ی ماشین شده‌اند‬ ‫اما من اعتقاد دارم این کار ارزش افزوده‬ ‫دارد و تمام سعی خود را در انجام این امر‬ ‫خواهم گذاشت‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪31‬‬
‫سومین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو ایران‬ ‫تاکید روحانی بر خصوصی‌سازی‪ ،‬رقابت و صادرات در صنعت خودرو‬ ‫گزارش‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫روز ســه شنبه (‪ 11‬اســفند) رئیس جمهور با حضور در ســومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو گفت‪« :‬ما با‬ ‫شــرکت‌های خارجی مشارکت می‌کنیم به شرط این که قطعه‌ساز ما در بازار جهانی مشارکت کند‪ .‬مهندسین و‬ ‫طراحان ما هم اگر در سطح جهانی قرار بگیرند می‌توانند حضور بین المللی داشته باشند‪ ».‬روحانی شرط حضور‬ ‫شرکت‌های خودروســاز خارجی در ایران را «مشارکت با خودروسازان داخلی» دانست و افزود‪« :‬باید بخشی از‬ ‫بازار داخلی و خارجی را با مشارکت یکدیگر به دست‌ آوریم‪ ».‬رئیس جمهور با اشاره به «امنیت و ثبات مثال‌زدنی‬ ‫ایران در سطح منطقه و حتی جهان»‪ ،‬افزود‪« :‬با توجه به سابقه بیش از ‪ 50‬ساله خودروسازی در ایران‪ ،‬زمینه‌های‬ ‫بسیار فراوان برای مشارکت و ارتقای کیفیت خودروی داخلی‪ ،‬ساخت انواع خودرو‪ ،‬مصرف داخلی و صادراتی در‬ ‫منطقه و جهان وجود دارد‪».‬‬ ‫وی خطاب به شرکت‌های خارجی خودروسازی حاضر در این همایش گفت‪« :‬امیدوارم حضور شما و این کنفرانس‬ ‫زمینه همکاری‌ها و قراردادهای نزدیک‌تر برای رسیدن به نقطه‌ای به نفع ما و شما باشد‪ .‬باید نقاط مشترکمان‬ ‫را پیدا کنیم‪ ».‬روحانی افزود‪« :‬ما می‌توانیم از طریق مشارکت‪ ،‬بهترین‪ ،‬زیباترین‪ ،‬ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین خودرو‬ ‫را تولیــد کنیم‪ .‬باید از توانمندی و موقعیت جغرافیایی هم به خوبی بهره بگیریم‪ ،‬مشــارکت عادالنه به نفع همه‬ ‫است‪ ».‬رئیس جمهور ایران با تأکید بر این‌که دولت همواره «از طریق ممنوعیت واردات و تعرفه‌های سنگین از‬ ‫صنعت خودرو» حمایت کرده اســت‪ ،‬افزود این حمایت دورانی دارد و «حمایت بی حد و حصر یعنی خارج کردن‬ ‫یک صنعت از رقابت و خروج از رقابت‪ ،‬پایین آمدن کیفیت و حتی باال رفتن قیمت‪ ».‬وی با تأکید بر مساله محیط‬ ‫زیست و پاک کردن هوای کشور از گازهای آالینده‪ ،‬افزود‪« :‬هر خودرویی با هر کیفیتی‪ ،‬با هر شدتی در مصرف‬ ‫انرژی و با هر میزان آالیندگی نمی‌تواند برای ما قابل قبول باشد‪».‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫صادرات انرژی از پایه‌های قدرت ملی ایران است‬ ‫روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت‪« :‬کشور نمی‌تواند‬ ‫مصرف کنندۀ کل انرژی باشــد‪ ،‬باید به طــور معقول انرژی را‬ ‫مصــرف و صادر کنیم‪ ،‬صادرات انرژی ایــران یکی از پایه های‬ ‫قدرت ملی ما است و ما نمی‌توانیم از این قدرت ملی صرف نظر‬ ‫کنیم‪ ».‬رئیس جمهور افزود‪« :‬به خاطر محیط زیست نمی‌توانیم‬ ‫از صنعت خودرو بگذریم؛ بنابراین یک تلفیق نیاز اســت که هم‬ ‫صنعت خودرو باشد‪ ،‬بماند و تقویت شود و هم صنعت با کیفیتی‬ ‫باشد که آلودگی‌‪‎‬های آن در حداقل ممکن باشد؛ مصرف انرژی‬ ‫نیز باید به حداقل قابل قبول برسد‪».‬‬ ‫وی در تشــریح «راه میان‌‪‎‬بر» برای کســب این هدف گفت‪:‬‬ ‫«مشارکت با شرکت‪‎‬های خارجی و استفاده از تحقیقات‪ ،‬جوانان‬ ‫و ابتکار خودمان (راهگشا) است‪ .‬باید طراحی نو و خودروی ملی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اما در صنعت خودرو با خودروسازان مطرح جهان‬ ‫مشارکت کنیم تا سریع‌تر از لحاظ فناوری‪ ،‬شدت مصرف انرژی‬ ‫و محیط زیست به نقطۀ مطلوب برسیم‪».‬‬ ‫ن موضوع که «صنعت خودرو در جهان‬ ‫روحانی با تأکید بر ای ‌‬ ‫دو هــزار و ‪ 700‬میلیارد دالر گردش مالی را به خود اختصاص‬ ‫داده و ‪ 48‬میلیون نفر را مســتقیم و غیرمستقیم مشغول به کار‬ ‫کرده اســت»‪ ،‬افزود‪« :‬صنعت خودروی ایران این توانمندی را‬ ‫دارد که اگر حرکت درســتی انجام شود‪ ،‬ساالنه ‪ 2‬یا ‪ 3‬میلیون‬ ‫خودرو تولید کند که بخشی از آن به بازار جهانی صادر شود‪».