صفحه قبل

روزنامه گسترش صنعت شماره ۵۵۱

صفحه بعد

روزنامه گسترش صنعت شماره 551

روزنامه گسترش صنعت شماره 551

‫ظهور دستاوردهای‬ ‫فناوری در نمایشگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫سال سی‌ام پیاپی ‪ 2524‬دوره جدید شماره ‪ 8 551‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه خوشبینی‬ ‫و موفقیت‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫ ‪ 4‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ربیع‌الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫کمک‌ غیرنقدی‬ ‫به کارگران‬ ‫با جدیت‬ ‫دنبال شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مگاپروژه‌ها؛ توسعه یا اتالف منابع؟‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫ادغام قطعه‌سازان در دو راهی‬ ‫«شدن» یا «نشدن»‬ ‫تعطیل��ی واحده��ای صنعتی به‌نوعی از س��ال‪ ۹۰‬کلید خ��ورد‪ .‬به‌طور‬ ‫معمول‪ ،‬تولیدکنندگانی که توان ادامه راه را در ش��رایط س��خت نداشتند‪،‬‬ ‫ح��ذف ش��دند‪ .‬حتی در این بره��ه زمانی کارخانه‌های ب��زرگ نیز پس از‬ ‫سال‌ها فعالیت تعطیل شدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رشد فروش‬ ‫در شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و فن��اوری و فن‌بازار‬ ‫کش��ور و نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی به م��دت ‪ ۳‬روز‬ ‫در نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار می‌ش��ود‪ .‬همچنین شش��مین‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی س��اخت ایران تا ‪ ۶‬دی‌در‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سودهای نامتعارف بانکی‬ ‫آبنبات تلخ تولید‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫نشستی با محور بررسی مشکالت صنعتگران در حوزه پولی و مالی‬ ‫با حضور معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضاییه به‬ ‫دعوت ش��رکت شهرک‌های صنعتی اس��تان برگزار شد‪ .‬در این آیین‪،‬‬ ‫دادستان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و برخی از صنعتگران‬ ‫حضور داش��تند که صنعتگرانی که با ‪ ۵‬مش��کل عمده دس��ت‌و‌پنجه‬ ‫نرم می‌کردند با طرح موضوع خواس��تار جلوگیری از ربا یا (سود‌های‬ ‫نامتعارف بانکی و سود بر سود) و حمایت قوه قضاییه شدند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه خوشبینی و موفقیت‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫این دولت است که با‬ ‫وجود آنکه دستمزد‬ ‫غیرکارمندان را پرداخت‬ ‫نمی‌کند تصمیم‌گیرنده‬ ‫اصلی در بحث دستمزد‬ ‫کارگران است‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫برنامه‌ری��زی‬ ‫سفس��طه‬ ‫تنه��ا یک��ی از مظاه��ر غال��ب‬ ‫پیش‌داوری خوش��بینانه است‪.‬‬ ‫بیش��تر م��ا جه��ان را از آنچه به‬ ‫راس��تی هس��ت خوش��ایندتر‬ ‫می‌بینی��م‪ ،‬ویژگی‌ه��ای خ��ود‬ ‫را دلپذیرت��ر از آنچه به راس��تی‬ ‫حامد هدایی‬ ‫هس��تند و اهداف��ی را که درنظر‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫داری��م دس��ترس‌پذیرتر از آنچه‬ ‫هس��تند‪ ،‬می‌بینی��م‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در توانای��ی خود برای پیش‌بین��ی آینده اغراق می‌کنیم که باعث‬ ‫می‌شود اعتماد به نفس خوشبینانه‌ای داشته باشیم‪ .‬پیش‌داوری‬ ‫خوش��بینانه درباره پیامد تصمیم‌ها ممکن اس��ت بارزترین شکل‬ ‫پیش‌داوری‌های ذهن باش��د‪ .‬از آنجا که پیش‌داوری خوشبینانه‪،‬‬ ‫امکان دارد هم موهبت باش��د و هم مخاطره‪ ،‬اگر از نظر ش��خصی‬ ‫خوش‌بین هس��تیم باید هم شاد باش��یم و هم نگران‪ .‬خوش‌بینی‬ ‫امری طبیعی اس��ت اما برخی افراد خوش‌ش��انس‪ ،‬بیشتر از بقیه‬ ‫ما خوش‌بین هس��تند‪ .‬اگر از نظر ژنتیکی با ویژگی خوش��بینانه‬ ‫ب��ه دنیا آمده باش��یم به‌ندرت احتیاج پیدا می‌کنیم کس��ی به ما‬ ‫بگوید خوش‌ش��انس‪ .‬ما همیشه خودمان احساس خوش‌شانسی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬رفتار خوش‌بینانه تا حدود زیادی ارثی اس��ت و قسمتی‬ ‫از آمادگی برای سالمت بوده که ممکن است شامل تمایل به دیدن‬ ‫نیمه روش��ن‌تر هر چیزی باشد‪ .‬افراد خوش‌بین نقش نامتناسبی‬ ‫در ش��کل دادن زندگ��ی ما دارند‪ .‬تصمیم‌ه��ای آنان تفاوت ایجاد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬این افراد مخترع‪ ،‬کارآفرین‪ ،‬رهبر سیاس��ی یا ارتش��ی‬ ‫هس��تند‪ ،‬ن��ه افراد معمولی‪ .‬ای��ن افراد با اس��تعدادند و بخت نیز‬ ‫ب��ا آنان یار اس��ت و به‌طور قطع خوش‌اقبال‌تر از آن هس��تند که‬ ‫ادعا می‌کنند‪ .‬پژوهش��ی درباره افرادی ک��ه تجارت‌های کوچک‬ ‫را آغاز کرده‌اند نش��ان داد کارآفرینان نس��بت به مدیران س��طوح‬ ‫متوس��ط در کل ب��ه زندگی امیدوارترند‪ .‬تج��ارت موفق آنان نیز‬ ‫اعتقاد به قضاوت‌های خودشان و توانایی اختیارداری رویدادها را‬ ‫تایید می‌کند‪ .‬اعتماد به‌نفس آنان با تحس��ین‌های دیگران بیشتر‬ ‫می‌شود‪ .‬این استدالل به فرضیه‌ای می‌انجامد‪ .‬افرادی که بیشترین‬ ‫تاثیر را در زندگی دیگران دارند به احتمال زیاد خوش‌بین و دارای‬ ‫اعتم��اد به‌نفس بیش از اندازه هس��تند و بیش��تر از معمول خطر‬ ‫می‌کنند‪ .‬ش��واهد نش��ان می‌دهد که هرگاه افراد یا موسسه‌ها به‬ ‫ص��ورت داوطلبانه مخاطرات ب��ارزی انجام می‌دهند‪ ،‬پیش‌داوری‬ ‫خوش��بینانه در آن نقش دارد‪ .‬بیش��تر اوقات افرادی که دست به‬ ‫مخاطره می‌زنند‪ ،‬مشکالت احتمالی را دست‌کم می‌گیرند و تالش‬ ‫زیادی به خرج می‌دهند که این مش��کالت را شناس��ایی کنند و‬ ‫از آنج��ا که کارآفرینان خطرهای احتمالی را درس��ت نمی‌بینند‪،‬‬ ‫بیشتر اعتقاد دارند که آینده‌نگرند در حالی که نیستند‪ .‬اطمینان‬ ‫ب��ه موفقیت در آینده حالت مثبتی برای‌ش��ان ایجاد می‌کند که‬ ‫سبب می‌شود منابع را از دیگران به‌دست آورند‪ ،‬روحیه کارمندان‬ ‫را باال ببرند و نتیجه موجود را بهبود بخش��ند‪ .‬هرگاه نیاز به عمل‬ ‫اس��ت‪ ،‬خوش‌بینی حتی تا اندازه‌ای آمیخته با توهم نیز می‌تواند‬ ‫چیز خوبی باش��د‪ .‬احتمال اینکه کس��ب‌وکاری کوچک در امریکا‬ ‫به مدت ‪ ۵‬س��ال دوام بیاورد حدود ‪۳۵‬درصد اس��ت اما افرادی که‬ ‫چنین کس��ب‌وکاری را آغاز می‌کنند‪ ،‬معتقدن��د این آمار به آنان‬ ‫مربوط نیس��ت‪ .‬یک همه‌پرسی نشان داد که کارآفرینان امریکایی‬ ‫تمایل دارند باور کنند در خط مساعدی از تجارت مشغول به کارند؛‬ ‫تخمین میانگی��ن آنان از امکان موفقیت در هر تجارتی ‪۶۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این پیش‌داوری وقتی از افراد خواسته شد مشکالت شغلی‬ ‫خود را ارزیابی کنند‪ ،‬خیره‌کننده‌تر نیز بود‪۸۱ .‬درصد کارآفرینان‬ ‫مشکالت شخصی خود را در راه موفقیت ‪ ۷‬از ‪ ۱۰‬یا بیشتر درنظر‬ ‫گرفتند و ‪۳۳‬درصد گفتند احتمال شکس��ت صفر اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مزایای سرش��ت خوشبینانه این است که مقاوت درمقابل موانع را‬ ‫بیشتر می‌کند اما این مقاومت ممکن است هزینه‌هایی نیز داشته‬ ‫باشد‪ .‬مجموعه‌ای از پژوهش‌های تاثیرگذار که تامس آستبرو انجام‬ ‫داد‪ ،‬نش��ان می‌دهد وقتی افراد خوش‌بین خبر بدی می‌شنوند چه‬ ‫اتفاقی می‌افتد؟ او داده‌هایش را از یک سازمان کارآفرین کانادایی‬ ‫گرفته اس��ت که از جنبه‌های مال��ی طرح‌های کارآفرینان ارزیابی‬ ‫عینی ارائه می‌دهد‪ .‬این ارزیابی بر اساس رده‌بندی دقیق هر اختراع‬ ‫بر پایه ‪ ۳۷‬معیار انجام می‌شود‪ .‬این معیار‌ها شامل نیاز به محصول‪،‬‬ ‫هزینه تولید و میزان تقریبی تقاضا اس��ت‪ .‬تحلیلگران دسته‌بندی‬ ‫خود را با حروف الفبایی مشخص می‌کنند‪ .‬مثال ‪ D‬و ‪ E‬که نشانه‬ ‫شکست است و در ‪۷۰‬درصد از اختراع‌ها که بررسی کرده‌اند دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬پیش‌بینی‌های شکست به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز دقیق‌اند؛‬ ‫تنه��ا ‪ ۵‬طرح از ‪ ۴۱۱‬طرح‌هایی که امتیازهای کمی کس��ب کرده‬ ‫بودند‪ ،‬به مرحله تبلیغات رس��یدند اما هیچ یک موفق نشدند‪ .‬این‬ ‫اخبار مایوس‌کننده سبب شد نیمی از کارآفرینان‪ ،‬پس از شنیدن‬ ‫این پیش‌بینی قاطع‪ ،‬دس��ت از تالش بردارند‪ .‬اگر چه ‪۴۷‬درصد از‬ ‫آنان‪ ،‬با اینکه ش��نیده بودند امیدی به موفقیت طرح‌ش��ان نیست‪،‬‬ ‫باز هم به تالش ادامه دادند و به‌طور میانگین‪ ،‬این افراد سرسخت‬ ‫وقتی دس��ت از تالش کش��یدند که ضرر و زیان‌شان دو برابر شده‬ ‫بود‪ .‬مقاومت در برابر پیشنهادها به‌طور چشمگیر مایوس‌کننده به‬ ‫نسبت در میان سرمایه‌گذارانی بیشتر بود که در سنجش شخصیت‬ ‫خوش‌بین‌تر تش��خیص داده ش��ده بودند‪ .‬در کل‪ ،‬بازده ابداع‌های‬ ‫کوچک کم بود یعنی کمتر از بازده سهام اختصاصی و اوراق بهادار‬ ‫با خطر باال‪ .‬به ش��کل کلی‌تر افراد با صالحیت‌های یکس��ان وقت و‬ ‫مهارت‌های خود را در اختیار کارگزاران قرار می‌دهند و نس��بت به‬ ‫زمانی که خودش��ان بخواهند از آن اس��تفاده کنند‪ ،‬سود بیشتری‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫این ش��واهد نش��ان می‌دهد که خوش‌بینی فراگیر‪ ،‬سرسخت و‬ ‫هزینه‌بر است‪ .‬روان‌شناسان تایید کرده‌اند که بیشتر افراد خالصانه‬ ‫معتقدند در برخی ویژگی‌ها نس��بت به دیگران برترند‪ ،‬آنان حتی‬ ‫تمای��ل دارند مق��دار ناچیزی نیز بر س��ر این باور در آزمایش��گاه‬ ‫ش��رط‌بندی کنند‪ .‬در بازار اعتقاد داش��تن به برت��ری برخی افراد‬ ‫پیامدهایی نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ضرورت بازنگری دولت در برنامه‌های حمایتی از قشر ضعیف‬ ‫کمک غیرنقدی به کارگران با جدیت دنبال شود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پ��س از کاه��ش ارزش پول ملی و ش��دت گرفتن‬ ‫تورم و گرانی در کش��ور موضوع افزایش دس��تمزد و‬ ‫قدرت خرید کارگران مطرح شد‪ .‬هر چند دولت هنوز‬ ‫تن به این خواس��ته فعاالن کارگ��ری نداده و حاضر‬ ‫نیست نشست شورای‌عالی دستمزد را بررسی کند اما‬ ‫قانون حکم می‌کند که حداقل افزایش دستمزد باید‬ ‫بیش از تورم باش��د‪ .‬با توجه به مشکالت اقتصادی و‬ ‫افزایش ‪۳۴‬درصدی تورم نقطه به نقطه دولت موظف‬ ‫است برای افزایش دس��تمزد چاره‌ای بیندیشد‪ .‬یک‬ ‫کارشناس حوزه کار با بیان اینکه منعی برای بازنگری‬ ‫دستمزد در کشور نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نیازی به گرفتن‬ ‫مجوز یا استفساریه از مجلس برای ترمیم یا بازنگری‬ ‫دس��تمزد کارگران نیس��ت‪ .‬حمید حاج اسماعیلی با‬ ‫اشاره به اینکه بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی در‬ ‫کشور ندارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬می‌توان در هر زمان از‬ ‫س��ال و باتوجه به ش��رایط موجود ای��ن کار را انجام‬ ‫داد اما به‌طور معمول افزایش دس��تمزد‪ ،‬پیامدهایی‬ ‫در ب��ازار کار و در حوزه اقتصادی کش��ور دارد که از‬ ‫این نظر س��الی یک‌بار تعیین می‌شود و بازنگری آن‬ ‫در کش��ور پیش��ینه ندارد ولی این دولت است که با‬ ‫وجود آنکه دس��تمزد را درباره غیرکارمندان پرداخت‬ ‫نمی‌کند اما تصمیم‌گیرنده اصلی در بحث دس��تمزد‬ ‫کارگران است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تجربه نش��ان می‌دهد که دولت بر‬ ‫اس��اس محاسبات خود در زمینه دستمزد کارگران و‬ ‫تعیین آن هر س��ال تصمیم می‌گیرند اگرچه مزد در‬ ‫ش��ورای‌عالی کار تعیین می‌شود ولی فراموش نکنیم‬ ‫که دولت یکی از ‪ ۳‬ضلع ‪ ۳‬جانبه‌گرایی در شورای‌عالی‬ ‫کار اس��ت و س��کاندار اصل��ی تعیی��ن دس��تمزد در‬ ‫مذاکرات س��ه‌جانبه بین کارگران و کارفرمایان است‬ ‫که بیشتر جانب هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را‬ ‫می‌گیرد ولی اختیارات گسترده‌ای دارد و دولت است‬ ‫که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواسته‌های خود‬ ‫همراه می‌کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار با ای��ن اعتقاد که دولت‬ ‫مایل نیس��ت ت��ا قبل از پایان س��ال دس��تمزدها را‬ ‫بازنگری کند‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش پیامدهایی است که فکر‬ ‫می‌کند با این کار برای حوزه اقتصاد کشور‪ ،‬بازار کار‬ ‫ایجاد شود و عالقه‌مند است این چند ماه سپری شود‬ ‫تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫دولت به‌خوبی می‌داند که کارگران زیر فش��ارند و‬ ‫به س��ختی زندگی می‌کنند چون قدرت خریدش��ان‬ ‫چه کسانی برای دریافت سود سهام عدالت در اولویت هستند؟‬ ‫سازمان خصوصی‌س��ازی در حال حاضر زمانی را‬ ‫برای پرداخت نوبت دوم س��ود سهام عدالت مربوط‬ ‫به سال مالی ‪ ۱۳۹۶‬اعالم نکرده اما تاکید کرده که‬ ‫دهک‌های کم‌درآمدتر را در اولویت قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در ماه گذش��ته مقداری از س��ود‬ ‫سهام عدالت مربوط به سال مالی ‪ ۱۳۹۶‬به حساب‬ ‫تعدادی از مش��موالن واریز ش��د‪ .‬در آن مرحله به‬ ‫مش��موالنی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) یا زیر پوشش س��ازمان بهزیستی کشور بودند‬ ‫و از تخفیف ‪۵۰‬درصدی برخوردار شدند‪۱۷۵ ،‬هزار‬ ‫تومان سود سهام عدالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫س��ازمان خصوصی‌سازی در حال حاضر زمانی را‬ ‫برای واریز نوبت دوم س��ود سهام عدالت سال مالی‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬اع�لام نکرده ولی آن‌طور که مس��ئوالن این‬ ‫س��ازمان اعالم کرده‌اند‪ ،‬به محض اینکه مبلغ‌هایی‬ ‫از ش��رکت‌های س��رمایه‌پذیر دریافت شود و مقدار‬ ‫آن در حدی باش��د که سود یک دهک درآمدی را‬ ‫تامین کند‪ ،‬این س��ازمان اقدام به واریز این مبلغ‌ها‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین قرار ش��د س��ود س��هام س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫آن‌دسته از مشموالن که شماره شبای بانکی معتبر‬ ‫خ��ود را با تاخیر به این س��ازمان اع�لام کرده‌اند و‬ ‫همچنین آن‌دس��ته از ورثه‌های قانونی مش��موالن‬ ‫متوفی که ناش��ی از تقس��یم س��هام فوت‌ش��دگان‬ ‫مش��مول‪ ،‬واجد ش��رایط دریافت س��ود ش��ده‌اند و‬ ‫تقس��یم س��هام آنان از طریق دفترهای پیش��خوان‬ ‫دولت قطعی شده نیز در این مرحله پرداخت شود‪.‬‬ ‫سازمان خصوصی‌س��ازی بارها اعالم کرده که سود‬ ‫س��هام عدالت فقط به حساب بانکی همان سهامدار‬ ‫واریز می‌شود و مش��موالن باید آگاه باشند که این‬ ‫س��ازمان از طریق هیچ شخص یا واسطه و افرادی‪،‬‬ ‫از هی��چ روش��ی ازجمله تم��اس تلفنی یا ارس��ال‬ ‫پیامک یا س��ایر ش��یوه‌های ارتباطی با عنوان‌های‬ ‫نیابت‪ ،‬نمایندگی یا کارگزاری با مش��موالن ارتباط‬ ‫برق��رار نمی‌کند و این‌گون��ه ارتباطات دارای زمینه‬ ‫کالهبرداری یا س��ودجویی بوده و مش��موالن باید‬ ‫نس��بت به ای��ن ارتباطات و تماس‌ها حساس��یت و‬ ‫آگاهی داش��ته باش��ند و از هرگونه در اختیار قرار‬ ‫دادن اطالعات مالی و بانکی و هویتی خود اجتناب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به ش��دت کاهش یافته و نمی‌توانند نیازهای زندگی‬ ‫خود را تامین کنند‪ ،‬از این‌رو وزارت کار نیازمند چراغ‬ ‫س��بز هیات دولت اس��ت و به همین دلیل با معاونت‬ ‫حقوقی ریاس��ت‌جمهوری مکاتبه کرده تا در صورت‬ ‫مثبت بودن پاس��خ‪ ،‬مذاکرات مرب��وط را آغاز کند‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال به نظر می‌رس��د دولت راض��ی به افزایش‬ ‫دستمزد نیست‪.‬‬ ‫حاج‌اس��ماعیلی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا‬ ‫بازنگری و ترمیم دس��تمزد کارگ��ران باید از مجرای‬ ‫مجلس بگذرد؟ گفت‪ :‬این مسئله ارتباطی به مجلس‬ ‫و مجوز آن ندارد چون من��ع قانونی برای بازنگری و‬ ‫افزایش دوباره دس��تمزد وجود ندارد و نیازی هم به‬ ‫استفساریه نیست‪ .‬هیچ قانونی نگفته که باید یک‌بار‬ ‫در س��ال مزد را تعیین کنیم‪ .‬درست است اشکاالتی‬ ‫به م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار برای تعیین مزد وارد اس��ت‬ ‫که الزم اس��ت شفاف‌سازی ش��ود ولی معتقدم برای‬ ‫آنکه بتوانیم فرآیند تعیین مزد را کارآمدتر و شفاف‌تر‬ ‫کنیم باید شاخص‌های آن را صریح و روشن از طریق‬ ‫مجلس شورای اسالمی اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال با بی��ان اینک��ه در حمایت از‬ ‫کارگران دارای مش��کل تردیدی نیست‪ ،‬اشاره‌ای به‬ ‫برنامه اختصاص س��بد حمای��ت غذایی دولت کرد و‬ ‫گفت‪ :‬م��ا موافق واریز نقدی به حس��اب‌ها نبودیم و‬ ‫اگر دولت می‌خواس��ت به قش��ر کم‌درآمد و محروم‪،‬‬ ‫افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی‪ ،‬کارمندان‬ ‫و بازنشس��تگان دارای دریافتی زیر ‪ ۳‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان بسته حمایتی بدهد چه منعی برای‬ ‫بازنگری مزد در طول سال داشت؟‬ ‫حاج اس��ماعیلی تصریح کرد‪ :‬پیش��نهاد ما اعطای‬ ‫کمک‌ه��ای غیرنقدی بود تا دولت کاالهای اساس��ی‬ ‫را در اختی��ار مردم بگ��ذارد و پیامدهای منفی این‬ ‫کار ک��ه دولت نگران آن بود‪ ،‬در جامعه ایجاد نش��ود‬ ‫ول��ی می‌بینیم که هنوز به کارگران و بازنشس��تگان‬ ‫تامین اجتماعی کاالی اساس��ی داده نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن انتظار م��ی‌رود دولت بازنگ��ری جدی در‬ ‫برنامه حمایتی خود داشته باشد و به شکل کاالهای‬ ‫غیرنقدی از کارگران حمایت کند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه بس��ته‌های حمایت غذای��ی دولت‬ ‫به بیش��تر گروه‌های مورد هدف اختص��اص یافته و‬ ‫بسیاری از کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز آن را‬ ‫دریافت کردن��د‪ ،‬به گفته مقامات کارگری‪ ،‬این طرح‬ ‫هنوز در زمینه کارگران اجرایی نش��ده است‪ .‬پیش‌تر‬ ‫یکی اعضای هیات‌رئیس��ه کانون عالی بازنشستگان‬ ‫کارگ��ری گفته بود که بس��ته حمایت��ی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانی مس��کن مقطعی اس��ت و دردی از معیش��ت‬ ‫کارگران و بازنشستگان دوا نمی‌کند‪.‬‬ ‫خارجی‌ها خواستار خرید نفت ایران از بورس شدند‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی گفت‪ :‬برخی کشورها از طریق‬ ‫س��فارتخانه‌ها دنبال کسب اطالعات درباره خرید نفت از‬ ‫بورس بوده‌اند‪ .