صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۸

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫حمایت هدفمند‬ ‫از تولید‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫ارتباط اصناف با‬ ‫رسانه‌ها ترس ندارد‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 618‬پیاپی‌‪767‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫«گسترش‌تجارت» از تصمیم‌گیری‌های جدید درباره صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گزارش می‌دهد‬ ‫ی قالی‬ ‫مقا ‌م عال ‌‬ ‫در تبریز‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می‌کند‬ ‫کارگاه تخصصی«روزنامه‌نگاریعملی»‬ ‫‹ ‹عناوین کالس‌ها‌‪:‬‬ ‫‪-۱‬چگونگی انتشار روزنامه‬ ‫‪ -۲‬آشنایی با صنعت چاپ و نشر‬ ‫‪ -۳‬گزارش‌نویسی‬ ‫‪ -۴‬خبر و قواعد آن‬ ‫‪-۵‬گفت‌وگو و مصاحبه‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه‌ها از ساعت ‪ 15:00‬تا ‪16:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬ناصر بزرگمهر (پیشکسوت روزنامه‌نگاری)‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم‌مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه آزادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت‌نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می‌کند‬ ‫کارگاهتخصصی«آموزش فوتوشاپ»‬ ‫‹ ‹عناوینکالس‌ها‌‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تغییر سایز‪ ،‬فرمت‪ ،‬نور و رنگ عکس‬ ‫‪ -۲‬تلفیق حرف ‌های تصاویر با یکدیگر‬ ‫‪ -۳‬ایجاد عکس‌نوشته‬ ‫‪ -۴‬حذف یا ایجاد تغییرات گرافیکی در تصاویر‬ ‫‪ -۵‬ساخت فای ‌‬ ‫لهای گیف و بنرهای تبلیغاتی‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه‌ها از ساعت ‪ 13:00‬تا ‪14:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ ،‬دبیر عکس روزنامه‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم‌مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه آزادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت‌نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬
‫خبر‬ ‫بررسی چالش‌های صنعت فرش در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی‌‌‪767‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا بعضی صادرکنندگان بزرگ‬ ‫تجارت را متوقف کردند؟‬ ‫فع��االن اقتص��اد در بخ��ش‬ ‫خصوصی پیش‌بین��ی می‌کردند که‬ ‫بخش��نامه‌های متعدد خیلی زود بر‬ ‫میزان ص��ادرات اثر بگ��ذارد‪ .‬آمارها‬ ‫نشان می‌دهد که رشد صادرات ایران‬ ‫ماه امسال نسبت به سال‬ ‫در طول ‪‌‌ ۹‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫گذش��ته ‪ ۵‬درصد رش��د یافته است‪.‬‬ ‫رئیس کنفدراسیون‬ ‫این میزان اما نسبت به رشد ‪ ۸‬ماهه‬ ‫صادرات ایران‬ ‫که ‪ ۱۳.۵‬درصد بوده کمتر است که‬ ‫کاه��ش صادرات را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫گوناگونی بخش��نامه‌ها و مش��کالت داخلی ایجاد‌شده در‬ ‫مس��یر صادرات باعث ش��ده بعضی صادرکنندگان بزرگ‬ ‫و خوش��نام عملیات تجاری‌‌شان را متوقف کنند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی الزم اس��ت که سیاست‌گذاران‬ ‫تجارت خارجی به موضوع جدی‌تر نگاه کرده و برای رفع‬ ‫نواقص در بخش‌هایی که صادرکنندگان در آن با مش��کل‬ ‫رو‌به‌رو ش��ده‌اند‪ ،‬بیش از گذش��ته تالش کنند چراکه اثر‬ ‫مس��تقیم این مش��کالت بر میزان صادرات نمایان ش��ده‬ ‫است‪ .‬دولت به ارز بیشتر نیاز دارد و اشتغال از اصلی‌ترین‬ ‫مس��ائل دولت اس��ت‪ .‬با کاهش صادرات میزان تولید هم‬ ‫کاه��ش پیدا می‌کند و هر نوع آس��یب به تولید به معنای‬ ‫رش��د نرخ بیکاری اس��ت‪ .‬با توجه به اهمیت مسئله ارز و‬ ‫اش��تغال دولت باید در رفع نواقص و مشکالت صادرات با‬ ‫توجه به نظ��ر بخش خصوصی و ات��اق بازرگانی جدی‌تر‬ ‫عمل کند تا روند صادرات حتی اگر رش��د نکرد‪ ،‬دست‌کم‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫اکن��ون غیر از مش��کالت داخلی با مس��ائل تحریم هم‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می‌کنیم‪ .‬ب��رای انتقال پول مجبور به‬ ‫پیدا کردن راه‌های تازه هس��تیم که دش��واری‌های خاص‬ ‫خود را دارد اما مسئله اصلی خودتحریمی است که قوانین‬ ‫و آیین‌نامه‌های ت��ازه در داخل برای صادرکنندگان ایجاد‬ ‫می‌کنند‪ .‬صادرکننده به اندازه کافی با مشکالت تحریم در‬ ‫خارج از کشور درگیر است و سیاست‌های داخل باید کار‬ ‫او را تسهیل کند‪ .‬بسیاری از کاالها باید بدون گواهی مبدأ‬ ‫ایران صادر شود‪ .‬اسناد باید تغییر کند و همه اینها عالوه‌بر‬ ‫پیدا کردن روش‌های تازه برای انتقال پول هزینه‌بر اس��ت‬ ‫و این هزینه‌‪ ،‬در قیمت تمام‌ش��ده کاال نمایان می‌شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬اگر سیاست‌گذار رویه انقباض و سخت‌گیری‬ ‫را در پی��ش بگیرد‪ ،‬حفظ صادرات کمتر ممکن اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظ��ر من دولت باید با توجه به ش��رایط کنونی کش��ور با‬ ‫تسامح و تس��اهل بیش��تری با صادرکنندگان رفتار کند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه معتقدم در هر شرایطی ارز حاصل از صادرات‬ ‫باید به چرخه اقتصادی کشور باز‌گردد و درخواست دولت‬ ‫از صادرکنندگان در این زمینه درست است؛ هرچند باید‬ ‫به راهکارهایی در این باره برسد که قابلیت اجرا دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«آتش‌نشانی» جزو مشاغل‬ ‫سخت و زیان‌آور شد‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی اعالم کرد‪ :‬در یکصد‬ ‫و چهل و نهمین جلس��ه ش��ورای‌عالی حفاظ��ت فنی با‬ ‫تصمیم اعضای ش��ورای حفاظت فنی‪ ،‬ش��غل آتش‌نشانی‬ ‫به گروه «ب» مش��اغل سخت و زیان‌آور موضوع آیین‌نامه‬ ‫اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور پیوست‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫روابط‌عموم��ی و اطالع‌رس��انی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری گفت‪ :‬ش��ورای حفاظت‬ ‫فن��ی مقرر کرد که مش��اغل عملیاتی آتش‌نش��انی به ‪۱۳‬‬ ‫گروه ش��غلی گروه «ب» مشاغل س��خت و زیان‌آور اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در این باره توضیح داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬مشاغل‬ ‫عملیاتی آتش‌نش��انی در ماهیت سخت و زیان‌آور به شمار‬ ‫می‌روند و با تمهیدات کارفرما امکان خروج آنها از ش��مول‬ ‫قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد‪ .‬شریعتمداری‬ ‫‌های شورای‌عالی حفاظت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از تصمیم ‌‌‬ ‫فنی این بود که برای نظارت بر کارگاه‌هایی که مش��مول‬ ‫بند «الف» قانون مش��اغل س��خت و زیان‌آور می‌ش��وند‪،‬‬ ‫یک کارگروه فنی دائمی تش��کیل شود تا استانداردسازی‬ ‫کارگاه‌ها را پیوس��ته رصد کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫الح��اق مش��اغل عملیات��ی آتش‌نش��انی به گ��روه «ب»‬ ‫مشموالن عنو‌ان‌های شغلی مصوب شورای‌عالی حفاظت‬ ‫فنی که شاغالن آنها تابعیت قانون کار و تامین‌اجتماعی را‬ ‫دارند مورد تایید ش��ورا قرار گرفت‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی افزود‪ :‬مصادیق مشاغل عملیاتی ضمیمه و ابالغ‬ ‫ش��ود و در زمینه دیگر مش��اغل احتمالی ک��ه درباره آنها‬ ‫دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد‪ ،‬مصادیق مشاغل عملیاتی‬ ‫آتش‌نش��انی پس از دریافت ش��رح ش��غلی از ش��هرداری‬ ‫مناط��ق و با تایید کمیته‌های موضوع ماده ‪ ۸‬آیین‌نامه در‬ ‫این گروه لحاظ خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه «الف»‬ ‫مشاغل سخت و زیان‌آور شامل گروه‌هایی است که کارفرما‬ ‫می‌تواند با سالم‌س��ازی و تمهیدات فنی برای حذف صفت‬ ‫سخت و زیان‌آوری شغل کارگر اقدام کند‪.‬‬ ‫احیای صادرات فرش دستباف چگونه ممکن است؟‬ ‫در بیس��ت و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت‬ ‫و توس��عه صادرات ات��اق بازرگانی تهران که در مرکز ملی‬ ‫فرش برگزار ش��د‪ ،‬موانع تولید و صادرات فرش دس��تباف‬ ‫مورد واکاوی ق��رار گرفت‪ .‬متولیان دولتی صنعت فرش و‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در این نشس��ت خواس��تار حذف‬ ‫پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف شدند‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در ابتدای‬ ‫این جلسه‪ ،‬محسن بهرامی ارض‌اقدس‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫ن با اشاره به‬ ‫تسهیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهرا ‌‬ ‫اینک��ه فرش به عنوان یک هنر و صنعت‪ ،‬از دیرباز موجب‬ ‫افتخ��ار ایرانیان بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فرش یکی از اقالم‬ ‫عمده صادراتی ایران به ش��مار می‌رود که دارای کمترین‬ ‫وابس��تگی ارزی ب��وده و س��هم باالیی از اش��تغال به‌ویژه‬ ‫اشتغال بانوان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬به دلیل اهمیت این کاالی صادراتی‪ ،‬این‬ ‫دومین نشس��تی است که در یک سال گذشته به موضوع‬ ‫صادرات فرش اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کند‪ .‬البته باید تاکید کن��م که صادرکنندگان برای ادامه‬ ‫فعالیت‌های‌ش��ان‪ ،‬چاره‌ای جز بازگردان��دن ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان ارزی فاقد وجاهت‬ ‫محمد الهوت��ی‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه تص��ور دولت از ارزش صادرات ناش��ی از قیمت‬ ‫غیرواقع��ی پایه گمرکی بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫کاهش قیمت‌ها در گمرک به طور احتمالی آمار صادرات‬ ‫نیز کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ :‬فرش‌ه��ای صادراتی پس از خروج از‬ ‫ل در انبارها نگهداری می‌ش��ود تا به‬ ‫کش��ور به طور معمو ‌‬ ‫فروش برس��د‌؛ یعنی ممکن است این فرش‌ها ‪ ۳‬ماه دیگر‬ ‫به فروش برسد و در این صورت پیمان ارزی برای صادرات‬ ‫فرش‪ ،‬معنا ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س کنفدراس��یون صادرات ای��ران از تاثیر افزایش‬ ‫قیمت حمل‌ونقل بر قیمت تمام‌ش��ده کاالهای صادراتی‬ ‫س��خن گفت و افزود‪ :‬چند سال است که در الیحه بودجه‬ ‫ارقام باالیی برای مش��وق صادراتی در نظر گرفته می‌شود‬ ‫ام��ا تخصیص نمی‌یابد و این به گس��ترش نااطمینانی در‬ ‫میان صادرکنندگان می‌انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۹‬درصدی صادرات فرش‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬اش��رف مرتضایی‪ ،‬کارشناس این‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬تحلیلی از وضعیت تج��ارت فرش در ایران و‬ ‫جهان ارائه کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ما ‌ه نخس��ت امس��ال ‪۲۳۳‬‬ ‫میلیون دالر فرش و صنایع‌دس��تی از کش��ور صادر شده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه صادرات فرش در طول یک دهه گذشته‬ ‫نوسان‌های بسیاری را تجربه کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ارزش‬ ‫ص��ادرات فرش دس��تباف از ‪ ۳۹۸‬میلیون دالر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به ‪ ۵۶۰‬میلیون دالر در س��ال‪ ۱۳۹۰‬افزایش یافته‬ ‫ت به طوری که‬ ‫و پس از آن سیر نزولی به خود گرفته اس ‌‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به رقم ‪ ۳۱۹‬میلیون دالر رسید‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ارزش صادرات ح��دود ‪ ۴۲۵‬میلیون دالر بوده که‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد ‪ ۱۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مرتضایی افزود‪ :‬فرش دس��تباف کشور در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به ‪ ۷۲‬کش��ور جهان صادر شده است و از میان کشورهای‬ ‫مقص��د صادراتی فرش دس��تباف ایران در س��ال ‪‌‌،۱۳۹۶‬‬ ‫امریکا ‪ ۱۲۵.۶‬میلیون دالر‪ ،‬آلمان ‪ ۵۸‬میلیون دالر‪ ،‬لبنان‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ون دالر‪ ،‬انگلس��تان ‪ ۲۳‬میلیون دالر و ژاپن ‪۲۳‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬بزرگ‌ترین مقاصد صادرات ایران هستند که‬ ‫‪ ۶۱‬درصد ارزش صادرات فرش دس��تباف ایران را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ایران تا سال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی بزرگ‌ترین‬ ‫صادرکننده فرش دستباف در دنیا بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون‬ ‫از میان کشورهای صادرکننده برتر فرش دستباف جهان‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‌‪ ،‬ای��ران‪ ،‬هند و مصر بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درص��د ارزش صادرات جهانی فرش دس��تباف را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق تهران همچنین درب��اره ارزش واردات جهانی فرش‬ ‫دس��تباف گفت‪ :‬ارزش واردات جهانی فرش دس��تباف از‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیارد دالر در س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی به حدود ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیون دالر در ‪ ۲۰۱۷‬میالدی رس��یده است و دو کشور‬ ‫امریکا و آلمان بزرگ‌ترین واردکنندگان فرش دستباف در‬ ‫دهه گذشته بوده‌اند‪.‬‬ ‫مرتضایی تامین مواد اولیه مرغوب برای تولید فرش‌های‬ ‫با کیفی��ت و کمبود واحدهای تامین م��واد اولیه مرغوب‬ ‫قالیبافی و رنگرزی س��نتی‪ ،‬نبود شناس��نامه فرش برای‬ ‫نظ��ارت و کنت��رل کیفیت تولی��د‪ ،‬قدیمی ب��ودن طرح‬ ‫محصوالت تولیدی و تورم باال در اقتصاد کشور را به عنوان‬ ‫مش��کالت تولید فرش عنوان کرد و گفت‪ :‬مسائلی مانند‬ ‫‌شناسایی نشدن سلیقه‌‌ها و نیازهای بازار‪ ،‬قیمت تمام‌شده‬ ‫باال‪ ،‬نب��ود برنامه‌های مدون برای بازاریابی و بازارس��ازی‬ ‫و حف��ظ بازارهای کنونی‪ ،‬سیاس��ت‌های تج��اری و ارزی‬ ‫ناکارآم��د و محدودیت‌های داخلی ب��رای صادرکنندگان‪،‬‬ ‫تاخیر طوالنی در پرداخ��ت و میزان اندک مبالغ حمایت‬ ‫از صادرات و متمرکز بودن بازارهای صادراتی و نداش��تن‬ ‫تبلیغات در بازارهای جهانی از جمله موانع توسعه صادرات‬ ‫فرش قلمداد می‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬محمدمهدی فرشچی موحد‪ ،‬معاون‬ ‫امور اقتصادی و بازاریابی مرکز ملی فرش با اشاره به اینکه‬ ‫صادرات جهانی فرش در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی معادل یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۱۴‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫رقم در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به حدود یک میلیارد و ‪۵۸۸‬‬ ‫میلیون دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت فرش دستباف رو به احتضار است‬ ‫دست‌پاک‪:‬‬ ‫تعدادی از‬ ‫واردکنندگان‬ ‫اعالم‬ ‫کرده‌اند که‬ ‫حاضرند فرش‬ ‫ایرانی‬ ‫صاحب برند‬ ‫را تهاتر‬ ‫کنند‬ ‫بهرامی‬ ‫ارض‌اقدس‪:‬‬ ‫برای رفع برخی‬ ‫از مشکالت‬ ‫اولویت‌دار‬ ‫صنعت فرش‪،‬‬ ‫کمیته‌ای‬ ‫تخصصی‬ ‫تشکیل خواهد‬ ‫شد‬ ‫او س��پس با اشاره به اینکه ایران در سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۲۶۴‬میلیون دالر صادرات داش��ته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رقم‬ ‫ص��ادرات فرش دس��تباف ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪۲۰۳‬‬ ‫میلیون دالر کاهش یافته است‪ .‬صادرات ایران در سال ‪۹۷‬‬ ‫در مقایس��ه با سال ‪ ۹۶‬به لحاظ ارزشی ‪ ۲۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته اما به لحاظ وزنی‪ ۳۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای خروج از دایره تحریم‌ها‬ ‫پس از ارائه این آمار‪ ،‬فرش��ته دس��ت‌پاک‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫ملی فرش در سخنانی به اهمیت صنعت فرش در اقتصاد‬ ‫کشور پرداخت‪ .‬او ضمن اشاره به جایگاه فرش دستباف در‬ ‫فرهنگ و تاریخ ایران تاکید کرد که این کاالی استراتژیک‬ ‫باید در مسیر توسعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دست‌پاک در بخش دیگری از سخنانش از بسته شدن‬ ‫تفاهمنام��ه میان مرکز ملی فرش و س��ازمان بهزیس��تی‬ ‫خبر داد تا ب��ه موجب این تفاهمنام��ه‪ ،‬گرایش به بافتن‬ ‫فرش از س��نین کودکی ترویج ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای ب��ا معاونت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بسته‌ش��ده تا در زمینه نوس��ازی صنایع‬ ‫تولیدکننده مواد اولیه و نیز احیای نوغان‌داری اقدام شود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از ت�لاش مرکز متبوع خ��ود برای خارج‬ ‫ک��ردن فرش ایرانی از ش��مول تحریم‌های امریکا س��خن‬ ‫گفت و ادامه داد‪ :‬به دنبال آن هس��تیم که فرش دستباف‬ ‫ایرانی را با اس��تفاده از برخی ظرفیت‌ه��ای قانونی مانند‬ ‫دادگاه اله��ه از دای��ره تحریم‌ها خارج کنی��م و این امر با‬ ‫مشارکت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تشکل‌ها در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به‬ ‫در پیش بودن نمایشگاه کیش از برنامه‌ریزی برای جذب‬ ‫مش��تریانی از کشورهای حاش��یه خلیج‌فارس خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬قرار است برای نخستین‌بار‪ ،‬کشورهای تولیدکننده‬ ‫بزرگ فرش مانند هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مصر و افغانستان را نیز به‬ ‫این نمایشگاه دعوت کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬شناس��نامه‌دار نش��دن فرش ای��ران‪ ،‬نبود‬ ‫امنیت ش��غلی و پوشش ناکافی بیمه تامین‌‌اجتماعی را از‬ ‫چالش‌های این صنعت برشمرد و گفت‪ :‬از ‪ ۶۰۰‬هزار بیمه‬ ‫حاجی‌‬ ‫آقامیری‪:‬‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫برای ادامه‬ ‫فعالیت‌های‌‌شان‪،‬‬ ‫چاره‌ای جز‬ ‫بازگرداندن ارز‬ ‫حاصل‬ ‫از صادرات خود‬ ‫ندارند‬ ‫ش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬اکنون فقط ح��دود ‪ ۲۹۰‬هزار نفر‬ ‫همچنان زیر پوش��ش بیمه‌ای قرار دارند‪ .