‬‬ ‫مدیــر کل روابط عمومی و امور بیــن الملل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اشــاره به اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی‬ ‫های صنعت خودروی ایران گفت‪ :‬فضای اختصاص یافته به این‬ ‫نمایشــگاه ‪ 18‬هزار متر مربع فضای سرپوشیده و ‪ 10‬هزار متر‬ ‫مربع فضای رو باز اســت و این در حالی اســت که ‪ 11‬شرکت‬ ‫در زمینه مواد اولیه‪ 183 ،‬شــرکت قطعه ســازی‪ 12 ،‬شرکت‬ ‫خودروساز‪ 35 ،‬شــرکت ماشــین آالت‪ 23 ،‬واحد مهندسی و‬ ‫تحقیقاتــی و دانش بنیان‪ 11 ،‬مرکز تســت و آزمون‪ 8 ،‬واحد‬ ‫آموزشــی‪ 5 ،‬شــرکت لیزینگ و فروش‪ 6 ،‬شــرکت فرهنگی و‬ ‫هنری‪ 12 ،‬نشــریه‪ 7 ،‬شرکت خدمات پس از فروش‪ 6 ،‬شرکت‬ ‫فرهنگــی و هنــری‪ NGO 10 ،‬تخصصــی داخلی‪NGO2 ،‬‬ ‫تخصصی و خارجی و ‪ 24‬ســرمایه گذار و (‪ )J.V‬در نمایشگاه‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫خبرنگار نشــریه صنایع همگن پالستیک اســتان تهران با‬ ‫حضور در این نمایشــگاه و گفت و گو با چند تن از مشــارکت‬ ‫کنندگان با آنها در خصوص این نمایشــگاه و دست آوردهایش‪،‬‬ ‫همچنین ســال پر فراز و نشیبی که صنعت خودروسازی ایران‬ ‫پشت سر گذاشــت به گفت و گو نشست‪ .‬اگرچه مدیران ارشد‬ ‫صنایع خودروسازی تمایلی به مصاحبه در خصوص قراردادها و‬ ‫سالی که گذشت از خود نشــان ندادند اما به طور کل می‌توان‬ ‫از مجموع صحبت‌ها این طور برداشــت کرد که خون تازه‌ای بر‬ ‫رگ‌های صنعت خودرو ســازی جاری شــده است و دست اندر‬ ‫کاران این صنعت با امید و نگاهی روشن به آینده و همکاری‌های‬ ‫بین‌المللی چشم دوخته‌اند‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪33‬‬
‫امیری‪ :‬خرید محصول ایرانی‪،‬‬ ‫کمک به حفظ اشتغالزایی‬ ‫محمد جلیل صفری‪ :‬ساینا‬ ‫دومین محصول تماما ایرانی‬ ‫گروه خودرو سازی سایپا‬ ‫در حاشــیه ســومین نمایشــگاه بین‌المللــی‬ ‫توانمندی‌های صنعت خــودرو ایران‪ ،‬محمد جمیل‬ ‫صفری‪ ،‬مدیر مســئول نمایشــگاه‌های گروه خودرو‬ ‫سازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار انجمن همگن‬ ‫پالستیک اســتان تهران تشــریح کرد‪« :‬نمایشگاه‬ ‫بین‌المللــی توانمندی‌های صنعــت خودروی ایران‬ ‫بعد از وقفه‌ای دوازده ســاله و بــرای اولین بار برای‬ ‫شــرکت‌های تولیدکننده داخلــی در حال برگزاری‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬می‌توان گفت این نمایشــگاه با‬ ‫توجــه به وقفــه‌ی طوالنی مدتش تجربــه‌ای نو به‬ ‫حساب می‌آید و شــاید عنوان اولین نمایشگاه برای‬ ‫صنعت خودرروســازی ایران عنوانی درســتی باشد‬ ‫و شرکت‌های بســیاری با تالش و پر نشاط در این‬ ‫نمایشگاه حاضر شده‌اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سایپا محصوالت قدیمی و جدید‬ ‫خود را در این نمایشــگاه در معرض عموم گذاشته‬ ‫اســت‪ .‬اولین خودرو ژیان و آخرین آن خودرو ساینا‬ ‫که روز سه شنبه توســط ریاست محترم جمهوری‬ ‫افتتاح و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫صفری افزود‪ :‬صنعت خودروی ایران به ســمت‬ ‫بومی سازی و تحقق آرمان اقتصادی گام بر می‌دارد‪.‬‬ ‫سایپا مســیر پر فراز و نشــیبی را از ابتدا تا کنون‬ ‫ســپری کرده اســت و امروز مفتخر است خودروی‬ ‫کاملا ایرانی را به بازار عرضه کند‪ .‬تولد خودروی تیبا‬ ‫اولین گام در این مســیر و در ادامه آن تولید ساینا‬ ‫است‪ .‬ایشــان در پایان افزودند‪ :‬مهم ترین دستاورد‬ ‫گروه خودرو سازی سایپا استقبال و بازدید مردم از‬ ‫صنعت خودروی کشور است‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫امیــری مدیــر فــروش‬ ‫شــرکت یزد تایر با بیان اینکه‬ ‫نمایشــگاه‌ها نقش موثری در‬ ‫معرفی شــرکت‌ها دارند افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون و با پشت سر گذاشتن‬ ‫تحریم‌ها زمان مناســبی برای‬ ‫حضور درنمایشگاه‌ها است وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬صنعت در سالی که‬ ‫گذشت اوضاع خوبی نداشت اما‬ ‫به سمت روشنی گام برم‌داریم‪.