‬تعدادی از شرکت‌های خارجی نیز به‌طور‬ ‫مس��تقیم برای رایزن��ی در این‌باره مراجع��ه و حتی کد‬ ‫معامالتی نیز دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫س��یدعلی حس��ینی با بیان اینکه زمان مرحله جدید‬ ‫عرضه نفت خام در بورس هنوز مش��خص نش��ده است‪،‬‬ ‫به ایرن��ا گف��ت‪ :‬ش��ورای‌عالی هماهنگی اقتص��ادی (با‬ ‫حضور س��ران ‪ ۳‬ق��وه) با ت��داوم عرضه نف��ت در بورس‬ ‫موافقت کرده اس��ت و بر این اساس مرحله جدید عرضه‬ ‫پس از آماده‌س��ازی از س��وی وزارت نف��ت انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس ان��رژی درباره تس��ویه صد درصد‬ ‫ریالی پول خرید نفت افزود‪ :‬درخواست‌های گوناگونی از‬ ‫سوی مش��تریان برای تس��ویه همه پول خرید به شکل‬ ‫ریالی ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره حجم عرضه نفت در‬ ‫بورس نیز بیان کرد‪ :‬در هفته‌های گذش��ته پیشنهادها و‬ ‫درخواس��ت‌های فراوانی برای خرید نفت ارائه ش��ده که‬ ‫نش��ان می‌دهد جذابیت عرضه نفت باال اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫محدودیتی برای میزان عرضه از سوی شرکت ملی نفت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حسینی به استقبال خارجی‌ها از خرید نفت‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬اکنون از نظر تعداد مشتریان خرید‬ ‫نفت‪ ،‬مش��کل و محدودیتی وجود ندارد و تنها مسئله‌ای‬ ‫ک��ه باید مورد توجه قرار گیرد موضوع بی‌ثباتی بازارهای‬ ‫جهانی نفت و روند نزولی آن است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد‪ :‬امیدوارم شرکت ملی‬ ‫نفت بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی هر‬ ‫چه سریع‌تر نسبت به ارائه برنامه خود برای عرضه دوباره‬ ‫نفت در بورس اقدام کند‪.‬‬ ‫در مرحله نخس��ت فروش نفت (‪ ۶‬آبان امس��ال)‪ ،‬یک‬ ‫میلیون بشکه نفت خام عرضه شد اما ‪ ۸‬محموله ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫بش��که‌ای (‪ ۲۸۰‬هزار بش��که) به نرخ بشکه‌ای ‪ ۷۴‬دالر و‬ ‫‪ ۸۵‬سنت به فروش رسید‪.‬‬ ‫در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی (‪۲۰‬‬ ‫آبان) نیز ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که نفت خام به نرخ بشکه‌ای ‪۶۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۹۷‬سنت دادوستد شد‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬ش��یوه فروش نفت در بورس انرژی ‪۲۰‬درصد‬ ‫ریالی و ‪۸۰‬درصد ارزی بوده اما با توجه به درخواس��ت‌ها‬ ‫و پیش��نهادهای مطرح شده قرار است از این پس به‌طور‬ ‫‪۱۰۰‬درصد ریالی انجام شود‪.‬‬ ‫یک‌سوم مدرسه‌‌ها از استحکام بنا برخوردار نیستند‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت‪ :‬یک‌س��وم‬ ‫مدرسه‌های کشور از امکانات و تجهیزات الزم ازجمله‬ ‫تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب و استحکام بنا‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫محمدرضا رضایی‌کوچی‪ ،‬از ورود کمیسیون عمران‬ ‫مجلس به مس��ئله غیرایمن بودن مدرس��ه‌های کشور‬ ‫خب��ر داد و به خانه مل��ت گفت‪ :‬با توج��ه به حوادث‬ ‫چند س��ال گذشته در مدرس��ه‌های کشور‪ ،‬کمیسیون‬ ‫عمران مجلس یکی از اولویت‌های اصلی خود را بررسی‬ ‫وضعیت ایمنی مدرسه‌ها قرار خواهد داد و این موضوع‬ ‫در نشس��ت‌های آینده با حضور مسئوالن مربوط مورد‬ ‫بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬جان باختن چند دانش‌آموز در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان بسیار تاس��ف‌بار بوده و این مسئله ناشی از‬ ‫بی‌درایت��ی و کم‌توجهی برخی از مس��ئوالن آموزش و‬ ‫پرورش است‪.‬‬ ‫وضعیت نامناس��ب مدرس��ه‌ها در حالی است که بر‬ ‫اس��اس قانون بودجه مناسب قابل‌قبولی از درآمدهای‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی باید برای نوس��ازی مدرسه‌ها و‬ ‫تجهیز این مراکز اختصاص داده شود‪ ،‬همچنین وزارت‬ ‫نفت مکلف است ‪۱۰‬درصد از درآمدهای فروش گاز را‬ ‫برای نوسازی مدرسه‌ها تخصیص دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از یک‌سوم‬ ‫مدرسه‌های کشور از امکانات و تجهیزات الزم ازجمله‬ ‫تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مناسب و استحکام بنا‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت نامناسب مدرسه‌ها‬ ‫در حالی اس��ت که بر اس��اس قانون بودجه مناس��ب‬ ‫قابل‌قبولی از درآمدهای دستگاه‌های اجرایی باید برای‬ ‫نوسازی مدرس��ه‌ها و تجهیز این مراکز اختصاص داده‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین وزارت نفت مکلف است که ‪۱۰‬درصد‬ ‫از درآمدهای فروش گاز را برای نوس��ازی مدرس��ه‌ها‬ ‫تخصیص دهد‪.‬‬ ‫رضایی‌کوچی ادامه داد‪ :‬کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫امسال نشستی را با مسئوالن وزارت نفت برگزار کرده‬ ‫و آنها را مکلف به پرداخت مطالبات مربوط به نوسازی‬ ‫مدرس��ه‌ها کرد‪ .‬در این راستا امسال حدود ‪۹۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار به حس��اب نوس��ازی مدرس��ه‌ها واریز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫امروز با بهسازی کامل مدرسه‌ها فاصله طوالنی داریم‪،‬‬ ‫از این‌رو دستگاه‌های اجرایی باید به تمام تعهدات خود‬ ‫عمل کنند زیرا دانش‌آموزان سرمایه‌های کشور هستند‬ ‫و باید شرایط قابل‌قبولی برای تحصیل آنها فراهم شود‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری دو قطب صنعتی‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫درباره رشد و اهمیت‬ ‫مگاپروژه‌ها مک‌کینزی‬ ‫پیش‌بینی می‌کند تا ‪۱۲‬‬ ‫سال آینده بیش از ‪۵۷‬‬ ‫تریلیون دالر در حوزه‬ ‫مگاپروژه‌ها سرمایه‌گذاری‬ ‫شود‪ .‬آنچه درباره گزارش‬ ‫مک‌کینزی اهمیت دارد این‬ ‫است که همچنین پیش‌بینی‬ ‫می‌شود ‪ ۶۰‬درصد این‬ ‫مگاپروژه‌ها در کشورهای‬ ‫جهان سوم باشد‬ ‫مگاپروژه‌ها؛ توسعه یا اتالف منابع؟‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی روند رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته نش��ان می‌دهد که این کشورها برای‬ ‫رشد خود دست روی ش��اه‌کلید توسعه گذاشته‌اند‬ ‫و توانس��ته‌اند با اجرا و مدیری��ت علمی مگاپروژه‌ها‬ ‫ظرفیت‌ه��ای اقتصادی قاب��ل توجهی برای خود به‬ ‫‌دست آورند‪ .‬ایران نیز به عنوان یکی از اقتصادهای‬ ‫نوظهور‪ ،‬در س��ال‌های اخیر تالش کرد تا به حوزه‬ ‫اج��رای مگاپروژه‌ها وارد ش��ود‪ .‬هر چن��د برخی از‬ ‫تجربه‌های کش��ورمان در اج��رای این‌گونه‌‌ پروژه‌ها‬ ‫تا حدی قابل قبول بود اما دسترس��ی نداش��تن به‬ ‫پول‌های ارزان در دنیا‪ ،‬ساختار مدیریت مگاپروژه‌ها‬ ‫در ایران و تاخیر در اجرای پروژه ‪ ۳‬عاملی است که‬ ‫کارشناس��ان معتقدند بیش��ترین تاثیر را بر توسعه‬ ‫نیافتن مگاپروژه‌ها در ایران دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» اهمیت مگاپروژه‌ها‬ ‫به اندازه‌ای اس��ت که کش��ورها برای اج��رای آنها‬ ‫مدت‌ه��ا برنامه‌ری��زی می‌کنن��د و در محاس��بات‬ ‫افزای��ش درآم��د ناخالص مل��ی نیز بر آنه��ا تکیه‬ ‫می‌کنند‪ .‬ات��اق بازرگانی ایران برای بررس��ی تاثیر‬ ‫مگاپروژه‌ه��ا ب��ر روند توس��عه و مش��کالت اجرای‬ ‫ای��ن پروژه‌ها در ایران نشس��تی با حضور حس��ین‬ ‫س�لاح‌ورزی‌ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬احمد‬ ‫پورفالح‌ رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا و پیمان‬ ‫ی دبیرکل انجمن اقتصاددانان برگزار کرد‪.‬‬ ‫مولو ‌‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬اصل اجرای مگاپروژه‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬احم��د پور‌ف�لاح مگاپروژه‌ها‬ ‫را بررس��ی ک��رد‌ و گف��ت‪ :‬در آغ��از بای��د تعریفی‬ ‫از مگاپروژه‌ه��ا ارائ��ه دهی��م‪ .‬راهنمای آکس��فورد‬ ‫مگاپروژه‌ها را این‌گون��ه تعریف می‌کند‪ :‬پروژه‌های‬ ‫زمینه وجود دارد این است که فرودگاه جدید دوبی‬ ‫بزرگ‪ ،‬حجیم و متحول‌کننده که س��رمایه‌ای بیش‬ ‫بر تراز اقتصادی منطقه تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫از یک میلیارد یورو نیاز داش��ته باشند و اجرای آن‬ ‫پورفالح‌‌فرودگاه بین‌المللی دوبی را بررسی کر ‌د‬ ‫دس��ت‌کم به مدت یک س��ال نیاز به زمان داش��ته‬ ‫و توضیح داد‪ :‬این فرودگاه ‪ ۲۷‬درصد تولید ناخالص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫داخلی ام��ارات و عالوه‌‌بر این‪ ۲۱ ،‬درصد اش��تغال‬ ‫پورف�لاح ادام��ه داد‪ :‬درب��اره رش��د و اهمی��ت‬ ‫مستقیم این کشور را رشد می‌دهد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اگر‬ ‫مگاپروژه‌ه��ا مک‌کینزی پیش‌بین��ی می‌کند تا ‪۱۲‬‬ ‫قرار باشد دوبی نیروی کار این پروژه را جذب کند‬ ‫س��ال آینده بی��ش از ‪ ۵۷‬تریلی��ون دالر در حوزه‬ ‫با کمبود شدید نیروی کار روبه‌رو می‌شود و امارات‬ ‫مگاپروژه‌ها سرمایه‌گذاری شود‪ .‬آنچه درباره گزارش‬ ‫مجبور است از کشورهای منطقه برای بهره‌برداری‬ ‫مک‌کین��زی اهمیت دارد این اس��ت که همچنین‬ ‫از این پروژه اس��تفاده کند‪ .‬اگر مگاپروژه‌ها به طور‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود ‪ ۶۰‬درصد ای��ن مگاپروژه‌ها در‬ ‫اصولی تعریف و اجرا ش��وند‪ ،‬به‌راحتی اقتصاد یک‬ ‫کشورهای جهان سوم باشد‪.‬‬ ‫کشور را متحول می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن تحلیلگر اقتصاد‪ ،‬آنچ��ه در زمینه‬ ‫وی با اش��اره به مگاپروژه‌های ایرانی توضیح داد‪:‬‬ ‫مگاپروژه‌ها اهمی��ت ویژه‌ای دارد‪ ،‬زمان‬ ‫در ایران نیز چند سد‪ ،‬مگامال‪ ،‬پروژه‬ ‫است‪ .‬مگاپروژه‌ها به این دلیل‌که حجم‬ ‫انتق��ال آب خلیج‌ف��ارس به دش��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاری باالیی دارند‪ ،‬تاخیر در‬ ‫مرک��زی‪ ،‬تکمیل راه‌آه��ن جنوب به‬ ‫تحویل آنها ضررهای بس��یاری را ایجاد‬ ‫ش��مال و چند ف��از از پ��روژه پارس‬ ‫می‌کند‪ .‬بررس��ی مگاپروژه‌های مهم در‬ ‫جنوب��ی به ط��ور مگاپ��روژه تعریف‬ ‫منطقه نش��ان می‌دهد آنچه باعث شده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫کش��ورهای منطقه برای رش��د توسعه‬ ‫اینکه ایران نتوانس��ت ب��ا اجرای این‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫خود بتوانن��د روی مگاپروژه‌ها دس��ت‬ ‫مگاپروژه‌ها به رش��د مناس��بی برسد‬ ‫مدیریت درست‬ ‫بگذارن��د‪ ،‬ارتب��اط با بانک‌ه��ای معتبر‬ ‫تاخی��ر در تحوی��ل و در دس��ترس‬ ‫پروژه‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫جهانی‪ ،‬ظرفیت‌س��نجی مناسب از توان‬ ‫نبودن پول‌های ارزان دنیا برای ایران‬ ‫بازدهی داخلی‪ ،‬استفاده‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬هم��کاری ب��ا ش��رکت‌های از توان مهندسی دنیا است‪.‬‬ ‫متخصص و تحویل به‌موقع پروژه است‪.‬‬ ‫عالوه‌بر ای��ن‪ ،‬متاس��فانه در ایران‬ ‫و نه یک کشور و‬ ‫وی افزود‪ :‬مگاپروژه‌ها اگر به‌درس��تی جلوگیری از اتالف منابع تاکی��د جدی وج��ود دارد ک��ه باید‬ ‫مهم‌ترین عواملی‬ ‫تعری��ف ش��وند‪ ،‬حت��ی یک پ��روژه هم‬ ‫هم��ه کاره��ا در داخل کش��ور و به‬ ‫هستند که کمک‬ ‫می‌تواند کل اقتصاد و اشتغال یک کشور‬ ‫‌دست ایرانی‌ها انجام شود‪ .‬این رفتار‬ ‫می‌کنند کشورها به‬ ‫را متح��ول کن��د‪ .‬ف��رودگاه بین‌المللی توسعه پایدار‪ ،‬افزایش مدیریتی در دنیا پذیرفته شده نیست‬ ‫دوب��ی ب��ا س��رمایه‌گذاری ‪ ۹۷‬میلیارد درآمد و قدرت بیشتر و باید بتوانیم با کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫یورو بزرگ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا‬ ‫ارتب��اط منطق��ی و برد‪-‬برد داش��ته‬ ‫دست یابند‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬پیش‌بینی‌هایی که در این‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫� مقایسه مگاپروژه ایرانی با کره‌ای‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬پیمان مول��وی‪ ،‬دبیر‌کل‬ ‫انجم��ن اقتصاددانان گفت‪ :‬در ای��ران حدود ‪۱۱۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که برخی‬ ‫از آنها توجیه اقتصادی خود را از دس��ت داده‌اند‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه‪ ،‬اتالف منابع در ای��ران از مهم‌ترین عواملی‬ ‫است که ظرفیت ایجاد رقابت بین‌‌بنگاهی را از بین‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫وی با هدف تشریح تفاوت اجرای مگاپروژه‌ها در‬ ‫ایران و کش��ورهای توس��عه‌یافته دو بندر چابهار و‬ ‫بوسان را با یکدیگر مقایسه کرد و توضیح داد‪ :‬بندر‬ ‫بوسال تا ‪ ۳‬سال پیش جزو ‪ ۳‬بندر بزرگ دنیا بود و‬ ‫اکنون در رتبه ششم دنیا است‪ .‬نرخ بازدهی داخلی‬ ‫این پروژه ‪ 9 ‌‌.6‬است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬کارفرمای بخش خصوصی ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫می‌تواند از آن بهره‌برداری کند‪ .‬آنچه در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد این اس��ت که س��رمایه مورد نیاز این‬ ‫پروژه ‪1.‌4‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫این اتف��اق در حالی رخ داده که س��رمایه مورد‬ ‫نی��از بندر چابه��ار ‪ ۳‬میلی��ارد دالر برآورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که چنین‬ ‫پروژه‌هایی در ایران در ادامه مس��یر از تس��هیالت‬ ‫دیگری هم اس��تفاده می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مقایسه‬ ‫‪ ۲‬بندر ب��ا حجم س��رمایه‌گذاری ‪ ۳‬میلی��ارد دالر‬ ‫در ای��ران و ‪1.‌4‬میلیارد دالر در کره جنوبی نش��ان‬ ‫می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کم‌تاثیر‬ ‫مگاپروژه‌ها است‪.‬‬ ‫مدیریت درس��ت پ��روژه‪ ،‬افزایش ن��رخ بازدهی‬ ‫داخلی‪ ،‬اس��تفاده از توان مهندس��ی دنیا و نه یک‬ ‫کشور و جلوگیری از اتالف منابع مهم‌ترین عواملی‬ ‫هس��تند که کمک می‌کنند کش��ورها به توس��عه‬ ‫پایدار‪ ،‬افزایش درآمد و قدرت بیشتر دست یابند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی از تصمیم‌های سیاسی وحشت دارد‬ ‫ی��ک پژوهش��گر اقتصادی ب��ر این باور اس��ت که‬ ‫اقتص��اد جهان در قرن ‪ ۲۱‬ش��اهد تح��ول لحظه‌ای‬ ‫اس��ت و اگر کشوری کوچک‌ترین اشتباهی کند و به‬ ‫عق��ب برگردد‪ ،‬رقیبانی در میدان ظهور می‌کنند که‬ ‫اجازه اس��تفاده دوباره از آن موقعیت را می‌گیرند‪ .‬به‬ ‫دلیل همین است که همیشه باید عملکردها را مورد‬ ‫ارزیابی قرار داد و نباید نس��بت به بررسی سیاست‌ها‬ ‫به‌عنوان تابو نگاه شود‪.‬‬ ‫ناصر ذاکری درباره تاثیر رویکرد سیاسی بر اقتصاد‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬اگر م��ا اقتصاد را مس��تقل از فضای‬ ‫سیاس��ی در نظر بگیریم موقعیت��ی پیش می‌آید که‬ ‫می‌توانی��م از ظرفیت‌ها اس��تفاده ک��رده و از طریق‬ ‫تجارت با س��ایر کشورها سود خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اما وقتی سهم عامل سیاسی را افزایش می‌دهیم‪ ،‬به‬ ‫ناچ��ار با بلوک‌هایی از ق��درت در‌می‌افتیم که امکان‬ ‫تجارت ما را محدود می‌کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در سال‌های‬ ‫گذشته ما می‌توانستیم از فضای ایران و فرودگاه امام‬ ‫خمینی برای رفت‌وآمد هوایی میان ش��رق آس��یا و‬ ‫اروپا استفاده و درآمد باالیی را نصیب کشور کنیم اما‬ ‫با رویکردهای اتخاذ شده و ارتباط ضعیف ما با جهان‬ ‫خارج این موقعیت را به نوعی به دوبی هدیه کردیم‬ ‫و اکن��ون عالوه‌ب��ر امارات‪ ،‬دیگر کش��ورهای جنوب‬ ‫خلیج‌ف��ارس با مدیریت ای��ن پروازه��ا‪ ،‬درآمدهای‬ ‫بس��یاری کسب می‌کنند و ما متاسفانه این موقعیت‬ ‫را به‌راحتی از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی ما فضای پرتنش��ی را ایجاد‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬به طور طبیعی سرمایه‌گذار خارجی عالقه‬ ‫و انگیزه کافی برای مش��ارکت در اقتصاد کش��ور را‬ ‫پیدا نمی‌کند‪ .‬باید در نظر گرفت که سرمایه خارجی‬ ‫بو‌کار حس��اس و نگران است‬ ‫نس��بت به فضای کس ‌‬ ‫در حالی‌که کش��ور ما از بس��یاری جه��ات آمادگی‬ ‫جذب سرمایه خارجی را دارد که می‌تواند زمینه‌ساز‬ ‫افزایش اش��تغال‪ ،‬تولید و صادرات باشد اما به دلیل‬ ‫فض��ای موجود‪ ،‬س��رمایه‌گذار خارج��ی این ترس را‬ ‫دارد که سرمایه او هر لحظه تحت تاثیر تصمیم‌های‬ ‫سیاس��ی قرار بگیرد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در کشور چین این‬ ‫ش��رایط برای جذب سرمایه‌گذار خارجی کاملا مهیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ذاک��ری ی��ادآور ش��د‪ :‬همچنی��ن ما ب��ا توجه به‬ ‫جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی و تاریخی کش��ورمان‪،‬‬ ‫ظرفیت باالی��ی در بخش گردش��گری داریم که به‬ ‫دلیل تمایل پایین سفر به ایران از آن استفاده بهینه‬ ‫نشده‌است‪ .‬در نظر بگیرید درآمد عظیم گردشگری‬ ‫جهان از س��ال پایان دفاع مق��دس تا امروز ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪ ،‬که سهم فرانسه ‪ ،۴.۵‬اسپانیا‬ ‫‪ ۴‬و ترکیه ‪ ۲.۵‬درصد بوده اس��ت‪ .‬پرسش این است‬ ‫که با توج��ه به ظرفیت باالی کش��ور در این زمینه‬ ‫جایگاه ما کجا بود ‌ه است؟ به جرأت می‌توان‌گفت به‬ ‫دلیل عملکرد ما ای��ن میدان نیز تحت تاثیر رویکرد‬ ‫سیاسی بوده‌است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان در زمینه رویکرد کش��ورهای شرق‬ ‫آس��یا گفت‪ :‬رویکرد این کشورها را «اقتصاد منهای‬ ‫سیاس��ت» نام‌گ��ذاری کرده‌ایم یعنی این کش��ورها‬ ‫در ام��ر تجارت توجهی به ط��رف مقابل خود ندارند‬ ‫و نمونه بارز آن ویتنام اس��ت؛ کش��وری که س��ال‌ها‬ ‫از امری��کا لطمه خ��ورد و هواپیماهای بی‌‪ ۵۲‬امریکا‪،‬‬ ‫ویتنام ش��مالی را با خاک یکسان کردند و خسارت‬ ‫زیادی به آن وارد کردند‪ .‬اما این کشور به جای انتقام‬ ‫‌‌‬ ‫گرفتن‪ ،‬از بازار امریکا استفاده کرد تا رشد اقتصادی‬ ‫خ��ود را محقق کند‪ ،‬ه��ر چند که ای��ن کینه را در‬ ‫دل داش��ت‪ .‬ویتنام سعی کرد با تجارت سود خود را‬ ‫حداکثر کند و امروز ش��اهد هستیم در طول نزدیک‬ ‫به ‪ ۳۷‬س��ال گذشته اقتصاد این کش��ور از رتبه ‪۶۲‬‬ ‫تا رتبه جهانی ‪ ۳۵‬خود را باال کش��یده و این نتیجه‬ ‫مصون نگه‌داشتن اقتصاد از آثار سیاست است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مورد دیگر ژاپن اس��ت که پس از جنگ‬ ‫جهان��ی دوم با وجود درگیری ب��ا امریکا از بازارهای‬ ‫این کش��ور نهایت استفاده را کرد و با رشد اقتصادی‬ ‫خود رفاه بزرگی را به مردم ژاپن و نس��ل‌های آینده‬ ‫آن هدی��ه داد‪ .‬اگر ژاپن به جای ای��ن اقدام رویکرد‬ ‫سیاس��ی به اقتصاد داش��ت‪ ،‬هیچ‌گاه ای��ن جایگاه را‬ ‫کس��ب نمی‌کرد و به طور احتمال��ی با ژاپنی روبه‌رو‬ ‫بودیم که جایگاهی پایین‌تر از رتبه ‪ ۳۰‬را در اقتصاد‬ ‫جهانی داشت‪.‬‬ ‫ذاک��ری با بی��ان اینک��ه در سیاس��ت‌های کالن‬ ‫اقتصادی کالن کش��ور‌باید باب گفت‌وگو باز باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خیلی وقت‌ها ما اصولی را در نظر می‌گیریم و‬ ‫تصور می‌کنیم که این اصول قابل گفت‌وگو نیستند‬ ‫و بای��د بر اس��اس آن عمل ش��ود‪ .