صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۳۳

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 233

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 233

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سال دوازدهـم | نیمه دوم آذر ماه ‪ | 94‬شمــاره ‪ | 233‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورايسياستگذاري‪:‬محمدرضامونسان‬ ‫احسانمنشی‪ ،‬مرتضانيكسرشت‬ ‫دبيرتحريريه‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫ویراستار‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫بازرگاني‪:‬‬ ‫مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫ ‬ ‫آنچه مدیران باید بدانند‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫گزارشی از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی‬ ‫‪10‬‬ ‫ ‬ ‫اقتصاد ایران در باتالق سیستم بانکی‬ ‫‪20‬‬ ‫آشنایی با راه گاه گرم در قالب های تزریق پالستیک ‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‬ ‫طرح نو برای خروج اقتصاد از رکود‬ ‫‪28‬‬ ‫ ‬ ‫طرح خروج از رکود شتاب زده است‬ ‫‪29‬‬ ‫ ‬ ‫گفت و گو با هوشنگ پارسا‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫صدای ما را به گوش دولت برسانید‬ ‫‪33‬‬ ‫ ‬ ‫شب یلدا‬ ‫‪37‬‬ ‫ ‬ ‫قانون هدفمند کردن یارانه ها‬ ‫‪39‬‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارس��ت‪ /‬خيابان‬ ‫‪ 12‬پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضاي هيئت مديره انجمن‪:‬‬ ‫س��يد جواد ميرحيدري‪ ،‬محمدرضا مونسان‪ ،‬احسان‬ ‫منشي‪ ،‬عليرضا ميربلوك‪ ،‬شهروز ضرابيها‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪1‬‬
‫آنچه مدیران باید بدانند‬ ‫نویسندگان }‬ ‫نوآوری اس�تراتژیک شرکت آمازون برای نفوذ بیشتر در‬ ‫بازار‬ ‫وب‌سایت آمازون‪ ،‬بزرگترین کتاب‌فروشی آنالین جهان است‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ،۲۰۱۴‬رکورد ‪ ۶۳‬درصد ف��روش آنالین کتاب و‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د کل فروش کتاب دنیا را از طریق خرده فروش��ی به‬ ‫دس��ت آورد‪ .‬فروش این سایت حدود ‪ 75‬میلیارد دالر است‪ .‬اگر‬ ‫بخواهید نس��بت به این رقم حس درس��تی داش��ته باشید‪ ،‬باید‬ ‫بگوی��م که پیش‌بینی فروش نفت ایران در س��ال ‪ 1394‬چیزی‬ ‫حدود ‪ 30‬میلیارد دالر است!‬ ‫آمازون همچنین بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایاالت متحده‬ ‫محس��وب می‌شود و در وب‌سایت خود به جز کتاب‪ ،‬محصوالت‬ ‫متنوع��ی چون پخش کننده دی وی دی‪ ،‬ام پی تری پلیر‪ ،‬انواع‬ ‫نرم‌افزار‪ ،‬بازی ویدئویی‪ ،‬وسایل الکترونیکی‪ ،‬زیورآالت‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫غذا‪ ،‬اسباب بازی و پوشاک نیز می‌فروشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪Excelsior, Maluniu, Genius‬‬ ‫‪Knight, John Murphy‬‬ ‫مترجم‪ :‬رویا مرسلی‬ ‫تقریباً روزی نیس��ت که خبری از خدمات جدید این شرکت‬ ‫اینترنت��ی در زمین��ه فروش کاال ب��ه گوش نرس��د و به همین‬ ‫دلیل سود و درآمدی سرش��ار‪ ،‬نصیب بنیانگذاران این فروشگاه‬ ‫اینترنتی ش��ده اس��ت‪ .‬چند نمونه از نوآوری‌ه��ای آمازون را در‬ ‫ادامه بررسی می‌کنیم‪.‬‬ ‫آمازون اخیرا سیس��تم تازه‌ای را معرفی کرده که سبک پول‬ ‫در آوردن مولفان و ناش��ران از کتاب هایشان را به کلی متحول‬ ‫می کند؛ بدین صورت که در این طرح‪ ،‬شرکت آمازون براساس‬ ‫تع��داد صفحات خوانده ش��ده از یک کتاب به مولفانش��ان پول‬ ‫م��ی دهد‪ ،‬نه ب��ر پایه تعداد نس��خه های فروخته ش��ده از آن‪.‬‬ ‫قوانی��ن جدی��د در مورد مولفانی اعمال می ش��ود که در برنامه‬ ‫آمازون موس��وم به انتش��ار مس��تقیم از طریق کیندل (‪)KDP‬‬ ‫مش��ارکت داشته باشند‪ .‬گفتنی اس��ت که این برنامه به مولفان‬ ‫امکان می‌دهد خودشان آثارشان را منتشر کنند‪ .‬به این ترتیب‪‌،‬‬
‫مش��تریان مجبور نیس��تند همه هزینه کتاب را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫بلک��ه فق��ط هزینه صفحات��ی از کتاب را که مطالع��ه می‌کنند‪،‬‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین با کم��ک تکنولوژی‌های نوین چاپ و‬ ‫تولید کتاب‪ ،‬اقدام به ارائه کتاب‌هایی بر اس��اس سیستم "چاپ‬ ‫بناب��ر تقاضا" نموده اس��ت ک��ه در این روش به ج��ای چاپ و‬ ‫انبار کتاب در تعداد وس��یع‪ ،‬تنها ب��ا نگهداری فایل الکترونیکی‬ ‫کتاب‌ها‪ ،‬پس از س��فارش مش��تری‪ ،‬اقدام به چاپ و تولید یک‬ ‫یا چند نس��خه از کتاب نموده‪ ،‬آنها را به آدرس مش��تری ارسال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫س��رویس آمازون پرایم‪ ،‬برنامه‌ای است که امکان استفاده از‬ ‫خری��د رایگان را برای مدت دو روز از بین میلیون‌ها کاال ممکن‬ ‫می‌کند‪ .‬در هفته‌ی س��وم ماه دس��امبر در ح��دود یک میلیون‬ ‫نفر به جم��ع کاربران آمازون پرایم پیوس��تند‪ .‬در ش��لوغ‌ترین‬ ‫روز کاری آم��ازون‪ ،‬رکورد فروش کاالهایی که توس��ط کاربران‬ ‫پرایم خریداری ش��ده بود‪ ،‬شکس��ت‪ .‬آمارهای فروش ثبت شده‬ ‫در روزهای منتهی به تعطیالت س��ال نو میالدی برای آمازون‪،‬‬ ‫بهترین ارقام ثبت شده در جهان است‪ .‬روز دوشنبه‌ی دیجیتال‬ ‫در حدود ‪ 36.8‬میلیون کاال از نقاط مختلف جهان سفارش داده‬ ‫شد که آمار ‪ 426‬سفارش را در هر ثانیه رقم زده است!‬ ‫با وج��ود این که ‪ 132‬هزار نفر برای آم��ازون کار می‌کنند‪،‬‬ ‫ولی ارسال س��ریع این حجم وسیع از سفارشات‪ ،‬بدون استفاده‬ ‫از روبوت‌های هوش��مند امکان پذیر نیست‪ .‬در فیلم اول که در‬ ‫ادامه می‌آید‪ ،‬سیستم مکانیزه آمازون را تماشا کنید‪.‬‬ ‫آمازون باالخره موفق ش��د از رگوالتوری‌های فدرال آمریکا‪،‬‬ ‫اجازه الزم برای ارس��ال آزمایشی سفارش��ات از طریق پهپاد را‬ ‫دریافت کند‪ .‬این امر زمان رس��یدن محصوالت به مش��تریان را‬ ‫تا حد بس��یار زیادی کاهش می دهد‪ .‬اگر همه چیز خوب پیش‬ ‫برود احتماال ظرف چند سال آینده شاهد سیستم ارسال کاال با‬ ‫پهپاد توس��ط آمازون خواهیم بود که این مورد ما را یک گام به‬ ‫دنیای آینده نگرانه‌ی فیلم های علمی تخیلی نزدیک‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫‪ ۶‬نـکتـه ارتـبـاطـی بـرای مـدیـران‬ ‫بس��یاری از مدیران گمان می کنند کارکنان ش��ان به علت‬ ‫رضایت نداش��تن‪ ،‬از حقوق دریافتی خود کار را ترک می کنند‪.‬‬ ‫یک تحقیق در س��ال ‪ ۲۰۰۱‬روی ‪ ۲۰‬هزار کارمند که اس��تعفا‬ ‫داده اند‪ ،‬نشان می دهد مهم ترین دلیل برای ترک شغل‪ ،‬رفتار‬ ‫نامناسب مدیران است‪ .‬یکی از مهم ترین عوامل رفتار نامناسب‬ ‫مدی��ران همانا ارتباطی نامناس��ب اس��ت‪ .‬در ای��ن مقاله هفت‬ ‫شاخص و عامل ارتباطی مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪)۱‬شنونده بهتری باشید ‪:‬‬ ‫به کارکنان توجه کنید‪ .‬این مس��ئله آسان می نماید‪ ،‬ولی به‬ ‫قول ماورین دوالن روزن از یک مرکز مش��اوره منابع انسانی در‬ ‫چیپل هیل ‪ N.C‬مهارت در ش��نیدن یک مس��ئله اصلی برای‬ ‫همه مدیران اس��ت‪ .‬در میان مس��ائلی که خانم روزن در کارگاه‬ ‫های آموزشی اش معموالً به آن اشاره می کند مربوط به یکی از‬ ‫مدیران س��ابقش است که با مهارت های فوق العاده در جلسات‬ ‫دس��ت بر زیر چانه می گذاش��ت و با چشم های بسته وانمود به‬ ‫ش��نیدن با دقت به صحبت ه��ای حضار می نمود‪ ،‬ولی در اصل‬ ‫من متوجه ش��دم که به رفع خستگی و احیانا یک خواب کوتاه‬ ‫فرو می رفت‪.‬‬ ‫‪ )۲‬به کارکنان خود زمان اختصاص دهید‪:‬‬ ‫مس��ئله مهم در این مورد‪ ،‬تش��کیل جلسات دونفره منظم با‬ ‫اعض��اء گروهتان اس��ت‪ .‬حتی اگر کارمندان در خ��ارج از مرکز‬ ‫خدمت می کنند این جلس��ات را از طریق تلفن تشکیل دهید‪.‬‬ ‫این کار را دو بار در ماه انجام دهید‪ .‬در طول جلسه‪ ،‬تلفن های‬ ‫غیرضروری به ش��ما وصل نش��ود و بدین طری��ق به کارکنانتان‬ ‫نشان دهید که شما توجه کامل به جلسه دارید‪ .‬در طول جلسه‬ ‫راج��ع به روش ها و اهداف کاری صحبت کنید و به خصوص به‬ ‫آن ها اطالع دهید که چه تصویری از رش��د کاری آنان دارید و‬ ‫در عین حال فشار کاری خود را به آنها نشان دهید‪.‬‬ ‫‪)۳‬اخبار جدید را به صورت مؤثر در سرتاس�ر سازمان‬ ‫منتشر کنید‪:‬‬ ‫بررس��ی می��زان آگاهی کارکن��ان زیرین از اخب��ار جدید به‬ ‫صورت مداوم ناممکن اس��ت‪ ،‬ولی با تأثیرگذاری روی کارکنان‬ ‫سطح زیری خود و انتخاب افرادی که بیشترین حد از مطلب را‬ ‫گرفته اند به عنوان عامالن انتش��ار اخبار در تمام سطح و حذف‬ ‫به کارکنان توجه‬ ‫کنید‪ .‬این مسئله‬ ‫آسان می نماید‪،‬‬ ‫ولی به قول ماورین‬ ‫دوالن روزن از یک‬ ‫مرکز مشاوره منابع‬ ‫انسانی در چیپل‬ ‫هیل ‪ N.C‬مهارت‬ ‫در شنیدن یک‬ ‫مسئله اصلی برای‬ ‫همه مدیران است‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪3‬‬
‫واسطه سازی از سوءتفاهمات جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫‪ )۴‬همه کارکن�ان را از ارزش های موردنظر خود کاملا‬ ‫آگاه کنید‪:‬‬ ‫بگذارید همه کارکنان تان بدانند ش��ما که هس��تید و با چه‬ ‫هدف��ی کار م��ی کنید‪ .‬تنها در این صورت اس��ت که آن ها می‬ ‫توانند خود به راحتی تصمیمات درس��ت بگیرند‪ ،‬شما به عنوان‬ ‫مدیر باید آن ها را برای رش��د بیش��تر خودشان و سازمان آزاد‬ ‫بگذارید و تنها به تذکر موارد احتمالی اکتفا کنید‪.‬‬ ‫‪ )۵‬در س�خنرانی خود در جم�ع کارکنان تا حد ممکن‬ ‫تأثیرگذار باشید‪:‬‬ ‫تنها در صحبت های گروهی به خصوص در مواقع حس��اس‬ ‫برای مؤسس��ه اس��ت که مدیران‪ ،‬اعتبار و لیاقت خود را در دید‬ ‫کارکنان ایجاد می کنند‪ ،‬بنابراین سعی کنید در سخنرانی ها تا‬ ‫حد ممکن تأثیرگذار باشید‪.‬‬ ‫‪ )۶‬خود را در پس ارتباطات کتبی پنهان نکنید‪:‬‬ ‫اگرچه ارتباطات کتبی ابزاری بسیار مهم در ارتباطات است‪.‬‬ ‫با این وجود مواردی که دارای حساس��یت خاص هس��تند‪ ،‬بهتر‬ ‫است به صورت حضوری و حداقل تلفنی انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪)7‬اشتباه متداول مدیران تازه‌کار‬ ‫مدیر ش��دن برای اولین‌بار بس��یار هیجان‌انگیز اما سخت و‬ ‫طاقت‌فرس��ا اس��ت‪ .‬زمانی که در مقام یک مدیر هستید قدرت‬ ‫اثربخش��ی تغییرات‪ ،‬تاثیرگ��ذاری و راهنمایی کارکنان‌تان برای‬ ‫رس��یدن به چیزه��ای بزرگ‌تر در اختیارتان ق��رار دارد اما باید‬ ‫چگونگی انجام دقیق این کارها را نیز کشف کنید‪.‬‬ ‫احتماال در این روند ممکن اس��ت اش��تباه‌های کوچکی نیز‬ ‫داشته باشید‪ .‬رس��یدن به سطح مدیریت تنها یک ترقی و ارتقا‬ ‫‪4‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫محس��وب نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه نق��ش و وظیفه‌ جدیدی اس��ت که‬ ‫نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌های جدید است‪ ،‬در نتیجه زمانی‬ ‫که این وظیفه‌ جدید را برعهده گرفتید مراقب این اش��تباه‌های‬ ‫رایج باشید‪.‬‬ ‫‪ -1‬هن�وز در ح�ال تلاش ب�رای انجام کاره�ای خود‬ ‫هستید‬ ‫زمان��ی که به‌عنوان یک کارمند مش��غول ب��ه‌کار بودید باید‬ ‫لیستی از وظایفی را که مسوولیت آنها را بر عهده داشتید انجام‬ ‫می‌دادید بنابراین زمانی که این لیست از وظایف و مسوولیت‌ها‬ ‫وج��ود ندارد تا در یک روز کاری به انج��ام آنها بپردازید با یک‬ ‫تغییر در کارها مواجه می‌شوید که می‌تواند سخت باشد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان یک مدی��ر نمی‌توانید روی وظای��ف فردی تمرکز‬ ‫کنی��د بلکه باید روی تالش خ��ود جهت کمک به تیم کاری‌تان‬ ‫تمرکز کنید تا تیم کاری ش��ما بتوان��د وظایف خود را به انجام‬ ‫برس��اند‪ .‬حال‪ ،‬موفقیت ش��ما به موفقیت تیم کاری‌تان بستگی‬ ‫دارد بنابراین تمایل ندارید که بیشتر وقت خود را صرف «انجام‬ ‫کارها» کنید زیرا شما یک مربی پرمشغله‪ ،‬ناظر و راهنمای تیم‬ ‫کاری‌تان خواهید بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬به جای اهداف‪ ،‬روی جزئیات تمرکز می‌کنید‬ ‫ممکن اس��ت به‌عنوان یک کارمند که دارای نقش و وظایف‬ ‫مش��خصی اس��ت این عادت وجود داشته باش��د که به جزئیات‬ ‫وظایف توجه بیشتری کنید‪ ،‬مثال نگهداری ایمیل‌ها که به افراد‬ ‫مختلف ارسال می‌کنید‪ ،‬تماس‌هایی که نیاز به پاسخ و پیگیری‬ ‫دارند یا تنظیم و مرتب‌سازی یادداشت‌ها‪.‬‬ ‫ام��ا به‌عنوان یک مدیر ممکن اس��ت نتوانید ب��ه تمامی این‬ ‫جزئی��ات ک��ه در هرکدام یا هم��ه پروژه‌هایی ک��ه اعضای تیم‬
‫کاری‌تان روی آن کار می‌کنند‪ ،‬بپردازید‪.‬‬ ‫اگ��ر دائم��ا ت�لاش کنید تا ب��ه جزئی��ات وظای��ف و کارها‬ ‫توج��ه داش��ته باش��ید‪ ،‬در نتیجه ش��ما تبدیل به ی��ک «مدیر‬ ‫کوچ��ک»(‪ )micromanager‬خواهید ش��د که بیش از همه‬ ‫روی جزئی��ات کار کارکن��ان و وظایف آنه��ا تمرکز می‌کند که‬ ‫این برای ش��ما و تیم کاری‌تان س��ودمند نیست‪ .‬این نکته برای‬ ‫مدیران تازه‌کار بسیار مهم است تا به تغییر تمرکزشان بر موارد‬ ‫و اهداف بزرگ‌تر پی‌ببرند‪ .‬نظارت بر پروژه‌های فردی نیز بخشی‬ ‫از اهداف مهم اس��ت اما مدیران باید نظارت بر پیشرفت اعضای‬ ‫تیم کاری خود را به‌طور موثر و کارآمد بیاموزند تا کل تیم کاری‬ ‫را به سمت دستیابی به اهداف بلندمدت سوق دهند‪.‬‬ ‫‪ -3‬از دیگران تقلید می‌کنید‬ ‫زمان��ی که تنها عنوان «مدیر» را در نظر بگیرید‪ ،‬گس��ترش‬ ‫و توسعه‌ س��بک مدیریتی‌تان به صورت جادویی و شگفت‌انگیز‬ ‫اتفاق نمی‌افتد‪ .‬بنابراین دور از انتظار نیس��ت که مدیران تازه‌کار‬ ‫اقدام به تقلید از مدیریت‌های پیش��ین کنند که قبال دیده‌اند یا‬ ‫در معرضش��ان بوده‌اند و به همین دلیل ممکن اس��ت از همان‬ ‫سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی استفاده کنند‪ .‬البته ممکن است‬ ‫ش��ما یک راهنما یا یک مدیر خالق برای تقلید در ش��یوه‌های‬ ‫مدیریت باش��ید اما تقلید به مدیران جدی��د اجازه چالش برای‬ ‫وضع موجود‪ ،‬افزایش توانایی‌ها و اثرگذاری در یک س��ازمان را‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫‪ -4‬قول‌های�ی می‌دهید که توانای�ی عمل کردن به آن‬ ‫را ندارید‬ ‫مدیران جدید مش��تاقانه تالش می‌کنند ت��ا به‌عنوان یک‬ ‫مدی��ر و راهنمای اثرگ��ذار و مفید‪ ،‬تیم کاری جدیدش��ان را‬ ‫خشنود کنند که البته این قابل تحسین است اما این مدیران‬ ‫اغل��ب با دادن قول‌ها و وعده‌های بزرگ س��عی در خش��نود‬ ‫کردن و خوش��حالی کارکنانش��ان دارند مث�لا تغییر و ایجاد‬ ‫گس��تردگی در سیستم نرم‌افزاری ش��رکت یا ایجاد تغییرات‬ ‫ف��وری در روند انجام کارها‪ .‬به همان میزان که این وعده‌ها و‬ ‫قول‌ها بزرگ هس��تند‪ ،‬مدیران جدید برندها نیز ممکن است‬ ‫کام�لا درک نکنند که چه چیزی برای ایج��اد تغییرات الزم‬ ‫اس��ت تا ای��ن فرآیند دقیقا ب��ه انجام برس��د‪ .‬بنابراین ممکن‬ ‫اس��ت مش��کالتی بزرگ‌تر از آنچه تص��ور می‌کردید پیرامون‬ ‫آن ب��ه وج��ود بیاید‪ .‬در نهای��ت قول‌ها و وعده‌ه��ای بیش از‬ ‫حد ش��اید در ابتدا باعث محبوبی��ت و مطلوب بودن مدیران‬ ‫تازه‌کار ش��ود اما اگر این وعده‌ها عملی نش��وند باعث تضعیف‬ ‫اعتماد کارمندان به مدیر جدید خواهد ش��د‪.‬‬ ‫‪ -5‬نادیده‌گرفتن موفقیت‌های اولیه‬ ‫اگر در س��ازمان یا موسس��ه‌ای که مدیر ش��ده‌اید‪ ،‬تغییراتی‬ ‫وجود دارند که می‌توانید خیلی سریع و فوری آنها را انجام دهید‬ ‫مثل حذف جلس��ات بی‌نتیجه و بی‌فایده که تنها موجب اتالف‬ ‫وقت می‌ش��وند یا مثال حذف یک مرحله تکراری اسنادس��ازی؛‬ ‫به سرعت دس��ت به‌کار شوید و از این راه به یک موفقیت اولیه‬ ‫دس��ت یابید‪ ،‬زیرا این تغییرات فوری باعث می‌ش��وند که شما‬ ‫به‌عنوان یک فرد معتبری که برای ایجاد اثرگذاری آمادگی دارد‬ ‫به چشم بیایید‪.‬‬ ‫‪ -6‬عدم تصمیم‌گیری‬ ‫مدی��ران جدی��د و ت��ازه‌کار معم��وال دچار ع��دم توانایی در‬ ‫تصمیم‌گی��ری می‌ش��وند‪ .‬این ع��دم توانای��ی در تصمیم‌گیری‬ ‫زمانی اس��ت که فرد بیش از اندازه به موضوعی فکر می‌کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه هرگز نمی‌تواند تصمیم مشخصی بگیرد‪ .‬در این وضعیت‬ ‫جدید انتخاب‌هایی که دارید روی ش��ما تاثیری ندارند بلکه این‬ ‫انتخاب‌ه��ا روی کل تی��م و حوزه کاری‌تان تاثی��ر می‌گذارند و‬ ‫به‌دلیل اینکه مدیران تازه‌کار نمی‌خواهند تصمیمات اش��تباهی‬ ‫بگیرن��د بنابرای��ن آنها اغل��ب در تصمیم‌گیری‌ه��ای خود تعلل‬ ‫می‌کنند و تاخیرهای زیادی دارند و در نهایت ممکن است اصال‬ ‫تصمیمی نگیرند‪.‬‬ ‫‪ -7‬توقف و عقب‌نشینی کردن‬ ‫مدی��ران تازه‌کار با داش��تن نقش جدید اغل��ب نمی‌خواهند‬ ‫به‌عن��وان یک فرد بس��یار مقتدر جلوه کنن��د‪ .‬آنها نمی‌خواهند‬ ‫ب��دون در نظر گرفت��ن دانش ژرف کارکنان‪ ،‬اهداف س��ازمان و‬ ‫نیازه��ای تیم کاری‪ ،‬تغییر را ش��روع کنند و با عقب‌نش��ینی و‬ ‫طوالنی کردن ش��روع مدیریت خ��ود نتیجه معکوس می‌گیرند‪.‬‬ ‫بدون راهنما و دس��تورالعمل‪ ،‬تیم کاری ش��ما خیلی زود دچار‬ ‫مش��کل خواهد شد و تالش آنها بی‌نتیجه خواهد ماند و احتماال‬ ‫تیم کاری‌تان در مورد اعتبار‪ ،‬ش��هرت و توانایی ش��ما در انجام‬ ‫امور دچار تردید خواهد شد‪.‬‬ ‫پنج ویژگی ضامن موفقیت از نگاه "بیل گیتس"‬ ‫‪ -1‬دانستن اینکه چگونه باید «نه» گفت‬ ‫این توصیه ای اس��ت که گیتس ش��خصا‬ ‫از «وارن بافت» فرا گرفته اس��ت و برای هر‬ ‫فردی اعم از ثروتمند یا فقیر کاربردی است‪.‬‬ ‫هم��واره زنجیره ای بی پای��ان از فرصت ها‪،‬‬ ‫کارهایی برای انجام دادن‪ ،‬تجربیات متفاوت‬ ‫و مانند آن وجود دارد‪ .‬در یک چنین دنیای‬ ‫شلوغی دانس��تن آنکه در چه زمانی باید به‬ ‫پروژه ها‪ ،‬دعوتنامه ها و س��ایر درخواس��ت‬ ‫ها به نفع اس��تفاده بهین��ه از زمان خود نه‬ ‫بگویید‪ ،‬مهمترین مهارتی است که باید یک‬ ‫فرد فرا گیرد‪ .‬این ویژگی به شما یاد میدهد که بدانید که دقیقا‬ ‫چه مواردی برای ش��ما اهمی��ت دارد و در نتیجه تمرکز خود را‬ ‫تماما بر آن معطوف کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬استقبال از انتقاد‬ ‫گیتس در کتاب خود با عنوان «‪Business @ the Speed‬‬ ‫‪ »of Thought‬یاد آور ش��ده است‪ :‬از خبرهای بد با آغوش باز‬ ‫اس��تقبال کنید تا بدانید که دقیقا در کجا نیازمند بهینه سازی‬ ‫و پیشرفت هس��تید‪ .‬هرچند هیچ کس چندان دوست ندارد که‬ ‫دیگران به انتقاد از نحوه تفکر و عمل وی بپردازند‪ ،‬اما در فقدان‬ ‫این موضوع‪ ،‬پیش��رفت فردی بسیار کندتر خواهد بود‪ .‬انتقادات‬ ‫معموال فرد را با زاویه های جدید از موضوع مواجه میس��ازد که‬ ‫پیش از آن پنهان بوده اند‪ .‬در این میان فرد باید از قوه قضاوت‬ ‫خود برای تش��خیص انتقادات مناس��ب و کاربردی از موارد بی‬ ‫فایده استفاده کرده و یاری بگیرد‪ .‬با دقت گوش دادن به دیگران‬ ‫مهارت مهم دوم برای موفقیت در زندگی است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪ -3‬خوشبینی‬ ‫در دنیایی که اغلب بس��یاری از اتفاقات به شکلی بدبینانه و‬ ‫ناخوشایند رقم میخورد‪ ،‬داشتن دیدی خوشبینانه دشوار است‪.‬‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که بدون داشتن فلسفه خوشبینی هیچ‬ ‫کس اقدام به س��رمایه گذاری در یک ایده‪ ،‬راه اندازی کسب و‬ ‫کار جدید و س��اخت یک محص��ول جدید نخواهد کرد‪ .‬زندگی‬ ‫ش��خصی گیتس بیانگ��ر یک نمونه جالب از اعتقاد به فلس��فه‬ ‫خوش��بینی اس��ت‪ .‬زیرا در دنیایی که گرفت��ار اغلب مصایب و‬ ‫مشکالت از جمله گرسنگی‪ ،‬آلودگی فقر است‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در پروژه های بشر دوستانه نیازمند اعتقادی قوی به خوشبینی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یکبار در ‪ 2013‬در کالج اس��تنفورد گفت‪ :‬معموال‬ ‫خوش��بینی را به عن��وان امید پوچ و بیهوده ن��گاه میکنند‪ ،‬اما‬ ‫بدون هیچ شکی میتوان گفت که یک نوع نا امیدی کاذب نیز‬ ‫همواره وجود دارد که باید به شدت از آن پرهیز کرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمایل به شکست‬ ‫گیت��س در کتاب دیگ��ر خ��ود «‪»The Road Ahead‬‬ ‫نوش��ته است‪ :‬موفقیت یک معلم پس��ت است که افراد باهوش‬ ‫را به گونه ای اغوا میکند که به این باور میرس��ند که هیچ گاه‬ ‫شکس��ت نمیخورند‪ ،‬وی تشریح میکند که امروز فکر کردن به‬ ‫یک محصول شکس��ت ناپذیر منجر به از دست رفتن و منسوخ‬ ‫ش��دن ایده های فردا میش��ود‪ .‬قطعا اف��راد موفقیت را بیش از‬ ‫شکست میپس��ندند‪ .‬اما این شکست است که بیش از هر چیز‬ ‫دیگر منجر به یاد گیری انس��ان میشود و بهترین فرصت ها را‬ ‫برای رشد در اختیار قرار میدهد‪.‬‬ ‫‪ -5‬توانای�ی تمرک�ز بر ی�ک هدف مش�خص و دنبال‬ ‫کردن آن‬ ‫گیتس در یک نامه سرگش��اده‪ ،‬درسهایی از تاریخ ماشین‬ ‫بخار را یادآور ش��ده اس��ت‪ :‬چنانچه یک هدف مش��خص را‬ ‫تعریف کنید و مقیاس��ی برای نشان دادن میزان پیشرفت در‬ ‫مسیر این هدف داشته باشید‪ ،‬به نتایج شگفت انگیز خواهید‬ ‫رس��ید‪ .‬وی همچنین تاکید کرده اس��ت که البته یافتن یک‬ ‫ه��دف مش��خص و مقیاس صحی��ح برای برآورد پیش��رفت‪،‬‬ ‫س��خت و دشوار اس��ت‪ .‬زیرا اگر این موضوع ساده بود‪ ،‬همه‬ ‫افراد در نیا تبدیل به ش��خصیت های موفق میش��دند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��دن یک ش��به اتفاق نمی‌افتد‪ .‬مدیرعامالن از‬ ‫راه پیمودن رده‌های س��ازمانی‪ ،‬ارتقای اندیش��ه‪ ،‬سختکوشی‪،‬‬ ‫پش��تکار و ویژگی‌های رفتاری به نقطه‌ای می‌رس��ند که آنها را‬ ‫به رهبر س��ازمان تبدیل می‌کند‪ .‬قدم‌های زیر را مطالعه کنید‬ ‫تا راه رس��یدن ب��ه مدیرعاملی را بیش��تر درک کنید‪ .‬در اینجا‬ ‫همچنین به ذکر روش‌های��ی می‌پردازیم که مدیرعامالن برای‬ ‫موفق ماندن به آن نیاز دارند‪.‬‬ ‫تحصیالت‬ ‫تحصی��ل کنید‪ .‬اگ��ر می‌خواهید مدیرعامل ش��وید‪ ،‬باید از‬ ‫همان دوران مدرس��ه تالش خود را ش��روع کرده باشید‪ .‬حالت‬ ‫ایده‌آل این است که هم تحصیالت دانشگاهی و هم تحصیالت‬ ‫تکمیلی داش��ته باشید‪ .‬از همان ابتدا سعی کنید تمرکز خود را‬ ‫ب��ر مطالعه درباره صنعتی بگذارید که بیش��تر به آن عالقه‌مند‬ ‫هس��تید‪ ،‬اما در عین حال‪ ،‬مطالعه عمومی خود را نیز فراموش‬ ‫‪6‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫نکنید تا اگر به شغل رویایی خود نرسیدید آنقدر انعطاف‌پذیری‬ ‫داشته باشید که بتوانید در زمینه دیگری موفق باشید‪.‬‬ ‫• بس��یاری از مدیران عامل ابتدا مدرک کارشناس��ی خود‬ ‫را دریافت می‌کنند‪ ،‬بعد چند س��ال به‌عن��وان کارمند فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬رده‌های سازمانی را یکی پس از دیگری طی می‌کنند‬ ‫و بع��د به فکر تحصیالت تکمیل��ی و دریافت مدرک ام‌بی‌ای‬ ‫(‪ )MBA‬می‌افتند‪.‬‬ ‫• ه��ر چه ش��رکتی ک��ه در آن کار می‌کنی��د و امید دارید‬ ‫روزی در آن به باالترین رده سازمان دست یابید بزرگ‌تر باشد‪،‬‬ ‫اهمیت مش��ارکت ( و فارغ‌التحصیلی) از سازمان یا دانشگاهی‬ ‫که دارای حسن شهرت باشد بیشتر می‌شود‪ .‬اینکه مدرک شما‬ ‫دارای اعتبار و حیثیت باالیی باشد شانس شما را برای موفقیت‬ ‫باالتر می‌برد‪.‬‬ ‫زمان بیش��تری را برای یادگیری امور مالی اختصاص دهید‪.‬‬ ‫هیچ چیز به یک مدیرعامل برای اتخاذ تصمیمات هوش��مندانه‬ ‫برای س��ازمان به اندازه داشتن پایه قوی در دانش مالی کمک‬ ‫نمی‌کند‪ .‬درست است که هر زمان اراده کنید و در هر رده سنی‬ ‫که باش��ید می‌توانید درباره امور مالی و اقتصاد مطالعه کنید و‬ ‫یاد بگیرید‪ ،‬اما س��ال‌های دانشجویی یکی از بهترین فرصت‌ها‬ ‫برای یادگیری این موضوعات است‪ .‬اگر در حسابداری‪ ،‬اقتصاد‬ ‫یا امور مالی به اندازه کافی مطلع نیستید‪ ،‬می‌توانید چند واحد‬ ‫درس��ی در این زمینه بگذرانید حتی اگ��ر این واحدها کوچک‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫• زمانی که بخش��ی از نیروی کار یک سازمان شدید‪ ،‬از هر‬ ‫موقعیت و فرصتی که ش��رکت برای افزایش دانش مالی ش��ما‬ ‫چه از طریق س��مینار‪ ،‬کالس‌های خصوصی یا س��ایر جلسات‬ ‫می‌گذارد استفاده کنید‪ .‬یک مدیرعامل خوب‪ ،‬هیچ‌وقت رشد‪،‬‬ ‫ب��ه روز بودن و ارتقای دانش خود را متوقف نمی‌کند‪ .‬از همان‬ ‫ابت��دا ارتباط ایج��اد کنید‪ .‬طی زمان دانش��جویی هر زمان که‬ ‫می‌توانید‪ ،‬در س��مینارهای کس��ب‌و‌کار و ایجاد شبکه شرکت‬ ‫کنی��د‪ .‬هر جای��ی که فرصتی ب��رای نش��ان دادن مهارت‌های‬ ‫رهبری و تمایل شما به سختکوشی وجود دارد در آن مشارکت‬ ‫کنید‪ .‬وق��ت خود را به فعالیت‌های داوطلبانه یا هر فرصتی که‬ ‫در آن می‌توانید دوش به دوش افراد موفق در آینده کار کنید‪،‬‬ ‫اختصاص دهید‪ .‬در یک کالم‪ ،‬طوری رفتار کنید که گویی قبل‬ ‫از شروع‪ ،‬در حال پیمودن نردبان موفقیت شرکت هستید‪.‬‬ ‫• دریغ نکنی��د‪ .‬هیچ‌وقت برای تاثیرگذاری مثبت بر بخش‬ ‫کوچکی از شرکت یا رهبران سازمان زود نیست‪ .‬شما هیچ‌وقت‬ ‫نمی‌دانی��د که چه کس��انی ارزش ش��ما را درک می‌کنند و در‬ ‫موفقیت آینده ش��ما یا گفت��ن یک جمله مثبت درباره ش��ما‬ ‫(وقتی که زمان آن فرابرسد)‪ ،‬به شما کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫• با باالترین رده‌های س��ازمان در ارتباط باش��ید‪ .‬به محض‬ ‫اینکه بعد از فارغ‌التحصیلی ش��غلی پی��دا کردید (یا حتی اگر‬ ‫هنوز دانش��جو هس��تید) طوری رفتار کنی��د که گویی صاحب‬ ‫سازمان هس��تید‪ .‬تعداد کارمندانی که طراوت و جدیت در کار‬ ‫دارند‪ ،‬زیاد نیس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬در جهت رشد سازمان اقدام‬ ‫کنید و در تیم‌ها حضور داش��ته باش��ید‪ .‬در این‌صورت مطمئن‬ ‫باش��ید که مورد توجه قرار خواهید گرفت‪ .‬با اش��تیاق وظایف‬