‬‬ ‫امیری در پاسخ به این پرسش که چطور شرایط نامطلوب صنعت‬ ‫خودرو در ســالی که گذشت را طی کردند افزود‪ :‬بیشتر در زمینه‌ی‬ ‫مواد اولیه و هزینه تمام شــده مشکل داشتیم‪ .‬اما خدا را شاکریم که‬ ‫شرایط را پشت سر گذاشتیم و شرایط رو به بهبود است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬یزد تایر آمادگی کامل برای حضور در بازار بین‌المللی را دارد‪.‬‬ ‫این افتخار ما اســت که الســتیک‌های ما با الســتیک‌های ژاپنی از‬ ‫لحاظ کیفیت رقابت می‌کند‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬درخواست می‌کنم‬ ‫از محصوالت ایرانی برای حفظ اشــتغالزایی ایرانیان استفاده کنید‪.‬‬ ‫تــا چرخه‌ی اقتصادی بچرخد ممکن اســت در بعضی محصوالت به‬ ‫کیفیت کشورهای خارجی نرسیم اما قطعا از آنها پایین تر نیستیم‪.‬‬ ‫صیادی‪ :‬با شرکت پژو در آینده‌ای‬ ‫نزدیک همکاری خواهیم داشت‬ ‫صیــادی‪ ،‬مدیــر فروش‬ ‫شــرکت شــتابکار در گفت‬ ‫و گویــی کوتــاه در معرفی‬ ‫شــرکت شــتابکار گفــت‪:‬‬ ‫شــتابکار تولیدکننــده‌ی‬ ‫پلوس و جعبه فرمان اســت‬ ‫و در خــط ایــران خودرو و‬ ‫ســایپا همــکاری می‌کند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ارزیابــی‬ ‫نمایشــگاه گفت‪ :‬ماه اسفند‬ ‫برای نمایشگاه به این دلیل‬ ‫انتخاب شد تا شرکت‌های خارجی سطح تعامالت و همکاری‌های خود‬ ‫را در ایران گســترش دهند‪ .‬حضور شرکت‌هایی مثل پژو و فولکس‬ ‫واگن در ایران قطعی شده است‪.‬وی تشریح کرد‪ :‬صنعت خودروسازی‬ ‫ســال خوبی را پشت سر نگذاشته اســت و به غیر از مسائل تحریم‪،‬‬ ‫کیفیت نامطلوب قطعات بود که سبب تشکیل کمپین‌های نخریدن‬ ‫خودرو شد‪ .‬باید بر روی کیفیت محصوالت کار کرد‪ .‬امیری در پایان‬ ‫افزود‪ :‬شــتابکار اخیرا قراردادی را با شرکت پژو به امضا رسانده است‬ ‫و قرار است در زمینه پلوس همکاری‌های خوبی صورت بگیرد‪.‬‬
‫امیر نظری پویا‪ :‬تکنولوژی و‬ ‫فناوری‌های به روز‪ ،‬نیاز صنایع داخلی‬ ‫امیر نظری پویا کارشــناس‬ ‫تحقیق و توســعه شرکت ایران‬ ‫دلکو در پاســخ به این پرسش‬ ‫کــه چه محصــول جدیدی در‬ ‫این دوره از نمایشگاه داشته‌اید‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه بــه این که هر‬ ‫روز خودروهــای جدیدی وارد‬ ‫بازار می‌شــوند باید به طبع آن‬ ‫تجهیــزات و قطعــات جدیدی‬ ‫را وارد بــازار کنیم‪ .‬محصوالت‬ ‫جدید ما در زمینه کاتالیست و اگزوز است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به شــرایط اقتصادی حاکم و باز شدن درهای جهانی کشورهای‬ ‫خارجی زیادی تمایل به همکاری با ایرانی‌ها را دارند اما همچنان‬ ‫قدم‌های مطمئنی برنمی‌دارند‪ .‬نظری پویا تشریح کرد‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫فشــار زیادی بر ما وارد کرد و هیچ کــس نمی‌تواند ادعا کند که‬ ‫این شــرایط تاثیر گذار نبوده اســت‪ .‬اما ما سعی کرده‌ایم با تکیه‬ ‫بر دانش جوانانمان سر پا بایستیم و طبق استانداردهای روز دنیا‬ ‫پیــش رویم بدون حمایت هیچ کشــور خارجی‪ .‬پــس ما به دنیا‬ ‫نشــان دادیم که بدون کمک هم می‌توانیم بایســتیم البته منکر‬ ‫فشار و مشــکالت تحریم نمی‪‎‬شوم‪ .‬ایشان تشریح کردند‪ :‬کیفیت‬ ‫کم‌ترین حق مشتری است شــرایط به وجود آمده شرایط بسیار‬ ‫مثبتی اســت‪ .‬اما گام‌ها با شــک و تردید اســت و اعتماد سازی‬ ‫کامل صورت نگرفته اســت‪ .‬ما به دنبال تکنولوژی هســتیم و با‬ ‫هر شــرکتی که تعامل می‌کنیم عنوان می‌کنیــم که ما نیازمند‬ ‫اطالعات و فناوری‌های روز هستیم‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬به عنوان‬ ‫جوانی ایرانی امیدوارم شــرایط اشتغالزایی چه از لحاظ کیفیت و‬ ‫چه از لحاظ کمیت ارتقا یابد زیرا جوانان ایرانی شایسته بهترین‌ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مازیارفرد‪ :‬انتقال تکنولوژی هوشیاری شرکت‌های ایرانی را می طلبد‬ ‫مازیــار فرد مدیــر فروش شــرکت قطعات‬ ‫یدکی ایران در حاشیه سومین نمایشگاه صنعت‬ ‫خودرو گفت‪ :‬شــرکت قطعات یدکی ایران دارای‬ ‫‪30‬سال سابقه در صنعت خودرو سازی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ 8‬ســال اســت که در نمایشگاه‌ها‬ ‫حضور داریم‪ .