صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۹

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ضرورت اصالح نظام‬ ‫کارمزد خدمات‬ ‫پرداخت‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 619‬پیاپی‌‪768‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫هادی قدیمی‬ ‫‪ ۲‬تهدید جدی‬ ‫برای واحدهای‬ ‫تولیدی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫به دنبال انتقاد از تولید سیمرغ فیلم فجر در دوبی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می‌کند‬ ‫کارگاه تخصصی«روزنامه‌نگاریعملی»‬ ‫‹ ‹عناوین کالس‌ها‌‪:‬‬ ‫‪-۱‬چگونگی انتشار روزنامه‬ ‫‪ -۲‬آشنایی با صنعت چاپ و نشر‬ ‫‪ -۳‬گزارش‌نویسی‬ ‫‪ -۴‬خبر و قواعد آن‬ ‫‪-۵‬گفت‌وگو و مصاحبه‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه‌ها از ساعت ‪ 15:00‬تا ‪16:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬ناصر بزرگمهر (پیشکسوت روزنامه‌نگاری)‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم‌مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه آزادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت‌نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می‌کند‬ ‫کارگاهتخصصی«آموزش فوتوشاپ»‬ ‫‹ ‹عناوینکالس‌ها‌‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تغییر سایز‪ ،‬فرمت‪ ،‬نور و رنگ عکس‬ ‫‪ -۲‬تلفیق حرف ‌های تصاویر با یکدیگر‬ ‫‪ -۳‬ایجاد عکس‌نوشته‬ ‫‪ -۴‬حذف یا ایجاد تغییرات گرافیکی در تصاویر‬ ‫‪ -۵‬ساخت فای ‌‬ ‫لهای گیف و بنرهای تبلیغاتی‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه‌ها از ساعت ‪ 13:00‬تا ‪14:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ ،‬دبیر عکس روزنامه‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم‌مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه آزادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت‌نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫تندیس جشنواره فجر صنایع دستی‪ -‬بهمن ‪1396‬‬ ‫«سرو زرین»‬ ‫صنایع دستی را‬ ‫ایـران می‌سازد‬
‫خبر‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی‌‌‪768‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲‬تهدید جدی‬ ‫برای واحدهای تولیدی‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان تهران‬ ‫از مدت‌ها پیش با مش��کل دسترسی‬ ‫ناکافی به مناب��ع انرژی از جمله برق‬ ‫درگیر بودند و با وجود گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۶‬ماه از طرح این مسائل‪ ،‬همچنان‬ ‫مش��کالت زیرس��اختی ش��هرک‌ها‬ ‫ب��ه قوت خ��ود باقی اس��ت؛ امکانات محمدرضا مرتضوی‬ ‫رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫زیرساختی هنوز فراهم نشده و دولت‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫ب��ه تعهدات��ش در ای��ن زمینه عمل‬ ‫استان تهران‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫وقفه واردات قطعه و مواد اولیه حیات‬ ‫واحدهای مس��تقر در ش��هرک‌های صنعتی به طور جدی‬ ‫تهدید می‌ش��ود‪ .‬این ش��هرک‌ها در زیرساخت‌های مربوط‬ ‫به برق و گاز و آب و البته بیش��تر برق مش��کل دارند و آن‬ ‫میزان از برقی که دولت متعهد به تامین آن برای واحدهای‬ ‫مستقر در ش��هرک‌های صنعتی استان تهران بوده‪ ،‬فراهم‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬هرچند این موضوع به عنوان یک درخواست‬ ‫جدی از سوی بخش خصوصی مطرح شده اما زیرساخت‌ها‬ ‫فراهم نش��ده است‪ .‬در س��ال جاری تالش کردیم به یاری‬ ‫بخش خصوصی امکانات را فراهم کنیم تا بعضی واحدها به‬ ‫مدار تولید باز‌گردند اما میزان بازگش��تی‌ها و از رده تولید‬ ‫خارج ش��ده‌ها پیوس��ته در نوسان اس��ت چراکه وضعیت‬ ‫واحده��ای تولیدی مس��تقر در ش��هرک‌های صنعتی در‬ ‫نوسان قرار دارد‪ .‬بسیاری از واحدها در شهرک‌های صنعتی‬ ‫از س��ال گذشته به مدار تولید بازگشتند اما امسال فعالیت‬ ‫آنها کمرنگ ش��ده است و از س��وی دیگر‪ ،‬بعضی واحدها‬ ‫امس��ال به جمع تولیدکنندگان بازگشتند‪ .‬به دلیل همین‬ ‫تغیی��ر و تحوالت نمی‌توان آمار دقی��ق و متقنی از میزان‬ ‫واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرک‌ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫مس��لم اینکه به دلیل مشکالت ناش��ی از تحریم ممکن‬ ‫است کفه تعطیلی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها‬ ‫در آینده سنگینی کند‪ .‬با توجه به وقفه‌ای که در تامین کاال‬ ‫از چین به وجود آمد که بیش��تر به دلیل همکاری نکردن‬ ‫کونلن بانک چین ایجاد ش��د و از س��وی دیگر‪ ،‬مشکالت‬ ‫مرب��وط به ترابری و حمل کاال‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت‌ها در‬ ‫ماه‌های آینده دچار کمبود قطعات مورد نیاز خواهند شد‪.‬‬ ‫واحدهای��ی که قطعات و م��واد اولیه مورد نیازش��ان را از‬ ‫طریق گشایش اعتبار و واردات تامین می‌کردند در ماه‌های‬ ‫آینده در معرض خطر بیش��تری قرار دارند و نگرانی درباره‬ ‫وضعیت آنها جدی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مرکز نمایشگاهی دائمی ایران‬ ‫در بغداد گشایش یافت‬ ‫مرکز دائمی نمایش��گاهی بازاریابی و ص��ادرات کاالهای‬ ‫ایران در عراق در شهر بغداد گشایش یافت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫این مرکز به‌عنوان نخس��تین مرکز دائمی نمایشگاهی ایران‬ ‫در یک کش��ور خارجی و نیز نخس��تین مرک��ز از نوع خود‬ ‫اس��ت که در بغداد برپا می‌ش��ود‪ .‬این مرکز با حضور س��ید‬ ‫موس��ی علیزاده طباطبایی‪ ،‬معاون سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در بغداد و ولید حبیب الموسوی‪ ،‬معاون وزیر تجارت‬ ‫عراق و جمعی از فعاالن اقتصادی دو کشور در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی بغداد گشایش یافت‪ .‬در این مرکز‬ ‫قرار اس��ت هر هفته یک نمایش��گاه تخصصی در رش��ته و‬ ‫حوزه‌های مختلف برگزار ش��ود که ضم��ن عرضه و معرفی‬ ‫آخرین محصوالت و دستاوردهای شرکت‌های ایرانی‪ ،‬زمینه‬ ‫ارتباط بهتر‪ ،‬بازاریابی و همکاری با طرف‌های عراقی فراهم‬ ‫شود‪ .‬الموسوی‪ ،‬معاون وزیر تجارت عراق در آیین گشایش‬ ‫این مرکز‪ ،‬ب��ا قدردانی از مواض��ع و حمایت‌های جمهوری‬ ‫اس�لامی از کشورش‪ ،‬برپایی مرکز دائمی نمایشگاهی ایران‬ ‫در بغداد را گامی مهم برای آش��نایی هر چه بیش��تر فعاالن‬ ‫عراق��ی با محص��والت و توانمندی‌های صنعت��ی و تولیدی‬ ‫ایران دانست‪ .‬وی با اشاره به نیازهای متنوع بازار عراق‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کر ‌د که برپایی این مرکز بتواند س��بب ارتباط هر‬ ‫چه بیش��تر فعاالن بخش خصوصی و افزایش همکاری‌های‬ ‫تج��اری و صنعت��ی میان دو کش��ور ش��ود‪ .‬معاون س��فیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بغداد نی��ز راه‌اندازی این مرکز‬ ‫را اقدامی مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی دو کشور‬ ‫دانست‪ .‬علیزاده‌طباطبایی با اشاره به برگزاری ‪ ۳۰‬نمایشگاه‬ ‫تخصص��ی در طول فعالیت این مرک��ز‪ ،‬از فعاالن اقتصادی‬ ‫کش��ور خواس��ت از این فرصت برای معرف��ی توانمندی و‬ ‫تولی��دات خود و بازاریابی ه��ر چه بهتر در بازار بزرگ عراق‬ ‫و به‌وی��ژه راه‌اندازی خط��وط تولید و س��رمایه گذاری‌های‬ ‫مشترک اس��تفاده کنند‪ .‬رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در عراق نیز گفت‪ :‬این مرکز امکانات بس��یاری خوبی‬ ‫برای معرفی تخصصی فعالیت‌های و آشنایی و ارتباط فعاالن‬ ‫اقتصادی دو کش��ور در نظر گرفته اس��ت‪ .‬ناصر بهزاد افزود‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت این مرکز‪ ،‬زمینه را برای توسعه صادرات‬ ‫غیر‌‌نفتی‪ ،‬همکاری‌های مشترک در بخش سرمایه‌گذاری و‬ ‫ارتقای تعامالت اقتصادی بیش از پیش فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫هماهنگی برای پرداخت وام پالسکویی‌ها‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران از آمادگی برای تنظیم بازار‬ ‫ش��ب عید خبر داد و گفت‪ :‬برای اینکه کسبه آسیب‌دیده‬ ‫ساختمان پالسکو بتوانند تسهیالت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫مصوب‌ش��ده را دریافت کنند‪ ،‬اقدام‌های الزم انجام شده و‬ ‫آنها در حال گرفتن وام‌های خود هستن ‌د اما برای پیگیری‬ ‫مصوبه‌های دیگر ابالغی به اتاق نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قاسم نوده‌‌فراهانی در حاشیه نشست‬ ‫ی مبنی‌بر‬ ‫هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسش ‌‬ ‫اینکه اتاق اصناف چه کاری برای پیگیری مطالبات کسبه‬ ‫آسیب‌دیده پالس��کو انجام داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر چه‬ ‫آنهایی ک��ه مصوبه‌های پالس��کویی‌ها را دو س��ال پیش‬ ‫تصویب کرده‌اند باید پاس��خگو باش��ند‪ ،‬اما درحال‌حاضر‬ ‫ب��رای تس��هیالت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی مصوب ش��ده کار‬ ‫خوبی انجام شده است و کسبه می‌توانند با تشکیل پرونده‬ ‫در اتحادیه‌های تخصصی خ��ود و دریافت تاییدیه از اتاق‬ ‫اصن��اف تهران وام‌های ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی مصوب‌ش��ان‬ ‫را بگیرند که البته هم‌اکنون این کار در حال انجام اس��ت‬ ‫و پالس��کویی‌ها در حال دریافت تس��هیالت بانکی‌ش��ان‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه پیش از این اتاق اصناف‬ ‫ایران در ح��ال پیگی��ری وام‌های ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومانی‬ ‫پالس��کویی‌ها بود که به‌تازگی به اتاق اصناف ایران واگذار‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬دیگر مصوبه‌هایی که برای پالسکویی‌ها‬ ‫اب�لاغ کرده‌اند به ات��اق اصناف تهران ارتباط��ی ندارد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬مقرر شده بود مالیات‌های کسبه آسیب‌دیده‬ ‫پالسکو بخشوده شود و گفته می‌شد که اتاق اصناف باید‬ ‫برای شناس��ایی و معرف��ی آنها به منظ��ور برخورداری از‬ ‫معافیت مالیاتی اقدام کند‪ ،‬اما هنوز چیزی در این زمینه‬ ‫به اتاق اصناف تهران ابالغ نش��ده اس��ت که اگر این ابالغ‬ ‫شود‪ ،‬کار را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگی برای تنظیم بازار شب عید‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران درباره چگونگی تنظیم بازار‬ ‫بازار شب عید را داریم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬گرانی به اصناف ارتباط��ی ندارد اما‬ ‫با گران‌فروش��ی به طور قطع برخورد خواهد ش��د و همه‬ ‫فروش��ندگان و عرضه‌کنن��دگان باید بر اس��اس فاکتور و‬ ‫ضرایب س��ودی که برای آنها در نظر گرفته ش��ده است‪،‬‬ ‫کاالی مورد نیاز مردم را عرضه کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه و در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی‌بر اینکه بس��یاری از عرضه‌کنن��دگان به دلیل اینکه‬ ‫گفته می‌ش��ود ب��ه آنها فاکتوری ارائه نمی‌ش��ود‪ ،‬از دادن‬ ‫فاکتور به م��ردم خودداری می‌کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫فروش��ندگان باید به مردم فاکتور بدهند و مردم باید این‬ ‫مس��ئله را از آنها درخواس��ت کنند؛ ممکن است شخصی‬ ‫برای خرید چند کیلو میوه فاکتوری از فروش��نده نخواهد‌‬ ‫اما برای کاالی دیگری مانند لوازم‌خانگی یا فرش و‪ .‌..‬باید‬ ‫از فروشندگان فاکتور بخواهند تا از خدمات پس از فروش‬ ‫آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫نوده‌فراهان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه هن��وز ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های به��اره برنامه‌ریزی نش��ده اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫برخورد برندهای پوشاک قاچاق این‌گونه توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫قرار اس��ت قانون اجرا ش��ود باید با همه برندهای پوشاک‬ ‫قاچاق برخورد ش��ود و اگر بخواهی��م در این زمینه موفق‬ ‫ش��ویم همه نهادها و س��ازمان‌ها باید پای کار آیند و عزم‬ ‫ملی در این زمینه ش��کل بگیرد ام��ا اگر فقط یک نهاد یا‬ ‫س��ازمان متولی بخواهد این کار را انج��ام دهد‪ ،‬به یقین‌‬ ‫موفق نخواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ب عید و اینکه اتاق اصناف چه کاری می‌تواند در این‬ ‫زمین��ه انجام دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگ��ر تامین‌کنندگان کاال‬ ‫برای بازار ش��ب عید از وزارت جهاد کش��اورزی تا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دیگر نهادهای متولی کاال را به‬ ‫موقع و به اندازه تامین کنند‪ ،‬به اتاق اصناف وظیفه‌ای در‬ ‫این زمینه محول می‌ش��ود که آمادگی کامل برای تنظیم‬ ‫هشدار برای حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار‬ ‫رئیس امور بازرسی اصناف گفت‪ :‬هم‌اکنون حجم تامین‬ ‫و توزی��ع قطعات تقلبی خ��ودرو در بازار به مرز هش��دار‬ ‫رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش صداوس��یما‪ ،‬علیرض��ا نیک‌‌آیین با اش��اره‬ ‫به اینک��ه کمبود قطعات اصل��ی در بازار زمین��ه را برای‬ ‫س��ود‌جویی متخلفان فراهم کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد‬ ‫قطع��ات تقلبی بی‌کیفیت را در بس��ته‌بندی‌های قطعات‬ ‫اصل��ی و با برند‌ه��ای معروف به بازار عرض��ه می‌کنند به‬ ‫نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر‌کاران خودرو قابل‬ ‫تشخیص نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه‌های خودرو‬ ‫برای تشخیص این قطعات وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫قطعات اصلی خودرو در گمرک مانده است‬ ‫باعث طرح شکایت‌های بسیاری از سوی مردم به بازرسی‬ ‫اصناف و اتحادیه‌های مربوط شده است‪.‬‬ ‫رئیس امور بازرس��ی اصناف افزود‪ :‬این تقلب بیشتر در‬ ‫قطعات حس��اس تعلیق و ترمز خ��ودرو وجود دارد که به‬ ‫دلیل نداش��تن استانداردهای الزم و گیرایی کم در هنگام‬ ‫ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد‪.‬‬ ‫نیک‌آیی��ن با اش��اره به اینکه م��ا آمادگ��ی الزم برای‬ ‫هم��کاری با س��ازمان‌های ذی‌ص�لاح به منظ��ور مقابله‬ ‫ب��ا س��ودجویان را داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بی��ن این قطعات‪،‬‬ ‫فیلترهای تقلبی هم س��بب ایجاد خس��ارت بسیار شدید‬ ‫برای مصرف‌کنندگان می‌ش��ود زیرا همین فیلتر می‌تواند‬ ‫موتور خودرو را از بین ببرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش��ی از این قطعات در کشور تولید‬ ‫و بخش��ی نیز وارد می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬توان تولید شرکت‌های‬ ‫قطعه‌س��از داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیس��ت‪ .‬از‌‬ ‫‌ای��ن رو‌‪‌،‬این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین‬ ‫روند زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رئیس امور بازرس��ی اصناف افزود‪ :‬نبود خدمات پس از‬ ‫فروش قطعه یکی از معضالت این بخش اس��ت به همین‬ ‫دلیل تعمیر‌کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن‬ ‫در خودرو متحمل پرداخت خسا ‌رت‌های زیادی می‌شوند‬ ‫زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫نیک‌آیین گف��ت‪ :‬ورود قطعه اصلی به کش��ور به دلیل‬ ‫روند تعیین‌شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به‬ ‫سختی انجام می‌شود‪ .‬این در حالی است که ما با نزدیک‬ ‫شدن به عید و نیاز خودروها به آماده‌سازی برای مسافرت‪،‬‬ ‫با کمبود قطعات هم روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫وی خری��د از قطعه‌س��ازان اصل��ی را راه��کار مقابله با‬ ‫قطع��ات تقلبی در بازار دانس��ت و افزود‪ :‬قطعه در گمرک‬ ‫وجود دارد اما ورود آن به کش��ور بسیار سخت و در حجم‬ ‫بس��یار کم انجام می‌ش��ود‪ .‬رئیس امور بازرسی اصناف با‬ ‫اشاره به نیاز ماشین‌های راه سازی‪ ،‬مسافربری و کامیون‌ها‬ ‫به قطع��ات با‌کیفیت ادامه داد‪ :‬با نزدیک ش��دن به پایان‬ ‫سال و شروع سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز‬ ‫به برخی آماده‌سازی‌ها و تعویض قطعه دارند که باید برای‬ ‫این بخش برنامه‌ریزی مناسب شود‪.‬‬ ‫رویکرد جدید سازمان توسعه تجارت ایران در صدور مجوزهای نمایشگاهی‬ ‫سرپرس��ت دفتر خدم��ات اطالعات تجاری س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت ای��ران از برنامه‌های این س��ازمان در‬ ‫راس��تای توانمندس��ازی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬س��هراب س��لیمی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان در نظ��ر دارد با بکارگی��ری ظرفیت‌های‬ ‫داخلی و خارجی گام‌های موثرتری در راس��تای آشنایی‬ ‫جامعه تجاری کش��ور با آخرین دس��تاوردهای بازاریابی‬ ‫کاال و خدمات کش��ور در زمینه‌های مرتبط بردارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا ایجاد تغییراتی در رویکرد س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬نمایش��گاه‌ها به مثابه بخشی از این بسته‌‬ ‫رویدادی تلقی شده و مجوز سازمان برای برگزاری بسته‬ ‫رویداد تجاری اعطا خواهد شد‪ .