صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۳۶

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 236

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 236

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سال دوازدهـم | نیمه اول بهمن ماه ‪ | 94‬شمـاره ‪ | 236‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورايسياستگذاري‪:‬محمدرضامونسان‬ ‫احسانمنشی‪ ،‬مرتضانيكسرشت‬ ‫دبيرتحريريه‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫خبرنگار و ویراستار‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫طرح های عمرانی‪ ،‬قربانی سوء مدیریت و سیاست زدگی‬ ‫ ‬ ‫اخبارصنعتپالستیک‬ ‫اخباراقتصادی ‬ ‫ ‬ ‫اخبارخودرووقطعهسازان‬ ‫ ‬ ‫گفتوگوبابابکحدادی(صادراتبهبازارسلیمانیه)‬ ‫همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران» با حضور رئیس جمهور‬ ‫پسابرجام(نظراتاهالیصنعتپالستیکدرخصوصمهمترینرخداداینروزهایایران )‬ ‫گفتوگوباحمیدهالساداتعقیلیمقدم(اختراعفیلمکامپوزیتیزیستتخریبپذیر )‬ ‫ ‬ ‫طرحتجاریراهنمایکسبوکار‬ ‫ ‬ ‫گزارشی از کالس های فن بیان‬ ‫ ‬ ‫ضرورتمدیریتدانشدرعملکردسازمان‬ ‫ ‬ ‫معرفیکتاب‬ ‫بازرگاني‪:‬‬ ‫مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارست‪ /‬خيابان‬ ‫‪ 12‬پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضاي هيئت مديره انجمن‪:‬‬ ‫سيد جواد ميرحيدري‪ ،‬محمدرضا مونسان‪ ،‬احسان‬ ‫منشي‪ ،‬عليرضا ميربلوك‪ ،‬شهروز ضرابيها‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫پیام تسلیت‬ ‫انا للله و انا الیه راجعون‬ ‫با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر همسر مهندس احسان منشی‪،‬‬ ‫عضو هیئت مدیره و سردبیر نشریه همگن پالستیک استان تهران‬ ‫را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای بازماندگان صبر و‬ ‫شکیبایی و برای ایشان طلب آمرزش و رحمت را داریم‪.‬‬ ‫هیات مدیره انجمن صنایع همگن پالستیک‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪1‬‬
‫احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫طرح های عمرانی‪،‬‬ ‫قربانی سوء مدیریت و‬ ‫سیاست زدگی‬ ‫در ســال جاری مبلغ ‪ 474‬هــزار میلیارد ریال جهت تملک‬ ‫دارایی های ســرمایه ای (طرح های عمرانــی) در بودجه منظور‬ ‫شد که تا پایان شــهریور ماه ‪ 86‬هزار میلیارد آن (کمتر از ‪20‬‬ ‫درصد) تخصیص یافته است‪ .‬عملکرد شش ماهه اول سال جاری‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال قبل حاکی از کاهش ‪ 23‬درصدی‬ ‫هزینه کــرد طرح های عمرانی بوده که با تعدیل تورم ‪ 33‬درصد‬ ‫محاسبه می شــود و ضعیف ترین بخش فعالیت دولت به شمار‬ ‫می رود‪ .‬تنزل شــدید بهای نفت و به طبع آن درآمدهای نفتی‬ ‫و کســر بودجه‪ ،‬حتی تحقق نیمــی از بودجه مصوب طرح های‬ ‫عمرانی را به ســختی محقق می ســازد‪ .‬به رغم این که دولت‬ ‫در محاق کســر بودجه گرفتار آمــده و درآمدهای غیرنفتی (از‬ ‫قبیل مالیاتی) نیز با شــرایط کنونی کام ً‬ ‫ال قابل حصول نیستند‪،‬‬ ‫کماکان در بودجه ســال آینده‪ ،‬اعتبارات عمرانی افزایش یافته‬ ‫و به ‪ 570‬هزار ریال رســیده است‪ .‬در طی دو دهه اخیر همواره‬ ‫بودجه کشور به صورت غیر واقع بینانه دیده شده و این اعتبارات‬ ‫‪2‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫عمرانی بوده که قربانی کسر بودجه مزمن کشور گردیده است‪،‬‬ ‫به صورتی که در مجموع ‪ 15‬ســال اخیر‪ ،‬میزان تحقق آن فقط‬ ‫‪ 62‬درصد بوده است‪ .‬باال رفتن درآمدهای نفتی در دهه هشتاد‪،‬‬ ‫ضمن آن که بودجه طرح های عمرانی را در سال ‪ 1387‬نسبت‬ ‫به ســال ‪ 1380‬به ‪ 9‬برابر رســانید‪ ،‬برای اولین بار ‪ 100‬درصد‬ ‫میــزان مصوب را محقق ســاخت‪ ،‬هر چند در ســال ‪ 1388‬با‬ ‫کاهش درآمدهای نفتی رشد آن کند شد و فقط ‪ 67‬درصد آن‬ ‫انجام شــد و با بروز تحریم ها از سال ‪ 1391‬شکاف بین میزان‬ ‫مصوب و تحقق یافته به شــدت باال رفــت‪ ،‬به صورتی که با در‬ ‫نظر گرفتن سال جاری‪ ،‬در طی دوره ‪ 1390-94‬کمتر از نصف‬ ‫بودجه مصوب صرف شــده اســت (نمودار روند تغییرات حجم‬ ‫بودجه های عمرانی مصوب و تحقق یافته)‪ .‬در مجموع‪ ،‬مالحظه‬ ‫می شود که نرخ رشد و میزان حصول اعتبارات طرح های عمرانی‬ ‫تابعی از درآمدهای نفتی محســوب شده و چندان ارتباطی به‬ ‫قدرت اقتصاد داخلی و نیازهای کشور ندارد‪.‬‬
‫نســبت میزان اعتبارات طر ح های عمرانی به تولید ناخالص‬ ‫داخلی می تواند گویای این باشد که چه میزان از درآمد اقتصادی‬ ‫کشور به طرح های عمرانی تخصیص یافته است‪ .‬نسبت فوق الذکر‬ ‫از ‪ 3.3‬درصد در سال ‪ 1380‬تا ‪ 6‬درصد برای سال های ‪ 1384‬و‬ ‫‪ 1385‬باال رفت و از سال ‪ 1388‬روند نزولی را در پیش گرفت‪.‬‬ ‫در سه سال گذشته این نسبت بین ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد در نوسان بوده‬ ‫و پیش بینی می شــود که در سال جاری از ‪ 2‬درصد فراتر نرود‬ ‫(نمودار روند نســبت بودجه های عمرانی مصوب و تحقق یافته‬ ‫به تولید ناخالص داخلی)‪ .‬کاهش شدید "نسبت میزان اعتبارات‬ ‫طر ح های عمرانی به تولید ناخالص داخلی" حاکی از این اســت‬ ‫کــه با وجود این که اقتصاد تــوان تامین بودجه های عمرانی را‬ ‫داشــته‪ ،‬بنا به دالیــل مهم (‪ )1‬کاهش درآمدهــای نفتی‪)2( ،‬‬ ‫تامین بودجه شــرکت های دولتی‪ )3( ،‬پرداخت یارانه به اقشار‬ ‫غیرنیازمند (حداقل نیمی از یارانه بگیران) و (‪ )4‬ضعف سیستم‬ ‫مالیاتــی در اخذ مالیات از بخش مهمی از اقتصاد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫طرح های عمرانی متوقف شده است‪.‬‬ ‫با تعدیــل بودجه طرح های‬ ‫عمرانی نســبت به نرخ رشــد‬ ‫تورم و تولیــد ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫مشخص می شــود که وضعیت‬ ‫بودجه هــای عمرانی تا ســال‬ ‫‪ 1387‬رو به بهبود بوده و از آن‬ ‫به بعد روند نزولی را طی کرده‬ ‫اســت (نمودار رونــد تغییرات‬ ‫تعدیل شده بودجه‌های عمرانی‬ ‫تحقــق یافته)‪ .‬البته در ســال‬ ‫جاری نســبت به ســال شروع‬ ‫رشد درآمدهای نفتی (‪،)1380‬‬ ‫برآورد می شود هزینه طرح‌های‬ ‫عمرانی نســبت به تورم منفی‬ ‫‪ 17‬و تولیــد ناخالــص داخلی‬ ‫منفی ‪ 51‬درصــد کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬محاسبه تعدیل تورمی از‬ ‫این رو حائز اهمیت اســت که‬ ‫با توجه به تعدیل نرخ افزایش‬ ‫بهای کاالها و خدمات‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهد کــه تغییــرات موثر‬ ‫چگونه بوده است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪3‬‬
‫بودجه شرکت های دولتی ‪ 2/3‬بودجه کشور در‬ ‫ســال جاری را به خود اختصاص داده است‪ .‬به رغم‬ ‫این که بودجه شرکت های دولتی در طی دوره (‪-94‬‬ ‫‪ 19.6 )1380‬برابر افزایش یافته اســت‪ ،‬در همین‬ ‫حال بودجه عمومی دولت ‪ 16.7‬برابر شده و عملکرد‬ ‫شش ماهه ســال جاری و پیش بینی ها حاکی از این‬ ‫اســت که بودجه طرح های عمرانی بیش از ‪ 10‬برابر‬ ‫رشد نخواهد داشــت‪( .‬نمودار روند رشد بودجه های‬ ‫عمومــی دولت‪ ،‬شــرکت های دولتــی و طرح های‬ ‫عمرانی)‪ .‬رشد مستمر بودجه شرکت های دولتی در‬ ‫چهار سال اخیر در شرایطی صورت گرفته که میزان‬ ‫آن در طی دهه هشتاد ‪ 11.6‬برابر افزایش داشته است‬ ‫(رشد بودجه عمومی و عمرانی به ترتیب ‪ 10.3‬و ‪12‬‬ ‫برابر)‪ .‬به عبارت دیگر با توجه به حجم غالب ســهم‬ ‫شرکت های دولتی در بودجه کل کشور‪ ،‬در صورت‬ ‫مدیریت و اعمال انظباط و فقط ‪ 5‬درصد صرفه جویی‬ ‫در هزینه های آنها‪ ،‬اعتبارات عمرانی قابل تامین بود‪.‬‬ ‫بررسی دقیق تر موضوع نشان می دهد که تا سال ‪ 1388‬بودجه عمرانی از رشد بهتری نسبت به بودجه شرکت های دولتی برخوردار‬ ‫بوده و در ســال های ‪ 1389‬و ‪ 1390‬رشد آنها همراه شــده و از از سال ‪ ،1391‬شکاف بزرگی بین آنها‪ ،‬به نفع بودجه شرکت های‬ ‫دولتی شــکل گرفته اســت‪ .‬نکته قابل توجه دیگر شتاب باالتر رشد بودجه شرکت های دولتی نسبت به بودجه عمومی دولت است‬ ‫(نمودار روند تغییرات شاخص بودجه های عمومی دولت‪ ،‬شرکت های دولتی و طرح های عمرانی)‪.‬‬ ‫در طــی دوره ‪ 1380-93‬با وجود ایــن که بودجه موثر (با‬ ‫تعدیل تورمی) کل کشــور ‪ 103‬درصد رشــد داشــته‪ ،‬بودجه‬ ‫عمومی دولت ‪ 65‬درصد و بودجه شرکت ها دولتی ‪ 124‬درصد‬ ‫و بودجــه طرح های عمرانــی فقط ‪ 43‬درصد رشــد را تجربه‬ ‫کرده اســت (نمودار روند تغییرات شاخص بودجه های عمومی‪،‬‬ ‫شــرکت ها و عمرانی دولت با تعدیل تورمــی)‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫حتــی با حذف عامل تورمی افزایــش عمومی هزینه ها‪ ،‬بودجه‬ ‫شرکت های دولتی بیش از ‪ 2.24‬برابر شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که با وجود خصوصی سازی های انجام شده‪ ،‬بایستی حجم‬ ‫شرکت های دولتی کاهش یافته باشد‪.‬‬ ‫از زمان شــروع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دی ماه‬ ‫ســال ‪ ،1389‬نزدیک بــه ‪ 60‬مرتبه‪ ،‬یارانه نقدی به حســاب‬ ‫سرپرستان خانوارها واریز شــده که تاکنون هزینه ای بالغ بر ‪2‬‬ ‫کوادریلیون ریال (‪ 200‬هزار میلیارد تومان) برای اقتصاد کشور‬ ‫در بر داشــته اســت‪ .‬کل مبلغ پرداختی در طــی اجرای طرح‬ ‫هدفمندی یارانه ها‪ ،‬در حدود دو برابر هزینه طرح های عمرانی‬ ‫کشــور بوده اســت‪ .‬در اولین ســال پرداخت یارانه های نقدی‪،‬‬ ‫یارانه ها قادر به پوشــش سهم ‪ 50‬درصدی از کل هزینه خانوار‬ ‫دهــک پایینی بودند که نظر به تورم باالی کاالها و خدمات در‬ ‫ســال های اخیر‪ ،‬اکنون این ســهم به ‪ 18‬درصد رسیده و برای‬ ‫متوســط کل خانوارها‪ ،‬ســهم ‪ 14‬درصدی به ‪ 5‬درصد و برای‬ ‫دهک باالیی ســهم ‪ 5‬درصدی به ‪ 2‬درصد تنزل یافته اســت‪.‬‬ ‫هم اکنون برای ‪ 7‬دهک باالیی (‪ 70‬درصد از جمعیت کشــور)‪،‬‬ ‫یارانه ها کمتر از ‪ 8‬درصد از کل هزینه خانوار را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫لذا مالحظه می شــود که برای حداقل نیمی از جمعیت کشور‪،‬‬ ‫یارانه های نقدی تاثیر به ســزایی در معیشت آنها ندارد‪ .‬اهمال‬ ‫‪4‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دولت در قطع یارانه دهک هــای پردرآمد و غیرنیازمند موجب‬ ‫شده تا کماکان بار آن بر دوش اقتصاد سنگینی کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫نســبت به قطع یارانه اقشار غیرنیازمند اقدام می کرد‪ ،‬در حدود‬ ‫نیمی از هزینه طرح های عمرانی کشور قابل تامین بود‪.‬‬ ‫تحقیق اجمالی فوق الذکر به روشــنی گواه بر این است که‬ ‫قصور دولت ها در بســیاری از امور ضــروری و زیربنایی‪ ،‬بیش‬ ‫از آن کــه به کمبود منابع مربوط گــردد‪ ،‬به عوامل مدیریتی و‬ ‫سیاسی مرتبط می باشــد‪ .‬نبود مدیریت‪ ،‬قاطعیت و اراده الزم‬ ‫برای انجام صرفه جویی های الزم‪ ،‬طفره رفتن از پرداخت منابع‬ ‫مالی کشــور به بخش های غیرالزم‪ ،‬معافیت ســهمی از هزینه‬ ‫اداره کشور از بخش های بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)‪،‬‬ ‫خســارات و لطمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و‬ ‫می کند‪.‬‬
‫اخبار صنعت پالستیک‬ ‫تشکیل بازار مالی‬ ‫پتروشیمی‌ها‬ ‫عصر روز ششم بهمن ماه ‪ 1394‬اتحادیه‌ی سراسری تعاونی‌های‬ ‫تامین نیاز صنایع پایین دســتی پتروشــیمی و بزرگترین تشکل‬ ‫حوزه صنایع پلیمر و پالستیک ایران همایشی تحت عنوان نقش‬ ‫صنایع پایین دســتی در اقتصاد مقاومتی را برگزار کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫«پتروتحلیل»‪ ،‬مدیرعامل شــرکت بورس کاالی ایران در همایش‬ ‫اقتصاد مقاومتی و توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت‪:‬‬ ‫تشــکیل بازار مالی و معامالت براساس اوراق بهادار پتروشیمی‌ها‪،‬‬ ‫تعامــل و همکاری دوجانبه میان بورس و صنایع را می‌طلبد که از‬ ‫این طریق بتوانیم به تامین مالی و پوشش ریسک واحدهای مختلف‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگاهی به آمارها نشــان می‌دهد که کل نفت دنیا در‬ ‫باالترین ســطح تولید عددی نزدیک به ‪ ۸۰‬میلیون بشکه در روز‬ ‫است‪ ،‬اما به موجب قراردادهای مالی که در بورس‌ها بسته می‌شود‪،‬‬ ‫دو برابر این حجم در بازارهای مالی مورد دادوســتد قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫از این رو نفت در بازارهایی مورد دادوســتد قرار می‌گیرد و قیمت‬ ‫می‌خورد که عموما منجر به تحویل فیزیکی نمی‌شــود و بیشــتر‬ ‫توسط افرادی که ما عنوانشان را بازیگر مالی می‌گذاریم‪ ،‬دستخوش‬ ‫تغییر قیمت می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افت و خیزهای بهای نفت که امروز زندگی کل‬ ‫مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده اســت‪ ،‬به واسطه بازارهای مالی‬ ‫قوی رخ می‌دهد که عمدتــا در بورس‌های کاالیی و یا بورس‌های‬ ‫نفت توسط بازیگران مالی مورد دادو ستد قرار می‌گیرد‪ .‬برای مثال‬ ‫حجم نفت «وست تگزاس اینترمیدیت» که امروز به عنوان شاخصی‬ ‫برای قیمت گذاری نفت در بازارهای جهانی استفاده می‌شود‪ ،‬روزانه‬ ‫یک میلیون بشکه است اما از طریق بازارهای مالی‪ ،‬کل دنیا را تحت‬ ‫تاثیر می‌دهد‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد گفت‪ :‬امروزه بازارها از شکل سنتی خارج شده‌اند‬ ‫و به ســمت بازارهای مالی حرکت کرده‌اند؛ همه کشــورهایی که‬ ‫اکنون تحت عنوان مجامع پیشرفته از آن‌ها یاد می‌شود‪ ،‬کشورهایی‬ ‫هستند که بازار مالی قوی دارند یعنی توانسته‌اند از طریق ابزارهای‬ ‫مالی از منابع مالی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران بــه نقش بورس‌های کاالیی در‬ ‫بازارهای مالی اشــاره کرد و گفت‪ :‬یکی از اجزا مهم بازارهای مالی‬ ‫در دنیا‪ ،‬بورس‌های کاالیی هســتند به طوریکــه اگر به تاریخچه‬ ‫شکل‌گیری بورس‌های کاالیی نگاهی بیاندازیم‪ ،‬مشاهده می‌‌کنیم‬ ‫که نسل اول این بورس‌ها یک بازار نقدی با انجام معامالت فیزیکی‬ ‫بوده‌اند که در معامالت این بورس‌ها محصوالت تحویل خریداران‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما کم کم با احساس نیازهای جدید برای فعاالن بازارهای‬ ‫کاالیی‪ ،‬این بازارها نیز توسعه یافتند و به سمت راه‌اندازی بازارهای‬ ‫مالی پیش رفتند‪.‬‬ ‫وی بــر لزوم تقویت بازارهای مالی در ایران تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫به تازگی نقشه‌ای در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شد که در این‬ ‫نقشه‪ ،‬اندازه کشورها براساس بزرگی بازارهای مالی آنها ترسیم شده‬ ‫بود‪ ،‬شاید جالب باشد که بدانیم در این نقشه کشورهایی همچون‬ ‫ســنگاپور‪ ،‬تایوان و هنگ کنگ از کشــوری مانند روسیه بزرگ‌تر‬ ‫بودند چراکه این کشــورها به سمت توسعه بازارهای مالی و تاثیر‬ ‫گذاری بر بازارهای کل دنیا حرکت کرده‌اند‪.‬‬ ‫ســلطانی نژاد افزود‪ :‬آن چیزی که امروز در بورس کاالی ایران‬ ‫به عنوان معامالت سلف می‌شناسیم در بورس‌های کاالیی دنیا به‬ ‫عنوان فوروارد شــناخته می‌شــود که در واقع این معامالت‪ ،‬نسل‬ ‫دوم دادوستد کاالها در بورس‌های کاالیی هستند‪ .‬در واقع بورس‌ها‬ ‫به این ســمت حرکت کردند که قبــل از تولید یک محصول و به‬ ‫پشتوانه یک گواهی‪ ،‬محصوالت در بورس‌ها فروخته شود و در موعد‬ ‫مشخص کاال به خریدار تحویل داده شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به این ترتیب بورس‌ها به سمت یک ساختار متشکل و‬ ‫استفاده از گواهی سپرده کاالیی روی آوردند که کاالها در انبارهای‬ ‫تحت نظارت بورس‌ها ذخیره و معادل محصوالت‪ ،‬اوراق بهاداری به‬ ‫عنوان گواهی ســپرده به خریداران داده شود؛ اتفاقی که امروز در‬ ‫بورس کاالی ایران در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بورس کاالی ایران ادامــه داد‪ :‬اما امروز بورس‌های‬ ‫کاالیی به ســمت قراردادهای آپشن و فیوچرز روی آورده‌اند که از‬ ‫این طریق توانســته‌اند با عبور از مرزها بر بازارهای کل دنیا تاثیر‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد با بیان اینکه تامین مالی و پوشش ریسک نوسانات‬ ‫قیمت کاالها در آینده از نخستین ثمرات ایجاد و تقویت بازارهای‬ ‫مالی در بورس‌های کاال است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که‬ ‫مــا یک بازار مالی قوی داریم که بتوانیم عمده کاالها را براســاس‬ ‫اوراق بهادار مورد دادوســتد قرار دهیم کــه این موضوع از اهداف‬ ‫جدی شرکت بورس کاالی ایران است‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد در پایان به راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس‬ ‫کاالی ایران اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار مشتقه ارزی به زودی در بورس‬ ‫کاالی ایران تشــکیل می‌شــود و این بازار می‌تواند مسیری قابل‬ ‫اتکا برای جذب ســرمایه گذارن خارجی و پوشش ریسک فعاالن‬ ‫اقتصادی داخلی در مقابل نوسانات نرخ ارز باشد؛ باید کمک کنیم‬ ‫که هر چه سریعتر این بازار که از نیازهای امروز اقتصاد ماست شکل‬ ‫بگیرد و بورس کاال آماده است تا با برگزاری دوره‌های آموزشی برای‬ ‫فعاالن صنعت پتروشیمی‪ ،‬فرصت‌ها و مزایای راه‌اندازی بازار مشتقه‬ ‫ارزی در اقتصاد ایران را تشریح کند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪5‬‬
‫تائید مواد پلی پروپیلن جم و‬ ‫استفاده از گرید های مختلف‬ ‫توسط کمیسیون فنی و پتروشیمی‬ ‫جم برای استفاده تولیدکنندگان‬ ‫خوشه لوازم خانگی تهران‬ ‫صبح روز ‪ 5‬بهمن ‪ 1394‬چهل و پنجمین جلسه کمیسیون‬ ‫فنی انجمن همگن پالستیک اســتان تهران با حضور مدیریت‬ ‫بازرگانی پتروشــیمی پلی پروپیلن جــم آقای دکتر " ابوالفضل‬ ‫کیانی " و عامل توســعه خوشــه آقای دکتر " بابک حدادی "‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫طی جلسه پس از بررسی نامه‌های وارده و صادره و رسیدگی‬ ‫به اخبار پیش از دستور‪ ،‬استفاده از گریدهای ذیل نتیجه گیری‬ ‫شد‪:‬‬ ‫‪ .1‬کویلیمر ضربه پذیر ‪:‬‬ ‫‪EP440L‬‬ ‫‪EP548R‬‬ ‫‪ .2‬کویلیمر گرید رندم ‪:‬‬ ‫‪RP340N‬‬ ‫‪RP340R‬‬ ‫‪ .3‬گرید هوپلیمر‬ ‫برگزاری سمینار ظرفیت‌های‬ ‫صنایع پلیمری‪ ،‬فرصت صنایع‬ ‫خودروسازی ایران‬ ‫به گزاش اینپیا‪ ،‬شــرکت رازین پلیمر با مشــارکت‬ ‫انجمن های قطعه ســازان و انجمن ملی پالســتیک‪،‬‬ ‫ســمینار ظرفیت‌های صنایع پلیمــری‪ ،‬فرصت صنایع‬ ‫خودروسازی ایران را برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫مخاطبان این ســمینار‪ ،‬فعاالن اقتصادی حاضر در‬ ‫صنعت خودرو شامل قطعه سازان‪ ،‬تولیدکنندگان مواد‬ ‫اولیه و نهادهای موثر دولتی هستند‪.‬اهداف این سمینار‬ ‫چنین اعالم شــده اســت؛ بررسی پتانســیل‌های آتی‬ ‫پیشبرد صنعت خودرو کشور‪ ،‬بررسی مزیت‌های رقابتی‬ ‫صنعت پلیمر و پالستیک ایران جهت نقش آفرینی در‬ ‫صنعت خــودرو و ارائه توانمندی‌های برجســته قطعه‬ ‫سازی کشور برای مشــارکت در بازارهای بین‌المللی‪.‬از‬ ‫دیگر اهداف این ســمینار عبارت است از‪ :‬ایجاد بستر‬ ‫مناسب جهت تعامل بهترین تامین کنندگان مواد اولیه‪،‬‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان و بررسی مشکالت و چالش‬ ‫های قطعه سازان و تامین کنندگان مواد پلیمری جهت‬ ‫حضور و رقابت در ســطح بین المللی‪ .‬این سمینار ‪19‬‬ ‫بهمن ماه سال جاری در اتاق بازرگانی صنایع و معادن‬ ‫و کشاورزی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪HP552R‬‬ ‫‪HP510L‬‬ ‫‪HP550J‬‬ ‫‪HP500N‬‬ ‫دکتــر حــدادی ضمن اشــاره بــه کیفیــت مطلوب‬ ‫و پایــدار عرضه‌هــای پتروشــیمی‪ ،‬پیشــنهاد خریــد‬ ‫مشــترک با شــرایط خرید ویژه را در این جلســه به‬ ‫اطالع جمع رساندند‪.‬‬ ‫در انتها طی تصمیم جمعی قرار بر این شد تا گریدهای تائید‬ ‫شــده‌ی مذکور جهت تامین از پتروشیمی جم به صورت خرید‬ ‫مشترک توسط اعضای خوشه و با حمایت صندوق ضمانت تهیه‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری جلســاتی با صندوق ضمانت و شــرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی اســتان تهران جهت تعیین راهکار تامین‬ ‫مالی مورد نظر در برنامه های آتی کمیسیون قرار گرفت‪.‬‬ ‫«خسته نباشید» سراغ نایلون سپید رفت‬ ‫به گزارش روابط عمومی شبکه مستند سیما‪،‬‬ ‫میثم رازفر مجری و تهیه کننده مجموعه "خسته‬ ‫نباشــید"درباره موضوع تولید پالستیک در شبکه‬ ‫مستند توضیح می‌دهد‪" :‬یکی از مسائلی که درباره‬ ‫آن بحث‌های زیادی مطرح می‌شود‪ ،‬پالستیک است؛‬ ‫کاالییکههمهمی‌گویندبهطبیعتضررمی‌رساندو‬ ‫خیلی دیر تجزیه می‌شود‪ .‬ما در این قسمت سراغ حرفه نایلون سازی رفتیم‪.‬‬ ‫در ابتدای برنامه نشان دادیم که چطور دانه‌های کوچکی وجود دارند که تغییر‬ ‫شکلمی‌دهند‪،‬ذوبمی‌شوندودریکفرآیندبهشکلپالستیکدرمی‌آیند‪.‬‬ ‫نایلون سپید‪ ،‬پیشنهاد مردم‬ ‫جالب است بدانید موضوع انتخابی این قسمت از برنامه خسته‬ ‫نباشید به پیشنهاد کاربران اینستاگرامی بوده است‪ .‬آن‌ها با پیگیری‬ ‫این پیشنهاد‪ ،‬قســمت قبلی مستند نایلون سازی را ضبط کردند‪.‬‬ ‫چندی پیش به پیشــنهادات دیگری باز هم از طرف مردم پس از‬ ‫بررســی‪ ،‬دوازدهمین قسمت از مجموعه مستند «خسته نباشید»‬ ‫‪ ۲۹‬دی ماه ‪ ،1394‬ســاعت ‪ ۲۱‬با گزارشــی از کارخانه‌ی نایلون‬ ‫ســپید روی آنتن رفت‪ .‬کارخانه‌ی نایلون ســپید با مدیریت امیر‬ ‫منصور شــیرازیان‪ ،‬تولید کننده محصوالتی مانند نایلون‪ ،‬نایلکس‪،‬‬ ‫ســلفون‪ ،‬انواع زباله‪ ،‬انواع فریزر و ‪ ...‬می‌باشد‪" .‬میثم راز فر" تهیه‬ ‫کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده‬ ‫و در کارخانه نایلون ســپید‪ ،‬در نقش یک کارگر این واحد تولیدی‬ ‫ظاهر شد و به ایفای نقش پرداخت‪.‬‬
