صفحه قبل

روزنامه گسترش صنعت شماره ۵۵۵

صفحه بعد

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

‫تبدیل دانش‬ ‫به کاالیی روزمره‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی‌ام پیاپی ‪2528‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 555‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫ایمان و امید‬ ‫راز رهایی از‬ ‫مشکالت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دومین جشنواره «ایران ساخت» در ایستگاه آخر‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬
‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تبدیل دانش‬ ‫به کاالیی روزمره‬ ‫مایلم با طرح پرسشی بحث را شروع‬ ‫کن��م‪ ،‬اگر ق��رار باش��د بزرگ‌ترین‬ ‫اختراع‌های قرن گذشته را فهرست‬ ‫کنی��د؛ اختراع‌هایی ک��ه زندگی ما‬ ‫را ع��وض کرده‌ان��د و زندگی بدون‬ ‫آنه��ا قابل‌تصور نیس��ت‪ ،‬ش��ما چه‬ ‫اختراع‌های��ی را در ای��ن فهرس��ت‬ ‫حامد هدائی‬ ‫ق��رار می‌دهید؟ مطمئنم چیزهایی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫مانند موتور سوختی‪ ،‬نیمه‌رساناها‪،‬‬ ‫داروه��ای گوناگونی که زندگی ما را‬ ‫آسان‌تر کرده‌اند‪ ،‬اینترنت و بسیاری از موارد دیگر را نام می‌برید که‬ ‫زندگی را راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر کرده‌اند‪ .‬من هم با شما موافقم ولی‬ ‫معتقدم مهم‌ترین اختراع در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬اختراع مدیریت‬ ‫اس��ت‪« .‬گری همل» دانش��مندی که در حوزه مدیریت دس��ت به‬ ‫نوآوری‌ه��ای فراوانی زده می‌گوید‪ :‬ش��اید ای��ن گفته کمی عجیب‬ ‫به‌نظر برس��د چون کمترکسی فکر می‌کند که مدیریت یک اختراع‬ ‫باش��د اما اگر به اب��زار و روش‌هایی که ما اس��تفاده می‌کنیم تا افراد‬ ‫را گردهم آوریم و امکانات را برای رس��یدن به هدفی مولد بس��یج و‬ ‫س��ازماندهی کنیم نگاهی بیندازیم‪ ،‬می‌بینیم که مدیریت هم یک‬ ‫اختراع است و اعتقاد من این است که ما حاال باید مدیریت را دوباره‬ ‫اخت��راع کنیم‪ .‬به عبارتی نحوه رهبری‪ ،‬برنامه‌ریزی‪ ،‬س��ازماندهی‪،‬‬ ‫اس��تخدام و انگیزش‌بخش��ی را باید دوباره اختراع کرد‪ ،‬چون امروز‬ ‫س��ازمان‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که مشابهی در طول تاریخ‬ ‫نداش��ته‌اند‪ .‬بگذارید کمی به گذشته برگردیم‪ .‬با من به سال ‪۱۲۶۸‬‬ ‫خورشیدی بیایید‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۰‬سال پیش‪ ،‬اگر در آن سال در امریکا‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬انگلیس یا به عبارتی در دنیای توسعه‌یافته آن روزگار زندگی‬ ‫می‌کردید‪ ،‬می‌دیدید که ‪۹۰‬درصد از مردم مشغول کشاورزی بودند‬ ‫و ش��رکت‌های تولیدی کمتر از ‪ ۴‬کارمند داشتند‪ .‬بنابراین در سال‬ ‫‪ ۱۲۶۸‬خورش��یدی س��ازمان‌ها کوچک بودند‪ .‬با گذشت یک نسل‬ ‫همه چیز تغییر کرد‪ .‬در س��ال ‪۱۲۹۳‬خورشیدی یعنی ‪ ۲۵‬سال بعد‬ ‫ش��رکت فورد س��االنه بیش از نیم میلیون خ��ودرو تولید می‌کرد و‬ ‫«یواس‌اس��تیل» نخستین ش��رکت در جهان بود که به سرمای ‌ه یک‬ ‫میلی��ارد دالری رس��ید و در این مدت کوتاه یعنی ب��ه اندازه تغییر‬ ‫یک نس��ل تمام ابزارهای مدیریت مدرن اختراع شدند‪ .‬پرداخت در‬ ‫برابر عملکرد‪ ،‬بودجه‌بندی سرمایه‪ ،‬طراحی وظایف‪ ،‬تقسیم‌بندی‪،‬‬ ‫مدیری��ت برند‪ ،‬تم��ام ابزارها و روش‌های مدیری��ت که هنوز هم در‬ ‫سازمان‌های گوش ‌هو‌کنار جهان دیده می‌شوند‪ ،‬پیش از سال ‪۱۲۹۸‬‬ ‫خورشیدی اختراع ش��ده‌اند و بیشتر آنها را افرادی اختراع کرده‌اند‬ ‫که در اواسط قرن نوزدهم میالدی به دنیا آمده‌اند و این چیزی است‬ ‫که به آن مدیریت ‪ ۱.۰‬می‌گویم‪ .‬درحقیقت اگر تکامل مدیریت را در‬ ‫‪ 100‬سال گذشته روی نمودار ببریم به یک منحنی کالسیک شبیه‬ ‫به منحنی فناوری می‌رس��یم‪ ،‬یعنی ‪ 100‬سال پیش تعداد اختراع‬ ‫ها و تفکرهای جدید بس��یار زیاد بود ولی با گذش��ت زمان این روند‬ ‫تکاملی آهس��ته و آهسته‌تر ش��د و در زندگی کاری ما‪ ،‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬س��ال پی��ش‪ ،‬روش مدیریتی به ندرت دچار تغییر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اصول‪ ،‬ابزار و روش‌هایی که ما در س��ازمان‌های‌مان‬ ‫استفاده می‌کنیم‪ ،‬از بسیاری جهت‌ها میراث و آموزه‌های استادان‪،‬‬ ‫مدیرعامالن پیش��ین و متفکرانی هس��تند که خیلی وقت است یا‬ ‫مرده‌اند یا بازنشس��ته ش��ده‌اند اما دیدگاه‌های‌شان درباره مدیریت‬ ‫هنوز هم محرک س��ازمان‌ها است‪ .‬به‌نظر می‌رسد نخستین چالشی‬ ‫که امروزه با آن روبه‌رو هس��تیم که مشابهی هم در تاریخ ندارد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که ما نخس��تین نسل در تاریخ بشریت هس��تیم که با نرخ رو‬ ‫به رش��د تغییر روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬تغییر به معنای واقعی کلمه تغییر‬ ‫کرده اس��ت و این تغییر در دوران زندگی ما روی داده اس��ت‪ .‬ما در‬ ‫دنیایی زندگی می‌کنیم که تعادل خود را از دست داده است‪ .‬تغییر‪،‬‬ ‫طغیانگر‪ ،‬سرس��خت و همواره غافلگیرکننده است‪ .‬چالش دوم که‬ ‫حقیقتی بنیادین و درعین‌حال جدید برای شرکت‌ها است‪ ،‬تشدید‬ ‫رقابت است‪ .‬اگر چند سال به عقب بازگردیم‪ ،‬سدهایی وجود داشتند‬ ‫که جلوی تخریب ش��رکت‌ها را می‌گرفتند؛ س��دهایی که از حاشیه‬ ‫سود شرکت‌ها محافظت می‌کردند و به آنها اجازه می‌دادند قیمت‌ها‬ ‫را باال نگه دارند اما وقتی این سدها شکسته شد‪ ،‬شرکت‌ها وارد جنگ‬ ‫با یکدیگر شدند تا از حاشیه سود و موقعیت‌شان در بازار دفاع کنند و‬ ‫تنها راه پیروزی در این جنگ‪ ،‬نوآوری است‪ .‬بنابراین شرکت‌ها باید‬ ‫بیشتر با تغییر سازگار شوند و با خالقیت جلوی تخریب خود را بگیرند‬ ‫چون ش��رکت‌ها باید موقعیت خود را هرروز دوباره در بازار به‌دست‬ ‫آورند‪ .‬سومین و دشوارترین چالشی که به‌نظر می‌رسد شرکت‌های‬ ‫امروزی با آن روبه‌رو باش��ند‪ ،‬این است که در دنیای امروزی‪ ،‬دانش‬ ‫هم تبدیل به کاالیی روزمره ش��ده و برای سازمان‌ها سخت است که‬ ‫خود را از س��ایرین متمایز کنند و ای��ده‌ای نو و منحصربه‌فرد را وارد‬ ‫ب��ازار کنند‪ .‬امروزه مزایای دانش کم و کمتر می‌ش��وند و کارمندان‬ ‫خ��وب می‌روند و برای رقب��ا کار می‌کنند‪ ،‬چون در سراس��ر جهان‬ ‫ارتشی از مش��اوران وجود دارند که به سرعت الگوبرداری می‌کنند‬ ‫و آن دانش را از ش��رکت‌های س��ریع به ش��رکت‌های آهس��ته و از‬ ‫شرکت‌های هوش��مند به ش��رکت‌های نه‌چندان هوشمند انتقال‬ ‫می‌دهند‪ .‬ازآنجاکه تمام شرکت‌ها به شبکه‌ای یکسان از شریکان و‬ ‫متصدیان کسب‌وکار دسترس��ی دارند این موضوع‪ ،‬انتقال دانش را‬ ‫خیلی آس��ان کرده است‪ ،‬بنابراین در چنین دنیایی بیش از آنکه نوع‬ ‫مزایای دانش کنونی شما اهمیت داشته باشد‪ ،‬سرعت شما در تولید‬ ‫دانش جدید مهم اس��ت و تاکید من روی واژه خلق کردن اس��ت‪.‬در‬ ‫آخر درباره ‪ ۳‬چالش مهم که شرکت‌ها با آنها روبه‌رو هستند صحبت‬ ‫شد‪ ،‬پس باید شرکتی بسازیم که مانند خود تغییر‪ ،‬به سرعت تغییر‬ ‫کند‪ ،‬ش��رکتی که نوآوری وظیفه همیش��گی و روزانه همه باش��د و‬ ‫کارمندان خالقیت و اشتیاق‌ش��ان را با خود س��ر کار بیاورند‪ .‬به‌نظر‬ ‫می‌رسد ش��رکت‌هایی که در دهه آینده روی این مسائل کار کنند‪،‬‬ ‫پیش��رفت خواهند کرد‪ .‬ش��رکت‌هایی که مدل‌های مدیریتی خود‬ ‫را زودتر از رقبای‌ش��ان تغییر دهند‪ ،‬تا مکان‌هایی س��ازش‌پذیرتر‪،‬‬ ‫نوآورتر و مش��ارکتی‌تر برای کار کردن باشند‪ .‬مسئله مهم این است‬ ‫که چطور باید این فرآیند را تسریع کرد؟‬ ‫مجموع‬ ‫سپرده‌گذاری‌های‬ ‫ریالی صندوق از‬ ‫ابتدای سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫تا پایان شهریور‬ ‫امسال برای بخش‌های‬ ‫تعیین شده به منظور‬ ‫اختصاص ‪۱۰‬درصد‬ ‫مشخص‌شده حدود‬ ‫‪۲۸‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بوده‬ ‫است‬ ‫جزئیات توزیع ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومانی منابع ارزی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صندوق توسعه ملی حدود ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��پرده‌گذاری ریالی به منظور پرداخت تس��هیالت‬ ‫در دو بخش اصلی «آب و کش��اورزی» و همچنین‬ ‫«صنعت و معدن» انجام داده است‪.‬‬ ‫در این بین با وجود تاکید بر س��هم مساوی این‬ ‫بخش‌ها‪ ،‬س��رعت گردش وجوه سپرده‌گذاری شده‬ ‫در صنعت و معدن بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬و براساس‬ ‫قان��ون تنظی��م بخش��ی از مق��ررات مال��ی دولت‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه ملی مکلف ش��د هرسال بخشی از‬ ‫منابع ورودی صن��دوق را به‌طور ریالی به دو بخش‌‬ ‫تعیین‌شده‪ ،‬اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس صندوق توس��عه ملی باید س��االنه‬ ‫‪۱۰‬درصد را برای پرداخت تس��هیالت به بخش‌های‬ ‫خصوصی‪ ،‬تعاونی و بنگاه‌ه��ای اقتصادی متعلق به‬ ‫موسس��ه‌های عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای‬ ‫توجیه فنی‪ ،‬زیست‌محیطی‪ ،‬مالی و اهلیت متقاضی‬ ‫امس��ال با تاکید بر قانون حمایت از توسعه و ایجاد‬ ‫به‌ش��کل پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب‪،‬‬ ‫اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری که‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫باید با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام‬ ‫و محیط‌زیس��ت و صادرات محصوالت‬ ‫ش��ود‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۰۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫کش��اورزی در بانک‌ه��ای دولت��ی و صندوق توسعه ملی باید در دو مرحل��ه در بانک‌ه��ای منتخب‬ ‫خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند‪.‬‬ ‫ساالنه ‪۱۰‬درصد را برای سپرده‌گذاری ش��ده است و تسهیالت‬ ‫پرداخت تسهیالت به‬ ‫این درحالی‌است که عملکرد صندوق‬ ‫اعطایی از محل این منابع به طرح‌های‬ ‫بخش‌های خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫توس��عه ملی در رابطه با این دو تکلیف‬ ‫غیردولتی در حوزه کش��اورزی‪ ،‬منابع‬ ‫و بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫قانونی از سال ‪ ۱۳۹۴‬نشان می‌دهد در‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬مع��ادن کوچ��ک‪ ،‬فن��اوری‬ ‫متعلق به موسسه‌های‬ ‫این سال‪ ،‬حدود ‪ ۴۹۴۷‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنایع دستی‪،‬‬ ‫عمومی غیردولتی به‬ ‫طرح‌های دارای توجیه‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نی��ز ‪ ۶۰۹۵‬میلی��ارد‬ ‫تمام��ی فعالیت‌های مرب��وط به فرش‬ ‫توم��ان‪ ،‬در س��ال گذش��ته ‪ ۱۱‬هزار و فنی‪ ،‬زیست‌محیطی‪ ،‬مالی دس��تباف و خدم��ات در مناط��ق‬ ‫و اهلیت متقاضی به‌شکل‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان و در نیمه نخست پرداخت و بازپرداخت ریالی روس��تایی و عش��ایری و همچنی��ن‬ ‫امس��ال ح��دود ‪ ۳۰۳۰‬ه��زار میلیارد در بخش آب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬ب��رای تامی��ن س��رمایه در گ��ردش‬ ‫توم��ان در ‪ ۲۵‬بانک دولتی و خصوصی صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬واحده��ای تولیدی مس��تقر در نواحی‬ ‫س��پرده‌گذاری کرده و تا پایان شهریور منابع طبیعی و محیط‌زیست صنعت��ی روس��تایی و ش��هرهای زی��ر‬ ‫و صادرات محصوالت‬ ‫امس��ال مانده قاب��ل تخصیص از محل‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر جمعی��ت اختصاص پیدا‬ ‫کشاورزی در بانک‌های‬ ‫قراردادهای س��پرده‌گذاری ریالی فعال دولتی و خصوصی داخلی می‌کن��د‪ .‬ب��ر ای��ن اس��اس مجم��وع‬ ‫حدود ‪ ۶۲۰۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫س��پرده‌گذاری‌های ریال��ی صن��دوق‬ ‫سپرده‌گذاری کند‬ ‫همچنی��ن تا پای��ان نیمه نخس��ت‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬ت��ا پای��ان‬ ‫ش��هریور امس��ال ب��رای بخش‌ه��ای تعیین ش��ده‬ ‫ب��ه منظ��ور اختص��اص ‪۱۰‬درص��د مشخص‌ش��ده‬ ‫ح��دود ‪ ۲۸‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��وده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما توزی��ع س��پرده‌گذاری ریال��ی صندوق‬ ‫توس��عه ملی در بخش‌های مختل��ف از این حکایت‬ ‫دارد که با وجود س��هم مس��اوی بخش‌های «آب و‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی» و «صنعت‬ ‫و معدن و گردش��گری» از منابع ارزی که هر س��ال‬ ‫تبدیل به ریال می‌ش��وند‪ ،‬به واس��طه آنکه بیش��تر‬ ‫س��پرده‌گذاری‌های صن��دوق در بخ��ش صنعت و‬ ‫معدن برای پرداخت تس��هیالت سرمایه در گردش‬ ‫انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬وج��وه س��پرده‌گذاری ش��ده در‬ ‫این بخش از س��رعت گردش بیش��تری نس��بت به‬ ‫سپرده‌گذاری‌های بخش آب و کشاورزی که بیشتر‬ ‫برای س��رمایه ثاب��ت پرداخت می‌ش��وند‪ ،‬برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬البته دلیل این جریان به این برمی‌گردد که‬ ‫مدت قراردادهای س��رمایه در گردش ‪۲‬سال و مدت‬ ‫قراردادهای سرمایه ثابت ‪ ۷‬سال بوده‪ ،‬درنتیجه بازه‬ ‫زمانی بازگشت منابع از محل قراردادهای سرمایه در‬ ‫گردش سریع‌تر است‪.‬‬ ‫‪۱۰‬درصد کارکنان دولت سال آینده ساماندهی می‌شوند؟‬ ‫س��خنگوی ستاد بودجه س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور درباره اخباری مبنی بر اینکه س��ازمان‌‌های‬ ‫اجرای��ی می‌توانند س��ال آینده حداکث��ر ‪۱۰‬درصد‬ ‫نیروهای مازاد خود را جابه‌جا‪ ،‬بازخرید یا بازنشسته‬ ‫کنند‪ ،‬توضیح داد‪.‬‬ ‫م��ژگان خانل��و درباره اخب��اری مبنی ب��ر اینکه‬ ‫س��ازمان‌‌های اجرایی می‌توانند سال آینده حداکثر‬ ‫‪۱۰‬درصد نیروهای مازاد خود را با لحاظ یک ش��رط‬ ‫اقداماتی مانند فس��خ قرارداد‪ ،‬جابه‌جایی و بازخرید‬ ‫انجام دهند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬اجرای جزء (‪ )۳‬تبصره‬ ‫(‪ )۲۰‬الیحه بودجه س��ال آینده در راستای افزایش‬ ‫کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزو آثار‬ ‫مترتب بر اج��رای بودجه‌ریزی مبتن��ی بر عملکرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫توجه به تولید در سطح کالن نارسایی دارد‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران معتقد اس��ت با وجود آنکه در س��ال‌های‬ ‫گذشته تالش شده شرایط برای حمایت از تولید‬ ‫و بخش‌های تولیدی در اتاق بازرگانی افزایش یابد‬ ‫اما همچنان نارسایی‌هایی وجود دارد که بخشی از‬ ‫آن از نگاه کالن به تولید ریشه می‌گیرد‪.‬‬ ‫امیر شهریاری به ایلنا اظهار کرد‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫همان‌ط��ور که از نام‌گذاری ابتدایی آن مش��خص‬ ‫اس��ت‪ ،‬در س��ال‌های ابتدایی فعالیت خود توجه‬ ‫ویژه‌ای به مس��ائل بازرگانی و تجارت داش��ت اما‬ ‫پس از آن با تغییرات س��اختاری ب��ه وجود‌آمده‬ ‫بخش‌ه��ای صنعت‪ ،‬مع��دن و کش��اورزی نیز به‬ ‫آن اضافه ش��د و فعالیت‌ها در این بخش‌ها نیز با‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی جدید در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی با تش��کیل کمیسیون‌های مختلف‬ ‫تخصص��ی در اتاق تالش ش��ده ب��رای هریک از‬ ‫بخش‌ه��ا برنامه‌ری��زی جداگانه‌ای انجام ش��ود و‬ ‫درنهای��ت از ظرفی��ت به‌وجود آمده ب��رای انتقال‬ ‫خواس��ته‌های بخ��ش خصوص��ی در حوزه‌هایی‬ ‫همچ��ون ش��ورای گفت‌وگ��وی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در پاس��خ به این پرس��ش که تا چه میزان‬ ‫اتاق توانسته تمرکز خود بر حوزه‌های تولیدمحور‬ ‫را افزایش دهد؟ توضی��ح داد‪ :‬موضوعی که نباید‬ ‫آن‌را فراموش کرد نارسایی‌ها و ابهام‌هایی است که‬ ‫در نگاه کالن کش��ور به تولید وجود دارد و گاهی‬ ‫نبود نگاه صحیح برای تولیدکنندگان مشکالتی را‬ ‫به وجود آورده اس��ت‪ .‬اتاق بازرگانی نیز به عنوان‬ ‫جزئی از این ساختار‪ ،‬ایرادهایی داشته که البته در‬ ‫سال‌های گذشته تالش برای جبران بخشی از آنها‬ ‫کلید خورده است‪.‬‬ ‫ش��هریاری ادامه داد‪ :‬در کنار آن نباید فراموش‬ ‫کنیم که بازرگانی نیز ارتباطی قوی با تولید دارد‪.‬‬ ‫یعنی بس��یاری از صادرکنندگان برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه خود به تولید نیاز دارن��د و باید تعامل‌های‬ ‫قوی ب��ا تولیدکنندگان داش��ته باش��ند‪ .‬در کنار‬ ‫آن بحث در رابطه با واردات نیز به دخیل ش��دن‬ ‫تولیدکنندگان نیاز دارد‪ .‬کمیس��یون‌بندی شدن‬ ‫اتاق نیز کمک کرده که هر گروه به‌طور تخصصی‬ ‫مس��ائل و موارد مربوط به خود را بررسی کرده و‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران درباره جدیدتری��ن برنامه‌هایی که در این‬ ‫حوزه از س��وی اتاق پیگیری می‌ش��ود نیز گفت‪:‬‬ ‫ام��روز اتاق در هر کمیس��یون خ��ود اولویت‌های‬ ‫خاص��ی را دنب��ال می‌کند‪ .‬برای نمون��ه در حوزه‬ ‫کش��اورزی دو موض��وع به‌ط��ور ج��دی دنب��ال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫از سویی مدیریت منابع آب و چگونگی استفاده‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای موجود و از س��وی دیگر افزایش‬ ‫بهره‌وری در حوزه کش��اورزی موضوع‌هایی است‬ ‫ک��ه به‌طور جدی دنب��ال می‌ش��وند‪ .‬در کنار آن‬ ‫ت�لاش برای حل مش��کالت کش��اورزان و انتقال‬ ‫خواسته‌های آنان به مسئوالن نیز موضوع دیگری‬ ‫است که از سوی اتاق دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اجرای این بند از رس��وب نیروی‬ ‫انس��انی م��ازاد ب��رای انج��ام فعالیت‌ه��ای مصوب‬ ‫س��ازمان‌های اجرای��ی جلوگیری ک��رده و با انتقال‬ ‫آنان به س��ازمان‌هایی که ب��ه تجربه و تخصص آنان‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬منجر به افزایش کارآیی نیروی انس��انی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم س��ازمان برنام��ه و بودجه‪ ،‬خانلو‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان اجرایی موظف اس��ت محل خدمت‬ ‫دیگری برای این افراد مش��خص کند و س��پس آنها‬ ‫را انتقال دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬درصورتی‌که فرد ب��ا این جابه‌جایی‬ ‫موافقت نکند‪ ،‬س��ازمان اجرایی می‌تواند براس��اس‬ ‫قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط‪ ،‬وی‬ ‫را بازنشسته یا بازخرید کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫کارگران سبد حمایتی را از «امکان» بگیرند‬ ‫رئیس اتحادی��ه کارگران ق��راردادی و پیمانی با تاکید‬ ‫بر توزیع س��ریع‌تر بس��ته‌های حمایت غذایی به کارگران‬ ‫و بازنشس��تگان‪ ،‬پیش��نهاد کرد‪ :‬بس��ته حمایتی از طریق‬ ‫اتحادیه «امکان» در اختیار کارگران قرار گیرد‪.