‫بیشتری را بر عهده بگیرید و آنها را به نحو احسن انجام دهید‪.‬‬ ‫هر کاری می‌توانید انجام دهید تا به روس��ای خود نشان دهید‬ ‫که جدی هستید و زندگی حرفه‌ای شما در حال رشد است‪.‬‬ ‫• همه س��عی خ��ود را ب��ه‌کار گیرید تا با مدی��ران رده باال‬ ‫روابط دوستانه داشته باشید‪ .‬به شیوه‌ای که آنها رفتار و صحبت‬ ‫می‌کنند توجه کنید‪ .‬شاید حتی بتوانید از یکی از آنها بخواهید‬ ‫راهنمای ش��ما باش��د‪ .‬بدترین چیزی که آنها می‌توانند بگویند‬ ‫«نه» است‪ ،‬اما مدیران اغلب کمی خودسری را نسبت به نزاکت‬ ‫بیش از حد ترجیح می‌دهند‪ .‬اگر بتوانید مش��اوره یک مدیر را‬ ‫داش��ته باشید‪ ،‬در این‌صورت یک ابزار مهم برای موفقیت سریع‬ ‫خود در دست دارید‪.‬‬ ‫• انعطاف‌پذیر باش��ید‪ .‬ش��اید این روزها درباره این موضوع‬ ‫کمتر صحبت ش��ود‪ ،‬اما بلندپروازی یکی از ویژگی‌های بس��یار‬ ‫مه��م (و به نظ��ر بعضی‌ه��ا حیاتی) ب��رای پیش��رفت رهبران‬ ‫کس��ب‌و‌کار است‪ .‬یکی از نش��انه‌های بلند پروازی و اراده برای‬ ‫پیش��رفت این است که اگر درمس��یری قرار گرفتید که انتظار‬ ‫رسیدن به آن را نداشتید‪‌،‬پذیرا باشید‪ .‬حداقل اگر تغییر مکان‬ ‫یا موقعیت شغلی باعث پیشرفت شما می‌شود‪ ،‬آن را رد نکنید‪.‬‬ ‫اگر این فرصت برای ش��ما مهیا شد که مدیر دفتر دیگری دور‬ ‫از مکان فعلی خود باش��ید‪ ،‬آن را رد نکنید‪ .‬اگر چنین اقداماتی‬ ‫انجام دهید‪ ،‬نسبت به افراد محافظه کار در اطراف خود‪ ،‬شانس‬ ‫بیشتری برای ارتقا خواهید داشت‪.‬‬ ‫• وقت��ی یک یا دو س��ال در یک ش��رکت کار کردید‪ ،‬اگر‬ ‫احس��اس کردید که پیشرفت نمی‌کنید‪ ،‬مرتبا لیست مشاغل را‬ ‫مرور کنید و اگر فرصتی برای رش��د فراهم بود‪ ،‬برای آن تقاضا‬ ‫دهید‪ .‬بسیاری از مدیران عامل قبل از آنکه در راس شرکت قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬در دو یا سه شغل مربوط در سمت مدیر یا معاون مدیر‬ ‫کار کرده‌اند و تجربه الزم را به‌دست آورده‌اند‪.‬‬ ‫• از کارآفرین��ی واهم��ه نداش��ته باش��ید‪ .‬مدیرعام�لان و‬ ‫کارآفرین��ان ویژگی‌ه��ای مش��ترک زیادی دارند و کس��ی که‬ ‫می‌خواهد مدیرعامل یا کارآفرین ش��ود‪ ،‬هر یک از این دو شغل‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬شروع خوبی برای موفقیت در دیگری است‪ .‬اگر‬ ‫برای شما فرصتی به دست آمد که برای خودتان کار کنید و اگر‬ ‫این کار نسبت به شغل فعلی تان بهتر است‪ ،‬مطلقا این فرصت‬ ‫را از دس��ت ندهید‪ .‬شروع یک شرکت موفق از صفر‪ ،‬یک مزیت‬ ‫بسیار بزرگ برای رزومه شرکت است‪.‬‬ ‫• عضو یک هیات‌مدیره ش��وید‪ .‬اگ��ر این امکان را دارید‪ ،‬به‬ ‫عضویت هیات‌مدیره ش��رکتی که در صنعت مش��ابه شما فعال‬ ‫اس��ت درآیید‪ .‬این کار به شما تجربه ارزش��مندی می‌دهد که‬ ‫می‌توانید وقتی مدیرعامل ش��دید‪ ،‬از این تجربیات در ش��رکت‬ ‫خ��ود بهره‌مند ش��وید‪ .‬همچنین ای��ن موضوع به ش��ما اعتبار‬ ‫زی��ادی می‌بخش��د‪ ،‬چرا ک��ه تقریبا نیمی از مدی��ران عامل در‬ ‫ای��االت متحده قبل از آنکه مدیرعامل ش��وند در مقاطعی عضو‬ ‫هیات‌مدیره شرکت‌های دیگر بوده‌اند‪.‬‬ ‫تبدیل ش��دن به یک مدیرعام��ل خبره و توانمند از وظایف‬ ‫یک مدیرعامل ش��ناخت داشته باش��ید‪ .‬مدیرعامل یک شرکت‬ ‫الزاما موسس یا صاحب آن شرکت نیست‪ .‬یک مدیرعامل حتی‬ ‫می‌تواند کارآفرین هم نباشد‪ .‬همچنین‪ ،‬مدیرعامل یک دفتردار‬ ‫یا یک ش��خصیت نمایشی هم نیست‪ .‬بلکه کار مدیرعامل‪ ،‬اداره‬ ‫شرکت اس��ت‪ :‬سرپرستی تصمیمات مالی‪ ،‬حل موارد بحرانی و‬ ‫در مس��یر درست نگه داش��تن اموری که هر روز و هر سال به‬ ‫افزایش س��ودآوری منجر ش��ود‪ .‬این یعنی یک مدیرعامل توانا‬ ‫ترکیبی است از یک شخص ایده پرور (مثل یک کارآفرین) که‬ ‫ریس��ک می‌پذیرد و بزرگ فکر می‌کند‪ ،‬به‌عالوه کسی که توان‬ ‫اجرایی دارد‪ ،‬در امور مالی و منابع انسانی تمرکز دارد و همیشه‬ ‫در همه جزئیات کنکاش می‌کند تا مطمئن شود همه کارها به‬ ‫نحو احسن انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫• تکیه بر تجربیات‪ .‬بیشتر مدیرعامالن بعد از سال‌ها یا حتی‬ ‫دهه‌ها کار در یک صنعت یا حتی در یک شرکت به این سمت‬ ‫می‌رس��ند‪ .‬وقتی به باالترین نقطه رس��یدید‪ ،‬ریشه‌های خود را‬ ‫فراموش نکنید‪ .‬از همه آنچه درباره کسب‌و‌کار می‌دانید استفاده‬ ‫کنید تا بتوانید ش��رکت را به بهترین ش��یوه ممکن اداره کنید‪:‬‬ ‫تفاوت میان سیاس��ت‌های مکتوب و قوانین نانوش��ته سازمان؛‬ ‫ایجاد ارتباط با افرادی که می‌توانند به ش��ما درباره بخش‌هایی‬ ‫که دیگ��ر در آن حض��ور ندارید اطالعات بدهن��د‪ ،‬ویژگی‌ها و‬ ‫باورهایی که میان کارمندان رده پایین سازمان درباره شرکت و‬ ‫بو‌کار شما وجود دارد‪.‬‬ ‫کس ‌‬ ‫• رهبری ب��ا بصیرت‪ .‬برای آنکه واقعا ی��ک مدیرعامل توانا‬ ‫باش��ید‪ ،‬باید با ایجاد محیط کاری با فرهنگ مشخص و متمایز‬ ‫و قابل درک‪ ،‬بر س��ازمان کنترل داشته باشید‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫یک مدیرعامل خبره حس��ی را در می��ان کارمندان خود ایجاد‬ ‫می‌کند که آنها جزئی از یک پدیده واقعا خاص هس��تند‪ ،‬اینکه‬ ‫آنها کار بزرگ و منحصربه‌ف��ردی را بر عهده دارند‪ .‬ویژگی‌ها و‬ ‫عمل ش��ما در قبال کارمندان گام حرکت س��ازمان را در همه‬ ‫سطوح تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫• دنی��ای کارکنان خود را تس��خیر کنید‪ ،‬اما به آنها فرصت‬ ‫اش��تباه کردن نیز بدهید‪ .‬به آنها نشان دهید که شرکت آنقدر‬ ‫آنها را قبول دارد که به آنها فرصت سعی دوباره می‌دهد تا زمانی‬ ‫که به موفقیت برس��ند‪ .‬با تشویق ریسک‌پذیری و نظرخواهی از‬ ‫آنها‪ ،‬بهره‌وری را افزایش دهید‪ .‬در هر حال‪ ،‬حتی اگر موضوعی‬ ‫به نفع س��ازمان نباشد‪ ،‬این شما هستید که به‌عنوان مدیرعامل‬ ‫حرف آخر را می‌زنید‪.‬‬ ‫• ش��فاف و قابل درک بودن‪ .‬به‌عنوان یک مدیرعامل‪ ،‬اداره‬ ‫یک کس��ب‌و‌کار بر عهده شماست‪ .‬هر چند بسیاری از کارهای‬ ‫روزانه را به زیردستان خود محول می‌کنید‪ ،‬اما این شما هستید‬ ‫که مانند یک عقاب کل الگوی س��ازمان را مشاهده می‌کنید و‬ ‫همان‌طور که می‌دانید س��ازمان زنده و پویا اس��ت و همواره در‬ ‫حال تغییر است‪ .‬یادتان باشد‪ ،‬از آنچه می‌بینید و می‌دانید برای‬ ‫ایج��اد ارتباط با کارمندان و مطلع ک��ردن درباره برنامه‌هایتان‬ ‫اس��تفاده کنید‪ ،‬تصمیمات خود را به‌طور واضح‪ ،‬س��اده و قابل‬ ‫درک ب��دون مخفی کاری ب��رای کارمندان تش��ریح کنید‪ .‬اگر‬ ‫دیدگاه خود را درباره آینده ش��رکت می‌دانی��د‪ ،‬در این‌صورت‬ ‫کارمندان بهتر می‌توانند به ش��ما در رس��یدن ب��ه این دیدگاه‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫• حف��ظ ارتب��اط‪ .‬هیچ‌وقت اس��یر این توهم نش��وید که‬ ‫مدیرعام��ل در راس هرم س��ازمانی کار می‌کن��د درحالی‌که‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪7‬‬
‫دیگ��ران در پایین هس��تند و باید از باال به آنها دس��تور داد‪ .‬ب��ه آنها اعتماد می‌کند و رفتار اخ�لاق مدارانه را مقدم بر رفتار‬ ‫یک مدیرعامل خوب همیش��ه در بط��ن موضوعات قرار دارد‪ :‬احساسی و عکس‌العمل‌های آنی می‌داند‪.‬‬ ‫چگونه یک مدیر فروش موفق شویم؟‬ ‫از هم��ه واحدها دیدن می‌کند‪ ،‬در هر کاری که بتواند کمکی‬ ‫برای تبدیل ش��دن ب��ه یک مدیر فروش پول س��از و در‬ ‫انجام ده��د دریغ نمی‌کند‪ ،‬با کارمن��دان صحبت می‌کند‪ ،‬به‬ ‫آنها گوش می‌دهد و از آنها بازخورد دریافت می‌کند‪ .‬درس��ت آمد زا بجز خواس��تن از عمق وجود و تالش بی وقفه‪ ،‬باید از‬ ‫اس��ت که بخشی از زمان شما باید فعالیت در راس هرم باشد تجربیاتی که س��ال ها در لباس فروش��ندگی کسب کرده اید‬ ‫و برای کل سازمان برنامه‌ریزی کرده و به برنامه‌های بزرگ‌تر بهره بجوییدو یک مدیر فروش موفق باش��ید‪ .‬یک مدیرفروش‬ ‫فک��ر کنی��د‪ ،‬اما بقیه زمانتان را باید به عمق و بطن س��ازمان موف��ق باید یک فروش��نده ی موفق هم باش��د ت��ا بتواند این‬ ‫تجربیات را با نیروهای تازه کار خود سهیم شود‪.‬‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش به ‪ 9‬نکته ی مه��م در این رابطه‬ ‫• اگر الزم می‌دانید مدیریت کنترلی داش��ته‬ ‫برای تبدیل شدن‬ ‫توج��ه کنی��د و آن ه��ا را در برنام��ه ریزی های‬ ‫باش��ید‪ .‬با این رویکرد نشان می‌دهید که ترجیح‬ ‫به یک مدیر فروش‬ ‫روزانه خ��ود به عنوان مدیر فروش پولس��از بکار‬ ‫می‌دهید کار آزادانه انجام ش��ود‪ ،‬اشکالی ندارد و‬ ‫پول ساز و در آمد‬ ‫گیرید‪ .‬نتیجه اش معجزه آس��ا خواهد بود‪.‬‬ ‫می‌توانید این کار را انجام دهید‪ .‬اما یادتان باشد‬ ‫زا بجز خواستن‬ ‫نکته اول‪:‬‬ ‫در صورت بروز خطا آنها را س��رزنش نکنید و به‬ ‫از عمق وجود و‬ ‫بیش��تر مدیران فروشی که مس��ؤلیت فروش از‬ ‫جای سرزنش آنها‪ ،‬خودتان آن کار را به درستی‬ ‫تالش بی وقفه‪ ،‬باید‬ ‫طرف سازمانی به آنها پیشنهاد شده و به استخدام‬ ‫انج��ام دهید و در هر مرحل��ه به آنها روش انجام‬ ‫از تجربیاتی که‬ ‫آن س��ازمان در م��ی آیند فکر می کنن��د که باید‬ ‫صحیح کار را نشان دهید‪ .‬یک مدیرعامل توانا با‬ ‫سال ها در لباس‬ ‫از هم��ان ابتدای امر و روز اول دس��ت به کار های‬ ‫مثال زدن و نمونه نش��ان دادن کار می‌کند نه با‬ ‫فروشندگی کسب‬ ‫خارق العاده زده و به اصطالح عامیانه تخم دو زرده‬ ‫توهین و تنبیه‪.‬‬ ‫کرده اید بهره‬ ‫بگذارند تا خود را به سازمان ثابت نمایند‪ .‬در حالی‬ ‫• داشتن استراتژی‪ .‬در ورای همه مواردی که‬ ‫بجویید‬ ‫که ی��ک مدیر فروش با تجربه ب��ر عکس به جمع‬ ‫ذکر ش��د‪ ،‬وقتی مدیرعامل شدید‪ ،‬عملکرد شما‬ ‫آوری اطالعات در مورد س��از مان ‪ ،‬افراد ‪ ،‬عملکرد‬ ‫آینده س��ازمان را رقم می‌زند‪ .‬باید آنقدر مهارت‬ ‫های قبل��ی ‪ ،‬نقاط قوت‪ ،‬نفاط ضعف و تهدید ها و‬ ‫داش��ته باش��ید که چند قدم جلوتر از خود را با‬ ‫هم��ه زوایا و از همه لحاظ مش��اهده کنید و اتفاق��ات آینده را فرصت ها میگردد و سعی می کند افراد نیروی فروش خود را به‬ ‫حدس بزنید‪ .‬همیشه درباره اتفاقات به روز باشید و شرکت خود خوبی بشناس��د حتی اگر به قیمت کاهش شتاب سازمان برای‬ ‫بو‌کار بزرگ ببینید‪ .‬همواره از خود سوال‌هایی مدت کوتاهی تمام شود‪.‬‬ ‫را در دنیای کس ‌‬ ‫نکته دوم‪:‬‬ ‫بپرسید که شما را به س��وی استراتژی درست کسب‌و‌کار سوق‬ ‫تجزیه و تحلیل مشکالت سازمان‪ :‬مشکالتی که باز دارنده‬ ‫ده��د‪ .‬اگر بتوانید این کار انجام دهید‪ ،‬احتماال قادر خواهید بود‬ ‫بوده و راه پیش��رفت و س��ود دهی س��ازمان را سد کرده اند‪.‬‬ ‫به یکی از تاثیرگذار ترین مدیران عامل تبدیل شوید‪.‬‬ ‫• ش��فاف باشید‪ .‬به نظرات و پیش��نهادهای کارمندان خود این مش��کالت شاید ناشی از فضای منفی ‪ ،‬حس بی اعتمادی‬ ‫توجه کنید (یا حداقل بخش��ی از نظرات آنه��ا)‪ .‬این کار کمک ‪ ,‬ع��دم ب��ر خورداری نیروه��ا از آموزش های م��ورد نیاز و یا‬ ‫می‌کند آنها احس��اس مفید بودن کنند و در نتیجه تعهد آنها به بی برنامه گی عملکرد افراد باش��د‪ .‬ممکن اس��ت س��ازمان از‬ ‫سازمان بیشتر می‌ش��ود‪ .‬در اینجا منظور کارمندانی هستند که نیروهایی با پتانس��یل باال برخوردار باش��د ول��ی اگر عملکرد‬ ‫مس��تقیما با ش��ما در ارتباطند‪ .‬پس یک رهبر خوب برای آنها این نیروها کانال بندی نش��ده باشند مانند سدی خواهند بود‬ ‫باش��ید و از آنها نترسید‪ .‬یک رهبر خوب‪ ،‬یک تیم خوب دارد و که با باز ش��دن دریچه هایش آب های جاری ش��ده به هدر‬ ‫‪8‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫خواه��د رفت‪ .‬در ای��ن بخش عدم حس اعتم��اد به نفس در م��ی تواند ح��س رقابتی را ایجاد نماید ک��ه در ارتقای عملکرد‬ ‫می��ان نیروهای فروش می توان��د منفی عمل کرده و به دیگر دیگر افراد مؤثر خواهد بود‪.‬‬ ‫نکته هفتم‪:‬‬ ‫افراد منتقل ش��ود‪.‬‬ ‫تربی��ت مربی‪ :‬مربی ای باش��ید که مرب��ی تربیت میکند که‬ ‫نکته سوم‪:‬‬ ‫داشتن الگویی برای پیروی دیگران‪ :‬همواره در تیم فروشتان در آین��ده مرب��ی تربی��ت کند‪.‬می��ز کارتان را ت��رک کنید و با‬ ‫فردی را داش��ته باشید که عملکرد شایس��ته اش باعث شود تا کارمندانتان نشست های گروهی و انفرادی داشته باشید و این‬ ‫دیگ��ر اف��راد بخواهن��د از او پیروی کرده و در س��طح وی قرار به نیروهای ش��ما این پیام را منتقل می کند که در کنارش��ان‬ ‫گیرند‪ .‬حتی شاید در بعضی از موارد مجبور شوید فروشنده ای هس��تید و اعمالشان را زیر نظر دارید‪ .‬البته نقش یک جاسوس‬ ‫با تجربه تر را استخدام کنید که کنجکاوی دیگران را بر انگیزد را بازی نکنید بلکه بگذارید آنها ش��ما را به عنوان یک مشاور و‬ ‫و این س��ؤال را پیش آورد که راز س��طح ف��روش باالی وی در حامی و پناهی در دوران س��خت بپذیرند‪ .‬در مسایقه ی فروش‬ ‫چیست؟ فروشندگان کم تجربه همیشه عالقمند هستند که از در تیم نیروهایتان یک بازی کن باش��ید نه یک تماشاگر‪ .‬نکات‬ ‫منفی عملکرد افراد را به تنهایی و عملکرد های مثبتشان را در‬ ‫فروشندگان با تجربه تر تبعیت کنند‪.‬‬ ‫حضور دیگران مطرح کنید‪.‬‬ ‫نکته چهارم‪:‬‬ ‫نکته هشتم‪:‬‬ ‫هیچگاه به عملکرد ضعیف نیروهای فروشتان رضایت ندهید‬ ‫تش��ویق نیروها به داش��تن زندگی با کیفیت باال تر‪ :‬مزایای‬ ‫و آن را نپذیرید‪ :‬همواره نیروهایتان را تش��ویق کنید تا از آنچه‬ ‫هس��تند بهتر ش��وند‪ .‬به عنوان مثال در رش��ته ی وزنه برداری زندگ��ی با کیفیت باال از طریق فروش بیش��تر را به نیروهایتان‬ ‫نشان دهید‪.‬مث ً‬ ‫ال اگر فروششان را ارتقا دهند عضو‬ ‫عالرق��م مخالف��ت ورزش کار در افزایش وزنه ی‬ ‫کل��وپ خاصی در س��ازمان خواهند ش��د و یا از‬ ‫سنگین تر‪ ،‬مربی آهس��ته آهسته به وزنه ها می‬ ‫اگر الزم می‌دانید‬ ‫مزایای ویژه ای برخوردار خواهند شد‪ .‬لوح تقدیر‬ ‫افزاید و پس از مدتی ورزش��کار متوجه میش��ود‬ ‫مدیریت کنترلی‬ ‫ها و م��دال های��ی را جهت تش��ویق نیروهایتان‬ ‫که به مراتب بیش��تر از آنچه را تصور می کرده از‬ ‫داشته باشید‪ .‬با‬ ‫طراحی کنید‪ .‬فراموش نکنید که با انس��ان طرف‬ ‫زمین بلند کرده است‪ .‬به خاطر دارم زمانی که در‬ ‫این رویکرد نشان‬ ‫امریکا د ربخضد فروش محصوالت جنرال موتورز می‌دهید که ترجیح هس��تید نه با ربات و احساس��ات نقش اساسی در‬ ‫به فعالیت مش��غول بودم مدی��ران ما هم همین می‌دهید کار آزادانه تغییر رفتار انسانها ایفا می کنند‪.‬‬ ‫نکته نهم‪:‬‬ ‫روش را در قدرت بخش��یدن به نیروی فروش ما انجام شود‪ ،‬اشکالی‬ ‫آگاهی از خواسته های نیروها ‪:‬به خواسته های‬ ‫اس��تفاده می کردند و زمانی ک��ه تارکتی را از ما‬ ‫ندارد و می‌توانید‬ ‫نیروی فروش��تان در جلسات عمومی و خصوصی‬ ‫در خواس��ت می کردند همواره تعدادی دیگر به‬ ‫این کار را انجام‬ ‫پی ببرید‪ .‬هر کس��ی یه مسائل از دیدگاه خود می‬ ‫ان می افزودند‪ .‬به ضعیف بودن نیروهایتان عادت‬ ‫دهید‬ ‫نگرد‪ .‬به اهداف درون س��ازمانی و برون سازمانی‬ ‫نکنید‪ .‬به نیروها این ای��ده را منتقل کنید که یا‬ ‫آنه��ا پی ببرید ب��ه عنوان مثال اگ��ر دلخوری در‬ ‫خودش��ان را با انتظارات س��ازمان وفق دهند یا‬ ‫س��ازمان را ترک کنند‪ .‬گاهی اوقات با اخراج یک نیرو به او این سازمان بین افراد وجود دارد سعی کنید هر چه زود تر آنرا رفع‬ ‫فرصت را می دهید که در جایی دیگر به موفقیت های بیشتری کنی��د‪ .‬اگر نگرانی یک از افراد خرید خانه اس��ت ببینید چگونه‬ ‫می توانید به در این راه به او کمک کنید‪ .‬اگر هم برایتان مقدور‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫نبود حد اقل این احساس را به او بدهید که به نگرانی او اهمیت‬ ‫نکته پنجم‪:‬‬ ‫تعیین معیارها با قدرت ‪ :‬یک مدیر فروش موفق معیار های می دهید‪.‬‬ ‫نیروهایتان را از انجام کار های زیر بر حذر دارید‪:‬‬ ‫خ��ود را با قدرت تعیین می کند و آنها را صریحاً بیان می کند‪.‬‬ ‫• نگذارید تماس هایش��ان با مش��تریان در مشتری یابی بر‬ ‫در ف��روش تعارف وجود ندارد‪ .‬و نیروه��ا باید بدانند که موظف‬ ‫هس��تند تا به تارگت های مدیر فروش برس��ند و یا عواقب آنرا کمیت استوار باشد بلکه مبتنی بر کیفیت باشد‪.‬‬ ‫تحمل کنند‪.‬مث ً‬ ‫• نگذارید وقت کاری را با سرگرمی های جانبی مانند تلفن های‬ ‫ال باید در مورد س��اعات ورود و خروج کارمندان‬ ‫جدی باشید‪ .‬باید برای هر فردی در گروه نیروهای فروش سطح شخصی‪ ،‬ارسال پیامک‪ ،‬چت و دیگر فعالیت های بی ثمر تلف کنند‪.‬‬ ‫• فقط با ارائه آموزش ه��ای مختلف به نیروهایتان به نتایج‬ ‫ف��روش ماهانه تعیین نم��وده و انرا با جدی��ت پیگیری نمایید‪.‬‬ ‫از مدیران فروش ضعیف و سس��ت ‪،‬کارمندان ضعیف و سس��ت مطلوب نمی رس��ید بلکه باید آنهارا در عملکردش��ان نیز توقع‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫تولید می شوند‪.‬‬ ‫• سعی کنید نیروهایتان در بهره برداری از فرصت ها دارای‬ ‫نکته ششم‪:‬‬ ‫اخ��راج نیروه��ا با عملکرد ضعی��ف‪ :‬عادت کنی��د افرادی را یک زبان مشترک باشند‪.‬‬ ‫• نگذارید نیروهایتان به محدوده های امن شان عادت کرده‬ ‫هیچ س��عی در انطباق با موازین س��ازمان و هئف های آن نمی‬ ‫کنن��د اخراج کنید‪ .‬این کار به دیگران می آموزد که در صورت و در آن احس��اس راحتی کنند بلکه آنهارا تش��ویق کنید که از‬ ‫عدم پیروی از خواس��ته های سازمان به چنین سرنوشتی دچار محدوده های بس��ته خود خارج شوند و به توسعه و بهبود وضع‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬البته فراموش نش��ود تشویق افراد موفق نیز خود فعلی بپردازند‪ .‬در اصل از آنها بخواهید از درون غار شکار نکنند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪9‬‬
‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫تهیه و تنظیم‪:‬مهنوش نعیمی‬ ‫انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تش�كلی اس�ت با س�ابقه بیش از س�ه دهه فعالیت هدفگرا‪ ،‬مؤثر و بهره‌مند از‬ ‫خردجمع�ی با برخورداری از مدیریت دانش محور و جامع نگر‪ .‬این تش�كل عناوین "ش�ورای س�ازندگان وس�ایل‬ ‫گازسوز و سیلندر گاز مایع" و "شورای صنایع گاز و لوازم خانگی" را پشت سر گذاشته و اكنون با نام "انجمن صنایع‬ ‫ل�وازم خانگی ایران" فعالیت‌ه�ای پرافتخار خود را تداوم می دهد‪ .‬پانزدهمین نمایش�گاه بین المللی لوازم خانگی‬ ‫در مکان نمایشگاه بین المللی تهران‪،‬از تاریخ ‪ 6‬تا ‪ 9‬آذر ماه برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه محل مناسبی برای شرکت‬ ‫های لوازم خانگی می باشد تا جدیدترین محصوالت خود را از طریق این نمایشگاه به عموم جامعه و شرکت های‬ ‫همکار ارائه دهند‪ .‬در این نمایشگاه انواع یخچال ها‪ ،‬اجاق گاز های مختلف ‪ ،‬لوازم صوتی و تصویری آبگرمکن ها‪،‬ماشین‬ ‫های ظرفش�ویی ‪ ،‬ماشین های لباسشویی ‪،‬سرویس آش�پزخانه‪،‬ظروف آشپزخانه و‪ ..‬به نمایش گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت های نام آشنای انجمن همگن پالستیک تهران نیز در این دوره از نمایشگاه حضور داشتندکه بدین منظور‬ ‫گزارشی از برخی شرکت ها تهیه کرده و شما را به خواندن آن دعوت می نماییم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫جناب آقای محمدی مدیر عامل شرکت ونوس پالستیک‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالستیک‪:‬سلام آق�ای محمدی‪.‬‬ ‫بازدیدها در این دوره چگونه بود؟‬ ‫من راضی هستم‪.‬نمایشگاه خوبی است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬چند دوره است که در این‬ ‫نمایشگاه شرکت می کنید؟‬ ‫اولین دوره است که خودم شرکت می کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگ�ن پالس�تیک‪:‬آیا از تبلیغات اطالعی‬ ‫دارید؟‬ ‫خیر اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬بازدید کنن�ده از خارج‬ ‫کشور هم داشتید؟‬ ‫بله از عراق و افغانستان‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬وضعیت رکود اقتصادی تا‬ ‫چه میزان در کار شما تاثیر داشته است؟‬ ‫چ��ون قیم��ت دالر رو به افزایش اس��ت و ما ه��م صادرات‬ ‫داریم‪،‬راضی هستیم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬چه اهدافی برای ونوس‬ ‫پالستیک دارید؟‬ ‫توس��عه ی کاالی مرغ��وب‪.‬در ح��ال حاض��ر ق��درت خرید‬ ‫کش��ورهای اطراف کم شده و دنبال اجناس بی کیفیت هستند‬ ‫و همین مسئله ایجاد رقابت می کند و کار سخت شده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬به نظر ش�ما شرایط پسا‬ ‫تحری�م به بهبود وضعیت اقتصادی ش�رکت ش�ما‬ ‫کمک می کند؟‬ ‫هیچ تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬هیچ تاثیری؟ متضرر نمی‬ ‫شوید؟یا سودی حاصل نمی شود؟‬ ‫چون کار ما دست خودمان است( هم تولید و هم طراحی)؛و‬ ‫همچنین بومی هم هستیم و قیمت و کیفیت مناسبی داریم‪،‬قابل‬ ‫رقابت با دنیا هستیم و مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬صادرات ش�ما به چه‬ ‫کشورهایی است؟‬ ‫عراق و افغانستان‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬فکر می کنید دولت چه‬ ‫حمایت یا تسهیالتی می تواند در اختیار پالستیک‬ ‫کاران قرار دهد؟‬ ‫دولت اگر ب��ه همه سوبس��ید(یارانه)ندهد و مطابق با لیاقت‬ ‫افراد به آنها تس��هیالت و سوبسید(یارانه)دهد خیلی به ما کمک‬ ‫کرده است‪.‬هرکس��ی بر اس��اس لیاقت خ��ود فعالیت کند‪.‬مردم‬ ‫خودش��ان می توانند به قول مع��روف گلیم خود را از آب بیرون‬ ‫بکش��ند؛به ش��رط این که دولت اجازه دهد‪.‬مفهوم حمایت یک‬ ‫مفهوم دروغ است‪.‬تس��هیالت ه��م نمیخواهیم‪.‬فقط دولت ما را‬ ‫تحت فشار نگذارد همین‪.‬‬ ‫جناب آقای الماسی مدیر روابط عمومی شرکت لورچ‬ ‫صنای�ع همگن پالستیک‪:‬سلام آقای الماس�ی‪.‬‬ ‫لطفا توضیح کوتاهی از فعالیت های شرکت برای‬ ‫خوانندگان بفرمایید‪.‬‬ ‫این مجموعه از س��ال ‪ 57‬با تولید آبگرمکن و بخاری های‬ ‫نفتی ش��روع به کار کرده اس��ت‪.‬پس از آن به تولید کولرهای‬ ‫آبی و بخاری ها و آب گرم کن های گازی پرداخت‪.‬چند سالی‬ ‫است که تولید کننده پکیج و رادیاتور هم هستیم‪.‬سال گذشته‬ ‫اولی��ن خط تمام اتوماتیک رادیاتور پنلی کش��ور را راه اندازی‬ ‫کردیم که توسط جناب آقای نعمت زاده افتتاح شد‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬بازدیدها ت�ا به امروز‬ ‫چگونه بود؟‬ ‫روز اول خیلی خوب بود‪.‬در مجموع نسبت به سال گذشته‬ ‫خیلی بهتر بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬به نظر شما علت این امر‬ ‫چیست؟‬ ‫قطعا بحث برداشته شدن تحریم ها خیلی مهم است‪.‬خیلی‬ ‫از شرکت ها محصوالت جدیدی ارائه کردند‪.‬برندهای جدیدی‬ ‫معرفی شد‪.‬حضور شرکت های خارجی خود مسئله ی جدید و‬ ‫جالب توجهی است‪.‬ضمن اینکه تبلیغات هم خیلی خوب بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬تبلیغات به چه صورت‬ ‫بوده است؟‬ ‫از طریق رس��انه ها‪،‬صدا و س��یما و قطعا در سطح شهر هم‬ ‫بوده که من اطالع دقیقی ندارم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬هدف شما از شرکت در‬ ‫نمایشگاه چیست؟‬ ‫همی��ن رادیات��وری که در ابتدای صحب��ت ها عرض کردم‬ ‫برای اولین بار در نمایش��گاه ارائه ش��د‪.‬چند محصول دیگر را‬ ‫هم رونمایی کردیم‪.‬همیشه سعی کردیم حضور داشته باشیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬چند دوره در نمایشگاه‬ ‫حضور داشتید؟‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪11‬‬
‫فکر می کنم تمام دوره ها را حضور داشتیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬چه چیزی باعث حضور‬ ‫مستمر ش�ما در نمایشگاه شده و چه تاثیری در‬ ‫روند کاری شما داشته است؟‬ ‫بازدید کننده همیشه یکسان نیست‪.‬هر دوره بازدیدکننده‬ ‫های جدی��دی می آیند‪.‬افراد جدیدی ب��رای همکاری حضور‬ ‫پی��دا م��ی کنند‪.‬ارتباطات اگر چهره به چهره باش��د خیلی از‬ ‫مش��کالت و دغدغه های مصرف کننده های قدیمی و آینده‬ ‫گفت��ه و حل می ش��ود‪.‬ما برای رفع این مش��کالت تیم فنی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬آیا از مجری نمایشگاه‬ ‫راضی بودید؟‬ ‫خیلی عالی بود‪.‬واگذاری غرفه ها‪،‬زمان تحویل و‪...‬‬ ‫از جناب آقای انصاری که واقعا زحمت کشیدند و همچنین‬ ‫انجمن بسیار متشکرم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از اثرات رکود اقتصادی‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫رکود اقتصادی روی همه ی برندها تاثیر گذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫شرایط برای همه سخت است‪.‬باید دست به دست هم بدهیم‬ ‫تا از این مشکالت بیرون بیاییم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬اهداف و اس�تراتژی‬ ‫های این ش�رکت با امید برداش�ته شدن تحریم‬ ‫ها چیست؟‬ ‫ب��اال ب��ردن تولیدات و گرفتن س��هم بیش��تری از بازار در‬ ‫اهداف ما قرار دارد‪.‬همچنی��ن با توجه به محصوالت جدیدی‬ ‫که ارائ��ه کردیم به فکر صادرات هم هس��تیم ت��ا بتوانیم در‬ ‫راستای ارتقای اقتصاد کشور تالش کنیم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬صادرات ش�ما به چه‬ ‫کشورهایی است؟‬ ‫در حال حاضر به کش��ورهای خاورمیانه‪،‬عراق‪،‬افغانستان و‬ ‫چند کشور آفریقایی‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬به عنوان شرکتی فعال‬ ‫در این صنعت‪،‬چه انتظاری از دولت دارید؟‬ ‫مهمترین بحث جلوگیری از واردات بی رویه است‪.‬واردات‬ ‫خیلی راحت و تولید برای تولید کننده ی داخلی دشوار شده‬ ‫اس��ت؛این مسئله خیلی ما را متضرر می کند‪.‬باعث کنار رفتن‬ ‫تدریجی تولیدکنندگان می شود‪.‬در ازای هر ‪ 9‬کاالی وارداتی‬ ‫در این کش��ور یک جوان بیکار می شود‪.‬حس��اب کنید تا چه‬ ‫ان��دازه حضور برنده��ای خارجی می تواند آثار منفی داش��ته‬ ‫باش��د!حضور آنها به صورت استاندارد و کنترل شده می تواند‬ ‫به تولیدکنندگان کمک کند و فضا رقابتی شده و سعی بر باال‬ ‫بردن کیفیت می ش��ود‪.‬اما حض��ور و واردات بی رویه ی آنها‬ ‫باعث از میان رفتن همه ی تولیدکنندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬آیا راجع به طرح جدید‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت اطالعی دارید؟‬ ‫بله‪.‬همین وام ‪ 10‬میلیون تومانی‪.‬‬ ‫حداق��ل ایجاد یک رغبت در مصرف کننده برای خرید( با‬ ‫توجه به شرایط س��خت فعلی) می کند‪.‬امیدواریم که شرایط‬ ‫مثبتی در این طرح وجود داشته باشد و این طرح ها ادامه پیدا‬ ‫کند و فقط معطوف به همین کارت خرید نباشد‪ .‬البته خود ما‬ ‫هم در این طرح س��هیم هستیم و یک سری از محصوالت ما‬ ‫هم شامل این مسئله خواهند شد‪.‬‬ ‫جناب آقای فاطمی مدیر عامل شرکت نوران صنعت(همارا)‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬سالم آقای فاطمی‪.‬شرکت‬ ‫شما از چه سالی شروع به فعالیت کرده است؟‬ ‫ما از س��ال ‪ 91‬با توجه به مش��کالت صنعت خ��ودرو‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتیم" برند همارا" را در صنعت لوازم پالس��تیکی خانگی ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬البت��ه برای رس��یدن به این مرحله مش��اوره ها و مطالعاتی‬ ‫داشتیم‪،‬صنایع مواد غذایی و مواد شوینده را هم مورد بررسی قرار‬ ‫دادیم‪.‬با توجه به ش��رایط آن س��ال که نمی دانستیم چگونه پیش‬ ‫می رویم و شرایط اقتصادی حاکم چگونه خواهد بود و چه رئیس‬ ‫جمهوری خواهیم داشت؛ترجیح دادیم که برای یک سرمایه گذاری‬ ‫جدید اقدام نکنیم و با همان امکانات و تجربه ای که در س��ازمان‬ ‫بود حرکت جدیدی را آغاز کنیم‪.‬چون ما دانش پالستیکی‪،‬طراحی‬ ‫پالستیکی و قالب سازی پالستیکی را داشتیم‪،‬نزدیکترین صنعتی‬ ‫که برای ما مهیا بود لوازم پالستیکی خانگی بود که کمترین هزینه‬ ‫‪12‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫را برای ما داشت‪.‬تنها تفاوت صنعت قطعات خودرو با صنعت لوازم‬ ‫خانگی چگونگی ارتباط با مشتری است‪.‬خوشبختانه خداوند ما را در‬ ‫این امر یاری کرد تا بعد از دو سال این صنعت متوجه حضور یک‬ ‫بازیکن جدید به نام همارا شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬آیا فعالیت ه�ای خود در‬ ‫زمینه ی خودرو را رها کردید؟‬ ‫خیلی به صنعت خودرو امیدوار نیستیم اما خب فعالیت داریم‪.‬‬ ‫چون مجبوریم فعالیت داش��ته باشیم و اگر متوقف شویم خطوط‬ ‫تولید ایران خودرو ‪ ،‬پارس خودرو و سایپا هم متوقف خواهند شد‪.‬اما‬ ‫تولید را بس��یار محدود کردیم و آن چی��زی را که دیگران بتوانند‬ ‫تولی��د کنند‪،‬ما دیگر تولید نمی کنیم و مطاب��ق با نیاز بازار تولید‬ ‫داریم‪.‬البته امیدوار هستیم که صنعت خودرو باز هم به دوران خوب‬ ‫خود بازگردد و ما هم بتوانیم در این صنعت مفید باشیم‪.‬اما به راه‬
‫جدیدی که باز کردیم خیلی امیدواریم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬فکر می کنید چه مسئله ای‬ ‫به بهبود این صنعت کمک می کند؟‬ ‫در حال حاضر شرایط کس��ب و کار خیلی بد است‪.‬اگر شرایط‬ ‫کسب و کار کمی نزدیک به شرایط استاندارد بین المللی(در بحث‬ ‫گرفتن وام‪،‬مسائل دولتی‪،‬مشکالت گردش چک و پول) شود‪،‬صنعت‬ ‫لوازم خانگی قابلیت رقابت با دنیا را خواهد داشت‪.‬مانند کشور ترکیه‬ ‫که یکی از بزرگترین صادرکنندگان این صنعت است‪،‬کشور ما هم‬ ‫به واس��طه ی خیلی از منابع خوبی که داراست می تواند این گونه‬ ‫باش��د‪.‬اما مدیریت ما در بعضی موارد طوری است که باعث فرصت‬ ‫سوزی می شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬یعنی این اولی�ن دوره ی‬ ‫حضور شما در نمایشگاه است؟‬ ‫خیر این دومین دوره ی حضور ما در نمایش��گاه تهران اس��ت‪.‬‬ ‫اما من تقریبا در نمایشگاه لوازم خانگی اکثر شهرهای بزرگ مانند‬ ‫اصفهان‪،‬مشهد و شیراز شرکت کردم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از بازدیدها راضی بودید؟‬ ‫روز اول یعنی جمعه بسیار شلوغ بود که بدیهی هم بود‪.‬اما امروز‬ ‫بازدیدکننده ی کمتری داشتیم‪.‬البته ما بازدیدکننده های تخصصی‬ ‫می خواهیم و حضور عوام خیلی اهمیتی ندارد‪.‬کما اینکه روز اول به‬ ‫سبب بازدید زیاد به آنچه که می خواستیم رسیدیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬به نظر شما نقاط ضعف این‬ ‫دوره ی نمایشگاه چه چیزی بود؟‬ ‫اینکه شروع نمایشگاه از روز جمعه بود‪.‬نمایشگاه باید از اواسط‬ ‫هفته آغاز شود و تا آخر هفته به گوش مردم برسد و روز جمعه را‬ ‫برای این نمایشگاه وقت بگذارند‪.‬اما در این صورت چون نمایشگاه‬ ‫در روزهای کاری برگزار ش��د مردم فرصت بازدید پیدا نکردند‪.‬که‬ ‫البته می توان زود تاریک ش��دن هوا را هم علت این امر دانس��ت‪.‬‬ ‫مس��ئله ی دیگر همزمان ش��دن این تاریخ با اربعین بود‪.‬خیلی از‬ ‫تجاری که ما با آنها تجارت می کنیم ایران نیستند و به سمت کربال‬ ‫حرکت کردند‪.‬همچنین ما تا زمانی که نمایشگاه برگزار نشده هیچ‬ ‫اطالعی از مکان غرفه نداریم‪.‬ما از قبل متراژی را که میخواس��تیم‬ ‫درخواست دادیم‪.‬اما بعد از گرفتن غرفه متوجه کم شدن متراژ غرفه‬ ‫شدیم‪.‬البته این مسئله به مجری نمایشگاه مرتبط نیست و اشکال‬ ‫به شرکت برگزاری نمایشگاه ها وارد است‪.‬مجری تالش خود را می‬ ‫کند‪.‬در کل این نمایشگاه خیلی جای بهبود دارد‪.‬امسال ما خیلی با‬ ‫استرس شروع به کار در نمایشگاه کردیم چون با حضور آقای پوتین‬ ‫یک روز از س��ه روز غرفه س��ازی ما کم شد‪.‬به همین علت روز اول‬ ‫خیلی بهم ریخته بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬بازدید کننده از خارج کشور‬ ‫هم داشتید؟‬ ‫فقط دو بازدید کننده از عراق داشتیم و هیئتی از خارج کشور‬ ‫ندیدم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬صادرات ش�ما ب�ه چه‬ ‫کشورهایی است؟‬ ‫ما به صورت بنکداری به عراق صادر می کنیم و به تجاری که از‬ ‫ما خرید می کنند کاال می فروشیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از تبلیغات اطالعی دارید؟‬ ‫خودم خیر اما همکاران من در غرفه های دیگر که اطالع داشتند‬ ‫راضی نبودند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬بنابراین با توجه به تبلیغات‬ ‫کم این حجم بازدید کننده از کجا مطلع شدند؟‬ ‫خ��ب هر غرفه داری تبلیغات خود را دارد‪.‬خود ما از طریق پیام‬ ‫کوتاه همه را مطلع کردیم‪.‬کارت دعوت خریداری کرده و به مشتری‬ ‫ها پست کردیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬از مجری نمایشگاه راضی‬ ‫بودید؟‬ ‫تقریبا‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬پیش�نهاد شما برای بهبود‬ ‫این نمایشگاه چیست؟‬ ‫بعضی مش��کالت ریش��ه ای هستند‪.‬ش��اید اگر این نمایشگاه‬ ‫خصوصی بود و از حالت دولتی خارج می شد بهتر بود‪.‬شاید در این‬ ‫صورت به صحبت های ما رو در رو گوش داده شود و مشکل یابی‬ ‫صورت بگیرد و مانند ایران پالست که به حرف هیچ کس اهمیت‬ ‫نداد نباش��د‪.‬حال این ایراد به مجری وارد اس��ت یا شرکت برگزار‬ ‫کننده فرقی نمی کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬تولیدات زیرپله ای تا چه‬ ‫انداره مانع کار شما می شود؟‬ ‫هیچ تاثیری در کار ما ندارند‪.‬در همه جای دنیا کاالی با کیفیت‬ ‫(درجه یک) و بی کیفیت (درجه دو‪،‬س��ه)وجود دارد‪.‬مردم با توجه‬ ‫به س��طح توانایی و آگاهی خود خرید می کنند‪.‬طبق ضرب المثل‬ ‫انگلیسی ها که می گویند "ما هنوز آنقدر پولدار نشدیم که جنس‬ ‫ارزان بخریم"‪،‬پول دادن به کاالی بی کیفیت بی فایده اس��ت و آن‬ ‫کاال زود از بین می رود‪.‬اما هر کس��ی بازار کار خود را دارد‪.‬برند ما‬ ‫کاالی با کیفیت ارائه داده و سهم خوبی در بازار را هم گرفته است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬نظر ش�ما در رابطه با طرح‬ ‫جدید وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت چیست؟‬ ‫اینکه این طرح چقدر کار کرده و برد آن تا چه میزان بوده هنوز‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪13‬‬
‫مشخص نیست‪.‬اما آنچه که وجود دارد این است که این طرح هنوز‬ ‫شامل حال ما نشده است‪.‬اتفاقا در انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫یکی از صحبت ها همین مسئله ی طرح جدید بود که چرا شامل‬ ‫حال پالستیک کارها نشده اس��ت!تعریفی که برای این طرح ارائه‬ ‫دادند شامل کاالهای با دوام بود‪.‬مانند یخچال‪،‬تلویزیون و‪...‬‬ ‫اما در مجموع این طرح چون هدفش رونق اقتصادی اس��ت ولو‬ ‫اینکه ما هم حضور نداش��ته باشیم خوب است‪ .‬اگر رونق اقتصادی‬ ‫اتفاق بیافتد حتما نسیمش به ما هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬با توجه به این که این برند‬ ‫نوپا و شرایط اقتصادی هم حاکم است‪،‬شرکت در چه‬ ‫وضعیتی قرار دارد؟‬ ‫یکی از مش��کالتی که ما داریم این است که" درست آمدیم اما‬ ‫در زمان درس��تی نیامدیم"‪ .‬با این وجود راضی هستیم‪.‬اگر این کار‬ ‫را ‪ 10‬سال پیش آغاز می کردیم فقط سرعت ما را افزایش می داد‪.‬‬ ‫یک مثال میزنم؛پدر من سال ها پیش یک درخت کاشت‪.‬من امروز‬ ‫از آن درخت استفاده می کنم‪.‬من امروز یک درخت کاشته ام‪.‬قرار‬ ‫نیست همین روز نتیجه ی آن را ببینم‪.‬‬ ‫قرار نیس��ت من همارا را طی سه س��ال به برند بسیار معروفی‬ ‫تبدیل کنم‪.‬من به این مس��ئله دیدی دراز مدت دارم و طبق وعده‬ ‫ی خداوند صبور هستم‪.‬فقط امیدوارم شرایط اقتصادی به گونه ای‬ ‫ادامه پیدا نکند که این دانه های کاشته شده به نتیجه نرسد و رشد‬ ‫نکند‪.‬اگر این وضع ادامه پیدا کند دیگر کاری از دست ما بر نمی آید‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬ش�رایط پسا تحریم تا چه‬ ‫میزان امیدوار کننده است؟‬ ‫خب این س��وال دو توضیح دارد‪.‬اول اینکه ش��رایط پسا تحریم‬ ‫هنوز کاملا محقق نش��ده است و این س��وال پیش می آید که آیا‬ ‫پساتحریم شکل می گیرد؟ ما هنوز هم اخبار ضد و نقیض بسیاری‬ ‫می شنویم‪.‬مس��ئله ی دوم سیاست دولت در پساتحریم است‪.‬باید‬ ‫دی��د که دولت با نرخ ارز چه می کند؛آیا ارز را تک نرخی میکند و‬ ‫اگر تک نرخی شود روی چه قیمتی است؟چون سیگنال هایی که از‬ ‫بازار می بینیم با صحبت هایی که گفته می شود متفاوت است‪.‬هنوز‬ ‫سیاس��ت پولی کشور مشخص نیست‪.‬اگر ش��رایط سرمایه گذاری‬ ‫برای تولید کننده ساده شود‪،‬شرایط استفاده از امکانات و تکنولوژی‬ ‫هایی که در ایران وجود ندارد س��اده شود و شرایط تولیدکننده ی‬ ‫داخلی با تولیدکننده ی خارج کش��ور برابر باشد در عین داشتن‬ ‫رقابت س��الم(یعنی آیا منی که در ایران تولیدکننده هستم همان‬ ‫بهره بانکی را که تولیدکننده در چین میدهد می پردازم؟)می شود‬ ‫در این عرصه حضور پیدا کرد‪.‬اگر تفاوت ها در گمرک ایران گذاشته‬ ‫نشود قطعا تولیدکننده ی داخلی از بین خواهد رفت‪.‬اگر این شرایط‬ ‫مهیا ش��ود رقابت ممکن است‪.‬در غیر این صورت ما همانند دونده‬ ‫ای هستیم که در مسابقه یک وزنه ی ‪ 120‬کیلویی هم به پایمان‬ ‫متصل است‪ .‬اگر بازار ما را فتح کنند گویی کشور ما را فتح کرده اند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬یعنی ش�رایط پساتحریم‬ ‫باعث متضرر شدن هم خواهد شد؟‬ ‫با ش��رایط فعلی بله‪.‬مخصوصا صنعت ما حدود ‪75‬درصد ضرر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬دولت چه تسهیالتی را می‬ ‫تواند در اختیار پالستیک کاران بگذارد؟‬ ‫دولت مردان بس��یار بهتر از خودمان مشکالت و دردهای ما را‬ ‫می شناس��ند‪.‬اینکه چرا اتفاقی نمی افتد نمی دانم مشکل از کجا‬ ‫است!بدنه ی صنعت ما تسهیالت نیاز دارد‪.‬ما با تسهیالت بانکی ‪25‬‬ ‫یا ‪ 30‬درصد نمی توانیم کاری کنیم‪.‬شرکت ما روزهای پنج شنبه‬ ‫و جمعه کار نمی کند اما بانک بهره ی خود را برای این دو روز هم‬ ‫می گیرد‪.‬س��رمایه گ��ذاری را در همه جای دنیا بانک ها انجام می‬ ‫دهند اما ما در ایران این اتفاق را نمی بینیم‪.‬مشکل دیگر ما حضور‬ ‫دالالن زیاد است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬خود مدیران شرکت های‬ ‫خصوصی چه راهکارهایی را باید پیش بگیرند؟‬ ‫اگر همه با هم باش��ند هم فکری و هم افزایی هایی صورت می‬ ‫گیرد‪.‬که این مسائل می تواند در قالب انجمن ها اتفاق بیافتد‪.‬دولت‬ ‫این انجمن ها را ایجاد کرد اما پس از مدتی آن ها را رها کرد‪.‬ما باید‬ ‫از طریق انجمن ها مشکالت را به گوش دولت برسانیم‪.‬‬ ‫جناب آقای مزینانی مدیر روابط عمومی شرکت زیباسازان‬ ‫صنای�ع همگن پالستیک‪:‬سلام آقای مزینانی‪.‬‬ ‫بازدیدها تا به امروز چطور بود؟‬ ‫روز اول خیلی خوب بود‪.‬در کل راضی بودیم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬از تاری�خ برگزاری‬ ‫نمایشگاه راضی بودید؟‬ ‫گله ای نیس��ت‪.‬اما بهتر اس��ت اینگونه نمایشگاه ها که با‬ ‫عام مردم در ارتباط اس��ت وسط هفته باشد تا امکان حضور‬ ‫مردم هم بیش��تر ش��ود‪.‬انتظار میرفت روز پنج ش��نبه هم به‬ ‫روزهای بازدید اضافه شود که بازدیدکنندگان ما به بنکداران‬ ‫و تخصصی ها محدود نشود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬یعنی بازدیدکننده ها‬ ‫عموما تخصصی بودند؟‬ ‫بله‪.‬خود من دوس��ت دارم عموم مردم هم حضور داش��ته‬ ‫‪14‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫باش��ند‪.‬چون نمایش��گاه لوازم خانگی اس��ت و مردم باید به‬ ‫عنوان الیه های پایینی خریدار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬چند دوره در نمایشگاه‬ ‫حضور داشتید؟‬ ‫تقریبا در اکثر دوره ها ش��رکت داشتیم‪.‬هم این نمایشگاه‬ ‫و هم ایران پالست‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬نقاط ضعف و قوت این‬ ‫نمایشگاه شامل چه چیزهایی می شود؟‬ ‫یک سری کاس��تی هایی بود که به الیه های زیرساختی‬ ‫ب��از میگردد‪.‬انتظ��ار داریم که برنامه ری��زی های دقیق تری‬ ‫ش��ود‪.‬ما به علت حضور آقای پوتین دو روز در غرفه س��ازی‬ ‫عقب افتادیم‪.‬همه ی همکاران در انجمن لوازم خانگی و ستاد‬ ‫برگزاری از این مسئله مطلع بودند‪.‬باید زودتر اطالع میدادند‪.‬‬