‬سرپرست دفتر خدمات‬ ‫اطالع��ات تجاری گفت‪ :‬این بس��ته‌ها ش��امل برگزاری‬ ‫کارگاه‌های آموزشی‪ ،‬همایش‌های تخصصی‪ ،‬جلسه‌های‬ ‫رو‌در‌رو (‪ ،)B2B‬تهی��ه فیل��م و تیزره��ای تبلیغات��ی با‬ ‫موض��وع معرفی صنع��ت مرتبط با موضوع نمایش��گاه‪،‬‬ ‫برپایی غرفه‌های اطالع‌رس��انی در نمایشگاه‌های داخلی‬ ‫از سرگیری ثبت شرکت‌های ایرانی در منطقه آزاد صحار‬ ‫همزمان با سفر هیات تجاری البرز و همدان به‬ ‫عمان‪ ،‬با پیگیری‌های اتاق مشترک ایران و عمان‬ ‫و س��فارت ایران در مسقط کار ثبت شرکت‌های‬ ‫ایرانی که در منطقه آزاد صحار متوقف شده بود‬ ‫دوباره آغاز ش��د‪ .‬به گزارش پای��گاه خبری اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬هیات تجاری الب��رز و همدان‬ ‫در این س��فر ضمن بازدید از بندر و منطقه آزاد‬ ‫صحار‪ ،‬با شرایط حضور تاجران و سرمایه‌گذاران‬ ‫ایرانی و بهره‌مندی از تجارت با عمان آگاه شدند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم اتاق مش��ترک ایران و عمان‪،‬‬ ‫رون��د ثب��ت ش��رکت‌های ایران��ی که ب��ه دلیل‬ ‫تحریم‌های جدید متوقف ش��ده ب��ود بر مبنای‬ ‫تصمی��م پارلم��ان حقوق��ی منطق��ه آزاد صحار‬ ‫با ش��رایط جدید آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این تصمیم‪ ،‬آن دس��ته از ش��رکت‌هایی که نوع‬ ‫کاال و خدم��ات آنه��ا و همچنین ن��ام مدیران و‬ ‫سهامداران‌شان در فهرس��ت تحریم‌های اعمالی‬ ‫نباش��د می‌توانند در زمینه م��واد غذایی‪ ،‬صنایع‬ ‫فلزی‪ ،‬لجس��تیک و زیرس��اخت‌های نفت گاز و‬ ‫پتروشیمی اقدام به ثبت شرکت کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن آن دس��ته از ش��رکت‌هایی ک��ه‬ ‫بخش��ی از تولی��د خود را در خ��اک عمان انجام‬ ‫دهن��د می‌توانند از مزایای گواه��ی مبدأ‌ عمانی‬ ‫بهره‌مند شوند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬حمل‌ونقل دریایی و‬ ‫کانتین��ری کاالهای غیر‌تحریمی بین بنادر ایران‬ ‫و عمان برقرار اس��ت و ام��کان ترانزیت کاالهای‬ ‫ایران��ی از بندر صحار به س��ایر کش��ورها فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمای��ت از افتتاح حس��اب بانک��ی واحدهای‬ ‫تولی��دی ش��رکت‌ها با س��هامدار ایران��ی‪ ،‬برای‬ ‫بهره‌مندی از حس��اب ارزی بانک‌های عمانی از‬ ‫دیگر تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده در منطقه‬ ‫آزاد صحار برای ایرانی‌ها اعالم شده است‪.‬‬ ‫و خارجی و میزبانی از هیات‌های خارجی بوده و س��ایر‬ ‫م��وارد که برای برگزاری در طول یک س��ال از س��وی‬ ‫مج��ری متقاض��ی برنامه‌ریزی ش��ده‪ ،‬صادر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫س��لیمی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬معیار ص��دور مجوز هر‬ ‫سال‪ ،‬ارزیابی رویدادهای تجاری برگزار شده و محاسبه‌‬ ‫امتیازات مربوط خواهد بود‪.‬‬ ‫کشف قاچاق مرغ زنده‬ ‫ماموران گمرک از ال‌به‌الی بار گچ‪ ،‬کارتن‌های مرغ زنده قاچاق کش��ف‬ ‫و ضبط کردند‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی گمرک‪ ،‬ماموران گمرک مرزی‬ ‫باش��ماق توانس��تند بیش از ‪ ۱۰۰‬س��بد مرغ زنده قاچاق را شناسایی و‬ ‫کش��ف کنند که این کارتن‌ها در زیر بار گچ جاس��ازی شده بود‪ .‬ماموران‬ ‫گمرک در پی تش��دید بازرس��ی‌ها و به منظور جلوگیری از خروج ارزاق‬ ‫عموم��ی م��ردم‪ ،‬پس از بازرس��ی از کامی��ون حام��ل کاالی صادراتی با‬ ‫عنوان گچ متوجه جاس��ازی مرغ زنده در ال‌ب��ه‌الی بار گچ و مغایرت آن‬ ‫با اظهار‌نامه ش��دند و مانع از خروج س��بدهای مرغ جاسازی شده در زیر‬ ‫کیسه‌های گچ در این محموله شدند‪ .‬این کامیون قصد خروج از کشور به‬ ‫مقصد عراق را داش��ت که با بازرسی هوشمندانه ماموران گمرک باشماق‬ ‫از خروج این محموله جلوگیری شود‌‪.‬‬ ‫انتخاب اعضای هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور‬ ‫اعض��ای هیات‌مدیره اتحادی��ه واردکنندگان نهاده‌های‬ ‫دام و طی��ور ای��ران ب��ا برگ��زاری انتخاب��ات‪ ،‬همزمان با‬ ‫برگزاری مجمع عموم��ی فوق‌العاده و عادی این اتحادیه‬ ‫در ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫مشخص شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬مجمع‬ ‫عموم��ی فوق‌الع��اده و ع��ادی اتحادی��ه واردکنن��دگان‬ ‫نهاده‌ه��ای دام و طیور ایران دوش��نبه اول بهمن‌ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران برگزار‬ ‫شد که در این مجمع عالوه‌بر انتخاب اعضای هیات‌مدیره‬ ‫و بازرس��ان‪ ،‬اساس��نامه اتحادیه با بیش��تر آر‌ا به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬نادر س��یف‪ ،‬معاون تش��کل‌های اتاق‬ ‫ایران یکی از ش��اخص‌های توس��عه‌یافتگی کش��ورها را‬ ‫کمی��ت و کیفیت تش��کلی کش��ورها برش��مرد و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بیش از ‪ ۲۰۰‬تش��کل ملی اقتصادی‬ ‫و افزون‌بر ‪ ۲۳۰‬تش��کل اس��تانی زیرمجموعه اتاق ایران‬ ‫هستند که دستاورد مطلوبی تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررس��ی وضعیت تش��کل‌های اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬نش��ان می‌دهد که در راستای دس��تیابی به یک‬ ‫جامعه تشکلی توانمندتر و تاثیرگذارتر‪ ،‬ضروری است که‬ ‫معیارهای حکمرانی با دقت و حساسیت بیشتری از سوی‬ ‫فعاالن تشکلی کش��ور مورد توجه قرار گرفته و تشکل‌ها‬ ‫برای تحقق این ویژگی‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنند‪.‬‬ ‫سیف با اش��اره به ویژگی‌های تشکل‌های موفق افزود‪:‬‬ ‫یکی از بارزترین ویژگی‌های مش��ترک تشکل‌های موفق‪،‬‬ ‫وجود اعضای فعال اس��ت‪ .‬در تش��کل‌هایی که تحت یک‬ ‫حکمرانی خوب اداره می‌ش��وند‪ ،‬بدون تردید اعضای آن‬ ‫مش��ارکتی فعال در تصمیم‌گیری‌ها و کارکردهای صنفی‬ ‫خود دانس��ته و این مش��ارکت غالبا از طریق ایفای نقش‬ ‫اعضا در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مرتبط شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫ادامه جلس��ه ب��ه برگ��زاری انتخابات تعیی��ن اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره و بازرس��ان انجم��ن اختص��اص یاف��ت‪ .‬بر‬ ‫مبنای آرای به‌‌دس��ت‌آمده‪ ،‬مهدی نهاوندی‪ ،‬ابوالحس��ن‬ ‫خلیلی‪ ،‬غالمعلی فارغی‪ ،‬محمدعلی ضیغمی‪ ،‬س��یدجالل‬ ‫طیباطیبا ب��ه عنوان اعضای اصل��ی هیات‌مدیره و داوود‬ ‫رنگ��ی و محس��ن امینی به عن��وان اعض��ای علی‌البدل‬ ‫هیات‌مدیره انتخاب شده و قبول سمت کردند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اساس نتیجه به‌دست‌آمده از انتخابات تعیین بازرسان‪،‬‬ ‫کسری لشگری به عنوان بازرس اصلی و حمید علیزاده به‬ ‫عنوان بازرس علی‌البدل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های‬ ‫دام و طیور ایران برگزیده شده و قبول مسئولیت کردند‪.‬‬
‫طرح جدید بخش خصوصی به سران قوا ارائه شد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تنظیم بازار موثر و‌تامین کاالهای مورد نیاز مردم‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای تسهیل واردات‬ ‫رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫این نکته که متاس��فانه در کش��ور ما برخالف هم��ه جای دنیا‪،‬‬ ‫واردات ضدارزش تلقی می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ کشوری نیست که‬ ‫تجارت در آن یک‌طرفه باش��د‪ .‬بلکه در اقتصاد س��الم‪ ،‬صادرات‬ ‫در کنار واردات وجود دارد اما متاس��فانه واردات در کش��ور ما از‬ ‫زمان جنگ‪ ،‬وارث نگاهی اس��ت که آن را در برابر تولیدملی قرار‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش‌تجارت»‪ ،‬محمد جعف��ری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪84‬درص��د واردات در خدمت تولید ملی اس��ت که اگر‬ ‫انجام نش��ود چرخه تولید ما به‌ش��دت دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪61‬درص��د واردات ما کاالهای واس��طه‌ای و ‪15‬درصد کاالهای‬ ‫سرمایه‌ای است که در مجموع واردات کاالهای مصرفی و خودرو‬ ‫از ‪18‬درصد تجاوز نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد در کش��ور با مش��ارکت تولیدکننده‪،‬‬ ‫‹ ‹طرحی که به‌سران ‪3‬قوه ارائه شد‌ ‬ ‫رئیس��ان اتاق بازرگانی و اصناف با ارس��ال نامه‌ای به سران قوا‬ ‫طرح��ی را ارائه دادند که در قالب آن بتوان تنظیم بازار کاالهای‬ ‫اساسی را به شکل موثری انجام داد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران‪ ،‬س��عید ممبینی رئیس ات��اق اصناف ایران‬ ‫و غالمرضا حس��ن‌پور رئیس س��ازمان بس��یج اصناف و فعاالن‬ ‫اقتصادی با ارس��ال نامه‌ای به س��ران ‪۳‬قوه‪ ،‬طرحی را ارائه دادند‬ ‫که در قال��ب آن تنظیم بازار کاالهای اساس��ی برای دهک‌های‬ ‫درآمدی متوس��ط و ضعیف جامعه به ش��کل موثری انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر در متن کامل این طرح که به س��ران ‪ ۳‬قوه ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬آمده اس��ت‪‌:‬تامین کاالهای اساس��ی موردنیاز جامعه با‬ ‫تکیه بر اولویت‌تامین نیازهای قش��ر ضعیف و متوس��ط جامعه‬ ‫به این اقالم از ضروری‌تری��ن اقدامات اقتصاد مقاومتی در زمان‬ ‫روبه‌رو با بحران‌های ایجاد شده ازسوی دشمنان انقالب اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد بی‌رویه قیمت کاالهای اساسی در چند ماه گذشته‬ ‫و توفیق نداش��تن کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده‬ ‫و حتی کنترل آن و مفاس��د ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی‬ ‫و اس��تفاده نکردن از تجربیات اعضای این ‪۳‬تشکل بزرگ بوده‪،‬‬ ‫‌بزرگ‌ترین دلیل برای تکرار نش��دن این اش��تباه‌ها واگذاری امر‬ ‫به این ‪۳‬تش��کل اقتصادی اس��ت‪ .‬البته وظای��ف ذاتی دولت که‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کار اس��ت‪ ،‬در طرح جاری در نظر‬ ‫مسئولیت توزیع مواد اولیه و کاال رابر عهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫ط‪ :‬توزیع اقالم نهایی‬ ‫تعاونی‌های اس��کان‪ ،‬اس��کاد‪ ،‬ات��کا و فرهنگی��ان با همکاری‬ ‫صنوف توزیعی مربوطه مس��ئولیت توزیع اقالم نهایی را به عهده‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ی‪ :‬کلیه این مراحل بر بس��تر نرم افزار مکان محور با محوریت‬ ‫سیم کارت تلفن همراه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ک‪ :‬وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات مس��ئولیت‌تامین‬ ‫زیرساخت‪ ،‬هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی فنی‬ ‫و اجرایی را عهده‌دار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع کاالها نظام‌مند خواهد شد‬ ‫گرفته شده و مسلم است که نقش هدایت‪ ،‬برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫دولت قابل حذف نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫الف‪-‬جامعه هدف طرح‪:‬‬ ‫جامعه هدف‌گذاری ش��ده در این طرح که ش��امل دهک‌های‬ ‫درآمدی متوسط و ضعیف جامعه هستند عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪-‬کارکن��ان و حقوق‌بگی��ران وزارتخانه‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها و‬ ‫نهادهای دولتی‬ ‫ب‪ -‬فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش‬ ‫ج‪-‬کارمندان نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران شامل‬ ‫ارتش‪ ،‬سپاه‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬بسیج‬ ‫د‪-‬کارگران و افراد زیر پوشش سازمان‌تامین اجتماعی‬ ‫هـ‪-‬خانواده‌های زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫بان��ک اطالعاتی به‌نس��بت کاملی از این خانوارها در کش��ور‬ ‫موجود اس��ت ک��ه با رفع برخی اش��کاالت کوچ��ک کاملا قابل‬ ‫اعتماد و عملیاتی است‪.‬‬ ‫ج‪‌:‬تامین ارز و ریال مورد نیاز پروژه‬ ‫بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران وظیف��ه‌تامین ماهانه‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو مورد نیاز این طرح را عهده‌دار است‪.‬‬ ‫واردکنندگان می‌توانند در قبال ارائه ضمانت‌های مورد تایید بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬تسویه‌حساب خریدهای انجام‬ ‫شده را حداکثر تا ‪6‬ماه پس از ترخیص و با سود تعیین‌شده ازسوی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار انجام دهند‪ .‬در صورتی که س��ود تعیین ش��ده‬ ‫کمتر از س��ود مصوب شورای پول و اعتبار باشد‪ ،‬ستاد تنظیم بازار‬ ‫کشوری چگونگی‌تامین مابه‌التفاوت را تعیین تکلیف می‌کند‪.‬‬ ‫د‪ :‬واردات مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز‬ ‫ب��رای تولید کاالهای این ط��رح‪ ،‬واردات مواد اولیه ازس��وی‬ ‫مباشران که سابقه انجام این کار را در سال‌های گذشته داشته و‬ ‫با تشخیص صالحیت مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود‪.‬‬ ‫هـ‪:‬خرید و جمع‌آوری مواد اولیه تولیدی کشور‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫تعاون روس��تایی کشور‪ ،‬استان و شهرس��تان مسئولیت خرید‪،‬‬ ‫جمع‌آوری و تحویل نهاده‌های تولید داخل کش��ور شامل گندم‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬جو و سویا را برعهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫و‪ :‬قیمت گذاری‪ ،‬نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب با‬ ‫مباشران واردات‪ ،‬تولید و توزیع‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت‬ ‫قیمت‌گذاری در تمامی مراحل اجرایی‪ ،‬نظارت بر حس��ن انجام‬ ‫کار و تس��ویه حساب‌های مقطعی و نهایی با هر کدام از مباشران‬ ‫شامل مباشران واردات‪ ،‬تولید و توزیع را برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫ز‪ :‬تولید و فرآوری کاالهای مورد نیاز‬ ‫دامداری‌ه��ا‪ ،‬مرغداری‌ه��ا‪ ،‬کش��تارگاه‌ها و صنای��ع تبدیلی‬ ‫مربوط و واحدهای تولیدی مش��مول طرح شامل کارخانه‌های‬ ‫لبنی و صنایع مربوطه و واحدهای فرآوری گوش��ت قرمز‪ ،‬سفید‬ ‫با تصویب ستاد تنظیم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬مسئولیت تولید و‬ ‫فرآوری کاالهای موردنیاز را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫ح‪ :‬توزیع مواد اولیه و کاال‬ ‫واحدهای توزیعی با معرفی اتاق‌های اصناف و تعاون و تصویب‬ ‫س��تادهای تنظیم بازار ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش تجارت‬ ‫به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و‬ ‫تمهی��دات برای تنظی��م ب��ازار و‌تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز و پرتقاضای مردم آغاز‬ ‫شده و وارد مرحله جدی می‌شود‪ .‬در این‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬می��ان موض��وع ارز و محدودیت‌ه��ای‬ ‫وارداتی برخ��ی نگرانی‌ها را در این زمینه‬ ‫ایج��اد کرده که البت��ه در بخش کاالهای‬ ‫اساس��ی هیچ‌گونه مشکلی نیست اما به‌طور قطع تجارت نباید با‬ ‫محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد‪.‬‬ ‫محمد جعف��ری‪ ،‬رئیس کمیس��یون مدیری��ت واردات اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در نشس��ت هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی به‬ ‫کمب��ود کاال و مش��کالت تنظیم ب��ازار در ماه‌های پایانی س��ال‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کنم‬ ‫ثبت‌س��فارش‌هایی که مدت آنها منقضی ش��ده‪ ،‬تا پایان س��ال‬ ‫تمدید ش��ود‪ .‬همچنین باید در کوتاه‌مدت واردات بدون انتقال‬ ‫ارز و با استفاده از ارز صادراتی انجام شود‪.‬‬ ‫ام��ا دراین‌باره علی عوض‌پور‪ ،‬دبیرکل ات��اق اصناف ایران نیز‬ ‫ضم��ن تایید پیش��نهاد واردات بدون انتق��ال ارز‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫‌تامین کاالی اساسی هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و قیمت‌ها نیز‬ ‫در ‪۲‬ماه گذشته روند باثباتی را طی کرده است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬غالمحسین ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬س��عید ممبینی رئیس اتاق‬ ‫اصناف ایران و غالمرضا حس��ن‌پور رئیس سازمان بسیج اصناف‬ ‫و فع��االن اقتصادی با ارس��ال نامه‌ای به س��ران ‪ ۳‬قوه‪ ،‬طرحی را‬ ‫ارائ��ه دادند ک��ه در قالب آن تنظیم بازار کاالهای اساس��ی برای‬ ‫دهک‌های درآمدی متوس��ط و ضعیف جامعه به ش��کل موثری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫صادرکننده و واردکننده ش��کوفا می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬دولت از‬ ‫بی��م افزایش قیم��ت ارز‪ ،‬با گلوگاه ثبت‌س��فارش و ایجاد گردنه‬ ‫امضاه��ای طالیی به‌طور تقریب��ی فضای واردات را در بیش��تر‬ ‫موارد به ش��دت محدود کرده اس��ت‪ .‬در حالی ک��ه کمبود کاال‬ ‫در کوتاه‌مدت و میان‌مدت آثار تخریبی به‌ش��دت بیش��تر از آثار‬ ‫افزایش نرخ ارز خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت‪‌:‬‬ ‫با توجه به اینکه کنترل ارز بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬پیشنهاد ما این‬ ‫است که در کوتاه‌مدت آزادی واردات بدون انتقال ارز و با استفاده‬ ‫از ارز ناشی از صادرات انجام شود که راهکاری فوری است و در این‬ ‫برهه از زمان می‌تواند کارساز باشد‪ .