‬‬ ‫فت��ح‌اهلل بیات به ایلن��ا اظهار کرد‪ :‬وقت��ی طرحی ملی‬ ‫می‌ش��ود بای��د همه قش��رها و گروه‌ها را پوش��ش دهد و‬ ‫کارگ��ران و بازنشس��تگان تامین اجتماعی ه��م جزو آن‬ ‫ی آیند‪.‬‬ ‫به‌شمار م ‌‬ ‫وی پرداخت بس��ته حمایتی ب��ه خانوارهای کارگری و‬ ‫مستمری‌بگیران را منوط به تامین اعتبار مورد نیاز دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬با توجه به اینکه دول��ت تامین‌کننده بودجه این‬ ‫طرح است‪ ،‬بر اساس منابع پیش‌بینی‌شده اقدام می‌کند‪ ،‬از‬ ‫این‌رو برای اجرای طرح در حوزه کارگران و بازنشس��تگان‬ ‫بای��د بودج��ه الزم در اختیار س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین حال‬ ‫از توزیع بسته‌های حمایت غذایی از سوی اتحادیه امکان‬ ‫اس��تقبال کرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه کارگران «امکان»‬ ‫را می‌شناس��ند و تاحدوی قبول دارند و کاالهای اساس��ی‬ ‫خود را از این تعاونی تهیه می‌کنند‪ ،‬اگر توزیع سبد کاالی‬ ‫کارگران از طریق این اتحادیه انجام‌شود‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫بی��ات افزود‪ :‬اگر بس��ته حمای��ت غذایی ی��ا مباحث و‬ ‫موضوع‌های اینچنینی از س��وی اتحادی��ه امکان (اتحادیه‬ ‫مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران) که تش��کل‌ها‬ ‫و سازمان‌های کارگری نسبت به آن شناخت دارند و مورد‬ ‫اعتماد کارگران هم است‪ ،‬توزیع شود‪ ،‬عالوه بر ایجاد نظم‬ ‫و ترتیب از س��ردرگمی و بالتکلیف��ی کارگران جلوگیری‬ ‫ک��رده و موجب می‌ش��ود مایحتاج ض��روری و مورد نیاز‬ ‫کارگران با کمترین هزینه و در اسرع وقت تامین و عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مقام مس��ئول کارگری با توج��ه به آنکه‬ ‫وجه بس��ته‌های حمایتی نقدی نیست و فقط برای خرید‬ ‫کاال اختص��اص یافته‪ ،‬کارگ��ران می‌توانند ب��ا مراجعه به‬ ‫تعاونی‌ه��ای «امکان» نزدیک محل س��کونت خود‪ ،‬اعتبار‬ ‫شارژ ش��ده را صرف خرید کاالها و مایحتاج موردنیازشان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بی��ات تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه دلی��ل کاهش ق��درت خرید‬ ‫خانواره��ای کارگری‪ ،‬توزیع بن کاال و فراهم کردن امکان‬ ‫خرید به ش��کل اقساطی ازس��وی اتحادیه امکان‪ ،‬هم در‬ ‫معیش��ت کارگران موثر اس��ت و هم تعاونی‌ه��ای امکان‬ ‫را تقوی��ت می‌کن��د ت��ا کاالی باکیفیت و قاب��ل رقابت با‬ ‫فروشگاه‌های بیرونی عرضه کنند‪.‬‬ ‫بی��ات همچنی��ن ب��ه ط��رح همسان‌س��ازی حق��وق‬ ‫بازنشس��تگان اش��اره کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه منابعی که‬ ‫برای اج��رای این طرح در بودجه درنظر گرفته می‌ش��ود‬ ‫ناچیز و ناکافی اس��ت‪ ،‬در صورتی‌که اگر نیت این است که‬ ‫همسان‌سازی را عملیاتی کنند با این حداقل‌ها امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬ما معتقدیم دولت باید بودجه مناسبی برای این‬ ‫ط��رح اختصاص بدهد تا بخش زیادی از بازنشس��تگان را‬ ‫ش��امل شود‪ .‬پیش از این وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫همسان‌س��ازی حقوق بازنشس��تگان را نیازمند مساعدت‬ ‫مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه آن دانسته و گفته‬ ‫بود برای همسان‌س��ازی به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬
‫اقتصاد و توسعه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫توافق استراتژیک میان سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی و‬ ‫دانشگاه صنعت نفت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫دولت باید هزینه‬ ‫تصمیم‌های کالنی که‬ ‫برای کشور گرفته‬ ‫می‌شود را بپردازد‬ ‫و حق ندارد بخش‬ ‫خصوصی ‪‌-‬اعم از‬ ‫کارگران و کارفرمایان‌‪-‬‬ ‫را قربانی کند‬ ‫معادله دو مجهولی «تعیین حداقل حقوق برای سال ‪»۹۸‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور و ش��کاف بین دستمزد با‬ ‫هزینه‌های زندگ��ی کارگران وضعی��ت پیچیده‌ای را به‬ ‫وجود آورده‌اس��ت‪ .‬از یک طرف‪ ،‬کارگ��ران نمی‌توانند با‬ ‫دس��تمزدهای کنون��ی معیشت‌ش��ان را اداره کنند و از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬بخش��ی از کارفرمایان نی��ز قادر به افزایش‬ ‫دس��تمزدها نیس��تند‪ .‬به گزارش عصر ایران‪ ،‬زمس��تان‬ ‫هر س��ال‪ ،‬فصل بررس��ی حداقل حقوق و دس��تمزدها‬ ‫برای س��ال آینده اس��ت‪ ۳ .‬گروه از نمایندگان کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمای��ان و دولت در این فصل جلس��ه‌های پی‌در‌پی‬ ‫برگزار می‌کنند تا به توافق برس��ند و البته ناگفته نماند‬ ‫که در پایان‪ ،‬نه کارگران راضی می‌شوند و نه کارفرمایان‪.‬‬ ‫امس��ال این وضعیت‪ ،‬حس��اس‌تر خواهد بود؛ ش��رایط‬ ‫اقتصادی و ش��کاف بین دس��تمزد به گونه‌ای است که‬ ‫دس��تیابی به یک درصد منطقی برای هر ‪ ۳‬طرف کاری‬ ‫بسیار دشوار و حتی نشدنی است‪ .‬از یک سو‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫زندگی به حدی باال رفته اس��ت که کارگران نمی‌توانند‬ ‫با دس��تمزدهای کنونی معیشت‌ش��ان را اداره کنند و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬درآمدهای بخش خصوصی نه‌تنها افزایش‬ ‫نیافته بلکه روندی کاهش��ی به خود گرفته است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬کارفرمایان نیز قادر به افزایش دستمزدها نیستند‪.‬‬ ‫در ص��ورت افزایش دس��تمزدها‪ ،‬یک اتف��اق به طور‬ ‫نماین��دگان مجل��س‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫را موظف به ایجاد س��امانه متمرکزی برای درج فهرس��ت‬ ‫توانمندی‌ه��ای محص��والت داخلی کردند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عمومی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫در ادامه بررسی جزئیات طرح ‪ ۱۰۰‬درصد استفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی ماده ‪۴‬‬ ‫ای��ن طرح را با ‪ ۱۶۰‬رأی موافق‪ ۱۷ ،‬رأی مخالف و ‪ ۷‬رأی‬ ‫ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۴‬نماینده حاضر در مجلس تصویب‬ ‫کردند‪ .‬بر اساس بند (الف) ماده ‪ ۴‬این طرح وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موظف است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های‬ ‫موج��ود‪ ،‬س��امانه متمرک��زی را ب��رای درج فهرس��ت‬ ‫توانمندی‌های محصوالت داخلی ساماندهی کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب��ا رعای��ت مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫بو‌کار مصوب ‪ ۱۳۹۰‌/۱۱‌/۱۶‬با اصالحات و الحاقات‬ ‫کس�� ‌‬ ‫بع��دی و دریافت نظرهای اتاق‌ه‌ا کانون عالی انجمن‌های‬ ‫صنف��ی کارفرمایی ایران و دیگر تش��کل‌های سراس��ری‬ ‫کارفرمای��ی و کارگری در مدت ‪ ۴‬م��اه پس از الزم‌االجرا‬ ‫ش��دن این قان��ون اقدام به درج فهرس��ت توانمندی‌های‬ ‫قط��ع فراگیر خواهد ش��د؛ بنگاه‌ه��ای بخش خصوصی‬ ‫مجبور خواهند ش��د نیروهای خ��ود را تعدیل کنند تا‬ ‫بتوانند موج��ودی و درآمد خود را بی��ن حقوق‌بگیر‌ان‬ ‫باقی‌مانده تقس��یم کنند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬افزایش س��طح‬ ‫حقوق و دستمزدها‪ ،‬به طور ملموسی بیکاری را افزایش‬ ‫خواه��د داد و این یعنی نقض غ��رض به زیان کارگران‪.‬‬ ‫از طرف دیگ��ر نیز همان‌گونه که پیش‌تر عنوان ش��د‪،‬‬ ‫هزینه‌های زندگی به طور سرس��ام‌آوری باال رفته است‬ ‫و کارگران نیز واقع��ا نمی‌توانند بین دخل و خرج خود‬ ‫تناس��بی هرچند نسبی برقرار کنند‪ .‬نمی‌شود که دولت‬ ‫برای کارمندان خود افزایش حقوق ‪ ۲۰‬درصدی تعریف‬ ‫کند‌(که آن هم کافی نیس��ت) اما برای کارمندان بخش‬ ‫خصوصی چاره‌ای نیندیش��د‪ .‬دول��ت بر وضعیت بخش‬ ‫خصوصی واقف است و می‌داند که این بخش در آستانه‬ ‫بحران اس��ت‪ .‬اثر تحریم‌ها به بخش خصوصی دیرتر از‬ ‫بخش دولتی می‌رس��د اما اثرات آن در بخش خصوصی‬ ‫مخرب‌تر است‪ ،‬چراکه بخش خصوصی پشتوانه سرمایه‪،‬‬ ‫درآمد و رانت دولتی را ندارد‪ .‬بنابر‌این‪ ،‬هیچ‌گاه ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت ایران ی��ا توانی��ر و‪ ...‬تعطیل نمی‌ش��وند اما‬ ‫ش��رکت‌های بخش خصوصی طرف قرارداد آنها‪ ،‬حتی‬ ‫ب��ا وصول نش��دن مطالبات مربوط به یک ق��رارداد نیز‬ ‫ممکن اس��ت ورشکسته شوند و کارکنان آنها نیز بیکار‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬که هنوز اثر تحریم‌ها به طور کامل خود‬ ‫را نشان نداده است‪ ،‬بسیاری از شرکت‌ها مجبور شده‌اند‬ ‫از تعداد نیروی انس��انی خود بکاهند و چاره‌ای هم جز‬ ‫این نداش��تند‪ .‬آنها باید بین تعطیلی ش��رکت و بیکاری‬ ‫همه کارکن��ان و اخراج تع��دادی از کارمندان‪ ،‬یکی را‬ ‫انتخ��اب می‌کردند‪ .‬در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬این گزاره به طور‬ ‫جدی مطرح است که اثر تحریم‌ها مجموعه‌های دولتی‬ ‫را درنوردد و به ج��ان بخش خصوصی بیفتد‪ .‬در چنان‬ ‫وضعیتی‪ ،‬الزام بخش خصوصی به افزایش دس��تمزدها‬ ‫و حق بیمه‪ ،‬به معنای تحمیل هزینه بیش��تر اس��ت بر‬ ‫شرکت‌هایی که درآمدهای‌شان کمتر شده است‪ .‬نتیجه‬ ‫چنین وضعیتی نیز انتقال مشکل بر ضعیف‌ترین حلقه‬ ‫این زنجیره اس��ت‪ ،‬یعنی کارگران‪ .‬در بین کارگران نیز‬ ‫هر چه کارگری مهارت کمتری داش��ته باشد‪ ،‬احتمال‬ ‫اخراجش بیش��تر اس��ت و ش��انس اینکه بتواند کاری‬ ‫پیدا کند‪ ،‬کمت��ر‪ .‬از این رو‪ ،‬وقوع بحران‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و حتی امنیتی با انبوهی از کارگران بیکاری‬ ‫که چی��زی برای از دس��ت دادن ندارن��د‪ ،‬دور از ذهن‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫گذشته از راهکار کالن که بارها بر آن تاکید کرده‌ایم‬ ‫و آن اص�لاح روابط بین‌المللی ب��رای اتصال همه‌جانبه‬ ‫اقتص��اد ایران به جهان اس��ت‪ ،‬باید گفت که مس��ئول‬ ‫وضعی��ت کنونی‪ ،‬نه کارگران هس��تند و نه کارفرمایان‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تحمی��ل هزینه ب��ر آنه��ا دور از عقالنیت و‬ ‫انصاف اس��ت‪ .‬دولت باید رأسا مسئولیت این وضعیت و‬ ‫هزینه‌های آن را بپذیرد‪ .‬به نظر می‌رسد حال که فصل‬ ‫بررس��ی بودجه است‪ ،‬می‌توان به این گزاره‌ها فکر کرد‪:‬‬ ‫وظیفه‌ای جدید برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محصوالت داخلی‪ ،‬ظرفیت و اسامی تولید‌کنندگان کاالها‬ ‫ی‪‌-‬س��اخت‪،‬‬ ‫و عرضه‌کنندگان خدمات‪ ،‬پیمانکاران طراح ‌‬ ‫فناوری‌ه��ای داخل��ی و رتبه‌بن��دی در س��امانه متمرکز‬ ‫موضوع جزء یک این بند کند‪ .‬اطالعات این س��امانه باید‬ ‫به صورت مس��تمر روزآمد شود و در دسترس عموم باشد‬ ‫که عمق ساخت داخل محصوالت داخلی و نصب برچسب‬ ‫ل روی محصوالت را‬ ‫نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخ ‌‬ ‫حداکثر در دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء‬ ‫یک این بند درج کند‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬آیین‌نام��ه اجرایی این جزء مش��تمل بر روش‬ ‫اح��راز عمق س��اخت داخ��ل و تحقق آن ب��ا رعایت مواد‬ ‫بو‌کار مصوب‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬قان��ون بهبود مس��تمر محیط کس�� ‌‬ ‫‪ ۱۳۹۰‌/۱۱‌/۱۶‬ب��ا اصالح��ات و الحاقات بعدی از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهاد کشاورزی‬ ‫و بهداش��ت در م��دت ‪ ۴‬ماه بعد از الزم‌االجرا ش��دن این‬ ‫قانون تهیه و ابالغ می‌شود‪ .‬حداکثر یک ماه بعد از تصویب‬ ‫طرح‌های‌(پروژه‌ه��ای خود) در مرجع ذی‌ربط نس��بت به‬ ‫انتش��ار فهرست و مش��خصات آنها در سامانه موضوع این‬ ‫ماده اقدام کند‪ .‬فهرس��ت کاالها و خدمات خارجی مورد‬ ‫ی(‌پروژه‌های‌) موضوع ای��ن بند و همچنین‬ ‫نی��از طرح‌ها ‌‬ ‫نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های‌(پروژه‌های‌) خود را‬ ‫ط در سامانه‬ ‫با درج مش��خصات فنی و استانداردهای مربو ‌‬ ‫موضوع این ماده اعالم کند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ :۱‬درباره اق�لام نیازهای دفاعی کش��ور طبق‬ ‫قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ :۲‬خری��د خارجی اقالم این ج��زء اعم از اینکه‬ ‫این خرید از بازار داخلی یا خارجی انجام شود در صورتی‬ ‫که حداقل ‪ ۳‬ماه قبل از ش��روع فرآیند خرید در س��امانه‬ ‫نام‌برده بارگذاری نش��ده باش��د‪ ،‬ممنوع است‪ .‬در صورت‬ ‫وجود شرایط اضطرار‌یا فوریت با درخواست باالترین مقام‬ ‫س��ازمان و ارائه مس��تندات و تایید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این زمان قابل کاهش است‪.‬‬ ‫اس��تاندارد مورد نظر کاال و خدمات مورد نیاز را تعیین‬ ‫به اندازه‌ای که قرار است حقوق و دستمزد افزایش یابد‪،‬‬ ‫دولت به کارگران زیر پوش��ش تامین‌اجتماعی‪ ،‬بن‌کاال‬ ‫بدهد‪ .‬با ای��ن کار‪ ،‬کارمندان بخش خصوصی می‌توانند‬ ‫بخشی از نیاز‌های ماهانه مانند اقالم غذایی را به رایگان‬ ‫ت و حق��وق دریافتی را صرف دیگر نیازهای خود‬ ‫دریاف ‌‬ ‫کنن��د؛ یا معادل افزایش حقوق‪ ،‬از میزان مالیات یا حق‬ ‫بیمه کارفرمایان بکاهد و مانند اینها‪ .‬البته ش��اید گفته‬ ‫شود که دولت از کجا بیاورد؟ این پرسشی است که باید‬ ‫درباره بخش خصوصی پرسید که از کجا اعتبار مورد نیاز‬ ‫برای افزایش دس��تمزدها را تامین و پرداخت کند؟ آن‬ ‫هم در شرایطی که درآمدها کاهشی شده است و حتی‬ ‫بقای اصل بنگاه‌های بخش خصوصی زیر س��وال است‪.‬‬ ‫دولت بای��د هزینه تصمیم‌های کالنی که برای کش��ور‬ ‫گرفته می‌ش��ود را بپردازد و حق ندارد بخش خصوصی‬ ‫‌اعم از کارگران و کارفرمایان‌‪ -‬را قربانی کند‪ .‬اگر دولت‬‫بخواهد مش��کالت مالی را به بخ��ش خصوصی منتقل‬ ‫کند‪ ،‬در سال ‪ ،۱۳۹۸‬تعطیلی گسترده بخش خصوصی‬ ‫به‌ویژه در میان ش��رکت‌های متوسط و کوچک را شاهد‬ ‫خواهی��م ب��ود و این یعن��ی زلزله در اقتصاد‪ ،‬س��ونامی‬ ‫بیکاری و بحران‌های فراگیر ناش��ی از آن‪ .‬مسئوالن این‬ ‫هشدار را جدی بگیرند و درباره بخش خصوصی در سال‬ ‫حساس پیش رو‪ ،‬عاقالنه تصمیم بگیرند‪ ،‬تصمیمی که‬ ‫نمی‌تواند در جلسه محدود نمایندگان دولت‪ ،‬کارگران و‬ ‫کارفرمایان اتخاذ شود و نیاز به اراده‌ای فراتر‪ ،‬دست‌کم‬ ‫در سطح هیات‌دولت دارد‪.‬‬ ‫و در سامانه موضوع این ماده اعالم کند و در صورت نبود‬ ‫استاندارد مدون پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان‬ ‫ملی استاندارد ارائه کنند‪.‬‬ ‫محص��والت داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید‬ ‫صالحیت داخلی‪ ،‬یا بین‌المللی را مورد قبول و تایید قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورتی که نهاد‌های موضوع ماده ‪ ۲‬این قانون‬ ‫اس��تانداردهای مورد نظر خود را ب��ه صورت غیرمتعارف‬ ‫تعیی��ن کنند با اعتراض تش��کل تخصصی س��ازندگان و‬ ‫پیمانکاران طراحی‪‌-‬تدارک‪-‬س��اخت‪ -‬موضوع به سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران ارجاع می‌ش��وند و با بررسی الگو با‬ ‫هم��کاری طرف‌ه��ای ذی‌نفع و س��ایر نهاده��ای مربوط‬ ‫حداکثر در مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند‪.‬‬ ‫تصمیم س��ازمان ملی استاندارد برای نهادهای موضوع‬ ‫ماده ‪ ۲‬این قانون الزم‌االجرا است‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس همچنین بن��د ‪ ۴‬و ‪ ۲‬تبصره آن را‬ ‫برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دادند که در آن موضوع‬ ‫رتبه‌بن��دی تولید‌کنندگان کاال و عرضه‌کنندگان خدمات‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و معاون آموزش‌های‬ ‫حرفه‌ای و آزاد دانش��گاه صنعت نفت‪ ،‬بر توس��عه همکاری‌ها‬ ‫به‌ویژه در ح��وزه آموزش‌های تخصصی و کاربردی با رویکرد‬ ‫مهارت‌محوری تاکید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرو‌نیوز‪ ،‬در این جلس��ه مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی گفت‪ :‬این س��ازمان از آغاز تاسیس‪ ،‬موضوع‬ ‫مشاوره صنعتی و توس��عه ظرفیت‌سازی حرفه‌ای بخش‌های‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی و همچنین پرورش مدی��ران بنگاه‌ها و‬ ‫صنایع در حال ساخت ر‌ا همواره در دستور کار داشته است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل کیانی‌بختیاری افزود‪ :‬آمادگ��ی داری ‌م همکاری‬ ‫نامحدود‌با اتحاد اس��تراتژیک دو برند برقرار کنیم و با توجه‬ ‫به مجوز اعطای صالحیت حرفه‌ای از طرف س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬به این سازمان‪ ،‬در این زمینه نیز می‌توانیم مشارکت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کیانی‌بختی��اری ب��ا تاکید ب��ر رویک��رد مهارت‌محوری در‬ ‫دوره‌های آموزشی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬درباره «مرکز‬ ‫کاریابی و توس��عه اش��تغال دانش‌آموختگان کش��ور» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دانش‌آموخت��گان در این مرکز مهارت‌ه��ای الزم برای‬ ‫بو‌کار حرفه‌ای را می‌آموزند و در پایان دوره ب‌ا هماهنگی‬ ‫کس ‌‬ ‫سازمان‪ ،‬به بنگاه‌ها و صنایع مختلف معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری دوره‌های مدیریت اجرایی فناوری و‬ ‫نوآوری و دیگر دوره‌های تخصصی از جمله دوره‌های مدیریت‬ ‫بو‌کار صنایع کوچک و متوسط در سازمان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کس�� ‌‬ ‫بو‌کار‬ ‫آمادگی داریم دوره‌های مدیریت اجرایی و مدیریت کس ‌‬ ‫تخصصی حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی را با توجه به اهداف‬ ‫صنعت نفت به طور مش��ترک طراحی و برگزار کنیم‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫این‪ ،‬درباره پروژه‌های مرتبط با مقوله انقالب صنعتی چهارم‬ ‫و هوشمندس��ازی پروژه‌های صنعت نفت می‌توانیم همکاری‬ ‫همه‌جانبه داشته باشیم‪.