‫همهمه و ش��لوغی در روز اول یعنی جمعه‪ ،‬ضربه ی سنگینی‬ ‫به ما زد‪.‬چون فقط دو روز زمان برای غرفه س��ازی داش��تیم و‬ ‫روز اول ه��م یک روز ش��لوغ بود‪.‬باید از غرفه س��ازان حمایت‬ ‫بیش��تری شود‪.‬هرچند من از اعضای فعال انجمن در تمام الیه‬ ‫ه��ا (حتی کوچکترین فرد و همچنی��ن جناب آقای انصاری)‬ ‫تشکر می کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از تبلیغات راضی بودید؟‬ ‫تبلیغ��ات خیلی کم بود‪.‬نکته ی جالب دیگر اطالع رس��انی‬ ‫اشتباه ساعت نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬لطفا توضیح مختصری از‬ ‫تولیدات شرکت زیباسازان در اختیار ما قرار دهید‪.‬‬ ‫این ش��رکت با سابقه ای نزدیک به ‪ 15‬سال تولیدکننده ی‬ ‫بلور‪،‬پالس��تیک و لوازم آشپز خانه است‪.‬ما به ریزترین مشکلی‬ ‫که یک فرد می تواند در آش��پزخانه ی خود داش��ته باشد فکر‬ ‫میکنیم و شعار ما هم" صداقت و کیفیت" است‪.‬‬ ‫صنایع همگ�ن پالس�تیک‪:‬صادرات ش�ما به چه‬ ‫کشورهایی است؟‬ ‫تانزانیا‪،‬نیجریه‪،‬کش��ورهای عربی ح��وزه ی خلیج فارس و‬ ‫البت��ه چند کش��ور اروپایی که در حال انج��ام هماهنگی های‬ ‫الزم آنها هستیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬فکر میکنید پساتحریم‬ ‫چه شرایطی را برای شما رقم خواهد زد؟‬ ‫خب قطعا بی تاثیر نیس��ت‪.‬ما هم مانند همه ی شرکت ها‬ ‫می توانیم عرض اندام کنیم‪.‬در راس تمام این مس��ائل منافع و‬ ‫رونق اقتصادی کشور مطرح اس��ت‪.‬چه بسا افتخاری می شود‬ ‫ب��رای لوازم خانگی کش��ور‪.‬نگاه ها به صنعت کش��ور ما خیلی‬ ‫تغییر خواهد کرد‪.‬ما هم می توانیم رقابت کنیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬چش�م انداز این شرایط‬ ‫برای شرکت شما چه خواهد بود؟‬ ‫ما باید کاملا ش��رایط تولید را فراهم کنیم‪.‬باید نیازهایمان‬ ‫را در کش��ور برطرف کنیم‪،‬بعد به فکر صادرات خارج از کشور‬ ‫باش��یم‪.‬اما ایده هایی داریم که اگر پساتحریم محقق شود می‬ ‫توانیم حتی به مرکز اروپا هم صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬چه چیزی باعث حضور‬ ‫مستمر شما در این نمایشگاه شده است؟‬ ‫خب خود نمایش��گاه ل��وازم خانگی یک برند و نمایش��گاه‬ ‫بزرگی اس��ت‪.‬ما هم باید حضور داشته باشیم‪.‬ضمن اینکه می‬ ‫توانیم با مش��تری های خود که عام مردم هس��تند در ارتباط‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬ش�رایط رکود اقتصادی‬ ‫چه تاثیری در کار شما گذاشته است؟‬ ‫قطعا بی تاثیر نبوده اما سعی می کنم در این باره صحبتی‬ ‫نکنم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬در مورد ط�رح جدید‬ ‫وزارت چه نظری دارید؟‬ ‫خیلی عالی است‪.‬جای تشکر دارد‪.‬این صنعت حمایت های‬ ‫هم��ه جانبه ی دولت را می طلبد که مردم تش��ویق و ترغیب‬ ‫به خرید کاالی ایرانی ش��وند‪.‬اگر تقاضا ب��رای تولیدکننده ی‬ ‫داخلی زیاد ش��ود تولید کننده مجبور به ارائه ی جنس خوب‬ ‫و با کیفیت می شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬این طرح ش�امل لوازم‬ ‫آشپزخانه هم شده است؟‬ ‫بله‪.‬صحبت هایی هم در این زمینه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬دولت چ�ه کمکی برای‬ ‫رقابتی کردن فضای صنعتی کشور در پساتحریم‬ ‫می تواند داشته باشد؟‬ ‫دولت می تواند تس��هیالت بس��یاری بدهد‪.‬مسئله ی بعدی‬ ‫زیرس��اخت ها و حمایت ها است‪.‬هم در بعد مالی و هم در بعد‬ ‫مواد اولیه‪.‬می تواند کمک کند کاالی تولید ش��ده از چین وارد‬ ‫کشور نشود‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬مدیران ش�رکت های‬ ‫خصوص�ی چ�ه س�همی در ایجاد فض�ای رقابتی‬ ‫خواهند داشت؟‬ ‫استفاده ی بهینه از خدمات دولت‪.‬اگر دولت وامی در اختیار‬ ‫ما قرار داد آن را در خدمت تولید بگذاریم‪.‬باید با علم روز دنیا‬ ‫آشنا شویم تا آنها را در کشور پیاده کنیم‪.‬اگر درها باز می شود‬ ‫ذهن متخصصین ما هم باید باز شود‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬نظر ش�ما در خصوص‬ ‫تولیدات زیرپله ای چیست؟‬ ‫مس��لما به ضرر ما است‪.‬ش��رکت های بزرگ و نیمه بزرگ‬ ‫هزینه می کنند‪.‬از همه نظر‪.‬اما سود را تولید کننده ی زیر پله‬ ‫ای می برد و راهکار را یاد گرفته و همان کاال را تولید می کند‬ ‫ام��ا بی کیفیت‪.‬در نتیجه همین بی کیفی��ت بودن مردم را به‬ ‫کاالی داخلی بی اعتماد می کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬ممنونم‪.‬صحبت دیگری‬ ‫ندارید؟‬ ‫از همه تشکر می کنم‪.‬فقط امیدوارم با این پیشنهادات سال‬ ‫آتی نمایشگاهی درخور نام آن برگزار شود‪.‬امیدوارم ذهن مردم‬ ‫عامی ما باز شود‪.‬چون یک کشور در صورتی پیشرفت می کند‬ ‫که ذهن عموم مردم باز شود و ایده پردازی ها بیشتر شود‪.‬خود‬ ‫مردم بتوانند تفاوت اجناس را تشخیص دهند‪.‬‬ ‫راه های ارتباطی مردم‪،‬ماه و روز و ساعت برگزاری نمایشگاه‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬ما متراژ بیشتری برای غرفه درخواست داده‬ ‫بودی��م اما کمتر از اندازه ی درخواس��تی تحویل گرفتیم‪.‬مکان‬ ‫جای دیگری بود اما این مکان تحویل داده ش��د‪.‬امیدوارم سال‬ ‫آینده وضعیت بهبود یابد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪15‬‬
‫جناب آقای حسن جاللی مدیر ایران شرق نیشابور‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬سلام آق�ای جاللی‪.‬لطفا‬ ‫مختصر توضیحی از فعالیت شرکت خود در اختیار‬ ‫ما بگذارید‪.‬‬ ‫این شرکت در مجموعه ی کل ِ ِور برای تولید آبگرمکن و اجاق‬ ‫گاز و کول��رگازی در حال فعالیت اس��ت‪.‬به تازگی کولر گازی ما‬ ‫در ب��ازار عراق اس��تقبال خوبی پیدا کرده و در این نمایش��گاه‬ ‫هم توانس��تیم چند قرارداد خوب با عراق و افغانس��تان داش��ته‬ ‫باش��یم‪.‬ما در این مجموعه ‪ 4‬نوع یخچ��ال تولید می کنیم‪.‬یکی‬ ‫از خصوصیات این ش��رکت انجام دادن طراحی ها و قالب ها در‬ ‫خود مجموعه اس��ت‪.‬البته برای طراحی از یک ش��رکت کره ای‬ ‫هم کمک گرفته ایم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬این دوره از نمایش�گاه‬ ‫چگونه برگزار شد؟‬ ‫خیلی خوب بود‪.‬هم ما و هم مشتری ها رضایت داشتیم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬بازدید کنندگان در چه‬ ‫سطحی بودند؟‬ ‫حدود ‪20‬درصد تخصصی و الباقی مردم عادی بودند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬آیا از تبلیغات نمایشگاه‬ ‫راضی بودید؟‬ ‫تبلیغات می توانس��ت خیلی بهتر از این باش��د اما در کل بد‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬چند دوره در نمایش�گاه‬ ‫شرکت داشتید؟‬ ‫همه ی دوره ها را حضور داشتیم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬آیا این دوره نس�بت به‬ ‫سال گذشته تغییری کرده بود؟‬ ‫از نظ��ر برگ��زاری بهتر بود اما ارباب رج��وع کمتری به علت‬ ‫رکود بازار داشتیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از تاریخ برگزاری و مجری‬ ‫نمایشگاه راضی بودید؟‬ ‫بله عملکرد خوبی داشتند و تاریخ هم می توان گفت بد نبود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬با توجه به ش�رایط رکود‬ ‫اقتصادی ک�ه خود متذکر ش�دید‪،‬وضعیت چگونه‬ ‫پیش می رود؟‬ ‫وضعیت جالب نیست‪.‬اگر دولت مردان فکری نکنند واحدهای‬ ‫ما یک به یک به تعطیلی کشیده می شوند‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬چه انتظ�اری از دولت‬ ‫مردان دارید؟‬ ‫فکری کنند تا از واردات جلوگیری ش��ود‪.‬البته نه به صورت‬ ‫حرف؛بلکه به صورت عمل‪.‬مطلب دیگر درخواس��ت کاهش سود‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬در پساتحریم چه چشم‬ ‫اندازی را می بینید؟‬ ‫باز هم اگر دولت فکری و چاره ای نیندیش��د اوضاع بدتر هم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از اهداف شرکت بگویید‪.‬‬ ‫اگر دولت چاره اندیشی کرد و اوضاع بهبود یافت ما به عنوان‬ ‫تولیدکننده باقی می مانیم‪.‬در غیر این صورت ما هم واردکننده‬ ‫خواهیم ش��د و بر خالف میل باطنی به عنوان یک توزیع کننده‬ ‫ی کاال نقش پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬حضور در نمایشگاه چقدر‬ ‫در روند کاری شما موثر بوده است؟‬ ‫خیلی تاثیر چش��مگیری ندارد اما چون مس��بب ارتباطات و‬ ‫آش��نایی با عاملین فروش می ش��ود و می توانیم کاالی جدید‬ ‫را عرض��ه کنیم(که ما کاالی جدید عرضه کردیم)برای ما مثمر‬ ‫ثمر واقع شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬آیا از طرح جدید وزارت‬ ‫خبر دارید؟‬ ‫بل��ه این طرح فعال باعث رکود ش��ده اس��ت‪.‬چون هنوز اجرا‬ ‫نش��ده و مردم منتظر گرفتن این ‪ 10‬میلیون تومان هس��تند و‬ ‫خرید نمی کنند‪ .‬در نتیجه بازار در رکود است‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬نظر ش�ما در رابطه با‬ ‫تولیدات زیرپله ای چیست؟‬ ‫ضرر می رسانند اما نمی توان آنها را از عرصه خارج کرد‪.‬آنها‬ ‫هم باید در این مجموعه قرار بگیرند‪.‬آنچه که در اصل به صنعت‬ ‫کشور آسیب وارد می کند واردات نا به جا و کنترل نشده است‪.‬‬ ‫این که س��ود ع��وارض را پرداخت نمی کنند آس��یبی جدی به‬ ‫اقتصاد کشور وارد می کند‪.‬تا قوانین گمرک ما کامل اجرا نشود‬ ‫اوضاع بهبود نمی یابد‪.‬‬
‫جناب آقای انصاری دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی و‬ ‫اجرای انجمن لوازم خانگی ایران‬ ‫صنای�ع همگن پالستیک‪:‬سلام آق�ای انصاری‪.‬‬ ‫نمایش�گاه امس�ال را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫امس��ال ب��ه طور کل��ی وضعیتی بس��یار بهتر و اس��تقبال‬ ‫بیش��تری نسبت به س��ال گذشته داش��تیم‪.‬حدود ‪ 15‬درصد‬ ‫تولی��د کنندگان داخل��ی و ‪4‬درصد تولیدکنن��دگان خارجی‬ ‫افزای��ش متراژ در غرفه ها داش��تند‪.‬علت ای��ن امر هم فضای‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی ایجاد ش��ده در پس��اتحریم و برداش��ته‬ ‫ش��دن موانع است‪.‬البته باید برای تولیدکنندگان داخلی بیش‬ ‫از این درصد باش��د اما ما متاس��فانه فضای کافی نداش��تیم و‬ ‫به تعدادی از ش��رکت ها نتوانس��تیم جایی بدهیم‪.‬کما اینکه‬ ‫متراژ درخواس��تی ش��رکت کنندگان را هم کمتر از اندازه ی‬ ‫درخواستی آنها تحویل دادیم که اگر این کمبود فضا و سالن‬ ‫نب��ود قطعا افزای��ش ‪ 40‬درصدی برای تع��داد و متراژ غرفه‬ ‫های ایرانی داشتیم‪.‬امسال دو سالن به سالن های قبل اضافه‬ ‫کردی��م‪.‬‬ ‫پیام��ی که ما ب��رای پانزدهمی��ن دوره ی این نمایش��گاه‬ ‫انتخاب کردیم" تولید صادرات محور" اس��ت‪.‬بنابراین رویکرد‬ ‫انجمن و واحدهای صنعتی در جهت افزایش صادرات اس��ت‪.‬‬ ‫خواسته ی ما بدست آوردن درصد بیشتری از سهم بازار دنیا‬ ‫برای کارخانه دارها اس��ت‪.‬ضمن اینکه ماندگاری در کشورها‬ ‫برای ما بس��یار اهمیت دارد‪.‬برای مثال یکی از قاره های بکر‬ ‫در ضمینه ی صادرات برای ما قاره ی آفریقا است‪.‬با توجه به‬ ‫این که بنده نایب رئیس اول ش��ورای همکاری های اقتصادی‬ ‫ای��ران و آفریقا هم هس��تم‪،‬در آنجا برنامه ری��زی ها را انجام‬ ‫م��ی دهیم و همچنین امروز ه��م هیئت آفریقایی با بازدید از‬ ‫نمایش��گاه تاکید بر حضور بیش��تر ما در کش��ور آفریقایی را‬ ‫داش��تند‪.‬به خصوص زمانی که محص��والت ما را دیدند خیلی‬ ‫راضی بودند و ش��اید هم برای آنه��ا این توانمندی در صنعت‬ ‫ل��وازم خانگی ایران غی��ر قابل باور بود‪.‬به ای��ن ترتیب نتیجه‬ ‫ای که از این نمایش��گاه می ت��وان گرفت‪،‬ایجاد فضایی برای‬ ‫توسعه ی نه تنها بازار داخل‪،‬بلکه توسعه ی بازار خارج است‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت این است که ما نمی خواهیم زمینه را برای‬ ‫افزایش بازارها و ش��رکت های خارجی فراه��م کنیم‪.‬ما توان‬ ‫تولید باالیی داریم و تالش��مان افزایش تولید ملی اس��ت‪.‬اما‬ ‫تاکید من در خصوص حضور شرکت های خارجی با توجه به‬ ‫جلسه ای که با آنها داشتم‪،‬سرمایه گذاری های مشترک آنها‬ ‫با ش��رکت های ایرانی اس��ت‪.‬ما از لحاظ جغرافیایی در مسیر‬ ‫ش��مال به جنوب قرار گرفته ایم و اطراف ما کشورهای خلیج‬ ‫فارس‪،‬قفقاز و آسیای میانه هس��تند‪.‬بنابراین صادرات به این‬ ‫کش��ورها از صادرات به اروپا راحت تر هس��تند‪.‬البته خود ما‬ ‫ه��م با بعضی از کش��ورها مانند س��ودان(که اتفاق��ا وزیر این‬ ‫کش��ور امروز در نمایش��گاه حضور داش��تند)صحبتی داشتیم‬ ‫و کول��ر آبی ما برای صادرات به توافق رس��ید‪.‬پس ما هم می‬ ‫توانی��م در برخی کش��ورها مانند همین س��ودان برای تولید‬ ‫کاالی مورد نیاز آنها س��رمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬البته هنوز پس�اتحریم‬ ‫محقق نشده است اما شما این گام را برای ایجاد‬ ‫همکاری برداش�ته اید!‬ ‫بل��ه‪.‬دوران پس��اتحریم قطعی اس��ت و مس��ائلی که ما در‬ ‫پس��ا تحریم خواهیم داش��ت توس��عه روابط به دلیل برداشته‬ ‫ش��دن محدودیت ها از نظر سیس��تم بانکی‪ ،‬امکان انتقال ارز‬ ‫و ‪...‬خواهد بود‪.‬بنابراین پس��اتحریم ش��رایط را برای س��رمایه‬ ‫گذاری ها و مبادالت اقتصادی بهبود می بخش��د‪.‬این مس��ئله‬ ‫ه��م قابل پی��ش بینی اس��ت‪.‬نمونه های این ام��ر هم تالش‬ ‫کش��ورهای خارجی برای حضور در ایران است‪.‬طبق جلسات‬ ‫آی س��ی س��ی ما در روم و میالن‪،‬خ��ود بریتانیای��ی ها هم‬ ‫آمادگی بس��یاری برای حضور در ای��ران دارند‪.‬همین طور که‬ ‫هیئتی هم چند روز پیش به ایران آمد‪.‬سیاس��ت دولت ایران‬ ‫افزای��ش ب��ازار آنها در ایران نیس��ت بلکه رویک��رد در جهت‬ ‫س��رمایهگذاریمش��ترکاس��ت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬توصیه ی شما به شرکت‬ ‫هایی که بیم از میان رفتن را دارند چیس�ت؟‬ ‫همانط��ور که ع��رض کردم باید به فکر س��رمایه گذاری و‬ ‫همکاری های مش��ترک باش��ند‪.‬ضمن اینکه م��ا نمی توانیم‬ ‫جلوی حضور ش��رکت های خارج��ی را گرفته و به آنها اجازه‬ ‫ی ورود ندهیم‪.‬ام��ر مهم این اس��ت که مدی��ران تالش کنند‬ ‫کیفی��ت را ب��اال ببرند‪.‬م��ا دو ش��اخص برای ب��ازار داریم که‬ ‫یکی کیفیت و دیگری قیمت اس��ت‪.‬به طبع ش��اخص کیفیت‬ ‫ارجحتر اس��ت چون همه ی مردم کش��ور به دنبال کاالی با‬ ‫کیفیت هس��تند‪.‬این رون��د افزایش کیفی��ت در صنعت لوازم‬ ‫خانگی انجام ش��ده اس��ت‪.‬مدیران باید تالش کنند مطالعات‬ ‫بیش��تری داش��ته باشند‪،‬س��طح تکنولوژی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫کاالی خارجی وج��ود دارد و مدیران باید از لحاظ ارگونومی‬ ‫همه ی مس��ائل را مورد بررس��ی قرار دهن��د‪.‬در این صورت‬ ‫گرای��ش مردم به کاالی خارجی کمتر خواهد ش��د‪.‬نکته حائز‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪17‬‬
‫اهمیت دیگر این اس��ت که قیمت کاالی ما با کاالی خارجی‬ ‫فاصل��ه ی نس��بتا زی��ادی دارد‪.‬پس باید ت�لاش کنیم رقابت‬ ‫کنیم‪.‬م��ا لوازم خانگ��ی هایی در ایران داریم که مش��ابه آن‬ ‫در کشور دیگری نیس��ت‪.‬بخاری یا آبگرمکن خارجی نداریم‪.‬‬ ‫باید نظام مش��تری مداری در واحدهای صنعتی ما به عنوان‬ ‫یک اص��ل و باور در ذهن مدیران ش��کل بگیرد‪.‬همانگونه که‬ ‫تاکید کردم حضور آنها برای گرفتن بازار ما نیس��ت‪.‬با چینی‬ ‫ها و ترک ها هم صحبت هایی برای س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫صورت گرفته است‪.‬باید روند تکامل و تعامل را پیش بگیریم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬برای خ�روج از رکود‬ ‫اقتصادی چه دولت و چه مدیران چه راه کارهای‬ ‫رابای�دپی�شبگیرن�د؟‬ ‫بح��ث رکود اقتصادی چند وج��ه دارد‪.‬یکی از این وجه ها‬ ‫ایجاد تس��هیالت برای تولید اس��ت‪.‬یعنی بهبود فضای کسب‬ ‫و کار‪.‬‬ ‫چ��ون من عضو هیئ��ت نمایندگان ات��اق بازرگانی صنایع‬ ‫معادن و کش��اورزی هم هستم‪،‬یکی از مسائل مهم را افزایش‬ ‫و بهب��ود فضای کس��ب و کار می دان��م‪.‬در دوره ای که آقای‬ ‫نهاوندی��ان رئیس اتاق بازرگانی بودند این مس��ئله به عنوان‬ ‫قانون مس��تمر بهبود فضای کس��ب و کار ب��ه مجلس برده و‬ ‫تصویب ش��د‪.‬موانعی که س��رعت تولید ما را می کاهد باید از‬ ‫بی��ن برود‪.‬باید نس��بت به قانون های تامی��ن اجتماعی‪،‬قانون‬ ‫کار‪،‬قان��ون گم��رکات و تم��ام قوانینی که صنعت ب��ا آنها در‬ ‫ارتباط اس��ت تجدیدنظر ش��ود تا منجر به رشد صنعت شود‪.‬‬ ‫مس��ئله ی بع��دی مس��ئله ی ب��رون س��ازمانی و تغییر نگاه‬ ‫س��ازمان های ما به مسائل اس��ت‪.‬کما اینکه این تغییر ایجاد‬ ‫ش��ده و در مسیری قرار گرفته اند که رو به تکامل است‪.‬چند‬ ‫روز پیش با آقای رحمانی رئیس کمیس��یون صنعت و معدن‬ ‫و تجارت مجلس جلس��ه ای داش��تم و همی��ن صحبت ها با‬ ‫ایش��ان هم انجام شد‪.‬این مسائل در اتاق بازرگانی ایران و هم‬ ‫چنی��ن تهران نیز گفته و بررس��ی موانع تولید ذکر ش��ده در‬ ‫دستور کار قرار داده شده اس��ت‪.‬از همه مهمتر مسائل بانکی‬ ‫اس��ت‪.‬بانک های م��ا تا به امروز در خدمت صنعت و توس��عه‬ ‫ی صنعتی (با توجه به س��ودی که از تس��هیالت می گیرند)‬ ‫نبوده اند‪.‬این مس��ئله هم باید مورد بررس��ی ق��رار بگیرد که‬ ‫واحدی که س��رمایه گ��ذاری می کند بتواند تس��هیالت را با‬ ‫دادن حداقل س��ود به بانک ها دریافت کند‪.‬امروزه مش��کلی‬ ‫ک��ه داریم بحث نقدینگی بانک ها اس��ت و بای��د تغییری در‬ ‫آنها صورت بگیرد‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬چه تمهیداتی را می‬ ‫توان ب�رای مقابله ب�ا تولیدات زیرپل�ه ای پیش‬ ‫گرف�ت؟‬ ‫متاس��فانه یک��ی از مش��کالت م��ا تولی��دات غیرمجاز یا‬ ‫اصطالحا زیرپله ای اس��ت‪.‬آنها اصال حق تولید ندارند‪.‬سازمان‬ ‫ه��ای متول��ی ای که مج��وز صادر م��ی کنند‪،‬س��ازمانی که‬ ‫مس��ئولیت کنترل استاندارد و کیفیت را دارد و دیگر سازمان‬ ‫های ذیربط باید نگاه همس��و داش��ته باش��ند و با همکاری و‬ ‫هماهنگ��ی جل��وی تولیدات غیر مج��از را بگیرند‪.‬چون ما دو‬ ‫پدیده ی ش��وم در کش��ور داری��م که در مرحله ی نخس��ت‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫قاچاق و مرحله ی دوم هم همین تولیدات زیرپله ای اس��ت‪.‬‬ ‫کاالهای��ی که ما می بینیم ب��ه خصوص کاالهای کم حجم از‬ ‫راه غیرقانونی هم وارد می ش��وند‪.‬اینکه فک��ری کنیم‪،‬ما این‬ ‫مسائل را مسائل برون سازمانی و موانع رشد اقتصادی کشور‬ ‫می دانیم و س��ازمان های ذیربط باید به صورت منس��جم نه‬ ‫مقطعی این مس��ائل را پیگیری و ریش��ه کن کنند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬در خصوص طرح جدید‬ ‫وزارتصحبت�یداری�د؟‬ ‫این طرح هنوز به اجرا در نیامده و باید ببینیم در مس��یر‬ ‫اجرا اس��تقبال م��ردم چگونه اس��ت‪.‬این طرح هم ب��ه تولید‬ ‫کنن��ده کمک می کند که با عرض��ه ی کاالی خود و با بازار‬ ‫بهتری که ایجاد می ش��ود بتوان��د تولید خود را افزایش دهد‬ ‫و از رکود خارج ش��ود‪،‬همین که زمینه ای برای خرید کسانی‬ ‫که وس��ع مالی خوبی ندارند ایجاد می شود‪.‬در مجموع طرح‬ ‫خوبی اس��ت به ش��رط این که منافع تولی��د کننده و خریدار‬ ‫حفظش��ود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬تبلیغات برای نمایشگاه‬ ‫به چه صورت بود؟‬ ‫م��ا تبلیغات گس��ترده ای داش��تیم‪.‬طی کنفرانس خبری‬ ‫ک��ه صورت گرفت از صدا و س��یما و رس��انه ه��ای خبری و‬ ‫خبرگزاری ها در آنجا حضور داش��تند و اخبار مربوطه منتشر‬ ‫ش��د‪.‬ما همچنین تیزر خاصی را در تلویزیون در نظر گرفتیم‬ ‫که پخش ش��د‪.‬همچنین از آغاز نمایش��گاه به سبب مصاحبه‬ ‫هایی که با رادیو داش��تم تبلیغات گس��ترده تر هم شد‪.‬همین‬ ‫گون��ه که مش��اهده م��ی کنید با توج��ه به روز غی��ر تعطیل‬ ‫نمایش��گاهبازدیدبس��یارخوبیداش��ت‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬طی گزارش�اتی ک�ه‬ ‫ب�ا برخی غرفه ها داش�تم متوج�ه ناراحتی آنها‬ ‫از تاری�خ برگ�زاری نمایش�گاه و همچنین اطالع‬ ‫رسانی اشتباه ساعات حضور شدم‪.‬چه توضیحی‬ ‫داری�د؟‬ ‫من نمیدانم روز جمعه چه مش��کلی داش��ت! چون در روز‬ ‫اول ازدح��ام به قدری بود که حتی من به همراه وزیران برای‬ ‫حرک��ت در س��الن ها دچار مش��کل می ش��دیم‪.‬لذا باید این‬ ‫قضیه در نظر گرفته ش��ود که اگر روز شنبه برگزار می شد با‬ ‫اربعین برخورد می کرد‪.‬مدیران ش��رکت کننده در نمایشگاه‬ ‫باید دید جامعتری داش��ته باش��ند‪.‬ما ت�لاش کردیم روزهای‬ ‫برگزاری ایامی باش��د که امکان حضور مردم هم فراهم شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نمایش��گاه سال گذش��ته در فصل زمستان بود و‬ ‫امس��ال از فصل زمس��تان خارج و در پاییز برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در خصوص ساعت نمایش��گاه باید بگویم ما این مسئله را‬ ‫عنوان کردیم که به س��اعات حضور در نمایش��گاه یک ساعت‬ ‫افزوده شد‪.‬س��اعت ‪ 8‬صبح زمان مناس��بی نبود و غرفه داران‬ ‫برای حضور در آن س��اعت نمی رس��یدند‪.‬این هم یک امتیاز‬ ‫برای غرفه داران بود که س��اعت را به ‪ 9‬صبح انتقال دادیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬خیلی ممنون از زمانی‬ ‫که گذاش�تید‪.‬صحبت دیگری ندارید؟‬ ‫ام��روزه ب��ا افزای��ش قیم��ت عام��ل ان��رژی ب��رای تولید‬ ‫کنندگان‪،‬کارخانج��ات ما باید تالش کنند انرژی کاالهایی که‬
‫مص��رف باالیی دارند را بهین��ه کنند‪.‬نکته بعدی در زمینه ی‬ ‫طراحی است‪.‬امروزه یک کاال از نظر طراحی‪،‬سهولت استفاده‬ ‫و به ط��ور کلی ارگونومی مورد نظر اس��ت‪.‬به ط��ور مثال در‬ ‫تکنول��وژی جدی��د یخچال فقط در زمین��ه ی نگهداری مواد‬ ‫غذای��ی کارای��ی ندارد بلکه حق انتخاب بیش��تری را ش��امل‬ ‫می ش��ود که باید ای��ن تغییرات با توجه به نیاز مش��تری در‬ ‫بازار اعمال ش��ود‪.‬من ب��ا بازدیدی که از کارخانه ها داش��تم‬ ‫متوجه تغییراتی در زیبایی و ش��کل هندس��ی کاالها ش��دم‪.‬‬ ‫نکت��ه ی دیگری ک��ه به مدی��ران تاکید می کن��م باال بردن‬ ‫به��روری خودش��ان اس��ت‪.‬بهروری ب��ا اس��تفاده ی بهینه از‬ ‫نیروی کار‪،‬ماشین آالت‪،‬تس��هیالت‪،‬نیروی متخصص و خیلی‬ ‫مس��ائل دیگ��ر باال م��ی رود‪.‬زمانی که به��روری افزایش پیدا‬ ‫کن��د هزینه ی تولید کاهش پیدا می کند‪.‬بحث دیگر مس��ئله‬ ‫ی آموزش اس��ت‪.‬واحدهای م��ا نباید به تجرب��ه ی کارکنان‬ ‫بس��نده کنند‪.‬ی��ک مدیر باید دانش محور باش��د‪.‬همانطور که‬ ‫م��ا ‪ 104‬دوره ی تخصص��ی در انجمن اج��را کردیم واحدها‬ ‫هم باید ب��ه دنبال آموزش های فنی و غیرفنی کارکنان خود‬ ‫باش��د‪.‬نکته مورد تاکید من این اس��ت که مدیران ما نباید به‬ ‫دنبال این اصطالح که "بازار داخلی داغ اس��ت" باشند و این‬ ‫اصطالح دیگر قدیمی ش��ده اس��ت‪.‬اگر اینگونه باشد پس چرا‬ ‫باید صادرات داش��ته باش��یم؟!مدیران بای��د تولیدات خود را‬ ‫صادرات مح��ور کنند و این امر موجب ماندگاری می ش��ود‪.‬‬ ‫در آخ��ر این مس��ئله را بگویم که ما ش��رکت برگ��زار کننده‬ ‫ی نمایش��گاه نیس��تیم و حمایت و پیش��رفت تولیدکنندگان‬ ‫م��ورد نظرمان اس��ت‪.‬همه ی ابعاد را در نظ��ر می گیریم‪.‬من‬ ‫به صورت هفتگی از مدیر نمایش��گاه گزارش هفتگی دریافت‬ ‫می کردم‪.‬حتی تغییر س��اعات هم نتیجه ی حاصل از گزارش‬ ‫هفتگ��ی بود‪.‬نگاه و دید ما توس��عه ی صنعت اس��ت و مانند‬ ‫ش��رکت برگزار کننده یک یا دو بع��د را در نظر نمی گیریم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه با توجه به برگزاری نمایش��گاه های دیگر‪،‬تاکید‬ ‫و تالش ما بر این بود که س��الن های نمایش��گاه لوازم خانگی‬ ‫نزدی��کب��هدربورودیودرکن��اره��مق��راربگیرن��د‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪19‬‬
