صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۲۹

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 229

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 229

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سال دوازدهم | شهــــــریور ماه‪ | 94‬شمــاره‪ | 229‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورايسياستگذاري‪:‬محمدرضامونسان‬ ‫احسانمنشی‪ ،‬مرتضانيكسرشت‬ ‫دبيرتحريريه‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫ویراستار‪ :‬فرشید سوادکوهی‬ ‫• پیامدهای اقتصادی لغو تحریم‌های ایران‪2 /‬‬ ‫• اخبار صنعت پالستیک‪9 /‬‬ ‫• اخبار اقتصادی ‪11/‬‬ ‫• اخبار فرهنگی‪ ،‬هنری‪14 /‬‬ ‫• اخبار صنعت خودرو‪15 /‬‬ ‫• اخبار فناوری و اطالعات‪17 /‬‬ ‫• گفت و گو با سیامک نوروزی‪19 /‬‬ ‫• گزارش چهاردهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت‪21 /‬‬ ‫• گزارش دومین نمایشگاه بین المللی کارآفرینی زنان‪25 /‬‬ ‫• تجارت خارجی ایران و اتریش‪28 /‬‬ ‫• بانک ها در ایران‪30 /‬‬ ‫• گزارش از مجموعه کالس های رفتار سازمانی در انجمن همگن‪36 /‬‬ ‫بازرگاني‪:‬‬ ‫مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارست‪ /‬خيابان‬ ‫‪ 12‬پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضاي هيئت مديره انجمن‪:‬‬ ‫سيد جواد ميرحيدري‪ ،‬محمدرضا مونسان‪ ،‬احسان‬ ‫منشي‪ ،‬عليرضا ميربلوك‪ ،‬شهروز ضرابيها‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@yahoo.com‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪1‬‬
‫پیامدهای اقتصادی لغو تحریم‌های ایران‬ ‫مقدمــــه‬ ‫(فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ‪ ،)MENA‬توسط دفتر معاونت اقتصادی‬ ‫منطقه خاورمیانه و ش�مال آفریقا و بانک جهانی تهیه ش�ده اس�ت‪ .‬این گ�زارش مکمل گزارش نیم‬ ‫س�االنه تحوالت اقتصادی ‪ MENA‬بانک جهانی اس�ت‪ .‬این گزارش توس�ط لیل�ی متقی اقتصاددان‬ ‫بان�ک جهانی با گردآوری اطالع�ات از ‪ Elena lanchovichina‬و ‪ Hadi salehi esfahani‬تحت‬ ‫نظر ش�انتا دوراجان ‪ Shanta Devarajan‬اقتصاددان ارش�د منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫نوشته‪ :‬لیلی متقی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مرتضا نیک سرشت‬ ‫ج��والی معموال م��اه آرام و بی تالطمی پی��ش از تعطیالت‬ ‫آگوس��ت است‪ .‬اما امس��ال در این ماه در صحنه اقتصاد جهانی‬ ‫شاهد تغییر و تحوالت زیاد و حتی خارج از روال بوده‌ایم‪ .‬نخست‬ ‫بح��ران بدهی یون��ان رخ داد و در پی آن ش��اهد برگزاری یک‬ ‫همه‌پرس��ی برای تعیین تکلیف درباره شرایط بازپرداخت بدهی‬ ‫و مذاک��رات متعاقب آن درب��اره کاهش بدهی بودیم‪ .‬پس از آن‬ ‫واقعه بازار سهام چین را نظاره‌گر بودیم که از نقطه اوج خود در‬ ‫اواس��ط ژوئن حدود ‪ 30‬درصد افت کرد و بر نگرانی‌ها دامن زد‬ ‫که شاید آهنگ کاهش سرعت رشد از آنچه تصور می‌شد تندتر‬ ‫بوده باش��د و نهایتا ایران و اعضای دائم ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫مل��ل و آلم��ان‪ 1+5‬در جوالی ‪ 2015‬بر س��ر برنامه هس��ته‌ای‬ ‫‪2‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ای��ران به توافق رس��یدند و این توافق منجر ب��ه لغو تحریم‌های‬ ‫بین المللی اعمال ش��ده بر ایران خواهد ش��د‪ .‬در این فصلنامه‬ ‫به گ��زارش اقتص��ادی ‪MENA (QEB-QUARTERLY‬‬ ‫‪ )ECONOMIC BRIEF‬ب��ه بررس��ی پیامده��ای آخرین‬ ‫خبر یعنی لغو تحریم‌های ایران بر بازار جهانی نفت بر ش��رکای‬ ‫تجاری ایران و اقتصاد ایران می‌پردازیم‪.‬‬ ‫قابل ذکرترین تغییر‪ ،‬بازگشت ایران به بازار نفت است‪ .‬بانک‬ ‫جهانی تخمین زده اس��ت که اضافه شدن تدریجی یک میلیون‬ ‫بش��که در روز ‪ MB\D‬نفت ای��ران‪ ،‬با فرض اینکه هیچ یک از‬ ‫دیگر صادرکنندگان نفت واکنش اس��تراتژیکی خاصی نداش��ته‬ ‫باشند می‌تواند قیمت نفت را به اندازه ‪ 14‬درصد یا ‪ 10‬دالر در‬
‫س��ال ‪ 2016‬کاهش دهد‪ .‬واردکنندگان نفت شامل کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا‪ EU‬و آمریکا ‪US‬از این وضعیت بهره خواهند‬ ‫برد در حالی که صادرکنندگان نفت و علی الخصوص کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس متضرر خواهند گردید‪.‬‬ ‫ثانی��ا بعد از کاه��ش تحریم‌ه��ا محدودیت‌ه��ای موجود بر‬ ‫مب��ادالت مالی‪ ،‬تجارت و بازرگانی ای��ران که هم به لحاظ کلی‬ ‫افت کرده و هم اروپا به س��مت آس��یا و خاورمیانه س��وق پیدا‬ ‫کرده است‪ ،‬توسعه خواهد یافت‪ .‬تخمین‌های بانک جهانی نشان‬ ‫می‌ده��د حجم صادرات ایران در ط��ول دوره ‪ 2012-2014‬به‬ ‫میزان ‪ 17.1‬میلیارد دالر یعنی معادل ‪ 13.5‬درصد کل صادرات‬ ‫آن دوره کاهش یافته است‪ .‬بر اساس تحلیل‌های ما کشورهایی‬ ‫که از بیش��ترین افزایش حجم تج��ارت با ایران پس از تحریم‌ها‬ ‫برخ��وردار خواهد بود عبارتند از بریتانی��ا‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عربستان سعودی‪.‬‬ ‫ثالث��ا‪ ،‬اقتصاد ایران پس از دو س��ال رکود تزریق درآمدهای‬ ‫افزایش یافته نفتی تخمین محافظه کارانه قریب به ‪ 15‬میلیارد‬ ‫دالر در نخستین سال توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری‬ ‫ش��اهد یک جهش قابل توجه خواهد بود‪ .‬عالوه بر این برآوردها‬ ‫حاک��ی ازآنند که ایران ح��دود ‪ 100‬میلی��ارد دالر دارایی‌های‬ ‫مس��دود شده در خارج از کشور دارد(ش��امل سرمایه‌گذاری در‬ ‫پروژه‌ه��ای نفتی خارج��ی) که ‪ 29‬میلی��ارد دالر آن مربوط به‬ ‫دارایی‌ه��ای بانک مرک��زی و درآمدهای نفتی اس��ت فورا پس‬ ‫از لغ��و تحریم‌ها آزاد خواهند ش��د‪ .‬نهایتا پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫س��رمایه‌گذاری مس��تقیم خارجی ‪ FDI‬که پس از تنگتر شدن‬ ‫دایره تحریم‌ها در س��ال ‪ 2012‬میلیاردها دالر کاهش یافته بود‬ ‫افزایش یابد‪ .‬پس از آوری��ل ‪ 2015‬و تعیین چارچوب توافقات‪،‬‬ ‫برخی شرکت‌های چند ملیتی خارجی باالخص در زمینه نفت‪،‬‬ ‫گاز تمایل خود را به س��رمایه‌گذاری نشان داده‌اند‪ .‬بانک جهانی‬ ‫پیش‌بینی نموده است که ‪ FDI‬نهایتا ظرف چند سال به ‪/3.5‬‬ ‫‪ 3‬میلیارد دالر افزایش یابد یعنی دو برابر سال ‪ 2015‬ولی هنوز‬ ‫از نقطه اوج سال ‪ 2003‬فاصله دارد‪.‬‬ ‫اقتص��اد ای��ران ع�لاوه ب��ر کاهش س��رعت رش��د در طول‬ ‫س��الیان تحریم دچار یک جابجایی بنیادی ش��د و صنایع نفت‪،‬‬ ‫خودروسازی‪ ،‬فن‌آوری و تس��لیحات‪ ،‬ساخت و ساز مالی کشور‬ ‫بیش از س��ایر بخش‌ها افت کردند‪ .‬با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها‬ ‫محتمال شاهد توسعه و رشد خواهند بود‪.‬‬ ‫زمان بندی تحریم‌های بین المللی ایران‬ ‫نوامبر ‪ -1979‬آمریکا نخس��تین تحریم‌ه��ا را بر علیه ایران‬ ‫وض��ع نم��ود و واردات از ایران را ممن��وع و ‪ 12‬میلیارد دالر از‬ ‫دارایی‌های ایران را ضبط نمود‪.‬‬ ‫مارس ‪ -1995‬ش��رکت‌های آمریکایی از س��رمایه‌گذاری در‬ ‫نفت و گاز و تجارت با ایران منع شدند‪.‬‬ ‫آوریل ‪ -1996‬کنگره قانونی به تصویب رس��اند که بر اساس‬ ‫آن دولت آمریکا می‌بایست ش��رکت‌های خارجی را که بیش از‬ ‫‪ 20‬میلیون دالر در سال در بخش انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند‬ ‫مورد تحریم قرار دهد‪.‬‬ ‫دس��امبر ‪ -2006‬شورای امنیت سازمان ملل تجارت با ایران‬ ‫در زمینه مواد و اقالم و فن آوری‌های مربوط به صنعت هسته‌ای‬ ‫را مورد تحریم قرار داد و دارایی‌های افراد و ش��رکت‌ها را ضبط‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫اکتب��ر ‪ -2007‬آمری��کا دور جدی��دی از تحریم‌ها را بر علیه‬ ‫ای��ران اعالم نمود که از ‪ 1979‬تا به آن تاریخ جزو س��خت‌ترین‬ ‫تحریم‌ه��ا ب��ه ش��مار می‌آمدند‪ .‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل‬ ‫تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر علیه تهران را تشدید نمود‪.‬‬ ‫ژوئ��ن ‪ -2010‬ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل دور چهارم‬ ‫تحریم‌ه��ا را بر علیه ایران و برنامه هس��ته‌ای آن وضع نمود که‬ ‫در ط��ی آن‪ ،‬موانع مالی س��خت‌گیرانه تر و تحریم‌های توس��عه‬ ‫یافته‌ای در خصوص تسلیحات اعمال گردیدند‪.‬‬ ‫ژانوی��ه ‪ -2012‬آمریکا تحریم‌هایی را ب��رای عواید صادرات‬ ‫نفت ایران ب��ر علیه بانک مرکزی این کش��ور وضع نمود‪ .‬ایران‬ ‫تهدید به بس��تن تنگه هرمز و مسدود کردن جریان حمل نفت‬ ‫از این منطقه کرد‪.‬‬ ‫ژوئن ‪ -2012‬آمریکا بانک‌های جهان را از انجام تراکنش‌های‬ ‫مرب��وط به نفت با ایران منع نمود و هفت مش��تری عمده یعنی‬ ‫هن��د‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مالزی‪ ،‬آفریقای جنوبی‪ ،‬س��ریالنکا‪ ،‬تایوان و‬ ‫ترکیه را در ازای قطع و واردات نفت از ایران مورد بخشودگی از‬ ‫تحریم‌های اقتصادی قرار داد‪.‬‬ ‫جوالی ‪ -2012‬بایکوت صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه‬ ‫اروپا به مورد اجرا درآمد‪.‬‬ ‫اکتب��ر ‪ -2012‬برابری ریال‪ ،‬واح��د پول ایران در مقابل دالر‬ ‫امریکا به پایین‌ترین میزان خود از ‪ 2011‬کاهش یافت و حدود‬ ‫‪ 50‬درصد ارزش خود را از دس��ت داد‪ .‬کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اروپا تحریم‌های گس��ترده‌تری را بر علی��ه ایران وضع نمودند و‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬تجارت و واردات گاز را هدف ق��رار داده و دارایی‌های‬ ‫اش��خاص و ش��رکت‌هایی را که فن‌آوری در اختی��ار ایران قرار‬ ‫می‌دادند ضبط نمودند‪.‬‬ ‫نوامب��ر ‪ -2013‬ایران در مذاکرات خود با گروه ‪ 5+1‬آمریکا‪،‬‬ ‫بریتانیا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانس��ه و آلمان در ژنو موافقت کرد در‬ ‫ازای حدودا ‪ 7‬میلیارد دالر کاهش تحریم‌ها‪ ،‬غنی‌سازی اورانیوم‬ ‫باالی ‪ %5‬را متوقف س��اخته و امکان دسترس��ی بهتر بازرس��ان‬ ‫سازمان ملل را فراهم سازد‪.‬‬ ‫آوری��ل ‪ -2015‬ای��ران و اتحادی��ه اروپا ب��ه چارچوب توافق‬ ‫هسته‌ای دست یافتند و قرار شد توافق نهایی در جوالی ‪2015‬‬ ‫منعق��د گردد که به همراه آن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا‬ ‫لغو خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 14‬ج��والی ‪ -2015‬قدرت‌ه��ای جهان��ی ب��ا ایران بر س��ر‬ ‫محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقابل لغو تحریم‌ها‬ ‫به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪ -2015‬س��ازمان ملل متحد توافق هس��ته‌ای را‬ ‫تصویب کرد‪.‬‬ ‫تمام این تغییرات اقتصادی با جابجایی منابع از یک کاربرد به‬ ‫کاربردی دیگر همراه هس��تند‪ .‬مهم‌ترین جنبه کاهش تحریم‌ها‬ ‫این اس��ت که امکان انتقال منابع به جایی که بازدهی بیشتری‬ ‫دارند را ب��ه وجود می‌آورد‪ ،‬یعنی جایی ک��ه اقتصاد می‌تواند با‬ ‫بازده��ی باالتر تولید کند‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬ایران اینک می‌تواند‬ ‫کاالهای��ی را تولید و صادر کند که در بازارهای جهانی باالترین‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪3‬‬
‫قیمت‌ها را تصاحب می‌کنند و کاالهای وارداتی را با پایین‌ترین‬ ‫قیم��ت خریداری کند‪ .‬به طور خالصه می‌توان کاهش تحریم‌ها‬ ‫را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران دانس��ت‪ .‬بانک‬ ‫جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل‬ ‫‪ 13‬میلیارد دالر بهره رفاهی یا ‪ 2.8‬درصد بودجه رفاهی کنونی‬ ‫اس��ت‪ .‬ولیکن به مانند تم��ام درآمدهای غیرمترقب��ه باید آنها‬ ‫را ب��ه طور اصول��ی مدیریت کرد تا بتوانند مزای��ای پایدار برای‬ ‫مردم داش��ته باش��ند‪ .‬خصوصا اینکه با ورود درآمدهای نفتی به‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نرخ تبدیل افزایش خواهد یافت‪ .‬این امر اگرچه واردات‬ ‫را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی‬ ‫می‌کاه��د‪ .‬ایران ای��ن پدیده را در س��ال‌های اوایل دهه ‪2000‬‬ ‫می�لادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داش��ت( و تحریم‌ها‬ ‫محدودیت آفرین نبودند) تجربه کرده اس��ت‪ .‬بسیاری از صنایع‬ ‫صادراتی با مشکل روبرو شدند‪ .‬در واقع فقط صنایع پتروشیمی‬ ‫و صنایع ش��یمیایی پیشرفت داشتند‪ ،‬البته باید به این نکته نیز‬ ‫توجه داش��ت که آنها یارانه‌های بس��یار هنگفتی از جمله یارانه‬ ‫مصرف س��وخت دریافت می‌کردند‪ .‬با لغو تحریم ها دولت ایران‬ ‫این فرصت را بدس��ت می‌آورد که یک مجموعه سیاس��ت برای‬ ‫بهره‌گیری حداکثری اقتصاد از این درآمدهای غیرمترقبه تدوین‬ ‫نماید و اقتصاد کش��ور را به س��مت رش��د و توسعه پایدار سوق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫پیامدهای جهانی‬ ‫لغ��و تحریم‌ها پیش از توافق هس��ته‌ای ‪ 14‬جوالی ‪ 2015‬و‬ ‫گش��وده ش��دن اقتصاد ایران از دو منظر بر اقتصاد جهانی تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪ )1.‬قیمت جهانی نفت ‪ )2‬تجارت متقابل‬ ‫قیمت نفت‬ ‫تش��دید تحریم‌ها در ‪ 2012‬ک��ه منجر به ممنوعیت خرید و‬ ‫حمل نفت خام و گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا شد مشخصا‬ ‫صنع��ت نفت ایران را تحت تاثیر ق��رار داد‪ .‬صادرات ایران ظرف‬ ‫مدت یک س��ال از ‪ 2.8‬میلیون بشکه در روز در جوالی ‪2011‬‬ ‫ب��ه زیر ‪ 1‬میلیون بش��که در روز ج��والی ‪ 2012‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫مسبب نیمی از کاهش صادرات نفت‪ ،‬بایکوت نفت ایران از سوی‬ ‫ش��رکت‌های اروپایی بود‪ .‬نیم دیگر را نیز باید مربوط به کاهش‬ ‫خرید از سوی کشورهای آسیایی دانست‪ .‬ممنوعیت بیمه کردن‬ ‫محموله‌های نفت ایران از س��وی ش��رکت‌های اروپایی مانعی بر‬ ‫سر راه فروش نفت خام ایران به تمام مشتریان به شمار می‌آمد‪.‬‬ ‫از ‪ 2014‬به این س��و با لغو بخشی از تحریم‌ها‪ ،‬صادرات نفت‬ ‫کم��ی بهبود یافت چون کش��ورهای غیر اتحادی��ه اروپا راه‌های‬ ‫دیگ��ری ب��رای جایگزینی پوش��ش بیمه‌ای ش��رکت‌های عضو‬ ‫اتحادیه اروپا یافتند‪ .‬برخی از کش��ورهای آس��یایی تضمین‌های‬ ‫مستقلی برای کش��تی‌های حامل نفت را به پاالیشگاه‌های خود‬ ‫آغ��از کردند‪ .‬ام��روز‪ ،‬چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوب��ی و ترکیه‬ ‫بزرگ‌ترین خریداران نفت خام و میعانات نفتی ایران می‌باشند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود صادرات ایران به س��طح پی��ش از وضع تحریم‌ها‬ ‫بازنگشته است‪.‬‬ ‫با توافق هس��ته‌ای و لغ��و تحریم‌ها‪ ،‬ای��ران می‌تواند تدریجا‬ ‫صادرات نفت خود را افزایش دهد‪ .‬اگرچه از سرگیری تولید نفت‬ ‫به دلیل کمبود س��رمایه‌گذاری در این بخش به مدتی زمان نیاز‬ ‫‪4‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اما اکثر ناظران بر این اعتقادند که صادرات نفت‬ ‫خام ایران می‌تواند ظرف ‪ 8‬الی ‪ 12‬ماه به سطوح قبل از ‪2012‬‬ ‫برس��د‪ .‬این به معنی ورود ‪ 1‬میلیون بشکه‪ /‬روز نفت خام اضافی‬ ‫به بازار نفت است‪ .‬شبیه سازی‌های انجام شده با یک مدل قابل‬ ‫محاس��به تعادل عمومی چند کش��وری‪ ،‬چند بخشی ‪CGE-‬‬ ‫‪ Computable General Equilibrium‬نش��ان می‌دهد‬ ‫که قیم��ت جهانی نف��ت در نبود مداخله‌های سیاس��ت‌گذاری‬ ‫اعضای اوپک و س��ایر تولیدکنن��دگان نفت به میزان ‪ 14‬درصد‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬اگر فرض کنیم که قیمت قراردادهای آتی‬ ‫نف��ت برای تحویل در دس��امبر ‪ 2015‬برابر ‪ 66‬دالر به ازای هر‬ ‫بش��که باشد‪ ،‬این امر می‌تواند قیمت نفت را تا رقم تخمینی ‪56‬‬ ‫دالر کاهش دهد‪ .‬بانک جهانی برآورده کرده اس��ت که ‪ 10‬دالر‬ ‫افت قیمت نفت می‌تواند تراز مالی صادرکنندگان عمده نفت در‬ ‫منطقه ‪ MENA‬را با زیان روبرو س��ازد و این رقم در عربستان‬ ‫س��عودی به میزان ‪ 5‬درصد تولی��د ناخالص داخلی‪ GDP‬و در‬ ‫لیبی ب��ه میزان ‪ 10‬درصد ‪ GDP‬خواهد ب��ود‪ .‬این معادل ‪40‬‬ ‫میلیارد دالر ضرر برای عربستان سعودی و ‪ 5‬میلیارد دالر ضرر‬ ‫برای لیبی از محل درآمد سالیانه صادرات نفت است‪ .‬ایران کمتر‬ ‫از باقی کش��ورهای صادرکننده نفت از این موضوع تاثیر خواهد‬ ‫دید چون که درآمدهای اضافی ناش��ی از افزایش صادرات نفت‬ ‫در کفه ترازو از تبعات منفی افت قیمت نفت س��نگین‌تر است و‬ ‫ت��راز فعلی تمام صادرکنندگان نفت منطقه ‪ MENA‬نیز نزول‬ ‫خواه��د یافت‪.‬اتحادیه اروپا و آمریکا که بزرگترین واردکنندگان‬ ‫نفت هس��تند بیش��ترین بهره قطعی را خواهند داش��ت ولیکن‬ ‫سهم ‪ GDP‬آنها چندان تاثیری نخواهند دید‪ .‬کشورهای دارای‬ ‫صنایع گس��ترده پتروشیمی‪ ،‬ش��امل آمریکا‪ ،‬روسیه و اسرائیل‬ ‫و نیز کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا ش��اهد افزایش تولید خود‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫اگ��ر چه از س��رگیری صادرات نفت ایران و بازگش��ت آن به‬
‫مقادی��ر قبل از ‪ 2011‬مدتی زمان خواه��د برد اما بازار نفت در‬ ‫واکنش آنی خود ‪ 30‬الی ‪ 40‬میلیون بشکه نفت خام و میعانات‬ ‫ذخیره ایران در خلیج فارس را در نظر خواهد گرفت‪ .‬بسیاری از‬ ‫ناظران بر این اعتقادند که ایران قادر است روزانه ‪ 400000‬الی‬ ‫‪ 500000‬بش��که از این ذخیره خود را صادر کند که حدود سه‬ ‫ماه ادامه خواهد یافت و سپس خود را آماده افزایش قابل توجه‬ ‫ص��ادرات نفت در چند ماه بعد خواهد کرد‪ .‬لذا پیامدهای کوتاه‬ ‫مدت بر قیمت نفت کماکان نزولی پیش‌بینی می‌شوند اما کمتر‬ ‫از ارق��ام مربوط به زمانی خواه��د بود که ایران ظرفیت صادرات‬ ‫نفت خود را به طور کامل بدست آورد‪.‬‬ ‫تجارت متقابل‬ ‫کش��ورهای اروپایی از جمله آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا و یونان در‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال‌های دهه ‪ 2000‬بزرگترین شرکای تجاری‬ ‫ایران به شمار می‌آمدند که بیش از یک سوم حجم کل صادرات‬ ‫و واردات ایران را به خود اختصاص می‌دادند‪ .‬این س��هم بعد از‬ ‫‪ 2005‬و اتخاذ سیاس��ت نگاه به شرق رئیس جمهور پیشین به‬ ‫طور قابل مالحظه‌ای کاهش یافت‪ .‬در س��ال ‪ 2011‬چین‪ ،‬هند‬ ‫و کره‌جنوب��ی به ترتیب بزرگترین ش��رکای تجاری ایران بودند‬ ‫در حالی که س��هم ایتالیا‪ ،‬یونان و اس��پانیا از کل تجارت با افت‬ ‫ش��دیدی روبرو ش��د‪ .‬تشدید تحریم‌ها در س��ال ‪ 2012‬ایران را‬ ‫بیشتر از پیش به سوی آسیا و به ویژه چین و هند و نیز ترکیه و‬ ‫امارات متحده عربی‪ UAE‬س��وق داد‪ .‬صادرات ایران به اتحادیه‬ ‫اروپا در سال‌های ‪ 2012-2014‬به حالت تعلیق درآمد و واردات‬ ‫در همان دوره بیش از ‪ 50‬درصد کاهش یافت‪ .‬تجارت با آمریکا‬ ‫در سال‌های ‪ 2012-2014‬به حداقل کاهش یافته بود‪ .‬تحریم‌ها‬ ‫عمال مانع تمام مبادالت تجاری میان آمریکا و ایران می‌ش��دند‬ ‫به اس��تثنای اقالم مربوط به فعالیت‌های بش��ر دوس��تانه شامل‬ ‫ص��ادرات دارو و تجهیزات کش��اورزی‪ .‬بیش از نیمی از صادرات‬ ‫ایران در س��ال ‪ 2014‬به چین و هند اختصاص داش��ت و حدود‬ ‫س��ه چهارم واردات آن از امارات متح��ده عربی و چین صورت‬ ‫گرفت‪ .‬اما بعد از ‪ 2012‬حتی تجارت با کش��ورهای آس��یایی به‬ ‫خاط��ر تحریم‌هایی که مبادالت مالی با این کش��ورها را محدود‬ ‫می‌ساخت رو به نزول گذاشت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫ت��ا پیش از ‪ 2011‬به طور متوس��ط س��الیانه ‪ 4‬میلیارد دالر‬ ‫‪ FDI‬به صورت س��رمایه‌گذاری در پروژه‌ه��ای جدید به اقتصاد‬ ‫ایران وارد می‌شد‪ .‬بخش استخراج(نفت و گاز) و تولید دو بخش‬ ‫عم��ده‌ای بودند ک��ه ارقام باالی ‪ FDI‬را دریاف��ت می‌کردند‪ .‬از‬ ‫ای��ن میان صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از ‪ FDI‬وارد ش��ده‬ ‫را به خ��ود اختصاص می‌دادند و پس از آنها بخش‌های فلزات و‬ ‫تولید در جایگاه بعدی قرار داش��تند‪ .‬در عین حال اگر از منظر‬ ‫اشتغالزایی نگاه کنیم از ‪ 42000‬هزار شغل ایجاد شده در طول‬ ‫‪ 2003-2015‬تنها ‪ 6000‬ش��غل از بخش نفت و گاز بوده است‬ ‫و مابقی مربوط به بخش‌های تولید‪ ،‬فلزات و خدمات می‌باش��د‪.‬‬ ‫البته این امر باعث تعجب نیس��ت چون که بخش نفت و گاز در‬ ‫مقایس��ه با بخش‌های دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد‪.‬‬ ‫آمار مربوط به ورود ‪ FDI‬جهت پروژه‌های جدید به ایران نشان‬ ‫می‌دهد که در طول ‪ 2011‬اشتغالزایی حاصل از سرمایه گذاری‬ ‫در امالک و مس��تغالت ‪ 10‬برابر بیش��تر از ‪ FDI‬وارد ش��ده به‬ ‫بخش استخراج بوده است‪.‬‬ ‫تش��دید تحریم‌های بین المللی بر ‪ FDI‬وارد ش��ده به ایران‬ ‫و ب��ه ویژه در صنعت نفت تبعات منفی داش��ته اس��ت‪ .‬با وجود‬ ‫افت ش��دید ‪ FDI‬وارد شده به ایران پس از بحران مالی ‪،2008‬‬ ‫ایران در س��ال ‪ 2010‬هنوز حدود ‪ 4‬میلی��ارد دالر عمدتا برای‬ ‫بخش‌های تولید و نفت خ��ود دریافت کرد‪ .‬تخمین های ‪FDI‬‬ ‫‪ MARKET‬حاک��ی از آن اس��ت ک��ه ورود س��رمایه‌گذاری‬ ‫مستقیم خارجی جهت پروژه‌های جدید به ایران پس از تشدید‬ ‫تحریم‌ه��ا در ‪ 2012‬کال متوقف گردیدن��د و در ‪ 2015‬کمی از‬ ‫سر گرفته شدند‪.‬‬ ‫افت س��رمایه‌گذاری خارجی بیش��تر از همه چیز به صنعت‬ ‫نفت آس��یب رس��اند چون ک��ه تحریم‌ها مانع دسترس��ی ایران‬ ‫ب��ه ف��ن آوری‪ ،‬دانش فن��ی و س��رمایه‌گذاری ش��دند‪ .‬ظرفیت‬ ‫تولی��د میدان‌های نفت و گاز مح��دود گردید‪ .‬تخمین‌های کلی‬ ‫نش��ان می‌دهند که پس از تش��دید تحریم‌ه��ا در ‪ 2012‬ایران‬ ‫میلیاردها دالر س��رمایه‌گذاری در آن بخش را از دست داد چون‬ ‫ش��رکت‌های بین المللی از برخی پروژه‌های ایران خارج شد و از‬ ‫سرمایه‌گذاری بیش��تر خودداری کردند و یا سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫موجود خود را به شرکت‌های دیگر فروختند‪ .‬ایران برای توسعه‬ ‫میادی��ن نفتی خود به ش��رکت‌های داخلی و تع��داد محدودی‬ ‫ش��رکت آسیایی متکی ش��د‪ .‬ش��رکت‌های چینی و روسی تنها‬ ‫ش��رکت‌هایی بودند ک��ه به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در‬ ‫توس��عه میادین نفتی ش��رکت کردند‪ .‬اما این کشورها به خاطر‬ ‫محدودیت‌ه��ای موجود در تجارت با ایران س��رمایه‌گذاری خود‬ ‫را کاه��ش دادند‪ .‬از زمان تصویب چارچوب توافق هس��ته‌ای در‬ ‫‪ 2‬آوری��ل ‪ ،2015‬ش��رکت‌های چند ملیتی خارج��ی مجددا به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران تمایل نشان داده‌اند‪.‬‬ ‫مقام��ات ایران تخمین می‌زنند که بخ��ش نفت و گاز تا ‪2020‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪5‬‬