‫اخبار اقتصادی‬ ‫امضای قراردادهای ‪ 5.7‬میلیاردی ایران و ایتالیا در صنایع معدنی‬ ‫شــرکت دانیلــی ایتالیا در جریان ســفر رییس جمهوری‬ ‫ایران به رم‪ ،‬توافق‌هــای تجاری به ارزش حدود ‪ 5.7‬میلیارد‬ ‫دالر بــا ایران امضا خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬یک منبع‬ ‫دولتی پیــش از این به رویترز گفته بود ارزش این قراردادها‬ ‫حــدود چهار میلیارد دالر اســت اما ســخنگوی دانیلی بعدا‬ ‫اظهــار کرد ارزش کل این توافق ها باالتر بوده و شــامل یک‬ ‫جوینت ونچر با ســایر ســرمایه گذاران بین المللی و ایرانی‬ ‫است‪.‬ســخنگوی دانیلی بدون دادن جزییات بیشتر به رویترز‬ ‫گفــت‪ :‬این جوینــت ونچــر دو میلیــارد دالر ارزش دارد و‬ ‫"پرشین متالیک" نام خواهد داشت‪.‬شرکت دانیلی اعالم کرد‬ ‫با شــرکت های ایرانــی متعدد برای تامین ماشــین آالت و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز برای تولید فوالد و آلومینیوم مســتقیما‬ ‫قراردادهایی به ارزش ‪ 3.7‬میلیارد دالر امضا خواهد کرد‪.‬این‬ ‫شــرکت یکی از سه شــرکت بزرگ دنیا در زمینه طراحی و‬ ‫تولید ماشــین آالت کارخانه‌های ذوب آهن و فوالد به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫با اجرایی شدن توافق هسته‌ای در روزهای ابتدایی هفته گذشته‬ ‫حاال قرار‌دادهای ایران با کشورهای خارجی برای ساخت پروژه‌های‬ ‫زیرســاختی به خود شکلی جدی‌تر می‌گیرد و در این راستا به نظر‬ ‫می‌رسد ساخت آزاد‌راهی که از مدت‌ها پیش بحث تامین‪ 100‬درصد‬ ‫منابع اعتباری آن از سوی خارجی‌ها مطرح شده بود‪ ،‬نخستین طرح‬ ‫در این حوزه اســت‪.‬به گزارش خبرنگار ایسنا‪ ،‬هفته گذشته معاون‬ ‫ساخت آزاد‌راه‌های شرکت ساخت در حاشیه بازدید از کنار‌گذر جنوبی‬ ‫تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره‌ی چگونگی نهایی شدن‬ ‫قرار‌داد ساخت آزادراه تبریز – مرند – بازرگان اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫پیش‌بینی‌های صورت گرفته مقدمات کار تا حد زیادی برداشته شده‬ ‫است و ما انتظار داریم در طول روزهای آینده قرار‌داد مربوط به این‬ ‫سرمایه‌گذاری نهایی شود‪ .‬صحبت از نهایی شدن این قرار‌داد در حالی‬ ‫مطرح شد که از چند ماه قبل وزارت راه و شهرسازی بحث مذاکره با‬ ‫این سرمایه‌گذار ترک را پیگیری کرده و در چند مرحله تفاهم‌هایی‬ ‫بین دو طرف به وجود آمده بود‪ .‬تفاهم‌هایی که به نظر می‌رســد با‬ ‫نهایی شدن اجرای توافق هسته‌ای امکان اجرایی شدنشان به شدت‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این موضوع را معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزیر راه و‬ ‫شهرسازی نیز تایید کرده و از امضاء شدن قرار‌داد نهایی سرمایه‌گذاری‬ ‫این پروژه در هفته جاری خبر داده است‪.‬‬ ‫به گفته امینی‪ ،‬به محض برداشــته شدن مقدمات ابتدایی کار‬ ‫وزیر راه و شهرسازی دستور اجرایی شدن این پروژه را خواهد داد تا‬ ‫بدین ترتیب فضایی نزدیک به ‪ 1.8‬میلیارد دالر برای سرمایه‌گذاری‬ ‫و بهره‌برداری باز شود‪ .‬رقمی که هفته گذشته معاون شرکت ساخت‬ ‫تبدیل تومانی آن را حدود پنج هزار و ‪ 600‬میلیون تومان برآورد کرد‪.‬‬ ‫با وارد شدن سرمایه‌گذار ترک به این پروژه مهم که حدود ‪250‬‬ ‫کیلومتر طول داشته و برای آن شش ماه کار مطالعاتی‪ ،‬چهار سال و‬ ‫نیم فاز عملیاتی و ‪ 18‬سال زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شده‪ ،‬به‬ ‫ی مستقیم خارجی پس از اجرای توافق‬ ‫نوعی نخستین سرمایه‌گذار ‌‬ ‫هسته‌ای انجام خواهد گرفت که می‌تواند آغازی امیدوارکننده برای‬ ‫پروژه‌های زیرساختی کشور در دیگر نقاط باشد‪.‬‬ ‫چنــد ماه قبــل ایران با برگــزاری یک همایــش فرصت‌های‬ ‫ســرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی کشور را به سرمایه‌گذاران‬ ‫داخلی و خارجی معرفی کرد که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن توافق‬ ‫می‌توان امیدوار بود تعداد بیشتری از آنها در حوزه تامین مالی تعیین‬ ‫تکلیفشوند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی در یک آزاد‌راه‬ ‫چراغ اول سرمایه‌گذاری را ترک‌ها روشن می‌کنند‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪7‬‬
‫رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫مطرح کرد‬ ‫رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه ایرالین‌ها‬ ‫در فضــای پس از تحریــم مصالح اقتصادی کشــور را مدنظر‬ ‫قــرار خواهنــد داد‪ ،‬اعالم کرد در صورت نهایی شــدن قرارداد‬ ‫خرید مستقیم ایرالین‌ها از شــرکت‌های سازنده هواپیما‪ ،‬قطعا‬ ‫هواپیماهای نو وارد کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی سامانی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬درباره آخرین‬ ‫خبرها از وارد شــدن ‪ 114‬فروند هواپیمای جدید به آســمان‬ ‫ایران اظهــار کرد‪ :‬مذاکرات ایرالین‌های ایرانی با شــرکت‌های‬ ‫سازنده هواپیما از چند ماه قبل آغاز شده و خرید این هواپیماها‬ ‫نیز همان چارچوب تعریف می‌شــود‪ .‬البته هنوز قرارداد خرید‬ ‫این ‪ 114‬فروند نهایی نشــده و همان طور که رییس ســازمان‬ ‫هواپیمایــی گفته در روزهای آینده به طور کامل تعیین تکلیف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازار گســترده پس از اجرای برجام آنچه بیش‬ ‫از هرچیــز اهمیت دارد تامین منافع و مصالح اقتصادی کشــور‬ ‫اســت که ایرالین‌ها تالش می‌کنند در چارچــوب آن فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬در طول هفته‌های گذشــته مذاکرات گســترده‌ای میان‬ ‫ایرالین‌ها ایرانی و طرف‌های خارجی در دســتور کار قرار گرفته‬ ‫مذاکره مستقیم با‬ ‫سازندگان شرط ورود‬ ‫هواپیماهای نوساز‬ ‫که امیدواریم نتایج آن در آینده نزدیک مشخص شود‪.‬‬ ‫ســامانی درباره ســن هواپیماهایی که در آینده وارد کشور‬ ‫خواهند شــد نیز گفت‪ :‬با لغو تحریم‌ها امکان این وجود خواهد‬ ‫داشــت که شــرکت‌های ایرانی به طور مســتقیم با طرف‌های‬ ‫خارجی وارد مذاکره شــوند و همان طور که از دور نمای ماجرا‬ ‫مشخص اســت‪ ،‬مذاکرات مستقیم با شرکت‌های بزرگ سازنده‬ ‫هواپیما به خرید هواپیماهای نوساز خواهد انجامید و ایران می‬ ‫تواند از ظرفیت موجود در این بازار نهایت استفاده را ببرد‪.‬‬ ‫رییس انجمن شــرکت‌های هواپیمایی ادامه داد‪ :‬در کنار آن‬ ‫در صــورت خرید لیزینگی هواپیما از شــرکت‌هایی که در این‬ ‫عرصه فعالیت می‌کنند نیز قیودی وجود خواهد داشت که اجازه‬ ‫ورود هواپیما با سن باال را به کشور محدود می‌‌کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬با کنار رفتــن محدودیت‌های موجود‬ ‫ایران می‌تواند بار دیگر با تمام فروشــندگان دسته اول ارتباط‬ ‫بگیرد و رفت و آمدهای ماه‌های گذشــته نیز به خوبی نشــان‬ ‫می‌دهد فضایی مناســب در مقابل ایــران قرار دارد که می‌توان‬ ‫از آن برای تامین ناوگان جدید و نوســازی هواپیماهای گذشته‬ ‫حداکثر استفاده را برد‪.‬‬ ‫در معرفی شرکت‌های برتر سال ‪:1393‬‬ ‫بانک‌ها ثروتمندترین شرکت‌ها اعالم شدند‬ ‫رئیــس مرکز متولی ســازمان مدیریت‬ ‫صنعتــی با اعالم شــرکت‌های برتر ســال‬ ‫‪ ، 1393‬بانک‌هــا را پــر فروش‌تریــن‬ ‫شــرکت‌های سال گذشــته عنوان کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬مجید درویش در مراســم‬ ‫اعالم ‪ 500‬شــرکت برتر اقتصادی ســال‬ ‫‪ 1393‬بــا بیان اینکه معیــار اولیه انتخاب‬ ‫‪ 500‬شــرکت برتر‪ ،‬میزان فروش آنها بوده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس میزان فروش‪ ،‬شرکت‌ها به پنج دسته‬ ‫صدتایی تقسیم شدند و بر اســاس ‪ 27‬شاخص دیگر هر کدام‬ ‫از دسته‌های صدتایی مورد ســنجش قرار گرفتند‪.‬وی با اشاره‬ ‫به پر فروش‌ترین شــرکت‌های سال گذشــته ادامه داد‪ :‬شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری پتروشیمی خلیج فارس با ‪ 30‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پرفروش‌ترین شــرکت سال ‪ 1393‬بود و پس از آن شرکت‌های‬ ‫نفت اصفهان با ‪ 30‬هزار میلیارد‪ ،‬بانک ملی با ‪ 29‬هزار میلیارد‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس با ‪ 26‬هزار میلیارد‪،‬‬ ‫گســترش نفت و گاز پارســیان با ‪ 24‬هزار‬ ‫میلیارد‪ ،‬بانک پارســیان با ‪ 21‬هزار میلیارد‬ ‫و پاالیــش نفت تهران بــا ‪ 20‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در رده‌های بعدی قــرار گرفته‌اند‪.‬به‬ ‫گفته درویش‪ ،‬میــزان فروش پرفروش‌ترین‬ ‫شرکت ســال ‪ 1393‬نسبت به سال قبل از‬ ‫آن حدود ‪ 10‬هزار میلیــارد تومان کاهش‬ ‫داشته اســت‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت‌های صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬بانک ملی و سرمایه‌گذاری نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تامین دارای باالترین ارزش افزوده در ســال گذشته بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبق روال سال‌های گذشته باز هم بانک‌ها ثروت‌مندترین‬ ‫شرکت‌های کشــور هستند و بیشترین دارایی شرکت‌های سال‬ ‫‪ 1393‬بــه ترتیــب در اختیار بانک‌های ملــت‪ ،‬ملی‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫تجارت و پارسیان است‪.‬‬
‫قائم مقام معاون امور اقتصادی وزارت صنعت‪:‬‬ ‫بخش‌هایی که بدون دلیل از پرداخت‬ ‫مالیات معاف هستند‪ ،‬باید مالیات بپردازند‬ ‫ارزیابی بین‌المللی و داخلی کشــور بیانگر این است که رشد‬ ‫اقتصادی حدود ‪ 5‬درصد و بیشــتر را برای سال‌ آینده می‌توان‬ ‫انتظار داشت که در این مسیر بخش خصوصی ما ظرفیت خوبی‬ ‫برای این رشد دارد‪.‬‬ ‫محمود دودانگه در گفتگو بــا خبرنگار ایلنا در خصوص لغو‬ ‫تحریم‌ها اظهار داشــت‪ :‬انتظار می‌رود پس از لغو تحریم‌های در‬ ‫حوزه مالی و اقتصادی ظرفیت‌های گســترده‌ای به دست آوریم‬ ‫تا مســائل و مشکالت این حوزه برطرف شود و وضعیت تولید و‬ ‫صادرات در سطح منطقه و جهان ارتقاء پیدا کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ارزیابی بین‌المللی و داخلی کشور بیانگر این‬ ‫است که رشــد اقتصادی حدود ‪ 5‬درصد و بیشتر را برای سال‌‬ ‫آینده می‌توان انتظار داشت که در این مسیر بخش خصوصی ما‬ ‫ظرفیت خوبی برای این رشد دارد‪.‬‬ ‫دودانگه خاطر نشــان کرد‪ :‬ضرورت دارد مسائل و مشکالت‬ ‫قدیمی و ســاختاری حل شــود تا همه در ســطح جامعه و در‬ ‫متغیرهای کالن اقتصادی این بهبود را احساس کنند‪.‬‬ ‫قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در‬ ‫پاسخ به این پرســش که برای اصالح اساسی ساختار اقتصادی‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫افــزود‪ :‬تنها راه حل پیگیری اقتصاد مقاومتی اســت و آنچه‬ ‫رهبری در برنامه ششــم توســعه مطرح کرده‌اند تا به توسعه و‬ ‫شکوفایی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی در مورد جهت‌گیری بودجه ‪ 95‬نیز‬ ‫افزود‪ :‬درجهت‌گیری بودجه ارقام و شــاخص‌ها باید به گونه‌ای‬ ‫باشد که وابســتگی اقتصادی ما به دولت و درآمدهای نفتی به‬ ‫حداقل برسد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬منابــع حاصل از فروش نفــت صرفا باید در‬ ‫زیرســاخت‌های کشور هزینه شود و نه این که برای هزینه‌های‬ ‫جاری‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫دودانگه با اشــاره بــه قیمت‌های جهانی نفــت گفت‪ :‬این‬ ‫روند کاهشــی قیمت‌ها اتفاق خوبی اســت که اگر ادامه داشته‬ ‫باشــد دولت ناچار اســت به بخش تولید‪ ،‬بهره وری و استفاده‬ ‫از ظرفیت‌های بخش خصوصی کشــور توجــه کند و پایه های‬ ‫مالیاتی خود را با این منابع سامان دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی افزود‪ :‬دولت باید بخش خصوصی را‬ ‫فعال‌تر کند تا بتواند درآمدهای مالیاتی را دنبال کند ‪.‬‬ ‫نکته مثبتی که می‌توانیم انتظار داشــته باشیم این است که‬ ‫دولت عالقمند اســت با گســترش پایه‌های مالیاتی درآمدها را‬ ‫محقق کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش‌هایی هستند که مشمول مالیات نیستند‬ ‫و از مالیــات معافند و دلیلی بر معاف بودن آنها هم نیســت اما‬ ‫ضرورت دارد همه بخش‌ها را به صورت عادالنه و منطقی درگیر‬ ‫فرایند مالیات کنیم ‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد که تورم تولیدکننده با کاهش ‪0.8‬‬ ‫درصدی همراه شده و در دی ماه به ‪ 6.2‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شاخص بهای تولیدکننده در‌ایران در دی‬ ‫ماه ‪ 1394‬به عدد ‪ 215.0‬رسید که حاکی از تورم ماهانه ‪0.6‬‬ ‫درصدی در این ماه اســت‪ .‬تــورم تولید کننده در آذرماه ‪0.1‬‬ ‫درصد بود که نشان می دهد در ماه گذشته ‪ 0.5‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه‬ ‫منتهی به دی ماه ‪ 1394‬نســبت به دوازده ماه منتهی به دی‬ ‫سال گذشته ‪ 6.2‬درصد افزایش دارد‪ .‬تورم ‪ 6.2‬درصدی تولید‬ ‫کننده در ماه قبل در حالی ثبت شــده که در آذرماه به هفت‬ ‫درصد رسیده بود و حدود ‪ 0.8‬درصد کاهش دارد‪ .‬تورم نقطه‬ ‫به نقطه بخش تولید نیز در دی ماه نســبت به ماه مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ 2.8‬درصد گزارش‬ ‫شده است‪ .‬این نرخ بیانگر‬ ‫کاهــش ‪ 0.6‬درصــدی‬ ‫تورم نقطه به نقطه تولید‬ ‫در مــاه قبــل اســت‪ .‬در‬ ‫بیــن گروه‌هــای اصلی‪،‬‬ ‫بیشــترین تــورم ماهانه‬ ‫مربــوط بــه فعالیت‌های‬ ‫خدمات عمومی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و شــخصی با دو درصد و‬ ‫همچنین کمترین تورم به اطالعات و ارتباطات اختصاص دارد‬ ‫که حدود صفر بوده اســت‪ .‬صنعت نیز که نسبت به دوره‌های‬ ‫گذشــته با کاهش تورم همراه بوده‪ ،‬در حد ‪ 0.8‬درصد در دی‬ ‫ماه تورم داشته است‪.‬‬ ‫تورم در تولیدکم شد‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪9‬‬
‫اخبار خودرو و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫تأثیر لغو تحریم‌ها بر بازار خودرو‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشــگاه‌داران اتومبیل با اشاره به تأثیر لغو‬ ‫تحریم بــر بازار خودرو گفت‪ :‬اثر لغو تحریم‌ها بر خودرو حداقل‬ ‫سه ماه آینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمحسین قاسمیان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل‬ ‫در گفتگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬با اشــاره به تأثیر لغو‬ ‫تحریم‌هــا بر بازار خودرو گفت‪ :‬در حال حاضر تغییراتی در بازار‬ ‫خودرو حاصل نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تأثیر لغو تحریم‌ها بر بازار‬ ‫خودرو زمان‌بر خواهد بود و حداقل در ســه ماه آینده مشخص‬ ‫می‌شود‪ .‬قاســمیان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر نیز بازار خودرو‬ ‫رکود فعلی بازار خودرو‬ ‫در رکود کامل به ســر می‌برد و ما امیدوار هستیم لغو تحریم‌ها‬ ‫بتواند بازار را از رکود خارج کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشــگاه‌داران اتومبیل با اشاره به تأثیر لغو‬ ‫تحریم بر کاهش قیمت خودروهــای وارداتی گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت دالر و درهم احتمال کاهش قیمت خودرو کم است‪.‬‬ ‫به گفته قاسمیان در حال حاضر عرضه در بازار خودرو زیاد و‬ ‫تقاضا کم است و همین امر موجب رکود شده است‪ .‬وی به این‬ ‫نکته نیز اشــاره کرد که قیمت خودرو در مقایسه با ماه گذشته‬ ‫تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی‪:‬‬ ‫برجام باعث سیل واردات نشود‬ ‫دبیــر انجمن صنایع همگن قطعه‌ســازی کشــور گفت‪ :‬اگر‬ ‫سیاســت‌های الزم اتخاذ نشــود‪ ،‬لغو تحریم‌ها باعث آغاز سیل‬ ‫واردات و تضعیف صنایع داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرایی‬ ‫شدن برجام باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که لغو تحریم‌ها باعث‬ ‫رونق صنایع و در نتیجه افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی‬ ‫شــود‪ .‬وی با بیان اینکه از وزارت صنعت و کمیسیون ماده یک‬ ‫می‌خواهیم با تنظیم تعرفه‌ها‪ ،‬از آغاز ســیل واردات به کشــور‬ ‫جلوگیری کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان مثال با لغو تحریم‌ها‬ ‫نباید شــاهد افزایش شــدید واردات خودرو و قطعات یدکی به‬ ‫کشــور باشــیم‪ .‬دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬باید توجه کرد کــه هم‌اکنون که ایران در حال طی‬ ‫‪10‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫کردن مراحل پیوستن به سازمان تجارت جهانی است‪ ،‬تعرفه‌ها‬ ‫باید به‌گونه‌ای تنظیم شــود که پیوســتن به این سازمان باعث‬ ‫تضعیف صنایع داخلی نشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬با پیوستن به سازمان‬ ‫تجارت جهانی باید از یک ســو تعرفه‌ها کاهشی شده و از سوی‬ ‫دیگر موانع غیر تعرفه‌ای واردات حذف شــود بنابراین پیش از‬ ‫پیوســتن به این ســازمان باید تعرفه‌ها بازنگری شده و شرایط‬ ‫برای پیوســتن به سازمان تجارت جهانی با هدف تقویت صنایع‬ ‫داخلی‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد با بیان اینکه امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های الزم‬ ‫شــاهد تقویت صنایع داخلی با برداشته شدن تحریم‌ها باشیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از مهمترین بخش‌هایی که می‌تواند به تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی کمک کند‪ ،‬صنایع و واحدهای تولیدی هستند‪.‬‬
‫آغاز فاز جدید ورود خودروسازان خارجی به ایران از بهمن‬ ‫راه یوزانس و‬ ‫فاینانس برای‬ ‫خودروسازان باز شد‬ ‫معاون وزیر صنعت با بیان اینکه قراردادهای خودروســازان‬ ‫خارجی برای حضور در بازار ایران از ماه آینده به تدریج وارد فاز‬ ‫اجرایی می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬راه یوزانس و فاینانس برای خودروسازان‬ ‫باز شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر‪،‬محســن صالحی‌نیا در‬ ‫خصوص وضعیت جدید انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی و‬ ‫سیاست‌های دولت در رابطه با نظارت بر آنها گفت‪ :‬قراردادهای‬ ‫خودروســازی مستثنی از سایر قراردادهای بخش صنعت کشور‬ ‫نیســت‪ ،‬چراکه خودرو نیز بخشی از صنعت است و شرکت‌های‬ ‫مربوطه هم با همتایان خارجی خود‪ ،‬مذاکرات بسیاری داشته‌اند‬ ‫تا شرایط بهینه را در قراردادها در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت افــزود‪ :‬مذاکرات‬ ‫خودروســازان داخلی با خارجی‌ها مراحل نهایی را طی می‌کند‬ ‫و به نظر می‌رســد آن دسته از خودروســازانی که پیش از رفع‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬کارهای خود را پیــش برده‌اند و مذاکرات خود را به‬ ‫مرحله عقد قرارداد رسانده‌اند‪ ،‬جلوتر از سایرین هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اطالعاتی که ما در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داریم‪ ،‬ظرف یک ماه آتی حتما قراردادهای خودروسازان‬ ‫داخلی با خارجی‌ها قطعی و کار شروع می‌شود‪ .‬البته از حول و‬ ‫حوش شش ماه قبل استنباطی که میان مذاکره‌کنندگان داخلی‬ ‫و خارجی بر ســر موضوع انعقاد قرارداد تولید مشترک خودرو و‬ ‫هدایت آن بــه بازار داخلی و منطقه‪ ،‬صورت می‌گرفت‪ ،‬این بود‬ ‫که کار مشــترک به مرحله قرارداد می‌رسد اما باید تحریم‌ها به‬ ‫صورت کامل رفع شود‪.‬‬ ‫به گفته صالحی‌نیا‪ ،‬در قراردادهای جدیدی که پیش نویس‬ ‫آنها برای همکاری با خودروســازان خارجی تعریف شده‪ ،‬نکاتی‬ ‫دیده شده است که با توجه به وضعیت کشور و فضایی که بازار‬ ‫ایران برای حضور خودروهای خارجــی در اختیار دارد‪ ،‬تدوین‬ ‫شــده است؛ به این معنا که ایجاد شــرکت‌های مشترک‪ ،‬ایجاد‬ ‫برندهای مشترک‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬همکاری مشترک در تولید‬ ‫قطعات و مجموعه‌های خودرو‪ ،‬صادرات بخشــی از محصوالت‬ ‫به بازارهای ثالث‪ ،‬همکاری مشــترک در باالبردن سطح کیفی‬ ‫محصوالت و ایجاد تنوع بر اســاس خواســت مشتری و رضایت‬ ‫وی‪ ،‬آموزش و پارامترهای مشــابه در قراردادها پیش‌بینی شده‬ ‫اســت که بعد از رفع تحریم‌ها در حال عملیاتی شــدن بوده و‬ ‫مالک عمل قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬نکته‌ای که اکنون بــا رفع تحریم‌ها‬ ‫بیشــتر در چانه‌زنی انعقاد قراردادهای خارجی مدنظر قرار‬ ‫می‌گیرد و به آن پرداخته می‌شــود‪ ،‬شــرایط جدید نقل و‬ ‫انتقاالت پولی اســت که امکان گشایش یوزانس و فاینانس‬ ‫را بــرای صنعت خودروســازی ایران و تولید مشــترک با‬ ‫کشــورهای خارجی فراهــم می‌آورد‪ .‬ایــن از جمله موارد‬ ‫جدیدی اســت که در قراردادها گنجانده خواهد شــد و به‬ ‫اجرای بهتر آن کمک می‌کند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪11‬‬