‫اقتصاد ایران در باتالق سیستم بانکی‬ ‫بخش دوم‪ :‬روند خلق نقدینگی‬ ‫احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫در بخ��ش اول این گزارش به روند رش��د نقدینگی پرداخته‬ ‫شد‪ .‬رش��د نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می‪-‬شود‪،‬‬ ‫با دو عامل دیگر تشدید شده است‪ .‬اول این که نزدیک به نیمی‬ ‫از نقدینگی کش��ور‪ ،‬سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد می باشد‬ ‫و دوم این که نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای‬ ‫ارزی افزایش یافته که این ها در رابطه با بروز معضالت و آماس‬ ‫های فاجعه بار و مخرب اقتصادی در س��ه محور گس��ترش بی‬ ‫رویه سیس��تم بانکی و تس��لط آن بر اقتصاد‪ ،‬رشد فعالیت های‬ ‫سفته بازانه و س��وداگرانه (به ویژه در امالک) و افزایش واردات‬ ‫و قاچاق هس��تند‪ .‬مقایسه ش��اخص های بودجه عمومی دولت‪،‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی و هزینه مصرفی خانوارها نش��ان می دهد‬ ‫که ضمن وجود توازن بین آنها‪ ،‬از رش��د متقارن و متناسبی در‬ ‫قی��اس با نقدینگی برخوردار نبوده اند‪ .‬در طی دوره ‪۱۳۸۰-۹۳‬‬ ‫شدت رش��د نقدینگی در حدی باال بوده که از تابع رشد نمایی‬ ‫برخوردار می باشد‪ .‬در همین دوره نقدینگی ‪ 72‬درصد بیش از‬ ‫تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که متناسب با آن موج های‬ ‫تورمی ایجاد شده است‪ .‬بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان‬ ‫می دهد که به هر ميزان نقدینگی بيش از رش��د توليد ناخالص‬ ‫داخلی افزایش یافته‪ ،‬تورم متناس��ب با آن‪ ،‬به س��رعت خود را‬ ‫نش��ان داده اس��ت‪ .‬نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات‬ ‫کااله��ا (با نرخ ارز تثبیت ش��ده) و در نتیج��ه کاهش حقیقی‬ ‫بهای کاالهای وارداتی که س��رکوب به��ای تولیدکننده داخلی‬ ‫را نیز در پی داش��ته اس��ت‪ ،‬نقدینگی مازاد ب��ر تولید ناخالص‬ ‫داخلی به س��مت بخش های غیرقابل تجارت (امالک) س��رازیر‬ ‫شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به‬ ‫رش��د عمومی بهای کاالها و خدم��ات را رقم زد‪ .‬این امر ضمن‬ ‫بازتوزی��ع تورم ام�لاک در کل اقتصاد‪ ،‬منجر به توزیع درآمد به‬ ‫نف��ع طبقات نامولد‪ ،‬تضعی��ف و تهدید فعالیت های مولد بخش‬ ‫خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و فقیرترشدن عامه‬ ‫مردم ش��د‪ .‬پدیده ای که خ��ود معلول اقتصاد نفت��ی و ارتزاق‬ ‫اقتص��اد از درآمد فروش ثروت های ملی بوده و از آن به عنوان‬ ‫بیماری هلندی نام برده می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی ميزان افزایش پایه پولی درماه های اخير نشان می‬ ‫دهد که روند رش��د آن درماه های اخير شتاب زیادی را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬به رغم کاهش رشد ساالنه پایه پولی از ‪ 21.4‬درصد‬ ‫در پای��ان س��ال ‪ 1392‬به ‪ 10.7‬درصد در پایان س��ال ‪،1393‬‬ ‫ای��ن رقم درخرداد ماه س��ال جاری ب��ه ‪ 16.6‬درصد و در پایان‬ ‫م��رداد ماه به ‪ 19‬درصد رس��يد‪ .‬همچنین در ش��رایطی که در‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۴‬نس��بت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم ‪13.8‬‬ ‫درصد رش��د داش��ته‪ ،‬حجم نقدینگ��ی ‪ 23.1‬درصد (‪ 67‬درصد‬ ‫بیش��تر از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬لذا نظر به رشد‬ ‫اقتصادی پایین‪ ،‬رش��د نقدینگی س��رگردان کماکان اس��تمرار‬ ‫م��ی یابد‪ .‬ه��ر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت ش��دید‬ ‫توان مصرف عامه مردم (و از س��ویی پایین بودن توام انتظارات‬ ‫تورمی و سرعت گردش پول)‪ ،‬مانع از حرکت این حجم عظیم از‬ ‫نقدینگی س��رگردان به سمت ایجاد تکانه های تورمی می شود‪،‬‬ ‫ام��ا دیر یا زود و هر چند با تاخیر‪ ،‬نیروی متراکم این نقدینگی‪،‬‬ ‫ت��ورم نهفته را آزاد خواهد ک��رد‪ .‬در ادامه این بخش از گزارش‬ ‫درباره عوامل و ریشه های ایجاد نقدینگی بحث می گردد‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده های دیداری بانکی‬ ‫‪20‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫و اسکناس و مسکوک نزد اش��خاص) و شبه پول (سپرده‪-‬های‬ ‫غیردیداری بانکی) می باش��د‪ .‬س��هم ش��به پول از نقدینگی‪ ،‬از‬ ‫‪ ۵۵‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۸۵‬درصد در پایان س��ال ‪1393‬‬ ‫رسیده و در همین حال سهم پول از ‪ ۴۵‬درصد کل نقدینگی به‬ ‫یک‪-‬سوم آن‪ ،‬یعنی ‪ ۱۵‬درصد تنزل یافته است‪ .‬در خرداد سال‬ ‫جاری نیز کماکان س��هم ش��به پول باز هم باال رفته و به ‪86.2‬‬ ‫درصد رسیده اس��ت‪ .‬در شرایطی که در دوره ‪ ۱۳۸۰-۹۳‬حجم‬ ‫پول ‪ 8.5‬برابر شده‪ ،‬حجم شبه پول به میزان ‪ 37.2‬برابر افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬نس��بت به س��ال ‪ ،۱۳۸۰‬حجم شبه پول ‪۵۲‬‬ ‫درصد بیش از نقدینگی رشد داشته که توام با رشد نقدینگی به‬ ‫میزان ‪ 72‬درصد بیش از تولید ناخالص داخلی می باشد‪ .‬درطی‬ ‫چهار دهه گذش��ته‪ ،‬کمترین سهم شبه پول از نقدینگی (‪42.8‬‬ ‫درصد از کل) مربوط به س��ال ‪ 1363‬بوده که بعد از آن تا سال‬ ‫‪ 1391‬ب��ه تدری��ج مقدار آن تا ‪ 54.4‬درصد ب��اال رفته و پس از‬ ‫آن مجددا ً در س��ال ‪ 1373‬تا می��زان ‪ 50.8‬درصد تنزل یافته و‬ ‫سپس در طی بیست سال گذشته مستمرا ً به رشد بی وقفه خود‬ ‫تا ‪ 86‬درصد کنونی ادامه داده اس��ت‪ .‬بررس��ی کشورهای دیگر‬ ‫نشان می دهد که ایران یکی از کمترین نسبت های میزان پول‬ ‫به نقدینگی (کمتر از ‪ 14‬درصد) در س��طح جهان (متوس��ط در‬ ‫حدود ‪ 50‬درصد) برخوردار می باش��د‪ .‬به عبارت دیگر در کمتر‬ ‫اقتصادی مانند ایران‪ ،‬بخش اعظم نقدینگی کش��ور در بانک ها‬ ‫به صورت سپرده های بلندمدت وجود دارد‪.‬‬ ‫بخش اصلی ش��به پول (س��پرده های غیردیداری) ش��امل‬ ‫س��پرده های سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت)‬ ‫بانکی اس��ت‪ .‬سهم سپرده های مدت دار از ‪ ۷۹‬درصد کل شبه‬ ‫پول در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۹۲‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۳‬افزایش یافته‬ ‫که توام با کاهش سطح سپرده های قرض الحسنه از ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫کل س��پرده ها به ‪ ۶‬درصد در طی این دوره می باش��د‪ .‬در طی‬ ‫دوره ‪ ۱۳۸۰-۹۳‬سهم سپرده های سرمایه گذاری از ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫نقدینگی در ابتدای دوره‪ ،‬ب��ه ‪ ۷۸‬درصد در انتهای دوره صعود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در همین حال س��هم اس��کناس و مسکوک از ‪۱۰‬‬ ‫درص��د به ‪ ۶‬درصد نقدینگی تنزل یافته اس��ت‪ .‬بطور کلی روند‬ ‫غالب‪ ،‬حرکت نقدینگی موجود در کش��ور به س��مت بانک ها و‬ ‫موسس��ات اعتباری جهت تشکیل س��پرده های مدت دار بانکی‬ ‫(غیردی��داری) بوده و از حالت نقدینگ��ی در گردش و پول نقد‬ ‫خارج ش��ده اس��ت‪ .‬هم اکنون بیش از ‪ 96‬درصد نقدینگی نزد‬ ‫بانک ها و موسس��ات اعتباری نگهداری می شود که ‪ 86‬درصد‬ ‫آن را س��پرده های مدت دار (‪ 46‬درصد بلندمدت و ‪ 34‬درصد‬ ‫کوتاه مدت) تش��کیل می دهد‪ .‬از بررسی اجزای نقدینگی‪ ،‬شبه‬ ‫پول و سپرده های مدت دار‪ ،‬این نتیجه حاصل می شود که مهار‬ ‫نقدینگی مس��تلزم کنترل ش��به پول که جزء اصلی آن سپرده‬ ‫های مدت دار اس��ت‪ ،‬می باشد‪ .‬بانک های تجاری و تخصصی و‬ ‫به ویژه بانک های خصوصی و موسس��ات اعتباری با بکارگیری‬ ‫س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار م��ردم در فعالیت های‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های اقتص��ادی و انجام امور تجاری‪،‬‬ ‫ضمن کس��ب س��ود‪ ،‬این س��پرده ها را به جامعه تزریق کرده و‬ ‫موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می آورند‪ .‬ش��ایان ذکر است‬ ‫ک��ه به منظور کنترل تورم‪ ،‬یکی از سیاس��ت هایی که دولت از‬ ‫س��ال ‪ 1392‬در پیش گرفت‪ ،‬جمع ک��ردن نقدینگی موجود در‬ ‫جامعه در قالب سپرده های بانکی بود‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪21‬‬
‫ب��ا وجود این که میزان س��پرده های غیردیداری نس��بت به‬ ‫تولید ناخالص داخلی‪ ،‬از ‪ 2.5‬برابر رشد نمایی در طی دوره ‪-۹۳‬‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬برخوردار بوده‪ ،‬حجم سپرده های دیداری (جاری) نصف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در دوره ‪ ،۱۳۸۰-۹۳‬مقایسه شاخص های پولی و‬ ‫بانکی نش��ان می دهد مادامی که حجم سپرده های غیردیداری‬ ‫‪ 37.2‬برابر شده‪ ،‬حجم س��پرده های دیداری ‪ 7.5‬برابر افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده‬ ‫ها و مطالبات می باشد‪ .‬در شرایطی که میزان سپرده های مدت‬ ‫دار ‪ 43.4‬برابر ش��ده‪ ،‬کل مطالبات بانک��ی ‪ 20.4‬برابر و بدهی‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوصی به ترتیب از ‪ 10.6‬و ‪ ۲۶‬برابر افزایش‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫جم��ع بدهی بانک های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی‪،‬‬ ‫با ‪ 71‬برابر افزایش از ‪ 12،000‬میلیارد ریال در س��ال ‪ 1380‬به‬ ‫‪ 860،000‬میلیارد ریال در سال ‪ 1393‬افزایش یافت که از این‬ ‫میان ‪ 65‬درصد سهم بانک های تخصصی‪ 28 ،‬درصد سهم بانک‬ ‫های خصوصی و ‪ 7‬درصد س��هم بانک های تجاری می باشد‪ .‬در‬ ‫شرایطی که بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در سال‬ ‫‪ 1393‬نس��بت به س��ال قبل از آن ثابت ماند‪ ،‬بدهی بانک های‬ ‫خصوصی به بانک مرکزی‪ ،‬بیش از ‪ 11‬برابر افزایش داش��ت‪ ،‬به‬ ‫صورتی که نس��بت خالص سپرده بانک های خصوصی نزد بانک‬ ‫مرک��زی به کمتر از ‪ 8‬درصد تنزل یافت‪ .‬مطالبات رو به رش��د‬ ‫بانک مرکزی از س��ایر بانک ها یکی از مهم ترین عوامل رش��د‬ ‫پایه پولی در دهه هش��تاد و به ویژه نیمه دوم آن به ش��مار می‬ ‫رود و مدیری��ت آن می تواند نق��ش مهمی در کنترل پایه پولی‬ ‫بر عهده داشته باش��د‪ .‬لذا باید خالص مطالبات بانک مرکزی از‬ ‫بانک ها و همچنین دولت به س��ختی کنترل ش��ود تا در نتیجه‬ ‫متغیرهای پولی و به خصوص پایه پولی تعدیل شده و نرخ تورم‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫در دوره ‪ 1380-93‬حج��م نقدینگی ‪ 24.4‬برابر و پایه پولی‬ ‫‪ 13.5‬برابر باال رفته‪ ،‬یعنی رش��د نقدینگ��ی ‪ 81‬درصد بیش از‬ ‫پایه پولی بوده اس��ت‪ .‬کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی‬ ‫از طریق افزایش ضری��ب فزاینده (تکاثری) پولی در اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫واقع به معنای فراهم کردن زمينه سودجویی بانک ها و کاهش‬ ‫اختيارات دولت برای تس��هيل فعاليت های اقتصادی است‪ .‬زیرا‬ ‫افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سيستم بانکی‬ ‫از طریق خلق اعتبار اس��ت که هيچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع‬ ‫آن وج��ود ندارد‪ .‬باید توجه داش��ت‪ ،‬ضریب فزاینده که نش��ان‬ ‫دهن��ده ميزان قدرت یافتن بانک داران در یک اقتصاد از طریق‬ ‫خلق پول می باش��د‪ ،‬در اقتصاد ایران پایي��ن تر از جهان بوده‪،‬‬ ‫ام��ا در طی دوره ‪ ،1380-93‬با ‪ 81‬درصد رش��د از رقم ‪ 3.3‬به‬ ‫بیش از ‪ 6‬رس��یده و به مفهوم این اس��ت که به ازای یک ریال‬ ‫افزای��ش در پایه پولی‪ ،‬تقریباً ‪ 6‬ریال نقدینگی ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫در شرایطی که منابع بانک ها عموماً به سمت فعالیت های غیر‬ ‫مولد هدایت می ش��ود‪ ،‬افزایش ضریب فزاینده‪ ،‬به جز باال بردن‬ ‫نقدینگی‪ ،‬رشد تورم‪ ،‬تخریب بنیان های اقتصادی و ایجاد رانت‬ ‫های بانکی‪ ،‬حاصلی در پی نخواهد داشت‪ .‬لذا باید توجه داشت‪،‬‬ ‫همان گونه که در ده سال گذشته تجربه شده‪ ،‬خلق پول توسط‬ ‫بان��ک ها و به خصوص بانک های خصوصی و بازار غیرمتش��کل‬ ‫پولی عامل اصلی خلق نقدینگی و در نتیجه تورم بوده و یکی از‬ ‫عوامل اصلی بروز رکود اقتصادی عمیق کنونی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به رغم رش��د ‪ 81‬درصدی ضریب فزاینده‪ ،‬در دوره ‪1380-93‬‬ ‫س��رعت گردش پول در حدود ‪ 40‬درصد کاهش داشته‪ ،‬لذا در‬ ‫ص��ورت خروج از رکود تورمی کنونی و افزایش س��رعت گردش‬ ‫پول‪ ،‬موج های بزرگ تورمی مجددا ً خیز بر خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫بن��ا به اظه��ارات مقامات بانک مرک��زی‪ ،‬بین ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد نقدینگی کش��ور در بازار غیر متش��کل پولی‬ ‫(موسس��ات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتس��اب‬ ‫حج��م ای��ن ب��ازار‪ ،‬کل نقدینگی کش��ور فرات��ر از یک‬ ‫کوادریلی��ون (یک میلیون میلیارد) تومان می باش��د‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتش��کل پولی‪ ،‬نسبت‬ ‫نقدینگی ب��ه تولید ناخالص داخلی ای��ران (‪ 83‬درصد)‬ ‫از همه کش��ورهای منطقه (روس��یه‪ 60 :‬درصد‪ ،‬ترکیه‪:‬‬ ‫‪ 60‬درصد‪ ،‬پاکس��تان‪ 40 :‬درصد‪ ،‬عربستان سعودی‪62 :‬‬ ‫درصد‪ ،‬امارات متحده عربی‪ 77 :‬درصد) بیش��تر بوده و‬ ‫قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا‪ ،‬آلمان‬ ‫و ایتالیا (‪ 90‬درصد) می باشد‪ .‬لذا مشکل اقتصاد کشور‬ ‫کمبود نقدینگی نیست‪ ،‬بلکه تجمع و سوق یافتن آن به‬ ‫س��مت فعالیت های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت‬ ‫بازانه است‪.‬‬ ‫سوال این اس��ت که این حجم عظیم از سپرده های‬ ‫بانکی به کجا رفته اس��ت؟ در بخش س��وم این گزارش‬ ‫به رش��د س��پرده ها و مطالبات بانکی و چگونگی توزیع‬ ‫مصرف منابع بانکی پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیحات و تعاریف‪:‬‬ ‫نقدینگی‪ :‬طبق تعریف گس��ترده پول‪ ،‬حاصل جمع‬ ‫پول و ش��به پول (س��پرده ه��ای غیردیداری) اس��ت‪.‬‬ ‫نقدینگی مهم ترین متغیر پولی می باشد‪ .‬هر چقدر بازار‬ ‫مالی یک کش��ور گسترده تر و عمیق تر باشد‪ ،‬نهادهای‬ ‫منتش��رکننده نقدینگی نیز افزای��ش خواهند یافت‪ .‬در‬ ‫حال حاض��ر نهادهای منتش��رکننده نقدینگی در ایران‬ ‫عبارتند از بانک مرکزی و بانک ها و موسس��ات اعتباری‬ ‫غیربانکی‪ .‬اجزاء تش��کیل دهنده نقدینگ��ی نیز عبارت‬ ‫است از کل سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص‪.‬‬ ‫پول‪ :‬در تعریف ابتدایی‪ ،‬پول وس��یله‪ ،‬قطعه یا شیء‬ ‫است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها‪ ،‬خدمات‪ ،‬کاالها‬ ‫و نیازهای خود مورد اس��تفاده قرار می‌دهند‪ .‬در تعریف‬ ‫دیگر‪ ،‬پول عبارت است از آن چیزی که در داد و ستد و‬ ‫مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باش��د‪ .‬معموالً بجز‬ ‫اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری ( که بصورت‬ ‫چک قابل انتقال است)‪ ،‬سایر انواع دارایی‌ها را نمی‌توان‬ ‫پول نامید‪.‬‬ ‫حج��م پول‪ :‬در ی��ک تعریف رایج‪ ،‬حجم پول برابر اس��ت با‬ ‫مجموع اس��کناس و مسکوکات در دس��ت مردم و سپرده‌های‬ ‫دیداری‪.‬‬ ‫پایه پولی‪ :‬پایه پولی یا پول پرقدرت حاصل جمع دارایی‌های‬ ‫خارج��ی و داخلی بانک مرکزی اس��ت‪ .‬پایه پول��ی را می توان‬ ‫براس��اس "منابع" یا "مصارف" بانک مرکزی تعریف کرد که در‬ ‫تعریف منابع‪ ،‬دارایی ه��ای بانک مرکزی و در تعریف مصارف‪،‬‬ ‫تعهدات این بانک لحاظ می شود‪ .‬تغییرات پایه پولی در اقتصاد‬ ‫را می‌توان تابع��ی از تغییرات دارایی‌های مالی بانک مرکزی به‬ ‫شمار آورد‪ .‬بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را‬ ‫به عهده دارد‪ .‬این بانک از ذخایر ارزی و طال‪ ،‬مطالبات از دولت‬ ‫و مطالبات از بانک‌ها به عنوان پش��توانه برای انتش��ار اسکناس‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫س��پرده های دیداری‪ :‬انواع س��پرده های جاری بانکی که با‬ ‫صدور چک یا انحاء دیگر قابل برداشت است‪.‬‬ ‫سپرده های غیردیداری (شبه پول)‪ :‬انواع سپرده های مدت‬ ‫دار یک تا چند س��اله‪ ،‬قرض الحس��نه و موارد مشابه را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬شبه پول نزدیک‌ترین جانشین برای پول است‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین خصوصیات ش��به پول‪ ،‬ض��د تورمی بودن آن در‬ ‫کوتاه‌مدت اس��ت‪ ،‬چون که دارندگان این دارایی ها الاقل برای‬ ‫مدتی از هزینه و خرج کردن آن‪ ،‬منصرف شده‌اند‪.‬‬ ‫س��پرده قانونی‪ :‬نس��بت س��پرده قانونی از جمل��ه ابزارهای‬ ‫سیاس��ت پولی بانک مرکزی می باش��د‪ .‬بانکها موظفند همواره‬ ‫نس��بتی از بدهی های ایجاد ش��ده و بطور اخص س��پرده های‬ ‫اش��خاص نزد خ��ود را در بانک مرکزی نگه��داری کنند‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی از طریق افزایش نس��بت سپرده قانونی حجم تسهیالت‬ ‫اعطای��ی بانک ه��ا را منقبض و از طریق کاه��ش آن‪ ،‬اعتبارات‬ ‫بانک ها را منبس��ط می کند‪ .‬بر طبق ماده (‪ )14‬قانون پولی و‬ ‫بانکی‪ ،‬نس��بت سپرده قانونی از ‪ 10‬درصد کمتر و از ‪ 30‬درصد‬ ‫بیش��تر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب نوع و‬ ‫ترکی��ب و نوع فعالیت بانک ها‪ ،‬نس��بت های متفاوتی برای آن‬ ‫تعیین نماید‪.‬‬ ‫س��پرده اضاف��ی‪ :‬هدف از افتتاح حس��اب س��پرده ویژه‬ ‫بانکها نزد بانک مرکزی‪ ،‬اعمال سیاس��ت های پولی مناسب‬ ‫جهت کنترل و مه��ار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد‬ ‫بانک ها اس��ت‪ .‬بانک مرکزی به س��پرده ویژه بانک ها نزد‬ ‫خود بر اس��اس ضوابط خاصی س��ود نیز پرداخت می کند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪23‬‬
‫س��رعت گردش پول‪ :‬منظور از س��رعت گ��ردش پول تعداد‬ ‫دفعاتی اس��ت که به وس��یله یک واحد پولی در زمان محدود و‬ ‫مش��خص‪ ،‬اعمال گوناگون انجام می‌گیرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال اگر گردش یک‬ ‫اس��کناس ‪ 1000‬ریالی در طول س��ال ‪ 2‬بار باشد‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫این اسکناس معادل ‪ 2000‬ریال در سال است و اگر این گردش‬ ‫‪ 5‬بار باشد‪ ،‬قدرت خرید آن ‪ 5000‬ریال است‪ .‬بنابراین افزایش‬ ‫و کاهش سرعت گردش پول دقیقاً همان نقش افزایش و کاهش‬ ‫پول در جریان را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫ضری��ب فزاین��ده (تکاثری) پ��ول‪ :‬ضریبی اس��ت که قدرت‬ ‫افزایش حجم پول را بر اس��اس فعالیت بانک‌های تجاری نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬به تعبیر دیگر‪ ،‬نشان گر آن است که در ازای هر واحد‬ ‫پایه پولی‪ ،‬حجم پول چقدر تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫مکانیسم خلق پول توسط بانک ها‪ :‬هنگامی‌که بانک مرکزی‬ ‫با افزایش پایه پولی (مثال با انتش��ار اسکناس) یک ریال منتشر‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬بر اثر س��پرده گ��ذاری مردم در بانک‌ه��ای تجاری و‬ ‫اعط��ای وام بانکی‪ ،‬در واقع بیش از یک ریال پول ایجاد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین ب��رای خلق پول در یک اقتص��اد می‌توان ضریب‬ ‫تکاث��ری‌ای مط��رح کرد که بر اس��اس آن تغیی��رات پایه پولی‬ ‫‪24‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫منج��ر به تغییر حج��م (عرضه) پول می‌ش��ود‪ .‬بانک مرکزی با‬ ‫انتشار اسکناس و یا ایجاد پول از طرق دیگر‪ ،‬ابتدا سبب بوجود‬ ‫آم��دن و به گردش افتادن مقداری پول می‌ش��ود‪ .‬آن گاه مردم‬ ‫یا س��پرده‌گذارن بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد‬ ‫خ��ود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت س��پرده بانکی نزد‬ ‫بانک‌های تجاری س��پرده می‌گذارند‪ .‬پس به این ترتیب به‌ازای‬ ‫ایجاد هر پول جدیدی توس��ط بانک مرکزی بخشی از آن‬ ‫به صورت س��پرد ه‌های بانکی در اختی��ار بانک‌های تجاری‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬بانک‌های تجاری نیز بخش��ی از س��پرد ه‌های‬ ‫س��پرد ه‌گذاران را به صورت ذخی��ره نگهداری کرده و بقیه‬ ‫آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وا م‌گیرندگان می‌نمایند‪،‬‬ ‫ام��ا اعطای وام و اعتب��ار به معنای ایجاد ی��ک پول جدید‬ ‫اعتباری اس��ت‪ .‬زیرا ع�لاوه بر آن که حق برداش��ت برای‬ ‫س��پرد ه‌گذار اصلی محفوظ اس��ت و حق استفاده از سپرده‬ ‫خ��ود را دارد‪ ،‬ب��رای وام گیرنده نیز از طری��ق اعتبار یک‬ ‫وس��یله پرداخت و داد و س��تد فراهم شده اس��ت که منشا‬ ‫آن اعط��ای اعتب��ار بانک‌های تجاری اس��ت‪ .‬در واقع پول‬ ‫جدی��داعتب��اریب��هوج��ودمی‌آی��د‪.‬‬
‫آشنایی با راه گاه گرم در‬ ‫قالبهایتزریقپالستیک‬ ‫گردآوري‪ :‬حمـيد رضا گازر‬ ‫(بخش تحقيق و توسعه شرکت صنعتي صبوران پليمر)‬ ‫چکيده‪:‬‬ ‫در تولید قطعات با روش تزریق پالس�تیک یک محل اثر بنام محل تزریق بر جا می ماند که با توجه به ابعاد‬ ‫و ویژگیهای قطعه ابعاد محل تزریق متفاوت می باش�د‪ .‬دیده نشدن محل تزریق در یک قطعه پالستیک به‬ ‫ظاه�ر توقعی کم اهمیت تلقی می گردد که در عمل به هیچ وجه امکان پذیر نیس�ت ‪ .‬باالخره هر قطعه اي‬ ‫در جایی می بایست تزریق شود‪ .‬امروزه موقعیت دقیق نقاط تزریق با کمک محاسبات عددي و کامپیوتري‬ ‫با دقت باال قابل تعیین اس�ت ‪.‬هرچه در طراحی دقت ش�ود راهگاه ابعاد متناسب تری پیدا می کند‪ .‬البته‬ ‫با توجه به از بین رفتن درصدی از مواد نو در فرایند تولید راهگاه و بوجود آمدن مش�کالت بعدی برای باز‬ ‫یافت (آسیاب) و بکارگیری مجدد آنها ترجیح داده می شود که در فرایند تزریق پالستیک به نوعی راهگاه‬ ‫تولید نش�ود‪ .‬این مس�ئله در تولید قطعات کوچک بس�یار حائز اهمیت اس�ت بطوریکه در برخی موارد در‬ ‫طراحی های س�نتی قالب در هر ضرب وزن راهگاه از وزن قطعات بیشتر می باشد‪ .‬در همین رابطه تکنیک‬ ‫های متعددی برای حذف تولید راهگاه در قالب پیش�نهاد ش�د که کاربرد راهگاه گرم تا حدود زیادی این‬ ‫مشکل را حل می کند‪.‬‬ ‫سیستم راهگاه گرم‬ ‫واژه راه��گاه گ��رم (‪ )Hot Runner‬به معناي المانی مجزا‬ ‫در داخل قالب هاي تزریق پالس��تیک اس��ت که از واحد تزریق‬ ‫ماش��ین تا حفره (کویته) قالب امت��داد دارد این المان در واقع‬ ‫مش��ابه یک سیلندر تزریق می باشد که تا حد ممکن عایقکاري‬ ‫ش��ده است‪ .‬بدین وسیله مذاب مواد ترموپالست بصورت همدما‬ ‫(ایزوترم) تا نزدیکی یا مستقیم به داخل حفره قالب هدایت می‬ ‫ش��ود ‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬امکان تولید قطعات بدون راهگاه و‬ ‫یا ضایعات فراهم می گردد که خود مزیتی اساس��ی براي تولید‬ ‫انبوه بشمار می آید‪ .‬قطعات بزرگ تزریقی نظیر داشبورد یا سپر‬ ‫اتومبی��ل‪ ،‬محفظه کامپیوتر و دیگر قطعات مش��ابه عم ً‬ ‫ال بدون‬ ‫هدای��ت چند جانبه مذاب از طریق سیس��تم راه��گاه گرم قابل‬ ‫تولید نیس��تند ‪ .‬با اس��تفاده از چند اتصال تزریق به قالب هاي‬ ‫بزرگ جریان مذاب داخل حفره قالب مسیر کوتاهتري طی می‬ ‫کند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬می توان ضخامت دیواره هاي داخلی قطعه‬ ‫را به حداقل کاهش داد ‪ .‬دیواره هاي نازك و ظریف این مزیت را‬ ‫دارند که زمان خنک ش��دن قطعه را کم کرده و از همین طریق‬ ‫کل زمان س��یکل تولید کاهش می یابد‪ .‬مزیت دیگر در کاربرد‬ ‫راهگاه ها گرم ‪ ،‬کاس��تن از وزن قطعه تزریق اس��ت که به دلیل‬ ‫قیمت نس��بتاً باالي مواد ترموپالست‪ ،‬به میزان قابل توجهی در‬ ‫هزینه هاي مواد اولیه صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫راهگاه گرم چیست؟‬ ‫راهگاه گرم ی��ک مجموعه مکانیکی مجزا داخل قالب تزریق‬ ‫پالس��تیک می باش��د که بشکل س��اده اي می توان آنرا بعنوان‬ ‫امتداد نازل تزریق ماش��ین در نظر گرف��ت‪ .‬وظیفه راهگاه گرم‬ ‫انتقال جرم پالس��تیک م��ذاب بدون هیچگونه اف��ت حرارتی و‬ ‫آس��یب به داخل حفره (کویت) قالب اس��ت‪ .‬در س��امانه راهگاه‬ ‫گ��رم مواد مذاب پس از خروج از ماردون دس��تگاه تزریق وارد‬ ‫قالب ش��ده و در تمام طول مسیر تا ورودی قطعه حالت خود را‬ ‫بصورت س��یال حفظ مینماید‪ .‬این سامانه به‌رغم محدودیتهایی‬ ‫که دارد‪ ،‬به س��بب کیفیت باالی قطعات تولیدی‪ ،‬خودکار شدن‬ ‫قال��ب و مزایای��ی که در ادام��ه بیان می‌گردد به س��رعت رو به‬ ‫گس��ترش اس��ت ‪ .‬کاربرد روش راهگاه گرم از دهه ‪ 60‬میالدی‬ ‫ش��روع گشته اس��ت‪ .‬این روش در دهه های ‪ 80‬و ‪ 90‬شروع به‬ ‫توسعه نموده است و مقرون به صرفه شده است با این وجود به‬ ‫دلیل اس��تفاده از قطعات اس��تانداردی که در ادامه معرفی می‬ ‫گردد‪ ،‬هزینه اولیه تولید قالب با این روش بیش��تر از سامانه‌های‬ ‫رایج راهگاه‌ سرد می‌باشد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪25‬‬