‬در عین حال ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۲.۵‬میلیون نفر در این صنعت ش��اغل هستند و بحث‬ ‫امنیت شغلی این افراد بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز ملی ف��رش گف��ت‪ :‬اکنون تع��دادی از‬ ‫واردکنن��دگان اع�لام کرده‌ان��د که به دلی��ل چالش نقل‬ ‫و انتق��ال وج��وه‪ ،‬حاضرند ف��رش ایرانی صاح��ب برند را‬ ‫تهات��ر کنند‪ .‬ب��رای انجام این نوع تهات��ر نیازمند طراحی‬ ‫مکانیس��م‌های موثر هس��تیم‪ ،‬ضمن اینکه ب��ه طور جد‬ ‫معتقدیم با توجه به مشکالت موجود‪ ،‬پیمان‌سپاری ارزی‬ ‫باید برای صادرکنندگان فرش لغو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اولویت‌بندی مسائل‬ ‫در ادامه‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در ش��رایط کنونی‬ ‫نمی‌توان به ایده‌آل‌ها اندیش��ید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شایسته است‬ ‫که حل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬مسئله از صنعت فرش را در دستور کار قرار‬ ‫دهیم و آن را پیگیری کنیم؛ مسائلی مانند تامین ارز مورد‬ ‫نیاز ب��رای واردات مواد اولیه یا اقدام‌ه��ای موردنیاز برای‬ ‫نفوذ بیش��تر در بازارهای صادراتی می‌تواند در دستورکار‬ ‫قرار گی��رد و با کمک دولت و بخ��ش خصوصی پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن تحریم‌ها؛ به شرط‬ ‫س��یدرضی حاجی‌آقامیری‪ ،‬عضو کمیس��یون تس��هیل‬ ‫تجارت و توس��عه ص��ادرات اتاق ته��ران نیز ب��ا انتقاد از‬ ‫مداخله‌ه��ای دولت در حوزه ص��ادرات گفت‪ :‬اگر دولت از‬ ‫تو‌پاگیر دس��ت بردارد‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫وضع مقررات دس ‌‬ ‫خود می‌توانن��د تحریم‌ها را دور بزنند‪ .‬دولت ماه‌هاس��ت‬ ‫ک��ه در کاری دخال��ت می‌کند که درب��اره آن صالحیت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از منظ��ر دخال��ت‪ ،‬من تفاوت��ی میان دولت‬ ‫دوازدهم با دول��ت دهم نمی‌بین��م‪ .‬صادرکنندگان مانند‬ ‫همین ش��رایط را در دوران دولت نه��م و دهم نیز تجربه‬ ‫کردن��د‪ .‬درخواس��ت ما این اس��ت که دول��ت ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات غیرنفت��ی بخش خصوصی واقع��ی را رها‬ ‫کرده و بازگش��ت ارز از س��ایر صنایع صادرات��ی را دنبال‬ ‫در ادامه‪ ،‬ناصر نیش��ابوری یکی از فعاالن صنعت فرش‬ ‫نیز با بیان این تعبیر که تجارت فرش دس��تباف ایران رو‬ ‫به احتضار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است در کنار توجه به فرش‬ ‫دس��تباف به فرش ماش��ینی نیز توجه شود چرا‌که فرش‬ ‫ماشینی در حال رقابت با فرش دستباف است‪.‬‬ ‫او معتق��د ب��ود که رف��ع تحریم فرش ای��ران از طریق‬ ‫مراجعی چون دادگاه الهه ش��دنی نیست و باید پذیرفت‬ ‫که ایران بازار امریکا را در زمینه فرش دس��تباف از دست‬ ‫داده است‪ .‬نیشابوری افزود‪ :‬در چنین شرایطی که امریکا‬ ‫به عنوان بزرگ‌ترین بازار فرش دس��تباف از دس��ت رفته‬ ‫اس��ت باید به بازارهای دیگر اندیشید‪ .‬ما نیاز به بازاریابی‬ ‫حرفه‌ای داریم‪ .‬بازاریابی حرفه‌ای نیز هزینه دارد و تالشی‬ ‫جدی می‌طلبد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه نقل و انتقال پول به چالش جدی‬ ‫فعاالن اقتصادی تبدیل ش��ده‪ ،‬خواس��تار توجیه سفیران‪،‬‬ ‫رایزنان بازرگانی و مقامات س��فارتخانه‌های ایران در سایر‬ ‫کشورها برای همکاری با بازرگانان ایرانی شد‪.‬‬ ‫محمدرضا فیاض‪ ،‬عضو کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق تهران نیز گفت‪ :‬الزم است متولیان‬ ‫دولتی و خصوصی صنعت فرش به محور مشترکی دست‬ ‫پیدا کنند و برای حل چند چالش اصلی‪ ،‬هم‌افزایی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سیدمرتضی میری‪ ،‬دبیر کارگروه فرش و صنایع‌دستی‬ ‫کمیس��یون صادرات اتاق ایران هم اعمال مقرراتی مانند‬ ‫پیمان‌س��پاری ارزی را عامل ورود افراد فاقد صالحیت به‬ ‫حوزه صادرات فرش دانست و گفت‪ :‬فعاالن صنعت فرش‬ ‫عالوه‌بر تحریم با برخی محدودیت‌های داخلی نیز دس��ت‬ ‫و پنج��ه نرم می‌کنند و یک��ی مصادیق این محدودیت‌ها‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی تعرفه واردات ابریشم است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫دولت به بهانه اینکه ارزش صادرات فرش چندان چشمگیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چندان به حمایت از این صنعت راغب نیست اما‬ ‫مس��ئله این است که بیکاری ش��اغالن این صنعت که به‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر می‌رس��د‪ ،‬عواقب جبران‌ناپذیری در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عباس آرگون‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون نیز پیشنهاد‬ ‫ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و تالش برای بازاریابی‬ ‫در بازاره��ای جدید را مطرح ک��رد‪ .‬او همچنین گفت که‬ ‫ضرورت دارد فرش دس��تباف متناس��ب با تغییر سلیقه‌ها‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫ن دیدگاه‌های‬ ‫پ��س از آنک��ه حاضران ای��ن کمیس��یو ‌‬ ‫خ��ود را مطرح کردند‪ ،‬محس��ن بهرام��ی ارض‌اقدس در‬ ‫جمع‌بن��دی ای��ن م��وارد به رف��ع اختالف‌ه��ا در بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬حذف پیمان‌س��پاری در زمینه صادرات فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬اولویت دادن به مشوق‌های صادراتی‪ ،‬توصیه به‬ ‫مساعدت سفارتخانه‌ها با بازرگانان‪ ،‬کمک دولت به تعدیل‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد ش��رکت‌های صادراتی برای‬ ‫توسعه صادرات فرش تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬برای برخی از مش��کالت اولویت‌دار صنعت‬ ‫فرش‪ ،‬کمیته‌ای تخصصی با مش��ارکت کمیسیون تجارت‬ ‫اتاق ته��ران‪ ،‬مرکز ملی ف��رش و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تشکیل خواهد شد‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫س�امانه جامع تجارت ایران ‪7‬مهر‪ 1397‬با حضور «محمد ش�ریعتمداری» وزیر‬ ‫وقت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت و «محمدجواد آذری‌جهرم�ی» وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات رونمایی ش�د که شامل سامانه‌های جامع تجارت‪ ،‬شناسه کاال‪،‬‬ ‫س�امانه یکپارچ�ه انباره�ا و مراکز نگه�داری کاال‪ ،‬اعتبارس�نجی و رتبه‌بندی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬اعتباری بازرگانان و همچنین زیرساخت اعتباری خوشه تجارت بود‪.‬‬ ‫با توج�ه به اینکه یکی از علل طوالنی ب�ودن فرآیندهای تجاری اعمال ضوابط‬ ‫س�ختگیرانه ب�ر همه بازرگانان با هدف کاهش فس�اد اس�ت‪ ،‬اعتبارس�نجی و‬ ‫رتبه‌بن�دی اعتباری راهکاری پیش�رفته به‌منظور راحت�ی فرآیند کاری برای بازرگانان با س�ابقه‬ ‫مثبت اس�ت که البته موجب ایجاد انگیزه برای اصالح رفتار تجاری و ایجاد س�ابقه و اعتبار مثبت‬ ‫نیز خواهد ش�د‪ .‬س�امانه «اعتبارس�نجی و رتبه‌بندی اعتباری» به س�فارش مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایجاد ش�ده که یکی از زیرمجموعه‌های س�امانه جامع‬ ‫تجارت کش�ور به‌شمار می‌رود‪ .‬هدف اصلی از توس�عه سامانه‪ ،‬رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان کشور‬ ‫اس�ت که این رتبه در س�اماندهی تخصیص ارز‪ ،‬واردات گروه‌های کاالیی به کشور‪ ،‬محاسبه سقف‬ ‫واردات و دیگر موارد کاربرد دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اعتبارس�نجی کارت‌های بازرگانی صادرش�ده در‬ ‫کشور و تکمیل چرخه تاییدیه کارت در این سامانه به انجام می‌رسد‪.‬‬ ‫رویروز‬ ‫تیتر‬ ‫خط خبر‬ ‫تجارت ایران و صربستان‬ ‫در مسیر توسعه و احیا‬ ‫باید به‌دنبال شفافیت در تجارت و جلوگیری از فساد و تخلف باشیم‬ ‫چرا بازرگانان را رتبه‌بندی می‌کنیم؟‬ ‫در چند ماه گذش��ته‪ ،‬وضعیت تجارت کشور تا حدودی‬ ‫دچار لغزش و نوس��ان‌هایی بود که ادامه این روند می‌تواند‬ ‫آسیب جدی به اقتصاد وارد کند‪ .‬مهم‌ترین آن دریافت ارز‬ ‫و وارد نک��ردن گرمی کاال و همچنین صادرات با کارت‌های‬ ‫بازرگانی به‌اصطالح یک‌بار مصرف بود که به همین منظور‬ ‫اواسط امسال دولت تصمیم گرفت سامانه‌هایی را رونمایی‬ ‫کند که به ش��فافیت بیش��تر در امر تجارت و جلوگیری از‬ ‫فساد منجر شود‪ .‬سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری‬ ‫بازرگانان یکی از ‪ 4‬س��امانه‌ای بود که مهر امسال از سوی‬ ‫مس��ئوالن دولتی رونمایی شد که به ساماندهی صادرات و‬ ‫واردات می‌انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرآیند صادرات به تولید کشور وصل شود‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه‌تجارت با اش��اره به ضرورت‬ ‫تقویت سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر نتوانیم صادرات و واردات را س��اماندهی‬ ‫کنیم ش��اهد ادامه اتفاق‌هایی که امس��ال رخ داد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬اتفاق‌هایی مانند ظهور ناگهانی کارت‌هایی که تاکنون‬ ‫معطل بودند و ح��اال یک‌باره به‌کار افتادند که البته یک یا‬ ‫‪2‬میلیون هم نبودند بلکه ده‌ها میلیون صادرات در راستای‬ ‫این کارت‌ها انجام شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مودودی در گفت‌وگو با «گس��ترش‌تجارت»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این امر نش��ان می‌دهد که واقعا اگر س��امانه و‬ ‫س��اختار ارزیابی کارت بازرگانی را نداشته باشیم می‌توانیم‬ ‫ش��اهد آن باشیم که با ظهور بیش��تر این موارد‪ ،‬به‌راحتی‬ ‫منابع را از کشور خارج می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر صادرات برای ما مهم است‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫باید فرآیند صادرات به تولید کشور وصل شود نه اینکه دو‬ ‫چرخه مجزا تصور ش��وند‪ .‬در این شرایط قاعدتا افرادی که‬ ‫مشروعیت و مقبولیت دارند و شناسنامه‌دار هستند باید به‬ ‫کمک تولید کشور بیایند تا اینکه دیگران در لوای صادرات‬ ‫بخواهند منابع ارزی را از کش��ور خارج کنند و تعهدی هم‬ ‫نسبت به هیچ بخش اقتصادی کشور نداشته باشند‪ .‬قاعدتا‬ ‫این اف��راد نمی‌توانند عنوان صادرکننده را یدک بکش��ند؛‬ ‫بنابراین رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای ساماندهی این‬ ‫بخش از نظام تجاری کشور است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به اینکه در برهه‬ ‫کنونی جذابیت صادرات بیش��تر ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همه به‬ ‫این سمت می‌روند و طبیعتا تخلفات در این بخش متمرکز‬ ‫شده است اما زمانی هم‪ ،‬واردات جذابیت داشت و تخلف‌ها‬ ‫در حوزه واردات بیشتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد عملکرد و رفتار گذشته بازرگانان‬ ‫سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه‬ ‫سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اداره می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫برای رتبه‌بندی بازرگانان از س��امانه‌های گوناگون اطالعات‬ ‫می‌گیری��م و یک��ی از ای��ن س��امانه‌ها که اع�لام آمادگی‬ ‫همکاری با ما را دارد‪ ،‬س��امانه رفع تعهد ارزی اس��ت‪ .‬این‬ ‫س��امانه پیش��ینه عملکرد فرد در نظام ارزی ما را نش��ان‬ ‫می‌دهد و براین اس��اس می‌توانی��م در تخصیص ارز به فرد‬ ‫نگاه دقیق‌تری داشته باشیم‪ .‬این موضوعی بود که مدت‌ها‬ ‫به‌دنبال آن بودیم و حاال قابل بهره‌برداری شده است‪.‬‬ ‫علی رهبری در گفت‌وگو با «گس��ترش‌تجارت» تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��امانه دیگری وج��ود دارد ک��ه در آن وظایف اتاق‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫علی رهبری‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫باید فرآیند‬ ‫صادرات به‬ ‫تولید کشور‬ ‫وصل شود‬ ‫نه اینکه‬ ‫چرخه‌هایی مجزا‬ ‫تصور شوند‬ ‫در حال حاضر‬ ‫برای‬ ‫تخصیص‬ ‫ارز در‬ ‫حال اعمال‬ ‫رتبه‌بندی‌ها‬ ‫هستیم‬ ‫به بازرگانانی‬ ‫اجازه صادرات‬ ‫و واردات کاال‬ ‫داده می‌شود‬ ‫که باالترین‬ ‫رتبه را از جهت‬ ‫اعتبار دارند‬ ‫بازرگانی ایران تعریف ش��ده است و براساس آن کارت‌های‬ ‫طالیی و نقره‌ای و‪ ...‬صادر می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫بن��د «ت» ماده‪ 6‬قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موظف ش��ده س��امانه یکپارچه‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه‌بندی اعتباری ب��رای تجارت را تهیه‬ ‫و از ای��ن طریق بتواند مفاس��د مربوط به ص��دور و تمدید‬ ‫کارت‌های بازرگانی را ساماندهی کند و از بین ببرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫رتبه اولیه بازرگانان را براساس اطالعاتی که از سازمان‌های‬ ‫گوناگون دریافت کردیم‪ ،‬حساب کردیم‪ .‬اما این رتبه را در‬ ‫بس��یاری از فرآیندهایی که مد نظرمان بود‪ ،‬اعمال نکردیم‬ ‫تا به مرور بتوانیم این رتبه را به صورتی اس��تفاده کنیم که‬ ‫آثار مثبت آن بیشتر از منفی باشد‪.‬‬ ‫رهب��ری گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر برای تخصی��ص ارز در‬ ‫حال اعمال رتبه‌بندی‌ها هس��تیم و کسانی که رتبه باالیی‬ ‫دارند در فرآیند تخصیص ارز از س��رعت و تسهیل بیشتری‬ ‫بهره‌مند می‌شود‪ .‬کسانی هم که رتبه پایینی دارد و حاکی‬ ‫از بدهی گمرکی است یا اینکه ارز گرفته اما کاال وارد نکرده‬ ‫است‪ ،‬ارز کمتری تخصیص می‌دهیم و به‌طور دقیق بررسی‬ ‫می‌شود تا فرآیند سالم‌تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این سامانه رفتار گذشته بازرگانان در اختیار‬ ‫مس��ئوالن تصمیم‌گیر دولت قرار می‌دهد که براین اساس‬ ‫نسبت به ارائه تسهیالت و ارز اقدام می‌شود‪ .‬این امر بسیار‬ ‫مهم و مثبت اس��ت که در بسیاری از کشورهای دیگر هم‬ ‫وجود دارد و اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کس��انی هم هستند که س��ابقه‌ای ندارد تا مورد بررسی و‬ ‫رصد قرار بگیرد اما س��امانه ظرفی��ت این افراد را ارزیابی و‬ ‫پیش‌بینی می‌کند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬کارت بازرگانی که به‌نام‬ ‫پیرزن��ی صادر می‌ش��د از این پس تا ح��دی می‌تواند کاال‬ ‫وارد کند و اگر بخواهد واردات بیش��تری داشته باشد باید‬ ‫اصالحاتی انجام دهد که در واقع این سامانه از سوءاستفاده‬ ‫کارت‌های بازرگانی هم جلوگیری می‌کند‪ .‬در این س��امانه‬ ‫مسئولیت‌پذیری‪ ،‬وضعیت کسب‌و کار و مالی افراد بررسی‬ ‫می‌شود که هرکدام دارای چندین شاخص است؛ همچنین‬ ‫ب��رای صادرات و بازگش��ت ارز صادراتی کارکرد بس��یاری‬ ‫خوب��ی دارد و به‌ط��ور کلی س��اماندهی فرآین��د واردات و‬ ‫صادرات را به‌دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹البی برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان‬ ‫دولت تابس��تان امس��ال مکلف کرد تعیین سقف ارزشی‬ ‫واردات دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی منوط به رتبه‌بندی‬ ‫اتاق ایران باش��د اما پس از آن این موضوع را اصالح کرد و‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان‬ ‫کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه‌بن��دی اعتباری تعیین می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫صورت امکان نداشتن رتبه‌بندی‪ ،‬این سقف در سال نخست‬ ‫‪۵۰۰‬هزار دالر خواهد بود‪ .‬س��قف ارزش��ی واردات در زمان‬ ‫ثبت‌سفارش اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬برای واردات کاالهای اساسی حدود‬ ‫‪۳.۵‬میلی��ارد دالر منابع ارزی تخصی��ص یافته اما تا اکنون‬ ‫کاالها تحویل داده نش��ده‪ ،‬به همین دلیل برای ‪ ۴۲۰۰‬نفر‬ ‫پرونده قضایی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگ��و با مهر‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫اجرا نش��دن م��اده‌ای از قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دولت مکلف بود به اس��تناد بن��د «ت» ماده‪۶‬‬ ‫قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‪ ،‬س��امانه یکپارچه‌ای را‬ ‫ب��رای اعتبارس��نجی و رتبه‌بندی فعاالن اقتص��ادی ایجاد‬ ‫کند اما این قانون در س��ال‌های گذش��ته اجرایی نشد و در‬ ‫نتیج��ه کارت‌های بازرگانی صادر ش��د که اعتبار دارندگان‬ ‫آن کارت‌ها‪ ،‬مورد تایید نبود‪ .