صفحه قبل

روزنامه گسترش صنعت شماره ۵۵۶

صفحه بعد

روزنامه گسترش صنعت شماره 556

روزنامه گسترش صنعت شماره 556

‫الزام خودروسازان‬ ‫به اجرای تعهدات‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫ ‪ 11‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اول ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ام پیاپی ‪ 2529‬دوره جدید شماره ‪ 8 556‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ ۴۰‬پروژه‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫در نوبت‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن بازار لوازم یدکی خودرو مطرح شد ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫به عملی شدن‬ ‫«توانستن»‌ها نیاز داریم‬
‫سه‌شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 24 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬اول ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫فناوری‪ ،‬راهکار تامین مالی‬ ‫صنعت‬ ‫بخ��ش عل��م و دان��ش از‬ ‫گذش��ته ج��دا از بخش‌ه��ای‬ ‫صنع��ت و اقتص��اد فعالی��ت‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬درصورتی‌که اتصال‬ ‫ای��ن دو بخ��ش می‌توان��د به‬ ‫رفع مشکالت سایر بخش‌های‬ ‫اقتصادی کم��ک کند‪ .‬امروزه‬ ‫برات قبادیان‬ ‫عنوان می‌شود که تامین مالی‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫مش��کل اصلی بخش صنعتی و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که فناوران و‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫فعاالن علمی در حوزه فناوری‬ ‫می‌توانند راهکارهای تامین مالی بخش صنعت را ارائه دهند‪.‬‬ ‫همچنین پژوهش��گران می‌توانند به رف��ع نیازهای اقتصادی‬ ‫و تجاری‌س��ازی طرح و ایده بپردازد‪ .‬درحقیقت دانش��گاه و‬ ‫صنعت برای رفع نیازهای‌ش��ان در شرایط کنونی به یکدیگر‬ ‫وابسته‌اند‪.‬‬ ‫امروز اقتصاد به س��مت دانش‌بنیان‌ش��دن در حال حرکت‬ ‫اس��ت و فعاالن اقتص��ادی اگر یک روز هم دیرتر به س��مت‬ ‫فناوری‌ه��ا حرک��ت کنن��د‪ ،‬متضرر خواهند ش��د‪ .‬امس��ال‬ ‫همزمان دو نمایش��گاه فناورانه در هفته پژوهش برگزار شد‬ ‫که حال‌وهوای دیگری نس��بت به س��ال‌های گذشته داشت‬ ‫زیرا نیازها در کنار توانمندی‌ها در این نمایش��گاه به نمایش‬ ‫گذاشته شد‪ .‬به‌طوری‌که طرف عرضه به عنوان بازدیدکننده‬ ‫در این نمایش��گاه معکوس مشارکت کردند‪ .‬شرکت‌کنندگان‬ ‫در نمایش��گاه پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫به ارائه نیازهای شناسایی‌شده خود پرداختند‪ .‬نگاه به داخل‬ ‫برای رفع نیازهای فناورانه از ویژگی‌های نمایش��گاه امس��ال‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اکن��ون بنگاه‌ه��ای صنعت��ی‪ ،‬معدنی‪ ،‬تج��اری و خدماتی‬ ‫ب��اور کرده‌اند که بس��یاری از نیازهای‌ش��ان را می‌توانند در‬ ‫داخل رف��ع کنند‪ .‬این ارتباط در نمایش��گاه امس��ال برقرار‬ ‫ش��د و آنهایی که صاحب فناوری‪ ،‬ایده و طرح هس��تند‪ ،‬در‬ ‫نمایش��گاه ش��رکت کردند‪ .‬از طرفی بنگاه‌های اقتصادی نیز‬ ‫با ارائه نیازهای‌ش��ان در نمایش��گاه حضور داشتند‪ .‬نیازهای‬ ‫اعالم شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی در نمایشگاه پژوهش‬ ‫و فن��اوری صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ارائه ش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫درصورتی‌ک��ه این نیازها ب��ه مرحله امضای ق��رارداد و اجرا‬ ‫رسید باید پیش از برگزاری نمایشگاه سال بعد اطالع‌رسانی‬ ‫شود‪ .‬امروز با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه در داخل کشور‬ ‫ب��ه این باور رس��یده‌ایم که می‌توانیم نیازه��ای خود را رفع‬ ‫کنیم‪ .‬امروز با اس��تفاده از توان بخش فناوری و فعاالن حوزه‬ ‫پژوهش می‌توان نیازهای بخش صنعت و حتی مشکل مالی‬ ‫صنعتگران را رفع کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫شرایط فعلی ما در مقایسه‬ ‫با سایر جوامع در ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذشته بسیار افتخارآمیز‬ ‫است‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫جمعیت ما نسبت به‬ ‫‪۴۰‬سال قبل حدود ‪ ۳‬برابر‬ ‫شده ولی میزان انرژی‬ ‫تولیدی در کشور بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬برابر افزایش یافته‬ ‫است‬ ‫وزیر نیرو خبر داد‬ ‫‪ ۴۰‬پروژه آب و فاضالب در نوبت بهره‌برداری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر نیرو گف��ت‪ :‬درصددیم همزم��ان با چهلمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی ‪ ۴۰‬پروژه و طرح‬ ‫بزرگ را در بخش آب و فاضالب شهری و روستایی به‬ ‫بهره‌برداری برسانیم‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی وزارت نی��رو‪،‬‬ ‫رض��ا اردکانیان در حاش��یه آیین تب��ادل تفاهمنامه‬ ‫می��ان وزارت نی��رو و معاون��ت امور زن��ان و خانواده‬ ‫ریاست‌جمهوری با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫به اینکه وزارت نیرو در این دوره اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫مناس��ب منابع انسانی کشور را س��رلوحه برنامه‌های‬ ‫خود قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی اس��ت که بانوان‬ ‫شایس��ته‪ ،‬بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت را شکل‬ ‫می‌دهند و باور ما این اس��ت که در مصرف و مدیریت‬ ‫منابع زیس��ت محیطی به ویژه در بخش آب و انرژی‬ ‫بان��وان می‌توانند همان نقش مدیریتی که در خانواده‬ ‫دارند‪ ،‬در سطح جامعه نیز پیاده‌سازی کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه ما ب��ه لحاظ نوع‬ ‫مصرف در بخش‌ه��ای مختلف به‌ویژه در حوزه آب و‬ ‫انرژی در ش��رایط خوبی به‌سر نمی‌بریم و یک جامعه‬ ‫بدمصرف‪ ،‬جامعه توسعه‌یافته نخواهد بود‪ ،‬بنابراین از‬ ‫رهگذر تفاهمنامه خود با معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست‌جمهوری درصددیم یک تماس وسیع‌تری را با‬ ‫ش��بکه بانوان کشور که مدیران طبیعی مصرف منابع‬ ‫زیست‌محیطی هستند‪ ،‬برقرار کنیم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به‬ ‫تش��ریح وضعیت تامین آب و برق کش��ور در مقایسه‬ ‫با سال‌های پیش از پیروزی انقالب اسالمی پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬شرایط فعلی ما در مقایسه با سایر جوامع در‬ ‫‪ ۴‬دهه گذش��ته بسیار افتخارآمیز بوده است‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه جمعیت ما نس��بت به ‪ ۴۰‬س��ال قبل حدود ‪۳‬‬ ‫برابر شده ولی میزان انرژی تولیدی در کشور بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بی��ش از ‪۹۹‬درصد جمعیت‬ ‫شهری کش��ور دسترسی کامل به شبکه‌های مطمئن‬ ‫و بهداشتی آب دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوزه فاضالب نیز‬ ‫جمعیت زیر پوش��ش شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‬ ‫فاضالب به ح��دود ‪۵۰‬درصد رس��یده و فعالیت‌های‬ ‫خوبی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر نیرو با‬ ‫تاکی��د بر اینکه از زم��ان آغاز ب��ه کار دولت تدبیر و‬ ‫امی��د تاکنون بی��ش از ‪ ۵.۵‬میلیون نف��ر از جمعیت‬ ‫روستایی کشور زیرپوشش ش��بکه‌های آبرسانی قرار‬ ‫گرفته‌ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بخش انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫ه��م که عمده فعالیت آن مربوط ب��ه این دولت بوده‬ ‫‪ ،‬بسترس��ازی مناسبی شکل گرفته است و هم‌اکنون‬ ‫حدود ه��زار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب‌ش��ده‬ ‫داری��م و ای��ن ظرفیت تا پایان دول��ت دوازدهم به ‪۴‬‬ ‫هزار مگاوات افزایش خواهد یافت‪ .‬اردکانیان با اشاره‬ ‫به اینکه درحال‌حاضر ‪ ۲۷‬نیروگاه سیکل ترکیبی در‬ ‫استان‌های مختلف کشور در حال ساخت است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تا تابستان سال آینده درصددیم بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون اتکای ما به منابع عمومی‬ ‫و بودجه دول��ت به میزان زیادی کاه��ش پیدا کرده‬ ‫است و بیش��تر به منابع داخلی متکی هستیم‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو با تاکید بر اینکه تجهیزات موردنیاز صنعت برق‬ ‫در داخل کش��ور تولید می‌شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫معصومه ابتکار تاکید کرد‬ ‫لزوم تغییر الگوی مصرف‬ ‫آب و انرژی‬ ‫مع��اون رئیس‌جمه��وری در امور‬ ‫زن��ان و خان��واده‪ ،‬اص�لاح و تغییر‬ ‫رفت��ار در زمین��ه آب و انرژی را که‬ ‫در بخش شهری و روستایی در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬معادله‌ای برد‪ -‬برد بین‬ ‫خانواده‌ها و دولت عنوان کرد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬معصومه ابت��کار در آیین امض��ای تفاهمنامه‬ ‫همکاری مش��ترک با وزارت نیرو اف��زود‪ :‬اجرای این پروژه‌ها‬ ‫ب��ا تمرک��ز بر نقش زن��ان و خان��واده درنهای��ت هزینه‌های‬ ‫خان��واده را از نظر مدیریت مصرف‪ ،‬کاهش داده و از س��ویی‬ ‫مناب��ع طبیع��ی کش��ور حفاظت ش��ده و آلودگ��ی کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه‬ ‫اصالح الگوی مصرف در جامعه بس��یار ضروری است‪ ،‬نقش‬ ‫زنان و خانواده را در این زمینه تاثیرگذار عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی مقول��ه اص�لاح الگوی مص��رف غ��ذا را از جنبه‌های‬ ‫مختل��ف موردنظر وزارت نیرو‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫زن��ان و اقتصاد خانواده دارای اهمیت دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر میزان هدررفت غذا از مزرعه تا س��فره حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد اس��ت و این بدان معناست که این میزان از منابع‬ ‫آب م��ورد مصرف در بخش کش��اورزی در این فاصله از بین‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫ابت��کار‪ ،‬افزایش قیمت‌ه��ا را در اصالح الگوی مصرف موثر‬ ‫خواند و افزود‪ :‬رس��یدگی و اصالح ای��ن میزان هدررفت غذا‬ ‫و آب درحالی‌ک��ه هنوز در جامع��ه افرادی وجود دارند که از‬ ‫نظر ش��اخص‌های تغذیه وضعیت مناسبی ندارند‪ ،‬از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر‬ ‫موضوع رعایت عدالت جنسیتی در دسترسی برابر به خدمات‬ ‫به‌وی��ژه در زمینه آب و انرژی گفت‪ :‬اگر در یک مکان منابع‬ ‫آب کافی نباش��د یا دسترس��ی به آن محدود باش��د‪ ،‬بانوان‬ ‫بیشترین آسیب‌پذیری را از این ناحیه خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد ک��ه با اجرای مفاد این تفاهمنامه‬ ‫نوع��ی هم‌افزایی در زمینه ایج��اد آگاهی میان زنان به‌وجود‬ ‫آمده ت��ا آنها بتوانند اصالح الگوی مص��رف را به عنوان یک‬ ‫رفتار صحیح و اخالق نیک در خانواده و جامعه ترویج دهند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫الزام خودروسازان به اجرای تعهدات‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه مقرر ش��د ‪۸۰‬درصد‬ ‫تولی��د خودروس��ازان ب��ه اجرای‬ ‫تعهدات اختصاص پیدا کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان باید با فروش اموال‬ ‫مازاد و دریافت تسهیالت از بانک‪،‬‬ ‫منابع مالی موردنیاز خود را تامین‬ ‫کنند‪ .‬رضا رحمانی در گفت‌وگو با خانه ملت‬ ‫با اش��اره به ضرورت پایبندی خودروسازان‬ ‫به اجرای تعهدات گف��ت‪ :‬به تعهدات عمل‬ ‫خواهد شد و مش��کلی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه ف��روش ف��وری خ��ودرو ارتباطی به‬ ‫تعهدات خودروسازان ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف از‬ ‫افزایش تولید خودروسازان عمل به تعهدات‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ای��ن اقدام ب��رای خودروس��ازان‬ ‫سخت است اما مقرر شد ‪۸۰‬درصد تولیدات‬ ‫خودروس��ازان به اجرای تعهدات اختصاص‬ ‫پیدا کن��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پاسخ به اینکه فروش فوری خودرو با هدف‬ ‫تامی��ن مالی برای خودروس��ازان‬ ‫انج��ام می‌ش��ود؟ توضی��ح داد‪:‬‬ ‫خیر‪ .‬اگرچه خودروس��از به منابع‬ ‫نقدی نی��از دارد ام��ا نمی‌توان با‬ ‫ف��روش فوری این نی��از را تامین‬ ‫کرد‪ .‬خودروس��ازان باید با فروش‬ ‫اموال مازاد و دریافت تس��هیالت‬ ‫از بانک و س��ایر کانال‌ها مناب��ع مالی خود‬ ‫را تامی��ن کنن��د‪ .‬وزی��ر کابین��ه دوازدهم‬ ‫درباره طرح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای س��اماندهی بازار خ��ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارتخانه طراح این طرح نیست‪ .‬از آنجایی‬ ‫که خودروس��ازان واحد مس��تقلی هستند‪،‬‬ ‫به‌دنبال ای��ن طرح هس��تند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینکه س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��ده درباره ن��رخ تمام‬ ‫ش��ده کاالها نظر می‌دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این س��ازمان براساس وظایف خود قیمت‌ها‬ ‫را آنالی��ز کرده و نظر خ��ود را ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫ممکن است خودروساز قیمت‌های مختلفی‬ ‫درنظر داش��ته باش��د اما س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کننده این قیمت‌ها را نپذیرد‪.‬‬ ‫آب نیز به میزان زیادی از تجهیزات موردنیاز ما تولید‬ ‫داخل است و سازه‌های مربوط به این بخش همچون‬ ‫تصفیه‌خانه‌ها و ش��بکه‌های انتقال آب و ش��بکه‌های‬ ‫مربوط به آن را نیز مهندس��ان و کارشناس��ان داخلی‬ ‫طراحی و تولید می‌کنند‪ .‬اردکانیان خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به تاثیر بخش آب و برق در بسترس��ازی توسعه‬ ‫کشور به‌نظر می‌رسد یکی از روشن‌ترین کارنامه‌های‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران در بخ��ش آب و برق بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره خبرهای خ��وش صنعت آب و برق‬ ‫همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با وجود تحریم‌های که بر کشور ما تحمیل شده است‪،‬‬ ‫هی��چ نگرانی برای تامین آب و برق مردم وجود ندارد‬ ‫و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫درصددی��م ‪ ۴۰‬پروژه و طرح بزرگ را در بخش آب و‬ ‫فاضالب ش��هری و روس��تایی به بهره‌برداری برسانیم‬ ‫و در ح��وزه برق و انرژی نیز آن‌گونه که عنوان ش��د‪،‬‬ ‫طرح‌ه��ای بزرگ��ی در حال اجراس��ت ک��ه مجموعه‬ ‫طرح‌های یاد ش��ده و آسایش‌خاطری که این پروژه‌ها‬ ‫فراهم می‌کند‪ ،‬می‌تواند خوش‌ترین خبر صنعت آب و‬ ‫برق برای مردم باشد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی خبر داد‬ ‫تصویب کلیات الیحه بودجه سال آینده در کمیسیون اقتصادی‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س‪ ،‬از تصوی��ب کلیات‬ ‫الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۹۸‬و‬ ‫انتخ��اب اعض��ای تلفیق در‬ ‫ای��ن کمیس��یون خب��ر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی‬ ‫داورانی در تش��ریح نشس��ت‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به خانه ملت گفت‪ :‬نشس��ت‬ ‫کمیس��یون ب��ا حضور رئیس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬وزیر نف��ت و رئیس‬ ‫سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی‬ ‫کلی��ات الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬برگزار‬ ‫ش��د که در این نشس��ت موضوع‌های‬ ‫مربوط به بخش درآم��دی و هزینه‌ای‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته و س��پس به‬ ‫تصویب اعضای کمیسیون رسید‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه در‬ ‫جلس��ه‌های آینده اعضای کمیس��یون‬ ‫جزئیات بودجه را بر اساس پیشنهادها‬ ‫نهایی کرده و گ��زارش جمع‌بندی آن‬ ‫ارائه می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش‌ه��ای ارائه ش��ده ‪۱۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر مناب��ع ارزی‬ ‫در بودج��ه ‪ ۹۸‬ب��ه کاالهای‬ ‫اساس��ی اختصاص یافته که‬ ‫بر این اساس نرخ کاالها باید‬ ‫ش��بیه نرخ س��ال ‪ ۹۶‬باشد‪،‬‬ ‫چراک��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��ه کاالها‬ ‫اختصاص می‌یابد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بای��د یارانه پنه��ان در اقتصاد کش��ور‬ ‫تصمیم‌گیری ش��ده و اقدامات خاصی‬ ‫در این حوزه پیگیری ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوع مه��م دیگ��ر در بودجه‪ ،‬بحث‬ ‫مالیات و درآمدهای مالیاتی اس��ت که‬ ‫به دو بخش مالی��ات عملکرد و مالیات‬ ‫ارزش‌اف��زوده بازمی‌گردد ک��ه در این‬ ‫نشست گزارشی درباره وضعیت تحقق‬ ‫آن ارائه شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم کرم��ان و راور در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫می‌توان در سال آینده پایه‌های جدید‬ ‫مالیاتی هانند مالیات عائدی و فرارهای‬ ‫مالیات��ی را ب��ه درآمده��ای مالیات��ی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ح��وزه فروش‬ ‫نف��ت پیش‌بینی الزم ب��رای فروش به‬ ‫روش‌ه��ای مختل��ف تمهی��د ش��ده تا‬ ‫بت��وان می��زان فروش نف��ت را بیش از‬ ‫رقم پیش‌بینی ش��ده در الیحه بودجه‬ ‫محقق کرد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی اف��زود‪ :‬دس��تورکار‬ ‫دیگر کمیس��یون بررس��ی م��واد اعاده‬ ‫ش��ده از صح��ن علنی مجل��س درباره‬ ‫صن��دوق مکانیزه فروش بود که پس از‬ ‫اصالحاتی در کمیس��یون مصوب شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در تش��ریح آخرین‬ ‫دستورکار کمیسیون متبوعش تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دس��تورکار پایان��ی کمیس��یون‬ ‫انتخاب��ات اعضای تلفیق بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬بود که بر این اس��اس رحیم زارع‪،‬‬ ‫محمدحس��ین حس��ین‌زاده بحرینی و‬ ‫محمد حس��ن‌نژاد به عنوان نمایندگان‬ ‫کمیس��یون در تلفیق بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫سفیر پاکستان در تهران‪:‬‬ ‫برای امنیت پایدار در مرزها باید کاری کرد‬ ‫س��فیر پاکس��تان در تهران گفت‪ :‬رواب��ط ایران و‬ ‫پاکس��تان برای نخس��تین‌بار پس از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی در بهترین وضعی��ت قرار دارد ک��ه از این‬ ‫فرصت باید برای گس��ترش روابط اقتصادی‪ ،‬تجاری‬ ‫و فرهنگی استفاده کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬رفع��ت مس��عود اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫دولت‌ه��ای ایران و پاکس��تان تمایل زیادی دارند که‬ ‫در تمام زمینه‌ها با همدیگر کار کنند و حال نوبت به‬ ‫عملی کردن این خواست ‌ه هاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم دو س��وی مرز ایران و پاکستان با‬ ‫هم مش��ترکات زیادی دارند که بای��د از این فرصت‬ ‫برای گسترش روابط اقتصادی استفاده کرد‪.‬‬ ‫مسعود با اشاره به تحریم‌های ایران گفت‪ :‬برخی از‬ ‫بانک‌های پاکستان برای تبادالت می‌ترسند بنابراین‬ ‫بای��د به دنب��ال حذف دالر و جایگزین��ی واحد پولی‬ ‫دیگری بود‪ .‬در مرزها برای تامین امنیت باید کارهای‬ ‫مشترکی انجام داد‪.