‬به ط��ور طبیعی‬ ‫در جامع��ه‌ای که مردم احس��اس کنن��د در انتخاب‬ ‫اولویت‌ها درگیر هس��تند و به نوعی مشارکت دارند‪،‬‬ ‫نس��بت به آن احس��اس تعلق می‌کنند و از مجموعه‬ ‫آرمان‌های حاصل بیش��تر و بهتر دفاع می‌کنند‪ .‬این‬ ‫نقطه مقابل شرایطی است که عده محدودی تصمیم‬ ‫بگیرن��د‪ ،‬در این‌گون��ه موارد حتی اگ��ر آنها تصمیم‬ ‫درس��تی هم بگیرد‪ ،‬چون مشارکت مردمی را ندار‌ند‬ ‫نمی‌توا‌نند مفید واقع شوند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر اقتصاد یادآور شد‪ :‬در شرایط تحریم‬ ‫اقتص��ادی ما باید مس��یر خود را اص�لاح کنیم‪ .‬این‬ ‫امکان برای ما وجود دارد که در سیاست‌ها بازنگری‬ ‫و تنش‌زدایی در سیاست خارجی را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫ب��ه باور من‪ ،‬یک��ی از آثار مثبت برج��ام این بود که‬ ‫س��بب ش��د تا صف متحد دشمنان کش��ور ما دچار‬ ‫تزلزل شود‪ ،‬قبل از برجام فضا به‌گونه‌ای بود که همه‬ ‫کشورهای بزرگ علیه ما بودند‪ .‬اما درحال‌حاضر این‬ ‫ت و این یک پیروزی برای ما‬ ‫صف در هم شکست ‌ه اس ‌‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید مسیر خود را ادامه دهیم و اجازه‬ ‫ندهیم اجماع جهانی علیه ما شکل بگیرد‪.‬‬ ‫در جلسه بازدید عادل نژادسلیم‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ نفت‬ ‫و گاز پارسیان از س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬طرف‌ها درباره‬ ‫توسعه همکاری‌ها توافق کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬در این‬ ‫جلسه ابوالفضل کیانی‌بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫ی ب��ا بیان تاریخچه‌ای از فعالیت‌های س��ازمان اظهار‬ ‫صنعت ‌‬ ‫کرد‪ :‬این س��ازمان نتیجه یک تفکر متعالی اس��ت؛ ‪ ۵۵‬سال‬ ‫پیش که نظام مدیریتی بر کشور حاکم نبوده این تشکیالت‬ ‫را ب��رای پرورش مدیران بنگاه‌ها و صنایع در حال س��اخت‪،‬‬ ‫پایه‌ریزی کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی خاطر‌نشان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه آموزش با دانش��گاه‌های معتبر فرانسه‪ ،‬کانادا و آلمان‬ ‫هم��کاری داریم و به‌تازگی س��ازمان‪ ،‬دوره مدیریت اجرایی‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در س��ازمان را برگزار کرد و نشریه‌ای‬ ‫نیز در این زمینه منتش��ر می‌کند که ش��ماره دوم آن آماده‬ ‫چاپ است‪.‬‬ ‫کیانی‌‌بختی��اری با تاکی��د بر رویک��رد مهارت‌محوری در‬ ‫دوره‌های آموزش��ی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬درباره «مرکز‬ ‫کاریابی و توس��عه اش��تغال دانش‌آموختگان کشور» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دانش‌آموختگان در این مرک��ز مهارت‌های الزم برای‬ ‫بو‌کار حرفه‌ای را می‌آموزند و در پایان دوره با معرفی‬ ‫کس�� ‌‬ ‫و هماهنگی س��ازمان‪ ،‬به بنگاه‌ه��ا و صنایع مختلف معرفی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری دوره‌های مدیریت اجرایی فناوری‬ ‫و ن��وآوری و دیگ��ر دوره‌های تخصص��ی از جمله دوره‌های‬ ‫بو‌کار صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫پسا‌دکترای مدیریت کس ‌‬ ‫س��ازمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری این دوره‌ها چهره جدیدی از‬ ‫فعالیت‌های سازمان مدیریت صنعتی ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫کیانی‌بختیاری ضمن برش��مردن اقدام‌هایی که س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی درباره فرهنگ‌سازی و ادبیات‌سازی درباره‬ ‫انقالب صنعتی چهارم انجام داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان در‬ ‫این زمینه انتش��ار کتاب‌های معتب��ر را هدف‌گذاری کرده و‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰‬عنوان آن منتش��ر شده است که با بهره بردن از‬ ‫این امکانات و برگ��زاری کنفرانس‌های مختلف‪ ،‬می‌تواند به‬ ‫عنوان دبیرخانه مطالعات انقالب صنعتی چهارم در کش��ور‬ ‫ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه عادل نژاد‌س��لیم‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس��یان ضم��ن معرفی این ش��رکت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫هلدینگ پارسیان آمادگی دارد بر اساس نیازهای آموزشی و‬ ‫مشاوره‌ای خود و با توجه به تجربه سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫راهکارهای این سازمان برای حل مسائل مدیریتی را دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود ب��ر ل��زوم‬ ‫به‌روز ش��دن نظ��ام آموزش��ی تاکید ک��رد و گف��ت‪ :‬برای‬ ‫اعت�لای ارزش مدیری��ت‪ ،‬نظ��ام شایسته‌س��االری باید در‬ ‫بنگاه‌ه��ا و صنایع کش��ور اجرا ش��ود‪ .‬در پایان این جلس��ه‬ ‫طرف‌ه��ا ب��ر توس��عه همکاری‌ه��ای همه‌جانبه ب��ه توافق‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫بورس چگونه می‌تواند نقدینگی‬ ‫را جذب کند؟‬ ‫ب��ه اعتقاد عض��و هیات‌نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫پیش��نهاد بانک مرک��زی مبنی‌بر کمک گرفت��ن از بورس‬ ‫ت اما تا‬ ‫برای مدیریت نقدینگی‪ ،‬حرفی کاملا درس��ت اس�� ‌‬ ‫زمانی که دولت برنامه‌ای برای حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬در عمل نظام بورس موفق به جذب نقدینگی‬ ‫سرگردان نخواهند شد‪.‬‬ ‫به‌تازگی رئیس کل بان��ک مرکزی اعالم کرده که حجم‬ ‫نقدینگی به مرز ‪ ۱۷۰۰‬هزار میلیارد تومان رسیده که یکی‬ ‫از راه‌ها برای مدیریت این نقدینگی‪ ،‬هدایت آن به س��مت‬ ‫بورس است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬مسعود دانش��مند‪ ،‬عضو هیات‌نمایندگان‬ ‫ن در گفت‌وگو با ایس��ن‌ا اظهار کرد‪ :‬تا‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��را ‌‬ ‫زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد اتفاق خاصی نخواهد‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر فرض مثال که پول نقد موجود باشد‪ ،‬اما‬ ‫وقتی شرکت‌های بزرگ در حال رکود و واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک و متوسط در حال ورشکستگی هستند‪ ،‬سهام کجا‬ ‫را می‌توان خریداری کرد؟ پرس��ش منطق��ی و اصلی این‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانش��مند افزود‪ :‬ح��رف رئیس کل بان��ک مرکزی برای‬ ‫هدایت نقدینگی به س��مت و سوی نظام بورسی و سهام و‬ ‫س��پس به سمت تولید‪ ،‬درست است اما ابتدا باید تولید راه‬ ‫ی‌داشته باشیم‪ .‬عمده تعداد‬ ‫بیفتد‪ ،‬س��پس چنین توقع‌های ‌‬ ‫سهام بورس در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط است‬ ‫که مردم می‌توانند آنها را بخر‌ن ‌د وگرنه ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫همچون فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب‌آهن‪ ،‬مس سرچشمه و‪ ...‬که‬ ‫سهام‌ش��ان در دس��ت دولت بوده و خریداری آنها سخت و‬ ‫بعید است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫علیزاده مطرح کرد‪:‬‬ ‫باال بودن هزینه تولید خودرو‬ ‫داخلی به‌واسطه نرخ ارز نیست‬ ‫فناوری در خدمت کاهش آلودگی هوا‬ ‫تولید کاتالیست‌های نانویی‬ ‫دوستدار طبیعت در کشور‬ ‫ی نانو‪ ،‬کاتالیست‌هایی‬ ‫یک شرکت ایرانی با استفاده از فناور ‌‬ ‫تولی��د می‌کند ک��ه آالینده‌های خروجی از اگ��زوز خودرو را‬ ‫به‌حداقل می‌رساند‪ .‬این کاتالیست‌ها سهم آالیندگی خودروها‬ ‫را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد توسعه فناوری نانو‪ ،‬چند سالی است که‬ ‫پاییز و زمس��تان در کنار برف و ب��اران‪ ،‬تحف ‌ه نامبارکی به‌نام‬ ‫«آلودگی ش��دید هوا» برای ش��هروندان کالنشهرها به همراه‬ ‫دارد؛ مش��کلی که هر س��ال با افزایش تعداد خودروها شدت‬ ‫بیشتری پیدا می‌کند و موجب تعطیلی مدارس و محدودیت‌‬ ‫تردد خودروها می‌شود‪ .‬از این‌رو‪ ،‬الزم است تدابیر جدی برای‬ ‫حل این مش��کل اندیشیده شود تا خسارت‌های جانی و مالی‬ ‫آن به حداقل برسد‪.‬‬ ‫با توجه به س��هم باالی خودروها در آالیندگی هوا‪ ،‬کاهش‬ ‫انتشار گازهای سمی و خطرناک یکی از راهکارهای کم کردن‬ ‫آلودگی هوا اس��ت‪ .‬یک شرکت ایرانی در چند سال گذشته با‬ ‫استفاده از فناوری‌نانو‪ ،‬کاتالیست‌هایی برای کاهش آالیندگی‬ ‫خودروها به بازار عرضه کرده‌است‪.‬‬ ‫نازنین شاهوردی‪ ،‬مدیر بازرگانی این شرکت گفت‪ :‬از حدود‬ ‫‪4‬س��ال پیش‪ ،‬با تولید کاتالیس��ت‌های ح��اوی نانومواد‪ ،‬وارد‬ ‫ی که پیش‌تر استفاده می‌شد‪،‬‬ ‫حوز ‌ه فناوری‌نانو شدیم‪ .‬فناور ‌‬ ‫بس��یار قدیمی بود و قیمت باال و عملکرد پایینی داش��ت‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬با پیاده‌س��ازی برنام ‌ه تحقیق و توس��عه‪ ،‬موفق به ارائ ‌ه‬ ‫کاتالیست‌هایی شدیم که عالوه‌بر ارزان بودن‪ ،‬کارآیی باالیی‬ ‫دارند و کسب استانداردهای زیست‌محیطی را در خودروهای‬ ‫تولید داخل امکان‌پذیر می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل کاهش هزین ‌ه تولید آن اس��ت که با نانویی‬ ‫شدن‪ ،‬میزان اس��تفاده از فلزات گرانبها در کاتالیست کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با نانویی ش��دن‪ ،‬عملکرد به‌گونه‌ای‬ ‫افزای��ش یافته ک��ه کاتالیس��ت‌های نانویی ام��کان دریافت‬ ‫استاندارد یورو‪ ۵‬و ‪ ۶‬را دارند‪.‬‬ ‫ش��اهوردی ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر یکی از خودرو‌س��ازان‬ ‫داخلی بیش��ترین سهم را در خرید کاتالیست‌های نانویی این‬ ‫ش��رکت دارد‪ ،‬به‌طوری که ما ظرفیت تولید ساالنه ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫ت نانویی برای تیبا و ‪۲۰۰‬هزار کاتالیست‌نانویی برای‬ ‫کاتالیس ‌‬ ‫پراید داریم‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی این ش��رکت درباره مزیت کاتالیس��ت‌های‬ ‫نانویی نسبت به فناوری‌های رایج‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجایی که در این‬ ‫کاتالیست‌ها از فناوری‌نانو اس��تفاده شده‪ ،‬عملکرد محصول‬ ‫ارتقایافته و این موضوع مزیت رقابتی برای شرکت‌مان ایجاد‬ ‫کرده‌است‪ .‬استفاده از این کاتالیست‌ها کمک زیادی به بهبود‬ ‫هوا کرده و تاثیر مثبتی بر محیط‌زیست دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫نایب‌رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬این روش که اجازه واردات خودرو را ندهیم و‬ ‫با اعمال تعرفه باال‪ ،‬واردات را محدود کنیم تا خودروس��ازان‬ ‫یکه‌تازی کنند‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫رض��ا علیزاده در گفت‌وگ��و با خانه مل��ت‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور و همچنین کنت��رل ب��ازار خودرو‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه خودروس��ازان کش��ور در ح��ق مردم‪،‬‬ ‫بیت‌الم��ال و ملت جفا کرده‌اند و مقصر این موضوع ش��خص‬ ‫یا مدیر خاصی نیست‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه س��نگ بنای صنعت خودرو در کشور‬ ‫به‌درس��تی گذاشته نشده و این مسیر نادرست در حال ادامه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح‌کرد‪ :‬درحال‌حاضر که به بن‌بس��ت رسیده‌ایم‬ ‫به‌دنبال نقاط ضعف و اش��کاالت موج��ود در صنعت خودرو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه چندین‬ ‫س��ال اس��ت کارشناس��ان اعالم می‌کنند رویه فعلی صنعت‬ ‫خودر ‌و با شیوه کنونی نادرست است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این روش که‬ ‫اجازه واردات خودرو را ندهیم و با اعمال تعرفه باال‪ ،‬واردات را‬ ‫محدود کنیم تا خودروسازان یکه‌تازی کنند‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه با صرف بیت‌المال و به‌خطر انداختن‬ ‫جان مردم برای خودروس��ازان بازار انحصاری ایجاد کرده‌ایم‪،‬‬ ‫عنوان‌ک��رد‪ :‬صنعت خودرو تنبل بار آمده و پاس��خگوی نیاز‬ ‫کش��ور نیس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬باال بودن قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت آنها به‌واس��طه باال رفتن نرخ ارز و تورم نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه به‌طور عمده به‌دلیل سوء‌مدیریت شاهد وضعیت موجود‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫علی��زاده در پای��ان با بیان اینکه خودروس��ازان تا کنون به‬ ‫خودش��ان زحم��ت نداده‌اند قیم��ت محص��والت تولیدی و‬ ‫هزینه‌ه��ای س��ربار را کاهش دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫کوتاه‌ترین راه که افزایش قیمت و باال بردن دریافتی از مردم‬ ‫است را به‌خوبی آموخته‌اند و راهی غیر از این را نمی‌‌شناسند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان صنعتی‬ ‫معتقدند اگر واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫در هم ادغام و کارخانه‌های‬ ‫بزرگ را تشکیل دهند‬ ‫و کارخانه‌های بزرگ نیز‬ ‫با مجموعه‌سازی تبدیل‬ ‫به هلدینگ‌های بزرگ‬ ‫صنعتی شوند‪ ،‬در شرایط‬ ‫سخت و وضعیت بحرانی‬ ‫آسیب کمتری می‌بینند‬ ‫ادغام قطعه‌سازان در دو راهی «شدن» یا «نشدن»‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعطیل��ی واحدهای صنعتی به‌نوعی از س��ال‪۹۰‬‬ ‫کلید خورد‪ .‬به‌ط��ور معم��ول‪ ،‬تولیدکنندگانی که‬ ‫توان ادامه راه را در ش��رایط سخت نداشتند‪ ،‬حذف‬ ‫شدند‪ .‬حتی در این برهه زمانی کارخانه‌های بزرگ‬ ‫نیز پس از سال‌ها فعالیت تعطیل شدند‪.‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان صنعت��ی معتقدن��د اگ��ر‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در هم ادغام و‬ ‫کارخانه‌های بزرگ را تشکیل دهند و کارخانه‌های‬ ‫بزرگ نیز با مجموعه‌سازی تبدیل به هلدینگ‌های‬ ‫بزرگ صنعتی ش��وند‪ ،‬در شرایط سخت و وضعیت‬ ‫بحرانی آس��یب کمتری می‌بینن��د‪ ،‬ضمن آنکه در‬ ‫ش��رایط مناس��ب هم قدرت مانور بیش��تری برای‬ ‫توسعه خواهند داشت‪.‬‬ ‫ادغام‌س��ازی از جمل��ه محورهای��ی اس��ت ک��ه‬ ‫«گسترش‌صنعت» به شکل سلسله گزارش‌ در حال‬ ‫پیگیری آن بوده اس��ت‪ .‬طرح ای��ن موضوع حدود‬ ‫یک دهه پی��ش در صنعت قطعه مطرح ش��ده اما‬ ‫هنوز به‌طور جدی‪ ،‬به مرحله اجرا در نیامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت‌های تاریخی‬ ‫یون��س اکبرپورپایدار‪ ،‬رئیس انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه‌ه��ای صنعتی و خودرو‬ ‫تبری��ز درب��اره ادغ��ام در واحده��ای صنعت��ی به‬ ‫«گس��ترش‌صنعت» گفت‪ :‬متاسفانه کارهایی مانند‬ ‫ام��ور زیربنایی و فرهنگی که بای��د در زمان رونق‬ ‫انجام شود به فراموشی سپرده می‌شود‪ .‬از این‌رو‪ ،‬ما‬ ‫به‌ط��ور معمول‪ ،‬در کارهای جمعی و گروهی موفق‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارهای فردی بهتر انجام می‌ش��ود اما‬ ‫وقتی گروه��ی به‌عنوان نمونه‪۳ ،‬نفری همان کار را‬ ‫بخواهند دنبال کنند با چالش‌های اساس��ی روبه‌رو‬ ‫می‌شوند‪ .‬این امر ناشی از ضعف فرهنگی است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ش��رکت‌ها در کشورهای صنعتی‬ ‫قدمتی ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬ساله دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در جهان‬ ‫اول کارخانه‌های نسل به نسل از پدران به فرزندان‬ ‫منتقل می‌شود‪ .‬از این‌رو‪ ،‬تالش برای حفظ صنعت‬ ‫در کشورهای پیشرفته‪ ،‬سبب شده تا موفقیت‌های‬ ‫مطلوبی در صنعت داشته باشند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه‌ه��ای صنعتی و خودرو تبریز یادآور ش��د‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬سازمان‌ها و انجمن‌های مربوط به هر حوزه‬ ‫در زمان رونق از کارهای جمعی غافل هس��تند و با‬ ‫برخورد با مشکل به‌دنبال راهکارهای‬ ‫گوناگ��ون ب��ه ش��کل آزم��ون و خطا‬ ‫چالش‌ها را پشت‌سر می‌گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹در س�ال حمای�ت مل�ی‪،‬‬ ‫دولتی‌ها حمایت نمی‌کنند‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ری��زش واحده��ای تولیدی‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬به‌وی��ژه در ش��رایط س��خت تحری��م و‬ ‫سیاس��ت‌هایی ک��ه دولت درباره صنع��ت در پیش‬ ‫گرفته‪ ،‬زیاد ش��ده اس��ت؛ مش��کالت بیمه‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬دارای��ی‪ ،‬اداره کار‪ ،‬بان��ک و‪ ...‬ه��ر روز‬ ‫مشکالت بیش��تری به‌وجود می‌آورند زیرا به شکل‬ ‫جزیره‌ای عمل می‌کنند‪ .‬در س��ال حمایت از تولید‬ ‫داخلی حمایتی از س��وی سازمان‌های دولتی دیده‬ ‫نمی‌شود و هر نهادی قوانین جداگانه‌ای برای خود‬ ‫دارد و نوعی س��تیز بین برخ��ی نهاد‌های دولتی با‬ ‫تولیدکننده دیده می‌شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در جن��گ اقتص��ادی وقتی از این‬ ‫نهادها خواس��ته می‌شود بار را از دوش تولیدکننده‬ ‫س��بک کنن��د‪ ،‬قوانی��ن خ��ود را ب��ه رخ صنعتگر‬ ‫می‌کشند‪ .‬عنوان می‌کنیم واحد صنعتی با ضرر در‬ ‫حال فعالیت اس��ت؛ می‌گویند این مسئله ارتباطی‬ ‫به آنها ندارد؛ بنابراین اگر س��ال گذش��ته ‪A‬تومان‬ ‫پرداخت می‌کردیم امسال باید دو برابر هزینه سال‬ ‫گذشته را پرداخت کنیم‪ .‬در حالی که ضروری است‬ ‫در ش��رایط فعلی سازمان دارایی بخشودگی‌های را‬ ‫برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫با این روند حرکت را ادامه دهیم باید منتظر باشیم‬ ‫تا تولید تعطیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش بورسی شدن مواد اولیه‬ ‫اکبرپورپایدار با اشاره به بورسی شدن مواد اولیه‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش‌تر تولیدکننده ‪ ۱۰۰‬ی��ا ‪۲۰۰‬تن ورق‬ ‫ف��والد مورد نیاز خ��ود را به راحت��ی تهیه می‌کرد‬ ‫ام��ا امروز با عرضه ش��دن آن در بورس خرید باید‬ ‫‪ ۵۰۰‬یا ‪۱۰۰۰‬تنی باش��د و به‌طور قطع‪ ،‬این حجم‬ ‫ن��ه مورد نیاز تولیدکننده اس��ت و نه قادر به خرید‬ ‫آن است‪ .‬شرایط به‌گونه‌ای است که بیشترین سود‬ ‫را دالل‌ها می‌برند‪.‬‬ ‫اگ��ر مجموعه‌س��ازی اتفاق بیفت��د به‌طور قطع‪،‬‬ ‫این مش��کل برطرف خواه��د ش��د‪ .‬اکبرپورپایدار‬ ‫در این‌باره گفت‪ :‬درحال‌حاضر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه‌ه��ای صنعتی و خودرو‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��رکتی را تاسیس کرده تا به شکل جمعی‬ ‫آهن‌های مورد نیاز اعضا یکجا خریداری ش��ود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب خرید و صادرات از س��وی این ش��رکت‬ ‫بازرگانی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن از برنامه‌ه��ای آینده این‬ ‫ش��رکت بازرگانی راه‌اندازی یک دفت��ر نمایندگی‬ ‫ف��روش به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬در ترکی��ه اس��ت تا هر‬ ‫تولیدکنن��ده نخواه��د ف��ردی هزینه‬ ‫و دفت��ری راه‌اندازی کن��د‪ .