‬نمایشــگاه ایــن دوره متفاوت‌تر از‬ ‫نمایشگاه‌های گذشته است و از این حیث تجربه‬ ‫جدیدی محسوب می‌شــود‪ .‬این نمایشگاه شاید‬ ‫به دلیل تاریخ اســفند و یا عدم تبلیغات درست‬ ‫هنوز انتظارات ما را برآورده نکرده است‪ .‬مازیارفرد‬ ‫تشریح کرد‪ :‬رکود سال ‪ 94‬واقعا آزار دهنده بود اما‬ ‫امیدواریم با توجه به سیاست درهای باز و حضور‬ ‫کشــورهای خارجی شاهد برندها و مدل‌های جدید خودرو باشیم‬ ‫و از این جهت آینده‌ی بهتری داشــته باشیم‪ .‬حضور شرکت‌های‬ ‫داخلی و رقابت با ســایر کشــورها بستگی زیادی به‬ ‫سیاســت‌های دولت و حمایت از صنایع داخلی دارد‪.‬‬ ‫بخش زیادی از تامین و تولید صنایع خودرو ســازی‬ ‫توسط ایرانی‌ها صورت می‌گیرد‪ .‬اما با توجه به این که‬ ‫مشتری اصلی ما شرکت ایران خودرو است همچنان‬ ‫از لحاظ مالی با شرکت ایران خودرو درگیر هستیم‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با توجه به‬ ‫ورود شرکت‌های خارجی و جدید به بازار محصوالت‬ ‫جدیدی را ارائه دهیم و با آنها همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫در گذشته معمول بود که کشورهای خارجی از نیروی‬ ‫کار ایرانی استفاده کنند بدون آن که تکنولوژی جدید‬ ‫وارد کشور کنند‪ .‬هوشیاری و تدبر شرکت‌های ایرانی‬ ‫است که در قراردادهای جدید از طرف‌های خارجی بخواهندعلم و‬ ‫تکنولوژی را هم وارد کنند‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪35‬‬
‫همایش علمی علوم و مهندسی پلیمر‬ ‫حامیان این همایش‪،‬انجمن همگن پالستیک تهران و موسسه اندیشه برتر میران‬ ‫گزارش‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫صبح امروز تاالر مولوی دانشگاه شهید بهشتی شاهد همایش‬ ‫و کارگاه علمی و تخصصی علوم و مهندسی پلیمر بود‪ .‬دو حامی‬ ‫اصلی این کارگاه و همایش انجمن همگن پالســتیک اســتان‬ ‫تهران و موسســه‌ی اندیشه برتر میران می‌باشد‪ .‬همایش علمی‬ ‫و تخصصی علوم و مهندســی پلیمر عالوه بر حضور دانشجویان‬ ‫و اساتیدی همچنین پروفســور بونیستروم شاهد حضور مدیر‬ ‫کل امــور فناوری وزارت نفت‪ ،‬مدیــر کل راه بری صنعت نفت‪،‬‬ ‫مدیران پتروشیمی‌ها‪ ،‬مدیران شرکت پژوهش و فناوری‪ ،‬ریاست‬ ‫انجمن‌های علمی بود‪.‬‬ ‫این همایش طی دو روز به مباحث زیر پرداخت‪.‬‬ ‫• مقدمه ای بر رئولوژی‬ ‫• تکنیک‌های گوناگون در رئولوژی و روش‌های مربوطه در‬ ‫تعیین نقطه ژلی‬ ‫• مقدمه‌ای بر تکنیک‌های پراکنش‬ ‫• تکنیک‌های پراکنش استاتیک و دینامیک نور‬ ‫• پراکنش نور و نوترون در زاویه کوچک‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫• پراکنش اشــعه ایکس در زاویــه کوچک و مباحث تئوری‬ ‫مربوطه‬ ‫• بررســی خصوصیات پلیمرهای آمفی فیلیک با استفاده از‬ ‫تکنیک‌های رئولوژی و پراکنش‬ ‫• میکروژل‌های حســاس به دما و کاربــرد ژل‌ها در ازدیاد‬ ‫برداشت نفت‬ ‫• تهیه ذرات نانو برای دارورسانی‬ ‫"ســفر روسای ‪ 10‬دانشگاه برتر کشــور به روسیه و امضای‬ ‫تفاهم نامه همکاری‌های مشترک"‬ ‫دکتر نبید رئیس دانشــکده شیمی به عنوان اولین سخنران‬ ‫ضمــن خیر مقدم به حاضرین به دو موضوع اصلی یعنی معرفی‬ ‫دانشکده شــیمی و رویکرد جدید این دانشــگاه در حوزه نفت‬ ‫و پتروشــیمی پرداخت‪ .‬دکتر نبید تشــریح کرد‪" :‬گروه شیمی‬ ‫دانشــکده شیمی دانشگاه شــهید بهشتی در ســال ‪ 1341‬با‬ ‫پذیرش دانشــجو در مقطع کارشناســی کار خود را آغاز کرد و‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ 50‬ســال فعالیت مستمر دارد و دانشجویان‬