‬‬ ‫س��فیر پاکس��تان در ته��ران گف��ت‪ :‬عمران‌خ��ان‬ ‫نخس��ت‌وزیر پاکس��تان تاکید زیادی دارد که روابط‬ ‫خودمان را با ایران‪ ،‬افغانس��تان و هندوستان افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬همچنین نخس��ت‌وزیر پاکستان همواره تاکید‬ ‫دارند که هر مشکلی در زمینه اقتصادی با ایران است‪،‬‬ ‫باید برطرف شود‪.‬‬ ‫مسعود اظهار کرد‪ :‬مرزهای «ریمدان» و «پیشین»‬ ‫برای افزایش تجارت و تبادالت مرزی در هر دو سوی‬ ‫مرز ایران و پاکس��تان باید هرچه س��ریع‌تر راه‌اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئوالن ایران و پاکستان و مردم این‬ ‫کشورها در مرز ریمدان گردهم بیایند و این بازارچه‬ ‫را به‌طور رس��می گش��ایش کنند‪ .‬ما می‌خواهیم مرز‬ ‫ریمدان و پیشین به‌طور همزمان گشایش یابد اما این‬ ‫کار عملی نیس��ت و ابتدا باید مرز ریمدان اگش��ایش‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مبادالت تج��اری بین ایران و‬ ‫پاکس��تان نباید تنها از طریق زمینی انجام شود بلکه‬ ‫باید پروازهای بین کویته ‪ -‬زاهدان ‪ -‬کراچی افزایش‬ ‫پیدا کند تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 24 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬اول ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫خبر‬ ‫ردیابی ارزهای نفتی‬ ‫که ذخیره و خرج شد‬ ‫سید مهدی علم‌الهدی‬ ‫هدف از راه‌اندازی‬ ‫ابزار جدید‬ ‫مالی این است که‬ ‫ساختاری شکل گیرد که با‬ ‫ساختارهای‬ ‫رایج دنیا چندان‬ ‫متفاوت نباشد و‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی هم بتوانند‬ ‫به ایران بیایند‬ ‫سرمایه‌گذاری‌هایی که محقق نشد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر‬ ‫خالی مانده‌اند‪ ،‬سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هیچ تمایلی به‬ ‫سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پایان آذر‌‪ ۱۳۹۵‬بود که فرابورس‬ ‫ایران نشستی برگزار کرد و معاون پذیرش و ناشرانش‬ ‫در آن نشس��ت اعالم کردند «این رکن بازار س��رمایه‬ ‫با ورود صندوق‌های س��رمایه‌گذاری جسورانه به بازار‬ ‫به یکی از آرزوهایش رس��یده اس��ت»‪ .‬س��ید مهدی‬ ‫علم‌الهدی که درحال‌حاض��ر معاون اجرایی فرابورس‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد که «هدف از راه‌ان��دازی این ابزار‬ ‫جدید مالی این اس��ت که س��اختاری شکل گیرد که‬ ‫با س��اختارهای رای��ج دنیا چندان متفاوت نباش��د و‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی هم بتوانن��د در این حوزه به‬ ‫ایران بیایند»‪.‬‬ ‫بیش از دو س��ال گذش��ت؛ نه‌تنها س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی در ای��ن صندوق‌ها س��رمایه‌گذاری نکردند‪،‬‬ ‫بلکه صندوق‌های جسورانه‌ای که یکی پس از دیگری‬ ‫موافق��ت اصولی گرفتن��د به دلیل نب��ود منابع مالی‬ ‫نتوانس��تند در فرابورس ایران پذیره‌نویس��ی کنند و‬ ‫تعداد کمی که پذیره‌نویس��ی کردند نتوانس��تند نظر‬ ‫سرمایه‌گذاران را به خود جلب و منابع جذب کنند و‬ ‫در نهایت این صندوق‌ها به طور تقریبی خالی ماندند‪.‬‬ ‫بر اس��اس آم��ار س��ازمان ب��ورس‌‪ ،‬صندوق‌هایی که‬ ‫موافقت اصولی گرفته و پذیره‌نویسی کرده‌اند تاکنون‬ ‫فقط حدود ‪ ۷۰‬میلیارد تومان توانسته‌اند جمع‌آوری‬ ‫کنند‪ .‬همچنین تعداد صندوق‌هایی که فقط موافقت‬ ‫اصولی گرفته‌اند و پذیره‌نویسی نکردند هم حدود ‪۱۵‬‬ ‫صندوق است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مدیرعام��ل فرابورس ایران‬ ‫در گفت‌وگوی��ی که حدود یک س��ال پی��ش درباره‬ ‫ارزش‌گذاری اس��تارت‌آپ‌ها با ایس��نا داشت‪ ،‬به ‪۲۰‬‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری جسورانه اشاره کرده و وعده‬ ‫داده ب��ود ک��ه این ‪ ۲۰‬صندوق تا پایان س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫و آغاز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬افزون‌بر ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫منابع غیر‌بانکی پول جمع کنند‪.‬‬ ‫امی��ر هامون��ی در آن زمان مصرانه تاکید داش��ت‬ ‫که مناب��ع مالی داخلی برای س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫صندوق‌ه��ا موجود اس��ت و صاحبان این س��رمایه‌ها‬ ‫نیز آماده هس��تند که این مناب��ع را در صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری جسورانه سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫هامون��ی در آن گفت‌وگ��و با تاکید وی��ژه‌ای اظهار‬ ‫ک��رده بود که «ای��ن ارقام ( ‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان)‬ ‫ارقامی اس��ت که برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های‬ ‫جسورانه و اس��تارت‌آپ‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر است‬ ‫و بلندپروازانه نیس��ت‪ .‬این‌طور نیس��ت که بخواهیم‬ ‫تصویرپردازی کرده و نگاه امیدوارانه به بازار ‪‌VC‬ها و‬ ‫استارت‌آپ‌ها داشته باشیم»‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تمام ش��د و امروز در آخرین ماه‌های‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به سر می‌بریم اما منابعی که مدیرعامل‬ ‫فراب��ورس ایران درباره‌اش صحبت می‌کرد‪ ،‬هنوز وارد‬ ‫صندوق‌های جسورانه نشده و آمار سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جسورانه هنوز تکانی نخورده است و بسیاری معتقدند‬ ‫ک��ه این آمار تکان چندانی هم نخواهد خورد اما همه‬ ‫این موضوع‌ها تنها یک روی سکه است‪.‬‬ ‫چن��د روز پیش‪ ،‬رضا زرنوخ��ی‪ ،‬رئیس انجن ‪VC‬‬ ‫ایران ارائه‌ای درباره سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران‬ ‫داشت‪ .‬در آن ارائه به آمارهایی اشاره کرد و گفت که‬ ‫از ‪ ۱۶‬صندوق س��رمایه‌گذاری خطرپذیر نظرسنجی‬ ‫شده و آنها گفته‌اند که تخمین می‌زنند حداقل ‪۱۹۵‬‬ ‫و حداکثر ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان در سال ‪ ۱۳۹۸‬سرمایه‬ ‫جذب کنند‪ .‬اما نکته مهم این اس��ت که در این آمار‬ ‫صندوق‌های غیر‌بورس��ی هم وجود دارند و این یعنی‬ ‫با گذش��ت یک س��ال از اظهار امی��دواری مدیرعامل‬ ‫فرابورس ایران از جمع‌آوری ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫مناب��ع غیربانکی برای ‪‌VC‬ها‪ ،‬نه‌تنها این مبلغ جمع‬ ‫نش��ده بلکه این صندوق‌ها حتی برای یک س��ال بعد‬ ‫هم امیدی ندارند که حتی منابع‌ش��ان به نیمی از آن‬ ‫آم��اری که مدیرعامل فرابورس ای��ران وعده داده بود‬ ‫برس��د‪ .‬اما شاید جالب باش��د که بدانیم همین امید‬ ‫اندک به س��رمایه‌گذاری در این بخش از کجا حاصل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی صندوقی اس��ت که‬ ‫ب��رای کمک ب��ه ش��رکت‌های دانش‌بنیان بنا ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجا که این صندوق‌ها فق��ط برای آنهایی‬ ‫اس��ت که ایده جدید داش��ته‌اند و واقع��ا دانش‌بنیان‬ ‫هس��تند‪ ،‬مدیران این صندوق‌ها اج��ازه ندارند منابع‬ ‫آن را به اس��تارت‌آپ‌ها دهند اما ب��ه ظاهر‪ ،‬در قانون‬ ‫درباره تخصیص منابع این صندوق‌ها به صندوق‌های‬ ‫جسورانه حرفی زده نشده است‪.‬‬ ‫این‌ط��ور که رئیس انجم��ن ‪ VC‬و یکی از مدیران‬ ‫صندوق نوآوری و ش��کوفایی مطرح کرده‪ ،‬قرار است‬ ‫از طری��ق این صندوق‌ها مقداری س��رمایه به ‪‌VC‬ها‬ ‫منتقل و از آن طریق به س��مت اس��تارت‌آپ‌ها روانه‬ ‫ش��ود‪ .‬به بیانی‪ ،‬راهی باز ش��ود که ب��ه راحتی بتوان‬ ‫قان��ون را دور زد‪ .‬اما حتی با جذب این س��رمایه نیز‬ ‫صندوق‌ه��ای س��رمایه‌گذاری خطر‌پذی��ر نمی‌توانند‬ ‫ب��ه آن ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومانی برس��ند که مدیرعامل‬ ‫فرابورس ایران یک سال پیش وعده‌اش را داد‪.‬‬ ‫بس��یاری معتقدن��د یک��ی از دالی��ل مه��م اینکه‬ ‫س��رمایه‌گذاران از س��رمایه‌گذاری در صندوق‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری خطرپذیر و اس��تارت‌آپ‌ها استقبال‬ ‫نمی‌کنن��د ب��ه ارزش‌گ��ذاری غیر‌واقع��ی برخ��ی از‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها برمی‌گرد ‌د چرا‌که عده‌ای در سال‌ها و‬ ‫ماه‌های گذشته مدل ارزش‌گذاری را مطرح کردند که‬ ‫بر مبنای آن‪ ،‬اس��تارت‌آپ هر چه فروش داشته باشد‬ ‫دو برابر آن مقدار می‌ارزد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬صاحبان برخی اس��تارت‌آپ‌ها س��عی‬ ‫کردند به هر قیمتی و ب��ا هر هزینه‌ای‪ ،‬مقدار فروش‬ ‫خ��ود را افزایش دهند به امید اینکه در بورس عرضه‬ ‫اولی��ه کنند و با منابع حاص��ل از عرضه اولیه به چند‬ ‫براب��ر هزینه‌های خود دس��ت یابند‪ .‬ام��روز این تفکر‬ ‫شکس��ت خورده و سازمان بورس نیز اعالم کرده این‬ ‫ارزش‌گذاری‌ها را قبول ندارد‪ .‬اما این عده باعث شدند‬ ‫بو‌کاره‌ا به بحران‌های شدید مالی دچار‬ ‫که این کس�� ‌‬ ‫ش��وند‪ .‬در کنار همه این موضوع‌ها‪ ،‬اهالی اکوسیستم‬ ‫اس��تارت‌آپی بیش از گذش��ته به این نتیجه رسیدند‬ ‫بو‌کار را موفق می‌کند هزینه‌های‬ ‫که آنچه یک کس�� ‌‬ ‫نجومی نیست بلکه ایده‌های نو است‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی خبر داد‪:‬‬ ‫پیش از دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی ‪ ۱۸‬درصد بود‬ ‫رئیس کل س��ازمان خصوصی‌س��ازی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پی��ش از دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی‬ ‫واقعی به طور تقریبی ‪ ۱۸‬درصد بود که این میزان‬ ‫در دولت یازدهم به ‪ ۶۷‬درصد و در دولت دوازدهم‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰‬درصد رس��یده به همین دلیل اس��ت که‬ ‫بیشتر انتقادها متوجه سازمان خصوصی‌سازی است‬ ‫زی��را واگذاری‌ها به بخش خصولتی و ش��به‌دولتی‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫هلل پوری‌حس��ینی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫علی‌اش��رف عب��دا ‌‬ ‫س��ازمان خصوصی‌س��ازی درباره افزای��ش انتقادها‬ ‫نسبت به عملکرد س��ازمان خصوصی‌سازی به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬تا ح��دودی این انتقادها طبیعی اس��ت زیرا‬ ‫خصوصی‌سازی در همه کش��ورهایی که اجرا شده‬ ‫اس��ت مانند انگلستان‪ ،‬آلمان و بلوک شرق همراه با‬ ‫چالش‪ ،‬دیدگاه‌‪ ،‬پرس��ش و اعتراض بوده و ایران نیز‬ ‫از این قاعده مستثنا نیست‪ .‬اتفاقا به باور من‪ ،‬هرچه‬ ‫خصوصی‌س��ازی به روزهای حساس خود نزدیک‌تر‬ ‫می‌شود و خصوصی‌سازی‌های موثر به بخش واقعی‬ ‫انجام می‌ش��ود ای��ن اعتراض‌ها و س��روصداها نیز‬ ‫افزایش یافته و عمیق‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌سازی واقعی شده است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که س��هام در قالب رد دیون‬ ‫به خصولتی‌ها یا طلبکاران دولت واگذار می‌شد این‬ ‫همه س��روصدا نبود زیرا خصوصی‌س��ازی در مسیر‬ ‫واقعی اجرا نمی‌ش��د اما در چند س��ال گذشته که‬ ‫خصوصی‌س��ازی‌ها به بخش واقعی واگذار می‌شود‬ ‫و در مس��یر قانونی خود اس��ت این اعتراض‌ها زیاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه تا امروز س��ازمان خصوصی‌س��ازی‬ ‫به دلیل واگذاری‌ه��ا‪ ،‬در هیچ محکمه‌ای‬ ‫محکوم نشده است‪.‬‬ ‫پوری‌حس��ینی در توضی��ح نحوه اعالم‬ ‫قیمت پایه و اهلی��ت خریدار گفت‪ :‬نباید‬ ‫فراموش کرد که سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫مجری قانون است و قانون وضع نمی‌کند‪،‬‬ ‫متاس��فانه ای��ن موضوع از س��وی برخی‬ ‫نمایندگان نیز مطرح شده است در حالی که قیمت‬ ‫پایه در هیات واگذاری تصویب می‌ش��ود و سازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی تنها آگه��ی آن را اعالم می‌کند و‬ ‫اگر این نماین��دگان انتقادی دارن��د این مربوط به‬ ‫هیات‌واگذاری است و دوستان می‌توانند صالحیت‬ ‫هیات واگذاری را رد کنند یا افراد جدیدی را به آن‬ ‫اضافه کنند زیرا این اختیار از س��وی نمایندگان به‬ ‫هیات‌واگذاری داده ش��ده اس��ت و بر اساس مصوبه‬ ‫مجل��س‪ ،‬هیات واگذاری تنها مرج��ع تعیین‌کننده‬ ‫قیمت پایه‪ ،‬شرایط و اهلیت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��ا اینک��ه گاه��ی مطرح می‌ش��ود‬ ‫واگذاری‌ه��ا به ثمن بخس یا قیم��ت نازل فروخته‬ ‫شده است در واقع اعتراض به هیات واگذاری است‬ ‫نه سازمان خصوصی‌س��ازی و البته هیات واگذاری‬ ‫نیز ساعت‌ها درباره ش��رایط آن بحث می‌کند تا به‬ ‫نتیجه برسد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اگر خالف قانون اقدامی ش��ده باش��د‪،‬‬ ‫دوس��تان می‌توانند ب��ه مراجع قضای��ی مراجعه و‬ ‫طرح دعوی کنند تا ما نیز پاس��خگو باش��یم اما اگر‬ ‫اقدامی خ�لاف قانون انجام نش��ده و فکر می‌کنند‬ ‫که هیات واگذاری مصال��ح عامه را در نظر نگرفته‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت تعامل خود را افزایش دهند و بیشتر در‬ ‫جریان تصمیم‌های هیات واگذاری باش��د‬ ‫تا دست‌به‌دست هم دهیم و فضای جامعه‬ ‫را بی‌مورد ملتهب نکنیم‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان خصوصی‌س��ازی‬ ‫درب��اره نظارت پ��س از واگذاری‌ها گفت‪:‬‬ ‫البته گاه اتفاق افتاده که پس از واگذاری‪،‬‬ ‫خریدار نس��بت به تعهدات خ��ود پایبند‬ ‫نبوده و بنگاه را به شکل مناسب اداره نکرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اگر به اجماع برس��یم سریع‌تر از‬ ‫دیگران اقدام کرده و آن را پس می‌گیریم همان‌طور‬ ‫که در مواردی مانند پتروشیمی بیستون‪ ،‬آلومینیوم‬ ‫المهدی رخ داد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید فضای تعامل و گفت‌وگو را افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬اگر دوستان از قوانین و مجریان امر اطالعات‬ ‫مناس��ب داشته باشند این اندازه اعتراض هم وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری در مذاکرات نداشتیم‬ ‫پوری‌حسینی در زمینه واگذاری به روش مذاکره‬ ‫و ابهام آن گفت‪ :‬باید توجه داش��ت که روش موارد‬ ‫عرضه نیز از س��وی هیات واگذاری تعیین می‌شود‬ ‫نه سازمان خصوصی‌سازی و تا جایی که من اطالع‬ ‫دارم هیات واگذاری نیز در طول ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫هیچ واگ��ذاری را به صورت مذاک��ره در نوبت اول‬ ‫و دوم انج��ام نداده حتی س��هام دولت ب��ه مزایده‬ ‫گذاش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬قانون به صراحت می‌گوید‬ ‫اگ��ر در دو نوبت واگذاری به صورت مزایده خریدار‬ ‫نباشد‪ ،‬هیات واگذاری می‌تواند از طریق مذاکره آن‬ ‫را واگذار کند اما باز هم هیات واگذاری در استفاده‬ ‫از این اختیار قانونی خود ابا داش��ته است‪ .‬در ضمن‬ ‫واگذاری‌های��ی که م��ورد اعتراض منتقدان اس��ت‬ ‫همگی از طریق مزایده بوده است نه مذاکره‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکت��ه مهم دیگر اینک��ه وقتی ما‬ ‫س��همی را از طریق مزایده می‌فروشیم و در مقابل‬ ‫آن از ط��رف مقابل چک یا پ��ول می‌گیریم و اوراق‬ ‫سهام یا قرارداد به نام طرف مقابل زده می‌شود اگر‬ ‫خری��دار از پس تعهدات خود برنیاید‪ ،‬اقس��اط خود‬ ‫را نپ��ردازد و به نوعی اداره بنگاه با مش��کل روبه‌رو‬ ‫باشد سازمان خصوصی‌سازی از روش بازپس‌گیری‬ ‫دی��ن حال اس��تفاده می‌کند یعنی مانده‌اقس��اط را‬ ‫ابالغ می‌کند تا خری��دار آن را یکجا بپردازد وگرنه‬ ‫ب��رای وصول مطالبات آنچه داده ش��ده را می‌تواند‬ ‫باز پس بگیرد‪.‬‬ ‫در این ص��ورت ما الزامی ب��رای برگزاری مزایده‬ ‫نداریم زیرا پیش از این مزایده گذاش��تیم و اکنون‬ ‫طلبکار هس��تیم‪ ،‬از طرف مقابل س��هام شناس��ایی‬ ‫کرده‌ای��م و در اینج��ا می‌توانیم س��هام را به طریق‬ ‫غیرمزایده واگذار کنیم اما س��ازمان در اینجا نیز به‬ ‫طور معم��ول‌ برای وصول مطالب��ات مزایده برگزار‬ ‫می‌کند تا رقابتی باشد‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان خصوصی‌س��ازی درب��اره‬ ‫واگذاری ش��رکت‌ها ب��ه بخش ش��به‌دولتی گفت‪:‬‬ ‫قب��ل از دولت یازده��م واگذاری ب��ه بخش واقعی‬ ‫ب��ه ط��ور تقریبی ‪ ۱۸‬درصد بود ک��ه این میزان در‬ ‫دول��ت یازدهم به ‪ ۶۷‬درصد و در دولت دوازدهم به‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد رس��یده به همین دلیل است که بیشتر‬ ‫انتقادها متوجه س��ازمان خصوصی‌سازی است زیرا‬ ‫واگذاری‌ها به بخش خصولتی و ش��به‌دولتی نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬میلیون دالر قرارداد عاملیت و سپرده‌گذاری ارزی‬ ‫و همچنی��ن ح��دود ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد ریال ق��رارداد عاملیت و‬ ‫س��پرده‌گذاری ریال��ی حاص��ل فعالیت حدود ‪ ۸‬س��اله صندوق‬ ‫توس��عه ملی اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بعد از عملکرد نه‌چندان‬ ‫موفق حس��اب ذخیره ارزی ب��رای حفظ منابع ارزی‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬ب��ود که ایجاد صندوق توس��عه ملی مصوب و قرار ش��د‬ ‫که س��االنه بخشی از درآمدهای ناش��ی از صارات نفت‪ ،‬میعانات‬ ‫گازی و خالص صادرات گاز به حس��اب آن واریز ش��ود و محلی‬ ‫برای ذخیره منابع ارزی برای نس��ل آینده و همچنین بکارگیری‬ ‫در بخش‌های غیردولتی باش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بر مبنای قانون‬ ‫برنامه پنجم توسعه تکلیف شد در سال نخست(در قانون بودجه‬ ‫‪ )۱۳۹۲‬سهمی حدود ‪ ۲۰‬درصد از درآمد نفتی به صندوق آمده‬ ‫و س��االنه ‪ ۳‬درصد به آن اضافه شود‪ .‬در عین حال که بر اساس‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر این بود که ‪ ۳۰‬درصد از منابع‬ ‫به عنوان حداقل واریزی در نظر گرفته و س��االنه ‪ ۲‬درصد به آن‬ ‫اضافه ش��ود‪ .‬اگرچه بر اساس قانون‪ ،‬باید سهم ساالنه صندوق از‬ ‫منابع نفتی برای س��ال آینده به ‪ ۳۴‬درصد می‌رسید اما شرایط‬ ‫خاص بین‌المللی و تحریمی که موجب کاهش درآمد دولت شد‬ ‫فض��ا را به گونه‌ای پیش برد که دولت پیش��نهاد کاهش س��هم‬ ‫واری��زی صندوق را در الیحه بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬ارائه دهد و بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬تعیین ش��د تا به ‪ ۲۰‬درصد کاهش یابد‪ .‬البته دولت در‬ ‫این باره کم‌تجربه نبود و در س��ال‌های ‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۱۳۹۵‬نیز سهم‬ ‫صن��دوق را با حداق��ل ‪ ۲۰‬درصد پرداخت کرده ب��ود‪ .‬صندوق‬ ‫توس��عه ملی مکلف است که بخش��ی از منابع خود را به صورت‬ ‫س��پرده‌گذاری ریالی و ارزی در بانک‌ها قرار د‌هد و از این محل‬ ‫در اختیار بخش‌هایی که قانون مشخص کرده در قالب تسهیالت‬ ‫پرداخت کند‪ .‬اگرچه مدت‌هاس��ت آمار مشخص و شفافی درباره‬ ‫میزان موجودی و ورودی و خروجی به صندوق اعالم نشده است‌‬ ‫اما بررس��ی عملکرد آن از آغاز تاس��یس تا پایان نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال می‌تواند تا حدی جریان قراردادها و سپرده‌گذاری‌های‬ ‫ریال��ی و ارزی ک��ه از محل ذخیره ارزهای نفتی انجام ش��ده را‬ ‫مش��خص کند‪ .‬عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد‬ ‫ک��ه در طول س��ال‌های فعالیت‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰۴‬میلی��ارد و ‪۸۰۸‬‬ ‫میلی��ون دالر قراردادهای عاملیت ارزی از محل منابع آن منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت که از این رقم در نهای��ت‪ ،‬پرداختی‌های قطعی به‬ ‫متقاضیان حدود ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۸۶۰‬میلیون دالر بوده و مجموع‬ ‫اعالم وصول و مسدودی‌های ابطال شده آن به ‪ ۸‬میلیارد و ‪۹۲۲‬‬ ‫میلیون دالر می‌رسد‪ .