‫واکنش مدیرعامل رنو در برابر اتهامات‪:‬‬ ‫مدیرعامــل رنو در پی مردود شــدن مدلهای این شــرکت‬ ‫خودروسازی در تســتهای آالیندگی که احتمال تکرار رسوایی‬ ‫مشــابه فولکس واگن را مطرح کرد‪ ،‬اعالم کرد شــرکتش هیچ‬ ‫حقه‌ای نزده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کارلوس گون پس از اینکه تست آالیندگی‬ ‫البراتوری و جاده‌ای بعضی از مدلهای رنو نتایج متفاوتی نشــان‬ ‫داد‪ ،‬در گفت‌وگو با شــبکه رادیویی آر تی ال فرانسه‪ ،‬خواستار‬ ‫مقررات جدید و دستورالعمل شفاف درباره معیارهای آالیندگی‬ ‫شد تا مصرف کنندگان دچار سردرگمی نشوند‪.‬‬ ‫وی به این شبکه رادیویی گفت‪ :‬رنو از هیچ نرم افزاری برای‬ ‫تقلب در تستها استفاده نکرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل رنو هر گونه مقایســه میان وضعیت این شرکت با‬ ‫فولکس واگن را که اقرار کرده در ‪ 11‬میلیون خودروی دیزلی از‬ ‫یک نرم افزار غیرقانونی اســتفاده کرده است تا میزان آالیندگی‬ ‫آنها را کمتر نشان دهد‪ ،‬مخالفت کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬با اینهمه تست‌هایی که‬ ‫در شرایط البراتوری انجام گرفته‌اند با تست‌هایی که در شرایط‬ ‫رانندگی واقعی انجام گرفته‌اند شباهت چندانی نداشته‌اند‪.‬‬ ‫دولت فرانسه پس از افشــای رسوایی فولکس واگن‪ ،‬دستور‬ ‫‪12‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫رنو حقه نزده است‬ ‫انجام این تست‌ها را صادر کرد که نتایج آنها آالیندگی چندین‬ ‫مدل رنو و همچنین مدل‌های خودروسازان غیرفرانسوی را نشان‬ ‫داد‪ .‬افشای رســوایی این خودروساز آلمانی باعث شد انتقاداتی‬ ‫درباره قدیمی و موثر نبودن سیستم کنونی تست‌های آالیندگی‬ ‫مطرح شود‪ .‬اتحادیه اروپا در حال بررسی سیستم تست جدیدی‬ ‫است که در آن معیارهای رانندگی واقعی بیشتر لحاظ شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل رنو که ســومین خودروســاز بزرگ اروپاســت‪،‬‬ ‫همچنین از برنامه این شــرکت برای حضور گسترده‌تر در ایران‬ ‫با شرکای داخلی متعدد خبر داد‪.‬‬ ‫کارلوس گون گفت‪ :‬به محــض اینکه چارچوب‌های حقوقی‬ ‫بین‌المللی برای احیای روابط تجاری با ایران مشخص شود‪ ،‬رنو‬ ‫در این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ما‬ ‫در انتظار دریافت چراغ سبز هستیم‪.‬‬ ‫رنو سه سال قبل به دلیل وضع تحریم‌های هسته‌ای از سوی‬ ‫اتحادیه اروپا و آمریکا‪ ،‬ناچار شــد فعالیتش در ایران را متوقف‬ ‫کند کــه ‪ 514‬میلیون یورو (‪ 540‬میلیون دالر) ضرر در درآمد‬ ‫برای این شرکت به همراه داشت‪ .‬پژو سیتروئن‪ ،‬رقیب فرانسوی‬ ‫رنو هم ســال گذشته اعالم کرد تالش می‌کند برای بازگشت به‬ ‫ایران به توافق دست پیدا کند‪.‬‬
‫کشف جزییات جدید از تقلب‬ ‫دیزلی فولکس واگن‬ ‫نتایج تحقیقات داخلی فولکس واگن نشــان داد طراحی نرم‬ ‫افزار برای تقلب در تســت‌های آالیندگی خودروهای دیزلی در‬ ‫بخش طراحی موتور این خودروساز بر هیچ کس پوشیده نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬روزنامه زوددویچه سایتونگ با اشاره به نتایج‬ ‫تحقیقات داخلی فولکس واگن نوشــت‪ :‬بسیاری از کارمندان و‬ ‫مدیرانی که در بخش طراحی موتور با مشــکل آالیندگی سر و‬ ‫کله می‌زدند‪ ،‬از این مسئله آگاه بودند یا در طراحی دستگاه‌های‬ ‫تقلب کننده در تستهای آالیندگی مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫فرهنــگ محرمانگی گروهی کامــا در این بخش حکمفرما‬ ‫بوده و اســتفاده از این نــرم افزار که بزرگتریــن بحران تاریخ‬ ‫فولکس واگن را رقم زده اســت از ســال ‪ 2006‬به راحتی مورد‬ ‫بحث بود اما یک نفر که خود هم در طراحی این نرم افزار دخیل‬ ‫بود و مدارکی به بازرســان استخدام شده از سوی فولکس واگن‬ ‫داده اســت‪ ،‬در ســال ‪ 2011‬به یک مدیر ارشد خارج از بخش‬ ‫طراحی موتور نسبت به وضعیت مذکور هشدار داده بود اما این‬ ‫مدیر واکنشی نشان نداده بود‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش این روزنامه‪ ،‬کارکنــان و مدیران بخش‬ ‫طراحــی موتور از ســوی هیات مدیره بــرای یافتن یک راه‌کار‬ ‫کم هزینه به منظور طراحــی موتورهای دیزلی پاک برای بازار‬ ‫آمریکا تحت فشــار قرار داشتند و به جای اینکه به هیات مدیره‬ ‫شــرکت بگویند عمل به مقررات آالیندگی امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتند با استفاده از نرم افزار غیرقانونی موتور خودروها‬ ‫را دستکاری کنند‪.‬‬ ‫زوددویچه سایتونگ به نقل از گزارش داخلی فولکس واگن‬ ‫که شامل اظهارات کارکنان مشارکت کننده در این کالهبرداری‬ ‫بوده‪ ،‬نوشــت‪ :‬در داخل شرکت این شــعار وجود داشت که "ما‬ ‫می‌توانیم هر کاری انجــام دهیم" و بنابراین گفتن اینکه کاری‬ ‫انجام پذیر نیســت قابل قبول نبود از این رو مهندســان بخش‬ ‫طراحی موتــور به جای اینکه به مدیران ارشــد بگویند چنین‬ ‫کاری انجام پذیر نیست‪ ،‬تصمیم گرفتند به فریب متوسل شوند‪.‬‬ ‫مهندســان فولکس واگــن مطمئن بودند کــه رگوالتورها‬ ‫با اســتفاده از تکنیک‌های بررســی معمولی قادر به کشف این‬ ‫کالهبرداری نخواهند بود‪.‬‬ ‫نرم افزار کنترل موتور که توســط شرکت بوش عرضه شده‬ ‫بود‪ ،‬در ولفســبورگ که مقر مرکزی فولکس واگن در آنجا قرار‬ ‫دارد‪ ،‬دستکاری شد و این دستکاری در نوامبر سال ‪ 2006‬آغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فولکس واگن اعالم کرده تا جایی که اطالع دارد تنها شــمار‬ ‫اندکی درباره دســتکاری اطالع داشــتند و مدیریت ارشــد یا‬ ‫اعضای هیات نظارت از این ماجرا که باعث کنار رفتن مدیرعامل‬ ‫شــرکت در سال گذشته شــد و احتماال میلیاردها دالر هزینه‬ ‫برای فراخوان‪ ،‬تعمیر‪ ،‬شکایت و جریمه خواهد داشت‪ ،‬بی‌اطالع‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬فولکس واگن قرار است در نشست‬ ‫ساالنه سهامداران این شرکت که در آوریل برگزار می‌شود‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار نتایج تحقیقات داخلی را منتشر کند‪.‬‬ ‫فولکس واگن که بزرگترین خودروساز اروپاست‪ ،‬در سپتامبر‬ ‫ســال ‪ 2015‬اقرار کرد در بیش از ‪ 11‬میلیون خودرو دیزلی در‬ ‫سراسر جهان از جمله بعضی از مدل‌های دیزلی به فروش رفته‬ ‫در آمریکا‪ ،‬نرم‌افزاری نصب شــده که میزان آالیندگی اکســید‬ ‫نیتروژن آنها را کمتر از سطح واقعی نشان می‌دهد‪ .‬این نرم‌افزار‬ ‫در زمان انجام تســت‪ ،‬کنترل‌های آالیندگی را فعال و در زمان‬ ‫رانندگــی معمولی آنها را غیرفعال می‌کند تا میزان آالیندگی را‬ ‫کمتر از سطح واقعی نشان دهد‪.‬‬ ‫فاش شــدن این رسوایی ضربه ســختی به فولکس واگن زد‬ ‫به طوریکه ارزش سهام این شــرکت سقوط کرد و فروش برند‬ ‫فولکس واگن در ســال گذشته پنج درصد کاهش یافت‪ .‬فروش‬ ‫گروه فولکس واگن که شــامل برند لوکس آئودی‪ ،‬برند اسپورت‬ ‫پورشه و همچنین اسکودا و سیت است‪ ،‬سال گذشته دو درصد‬ ‫کاهش یافت که نخســتین کاهش ساالنه فروش از سال ‪2002‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪13‬‬
‫مونتاژ خودرو درکشور رونق گرفت‬ ‫در نتیجه فضای ایجادشــده پس از امضای توافق هســته‌ای‬ ‫مونتاژ محصوالت رنوی فرانسه در ایران رونق گرفته به‌طوری که‬ ‫در آخرین ماه سال ‪ ۲۰۱۵‬بیش از ‪۱۳‬هزار دستگاه از محصوالت‬ ‫این شرکت روانه ایران شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو به نقل از تسنیم‪ ،‬شرکت خودروسازی رنوی‬ ‫فرانسه اعالم کرد در آخرین ماه سال میالدی گذشته ‪۱۳‬هزار و ‪۴۲۰‬‬ ‫دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده است‪ .‬فروش رنوی‬ ‫فرانسه به ایران در دسامبر ‪( ۲۰۱۵‬برابر با آذر ‪ )۹۴‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل رشــد بیش از ‪۳‬برابری داشته است‪ .‬فروش رنو به ایران در‬ ‫دسامبر ‪ ۲۰۱۴‬برابر با ‪۴‬هزار و ‪ ۲۲۰‬دستگاه اعالم شده بود‪.‬‬ ‫حتی پیش از وضع تحریم‌ها علیه ایران فروش ماهانه رنو به‬ ‫ایران معموالً به ‪۱۳‬هزار دستگاه نمی‌رسید‪.‬‬ ‫فروش این شــرکت فرانسوی به ایران از ماه سپتامبر ‪۲۰۱۵‬‬ ‫برابر با شهریور سال جاری صعودی شده است و از ‪۳‬هزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫دســتگاه در ماه اوت به ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه در ماه سپتامبر‪،‬‬ ‫‪۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دستگاه در ماه اکتبر‪۸ ،‬هزار و ‪ ۵۰‬دستگاه در ماه‬ ‫نوامبر و ‪۱۳‬هزار و ‪ ۴۲۰‬دستگاه در ماه دسامبر رسیده است‪.‬‬ ‫خودروی لوگان پرفروش‌ترین محصول این شرکت در ایران است‬ ‫که با نام ال‪ ۹۰‬و به‌صورت سی‌کی‌دی در این کشور مونتاژ می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش ورود بسته‌های سی‌کی‌دی رنو به ایران در نتیجه فضای‬ ‫ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای در حالی است که این شرکت‬ ‫‪14‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫طی ســه سال گذشته بدون توجه به تعهدات خود‪ ،‬با پیروی از‬ ‫تحریم‌های غرب علیه ایران ســطح همکاری‌ها با خودروسازان‬ ‫ایرانی را به‌شدت کاهش داده بود‪.‬‬ ‫به‌عقیده کارشناســان صنعت خودروســازی کشور در دوره‬ ‫اجرای برجام و لغو تحریم‌ها باید با فاصله گرفتن از مونتاژکاری‬ ‫همکاری خود با شــرکت‌های خارجی را بر پایه مشــارکت در‬ ‫تولید و صــادرات به خارج طرح‌ریزی کند و رشــد قابل توجه‬ ‫فروش رنوی فرانســه به ایران که در قالب قراردادهای یک‌طرفه‬ ‫قبلی انجام می‌گیرد نشانه خوبی در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت روز گذشته در سی و هفتمین‬ ‫نشســت شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو گفت‪:‬‬ ‫از همه شــرکت‌های بین‌المللی عالقه‌مند به فعالیت در صنعت‬ ‫خودروی ایران خواسته‌ایم ‪ ،‬بدون برنامه صادراتی به بازار ایران‬ ‫فکــر نکنند‪ .‬بر اســاس این گزارش در مجموع ‪۱۲‬ماهه ســال‬ ‫میالدی گذشــته ‪۵۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه از محصوالت رنو به‬ ‫ایران صادر شــده است که این رقم نســبت به سال قبل از آن‬ ‫رشد ‪۵۶‬درصدی داشته است‪ .‬رنو در سال ‪ ۲۰۱۴‬بالغ بر ‪۳۳‬هزار‬ ‫دستگاه محصول تولیدی خود را به ایران فروخته بود‪.‬‬ ‫رنو در سال ‪ ۲۰۱۳‬بالغ‌ بر ‪۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دستگاه خودرو به‬ ‫ایران صادر کرده بود‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۲۰۱۲‬نیز ‪۱۰۰‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۳‬دستگاه از محصوالت خود را به ایران فروخت‪.‬‬
‫خوشه صنعتی لوازم خانگی پالستیکی استان‬ ‫تهران با هدف توسعه رونق کسب و کار و‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی تاسیس شده‬ ‫است‪ .‬در همین راستا پروژه‌ی جدیدی با‬ ‫هدف صادرات به بازار ســلیمانیه عراق‬ ‫در حال اجرا است‪ .‬به همین منظور نشریه‬ ‫همگن پالستیک استان تهران گفت و گویی‬ ‫با دکتر بابک حدادی‪ ،‬عامل توسعه خوشه‬ ‫صنعت پالستیک استان تهران ترتیب داده‬ ‫و اطالعاتــی از روند اجــرای این پروژه و‬ ‫علت انتخاب این منطقه برای صادرات در‬ ‫اختیار شما قرار داده است‪ .‬بابک حدادی ‪:‬‬ ‫هدف ما در سلیمانیه تنها تجارت نیست‪،‬‬ ‫بلکه این منطقه را به صورت یک کریدور‬ ‫تجاری می‌بینیم تا بتوانیم تامین کاالی کل‬ ‫عراق را انجام دهیم‪.‬‬ ‫صادرات به بازار سلیمانیه‬ ‫هدفی برای تامین کاالی تمام مناطق عراق‬ ‫تهیه و تنظیم ‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫خوشه صنعت پالستیک و رویکرد آن‬ ‫دکتر بابک حدادی در خصوص خوشــه پالســتیک تهران‬ ‫بیان کرد‪ :‬توســعه‌ی خوشه‌ی صنعتی پالستیک استان تهران‬ ‫با هدف توســعه و رونق کســب و کار واحدهــای تولیدی با‬ ‫الگوی سازمان توســعه صنعتی ملل متحد (‪ )UNIDO‬و با‬ ‫استفاده از تجارب بین‌المللی و مسیری که کشور‌های توسعه‬ ‫یافته برای رســیدن از مرحله در حال توسعه به توسعه یافته‬ ‫طی کرده‌اند‪ ،‬شــروع شــد که نحوه مداخله در این مدل بنا‬ ‫بر نوع خوشــه و سطح توســعه یافتگی آن می‌تواند متفاوت‬ ‫باشد‪ .‬رویکرد خوشه‌های توسعه یافته مانند خوشه پالستیک‬ ‫اســتان تهران‪ ،‬به علت داشتن زیرساخت‌های مناسب و توان‬ ‫تولیــد برای صــادرات‪ ،‬حضور در بازارهای صادراتی اســت‪.‬‬ ‫این صــادرات در حال حاضر به صورت غیر ســازمان‌یافته و‬ ‫پیله‌وری به کشورهای مختلف انجام شده است‪.‬‬ ‫چرا صادرات به بازار عراق؟‬ ‫طی انجام مطالعات شــناخت در بحث خوشه با بررسی بازار‪،‬‬ ‫متوجه شــدیم بهترین بازارصادراتی خوشــه در حال حاضر بازار‬ ‫عراق اســت‪ .‬سال گذشته ‪ 192‬میلیون دالر صادرات لوازم خانگی‬ ‫پالستیکی داشتیم که از این رقم ‪ 168‬میلیون دالر مربوط به بازار‬ ‫عراق بود‪ .‬ورود در این بازار برای ما جالب بود‪ .‬اگر بتوانیم صادرات‬ ‫را ســازمان یافته کنیم‪ ،‬پیش‌بینی می‌کنیم به حجم دو برابری در‬ ‫سال دوم دســت پیدا خواهیم کرد‪ .‬ضمن اینکه سلیقه‌ی مصرف‬ ‫کننده در بازار عراق به سلیقه‌ی مصرف‌کننده در بازار ایرانی بسیار‬ ‫نزدیک است‪ .‬حتی در حوزه‌ی استانداردها تشابهات بسیاری داریم‪.‬‬ ‫البته از سال‌ها پیش بین ایران و عراق صادرات شکل گرفته است‪ .‬از‬ ‫نظر سیاسی و اقتصادی یکی از بزرگترین شرکای ایران در منطقه‬ ‫عراق است‪ .‬همچنین دولت برنامه‌ی خاصی برای انجام فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی در بحث عراق دارد‪.‬‬ ‫سلیمانیه چه مزیت‌هایی دارد؟‬ ‫عراق را به علت گســتردگی بازارش در چند حوزه‌ی مختلف‬ ‫بررسی کرده و چند هدف را برای بازار عراق مشخص کردیم‪ .‬هدف‬ ‫اولمان بحث بازار سلیمانیه عراق است‪ .‬چون منطقه‌ای امن و دور‬ ‫از تنش اســت‪ .‬همچنین سهم ســرانه‌ی ‪GDP‬باالیی نسبت به‬ ‫دیگر مناطق عراق دارد‪ .‬این شــاخص می‌تواند کمک خوبی برای‬ ‫تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری به تجار ما کند‪.‬‬ ‫هــدف دوم در ارتباط با بصره و هدف ســوم ما اســتفاده از‬ ‫پتانســیل‌های حرم مطهر ائمه موجود در عراق است‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است که مذاکراتی برای تامین لوازم خانگی پالستیکی آن منطقه‬ ‫انجام داده‌ایم‪ .‬اما هرکدام از این بازارها شرایط و رویکرد خاص خود‬ ‫را برای ورود داراست‪ .‬در ارتباط با بحث سلیمانیه عراق پیشنهادات‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪15‬‬
‫مختلفی از سمت وزارتخانه شد‪ .‬فضای بازار سلیمانیه توسط سازمان‬ ‫توسعه و تجارت بازدید شده و تفاهم نامه‌هایی با صندوق ضمانت‬ ‫صادرات شــکل گرفته و همچنین از جانــب وزارتخانه به منظور‬ ‫همکاری با این خوشــه دستور صادر شــده است‪ .‬طبق مذاکرات‬ ‫دریافتیم که می‌توانیم امکانات خوبی را برای تولیدکنندگان کشور‬ ‫که قصد فعالیت در حوزه‌ی صادرات به سلیمانیه دارند‪ ،‬ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی ورود به بازار سلیمانیه‬ ‫شــیوه ورود به این صورت اســت که‪ ،‬اواخر بهمن ماه هیئت‬ ‫بازدید ‪ 20‬نفره‌ای متشــکل از صنعت پالستیک کشور با همکاری‬ ‫‪ 5‬خوشــه که در حوزه‌ی پالستیک در استان‌های مختلف فعالیت‬ ‫دارند را جهت بازدید محل و امکانات بازار ســلیمانیه و همچنین‬ ‫تشکیل جلساتی با اتاق بازرگانی‪ ،‬انجمن‌های مختلف و تشکل‌های‬ ‫این منطقه با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی‪ ،‬سازماندهی و‬ ‫اعزام کنیم‪ .‬ماموریت این هیئت بازدید‪ ،‬بررســی پتانسیل بازار و‬ ‫راستی آزمایی طرف عراقی و ارائه گزارش به کنسرسیوم صادراتی‬ ‫انجمن به منظور عقد تفاهم نامه تجاری می باشد‪.‬‬ ‫ماهیت فیزیکی منطقه و شرایط آن‬ ‫فروش در این مرکز تجاری به صورت ‪ B2B‬خواهد بود‪ .‬یعنی‬ ‫فــروش به صورت عمده و با خریدار‌های عمــده‌ی بازار عراقی در‬ ‫تعامل شــکل خواهد گرفت‪ .‬علت این مسئله بازار وشرایط خاص‬ ‫اقلیم کردســتان عراق و همچنین وجود مزیت ما در فروش عمده‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه حمایت‌ها انجام شده و مذاکرات جهت همکاری‌‬ ‫با شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گرفته است‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫که از تولیدکنندگانی راغب به سرمایه‌گذاری در این بازار‪ ،‬دعوت به‬ ‫عمل آمده است‪ .‬قیمت‌های حضور تولیدکنندگان درمرکز تجاری‬ ‫ایرانیان در سلیمانیه بســیار نازل و پایین است و فقط هزینه‌های‬ ‫جاری را پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫تمرکز تمامی خدمات مورد نیاز صادرکندگان ایرانی در‬ ‫زیر یک سقف‬ ‫تولید‌کنندگان نمونه‌ای از محصوالت خــود را به مرکز تجاری‬ ‫پالستیک ایرانیان در سلیمانیه برده و در « شو‪.‬روم « به نمابش خواهند‬ ‫گذاشت‪ .‬با تبلیغات وسیع (بیلبورد‪ ،‬پوسترها‪ ،‬تبلیغات تلویزیونی و ‪)..‬‬ ‫توسط شرکت عراقی‪ ،‬از تجاری که قصد خرید عمده از ما دارند برای‬ ‫بازدید دعوت به عمل می‌آید‪ .‬پس از بازدید‪ ،‬وارد سالن بورس مانندی‬ ‫می‌شوند که در آن جا اسامی و شماره‌ی تولیدکنندگان ما درج شده و‬ ‫تماس‌هایی برقرار و قیمت‌ها مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫خدمات مستقر شده در این منطقه برای تجار ایرانی‬ ‫پس از رســیدن به توافق برای تامین کاال‪ ،‬یک سری خدمات‬ ‫را در ایــن مرکــز تجاری پیش‌بینی شــده که برای ســهولت در‬ ‫صادرات مورد نیاز تجار است‪ .‬یکی از این خدمات‪ ،‬خدمات بانکی‬ ‫و صرافی اســت که در آن جا مستقر شده است‪ .‬همچنین به علت‬ ‫اجرای برجام تبادالت مالــی راحت‌تر صورت می‌پذیرد‪ .‬خریداری‬ ‫که به قصد خرید می‌آید توســط بانک عراقی و یا صندوق ضمانت‬ ‫صادرات که از جانب ایران آنجا مستقر شده‪ ،‬ارزیابی و اعتبار سنجی‬ ‫می‌شــود تا فروشنده‌ی ما از توان مالی خریدار اطمینان پیدا کند‪.‬‬ ‫وظیفه‌ی صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬ضمانت معامله صورت گرفته‬ ‫بین صادر‌کننده و خریداراســت‪ .‬اگر به هر طریقی طرف عراقی به‬ ‫تعهــدات خود در معامله تجاری پایبند نبود‪ ،‬این صندوق ضمانت‬ ‫‪16‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫تعهدات مالی را در قبال فروشنده‌ی ایرانی انجام دهد‪.‬تالش کرده‌ایم‬ ‫که ریسک تجاری را برای صادرکنندگان صنعت به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫شرکت‌های عراقی مورد تعامل با ایران‬ ‫در حوزه‌ی اســتانداردها‪ ،‬در همین مرکز تجاری با شرکت‌های‬ ‫بین‌المللی در حوزه بازرسی کاالو اســتاندارد که مورد تائید خود‬ ‫گمرک عراق هستند‪ ،‬مذاکرات داشته‌ایم‪ .‬هدف ما عرضه‌ی کاالی‬ ‫مرغوب و با کیفیت به عراق است‪ .‬نمی‌خواهیم وجهه کاالی ایرانی را‬ ‫در بازار عراق خراب کنیم‪ ،‬چون صادرات با نام ایران انجام می‌گیرد‪،‬‬ ‫ما وظیفه پاسداری از نام ایران را برخود الزم می‌دانیم و تا جایی که‬ ‫توان داریم از صادرات کاالی بی کیفیت جلو گیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫طریقه‌ی حمل و نقل کاال به عراق‬ ‫حمل و نقل کاال قبال به صورت غیر سازمان‌یافته به عراق انجام‬ ‫شده و خیلی از تجار عراقی از مشکالتی که در زمان و نحوه‌ی انتقال‬ ‫کاال صورت می‌گرفت ناراضی بودند‪ .‬به همین منظور شرکت‌های‬ ‫معتبری که مورد تائید ایران و عراق باشد را مستقر کرده‌ایم که زمان‬ ‫بســتن قرارداد ‪ ،‬صادرکننده و خریدار با یکی از این شرکت‌ها وارد‬ ‫مذاکره خواهند شد و چون مورد تائید دو طرف است و خدماتی که‬ ‫ارائه می‌دهد به صورت متمرکز از جانب ما کنترل می‌شود نگرانی‌ها‬ ‫از دو طرف برداشته شده وکاال در تاریخ مقرر به بازار عراق می‌رسد‪.‬‬ ‫نحوه‌ی پیشروی پروژه تا به امروز‬ ‫تا به امروز همه چیز برای بســتر ســازی تجارت پایدار در بازار‬ ‫ســلیمانیه عراق پیش‌بینی شــده و هدف ما پس از بازدید توسط‬ ‫هیئت‪ ،‬عقد قرار داد‌های حضور در بازار صادراتی عراق اســت‪.‬لذا‬ ‫بدین وسیله از تمامی تولیدکنندگان صنعت پالستیک که تمایل به‬ ‫حضور در بازار صادراتی سلیمانیه عراق را دارند دعوت می کنیم تا‬ ‫از امکانات فراهم شده برای ایشان استفاده نمایند‪.‬‬ ‫حدادی در خاتمه اضافه کرد ‪ :‬هرچه تعداد واحدهای صادراتی‬ ‫ما بیشتر‪ ،‬منسجم‌تر و سازماندهی‌تر شده باشند ‪ ،‬امکان موفقیت‬ ‫بیشــتری را در بازارهای صادراتی خواهیم داشت‪ .‬لذا بدین منظور‬ ‫شــورای صادرات صنعت پالســتیک را با همــکاری انجمن‌ها ‪،‬‬ ‫اتحادیه‌ها و حمایت ویژه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ایجاد‬ ‫کرده‌ایــم و اعتقاد داریم با حرکت جمعی منســجم‪ ،‬به امید خدا‬ ‫می‌توانیم دستاورد‌های خوبی برای صنعت و کشور عزیزمان ایران‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬
‫همایش "اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران"‬ ‫تهیه و تنظیم ‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫صبح روز ‪ 29‬دی ماه ‪ ،1394‬در همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران»‪ ،‬ریاست محترم جمهوری اسالمی‬ ‫ایران دکتر روحانی‪،‬به همراه وزیر امور خارجه دکتر ظریف‪،‬وزیر صنعت معدن و تجارت دکتر نعمت‌زاده و دکتر‬ ‫طیب‌نیا‪ ،‬دکتر ربیعی‪ ،‬دکتر ســیف ودکتر نهاوندیان واقع در سالن اجالس سران حضور پیدا کردند‪ .‬همایش با‬ ‫قرائت بیانیه مشــترک اجرایی برجام آغاز شــد‪.‬در این گردهمایی دیگر فعاالن اقتصادی نیز حاضر شده و از‬ ‫مشکالت فعلی و برنامه‌های آتی سازمان خود با توجه به لغو تحریم‌ها سخن گفتند‪ .‬نشریه همگن پالستیک استان‬ ‫تهران اهم صحبت‌های سخنرانان را در اختیار شما قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫جالل پور ‪ :‬کشور هنوز یک استراتژی مدون برای توسعه ندارد‬ ‫جالل پور ضمن ابراز خرســندی از اجرایی شدن برجام بیان‬ ‫کــرد‪ :‬آن چه در این پیروزی اتفاق افتــاد نه تنها یک موفقیت‬ ‫چشــم‌گیر در عرصه‌ی سیاسی است بلکه موفقیتی بزرگ‌تر در‬ ‫ایجاد رفاه‪ ،‬انگیزه‪ ،‬امیــد و افزایش چرخه‌ی اجتماعی بود‪ .‬این‬ ‫موفقیت به دنیا ثابت کرد که ایران کشــوری مصالحه جو‪ ،‬اهل‬ ‫گفتمان‪ ،‬منطق و دارای استقالل است‪ .‬امروز در این محل گرد‬ ‫آمده‌ایــم تا به درگاه حضرت متعال شــکر ایــن پیروزی به جا‬ ‫آوریم‪.‬‬ ‫جالل‌پــوراز رهبر معظم انقــاب به خاطر هدایتشــان‪ ،‬از‬ ‫مسئولین کشــور برای حمایتشان‪ ،‬از ریاســت محترم جمهور‬ ‫بخاطر رســالت و شجاعتشــان‪ ،‬از تیم مذاکر ‌ه کننده به خاطر‬ ‫ذکاوتشــان‪ ،‬از دولت محترم تدبیر عمومی به خاطر درایتشان‪،‬‬ ‫از فعالین اقتصادی به خاطررقابتشــان و همه‌ی مردم به خاطر‬ ‫استقامتشان تشکر کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایــران نوید همگرایی بخش غیردولتی امســال‬ ‫ایران در قالب دبیرخانه‌ی ســه اتاق‪ ،‬ایران‪ ،‬تعاون و اصناف‪ ،‬به‬ ‫ســخن گویی اتاق ایران را نوید مسرت بخشی دانست و از این‬ ‫جمع به مردم ایران و فعالین اقتصادی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫جالل‌پور افزود‪" :‬برجام را باید قدم آغازین‪ ،‬مهم و بسترساز‪،‬‬ ‫در اصالح ســازو کار صحیــح اقتصاد ایران دانســت‪ .‬تجربه‌ی‬ ‫پرهزینه‌ی سال‌های گذشــته نقاط ضعف و آسیب‌پذیر اقتصاد‬ ‫ایــران را به خوبی نشــان داد‪ .‬امــروز برجــام آوارهای ریخته‬ ‫شــده روی پیست مســابقه‌ی اقتصاد ایران را برداشته و مسیر‬ ‫سنگینی را آغاز کرده است‪ .‬کارهای دشوار مردمی و خصوصی‬ ‫و رقابت‌پذیــر کردن اقتصاد ایــران و همچنین رقابت با رقبای‬ ‫منطقه‌ای در پیش اســت‪ .‬در قالب اقتصــاد مقاومتی که چهار‬ ‫راه فصل نو اقتصاد ایران اســت باید در مردمی و رقابتی کردن‬ ‫اقتصاد ایران کوشید‪ .‬اولویت اصلی کشور در حال حاضر اقتصاد‬ ‫است و باید در این امر همت گماریم‪".‬‬ ‫وی با اشــاره به در اولویت بودن اقتصاد کشــور بیان کرد‪:‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪17‬‬
‫مســائل اقتصاد‪ ،‬رونق و ســرمایه‌گذاری امــروز اولویت اصلی‬ ‫کشورند‪ .‬ارتقا شاخصه‌ی مهم کسب و کار ثبات بالندگی و برای‬ ‫افتخــار آفرینی ایران الزمه‌ی کار اســت‪ .‬در حال حاضر بخش‬ ‫غیردولتی اقتصاد ایران نگاه جدی به شاخص فضای کسب و کار‬ ‫و رساندن رتبه‌ی آن به زیر ‪ 50‬تا پایان بهار ‪ 96‬دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران با اشــاره به زمان محدود سخنرانی به بیان‬ ‫‪ 5‬نکته اکتفا کرد که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪-1‬دولت باید هرچه کوچک‌تر و بخش خصوصی و غیردولتی‬ ‫هرچه توانمندتر شوند‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقتصاد ایران نیاز به یک اســتراتژی توســعه‌ی اقتصادی‬ ‫دارد‪.‬شایســته نیست که در سال‌های پایانی دهه چهارم انقالب‬ ‫کشور هنوز یک استراتژی مدون برای توسعه ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬باید در پرتو استراتژی عالوه بر اقتصاد مقاومتی و رقابتی‬ ‫به مسائل و مشکالت زیست محیطی نگاه جدی کرد‪.‬‬ ‫مشــکالت زیست‌محیطی امروز ناشــی از عملکرد اقتصادی‬ ‫ماســت‪ .‬برای ایجاد استراتژی مناسب جهت سرمایه‌گذاری نیاز‬ ‫به هماهنگی همه‌ی دستگاه‌ها است‪.‬‬ ‫‪-4‬بنگاه‌های ما که ســرمایه‌های ملی کشــور هستند باید با‬ ‫استفاده از مقیاس‪ ،‬بزرگ و رقابتی شوند‪ .‬باید با سرمایه‌گذاری‬ ‫و پذیرش ســرمایه فضا بــرای بزرگ‌تر شــدن آن‌ها در بخش‬ ‫غیردولتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬باید رونق اقتصادی‪ ،‬تجمیع ســرمایه‪ ،‬افزایش بهره‌وری‪،‬‬ ‫باال بردن کیفیت جمهوری‪ ،‬افزایش صادرات و ‪ ..‬را مد نظر قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عبدالهی‪ :‬توجه جدی به‬ ‫اقتصاد مقاومتی و استفاده از‬ ‫ظرفیت‌های اقتصاد غیر‌دولتی‬ ‫رئیس اتــاق تعاون در صحبت‌هــای خود عالوه بر‬ ‫تشــکر از زحمات دکتر ظریف‪ ،‬دکتر روحانی و تبریک‬ ‫این پیروزی به تمام مردم به خصوص خانواده‌ی شهدا‬ ‫و همچنین تبریک میالد امام حســن عسگری تصریح‬ ‫کرد ‪:‬‬ ‫بخش تعاون بر اساس اصل ‪ 44‬قانون اساسی یکی‬ ‫از سه بخش اقتصاد کشور است و در دنیا نیز این بخش‬ ‫نقش به ســزایی در اقتصاد دارد؛ به طوری که بیش از‬ ‫یک میلیارد نفر عضو درقالــب ‪ 2‬میلیون و ‪ 600‬هزار‬ ‫تعاونــی با بیش از دو هزار میلیــارد دالر گردش مالی‬ ‫نقش و سهم ویژه‌ای در تحقق ابعاد انسانی و اجتماعی‬ ‫اقتصاد دارا هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر افزایش ســهم بخش تعاون از بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬پول‪ ،‬بیمه و منابع صندوق توسعه ملی خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬بر اساس سیاست‌های کلی اصل(‪ )44‬قانون‬ ‫اساســی و قانون اجرای سیاست‌های مذکور مقرر شده‬ ‫است هرگونه محدودیت برای ایجاد بانک‌ها و بیمه‌های‬ ‫تعاونی برداشته شود‪.‬‬ ‫عبدالهــی گفت‪ :‬به منظور تســهیل صــدور مجوز‬ ‫حداقــل ‪ 2‬بانک تعاونی و ‪ 3‬بیمــه تعاونی و همچنین‬ ‫افزایش ســرمایه بانک توســعه تعاون بــه عنوان تنها‬ ‫بانک توســعه‌ای تخصصی بخش تعــاون به میزان ‪5‬‬ ‫هزار میلیارد تومان و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری‬ ‫تعاون به میــزان ‪ 500‬میلیاردتومان‪ ،‬ضروری اســت‬ ‫همکاری‌های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی از ریاســت جمهوری خواســتار توجه جدی به‬ ‫اقتصــاد مقاومتی و اســتفاده از ظرفیت‌هــای اقتصاد‬ ‫غیر‌دولتی در این راستا شد‪.‬‬ ‫ادامه‌ی ســخنان رئیس اتاق تعاون به تاکید صدور‬ ‫مجوز در بانک تعاونــی و تقاضا برای ایجاد فضا جهت‬ ‫تالش برای بهبود کشور اختصاص گرفت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫روحانی ‪ :‬تا زمانی که بخش خصوصی‬ ‫رقابتی غیر‌رانتی نداشته باشیم‬ ‫نمی‌توانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین روحانی با ذکر چند آیه از قرآن ضمن‬ ‫تبریک این پیروزی بزرگ به ملت بیان کرد‪ :‬در تاریخ ســازمان ملل‬ ‫متحد هیچ کشــوری را به شورای امنیت و فصل هفت و ماده ‪ 41‬و‬ ‫‪ 42‬نبرده‌اند مگر آنکه حکومت آن کشــور را سرنگون کرده یا جنگ‬ ‫به آن کشــور تحمیل کرده و ملت آن را تســلیم کردند‪ .‬تنها نمونه‬ ‫استثنایی جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان این‌که وقتی خدا خیری را برای جمعی اراده کند‬ ‫وســایلش را فراهم خواهد کرد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اگر رئیس تیم مذاکره‬ ‫کننده هسته‌ای غیر از آقای دکتر ظریف بود به اینجا نمی‌رسیدیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شــناختی که در طول ســال‌های بعد از انقالب‬ ‫نســبت به دیپلمات‌های کشور کسب کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بی شک قوی‌ترین‬ ‫فردی که در این زمینه فکر می‌کردم بار این مســوولیت را به مقصد‬ ‫برساند برای وزارت خارجه برگزیدم و این یکی از توفیقات الهی بود‪.‬‬ ‫رئیس دولت تدبیر و امید با تشکر از مقام معظم رهبری به خاطر‬ ‫اعتماد کامل ایشــان به شــخص وزیر امور خارجه گفت‪ :‬از رهبری‬ ‫تشــکر می‌کنم به خاطر اینکه پیشــنهاد من را قبول کردند تا امر‬ ‫مذاکره با شش قدرت جهانی را از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت‬ ‫خارجه ببریم که اگر این اتفاق نمی‌افتاد کار ما سخت بود‪.‬‬ ‫روحانی توضیح داد‪ :‬انتقال موضوع پیگیری مذاکره با شش قدرت‬ ‫جهانی از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت خارجه این پیام را برای‬
‫دنیا داشــت که موضوع هســته‌ای موضوع امنیتی نیست بلکه‬ ‫موضوعی سیاسی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بــا بیان اینکه آنچه در ایــن ‪ 30‬ماه مذاکره‬ ‫گذشته اســت بماند برای کتاب خاطراتی در آینده یادآور شد‪:‬‬ ‫در مســیر مذاکرات خداوند ما را یاری کــرد و برادری را کنار‬ ‫آقای ظریف قرار داد که به لحاظ فنی شــاید در رشته خودش‬ ‫جزو بهترین‌ها باشد و آن کسی نیست جز دکتر صالحی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان انرژی اتمی‪ ،‬همان مردی که در خانه ملت عقده گشود‬ ‫و سخن‌ها گفت که ایشان به لحاظ دانش هسته‌ای از سرآمدهای‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه در مسیر مذاکرات حضور یار سومی‬ ‫الزم بود که آن فرد آقای دهقان وزیر دفاع کشورمان بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پرونده ‪ PMD‬تالش این سه بزرگوار ما را به نتیجه رساند و‬ ‫بعد از ‪ 12‬ســال شورای حکام پرونده هسته‌ای ایران را مختومه‬ ‫اعالم کرد و همه مســائل گذشــته و باقی مانده را پایان یافته‬ ‫خواند و گفت در طول این ‪ 12‬ســال دلیل و مدرکی که بتواند‬ ‫ثابت کند که ایران از مواد هســته‌ای در مسیر نظامی استفاده‬ ‫کرده اســت‪ ،‬پیدا نکردیم بنابراین به گذشته دیگر برنمی‌گردیم‬ ‫و این پرونده اینجا تمام می‌شــود‪ .‬بنابرایــن از این به بعد کار‬ ‫آژانس طبق معمول همه کشــورها بــه اضافه نظارت بر اجرای‬ ‫برجام است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ضمن تبریک به مناســبت میالد امام یازدهم‬ ‫گفــت‪ :‬زندگی امام یازدهم به مــا می‌گوید تحریم و در حصر و‬ ‫محاصــره بودن چه معنایی دارد‪ .‬چراکه آن امام در تمام دوران‬ ‫زندگی‌اش در محاصره بود‪.‬‬ ‫روحانی بــا بیان این‌که شــاید برای همه رســیدن به این‬ ‫روز ســاده و آسان نبود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬همه می‌دانیم که با‬ ‫موضوعی بســیار پیچیده مواجه بودیم که یک ســر آن توطئه‬ ‫اســتکبار و صهیونیسم و ســر دیگرش رقبای نااهل در منطقه‬ ‫بودنــد که در قلب آن افراد افراطــی همواره تالش می‌کردند تا‬ ‫اجازه ندهند این روز در تاریخ ثبت شود‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه خیلی‌ها می‌خواستند ‪ 23‬تیر ‪ 94‬و‬ ‫‪ 26‬دی ماه ‪ 94‬نباشد و پایان مذاکرات به موفقیت نرسد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عده‌ای بــا هواپیمای اختصاصی به ژنــو و وین می‌رفتند‬ ‫و می‌گفتند قیمــت نفت را پایین می‌آوریــم و ایران را به زانو‬ ‫درمی‌آوریــم و در مجمع عمومی بمــب را روی تابلو به جهان‬ ‫نشان دادند و گفتند به ایران اعتماد نکنید و همچنین خیلی‌ها‬ ‫تالش کردند تا وسوســه شــیطانی ناامیدی را بردل ها مستقر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه خیلی‌ها می‌گفتنــد هر وقت مذاکره‬ ‫کرده‌ایم سرمان کاله رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬عده‌ای معتقد بودند مگر‬ ‫پرهیز از رویارویی و جنگ با شیطان امکان‌پذیر است و ما راهی‬ ‫جــز جنگ و جنگیدن‪ ،‬ویران و ویران کردن نداریم‪ .‬اما ملت در‬ ‫‪ 24‬خــرداد ‪ 92‬به تمام این افکار مهــر باطل زد و در انتخابات‬ ‫خرداد ‪ 92‬اعالم کرد ما خواهان تعامل سازنده با جهان هستیم‪.‬‬ ‫رییس دولت یازدهم با بیان اینکه ملت بزرگ‪ ،‬غیور و همیشه‬ ‫در صحنه همه توان خود را به کار گرفت و ســختی کشید تا به‬ ‫پیروزی رسید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ملت ایران این امید را در دل داشت‬ ‫و توسلش به حضرت حق بود و می‌دانست ‪ 23‬تیر و ‪ 26‬دی به‬ ‫وجود می‌آید‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه به سختی کار مذاکره با جمع اروپایی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬آنها در ظاهر اتحادیه اروپا هســتند اما در بینشان‬ ‫رقابت‪ ،‬فاصله و حســادت بسیار اســت‪ ،‬بنابراین حرف زدن در‬ ‫مقابل آن‌ها که پشــتوانه قطعنامه سازمان ملل را داشتند و فکر‬ ‫می‌کردند ما بدون پشتوانه هستیم‪ ،‬کار سختی بود‪.‬‬ ‫رئیــس دولت تدبیر اضافه کرد‪ :‬در شــرایطی کــه اروپایی‌ها‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪19‬‬
‫ایران نیاز‬ ‫به جذب‬ ‫‪ 50‬میلیارد‬ ‫سرمایه‌ی‬ ‫خارجی دارد که‬ ‫این جاذبه باید‬ ‫توسط شما (‬ ‫اتاق ایران‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی) و‬ ‫دولت صورت‬ ‫بگیرد‬ ‫‪20‬‬ ‫ادعا می‌کردند که جامعه جهانی علیه ایران اســت‪ ،‬از‬ ‫همسایگان مسلمان و به نام برادرمان انتظار نداشتیم تا‬ ‫پول خرج کنند که مذاکرات به نتیجه نرسد و عده‌ای‬ ‫در داخل بذر ناامیدی بیفشانند اما شاهد بودیم هر بار‬ ‫که ملت اراده می‌کند لطف خدا هم همراه ما می‌شود و‬ ‫قدم به قدم راه موفقیت را طی کردیم‪.‬‬ ‫روحانی با اشــاره به اینکه دو سال پیش قرار بود‬ ‫تحریم‌های جدید علیه ما اجرا شود و در توافق موقت‬ ‫ژنو جلوی آن را گرفتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این توافق برخی‬ ‫از تحریم‌ها را برداشت و منظور همان ‪ 700‬میلیون‬ ‫دالری اســت که آزاد شد و راه را برای مذاکره قوی‬ ‫منتهــی به توافــق نهایی باز کرد تا بــه تفاهم الزم‬ ‫در فروردین ‪ 94‬رســیدیم و مــردم در مورد نتایج‬ ‫مذاکــرات امیدوار شــدند و در نهایت به ‪ 23‬تیرماه‬ ‫و ‪ 26‬دی ماه یعنی به اجرای برجام دست یافتیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور با بیان اینکه وقتی خدا خیری را‬ ‫بــرای جمعی اراده کند‪ ،‬وســایلش را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدای‪،‬‬ ‫بر منتهی همت خود کامران شدم‪.‬‬ ‫همچنیــن وی در برنامه‌هــای کاری خود تا پایان‬ ‫دولت ‪11‬ام از حل شدن بدهکاری‌ها و طلبکاری‌های‬ ‫دولت با بخش خصوصی و پیمان کارها و بانک‌ها خبر‬ ‫داد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬تا زمانی که اقتصاد دســت دولت‬ ‫است مشــکالت اقتصادی کشــور حل نخواهد شد‪.‬تا‬ ‫زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر‌رانتی نداشــته‬ ‫باشیم نمی‌توانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص یکــی از بزرگترین مشــکالت‬ ‫کشور بیان کرد‪:‬بیکاری جوانان (مخصوصا خانم‌های‬ ‫تحصیل‌کرده) ‪ ،‬بزرگترین مشکل کشور است که جز‬ ‫با رونق اقتصادی حل نخواهد شــد‪ .‬ما در این راستا‬ ‫نیاز به رشد اقتصادی تا ‪ %8‬داریم‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫پــس از برجام تصریح کــرد‪ :‬ایران نیــاز به جذب‬ ‫‪ 50‬میلیارد ســرمایه‌ی خارجی دارد که این جاذبه‬ ‫باید توســط شــما ( اتاق ایران‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی) و دولت صورت بگیرد‪.‬‬ ‫ریاست جمهوری ایران در صحبت‌ها اشاره کرد‪:‬‬ ‫دولت بایــد در اقتصاد به نفع بخش خصوصی عقب‬ ‫نشینی کند‪ .‬صادرات غیرنفتی ما باید حداقل ‪%15‬‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی نوید همراهی دولــت و حمایت دولت را در‬ ‫این مسیر به فعالین اقتصادی داد‪.‬‬ ‫پس از اتمــام ســخنرانی رئیس‌جمهور مجری‬ ‫همایــش از هنرمند معلول خوش ذوق و ســلیقه‌ی‬ ‫گیالنی برای اهدا فرش دست‌بافت به رئیس جمهور‬ ‫دعــوت به عمل آورد‪ .‬محمد محمــدی‪ ،‬تابلو فرش‬ ‫دســت‌بافت را با نماد "همدلی ملت و دولت"تقدیم‬ ‫رئیس جمهور کرد‪ .‬پس از اجرای مراســم تقدیر از‬ ‫ریاســت جمهوری توسط این هنرمند‪ ،‬لوح تقدیری‬ ‫از جانب روسای اتاق بازرگانی‪‌،‬اصناف و تعاون ایران‬ ‫بــه نمایندگی از فعاالن بخش‌خصوصی به وزیر امور‬ ‫خارجــه‪ ،‬دکتر ظریف‪ ،‬برای ثبت تاریخ در این برهه‬ ‫از زمان‪ ،‬اهدا گشت‪.‬‬ ‫در انتهای همایــش «اجرای برجام فصلی نو در‬ ‫اقتصاد ایران» پنل تخصصی با مدیریت دکتر "جالل‬ ‫پور" رئیــس اتاق ایران و حضــور دکتر "طیب نیا"‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬دکتر "ســیف" رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی کشــور‪ ،‬دکتــر "نعمت‪‎‬زاده" وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دکتر "ســلطانی‌فر" معاون‬ ‫رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی کشور‪ ،‬دکتر‬ ‫عبداللهی رئیس اتاق تعاون‪ ،‬دکتر "فاضلی" رئیس‬ ‫اتاق تعــاون کار و رفاه و دکتــر "ربیعی" وزیر اتاق‬ ‫تعاون تشــکیل شد‪ .‬به اهم صحبت‌های تخصصی با‬ ‫حضور این پنل تخصصی می‌پردازیم ‪:‬‬