‫دالیل استفاده از سیستم راهگاه گرم‬ ‫در سیس��تم راهگاه گرم امکان تزریق مستقیم وجود دارد و‬ ‫از هزینه هاي باالي مواد اولیه صرفه جویی می ش��ود و کاهش‬ ‫هزینۀ عملیات تکمیلی بعد از تزریق میسر میشود‪ .‬راهگاه گرم‬ ‫یکی از بهترین روشها برای تولید انبوه قطعات کوچک می باشد‪.‬‬ ‫با استفاده از این روش تولید قطعات بزرگ با کانال هاي طوالنی‬ ‫جریان مواد امکان پذیر می باش��د‪ .‬کاهش زمان س��یکل تولید‬ ‫وجود داش��ته و از محیط زیس��ت حفاظت شده و مشکل تجزیه‬ ‫ضایع��ات حاصل از تزریق به حداقل می س��د‪ .‬همچنین امکان‬ ‫س��اخت قالبهای چند طبقه ای وجود داشته و می توان قالب را‬ ‫روي ماشین هاي تزریق کوچکتربکار گرفت‪.‬‬ ‫معیارهاي تصمیم گیري براي انتخاب سیستم راهگاه گرم‪:‬‬ ‫براي آنک��ه بتوان جهت یک کاربرد خاص‪ ،‬سیس��تم راهگاه‬ ‫گرم مناس��بی انتخاب کرد‪ ،‬می بایست از نحوه کارکرد و مسائل‬ ‫احتمالی چنین مکانیزم های��ی در حین کار متداول مطلع بود‪.‬‬ ‫این سیستم ها برای هر قالب خاص بصورت تفکیکی می بایست‬ ‫به نوعی با پارامترهاي ذیل عرضه شده و تائید شده باشد‪:‬‬ ‫• تنوع ویسکوزیته (گرانروی) مواد تزریقی‬ ‫• امکان استفاده و مجاورت با مواد پایدار کننده‬ ‫• تغییر رنگ‬ ‫• کار با ولتاژ ‪ 220‬یا ولتاژ پایین‬ ‫• گرمایش داخلی یا خارجی‬ ‫• هدایت گرمایی‬ ‫• قابلیت تحویل سریع سیستم راهگاهی‪ ،‬خدمات پس از فروش‬ ‫و حضور بین المللی‬ ‫• سازنده سیستم‬ ‫قالب هاي مجهز به راهگاه گرم‬ ‫از نظر کاربران‪ ،‬سیس��تم ه��ای راهگاه گرم به چند زیر گروه‬ ‫اصلی قابل تفکیک هستند که عبارتند از ‪:‬‬ ‫گرمایش داخلی‪ ،‬گرمایش خارجی‪ ،‬ترکیبی‪ ،‬سیس��تم هاي‬ ‫غیر کنترل شده‪ ،‬سیستم هاي کنترل شده‪،‬‬ ‫سیستم هاي گرمایش داخلی – خارجی‬ ‫سیس��تم هاي گرمایش داخلی در مقایس��ه ب��ا نوع خارجی‬ ‫آن بدلی��ل جرم دقیق تر م��اده مذاب در کانال هاي مقس��م و‬ ‫س��وزنی تزریق قطعه‪ ،‬داراي افت فشار بیش��تري هستند ‪ .‬این‬ ‫مکانیزم را بس��ادگی نمی توان متعادل نمود و در پارامتر انتقال‬ ‫حرارت تنها با گرم کن هاي کارتریجی نصب ش��ده داخل قالب‬ ‫قابل مقایس��ه می باشند‪ .‬هر چند پیشرفت هایی نیز در ساخت‬ ‫این سیس��تم ها و کس��ب چگالی هاي حرارتی متفاوت در گرم‬ ‫کن هاي کارتریجی از جمله ریخته گري مس��تقیم مبدل هاي‬ ‫حرارتی و سوزنی ها از جنس مس بدست آمده است‪ ،‬اما با همه‬ ‫اینها محدودیت هایی هم چنان وجود دارد‪.‬‬ ‫مزایاي سیستم هاي گرمایش داخلی‬ ‫• قیمت مناسب‬ ‫• قابلیت ساخت قطعات با خلل و فرج بسیار ریز و ظریف‬ ‫• امکان ساخت قالب با هزینه معقول‬ ‫• قابلیت ساخت مقاطع‬ ‫• مزایاي سیس��تم هاي گرمایش خارجی نیز ش��امل موارد ذیل‬ ‫می شوند‪:‬‬ ‫• قابلیت هدایت گرمایی دقیق‬ ‫‪26‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫• حداقل افت فشار‬ ‫• امکان متعادل نمودن فرآیند‬ ‫• امکان تغییر رنگ سریع‬ ‫• در این سیس��تم ها مرز مشخصی میان مواد سیال و آن بخش‬ ‫از مواد که ذوب نشده است وجود ندارد‪.‬‬ ‫سیستم هاي ترکیبی (گرمایش داخلی – خارجی)‬ ‫این مکانیزم در پی تلفیق مزایاي سیستم هاي گرمایش داخلی‬ ‫با نوع خارجی آن هستند ‪ .‬به همین خاطر در اینجا کانال هاي‬ ‫مقس��م سیستم گرمایش خارجی با سوزنی هاي تزریق سیستم‬ ‫گرمایش داخلی یکجا دیده می شود‪.‬‬ ‫مزایاي این گروه عبارتست از ‪:‬‬ ‫• امکان ساخت قطعات با برجستگی ها و سوراخ هاي کوچک‬ ‫• افت فشار کم در صفحه مقسم‬ ‫• قابلیت متعادل نمودن مخلوط جامد – مذاب در مقسم‬ ‫• هدایت گرمایی خوب‬ ‫• مقاطع راهگاهی کوچک قابل اجرا می باشند‬ ‫سیستم هاي کنترل شده و غیر کنترلی‬ ‫برتري سیستم هاي کنترل شده در مقایسه با سیستم هاي غیر‬ ‫کنترلی صرفا در این نکته اس��ت که به کاربر ‪ ،‬یک دماي معین‬ ‫و تحت کنترل را نش��ان می دهد ‪ .‬یک سیس��تم تحت کنترلی‬ ‫تنه��ا دماي جریان اصلی مواد را نمایش می دهد‪ .‬بدون در نظر‬ ‫گرفتن دیگر تغییرات موجود در سیس��تم که می تواند ناشی از‬ ‫موارد ذیل باشد‪:‬‬ ‫• وجود نقاط بیش از حد داغ در جریان مواد‬ ‫• خمیدگی و انتهاي اضافی در المان هاي حرارتی و نظایر آن‬ ‫حتی در ساعت بیکاري ماش��ین تزریق در زمانی که کلمپ‬ ‫هاي قالب فعال هس��تند سیس��تم کنترل شده بر اثر کار کردن‬ ‫سیس��تم قدرت ماشین گرم می ش��ود اما بدون بازخور از مقدار‬ ‫ای��ن گرما که می تواند بس��یار هم ناچیز باش��د‪ .‬این امر از نظر‬ ‫حرارتی اثر مخربی بر مواد بس��یار حس��اس در برابر دما خواهد‬ ‫داشت‪ .‬یک سیستم تنظیم کننده دما را براي یک مقدار معین‪،‬‬ ‫ثابت نگاه داشته و از تغییرات دمایی اطراف تاثیر بسیار کمی‬ ‫می پذیرد‪ ،‬بنحوي که مواد از نظر حرارتی دچار آسیب نمی‬ ‫ش��وند‪ .‬براي کار با مواد پلیمري با مح��دوده دمایی باریک می‬ ‫بایست از سیستم هاي رگوله شده (کنترل ثابت) استفاده نمود‪.‬‬ ‫توجه ش��ود که از آنجا که تعویض یک سیس��تم راهگاه گرم‬ ‫اگ��ر نگوئیم غیر ممکن اما کاري مش��کل در ی��ک قالب تزریق‬ ‫به حس��اب می آید‪ ،‬لذا می باید در انتخاب این سیس��تم بیش‬ ‫از گذش��ته توجه و دقت نمود‪ .‬ایجاد تغییرات بر روی سیس��تم‬ ‫راهگاه گرم مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد می باشد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫• مقاالت و اطالعات فنی در وبگاه های اینترنتی بویژه ‪:‬‬ ‫‪www.plasticstoday.com www.ps-hotrunner.com www.yudo.com‬‬ ‫‪www.hasco.com MoldHotrunnerSolutions.com‬‬ ‫‪http://www.iranpolymer.com/Article.aspx?ArticleID=757‬‬ ‫مهندس حمید معتبر ‪ .‬مروری بر سامانه راهگاه گرم در قالب‌های تزریق پالستیک‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪27‬‬
‫طرح نو برای خروج اقتصاد از رکود‬ ‫یادداشت روز شرق به قلم بایزید‬ ‫مردوخی اقتصاددان به بررسی نحوه‬ ‫خروج از رک��ود پرداخته می افزاید‬ ‫‪ :‬نباید در مس��یر گذش��ته درجا زد‬ ‫و هم��ه برنامه های توس��عه و رونق‬ ‫اقتص��ادی و بس��ته های خ��روج از‬ ‫رکود ن��ه به عن��وان مس�� ّکن های‬ ‫مقطع��ی‪ ،‬بلکه باید با ای��ده و افکار‬ ‫جدید ارائه شوند‪.‬‬ ‫در این یادداش��ت م��ی خوانیم ‪:‬‬ ‫ای��ن روزه��ا در محافل اقتصادی و حتی در می��ان عموم مردم‪،‬‬ ‫خ��روج از رکود و الزام��ات آن توجه ها را معطوف به خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت در دو س��ال گذش��ته تالش کرد ت��ورم اعالمی باالی‬ ‫‪ ٤٠‬درص��دی دول��ت احمدی نژاد ‪-‬که در برخ��ی آمارها به قله‬ ‫‪ ٦٠‬درصد هم رس��ید‪ -‬را مهار کند و آن را به حدود ‪ ١٥‬درصد‬ ‫برساند؛ یعنی شتاب افزایش قیمت ها مهار شده و به حد تحمل‬ ‫پذیر تری رس��یده است؛ اما در بخش های اساسی شکل دهنده‬ ‫اقتصاد مانند صنایع بزرگ‪ ،‬اعم از خودرو‪ ،‬س��یمان و مسکن که‬ ‫حدود صد ش��غل با آن درگیر هستند‪ ،‬رکود ایجادشده و شرایط‬ ‫موجود نمی تواند این گونه استمرار یابد‪.‬‬ ‫کاه��ش تقاضا‪ ،‬پدیده مش��خص این روزهاس��ت که در پی‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم رخ داده است‪ .‬در واقع کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم به کمتر از یک سوم در دولت گذشته‪ ،‬امکان ترمیم‬ ‫نیافت‪ ،‬چراکه دولت جدید هم با دو پدیده تحریم های هوشمند‬ ‫اقتصادی و کاهش ناگهانی بهای نفت خام مواجه شد‪.‬‬ ‫می دانیم اشتغال و سرمایه گذاری از متغیر های اساسی یک‬ ‫اقتصاد در حال توس��عه هستند‪ .‬اگر این دو مؤلفه در حال رکود‬ ‫باش��ند به سود جامعه و اقتصاد نیست‪ .‬اصل قضیه این است که‬ ‫مردم تا به حال تورم را تحمل کرده اند و فقیرتر ش��ده اند؛ اما‬ ‫بیش از این روا نیس��ت تبعات این پدیده که مهاجرت نخبگان‪،‬‬ ‫بی کاری‪ ،‬خالی شدن روستاها از نیروی کار و ‪ ...‬را همراه دارد‪،‬‬ ‫ادامه یابد‪ .‬چاره اندیشی برای این معضالت از مهم ترین مسائل‬ ‫امروز کش��ور است و یکی از راهکارهای ماندگار و بلندمدت آن‪،‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار در اثر ایجاد رونق در سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫اعم از داخلی و خارجی است‪ .‬اکتفا کردن به صنایع فعلی کشور‬ ‫ک��ه باالی ‪ ٥٠‬س��ال از عم��ر آنان می گذرد ی��ا تأکید صرف بر‬ ‫صنعت س��اختمان س��ازی که به دلیل نبود انسجام در سیستم‬ ‫بانکی و وجود نقدینگی سرگردان می تواند به شمایل سوداگری‬ ‫درآید‪ ،‬چاره کار نیست‪.‬‬ ‫س��اخت واحدهای مسکونی باالی ‪ ٣٠٠‬متر در شرایط فعلی‬ ‫در کالن ش��هرها چ��ه توجیه��ی دارد‪ ،‬آن هم در ش��رایطی که‬ ‫جوانان بیکار یا ش��اغالن دارای درآم��د زیر یک میلیون تومان‪،‬‬ ‫حتی یک مت�� ِر آن را هم نمی توانند اج��اره کنند؟ درباره بازار‬ ‫خودرو و تسهیالت جدی ِد دولت نیز باید تخمین زده شود به چه‬ ‫میزان خودرو در شرایط فعلی در کشور نیاز هست؟‬ ‫‪28‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫واقعیت این است که چرخه تولید‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ورود و خروج ه��م زمان را‬ ‫طلب می کند و در شرایطی که عمر‬ ‫برخی خودروه��ای در حال تردد در‬ ‫ش��هرهای اصلی ما باالی ‪ ٢٠‬س��ال‬ ‫است‪ ،‬حتما رکود به سراغ این بخش‬ ‫هم خواهد رفت؛ چراکه تقاضا روزی‬ ‫اش��باع خواهد شد‪ .‬س��رمایه گذاری‬ ‫مول��د با تکیه بر دان��ش روز جهان و‬ ‫تولی��د کاالی رقابت پذیر و باکیفیت‬ ‫در صنایع بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک‪ ،‬اولویت اساسی اقتصاد ایران‬ ‫است؛ اما در ش��رایطی که اقتصاد‪ ،‬جهانی شده است‪ ،‬دستیابی‬ ‫به چنین چیزی فوق العاده دشوار است؛ چراکه به هر رشته ای‬ ‫از صنعت که وارد ش��ویم‪ ،‬رقیب درجه یک آن در بازار حاضر و‬ ‫آماده است‪.‬‬ ‫سیاست گذاری و تعیین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان‬ ‫زمینه رش��د اقتصادی به هیچ وجه مانند ‪ ٤٠‬سال پیش نیست‪.‬‬ ‫روزگاری آرزوی ما ایجاد صنایع س��نگین بود‪ .‬امروز این صنایع‬ ‫از همه دنیا به چین کوچ کرده اند و به عنوان نمونه تولید فوالد‬ ‫چین معادل تمام تولید فوالد آمریکا در سال های گذشته است‪.‬‬ ‫نس��اجی در اروپا به معنای گذشته وجود ندارد و کشورهای‬ ‫شرق آسیا نظیر تایلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬ویتنام و همین کشور ترکیه نیز‬ ‫به قطب نس��اجی تبدیل ش��ده اند؛ اما م��ا همچنان غصه فوالد‬ ‫و نس��اجی را می خوریم‪ .‬در گذش��ته روس ها کارخانه فوالد با‬ ‫ظرفیت ‪ ٥٥٠‬هزار تن در اصفهان س��اختند و امروز حدود پنج‬ ‫میلیون تن فوالد در کشور تولید می شود و برخی به دنبال آن‬ ‫هس��تند در هر استانی یک کارخانه تولید فوالد ایجاد شود‪ ،‬بی‬ ‫آنکه برای بازارهای آن‪ ،‬فکری شده باشد‪.‬‬ ‫خ��روج از رک��ود و خالی ش��دن انبارهای کارخان��ه ها فقط‬ ‫برعه��ده دولت نیس��ت‪ ،‬بلکه باید به فکر اس��تراتژی ای بود که‬ ‫توان تولید و فروش هم زمان را داشته باشد‪ .‬نگارنده بارها تأکید‬ ‫کرده است اقتصاد ایران به حدود ‪ ٣٠٠‬میلیارد دالر تزریق مالی‬ ‫نیازمند اس��ت تا با نوس��ازی صنایع قدیمی و ایجاد بنگاه های‬ ‫متوس��ط و کوچک اقتصادی به دست بخش خصوصی‪ ،‬راه برای‬ ‫رشد اقتصادی هموار شود‪.‬‬ ‫بان��ک جهان��ی نیاز ایران در س��ال های بع��د از جنگ برای‬ ‫نوسازی صنعت خود را ‪ ٥٠‬میلیارد دالر اعالم کرد و از آن سال‬ ‫ها نزدیک به دو دهه می گذرد‪ .‬در ش��رایط فعلی اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫راهکارهای گذش��ته راه به جایی نمی برد‪ .‬سوراخ های کوچک‬ ‫اقتص��اد ایران امروز به حفره تبدیل ش��ده اند و اگر نقدینگی به‬ ‫ص��ورت غیرهدفمند به آن تزریق ش��ود‪ ،‬همگی هدر می روند؛‬ ‫نظیر آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫نباید در مس��یر گذشته درجا زد و همه برنامه های توسعه و‬ ‫رونق اقتصادی و بس��ته های خروج از رکود نه به عنوان مس ّکن‬ ‫های مقطعی‪ ،‬بلکه باید با ایده و افکار جدید ارائه شوند‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬روزنامه شرق‬
‫مظاهری عنوان کرد‬ ‫طرح خروج از رکود شتاب زده است‬ ‫رییس کل اس��بق بانک مرکزی اجرای بس��ته اقتصادی در‬ ‫ماههای پیش رو را اقدامی عجوالنه اعالم کرد و با انتقاد نسبت‬ ‫به بدهی‌های کالن دولت گفت که اگر در دولت حضور داش��تم‬ ‫هیچ گاه نمی گذاش��تم کار پرداخت بدهی‌های دولت به تعویق‬ ‫افتد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طهماسب مظاهری با حضور در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی در بررس��ی ابعاد تس��هیالت بسته اقتصادی دولت در‬ ‫ش��ش ماه پیش رو با اش��اره به برخی مباحث مبنی بر پر بودن‬ ‫انبارها و نبود قدرت خرید مردم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این صحبت بیشتر‬ ‫در مورد کارخانه‌هایی اس��ت که با برخی وزارتخانه ها در ارتباط‬ ‫هستند ‪.‬بخش بزرگی از کارخانه‌ها ظرفیت تولید ندارند و منابع‬ ‫برای تولید را از دس��ت داده‌اند نه اینکه خریداری نبوده که کاال‬ ‫بخرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر منابع مالی به س��مت تولید رفته و عرضه‬ ‫افزای��ش یاب��د آنگاه منابع به ش��کل‌های مختل��ف مثل حقوق‪،‬‬ ‫دستمزد خرید مصالح و کاال به جامعه هم تزریق و قدرت خرید‬ ‫افزای��ش پیدا می‌کند که در آن ش��رایط رون��ق اقتصادی ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان اعالم تس��هیالت خودرو و کارت اعتباری‪ ،‬جزئیات آن‬ ‫معلوم نبود‬ ‫مظاه��ری با بیان اینکه بعد از اینکه ‪ 4‬وزیر به رئیس جمهور‬ ‫نامه دادند رئیس جمهور دستورالعملی داد تا اقدامی انجام شود‬ ‫ادامه داد‪ :‬نتیجه آن دستور رئیس جمهور طرح شتاب زده فعلی‬ ‫اس��ت که نتیجه‌اش این وام‌هاس��ت‪ .‬من اط�لاع دقیق دارم که‬ ‫روزی ک��ه دول��ت طرح خروج از رکود را اع�لام کرد در آن روز‬ ‫جزئی��ات این وام ‪ 10‬میلیونی و اینکه چگونه و به چه کس��انی‬ ‫داده شود مشخص نبود‪.‬‬ ‫رئیس کل اس��بق بانک مرک��زی تاکید کرد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫گردن کلفت هس��تند و مدیرعامل‌های آن‌ها با دولت در ارتباط‬ ‫اند‪ ،‬به نظرم رئیس جمهور باید وقت بگذارد و اختالف‌های بین‬ ‫تی��م اقتصادی دولت را رفع کند‪ ،‬اگر این اختالف‌ها رفع نش��ود‬ ‫دود اختالف بین تیم اقتصادی به چشم مردم می‌رود‪.‬‬ ‫اگر بودم نمی گذاشتم پرداخت بدهی‌ها به تعویق افتد‬ ‫مظاهری بدهی‌ه��ای دولت در بخش‌ه��ای مختلف را مورد‬ ‫اش��اره قرار داد و گفت‪ :‬اگر دولت بدهی‌ه��ای خود را پرداخت‬ ‫کن��د‪ ،‬آنگاه بدون نیاز به چنین مناب��ع اعتباری رونق اقتصادی‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد به اینکه دولت در پرداخت تعهدات و بدهی‌هایش‬ ‫تعل��ل جدی‪ ،‬بی خیالی و بی توجهی ک��رد افزود‪ :‬اینکه بگوییم‬ ‫دولت پولی در جیبش دارد و نمی‌دهد این‌طور نیست‪ .‬اما به هر‬ ‫حال دولتها قادر و توانا بوده و اینگونه هس��تند که توانایی انجام‬ ‫بدهی‌هایش را دارند پس اینکه دولت خودش را پشت بن بست‬ ‫نداشتن منابع حبس کند درست نیست ‪.‬‬ ‫وزیر اس��بق اقتصاد در پاس��خ به این س��ؤال که اگر شما در‬ ‫شرایط فعلی در دولت حضور داشتید چه تصمیمی می گرفتید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر من در دولت بودم نمی‌گذاش��تم در این دو سال‬ ‫و چن��د ماه از عمر دولت کار پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد ‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که اکنون وجود دارد این است که آمار دقیقی‬ ‫از بدهی‌ها داده نمی‌ش��ود و آمارهای اعالم ش��ده تقریبی است‪.‬‬ ‫عدد گفته ش��ده نش��ان می‌دهد که دولت بی��ش از ‪ 300‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بدهی دارد که ‪ 180‬ه��زار میلیارد تومان آن به‬ ‫بانک‌هاست و مابقی به شرکت‌ها‪ ،‬پیمانکاران و بیمه‌هاست‪.‬‬ ‫مظاهری گفت‪ :‬دولت س��ه کار بزرگ بای��د انجام دهد‪ ،‬اول‬ ‫پرداخت بدهی دولت است‪ ،‬دوم توجه بازار سرمایه و سوم تحول‬ ‫نظام بانکی است دولت باید این سه کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان در پاس��خ به این سؤال که چرا دولت به فکر‬ ‫بنگاه های بزرگ است توضیح داد‪ :‬به نظرم این یک امر طبیعی‬ ‫ولی کاملا غلط اس��ت که دولت��ی که تصدی واحدهای بزرگ را‬ ‫در اختی��ار دارد وقتی که می‌خواهد برای اصالح اقتصاد تصمیم‬ ‫بگی��رد به ط��ور طبیعی به واحدهای که در اختیار آن اس��ت و‬ ‫وزرایش تصدی آن‌ها را به عهده دارند توجه بیشتری کند ‪.‬‬ ‫نظر مظاهری درباره ارز‬ ‫وی همچنین اشاره ای هم به تغییرات نرخ ارز داشت و گفت‪:‬‬ ‫نرخ ارز پارامتری اس��ت که از شرایط اقتصادی اثرپذیری دارد و‬ ‫البته روی شرایط اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان یادآور شد‪ :‬اگر در اقتصاد یک کشور نرخ تورم‬ ‫باال رود نرخ ارز هم باال می‌رود ‪ .‬نرخ ارز کنونی نرخ طبیعی بازار‬ ‫نیس��ت و دولت نرخ ارز را با تزریق ارز پایین نگه داش��ته است‪،‬‬ ‫اگر روند اقتصادی کنونی ادامه پیدا کند نرخ باال می‌رود ‪ .‬چون‬ ‫دولت با اعمال دخالت در بازار ارز این قیمت را پایین نگه داشته‬ ‫ه��ر زمان که قدرت دخالت کم ش��ود یا دول��ت تصمیم بگیرد‬ ‫قدرت دخالت خود را کم کند آن روز ارز باال می‌رود ‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪29‬‬
‫هوشنگ پارسا‪:‬‬ ‫جهانی فکر کنیم و ایرانی بمانیم‬ ‫چرا در کشور ما سرمایه گذار کم است؟‬ ‫وزارت صمت نگاه مثبتی به صنایع تکمیلی ندارد‬ ‫هوش�نگ پارس�ا‪،‬چندی پیش با کسب عنوان صادرکننده ی برتر اس�تان به محبوبیت خود میان فعاالن حاضر در‬ ‫صنعت پالس�تیک و ارزش و افتخارات خود در کش�ور افزود‪.‬مجله ی صنایع همگن پالس�تیک گفت و گویی با این‬ ‫صادر کننده نمونه استان تهران ترتیب داده که شما را به خواندن آن دعوت می نماید ‪.‬‬ ‫درباره پالستیک کار‬ ‫ش��رکت پالستیک کار در سال ‪ 1367‬فعالیت رسمی خود را‬ ‫آغاز کرد‪ .‬این مجموعه س��ال ها در تولید محصوالت پلی اتیلن‬ ‫پی وی سی و انواع گرانول های سیم و کابل ‪ ،‬شلنگ و‪ ...‬فعالیت‬ ‫کرده است‪ .‬دو شرکت دیگر نیز زیرمجموعه این شرکت هستند‬ ‫که فعالیت زیادی ندارند ‪ .‬پالس��تیک کار از س��ال ‪ 82‬با هدف‬ ‫سهم خواهی از بازار های خارجی حجم تولیدات خود را افزایش‬ ‫داد و وارد عرصه صادرات ش��د‪ .‬ما در سال ‪ 93‬کاهش صادرات‬ ‫داش��تیم ‪ .‬اما در سال ‪ 94‬با وجود مشکالت زیادی که صنعت با‬ ‫آن روبرو اس��ت س��هم صادرات خود را افزایش دادیم که مقدار‬ ‫توناژ و مبالغ را وزارت دارایی در جریان است و بررسی می کند‪.‬‬ ‫بال��غ ب��ر ‪97‬درصد صنع��ت ما صنایع کوچ��ک و حدود‬ ‫‪3‬درص��د صنایع بزرگ هس��تند‪ .‬بنا بر قان��ون فعالیت کمتر از‬ ‫‪ 50‬نفر در صنایع کوچک مجموعه پالس��تیک کار جزء صنایع‬ ‫‪30‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بزرگ محس��وب می ش��ود‪ .‬حدود ‪ 40‬س��ال اس��ت که در این‬ ‫زمینه مش��غول به کار هستم ‪ .‬پیشینه این شرکت هم تقریبا به‬ ‫‪ 30‬س��ال می رسد‪ .‬س��ال ‪ 1382‬در نشستی با مدیران شرکت‬ ‫جهت صادرات تعیین کردیم‪.‬در آن سال خیلی از شرکت ها در‬ ‫صادرات خاموش بودند‪.‬ما زحمات زیادی کش��یده ایم و با موانع‬ ‫زیادی روبرو بوده ایم اما به جایی رس��یدیم که توانس��تیم برای‬ ‫خود بازار کار پیدا کنیم‪.‬در طی این سال ها که صادرات داشتیم‬ ‫منافع ملی را در نظر گرفتیم چرا که اعتقاد دارم کس��ی که کار‬ ‫صادرات انج��ام می دهد باید منافع ملی را در نظر بگیرد‪.‬چون‬ ‫صادرات محص��والت و خدمات خارج از مرزها به نام ایران تمام‬ ‫می شود و خوشبختانه این مجموعه به کیفیت کاال بهای زیادی‬ ‫می دهد و دراین راس��تا در س��ال جاری این ش��رکت از طرف‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت لقب "صادر کننده ی خوش نام"‬ ‫را گرفت‪.‬‬