‬وی تخلفات گس��ترده در امر‬ ‫واردات و ص��ادرات را از پیامدهای اجرا نش��دن این قانون‬ ‫دانست و گفت‪ :‬حجم زیادی از صادرات کشور ما‪ ،‬از طریق‬ ‫کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی انجام می‌شود و مشخص‬ ‫نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کاال‪ ،‬تعهدات‬ ‫ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫در موضوع واردات نیز در چند ماه گذش��ته وضعیت بدتری‬ ‫را ش��اهد بودیم؛ در چند ماه گذشته برای واردات کاالهای‬ ‫اساسی حدود ‪۳.۵‬میلیارد دالر منابع ارزی تخصیص یافته‬ ‫اما تا کنون کاالهای مورد نظر تحویل نشده به همین دلیل‬ ‫برای ‪۴۲۰۰‬نفر پرونده قضایی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی تصریح کرد‪ :‬البته ب��ازه زمانی تحویل کاال‬ ‫‪۶‬ماه اس��ت و ش��اید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های‬ ‫ناشی از تاخیرها روبه‌رو باش��ند‪ .‬البته رئیس‌جمهوری هم‬ ‫اش��اره کرده بودند که ع��ده‌ای ب��رای واردات‪ ،‬ارز دریافت‬ ‫کرده‌اند اما کاالیی وارد نکرده‌اند؛ به این افراد اگر زمان هم‬ ‫بدهیم‪ ،‬اتفاقی نمی‌افتد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا با بیان اینکه‬ ‫دولت به‌تازگی س��امانه اعتبارس��نجی را تدوین و عملیاتی‬ ‫کرد و هیات وزیران ‪4‬دی سال‌جاری آیین‌نامه اجرایی این‬ ‫س��امانه را مصوب کرد‪ ،‬افزود‪ :‬براساس این سامانه ‪۲۱‬هزار‬ ‫نفر از بازرگانان کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه‌های بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی‪ ،‬گمرک و قاچاق کاال و ارز به این سامانه اطالعاتی‬ ‫متصل هس��تند و همه اطالع��ات خود را درب��اره تک‌تک‬ ‫بازرگانان‪ ،‬در اختیار این سامانه قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه رتبه‌بندی ‪۲۱‬ه��زار نفر از‬ ‫بازرگانان کشور‪ ،‬از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و‬ ‫واردات کاال داده می‌شود که باالترین رتبه را از جهت اعتبار‬ ‫دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی‪ ،‬فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫قاچاق کاال یا تحویل ندادن کاال و ارز باشند‪ ،‬اعتبار الزم را‬ ‫کسب نخواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬در صورت اجرای دقیق این س��امانه‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات را به کش��ور تحوی��ل خواهند داد و‬ ‫واردکنن��دگان نیز کاالیی که برای خری��د آن‪ ،‬ارز دریافت‬ ‫کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات‬ ‫ارزی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی‬ ‫بسیار خوب اس��ت چراکه تخصیص ارز در حوزه واردات را‬ ‫منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در‬ ‫راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع‬ ‫تعهدات ارزی‪ ،‬مش��کالت قبلی کش��ور را برطرف می‌کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که خبرهایی به دس��ت ما رسیده که‬ ‫البی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کس��انی پش��ت این البی‌ها هستند که‬ ‫تا امروز هیچ اعتبار و س��ابقه‌ای در ام��ر واردات و صادرات‬ ‫نداش��ته‌اند؛ ای��ن افراد ت�لاش دارند از کارت‌ه��ای یک‌بار‬ ‫مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند‪ .‬وی با صراحت از دولت‬ ‫خواس��ت تحت‌تاثیر این فشارها قرار نگیرند و گفت‪ :‬تاکید‬ ‫مجلس بر اجرای قانون و تس��لیم نش��دن دول��ت در برابر‬ ‫فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۶۰۰‬هزار تن گندم با استفاده از «حمل‌ونقل ترکیبی»‬ ‫معاون بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫‪۶۰۰‬هزار تن گندم تولید داخلی با اس��تفاده از حمل‌ونقل‬ ‫چندوجهی ترکیبی برای نخس��تین‌بار و از طریق بندرهای‬ ‫جنوبی و ش��مالی تا پایان امسال در کشور توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدعل��ی حس��ن‌زاده اف��زود‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین‌بار ‪۳‬هفته پیش یک کش��تی ‪۲۰‬هزار تنی و روز‬ ‫گذش��ته نیز برای دومین‌بار یک کش��تی دیگر برای توزیع‬ ‫گندم اس��تان‌های شرقی کشور از بندر امام به بندر چابهار‬ ‫رهس��پار ش��ده تا از طریق این بندر بتوان گندم‌های مورد‬ ‫نیاز استان‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور را توزیع کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش‌‌بینی می‌ش��ود ب��رای حمل گندم‬ ‫مورد نیاز اس��تان‌های شمالی‪ ،‬ش��رقی و مرکزی ‪۴۵۰‬هزار‬ ‫ت��ن گن��دم از طریق دو بندر ش��هید رجای��ی و چابهار به‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی‌‌‪767‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫اس��تان‌های مرکزی و شرقی کش��ور و ‪۱۵۰‬هزار تن گندم‬ ‫نیز از طریق بندر امیرآباد به اس��تان‌های شمالی‪ ،‬اردبیل و‬ ‫آذربایجان‌غربی و شرقی با کامیون حمل شود‪.‬‬ ‫حسن‌زاده اظهارکرد‪ :‬این مدل حمل‌ونقل ترکیبی سبب‬ ‫بس��یاری از صرفه‌جویی‌ه��ا و کاهش ح��وادث رانندگی و‬ ‫ترافیک در جاده‌های کشور خواهد شد؛ به‌طوری که حمل‬ ‫‪۲۰‬هزار تن گندم با کش��تی به بندر چابهار فقط در مصرف‬ ‫سوخت یک‌میلیارد تومان صرفه‌جویی دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی و س��ازمان بنادر قرار است همه گندم‌های تولیدی‬ ‫داخل کش��ور در بندر امام انبار و از آنجا با کش��تی به بندر‬ ‫چابهار یا بندر ش��هید رجایی منتقل ش��ود تا با استفاده از‬ ‫کامیون‪ ،‬گندم مورد نیاز اس��تان‌های ش��رقی و مرکزی به‬ ‫این اس��تان‌ها حمل ش��ود‪ .‬معاون بندری س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با بیان اینکه حمل‌ونقل درون سرزمینی(کاپوتاژ)‬ ‫برای نخس��تین‌بار در این برنامه مورد توجه جدی سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی قرار گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬یک کش��تی ‪۲۰‬هزار‬ ‫تنی با کامیون را جابه‌جا می‌کند و این س��بب خواهد شد‬ ‫هزینه‌های تمام شده حمل‌ونقل کاالهای اساسی در کشور‬ ‫ب��ه میزان زی��ادی کاهش یابد‪ .‬حس��ن‌زاده با بی��ان اینکه‬ ‫پیش‌تر فرآورده‌های نفتی استان‌های شرقی و شمال‌شرقی‬ ‫از طریق بندر چابهار توزیع می‌شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای نخستین‌بار‬ ‫توزی��ع غالت و گندم از طریق بندر چابهار‪ ،‬ش��هید رجایی‬ ‫و امیرآب��اد آغاز ش��ده و این در کاه��ش هزینه‌های حمل‬ ‫کاالهای اساس��ی در کشور بسیار موثر است‪ .‬معاون بندری‬ ‫س��ازمان بنادر در ادامه با اشاره به میزان عملیات تخلیه و‬ ‫بارگیری در ‪۱۰‬ماه نخس��ت امسال اظهارکرد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪۱۱۱‬میلیون تن کاال در بندرهای کش��ور تخلیه و بارگیری‬ ‫ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪۱۳‬درصد‬ ‫کاهش نش��ان می‌ده��د‪ .‬در این مدت تخلی��ه و بارگیری‬ ‫کاالهای نفتی ‪۱۱.۷‬درصد و کاالهای غیرنفتی ‪۱۳.۵‬درصد‬ ‫کاهش یافته که متوس��ط آن ‪۱۳‬درصد است و ممنوعیت‬ ‫واردات ‪۱۴۰۰‬قل��م کاالی تولی��د داخل به کش��ور س��بب‬ ‫کاهش تخلیه و بارگیری در بندرهای کشور شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیچ برنامه توس��عه بندری در کش��ور‬ ‫متوقف نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون طرح توسعه مرحله‪۳‬بندر‬ ‫شهید رجایی‪ ،‬مرحله دوم بندر چابهار و طرح توسعه جزیره‬ ‫نگین در بوش��هر با س��رعت ادامه دارد و اپراتور هندی کار‬ ‫خود را در چابهار آغاز کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه‌تجارت ایران در ارتباط با‬ ‫تصویری مجازی با س��فیر ایران در صربستان ضمن‬ ‫م��رور آخرین اطالع��ات و آمار تجارت دو کش��ور‪،‬‬ ‫چالش‌ها و موانع بر س��ر راه توس��عه روابط تجاری‬ ‫یران و صربس��تان را مورد بررس��ی ق��رار دادند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫محمدرض��ا م��ودودی در این گفت‌وگو با اش��اره به‬ ‫قدمت روابط ایران و صربستان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫زمینه رشد مناسبات تجاری و مقدمات مالقات‌های‬ ‫دو جانبه در این راس��تا فراهم شود‪ .‬مالعبداللهی‪،‬‬ ‫سفیر ایران در صربستان نیز با تاکید بر عالقه‌مندی‬ ‫طرف صرب به تجارت با ایران‪ ،‬با وجود فش��ارهای‬ ‫بین‌المللی ناش��ی از تحریم‌های امریکا‪ ،‬صربس��تان‬ ‫را درص��دد به‌وجود آوردن بس��تری ب��رای تهاتر و‬ ‫ایج��اد خط��وط مالی با ای��ران اعالم ک��رد و افزود‬ ‫که پیگی��ر مصوبات نشس��ت دو جانب��ه اقتصادی‬ ‫دو کش��ور هس��تند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در پانزدهمین‬ ‫کمیس��یون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و‬ ‫صربستان که اسفند س��ال ‪ 1396‬در بلگراد برگزار‬ ‫شد‪3 ،‬یادداش��ت تفاهم در زمینه‌های راه و ترابری‪،‬‬ ‫کش��اورزی و قرنطینه گیاهی و گردشگری به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تجهیزات آتش‌نشانی‬ ‫به‌زودی ترخیص می‌شود‬ ‫گم��رک ای��ران اع�لام ک��رد‪ :‬مش��کل تجهیزات‬ ‫آتش‌نش��انی گمرکی نبود و این تجهیزات مش��کل‬ ‫ثبت‌سفارش داشتند اما با پیگیری و هماهنگی‌های‬ ‫گم��رک‪ ،‬تجهیزات آتش‌نش��انی ش��هرداری تهران‬ ‫به‌زودی ترخیص می‌شوند‌‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫گمرک‪ ،‬گمرک ایران در واکنش به مطلبی با عنوان‬ ‫«نامه‌نگاری دولت و مجلس برای ترخیص تجهیزات‬ ‫آتش‌نش��انی از گمرک» به نقل از یکی از مسئوالن‬ ‫ش��ورای شهر تهران توضیح داد و اعالم کرد‪ :‬مشکل‬ ‫ترخیص نردبان‌های س��ازمان آتش‌نشانی شهرداری‬ ‫تهران وفق مق��ررات ص��ادرات و واردات مربوط به‬ ‫تشریفات گمرکی نبوده و ارتباطی به وظایف گمرک‬ ‫نداشت‪ .‬با این حال مسئوالن گمرک به دستور رئیس‬ ‫کل گمرک ایران در اسرع وقت موضوع را پیگیری و‬ ‫در دس��تور کار خود قرار دادند و در نهایت مشخص‬ ‫ش��د که مش��کل ترخیص این تجهیزات به انقضای‬ ‫مهلت تاریخ ثبت‌سفارش این کاالها و دریافت مجوز‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مربوط می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در ادام��ه پیگیری‌های مس��ئوالن گم��رک درباره‬ ‫پایان مهلت ثبت‌س��فارش این تجهیزات و دریافت‬ ‫مجوز تمدید مهلت ثبت‌س��فارش با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هماهنگی به‌عم��ل آمد و به‌دنبال‬ ‫آن با مس��اعدت‌های انجام شده مشکل تمدید ثبت‬ ‫سفارش تجهیزات آتش‌نشانی حل و اجازه ترخیص‬ ‫داده شد و این تجهیزات در حال ترخیص است‪.‬‬ ‫مصوبه خودروهای‬ ‫در گمرک مانده اصالح شد‬ ‫ب��ا مخالفت بانک مرکزی مبن��ی بر واردات بدون‬ ‫انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت‌س��فارش‬ ‫آنه��ا تا ‪۱۶‬دی انجام ش��ده بود‪ ،‬هی��ات وزیران این‬ ‫مصوب��ه را اصالح و تاری��خ را از دی به مرداد‪ ،‬تغییر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬هیات وزی��ران در مصوبه‌ای‬ ‫جدی��د‪ ،‬اصالحاتی را روی بخش��نامه قبلی خود در‬ ‫حوزه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده‪،‬‬ ‫انج��ام داد که به این ترتیب‪ ،‬مبنای زمانی ترخیص‬ ‫خودروه��ا از ‪ ۱۶‬دی ب��ه ‪ ۱۶‬م��رداد تغییر کرد‪ .‬در‬ ‫مصوبه قبلی هیات وزیران‪ ،‬در تبصره بند یک آمده‬ ‫ب��ود‪ :‬خودروهایی که ت��ا تاریخ اب�لاغ این تصویب‬ ‫نامه(‪ ۱۶‬دی) دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی‬ ‫تامین ارز ش��ده‌اند‪ ،‬با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز‬ ‫دریافت��ی ب��ا نرخ س��امانه س��نا در روز ترخیص‪ ،‬با‬ ‫ثبت‌س��فارش بانکی قابل ترخیص هس��تند‪ .‬هر نوع‬ ‫تخصیص ارز جدید برای این ثبت‌سفارش‌ها ممنوع‬ ‫است‪ .‬اما اکنون در مصوبه جدید اصالح شده دولت‬ ‫آمده است‪:‬‬ ‫هی��ات وزی��ران در نشس��ت ‪ 1397/10/23‬ب��ه‬ ‫پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و دبیرخانه س��تاد‬ ‫هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی و به اس��تناد‬ ‫اصل یکصدو س��ی و هشتم قانون جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تصویب کرد‪ :‬در بند (‪ )۱‬تصویب‌نامه ش��ماره‬ ‫‪ . ۱۳۷۱۶۱‬ت ‪ ۵۶۰۲۳‬ه��ـ م��ورخ ‪۱۳۹۷.۱۰.۱۶‬‬ ‫عبارت «تا تاریخ اب�لاغ این تصویب‌نامه» به عبارت‬ ‫«‪ »۱۳۹۷.۵.۱۶‬اصالح می‌شود‪.‬‬
‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫با همکاری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بنیاد برکت تحقق می‌یابد‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی‌‌‪767‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹قدردانی از بانک سامان‬ ‫بانک س��امان در شش��مین همایش مل��ی تجلیل از‬ ‫برگزی��دگان مس��ئولیت‌پذیر اجتماعی م��ورد قدردانی‬ ‫مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی‬ ‫و دانش��گاه علوم‌پزش��کی ایران قرار گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک س��امان‪ ،‬در این آیی��ن که مقامات‬ ‫ارش��د وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و آموزش پزش��کی و‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم‌پزش��کی ایران حضور داشتند‪ ،‬به‬ ‫بانک سامان به دلیل حمایت بی‌دریغ از این دانشگاه در‬ ‫توسعه مراکز آموزشی‪ ،‬درمانی و بهداشتی تجلیل و لوح‬ ‫سپاس و تندیش همایش اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹باجه بانک س�ینا در یاسوج به بهره‌برداری‬ ‫رسید‬ ‫در آیینی با حضور مقامات استانداری استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬نمایندگان بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬مدیر منطقه‬ ‫فارس‪ ،‬بوش��هر و کهگیلوی��ه و بویراحمد و اهالی محل‪،‬‬ ‫باجه بانک سینا در شهر یاسوج به بهره‌برداری رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بانک س��ینا‪ ،‬این باجه در راستای‬ ‫سیاس��ت‌های بنیاد مس��تضعفان مبنی‌بر ایجاد توسعه‬ ‫پای��دار در مناطق کمتر‌‌برخوردار و به منظور ارائه بهینه‬ ‫خدم��ات و حمایت از طرح‌های اش��تغالزا در این منطقه‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬فیلی‪ ،‬معاون عمرانی استانداری استان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد در این آیی��ن ضمن قدردانی از‬ ‫فعالیت‌ها و اقدام‌های بانک س��ینا در کمک به توس��عه‬ ‫اشتغال در مناطق روستایی‪ ،‬حضور بانک سینا را در این‬ ‫شهر مغتنم برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این حضور‬ ‫برای مردم منطقه منشأ آثار و برکات خوبی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه دانا خس�ارت زیاندی�دگان بازارچه‬ ‫مرزی نقده را پرداخت می‌کند‬ ‫ش��رکت بیم��ه دان��ا آم��اده پرداخ��ت خس��ارت به‬ ‫زیاندی��دگان حادث��ه آتش‌س��وزی در بازارچ��ه مرزی‬ ‫شهرس��تان نقده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بیمه‬ ‫دان��ا‪ ،‬منصور حس��ینی‪ ،‬معاون فنی بیمه‌ه��ای اموال و‬ ‫مس��ئو‌لیت اعالم کرد‪ :‬پس از وقوع حادثه آتش‌س��وزی‬ ‫در بازارچه مرزی شهرس��تان نقده ک��ه دارای ‪ ۱۷‬واحد‬ ‫تجاری اس��ت‪ ،‬بالفاصله کارشناسان ش��عبه ارومیه این‬ ‫ش��رکت ب��رای بازدید از محل حادثه و تش��کیل پرونده‬ ‫به نقده اعزام ش��دند و برای برآورد میزان خس��ا ‌رت‌های‬ ‫احتمالی اقدام‌های الزم را انجام دادند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫بازدید که ‪ ۲۷‬دی جاری انجام شد‪ ،‬مسئو‌الن محلی اعم‬ ‫از فرمانداری‪ ،‬شهرداری و سایر مسئوالن استانی حضور‬ ‫داشتند‪ .‬حسینی گفت‪ :‬ساختمان بازارچه مرزی نقده به‬ ‫موجب یک مورد بیمه‌نامه با سرمایه ‪۳۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫ری��ال در قالب ‪ ۱۷‬واحد تجاری با س��رمایه‌های مختلف‬ ‫س��اختمان و موجودی بیمه ش��ده اس��ت‪ .‬بر اساس این‬ ‫بازدید‪ ،‬میزان خس��ا ‌رت‌ها ای��ن حادثه حداکثر حدود ‪۴‬‬ ‫میلیارد ریال برآورد ش��ده که پس از تش��کیل و تکمیل‬ ‫پرونده و بررس��ی‌های کارشناس��ی‪ ،‬ب��ه زیاندیدگان آن‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک گردشگری به مجمع می‌نشیند‬ ‫بان��ک گردش��گری زم��ان برگزاری مجم��ع عمومی‬ ‫ع��ادی ب��ه طور فوق‌العاده صاحبان س��هام خود را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬زمان و محل برگزاری‬ ‫مجم��ع عمومی عادی به طور فوق‌العاده ش��رکت بانک‬ ‫گردش��گری که با نماد «وگردش» در بازار سهام حضور‬ ‫دارد‪ ،‬با انتش��ار اطالعیه‌ای در س��امانه کدال‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شرکت بانک گردشگری مجمع‬ ‫عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان س��هام خود را‌‌‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۸‬بهمن‌‪ ۹۷‬برگزار می‌کن��د‪ .