‬سختگیری‌های غیرمتعارف‬ ‫امروز به‌طور قطع در پایان س��ال در راستای تنظیم بازار و‌تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز منجر به رهاسازی و آزادی غیرمتعارف و فساد‬ ‫در کش��ور خواهد شد‪ .‬با این خروجی دولت و بخش خصوصی با‬ ‫هم نزد جامعه متهم خواهیم بود و بدهکار مردم‪.‬‬ ‫جعف��ری تاکید ک��رد‪ :‬موضوع کمب��ود کاال در چند ماه آینده‬ ‫بس��یار نگران‌کننده است؛ بنابراین در این راستا به‌عنوان راهبرد‬ ‫کوتاه‌مدت پیش��نهاد می‌کنم ثبت‌س��فارش‌هایی که مدت آنها‬ ‫منقضی ش��ده‪ ،‬تا پایان س��ال تمدید ش��ود‪ .‬تجارت باید از قید‬ ‫ش و سامانه نیما رها شود‪.‬‬ ‫محدودیت‌های رانتی مانند ثبت‌سفار ‌‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی‌‌‪768‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه طرحی که ارائه دادیم‪،‬‬ ‫درباره‌تامین و توزیع کاالهای اساس��ی به‌طور نظام‌مند اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این ط��رح کاال از زمان ورود تا زم��ان توزیع و در‬ ‫نهایت عرضه کاال قابل رصد خواهد بود‪.‬‬ ‫علی عوض‌پور در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه کاالهای اساسی و پرمصرف با ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫‌تامین می‌ش��ود باید حساس��یت و نظارت بیش��تری در توزیع و‬ ‫عرضه وجود داش��ته باشد تا به دس��ت جامعه هدفی که مد نظر‬ ‫است‪ ،‬عرضه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در طرح��ی ک��ه ما ارائه دادی��م تاکید بر تولید‬ ‫ازس��وی واحدهای صنفی که ش��بکه مویرگی در س��طح کشور‬ ‫دارند و باهویت هس��تند‪ ،‬ب��ود‪ .‬همچنین تاکید بر این بوده که از‬ ‫شبکه‌های اصناف در توزیع اقالم استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران‪ ،‬قرار شد نشست مشترکی‬ ‫با تولیت معاون اقتصادی وزارت کش��ور تش��کیل شود تا برنامه‬ ‫واحدی تهیه و از زمان ورود کاال نظارت انجام شود که در نهایت‬ ‫به خانوارهای هدف عرضه شود‪.‬‬ ‫عوض‌پ��ور تاکید کرد‪ :‬متولی‌تامین کاالهای اساس��ی دولت‬ ‫است و پس از‌تامین‪ ،‬توزیع به شبکه‌های مشخص ارائه می‌شود‬ ‫ک��ه به‌طور قطع ب��رای‌تامین کاالها نیاز به‌تامی��ن ارز دارند که‬ ‫طبیعت��ا باید به دور از بروکراس��ی‌ها باش��د و به س��رعت‌تامین‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینک��ه هیچ‌گونه کمب��ودی در‌تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی وجود ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این بخش مشکلی نداریم و‬ ‫ذخایر کاال و‌تامین کاال سیر خوبی را طی می‌کند‪ .‬گزارش‌هایی‬ ‫ک��ه نهاد‌های متولی مانند وزارتخانه‌های کش��اورزی و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارائه می‌دهند مطلوب و حاکی از ذخیره‌س��ازی‬ ‫مناس��ب کاالها اس��ت‪ .‬موضوع دیگری که وجود دارد‪ ،‬مرتبط با‬ ‫‌تامی��ن مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی‪-‬صنفی ما اس��ت که‬ ‫فرآیند طوالنی دارد و ما پیشنهاد کردیم که واردات بدون انتقال‬ ‫ارز انجام و فرآیند آن تسریع شود‪.‬‬
‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی‌‌‪768‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹کس�ب تندیس حسابرس�ی داخلی از‬ ‫سوی بانک سامان‬ ‫نهاد نظارت و حسابرس��ی داخلی بانک س��امان‬ ‫موفق شد در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی‬ ‫داخلی‪ ،‬تندیس نقره‌ای را دریافت کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک س��امان‪ ،‬این جای��زه ملی از‬ ‫س��وی انجمن حسابرس��ان داخلی ایران و پس از‬ ‫بررس��ی موارد و مستندات ارائه‌شده از سوی نهاد‬ ‫نظارت‌وحسابرس��ی داخلی بانک سامان‪ ،‬به دلیل‬ ‫عملکرد مطلوب در اس��تمرار ارتقای حسابرس��ی‬ ‫داخل��ی‪ ،‬به این بانک تعلق گرفت‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬تندیس نقره‌ای جایزه ملی حسابرس��ی‬ ‫داخل��ی در چهارمین کنگره انجمن حسابرس��ان‬ ‫داخل��ی ایران که با حض��ور هیات‌مدیره انجمن و‬ ‫جمعی از خبرگان و برگزیدگان صنعت حسابرسی‬ ‫به قاسم سرخوش‪ ،‬مدیر نهاد نظارت و حسابرسی‬ ‫داخلی و جواد گوهرزاد‪ ،‬مشاور هیات‌مدیره بانک‬ ‫سامان اعطا شد‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬تندیس‬ ‫نقره‌ای باالترین س��طح کیفی کسب‌شده از سوی‬ ‫بانک‌های ش��رکت‌کننده در این ارزیابی است که‬ ‫بانک سامان موفق به دریافت آن شد‪.‬‬ ‫‹ ‹آغ�از دومی�ن جش�نواره کارت‌های‬ ‫هدیه کوثر‬ ‫دومین دوره جشنواره کارت‌های هدیه موسسه‬ ‫اعتباری کوثر از دوشنبه اول بهمن آغاز و تا پایان‬ ‫تیر ‪ ۱۳۹۸‬ب��ا اهدای جوایز ارزن��ده ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی موسس��ه اعتباری‬ ‫کوثر‪ ،‬دومین دوره این جش��نواره با هدف تشویق‬ ‫و ترغی��ب مش��تریان و هموطن��ان ب��رای خرید‬ ‫کارت‌ه��ای هدیه کوث��ر و اهدای جوای��ز ویژه از‬ ‫ابتدای بهمن امس��ال آغاز خواهد ش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن گ��زارش‪ ،‬مش��تریان می‌توانند ب��ا خرید یا‬ ‫دریاف��ت کارت هدیه از خری��داران در بازه زمانی‬ ‫مورد اشاره در قرعه‌کشی‌های ماهانه شرکت کرده‬ ‫و یکی از برندگان خوش‌‌ش��انس دومین جشنواره‬ ‫کارت‌های هدیه موسس��ه اعتباری کوثر باش��ند‪.‬‬ ‫مشتریان می‌توانند برای کسب اطالعات بیشتر به هر‬ ‫یک از ‪ ۳۵۲‬ش��عبه موسسه اعتباری کوثر در سراسر‬ ‫کش��ور مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن ‪۰۲۱ – ۴۲۸۳۰‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی بان�ک آین�ده از اعتم�اد‬ ‫مشتریان‬ ‫بانک آین��ده با صدور اطالعیه‌ای از ادامه اعتماد‬ ‫مش��تریان قدردانی کرد‪ .‬روابط‌عمومی بانک آینده‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مش��تریان بانک آینده‪ ،‬بدین وس��یله‪،‬‬ ‫مراتب تش��کر و قدردان��ی مجموعه بان��ک آینده‬ ‫از توجه و حس��ن اعتماد ش��ما را اعالم می‌داریم‪.‬‬ ‫برای همه ما دس��ت‌اندرکاران در بانک آینده‪ ،‬مایه‬ ‫مباهات است که با عزم راسخ و هشیاری کامل‪ ،‬به‬ ‫بانک خودتان‪ ،‬اعتم��اد دوباره کرده و در کنارمان‬ ‫ایس��تادید‪ .‬خدمت‌گزاران ش��ما به‌ویژه در ش��عب‬ ‫بانک آینده‪ ،‬همچون گذش��ته‪ ،‬مش��تاقانه پذیرای‬ ‫حضور مش��تریان و مردم هس��تند‪ .‬ب��دون تردید‪،‬‬ ‫خاطره حمایت و اعتماد عمیق ش��ما مش��تریان‪،‬‬ ‫در حافظه سازمانی بانک آینده‪ ،‬باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫تمام تالش خدمت‌گذاران شما در بانک آینده‪ ،‬این‬ ‫اس��ت تا این حمایت و اعتم��اد را با ادامه خدمت‬ ‫صادقانه و رفتار در شأن شما‪ ،‬پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاله بیمه دانا برگزیده شد‬ ‫مقاله‌ه��ای برت��ر ش��رکت‌کنندگان پنجمی��ن‬ ‫همایش مدیریت ریس��ک و بیمه از سوی داوران‬ ‫علم��ی ای��ن همایش انتخ��اب و معرفی ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بیم��ه دان��ا‪ ،‬در پنجمین‬ ‫همای��ش مدیریت ریس��ک و بیمه که در س��الن‬ ‫همایش‌ه��ای بین‌المللی کتابخان��ه ملی با حضور‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی‪ ،‬جمعی از مدیران عامل‬ ‫شرکت‌های بیمه و پژوهشکده بیمه برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫نویس��ندگان مقاله‌های منتخب با اهدای تندیس‬ ‫همایش‪ ،‬لوح قدردانی و هدایایی تجلیل ش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬از میان مقاله‌های ارسالی به‬ ‫دبیرخانه همای��ش‪ ۵ ،‬مقاله در بخش پوس��تری‬ ‫برگزیده شد که مقاله «مدیریت ریسک در صنعت‬ ‫بیم��ه از منظر س��اختار ب��ازار»‪ ،‬نوش��ته ابراهیم‬ ‫کاردگ��ر نایب‌رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫بیمه دان��ا‪ ،‬مهدی احراری مدی��ر دفتر تحقیقات‬ ‫و مطالعات بیم��ه‌ای و حمیدرضا محمدی اوجان‬ ‫مش��اور معاون مدیرعامل‪ ،‬از بیم��ه دانا به عنوان‬ ‫مقال��ه برتر و انتخابی این همایش برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫بیمه دانا هر س��ال‌ و در مناس��بت‌های مختلف از‬ ‫جمله همایش مل��ی روز بیمه و همایش مدیریت‬ ‫ریس��ک و بیمه‪ ،‬با ارائه مقاله‌های علمی و بیمه‌ای‬ ‫می‌کوش��د ضمن حضور فعال در این‌گونه مجامع‪،‬‬ ‫نقش و تاثیر تعیین‌کننده‌ای در توس��عه فرهنگ‬ ‫بیمه در جامعه ایفا کند‪.‬‬ ‫بانک ملی عصای نظام اقتصادی کشور است‬ ‫مع��اون ام��ور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت‌های‬ ‫دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید‬ ‫بر اینک��ه بانک ملی عصای نظ��ام اقتصادی‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر پایه مطالعات در این‬ ‫وزارتخانه تعداد شعب نظام بانکی در مجموع‬ ‫باید ‪ ۱۲‬هزار شعبه باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌‌عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫عباس معمار‌نژاد در نشس��ت با مدیرعامل و‬ ‫معاونان‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬مدیران امور و‬ ‫رئیسان اداره‌های کل بانک ملی ایران افزود‪:‬‬ ‫بر اس��اس مطالع��ات انجام‌ش��ده در وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی بر پایه ش��اخص‌های‬ ‫تولید ملی‪ ،‬وس��عت و جمعیت کشور‪ ،‬تعداد‬ ‫ش��عب نظام بانکی کش��ور بای��د در مجموع‬ ‫‪ ۱۲‬هزار ش��عبه باشد که تمامی بانک‌ها باید‬ ‫بهینه‌سازی شعب خود را در دستور کار قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران‪ ،‬بانک‬ ‫اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران و عصای‬ ‫نظام اقتصادی کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش‬ ‫کنیم تا تس��هیالت تکلیف��ی مضاعفی روی‬ ‫دوش این بانک قرار نگیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بانک ملی ایران یک بنگاه‬ ‫اقتصادی اس��ت که باید بحث سودآوری آن‬ ‫نیز مدنظر قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک بازوی‬ ‫حمایتی دولت و اصلی‌ترین بانک کشور است‬ ‫و بحث مطالب��ات از دولت در این بانک باید‬ ‫تعیین‌تکلیف شود که وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی ملزم به پیگیری آن است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به کاهش قابل توجه نس��بت‬ ‫مطالبات معوق به تسهیالت(‪ )NPL‬در بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬افزود‪ :‬نس��بت مطالبات معوق به‬ ‫تس��هیالت در بانک ملی ایران در طول چند‬ ‫سال گذشته روندی کاهشی داشته و تالش‬ ‫برای وص��ول مطالبات بای��د همچنان مورد‬ ‫توجه باش��د‪ .‬همچنین قیمت تمام‌شده پول‬ ‫در ای��ن بانک روند نزولی در پیش گرفته که‬ ‫باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫معمارنژاد ب��ا تاکید بر لزوم بهینه‌س��ازی‬ ‫شعب بانک‌ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس مطالعات‬ ‫انجام‌ش��ده در وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫بر پایه ش��اخص‌های تولید ملی‪ ،‬وس��عت و‬ ‫جمعیت کشور‪ ،‬شعب نظام بانکی کشور باید‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۲‬هزار عدد باش��د که تمامی‬ ‫بانک‌ها باید بهینه‌س��ازی ش��عب خود را در‬ ‫دستور کار قرار دهند و اقدام‌های بانک ملی‬ ‫ایران نیز در این راستا باید ادامه‌دار باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ملی ایران نی��ز در این‬ ‫نشس��ت با بیان اینکه این بان��ک متعلق به‬ ‫هم��ه مردم ایران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫گس��تردگی و ضریب نفوذ بان��ک ملی ایران‬ ‫در کش��ور‪ ،‬انتظارات از ای��ن بانک برای رفع‬ ‫چالش‌ها و مسائل کشور باالست‪.‬‬ ‫حس��ین‌زاده با تاکید ب��ر اینکه بانک ملی‬ ‫ای��ران ب��ا ه��دف کمک به توس��عه کش��ور‬ ‫راه‌اندازی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک در‬ ‫بس��یاری از بخش‌ها از سوی دولت به مردم‬ ‫خدمت‌رسانی می‌کند‪ .‬از این رو‪ ،‬در بسیاری‬ ‫افزایش خالص درآمد تسهیالت و سپرده‌گذاری ‪ ۹‬ماهه بانک صادرات‬ ‫خالص درآمد تسهیالت و سپرده‌گذاری بانک صادرات‬ ‫ایران در گزارش‌های ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۸۸‬درصد افزایش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش بانک صادرات ایران‪ ،‬بر اساس صورت‌های مالی‬ ‫منتشرشده بانک صادرات ایران در سامانه کدال‪ ،‬درآمد‬ ‫تسهیالت اعطایی و سپرده‌گذاری در گزارش دوره‌ای ‪۹‬‬ ‫ماه امسال ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش‬ ‫سود سپرده‌های پرداختی به میزانی کمتر از این درآمد‪،‬‬ ‫خالص درآمد تسهیالت و سپرده‌گذاری روند مثبتی به‬ ‫خود گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۱۸۸ ،‬‬ ‫درص��د افزایش ثبت کرده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬نرخ‬ ‫تس��عیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی س��ال ‪ ۹۷‬کمتر از‬ ‫نرخ نیمایی محاس��به شده اس��ت و در صورتی که این‬ ‫نرخ در صورت‌های مالی اعمال ش��ود‪ ،‬بهبود اساسی در‬ ‫صورت‌های مالی بانک ایجاد خواهد ش��د که اعمال این‬ ‫نرخ پ��س از هماهنگی‌های الزم‪ ،‬به ط��ور احتمالی در‬ ‫پایان س��ال انجام خواهد ش��د‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬زیان‬ ‫عملکردی بانک صادرات ایران در همین دوره نسبت به‬ ‫مقطع مشابه س��ال پیش با کاهش ‪ ۳۴‬درصدی همراه‬ ‫ش��د که عمل به برنامه‌ها و استراتژی‌های ابالغی شبکه‬ ‫بانک طی یک س��ال گذشته‪ ،‬در س��رعت گرفتن روند‬ ‫کاه��ش زیان موثر واقع ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬جمع‬ ‫دارایی‌ه��ای بانک در پای��ان آذر به ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫بانک صادرات ای��ران برای خروج از بن��گاه‌داری‪ ،‬اقدام‬ ‫به واگذاری برخی ش��رکت‌های غیراب��زاری خود کرده‬ ‫به نحوی که س��هام بانک در ‪ ۱۲‬ش��رکت واگذار ش��ده‬ ‫و برنامه‌ری��زی برای فروش ‪ ۷‬ش��رکت دیگ��ر نیز انجام‬ ‫ش��ده که ای��ن موضوع موج��ب افزایش خالص س��ود‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫از مناطق محروم و دور‌دست کشور به منظور‬ ‫خدمت‌رسانی به هموطنان اقدام به تاسیس‬ ‫ش��عبه کرده در حالی که این ش��عب توجیه‬ ‫اقتصادی ندارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫بانک ملی ایران به انضباط مالی پایدار دست‬ ‫یافته که در راس��تای آن در طول دو س��ال‬ ‫گذش��ته نیز نه‌تنها بدهی ب��ه بانک مرکزی‬ ‫نداشته بلکه مانده اضافه‌برداشت آن نیز صفر‬ ‫بوده است‪ .‬این در حالی است که با توجه به‬ ‫حجم زیاد تس��هیالت تکلیفی‪ ،‬خط اعتباری‬ ‫نیز به این بانک اختصاص نیافت‪.‬‬ ‫حس��ین‌زاده ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی‬ ‫ای��ران بابت ذخایر قانون��ی نزد بانک مرکزی‬ ‫است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی‬ ‫دیگر بانک‌ها و حت��ی معادل منابع کل یک‬ ‫بانک است‪ .‬با توجه به گسترده بودن تکالیف‬ ‫بانک ملی ایران و همچنین میزان بدهی‌های‬ ‫دولت به این بانک درخواس��ت داریم بخشی‬ ‫از ای��ن ذخایر آزاد ش��وند تا بتوانیم دس��ت‬ ‫واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران همچنین با‬ ‫اشاره به برگزاری نخس��تین رویداد ملی‌شو‬ ‫در بهمن گذش��ته بیان کرد‪ :‬در «ملی‌شو‌‪»۲‬‬ ‫ک��ه کمتر از یک ماه آینده برگزار می‌ش��ود‪،‬‬ ‫یک‌سری دیگر از دس��تاوردها‪ ،‬محصوالت و‬ ‫خالقیت‌ه��ای این بانک ک��ه در نظام بانکی‬ ‫کشور بی‌س��ابقه اس��ت‪ ،‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬گزارش��ی از وضعیت‬ ‫مناب��ع و عملک��رد بان��ک در بخش‌ه��ای‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مالی و‪ ...‬از س��وی اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره و مدی��ران ام��ور بان��ک ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اختصاص هزینه تهیه سررسید به بازسازی مناطق زلزله‌زده‬ ‫ک پاس��ارگاد در جهت ایفای رسالت‌های اجتماعی‬ ‫بان ‌‬ ‫خود‪ ،‬همچون سال گذشته‪ ،‬هزینه چاپ سررسید و تهیه‬ ‫هدایای تبلیغاتی را به بازسازی مناطق زلزله‌زده کشور و‬ ‫کم��ک به مناطق محروم اختص��اص می‌دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬خس��رو رفیعی‪ ،‬مش��اور‬ ‫روابط‌عموم��ی بان ‌‬ ‫مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی این بانک ضمن اعالم این‬ ‫ک پاسارگاد با توجه به رویکرد خود نسبت‬ ‫خبر گفت‪ :‬بان ‌‬ ‫به ایفای مس��ئولیت‌های اجتماعی و ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫بازس��ازی مناطق زلزل��ه‌زده و همچنین ل��زوم کمک به‬ ‫مناطق محروم و آسیب‌دید ‌ه کشور‪ ،‬همچون سال گذشته‬ ‫هزینه چاپ سررس��ید و تهیه اقالم و هدایای تبلیغاتی را‬ ‫ب��ه این امر اختص��اص می‌دهد و با این اقدام ارزش��مند‪،‬‬ ‫گامی موثر در راستای کمک به هم‌میهنان آسیب‌دیده و‬ ‫آبادانی کشور برخواهد داشت‪ .