‫ب��ه ‪ 130‬الی ‪ 145‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری جدید نیاز دارد‬ ‫ت��ا بتواند از افت ظرفیت تولید نفت جلوگیری کند و از این رقم‬ ‫می��دان گازی پارس جنوبی به تنهایی به ‪ 100‬میلیارد دالر نیاز‬ ‫دارد‪ .‬بانک جهانی تخمین زده اس��ت که ورود ‪ FDI‬به کش��ور‬ ‫می‌توان��د به حدود ‪ 3‬ال��ی ‪ 3.2‬میلیارد دالر در ‪ 2016‬و ‪2017‬‬ ‫برس��د‪ ،‬در صورتی که تحریم‌های بین‌المللی برداش��ته شوند و‬ ‫رشد اقتصادی به ‪ 5.5‬درصد در ‪ 2017‬برسد‪ .‬این دو برابر حجم‬ ‫ورود ‪ FDI‬به کش��ور در ‪ 2015‬اما یک س��وم نقطه اوج آن در‬ ‫‪ 2003‬اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود که به گروه کشورهای هند‪،‬‬ ‫چین و روس��یه که ‪ 3‬سرمایه‌گذار برتر در سال‌های دهه ‪2000‬‬ ‫بودند کشورهای آمریکایی و برخی اعضای اتحادیه اروپا‪ ،‬به ویژه‬ ‫ایتالیا و نیز امارت متحده عربی اضافه گردند‪ .‬بخش عمده ورود‬ ‫‪ FDI‬به کش��ور به سمت بخش نفت و انرژی هدایت خواهد شد‬ ‫که عمیق��ا به آن نیاز دارد و پس از آن صنایع خودروس��ازی و‬ ‫دارویی در بخش تولید قرار دارند‪.‬‬ ‫پیامدهای ملی‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫تا س��ال پیش‪ ،‬اقتصاد ایران بیش از دو س��ال در رکود قرار‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬میزان رشد در س��ال ‪ 2012‬و ‪ 2013‬به ترتیب‬ ‫منف��ی ‪ 6.8‬و ‪ 1.9‬ب��وده اس��ت‪ .‬اگرچه اوضاع اقتصاد در س��ال‬ ‫‪ 2014‬بهب��ود یافت اما ‪ GDP‬مش��ابه س��ال ‪ 2009‬باقی ماند‪.‬‬ ‫قاب��ل توجه‌ترین کاه��ش مربوط به بخش نفت بوده اس��ت که‬ ‫از س��ال ‪ 2012‬تحت تحریم‌های س��خت‌گیرانه‌ای قرار داشته و‬ ‫آمار تولید و صادرات در این دو س��ال به ش��دت کاهش داشته‬ ‫است‪ .‬در سال مالی ‪ 2011/2010‬پیش از وضع تحریم‌ها‪ ،‬تولید‬ ‫نفت نزدیک به ‪ 3.7‬میلیون بش��که در روز بوده است که از این‬ ‫رق��م ‪ 2‬میلیون بش��که در روز صادر می‌ش��د‪ .‬در ‪2013/2012‬‬ ‫کم��ی بعد از تش��دید تحریم‌ه��ا تولید و ص��ادرات نفت خام به‬ ‫میزان ‪ 1‬میلیون بش��که در روز کاه��ش یافت‪ .‬بخش عمرانی و‬ ‫صنایع خودروس��ازی‪ ،‬یعنی بخش‌های اصلی اشتغال‌زا(به همراه‬ ‫‪6‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بخش‌های خدماتی خود) نیز ش��دیدا تح��ت تاثیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫آمار تولید در بخش خودروسازی به نصف کاهش یافت و بخش‬ ‫عمرانی نیز در س��ال‌های ‪2012‬و ‪ 2013‬به ترتیب ‪ 3.6‬و ‪3.1‬‬ ‫درصد کاهش نش��ان می‌دهد که عمدتا به دلیل کاهش واردات‬ ‫مواد و تجهیزات و نیز کم شدن سرمایه‌گذاری بعد از توقف ورود‬ ‫‪ FDI‬به کشور بوده است‪ .‬میزان تقاضا برای مجوزهای ساخت و‬ ‫ساز به طور متوسط در این دوره ‪ 3‬درصد کاهش یافت‪ .‬در حالی‬ ‫که آمار رس��می بیکاری‪ ،‬معضالت از دست دادن شغل را نشان‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬تخمین‌های غیررس��می بیانگر ‪ 2‬درصد افزایش نرخ‬ ‫بیکاری و رقم ‪ 14‬درصدی آن در سال ‪ 2014‬هستند‪.‬‬ ‫دولت جدید اخیرا اقداماتی برای اعمال دقیق تر سیاست‌های‬ ‫مال��ی و پول��ی و کاه��ش تورم ب��ه عم��ل آورده و در ضمن به‬ ‫تقویت رش��د از طریق س��رمایه‌گذاری پرداخته است‪ .‬داده‌های‬ ‫بانک مرکزی نش��ان می‌دهد که آمار رش��د در س��ه ماهه سوم‬ ‫‪ 21(2014/2015‬س��پتامبر تا ‪ 21‬نوامبر‪ ،‬سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 21‬مارس ‪ )2015‬به ‪ 3‬درصد رس��یده است(در مقایسه با ‪1.8‬‬ ‫درصد همان س��ه ماهه در س��ال قبل) که افزای��ش فعالیت در‬ ‫بخ��ش تولید‪ ،‬معدن و خدمات محرک آن می‌باش��ند‪ .‬علی رغم‬ ‫پایی��ن بودن قیمت نفت و میزان تولی��د آن‪ ،‬انتظار می‌رود نرخ‬ ‫رش��د واقعی ‪ GDP‬برای امس��ال به ‪ 3.5‬درصد برسد‪ .‬به لطف‬ ‫اعمال دقیق تر سیاس��ت‌های پولی و پایدارس��ازی ارزش واحد‬ ‫پول ملی در بازار س��یاه‪ ،‬تورم در س��ه ماهه نخس��ت ‪ 2015‬به‬ ‫‪ 14.3‬درصد رس��یده اس��ت‪ ،‬یعنی نصف رق��م ‪ 42‬درصد دوره‬ ‫مشابه در س��ال ‪ .2013‬بدون اینکه اثربخش بودن این تالش‌ها‬ ‫زیر س��وال برده ش��ود باید اذعان کرد که سیاس��ت‌های کالن‬ ‫اقتصادی دولتی مرتبا تغییر می‌کنند و اغلب غیرقابل پیشبینی‬ ‫هس��تند و در نتیجه بخش خصوصی در موضع ضعف قرار داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در نتیجه آمار رش��د هنوز پایین‌تر از حد توان بالقوه‬ ‫اقتصاد است‪ .‬این امر موجب تشدید آمار و ارقام بیکاری که قبال‬ ‫نیز باال بودند شده است‪.‬‬
‫ب��ا لغ��و تحریم‌ها پس از توافق هس��ته ای‪ ،‬انتظ��ار می رود‬ ‫اقتصاد ایران در سال ‪ 2016‬و سال پس از آن به خاطر افزایش‬ ‫تولی��د و صادرات نفت‪ ،‬تولید خودرو و توس��عه مبادالت تجاری‬ ‫رش��د قابل توجهی را شاهد باش��د‪ .‬با فرض اینکه سیاست‌های‬ ‫صحیح اقتصاد کالن به مورد اجرا درآیند‪ ،‬این امر می‌تواند رشد‬ ‫اقتص��ادی را تقویت کند‪ .‬همچنی��ن آزادی عمل و فضای مالی‬ ‫کافی (تا س��الیانه ‪ 15‬میلیارد دالر از محل درآمد صادرات نفت‪،‬‬ ‫معادل ‪ 3.5‬درصد ‪ )GDP‬در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند‬ ‫پروژه‌های سرمایه‌گذاری را اجرا نماید‪ .‬برآوردهای بانک جهانی‬ ‫نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬رشد واقعی‪ GDP‬می‌تواند در سال‌های ‪2016/2017‬‬ ‫و ‪ 2017/2018‬به ترتیب به ‪ 5.1‬و ‪ 5.5‬درصد برسد که به آمار‬ ‫مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش‌های اقتصادی‬ ‫اگر چه ممکن اس��ت تمام بخش‌ها از گشایش اقتصاد منتفع‬ ‫شوند‪ ،‬احتماال صنایع خودروسازی و دارویی به ویژه از رشد قابل‬ ‫توجهی برخوردار خواهند شد‪ .‬صنایع خودرو سازی ایران که از‬ ‫ش��رکت‌های عمده گروه بهمن‪ ،‬ایران خودرو و س��ایپا تش��کیل‬ ‫شده است یکی از بزرگترین بخش‌های صنعتی کشور را تشکیل‬ ‫می‌ده��د و بیش از ‪ 10‬درصد ‪ GDP‬مربوط به آنها اس��ت‪ .‬بعد‬ ‫از تش��دید تحریم‌ها در ‪ ،2012‬آمار تولید خودرو ش��دیدا افت‬ ‫کرد و به ‪ 700000‬خودرو در س��ال رس��ید در حالی که پیش‬ ‫از تحریم‌ها این رقم ‪ 1.6‬میلیون بود‪ .‬دالیل اصلی کاهش رش��د‬ ‫صنایع خودروس��ازی عبارتند از کاه��ش ارز واحد پول ملی‪ ،‬که‬ ‫هزین��ه قطعات و اجزا واردات��ی را افزایش می دهد و ممنوعیت‬ ‫واردات م��واد و تجهیزات‪ .‬درآمدهای حاص��ل از فروش خودرو‬ ‫به نص��ف کاهش یافتند و برای صنایع خودروس��ازی س��الیانه‬ ‫میلیاردها دالر هزینه س��از شدند‪ .‬اطالعات و داده‌های دقیق در‬ ‫دست نیس��ت ولیکن تخمین‌ها حاکی از آنند که کاهش میزان‬ ‫تولی��د خ��ودرو منجر به تعلیق نیروهای کار در این بخش ش��د‬ ‫که ‪ 4‬درصد از نیروی کار کش��ور را تش��کیل می‌دهد و یکی از‬ ‫اصلی‌ترین بخش‌های اشتغالزای کشور به حساب می آید‪.‬‬ ‫در صورت لغو تحریم‌ها و از سرگیری شرکت‌های بین‌المللی‬ ‫با ایران‪ ،‬انتظار می رود که تولید خودرو جهش داش��ته اس��ت و‬ ‫ظرف مدت دو س��ال به مقادیر نزدیک ب��ه آمار پیش از تحریم‬ ‫برس��د‪ .‬میزان صنایع داروس��ازی نیز افزایش خواهد یافت چون‬ ‫شرکت‌های این بخش قادر خواهند شد قطعات و ماشین آالتی‬ ‫را وراد کنند که در دو سال گذشته واردات آنها مشمول تحریم‬ ‫شده بود‪ .‬انتظار می‌رود صادرات دارو به اروپا که پیش از ‪2012‬‬ ‫در حد ‪ 2.5‬میلیارد دالر بود پس از لغو تحریم‌ها از س��ر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬صادرات به آس��یا و آفریقا به خاطر تحریم‌ها شاهد افت‬ ‫قابل توجهی نبوده اس��ت اما انتظار م��ی‌رود که حتی صادرات‬ ‫به این کش��ورها نیز همزمان ب��ا کاهش محدودیت حمل و نقل‬ ‫دریایی و بیمه محموله‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫بازار کار‬ ‫بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تخمین‌ها نشان می‌دهند که ساالنه ‪ 800000‬الی‬ ‫‪ 900000‬ایرانی وارد بازار کار می‌شوند‪ .‬حتی تا پیش از تشدید‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬اقتصاد کش��ور تنه��ا قادر به ایجاد ‪ 200000‬ش��غل‬ ‫در س��ال بود‪ .‬رق��م مذکور از آن زمان به این س��و کاهش قابل‬ ‫مالحظه‌ای داش��ته اس��ت‪ .‬از آنجایی که اثر فوری لغو تحریم‌ها‬ ‫باال رفتن تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت س��هم‬ ‫ناچی��زی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می‌دهد‪ ،‬احتماال‬ ‫ب��ه طور مس��تقیم تاثیری بر تقاض��ا برای نیروی کار گذاش��ته‬ ‫نخواهد شد‪ .‬اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت‪ ،‬البته با‬ ‫هزینه ش��دن درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش‌هایی مانند‬ ‫خودروسازی‪ ،‬دارویی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬بانکداری و مخابرات‬ ‫که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند‪ ،‬تقاضا برای نیروی کار زیاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬بانک جهانی تخمین زده است که با فرض رشد ‪5.5‬‬ ‫درصدی ‪ GDP‬اقتصاد ایران باید در ‪ 5‬سال آینده پنج میلیون‬ ‫ش��غل در س��ال به اقتصادی اس��ت که کمتر از یک پنجم این‬ ‫مقدار اشتغالزایی داش��ته است‪ .‬با رشد و توسعه بخش‌هایی که‬ ‫نیاز بیش��تری به نیروی کار دارند‪ ،‬نرخ بیکاری می‌بایست نزولی‬ ‫ش��ده و دستمزدها افزایش یابند‪ .‬شبیه سازی‌های انجام شده با‬ ‫مدل ‪ CGE‬نشان می‌دهند که در میان‪ -‬مدت‪ ،‬دستمزد واقعی‬ ‫نیروی کار ماهر ‪ 2‬درصد و دس��تمزد نیروی کار غیر ماهر ‪0.5‬‬ ‫درصد افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫لغو تحریم‌ها می‌تواند به ش��یوه‌های مختلفی بر توزیع درآمد‬ ‫در بازار کار اثر بگذارد‪ .‬پیوستن مجدد اقتصاد ایران به بازارهای‬ ‫جهان��ی می‌تواند درآمد نیروی کار ماهر و متخصصان را افزایش‬ ‫دهد و در نتیجه آن ش��کاف درآمدی گس��ترده‌تر ش��ود‪ .‬همین‬ ‫پدیده در برخی کشورها که روند جهانی‌سازی را طی می‌کردند‬ ‫مش��اهده ش��ده اس��ت‪ .‬این احتمال وجود دارد که از سرگیری‬ ‫سرمایه گذاری در بخش‌های غیرنفتی بتواند تقاضا برای نیروی‬ ‫کار را ب��ه ط��ور کلی افزای��ش داده و به باال رفتن دس��تمزدها‬ ‫متناس��ب با بازده سرمایه کمک کند‪ .‬برخی از گروه‌های نیروی‬ ‫کار می‌توانن��د به طور نس��بی منتفع ش��ده و برخی گروه‌ها نیز‬ ‫ممکن اس��ت متضرر ش��وند‪ .‬یک نکته بس��یار مه��م موقعیت و‬ ‫جایگاه نس��بی خانم‌ها در برابر آقایان در بازار کار اس��ت‪ .‬سهم‬ ‫خانم‌ه��ا در نی��روی کار در ای��ران رویکرد نزولی داش��ته و نرخ‬ ‫بیکاری آنها در چند سال اخیر شدیدا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تاثی��ر کلی لغ��و تحریم‌ها و ورود درآمده��ای غیر مترقبه بر‬ ‫رون��د فقر در ایران ناچیز و حتی مثبت تلقی می‌ش��ود‪ .‬با فرض‬ ‫اینکه درآمدها در ص��ورت بهبود وضعیت اقتصادی باال خواهند‬ ‫رفت و ایران معیارهای امنیت اجتماعی موثر و نهادهای کاهش‬ ‫فق��ر برقرار نمای��د‪ ،‬این افزایش بازده ب��ه نیروهای ماهر موجب‬ ‫ازدیاد فقر نخواهد ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اگر سیاست‌های مناسبی‬ ‫برای بهبود کیفیت تحصیالت و آموزش و تس��هیل دسترسی به‬ ‫مهارت‌ه��ا و اطالعات جدید برای مردم به مورد اجرا گذاش��ته‬ ‫ش��ود‪ ،‬به طور مثبتی بر توزیع درآم��د و کاهش فقر اثر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫مدیریت درآمدهای غیرمترقبه اقتصادی‬ ‫ای��ران با پایان یافتن تحریم‌های بین المللی قادر خواهد بود‬ ‫به میلیاردها دالر دارایی مس��دود ش��ده خود دسترسی یابد که‬ ‫ب��ا توجه به ناچیز بودن بده��ی خارجی ایران‪ ،‬رقم قابل توجهی‬ ‫خواهد بود‪ .‬لغو تحریم‌ها همچنین از مخارج و هزینه‌های تجارت‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪7‬‬
‫خارجی ایران خواهد کاست و این کشور می‌تواند بیش از سطح‬ ‫فعلی ‪ 130‬میلیارد دالر خود صادرات داش��ته باشد‪ .‬هزینه‌های‬ ‫تجارت در بعضی موارد تا یک س��وم ارزش کاالهای مبادله شده‬ ‫ب��اال می رود و نیم��ی از آن به طور کامل توس��ط طرف ایرانی‬ ‫پرداخت می‌گردد‪ .‬حذف این مانع اضافی ش��اید در کوتاه مدت‬ ‫تاثیر چندانی بر صادرات غیر نفتی نداش��ته باش��د‪ .‬اما می‌تواند‬ ‫هزینه‌ه��ای واردات‪ ،‬س��رمایه گذاری و تولی��د را کاهش داده و‬ ‫صادرکنندگان و خدمات رسانان ایرانی را قادر سازد که در میان‬ ‫مدت رقابتی تر باشند‪ .‬به احتمال زیاد ایران سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫قاب��ل توجه��ی را در میادی��ن نف��ت و گاز خود ش��اهد خواهد‬ ‫ب��ود و می‌تواند در نهایت صادرات کش��ور را ب��ه مرز ‪ 3‬میلیون‬ ‫بش��که در روز برس��اند‪ .‬قیمت‌های نفت حتی اگ��ر ثابت بمانند‬ ‫و ی��ا کمی افت کنن��د‪ ،‬درآمدهای ایران افزای��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این با از بین رفت��ن محدودیت‌های موجود در اقتصاد‬ ‫ایران به خاطر تحریم‌های بین المللی‪ ،‬ورود سرمایه گذاری‌های‬ ‫خارجی در پاس��خ به فرصت‌های قابل توجه ای��ن بازار افزایش‬ ‫قابل مالحظه‌ای را تجربه خواهند کرد و این امر به ویژه با روند‬ ‫نزولی رش��د اقتصادی س��ایر‬ ‫بازاره��ای در حال توس��عه و‬ ‫بازده‌ه��ای اندک کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته اهمی��ت بیش��تری‬ ‫پیدا می‌کن��د‪ .‬به طور خالصه‬ ‫می‌توان گفت که اقتصاد ایران‬ ‫احتماال درآمدهای غیرمترقبه‬ ‫فراوانی دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ح��ال این ک��ه درآمدهای‬ ‫غیرمترقب��ه به رش��د ماندگار‬ ‫اقتص��ادی و اش��تغال ب��دل‬ ‫خواهند ش��د یا خی��ر به طور‬ ‫ریش��ه‌ای و بنی��ادی به سیاس��ت‌ها و نهادهای دول��ت‪ ،‬به ویژه‬ ‫آنهایی که حامی صادرات و متنوع س��ازی هستند بستگی پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬س��ابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیش��ین به یک‬ ‫گونه نبوده است‪.‬‬ ‫نخس��ت با ورود پول به بازار ارز ایران‪ ،‬ارزش واقعی ریال به‬ ‫میزان قابل مالحظه‌ای باال خواهد رفت‪ .‬این می‌تواند در بخش‬ ‫کاالهای مبادل��ه ای‪ ،‬به ویژه صادرات غیرس��نتی ایجاد اخالل‬ ‫نمای��د‪ .‬بی��ن س��ال‌های ‪2002‬و ‪ 2012‬که ن��رخ واقعی تبدیل‬ ‫یافت(به خاطر قیمت باالی کاالها) صادرات غیرنفتی نیز افزایش‬ ‫یافتند‪ .‬اما دلیل آن بود که دولت از رانت‌های نفتی برای توسعه‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنایع پالستیک و برخی از صنایع غذایی استفاده‬ ‫می‌کرد که از س��وخت یاران��ه‌ای نیز بهره‌مند بودن��د‪ .‬اما وقتی‬ ‫بودجه‌های دولت��ی مصارف دیگری پیدا کردند‪ ،‬این صادرات به‬ ‫س��رعت کاهش یافتن��د‪ .‬دولت برای مقابله ب��ا افزایش غیرقابل‬ ‫اجتناب نرخ تبدیل‪ ،‬نیاز به بهبود عرضه کاالهای غیرمبادله ای‬ ‫در اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند سرمایه‬ ‫گذاری فعلی در حد ‪ 5‬درصد ‪ GDP‬یا ‪ 20‬میلیارد دالر اس��ت‪.‬‬ ‫یعن��ی پایین‌تر از حدی که اقتصاد کش��ور در اواخر س��ال‌های‬ ‫‪8‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪ 1990‬تا اواخر ‪ 2000‬با آن به طور متوس��ط س��الیانه ‪ 5‬الی ‪9‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬برای رشد و توسعه‌ی سریع‌تر و جبران‬ ‫افت رش��د چند سال اخیر س��رمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل‬ ‫توجهی افزایش یابد‪ .‬اما برای عملی ساختن این مهم دولت باید‬ ‫بر وسوس��ه هزینه کردن بخش عمده در درآمدهای غیرمترقبه‬ ‫در مصرف غلبه کند‪ .‬عالوه بر این پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید‬ ‫با دقت تمام تحت نظر و بررس��ی باش��د تا از اتالفی که معموال‬ ‫همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایران چگونه می‌تواند عرضه‌ی کاالهای غیرمبادله‌ای خود را‬ ‫بهبود بخشد؟ از منابع سرمایه‌گذاری مخافظت کرده و از اتالف‬ ‫بکاهد؟ هیچ راه‌کار آس��انی وجود ندارد اما چند اصل مهم و در‬ ‫خور اعتنا وجود دارند‪ .‬نخس��ت اینکه بای��د الویت به حاکمیت‬ ‫ب��ه ویژه ش��فافیت‪ ،‬راندمان اداری و کنترل فس��اد داده ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن می‌تواند باعث جلب اطمینان به دولت ش��ده و آن را قادر‬ ‫می‌سازد تا سیاست‌های خود ش��امل تصمیمات سرمایه‌گذاری‬ ‫عموم��ی را به نف��ع عموم مردم اج��را کند‪ .‬سیاس��ت‌هایی که‬ ‫رانت‌جویان میانه‌ی خوشی با آنها ندارند و می‌خواهند که دولت‬ ‫سیاست‌ها را به نفع آنها تدوین نمایند یک مزیت مهم دیگر این‬ ‫اس��ت که خدمات عمومی دقیق و موثر هزینه‌ی تولید کاالهای‬ ‫غیرمبادل��ه‌ای را کاهش می‌دهند ل��ذا علی‌رغم ورود قابل توجه‬ ‫پول خارجی کیفیت رقابتی حفظ می‌گردد‪.‬‬ ‫س��وم‪ ،‬اس��تفاده معقول از صندوق ذخیره ارزی است‪ .‬توافق‬ ‫هس��ته‌ای فعلی از قرار اطمینان بیش��تری به وجود آورده است‬ ‫که ایران می‌تواند به مانند هر کش��ور دیگری از داریی‌های خود‬ ‫اس��تفاده کند‪ SWF .‬ب��ا پیش‌بینی مدیری��ت صحیح می‌تواند‬ ‫به اعمال ش��فافیت کمک کرده و همزم��ان درآمدها را متعادل‬ ‫ساخته و از سرمایه‌گذاری‌ها محافظت نماید‪.‬‬ ‫چهارمی��ن نکت��ه‪ ،‬پرداخت��ن ب��ه تنگناه��ای احتمال��ی در‬ ‫زیرساخت‌ها است‪ .‬زیرساخت‌های ایران از بسیاری جهات وسیع‬ ‫و گسترده هستند اما در بخشی از زمینه فاقد کیفیت می‌باشند‬ ‫و در صورت تس��ریع آهنگ رشد اقتصاد ممکن است تنگناهایی‬ ‫را به وجود آورند‪ .‬سیستم راه‌ها در دو و نیم دهه گذشته توسعه‬ ‫یافته اس��ت ولی کیفیت جاده ها نازل است به طوری که ایران‬ ‫باالترین آمار تصادفات خیابانی و جاده‌ای دنیا را دارد(س��ازمان‬ ‫جهان��ی بهداش��ت ‪ )2012‬خدم��ات اینترن��ت و مخاب��رات در‬ ‫س��ال‌های اخیر با سرعت توس��عه یافته اند اما سرعت‌های آنها‬ ‫بس��یار کند اس��ت و ش��رکت‌های ایرانی را در مقایس��ه با سایر‬ ‫بازارهای در حال توس��عه در جای��گاه پایین‌تری قرار می‌دهد‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن نیروهای کار تحصیل کرده و دسترس��ی به منابع‬ ‫در ایران فرصت این کش��ور برای کسب مزیت نسبی در صنایع‬ ‫فن آوری پایین چندان زیاد نیس��ت چ��ون نیروی کار در ایران‬ ‫ب��رای چنین صنایعی بس��یار گران و پرهزین��ه خواهند بود‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه باید حتما صنایع فن آوری باال توس��عه داده ش��ده و از‬ ‫تحقیق��ات و پژوهش و توس��عه در این صنایع حمایت گردد‪ .‬در‬ ‫هر برنامه‌ای که برای تبدیل دارایی‌های منابع طبیعی کش��ور به‬ ‫س��رمایه انس��انی با نتایج بهره‌وری ماندگار تدوین می‌شود باید‬ ‫این امر محوریت اصلی را دارا باشد‪.‬‬
‫اخبار صنعت پالستیک‬ ‫بیانیه شماره ‪ 2‬نمایندگان تشکل های‬ ‫پلیمری برای ایران پالست منتشر شد‬ ‫دکتر سهیل سمیعی به همراه هاینس فیشر‬ ‫رئیس جمهوری اتریش در تهران‬ ‫بعد از جلس��ه شب گذشته ‪ 22‬شهریور نمایندگان تشکل‬ ‫های پلیمری در انجمن همگن پالستیک تهران‪ ،‬متن بیانیه زیر‬ ‫را در اختیار رسانه ها قرار دادند‪ .‬متن بیانیه به شرح زیر است‬ ‫متن بیانیه شماره ‪ 2‬به شرح زیر است‪ :‬نظر به تالش و پیگیری‬ ‫های بی وقف��ه و مكاتبات و مذاكرات متعدد و بس��يار زياد با‬ ‫مس��ولين مربوطه اعم از وزير محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مدير عامل شرکت ملی صنايع پتروشيمي‪ ،‬مدير عامل شرکت‬ ‫سهامی نمايشگاههای بین المللی تهران‪ ،‬معاونين مربوطه آنان‬ ‫و رايزن��ي هاي مختلف انجام ش��ده در مدت نزدیک به دو ماه‬ ‫اخیر در خصوص امکان س��نجی تثبیت تاریخ نمایشگاه ایران‬ ‫پالس��ت در مهرماه به دلیل اعتبار بخشی بین المللی به آن و‬ ‫یا دس��ت کم تغییر زمان غیر کارشناس��انه ی اعالم شده از‬ ‫فروردین ماه به هر زمان مناس��ب دیگر‪ ،‬متاسفانه هیچ یک‬ ‫از راهکاره��ای پیش گرفته ش��ده‪ ،‬موثر نیفت��اد و به نتیجه‬ ‫نرس��ید‪ .‬اراده دارنده مجوز برگزاری نمایشگاه (شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی) به دالیلی که تا امروز برای نمایندگان‬ ‫منتخب تشکل ها نامعلوم است‪ ،‬اصرار بر برگزاری نمایشگاه‬ ‫در فروردین ماه اس��ت که در آن اصوال نه تنها منافع قاطبه‬ ‫ی مش��ارکت کنندگان ایرانی دیده نش��ده‪ ،‬بلک��ه مغایر و‬ ‫در ضدیت با آن تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬پس از مشاهده عدم‬ ‫صداقت و تناقض گويي فيمابين مديران ش��ركت س��هامی‬ ‫نمايش��گاه های بی��ن المللی تهران و ش��ركت ملي صنایع‬ ‫پتروشيمي و به بازي گرفتن تشكل هاي صنعت پالستيك‪،‬‬ ‫متفقا تصميم گرفته و اعالم مي داريم که هیچ یک از تشکل‬ ‫های صنعت پلیمر و رس��انه های تخصصی همسو‪ ،‬در ایران‬ ‫پالس��ت دهم ش��رکت نخواهند کرد‪ .‬بدیهی است متعاقب‬ ‫این بیانیه‪ ،‬تمامی ارکان این صنعت از همه ابزارهای قانونی‬ ‫ممکن‪ ،‬برای رس��اندن صدای واحد خود به تصمیم س��ازان‬ ‫ارشد کشور استفاده خواهند کرد‪ .‬امیدواریم که واژه "ایران"‬ ‫در ن��ام نمایش��گاه هدف و اولویت نخس��ت همگان باش��د‪.‬‬ ‫نمايندگان منتخب تشكل هاي صنفی و صنعتی پالستيك‬ ‫ایران دوشنبه ‪ 23‬شهریورماه ‪1394‬‬ ‫بعدازظهر س��ه شنبه ‪ 17‬ش��هریور ماه سالن اجالس سران شاهد‬ ‫حض��ور ‪ 200‬نفر از بازرگانان اتریش��ی ک��ه در راس آنان رئیس‬ ‫جمه��ور اتریش‪ ،‬وزی��ر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی این کش��ور‬ ‫قرار داش��تند‪ .‬از جمله افراد شناخته شده ی این گروه در صنعت‬ ‫پالس��تیک می توان به حضور دکتر س��هیل س��میعی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ‪ Chemickas GmbH‬و عضو کمسیون فنی انجمن‬ ‫همگن پالس��تیک تهران اش��اره کرد‪.‬این نشست با هدف توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و اتریش با حضور روسای جمهوری‬ ‫دو کش��ور به امضا رس��ید‪.‬محمدرضا نعم��ت زاده رئیس صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این مراس��م سطح روابط تجاری و سیاسی دو‬ ‫کش��ور را قابل قبول دانست و افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران عزم‬ ‫جدی دارد تا از تجربیات ارزنده اتریش در زمینه های مختلف از‬ ‫جمله صنایع هایتک و دارویی تجهیزات پزشکی‪ ،‬هوا و فضا‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی استفاده کند‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همكاری با انجمن پالستيك پاكستان‬ ‫حضور هماهنگ هیئت ایرانی در نمایشگاه کراچی‬ ‫به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پالستیک ایران‪ ،‬در ادامه‬ ‫نمایشگاه کراچی و طی روزهای دوم و سوم آن‪ ،‬پاویون انجمن پالستیک‬ ‫ی که در دومین روز‬ ‫رفتو‌آمدی را تجربه کرد‪ .‬به‌طور ‌‬ ‫ایران روزهای پر ‌‌‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬سبحانی‪ ،‬سرکنس��ول ایران در کراچی با حضور در پاویون‬ ‫انجمن مل��ی پالس��تیک‪ ،‬از حضور‬ ‫هماهن��گ و پررنگ هیأت ایرانی که‬ ‫منجر به چندین عقد قرارداد مختلف‬ ‫در نمایشگاه شد‪ ،‬ابراز خوشنودی کرد‪.‬‬ ‫همچنین ديداری بین هيات ايرانی به‬ ‫سرپرستی مهدی پورقاضی سرپرست‬ ‫هیئت ب��ا اعضا انجمن پالس��تيک‬ ‫پاكستان به رياست ظفر سعيد رييس انحمن پالستیک پاکستان انجام‬ ‫گرفت و دو طرف در خصوص زمینه همکاری‌های مشترک به تبادل‌نظر‬ ‫پرداختند‪ .‬ظفر سعید در خصوص همکاری‌های دوجانبه و مشترک به‬ ‫شعیب حسنی دبیر انجمن ملی پالستیک ایران گفت‪ :‬منتظر حضور‬ ‫متقابل تولیدکنندگان دو کشور در دیگر نمایشگاه‌های داخلی است‪ .‬وی‬ ‫پیشنهاد داد شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه دهلی نیز حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫سپس در ادامه برگزاری نمایشگاه و در روز سوم آن‪ ،‬هیئت ایرانی حاضر‬ ‫در پاویون انجمن ملی پالس��تیک‪ ،‬جلسه‌ای را با رییس و اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی کراچی و جمعی از تولیدکنندگان پاکستانی برگزار کرد‪ .‬ریاست‬ ‫این جلسه را رضا محتشمی پور‪ ،‬رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی بر‬ ‫عهده داشت‪ .‬در این جلسه مشكالت و نقطه نظرات حاضران مطرح شد‬ ‫و طرف پاكستانی قول‌های مساعدی برای حل مشكالت حمل و نقل و‬ ‫ترانزيت و برقراری تعرفه‌های ترجيحی داد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪9‬‬