‬‬ ‫کیانی‌بختیاری بر آمادگی سازمان مدیریت صنعتی درباره‬ ‫برگ��زاری دوره‌ه��ای مش��ترک مدیریت ان��رژی و همکاری‬ ‫گس��ترده در جایزه ملی مدیریت انرژی با صنعت نفت تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانش��گاه صنعت نفت‌‬ ‫نیز با اش��اره به پیشینه و برند س��ازمان مدیریت صنعتی در‬ ‫برگزاری دوره‌های تخصصی و کاربردی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانش��گاه‬ ‫صنعت نفت با امکاناتی که در ‪ ۴‬دانشکده خود دارد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در برگ��زاری دوره‌های آموزش��ی آزاد و حرفه‌ای با س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی هم��کاری کند و در این بخ��ش‪ ،‬کارکنان‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬جامعه هدف اصلی به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫سید مهدی میررکنی خاطر‌نشان کرد‪ :‬درباره برگزاری دوره‬ ‫دارایی‌ه��ای فیزیکی و دوره‌ه��ای بلندمدت حرفه‌ای ‪MBA‬‬ ‫و ‪ DBA‬در گرایش‌ه��ای نف��ت و گاز و قرارداده��ای نفتی‬ ‫امیدواریم از تجربه‌های سازمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫میررکنی در پایان ابراز امیدواری کرد که دانش��گاه صنعت‬ ‫نفت در همکاری با س��ازمان مدیریت صنعتی در مسیر ارائه‬ ‫آموزش‌های حرف��ه‌ای و کاربردی بتوان��د گام‌های موثرتری‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫آمادگی «ایتکو» برای همکاری با‬ ‫شرکت‌های صنعتی عراق‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تجاری صنعت��ی عیون‌الواح��ه عراق‬ ‫در دیدار با مدیرعامل ش��رکت توربین توان گس��تر ایرانیان‬ ‫خواستار همکاری‌های مشترک صنعتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬عباس حس��ین مهدی‪ ،‬مدیر شرکت‬ ‫تجاری صنعتی عیون‌الواحه عراق در دیدار با احمد خادم‌المله‬ ‫ن(‌ایتکو‌) خواستار‬ ‫مدیرعامل شرکت توربین توان‌گستر ایرانیا ‌‬ ‫بهره‌گیری از دانش فنی ایتکو در زمینه تعمیر تجهیزات دوار‬ ‫و ساخت قطعات انواع توربین و مولد‌های برق شد‪.‬‬ ‫در این دیدار مهندس مهدی با اش��اره به نیاز صنعت عراق‬ ‫به فناور و دانش بومی‌س��ازی قطعات و تعمیر انواع تجهیزات‬ ‫دوار‪ ،‬پیش��رفت‌های جمهوری اس�لامی ایران در این زمینه‬ ‫را تحس��ین کرد و خواستار اس��تفاده از تجربه‌های ایتکو در‬ ‫این زمینه ش��د‪ .‬احمد خادم‌المله‪ ،‬مدیرعامل شرکت توربین‬ ‫توان‌‌گس��تر ایرانیان نیز ضمن تشریح توانمندی‌های شرکت‬ ‫ایتکو در بومی‌س��ازی قطعات انوع تجهیزات دوار گفت‪ :‬ایتکو‬ ‫شرکتی دانش‌بنیان است که با بهره‌گیری از دانش و تخصص‬ ‫مهندس��ان جوان توانسته اس��ت بیش از ‪ ۲‬هزار قطعه انواع‬ ‫موتور‌های فعال در بخش حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬صنعت‬ ‫هوایی و نیروگاهی را بومی‌سازی کند‪.‬‬ ‫خادم‌المله با اش��اره به قرابت فرهنگ��ی و تاریخی دو ملت‬ ‫ای��ران و عراق آمادگی ش��رکت توربین توان‌گس��تر ایرانیان‬ ‫برای انتقال دانش فنی و تجربه‌های این ش��رکت در طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬نگهداری و تعمی��ر انواع قطعات تجهی��زات دوار و‬ ‫نیروگاه‌های مقیاس کوچک به کش��ور عراق از طریق شرکت‬ ‫عیون‌الواحه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار طرف‌ها توافق کردند فهرس��تی از زمینه‌های‬ ‫همکاری مشترک را با یکدیگر تبادل کنند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫تاجران ایرانی وضعیت صنعت‬ ‫خودرو چین را بررسی کردند‬ ‫جریمه میلیاردی یک متخلف‬ ‫در قاچاق لوازم یدکی خودرو‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت یک‬ ‫ف��رد متخلف در ارتباط با نگه��داری کاالی قاچاق لوازم یدکی‬ ‫خودرو در تعزیرات حکومتی استان سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬رض��ا محمدی‪ ،‬مدی��رکل تعزیرات‬ ‫حکومتی اس��تان سمنان از محکومیت ‪۳۲۱‬میلیاردی یک فرد‬ ‫متخلف خبر داد و گفت‪ :‬این پرونده در شهریور ماه به تعزیرات‬ ‫حکومتی گزارش شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به گزارش اولیه نهاد کاش��ف ارزش‬ ‫تخل��ف به مبلغ ‪۱۰۰۰‬میلیارد ریال اعالم ش��د که پس از ارائه‬ ‫م��دارک و مس��تندات از س��وی ف��رد خاطی به ش��عبه و طی‬ ‫تش��ریفات قانونی و محرز ش��دن تخلف‪ ،‬شعبه مربوط با توجه‬ ‫به محتویات پرونده‪ ،‬فرد خاطی را به جزای نقدی محکوم کرد‪.‬‬ ‫محم��دی توضی��ح داد‪ :‬این فرد ب��ه جزای نق��دی به مبلغ‬ ‫‪۳۲۱‬میلی��ارد و ‪۶۰۲‬میلی��ون ‪۵۲۸‬ه��زار و ‪۹۵۵‬ریال و ضبط‬ ‫بخشی از کاالی قاچاق محکوم شد‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات‬ ‫و چالش تایرسازان‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اعالم کرد‪ :‬ممنوعیت‬ ‫صادرات تایر در اندازه‌هایی که با مازاد نیاز داخل روبه‌رو است‪،‬‬ ‫آس��یب‌‌های بس��یاری به تولیدکنن��دگان وارد می‌کند و برای‬ ‫افزایش رقابت در بازار‪ ،‬باید تولید یا واردات افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تقی‌گنج��ی در گفت‌وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫ب��ازار تای��ر اظهارک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر در زمین��ه واردات تایر‬ ‫محدودیت‌هایی وج��ود دارد اما این محدودیت در بازار تاثیری‬ ‫ندارد زیرا تایرهای در اندازه‌های‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬در بازار ایران به‌اندازه‬ ‫کافی تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اندازه‌های‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬اضافه تولید وجود دارد و‬ ‫تولیدکنندگان باید بتوانند صادرات داش��ته باشند اما این امر با‬ ‫ممنوعیت صادرات امکان‌پذیر نیست و تولیدکننده از این ناحیه‬ ‫در حال آسیب است‪.‬‬ ‫او درباره راهکار افزایش رقابت در بازار گفت‪ :‬رقابتی‌تر شدن‬ ‫ب��ازار به افزایش تولید ارتب��اط دارد و نیز تا ح��دی با واردات‬ ‫مرتب��ط اس��ت‪ .‬البته فعال تاج��ران به دلیل امنیت یا مس��ائل‬ ‫دیگری که حس می‌کنند زیر بار واردات نمی‌روند‪ .‬برای واردات‬ ‫تایرهای س��نگین به تاج��ران ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی اختصاص داده‬ ‫ش��ده و تعرفه واردات نیز حذف ش��د اما با ای��ن حال تاجران‪،‬‬ ‫نس��بت به واردات اقدام نمی‌کنند‪ .‬برای ایج��اد بازار رقابتی یا‬ ‫باید تاجران واردات بیش��تری داشته باش��ند یا تولید کارخانه‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫تقی‌گنج��ی درب��اره پیش‌فروش‌ه��ای ‪ ۳‬ت��ا ‪۴‬ماه��ه بعضی‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکننده تایر با پیش‌فاکتورهای چند میلیارد‬ ‫تومان��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چنین مس��ئله‌ای نمی‌تواند وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اگر چنین موضوعی مطرح باش��د به این صورت اس��ت‬ ‫که یک ش��رکت تولید‌کننده با قراردادهای بلندمدت‪ ،‬کاالهای‬ ‫خود را فروخته و پیش‌فروش کرده که اش��کالی به این امر وارد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تای��ر ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که آیا هزینه‌های تحقیق و توسعه تایرسازان در قیمت‬ ‫تعیین‌ش��ده تایر در نظر گرفته می‌ش��ود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫تحقیق و توس��عه در قیمت تایر در نظر گرفته نش��ده و برخی‬ ‫ش��رکت‌ها به این مس��ئله اعتراض کرده‌اند و سازمان حمایت‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حال بررس��ی این موضوع‬ ‫و اصالح قیمت تایرهای خاص است‪ .‬تقی‌گنجی درباره معافیت‬ ‫مالیاتی برخی از تایرسازان گفت‪ :‬از نظر قانونی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه دلیل ق��رار گرفتن در مناط��ق محروم و کمت��ر برخوردار‬ ‫می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫من به خودروسازان‬ ‫اعالم کردم که قادر‬ ‫هستند نیاز‌های خود‬ ‫را از داخل کشور‬ ‫تامین کنند‪ .‬امروز‬ ‫شاهد هستیم که یکی‬ ‫از شرکت‌های وزارت‬ ‫دفاع موفق به تولید‬ ‫چندده‌هزار ‪ ECU‬مورد‬ ‫نیاز آنها شده‌ است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫نشس��ت بررس��ی «صنع��ت خ��ودرو در چی��ن» ب��ا حضور‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬تولیدکنن��دگان و تاجران ایران��ی این صنعت‪ ،‬با‬ ‫همت اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین در شانگهای برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این نشس��ت تخصصی ک��ه اعضای اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایرانیان مقیم ش��رق چین و مرکز حضور داش��تند‪،‬‬ ‫کارشناسان این حوزه با ارائه گزارش‌های آماری‪ ،‬از روند سریع‬ ‫و شتابان این صنعت در چین خبر دادند‪.‬‬ ‫در این نشست اعالم ش��د تولید و صادرات خودرو چینی به‬ ‫جهان در ‪۱۰‬سال گذشته رشد بسیار باالیی داشته و توانسته از‬ ‫رقیبان امریکایی و اروپایی خود پیشی بگیرد‪ ،‬به‌طوری که این‬ ‫کشور در سال ‪۲۰۱۸‬میالدی(‪ ۱۳۹۶-۹۷‬خورشیدی) با تولید‬ ‫‪۲۹‬میلیون خ��ودرو‪ ،‬در صدر بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان خودرو‬ ‫جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت چالش‌های تولید خ��ودرو و قطعات‬ ‫خ��ودرو در ای��ران و مش��کالت این ح��وزه بین ای��ران و چین‬ ‫ازسوی کارشناس��ان‪ ،‬تولیدکنندگان و بازرگانان اتاق بازرگانی‬ ‫ایرانیان ش��رق و مرکز چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و‬ ‫راهکارهایی نیز در این راستا از سوی اعضا ارائه شد‪.‬‬ ‫تاج��ران ایرانی مقیم ش��انگهای همچنین در این نشس��ت‬ ‫مشکالت و موانع تجاری میان ایران و چین از قبیل حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬ثبت‌س��فارش‪ ،‬بانک و دیگر مشکالت را بررسی کردند‬ ‫و خواس��تار پیگیری و رفع این مشکالت از سوی اتاق بازرگانی‬ ‫ایرانیان مقیم چین شدند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بیش از هزار تاجر و فع��ال بازرگانی ایرانی در‬ ‫چین فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود ‪۳۰۰‬نفر عضو اتاق‬ ‫بازرگانی ایرانیان مقیم چین هستند‪.‬‬ ‫افزایش خودکفایی صنعت خودرو در تعامل با صنایع نظامی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از چالش‌های موجود در کش��ور‪ ،‬جزیره‌ای‬ ‫عم��ل کردن بخش‌های گوناگون اس��ت؛ به‌گونه‌ای‬ ‫ک��ه گاه دو نهاد در یک راس��تا فعالیت دارند اما از‬ ‫عملک��رد‪ ،‬برنامه‌ها و فعالیت‌ه��ای یکدیگر بی‌خبر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این جدا عمل کردن نهادها‪ ،‬صنایع را هم درگیر‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که گاهی ش��اهد هس��تیم‬ ‫توانمن��دی در صنعت��ی وجود دارد ک��ه مورد نیاز‬ ‫ن زمینه شکل‬ ‫صنعت دیگری است اما تعاملی در ای ‌‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫چندی پی��ش امیرس��رتیپ امیر حاتم��ی‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین گشایش‬ ‫نمایشگاه دس��تاوردهای فناورانه با ابراز خرسندی‬ ‫از حضور پژوهش��گران‪ ،‬دانش��مندان و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬س��نگ بنای فعالیت‌های وزارت دفاع‬ ‫را تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بومی دانس��ته و با‬ ‫گالیه‌ از خودروس��ازان گفته بود «من به آنها اعالم‬ ‫کردم که قادر هس��تند نیاز‌های خ��ود را از داخل‬ ‫کشور تامین کنند‪.‬‬ ‫امروز ش��اهد هس��تیم که یکی از ش��رکت‌های‬ ‫وزارت دف��اع موف��ق به تولی��د چندده‌هزار ‪ECU‬‬ ‫مورد نیاز آنها شد ‌ه است‪».‬‬ ‫در ادامه «گس��ترش‌صنعت» درباره این همکاری‌‬ ‫و چگونگی مشارکت آنها با دو نفر از فعاالن صنعت‬ ‫قطعه کش��ور در دو انجم��ن گوناگون فعال در این‬ ‫صنعت گفت‌وگو کرد که هر یک‪ ،‬ضمن اس��تقبال‬ ‫از این طرح‪ ،‬چالش‌های موجود را تشریح کردند‪.‬‬ ‫وزارت دفاع تولید و تامین یک سلس��له از قطعات‬ ‫را متعه��د ش��دند ام��ا این هم��کاری ادام��ه پیدا‬ ‫نک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬در تولید فیبرهای‬ ‫الکترونیکی (فیبرهای ‪ )PCB‬مجموعه‌های صنایع‬ ‫دفاع‪ ،‬تجهی��زات مطلوبی در اختیار دارند اما وقتی‬ ‫تولید برای صنعت خودرو باش��د ب��ه لحاظ کیفی‬ ‫فرات��ر از امکانات و فرآیند تولی��دی مجموعه‌های‬ ‫نظامی است و خیلی نمی‌توانند پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬چون هزینه سربار‬ ‫در وزارت دفاع باال اس��ت و تامین‌کننده و خریدار‬ ‫خودش��ان هس��تند تا حدودی می‌توانن��د در این‬ ‫فرآین��د حرکت کنند ام��ا در صنعت خودرو رقابت‬ ‫به لحاظ قیمت تمام ش��ده بسیار بااهمیت است‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬رس��یدن به قیمت‌های مناسب برای رقابت‬ ‫در بازار امر ساده‌‌ای نیست‪ ،‬ضمن آنکه نشدنی هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به س��خن وزیر‬ ‫دفاع درب��اره ‪ ECU‬گف��ت‪ :‬تولید ای��ن قطعه در‬ ‫صنعت خودرو براساس انتظاری که داریم یک بعد‬ ‫موضوع و س��اخت قطعه براس��اس پایه‌های نظامی‬ ‫مسئله دیگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از طرح‬ ‫رضایی در پاسخ به این پرسش که تفاوت ‪ECU‬‬ ‫نظامی و خودروسازی چیست‪ ،‬گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫نظام��ی ‪۵‬برابر اس��تانداردهای خودروی��ی بوده و‬ ‫سختگیرانه‌تر اس��ت اما دلیل بر این نیست که اگر‬ ‫ما محصولی را در ردی��ف نظامی‌ آن تولید کردیم‪،‬‬ ‫بتوانیم خیلی سریع نوع خودرویی آن را هم تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اس��تاندارد و کیفیت در این‬ ‫دو صنعت متفاوت اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬وقتی می‌گوییم‬ ‫‹ ‹پیشینه فعالیت بدون نتیجه‬ ‫اس��تانداردهای کیفی ب��ه معنی صحه‌گ��ذاری بر‬ ‫امی��د رضای��ی‪ ،‬عض��و انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫فن��اوری موجود درباره یک کاال نیس��ت‪ .‬ازس��وی‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور درباره‬ ‫دیگر‪ ،‬فرآیند آزمون یک محصول در صنعت خودرو‬ ‫همکاری نهادهایی که در یک راستا فعالیت دارند‪،‬‬ ‫ساده‌تر از محصوالت نظامی است‪.‬‬ ‫عنوان‌کرد‪ :‬همکاری در راس��تای خودکفایی بیشتر‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫صنعت اقدام مطلوبی است اما این همکاری تنها در‬ ‫و قطعه‌سازی کش��ور گفت‪ :‬به هر روی صنعتگران‬ ‫رس��انه‌ها اعالم ش��ده و هنوز دعوتی از انجمن‌های‬ ‫از این همکاری استقبال می‌کنند‪ ،‬اما مشارکت در‬ ‫فعال در صنعت خودرو نشده است‪.‬‬ ‫این زمینه باید تنگاتنگ باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تجربه خ��ود در زمینه این نوع‬ ‫وی در ادامه به برخی چالش‌ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همکاری‌ه��ا اش��اره و اظهارکرد‪ :‬بی��ش از یک‌دهه‬ ‫کشور در مجموعه‌های نظامی امکانات و تجهیزاتی‬ ‫پی��ش وزارت دفاع ب��ا زیرمجموعه‌های خود مانند‬ ‫دارد ک��ه ب��دون اس��تفاده مانده اس��ت‪ .‬در صنایع‬ ‫صاای��ران‪ ،‬صنعت مخاب��رات ش��یراز و‪ ..‬به صنعت‬ ‫نظام��ی همچون صنعت خودرو‪ ،‬تیراژ باال نیس��ت‪.‬‬ ‫خ��ودرو ورود ک��رد اما این همکاری ب��دون نتیجه‬ ‫ممکن اس��ت ش��مارگان یک محص��ول در صنایع‬ ‫مغف��ول ماند‪ .‬حت��ی آن قطعاتی که خ��ود تمایل‬ ‫دفاعی حداکثر ‪۱۰‬هزار باش��د اما تولید قطعات در‬ ‫به‌تولی��د آنها داش��تند و برای آنها س��رمایه‌گذاری‬ ‫صنعت خودرو هم اکنون با وجود مش��کالت تولید‬ ‫کرده بودند نیز در تیراژ قابل قبولی تولید نشد‪.‬‬ ‫باز هم میلیونی اس��ت‪ .‬باید راهکار مناسب در این‬ ‫رضای��ی درباره چرایی این ام��ر گفت‪ :‬در این‌باره‬ ‫زمینه ارائه شود‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت آن مجموعه‌ه��ا خ��ود‬ ‫این کارش��ناس صنعت قطعه یادآور‬ ‫پاس��خگو باش��ند اما در ش��کل کالن‬ ‫ش��د‪ :‬حدود یک دهه پیش‪ ،‬شاهد یک‬ ‫در وزارت دف��اع ک��ه وظیف��ه تامین‬ ‫سلسله آزمایش‌هایی در آزمایشگاه‌های‬ ‫تس��لیحات نظام��ی را دارد‪ ،‬اولویت با‬ ‫این وزارتخانه بودی��م که فقط مربوط‬ ‫تامین قطعات مربوط به این تجهیزات‬ ‫ب��ه آزمون‌های نظامی می‌ش��د‪ .‬در آن‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر ه��م این نهاد ب��ه صنعت‬ ‫زم��ان که صنعتگ��ران ح��وزه خودرو‬ ‫خودرو و تولی��د قطعات مورد نیاز آن‬ ‫به لح��اظ برخی آزمون‌ه��ا محدودیت‬ ‫امید رضایی‬ ‫ورود کند‪ ،‬چنانچ��ه برنامه‌ای‪ ،‬تامین‬ ‫آزمایش��گاهی داش��تند‪ ،‬آزمایش‌ها را‬ ‫امکانات و ظرفیت‌های‬ ‫قطعات نظامی را ضروری کند اولویت‬ ‫در این آزمایش��گاه‌ها انجام دادیم و در‬ ‫مناسبی در صنایع‬ ‫تولید دوباره با قطعات نظامی خواهد‬ ‫سطح خیلی خوبی هم پاسخ گرفتیم‪.‬‬ ‫نظامی وجود دارد که‬ ‫ب��ود و تولید قطعه ب��رای خط تولید‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬امکان��ات و‬ ‫می‌تواند به کمک‬ ‫صنعت خودرو بیاید‪.‬‬ ‫خودروسازی متوقف می‌شود‪.‬‬ ‫ظرفیت‌ه��ای مناس��بی در صنای��ع‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن البته این امر شرط‌‌هایی نظام��ی وج��ود دارد ک��ه می‌تواند به‬ ‫دارد‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور با‬ ‫کم��ک صنع��ت خ��ودرو بیای��د‪ .‬البته‬ ‫بیان اینک��ه در آن دوره مجموعه‌های‬ ‫ای��ن ام��ر ش��رط‌‌هایی دارد‪ .‬وج��ود‬ ‫یک سلس��له مس��ائل محرمانه‌ در صنای��ع نظامی‪،‬‬ ‫کار در ای��ن زمین��ه را ب��رای مش��تری و پیمانکار‬ ‫س��خت می‌کند‪ .‬باید مواردی که امکان‌پذیر اس��ت‬ ‫تس��هیل ش��ود تا همکاری‌ها به‌طور مناسب شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک مجموعه‌ه�ای نظامی به صنعت‬ ‫خودرو در جهان‬ ‫رضای��ی در ادامه با بیان اینکه باید داش��ته‌های‬ ‫صنع��ت خودرو در کنار داش��ته‌های صنایع نظامی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با مطالعه می‌توان امکان‌س��نجی‬ ‫ک��رد‪ .