‫چگونه شد که وارد صنعت شدم‬ ‫من فرزند یک کش��اورز هستم و خودم هم در کنار تحصیل کشاورزی می‬ ‫کردم‪.‬درنوجوانی به طور جدی وارد کار ش��دم‪.‬یکی از دوستان فعال در زمینه‬ ‫پالس��تیک من را با این رش��ته آش��نا کرد و من در این حرفه مشغول به کار‬ ‫شدم و ادامه دادم‪.‬معتقدم ‪ ،‬فعاالن عرصه تولید و صادرات باید در یک زمینه‬ ‫فعالیت داش��ته باش��ند‪.‬چرا که اگر در چندین گرایش کار کنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫نتوانند نتیجه الزم را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫اقداماتی که باعث تکرار در کسب مقام شد‬ ‫ما برای پنجمین بار به عنوان واحد نمونه برگزیده ش��دیم‪2.‬بار واحد نمونه‬ ‫ی ملی و ‪ 3‬بار واحد نمونه ی استانی‪.‬‬ ‫رویکرد شرکت پالستیک کار تولید صادرات محور است ‪ .‬اگر مبنای تولید‬ ‫صادرات محور نباش��د آن تولید پایدار نخواهد بود‪.‬صادرات برای کشور ما یک‬ ‫الزام است و باید برای آن تالش کرد‪.‬از جهتی هم باید برای صادرات محصول‬ ‫با کیفیت‪،‬نگاه ملی باش��د‪.‬اگر به مقوله صادرات جهت درس��تی بدهیم یعنی‬ ‫س��ازماندهی و تولیدات با کیفیت انجام داده ایم‪.‬امی��دوارم دیگر همکارانم به‬ ‫صادرات بیشتر توجه کنند چرا که وقتی صحبت از صادرات است باید دید باز‬ ‫و جهانی پیدا کنیم‪.‬اگ��ر بتوانیم جهانی فکر کنیم و ایرانی بمانیم قطعا موفق‬ ‫می ش��ویم‪.‬فضا برای کسب و کار بسیار اس��ت‪.‬در جامعه ای که اشتغال باشد‬ ‫امنیت هم هست‪.‬نمی توانیم بگوییم امنیت باشد‪ ،‬در حالی که اشتغال نیست‪.‬‬ ‫برای داش��تن امنیت و اش��تغال باید تولید با کیفیت داشته باشیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫سیاس��ت ه��ای وزارت صمت نه تنها هیچ کمکی به تولی��د و صادرات صنایع‬ ‫تکمیلی نمی کند‪ ،‬بلکه حتی گاهی آسیب های جدی به صادرات وارد کرد‪.‬‬ ‫صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫صادرات شرکت از محصوالت خودمان در خط پلی اتیلن شامل انواع فیلم‬ ‫های عریض و کم عرض ‪ ،‬کش��اورزی و س��اختمانی‪ ،‬شیرینک ‪،‬پالت و کیسه‬ ‫مخصوص و در خط پی وی سی انواع گرانول و شلنگ است‪.‬قبل از تحریم ها‬ ‫‪ ،‬صادرات به ایتالیا ؛ و آلمان و آلبانی هم داش��تیم‪.‬اما با ش��روع تحریم برخی‬ ‫بازار های صادراتی را از دس��ت دادیم‪.‬در حال حاضر به کش��ور های همسایه‬ ‫و بیش��تر هم به عراق صادرات داریم‪.‬از جهتی آمار صادرات خوب و از جهتی‬ ‫هم خیلی نگران کننده است‪.‬یعنی اگر اغتشاش ها و نا امنی های کشور های‬ ‫همس��ایه به ثبات برسند صادرات ما هم در این کشور های هدف با مشکالت‬ ‫جدی روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫استراتژی ها و اهداف‬ ‫شاید این جمله برای بعضی ها زیاد خوشایند نباشد اما من برای ‪ 10‬سال‬ ‫دیگر هم برنامه دارم‪.‬ممکن است در آن زمان من نباشم اما برای شرکت برنامه‬ ‫دارم‪.‬در مملکت ما پول زیاد‪ ،‬اما س��رمایه کم است‪.‬کس��ی حاضر به س��رمایه‬ ‫گذاری نیس��ت‪.‬حتی بانک ها هم برای پایین آوردن ریس��ک خود تس��هیالت‬ ‫کوتاه مدت می دهند‪.‬این مس��ئله مشکلی بزرگ و آسیبی جدی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور است!کش��وری که بدون س��رمایه و فقط دارای پول باشد‪،‬فقیر است‪.‬‬ ‫دولت مردان باید کاری کنند تا پول به س��مت س��رمایه بیاید‪.‬آن هم سرمایه‬ ‫دراز مدت!‬ ‫قس��متی از برنامه ریزی های ما دس��ت خودمان و قس��مت بزرگتر آن به‬ ‫دس��ت سیاست گذاران است‪.‬درباره ی آنچه در اختیار و توان ما هست تالش‬ ‫بر این است که کیفیت بیشتری به محصوالت بدهیم‪،‬بازارهای هدف بیشتری‬ ‫پیدا کنیم‪،‬صادرات پایدار داش��ته باش��یم و این کار بسیار مشکل است‪.‬یکی از‬ ‫علل تشدید آسیب های وارده به صنایع تکمیلی تا حدود زیادی سیاست های‬ ‫وزارت صمت بوده است‪.‬نگاه این وزارتخانه تنها به صنایع باالدستی بوده و نگاه‬ ‫مثبتی به صنایع تکمیلی نداش��ته اند‪.‬فش��ارهای وارده از این سمت منجر به‬ ‫از دست دادن میدان صادراتی ما شد‪.‬من‬ ‫فکر می کنم نگاه وزیر فقط به پتروشیمی‬ ‫ها اس��ت و برای آن هم زحمت بسیاری‬ ‫کش��یدند‪.‬اما صنایع تکمیلی هستند که‬ ‫می توانند ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال‬ ‫کنند‪.‬ب��رای مث��ال وقتی نف��ت به نصف‬ ‫قیمت رس��ید پتروشیمی مدت ها قیمت‬ ‫را تغیی��ر ن��داد و همین مس��ئله باعث از‬ ‫دست دادن مشتری های صادراتی شد‪.‬به‬ ‫دست آوردن مشتری مشکل و نگه داری‬ ‫آن مش��کل تر اس��ت‪.‬بنابراین زمانی که‬ ‫گرفتار این آسیب ها می شویم جبرانش‬ ‫بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫ن��گاه آقای نعم��ت زاده وزیر محترم‬ ‫صم��ت در دولت تدبی��ر و امید "که من‬ ‫ایش��ان را یک وزیر ارزشمند و دانشمند‬ ‫م��ی دان��م" به صنای��ع تکمیل��ی نگاهی‬ ‫دلس��وزانه و راهبردی پر رنگ نبود‪.‬برای‬ ‫صحبت درباره ی این مس��ائل ایشان هر‬ ‫کجا که دس��تور بدهند نشس��ت خواهیم‬ ‫داش��ت‪.‬هرچند که بنده به مراتب خدمت‬ ‫ایشان رسیده وصحبت هایم شنیده شده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫کش��وری ک��ه م��ی خواهد ص��ادرات‬ ‫داشته باشد باید تولید خوب داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید در زمینه ی تولید بیش��تر‬ ‫س��رمایه گذاری و فکر کنیم‪.‬هدفمند کار‬ ‫کنیم و بعد روی صادرات فکر کنیم‪.‬وقتی‬ ‫می گوییم" صادرات" حتما باید دید ملی‬ ‫داشته باشیم‪.‬کس��انی که با نگاه شخصی‬ ‫صادرات دارند( امی��دوارم تعداد آنها کم‬ ‫باشد )‪،‬قطعا به کشور آسیب می رسانند‪.‬‬ ‫حض�ور یا ع�دم حض�ور در ایران‬ ‫پالست‬ ‫من همس��وی دوس��تانی هستم که با‬ ‫تاری��خ برگ��زاری ایران پالس��ت موافقت‬ ‫ندارند‪.‬البت��ه من علت ای��ن جریان را هم‬ ‫دی��دگاه وزارت محترم صم��ت می دانم‪.‬‬ ‫ش��اید راغب ب��ه حض��ور فع��ال صنایع‬ ‫تکمیلی نباش��ند! فکر می کنم آقای وزیر‬ ‫در حال پیاده کردن سیاس��ت های خود‬ ‫از جمله نمایشگاه ایران پالست هستند‪.‬‬ ‫علت عدم حضور در ایران پالست‬ ‫من احساس می کنم صنایع باالدستی‬ ‫پتروش��یمی در ای��ن تفکر هس��تند که‬ ‫اصال نی��ازی به صنایع تکمیلی ندارند‪.‬اگر‬ ‫مس��ئله این اس��ت اعالم کنند تا صنایع‬ ‫تکمیلی هم به فکر چاره برای خود باشد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪31‬‬
‫صنایع تکمیلی‬ ‫هم می توانند یک‬ ‫نمایشگاه معتبر‬ ‫مختص خودشان‬ ‫داشته باشند‪.‬البته‬ ‫چون این فکر را تا‬ ‫به حال نکرده بودیم‬ ‫ممکن است در‬ ‫ابتدا مشکل باشد‬ ‫اما می توانیم انجام‬ ‫دهیم‪.‬ما می گوییم‬ ‫همه تولیدکننده‬ ‫هستیم و اگر آنها‬ ‫حضور ما را خواستار‬ ‫بودند‪،‬باید در‬ ‫نشستی با تشکل ها‬ ‫به یک تصمیم واحد‬ ‫می رسیدند‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ام��ا اگر قرار بر حضور ما درکنار هم اس��ت‪،‬پس‬ ‫باید در تصمیم گیری ها هم مش��ارکت داش��ته‬ ‫باش��یم‪.‬همه ی ما مجموعه ی یک نظام هستیم‬ ‫و داخل یک کشتی نشسته ایم‪.‬ما به مشارکت با‬ ‫پتروشیمی عالقه مندیم اما اگر تصمیم گیری ها‬ ‫هم مشترک باش��د‪.‬در غیر این صورت همکاری‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ .‬با تصمیم درباره ایران پالست‬ ‫آنه��ا خیلی راحت تصمیم به کنار گذاش��تن ما‬ ‫نموده اند و ممکن اس��ت نظ��ر وزیر مرتبط هم‬ ‫با آنها هم��راه باشد‪.‬پتروش��یمی انتظار دارد هر‬ ‫تصمیمی که می گی��رد ما بپذیریم اما خیر! ما‬ ‫این کار را نمی کنیم‪.‬‬ ‫صنایع تکمیلی هم می توانند یک نمایش��گاه‬ ‫معتبر مختص خودشان داشته باشند‪.‬البته چون‬ ‫این فکر را تا به حال نکرده بودیم ممکن اس��ت‬ ‫در ابتدا مش��کل باشد اما می توانیم انجام دهیم‪.‬‬ ‫ما می گوییم همه تولیدکننده هستیم و اگر آنها‬ ‫حضور ما را خواس��تار بودند‪،‬باید در نشس��تی با‬ ‫تشکل ها به یک تصمیم واحد می رسیدند‪.‬‬ ‫شرایط فعلی با وجود رکود اقتصادی‬ ‫رکود اقتصادی سال هاست که روی ما سایه‬ ‫افکن��ده و دلیل آن هم مدیریت ضعیف اس��ت‪.‬‬ ‫دولت قبلی به این مس��ئله ش��دت داد و دولت‬ ‫فعل��ی هم دچار گرفتاری های ش��دیدی ش��ده‬ ‫اس��ت و تالش می کند که فضا را باز کند‪.‬ما هم‬ ‫قطره ای از اقتصاد کالن این کش��ور هستیم‪.‬هر‬ ‫اتفاق خوب یا بد این کشور قطعا بر روی عملکرد‬ ‫ما تاثیر خواهد داش��ت و هر عمل خوب یا بد ما‬ ‫هم در اقتصاد کش��ور مؤثر اس��ت‪.‬این مسئله دو‬ ‫طرفه است و اگر منتظر باشیم دولت مردان همه‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ی مس��ائل را درست کنند‪،‬پس ما چه کار انجام‬ ‫می دهیم!ما فعال با این مسئله سازش می کنیم‬ ‫تا ببینیم در ش��رایط پسا تحریم به کدام سمت‬ ‫خواهیم رفت!‬ ‫برداشته شدن تحریم به معنای واقعی‬ ‫اگر تحریم ها به معنای واقعی کنار گذاش��ته‬ ‫ش��وند از نظر ظاهری و به صورت موقت صنایع‬ ‫ما دچار آس��یب شدیدی خواهد ش��د‪.‬اگر برای‬ ‫رویارویی با این مس��ئله آماده نباش��یم و برنامه‬ ‫ریزی نداش��ته باش��یم‪،‬قطعا از این چرخه خارج‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫اما باید این اتفاق بیفتد حتی اگر باعث خارج‬ ‫ش��دن ما از این چرخه و ورشکستگی شود‪.‬باید‬ ‫اقتصاد کش��ور حرک��ت کن��د و روی پای خود‬ ‫بایس��تد‪.‬درانتظار افتادن این اتفاق بدون آسیب‬ ‫دیدن خود نباش��یم‪.‬اگر این اتفاق به س��رانجام‬ ‫برسد من آینده ای روشن برای کشور ایران می‬ ‫بینم‪.‬‬ ‫صحبت پایانی‬ ‫دوس��ت دارم این پول بس��یار زیادی که در‬ ‫کش��ور وجود دارد سرمایه شود‪.‬کشور ما مشکل‬ ‫پولی ندارد و ما نیاز به س��رمایه داریم‪.‬اگر دولت‬ ‫مردان ما بتوانند پول های سرگردان را به سرمایه‬ ‫تبدیل کنند اوضاع کشور خیلی تغییر می کند‪.‬‬ ‫البته متاسفانه دولت هنوز قدرت مقابله با بانک‬ ‫ه��ا را ندارد‪.‬حت��ی بانک ها راغب ب��ه انجام کار‬ ‫س��رمایه ای نیستند و بیشتر عالقه مند به دادن‬ ‫تسهیالت کوتاه مدت و بازپس گرفتن پول خود‬ ‫در زمان کوتاه هس��تند‪ .‬برای نجات کش��ور باید‬ ‫سرمایه گذاری های بلند مدت صورت بگیرد‪.‬‬
‫صدای ما را به گوش دولت برسانید‬ ‫نمایندگان تشکل های صنفی و صنعتی پلیمر کشور در یک‬ ‫کنفرانس خبری به خبرنگاران رسانه های سراسری و تخصصی‬ ‫دالیل عدم مشارکت در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران‬ ‫پالس��ت را ارائه کردند‪ .‬این نشس��ت به منزله ی ش��فاف سازی‬ ‫برخی مطالب در اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د‪ .‬دلیل دعوت و‬ ‫اطالع رس��انی برای حضور خبرن��گاران از روزنامه های مطرحی‬ ‫چون جهان اقتصاد و همدلی و فعاالن در این صنعت طبق گفته‬ ‫های نصراهلل رضازاده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در ای��ن جریان م��ن به عنوان رئیس هیئ��ت مدیره اتحادیه‬ ‫سراس��ری تعاونی های صنایع پایین دس��تی کشور‪،‬جناب آقای‬ ‫احمدعلی س��اعت نی��ا به عنوان روزنامه نگاری که س��ال ها در‬ ‫این زمینه فعالیت و تجربه دارند‪،‬جناب آقای محمدرضا شاکری‬ ‫به نیابت از انجمن ماش��ین سازان که به حق شاهد تالش های‬ ‫ایش��ان در کلیه ی نمایشگاه ها بوده ایم‪،‬جناب آقای سید جواد‬ ‫میرحی��دری رئی��س انجمن صنایع همگن پالس��تیک اس��تان‬ ‫تهران‪،‬جناب آقای امید کوش��کی دبیر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫مستربچ و کامپاند کشور و جناب آقای محسن صفایی از اعضای‬ ‫انجمن ملی صنایع پالستیک‪،‬تصمیم به بازگو کردن مسائلی در‬ ‫این جلس��ه گرفتیم‪.‬دس��ت های پنهانی در این جریانات وجود‬ ‫دارند که اجازه نمی دهند آنچه مصلحت است انجام دهیم!‬ ‫وزیر صنعت پاسخ نامه های ما را نداد‬ ‫در ابتدای کنفرانس خبری‪،‬سید جواد‬ ‫میرحیدری به عنوان یکی از سخنرانان از‬ ‫حضور خبرنگاران کمال تشکر و قدردانی‬ ‫را ب��ه ج��ا آورده و بیان نم��ود که‪":‬همه‬ ‫برای ارائ��ه ی نتایج زحمات خود در این‬ ‫نمایش��گاه منتظر بودند‪.‬ای��ن تاریخ یک‬ ‫تاریخ مرده است‪".‬‬ ‫وی به سخنرانی خود با گالیه از وزیر‬ ‫صنعت به علت ندادن پاس��خ به نامه های‬ ‫ارسال شده در طی ‪ 5‬ماه خاتمه داد‪.‬‬ ‫ش��روع صحبت های نصراهلل رضازاده‬ ‫ب��ه موض��وع حض��ور بس��یار پررن��گ‬ ‫خبرن��گاران و فع��االن در صنایع پایین‬ ‫دستی و پالس��تیک و قدردانی از آنها ‪،‬‬ ‫همچنین تش��کر وی��ژه در صحبت ها از‬ ‫احمد علی س��اعت نیا و اش��اره به ادامه‬ ‫ی تالش های خود برای ماندن ایش��ان‬ ‫در این صنعت اختصاص یافت‪ .‬رضازاده‬ ‫در صحب��ت های خود ب��ا بیان گفته ی‬ ‫دولت ک��ه "ما در کش��ور پتروش��یمی‬ ‫ایج��اد خواهی��م ک��رد" و همچنی��ن "‬ ‫قول خواهیم داد محصوالت را همیش��ه‬ ‫‪25‬درص��د زیر قیمت جهانی بین ش��ما‬ ‫توزیع کنیم" اظهار داش��ت که ‪:‬‬ ‫دول��ت با این طرز تفک��ر بخش اعظم‬ ‫منابع کش��ور را صرف ایجاد پتروش��یمی‬ ‫هایی کردند که امروز با توجه به اصل ‪44‬‬ ‫به بخش خصوصی انتقال داده شده است‪.‬‬ ‫البته خصوصی که نه‪،‬شبه خصوصی‪.‬‬ ‫وی این مسئله را که" ما به گفته های‬ ‫مس��ئولین احترام گذاش��ته ایم " بیان و‬ ‫خاطر نشان کرد که‪:‬امروز متوجه واقعیتی‬ ‫می ش��ویم که تعدادی از پتروشیمی که‬ ‫به هر دلیلی به ش��رکت های شبه دولتی‬ ‫واگذار شده ‪،‬انتظار گرفتن قیمت مواد به‬ ‫قیمت ‪ 30‬درص��د باالی قیمت جهانی را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ادامه ی سخنرانی نصراهلل رضازاده‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫اگ�ر اقتص�اد مقاومت�ی ک�ه مقام‬ ‫معظ�م رهبری ب�ه آن تاکی�د دارند‬ ‫در این کش�ور پیاده س�ازی شود ما‬ ‫دغدغه ای نخواهیم داشت‬ ‫چرا انقدر تناقض در صحبت ها وجود‬ ‫دارد؟یک زمان از ما درخواست همکاری‬ ‫می کنند و زمان دیگر‪..‬‬ ‫طبق س��وابقی ک��ه در وزارت صنایع‬ ‫موجود اس��ت‪ 16‬میلی��ون پروانه ی بهره‬ ‫برداری برای واحدهای تولیدی در کشور‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪33‬‬
‫صادر ش��ده است‪.‬در حالی که پروانه‬ ‫ی به��ره ب��رداری زمانی ص��ادر می‬ ‫ش��ود که یک کارخانه تاسیس شود‬ ‫و ماش��ین آالت آن راه اندازی شده‬ ‫باش��د‪.‬با توج��ه به قولی ک��ه دولت‬ ‫در خص��وص آن ‪25‬درصد داد تا ما‬ ‫در ای��ن صنعت موفق ش��ویم کاالی‬ ‫داخل��ی را تامی��ن کنی��م و بتوانیم‬ ‫صادرات را به خوبی انجام دهیم‪،‬این‬ ‫واحده��ا ب��ا ‪ 16‬میلیون ایجاد ش��د‪.‬طبق آم��ار اتحادیه با توجه‬ ‫به تالش��ی ک��ه برای جلوگی��ری از تصمیم��ات ناصحیح گرفته‬ ‫ش��ده‪،‬وضعیت تولید س��ال ‪ 88‬که ‪ 1760000‬تن بوده است‪،‬با‬ ‫تالش و پیگیری کلیه ی تش��کالت کشور تولیدات در سال ‪92‬‬ ‫به ‪ 3350000‬تن رس��ید‪.‬یعنی در حقیقت ‪ 1/5‬ظرفیتی که در‬ ‫کش��ور ایجاد شده فعال است‪ 4/5.‬ظرفیت هنوز غیر فعال است‪.‬‬ ‫اما هنوز پتروش��یمی ها به دنبال فروش باالی ‪30‬درصد قیمت‬ ‫هس��تند و این مس��ئله جالب است‪.‬با اینکه س��رمایه گذاری ها‬ ‫توسط خود ما در کارخانجات انجام شده‪،‬اما متعلق به ما نیست‬ ‫و س��رمایه ی ملی است‪.‬این مسئله از بین برود سرمایه ملی هم‬ ‫از بین می رود‪.‬کش��ور چین سه دهه اس��ت که از شرایط قبلی‬ ‫اش خارج ش��ده است‪.‬وقتی مراجعه می کنیم متوجه می شویم‬ ‫کش��ور چین با میزان ‪ 25‬میلیون تن صنعتی را تولید می کنند‬ ‫که به کل دنیا صادر می شود‪.‬تغییراتی که در این کشور حاصل‬ ‫ش��ده بی اندازه و غیر قابل باور است‪.‬دولت آنها با تصمیم گیری‬ ‫های خود توانس��تند در صنایع پایین دس��تی تولیداتی داش��ته‬ ‫باشند که در دنیا قابل مصرف است‪.‬دولت آنها نظارت‪،‬راهنمایی‬ ‫و هدای��ت دارد‪.‬یک نکته ی جالب را متذکر ش��وم؛کاالهایی که‬ ‫تولیدکنندگان چینی در صنایع پایین دستی به ایران صادر می‬ ‫کنند‪،‬از یک جایزه ی صادراتی ‪15‬درصد اس��تفاده می کنند‪.‬اما‬ ‫اگر همین کاال را قرار باش��د به کشوری مانند عراق صادر کنند‬ ‫‪ 7‬درصد و به کش��ور آلم��ان ‪3‬درصد جایزه ی صادراتی دریافت‬ ‫می کنند‪.‬چه نظامی است که در کشور چین اینگونه تصمیم می‬ ‫گیرد؟یعنی آنها برای نابودی صنایع پایین دس��تی کشور ایران‬ ‫‪15‬درصد ‪،‬در حالی که برای کشور آلمان که در واقع بازار آن را‬ ‫بدست آورده اند ‪ 3‬درصد جایزه ی صادراتی گذاشته اند!‬ ‫در ع��رض یک روز کس��ی که م��ورد اعتماد ما ب��وده بنا به‬ ‫درخواس��ت کسانی که نمی دانم‪ ،‬اقدام به تغییر تاریخ نمایشگاه‬ ‫ایران پالست می کند‪.‬ما با این حجم باالی منابعی که در اختیار‬ ‫داریم چرا باید درد اشتغال را در کشور شاهد باشیم؟مگر نه این‬ ‫که این ظرفیت ‪ 16‬میلیون تن ایجاد ش��ده در کش��ور نیازی به‬ ‫س��رمایه گذاری ندارد!یعن��ی ‪ 2400‬نفر با تصمیم صحیح ‪ 4‬نفر‬ ‫در این کش��ور می توانند مشغول به کار شوند‪،‬چه دستی در این‬ ‫کار است که اجازه ی این اتفاق را نمی دهد؟!‬ ‫خب طبیعی است که وقتی محصول پلیمری یا پایین دستی‬ ‫‪30‬درص��د باالی قیمت جهانی به تولیدکننده ی داخل داده می‬ ‫ش��ود با توجه به مالیاتی که گرفته می ش��ود و به حق نیست‪،‬با‬ ‫توجه به س��ازمان تامین اجتماعی که ‪30‬درصد حقوق کارمند و‬ ‫کارگ��ر را به عنوان خدمات تامین اجتماعی و بازنشس��تگی می‬ ‫‪34‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫گیرد‪،‬تولید کننده چگونه کاالی خود‬ ‫را صادر کند؟!چگونه به تولید کاالیی‬ ‫که بتواند با کاالی چینی یا ترکیه ای‬ ‫رقابت کند بپردازد؟!‬ ‫همین اتف��اق در صنعت ماش��ین‬ ‫س��ازی ما هم افتاده اس��ت‪.‬در صنایع‬ ‫پایین دس��تی همه ی کشورها حضور‬ ‫ماشین س��ازان چینی بس��یار پررنگ‬ ‫است‪.‬علت چیست؟! آیا فوالدی که آنها‬ ‫استفاده می کنند را ما نداریم؟قیمت کارگرها چطور؟آیا برای آنها‬ ‫پایین تر است؟‬ ‫نه این گونه نیست‪.‬فقط دولت در آنجا سیاست هایی را تدوین‬ ‫کرده است که یک تولید کننده بتواند کار خود را با قیمت تمام‬ ‫ش��ده ی پایین عرضه کند‪.‬جایی که احساس کند تولید کننده‬ ‫نمی تواند قیمت تمام ش��ده را کاهش دهد با تش��ویق صادراتی‬ ‫ذکر شده برای صنایع پایین دستی به کمک آنها می رود‪.‬ما هم‬ ‫این سیاس��ت را داریم که ‪ 73000‬ن��وع مالیات می خواهیم! در‬ ‫این مسئله تولید کننده است که تحت فشار قرار می گیرد‪.‬ارزش‬ ‫افزوده و گرفتن مالیات برای اداره ی کش��ور کار بسیار درستی‬ ‫اس��ت اما به روش صحیح!قانونی که برای این امر در کش��ور ما‬ ‫اجرا می شود ناصحیح است‪.‬در ابتدای کار از تولید داخلی ارزش‬ ‫افزوده می گیرند‪.‬چون کاالی قاچاق هم وارد و فروخته می شود‬ ‫و ارزش اف��زوده هم ندارد‪،‬جنس خود را عرضه می کنند‪.‬طبیعی‬ ‫است که کاالی قاچاق ‪10‬درصد ارزانتر از تولید داخلی باشد‪.‬آیا‬ ‫مس��ئولین متوجه این مسئله نمی شوند؟!چرا دولت برای تامین‬ ‫هزینه هایش تمام فشار را به مردم تحمیل کرده است؟!اگر قرار‬ ‫بر صرفه جویی است چرا خود دولت صرفه جویی نمی کند؟!‬ ‫آنچه که وجود دارد تصور میکنم دس��ت های پنهانی است که‬ ‫موجب می ش��ود ما مس��یر خود را پیدا نکنیم و آن چیزی را که‬ ‫قدرتمن��دان برای ما تصمیم گرفته اند را انجام دهیم‪.‬ما در کش��ور‬ ‫‪14‬هزار واحد صنعتی داریم که بخشی از آنها فعال و باقی تعطیل‬ ‫هس��تند‪15.‬هزار واحد صنفی ایجاد ش��ده داریم که دولت در این‬ ‫رابطه هیچ نقش��ی نداشته و این ظرفیت در بخش پلیمری کشور‬ ‫توسط خود بخش خصوصی ایجاد شده و سرمایه گذاری اش متعلق‬ ‫به بخش خصوصی است!با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده‬ ‫اعتبار و تاریخ برگزاری این نمایشگاه برای این صنعت بسیار حیاتی‬ ‫است‪.‬این درست نیست که بنا به درخواست شرکت "دوسلدورف"‬ ‫تاریخ را تغییر دهند!چیزی که ناراحت کننده اس��ت بازی شرکت‬ ‫پتروشیمی با ما بود که حتی نامه ی کتبی از آنها داریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ی صحب��ت ها به گرفتن ق��ول مصاعد از وزیر‬ ‫نفت و تالش های ایش��ان برای بازگرداندن تاریخ(هرچند نتیجه‬ ‫ی مطلوب حاصل نشد) اشاره کرد‪.‬‬
‫جلسه ای برای برگزاری یک نمایشگاه بدون حضور پتروشیمی ترتیب خواهیم داد‬ ‫محسن صفایی با اشاره به صحبت های‬ ‫آق��ای رضازاده به مطالب فوق اضافه کرده‬ ‫و بیان نمود که‪ :‬این جلس��ه برای روش��ن‬ ‫شدن برخی مس��ائل صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ه��دف ما این اس��ت که نمایش��گاهی که‬ ‫در ‪ 10‬دوره انجام ش��ده و نمایش��گاه بین‬ ‫المللی مهم کشور است و همیشه با یک زمان ثابتی برگزار شده‬ ‫است و در سه دوره ای آخر هم تثبیت شد که در مهر ماه برگزار‬ ‫شود‪،‬چرا باید ش��تاب زده و بدون برنامه ریزی و تصمیم گیری‬ ‫تاریخ آن تغییر پیدا کند؟!شاید در این جلسه فرصت کافی برای‬ ‫تمام صحبت ها نباشد اما ما سعی بر شفاف سازی داریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه ی صحبت ها اظهار داش��ت که‪:‬پس از تغییر‬ ‫این تاریخ اولین فعل و انفعاالت در جلس��ه ای برای مخالفت‬ ‫در همی��ن ات��اق با حض��ور صنای��ع مختل��ف از انجمن ها و‬ ‫تش��کالت و مطبوعات وابس��ته به این صنعت تشکیل شد‪.‬در‬ ‫آن جلس��ه تصمیم گیری بر این شد که همین دوستان حاضر‬ ‫رایزن��ی های خ��ود را انجام دهند تا بتوانند تاریخ نمایش��گاه‬ ‫را ب��ه تاریخ اصلی خ��ود بازگردانند‪.‬متاس��فانه این امر محقق‬ ‫نش��د‪.‬با توجه به اهمیت این نمایش��گاه هم ب��رای ذینفعان و‬ ‫ه��م برای عالقه مندان و مش��تری ها‪،‬با‬ ‫تمام تالش��ی که انجام دادیم نتوانستیم‬ ‫این تغییر را بازگردانیم‪.‬از روز اول برای‬ ‫قطعی ب��ودن این تصمی��م اراده ای در‬ ‫آنها دیده شد و حتی جلساتی که( شاید‬ ‫بالغ بر ‪ 30‬جلس��ه باشد )تشکیل شد با‬ ‫این احس��اس بود که ای��ن تصمیم گرفته ش��ده و قابل تغییر‬ ‫نیس��ت اما با این وجود ما تمام تالش خود را کردیم‪.‬متاسفانه‬ ‫تا لحظه ی آخر هم بازی طرف مقابل بس��یار زیرکانه و حرفه‬ ‫ای ب��ود و باع��ث عدم موفقی��ت ما در این امر ش��د‪.‬طی این‬ ‫جلس��ات صالح و تصمیم بر این شد که نشس��تی مطبوعاتی‬ ‫و انعکاس��ی در افکار عمومی و سطح کش��ور داشته باشیم تا‬ ‫نظ��راتنمایندگاناینصنع��تراب��هجامع��هالق��اکنی��م‪.‬‬ ‫محس��ن صفایی با اش��اره به وظیفه ی خود در این نشست‬ ‫ب��ه عنوان نظم دهنده و دادن زم��ان در پایان کنفرانس خبری‬ ‫ب��ه خبرنگاران برای رفع ابهامات خود به صحبت ها خاتمه داد‪.‬‬ ‫همچنین جناب ش��اکری را به سخنرانی دعوت کرده و خواستار‬ ‫بیان اهم موارد مربوط به صنعت ماشین سازی در رابطه با تغییر‬ ‫تاریخ و از دست رفتن فرصت ها شد‪.‬‬ ‫ارائه ی توانمندی ها احتیاج به زمان مناسبی دارد‬ ‫محمدرض��ا ش��اکری پ��س از معرفی‬ ‫خود سخنرانی را در خصوص اهمیت این‬ ‫نمایش��گاه در دنیا و ش��ناخته شدن این‬ ‫مکان برای عرضه ی توانایی ها آغاز کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید داش��ت که ‪:‬این نمایشگاه برای‬ ‫صنعت ماشین سازی بسیار حائز اهمیت‬ ‫اس��ت چرا که صنعت ماشین سازی یک‬ ‫صنعت مادر و علوم مهندس��ی بس��یاری‬ ‫در آن نهفته اس��ت‪.‬همچنین با تاکید بر‬ ‫اشتغال زا بودن این صنعت به اهمیت آن‬ ‫افزوده و متذکر نقش اساس��ی حضور این‬ ‫صنعت در ایران پالست شد‪.‬‬ ‫خالصه ی سخنرانی وی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه ایران پالس��ت قبل ش��اید فضای��ی حدود ‪40‬‬ ‫درصد را صنعت ماش��ین سازان تش��کیل داده بودند‪.‬بسیاری از‬ ‫بازدیدکنن��ده ها برای دی��دن تکنولوژی های جدید این صنعت‬ ‫آم��ده بودند!چرا که فرآیندهای پلیمری از این طریق به نمایش‬ ‫گذاشته می شود‪.‬پس این نمایشگاه برای ما بسیار مهم و در رشد‬ ‫صنعت ماش��ین سازی بس��یار حائز اهمیت است‪.‬یکی از مسائل‬ ‫بسیار مهم تثبیت تاریخ این نمایشگاه است‪.‬چون برای حضور در‬ ‫این نمایش��گاه برنامه ریزی های دراز مدت صورت گرفته است‪.‬‬ ‫در واقع ارائه ی توانمندی ها احتیاج به زمان مناسبی دارد‪.‬تمام‬ ‫نمایش��گاه های پالست های دنیا چند س��ال یکبار و با تاریخی‬ ‫ثابت برگزار می شود‪ .‬حال این برنامه ریزی برای ماشین سازان‬ ‫بسیار مشکل ساز است‪.‬‬ ‫ای��ن تاریخ در س��ه دوره تثبیت و تمام‬ ‫برنام��ه ریزی ها از س��ال ‪ 93‬برای مهرماه‬ ‫س��ال ‪ 95‬انجام ش��ده بود!در این ‪ 9‬دوره‬ ‫ای که نمایش��گاه برگزار ش��د تمام بخش‬ ‫های خصوصی هزینه کردند‪.‬زمانی که این‬ ‫نمایشگاه مهم نبود همین اعضای حاضر با‬ ‫هم��کاران و نماینده های خود هزینه های‬ ‫گزافی را پرداختند تا این نمایشگاه جایگاه‬ ‫بین المللی پیدا کند!‬ ‫ما به ش��رکت برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫نامه نوش��ته و ‪ 13‬دلیل برای مناس��ب نبودن ای��ن تاریخ برای‬ ‫تولیدکنن��دگان در آن قید ک��رده ایم‪.‬آنها هم موافق مناس��ب‬ ‫نب��ودن این زمان بودند وتالش های خ��ود را برای تغییر تاریخ‬ ‫کردند اما نتیجه ای حاصل نشد‪.‬پس از آن ما با معاون وزیر نفت‬ ‫تماس گرفته و مکاتبه داش��تیم ایشان هم قول مصاعد دادند؛اما‬ ‫مثمرثمر واقع نشد‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��اکری با تاکید بر این مس��ئله که تغییر تاریخ‪،‬‬ ‫صنعت ماش��ین س��ازی را از مس��یر خود خارج و آسیبی جدی‬ ‫به آن وارد کرده اس��ت‪،‬همچنین اشاره به وارد کردن اعتراضات‬ ‫خ��ود در روندهای مختل��ف دولتی و حاصل نش��دن نتیجه ی‬ ‫مطل��وب‪ ،‬به صحبت ه��ای خود خاتمه داد‪.‬ادام��ه ی کنفرانس‬ ‫خبری به سخنرانی جناب کوشکی عضو هیئت مدیره ی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند کشور اختصاص یافت‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪35‬‬