‬همچنین‪ ،‬در بخش ارزی حدود ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۳۹‬میلیون دالر قرارداد س��پرده‌گذاری ارزی بسته شده که‬ ‫تا پایان شهریور امسال حدود ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۲۱۴‬میلیون دالر آن‬ ‫قرارداد فعال بوده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬دیگر بخش تخصیص منابع‬ ‫ارزی صندوق توس��عه ملی در پرداخت‌هایی برای طرح‌های ملی‬ ‫آب‪ ،‬خاک‪ ،‬کش��اورزی و‪ ...‬بوده است که کل مبلغ پرداخت شده‬ ‫به آن به ‪ ۲۳‬میلیارد و ‪ ۵۳۶‬میلیون دالر می‌رس��د‪ .‬اما در بخش‬ ‫ریال��ی نیز قراردادهای عاملیت آن به ح��دود ‪ ۲۱۱‬هزار و ‪۳۴۳‬‬ ‫میلیارد ریال می‌رسد که از آن مجموع تسهیالت اختصاص داده‬ ‫شده به متقاضیان تا ‪ ۱۱۸‬هزار و ‪ ۸۳۹‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫تاسیس ‪ ۲۰۸‬تعاونی‬ ‫در آذر امسال‬ ‫بر اس��اس گزارش‌های دریافت شده از سامانه جامع آمارهای‬ ‫ثبتی تعاون در آذر س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تعداد ‪ ۲۰۸‬شرکت تعاونی در‬ ‫این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنان در حال‬ ‫بهره‌برداری یا در دس��ت اجرا است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬تعداد کل‬ ‫اعض��ای تعاونی‌های نام‌برده ‪ ۳۱۱۹‬نفر و تعداد ش��اغل ‪۲۴۷۴‬‬ ‫نفر بوده که با س��رمایه اولیه حدود ‪ ۳۱‬میلیارد ریال تش��کیل‬ ‫شده‌اند و متوسط تعداد اعضا و شاغالن مربوط به این تعاونی‌ها‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۲‬نفر اس��ت‪ .‬بررس��ی توزیع جغرافیایی این‬ ‫تعاونی‌ها حاکی از آن است که بیشترین تعداد تعاونی تشکیل‬ ‫و ثبت شده به استان‌های خراسان رضوی با ‪ ۲۹‬تعاونی و فارس‬ ‫با ‪ ۲۵‬تعاونی و کمترین تعداد تعاونی تش��کیل و ثبت ش��ده به‬ ‫استان‌های خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی و کردستان تعلق‬ ‫دارد‪ .‬بیش��ترین تعداد تعاونی ثبت شده مربوط به فعالیت‌های‬ ‫«کش��اورزی» و «صنعت» بوده و تعاونی‌های «کش��اورزی» و‬ ‫«ساختمان» بیشترین تعداد اعضا را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫بیش��ترین تعداد ش��اغالن نیز ب��ه تعاونی‌های «کش��اورزی و‬ ‫صنعت» به ترتیب با ‪ ۷۲۱‬و ‪ ۴۴۲‬نفر اختصاص دارد‪.‬‬ ‫عضویت معاون وزیر کار‬ ‫در هیات حمایت از صنایع‬ ‫مع��اون رواب��ط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی به‬ ‫عضوی��ت کارگروه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کش��ور‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عموم��ی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬هیات‌وزیران به پیش��نهاد وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و به اس��تناد ماده یک قانون حمایت صنعتی و‬ ‫جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب ‪ ،۱۳۴۳‬حاتم‬ ‫ش��اکرمی‪ ،‬معاون روابط کار را به عنوان نماینده وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی در هیات حمایت از صنایع موضوع بند‬ ‫ی��ک ماد ‌ه یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی‬ ‫کارخانه‌های کشور تعیین کرد‪ .‬هیات حمایت از صنایع دارای‬ ‫‪ ۵‬عض��و بوده و از نماین��دگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی و یک کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به‬ ‫انتخاب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی تشکیل شده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 24 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬اول ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استمرار تولید‬ ‫در گرو ارتقای کیفی‬ ‫تولی��د یکی از س��رفصل‌های‬ ‫خودکفایی و اس��تقالل کشورها‬ ‫اس��ت‪ .‬یک��ی از عوام��ل ادام��ه‬ ‫یافت��ن آن رون��ق و توس��عه در‬ ‫ح��وزه فعالیت مورد نظر اس��ت‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬راه��کار برای‬ ‫رون��ق بازار داخل صنعت خودرو‬ ‫اسکندر نظری‬ ‫افزای��ش کیفیت‌ه��ا و ارتق��ای‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫فن��اوری تولی��د در محصوالت‬ ‫اس��ت‪ .‬باید صنعتگ��ر داخلی به‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی برس��د تا بازار رونق بگیرد ضمن آنکه‬ ‫س��همی نیز در بازارهای جهانی داش��ته باشد‪ .‬ازاین‌رو بارها تکرار‬ ‫ش��ده صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود تا رونق‬ ‫مورد انتظار محقق ش��ود‪ .‬باید از مونتاژ خارج ش��ده و به س��وی‬ ‫طراح��ی خودروه��ای بومی حرک��ت کنیم تا توس��عه و صادرات‬ ‫به‌معنای واقعی محقق ش��ود‪ .‬امروز رنوکپچر و س��راتو در کش��ور‬ ‫مونت��اژ می‌ش��ود چرا ما نباید خودرویی مانن��د آنها تولید کنیم؟‬ ‫یکی از دالیل رونق بازار تامین س��لیقه و خواست مشتری است و‬ ‫کیفیت یکی از خواس��ته‌های آنها اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر سلیقه‌ها و‬ ‫درخواست‌ها متفاوت شده و با ورود خودروهای با فناوری روز دنیا‬ ‫سطح انتظار مردم نیز همان استانداردها و کیفیت است و صنعتگر‬ ‫باید به این سو حرکت کند‪ .‬این وظیفه صنعتگر داخلی است که‬ ‫باید بتواند با محصوالتش در بازار رقابت کند و س��هم بیش��تری را‬ ‫برای خود در بازار داخل و خارج درنظر بگیرد‪ .‬این امر نیز شدنی‬ ‫است زیرا پایه آن در کشور فراهم است‪ .‬بنابراین پایه اصلی صنعت‬ ‫در کش��ور وجود دارد مهم این اس��ت که با فناوری روز‪ ،‬محصول‬ ‫کیفی به‌دست مردم برسد‪ .‬اگر چنین امری محقق شود خودروساز‬ ‫و قطعه‌س��از هر دو بازار پرتحرکی خواهند داش��ت‪ .‬همچنین باید‬ ‫بدانیم با عضویت در س��ازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬تعرفه‌ها‬ ‫مشخص است و نمی‌توان هر تعرفه‌ای تعیین کرد‪ .‬اگر بازار رقابتی‬ ‫در صنایع داخلی شکل گیرد کم‌کم شاهد رشد و پیشرفت صنایع‬ ‫از جمله صنعت خودرو و قطعه خواهیم بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تیراژ‬ ‫راه‌حل کاهش قیمت خودرو‬ ‫نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت یکی از راه‌حل‌های کاهش‬ ‫قیمت و قیمت تمام شده خودرو را افزایش تیراژ تولید محصوالت‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬غالمعلی جعف��رزاد ‌ه ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬در تش��ریح نشس��ت فراکسیون مس��تقلین والیی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی اعالم کرد که براس��اس فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب حفظ وضع موجود تولید‪ ،‬جهاد و عبادت اس��ت و ما نیز‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تمام اس��تراتژی خود را برای‬ ‫حفظ تولید طراحی کرده‌ایم‪ .‬نایب رئیس فراکس��یون مستقلین‬ ‫والیی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعالم کرد که خودرو به مبحثی سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫امنیتی تبدیل ش��ده و عمده مش��کالت ما این اس��ت که صنعت‬ ‫به‌طور دولتی اداره می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رحمانی در این نشست‬ ‫مطرح کرد برای رس��یدن به سیاس��ت و حاکمیت بدون نفت در‬ ‫زمین��ه احیا و فرآوری معدن برنامه ویژه‌ای داریم‪ .‬نماینده مردم‬ ‫رش��ت در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در ادامه سخنان وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬رحمانی دغدغه خ��ود را عالوه‌بر حفظ‬ ‫وضعیت موجود در صنعت خودرو احیا‪ ،‬نوسازی و بومی‌سازی آن‬ ‫دانست‪ .‬از این‌رو‪ ،‬هفته آینده نمایشگاه خودروسازی‪ ،‬قطعه‌سازی‬ ‫و بومی‌س��ازی برگزار می‌ش��ود‪ .‬جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد‪:‬‬ ‫رحمانی اعالم کرد که تاکید کرده‌ام ‪80‬درصد تولید خودرو باید‬ ‫به تعهدات خودروس��ازان با قیمت‌های من��درج در قراردادهای‬ ‫اولیه اختصاص پیدا کند‪ ،‬پیش‌فروش‌ها به قیمت روز خواهد بود‬ ‫و به‌دنبال افزایش تیراژ هس��تیم تا قیمت تمام شده خودرو روند‬ ‫کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به خودروسازان‬ ‫سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر ضرورت حمایت از خودروس��ازان داخلی گفت‪ :‬خودروسازانی‬ ‫با اتکا به متخصصان و نیروهای توانمند خود توانس��ته‌اند در امر‬ ‫توسعه محصول و نوآوری گام‌های استواری را بردارند‪ .‬ميرحمايت‬ ‫ميرزاده افزود‪ :‬بی‌تردید در ش��رایط فعلی کشور و بروز مشکالت‬ ‫گوناگ��ون در حوزه صنعت خودرو بای��د با حمایت همه جانبه از‬ ‫خودروس��ازان در راستای پاسخگویی به نیاز‌های بحق آنها اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬در پاسخ به ضرورت اصالح قیمت‌ها از سوی خودروسازان‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه برنامه‌ریزی در جهت حل مشکالت جامعه و مردم‬ ‫برعهده مجلس و دولت است و لزوم افزایش قیمت‌ها تنها مشکل‬ ‫خودروسازان نیس��ت و در سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز ملموس‬ ‫است و باید به خودروسازان اجازه اصالح قیمت‌ها داده شود‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم گفت‪ :‬خودروس��ازان باید اطالعات‬ ‫جام��ع و کامل‌تری از توانمندی‌ها و پیش��رفت‌های چند س��ال‬ ‫گذش��ته خود در حوزه تولید‪ ،‬رقابت با خودروس��ازان خارجی و‬ ‫پاسخگویی به نیاز‌های مردم را در کنار بیان مشکالت و معضالت‬ ‫خ��ود در اختیار نماین��دگان مجلس قرار دهند تا بتوانیم با توجه‬ ‫به ش��رایط و ضرورت‌های اعالم شده راه‌حل مناسبی برای نجات‬ ‫صنع��ت خ��ودرو تدوین کنیم‪ .‬میرزاده اف��زود‪ :‬در بحث افزایش‬ ‫قیم��ت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروس��ازان‪ ،‬می‌توان با‬ ‫بهره‌گیری از تسهیالت مالی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬مانع از افزایش قیمت محصوالت تولیدی شویم‪.‬‬ ‫نادر روان‬ ‫ما از دوره قبلی تحریم‌ها‬ ‫درس نگرفتیم‪ .‬پس از‬ ‫تحریم‌های دوره نخست‬ ‫باید مطالعه و بررسی و نقاط‬ ‫ضعف و آسیب شناسایی‬ ‫می‌شد‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن بازار لوازم یدکی خودرو مطرح شد ‪:‬‬ ‫به عملی شدن «توانستن»‌ها نیاز داریم‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنع��ت قطع��ه کش��ور ب��ا فعالیت بی��ش از هزار‬ ‫قطعه‌س��از‪ ،‬تالش زیادی در تولی��د و تامین قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازی دارد‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬لنت‬ ‫ترمز یکی از قطعاتی است که تولیدکنندگان زیادی‬ ‫در زمین��ه تولید آن فعالیت دارند و س��خنان زیادی‬ ‫درباره کیفیت آنها مطرح اس��ت‪ .‬یکی از کارشناسان‬ ‫صنعت قطع��ه پیش‌تر به «گس��ترش‌صنعت» گفته‬ ‫بود اگرچه تع��داد زیادی از صنعتگران در این حوزه‬ ‫فعالی��ت دارند اما واحدهای کمی هس��تند که لنت‬ ‫ترمزه��ای باکیفی��ت تولید می‌کنن��د‪ .‬از آنجایی که‬ ‫لن��ت ترمز یکی از قطعات فوق‌ایمنی خودرو بوده در‬ ‫کاهش یا افزایش آمار تصادفات تاثیر زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت کیفیت محصوالت ‬ ‫وحی��د کازران��ی یکی از فعاالن ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫کش��ور با بیان اینکه موض��وع لنت‌ترمز و کیفیت آن‬ ‫نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت این قطعه‬ ‫فوق‌ایمن��ی حتی در بودجه کش��ور تاثیر دارد زیرا با‬ ‫جان و مال مردم به‌طور مستقیم در ارتباط است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما بیش��ترین آمار تصادفات و کشته‌ها را‬ ‫در دنی��ا داری��م یکی از دالیل اصل��ی آن هم مربوط‬ ‫به لنت‌ترمز است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬صاحب خودرو در‬ ‫ح��ال رانندگی با ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬سرنش��ین اس��ت‪ .‬برای این‬ ‫مس��افرت باربند و صندوق خودرو هم پر از وس��ایل‬ ‫مورد نیاز اس��ت‪ .‬ضمن آنکه هیچ رانندگی خطرناک‬ ‫ه��م ندارد‪ .‬در س��رازیری جاده ممکن اس��ت ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫ترمز بزند‪ ،‬س��رپیچ بعدی ترمز نمی‌گیرد و با انحراف‬ ‫ب��ه خط دیگر جاده‪ ،‬تص��ادف رخ می‌دهد و در ادامه‬ ‫چند نفر کشته و زخمی به جا می‌گذارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از دالیل آمار باالی اس��تفاده از‬ ‫لوازم یدکی در کشور مربوط به کیفیت قطعات است‪.‬‬ ‫اگر آماری گرفته ش��ود سرانه مصرف لوازم یدکی در‬ ‫ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار باال است‪.‬‬ ‫این فعال بازار لوازم یدکی خودرو تاکید کرد‪ :‬روی‬ ‫موضوع کیفیت تولید قطعات از جمله قطعات ایمنی‬ ‫و فوق‌ایمنی مانند لنت‌ترمز باید به ش��کل اساس��ی‬ ‫مطالعه کرد و مس��ئله را مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬این‬ ‫مطالعه روی شرکت‌های خودروس��از هم باید انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا خودروسازان داخلی به‌دلیل اینکه قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده خ��ود را کاهش دهند به س��مت قطعات‬ ‫ارزان‌قیمت رفته‌اند که به‌طور معمول مرغوبیت الزم‬ ‫را ندارن��د‪ .‬به ای��ن ترتیب هزینه ب��ه جامعه تحمیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این س��خن قابل پیگیری از طریق‬ ‫تعمیرگاه‌ها اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی خودرویی از‬ ‫ش��رکت س��ازنده بیرون می‌آی��د نیاز‬ ‫است دست‌کم یک تا ‪ ۲‬میلیون هزینه‬ ‫صرف ش��ود و برخی قطع��ات تعویض‬ ‫ش��وند‪ .‬کیفیت قطع��ات در برهه‌ای از‬ ‫زمان در سطحی تولید و تامین می‌شد‬ ‫که خودرو صفر از جاده کرج به تهران‬ ‫نمی‌رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت رقابت در بازار‬ ‫کازرانی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫این مش��کل به قطع��ات و کیفیت آنها‬ ‫برمی‌گردد یا مربوط به اس��مبل کردن‬ ‫و مونتاژ قطعات در خط تولید اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ش��کل کالن این موضوع به‬ ‫سیاس��ت‌های نادرسیت برمی‌گردد که‬ ‫در صنعت خودرو وجود دارد‪ .‬نمی‌توان مس��ائل را با‬ ‫ران��ت و نظارت پیش برد‪ ،‬رقابت چاره‌س��از و راهکار‬ ‫رفع چالش‌های موجود اس��ت‪ .‬هیچ راهی جز رقابت‬ ‫نمی‌تواند صنعت و تولید را پویا کند و توس��عه دهد‪.‬‬ ‫به‌طور قط��ع‪ ،‬این عملک��رد نتایج مثبت��ی به‌دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره اینکه در تولی��د لنت‌ترمز‬ ‫واحدهای زیادی در کش��ور در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫آی��ا رفع ممنوعیت واردات مش��کالت کیفی قطعات‬ ‫را برط��رف می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬این موض��وع را با مثال و‬ ‫مصداقی توضی��ح می‌دهم‪ .‬زمان��ی در اوایل انقالب‬ ‫ورود لوازم‌خانگی ممنوع ش��د‪ .‬این امر روی کیفیت‬ ‫محصوالت داخلی تاثیر منفی داش��ت‪ .‬با آزاد ش��دن‬ ‫واردات از طریق مناط��ق آزاد می‌بینید که امروز در‬ ‫زمینه تولی��د لوازم خانگی در دنیا حرف برای گفتن‬ ‫داری��م زیرا در بازار رقابتی‪ ،‬تولیدکننده برای ارتقای‬ ‫محصوالتش تالش می‌کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بنابراین هرجا رقابت باش��د‪ ،‬رشد و‬ ‫توسعه مورد انتظار محقق می‌شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار لوازم یدکی خودرو در پاسخ به این‬ ‫پرسش که با وضعیت فعلی کشور‪ ،‬چگونه می‌توان از‬ ‫صنعت داخلی حمایت کرد؟ گفت‪ :‬در جهان حمایت‬ ‫نداریم تنها رقابت است‪ .‬دولت کارش حمایت نیست‬ ‫بلک��ه هماهنگی اس��ت بای��د بین نهاد‌ه��ای مرتبط‬ ‫هماهنگی به‌وج��ود آورد که تولیدکننده با آرامش و‬ ‫امنیت تولید را ادامه دهد‪.‬‬ ‫کازران��ی افزود‪ :‬دول��ت باید قوانی��ن را به‌گونه‌ای‬ ‫تدوی��ن کند که آرامش بلندمدت در صنعت به‌وجود‬ ‫آورد نبای��د صنعتگر هر روز نگران آینده‌اش باش��د‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این امر هم سیاسی شدن اقتصاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی‌ها اجرایی شود‬ ‫در ادامه امیرحس��ین صیرفی یکی دیگر از فعاالن‬ ‫ب��ازار ل��وازم یدکی خ��ودرو به «گس��ترش‌صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬عنوان می‌کنن��د تولیدکنندگان زیادی در امر‬ ‫قطعه‌سازی از جمله تولید لنت‌ترمز فعالیت دارند که‬ ‫می‌توانند تمام نیاز بازار را در برخی قطعات پوش��ش‬ ‫دهند؛ یکی از مش��کالت اساس��ی ما این اس��ت که‬ ‫هر فردی هر س��خنی را بدون هیچ بررس��ی و دلیل‬ ‫منطقی بیان می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اتحادیه پژوهش��ی درباره لنت‌ترمز‬ ‫انج��ام ش��د ک��ه نتای��ج آن نش��ان داد اگ��ر تمام‬ ‫لنت‌ترمزس��ازان کش��ور با بهره‌وری ‪100‬درصدی و‬ ‫‪۲۴‬س��اعته فعالیت داشته باش��ند‪ ،‬تنها قادر هستند‬ ‫‪۴۹‬درصد نیاز کشور را تامین کنند‪ .‬مشکل این است‬ ‫ک��ه صنعتگر می‌گوید «می‌توانیم تولید کنیم»‪ ،‬فعل‬ ‫همیش��ه مضارع اس��ت‪ .‬این زمان چه زمانی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬مش��خص نیس��ت در حالی که امروز کش��ور به‬ ‫عملی شدن این توانستن نیاز دارد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬معتق��دم بای��د در‬ ‫واقعیت‌های موج��ود‪ ،‬روی موضوع‌های‬ ‫علمی بیشتر تمرکز کرد‪ ،‬تعارف را کنار‬ ‫بگذاری��م و به ش��کل جدی ب��ه موضوع‬ ‫بپردازی��م‪ .‬عادت کردیم هر س��خنی را‬ ‫بدون بررس��ی و مطالع��ه مطرح کنیم و‬ ‫آمارهایی ارائه دهیم که پیش��ینه علمی‬ ‫وحید کازرانی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ما بیشترین آمار تصادفات صیرفی با بیان اینکه چندین نشس��ت‬ ‫در اتحادی��ه ل��وازم یدک��ی خ��ودرو با‬ ‫و کشته‌ها را در جهان‬ ‫داریم یکی از دالیل اصلی اعض��ای انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز‬ ‫آن هم مربوط به لنت‌ترمز داش��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬اعض��ای اتحادی��ه و‬ ‫است‬ ‫انجم��ن با یکدیگر مذاکره داش��تند و با‬ ‫بیان واقعیت‌ه��ای موجود در بازار لوازم‬ ‫یدکی و ارائه آمار از نیازمندی‌ها‪ ،‬تولیدکنندگان قانع‬ ‫شدند‪ ،‬نمی‌توانند کل نیاز بازار را پوشش دهند‪ ،‬زیرا‬ ‫ظرفیت داخل اجازه این کار را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتص��ادی اتحادی��ه لوازم‬ ‫یدکی در پاس��خ به این پرسش که آیا افزایش تعداد‬ ‫تولیدکنندگان صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬خاطرنشان‌کرد‪:‬‬ ‫نخس��ت تحلیل��ی از تع��داد خودروه��ای ن��اوگان‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور داش��ته باش��یم اینکه چه تعداد‬ ‫خ��ودرو و از چه مدل‌هایی در کش��ور ت��ردد دارند‪.‬‬ ‫آماره��ا اع�لام می‌کنند حدود ‪ ۱۴‬ت��ا ‪۱۵‬میلیون از‬ ‫‪۲۰‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار خودرو فقط در بخش سواری‬ ‫تردد دارند‪ .