‫مجتبایی ‪ :‬بیش از ‪ ۱۸۲‬هزار ماده قانونی در کل کشور وجود‬ ‫دارد و با چنین وضعی مگر می‌شود فعالیتی را مشخص کرد؟‬ ‫مجتبایــی با اشــاره به جایگاه اصنــاف و بنگاه‌های کوچک‬ ‫و متوســط در اقتصاد کشــور گفت‪ :‬یکــی از عوامل موفقیت‬ ‫کشــورهایی که در ‪ ۳۰‬سال گذشــته به توسعه پایدار رسیدند‪،‬‬ ‫تدوین راهبرد مشخص بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتبایی نبود راهبرد مشخص بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک‬ ‫و متوســط را از دالیل انحــراف منابع ذکر کرد و افزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۹۲‬درصد بنگاه‌های ما کوچک و متوسط هستند ‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫در ارائه تعریف درســت از بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط‬ ‫اهتمام ویژه‌ای داشت‪.‬‬ ‫مشــاور اقتصادی اتاق اصناف ایران در ادامه به برنامه ششم‬ ‫توســعه اشــاره کرد و گفت‪ :‬دولت ‪ ۳۰‬کمیسیون و کارگروه را‬ ‫برای تدوین برنامه ششــم تعیین کرد امــا در عمل انتظار اتاق‬ ‫اصنــاف ایران برآورده نشــد؛ به عنوان مثال طــی پنج برنامه‬ ‫گذشــته در حوزه اصناف‪ ،‬حتی یک حکم توسعه‌ای و حمایتی‬ ‫برای قشــر عظیم ‪ ۳‬میلیونی اصناف که بیش از ‪ ۶۶۰‬هزار واحد‬ ‫آن واحدهای تولیدی هســتند و نقش ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری در‬ ‫صادرات دارند‪ ،‬نداشتیم‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ۹۰ ،‬درصد توزیع محصــوالت تولیدی بزرگ‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصــد کاالهای وارداتی کشــور از طریق شــبکه توزیع‬ ‫عمده و خرده فروشی پخش انجام می‌شود و بنابراین نمی‌توان‬ ‫شفاف‌ســازی را از اقتصاد‪ ،‬پویایی و حمایت و ایجاد تقاضا برای‬ ‫بنگاه‌ها را بخواهیم اما برای این قشــر عظیم حتی یک حکم در‬ ‫برنامه ششم نداشته باشیم؛ با وجود آنکه پیشنهادات زیادی در‬ ‫این حوزه از ســوی اتاق اصناف ایران ارائه شــد اما متاسفانه به‬ ‫آن توجهی شد‪.‬‬ ‫مجتبایی در ادامه با بیان این نکته که بیش از ‪ ۱۶‬دســتگاه‬ ‫به طور مســتقیم در امور اصناف دخالــت دارند و تداخل بین‬ ‫دســتگاه‌ها واقعا دردسرساز است‪ ،‬خواستار یکپارچگی قوانین و‬ ‫مقررات شــد و گفــت‪ :‬بیش از ‪ ۱۸۲‬هزار مــاده قانونی در کل‬ ‫کشــور وجود دارد و با چنین وضعی مگر می‌شود که فعالیتی را‬ ‫مشخص کرد؟‬ ‫وی بر رابطه منطقی برای پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک‬ ‫و متوســط تاکید کرد و افزود‪ :‬در ســوئیس ‪ ۸۶‬درصد‪ ،‬در کره‬ ‫جنوبی ‪ ۷۰‬درصد‪ ،‬در پرتغــال ‪ ۷۴‬درصد و در ژاپن ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫اعطای تسهیالت به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مجتبایی بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوســط و تاثیر‬ ‫آن بر رشــد اشتغال در کشــور تاکید کرد و به ذکر نمونه‌ای از‬ ‫کشورهای مختلف در جهان که به واسطه حمایت از بنگاه‌های‬ ‫کوچک و متوسط به رشد و توسعه رسیدند‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امروز ســهم بنگاه‌های کوچک و متوســط در‬ ‫کره جنوبی ‪ ۵۰‬درصد اســت و ‪ ۸۷‬درصد اشــتغال کره جنوبی‬ ‫در دست بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گرفته؛ در ترکیه هم‬ ‫‪ ۳۶‬درصد از ‪ GDP‬و ‪ ۷۸‬درصد اشــتغال کشور و در ایتالیا نیز‬ ‫‪ ۷۳‬از ‪GDP‬و ‪ ۸۰‬درصد اشــتغال در دست بنگاه‌های کوچک‬ ‫و متوسط است‪.‬‬ ‫اســماعیلی ‪ :‬اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی کمترین‬ ‫بها و ارزش را دارند‬ ‫محمدرضا اســماعیلی با بیــان اینکه تعاونی‌هــا در دنیا از‬ ‫دموکرات‌ترین بخش‌های مورد پذیرش در فعالیت‌های اجتماعی‬ ‫‪،‬اقتصادی و فرهنگی اســت و در عصــر حاضر تنها عامل ایجاد‬ ‫عدالت در جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬اما در ایران بخش تعاون نوپا بوده‬ ‫و در ابتدای راه است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل عدم باور مســئولین به توانایی تعاونی‌ها‬ ‫به ویژه تعاونی‌های کشــاورزی و تولیدی‪ ،‬سهم بخش تعاون از‬ ‫اقتصاد ملی در کشور عقب مانده و ضعیف نگه داشته شده است‪.‬‬ ‫اســماعیلی با اشــاره به قانون بخش اقتصاد تعاونی ایران به‬ ‫ویژه ماده ‪ 18‬و‪ 24‬آن گفت‪ :‬دولت می‌تواند نســبت به واگذاری‬ ‫امــوال و دارایی‌های خــود با اولویت بخش تعــاون و پرداخت‬ ‫وام قرض‌الحســنه و وام بدون بهره به این بخش اقدام کند که‬ ‫متاسفانه تا کنون به هیچ وجه اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫این مدیر عامل اظهار داشــت‪ :‬دولت در اقتصاد ایران بسیار‬ ‫بــزرگ بــوده و تعامل بخش‌هــای اجرایی غیر‌دولتــی با بدنه‬ ‫کارشناسی دولت‪ ،‬کاری بس دشوار است‪.‬‬ ‫این تعاونگر خواســتار به رســمیت شــناختن و حمایت از‬ ‫اتحادیه‌هــای بخش تعاون به عنوان متولی توســعه این بخش‬ ‫در جهــت تلفیــق فعالیت‌های تعاونی بــا بخش‌هایی دولتی و‬ ‫خصوصی شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر واگذاری امــور مربوط بــه تصدی‌گری و‬ ‫بخش‌های اجرای اقتصاد کشــور به بخش تعاون با هدف توسعه‬ ‫عدالت در نظام اقتصادی کشور‪ ،‬بیان داشت‪ :‬ضرورت دارد کلیه‬ ‫هئیت‌های تجاری خارجی در پســاتحریم جهــت مذاکرات و‬ ‫توافقات به ســمت اتاق‌های تعاون‪،‬بازرگانی و اصناف با نظارت‬ ‫بخش دولتی هدایت شوند‪.‬‬ ‫اســماعیلی در خصوص ســرمایه گذاری و قبول پروژه‌های‬ ‫کشــور‌های دوست‪ ،‬خواســتار شد‪ :‬بخشــی از موافقتنامه‌های‬ ‫مربوطه با مشارکت بخش تعاون ایران اجرا شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اقتصاد ســرمایه داری اروپا و‬ ‫آمریکا که ارز ش‌هــای فرهنگی تعاون در آنها وجود ندارد‪،‬‬ ‫بزرگتریــن بانک‌های آمریکا و فرانســه بــه صورت تعاونی‬ ‫اداره می‌شــود و هم چنین بزرگترین بخش کشــاورزی در‬ ‫هلند و ژاپن به صورت تعاونی اســت‪ ،‬ابراز تاســف کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه بیش از‪ 99‬درصد تولید بخش کشاورزی در‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫ایران توســط کشــاورزان و تولید‌کنندگان در بخش تعاون‬ ‫انجــام می‌شــود‪ ،‬اما اتحادیه‌ها و تشــکل‌های کشــاورزی‬ ‫کمترین بها و ارزش را دارند‪.‬‬ ‫اسماعیلی خواستار حل این مشکل از سوی دولت مردان نه‬ ‫به صورت نمادین بلکه به شکل واقعی شد‪.‬‬ ‫وی در بیــان مشــکالت بخش تعاون‪ ،‬بــه عدم اجرای‬ ‫اختصاص ‪30‬درصــد از درآمدهای ناشــی از حذف یارانه‬ ‫بــه بخش تولید اشــاره کرد و در ادامه گفت‪ :‬طبق ســند‬ ‫توســعه بخش تعــاون مقرر بــود ‪30‬درصد از تســهیالت‬ ‫اعطای دولت و منابع بانکی وجوه اداره شــده تســهیالت‬ ‫تکلیفی‪ ،‬کمک‌های فنی و اعتباری و بالعوض ســایر منابع‬ ‫تســهیالت به بخش تعاون اختصاص یابد‪ ،‬اما به دلیل عدم‬ ‫وجود ســاز و کار اجرایی متناســب با توانایی‌های بخش‪،‬‬ ‫تقریبا ‪ 5‬درصد جذب شده است‪.‬‬ ‫اســماعیلی تاکید کــرد‪ :‬به عنــوان مدیر عامــل اتحادیه‬ ‫فراورده‌های لبنی سراسر کشور درخواست دارم با ورود جدی به‬ ‫موضوع بخش کشــاورزی به ویژه بحران فزاینده‌ای که در حال‬ ‫نابود کردن کل صنعت لبنی اســت‪ ،‬از نابودی استراتژیک‌ترین‬ ‫صنعت غذایی کشــور که با شــاخص توسعه سالمت و شاخص‬ ‫عمومی توســعه کشور ارتباط مستقیم دارد‪ ،‬جلوگیری به عمل‬ ‫آید و امکان ارائه و انتقال نقطه نظرات کارشناســان اتحادیه در‬ ‫دولت محیا شود‪.‬‬ ‫عظیمی ‪ :‬می‌توان بازار‬ ‫پولی کشور را با حضور‬ ‫تعاونگران متنوع کرد‬ ‫ماشــاله عظیمی با اشاره به اینکه «توسعه و‬ ‫پیشــرفت بدون عدالت در جهان بر حکومت‌ها‬ ‫فشــارهای ســنگینی تحمیل می‌کند»‪ ،‬نقش‬ ‫بخــش تعــاون را در این زمینه مــورد تاکید‬ ‫قرارداد افزود‪ :‬بخــش تعاون در ایجاد عدالت و‬ ‫توسعه در کشورها نقشــی بی‌بدیل دارد‪ .‬دبیر‬ ‫کل اتاق تعاون ایران گفت‪ :‬گردش مالی بخش‬ ‫تعاون طی ‪۱۰‬سال گذشته ‪۲۰۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته اســت‪ .‬عظیمی با اشاره به نقش مهم ‪۳‬‬ ‫اتــاق در تصمیمات اقتصادی کشــور گفت‪ :‬در‬ ‫هئیت وزیران اعضایی به طور افتخاری و بدون‬ ‫رای حضور دارند و پیشــنهاد می شود روسای‬ ‫‪ ۳‬اتاق به عنوان اعضــای مهمان هئیت دولت‬ ‫حضور داشــته باشــند تا از نزدیک مشــکالت‬ ‫بخش غیردولتی اقتصــاد را انتقال دهند‪.‬دبیر‬ ‫کل اتاق تعاون ایران بــا تاکید بر ابالغیه مقام‬ ‫معظم رهبری درخصوص سیاست‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬خواســتار رفع محرومیت از تعاونی‌ها‬ ‫به ویژه در بخش بانک و بیمه شــد‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫می‌توان بازار پولی کشور را با حضور تعاونگران‬ ‫متنوع کرد‪.‬عظیمی در خصوص نوسازی ناوگان‬ ‫حمل و نقل گفــت‪ :‬با توجه به اینکه ‪۸۰‬درصد‬ ‫حمل و نقل کشــور در بخش تعــاون صورت‬ ‫می‌گیــرد‪ ،‬این حوزه باید بیــش از پیش مورد‬ ‫حمایت قرار بگیــرد تا عالوه بر کمک به حمل‬ ‫و نقــل موجب کاهش آلودگی محیط زیســت‬ ‫نیز بشــود‪ .‬عضو هیات رئیســه اتــاق اصناف‬ ‫ایران گفت‪ :‬در برنامه ششــم توســعه اشاره‌ای‬ ‫به تشــکل‌های صنفی و اتاق اصناف در اجرای‬ ‫برنامه‌ها نشده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ممبینی ‪ :‬ایجاد واحدهای عکاسی‬ ‫در ادارات موجبات دخالت در امور‬ ‫اصناف را فراهم آوردند‬ ‫ممبینی با اشــاره به نقش تعیین‌کننده اصناف در اشــتغال‬ ‫ارزان و پایــدار گفت‪ :‬اصنــاف از بعد اقتصادی نقشــی مهم و‬ ‫تعیین‌کننــده در ارائه و بهبود خدمــات و کاال به جامعه دارند‪.‬‬ ‫ضمــن اینکه بدون حمایت مالی از ســوی دولــت مبادرت به‬ ‫اشــتغال پایدار می‌کنند‪ .‬وی افــزود‪ :‬در طول تاریخ‪ ،‬اصناف در‬ ‫بخش توزیع به عنوان بخشی که بازیابی را برای تولید و واردات‬ ‫محصوالت در کشور انجام می‌دادند‪ ،‬نقش تعیین کننده‌ای ایفا‬ ‫کردند‪ .‬عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه بر کوچک‬ ‫ســازی بخش دولتی تاکید کرد و افــزود‪ :‬امروز اصناف مبتالبه‬ ‫مشــکالتی هســتند به طوری که موضوع مداخله شــهرداری‬ ‫در ارتباط با موسســات حمــل و نقل و گردشــگری‪ ،‬دخالت‬ ‫دســتگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد واحدهای عکاســی در‬ ‫ادارات موجبات دخالت در امور اصناف را فراهم آوردند‪.‬‬
‫طیب نیا ‪ :‬ما به دنبال حذف قوانین زائد‪ ،‬مخل و دست‌وپاگیر هستیم‬ ‫دکتــر طیب نیا وزیــر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به‬ ‫صحبت‌‌های سخنرانان مذکور با اشاره به وجود ‪ ۱۸۲‬هزار فقره‬ ‫قانون که شرایط سختی را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم‬ ‫آورده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما نه تنها به دنبــال تصویب قوانین جدید‬ ‫نیســتیم‪ ،‬بلکه به دنبال حذف قوانین زائد و مخل نیز خواهیم‬ ‫بود‪.‬علی طیب‌نیا در اجالس فعاالن اقتصاد غیردولتی با اشاره به‬ ‫این‌که دولت برنامه اقتصادی جامعی را برای فضای پســاتحریم‬ ‫آماده کرده تا به ســمت بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بخش‬ ‫خصوصی حرکت کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جهت‌گیری اصلی ما گسترش‬ ‫مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این‌که رویکرد اصلــی دولت به وجود آوردن‬ ‫شــرایطی برای بهبود فضای کســب‌وکار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این رابطه رویکرد اصلی ما اصالح قوانین و برقراری ثبات در‬ ‫فضــای اقتصاد کالن با هدف افزایش ســهم بخش خصوصی‬ ‫خواهد بود‪ .‬وزیر اقتصاد با اشــاره به این‌که در حال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۱۸۰‬هزار فقره قانون وجــود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این تعداد زیاد که‬ ‫در بین آنها قوانین زائد به چشم می‌خورد موجب شده تا فضای‬ ‫ســخت و طوالنی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش‬ ‫خصوصــی ایجاد کند‪ ،‬بنابراین ما بــه دنبال حذف قوانین زائد‪،‬‬ ‫مخل و دست‌وپاگیر هستیم‪ .‬طیب‌نیا همچنین از رشد اقتصادی‬ ‫هشــت درصدی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده‬ ‫است ســخن گفت و افزود‪ :‬این هدف یک انتخاب نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫یک الزام اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی یادآور شــد‪ :‬برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع کاملا‬ ‫عملیاتی اســت که از سوی دولت آماده و به مجلس تقدیم شد‬ ‫که از سیاســت‌های کلی شروع شــده و به برنامه‌های عملیاتی‬ ‫برای اجرای اهدافی کاملا دست یافتنی ختم می‌شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده ‪ :‬رئیس هر اداره‌ای در سطح وظایف خود موانعی که‬ ‫منجر به تاخیر در انجام امور مردم می‌شود را بررسی کند‬ ‫پس از ســخنرانی‌ها دکتر نعمــت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اشــاره به اینکه « شب گذشــته طی یادداشتی که‬ ‫امروز ابالغ می‌شود عنوان کردم که رئیس هر اداره‌ای در سطح‬ ‫وظایــف خود موانعــی که منجر به تاخیــر در انجام امور مردم‬ ‫می‌شــود را بررســی کند» گفت‪ :‬بر همین اساس هر آنچه که‬ ‫مــا در قالب قوانین و مقررات وضع کرده و این قوانین منجر به‬ ‫ایجاد مانع برای مردم می‌شد را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده در نخســتین اجالس فعاالن اقتصادی‬ ‫غیردولتی گفت‪ :‬یکی از معاونان خود را مســوول این کار کردم‬ ‫و اقدامــات الزم در این زمینه برای تســهیل امور مردم انجام‬ ‫می‌شــود و در عین حال در دو ســال گذشــته نیز بسیاری از‬ ‫مقررات که مانع کسب‌وکار بود سعی کردیم به دولت و مجلس‬ ‫پیشنهاد کنیم‪ .‬وی با تاکید بر این‌که اصالحات الزم انجام شده‬ ‫و به پیشــنهاداتی که به ما می‌رسد ترتیب اثر می‌دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آنچه که مانع کسب‌وکار و صادرات می‌شود را برطرف می‌کنیم‬ ‫و از شــما بخش غیردولتی نیز تقاضا دارم به توانمند‌ســازی و‬ ‫ارائه‌ی پیشنهادات مناسب بپردازیم‪.‬‬ ‫نعمــت زاده گفت‪ :‬در چند ســال گذشــته در بین فعاالن‬ ‫اقتصادی تحریم داخلی عــاوه بر تحریم بین‌المللی مطرح بود‬ ‫و گاهی به واقعیت و شــوخی نیز گفته می‌شــد که مشکالت و‬ ‫موانع تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی است و امروز وظیفه‬ ‫ما دولتی‌هاست که بررسی کنیم و هرجا مشکالت مربوط به ما‬ ‫می‌شود برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن برجام‬ ‫و بــا تاکید بر این‌که بــه خاطر ندارم از جنــگ جهانی اول به‬ ‫ایــن طرف چنین تجمیع‌ای در بین آحــاد ملت و دولت وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته به این موضوع معتقدم که اگر‬ ‫مســوول دیگری غیر از آقای ظریف در این زمینه بود به نتیجه‬ ‫نمی‌رســیدیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت همچنین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه‌ صنعت هیــچ محدودیتی برای بخش خصوصی‬ ‫وجــود ندارد و در حوزه معادن نیــز مقررات خاصی حاکم بوده‬ ‫و براســاس آن عمل می‌شــود‪ .‬نعمت‌زاده در انتها افزود‪ :‬بخش‬ ‫تجــارت نیز ‪ 100‬درصد در اختیار بخش خصوصی اســت و به‬ ‫قول آقای رییس جمهور باید چیزهایی که در دستمان است به‬ ‫گونه‌ای رها کنیم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪23‬‬
‫پسابرجام‬ ‫نظرات اهالی صنعت پالستیک در خصوص‬ ‫مهم ترین رخداد این روزهای ایران‬ ‫سودهای بانکی باال انگیزه رقابت را از صنایع داخلی گرفته است‬ ‫صنایع بدون نوآوری دچار مشکل می‌شوند‬ ‫عیســی غریبی مدیرعامل شرکت ســنی پالستیک ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از اجرایی شدن برجام تصریح کرد‪" :‬ما همیشه‬ ‫با امید زنده‌ایم و امیدواریم پس از این اتفاق رکود ازبین برود‬ ‫و شاهد گشایش اقتصادی باشیم‪" .‬وی افزود‪" :‬بی‌شک صنایع‬ ‫داخلی توان رقابت با کشــورهای همسایه را به دلیل نزدیکی‬ ‫مسافت و هزینه‌های کم حمل و نقل دارند اما متاسفانه به غیر‬ ‫از کشورهای همسایه این توان بسیار کم است و باید درصدد‬ ‫توانمندی صادرات باشیم‪ ".‬غریبی افزود‪" :‬نرخ سودهای بانکی‬ ‫در ایران بسیار باال است در صورتی که در دیگر کشورها شاهد‬ ‫این اتفاق نیســتیم‪ .‬این امر باعث شده است خیلی از صنایع‬ ‫انگیزه تولید و رقابت خود را از دست بدهند و تولیدکنندگانی‬ ‫مثل من که تا کنون سر پا ایستاده‌ایم واقعا ایثار کرده‌ایم و در‬ ‫پی اشتغالزایی جوانان ایرانی بوده‌ایم‪" .‬‬ ‫عیســی غریبی تشــریح کرد‪" :‬مواد اولیه گران‪ ،‬حتی در‬ ‫خصوص مواد اولیه پالســتیک که توقع می‌رودارزان‌تر باشــد‬ ‫سبب شــده اســت توان رقابتی خود را از دســت بدهیم‪ .‬از‬ ‫نظر اســتاندارد وضعیت صنایع بهتر اســت‪ .‬مثال ما بسیاری‬ ‫از اســتانداردهای اروپایی را کسب کرده‌‌ایم ولی متاسفانه در‬ ‫دنیا ما را به عنوان یک کشــور صادرکننده مصنوعات صنعتی‬ ‫نمی‌شناســند‪ .‬هیچ کشوری حتی از ما قیمت مواد را استعالم‬ ‫نمی‌کند و این به این معنا اســت که در دنیا کســی ایران را‬ ‫به عنوان یک کشــور صاحب نام و مورد اعتماد نمی‌شناســد‬ ‫و کســی دنبال خرید جنس ایرانی نیست شاهد مثال آن هم‬ ‫نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌کنیم و بازخوردی نمی‌بینیم‪.‬‬ ‫آقــای غریبی در پایان افزود‪ ":‬گمان نمی‌کنم برای صنعت‬ ‫پالستیک بعد از اجرایی شــدن برجام اتفاق خاصی رخ دهد‬ ‫زیرا محصوالت پالســتیکی کمی از خارج وارد ایران می‌شود‬ ‫امــا قطعا صنایعی که در آن ابــداع و نوآوری و تنوع محصول‬ ‫وجود ندارد دچار مشکل می‌شوند مثل واحدهای کوچکی که‬ ‫بروز رسانی درسیستم مدیریت و تکنولوژی خود ندارند‪".‬‬ ‫کشورهای استعمارگر باید نگاه خود را به ایران عوض کنند‬ ‫کمبود تکنولوژی و کمبود سرمایه در گردش‬ ‫امروز روز بازسازی است‬ ‫ناصر امینی مدیرعامل ســاپل در گفت و‌گو‬ ‫با نشریه صنایع همگن پالستیک ضمن مبارک‬ ‫خواندن برجام گفت‪" :‬اصال انســان سیاســی‬ ‫نیســتم و تمام تمرکز خود را صرف وظایف‌‌‌ام‬ ‫می‌کنــم اما به طور کل اگــر نگاهی به روال و‬ ‫اتفاقات ایران از دوران انقالب و جنگ و تحریم‬ ‫بیاندازیم متوجه می‌شویم ایران سهم خود را از تمام این اتفاقات‬ ‫پرداخت کرده است‪ ".‬وی افزود‪" :‬خدا را شکر روند اقتصادی رو‬ ‫به بهبود است‪ .‬ایران حتی سهم خود را از سوء مدیریت کالن و‬ ‫ناآشنایی حکام به اصول مدیریتی پرداخته است اما اگر منطقی‬ ‫‪24‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫نگاه کنیم امروز روز بازسازی است‪" .‬‬ ‫کشورهای استعمارگر باید نگاه خود را‬ ‫به ایران عوض کنند‬ ‫ناصر امینی عضو انجمن همگن پالســتیک‬ ‫تشــریح کــرد‪" :‬زمان آن رســیده اســت که‬ ‫کشــورهای اســتعمارگر نگاه خود را به ایران‬ ‫عوض کنند و من هم به عنوان یک شــهروند‬ ‫بایــد تمام تالش خود را بکنم تا ضعفی را که بر اثر فشــارهای‬ ‫بیــش از اندازه‌ی جنگ و تحریم بر مملکــت عزیزم وارد آمده‬ ‫اســت جبران کنم و زمانی می‌توانم در این امر موفق باشم که‬ ‫کار خود را شایسته و عاشقانه انجام دهم و شعر معروف بنی آدم‬
‫اعضای یک پیکرند را سر لوحه خود قرار دهم‪".‬‬ ‫کمبود تکنولوژی و کمبود سرمایه در گردش‬ ‫امینی در پایان افزود‪":‬یکی از چالش‌های ما در بخش صنعت‬ ‫و تولیــد به طور کلــی کمبود تکنولوژی و کمبود ســرمایه در‬ ‫گردش اســت‪ .‬امکانات در اختیار مــن تولیدکننده در ایران در‬ ‫مقایسه با دیگر همکارانم در دیگر نقاط جهان بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫بهره‌هــای پولی که از تولیدکننده دریافت می‌شــود تحت هیچ‬ ‫شرایطی از فرمولی اصولی پیروی نمی‌کند‪ .‬اگر من تولیدکننده‬ ‫برای کشورم مفید هستم پس باید مورد حمایت مسئولین باشم‬ ‫و اگر مفید نیســتم اعالم کنند تــا کار خود را تعطیل کنم و با‬ ‫شکنجه باعث تعطیلی تولیدکنندگان نشوند‪ .‬این روال‪ ،‬تعطیلی‬ ‫با اعمال شاقه است‪.‬‬ ‫برجام سبب شد که وارد فضای صلح شویم‬ ‫در ایران پول در خدمت سرمایه نیست‬ ‫هوشنگ پارسا مدیرعامل شرکت پالستیک‬ ‫کار در گفــت و گو با نشــریه صنایع همگن‬ ‫پالســتیک ضمن ابراز خرســندی از اجرایی‬ ‫شدن برجام گفت‪" :‬مســئله برجام سبب شد‬ ‫که وارد فضای صلح شــویم و این اتفاق جای‬ ‫بسی خوشــحالی دارد‪ .‬اما باید قبول کنیم که‬ ‫ما تولیدکنندگان داخلی به دلیل سال‌ها دوری‬ ‫از جهانیان به روز نیســتیم و قطعا کار تولید‬ ‫با توجه به شــرایط جدید ســخت‌تر خواهد شد و نگاه در این‬ ‫زمینه مستلزم تغییر است‪ ".‬پارسا تشریح کرد‪" :‬اگر بخواهیم با‬ ‫اندیشه‌های دیروز کار کنیم نمی‌توانیم با شرکت‌های توانمند‬ ‫بین‌المللــی خارجی که در آینده‌ای نزدیــک وارد بازار ایران‬ ‫خواهند شــد رقابت کنیم‪ .‬شــرکت‌های خارجی از نظر فنی‬ ‫قدرتمندتر از ما هســتند و اگر خدای ناکرده عقربه‌ها سمت‬ ‫واردات برود شرایط خوبی نخواهیم داشت‪".‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪" :‬در دوران پســابرجام ریزش در صنعت‬ ‫پالستیک به مانند ســایر صنایع زیاد خواهد بود چون همان‬ ‫طور که قبال اشــاره کردم مــا تا کنون با نگاه‬ ‫جهانــی کار نکرده‌ایم و تجربــه‌ی رقابت در‬ ‫فضای باز را نداشته‌ایم و قطعا دچار مشکالتی‬ ‫از جمله ورشکستگی می‌شویم و باید بپذیریم‬ ‫کــه احتمال زمین خوردن وجود دارد اما باید‬ ‫درســت راه رفتن را یاد بگیریم‪ .‬وی گفت‪ :‬تا‬ ‫کنون چند فاکتور ما را عقب نگاه داشته است‪.‬‬ ‫در ایران پول در خدمت ســرمایه نیســت و‬ ‫بانک‌ها سرمایه گذاری بلند مدت‪ ،‬حداقل برای صنایع داخلی‬ ‫ندارند با در نظر گرفتن نرخ باالی بهره بانکی‪ ،‬تعطیالت مکرر‪،‬‬ ‫رقابت با رقبا مشکل اســت اما نباید دست از تالش برداشت‪.‬‬ ‫پارســا در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان پالستیک کار‬ ‫آماده پذیرش شرایط جدید است افزود‪" :‬از زمانی که انتخابات‬ ‫ســال ‪ 92‬انجام شد احســاس کردیم تغییراتی در حال وقوع‬ ‫اســت و تالش کردیم همگام با این تغییــرات پیش رویم اما‬ ‫همه ما مسافران یک کشتی هستیم و اگر برای کشتی مشکلی‬ ‫پیش آید همگی غرق خواهیم شد‪".‬‬ ‫رفع تحریم شرط الزم اما نه کافی‬ ‫بی‌اخالقی مشکل بزرگ تولیدکنندگان داخلی‬ ‫رفع تحریم شرط الزم اما نه کافی‬ ‫علی معین‌فر‪ ،‬عضو انجمن همگن پالســتیک‬ ‫در گفت و گو با نشــریه صنایع همگن پالستیک‬ ‫ضمن مثبت ارزیابی کــردن برجام گفت‪ :‬برجام‬ ‫سبب شده آبروی رفته ما باز گردد‪ ".‬وی افزود‪":‬‬ ‫متاســفانه در سالیان گذشته برخی بذز دشمنی‬ ‫را با تمام دنیا کاشــتند اما خدا رو شکر به همت‬ ‫مردان بزرگ این مســئله پایان یافــت‪ .‬اما باید‬ ‫توجه داشــت که برای رونق اقتصادی رفع تحریم شــرط الزم‬ ‫اما کافی نیســت‪ .‬یکی از بزرگتریــن دغدغه‌های ما برای ثبات‬ ‫اقتصادی تحریم بود و حاال که تحریم‌ها برداشــته شــده است‬ ‫باید دولتمردان تمرکز خود را به مســائل داخلی معطوف کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال دولت نرخ ارز را برای یک سال ضمانت کند و یا‬ ‫نرخ واردات و صادرات تثبیت شود‪".‬‬ ‫پتروشــیمی باید با تولیدکنندگان داخلی وارد تعامل‬ ‫شود‬ ‫معین‌فر مدیــر عامل کارنوپالســت تصریح‬ ‫کرد‪ ":‬تمــام تولیدکننــدگان داخلــی احتیاج‬ ‫دارند تا پتروشــیمی‌ها با آنها وارد تعامل شوند‪.‬‬ ‫پتروشــیمی باید مــواد اســتاندارد و با قیمت‬ ‫مناســب در اختیار تولیدکننــدگان داخلی قرار‬ ‫دهد‪ .‬چــرا تولیدکننده داخلی بایــد مواد اولیه‬ ‫را به بهانه‌های مختلف با قیمتی بیشــتر از سایر‬ ‫کشورها بخرد؟! حداقل اگر مواد اولیه‪ ،‬ارزان‌تر از‬ ‫کشورهای خارجی به دست من تولیدکننده نمی‌رسد گرانتر هم‬ ‫نرسد‪ ".‬وی افزود‪ ":‬مواد اولیه ارزان از ایران به ترکیه‪ ،‬کشورهای‬ ‫حاشــیه خلیج فارس‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬افغانستان و پاکستان می‌رود‬ ‫جنس و محصول می‌شــود بازار تولیدکننده داخلی را در اختیار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬این مســئله برای من تولیدکننده بسیار سنگین تمام‬ ‫می‌شــود‪ .‬تا کنون در ســطوح بین‌المللی برای کسب چند رای‬ ‫مجبــور به باج دادن به بر خی کشــورها بودیــم تا مثال برخی‬ ‫قطعنامه‌ها را برعلیه ما امضا نکنند خدا رو شکر دیگر مجبور به‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪25‬‬