‬به‌عنوان نمون��ه‪ ،‬بخش «اینفلیت��ور» ایربگ‬ ‫در بیش��تر کش��ورهایی در ح��ال تولید اس��ت که‬ ‫شرکت‌های تولیدکننده آن به‌طور عمده وابستگی‬ ‫نظامی دارند زیرا دانش مواد منفجره‪ ،‬کپس��ول آن‬ ‫و‪ ...‬در صنایع نظامی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬آنقدر که در صنعت نظامی پیش��رفت‬ ‫داش��تیم ک��ه در صنعت خ��ودرو نداش��ته‌ایم‪ .‬این‬ ‫مش��ارکت و همکاری می‌تواند ش��روع مناس��ب و‬ ‫مطلوبی در این مس��یر باش��د اما در ای��ن راه باید‬ ‫هوشمندانه عمل کنیم‪ ،‬نه احساسی‪ .‬اینکه بگوییم‪،‬‬ ‫می‌توانیم این قطعه نظامی را تولید کنیم پس توان‬ ‫تولی��د همانند آن قطعه را برای س��ایر صنایع هم‬ ‫داریم‪ ،‬درست نیست‪ .‬بسیاری از قطعات به‌کار رفته‬ ‫در گوش��ی‌های تلفن همراه و صنعت خودرو مانند‬ ‫‪ ECU‬و‪ ...‬از صنای��ع نظامی وارد این صنایع ش��ده‬ ‫است‪ .‬اما باید دید انتظارات یک صنعت برای تامین‬ ‫نیازهایش و در مقابل توانمندی صنعت دیگر برای‬ ‫پاسخگویی به آن نیازها‪ ،‬چیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬باید انتظارات‬ ‫برای اس��تانداردهای خودرویی برآورد و داشته‌های‬ ‫صنایع نظامی برای رفع نیاز س��ایر صنایع مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر این مشارکت ش��کل بگیرد انجمن‌های‬ ‫تخصصی مانن��د انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور از این همکاری‬ ‫اس��تقبال و حمای��ت می‌کنند و ه��ر آنچه دارند را‬ ‫عرضه ک��رده تا از ای��ن فرصت‌ها اس��تفاده بهینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تجربه قبلی خ��ود در همکاری‬ ‫ب��ا مجموعه‌های نظامی در ادام��ه گفت‪ :‬در بازدید‬ ‫از مجموعه‌های نظامی بس��یار حسرت خوردم که‬ ‫چرا این همه امکانات نتوانسته وارد صنعت خودرو‬ ‫کش��ور ش��ود‪ .‬این فقط مربوط به ی��ک دهه پیش‬ ‫اس��ت‪ .‬حیف اس��ت س��رمایه‌گذاری‌های کشور در‬ ‫صنایع دفاعی وارد صنعت خودرو نشود‪.‬‬ ‫رضای��ی با بی��ان اینکه در بخش‌‌های��ی می‌توان‬ ‫همکاری داشت که تا امروز به آن بخش‌ها توجهی‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‌کرد‪ :‬امروز باید مدعی شد‬ ‫چرا این ن��گاه برای همکاری و مش��ارکت تاکنون‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬ض��رورت دارد‬ ‫طرفین داشته‌های خود را به اشتراک‬ ‫بگذارند و با یک هدف مش��ترک پیش‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ارزبری‬ ‫به نظر می‌رسد برای برقراری ارتباط‬ ‫و مذاکره بی��ن مجموعه‌های نظامی و‬ ‫صنعت خودرو بیش از همه باید انجمن‬ ‫قطعه‌سازان کشور پیشگام شود‪ .‬مازیار‬ ‫بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه‌ه��ای خ��ودرو درباره اینکه‬ ‫آی��ا این انجمن برای این مش��ارکت و‬ ‫هم��کاری مذاک��ره‌ای ب��ا وزارت دفاع‬ ‫داش��ته یا خی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن موضوع‬ ‫جدیدی است و هنوز انجمن مذاکرات‬ ‫را آغاز نکرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو افزود‪ :‬البته در نشس��ت‌های مربوط به ستاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و س��ازمان برنام��ه و بودجه این‬ ‫موض��وع مطرح ش��ده بود اما به‌طور رس��می اعالم‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انجم��ن از چنین طرحی اس��تقبال‬ ‫می‌کند و به‌طور قطع‪ ،‬پیرو س��خنانی که وزیر دفاع‬ ‫داش��ته نشست‌های هماهنگی برگزار خواهد شد تا‬ ‫بتوانیم از توانمندی‌هایی که در سپاه و ارتش وجود‬ ‫دارد بر‌ای خودکفایی صنعت خودرو استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش وابستگی‌ها گفت‪ :‬هدف‬ ‫این اس��ت که ارزبری صنعت خودرو کشور کاهش‬ ‫پی��دا کند و تولید محصوالت و به‌دنبال آن کیفیت‬ ‫افزایش یافته و در نهایت با قیمت مناسب‪ ،‬رضایت‬ ‫مشتری را جلب کنیم‪.‬‬ ‫در بحث قیمت‌ها به این دلیل که تیراژ در تولید‬ ‫تجهی��زات نظام��ی با قطع��ات در صنع��ت خودرو‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬قیم��ت تمام‌ش��ده در محصوالت‬ ‫نظامی باالتر اس��ت؛ از این‌رو ممکن است همکاری‬ ‫با روند خاصی انجام شود‪.‬‬ ‫بیگلو در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا انجمن‬ ‫درباره این مش��ارکت و وجود چالش‌های احتمالی‬ ‫و رف��ع آنها ب��ا اعضای خود گفت‌وگویی داش��ته یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هن��وز هیات‌مدیره موضوع را با اعضای‬ ‫انجمن مطرح نکرده زیرا مس��ئله‌ جدیدی اس��ت‪.‬‬ ‫انجم��ن برای این امر چارچوبی تعریف خواهد کرد‬ ‫و مش��خص می‌کند که ش��کل همکاری‌ها چگونه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش‌تر‬ ‫انجمن درباره کمبودهای صنعت قطعه و نیازهایی‬ ‫که دارد‪ ،‬مطالعاتی داش��ته و مش��کالت قطعات در‬ ‫سطح نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شناسایی شده‌اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬حتی می‌توان گفت مشکل تولید‬ ‫‪ ECU‬در کشور بیشتر نرم‌افزاری است در این‌باره‬ ‫پیرو گفت‌وگو با قطعه‌س��ازان‪ ،‬نشس��ت‌هایی هم با‬ ‫نهادهای تولیدی نظامی خواهیم داش��ت تا بتوانیم‬ ‫از امکانات آنها بهره‌مند شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کارگروه مشترک‬ ‫بیگلو در ادامه عنوان‌کرد‪ :‬طبیعی است در صنایع‬ ‫نظامی با نگاه نظامی به تولید نگاه ش��ود در حالی‬ ‫ک��ه صنعتگر ن��گاه صنعتی دارد‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع پیش��نهاد انجمن تشکیل کارگروهی مشترک‬ ‫خواه��د بود ک��ه در ای��ن کارگروه ضمن بررس��ی‬ ‫ملاحظات نظامی‪ ،‬اصول صنعت خودرو هم رعایت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��اید نیاز باش��د برای پوشش‬ ‫نیازه��ای صنعتخودروس��ازی مب��ادرت ب��ه‬ ‫ظرفیت‌س��ازی در بعض��ی بخش‌های‬ ‫مجموعه‌های نظام��ی کنیم‪ .‬راهکارها‬ ‫باید پیش��نهاد داده ش��ود زیرا ممکن‬ ‫اس��ت هر دو صنعت یک قطعه را نیاز‬ ‫داش��ته باشند اما از دو فضای متفاوت‬ ‫به این قطعه مشترک نگاه‌شود‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان درباره کاهش قیمت‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫تمام‌ش��ده محصوالت صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صنایع نظامی نگاه نظامی‬ ‫ب��ه طور قطع ب��ا تیراژ ب��اال‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫به تولید می‌شود در حالی‬ ‫که صنعتگر نگاه صنعتی رقابت‌پذیر می‌شود‪ .‬هدف نهایی تامین‬ ‫دارد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬به‌طور قطع و تولید قطعات مورد نیاز اس��ت و در‬ ‫پیشنهاد انجمن تشکیل این راستا‪ ،‬حتی اگر قطعه‌ای در داخل‬ ‫کارگروهی مشترک خواهد با قیمت باالتر از نوع مش��ابه خارجی‬ ‫بود‬ ‫تولید ش��ود به‌دلیل خودکفایی باز هم‬ ‫مزیت‌هایی خواهد داشت‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین‌الملل‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودروسازان باید ارزبری‬ ‫خود را ‪۱۰‬درصد کاهش دهند‬ ‫تیونینگ خودرو در‬ ‫واقع ایجاد تغییر در‬ ‫ظاهر یا عملکرد یک‬ ‫وسیله نقلیه با هدف‬ ‫بهبود کارکرد آن است‪.‬‬ ‫تیونینگ این فرصت‬ ‫را به صاحب خودرو‬ ‫می‌دهد که وسیله‬ ‫نقلیه را کمی شخصی‌تر‬ ‫کرده و سلیقه خود را‬ ‫در برخی قسمت‌ها‬ ‫لحاظ کند‬ ‫پولسازی صنعت خودرو در تیونینگ و نوآوری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راهی ک��ردن یک خ��ودرو جدید به ب��ازار کاری‬ ‫س��خت و پرزحمت است‪ .‬برای اینکه خودرو‪ ،‬خودرو‬ ‫ش��ود‪ ،‬به س��ال‌ها برنامه‌ریزی‪ ،‬طراحی و در نهایت‬ ‫آزمایش نهایی نیاز دارد‪.‬‬ ‫س��پری ش��دن چنین روندی ش��کیبایی زیادی‬ ‫می‌خواهد ام��ا همه نمی‌توانند در این مس��یر صبر‬ ‫ایوب داشته باش��ند‪ ،‬پس به سراغ یک راهکار دیگر‬ ‫می‌روند؛ تیونینگ‪ .‬تیونین��گ خودرو در واقع ایجاد‬ ‫تغییر در ظاهر یا عملکرد یک وس��یله نقلیه با هدف‬ ‫بهبود کارکرد آن است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان به‌ط��ور معم��ول ت�لاش می‌کنند‬ ‫خودروی��ی از کارخان��ه بیرون بیاید که با س��لیقه و‬ ‫انتظار عموم مردم همخوانی داش��ته باشد‪ .‬تیونینگ‬ ‫اما ای��ن فرصت را ب��ه صاحب خ��ودرو می‌دهد که‬ ‫وس��یله نقلیه را کمی شخصی‌تر کرده و سلیقه خود‬ ‫را در برخی قسمت‌ها لحاظ کند‪ .‬تیونینگ همچنین‬ ‫در کنار سرگرمی و توجه به سلیقه شخصی افراد‪ ،‬به‬ ‫بهبود عملکرد کمک ک��رده و به عنوان مثال موتور‬ ‫را قبراق‌تر می‌کند‪ .‬تیونینگ در بخش‌های گوناگون‬ ‫یک خودرو یعنی موتور‪ ،‬تعلیق و بدنه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن می‌ت��وان تغییراتی در فض��ای داخلی و‬ ‫خارجی خودرو انجام داد که آنها هم در زمره صنعت‬ ‫سرگرم‌کننده و جذاب تیونینگ قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهش‌های بازار زیون(‪ )Zion‬در هند‬ ‫گزارش��ی منتش��ر کرد که در آن به ب��ازار تیونینگ‬ ‫در جه��ان و آم��ار و ارق��ام مرب��وط ب��ه آن اش��اره‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش ارزش جهانی‬ ‫بازار اکسس��وری خ��ودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) ب��ه ‪ ۸/۳۶۰‬میلی��ون دالر‬ ‫رس��ید و انتظ��ار می‌رود ای��ن رقم تا س��ال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی(‪۱۴۰۰-۰۱‬خورشیدی) به ‪ ۵۱۹/۰۱‬میلیون‬ ‫دالر برس��د‪ .‬این یعنی نرخ رش��د س��االنه ترکیبی‬ ‫(‪ )CAGR‬در ای��ن صنعت بین س��ال‌های ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۵-۹۶‬تا ‪۱۴۰۰-۰۱(۲۰۲۲‬خورشیدی) ‪۴/۶‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫داش��ته باش��د و تقاضا برای تغییر و سفارشی کردن‬ ‫انتظار این اس��ت که بازار اکسس��وری‌های خودرو‬ ‫خودروه��ا با همین روند رو به رش��د پیش برود‪ .‬در‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال آینده ش��اهد رش��د پایدار باش��د‪ .‬برای‬ ‫منطقه آس��یا‪-‬اقیانوس آرام نی��ز افزایش جمعیت و‬ ‫تحقق رش��د پیش‌بینی ش��ده ب��رای این ب��ازار به‬ ‫تغییر سبک زندگی در افزایش تقاضا برای تیونینگ‬ ‫افزایش تقاضای خودرو‪ ،‬افزایش تمایل به سفارش��ی‬ ‫خودروها نقش پررنگی در سال ‪)۱۳۹۴-۹۵(۲۰۱۶‬‬ ‫کردن خودرو به‌ویژه در میان نس��ل جوان و رش��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فروش پیکاپ‌ها نیاز اس��ت‪ .‬اکنون از بازار تیونینگ‬ ‫تیونین��گ البته به هر ش��کلی و در ه��ر اندازه‌ای‬ ‫محص��والت زیادی در سراس��ر جهان در دس��ترس‬ ‫نمی‌توان��د انجام ش��ود‪ .‬ش��رکت‌های فع��ال در این‬ ‫خریداران اس��ت اما بس��یاری از آنها کیفیت الزم را‬ ‫زمین��ه در کل جهان ب��رای اینکه بتوانن��د در بازار‬ ‫ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬در دس��ترس بودن اکسسوری‌های‬ ‫رقابتی این صنعت باقی بمانن��د باید از مجموعه‌ای‬ ‫ارزان‌قیمت و باکیفیت پایین می‌تواند به روند رش��د‬ ‫از شیوه‌نامه‌های ایمنی پیروی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن بازار متن��وع و جذاب آس��یب وارد کند‪ .‬توجه‬ ‫این یعنی آنها نمی‌توانند ب ‌ه هر سازی که مشتری‬ ‫به این آس��یب زمان��ی جدی‌تر می‌ش��ود که بدانیم‬ ‫زد برقصند و باید تمام جوانب به‌ویژه ایمنی را در نظر‬ ‫خودروهای امروزی پا را روی گاز گذاشته و با سرعت‬ ‫بگیرند‪ .‬برنامه‌هایی مانند «ان‌اچ‌آرای»‪« ،‬آی‌اچ‌آرای»‬ ‫در حال رفتن به سمت فناوری‌های جدید روشنایی‪،‬‬ ‫و «سولو» همگی نیاز هستند و یک خودرو باید تمام‬ ‫دسترس��ی به وس��ایل نقلی��ه بیومتری��ک‪ ،‬نمایش‬ ‫اس��تانداردهای این برنامه‌ها را رعایت کرده باشد تا‬ ‫اطالعات روی شیش��ه جلو و سایر فناوری‌های نوین‬ ‫بتواند با تیونینگ ج��ذاب خود در خیابان‌ها رفت و‬ ‫هستند‪ .‬براساس محصول‪ ،‬این بازار تنوع زیادی دارد‬ ‫آمد کند‪.‬‬ ‫و می‌توان محصوالتی مانند چراغ جلو و عقب‪ ،‬چراغ‬ ‫اکنون ش��رکت‌هایی مانند «جی‌ز ریسینگ» (‪J’s‬‬ ‫قوه‪ ،‬تزئینات ظاهری‪ ،‬چراغ‌های هش��دار‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫‪« ،)Racing‬آرای‌یواچ‪-‬ول��ت» (‪)RAUH-Welt‬‬ ‫داخلی‪ ،‬س��ت‌های الکترونیکی‪ ،‬لوازم‌جانبی داخلی‪،‬‬ ‫«رین‌اسپید» (‪« ،)Rinspeed‬موستانگ پی‌تی‌آر»‬ ‫ابزارهای س��بک زندگی‪ ،‬صفحه کیلومترشمار‪ ،‬لوازم‬ ‫(‪ )Mustang PTR‬و «اف‌ای‌ب��ی دیزای��ن» از‬ ‫جانبی مرب��وط به ایمنی‪ ،‬تهویه مطبوع‪ ،‬محصوالتی‬ ‫بهترین‌ه��ای تیونینگ در سراس��ر جهان هس��تند‪.‬‬ ‫برای افزایش کارکرد و‪ ...‬را در آن دید‪.‬‬ ‫ام��ا در میان ش��رکت‌های فعال در ای��ن زمینه یک‬ ‫از لحاظ درآمد در صنعت تیونینگ‪ ،‬اروپا پرچمدار‬ ‫نام آشنا نیز به چش��م می‌خورد؛ شرکت بریتانیایی‬ ‫درآمدزایی اس��ت و توانست بیش��ترین درآمد را در‬ ‫«منص��وری» (‪ )Mansory‬ک��ه مال��ک آن ی��ک‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵(۲۰۱۶‬در ای��ن بخش به‌دس��ت‬ ‫ایرانی‌تبار به نام کورش منصوری اس��ت و اکنون در‬ ‫آورد‪ .‬ای��ن رش��د درآمدی ب��رای اروپا بی��ش از هر‬ ‫مونی��خ آلمان فعالیت می‌کن��د‪ ،‬از جمله بزرگ‌ترین‬ ‫چی��ز در نتیج��ه افزای��ش هزینه‌کرد‬ ‫تیونینگ‌کارهای جهان است‪.‬‬ ‫مش��تریان در بخ��ش تیونینگ اس��ت‪.‬‬ ‫می‌ت��وان گف��ت کمتر ش��رکتی در‬ ‫صنعت تیونینگ در‬ ‫پ��س از اروپا منطقه امریکای ش��مالی جهان امروز که امکانات و دنی��ای خدمات پ��س از فروش خودرو‬ ‫دیگر بازار پررونق تیونینگ خودرو بود‪ .‬فناوری‌ها چشمگیرتر از در بخ��ش تیونینگ به اندازه ش��رکت‬ ‫پیش‌بینی‌ها بر این اس��ت که امریکای گذشته هستند‪ ،‬به یکی از سفارسی‌س��ازی منص��وری‪ ،‬نام‌آش��نا‬ ‫صنایع مهم تبدیل شده و‬ ‫ش��مالی بتواند س��هم ‪۲۷.۳‬درصدی از گردش مالی باالیی را نیز اس��ت‪ .‬منصوری اشتیاق ش��دیدی در‬ ‫این ب��ازار را در آین��ده نزدیک به خود به لطف مشتریان عالقه‌مند بازار تیونینگ و نوآوری از خود نش��ان‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در سراسر جهان تجربه می‌دهد‪ .‬تنها یک نمونه از این اش��تیاق‬ ‫می‌کند‬ ‫همچنین پیش‌بینی می‌ش��ود رشد‬ ‫را می‌ت��وان در مدل جی‌تی‌ریس بنتلی‬ ‫این صنعت در قاره سبز در آینده ادامه‬ ‫کانتیننتال در نمایش��گاه خودرو ژنو در‬ ‫سال ‪(۲۰۱۵‬میانه ‪ )۱۳۹۴‬دید‪.‬‬ ‫آنچه ش��رکت‌هایی مانند منصوری ارائه می‌دهند‬ ‫خالقیتی در راس��تای قدرتمندتر شدن خودروهایی‬ ‫است که از ابتدا قدرتمند از کارخانه بیرون می‌آیند‪.‬‬ ‫ام��ا رون��د ای��ن روزه��ای تیونین��گ مانن��د کل‬ ‫خودروس��ازی جهان در حال پیش��روی به س��مت‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی اس��ت‪ .‬ش��اید در نگاه‬ ‫نخس��ت شگفت‌آور باشد اما واقعیت ماجرا این است‬ ‫که نوبتی هم باش��د حاال نوبت تیونینگ خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی رسیده است‪.‬‬ ‫اگر مزیت‌ه��ای غیرتیونینگی این ن��وع خودروها‬ ‫مانند به‌صرفه بودن یا انتشار کم گازهای گلخانه‌ای‬ ‫را کن��ار بگذاری��م‪ ،‬خودروه��ای هیبری��دی و برقی‬ ‫قابلیت‌های بسیاری از نظر اندازه و کارآیی باال دارند‬ ‫ک��ه تیونینگ می‌تواند آنه��ا را افزایش هم بدهد‪ .‬در‬ ‫واق��ع همین عملکرد بس��یار قوی اس��ت که گاهی‬ ‫رانندگان را می‌ترساند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۷-۸۸‬خورشیدی)‬ ‫به این سو سرعت برخی مدل‌های خودروهای برقی‬ ‫توانس��ته تنه به تنه خودروهای مس��ابقه‌ای فرمول‬ ‫ی��ک بزند‪ .‬این خودروه��ا از افزایش قدرت گرفته تا‬ ‫موتوره��ای تورب��و به خود دیدند و این باعث ش��ده‬ ‫دنیا به تیونینگ‌های خوب ب��رای خودروهای برقی‬ ‫امیدوار باشد‪.‬‬ ‫به‌نوع��ی می‌ت��وان گفت تیونینگ‌ه��ای آینده از‬ ‫آن خودروه��ای برق��ی و هیبری��دی اس��ت‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال صنعت تیونینگ در جه��ان امروز که امکانات‬ ‫و فناوری‌ها چش��م‌گیرتر از گذشته هستند‪ ،‬به یکی‬ ‫از صنایع مهم تبدیل ش��ده و گردش مالی باالیی را‬ ‫نیز به لطف مش��تریان عالقه‌مند در سراس��ر جهان‬ ‫تجرب��ه می‌کند‪ .‬این صنعت که هم فال اس��ت و هم‬ ‫تماشا به‌س��ادگی یک خودرو قدرتمند را از گذشته‬ ‫قدرتمندت��ر کرده و به چرخ��ش صنعت خودرو نیز‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫‪Globenewswire‬‬ ‫‪Fastcar‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫یک کارشناس خودرویی مطرح کرد‪:‬‬ ‫رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی شاید در کیفیت بخشی‬ ‫به تولیدات داخلی موثر باش��د اما در شرایط کنونی خودروسازان قادر به‬ ‫رعایت آنها نیس��تند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬این الزامات تنها ب��ه تولید خودرو‬ ‫ب��رای بازار داخلی پرداخت��ه و تولید صادرات‌مح��ور در آن درنظر گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬سعید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت سایپا در گفت‌وگو با‬ ‫خبرخودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از آنجا که استانداردهای هشتادوپنج‌گانه براساس‬ ‫اس��تانداردهای روز جهان اس��ت به‌ط��ور قطع‪ ،‬منجر ب��ه بهبود کیفیت‬ ‫خودروها خواهد ش��د و طراحی‌های قدیم را پوشش خواهد داد و با توجه‬ ‫به اصالحاتی که در سیس��تم‌های ایمنی و کیفیت خودرو انجام می‌ش��ود‬ ‫به‌طور قطع‪ ،‬کیفیت خودروها نس��بت به گذشته تغییر خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در شرایط کنونی خودروسازان قادر به رعایت تمام الزامات‬ ‫سازمان استاندارد نخواهند بود زیرا اجرای برخی از آنها مستلزم همکاری‬ ‫با ش��رکت‌های خارجی است؛ بنابراین رعایت اس��تانداردها قابل اجرا‪ ،‬اما‬ ‫زمانبر اس��ت‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در ارتق��ای کیفی��ت محصوالتی مانند پراید یا پژو پاس��خگوی نیاز تولید‬ ‫صادرات‌محور نیست و در داخل نیز بنا به اضطرار از این مدل‌های قدیمی‬ ‫استفاده می‌ش��ود به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری مدنظر‪ ،‬توقف تولید پراید تا‬ ‫پایان س��ال‪ ۹۵‬و جایگزین ش��دن با تیبا بود اما این برنامه محقق نش��د‪.