‬افزون‌بر این‪،‬‬ ‫تمام��ی س��هامداران‪ ،‬وکیل یا قائم‌مق��ام قانونی صاحب‬ ‫سهم یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند‬ ‫برای ش��رکت در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫بانک گردش��گری س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬صبح پنجش��نبه ‪۱۸‬‬ ‫بهمن ‪ ۹۷‬به نش��انی‪ :‬ته��ران‌‪ ،‬خیابان ولی‌عصر‪ ،‬پایین‌تر‬ ‫از چهار‌راه پارک وی‪ ،‬مجموعه فرهنگی ورزش��ی تالش‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬تصویب صورت‌های مالی‬ ‫س��ال(دوره) مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ،۹۶‬اس��تماع‬ ‫گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی و انتخاب حسابرس‬ ‫و بازرس قانونی‪ ،‬دس��تور جلسه مجمع عمومی عادی به‬ ‫طور فوق‌العاده بانک گردشگری اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تندی�س جایزه مل�ی تعالی ب�ه بیمه نوین‬ ‫رسید‬ ‫بیم��ه نوین به عنوان تنها ش��رکت بیم��ه‌ای موفق به‬ ‫دریافت تندیس از نخس��تین جایزه ملی تعالی ارتباطات‬ ‫و بازاریابی و برندینگ ش��د‪ .‬همزمان با برگزاری سومین‬ ‫کنفرانس ملی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ و نخستین‬ ‫جایزه مل��ی تعالی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت با کس��ب رتبه س��وم موفق به دریافت تندیس‬ ‫برنزی از این رویداد ش��د‪ .‬این جایزه در پایان کنفرانس‬ ‫دو روزه ارتباط��ات و بازاریاب��ی و برندین��گ از س��وی‬ ‫هیات‌داوران پس از ارزیابی‌هایی که در طول جلسه‌های‬ ‫مختلف در محل ش��رکت بیمه نوین برگزار ش��ده بود‪،‬‬ ‫به مه��دی شمس��ائی ظفرقندی‪ ،‬مدی��ر روابط‌عمومی‬ ‫و بین‌الملل این ش��رکت اهدا ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه بیمه نوین به عنوان تنها ش��رکت بیمه‌ای در جمع‬ ‫دریافت‌کنندگان تندیس این کنفرانس قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمایت از اشتغال با اعطای تسهیالت بدون سود‬ ‫ب��ا توجه به وضعی��ت اقتصادی و نرخ بیکاری‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تمایل اف��راد به‌ویژه جوانان به ایجاد‬ ‫کس��ب‌وکار و خوداش��تغالی بی��ش از پیش به‬ ‫چش��م می‌خورد‪ .‬همان‌طور که می‌دانیم یکی از‬ ‫ارکان و الزمه‌های شروع یک کسب‌وکار موفق‪،‬‬ ‫تامین س��رمایه مالی مورد نیاز آن است‪ .‬در این‬ ‫میان بس��یاری از افراد که خواهان خوداشتغالی‬ ‫و ایجاد کسب‌وکار مس��تقل هستند‪ ،‬توان الزم‬ ‫ب��رای تامین مبلغ س��رمایه‌گذاری را به صورت‬ ‫ش��خصی ندارند؛ بدیهی اس��ت که برای تامین‬ ‫س��رمایه کس��ب‌وکار خود از س��ایر روش‌های‬ ‫موج��ود مانند اس��تقراض و تس��هیالت بانکی‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‬ ‫با هدف تأمین مالی برای ایجاد و بهره‌برداری از‬ ‫موقعیت و فرصت‌های خوداشتغالی‪ ،‬کارآفرینی‬ ‫و معیش��ت‪ ،‬با همکاری بنیاد برکت‪ ،‬وابس��ته به‬ ‫س��تاد اجرای��ی فرمان امام خمین��ی‌(ره)‪ ،‬اقدام‬ ‫به اعطای تس��هیالت به هموطنان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک قرض‌الحس��نه‬ ‫مه��ر ای��ران‪ ،‬مرتضی اکب��ری‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫قرض‌الحس��نه مه��ر ایران با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه تا‌کنون در مناط��ق محروم و‬ ‫کمتر‌برخوردار برخی از اس��تان‌های کشور اجرا‬ ‫ش��ده و نیازمندان دارای ش��رایط در حوزه‌های‬ ‫گوس��فندپرواری‪ ،‬قالیباف��ی‪ ،‬کارگاه خیاط��ی‬ ‫و پارچه‌باف��ی از این تس��هیالت قرض‌الحس��نه‬ ‫بهره‌مند ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‪ ،‬در راستای‬ ‫تحق��ق سیاس��ت‌های کلی اش��تغال و با هدف‬ ‫تقویت زمینه‌های کس��ب‌وکارهای روس��تایی‬ ‫ب��رای مقابل��ه ب��ا رک��ود و بی��کاری در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬در مذاکراتی با بنیاد برکت وابس��ته به‬ ‫س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره)‪ ،‬تا سقف‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون ریال به روس��تاییان تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه اعطا می‌کند‪ .‬اکب��ری افزود‪ :‬در‬ ‫تفاهمنامه میان بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران‬ ‫و بنی��اد برکت‪ ،‬ام��کان پرداخت بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت قرض‌الحسنه با کارمزد ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۴‬درصد برای نیازمندان مناطق محروم فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت و هر یک از افراد که از سوی بنیاد‬ ‫برکت وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)‪،‬‬ ‫بر اس��اس مفاد‪ ،‬ش��رایط و ضواب��ط مندرج در‬ ‫تفاهمنامه به ش��عب این بانک معرفی می‌شوند‪،‬‬ ‫می‌توانند تا سقف ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه با اقساط ‪ ۴۸‬ماهه دریافت کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تفاهم‪ ،‬بانک قرض‌الحس��نه مهر‬ ‫ای��ران‪ ،‬با هدف رش��د و گس��ترش چش��مگیر‬ ‫کارآفرین��ی و اش��تغالزایی‪ ،‬ایج��اد فرصت‌های‬ ‫ش��غلی می��ان روس��تاییان و کمک ب��ه تامین‬ ‫نیازه��ای ض��روری جامعه ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت قرض‌الحس��نه به دامپروران استان‬ ‫خوزس��تان اختصاص داده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬شهرس��تان استان خوزس��تان از تسهیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه ‪ ۲۰۰‬میلی��ون ریال��ی این بانک‬ ‫در زمینه‌های دامپروری اس��تفاده می‌کنند‪ .‬این‬ ‫تس��هیالت با نرخ کارمزد ‪ ۴‬درص��د برای رونق‬ ‫کس��ب‌وکار در مناط��ق محروم اعط‌ا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با هدف‬ ‫حمایت کوثر از انجمن اوتیسم کاشان‬ ‫همایش معلوالن اوتیسم شهر کاشان با حمایت‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی موسس��ه اعتباری کوث��ر‪ ،‬همایش‬ ‫معلوالن اوتیس��م شهر کاشان با حضور سید جواد‬ ‫س��اداتی‌نژاد نماین��ده م��ردم کاش��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬حس��ین مقنی رئیس آموزش‬ ‫و پ��رورش و مریم خیامی‌پ��ور مدیرعامل انجمن‬ ‫اوتیس��م کاش��ان‪ ،‬جمعی از خی��ران و نیکوکاران‬ ‫و حمای��ت موسس��ه اعتب��اری کوثر برگزار ش��د‪.‬‬ ‫مریم خیامی‌پور مدیر انجمن اوتیس��م کاشان در‬ ‫همایش«‌از نگاهم بخوان» گفت‪ :‬بیماری اوتیس��م‬ ‫‌مانند دستگاه موسیقی است که وقتی کوک نباشد‬ ‫صدای ناهنجاری خواهد داش��ت‪ .‬حس��ین مقنی‬ ‫رئیس آموزش و پرورش کاشان نیز در این همایش‬ ‫با قدردانی از حمایت‌های موسس��ه اعتباری کوثر‪،‬‬ ‫خیرین کاشانی و تالش‌های رئیس انجمن اوتیسم‬ ‫کاشان از افتتاح نخس��تین مدرسه اوتیسم استان‬ ‫اصفهان در کاشان خبر داد و افزود‪ :‬مدرسه اوتیسم‬ ‫کاشان نخستین مدرسه اوتیسم در استان اصفهان‬ ‫و دومین مرکز اوتیسم در کاشان است که تا پایان‬ ‫دی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش افتتاح‬ ‫و راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫تقوی��ت خیر جمعی وی��ژه محرومان و کمک به‬ ‫بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان راور استان‬ ‫کرمان به پرداخت تس��هیالت قرض‌الحسنه در‬ ‫زمینه مشاغل خانگی‪ ،‬ساخت پنل خورشیدی‪،‬‬ ‫قالیباف��ی‪ ،‬پ��رورش ش��ترمرغ و دامپ��روری‬ ‫مب��ادرت کرده و تاکن��ون نزدیک به ‪ ۷۰۰‬مورد‬ ‫تس��هیالت قرض‌الحس��نه به ارزش ‪ ۸۳‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن بانک تاکنون‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۸۳‬مورد تس��هیالت قرض‌الحسنه‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون ریال��ی در زمین��ه قالیبافی‪۱۴۶ ،‬‬ ‫م��ورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال��ی در ح��وزه گوس��فند‌داری و دامپروری‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬مورد تسهیالت قرض‌الحسنه ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫ریالی برای ایجاد مش��اغل خانگی و بیش از ‪۵۰‬‬ ‫م��ورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون ریالی برای پرورش ش��ترمرغ و ساخت‬ ‫پن��ل خورش��یدی در شهرس��تان راور اس��تان‬ ‫کرم��ان پرداخت کرده اس��ت‪ .‬از س��و‌‌ی دیگر‪،‬‬ ‫بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران به منظور بهبود‬ ‫وضعیت اش��تغال در روستاهای شهرستان‌های‬ ‫کوهدشت و رومشگان اس��تان لرستان‪ ،‬نسبت‬ ‫به پرداخت ‪ ۱۵۰‬مورد تس��هیالت قرض‌الحسنه‬ ‫اقدام کرده اس��ت که در این راس��تا‪ ،‬به هر یک‬ ‫از متقاضیان که از س��وی بنی��اد برکت معرفی‬ ‫شده‌اند‪ ،‬تس��هیالت قرض‌الحسنه ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫ریالی برای پرورش دام س��بک‪ ،‬گوس��فند‌داری‬ ‫و زنب��ور‌داری پرداخ��ت می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪،‬‬ ‫بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران به منظور تحقق‬ ‫سیاس��ت‌های کلی اش��تغال و ب��ا هدف تقویت‬ ‫زمینه‌های کس��ب‌وکارهای روس��تایی بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬مورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه اشتغالزایی‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون ریال��ی ب��ا کارم��زد ‪ ۴‬درصد به‬ ‫دامپروران شهرس��تان تکاب استان آذربایجان‬ ‫غربی پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاهش دریافت کپی مدارک در شعب بانک ملی‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران از کارکنان بانک خواس��ت تا حد‬ ‫امکان دریافت کپی مدارک از مشتریان را کاهش دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک ملی‪ ،‬محمدرضا حسین‌‌زاده‪ ،‬با بیان اینکه امروزه‬ ‫استفاده بی‌رویه از کاغذ به یک مشکل اساسی در جهان و کشور ما‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید کاغذ‪ ،‬درخت قطع می‌شود و‬ ‫این به زیان همه ماس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایطی که دنیا با سرعت‬ ‫زیاد به س��مت فعالیت‌های دیجیتال حرکت می‌کند‪ ،‬دریافت کپی‬ ‫مدارک در س��ازمان‌ها که حجم زیادی از کاغذ را استفاده می‌کند‪،‬‬ ‫معنایی ندارد‪ .‬حسین‌زاده با اشاره به اینکه بانک ملی ایران همپای‬ ‫بانک‌ه��ای بزرگ جهان‪ ،‬ه��ر روز در حال معرف��ی خدمات جدید‬ ‫دیجیتالی و اینترنتی مبتنی‌بر سامانه‌های غیرحضوری است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز پیا ‌م رسان «بله» سامانه بام و اپلیکیشن ‪ ۶۰‬بسیاری از‬ ‫نیازهای مشتریان را بدون استفاده از کاغذ و بدون حضور فیزیکی‬ ‫در ش��عبه برطرف می‌کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کاغذبازی و دریافت کپی‬ ‫مدارک در س��ازمان‌ها عالوه‌بر هدررفت س��رمایه‪ ،‬معضالت بزرگی‬ ‫مانند بایگانی کردن و سختی دسترسی به آنها را ایجاد کرده است‬ ‫در حالی که می‌توان همه مدارک مورد نیاز را به صورت دیجیتالی‬ ‫و حتی روی یک لوح فش��رده از مش��تری دریافت کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه روش کنونی باید به بهترین شکل‬ ‫اصالح ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان بانک مل��ی ایران باید تا حد امکان از‬ ‫دریافت اس��ناد کاغذی و کپی مدارک مشتریان خودداری کرده و‬ ‫روش‌های غیرکاغذی را جایگزین آنها کنند‪.‬‬ ‫رکوردشکنی سهام بانک دی در بازار سرمایه‬ ‫س��هام بانک دی از تیر تاکن��ون بازدهی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��دی را ثبت ک��رده و دارایی‌های با‌ارزش��ی از جمله‬ ‫نیروگاه دماوند‪ ،‬کوهستان پارک شادی مشهد‪ ،‬برج شایان‬ ‫و پروژه چشم تهران در کنار اقدام‌های ضربتی مدیرعامل‬ ‫و اعضای هیات‌مدیره برای چابک‌س��ازی بانک چشم‌انداز‬ ‫روشنی را پیش‌روی این بانک بورسی قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش تابناک اقتصادی‪ ،‬بررس��ی نوسان‌های نماد‬ ‫بانک دی در بازار س��رمایه حکایت از وضعیت مطلوب آن‬ ‫داش��ته و بر این اساس‪ ،‬در مهر امسال سهام بانک دی با‬ ‫‪ ۱۹.۵‬درصد رش��د نسبت به رشد ‪ ۱۳.۸‬درصدی صنعت‬ ‫بانکداری و رش��د ‪ ۱۱.۳‬درصدی ش��اخص کل بورس از‬ ‫رش��د باالتری برخوردار بوده است‪ .‬سهام بانک دی که با‬ ‫ل ‪‌۱۱‬تیر امسال بازگشایی شد از آن زمان‬ ‫قیمت ‪ ۶۹۸‬ریا ‌‬ ‫تاکنون بازدهی بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی را برای سهامداران‬ ‫خود به ارمغ��ان آورده و در جری��ان آخرین معامالت به‬ ‫قیمت ‪ ۱۵۰۹‬ریال معامله ش��د‪ .‬عالوه‌بر نماد خود بانک‪،‬‬ ‫رشد قیمت س��هام ش��رکت تولید نیروی برق دماوند(از‬ ‫ش��رکت‌های وابس��ته به بانک دی) از آغاز س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬دی امس��ال ‪ ۱۹۹‬درصد بوده و بهای هر س��هم از‬ ‫مبلغ ‪ ۷۵۷۷‬ریال به ‪ ۲۲۶۴۰‬ریال رس��یده اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫دی دارایی‌های ارزش��مندی دارد ک��ه ارزش‌افزوده ایجاد‬ ‫ش��ده در قیمت آنه��ا به دلیل افزایش قیمت نس��بت به‬ ‫زمان واگذاری به بانک‪ ،‬سود قابل توجهی را برای بانک و‬ ‫ذی‌نفع��ان به ارمغان می‌آورد و بانک با فروش دارایی‌های‬ ‫مازاد ب��ه چند هدف مهم از جمله اصالح س��اختار مالی‬ ‫و بهب��ود وضعی��ت کفایت س��رمایه ک��ه از الزامات بانک‬ ‫مرکزی بوده‪ ،‬دس��ت خواهد یافت‪ .‬نی��روگاه برق دماوند‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین نیروگاه س��یکل ترکیبی خاورمیانه با ظرفیت‬ ‫تامین ‪ ۲۸‬درصد برق تهران و ‪ ۸‬درصد برق کل کش��ور‪،‬‬ ‫کوهس��تان پارک شادی مشهد‪ ،‬برج شایان و پروژه چشم‬ ‫تهران از جمله دارایی‌های بانک دی هستند که می‌تواند‬ ‫مبنای مناس��ب و قابل دفاعی برای افزایش سرمایه باشد‪.‬‬ ‫دارایی‌های��ی منحصر به فرد و با ارزش پایین دفتری این‬ ‫بانک نقطه مثبتی برای آن به شمار می‌رود و «بانک دی»‬ ‫را از مشمولیت ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت خارج می‌کند‪.‬‬ ‫در اوض��اع کنونی‪ ،‬پایین بودن س��رمایه و پایین بودن‬ ‫نسبت کفایت س��رمایه‪ ،‬مشکل عمده بانک‌های کشور از‬ ‫جمله بانک دی بوده و در همین راس��تا بانک دی باید با‬ ‫اصالح ساختار مالی‪ ،‬رعایت مفاد قانون تجارت و نزدیک‬ ‫شدن به اس��تانداردهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران درباره رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه‪ ،‬از محل‬ ‫فروش یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها‪ ،‬مطالبات و آورده نقدی‬ ‫س��هامداران‪ ،‬این نس��بت را اصالح کند‪ .‬اقدام‌های بانک‬ ‫دی در راس��تای اصالح س��اختار مالی بان��ک و کمک به‬ ‫ایجاد تحرک در بازار پولی کشور از جمله فروش برخی از‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد‪ ،‬زمینه ارائه تسهیالت‬ ‫و خدمات مطلوب‌تر برای مشتریان و سهامداران را فراهم‬ ‫می‌آورد‪ .‬بر اساس شنیده‌ها مذاکراتی نیز در زمینه فروش‬ ‫دارایی‌های مازاد انجام ش��ده است‪ .‬درآمدهای غیرمشاع‬ ‫به عنوان یک درآمد نقدی‪ ،‬تا‌ثیر بیش��تری در سودآوری‬ ‫بانک‌ها داش��ته و سهم عمده در ساختار درآمد بانک‌های‬ ‫بوده در حالی‬ ‫مطرح دنیا‪ ،‬مربوط به درآمدهای کارمزدی ‌‌‬ ‫که این موضوع در نظام بانکی ایران مغفول مانده است‪.‬‬ ‫افزایش درآمدهای مش��اع «‌دی» نشان می‌ده ‌د بانک‬ ‫دی تالش ک��رده تا با مطالعات و پژوهش‌های بس��یاری‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر ش��رایط درآمدی ام��روز اقتصاد کش��ور و‬ ‫قابلیت بانک��ی و با در پیش گرفتن سیاس��ت‌های کالن‬ ‫و ایج��اد زیرس��اخت‌های الزم‪ ،‬ترکی��ب درآمدی خود را‬ ‫از درآمدهای تس��هیالتی به درآمده��ای کارمزد‌محور بر‬ ‫مبن��ای خدمات تغییر جهت دهد و این امر باعث ش��ده‬ ‫بان��ک دی نیز با طراحی هدفمند اس��تراتژی‪ ،‬برنامه‌ها و‬ ‫تبلیغات خدمات خود‪ ،‬کس��ب س��هم بیش��تر از این نوع‬ ‫درآم��د در بازار را آغاز کند‪ .‬از اقدام‌های مثبت بانک دی‬ ‫در سال جاری که در راستای افزایش سرمایه و سودآوری‬ ‫انجام شد‪ ،‬تشکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات بوده که‬ ‫در نتیجه پیگیری‌های انجام ش��ده موفق به وصول بخش‬ ‫قابل توجهی از مطالباتی سال‌های گذشته شده است که‬ ‫می‌ت��وان در یک مورد به وصول مبل��غ ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از وزارت نیرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش «هنر برای صلح» با همراهی بانک شهر‬ ‫دومین دوره از سلس��له همایش‌های «هنر برای صلح» با‬ ‫موضوع «هنر‪ ،‬صلح و توسعه پایدار» با حمایت بانک شهر و‬ ‫با حضور سفیر هلند در ایران‪ ،‬رئیس مرکز اطالعات سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬جمعی از مدیران ش��هری و دانش��جویان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک ش��هر‪ ،‬مدیر مرکز ارتباطات‬ ‫و روابط‌عمومی بانک ش��هر در حاش��یه همایش «هنر برای‬ ‫صلح» به تش��ریح ابعاد گسترده توس��عه صلح در جوامع و‬ ‫نقش آن بر اقتصاد و س��بک زندگی افراد پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫بی‌شک «صلح» شاخص موثر و مهم در تعیین سطح امنیت‬ ‫و اقتصاد جامعه اس��ت‪ .