‬از این تعداد هم ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیون سواری‬ ‫مربوط به دو خانواده پراید و پژو است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بنابراین س��اختار خاصی در بازار‬ ‫خودرو کش��ور وج��ود دارد‪ .‬به‌عنوان نمون��ه‪ ،‬در امر‬ ‫تولید لنت‌ترمز خودروهای وارداتی مانند بنز و ب‌‌ام‌و‬ ‫توجیه اقتصادی برای صنعتگر ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهانی نمی‌اندیشیم‬ ‫کازران��ی در ادامه این س��خن گف��ت‪ :‬در این‌باره‬ ‫چالش اصل��ی نبود دید جهان��ی در بین صنعتگران‬ ‫اس��ت‪ .‬عنوان می‌شود آیا س��اخت برخی لنت‌ترمزها‬ ‫ت در کش��ور صرفه‬ ‫برای واحده��ای تولیدکننده لن ‌‬ ‫اقتص��ادی دارد؟ در حالی که امروز کارخانه‌های کره‬ ‫در ح��ال تولی��د لنت‌ترمزهای خودروهای س��واری‪،‬‬ ‫س��نگین و نیمه‌س��نگین برای تم��ام خودروهای در‬ ‫حال تردد داخلی و خارجی هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید تم��ام لنت‌ترمزها برای ما صرفه‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ ،‬زیرا فقط می‌خواهی��م بازار داخل‬ ‫را تامی��ن کنیم در حالی که ی��ک صنعتگر باید دید‬ ‫جهانی داش��ته باش��د‪ ،‬بازار جهانی را ببیند نه فقط‬ ‫بازار پراید و پژو‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی اتحادیه ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو با اش��اره به آمار باال تولید لنت‌ترمز در کشور‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬آمار تولید لنت‌ترمز در کش��ور آنقدر باال‬ ‫اس��ت که با وجود افزایش قیم��ت محصوالت آنها با‬ ‫قیمت‌های قبلی عرضه می‌ش��وند زیرا عرضه بیش از‬ ‫تقاضا اس��ت‪ .‬در این راستا این تولیدکننده است که‬ ‫دچار آس��یب می‌شود زیرا نمی‌تواند محصول خود را‬ ‫نق��دی بفروش��د باید با چک ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه��ه آنها را به‬ ‫فروش برس��اند‪ .‬پس از آن هم تاریخ چک سررسید‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما وصول نمی‌ش��ود‪ .‬در این‌باره مشکالت‬ ‫زیاد سر راه تولیدکنندگان قرار دارد‪.‬‬ ‫نش��ان می‌دهد فق��ط ‪۱۷‬درصد از واردات س��ال ‪۹۶‬‬ ‫کشور‪ ،‬کاالی سرمایه‌ای بوده و ‪۱۹‬درصد آن مصرفی‬ ‫و ‪ ۶۴‬درصد نیز واسطه‌ای است‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬این‬ ‫آمار می‌تواند نشان دهد کشور حتی در زمینه تولید‬ ‫چقدر به واردات وابستگی دارد‪ .‬کاال واسطه‌ای همان‬ ‫قطعات منفصله است که محصول را تکمیل می‌کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر چرا عنوان می‌ش��ود تولید به مش��کل‬ ‫خورده‌ زیرا بی��ش از ‪۶۰‬درصد محصوالت به واردات‬ ‫وابسته هستند‪.‬‬ ‫این فعال بازار لوازم یدکی با اش��اره به ‪۵۱‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلی��ون دالر واردات ادام��ه داد‪ :‬اطالع��ات‬ ‫موجود اس��ت و آمار واردات سال ‪ ۹۶‬نشان می‌دهد‬ ‫در صنع��ت بیش��تر مصرف‌کنن��ده هس��تیم‪ .‬ضمن‬ ‫آنک��ه از ‪۵۱‬میلی��ارد دالر واردات‪۴۵ ،‬میلی��ارد دالر‬ ‫مرب��وط به محصوالت مورد نیاز صنعت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫صنعتگر با استفاده از مزیت‌های تعرفه‌های زیر ‪۴۰‬تا‬ ‫‪۲۵‬درص��دی که به‌دلیل تولیدکننده بودن در اختیار‬ ‫داش��ته با واردات محصوالت‪ ،‬فعالیت بازرگان را که‬ ‫کارش واردات است با چالش روبه‌رو کرد‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫به تولید هم آسیب رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹از گذشته درس نگرفتیم‬ ‫کازرانی در ادامه هم افزود‪ :‬فعاالن بازار لوازم یدکی‬ ‫می‌دانند که مص��رف قطعات داخلی به‌دلیل کیفیت‬ ‫پایین چق��در باالت��ر از قطعات یدک��ی خودروهای‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ن��ادر روان از دیگر اعضای کمیس��یون‬ ‫اقتصادی اتحادیه لوازم یدکی خودرو به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬ضروری اس��ت نسبت به چالش‌های‬ ‫صنعت خ��ودرو ریش��ه‌ای نگاه کنی��م‪ .‬در یک دهه‬ ‫گذشته انتقال فناوری در صنعت قطعه اتفاق نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬هنوز در حال تولید مدلی هستیم که سال‌ها‬ ‫قبل تولید می‌ش��د و در برخ��ی موارد حتی می‌توان‬ ‫گف��ت کیفیت خودرو در س��ال‌های نخس��ت تولید‪،‬‬ ‫باالتر از امروز بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در انتقال فن��اوری موفق عمل نکردیم‬ ‫و هن��وز هم ب��ه آن فکر نمی‌کنی��م‪ .‬در حالی که در‬ ‫قرارداده��ای بین‌المللی انتقال فناوری باید جزیی از‬ ‫قرارداد باشد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده و فعال در حوزه قطعه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امروز فقط صنایعی در کشور پیشرفت کرده که‬ ‫بخش خصوصی در آن فعالیت داش��ته اس��ت‪ .‬اصول‬ ‫بازرگان��ی تجاری بین‌الملل��ی را رعایت کرده‌اند و به‬ ‫‹ ‹واردات حکایت از میزان مصرف‬ ‫نقطه‌ای رس��یده‌اند که صادرات دارند‪ .‬اما کارآمدی‬ ‫کازران��ی در ادام��ه س��خنان خ��ود ب��ا اش��اره به‬ ‫یک شرکت مالک توسعه و رشد نیست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید به س��ویی حرک��ت کنیم که‬ ‫موضوع مطرح‌شده از س��وی صیرفی درباره ظرفیت‬ ‫نخس��تین اولویت صنعت��ی ما انتقال فناوری باش��د‪.‬‬ ‫‪۴۹‬درص��دی تولی��د لنت‌ترمز در کش��ور اظهارکرد‪:‬‬ ‫دول��ت در طرح حمایتی خود‪ ،‬ش��رایط این انتقال را‬ ‫پرس��ش این اس��ت که تامین ‪۴۹‬درص��د لنت‌ترمز‬ ‫بای��د فراهم کرده و بس��تر ورود ماش��ین‌آالت روز را‬ ‫م��ورد نیاز ب��ازار با چه کیفیتی تولید ش��ود؟ به‌طور‬ ‫فراهم کند‪ .‬روان با اش��اره به تحریم‌های‬ ‫قطع‪ ،‬در این س��رعت با بهره‌وری ‪100‬‬ ‫پیش��ین کش��ور عنوان کرد‪ :‬م��ا از دوره‬ ‫درصدی و فعالیت ‪۲۴‬س��اعته‪ ،‬کیفیت‬ ‫قبل��ی تحریم‌ه��ا درس نگرفتیم‪ .‬پس از‬ ‫پایین‌ می‌آید‪.‬‬ ‫تحریم‌های دوره نخس��ت باید مطالعه و‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره‬ ‫بررسی و نقاط ضعف و آسیب شناسایی‬ ‫سرعت تولید با ماشین‌آالت جدید که‬ ‫می‌شد؛ کاری که امریکایی‌ها کردند‪ ،‬اما‬ ‫در واحده��ای صنعت��ی جهان در حال‬ ‫ما نکردیم‪ .‬امریکا با آسیب‌شناسی نقاط‬ ‫انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله این است که‬ ‫امیرحسین صیرفی‬ ‫ضعف تحریم‌های قبلی خود‪ ،‬برای تحریم‬ ‫عمر تجهیزات و ماش��ین‌آالت داخلی‪،‬‬ ‫دست‌کم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال است‪ .‬صیرفی عادت کردیم هر سخنی امروز فرصت‌های بیشتری فراهم کرد‪ .‬در‬ ‫با اشاره به سرمایه‌ای بودن ماشین‌آالت را بدون تحقیق و مطالعه مقاب��ل ما هم باید پی��ش از حتی برجام‬ ‫تولید اظهارکرد‪ :‬وقتی از ماش��ین‌آالت مطرح کنیم و آمارهایی تحلی��ل می‌کردیم نقاط ضع��ف و قوت‬ ‫صحبت می‌شود؛ یعنی سخن از کاالی ارائه دهیم که پیشینه و نی��ز ظرفیت‌های موجود را به دس��ت‬ ‫علمی ندارند‬ ‫می‌آوردی��م تا امروز با چالش کمتری در‬ ‫س��رمایه‌ای‪ .‬در این‌باره وقت��ی به آمار‬ ‫صنعت خودرو روبه‌رو می‌شدیم‪.‬‬ ‫واردات سال ‪ ۹۶‬نگاه می‌کنیم جزئیات‬
‫سه‌شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 24 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬اول ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫خبر‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫در فراکسیون مستقلین عنوان شد‪:‬‬ ‫تولید خودرو در کشور‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫امروز یکی از سخنان‬ ‫جدی صنعت خودرو‬ ‫مربوط به آسیب‌پذیری‬ ‫آن در تحریم‌ها به ویژه‬ ‫تحریم امسال است‬ ‫زیرا از تحریم قبلی‬ ‫زمان زیادی نگذشته‬ ‫و همه انتظار تجربه از‬ ‫مشکالت قبلی داشتند‪.‬‬ ‫این در حالی است که‬ ‫پیش از آغاز دور جدید‬ ‫تحریم در مرداد صنعت‬ ‫خودرو و قطعه با چالش‬ ‫جدی روبه‌رو شد‬ ‫چرا صنعت خودرو به توسعه مورد انتظار دست نیافته است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫امروز یکی از س��خنان جدی صنعت خودرو مربوط به‬ ‫آسیب‌پذیری آن در تحریم‌ها و به‌ویژه دور دوم تحریم‌ها‬ ‫اس��ت زیرا از تحریم قبلی زمان زیادی نگذش��ته و همه‬ ‫انتظار کس��ب تجربه از مش��کالت قبلی را داش��تند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که پی��ش از آغاز دور جدید تحریم‌ها در‬ ‫مرداد سال جاری صنعت خودرو و قطعه با چالش جدی‬ ‫روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو در دانشگاه‬ ‫عل��م و صنع��ت‪ ،‬نی��روی م��ازاد و نب��ود به��ره‌وری را از‬ ‫عمده‌ترین مش��کالت صنعت خودرو کش��ور برشمرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬دولتمردان باید با ش��جاعت و ن��گاه بلندمدت به‬ ‫مس��ائل از شرایط کنونی «جنگ اقتصادی» برای توسعه‬ ‫خودروس��ازی و ارتق��ای فناوری در این بخش اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه‌ سربار با ارتقای بهره‌وری‬ ‫صنعتگ��ران ح��وزه قطع��ه و خ��ودرو از امکان��ات و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای خ��ود ب��رای تولید می‌گویند ام��ا در عمل‬ ‫خروج��ی ندارند‪ .‬کارشناس��ان خودروی��ی و اقتصادی تا‬ ‫امروز به بیان دیدگاه‌های متفاوت و گوناگون پرداخته‌اند‬ ‫به‌طوری که امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫مهندس��ی خودرو در دانشگاه علم و صنعت به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫منابع انس��انی حدود ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۴‬درصد هزینه‌های صنعت‬ ‫خودرو را تش��کیل می‌دهد که راهکار کاهش این هزینه‬ ‫سربار‪ ،‬ارتقای بهره‌وری و بهبود آن بوده که زمان‌بر است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ارتقای بهره‌وری با س��رمایه‌گذاری در‬ ‫خطوط مستهلک‌ش��ده تولی��د‪ ،‬امکان‌پذیر اس��ت اما به‬ ‫اذعان خودروس��ازان دس��ت‌کم نیم��ی از نیروها در این‬ ‫صنعت اضاف ‌ه بوده که اصالح این وضعیت نیازمند برنامه‬ ‫زمان‌بندی اس��ت‪ .‬کاکایی ادامه داد‪ :‬حتی مشاهده رفتار‬ ‫خودروسازان خصوصی کشور نیز حاکی است نظام دولتی‬ ‫اج��ازه کاهش نیروها در کوتاه‌م��دت را نمی‌دهد و با این‬ ‫ن می‌برد‪.‬‬ ‫وضعیت ارتقای بهره‌وری بین ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬سال زما ‌‬ ‫اقتص��ادی گف��ت‪ :‬اص�لاح صنعت خودرو ‪۲‬س��ال زمان‬ ‫‹ ‹اولویت‌ها در شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫می‌خواه��د اما اکنون این حوزه باید در مدار اصلی تولید‬ ‫ب��ه گفته کاکای��ی مباحثی مانند انحص��ار و رقابت یا‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نبود ش��فافیت‌های الزم در صنعت خودرو باید س��ال‌ها‬ ‫رض��ا رحمان��ی اظهارک��رد‪ :‬برنامه ما افزای��ش تولید‬ ‫پیش حل می‌ش��د و این مسائل در وضعیت کنونی که با‬ ‫اس��ت زیرا ارتباط مس��تقیم با تولید دارد‪ .‬اگر براس��اس‬ ‫یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبه‌رو هستیم‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫برنام��ه بتوانیم تولید را افزایش دهیم‪ ،‬عرضه زیاد ش��ده‬ ‫اولویت نخست باشد‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو اضافه‬ ‫و پاس��خگوی تقاضا خواهد بود و به این ترتیب قیمت‌ها‬ ‫کرد‪ :‬ش��اید مهم‌ترین اقدام در این شرایط تعدیل قیمتی‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫خودروه��ا و اعالم هرچه س��ریع‌تر آن باش��د زیرا قیمت‬ ‫کاکایی در ادامه در پاس��خ به ش��ایعه‌های مطرح شده‬ ‫نهاده‌های تولید بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر رش��د داش��ته است‪ .‬وی‬ ‫در فضای مجازی مبنی بر اعطای یارانه از سوی دولت به‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این رشد قیمتی که همه ارکان نظارتی کشور‬ ‫خریداران خودروهای پرتیراژ همچون پراید و پژو ‪،۴۰۵‬‬ ‫نیز آن را تایید می‌کنند اثر معناداری بر قیمت تمام شده‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬مخالف پرداخت این قبیل یارانه‌ها هستم زیرا‬ ‫خودروها داشته است‪ .‬عضو هیات علمی گروه مهندسی‬ ‫در بلندم��دت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل در بازار‬ ‫خودرو در دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬افزایش زیان‬ ‫خ��ودرو دام��ن می‌زند‪ .‬وی گفت‪ :‬یارانه‌ه��ا باید در چرخ‬ ‫انباش��ته خودروس��ازان (که پیش‌بینی می‌ش��ود با روند‬ ‫صنعت و اقتصاد درگیر ش��ود ک��ه در این صورت ارتقای‬ ‫موج��ود تا پایان س��ال به حدود ‪۲۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫درآمد جامعه را به‌دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫برس��د)‪ ،‬فشار بر خریداران واقعی را به‌دنبال داشته و در‬ ‫این استاد دانشگاه افزود‪ :‬اعطای یارانه‌های موردی که‬ ‫این میان فقط واسطه‌ها و دالالن سود برده‌اند‪.‬‬ ‫به معنای رانت اس��ت‪ ،‬در بلندمدت به کاهش بهره‌وری‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬در این ش��رایط باید قیمت‌ها تعدیل تا‬ ‫و ن��زول کیفیت خودرو خواهد انجامید و کارکرد ضعیف‬ ‫حاش��یه سود منطقی‌شده و با مشخص شدن تقاضاهای‬ ‫چنین سیاستی را در گذشته در تاکسیرانی و اتوبوسرانی‬ ‫واقعی و کنار کش��یدن دالالن‪ ،‬ب��ازار به‌تدریج به تعادل‬ ‫شاهد بودیم‪.‬‬ ‫برس��د‪ .‬این کارشناس خودرو گفت‪ :‬در این وضعیت باید‬ ‫وی پیش��نهاد کرد ک��ه به‌جای یاران��ه‪ ،‬وام کم‌بهره یا‬ ‫برای تامین س��رمایه‌های الزم بخ��ش فناوری و خطوط‬ ‫بلندمدت به مش��تریان خودرو پرداخ��ت تا یارانه نیز در‬ ‫جدید تولید‪ ،‬به اصالح و تقویت ارتباطات بین‌الملل اقدام‬ ‫مس��یر تجارت و صنعت به تحرک واداشته‬ ‫ک��رد؛ در غیر ای��ن صورت هزینه‌ها و زمان‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو هیات علمی گروه مهندس��ی‬ ‫بیش��تری نیاز است‪ .‬او به برخی اقدام‌های‬ ‫خودرو در دانش��گاه عل��م و صنعت تاکید‬ ‫دولت و مجلس شورای اسالمی در ساخت‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید بررس��ی کن��د که چرا در‬ ‫و راه‌ان��دازی واحده��ای خودروس��ازی یا‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته هیچ‌ک��س در زمین��ه‬ ‫قطعه‌س��ازی در شهرها و روس��تاها انتقاد‬ ‫داخلی‌س��ازی رایانه خودرو اقدامی نکرده‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این روندها‪ ،‬کاهش بهره‌وری‬ ‫و س��پس به اعطای یارانه و مکانیسم‌های‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫در ای��ن صنعت را به‌دنبال داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫تشویقی در این بخش بپردازد‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی باید در کنار دولت‬ ‫باید از خودروسازان‬ ‫با تحلیل هزینه‪ -‬فایده‪ ،‬آنچه به سودکالن خصوصی کشور پرسید چه � واردات خ�ودرو در ش�رایط‬ ‫عاملی سبب‌شده به‌دنبال کنونی به سود کشور نیست‬ ‫اقتصاد کشور است را شناسایی کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی درب��اره اظهارات مطرح‌ش��ده‬ ‫تولید خودرو ارزان‌قیمت‬ ‫‹ ‹انتقاد به اعطای یارانه‬ ‫نروند؟‬ ‫از س��وی بخ��ش خصوص��ی وارد‌کنن��ده‬ ‫همچنین ‪4‬دی امس��ال وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫خودرو درب��اره ل��زوم واردات خودروهای‬ ‫‌مع��دن و تجارت در نشس��تی ب��ا فعاالن‬ ‫موتورسیکلت گران شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه و موتورس��یکلت گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکننده موتورس��یکلت باید قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫محص��ول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطالع عموم برس��انند‪.‬‬ ‫محم��د خادم‌منص��وری در گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬درب��اره بازار‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه اظهارکرد‪ :‬در شرایط فعلی با توجه به‬ ‫سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتورسیکلت و دوچرخه کاسته‬ ‫ش��ده و ای��ن در حالی اس��ت که با توجه به قان��ون پالک‌گذاری‬ ‫موتورس��یکلت ب��ر پایه خ��روج موتورس��یکلت‌های فرس��وده‪،‬‬ ‫پالک‌گذاری جدیدها با مشکل روبه‌رو شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬بازار‬ ‫در ش��رایط فعلی دارای ثبات نیس��ت و این موضوع عاملی‌شده تا‬ ‫متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول کنند‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته متقاضی��ان در ماه‌های بهمن و اس��فند ب��رای رفع نیاز‬ ‫س��ال آینده خ��ود در ارزانی بازار خریده��ا را انجام می‌دادند که‬ ‫امس��ال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت یادآورشد‪ :‬با کاهش قیمت‬ ‫دالر به کمتر از ‪۱۰‬هزار تومان تصمیم بر آن ش��د تا قیمت لوازم‬ ‫یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد اما درحال‌حاضر نوسان‬ ‫دوباره دالر این تصمیم را در اجرا با مش��کل همراه کرده اس��ت و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬به‌واس��طه قیمت باالی موتورسیکلت‪ ،‬متقاضیان‬ ‫تمایل��ی به خرید محص��ول جدید ندارند و موتورس��یکلت‌های‬ ‫پیش��ین خود را تعمیر و از آنها استفاده می‌کنند‪ .‬خادم‌منصوری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی نهادهای نظارت��ی باید بر فعالیت‬ ‫تمام قس��مت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیش��تری داشته باشند‬ ‫زی��را قیمت‌گذاری غیرمنطقی و بالتکلیفی در س��طح عرضه رخ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با وجود آنکه س��ود قانونی فروشندگان و‬ ‫تولیدکنندگان براس��اس قانون مشخص است‪ ،‬اما موتورسیکلتی‬ ‫ک��ه ‪۱۴‬میلی��ون توم��ان ارزش دارد در ب��ازار ب��ه قیمت بیش از‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومان دادوستد می‌شود‪ .‬این فعال بازار موتورسیکلت‬ ‫همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مشکالت بازار و اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫برگزاری نشس��ت‌های دولتی پش��ت درهای بس��ته است و برای‬ ‫رفع مش��کالت باید از مش��ورت فعاالن و کارشناس��ان هر حوزه‬ ‫برای تصمیم‌گیری‌ها اس��تفاده کرد‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا‬ ‫فرآیند فروش موتورس��یکلت از س��وی کارخانه‌ها و شرکت‌های‬ ‫مونتاژکار‪ ،‬ش��فاف و به‌طور اینترنتی برای تمام متقاضیان انجام‬ ‫نمی‌گیرد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته شرکت‌ها به صورت‬ ‫ثبت‌نامی محصوالت خود را عرضه می‌کردند اما با افزایش میزان‬ ‫تولید و دسترس��ی آس��ان به موتورس��یکلت در سطح شهر‪ ،‬این‬ ‫شیوه آرام‌آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به‌واسطه آنکه‬ ‫ش��رکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتورس��یکلت توان دسترسی‬ ‫آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند و به‌دلیل نگرانی تاخیر در‬ ‫تولید‪ ،‬از ش��یوه پیش ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند‪ .