‬رفیعی تصریح کرد‪ :‬عالوه‌بر‬ ‫این‌‪ ،‬بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک سبز معتقد است‬ ‫حفاظ��ت و پاس��داری از محیط‌زیس��ت و منابع طبیعی‬ ‫از رس��الت‌های این بانک اس��ت و با خ��ودداری از چاپ‬ ‫سررسید می‌تواند نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از قطع‬ ‫درختان و تخریب محیط‌زیس��ت داشته‌باش��د‪ .‬اقدام‌های‬ ‫این بانک در ارائ��ه خدمات بانکداری الکترونیک و تالش‬ ‫برای نهادینه‌س��ازی فرهنگ بهره‌من��دی از این خدمات‬ ‫نیز برای حفاظت از محیط‌زیس��ت‪ ،‬کاهش آلودگی هوا‪،‬‬ ‫تو‌آمدهای غیرض��روری و جلوگیری از اتالف‬ ‫کاهش رف ‌‬ ‫وقت و انرژی مشتریان انجام می‌شود‪ .‬مدیر روابط‌عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد در ادامه ضمن اشاره به سایر اقدام‌های این‬ ‫بانک در راس��تای کمک به مناط��ق زلزله‌زده و همچنین‬ ‫مناطق محروم کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬پیش از این نیز بانک‬ ‫و گ��روه مالی پاس��ارگاد با بهره‌من��دی از امکانات خود و‬ ‫همچنین کمک‌های مردمی اقدام‌های مثبتی در مناطق‬ ‫آسیب‌دیده انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی فوق‌العاده بانک دی‬ ‫مجم��ع عمومی عادی به طور فوق‌الع��اده بانک دی با‬ ‫حض��ور بی��ش از ‪ 86.73‬درصد صاحبان س��هام در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش اداره روابط‌عمومی‬ ‫و تبلیغات بانک دی‪ ،‬با برگزاری مجمع عمومی عادی به‬ ‫طور فوق‌العاده بانک دی‪ ،‬صورت‌های مالی منتهی به ‪۳۰‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬بانک به تصویب رسید‪ .‬محمدرضا قربانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی در این مجمع ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫از اقدام‌های انجام شده از سوی هیات‌مدیره بانک دی در‬ ‫سال مالی ‪۱۳۹۶‬و ترسیم روند رو به رشد بانک به تشریح‬ ‫اقدام‌های اساس��ی بانک پرداخت‪ .‬مدیرعامل بانک دی با‬ ‫اشاره به اینکه بانک دی‪ ،‬دارایی‌های ارزشمندی دارد که‬ ‫ارزش‌افزوده ایجادشده در قیمت آنها به دلیل افزایش نرخ‬ ‫ارز نسبت به زمان واگذاری به بانک‪ ،‬سود قابل‌توجهی را‬ ‫ب��رای بانک و ذی‌نفعان به ارمغان م��ی‌آورد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫ب��ا فروش دارایی‌های مازاد به چن��د هدف مهم از جمله‬ ‫اصالح س��اختار مالی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه که‬ ‫از موارد و الزامات بانک مرکزی است‪ ،‬دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیروگاه برق دماوند‪ ،‬بزرگ‌ترین نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی خاورمیانه‪ ،‬کوهستان پارک مشهد‪ ،‬برج شایان و‬ ‫پروژه چشم تهران از جمله دارایی‌های بانک دی هستند‬ ‫که می‌تواند مبنای مناس��ب و قابل دفاعی برای پوش��ش‬ ‫زیان بانک و خروج از مشمولیت ماده ‪۱۴۱‬قانون تجارت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قربانی بازگش��ایی نم��اد بانک دی را پس از دو س��ال‬ ‫در راس��تای اج��رای تکالیف مجمع و صیان��ت از منافع‬ ‫س��هامداران از اقدام‌های اساس��ی بانک در س��ال جاری‬ ‫برش��مرد که با پیگیری‌های پیوس��ته هیات‌مدیره تحقق‬ ‫یافت‪ .‬وی حمایت از قیمت سهام پس از بازگشایی نماد را‬ ‫که خواسته سهامداران در مجمع پیشین بود از اقدام‌های‬ ‫اساس��ی هیات‌مدیره بانک برش��مرد و گف��ت‪ :‬قیمت هر‬ ‫س��هم بانک پس از بازگش��ایی نماد ‪ ۶۰‬تومان بود که به‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومان افزایش یافته و حاکی از رشد ‪ ۱۵۰‬درصدی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک دی کاهش بهای تمام‌ش��ده پول‬ ‫را در حال��ی که به صورت همزمان منابع بانک با افزایش‬ ‫چشمگیری روبه‌رو بوده است از دیگر دستاوردهای بانک‬ ‫عنوان کرد‪ .‬قربان��ی در بخش دیگری از گزارش عملکرد‬ ‫مجمع تش��کیل کارگروه ویژه وصول مطالبات را یکی از‬ ‫لزوم نوآوری در افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل بیم��ه کوثر‪،‬‬ ‫نوآوری یک��ی از الزامات دس��تیابی‬ ‫بیمه‌ها ب��رای افزای��ش ضریب نفوذ‬ ‫است پس بیمه‌ها باید در این زمینه‬ ‫نوآوری را در دس��تور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬مجید‬ ‫مش��علچی در پنجمی��ن همای��ش‬ ‫مدیری��ت ریس��ک و بیم��ه ب��ا بیان‬ ‫اینکه رشد ساالنه ‪۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫مبتنی‌بر تورم در صنعت بیمه‪ ،‬از ایده‌آل‌ها فاصله دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫دستیابی به ضریب نفوذ ‪ ۷‬درصدی صنعت بیمه باید نوآور باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مدیریت‪ ،‬شناخت و کنترل ریسک مهم‌ترین ابزارهای‬ ‫صنع��ت بیمه هس��تند‪ .‬دارایی‌های نامش��هود‪ ،‬بیمه‌های زندگی‪،‬‬ ‫بیمه‌ه��ای اتومبیل‪ ،‬مباحث مالی و دغدغه‌های بازار بیمه از جمله‬ ‫مباحثی بوده که در طول سال‌های گذشته در این همایش مدنظر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که صنعت بیمه کش��ور مدیریت‬ ‫ریس��ک را برعه��ده دارد که باید در کنار آن از محاس��بات دقیق‬ ‫بهره‌مند شد؛ ریسک و بیمه اکنون با هم قرین هستند‪ .‬مشعلچی‬ ‫افزود‪ :‬ریس��ک‌های مرتب��ط با اس��تارت‌آپ‌‌ها‪ ،‬نیروی انس��انی و‬ ‫م��واردی از این دس��ت پیش روی صنعت بیمه اس��ت که به طور‬ ‫قطع حل مش��کالت ریسک با وجود‬ ‫عوامل بیرونی ایجاد ریسک‪ ،‬درونگرا‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول در صنعت‬ ‫بیمه گفت‪ :‬ش��ناخت تم��ام مولفه‌ها‬ ‫و معیاره��ای دقی��ق در ب��ازار بیمه‬ ‫ضروری اس��ت تا بتوان درب��اره آنها‬ ‫تدبی��ر کرد؛ برخ��ی از ای��ن فعل و‬ ‫انفعاالت مثل س��ود سپرده‪ ،‬تحریم‪،‬‬ ‫نقدینگی س��رگردان و ارز ناش��ی از‬ ‫فعل و انفعاالت حکمرانی اس��ت اما مولفه‌هایی مثل رش��د سریع‬ ‫فین‌تک‌ها و اس��تارت‌آپ‌ها باید در ب��ازار صنعت بیمه مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬مش��علچی با بیان اینکه با وجود دیتابیس‌های غنی در‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬هنوز دچار ضعف تعامل این دیتابیس‌ها هس��تیم و‬ ‫برای تصمیم‌س��ازی و تبدیل دیتا به دانش دچار مشکل هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضمن اینکه مولفه‌های مشتری مداری هنوز در صنعت بیمه‬ ‫فهرس��ت نشده و به آن پرداخته نش��ده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��م به بحث ب��ازار بیمه بپردازیم بای��د مولفه‌ها را کنار هم‬ ‫چیده و س��یمای درس��تی از بازار را ترس��یم کرده و بعد برای آن‬ ‫تدبی��ر کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که در صنع��ت بیمه به عنصر‬ ‫پرداخته نشده و نتوانسته نوآوری ایجاد کند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین اقدام‌ها بانک دی در‌سال جاری دانست و گفت‪:‬‬ ‫با تش��کیل کارگروه ویژه وصول مطالبات که با تمرکز بر‬ ‫تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوق و مش��کوک الوصول و در‬ ‫راستای افزایش سرمایه و سودآوری انجام شد‪ ،‬بخش قابل‬ ‫توجهی از مطالباتی که در سال‌های پیش ایجاد شده بود‪،‬‬ ‫وصول ش��د‪ .‬قربانی در پایان با تشریح چشم‌انداز بانک تا‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۰‬درباره مهم‌تری��ن برنامه‌های در جریان بانک‬ ‫گفت‪ :‬وصول مطالبات غیرجاری و تعیین‌تکلیف مطالبات‬ ‫مش��کوک‌الوصول و تعیین‌تکلیف پرونده‌های مفتوحه در‬ ‫مراجع قضایی‪ ،‬فروش امالک و س��رمایه‌گذاری‌های مازاد‬ ‫بان��ک برای بهب��ود کیفیت دارایی‌ه��ا و برگزاری مجمع‬ ‫فوق‌العاده افزایش سرمایه به منظور بهبود کفایت سرمایه‬ ‫و ساختار مالی را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی بانک‬ ‫اس��ت که امیدواریم با حمایت بی��ش از پیش و همدلی‬ ‫سهامداران گام بلندی در مسیر اهداف خود برداریم‪.‬‬ ‫طرح جشنواره بانکداری الکترونیک بانک ایران‌زمین‬ ‫جش��نواره الکترونیک بانک ایران‌زمین با هدف‬ ‫توس��عه بانکداری الکترونیک و با امکان مشارکت‬ ‫تمامی مشتریان بالفعل و بالقوه این بانک به مدت‬ ‫‪ ۳‬ماه برگزار و در پایان و هنگام برگزاری جشنواره‬ ‫به شرکت‌کنندگان هدایا و جوایزی اهدا می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بان��ک ایران‌زمین‪ ،‬طرح‬ ‫جش��نواره بانکداری الکترونیک بانک ایران‌زمین‬ ‫با هدف توس��عه بانک��داری الکترونیک و رضایت‬ ‫کاربران الکترونیکی ب��ه مدت ‪ ۳‬ماه از اول بهمن‌‬ ‫‪ ۹۷‬تا ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ۹۸‬اجرایی شد‪ .‬مشتریان این‬ ‫بانک در مدت برگزاری جشنواره در صورت انجام‬ ‫عملیات خرید ش��ارژ یا پرداخت قبوض از طریق‬ ‫هم��راه بانک امتیاز دریافت می‌کنند و بر اس��اس‬ ‫آن‪ ،‬در قرعه‌‌کش��ی جوای��ز ارزنده این جش��نواره‬ ‫ش��رکت خواهند کرد‪ .‬بس��ته‌های تشویقی که در‬ ‫شامل کارت‬ ‫‌‌‬ ‫این طرح در نظر گرفته ش��ده است‬ ‫هدیه‪ ،‬بس��ته‌های اینترنت��ی‪ ،‬کمک‌هزینه خرید‬ ‫تلف��ن همراه‪ ،‬و جای��زه ویژه اس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫خدمات همراه بانک‪ ،‬در ‪ ۴‬بخش خدمات سپرده‪،‬‬ ‫خدم��ات کارت‪ ،‬خدم��ات چک و س��ایر خدمات‬ ‫تعریف شده است‪ .‬در این طرح کسب امتیاز برای‬ ‫کاربران از طریق خرید ش��ارژ و پرداخت قبض‌(به‬ ‫صورت نامحدود) ب��ا ضریب تراکنش ‪ ،۵‬پرداخت‬ ‫اقساط تسهیالت‌(سقف تراکنش ‪ ۴‬مرتبه در هفته‬ ‫و دس��ت‌کم ‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال در هر تراکنش‌) با‬ ‫ضریب ‪ ،۳‬انتقال وجه شتابی‌(س��قف انتقال وجه‬ ‫‪ ۴‬مرتب��ه در هفته و دس��ت‌کم ‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫در ه��ر تراکنش) با ضریب ‪ ،۲‬انج��ام امور خیریه‬ ‫(حداقل تراکن��ش ‪ ۱۰۰.۰۰۰‬در هفته‌) با ضریب‬ ‫یک و نصب اپلیکیش��ن(یک بار در طول دو ‌ره‌) با‬ ‫ضریب ‪ ۱۰۰‬خواهد بود‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی‌‌‪768‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت اصالح نظام کارمزد‬ ‫خدمات پرداخت‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫زهره محسنی‌شاد بازار طال و س�که پس از پشت‌س�ر گذاشتن دوره پرالتهاب گذشته‪ ،‬در حالی مدتی بود با‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬ش�یب نزولی قیمت همراه شد که از آغاز هفته‪ ،‬بار دیگر تغییر مسیر داد و روند صعودی‬ ‫در پیش گرفت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬س�که تمام که در کانال قیمتی ‪ ۳‬میلیون تومان جاخوش‬ ‫کرده بود‪ ،‬با روندی که در پیش گرفت در نهایت به باالی مرز ‪ ۴‬میلیون تومان رسید و روز‬ ‫گذشته نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزارتومان را تجربه کرد‪ .‬آن‌طور که فعاالن این بازار می‌گویند رشد قیمت‌ها در‬ ‫بازار داخلی طال و سکه برخالف حرکت قیمت اونس جهانی طال بوده و بیشترین تاثیر را از رشد نرخ دالر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با رشد قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر‬ ‫قیم��ت ط�لا در بازاره��ای‬ ‫جهانی تحت‌تاثیر رش��د ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬در حال��ی در چن��د روز‬ ‫گذشته با کاهش روبه‌رو شده و‬ ‫نزدیک ب��ه پایین‌ترین حد خود‬ ‫در ‪ ۳‬هفته گذش��ته رسیده که‌‬ ‫افزایش نس��بی قیمت دالر که‬ ‫محمد کشتی‌آرای‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ه نزدیکی ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬موجب ش��ده تا قیمت‌ها در‬ ‫بازار طال و سکه بار دیگر افزایش یابد و به یکی از عوامل‬ ‫اصلی افزایش توجهات خریداران به بازار س��که به شمار‬ ‫آید‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی ورود کند‬ ‫محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬عضو هیات‌مدی��ره اتحادیه طال و‬ ‫جواهر با تشریح وضعیت قیمت‌ها در بازار طال و سکه در‬ ‫روزهای اخیر در گفت‌وگو با «گس��ترش تجارت» اظهار‬ ‫کرد‌‪ :‬بازار طال و سکه در حالی در روزهای اخیر بار دیگر‬ ‫رون��د صعودی به خود گرفته و رش��د قیمت‌ها را تجربه‬ ‫می‌کند ک��ه در بازار جهانی طال از رش��د قیمت خبری‬ ‫نیست و حتی ش��اهد افت نسبی نرخ اونس نیز هستیم‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در زمینه گران ش��دن نرخ طال و س��که‪ ،‬عامل‬ ‫طالی جهانی بر این روند بی‌تاثیر بوده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بیشترین تاثیر رشد قیمت طال و سکه‬ ‫ناش��ی از عوامل داخلی است‪ ،‬افزود‪ :‬رشد نرخ ارز از یک‬ ‫س��و و نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال که زمینه‬ ‫افزایش تقاضا را در بازار منجر ش��ده است از سوی دیگر‪،‬‬ ‫س��بب ش��ده تا این روزها بار دیگر ما شاهد گران شدن‬ ‫قیمت س��که و طال در بازار باش��یم به طوری که با رشد‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬حباب س��که از ‪ ۳۸۰‬ه��زار تومان اول هفته به‬ ‫‪ ۴۳۰‬هزار تومان در روز گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تجربه نش��ان داده زمانی که قیمت‌ها‬ ‫بازار دوباره هیجان‌زده شد‬ ‫در روزهای گذشته‪ ،‬بر خریداران در بازار افزوده شده و تقاضای کاذبی‬ ‫در بازار شکل گرفته که این خود به رشد قیمت‌ها دامن زده است‬ ‫برای کاهش قیمت ها‪‌‌‌،‬بانک مرکزی باید به تناسب تقاضای ایجاد‌شده در‬ ‫بازار عرضه مناسب ارز و سکه داشته باشد‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬ترس از افزایش بیشتر قیمت‌ها‪،‬‬ ‫یک هیجان و تقاضای کاذبی را در بازار به وجود می‌آورد‬ ‫که این امر به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند و فضای‬ ‫سفته‌بازی را تشدید می‌کند‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای با تاکید بر اینکه این ش��رایط سبب شده‬ ‫ت��ا میل به خری��د در این بازار در روزه��ای اخیر باز هم‬ ‫افزای��ش یابد و رش��د غیر‌متعارف��ی در زمینه نرخ طال و‬ ‫سکه به وجود‌آید‪ ،‬افزود‪‌:‬این وضعیت منجر‌‌‌شده تا نرخ‬ ‫س��که از آغاز هفته تا‌کنون‌حدود ‪ ۲۵۰‬هزار تومان رشد‬ ‫کند و اینک به نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تومان برس��د‬ ‫و هرگرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز از نرخ ‪ ۳۴۰‬هزار تومان اول‬ ‫هفت��ه از مرز ‪ ۳۷۳‬هزار تومان عبور کند‪ ،‬یعنی رش��دی‬ ‫معادل ‪ ۳۳‬هزار تومان‪.‬‬ ‫او در این شرایط‪ ،‬به وضعیت خرید و فروش‌ها در بازار‬ ‫طال و س��که اشاره کرد و گفت‪ :‬همواره تجربه نشان داده‬ ‫زمانی که رش��د قیمت‌ها شروع می‌شود‪ ،‬خریدار در بازار‬ ‫افزای��ش می‌یاب��د و زمانی هم که بازار روند کاهش��ی به‬ ‫خود می‌گیرد‪ ،‬بر تعداد فروش��ندگان افزوده می‌ش��ود‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن همین اس��تدال هم در روزهای گذش��ته‪،‬‬ ‫بر خریداران س��که و طال در بازار افزوده شده و تقاضای‬ ‫کاذبی در بازار شکل گرفته که این خود به رشد قیمت‌ها‬ ‫دامن زده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه التهاب‌های ب��ه وجود آمده در بازار‬ ‫‹مجلس آماده دریافت دیدگاه‌ حوزه‌های علمیه‬ ‫در اصالح نظام بانکی‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬کمیسیون به صورت جدی موضوع‬ ‫اص�لاح نظام بانکی را مورد توجه قرار داده و اصالح‬ ‫قان��ون بان��ک مرکزی نیز در دس��تور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫دی��دار با آی��ت‌اهلل اعرافی‪ ،‬مدی��ر حوزه‌های علمیه‬ ‫سراس��ر کش��ور اقدام‌های کمیس��یون اقتصادی را‬ ‫تشریح کرد و گفت‪ :‬کمیسیون اقتصادی از آغاز دوره‬ ‫دهم مجلس به ص��ورت جدی موضوع اصالح نظام‬ ‫بانکی را مورد توجه قرار داده و در این راستا اصالح‬ ‫قان��ون بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته‌اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬توجه بیش��تر حوزه‌های علمیه به مباحث‬ ‫اقتصاد اس�لامی نقش مهمی در توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور دارد و کمیس��یون اقتص��ادی آمادگی الزم‬ ‫را ب��رای دریافت پیش��نهادهای اصالحی حوزه‌های‬ ‫علمیه در زمینه اصالح قوانین بانکی دارد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬آیت‌اهلل اعرافی‪ ،‬مدیر حوزه‌های علمیه‬ ‫سراسر کش��ور از اهتمام کمیسیون اقتصادی برای‬ ‫ح��ل مس��ائل و گرفتاری‌ه��ای مردم تش��کر کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در بحث‌ه��ای اقتصادی نباید افراط و تفریط‬ ‫وجود داش��ته باشد و باید با لحاظ قوانین اسالمی و‬ ‫توجه به مسائل کارشناسی مسائل حل شود و نکته‬ ‫دیگ��ر اینکه باید به بخش تولی��د توجه جدی و در‬ ‫این راس��تا همگرایی‌های الزم انجام ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس همراه با محمدحسین حسین‌زاده بحرینی‪،‬‬ ‫رئی��س کمیته پولی و بانکی و عین‌اهلل ش��ریف‌پور‪،‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس سه‌شنبه‬ ‫ن ب��ا حجت‌االس�لا ‌م شهرس��تانی نماینده‪،‬‬ ‫‪ ۲‬بهم�� ‌‬ ‫‌اهلل سیس��تانی از مراج��ع عالی‌ق��در تقلید و‬ ‫آی��ت ‌‌‬ ‫همچنین آیت‌اهلل علوی بروجردی دیدار و گفت‌وگو‬ ‫‌و گزارش��ی از عملکرد کمیس��یون اقتص��ادی ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مقطعی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما تداوم این روند به سیاست‌های‬ ‫بانک مرکزی و مدیری��ت این نهاد در حوزه ارزی و بازار‬ ‫س��که وابسته است‪ .