‬حمیدرضا عظیمی در همین راستا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقتصاد کش��ورها زمان��ی می‌تواند دارای ثبات‬ ‫و جذابیت‌های س��رمایه‌گذاری باشد که س��طح امنیت در‬ ‫آنه��ا از تمامی زوایا و س��طوح مختلف قابل ارزیابی باش��د‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر فعاالن اقتصادی برای بررسی جذابیت‌های یک‬ ‫بازار شاخص‌های مختلفی را در نظر می‌گیرند که مهم‌ترین‬ ‫آنها «امنیت و صلح» اس��ت‪ .‬وی با اشاره به محبوبیت بانک‬ ‫شهر در میان اقش��ار مختلف جامعه و حمایت این بانک از‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بانک شهر به عنوان بانکی‬ ‫فعال در حوزه فرهنگی و مدیریت شهری‪ ،‬تالش کرده است‬ ‫با حمایت از همایش «هنر برای صلح» نقش حمایتی خود‬ ‫را در کمک به توس��عه صلح در جوام��ع ایفا کند‪ .‬عظیمی‬ ‫با بیان اینک��ه هم‌اکنون جهان نیازمند ایجاد همبس��تگی‬ ‫میان بش��ر از طریق تقویت گفت‌وگو‪ ،‬تفاهم و اعتماد میان‬ ‫انسان‌هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه این مهم نی��ز توجه به نیازهای‬ ‫هنرمندان و گس��ترش هنر در کش��ورها به‌ویژه کشورهای‬ ‫درگیر جنگ و خش��ونت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تامین امنیت و‬ ‫برقراری صلح را ش��اید بتوان مهم‌ترین دغدغه اندیشمندان‬ ‫جامعه‌شناس و روابط بین‌الملل در دنیای پیچیده کنونی به‬ ‫شمار آورد که منجر به جس��ت‌وجوی راه‌های ممکن برای‬ ‫نزدیک��ی و همگرایی دولت‌ها به منظور گره زدن منافع آنها‬ ‫به یکدیگر با هدف کاس��تن از مناقش��ات‪ ،‬توسعه اقتصاد و‬ ‫کاس��تن از فقر جامعه شده است‪ .‬عظیمی در ادامه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در جوامع��ی که اقتص��اد پویا و مولد در س��ایه صلح‬ ‫جاری اس��ت‪ ،‬وضعیت روابط بین افراد جامعه و حتی روابط‬ ‫بین‌المللی افراد آن جامعه و خود حکومت با س��ایر جوامع‬ ‫در وضعیت مناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزان‌قیمت بانک پاسارگاد‪ ،‬ویژه فعاالن اقتصادی‬ ‫ک پاس��ارگاد ب��رای بهره‌مندی اش��خاص حقوقی‪،‬‬ ‫بان�� ‌‬ ‫فع��االن اقتصادی و صاحبان مش��اغل و با هدف کمک به‬ ‫رش��د و ش��کوفایی صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور‬ ‫اقدام ب��ه ارائ��ه تس��هیالت ارزان‌قیمت در قالب بس��ته‬ ‫ک پاسارگاد‪،‬‬ ‫حمایتی می‌کند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بان ‌‬ ‫خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعامل و مدی��ر روابط‌عمومی‬ ‫ک پاسارگاد با‬ ‫بانک‌پاس��ارگاد با اعالم این خبر گفت‪ :‬بان ‌‬ ‫چرخه اقتصاد کشور و‬ ‫‌‌‬ ‫هدف کمک به رشد و ش��کوفایی‬ ‫افزایش دامنه خدمات بانکی‪ ،‬اقدام به اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزان‌قیمت به اش��خاص حقوقی‪ ،‬صاحبان‌مشاغل‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و پذیرنـدگان فعـال دس��تگاه‌های کارتخوان‬ ‫بانک‌(دارای مجوز فعالیت) کرده‌اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫مزیت‌های س��رمایه‌گذاری از طریق بهره‌مندی از این نوع‬ ‫تسهیالت ادامه داد‪ :‬ارائ ‌ه این تسهیالت بدون محدودیت‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین دور ‌ه انتظار مش��خصی نیز برای آن در‬ ‫نظر گرفته نشده‌است‪ .‬تنوع در نرخ تسهیالت‪ ،‬بی‌نیازی از‬ ‫مسدودی سپرده و تعیین نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز‬ ‫مشتری از دیگر ویژگی‌های این نوع تسهیالت است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر مبنای این طرح‪ ،‬مش��تریان متناس��ب با ضریب‬ ‫امتی��از خود در بانک و با حداقل مانده روزانه یک میلیون‬ ‫ریال در حس��اب‌های جاری و کوتاه‌مدت خود مش��مول‬ ‫برخورداری از این تسهیالت می‌شوند‪ .‬نرخ این تسهیالت‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۸‬درصد برای حساب‌های جاری و ‪ ۱۸‬درصد برای‬ ‫حساب‌های کوتاه‌مدت عادی است‪ .‬تسهیالت اعطایی به‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫هستند‪ ،‬تعلق می‌گیرد‪ .‬مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد‬ ‫ضمن اش��اره به س��ایر طرح‌ه��ای بانک‌پاس��ارگاد که در‬ ‫قالب بس��ته حمایتی ویژ ‌ه خدمات بانکی ارائه می‌ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صدور انواع‬ ‫ضمانتنامه از دیگر طرح‌های بس��ت ‌ه حمایتی هستند که‬ ‫تاکنون مورد اس��تقبال بسیار خوب مشتریان گرامی قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی‌‌‪767‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت هدفمند از تولید‬ ‫تغییر س�ازکار قانون بیمه ش�خص ثالث از س�ال آین�ده که رئیس کل بیم�ه مرکزی در‬ ‫گسترش تجارت‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬تازه‌ترین اظهاراتش به آن اشاره کرده‪ ،‬در روزهای گذشته نگرانی‌هایی را در میان مردم‬ ‫ی تمامی‬ ‫موجب شده است‪ .‬از آنجا که بیمه شخص ثالث بسیار فراگیر بوده و به طور تقریب ‌‬ ‫اف�راد جامع�ه را به نوعی در‌بر‌می‌گی�رد‌‪ ،‬با اعالم تغییر س�ازکار قانون ای�ن بیمه‌نامه از‬ ‫خودرو‌محور به راننده‌محور شدن‪ ،‬نگرانی‌هایی را از بابت افزایش هزینه بیمه و تحمیل هزینه‌های اضافی به‬ ‫خانواده‌ها به وجود آورده اس�ت‪ .‬برای رفع این نگرانی‌ها و ابهام‌ها‪ ،‬غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫جزئیات راننده‌محور شدن در بیمه‌های شخص ثالث را اعالم کرد و اطمینان داد که برای اضافه کردن افراد به‬ ‫بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث‪ ،‬هزینه اضافه‌ای دریافت نمی‌شود‪.‬‬ ‫بیمه مرکزی‪ ‌:‬مردم از تغییر ساز‌کار بیمه شخص ثالث نگران نباشند‬ ‫برای هر خودرو یک بیمه‌نامه صادر می‌شود‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬بر اس��اس قانون جدید‪،‬‬ ‫بیمه‌نامه شخص ثالث فقط برای خودرو صادر می‌شود و‬ ‫به هیچ وجه چند بیمه‌نامه برای یک وس��یله نقلیه صادر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬در این ط��رح ویژگی‌های‬ ‫راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق‬ ‫‹ ‹تاریخچه بیمه شخص ثالث‬ ‫ش��خصی و بیمه‌ای در تعیین حق بیمه و ارزیابی ریسک‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬در ایران از س��ال ‪ ۱۳۴۷‬به بعد که‬ ‫بیمه‌گذار دخی��ل خواهد بود‪ .‬او همچنین اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫موضوع اس��تفاده گس��ترده از وس��ایل نقلیه و توس��عه‬ ‫هیچ عنوان این بحث مطرح نیس��ت که برای هر نفر یک‬ ‫حمل‌ونقل کشور پیش آمد‪ ،‬تصمیم گرفته شد مقرراتی‬ ‫بیمه‌نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان‬ ‫در زمین��ه تامی��ن خس��ارت زیاندیدگان‬ ‫کم‌خطر تش��ویق و رانندگان پر‌خطر تنبیه‬ ‫تصادف‌های رانندگی به تصویب برس��د‪ .‬با‬ ‫می‌شوند و بین رانندگان پر‌‌خطر و کم‌خطر‬ ‫توجه به اجباری بودن اجرای بیمه شخص‬ ‫تفکیک ایجاد می‌شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مالک‬ ‫ثالث در کش��ورهای دیگ��ر و موفقیت این‬ ‫خودرو هنگام اقدام ب��رای خرید بیمه‌نامه‬ ‫برای هر‬ ‫الگو‪ ،‬مجلس شورای ملی وقت‪ ،‬قانون بیمه‬ ‫می‌توان��د اعالم کن��د که افراد ی��ا اعضای‬ ‫خودرو یک‬ ‫اجباری مس��ئو‌لیت دارندگان وسایل نقلیه‬ ‫دیگ��ر خانواده هم امکان رانندگی با همان‬ ‫بیمه‌نامه‬ ‫در برابر ش��خص ثالث را مورد تصویب قرار‬ ‫خ��ودرو را دارند در نتیجه افراد قید‌ش��ده‬ ‫شخص ثالث‬ ‫داد و زمینه مناس��ب برای تامین خسارت‬ ‫با خودر ‌و بیمه‌ش��ده و با هم��ان بیمه‌نامه‪،‬‬ ‫زیاندی��دگان را بن��ا نهاد‪ .‬پس از گذش��ت‬ ‫امکان استفاده را خواهند داشت‪ .‬پس این‬ ‫را با توجه به‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬س��ال از زمان تصوی��ب قانون‬ ‫فرضیه که ممکن است ‪ ۳‬نفر از یک خودرو‬ ‫ویژگی‌های‬ ‫ش��رایط و تغییرات��ی ک��ه در حمل‌ونقل و‬ ‫اس��تفاده کنن��د و بیمه‌نامه مج��زا بخرند‪،‬‬ ‫درس��ت نیس��ت‪ .‬او در این ب��اره با تاکید راننده (مالک‬ ‫اس��تفاده از وس��ایل نقلیه ب��ه وجود آمده‬ ‫ب��ر اینکه باید تفاوت نح��وه رانندگی افراد خودرو) صادر‬ ‫بود و همچنین نگرش به مس��ائل اسالمی‬ ‫و ش��رعی در کشور پس از انقالب اسالمی‬ ‫در صدور بیمه‌نامه آنها لحاظ شود‪ ،‬درباره‬ ‫می‌کنیم‬ ‫ضرورت آن به وجود آمد که قانون یاد‌شده‬ ‫جزئی��ات احتمالی این ط��رح توضیح داد‪:‬‬ ‫م��ورد بازنگری قرار گی��رد‌ به همین دلیل‬ ‫برای هر خودرو یک بیمه‌نامه شخص ثالث‬ ‫الیح��ه اصالح قان��ون «مس��ئولیت مدنی‬ ‫را با توج��ه به ویژگی‌های آن راننده(مالک‬ ‫دارندگان وس��ایل نقلیه موت��وری زمینی‬ ‫خ��ودرو) صادر می‌کنی��م‪ .‬در اینجا ممکن‬ ‫در مقاب��ل ش��خص ثالث در تی�� ‌ر ‪ ۱۳۸۳‬در قالب الیحه‬ ‫اس��ت آن مالک خ��ودرو بخواهد عالوه‌بر خ��ودش افراد‬ ‫دو ش��وری تقدیم مجلس شورای اس�لامی شد‪ .‬بررسی‬ ‫دیگری هم از آن وسیله استفاده کنند که در این صورت‬ ‫ای��ن الیح��ه از پاییز س��ال ‪ ۱۳۸۴‬در کمیس��یون‌های‬ ‫نام آن افراد را هم اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫تخصصی مرب��وط‌ در مجلس آغاز و در نهایت در س��ال‬ ‫رئیس کل بیمه مرک��زی با تاکید بر اینکه برای تعداد‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به تصویب رس��ید‪ .‬بع��د از آن به‌تازگی صحبت از‬ ‫افرادی‌(ج��ز راننده اصلی) که به ای��ن بیمه‌نامه‌ها اضافه‬ ‫اجرای آزمایش��ی جدیدترین قانون بیمه از س��ال آینده‬ ‫می‌ش��وند هزین��ه اضافه‌ای دریافت نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف‌های‬ ‫نح��وه رانندگ��ی فرد یا اف��رادی که از خودرو اس��تفاده‬ ‫بروز نکردن خس��ارت خودرو به مانند قانون قدیم اعمال‬ ‫می‌کنند برعهده نیروی انتظامی اس��ت که از این جهت‬ ‫خواهد شد اما تخفیف‌ها به جای آنکه برای وسیله نقلیه‬ ‫اجرای این طرح نیازمند همکاری نیروی انتظامی است‪.‬‬ ‫تعلق باش��د به بیمه‌گذار‌‌‌(راننده یا هم��ان خریدار بیمه)‬ ‫این توضیحات رئیس کل بیمه مرکزی اگرچه تا حدودی‬ ‫تعل��ق می‌گیرد‪ .‬رانن��ده می‌تواند تخفیف بیمه ش��خص‬ ‫از ابهام‌ه��ای طرح جدی��د بیمه‌نامه‌های ش��خص ثالث‬ ‫ثال��ث را به خودرو خود یا خانواده‌اش (همس��ر‪ ،‬فرزندان‬ ‫راننده‌مح��و ‌ر کم ک��رده اما به هر حال نح��وه صدور این‬ ‫یا والدین) منتقل کند‪.‬‬ ‫بیمه‌نامه و چند و چون آن همچنان با ابهام‌هایی روبه‌رو‬ ‫اس��ت که برای مشخص ش��دن آن باید منتظر عملیاتی‬ ‫کردن آن ش��د‪ .‬کارشناس��ان معتقدند هر گونه تغییر در‬ ‫قوانینی که دامنه آنها می‌تواند گس��ترده باش��د‪ ،‬نیازمند‬ ‫بررس��ی‌های دقیق‌تر و نیز دوراندیشی بیشتر است تا در‬ ‫نهایت مشکالت دیگری از این بابت ایجاد نشود‪.‬‬ ‫آنچه در آیین‌نامه ماده ‪ ۱۸‬قانون جدید بیمه ش��خص‬ ‫ثال��ث آمده این اس��ت که برخالف گذش��ته ک��ه بیمه‬ ‫ش��خص‌ثالث به خ��ودرو تعلق می‌گرف��ت و در پرداخت‬ ‫حق‌بیمه ش��خص‌ثالث ب��رای رانن��دگان تفاوتی وجود‬ ‫نداش��ت و همه باید رقم مشخصی را پرداخت می‌کردند‪،‬‬ ‫بر اس��اس ش��یوه‌نامه جدی��د‪ ،‬حق‌بیمه ای��ن رانندگان‬ ‫متف��اوت خواه��د بو ‌د زی��را این حق بیمه ب��ه فرد تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬نه خودرو‪.‬‬ ‫‹ ‹باال بودن آمار تصادف‌ها‬ ‫به نظر می‌رس��د که هزینه‌های باالی بیمه‌ها و ارتباط‬ ‫آن ب��ا آمار تصادف‌های جاده‌ای در ش��خص‌محور کردن‬ ‫بیمه ش��خص ثالث تاثیر زیادی داش��ته است‪ .‬بر مبنای‬ ‫نظر کارشناس��ان‪ ،‬گسترش زندگی ماش��ینی و افزایش‬ ‫روزاف��زون ترافیک در جاده‌ه��ا در مقابل فواید اقتصادی‬ ‫و رفاهی گس��ترش ارتباطات و سرعت جابه‌جایی کاال و‬ ‫مس��افر به سرعت بر تعداد و شدت تصادف‌های رانندگی‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بحث تصادف‌ها و ضایعات مالی‬ ‫و جانی ناش��ی از آن به یکی از چالش‌های جوامع بشری‬ ‫تبدیل شده است به گونه‌ای که بر اساس گزارش سازمان‬ ‫بهداشت جهانی در سال‌های اخیر تصادف‌های رانندگی‬ ‫به عن��وان نهمین عامل مرگ و میر در جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ده است‪ .‬متاسفانه ایران نیز یکی از جمله کشورهایی‬ ‫است که بیش��ترین موارد مرگ و میر و مصدومیت‌های‬ ‫ناش��ی از تصادف‌ها را دارد که این وضعیت در مقایسه با‬ ‫دیگر کشورهای جهان بسیار نگران‌کننده است‪.‬‬ ‫مطالع��ات و بررس��ی‌های اخیر بانک جهان��ی به طور‬ ‫رسمی وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬آمار کشته‌شدگان تصادف‌های‬ ‫رانندگی در ایران به ‪ ۱۶‬هزار نفر رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به آنچه س��ازمان پزشکی قانونی اعالم کرده در‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬آمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی ‪ ۱.۷‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬رعایت حداقل اس��تانداردهای الزم‬ ‫در طراح��ی خودروها و کیفیت پایین آنها از عوامل موثر‬ ‫وقوع حوادث رانندگی در ایران اس��ت‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬بر اساس‬ ‫سالنامه آماری منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬ضریب‬ ‫خس��ارت بیمه شخص ثالث در س��ال ‪ ،۹۶‬برابر با ‪۹۳.۳‬‬ ‫درصد بوده است؛ یعنی ‪ ۹۳‬درصد حق‌بیمه‌های دریافت‬ ‫ش��ده‪ ،‬به پرداخت خس��ار‌ت‌‌های مالی و جانی اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در بیم��ه ثالث‪ ،‬ش��رکت‌ها باید عالوه‌بر خس��ار‌ت‌های‬ ‫مالی‪ ،‬خسار‌ت‌های جانی شامل هزینه پزشکی‪ ،‬دیه فوت‬ ‫و نقص عضو را نی��ز پرداخت کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫عاملی که نرخ بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند میزان‬ ‫دیه ساالنه است‪ .‬همچنین‪ ،‬در حالی که قیمت خودرو و‬ ‫قطعات یدکی روزبه‌روز در حال افزایش اس��ت و به نظر‬ ‫می‌رس��د نرخ بیمه شخص ثالث تناسبی با وضعیت بازار‬ ‫و افزای��ش هزینه‌ها ندارد‪ ،‬این موضوع باعث ش��ده بیمه‬ ‫شخص ثالث برای شرکت‌ها زیانده باشد‪.‬‬ ‫متخصص��ان معتقدن��د ک��ه درحال‌حاضر ش��رکت‌ها‬ ‫بر اس��اس ش��رایط خ��ودرو‪ ،‬بیمه ش��خص ثال��ث را به‬ ‫بیمه‌گ��ذاران ارائه می‌کنند و توجهی به رفتار و س��بک‬ ‫رانندگ��ی آنان ندارند‪ .‬اجرایی ش��دن مصوب��ه اخیر این‬ ‫امکان را به ش��رکت‌های بیمه می‌دهد ت��ا با جمع‌آوری‬ ‫اطالعات و بررس��ی رفتار بیمه‌گذاران‪ ،‬ریسک را دقیق‌تر‬ ‫اندازه‌گیری کرده‪ ،‬از رانندگان پرخطر حق‌بیمه بیشتری‬ ‫دریاف��ت کنند و فاصل��ه بین نرخ بیمه ش��خص ثالث و‬ ‫افزایش قیمت در بازار را تا حدی جبران کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم داشتن بانک اطالعاتی‬ ‫البته بیان این نکته مهم اس��ت که اعمال قانون جدید‬ ‫بیمه و ش��خص‌محور کردن آن نیازمند ابزارهای خاصی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره کارشناسان معتقدند که دو ابزار مهم‬ ‫ب��رای ارزیاب��ی ریس��ک و تعیین حق بیمه مناس��ب در‬ ‫صنعت بیمه ایران با وجود تالش گس��ترده‌ای که ش��ده‬ ‫قابل دس��ترس نیست؛ نخست‪ ،‬نظام جامع آماری درباره‬ ‫سابقه خس��ارتی اتومبیل به‌ویژه بیمه شخص ثالث است‬ ‫که در آن حق بیمه هر ش��خص براساس سابقه خسارتی‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال گذش��ته وی تعیین حق بیمه مناس��ب و‬ ‫ریسک هر ش��خص(راننده) امکان‌پذیر نخواهد بود‪ .‬دوم‬ ‫نداش��تن طبقه‌بندی ریس��ک در بیمه اتومبیل اس��ت‪،‬‬ ‫هم‌اکنون سابقه خسارتی بر اساس نوع وسیله نقلیه‪ ،‬نوع‬ ‫اس��تفاده و حوزه جغرافیایی مورد استفاده موجود نبوده‬ ‫و برای بیمه‌گر روشن نیست کدام یک از طبقات ریسک‬ ‫مطلوب و کدام نامطلوب است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫کش��ورهای دیگر نوع خودرو س��واری نیز در تعیین حق‬ ‫بیمه دخالت دارند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید براس��اس یک طبقه‌بندی اصولی سوابق‬ ‫در بانک اطالعاتی بیمه مرکزی جمع ش��ود تا بتوان حق‬ ‫بیمه هر راننده را بر اس��اس سابقه خسارتی همان راننده‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫هشتمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار می‌شود‬ ‫دبیر هش��تمین همایش بانکداری الکترونیک و‬ ‫نظام‌های پرداخت اعالم کرد‪ :‬این همایش ‪ ۹‬و ‪۱۰‬‬ ‫بهمن در برج میالد تهران از س��وی پژوهش��کده‬ ‫‌‌‬ ‫پول��ی و بانک��ی بانک مرکزی برگزار می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش «گس��ترش تج��ارت» عل��ی دیواندری‬ ‫روز گذش��ته در نشس��تی در جم��ع خبرنگاران‪،‬‬ ‫درباره برگزاری هش��تمین همای��ش بانکداری الکترونیک‬ ‫و نظام‌ه��ای پرداخ��ت گفت‪ :‬هش��تمین همایش س��االنه‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و نظام‌ه��ای پرداخ��ت با موضوع‬ ‫انق�لاب بالک‌چین در مرک��ز همایش‌های بین‌المللی برج‬ ‫می�لاد برگزار خواهد ش��د‪ .