‬هر یک از‬ ‫اعضای از طریق این ش��رکت می‌تواند‬ ‫صادرات و واردات داشته باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه تامین م��واد اولیه حتی با فوالد‬ ‫آلی��اژی ایران و ف��والد مبارکه مذاکره‬ ‫سیدناصر قریشی‬ ‫و درخواس��ت نمایندگی شد تا مشکل‬ ‫در این شرایط که بازار تولیدکنندگان��ی که تن��اژ کمتری نیاز‬ ‫تقاضا دچار افت شده‪ ،‬دارن��د با خری��د از واس��طه‌ها متضرر‬ ‫حتی اگر ادغام‌سازی‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫اکبرپورپایدار با اشاره به این مسئله‬ ‫که انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماشین‬ ‫و مجموعه‌ه��ای صنعت��ی و خ��ودرو‬ ‫تبریز در ح��ال کار روی فعالیت‌های‬ ‫گروهی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن همیشه‬ ‫به ش��کل گروهی در نمایش��گاه‌های‬ ‫گوناگ��ون داخلی و خارجی ش��رکت هم انجام شود‪ ،‬تفاوتی‬ ‫نمی‌کند‪ .‬ضمن آنکه با‬ ‫می‌کند و این امر در سرش��کن شدن‬ ‫توجه به بازار تقاضایی که‬ ‫هزینه‌ه��ا بس��یار کمک‌کنن��ده بوده برای رینگ در کشور در‬ ‫اس��ت‪ .‬به همان نس��بت این حرکت شرایط عادی وجود دارد‪،‬‬ ‫ادغام‌سازی ضرورتی‬ ‫جمعی نیز س��ود داشته زیرا استقبال‬ ‫ندارد‬ ‫بازدیدکنن��دگان از غرفه‌های گروهی‬ ‫بیش از غرفه‌های فردی است‪.‬‬ ‫� بازار تقاضا بدون‌پاسخ‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماش��ین و مجموعه‌ه��ای صنعت��ی و‬ ‫خودرو تبریز با اشاره به قطع ارتباطات‬ ‫مال��ی‪ ،‬گفت‪ :‬نباید فراموش کرد که در‬ ‫امر ص��ادرات با قطع ش��دن ارتباطات‬ ‫بی��ن بانک��ی مش��کالت ج��دی برای‬ ‫صادرات به‌وجود آمده است‪.‬‬ ‫وی عنوان‌ک��رد‪ :‬اگ��ر ش��رایط مناس��ب ب��ود‪،‬‬ ‫می‌توانس��تیم در بازار خدمات پس از فروش فعال‬ ‫ظاهر شویم زیرا درخواست‌های زیادی برای تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز در این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل اصلی بر س��ر راه صادرات قطعات‬ ‫وابستگی قطعه‌سازان به بازار داخل و خودروسازان‬ ‫است اما پرسش این است که قطعه‌ساز ایرانی چقدر‬ ‫ظرفی��ت دارد که بدون وابس��تگی ب��ه خودروهای‬ ‫داخلی برای بازار جهانی تامین قطعه داشته باشد؟‬ ‫اکبرپورپای��دار در این‌باره به یک��ی از مصداق‌های‬ ‫بازار تقاضا برای قطعات ایرانی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته انجمن در نمایش��گاه دوبی شرکت‬ ‫داش��ت‪ .‬ف��ردی از دانمارک از غرف��ه بازدید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ساالنه ‪۳‬میلیون دیسک چرخ وارد و در تمام‬ ‫اروپ��ا توزیع می‌کند‪ .‬او گفت که می‌تواند بخش��ی‬ ‫از آن را از ای��ران تامین کن��د‪ .‬اگر تنها یک‌میلیون‬ ‫از ای��ن محصول را م��ا تولید و تامی��ن می‌کردیم‪،‬‬ ‫تحول بزرگی در صنعت قطعه کشور رخ می‌داد‪ .‬اما‬ ‫به‌دلیل مشکالت نقل و انتقال پول مسئله به نتیجه‬ ‫نرس��ید‪ .‬مشکالت س��وئیفت و ارتباطات مالی بین‬ ‫بانکی سبب شد صادرات با مشکل روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بنابراین ب��ازار فرامرزی خوبی‬ ‫برای قطعه‌س��ازی کشور وجود دارد ضمن آنکه اگر‬ ‫صادرات به معنای واقعی محقق ش��ود با ورود ارز‪،‬‬ ‫صنعتگر می‌تواند تجهیزات و ماش��ین‌آالت خود را‬ ‫هم ارتقا دهد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که می‌توان تهاتری عمل ک��رد و در ازای صادرات‬ ‫ماش��ین‌آالت ب��ه‌روز و مجه��ز وارد ک��رد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌ها به‌دلیل مسائل سیاسی در این‌باره شاید‬ ‫همکاری الزم را نداش��ته باشند‪ .‬راهکارهای زیادی‬ ‫وجود دارد باید با مذاکره و مشورت بهترین راهکار‬ ‫را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پیشنهاد کشوری‬ ‫به گفت‌‌و‌گو نشست‪ .‬قریشی درباره مجموعه‌سازی‬ ‫در ح��وزه رین��گ گف��ت‪ :‬آس��یب‌پذیری مرب��وط‬ ‫به ش��رکت‌هایی اس��ت ک��ه در واقع تقاض��ا برای‬ ‫محصوالت‌ش��ان وجود ن��دارد‪ .‬تع��دد تولیدکننده‬ ‫باعث‌ش��ده این مشکالت برای ش��رکت‌ها به‌وجود‬ ‫آی��د‪ .‬ت��ا پی��ش از ای��ن بحران‌هایی ک��ه به‌تازگی‬ ‫برای کش��ور و صنع��ت خودرو به‌وج��ود آمده نیاز‬ ‫خودروس��ازان س��االنه ‪۷.۵‬میلیون رین��گ بود‪ ،‬در‬ ‫حالی که ظرفیت تولید رینگ در کش��ور بیشتر از‬ ‫‪۳.۵‬میلیون رینگ نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نتیج��ه حت��ی ظرفی��ت خال��ی‬ ‫‪۴‬میلیونی داش��تیم‪ .‬ب��ه این ترتیب حت��ی نیاز به‬ ‫سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه این محصول بود‪.‬‬ ‫او معتقد است در این شرایط که بازار تقاضا دچار‬ ‫افت ش��ده حتی اگر ادغام‌س��ازی هم انجام ش��ود‪،‬‬ ‫تفاوت��ی نمی‌کند‪ .‬ضمن آنکه ب��ا توجه به وضعیت‬ ‫تقاضای رینگ در بازار کش��ور در ش��رایط عادی‪،‬‬ ‫ادغام‌سازی ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت یکی است‬ ‫قریش��ی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ادغام‬ ‫هزینه‌های تولید را کاهش نمی‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوتی‬ ‫ندارد زیرا ‪۹۰‬درصد هزینه تمام ش��ده ما مربوط به‬ ‫مواد اولیه اس��ت و چون از طری��ق بورس عرضه و‬ ‫تامین می‌شود‪ ،‬قیمت برای همه ثابت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تش��کیل کنسرس��یومی در‬ ‫حوزه رینگ‌س��ازی اظهارکرد‪ :‬پیش‌تر مطرح ش��د‬ ‫ش��رکت‌های رینگ‌س��ازی‪ ،‬خ��ود کنسرس��یومی‬ ‫داشته باشند و مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند‪.‬‬ ‫اگر ش��رایط طبیعی حاک��م بر صنعت باش��د این‬ ‫کنسرسیوم روی قیمت تمام شده نهاده‌های تولید‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ ،‬اما در شرایط فعلی خیر‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارزب��ری رینگ‌ه��ای آلومینیوم��ی‬ ‫خاطرنشان‌کرد‪ :‬مواد اولیه اصلی ما آلومینیوم است‬ ‫که در کنار آن یک سلس��له آلیاژه��ا قرار دارد که‬ ‫س��هم خیلی زیادی نیست و در ایران در سال‌های‬ ‫گذش��ته آلیاژها توسعه پیدا کرده و تولیدکنندگان‬ ‫س��عی در اس��تفاده از محص��والت داخل��ی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه‌ه��ای صنعت��ی و خ��ودرو تبریز ب��ا بیان‬ ‫اینکه قطعه‌س��ازی کش��ور به‌روزمرگی دچار شده‪،‬‬ ‫‹ ‹اهمیت طراحی در ساخت رینگ‬ ‫گفت‪ :‬روزمرگی چش��م اسفندیار صنعتگر است که‬ ‫قریش��ی درب��اره اهمیت طراح��ی در رینگ‌ها با‬ ‫نمی‌گذارد آینده‌نگری داشته باشند‪.‬‬ ‫بی��ان اینکه مهم‌ترین مولفه در س��اخت این قطعه‬ ‫وی افزود‪ :‬ص��دور بخش��نامه‌های جدید معضل‬ ‫طراحی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬طراحی باید براس��اس یک‬ ‫دیگری اس��ت که می‌توان گفت در ‪۶‬ماه نخس��ت‬ ‫سلسله اس��تانداردهای ویژه انجام شود‪ .‬شرکت ما‬ ‫س��ال بی��ش از ‪۲۰‬بخش��نامه صادر ش��د که خود‬ ‫جزو نخستین شرکت‌هایی است که تحت‌لیسانس‬ ‫منجر به س��ردرگمی تولیدکنندگان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هیچ‌کدام از برندهای معتبر جهان نبوده و توانسته‬ ‫شفاف‌س��ازی نیاز اس��ت تا رونق دوباره در صنعت‬ ‫رین��گ را ب��ا اس��تانداردهای جهان��ی‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫و دان��ش بومی‌ش��ده طراح��ی و تولید‬ ‫اکبرپورپای��دار در پایان پیش��نهاد‬ ‫کند‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬رینگ آلومینیوم‬ ‫ک��رد‪ :‬ضروری اس��ت همچ��ون اتاق‬ ‫پراید نخس��تین‌بار از طراحی استایل و‬ ‫بازرگانی ای��ران که متش��کل از اتاق‬ ‫طراحی مکانیکی تا ساخت آن در این‬ ‫ش��هرهای گوناگ��ون اس��ت‪ ،‬انجمن‬ ‫واحد انجام شد‪.‬‬ ‫قطعه‌س��ازان ایران نیز تش��کیل شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��اخت قالب بس��یار‬ ‫زیرا صنعت قطعه هر اس��تانی دارای‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫مهم اس��ت و س��هم زیادی در ارزبری‬ ‫ظرفی��ت جداگان��ه و خاص��ی اس��ت‬ ‫دارد ک��ه ای��ن بخ��ش از تولی��د ه��م‬ ‫که ای��ن ظرفیت‌ها در کن��ار یکدیگر‬ ‫دولت‪ ،‬سازمان‌ها و‬ ‫داخلی‌سازی شده است‪ .‬در زمینه رنگ‬ ‫می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند‬ ‫انجمن‌های مربوط به‬ ‫و از هدر رفت هزینه‌ و زمان جلوگیری هر حوزه در زمان رونق با تولیدکنندگان داخلی مذاکره و رنگ‬ ‫از کارهای جمعی غافل این رینگ‌ها نیز از داخل تامین شد‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هستند و در برخورد‬ ‫ندارد‬ ‫ضرورتی‬ ‫ادغام‬ ‫قریشی در پایان گفت‪ :‬طراحی رینگ‬ ‫‹‹‬ ‫با مشکل به‌دنبال‬ ‫آس��یب‌پذیری در بخش خصوصی‬ ‫یا به س��فارش مشتری اس��ت یا خود‬ ‫راهکارهای گوناگون‬ ‫به‌وی��ژه صنای��ع کوچک‌ زیاد ش��ده‬ ‫س��ازنده طرحی را پیشنهاد می‌کند‪ .‬به‬ ‫به شکل آزمون و خطا‬ ‫چالش‌ها را پشت‌سر‬ ‫اس��ت‪ .‬درب��اره موضوع ادغام‌س��ازی‬ ‫این ترتیب ساخت رینگ آلومینیوم هم‬ ‫می‌گذارند‬ ‫«گس��ترش‌صنعت» ب��ا س��یدناصر‬ ‫هنر ویژه خود را می‌طلبد تا بازار تقاضا‬ ‫قریشی یکی از تولیدکنندگان رینگ‬ ‫رضایت‌مندی الزم را داشته باشد‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫خودرو بین‌الملل‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫عرضه خودرو‬ ‫‪ ۵‬درصد زیرقیمت بازار‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫خودروسازان اروپایی‬ ‫به‌هیچ وجه مایل به‬ ‫حذف خودروهای‬ ‫دیزلی نیستند؛‬ ‫هرچند مقام‌های‬ ‫اتحادیه اروپا با تدوین‬ ‫استانداردهای تازه‌تر‬ ‫برای کمتر شدن انتشار‬ ‫گازهای گلخانه‌ای تالش‬ ‫می‌کنند‬ ‫خودروسازان ناگزیر به ارتقای خودروهای دیزلی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زمانی این طور به‌نظر می‌رسید قرار است خودروهای‬ ‫دیزلی حکومت بلندمدتی در بازار اروپا داشته باشند‪.‬‬ ‫وعده مصرف بهترین سوخت و گشتاورهای قدرتمند‬ ‫مردم را محو خودروهای دیزلی کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫چندی��ن عامل دست‌به‌دس��ت ه��م دادند ت��ا تقاضا‬ ‫ب��رای خودروهای دیزلی کاهش ش��دیدی پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی‪ ،‬خودروس��ازان موظف هس��تند درصد‬ ‫باالی��ی از خودروه��ای دیزلی را س��ازگار ب��ا مقررات‬ ‫منع انتش��از کربن نگ��ه دارند‪ .‬براس��اس این مقررات‬ ‫درحال‌حاضر برای ناوگان خودرو اروپا انتشار ‪۱۳۰‬گرم‬ ‫دی‌اکس��یدکربن به ازای هر یک‌کیلومتر مجاز است‪.‬‬ ‫پیترو بوگیا‪ ،‬مش��اور ارشد موسسه معتبر «فورست‌اند‬ ‫سالیوان» که پیش‌بینی کرده فروش دیزلی‌ها در اروپا‬ ‫‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد س��االنه کاهش یابد‪ ،‬دراین‌باره گفت‪ :‬من‬ ‫کاهش ش��دیدی را برای فروش خودروهای دیزلی در‬ ‫‪۲‬سال آینده نمی‌بینم و شیب کاهش فروش پیوسته‬ ‫کم خواهد شد‪.‬‬ ‫ال‌ام‌س��ی اتومتیو نیز ک��ه بازار ‪۱۷‬کش��ور اروپایی‬ ‫را رص��د کرده‪ ،‬گزارش داد س��هم دیزلی‌ها در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬می�لادی تا ماه اکتبر (مه��ر ‪۴۲ )۱۳۹۶‬درصد‬ ‫بوده که کاهش ‪۷‬درصدی را نس��بت به سال پیش از‬ ‫آن نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تانداردهای س�ختگیرانه و چال�ش‬ ‫دیزلی‌ها‬ ‫پادش��اهی دیزلی‌ه��ا در بازار اروپ��ا به‌دالیلی مانند‬ ‫س��ختگیرانه‌تر ش��دن اس��تانداردهای اتحادی��ه اروپا‬ ‫در انتش��ار گازهای گلخانه‌ای‪ ،‬تردید ایجاد ش��ده در‬ ‫مشتریان به‌دنبال رسوایی دیزل‌گیت فولکس واگن و‬ ‫تهدید مقام‌های شهری چندین شهر مبنی بر ممنوع‬ ‫‪ )۱۳۸۹‬تا ‪ )۱۳۹۰-۹۱(۲۰۱۲‬بس��یار کمتر است‪ .‬در‬ ‫کردن اس��تفاده از خودروهای دیزلی در مرکز شهرها‬ ‫فرانسه فروش خودروهای دیزلی ‪۵‬درصد در طول این‬ ‫به خطر افتاد‪ .‬سال ‪ )۱۳۸۹-۹۰(۲۰۱۱‬سهم دیزلی‌ها‬ ‫سال‌ها کم شده‪ ،‬حال آنکه در کشورهایی مانند آلمان‬ ‫از ف��روش ‪۵۰‬درصد (در براب��ر ‪۴۳‬درصد گازوئیلی‌ها)‬ ‫و بریتانیا کاهش فروش به‌ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪۱۵‬درصد بوده‬ ‫ب��ود اما این میزان براس��اس بررس��ی‌های موسس��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬بدول دراین‌باره گفت‪ :‬فرانسه نقش بزرگی در‬ ‫«جاتو داینامیک��ز» (‪ )JATO Dynamics‬تا اکتبر‬ ‫کاهش فروش دیزلی‌ها در چند س��ال گذشته داشته‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬مه��ر ‪ )۱۳۹۶‬به ‪۴۴‬درص��د کاهش یافته و به‬ ‫اس��ت‪ .‬من نمی‌گویم کاهش بیش��تری پیش نخواهد‬ ‫پایین‌ترین میزان از س��ال ‪ )۱۳۸۱-۸۲(۲۰۰۳‬رسیده‬ ‫آمد اما ش��کاف بزرگ اکن��ون پدید آمده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بود‪ .‬براس��اس اعالم جاتو‪ ،‬این کاهش به‌ویژه در سال‬ ‫مقابل جیمز وری��ر‪ ،‬مدیرعامل بخش متخصصان برق‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵(۲۰۱۶‬با ثبت میزان ‪ ۵‬درصد به چش��م‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی بورگ‌وارنر همچن��ان معتقد‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫اس��ت کاهش قابل‌توجهی در فروش دیزلی‌ها به‌وجود‬ ‫فیلیپ مونوز‪ ،‬تحلیلگر موسسه جاتو دراین‌باره گفت‪:‬‬ ‫نیامده اس��ت‪ .‬او در این‌باره گف��ت‪ :‬ما از فروش حدود‬ ‫به‌نظر می‌رس��د‪ ،‬پدیده دیزلی‌ها به همان سرعتی که‬ ‫‪۵۰‬درص��دی خودروهای جدی��د دیزلی به ‪ ۴۰‬و چند‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬در حال از بین رفتن است‪ ».‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫درص��د رس��یده‌ایم‪ .‬کج��ای ای��ن رقم بس��یار پایین‬ ‫خودروس��ازان در تالش برای رسیدن به یک سوخت‬ ‫اس��ت؟ کریستوفر اس��توئرمر‪ ،‬تحلیلگر ارشد موسسه‬ ‫ترکیبی هستند تا بتوانند با استانداردهای تازه کاهش‬ ‫«پی‌دبلیوس��ی اتوفکت��ر» (‪ )PwC Autofacts‬در‬ ‫انتشار گازهای گلخانه‌ای سازگار شوند‪ .‬استانداردهای‬ ‫فرانکفورت آلمان‪ ،‬پیش‌بینی می‌کند فروش دیزلی‌ها‬ ‫جدید که قرار اس��ت از س��ال ‪)۱۳۹۹-۱۴۰۰(۲۰۲۱‬‬ ‫در اروپ��ا تا پایان س��ال ‪( ۲۰۱۸‬ابت��دای دی ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫اجرایی ش��وند‪ ،‬به‌می��زان ‪۹۵‬گرم ب��ر کیلومتر تعیین‬ ‫به ‪۴۰‬درصد رس��ید که این رقم کاهش��ی ‪۵‬درصدی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ یعنی هر خودرو اجازه انتش��ار ‪۹۵‬گرم‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬ب��ا این حال به ب��اور او صحبت از‬ ‫دی‌اکسیدکربن در هر کیلومتر را دارد‪ .‬به‌طورتقریبی‬ ‫بازار دیزلی‌های اروپا به‌عنوان یک واحد مجزا بس��یار‬ ‫هم��ه با ای��ن ایده موافق هس��تند که رق��م جدید به‬ ‫س��طحی و س��اده‌انگارانه است‪ .‬اس��توئرمر دراین‌باره‬ ‫گسترش استفاده از خودروهای برقی خواهد انجامید‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی‌ت��وان درب��اره دیزلی‌ها حکم کل��ی داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت در دیدگاه‌ها‬ ‫تردیده��ا درباره خودروه��ای دیزلی در‬ ‫بدول‪ ،‬کارش��ناس موسسه ال‌سی‌من‬ ‫آلمان روند فزاینده‌ای دارد و در فرانس��ه‬ ‫ب��ه «تع��ادل دوباره» ب��ازار به‌وی��ژه در‬ ‫خودروسازان ملزم ت��ا ح��دی دیده می‌ش��ود اما در س��ایر‬ ‫فرانسه اش��اره می‌کند که بین سال‌های به ساخت موتورهای کش��ورهای اروپایی هنوز به‌واقع چنین‬ ‫کارآمدتر و بهینه‌تر‬ ‫‪ )۱۳۸۹-۹۰(۲۰۱۱‬ت��ا ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫شکی دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫برای سازگاری با‬ ‫�‌ توسعه سرمایه‌گذاری‌‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬مسئول ‪۶۰‬درصد کاهش فروش‬ ‫استانداردهای جدید‬ ‫خودروس��ازان ک��ه میلیارده��ا دالر‬ ‫کل اروپا بوده اس��ت‪ .‬نف��وذ دیزلی‌ها در‬ ‫در زمینه خودروهای‬ ‫ب��رای فناوری‌ه��ای پیش��رفته دیزل��ی‬ ‫این کشور ‪۴۸‬درصد است که در مقایسه‬ ‫دیزلی هستند‬ ‫س��رمایه‌گذاری کردند‪ ،‬هم‌قسم شدند تا‬ ‫با رقم بیش از ‪ ۷۲‬درصدی کش��ورهای‬ ‫از حذف نشدن آنها اطمینان پیدا کنند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا بین سال‌های ‪-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫دیت��ر زچه‪ ،‬مدیرعام��ل دایملر در ژوئی��ه ‪(۲۰۱۷‬تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬گف��ت‪« :‬دیزلی‌ه��ا ارزش جنگی��دن دارند‪».‬‬ ‫تالش‌ه��ای دایملر ب��رای حفظ دیزلی‌ه��ا در فروش‬ ‫نش��ان تجاری مرس��دس‪-‬بنز خ��ود را نش��ان داد‪ .‬با‬ ‫شروع سال جدید میالدی فروش وسایل نقلیه دیزلی‬ ‫مرس��دس‪-‬بنز در اروپا کمی بیش��تر از دوره مش��ابه‬ ‫سال پیش شده اس��ت‪ .‬این را سخنگوی دایملر اعالم‬ ‫کرد‪ .‬موسس��ه جاتو داینامیکز ه��م تایید کرد فروش‬ ‫دیزلی‌های مرس��دس‪-‬بنز در این دوره زمانی ‪۴‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مرسدس‪-‬بنز با فروش ‪۵۱۲‬هزار و‪۶۲۲‬‬ ‫خودرو در این دوره دومین خودروس��از پرفروش پس‬ ‫از فولک��س واگن ش��د‪ .‬ماریو موئروال��د‪ ،‬رئیس بخش‬ ‫توس��عه دیزلی‌های دایملر در این‌باره گفت‪ :‬دور شدن‬ ‫از دیزلی‌ها اش��تباهی بزرگ چه از جنبه اکولوژیک و‬ ‫چه از لحاظ اقتصادی اس��ت‪ .‬ما به دور ش��دن از یک‬ ‫نوع س��وخت به‌طور عمدی متعهد نمی‌شویم‪ ،‬بلکه به‬ ‫هم‌زیستی موتورهای بنزینی کارآمد و تمیز‪ ،‬دیزلی‌ها‪،‬‬ ‫پالگین هیبریدی‌ها‪ ،‬باتری‌دارها و هیدروژنی‌ها معتقد‬ ‫هستیم‪ .‬س��خنگوی فورد درباره روند فروش دیزلی‌ها‬ ‫چنین گفت‪ :‬تغییر در چش��م‌انداز فروش دیزلی‌ها به‬ ‫ش��کلی اس��ت که تصور آن چه برای خودروسازان و‬ ‫چه برای دولت‌ها س��خت است‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫دیزلی‌های بهینه و مدرن هسته اصلی راهبرد ما برای‬ ‫این س��گمنت خاص هستند‪ .‬به‌هرحال آنچه مشخص‬ ‫است اینکه خودروسازان اروپایی به‌هیچ وجه مایل به‬ ‫حذف خودروهای دیزلی نیس��تند؛ هرچند مقام‌های‬ ‫اتحادیه اروپا با تدوین استانداردهای تازه‌تر برای کمتر‬ ‫ش��دن انتش��ار گازهای گلخانه‌ای تالش می‌کنند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب خودروس��ازان راهی جز ساخت موتورهای‬ ‫کارآمدتر و بهینه‌تر برای س��ازگاری با استانداردهای‬ ‫جدید ندارند‪.‬‬ ‫منبع‪Europe.autonews :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ضرورت سیاست‌گذاری برای تامین منافع متوازن در صنعت خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی یکی از مسائل مهم در‬ ‫ح��وزه خودرو را مقوله قیمت‌گذاری دانس��ت و اظهارک��رد‪ :‬از موضوع‌های‬ ‫مهم��ی که الزم اس��ت در کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ه آن پرداخته ش��ود‪ ،‬قیمت‌گ��ذاری خودروه��ای تولید داخل‬ ‫است‪ .