‫این کار نیستیم و دیگر بهانه‌ای برای پتروشیمی‌ها و دولتمردان‬ ‫وجود ندارد تا مواد اولیه ارزان در اختیار رقبا قرار دهند‪".‬‬ ‫به جای خام فروشی باید محصول صادر کنیم‬ ‫این عضو انجمن همگن پالســتیک در ادامه افزود‪ ":‬به جای‬ ‫خام فروشی باید محصول صادر کنیم‪ .‬این اتفاق سبب می‌شود‬ ‫از آمار بیکاری کاسته شــود‪ .‬در حال حاضر کارگران ایرانی در‬ ‫صدد این هســتند که چند درصد به حقوقشان افزوده شود اما‬ ‫زمانی که کار وجود داشــته باشد اصال لزومی ندارد وزارت کار‬ ‫‪ 10‬یا ‪ 12‬درصد حقوق کارگران را اضافه کند‪".‬‬ ‫بی‌اخالقی مشکل بزرگ تولیدکنندگان داخلی‬ ‫معین‌فر ضمن اشــاره به مشــکالت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تشــریح کرد‪" :‬ما تولیدکنندگان خود دچار مشکالتی هستیم‪.‬‬ ‫درگیری و اختالف‪ ،‬بی‌اخالقی‪ ،‬رشوه و نزول خواری آنقدر زیاد‬ ‫شده اســت که اخالق خداحافظی کرده است‪ .‬زمانی که اخالق‬ ‫نباشد دیوارهای اعتماد شکسته می‌شود و وقتی دیوار اعتمادی‬ ‫نباشد عرق شرمی درقبال بی‌اخالقی‌ها بر پیشانی نمی‌نشیند‪".‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪" :‬در قدیم شخص برای بی‌اعتبار نشدن‬ ‫حتی فرش زیر پای خود را می‌فروخت تا چکش پاس شــود اما‬ ‫االن شاهد هستیم مردم با پول دیگران خانه و ماشین می‌خرند‪.‬‬ ‫تمام این موارد نشــانگر این اســت که اخالق از جامعه ما رفته‬ ‫است‪".‬‬ ‫تالش در جهت استانداردسازی‬ ‫معین‌فــر در پایان افزود‪ " :‬تولید کنندگان داخلی باید در‬ ‫جهت استانداردســازی تالش کنند‪ .‬استاندارد به این معنا که‬ ‫هر تولیدکننده با یک شــماره کد در بازار و میان همکارانش‬ ‫شناخته شــود‪ .‬ما باید جنس استاندارد به خارج صادر کنیم‬ ‫تا بازار را از دســت ندهیــم‪ .‬فراموش نکنیم بــا هر کاالیی‬ ‫کــه صادر می کنیم آبروی خود را صــادر کرده‌ایم‪ .‬صادرات‬ ‫باید کارشناســانه و با حساب و کتاب باشد‪ .‬اگر به ضعف‌های‬ ‫داخلی رســیدگی شود تا ‪ 5‬سال دیگر شاهد رشد عظیمی در‬ ‫اقتصاد خواهیم بــود در غیر این صورت از جایگاه کنونی نیز‬ ‫تنزل پیدا می‌کنیم‪".‬‬ ‫با هوشمندی نباید بگذاریم آن چه دلخواه دشمنان ایران است اتفاق بیافتد‬ ‫صنایع آمادگی ندارند‬ ‫لغو محدودیت‌های بانکی‪ ،‬نخستین اتفاق‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬رئیس کمسیون صنعت‬ ‫اتاق بازرگانــی تهران در گفت و گو با صمت‬ ‫درباره‌ی آمادگــی صنایع ایران برای ورود به‬ ‫شرایط پســاتحریم گفت‪" :‬نخستین اتفاقی‬ ‫کــه انتظار داریم پس از رفع تحریم‌ها محقق‬ ‫شود لغو محدودیت‌های بانکی و ایجاد روابط‬ ‫عادی در مراودات پولی اســت‪ .‬پیشــبینی می‌شود با آزاد‬ ‫شــدن منابع ارزی شاهد کاهش اندک نرخ ارز آزاد در بازار‬ ‫باشیم‪ ".‬وی با بیان این که قرار بود با رفع تحریم‌ها ارز تک‬ ‫نرخی شــود‪ ،‬اظهار کرد‪" :‬با توجه به شرایطی که اکنون در‬ ‫کشور حاکم است هنوز زمینه سازی برای این مسئله انجام‬ ‫نشــده و بعید است به سرعت این سیاســت اجرایی شود‬ ‫بنابراین در شــرایط رفع تحریم‌ها کماکان شاهد خواهیم‬ ‫بود که برخی از ارز مبادله‌ای استفاده کنند و فضای رقابتی‬ ‫به طور کامل ایجاد نشود‪".‬‬ ‫اقتصاد در گرو رفتارهای کوچک سیاسی‬ ‫رئیس کمسیون صنعت اتاق بازرگای تهران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این که در مرحله‌ی بعدی واردات و صادرات تسهیل خواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪" :‬این امر مزیت‌ها و معایبی در پی خواهد داشت‬ ‫چــرا که همان طور کــه ورود مواد اولیه بــرای واحدهای‬ ‫صنعتی آسان خواهد شد‪ ،‬ورود کاالهای ساخته شده نیز به‬ ‫کشــور به آسانی انجام می‌شود و با توجه به این که اکنون‬ ‫تولید درگیر مشکالت بسیاری است ورود کاالهای ساخته‬ ‫شده می‌تواند آسیب‌هایی به بدنه‌ی تولید برساند‪" .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪" :‬از نگاهی دیگر رفع تحریم‌ها موجب تسهیل در‬ ‫صادرات نیز خواهد شد که البته گسترش صادرات مستلزم‬ ‫‪26‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بهبود شرایط تولید اســت‪ ".‬پورقاضی با بیان‬ ‫این که شــرایط اقتصادی و تمام پیشبینی‌ها‬ ‫در گرو رفتارهای سیاســی خواهد بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪" :‬تمام این موارد تنها گمانه زنی اســت‬ ‫چرا که تجربه ثابت کــرده تمام این تالش‌ها‬ ‫ممکن است با رفتارهای کوچک سیاسی تحت‬ ‫تاثیــر قرار بگیرد‪ .‬بنابراین از آن جایی که رفع‬ ‫تحریم‌ها زمینــه‌ی ورود ایران به تجارت جهانی اســت با‬ ‫هوشــمندی نباید بگذاریم آن چه دلخواه دشــمنان ایران‬ ‫است اتفاق بیافتد‪".‬‬ ‫صنایع آمادگی ندارند‬ ‫رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‬ ‫که برای ورود به شرایط پساتحریم نیازمند یک سری زمینه‬ ‫سازی‌ها بوده‌ایم‪ ،‬تصریح کرد‪" :‬در حد فاصل انجام توافق تا‬ ‫کنون که رفع تحریم‌ها عملیاتی خواهد شد باید زمینه‌های‬ ‫مناسب برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌شد‪ .‬برای‬ ‫ایــن منظور باید به ســمت اقتصــاد آزاد‪ ،‬ارز تک نرخی و‬ ‫تدویــن برخی قوانین و مقررات برای شــفافیت در اقتصاد‬ ‫حرکت می‌کردیم اما متاســفانه اقدام قابل توجه‌ای در این‬ ‫زمینه انجام نشده اســت‪ .‬وی با بیان این که صنعت هنوز‬ ‫آمادگی کافی برای ورود به پســاتحریم را ندارد اظهار کرد‪:‬‬ ‫البته در این مدت رایزنی‌های خوبی با کشــورهای خارجی‬ ‫انجام شد که نباید این امر را نادیده گرفت؛ البته در بخش‬ ‫صنعت برای سرمایه گذاری توافق قطعی نشده اما در بخش‬ ‫معــدن و تجارت برای ورود کاالهایــی که تا کنون ممنوع‬ ‫بوده توافقات قطعی انجام شــده کــه اجرای آنها منوط به‬ ‫رفع تحریم‌ها است‪.‬‬
‫تندروی‌های گذشته هزینه‌های سنگینی را برای کشور داشت‬ ‫آینده صنعت پالستیک پس از برجام‬ ‫تندروی‌های گذشــته هزینه‌های‬ ‫سنگینی را برای کشور داشت‬ ‫مهنــدس علیرضــا میربلــوک‪ ،‬رئیــس‬ ‫کمیسیون فنی انجمن همگن پالستیک در‬ ‫گفت و‌گو با نشریه صنایع همگن پالستیک‬ ‫درباره‌ی اجرای برجام گفت‪" :‬بسیار خرسندم‬ ‫که باالخره هزینه‌های سنگین عده‌ای تندرو‬ ‫به پایان رســید‪ ".‬وی با اشاره به خروج خود‬ ‫از دولــت نهم و دهم افــزود‪ ":‬تندروی‌های‬ ‫گذشــته هزینه‌های زیادی را برای کشور رقم زد و عمال باعث شد کشور بیش‬ ‫از ده ســال در گوشه‌ی رینگ باقی بماند اما امیدوارم تمام این سال‌ها درسی‬ ‫شــود برای یادآوری این نکته که نمی‌توان با هر شــیوه و هدفی کسب تجربه‬ ‫کرد و بهای گزاف پرداخت‪" .‬‬ ‫برجام واکنش رقبای اقتصادی و نژادی ایران را در پی خواهد داشت‬ ‫رئیس کمیســیون فنی انجمن همگن با اشــاره به این که رقبای ایران در‬ ‫واکنش به این توافق بیکار نخواهند نشست افزود‪" :‬برجام قطعا واکنش رقبای‬ ‫اقتصادی و نژادی ما مثل کشــورهای عربی و ترکیه را در پی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که چند سال دوری ایران از بازارهای جهانی امتیازاتی را برای‬ ‫آنها به ارمغان آورده که آنها اصال تمایلی به از دست دادن آن امتیازات ندارند‪".‬‬ ‫البی صهیونیست ساکت نخواهد نشست‬ ‫میربلوک با بیان این که البی صهونیســت ســاکت نخواهد نشست افزود‪":‬‬ ‫توافق صلح آمیز برجام کار آنها را سخت کرده است و اتفاقا این امر باید ما را‬ ‫مصمم کند تا تعامالت بین‌المللی خود را وسیع‌تر کنیم‪" .‬‬ ‫تصور جنایتکار بودن آمریکا تصور اشتباهی است‬ ‫وی تصریح کرد‪ ":‬هنوز افرادی هستند که اصالتی برای ارتباطات بین‌المللی‬ ‫آمریکا قائل نیســتند‪ .‬اگر چه حرف آنها تا حدودی درســت اســت اما تصور‬ ‫جنایتکار بودن آمریکا تصور اشتباهی است‪ ".‬ایشان در ادامه افزودند‪" :‬به نظرم‬ ‫ما می‌توانیم نگاه یکســانی به آمریکا و سایر کشورها داشته باشیم‪ .‬آمریکا هم‬ ‫مانند سایر ممالک به دنبال منافع خود است و این اصال اتفاق عجیبی نیست‪".‬‬ ‫آینده صنعت پالستیک پس از برجام‬ ‫میربلــوک افزود‪" :‬بــا توجه به اتفاقــات اخیر احتمال ثبــات نرخ ارز‪،‬‬ ‫همچنیــن تزریق منابع ارزی برای خریــد تکنولوژی با بهره‌ی پایین بانکی‬ ‫زیاد است و کشور به ســمت نوسازی صنایع گام برخواهد داشت و صنعت‬ ‫پالســتیک از این قاعده مستثنی نیســت‪ .‬البته دو نکته قابل توجه است‪.‬‬ ‫شــرکت‌هایی که تا کنون ضعیف عمل کرده‌اند و زیرساخت محکمی ندارند‬ ‫قطعا باقی نخواهند ماند‪ .‬مســئله مهم بعدی جذب سرمایه گذار خارجی و‬ ‫تمرکز بر این بخش است‪" .‬‬ ‫علیرضــا میربلوک در پایان افــزود‪":‬در آینده‌ای نه چنــدان دور کلیه‬ ‫شرکت‌های پتروشــیمی انباشت نقدینگی خود را به ســمت صنایع پایین‬ ‫دســتی خواهند آورد که این امر تهدیــدات و فرصت‌های خود را به همراه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬تهدید از این منظر که با توجه به قوی بودن آنها بســیاری‬ ‫از شــرکت‌ها را به زمین خواهند زد و فرصــت از این جهت که در مقیاس‬ ‫بزرگتری به صنایع تبدیلی پالســتیک می‌پردازند و این امر سبب می‌شود‬ ‫کیفیت این صنایع به ســمت دهه ‪ 50‬که صنایع بــا تکنولوژی باالیی کار‬ ‫می‌کردند برود‪".‬‬ ‫بدون اعتراض در جهت‬ ‫اعتالی صنعت بکوشیم‬ ‫جواد هوبــه فکر‪،‬عضو انجمن‬ ‫همگن پالســتیک تهــران ضمن‬ ‫گفت و گو با نشریه صنایع همگن‬ ‫پالســتیک در خصــوص اجرایی‬ ‫شــدن برجــام گفت‪:‬جای بســی‬ ‫افتخار اســت که ایــن روز بزرگ‪،‬‬ ‫"روز پیــروزی سیاســت تعقل بر‬ ‫سیاست حماقت" را به هم وطنان‬ ‫تبریــک و تهنیت عــرض کنم‪".‬‬ ‫وی افــزود‪ ":‬به این مناســبت دو‬ ‫وظیفه‌ی مهم بر گــردن ما مردم‬ ‫ایران سنگینی می‌کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراقــب باشــیم از این نوع‬ ‫بالیا کــه دولت‌مــردان به ملت و‬ ‫کشــور تحمیل می‌کننــد تکرار‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‪ -2‬در حال حاضر ما با مصائب‬ ‫پســاتحریم مواجــه هســتیم و‬ ‫وظیفه‌ی تک تک ما می‌باشــد که‬ ‫بدون اعتراض بــا هرچه در توان‬ ‫داریــم در جهت اعتــای صنعت‬ ‫بکوشــیم و امیــدوار باشــیم که‬ ‫دولت مــردان با درایــت و دانش‬ ‫زیرســاخت‌های این مهم را فراهم‬ ‫آوردند‪".‬‬ ‫به امید آن روز‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪27‬‬
‫روزهای خوبی در انتظار صنعت پالستیک است‬ ‫باید به بهترین شکل از فرصت‌های‬ ‫پسابرجام استفاده کنیم‬ ‫مهندس بابک حدادی عامل توسعه‌ی خوشه‬ ‫لوازم پالستیکی خانگی استان تهران در گفت و‬ ‫گو با نشریه همگن پالستیک تهران‪ ،‬ضمن ابراز‬ ‫خرسندی از اجرای برجام بیان کرد‪:‬‬ ‫ایران قدرتمنــد ترین‪ ،‬تاثیر گــذار ترین و‬ ‫دومین کشــور پر جمعیت خاور میانه با حدود‬ ‫‪ 80‬میلیــون نفر جمعیت‪ ،‬دارای ‪ 9‬درصد ذخایر‬ ‫نفتــی‪ 18 ،‬درصد ذخایر گازی جهــان و منابع معدنی فراوان‬ ‫اســت‪ .‬این منابع در صورتی کــه بتواند در طی زنجیره ارزش‬ ‫تبدیــل به صنایع تکمیلی و کاال شــود‪ ،‬تبدیل به یک مزیت‬ ‫رقابتی غیر قابل انکار می شود‪ .‬لذا رویکرد دولت پس از برجام‬ ‫می بایست معطوف به تشویق جذب سرمایه گذاری خارجی با‬ ‫رویکرد حمایت از صنایع تکمیلی ‪ ،‬نوسازی و بازسازی صنایع‬ ‫و کاهش خام فروشی مواد اولیه باشد‪.‬‬ ‫همچنیــن وی افــزود ‪ :‬یکــی از بحث‌های مهــم پس از‬ ‫برجام و فراهم شــدن زمینه حضور گســترده تولیدکنندگان‬ ‫ما در بازارهای صادراتی مســئله‌ی طراحی است که متاسفانه‬ ‫واحدهای ما به صورت جــدی در این زمینه ورود نکرده‌اند و‬ ‫نبود مراکز طراحی یکی از نقاط ضعف جدی صنعت ما است‪.‬‬ ‫حدادی با اشاره به فراهم شدن شرایط پذیرش کاال در بازار‬ ‫جهانــی تصریح کرد‪ :‬لغو تحریم ها مــوج جدیدی از تحوالت‬ ‫اقتصادی در کشور را ایجاد خواهد کرد که در صورت مدیریت‬ ‫صحیح این موج می تواند تبدیل به فرصت و در غیر اینصورت‬ ‫با توجه به پیش بینی حضور برندهای خارجی ‪ ،‬می تواند توان‬ ‫رقابت را در بازارهای داخلــی از تولید کنندگانی که تا کنون‬ ‫بصورت انفرادی و ضعیف عمل کرده اند بگیرد ‪ .‬لذا پیوســتن‬ ‫واحد های تولیدی به خوشــه های صنعتی می تواند ریســک‬ ‫محیطــی را در یک حرکت جمعی به حداقل برســاند و برای‬ ‫واحد های عضو خوشه مزیت رقابتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫حــدادی در ادامه‌ی صحبت‌ها در خصــوص ضرورت‌های‬ ‫پسابرجام افزود ‪:‬‬ ‫ضرورت‌هایی که ما باید در پســابرجام به آن‬ ‫تکیه کنیم عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حضور در بازارهای صادراتی‬ ‫‪ -2‬ایجاد مراکز طراحی‬ ‫‪ -3‬تامین مواد اولیه با قیمت مناسب و پایدار‬ ‫عامل توسعه ی خوشه لوازم خانگی تهران در‬ ‫زمینه‌ی تامین مواد اولیه اظهار داشــت ‪ :‬باید روی مواد اولیه‬ ‫که تاثیر خیلی جدی در قیمت تمام شــده کاال دارد‪ ،‬بعنوان‬ ‫عامل ایجاد یک مزیت رقابتی تمرکز ویژه کرد‪.‬‬ ‫حــدادی همچنیــن در خصوص پیش بینــی فرصت ها و‬ ‫تهدید های پیش رو در صنعت افزود ‪:‬‬ ‫در حال حاضر باتوجه به تحرکات منفی عربستان سعودی‬ ‫در برهم زدن بازارهای جهانی شــاهد افت قیمت جهانی نفت‬ ‫ومحصوالت پتروشیمی وکاهش سود آوری صادرات مواد اولیه‬ ‫خواهیــم بود لذا در صورت ادامه این شــرایط‪ ،‬احتمال تمایل‬ ‫پتروشیمی ها به ســرمایه گذاری در صنایع پائین دستی دور‬ ‫از ذهن نخواهد بود‪.‬‬ ‫مســئله‌ی بعدی ورود رقبــای خارجی و برند‌هــا در بازار‬ ‫داخلی ایران اســت که می‌تواند منجر به ســخت شدن رقابت‬ ‫عرضه کاال در بازارشود‪.‬‬ ‫اما فرصت‌های بسیار خوبی هم در این میان وجود دارد که‬ ‫می‌توان به آن‌ها اشــاره کرد ‪ :‬توان و ظرفیت باالی واحدهای‬ ‫تولیــدی ما می‌تواند باعث ایجاد ســرمایه‌گذاری مشــترک‬ ‫(‪ )Joint Venture‬بــا برند‌های خارجی مطرح شــود‪ .‬این‬ ‫ســرمایه‌گذاری مشــترک می‌تواند منجر به انتقال تکنولوژی‬ ‫سخت و نرم و همچنین‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬دانش فنی و فرآیند‌های‬ ‫تولید بشــود و در این راستا‪ ،‬تولید محصوالت با برند خارجی‬ ‫می‌توانــد منجر بــه افزایش درآمد‪ ،‬اشــتغال و صادرات برای‬ ‫واحدی تولیدی صنعت پالستیک شود‪.‬‬ ‫اقتصاد باید راه مستقل از دولت را طی کند‬ ‫پیوستن به سازمان تجارت جهانی‬ ‫برجــام تاثیرات سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اقتصادی مهمی بر‬ ‫جامعه ایران خواهد داشت‬ ‫مرتضی نیک سرشــت دبیر‬ ‫انجمن همگن پالستیک ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از اجرایی شدن‬ ‫برجــام گفــت‪" :‬مطمئنا برجام‬ ‫تاثیــرات سیاســی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫‪28‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫اقتصادی مهمی بر جامعه ایران خواهد داشت‪ ".‬وی افزود‪":‬قطعا‬ ‫فضای ارعاب و تهدید با فضای صلح متفاوت است‪ .‬اجرایی شدن‬ ‫برجام بیانگر این است که ایرانی ها جنگ طلب نیستند و دیگر‬ ‫دنیا هم در مقابل ما تصمیم اشتباه نخواهد گرفت‪".‬‬ ‫اقتصاد داخلی ایران بیمار است‬ ‫نیک سرشت با بیان اینکه هنوز نمی توان به طور کل گفت‬ ‫که آیا تحریم ها بهای ســنگینی بر اقتصاد ایران داشته است یا‬ ‫خیر افزود‪" :‬باید توجه داشت که اقتصاد داخلی ایران بیمار است‬
‫و فقــط تحریم باعث بروز مشــکالت در این زمینه نبود‪ .‬ما می‬ ‫پذیریم که تحریم ها مشکالتی را برای تجارت خارجی و فروش‬ ‫نفت ایجاد کرد اما تعداد کمــی از واحدهای صنعتی بودند که‬ ‫صرفا به خاطر تحریم ورشکست شدند‪ .‬باید گفت برای کاسبان‬ ‫تحریم برجام روز عزا اســت‪" .‬نیک سرشت تشریح کرد‪ ":‬مدل‬ ‫تعامل با صنعتگر در گذشــته اشتباه بود چون اقتصاد ما اقتصاد‬ ‫نفتی بود اما دولت به این صرافت افتاده است که با اقتصاد نفتی‬ ‫نمی تواند ضامن بقای صنعت باشد بنابراین توجه خود را از این‬ ‫بخش معطوف به تولیدکنندگان کرده است‪".‬‬ ‫اقتصاد باید راه مستقل از دولت را طی کند‬ ‫مهندس نیک سرشت در ادامه افزود‪" :‬چرا دولت می خواهد‬ ‫در هر موضــوع اقتصادی تصمیم گیری کند؟! اقتصاد می تواند‬ ‫راه مســتقل از دولت را طی کند‪ .‬مســکن های اقتصادی که از‬ ‫طریق دولت به بدنه ی صنعت تزریق می شــود راه ساز نیست‪.‬‬ ‫معتقدم که اگر دولت می خواهد مشــکل اقتصادی حل شــود‬ ‫خیلی از ارگان ها و ســازمان های دولتی که ایجاد کرده است‬ ‫را حــذف و به تولیدکنندگان و انجمــن ها و اتحادیه ها واگذار‬ ‫کنــد‪".‬وی در ادامه افزود‪ :‬باید پذیرفت که نیازمند آزادســازی‬ ‫اقتصاد هســتیم اقتصاد باید از بند دولت خارج شود‪ .‬خصوصی‬ ‫ســازی با آزادسازی متفاوت اســت‪ .‬فراموش نکنیم که اگر می‬ ‫خواهیم کشــورهای خارجی ســرمایه خود را به ایران بیاورند‬ ‫فضــای امنی را برای آنها ایجاد کنیم‪ .‬ســرمایه گذاری احتیاج‬ ‫به امنیت و ثبات تصمیم گیری دارد‪ .‬تصمیمات خلق الســاعه‬ ‫دولتمردان در دوازده ســال گذشــته بر عدم ســرمایه گذاری‬ ‫خارجی طی سالیان گذشته تاثیر گذار بوده است‪".‬‬ ‫پیوستن به سازمان تجارت جهانی‬ ‫دبیر انجمن همگن پالســتیک تهران در پایــان افزود‪" :‬ما‬ ‫احتیاج داریم تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم ‪.‬اگر این مهم‬ ‫دســت دهد بسیاری از صنایع رشد و برخی دیگر نابود خواهند‬ ‫شــد اما قبل از پیوستن به ســازمان تجارت جهانی مشکالت‬ ‫داخلی باید حل و فصل شــود‪ .‬مشکالتی از قبیل سیستم غلط‬ ‫بانکی‪ ،‬مالیات‪ ،‬فســاد اداری و یا مشــکالت اجتماعی مثل‪ ،‬تن‬ ‫پروری‪ ،‬توقع باال و نبود همدلی اجتماعی‪ .‬باید در تمامی موارد‬ ‫فرهنگ سازی شــود به قول فرمایش رهبر معظم انقالب چاله‬ ‫ی فرهنگی مثل چاله اقتصادی نیســت که به راحتی پر شود و‬ ‫قطعا زمان بر است‪.‬‬ ‫کشور ایران‪ ،‬دارای منابع غنی و دست نخورده است‬ ‫ایجاد تغییر در مدیریت داخل کشور‬ ‫مریــم اســماعیلی مدیر فروش‬ ‫بازرگانــی مجلســی در گفت و‌گو‬ ‫با نشــریه همگن پالستیک تهران‬ ‫در‌باره این امر مهم اظهار داشت‪:‬‬ ‫"امیدوارم که این برجام فرجام‬ ‫خوبی داشــته باشد‪ .‬البته باز شدن‬ ‫درها خوب اســت‪ .‬ایران کشــوری‬ ‫بــزرگ و پرجمعیت ترین کشــور‬ ‫خاورمیانه است‪ .‬قطعا کشــورهای غربی و سرمایه‬ ‫دار سمت ما خواهند آمد‪".‬‬ ‫کشور ایران‪ ،‬دارای منابع غنی و دست نخورده‬ ‫است‬ ‫مهندس مریم اســماعیلی در مورد منابع کشور‬ ‫تصریــح کرد‪ ":‬کشــور ما منابع دســت نخورده‌ی‬ ‫بســیاری دارد و از نظر منابع غنی اســت‪ .‬اما این‬ ‫مسئله نباید باعث خوشحالی بیش از حد ما و امید‬ ‫قطعی داشتن به درست شــدن شرایط شود‪.‬قطعا‬ ‫کارشــکنی‌هایی صورت خواهد گرفــت و مطمئنا‬ ‫دشمنانی خواهیم داشت‪.‬عربستان و اسرائیل بی‌کار‬ ‫نمی‌نشــینند‪ .‬وی در ادامه افــزود‪:‬درکل باید گفت‬ ‫اوضاع بهتر می‌شــود اما تا ‪ 6‬ماه اول فکر نمی‌کنم‬ ‫تاثیر به سزایی داشته باشد‪ .‬کشورهای دیگر منتظر‬ ‫اتفاقاتی که قرار اســت بیافتــد می‌مانند و امنیت‬ ‫ایران برای سرمایه گذاری را در نظر می‌گیرند‪".‬‬ ‫وی در خصوص منابع کشــور به اهمیت منابع‬ ‫دیگــر از جمله منابع نیروی انســانی و‬ ‫منابع استعداد نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایجاد تغییر در مدیریت داخل کشور‬ ‫مدیــر فــروش بازرگانی مجلســی‬ ‫همچنین درباره‌ی پتانسیل کشور ایران‬ ‫برای رقابت در بــازار جهانی به خصوص‬ ‫صنعت پالستیک گفت‪" :‬قطعا ایران این‬ ‫پتانسیل را دارد‪ .‬من به این مسئله بسیار‬ ‫خوشبین هســتم‪ .‬ما با شــرکت‌های تولیدکننده‬ ‫صحبت کردیم تا با صادر‌کنندگان موفق مذاکراتی‬ ‫داشته باشیم و صادرات به شرکت‌های کوچک را از‬ ‫همین حاال شروع کنیم تا این مسیر باز شود‪ .‬البته‬ ‫که این امر به عملکرد داخل کشور نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫بــه طور مثال عده‌ای که قصد تخریب این روابط را‬ ‫داشــته باشند و یا این مســئله که هزینه‌ها توسط‬ ‫خود تولیدکنندگان پرداخت شــود‪ .‬این مســائل‬ ‫مســتلزم ایجاد تغییراتی در مدیریت داخل کشور‬ ‫است‪".‬‬ ‫اسماعیلی در صحبت‌ها به مشکالتی که صنعت‬ ‫کشــور در این دوره به آن‌ها دچار شــد اشاره کرد‬ ‫و افزود‪" :‬نمی‌توانیــم انکار کنیم که تحریم‌ها موثر‬ ‫نبوده اما خیلی از مشــکالت ما داخلی اســت‪ .‬طی‬ ‫ســال‌ها تحریم در فرهنگ اقتصــادی ایران نزول‬ ‫ایجاد شــد و باید برای فرهنگ‌سازی زمان گذاشته‬ ‫شود‪ .‬امیدوارم این مسئله نیز حل شود‪".‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪29‬‬