‫• تاســیس مرکــز مطالعات منطقــه‌ای نفت با مشــارکت‬ ‫کشورهای روسیه‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬قزاقستان و دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫• امضای تفاهم نامه با دانشــگاه فــدرال کازان در دو حوزه‬ ‫ژئوشیمی نفت و ازدیاد نفت‬ ‫• انجام پروژه‌های مشترک‬ ‫• برگزاری دوره‌های کارشناســی ارشد و دکتری مشترک با‬ ‫دانشگاه کازان‬ ‫• تبادل استاد و دانشجو‬ ‫نبید در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف دانشکده شیمی‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی پرداخت‪.‬‬ ‫ارتباط صنعت و دانشــگاه بر مبنای توســعه علم و‬ ‫فناوری امری اجتناب ناپذیر‬ ‫دکتر شفیعی مدیر کل امور فناوری وزارت نفت ضمن اشاره‬ ‫به ســابقه ‪ 40‬ســاله‌ی خود در وزارت نفت افزود‪" :‬موضوع این‬ ‫همایش موضوعی بســیار مهم است‪".‬وی افزود‪" :‬اگر ما بتوانیم‬ ‫باعث نزدیکی صنعت و دانشــگاه شــویم بدون شک بزرگترین‬ ‫خدمت به کشــور را کرده‌ایم‪ .‬در حال حاضر دانشگاه‌های بسیار‬ ‫خوب به همراه اســاتید و دانشجویان بسیار نخبه و در کنار آن‬ ‫صنایــع بــزرگ و مقتدری چون صنعت نفت با کارشناســان و‬ ‫متخصصین مجرب و برجســته وجود دارد اما دو بخش صنعت‬ ‫و دانشــگاه از هم دور افتاده‌اند‪.‬گشودن گره‌ی بسیار سخت این‬ ‫جدایی با تالش مضاعف امکان پذیر خواهد بود‪".‬‬ ‫زیادی از این دانشــگاه فارغ التحصیل شده‌اند‪" .‬وی افزود‪":‬آذر‬ ‫ماه ســال ‪ 1341‬گروه شیمی از دانشکده علوم جدا و تبدیل به‬ ‫دانشکده‌ای مستقل شد‪".‬‬ ‫دکتــر نبید افزود‪" :‬با توجه به رویکرد جدید وزارت علوم در‬ ‫دوره‌ی کارشناســی در کلیه‌ی رشته‌ها دیگر شاهد گرایش‌های‬ ‫متعدد نخواهیم بود و زین پس همه در مقطع کارشناسی شیمی‬ ‫خواهند خواند‪ ".‬وی ادامه داد‪" :‬برای مقطع ارشد چهار گرایش‬ ‫تعریف شــده اســت‪ ،‬گرایش‌های آلی‪ ،‬تجزیه‪ ،‬شیمی فیزیک و‬ ‫شــیمی معدنی که از گذشــته وجود داشــته‌اند و گرایش‌های‬ ‫شیمی دارویی‪ ،‬شیمی کاتالیســت و شیمی پلیمر به مجموعه‬ ‫اضافه شــده است و در مقطع دکترا شــاهد گرایش‌هایی چون‬ ‫شیمی آلی‪ ،‬تجزیه فیزیک و معدنی هستیم‪".‬‬ ‫نبید در ادامه ســخنان خود به قطب کاتالیســت دانشکده‬ ‫شیمی اشــاره کرد و افزود‪" :‬قطب کاتالیست دانشکده شیمی‬ ‫قطب برتر کشــور شناخته شده اســت و اساتید مجربی در این‬ ‫بخش مشغول به فعالیت هستند‪".‬‬ ‫نبید تصریح کرد‪ ":‬پیرو سفر دکتر تهرانچی به همراه ‪ 10‬تن‬ ‫از اساتید ایرانی به کشــور روسیه تفاهم نامه‌ای با دانشگاه‌های‬ ‫برتر کشــور روسیه منعقد شــد‪ .‬دانشــگاه لومونوسف روسیه‬ ‫بزرگترین مجتمع دانشــگاهی دنیا اســت‪ .‬طبق آمار به دست‬ ‫آمده دانشکده شیمی این دانشــگاه بالغ بر ‪ 1000‬عضو هیئت‬ ‫علمی دارد‪" .‬‬ ‫برخی از مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫• تاسیس مراکز رازی‪ -‬لومونوسف در دانشگاه دولتی روسیه‬ ‫و دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫شــفیعی گفت‪" :‬رهایی کشور از سیســتم داللی‪ ،‬سیستم‬ ‫واردات و مونتاژ در گرو ارتباط صنعت و دانشــگاه اســت و این‬ ‫ارتباط باید بر مبنای توسعه علم و توسعه فناوری صورت پذیرد‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهیم دانش قابل قبول و استاندارد را نشر دهیم بدون‬ ‫همکاری دانشگاهیان امکان پذیر نخواهد بود‪".‬‬ ‫مدیــر کل امور فنــاوری وزارت نفــت در پایان تصریح‬ ‫کر‪ ":‬مبحث تبدیل علم به فناوری اســاس اقتصاد مقاومتی‬ ‫و اســاس اقتصاد دانش بنیان و اساس خود اتکایی و رشد‬ ‫کشــور اســت‪ .‬بنابراین باید توان تبدیل علم به فناوری را‬ ‫در خود پرورش دهیم‪ .‬برخی گمان می‌کنند که دانشــگاه‬ ‫به تنهایی می‌تواند در توســعه فناوری نقش داشــته باشد‬ ‫در صورتــی که در تمام دنیــا این بخش بــر عهده مراکز‬ ‫توسعه فناوری است‪".‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪37‬‬