‫مهدی پورقاضی عضو شورای‬ ‫برنامه ریزی صنعت و معدن‬ ‫برنامه ششم توسعه شد‬ ‫تجلیل از عیسی غریبی کلیبر پیشکسوت صنعت پالستیک‬ ‫اولین دوره‌ی همایش «نکوداش��ت زنده‌نامان فاخر»؛ پنج‌شنبه؛ پنجم شهریورماه ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در محل دبس��تان یوم‌اله (س��نایی سابق) برگزار ش��د‪ .‬در این مراسم از سام فرخی‪ ،‬دکتر‬ ‫بهلول اصغری و عیسی غریبی تجلیل به عمل آمد‪.‬سام فرخی پدر آموزش و پرورش نوین‬ ‫شهرستان کلیبر به شمار می‌رود‪ ،‬نخستین رییس اداره‌ی آموزش و پرورش و از چهره‌های‬ ‫شو‬ ‫مؤثر و ماندگار این شهرس��تان برای تشکیل و توس��عه‌ی آموزش در دو مقطع آموز ‌‬ ‫پرورش و آموزش عالی است‪ .‬دومین چهره‌ی ماندگار شهر کلیبر که در این آیین نکوداشت‬ ‫مورد تجلیل قرار گرفت‪ ،‬دکتر بهلول اصغری متخصص به‌نام جراحی مغز و اعصاب است‬ ‫که از پزشکان مورد تأیید پروفسور سمیعی و از نوابغ پزشکی کشور به شمار می‌رود‪.‬سومین‬ ‫چهره ماندگارعیسی غریبی کلیبر خالق پریزاد و دوست دار فرهنگ و ادب آذربایجان نیز‬ ‫به کارآفرین موفق و پدر صنعت پالستیک بهداشتی ساختمان از چهره‌های ماندگار کلیبر‬ ‫تجلیل به عمل آمد‪.‬انجمن همگن پالستیک تهران ضمن تبریک به عیسی غریبی‪ ،‬برای‬ ‫این پیشکسوت صنعت پالستیک آرزوی موفقیت دارد‪.‬‬ ‫بازدید مهندس مس فروش از کارخانجات شرکت تولیدی نایلون سپید‬ ‫صبح یکشنبه ‪ 22‬ش��هریور‪ ،‬مهندس‬ ‫م��س ف��روش رئی��س س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت به هم��راه مدیران این‬ ‫س��ازمان س��اعاتی را به بازدید ازخطوط‬ ‫تولید کارخانه‌ی نایلون س��پید اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬به نقل از حارث آبادی مدیر روابط‬ ‫عمومی کارخانه نایلون س��پید‪ ،‬مهندس‬ ‫مس ف��روش پس از بازدید در نشس��تی‬ ‫ب��ا امیرمنصور ش��یرازیان مدیر مجموعه‬ ‫نایلون س��پید به گفت و گو در خصوص‬ ‫مس��ائل کارخانه‪ ،‬مش��کالت تولید‪ ،‬رکود‬ ‫ب��ازار و صحبت هایی کوت��اه حول محور‬ ‫نمایش��گاه ایران پالس��ت پرداختند‪.‬وی‬ ‫‪10‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫افزود‪:‬آق��ای مس فروش در این نشس��ت‬ ‫ابراز امیدواری کردند با توجه به برداشته‬ ‫ش��دن تحری��م ها و آغ��از س��ال جدید‬ ‫میالدی از بار مش��کالت اقتصادی کاسته‬ ‫خواهد شد و شاهد رونق در بخش اقتصاد‬ ‫خصوص��ا در صنعت پالس��تیک خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬حارث آبادی در ادام��ه افزود‪ :‬اخیرا‬ ‫نایلون س��پید خطوط تولید و محصوالت‬ ‫جدیدی را در پرونده کاری خود داش��ته‬ ‫اس��ت که به زودی جزئیات بیش��تر این‬ ‫خب��ر به همراه رونمای��ی از محصوالت با‬ ‫دع��وت از خبرنگاران در اوای��ل مهر ماه‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس نامه ارسالی از طرف وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت ک��ه به امضاء‬ ‫آق��ای مهن��دس محمدرضا نعم��ت زاده‬ ‫رس��یده اس��ت ‪ ،‬از آقای مهندس مهدی‬ ‫پورقاضی برای عضویت در شورای برنامه‬ ‫ری��زی صنع��ت و معدن به منظ��ور تهیه‬ ‫برنامه شش��م توس��عه دعوت شده است‪.‬‬ ‫برای تهیه برنامه شش��م توس��عه زیر نظر‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور‬ ‫تعداد ‪ 30‬شورا زیر نظر وزرا و اعضا کابینه‬ ‫تشکیل شده است ‪ .‬هر یک از این شوراها‬ ‫‪ ،‬که یکی از آنها ش��ورای صنعت و معدن‬ ‫است ‪ ،‬متشکل از افراد مطلع در آن بخش‬ ‫و عمدتاً مسئولین رده باالی دولتی است‬ ‫‪ .‬این ش��وراها از اواخ��ر مرداد ماه ‪ 94‬کار‬ ‫خود را شروع کرده اند و تا آذر ماه بایستی‬ ‫نظرنهایی خود درباره برنامه ششم توسعه‬ ‫را در ح��وزه تعریف ش��ده ارائه نمایند‪ .‬ما‬ ‫انتخاب آقای مهندس مهدی پورقاضی به‬ ‫این س��مت را به ایشان و خانواده صنعت‬ ‫پالس��تیک تبریک گفته و برای ایش��ان‬ ‫آرزوی موفقیت های بیشتری می کنیم ‪.‬‬ ‫ششمین دوره تخصصی انستیتو‬ ‫پلیمر کیمیاران با عنوان"اکستروژن‬ ‫لوله پی وی سی" برگزار شد‬ ‫ششمین دوره تخصصی‬ ‫انستیتو پلیمر کیمیاران‬ ‫ب��ا عنوان"اکس��تروژن‬ ‫لول��ه پی وی س��ی" روز‬ ‫دوشنبه نهم شهریور ماه‬ ‫با حضور ش��رکت های‬ ‫سمنان یاس‪ ،‬کابل باختر‬ ‫ایرانیان‪،‬صنایعپلیاتیلن‬ ‫سمنان‪ ،‬یاس‪ ،‬کابل باختر ایرانیان‪ ،‬صنایع پلی‬ ‫اتیلن سمنان‪ ،‬قومس پلیمر‪ ،‬شکریانی‪ ،‬داکت‬ ‫کویر یزد‪ ،‬صنایع پی وی سی ایران‪ ،‬پیشروان‬ ‫طرح قومس به تعداد ‪ 114‬نفرساعت در شهر‬ ‫سمنان برگزار شد‪.‬‬
‫اخذ گواهینامه ‪ 17025‬توسط‬ ‫موسسه اندیشه برتر میران"‬ ‫موسس��ه اندیش��ه‬ ‫برت��ر می��ران پس از‬ ‫‪ 5‬س��ال هم��کاری‬ ‫مس��تمر با س��ازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران‬ ‫در زمینه های پلیمر‬ ‫و رن��گ در صنای��ع‬ ‫س��اختمانی و معدنی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬بسته‬ ‫بندی و سلولزی و ارائه خدمات آموزشی‬ ‫و آزمایشگاهی به دانش پژوهان و فعاالن‬ ‫عرص��ه صنعت مطابق با اس��تانداردهای‬ ‫ملی و بی��ن المللی‪ ،‬در راس��تای تحقق‬ ‫اه��داف و بهب��ود کیفیت ارائ��ه خدمات‬ ‫موفق به اخذ گواهینامه ‪ 17025 ISO‬از‬ ‫مرکز ملی تایید صالحیت ایران گردید‪.‬‬ ‫بررسی سئواالت رایج در خصوص استفاده از ظروف یک بار مصرف‬ ‫چهل و یکمین جلسه کمسیون فنی انجمن همگن پالستیک تهران صبح روز یکشنبه‬ ‫‪ 22‬ش��هریور ماه با حضور هیئت مدیره انجمن ظروف یک بار مصرف و با هدف جمع‬ ‫بندی موضوعات مورد بحث در خصوص ظروف یک بار مصرف برگزار ش��د‪ .‬قرار است‬ ‫پس از تدوین سئواالت رایج در خصوص استفاده از ظروف یک بار مصرف و پاسخ های‬ ‫صریح و روش��ن به منظور رتقاء آگاهی مصرف کننده در یکی از بخش های تلویزیونی‬ ‫پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫اخبار اقتصادی‬ ‫احتمال سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در صنعت پتروشیمی ایران قوت گرفت‬ ‫محمدحس��ن پیون��دی مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫پتروش��یمی در گفت‌وگو با ف��ارس‪ :‬با بیان اینکه در مذاکرات‬ ‫اخیر ب��ا هیات‌های خارجی یعنی ه��م اروپایی‌ها و هم توابع‬ ‫آمریکا در ش��رق یعنی ژاپن و کره مباحث کلی مطرح ش��د‪،‬‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬تاکید آقای وزیر این بود که کش��ور ما با ‪ 10‬یا‬ ‫‪ 15‬سال گذشته تفاوت زیادی کرده و توان ساخت تجهیزات‬ ‫و ملزوم��ات صنع��ت نفت و پتروش��یمی در داخل به ش��دت‬ ‫افزایش یافته اس��ت؛ بنابراین دیگر ش��رایط به گونه‌ای نیست‬ ‫ک��ه ما فقط دانش فنی یا فاینان��س طرح‌ها را بخواهیم‪ ،‬بلکه‬ ‫ترجیح ما این اس��ت که در بحث تجهی��زات پیچیده که آنها‬ ‫تبحر بیش��تری در س��اخت آن دارند‪ ،‬با ش��رکت‌های ایرانی‬ ‫مش��ارکتکنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مجم��وع ای��ن بس��ته هم��کاری با مش��ارکت‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی ش��امل س��اخت تجهیزات‪ ،‬دانش فنی و‬ ‫فعالیت‌ه��ای مهندس��ی در صورت نیاز مد نظ��ر وزارت نفت‬ ‫ق��راردارد‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی پتروش��یمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ران با توجه به امنیت��ی که در میان این منطقه بحران زده‬ ‫بر آن حاکم اس��ت‪ ،‬می‌تواند یک س��کوی توسعه شرکت‌های‬ ‫خارج��ی دارای دان��ش فن��ی برای تامی��ن نیازه��ای منطقه‬ ‫باش��د که به معنی آن اس��ت که نه فقط بازار ایران بلکه کل‬ ‫کش��ورهای خاورمیان��ه از طریق س��اخت تجهیزات در داخل‬ ‫ایران قابل دسترس��ی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در گذش��ته فقط دانش فنی یا مهندس��ی‬ ‫پای��ه طرح‌ها توس��ط خارجی‌های انجام می‌ش��د‪ ،‬اما ما االن‬ ‫حجم زیادی رش��د در س��اخت تجهیزات داش��ته‌ایم و حتی‬ ‫رآکت��ور آمونی��اک را ه��م س��اخته‌ایم و ب��ه همی��ن دلی��ل‬ ‫خواس��ته‌های متفاوتی داریم‪.‬‬ ‫پیوندی اضافه کرد‪ :‬مقوله فاینانس به این مس��ایل مرتبط‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی اگر کش��وری به ش��ما وام می‌دهد‪ ،‬انتظار دارد‬ ‫حجم زیادی از تجهیزات را از همان کش��ور بخرید؛ به همین‬ ‫دلیل به آنها گفتیم راه درس��ت آن اس��ت که با ش��رکت‌های‬ ‫ایرانی مش��ارکت کنند‪ ،‬آن هم نه فقط شرکت‌های مهندسی‪،‬‬ ‫بلک��ه ش��رکت‌های س��ازنده تجهیزات ه��م باید ش��امل این‬ ‫مش��ارکت ش��وند که هم به نف��ع ما و هم به نف��ع خارجی‌ها‬ ‫خواه��د بود تا بتوانند تجهیزات منطقه را هم تامی��ن کنن��د‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪11‬‬
‫سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر تعمیق رکود داشت‬ ‫یک سوم طرح‌های نیمه تمام توسط بخش خصوصی قابل اجراست‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری فارس‪ ،‬محس��ن‬ ‫جالل‌پور در سومین جلسه هیأت نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬به ش��رایط کش��ور در‬ ‫ابت��دای دوره دول��ت یازده��م اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شرایط نابس��امان بین‌المللی در عرصه‬ ‫اقتصاد بدهی انباش��ته دولت‪ ،‬طرح‌های نیمه‬ ‫تم��ام فراوان‪ ،‬و تورم لجام‌گس��یخته از جمله‬ ‫مس��ائلی بود که دولت در ابتدای کار خود با‬ ‫آن روب��ه‌رو بود که ب��ا برنامه‌ریزی ‪ 2‬موضوع‬ ‫مهم عرصه بین‌الملل و تورم طی این ‪ 2‬سال‬ ‫تا حد غیرقابل انتظاری بهبود یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم‬ ‫اثر جدی بر تعمیق رکود داش��ته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اعتقاد ما بر‬ ‫این است که سیاست کنترل تورم نباید با سیاست‌های انقباضی‬ ‫ب��ه رکود تبدیل ش��ود؛ چرا که تداوم کس��ادی موجود در بازار‬ ‫می‌توان��د س��بب تعطیلی تعداد زیادی از واحده��ا و بنگاه‌ها در‬ ‫نتیجه بیکاری بیش‌تر شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬معتقدیم امروز نوعی‬ ‫از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به‌ویژه تشویق صادرات برای‬ ‫وضعیت امروز ضروری است و اگر نتوانیم تورم را در سال آینده‬ ‫یک رقمی کنیم‪ ،‬حفظ بنگاه‌ها‪ ،‬واحدها‪ ،‬و فرصت‌های اش��تغال‬ ‫که از دارایی‌های مهم کشور هستند‪ ،‬در خطر قرا رمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد جالل پور در ای��ن فضا نگاه ج��دی و پررنگ به‬ ‫صادرات و مش��وق‌های صادراتی باید در برنامه شش��م و برنامه‬ ‫بودجه مشهود باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اش��اره به ابالغ قانون‬ ‫اصالح نظام مالیاتی در هفته گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬تشدید فشارهای‬ ‫مالیات��ی در بنگاه‌ها و واحدها ج��ای نگرانی جدی دارد؛ چراکه‬ ‫فعاالن اقتص��ادی پرداخت حق مالیات را ی��ک اصل می‌دانند‪،‬‬ ‫اما در فضای ش��فاف که دولت باید به س��مت شفافیت مالیاتی‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫وی برچیده ش��دن روش تشخیص علی‌الرأس‪ ،‬حذف مالیات‬ ‫تکلیف��ی و برقراری معافیت‌های مناس��ب برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در مناط��ق کم‌تر توس��عه‌یافته را گام‌های اساس��ی برای بهبود‬ ‫فضای موجود دانست و اظهار داشت‌‪ :‬ساده‌سازی مقررات و رفع‬ ‫تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی می‌تواند در این‬ ‫میان به‌ویژه برای بهبود فضای کسب و کار مؤثر باشد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ایران همچنی��ن اظهار امیدواری کرد‪،‬‬ ‫قانون جامع نظام مالیاتی و اصالحیه آن به س��رانجام برسد‪ ،‬اما‬ ‫نباید نگرانی‌های جدی که بخش خصوصی از ایرادهای اساسی‬ ‫در ای��ن قانون وجود دارد را دس��ت کم گرف��ت‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫اجرایی نش��دن همزم��ان و کامل قانون نظام جام��ع مالیاتی و‬ ‫اصالحیه آن همه‌گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی‬ ‫در فضای اقتصادی کشور‪ ،‬از جمله دغدغه‌های ماست‪.‬‬ ‫جالل پور ادامه داد‪ :‬س�لامت اداری الزم و اقتدار به سازمان‬ ‫‪12‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫مالیاتی در کنار سالمت‌سازی این سازمان باید‬ ‫داده ش��ود؛ چراکه سنگین بودن جرایم تعریف‬ ‫ش��ده و غیرمنطبق با فرهنگ مالیاتی س��بب‬ ‫تش��کیل پرونده‌های تجدیدنظر زیادی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از فرار مالیاتی بخش خصوصی‬ ‫زیرزمینی و س��یاه اقتصاد تصریح کرد‪ :‬فش��ار‬ ‫مضاعف مالیاتی در بنگاه‌ها و واحدهایی اس��ت‬ ‫که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند که بخش‬ ‫عمده درآم��د خود را به‌عنوان مالیات پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود به وضعیت طرح های نیمه تمام در کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫اینکه ‪ 400‬هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کش��ور وجود‬ ‫دارد که حداقل یک سوم آن توسط بخش خصوصی قابل انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ش��رط آنکه دیدگاه دولتی نس��بت به مزایده طرح و‬ ‫تالش برای وصول ریال به ریال مخارج انجام شده تغییر کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باید محور واگذاری طرح ها‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫افزایش تولید و رونق فضای کس��ب و کار باشد و در این زمینه‬ ‫فرمایش��ات اخی��ر مقام معظم رهبری بس��یار راهگشاس��ت که‬ ‫تدوین ی��ک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه‬ ‫تم��ام می‌تواند موجی از تحرک را در بنگاه‌های راکد کش��ور و‬ ‫صنایع وابسته به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫جالل پور همچنین موتور محرکه خروج از رکود را س��رمایه‬ ‫گ��ذرای خارجی عنوان کرد و افزود‪ :‬این مس��ئله نیاز به بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب و کار دارد و در این راس��تا اصالحات اقتصادی‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬همچنین کوچک سازی دولت و کاهش بودجه‬ ‫ج��اری‪ ،‬ح��ذف قوانین مزاح��م و کاهش مجوزه��ای بی مورد‬ ‫می‌تواند دس��ت‌اندازهای موجود بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫را بردارد‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران بر این نکت��ه تأکید کرد که‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی باید به س��مت صنع��ت نفت و گاز‪،‬‬ ‫اقتص��اد دانش‌بنی��ان و واحدهای��ی از ای��ن دس��ت‪ ،‬صنعت‬ ‫گردش��گریجذبش��ود‪.‬‬ ‫جالل پور در بخش دیگری از س��خنان خود درباره نظرات‬ ‫بخش خصوصی درباره برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد‬ ‫برنامه شش��م باید برای دوره پس��اتحریم باش��د‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫قوانی��ن دائمی کش��ور پ��س از اصالح ت��ا پایان ش��هریور به‬ ‫مجلس ارائه خواهد ش��د‪ .‬در عین حال برنامه شش��م توسعه‬ ‫جداگانه و پس از تصویب قوانین دائمی اصالح ش��ده‪ ،‬تدوین‬ ‫و تنظیم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران تش��کیل ش��وراهای برنامه‌ریزی و‬ ‫حضور نمایندگان اتاق ایران در این ش��وراها را ضروری دانست‬ ‫و افزود‪ :‬تش��کیل ستاد برنامه ششم در اتاق ایران از اولویت‌های‬ ‫مهم اس��ت و همچنین ج��ای خالی کمیس��یون‌ها باید هر چه‬ ‫زودتر تکلیف آنها مشخص شود‪.‬‬
‫کاهش ‪ 44‬درصدی واردات خودرو‬ ‫واردات رسمی موبایل ‪ 2‬برابر شد‬ ‫رئی��س کل گم��رک گفت‪:‬‬ ‫واردات خ��ودرو طی پنج ماهه‬ ‫امسال نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل از نظر ارزش��ی ‪44‬‬ ‫درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬مس��عود‬ ‫کرباس��یان در نشس��ت خبری به مناسبت‬ ‫هفت��ه دولت در محل وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی اظهار داشت‪ :‬سال گذشته گمرک‬ ‫ایران ‪ 126‬تن مواد مخدر کش��ف کرد که‬ ‫حتی در بس��ته‌بندی‌های عجیبی همچون‬ ‫لباس عروس مواد مخدر جاس��ازی ش��ده‬ ‫بود‪.‬رئی��س کل گمرک در خصوص موبایل‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال درصد واردات رسمی موبایل‬ ‫دو برابر ش��ده اس��ت اما با این وجود هنوز‬ ‫مس��یر غیررس��می جذابیت بیشتری برای‬ ‫وارد ک��ردن موبای��ل دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫یکی از دالیل جذابیت قاچاق موبایل زمان‬ ‫کوتاه آن اس��ت به گونه‌ای که برای واردات‬ ‫رس��می موبایل قبال کسب مجوزها نزدیک‬ ‫به پنج ماه زمان می‌‌برد اما واردات از مسیر‬ ‫غیررسمی تنها سه الی چهار روز است‪.‬‬ ‫کرباس��یان تأکی��د ک��رد‪ :‬بنابراین باید‬ ‫سرعت کار را افزایش دهیم تا مسیر رسمی‬ ‫مس��یر منطقی برای واردات باش��د‪.‬معاون‬ ‫وزیر اقتصاد تصریح کرد‪ :‬همچون بقیه‌ دنیا‬ ‫اگر کسی موبایل را رسمی وارد نکرد فعال‬ ‫نش��ود تا از این طریق با مس��یر غیررسمی‬ ‫برخورد صورت گرفته ش��ده باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی زمانی که موبایل از مس��یر رسمی وارد‬ ‫نمی‌شود پس قطعا کنترلی صورت نگرفته‬ ‫و نمی‌ت��وان اص��ل و یا تقلبی ب��ودن آن را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی در خص��وص واردات خ��ودرو نی��ز‬ ‫گفت‪ :‬در پنج ماهه نخست امسال ‪ 17‬هزار‬ ‫و ‪ 787‬خودرو وارد شده که نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال قبل (‪ 36‬هزار و ‪ 433‬خودرو)‬ ‫از نظر ارزش��ی ‪ 44‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعرفه واردات خودرو به‬ ‫اندازه کافی باال اس��ت و از طرفی به لحاظ‬ ‫حمای��ت از تولید داخل جایی برای کاهش‬ ‫ندارد‪.‬معاون وزی��ر اقتصاد در خصوص رقم‬ ‫درآم��دی پنج ماهه گم��رک گفت‪ 4 :‬هزار‬ ‫و ‪ 300‬میلیارد تومان طی پنج‬ ‫ماه نخست امسال درآمد کسب‬ ‫کردیم با وج��ود اینکه واردات‬ ‫‪ 19‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کرباس��یان بهار‬ ‫درآم��دی گم��رک در فص��ل‬ ‫زمستان روی می‌دهد‪.‬‬ ‫رئی��س کل گل گم��رک همچنی��ن در‬ ‫خص��وص واردات برنج گفت‪ :‬در س��همیه‬ ‫دو ن��وع واردات داری��م که ثبت س��فارش‬ ‫نمی‌ش��ود‪.‬وی اف��زود‪ :‬در واق��ع کااله��ای‬ ‫ملوانی و مرزنشینی ثبت سفارش نمی‌شود‬ ‫ک��ه در این بین هر ملوان س��االنه ش��ش‬ ‫ب��ار و هر بار ‪ 700‬کیل��و می‌تواند کاال وارد‬ ‫کند و هر مرزنش��ین نیز هر ب��ار پنج کیلو‬ ‫می‌توان��د واردات کاال بدون ثبت س��فارش‬ ‫داش��ته باش��د‪.‬وی گفـت‪ :‬از این رو زمانی‬ ‫ک��ه وزیر جهاد کش��اورزی اع�لام می‌کند‬ ‫واردات برن��ج نداش��ته‌ایم صحیح بوده چرا‬ ‫ک��ه واردات ملوان��ان و مرزنش��ینان ثب��ت‬ ‫سفارش نمی‌ش��ود‪.‬به اعتقاد کرباسیان باید‬ ‫در مق��ررات این نوع کاالها بازنگری ش��ود‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال‬ ‫بررسی این موضوع است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به فعاالن مجاز اقتصادی‬ ‫اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬تعریف فع��االن مجاز‬ ‫اقتصادی این اس��ت که این اف��راد بتوانند‬ ‫کار را در واحدهای تولیدی ترخیص کنند‬ ‫تا از این طریق فع��االن مجاز اقتصادی که‬ ‫دقیق‌تر کار می‌کنند را بیش��تر مورد توجه‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد با بی��ان اینکه طی‬ ‫پنج ماهه نخست امسال ‪ 487‬هزار و ‪781‬‬ ‫میلیارد ریال صادرات داش��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫میزان س��ال گذش��ته ‪ 516‬ه��زار و ‪362‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال بوده اس��ت که کاهش‬ ‫‪ 5‬درصدی را در صادرات ‪ 5‬ماهه نخس��ت‬ ‫امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال ‪93‬‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی در خص��وص واردات نی��ز تصری��ح‬ ‫کرد‪ :‬طی پنج ماهه نخس��ت امس��ال ‪484‬‬ ‫ه��زار و ‪ 704‬میلیارد ری��ال واردات قطعی‬ ‫داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫(‪ 534‬هزار و ‪ 792‬میلیارد ریال) کاهش ‪9‬‬ ‫درصدی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تهران میزبان بزرگترین‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت خاورمیانه‬ ‫بزرگتری��ن و برتری��ن کارخانه ها‬ ‫و ش��رکت ه��ای صنعت��ی داخل��ی و‬ ‫خارجی از جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫کشورهای مختلف جهان در بزرگترین‬ ‫نمایشگاه بین المللی صنعت خاورمیانه‬ ‫(پانزدهمين نمايش��گاه بي��ن المللي‬ ‫صنعت تهران) گردهم می آیند و نوین‬ ‫تری��ن تولی��دات خ��ود را از ‪ 13‬تا ‪16‬‬ ‫مهرماه در معرض دید عالقمندان قرار‬ ‫می دهند‪ .‬به گ��زارش گروه اقتصادی‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان ؛ پانزدهمين‬ ‫نمايش��گاه بين المللي صنعت؛ در این‬ ‫نمایشگاه تا کنون حضور ‪ 450‬شرکت‬ ‫داخلی و بیش از ‪ 200‬ش��رکت از ‪19‬‬ ‫کش��ور خارجی قطعی ش��ده اس��ت و‬ ‫پیش بینی می شود در روزهای آینده‬ ‫تعداد شرکت های خارجی به بیش از‬ ‫‪ 250‬ش��رکت افزایش یابد‪ .‬پانزدهمين‬ ‫نمايش��گاه بين المللي صنعت امسال با‬ ‫استقبال چشمگیر شرکت های داخلی‬ ‫و خارجی مواجه شده است‪ ،‬بطوری که‬ ‫تاکنون در بخش داخلی ‪ 25‬درصد و در‬ ‫بخش خارجی بیش از ‪ 30‬درصد نسبت‬ ‫به سال گذش��ته‪ ،‬افزایش صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬ايتاليا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اتريش‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره‬ ‫جنوب��ی ‪ ،‬ژاپن ‪ ،‬تایوان ‪ ،‬هندوس��تان ‪،‬‬ ‫انگلستان ‪ ،‬سوئد‪ ،‬روماني‪ ،‬استراليا‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫اس��پانيا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربي‪ ،‬لهستان و هلند برخی از کشورهائی‬ ‫هستند که در پانزدهمين نمايشگاه بين‬ ‫المللي صنعت تهران حضور و مشارکت‬ ‫دارند‪ .‬اهمیت پانزدهمين نمايشگاه بين‬ ‫المللي صنعت تهران موجب شده است‬ ‫که تعداد زیادی از کشورهای خارجی از‬ ‫جمله چين‪ ،‬آلمان‪ ،‬تركيه‪ ،‬كره جنوبی‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬تايوان‪ ،‬هندوس��تان و انگلس��تان‬ ‫بصورت پاویونی در آن حضور یابند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت در طول برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫چندینهیئتتجاری‪،‬صنعتی‪،‬اقتصادی‬ ‫و س��رمایه گذاری خارجی از کشورهای‬ ‫مختلف در محل نمایشگاه حضور یابند و‬ ‫ضمن بازدید از نمایشگاه با شرکت های‬ ‫ایرانی وارد مذاکرات صنعتی و اقتصادی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪13‬‬
‫اخبار فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫رونمایی از دو اثر استاد فرشچیان با حضور وزیر امور خارجه‬ ‫نخستین اجرای شجریان بعد از مرخص‬ ‫شدن از بیمارستان‬ ‫برنامه‌ای که بلیت‬ ‫فروشی ندارد‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫از دو اثر جدید اس��تاد فرشچیان با حضور‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‪ ،‬مسعود‬ ‫سلطانی‌فر‪ ،‬رئیس سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫علی مرادخانی‪ ،‬معاون هنری وزیر ارش��اد‬ ‫و بهمن نامورمطلق‪ ،‬معاون صنایع دس��تی‬ ‫کش��ور در کاخ موزه س��عد آب��اد رونمایی‬ ‫ش��د‪.‬در این مراسم که صبح (یکشنبه ‪15‬‬ ‫ش��هریورماه) در م��وزه فرش��چیان و کاخ‬ ‫س��عدآباد برگزار ش��د‪ ،‬ابتدا از تابلو «شام‬ ‫غریب��ان» این هنرمند و س��پس از تابلوی‬ ‫«آسمان چهارم» رونمایی شد‪.‬بهمن نامور‬ ‫مطلق معاونت صنایع دس��تی کشور گفت‪:‬‬ ‫ابتدا خیرمقدم می‌گویم به همه میهمانان‬ ‫و بزرگان عرصه هنر و سیاست‌گذار محبوب‬ ‫ما ایرانی‌ها جناب دکتر ظریف‪.‬وی افزود‪ :‬هر‬ ‫رونمایی از نقاشی‌های استاد فرشچیان یک‬ ‫مکاشفه گروهی است نقاشی او بیان ضمیر‬ ‫ناخودآگاه اوس��ت‪ .‬او نمادهای جمعی را به‬ ‫اسطوره تبدیل می‌کند و خالق آثار بزرگی‬ ‫اس��ت‪ .‬بسیاری منتظرند اس��تاد اثری تازه‬ ‫بیافریند تا آن را با بیان خویش بر بوم‌های‬ ‫کاغذی تکثیر کند‪ .‬نامور مطلق خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با آفرینش هر اثر فرشچیان هزاران اثر‬ ‫دیگر آفریده می‌شود گویا او پیش از دیگران‬ ‫حادث��ه را می‌بین��د و حکایت می‌کند‪ .‬این‬ ‫اس��تاد اسطوره‌ساز‪ ،‬خود به اسطوره تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فرشچیان الگوی‬ ‫هنر در معنای گسترد‌ه آن است او حاصل‬ ‫جم��ع محمد تبریزی و علی‌رضا عباس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬فرش��چیان س��ند پویایی هنرهای‬ ‫ایرانی در حوزه معاصر است آثارش در عین‬ ‫سادگی هزار الیه دارد‪ .‬او به نقاشی قابلیت‬ ‫بی‌پایانی بخشیده است‪.‬‬ ‫نام��ور مطلق اظهار ک��رد‪ :‬چنان چه از‬ ‫قلم‌گیری‌هایش حماس��ه می‌س��راید و در‬ ‫آثارش خیال واقعیت دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و‬ ‫رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬هم��ه می‌دانی��م که ای��ران عزیز با‬ ‫داشتن یک سابقه تاریخی و تمدنی حداقل‬ ‫یازده‌هزار س��اله همواره تمدن‌ساز‪ ،‬بزرگ و‬ ‫ابرقدرت بوده اس��ت‪ .‬این کشور همیشه در‬ ‫ط��ول تاریخ مهد علم و ادب و کانون وجود‬ ‫اندیشمندان هنرمندان عرصه‌های مختلف‬ ‫هنری بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آثار و نش��انه‌های این سابقه‬ ‫فرهنگ��ی و تمدنی نه تنه��ا در جغرافیایی‬ ‫ایران بلکه در تمامی منطقه حتی کشورهای‬ ‫دور دست وجود دارد و محلی برای تجمع‬ ‫و استفاده گردشگران و فرهیختگان است‪.‬‬ ‫س��لطانی‌فر همچنی��ن ادام��ه داد‪:‬‬ ‫امیدواریم پس از یک دوره رخوت و نزول‬ ‫یکی دو قرن‪ ،‬با ظهور جمهوری اس�لامی‬ ‫و تالش ویژه در سال‌های اخیر‪ ،‬شرایطی‬ ‫ایجاد ش��ود که ایران دوب��اره به روزهای‬ ‫ب��زرگ و قدرت��ی برگردد و م��ا مطمئن‬ ‫هستیم تفکری که امروز در کشور حاکم‬ ‫اس��ت تفکر توام با خرد و تدبیر اس��ت و‬ ‫مبن��ای تعامل با کش��ورها در راس��تای‬ ‫حفظ منافع مشترک و متقابل است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امیدوارم با رویکردی که در‬ ‫پیش گرفته‌ایم و با استفاده از ظرفیت‌هایی‬ ‫که در کشور است بزرگی و آقایی ایران را در‬ ‫سال‌های آینده در عرصه‌های مختلف علمی‬ ‫و فرهنگی و هنری و ادبی شاهد باشیم‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در صنایع دستی یکی از سه‬ ‫قدرت برتر دنیا هستیم و در خلق بسیاری‬ ‫از تولیدات صنایع دستی حرف او را می‌زنیم‬ ‫و در س��ایر عرصه‌ها هم وضعیت به همین‬ ‫شکل اس��ت و نابغه‌ای مثل فرشچیان که‬ ‫مانند نگینی در این دنیا اس��ت و به عنوان‬ ‫افتخار بزرگ این سرزمین می‌درخشد‪ ،‬در‬ ‫عرصه‌های دیگر هم وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت دل‌آواز‬ ‫اع�لام ک��رده ک��ه‬ ‫محمدرض��ا ش��جریان‬ ‫ب��ه همراه تع��دادی از‬ ‫اعض��ای گروه ش��هناز‬ ‫در فس��تیوال موسیقی که چهارم مهرماه‬ ‫س��ال ج��اری در قونیه برگزار می ش��ود‬ ‫به اجرای کنس��رت خواه��د پرداخت‪.‬به‬ ‫گ��زارش خبرگ��زاری خبرآنالین‪ ،‬در این‬ ‫برنامه قطعاتی از ساخته های محمدرضا‬ ‫ش��جریان و مجید درخشانی در دستگاه‬ ‫های راس��ت پنج��گاه‪ ،‬ماهور و افش��اری‬ ‫اجرا خواهند ش��د‪ .‬شرکت دل آواز اعالم‬ ‫ک��رده که به دلیل اجرای برنامه در قالب‬ ‫فس��تیوال این کنس��رت بلیت فروش��ی‬ ‫نخواهد داش��ت لذا هیچ آژانس مسافرتی‬ ‫و یا س��ایتی امکان ف��روش بلیت ندارد‪،‬‬ ‫همچنین هیچ توری از جانب شرکت دل‬ ‫آواز برای فس��تیوال قونی��ه درنظر گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫علی جنتی ‪:‬‬ ‫پاسخگوی اظهارات‬ ‫درباره «قصه‌ها» هستم‬ ‫باش��گاه خبرن��گاران جوان نوش��ت‬ ‫‪ :‬فیل��م «محمد رس��ول اهلل ص» هنوز‬ ‫مج��وز نمایندگی ای��ران در جایزه بین‬ ‫المللی اسکار را کسب نکرده است‪ .‬علی‬ ‫جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫حاشِ ��یه برگزاری پانزدهمین جشنواره‬ ‫صنع��ت چ��اپ در جم��ع خبرن��گاران‬ ‫پیرامون حضور فیلم «محمد رس��ول‌اهلل‬ ‫ص» در جش��نواره اس��کار گفت‪ :‬هنوز‬ ‫تصمیم��ی ب��رای اینکه فیل��م «محمد‬ ‫رس��ول اهلل ص» نماینده م��ا در جایزه‬ ‫اس��کار باش��د نگرفتیم‪.‬وی در خصوص‬ ‫فیلم رخش��ان بنی اعتم��اد عنوان کرد‪:‬‬ ‫فیلم «قصه‌ها» نیز مش��کلی نداش��ته و‬ ‫ب��ه همین دلیل مجوز گرفته اس��ت‪.‬اگر‬ ‫صحبتی در مورد فیلم «قصه‌ها» مطرح‬ ‫شود من جوابگو خواهم بود‪.‬جنتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هنرمندان ما نمی‌توانند چشمشان‬ ‫را به مس��ائل اجتماعی ببندند‪.‬‬