‫نجات طبیعت از پالستیک‌های تخریب ناپذیر‬ ‫اختراع فیلم‌ کامپوزیتی زیست تخریب‌پذیر‬ ‫حمیده السادات عقیلی مقدم‪ :‬فکر می کنم اختراع من برای حفظ محیط زیست‬ ‫کاربرد بسیاری داشته باشد‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫چندی پیش نشــریه همگن پالستیک تهران متوجه حضور مخترعی جدید‬ ‫درعرصه‌ی پلیمر شد‪ .‬پس از گفت‌و‌گو با خانم مهندس حمیده السادات‬ ‫عقیلی مقدم در‌یافتیم وی در خصوص فیلم‌های کامپوزیتی زیست تخریب‬ ‫پذیر اختراعی ماندگار داشته است‪ .‬به گفته این مخترع جوان‪ ،‬اختراع وی‬ ‫می‌تواند کمک شایان توجهی به حفظ طبیعت زیبای کشورمان و همچنین‬ ‫تو‌گوی کوتاه از شــروع ایده‌ی این طرح و زحمات‬ ‫دنیا بکند‪ .‬دراین گف ‌‬ ‫انجام شده برای ثبت اختراع و دغدغه‌های حمیده السادات عقیلی مقدم‬ ‫سخن می‌گوییم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک ‪ :‬لطفا خودتان را معرفی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مــن حمیده‌الســادات عقیلی مقــدم متولــد ‪ 1365‬دارای‬ ‫مدارک کارشناســی مهندسی کشاورزی ‪ -‬علوم صنایع غذایی و‬ ‫کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خانم عقیلی لطفا در مورد‬ ‫اختراع خود توضیح دهید‪.‬‬ ‫موضــوع مــورد پژوهش مــن فیلــم‌ کامپوزیتی زیســت‬ ‫تخریب‌پذیربود کــه ترکیبی از پلیمر پایه پالســتیک با پلیمر‬ ‫گیاهــی اســت ودر محیط طبیعــت تخریب می‌شــود‪ .‬طبق‬ ‫آزمایشــات مکرر من‪ ،‬این مواد در حالت طبیعی پس از دوسال‬ ‫و در محیط‌های خاص پس از سه ماه کاملا متالشی می‌شوند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ایده‌ی این اختراع از کجا‬ ‫به ذهن شما رسید؟‬ ‫در زمــان کودکی‪،‬پــدرم یــک کارگاه تولیدی پالســتیک‬ ‫داشــتندودر دوران تحصیلــی در کتاب‌هــای مدرســه با عدم‬ ‫تخریب‌پذیر بودن پالســتیک‌ها آشنا شــدم از آن زمان به این‬ ‫مســئله فکر می‌کردم که چرا باید این ماده بدین صورت تولید‬ ‫شود! چون به کارهای تحقیقاتی عالقمند می‌باشم در جستجوی‬ ‫‪30‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ایده‌ای مناســب برای پژوهش بودم‪ ،‬این موضوع به ذهنم رسید‬ ‫که می‌شــود روی این مسئله کار کرد‪ .‬جمع‌آوری مطالب و پیدا‬ ‫کردن همکارطرح با ســختی بسیار انجام شد اما سرانجام موفق‬ ‫شدم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک ‪ :‬برای رسیدن به اختراع‬ ‫هم از نظر زمانی و هم از نظر مادی چه قدر هزینه‬ ‫کردید؟‬ ‫از آبــان ماه ‪ 1391‬مطالعاتم را شــروع کردم و تحقیقاتم در‬ ‫سال ‪ 1393‬به پایان رسید ولی چون تجهیزات آزمایشگاهی در‬ ‫اختیــار من بود و تحقیقات من در مقیاس پایلوت انجام‌گردید‪،‬‬ ‫هزینه‌ی زیادی را متحمل نشدم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک ‪:‬آزمایشات خود را در کجا‬ ‫انجام می‌دادید؟‬ ‫در آزمایشگاه صنایع غذایی جهاد دانشگاهی مشهد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬اولین بازخورد اختراع‬ ‫شما در کجا بود؟ آیا به مصرف رسیده است؟‬ ‫خیر‪ .‬این اختراع به تازگی درسیســتم ثبت اختراعات ثبت‬ ‫شده و هنوز به طور کامل برای استفاده معرفی نشده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬خود شما عالقه‌مندید‬
‫طرحتان در کدام سازمان‌ها معرفی شود؟‬ ‫عالقه‌منــدم با تولید‌کنندگان و صنایع بزرگ پالســتیک قــرارداد ببندم‌‪.‬‬ ‫مد نظرم اســت در آینــده این طرح را به تولید انبوه برســانم‪.‬در حال حاضر‬ ‫پالستیک‌های سنتزی موجب افزایش انباشت زباله تا چندین سال شده است‬ ‫و بازیافــت و در نهایت ســوزاندن آن‌ها موجب تولید گاز ‪ Co2‬می‌شــود که‬ ‫تعادل گاز ‪ Co2‬جو زمین را تغییر می‌دهد و موجب افزایش گرمایش جهانی‬ ‫می‌شود که اکنون شاهد آن هستیم که این اختراع برای حفظ محیط زیست‬ ‫کاربرد بســیاری دارد‪ .‬همچنین این فیلم می‌تواند جایگزینی مناســب برای‬ ‫نایلــون و نایلکس در بازار عمومی بشــود و در صنایع مختلف و بســته‌بندی‬ ‫کاربرد داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬آیا از اختراع شما استقبالی شده‬ ‫است؟‬ ‫به اداره‌ی محیط زیست رفتم اما استقبالی از طرح من صورت نگرفت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬علت عدم استقبال چه بود؟‬ ‫نمی‌دانم‪ .‬حتی من از آنها درخواســت حمایت داشتم اما حمایتی نکردند‪.‬‬ ‫گویــا آنها به حفظ درختان و حیوانات در طبیعت بیشــتر اهمیت می‌دهند‪.‬‬ ‫شاید به علت ناشناخته بودن موضوع بود!‬ ‫صنایع همگن پالستیک ‪ :‬آیا قبال هم تحقیقات و پژوهش انجام‬ ‫می‌دادید؟‬ ‫در سطح مقاله نویسی بله‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک ‪ :‬آیا برای اختراع این طرح از شما‬ ‫حمایتی صورت گرفته است؟‬ ‫به غیر از استاد همکار طرحم حمایتی نداشتم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک ‪ :‬از اهداف خود بگویید‪.‬‬ ‫می‌خواهم به عنوان یک شــرکت دانش بنیان شــروع بــه کار کنم‪ .‬اما با‬ ‫افرادی که دارای شرکت‌های دانش بنیان در زمینه‌های مختلف هستندتماس‬ ‫گرفتم و یا از طریق رســانه‌ها نظیر تلویزیون مطلع شدم که وام‌های پرداختی‬ ‫اندکی نسبت به هزینه برآورد شده‪،‬داده می‌شود‪ ،‬شرایط فروش دشوار است و‬ ‫حمایتی هم نیســت‪ .‬به همین علت از ورود به این کار و برخورد با مشکالتی‬ ‫که ذکر کــردم واهمه دارم‪ .‬ضمن اینکه فروش شــرکت دانش‌بنیان فقط به‬ ‫ســازمان‌های دولتی تعلق می‌گیرد و ســازمان‌های دولتی هم شاید به علت‬ ‫هزینه‌های ســنگین قصد خرید نداشته باشند که هیچ حمایتی هم از سمت‬ ‫این ســازمان‌ها نیست‪ .‬شــرکت‌های دانش بنیان برای موفقیت نیاز به بازار و‬ ‫تضمیــن بازار فروش محصوالت خود دارند و متاســفانه نظامی برای حمایت‬ ‫از محصــول با کیفیت ایرانی وجود ندارد‬ ‫و همین سبب ســرخوردگی شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان می‌شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک ‪ :‬فکر‬ ‫می‌کنم شما اولین مخترع در‬ ‫این زمینه هستید؟‬ ‫بله فکر میکنــم اولین اختراع در این‬ ‫زمینه در ایران توسط من صورت گرفته‬ ‫است ولی در سایر کشــورها با ترکیبات‬ ‫دیگری تولید شده است که از اختراعات‬ ‫ثبت شده اطالعات دقیقی ندارم‪ ،‬ولی این‬ ‫فرموالسیون برای اولین بار در دنیا انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک ‪:‬‬ ‫درخواست شما از کسانی که‬ ‫می‌توانند این طرح را حمایت‬ ‫کنند چیست؟‬ ‫خواهشی که دارم وضعیت بازار فروش‬ ‫را برای طرح من بهتر کنند‪ .‬این کار نیاز‬ ‫بــه بازاریابی و تبلیغــات دارد تا همه از‬ ‫وجود آن آگاه و به خرید ترغیب شــوند‪.‬‬ ‫من برای شروع کار بعنوان شرکت دانش‬ ‫بنیان و یا در جای دیگــری باید اختیار‬ ‫فروش به عموم را هم داشته باشم‪.‬‬ ‫از ســازمان‌های مرتبط نظیر محیط‬ ‫زیســت و صدا و ســیما درخواست دارم‬ ‫که بــا تبلیغــات و اطالعات درســت و‬ ‫کافــی به تغییر نگرش مصــرف مردم از‬ ‫پالستیک‌های سنتزی به سمت فیلم‌های‬ ‫زیســت تخریب پذیــر بپردازند و دولت‬ ‫هم در این زمینــه حمایت‌هایی را برای‬ ‫تولید‌کنندگان مخصوصا ما جوانان داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در انتها از شــما و مســئولین محترم‬ ‫انجمــن همگــن پالســتیک تهــران‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪31‬‬
‫گردآورنده ومترجم ‪:‬‬ ‫مهندس حمید رضایوسفی‬ ‫ســرممیز سیســتم های‬ ‫مدیریت اســتاد دانشگاه و‬ ‫مشاورعارضهیابیوکارشناس‬ ‫ارشد اصول مدیریت نوین و‬ ‫مدیریت کسب وکار‬ ‫مدیرعاملشرکت مهندسین‬ ‫مشاور افق اندیشان رهپاد‬ ‫طرح تجاری‬ ‫راهنمای کسب و کار‬ ‫چکیده‪:‬حقیقت این اســت که در زندگی ما‪ ،‬بادها خواهند‬ ‫وزیــد‪ ،‬باران خواهد بارید و رودخانه‌ها طغیان خواهند کرد و ما‬ ‫نمی‌توانیم از آمدنشــان جلو گیری کنیــم تنها می‌توانیم برای‬ ‫آمدنشــان مهیا شــویم‪ .‬یکی از دالیل اصلی موفقیت افراد این‬ ‫اســت که آنچه را که آرزو می‌کنند‪ ،‬عینا در تصوراتشان ایجاد‬ ‫می‌کنند‪ .‬آینده‌ای را که امروز تجســم می‌کنیم دست نیافتنی‬ ‫نیست‪ ،‬اگر بدانیم که می‌خواهیم چگونه به آن برسیم‪ .‬به راستی‬ ‫که در عصر تغییرات باید مسئول سرنوشت خویش باشیم‪ .‬گاهی‬ ‫تغییرات شبیه به ظرافت ارتعاش هوا بر اثر حرکت بال‌های یک‬ ‫پروانه اســت‪ ،‬اما بر فعالیت یک شــرکت‪ ،‬یک کشور و یا حتی‬ ‫سراسر جهان تاثیر شگرفی دارد‪.‬‬ ‫واین حقیقت رانیــز باید بپذیریم که کیفیت در بازار کنونی‬ ‫عامل رقابتی نمی‌باشــد و به جزیــی از الزامات محصول تبدیل‬ ‫شده است یعنی محصول بی‌کیفیت مانند یک صندلی می‌ماند‬ ‫که یک پایه نداشــته باشــد پس همانقدر کــه پایه در صندلی‬ ‫اهمیت دارد کیفیت نیز به همان اندازه اهمیت دارد و محصول‬ ‫بی‌کیفیــت ناقص می‌باشــد‪ .‬امروزه تنها ایجاد بازار مناســب و‬ ‫توان رقابت با ســایرین درجهت فروش محصول مطرح است و‬ ‫زمانی می‌توان در این بازار رقابت نمود که از ابتدا برای سرمایه‬ ‫خود برنامه‌ریزی داشــته باشــیم و بدانیــم در مقابل اتفاقات و‬ ‫شــرایط چگونه باید به هدف برسیم و دچار سردرگمی نشویم‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی برای ســرمایه قدم صفر و پیش از آغاز هر فعالیتی‬ ‫می‌باشد و بدون برنامه‌ریزی همانند کشتی که سکان‌دار ندارد و‬ ‫امواج دریا مسیرش را مشخص می‌نمایند خواهیم شد‪.‬‬ ‫امروزه مدیران اکثر شرکت‌های ایرانی به تفکر دررابطه با حل‬ ‫مشــکالت موجود مشغولند‪ ،‬درصورتی که دیروز می‌توانستند با‬ ‫صرف اندکی وقت و هزینه و با اندیشــه بهتری از بروز مشکالت‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬اگر خواهان استفاده بیشتر از فرصت‌ها و پذیرش‬ ‫ریســک کمتری باشیم‪ ،‬الزم اســت که تغییرات را بهتر درک‬ ‫‪32‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫کنیم‪ .‬کســانی که علت و سمت و سوی تغییرات را می‌فهمند‪،‬‬ ‫برای رســیدن به مقصود‪ ،‬انرژی کمتری مصرف می‌کنند و بهتر‬ ‫می‌توانند از این تغییرات در فعالیت‌هایشــان بهره‌برداری کنند‬ ‫و بــه جای آن که در مقابل آن واکنش نشــان دهند‪ ،‬آن را به‬ ‫خدمت می‌گیرند‪ .‬مدیران شرکت‌ها بایستی آینده شرکت خود‬ ‫را تجســم کنند‪( .‬حداقل اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تجاری‬ ‫خود را تعیین کنند) ســپس به چگونگی رسیدن به این آینده‬ ‫بیندیشــند‪ .‬ترسیم خطوط چگونگی رســیدن به آینده تجاری‬ ‫تعیین شده شرکت و مراحل آن موضوع این نوشتار است‪.‬‬ ‫تعریف طرح تجاری‬ ‫طرح تجاری عبارت است از برنامه‌ریزی برای کلیه اموری که‬ ‫در یک تجارت ضروری به نظر می‌رســد اموری مانند‪ :‬تخصیص‬ ‫منابع‪ ،‬تمرکز بر روی نقاط کلیدی‪ ،‬کسب آمادگی برای برخورد‬ ‫با تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌ها‪.‬‬ ‫طرح تجاری درواقع‪ ،‬راهنمای مســیر‪ ،‬برای عملکرد تجاری‬ ‫و اندازه‌گیری میزان پیشــرفت در طول مسیر رسیدن به اهداف‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بر این می‌توان از طرح تجاری به عنوان یک ابزار‬ ‫ارتباطــی برای انتقال اطالعات به طیف وســیعی از افراد مانند‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬شــرکای تجاری آینده‪ ،‬کارکنان و مدیران‪ ،‬نیز‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫بســیاری از مردم فکر می‌کنند کــه طرح تجاری فقط برای‬ ‫شــروع یک کســب و کار جدید کاربرد دارد‪ .‬اگرچه تهیه طرح‬ ‫در ابتدای کســب و کار بسیار ضروری و حیاتی است‪ ،‬اما طرح‬ ‫تجاری کاربردهای دیگری نیز دارد که عمده‌ترین آنها به شــرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫ کسب موافقت برای فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده (در ‪،12‬‬‫‪ 24‬و‪ ...‬ماه آتی) از مراجع ذی‌صالح (مانند هیئت مدیره)‬ ‫ فراهم کردن سرمایه از بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران‬‫ کمک به فروش یا ارزش گذاری کار‬‫‪ -‬اخذ تایید ناظران یا مسئوالن اعطای کمک‌های دولتی و‪...‬‬
‫محتوای یک طرح تجاری‬ ‫هدف تهیه طرح تجاری و مخاطبان آن‪ ،‬بیشترین تاثیر را بر‬ ‫روی محتوای طرح خواهند داشت‪ .‬به عنوان مثال اگر مخاطبان‬ ‫طرح‪ ،‬ســرمایه گذاران هســتند‪ ،‬اطالعات مالی و تشکیل تیم‬ ‫مدیریت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود و اگر روی صحبت‬ ‫بــا مدیر بازاریابی یک شــرکت تجاری بالقوه اســت‪ ،‬باید وقت‬ ‫بیشتری به توضیح همیاری در بازار اختصاص یابد‪ .‬اما اگر طرح‬ ‫برای مقاصد داخلی(داخل شرکت) تهیه می‌شود و مخاطب آن‬ ‫کارکنان شرکت هستند‪ ،‬باید آنان را از خواسته‌های کاری مطلع‬ ‫سازد و در آنها اشتیاق کافی برای برآوردنشان به وجود آورد‪.‬‬ ‫رئوس کلی یک طرح تجاری‬ ‫اغلــب انتظار می‌رود یــک طرح تجاری‪ ،‬حــاوی اطالعاتی‬ ‫درخصوص شــرکت‪ ،‬محصــول و خدمات بــازار‪ ،‬تیم مدیریت‪،‬‬ ‫استراتژی کســب و کار‪ ،‬جزئیات اجرایی و تجزیه و تحلیل‌های‬ ‫مالی باشد‪ .‬آنچه مهم است‪ ،‬ارائه شفاف و صادقانه اطالعات فوق‬ ‫است‪ .‬ترتیب و شــکل ارائه آن هم از اهمیت کمتری برخوردار‬ ‫است‪ .‬یک طرح تجاری عموما موارد زیر را دربردارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬خالصه اجرایی (شــامل ماموریت‪ ،‬اهــداف و موفقیتهای‬ ‫کلیدی شــرکت)‪ :‬این بخــش در جلب توجه خواننده بســیار‬ ‫حائزاهمیت است‪ .‬پس باید در تهیه آن دقت الزم به کار گرفته‬ ‫شــود تا بسیار جذاب باشد‪ .‬خالصه اجرایی معموال ‪ 1‬و حداکثر‬ ‫‪ 2‬صفحه اســت‪ .‬هرچند که ایــن بخش‪ ،‬اولین بخش یک طرح‬ ‫تجاری اســت‪ ،‬اما توصیه می‌شود این بخش پس از تدوین تمام‬ ‫جزئیــات تهیه شــود‪ .‬به این منظور ابتدا نــکات اصلی طرح را‬ ‫برگزینید‪ ،‬هماهنگی نسبی بین آنها برقرار سازید سپس آنها را‬ ‫خالصه کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشریح شرکت (شامل‪ :‬تعریف شخصیت حقوقی شرکت‪،‬‬ ‫تاریخچه برای شرکت‌هایی که فعالند و یا طرح‌ریزی اولیه برای‬ ‫شرکت‌های تازه تأسیس توانمندی‌ها و دارایی‌های شرکت)‪ :‬این‬ ‫بخش از طــرح درواقع مانند تدارک صحنــه و صحنه‌آرایی در‬ ‫تئاتر است و در شــکل گیری ذهن خواننده طرح و درک بهتر‬ ‫موضوع‪ ،‬بسیار موثر است‪.‬‬ ‫‪ .3‬محصول یا خدمات (شــامل‪ :‬تشریح محصول یا خدمات‪،‬‬ ‫مزیت‌های رقابتی‪ ،‬تکنولوژی ساخت‪ ،‬منابع‪ ،‬محصول یا خدمات‬ ‫آینده)‪ :‬گاه مخاطبان درباره حرفه و تجارت شما هیچ اطالعاتی‬ ‫ندارند و یا بدتر‪ ،‬ممکن است تصور کنند که دارند‪ ،‬اما کاملا در‬ ‫اشتباه باشند‪ .‬پس باید خواننده را آگاه کنید و اطالعات مهم را‬ ‫بسرعت دراختیار او بگذارید‪ .‬به خاطر داشته باشید اگر محصول‬ ‫یا خدمات شما منحصر به فرد است‪ ،‬این مطلب را بیان کنید‪ .‬با‬ ‫ذکر جزئیات توضیح دهید که چرا نســبت به رقبا برتری دارید‪.‬‬ ‫برتری امتیازی اســت که باید آن را فریاد بزنید‪ ،‬پس این کار را‬ ‫بکنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬تجزیه و تحلیل بازار (شــامل تشریح بازار هدف‪ ،‬نیازها‪،‬‬ ‫گرایش‌ها و رشد بازار‪ ،‬کانال‌های توزیع‪ ،‬الگوهای رقابت و خرید‪،‬‬ ‫رقبای اصلی و شــرکای صنعت)‪ :‬در طرح تجاری باید محیطی‬ ‫که شرکت در آن به فعالیت مشغول است‪ ،‬تشریح شود و در این‬ ‫تشریح باید مشتری‪ ،‬نیازها‪ ،‬محل و راه‌های رسیدن به مشتری‬ ‫بدرســتی تعریف شــود‪ .‬عالوه بر این موارد‪ ،‬گاهی ممکن است‬ ‫مقررات و نظارت‌های کیفی خارجــی خاصی درمورد محصول‬ ‫یا خدمات اعمال شــود‪ ،‬در این صورت این موارد در این بخش‬ ‫توضیح داده خواهدشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬استراتژی و جزئیات اجرایی آن‪ :‬در این بخش به تشریح‬ ‫موارد زیر پرداخته می‌شود‪:‬‬ ‫ هرم استراتژی (بیان استراتژی‪ ،‬تاکتیک‌ها و برنامه‌ها)‬‫ ارزش‌های سازمانی‬‫ توانایی رقابت و کسب برتری‬‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪33‬‬
‫ اســتراتژی بازاریابی (استراتژی‌های قیمت گذاری و پیشبرد‬‫فروش‪ ،‬کانال‌های توزیع و برنامه‌های بازاریابی)‬ ‫ اســتراتژی فــروش (پیش بینی فــروش‪ ،‬جدول‌های زمانی‬‫فروش)‬ ‫ شرکای مهم‬‫ زمان‌های بررسی و بازنگری‬‫‪ .6‬تیم مدیریت‪ :‬ســاختار ســازمانی‪ ،‬تیم مدیریت و سوابق‬ ‫اعضای کلیدی آن و اســتراتژی نیروی انســانی در این بخش‬ ‫تشــریح می‌شود‪ .‬تحقیقات نشــان می‌دهد که مهمترین عامل‬ ‫ازنظر ســرمایه‌گذاران در ارزیابی هر پیشــنهاد‪ ،‬گروه مدیران‬ ‫است‪ .‬در طرح‌های جلب حمایت مالی‪ ،‬بهتر است در ضمیمه‌ای‪،‬‬ ‫ســابقه شــغلی جامع‌تر هریک از مدیران اصلی ارائه شود‪ .‬این‬ ‫بخش می‌تواند شامل‪ :‬جزئیات تحصیالت و اطالعات مربوط به‬ ‫مسئولیت‌ها و دستاوردهای افراد در سمت‌های پیشین باشد‪.‬‬ ‫‪ .7‬طرح ریزی مالی‪ :‬فرض‌های مهم (مانند نرخ بهره‪ ،‬وضعیت‬ ‫مالیات و‪ )...‬شاخص‌های مالی کلیدی (نرخ بازگشت سرمایه و‪)...‬‬ ‫تجزیه و تحلیل نقطه ســربر‪ ،‬پیش‌بینی شود و زیان‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫جریان نقدینگی‪ ،‬نسبت‌های تجاری و طرح‌ریزی بلندمدت‪ ،‬در‬ ‫این بخش از طرح‌های تجاری ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫ترتیب صحیح یا غلطی برای ارائه این گزارش‌ها وجود ندارد‪،‬‬ ‫اما بهتر است ابتدا عملکرد تجاری مشخص شود‪ .‬سپس ترازنامه‬ ‫و در آخر گردش وجوه نقدی ارائه شــود‪ .‬پیش‌بینی‌ها نیز باید‬ ‫مانند حساب‌های گذشته تنظیم شود تا هر نوع پیشرفتی قابل‬ ‫رؤیت باشد‪ .‬بهتر است در متن اصلی زیاد به جزئیات حساب‌ها‬ ‫پرداخته نشود و این جزئیات در ضمیمه بیان شود‪.‬‬ ‫‪ .8‬پیشــنهاد (درخواســت)‪ :‬افراد اغلب‪ ،‬انرژی بسیاری را‬ ‫صرف نوشــتن طرح تجاری می‌کنند‪ .‬اما پیشنهاد (درخواست)‬ ‫خود را عنوان نمی‌کنند‪ .‬در طرح باید با وضوح کامل‪ ،‬بیان شود‬ ‫که از مخاطبان چه می‌خواهید‪ .‬پیشــنهاد را به گونه‌ای مطرح‬ ‫نکنید کــه گویی مخاطب باید جواب بدهــد و جای بحث هم‬ ‫ندارد‪ .‬در این صورت پاســخ بله یا خیر خواهدبود‪ ،‬درحالی که‬ ‫شاید زمینه مذاکره وجود داشــته باشد‪ .‬پیشنهاد (درخواست)‬ ‫خود را در خالصه ابتدای طرح نیز بیان کنید‪ .‬اطمینان حاصل‬ ‫کنید که خواننده قطعا از خواســته شــما درهمان صفحه اول‬ ‫‪34‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫مطلع می‌شود‪.‬‬ ‫نکاتی برای موفقیت طرح تجاری‬ ‫برای اینکه طرح‪ ،‬موثر واقع شــود باید توجه کنید که می‬ ‫خواهید چه پاسخی را از چه کسی دریافت کنید‪ ،‬آنگاه برای‬ ‫حصول آن تالش کنید‪ .‬برای مثال اگر واقعا ســعی دارید که‬ ‫طرح خود را به فروش برســانید‪ ،‬آن را به سند جلب حمایت‬ ‫مالی تبدیــل نکنید‪ .‬به مخاطبان خود بیندیشــید‪ :‬آنان چه‬ ‫کسانی هســتند؟ در طرح تجاری دنبال چه چیزی هستند؟‬ ‫چه زبانی برایشان مفهوم اســت؟ اگر مخاطبان شما سرمایه‬ ‫گذاراننــد‪ ،‬باید اطالعات مالی بیشــتری ارائــه دهید‪ .‬اگر با‬ ‫کارمندان خود ســخن می‌گویید‪ ،‬باید آنان را از خواسته‌های‬ ‫کاری خــود مطلع ســازید و در آنــان اشــتیاق کافی برای‬ ‫برآوردن اهداف به وجود آورید‪ .‬اطالعاتی در اختیار مخاطب‬ ‫خود بگذارید که به آنهــا نیاز دارد و اگر دقیقا نمی‌دانید که‬ ‫طرح شــما را چه کسانی می‌خوانند‪ ،‬ســعی کنید پاسخگوی‬ ‫تمام مخاطبان باشید‪.‬‬ ‫از بکاربردن اصطالحات تخصصی‪ ،‬عالئم اختصاری و‪ ...‬تاحد‬ ‫ممکن خودداری کنید‪ .‬معموال دریافت کننده اول طرح‪ ،‬مدیران‬ ‫مالی هستند که احتمال دارد با اصطالحات فنی آشنایی زیادی‬ ‫نداشــته باشند و اصطالحات برای آنان گیج‌کننده و ناخوشایند‬ ‫باشد‪ .‬از زبان ساده استفاده کنید و مفاهیمی را که ممکن است‬ ‫برای افراد غیرحرفه‌ای نامفهوم باشد‪ ،‬به خصوص هنگامی که با‬ ‫اداره‌های دولتی و یا ناظران سروکار دارید‪.‬‬ ‫به طرح خود به دیده داستان ماجراجویانه‌ای بنگرید نه نقد‬ ‫ادبی‪ .‬تاحد امکان برای اینکه بگویید چه خواهید کرد و چه موقع‬ ‫وارد عمل خواهید شد‪ ،‬به جای توصیف کردن‪ ،‬کلمات جنبشی‬ ‫بکار ببرید‪ .‬توصیف‪ ،‬برخی موارد الزم اســت‪ ،‬اما فراموش نکنید‬ ‫که رعایت اختصار و بکاربردن کلماتی که عمل و فعالیت را القا‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تاثیرگذاری طرح را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫نکته آخر اینکه این نوشــتار‪ ،‬یک دســتورالعمل نیســت‪.‬‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬با یکدیگر فرق دارند‪ .‬درنتیجه طرح‌های تجاری نیز‬ ‫متفاوت خواهندبود‪ .‬با این وجود‪ ،‬برخی مســائل اولیه ضروری‪،‬‬ ‫(موارد هشت‌گانه) برای نوشــتن یک طرح تجاری خوب‪ ،‬الزم‬ ‫است‪.‬‬