‬به طور حتم بانک مرکزی اگر هرچه‬ ‫س��ریع‌تر این وضعی��ت را کنترل کن��د‪ ،‬می‌تواند مانع از‬ ‫بیشتر شدن قیمت‌ها در بازار شود و جلوی این التهاب‌ها‬ ‫را مث��ل مدت اخیر بگیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این‌گونه ش��رایط‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های بان��ک مرک��زی بس��یار مهم جلوه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌‌گذاری‌های بلند‌مدت انجام شود‬ ‫عبداهلل محمد‌ولی‪ ،‬کارش��ناس بازار طال و سکه نیز در‬ ‫ای��ن زمینه در گفت‌وگو با «گس��ترش تجارت» با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه با وجود کاهش قیم��ت جهانی طال‪ ،‬این روزها‬ ‫دوباره ش��اهد رش��د قیمت طال و سکه هس��تیم که این‬ ‫امر ناش��ی از افزایش تقاضا به دلیل نزدیک شدن به ایام‬ ‫آخر سال و همچنین رشد قیمت ارز در روزهای گذشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هر سال‌ به دلیل رشد تقاضاهای خرید در‬ ‫ماه‌ها و روزهای پایانی سال‌‪ ،‬قیمت‌ها افزایش می‌یابد که‬ ‫این روال طبیعی هر س��ال است‪ .‬اما امسال رشد نرخ ارز‬ ‫ب��ه این وضعیت تا حدی دام��ن زده و بر گرانی قیمت‌ها‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫ت‌‌بانک‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای بهبود ای��ن وضعی ‌‬ ‫مرکزی باید به تناسب تقاضای ایجاد‌شده در بازار عرضه‬ ‫مناس��ب ارز و سکه داشته باشد تا مانع از رشد قیمت‌ها‬ ‫و ایج��اد فض��ای س��ودجویی‬ ‫برای س��فته‌‌بازان ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک مرک��زی در م��دت اخیر‬ ‫سیاست‌گذاری مناسبی داشته‬ ‫و تاحد زیادی توانس��ته که بازار‬ ‫ارز و س��که را مدیریت کند که‬ ‫امیدوارم با ورود به‌موقع به این‬ ‫عبداهلل محمد‌ولی بازاره��ا در روزهای آینده بازهم‬ ‫اثرگذاری مناسبش را داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد‌ولی در ادامه در کنار اعمال سیاست‌گذاری‌های‬ ‫کوتاه‌‌مدت از جمله کنترل بازار ارز و عرضه مناس��ب‪ ،‬بر‬ ‫اتخاذ سیاس��ت‌های بلند‌مدت نیز تاکید کرد و افزود‪ :‬به‬ ‫نظر می‌رس��د یکی از عوامل به وجود آمدن نابسامانی در‬ ‫بازارها و رش��د قیمت ارز و س��که ناش��ی از رکود حاکم‬ ‫بربخش تولید و صنعت است زیرا این بخش مولد اقتصاد‬ ‫نتوانس��ته در سال‌های گذش��ته نقدینگی‌های سرگردان‬ ‫در کش��ور را جذب کند و زمینه حرکت منابع به سمت‬ ‫بازارهای غیر‌مولد و س��فته‌بازی را فراهم کرده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اگر به دنبال این هس��تیم که از این نابسامانی‌ها و‬ ‫التهاب‌ها خارج شویم و نقدینگی‌های سرگردان در کشور‬ ‫را مدیریت کنیم‪ ،‬باید فضای کسب‌و‌کار و‌ وضعیت تولید‬ ‫و صنعت را در کشور رونق دهیم‪ .‬بدون تردید این شرایط‬ ‫سبب می‌ش��د تا دیگر شاهد این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها و‬ ‫س��فته‌بازی‌ها نباش��یم و تحقق این ه��دف نیازمند این‬ ‫است تا تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در این‬ ‫زمینه گام‌های اساس��ی بردارند‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫نقد‌ینگی‌ها در جامعه باید به سمت تولید حرکت کند و‬ ‫چرخ این بخش را به گردش درآورد تا اقتصاد کش��ور به‬ ‫س��مت رونق پیش برود و اگر این مهم محقق شود دیگر‬ ‫افراد تالش نمی‌کنند که برای کسب سود وارد بازار‌های‬ ‫غیر‌مولد بروند و سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹تعامل بانک مرکزی و صادرکنندگان‬ ‫برای بازگشت ارز صادراتی‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی گفت‪ :‬بانک مرکزی آمادگی‬ ‫همکاری و همراهی با صادرکنندگان به ش��رط تعاملی و‬ ‫دوجانبه بودن همکاری‌ها برای پیشبرد اهداف مشترک به‬ ‫ویژه رونق اقتصادی را داراست‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬جلسه هم‌اندیشی معاون ارزی بانک مرکزی‬ ‫با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با محوریت «بازگش��ت‬ ‫ارز حاصل از صاد‌رات» در بانک مرکزی برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه که نمایندگانی از گمرک و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز حضور داشتند‪ ،‬معاون ارزی بانک مرکزی با‬ ‫تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر تعامل‬ ‫با بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و‬ ‫ایج��اد اش��تغال مولفه‌های قدرت هر کش��وری اس��ت و‬ ‫همه وظیفه داریم در راس��تای تقویت آن فعالیت کنیم‪،‬‬ ‫در همین راس��تا بانک مرکزی بر اس��اس جایگاه و حوزه‬ ‫فعالیت خود معتقد است باید به صورت مستقیم با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی تعامل داش��ته باش��د و ب��ر همین مبنا‬ ‫جلسه‌های همفکری و هم‌اندیش��ی در راستای کمک به‬ ‫تجارت بین‌الملل کشور برگزار می‌شود‪ .‬غالمرضا پناهی‬ ‫با اش��اره به هدف مش��ترک بخش خصوصی و حاکمیت‬ ‫در رون��ق اقتصادی گف��ت‪ :‬همه در یک جهت و هدف در‬ ‫حرکت هس��تیم و این هدف چی��زی جز رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری و ایجاد اش��تغال نیست‪ .‬پناهی خواستار‬ ‫فعال‌تر ش��دن صادرکنندگان در برگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات ش��د و افزود‪ :‬انتظار این است که صادرکنندگان‬ ‫در زمین��ه برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات فعال‌تر و با‬ ‫مس��ئولیت بیش��تری عمل کنند در مقابل بانک مرکزی‬ ‫نیز کاملا آمادگی هم��کاری و همراهی با صادرکنندگان‬ ‫به ش��رط تعامل��ی ب��ودن و دو‌جانبه ب��ودن همکاری‌ها‬ ‫برای پیش��برد اهداف مش��ترک ب ‌ه وی��ژه رونق اقتصادی‬ ‫را داراس��ت‪ .‬همچنین در این جلس��ه‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان با برش��مردن برخی مش��کالت و مس��ائل‬ ‫حوزه کاری خود خواس��تار حل مشکالت حوزه صادرات‬ ‫و تولید با هم‌اندیشی بخش خصوصی شدند ‌‌‌و پیشنهادها‬ ‫و راهکارها‌ی مشورتی دادند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت ساخت مسکن در سال آینده‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫ساخت در صورت طراحی درست چرخه اعتباری زنجیره‬ ‫سازندگان مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به برنامه بانک مس��کن برای افزایش قدرت خرید مسکن‬ ‫از سوی مردم‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قدرت خرید تنها با افزایش‬ ‫س��قف تس��هیالت اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬بلکه می‌توان از طریق‬ ‫کاهش قیمت تمام‌شده‪ ،‬قدرت خرید مردم را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا برآنیم تا با ایجاد یک چرخه‬ ‫اعتباری بی��ن تمامی زنجیره دس��ت‌اندرکاران س��اخت‬ ‫مسکن‪ ،‬قیمت تمام‌شده را کاهش دهیم‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مسکن با اش��اره به جزئیات این طرح‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتفاقی‬ ‫که می‌افتد این اس��ت که اف��رادی که در چرخه‬ ‫ساخت مسکن از کارخانه‌دار‪ ،‬بنکدار‪ ،‬انبوه‌ساز و‪...‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬در یک چرخه اعتب��اری قرار می‌گیرند‬ ‫و چ��ون در ابتدا پول نقد نمی‌دهن��د‪ ،‬می‌توانند‬ ‫ن��رخ خود را کاهش دهند چراکه به طور معمول‬ ‫افرادی که نقدی کار می‌کنند تخفیف نمی‌دهند‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارک��ی پیش‌بین��ی ک��رد در ص��ورت طراحی‬ ‫درس��ت این چرخه‪ ،‬قیمت تمام‌ش��ده س��اخت مس��کن‬ ‫می‌تواند ت��ا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یاب��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫موض��وع به قیمت فروش مس��کن منتقل خواهد ش��د و‬ ‫طبیعی است اگر سازنده بتواند ساختمان خود را ارزان‌تر‬ ‫بسازد‪ ،‬ترجیح می‌دهد که واحدهای خود را با نرخ ارزان‌تر‬ ‫بفروشد اما مشتری بیشتری داشته و آن را زودتر‬ ‫تبدی��ل به پول کند‪ .‬او پیش از این نیز گفته بود‬ ‫که بخش نخست این کار با بنیاد مسکن تا قبل از‬ ‫پایان سال اجرایی خواهد شد و در نهایت زنجیره‬ ‫کام��ل تامین مالی مس��کن در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫آینده اجرایی می‌ش��ود که کاهش قیمت ساخت‬ ‫واحدهای مس��کونی را در پی خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک مسکن با اشاره به فعالیت‌های توسعه‌ای این بانک‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم در حوزه‌های توسعه‌ای فعالیت‬ ‫کنی��م‪ ،‬باید منابع ارزان‌قیمت در اختی��ار ما قرار گیرد و‬ ‫بخش��ی از افزایش سرمایه ما به صورت نقدی انجام شود‪،‬‬ ‫همچنی��ن در طرح‌های بانک‪ ،‬باید همکاری بیش��تری با‬ ‫بانک ش��ود‌‪ .‬رحیمی‌انارکی همچنی��ن درباره پیش‌بینی‬ ‫افزایش ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومانی س��رمایه بانک مسکن در‬ ‫الیحه بودجه س��ال آینده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این موضوع تصویب‬ ‫ش��ود‪ ۵۰۰۰ ،‬میلیارد تومان از بدهی ما به بانک مرکزی‬ ‫بابت خط اعتباری مس��کن مه��ر کاهش یافته و در قالب‬ ‫بدهی‌های دولت به بانک مرکزی قرار می‌گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬نس��بت‌های مالی ما بهبود می‌یابد و‬ ‫می‌توانیم تسهیالت بیش��تری به دلیل بهبود نسبت‌های‬ ‫مالی‌مان انجام دهیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به عایدات‬ ‫آین��ده این موضوع می‌توانیم حدود یک‌س��وم این رقم را‬ ‫اوراق منتش��ر و مناب��ع مالی جدیدی را در بازار مس��کن‬ ‫تزریق کنیم‪.‬‬ ‫مدت‌هاس��ت صحبت‌ه��ا و‬ ‫تحلیل‌ه��ای هر کارشناس��ی‬ ‫در ح��وزه بانکداری و پرداخت‬ ‫الکترونی��ک در ایران منتش��ر‬ ‫می‌شود‪ .‬به طور تقریبی همگی‬ ‫بر یک مس��ئله به عنوان علت‬ ‫هادی قدیمی‬ ‫اصلی مش��کالت و چالش‌های‬ ‫معاون عملیات‬ ‫این حوزه انگش��ت می‌گذارند؛ بانکی ایران‌زمین‬ ‫کارمزد خدمات پرداخت‪.‬‬ ‫از تراکنش‌های غیرضرور تا‬ ‫کاهش میانه ارزش تراکنش‌ها‪ ،‬از هزینه‌های سنگین‬ ‫حفظ پایداری ش��بکه تا نبود انگیزه برای راه‌اندازی‬ ‫کیف‌پول‪ ،‬از مش��کالت پی��ش‌روی پرداخت‌یارها تا‬ ‫انحراف‌هایی در کسب‌وکار مانند کارمزدخواهی و‪...‬‬ ‫همه و همه معضالتی است که به عقیده کارشناسان‬ ‫و فعاالن حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید‬ ‫علت‌العلل آنها را در مدل کارمزدی فعلی دانست که‬ ‫چندین سال است پیشرفت و سالمت این صنعت را‬ ‫به گروگان گرفته‌است‪.‬‬ ‫این مدل چه ایرادی دارد که تمام مشکالت حوزه‬ ‫پرداخت را ناش��ی از آن می‌دانند؟ اگر بخواهیم در‬ ‫چند جمل��ه ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی ‪۹۴‬‬ ‫اجرا ش��ده‌اس��ت بگوییم باید گفت رای��گان بودن‬ ‫اس��تفاده از ابزاره��ای پرداخ��ت الکترونی��ک برای‬ ‫کاربران و پذیرن��دگان و انداختن بار تمام هزینه‌ها‬ ‫تاکید می‌کنم تمام هزینه‌های این ش��بکه بر دوش‬ ‫ش��بکه بانک��ی‪ ،‬اصلی‌تری��ن عاملی اس��ت که مدل‬ ‫کارمزدی فعلی را به پاش��نه آش��یل نظام بانکداری‬ ‫و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده‌است‪.‬‬ ‫رای��گان ب��ودن خدم��ات‪ ،‬حساس��یت کاربران و‬ ‫خدمت‌گیرن��دگان را نس��بت ب��ه نوع اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای پرداخت کاملا از بین برده‌اس��ت؛ نه مردم‬ ‫و نه فروشندگان کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهند که‬ ‫ب��رای چه خرید و فروش‌هایی و برای چه مبالغی از‬ ‫ابزارهای پرداخت اس��تفاده می‌کنن ‌د به همین دلیل‬ ‫هم در طول سال‌های گذشته پیوسته شاهد افزایش‬ ‫تعداد تراکنش‌ها از یک سو و کاهش متوسط ارزش‬ ‫تراکنش‌های خرید از س��وی دیگر بوده‌ایم؛ روندی‬ ‫که به افزایش سرس��ام‌آور هزینه‌های ش��بکه بانکی‬ ‫چه برای تامین زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری‬ ‫شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر‬ ‫شده‌اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اتفاقی که بدون‌شک‬ ‫در ش��بکه بانکی برای جب��ران هزینه‌های خدمات‬ ‫پرداخت رخ می‌دهد‪ ،‬انتقال این هزینه‌ها به سرفصل‬ ‫هزینه‌های عملیاتی اس��ت‪ .‬این انتقال ناگزیر باعث‬ ‫می‌ش��ود هزینه تمام‌شده تجهیز منابع افزایش یابد‬ ‫ک��ه معنایی جز افزایش نرخ به��ره ندارد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬مردمی که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت‬ ‫الکترونیک به رایگان اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫ای��ن کاربری را غیرمس��تقیم و در قال��ب نرخ بهره‬ ‫باالتر تس��هیالت پرداخت می‌کنند چراکه بانک به‬ ‫عنوان یک بنگاه انتفاعی چاره‌ای جز تامین هزینه‌ها‬ ‫ندارد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬حقوق سهامداران خود را‬ ‫ک��ه باز هم عده‌ای از همین مردم هس��تند‪ ،‬پایمال‬ ‫کرده‌اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رایگان بودن استفاده‬ ‫از خدم��ات پرداخ��ت الکترونی��ک نه‌تنه��ا واقعیت‬ ‫علمی و عملی ن��دارد بلکه دومینویی از ناعدالتی را‬ ‫نیز ایجاد کرده‌اس��ت؛ کاسبی که در یک کالنشهر‬ ‫روزانه صدها تراکنش رایگان را روی کارتخوان خود‬ ‫پذیرش می‌کند‪ ،‬از مزایای این خدمات بهره می‌برد‪.‬‬ ‫همچنی��ن صدها خریداری که از س��هولت و امنیت‬ ‫خرید ب��ا ابزاره��ای پرداخت الکترونی��ک بهره‌مند‬ ‫ش��ده‌اند و هزین��ه‌ای باب��ت آن نمی‌پردازند‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش نرخ بهره می‌شوند برای کشاورزی که برای‬ ‫خرید س��م دفع آفات نباتی در یکی از روس��تاهای‬ ‫کش��ور از تسهیالت بانکی اس��تفاده می‌کند و شاید‬ ‫ه��م در هفته و ماه ی��ک تراکنش خرید الکترونیک‬ ‫هم نداشته باشد! نکته مهم‌تر اینکه فشار هزینه‌های‬ ‫این خدمات روز‌به‌روز بر ش��بکه بانکی رو به افزایش‬ ‫اس��ت؛ محاسبات نشان‌می‌دهد ش��بکه بانکی فقط‬ ‫در نیمه نخست امس��ال بابت کارمزد تراکنش‌های‬ ‫خرید حدود ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان پرداخته‌اس��ت و‬ ‫پیش‌بینی می‌شود این رقم در نیمه دوم سال بیشتر‬ ‫هم بش��ود‪ .‬این هزینه به غیر از هزینه‌هایی اس��ت‬ ‫که بابت اجاره کارتخوان‌ها به شرکت‌های پی‌اس‌پی‬ ‫پرداخت می‌ش��ود و به غیر از کارمزد صادرکنندگی‬ ‫درب��اره قب��وض پرداختی! ادامه ای��ن روند به طور‬ ‫قطع ش��بکه بانکی و به دنبال آن‪ ،‬ش��بکه پرداخت‬ ‫کش��ور را با مشکالت مالی و س��خت‌افزاری فراوانی‬ ‫روبه‌رو خواهد کرد که اگر فکری به حال آن نش��ود‪،‬‬ ‫شکنندگی ش��بکه پرداخت را به دنبال دارد‪ .‬باید و‬ ‫بای��د قبل از واقعه‪ ،‬راه عالجی برای آن اندیش��ید و‬ ‫نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصالح کرد‪.‬‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی‌‌‪768‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرآیند توزیع کاالهای‬ ‫اساسی باید اصالح شود‬ ‫عضو کمیس��یون اصل‪ ۹۰‬مجلس‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫دولت باید فرآیند توزیع کاالهای اساس��ی را اصالح‬ ‫کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ن��رخ کاالها با افزایش ن��رخ ارز صعود‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد از نرخ‬ ‫کاال کاسته نمی‌شود‪.‬‬ ‫محمدقس��یم عثمانی در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اختصاص ‪ 14‬میلیارد دالر ارز به کاالهای‬ ‫اساسی در بودجه سال ‪ ،۹۸‬اظهارکرد‪ :‬نرخ کاالهایی‬ ‫که ازسوی بخش خصوصی عرضه می‌شود با افزایش‬ ‫نرخ ارز صعود می‌کند‪ ،‬اما زمانی که نرخ ارز کاهش‬ ‫می‌یابد از نرخ کاال کاسته نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر دولت کاالهای اساسی را با نرخ‬ ‫ارز دولتی عرضه نکند نرخ کاالها گران تر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بوکان در مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه دولت نباید به‌جای اختصاص ارز ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان��ی به کاالهای اساس��ی پ��ول آن را به‬ ‫مردم پرداخت کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر دولت ارز دولتی‬ ‫به کاالهای اساسی اختصاص ندهد‪ ،‬به‌طور قطع در‬ ‫جامعه اثر تورمی دارد و هر پولی که تاکنون پرداخت‬ ‫شده به یک تعهد مادام‌العمر تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دولت بای��د فرآیند توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی را اص�لاح کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬کاالهای‬ ‫اساس��ی تامین و داخل کش��ور توزیع می‌شود‪ ،‬اما‬ ‫فرآیند درون کش��وری مناسب نبوده و این موضوع‬ ‫که چه میزان از کاال در هر شهری که وارد می‌شود‬ ‫به‌دس��ت مردم رس��یده جای پرس��ش دارد‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون اصل‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬کاالهایی که در ایران ارزان اس��ت از س��وی‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خریداری و از کش��ور خارج‬ ‫می‌شود که باید مانع خروج این کاالها شده و مانند‬ ‫قاچاق با آن برخورد شود‪.