‫اخبار خودرو و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫واکنش ایران خودرو به «خریدن خودرو ممنوع»‬ ‫مدیرعام��ل ای��ران خودرو با اش��اره ب��ه کمپی��ن "خریدن خ��ودرو صفر‬ ‫ممنوع"گف��ت‪ :‬در موض��وع کمپین "خریدن خودرو صف��ر ممنوع " آدم های‬ ‫مختلف وجود دارند‪ ،‬مردم درباره خریدن یا نخریدن خودرو حق دارند که هر‬ ‫تصمیمی بگیرند‪ ،‬اما ما به کسانی که اهداف دیگری دراین زمینه دارند‪ ،‬توجه‬ ‫نمی کنیم به دلیل اینکه یک عده دوس��ت دارند خودرو از خارج وارد بشود و‬ ‫عده‌ای نیز مقاصد سیاسی را دراین رابطه دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫خبرگزاری خانه ملت‪ :‬مدیرعامل ایران خودرو با اش��اره به کمپین "خریدن‬ ‫خ��ودرو صفر ممنوع" گفت‪ :‬به هیچ عنوان قیمت خودرو را کاهش نمی‌دهیم‪،‬‬ ‫شما توجه کنید قیمت کدام کاال در این چند سال اخیر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع‪،‬درخصوص باال بودن قیمت خ��ودرو گفت‪ :‬قیمت خودرو‬ ‫براساس یک آنالیز است و براساس آنالیز‪ ،‬قیمت خودرو نمی‌تواند کاهش یابد‪.‬‬ ‫یکه زارع در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه خودروسازان دلیل افزایش قیمت‬ ‫های خود را در سال های اخیر اعمال تحریم می‌دانستند‪ ،‬در حال حاضر که مقرر‬ ‫شده تحریم‌ها رفع شود‪ ،‬چه زمانی قیمت خودرو را کاهش می دهید؟ گفت‪ :‬دراین‬ ‫موضوع باید به قیمت دالر توجه کرد که با کاهش جدی روبرو نبوده‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫به میزان کاهش قیمت ارز برای کاهش قیمت خودرو توجه شود‪.‬‬ ‫خودروسازان برای ارتقای کیفیت خودرو‬ ‫تالش خواهند کرد‬ ‫وی درخصوص کیفیت پایین خودرو و ارائه خدمات پس ازفروش ضعیف‪،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای ارتقای کیفیت خ��ودرو و همچنین تقویت ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫تالش خواهیم کرد و دراین راس��تا از قطعه‌سازانی که قطعه خودرو با کیفیت باال‬ ‫تولید می‌کنند‪،‬استفاده خواهیم کرد‪ .‬یکه زارع درپاسخ به این سوال مبنی براینکه‬ ‫به چه دلیل با افزایش تیراژ خودرو تالش نمی‌کنید قیمت خودرو در بازار متعادل‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬تیراژ ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی همیشه متناسب با تقاضا است‪.‬‬ ‫عکس‌های ماهواره ای از‬ ‫پارکینگ‌های ایران خودرو مربوط به‬ ‫بهمن ماه سال ‪ 92‬است‬ ‫وی درپاس��خ به این س��وال مبنی بر‬ ‫اینکه‪ ،‬آی��ا انبارهای ایران خ��ودرو پُر از‬ ‫خودروه��ای صف��ر کیلومتری اس��ت که‬ ‫خری��دار ن��دارد؟ تاکید کرد‪ :‬چه کس��ی‬ ‫این را گفته اس��ت؛عکس‌های ماهواره ای‬ ‫از پارکینگ‌های ای��ران خودرو مربوط به‬ ‫بهمن ماه س��ال ‪ 92‬است و جهت اطالع‬ ‫شما می‌گویم نسبت به تولید روزانه تنها‬ ‫سه هزار خودرو اضافه داریم‪.‬‬ ‫یکه زارع در پاسخ به این سوال مبنی‬ ‫بر اینکه آیا ب��ا توجه به کمپین "خریدن‬ ‫خودرو صفر ممن��وع"‪ ،‬امکان دارد قیمت‬ ‫خ��ودرو را کم��ی کاهش دهی��د؟ گفت‪:‬‬ ‫ب��ه هیچ عنوان قیمت خ��ودرو را کاهش‬ ‫نمی‌دهیم‪ ،‬ش��ما توجه کنید قیمت کدام‬ ‫کاال در این چند سال اخیر کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در موض��وع کمپی��ن‬ ‫"خریدن خ��ودرو صفر ممنوع " آدم های‬ ‫مختلف وجود دارند‪،‬مردم درباره خریدن‬ ‫ی��ا نخریدن خ��ودرو حق دارن��د که هر‬ ‫تصمیم��ی بگیرند‪،‬ام��ا ما به کس��انی که‬ ‫اهداف دیگری دراین زمینه دارند‪ ،‬توجه‬ ‫نمی کنیم به دلیل اینکه یک عده دوست‬ ‫دارن��د خودرو از خارج وارد بش��ود و عده‬ ‫ای نی��ز مقاصد سیاس��ی را دراین رابطه‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫دالر هزارتومان شود قیمت خودرو‬ ‫کاهش می یابد!‬ ‫یکه زارع افزود‪ :‬اگر قیمت دالر ‪1000‬‬ ‫تومان شود‪،‬ما نیز قیمت خودرو را کاهش‬ ‫م��ی دهیم ولی این موض��وع عملی نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو با بیان اینکه‬ ‫در زمینه پرداخت مطالبات قطعه‌س��ازان‬ ‫مشکلی نداریم‪ ،‬یادآور شد‪ :‬می دانم مردم‬ ‫از بابت کیفیت پایین خودروهای تولیدی‬ ‫ناراحت هس��تند و درای��ن زمینه تالش‬ ‫خواهد شد که کیفیت بهبود یابد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪15‬‬
‫وزارت صنعت خود را از ماجرای کمپین‌ خودرو کنار کشید‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنعت ب��ا تاکید بر اینکه خودروس��ازان باید‬ ‫برنامه‌های جدید بازاریابی ترتیب دهند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت برای‬ ‫مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تش��ویق م��ردم به خرید خودرو‬ ‫برنامه‌ای ندارد‪.‬به گزارش مش��رق‪ ،‬مجتبی خس��رو تاج با اشاره به‬ ‫اینکه وزارت صنعت برنامه‌ای برای مقابله با کمپین «خودرو داخلی‬ ‫نخرید» ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این کار‪ ،‬یک کاری بنگاهی و شرکتی است و‬ ‫برای مقابله با این حرکت ش��رکت‌های تولید کننده و فروشندگان‬ ‫خودرو باید اقداماتی انجام دهند تا بتوانند مش��تری جذب کنند و‬ ‫وزارتخانه نمی‌تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد‪.‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬هم اکنون با توجه به این کمپین و‬ ‫اقدامات دیگر‪ ،‬شرکت‌ها و بنگاه‌های خودروساز بخشی از مشتریان‬ ‫خ��ود را ندارند باید برای صادرات برنامه ریزی کنند و از روش‌های‬ ‫جدید برای جذب مش��تری بهره ببرند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کار وزارتخانه‬ ‫تنها در جایگاه سیاست گذاری تعریف شده است و اقدام ما نیز در‬ ‫این جایگاه اس��ت که شرایطی را به وجود بیاوریم که خودروسازان‬ ‫در فضای رقابتی کار کنند‪.‬‬ ‫کاهش ‪18‬درصدی فروش رنو‬ ‫فرانسه به ایران‬ ‫نمایندگان سوزوکی به ایران‌خودرو آمدند‬ ‫توافق برای عرضه ‪ ۴‬خودروی لوکس‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬ط��ی روزهای اخیر تعدادی از‬ ‫نمایندگان ش��رکت س��وزوکی به ایران خودرو رفتند و در مورد‬ ‫عرضه محصوالتشان در بازار ایران مذاکره کردند‪.‬‬ ‫مذاک��ره ب��رای حضور س��وزوکی در ب��ازار خ��ودرو ایران در‬ ‫شرایطی انجام می‌شود که تولید خودروی گرند ویتارا‪ ،‬محصول‬ ‫س��وزوکی در ایران خودرو با تشدید تحریم‌ها روندی نزولی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬همچنین قرار بود کیزاشی در ایران به تولید انبوه برسد که‬ ‫این اتفاق نیز عملیاتی نش��د‪.‬در عین حال‪ ،‬ایران خودرو امروز از‬ ‫برنامه عرضه ‪ 4‬محصول جدید لوکس با همکاری س��وزوکی در‬ ‫ایران خبر داده است‪.‬‬ ‫بر این اساس قرار است خودروهایی در رنج قیمت ‪ 80‬تا ‪128‬‬ ‫میلیون تومان با برند سوزوکی در ایران عرضه شوند‪ ،‬اما مشخص‬ ‫نیست زمان تولید این خودروها در کشور چه وقت خواهد بود‪.‬‬ ‫مذاکره برای تولید خودروهای لوکس س��وزوکی در ایران در‬ ‫حالی انجام ش��ده که بازار کشور منتظر ارائه خودروهای مردمی‬ ‫و با قیمت مناسب برای قشر متوسط جامعه است‪.‬‬ ‫محصوالت جدید ایران خودرو عبارتند از س��وئیفت و دیزایر‬ ‫با قیمت ‪ 80‬میلیون تومان که قرار است اردیبهشت ‪ 96‬به بازار‬ ‫عرضه ش��وند و عالوه بر این‪ ،‬کیزاش��ی با قیم��ت ‪ 128‬میلیون‬ ‫تومان و ‪ SX4‬با قیمت ‪ 106‬میلیون تومان نیز در ش��هریور ‪96‬‬ ‫به بازار خودرو ارائه خواهند شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫فروش ش��رکت خودروس��ازی رنو فرانس��ه ب��ه ایران در‬ ‫هش��تمین ماه س��ال جاری میالدی با کاهش ‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ‪ ۳۶۸۰‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫شرکت خودروس��ازی رنوی فرانسه اعالم کرد در هشتمین‬ ‫ماه س��ال جاری میالدی ‪ 3680‬دستگاه از محصوالت خود‬ ‫را روانه بازار ایران کرده اس��ت‪.‬فروش رنوی فرانسه به ایران‬ ‫در اوت ‪ 2015‬نس��بت به ماه قب��ل از آن افت ‪ 23‬درصدی‬ ‫داش��ته اما نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال‬ ‫قب��ل ب��ا رش��د ‪18‬‬ ‫درصدی مواجه شده‬ ‫است‪.‬شرکت رنو در‬ ‫ج��والی ‪ 2015‬بالغ‬ ‫بر ‪ 4800‬دستگاه و‬ ‫در اوت ‪ 2014‬نی��ز‬ ‫‪ 3100‬دس��تگاه از‬ ‫محص��والت خود را‬ ‫ب��ه ایران فروخت��ه بود‪.‬به گزارش اقتصاد آنالی��ن به نقل از‬ ‫تس��نیم‪ ،‬بر این اساس مجموع فروش رنوی فرانسه به ایران‬ ‫در ‪ 8‬ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی ‪ 18230‬دستگاه‬ ‫بوده است‪ .‬این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ‪20‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬رنو در ‪ 8‬ماهه نخست سال ‪2014‬‬ ‫بال��غ بر ‪ 22800‬دس��تگاه از محصوالت خ��ود را روانه بازار‬ ‫ای��ران کرده ب��ود‪.‬کل فروش رنو به ایران در س��ال میالدی‬ ‫گذش��ته ‪ 36‬هزار و ‪ 300‬دس��تگاه اعالم شده است‪ .‬فروش‬ ‫رنو به ایران در سال ‪ 2014‬نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫افت ‪ 9‬درصدی داش��ت‪ .‬رنو در سال ‪ 2013‬بالغ‌ بر ‪ 39‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬دستگاه خودرو به ایران صادر کرده بود‪ .‬رنو در سال‬ ‫‪ 2012‬نیز ‪ 100‬هزار و ‪ 783‬دس��تگاه از محصوالت خود را‬ ‫به ایران فروخت‪ .‬این ش��رکت فرانسوی در سال ‪ 2011‬بالغ‌‬ ‫بر ‪ 93‬هزار و ‪ 626‬دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده‬ ‫بود‪ .‬خودروی لوگان پرفروش‌ترین محصول این ش��رکت در‬ ‫ایران اس��ت که با نام ال‪ 90‬و به‌صورت س��ی‌کی‌دی در این‬ ‫کشور تولید می‌شود‪.‬‬
‫اخبار فناوری و اطالعات‬ ‫پای مایکروسافت آمریکا به ایران باز شد‬ ‫درحالی که فضای رسانه‌ای کشور درگیر اخبار مربوط به حضور مکدونالد در ایران بود‪،‬‬ ‫شرکت آمریکایی مایکروسافت گوی سبقت را ربود و در بازار موبایل ایران شعبه فروش‬ ‫زد‪.‬بهگزارشاقتصادآنالین‪،‬مایکروسافت‪،‬کهشرکتکامپیوتریآمریکاییوچندملیتی‬ ‫است و دفتر مرکزی آن در شهر ردموند‪ ،‬ایالت واشینگتن‪ ،‬ایاالت متحده آمریکا قرار‬ ‫دارد‪ ،‬به تازگی در بازار موبایل ایران شعبه فروش دایر کرد‪ .‬این فروشگاه ‪ 5‬دهنه توسط‬ ‫پارس سامتل‪ ،‬نماینده انحصاری گوشی‌های مایکروسافت در ایران در بازار موبایل ایران‬ ‫واقع در خیابان حافظ تهران بازگشایی شده است و در بنرهای تبلیغاتی این شرکت‬ ‫هم اعالم شده‪ ،‬این فروشگاه برای اولین بار در ایران تاسیس می‌شود‪.‬در آوریل ‪2014‬‬ ‫مایکروسافت شرکت فنالندی تولید تلفن همراه نوکیا را به قیمت هفت و نیم میلیارد‬ ‫دالر خرید‪ .‬بدین ترتیب تولید گوشی‌های تلفن همراه توسط شرکت نوکیا برای همیشه‬ ‫به پایان رسید‪.‬بازگشایی شعبه فروش مایکروسافت آمریکا در ایران برای اولین بار در‬ ‫حالی است که این روزها فضای رسانه‌ای درگیر اخبار مربوط به حضور مکدونالد آمریکا‬ ‫در ایران پس از توافق هسته ای است‪.‬‬ ‫آیفون جدید رکورد می‌شکند‬ ‫ش��رکت اپل اع�لام کرد که سفارش��ات اولیه‬ ‫برای آیفونهای جدید این شرکت به شکلی است‬ ‫که رکورد ‪ ۱۰‬میلیون س��فارش برای آیفون‌های‬ ‫قبلی در هفته اول فروش شکسته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویت��رز‪ ،‬تحلیلگران این جهش در‬ ‫ف��روش را ناش��ی از حضور مش��تریان چینی در‬ ‫بین س��فارش دهندگان آیف��ون ‪ ۶S‬و ‪ ۶S‬پالس‬ ‫می‌دانند‪ .‬س��ال گذش��ته حضور مشتریان چینی‬ ‫در بی��ن س��فارش دهندگان اولی��ه آیفون ‪ ۶‬و ‪۶‬‬ ‫پالس ب��ه دلیل ل��زوم موافقت س��ازمان تنظیم‬ ‫مقررات رادیویی چین با فروش این گوش��یها به‬ ‫تاخیر افتاد و چینی‌ها نتوانس��تند در میان خیل‬ ‫مشتاقان اولیه داشتن این گوشی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫بس��یاری از تحلیلگران می‌گویند چین میتواند جای آمریکا‬ ‫را به عنوان بزرگترین بازار محصوالت اپل بگیرد‪.‬سرمایه گذاران‬ ‫در جس��ت‌وجوی عالئ��م اینکه آیا اپل میتوان��د عملکرد بهتری‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬داشته باش��د‪ ،‬در ابتدا براثر سخنان این شرکت‬ ‫امیدوار ش��دند ولی سپس اشتیاقش��ان فروکش کرد‪ .‬سهام اپل‬ ‫در معامالت روز گذش��ته پس از سخنان این شرکت ‪ ۲.۳‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬اپل تعداد سفارش��ات اولیه دریافته شده برای دو‬ ‫آیف��ون جدید ‪ ۶S‬و ‪ ۶S‬پالس را اعالم نکرده اس��ت‪ .‬تحلیلگران‬ ‫انتظار دارند در ‪ ۲۴‬ساعت نخست پیش فروش این گوشیها ‪۴.۵‬‬ ‫میلیون س��فارش ثبت شود‪ .‬در اولین روز فروش آیفون‌های ‪ ۶‬و‬ ‫‪ ۶‬پالس در س��ال گذشته چهار میلیون سفارش به ثبت رسیده‬ ‫بود‪.‬ش��رکت اپل اعالم کرد در تالش برای تامین تقاضای آیفون‬ ‫‪ ۶S‬پالس است که سفارش برای آن در دوره پیش فروش باالتر‬ ‫از پیش بینی این شرکت بوده است‪.‬ترودی مولر‪ ،‬سخنگوی اپل‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬سفارش��ات اولیه از سراس��ر جهان این‬ ‫هفته بس��یار باال بوده است‪.‬ش��رکت اپل پس از فروش متزلزل‬ ‫آیفون ‪ ۶‬و ‪ ۶‬پالس در سال گذشته با این ابهام‬ ‫مواجه ش��د که آیا می‌تواند روند فروش خود را‬ ‫در سال جاری احیا کند‪.‬‬ ‫کالین گیلیس‪ ،‬تحلیلگر ب��ازار تلفن همراه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ش��رکت اپ��ل همیش��ه از ف��روش‬ ‫فوق‌الع��اده گوش��ی‌های جدید خود از س��وی‬ ‫طرف��داران پ��ر و پ��ا ق��رص و مش��تریانی که‬ ‫منتظر یک بروزرس��انی از س��وی این شرکت‬ ‫هس��تند برخ��وردار بوده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬آیا‬ ‫این گوش��ی‌های جدید آن ق��درت نگهدارنده‬ ‫همانند آیفون ‪ ۶‬را خواهند داشت؟ این موضوع‬ ‫همچنان می‌تواند چالش‌ برانگیز باش��د‪.‬این در‬ ‫حالی اس��ت که جان جکس��ون‪ ،‬دیگر تحلیلگر ب��ازار می‌گوید‪:‬‬ ‫عملکرد اولی��ه مقتدرانه آیف��ون ‪ ۶s‬و ‪ ۶‬اس پالس نگرانی‌های‬ ‫بازار س��هام را کاهش داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬اپل سابقه شکستن‬ ‫رکورد خود را دارد‪ ،‬اما آیفون ‪ ۶‬به نظر می‌رس��د که به ش��کل‬ ‫غیرمعمولی برای شکس��ت دادن سرس��خت است‪ .‬این حقیقت‬ ‫که این گوشی‌ها به وس��یله به‌روزرسانی جدید اپل از میدان به‬ ‫در ش��ود امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد‪.‬دانیل ایو‪ ،‬تحلیلگر ارشد‬ ‫بازار س��رمایه اف بی آر می‌گوی��د‪ :‬وی از واکنش بازار در چین‬ ‫امیدوار ش��ده است‪ .‬جایی که وبس��ایت اپل صف انتظار طوالنی‬ ‫مش��تریان برای این گوش��ی‌ها را نش��ان می‌دهد‪.‬آیفون ‪ ۶s‬و ‪۶‬‬ ‫پالس از پیش��رفت‌های زیادی همچ��ون ارتقا دوربین و فناوری‬ ‫تاچ س��ه‌بعدی بهره می‌برند‪ .‬تاچ س��ه‌بعدی فناوری جدیدی در‬ ‫نمایشگر گوشی است که به میزان فشار وارده به وسیله انگشت‬ ‫کاربر واکنش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مقامات اپل اع�لام کرده‌اند که تنها‬ ‫تع��داد کم��ی از کاربران به آیف��ون ‪ ۶‬ارتقا یافته‌ان��د که بیانگر‬ ‫اینست که این شرکت فضای زیادی برای رشد دارد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪17‬‬
‫جهانگرد در همایش دولت الکترونیک‪:‬‬ ‫افق آینده دنیا دسترسی به اطالعات است»‬ ‫رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات در‬ ‫همای��ش دول��ت الکترونی��ک کاربردها ‪،‬‬ ‫فرایندها و وظایف دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫درگیالن گفت‪ :‬افق آینده دنیا دسترسی‬ ‫به اطالعات است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن و ب��ه نقل‬ ‫ازمرک��ز رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی‬ ‫وزارت ارتباطات‪ ،‬رئیس س��ازمان فناوری‬ ‫اطالع��ات در همایش دول��ت الکترونیک‬ ‫کاربردها ‪ ،‬فرایندها و وظایف دستگاه‌های‬ ‫اجرایی با تاکید بر دسترسی به اطالعات‬ ‫گفت‪ :‬افق آینده دنیا دسترس��ی اطالعات‬ ‫اس��ت به گزارش مرک��ز روابط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی وزارت ارتباطات مهندس‬ ‫جهانگ��رد در ای��ن همایش که اس��تاندار‬ ‫گی�لان و جمع��ی از مدیران دس��تگاهی‬ ‫حضور داشتند ‪ ،‬افزود بازار جهانی ‪ICT‬‬ ‫در دنیا ‪ 2600‬میلیارد یورو اس��ت که از‬ ‫ای��ن میزان ‪ 60‬درصد س��هم ارتباطات و‬ ‫‪ 40‬درصد س��هم ‪ IT‬اس��ت‪ .‬جهانگرد با‬ ‫اش��اره به ترافی��ک ‪ 200‬ترابیتی دیتا در‬ ‫دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬ترافیک دیتا در ایران ‪ 24‬دهم‬ ‫ترابیت است و در تالش هستیم با سرعت‬ ‫بیشتری آن را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که پیش بینی ش��ده‬ ‫اس��ت تا س��ال ‪ ، 2020‬ب��ه ‪ 50‬میلیارد‬ ‫ارتب��اط خواهی��م رس��ید‪ ،‬اف��زود‪ :‬تمام‬ ‫ارتباطات ت��ا س��ال ‪ ،2020‬الکترونیکی‬ ‫خواهد ش��د و ش��اهد تاثی��ر آن در تمام‬ ‫بخش‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫جهانگرد با تاکید بر س��رمایه گذاری‬ ‫تم��ام دنیا در این حوزه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬غفلت‬ ‫‪18‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫از سرمایه گذاری در این حوزه خود را در‬ ‫اقتصاد نشان می‌دهد و امیدواریم بتوانیم‬ ‫شکاف وجود را با شتاب بپیماییم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات با‬ ‫اش��اره به افزایش ‪ 5‬پل��ه‌ای رتبه ایران از‬ ‫نظر شاخص‌های فاوا گفت‪ :‬باید دسترسی‬ ‫ها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تکالی��ف برنامه پنجم‬ ‫توس��عه گفت‪ :‬طبق این قان��ون باید ‪18‬‬ ‫میلیون ارتباط‪ 42 ،‬ترابیت ترافیک دیتا و‬ ‫‪ 5‬ترابیت ارتباط بین الملل در شبکه ملی‬ ‫اطالعات رخ دهد که محور ابتدای دولت‬ ‫کمتراز ‪ 15‬درصد آن محقق شده بود‪.‬‬ ‫جهانگ��رد اف��زود‪ :‬درح��ال حاضر در‬ ‫شبکه ثابت‪ ،‬اتصاالت سه برابر شده است‪،‬‬ ‫در ارتباط موبایل با ورود نس��ل ‪ ،3‬حدود‬ ‫‪ 20‬میلیون ارتباط هوش��مند در ش��بکه‬ ‫برقرار شده است و وی با اشاره به طراحی‬ ‫ش��بکه ارتباطی ایران در گذش��ته گفت‪:‬‬ ‫در آس��تانه تغییر استراتژیک کل طراحی‬ ‫مخابرات کشور هستیم که در آن هر شهر‬ ‫از طریق سر مس��یر به فیبر نوری اتصال‬ ‫داش��ته و دیگر در ارتباطات خللی ایجاد‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫جهانگرد در بخش‌های دیگر س��خنان‬ ‫خود با اش��اره به داده‌ه��ای عظیم که در‬ ‫شبکه منتقل می‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬داده‬ ‫کاری و ارتب��اط بین آن‪ ،‬ث��روت آخرین‬ ‫است‪.‬‬ ‫"در پرون�ده کاری دبی�ر جدی�د‬ ‫ش�ورای عالی فضای مجازی چه خبر‬ ‫است؟"‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬در نخس��تین جلس��ه از‬ ‫دور دوم ش��ورای عال��ی فضای‬ ‫مج��ازی‪ ،‬با توجه به پایان دوره‬ ‫و ب��ا اتف��اق آرای اعض��ا‪ ،‬دکتر‬ ‫سیدابوالحس��ن فیروزآب��ادی‬ ‫به عن��وان دبیر جدید ش��ورا و‬ ‫رییس مرکز ملی فضای مجازی‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫"سید ابوالحسن فیروز آبادی" متولد‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬در نج��ف اش��رف و پ��در ایش��ان‬ ‫مرحوم آی��ت‌اهلل فیروزآبادی از روحانیون‬ ‫حوزه علمیه قم بوده اس��ت‪ .‬وی دارای‬ ‫مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در‬ ‫رشته مهندس��ی برق با گرایش مخابرات‬ ‫از دانش��گاه علم و صنعت بوده و دکتری‬ ‫مدیریت اس��تراتژیک ازر دانش��گاه عالی‬ ‫دفاع ملی است‪.‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬اجرا و مدیری��ت پروژه‌های‬ ‫‪ ICT‬در کشور به مدت ‪ ۲۵‬سال‪ ،‬طراحی‬ ‫و اجرای دوره‌های آموزش رشته مخابرات‬ ‫از جمله خدم��ات قابل توجه فیروزآبادی‬ ‫اس��ت‪.‬فیروزآبادی در سال‌های ‪ ۱۳۵۹‬تا‬ ‫‪ ۱۳۶۱‬ب��ه فعالیت مطبوعات��ی و روزنامه‬ ‫نگاری اشتغال داشته و مقاالتی در حوزه‬ ‫روابط بین‌الملل از ایش��ان انتش��ار یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی دروس حوزه ش��امل ادبیات‬ ‫ع��رب‪ ،‬اصول فق��ه‪ ،‬فقه تا س��طح و نیز‬ ‫دروس فلسفه را نزد اس��اتید به‌نام حوزه‬ ‫آموزش دیده است و به زبان‌های عربی و‬ ‫انگلیسی تسلط کامل دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تدری��س دروس تخصصی‬ ‫مخابرات و مدیریت‪ ،‬تالیف مقاالت متعدد‬ ‫تخصص��ی در زمینه فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬راهنمایی و مش��اوره تعدادی‬ ‫پایان نامه کارشناس��ی ارشد و دکتری در‬ ‫کارنامه فیروزآبادی وجود دارد‪.‬‬ ‫فیروزآب��ادی در ط��ول دوران خدمت‬ ‫خود عهده‌دار مش��اغل و سمت‌هایی بوده‬ ‫اس��ت که می‌توان به مدیرعاملی و نایب‬ ‫رئیس��ی هلدینگ مدیری��ت صنایع نوین‬ ‫تامین‪ ،‬ریاست هیات مدیره شرکت تامین‬ ‫تلکام (مجری پروژه اپراتور موبایل نس��ل‬ ‫س��وم با نام تجاری رایتل)‪ ،‬ریاست هیات‬ ‫مدیره چندین ش��رکت بزرگ‬ ‫در زمین��ه صنای��ع الکترونیک‬ ‫و مخاب��رات‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬اجرا و‬ ‫مدیری��ت پروژه‌ه��ای ‪ICT‬‬ ‫در کش��ور‪ ،‬طراح��ی و اجرای‬ ‫دوره‌ه��ای آم��وزش رش��ته‬ ‫مخاب��رات و عضویت در هیات‬ ‫مدیره ش��رکت مل��ی نفتکش‬ ‫ایران اش��اره ک��رد‪ .‬گفتنی اس��ت ؛فیروز‬ ‫آب��ادی اکن��ون در س��مت قائ��م مق��ام‬ ‫وزارتخان��ه کار و رف��اه وتأمین اجتماعی‬ ‫مشغول به کار است‪.‬‬