‬محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با خبرخودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه‌ریزی‬ ‫و عملک��رد غیراصولی در ح��وزه تامین‪ ،‬مدیریت بازار و قیمت‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫موجب آس��یب عمده تولیدکنندگان ش��ده اس��ت و چش��م‌انداز نامطلوبی‬ ‫را پی��ش روی اف��راد و گروه‌هایی ک��ه تحت‌تاثیر این حوزه هس��تند‪ ،‬قرار‬ ‫می‌ده��د‪ .‬عالوه‌ب��ر این تولی��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امر‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودرو تولید داخل‪ ،‬موجب تعارض منافع‪ ،‬بی‌عدالتی و نبود‬ ‫توازن بیش��تر‪ ،‬بین مناف��ع ذی‌نفعان متنوع و متکث��ر‪ ،‬این صنعت خواهد‬ ‫ش��د و به طبع اس��باب نارضایتی بیش��تر مردم را فراهم خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫وزارتخانه عهده‌دار اداره ش��رکت‌های اصلی خودروس��از است و پاسخگوی‬ ‫نارسایی‌ها و کاستی‌ها و دست نیافتن به جایگاه مورد انتظار در این عرصه‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی اذعان کرد‪ :‬در حالی فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سپرده شده که این نهاد در مباحث تولید و عرضه خودرو‬ ‫مس��ئولیت و طرفیت داش��ته و دارد و باید درباره چگونگی عرضه و تامین‬ ‫بازار خودرو پاس��خگو باش��د‪ .‬بر این اس��اس این سیاس��ت می‌تواند عامل‬ ‫دیگ��ری برای بهم خوردن تامین منافع مت��وازن ذی‌نفعان و به‌طور خاص‬ ‫مردم شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه زندگی و معاش عموم مردم و خانوارها در‬ ‫دورترین نقاط کشور متاثر از صنعت خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬منابع‪ ،‬سرمایه‌ها‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬آسایش مردم و اقتصاد کشور تحت‌تاثیر این صنعت بوده و‬ ‫اگر تحول مناس��بی در روش‌ها و راهبردهای اداره این صنعت اتخاذ شود‪،‬‬ ‫می‌تواند به یکی از پیش��رانه‌های اقتصاد کش��ور و از کانون‌های خلق ثروت‬ ‫و اعتبار و خدمت به‌شمار آید‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در باره موضوع تحقیق و تفحص از خودروس��ازان گفت‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در بحث تحقیق و تفحص خودرو با درنظر داش��تن این‬ ‫نکته که بخش��ی از تحقیق و تفحص از جنس حسابرس��ی و بازرسی است‬ ‫و بخش��ی نیز به‌دنبال دس��تیابی به چارچوب‌های طرح تحول بنیادین در‬ ‫صنعت خودرو کشور است‪ .‬نجفی اذعان کرد‪ :‬در بحث تحقیق و تفحص از‬ ‫خودروسازان به بخش تحقیق‪ ،‬اهمیت و توجه ویژه‌ای خواهد شد و انتظار‬ ‫داری��م در بازه زمانی حدود ‪۶‬ماه چارچوب‌ه��ای بنیادین تحول در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور با مشارکت همه ذی نفعان و صاحب‌نظران استخراج شود تا‬ ‫بتواند صنعت خودرو کشور را در مسیری قرار دهد که منافع متوازن برای‬ ‫کل کشور به شکل بلند‌مدت تضمین شود‪.‬‬ ‫محموله جدید الستیک در مرحله ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس گفته‌های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخشی از الستیک مورد‬ ‫نیاز کامیونداران وارد و توزیع ش��ده و بخش دیگر در مرحله ثبت‌س��فارش‬ ‫و تخصی��ص ارز اس��ت‪ .‬به‌گزارش ایرن��ا‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی اعالم‌کرد‪ :‬در نشس��ت اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی و وزیر صنعت در این وزارتخانه‬ ‫دغدغه‌ه��ای اعضای کمیس��یون از جمله ارز‪ ،‬نح��وه قیمت‌گذاری خودرو‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬ثبت‌س��فارش‪ ،‬تنظی��م بازار‪ ،‬توجه ویژه به معدن و‪ ...‬بیان ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش تارنمای مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬فریدون احمدی افزود‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با همه توان به‌دنبال حل مش��کل کامیونداران و‬ ‫رانندگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری خودرو نباید بازار را متالطم کند‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬خودرو‬ ‫‪۵‬درص��د زیر قیمت بازار عرضه می‌ش��ود‪ ،‬این اقدام بای��د به گونه‌ای انجام‬ ‫ش��ود که بازار متالطم نش��ود‪ .‬احم��دی ادامه داد‪ :‬تعدی��ل قیمت خودرو‬ ‫اجتناب‌ناپذیر اس��ت زیرا باید زمینه‌تولید فراهم ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط تحریم باید با انسجام و همدلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از گردنه‌های مش��کالت عبور کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دوم دی ماه در نشست هم‌فکری‬ ‫و هم‌اندیش��ی با اعضای هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬س��اختار خودروسازی کش��ور تا ‪۲‬سال آینده‬ ‫اصالح می‌شود و تولید نیز در حال اصالح است‪ .‬به نوشته تارنمای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬قرار است خودروسازان اموال‬ ‫غیرتولیدی خود را به فروش برس��انند تا بخشی از نقدینگی مورد نیازشان‬ ‫تامین شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از آغاز امسال تاکنون ‪۱۴‬میلیارد دالر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهای اساس��ی اختصاص یافت و برای س��ال بعد تخصیص‌ها‬ ‫ادامه می‌یابد‪ .‬گروه کاالیی نخس��ت مربوط به کاالهای اساس��ی و ضروری‬ ‫اس��ت که ارز آن از محل درآمدهای ناش��ی از فروش نفت تامین می‌شود‪.‬‬ ‫گ��روه کاالیی دوم ش��امل مواد اولیه و کاالهای واس��طه‌ای و س��رمایه‌ای‬ ‫می‌شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی‪ ،‬فوالد و مواد معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین گروه کاالیی س��وم برای کاالهای مصرفی در نظر گرفته‬ ‫شده که ارز آنها ناشی از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه در سامانه‬ ‫نیما نیستند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه بخش��ی از الستیک مورد نیاز کامیونداران وارد شده‬ ‫و در حال توزیع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودروها با ‪۵‬درصد زیرقیمت بازار‬ ‫عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫فری��دون احم��دی در گفت‌وگو با خانه ملت در تش��ریح بازدید‬ ‫اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این نشست گزارشی‬ ‫از عملکرد ‪۲‬ماهه رضا رحمانی‪ ،‬برنامه‌ها‪ ،‬پیش��رفت‌ها و اقدام‌های‬ ‫این وزارتخانه ارائه ش��د‪ .‬نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬در این نشس��ت همچنی��ن دغدغه‌های‬ ‫اعضای کمیسیون صنایع از جمله ارز‪ ،‬نحوه قیمت‌گذاری خودرو‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬ثبت‌سفارش‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬توجه ویژه به معدن و‪ ...‬بیان شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره انجمن سی‌ان‌جی خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش تولید دوگانه‌سوزها‬ ‫ش��اید به اعتق��اد برخی‪ ،‬اقبال عمومی خودروس��ازان به تولید‬ ‫خودروهای گازس��وز کم ش��ده و به سمت تولید خودروهای برقی‬ ‫و هیبریدی در حرکت باش��ند اما از آنجا که هنوز زیرساخت‌های‬ ‫تولی��د خودروه��ای هیبری��دی در کش��ور فراهم نش��ده‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهای دوگانه‌س��وز به‌دلیل داشتن منابع غنی گاز به‌صرفه‌تر‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬رئی��س هیات‌مدی��ره انجمن‬ ‫س��ی‌ان‌جی اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازان در‪۳‬سال گذش��ته و ‪۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال اس��تقبال خوبی از تولید خودروهای دوگانه‌سوز‬ ‫نداش��تند و در این مدت ش��اهد کاهش رش��د تولید خودروهای‬ ‫س��ی‌ان‌جی هستیم‪ .‬اردش��یر دادرس در گفت‌وگو با خبرخودرو‬ ‫ادامه افزود‪ :‬امیدواریم خودروس��ازان درراستای حفظ منافع ملی‬ ‫کش��ور و بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت اقدام‌هایی انجام دهند تا‬ ‫افزایش مصرف بنزین و پیمایش بیش از ش��اخص‌های استاندارد‬ ‫خودرو با دوگانه‌س��وز ش��دن خودروها جبران و کمکی به حفظ‬ ‫منافع عمومی و ثروت ملی کشور شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در حالی تولید‬ ‫خودروهای دوگانه‌سوز به کمتر از ‪۱۰۰‬هزار خودرو رسیده که در‬ ‫یک دهه گذش��ته تا مرز باالی ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو هم رس��یده‌ایم‬ ‫که این کاهش آمار تولید به‌دلیل نبود اقبال و اراده خودروس��ازان‬ ‫برای تولید خودروهای دوگانه‌س��وز اس��ت‪ .‬بنابرای��ن باید با ورود‬ ‫رئیسان ‪3‬قوه‪ ،‬گسترش خودروهای سی‌ان‌جی سوز روند گذشته‬ ‫خ��ود را پیدا کند‪ .‬دادرس اذعان کرد‪ :‬براس��اس برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام ش��ده باید ‪۲۵‬درصد سبد خودرو به دوگانه‌سوزها اختصاص‬ ‫یابد که درصد بس��یار مطلوبی است اما متاسفانه با رعایت نکردن‬ ‫این درصد از سوی خودروسازان‪ ،‬درحال‌حاضر کمتر از ‪۱۰‬درصد‬ ‫خودرو دوگانه‌س��وز در کش��ور تولید می‌شود‪ .‬رئیس هیات‌مدیره‬ ‫انجمن سی‌ان‌جی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬براساس تبصره ماده‪۱۲‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید چنانچه خودروس��از به ازای هر لیتر بنزین‬ ‫در حامل‌ه��ای ان��رژی صرفه‌جویی کن��د در مقابل دولت موظف‬ ‫اس��ت مبالغی با عنوان صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف سوخت‬ ‫پرداخت کند اما خودروسازان از این بسته‌های حمایتی به‌درستی‬ ‫استفاده نمی‌کنند‪ .‬دادرس در پایان گفت‪ :‬درحال‌حاضر ‪۹۵‬درصد‬ ‫تاکس��ی‌ها و بی��ش از ‪۷۰‬درصد حمل‌ونقل عمومی دوگانه‌س��وز‬ ‫هس��تند که این آمار توفیق بس��یار خوبی برای ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫شهری و برون‌شهری به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫روغن موتورهای چینی‬ ‫با بسته‌بندی ایرانی‬ ‫در ماه‌های گذش��ته‪ ،‬محموله‌های بزرگ��ی از روغن موتورهای‬ ‫چینی با بس��ته‌بندی ایرانی به کش��ور وارد شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬براساس اخبار رسیده‪ ،‬در چند ماه گذشته با تغییرات‬ ‫رخ داده در قیم��ت نفت و مش��تقات نفتی‪ ،‬برخی تولیدکنندگان‬ ‫روانکارها در همکاری مش��ترک با تولیدکنندگان روغن در کشور‬ ‫چی��ن‪ ،‬واردات روغن‌ه��ای چین��ی با بس��ته‌بندی ایرانی را کلید‬ ‫زده‌اند‪ .‬بر همین اساس ایران که تا حدود ‪۳‬سال گذشته در میان‬ ‫کشورهای قدرتمند در عرصه تولید روغن موتور بود امروز از سوی‬ ‫برخی ش��رکت‌های متخلف اقدام به واردات این محصول از چین‬ ‫و بس��ته‌بندی آن در قالب محصول ملی کرده‌اند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫ایران در زمین ‌ه صادرات روغن موتور و صنعتی از میان ‪۲۱۷‬کشور‬ ‫جه��ان رتب��ه ‪ ۳۴‬را به خود اختصاص داده بود و در زمینه واردات‬ ‫این محصول از میان ‪۲۳۷‬کش��ور رده ‪ ۱۳۴‬را داش��ته اس��ت‪ .‬اما‬ ‫با کاهش میزان تولید در چند س��ال گذش��ته به‌نوعی با ظرفیت‬ ‫بزرگ برای تولید مواجه اس��ت اما هزینه‌های تولید در کنار رش��د‬ ‫قیم��ت ارز و م��واد اولیه به نوعی تولید ای��ن محصول را با چالش‬ ‫روبه‌رو کرده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫سرنوشت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫چه می‌شود؟‬ ‫ف��از ‪ ،۱۱‬تنها ف��از باقی‌مانده می��دان گازی پارس جنوبی‬ ‫است که روزگاری قرار بود به‌عنوان نخستین ‪ IPC‬پرچمدار‬ ‫توسعه میدان‌های نفتی و گازی ایران از طریق این قراردادها‬ ‫باش�� ‌د اما به‌صورت مس��تقیم تحت تاثی��ر تحریم‌های امریکا‬ ‫علی��ه ایران قرار گرفت و نحوه توس��عه آن فع�لا در هاله‌ای‬ ‫از ابهام قرار دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬تیر سال گذشته قرارداد‬ ‫توس��عه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی بین ش��رکت ملی نفت ایران و‬ ‫کنسرسیوم ایرانی‪-‬فرانسوی‪-‬چینی توتال‪ ،‬شاخه بین‌المللی‬ ‫ش��رکت ملی نفت چین‌(‪ )CNPCI‬و پتروپارس امضا ش��د‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن پاراگراف این قرارداد‪ ،‬برای ایران خط‌هایی بود که‬ ‫از الگو ش��دن بکارگیری ش��بکه تقویت فشار در فاز ‪ ۱۱‬برای‬ ‫سایر فازهای پارس جنوبی می‌گفت‪ .‬جذب ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه برای ایران و درآمد ‪ ۸۴‬میلیارد دالری ایران از طریق‬ ‫اج��رای قرارداد توس��عه فاز ‪ ،۱۱‬در درج��ه دوم اهمیت قرار‬ ‫داش��ت‪ .‬توتال کار خود را در ای��ن فاز آغاز و بر مبنای برنامه‬ ‫حرکت کرد‪ .‬س��اخت نخستین جکت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی از‬ ‫سوی ش��رکت‌های ایرانی‪ ،‬شروع ب ‌ه کار دفتر توتال در ایران‪،‬‬ ‫انج��ام کار توتال در فاز ‪ ۱۱‬بر اس��اس زمانبن��دی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مناقص��ه‪ ،‬هزینه ‪ ۹۰‬میلیون دالری توتال در فاز ‪ ۱۱‬از جمله‬ ‫مهم‌ترین اقدام‌های توتال بود‪ .‬با خروج ترامپ از برجام‪ ،‬برگ‬ ‫جدیدی از تعامل بین ایران و توتال گشوده شد و زمزمه‌های‬ ‫رفتن توتال به گوش رسید؛ زمزمه‌هایی که تحقق یافت و این‬ ‫ش��رکت فرانسوی به طور رسمی قرارداد را ترک گفت‪ .‬بعد از‬ ‫توتال‪ ،‬بر اساس مفاد قرارداد مسئولیت این شرکت‪ ،‬باید سهم‬ ‫توتال به شرکت چینی واگذار شود‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق‪ ،‬ش��بهه‌هایی را درب��اره ادام��ه کار در فاز ‪،۱۱‬‬ ‫مناقصه‌ه��ا‪ ،‬مباحث مالی و بکارگیری ش��بکه تقویت فش��ار‬ ‫ایجاد کرد و آنچه در این میان از اهمیت بیش��تری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اینکه قرار بود ش��بکه تقویت فش��ار این ف��از الگوی‬ ‫فازهای دیگر ش��ود‪ .‬افت فش��ار فازهای پارس جنوبی‪ ،‬یکی‬ ‫از موضوعات مهمی اس��ت که همواره ذهن مس��ئو‌الن را به‬ ‫خود مش��غول کرده اس��ت‪ .‬بر مبنای برنامه‌ریزی انجام‌شده‪،‬‬ ‫فاز دوم توس��عه پارس جنوبی نیز به جلوگیری از افت فش��ار‬ ‫پارس جنوبی اختصاص دارد و هزینه مورد نیاز برای این فاز‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬میلیارد دالر برآورد شده است‪ .‬به گفت ‌ه مسئو‌الن‪،‬‬ ‫درب��اره تکمیل ف��از ‪ ،۱۱‬از نظر مالی مش��کلی وجود ندارد و‬ ‫چنانچه ش��رکت چینی جایگزین توتال شود‪ ،‬شرکت چینی‬ ‫س��رمایه الزم را دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر شرکت چینی هم‬ ‫از قرارداد خارج ش��ود‪ ،‬ش��رکت پتروپارس توانایی تولید گاز‬ ‫طبیعی از مخزن را با تجربه‌ای که در فازهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۹‬کسب‬ ‫کرده‪ ،‬دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬موضوع مهم همان ش��بکه تقویت فشار‬ ‫ل در حالی وجود دارد که زمزمه‌هایی مبنی‌بر‬ ‫است‪ .‬این مسائ ‌‬ ‫خروج «سی‌ان‌پی‌س��ی» از این قرارداد هم به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت چندی‌پیش اعالم کرد‪ :‬بعد‬ ‫از آنکه توتال از این قرارداد خارج ش��د‪ ،‬قرار بود شرکت ملی‬ ‫ن بر اس��اس قرارداد فاز ‪ ۱۱‬را توس��عه بدهد که اگر‬ ‫نفت چی ‌‬ ‫این کار را نکند‪ ،‬تخلف کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬ما به این فکر‬ ‫کرده‌ایم که چه باید بکنیم‪.‬‬ ‫هرچن��د این حرف وزیر نفت‪ ،‬ش��ائبه خروج این ش��رکت‬ ‫چینی را ایجاد کرد اما محمد مشکین‌فام‪‌،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نف��ت و گاز پارس در نشس��ت خبری اعالم ک��رد که قرارداد‬ ‫س��ه‌جانبه‌ای بین توتال‪« ،‬سی‌ان‌پی‌س��ی» و پتروپارس امضا‬ ‫ش��ده و مراحل نهایی‌را طی می‌کند‪ .‬اخباری هم وجود دارد‬ ‫مبنی‌بر اینکه شرکت چینی قصد دارد قرارداد را ترک کند اما‬ ‫این ش��رکت هنوز به‌صورت رسمی چیزی اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫ل وضعیت پارس جنوبی مش��خص‬ ‫در هر حال‪ ،‬تا پایان س��ا ‌‬ ‫می‌شود‪ .‬توتال مدارک و مستندات را به شرکت چینی تحویل‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬مهم‌ترین موضوع الگو شدن شبکه‬ ‫تقویت فشار فاز ‪ ۱۱‬برای سایر فازها بود و اینکه اگر توتال از‬ ‫این قرارداد برود‪ ،‬تکلیف بکارگیری این شبکه در فاز ‪ ۱۱‬چه‬ ‫می‌ش��ود؟ نگرانی‌ای که مشکین‌فام این‌طور به آن پاسخ داد‪:‬‬ ‫طراحی توتال‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬ماه برای تقویت فشار در اختیار ما قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدارکی که قبل از تیر ‪ ۹۶‬وجود نداش��ت و اگر شرکت‬ ‫چینی هم از قرارداد خارج شود‪ ،‬کار را بر اساس مدارک توتال‬ ‫از سوی توتال ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫نشست فوق‌العاده اوپک‬ ‫برای کاهش تولید روزانه نفت‬ ‫سهیل المزروعی‪ ،‬وزیر انرژی امارات گفت‪ :‬در صورت کافی‬ ‫نبودن میزان کاهش تولید روزانه نفت خام توافق ش��ده برای‬ ‫متوازن کردن بازار‪ ،‬کش��ورهای تولیدکننده عضو و غیر‌عضو‬ ‫اوپک برای تصمیم‌گی��ری درباره کاهش عرضه این محصول‬ ‫استراتژیک نشست فوق‌‌العاده تشکیل خواهند داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا ب��ه نقل از خبرگزاری رویت��رز‪ ،‬المزروعی‬ ‫در حاش��یه گردهمایی وزیران کش��ورهای عربی صادر‌کننده‬ ‫نفت‌(آاوپ��ک) در کویت افزود‪ :‬تمدی��د توافقنامه تولید امضا‬ ‫ش��ده مش��کل نخواهد بود و کش��ورهای تولید‌کننده نفت با‬ ‫توجه به تقاضای بازار درباره آن تصمیم خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه کاهش یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه‌ای‬ ‫کافی نباش��د‪ ،‬نشس��ت فوق‌العاده‌ای تش��کیل خواهد شد تا‬ ‫ببینیم چه میزان کاهش تولید کافی اس��ت و همان تصمیم‬ ‫را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رویترز افزود‪ :‬ب��ا وجود توافق اعضای اوپک و متحدانش به‬ ‫ریاست روسیه برای کاهش تولید نفت به میزانی فراتر از حد‬ ‫انتظار ب��ازار‪ ،‬بهای نفت به علت عرضه م��ازاد نفت و کاهش‬ ‫تمای��ل خریداران پی��ش از تعطیالت ‪ ۲‬هفته‌ای س��ال نوی‬ ‫میالدی‪ ،‬به پايین‌ترین سطح افت کرد‪.