‫گذشته‪ ،‬حال و آینده‌ی صنعت پالستیک ایران‬ ‫مهندس میربلوک یکی‬ ‫از حامیان اصلی این همایش‬ ‫ســخنرانی خود بــا موضوع‬ ‫گذشــته‪ ،‬حــال و آینده‌ی‬ ‫صنعت پالستیک را به زبان‬ ‫انگلیســی بــرای حاضرین‬ ‫قرائــت کــرد‪ .‬ترجمــه این‬ ‫سخنرانی به شرح زیر است‪.‬‬ ‫بــه تمامــی شــرکت‬ ‫کنندگان ایــن همایش به‬ ‫خصوص پروفسور بونیستروم‬ ‫خوش آمد می‌گویم‪ .‬کســی‬ ‫که مسافت طوالنی را از نروژ‬ ‫(دانشگاه اســلو) طی کرده‬ ‫اســت‪ .‬باعث افتخار است که پروفسور بونیســتروم ایرانیان را‬ ‫بسیار دوست می‌دارند‪.‬‬ ‫ایرانیان یکی از مهربان‌ترین مردمان هستند کسانی که بقیه‬ ‫انســان‌ها را دوست دارند و آماده هستند تا به برقراری صلح در‬ ‫جهان یاری برســانند‪ .‬توجه به فرهنگ جهانی و نجات محیط‬ ‫زیســت برای ما مهم است‪ .‬ایران دارای یک تاریخچه‌ی بزرگ و‬ ‫عظیم در زمینه علوم مختلف از جمله ریاضیات و ستاره شناسی‬ ‫اســت‪ .‬همچنین شما می‌بایســت بدانید که ایرانیان در زمینه‬ ‫تولید پالستیک(قطعات پالســتیکی) بسیار با تجربه هستند و‬ ‫حدود ‪ 60‬ســال است که این قطعات را تولید می‌کنند و حدود‬ ‫‪ 28‬ســال مواد پلیمــری را تولید می‌کننــد‪ .‬اولین کمپانی که‬ ‫قطعات پلیمری را در ایران تولید کرد پالسکو کار در تهران بود‬ ‫که تولیدات خود را از ســال ‪ 1958‬منتشر کرده است‪ .‬ایرانیان‬ ‫همچنین پیشتازان تولید پلیمر در خاورمیانه بوده‌اند ‪.‬‬ ‫معتقدم کــه توافقات هســته‌ای بــه عنوان یــک رویکرد‬ ‫استراتژیک باعث دو برابر شدن نرخ مصرف ساالنه‌ی پالستیک‬ ‫در ایران خواهد شــد‪ .‬در ایران نرخ مصرف ساالنه ی پالستیک‬ ‫چیزی در حدود ‪ 30‬تا ‪ 35‬کیلوگرم اســت کــه تقریبا برابر با‬ ‫نرخ جهانی اســت‪ .‬اما در کشورهای توســعه یافته نرخ مصرف‬ ‫پالســتیک عدد متغییــری بین ‪ 100‬تا ‪ 130‬کیلوگرم اســت‪.‬‬ ‫آشکارا می‌توان گفت که در جهان امروزی مطابق با شاخص‌های‬ ‫‪38‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫اقتصادی کشورهایی که نرخ مصرف ساالنه ی پالستیک باالیی‬ ‫دارند دارای شاخص‌های توسعه یافتگی مطلوب‌تری نیز هستند‪.‬‬ ‫دور از ذهن نیســت که انتظار داشــته باشــیم افزایش نرخ‬ ‫ساالنه‌ی تولید و مصرف پالستیک در ایران باعث رسیدن ایران‬ ‫به آن دســته از کشــورهای توســعه یافته در چند سال آینده‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین این مساله می‌تواند ارزشمند باشد اگر نرخ‬ ‫ساالنه‌ی مصرف پالستیک در ایران دو برابر شود‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به نرخ مصرف ســرانه ی پالستیک در ایران طی‬ ‫‪ 10‬ســال قبل بیاندازیم متوجه نرخ رشد معنی داری می‌شویم‬ ‫بــه طوری کــه از کمتر از ‪ 500‬هزار تن در هر ســال این نرخ‬ ‫به ‪ 4‬میلیون تن در هر ســال رسیده اســت اما هنوز این رشد‬ ‫کافی نیست‪ .‬این آشکار است که اگر مصرف پالستیک را از ‪30‬‬ ‫کیلوگرم به حدود ‪ 60‬کیلوگرم برســانیم می‌توانیم حداقل ‪7/5‬‬ ‫میلیون دالر درآمد داشته باشیم ‪ .‬طبق آمارهای رسمی به ازای‬ ‫تولید هر ‪ 5‬کیلوگرم پالســتیک ‪ 1‬نفر در این صنعت استخدام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫دانشجویان ایرانی بهترین دانشجویانم بوده اند‬ ‫پروفســور دانش آموخته ســوئد اســت و عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده شیمی دانشگاه اسلو نروژ است‪ .‬او دکترای خود را در رشته‬ ‫شیمی فیزیک گرفته است پروفسور بونیستروم ابتدا در حوزه نظری‬ ‫شیمی فیزیک فعالیت داشته اما پس از آن وارد حوزه‌های تجربی‬ ‫همچون رئولوژی و هیدروژل شده است‪ .‬او همچنین عضو آکادمی‬ ‫علوم کشــور نروژ است‪ .‬بونیستروم در سخنرانی خود اعالم کرد‬ ‫بیش از ‪ 12‬دانشجوی ایرانی داشته‌ام که از بهترین دانشجویان‬ ‫من بوده‌انــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در دوران تحریــم به تحریم‌ها اهمیت‬ ‫نمی دادم و به ایران می آمدم‪ .‬بونیســتروم در ادامه به معرفی‬ ‫زیبایی‌های نروژ پرداخت و سپس دانشگاه اسلو را معرفی کرد و‬ ‫گفت‪ Odd Hassel :‬از برندگان جایزه نوبل و اعضای دانشکده‬ ‫شیمی دانشگاه اسلو بوده است‪ .‬شیمی پلیمر‪ ،‬شیمی هسته ای‪،‬‬ ‫شیمی محیط زیست‪ ،‬شیمی کاتالیست‪ ،‬شیمی فیزیک از جمله‬ ‫گرایش‌های دانشکده شیمی دانشگاه اسلو است‪.‬‬ ‫این کارگاه و همایش علمی طی دو روز و با تدریس پروفسر‬ ‫بونیستروم در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید‪.‬‬