‫گفت‌و‌گو با سیامک نوروزی‪ ،‬مخترع‬ ‫کمک به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و اشتغالزایی در سایه‬ ‫اختراع دستگاه تبدیل بطری‌های پت به نخ‌هایی مستحکم‬ ‫مقدمــــه‬ ‫سیامک نوروزی فردی است که نگرانی اش نسبت به محیط زیست و دغدغه اش نسبت به کودکان کار سبب‬ ‫اختراع دو دس�تگاه شده است‪ .‬دس�تگاه اولی که توسط ایشان اختراع شده است تحت عنوان دستگاه کاهش‬ ‫حجم پس�ماندهای خشک شناخته می‌ش�ود و علیرغم کاربرد زیست محیطی‌اش چندان که باید مورد حمایت‬ ‫مسئولین زیربط قرار نگرفته است‪ .‬دومین دستگاه اختراعی ایشان تحت عنوان دستگاه تبدیل بطری‌های پت به‬ ‫نخ‌هایی محکم با عمر مفید طوالنی حتی در شرایط بد آب و هوایی می‌باشد‪ .‬با اجرا این طرح توسط این دستگاه‬ ‫که در عین س�ادگی و ارزان قیمت بودن‪ ،‬بس�یار کارآمد و قابل اس�تفاده برای کاربران در هر کجا می‌باش�د‪،‬‬ ‫تمام بطری‌های پالستیکی مربوط به انواع نوشیدنیها و آب‌های معدنی و ظروف پالستیکی سایر مواد غذایی از‬ ‫قبیل ش�یر و ماس�ت و غیره(روزانه هزاران تن مواد پلیمری) به گونه‌ای در ابتدای چرخه تبدیل به زباله‪ ،‬حذف‬ ‫می‌گردند که نه تنها شاهد حذف این مواد پایدار از محیط زیست خواهیم بود‪ ،‬بلکه در تمام مراحل تبدیل آن و‬ ‫در صنایع پایین دستی باعث ایجاد طیف بسیار وسیعی از تولیدات و صنایع و در واقع ایجاد اشتغال خواهد گردید‪.‬‬ ‫برخی از مخاطبین مستقیم این طرح عبارتند از‪ :‬سازمان بهزیستی کشور‪ ،‬کمیته امداد امام خمینی‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫دس�تی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‪ ،‬سازمان شیالت‪ ،‬وزارت بهداش�ت‪ ،‬شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی‪ .‬باید توجه‬ ‫داش�ت با انجام این طرح ملی نه تنها می‌توان در ابعاد وس�یعی ایجاد اش�تغال و فقرزدایی نمود بلکه با تولید و‬ ‫مص�رف نخ حاصله و حذف هزینه جمع آوری این نوع زباله می‌توان درآمد قابل توجه و مس�تمری را به چرخه‬ ‫اقتصاد کشور وارد نمود و در جهت پاکسازی محیط زیست گامی بزرگ برداشت‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬به عنوان اولین سئوال لطفا‬ ‫خودتان را برای خوانندگان ما معرفی بفرمایید‪.‬‬ ‫سیامک نوروزی‪ ،‬متولد ‪ 1334‬و فارغ التحصیل رشته‌ی ماشین‬ ‫ابزار هس��تم‪ .‬س��ال‌ها در زمینه تبلیغات فعالیت ک��رده‌ام و اولین‬ ‫بیلب��ورد تبلیغاتی تهران را در میدان ولیعص��ر کار و نصب کردم‪.‬‬ ‫موس��س انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی در سال ‪ 73‬بودم‪ .‬تا‬ ‫س��ال ‪ 84‬فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در قالب شرکت بالغ نور با‬ ‫مدیریت خود ادامه داده‌ام‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬کار در حوزه تبلیغات‬ ‫چطور بود؟‬ ‫قب��ل از ورود به دنیای تبلیغات به دلیل رش��ته تحصیلی‌ام در‬ ‫زمینه ساخت و س��از فعالیت می‌کردم و اولین تابلوی تبلیغاتی را‬ ‫هم به دلیل رش��ته تحصیلی‌ام که ساختمان بود ساختم‪ .‬خاطرم‬ ‫هست این بیلبورد خیابان‌ها را بند آورده باعث ترافیک شده بود و‬ ‫صدای ارگان‌های مختلف را در آورده بود‪.‬حتی کار به جایی رسید‬ ‫که بر روی تابلو رنگ پاش��یدند‪ .‬این کار باعث توجه من به محیط‬ ‫زیست شد‪ .‬من به آلودگی‌های محیط زیستی بسیار حساس هستم‬ ‫و حتی خاطرم هست پروژه‌ای برای محیط زیست در شرکت بالغ‬ ‫نور داش��تم که حدود ‪ 60000‬فریم عکس از آلودگی‌های زیس��ت‬ ‫محیطی‪ ،‬پساب‌های کارخانه‌ایی به صورت حرفه‌ای گرفتم‪ .‬بر این‬ ‫اساس و با توجه به عالقه‌ام به این بخش در بخش خصوصی برای‬ ‫تحقیقات در این قسمت سرمایه‌گذاری کردم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در واقع جرقه‌ی اولیه‬ ‫اختراع دستگاه تبدیل بطری‌های پت به نخ‌های‬ ‫مستحکم از این جا بوده است‪.‬‬ ‫بله همین طور است همیشه تصاویر زشت آلودگی‌های زیستی‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪19‬‬
‫خصوصا در ش��مال کشور در ذهنم نقش بس��ته بود و مرا آزار‬ ‫می‌داد‪ .‬بسیاری از این زباله‌ها توسط شهرداری‌ها در جنگل‌های‬ ‫شمال دفن می‌شود و وقتی باران یا سیل می‌آید این زباله‌ها وارد‬ ‫رودخانه می‌شوند سپس دوباره به محیط زیست بازمی‌گردند‪.‬‬ ‫بنابراین به این فکر کردم که چطور می‌شود سبب کاهش بخشی‬ ‫از این آلودگی‌ها شد و ایده ساخت این دستگاه به ذهنم رسید‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬این دستگاه اولین‬ ‫اختراع شما است؟‬ ‫خیر‪ ،‬قبل از اختراع این دس��تگاه‪ ،‬ماش��ینی را تحت عنوان‬ ‫کاهش حجم پسماندهای خشک اختراع و ثبت کردم‪ .‬روند کار‬ ‫این دس��تگاه به این صورت اس��ت که با پرس پسماند از حجم‬ ‫ی‌کاهد و س��بب تس��هیل و صرفه جویی در حمل و نقل‬ ‫آنها م ‪‎‬‬ ‫پسماندها می‌شود‪ .‬اما دستگاه تبدیل بطری‌های پت به نخ های‬ ‫مستحکم کاربردهای خیلی متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬کاربردهای این‬ ‫دستگاهی اختراعی چیست؟‬ ‫کاربردهای متفاوتی برای این دستگاه می‌توان در نظر گرفت‬ ‫از تورهای ماهیگیری تا‪ ،‬بس��ت درختان ‪ ،‬کارهای دستی مثل‬ ‫سبد بافی‪ ،‬تور والیبال و بسکتبال‪ ،‬جاروهای شهرداری‪ ،‬تور علوفه‬ ‫و یونجه در مزارع‪ ،‬حصار مزارع کشت میگو و صدف‪ ،‬تور بافته‬ ‫ش��ده این نخ‌ها برای جلوگیری از ریزش مصالح در ساختمان‬ ‫سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد با این دستگاه می‌توان از ورود‬ ‫کاالیی که ذکر شد و خروج ارز از کشور جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آیا قبل از شما کسی‬ ‫بر روی ساخت این دستگاه کار کرده است و آیا‬ ‫نمونه خارجی دارد؟‬ ‫تا کنون در داخل کسی بر روی ساخت این دستگاه فعالیت‬ ‫نک��رده اس��ت و اطالعی ندارم که آیا نمون��ه خارجی برای این‬ ‫دس��تگاه وجود دارد یا خی��ر‪ .‬تنها اطالع دارم که مش��ابه این‬ ‫دستگاه به صورت برقی و ماشین آالت بزرگ در کشور روسیه‬ ‫وجود دارد اما نکته مهم در این دستگاه این است که حجم این‬ ‫دستگاه بسیار کوچک و قابل حمل می‌باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬مزیت اصلی این دستگاه‬ ‫چیست؟‬ ‫مهم‌ترین مزیت این دس��تگاه کارآفرینی باالی و اس��تفاده‬ ‫آسان و راحت ازآن است ‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬سرمایه گذاری اولیه‬ ‫ساخت این دستگاه با خودتان بود ؟‬ ‫بله چندین میلیون تومان هزینه قالب سازی این دستگاه شده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر تمرکز اصلی ما معرفی این دستگاه به برندها‬ ‫و س��ازندگان بطری‌های پت است با همراهی خانم ابتکار و وزارت‬ ‫صنایع با چند برند مطرح در این زمینه مکاتباتی داشته‌ایم و همگی‬ ‫در جریان این اختراع هستند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬استقبال این صنایع‬ ‫خصوصا محیط زیست از این دستگاه چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫اس��تقبال از این اختراع به دلی��ل کارآفرینی باال جبری‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی بچه‌های ش��بگردی که در خیابان‌ها مش��غول‬ ‫‪20‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫جمع آوری زباله هس��تند از این دس��تگاه استقبال خواهند‬ ‫کرد و س��بب می‌ش��ود که آنها ضمن رها کردن ش��بگردی‬ ‫با این دس��تگاه کس��ب و کاری برای خ��ود راه اندازی کنند‬ ‫ک��ه درآمدزا نیز خواهد ب��ود‪ .‬حتی معلولین نی��ز می‌توانند‬ ‫به راحتی از این دس��تگاه اس��تفاده کنند و عالوه بر کس��ب‬ ‫درآمد از کار لذت ببرند‪ .‬دو دانشگاه در حال بررسی علمی و‬ ‫کاربردی این دستگاه هستند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬هزینه‌ی تمام شده‌ی‬ ‫هر کدام از دستگاه‌ها چقدر است؟‬ ‫‪ 100‬هزار تومان‪ .‬مثال بهزیس��تی خواهان تعداد زیادی از‬ ‫این دس��تگاه است اما بودجه الزم را ندارد‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫این دس��تگاه در مدت زمان کوتاه��ی چندین برابر هزینه‌ی‬ ‫خ��ود را برمی‌گرداند‪ .‬س��ازمان محیط زیس��ت ملزم اس��ت‬ ‫بودجه‌ای را برای جمع آوری آلودگی‌های زیس��ت محیطی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬بار اصلی بر دوش برندها است‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫این برندها هستند که در محل کارخانه خود با خریداری این‬ ‫دستگاه سبب تفکیک زباله از مبدا شوند و حتی با خریداری‬ ‫این دس��تگاه‌ها و تحویل آنها به بهزیس��تی و کمیته امداد و‬ ‫سازمان محیط زیست سبب اشتغالزایی می‌شوند و نخ تولید‬ ‫ش��ده از این بطری‌ها را تحویل می‌گیرند که بس��یار پر سود‬ ‫است‪ .‬در واقع استفاده از این دستگاه به نفع خود این برندها‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ضخامت نخ‌های تولید‬ ‫شده توسط این دستگاه به چه صورت است؟‬ ‫از ‪ 3‬میلی متر تا ‪ 1‬سانتی متر متفاوت می باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬این دستگاه در چه‬ ‫تاریخی ثبت اختراع شده است؟‬ ‫تقریبا یک سال پیش‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در طی این یک سال‬ ‫هنوز وارد فاز اجرایی نشده است؟‬ ‫خیر چون می‌خواستیم با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده‬ ‫ابتدا این دس��تگاه را به همه ی ارگان‌ها و صنایع معرفی کنیم‬ ‫بنابراین ناگزیر باید این زمان را طی می‌کردیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آیا به این موضوع فکر‬ ‫کردید که دستگاه خود را در خارج از ایران و با‬ ‫برندهای خارجی معرفی کنید؟‬ ‫خیر‪ ،‬من یک ایرانی هس��تم‪ .‬ایران وطن من اس��ت‪ .‬من هر‬ ‫کاری انجام می‌دهم برای سرزمینم است‪ .‬عشق من آبادانی این‬ ‫سرزمین است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آیا این دستگاه مشتری‬ ‫خارجی هم دارد؟‬ ‫تو‌گو‬ ‫بله‪ ،‬کشور عراق برای خرید این دستگاه با ما وارد گف ‌‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬سخن پایانی‪.‬‬ ‫از تمامی مس��ئولین خصوصا ش��هرداری‌ها و شورای شهر‬ ‫خواهش می‌کنم با توجه به اهمیت این دس��تگاه و اشتغالزایی‬ ‫باال توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند‪ .‬شایسته نام ایران‬ ‫نیست که آمار بیکاری باالیی داشته باشد‪.‬‬
‫گزارش چهاردهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت‬ ‫نمایشگاهی که صادرات شیرینی و‬ ‫شکالت ایران را افزایش داده است‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین‌المللی ش��یرینی و شکالت‪ ،‬در‬ ‫حالی آغاز به کار کرده است که تمام فضای نمایشگاهی پیش‌بینی‬ ‫شده برای برگزاری آن به سرعت و در هفته‌های نخست ثبت‌نام‬ ‫تکمیل ش��د و تولیدکنن��دگان و بنگاه‌های اقتصادی مش��تاق‬ ‫بس��یاری نتوانستند در مهم‌ترین رویداد ساالنه صنعت شیرینی‬ ‫و ش��کالت کشور حاضر شوند‪ .‬نمایش��گاه بین‌المللی شیرینی و‬ ‫ش��کالت تهران بزرگ‌ترین نمایش��گاه تخصصی این صنعت در‬ ‫خاورمیانه و جزء ‪ 3‬نمایش��گاه تخصصی ش��یرینی و شکالت در‬ ‫دنیاست‪ .‬پتانسیل باالی صنعت شیرینی و شکالت کشور باعث‬ ‫ش��ده تا این صنعت بیش از ی��ک چهارم صادرات صنایع غذایی‬ ‫کشور را به خود اختصاص دهد و دست‌اندرکاران معتقدند حتی‬ ‫می‌شود میزان صادرات این محصوالت را به بیش از یک میلیارد‬ ‫دالر در سال رس��اند که نمایشگاه تخصصی این صنعت یکی از‬ ‫ابزارهای محقق س��اختن این هدف بزرگ است؛ نمایشگاهی که‬ ‫هر س��اله با هدایت و نظارت انجمن ش��یرینی و شکالت کشور‬ ‫برگزار می‌ش��ود و در طول ‪ 13‬دوره برگزاری همواره روندی رو‬ ‫به رشد داشته است‪.‬‬ ‫جمش��ید مغازه‌ای‪ ،‬دبیر انجمن ش��یرینی و شکالت با اشاره‬ ‫به تاثیر مثبت برگزاری ‪ 13‬دوره گذش��ته بر کیفیت محصوالت‬ ‫این نعت و ش��تاب و تس��هیل روند صادرات تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل س��هم بزرگ صنعت شیرینی و شکالت در سبد صادرات‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬برگزاری موفق نمایشگاه این صنعت در سال‌های‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫جمشید مغازه ای با اشاره به میزان صادرات صنایع شیرینی‬ ‫و ش��کالت در سال گذش��ته گفت‪ :‬صادرات این صنعت در سال‬ ‫‪ 93‬به ‪ 600‬میلیون دالر رس��ید که به اعتقاد بنده این صادرات‬ ‫مرهون برگزاری مطلوب نمایش��گاه‌ در سال‌های گذشته است و‬ ‫این نمایشگاه‌ها تاثیر مستقیمی در افزایش صادرات این صنعت‬ ‫تقریبا نوپا داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه صادرات مجموعه صنایع غذایی در س��ال‬ ‫گذشته یک میلیارد و ‪ 900‬میلیون دالر بوده است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫صنعت ش��یرینی و ش��کالت بعد از لبنیات بیش��ترین صادرات‬ ‫صنعت غذایی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مغازه ای با اش��اره به اینکه نمایشگاه امسال افزایش متراژ و‬ ‫فضای نمایشگاهی ‪ ۲۰‬درصدی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬چهاردهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی شیرینی و ش��کالت در فضایی بالغ بر ‪30‬‬ ‫ه��زار متر مرب��ع و با حضور حدود ‪ ۴۰۰‬ش��رکت داخلی و ‪۵۰‬‬ ‫شرکت خارجی از ‪ ۱۸‬کشور دنیا برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه فضای مفید نمایش��گاه ‪ ۲۰‬هزارمترمربع‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نمایشگاه بیس��کویت‪ ،‬شیرینی و شکالت در‬ ‫دوره نخس��ت برگزاری در فضایی حدود ‪ 3‬هزار متر مربع شروع‬ ‫به فعالیت کرد‪.‬‬ ‫یکی از دو نمایشگاه بزرگ جهان در ایران‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��یرینی و ش��کالت با اش��اره به اینکه‬ ‫در زمینه ش��یرینی و ش��کالت دو نمایش��گاه تخصصی در دنیا‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمایشگاه ‪ ISM‬آلمان و نمایشگاه‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪21‬‬
‫بین‌الملل��ی ایران در این زمینه بی‌رقیب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪،‬‬ ‫شیرینی و ش��کالت غرفه‌سازی نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی ای��ران را بی‌نظی��ر خوان��د و‬ ‫توضیح داد‪ :‬این حجم از س��اخت و س��از‬ ‫را در هیچ یک از نمایش��گاه‌های خارجی‬ ‫مشابه شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫مغازه‌ای با بیان اینکه بزرگ‌ترین بازار‬ ‫محصوالت شیرینی و شکالت کشور ما را‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانستان و کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌فارس تش��کیل می‌دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت‌ صادراتی ایران در اختیار‬ ‫گرفتن بازار کشورهای اروپایی‪ ،‬آمریکایی‬ ‫و آفریقایی اس��ت و در س��ال گذشته ‪۳۰‬‬ ‫درص��د صادرات ما به بازار این کش��ورها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه تولید‬ ‫محصوالت حالل ش��یرینی و شکالت در‬ ‫کشورمان ما در پی جذب بازار کشورهای‬ ‫اس�لامی هس��تیم که به خاطر مشکالتی‬ ‫این امر هنوز محقق نش��ده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫تاکی��د که کیفیت محص��والت ایرانی در‬ ‫ح��د نمونه‌ه��ای خوب خارجی اس��ت و‬ ‫تولی��دات ایرانی دارای تائیدیه س��ازمان‬ ‫غ��ذا و دارو آمریکا به عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫نهاد نظارتی دنیاست و شیرینی و شکالت‬ ‫تولی��د ایران به بازارهای آمریکا هم صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مغازه‌ای با مطل��وب خواندن وضعیت‬ ‫صنعت ش��یرینی و ش��کالت ایران گفت‪:‬‬ ‫طی ‪ 10‬س��ال گذشته رشد قابل توجهی‬ ‫در این صنعت داشته‌ایم و امید می‌رود در‬ ‫آینده بتوانیم دستاوردهای بهتری داشته‬ ‫و در بازار جهانی خوش بدرخشیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت ماندگاری باال و زیبایی‬ ‫را دو ش��اخصه اصلی بس��ته‌بندی ایرانی‬ ‫دانس��ت و اضافه ک��رد‪ :‬از نظ��ر کیفیت‬ ‫بس��ته‌بندی در س��ال‌های نه چندان دور‬ ‫محت��اج کش��ورهای اروپای��ی بودیم اما‬ ‫هم‌اکن��ون خودکفا ش��ده و بس��ته‌بندی‬ ‫ایران هم س��طح بس��ته‌بندی کشورهای‬ ‫اروپایی است و می‌توان آن را یک صنعت‬ ‫پیشرو خواند‪.‬‬ ‫وی مش��کالت عم��ده ای��ن صنعت را‬ ‫ورود غیررس��می و قاچ��اق محص��والت‬ ‫مش��ابه بدون کنترل و نظارت‪ ،‬نوس��انات‬ ‫‪22‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ارز‪ ،‬نبود ثبات اقتصادی در کش��ور و استهالک ماشین‌آالت تولیدی ذکر‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امیدوارم با حمایت دولت از صنعتگران این مشکالت مرتفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫استقبال کم‌نظیر مشارکت‌‌کنندگان از نمایشگاه‬ ‫مغازه‌ای با تاکید بر استقبال چشمگیر مشارکت‌کنندگان از نمایشگاه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دو ماه مانده به برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬تمام فضای نمایش��گاهی که‬ ‫در اختیار ما قرار داده ش��ده بود‪ ،‬تکمیل ش��د‪ .‬اتفاقی که نشانه استقبال‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکننده از نمایشگاه اس��ت‪ .‬وی توضیح داد که ما سعی‬ ‫کردیم برای پاس��خگویی به درخواس��ت همه متقاضی��ان حضور در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬فضای نمایشگاهی را نسبت به س��ال‌های قبل افزایش دهیم‬ ‫و به همین دلیل دو س��الن ‪ 38‬و ‪ 35‬نمایش��گاه بین‌المللی تهران هم به‬ ‫س��الن‌های پیش‌بینی شده اضافه شد تا مجموعه فضای نمایشگاه ‪ 5‬هزار‬ ‫مترمربع نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش یابد‪ .‬به این ترتیب نمایشگاه‬ ‫امسال در ‪ 30‬هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می‌شود و امیدواریم‬ ‫به اهدافی که برای این نمایشگاه در نظر داشتیم دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫همه شرکت‌های حاضر معتبرند‬ ‫یکی از انتقادهایی که در س��ال‌های اخیر در مورد نمایشگاه شیرینی‬ ‫و ش��کالت مطرح می‌ش��د‪ ،‬حضور نیافتن برخی برندهای ش��ناخته شده‬ ‫در نمایش��گاه بود‪ .‬دبیر انجمن ش��یرینی و شکالت در این مورد گفت‪ :‬از‬ ‫دید ما همه ش��رکت‌های تولیدکننده شیرینی و شکالت که مجوز حضور‬ ‫در این نمایش��گاه را در رشته‌ها و ش��اخه‌های مواد اولیه و ماشین‌آالت و‬ ‫محص��ول نهایی دریافت می‌کنند‪ ،‬معتبر هس��تند‪ .‬به ه��ر حال برخی از‬ ‫برندها ش��ناخته ش��ده‌تر هس��تند و برخی هم در تالش برای شناساندن‬ ‫خود به جامعه هس��تند‪ .‬خوش��بختانه صنعت ش��یرینی و شکالت کشور‬ ‫یک صنعت مدرن و به‌روز است و همه شرکت‌های فعال در آن معتبرند‪.‬‬ ‫مغازه‌ای به حضور ش��رکت‌های خارجی در نمایشگاه امسال هم اشاره‬ ‫کرد و با بیان اینکه تعداد این ش��رکت‌ها هم نسبت به سال قبل افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی موانع از جمله گران بودن هزینه ارزی مشارکت‬ ‫در نمایش��گاه و برخی مش��کالت بین‌المللی در این زمینه موانعی ایجاد‬ ‫کرده اس��ت که امیدواریم در آینده این مش��کالت هم رفع شود تا شاهد‬ ‫حضور گس��ترده‌تر ش��رکت‌های خارجی در نمایشگاه باشیم‪ .‬چرا که این‬ ‫موضوع باعث پربارتر ش��دن نمایش��گاه و همچنین آش��نایی شرکت‌های‬ ‫خارجی با بازار پر پتانسیل کشورمان خواهد شد‪.‬‬ ‫تفکیک نمایشگاه‬ ‫دبیر انجمن ش��یرینی و ش��کالت در خصوص نحوه تفکیک نمایشگاه‬ ‫متناسب با گروه‌های کاالیی حاضر هم گفت‪ ::‬این تفکیک به خوبی انجام‬ ‫ش��ده به طوری که یک س��الن مخصوص مواد اولیه‪ ،‬س��ه سالن مختص‬ ‫محصوالت و دو س��الن به ماشین‌آالت اختصاص یافته است‪ .‬البته در هر‬ ‫یک از این گروه‌های کاالیی هم س��رریزهایی وجود دارد که در بین این‬ ‫سالن‌ها تقسیم شده است‪.‬‬ ‫مغازه‌ای با بیان اینکه این نمایشگاه توسط انجمن شیرینی و شکالت‬ ‫سیاس��تگذاری می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همه برنامه‌ها در راس��تای کمک به این‬ ‫صنعت تدارک دیده شده و تالش ما این است که باالترین میزان موفقیت‬ ‫از برگزاری مطلوب نمایشگاه نصیب تمام صنعت شیرینی و شکالت شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شیرینی و شکالت با بیان اینکه سال‌های گذشته چندین‬ ‫س��مینار جانبی در نمایشگاه برگزار کردیم‪ ،‬اما استقبال چندانی از آن‌ها‬ ‫ص��ورت نگرفت گفت‪ :‬به همین دلیل صالح دیدیم که امس��ال س��مینار‬ ‫جانبی نداشته باشیم‪.‬‬
‫مرعشی‪ ،‬شرکت پرشین صنعت‬ ‫مرعشی در گفت و گویی کوتاه در خصوص مجموعه پرشین صنعت گفت‪ :‬شرکت‬ ‫پالت‏های پالس��تیکی را تولید می‪‎‬کند و برای اولین بار در ایران شروع به تولید باکس‬ ‫پالت نموده‪ ‎‬اس��ت‪ .‬پرشین صنعت س��بکترین پالت‪‎‬های ایران را با قیمتی تقریبا برابر‬ ‫جن��س چوب��ی آن در بازار عرضه می‪‎‬کند و عمده‪‎‬ی مص��رف آن در صنایع غذایی می‬ ‫باش��د‪ .‬از این محصول در این نمایش��گاه بس��یار استقبال ش��د‪.‬وی افزود‪ :‬تولید انواع‬ ‫محصوالت پالس��تیک به صورت کارمزدی برای صنایع اتومبیل و سطل‌های زباله شهر‬ ‫از دیگر فعالیت‪‎‬های ماست‪.‬‬ ‫مرعش��ی در مورد استقبال بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه گفت‪ :‬این دومین‬ ‫حضور ما در نمایش��گاه‪‎‬های غیر تخصصی پالس��تیک بود ولی چون مخاطب اصلی ما‬ ‫صنعت غذاست در آن حضور داشتیم‪ .‬بازدیدکننده نسبت به نمایشگاه‪‎‬های دیگر کمتر‬ ‫بود‪ .‬ش��اید به دلیل مسافرت‪‎‬های اخر ش��هریور بوده باشد‪ .‬وی در مورد حضور شرکت‬ ‫در نمایشگاه‪‎‬های آتی گفت‪ :‬نمایشگاه ایران پالست در برنامه ما بود اما با وجود تغییر‬ ‫زمان آن ما نیز مانند بس��یاری از دوستان در آن حضور نخواهیم داشت‪ 25 .‬فروردین‬ ‫زمان خوبی برای این نمایشگاه نیست چون باید از یک هفته قبل برای ساخت غرفه و‬ ‫چاپ کاتالوگ‪‎‬ها فعال ش��د‪ .‬از طرفی اسفند هم ماه حسابرسی است‪ ،‬لذا ‪ 25‬فروردین‬ ‫برای برگزاری نمایشگاه پربار ایران پالست مناسب نیست‪.‬‬ ‫غالم حسین خلیلی مدیرعامل‪ ،‬میالن کاال پالست‬ ‫خلیلی در خصوص معرفی میالن‬ ‫کاال پالس��ت گفت‪:‬ش��رکت در سال‬ ‫‪ 1357‬با تولید س��ازه‪‎‬های پالستیک‬ ‫ش��روع به کار کرد و بعدها در س��ال‬ ‫‪ 1362‬به ماشین سازی و قالب سازی‬ ‫روی آوردی��م‪ .‬در س��ال ‪ 1385‬نی��ز‬ ‫واردات ماش��ین آالت و تولید آنها از‬ ‫جمله ماشین آالت پالستیک‪ ،‬تزریق‪،‬‬ ‫بادک��ن و لوازم جانبی مثل آس��یاب‪،‬‬ ‫مواد کش و چیلر را آغاز کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل میالن کاالپالس��ت در مورد نمایشگاه افزود‪ :‬این‬ ‫شش��مین حضور ما در این نمایشگاه است‪ .‬ما در این نمایشگاه‬ ‫از دستگاه اتوماتیک بادکن پت رونمایی نمودیم‪ .‬پیشنهاد غالم‬ ‫حس��ین خلیلی میالنی به برگزار کنن��دگان اتکا نکردن به بازار‬ ‫داخل��ی بود و افزود‪ :‬مش��تری خارجی کم داری��م‪ ،‬در حالی که‬ ‫سیون گنجی‪ ،‬ایران مستربچ‬ ‫س��یون گنجی در حاش��یه نمایشگاه‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت در گف��ت و گ��و با‬ ‫خبرنگار نش��ریه همگن پالستیک گفت‪:‬‬ ‫کارخانه ایران مس��تربچ پای��ه گذار تولید‬ ‫مس��تربچ در ایران اس��ت‪ .‬ب��رادرم روبن‬ ‫گنجی مدیری��ت کارخانه مادر را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬وی در خصوص نمایش��گاه امس��ال‬ ‫افزود‪:‬دو یا س��ه بار تجربه حضور در این‬ ‫نمایشگاه را داشته ایم‪ .‬نمایشگاه‪‎‬های قبل‬ ‫را قوی تر دیده‌ام‪ .‬نمایش��گاه این دوره از‬ ‫لحاظ مشتری خوب بود اما هنوز به سطح‬ ‫مورد نظرمان نرسیده‪‎‬ایم‪ .‬وی درخصوص‬ ‫برنامه حضور در نمایش��گاه‪ ‎‬ایران پالست‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اگر مش��کل زمان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران پالست حل نشود در آن‬ ‫حضور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در آخ��ر افزود‪:‬همچن��ان‬ ‫پیگی��ر زحم��ات جناب وزی��ر در مورد‬ ‫کارخانه‪‎‬ه��ای خصوص��ی هس��تم‪ ،‬ت��ا‬ ‫بتوانند مس��تقیم از پتروش��یمی مواد را‬ ‫بگیرند در ح��ال حاضر ما توانایی خرید‬ ‫در بورس را نداریم ومواد باید به صورت‬ ‫آزاد یا قاچاق تهیه ش��ود‪.‬‬ ‫اگر بازاریابی و تبلیغات خوبی صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬مطمئنا از کشورهای هم جوار‬ ‫هم برای خرید خواهند آمد‪ .‬شرکت‬ ‫در نمایش��گاه صنع��ت‪ ،‬برنامه بعدی‬ ‫نمایش��گاهی برای شرکت میالن کاال‬ ‫پالست است و در مورد ایران پالست‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت تصریح کرد‬ ‫که‪ :‬زمان ایران پالس��ت زمان خوبی‬ ‫نیس��ت‪ .‬با توجه به وسعت و عظمت‬ ‫نمایش��گاه ایران پالس��ت شایس��ته‬ ‫نیست که تصمیمات لحظه‪‎‬ای و بی‪‎‬برنامه‌گی وجهه آن را خراب‬ ‫کن��د‪ .‬این تصمیم غیرمنطقی بوده‌اس��ت‪ .‬دولت تصمیم گیرنده‬ ‫نهایی اس��ت و نه بخش خصوصی و متاس��فانه اتاق بازرگانی ما‬ ‫هیچ کاره اس��ت‪ .‬باید برای این تغیی��ر ناگهانی توضیح و دلیل‬ ‫خواست‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪23‬‬