‬‬ ‫احمد صرامی‬ ‫کاهش فقر و بیکاری و‬ ‫افزایش نرخ مشارکت در‬ ‫تولید در کنار دغدغه‌های‬ ‫زیست‌محیطی برای فعاالن‬ ‫عرصه تولید می‌تواند‬ ‫آینده ثمر‌‌بخشی را برای‬ ‫اقتصاد کشور رقم بزند‬ ‫و چنانچه از توان بخش‬ ‫خصوصی در فضای‬ ‫کسبو‌کار درست استفاده‬ ‫‌‌‌‬ ‫شود ارتقای اقتصادی‬ ‫مطلوبی محقق خواهد شد‬ ‫بازار قیـر از دست رفت‬ ‫ب�رای سروس�امان دادن ب�ه وضعی�ت ب�ازار صادراتی‬ ‫فرآورده‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی ‪ ۳‬سال پیش از سوی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫احم��د صرام��ی‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ایران در نشس��تی خبری با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫رویک��رد و س��اختار نگاه دولت به س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی در حوزه بازرگان��ی و صنایع باید متحول‬ ‫ش��ود تا اهمیت حض��ور بخش خصوص��ی‪ ،‬بهبود‬ ‫محیط کس��ب‌وکار‪ ،‬مبارزه جدی با فساد و رقابتی‬ ‫کردن بخش‌های اقتصادی جنبه تحقق و عملیاتی‬ ‫به خود بگیرد‪.‬‬ ‫وی که در این نشست خبری محورهایی همچون‬ ‫وضعی��ت ارز‪ ،‬موض��وع ب��ورس و تامی��ن خوراک‬ ‫واحدهای تولیدی را اصلی‌ترین سرفصل‌های قابل‬ ‫توج��ه ارزیابی می‌کرد‪ ‌،‬گفت‪ :‬ب��ا موازی‌کاری‌ها و‬ ‫تکرار دوباره اقدام‌ه��ای نهاد‌های متولی نمی‌توان‬ ‫ثب��ات اقتصادی ایجاد کرد و باید دانس��ت که این‬ ‫ثب��ات درحال‌حاض��ر باید به یک دغدغه اساس��ی‬ ‫مبدل شود‪.‬‬ ‫صرام��ی ادام��ه داد‪ :‬کاه��ش فقر و بی��کاری و‬ ‫افزایش نرخ مشارکت در تولید در کنار دغدغه‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی برای فعاالن عرصه تولید می‌تواند‬ ‫آینده ثمر‌‌بخش��ی را برای اقتصاد کش��ور رقم بزند‬ ‫و چنانچ��ه از ت��وان بخ��ش خصوص��ی در فضای‬ ‫کسب‌‌‌و‌کار درست اس��تفاده شود ارتقای اقتصادی‬ ‫مطلوبی محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬همچنین احس��ان باقریان‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده‌های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در این نشس��ت خبری با‬ ‫اش��اره به اینکه هم‌این��ک مهم‌ترین چالش فعاالن‬ ‫صادرکننده فرآورده‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مس��ئله ارز است‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬آورده ارزی‬ ‫ای��ن اتحادیه برای کش��ور ‪ ۶.۵‬میلی��ارد دالر بود‬ ‫ک��ه از این می��زان‪ ۴.۵ ،‬میلیارد دالر آن مربوط به‬ ‫پتروشیمی‌ها است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورتی که مجموعه‌های این‬ ‫اتحادی��ه‪ ،‬خوراک را با ن��رخ ارز نیمایی‌(ارزان‌تر از‬ ‫ارز آزاد) دراختیار بگیرند‪ ،‬می‌توان انتظار داش��ت‬ ‫فعاالن صنفی پیش�نهادهایی ش�امل ‪ ۹‬بند به دولت ارائه‬ ‫دادیم اما متاسفانه این سرفصل‌ها مورد توجه قرار نگرفت‬ ‫و اگر در این زمینه حساسیتی به خرج داده می‌شد اکنون‬ ‫دچار رکود نبودیم و بازار قیر را از دست نمی‌دادیم‪.‬‬ ‫ک��ه ارز حاص��ل از درآمد خود را در س��امانه نیما‬ ‫محصول را در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر کند‪،‬‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫به‌‌شدت مورد تاثیر منفی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره رویکرده��ای جدی��د‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی درب��اره رقابتی ش��دن‬ ‫ضدتحریم��ی‌تصریح کرد‪ :‬در موج جدید تحریم‌ها‬ ‫فرآورده‌های عرضه‌‌ش��ده در ب��ورس نیز گفت‪ :‬این‬ ‫روش‌های گذشته دور زدن تحریم‌ها مانند خاموش‬ ‫مقول��ه به خودی خود مورد تحس��ین و اس��تقبال‬ ‫کردن رادار کش��تی‌ها و اقدام‌هایی از این دست به‬ ‫اس��ت اما ب��رای برخ��ی از صنایع ک��ه محصوالت‬ ‫نتیجه دلخواه رس��ید و ح��اال دیگر با هزینه کردن‬ ‫خود را به صورت خ��ام عرضه می‌کنند‪ ،‬این روش‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد در انتقال فرآورده مبادالت اقتصادی‬ ‫توجیه‌پذی��ر اس��ت در حالی‌ که اگ��ر مجموعه‌ای‬ ‫نیز ش��کل نخواهد گرفت و در این میان نهادهای‬ ‫خوراک م��ورد نیاز خود را با نرخ آزاد ارز از بورس‬ ‫متولی باید در نظر داشته باشند که با نگاه حمایتی‬ ‫به منظور تامین خوراک خود تهیه کند‪ ،‬بی‌ش��ک‬ ‫در تامین خوراک واحدهای تولیدی می‌توان بخش‬ ‫متضرر می‌شود‪.‬‬ ‫اش��تغال را بیش از پیش فعال کرد و اقتصاد کشور‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به پرسش ایران پترونت‬ ‫را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫مبنی‌ب��ر اینکه گفته می‌ش��ود موضوع رگوالتوری‬ ‫وحی��د ش��یخی‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫مبحثی است که فعاالن بخش پتروشیمی چندان‬ ‫صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫به آن خوشبین نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬ما معتقدیم در این‬ ‫نیز در این نشست گفت‪ :‬بخش خصوصی امروز به‬ ‫حیطه باید همه بخش‌ها شامل بخش باالدستی تا‬ ‫دنبال ایجاد ثبات در نرخ ارز است و این بی‌ثباتی‪،‬‬ ‫پایین‌دستی مستقیم مشارکت داشته باشند تا این‬ ‫آس��یب‌های زیادی به فعالیت بخش خصوصی زده‬ ‫زنجیره شکل درستی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه تجربه نشان داده در دو‬ ‫وی افزود‪ :‬ماه گذشته ‪ ۱۵۵۰۰‬تن عرضه عمومی‬ ‫سال گذشته بخش‌هایی مانند بورس‬ ‫وکیوم‌باتوم انجام شد در حالی‌ که ‪۵۰‬‬ ‫کاال به ص��ورت جداگانه ب��رای خود‬ ‫هزار تن درخواس��ت وجود داشت‌ اما‬ ‫تصمی��م می‌گیرن��د و ای��ن یک‌طرفه‬ ‫در هفته گذش��ته ‪ ۴۵‬هزار تن عرضه‬ ‫بودن‪ ،‬بر ش��کل نگرفت��ن رگوالتوری‬ ‫عموم��ی ای��ن م��اده رقم خ��ورد اما‬ ‫بسیار تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫درخواس��ت برای آن فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫این میزان بود‪.‬‬ ‫فرآورده‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫ش��یخی ب��ا بی��ان اینک��ه ن��رخ‬ ‫وحید شیخی‬ ‫همچنین با بیان اینکه به پتروشیمی‌ها‬ ‫فرآورده‌ه��ای موج��ود باالس��ت و‬ ‫متاسفانه کشور ما بازار‬ ‫و س��ایر واحدهای عرضه‌کننده ارز در‬ ‫خریداران خارجی تمایلی به خرید آن‬ ‫سنتی قیر را به راحتی‬ ‫سامانه نیما اعالم شده است که نباید‬ ‫ندارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل افزایش قیمت‬ ‫از دست داده است و‬ ‫ن��رخ خ��ود را بی��ش از ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫تمام‌شده‪ ،‬بازارهای سنتی و مشتریان‬ ‫هم‌اکنون پاالیشگاه‌های‬ ‫عرض��ه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه طور طبیعی کشور پر از وکیوم‌باتوم وفادارمان را در بخش صادرات قیر از‬ ‫صادرکنندگان نخواهند توانست ارزی هستند و مشتری مطلوبی دست دادیم‪.‬‬ ‫برای خود ندارند و‬ ‫را ک��ه به صورت آزاد هزینه می‌کنند‪،‬‬ ‫ب��ه ط��ور مث��ال‪ ،‬قطر ک��ه یکی از‬ ‫با نرخ نیمایی در س��امانه نیما عرضه پاالیشگاهی مانند پاالیشگاه مش��تریان وف��ادار قی��ر ایران��ی بود‪،‬‬ ‫کنند چرا‌که تمامی هزینه‌ها از جمله تهران که روزگاری ‪ ۵‬هزار به‌تازگی یک کش��تی ‪ ۳۷‬ه��زار تنی‬ ‫تن در روز فروش داشت‬ ‫هزینه‌ه��ای لجس��تیکی و هزینه نقل هم‌اکنون در روز ‪ ۲۵‬تن قی��ر از یونان و یک کش��تی ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫و انتقال مالی افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬وکیوم‌باتوم می‌فروشد تن��ی قی��ر از امری��کا دریاف��ت کرده‬ ‫بنابراین‪ ،‬حاش��یه س��ودی که بتواند‬ ‫اس��ت و ش��اهد پهلوگی��ری کش��تی‬ ‫‪ ۱۷‬ه��زار تن��ی قی��ر از یون��ان از بن��ادر ام��ارات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال بخ��ش خصوص��ی تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان قی��ر در بالتکلیف��ی مطل��ق قرار‬ ‫دارند و ای��ن موضوع روی ص��ادرات این محصول‬ ‫به‌شدت تاثیر گذاشته است و هم‌اکنون بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی درحوزه قیر یا تعطیل شده‌اند یا‬ ‫رو به سوی رکود کامل می‌روند‪.‬‬ ‫ش��یخی با بیان اینکه وزارت نفت‪ ،‬آذر امسال در‬ ‫یک مصوبه تاکید کرده اس��ت که نرخ تس��عیر ارز‬ ‫وکیوم‌باتوم با نرخ تس��عیر ارز نیما مورد محاس��به‬ ‫قرار بگیرد گفت‪ :‬عمل‌ شرایطی را ایجاد کرده است‬ ‫ک��ه مابه‌التفاوت مربوط‌ که با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫از س��وی دولت پرداخت می‌ش��د دیگر ادامه پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس‪ ،‬صنایع پاالیش��ی نی��ز برای‬ ‫تولید‌کنندگان قیر کشور فاکتور مابه‌التفاوت صادر‬ ‫ی که چنین مصوبه‌ای نباید عطف‬ ‫می‌کنند‌ در حال ‌‬ ‫به ماسبق برای ماه آبان می‌شد‪.‬‬ ‫وی همچنین گف��ت‪ :‬ایجاد س��قف رقابت برای‬ ‫فرآورده‌ای مانند وکیوم‌باتوم اقدام درس��تی نیست‬ ‫زیرا این ماده اولیه که برای تهیه قیر مورد استفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرد ب��رای تولید‌کنن��ده و عرضه آن در‬ ‫بورس مشکل‌سازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫شیخی در پایان گفت‪ :‬متاس��فانه کشور ما بازار‬ ‫س��نتی قی��ر را به راحتی از دس��ت داده اس��ت و‬ ‫هم‌اکنون پاالیش��گاه‌های کش��ور پر از وکیوم‌باتوم‬ ‫هس��تند و مش��تری مطلوبی برای خ��ود ندارند و‬ ‫پاالیشگاهی مانند پاالیشگاه تهران که روزگاری ‪۵‬‬ ‫هزار تن در روز فروش داشت هم‌اکنون در روز ‪۲۵‬‬ ‫تن وکیوم‌باتوم می‌فروشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محصولی که سهم ‪ ۱۰‬درصدی در‬ ‫بازارهای جهانی داشت امروز بازارهای سنتی خود‬ ‫را از دس��ت داده و شاهد هس��تیم که وکیوم‌باتوم‬ ‫در مخ��ازن پاالیش��گاه‌ها پ��ر ش��ده و ب��ه فروش‬ ‫نمی‌رسد‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ،‬خروج��ی روزان��ه وکیوم‌باتوم از‬ ‫پاالیش��گاه تهران ‪ ۵۰۰۰‬تن بود که این رقم در دو‬ ‫روز گذشته به روزی ‪ ۲۵‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫قطب سوم پتروشیمی در ساحل خلیج‌فارس ایجاد می‌شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪:‬‬ ‫از برنامه‌های صنعت پتروشیمی‪ ،‬ایجاد قطب‌(هاب)‬ ‫جدیدی در س��واحل خلیج‌فارس اس��ت که از نظر‬ ‫منطقه‌ای‪ ،‬امکان��ات و موقعیت راهبردی برای همه‬ ‫سرمایه‌گذاران جذابیت‌های الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایران در شمار معدود کشورهای‬ ‫جهان اس��ت که هم��ه اب��زار‪ ،‬ظرفیت‌ه��ا و منابع‬ ‫موردنیاز برای یک صنعت پتروش��یمی س��ودآور و‬ ‫فعال را در اختیار دارد؛ در واقع صنعت پتروشیمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬دارای مزیت‌های بی‌نظیری اس��ت و برخی‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬از کش��ور ما به عنوان بهش��ت آینده‬ ‫صنعت پتروشیمی نام می‌برند‪.‬‬ ‫وجود مخ��ازن ب��زرگ گازی و خ��وراک فراوان‪،‬‬ ‫دسترسی به منابع آبی در سواحل جنوبی و استقرار‬ ‫کنار مس��یرهای حمل‌ونقل دریای��ی از مزیت‌های‬ ‫ایران به ش��مار می‌‌رود که آن را ب��ه مکانی جذاب‬ ‫ب��رای س��رمایه‌گذاران صنعت پتروش��یمی تبدیل‬ ‫می‌‌کند‪.‬‬ ‫برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی‬ ‫تاکنون ‪ ۲‬منطقه ماهش��هر در اس��تان خوزستان و‬ ‫عسلویه در استان بوش��هر تشکیل شده است اما با‬ ‫توجه به ظرفیت گسترده در کشور‪ ،‬تالش می‌شود‬ ‫قطب‌های جدید پتروشیمی در سواحل خلیج‌فارس‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬منطقه انرژی‌بر پارسیان در استان‬ ‫هرمزگان به عنوان قطب جدید صنعت پتروشیمی‬ ‫تعریف شده است که با همکاری وزارتخانه‌های نفت‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تارنم��ای ش��رکت مل��ی صنای��ع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی‬ ‫گف��ت‪ :‬فعالیت‌ه��ای انجام‌ش��ده در منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان در بخش صنعت‬ ‫پتروش��یمی قابل توجه است‪ .‬بهزاد محمدی افزود‪:‬‬ ‫تنوع خوراک‌های مایع و گازی یکی از جذابیت‌های‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است‬ ‫و می‌توان ب��ه جرأت گفت این صنع��ت مولدترین‬ ‫صنعت میان صنایع کشور است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به مزیت‌ها و زیرساخت‌های‬ ‫فنی‪‌-‬تخصصی موجود و در دس��ت س��اخت مانند‬ ‫دریاف��ت مجوزهای قانونی و نزدیک��ی به فرودگاه‪،‬‬ ‫دری��ا‪ ،‬منطقه عس��لویه و منابع خوراک‪ ،‬پارس��یان‬ ‫می‌توان��د ی��ک قطب جدی��د صنعت پتروش��یمی‬ ‫باش��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬باید برنامه‌های��ی مانند تنوع‬ ‫خ��وراک و تن��وع تولید داش��ت تا س��رمایه‌گذاران‬ ‫منطقه در آینده دچار ریس��ک‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان به‬ ‫مساحت ‪ ۹۸۰۰‬هکتار در ‪ ۱۵‬کیلومتری غرب شهر‬ ‫پارس��یان در استان هرمزگان قرار دارد‪ .‬این منطقه‬ ‫یکی از قطب‌های توسعه در کشور به شمار می‌رود‬ ‫که با توج��ه به مولفه‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی‪ ،‬زیس��ت‌محیطی و جغرافیایی‪،‬‬ ‫امکان استقرار صنایع مختلف انرژی‌بر در آن فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه‌های ترسیم‌ش��ده در این منطقه‬ ‫وی��ژه به‌ج��ز توس��عه صنع��ت پتروش��یمی‪ ،‬ایجاد‬ ‫صنایعی همچون فوالد‪ ،‬صنایع آلومینیوم و توس��عه‬ ‫زیرس��اخت‌هایی مانند اسکله‌های صادراتی و تولید‬ ‫برق و آب در دست اجراست‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی کش��ور با‬ ‫توجه به سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی و راه‌اندازی‬ ‫طرح‌ه��ای جدید ب��ه ‪ ۶۵‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫افزایش یافته اس��ت؛ درآمد صادراتی کشور در این‬ ‫بخش نیز به بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد دالر می‌رسد‪.‬‬
‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر نظارت بر توزیع نهاده‌های وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪:‬‬ ‫در تامین نهاده‌های کشاورزی‬ ‫به هیچ عنوان مشکل نداریم‬ ‫محمدباقر الفت‬ ‫محمدرضا شیبانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی‌کاوه‌ای‬ ‫محمدرضا صباغ‌زاده‬ ‫گزارش اختصاصی «گسترش صنعت» از دیدار معاون اجتماعی قوه قضاییه با صنعتگران خراسان جنوبی‬ ‫سودهای نامتعارف بانکی‪ ،‬آبنبات تلخ تولید‬ ‫مصطفی مالئی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جنوبی خیل��ی از بانک‌ها توقع دارن��د‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید روابط‌مان را با بانک‌ها منطقی کنیم‪.‬‬ ‫نشس��تی با محور بررسی مش��کالت صنعتگران‬ ‫در حوزه پول��ی و مالی با حضور مع��اون اجتماعی‬ ‫و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه قضایی��ه به دعوت‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن آیی��ن‪ ،‬دادس��تان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی و برخی از صنعتگران حضور‬ ‫داش��تند ک��ه صنعتگرانی ک��ه با ‪ ۵‬مش��کل عمده‬ ‫تو‌پنجه نرم می‌کردند با طرح موضوع خواستار‬ ‫دس ‌‬ ‫جلوگیری از ربا یا (سود‌های نامتعارف بانکی و سود‬ ‫بر سود) و حمایت قوه قضاییه شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬معاون اجتماعی و پیش��گیری از‬ ‫وق��وع جرم ق��وه قضاییه معتقد اس��ت که در یکی‬ ‫از ش��هرهای خراس��ان جنوبی ‪ ۱۲۷‬میلیارد تومان‬ ‫به بهان��ه تجارت تس��هیالت داده ش��د‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوب��ی و سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫اس��تان‌هایی هستند که بیشترین توقع را از بانک‌ها‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫الف��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بانک‌ه��ا در روابط‬ ‫اقتصادی‌ش��ان بی‌رحمان��ه عمل می‌کنن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قانون تس��هیل و رف��ع موانع تولید ه��م نمی‌تواند‬ ‫کاری کند چراکه بانک سخت‌ترین ضمانت را قبول‬ ‫می‌کند تا زودتر به پول خود برسند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بانک‌ها هم ی��ک بنگاه‬ ‫اقتصادی اس��ت و باید س��وددهی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ارزیابی امالک از س��وی بانک‌ها به‬ ‫درستی عمل نمی‌ش��ود که بخشی شاید سهم قوه‬ ‫قضایی باشد‪ .‬الفت خاطرنش��ان کرد‪ :‬مدت ارزیابی‬ ‫ت��ا مزایده فق��ط ‪ ۲‬ماه اس��ت و اگ��ر از ارزیابی‌ها‬ ‫مدت‌زمان قابل مالحظه گذشت باید تجدید مزایده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع طناب تسهیالت‬ ‫محمدباقر الفت‪ ،‬معاون اجتماعی و پیش��گیری از‬ ‫وق��وع جرم قوه قضاییه نی��ز در این آیین گفت‪ :‬در‬ ‫س��تاد اقتصاد مقاومتی موضوعات س��رمایه‌گذاران‬ ‫مورد بررس��ی قرار می‌گیرد و از حقوق آنها حمایت‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جامعه س��رمایه‌گذاری ما با ورشکستی‬ ‫آش��نا نیس��ت و وقتی فردی وارد گرداب دیون شد‬ ‫باید طناب تس��هیالت دوباره خ��ود را با بانک قطع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مثل اس��تان‬ ‫خراسان رضوی ش��ورای بانک‌ها را تشکیل دهید و‬ ‫اتفاق بدی که در خراس��ان جنوبی افتاده این است‬ ‫که بانک‌ها به بدهکاران تسهیالت می‌دهند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬م��ا نباید خیل��ی از بانک‌ها انتظ��ار بی‌جهت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در سیس��تان و خراس��ان‬ ‫‹ ‹قانون تس�هیل و رفع موان�ع تولید هم‬ ‫نمی‌تواند کاری کند‬ ‫‹ ‹م�ردم نجات‌دهنده اقتص�اد و تجارت‬ ‫هستند‬ ‫مع��اون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه صنعتگران و‬ ‫برخی از مردم به دنبال پول‌های بانک‌ها هس��تند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما به بهانه تجارت و ایجاد طرح‌ها‬ ‫توقع داری��م که بانک‌ه��ا ابتدایی‌تری��ن طرح‌های‬ ‫صنعتی را قبول کنند‪.‬‬ ‫وی خواس��تار ش��فافیت و حقیق��ی ش��دن‬ ‫س��رمایه‌گذاران ش��د و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگ��ر‬ ‫س��رمایه‌گذار واقعی هستید به س��راغ نقدینگی در‬ ‫دس��ت مردم‌ بروید‪ .