‫تاریخ مهم ترین نمایشگاه ما را مطابق با میل آنها تغییر داده اند‬ ‫امید کوش��کی با صحبت در رابطه‬ ‫با اهمی��ت صنعت کامپاند کش��ور و‬ ‫س��رمایه گ��ذاری ه��ای مختلف این‬ ‫صنعت در کش��ورهای آسیایی میانه‬ ‫س��خنرانی خود را آغاز کرد که شرح‬ ‫آن را ب��ه صورت مختص��ر در اختیار‬ ‫شما قرار می دهیم‪:‬‬ ‫ای��ن صنعت به علت نیاز داش��تن‬ ‫به دانش ب��اال برای رس��یدن به یک‬ ‫محصول خ��اص دارای ارزش افزوده‬ ‫ی باالیی اس��ت که ب��ه راحتی نمی‬ ‫توان به آن رس��ید‪.‬در طی سال های‬ ‫تحری��م به عل��ت محدودی��ت هایی‬ ‫که در صنعت پالس��تیک ب��ه وجود‬ ‫آمد‪،‬تولیدکتتدگان زیادی در انجمن‬ ‫وقت گذاش��ته و به فرموالس��یون های مناسب برای روکش لوله‬ ‫ه��ا فوالدی در خصوص گاز‪،‬برای کابل های با ولتاژ باال که مواد‬ ‫آن را به ما نمی دادندو حتی به فرموالس��یون س��وخت موشک‬ ‫هم رس��یدند‪.‬خیلی از این افراد زحمات زیادی کشیده و سرمایه‬ ‫گ��ذاری هنگفتی کرده اند‪.‬می توان گفت بیش از ‪ 95‬درصد نیاز‬ ‫کشور در خصوص مواد کامپاند برطرف شده است‪.‬در حال حاضر‬ ‫در تمام بخش های صنعتی کشور وضعیت خیلی اسف بار است‬ ‫و تمام چش��م امید آنها به شرایط پسا تحریم و داشتن صادرات‬ ‫به کشورهای مطرح اس��ت‪.‬مجموعه ی پتروشیمی که یک نهاد‬ ‫دولتی است‪،‬متاس��فانه بر خالف تمام شعارهای داده شده مبنی‬ ‫ب��ر حمایت از تولید داخلی‪،‬فقط به علت اینکه تاریخ نمایش��گاه‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫برای کش��ورهای خارجی مناس��ب‬ ‫نیس��ت‪،‬تاریخ مهمترین نمایشگاه‬ ‫ما را مطابق با میل آنها تغییر داده‬ ‫اند‪.‬ب��دون در نظر گرفتن ش��رایط‬ ‫تولیدکنن��دگان و محدودیت های‬ ‫آنها در فروردین ماه!‬ ‫من و همه ی این اعضا حتی تا‬ ‫پشت در اتاق مسئوالن هم رفته و با‬ ‫نهایت تالش صحبت ها را به گوش‬ ‫آنها رس��انده ایم ‪.‬مهمترین تهدید‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه در فروردین‬ ‫م��اه این اس��ت ک��ه بازدیدکننده‬ ‫ه��ا و مصرف کنن��ده هایی که می‬ ‫دانس��تند این نمایش��گاه در تاریخ‬ ‫مهر ماه برگزار می شود‪،‬دیگر خود‬ ‫را با این تغیی��ر تطبیق نمی دهند!بنابراین بازدیدها و در نهایت‬ ‫صادرات صورت نخواهد گرفت‪ .‬تنهایی جایی که عربس��تان نمی‬ ‫توانس��تند به آن ورود کنند همین نمایشگاه بود که متاسفانه به‬ ‫لطف دوستان در اختیار آنها قرار داده شد‪.‬‬ ‫پس از پایان سخنرانی ها در انتهای جلسه محسن صفایی به‬ ‫پاس��خ در س��وال یکی از خبرنگاران که" آیا این اعتراضات ادامه‬ ‫خواهد داشت" بیان نمود‪:‬‬ ‫" این اعتراضات و جلس��ات دیگر تش��کیل و پیگیری نخواهد‬ ‫شد و دیگر عالقه ای هم به ادامه ی این کار نداریم‪.‬چون نتیجه‬ ‫ای دریافت نکرده ایم‪.‬اما جلسه ای برای برگزاری یک نمایشگاه‬ ‫بدون حضور پتروشیمی ترتیب خواهیم داد‪".‬‬
‫شب یلدا‬ ‫ش�ب یَلدا یا ش�ب چ ّله‪،‬یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است‪.‬در این جش�ن‪ ،‬طی شدن بلندترین شب سال و‬ ‫به دنبال آن بلندتر ش�دن طول روزها در نیم‌کره ش�مالی‪ ،‬که مصادف با انقالب زمس�تانی است‪ ،‬گرامی داشته‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬یلدا به زمان بین (غروب آفتاب از ‪ ۳۰‬آذر )آخرین روز پاییز( تا طلوع آفتاب در اول ماه دی )نخس�تین‬ ‫روز زمستان گفته می‌شود‪ .‬خانواده‌های ایرانی در شب یلدا‪ ،‬معمو ً‬ ‫ال شامی فاخر و همچنین انواع میوه‌ها و رایج‌تر‬ ‫از هم�ه هندوانه را مهی�ا و دور هم صرف می‌کنند‪ .‬پس از صرف تناوالت‪ ،‬قصه‌گوی�ی پیرترها برای دیگر اعضای‬ ‫فامیل و همچنین فال‌گیری با دیوان حافظ رایج اس�ت‪ .‬در لرس�تان به ش�ب یَلدا (چله)‪« ،‬ش�و اول قاره» (قاهاره)‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫ریشه نام و دیگر واژه‌ها‬ ‫"یلدا" برگرفته از واژه سریانی به معنای «زایش» و «تولد» است‪.‬‬ ‫ابوریحان بیرونی از این جشن با نام «میالد اکبر» نام برده و منظور‬ ‫از آن را «میالد خورش��ید» دانسته‌است ‪.‬در آثارالباقیه بیرونی‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،۲۵۵‬از روز اول دی ماه‪ ،‬با عنوان «خور» نیز یاد شده‌اس��ت و در‬ ‫قانون مسعودی نسخه موزه بریتانیا در لندن‪ُ ،‬‬ ‫"خره روز" ثبت شده‪،‬‬ ‫اگرچه در برخی منابع دیگر «خرم روز» نامیده شده است‪.‬‬ ‫چلّه‪ ،‬دو موقعیت گاه‌ش��مارانه در طول یک سال خورشیدی با‬ ‫کارکردهای فرهنگ عامه‪ ،‬یکی در آغاز تابستان (تیرماه) و دیگری‬ ‫در آغاز زمستان (دی ماه)‪ ،‬هریک متشکل از دو بخش بزرگ (چهل‬ ‫روز) و کوچک (بیست روز) است‪ .‬واژه چلّه برگرفته از چهل (معین‪،‬‬ ‫ذیل واژه) و مخفف «چهله» و صرفاً نشان‌دهنده گذشت یک دوره‬ ‫زمانی معین (و نه الزاماً چهل روزه) است‪.‬‬ ‫پیشینه‬ ‫چله و جش��ن‌هایی که در این شب برگزار می‌شود‪ ،‬یک سنت‬ ‫باس��تانی است‪ .‬مردم روزگاران دور و گذشته‪ ،‬که کشاورزی‪ ،‬بنیان‬ ‫زندگی آنان را تشکیل می‌داد و در طول سال با سپری شدن فصل‌ها‬ ‫و تضادهای طبیعی خوی داش��تند‪ ،‬بر اثر تجربه و گذش��ت زمان‬ ‫توانس��تند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر‬ ‫فص��ول و بلندی و کوتاهی روز و ش��ب و جه��ت و حرکت و قرار‬ ‫ستارگان تنظیم کنند‪.‬‬ ‫آنان مالحظه می‌کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار‬ ‫بلند می‌ش��ود و در نتیجه در آن روزها‪ ،‬از روش��نی و نور خورشید‬ ‫بیشتر می‌توانستند اس��تفاده کنند‪ .‬این اعتقاد پدید آمد که نور و‬ ‫روش��نایی و تابش خورش��ید نماد نیک و موافق بوده و با تاریکی و‬ ‫ظلمت شب در نبرد و کشمکش‌اند‪ .‬مردم دوران باستان و از جمله‬ ‫اقوام آریایی‪ ،‬از هند و ایرانی ‪ -‬هند و اروپایی‪ ،‬دریافتند که کوتاه‌ترین‬ ‫روزها‪ ،‬آخرین روز پاییز و ش��ب اول زمستان است و بالفاصله پس‬ ‫از آن روزها به تدریج بلندتر و ش��ب‌ها کوتاهتر می‌شوند‪ ،‬از همین‬ ‫رو آنرا شب زایش خورشید (مهر) نامیده و آنرا آغاز سال قرار دادند‬ ‫کریس��مس مسیحیان نیز ریش��ه در همین اعتقاد دارد‪ ،‬در دوران‬ ‫کهن فرهنگ اوستایی‪ ،‬سال با فصل سرد شروع می‌شد و در اوستا‪،‬‬ ‫«س ِر َذ» که مفهوم «سال» را‬ ‫"س�� ِر َد" یا َ‬ ‫واژه ‪َ Sareda, Saredha‬‬ ‫افاده می‌کند‪ ،‬خود به معنای «س��رد» است و این به معنی بشارت‬ ‫پیروزی اورمزد بر اهریمن و روشنی بر تاریکی است‪ .‬در برهان قاطع‬ ‫ذیل واژه «یلدا» چنین آمده است‪.‬‬ ‫یلدا ش��ب اول زمستان و ش��ب آخر پاییز است که اول َجدی و‬ ‫آخر قوس باش��د و آن درازترین شب‌هاست در تمام سال و در آن‬ ‫شب و یا نزدیک به آن شب‪ ،‬آفتاب به برج جدی تحویل می‌کند و‬ ‫گویند آن ش��ب به‌غایت شوم و نامبارک می‌باشد و بعضی گفته‌اند‬ ‫شب یلدا یازدهم جدی است‪.‬‬ ‫تاریکی نماینده اهریمن بود و چون در طوالنی‌ترین شب سال‪،‬‬ ‫تاریکی اهریمنی بیشتر می‌پاید‪ ،‬این شب برای ایرانیان نحس بود و‬ ‫چون فرا می‌رسید‪ ،‬آتش می‌افروختند تا تاریکی و عامالن اهریمنی‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪37‬‬
‫عکس از رامبد رستگار – بخش نقص ایمنی‬ ‫و ش��یطانی نابود شده و بگریزند‪ ،‬مردم گرد هم جمع شده و شب‬ ‫را با خوردن‪ ،‬نوشیدن‪ ،‬شادی و پایکوبی و گفتگو به سر می‌آوردند‬ ‫و خوانی ویژه می‌گس��تردند‪ ،‬هرآنچه میوه تازه فصل که نگاهداری‬ ‫ش��ده بود و میوه‌های خشک در سفره می‌نهادند‪ .‬سفره شب یلدا‪،‬‬ ‫"میزد" ‪ Myazd‬نام داش��ت و ش��امل میوه‌های تر و خش��ک‪ ،‬نیز‬ ‫َ‬ ‫آجیل یا به اصطالح زرتشتیان‪" ،‬لُرک" ‪ Lork‬که از لوازم این جشن‬ ‫و ولیمه ب��ود‪ ،‬به افتخار و ویژگی «اورمزد» و «مهر» یا خورش��ید‬ ‫برگزار می‌ش��د‪.‬در آیین‌های ایران باستان برای هر مراسم جشن و‬ ‫سرور آیینی‪ ،‬خوانی می‌گستردند که بر آن افزون بر آالت و ادوات‬ ‫نیایش‪ ،‬مانند آتشدان‪ ،‬عطردان‪ ،‬بخوردان‪ ،‬برسم و غیره‪ ،‬برآورده‌ها و‬ ‫فراورده‌های خوردنی فصل و خوراک‌های گوناگون‪ ،‬خوراک مقدس‬ ‫مانند «می‌زد» نیز نهاده می‌شد‪.‬‬ ‫شباهت یلدا با جشن‌های دیگر اقوام‬ ‫جشن انقالب زمستانی در بین دیگر اقوام باستان نیز رایج بوده‬ ‫است‪ .‬در روم باستان و همزمان با ترویج مسیحیت‪ ،‬پرستش سول‬ ‫اینویکتوس (خورشید شکست ناپذیر) ایزد پاگان رومی بسیار شایع‬ ‫بود و رومیان میالد او را در زمان انقالب زمستانی جشن می‌گرفتند‪.‬‬ ‫سول اینویکتوس در آیین میترائیسم رومی نیز نقشی ویژه داشت‬ ‫و حت��ی میتراس (مع��ادل یونانی میترا ایزد باس��تان ایرانی) لقب‬ ‫خورشید شکست ناپذیر را داشت‪.‬‬ ‫محققان معتقدند که مسیحیت غربی چارچوب اصلی خود را که‬ ‫به این دین پایداری و شکل بخشیده به مذاهب پیش از مسیحیت‬ ‫روم باس��تان از جمله میترایس��م مدیون است و برای نمونه تقویم‬ ‫کلیس��اها‪ ،‬بسیاری از بقایای مراسم و جشنهای پیش از مسیحیت‬ ‫بخصوص کریس��مس را در خود نگاه داشته است و کریسمس به‬ ‫عنوان آمیزه‌ای از جشن‌های ساتورنالیا و زایش میترا در روم باستان‬ ‫در زمان قرن چهارم میالدی با رس��می شدن آیین مسیحیت و به‬ ‫فرمان کنس��تانتین به عنوان زادروز رس��می مسیح در نظر گرفته‬ ‫شد‪ ]۱۱[.‬هنگام توسعه آیین‌های رازورزی در اروپا و سرزمین‌های‬ ‫تحت فرمانروایی امپراتوری روم و پیش از از پذیرفتن آیین مسیحیت‪،‬‬ ‫رومیان هر س��اله در روز ‪ ۱۷‬دس��امبر در جشنی به نام ساتورنالیا‬ ‫به سیاره کیوان (س��اترن)‪ ،‬ایزد باستانی زراعت‪ ،‬احترام می‌نهادند‪.‬‬ ‫این جش��ن تا هفت روز ادامه می‌یافت و انقالب زمستانی را شامل‬ ‫می‌شد‪ .‬از آنجا که رومیان از گاه شماری یولیانی در محاسبات خود‬ ‫‪38‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫استفاده می‌کردند روز انقالب زمستانی به جای ‪ ۲۱‬یا ‪ ۲۲‬دسامبر‬ ‫حدودا ً در ‪ ۲۵‬دس��امبر واقع می‌شد‪.‬فرانتس کومون‪ ،‬باستان‌شناس‬ ‫بلژیکی و بنیان‌گذار میتراپژوهی مدرن و دیگر میتراپژوهان همفکر‬ ‫او مفاهیم آیین میترایسم روم را کام ً‬ ‫ال برگرفته از آیین مزدیسنا و‬ ‫ایزد ایرانی میترا (مهر) می‌دانند اما این ایده از دهه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی‬ ‫به بعد به ش��دت مورد نقد و بازبینی قرار گرفته اس��ت و اکنون به‬ ‫یکی از مس��ائل بس��یار مجادله‌برانگیز در زمینه پژوهش ادیان در‬ ‫دنیای روم و یونان باستان تبدیل شده است‪.‬جشن تولد میترا تنها‬ ‫آئینی نیست که به مسیحیت راه پیدا کرده است‪ .‬میان سنت‌های‬ ‫مسیحیان و آئین میترائیسم شباهت‌های زیادی وجود دارد‪ .‬امروزه‬ ‫تمام مسیحیانی که تولد عیس��ی مسیح را جشن می‌گیرند هنوز‬ ‫هم در روز جش��ن شومینه و شمع‌هایشان را روشن نگاه می‌دارند‪،‬‬ ‫درخت کریس��مس را با چراغهای کوچک نورانی تزئین می‌کنند‪،‬‬ ‫ش��ب زنده داری می‌کنند و غذاه��ای مخصوص و ویژه می‌خورند؛‬ ‫به دید و بازدید یکدیگر می‌روند و این مناسبت را در کنار دوستان‬ ‫و اقوامشان جشن می‌گیرند؛ درست نظیر همان سنتی که ایرانیان‬ ‫باستان در شب یلدا برگزار می‌کردند‪ .‬کریسمس و یلدا تنها نمونه‌ای‬ ‫از بس��یاری از باورها‪ ،‬آداب و رسوم‪ ،‬نمادها‪ ،‬داستان‌ها و افسانه‌های‬ ‫مشترکی هستند که مردم ملل مختلف و مذاهب مختلف را به هم‬ ‫پیوند می‌زنند‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر‪،‬یلدا همان شبی که جمع شدن در کنار خانواده‬ ‫و آن را در فضایی صمیمی و گرم به صبح رسانیدن معنا می شود‪،‬‬ ‫برای بس��یاری از خانواده ها‪ ،‬معنایی دیگر می گیرد‪ .‬در این میان‬ ‫شاید بتوان خانواده های بیماران را مثالی روشن از این تلقی دانست‪.‬‬ ‫به ویژه کودکان بیمار که روزهای متفاوتی از دوران خوش و ش��اد‬ ‫کودکی را در بیمارس��تان می گذرانند‪ .‬ش��ادی را ب��ه دل آن ها و‬ ‫خانواده های غمگین ولی صبورشان نشاندن‪ ،‬کار دشواری نیست و‬ ‫چه بسا تلخی روزهای سخت بیماری را دور سازد‪...‬‬ ‫در همهمه و مش��غله های این روزهای شهرمان‪ ،‬گروه های‬ ‫خیریه ی بس��یاری هستند که دغدغه ی آرامش و شادی اقشار‬ ‫خاصی را دارند‪" .‬گروه رنگین کمون" با این هدف‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را از س��ال ‪ 92‬در مرک��ز طبی کودکان‪ ،‬جنب بیمارس��تان امام‬ ‫خمینی‪ ،‬آغاز کرده است‪" .‬شادی‪ ،‬بازی و سرگرمی" حتی برای‬ ‫چند س��اعت از تجرب��ه و فعالیت این گ��روه در روزهای جمعه‬ ‫قلمداد می شود که به گفته ی روان شناس ها و مددکارها نشان‬ ‫می دهد این امر‪ ،‬روند درمانی بهتری را برای کودکان فراهم می‬ ‫سازد‪ .‬چرا که محیط بیمارستان را از حالت افسردگی و سکوت‬ ‫خارج می کند و مشارکت کودکان با فعالیت های سرگرم کننده‬ ‫و نش��اط آور گروه‪ ،‬انرژی بیش��تری را برای طی کردن دوره ی‬ ‫درمان می بخشد‪ .‬این گروه متشکل از جوانانی است که به صورت‬ ‫خودج��وش و با کمک های مالی اعض��ا و خیرین دیگر‪ ،‬با دریافت‬ ‫مجوز و همکاری مس��ؤوالن بیمارستان‪ ،‬عالوه بر حضور مداوم در‬ ‫روزهای جمعه (از ساعت ‪ 16‬تا ‪ ،)19‬جشن های کوچک و بزرگی‬ ‫را برای کودکان این بیمارستان‪ ،‬برگزار نموده است‪.‬‬ ‫با توجه به نزدیکی شب یلدا‪ ،‬بهانه ای دیگر برای برنامه ای شاد‬ ‫رقم خورده و با هماهنگی هایی که تا کنون صورت گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫روز جمعه ‪ 27‬آذر‪ ،‬جشنی بزرگ همراه با برگزاری نمایش و تقدیم‬ ‫جوایز برای تمام کودکان این بیمارستان ترتیب داده اند‪.‬‬
‫قانون هدفمندکردن یارانه‌ها‬ ‫قان��ون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمس��تان ‪ ۱۳۸۷‬به صورت‬ ‫الیحه از س��وی دولت نهم جمهوری اس�لامی ایران ارائه ش��د‬ ‫و پ��س از مدت‌ه��ا کش و قوس‪ ،‬با اعم��ال تغییراتی به تصویب‬ ‫مجلس شورای اسالمی رسید‪ .‬این الیحه قسمتی از طرح تحول‬ ‫اقتصادی می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده‌است‪.‬‬ ‫در آذر ‪ ،۱۳۸۸‬ب��ا باالگرفت��ن اختالف بی��ن مجلس و دولت در‬ ‫خص��وص نح��وه در اختیار گرفتن درآمد ناش��ی از آزادس��ازی‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬این ماده به ش��ورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن‬ ‫توسط این شورا‪ ،‬منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های‬ ‫اجناس‪ ،‬می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫در تاری��خ ‪ ۲۷‬آذر ‪ ،۱۳۸۹‬محم��ود احمدی‌ن��ژاد‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ایران ب��ا حضور در تلویزی��ون دولتی ایران‪،‬‬ ‫آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعالم کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت که از صبح روز ‪ ۲۸‬آذر‪ ،‬حامل‌های انرژی‪ ،‬آب و نان‬ ‫در سراس��ر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد‪ .‬همان شب‬ ‫نیروه��ای انتظامی و امنیتی برای مقابل��ه با هرگونه اعتراض‬ ‫در پمپ بنزین‌های سراس��ر کش��ور مس��تقر ش��دند‪ .‬روز بعد‬ ‫دولت ایران با انتش��ار اطالعیه‌ای رسمی اعالم کرد که قیمت‬ ‫بنزین آزاد از این پس لیتری ‪ ۷۰۰‬تومان و قیمت سی‌ان‌جی‬ ‫( گاز اتومبی��ل ) متر مکعب��ی ‪ ۳۰۰‬تومان خواهد بود‪ .‬قیمت‬ ‫گازوئی��ل آزاد هم در این اطالعیه لیت��ری ‪ ۳۵۰‬تومان اعالم‬ ‫شده‌اس��ت‪.‬‬ ‫کلیات طرح‬ ‫مطابق این قانون ش��انزده قلم کاال و خدمات مشمول حذف‬ ‫یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌ش��وند‪ .‬در مدت پنج سال‬ ‫یارانه کاالهایی چون بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬گاز‪ ،‬نفت‪ ،‬برق‪ ،‬آب‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫ش��کر‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای‬ ‫منطق��ه خلیج فارس عرضه می‌ش��وند‪ .‬دولت ایران می‌تواند ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت‪ ،‬درآمد داشته و دراین‬ ‫بین نیم��ی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی‬ ‫بی��ن مردم توزیع کند‪ ۳۰ .‬درص��د از این در آمدها نیز به تولید‬ ‫کنندگان و ‪ ۲۰‬درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی‬ ‫از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫در بودجه ‪ ۱۳۹۱‬مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دالر ‪۱۲۲۶‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دالر عاید ش��ود‪ ،‬در‬ ‫صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توس��عه ملی و یا در حس��اب‬ ‫خزان��ه به صورت جداگانه نگهداری ش��ود‪ .‬از ای��ن مازاد درآمد‬ ‫ریالی دولت مقرر شد ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری‬ ‫بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کش��اورزی از محل ‪۳۰‬‬ ‫درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫ت��ا مهر ‪ ،۱۳۸۹‬فرم‌ه��ای اطالعات اقتصادی ب��رای دریافت‬ ‫یاران��ه نقدی از س��وی ‪ ۶۸‬میلیون و ‪ ۴۸۲‬ه��زار و ‪ ۷۵۸‬نفر در‬ ‫قالب حدود ‪ ۲۰‬میلیون خانوار تکمیل شد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪39‬‬
‫اولین پرداخت‬ ‫در اولی��ن مرحل��ه واریز یارانه نقدی به حس��اب خانوارها‪ ،‬با‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۴۰‬هزار و پانص��د تومان به ازای هر نف��ر در ماه‪ ،‬در‬ ‫مجم��وع ‪ ۴‬هزار و هش��تصد میلیارد تومان به حس��اب‌ها واریز‬ ‫شد‪.‬دولت ایران مبلغ نزدیک به ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان به منظور‬ ‫واری��ز ‪ ۸۱‬هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫هزینه‪ ،‬درآمد‬ ‫می��زان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ‪ ۲۸‬آذر ‪۱۳۸۹‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۳۰ ،۱۳۹۱‬ه��زار میلیارد تومان و میزان مصارف‬ ‫‪ ۶۲‬هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نش��ان دهنده کسری‬ ‫‪ ۳۲‬ه��زار میلی��ارد تومانی اس��ت‪ ]۲۳[.‬دولت بخ��ش زیادی از‬ ‫پرداخت‌های نقدی را از ش��رکت‌های آب و فاضالب و گاز تامین‬ ‫کرد و بانک مرکزی ‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اسکناس برای‬ ‫پرداخت یارانه نقدی تولید کرد‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه ‪ -‬راهکار یا بیراهه؟‬ ‫‪ -1‬پرداخ��ت یارانه از سیاس��تهای اقتص��ادی دولتها برای‬ ‫بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه است‪ .‬هدف اصلی پرداخت‬ ‫یارانه توس��ط دولتها به م��ردم‪ ،‬ایجاد عدالت در توزیع درآمد‬ ‫و ثروت بین اقش��ار مردم و حمایت مالی از اقشار فقیر جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -2‬چنانچه یارانه به همه مردم یک کش��ور یکسان پرداخت‬ ‫‪40‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه دوم آذر مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪233‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ش��ود‪ ،‬مفهوم خود را برای بازتوزیع ثروت و درآمد از دست می‬ ‫دهد‪ ،‬زیرا هدف پرداخت یارانه‪ ،‬کاهش ش��کاف درآمدی اس��ت‬ ‫نه پرداخت یکس��ان پول به همه افراد فقیر و غنی آنهم بصورت‬ ‫یکسان‪ .‬کما اینکه تقریبا هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که‬ ‫یارانه به همه مردم یک کشور پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬دولت هر س��ال حدود ‪ 42‬هزار میلی��ارد تومان به مردم‬ ‫یاران��ه می دهد‪ ،‬این درحالیس��ت که بودجه پرداخت ش��ده به‬ ‫کل طرحهای عمرانی کش��ور در سال ‪ 93‬کمتر از رقم پرداختی‬ ‫ب��ه یارانه ها و ح��دود ‪ 30‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬امس��ال این‬ ‫وضعیت وخیم تر هم هس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت حدود ‪5/1‬‬ ‫برابر بودجه عمرانی کش��ور صرف پرداخت یارانه ها می کند‪ .‬در‬ ‫نظر داش��ته باشیم که هر س��ال بخشی از داراییهای سرمایه ای‬ ‫کشور مس��تهلک می ش��ود و کاهش بودجه عمرانی به معنای‬ ‫کاهش داراییهای سرمایه ای کشور است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مطابق نظریه های اقتصادی‪ ،‬پرداخت یارانه باید منجر به‬ ‫کاهش ضری��ب جینی(ضریبی که وضع توزیع ثروت و درآمد را‬ ‫بین مردم نش��ان می دهد) شود‪ .‬بررسی روند ضریب جینی در‬ ‫سالهای گذشته‪ ،‬بهبود قابل توجهی در کاهش شکاف طبقاتی را‬ ‫نشان نمی دهد‪ .‬از اینرو اهداف اصلی از سیاست پرداخت یارانه‬ ‫به همه مردم عمال تحقق پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬باتوجه به نکات ذکر ش��ده فوق‪ ،‬سیاست پرداخت یارانه‬ ‫به همه مردم‪،‬از ابتدا راهکاری اش��تباه بوده و ادامه دادن آن نیز‬ ‫به شکل فعلی‪ ،‬پیمودن یک مسیر بیراهه است‪.‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

شماره : ۲۴۴
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

شماره : ۲۴۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

شماره : ۲۳۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!