‫بهزاد سیما‪ ،‬شرکت کوشا پالست نیکان‬ ‫محمد نجف زاده‪ ،‬شرکت آفتاب پالست‬ ‫مدی��ر خ��ط بازرگان��ی ش��رکت آفتاب پالس��ت پارس��ا از‬ ‫چهارمین حضور شرکت در نمایشگاه شیرینی و شکالت گفت‬ ‫و افزود‪ : :‬ش��رکت آفتاب پالس��ت پارسا در س��ال ‪ 84‬تاسیس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حوزه‪‎‬ی کاری ما تولید ظروف پی‪‎‬وی‪‎‬س��ی است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به موقعیتی ک��ه این صنعت در جامع��ه دارد‪ ،‬از نظر‬ ‫فنی س��طح کیفیت نمایشگاه پایین آمده اس��ت‪ .‬اما امیدوارم‬ ‫که در روزهای آینده ش��اهد رش��د نمایشگاه باش��یم و بتوانیم‬ ‫عملکرد الزم را داش��ته باشیم‪.‬ایش��ان در توضیح اینکه چرا در‬ ‫این دوره شاهد کاهش کیفیت نمایشگاه هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫ش��رکت کنندگان تالشی برای پیشرفت و ارتقاء محصوالتشان‬ ‫نداش��ته‪‎‬اند و با همان راندمان س��ابق به نمایش��گاه آمده‪‎‬اند‪ .‬ما‬ ‫اینبار با تولید بیش��تر و قدرت باالتری ش��رکت کردیم‪ .‬محمد‬ ‫نجف زاده در مورد بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بازدیدکنندگان عمومی بیش��تر از تخصصی بوده‪‎‬اس��ت و‬ ‫کارفرمایان کمتری ش��رکت کرده‪‎‬اند‪ .‬اوضاع اقتصادی و کاهش‬ ‫قدرت خرید کاالیی مثل ش��یرینی و شکالت در مقابل کاالهی‬ ‫اساسی‪ ،‬می‪‎‬تواند دلیل این عدم استقبال باشد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بهزاد سیما‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت در ارتباط با شرکت‬ ‫کوشا پالست نیکان گفت‪ :‬شرکت در سال ‪ 1389‬تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬ظروف یکبار مصرف پالس��تیکی‪ ،‬لوک��س و فانتزی‬ ‫از محصوالت ما محس��وب می‌ش��ود‪ .‬به این جهت لوکس‬ ‫و فانتزی گفته می‌ش��وند که با نمونه‪‎‬ه��ای یکبار مصرفی‬ ‫ک��ه در ب��ازار می‪‎‬بینیم‪ ،‬از لحاظ م��اده مصرفی و ضخامت‬ ‫محصوالت متفاوت است‪ .‬وی افزود‪ :‬مجموعه کوشا پالست‬ ‫نیکان از لحاظ مواد اولیه و بهداشت و بقیه استانداردها در‬ ‫ارتباط پلی‪‎‬اتیلن‪ ،‬پلی اس��تایرن و پلی پروپیلن و همچنین‬ ‫ایزو ‪2008-9001‬را دارا می باشد‪.‬‬ ‫وی در مورد ش��رکت در نمایش��گاه‪‎‬های پیش رو گفت‪:‬‬ ‫تالش می کنیم در نمایشگاه‪‎‬های مرتبط که در سال جاری‬ ‫برگزار می‪‎‬ش��وند‪ ،‬حضور داشته باشیم‪ .‬آگروفود‪ ،‬شیرینی و‬ ‫ش��کالت‪ ،‬ایران پالست و نمایش��گاه بین‪‎‬المللی عراق را در‬ ‫برنامه خود قرار داده‪‎‬ایم‪ .‬چون از ابتدای امسال می‪‎‬خواهیم‬ ‫صادرات را ش��روع کنیم در تالش��یم که در نمایشگاه‏های‬ ‫بین‪‎‬المللی شرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه زمان برگزاری نمایشگاه ایران‬ ‫پالس��ت تغییر کرده اس��ت و برنامه شما برای حضور در‬ ‫این نمایش��گاه چیس��ت گفت‪ :‬بله‪ ،‬خبر مربوط به تغییر‬ ‫تاری��خ نمایش��گاه را ش��نیده ایم‪ .‬این اتفاق ب��ا مخالفت‬ ‫خیلی‌ه��ا از جمل��ه صنوف‪ ،‬انجمن‌ه��ا‪ ،‬اتحادیه‌ها مواجه‬ ‫ش��ده است‪ .‬ما هم صد درصد مخالف تغییر زمان هستیم‬ ‫و اگ��ر تاریخ فروردی��ن تغیی��ر نکند مانند بس��یاری از‬ ‫دوس��تان شرکت نمی‪‎‬کنیم‪ .‬ما به نمایشگاه به عنوان یک‬ ‫کانال بازاریابی نگاه می‪‎‬کنیم و با برآورد هزینه به سمت‬ ‫ش��رکت یا عدم ش��رکت در آن قدم می‪‎‬گذاریم‪ .‬در مورد‬ ‫شیرینی و شکالت هم آنالیزهایی بروی مشتری‌ها انجام‬ ‫داده‌ای��م و با توجه ب��ه اینکه ‪ 30‬درص��د از آنها در این‬ ‫نمایش��گاه حضور پیدا می‪‎‬کنند‪ ،‬در این نمایشگاه شرکت‬ ‫کردیم‪ .‬در این نمایش��گاه نیز چند محصول جدید را که‬ ‫در رس��توران‪‎‬ها و شیرینی فروش��ی‪‎‬ها و‪ ...‬مورد استفاده‪‎‬‬ ‫اس��ت رونمایی کردیم‪.‬‬ ‫به��زاد س��یما افزود‪ :‬مس��ئوالن برگ��زاری در خصوص‬ ‫غرفه‪‎‬ها میتوانستند بهتر عمل کنند‪ .‬ستاد نمایشگاه از نظر‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬مقداری ضعیف عمل کردند‪ .‬اطالع رس��انی‬ ‫نمایش��گاه های ایران پالست و آگروفود در سال های قبل‬ ‫خیلی بهتر بود‪.‬‬
‫توس�عه پاي�دار ب�ه عن�وان يک�ی از بس�ترهای متعالی و‬ ‫رش�د انس�ان‪ ،‬هنگامی موفقیت آمیز است که با یاری و‬ ‫مش�ارکت همه گروههای اجتماعی صورت پذیرد‪ .‬زنان‬ ‫نيم�ی از جمعيت جهان را تش�کيل می‌دهن�د و امروز در‬ ‫بخش‌ه�ای مختل�ف جامعه نق�ش آفرینی دارن�د‪ .‬زنان‬ ‫ب�ه دليل ارتباط مس�تقيم با گروههای جوان�ان‪ ،‬نوجوانان‪،‬‬ ‫ک�ودکان و تأثي�ر تربیتی و عاطفی بر ني�م ديگر جمعيت‪،‬‬ ‫مهمترين و مؤثرترين گروه اجتماعی به ش�مار می آيند‪،‬‬ ‫اما در کش�ورهای در حال توس�عه عليرغ�م همه برنامه‬ ‫ريزی‌ها و حمايت‌ها هنوز نتوانسته اند به جايگاه و نقش‬ ‫مناس�ب خود دس�ت يابند‪.‬یکی از مهمتری�ن زمینه‌های‬ ‫حضور زنان در عرصه توسعه پایدار‪ ،‬کارآفرینی و اشتغال‬ ‫دانش بنیان اس�ت‪ .‬براین اساس‪ ،‬نقش محوری مداخله‬ ‫دولته�ا در تقویت فرهنگ و ایجاد بس�تر مناس�ب برای‬ ‫گس�ترش کارآفرینی ب�ا مالحظه نقش ب�دون جایگزین‬ ‫زن�ان در افزای�ش بهره‌وری‪ ،‬رش�د اقتصادی و توس�عه‬ ‫پایدار اجتناب ناپذیر است‪ .‬از این رو با توجه به ضرورت‬ ‫مل�ی درگس�ترش فرصت‌ه�ای کارآفرینی ب�رای زنان‪،‬‬ ‫برگ�زاری گردهمای�ی تخصص�ی و بین الملل�ی می‌تواند‬ ‫به نش�راطالعات درموردنوآوری‌ه�ای زنان‪،‬زمینه‌های‬ ‫کارآفرینی‪،‬رابطه کارآفرینی‪ ،‬توسعه اقتصادی واجتماعی‬ ‫ورونق بخش خصوصی باتوس�عه کس�ب وکارزنان کمک‬ ‫ش�ایان توجه�ی نماید‪.‬ازای�ن رو»رویداد ن�ود و چهار» با‬ ‫ه�دف تبیین جای�گاه « نق�ش آفرينی زنان در توس�عه‬ ‫پايدار » با بهره گيری از تجربيات موفق ملی وبین المللی‬ ‫باتمرکزب�ر کارآفرینی و اش�تغال‌زایی برگزار می‌ش�ود‪.‬‬ ‫دومین نمایش�گاه نقش آفرینی زنان در توس�عه پایدار‬ ‫‪ 24‬ش�هریور درمحل نمایش�گاه بین المللی تهران شروع‬ ‫ب�ه کار کرد‪ .‬یک�ی از ویژگی ه�ای این نمایش�گاه‪ ،‬ظاهر‬ ‫داالنی آن اس�ت؛ نامش را کریدور کارآفرینی گذاش�ته‬ ‫اند‪ .‬فاطمه مهاجرانی دبیر اجرایی نمایش�گاه گفته است‪،‬‬ ‫در این گذرگاه ‪ 170‬ش�رکت کننده ایرانی و ‪ 40‬ش�رکت‬ ‫کننده خارج�ی اعم از فعاالن حرف�ه ای صنعت و تجارت‬ ‫حضور دارند‪.‬رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫کارآفرینی بانوان بااش�اره به افتتاح این نمایش�گاه از ‪۲۴‬‬ ‫ش�هریور‪ ،‬گفت‪:‬امروز بزرگترین مشکل ما بیکاری است‬ ‫ونمایش�گاه امس�ال باه�دف ایج�اد نهض�ت کارآفرینی‬ ‫واشتغال برپا شده است‪.‬سهیال جلودارزاده‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫برگزاری دومین نمایش�گاه بین المللی کارآفرینی بانوان‬ ‫گفت‪ :‬دومین نمایش�گاه بین المللی نق�ش آفرینی زنان‬ ‫در توس�عه پایدار که از ‪ ۲۴‬ش�هریورماه جاری گش�ایش‬ ‫م�ی یابد‪ ،‬در واقع آغ�ازی برای پای�ان انتقادها از دولت‬ ‫در ح�وزه زن�ان محس�وب می ش�ود‪.‬وی اف�زود‪ :‬امروز‬ ‫بزرگترین مش�کل ما بیکاری اس�ت و نمایشگاه امسال با‬ ‫هدف ایج�اد نهضت کارآفرینی و اش�تغال برپا ش�ده و‬ ‫فع�االن زیادی در ح�وزه های مختلف در این نمایش�گاه‬ ‫حضور دارند‪ .‬مش�اور معاونت توس�عه مدیریت منابع و‬ ‫امور اس�تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬یکی از برنامه های نمایشگاه امسال‪ ،‬پیش بینی یک‬ ‫گذرگاه کارآفرینی و اش�تغال اس�ت که در بخشی از آن‬ ‫فضایی ب�رای راهنمایی بانوانی که س�رمایه چش�مگیری‬ ‫ندارن�د‪ ،‬اما م�ی خواهند کس�ب وکار جدی�دی را آغاز‬ ‫کنند‪ ،‬در نظر گرفته شده است‬ ‫افتتاح دومین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی کارآفرینی زنان‬ ‫اهداف این دوره از‬ ‫نمایشگاه‪:‬‬ ‫• معرفی و ارائه توانمندی‌های‬ ‫زنان نقش آفرين در توس��عه‬ ‫پايدار‬ ‫• معرفی و ارائه توانمندی‌های‬ ‫زنان کارآفرين در حوزه‌های‬ ‫مختلف‬ ‫• معرفی محصوالت و دست‬ ‫آفریده‌های زنان کارآفرين‬ ‫• الگ��و س��ازی ب��رای فارغ‬ ‫التحصیالن دانشگاهی‬ ‫• توس��عه بازار برای کسب و‬ ‫کار بانوان‬ ‫• تب��ادل تج��ارب موفق کار‬ ‫آفرینی در س��طح ملی و بین‬ ‫المللی‬ ‫• ايج��اد بس��تر مناس��ب‬ ‫جهت توس��عه همکاری‌های‬ ‫اقتص��ادی در س��طح مل��ی‪،‬‬ ‫منطق��ه‌ای و بي��ن الملل��ی‪،‬‬ ‫تشویق و ترغیب عموم برای‬ ‫ورود به عرصه‌های کارآفرینی‬ ‫و مشاغل سبز‬ ‫فهرس��ت گروه های کاالئی‬ ‫و خدمات��ی ای��ن دوره از‬ ‫نمایشگاه‪:‬‬ ‫• منس��وجات خانگ��ي و‬ ‫پوشاک‪ ،‬نساجي و چرم‬ ‫• لوازم خانگي‬ ‫• برق و الکترونيک‬ ‫• صنايع غذايي و کشاورزی‬ ‫• مع��دن‪ ،‬صناي��ع معدني و‬ ‫ماشين آالت وابسته‬ ‫• آرایشی وبهداشتی‬ ‫• ارتباط��ات و ف��ن آوری‬ ‫اطالعات (‪)IT‬‬ ‫• تجارت و امور بین الملل‬ ‫• نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و‬ ‫موادشیمیایی‬ ‫• صنعت آب و فاضالب‬ ‫• بانک و بیمه‬ ‫• داروئی و تجهیزات پزشکی‬ ‫و دندانپزشکی‬ ‫• دس��تاوردهای پژوهش��ی‬ ‫وفناوری های نوین‬ ‫• حمل و نقل‬ ‫• معم��اری و شهرس��ازی و‬ ‫صنعت ساختمان (مبلمان و‬ ‫دکوراسیون داخلی)‬ ‫• هدایا و زیورآالت و س��نگ‬ ‫های قیمتی‬ ‫• تبلیغات و اموررسانه‬ ‫• صنایع دستی‬ ‫• فرش‬ ‫• لوستر و چراغ های تزئینی‬ ‫• سازمانهای مردم نهاد‬ ‫• تجهیزات ورزشی‬ ‫• مبلم��ان و دکوراس��یون‬ ‫داخلی‬ ‫• تکنول��وژی آم��وزش و و‬ ‫سایل کمک آموزشی‬ ‫• محیط زیست‬ ‫• کسب وکارهای نوظهور‬ ‫• هنروادبیات‬ ‫در ادم��ه توج��ه ش��ما را‬ ‫ب��ه گفت گ��و ب��ا چند تن‬ ‫از زن��ان ش��ناخته ش��ده و‬ ‫موف��ق در صنعت جلب می‬ ‫نمایی��م‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪25‬‬
‫خانم ناهید هاشمی نماینده شرکت پارس هرماس‬ ‫هفت جام از هفت ساقی هفت دست‪ /‬تا رویم از نو به میدان مست مست‬ ‫ناهید هاش��می در حاش��یه نمایشگاه کارآفرینی زنان در گفت و گویی کوتاه با نشریه‬ ‫همگن پالستیک گفت‪:‬شرکت پارس هرماس زیر نظر‪Baehr‬آلمان در زمینه محصوالت‬ ‫مراقبت از پا و ش��رکت ‪Beverly hills‬تولیدکننده شماره ‪ 1‬در کالیفرنیاست که در‬ ‫زمینه رنگ موهای بدون آمونیاک وکاملا طبیعی فعال اس��ت‪ .‬ش��رکت پارس هرماس‬ ‫با برند ‪ Miss Angel‬در ایران شناخته می شود‪ .‬امیدواریم متولی تولید محصوالت‬ ‫آرایش��ی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬کاملا ارگانیک و طبیعی باشیم‪ .‬ش��رکت واقع در فاز ‪ 1‬شهرک‬ ‫اشتهارد و در نزدیکی درسا دارو است‪.‬‬ ‫خانم هاش��می در خصوص هدف از حضور در نمایش��گاه زن��ان کارآفرین گفت‪ :‬ارائه‬ ‫توانمندی‪‎‬های زنان ایران هدف اصلی ما از حضور در این نمایشگاه است‪ .‬سعی کردیم‬ ‫این مجموعه را عموما با کمک زنان توانمند در ایران و خارج از کش��ور اداره کنیم تا‬ ‫بتوانیم توانمندی زنان را نشان دهیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص میزان موثر بودن برگزاری نمایش��گاه‪‎‬هایی از این دس��ت برای تشویق‬ ‫زنان کارآفرین در ایران افزود‪ :‬به هر صورت موقعیت مناس��بی جهت ارائه محصوالت‪،‬‬ ‫تواندمندی‪‎‬ه��ا و در واقع همگرایی نیروهای مثبت و مفید در راس��تای توس��عه پایدار‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬اولین بار است که در این نمایشگاه حضور داریم‪ .‬اصوال در نمایشگاه‏‪‎‬های‬ ‫آرایشی و بهداشتی‪ ،‬دارویی و تجهیزات پزشکی شرکت می‪‎‬کنیم‪ .‬هدف ما ارتقا فرهنگ‬ ‫مراقبت از پا در حوزه‪‎‬ی آموزش اس��ت باید توجه داش��ت پا قلب دوم انس��ان است و‬ ‫اهمیت به سزایی دارد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫وی ب��ه عنوان بانویی موف��ق در حرفه‪‎‬ی‬ ‫خود افزود‪ :‬فکر می‪‎‬کنم در عصری زندگی‬ ‫می‪‎‬کنیم که تفاوت زن و مرد یا جنسیت‬ ‫وجود ن��دارد و م��ن بیش��ترین کمک و‬ ‫مس��اعدت را در زندگ��ی‪‎‬ام از مردانی در‬ ‫قالب پدر‪ ،‬برادر‪ ،‬همکار و‪ ...‬گرفته‪‎‬ام‪ .‬این‬ ‫یک همفکری و همکاری متقابل اس��ت‪.‬‬ ‫باید قب��ول کنیم ک��ه ‪ 50‬درصد جامعه‬ ‫م��ا به زن��ان اختصاص می‌یاب��د‪ ،‬فعالیت‬ ‫‪ 50‬درص��د نی��روی زن می‪‎‬تواند از بالقوه‬ ‫ب��ه بالفعل تبدیل ش��ود‪ .‬راه��ی طوالنی‬ ‫در پی��ش داری��م‪ ،‬نگرش‪‎‬ها بای��د تغییر‬ ‫کند‪ .‬من مدیریت س��ازمان‪‎‬ها را با روش‬ ‫من��ش مدیریتی و رفتار س��ازمانی مدرن‬ ‫قبول دارم که بر اس��اس سیس��تم ثبات‪،‬‬ ‫نقاط قوت و ضعف‪ ،‬فرصت‪‎‬ها و تهدید ها‬ ‫اس��ت که باید آنها را شناس��ایی کرد‪ .‬ما‬ ‫همه به هم نیازمندیم‪ .‬هاش��می در پاسخ‬ ‫به ارزیابی نمایش��گاه گفت‪ :‬اولین تجربه‬ ‫ب��زرگ مرکز توس��عه تج��ارت در زمینه‬ ‫برگزاری نمایشگاه زنان کارآفرین‪ ،‬خیلی‬ ‫کار س��ختی بود‪ .‬فرصت کمی برای آماده‬ ‫ش��دن در این نمایش��گاه وجود داش��ت‪.‬‬ ‫غرف��ه‪‎‬داران و برگزارکنندگان زمان کافی‬ ‫نداش��تند در هر صورت باید توجه داشت‬ ‫که در حال توس��عه هستیم‪ .‬امیدوارم هر‬ ‫روز ش��رایط بهتر ش��ود‪ .‬آنچه مهم است‬ ‫معرفی این نمایشگاه‪‎‬ها در عرصه جهانی‬ ‫و معرفی توانمن��دی زنان بعد از انقالب‬ ‫جمهوری اسالمی است‪ .‬در آخر با شعری‬ ‫از مجتبی کاشانی که شعار ماست سخن‬ ‫خود را به پایان می برم‪.‬‬ ‫هفت جام از هفت س��اقی هفت دست‪ /‬تا‬ ‫رویم از نو به میدان مست مست‬
‫خانم ها زهرا جلیل ثانی و مریم اسماعیلی (بازرگانی مجلسی ‪ -‬نوازی)‬ ‫خان��م مریم اس��ماعیلی در حاش��یه دومین‬ ‫نمایش��گاه کارآفرین��ی زن��ان در ارتب��اط با‬ ‫بازرگانی مجلسی‪ -‬نوازی گفت‪ :‬بیش از سی‬ ‫سال از تاسیس ش��رکت می گذرد‪.‬تولیدات‬ ‫م��ا در زمین��ه نایلون‪ ،‬نایلکس‪ ،‬کیس��ه‪‎‬های‬ ‫زباله و سفره‪‎‬های یکبار مصرف است که این‬ ‫محصوالت بیش��تر صادر می‪‎‬ش��وند‪ .‬وی در‬ ‫مورد نمایش��گاه و مقایس��ه آن با دوره قبل‬ ‫گفت‪ :‬دومی��ن حضور ما در این نمایش��گاه‬ ‫است‪.‬در نمایش��گاه قبلی ‪ 6000‬متر فضای‬ ‫رایگان به این کار اختصاص داده ش��ده بود‬ ‫و اینبار به ‪ 12000‬مترمربع رس��یده است‪.‬‬ ‫و این نش��ان از توجه به این نمایشگاه دارد‪.‬‬ ‫باید عنوان کرد از نمایش��گاه خوب استقبال‬ ‫شده اس��ت و این اتفاق را می‪‎‬توان از راضی‬ ‫بودن مش��تریان و مراجعین تش��خیص داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت همیشه وجود دارند اما‬ ‫امی��دوارم به جایی برس��یم که همه چیز در‬ ‫این حوزه به بهترین نحو اجرا شود‪.‬‬ ‫خانم زهرا جلیل ثانی در گفت و گوی کوتاه‬ ‫در خصوص این نمایشگاه گفت‪ :‬من به عنوان‬ ‫ی��ک زن زمانی موفق هس��تم که در فضای‬ ‫برابر استعداد خود را نش��ان دهم‪ .‬امیدوارم‬ ‫ک��ه در جامعه ما با توجه در نظر گرفتن نیاز‬ ‫جوانان‪ ،‬ف��ارغ التحصیالن دانش��گاه‪ ،‬فضای‬ ‫تخصصی یادگیری و کارورزی در حوزه‪‎‬های‬ ‫مختلف بوجود بیاید‪ .‬ما به عنوان بخش��ی از‬ ‫جامع��ه که زنان را به کار و فعالیت تش��ویق‬ ‫می‪‎‬کنیم‪ ،‬باید در جهت بس��تر سازی تالش‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی خود را با کش��ورهای پیشرفته‬ ‫مقایس��ه می‪‎‬کنی��م‪ ،‬متوجه می ش��ویم که‬ ‫خیل��ی عقب هس��تیم‪ .‬پ��س بای��د از تمام‬ ‫نیروه��ا و توانمندی‪‎‬هایمان اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫تا یک روز ما هم حرفی برای گفتن داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬امیدوارم ثباتی در کشور بوجود بیاید‬ ‫که قیمت ها نوس��ان زیادی نداش��ته باشند‬ ‫وب��از امیدوارم بع��د از تحریم‪‎‬ها گشایش��ی‬ ‫در حوزه کس��ب و کار به وج��ود آید‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت باید سیاس��ت اقتصادی‬ ‫را ب��رای س��رمایه‪‎‬گذاری برنامه ریزی کند‬ ‫که س��رمایه داران‪ ،‬سرمایه خود را به جای‬ ‫خرید مل��ک و آپارتمان یا بلوکه کردن در‬ ‫بانکه��ا دربرنام��ه های اقتصادی س��رمایه‬ ‫گ��ذاریکنن��د‪.‬‬ ‫ایش��ان تصری��ح کردند‪:‬گذش��ته از صرف��ه‬ ‫اقتص��ادی ای��ن گونه نمایش��گاه ه��ا‪ ،‬باعث‬ ‫می‪‎‬شود اعتماد بنفس بانوان باال برود‪ .‬بانوان‬ ‫بای��د بتوانند در الیه‪‎‬ه��ای مختلف مدیریتی‬ ‫نفوذ داش��ته باش��ند که متاس��فانه در حال‬ ‫حاضر حضور ندارند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه قبلی ‪6000‬‬ ‫متر فضای رایگان به‬ ‫این کار اختصاص داده‬ ‫شده بود و اینبار به‬ ‫‪ 12000‬مترمربع رسیده‬ ‫است‪ .‬و این نشان از‬ ‫توجه به این نمایشگاه‬ ‫دارد‪ .‬باید عنوان کرد‬ ‫از نمایشگاه خوب‬ ‫استقبال شده است و‬ ‫این اتفاق را می‪‎‬توان از‬ ‫راضی بودن مشتریان و‬ ‫مراجعین تشخیص داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکالت‬ ‫همیشه وجود دارند‬ ‫اما امیدوارم به جایی‬ ‫برسیم که همه چیز در‬ ‫این حوزه به بهترین‬ ‫نحو اجرا شود‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪27‬‬
‫تجارت خارجی ایران و اتریش‬ ‫بعدازظهر سه شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ ،‬سالن اجالس سران شاهد‬ ‫حضور ‪ 200‬نفر از بازرگانان اتریشی که در راس آنان رئیس جمهور‬ ‫اتریش‪ ،‬وزیر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی این کشور قرار داشتند‪ .‬از‬ ‫جمله افراد شناخته شده‌ی این گروه در صنعت پالستیک می‌توان‬ ‫به حضور دکتر سهیل سمیعی مدیرعامل شرکت ‪Chemickas‬‬ ‫‪ GmbH‬و عضو کمس��یون فنی انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫اشاره کرد‪.‬این نشست با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران‬ ‫و اتریش با حضور روسای جمهوری دو کشور به امضا رسید‪ .‬دکتر‬ ‫س��هیل س��میعی متولد س��ال ‪ 1349‬و فارغ التحصیل مهندسی‬ ‫شیمی‪ ،‬صنایع پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬کارشناسی ارشد‬ ‫مهندس��ی پلیمر از دانش��گاه تهران و دکترای مهندسی شیمی از‬ ‫دانشگاه فنی وین می‌باشد‪ .‬دکتر سمیعی در جلسه مشترک انجمن‬ ‫همگن پالستیک استان تهران و سایر انجمن‌ها در ارتباط با بررسی‬ ‫موضوع تاریخ برگزاری نمایشگاه ایران پالست در روز یکشنبه ‪22‬‬ ‫ش��هریور ش��رکت کرد و گفت‪ :‬به تشکل‌های شما افتخار می‌کنم‬ ‫و حاضر هس��تم ب��رای این اتحاد و همدلی هم��ه کار کنم‪ .‬وی در‬ ‫ارتباط با حضور هیئت تجاری اتریش در ایران تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫زمان دگراندیشی فرا رسیده است‪.‬ما باید با حفظ برتراندیشی به فکر‬ ‫ارتباط با بازارهای اروپا و آمریکای ش��مالی باشیم‪ .‬رهبری و رئیس‬ ‫جمهوری ایران با نگاه به آینده و برنامه ریزی دقیق به دنبال ورود‬ ‫تکنولوژی‌های جدید به ایران هس��تند‪ .‬دکتر سمیعی افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫ارتب��اط میان اتریش و ایران به تمام انجمن‌ها از انجمن‌های فدرال‬ ‫گرفته تا انجمن‌های عضو اتاق بازرگانی اتریش اعالم ش��ده است‪،‬‬ ‫شرط ورود به ایران ورود تکنولوژی‌های جدید و البته اشتغالزا بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د انعقاد پیش نویس پنج س��اله بین ایران و‬ ‫اتریش افق روش��نی برای هر دو کش��ور است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر نگاه‌ها به صنایع با تکنولوژی متوس��ط معطوف ش��ده‬ ‫است بنابراین بهترین فرصت برای صنایعی مثل صنایع شما است‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بهترین عملکرد برای صنایعی چون ش��ما این اس��ت که‬ ‫حداقل با یک کشور اروپایی وارد تعامل شود و حوزه‌ی فعالیت خود‬ ‫را از بازارهای اطراف کمی فراتر بگذارد‪.‬ایشان در ادامه افزودند‪:‬مواد‬ ‫اولیه موضوع مهمی اس��ت که باید به آن توجه زیادی کرد و بازار‬ ‫آینده را پیش‌بینی کرد‪.‬همچنین اکنون بهترین فرصت استفاده از‬ ‫وام‌های بانکی موجود در س��طح جهان است چرا که به مرور زمان‬ ‫بهره وام‌ها باال خواهد رفت به طوری که دیگر بهره تک رقمی وجود‬ ‫‪28‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��میعی در پایان افزود‪ :‬باید به بازار کودکان و نوجوانان توجه‬ ‫ویژه‌ای داش��ت‪ .‬بازار بزرگساالن یعنی افراد سنین ‪ 30‬تا ‪ 60‬سال‪،‬‬ ‫اکنون هدف ما نیست اما بازاری که از پنج به ‪ 25‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪ ،‬بازار ‪ 60‬تا ‪ 80‬ساله‌هاست؛ نیاز حیاتی که این گروه به‬ ‫این محصوالت دارند نمی‌توانند از تولیدات مربوط به خود بگذرند؛ و‬ ‫همچنین معموال در این سن پول برای هزینه کردن دارند؛ به همین‬ ‫خاطر به ماگفته می شودس��عی کنید به بازارهای سنی فکر کنید‪.‬‬ ‫نتیجه اینکه باید در این زمینه برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه برای شناخت بیشتر کشور اتریش و گسترش همکاری‬ ‫فی مابین توجه شما را به مقاله‌ای با عنوان تجارت خارجی ایران و‬ ‫اتریش به قلم احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر جلب می‌نماییم‪.‬‬ ‫اتریش کشوری کهنسال در قلب قاره اروپا با جمعیتی در حدود‬ ‫یک دهم و مس��احت یک بیستم ایران است که از شاخص توسعه‬ ‫نیروی انس��انی باالیی برخوردار ب��وده و میزان تولید ناخالص ملی‬ ‫اس��می آن کم و بی��ش در حدود ایران می‌باش��د‪ .‬صادرات جهانی‬ ‫اتریش بالغ بر ‪ 170‬میلیارد دالر در سال ‪ 2014‬میالدی گردید که‬ ‫‪ 43‬درصد آن ش��امل کاالهای صنعتی واسطه‌ای بوده و ‪ 29‬درصد‬ ‫آن انواع کاالهای سرمایه‌ای را در برمی‌گیرد‪ .‬صادرات این کشور به‬ ‫ش��دت به س��مت قاره اروپا متمرکز بوده‪ ،‬به صورتی که ‪ 90‬درصد‬ ‫آن به ق��اره اروپا(‪29‬درصد به آلمان)‪ 6 ،‬درصد با آمریکا و کمتر از‬ ‫‪ 5‬درصد آن به دیگر کش��ورها صورت گرفته و در این میان‪ ،‬ایران‬ ‫‪ 52‬مین واردکننده(‪ 0.16‬درصد از کل) محس��وب می‌ش��ود‪ .‬قبل‬ ‫از تحریم‌های نفت��ی و بانکی‪ ،‬ایران با ‪ 400‬میلی��ون دالر واردات‪،‬‬ ‫پنجمین کشور وارد کننده از اتریش در منطقه پس از ترکیه(‪1.7‬‬ ‫میلیارد دالر)‪ ،‬عربستان سعودی (‪ 740‬میلیون دالر) و امارات(‪720‬‬ ‫میلیون دالر) در س��ال ‪ 2001‬میالدی به ش��مار می‌رفت‪ .‬صادرات‬ ‫اتریش به ایران با ‪ 3‬برابر رشد نسبت به سال ‪ 2000‬میالدی به اوج‬ ‫تاریخی خود به میزان نیم میلیارد دالر در سال ‪ 2005‬بالغ شد و تا‬ ‫پیش از وقوع تحریم‌ها ما بین ‪ 400‬تا ‪ 500‬میلیون دالر در نوسان‬ ‫بود که پس از بروز آنها تقریبا نصف گردید‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران به اتریش تا قبل از تحریم‌ها بین ‪ 20‬تا ‪ 50‬میلیون‬ ‫دالر بود که در اولین س��ال پ��س از تحریم‌ها به ‪ 144‬میلیون دالر‬ ‫افزایش یافت و در دو سال گذشته به حدود ‪ 20‬میلیون دالر تنزل‬ ‫پیدا کرد‪ .‬در مجموع دهه هش��تاد‪ ،‬ص��ادرات اتریش به ایران‪13 ،‬‬
‫برابر صادرات غیرنفتی ایران به این کشور بوده‬ ‫است‪ .‬سهم اتریش از کل واردات ایران از ‪1.3‬‬ ‫درصد در ابتدای دهه هش��تاد به ‪ 0.5‬درصد‬ ‫در س��ال گذش��ته کاهش داشته و در همین‬ ‫دوره س��هم ایران از کل صادرات این کشور از‬ ‫‪ 0.4‬درصد به‪0.2‬درصد تنزل یافته است‪ .‬روند‬ ‫کاهش سهم اتریش از واردات ایران همسو با‬ ‫اتحادیه اروپا بوده‪ ،‬به صورتی که س��هم این‬ ‫کشور از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران در‬ ‫حول و حوش ‪ 3‬درصد در پانزده سال گذشته‬ ‫حرکت کرده و سهم کش��ورهای آسیایی در‬ ‫حال افزایش بوده است‪ .‬در حالی که در سال‬ ‫‪ 2001‬میالدی(متناظ��ر با ‪ )1380‬نس��بت‬ ‫ص��ادرات چین به ایران به صادرات اتریش به‬ ‫ایران ‪ 4‬برابر بود در س��ال گذشته این نسبت‬ ‫به ‪ 90‬برابر رسید‪.‬‬ ‫به رغم س��ابقه روابط ‪ 160‬ساله و قدرت‬ ‫اقتصادی دو کش��ور‪ ،‬مش��اهده می‌ش��ود که‬ ‫تج��ارت بین دو کش��ور از ابعاد و ان��دازه در‬ ‫خور برخوردار نیست‪ .‬هر چند میزان کنونی‬ ‫به س��ادگی می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد‪،‬‬ ‫اما فرصت‌ها و پتانس��یل‌های تجاری بین دو‬ ‫کشور به مراتب بیش از این است‪ .‬نظر به این‬ ‫که بیش از ‪ 70‬درصد صادرات اتریش شامل‬ ‫کاالهای س��رمایه‌ای و واس��طه‌ای صنعتی(با‬ ‫کیفیت‪ ،‬تکنولوژی و بهای باال) بوده و س��هم‬ ‫کاالهای مصرفی فقط ‪ 12‬درصد اس��ت‪ ،‬لذا‬ ‫افزایش صادرات این کشور به ایران‪ ،‬برخالف‬ ‫کاالهای غیراصلی (تقلب��ی)‪ ،‬کیفیت پایین‪،‬‬ ‫ارزان قیمت و بنجل و مصرفی از کش��ورهای‬ ‫در حال توس��عه آس��یایی با کارگ��ر ارزان و‬ ‫اعمال شرایط دامپینگ‪ ،‬تهدیدی برای تولید‬ ‫داخلی محسوب نمی‌شود‪ .‬حجم پایین واردات‬ ‫کاالهای غیرنفتی اتریش از ایران نیز می‌تواند‬ ‫افزایش قابل مالحظه‌ای داش��ته باشد‪ .‬در هر‬ ‫صورت افزایش حجم مبادالت تجاری بین دو‬ ‫کشور نیازمند عزم و تالش طرفین بوده و در‬ ‫این راستا اقدامات متنوعی می‌تواند در دستور‬ ‫کار قرار گیرد که پاره‌ای از آنها اجماال به شرح‬ ‫ذیل اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫الف) عقد قرداد تجارت ترجیحی دو جانبه‬ ‫و تسهیل سازی تجاری(که می‌تواند در آینده به‬ ‫عنوان مبنایی با کل اتحادیه اروپا قرار گیرد)‬ ‫ب) اعطا اعتبارهای صادراتی‬ ‫ج) فعالیت مشترک شرکت‌های ایرانی و‬ ‫اتریشی در زمینه‌های تجاری و صنعتی‬ ‫د) سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های‬ ‫اتریشی‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪29‬‬