‫انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی پالستیک استان تهران‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫از وضعیت مالی شرکت‬ ‫تعاونی رفع ابهام شد‬ ‫عصر روز ‪ 24‬اســفند ماه ‪ 1394‬اهالی صنعت پالستیک و اعضای تعاونی پالستیک استان تهران به منظور برگزاری‬ ‫انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی‪ ،‬ساعت ‪ 17‬در تاالر ســپیده گرد هم آمدند‪ .‬طبق هر دوره از انتخابات‬ ‫هیئت رئیسه‌ای با آراء حضار جهت نظارت بر نحوه‌ی انتخابات مشخص شدند‪ .‬این هیئت رئیسه متشکل از سه‬ ‫نفر رئیس و ‪ 4‬نفر ناظر بود‪ .‬پس از مشخص شدن هیئت رئیسه رای‌گیری آغاز شد که برای تصویب اساسنامه‬ ‫از ‪ 98‬نفر حاضر‪ 89 ،‬رای موافق ماخوذ گردید‪ .‬در انتها آرا کاندیدها توســط هیئت رئیسه قرائت شد و اسامی‬ ‫اعضای هیئت مدیره‌ی جدید‪ ،‬به سمع و نظر حضار رسید‪ .‬به همین منظور خبرنگار انجمن همگن پالستیک استان‬ ‫تهران اخبار تکمیلی را در اختیار شما قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫در ابتدای مراســم‪ ،‬پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم‪،‬‬ ‫آقای میهن‌خواه مدیر اجرایی تعاونی سخنرانی خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫میهن‌خواه ضمن اشــاره به اطالع رســانی جمعی از طریق‬ ‫ســایت و پیامــک و ‪ ..‬برای شــرکت در این‬ ‫مراسم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم این مراسم پربار باشد‬ ‫و به خوبی برگزار شــود‪ .‬وی در خصوص روند‬ ‫برگزاری مراســم بیان کرد‪ :‬ما امروز به منظور‬ ‫دو مجمع در این مکان حاضر شــدیم‪ .‬اولین‬ ‫مجمــع در ارتباط با اصالح اساســنامه طبق‬ ‫قانون جدید تعاون ( البته با اساســنامه قبلی‬ ‫تفاوت بســیار ناچیزی دارد) و مجمع دوم در‬ ‫ارتباط با انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی‬ ‫است که با معرفی کاندیدا امید بر آن است که‬ ‫توسط شما انتخابات شایسته‌ای صورت گیرد و تعاونی به سمت‬ ‫مطلوبی پیش برده شود‪.‬‬ ‫آقــای نصراهلل رضــازاده رئیس و نماینــده ی هیئت مدیره‬ ‫تعاونی در سخنرانی خود دستور جلسه را اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــا توجه بــه تغییراتی که در برخی از مفاد اساســنامه‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬باید توسط شما حضار مورد‬ ‫تصحیح و تائید قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتخابات اعضای هیئت مدیره‬ ‫وی در خصــوص انتخابــات هیئت مدیره‬ ‫گفت‪ :‬هدف این اســت که تعدادی از عزیزان‬ ‫مسئولیت امور تعاونی را برای سه سال آینده‬ ‫متقبل شوند‪.‬‬ ‫بدهی‌های شرکت تعاونی به بانک صادرات‪/‬‬ ‫اموال را برخالف میل و اراده فروختیم‬ ‫رضــازاده در خصوص بدهی‌های پیشــین‬ ‫تعاونی رفع ابهام کرده و اظهار داشــت‪ :‬آنچه الزم میدانم تا در این‬ ‫مکان اطالع رسانی شود‪ ،‬روند کاری هیئت مدیره سابق می‌باشد‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪39‬‬
‫پیگیری‌هایی که در ارتباط با بحث مواد انجام شد‪ ،‬منجر به عرضه‌ی‬ ‫مواد پلیمری در کشــور با ارز مبادله‌ای با قیمت پایین جهانی در‬ ‫بورس کاال شــد‪ .‬با توجه به عالقه‌مندی برخی جهت خارج شدن‬ ‫بــورس از کاال و تالش‌های بی‌وقفه‌ی آنها‪ ،‬خوشــبختانه این امر‬ ‫صورت نگرفت‪.‬‬ ‫رضــازاده همچنیــن به مســائل پیش آمــده در خصوص‬ ‫فروش مواد پلیمری با ارز آزاد در بورس اشــاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ 1393/4/12‬یکی از مسئولین صنعت معدن و تجارت تصمیمی‬ ‫بــر خالف مصوبات قبــل گرفت که مواد بــا ارز آزاد در بورس‬ ‫کاال فروخته شوند‪ .‬اگر قرار باشد محاسبه‌ای را‬ ‫انجــام دهیم‪ ،‬از تاریخ مذکور تا همین ســاعت‬ ‫با مقدار موادی که فروخته شــد ‪6‬هزار و ‪300‬‬ ‫میلیارد تومان تفاوت ایجاد شــده با اجرا شدن‬ ‫این تصمیم بوده است‪ .‬با توجه به این که ‪4000‬‬ ‫نفر در بورس کاال ثبت نام کردند ( که تعدادی‬ ‫در حال مواد گرفتن هســتند و تعدادی به علت‬ ‫ندادن آمار مواد نمی‌گیرند ) هر ســازمان ‪1.5‬‬ ‫میلیارد تومــان پول اضافی به پتروشــیمی‌ها‬ ‫داده اســت‪ .