‬‬ ‫اشباع بازار پوشاک نوروز‬ ‫با تولیدات داخلی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان پوش��اک تهران اظهارک��رد‪ :‬برای ایام‬ ‫ن��وروز به‌دلی��ل توزیع حج��م گس��ترده‌ای از مواد‬ ‫اولی��ه بین تولیدکنندگان به هی��چ عنوان با کمبود‬ ‫پوشاک در بازار نیستیم و تمام کاالهای ایرانی بازار‬ ‫داخلی را اش��باع خواهند کرد‪ .‬ابوالقاس��م شیرازی‬ ‫در گفت‌وگ��و با ایرنا با بیان اینکه قیمت‌گذاری کاال‬ ‫برای ایام نوروز همیش��ه براس��اس عرض��ه و تقاضا‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که تقاضا از سوی مردم‬ ‫افزای��ش پیدا می‌کند با وجود نظارت بر قیمت‌ها در‬ ‫ب��ازار و نیز تعهد تولیدکننده ب��ه رعایت نرخ اعالم‬ ‫ش��ده اما باز هم به‌دلیل افزایش تقاضا تغییراتی در‬ ‫قیمت‌ه��ا ایجاد می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما با برخی‬ ‫اقدام‌ها مانند برگزاری نمایش��گاه و نیز فروش‌های‬ ‫فوق‌العاده که در روزهای پایانی سال در دستور کار‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬به‌شدت مخالف هستیم اما در نهایت‬ ‫این اقدام‌ها از جمله راهکارهایی اس��ت که از سوی‬ ‫مس��ئوالن برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬ش��یرازی معتقد است نرخ‌گذاری‌ها در‬ ‫بازار باید به‌طور آزاد باشد تا مردم از طریق مقایسه‬ ‫نرخ و نیز کیفیت بهترین کاالها را معیار خرید خود‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫پوش��اک تهران افزود‪ :‬از چند ماه گذش��ته بسیاری‬ ‫از کارگاه‌ه��ای تولی��دی به‌دلیل کمب��ود مواد اولیه‬ ‫رو ب��ه تعطیلی بودند اما تاس��یس کارگ��روه تامین‬ ‫مواد اولیه پوش��اک باعث ش��د چراغ امیدی در دل‬ ‫تولیدکنندگان روش��ن شود و به کمک این کارگروه‬ ‫به روند تولیدات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ماه گذشته به‌دلیل‬ ‫تش��کیل کارگروه تامین مواد اولی��ه و عرضه پارچه‬ ‫بین تولیدکنن��دگان نه تنها با کمبود پوش��اک در‬ ‫بازار روبه‌رو نش��دیم‪ ،‬بلک��ه به‌دلیل فراوانی این کاال‬ ‫در بازار‪ ،‬بسیاری از مغازه‌داران اقدام به حراجی‌های‬ ‫مکرر برای فروش کاالهای در اختیار خود کردند‪.‬‬ ‫ش��یرازی اظهارکرد‪ :‬در برخی م��وارد در بازار با‬ ‫اعتراض‌هایی در زمینه گرانی پوشاک همراه شدیم‬ ‫که علت آن ناشی از هجمه‌هایی بود که برای مبارزه‬ ‫با کاالهای وارداتی قاچاق در پیش گرفته بودیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان پوش��اک تهران با بی��ان اینکه مبارزه‬ ‫با کاالی قاچاق همیش��ه در اولوی��ت برنامه‌های ما‬ ‫قرار داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در یک ماه گذش��ته هجمه‌های‬ ‫زیادی برای جمع‌آوری با کاالی قاچاق مطرح ش��د‪،‬‬ ‫این موض��وع باعث جمع‌آوری کااله��ای در اختیار‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬کمب��ود کاال در بازار و نی��ز افزایش‬ ‫قیمت‌ها شد که خوش��بختانه به‌طور موقتی شاهد‬ ‫این موارد در سطح بازار بودیم‪.‬‬ ‫هرچند دو ماه تا نوروز مانده اس�ت اما نم‌نمک خانواده‌ها خانه‌تکانی‌های‌شان‬ ‫را ش�روع کرده‌اند‪ .‬س�نتی جمعی برای پاکیزگی ملی‪ .‬سنتی که از گذشته به‬ ‫ارث رسیده و حتی خانواده‌های جوان نیز به این سنت پایبند هستند‪ .‬هرچند‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫روش‌های خانه تکانی مدرن‌تر از گذشته شده است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬سال‌های‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬گذش�ته که می‌خواستیم فرش‌های‌مان را بشوییم دسته‌جمعی به حیاط خانه‬ ‫می‌رفتیم و چند ساعتی را در سرمای زمستان با آب و تاید و چند ابزار ساده‪،‬‬ ‫به جان فرش‌های‌مان که بیشتر آنها رنگ الکی داشتند‪ ،‬می‌افتادیم و البته از‬ ‫این کار‪ ،‬لذت می‌بردیم و ش�اداب می‌ش�دیم‪ .‬حاال هم سنت شستن فرش‌ها در نزدیکی ایام سال‬ ‫نو‪ ،‬رواج دارد اما س�بک و س�یاق آن تغییر کرده است‪ .‬حاال بس�یاری از خانواده‌ها از نسل جوان‬ ‫ترجیح می‌دهند با یک جس�ت‌وجویی ساده در فضای مجازی و با ثبت آنالین اطالعاتی جزیی از‬ ‫جمله نش�انی و ش�ماره تماس‌ش�ان بدون هیچ مکالمه‌ای با نمایندگان آن شرکت‪ ،‬آنها را به خانه‬ ‫خ�ود دعوت کنند تا فرش‌ه�ا را ببرند و چند روز دیگر برگردانند‪ .‬با ای�ن حال‪ ،‬این روال گذار از‬ ‫روش سنتی به مدرن‪ ،‬نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌هایی دارد‪.‬‬ ‫همکاری کسب وکارهای آنالین‌ و سنتی برای خدمات نوروزی‬ ‫سایت‌های قالیشویی مجاز افزایش می‌یابند‬ ‫اگ��ر در مرور‌گر گ��وگل عبارت «قالیش��ویی اینترنتی»‬ ‫را جس��ت‌وجو کنی��د‪ ،‬در چندصدم ثانیه فهرس��تی چند‬ ‫صفحه‌ای مقابل چشمان‌تان ظاهر خواهد شد که هر کدام‬ ‫از این‌ه��ا وعده ثبت‌س��فارش آنالین برای شست‌وش��وی‬ ‫فرش‌ه��ای ش��ما را می‌دهند‪ .‬با این وج��ود وقتی وارد این‬ ‫سایت‌ها می‌ش��ویم‪ ،‬مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی‬ ‫را در قس��مت پایینی این س��ایت‌ها نمی‌بینیم و این یعنی‪،‬‬ ‫احتمال اینکه نمایندگان این سایت‌ها فرش‌های شهروندان‬ ‫‹ ‹آغاز همکاری سنتی‌ها و آنالین‌ها‬ ‫را برده و برنگردانند یا اینکه فرش را سالم و تمیز برنگردانند‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه کس��ب و کارهای مجازی در این‌باره‬ ‫بسیار است‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پلتفرم‌های��ی وج��ود دارن��د ک��ه با‬ ‫ای��ن س��ایت‌ها برای جلب نظر مش��تری‬ ‫قالیش��ویی‌های مجازی ق��رارداد می‌بندند و‬ ‫به‌ط��ور معمول از عکس‌های ماش��ین‌آالت‬ ‫س��فارش‌ها را به قالیش��ویی می‌برند‪ .‬این‌ها‬ ‫مدرن و کارگرانی با ظاهری آراسته استفاده‬ ‫پلتفرم‌ه��ای عرضه و تقاضا هس��تند‪ .‬حدود‬ ‫می‌کنن��د که به‌احتمال زی��اد‪ ،‬عکس‌هایی‬ ‫‪۲۰‬پلتفرم قالیش��ویی مجوز اتحادیه کسب و‬ ‫برداش��ت ش��ده از قالیش��ویی‌های مجاز و‬ ‫کاره��ای مجازی را دارند و مش��غول فعالیت‬ ‫سنتی است‪.‬‬ ‫هس��تند‪ .‬این پلتفرم‌ها باید با قالیشویی‌های‬ ‫در یکی از این سایت‌ها نوشته شده است‪:‬‬ ‫مجاز کار کنند‪.‬‬ ‫«م��ا را دنبال کنید‪ .‬این س��ایت معتبرترین‬ ‫رضا الفت‌نس��ب در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫س��رویس‌دهنده خدمات خانگ��ی در ایران‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اس��ت‪ .‬با ما می‌توانید س��اده‌تر و مطمئن‌تر‬ ‫رضا الفت‌نسب‬ ‫برخی قالیش��ویان سنتی هم برای راه‌اندازی‬ ‫نظاف��ت من��زل‪ ،‬ش��رکت‪ ،‬س��اختمان ی��ا‬ ‫شست‌وش��وی مبلمان‪ ،‬فرش‪ ،‬پرده و دیگر وقتی به سایت‌ها سایت‌ش��ان از اتحادی��ه کس��ب و کاره��ای‬ ‫مجازی مجوز فعالیت گرفته‌اند‪.‬‬ ‫خدمات خانگ��ی خود را به نیروهای کاربلد‬ ‫اعالم می‌کنیم‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬براساس ماده ‪ ۲۷‬قانون نظام‬ ‫آقا یا خانم بسپارید‪ .‬مجله آنالین ما به شما‬ ‫که باید مجوز‬ ‫صنفی هر کس که می‌خواهد فعالیت صنفی‬ ‫کم��ک می‌کند با بهره‌مندی از آموزش‌های‬ ‫بگیرند‪ ،‬بیش از انج��ام دهند باید پیش از ش��روع کار‪ ،‬پروانه‬ ‫مرتبط به منزل و ایده‌های کاربردی به خانه‬ ‫‪۹۰‬درصد آنها از کسب دریافت کند‪ .‬بازرسان اتاق‌های اصناف‬ ‫و زندگی خود رنگ تازه‌ای ببخشید‪ ».‬و بعد‬ ‫به طور معمول قالیشویان آنالین غیرمجاز را‬ ‫چند روش دانلود اپلیکیشن آنها در‬ ‫معرض این قانون پیروی‬ ‫به ما معرفی می‌کنند و از سوی دیگر‪ ،‬اتحادیه‬ ‫دی��د مخاطب ق��رار می‌گی��رد و کانال‌های‬ ‫می‌کنند‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی این اختیار را دارد‬ ‫خب��ری آنها در ش��بکه‌های مجازی معرفی‬ ‫ک��ه با غیرمجاز‌های آنالی��ن برخورد کند‪ .‬ما‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ضمن اینکه امکان ثبت‌س��فارش‬ ‫س��ایت‌هایی ک��ه مجوز ندارند را شناس��ایی‬ ‫آنالین روی همان س��ایت نیز تعبیه ش��ده‬ ‫می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که مجوز کسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫دریاف��ت کنند و اگر همکاری نکردند‪ ،‬پلیس‬ ‫همه این س��ایت‌ها ب��ا تبلیغاتی مبنی بر‬ ‫اماکن آن سایت را فیلتر می‌کند‪.‬‬ ‫تخفیف و جایزه سعی در جلب نظر مشتریان دارند اما نکته‬ ‫این مس��ئول صنف��ی تصریح‌کرد‪ :‬پلم��ب واحد صنفی‬ ‫اینجا اس��ت که از میان ده‌ها س��ایت خشکشویی اینترنتی‬ ‫غیرمج��از در فض��ای ملک��ی و پاالی��ش س��ایت و فیلت��ر‬ ‫و مجازی که «گس��ترش‌تجارت» در گوگل بررس��ی کرده‪،‬‬ ‫س��ایت‌های صنفی غیر‌مجاز بر عهده پلیس اماکن اس��ت و‬ ‫تعداد سایت‌هایی که لوگوی آبی رنگ «عضو اتحادیه کسب‬ ‫پلیس‌فتا در این زمینه مسئولیت ندارد‪.‬‬ ‫و کاره��ای مجازی» را در پایین س��ایت داش��تند کمتر از‬ ‫الفت‌نس��ب بیان کرد‪ :‬در س��ایر صنوف وقتی به سایت‌ها‬ ‫انگشتان یک دست بود‪.‬‬ ‫اع�لام می‌کنی��م که باید مجوز بگیرن��د‪ ،‬بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫این بدان معنا است که این سایت‌ها معتبر نیستند و اگر‬ ‫آنها از این قانون پیروی می‌کنند‪ .‬در بحث قالیش��ویی هم‬ ‫مش��کلی برای فرش‌های مش��تریان پیش بیاید‪ ،‬هیچ‌کس‬ ‫به‌زودی از این س��ایت‌ها خواهیم خواست که فعالیت خود‬ ‫جز نیروی پلیس‪ ،‬قدرت رس��یدگی به شکایت‌های مردمی‬ ‫را ندارد‪ .‬شکایت‌هایی که به پلیس و دادگاه کشیده می‌شود‬ ‫هم‪ ،‬همه می‌دانیم روندی طوالنی دارد‪ .‬حال اینکه اتحادیه‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی می‌تواند خس��ارت‌های احتمالی‬ ‫مش��تریان از س��ایت‌های دارای مجوز را به‌طور تقریبی در‬ ‫یک روز جبران کند‪.‬‬ ‫پ��س باید چه کرد؟ چگونه می‌ش��ود از معتبر بودن این‬ ‫س��ایت‌ها با خبر بود و چگونه باید با س��ایت‌های غیرمجاز‬ ‫قالیشویی برخورد کرد؟‬ ‫پایه و اساس همه تولیدات‪ ،‬مواد شیمیایی است‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان م��واد ش��یمیایی تهران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از س��یر تا پی��از تولید از مواد ش��یمیایی آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تمامی تولیدات در تمامی صنایع براساس وجود‬ ‫مواد ش��یمیایی اس��ت که اگر این ماده مهم نباش��د‪ ،‬هیچ‬ ‫تولیدی امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫س��یدمهدی طاهری در گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬اعضای اتحادیه مواد شیمیایی‬ ‫از جمله کس��انی هستند که سالیان سال با هر نوع ماده‌ای‬ ‫از نظ��ر ماهیت‪ ،‬چگونگی‪ ،‬کارب��رد و‪ ...‬در تماس بوده و در‬ ‫تخصص این اعضا شناسایی کاربرد مواد از مهم‌ترین‌هاست‪.‬‬ ‫طاهری با اش��اره به مهم‌تری��ن چالش صنف خود گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه سال ‪۱۳۹۳‬ش��ورای تامین استان تهران‬ ‫برای انبارکردن کاالی مواد ش��یمیایی ازس��وی معدودی‬ ‫مقرر ش��د به‌طور کلی از فعالیت صنف مواد ش��یمیایی در‬ ‫ناصرخسرو جلوگیری به‌عمل‌آید و مکانی به‌نام بازار کیمیا‬ ‫در میدان آقانور کیلومتر ‪ ۳‬جاده خاوران انتخاب ش��د که‬ ‫‪۴‬دان��گ آن متعلق ب��ه وزارت راه و تراب��ری و ‪ ۲‬دانگ را‬ ‫شرکت س��اماندهی در اختیار دارد و اکنون‪۱۱۵‬عضو این‬ ‫صنف ثبت‌نام کرده‌اند؛ اما قیمت‌ها مشخص نشده و شرط‬ ‫تملیک ندارد هیچ تکلیفی ب��ر این صنف درباره آن زمین‬ ‫مشخص نشده تعیین‌تکلیف نشدن آن موجب سردرگمی‬ ‫این صنف شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫اکن��ون اتحادیه دارای ‪۳۸۵‬عضو با پروانه کس��ب و حدود‬ ‫‪۲‬هزار واحد بدون پروانه و در واحدهای مس��کونی مشغول‬ ‫فعالیت هستند که با انبار کردن مواد و کاالهای شیمیایی‬ ‫اقدام به فروش آن می‌کنند‪ .‬اتحادیه در شرایط فعلی برابر‬ ‫م��اده‪ ۲۷‬باید با این افراد خاط��ی برخورد کند اما ورود به‬ ‫این مکان‌ه��ا نیاز به حکم قضایی دارد‪.‬طاهری تاکید کرد‪:‬‬ ‫از مس��ئوالن ذی‌ربط درخواست لغو مصوبه شورای تامین‬ ‫اس��تان را در ارتب��اط با مغازه‪‎‬های ناصرخس��رو و خواهان‬ ‫استفاده در حد دفتر از آن مغازه‌ها را داریم تا بتوانیم برابر‬ ‫دیگر مصوبات شورای تامین استان اجازه حداقل صد پروانه‬ ‫کسب را در ناصرخسرو صادر کنیم‪ .‬وی با اشاره به پیشینه‬ ‫فعالیت خود و اتحادیه صنف متبوع بیان کرد‪ :‬از سال‪ ۱۳۵۱‬به‬ ‫جهت ترخیص کاالهای مواد شیمیایی در گمرک با این صنف‬ ‫آشنا شدم و به سال ‪ ۱۳۶۱‬با اجاره دفتر در خیابان جامی به‬ ‫اتفاق برادر و مرحوم خواجه پیری(از رئیسان مرحوم اتحادیه)‬ ‫مش��غول فعالیت در حوزه مواد ش��یمیایی ش��دیم که س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۳‬با خرید مغازه در خیابان ناصرخس��رو فعالیت را ادامه‬ ‫دادی��م‪ .‬این صنف تا س��ال ‪ ۱۳۷۹‬با اتحادیه س��موم و دفع‬ ‫آفات‌نبات��ی همگن و به اتفاق کار می‌کرد؛ اما از س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫با استقالل و عضویت ‪۶۴‬نفر مبادرت به تاسیس اتحادیه مواد‬ ‫شیمیایی صنعتی کردیم که همان زمان مکانی با کمک اعضا‬ ‫خریداری ش��د و نخس��تین هیات مدیره با ‪۵‬شرکت‌کننده به‬ ‫ریاست اینجانب شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫را مجاز کنند‪ .‬قرار بر این اس��ت که هفته آینده نشس��تی‬ ‫با اتحادیه قالیش��ویان داش��ته باشیم تا با هم تعامل داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬س��خنگوی اتحادی��ه کس��ب و کاره��ای مجازی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تعام��ل بی��ن پلتفرم‌ه��ای عرض��ه و تقاضا با‬ ‫قالیشویی‌ها به سود هر دو طرف است‪ .‬پلتفرم‌ها می‌توانند‬ ‫برای قالیش��ویی‌ها مش��تری جذب کنند‪ .‬درخواس��ت این‬ ‫نشس��ت از سوی اتحادیه قالیشویان است و ما نیز استقبال‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه سال گذشته‪ ،‬خوشایند نبود‬ ‫رئیس اتحادیه قالیش��ویان تهران نی��ز در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته شکایت‌ها از شست‌وشوی فرش به اوج خود‬ ‫رسید که بیش��تر مردم برای قیمت پایین‌تر‪ ،‬از سایت‌های‬ ‫مجازی‪ ،‬فرش‌ش��ویی را انتخاب می‌کردند اما یا فرش خود‬ ‫را از دس��ت می‌دادند یا پاره شده آن را تحویل می‌گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حس��ین محمدی درباره قیمت قالیشویی‬ ‫در ش��ب عید س��ال جاری اظهارکرد‪ :‬در صنف ما هر سال‬ ‫قیمت‌ه��ای جدید در ابتدای بهمن مش��خص می‌ش��ود و‬ ‫امس��ال نیز م��ا تقاضای خود را ب��رای افزایش ‪20‬درصدی‬ ‫خدمات قالیشویی به اتاق اصناف ارائه دادیم و به‌دنبال اتاق‬ ‫نی��ز آن را به س��ازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده‬ ‫داده است و اکنون ما منتظر ابالغ رسمی قیمت‌های جدید‬ ‫هستیم‪ .‬رئیس اتحادیه قالیشویان تهران تصریح کرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته نیز قیمت ما ‪20‬درصد افزایش داشت اما امسال با‬ ‫وجود چند برابر ش��دن تمام کاالها ما در نهایت ‪20‬درصد‬ ‫افزای��ش قیمت خواهیم داش��ت که این ام��ر اصال برای ما‬ ‫به‌صرفه و اقتصادی نیس��ت اما باید با واقعیت روبه‌رو ش��د‬ ‫چراکه وضعیت اقتصادی مردم بسیار بد است و قدرت خرید‬ ‫آنها کاهش پیدا کرد ‌ه و اصال جوابگوی تورم‌ها نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در س��ال‌های قبل قیمت‌ها رقابتی بود به‌طوری‬ ‫که هر واحد قالیش��ویی هزینه‌های خود را تجزیه و تحلیل‬ ‫می‌ک��رد و آن را ب��ه اتحادیه می‌فرس��تاد و اتحادیه پس از‬ ‫بررس��ی آن را تایی��د می‌کرد‪ .‬این امر باعث ش��ده بود یک‬ ‫فض��ای رقابت��ی به‌وجود آید‪ .‬اما در س��ال جدید س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این اس��تدالل‬ ‫ک��ه با این روش‪ ،‬هر واح��دی برای خود قیمت می‌گذارد و‬ ‫کار نظارت س��خت‌تر می‌ش��ود‪ ،‬اعالم کرد قیمت‌ها امسال‬ ‫ازس��وی این س��ازمان ابالغ خواهد ش��د‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫قالیش��ویان تهران ادامه داد‪ :‬ما سال گذشته کاملا منصفانه‬ ‫قیمت‌ه��ا را اعالم کردیم اما برخ��ی واحدهای صنفی این‬ ‫موضوع را رعایت نکردند‪ .‬محمدی با اشاره به افزایش قیمت‬ ‫برخی مواد اولیه گفت‪ :‬ما س��ال گذش��ته هر بشکه هیدرو‬ ‫را ‪300‬هزار تومان می‌خریدیم اما امس��ال ‪۲‬میلیون تومان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هر کارتن پودر ‪20‬هزار تومان بود اما امسال‬ ‫به ‪80‬هزار تومان رس��یده اس��ت به‌طور متوسط بخواهیم‬ ‫حس��اب کنیم مواد مصرفی‌مان امسال ‪5‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی درباره مشکالت هر سال این صنف گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در این ایام که اوج کار ما است سر هر کوچه یک‬ ‫قالیشویی باز می‌شود و در شهر وانت‌های زیادی را می‌بینیم‬ ‫که تابلوی قالیشویی زدند و به‌دلیل خأل قانونی این واحدها‬ ‫به‌راحت��ی در فض��ای مجازی تبلیغ می‌کنن��د و هیچ‌گونه‬ ‫نظارت��ی روی آنها وجود ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه قالیش��ویان‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬اتحادیه تصمیم گرف��ت از راه قضایی با این‬ ‫واحده��ای غیرمجاز برخورد کند و حتی وکیل گرفتیم که‬ ‫این شماره‌ها را مسدود کند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬متاسفانه اکنون‬ ‫ه��ر فردی که به مخابرات مراجعه کند به او یک خط ثابت‬ ‫می‌دهند و اگر پول بیشتری بدهد شماره ‪ 5‬رقمی می‌دهند‪.