‬اگر ای��ن کار را نکنید اقتصاد و‬ ‫تجارت درست نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�عبه‌های اختصاصی‪ ،‬سمی در گلوی‬ ‫الفت تاکید کرد‪ :‬ما در سال‌های گذشته در کشور‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫پول‌پاش��ی کردیم و پول نفت را از طریق تسهیالت‬ ‫وی با بیان اینکه شعبه اختصاصی حوزه اقتصادی‬ ‫به مردم دادیم؛ در یکی از ش��هرهای بیرجند ‪۱۲۷‬‬ ‫را همچون س��می در گلو ما انداخته‌اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫میلی��ارد توم��ان به بهان��ه اقتصاد تس��هیالت داده‬ ‫ک��رد‪ :‬قانون به ما گفته اس��ت که ش��عبه تخصصی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫راه‌ان��دازی کنی��م نه اینک��ه همچون‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نمی‌خواهم‬ ‫اوق��اف‪ ،‬بانک و محیط‌زیس��ت ش��عبه‬ ‫بگوی��م که دولتمردان فک��وری داریم‪.‬‬ ‫بانک‌ها در روابط‬ ‫اختصاص��ی راه‌ان��دازی کنن��د و ای��ن‬ ‫شما سرمایه‌گذاران چه کردید؟ معاون‬ ‫اقتصادی‌شان‬ ‫موضوع همه به ضرر مردم است چرا‌که‬ ‫ق��وه قضاییه گف��ت‪ :‬ما باید در س��تاد‬ ‫بی‌رحمانه عمل‬ ‫قضات دچار سوءگیری می‌شوند‪.‬‬ ‫مرک��زی قوه قضایی��ه موانع را از پیش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬قانون‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫‹ ‹م�ردم را س�هامدار‬ ‫روی س��رمایه‌گذاران واقعی برداریم و‬ ‫تسهیل و رفع‬ ‫تولید در استان کنید‬ ‫تاکید ما رفع ربا‌خواری اس��ت یا همان‬ ‫موانع تولید هم‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بانک‌ها ب��ه دنبال‬ ‫س��ود بر سود اما بر اساس قانون‪ ،‬ما در‬ ‫نمی‌تواند کاری‬ ‫ایج��اد خ��ط اعتباری هس��تند و این‬ ‫دادگستری این‌گونه پرونده‌ها را باطل‬ ‫کند چراکه بانک‬ ‫موض��وع با گرفتن تس��هیالت متفاوت سخت‌ترین ضمانت را می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی مش��ورت نک��ردن را یک��ی از‬ ‫اس��ت زیرا این موضوع عین مشارکت قبول می‌کند تا زودتر‬ ‫اس��ت و باید س��رمایه‌گذاران به دنبال به پول خود برسند‪ .‬مهم‌تری��ن مس��ائل س��رمایه‌گذاران‬ ‫این باشند‪.‬‬ ‫بانک‌ها هم یک بنگاه دانست‌‪.‬‬ ‫الفت ب��ا بیان اینک��ه قانون تجارت اقتصادی هستند و � ‪ ۵‬پرسش راهبردی صنعتگران‬ ‫باید سوددهی‬ ‫محمدرضا شیبانی‪ ،‬معاون دادستان‬ ‫بای��د سرمش��ق فعالی��ت صنعتگ��ران‬ ‫داشته باشند‬ ‫دادگس��تری اس��تان که از آغاز جلسه‬ ‫و تولید‌کنن��دگان باش��د‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫پای درد دل صنعتگران نشسته بود به‬ ‫ورود به عرصه س��رمایه‌گذاری باید در‬ ‫صادرات دام زنده مولد آزاد است‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در نامه‌ای خطاب‬ ‫به گمرک جمهوری اس�لامی‪ ،‬ص��ادرات دام زنده مولد‬ ‫غیرگوش��تی و همچنین پریفرم(‪ )PET‬را بالمانع اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬در نام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬همچنین ص��ادرات ‪ ۵‬ردیف تعرفه‌ای ش��امل‬ ‫«اس��ب مولد نژاد خالص»‪« ،‬اسب برای مسابقه»‪« ،‬شتر‬ ‫مولد نژاد خالص»‪« ،‬گاو مولد نژاد ش��یری» و «پریفرم‬ ‫(‪ »)PET‬بالمانع اعالم شد‪.‬‬ ‫ممنوعیت‌ه��ای صادراتی ب��ه طور معم��ول با هدف‬ ‫تنظیم بازار وضع می‌ش��ود اما بازرگان��ان معتقدند این‬ ‫اح��کام‪ ،‬بازارهای صادراتی را در معرض خطر از دس��ت‬ ‫رفتن قرار می‌دهد‪ .‬مجید س��رجویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اش��کان شیمی اصفهان که امسال به عنوان صادرکننده‬ ‫نمونه س��ال ‪ ۹۶‬معرفی ش��د‪ ،‬در ای��ن زمینه گفت‪ :‬گاه‬ ‫بخش��ی از کااله��ای مورد قرارداد به‌دس��ت مش��تری‬ ‫می‌رس��د اما به یک‌باره بخشنامه یا شیوه‌نامه‌ای مبنی‌بر‬ ‫ممنوعی��ت صادرات آن صادر ش��ده و ب��ه این ترتیب‪،‬‬ ‫قالب هفت‌گانه قانون تجارت باش��د‪ .‬وی خطاب به‬ ‫سرمایه‌گذاران افزود‪ :‬برای طرح‌های توسعه‌ای باید‬ ‫به دنبال انتش��ار س��هام جدید و فروش سهام قدیم‬ ‫باشید نه اینکه تسهیالت با سود باال بگیرید چرا‌که‬ ‫مردم بهترین سرمایه‌گذاران هستند‪.‬‬ ‫نمی‌ت��وان به تعهد خ��ود در قبال مش��تری عمل کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده پیش از این‪،‬‬ ‫آزادسازی صادرات دام زنده را تنها راهکار کاهش قاچاق‬ ‫بیان کرده و گفته ب��ود‪ :‬با ممنوعیت صادرات دام زنده‪،‬‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و رکود بازار داخلی این محصول‪ ،‬اکنون‬ ‫میزان قاچاق دام زنده در مرزهای جنوبی کشور از جمله‬ ‫خرمشهر و شلمچه افزایش چشمگیری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س مجمع مل��ی صادرکنندگان دام زن��ده افزود‪:‬‬ ‫قاچ��اق دام زنده به کویت‪ ،‬ع��راق‪ ،‬قطر و عمان افزایش‬ ‫یافته است تا جایی که عراقی‌ها گوساله و گوسفند را با‬ ‫کمترین قیمت از مرزهای ایران می‌خرند و با قطعه‌قطعه‬ ‫و بسته‌بندی کردن به کشورهای خود می‌برند‪.‬‬ ‫نمایندگی از آنها پرس��ش‌ها را به صورت تخصصی‬ ‫ب��ا معاون ق��وه قضاییه مطرح کرد و گفت‪ :‬بیش��تر‬ ‫صنعتگ��ران ‪ ۵‬پرس��ش راهبردی همچ��ون وقتی‬ ‫در جلس��ه‌ای مصوب می‌ش��ود که بای��د ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��ه صنعتگر داده ش��ود چرا تم��ام مبلغ را‬ ‫اختصاص نمی‌دهد و بانک‌ها بخش��ی از تس��هیالت‬ ‫را نگه‌می‌دارند؟‬ ‫چرا بانک‌ها نس��خه ق��رارداد را به س��رمایه‌گذار‬ ‫نمی‌دهند؟ چرا بانک‌ها س��ود بر س��ود می‌گیرند؟‬ ‫محل اجرای طرح باید به وثیقه گذاش��ته ش��ود اما‬ ‫بانک‌ها آن را قبول نمی‌کنند و عالوه‌بر سند پروژه‪،‬‬ ‫مل��ک تجاری را ه��م طلب می‌کنند‪ .‬چ��را بانک‌ها‬ ‫ارزیابی ملک را کم اعالم می‌کنند؟‬ ‫‹ ‹نق�ش دول�ت و بانک‌ه�ا در بی‌ثبات�ی‬ ‫اقتصادی مشخص شود‬ ‫محمدرضا صباغ‌زاده‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنعت و‬ ‫معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این آیین با بیان‬ ‫اینکه نقش دولت در نابسامانی دولت زیاد است و به‬ ‫لحاظ بی‌ثباتی اقتصادی س��رمایه‌گذاران نتوانستند‬ ‫اقساط خود را به‌موقع پرداخت کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫موضوعات بانکی و س��رمایه‌گذاری باید کارشناسان‬ ‫دادگستری رس��یدگی کنند و قوه قضاییه هم باید‬ ‫س��هم تقصی��ر بانک و دول��ت را هم ببین��د و فقط‬ ‫سرمایه‌گذار را مقصر نداند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط صنع�ت با قوه قضایی�ه افزایش‬ ‫یابد‬ ‫ابراهیم��ی‪ ،‬مش��اوره حقوقی اتاق تعاون اس��تان‬ ‫نی��ز در این آیین گفت‪ :‬بانک‌ها از رسالت‌ش��ان که‬ ‫بانکداری اسالمی اس��ت‪ ،‬خارج شده‌اند و به سمت‬ ‫بنگاهداری رفته‌اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه به مشتری‬ ‫به چش��م س��وددهی نگاه می‌کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ارتباط‬ ‫بین صنعت و مراجع قضایی اختصاص داده ش��ود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید از این مس��ائل پیشگیری‬ ‫ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬قرارداده��ای یک‌طرفه بای��د پایان‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در برخی از پرونده‌ها فساد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از بانک‌ها ملکی را در س��ال‬ ‫‪ ۹۰‬تصرف کرده اس��ت اما در س��ال ‪ ۹۵‬به مزایده‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬آیا این عمل قانونی است؟‬ ‫ذخیره ‪ ۷۰۰‬هزار تن سیب در سردخانه‌های کشور‬ ‫مدی��رکل دفت��ر میوه‌ه��ای سردس��یری و‬ ‫خش��ک وزارت جهاد کش��اورزی موجودی س��یب‬ ‫سردخانه‌های کش��ور را حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امس��ال ذخی��ره کافی از این محصول‬ ‫برای مصرف داخلی و نیاز شب عید داریم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬ش��کراله حاجی‌‌وند افزود‪ :‬امسال‬ ‫تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تن س��یب در‬ ‫کشور پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه‌های سردس��یری و خش��ک‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬میزان صادرات س��یب‬ ‫درختی در س��ال ‪ ۹۶‬را حدود ‪ ۶۰۵‬هزار تن عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬این ص��ادرات به کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬آسیای میانه و کمی هم به اروپا انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حاجی‌وند گفت‪ :‬از آغاز س��ال تا‌کنون نیز حدود‬ ‫‪ ۲۰۷‬هزار تن صادرات سیب داشته‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه‌های سردس��یری و خش��ک‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ال‬ ‫گذش��ته ذخیره سیب ش��ب عید ‪ ۲۰‬هزار تن بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای ذخیره‌س��ازی شب عید امسال‪،‬‬ ‫ب��ه ان��دازه کاف��ی و بی��ش از نیاز س��یب موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاجی‌وند درباره قیمت س��یب نیز گفت‪ :‬قیمت‬ ‫ت اما از بارانداز به بعد قیمت این‬ ‫سیب متعادل اس ‌‬ ‫محصول بس��یار متغیر می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬نهاد‌های‬ ‫نظارتی باید کنترل‌های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تولید جهانی سیب را ‪ ۹۰‬میلیون تن عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬ایران به لحاظ تولی��د پس از چین‪،‬‬ ‫امریکا و هلند‪ ،‬رتبه چهارم جهان را دارد‪.‬‬ ‫مدیر نظ��ارت بر توزیع نهاده‌ها و کاالهای اساس��ی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬با ارتباط��ات و هماهنگی‌های خوبی‬ ‫که بی��ن تمام بخش‌های نظارتی بخش کشاورزی(حراس��ت‬ ‫و بازرس��ی) وجود دارد ام��ر نظارت و پیگی��ری امور به نحو‬ ‫شایس��ته‌ای در طول این مدت انجام ش��ده و خوش��بختانه‬ ‫توانسته‌ایم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن واردات نهاده به کشور‬ ‫را به صورت مویرگی کنترل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی قدیری‌ابیانه با حضور در س��ازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان البرز گفت‪ :‬تا امروز آمار میزان تامین‬ ‫نهاده ‪ ۲۰‬درصد باالتر از س��ال گذش��ته بوده که نشان‌دهنده‬ ‫موفقیت دولت و بانک مرکزی بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در تامین نهاده‌ها به هیچ عنوان مش��کل‌‬ ‫نداری��م و در بخش توزیع نیز که بخش خصوصی وارد ش��ده‬ ‫است بیشترین نظارت اعمال می‌شو ‌د که با توزیع درست این‬ ‫نهاده‌ها به س�لامت به‌دس��ت تولید‌کننده برسد‪ .‬وظیفه ما با‬ ‫توجه به رس��التی که وزارت جهاد کش��اورزی در قبال سفره‬ ‫مردم دارد بس��یار سنگین اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت هم در این‬ ‫باره تدابیری اندیشیده تا سفره مردم آسیب نبیند‪.‬‬ ‫مدیر نظ��ارت بر توزیع نهاده‌ها و کاالهای اساس��ی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی افزود‪ :‬در همین راستا وظایفی بر‌عهده وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی سپرده ش��ده‪ ،‬از جمله نظارت بر نهاده‌هایی‬ ‫که در بخش تولید کشاورزی استفاده می‌شود که این نهاده‌ها‬ ‫در حقیقت زیر‌ساخت بخش پروتئین کشور است‪.‬‬ ‫قدیری‌ابیان��ه ادامه داد‪ :‬در طول مدت واگذاری این وظیفه‬ ‫خطی��ر با همکاری ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬نفر از کارکنان توانس��تیم‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۵‬هزار پای��ش میدانی که به ط��ور تقریبی روزی‬ ‫‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬پایش در س��طح کشور اس��ت را انجام دهیم و‬ ‫نهاده‌هایی که قیمت‌گذاری مصوب تعزیراتی دارد را به‌دست‬ ‫مصرف‌کننده واقعی(تولید‌کننده‌) برسانیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در بخش حمل‌ونقل یک‌س��ری آس��یب را‬ ‫ب��ه صورت مدت‌دار متحمل ش��دیم اما ب��ا تالش‌های انجام‬ ‫شده توانستیم از لجام‌گسیختگی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها‬ ‫جلوگیری کنی��م و تمام تالش دولت تدبی��ر و امید این بود‬ ‫که این مش��کل رفع ش��ود و نهاده‌ها را با قیمت‌های مصوب‬ ‫ب ‌ه دست تولید‌کننده برسانیم‪ .‬مدیر نظارت بر توزیع نهاده‌ها‬ ‫و کاالهای اساس��ی وزارت جهاد کشاورزی از همکاری سایر‬ ‫نهاد‌ه��ا در این باره خبر داد و افزود‪ :‬جا دارد که از س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی که تمام‌قد در کنار همکاران‌مان ایس��تادند و کمک‬ ‫شایانی کردند و معاونت دادستانی در استان‌ها و شهرستان‌ها‬ ‫که در کنار ما قرار دارند تشکر ویژه کنم‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬کشور اروپایی و آسیایی‬ ‫مشتری مهم چای ایرانی‬ ‫رئیس س��ازمان چای کشور گفت‪۱۲ :‬هزار و ‪ ۵۷۱‬تن چای‬ ‫خش��ک ایرانی امسال صادر شد که ‪ ۵۱‬درصد بیشتر از سال‬ ‫گذش��ته است‪ .‬حبیب جهانساز با بیان اینکه ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۷۱‬‬ ‫تن چای خش��ک ایرانی ب��ه ارزش ح��دود ‪ ۱۸‬میلیون دالر‬ ‫امسال صادر شده به ایسنا گفت‪ ۳۴ :‬کشور اروپایی و آسیایی‬ ‫مانند هند‪ ،‬چین‪ ،‬کانادا‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬فرانس��ه و‬ ‫لهستان مقصد چای خشک ایرانی صادراتی بوده است‪.‬‬ ‫جهانس��از ادام��ه داد‪ :‬به علت کیفیت خوب چای خش��ک‬ ‫ایرانی‪ ،‬صادرات این محصول امس��ال از نظر حجم ‪ ۵۱‬درصد‬ ‫و از نظر ارزش ارزی ‪ ۴۰‬درصد بیشتر از سال گذشته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور افزود‪ ۲۵ :‬هزار و ‪ ۶۳۳‬تن چای‬ ‫خش��ک امس��ال در گیالن و مازندران تولید شد که ‪ ۳‬درصد‬ ‫بیش��تر از سال گذشته است‪ .‬جهانس��از تاکید کرد‪ :‬گیالن و‬ ‫مازندران ‪ ۱۵۱‬کارخانه چایسازی دارد که ‪ ۵۵‬کارخانه با برند‬ ‫خود مجوز بسته‌بندی دارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور گفت‪ :‬نیاز ساالنه کشور به چای‬ ‫خشک ‪ ۱۰۵‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار تن است که به طور میانگین ساالنه‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تن آن در داخل تولید می‌شود‪.‬‬ ‫تشکیل شورای‌عالی خاک‬ ‫راهکار حفظ خاک کشور‬ ‫رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور گفت‪ :‬برای رفع‬ ‫مشکالت مربوط به حوزه خاک باید شورای‌عالی خاک مانند‬ ‫شورای‌عالی آب تشکیل شود تا خاک در کشور متولی داشته‬ ‫باشد و همه نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط‪ ،‬با هماهنگی بهتری‬ ‫از این عنصر مطلوب و اثرگذار حمایت کنند‪.‬‬ ‫ه��ادی اس��دی‌رحمانی در همای��ش «روز جهان��ی خاک؛‬ ‫چالش‌ه��ا و راهکارهای بهره‌برداری» با بی��ان اینکه حفظ و‬ ‫حراست از خاک امری بدیهی برای کشورهای مختلف است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نق��ش خاک در زنجی��ره اقتص��اد و تولید مواد‬ ‫غذایی و مس��ائل مهمی همچون محیط‌زیس��ت‪ ،‬تغییر اقلیم‬ ‫و پاالیش آالینده‌ها بس��یار اثرگذار اس��ت‪ .‬خ��اک مهم‌ترین‬ ‫تامین‌کنن��ده نیازهای جس��می و معنوی انس��ان اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش فودنا‪ ،‬اس��دی‌رحمانی تصریح ک��رد‪ :‬در طول تاریخ‪،‬‬ ‫تمدن‌های بسیاری به واس��طه تخریب خاک از بین رفته‌اند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر چالش‌های منابع خاک کش��ور‪ ،‬تغییر کاربری‬ ‫اراضی کش��اورزی‪ ،‬ش��وری خاک‪ ،‬پایین بودن منابع مغذی‬ ‫خاک‪ ،‬فرس��ایش و تخلیه بنیه خاک است و باید تالش کنیم‬ ‫منابع خاک کشور را پایش و نگهداری کنیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫سال سی‌ام شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی‪۲ ،‬نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ایران آغاز به کار کرد‬ ‫رشد فروش در شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫زین�ب عبدی‪ :‬نوزدهمین نمایش�گاه دس�تاوردهای پژوهش و فن�اوری و فن‌بازار‬ ‫کش�ور و نمایش�گاه تجهیزات و مواد آزمایش�گاهی به مدت ‪ ۳‬روز در نمایش�گاه‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار می‌ش�ود‪ .‬همچنین شش�مین نمایشگاه تجهیزات و مواد‬ ‫آزمایشگاهی ساخت ایران تا ‪ ۶‬دی‌در نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است‪ .‬این‬ ‫دو نمایشگاه با همکاری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و معاونت عملی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود‪ .‬در این دوره از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‬ ‫و فناوری و فن‌بازار‪ ۵۱ ،‬دانشگاه‪ ۱۵ ،‬پژوهشگاه‪ ۴۰ ،‬پارک علم و فناوری‪ ۷۹ ،‬مرکز‬ ‫رش�د و ‪ ۱۴‬موسسه تحقیقاتی دس�تاوردهای خود را عرضه کرده‌اند‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ‪ ۳۵۰‬شرکت بیش‬ ‫از ‪ ۹‬هزار محصول را ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ظهور دستاوردهای فناوری در نمایشگاه‬ ‫عرض��ه و ف��روش خدم��ات‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان م��ورد‬ ‫حمای��ت مالی قرار گرفته اس��ت به‬ ‫نحوی که معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری بخش��ی از هزینه‬ ‫خری��د مراک��ز علم��ی و پژوهش��ی‬ ‫دولت��ی را بر اس��اس س��طح‌بندی‬ ‫پیام صالحی‬ ‫محص��والت پرداخ��ت می‌کن��د‪.‬‬ ‫معاون نوآوری معاونت‬ ‫بنابراین‪ ،‬فناوری‌های سطح یک که‬ ‫علمی و فناوری‬ ‫برای نخس��تین‌بار عرضه می‌شوند‪،‬‬ ‫ریاست‌جمهوری‬ ‫از حمای��ت یاران��ه‌ای ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫برخ��وردار می‌ش��وند‪ .‬عالو‌ه‌‌بر این‪،‬‬ ‫تس��هیالت لیزینگ ب��رای حمایت‬ ‫ی و ش��کوفایی پراخت‬ ‫از خری��داران از خط اعتب��اری صندوق نوآور ‌‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین‪ ،‬در نظر داریم تسهیالت لیزینگی ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد را‬ ‫برای خریداران بخش خصوصی از محصوالت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫اختص��اص دهیم‪ .‬این لیزینگ به وس��یله خط اعتب��اری ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانی صندوق نوآوری و ش��کوفایی از طریق صندوق توسعه فناوری‬ ‫نانو پرداخت می‌ش��ود‪ .‬در نوزدهمین دوره از نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬فناوری و فن‌بازار و شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و مواد‬ ‫آزمایش��گاهی س��اخت ایران ‪ ۳۵۰‬ش��رکت حضور دارند و بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار مدل محصول را ارائه کرده‌اند‪ .