‬مهم‌ترین ه��دف این همایش‬ ‫بحث و تبادل‌نظر درباره آخرین تحوالت صنعت بانکداری‬ ‫الکترونیک اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک‌ها‪ ،‬شرکت‌های‌ آی‌تی‪،‬‬ ‫فین‌تک‌ها‪ ،‬اس��تارت‌آپ‌ها و فرهیختگان علمی و‬ ‫دانش��گاهی در ای��ن همایش حض��ور دارند و این‬ ‫همای��ش ب��ه لحاظ حض��ور ذی‌نفع��ان گوناگون‬ ‫از جای��گاه و رون��ق خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اهداف این همایش را «تبیین و بررس��ی روندهای‬ ‫صنعت بانکداری و پرداخت با اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک‌چین»‪« ،‬تبیین و بررس��ی کالن روندهای بین‌المللی‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و نظام‌های پرداخ��ت»‪« ،‬تبیین و‬ ‫بررس��ی تحوالت ایجاد‌ش��ده در حوزه فناوری اطالعات با‬ ‫فناوری بالک‌چین»‪« ،‬بررسی و تبیین موانع و چالش‌های‬ ‫پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت»‪« ،‬تبیین و بررسی‬ ‫تح��والت ایجاد‌ش��ده در حوزه رم��ز ارزه��ا» و «تبیین و‬ ‫کسبو‌کار مالی» عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫بررسی فضای جدید‬ ‫آغازگام مهم بانک مرکزی برای اصالح نرخ سود سپرده‌ها‬ ‫رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اش��اره به آغاز‬ ‫اجرای ش��یوه‌نامه محاس��به نرخ سود س��پرده‌های‬ ‫کوتاه‌مدت به ش��کل ماه‌ش��مار گفت‪ :‬بانک مرکزی با‬ ‫ای��ن اقدام مهم‌ترین گام برای اصالح آرام نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌ها را آغاز کرد‪ .‬کوروش پرویزیان در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا ایبِنا درب��اره آغاز اجرای ش��یوه‌نامه بانک مرکزی‬ ‫در زمینه محاسبه نرخ س��ود سپرده‌های کوتاه‌مدت‬ ‫به ش��کل ماه‌ش��مار و تاثیر آن ب��ر بازارهای مختلف‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین اقدام‌ها ب��رای اصالح نرخ‬ ‫س��ود سپرده‌ها تبدیل محاسبه نرخ سود سپرده‌های‬ ‫کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار بود و تمامی بانک‌ها‬ ‫موظف هس��تند که این اقدام را آغاز کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک پارس��یان ادامه داد‪ :‬بان��ک مرکزی تاکید کرده‬ ‫که هیچ بهانه‌ای از جمله آماده نبودن سیس��تم‌ها را‬ ‫برای اجرا نش��دن این ش��یوه‌نامه نمی‌پذیرد و تمامی‬ ‫بانک‌ها باید این موضوع را رعایت کنند‪ .‬رئیس کانون‬ ‫بانک‌ها و موسس��ه‌های خصوصی و غیردولتی درباره‬ ‫اینک��ه این مس��ئله تا چه اندازه بر ب��ازار بین بانکی و‬ ‫کاه��ش هزینه بانک‌ها موثر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫اجرای این ش��یوه‌نامه باعث می‌شود تا تعادل بهتری‬ ‫در منابع بانک‌ها ایجاد شود و شرایط بازار را نسبت به‬ ‫گذشته بهتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫محوره��ای این همایش دو روزه «فناوری زنجیره بلوک و‬ ‫دفاتر توزیع ش��ده»‪« ،‬رمز ارزها»‪« ،‬س��امانه‌های پرداخت‬ ‫جایگزی��ن»‪« ،‬فناوری‌ه��ای مالی‪ ،‬پرداخ��ت و بانکداری‬ ‫باز»‪« ،‬تقلب‪ ،‬پولش��ویی‪ ،‬کالهب��رداری و روش‌های مقابله‬ ‫ب��ا آن» و «تحول دیجیتال» هس��تند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫روز‌‌به‌روز ظهور فین‌تک‌های گوناگون را ش��اهد هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای‌ آی‌تی بانک‌ها متوجه ش��ده‌اند که هم به‬ ‫کاره��ای متمرک��ز در کربانکینگ نیاز داری��م و به ارتقای‬ ‫کیفیت و توس��عه خدمات محتاج هس��تیم که فین‌تک‌ها‬ ‫گروه‌ه��ای کوچک و چاالکی هس��تند ک��ه نیازهای مردم‬ ‫را درک می‌کنن��د و زودت��ر راهکار نش��ان می‌دهند‪ .‬دبیر‬ ‫هش��تمین همای��ش بانک��داری الکترونی��ک همچنین با‬ ‫اش��اره ب��ه برگزاری جش��نواره نوربخ��ش در این همایش‬ ‫گف��ت‪ :‬انتخاب بانک‌ها و ش��رکت‌های برتر و نوآور یکی از‬ ‫فعالیت‌های جنبی همایش س��االنه بانکداری الکترونیک و‬ ‫نظام‌های پرداخت اس��ت که این مهم در قالب جشنواره‌ها‬ ‫و مس��ابقات مختل��ف و با رعایت ‪ ۳‬معی��ار نوآورانه‌بودن‪،‬‬ ‫کاربردی بودن و س��ودآوری بالقوه در دستور کار همایش‬ ‫قرار دارد‪ .‬دیواندری همچنین خاطرنشان کرد که در کنار‬ ‫همایش‪ ،‬نمایشگاهی تخصصـی برای معرفی دستاوردهای‬ ‫س��ازمان‌های ارائه‌کننده خدمات بانکی کش��ـور در حوزه‬ ‫بانک��داری الکترونیک و نظام‌ه��ای پرداخت برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه عالوه‌‌بر بانک‌ها و موسس��ه‌های‬ ‫مالی و اعتباری‪ ،‬ش��رکت‌هایی که در زمینـه ارائه خدمات‬ ‫بانک��ی فعالیت دارند برای معرف��ی خدمات‪ ،‬محصوالت و‬ ‫توانمندی‌های خود حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی جذب بورس شد‬ ‫رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار اع�لام ک��رد‪ :‬ارزش‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه از ‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫عبور کرد‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬شاپور محمدی درباره عملکرد ‪ ۳۰‬ماهه‬ ‫بازار سرمایه گفت‪ :‬شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی ‪ ۵‬مرداد‌‬ ‫دی ‪ ۹۷‬ب��ه میزان ‪ ۸۹‬ه��زار و ‪ ۹۴۵‬واحد معادل ‪۱۱۹‬‬ ‫‪ ۹۵‬ت��ا ‪‌‌ ۲۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته است‪ .‬در همین مدت‪ ،‬شاخص کل فرابورس‬ ‫دی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب��ا ‪ ۱۱۸۱‬واح��د افزایش به ع��دد ‪ ۱۹۷۸‬واحد در ‪‌‌ ۲۵‬‬ ‫رسید که رشد ‪ ۱۴۸‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��اخص صنعت و ش��اخص ‪ ۵۰‬ش��رکت فعال‌تر با بازدهی به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۳۶‬و ‪ ۱۳۷‬درصدی همراه بوده‌اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ش��اخص هم‌وزن در این مدت ‪ ۱۰۹‬درصد رش��د داش��ته است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬رش��د همزمان ش��اخص کل و شاخص هم‌وزن نشان از‬ ‫آن دارد که بازار س��رمایه به طور یکس��ان رشد کرد ‌ه و رشد بازار‬ ‫سرمایه مختص ش��رکت‌های خاصی نبوده است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار در ادامه با اش��اره به اینکه هم‌اکنون ارزش‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور ‪ ۱۳.۷‬هزار میلیارد‬ ‫ریال است‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در مردا ‌د ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۲.۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ارزش معامالت در‬ ‫کل بازار اوراق بهادار در دوره ‪ ۳۰‬ماهه یاد‌شده‪ ۶۵ ،‬درصد نسبت‬ ‫به دوره ‪ ۳۰‬ماهه مشابه گذشته رشد داشته است‪ .‬در بورس‌های‬ ‫کاالی��ی نیز ارزش معام�لات در این مدت به ‪ ۳۴۵۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسید که نشان‌دهنده ‪ ۱۶۷‬درصد رشد است‪.‬‬ ‫از آنج��ا که بخ��ش تولید بر‬ ‫رش��د س��رمایه‌گذاری‪ ،‬رون��ق‬ ‫تج��ارت و ص��ادرات و بهب��ود‬ ‫وضعی��ت اش��تغالزایی اث��ر‬ ‫می‌گ��ذارد و ب��ه عبارتی‪ ،‬بنیه‬ ‫اقتصاد کشور را قوی می‌کند‪،‬‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫در تمامی کشورها‪ ،‬حمایت از‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫این بخش و تس��هیل ش��رایط‬ ‫برای فع��االن این حوزه‪ ،‬دارای‬ ‫اهمی��ت ویژه اس��ت‪ .‬در کش��ور ما هم ب��ا توجه به‬ ‫مشکالت و محدودیت‌های حاکم بر بخش اقتصاد و‬ ‫فضای سفته‌بازی که در مدت اخیر به وجود آمده‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رسد هر چه به بخش تولید و رونق بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی توجه بیش��تری ش��ود و حمایت‌های الزم‬ ‫از این بخش‌ها ش��ود می‌توان امیدوار بود مشکالت‬ ‫موجود در بخش کالن اقتصاد کشور نیز کاهش یابد‬ ‫و دغدغه‌های موجود در جامعه به‌تدریج رفع ش��ود‪.‬‬ ‫در این میان حمایت‌های مالی از بخش تولید باتوجه‬ ‫ب��ه کمبود نقدینگی که این بخش‌ه��ا با آن روبه‌‌رو‬ ‫است از اولویت‌های اساسی است که می‌تواند برخی‬ ‫از مشکالت این بخش را رفع کند‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که نظام مالی کشور به‌ویژه‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬نیز خود دچار مشکالتی هستند که این امر‬ ‫تاحدی تحقق این هدف را با ناهمواری‌هایی روبه‌رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا اقدام مناس��ب هدفمند کردن این‬ ‫حمایت‌هاست‪ .‬حمایت از تولید نباید به این صورت‬ ‫باش��د که هر بنگاه و بخش��ی که تولیدی می‌کند از‬ ‫سوی بانک‌ها تامین مالی شود و منابع در اختیارش‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬در حمای��ت از تولی��د بای��د بازدهی‪،‬‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬توجیه اقتصادی و‪ ...‬مالک قرار گیرد و بر‬ ‫اس��اس اهداف کالن اقتصاد کشور اولویت‌ها تعیین‬ ‫ش��ود تا بخش‌های تولیدی ب��ر مبنای ضرورت‌های‬ ‫اقتصادی کشور حمایت ش��وند تا اثر مثبت‌شان بر‬ ‫ای��ن بخش قابل لمس باش��د‪ .‬باید قب��ول کنیم که‬ ‫در م��دت اخیر به دلیل نوس��ان‌ها و التهاب‌های به‬ ‫وجود آم��ده در بازار ارز و س��ایر بازاره��ا‪ ،‬تولید از‬ ‫بخش‌ه��ای مهمی بود که آس��یب‌های جدی دید و‬ ‫درگیر مشکالت بس��یاری شد که در این راستا نیاز‬ ‫است سیاست‌گذار پولی و اقتصادی کشور‪ ،‬با اعمال‬ ‫اقدام‌ها و سیاست‌های مناسب‪ ،‬همچنان از التهاب‌ها‬ ‫بکاهد و آرامش نس��بی به وجود آمده را تداوم دهد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه در کن��ار این موضوع بای��د با تقویت‬ ‫نظام بانکی و همچنین توس��عه سایر ابزارها و سایر‬ ‫روش‌های تامین مالی در جهت هموارس��ازی تامین‬ ‫نقدینگی این بخ��ش اقدام کند‪ .‬بی‌تردید اقد‌ام‌های‬ ‫مناسب در این زمینه می‌تواند باعث بهبود وضعیت‬ ‫تولی��د ش��ود و در نهایت نفع آن ب��ه کل اقتصاد و‬ ‫جامعه خواهد رسید‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫روزهای‬ ‫کم‌رمق بازار ارز‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی در فضای‬ ‫مج��ازی از کم‌رمقی این روزهای بازار ارز خبر داد و‬ ‫بر نرخ‌س��ازی دالالن در فضای مجازی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬در یادداش��تی‬ ‫اینس��تاگرامی درباره بازار ارز نوش��ت‪ :‬بعد از چین‪،‬‬ ‫کره‌جنوب��ی‪ ،‬هند و ترکیه ام��روز ژاپن نیز عملیات‬ ‫واردات نفت از ایران را آغاز کرد‪ .‬به‌تدریج درآمدهای‬ ‫جدید نفتی در کن��ار ده‌ها میلیارد دالر منابع فعال‬ ‫بانک مرکزی در نزد بانک‌های خارجی که پشتیبان‬ ‫قوی و مطمئن تجارت کش��ورمان اس��ت‪ ،‬به چرخه‬ ‫تجاری وارد می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ص��ادرات غیر‌نفتی کش��ورمان نیز با‬ ‫تفاهم‌های��ی که صادرکنندگان با همکاران من امضا‬ ‫می‌کنند به‌تدریج در خدمت واردات کشورمان قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬پیش از این‪ ،‬گفته بودم در داخل کش��ور‬ ‫نیز ذخایر بس��یار مطلوب ارز به صورت اسکناس در‬ ‫حدی است که نیازهای واقعی مردم را به طور کامل‬ ‫تامین می‌کند‪.‬‬ ‫ی تصریح کرد‪ :‬البته عوامل‬ ‫رئیس کل بانک مرکز ‌‬ ‫مختلف��ی در داخل و خارج‪ ،‬ناامید از تاثیر‌گذاری بر‬ ‫عرض��ه و تقاضا‪ ،‬تالش می‌کنند با ایجاد جو روانی و‬ ‫دادن پالس‌ه��ای منفی ب��ازار را از نظر روانی تحت‬ ‫تاثیر قرار‌دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته جالب درباره این‬ ‫‌روزهای بازار ارز‪ ،‬کم‌رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و‬ ‫نرخ‌سازی دالالن در فضای مجازی است‪ .‬همتی در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی این روزها جور سمت‬ ‫تقاضا را هم می‌کشد!‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی‌‌‪767‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتباط اصناف با رسانه‌ها‬ ‫ترس ندارد‬ ‫ب��اور کنی��د یا ن��ه؛ هنوز هم‬ ‫اتاق‌ه��ای اصنافی هس��تند که‬ ‫ش��ماره تماس آنه��ا هیچ کجا‬ ‫یاف��ت نمی‌ش��ود! مگ��ر اینکه‬ ‫با اس��تفاده از روابط ش��خصی‬ ‫به‌دوس��تی زنگی بزنی��م و از او‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫بخواهیم شماره تماس دفتر آن‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ات��اق یا اتحادی��ه را به ما بدهد‪.‬‬ ‫اگ��ر محبت کرده و چنین کند‪،‬‬ ‫با تم��اس با آن اتاق اصناف یا اتحادیه گاهی منش��ی‬ ‫محت��رم یا هر کس��ی که پاس��خگوی تلفن اس��ت از‬ ‫ش��نیدن صدای رس��انه‌ها می‌هراس��د و با بد رفتاری‬ ‫گوش��ی را قط��ع می‌کند‪ .‬اگ��ر هم به‌واس��طه همان‬ ‫ارتباطات ش��خصی شماره مسئول اتحادیه را بیابیم و‬ ‫بگوییم‪ ،‬آمده‌ایم به تو و اتحادیه یا اتاق تحت مدیریت‬ ‫ت��و‪ ،‬قدرتی که به دیگران دادی��م را بدهیم‪ ،‬انگار از ما‬ ‫می‌ترس��د و گوشی را به بهانه‌ای قطع می‌کند! اما در‬ ‫مقابل‪ ،‬کم نیس��تند افرادی که از ارتباط با رس��انه‌ها‪،‬‬ ‫ق��درت یافته‌ان��د و حاال چهره‌های ش��اخصی ش��ده‬ ‫و در نشس��ت‌های تصمیم‌گی��ری حض��ور می‌یابند و‬ ‫از تعامل ایجاد ش��ده‪ ،‬برای تقوی��ت صنف خود بهره‬ ‫می‌برند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی فعاالن صنفی هنوز قدرت‬ ‫اعجاب‌انگیز رس��انه‌ها را نمی‌شناس��ند‪ .‬بارها ش��اهد‬ ‫بوده‌ای��م برخی صنوف که به‌طور اتفاقی گذرش��ان به‬ ‫رس��انه‌ای می‌افتد یا به عکس‪ ،‬گذر م��ا به اتحادیه یا‬ ‫ات��اق اصناف آنها می‌افتد‪ ،‬از ش��رایط ح��اد اقتصادی‬ ‫خود گالیه‌هایی می‌کنند و در مقابل از مش��ورت‌های‬ ‫رایگان اهالی مطبوعات بهره می‌برند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫رسانه‌ها نیز با ابزار سخن مکتوب‪ ،‬گفته‌های‌شان را به‬ ‫گ��وش آنها که باید می‌رس��انند و در قالب مصاحبه با‬ ‫همان مس��ئوالن‪ ،‬مطالبات این اصناف را گاهی حتی‬ ‫جدی‌ت��ر از خود اصناف پیگی��ری می‌کنند و بی‌آنکه‬ ‫قرانی مطالب��ه کنند برای مطالبات‌ش��ان می‌جنگند‪.‬‬ ‫تجربه ثابت کرده که ممارس��ت رس��انه‌ها در پیگیری‬ ‫مش��کالت یک قش��ر‪ ،‬در نهایت متولیان امر را که به‬ ‫دالیل��ی در مقابل برخی نیازها مقاومت می‌کنند را به‬ ‫صلح و سازش متمایل می‌کند‪ .‬از سوی دیگر بازخورد‬ ‫س��خنان چهره‌های صنفی در رس��انه‌ها در سال‌های‬ ‫گذشته موجب شده که چهره‌های متنوع‌تری از ایشان‬ ‫را در نشس��ت‌های تصمیم‌گیری ببینیم‪ .‬رسانه‌ها در‬ ‫کنار سیاس��ت‌گذاران صنفی به س��ختی تالش کردند‬ ‫ت��ا با‌تجربه‌های صنف��ی بپذیرند دیگ��ر تجربه کافی‬ ‫نیس��ت و علم به لحظه و به ثانیه در حال تغییر است‬ ‫و بای��د آنچه در حال تحول اس��ت را آموخت و به‌کار‬ ‫بس��ت‪ .‬ایجاد فروش��گاه‌های مج��ازی دارای مجوز و‬ ‫لزوم اس��تفاده هر واحد صنفی از س��ایت‌های فروش‪،‬‬ ‫با ممارس��ت رسانه‌ها در فرهنگ‌س��ازی روندی رو به‬ ‫توس��عه یافت و حاال می‌بینیم که برخی اتحادیه‌هایی‬ ‫که روزی به آنها به‌دلیل نداش��تن سایت اطالع‌رسانی‬ ‫خرده گرفته‌ایم‪ ،‬امروز س��ایتی دارند و تالش می‌کنند‬ ‫آخرین فعالیت‌های‌ش��ان را به گوش واحد‌های صنفی‬ ‫زیرمجموعه خود برس��انند‪ .‬اینک��ه کانال‌های خبری‬ ‫در ش��بکه‌های مجازی ایجاد ش��ود و اینکه گروه‌های‬ ‫تبادل‌نظر ایجاد شود‪ ،‬نمونه‌هایی است از کارهایی که‬ ‫رسانه‌ها در س��ال‌های گذش��ته انجام داده‌اند‪ .‬و حاال‬ ‫موضوع مالی��ات‪ ،‬مالیات ارزش‌اف��زوده‪ ،‬اصالح قانون‬ ‫نظ��ام صنف��ی و‪ ...‬از جمله موضوع‌هایی هس��تند که‬ ‫رسانه‌های تخصصی اصناف در کنار متولیان اتحادیه‌ها‬ ‫و اتاق‌ها پیگیری می‌کنند‪ .‬با وجود این‪ ،‬گاهی دل‌مان‬ ‫می‌گیرد از اینکه برخی چهره‌های صنفی هنوز قدرت‬ ‫اعجاب‌آمی��ز رس��انه‌ها را نمی‌شناس��ند و از ارتب��اط‬ ‫رئیس��ان اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستانی با رسانه‌ها‬ ‫واهمه دارند‪ ،‬شماره‌های‌ش��ان را در اختیار رس��انه‌ها‬ ‫نمی‌گذارد و‪ . ...‬عادت کرده‌ایم به آهس��ته و پیوس��ته‬ ‫رفتن در مس��یر تحول اصناف‪ .‬چند س��ال دیگر‪ ،‬باور‬ ‫اصناف به قدرت رسانه‌ها نیز بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم واکاوی نظام اقتصادی‬ ‫رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با تاکید به لزوم‬ ‫بررسی نظام اقتصادی کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گفت‌وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی فرصتی برای حل مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫جمش��ید زند در گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫اتاق اصن��اف ایران افزود‪ :‬تقوی��ت بخش خصوصی‬ ‫در واقع کمک به اقتصاد کش��ور اس��ت و باید برای‬ ‫حل مش��کالت این بخش و دس��تیابی به ش��رایط‬ ‫مناسب تالش شود تا بتوانیم نتایج مثبتی برای رفع‬ ‫مش��کالت اقتصادی در سطح ملی و البته در سطح‬ ‫استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫گوشت‌های منجمد‬ ‫از سفره تا رستوران‌‬ ‫مدتی اس�ت خبرهایی حاکی از ورود گوش�ت‌های منجمدی ک�ه دولت برای‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬تنظیم بازار توزیع می‌کند به رس�توران‌ها در رس�انه‌ها منتشر می‌شود‪ .‬البته‬ ‫هنوز هیچ‌کس س�ندی از واقعی بودن این ش�نیده‌ها منتشر نکرده اما برخی‬ ‫مدعی ش�ده‌اند که کارکنان رستوران‌ها را در صف‌های طوالنی توزیع گوشت‬ ‫یخ‌زده دیده‌اند‪ .‬برخی مقامات دولتی هم خبر از برخورد با افرادی که شناسایی کرده‌اند‪ ،‬داده‌اند‬ ‫اما رستوران‌داران می‌گویند گوشت یخ‌زده اصال مورد مصرف آنها نیست و اگر تخلفی بوده مربوط‬ ‫به اتحادیه‌های همگن آنها که به تولید فست‌فود و همبرگر و‪ ...