‫بانک ها در ایران‬ ‫احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫بی گمان ایران را باید کشور بانک ها نامید‪ .‬بیش از هر جای‬ ‫دیگ��ر جهان‪ ،‬بانک ها بهترین مکان ه��ای تجاری خیابان های‬ ‫اصلی را اش��غال کرده اند و نه تنها در بس��یاری از خیابان های‬ ‫معروف پایتخت وکالن شهرها که در شهرهای کوچک هم قدم‬ ‫به قدم این شعب بانک ها هستند که فضای کسب و کار را برای‬ ‫اصن��اف تنگ کرده اند‪ .‬نه تنها ش��عب بانکی در رقابت با بخش‬ ‫فروش��گاهی‪ ،‬بهترین و بزرگترین س��اختمان ه��ا که را به خود‬ ‫اختصاص داده اند که در مقایس��ه با اغلب س��ازمان های دولتی‬ ‫و ش��رکت های تجاری‪ ،‬کاخ بانک ها هس��تند ک��ه از باالترین‬ ‫امکانات برخوردار هستند‪.‬‬ ‫دهه هش��تاد شمسی‪ ،‬دوران رشد درآمدهای نفتی و بخش‬ ‫های اقتصادی نامولد و از س��وی دیگ��ر تحدید و تضعیف بنگاه‬ ‫ه��ای اقتصادی کوچک و متوس��ط مولد بخ��ش خصوصی بود‬ ‫که توام با رش��د بی رویه سیس��تم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد‬ ‫ش��د‪ .‬تعداد بانک های خصوصی کش��ور از یک بانک در قبل از‬ ‫دهه هش��تاد‪ ،‬به ‪ 20‬بانک در س��ال ‪ 1391‬بالغ گردید‪ .‬ایران از‬ ‫باالترین نس��بت تعداد ش��عب بانکی به جمعیت بالغ در سطح‬ ‫منطق��ه خاورمیانه برخوردار می باش��د که بی��ش از ‪ 1.5‬برابر‬ ‫ترکیه‪ 2 ،‬برابر امارات‪ 3 ،‬برابر عربس��تان س��عودی و پاکس��تان‬ ‫و ‪ 7‬برابر مصر اس��ت‪ .‬با اس��تناد به ش��اخص های شمول بانکی‬ ‫(بانک جهانی)‪ ،‬مردم ایران بیش از متوس��ط جهانی‪ ،‬کشورهای‬ ‫‪30‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫توس��عه یافته و منطقه خاورمیانه از خدمات و تسهیالت بانکی‬ ‫اس��تفاده می کنند که حاکی از بیماری اقتصاد و عقب ماندگی‬ ‫بخش بانکی است‪ .‬بررس��ی روند رشد ارزش افزوده بخش های‬ ‫اقتصادی کشور نشان می دهد بخش بانکی و پس از آن مسکن‬ ‫از باالترین رشد اقتصادی برخوردار بوده و همچنین از بیشترین‬ ‫رشد تورمی (ش��اخص ضمنی تعدیل کننده) بهره برده اند‪ .‬هم‬ ‫اکنون سود تسهیالت بانکی چنان باال است که گوی سبقت در‬ ‫سطح جهان را ربوده و زمینه هر گونه فعالیت اقتصادی مولد در‬ ‫کشور را سخت دشوار کرده‪ ،‬به نحوی که هیچ فعالیت اقتصادی‬ ‫مولدی‪ ،‬به اندازه سپرده گذاری در بانک ها سودآور نیست‪.‬‬ ‫بر طبق آخرین داده های منتشره در سال ‪ ،1392‬به ترتیب‬ ‫پن��ج بانک ملت (‪ 15‬درصد از کل)‪ ،‬مس��کن (‪ 15‬درصد)‪ ،‬ملی‬ ‫(‪ 9‬درص��د)‪ ،‬صادرات (‪ 7‬درصد) و تج��ارت (‪ 7‬درصد)‪ ،‬بیش از‬ ‫نیمی از مانده تس��هیالت اعطایی و مطالبات کل سیستم بانکی‬ ‫کش��ور را به خود اختصاص داده ان��د‪ .‬در زمینه مطالبات معوق‬ ‫بانکی‪ ،‬در حدود نیمی از کل معوقات سیس��تم بانکی به ترتیب‬ ‫ب��ه چهار بانک ملی (‪ 17‬درصد از کل)‪ ،‬پارس��یان (‪ 12‬درصد)‪،‬‬ ‫تجارت (‪ 10‬درصد) و ملت (‪ 9‬درصد)‪ ،‬تعلق دارد‪ .‬برای نس��بت‬ ‫مهم مطالبات معوق به مانده کل تسهیالت‪ ،‬چندان تفاوتی بین‬ ‫بین بان��ک های دولتی و خصوصی دیده نمی ش��ود و البته در‬ ‫مجموع بانک های تخصصی دولتی در شرایط بهتری قرار دارند‪.‬‬
‫در بان��ک های کش��ور در حدود ‪ 230،000‬مش��غول به کار‬ ‫هس��تند‪ .‬بیش از نیمی از نیروی انس��انی شاغل در بانک ها‪ ،‬به‬ ‫ترتیب در ‪ 5‬بانک دولتی ملی (‪ 17‬درصد از کل)‪ ،‬صادرات (‪14‬‬ ‫درصد)‪ ،‬ملت (‪ 10‬درصد)‪ ،‬تجارت (‪ 8‬درصد) و سپه (‪ 7‬درصد)‬ ‫شاغل هستند‪ .‬هر چند تعداد نیروی انسانی در هر شعبه بانک به‬ ‫تنهایی نمی تواند مالک بهره وری نیروی انسانی باشد‪ ،‬اما بطور‬ ‫کلی ش��عب بعضی بانک ه��ای تخصصی و بانک های خصوصی‪،‬‬ ‫از تراکم نیروی انس��انی باالتری برخوردار هستند‪ .‬از کل تعداد‬ ‫‪ 22،000‬ش��عبه بانکی کش��ور‪ ،‬بیش از نیم��ی از آن به ‪ 5‬بانک‬ ‫دولتی ملی (‪ 15‬درصد از کل)‪ ،‬صادرات (‪ 12‬درصد)‪ ،‬کشاورزی‬ ‫(‪ 9‬درصد)‪ ،‬تجارت (‪ 8‬درصد) و سپه (‪ 8‬درصد) اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬کم ش��عبه ترین بانک های کشور‪ ،‬خاورمیانه با‬ ‫‪ 8‬ش��عبه و گردشگری و توس��عه صادرات با به ترتیب ‪ 38‬و ‪40‬‬ ‫شعبه هستند‪.‬‬ ‫بررسی شاخص نس��بت میزان تسهیالت پرداختی به شعب‪،‬‬ ‫گویای این اس��ت که در می��ان ‪ 10‬بانک اول‪ 7 ،‬بانک خصوصی‬ ‫ب��وده و ‪ 3‬بان��ک تخصصی دولتی هس��تند‪ .‬نس��بت های تعداد‬ ‫خودپرداز و کارت خوان به شعب می تواند نشان دهنده فعالیت‬ ‫برون ش��عبه ای و تجاری بهتر باش��د که برای هر دو ش��اخص‬ ‫پنج بانک اول خصوصی هستند‪ .‬برای نسبت تعداد خودپرداز به‬ ‫شعب به ترتیب بانک های خصوصی دی و سامان و برای نسبت‬ ‫تعداد کارت خوان به شعب بانک های پارسیان و سامان با فاصله‬ ‫قابل توجهی نس��بت به بانک های دیگر ق��رار دارند‪ .‬بزرگترین‬ ‫تک محصولی‪ ،‬مس��ائل سیاس��ی و جنگ از عوامل عمده ایجاد‬ ‫این معضل در س��طح جهان محسوب می شود‪ .‬بحران اقتصادی‬ ‫آس��یا در آخرین سال های قرن بیستم منجر به شیوع گسترده‬ ‫ترین نرخ های مطالبات معوق بانکی در دهه های اخیر ش��د که‬ ‫مقدار کلی آن برای کشورهای آسیایی درگیر ‪ 32‬درصد و برای‬ ‫کش��ورهای کره جنوبی (‪ 13‬درصد در س��ال ‪ ،)1999‬سنگاپور‬ ‫(‪ 12‬درصد در سال ‪ ،)2000‬چین (‪ 30‬درصد در سال ‪،)2001‬‬ ‫بن��گالدش (‪ 32‬درصد در س��ال ‪ ،)2001‬مالزی (‪ 18‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ ،)2001‬فیلیپین (‪ 28‬درصد در س��ال ‪ ،)2001‬اندونزی‬ ‫(‪ 32‬درصد در سال ‪ ،)2002‬تایلند (‪ 16‬درصد در سال ‪)2002‬‬ ‫و هند (‪ 20‬درصد در سال ‪ )2003‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫در خاورمیان��ه و کش��ورهای هم منطقه ای��ران می توان به‬ ‫نرخ های باالی نس��بت مطالبات معوق به تس��هیالت بانکی‪ ،‬در‬ ‫کشورهای عربستان سعودی (‪ 11‬درصد در سال ‪ ،)1999‬ترکیه‬ ‫(‪ 30‬درصد در سال ‪ ،)2001‬امارات متحده (‪ 16‬درصد در سال‬ ‫‪ ،)2001‬اردن (‪ 19‬درصد در سال ‪ ،)2001‬پاکستان (‪ 23‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ،)2001‬مراکش (‪ 17‬درصد در س��ال ‪ ،)2002‬تونس‬ ‫(‪ 24‬درصد در س��ال ‪ ،)2003‬مصر (‪ 27‬درصد در سال ‪،)2005‬‬ ‫روسیه (‪ 10‬درصد در سال ‪ )2009‬و الجزایر (‪ 18‬درصد در سال‬ ‫‪ )2010‬اش��اره کرد‪ .‬در طی سه سال گذش��ته نرخ کلی نسبت‬ ‫مطالبات معوق به تسهیالت بانکی در اتحادیه اروپا تا ‪ 10‬درصد‬ ‫گزارش شده که شامل کشورهای ایرلند (‪ 20‬درصد)‪ ،‬یونان (‪28‬‬ ‫درصد)‪ ،‬بلغارستان (‪ 18‬درصد)‪ ،‬رومانی (‪ 17‬درصد)‪ ،‬مجارستان‬ ‫معضل سیس��تم بانکی کشور‪ ،‬حجم انبوه مطالبات معوق بانکی‬ ‫است که با عمیق شدن رکود و به خصوصی در کسب و کارهای‬ ‫کوچک و متوسط بخش خصوصی‪ ،‬همچنان الینحل باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن��رخ ه��ای ب��االی مطالب��ات معوق بانک��ی در بس��یاری از‬ ‫اقتصاده��ای جه��ان رخ داده و امری چن��دان نامعمول نبوده و‬ ‫نخواهد بود‪ .‬سیاس��ت گذاری ها و اقدامات اقتصادی پراش��تباه‬ ‫دول��ت ها‪ ،‬بحران ه��ای اقتصادی جهان��ی‪ ،‬اقتصادهای متمرکز‬ ‫دولتی‪ ،‬ناکارآمدی و فس��اد بخش های دولتی‪ ،‬عدم اس��تقالل و‬ ‫کارآیی بانک های مرکزی و نهادهای مالی‪ ،‬تضعیف بخش های‬ ‫مولد و رش��د سوداگری و س��فته بازی (به ویژه در امالک)‪ ،‬نرخ‬ ‫های رش��د اقتصادی کاذب و حبابی‪ ،‬توس��عه نیافتگی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫(‪ 15‬درصد)‪ ،‬ایتالیا (‪ 13‬درصد)‪ ،‬اس��پانیا (‪ 11‬درصد) و پرتغال‬ ‫(‪ 10‬درصد) می ش��ود‪ .‬گ��زارش بانک جهانی حاکی از نرخ کلی‬ ‫‪ 11.8‬درصد برای اروپا و آس��یای مرکزی (با تمرکز در ش��رق و‬ ‫جنوب اروپا) در سال ‪ 2011‬است‪.‬‬ ‫پس از یک دهه اقتصاد متکی به نفت و سیاس��تگذاری ها و‬ ‫اقدامات اقتصادی پراشتباه دولت ها که منجر به تضعیف بخش‬ ‫های مولد صنعتی و کشاورزی و از سوی دیگر رشد سوداگری و‬ ‫س��فته بازی شد‪ ،‬تحریم های بی سابقه با تشدید و تسریع روند‬ ‫پس رفت اقتصادی‪ ،‬کشور را دستخوش رکود و طیف وسیعی از‬ ‫معض�لات کرد که مطالبات معوق بانکی یکی از عوارض عادی و‬ ‫طبیعی آن به شمار می رود‪.‬‬ ‫در زمین��ه ارائه آم��ار مطالبات مع��وق بانک��ی دولت هرگز‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫شفافیت الزم را از خود نشان نداده و هر از چند گاهی ارقام ضد‬ ‫و نقیضی ارائه می ش��ود‪ .‬در طی دوره فعالیت دولت های نهم و‬ ‫دهم نس��بت مطالبات معوق بانکی به کل تس��هیالت با افزایش‬ ‫‪ 14.5‬براب��ری از ‪ 7‬درصد (‪ 34‬هزار میلیارد ریال) به ‪ 15‬درصد‬ ‫(‪ 630‬هزار میلیارد ریال) رس��ید که باالترین نسبت آن در سال‬ ‫‪ 1388‬ب��ا میزان ‪ 18‬درصد بوده اس��ت‪ .‬آخرین آمار از معوقات‬ ‫بانکی (ش��امل ارزی) حاکی از رسیدن به مرز ‪ 900‬هزار میلیارد‬ ‫ریال در شهریور ماه سال جاری می باشد که ‪ 14.4‬درصد از کل‬ ‫تس��هیالت را در بر می گیرد‪ .‬در س��ال ‪ 1392‬معوقات هزار نفر‬ ‫اول بدهکار بانکی در حدود ‪ 600‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬ش��صت نفر‬ ‫اول در ح��دود ‪ 150‬هزار میلی��ارد ریال و ده نفر اول ‪ 124‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬گزارش دیگری حاکی از تعلق‬ ‫‪ 28.5‬درصد کل معوقات بانکی به ‪ 173‬نفر می باشد‪ .‬بانک ملی‬ ‫در صدر فهرس��ت بانک های دارای مطالبات معوق قرار داشته و‬ ‫علیرغم وصول ‪ 50‬هزار میلیارد ریال از معوقات‪ ،‬میزان آن هنوز‬ ‫کاه��ش نیافته ک��ه حاکی از تداوم روند معوق ش��دن مطالبات‬ ‫بانکی اس��ت‪ .‬نیمی از مطالبات مع��وق ‪ 130‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫این بانک مربوط به ‪ 54‬نفر بوده و در عین حال دولت نیز ‪120‬‬ ‫هزار میلیارد بدهی معوق به آن دارد‪.‬‬ ‫در پایان س��ال ‪ 1390‬بدهی ه��ای بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫‪ 543‬هزار میلیارد ریال بوده که ‪ 70‬درصد آن ش��امل تسهیالت‬ ‫تکلیفی است‪ .‬از این میزان بدهی ‪ 349‬هزار میلیارد ریال مربوط‬ ‫به بانک های تخصصی دولتی (صنعت و معدن‪ ،‬توسعه صادرات‪،‬‬ ‫مسکن و توسعه تعاون) بوده است‪ .‬در آذر ماه سال ‪ 1392‬بدهی‬ ‫دول��ت به بانک مرکزی به ‪ 686‬هزار میلیارد ریال و بدهی بانک‬ ‫ها و موسسات دولتی به ‪ 195‬هزار میلیارد ریال بالغ شد‪ .‬بدهی‬ ‫دولت به بانک ها و موسس��ات اعتباری از ‪ 32‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در سال ‪ 1384‬با افزایش ‪ 16‬برابری به ‪ 509‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در پایان آذر ماه سال ‪ 1391‬و مجددا ً با ‪ 400‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزایش به ‪ 930‬هزار میلیارد ریال در ش��هریور ماه سال ‪1393‬‬ ‫رس��ید‪ .‬در خرداد ماه همین س��ال بدهی بانک ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری به بانک مرکزی به ‪ 656‬هزار میلیارد ریال رسید‪ .‬بدهی‬ ‫های دولت به بخش های خصوصی و تعاونی بین صد تا دویست‬ ‫هزار میلیارد ریال برآورد می شود‪.‬‬ ‫امروز همه بدهکاران بانکی از یک دید نگاه می شوند‪ .‬چه آن‬ ‫که بزرگترین بدهکار اس��ت و چه آن که کوچک و ضعیف است‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫چ��ه آن که با پول بانک ها به تج��ارت و خرید و فروش امالک‬ ‫پرداخت��ه و چندین برابر آن چه گرفت��ه‪ ،‬اکنون در اختیار دارد‬ ‫و چه آن که از هس��تی ساقط ش��ده و آه در بساط ندارد‪ .‬اولین‬ ‫س��وال این است که با تس��هیالت بانکی چه شده است؟ آيا در‬ ‫جای خود خرج ش��ده یا به اسم تولید و ایجاد اشتغال اخذ شده‬ ‫و صرف س��وداگری و سفته بازی شده است؟ مهم‪-‬ترین پرسش‬ ‫ش��اید این باشد که آیا عدم توانایی بازپرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫به دلیل مش��کالت و معضالت فضای پیرامونی کسب و کار بوده‬ ‫یا خود بدهکاران مسبب آن هستند؟‬ ‫بانک مرکزی در پایان سال ‪ 1392‬اعالم کرد فقط ‪ 15‬درصد‬ ‫از معوق��ات بانکی ریالی به بخش صنعت مربوط می‪-‬ش��ود که‬ ‫رقمی در حدود ‪ 130‬هزار میلیارد ریال اس��ت‪ .‬مطالبات معوق‬ ‫ارزی ‪ 5200‬بنگاه صنعتی در حدود ‪ 13‬میلیارد دالر اظهار شده‬ ‫که بین دو تا س��ه میلیارد دالر آن مرب��وط به بخش خصوصی‬ ‫واقعی و مابقی مرتبط به بخش های دولتی‪ ،‬شبه دولتی و تعاونی‬ ‫می باش��د‪ .‬از ‪ 800‬میلیارد دالر عایدات ارزی دوره اقتصاد نفتی‬ ‫‪ 1378-91‬فق��ط ‪ 13‬میلیارد دالر (‪ 1.6‬درصد) صرف س��رمایه‬ ‫گذاری (با بدهی معوق) در صنایع تولیدی شده که از این میان‬ ‫کمتر از ‪ 0.4‬درصد آن سهم بخش خصوصی شده است‪.‬‬ ‫علیرغم فش��ار خردکننده واردات با دالره��ای ارزان نفتی و‬ ‫عدم پش��تیبانی از تولید در دوره ‪ ،1384-91‬کل درآمد (ارزش‬ ‫افزوده صنعتی) به قیمت های جاری برابر با چهار هزار تریلیون‬ ‫ریال (معادل با ‪ 350‬میلیون دالر) بوده اس��ت‪ .‬حال پس از گذر‬ ‫از این دوران دش��وار‪ ،‬کل مطالبات مع��وق واقعی ریالی و ارزی‬ ‫بخ��ش صنعت اع��م از دولتی‪/‬خصوصی‪/‬تعاونی ب��ه نظام بانکی‬ ‫کشور ‪ 130‬هزار میلیارد ریال و ‪ 13‬میلیارد دالر اعالم می شود‬ ‫ک��ه در نتیجه ‪ 7‬درصد (‪ 3.2‬درص��د ریالی و ‪ 3.8‬درصد ارزی)‬ ‫آن چ��ه صنعت به اقتصاد کش��ور داده‪ ،‬ب��ه آن بدهکار (معوق)‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با در نظر گرفت��ن ‪ 5200‬واحد صنعتی با بدهی معوق ارزی‬ ‫و تخمی��ن در حدود همین مقدار ب��رای تعداد واحدهای دارای‬ ‫بده��ی های معوق ریالی‪ ،‬در مجموع تع��داد واحدهای با بدهی‬ ‫مع��وق (ارزی و ریالی) ‪ 10‬هزار واحد با تعداد کارکن ‪ 600‬هزار‬ ‫نفر برآورد می شود (متوسط اشتغال آنها ‪ 60‬نفر در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که ‪ 40‬درصد کمتر از متوس��ط تعداد کارکنان واحدهای‬ ‫صنعتی تملک ش��ده توسط بانک ها با مقدار ‪ 100‬نفر است)‪ .‬با‬
‫در نظر گرفتن اش��تغال غیرمستقیم ناشی از فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬کل اش��تغال مس��تقیم و غیرمس��تقیم بیش از یک و‬ ‫نی��م میلیون نفر خواهد بود‪ .‬حقوق و مزایای س��االنه پرداختی‬ ‫به پرس��نل این واحدها ‪ 70‬هزار میلی��ارد ریال و جمع مالیات‪/‬‬ ‫عوارض‪/‬بیمه کارکنان آنها ‪ 30‬هزار میلیارد ریال و ارزش افزوده‬ ‫ایجاد ش��ده (درآم��د ملی صنعتی) ‪ 180‬ه��زار میلیارد ریال به‬ ‫صورت تقریبی محاس��به می ش��ود‪ .‬فعالیت این واحدها منجر‬ ‫به ایجاد درآمد س��االنه برای اقتصاد کش��ور به صورت مستقیم‬ ‫در ح��دود ‪ 180‬ه��زار میلیارد ریال و به صورت غیر مس��تقیم‬ ‫بی��ش از ‪ 220‬ه��زار میلیارد ریال (بیش از چه��ار درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور در س��ال ‪ 1392‬یا کل تسهیالت معوق‬ ‫آنها) می ش��ود‪ .‬همچنین باید اثرات کارکرد این واحدها بر روی‬ ‫کل زنجیره عرضه صنعتی کش��ور نیز در نظر گرفته شود که با‬ ‫ایج��اد اخت�لال در کار آنها‪ ،‬کل صنعت و اقتصاد کش��ور نیز به‬ ‫شدت تحت تاثیرات ناگوار آن قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫متوسط هزینه اشتغال واحدهای صنعتی در کل دهه هشتاد‬ ‫شمسی (بر اساس قیمت ثابت سال ‪ 1420 )1390‬میلیون ریال‬ ‫به ازای هر نفر ش��اغل بوده که با احتساب ضرایب تورمی بیش‬ ‫از س��ه میلیارد ریال برای س��ال جاری محاس��به می شود‪ ،‬لذا‬ ‫ایجاد ‪ 600‬هزار ش��غل موجود واحدهای با بدهی معوق (بدون‬ ‫احتساب مشاغل غیرمس��تقیم) ‪ 1800‬هزار میلیارد ریال برای‬ ‫اقتص��اد کش��ور هزینه در بر خواهد داش��ت که بیش از ش��ش‬ ‫براب��ر کل مطالبات معوق ریالی و ارزی آنها اس��ت‪ .‬هدف از این‬ ‫محاس��بات ساده‪ ،‬نشان دادن این است که این واحدها از منابع‬ ‫اقتصادی کشور چه داده و چه ستانده اند و ادامه یا عدم فعالیت‬ ‫آنها چه منافع و خساراتی برای کشور در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫هم اکنون بانک ها با ادامه سیاست تملک واحدها و مجازات‬ ‫کارآفرینان کش��ور ضمن آن که خس��ارت جبران ناپذیری را به‬ ‫اقتصاد وارد می کنند‪ ،‬انگیزه ها و ریشه های کارآفرینی و تولید‬ ‫را نیز خشکانده و به مخاطره جدی خواهند انداخت‪ .‬با استمرار‬ ‫این وضع تا س��ال ها کمتر کسی جرأت ورود به حیطه تولید و‬ ‫اخذ تس��هیالت جهت تولید را خواهد داشت‪ .‬از قبل واحدهای‬ ‫تملک ش��ده نیز چیزی عاید دولت و بانک ها نخواهد شد‪ ،‬زیرا‬ ‫واحدهایی که تا حد زیادی مس��تهلک و از رده خارج ش��ده را‬ ‫بای��د خ��ود اداره کند که امکان ندارد یا به مزایده گذاش��ته که‬ ‫راه ان��دازی مجدد و هزینه های آن خ��ود بار جدیدی بر دوش‬ ‫اقتصاد ناتوان کشور خواهد بود یا طبق روال فعلی اجازه دهد تا‬ ‫سرمایه های کشور خاک خورده و به تدریج نابود شود‪ .‬با توجه‬ ‫به نقطه اوج سرمایه گذاری های صنعتی کشور در سال ‪1385‬‬ ‫و گذش��ت زمان متوسط هشت س��ال‪ ،‬عمر فنآوری این واحدها‬ ‫در حال افول بوده و با توجه به از رده خارج شدن تدریجی آنها‬ ‫باید از آنها بهره برداری کافی به عمل آید‪.‬‬ ‫یکی از وظایف مهم دولت یازدهم‪ ،‬برگرداندن منابع عمومی‬ ‫کش��ور که به هر دلیلی در چرخه های درست یا غلط اقتصادی‬ ‫درگیر شده اند‪ ،‬می باشد‪ .‬اولویت ها و الزامات کنونی در درجه‬ ‫اول برگرداندن منابع چپاول ش��ده و اختالس ش��ده و مجازات‬ ‫عاملین آنها اس��ت‪ .‬در زمینه مطالب��ات معوق بانکی به نظر می‬ ‫رسد بدهکاران بزرگی که کل معوقات بانکی بخش صنعت کمتر‬ ‫از بدهی ‪ 200‬نفر اول آنها اس��ت باید در ابتدای فهرس��ت قرار‬ ‫گیرند‪ .‬همچنی��ن دولت به عنوان بزرگترین بدهکار کش��ور به‬ ‫نظام بانکی و بخش خصوصی نیز جایگاه ویژه خود را دارد‪ .‬پس‬ ‫از این س��ه اولویت مهم نوبت به دیگر بدهکاران نظام بانکی می‬ ‫رس��د‪ .‬طبقه بندی و تعیین و تبیین وضعی��ت و عملکرد بنگاه‬ ‫های با معوق بانکی و تعیین ش��اخص‪-‬های نحوه اخذ مطالبات‬ ‫معوق بانکی بسیار حساس و مهم و در راستای اجرای عدالت و‬ ‫اجتناب از خسارت های اقتصادی بیشتر است‪ .‬در این راستا می‬ ‫توان به موارد ذیل اشاره کرد‪،‬‬ ‫‪ -1‬بخش های اقتصادی (صنعتی‪ ،‬کش�اورزی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫مسکن و خدماتی)‬ ‫بالطبع بخش های تجاری و مس��کن با توجه به س��ودآوری‬ ‫ب��االی آنها در س��ال ه��ای اخیر کمت��ر عذر و بهان��ه ای برای‬ ‫بازپرداخت تس��هیالت دریافتی داش��ته و در اولویت قطعی قرار‬ ‫م��ی گیرند‪ .‬بخش های صنعت و کش��اورزی درگیر مش��کالت‬ ‫و معض�لات زیادی بوده و هس��تند که باید با توجه به ش��رایط‬ ‫پیرامونی فضای کس��ب و کار حاکم ب��ر فعالیت و عملکرد آنها‪،‬‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬نحوه مصرف تسهیالت‬ ‫محل مصرف تسهیالت باید بررسی شود‪ .‬بعضی از تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت اخذ ش��ده جهت صنعت و کشاورزی‪ ،‬در تجارت و‬ ‫بازار امالک تزریق شده است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪ -3‬رشته صنعتی‬ ‫ً‬ ‫بعضی از رش��ته های صنعتی از بازار کاملا انحصاری داخلی‪،‬‬ ‫نه��اده های ارزان انرژی و دیگ��ر عوامل حمایتی برخوردار بوده‬ ‫و در همی��ن حال بعض��ی از صنایع نه تنها حمایت نش��ده (به‬ ‫عنوان مثال صنایع لوازم خانگی‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬نساجی‪ ،‬پوشاک و‬ ‫کف��ش)‪ ،‬بلکه تحت تاثیر هجوم واردات و قاچاق کاالهای ارزان‬ ‫قیمت قرار داشته و دارند‪.‬‬ ‫‪ -4‬ابعاد صنعت (صنایع بزرگ یا متوسط و کوچک)‬ ‫بی تردید نگاه اخذ مطالبات بین صنایع کوچک و متوسط و‬ ‫صنایع بزرگ باید کام ً‬ ‫ال متفاوت باش��د‪ .‬صنایع بزرگ معموالً از‬ ‫‪34‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫حمایت های دولتی و تعرفه ای قابل توجهی استفاده می‬ ‫نمایند و معموالً صنایع کوچک و متوسط چتر حفاظتی‬ ‫ضعیف تری داش��ته و در معرض ریسک تجاری بیشتری‬ ‫هستند‪ .‬به همین دلیل است که تسهیالت بانکی صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در اکثر کش��ورهای جهان و به ویژه‬ ‫کشورهای توسعه یافته از طرف دولت تضمین می شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬منطقه استفاده تسهیالت‬ ‫تس��هیالت اخذ ش��ده در مناطق محروم و دورافتاده‬ ‫به علت نبود زیرس��اختارها و عوامل پشتیبان‪ ،‬در شرایط‬ ‫بحرانی صدمه پذیرتر هستند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مالکی�ت (خصوصی واقعی‪ ،‬تعاونی‪ ،‬عمومی‪،‬‬ ‫شبه دولتی و دولتی)‬ ‫در طی روند توسعه صنعتی کشور در دو دهه گذشته‪،‬‬ ‫دولت صنایعی را تح��ت کنترل‪/‬مدیریت و حتی انحصار‬ ‫خود گرفته که س��ودآور بوده و بتواند به راحتی ش��رایط‬ ‫فعالیت مس��اعد آنها را فراهم کرده و قفس طالیی برای‬ ‫حفاظت از آنها بس��ازد (مانند خودروس��ازی ها و صنایع‬ ‫بزرگ دولتی)‪ .‬بخش خصوصی بیشتر در صنایعی امکان‬ ‫فعالیت یافته که آس��یب‪-‬پذیرتر هستند (از قبیل صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬نس��اجی و پوشاک)‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بخش خصوصی واقعی (که عمدتاً ش��امل صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط می ش��ود) دچار معض�لات و گرفتاری های‬ ‫بیشتری در طی سالیان اخیر شده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬می�زان برگش�ت اقتص�ادی (از قبیل ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و اشتغال)‬ ‫برای گروه هایی که با تالش و مساعی خود نسبت به‬ ‫تسهیالت دریافتی ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد‬ ‫کرده و به اقتصاد منفعت رس��انده اند‪ ،‬باید رویکرد کام ً‬ ‫ال‬ ‫متفاوتی لحاظ ش��ود‪ .‬برگشت منافع به اقتصاد کشور که‬ ‫مه��م ترین ش��اخص‪-‬های آن را می ت��وان ایجاد ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬اش��تغال و درآمد صادراتی در نظر گرفت‪ ،‬بسیار‬ ‫حائ��ز اهمیت می باش��د‪ .‬به عنوان مث��ال اگر یک واحد‬ ‫تولیدی پس از اخذ تس��هیالت‪ ،‬بیش از مقدار آن ارزش‬ ‫اف��زوده ایجاد کرده باش��د به مفهوم پ��س دادن آن چه‬ ‫ستانده‪ ،‬به اقتصاد است‪.‬‬ ‫‪ -8‬عوام��ل تاثیرگ��ذار بیرون��ی (از قبیل سیاس��ت‬ ‫های اقتص��ادی و تج��اری دولت‪ ،‬فضای کس��ب و کار‪،‬‬ ‫نف��وذ واردات و قاچاق‪ ،‬تحریم ه��ا‪ ،‬رکود اقتصادی‪ ،‬عدم‬ ‫همکاری سازمان های دولتی)‬ ‫اگر سیاس��تگذاری ها و اقدامات دول��ت ها منجر به‬ ‫عدم امکان بازپرداخت تس��هیالت شده و تولیدکننده را‬ ‫نیز متضرر نموده است‪ ،‬دولت باید تاوان خسارت او را از‬ ‫مناب��ع عمومی تامین کند و اگر قادر به تامین خس��ارت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬حداق��ل باید مان��ع از ایجاد تضییقات توس��ط‬ ‫دستگاه های اجرایی شود‪.‬‬ ‫‪ -9‬سرمایه گذاری ثابت یا سرمایه در گردش‬ ‫تس��هیالت کوتاه مدت که جهت س��رمایه در گردش‬ ‫اخذ ش��ده اند نرخ س��ریع برگشت س��رمایه داشته و به‬