‬همچنین‪ ،‬ارزیابی و س��طح‌بندی‬ ‫محصوالت بر اس��اس س��طح ذاتی فن��اوری و میزان داخلی‌س��ازی‬ ‫محصوالت انجام می‌ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬محصوالت س��طح نخس��ت که‬ ‫برای نخس��تین‌بار در کشور تولید ش��ده‌اند ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬سطح نخست‬ ‫عادی ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬س��طح دوم ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬س��طح س��وم ‪ ۱۰‬درصد و‬ ‫س��طح چهارم بدون حمایت خواهند بود‪ .‬این در حالی است که برای‬ ‫تشویق شرکت‌ها به فروش بدون یارانه معاونت و ارائه تخفیف مناسب‬ ‫به خریداران که مش��مول حمایت‌ها نمی‌شوند نیز ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت وام با کارمزد کم از س��وی صندوق توس��عه فناوری نانو‬ ‫پرداخت می‌شود‪ ،‬خریداران می‌توانند «خریداران حقوقی خصوصی»‪،‬‬ ‫«موسسه‌های آموزشی و پژوهشی»‪« ،‬غیر‌انتفاعی»‪«‌،‬بیمارستان‌ها»‪،‬‬ ‫«آزمایشگاه‌های خدماتی و تحقیقاتی»‪« ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان» و‬ ‫«ش��رکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رش��د» باشند‪ .‬با همکاری‬ ‫معاونت امور بین‌الملل معاونت علمی و بخش بین‌الملل وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری بن��ا داریم بازار بین‌المللی برای فناوری‌های ارائه‬ ‫شده در نمایشگاه داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت استفاده از فناوری نانو‬ ‫برای رفع مشکالت صنایع‬ ‫در راس��تای تروی��ج صنعت��ی و معرف��ی توانمندی‌ه��ای داخلی‪،‬‬ ‫کاربرده��ا‪ ،‬محصوالت و تجهی��زات فناوری نانو به صنایع‪ ،‬نشس��ت‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان اردبیل و کارشناسان‬ ‫ش��رکت با هدف بح��ث و تبادل‌نظ��ر پیرامون زمینه‌های مش��ترک‬ ‫همکاری‪ ،‬در محل س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت‌جمهوری در تهران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» از اس��تان اردبیل‪ ،‬عل��ی نظری ش��یخ‌احمد‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در این نشست‬ ‫ضم��ن معرفی ظرفیت‌های موجود در ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫اردبیل‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۱۸‬شهرک خصوصی و دولتی‬ ‫در سطح استان اردبیل با ظرفیت اشتغالزایی بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر در‬ ‫حوزه واحدهای متوس��ط و کوچک فعالیت دارند که زمینه مساعدی‬ ‫برای تولید محصوالت متنوع صنعتی در حوزه‌های گوناگون صنعتی‬ ‫مهیا کرده‌اند‪ .‬وی بر لزوم ترویج و فرهنگ‌س��ازی استفاده از فناوری‬ ‫نانو در صنایع به‌منظور ارتقای محصول و رفع برخی مشکالت صنایع‬ ‫تاکید کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان اردیبل‪،‬‬ ‫ورود فناوری‌ه��ای نوین��ی همچ��ون نانو در صنای��ع را موجب رونق‬ ‫تولیدات بسترساز اشتغال و کسب‌وکار برای واحدهای تولیدی دانست‬ ‫و بر لزوم ارائه محتوا و استمرار برپایی جلسه‌ها و سمینارهای صنعتی‬ ‫برای معرفی کاربردهای فن��اوری نانو به واحدهای صنعتی حاضر در‬ ‫شهرک‌ها به منظور ثروت‌آفرینی و رشد اقتصادی واحدها تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهت‌گیری دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ر‌یاس��ت‌جمهوری در آیی��ن گش��ایش ای��ن‬ ‫نمایش��گاه‌ها اظه��ار ک��رد‪ :‬حج��م اقتص��اد‬ ‫دانش‌بنی��ان به‌ش��دت در حال افزایش اس��ت‬ ‫و ف��روش ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان روز‌به‌روز‬ ‫بیشتر می‌ش��ود‪ .‬س��تاری گفت‪ :‬حجم اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیان به‌ش��دت در حال افزایش اس��ت و‬ ‫با تمام مش��کالت اقتصادی که داریم فروش شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان افزای��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت‌جمهوری ادام��ه داد‪ :‬امروز می‌بینیم که‬ ‫پارک‌های علمی و فناوری توس��عه داش��ته‌اند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید فناوری را به زندگی مردم آوریم تا آنها هم‌شیرینی‬ ‫دان��ش را حس کنند‪ .‬س��تاری با بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫ن نمایش��گاه فن��اوری بوده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پژوهش بزرگ‌تری ‌‬ ‫دوره از نمایش��گاه با همکاری و هماهنگی دو نهاد علمی‬ ‫برگزار شده که امیدواریم خروجی خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز نمایش��گاه مش��ترک «تجهی��زات‬ ‫آزمایش��گاهی س��اخت داخل» با هم��کاری وزارت علوم‬ ‫و وزارت بهداش��ت فعالیت خود را آغ��از می‌کند‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه فناوری‌های ایرانی برای ساخت آزمایشگاه‌ها‬ ‫عرضه می‌شود‪ .‬معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری‬ ‫با اشاره به اینکه حدود ‪ ۹‬هزار دستگاه «های‌تک» در این‬ ‫نمایش��گاه عرضه می‌شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاکنون نمایشگاهی‬ ‫با این وسعت در ایران نداشته‌ایم‪ .‬نکته مهم جهت‌گیری‬ ‫فوق‌العاده در اقتصاد است که از آغاز این دولت به سمت‬ ‫اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد ش��د و نتایج آن را امروز شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��تاری تاکید کرد‪ :‬سال گذش��ته فروش شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان ایرانی بی��ش از ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬بی��ش از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫اعتماد به پایگاه‌های فکری‬ ‫شغل مستقل برای افراد تحصیلکرده ایجاد شد‪.‬‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه ح��وزه دانش‌بنیان حوزه‌ای‬ ‫اس��ت که مردم در زندگی روزمره اثرات تحول‬ ‫آن را شاهد هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت‌های حوزه‬ ‫فن��اوری اطالع��ات‪ ،‬بیوفن��اوری‪ ،‬س��لول‌های‬ ‫بنی��ادی و دیگ��ر حوزه‌ها از جمل��ه این موارد‬ ‫اس��ت‪ .‬س��تاری ادامه داد‪ :‬نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای در‬ ‫ایران وجود دارد‪ .‬چنانچ��ه بتوانیم این نیرو را به زندگی‬ ‫روزمره بکشانیم و شیرینی توسعه علومی چون نانو و بایو‬ ‫را در زندگی روزمره خود ش��اهد باشند‪ ،‬می‌توان امیدوار‬ ‫بود اتفاقی که منتظر آن هستیم رخ دهد‪ .‬معاونت علمی‬ ‫ل ‪ ۱۰‬سال‬ ‫و فناوری ریاس��ت‌جمهوری بیان کرد‪ :‬در طو ‌‬ ‫گذش��ته ایران توانس��ته از رتبه ‪ ۳۴‬تولید‌کننده علم در‬ ‫جهان به رتبه ‪ ۱۶‬دس��ت پیدا کند‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫این رتبه امس��ال به ‪ ۱۵‬در جهان برس��د‪ .‬همان‌گونه که‬ ‫در حوزه‌های��ی مانند علم نانو ایران ب��ا دارا بودن رتبه ‪۴‬‬ ‫در جهان پیش��تاز است‪ .‬کش��ور ما در حوزه‌های خاصی‬ ‫مانند بیوفناوری و س��لول‌های بنیادی نیز به س��رعت در‬ ‫حال رشد است‪.‬‬ ‫س��تاری اف��زود‪ :‬نکته مهم این اس��ت که م��ا بهترین‬ ‫اکوسیس��تم اس��تارت‌آپی منطقه را ایج��اد کرده‌ایم‪ .‬در‬ ‫طول چند س��ال گذشته توانس��ته‌ایم محیطی در حوزه‬ ‫اس��تارت‌آپی کش��ور ایجاد کنیم که فع��االن این عرصه‬ ‫بتوانند با ایده‌های نو خود زندگی مردم را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهند‪ .‬این اقدام را می‌توان تزریق شیرینی علم در جامعه‬ ‫دانست‪ .‬وی با اشاره به اینکه آینده روشن دیده می‌شود‪،‬‬ ‫بو‌کار نو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما در ایران نیازمند یک محیط کس�� ‌‬ ‫هس��تیم تا موجب رویش ایده‌های نو ش��ود‪ ،‬قدمی که تا‬ ‫امروز به خوبی در آن پیش رفته‌ایم‪.‬‬ ‫پیش به سوی استفاده از توان دانشگاه در تولید‬ ‫امیرحاتمی‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مس��لح با بی��ان اینکه بای��د نگاه ب��ه بیرون‬ ‫را قط��ع ک��رده و تمرکز به داخ��ل و اعتماد‬ ‫به جوانان داش��ته باش��یم‪ ،‬گف��ت‪ :‬می‌توانیم‬ ‫ش��رایط تحریم را تبدیل ب��ه فرصت طالیی‬ ‫برای کش��ور کنیم‪ .‬حاتمی در آیین گشایش‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه دستاوردهای پژوهش‪،‬‬ ‫فن��اوری و فن‌بازار و شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و‬ ‫مواد آزمایش��گاهی ساخت ایران‪ ،‬بر استفاده از ظرفیت‬ ‫دانش��گاه‌ها و مراکز علمی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬از همه‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی خواهش می‌کنم از‬ ‫ظرفیت دانش��گاه‌ها و بخش‌های پژوهشی و خصوصی‬ ‫به��ر ‌ه بگیرند‪ .‬بخش خصوصی دریای بیکران و ظرفیت‬ ‫بی‌نهایت است‪ .‬ان‌‌شاء‌اهلل بتوانیم از توان بخش خصوصی‬ ‫به‌خوبی استفاده کنیم‪ .‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح تاکید کرد‪ :‬آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بخش‌هایی‬ ‫در این مجموعه بس��یار مهم و گمنام هس��تند و کمتر‬ ‫سراغ آنها می‌رویم‪ ،‬برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫باید این آزمایشگاه‌ها تقویت شوند‪ .‬حاتمی با بیان اینکه‬ ‫استادان بنامی محورهای این آزمایشگاه‌های تحقیقاتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می‌کنیم در بخ��ش دفاع از این‬ ‫مجموعه‌های ارزش��مند که چش��مه‌های اصلی علم و‬ ‫فناوری در کش��ور هستند‪ ،‬اس��تفاده و رابطه درست با‬ ‫آنها برقرار کنیم‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود‪ :‬بسیاری‬ ‫از بخش‌ها با رابطه پیمانکاری به سراغ این آزمایشگاه‌ها‬ ‫می‌روند که بس��یار غلط است‪ .‬باید از این آزمایشگاه‌ها‬ ‫حمایت و نیازهای آینده را به آنها اعالم کرد؛ امیدواریم‬ ‫وزارت دفاع بتواند با س��ازکاری روش��ن به این س��مت‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫حاتمی از وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه خواست عنایت ویژه‌ای به آزمایشگاه‌های‬ ‫تحقیقاتی و فناوری داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت‪ :‬امروزه‬ ‫در حوزه دفاع وضعی��ت خوبی داریم‪ ،‬ما نیاز به ارتقای‬ ‫کیفی��ت داری��م و ارتق��ای کیفی��ت در گرو‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و اس��تفاده از ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬دانش��گاه و آزمایشگاه‌هاس��ت‪.‬‬ ‫حاتمی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه گذش��ته‬ ‫یک��ی از فرماندهان اعالم ک��رد که در حوزه‬ ‫پدافند هوایی بای��د در زمان کوتاهی بتوانیم‬ ‫عملیات و جابه‌جای��ی را انجام دهیم که این‬ ‫امر مس��تلزم دس��تیابی به فناوری‌های زیادی اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬من به مجموعه‌های خودم گفتم که‬ ‫چ��ه کار می‌توانی��د انجام دهید‪ ،‬اع�لام کردند که زیر‬ ‫یک س��ال و نیم چنین س��امانه‌ای را آماده می‌کنیم و‬ ‫تحویل می‌دهیم‪ .‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫ادامه داد‪ :‬گفتم احساساتی نشوید‪ ،‬ممکن است نتوانید‬ ‫ای��ن کار را انجام دهید‪ .‬این فرماندهان اعالم کردند که‬ ‫طراحی‌ها انجام شده‪ ،‬تمام فناوری‌های مورد نیاز را در‬ ‫اختیار داریم و دس��ته‌بندی ش��ده است‪ .‬حاتمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید همه حوزه‌ها به سمت استفاده از این ظرفیت‬ ‫بروند تا نیازهای ضروری کشور تامین شود‪ .‬وزیر دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد‪ :‬دوستان خودروساز‬ ‫چند وقت قبل گفتند ما به‌ش��دت تحریم ش��ده‌ایم‪ ،‬در‬ ‫تامی��ن قطعاتی مانند ‪ ECU‬مش��کل داریم‪ .‬من اعالم‬ ‫کردم مطمئن باشید همه نیازهای شما در داخل کشور‬ ‫قابل تامین است‪.‬‬ ‫حاتمی تاکید کرد‪ :‬چند روز پیش یکی از مجموعه‌ها‬ ‫اع�لام کرد که ماهانه ‪ ۱۶‬هزار ‪ ECU‬تولید می‌کنیم و‬ ‫تحویل می‌دهیم و قرار اس��ت این ظرفیت به تولید ‪۴۰‬‬ ‫هزار ‪ ECU‬در ماه برسد‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآوری کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت درون کش��ور بسیار زیاد است‪ .‬کافی است نگاه‬ ‫ب��ه بیرون را قطع کرده و تمرک��ز به داخل و اعتماد به‬ ‫حتم ما می‌توانیم این‬ ‫جوانان داش��ته باش��یم‪ .‬به طور ‌‌‬ ‫ش��رایط تحریم را تبدیل به فرصت طالیی برای کشور‬ ‫کنی��م و در پایان این دوره ک��ه کوتاه خواهد بود‪ ،‬ملت‬ ‫ایران‪ ،‬مس��ئوالن جمهوری اس�لامی و دولت سرافراز و‬ ‫سربلند در تامین نیازهای مردم خواهند بود‪.‬‬ ‫منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری در آ‌یین گشایش نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوه��ش‪،‬‬ ‫فناوری و فن‌بازار و ششمین نمایشگاه‬ ‫تجهی��زات و م��واد آزمایش��ی گف��ت‪:‬‬ ‫ض��روری اس��ت هم��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در بخش صنعتی به پایگاه‌های‬ ‫فک��ری اعتماد ک��رده و همکاری خود را ش��روع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمی تاکید کرد‪ :‬چند س��الی اس��ت که این‬ ‫نمایش��گاه برگزار و سال به س��ال به اهمیت آن‬ ‫افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری با بیان اینکه‬ ‫گاهی زمان‪ ،‬ارزش و اعتبار کارها را دقیق‌تر نشان‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر دانش��گاه‌ها‪ ،‬مراکز‬ ‫علم��ی و تحقیقاتی‪ ،‬ظرفیت‌های خوبی دارند که‬ ‫آن را می‌توانیم در رتبه‌بندی‌های علمی مشاهده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫غالم��ی افزود‪ :‬م��ا رتبه ‪ ۱۶‬تولی��د علم و رتبه‬ ‫نخس��ت سرعت رش��د تولیدات علمی را در سال‬ ‫گذشته میالدی به خود اختصاص داده‌ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم با بیان اینک��ه همچنین در منطقه‬ ‫رتبه نخست را از نظر رشد تولیدات علمی داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما باید به س��مت تولید ثروت و کارآفرینی‬ ‫حرکت کنیم که در این راس��تا پارک‌های علم و‬ ‫فناوری از چند سال گذشته ایجاد شده‌اند‪.‬‬ ‫غالمی اف��زود‪ :‬همچنین در برخی رش��ته‌های‬ ‫تخصصی ایران رتبه زیر ‪ ۱۰‬را در بین مراکز دنیا‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫وزارت عل��وم در راس��تای حمای��ت از‬ ‫تبدیل دانش و فناوری به دستاوردهای‬ ‫کارب��ردی حمایت‌ه��ای مال��ی را از‬ ‫ح��وزه پژوه��ش به س��مت حمایت از‬ ‫شرکت‌های جوان هدایت کرده است‪.‬‬ ‫غالم��ی ادام��ه داد‪ :‬در حال��ی ک��ه‬ ‫در مجم��وع بخش کم��ی از اعتبارات‬ ‫پژوهش��ی را داریم‪ ،‬حمایت‌ها را به این شرکت‌ها‬ ‫سوق داده‌ایم‪.‬‬ ‫وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬اگر تمام نهادها اعتبارات‬ ‫پژوهشی را به این سمت سوق دهند‪ ،‬یک حرکت‬ ‫جهادی و ملی ش��کل می‌گیرد که با اقتدار کشور‬ ‫ما همراه است‪.‬‬ ‫غالمی گفت‪ :‬در ح��وزه حمایت از پژوهش‌ها‪،‬‬ ‫صندوق‌ه��ای ن��وآوری و ش��کوفایی ب��ه عنوان‬ ‫سرمایه‌گذار روی طرح‌های فناورانه حضور دارند‬ ‫ک��ه به صورت ریس��ک‌پذیر فعالی��ت می‌کنند و‬ ‫حمایت‌هایی را برای ش��رکت‌های در حال رش��د‬ ‫در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم تاکید کرد‪ :‬م��ا ظرفیت‌های باالیی‬ ‫داریم‪ .‬اگرچه تجربه این کار خیلی طوالنی نیست‬ ‫اما نمونه‌های متفاوتی داش��ته‌ایم؛ ضروری است‬ ‫که تم��ام تولیدکنندگان داخل��ی در بخش‌های‬ ‫صنعت��ی به پایگاه‌های فکری اعتماد کنند و قدم‬ ‫بگذارن��د و هم��کاری خود را با ای��ن نهادها آغاز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمی افزود‪ :‬نمونه‌ه��ای خوبی برای عرضه و‬ ‫تقاضای فن��اوری داریم که حاصل آن پیش روی‬ ‫صاحب��ان فن��اوری و بخش صنع��ت خواهد بود‪.‬‬ ‫امیدواریم این موضوع روز‌به‌روز تقویت شود‪.‬‬ ‫توجه به پژوهش‌های کاربردی‬ ‫مس��عود برومند‪ ،‬معاون پژوهشی وزیر‬ ‫علوم نی��ز در ادامه ای��ن آیین گفت‪ :‬در‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه دس��تاوردهای‬ ‫پژوهش��ی و فن��اوری بن��ا داری��م ب��ه‬ ‫پژوهش‌ه��ای کارب��ردی و تولی��دی که‬ ‫توجیه اقتص��ادی دارند توج��ه ویژه‌ای‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برومند اظهار ک��رد‪ :‬با برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫تالش می‌کنیم تجاری‌س��ازی محصوالت فناورانه‬ ‫توسعه پیدا کند‪ .‬وی با بیان اینکه کارگاه‌هایی در‬ ‫این نمایش��گاه برگزار می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ ۱۹۹ :‬واحد‬ ‫فناوری و دانشگاهی در نمایشگاه شرکت کردند و‬ ‫‪ ۱۰۰‬سرمایه‌گذار نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬فناوری‌ها‬ ‫در هم��ه حوزه‌ه��ا از جمله انرژی‪ ،‬آب‪ ،‬س�لامت‪،‬‬ ‫بیوفناوری و محیط‌زیست در این دوره از نمایشگاه‬ ‫ارائه شده است‪ .‬برومند گفت‪ :‬نمایشگاه تقاضامحور‬ ‫«تس��تا» از س��وی ش��ورای‌عالی «عتف» برگزار‬ ‫می‌ش��ود که می‌توان��د محلی ب��رای عرضه تقاضا‬ ‫باشد که به واس��طه فناوری‌های داخلی در آینده‬ ‫بر‌طرف شود‪ .‬معاون پژوهش��ی وزیر علوم تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نوزدهمین نمایش��گاه پژوهش و‬ ‫فناوری زمینه س��رمایه‌گذاری و اشتغال‬ ‫دانش‌بنیان را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫برومن��د گفت‪ :‬در کش��ور نی��از داریم‬ ‫بو‌کار توجی��ه اقتصادی‬ ‫طرح‌های کس�� ‌‬ ‫توس��عه پی��دا کنند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬طرحی‬ ‫مبنی‌بر اعطای گرنت را در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن گرنت در مجم��وع به میزان ‪۲‬‬ ‫و نی��م میلیارد توم��ان و حداکثر ب��رای هر طرح‬ ‫‪۲۵۰‬میلی��ون توم��ان اختصاص می‌یاب��د‪ .‬معاون‬ ‫پژوهش��ی وزیر عل��وم گفت‪ :‬همچنی��ن صندوق‬ ‫ن��وآوری و ش��کوفایی در ای��ن دوره از نمایش��گاه‬ ‫درص��دد برآمدن��د ت��ا س��هم موث��ری در فروش‬ ‫شرکت‌ها داشته باشند‪.‬‬ ‫برومن��د ادامه داد‪ :‬صندوق نوآوری و ش��کوفایی‬ ‫‪ ۷۰‬درصد هزینه‌های تجاری‌س��ازی ب��ا بهره ‪۱۱‬‬ ‫درص��د را ب��رای س��رعت دادن به تجاری‌س��ازی‬ ‫طرح‌ها در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون پژوهش��ی وزی��ر علوم تاکید ک��رد‪۴۰ :‬‬ ‫درخواس��ت امضای تفاهمنامه در آغاز نمایش��گاه‬ ‫تایید شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

گسترش صنعت شماره 557

گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 556

روزنامه گسترش صنعت شماره 556

شماره : ۵۵۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

شماره : ۵۵۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

شماره : ۵۵۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

شماره : ۵۵۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!