‬می‌پردازند‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبریان‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن و‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و آسارا مدتی پیش‬ ‫از نحوه توزیع گوشت‌های منجمد انتقاد کرده بود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش‌تجارت»‪ ،‬وی گفت��ه بود‪ :‬گرانی‬ ‫در کش��ور خیلی جدی اس��ت‪ ،‬یکی از موضوع‌های بحث‬ ‫گوش��ت است‪ ،‬توزیع این کاال مکانیسم درستی ندارد‪ ،‬ما‬ ‫پیش��نهاد دادیم با کوپن یا کارت توزیع ش��ود اما دولت‬ ‫قبول نکرد‪ ،‬متاسفانه از مجموع گوشت منجمدی که باید‬ ‫در اختیار مردم قرار گیرد بخش��ی س��ر از رستوران‌ها در‬ ‫می‌آورد‪ ،‬همین روزهاست که اعالم کنند سلطان گوشت‬ ‫هم دستگیر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارکنان رس�توران‌ها با کارت ملی به صف‬ ‫توزیع می‌آیند‬ ‫مدی��ر توس��عه بازرگان��ی س��ازمان‬ ‫جهادکش��اورزی اس��تان الب��رز از‬ ‫تصمیم دولت برای واردات دام زنده‬ ‫از کش��ور رومانی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫واردات دام زنده ب��ا توجه به قاچاق‬ ‫دام��ی که از داخل ب��ه خارج وجود‬ ‫دارد می‌تواند بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫سیدهاشم هاشمی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره روند‬ ‫توزیع گوش��ت‌های تنظیم بازار توضی��ح داد‪ :‬ما در تمام‬ ‫کارهای اجرایی توزیع گوش��ت س��عی کرده‌ایم فرآیندی‬ ‫را تعری��ف کنیم که امور بدون مش��کل پی��ش برود و در‬ ‫این راستا بین جهادکشاورزی‪ ،‬اصناف‪ ،‬تعزیرات و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت هماهنگی وجود دارد‪ .‬هاش��می‌نژاد در‬ ‫پاس��خ به اینکه چگونه ممکن است گوشت‌هایی که باید‬ ‫به‌دس��ت مردم برسد سر از رس��توران‌ها در آورد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توزیع گوش��ت‌های تنظیم بازار در یک زمان مش��خص و‬ ‫در میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و بر‬ ‫همین اساس ممکن است برخی رستوران‌ها عوامل خود‬ ‫را به محل‌های توزیع بفرستند‪ .‬وی در این‌باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع بارها مش��اهده ش��ده که چند نف��ر به‌طور‬ ‫گروهی ازسوی رستوران‌ها در صف توزیع گوشت حضور‬ ‫پیدا کرده و گوش��ت‌های تنظیم بازار را دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫هر ب��ار با این کار برخوردهایی هم انجام ش��ده اما چون‬ ‫توزیع گوش��ت به‌طور روزانه انجام می‌ش��ود رستوران‌ها‬ ‫عوامل خود را به محل توزیع گوش��ت می‌فرس��تند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اینکه گوش��ت تنظیم بازار به صورت مس��تقیم‬ ‫از س��وی ما به رس��توران‌ها داده ش��ود چنین موضوعی‬ ‫نیس��ت و به‌دلیل حضور عوامل رستوران‌ها در صف مردم‬ ‫عادی اس��ت‪ ،‬ناظران تعزیرات‪ ،‬اصناف و بازرس��ی هم هر‬ ‫جا متوجه این موضوع ش��ده‌اند ب��ا آن برخورد کرده‌اند‪.‬‬ ‫هاش��می‌نژاد در ادامه در پاسخ به اینکه آیا سازکار توزیع‬ ‫گوش��ت با کارت مل��ی می‌تواند باع��ث جلوگیری از این‬ ‫معضل شود یا خیر گفت‪ :‬برای این کار به یک سامانه نیاز‬ ‫اس��ت تا نهاد‌های گوناگون را ب��ه هم متصل کند اما این‬ ‫سامانه وجود ندارد‪ .‬ما سعی کرده‌ایم تا آنجایی که امکان‬ ‫دارد وظایف را انجام دهیم‪ ،‬نظارت هم اگرچه از دست ما‬ ‫خارج است اما تالش داشته‌ایم به نهاد‌های ناظر کمک و‬ ‫تخلفات را گزارش کنیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول تصریح کرد‪ :‬در هر حال باید نظارت‌ها در‬ ‫توزیع گوش��ت باید بیشتر شود تا انحراف در آن به‌وجود‬ ‫نیای��د ام��ا به‌طور کلی توزیع گوش��ت در ب��ازار در ثبات‬ ‫قیمت‌ها‪،‬کمت��ر کردن نگاه منفی و آرامش بخش��یدن به‬ ‫جامعه و بازار نقش موثری داشته است‪.‬‬ ‫مدیر توسعه بازرگانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫البرز خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه رون��دی در قاچاق دام‬ ‫حمایت ابزارفروشان از ابزارهای تولید داخل‬ ‫رئیس اتحادیه صنف ابزارفروش��ان با تاکید بر حمای��ت اتحادیه از تولید داخلی‬ ‫گفت‪ :‬این اتحادیه در کنار دیگر اتحادیه‌های صنفی مانند همیش��ه و این‌بار با عزم‬ ‫بیش��تر‪ ،‬حامی تولیدکننده داخلی اس��ت‪ .‬فریدون غمام‪‎‎‎‬ن��و در گفت‌وگو با پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی اتاق اصناف تهران با یادآوری نامگذاری سال ‪ ۹۷‬از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب به‌عنوان س��ال حمایت از تولی��د کاالی ایرانی افزود‪ :‬این فرمایش معظم له‬ ‫در واقع یکی از اساس��ی‌ترین راهکارها و دیدگاه‌‌ها در راستای استقالل اقتصادی و‬ ‫جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اش��تغال اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫ای��ن اتحادیه ضم��ن حمایت قاطع از دی��دگاه رهبر معظم رانق�لاب و با توجه به‬ ‫رهنمودهای ایشان و با امید به ایجاد بازار رقابت سالم برای بهبود کیفیت کاالهای‬ ‫ایران��ی و تامین نی��از واقعی بازار آماده هرگونه همکاری ب��ا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫است‪ .‬غمام‌نو افزود‪ :‬بدون‌شک انسجام و تعامل همه دست‪‎‬اندکاران و فعاالن صنفی‪،‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تولیدی و خدماتی به همراه دولت از تولید داخل یکی از نیازهای کنونی‬ ‫جامعه است که می‌تواند در گذر از این مرحله بسیار موثر و کارساز باشد‪.‬‬ ‫نیاز به افزایش همکاری ‪ ۳‬اتاق‬ ‫خزانه‌دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مش��هد گفت‪ :‬حضور اتاق‌های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‪ ،‬تعاون و اصناف به‌عنوان ‪3‬تشکل تاثیر‌گذار‬ ‫در بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور امری غیرقابل انکار است و به جرات می‌توان‬ ‫گفت متولی اقتصاد کشور این ‪ ۳‬اتاق هستند و اگر هم ‌ه نهادها قائل به این قانون‬ ‫باشند‪ ،‬آنها می‌توانند تمامی حوزه‌های کسب‌وکار کشور را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫محمود بنانژاد در گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف ایران با اشاره به‬ ‫اینکه اگر هر نهاد و س��ازمانی بخواهد در حوز ‌ه کس��ب و کار و اقتصاد وارد شود‪،‬‬ ‫قاعدتا سرمنش��اء مشکالتی خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬ما می‌گوییم در‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار یا ش��ورای بانک‌ها متولی پولی‪ ،‬ش��ورای‌عالی بانک‪‎‬هاست‪،‬‬ ‫پس سازمان‌های دیگر نمی‌توانند در این کار دخیل شوند و هر کس که بخواهد‬ ‫موسس��ه مالی و بانکی تاسیس کند‪ ،‬باید از شورای پول و اعتبار مجوز بگیرد‪ ،‬در‬ ‫حوزه اقتصادی هم این ‪۳‬اتاق هستند که می‌توانند مجوز صادر کرده یا سایر امور‬ ‫مربوط به کسب و کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بکارگیری ت��وان بخش‌های خصوصی و دولتی در راس��تای‬ ‫تبادل‌فک��ری بین ای��ن دوبخش و توجه به تدوی��ن برنامه‌های جامع تخصصی و‬ ‫کارآمد با استفاده از مشارکت افراد آگاه‪ ،‬توانمند و پایبند به اخالق کسب و کار‪،‬‬ ‫می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نقش شایانی داشته باشد‪.‬‬ ‫خزانه‌دار و عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران ضمن اعتراض به ورود برخی‬ ‫س��ازمان‌ها به حوزه‌های صنفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی نهادهای اجرایی شامل‬ ‫ش��هرداری‌ها‪ ،‬دانشگاه‌های علوم پزش��کی و مراکز بهداش��تی که باید در بخش‬ ‫سیاس��ت‌گذاری ورود کنن��د‪ ،‬به ح��وزه اقتصادی وارده ش��ده و اجازه نمی‌دهند‬ ‫براس��اس اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬در بحث خصوصی‌س��ازی‪ ،‬انتقال امور مردم به‬ ‫معنی واقعی به خودشان واگذار شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نظام اقتصادی ایران به‪۳‬بخش تعاونی‪ ،‬دولتی و خصوصی تقسیم شده و بر همین‬ ‫اس��اس نیز اختیاراتی به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫اقتص��اد ایران‪ ،‬حضور بخش خصوصی در عرصه‌ه��ای گوناگون اقتصادی اهمیت‬ ‫بس��یاری داشته که به‌طور ویژه در ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای داخلی‬ ‫نقش مهمی را ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫زن��ده از کش��ور به‌وجود آم��ده که هم س��ودآوری و هم‬ ‫سیاس��ت‌هایی برای ضربه زدن به اقتصاد کش��ور در آن‬ ‫دخیل است‪ ،‬تولید دام زنده موضوعی کوتاه‌مدت نیست و‬ ‫برای آن دست‌کم یک سال زمان نیاز است؛ بنابراین باید‬ ‫از قاچ��اق آن جلوگیری کنیم‪ .‬هاش��می‌نژاد اعالم کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر دول��ت سیاس��ت واردات دام زنده را اتخاذ‬ ‫کرده و این دام‌ها قرار اس��ت از کشور رومانی به‌طور زنده‬ ‫وارد کش��ور و کشتار شود تا هم زمینه اشتغال ایجاد کند‬ ‫و هم بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹رستوران‌داران گوشت یخ‌زده نمی‌خواهند‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و‬ ‫سلف‌س��رویس تهران نیز در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬رس��توران‌ها بیش��تر گوشت‬ ‫گوس��فند اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬در‬ ‫گذشته تعاونی گوشت گاوی داشتیم‬ ‫رستوران‌ها از آن اس��تقبال نکردند‬ ‫(چه برس��د به گوش��ت‌های منجمد) و ب��ه همین علت‬ ‫تعاونی تعطیل شد‪.‬‬ ‫س��یدعلی اصغر میرابراهیم��ی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» اظهارک��رد‪ :‬ممکن اس��ت کبابی‌ها‬ ‫استفاده کنند اما رستوران‌ها این کار را نمی‌کنند؛ چراکه‬ ‫گوش��ت‌های یخ‌زده بیش��تر به درد همبرگر می‌خورد اما‬ ‫رس��توران‌ها بیش��تر باقال��ی پلو با گوش��ت‪ ،‬چلوگردن و‬ ‫جوج��ه کباب تهیه می‌کنند که گوش��ت ی��خ‌زده به درد‬ ‫آن نمی‌خورد و بیش��تر گوشت گوس��فندی تازه مصرف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رس��توران‌ها در تامین گوشت مشکالت‬ ‫زی��ادی دارند اما گوش��ت یخ‌زده به‌درد آنه��ا نمی‌خورد‪.‬‬ ‫نرخ گوش��ت گوس��فندی به‌ش��دت افزایش داشته است‬ ‫و م��ا نمی‌توانی��م نرخ‌های‌م��ان را به‌راحتی ب��اال ببریم‪.‬‬ ‫میرابراهیمی گفت‪ :‬نشست‌هایی را با معاونت دام و طیور‬ ‫جهاد کش��اورزی داش��ته‌ایم و گفته‌ایم که اگر می‌گویند‬ ‫که رستوران‌ها از گوش��ت‌های یخ‌زده استفاده می‌کنند‪،‬‬ ‫خاطی را شناس��ایی و معرفی کنی��د‪ .‬گفتند این موضوع‬ ‫را شنیده‌اند اما سندی نداش��ته‌اند‪ .‬ضمن اینکه بازرسان‬ ‫ما که کارش��ان شناسایی تخلف‌ها اس��ت نیز گزارشی از‬ ‫اس��تفاده از گوش��ت‌های ی��خ زده در رس��توران‌ها ارائه‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬ممکن اس��ت برای تهیه همبرگر و فست‌فود از‬ ‫گوش��ت یخ‌زده استفاده کنند اما رس��توران‌ها این نوع از‬ ‫گوشت به‌کارش��ان نمی‌آید‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر کسی سندی‬ ‫دارد مبن��ی بر اینکه رس��توران‌ها چنی��ن تخلفی انجام‬ ‫داده‌اند‪ ،‬آن س��ند را به اتحادیه مربوط در شهرستان‌شان‬ ‫ارائه دهند تا با خاطیان برخورد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اغذیه‌فروشان‪ ،‬رس��توران‌داران‪ ،‬کبابی‌ها‪ ،‬فست‌فودی‌ها‬ ‫و چندی��ن و چند عنوان مش��ابه دیگر که به اتحادیه‌های‬ ‫همگن مش��هورند این روزها با مش��کل تامین مواد اولیه‬ ‫از جمل��ه گوش��ت قرمز روبه‌رو هس��تند‪ .‬با وج��ود این‪،‬‬ ‫گوش��ت‌های منجمد ب��رای رفاه ح��ال مصرف‌کنندگان‬ ‫خانگی توزیع می‌ش��ود‪ .‬اگر مدیران این واحد‌های صنفی‬ ‫از کارکنان خود می‌خواهن��د با کارت ملی خود‪ ،‬به صف‬ ‫خرید گوش��ت قرمز بروند‪ ،‬این به معنای شرایط حاد این‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی و ناامیدی آنه��ا از حمایت‌های دولتی‬ ‫اس��ت و اگر چنین کارکنانی در رستوران‌ها کار می‌کنند‪،‬‬ ‫به‌طور حتم از نظر معیشت و شغل در مضیقه هستند که‬ ‫حاضرند از سهم سفره خانوادگی خود بزنند اما شغل‌شان‬ ‫را از دست ندهند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬واجب است دولت‪ ،‬برای رفع‬ ‫گرانی‌ها اقدام‌ها انجام دهد که سریع‌تر به نتیجه برسد‪.‬‬
‫به بهانه برگزاری دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫مسابقه رویداد‌ها‪ ،‬روزی‬ ‫فقط یک آرزو بود‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی ای�ران این‌روزه�ا در تکاپ�وی یک جش�نواره ویژه اس�ت‪.‬‬ ‫جشنواره‌ای که به گفته برخی از فعاالن صنعت نمایشگاهی‪ ،‬برپایی آن تا چند سال‬ ‫تنها در حد آرزو بود اما حاال به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫این آرزو‬ ‫به حقیقت پیوسته و در آس�تانه دومین دوره قرار دارد‪ .‬جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایش�گاهی‪ ،‬رویدادی اس�ت که تالش می‌کند با پررنگ‌تر کردن نقش پوستر در‬ ‫موفقیت یک نمایشگاه‪ ،‬راهی برای احیای جایگاه آن در حوزه تبلیغات پیدا کند‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫» قرار است‬ ‫مانند سال گذش��ته در روزهای نخست اسفند و در حاشیه‬ ‫نمایشگاه صنعت نمایشگاهی برپا شود‪.‬‬ ‫چراک��ه توج��ه ب��ه توس��عه ن��گاه تبلیغات��ی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی چندس��الی است بسیار کمرنگ‌تر از پیش شده‬ ‫و این موضوع کاهش کیفیت پوس��ترهای نمایشگاهی را به‬ ‫همراه داشته است‪ .‬در این میان بسیاری از طراحان حرفه‌ای‬ ‫و برجسته که تا چند سال گذشته از مسیر خلق پوسترهای‬ ‫جذاب نمایشگاهی امرارمعاش می‌کردند‪ ،‬از این چرخه کنار‬ ‫گذاش��ته ش��دند‪ .‬چنین روند نامناسبی‪ ،‬به مرور باعث خلق‬ ‫پوس��ترهایی ش��د که هم در محیط بیرونی و هم در فضای‬ ‫مجازی به‌طورکلی ع��اری از هرگونه جذابیت بصری و نگاه‬ ‫زیرکانه به مس��ائل اقتصادی هس��تند‪ .‬این امر باعث ش��ده‬ ‫جنبه‌های دیگر تبلیغات نیز آرام‌آرام به حاشیه رانده شود‪.‬‬ ‫تجربه برگزاری رویدادهایی با پوستر تبلیغاتی بی‌کیفیت‬ ‫نش��ان داد ک��ه بازگش��ت نب��وغ و ابت��کار به پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی نیاز امروز این صنعت است و باید به آن توجه‬ ‫کرد‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬برگزاری جشنواره ساالنه پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی می‌تواند انگیزه‌ه��ای الزم را برای توجه دوباره‬ ‫به روند طراحی پوستر تبلیغاتی در شرکت‌های برگزارکننده‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‪ ،‬رویدادی است که‬ ‫ت�لاش می‌کند با پررنگ‌تر کردن نقش پوس��تر در موفقیت‬ ‫ی��ک نمایش��گاه‪ ،‬راهی برای احی��ای جای��گاه آن در حوزه‬ ‫تبلیغ��ات پیدا کن��د‪ .‬البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد‬ ‫که پوس��تر‪ ،‬در نگاه بس��یاری از اهالی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران هویت یک رویداد حرفه‌ای به‌شمار می‌آید‪ .‬نمادی که‬ ‫عالوه‌بر کمک به بیان جزئیات یک رویداد‪ ،‬راهی برای ایجاد‬ ‫ارتباط با مخاطب و جلب‌توجه او است‪.‬‬ ‫به همین دلیل جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬متولد شد تا پوسترهای نمایشگاهی ایران بار دیگر‬ ‫مجالی برای رقابت پیدا کنند و از این راه بهترین‌های ایران‬ ‫در زمینه طراحی پوس��ترهای نمایشگاهی به جامعه معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوستر اهمیت بیشتری پیدا کرده است‬ ‫عبدالکری��م جالل��ی مدی��ر برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫بین‌المللی در گفت‌وگو با «گس��ترش تج��ارت» ضمن ابراز‬ ‫خش��نودی از برگزاری جش��نواره پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از آرزوهای دیرین من برگزاری جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی بود اما با توجه به اینکه خودم در‬ ‫ح��وزه برگزاری نمایش��گاه فعال هس��تم‪ ،‬نمی‌توانم متولی‬ ‫برگزار چنین جش��نواره‌ای باشم‪ .‬به همین دلیل خوشحالم‬ ‫که مجموعه رسانه‌ای بزرگ‬ ‫این مسئولیت را برعهده‬ ‫گرفته و از آنها تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫جالل��ی در ادام��ه س��خنان خود ب��ا بیان اینک��ه پس از‬ ‫برگزاری جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‪ ،‬سطح کیفی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی ارتقای قابل‌توجه��ی پیدا کرده و‬ ‫طراحان پوس��ترهای منتخب این نمایش��گاه به فرصت‌های‬ ‫شغلی بسیار خوبی دست پیدا کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری این‬ ‫جش��نواره باعث شد‪ ،‬به پوس��تر اهمیت بیشتری داده شود‬ ‫و در همین راستا بس��یاری از هم‌صنفان ما تشویق شده‌اند‬ ‫تا از گرافیس��ت‌های حرفه‌ای و متخصص در طراحی پوستر‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مدی��ر برگزارکننده رویدادهای نمایش��گاهی با بیان‬ ‫اینک��ه مجموعه م��ورد مدیریت وی‪ ،‬امس��ال نی��ز در این‬ ‫جشنواره ش��رکت خواهد کرد‪ ،‬ابرازامیدواری کرد جشنواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی با قدرت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی‌‌‪767‬‬ ‫در حاشیه نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی متنوع و گوناگونی‬ ‫نیز با همکاری تش��کل‌ها برگزار شد‪ .