‫ندرت تحت تاثیر مشکالت اقتصادی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪ -10‬نوع معوقات بانکی (ریالی یا ارزی)‬ ‫در تس��هیالت ارزی که از محل وجوه اداره ش��ده و بر اساس‬ ‫اعتبار اسنادی پرداخت شده اند‪ ،‬انحراف معموالً کمتر است‪.‬‬ ‫هم اکنون سیستم بانکی کشور هیچگونه تمایز و تفاوتی بین‬ ‫بدهکاران��ی که با تولید و ایجاد اش��تغال دین خود را به اقتصاد‬ ‫ملی ادا کرده و آنها که با تسهیالت بانکی دریافتی به سوداگری‬ ‫و س��فته بازی پرداخت��ه و به ایجاد تورم و مش��کالت اقتصادی‬ ‫کمک رس��انده اند‪ ،‬قائل نیس��ت‪ .‬لذا با تفکی��ک و طبقه بندی‬ ‫بدهکاران بانکی باید حس��اب گروه ه��ای اقتصادی مولد ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬اش��تغال و منفعت برای کشور (که به علت سیاست ها و‬ ‫اقدامات دولت ها و دیگر ش��رایط خارج از کنترل و اراده آنها نه‬ ‫تنها متضرر شده‪ ،‬بلکه امکان تسویه بدهی های بانکی آن هم با‬ ‫شرایط و جرائم سنگین را ندارند) از اشخاصی که از منابع مالی‬ ‫کشور استفاده و منافعی نیز به دست آورده و اکنون به هر دلیلی‬ ‫قصد پس دادن آن را ندارند‪ ،‬جدا شود‪.‬‬ ‫ش��اخص های کلی وضعیت رقابتی و کسب و کار رشته های‬ ‫صنعتی از حساب های ملی و آمارهای بانک مرکزی‪ ،‬مرکز آمار‪،‬‬ ‫س��ازمان های تامین اجتماعی و امور مالیات��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و دیگر س��ازمان های دولتی قابل اس��تخراج‬ ‫هستند‪ .‬در این راستا پیش��نهاد می شود کارگروهی متشکل از‬ ‫بخش های دولتی و خصوصی (ش��امل اعضایی از نهاد ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬مجلس‪ ،‬وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‪ ،‬خانه صنعت و معدن‬ ‫و دیگر نهادهای ذیربط و ذینفع) در س��طح کش��ور و استان ها‬ ‫تش��کیل و به این امر در س��طوح کالن و خرد رسیدگی کند‪ .‬با‬ ‫اس��تقرار س��از و کار کارآمد و سالم و شفاف ضمن آن که بخش‬ ‫مهم��ی از مطالب��ات معوق وصول خواهد ش��د‪ ،‬جای هیچ گونه‬ ‫ش��ک و ش��بهه ای باقی نمانده و بخش مهمی از تولیدکنندگان‬ ‫کش��ور از بالتکلیفی و جو ناامنی ناش��ی از مصادره توسط بانک‬ ‫های عامل در خواهند آمد و وضعیت آنها روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪35‬‬
‫گزارشی کوتاه از مجموعه کالس‌های رفتار سازمانی در انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫رفتار سازمانی‬ ‫رفتارس�ازمانی دومین عنوان ازعناوین کالس‌هایی بود که با تدری�س مهندس علی‌پور و به همت انجمن همگن‬ ‫پالستیک تهران برگزار شد‪ .‬اولین دوره از این مجموعه کالس‌ها تحت عنوان منش مدیران با حضور اعضا انجمن‬ ‫همگ�ن پالس�تیک و تعدادی از مدی�ران این صنعت چن�د ماه پیش برگزار ش�د‪ .‬با توجه به نظر س�نجی صورت‬ ‫گرفت�ه بس�یاری از ش�رکت کنندگان برگ�زاری این گونه کالس‌ه�ا را در نحوه مدیریت خود مفی�د و اثر بخش‬ ‫دانس�ته و این نش�ان از رضایتمندی هنرجویان دارد‪.‬مهندس علی پور دانش آموخته رش�ته مديريت بازرگانی‪،‬‬ ‫كارش�ناس طرح مطالعاتی مديريت ش�بكه تحقيقات‪ ،‬دارای گواهينامه دوره عالی تفكر سيس�تمي اجرا شده در‬ ‫س�ازمان مديريت صنعتي‪ ،‬از دانشگاه پنس�يلوانياو كارشناسی ارشد مديريت اجرائیاست‪ .‬برخی عنواین تدریس‬ ‫شده توس�ط مهندس علی پور عبارتند از‪:‬رفتار سازمانی‪/‬مدیریت منابع انسانی‪/‬مهارتهای ارتباطی‪/‬سرپرستی‪/‬‬ ‫نيازس�نجی و برنامه ريزی آموزشی‪ /‬مشتری مداری و رفتار با مشتری‪/‬مديريت خدمات‪/‬مشاركت و مديريت‬ ‫مش�اركتی‪/‬مديريت اس�ترس‌‪/‬مديريت عمومی‪/‬آموزش ارزيابان كانون ارزيابی‪/‬اص�ول و مبانی كانون ارزيابی‪/‬‬ ‫ارزيابی عملكرد‪/‬رهبری و انگيزش‪/‬مهارتهای مصاحبه‪/‬مديريت جلس�ات‪/‬مدیریت استراتژیک‪/‬س�ازماندهی و‬ ‫ساختار‪ .‬همچنین برخی از خدمات مشاوره و پژوهش ایشان بدین شرح است‪:‬‬ ‫• مجری طرح نيازسنجی آموزشی مديران ميانی شركت ساپكو‬ ‫• مجری طرح مستند سازی تجربه توسعه منابع انسانی سازمان مديريت صنعتی‬ ‫• مجری طرح نيازسنجی آموزشی كاركنان ستاد اداری‪/‬مالی شركت نفت فالت قاره‬ ‫• مجری طرح عارضه يابی و ارزيابی عملكرد شركت سيمرغ‬ ‫• مجری طرح نياز سنجی آموزشی مديران ميانی شركت ملی پااليش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران‬ ‫• مجری طرح نيازسنجی آموزشی مديران ارشد شركت ملی پااليش و پخش فرآورده‌های نفتي ايران‬ ‫• كارشناس پروژه نيازسنجی آموزشی مديران ميانی شركت فوالد مباركه‬ ‫• كارشناس ارزيابی مديران كانون ارزيابی سيصد داوطلب مديريت سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران‬ ‫• طراح بازيهای شبيه سازی كانون ارزيابی كانديداهای سمت عضويت هيات مديره در گروه سايپا‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫• كارشناس طرح مديريت مشاركتی كاركنان شركت نفت فالت‬ ‫قاره‬ ‫• كارش��ناس طرح نيازسنجي آموزش��یكاركنان منطقه عمليات‬ ‫نفتی الوان‬ ‫• كارش��ناس ط��رح طراحي مدل شناس��ایی و گزينش مديران‬ ‫برجسته صنعت كشور‬ ‫• كارشناس طرح تجهيز كانون ارزيابي سازمان مديريت صنعتي‬ ‫• کارش��ناس طرح بهبود فرآیندهای ش��رکت پست فشار قوی‬ ‫برق پارسیان‬ ‫• مشاور عالي مدير عامل شركت موتور سازه يكتا‬ ‫• مشاور منابع انسانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫• مش��اور برنامه ریزی آموزش��ی و نیاز سنجی آموزشی سازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫• مشاور شرکت ساپل‬ ‫• مش��اور علمي طرح نيازسنجي آموزشی مديران شركت فوالد‬ ‫آلياژی يزد‬ ‫• مشاور عالي طرح عارضه يابي منابع انسانی شركت گاز پارس جنوبی‬ ‫• مشاور عالی طرح توسعه مديرا ن بانک ملت‬ ‫• مشاور ارشد طرح کانون ارزیابی روسای شعب بانک ملت‬ ‫• مجری طرح تحول منابع انس��انی س��تاد وزارت صنعت معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫• مدیر مسئول طرح توسعه رهبری شرکت گل گهر‬ ‫• مشاور و منتور شرکت دارو سازی دکتر عبیدی‬ ‫در پایان دوره با اهداء گواهینامه از شرکت کنندگان قدردانی شد‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان این دوره عبارت بودن��د از‪ :‬علی گازران‪ ،‬علی‬ ‫یوس��فی‪ ،‬مرتضی گازران‪ ،‬بدری تیماچی��ان(از مجموعه پاکیو)‪،‬‬ ‫ناصر امینی‪ ،‬رحیم اسفندیاری راد‪ ،‬کاظم موسوی‪ ،‬مهرداد زمانی‪،‬‬ ‫غفار زمانی(از مجموعه ساپل)‪ ،‬محمدرضا مونسان(پارس صدرا)‪،‬‬ ‫مرتضی ش��هرابی فراهانی(پلیمران)‪ ،‬س��امان ابراهیمی‪ ،‬مهران‬ ‫مقتدری‪ ،‬علی نمکی(س��مپا)‪ ،‬س��عید شیخ حس��ن(مانا صنعت‬ ‫تجارت)‪ ،‬لیال عیوضخانی(میالن کاال پالس��ت)‪ ،‬ارش��اد منشی‪،‬‬ ‫محمدرضا غالمی‪ ،‬محمدآزادی‪ ،‬فاطمه افش��ار(جهادین پرند)‪،‬‬ ‫اس��ماعیل عبداللهی(کاواک)‪ ،‬نیما ش��اکری‪ ،‬روح اهلل عباس��ی‪،‬‬ ‫هانیه حمزه لو(کایر صنعت پیش��گام)‪ ،‬حس��ین اس��دی(هانی‬ ‫پالس��تیک)‪ ،‬سینا سید ابراهیمی(س��رد آوران نواندیش)‪ ،‬ناهید‬ ‫هاشمی و ندا هاشمی(پارس هرماس)‬ ‫در پایان‪ ،‬سعی کردیم تا خالصه ای از مهم ترین عناوین تدریس‬ ‫شده در کالس رفتار سازمانی را تقدیم مخاطبین نشریه کنیم‪.‬‬ ‫شایستگی‬ ‫شایستگی عبارت است از ویژگیهای یک فرد که کمک می‌کند‬ ‫او اثربخش‌تر بوده یا عملکرد بهتری داش��ته باشد‪ .‬مبنای اصلی‬ ‫عملکرد موفق در س��ازمان شایستگی است‪ .‬شایستگی سه وجه‬ ‫اصلی دارد که عبارتند از‪)1:‬منش ‪)2‬دانستنی ‪)3‬مهارت‬ ‫شایستگی فقط شامل افراد نمی‌شود بلکه شایستگی محیط نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬انواع شایستگی محیط عبارتند از‪ )1:‬شایستگی نرم‬ ‫افزاری ‪ )2‬شایستگی سخت افزاری و انواع شایستگی در سازمان‬ ‫عبارتند از‪ )1:‬شایس��تگی انسانی ‪)2‬شایس��تگی نرم افزاری ‪)3‬‬ ‫شایستگی سخت افزاری‪ .‬مدیریت عملکرد عبارت است از اینکه‬ ‫انسان شایسته را در محیط شایسته به کار ببریم‪.‬‬ ‫به طور کل مجموعه‌ای از علوم انسانی مانند روانشناسی‪ ،‬جامعه‬ ‫شناسی‪ ،‬مردم شناس��ی‪ ،‬علوم سیاسی و‪...‬علمی را تحت عنوان‬ ‫علوم رفتاری در مدیریت ش��کل داده است‪ .‬علوم رفتاری عبارت‬ ‫اس��ت از نگاه به ابعاد نرم شایستگی‌های انسانی در سازمان که‬ ‫یکی از مهم‌ترین آنها ابعاد منشی است‪.‬‬ ‫شخصیت‬ ‫ش��خصیت عبارت است از پوس��ته‌ی وجودی انسان که با آن با‬ ‫جهان بیرون ارتباط برقرار می‌کند‪ .‬ش��خصیت تجلی‌گاه بیرونی‬ ‫منش اس��ت و منش خواس��تگاه درونی ش��خصیت است‪ .‬وقتی‬ ‫صحبت از ش��خصیت می‌ش��ود ب��ا مفهومی به ن��ام عادت‌های‬ ‫رفتاری مواجه می‌شویم‪.‬‬ ‫عادات رفتاری‬ ‫عادات به معنای رفتارهای عادی شده است به گونه ای که این‬ ‫رفتاره��ا خودآگاه و بعضا ناخ��ودآگاه رخ می‌دهد‪ .‬مبنای اصلی‬ ‫شکل‌گیری شخصیت عادت است‪ .‬هرگاه در خصوص شخصیت‬ ‫آدم‌ه��ا مطالعه کنید ابتدا به عادت‌های رفتاری انس��ان‌ها توجه‬ ‫می‌کنید‪ .‬مبنای قضاوت ما درباره انسانها عادات رفتاری است‪.‬‬ ‫شخصیت شناسی به روش ‪MBTI‬‬ ‫یک��ی از معتبرتری��ن‪ ،‬مطمئ��ن ترین و درس��ت ترین تس��ت‬ ‫خودشناسی و تست شخصیت شناسی در دنیا‪ ،‬تست شخصیت‬ ‫شناس��ی ‪MBTI‬است‪ .‬البته این تست همانند سایر تست های‬ ‫روانشناس��ی تنها یک ابزار است که در بهترین و استانداردترین‬ ‫حالت باید در کنار یک متخصص و مش��اور مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد تا بتوانید به درست ترین و معتبرترین نتیجه دست یابید‪.‬‬ ‫چه کسانی تست ‪ MBTI‬را ایجاد کردند؟‬ ‫تس��ت ش��خصیت‪ MBTI‬بر مبنای نتایج تحقیقات روانشناس‬ ‫مش��هور سوئیسی‪ ،‬یونگ‪ ،‬ش��کل گرفت‪ .‬کارل یونگ معتقد بود‬ ‫اگر بتوان زیربنای ذهنی‪ ،‬برداش��ت ها و نگرش‌های اشخاص را‬ ‫ش��ناخت‪ ،‬می توان رفتارهای آنه��ا را پیش‌بینی کرد‪ .‬او در این‬ ‫خصوص نظریات ارزشمندی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫س��ال ها بعد دو دانش��مند دیگ��ر به نام های بریگ��ز و مایرز با‬ ‫اس��تفاده از نظ��رات و نتای��ج تحقیق��ات یونگ و انج��ام برخی‬ ‫پژوهش‌ها در حوزه شخصیت شناسی‪ ،‬تست شخصیت ‪MBTI‬‬ ‫را طراحی کردند‪ .‬آنها چهار بعد (ترجیح) ش��خصیتی و شانزده‬ ‫تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند‪ .‬به عبارتی آنها همه‬ ‫افراد روی زمین را در ‪ 16‬تیپ شخصیتی دسته بندی کردند که‬ ‫بر اساس تست ‪ MBTI‬می‌توان به تیپ شخصیتی آنها پی برد‪.‬‬ ‫ترجیحات شخصیتی‪ ،‬ویژگی‌هایی در افراد هستند که برای آنها‬ ‫راحت‌تر و بهتر بوده و انجامش��ان نیاز به تمرکز‪ ،‬صرف انرژی و‬ ‫زمان کمتری دارد‪ .‬به عنوان مثال فردی که ترجیح برون گرایی‬ ‫دارد‪ ،‬وقت��ی در جمع بوده‪ ،‬با اف��راد دیگر در ارتباط و در کانون‬ ‫توجه اس��ت‪ ،‬احس��اس بهتری دارد و انرژی بیشتری می گیرد‪.‬‬ ‫در ضمن برقراری ارتباط با دیگران برای او کاری آس��ان‪ ،‬بدون‬ ‫زحمت و لذت بخش است‪.‬‬ ‫چه��ار بعد (ترجیح) ش��خصیتی ش��ناخته ش��ده توس��ط این‬ ‫دانشمندان عبارتند از ‪:‬‬ ‫• درون گ��را (‪ – )I‬برون گ��را (‪ :)E‬این بعد بر مبنای چگونگی‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪37‬‬
‫برخ��ورد و تعامل ما ب��ا دنیا و اینکه انرژی م��ان را متوجه کجا • احساس��ی (‪ -)F‬فکری (‪ :)T‬بر اینکه چگونه اطالعات خود را‬ ‫پردازش می‌کنیم و چگونه تصمیم می‌گیریم‪ ،‬داللت دارد‪.‬‬ ‫می‌کنیم و از کجا انرژی می‌گیریم‪ ،‬تعریف شده است‪.‬‬ ‫• شمی (‪ -)N‬حسی (‪ :)S‬اینکه اغلب به چه نوع اطالعاتی توجه • مالحظ��ه کنن��ده (‪ -)P‬داوری کنن��ده(‪ :)J‬اینک��ه ما ترجیح‬ ‫می‌کنیم و چگونه آنها را بدس��ت می‌آوریم‪ ،‬این بعد را مشخص می‌دهیم در شرایط س��ازمان یافته و با ساختار فعالیت کنیم یا‬ ‫استقالل بیشتری داشته باشیم داللت می کند‪.‬‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ویژگی های افراد با هر بعد (ترجیح) شخصیتی به طور مجزا در جداول زیر آمده است ‪:‬‬ ‫درون گراها‬ ‫برون گراها‬ ‫‪ - ‬ترجیح می دهند با استفاده از چشم و گوش و‬ ‫ ترجیح می دهند با دیدن « تصویر بزرگ از آنچه هست»‬‫دیگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می‬ ‫و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقایق‪ ،‬اطالعات‬ ‫گذرد پی ببرند‪.‬‬ ‫را درک کنند‪.‬‬ ‫ به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد‪ ،‬توجه می‬‫ ترجیح می دهند با درک و دیدن امکانات جدید ( خالقیت ) و‬‫کنند و آن را به خوبی درک می کنند‪.‬‬ ‫روش های مختلف انجام کارها‪ ،‬اطالعات را جمع آوری کنند‪.‬‬ ‫ به آنچه که مطمئن و منسجم است‪ ،‬اعتماد‬‫ دوستدار ایده های جدید( بدون توجه به قابل اجرا بودن یا‬‫می کنند‪.‬‬ ‫نبودن) بوده و عاشق نوآوری و تخیل اند‪.‬‬ ‫ تنها در صورت قابل اجرا بودن‪ ،‬از ایده های جدید‬‫ برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قائل هستند‪.‬‬‫استقبال می کنند‪.‬‬ ‫ دوست دارند مهارت های جدید را بیاموزند‪.‬‬‫ واقع گرا هستند‪.‬‬‫ به اطالعات دقیق توجه ندارند‪.‬‬‫ دوست دارند از مهارت های موجود استفاده کنند‪.‬‬‫ به آینده توجه دارند‪.‬‬‫‪ -‬به زمان حاضر توجه دارند‪.‬‬ ‫احساسی ها‬ ‫فکری ها‬ ‫ در تصمیم گیری از تفکر استفاده می کنند (به‬‫نتایج منطقی انتخاب و عمل توجه دارند)‪.‬‬ ‫ سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت‬‫ به احساسات دیگران توجه می کنند‪.‬‬‫ نیازها و ارزش ها را درک می کنندو احساساتشان را نشان جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را‬‫آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند‪.‬‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ تحت تاثیر میل به موفقیت‪ ،‬انگیزه پیدا می کنند‪.‬‬‫ تحت تاثیر میل به قدردانی شدن‪ ،‬انگیزه پیدا می کنند‪.‬‬‫ در تصمیم گیری‪ ،‬تحلیل های غیر شخصی دارند‪.‬‬‫ به طور طبیعی عالقه به راضی کردن دیگران دارند‪.‬‬‫ ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند‪ - .‬عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند‪.‬‬‫ ممکن است بی ترحم‪ ،‬بی احساس و بی توجه‬‫ به ادب بیش از حقیقت بها می دهند‪.‬‬‫به حساب آیند‪.‬‬ ‫ برای هر احساسی ارزش قائل اند‪.‬‬‫ به حقیقت بیش از ادب بها می دهند‪.‬‬‫‪ -‬احساسات را در گرو منطقی بودن می پذیرند‪.‬‬ ‫در تس��ت شخصیت شناس��ی ‪ MBTI‬بر مبنای این چهار بعد‪،‬‬ ‫شانزده تیپ شخصیتی زیر تعریف شده است که عبارتند از‪:‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬فكری‪ ،‬منضبط (‪)INTJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬فكری‪ ،‬مالحظه كننده (‪)INTP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬فكری‪ ،‬مالحظه كننده (‪)ENTP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬فكری‪ ،‬منضبط (‪)ENTJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬احساسی‪ ،‬منضبط (‪)INFJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬احساسی‪ ،‬مالحظه كننده (‪)INFP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬احساسی‪ ،‬مالحظه کننده (‪)ENFP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬شمی‪ ،‬احساسی‪ ،‬منضبط (‪)ENFJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬احساسی‪ ،‬منضبط (‪)ISFJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬احساسی‪ ،‬مالحظه كننده (‪)ISFP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬احساسی‪ ،‬مالحظه كننده (‪)ESFP‬‬ ‫افراد برون گرا‪،‬حسی‪ ،‬احساسی‪ ،‬منضبط (‪)ESFJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬فكری‪ ،‬منضبط (‪)ISTJ‬‬ ‫افراد درون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬فكری‪ ،‬مالحظه كننده (‪)ISTP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬فكری‪ ،‬مالحظه كننده (‪)ESTP‬‬ ‫افراد برون گرا‪ ،‬حسی‪ ،‬فكری‪ ،‬منضبط (‪)ESTJ‬‬ ‫اشتیاق در کار‬ ‫از جمله دالیل اشتیاق به کار می‌توان به این موارد اشاره کرد‪)1:‬‬ ‫ل��ذت از کار ک��ردن در فضای مورد عالقه ‪ )2‬احس��اس معنادار‬ ‫بودن و اثربخش��ی ‪)3‬رف��ع نیازهای فردی( ب��ه معنای انگیزش‬ ‫می‌باشد)‬ ‫‪38‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫درون گراها‬ ‫برون گراها‬ ‫‪ - ‬برون گراها افرادی اجتماعی‪ ،‬دوستدار دیگران‪،‬‬ ‫باجرأت‪ ،‬فعال‪ ،‬سرخوش‪ ،‬با انرژی‪ ،‬خوشبین‪،‬‬ ‫دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت‬ ‫‪ - ‬افرادی محافظه کار‪ ،‬مستقل‪ ،‬تکرو‪ ،‬خجالتی‪ ،‬خوددار‪،‬‬ ‫هایشان و آینده‪ ،‬کنجکاو و در عمل قاطع‪ ،‬فعال و‬ ‫یکنواخت و متعادل و‪  ‬کمرو هستند‪.‬‬ ‫اهل گفتگو هستند‪.‬‬ ‫‪ - ‬از درون خود انرژی می گیرند‪.‬‬ ‫‪ - ‬از دیگران انرژی می گیرند‪.‬‬ ‫‪ - ‬موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می کنند‪.‬‬ ‫‪ - ‬اطالعات شخصی را به ندرت با دیگران در میان می گذارند‪ -  .‬با صدای بلند فکر می کنند‪.‬‬ ‫‪ - ‬دوست دارند مرکز توجه باشند‪.‬‬ ‫‪ - ‬بیشتر گوش می دهند و کمتر حرف می زنند‪.‬‬ ‫‪ - ‬اطالعات شخصی خود را به راحتی با دیگران در‬ ‫‪ - ‬اشتیاقشان را برای خود نگه می دارند‪.‬‬ ‫میان می گذارند‪.‬‬ ‫‪ - ‬دوست ندارند مرکز توجه باشند‪.‬‬ ‫‪ - ‬اول عمل و بعد فکر می کنند‪.‬‬ ‫‪ - ‬قبل از هر عملی فکر می کنند‪.‬‬ ‫‪ - ‬بیشتر از گوش دادن‪ ،‬حرف می زنند‪.‬‬ ‫‪ - ‬مشتاقانه با دیگران ارتباط برقرار می کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مالحظه کننده ها‬ ‫‪ - ‬قوانین را خودشان تعیین می کنند‪.‬‬ ‫ در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا فعالیت‬‫هایی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارد‪ ،‬موفق هستند‪.‬‬ ‫ ترجیح آنها اول لذت بعد کاراست‪.‬‬‫ زمان را منبعی تمام نشدنی می دانند‪.‬‬‫ خود را با موقعیت های جدید تطبیق می دهند‪.‬‬‫‪ -‬به چگونگی انجام کار تاکید دارند‪.‬‬ ‫داوری کننده ها‬ ‫ تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را‬‫بطور دقیق مشخص می کنند‪.‬‬ ‫ بر انجام کارها در سر وقت تعیین شده پافشاری‬‫می کنند‪.‬‬ ‫ اهدافی را در محل کار برای خود در نظر می‬‫گیرند تا به موقع به آنها برسند‪.‬‬ ‫ ترجیح آنها اول کار و بعد بازی است‪.‬‬‫ از اخالق کاری باالیی برخوردارند‪.‬‬‫ ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند‪.‬‬‫‪ ‬‬ ‫نیاز‬ ‫نیاز به معنای کمبود و نقص اس��ت که انس��ان‌ها برای این کمبود‬ ‫کاری را شروع می‌کنند‪ .‬اما باید توجه داشت کمبود به خودی خود‬ ‫باعث نیاز نمی‌شود به عنوان مثال فردی که قدرت بدنی کمی در‬ ‫قسمت سرشانه خود دارد اما احساس نیاز در این بخش از بدن خود‬ ‫نمی‌کند‪ .‬کمبودی که باعث رنج شود تبدیل به نیاز می‌شود‪.‬‬ ‫سلسله مراتب نیاز از دیدگاه مزلو‬ ‫آبراهام مزلو‪ ،‬روان‌ش��ناس معروف‪ ،‬ایده سلسله مراتب نیازها را‬ ‫در کتاب خود به نام «انگیزه و شخصیت» در سال ‪ 1943‬مطرح‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫طبق تعریف مزلو‪ ،‬پنج سطح مختلف در سلسله مراتب نیازهای‬ ‫انسان وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نیازهای فیزیولوژیکی‬ ‫این نیازها ش��امل ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهایی هستند‬ ‫که ب��رای ادامه بقا ضرورت دارند‪ ،‬مث��ل آب‪ ،‬هوا‪ ،‬غذا و خواب‪.‬‬ ‫مزلو عقیده داش��ت که این‌ها اساسی‌ترین و غریزی‌ترین نیازها‬ ‫در سلسله مراتب نیازها هستند زیرا تا این‌ها برآورده نشوند بقیه‬ ‫نیازها در اولویت قرار نمی‌گیرند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نیازهای امنیتی‬ ‫نیازهای امنیتی نیز برای بقا اهمیت دارند ا ّما به اهمیت نیازهای‬ ‫فیزیولوژیک��ی نیس��تند‪ .‬نمونه‌هایی از نیازه��ای امنیتی عبارت‬ ‫اس��ت از تمایل به داشتن شغل ثابت‪ ،‬بیمه پزشکی‪ ،‬همسایگان‬ ‫بی‌خطر و سرپناهی در مقابل محیط‪.‬‬
‫‪ -3‬نیازهای اجتماعی‬ ‫این نیازها ش��امل وابس��تگی‪ ،‬تعلّق خاطر‪ ،‬عش��ق و عاطفه است‪ .‬به عقیده‬ ‫مزل��و این نیازها کمتر از نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای امنیتی‪ ،‬اساس��ی‬ ‫هس��تند‪ .‬روابط دوستانه‪ ،‬وابس��تگی عاطفی و روابط خانوادگی به ارضاء این‬ ‫نیازها کمک می‌کند‪ .‬عضوی��ت در گروه‌های اجتماعی‪ ،‬محلی و مذهبی نیز‬ ‫چنی��ناث��ریدارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نیازهای احترامی‬ ‫پ��س از ارضاء نیازهای فیزیولوژیکی‪ ،‬امنیت��ی و اجتماعی‪ ،‬نیاز به مورد احترام‬ ‫واقع شدن‪ ،‬اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد‪ .‬این نیازها شامل نیاز به چیزهایی است‬ ‫ک��ه در احترام به خود‪ ،‬ارزش‌های ش��خصی‪ ،‬ش��ناخت اجتماعی و پیش��رفت‪،‬‬ ‫انعکاس می‌یابد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نیازهای خودشکوفایی‬ ‫این باالترین س��طح نیازها در سلسله مراتب مزلو است‪ .‬انسان‌های خودشکوفا‪،‬‬ ‫افرادی هستند خودآگاه‪ ،‬عالقه‌مند به رشد شخصی‪ ،‬کم‌توجه به عقاید دیگران‬ ‫و عالقه‌مند به ارضاء توانائی‌های بالقّوه خود‪.‬‬ ‫انواع نیازها‬ ‫مزلو عقیده داش��ت که این نیازها مشابه غرایز انسانی هستند و نقش عمده‌ای‬ ‫در رفتار انگیزش��ی دارند‪ .‬نیازه��ای فیزیولوژیکی امنیتی‪ ،‬اجتماعی و احترامی‬ ‫به نام نیازهای کمبود یا نیازهای کاس��تی ( ‪ ) Deficiency needs‬هستند‪،‬‬ ‫ب��ه این معن��ی که این نیازها به دلی��ل محرومیت به وج��ود می‌آیند‪ .‬برآورده‬ ‫کردن این نیازهای س��طح پائین‌تر به منظور اجتناب از احساسات یا پیامدهای‬ ‫ناخوش��ایند اهمیت دارد‪ .‬مزلو باالترین س��طح هرم نیازها را نیاز رشد می‌نامد‪.‬‬ ‫نیازهای رش��د به دلیل کمبود یا محرومی��ت از چیزی به وجود نمی‌آیند بلکه‬ ‫زائیده تمایل رشد از سوی یک فرد هستند‪.‬‬ ‫سلس��له مراتب نیازهای مزلو غالباً به صورت یک هرم نش��ان داده می‌شود‪ .‬در‬ ‫سطوح پائین‌تر هرم‪ ،‬ابتدائی‌ترین و پایه‌ای‌ترین نیازها و در باالترین سطح هرم‪،‬‬ ‫نیازهای پیچیده‌تر قرار دارند‪ .‬‬ ‫تئوری (‪)ERG‬‬ ‫این نظریه از س��ه جهت با نظریه سلسله‬ ‫مراتب مازلو تفاوت دارد‪:‬‬ ‫این نظریه‪ ،‬ابتدا نیازها را به س��ه دس��ته‬ ‫تقسیم می‌کند‪:‬‬ ‫‪ .1‬نیازهای زیستی که به رفاه مادی افراد‬ ‫مرتبط است(‪.)Existence‬‬ ‫‪ .2‬نیازه��ای تعل��ق ک��ه میل ب��ه ارضای‬ ‫رواب��ط می��ان ف��ردی را در ب��ر می‌گیرد‬ ‫(‪.)Relatedness‬‬ ‫‪ .3‬نیازه��ای رش��د ک��ه ب��ه بی��ان میل‬ ‫ب��ه رش��د و توس��عه مس��تمر ف��ردی‬ ‫می‌پردازد(‪.)Growth‬‬ ‫بر خ�لاف نظریه سلس��له مراتب مازلو‬ ‫که رفتن به س��طح باالتر نتیجه ارضای‬ ‫س��طح پایین‌تر اس��ت‪ ،‬ای��ن نظریه از‬ ‫اص��ل «ناکامی‪ -‬بازگش��ت» اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬این اصل بیانگر این اس��ت که‬ ‫اگر نیاز س��طح باالیی در فرد سرکوب‬ ‫ش��ود‪ ،‬نیاز سطح پایین‌تر در وی فعال‬ ‫می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مازلو عقیده دارد ه��ر رفتار در هر لحظه‬ ‫مش��خص‪ ،‬تح��ت تأثیر نیازی اس��ت که‬ ‫ش��دیدتر اس��ت‪ ،‬در حال��ی ک��ه آلدلرفر‬ ‫می‌گوی��د در هر لحظه بی��ش از یک نوع‬ ‫نیاز می‌تواند در ش��کل دهی رفتار نقش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪39‬‬
‫تست شخصیت‪ MBTI‬بر مبنای‬ ‫نتایج تحقیقات روانشناس مشهور‬ ‫سوئیسی‪ ،‬یونگ‪ ،‬شکل گرفت‪ .‬کارل‬ ‫یونگ معتقد بود اگر بتوان زیربنای‬ ‫ذهنی‪ ،‬برداشت ها و نگرش‌های‬ ‫اشخاص را شناخت‪ ،‬می توان‬ ‫رفتارهای آنها را پیش‌بینی کرد‪ .‬او‬ ‫در این خصوص نظریات ارزشمندی را‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫نظریه هرزبرگ‬ ‫فردریک هرزب��رگ بر این باور بود که رابطه کار با فرد‬ ‫یک رابطه اصولی و اساس��ی اس��ت مطابق این نظریه‬ ‫عوامل نگهدارنده در هر س��ازمانی الزم است اما ایجاد‬ ‫انگی��زه نمی کند‪ .‬ای��ن عوامل عبارتن��د از‪)1:‬حقوق و‬ ‫دستمزد‪ )2‬ش��رایط فیزیکی کار‪)3‬سرپرست مستقیم‬ ‫توانمند و مناس��ب ‪ )4‬هم��کاران و ارتباطات مفید‪)5‬‬ ‫سیاس��ت ها و سیس��تم های ش��فاف و واضح‪ )6‬ایجاد‬ ‫فضای یادگیری و رش��د حرف��ه ای ‪ )7‬فرصت ارتقا در‬ ‫سلسله مراتب‪ )8‬احساس اثربخشی‬ ‫احس��اس اثربخشی در س��ازمان ها بسیار مهم است و‬ ‫هر فرد باید تاثیر خود را در سازمان از نزدیک ببیند و‬ ‫حس کند‪ .‬هیچ مطالعه ایی تا امروز ثابت نکرده اس��ت‬ ‫که لزوما بهره ور ترین کارکنان راضی ترینشان هستند‬ ‫اما عکس این قضیه دیده شده است‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سـال دوازدهـم | شهـــــــریور ماه‪ | 94‬شـماره‪229‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

شماره : ۲۴۴
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

شماره : ۲۴۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

شماره : ۲۳۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!