‬‬ ‫مدنی با تاکید بر اینکه تحول در صنعت خودرو با توجه به شرایط سیاسی‬ ‫کشور سخت و دشوار است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو‪ ،‬صنعتی است که بدون‬ ‫تولید خودرو کشور‪ ،‬صادرات‌محور نیست‬ ‫همکاری و تعامل با سایر خودروسازان جهان قابل توسعه به معنی توسعه‬ ‫جهانی نخواهد بود‪ .‬مدیرعامل پیش��ین شرکت س��ایپا خاطرنشان‌کرد‪ :‬با‬ ‫بهره‌گیری از توان داخل��ی و دانش خارجی موفق به طراحی پلتفرم‌های‬ ‫جدید شده‌ایم البته بر این نکته تاکید می‌کنم چنانچه فضای اقتصادی و‬ ‫سیاسی کشور شرایط الزم را برای صنعت خودرو فراهم کند‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫تولید مدل‌های جدید شتاب بیشتری خواهند گرفت‪ .‬او در ادامه با تاکید‬ ‫بر تکیه به توان داخلی گفت‪ :‬چنانچه فضای سیاس��ی کشور برای حضور‬ ‫خودروسازان خارجی مهیا شود همکاری با برندهای معروف خودروسازی‬ ‫جهان منجر به تولید محصوالتی متنوع و با کیفیت خواهد ش��د اما باید‬ ‫توجه داش��ت به‌طور معمول با نخس��تین بحرانی که برای کشور به‌وجود‬ ‫بیاید کش��ور را ترک خواهند کرد؛ بنابرای��ن باید با تکیه بر دانش داخلی‬ ‫خودروهایی با استانداردهای روز اروپا تولید کنیم‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬ما ش��بکه بازاریابی‪ ،‬فروش و خدم��ات پس از فروش‬ ‫ق��وی در اختیار داری��م اما به‌دلیل رقابتی نبودن تولی��د و فروش‪ ،‬امکان‬ ‫ارزیابی می��زان موفقیت در این زمینه وجود ندارد زیرا خودروس��ازان نه‬ ‫تنها به‌دنبال بازار فروش نیس��تند‪ ،‬بلکه برای خرید محصوالت‌شان شاهد‬ ‫صف‌های طوالنی هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین در صورت افزایش ظرفیت‬ ‫تولید و رس��یدن ب��ه تولید ‪۳‬میلیون خودرو در س��ال و همچنین ارتقای‬ ‫کیف��ی و تولید محصوالت متن��وع می‌توان به بازاریاب��ی و فروش تاکید‬ ‫داشت‪ .‬مدیرعامل پیشین شرکت سایپا با تاکید بر اینکه فعالیت در فضای‬ ‫رقابتی تنها در فضای باز اقتصادی امکان‌پذیر اس��ت تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫خواهان حضور در فضاهای رقابتی هس��تیم باید در مرحله نخس��ت نظام‬ ‫قیمت‌گذاری برداشته شود‪ ،‬س��پس شرایط برای حضور بخش خصوصی‬ ‫مهیا ش��ود‪ .‬در مرحله س��وم نیز نرخ ارز واقعی ش��ود زیرا در کشوری که‬ ‫قیمت ارز با نظر مدیران باالدس��تی باال و پایین می‌شود و تولید‌کنندگان‬ ‫باید با قیمت‌های دس��توری محصوالت خ��ود را عرضه کنند نمی‌توان به‬ ‫رش��د اقتصادی و تولید محصوالت صادرات‌محور امید داش��ت‪ .‬مدنی در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬از الزامات مش��ارکت و همکاری با برندهای خوب خودرویی‬ ‫هدف‌گذاری برای داخلی‌سازی است تا براساس برنامه‌ای هدفمند پس از‬ ‫مدت کوتاهی ‪۷۰‬درصد تولید خودرو داخل‌س��ازی شود تا در صورت بروز‬ ‫مشکل‪ ،‬متکی به توان داخلی باشیم‪.‬‬ ‫براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی‪ ،‬خودروسازان باید در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬میزان ارزبری تولیدات‌شان را ‪۱۰‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت‌وگو با پرش��ین‌خودرو‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫در نشس��ت اخیر س��تاد اقتصاد مقاومتی که ب��ا حضور معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری برگزار ش��د توجه به افزایش داخلی‌سازی‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو مورد تاکید ق��رار گرفت و بر این اس��اس‬ ‫هدف‌گذاری برای افزایش س��هم داخلی قطعات در سال‪ ۹۸‬در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬براساس هدف‌گذاری انجام‌شده‬ ‫در این س��تاد خودروس��ازان ملزم ش��دند تا در سال‪ ۹۸‬میزان‬ ‫ارزبری تولیدات‌شان را ‪۱۰‬درصد کاهش دهند تا عمق ساخت‬ ‫داخل خودروها به‌تدریج افزایش یابد‪ .‬معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح‌کرد‪ :‬به همی��ن منظور مقرر‬ ‫ش��د تا با برگزاری چندین نمایشگاه از جمله نمایشگاه خودرو‬ ‫تهران‪ ،‬شرکت‌ها قطعات وارداتی مورد نیاز صنعت خودرو را در‬ ‫معرض دید قطعه‌سازان‪ ،‬طراحان و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار‬ ‫دهن��د تا با حمایت این ش��رکت‌ها و تقویت توان صنعت قطعه‬ ‫به‌منظور افزایش سهم داخلی‌سازی خودروها در کشور گام‌های‬ ‫مناسب‌تری برداشته شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همچنین در راستای‬ ‫این هدف با دعوت و هماهنگی با صندوق نوآوری و ش��کوفایی‬ ‫مقرر ش��د تا این صندوق نیز حمایت‌های الزم در حوزه صنایع‬ ‫دارای اولویت به‌ویژه خودروس��ازی را داشته باشند‪ .‬مقیمی در‬ ‫پایان با اش��اره به هدف‌گ��ذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای افزایش داخلی‌سازی خودروها خاطرنشان کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫این خودروهایی با ‪۴‬درصد داخلی‌سازی نیز منعی برای واردات‬ ‫به کشور نداش��ت اما در مرحله‌ای سهم داخلی‌سازی خودروها‬ ‫ب��ه ‪۲۰‬درصد و در برنامه‌ای دیگر مقرر ش��ده تا این س��هم به‬ ‫‪۴۰‬درص��د افزایش یابد زیرا در غیر ای��ن صورت تعرفه واردات‬ ‫قطعات این خودروها براس��اس تعرفه ‪ CBU‬محاس��به خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شارژ خودرو برقی‬ ‫در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی فولکس‌واگن یک ش��ارژر فوق‌سریع‬ ‫خ��ودرو برق��ی پرتاب��ل توس��عه داده ک��ه می‌ت��وان آن را در‬ ‫پارکین��گ خانه نصب کرد تا خودرو برق��ی کاربران را فقط در‬ ‫‪۱۷‬دقیقه کامل ش��ارژ کند‪ .‬به گزارش اقتصادآنالین‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فولکس واگن می‌خواهد به صاحبان خودروهای‬ ‫برقی اطمینان دهد که همیش��ه می‌توانند از ش��ارژ کافی برای‬ ‫رانندگی خودرو برقی خود برخوردار باش��ند‪ .‬گفتنی است این‬ ‫ش��رکت یک شارژر پرتابل توس��عه داده که ظرفیت شارژ ‪۳۶۰‬‬ ‫کیلووات س��اعتی دارد و با شارژ سریع ‪۱۰۰‬کیلوواتی می‌تواند‬ ‫حداکثر تا ‪۱۵‬خ��ودرو برقی با میانگین زمان ‪۱۷‬دقیقه ش��ارژ‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین به‌جای نیاز به پیدا کردن یک ایس��تگاه ش��ارژ‬ ‫در ش��هر‪ ،‬می‌توان خودرو خود را در پارکینگ خانه شارژ کرد‪.‬‬ ‫در واقع این ش��ارژر‪ ،‬یک پاوربانک است‪ ،‬منتها این‌بار به جای‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬برای خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬این شارژر‬ ‫می‌تواند عالوه‌بر انرژی الکتریکی‪ ،‬از طریق انرژی خورش��یدی‬ ‫یا باد نیز ش��ارژ ش��ود و می‌تواند به‌عنوان یک ایس��تگاه شارژ‬ ‫دائمی نیز اس��تفاده شود‪ .‬البته در دس��ترس قرار گرفتن این‬ ‫ش��ارژر ممکن است مدتی طول بکشد‪ .‬نخستین نمونه‌های آن‬ ‫به‌عنوان یک پروژه آزمایش��ی به‌احتمال زیاد در نیمه نخس��ت‬ ‫سال ‪۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۸‬خورش��یدی) در شهر وولفسبورگ‬ ‫که مقر فولکس واگن اس��ت‪ ،‬ساخته و در اختیار مشتریان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ش��ارژرهای اصلی در دیگر شهرها و کشورها نیز از سال‬ ‫‪ )۱۳۹۹(۲۰۲۰‬در دسترس قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪۲۵‬هزار موتورسیکلت به مراکز‬ ‫اسقاط تحویل داده می‌شود‬ ‫رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت اسقاط خودرو‌های فرسوده‪،‬‬ ‫از تحوی��ل ‪۲۵‬هزار موتورس��یکلت به مراکز اس��قاط خودرو در‬ ‫یک ماه آینده خبر داد‪ .‬محمدحس��ین گ��ودرزی در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا اقتصادآنالی��ن درب��اره جزئیات اس��قاط موتورس��یکلت‌ها‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براساس حکم دادگاه‪ ،‬جمع‌آوری موتورسیکلت‌‌های‬ ‫فرس��وده برعهده ستاد اجرایی فرمان امام است و ابتدا قرار بود‬ ‫موتورسیکلت‌هایی که مدتی است در پارکینگ خاک خورده‌اند‬ ‫و صاحبان‌شان پیگیر آنها نیستند‪ ،‬به مزایده گذاشته شود که با‬ ‫این کار مخالفت شد زیرا بسیاری از آنها مشکل ثبت یا صنعتی‬ ‫دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین تصمیم بر این شد تا یک ماه آینده‬ ‫‪۲۵‬هزار موتورسیکلت به مراکز اسقاط تهران تحویل داده شود‬ ‫و مراکز اس��قاط برای آنه��ا گواهی صادر و در نهایت کارخانه‌ها‬ ‫بتوانند با اس��تفاده از این گواهی‌ها موتورس��یکلت تولید کنند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور با‬ ‫بی��ان اینکه دولت ب��رای جایگزینی این تعداد موتورس��یکلت‬ ‫مش��کل پرداخت وام دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫موتورس��واران به‌ط��ور عمده از قش��ر ضعیف جامعه هس��تند‪،‬‬ ‫ق��رار ش��د وام کم‌بهره‌ای به این اف��راد تعلق گیرد ت��ا بتوانند‬ ‫موتورس��یکلت‌‌های فرسوده خود را تحویل مراکز اسقاط داده و‬ ‫موتور جدید تحویل بگیرند اما متاس��فانه هنوز دولت با مشکل‬ ‫پرداخت وام روبه‌رو اس��ت‪ .‬گودرزی درباره اسقاط خودرو‌های‬ ‫فرس��وده نیز بیان‌کرد‪ :‬نشست‌های در این باره با مشاور رئیس‬ ‫سازمان محیط‌زیست داش��ته‌ایم و خوشبختانه وی پیگیر این‬ ‫موضوع است‪ ،‬البته هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و طرح اسقاط‬ ‫خودرو‌های فرسوده همچنان بدون تکلیف هستند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫دولت دوازدهم و‬ ‫واگذاری به شیوه رد دیون‬ ‫پ��س از اینک��ه اص��ل ‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی تصویب ش��د‪،‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی در ای��ران س��رعت گرفت‪ .‬ای��ن موضوع که‬ ‫در زمان دولت نهم مطرح ش��د‪ ،‬به دلیل ش��یوه‌های اجرایی‬ ‫ای��ن دولت و دولت دهم مش��کالتی را جلوی پای واحدهای‬ ‫صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی قرار داد‪ .‬البته شیوه واگذاری‌ها‬ ‫موضوعی اس��ت که هنوز هم درب��اره آن حرف و حدیث‌های‬ ‫بس��یاری وج��ود دارد اما درباره اش��تباه ب��ودن واگذاری به‬ ‫ش��یوه رد دیون و بدون در نظر گرفتن اهلیت خریدار ش��ک‬ ‫و شبهه‌ای وجود ندارد‪ .‬دولت دهم در ماه‌های پایانی تصمیم‬ ‫گرفت یکی از پتروش��یمی‌های کش��ور را به ش��یوه رد دیون‬ ‫واگذار کند؛ تصمیمی که هنوز هم بر روند تولید این کارخانه‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫واگذاری پتروشیمی بیستون انتقادهای فراوانی ایجاد کرده‬ ‫ی دس��تور‬ ‫و پیش‌بین��ی می‌ش��ود وزیر امور اقتصادی و دارای ‌‬ ‫توق��ف این واگذاری پرابه��ام را صادر کند‪ .‬این پتروش��یمی‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۱‬بابت رد دیون دولت ب��ه بانک ملت واگذار‬ ‫ش��د و پس از یک مزایده ناکام برای فروش شرکت‪ ،‬مدیران‬ ‫بانک ملت‪ ،‬سهام این پتروشیمی را در فرابورس عرضه کردند‬ ‫که گروه توس��عه صنعتی ماهان سپاهان برنده ‪ ۶۸.۰۹‬درصد‬ ‫س��هام این پتروش��یمی می‌ش��ود‪ .‬اما واگذاری متوقف شد و‬ ‫خریدار‪ ،‬پیگیری حقوقی خود را از سر گرفت‪.‬‬ ‫اما در کنار خأل مدیریتی در پتروش��یمی بیس��تون‪ ،‬بدهی‬ ‫پتروشیمی بیستون از ‪ ۱۸۹‬میلیارد تومان بدهی ثبت‌شده در‬ ‫واگذاری سال ‪ ۹۱‬به بیش از ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬پایان آذ ‌ر امسال‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه از‬ ‫توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون از سوی وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬خبر داد و گفت که به دلیل دقیق نبودن قیمت پایه‬ ‫واگذاری پتروشیمی بیس��تون‪ ،‬تخلف در مزایده محرز است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬واگذاری بلوک ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی پتروش��یمی‬ ‫بیستون چندین‌بار به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫سید‌جواد حس��ینی‌کیا‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه اینکه م��ا معتقدیم‬ ‫پتروش��یمی نباید به مزایده گذاشته ش��ود‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬ما‬ ‫موافق واگذاری تمام واحدهای تولیدی به نرخ عادالنه هستیم‌‬ ‫اما در مس��ئله واگذاری پتروشیمی این نرخ‌گذاری عادالنه و‬ ‫ش��فاف نیس��ت‪ ،‬پتروش��یمی یک بار دیگر نرخ‌گ��ذاری و به‬ ‫قیمت روز به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د تا به بیت‌المال و‬ ‫س��رمایه مردم لطمه‌ای وارد نشود‪ .‬متاسفانه سیلوهای سنقر‬ ‫که دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬میلیارد تومان ارزش داش��ت‪ ،‬به قیمت ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به مزایده رس��ید که البته با‬ ‫پیگیری‌های انجام ش��ده و با دس��تور وزی��ر اقتصاد‪ ،‬جلوی‬ ‫آن گرفت��ه و روند مزایده متوقف ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تخلف در‬ ‫واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است‪ ،‬منظور از تخلف هم‬ ‫ت بلکه قیمت پایه اعالم شده‬ ‫طی نش��دن روند اداری نیس�� ‌‬ ‫دقیق نبوده و در زمان واگذاری توجه الزم به نوسان‌های بازار‬ ‫و ش��رایط روز نشده اس��ت‪ .‬هرچند سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫گزارش صورت‌های مالی ش��رکت پتروش��یمی را منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬دانسته اس��ت اما آیت جوشن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پتروشیمی بیستون آذر ‪ ۹۷‬به نیپنا گفته بود‪ :‬آخرین‬ ‫کارشناس��ی قیمت این ش��رکت در س��ال ‪ ۹۵‬انجام شده و‬ ‫اعتبار هر کارشناس��ی هم حدود ‪ ۶‬ماه بیشتر نیست‪ .‬در کنار‬ ‫اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران‪ ،‬حتی استاندار‬ ‫کرمانش��اه هم اواسط آذر نامه مخالفت استانداری با واگذاری‬ ‫این سیلوها را به مس��ئوالن ارشد دولت ارسال کرد‪ .‬میرعلی‬ ‫هلل پوری‌حسینی‪ ،‬رئیس سازمان خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫اشرف عبدا ‌‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬پاکت‌های مزایده قیمت پیش��نهادی‬ ‫خریداران برای س��هام ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی ش��رکت پتروشیمی‬ ‫بیستون باز و صورتجلسه و برنده آن هم مشخص شد‪ .‬قیمت‬ ‫پیش��نهادی سازمان خصوصی‌س��ازی برای واگذاری بیش از‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان اعالم ش��ده بود ک��ه ‪ ۳‬نفر از خریداران‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان را اعالم کرده بودند که در نهایت‬ ‫یک نفر باالترین قیمت را داده بود که برنده شد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬موض��وع دیگری که مطرح می‌ش��ود قیمت‬ ‫نهایی خرید اس��ت‪ .‬مزایده واگذاری بل��وک ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی بیس��تون به باالترین مبلغ پیشنهادی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۳‬میلیارد تومان واگذار شده است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫در تعیین قیمت پیش��نهادی مزای��ده بلوک ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی‬ ‫شرکت پتروشیمی بیستون از سوی سازمان خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫کارشناسی دقیق نشده که خریداران ‪ ۳‬برابر قیمت کارشناسی‬ ‫را پیشنهاد داده‌اند‪ .‬خریدار اصلی شرکت پتروشیمی بیستون‪،‬‬ ‫همان خریدار پاالیشگاه کرمانشاه است؛ شرکتی که تا به حال‬ ‫چندین‌بار ب��ه دلیل طلب ‪ ۱۳۵‬میلیارد تومانی پتروش��یمی‬ ‫بیس��تون حکم پلمب این شرکت و توقیف اموال پتروشیمی‬ ‫را گرفته بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬شنیده شده دارایی‌های شرکت‬ ‫پتروشیمی بیستون که در صورت‌های مالی منتهی به اسفن ‌د‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬عنوان شده بر اساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و یور ‌و ‪۵۱۰۰‬‬ ‫تومانی محاس��به شده اس��ت‪ ،‬حال آنکه با افزایش قیمت ارز‬ ‫و محاس��به دوباره این دارایی‌ها بر اساس قیمت روز ارزهای‬ ‫دالر و ی��ورو ارزش این دارایی‌ها ب��ه ‪ ۲‬برابر ارتقا می‌یابد که‬ ‫این موضوع یک سهل‌انگاری پرابهام در بحث خصوصی‌سازی‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬تصمیم‌گیری نهای��ی درباره این‬ ‫واگذاری بر‌عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‪ .‬با اینکه‬ ‫ش��رایط موجود نش��ان می‌دهد زمینه برای ابط��ال واگذاری‬ ‫وج��ود دارد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی اس��ت که باید‬ ‫تصمی��م نهایی را بگیرد‪ .‬دول��ت یازدهم و دوازدهم در بخش‬ ‫واگذاری‌ها تاکنون رد دیون نداش��تند و این وعده دولت‌های‬ ‫یازدهم و دوازدهم بود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای اصالحی‬ ‫در اطالعیه جدید عرضه‬ ‫نفت خام در شورای‌عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫‪ ۳‬قوه مطرح شد و در پی‬ ‫آن راهکارهای وزارت نفت‬ ‫در زمینه عرضه گسترده‌تر‬ ‫نفت خام در بورس انرژی‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‬ ‫راهکارهای تازه برای فروش نفت در بورس انرژی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و عضو ش��ورای‌عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫درباره مصوبه جدید این ش��ورا در زمینه عرضه نفت‬ ‫خام در بورس گفت‪ :‬خوش��بختانه این مسئله مورد‬ ‫توافق س��ران ق��وا قرار گرفت‪ ،‬ما هم در این جلس��ه‬ ‫نظر مثبت‌مان را اعالم کردیم‪ .‬بر اس��اس این مصوبه‬ ‫ی عالی هماهنگی اقتصادی‪ ،‬قرار اس��ت بحث‬ ‫ش��ورا ‌‬ ‫عرض��ه نف��ت در بورس انرژی اس��تمرار پی��دا کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ش��رایط قبلی که بخش��ی از آن ارزی و‬ ‫بخش از آن ریالی بود تسهیل می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی در‬ ‫گفت‌وگو با ف��ارس ادامه داد‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬به طور تقریبی‬ ‫حتی تا ‪ ۱۰۰‬درصد ریالی هم‬ ‫می‌تواند انجام شود البته این‬ ‫اختیاری اس��ت که به وزارت‬ ‫نفت داده شده است تا بتواند‬ ‫حتی تا سقف ‪ ۱۰۰‬درصد هم به صورت ریالی تسویه‬ ‫کند‪ .