‬‬ ‫آنها نیز بدون اینکه جای ثابتی داشته باشند شماره را روی‬ ‫ش��ماره گوشی همراه دایورت می‌کنند و اگر اتفاقی رخ داد‬ ‫هیچ نشانی ثابتی را از آنها ندارند اما با این اوصاف متاسفانه‬ ‫دادگاه دالیل ما را قبول ندارد و گفت باید برای هر ش��ماره‬ ‫به‌طور جداگانه ش��کایت کنی��م و پس از انجام فرآیند‌های‬ ‫معم��ول و پای��ان دادگاه تجدیدنظر حکم صادر می‌ش��ود‬ ‫این در حالی اس��ت که کل فصل کاری ما دو ماه اس��ت اما‬ ‫این بروکراس��ی اداری ‪ ۲‬س��ال طول می‌کش��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همش��هریان دقت داشته باش��ند برای اینکه این مشکالت‬ ‫به‌وجود نیاید به‌طور حتم از قالیش��ویی‌هایی استفاده کنند‬ ‫که در شهر تهران ثبت‌شده باشند و شماره آنها را از سایت‬ ‫اتحادی��ه یا روزنامه‌رس��می دریافت کنن��د‪ .‬در این صورت‬ ‫اتحادیه پاسخگوی هر مشکلی که پیش بیاید‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس اعالم اتحادیه صنف قالیشویان تهران نرخ فعلی‬ ‫شست‌وش��وی انواع فرش ماش��ینی معمولی هر متر ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬انواع فرش ماشینی ابریشمی‪ ،‬بلژیکی‪ ،‬فانتزی‬ ‫هر متر ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬هزار تومان‪ ،‬فرش دس��تباف معمولی هر متر‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان و فرش دس��تباف کرک کرم و روشن‬ ‫هر متر ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اس��تفاده از قالیش��ویی‌های آنالین‪ ،‬برای نسل‬ ‫جوان‪ ،‬ساده و پراستقبال است‪ .‬با این حال‪ ،‬باید‬ ‫پیش از استفاده از سایت‌های قالیشویی باید در‬ ‫قس��مت پایین س��ایت‪ ،‬مجوز آبی رنگ اتحادیه‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی را مشاهده کرد‪ .‬اگر در‬ ‫قسمت پایینی سایت این مجوز را ندیدید‪ ،‬فرش‬ ‫خود را به نمایندگان آن سایت نسپارید و آنها را‬ ‫به خانه‌های خود راه ندهید‪.‬‬ ‫بازار گوشت این روزها آرام و قرار ندارد‬ ‫توزیع نامناسب گوشت تنظیم بازار در میدان‌های میوه و‬ ‫تره‌بار و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله شهروند‪،‬‬ ‫اتکا‪ ،‬رفاه و‪ ...‬موجب س��ردرگمی مردم و تنش‌هایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬حدود یک ماه‬ ‫و نیم اس��ت که برای تنظیم بازار گوشت و کاهش نرخ آن‬ ‫گوش��ت تنظیم بازار به‌طور منجمد و گ��رم درحال توزیع‬ ‫اس��ت اما این موضوع نه تنها مش��کلی را حل نکرده‪ ،‬بلکه‬ ‫اختالف نرخ ارائه ش��ده در فروشگاه‌ها و سطح شهر موجب‬ ‫دالل‌بازی و در نتیجه صف‌های طوالنی در فروشگاه‌ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان میدان‌های می��وه و تره‌بار ش��هرداری‬ ‫ته��ران در این‌باره گفت‪ :‬س��همیه‌ای که ب��رای میدان‌های‬ ‫میوه و تره‌بار در روز در نظر گرفته ش��ده‪۱۲ ،‬تن گوش��ت‬ ‫الش��ه گرم اس��ت ک��ه متاس��فانه پش��تیبانی و ام��ور دام‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی روزان��ه فق��ط ‪۱۰‬تن گوش��ت به‬ ‫میدان‌های می‌آورد که البته برخی روزها این سهمیه قطع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اطری مس��ئول بازرگانی فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای ش��هروند اظهارکرد‪ :‬فروش��گاه ش��هروند روزانه‬ ‫‪۱۰‬تن سهمیه گوشت گرم و ‪۲۰‬تن گوشت سهمیه گوشت‬ ‫منجمد را دارد اما گوشت گرم حدود یک تا ‪۲‬تن و گوشت‬ ‫منجمد نیز حدود ‪۲‬تن به فروشگاه شهروند آورده می‌شود‬ ‫و البته برخی روزها نیز این س��همیه قطع می‌شود که باید‬ ‫وزارت جهادکشاورزی در این زمینه مدیریت کند‪.‬‬ ‫ی��ک مس��ئول در فروش��گاه اتکا نی��ز افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫س��همیه‌ای ک��ه درنظر گرفته ش��ده به‌طور کام��ل تامین‬ ‫نمی‌ش��ود و با کمبود گوشت تنظیم بازار روبه‌رو هستیم و‬ ‫باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان میدان‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای جلوگیری از دالل‌بازی در سطح میدان‌های‬ ‫میوه و تره بار عرضه گوشت فقط با کارت ملی آن هم فقط‬ ‫یک‌بار در ماه انجام می‌شود که آن هم مشکالت عدیده‌ای‬ ‫را برای مراجعان به‌وجود آورده اس��ت و موجب درگیری با‬ ‫فروشنده می‌شود‪.‬‬ ‫س��رگردانی مردم در فروش��گاه‌ها به‌دلیل نبود گوشت و‬ ‫نبود زمان مش��خص برای توزیع گوش��ت‌ها از جمله موارد‬ ‫شکایت مردم است که موجب نارضایتی مردم شده است‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫شروین اشیدری‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫نمایشگاه خودرو دیترویت امس�ال نیز مانند سال‌های گذشته درحال برگزاری است‪ .‬این‬ ‫رویداد از ‪ ۲۴‬دی (‪۱۴‬ژانویه) آغاز شده و تا ‪ ۷‬بهمن (‪ ۲۷‬ژانویه) میزبان عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایش�گاه خودرو دیترویت رونمایی‌های مختلفی از خودروس�ازان بزرگ‬ ‫انجام شد که همگی سعی در جلب‌نظر مخاطبان داشتند‪ .‬در این میان بعضی از خودروها‬ ‫توانستند نظر عالقه‌مندان را به‌خود جلب کنند اما در مقابل برخی نتوانستند به محبوبیت‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫نگاهی به نمایشگاه خودرو امریکا‬ ‫بهترین و بدترین‌های «دیترویت» به انتخاب بازدیدکنندگان‬ ‫نمایشگاه خودرو دیترویت امسال فعالیت خود را از ‪ ۲۴‬دی‬ ‫آغاز کرده است و تا ‪ ۷‬بهمن ادامه دارد‪ .‬دو روز نخست مربوط‬ ‫ب��ه خبرنگاران بود و رونمایی‌ها در روز نخس��ت انجام ش��د‪.‬‬ ‫بازدید برای عموم از ‪ ۲۹‬دی (‪۱۹‬ژانویه) آغاز شد و نمایشگاه‬ ‫از س��اعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱۰‬ش��ب پذیرای بازدیدکنندگان است‪.‬‬ ‫نرخ بلیت برای بزرگس��االن و افراد باالی ‪ ۶۵‬س��ال و کودکان‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۴‬و ‪ ۷‬دالر اس��ت همچنین بازدید برای کودکان‬ ‫کمت��ر از ‪ ۶‬س��ال رایگان اس��ت‪ .‬این رویداد ب��ا رونمایی‌های‬ ‫جذاب و مهمی همراه بود و توانست عالقه‌مندان زیادی را به‬ ‫س��مت خود بکشاند‪ .‬برندهای خودروساز بزرگ سعی کردند‬ ‫با نمایش توانمندی‌های خود برای امسال و سال آینده فروش‬ ‫محصوالت خود را تضمین کنند‪ .‬هر نویسنده و خبرنگار حوزه‬ ‫خودرو می‌تواند نظر خود را درباره محبوبیت یا جذاب نبودن‬ ‫ی��ک خودرو بیان کن��د اما به‌طور کل��ی خودروهایی در این‬ ‫نمایشگاه رونمایی شد که برخی از آنها به‌شدت سروصدا به‌پا‬ ‫کرد و توانس��ت نظر مخاطبان را جلب کند و در مقابل برخی‬ ‫دیگر نتوانس��تند موفقیت کس��ب کنند‪ .‬در ادامه این نوشتار‬ ‫قصد داریم به معرفی تعدادی از خودروهای یادشده بپردازیم‪.‬‬ ‫بهترین‌ها‪:‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪LC Convertible‬‬ ‫در نمایشگاه‌های خودرویی تعدادی خودرو مفهومی نیز به‬ ‫نمایش گذاش��ته می‌شود‪ .‬این خودروها برای ابراز توانمندی‬ ‫خودروسازان در ساخت خودروهای خاص و ارائه فناوری‌های‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬یکی از خودروهای مفهومی نمایشگاه دیترویت‬ ‫ب��ا کیفی��ت به‌ویژه در رده‌ه��ای باال ق��رار دارد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫ازس��وی لکس��وس به نمای��ش درآمد که درحقیقت نس��خه‬ ‫یک��ی دیگر از محصوالت جذاب نمایش��گاه خودرو دیترویت‬ ‫کانورتیبل نمونه اس��تاندارد ال‌س��ی اس��ت و انتظار می‌رود‬ ‫را ن��ام ببریم‪ ،‬می‌توان به مدل ‪ STI S ۲۰۹‬س��وبارو اش��اره‬ ‫به تولید انبوه نیز برس��د‪ .‬این خودرو با پیش��رانه ‪ ۵‬لیتری ‪۸‬‬ ‫ک��رد‪ .‬ح��روف ‪ STI‬مربوط به بخش فنی بین‌المللی این برند‬ ‫س��یلندر یا ‪ ۳.۵‬لیتری هیبریدی ‪ ۶‬س��یلندر در آینده عرضه‬ ‫می‌شود و دستپخت جدید این بخش نیز همین خودرو است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محصول موردنظر به پیش��رانه ‪ ۲.۵‬لیتری باکسر ‪ ۴‬سیلندر با‬ ‫درب��اره نس��خه کانورتیبل ش��اهد تغییرات‬ ‫حداکثر توان ‪ ۳۴۱‬اسب‌بخار مجهز شده است‪.‬‬ ‫بس��یار گسترده نیس��تیم بلکه در بخش عقب‬ ‫برند س��وبارو در س��اخت محصوالت اس��پرت‬ ‫و شیش��ه جلو کمی تغییر ایجاد شده است اما‬ ‫تبح��ر باالی��ی دارد و این خودرو نیز توانس��ته‬ ‫در بخ��ش داخلی و کابین تغییرات بیش��تری‬ ‫عالقه‌مندان به خودروهای اس��پرت سوبارو را‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬سقف خودروهای کانورتیبل‬ ‫راضی نگه دارد‪.‬‬ ‫می‌توان��د محک��م یا نرم باش��د که س��قف این خودرو دیترویت‬ ‫� تویوتا سوپرا‬ ‫و به انتخاب‬ ‫طرف��داران تویوتا مدت زی��ادی را در انتظار‬ ‫خودرو‪ ،‬محکم یا به‌اصطالح «هارد تاپ» است‪.‬‬ ‫معرفی و رونمایی نس��ل جدید س��وپرا سپری‬ ‫درنهایت می‌توان گفت این خودرو مانند نسخه بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫کردن��د‪ .‬درنهایت ای��ن خودرو در نمایش��گاه‬ ‫اس��تاندارد از جذابیت باالیی ب��رای مخاطبان ‪ ۵‬خودرو در رده‬ ‫دیترویت پس از گذشت ‪ ۱۷‬سال از تولید نسل‬ ‫برخوردار اس��ت و یکی از محصوالت پرطرفدار‬ ‫بهترین‌ها و ‪۲‬‬ ‫قبلی رونمایی ش��د‪ .‬نظره��ای مختلفی درباره‬ ‫در نمایشگاه خودرو دیترویت به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫خودرو در رده‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪STI S ۲۰۹‬‬ ‫نس��ل جدید س��وپرا وجود دارد‪ ،‬به‌گونه‌ای‌که‬ ‫برخی از افراد به‌ش��دت نسبت به آن عالقه‌مند‬ ‫س��وبارو ازجمل��ه برنده��ای مط��رح ژاپنی بدترین‌ها جای‬ ‫اس��ت که توانای��ی باالیی در س��اخت خودرو‬ ‫ش��ده‌اند و برخی دیگ��ر می‌گویند این خودرو‬ ‫گرفتند‬ ‫در س��گمنت‌های مختل��ف دارد‪ .‬ب��ا نگاهی به‬ ‫جذابی��ت و ابهت نس��ل قبل را ندارد‪ .‬س��وپرا‬ ‫خودروهای با کیفیت هر س��ال متوجه خواهید‬ ‫جدید در بخ��ش فنی روی پلتفرم ب‌ام‌و زد‪۴‬‬ ‫ش��د که این برند بی‌حاشیه در بین خودروهای‬ ‫س��وار شده است ضمن اینکه پیشرانه ‪۳‬لیتری‬ ‫‪۶‬سیلندر آن نیز ساخت ب‌ام‌و است‪ .‬این پیشرانه می‌تواند ‪۳۴۰‬‬ ‫اسب‌بخار توان تولید کند و در مدت‌زمان ‪ ۴.۱۲‬ثانیه سرعت‬ ‫خودرو را از حالت س��کون به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت برساند‪.‬‬ ‫به جرات می‌توان گفت یکی از پر سروصداترین رونمایی‌های‬ ‫نمایش��گاه خودرو دیترویت امس��ال مربوط به نس��ل جدید‬ ‫س��وپرا بود؛ خودرویی که طراحی خ��اص و منحصربه‌فردی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد شلبی‪GT ۵۰۰‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه نمایش��گاه موردنظر در امری��کا برگزار‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬انتظار می‌رود خودروسازان امریکایی نیز حضور‬ ‫پررنگی داش��ته باش��ند‪ .‬برند فورد با خودرو عضالنی خود در‬ ‫این نمایشگاه حضور پیدا کرد و از مدل ‪ ۲۰۲۰‬شلبی رونمایی‬ ‫ک��رد‪ .‬ای��ن خودرو به طرز جالبی از س��قف آویزان ش��ده بود‬ ‫به‌گونه‌ای‌که تمام ابعاد خودرو و حتی زیر آن قابل مش��اهده‬ ‫بود‪ .‬در زمینه خودروهای عضالنی رقابت سنگینی بین فورد‪،‬‬ ‫داج و ش��ورولت وجود دارد که فورد برای پیش��ی گرفتن از‬ ‫دو برند دیگر باید پیش��رانه‌ای ب��ا حداکثر توان بیش از ‪۷۹۷‬‬ ‫اس��ب‌بخار روی مدل جدید ش��لبی قرار داده باش��د‪ .‬خودرو‬ ‫موردنظر با اس��تقبال زیاد مخاطبان در نمایشگاه روبه‌رو شد‬ ‫و ی��ک دس��تگاه از آن نیز با ن��رخ ‪ ۱.۱‬میلیون دالر در مزایده‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹داج رم‬ ‫برند داج نیز با پیکاپ قدرتمند خود در نمایش��گاه خودرو‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی‌‌‪768‬‬ ‫دیتروی��ت حض��ور پیدا ک��رد‪ .‬به صورت کلی خودروس��ازان‬ ‫امریکایی تبحر باالیی در س��اخت پیکاپ‌ها دارند و برند داج‬ ‫نیز از این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬پیکاپ رم ‪ ۱۵۰۰‬را می‌توان‬ ‫یکی از پرابهت‌ترین پیکاپ‌ها دانست که در نمایشگاه خودرو‬ ‫دیترویت به‌ش��دت خودنمایی می‌کرد‪ .‬این خودرو تغییراتی‬ ‫نس��بت به قبل داش��ته و در بخش فنی به پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫با حداکثر توان ‪ ۳۹۵‬اس��ب‌بخار مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬ازجمله‬ ‫پیکاپ‌های معروف دیگر س��یلورادو اس��ت که از س��وی برند‬ ‫ش��ورولت به تولید می‌رس��د و می‌توان رم را یکی از مهم‌ترین‬ ‫رقبای آن دانس��ت‪ .‬امکانات مناس��بی روی رم قرار گرفته که‬ ‫می‌تواند برای خریداران جذاب باش��د و ازجمله آنها می‌توان‬ ‫به دوربین ‪۳۶۰‬درجه و دوربین برای بخش بار اشاره کرد‪.‬‬ ‫بدترین‌ها‪:‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪XT ۶‬‬ ‫کادیالک نیز مانند سایر خودروسازان امریکایی سعی کرد‬ ‫در نمایش��گاه خ��ودرو دیترویت با رونمای��ی جدید خود نظر‬ ‫مخاطبان را جذب کند‪ XT ۶ .‬محصول جدید این برند است‬ ‫که در نمایش��گاه از آن رونمایی ش��د اما با استقبال مخاطبان‬ ‫روبه‌رو نش��د‪ .‬این خودرو به پیش��رانه ‪ ۳.۶‬لیتری ‪ ۶‬س��یلندر‬ ‫ب��ا حداکث��ر توان ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخار و حداکثر گش��تاور ‪۳۷۳‬‬ ‫نیوتن‌متر مجهز شده است‪.‬‬ ‫کراس‌اوور موردنظر در حقیقت برای پرکردن فضای خالی‬ ‫سبد محصوالت کادیالک بین دو مدل ‪ XT ۵‬و اسکلید قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬بس��یاری از عالقه‌من��دان در خودروهای کادیالک‬ ‫به‌‌ دنبال محصوالت پرابهت هس��تند اما چنین موردی را در‬ ‫مدل‪ ‌XT ۶‬مشاهده نکردند‪.‬‬ ‫� فولکس‌واگن پاسات‬ ‫اگ��ر بخواهیم نگاهی به محصوالت فولکس‌واگن بیندازیم‪،‬‬ ‫به‌طور کلی ش��اهد خودروهایی هس��تیم که طراحی ساده و‬ ‫بی‌آالیشی دارند‪ .‬بسیاری از افراد سادگی و درعین‌حال شیک‬ ‫بودن خودروهای این برند را می‌پسندند اما همین عامل باعث‬ ‫ش��ده محصوالت این برند در نمایش��گاه دیترویت با استقبال‬ ‫گسترده‌ای روبه‌رو نشود‪ .‬سدان پاسات ازجمله محبوب‌ترین‬ ‫محص��والت ای��ن برند اس��ت و فولکس‌واگن امس��ال از مدل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬آن رونمایی کرد‪.‬‬ ‫فولکس‌واگن با کمی تغییرات س��عی کرده اس��ت ظاهری‬ ‫اس��پرت‌تر به پاس��ات بدهد اما همچنان شاهد طراحی ساده‬ ‫در این خودرو هس��تیم‪ .‬پیش��رانه‌ای که برای پاس��ات درنظر‬ ‫گرفته ش��ده از نوع ‪ ۲‬لیتری ‪ ۴‬س��یلندر با حداکثر توان ‪۱۷۴‬‬ ‫اسب بخار است‪.‬‬ ‫تیتر روز‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫با وجود تولید سیمرغ فیلم فجر در دوبی‬ ‫«سرو زرین» صنایع دستی را ایران می‌سازد‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه‬ ‫گردشگری اسپانیا‬ ‫سی‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اسپانیا موسوم به‬ ‫«فیتور» از چهارشنبه ‪۳‬بهمن با حضور علی‌‌اصغر مونسان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری ایران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا و براس��اس برنامه اعالم شده از سوی سفارت‬ ‫کش��ورمان در اسپانیا‪ ،‬مونس��ان در مدت حضور خود در اسپانیا‬ ‫با دبیرکل س��ازمان جهانی گردش��گری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و‬ ‫گردش��گری اسپانیا‪ ،‬رئیس ش��ورای میراث ملی اسپانیا و رئیس‬ ‫موزه باستان‌شناس��ی آلیکانته (ایالت والنسیا) دیدار و گفت‌وگو‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬وی در همایش��ی که با حض��ور کارآفرینان و‬ ‫تورگردانان فعال ایرانی ‌و اس��پانیایی در حوزه گردشگری برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬نیز حضور پیدا کرده اس��ت و‌ به ایراد س��خنرانی‬ ‫خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فیتور مادرید که تا ‪7‬بهمن(‪27‬ژانویه) دایر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬به‌عن��وان یک��ی از نمایش��گاه‌های اصلی و مه��م صنعت‬ ‫گردش��گری جهان در فضایی به وسعت ‪67‬هزار و ‪500‬مترمربع‬ ‫که نس��بت به سال گذشته ‪۲.۵‬درصد افزایش یافته با حضور ‪10‬‬ ‫هزار و ‪ 485‬شرکت از ‪165‬کشور جهان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایران از جمله ش��رکت‌کنندگان در این نمایش��گاه اس��ت که‬ ‫امسال ‪31‬تور اپراتور‪ ،‬بخشی از ظرفیت‌ها‪ ،‬امکانات و جاذبه‌های‬ ‫گردشگری و هنری کشور را به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ارائه پوس��تر‪ ،‬راهنم��ا و نرم‌افزاره��ای چندرس��انه‌ای حاوی‬ ‫اطالع��ات گردش��گری و جاذبه‌های تاریخ��ی‪ ،‬طبیعی و دیدنی‬ ‫ایران و معرفی صنایع‌دس��تی از جمله برنامه‌های غرفه ایران در‬ ‫نمایشگاه فیتور خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس نخس��تین پیش‌بینی‌‌های دولت‪ ،‬اس��پانیا در س��ال‬ ‫‪2018‬می�لادی با افزایش یک‌درصد نس��بت به س��ال گذش��ته‬ ‫خ��ود‪82 ،‬میلیون و ‪600‬هزار نفر گردش��گر خارجی جذب کرد‬ ‫که درآمد ارزی آن حدود ‪90‬میلیارد یورو بود که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪3‬درصد افزایش داشت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫فیتور یک��ی از‌‌بزرگ‌ترین نمایش��گاه‌های گردش��گری در بازار‬ ‫امریکای التین‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬افریقا و آسیا است‪.