‬خادم‌منصوری‬ ‫از ش��یوه اطالع‌رس��انی و قیمت‌گ��ذاری محص��والت خان��واده‬ ‫موتورس��یکلت انتقاد کرد و گفت‪ :‬به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای‬ ‫جلوگیری از سوء‌اس��تفاده اف��راد و آگاهی متقاضیان باید قیمت‬ ‫نهایی کاال به همراه س��ود قانونی فروش��ندگان را در سایت‌های‬ ‫خود اعالم کنند و این موضوع نظارت و شفافیت باالیی را در بازار‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬هزار دالری با هدف تعدیل قیمت‌ها و کاهش‬ ‫انحصار خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬هرگونه واردات خودرو خیانت به ملت اس��ت؛‬ ‫به‌جای چنین سیاس��ت‌هایی بهتر است به‌دنبال توسعه‬ ‫فناوری‌ه��ا و زیرس��اخت‌ها در صنع��ت خودرو باش��یم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو ادامه داد‪ :‬باید از خودروس��ازان‬ ‫خصوصی کش��ور پرس��ید چه عاملی سبب‌شده به‌دنبال‬ ‫تولی��د خ��ودرو ارزان‌قیم��ت نروند؟ وی یادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫کشور ‪۳۵‬خودروساز وجود دارد که ‪۲‬مورد آنها خصولتی‬ ‫و ‪۲‬م��ورد دیگر بزرگ هس��تند؛ به‌جای توجه به واردات‪،‬‬ ‫باید مش��کل تولید و رقابت در ب��ازار داخل را حل کنیم‬ ‫که در این صورت قطب س��وم خودروسازی خود به خود‬ ‫پدیدار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت صنایع نظامی با خودروسازان‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو در دانشگاه‬ ‫علم و صنعت در ادامه به حضور صنایع نظامی در بخش‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در همه جای جهان صنایع‬ ‫پیش��رفته از بخش نظامی آغاز می‌ش��ود؛ این بخش در‬ ‫کش��ورمان نیز پیشرو است‪ .‬کاکایی افزود‪ :‬شرایط کنونی‬ ‫تحری��م فرصت مغتنمی برای ایجاد ارتباط معنی‌دار بین‬ ‫بخش نظام��ی و صنعت خودرو برای تامین فناوری‌های‬ ‫کلیدی مورد نیاز این صنعت اس��ت‪ .‬بخش نظامی باید با‬ ‫یک مکانیس��م ش��فاف‪ ،‬فناوری را در اختیار صنعت قرار‬ ‫داده و پ��ول خ��ود را دریافت کن��د؛ در حقیقت‪ ،‬ارتباط‬ ‫نظامیان با خودروس��ازی برای اعتالی تجاری‌سازی این‬ ‫صنعت مورد تایید اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫ش��ایعه ش��د با خروج رنو از صنعت خودرو ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫سایپ‌ا به‌دنبال عقد قرارداد با وزارت دفاع برای تولید ‪۱۰‬‬ ‫هزار رایانه خودرو(‪ )ECU‬موتور است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫درباره همکاری مجموعه‌های نظامی با خودروس��ازان‬ ‫«گس��ترش‌صنعت» گفت‌وگویی با اعضای هیات‌مدیره‬ ‫انجمن قطعه‌سازان کشور داشت که ضمن استقبال از این‬ ‫امر به واکاوی چالش‌های آن از جمله تیراژ پایین و قیمت‬ ‫تمام ش��ده باال اش��اره کردند و عنوان شد در این باره نیاز‬ ‫است کارگروه مشترک تشکیل و همکاری شکل گیرد‪.‬‬ ‫تجربه زمستانی‌ترین بازار خودرو رقم خورد‬ ‫بازار خودرو در حالی نخستین هفته زمستان‬ ‫را پشت‌سر گذاش��ت که نمایشگاه‌داران فروش‬ ‫چندانی نداشتند و معامالت در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬داخلی و دس��ت دوم تفاوت چندانی با‬ ‫هفته‌های گذش��ته نداشت‪ .‬یکی از فعاالن بازار‬ ‫خودرو در گفت‌وگو با خبرخودرو ضمن تشریح‬ ‫وضعیت بازار خودرو در هفته گذشته اظهارکرد‪:‬‬ ‫بازار خودرو یکی از خواب‌ترین بازارهای تاریخ را‬ ‫تجربه کرد به‌طوری که طی هفته کاری گذشته‬ ‫هیچ فعالیتی در بازار انجام نش��د و س��کوت در‬ ‫خری��د و ف��روش خ��ودرو پدیده خ��اص هفته‬ ‫گذش��ته بود‪ .‬کاظ��م محمدی‌نیکخواه در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬با وجود آنکه قیمت برخی از محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو و سایپا اصالح شده و باید در حاشیه‬ ‫بازار عرضه ش��ود اما این اظهارات و مصوبات در‬ ‫ح��د حرف باقیمانده و در عمل خودروس��ازان‪،‬‬ ‫محصول��ی به‌عنوان تحویل فوری به بازار عرضه‬ ‫نکرده‌اند؛ بنابراین اتفاق خاصی در بازار نیفتاده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬متاسفانه با افزایش نرخ ارز شاهد‬ ‫جهش یکباره قیمت‌ها شدیم اما به‌دلیل عرضه‬ ‫نش��دن خودرو کاهش قیمت ارز تاثیر ملموسی‬ ‫بر بازار نداش��ته؛ بنابراین چنانچ��ه روند نزولی‬ ‫قیمت ارز همچنان ادامه داشته باشد و در عین‬ ‫حال کارخانه‌های خودروس��ازی اقدام به عرضه‬ ‫خودرو کنند می‌توان به حل مشکل بازار خودرو‬ ‫امید داش��ت‪ ،‬در غیر این صورت ساماندهی بازار‬ ‫خ��ودرو غیرممکن خواهد ب��ود‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خودرو اظهارکرد‪ :‬در نمایشگاه‌ها و پارکینگ‌ها‬ ‫خ��ودرو وجود دارد ام��ا به‌دلیل افزایش بی‌رویه‬ ‫قیمت‌ها و گرانی خودرو‪ ،‬در چند ماه منتهی به‬ ‫دی ماه شاهد افت تقاضا در بازار خودرو شدیم‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬با نخس��تین تکانه‌های افزایش‬ ‫قیمت ارز ش��اهد سرازیر شدن نقدینگی به بازار‬ ‫خودرو شدیم که مردم به‌منظور حفظ هر میزان‬ ‫سرمایه‌ای که در دست داشتند به خرید خودرو‬ ‫روی آوردن��د ت��ا عالوه‌بر جلوگی��ری از کاهش‬ ‫ارزش سرمایه‪ ،‬س��ودی هم عایدشان شود و در‬ ‫واقع به‌نوعی ش��اهد دالل ب��ازی در بازار خودرو‬ ‫بودی��م؛ بنابراین درحال‌حاض��ر تنها درصورتی‬ ‫مش��کل بازار خودرو برطرف و قیمت‌ها کاهش‬ ‫خواه��د یافت که مصرف‌کنن��ده واقعی اقدام به‬ ‫خری��د کند‪ .‬محمدی‌نیکخواه گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫آنکه هنوز هیچ یک از دو خودروساز محصوالت‬ ‫خود را با قیمت‌های اصالح ش��ده و در حاش��یه‬ ‫بازار عرضه نکرده‌اند و تنها دو محصول پر فروش‬ ‫یعن��ی وانت ایران‌خودرو و پراید س��ایپا در این‬ ‫میان عرضه ش��ده‌اند؛ بنابراین ش��اهد واکنش‬ ‫خاصی در بازار خودرو نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه خودروس��از‬ ‫داخل��ی جل��وی ‪۱۵‬میلی��ارد دالر واردات را گرفته‪ ،‬میزان‬ ‫تولید خودرو را رو به افزایش دانست‪.‬‬ ‫مهرداد الهوتی‪ ،‬س��خنگوی فراکسیون مستقلین مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نشس��ت فراکس��یون‬ ‫مس��تقلین مجلس اظهارکرد‪ :‬رضا رحمانی در این نشست‬ ‫گف��ت که ب��ا توجه به س��یر نزولی قبل��ی در زمینه تولید‬ ‫خودرو درحال‌حاضر تولید خودرو رو به افزایش است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به گفته وی یک‌میلیون خودرو به ارزش ‪۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پیش‌فروش ش��ده بود که براس��اس آخرین‬ ‫تصمیم‪ ،‬قرار ش��د ‪۸۰‬درصد تولید ب��رای پیش‌فروش‌های‬ ‫قبل��ی اختص��اص یاب��د و ‪۲۰‬درصد به فروش‌ه��ای جدید‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫سخنگوی فراکس��یون مستقلین مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫گفت که خودروس��ازهای داخلی با وجود مش��کالت بسیار‬ ‫در مجموع توانس��ته‌اند جلوی ‪۱۵‬میلیارد دالر واردات را با‬ ‫شرایط فعلی ارزی بگیرند‪.‬‬ ‫الهوتی با اشاره به واردات ‪۴‬میلیارد دالر قطعات خودرو‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬رحمانی درباره اس��تفاده از تبص��ره‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجه درباره ارائه تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان نیز گفت‬ ‫که بنا دارند از تس��هیالت بیشتر برای تقویت خودروسازان‬ ‫استفاده کنند تا تحولی در این زمینه ایجاد شود‪.‬‬ ‫قیمت باالی قطعه‬ ‫صاحبان خودرو را‬ ‫از تعمیرگاه فراری داده است‬ ‫تعمی��ر خ��ودرو یک��ی از موضوع‌های مهمی اس��ت که‬ ‫گاهی ب��رای صاحب��ان خودروها به چالش ج��دی تبدیل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌‌ویژه با ورود خودروهای متن��وع و جدید‪ ،‬نیاز‬ ‫به تعمیرکاران متخصص با مهارت‌های ویژه و دس��تگاه‌ها‬ ‫و تجهی��زات عیب‌یاب پیش��رفته بیش از پیش احس��اس‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تعمی��رکاران خ��ودرو در گفت‌وگو با‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬از آنج��ا ک��ه کیفی��ت قطعات و‬ ‫ل��وازم یدکی بر کیفی��ت کار تعمیرکاران تاثیرگذار اس��ت‬ ‫متاسفانه واردات قطعات بی‌کیفیت و غیراصل کیفیت کار‬ ‫تعمیرکاران را زیرسوال برده است‪.‬‬ ‫علیرضا نیک‌آئین با اش��اره به حادثه اتوبوس دانشجویان‬ ‫آن را ناش��ی از نقص فنی دانس��ت و گفت‪ :‬به‌دلیل قیمت‬ ‫باالی قطعه و تعمیرات‪ ،‬صاحب��ان خودرو با فواصل زمانی‬ ‫باال به تعمیرگاه‌ها مراجعه می‌کنند که باعث وقوع حوادث‬ ‫ناگوار برای مردم می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬به‌دلیل کمبود قطع��ات با اصالت‪،‬‬ ‫تعمیرکاران مجبور به استفاده از قطعات نامرغوبی هستند‬ ‫که به‌طور عمده‪ ،‬عمر این قطعات بسیار پایین بوده و منجر‬ ‫ب��ه مراجعه مک��رر صاحبان خودرو به تعمیرگاه‌ها ش��ده و‬ ‫مشکالتی را برای تعمیرکاران و صاحبان خودروها به‌وجود‬ ‫آورده که در راستای حل این مشکل باید مدیران گمرکات‬ ‫کش��ور با تسریع در ترخیص اقالم دپو شده در گمرک این‬ ‫مشکل را برطرف کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو اذعان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫آنکه برخی از تعمیرکاران با ش��یوه‌های نوین آشنا شده‌اند‬ ‫و ب��ا تجهیزات جدی��د اقدام به عیب‌یاب��ی و تعمیر خودرو‬ ‫می‌کنند اما به‌طور عمده با ابزارهای س��اده و با روش‌های‬ ‫س��نتی به ص��ورت آزمون و خط��ا‪ ،‬پاس��خگوی مراجعان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال‌حاضر منکر وجود تجهیزات پیش��رفته‬ ‫عیب‌یابی نمی‌شویم اما به‌دلیل همکاری‌ نشدن الزم تعداد‬ ‫این تجهیزات بس��یار اندک اس��ت؛ بنابراین باید با گرفتن‬ ‫تصمیم‌های اساس��ی‪ ،‬ابزارهای پیشرفته را به‌طور اقساط و‬ ‫با مبالغ��ی قابل‌قبول در اختیار تعمی��رکاران قرار دهیم تا‬ ‫تعمیرات خودرو‪ ،‬استاندارد انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تعمی��رکاران خ��ودرو در گفت‌وگو با‬ ‫خبرخ��ودرو در ادام��ه اف��زود‪ :‬آموزش‌ه��ای الزم درب��اره‬ ‫تعمیر خودروهای ژاپنی و کره‌ای که س��هم باالیی در بازار‬ ‫خودروهای وارداتی دارند‪ ،‬انجام شده اما در هر صورت نیاز‬ ‫به مدرسان با ابزار مورد نیاز آموزش وجود دارد که به‌دلیل‬ ‫هزین��ه ب��االی آن و تخصیص نیافتن بودجه ب��ه اتحادیه‪،‬‬ ‫دعوت از مدرسان به‌سختی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نزدیک شدن به عید باستانی نوروز گفت‪:‬‬ ‫با توجه به آنکه به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم و مردم‬ ‫خود را برای استقبال از بهار و خریدهای نوروز و سفرهای‬ ‫ایام تعطی�لات آماده می‌کنند به طور قطع‪ ،‬میزان مراجعه‬ ‫به تعمیرگاه‌ها به‌منظور تعمیر خودروها بیشتر خواهد شد؛‬ ‫بنابراین از مدیران تقاضا داریم با ترخیص هرچه س��ریع‌تر‬ ‫قطعات دپو ش��ده در گم��رک عالوه‌بر شکس��ت قیمت‌ها‬ ‫کیفیت کار تعمیرکاران را افزایش دهند‪.‬‬ ‫نیک‌آئی��ن گفت‪ :‬با وجود آنک��ه واردات قطعات زیر نظر‬ ‫اتحادیه‌ها و با نظارت موسس��ه استاندارد انجام می‌شود اما‬ ‫گاهی ش��اهد ورود قطعات بی‌کیفیت به بازار هس��تیم که‬ ‫توانس��ته‌اند از این فیلتر‌ها عبور کنند که یکی از معضالت‬ ‫تعمیرکاران است و بر کیفیت کار آنها تاثیر گذاشته است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 24 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬اول ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید بنزین‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر می‌گذرد‬ ‫خودکفایی در تولید بنزین یکی‬ ‫از اه��داف وزارت نف��ت در ط��ول‬ ‫چند س��ال گذش��ته بوده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬میزان تولید بنزین در‬ ‫کش��ور به مرور زمان افزایش یافت‌‬ ‫به طوری‌که از ‪ ۶۶.۴‬میلیون لیتر‬ ‫در روز در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ه ‪۷۷.۴‬‬ ‫میلیون لیتر در روز در سال ‪ ۱۳۹۶‬رسید‪ .‬همچنین میزان‬ ‫تولید بنزین از آغاز س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تا آذر همان س��ال ‪۶۶.۶‬‬ ‫میلیون لیتر در روز بوده و از آذر تا پایان اس��فند به ‪۷۷.۴‬‬ ‫میلیون لیتر در روز رسید‪ .‬حال بر مبنای برنامه‌ریزی انجام‬ ‫شده قرار است ظرفیت تولید بنزین تا پایان هفته جاری به‬ ‫‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر در روز برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی ش��رکت پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی‪ ،‬بیژن زنگن��ه‪ ،‬وزیر نف��ت در یکی از‬ ‫آخرین اظه��ار نظرهای خود درباره آم��ار تولید بنزین در‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬می��زان تولید بنزین در‬ ‫ایران به‌طور متوس��ط ‪ ۵۲‬میلیون لیت��ر در روز بود که در‬ ‫ش��هریور امس��ال به ‪ ۹۰‬میلیون لیتر در روز رسیده است‪.‬‬ ‫بنزین ما در ش��رایطی ق��رار دارد که ترامپ در تحریم‌های‬ ‫خود از منع فروش بنزین به ایران حرفی نزد‪.‬‬ ‫وعده تولید ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر بنزین در کشور از حدود ‪۴‬‬ ‫ماه پیش از س��وی علیرضا صادق‌آبادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی‪ ،‬اعالم و اظهار شد‬ ‫ک��ه ‪ ۸۰‬میلی��ون لیتر از این ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر بر اس��اس‬ ‫استاندارد یورو‌‪ ۴‬و یورو‌‌‪ ۵‬تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫حاال ب��ر مبن��ای اعالم ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفت��ی‪ ،‬صادق‌آبادی از تکمیل و راه‌اندازی فاز‬ ‫سوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج‌فارس خبر داده و گفته که‬ ‫ظرفی��ت تولید بنزین از پایان همین هفته به ‪ ۱۰۵‬میلیون‬ ‫لیتر در روز می‌رس��د که نسبت به آبان سال گذشته بیانگر‬ ‫رشد ‪ ۶۷‬درصدی بوده است‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید بنزین کش��ور در آبان س��ال گذش��ته ‪۶۳‬‬ ‫میلیون لیتر در روز بود‪ .‬این میزان در دی‌س��ال گذش��ته‬ ‫با تثبیت تولید در فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج‌فارس‬ ‫‪ ۲۴‬درص��د افزای��ش یافت و ب��ه ‪ ۷۸‬میلی��ون لیتر در روز‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در نیمه نخست امسال که با اوج مصرف بنزین در کشور‬ ‫هم��راه بود‪ ،‬تولید بنزین به ح��دود ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬میلیون لیتر‬ ‫در روز رسید‪.‬‬ ‫صادق‌آب��ادی با اع�لام اینکه در حال آماده‌س��ازی برای‬ ‫افزایش ظرفیت تولید بنزین و یک جهش بزرگ برای آخر‬ ‫همین هفته هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا تولید ‪ ۱۰۵‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین در کش��ور عالوه‌بر تامین نیاز داخل‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیون لیتر نیز تفاوت تولید و مصرف در ‪ ۶‬ماهه دوم سال‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬منابع ‪ ۲۶۰‬میلیون یورویی صندوق توسعه‬ ‫ملی ص��رف بدهی‌ها و آغاز فاز چهارم پاالیش��گاه س��تاره‬ ‫خلیج‌فارس خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش همچنین گفت‪:‬‬ ‫وام ‪ ۲۶۰‬میلیون یورویی صندوق توسعه ملی زمانی به این‬ ‫پروژه اختصاص یافت که مراحل س��اخت و نصب فاز سوم‬ ‫پروژه نیز انجام شده بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر قرار اس��ت مبلغ ای��ن وام صرف بدهی‌های‬ ‫موجود یا اجرای فاز چهارم پاالیشگاه شود‪ .‬منابع مالی این‬ ‫پروژه با اتکا به تولید محصوالت داخلی پاالیش��گاه تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تحقق کامل عملیات تولید‬ ‫از پارس جنوبی‬ ‫مدیر تولید و عملیات ش��رکت نفت و گاز پارس از تحقق‬ ‫کامل اهداف ابالغ شده به این مدیریت در تولید گاز غنی از‬ ‫میدان پارس جنوبی در ‪ ۳‬ماه سوم امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت نفت و گاز پارس‪ ،‬علیرضا عبادی گفت‪:‬‬ ‫تولید تکلیفی گاز از پارس جنوبی و سکوهای تحت هدایت‬ ‫این مدیریت پس از انجام تعمیرات اساسی سکوهای گازی‬ ‫پارس جنوبی در پایان مهر‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه س��وم امسال به‌طور‬ ‫کامل بر میزان توان س��کوها و تولید تکلیف شده از سوی‬ ‫وزارت نفت منطبق بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هم‌اکنون به‌ط��ور میانگین روزانه‬ ‫‪ ۵۸۵‬میلیون مترمکع��ب گاز غنی از میدان پارس جنوبی‬ ‫تولید می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به توسعه و بهره‌برداری‬ ‫از مرحله نخس��ت فازهای باقی‌مانده‌(‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪)۲۴‬‬ ‫در س��ال جاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید برداشت گاز از‬ ‫دریا‪ ،‬میزان تولید گاز از سکوهای گازی این میدان تا پیش‬ ‫از پایان امس��ال به بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون متر‌مکعب در روز‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫بر اس��اس تکلیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫امسال افزایش ظرفیت ‪ ۸۴‬میلیون مترمکعب تولید روزانه‬ ‫گاز در دس��تور کار ش��رکت نفت و گاز پارس قرار دارد که‬ ‫تاکنون از بخش نخس��ت فراساحل فاز ‪ ۱۴‬افزایش ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۲۸‬میلیون مترمکعب معادل نیمی از مجموع تولید‬ ‫گاز این فاز محقق ش��ده و با بهره‌برداری از مرحله نخست‬ ‫فازه��ای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۵۶ ،۲۴‬میلیون مترمکعب دیگر نیز‬ ‫ب��ه ظرفیت تولید گاز غن��ی از میدان پارس جنوبی افزوده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ها حاکی‬ ‫است که اگر اقدام‌های‬ ‫نگهداشت توان‬ ‫تولید در میدا‌ن‌های‬ ‫نفتی انجام نشود‪ ،‬در‬ ‫آینده‌ای نه‌چندان دور‌‬ ‫تولید نفت ساالنه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار بشکه‬ ‫کاهش پیدا می‌کند‬ ‫تعیین‌تکلیف ‪ ۸‬مخزن نفتی تا پایان سال‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معرفی بس��ته‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت‬ ‫یکی از طرح‌های وزارت نفت برای تامین منابع مالی‬ ‫مطمئن در پروژه‌های افزایش و نگهداشت توان تولید‬ ‫نف��ت و جلوگیری از اف��ت تولید بود که آغاز س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬معرفی و قرار ش��د با توان شرکت‌های ایرانی‬ ‫انجام شود‪ .‬در این راس��تا آخرین اخبار حاکی از آن‬ ‫است که حداقل ‪ ۸‬بسته از بسته‌های طرح نگهداشت‬ ‫و افزایش تولید تا پایان امسال تعیین‌تکلیف می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬پیش‌بینی‌ها حاکی اس��ت که‬ ‫اگر اقدام‌های نگهداش��ت ت��وان تولید در مید‌ان‌های‬ ‫نفتی انجام نش��ود‪ ،‬در آین��ده‌ای نه‌چندان دو ‌ر تولید‬ ‫نفت ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه کاهش پیدا می‌کند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬وزارت نفت در دولت دوازدهم بسته‌های‬ ‫یادش��ده را تعریف کرد که با اجرای آنها میزان تولید‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫این طرح که «نگهداش��ت و افزای��ش میزان تولید‬ ‫نفت در چارچوب ق��راردادی ‪ EPD/EPC‬با تامین‬ ‫مال��ی» نام دارد‪ ،‬با نظر وزیر نفت و هماهنگی س��ایر‬ ‫بخش‌های وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬از‬ ‫سوی مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی تنظیم شد و پس‬ ‫از دریافت مصوبه هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫به س��ازمان برنامه و بودجه ارس��ال شد و به تصویب‬ ‫شورای اقتصاد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌های نگهداشت و افزایش تولید‬ ‫قرار است این بسته در طول ‪ 2‬سال برای افزایش‬ ‫تولید در میدان‌های در حال بهره‌برداری‪ ،‬اجرا ش��ود‬ ‫که بخش��ی از آن شامل تعمیر چاه‌ها و بخشی دیگر‬ ‫ش��امل حفر چاه‌های جدید در مناطق مختلف نفتی‬ ‫از جمله مناط��ق نفت‌خیز جنوب‪ ،‬فالت‌قاره‪ ،‬مناطق‬ ‫مرزی و‪ ...