‬از این رو‪ ،‬این مس��ئله به طور حتم بر ساختار‬ ‫بورس نفت و ظرفیت بورس انرژی اثر مثبت خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درب��اره میزان نفتی که بر اس��اس این‬ ‫مصوبه ش��ورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در بورس‬ ‫انرژی عرضه خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬فکر می‌کنم فعال‬ ‫در فاز نخس��ت تا ‪ ۳‬میلیون بشکه توافق شده است‬ ‫و ان‌ش��ا‌اهلل در نوبت‌های بعدی ب��ه این حجم اضافه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بع��د از پایان‬ ‫حجم یادش��ده‌‪ ،‬دوباره باید ش��ورای‌عالی هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی مصوب��ه جدی��دی در این زمینه داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬البت��ه به دلیل اینک��ه الزم بود‬ ‫ش��ورا نتیجه را دریافت‌و بع��د ارزیابی‌کند‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت اگر نتیجه مثبت باش��د مثل همان ش��رایط‬ ‫ارزی در ریالی هم می‌تواند این امر اس��تمرار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی درباره ش��ایعه نبود خری��دار برای‬ ‫نفت عرضه ش��ده در بورس گفت‪ :‬ما در جلسه‌هایی‬ ‫ک��ه با مدی��ران بازار س��رمایه به‌ویژه ب��ورس انرژی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬آنها اع�لام کردند به‌تازگ��ی نمایندگان از‬ ‫طرف سفارتخانه‌ها‪ ،‬حتی س��فیران کشورهای مهم‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اعالم آمادگی کرده‌ان��د و در حال انجام‬ ‫کارها هستند‪.‬‬ ‫ی عالی هماهنگی اقتصادی که‬ ‫در جلس��ه ش��ورا ‌‬ ‫به ریاس��ت رئیس‌جمهوری و با حضور رئیسان قوای‬ ‫مقننه و قضاییه تشکیل شد‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه پیشین شورای‌عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتصادی درباره ف��روش نفت در بورس‬ ‫انرژی‪ ،‬راهکاره��ای آن وزارتخان��ه در زمینه عرضه‬ ‫گس��ترده‌تر نفت در بورس ان��رژی را مطرح کرد که‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهادهای اصالح�ی در اطالعی�ه‬ ‫جدید‬ ‫سیدعلی حسینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بورس انرژی ایران هم درباره‬ ‫آخرین اقدام‌ها برای آغاز دور‬ ‫جدید عرضه نفت خام در این‬ ‫ب��ازار گف��ت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫پیش��نهادهای اصالح��ی در‬ ‫اطالعی��ه جدی��د عرضه نفت‬ ‫خام در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ‪ ۳‬قوه‬ ‫مطرح ش��د و در پی آن راهکاره��ای وزارت نفت در‬ ‫زمینه عرضه گس��ترده‌تر نفت خ��ام در بورس انرژی‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه هنوز این‬ ‫مصوبه و جزئیات آن به شرکت ملی نفت ابالغ نشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به لزوم تایید نهایی مصوبه‌های‬ ‫ش��ورای‌عالی هماهنگی اقتصادی‪ ،‬تالش می‌شود تا‬ ‫فرآیند زمانی ابالغ این مصوب�� ‌ه در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی اضافه کرد‪ :‬انتظار می‌رود‬ ‫با اعالم جزئیات این مصوبه و ساز‌کارهای پیشنهادی‬ ‫وزارت نف��ت بتوان در کوتاه‌تری��ن زمان ممکن‪ ،‬دور‬ ‫جدی��د عرض��ه نفت خ��ام در بورس ان��رژی را آغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تالش‌های ارزنده و گام‌های رو به‬ ‫جلوی وزارت نفت و ش��رکت ملی نف��ت ایران برای‬ ‫عرض��ه نفت خام در بورس ان��رژی افزود‪ :‬تالش‌های‬ ‫بس��یاری در مدت اخیر ش��ده تا نفت خام در بورس‬ ‫انرژی با ساز‌کاری حرفه‌ای و عملیاتی از سوی وزارت‬ ‫نفت عرضه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌اندازی روشن‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬محمدعل��ی‬ ‫خطیب��ی‪ ،‬مدیر پیش��ین امور‬ ‫بین‌المل��ل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران با اش��اره به چش��م‌انداز‬ ‫روش��ن راهکار عرض��ه نفت در‬ ‫بورس گفت‪ :‬انتظار اینکه بورس‬ ‫به تنهایی همه مش��کالت ما را‬ ‫حل کند‪ ،‬بجا نیست بلکه از این ساز‌کار باید انتظار در حد‬ ‫ظرفیت��ش داش��ت که البته در آینده ب��ا تکاملی که پیدا‬ ‫می‌کند باید بتواند مس��یر پیش��رفتش را بپیماید‪ .‬بورس‬ ‫فعال چنین ظرفیتی ندارد که همه مشکالت تحریم‌های‬ ‫نفتی را حل کند اما به هر حال این روند به طور قط ‌ع باید‬ ‫ادامه پیدا کند و ما انتظار رشد در این مسیر را باید از آن‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی‬ ‫نفت ایران مقایس��ه بورس موردنظر ما با بورس‌های رایج‬ ‫در سراسر دنیا را غلط دانست و اظهار کرد‪ :‬بورسی که در‬ ‫دنیا مصطلح اس��ت با بورس ای��ران تفاوت دارد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫بورس ما با بورس‌های دنیا ارتباط ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بورس‬ ‫خاصی اس��ت اما در همین س��از‌کار هم به نظر من نباید‬ ‫برای کس��انی که می‌خواهند آنج��ا فعالیت کنند‪ ،‬منعی‬ ‫قائل ش��د و باید آزادانه هر کس��ی که می‌تواند در بورس‬ ‫ش��رکت کند و واقعا فضای رقابتی باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬نباید‬ ‫برای مش��ارکت و فعالی��ت در آن محدودیتی ایجاد کرد؛‬ ‫فضای گزینش��ی مانع فضای رقابتی می‌شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه باید واجدان حداقل ش��رایطی را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬هر کس��ی که متقاضی بود باید بتواند در بورس‬ ‫فعالی��ت کن��د در این ص��ورت‪ ،‬فضا رقابتی می‌ش��ود و‬ ‫شفافیت پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضا برای فعالیت توانمندها‬ ‫خطیبی با اش��اره اینکه اطالعیه بورس انرژی ش��رایط‬ ‫را برای همه ش��رکت‌های خصوصی توانمند فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��رکت‌کنندگان را محدود کنیم این‬ ‫ش��ائبه پیش می‌آید که ما گزینش می‌کنیم و به بعضی‬ ‫اجازه حضور در این رقابت را نمی‌دهیم‪ .‬از این نظر ایرادی‬ ‫ندارد که ما در بین خریداران آزادی عمل داش��ته باشیم‬ ‫و چ��ه از داخ��ل و چ��ه از خارج‪ ،‬همه بتوانند با داش��تن‬ ‫حداقل ش��رایط حضور یابند که درحال‌حاضر این شرایط‬ ‫تا حد مطلوبی فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر پیش��ین امور‬ ‫بین‌الملل ش��رکت ملی نفت ایران در ادامه خاطر‌نش��ان‬ ‫ل بورس‌های‬ ‫ک��رد‪ :‬بورس‌های معتبر دنیا ب��ه طور معمو ‌‬ ‫کاغذی هس��تند یعن��ی برای مثال‪ ،‬در ی��ک روز ممکن‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰۰‬میلیون بش��که نفت معامله‌ش��ود در حالی‬ ‫ل آنجا نفت جابه‌جا نمی‌ش��ود‪ ،‬همه‌اش بحث‬ ‫‌ک��ه در عم ‌‬ ‫کاغذی اس��ت‪ .‬یعنی این می‌خرد‪ ،‬به آن می‌فروش��د‪ ،‬آن‬ ‫می‌خرد‪ ،‬به آن می‌فروشد و بیشتر حالت به اصطالح‪ ،‬پیپر‬ ‫مارکت‌(‪ )paper market‬اس��ت در نهایت هم خریدار‬ ‫آخری محموله را تحویل می‌گیرد و اس��تفاده می‌کند اما‬ ‫آن محموله تا به مصرف‌کننده نهایی برس��د گاه ده‌ها بار‬ ‫معامله ‌و منج ‌ر می‌شود که در آنجا قیمت کشف شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬مقایسه بورس‌های دنیا با راهکار ما برای مقابله با‬ ‫تحریم‌های نفتی اشتباه است و استفاده از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی می‌تواند میزان صادرات نفت ما را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت با بورسی‌های دنیا‬ ‫وی همچنی��ن تاکی��د کرد‪ :‬هدف‌مان این نیس��ت که‬ ‫بخواهیم کشف قیمت کنیم؛ ما هدف‌مان فروش فیزیکی‬ ‫نف��ت اس��ت‪ .‬در بورس‌های معتبر دنیا ف��روش فیزیکی‬ ‫چندان مدنظر نیس��ت بلکه در بح��ث قیمت‌ها و رقابت‬ ‫در قیمت‌ها و س��ود‪ ،‬هدف کس��ب سود از این بازار است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬فضای آنها با ب��ورس ایران فرق دارد‪ .‬در ایران‬ ‫البته قول داده‌اند قس��مت کاغذی را هم راه‌اندازی کنند‬ ‫اما تاکنون که بحث فیزیکی و معامالت فیزیکی اس��ت و‬ ‫معامالت کاغذی مطرح نیست زیرا درحال‌حاضر مشکل‬ ‫ما مش��کل کاغذی نیست بلکه فروش فیزیکی نفت است‬ ‫‌‌‌‬ ‫و بورس اینجا باید به ما کمک کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬امیدواریم در‬ ‫آینده بخش معامالت کاغذی هم راه‌اندازی شود‪ .‬خطیبی‬ ‫ب��ه وجود راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌های نفتی از‬ ‫سوی بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد‪ :‬این نخستین‌بار‌‬ ‫نیس��ت که فروش نفت ایران تحریم می‌ش��ود و حتی در‬ ‫دوره قبل��ی هم تحریم‌های س��خت‌تری را گذراندیم‪ .‬در‬ ‫س��ری گذشته که تحریم‌ها خیلی دشوارتر بود و به طور‬ ‫تقریب��ی به ق��ول امریکایی‌ها آن دفع��ه آنها یک اجماع‬ ‫جهانی علیه ایران درست کرده بودند توانستیم نفت را به‬ ‫لطایف‌الحیلی بفروشیم؛ اکنون که فقط می‌گویند امریکا‬ ‫ایران را تحریم کرده است و کسی او را همراهی نمی‌کند‪.‬‬ ‫مدیر پیش��ین امور بین‌الملل ش��رکت ملی نفت ایران در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬پس ش��رایط کنونی مش��کل‌تر از قبل‬ ‫نیس��ت و بخش خصوصی می‌توان��د از راه‌های مختلفی‬ ‫صادرات نفت را انجام دهد‪ .‬در این زمینه کمی عزم‪ ،‬اراده‬ ‫و اعتماد به بخش خصوصی الزم اس��ت‪ .‬در این باره باید‬ ‫مقداری فضای رقابتی ایجاد شود و شرکت ملی نفت ایران‬ ‫هم تالش‌های خودش را انجام دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور قطع‌‬ ‫بخش خصوصی می‌تواند راهکارهایی شناسایی کند و ما‬ ‫باید از این راه‌ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫فروش نفت به مشتریان سنتی بورس انرژی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره احتمال ف��روش نفت خری��داری در بورس‬ ‫به مش��تریان سنتی ش��رکت ملی نفت ایران گفت‪:‬‬ ‫مشتریان س��نتی در حجم‌های باال برای مثال‪۳۰۰ ،‬‬ ‫یا ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه در روز از ما نفت می‌خرند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬منطقی نیس��ت ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که از شرکت ملی‬ ‫نفت و ‪ ۴۰‬هزار بش��که از بخش خصوصی خریداری‬ ‫ل به س��مت‬ ‫کنن��د‪ .‬خریداران ب��زرگ به طور معمو ‌‬ ‫فروش��ندگان مطمئن می‌روند تا حداکثر نیازشان را‬ ‫بتوانند تامین کنند‪ .‬هدایت‌اهلل خادمی در گفت‌وگو با‬ ‫فارس افزود‪ :‬بس��یاری از پاالیشگاه‌ها در دنیا هستند‬ ‫که از ما نفت نمی‌خرند و اگر بخش خصوصی بتواند‬ ‫به این پاالیش��گاه‌های کوچ��ک و خصوصی که قابل‬ ‫رصد از سوی امریکا نیستند‪ ،‬بفروشد اتفاق خوبی رخ‬ ‫می‌دهد اما متاس��فانه کسانی که مخالف عرضه نفت‬ ‫در بورس هس��تند تاکید دارن��د که بخش خصوصی‬ ‫قادر به ای��ن کار نخواهد بود‪ .‬نماین��ده مردم ایذه و‬ ‫باغملک در مجلس همچنین با رد افش��ای اطالعات‬ ‫خریداران نفت در بورس‪ ،‬درباره قیمت نفت فروخته‬ ‫شده به آنها گفت‪ :‬ما در شرایط تحریم هستیم و کار‬ ‫در این شرایط ابزارهای خاص خودش را می‌طلبد‪ .‬اگر‌‬ ‫خریداران زیادی داشته باشیم می‌توانیم قیمت را باال‬ ‫ببریم و اگر تعداد خریداران کم باشد مجبور هستیم‬ ‫قیمت را به ص��ورت منطقی و معقول کاهش دهیم‪.‬‬ ‫در وض��ع کنونی هم امکان فروش نفت به قیمت باال‬ ‫وجود ندارد زیرا نفت ایران تحریم ش��ده اس��ت و به‬ ‫ط��ور قطع برای دارنده آن هزینه‌هایی درپی دارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬اعطای تخفیفی معقول در یک ساز‌کار رقابتی‬ ‫منطقی به نظر می‌رس��د‪ .‬وی با اشاره به نظارت‌های‬ ‫موج��ود در فرآیند عرضه نفت در بورس گفت‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬وزارت نفت باید بر این کار نظارت داشته باشد‬ ‫زیرا وزارت نفت اس��ت که در حال فروش کا ‌ال است‬ ‫پس باید مطمئن باشد درآمدش را ب ‌ه دست می‌آورد‪.‬‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس هم باید نظارت‌های خودش‬ ‫را فراتر از کنترل و نظارت وزارتخانه‌ها و دولت داشته‬ ‫باشد‪ .‬سایر نهادهای نظارتی هم باید نظارت‌کنند اما‬ ‫نباید کار را آن‌ق��در پیچیده و خطرناک جلوه دهیم‬ ‫که هیچ کسی حاضر نش��ود بیاید زیرا خریداری که‬ ‫می‌خواهد بیاید‪ ،‬می‌خواهد یک کار تجاری بکند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون ان��رژی افزود‪ :‬ضم��ن آنکه باید‬ ‫شرایط را هم لحاظ کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم وضع متفاوت است؛ وقتی نفت‬ ‫ایران تحریم اس��ت و صادرات ندارد باید از هر راهی‬ ‫کس��ب درآمد کنیم‪ .‬یکی از راه‌هایش این اس��ت که‬ ‫نف��ت ارزان‌تر بدهیم البته بای��د این تخفیف در یک‬ ‫سازکار رقابتی معقول داده شود که بورس این بستر‬ ‫را فراهم کرده است‪ .‬راه دیگر فروش در آب‌های آزاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫روش دیگر نیز ذخیره‌سازی در سایر کشوره‌ا است‪.‬‬ ‫خادمی درباره علت توقف عرضه نفت در بورس بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما به عنوان کشوری که بزرگ‌ترین دارنده نفت‬ ‫و گاز جهان هستیم‪ ،‬هنوز داریم خام‌‌فروشی می‌کنیم‬ ‫یعنی در زمین دش��من ب��ازی می‌کنیم‪‌.‬رهبر معظم‬ ‫انقالب ده‌ها ب��ار فرمودند خام‌فروش��ی نکنید چون‬ ‫امروز را می‌دیدند‪ .‬خام‌فروش��ی یعنی تک‌محصولی‪،‬‬ ‫یعنی اجب��ار به ارزان‌فروش��ی و در مع��رض تهدید‬ ‫دش��من قرار گرفتن‪ ،‬اما اگر پاالیش��گاه می‌ساختیم‬ ‫و نف��ت را به چندین محص��ول با ارزش دیگر تبدیل‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬امکان تحری��م نبود‪ .‬نماینده مردم ایذه و‬ ‫باغملک در مجلس خاطر‌نشان کرد‪ :‬زمانی مسئوالن‬ ‫به جای اینکه پاالیشگاه تاسیس کنند‪ ،‬گفتند بنزین‬ ‫بخری��م‪ ،‬در حال��ی که اگر پاالیش��گاه می‌س��اختیم‬ ‫هم اش��تغال ایجاد می‌ش��د و هم م��ورد تحریم قرار‬ ‫نمی‌گرفتیم‪.‬‬
‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫قرارداد با دانشگاه روس برای‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده در قنادی‬ ‫برنج یکی از اقالم مهم‬ ‫در سبد غذایی کشور‬ ‫است‌ به‌ طوری که‬ ‫سرانه مصرف حدود‬ ‫‪ ۳۶.۵‬کیلوگرم در سال‬ ‫عنوان می‌شود‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کشت جایگزین در شالیزارها به جبران هزینه برنجکاران نشان داد‬ ‫ناکامی سودجویان از احتکار برنج‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند س��الی اس��ت که ب��ه علت بح��ران کم‌آبی‬ ‫ب��ا تصوی��ب هیات‌وزیران‪ ،‬کش��ت برن��ج فقط در‬ ‫اس��تان‌های گیالن و مازندران و بر اس��اس الگوی‬ ‫کش��ت وزارت جهاد کش��اورزی مجاز اعالم شده و‬ ‫شالیکاران س��ایر استان‌ها با شرایط خاص مجاز به‬ ‫ای��ن کار خواهند بود‌ به‌ طوری که کش��ت برنج در‬ ‫نوبت اول یا دوم در برخی اس��تان‌ها با ممنوعیت‌ها‬ ‫و محدودیت‌هایی همراه بوده و باعث ش��د ‌ه سطح‬ ‫زیرکش��ت برخ��ی از اس��تان‌ها کاهش پی��دا کند‬ ‫و کش��اورزان ب��ه کش��ت جایگزین مانن ‌د کش��ت‬ ‫آفتابگردان‪ ،‬پنبه‪ ،‬سویا و‪ ...‬روی‌آورند‪.‬‬ ‫همچنین وزارت جهاد کش��اورزی باید به منظور‬ ‫بهب��ود معیش��ت کش��اورزان‪ ،‬افزایش به��ره‌وری‬ ‫نهاده��ا و تولید برنج‪ ،‬زیرس��اخت‌های مورد نیاز از‬ ‫جمله تجهیز و نوس��ازی اراضی شالیزاری‪ ،‬ساخت‬ ‫و توس��عه آب‌بندان‌ه��ا‪ ،‬اج��رای روش‌ه��ای نوین‬ ‫آبیاری و تکمیل ش��بکه‌های آبیاری و زهکش��ی و‬ ‫کمک‌ه��ای فنی و اعتباری برای ماش��ینی کردن‪،‬‬ ‫بذره��ای اصالح‌ش��ده‪ ،‬تغذی��ه متع��ادل‪ ،‬مدیریت‬ ‫آفات‪ ،‬بیماری‌ها‪ ،‬علف‌های هرز و کش��ت نش��ایی‬ ‫در استان‌های گیالن و مازندران و مناطق مشروط‬ ‫مندرج در تبصره‌ها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫کمبود آب و خشکسالی‪ ،‬تغییر کاربری زمین‌های‬ ‫ش��الیزاری‪ ،‬فرس��ودگی ش��الیکوبی‌ها‪ ،‬ب��اال بودن‬ ‫ضایعات کش��ت و کار س��نتی باعث شده تا دومین‬ ‫محصول پرمصرف ایران یعنی برنج با چالش روبه‌رو‬ ‫شود‪ .‬ش��اید این پرسش به ذهن برسد که با وجود‬ ‫بحران آب و چنین مش��کالتی‪ ،‬با کش��ت برنج چه‬ ‫باید کرد؟‬ ‫‹ ‹غفلت از آموزش کشت جایگزین‬ ‫نبی ش��فیعی یکی از برنجکاران اس��تان گلستان‬ ‫اس��ت‪ .‬او از شرایط کش��ت جایگزین ناراضی بوده‬ ‫و معتقد اس��ت که کش��ت جایگزین کفاف معاش‬ ‫آنه��ا را نمی‌دهد و آنها به جز برنجکاری با کش��ت‬ ‫دیگر آشنا نیستند و دولت هم اقدامی برای آموزش‬ ‫کشت جایگزین نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که هیات‌وزی��ران‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی را مکلف کرده تا نسبت به معرفی‬ ‫کش��ت‌های جایگزین برنج در خارج از استان‌های‬ ‫گیالن و مازندران اق��دام و با فعالیت‌های ترویجی‬ ‫و اعطای کمک‌های فن��ی و اعتباری‪ ،‬حمایت‌های‬ ‫الزم را به‌عمل آورد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولت برای کاهش مصرف میزان‬ ‫آب در برنج��کاری‪ ،‬طرح کش��ت خش��که‌کاری و‬ ‫آبی��اری نوین را مط��رح کرده اس��ت‪ .‬در خارج از‬ ‫اس��تان‌های گیالن و مازندران‪ ،‬خش��که‌کاری برنج‬ ‫مش��روط به آبیاری تحت فش��ار و نص��ب کنتور از‬ ‫س��وی متقاضی یا تحوی��ل حجمی و اس��تفاده از‬ ‫حداکث��ر ‪ ۷‬هزار مترمکع��ب آب در هکتار در یک‬ ‫دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و‬ ‫شرکت آب منطقه‌ای استان برسد‪ ،‬مجاز اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس آمارهای موجود میزان مصرف آب برای‬ ‫کش��ت برنج در ی��ک هکتار زمین در اس��تان‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫آب در اس��تان مازندران نس��بت به استان گلستان‬ ‫به دلی��ل تبخیر کم آب و س��طح ب��االی آب‌های‬ ‫زیرزمینی کمتر است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬مص��رف آب در ه��ر هکتار ارقام‬ ‫محل��ی ‪ ۷‬هزار مترمکعب و ارقام پرمحصول ‪ ۸‬هزار‬ ‫مترمکعب اس��ت‪ .