‫گزارشی از کالس‌های فن بیان که در انجمن همگن در حال برگزاری است‬ ‫«سخن گفتن بزرگترین موهبت الهی است»‬ ‫چند هفته‌ای اســت کالس‌های فن بیان با تدریس دکتر رضا رنجبر در انجمن همگن پالســتیک تهران در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬ســعی کردیم خالصه‌ای از جلسات قبل را در اختیار خوانندگان نشــریه قرار دهیم‪ .‬امروزه در‬ ‫کشورهای پیشرفته‌ی جهان هنر خوب سخن گفتن نخستین عامل رشد و پیشرفت به شمار می‌آید‪ .‬متاسفانه نه‬ ‫تنها عده‌ی کمی برای صحبت کردن و ســخنرانی همیشه آمادگی دارند بلکه افراد بسیاری حتی برای برآوردن‬ ‫نیازهای روزمره زندگی از ســهولت بیانی کافی و الزم برخوردار نیستند‪ .‬بنابراین حضور و شرکت در دوره‌های‬ ‫آموزشی فن بیان می‌تواند در این راستا راه گشا باشد‪.‬‬ ‫اندیشه گر بلند و زبان گر رسا بود‬ ‫هر گفته‌ای بلند و گران سنگ می شود‬ ‫صدای هر انسان مثل یک ویلون یک ساز است‪ .‬برای رسیدن‬ ‫به اهدافمان این ســاز را خوش بنوازیم با آشــنایی و تسلط بر‬ ‫تکنیک‌های بیان قادر خواهید بــود بدون کوچکترین ناراحتی‬ ‫در مقابل دیگران عقیده‌تان را بیان کنید‪ .‬سپس چنان‌چه مایل‬ ‫باشید می‌توانید سخنوری خوش بیان و شاید خطیبی برجسته‬ ‫شــوید و با آرامش خاطر در برابر هرکــه می‌خواهید با دقت و‬ ‫کامل و درست بازگو کنید حتی اگر سلطان جهان باشد‪ .‬معلم‪،‬‬ ‫گوینده‪ ،‬وکیل‪ ،‬نماینده‪ ،‬بازیگر‪ ،‬بازاریاب‪ ،‬ســخنران‪ ،‬فروشنده‪،‬‬ ‫مشــاور‪ ،‬مهاجر‪ ،‬مذاکره‌کننــدگان و همه کســانی که مقاصد‬ ‫خودشــان را از طریق ســخن گفتن به دیگران منتقل می‌کنند‬ ‫باید اصول فن بیان را بیاموزند‪.‬‬ ‫رعایت کلیه‌ی اصوات و حروف‬ ‫گوینده باید کلمات را به گوش شنونده برساند تا احساسش‬ ‫را برانگیزانــد و عواطفش را به خود معطــوف کند‪ .‬صرف نظر‬ ‫از جنبــه‌ی هنری و زیبایــی در کالم صدای خــوش از لحاظ‬ ‫اقتصادی نیز اهمیت دارد‪ .‬هر کس از طریق سخن گفتن زندگی‬ ‫می‌گذارند باید هرچه ممکن اســت بکوشــد تا مخاطب تکانی‬ ‫بخورد و مخاطــب زمانی تکان می‌خورد کــه گوینده کالمش‬ ‫مطلــوب‪ ،‬آهنگ صدایش مطبوع و تســلط کافی بر ادوات بیان‬ ‫خود داشته باشد‪.‬‬ ‫تعریف بیان‬ ‫تعریف لغوی بیان عبارت اســت از آشــکار کردن‪ ،‬روشــن‬ ‫کــردن و پدیــد آوردن‪ .‬تعریف تخصصی بیان عبارت اســت از‬ ‫موزیکالیته‌ی کالم‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪35‬‬
‫ارکان اصلی فن بیان‬ ‫‪ -1‬با اراده و عزمی راسخ شروع کنیم‬ ‫‪ -2‬به وضوح بدانیم درباره‌ی چه موضوعی‬ ‫می‌خواهیم سخن بگوییم‬ ‫‪ -3‬بــه کار و گفته‌هایمان ایمان داشــته‬ ‫باشیم‬ ‫‪ -4‬تمرین‪ ،‬تمرین‪ ،‬تمرین‬ ‫سخنرانی‬ ‫هیچ چیز مانند قدرت ســخنرانی و خوب‬ ‫سخن گفتن در جمع نمی‌تواند به این سرعت‬ ‫برای انسان مقام و شهرت به بار آورد‪ .‬با جدیت‬ ‫روحیه‌ی خود را تقویت کنید و ترس بیهوده را‬ ‫ریشه کن کنید‪.‬‬ ‫تسلط بر موضوع‬ ‫بــدون آمادگــی در جمع حاضر نشــوید‬ ‫(غیراخالقی اســت)‪ .‬موضوع مشخص نباشد‬ ‫دچار تردید و پشیمانی و شرمساری می‌شویم‬ ‫تا وقتی که مطمئن نیستی حرفی برای گفتن‬ ‫داری سخن نگو‪.‬‬ ‫ایمان به کار‬ ‫وانمود کردن به شهامت‪ ،‬شجاعت می‌آورد‪.‬‬ ‫در چشــمان حضار بنگرید و وانمود کنید که‬ ‫عاشــق این کار هســتید‪ .‬کلمات را از قلبتان‬ ‫ادا کنیــد و به ترس خود حمله کنید‪ .‬عشــق‬ ‫و ایمان به ســخن گفتن تــرس را از بین می‬ ‫برد‪ .‬بهترین دفاع در جنگ تهاجم است‪ .‬روش‬ ‫بدون شکســت برای کسب اعتماد به نفس در‬ ‫صحبت کــردن تمرین و تکرار اســت‪ .‬از هر‬ ‫فرصتی برای تمرین اســتفاده کنید‪ .‬صحبت‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫کردن در هر جمع خودی و غریبه‪ ،‬پیوســتن‬ ‫به یک گروه تئاتر در دبیرستان‪ ،‬صحبت کردن‬ ‫در تشــکل‌های مردمــی‪ ،‬صحبــت کردن در‬ ‫مناسبت‌های مختلف می‌تواند راه گشا باشد‪.‬‬ ‫فواید خوب سخن گفتن‬ ‫• احساس غرور و قدرت‬ ‫• توانایی نفوذ در دیگران‬ ‫• احترام و اعتبار باال‬ ‫• درآمد باال‬ ‫• موفقیت باال‬ ‫• حال خوب‬ ‫در مجموع خوب سخن گفتن زندگی شما‬ ‫را عوض خواهد کرد‪.‬‬ ‫کسب اعتماد به نفس‬ ‫اعتمــاد به نفــس مادرزادی نیســت بلکه‬ ‫اکتســابی اســت‪ .‬افکار منفی را از ذهن خود‬ ‫بیــرون بریزید‪ .‬به خودتــان دلگرمی بدهید و‬ ‫خود را تشــویق کنید‪ .‬با ایمان به توانمندی‌ها‬ ‫و قابلیت‌هایتان اعتماد به نفس کســب کنید‪.‬‬ ‫اگر نطقتان آماده باشد و دستتان پر باشد‪ ،‬نه‪،‬‬ ‫دهم کار انجام شــده است‪ .‬هنگام آماده شدن‬ ‫در مورد مخاطب مطالعه کنید و به خواســته‬ ‫و آرزوهای آنها بیاندیشــید‪ .‬مردم به هیچ چیز‬ ‫اندازه مشــکالت و نیازهایشان مشتاقانه گوش‬ ‫نمی‌دهند‪.‬‬ ‫راز نیروی ذخیره‬ ‫راز نیروی ذخیره یعنی اینکه صد مطلب‬ ‫بنویســید‪ ،‬نود تای آنهــا را دور بریزید‪ .‬ده‬ ‫مطلــب پنج دقیقه‌ای آماده کنید یک مطلب‬
‫‪ 5‬دقیقــه‌ای را بگویید‪ 9 .‬تای آنها را ذخیره کنید و در زمان‬ ‫نیاز از آنها اســتفاده کنید‪ .‬ســخنانتان را با ارتباط دادن به‬ ‫خاطرات و تجارب زندگی خود و دیگران به نمایشــی جذاب‬ ‫بــدل کنید‪ .‬داشــتن اطالعــات عمومی‪ ،‬یک شــعر مرتبط‪،‬‬ ‫یــک ضرب‌المثــل و نمونه‌ای تصویری و یــا حکایتی مربوط‬ ‫بــه موضوع‪ ،‬نیروی ذخیره‌ی شــما اســت و باعــث افزایش‬ ‫اعتماد به نفستان می‌شــود‪ .‬در عصر سرعت هستیم موضوع‬ ‫را محــدود نگــه ندارید‪ .‬کم گوییم و گزیــده چون در‪ .‬ذهن‬ ‫مخاطــب ظرفیتی حدود چهار یا پنج نکته‌ی رســمی را در‬ ‫یک سخنرانی رسمی دارد(نه بیشتر)‬ ‫سخنرانی خود را انسانی کنید‬ ‫با گفتن داســتان موفقیت و شکســت دو نفــر از آنهایی را‬ ‫که می‌شناســید ســخنرانیتان را جذاب و سرگرم کننده کنید‪.‬‬ ‫سخنرانی خود را با استفاده از اسامی شخصی کنید‪.‬وقتی خاطره‬ ‫یا مطلبی را درباره‌ی سخت کوشی و تالش از پروفسور حسابی‬ ‫بیان می‌کنیــد زمانی که به یکی از فتوحــات علمی امیرکبیر‬ ‫اشاره می‌کنید سخنرانیتان را شــخصی کرده‌اید‪ .‬در سخنرانی‬ ‫خود از جزئیات هم استفاده کنید‪ .‬پاسخ سووال‌های‪ ،‬کی‪ /‬کجا‪/‬‬ ‫چه کســی‪ /‬چه چیزی‪ /‬چرا‪ ،‬در صورتی که به نحو مطلوب داده‬ ‫شود رنگ و جالی دیگری به سخنرانیتان می دهد‪‌.‬‬ ‫سخنان خود را با استفاده از دیالوگ دراماتیک کنید‬ ‫اســتفاده از نقل قول با تغییر لحــن‪ :‬مطمئن‌ترین راه برای‬ ‫جلب و حفظ تماشاگر همانا مشــخص‪ ،‬معین و متقاعد کننده‬ ‫بودن سخن شما آن هم زمانی است که به بیان جزئیات تصویری‬ ‫بسنده می‌کنید‪ .‬وقتی نظمی در دانش نباشد هر چه این دانش‬ ‫بیشــتر باشد انسان را دست پاچه‌تر می کند‪ .‬هیچ انسان عاقلی‬ ‫بدون نقشه شروع به ساختن یک خانه نمی‌کند و هیچ سخنران‬ ‫ســرافرازی بدون داشتن یک طرح و برنامه‌ی صحیح سخنرانی‬ ‫خود را ارائه نمی‌دهد‪ .‬یک نطق مانند یک ســفر با هدف است‬ ‫باید طراحی شــود‪ .‬نطــق خود را کلمه به کلمــه حفظ نکنید‬ ‫سخنرانیتان خشک‪ ،‬سرد و بی‌روح و غیر طبیعی خواهد شد‪ .‬به‬ ‫دنبال کلمات نگردید فقط در جستجوی فکر و حقیقت موضوع‬ ‫باشید‪ .‬کلمات خود به خود گرد هم جمع می‌شود‪.‬‬ ‫صالحیت صحبت کردن‬ ‫درباره‌ی چیزی صحبت کنید که حق صحبت کردن آن را از‬ ‫طریق تجربه یا مطالعه به دست آورده‌اید‪ .‬درباره‌ی آنچه زندگی‬ ‫به شــما آموخته صحبت کنید دنبال موضوعاتی در سوابق خود‬ ‫بگردید‪ .‬موضوعی را انتخاب کنید که مشتاق آن باشید‪.‬‬ ‫قدرت حافظه‬ ‫مشــاهده‪ ،‬نگاهی اســت همراه با کنجکاوی‪ .‬دیدن‪ ،‬نگاهی‬ ‫اســت فاقد کنجکاوی‪ .‬با کنجکاوی ببینید و با کنجکاوی گوش‬ ‫کنید‪ .‬دقت‪ ،‬قلم حکاکی حافظه اســت مطالبتان را تصویری به‬ ‫خاطر بسپارید‪.‬‬ ‫ادامه خالصه کالس فن بیان در شــماره های آینده به چاپ‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪37‬‬
‫ضرورت مدیریت‬ ‫دانش درعملکرد‬ ‫سازمان‬ ‫سمانه باقری کارشناسی ارشد‬ ‫مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫با افزایش ســرعت دانش در عرصه جهانی و همزمان پیدایش‬ ‫تکنولوژی‌های نوپدید باید به ضرورت باال بردن حجم‪ ،‬شــتاب و‬ ‫چگونگی اداره دانش در محیط ســازمان بپردازیم تا با ارائه دارایی‬ ‫نامشهود‪ ،‬سازمان را عرصه رقابت پایدار نماییم‪.‬‬ ‫مدیریت دانش ارتباط مســتقیمی با اثربخشــی سازمان‌های‬ ‫امروزی دارد و دانش نقش میانجی را در این میان ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫در حالی که ســازمان‌ها اهمیت ایجــاد‪ ،‬اداره و انتقال دانش را‬ ‫تشــخیص داده‌اند تا حد زیادی قادر نیستند این نیاز رقابتی را در‬ ‫‪38‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫استراتژی‌های سازمان وارد کنند‪.‬‬ ‫سازمانها عالقه‌مندند به اینکه‪ ،‬تجربه چگونه می‌تواند اثربخش‌تر‬ ‫و ســریع‌تر انتقال داده شــود و اینکه چگونه بینش ارزشمندتری‬ ‫بدست آید‪ ،‬مستند سازی شود و به گونه‌ای که قابل استفاده مجدد‬ ‫باشد‪ .‬فرصت‌های از دست رفته‪ ،‬زمان تلف شده و عدم کارایی‌های‬ ‫عملیاتی‪ ،‬عدم مزیت رقابتــی را بازنمایی می‌کنند و باعث هزینه‬ ‫اضافی‪ ،‬کاهش درآمد و نتایج ضعیفی می‌شود که خود دالیلی برای‬ ‫به کار گیری مدیریت دانش توســط سازمان‌ها هستند‪.‬هر صرفه‬
‫جویی زمانی و بنابــر این صرفه جویی در‬ ‫هزینه در قالب‌های اجتناب از دوباره کاری‬ ‫به خاطر دانــش‪ ،‬در مورد دانش موجود یا‬ ‫کارهای قب ً‬ ‫ال انجام شده حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫بــا توجه به این واقعیــت که دانش به‬ ‫عنوان یک کاالی ســازمانی در نظر گرفته‬ ‫می‌شــود مقابله با کمبود دانش سازمانی‬ ‫ضرورتی برای مدیریت دانش می‌باشد‪.‬‬ ‫سازمان‌هایی که دانش جدید می‌سازند‬ ‫آن را بین همه در ســازمان توزیــع می‌کنند و آن را تبدیل به‬ ‫کاال و خدمات می‌کنند‪ ،‬سازمان‌های رقابتی هستند‪.‬بدین ترتیب‬ ‫دانش برای ســامان مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و به ســازمان‬ ‫امکان حل مسائل و تصرف فرصت‌ها را می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیریت دانش به تصمیم گیری اثربخش‌تر کمک می کند‪.‬‬ ‫کارکنان در محیط کنونی‪ ،‬شغل‌ها را به سهولت تغییر می‌دهند‪،‬‬ ‫زمانی که آن‌ها سازمان را ترک می‌کنند دانش و تجربه‌شان را با‬ ‫خود می‌برند که این موجب تضعیف دانش در سازمان می‌شود‪.‬‬ ‫اکنون سازمان‌ها روی مدیریت کردن دانش از طریق مدیریت‬ ‫دانش متمرکز می‌شوند تا اینکه کارکنان را ترغیب به ماندن در‬ ‫ســازمان کنند‪.‬این به ویژه برای سازمان‌هایی مهم خواهد بود‬ ‫که به دانش به عنوان یک دارایی اســتراتژیک نگاه می‌کنند در‬ ‫بسیاری از سازمان‌ها حفاظت از دانش در سیستم‌های مدیریت‬ ‫عملکرد به عنوان شاخصی از رشد دانش و سرمایه فکری ساخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫سهم دانش در عملکرد سازمان‪:‬‬ ‫دانش در ســازمان یک منبع مهم برای توانایی تداوم مزیت‬ ‫رقابتی است بنابراین ویژگی‌های آن(ناملموس‪ ،‬نامنظم‪ ،‬مبهم‬ ‫واینکه به آســانی قابل انداز‌گیری نیســت) فهمیدن آنکه چه‬ ‫چیزی اداره می‌شــود را ســخت و درک چگونگی اداره آن را‬ ‫مشکل‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫ســرمایه دانش باید به آسانی قابل اداره کردن باشد تا اداره‬ ‫نیازها آشــکارتر شود‪ .‬بنابراین گام مورد نیاز ابتدا این است که‬ ‫فرایندهای مشارکت دانش بر عملکرد را شناسایی کنیم و گام‬ ‫بعدی فرایند عقالنی کردن است به روشی که دانش قادر باشد‬ ‫با کیفیت بهتر و هزینه پایین‌تر از طریق تولید و فرآیند نوآوری‬ ‫و مشارکت آن با کیفیت بهتر و هزینه کمتر به عملکرد بهتری‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫مدیریــت دانش با توجه به ظهــور آن که به قدمت زندگی‬ ‫بشــریت و اداره دانش توســط آن بر می‌گردد در عرصه رقابت‬ ‫بین‌المللی به موضوعی پرســود و منفعــت برای ماندن در این‬ ‫بازار جهانی تبدیل شــده اســت و این جز با مشــارکت دادن‬ ‫دانش در تمامی موجودیت‌های سازمان امکان پذیر نمی‌باشد و‬ ‫عوامل مختلفی در موفقیت آن نقش حیاتی دارند مانند عوامل‬ ‫تکنولوژیکی‪ ،‬عوامل انســانی و فرهنگی‪ ،‬مدیران و متخصصان‬ ‫دانش‪ ،‬که همگی وظیفه هماهنگی و هدایت این عوامل را برای‬ ‫کاربرد هر چه بهتر مدیریت دانش در سازمان بر عهده دارند‪.‬‬ ‫مدیریت موثر بستگی به ارزیابی‪ ،‬برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد‬ ‫سازمانی دارد عملکرد اثربخش سازمان‌ها و ایجاد ارزش زمانی به‬ ‫وجود می‌آید که آنها استراتژی را اجرا نمایند که به فرصت‌های‬ ‫بازار به وسیله بهره‌برداری از منابع و سرمایه‌های داخلی پاسخ‬ ‫دهند و با توجه به نقشی که مدیریت دانش در سازمان‌ها دارد‬ ‫با سهیم شدن در عملکرد تجاری می‌تواند درک بهتری را برای‬ ‫رســیدن به مقاصد تجاری سازمان برای مدیران سازمان ایجاد‬ ‫کند و یک بهبود مداوم و مستمر در عملکرد به وجود آورد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪- Gary paul (2007) knowledge management challenges.‬‬ ‫‪- Zack .M.H. & M.C. Keen. J.D. (2008) knowledge‬‬ ‫‪management and organazition performance.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه‪ | 94‬شــماره‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪39‬‬
‫بهترین کارکنان را انتخاب کنید و در حفظ آن‌ها بکوشید‬ ‫نویسنده ‪ :‬برایان تریسی‬ ‫مترجم ‪ :‬مهدی قراچه داغی‬ ‫خالصه کتاب‪:‬‬ ‫در هر مرحله از فعالیت اقتصادی و تجاری به مهارت‌ها و توانمندی‌های متفاوتی‬ ‫احتیاج داریم‪ .‬ابتدا باید کار خودتان را به خوبی انجام دهید‪ .‬باید پیوسته از رقبای‬ ‫خود بهتر ظاهر شوید‪ .‬این‌ها نکاتی هستند که امروزه هم مصداق دارند‪ .‬اما سوای‬ ‫این‌ها‪ ،‬مهارت دیگری است که باید آن را هم بیاموزید‪.‬امروزه از جمله مهمترین‬ ‫مهارت‌ها استخدام اشخاص شایســته و حفظ و نگهداری آنها است‪ .‬مهارت و‬ ‫توانایی شــما در انجام دادن این کار از هر اقدام دیگری برای موفق کردن شما‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫در ادامــه مطلــب‪ 21 ،‬نقطه نظر مهــم در این خصوص به‬ ‫اجمال توضیح داده‌ شده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه انتخاب نیروی انســانی اولویت فراوان بدهید‪ -‬وقت‬ ‫صرف کنید و کارکنان خود را به دقت انتخاب کنید‪ 95 .‬درصد‬ ‫موفقیت شــما بســتگی به این دارد که کارکنان مناســبی را‬ ‫استخدام کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬درباره کار بیندیشــید‪ -‬به کار به شکل عینی نگاه کنید؛‬ ‫ببینید از سمتی که برایش نیروی انسانی استخدام می‌کنید چه‬ ‫انتظاری دارید‪ .‬در نظر بگیرید که برای رســیدن به هدف مورد‬ ‫نظر به چه مهارت‌هایی احتیاج دارید‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــرح وظایف شغل را بنویسید‪ -‬روی کاغذ فکر کنید‪.‬‬ ‫چند دقیقه‌ای وقت صرف کنید و شخص ایده‌الی را که مناسب‬ ‫کار شماســت توضیح دهید‪ .‬کیفیات و مهارت‌های مورد نظر را‬ ‫فهرست کنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬توری عریضی پهن کنید‪ -‬از قانون احتماالت به ســود‬ ‫خود اســتفاده کنید‪ .‬در همه جا بــه دنبال کارمند ایده‌ال خود‬ ‫بگردیــد‪ .‬در جمع کارکنان‪ ،‬دوســتان و تماس‌های شــخصی‬ ‫دنبال کارمند مورد نظر خود بگردید‪ .‬از مؤسســات کاریابی هم‬ ‫می‌توانید اســتفاده کنید‪ .‬با مسئوالن کالج‌ها و دانشکده‌ها برای‬ ‫پیدا کردن افراد مناسب تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪ -5‬مصاحبه مؤثر‪ -‬قبل از شــرکت در جلســه مصاحبه با‬ ‫داوطلبان اســتخدامی‪ ،‬ســؤاالت خود را مکتوب کنید‪ .‬درباره‬ ‫عملکرد گذشــته داوطلب‪ ،‬خواسته‌ها و بلندپروازی‌های فعلی و‬ ‫هدف‌های آتی او سؤال کنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬بــه دنبال بهتریــن کارمند بگردیــد‪ -‬مصاحبه کنید‪،‬‬ ‫بپرســید‪ ،‬هشیار باشید و کسی را که واقعاً می‌خواهد به شرکت‬ ‫شــما کمک کند استخدام کنید‪ .‬این نگرش به تنهایی موفقیت‬ ‫شــما را تضمین نمی‌کند‪ .‬اما بهترین نشانه‌ای است که به شما‬ ‫کمک می‌کند تا فرد مورد نظرتان را پیدا کنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬عملکرد گذشــته را بررســی کنید‪ -‬تجربه موفق نکته‬ ‫مهمی است که در مصاحبه استخدامی باید به آن توجه داشته‬ ‫باشید‪ .‬عملکرد گذشته در واقع نشانه خوبی برای امکان موفقیت‬ ‫در آینده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رزومه‌هــا و معرفی‌نامه‌ها را به دقت بررســی کنید‪ -‬به‬ ‫جزئیــات صحبت‌های داوطلــب و اینکه دربــاره خودش چه‬ ‫‪40‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول بهمن مــاه ‪ | 94‬شـماره ‪236‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫می‌گوید توجه کنید‪ .‬اغلب رزومه‌ها به شکلی مخدوش هستند‪.‬‬ ‫دقت کنید کســی را که استخدام می‌کنید از تجربه کافی بهره‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬قانون ســه را اعمــال کنید‪ -‬برای اســتخدام کارمند‬ ‫مورد نظر دســت‌کم ســه بار با او مصاحبه کنید و بعد تصمیم‬ ‫بگیرید‪ .‬می‌توانید از سه تن از مدیران یا کارکنان خود بخواهید‬ ‫با داوطلب اســتخدام مصاحبه کنند‪ .‬با ســه تن از معرف‌های‬ ‫داوطلب صحبت کنید‪.‬‬ ‫‪ -10‬تصمیم درست بگیرید‪ -‬از جمله مهمترین ویژگی‌های‬ ‫مدیــران برجســته تصمیم‌گیری درســت آنها اســت‪ .‬پس از‬ ‫جمــع‌آوری همه اطالعــات و صحبت با معرف‌هــای داوطلب‪،‬‬ ‫تصمیم‌گیری کنید‪.‬‬ ‫‪ -11‬درباره حقوق مناسب مذاکره کنید‪ -‬وقت صرف کنید‬ ‫و به اتفاق داوطلب اســتخدام‪ ،‬درباره حقوق او به توافق برسید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که تصمیم‌گیری درباره حقوق کارکنان کار‬ ‫آتی شما را ساده‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -12‬با کارکنان جدید شــروع خوبی داشته باشید‪ -‬روز و‬ ‫هفته اول کار کارمند جدید‪ ،‬ذهن او را برای ماه‌ها و ســال‌هایی‬ ‫که نزد شــما کار می‌کند شکل می‌دهد‪ .‬دقت کنید که کارمند‬ ‫جدید شــما در همان روزهای اول با صحنه‌های خوشــایندی‬ ‫روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫‪ -13‬شــروع قدرتمندی داشته باشید‪ -‬برنامه‌کاری دقیق و‬ ‫کاملی برای کارمند جدید تدوین کنید‪ .‬اشــخاص دوست دارند‬ ‫که سرشان شــلوغ باشــد و کارهای متنوعی برای انجام دادن‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -14‬مسایل و مشکالت را به سرعت حل کنید‪ -‬به سرعت‬ ‫مســایل و سوءتفاهمات احتمالی را بر طرف سازید‪ .‬خود را یک‬ ‫حالل مشــکالت حرفه‌ای در نظر بگیرید‪ .‬همیشه به آینده نظر‬ ‫داشته باشید‪ .‬به گذشــته و اینکه چه کسی باید سرزنش شود‬ ‫بها ندهید‪.‬‬ ‫‪ -15‬عملکرد را به طور حرفه‌ای بهتر کنید‪ -‬وظیفه شــما‬ ‫به عنوان یک مدیر این اســت که در قبال رسیدن به اهداف از‬ ‫طریق دیگران مســئولیت کامل را بپذیرید‪ .‬وقت صرف کنید و‬ ‫کارها را تفویض اختیار کنید‪ .‬مراقب باشــید و نظارت کنید که‬ ‫کارها به موقع و با رعایت بودجه تعیین شده انجام شوند‪.‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

شماره : ۲۴۴
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

شماره : ۲۴۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

شماره : ۲۳۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!