‬می‌شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬اعالم ش��د که این بس��ته در ابعاد‬ ‫کوچک و تا میزان ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر آماده می‌ش��ود‬ ‫و عمده کار آن حفاری‪ ،‬خط لوله جریانی و تغییرات‬ ‫در نمک‌زدای��ی اس��ت‪ .‬همچنین تاکید ش��د اجرای‬ ‫این بس��ته‌ه‌ا در س��طح ش��رکت‌های ایرانی است و‬ ‫همه ش��رکت‌های ایران��ی می‌توانند این بس��ته‌ها را‬ ‫اج��را کنند‪ .‬مدل آن ابت��دا ‪ EPC‬بود اما بازار به این‬ ‫بسته‌ها عالقه‌مندی نش��ان داد و شرکت‌های ایرانی‬ ‫ابراز تمایل کردند که تعدادی از آنها مـی‌توانند تامین‬ ‫مالی کنند‪.‬‬ ‫قرار است شرکت ملی نفت ایران ‪ ۳۴‬بسته کاری با‬ ‫سرمایه‌گذاری تقریبی ‪ ۶‬میلیارد دالر با تکیه بر توان‬ ‫مال��ی و اجرایی ایرانی‪ ،‬با هدف افزایش تولید نفت از‬ ‫چاه‌ه��ای ‪ ۲۹‬میدان و مخزن نفت��ی را اجرایی کند‪.‬‬ ‫افزایش تولید نفت به میزان حداکثر ‪ ۳۹۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز از چاه‌ه��ای ‪ ۲۹‬میدان و مخزن نفتی دریایی‬ ‫و خش��کی با سرمایه‌گذاری معادل تقریبی ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر از اهداف این طرح است‪.‬‬ ‫س��رمایه مورد نیاز اجرای ‪ ۳۴‬بسته سرمایه‌گذاری‬ ‫ای��ن طرح نیز از محل آورده پیمانکار و س��ایر منابع‬ ‫اعتب��اری ارزی و ریالی طی دو س��ال اجرا‪ ،‬تامین و‬ ‫بازپرداخ��ت تعهدات آن از مح��ل ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫تولید نفت میدان‌ها در سررسید مقـرر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی اجرای بس�ته‌های نگهداشت و‬ ‫افزایش تولید‬ ‫علی کاردر‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت در‬ ‫این باره گفته بود که هدف این بس��ته‌ها میدان‌های‬ ‫کوچ��ک نفت��ی هس��تند‪ .‬در این زمین��ه ‪ ۲۸‬مخزن‬ ‫مید‌ان‌ه��ای نفت‌خیز جنوب یکی از اهداف بس��ته‌ها‬ ‫ب��وده که ارزش تقریبی قراردادهای توس��عه این ‪۲۸‬‬ ‫مخ��زن مناطق نفت‌خی��ز جنوب افزون‌ب��ر ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس آخرین‬ ‫اخب��ار‪ ۶ ،‬مناقصه ب��ه ارزش ‪ ۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫نهایی ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت «اویک» برنده مناقصه‬ ‫یک پیشنهاد برای مشترکان پرمصرف برق‬ ‫مدیرعام��ل توانی��ر گفت‪ :‬برنامه‌های��ی را برای کاهش‬ ‫مصرف مش��ترکان پرمص��رف برق درنظ��ر گرفته‌ایم که‬ ‫پس از تصویب هیات‌دولت‪ ،‬جزئیات آن را اعالم خواهیم‬ ‫ک��ر ‌د اما یکی از این پیش��نهادها اس��تفاده از انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذیر از سوی مشترکان پرمصرف است‪.‬‬ ‫متول��ی‌زاده با بیان اینکه هنوز مس��ئله افزایش تعرفه‬ ‫مشترکان پرمصرف در دستور کار هیات‌‌وزیران است‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬به طور احتمالی به‌دلیل سفرها و مشغله‌های‬ ‫کاری‪ ،‬تعیین تکلیف این موضوع به تاخیر افتاده اس��ت‬ ‫اما امیدواریم هرچه زودتر این مس��ئله با همکاری دولت‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پ��س از تصوی��ب این مس��ئله‪،‬‬ ‫اطالع‌رسانی و آموزش‌های الزم برای مشترکان پرمصرف‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬پیش��نهاد ما این بوده که‬ ‫برای کسانی که بیش از الگو مصرف می‌کنند‪ ،‬تعرفه برق‬ ‫افزایش یابد که البته در این بین نیز تمرکز بیشتر برروی‬ ‫کسانی است که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل توانیر‪ ،‬اگرچه تعداد این مش��ترکان‬ ‫کم اس��ت اما مصرف برق آنها بس��یار ب��اال تخمین زده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬قاعدتا بعد از تصویب این طرح در هیات‌دولت‪،‬‬ ‫میزان افزایش تعرفه مش��ترکان به‌طور کامل مش��خص‬ ‫بس��ته می��دان منصوری(آس��ماری) ب��ه ارزش یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان شده است و برندگان ‪۵‬‬ ‫مناقص��ه دیگر در مجمو ‌ع به ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای مخزن‌های رامش��یر‪ ،‬گچس��اران‬ ‫خامی‪ ،‬اللی آس��ماری‪ ،‬کبود و نرگسی نیز به ترتیب‬ ‫ش��رکت‌های اویک‪ ،‬مل��ی حفاری ای��ران‪ ،‬پتروگوهر‬ ‫فراساحل کیش‪ ،‬حفاری و اکتشاف انرژی‌گستر پارس‬ ‫و حفاری دانا هستند‪.‬‬ ‫احمد محم��دی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق‬ ‫نفت‌خیز جن��وب از پیگیری جدی برای نهایی‌کردن‬ ‫حداق��ل ‪ ۸‬بس��ته از بس��ته‌های طرح نگهداش��ت و‬ ‫افزایش تولید ‪ ۲۸‬مخزن این ش��رکت تا پایان امسال‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اساس اطالعات سایت شرکت ملی‬ ‫مناطق نفت‌خیز جنوب‪ ۶ ،‬بس��ته نهایی شده است و‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران با تاکید بر تس��ریع تکمیل‬ ‫بس��ته‌ها و برگزاری مناقصه‌‌ه��ا در قالب قراردادهای‬ ‫عملیات‌محور ‪ ،EPC، EPD‬به شرکت ملی مناطق‬ ‫نفت‌خی��ز جنوب تکلیف کرده تا ب��ه منظور افزایش‬ ‫اش��تغال و پویای��ی بازار کار و کاال در کش��ور به‌ویژه‬ ‫استان خوزس��تان‪ ،‬حداقل ‪ ۸‬بسته را تا پایان امسال‬ ‫نهای��ی و پیمانکاران را مش��خص کند ک��ه در نیمه‬ ‫نخست سال ‪ ،۹۸‬حداقل ‪ ۱۴‬پروژه کل‬ ‫مروری بر وضعیت صادرات نفت ایران در سال آینده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬متولی‌زاده تصریح کرد‪ :‬بی‌شک این دسته‬ ‫از مش��ترکان به‌راحتی می‌توانن��د مصارف خود را اصالح‬ ‫کنند و با روش‌های س��اده به جرگه مشترکان کم‌مصرف‬ ‫بپیوندند اما برای مشترکانی که تمایلی به کاهش مصرف‬ ‫ندارن��د‪ ،‬راهکاره��ای جایگزینی را تعری��ف کرده‌ایم که‬ ‫می‌توان به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه قیمت تعرفه‌های م��ا با انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر در مصارف باال نزدیک خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدلی را طراحی کرده‌ایم که تعرفه برق نزدیک انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذیر شو ‌د به گونه‌ای که مشترک پرمصرف تمایل‬ ‫داشته باشد که خودش برق مصرفی خود را تولید کند و‬ ‫دیگر هزینه‌ای را برای این مسئله نپردازد‪.‬‬ ‫چندی‌پیش نیز محمودرضا حقی‌فام‪،‬سخنگوی صنعت‬ ‫برق کش��ور ضمن تش��ریح جزئیات افزای��ش تعرفه برق‬ ‫مش��ترکان پرمصرف‪ ،‬گفت��ه بود بر اس��اس برنامه‌ریزی‬ ‫انجام‌ش��ده‪ ،‬قرار ش��ده برای مش��ترکانی که زیر الگوی‬ ‫مص��رف قرار دارن��د‪ ،‬طرح‌های تش��ویقی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود و برای مش��ترکانی که باالتر از الگوی مصرف برق‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬میزان تعرفه دو برابر و برای مش��ترکانی که‬ ‫بیش از ای��ن میزان افزایش مص��رف دارند‪ ۱۰۰ ،‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫معافیت به ‪ ۸‬مش��تری نفت ایران که از سوی‬ ‫امریکا به این کش��ورها داده شده بود‪ ،‬از ابتدای‬ ‫س��ال میالدی جدید آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بر اس��اس آخرین آم��ار‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات نفت ایران کاهش یافته اما کارشناس��ان‬ ‫پیش‌بینی کرده‌اند احتمال افزایش آن با توجه به‬ ‫معافیت‌های امریکا وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امریکا به فاصله دو روز مانده‬ ‫به آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران که بر اساس‬ ‫آن‪ ،‬هیچ‌کدام از مش��تریان نفت ایران حق ادامه‬ ‫خرید از ایران را نداشتند‪ ،‬اعالم کرد به ‪ ۸‬مشتری‬ ‫نف��ت ایران معافیت ‪ ۶‬ماهه برای ادامه واردات از‬ ‫ایران می‌دهد‪ ،‬به شرطی که این کشورها به مرور‬ ‫و در طول ‪ ۶‬ماه وابس��تگی خود به نفت ایران را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫تصمی��م امری��کا در حال��ی از آغاز س��ال نوی‬ ‫میالدی به اجرا درآمده که پیش از س��ال نو و در‬ ‫طول چند ماه گذشته‪ ،‬میزان صادرات نفت ایران‬ ‫ت زیرا مش��تریان میزان خرید‬ ‫کاهش یافته اس�� ‌‬ ‫نف��ت از ایران را کاهش دادن��د و برخی از آنها از‬ ‫جمله کره‌جنوبی به صفر رساندند‪.‬‬ ‫واردات کره‌جنوب��ی برای س��ومین ماه متوالی‬ ‫صف��ر ماند و ژاپن نیز مانن��د کره‌جنوبی وارداتی‬ ‫ت در حالی که واردات هند در این‬ ‫از ایران نداش�� ‌‬ ‫م��دت حدود ‪ ۴۰‬درصد در مقایس��ه با ماه اکتبر‬ ‫کاه��ش پیدا کرد‪ .‬اما کارشناس��ان بر این باورند‬ ‫که واردات نفت آسیا از ایران از ماه دسامبر(آذر‪-‬‬ ‫دی) رو به رش��د خواهد گذاشت زیرا امریکا به ‪8‬‬ ‫خری��دار بزرگ نفت ایران ب��رای ادامه واردات به‬ ‫مدت ‪ ۱۸۰‬روز معافیت داده اس��ت‪ .‬واردات نفت‬ ‫چین از ایران ه��م در نوامبر به حدود ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز رسید که باالتر از حدود ‪ ۲۴۷‬هزار‬ ‫بشکه در روز در اکتبر (مهر‪-‬آبان)بود‪.‬‬ ‫س��ینوپک که بزرگ‌ترین خریدار چینی نفت‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬خرید نفت ای��ران را مدت کوتاهی‬ ‫پ��س از اینکه چین از تحریم‌های امریکا معافیت‬ ‫گرف��ت‪ ،‬آغ��از کرد و ش��رکت مل��ی نفت چین‬ ‫(‪ )CNPC‬نیز تولید نفت ایران را در دسامبر باال‬ ‫برد‪ .‬ژاپن و کره جنوبی آماده از سرگیری واردات‬ ‫نف��ت ایران در س��ال جدید میالدی می‌ش��وند‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود هن��د نیز ماهانه ‪ ۱.۲۵‬میلیون تن‬ ‫نفت از ایران خریداری کند‪.‬‬ ‫عمیق‌ترین عملیات جداری‌گذاری یک چاه به پایان رسید‬ ‫عمیق‌تری��ن عملیات جداری‌گذاری ب��ا قطر ‪ ۹‬و‬ ‫پنج‌هش��تم اینچ با کاربس��ت لوله‌های با وزن ‪ ۵۳‬و‬ ‫‪ ۵۸‬پوند بر فوت از س��وی متخصصان خدمات فنی‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران روی یک‌ چاه در آب‌های‬ ‫خلیج‌فارس با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��رکت ملی حف��اری ای��ران‪ ،‬برزو‬ ‫ترابی‌راک��ی‪ ،‬رئی��س اداره لوله‌گ��ذاری چاه و نصب‬ ‫آویزه مدیریت خدمات فنی این ش��رکت افزود‪ :‬این‬ ‫عملیات در روزهای گذش��ته به طول ‪ ۴‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫متر در دس��تگاه حفاری س��حر یک شرکت حفاری‬ ‫شمال روی چاه اکتشافی شماره ‪ ۲۰‬در منطقه نفتی‬ ‫فروزان انجام شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در این عملی��ات از تجهیزات‬ ‫روزآمد استفاده شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملیات لوله‌گذاری‬ ‫چاه ب��ه عنوان یک��ی از فعالیت‌ه��ای اصلی و مهم‬ ‫حف��اری چاه‌ه��ای نف��ت و گاز‪ ،‬وظیف��ه ران��دن و‬ ‫جای‌گ��ذاری لوله‌ه��ای جداری‪ ،‬آس��تری و رش��ته‬ ‫تکمیلی از س��طح زمین تا اعماق معین را عهده‌دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اداره لوله‌گذاری چاه و نصب آویزه مدیریت‬ ‫خدمات فنی ش��رکت ملی حفاری گفت‪ :‬تجهیزات‬ ‫عمومی این خدمات ش��امل آچاره��ای هیدرولیکی‬ ‫در اندازه‌های مختلف‪ ،‬مولدهای قدرت و الویترهای‬ ‫تخصصی اس��ت که ش��رکت ملی حف��اری ایران در‬ ‫س��ال‌های گذشته با تامین تجهیزات جدید توانسته‬ ‫است ناوگان خود را تکمیل و روزآمد کند‪.‬‬ ‫تراب��ی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ه م��وازات ارتق��ای کیفی‬ ‫تجهیزات و ماش��ین‌آالت مربوط‪ ،‬ب��ا فراگیر کردن‬ ‫آموزش‌ه��ای تخصص��ی الزم‪ ،‬کارشناس��ان باتجربه‬ ‫در عملیات لوله‌گذاری چاه‌ها به‌ کار گرفته ش��ده‌اند‬ ‫که عملیات‌های جداری‌گ��ذاری چاه از انـدازه دو و‬ ‫سه‌هش��تم اینچ ت��ا ‪ ۲۰‬اینچ را ب��ا بهتـرین کیفیت‬ ‫و س��طح ب��االی ایمنـی و س��رعت ران��ش مطلوب‬ ‫در نقـاط نفت‌خیز خش��کی و دریایی کش��ور انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعامل این ش��رکت با سازندگان‬ ‫و صنعتگ��ران داخل��ی در زمینه س��اخت قطعات و‬ ‫تجهیزات کاربردی در بخش مختلف صنعت حفاری‬ ‫از جمل��ه خدمات فنی و ویژه ای��ن صنعت که خود‬ ‫دارای تنوع دس��ت‌کم بیس��ت‌گانه ب��ا تخصص‌های‬ ‫خاص اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬به منظ��ور پایدارس��ازی ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬بخش عم��ده‌ای از قطعات مصرفی در این‬ ‫زمینه از س��وی س��ازندگان داخلی تهیه و استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 24 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬اول ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫در گفت‌وگوی «گسترش صنعت» با معاون وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد‬ ‫بهره‌برداری مطلوب در طرح ‪ ۴۶‬هزار هکتاری دشت سیستان‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫متولی تاسیس نظام‌های بهره‌برداری مطلوب در طرح‪ ۴۶‬هزار‬ ‫هکتاری دشت سیستان است‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬در اجرای‬ ‫این طرح اهدافی مانند نهادس��ازی‪ ،‬آگاهی‌بخش��ی‪ ،‬آموزش‬ ‫مس��تمر‪ ،‬حاکمیت شرکتی و مش��ارکت در زنجیره ارزش و‬ ‫منافع دنبال می‌ش��ود که ضامن پای��داری نظام بهره‌برداری‬ ‫دش��ت سیس��تان به ش��مار می‌رود‪ .‬با ابالغ محمود حجتی‬ ‫وزیر جهادکشاورزی‪ ،‬سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی‬ ‫اجرای طرح بهره‌برداری مطلوب در اراضی ایالم‪ ،‬خوزستان و‬ ‫سیستان و بلوچستان است‪ .‬از این رو‪ ،‬برای واکاوی این طرح‬ ‫با حسین ش��یرزاد‪ ،‬معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران گفت‌وگو کردیم که‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ط�رح بهره‌ب�رداری مطلوب در ‪ 46‬ه�زار هکتاری‬ ‫دشت سیستان چگونه و با چه اهدافی در منطقه آغاز‬ ‫شده ‌است؟‬ ‫این ط��رح به عنوان یک��ی از مهم‌ترین و جس��ورانه‌ترین‬ ‫طرح‌های توس��عه کش��اورزی در طول ‪ ۵۰‬س��ال گذشت ‌ه با‬ ‫ابتکار مهندس حجتی به دلیل آشنایی دقیق و ظریف وی با‬ ‫موقعیت اس��تان‪ ،‬بافتار اجتماعی در کنار ساختار اکولوژیک‪،‬‬ ‫توان منابع پایه و هیدروپلتیک منطقه طرح(کمک به افزایش‬ ‫قدرت چانه‌زنی بین‌المللی در افزایش حقابه دریافتی و احیای‬ ‫تاالب بین‌المللی هامون از طریق ایجاد زیرساخت‌های مدرن‬ ‫آبی) به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬همان‌گونه که می‌دانید‪ ،‬سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان در حاش��یه جنوب شرقی کش��ور با موقعیت‬ ‫راهب��ردی و ترانزیتی وی��ژه همواره آس��یب حداکثری را از‬ ‫اقتصاد پنهان‪ ،‬زیرزمینی یا غیررس��می پذیرا بوده است‪ .‬این‬ ‫استان با دربرگرفتن بیش از ‪ ۱۱‬درصد وسعت ایران‪ ،‬متاسفانه‬ ‫به دلیل نرخ باالی بیکاری و سهم پایین مشارکت اقتصادی‪،‬‬ ‫در کنار موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشورهای‬ ‫پاکس��تان و افغانس��تان‪ ،‬غالبا با گسترش شبکه فعالیت‌های‬ ‫غیرمجاز ب��ا گردش مالی قابل توجه به‌ویژه در زمینه قاچاق‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬س��وخت وکاال روبه‌رو بوده است‪ .‬این دور باطل‬ ‫توسعه‌نیافتگی ادامه یافته و در طول سال‌های گذشته با وقوع‬ ‫خشکی و خشکسالی‌های پی‌درپی این وضعیت تشدید شده‬ ‫است‪ .‬تحلیل منابع آبی نشان می‌دهد قسمتی از حوضه‌های‬ ‫آبریز هیرمن��د‪ ،‬کویر لوت‪ ،‬هامون جازموریان و دریای عمان‬ ‫در این اس��تان واقع شده و منابع آب‌های سطحی استان را‪،‬‬ ‫آورده رودخانه‌های سیس��تان‪ ،‬شیردل‪ ،‬گلمیر‪ ،‬سرباز و چند‬ ‫رودخانه فصلی دیگر تش��کیل می‌دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬موضوع آب‬ ‫و اس��تفاده بهینه از آن‪ ،‬از اصلی‌ترین مس��ائلی است که در‬ ‫گذشته‪ ،‬حال و آینده این منطقه‌‪ ،‬بیشترین سهم را در عرصه‬ ‫مس��ائل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و امنیتی دشت ‪۲۰۳‬‬ ‫هزار هکتاری سیس��تان داشته و بی‌توجهی به بحران کم‌آبی‬ ‫در سیاست‌گذاری بخش کش��اورزی استان منجر به تشدید‬ ‫بحران‌های عمیق در این زمینه خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چه الزام�ات ابتدایی برای طراح�ی و برنامه‌ریزی‬ ‫چنین طرح بزرگ و کم‌س�ابقه‌ای در اس�تان سیستان‬ ‫و بلوچس�تان برای عملیاتی کردن ط�رح‪ ،‬پیش روی‬ ‫مجریان قرار داشته است؟‬ ‫بر اس��اس آمارهای رس��می‪ ،‬در طول ‪ ۷‬سال گذشته فقط‬ ‫کمتر از ‪ ۳‬درصد از کل ارزش‌افزوده بخش کش��اورزی کشور‬ ‫در استان سیس��تان و بلوچستان ایجاد ش��ده است‪ .‬کمبود‬ ‫آب ک��ه به طور عمده ناش��ی از خشکس��الی‌ها یا نرخ پایین‬ ‫بارش در سال‌های گذشته در منطقه بوده و تجسم عینی آن‬ ‫در خشک ش��دن دریاچه‌های هامون و جازموریان مشاهده‬ ‫می‌شود‪ ،‬یکی از مس��ائل اساسی استان در بخش کشاورزی‬ ‫ل زابل‪ ،‬هامون‪ ،‬هیرمند‪ ،‬نیمروز‬ ‫اس��ت‪ .‬منطقه سیستان شام ‌‬ ‫و زهک‌(بلوچستان مشتمل بر بقیه شهرها از خاش تا چابهار‬ ‫اس��ت) از نظر اقلیمی جزو مناطق خش��ک کش��ور به شمار‬ ‫رفته‪ ،‬پایداری و حیات منطقه به س��خاوت رودخانه هیرمند‬ ‫وابس��تگی کام��ل دارد‪ .‬با توجه به س��یر نزول��ی ورودی آب‬ ‫رودخانه هیرمند در طول ‪ ۱۵‬س��ال گذشته و خشک شدن‬ ‫آن در سال آبی گذشته و نبود فعالیت‌های کشاورزی منطقه‪،‬‬ ‫درآمد خانوارهای ساکن دشت سیستان به کمترین حد خود‬ ‫رسیده به طوری که برای دستیابی به حداقل درآمد ناچار به‬ ‫مهاجرت به سایر نقاط کشور شده‌اند‪ .‬اجرای طرح انتقال آب‬ ‫با لوله به روش کم‌فش��ار به اراضی کشاورزی دشت سیستان‬ ‫در سطحی افزون‌بر ‪ ۴۶۰۰۰‬هکتار می‌تواند تحولی بزرگ در‬ ‫س��اختار اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی منطقه ب ‌ه وجود آورد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬الزامات برنامه‌ای توس��عه و مدیریت یکپارچه منابع‬ ‫آب‪ ،‬خاک‪ ،‬کشاورزی و منابع طبیعی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫را بر آن داش��ت تا برای دشت سیس��تان به مثابه مهم‌ترین‬ ‫اکوسیستم شکننده کشور حتی به عنوان منطقه استراتژیک‬ ‫در جغرافیای امنیتی کشور‪ ،‬برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای را‬ ‫از طریق بازسازماندهی در قالب یک سازمان اجرایی خاص بر‬ ‫محور آب در دستور کار قرار دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫الزام��ات پیش روی وزارتخانه‪ ،‬تبدیل محدوده طرح به قطب‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی و تولید برای منطقه و کشور و‬ ‫حل مشکل اشتغال شرق کشور بوده است‪.