‬این میزان در اس��تان گلس��تان‬ ‫بی��ن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار مترمعکب تخمین زده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته محمدرضا عباسی‪ ،‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاه��ی اس��تان گلس��تان‪ ،‬میزان مص��رف آب در‬ ‫خش��که‌کاری ‪ ۳۵‬درصد کاه��ش پیدا می‌کند‪ .‬وی‬ ‫در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬اگر در این روش از‬ ‫شبکه آبیاری نوین استفاده شود میزان مصرف آب‬ ‫‪ ۷‬هزار مترمکع��ب خواهد بود‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫می��زان مصرف آب تا ‪ ۱۰‬ه��زار مترمکعب افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه�ی ب�ه بهای تمام‌ش�ده‬ ‫کشت برنج‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خشکه‌کاری برنج عالوه‌بر کاهش دادن‬ ‫هزینه‌ه��ای برنجکاران می‌تواند در مواردی کیفیت‬ ‫برنج کش��ت ش��ده و میزان محصول برنج تولیدی‬ ‫را نی��ز افزایش ده��د‪ .‬اما به دلیل آزمایش��ی بودن‬ ‫طرح در مساحت کم‌(‌‪ ۵۰‬هکتار در گلستان) میزان‬ ‫هزینه و تولید در دست نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میزان درآمد برنجکاری‬ ‫بسته به قیمت بازار بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تومان برای‬ ‫هر هکتار در ارقام پرمحصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای واردات برنج‬ ‫برن��ج یکی از اقالم مهم در س��بد غذایی کش��ور‬ ‫ت به‌ طوری که س��رانه مصرف هر ایرانی حدود‬ ‫اس ‌‬ ‫‪ ۳۶.۵‬کیلوگرم در سال عنوان می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا این اوصاف‪ ،‬ایران نیازمن��د ‪ ۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن برنج در س��ال اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بر اس��اس گفته مس��ئوالن حوزه کشاورزی در‬ ‫س��ال ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن برنج در کش��ور‬ ‫تولید می‌شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای جبران کسری برنج و‬ ‫ذخیره احتیاطی‪ ،‬کشور نیازمند واردات خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر واردات برنج ب��ا تعرفه ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫و ارز دولت��ی در زمان‌های مش��خص وارد کش��ور‬ ‫می‌شود‪ .‬بیش��ترین کش��ورهای مبدا برای واردات‬ ‫برنج‪ ،‬هندوستان و پاکستان هستند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر قیم��ت برنج واردات��ی در مبادی‬ ‫ورودی ‪ ۷‬ه��زار توم��ان و حداکث��ر قیمت فروش‬ ‫مصرف‌کنن��ده با احتس��اب همه هزینه‌ه��ا ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان تعیین شده اس��ت‪ .‬بر اساس گفته برخی از‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫س��االنه باید ‪ ۸۰۰‬تا ی��ک میلیون تن‬ ‫برنج وارد کشور شود و واردات بی‌رویه‬ ‫برنج‪ ،‬آفت اراضی ش��الیزاری و خیانت‬ ‫در حق کش��اورزان مازندرانی به شمار‬ ‫می‌‌رود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه مالک‬ ‫مسیح کشاورز‬ ‫تخمین س��رانه مصرف باید مش��خص‬ ‫جو روانی که از سوی‬ ‫ش��ود؛ در این صورت می‌توان به عدد‬ ‫برخی از مدیران‬ ‫واقع��ی نی��از کش��ور پی برد‪ .‬کش��ور‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬باعث‬ ‫نیازمن��د واردات یک میلیون تن برنج‬ ‫شکل‌گیری پدیده‬ ‫است‪ .‬بیش از این مقدار باعث افزایش‬ ‫احتکار خانگی شده‬ ‫عرضه به تقاضا خواهد ش��د و این امر‬ ‫است‪ .‬این امر مصرف‬ ‫برنج خارجی را افزایش رفته‌رفت��ه باعث کاه��ش قیمت برنج‬ ‫خواهد داد‪ .‬همچنین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بح��ث بعدی در تولی��د برنج‪ ،‬میزان‬ ‫بهای تمام‌شده اس��ت‪ .‬با توجه به نرخ‬ ‫ارز ‪ ۳‬ه��زار ‪ ۲۰۰‬تومان در س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫هزینه کشت‪ ،‬داشت و برداشت شامل‌‬ ‫به��ای کارگر‪ ،‬بیمه‪ ،‬ماش��ین‌االت‪ ،‬آب‬ ‫و‪ ...‬ب��رای هر کیلو برنج ‪ ۶‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان تخمین زده ش��ده است که این‬ ‫میزان در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه دلیل افزایش‬ ‫ن��رخ ارز در کش��ت دوم‪ ،‬به طور قطع‌‬ ‫افزایش پیدا خواهد ک��رد که آمار آن‬ ‫درحال‌حاضر از سوی مسئوالن منتشر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ا احتس��اب تمامی‬ ‫برخی از تولیدکنندگان‬ ‫فاکتورها در بهای تمام‌ش��ده‪ ،‬به ازای‬ ‫برنج ایرانی تصور‬ ‫هر هکتار کشت برنج مبلغ ‪ ۲۳‬میلیون می‌کنند با افزایش قیمت‬ ‫توم��ان برای ارق��ام پر‌محصول و مبلغ‬ ‫برنج سود‬ ‫بیشتری عایدشان‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون تومان ب��رای ارقام محلی‬ ‫خواهد شد‬ ‫هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ر مبن��ای گفت��ه مدی��ران بخش‬ ‫� نوسان ارز مانع از قاچاق شد‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که مس��یح‬ ‫کش��اورز‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان‬ ‫برنج به‌شدت با این نظر مخالف بوده و‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬میزان نیاز واقعی جامعه‬ ‫ب��ه واردات برنج‪ ،‬ح��دود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬ت��ا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال‌های گذش��ته به دلیل قاچاق عظیم برنج‪ ،‬نیاز‬ ‫واقعی جامعه مش��خص نبوده اس��ت‌ اما امسال به‬ ‫دلیل افزایش نرخ ارز به هیچ عنوان قاچاق رخ نداده‬ ‫و تمامی برنج‌ها از مبادی دولتی وارد کش��ور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��اورز ادامه داد‪ :‬کدام انب��ار در ایران ظرفیت‬ ‫ذخیره‌س��ازی ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج را دارد؟‬ ‫هر س��ال به هر میزان برنجی که وارد کشور شده‪،‬‬ ‫به مصرف رسیده اس��ت‪ .‬اما به دلیل وجود قاچاق‪،‬‬ ‫آمار دقیقی از میزان نیاز کش��ور در دسترس نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان واردات برنج در سال ‪ ،۹۴‬حدود ‪ ۷۴۵‬هزار‬ ‫ت��ن بوده که این عدد در س��ال ‪ ۹۵‬به میزان ‪۸۳۹‬‬ ‫هزار تن رس��یده است‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬میزان واردات‬ ‫نس��بت به چند سال گذشته افزایش یافته و حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۹۳‬هزار تن برنج وارد کش��ور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر با مقایس��ه واردات در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال با مدت مشابه در سال ‪ ،۹۶‬متوجه کاهش‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی واردات خواهیم شد‪.‬‬ ‫به گفته کش��اورز‪ ،‬از این میزان‪ ،‬حدود ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن از طریق بخش خصوصی و بقیه از طریق بخش‬ ‫دولتی وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج‪ ،‬احتکار برنج را‬ ‫ش��ایعه بی‌اس��اس خواند و افزود‪ :‬تمامی انبارهای‬ ‫برنج ثبت شده است‪.‬‬ ‫واردکنن��دگان برنج نمی‌توانند به طور مس��تقیم‌‬ ‫چندی��ن هزار تن برنج را در ب��ازار عرضه کنند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل باید در انبار نگهداری ش��ود‪ .‬متاسفانه‬ ‫برخی از کارشناس��ان نهاد نظارتی‪ ،‬تعریف درستی‬ ‫از احت��کار نداش��ته و هر ذخیره‌س��ازی را مصداق‬ ‫احتکار می‌دانند‪.‬‬ ‫کش��اورز معتقد اس��ت که جو روانی که از سوی‬ ‫برخ��ی از مدیران ایجاد ش��ده‪ ،‬باعث ش��کل‌گیری‬ ‫پدیده احتکار خانگی ش��ده اس��ت‪ .‬این امر مصرف‬ ‫برنج خارجی را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫همچنین برخ��ی از تولیدکنن��دگان برنج ایرانی‬ ‫تصور می‌کنند با افزایش قیمت برنج سود بیشتری‬ ‫عایدش��ان خواهد ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که به‬ ‫مرور زمان برنج از س��فره قش��ر متوسط و ضعیف‬ ‫خارج می‌شود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس تصمیم کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس اگر قرار است دولت وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی خ��ود را حفظ کند بای��د در‌باره قیمت‬ ‫گندم به‌سرعت تجدید‌نظر کند‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬علی ابراهیمی اظهار کرد‪ :‬آقای‬ ‫حجتی برای چندمین‌بار است که برای استیضاح به‬ ‫مجلس می‌آید‌ اما هر بار استدالل‌هایی که می‌آورد‬ ‫باعث می‌شو ‌د رأی اعتماد را از نمایندگان بگیرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬دلیل استیضاح این بار وی‪ ،‬از سوی‬ ‫کس��انی که این موضوع را پیگیری می‌کنند‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم است؛ ما در جریان محدودیت‌های‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی هستیم اما کاری که دولت‬ ‫و شورای اقتصاد برای خرید تضمینی گندم کردند‬ ‫را قبول نداریم‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی ادام��ه داد‪ :‬وزارت جه��اد کش��اورزی‬ ‫به عن��وان ی��ک وزارتخانه سیاس��ت‌گذار در حوزه‬ ‫فروش محصول‬ ‫راهکار اصلی موفقیت‬ ‫استارت‌آپ‌ها‬ ‫رئی��س هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی در آیین‬ ‫پایانی رویداد اس��تارت‌‌آپی «فین‌تک ف��ارم» این بانک گفت‪:‬‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها ب��ا فروش محصول ب��ه عنوان راه��کار اصلی‬ ‫بو‌کارهای کوچک موفق خواهند شد‪.‬‬ ‫کس ‌‬ ‫ب��ه گزارش فودنا‪ ،‬روح‌اله خدارحمی گفت‪ :‬برگزاری رویداد‬ ‫استارت‌آپی و کمپ نو‌آوری فین‌تک فارم‪ ،‬انتظار ما را برآورده‬ ‫ع و به طور حت ‌م این‬ ‫ک��رد‪ .‬با چنی��ن دور‌خیزی‪ ،‬به طور قط�� ‌‬ ‫حرکت را با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی به هنگام‬ ‫قدردان��ی از ‪ ۱۷‬ش��رکت اس��تارت‌‌آپی و فین‌تک��ی منتخب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه در این رویداد فرصتی فراهم ش��د‬ ‫کسبو‌کارهای جدید را به خوبی تبیین‬ ‫‌‌‬ ‫تا ش��رکت‌ها قابلیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خدارحمی افزود‪ :‬نکته مهم این اس��ت که ایده‌های جدید‬ ‫بو‌کارها‪ ،‬قابل عرضه و پذیرش در بازار باشند‪ .‬به عبارت‬ ‫کس ‌‬ ‫دیگر‪ ،‬بای��د صا‌حبان ایده‌ها در راه‌حل‌ه��ای جدید به دنبال‬ ‫عرضه و فروش باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدی��ره و مدیرعامل بانک کش��اورزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تفکر فقط اس��تفاده از تسهیالت و تکیه بر حمایت‌های‬ ‫مالی بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬کارآمد نیست و باید قبل از اجرای‬ ‫هر طرح و ایده‌ای به دنبال بازار فروش آن ایده بود‪.‬‬ ‫خدارحم��ی در بخش پایانی س��خنان خ��ود ضمن تاکید‬ ‫‌‌‬ ‫بر ضرورت تعام��ل با فعاالن بخش کش��اورزی افزود‪ :‬فضای‬ ‫مناس��بی برای ارائه فعالیت‌ها و ف��روش ایده‌های نوین وجود‬ ‫بو‌کار‌های جدید‬ ‫دارد و بان��ک کش��اورزی از راه‌اندازی کس�� ‌‬ ‫مبتنی‌بر فناوری برای هوشمند‌سازی هرچه بیشتر کشاورزی‬ ‫حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫خرید تضمینی برگ سبز چای‬ ‫در سال آینده ادامه دارد‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫سوای کش��مکش واردکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫آنچ��ه در ای��ن بین مهم به نظر می‌رس��د‪ ،‬س��فره‬ ‫کوچک مردم اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر افزایش قیمت‬ ‫برنج از یک س��و و مشکالت کش��اورزان در تامین‬ ‫معیش��ت خود از سوی دیگر جایی برای کشمکش‬ ‫سیاسی نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫تجدید‌نظر دولت در قیمت گندم‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬باید اقدام‌های موثرتری داش��ته باشد‪.‬‬ ‫محورهای دیگری نیز درباره استیضاح حجتی مورد‬ ‫بحث است اما آنچه باعث شد استیضاح وی دوباره‬ ‫کلید بخورد قیمت خرید تضمینی گندم است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬بر اساس رایزنی‌هایی که در‬ ‫کمیسیون کش��اورزی ش��ده‪ ،‬اگر قرار است دولت‬ ‫وزی��ر خود را حفظ کند باید در‌باره قیمت گندم به‬ ‫سرعت تجدید‌نظر کند‪.‬‬ ‫گروه��ی از پژوهش��گران و اعض��ای هیات‌علمی دانش��گاه‬ ‫«س��اراتوف» روس��یه که برای ارائه گزارش��ی از روند اجرای‬ ‫طرح‌های پژوهش��ی مش��ترک و نیز عقد قرارداد جدید برای‬ ‫پروژه «کارب��رد اولئوژل‌های خوراک��ی در محصوالت قنادی‬ ‫ب��ا هدف بهب��ود ویژگی‌های تغذیه‌ای حس��ی»‪ ،‬با حضور در‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی علوم و صنایع غذایی با مس��ئوالن این‬ ‫موسسه دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قرارداد جدید این موسس��ه با دانش��گاه‬ ‫س��اراتوف روس��یه با هدف ارتقای س�لامت و امنیت غذایی‬ ‫جامع��ه و ایجاد ارزش‌‌افزوده در فرآورده‌های قنادی به عنوان‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین مزیت‌های صادرات ای��ران در صنعت غذا‬ ‫بسته می‌شود‪.‬‬ ‫بهبود ویژگی‌های حسی مواد غذایی و نیز کمک به افزایش‬ ‫بازار‌‌پس��ندی محصوالت قنادی از دیگر اه��داف اجرای این‬ ‫طرح پژوهشی با دانشگاه ساراتوف روسیه است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام روابط‌عمومی وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری بر مبنای آمار اعالم‌ش��ده از س��وی انجمن شیرینی‬ ‫و ش��کالت ایران‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر فرآورده‌‬ ‫قن��ادی به ‪ ۶۶‬کش��ور جهان از جمله روس��یه‪ ،‬ژاپن و امریکا‬ ‫صادر ش��ده اس��ت که افزایش و بهبود ویژگی‌های تغذیه‌ای‬ ‫ع در توس��عه بازار آن نقش‬ ‫و حس��ی این محصول به طور قط ‌‬ ‫موثری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ابراهیمی گفت‪ :‬درس��ت اس��ت که ایش��ان برای‬ ‫افزای��ش قیمت خرید تضمینی گندم پیگیری‌هایی‬ ‫در دولت داش��ته و حتی به دلیل این امر جلسه‌ها‬ ‫را ترک کرده اس��ت اما باید در نظر داشت که وزیر‬ ‫متول��ی اصل این موضوع اس��ت و م��ا از وی توقع‬ ‫بیش��تری داریم‪ .‬عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬موضوع خرید تضمینی‬ ‫گندم دیگر نباید بر عهده دولت باشد‪ ،‬بلکه باید آن‬ ‫را به قانونی اجباری تبدیل کرد‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی اعالم ک��رد‪ :‬در الیحه بودجه ‪۹۸‬‬ ‫خرید تضمینی برگ چای به قوت خود باقی اس��ت و خبری‬ ‫که به نقل از برخی اش��خاص در رس��انه‌ها مطرح شده است‪،‬‬ ‫از اساس کذب اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از تارنمای وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫در اطالعیه‌ای در کانال اطالع‌رس��انی خ��ود اعالم کرد که با‬ ‫حمایت‌های س��ازمان برنامه و بودجه در دولت‪ ،‬صنعت چای‬ ‫به نسبت سال‌های گذشته رونق پیدا کرده و دولت با افزایش‬ ‫نرخ خرید تضمینی برگ چای و پرداخت به‌موقع حق س��هم‬ ‫دولت در راستای حمایت تمام‌قد از این کشاورزان زحمتکش‬ ‫گام برداشته اس��ت‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬محمدحسین قربانی‪،‬‬ ‫نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسالمی پیش‬ ‫از این با بی��ان اینکه نمایندگان گی�لان نگران حذف ردیف‬ ‫اعتباری خرید تضمینی چای در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم این مسئله در کمیسیون تلفیق اصالح شود‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫سال سی‌ام شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمان و امید‬ ‫راز رهایی از مشکالت‬ ‫گمش��ده‌ای در میان ما هس��ت؛‬ ‫گمش��ده‌ای گران‌قیمت‪ .‬اکنون که‬ ‫در س��ردترین روزها و طوالنی‌ترین‬ ‫شب‌ها‪ ،‬به س��ر می‌بریم‪ ،‬اکنون که‬ ‫جهان در تردی�� ‌د صلح و خصومت‪،‬‬ ‫عش��ق و نف��رت‪ ،‬آزادی و اس��ارت‬ ‫و مهربان��ی و خباث��ت‪ ،‬س��رگردان‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬گمش��ده‌ای م��ا را به‬ ‫پرویز کرمی‬ ‫سمت خوبی‌ها هدایت خواهد کرد؛‬ ‫دبیرکل جشنواره‬ ‫«ایمان و امید»‪ .‬آری‪ ،‬ایمان و امید‬ ‫ایران‌ساخت‬ ‫گمش��ده ماس��ت‪ .‬ایمان و امید به‬ ‫فرداهای روشن و ایران سرافراز‪.‬‬ ‫نمی‌خواه��م جمع علمی و فرهنگی را به الوان و افکار سیاس��ت‌‬ ‫آل��وده کنم اما بدخواهان ایران در پی خش��کاندن ایمان و امید ما‬ ‫در جامعه هستند‪.‬‬ ‫طبیع��ت به ما حرکت را آموخته اس��ت‪ .‬این هم از رموز خلقت‬ ‫اس��ت که با حرکت‪ ،‬همه چیز س��ر جای خود قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دانش و فرهن��گ‪ ،‬چرخ‌های جلوبرنده جامعه‌ان��د اما آنچه به این‬ ‫چرخ‌ها نیرو و حرکت می‌بخشد ایمان و امید است‪ .‬بی‌شک‪ ،‬تلفیق‬ ‫دانش و فرهنگ مومنانه‪ ،‬ما را از اینجایی که هستی ‌م باالتر خواهد‬ ‫برد‪.‬‬ ‫س��خن را به درازا نمی‌کشانم و جان سخن را می‌گویم؛ جوانان‬ ‫پرش��ور و حالی‪ ،‬پرش��مار در ای��ن روزگا ‌ر فعالی��ت می‌کنند و در‬ ‫یک‌یک آنان‪ ،‬عشق به ساختن و باال رفتن موج می‌زند‪ .‬دانشمندان‬ ‫و نخبگان و متخصصان و پژوهش��گران بس��یاری‪ ،‬دانش ساختن و‬ ‫آباد کردن را می‌دانند‪ .‬مدیران دلس��وز و مس��ئو‌الن دلسوخته‌ای‬ ‫هم در عرصه هس��تند که فردای روشن‌تر و بهتری را برای همه ما‬ ‫آرزومندند‪ .‬مردم نیز در انتظار به ثمر نشستن این تالش‌ها و حامی‬ ‫بزرگ آنان هستند‪.‬‬ ‫گرم��ای ایمان و امید به داش��ته‌ها و انباش��ته‌های‌مان و به «ما‬ ‫می‌توانیم»‪ ،‬ما را از سردی و سنگینی این روزهای نامهربان و ناروا‌‬ ‫می‌توان�� ‌د برهاند‪ .‬ایمان و امید به هر آنچ��ه داریم و از بیگانه تمنا‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬راز رهایی ما است و البته ایمان به «ایران‌‌ساخت»‪.‬‬ ‫اما در دومین «ایران‌س��اخت» چه گذش��ت؛ دومین جش��نواره‬ ‫ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری «ایران‌س��اخت» با اهداف «جریان‌سازی و‬ ‫تولی��د محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری‌س��ازی‪،‬‬ ‫کارآفرین��ی و اقتصاد دانش‌بنیان»‪« ،‬حمایت از خدمات و تولیدات‬ ‫دانش‌بنیان س��اخت ای��ران»‪« ،‬س��اماندهی واردات بی‌رویه و ارج‬ ‫نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی با‌کیفیت» و همچنین «کمک‬ ‫به برجسته‌سازی‌(نشان تجاری) کاالهای مرغوب ایرانی» و در یک‬ ‫کالم حمای��ت از تولی��د ملی پا به عرصه گذاش��ت‪ .