‬‬ ‫برندسازی گیالن‬ ‫از مهمان‌نوازی مردمش‬ ‫مدی��رکل اداره میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫گی�لان گفت‪ :‬با آم��وزش کیفی نیروی‌انس��انی و فعاالن حوزه‪،‬‬ ‫سهم خود از گردش مالی صنعت گردشگری را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی اداره‌کل میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری گیالن‪ ،‬نخس��تین همایش تحول‬ ‫اقتصادی گردشگری گیالن برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخابی در این نشس��ت با اشاره به محور اصلی‬ ‫همایش گفت‪ :‬با آنکه با برخورداری از جاذبه‌های غنی تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬علمی و مذهبی از جایگاه ممتازی در منطقه و جهان‬ ‫برخورداریم‪ ،‬س��هم م��ا از درآمد حاصل از گردش��گری در کل‬ ‫جهان ناچیز اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬مهمان‌ن��وازی مردم گیالن‬ ‫ب��ا برخورد خوب ب��ا گردش��گران به‌عنوان یک��ی از مولفه‌های‬ ‫تاثیرگ��ذار در جذب گردش��گری در س��طح کش��ور ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت و می‌توان با ای��ن امتیاز بزرگ به برندس��ازی آن‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاکیدات و اهداف دولت در راس��تای توسعه‬ ‫صنعت گردش��گری اف��زود‪ :‬افزایش هزینه‌ه��ای دولت در امور‬ ‫ج��اری منبعی به‌جز ف��روش ذخایر نفت��ی را می‌طلبد و با این‬ ‫توصیف برنامه‌ریزی در پیش��رفت و تعالی صنعت گردش��گری‬ ‫می‌توان��د بهترین و ش��اید تنهاترین گزینه ب��رای درآمد پایدار‬ ‫باش��د‪ .‬امیرانتخابی در ادامه گفت‪ :‬برای کشوری که می‌خواهد‬ ‫خود را از قید وابس��تگی به اقتصاد نفتی برهاند‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش اقتصاد گردش��گری اهمیت وی��ژه‌ای دارد و می‌تواند‬ ‫درآمد قابل‌توجهی را نصیب یک کش��ور کند و حتی در صورت‬ ‫برنامه‌ریزی درس��ت به موتورمحرکه توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫انتق��اد اکب��ر عب��دی از جنس‬ ‫‪« bazzar@tejaratdaily.com‬سیمرغ»‌های جشنواره فجر را‬ ‫ب��ه ی��اد داریم وقت��ی که گفت‬ ‫«نخس��تین‌باری ک��ه س��یمرغ‬ ‫گرفت��م ب��ردم خانه‪ ،‬گچ س��یمرغ لحظات��ی بعد روی‬ ‫تلویزی��ون ریخت و االن این س��یمرغ‌ها ب��ا آن موقع‬ ‫تفاوت دارد»! با این حال آن سیمرغ هر چه بود‪ ،‬ایرانی‬ ‫ب��ود؛ فخرآمیز نب��ود اما خارجی نب��ود! یک‌بار هم که‬ ‫مردم‌مان میل به کاالیی ایرانی دارند‪ ،‬این‌بار مسئوالن‬ ‫حاضر به تولید ملی نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش‌تجارت»‪ ،‬جش��نواره فجر محلی‬ ‫برای فخر ملی است اما قرار است سیمرغ آن را امسال‬ ‫م��ردم دوبی تهیه کنند‪ .‬س��یمرغ اه��ل دوبی! فکرش‬ ‫آزاردهنده اس��ت‪ .‬گفته می‌شود این کار به‌دلیل هزینه‬ ‫باالیی اس��ت که تولید این س��یمرغ‌ها روی دست‌مان‬ ‫گذاش��ته بودن��د اما قرار ب��ود حامی مالی از س��اخت‬ ‫آنه��ا حمایت کند‪ .‬با وجود این‪ ،‬قرار اس��ت تولید این‬ ‫س��یمرغ‌ها به دوبی سپرده ش��ود تا آنها بابت هر کدام‬ ‫از س��یمرغ‌ها‪ ،‬حدود ‪۹۰۰‬درهم ام��ارات معادل حدود‬ ‫‪۳‬میلیون تومان از ایران پول بگیرند‪.‬‬ ‫در سال‌های گذش��ته یک‌بار‪ ،‬جمهوری چک برای‌مان‬ ‫س��یمرغ‌هایی از جنس کریس��تال س��اخت ک��ه البته‬ ‫هنرمندان نس��بت به ش��کل تغیی��ر یافت��ه آن انتقاد‬ ‫داشتند‪ .‬سال‌های دیگر هم هر بار سیمرغ‌ها با جنسی‬ ‫متفاوت تولید شد اما امسال معلوم نیست مردم دوبی‬ ‫چه سیمرغی را به‌دست هنرمندان برجسته ما بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات خبر‬ ‫به گزارش بانی فیلم‪ ،‬نمی‌شود انتظار داشت رویدادی با‬ ‫این قد و قواره آن هم در حوزه سینما خیلی بی‌حاشیه‬ ‫و عادی برگزار ش��ود‪ .‬از همین حاال حاشیه‌ها یکی بعد‬ ‫از دیگری سربر می‌آورند و اظهار وجود می‌کنند‪.‬‬ ‫حاال هم بحث س��اخت س��یمرغ‌ها در خارج از کش��ور‬ ‫مطرح‌ش��ده تا در دوره لزوم توجه ب��ه تولید داخلی و‬ ‫اهتمام به ارز‌آوری‪ ،‬این مس��ئولیت به افرادی در دوبی‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬هرچند نگرانی‌های��ی از نظر نحوه تامین‬ ‫هزینه س��اخت س��یمرغ‌های امس��ال وج��ود دارد اما‬ ‫ابراهیم داروغه‌زاده‪ ،‬دبیر این رویداد به‌تازگی در برنامه‬ ‫«شهر فرنگ» ش��بکه خبر اطمینان داده که با گرفتن‬ ‫حامی‪ ،‬هزینه‌ها گردن سازمان سینمایی نیفتد‪.‬‬ ‫با این حال گویا هزینه س��اخت هر س��یمرغ در دوبی‬ ‫حدود ‪۹۰۰‬درهم امارات معادل حدود ‪۳‬میلیون تومان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این باره بد نیس��ت بدانید هرکدام از‬ ‫مجس��مه‌های اس��کار به‌عنوان مهم‌تری��ن آیین از این‬ ‫دس��ت که از طالی ‪ ۲۴‬عیار س��اخته شده‌اند‪ ،‬قیمتی‬ ‫معادل ‪ ۶۹۶‬هزار دالر دارند و در خود امریکا س��اخته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی ساخت نداریم‬ ‫محمدعل��ی قنبری‪ ،‬مس��ئول اتحادیه شیش��ه و آینه‬ ‫تهران نیز در گفت‌وگو با س��تاد خبری سی و هفتمین‬ ‫دوره جشنواره فیلم فجر‪ ،‬در واکنش به انتقادهایی که‬ ‫به ساخت س��یمرغ امسال جشنواره در خارج از کشور‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای س��اخت این س��یمرغ‌ها‬ ‫دستگاه‌های مخصوصی الزم اس��ت که باید وارد کرد‪،‬‬ ‫اما نکته این است که برای تولیدکننده به صرفه نیست‬ ‫که برای س��اخت ‪ ۱۰۰‬یا حت��ی ‪ ۲۰۰‬نمونه از آن در‬ ‫طول یک سال این دستگاه‌ها را وارد کند‪.‬‬ ‫امسال سومین جشنواره فجر صنایع‌دستی را به‌عنوان جوان‌ترین‬ ‫فجر در خانواده رویداد‌های فجر کشور برگزار می‌کنیم‬ ‫پویا محمودیان‬ ‫ساخت سیمرغ‌های جشنواره فجر یک کار خاص است و با دستگاه‌هایی‬ ‫که در صنف ما وجود دارد امکان ساخت آنها وجود ندارد‬ ‫او با بیان اینکه این محدودیت تنها مربوط به س��یمرغ‬ ‫امسال جش��نواره فیلم فجر نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬موارد‬ ‫مش��ابه دیگری هم هس��ت که مجبور هستیم از خارج‬ ‫از کش��ور وارد کنیم چون نمی‌توان برای یک پروژه‌ای‬ ‫که محدود به چند عدد تندیس یا کاالیی خاص است‬ ‫اقدام به خرید دستگاه‌های گران کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شیشه و آینه تهران ادامه داد‪ :‬کاری که‬ ‫در بخش شیشه در داخل کشور انجام می‌دهیم مربوط‬ ‫به شیش��ه‌های ضدگلوله یا شیشه‌های ‪۱۹‬میلی‌متری‬ ‫و تراش دادن اس��ت‪ ،‬اما ساخت سیمرغ‌های جشنواره‬ ‫فجر یک کار خاص است و با دستگاه‌هایی که در صنف‬ ‫ما وجود دارد امکان ساخت آنها وجود ندارد‪.‬‬ ‫قنب��ری به انتقادهای هم اش��اره‌ و اظهارک��رد‪ :‬از بعد‬ ‫احساسی و غرور ملی می‌توانیم بگوییم بهتر است این‬ ‫س��یمرغ‌ها در داخل کشور ساخته و تولید شوند و این‬ ‫نگاه خوبی است اما در بسیاری از مراکز حساس کشور‬ ‫قطعات و وس��ایلی داریم که از خارج از کش��ور می‌آید‬ ‫چ��ون یا به صرفه نیس��ت یا توان س��اخت داخلی آن‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حت��ی در همی��ن صنف شیش��ه و آینه ما‬ ‫مجبوریم رنگ پش��ت آینه یا تلق وسط شیشه جلوی‬ ‫اتومبیل را از خارج بیاوریم‪ .‬پس نباید حساسیت ایجاد‬ ‫کرد چرا فالن چیز از خارج وارد می‌شود‪.‬‬ ‫قنبری تاکید کرد‪ :‬معتقدم کس��انی که این انتقادات را‬ ‫مطرح می‌کنند برخوردی کاملا احساسی دارند‪ ،‬اما به‬ ‫لحاظ توانایی داخ��ل و صرفه اقتصادی نمی‌توان برای‬ ‫ساخت ‪ ۳۰‬یا حتی ‪ ۱۰۰‬سیمرغ دستگاه‌های خاص و‬ ‫گران آن را وارد کشور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تندی�س فج�ر صنایع‌دس�تی را ای�ران‬ ‫می‌سازد‬ ‫جالب اس��ت بدانی��م در حال��ی جش��نواره فیلم فجر‬ ‫به چنین سرنوش��تی دچار ش��ده که جش��نواره فجر‬ ‫صنایع‌دس��تی تندیس‌های ایرانی به‌دست برگزیدگان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی س��ازمان میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری در این‌باره گفت‪ :‬امسال‬ ‫س��ومین جش��نواره فج��ر صنایع‌دس��تی را به‌عن��وان‬ ‫جوان‌تری��ن فج��ر در خانواده رویداد‌های فجر کش��ور‬ ‫برگزار می‌کنیم‪.‬‬ ‫پوی��ا محمودی��ان در گفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گسترش‌تجارت» اظهارکرد‪ :‬در آیین امسال به‌خوبی‬ ‫نش��ان خواهی��م داد که چ��ه ظرفیت‌های��ی در حوزه‬ ‫صنایع‌دستی داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از آث��ار بس��یار فاخ��ر و برگزی��ده‬ ‫صنایع‌دس��تی از تمام��ی نقاط جغرافیای��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در معرض داوری ق��رار می‌گیرند و در‬ ‫مح��ل خانه هنرمندان برگزار می‌ش��ود و در ‪۱۷‬بهمن‬ ‫تمامی رش��ته‌های صنایع‌دس��تی در معرض دید قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫محمودیان گفت‪ :‬ما بر این باور هستیم که مناسبت‌ها‬ ‫و رویداد‌های هنری اگر کنار هم قرار بگیرند می‌توانند‬ ‫هم افزایی ایجاد کنند و این هم‌افزایی در بحث اقتصاد‬ ‫هنر‪ ،‬اقتص��اد صنایع‌دس��تی و‪ ...‬تاثیر بس��یار عمیقی‬ ‫می‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در رش��ته‌های چوب‪ ،‬فلز‪ ،‬شیش��ه‪،‬‬ ‫سفال و‪ ...‬به‌طور تقریبی بدون رقیب هستیم‪ .‬در رشته‬ ‫نذر جمع کردن خرده‌سنگ‌ها از کوچه پس‌کوچه‌ها‬ ‫در این شهر هیچ فرد غیرمسلمانی‪،‬‬ ‫کافر خطاب نمی‌ش��ود‪ .‬زرتش��تی و‬ ‫یهودی و مس��لمان در مجاورت هم‬ ‫خان��ه دارند و عقی��د ‌ه اصلی همگان‬ ‫بر پای ‌ه فرهنگ نوع‌دوس��تی و رعایت‬ ‫حقوق بشر است‪.‬‬ ‫این‌ه��ا بخش��ی از س��خنان‬ ‫امیررض��ا وزیری‪ ،‬هنرمن��د یزدی و‬ ‫از پیشکس��وتان حوزه گردش��گری‬ ‫ای��ن دیار اس��ت ک��ه در خاطراتش‬ ‫از گذش��ته‌های نه‌چن��دان دور این‬ ‫کهن‌شهر و مردمانش بیان می‌کند‪.‬‬ ‫وزیری در گفت‌وگو با ایسنا پیرامون‬ ‫حال و هوای آن دوران به خاطراتش‬ ‫ی و قدم‌زدن با پدر در‬ ‫از زمان کودک ‌‬ ‫کوچه و خیابان‌های کاهگلی ش��هر‬ ‫یزد اش��اره و آن را این‌گونه توصیف‬ ‫می‌کند‪« :‬دستم را محکم گرفته بود‬ ‫و با گام‌های مردانه‌اش همقدم شده‌‬ ‫بودم‪ ،‬البت��ه گاهی هم ناگزیر مجبور‬ ‫به دویدن همراهش می‌شدم‪ .‬پدر با‬ ‫کت و شلوار اتوکش��یده‪ ،‬کفش‌های‬ ‫براق واکس‌زده و کاله مشکی دوردار‬ ‫بر سر‪ ،‬قدم برمی‌داشت و یقه پیراهن‬ ‫س��فیدش را مرتب می‌بست‪ ،‬گویی‬ ‫در یک چش��م بر هم زدن پوش��ش‬ ‫م��ردان اصیل یزدی را به رخ همگان‬ ‫می‌کشید‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره ادب و احترام‬ ‫یزدی‌ها نیز چنین می‌گوید‪ «:‬گاهی‬ ‫با س�لام و احترام و احوالپرسی‌های‬ ‫گذرا و دست به سینه شدن و حالتی‬ ‫نیمه‌تعظی��م در مقاب��ل رهگذران از‬ ‫الفاظی مانند «ارادتمندم» و «س��ایه‬ ‫ش��ما مستدام» اس��تفاده می‌کنند و‬ ‫به مس��یر ادامه می‌دهن��د؛ ما هم از‬ ‫کوچه‌ه��ای کاهگل��ی بازارچ ‌ه محل ‌ه‬ ‫قدیم��ی زرتش��تی‌ها می‌گذری��م‪،‬‬ ‫محل��ه‌ای ک��ه در آن‪ ،‬برخ��ی زنان‬ ‫رهگذر با پوشش و لباس غیرمعمول‬ ‫و چادره��ای گلدار و خوش‌رنگی که‬ ‫بر س��ر پیچیده و تا زیر زانوهای‌شان‬ ‫آویزان است‪ ،‬جلوتر سالم می‌کنند‪» .‬‬ ‫پدرم می‌گوید «آنها زنان زرتشتی‬ ‫هستند که اصالت ایرانی و دیرینه‌ای‬ ‫دارن��د‪ ،‬زنان��ی مهرب��ان‪ ،‬ب��ا ادب‪،‬‬ ‫درس��تکار‪ ،‬نجیب‪ ،‬با اخ�لاق و آرام‬ ‫هس��تند و قرن‌ها در این ش��هر و در‬ ‫کنار ما مسلمانان زندگی دوستانه‌ای‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫او صحب��ت جمع‌ه��ای مردان�� ‌ه‬ ‫یزدی‌ه��ا را نی��ز محدود به تش��ریح‬ ‫حال همشهریان می‌داند و باز هم از‬ ‫قول پدرش این‌گونه توصیف می‌کند‪:‬‬ ‫«در جمع‌های مردانه بیشتر حرف از‬ ‫این است که فالنی وضع مالی خوبی‬ ‫دارد و خیرمند است و مومن‪».‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه گاهی نذرهای‬ ‫عجی��ب مردمان ی��زد ه��م در این‬ ‫جمع‌ه��ا نق��ل محف��ل می‌ش��ده‪،‬‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬مث� ً‬ ‫لا عنوان می‌ش��د که‬ ‫فالن��ی مقداری پ��ول نذر ک��رده تا‬ ‫س��نگ‌های س��ر راه مردم را که در‬ ‫تاریکی شب باعث زمین خوردن آنها‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬جمع کنند‪ .‬البته نذرهای‬ ‫فرهنگ��ی عجیب‌تری ه��م ادا و نقل‬ ‫می‌ش��د که برای ای��ن مردمان جای‬ ‫تعجبی نداشت‪.‬‬ ‫محمدعلی قنبری‬ ‫شیشه پس از ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه و جمهوری چک‪ ،‬ایران‬ ‫و س��وریه در تراش شیشه و کریس��تال رتبه چهارم را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی س��ازمان میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری ادام��ه داد‪ :‬تندیس این‬ ‫جشنواره «س��رو زرین» است و نشانی دارد که تمامی‬ ‫اجزای آن از صنایع‌دستی کشور تولید می‌شود‪ .‬جنس‬ ‫این تندیس را در آیین پایانی خواهید دید اما به‌دست‬ ‫هنرمندان همین مرز و بوم ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره تندیس‌های جش��نواره فیلم فجر نیز گفت‪:‬‬ ‫تصمیم‌گی��ری در این‌ب��اره برعه��ده وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی اس��ت و من اظهارنظری در این زمینه‬ ‫نمی‌توان��م داش��ته باش��م ام��ا ظرفیت‌ه��ای بی‌بدیل‬ ‫صنایع‌دستی کش��ور ما در بعد هنری بسیار قابل‌توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬هنرمندان صنایع‌دستی همیشه این آمادگی را‬ ‫داشته‌اند که در مناسبت‌های گوناگون‪ ،‬توانمندی‌های‬ ‫خ��ود را به اثبات رس��انند‪ .‬مناس��بت‌ها و رویداد‌هایی‬ ‫که جنبه هنری و فرهنگ��ی دارند از اهمیت مضاعفی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫سخنی پایانی‬ ‫رویداد‌های فرهنگی و هنری باید با المان‌ها و‬ ‫تندیس‌های هنرمندان همین مرز و بوم س��اخته‬ ‫یرس��د اگر جنس ای��ن کاالها‬ ‫ش��ود‪ .‬به نظر م ‌‬ ‫آنچنان نامرغوب باشد که انتقاد طنزپرداز مشهور‬ ‫ایرانی اکبر عبدی را برمی‌انگیزد؛ باز بهتر اس��ت‬ ‫تا کار تولید تندیس‌ها را خود برعهده بگیریم‪.‬‬ ‫شهر زیرزمینی سامن؛ مکانی امن در برابر حمله «سوآر»‌ها‬ ‫در اس��تان هم��دان‪ ،‬شهرس��تان مالی��ر ش��هر‬ ‫زیرزمینی سامن‪ ،‬هر گردشگری را به ورود به این‬ ‫مکان وسوس��ه می‌کند‪ .‬این بنا بس��تری از سنگ‬ ‫گرانیت به‌طور دستکند بوده و برای آیین مذهبی‬ ‫و به‌عنوان مخفیگاه و ارتباط زیر زمینی اس��تفاده‬ ‫می‌شده است‪ .‬شهری زیر زمینی پنهان در استان‬ ‫همدان‪ ،‬جنوب‌غربی شهرس��تان مالیر و در ش��هر‬ ‫سامن قرار گرفته‌اس��ت‪ .‬این شهر در سال‪۱۳۸۴‬‬ ‫به‌طور اتفاقی کش��ف ش��د‪ .‬باستان‌شناسان هسته‬ ‫اولی��ه ش��هر را متعلق به پیش از دوره اش��کانیان‬ ‫می‌دانن��د که در طول تاریخ به‌وس��عت آن افزوده‬ ‫ش��ده‌است‪ .‬موقعیت کنونی ش��هر این احتمال را‬ ‫می‌دهد که خرابه‌های ش��هری باش��د ک��ه از آن‬ ‫به‌عنوان رامن در کتاب‌های المس��الک و الممالک‬ ‫یادشده‌اس��ت‪ .‬این ش��هر زیر زمینی دستکند بر‬ ‫بس��تری از س��نگ گرانیت قرار گرفته‪ ،‬و قسمت‬ ‫عمده آن زیر شهرسامن قرار دارد‪.‬‬ ‫احتم��ال م��ی‌رود قدمت این م��کان به پیش از‬ ‫سلسله اشکانیان بازگردد‪ .‬این مجموعه تاریخی با‬ ‫شماره ‪ ۲۴۶۲۲‬به تاریخ ‪ ۸۷/۱/۲۷‬در فهرست آثار‬ ‫ملی ایران به ثبت رسیده‌است‪.‬‬ ‫بانویی ج��وان از افراد محل��ی آن منطقه گفت‪:‬‬ ‫وقتی بچ��ه بودم پدرم به م��ا می‌گفت که در این‬ ‫منطقه ش��هری زیرزمینی وج��ود دارد‪ .‬اما ما فکر‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬افسانه است‪.‬‬ ‫رض��وان صف��ری در گفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گسترش‌تجارت» ادامه داد‪ :‬چند سال پیش برای‬ ‫عملیات مخابرات‪ ،‬زمین این منطقه را کندند و بعد‬ ‫این ش��هر زیرزمینی کشف ش��د‪ .‬تازه آنجا بود که‬ ‫فهمیدیم آنچه بزرگترهای‌مان می‌گفتند‪ ،‬افس��انه‬ ‫نبوده و واقعیت داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ردم محل��ی می‌گوین��د وقت��ی‬ ‫س��وآر(‪‌)souar‬ها یا دشمنان به مردم این منطقه‬ ‫حمله می‌کردند مردان‪ ،‬وس��ایل زندگی را به این‬ ‫مخفیگاه منتق��ل می‌کردند و زنان و بچه‌ها نیز به‬ ‫آنجا می‌رفتند تا از دست دشمنان در امان باشند‪.‬‬ ‫بع��د‪ ،‬دره��ای س��نگی روی این مخفیگاه بس��ته‬ ‫می‌شد و مردان با دشمنان می‌جنگیدند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

شماره : ۶۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

شماره : ۶۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

شماره : ۶۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

شماره : ۶۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
روزنامه گسترش تجارت شماره 613

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

شماره : ۶۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!