‬طی سنوات گذشته شاید بخشی از‬ ‫تصمیماتی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گرفته میشــد‬ ‫از نظر قیمت گذاری غیرقانونی بود! اما چون کار با مواد پلیمری‬ ‫طبق تصمیمات مسئولین کشور انحصاری است‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫باید توســط شــورای رقابت انجام بپذیرد‪ .‬رضازاده در رابطه با‬ ‫پرونــده‌ی فروش مواد پلیمری افزود‪ :‬ماه پیش پرونده‌ی فروش‬ ‫مــواد پلیمری به شــورای رقابت رفته و ادامــه‌ی روند قبلی را‬ ‫دنبال می‌کند که تصور می‌کنــم عزیزانی که در این زمینه در‬ ‫تالش هســتند مواد پلیمری را به همان ارز مبادله بازگردانند‪.‬‬ ‫این مســئله می‌تواند توسعه‌ی کاری به بار آورد‪ .‬مسئله‌ی دیگر‬ ‫معامله‌ای اســت که برای انبار تعاونی شکل گرفته است‪ .‬اموال‬ ‫تعاونی بر خالف میل و اراده‌ی ما ( به علت عدم تسویه‌ی بدهی‬ ‫به بانک صادرات که از هیئت مدیره ســابق به جا مانده اســت‬ ‫) کارشناســی شــد و ‪ 3‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون تومان به توافق‬ ‫هیئــت مدیره و اکثریت آرا تصمیم بر فروش آن گرفتند‪ .‬اموال‬ ‫تعاونی به قیمــت ‪ 3‬میلیارد و ‪ 700‬میلیــون تومان به فروش‬ ‫رســید و بدهی بــا بانک صادرات که از دوره‌های گذشــته بود‬ ‫تســویه شد‪ .‬قرار بر این شده اســت که با باقی مانده‌ی پول که‬ ‫حدودا ‪ 2‬میلیارد و نیم می‌باشــد ملکی برای تعاونی خریداری‬ ‫شــود‪ .‬شاید روزی که این اموال توســط هیئت مدیره سابق به‬ ‫هیئت مدیره فعلی داده شــد‪ 1 ،‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومان‬ ‫بود‪ .‬اما بدهی تعاونی ‪1‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫حال اگر بدهی‌ها به یک میلیارد رســیده نتایج زحماتی اســت‬ ‫که هیئت مدیره کشــید‪ .‬امیدوارم با خریداری ملک جدید امور‬ ‫تعاونی به بهترین شکل ممکن انجام بپذیرد‪.‬‬ ‫در ادامه مراســم اعضای هیئت رئیسه توسط حضار انتخاب‬ ‫شدند ( اعضای هیئت رئیسه باید عضو تعاونی باشند و کاندیدای‬ ‫هیئت مدیره نباشند)‪:‬‬ ‫‪ -1‬علی محمدی ‪ -‬رئیس جلسه‬ ‫‪ -2‬فیروز محمدوند لطیفی‪ -‬نائب رئیس جلسه‬ ‫‪40‬‬ ‫سـال سیزدهم | نیمه اول فروردین ‪ | 1395‬شـماره ‪239‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪ -3‬عرفانی‪ -‬منشی جلسه‬ ‫بر این اســاس تغییرات اساسنامه که شــامل افزایش تعداد‬ ‫اعضای علل‌البدل از ‪ 2‬نفر به ‪ 4‬نفر با ‪ 89‬رای ماخوذه از ‪ 98‬نفر‬ ‫( بیش از ¾ ) بود به تصویب رسید‪.‬‬ ‫پس از تصویب اساســنامه رای‌گیری برای انتخاب کاندیدای‬ ‫اعضای هیئت مدیره آغاز شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬سید اسداهلل احمدپناه‬ ‫‪ -2‬یعقوب نمکی‬ ‫‪ -3‬منصور شیرازیان‬ ‫‪ -4‬علیرضا کامویی‬ ‫‪ -5‬پرویز گلچین‬ ‫‪ -6‬حسین خاجویی‬ ‫‪ -7‬حمیدرضا نمکی‬ ‫‪ -8‬محمد معصومی‬ ‫‪ -9‬سلمان قنداق ساز‬ ‫‪ -10‬ادوارد شهبازیان‬ ‫‪ -11‬محمد حفیظ بارچین‬ ‫‪ -12‬محمدرضا حیدری‬ ‫‪ -13‬نصراهلل رضازاده‬ ‫‪ -14‬محمد مال محمد‬ ‫هر یک از کاندید‌ها به معرفی خود پرداختند و در انتها نتایج‬ ‫آرا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تعاونی به شرح زیر شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حمید رضا نمکی ‪107‬؛ عضو اصلی اول‬ ‫‪ -2‬سید اسدهلل احمد پناه ‪ 72‬؛ عضو اصلی دوم‬ ‫‪ -3‬محمدرضا حیدری ‪5‬؛ عضو اصلی سوم‬ ‫‪ -4‬منصور شیرازیان ‪58‬؛ عضو اصلی چهارم‬ ‫‪ -5‬سلمان قنداقساز ‪57‬؛ عضو اصلی پنجم‬ ‫‪ -6‬محمد حفیظ بارچین؛ ‪ 53‬اصلی ششم‬ ‫‪ -7‬ادوارد شهبازیان ‪50‬؛ عضو اصلی هفتم‬ ‫اعضای علی البدل به ترتیب آرا‪:‬‬ ‫‪ -1‬نصراهلل رضا زاده ‪ 41‬رأی؛ عضو علی البدل اول‬ ‫‪ -2‬محمد معصومی ‪40‬؛ عضو علی البدل دوم‬ ‫‪ -3‬محمد مال محمد ‪38‬؛ عضو علی البدل سوم‬ ‫‪ -4‬پرویز گلچین ‪25‬؛ عضو علی البدلچهارم‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

شماره : ۲۴۴
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

شماره : ۲۴۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

شماره : ۲۳۸
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!