‬در بخش‌های‬ ‫ادبی��ات‪ ،‬هنره��ای تجس��می‪ ،‬رس��انه‌های دیداری و ش��نیداری‪،‬‬ ‫رس��انه‌های دیجیت��ال‪ ،‬ایده بازار و بخش دانش‌آموزی‪ ،‬و با ش��عار‬ ‫بو‌کار ایرانی» پذیرای آثار از سراس��ر کشور‬ ‫«فناوری ایرانی‪ ،‬کس�� ‌‬ ‫بود‪ .‬از مجموع ‪ ۲۸۳۸‬اثر رس��یده‪ ،‬در بخ��ش ادبیات ‪ ۴۷۴‬اثر‪ ،‬در‬ ‫بخش هنرهای تجس��می ‪ ۸۴۰‬اثر‪ ،‬در بخش دیداری و ش��نیداری‬ ‫‪ ۹۲۳‬اثر‪ ،‬رسانه‌های دیجیتال ‪ ۲۶۴‬اثر و ایده بازار ‪ ۲۳۰‬اثر به این‬ ‫جشنواره ارسال شد و در این میان آثار برگزیده در طول ‪ ۵‬روز در‬ ‫خانه هنرمندان ایران به نمایش در‌آمد‪.‬‬ ‫آنچ��ه این رویداد علمی‪ ،‬فرهنگی و هن��ری در جامعه به دنبال‬ ‫تقویت��ش بود‪ ،‬فضایی اس��ت که در آن دول��ت و حاکمیت از یک‬ ‫س��و‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬م��ردم و مصرف‌کنندگان از س��وی دیگر‪ ،‬با‬ ‫تقس��یم وظایف و تعام��ل با یکدیگر ایجادش کنند‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫«ایران‌س��اخت» مطالبه‌گر از ‪ ۳‬قش��ر نام‌برده در حمایت از تولید‬ ‫ملی بوده که با سربلندی‪ ،‬میزبان این داد و ستدگاه شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان یک امید‪ ،‬جان گرفته اس��ت؛ ه��ر جا که بخش‬ ‫خصوصی و مردم در آن‪ ،‬پای گذاش��ته‌اند‪ ،‬ماندگاری و استمرار نیز‬ ‫پا گرفته است‪ .‬امیدوارم که این جشنواره بیش از پیش مورد توجه‬ ‫مردم و بخش خصوصی قرار گیرد و آنان خود اس��تمراردهندگان‬ ‫این حرکت ملی باشند‪.‬‬ ‫اما آنچه در این رهگذر‪ ،‬آرزویی دست‌یافتنی است‪ ،‬شکل‌گیری‬ ‫و برپایی و راه‌اندازی اس��تارت‌آپ‌هایی اس��ت ک��ه در حوزه تولید‬ ‫محت��وا فعالیت خواهند کرد‪ .‬ای��ن آرزو‪ ،‬آخرین حلقه تکامل تفکر‬ ‫«ایران‌ساخت» است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫آیی��ن پایانی دومین جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هن��ری «ایران‌س��اخت» میزب��ان برترین‌ه��ا در‬ ‫بخش‌ه��ای گوناگون این جش��نواره ب��ود‪ .‬دومین‬ ‫جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری «ایران‌س��اخت»‬ ‫ب��ا اه��داف «جریان‌س��ازی و تولید محت��وا برای‬ ‫فضای مج��ازی مرتبط ب��ا چرخه تجاری‌س��ازی‪،‬‬ ‫کارآفرین��ی و اقتص��اد دانش‌بنی��ان»‪« ،‬حمایت از‬ ‫خدم��ات و تولی��دات دانش‌بنیان س��اخت ایران»‪،‬‬ ‫«س��اماندهی واردات بی‌رویه و ارج نهادن به کاالها‬ ‫و محص��والت ایرانی با‌کیفیت» و همچنین «کمک‬ ‫به برجسته‌سازی‌(نش��ان تجاری) کاالهای مرغوب‬ ‫ایران��ی»‪ ،‬در بخ��ش ادبی��ات‪ ،‬هنرهای تجس��می‪،‬‬ ‫رس��انه‌های دی��داری و ش��نیداری‪ ،‬رس��انه‌های‬ ‫دیجیت��ال و ای��ده ب��ازار و بخ��ش دانش‌آموزی به‬ ‫همت س��تاد فرهنگ‌س��ازی اقتص��اد دانش‌بنیان‬ ‫معاون��ت علمی و ب��ه دبیر کلی پروی��ز کرمی و با‬ ‫ش��عار «فناوری ایرانی‪ ،‬کس��ب‌و‌کار ایرانی» ‪ ۴‬تا ‪۸‬‬ ‫دی‌امس��ال در خانه هنرمن��دان میزبان مخاطبان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت اجتماع�ی ب�رای رون�ق‬ ‫کسب‌وکار دانش‌بنیان‬ ‫‹ ‹آثار برگزیده روی بیلبوردهای شهر‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار ته��ران در آیین پایانی‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» س��ورنا ستاری‪،‬‬ ‫دومین جش��نواره ملی و فرهنگی‌«ایران‌س��اخت»‌‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس‌جمهوری در آیین‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن جش��نواره فرهنگ��ی و هنری‬ ‫پایان��ی دومین جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫‌ب��ا توجه‌بخش��ی ب��ه ض��رورت حمای��ت از کاال و‬ ‫«ایران‌س��اخت» گف��ت‪ :‬رونق اقتص��اد دانش‌بنیان‬ ‫کسب‌و‌کارهای ایرانی فرصتی برای ارائه توانمندی‌ها‬ ‫حمای��ت هم��ه بخش‌های جامع��ه را نی��از دارد و‬ ‫و ظرفیت‌های داخلی فراهم آورده است‪.‬‬ ‫جش��نواره فرهنگی و هنری «ایران‌ساخت» آغازی‬ ‫حناچ��ی ادامه داد‪ :‬برگزاری ای��ن رویداد فضایی‬ ‫ب��رای ی��ک حرک��ت اجتماع��ی در مطالبه‌گری و‬ ‫برای تبدی��ل تهدید به فرصت را در ش��رایطی که‬ ‫حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپی‬ ‫ای��ران ب��ا تحریم‌های مختلف از س��وی دش��منان‬ ‫است‪.‬‬ ‫روبه‌رو است‪ ،‬فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫ملی‬ ‫جش��نواره‬ ‫این‬ ‫نق��ش‬ ‫به‬ ‫اش��اره‬ ‫با‬ ‫س��تاری‬ ‫ش��هردار تهران تاکید کرد‪ :‬س��اختن فرصت‌های‬ ‫در ش��کل‌دهی یک حرکت اجتماع��ی برای رونق‬ ‫ارزشمند از سخت‌ترین مانع‌ها‪ ،‬مهم‌ترین تجربه‌ای‬ ‫کس��ب‌وکارهای دانش‌بنیان و اس��تارت‌آپی گفت‪:‬‬ ‫اس��ت که در زمان کنونی می‌توان ب ‌ه دس��ت آورد‪.‬‬ ‫هدف «ایران‌ساخت» فرهنگ‌س��ازی است اما این‬ ‫کس��انی که امروز ادعای قدرت جهان��ی دارند نیز‬ ‫جشنواره بخشی از زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫روزگاری از همی��ن امتیاز اس��تفاده کردند‪ .‬پس از‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی دش��من از نبود انس��جام‬ ‫رونق اقتصاد دانش‌بنیان به حمایت همه بخش‌های‬ ‫داخلی کشور بهره برد و جنگ تحمیلی آغاز شد‪.‬‬ ‫جامعه نیاز دارد و جش��نواره «ایران‌ساخت» آغازی‬ ‫حناچی ب��ا بیان اینکه جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫ب��رای ش��کل‌گیری ی��ک حرک��ت‬ ‫و هن��ری «ایران‌س��اخت» توجه دوباره‬ ‫اجتماعی در این راستا است‪.‬‬ ‫به کس��ب‌وکارها و محص��والت ایرانی‬ ‫س��تاری ایجاد یک بس��تر فکری و‬ ‫را اولوی��ت قرار داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ��ی مناس��ب را ضرورتی برای‬ ‫پس از انقالب اسالمی و با رهبری امام‬ ‫بو‌کارهای دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫توسعه کس�� ‌‬ ‫خمین��ی(ره) تهدیدهای گوناگون علیه‬ ‫کاالی‬ ‫رون��ق‬ ‫و‬ ‫اس��تارت‌آپی‬ ‫کشور‪ ،‬به فرصت تبدیل شد‪.‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫و‬ ‫دانس��ت‬ ‫‌س��اخت‬ ‫ایران‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫فارغ از خشونت‌هایی که در جنگ رخ‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫تحصیلکرد‬ ‫و‬ ‫خ�لاق‬ ‫جوان��ان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬جنگ تحمیلی اعتماد به نفس‬ ‫جوانان خالق و‬ ‫کس��بو‌کار خود‬ ‫‌‌‬ ‫به دنبال راه‌اندازی‬ ‫جوانان کش��ور را باال برد و منجر ش��د‬ ‫تحصیلکرده‌ای که‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫هستند‪ ،‬با حمایت‬ ‫ایران روی پای خود بایستد‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫به دنبال راه‌اندازی‬ ‫جامع��ه‪ ،‬ب��ه جزئ��ی جدایی‌ناپذیر از کسب‌‌و‌کار خود هستند‪ ،‬که ام��روز امکان تعرض به کش��ورمان‬ ‫با حمایت فرهنگی‬ ‫اقتصاد جامعه بدل می‌شوند‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫و معنوی جامعه‪،‬‬ ‫به گفت��ه معاون علم��ی و فناوری‬ ‫ش��هردار تهران همچنی��ن بیان کرد‪:‬‬ ‫به جزئی جدایی‌ناپذیر‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬جش��نواره «ایران‬ ‫البته در ش��رایطی که ام��روز ایران در‬ ‫از اقتصاد جامعه بدل‬ ‫‌س��اخت» از ابزار و زبان هنر استفاده‬ ‫آن ق��رار دارد در کوتاه‌م��دت نمی‌توان‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫می‌کند ت��ا فرهنگ حمایت از کاالی رونق اقتصاد دانش‌بنیان فعالی��ت زیادی انج��ام داد‌ اما می‌توان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنیان و به حمایت همه بخش‌های تهدی��د را ب��ه فرصت تبدیل ک��رد و با‬ ‫جامعه نیاز دارد‬ ‫اس��تارت‌آپ‌های داخلی را در جامعه‬ ‫نگاه اقتصادی امکان فعالیت و توس��عه‬ ‫جاری کند‪.‬‬ ‫حمایت‌ه��ا از تولیدکنن��دگان داخلی‪،‬‬ ‫با اثر «شیوه مستندس��ازی در شرکت پویش داده‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها فراهم شود‪.‬‬ ‫نوین»‪ ،‬مهراب اکبری ش��هپر ب��ا اثر «بازیافت مواد‬ ‫از ای��ن فرصت ب��ه وجود آم��ده می‌توانیم حداکثر‬ ‫تجدید حی��ات»‪ ،‬محمد بی‌طرفان با اثر «اندیش��ه‬ ‫اس��تفاده را برای متک��ی بودن به نی��روی داخلی‬ ‫مبارزه با اس��تعمار و ترویج کاالی داخلی در دوره‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫قاجار» اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه حناچی‪« ،‬ایران‌س��اخت»‌ فضایی برای‬ ‫در بخ��ش ایده ب��ازار دومی��ن جش��نواره ملی‪،‬‬ ‫توج��ه ب��ه کاالی ایرانی فراهم کرده ت��ا با تکیه بر‬ ‫فرهنگی و هنری «ایران‌س��اخت» جایزه نخس��ت‬ ‫توانمندی‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌ها از این‬ ‫به ش��رکت مهندسی کاش��فان نیلفام با اثر «پکیج‬ ‫شرایط سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫فاضالب بهداشتی و صنعتی» اهدا شد‪ .‬جایزه دوم‬ ‫ش��هردار ته��ران همچنی��ن در ای��ن آیین خبر‬ ‫این بخش از آن شرکت الماس طب کاسپین با اثر‬ ‫داد ک��ه آثار منتخب جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫«دس��تگاه کنتراست تراپی» بود‪ .‬جایزه سوم را نیز‬ ‫هنری ‌«ایران‌س��اخت»‌ با هماهنگی میان سازمان‬ ‫محمدمهدی حاجتی با اثر «س��اخت کود ارگانیک‬ ‫زیباس��ازی و دبیرکل جش��نواره روی بیلبوردهای‬ ‫از ضایعات کشاورزی» از آن خود کرد‪.‬‬ ‫شهر تهران قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی برگزیدگان‬ ‫بخش هنرهای تجسمی ش��امل ‪ ۳‬حوزه پوستر‪،‬‬ ‫برگزیدگان ‪ ۵‬بخش هنرهای تجس��می‪ ،‬ادبیات‪،‬‬ ‫تصویرس��ازی و کارتون بود‪ .‬در حوزه پوس��تر این‬ ‫دیداری و ش��نیداری‪ ،‬رس��انه‌های دیجیتال و ایده‬ ‫بخش‪ ،‬رتبه نخست را میثم گل‌بابایی با اثر «زودتر‬ ‫ب��ازار دومی��ن جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگ��ی و هنری‬ ‫بیدارش��و!‌» از آن خود ک��رد‪ .‬رتب��ه دوم به احمد‬ ‫«ایران‌ساخت» معرفی ش��دند‪ .‬بخش دانش‌آموزی‬ ‫وجدان‌نژاد با اثر «س��فره ایران��ی» تعلق گرفت‪ .‬اثر‬ ‫این جش��نواره تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد‬ ‫«کاال سم تولید داخلی» از محمدعلی حلیمی رتبه‬ ‫داش��ت و برگزیدگان آن اعالم خواهد‬ ‫سوم را برای او‌ به همراه داشت و رتبه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چهارم نیز ب��ه نعیمه پاک‌نی��ت با اثر‬ ‫بخ��ش ادبیات در ‪ ۳‬حوزه داس��تان‬ ‫«نجاتش بدیم!‌» اهدا شد‪.‬‬ ‫کوتاه‪ ،‬ش��عر و مس��تندنگاری برگزار‬ ‫در حوزه تصویرسازی بخش هنرهای‬ ‫شد‪ .‬در حوزه داستان این بخش‪ ،‬رضا‬ ‫تجس��می هیات‌داوران کس��ی را حائز‬ ‫احس��ان‌پور با اثر «آبی نیسانی» رتبه‬ ‫رتب��ه اعالم نکرد‌‪ .‬در حوزه کارتون این‬ ‫نخس��ت‪ ،‬علی خضری با اثر «س��ماق‬ ‫بخ��ش به ترتیب جابر اس��دی‪ ،‬مهدی‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫ایرانی» رتبه دوم و مصطفی محمدی‬ ‫عزی��زی‪ ،‬محمود نظ��ری و ناصر مقدم‬ ‫آثار منتخب جشنواره‬ ‫با اثر «رنگ طال» رتبه س��وم را از آن‬ ‫رتبه‌های اول تا چه��ارم را از آن خود‬ ‫ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‌«ایران‌ساخت»‌ با‬ ‫بخش رس��انه‌های دیجیتال دومین‬ ‫در حوزه شعر این بخش رتبه نخست هماهنگی میان سازمان‬ ‫زیباسازی و دبیرکل‬ ‫از آن علی س��لیمانی ب��ا اثر «مصرف‬ ‫جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و هن��ری‬ ‫غ��رور»‪ ،‬رتب��ه دوم محمدحس��ین جشنواره روی بیلبوردهای «ایران‌س��اخت» از ‪ ۶‬ح��وزه بازی‌های‬ ‫شهر تهران قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مهدویان با اث��ر «فوتبال ایران‪-‬ژاپن»‬ ‫رایانه‌ای‪ ،‬س��امانه هوشمند و‌آی‌او‌تی‪،‬‬ ‫از این فرصت به وجود‬ ‫و رتبه س��وم حسن حاتمی بهابادی با آمده می‌توانیم حداکثر ش��بکه‌های اجتماعی‪ ،‬نرم‌اف��زار تلفن‬ ‫اثر «کاسب داخلی چند» شد‪.‬‬ ‫استفاده را برای متکی هم��راه‪ ،‬نرم‌افزاره��ای کارب��ردی و‬ ‫حوزه مس��تندنگاری بخش ادبیات بودن به نیروی داخلی چند‌رس��انه‌ای و نیز وب‌سایت تشکیل‬ ‫ببریم‬ ‫نی��ز جوای��ز اول تا س��وم خ��ود را به‬ ‫ش��ده ب��ود‪ .‬در س��ایر بخش‌ه��ا نی��ز‬ ‫ترتیب به ش��رکت پوی��ش داده نوین‬ ‫برگزیدگان معرفی شدند‪.‬‬ ‫حمایت از ایده‌های نو در معاونت فناوری رئیس‌جمهوری‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاون��ت علم��ی رئیس‌جمهوری ب��ا بیان‬ ‫جزئیات حمایت از ایده‌های نو‪ ،‬گفت‪ :‬هفته‬ ‫جاری س��امانه‌ای راه‌ان��دازی می‌کنیم که‬ ‫صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در‬ ‫آنجا همدیگر را ببینند‪.‬‬ ‫علیرض��ا دلیری در حاش��یه آیین پایانی‬ ‫دومین جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫ایران‌س��اخت در جمع خبرن��گاران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اعتق��اد داریم بیش��تر کس��انی که‬ ‫ایده‌پرداز و نابغه هس��تند‪ ،‬تفکر اقتصادی‬ ‫ندارند‪ ،‬نمی‌دانند مس��یر را چگونه ش��روع‬ ‫کنن��د و انتظار دارند که کس��ی به دنبال‬ ‫بیاید در حالی که آنها باید خودش��ان‬ ‫آنها ‌‌‬ ‫حرک��ت کنند‪ ،‬به زمین بخورن��د و دوباره‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫دلیری در پاس��خ به اینکه همواره گالیه‬ ‫نابغه‌ها‪ ،‬مخترعان و ایده‌پردازان این اس��ت‬ ‫ک��ه دولت از آنها حمای��ت نمی‌کند و این‬ ‫عاملی برای فرار مغزها از کشور شده است‪،‬‬ ‫چ��ه برنامه‌هایی برای حمای��ت از این‌گونه‬ ‫اف��راد دارید‪ ،‬گف��ت‪ :‬در معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت‌جمهوری بس��تر بس��یار‬ ‫خوب��ی را ب��رای حمایت از اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫فراه��م کردی��م‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۲۰‬خدمت به‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان می‌دهیم و آنها‬ ‫از تس��هیالت‪ ،‬معافیت مالیاتی‪ ،‬گمرکی و‬ ‫م��کان محل خدمت بهره‌مند می‌ش��وند و‬ ‫حتی مشکل نیروی انسانی آنها را با امریه‬ ‫سربازی حل کردیم و این خدمت‌ها باعث‬ ‫می‌شود که ریسک تولید آنها پایین بیاید‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاون��ت علم��ی رئیس‌جمه��وری افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایی برای آنها انجام دادیم‬ ‫ک��ه در کن��ار ایده‌پ��ردازان و نابغه‌ها قرار‬ ‫بگیرند و با گرفتن درصدی از سهام کاری‬ ‫که انجام می‌دهند‪ ،‬تامین مالی پروژه‌های‬ ‫آنها را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫دلی��ری ب��ا بی��ان اینکه تاکن��ون مجوز‬ ‫‪ ۱۵‬صن��دوق س��رمایه‌گذاری در ب��ورس‬ ‫را گرفتی��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینه��ا با ن��ام صندوق‬ ‫جس��ورانه راه‌ان��دازی ش��ده ک��ه ‪ ۷‬ت��ا ‪۸‬‬ ‫صن��دوق س��رمایه‌گذاری کرده‌ان��د‪ ،‬ای��ن‬ ‫صندوق‌ها یک سال اس��ت شکل گرفته و‬ ‫حتی هلدینگ‌ه��ای بزرگ اقتصادی مانند‬ ‫س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام(ره)‬ ‫س��رمایه‌هایی را که در زمینه‌های مختلف‬ ‫بود‪ ،‬در این مس��یر آوردیم و آنها روی این‬ ‫ایده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که تقاضا به‬ ‫سمت بانک‌ها نرود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن‪ ،‬صاح��ب ای��ده و‬ ‫س��رمایه‌گذار با همدیگر ش��ریک و همکار‬ ‫می‌ش��وند و کاری را انج��ام می‌دهن��د و‬ ‫س��رمایه‌گذار به ازای س��رمایه‌ای که وارد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬س��هام آن کار را می‌گیرد و این‬ ‫می‌تواند نتیجه خوبی برای افرادی داش��ته‬ ‫باشد که خودشان تفکر اقتصادی ندارند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاونت علمی رئیس‌جمه��وری ادامه داد‪:‬‬ ‫اینکه دول��ت بخواهد اینها را سروس��امان‬ ‫ده��د‪ ،‬این تفک��ر اقتصادی نیس��ت و تنها‬ ‫راه��کار این اس��ت که س��رمایه‌گذاران به‬ ‫س��راغ ای��ن جوان‌ه��ای نابغ��ه‪ ،‬مبتکر و‬ ‫ایده‌پ��رداز برون��د و با هم��کاری همدیگر‬ ‫کاری را آغ��از کنن��د‪ .‬دلیری در پاس��خ به‬ ‫اینکه تاکن��ون چند صندوق در این زمینه‬ ‫راه‌اندازی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۵‬صندوق راه‌اندازی شده و ‪۱۵‬‬ ‫صندوق دیگر هم راه‌اندازی می‌شود و حتی‬ ‫هلدینگ‌های دیگر هم در این مسیر آمدند‬ ‫و س��رمایه‌گذاری می‌کنن��د‪ .‬ب��رای مثال‪‌،‬‬ ‫آستان قدس یک صندوق ‪ ۱۰۰‬میلیاردی‬ ‫تومان��ی راه‌اندازی می‌کند‪ ،‬دانش��گاه آزاد‬ ‫صن��دوق ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان��ی راه‌اندازی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاون��ت علم��ی رئیس‌جمه��وری افزود‪:‬‬ ‫ای��ن هفته س��امانه‌ای را معاون��ت فناوری‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ب��ا هم��کاری بخ��ش‬ ‫خصوصی راه‌ان��دازی می‌کند که صاحبان‬ ‫ای��ده می‌توانن��د ایده‌های خ��ود را در این‬ ‫سامانه بگذارند و سرمایه‌گذار آن را بردارد‬ ‫و پس از آن چند سامانه دیگر هم راه‌اندازی‬ ‫خواهد شد تا بین آنها رقابت ایجاد شود‪.‬‬ ‫آب نگار‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی آبفا اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫دومین جشنواره «ایرانساخت» در ایستگاه آخر‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

گسترش صنعت شماره 557

گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 556

روزنامه گسترش صنعت شماره 556

شماره : ۵۵۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

شماره : ۵۵۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

شماره : ۵۵۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
روزنامه گسترش صنعت شماره 552

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

شماره : ۵۵۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!