‬‬ ‫€ €مفروض�ات مقدماتی و نخس�تین ط�رح که ذهن‬ ‫برنامه‌ریزان و مسئوالن ملی و محلی را به خود مشغول‬ ‫کرده بود چه بود و سرانجام طرح با چه مختصاتی وارد‬ ‫مراحل عملیاتی شد؟‬ ‫مفروض اولیه طرح در آغاز س��ال اجرایی یعنی ‪ ۱۳۹۳‬آن‬ ‫بود که در بازه زمانی ‪ ۳‬س��اله‪ ،‬با توسعه کشاورزی به منظور‬ ‫کاهش ن��رخ بیکاری‪ ،‬مهاج��رت و جلوگی��ری از پیامدهای‬ ‫اجتماع��ی و سیاس��ی آن‪ ،‬کاه��ش حجم نقدینگی س��یال‬ ‫ناشی از فعالیت‌های نامش��روع و بهبود شاخص‌های اقتصاد‬ ‫کش��اورزی از طریق بهره‌وری هوش��مندانه و بهینه از منابع‬ ‫پایه تولید در اراضی کش��اورزی دش��ت سیستان به وسعت‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار هکتار‪ ،‬به کمک توسعه بخش‌های پسین و پیشین‬ ‫زنجیره تولید‪ ،‬تامین و عرضه کش��اورزی و تبدیل منطقه به‬ ‫قط��ب تولید کش��اورزی بتوان در راس��تای توس��عه‌یافتگی‬ ‫منطقه گام برداش��ت‪ .‬از این رو‌‪ ،‬الزام ب��ه مدیریت یکپارچه‬ ‫منابع آب و خاک کش��اورزی و مناب��ع طبیعی در قالب یک‬ ‫س��ازمان اجرایی منظم و منسجم غیردولتی‪ ،‬بر اساس قانون‬ ‫پنجم و شش��م توسعه در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫وج��ود ‪ ۷۰۰۰۰‬بهره‌ب��ردار در ‪ ۴۶‬هزار هکت��ار پهنه زراعی‪،‬‬ ‫مدرن‌سازی سامانه‌های موجود انتقال و توزیع آب کشاورزی‬ ‫و ایج��اد مدل‌های نوین از طریق ظرفیت باالی انتقال آب با‬ ‫لوله که در نوع خود برای فعالیت‌های کش��اورزی در س��طح‬ ‫کش��ور منحصر به فرد بوده اس��ت‪ ،‬با اعتب��اری معادل کل‬ ‫اعتب��ار مورد نیاز طرح افزون‌بر مبل��غ ‪ ۲۵۶۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫را الزامی می‌ساخت‌‪ .‬امس��ال نیز با پیشنهاد دولت در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و با اذن رهب ‌ر معظم انقالب مبلغ ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر برای این منظور اختصاص یافته است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به محدودیت وابس��تگی و تامین آب سیس��تان به‬ ‫کش��ور افغانستان‪ ،‬یکی از محوری‌ترین الزامات طر ح انتقال‬ ‫آب به اراضی دشت سیس��تان ایجاد جامعه پایدار و با ثبات‬ ‫در منطق��ه به منظور حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدهای‬ ‫خارجی در این منطقه اس��تراتژیک است که توجیه امنیتی‪،‬‬ ‫اجرای ط��رح انتقال آب ب��ا لوله را ض��روری می‌کند‪ .‬محل‬ ‫تامین آب به واس��طه آب ذخیره ش��ده رودخانه هیرمند در‬ ‫مخ��ازن چاه نیمه(‌‪۱‬و‪۲‬و‪ )۴‬و آب تخصیص داده ش��ده‌(‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب در سال) و متوسط آب تخصیصی ‪۸۷۰۰‬‬ ‫متر‌مکع��ب در هکتار‪ ،‬ب��ا حداکثر بازده ب��رای ایجاد حداقل‬ ‫پایداری برای کل جامعه حقابه‌بران درسطح ‪ ۴۶۰۰۰‬هکتار‬ ‫تا درگس��تره وسیع دشت سیستان‌(حدود ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار)‬ ‫توزیع شود‪ .‬همچنین با توجه به ویژگی‌های اجتماعی منطقه‬ ‫و ل��زوم رعایت توأمان انتقال آب به همه مناطق و به تمامی‬ ‫بهره‌برداران در دش��ت سیس��تان‪ ،‬ش��رح خدمات اجتماعی‬ ‫پیوس��ت پروژه تهیه و به موجب آن پیمان��کاران موظف به‬ ‫تشکیل تیم اجتماعی با نیروهای تسهیلگر شدند تا از طریق‬ ‫برگزاری کارگاه‌های هم‌اندیش��ی‪ ،‬نظرخواهی از بهره‌برداران‬ ‫در جلسه‌های عمومی حتی تش��کیل شورایی به نام شورای‬ ‫اجتماع��ی سیس��تان و تدوی��ن و تهیه ش��یوه‌نامه‌ها‪ ،‬نوعی‬ ‫ساختار مشارکت مدرن را در بین بهره‌برداران نهادینه کنند‪.‬‬ ‫€ €آیا این طرح را می‌توان به معنای وابس�ته ش�دن‬ ‫بیش�تر توسعه دشت سیس�تان به منابع آبی هیرمند‬ ‫تلقی کرد؟‬ ‫م��ن با این نظر موافق نیس��تم‪ .‬همه اقدام‌ه��ا‪ ،‬مطالعات و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های سنگینی که از سال‌ها پیش‌(بیش از ‪۵۰‬‬ ‫س��ال) در زمینه تامی��ن آب در این منطقه انجام ش��ده‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس ورود آب از این رودخانه به رودخانه‌های سیس��تان‬ ‫و پری��ان بوده اس��ت‪ .‬در عین ح��ال‪ ،‬هیدروپلتیک هیرمند‬ ‫در حی��ات اقتصادی و اجتماعی سیس��تان همواره از جایگاه‬ ‫مهمی برخوردار بوده و از عوامل اصلی بقای تاریخی منطقه‬ ‫به ش��مار می‌آید‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬این موضوع نباید به عنوان یک‬ ‫مانع برای توس��عه نظام‌ه��ای آبی منطقه به ش��مار آید‪ .‬به‬ ‫لحاظ تاریخی‪ ،‬ابتدا این رود مرزی در پی جدا ش��دن بخش‬ ‫شرقی ایران‪ ،‬تش��کیل کشور افغانس��تان و نیز نقش‌آفرینی‬ ‫انگلیس��ی‌ها در مرزهای ش��رقی اهمیت یافته و از آن پس‪،‬‬ ‫مسئله آب هیرمند‪ ،‬نقش شایان توجهی را در روابط بین دو‬ ‫کشور در دوره‌های مختلف ایفا کرده است‪ .‬در اسفند ‪۱۳۵۱‬‬ ‫معاهده تقسیم آب هیرمند‪ ،‬بر اساس توصیه‌های هیات‌فنی‬ ‫موازات انتخاب مس��یر خطوط لوله و آزادس��ازی مس��یر با‬ ‫امریکایی‪ ،‬در کابل به امضا رس��ید و ب��ر مبنای ماده ‪ ۲‬آنکه‬ ‫مشارکت بهره برداران‪ -‬با توجه به اینکه اعتبار تملک مسیر‬ ‫اشاراتی صریح به گزارش این هیات دارد‪ ،‬کشور افغانستان به‬ ‫در قراردادها پیش‌بینی نشده‪ -‬آغاز شده است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫طور متوسط متعهد به تحویل ‪ ۲۲‬متر‌مکعب آب در ثانیه‌(در‬ ‫حقابه بس��یاری از روستاهای منطقه در دهه ‪ ۱۳۱۰‬تفکیک‬ ‫سال نرمال آبی) شده است‪ .‬همچنین‪ ،‬افغانستان برای اثبات‬ ‫و بر اس��اس دفاتر مدیری و کارافه و اس��ناد اصالحات ارضی‬ ‫حس��ن‌نیت و تحکیم رواب��ط با ایران‪ ،‬خ��ود را‌به تحویل ‪۴‬‬ ‫تعیین ش��ده است و تس��هیلگری نحوه توزیع آب در روستا‬ ‫متر‌مکع��ب مازاد بر این مقدار به ایران ملزم کرد‪ .‬طرف‌ها که‬ ‫پس از تعیین س��هم آب روستا و تهیه نظامنامه آب روستا از‬ ‫از نوسان‌های شدید آب‌دهی و سطح آب موجود آگاه بودند‪،‬‬ ‫س��وی بهره‌برداران دارای حقابه‪ ،‬روند آرامی را طی می‌کند‪.‬‬ ‫به بیان جزئیات ش��یوه تقسیم آب نیز پرداخته‌اند‪ .‬بر اساس‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ‪ ۵‬نوع یا گونه تسهیلگری را‬ ‫ج��دول ذیل ماده ‪ ۳‬معاهده‪ ،‬حجم آب قابل تحویل به ایران‬ ‫که عبارت است از تسهیلگری در انتخاب مسیر خطوط لوله‪،‬‬ ‫در همه ماه‌ها یکس��ان نبوده و این مقدار در ماه‌های بهمن و‬ ‫تسهیلگری آزادسازی مسیر‪ ،‬تسهیلگری نحوه توزیع آب در‬ ‫اس��فند به حداکثر و در شهریور به حداقل خود می‌رسد که‬ ‫روستا‪ ،‬تس��هیلگری تش��کیل گروه‌های هم‌آب‪ ،‬تسهیلگری‬ ‫در واق��ع زم��ان کمترین مقدار آب‌دهی اس��ت و این چیزی‬ ‫توانمندس��ازی گروه‌های هم‌آب و تس��هیلگری بنیان تشکل‬ ‫ج��ز تضمین حداقل میزان اختصاصی نیس��ت‪ .‬در دوره‌های‬ ‫بهره‌برداران‪ ،‬به موازات هم در منطقه دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫€ €آیا فعالیت‌هایی که در قالب نهادس�ازی و تشکیل‬ ‫متناوب‪ ،‬ب��رای حل اختالف‌های مرزی و تعیین س��هم آب‬ ‫گروه‌های هم‌آب تاکنون ش�کل گرفته قرین موفقیت‬ ‫ای��ران از هیرمند‪ ،‬مذاکرات مختلفی ش��ده که در نهایت به‬ ‫بوده‌ان�د و چند درصد به اهداف از پیش تعیین ش�ده‬ ‫انعقاد ق��رارداد ‪ ۱۳۵۶‬انجامید اما در این قرارداد مس��احت‬ ‫رسیده‌اید؟‬ ‫زمین‌ه��ای زیر کش��ت سیس��تان در نظر گرفته نش��د و به‬ ‫تاکنون پیش��رفت فیزیکی س��ازه‌ای کل طرح مشتمل بر‬ ‫دلیل بهره‌برداری بیش��تر افغانستان از آب در قسمت علیای‬ ‫س��اخت ایس��تگاه‌های پمپاژ‪ ،‬تکمیل خط��وط انتقال آب با‬ ‫هیرمند برای زمین‌های کش��اورزی و مصارف دیگر‪ ،‬از مقدار‬ ‫لوله‌ه��ای پلی‌اتیل��ن به طول ‪ ۳۴۸۶‬کیلومت��ر در ‪ ۱۶‬ناحیه‬ ‫آبی که وارد سیس��تان می‌شود نیز کاسته شد‪ .‬خشکسالی‌ها‬ ‫عمرانی طراحی ش��ده و حدود ‪ ۷۰‬درصد برآورد شده است‪.‬‬ ‫و س��یالب‌های متعدد ناشی از کنترل نش��دن آب رودخانه‪،‬‬ ‫اما تازه آغاز یک راه عظیم در بستر تشکیل گروه‌های هم آب‬ ‫اوضاع اقتصادی مردم سیس��تان را که زندگی آنها وابس��ته‬ ‫است(س��ابقه این گروه‌ها با ن��ام پاگو که دارای ‪« ۶‬مرد آب»‬ ‫به هیرمند بود‪ ،‬تح��ت تاثیر قرار داد‪ .‬اصالح نظام‌های آبی و‬ ‫بوده در نظام آبیاری سنتی منطقه وجود دارد)‪ ،‬که بر اساس‬ ‫آبیاری با کارآیی باالت��ر و صرفه‌جویی در مصرف‪ ،‬رویکردی‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬س��هم آب یا معادل ‪ ۱۸‬هکتار ارزیابی می‌‌ش��ود‪.‬‬ ‫توسعه‌محور دارد‪ .‬به نظر من ضرورت مذاکره و رایزنی بیشتر‬ ‫در عین حال‪ ،‬فعالیت‌های دیگری مانند تجمیع اراضی برای‬ ‫دیپلماتی��ک بین دو کش��ور برادر‪ ،‬پیرامون قرارداد رس��می‬ ‫ایج��اد نظ��ام بهره‌برداری از منابع آب و خ��اک موجود برای‬ ‫بین ایران و افغانس��تان درباره تقس��یم آب هیرمند‪ ،‬با توجه‬ ‫اعمال سیاست کشت و ش��بکه آبیاری تحت فشار در سطح‬ ‫به زمین‌های زیر کش��ت سیستان‪ ،‬وضعیت جدید اقلیمی و‬ ‫مزارع محدودی آغاز ش��ده است‪ .‬تش��کیل گروه‌های هم‌‌آب‬ ‫اقتضائ��ات منطقه‌ای با هدف تقوی��ت همگرایی ملی و پیوند‬ ‫در کنار توانمندس��ازی بهره‌برداران به منظور ارتقای س��طح‬ ‫مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی بهنگام به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫€ €چه برنامه‌های تس�هیلگری و مشارکتی در جامعه‬ ‫ت��وان و دانش اعضای گروه‌ها و مش��ارکت فع��ال در حل و‬ ‫محل�ی یا بومی از س�وی دفتر نظام‌ه�ای بهره‌برداری‬ ‫فصل مسائل و مش��کالت آنها با مشارکت فعال بهره‌برداران‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درحال‌حاضر در‬ ‫عضو‪ ،‬برای بررس��ی مش��کالت‪ ،‬یافتن راه‌حل‌ها‪ ،‬تقسیم کار‪،‬‬ ‫دست پیگیری است؟‬ ‫برنامه‌ریزی برای حل مش��کالت و مستندسازی تصمیم‌های‬ ‫برنامه مشاوره و اطالع‌رسانی به ذی‌نفعان و توانمندسازی‬ ‫اتخاذ‌ش��ده به‌خوبی پی��ش می‌رود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬طراحی‬ ‫آنها برای مشارکت در طرح و استفاده از نظرهای ذی‌نفعان‪،‬‬ ‫تش��کل بهره‌برداران در بل��وک اجتماعی ناحی��ه عمرانی با‬ ‫بخش��ی از تعهدات مجریان طرح است که از طریق برگزاری‬ ‫رویکرد کلی تشکیل تعاونی تولید روستایی و مد نظر داشتن‬ ‫کارگاه‌ه��ای هم‌اندیش��ی این مهم به انجام رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫امکان اس��تقرار س��ایر نظام‌ها به‌ویژه ش��رکت‌های سهامی‬ ‫بهره‌ب��رداران ذی‌نف��ع در چرخه پروژه را کس��انی تش��کیل‬ ‫زراعی و اتحادیه شهرس��تان و شرکت تخصصی بهره‌برداری‬ ‫می‌دهند که به‌صورت مستقیم از اجرای پروژه دارای منافع‬ ‫و نگهداری ش��بکه آغاز شده است‪ .‬به طور کلی هدف اصلی‬ ‫بوده و در فرآیند مشارکت‪ ،‬افراد ذی‌نفع اولیه‬ ‫از خدمات بهره‌برداری‪ ،‬توزیع به موقع و مناسب‬ ‫و ثانویه تعیین می‌شوند‪ .‬ذی‌نفعان اولیه پروژه‬ ‫آب آبی��اری ب��ه منظ��ور تامین آب م��ورد نیاز‬ ‫تغییر الگوی کشت‬ ‫را کش��اورزان تحت تاثیر و کسانی که سهمی‬ ‫گیاهان زیر کش��ت در یک شبکه آبیاری و دفع‬ ‫و ترویج شبکه‌های‬ ‫از مناف��ع پ��روژه دارن��د‪ ،‬جمعیت روس��تایی‬ ‫زهاب و روان‌آب بوده و دس��تیابی به این هدف‬ ‫میزبان و اداره‌های اجرایی تش��کیل می‌دهند‪ .‬نوین آبیاری در مزرعه مستلزم عملیات بهره‌برداری است که بهره‌وری‬ ‫و اقتصادی کردن‬ ‫اف��راد ذی‌‌نفع ثانویه هم ش��امل س��ایر افراد و‬ ‫حداکث��ری از آب موجود در مقایس��ه با میزان‬ ‫کشاورزی سنتی دشت‬ ‫گروه‌هایی هس��تند که در پروژه منافعی دارند‬ ‫تقاضا را ب��ه دنبال دارد‪ .‬انج��ام این عملیات به‬ ‫سیستان‪ ،‬تسطیح و‬ ‫از قبیل مس��ئوالن محلی‪ ،‬سیاس��ت‌گذاران و‬ ‫عواملی همچون وسعت شبکه‪ ،‬مهارت کادر فنی‬ ‫یکپارچه‌سازی برخی‬ ‫سازمان‌های غیردولتی‪ .‬ارتباط با افراد ذی‌نفع‬ ‫و میزان هم��کاری متقاضیان آب با مس��ئوالن‬ ‫اراضی خرد و همگرایی‬ ‫در مراحل مختلف پ��روژه به صورت یکپارچه مشارکت کشاورزان توزیع بس��تگی دارد‪ .‬اصوال برنامه‌ریزی عملیات‬ ‫بهره‌برداری امری ضروری اس��ت که نهادسازی‪،‬‬ ‫بوده و از مرحله جمع‌آوری اطالعات تا ارزیابی و ایجاد مزارع نوین‬ ‫اثرات پروژه را ش��امل می‌‌ش��ود‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫همیاری و جلب مشارکت بهره‌بردار در امر توزیع‬ ‫کار ساده‌ای نیست‬ ‫گزینه‌ه��ای مش��خصی برای ایجاد مش��ارکت‬ ‫آب‪ ،‬ب��ه عنوان مهم‌ترین اصل موفقیت در انجام‬ ‫و نیاز به بسته‌های‬ ‫الزم می��ان افراد تح��ت تاثیر فراه��م می‌آید‪ .‬آموزشی‪-‬ترویجی قوی آن دخیل است‪.‬‬ ‫افراد تح��ت تاثیر و گروه‌ه��ای ذی‌نفع هم به دارد‪ .‬راستی‌آزمایی و �‌ به نظر شما مطلوب‌ترین و مناسب‌ترین‬ ‫پروژه حساس ش��ده و در مراحل برنامه‌ریزی جابه‌جایی سرگروه‌های نظام بهره‌برداری در مح�دوده طرح‪ ،‬کدام‬ ‫و طراحی و اجرایی پروژه مش��ارکت می‌کنند‪ .‬ضعیف‌یا کسانی که در است؟‬ ‫تاکنون برنامه‌های مش��ارکتی در دست اقدام محل حضور ندارند با‬ ‫نظام الگوی��ی بهره‌برداری باید با صورت‌بندی‬ ‫اجتماعی‬ ‫با تش��کیل بلوک اجتماعی در نواحی عمرانی هماهنگی تیم‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬قوم��ی و فرهنگ��ی و چارچوب‌های‬ ‫بر اس��اس همگرایی و وف��اق اجتماعی دنبال یکی از مراحل سخت ش��رعی و قانونی کش��ور درباره نح��وه مدیریت‬ ‫کار است‬ ‫و بهره‌ب��رداری از مناب��ع مل��ی‌(آب و خ��اک)‪،‬‬ ‫می‌ش��ود و آموزش تس��هیلگران ب��ا توجه به‬ ‫حر‌یم‌های قانونی‪ ،‬اراضی دولتی و قوانین تجارت‬ ‫کمب��ود نیروه��ای تس��هیلگر ماه��ر بومی به‬ ‫و مدیریت بنگاه‌های خصوصی و‪ ...‬منطبق باش��د‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫نظام الگویی باید بر محور عدالت و بر اس��اس صیانت همراه‬ ‫با منافع مل��ی و فردی بهره‌برداران تدوین ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫هر نظ��ام الگویی‪ ،‬بای��د حفاظت محیط‌زیس��ت‪ ،‬منابع پایه‬ ‫زیس��تی و امنیت غذایی را از یک س��و و احت��رام به حقوق‬ ‫ف��ردی و مطلوبیت مالی و اقتصادی بهره‌برداران را از س��وی‬ ‫دیگر مدنظر قرار دهد‪ .‬همچنین در نظام الگویی بهره‌برداری‪‌،‬‬ ‫‌باید راهبرد ملی مشارکت جوامع محلی‪ ،‬کاهش نقش دولت‬ ‫در ام��ور اجرایی لحاظ ش��ود و حدود و دامن��ه نقش دولت‬ ‫ب��ه امور حاکمیتی و حفاظ��ت از منافع ملی و امنیت غذایی‬ ‫محدود ش��ود‪ .‬به اعتقاد من‪ ،‬نظام بهره‌برداری انتخابی برای‬ ‫طرح نه با مدل‌های متعارف ژاپنی «جایکا» و نه با مدل‌های‬ ‫ک��ره‌ای «کویکا» و نه ب��ا هیچ‌یک از مدل‌های آزمون‌ش��ده‬ ‫مورد تعمیم‪ ،‬همگرایی تامه ندارد بلکه‌باید به نحوی باش��د‬ ‫ک��ه الگ��وی کم‌آبیاری‪ ،‬مدل کش��ت پیش��نهادی و آمایش‬ ‫تناوب‌های زراعی ارائه شده در طرح قابل اجرا و بازده آبیاری‬ ‫ط‬ ‫در حد پیش‌بینی‪ ،‬قابل دس��ترس باش��د‪ .‬به عبارتی‪ ،‬شرای ‌‬ ‫تو‌کار و دستیابی به عملکردهای پیش‌بینی شده مقدور‬ ‫کش ‌‬ ‫باشد‪ .‬این مسئله متضمن تداوم بهره‌برداری از اراضی زراعی‬ ‫در آینده بوده و امکان انجام فعالیت‌های هماهنگ و جمعی‬ ‫برای رفع موانع و مش��کالت موجود و تامین نیازها را فراهم‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬نکته مهم آنکه قطب‌بندی اجتماع کش��اورزی‬ ‫کش��ور به دو بخش س��نتی و مدرن به معنای حیات مجزا و‬ ‫مستقل هر یک از آن دو قطب نبوده بلکه نوعی مفصل‌بندی‬ ‫خاص بین دو بخش است به طوری که در این ترکیب‪ ،‬نظام‬ ‫بهره‌برداری س��نتی‌(دهقانی) در موضع مس��لط و نظام‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری مدرن در موض��ع تابع‌گونه قرار دارند‪ .‬این نکته‬ ‫به‌ویژه درباره شرکت‌های تعاونی تولید(به عنوان نوعی نظام‬ ‫بهره‌برداری مدرن) و مفصل‌بن��دی آن با اقتصاد دهقانی در‬ ‫ت به طوری که هم‌اکنون‬ ‫محدوده طرح قابل مش��اهده اس�� ‌‬ ‫ش��رکت‌های تعاون��ی تولید به ط��ور عمده پوش��ش‌دهنده‬ ‫خدماتی بهره‌برداری‌های دهقانی حوزه عمل خود هستند‪.‬‬ ‫€ €مهم‌ترین معضالت و دشواری‌های پیش روی طرح‬ ‫تاکنون چه بوده و چه تمهیداتی برای مقابله با عوامل‬ ‫مانع‪ ،‬پیش‌بینی شده است؟‬ ‫از جمل��ه مش��کالت مهم ط��رح‪ ،‬تداوم س��نت‌های قومی‬ ‫پدرس��االرانه و مقاومت در برابر نوآوری‌ها‪ ،‬همراهی و همدلی‬ ‫پایین برخی از نخبگان روس��تایی و رهبران جامعه بومی‪ ،‬باال‬ ‫بودن س��ن تعدادی از بهره‌ب��رداران‪ ،‬دیرپذیری و ثبات‌گرایی‬ ‫جامعه بومی و ناآش��نایی بهره‌برداران با س��امانه‌های آبیاری‬ ‫تحت فش��ار ب��رای مدیریت مصرف بهینه آب کش��اورزی به‬ ‫منظور افزایش بازده تولید از سویی و پایین بودن دانش فنی‬ ‫نوین کشاورزی بهره‌برداران بوده است‪ .‬در کنار این قضایا باید‬ ‫دور بودن بازار مصرف و مشکالت حمل‌ونقل و مبادالت مرزی‬ ‫و البت��ه محدودیت‌های اقلیمی مانند توفان‌ها و بادهای ‪۱۲۰‬‬ ‫روزه را هم به این فهرس��ت اضافه کرد‪ .‬مس��ئله حائز اهمیت‬ ‫دیگر اینکه جامعه محلی تش��نه آموزش‌های ترویجی است‪.‬‬ ‫یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید «دیدن باور کردن» اس��ت‪.‬‬ ‫جوانان روس��تایی منطقه نیاز ب��ه آموزش‌های فنی و مهارتی‬ ‫دارن��د‪ .‬یکی از س��ختی‌های کار‪ ،‬ظرفیت‌س��ازی ب��ه موازات‬ ‫توانمندس��ازی و آموزش بهره‌برداران و س��رگروه‌ها بر اساس‬ ‫تجربه‌های گذش��ته تیم اجتماعی طرح و انتقال این تجربه‌ها‬ ‫به نیروهای بهره‌بردار آینده است‪ .‬البته تغییر الگوی کشت و‬ ‫ترویج ش��بکه‌های نوین آبی��اری در مزرعه و اقتصادی کردن‬ ‫کشاورزی سنتی دشت سیس��تان‪ ،‬تسطیح و یکپارچه‌سازی‬ ‫برخی اراضی خرد و همگرایی مش��ارکت کش��اورزان و ایجاد‬ ‫مزارع نوین کار س��اده‌ای نیست و نیاز به بسته‌های آموزشی‪-‬‬ ‫ترویجی قوی دارد‪ .‬راس��تی‌آزمایی و جابه‌جایی سرگروه‌های‬ ‫ضعیف‌یا کس��انی که در محل حضور ندارند با هماهنگی تیم‬ ‫اجتماعی یکی از مراحل سخت کار است‪.‬‬ ‫انتخ��اب ش��خصیتی به ن��ام «آبیار بلوک» ک��ه منتخب‬ ‫کمیته‌های مش��ورتی بلوک اس��ت و تبیین و تشریح وظایف‬ ‫مرب��وط ب��ه آن ش��امل دریاف��ت درخواس��ت آب از آبیاران‬ ‫خ��ط فرعی در زمان‌ه��ای مختلف و توزی��ع آب بین آنها و‬ ‫نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات و شیرهای آب و ابزارهای‬ ‫اندازه‌گی��ری حج��م آب و تحویل آب از ناحی��ه و توزیع به‬ ‫آبی��اران خطوط فرعی در مح��دوده بلوک‪ ،‬کاری نفس‌گیر و‬ ‫زمان‌بر است‪ .‬همچنین فردی به نام «آبیار خط فرعی» که از‬ ‫سوی کمیته مشورتی خط فرعی انتخاب می‌شود بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬وی وظیفه‌ای مش��ابه آبیار بلوک نسبت به گروه‌های‬ ‫هم‌آب در محدوده روس��تا دارد که وظیفه‌ای بس��یار ظریف‬ ‫و حساس است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ک��ه مس��ئوالن گ��روه هم‌آب با تس��هیم‬ ‫درخواست آب بر مبنای الگوی کشت بهره‌برداران در گروه و‬ ‫ارائه به آبیار خط فرعی و توزیع آب در واحدهای ‪ ۵‬هکتاری‬ ‫و مس��ئولیت نگهداری و اس��تفاده از تجهیزات در محدوده‬ ‫گروه هم‌آب مسئولیت سنگینی برعهده دارند‪.‬‬ ‫در آینده ش��اید تش��کل‌های آب‌محور گسترده‌تری مانند‬ ‫فدراسیون‌های آب پایه منطقه‌ای هم تشکیل شود‪ .‬همان‌طور‬ ‫که عنوان شد درباره امر نهادسازی نیازمند زمان و کار نظری‬ ‫و عملیاتی بیش��تری هس��تیم‪ .‬این کار نوعی شبکه‌سازی در‬ ‫مناس��بات انسانی در بطن نهادس��ازی مبتنی‌بر شیوه تولید‬ ‫متکامل‌تر و کاهش نقش جریان‌های س��نتی میرا اس��ت که‬ ‫به‌ناچار با آمیختن مناس��بات حقوقی نوین و نیروهای تولید‪،‬‬ ‫شاهد پیدایش و توسعه مناسبات اقتصادی‪-‬اجتماعی جدید‬ ‫در دشت سیستان خواهیم بود‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫سال سی‌ام شماره ‪ 556‬پیاپی ‪2529‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫کاهش قیمت پارچه در بازار‬ ‫‪ 11‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫اول ژانویه ‪2019‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫نصب ‪ ۳۰‬هزار سامانه خورشیدی‬ ‫در سال‌آینده‬ ‫قائم‌مقام س��ازمان بسیج مهندس��ان صنعتی کشور گفت‪ :‬تا‬ ‫وقتی قیمت‌های برق به‌صورت یارانه‌ای و بس��یار پایین اس��ت‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف برق توجیه‌پذیر نخواهد بود و بخش خصوصی‬ ‫انگیزه‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان معیشت‬ ‫جایگزین در روس��تاها و عامل ایجاد‌کننده اش��تغال در مناطق‬ ‫محروم نیز نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬مجتبی اصغری‪ ،‬قائم‌‌مقام س��ازمان بس��یج‬ ‫مهندسان صنعتی کش��ور در نشستی بیان کرد‪ :‬سازمان بسیج‬ ‫تاکنون برنامه‌های مختلفی در راس��تای خدمت‌رسانی‪ ،‬حمایت‬ ‫مردم��ی و کمک ب��ه نهاد‌های دولتی ارائه کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راس��تا همچنین مطرح ش��ده اس��ت تا از ظرفی��ت این نیروی‬ ‫خدمت‌رس��ان در راستای طرح جهاد روش��نایی وزارت نیرو با‬ ‫هدف ساخت سامانه‌های انرژی خورشیدی در مناطق روستایی‬ ‫و محروم استفاده شود‪.‬‬ ‫اصغ��ری افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه‌ریزی انجام‌ش��ده‪ ،‬در س��ال‬ ‫جاری‪ ۳ ،‬هزار عدد و س��ال آینده ‪ ۳۰‬هزار س��امانه خورشیدی‬ ‫نصب شود‪.‬‬ ‫قائم‌مقام س��ازمان بسیج مهندسان صنعتی کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر مهم‌ترین و ریش��ه‌ای‌ترین مشکلی که در روستاها‬ ‫با آن روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬افزای��ش نرخ مهاجرت بوده اس��ت؛ در‬ ‫صورتی که بتوانیم ش��یوه‌های کس��ب درآمد مانند سامانه‌های‬ ‫خورش��یدی را به ش��کل پایدار در این مناط��ق ایجاد کنیم‪ ،‬به‬ ‫طور قطع با کاهش مهاجرت از این مناطق رو‌به‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫به بیان شفاف‌تر‪ ،‬ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی‬ ‫با استفاده از توسعه سامانه‌های خورشیدی‪ ،‬اتفاق‌های مثبتی را‬ ‫برای کشور رقم خواهد زد و در نهایت منجر به توسعه و آبادانی‬ ‫این مناطق می‌شود‪.‬‬ ‫اصغ��ری اف��زود‪ :‬برای اقتصادی کردن س��اخت س��امانه‌های‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬در کنار اعطای وام‌های کم‌بهره‪ ،‬س��ازمان بسیج‬ ‫تس��هیالت معادل ‪ ۵‬میلیون تومان به ص��ورت بالعوض به این‬ ‫س��امانه‌ها اختصاص می‌دهد‪ .‬همچنی��ن‪ ۵ ،‬میلیون تومان نیز‬ ‫از مح��ل صندوق ذخیره ارزی به‌صورت بالعوض به این طرح‌ها‬ ‫اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام س��ازمان بسیج مهندس��ان صنعتی کشور در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه انرژی‌های تجدیدپذیر عالوه‌بر آنکه دارای فواید‬ ‫زیس��ت‌محیطی است‪ ،‬موجب اش��تغالزایی در مناطق محروم و‬ ‫روستایی نیز خواهد شد‪ .‬اصغری درباره بودجه الزم برای توسعه‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر افزود‪ :‬می‌توان از ش��رکت نفت خواستار‬ ‫شد که سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را‬ ‫به آنها پرداخت کند‪.‬‬ ‫تعیین‌تکلیف ‪ ۳۰‬قرارداد صنعتی‬ ‫راکد در اصفهان‬ ‫با تشکیل هیات حل‌اختالف و داوری در شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفه��ان‪ ۳۰ ،‬مورد از ق��رارداد واحدهای راکد‬ ‫موج��ود تعیین‌تکلیف و برای تعدادی از آنها رای فس��خ قطعی‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از اصفهان‪ ،‬با تشکیل‬ ‫هیات حل‌اختالف و داوری با حضور مصطفی فروزنده به عنوان‬ ‫نماینده س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و‬ ‫داور در محل ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان‪۲۳ ،‬‬ ‫ح ش��ده در این جلسه منتج به فسخ قطعی‬ ‫از قراردادهای مطر‌ ‌‬ ‫و ‌‪ ۵‬ق��رارداد اعطای مهلت و درباره قراردادهای دیگر آرا‌ خاص‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫محمدحسین براتی‪ ،‬مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان اصفهان با اعالم ای��ن خبر افزود‪:‬‬ ‫با ابالغ فس��خ این تع��داد پرونده‪ ،‬مس��احت ‪ ۸۵۴۹۴‬متر‌مربع‬ ‫از زمین‌های صنعتی در ش��هرک‌های صنعتی س��طح اس��تان‬ ‫آزاد‌س��ازی خواهد ش��د که این زمین‌ها پ��س از انجام مراحل‬ ‫اداری و قضایی به متقاضیان جدید واجد شرایط واگذار می‌شود‬ ‫و موجبات س��رمایه‌گذاری‌های جدید در راس��تای اش��تغال و‬ ‫خودکفایی صنعتی فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامین مواد اولیه و تنظیم بازار در شرایط کنونی‬ ‫دو چالش اصلی صنعت پوش��اک اس��ت در حالی‬ ‫که کارشناس��ان معتقدند بازار ‪ ۸۰‬میلیونی کشور‬ ‫بهترین فرصت برای رونق صنعت پوشاک در داخل‬ ‫اس��ت چراکه با افزایش نرخ ارز و گرانی پوش��اک‬ ‫خارجی روی‌آوری به سمت مصرف پوشاک داخلی‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬تامی��ن پارچ��ه م��ورد نی��از‬ ‫تولیدکنندگان پوش��اک در آس��تانه شب عید در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا بازار پوش��اک‬ ‫آخر س��ال مش��کلی در تامین تقاضا نداشته باشد‪.‬‬ ‫مرحله دوم توزیع پارچ��ه موردنیاز تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک در کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک‬ ‫اجرایی ش��د و انواع پارچه‌های پیراهنی و مانتویی‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫کارگروه تامین پارچه موردنی��از تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک با همکاری کارگ��روه تامین م��واد اولیه‬ ‫پوش��اک و با همراهی و مش��ارکت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬اتاق اصن��اف و هیات‌امنای بازار‬ ‫تهران از ‪ ۲۴‬آبان‌ امسال آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫در مرحل��ه نخس��ت این کارگ��روه حواله تامین‬ ‫پارچه جین با قیمت مناس��ب‌(‪ ۲۰‬هزار تومان زیر‬ ‫نرخ بازار) به تولیدکنندگان تحویل داده ش��د و در‬ ‫جلس��ه این کارگروه‪ ،‬تولیدکنندگان پوشاک بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۵‬ه��زار متر پارچ��ه پیراهنی و مانتویی را به‬ ‫قیم��ت هر متر ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان دریافت‬ ‫کردند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه قیمت آن در بازار‬ ‫متری ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع مواد اولیه بین تولیدکنندگان‬ ‫ابراهیم درس��تی‪ ،‬رئیس کارگ��روه تامین موارد‬ ‫اولیه پوش��اک در تهران در حاشیه دومین مرحله‬ ‫از تش��کیل این کارگروه و توزی��ع پارچه موردنیاز‬ ‫تولیدکنندگان به ایرنا گف��ت‪ :‬اکنون این کارگروه‬ ‫ب��ا حضور اتحادیه‌های ذی‌رب��ط و به منظور ایجاد‬ ‫یک فضای شیش��ه‌ای در حال توزیع مواد اولیه به‬ ‫تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫درستی افزود‪ :‬هدف اصلی از ایجاد این کارگروه‬ ‫حذف واسطه‌ها‪ ،‬دالالن و ایجا ‌د رابطه مستقیم بین‬ ‫تولیدکننده و واحدهای صنفی اس��ت که تاکنون‬ ‫فعالیت این کارگروه با موفقیت همراه بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک در‬ ‫تهران به گس��ترش فعالیت این کارگروه در سطح‬ ‫کشور اشاره و بیان کرد‪ :‬در پی کشوری کردن این‬ ‫کارگروه هستیم زیرا برخی از مشتریان مواد اولیه‬ ‫از شهرستان‌ها برای دریافت پارچه به این کارگروه‬ ‫مراجعه کرده‌اند‪.‬‬ ‫درس��تی تصریح کرد‪ :‬برخی از افراد سودجو که‬ ‫به دنبال نبود ش��فافیت در معامالت هستند بر سر‬ ‫فعالیت این کارگروه موانع ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک در‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با اجرای مرحله دوم توزیع ملزومات و پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان پوشاک تهران محقق شد‬ ‫محمد توکلی‪ :‬به زودی پارچه‌های ایرانی با نرخ‬ ‫‪۲۰‬هزار تومان بین تولیدکنندگان توزیع می‌شود‬ ‫ابراهیم درستی‪ :‬در تالش هستیم تا هر چه زودتر نخ‬ ‫بین تولیدکنندگان توزیع شود‬ ‫تهران ابراز امیدواری کرد که با گس��ترش فعالیت‬ ‫ای��ن کارگروه‪ ،‬مواد اولیه بدون واس��طه در اختیار‬ ‫تولید‌کننده قرار بگیرد تا ضمن تنظیم بازار ش��ب‬ ‫عید‪ ،‬اجحافی در حق مصرف‌کنندگان نشود‪.‬‬ ‫درس��تی تاکید کرد‪ :‬در مرحله نخست مقداری‬ ‫پارچه ش��لواری در بین تولیدکنندگان توزیع شد‬ ‫و ام��روز بیش از ‪ ۱۰۵‬ه��زار متر پارچه پیراهنی و‬ ‫مانتویی نیز در اختیار آنان قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک در‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬در تالش هستیم تا هر چه زودتر‬ ‫ن��خ در این کارگروه عرضه و بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫توزیع شود تا بتوانیم از این طریق دست واسطه‌ها‬ ‫را از بازار کوتاه کنیم‪.‬‬ ‫درس��تی ب��ا تاکید بر تاثیر نوس��ان ن��رخ ارز بر‬ ‫قیم��ت کاالها در بازار گفت‪ :‬بر اس��اس گفته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تنظیم قیمت‌ها در بازار‬ ‫متناس��ب با نرخ ارز نیازمند زمان اس��ت تا بتوانیم‬ ‫شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار همسو با قیمت ارز‬ ‫باش��یم که درحال‌حاضر این کارگ��روه تا حدودی‬ ‫قادر به جلوگیری از جهش چش��مگیر قیمت‌ها در‬ ‫بازار پوشاک بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک در‬ ‫ته��ران ایجاد آرام��ش در ب��ازار را از جمله اهداف‬ ‫ای��ن کارگ��روه برش��مرد و اظهار ک��رد‪ :‬زمانی که‬ ‫تولیدکنن��ده از آرامش برخوردار باش��د به مراتب‬ ‫مصرف‌کننده هم آرامش خاطر خواهد داش��ت که‬ ‫امیدواریم با حمایت وزیر‪ ،‬اتاق اصناف تهران‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف کش��ور و نیز اتحادیه‌های ذی‌ربط موفقیت‬ ‫حاصل فعالیت این کارگروه شود و به مراتب شاهد‬ ‫ایجاد نظم در بازار پایان سال باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود پارچه‌های چینی‬ ‫محم��د توکلی‪ ،‬دبیر کارگ��روه تامین مواد اولیه‬ ‫پوشاک در تهران نیز با بیان اینکه قیمت پارچه در‬ ‫بازار همزمان با تشکیل کارگروه با کاهش ‪۱۰‬هزار‬ ‫تومان��ی همراه ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پارچه‌ه��ای چینی که‬ ‫در کارگ��روه با قیمت ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان قرار می‌گیرد در بی��رون از بازار با‬ ‫نرخ ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫توکلی از مذاکره با برخی از کارخانه‌های نساجی‬ ‫ایران��ی برای عرضه پارچه ایرانی ب��ه این کارگروه‬ ‫خب��ر داد و اف��زود‪ :‬پارچه‌ه��ای ایران��ی در بازار با‬ ‫قیمت ‪۲۸‬هزار تومان فروخته می‌ش��ود و اکنون به‬ ‫دنبال آن هس��تیم تا پارچه‌های ایرانی هم در کنار‬ ‫پارچه‌ه��ای خارجی برای فروش ب��ه این کارگروه‬ ‫عرضه ش��ود که در ص��ورت موفقیت ب��رای ورود‬ ‫پارچه‌ه��ای ایرانی به ای��ن کارگروه باید با نرخ ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان توزیع ش��ود و به‌دست تولیدکنندگان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی به ه��دف ایجاد این کارگروه اش��اره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬هدف ما از ایجاد این کارگروه حذف واسطه و‬ ‫دالالن است تا از این طریق کارخانه‌داران نساجی‬ ‫و واردکنندگان مواد اولیه بتوانند با تولیدکنندگان‬ ‫ارتب��اط نزدیک و بدون واس��طه را برقرار کنند که‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و محمد‬ ‫امامی امین‪ ،‬استاندار تهران نقش برجسته‌ای را در‬ ‫بهبود عملکرد این کارگروه ایفا کردند‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک در تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬بازار پوشاک چندی‌پیش به دلیل کمبود‬ ‫مواد اولیه با افزایش قیمت روبه‌رو شد که اگر این‬ ‫مشکالت رفع نشود بسیاری از تولیدکنندگان و به‬ ‫تهران در آستانه برگزاری رویداد نمایشگاهی صنعت در و پنجره‬ ‫شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫و دس��ت‌اندرکاران صنع��ت در و پنج��ره از جای‌جای‬ ‫کش��ورمان و دیگ��ر کش��ورهای جهان خ��ود را آماده‬ ‫می‌کنن��د تا جدیدترین تولی��دات و خدمات خود را در‬ ‫دهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی در و پنج��ره و صنایع‬ ‫وابسته تهران به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این نمایش��گاه که از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬بهمن‬ ‫ماه در فضای��ی افزون‌بر ‪ ۳۰‬ه��زار مترمربع و در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵۰‬ش��رکت داخل��ی و خارج��ی حض��ور و‬ ‫مشارکت دارند‪.‬‬ ‫فرهاد امینیان‪ ،‬رئیس س��تاد برگزاری این نمایشگاه‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره از نخستین دوره‬ ‫برپایی آن در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬تا به امروز از رشد صعودی‬ ‫بس��یار مناسبی برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب‬ ‫ش��رکت‌ها و واحدهای فعال در این صنعت واقع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امینی��ان افزود‪ :‬ب��ا وجود رکود مزمن��ی که در حوزه‬ ‫صنعت س��اختمان حاکم ش��ده و نیز شرایط اقتصادی‬ ‫ویژه ناش��ی از اعمال تحریم‌های خارجی‪ ،‬نوس��ان‌های‬ ‫ن��رخ ارز و ممنوعی��ت ورود کااله��ای در و پنج��ره به‬ ‫کش��ور‪ ،‬استقبال بسیار خوبی از س��وی فعاالن صنعت‬ ‫در و پنجره کش��ور از نمایش��گاه امسال به عمل آمده و‬ ‫نمایشگاه در فضای بسیار گسترده‌ای برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این نمایش��گاه از س��وی ش��رکت‬ ‫بین‌المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬البته نباید منک��ر این موضوع ش��د که حضور‬ ‫شرکت‌های خارجی نس��بت به سال‌های گذشته کمتر‬ ‫ش��ده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬برپایی یک نمایشگاه صنعتی‬ ‫در شرایط فعلی در چنین سطحی‪ ،‬حاکی از چشم‌انداز‬ ‫روش��ن و امیدوار‌کنن��ده صنعت در و پنجره کش��ور به‬ ‫ش��مار می‌رود و این نمایش��گاه تخصص��ی همچنان به‬ ‫عن��وان نقطه اتکا و امید فعاالن و دس��ت‌اندرکاران این‬ ‫صنعت به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه اضافه کرد‪ :‬دهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابس��ته به‬ ‫صورت تفکیک‌شده و در سالن‌های مجزا برگزار می‌شود‬ ‫که ش��امل گروه‌های پروفیل یوپی‌وی‌س��ی‪ ،‬گروه در و‬ ‫پنجره یو‌پی‌وی‌س��ی‪ ،‬گروه ماش��ین‌آالت و تجهیزات و‬ ‫گروه در و پنجره آلومینیومی اس��ت که هرکدام یک یا‬ ‫چند س��الن مس��تقل را در اختیار دارند و بقیه گروه‌ها‬ ‫مانند یراق‌آالت‪ ،‬شیشه پنجره‪ ،‬توری پنجره‪ ،‬نشریه‌های‬ ‫تخصصی و سایر حوزه‌های مرتبط جانمایی شده‌اند‪.‬‬ ‫امینی��ان گف��ت‪ :‬مخاطبان ای��ن نمایش��گاه عالوه‌بر‬ ‫مصرف‌کنن��دگان ع��ام‪ ،‬ب��ه ط��ور عمده ش��رکت‌های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬انبوه‌سازان مسکن و شهرک‌ها‪ ،‬مجتمع‌های‬ ‫مسکونی‪ ،‬اداری و تجاری‪ ،‬هتل‌ها‪ ،‬بیمارستان‌ها‪ ،‬مراکز‬ ‫آموزشی و ورزشی هستند‪.‬‬ ‫معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل صنایع و خدمات‬ ‫صنع��ت در و پنجره‪ ،‬ایجاد زمینه‌های جذب س��رمایه‬ ‫و سرمایه‌گذاری‪ ،‬آش��نایی با نوآوری‌ها و پیشرفت‌های‬ ‫صنع��ت در و پنج��ره‪ ،‬ایج��اد فضای رقابت��ی و ارتباط‬ ‫مس��تقیم می��ان تولید‌کنن��دگان و مصرف‌کنن��دگان‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش‬ ‫صادرات‪ ،‬از مهم‌ترین اهداف برگزاری دهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته است‪.‬‬ ‫برگ��زاری ‪ ۸‬کارگاه تخصص��ی در زمینه‌های مختلف‬ ‫مرب��وط به صنعت تولید در و پنجره از دیگر برنامه‌های‬ ‫جانب��ی دهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی در و پنجره و‬ ‫صنایع وابسته است‪.‬‬ ‫دنب��ال آن انبوهی از کارگران بیکار خواهند ش��د‪.‬‬ ‫توکلی اف��زود‪ :‬فقط ‪ ۳۰‬درص��د از پارچه‌هایی که‬ ‫برای تولید مانتو و کت و شلوار مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرند در داخل کشور تولید و باقی آن از طریق‬ ‫واردات تامین می‌ش��ود ک��ه امیدواریم تدابیر الزم‬ ‫در زمینه تولید پارچه از سوی کارخانه‌های ایرانی‬ ‫اتخاذ ش��ود و دیگر نیازی ب��ه واردات پارچه‌های‬ ‫خارجی نداشته باشیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر مواد اولیه‬ ‫تولید‌کنندگان تامین ش��ود‪ ،‬محصوالت با کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی قیمت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک در تهران‬ ‫به نقش چشمگیر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پیشرفت صنعت تولید اشاره کرد و افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫در‌آمد برخی افراد از طریق تش��کیل این کارگروه‬ ‫به خطر افتاده است و به‌شدت مخالف این کارگروه‬ ‫هس��تند و باعث ایجاد موانع در بهبود عملکرد این‬ ‫کارگروه شده‌اند‪.‬‬ ‫توکل��ی گف��ت‪ :‬در زم��ان حاض��ر ‪ ۶‬اتحادیه که‬ ‫همگ��ن پوش��اک در این کارگروه حض��ور دارند و‬ ‫تا هفته آینده پارچه آس��تری و الی چسبی برای‬ ‫توزیع ب��ه تولیدکنندگان به ای��ن کارگروه عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫در ته��ران بیش از ‪ ۱۰‬هزار واحد تولیدی صنفی‬ ‫وجود دارد که با توجه به ایجاد تغییرات اقتصادی‬ ‫به‌ویژه در تامین ارز که از آغاز س��ال با آن روبه‌رو‬ ‫بودی��م بح��ث تامین مواد اولیه در حوزه پوش��اک‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه متناسب با سیاست‌های جدید‬ ‫پول��ی و بانکی گالیه‌‌ از یکی از مش��کالتی بود که‬ ‫به‌تازگ��ی واحدهای تولیدی صنفی ب��ا آن روبه‌رو‬ ‫ش��ده‌اند‌ و دولت اتخاذ تدابی��ر الزم در این زمینه‬ ‫را در دس��تور کار خ��ود قرار داده اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به تش��کیل کارگروه برای تامین م��واد اولیه و نیز‬ ‫اعتماد و پش��تیبانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از ای��ن کارگروه وضعیت بازار در حوزه پوش��اک تا‬ ‫حدودی بهبود یافته است‪.‬‬ ‫آب نگار‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی آبفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

گسترش صنعت شماره 557

گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

شماره : ۵۵۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

شماره : ۵۵۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

شماره : ۵۵۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
روزنامه گسترش صنعت شماره 552

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

شماره : ۵۵۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!