‬خوشبختانه جایگاهی‬ ‫که برای س��طح کمی و کیفی نمایشگاه هدف‌گذاری کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬محقق ش��د و توانستیم نمایشگاهی برگزار کنیم که‬ ‫حوزه معماری و دکوراسیون را به‌طور کامل پوشش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به نخستین دوره جشنواره‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫سارا رشادی‌زاده‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‹ ‹باید همدل باشیم‬ ‫شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان وارد نکند‪.‬‬ ‫جالل��ی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد و حفظ فضای‬ ‫همدل��ی گف��ت‪ :‬ایجاد و حف��ظ فضای همدلی در ش��رایط‬ ‫فعل��ی بیش‌ازپیش اهمیت دارد‪ .‬در این دوره باید با همدلی‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬خوش��بختانه فضا این‌گونه اس��ت و فقط باید‬ ‫یّها‬ ‫سرعت‌عمل بیش��تری به‌ویژه در تصمیم‌گیر ‌‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬البته با شروع دور جدید تحریم‌ها‬ ‫ب��رای نمایندگی‌ه��ای ش��رکت‌های خارجی که‬ ‫در ای��ران دفتر و کارمند دارند و اش��تغال ایجاد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تس��هیالتی درنظر گرفته شد تا نرخ ارز‬ ‫با تعرفه رسمی برای‌ش��ان محاسبه شود‪ .‬ما این‬ ‫موض��وع را به همه نمایندگی‌ه��ا اعالم کردیم و‬ ‫آنها از این موضوع اس��تفاده کردند اما در بخش‬ ‫اجرایی مشکالتی به‌وجود آمده که امیدواریم این‬ ‫مشکالت به‌زودی برطرف شود‪.‬‬ ‫جاللی با اشاره به اینکه با وجود شرایط سخت اقتصادی‪،‬‬ ‫موفق به برگزاری ‪ ۳‬نمایشگاه در سال ‪ ۹۷‬شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی نیز مانند دیگر صنایع با تاثیرپذیری از‬ ‫ش��رایط تحریم‪ ،‬سال سختی را پشت‌سر گذاشت‪ .‬مشکالت‬ ‫زیاد در تامین م��واد اولیه‪ ،‬ناتوانی بنگاه‌ها‬ ‫در ترخیص کاالهای‌ش��ان از گمرک‪ ،‬نبود‬ ‫نقدینگ��ی کاف��ی و رک��ود بازار مس��ائلی‬ ‫هس��تند که صنایع کش��ور را درگیر خود‬ ‫کرد‪ .‬این مشکالت به‌‌طور مستقیم صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را ب��ا چالش‌ه��ای ج��دی و‬ ‫سختی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت نمایش��گاهی با بیان‬ ‫اینکه در دوران ش��کوفایی صنایع کش��ور‪،‬‬ ‫به‌عن��وان برگزارکننده نمایش��گاه حضور‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫داش��ته و در ای��ن دوران س��خت هم باید‬ ‫در کن��ار صنای��ع متقاض��ی ش��رکت در‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه حضور داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫با کمک هم این ش��رایط سخت را سپری جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای‬ ‫کنیم‪ .‬مس��ئوالن کالن کشور باید صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را جدی‌تر بگیرند‪ .‬مسئوالن‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫باید برای این دوران س��خت برنامه جدی‬ ‫باعث شد به‬ ‫داشته باشند‪ .‬تس��هیالتی فراهم کنند که‬ ‫ش��رکت‌کننده‌ها در قال��ب تولیدکنندگان پوستر اهمیت‬ ‫داخلی یا خارجی ی��ا نمایندگی‌ها بتوانند بیشتری داده‬ ‫راحت‌تر در نمایشگاه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫شود‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزای��ش ش��دید هزینه‌های‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬ش��رایطی مهیا کنند‬ ‫ک��ه ای��ن بحران‌ها آس��یب ش��دیدی به‬ ‫‹‹تجربه موفقی به‌نام میدکس‬ ‫جالل��ی در می��ان س��خنان خود ب��ه نهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی میدکس نیز اش��اره کرد‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد از ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۴‬دی در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برپا شد و در نهمین‬ ‫دوره برپایی خود میزبان ‪۲۰۰‬ش��رکت داخلی و‬ ‫خارجی بود‪ .‬به گفته مدیر برگزارکننده سلس��له‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاه معماری‪ ،‬خان��ه مدرن و‬ ‫دکوراسیون داخلی موسوم به میدکس در نهمین‬ ‫نمایش��گاه میدکس از کش��ورهای چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬فنالند و چند کش��ور دیگر حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به عرض��ه مجموعه‌ای از‬ ‫کاالهای مرتبط با دکوراسیون‪ ،‬نما و فناوری‌های‬ ‫نوین ساختمان در نمایش��گاه امسال اظهار کرد‪:‬‬ ‫جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در آخرین‬ ‫روزهای س��ال ‪ ۹۶‬به همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫«‬ ‫ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه‌های‬ ‫» و ب��ا حمای ‌‬ ‫بین‌الملل��ی ته��ران برگزار ش��د چراکه جای جش��نواره‌ای‬ ‫برای رقابت‌آفرین��ی در خانواده صنعت نمایش��گاهی ایران‬ ‫خالی بود و بر این اس��اس موسس��ه فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫«‬ ‫» ت�لاش ک��رد ب��ا برپای��ی نخس��تین جش��نواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی ایران‪ ،‬پیش��گام رقابت‌آفرینی میان‬ ‫مجریان نمایش��گاهی باش��د‪ .‬این روی��داد فرهنگی فرصت‬ ‫مناس��بی را ایجاد کرد ت��ا اعضای این صنعت ب��ار دیگر به‬ ‫اهمی��ت طراحی پوس��ترها و تاکید هرچه بیش��تر بر ابعاد‬ ‫هن��ری در تبلیغات پی برده و توجه بیش��تری به این عرصه‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخست و استقبال‬ ‫اهالی صنعت نمایش��گاهی از آن باعث ش��د جشنواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیش��واز برپایی دور دوم‬ ‫ب��رود‪ .‬در روزهای ش��روع‌به‌کار نخس��تین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی مجموعه‌های مختل��ف اقتصادی‬ ‫حمایت رس��می خود را از ای��ن رویداد تازه اع�لام کردند‪.‬‬ ‫انجم��ن صنفی برگزارکنن��دگان نمایش��گاه‌های ایران جزو‬ ‫نخستین مجموعه‌های نمایش��گاهی کشور بود که حمایت‬ ‫م��ادی و معنوی خ��ود را از این رویداد اع�لام کرد‪ .‬انجمن‬ ‫غرفه‌س��ازان نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت‌های‬ ‫مهم ازجمله معرفی چند گرافیست بین‌المللی برای انتخاب‬ ‫پوسترهای برتر و طراحی گالری جشنواره را به‌عهده گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نیز به جمع‬ ‫نخس��تین حامیان این رویداد پیوس��ت و مجوز مشارکت و‬ ‫همکاری تمام س��ایت‌های اس��تانی کشور را برای حضور در‬ ‫جش��نواره و ارسال پوسترها (در س��طح ملی و بین‌المللی)‬ ‫ص��ادر کرد‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت و اس��تقبال‬ ‫اهالی صنعت نمایش��گاه از آن‪ ،‬باعث ش��د جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیش��واز برپایی دومین‬ ‫دوره این رویداد برود‪ .‬امس��ال قرار اس��ت دومین جشنواره‬ ‫ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪۵‬‬ ‫اسفند و در سایت تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫تیتر روز‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫«گسترش‌تجارت» از تصمیم‌گیری‌های جدید درباره صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گزارش می‌دهد‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واکنش به بازپس‌گیری خانه تاریخی‬ ‫دبیرالملک‬ ‫رامب��د جوان به پس گرفت��ن خانه تاریخی دبیرالملک از انجمن‬ ‫فراغت واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬متاس��فانه ب��رای خانه‌ای با این‬ ‫قدمت‪ ،‬هیچ اقدامی از سوی شهرداری تهران انجام نشد‪ .‬به گزارش‬ ‫چمدان‪ ،‬خانه تاریخی دبیرالملک در محله عودالجان پس از ‪۲‬سال‬ ‫بالتکلیفی از س��وی انجمن اوقات فراغت و رامبد جوان پس گرفته‬ ‫ش��د تا بنایی که به اس��م خانه فراغت از س��وی محمدباقر قالیباف‬ ‫ش��هردار پیش��ین ته��ران در اختیار رامبد ج��وان و انجمن او قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬س��رانجام تعیین‌تکلیف شود‪ .‬پیش از این نیز مسئوالن‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۱۲‬اعالم کرده بودند که شهرداری در دوره قبل‬ ‫حتی هزینه‌ها را گردن گرفته اما انجمن فراغت فعالیتی در این بنا‬ ‫نداشته است‪ .‬رامبد جوان در واکنش به این اتفاق به فارس گفت‪:‬‬ ‫من یک رو ‌ز با آقای قالیباف وارد گفت‌وگو شدم و عنوان کردم که‬ ‫می‌خواهی��م به‌عن��وان انجمن اوقات فراغت مکانی را برای تفریح و‬ ‫سرگرمی در محله‌های تهران راه‌اندازی کنیم و برنامه‌هایی همچون‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬نمایش��نامه‌خوانی‪ ،‬بازی و س��رگرمی داشته باشیم که‬ ‫کاملا جنبه درمانی و اجتماعی خواهد داشت‪ .‬از آنجایی که شهردار‬ ‫تهران عالقه زیادی به منطقه ‪ ۱۲‬داشت‪ ،‬عنوان کرد که در خانه‌ای‬ ‫در محله عودالجان‪ ،‬طرح‌مان را به‌عنوان نمونه آزمایشی اجرا کنیم‪،‬‬ ‫در همین راس��تا اتاق فرار را راه‌اندازی کردیم و چند برنامه در این‬ ‫خانه برگزار شد‪ .‬به گزارش چمدان‪ ،‬اتاق فرار تنها فعالیتی است که‬ ‫به جز اجاره دادن این بنا به کلیپ‌س��ازان غیرمجاز ازسوی انجمن‬ ‫رامب��د جوان در ای��ن بنای تاریخی اجرایی ش��ده و البته برخالف‬ ‫ادعای رامبد جوان‪ ،‬این فعالیت نیز از س��وی ش��رکت دیگری که‬ ‫تنه��ا با این انجمن طرف قرارداد بوده‪ ،‬اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫گردش��گری ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬نیز روز گذشته درباره این اتاق‬ ‫ف��رار به چمدان گفت‪ :‬در تالش هس��تیم تفاهمی با مجموعه اتاق‬ ‫فرار داش��ته باش��یم تا آنها به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬رامبد جوان‬ ‫همچنان در بخش دیگری از گفت‌وگویش به تفاهم با ش��هرداری‬ ‫اش��اره کرده و گفته اس��ت‪ :‬در تعهدات شهرداری این موضوع ذکر‬ ‫ش��ده بود که باید براس��اس برآورد خودشان هزینه می‌کردند و ما‬ ‫هم از آن استفاده می‌کردیم اما متاسفانه برای خانه‌ای با این قدمت‬ ‫هیچ اقدامی از سوی شهرداری تهران انجام نشد‪.‬‬ ‫چه کسی لوگوی جدید سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی را می‌نویسد؟‬ ‫خوشنویس��ی لوگوی س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬به استاد غالمحسین امیرخانی پدر خوشنویسی معاصر‬ ‫ایران پیش��نهاد شده اس��ت‪ .‬به گزارش میراث آریا‪ ،‬مجتبی سبزه‬ ‫استاد برجسته انجمن خوشنویسان ایران نیز درباره ضرورت انجام‬ ‫این کار گفت‪ :‬آرم هر سازمان یا شرکتی ویترین معرفی آن سازمان‬ ‫اس��ت و س��ازمان میراث‌فرهنگی ایران که آثار هنری فاخر ایرانی‬ ‫را در موزه‌ه��ای خود جای داده ضرورت دارد برترین خوش��نویس‬ ‫معاصر‪ ،‬آرم این س��ازمان را بازطراحی کند‪ .‬محمدحسن طالبیان‪،‬‬ ‫معاون میراث‌فرهنگی کش��ور در این‌باره گفت‪ :‬بس��یار خشنودیم‬ ‫ک��ه اس��تاد امیرخانی پذیرفته‌اند خوشنویس��ی لوگوی س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری را انجام دهند که اصل‬ ‫آن را در م��وزه‌ای قرار خواهیم داد‪ .‬از وی بابت این زحمت تش��کر‬ ‫ویژه داریم‪ .‬این درخواس��ت پیرو پیشنهاد امیررضا شریف‌نیا‪ ،‬مدیر‬ ‫مجموع��ه فرهنگی تاریخی نیاوران به علی‌اصغر مونس��ان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری مبنی بر بازنویس��ی و بازطراحی لوگوی این س��ازمان‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫ف��رش از ظرفیت‌های تولیدی‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬هنری آذربایجان‌شرقی است و‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود بی��ش از‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار نف��ر از فعالیت در‬ ‫ش��اخه‌های مرتبط با آن امرار معاش می‌کنند‪ .‬منطقه‬ ‫آذربایجان‌ش��رقی همواره در تولید قال��ی از موقعیتی‬ ‫ممتاز بهره‌مند بود ‌ه و ش��هر تبریز از گذشته تا امروز از‬ ‫نظر تولید و تجارت قالی دارای مقام و اعتبار بس��زایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرش‪ ،‬مهم‌ترین صنایع‌دس��تی تبریز است تا جایی‬ ‫که تبریز‪ ،‬از س��وی «ش��ورای جهانی صنایع‌دس��تی»‬ ‫به‌عنوان «شهر جهانی بافت فرش» انتخاب شد ‌ه است‪.‬‬ ‫از این‌رو‪ ،‬مورد توجه نهادهای گوناگون این شهرستان‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫یکی از آن برای جاذبه شهرسازی استفاده می‌کند‬ ‫و دیگ��ری ف��رش را عامل��ی برای توس��عه اقتصادی‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح و رن�گ فرش تبریز ب�ر دیوارهای‬ ‫شهر‬ ‫ط��رح و نقش هنر فرش دس��تباف تبری��ز در قالب‬ ‫نقاش��ی روی برخی دیوارهای منطقه فرهنگی تاریخی‬ ‫تبریز نقش بسته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ش��هردار منطقه ‪۸‬شهرداری تبریز‬ ‫گف��ت‪ :‬این نقاش��ی دیواری ه��م اکنون با مس��احت‬ ‫‪۳۷۲‬مترمرب��ع در ح��ال اج��را اس��ت و هفت��ه آینده‬ ‫تکمی��ل می‌ش��ود و در مع��رض دید ش��هروندان قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضا پاک‌نه��اد‪ ،‬انتخاب ط��رح فرش برای‬ ‫نقاشی دیواری در اردیبهشت از طریق فراخوان انجام و‬ ‫در نهایت برترین طرح با موضوع فرش‌های تبریز برای‬ ‫اجرا انتخاب شد‪.‬‬ ‫ط��رح فرش‌ها در مح��دوده پل ق��اری و روی دیوار‬ ‫مجاور پردیس عالمه امینی نقاشی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل کارگ�روه ف�رش در اس�تان‬ ‫آذربایجان‌شرقی‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و‬ ‫توس��عه منابع استاندار آذربایجان‬ ‫شرقی چند روز پیش‪ ،‬در نشست‬ ‫تخصصی بررسی وضعیت صنعت‬ ‫فرش که با حضور مدیران ارش��د‬ ‫اس��تانی‪ ،‬نماینده ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف و رئیس اتاق تعاون برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬آیین‌نامه تش��کیل این کارگ��روه در هفته‬ ‫آینده تدوین و نس��بت به تشکیل رسمی این کارگروه‬ ‫اقدام می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی جهانگیری با تاکید بر ضرورت‬ ‫تبیین دقیق ش��رح وظای��ف این کارگروه ب��ا رویکرد‬ ‫بررسی و حل مشکالت اساسی صنعت و هنر فرش در‬ ‫استان گفت‪ :‬س��اختارهای این کارگروه باید با رویکرد‬ ‫عملیاتی و به‌طور دقیق تدوین شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و توس��عه منابع‬ ‫اس��تاندار آذربایجان‌ش��رقی‪ ،‬با اش��اره ب��ه تعامل بین‬ ‫بخش‌های گوناگون درگیر در این صنعت خاطرنش��ان‬ ‫ی قالی در تبریز‬ ‫مقام‌ عال ‌‬ ‫ک��رد‪ :‬توس��عه این صنع��ت و هنر در اس��تان نیازمند‬ ‫س��اماندهی دقی��ق فع��االن این بخش و تش��کل‌های‬ ‫مرتبط است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬تمرکز‌زدای��ی در بخ��ش مدیریت این‬ ‫صنعت در س��طح کالن را نیز یادآور شد و گفت‪ :‬تبریز‬ ‫به‌عنوان مهد فرش دستباف این توانایی را داراست که‬ ‫بتواند مدیریت این صنعت را در س��طح کشور بر عهده‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬المپیاد فرش اس��فند امسال و با نگاه‬ ‫تخصصی و دانش��گاهی به این صنعت و هنر در تبریز‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به سایر حوزه‌های صنایع‌دستی‬ ‫با وجود اینکه فرش مهم‌ترین رسته از صنایع‌دستی‬ ‫تبریز خوانده می‌ش��ود اما این به آن معنا نیس��ت که‬ ‫مس��ئوالن امر از توجه به سایر حوزه‌های صنایع‌دستی‬ ‫غافل شده باشند‪.‬‬ ‫ه��ر از چند گاهی تصمیم‌گیری‌هایی می‌کنند که به‬ ‫نظر خیلی هم راهگش��ا نیست‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬کلنگ‬ ‫ساخت نخس��تین ناحیه صنعتی اشتغال صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری آذربایجان شرقی در حالی زمین زده شد‬ ‫که برای ساخت آن ‪۵۵۰‬میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قرار اس��ت ناحیه صنعتی اش��تغال‬ ‫صنایع‌دس��تی و میراث‌فرهنگی آذربایجان ش��رقی در‬ ‫زمینی به وس��عت ‪ ۶‬هکتار در مدت یک‌س��ال ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ناحیه صنعتی اش��تغال صنایع‌دستی استان در آزاد‬ ‫راه پیامبر اعظم جنب پلیس راه تبریز‪-‬بس��تان‌آباد در‬ ‫قالب ‪ ۱۵۲‬قطعه کارگاهی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری آذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬اولوی��ت واگذاری‬ ‫کارگاه در ناحی��ه صنایع‌دس��تی تبری ‌ز با آن دس��ته از‬ ‫واحدهای صنایع‌دستی است که سابقه و ظرفیت باالی‬ ‫اش��تغالزایی داشته باشند و بتوانند از وام‌های کم بهره‬ ‫روستایی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫کشف تونلی از خانه حفاران غیرمجاز تا اثری تاریخی‬ ‫فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اس��تان‬ ‫همدان‪ ،‬از کشف تونل ‪۶۰‬متری برای جست‌وجو‬ ‫و حفاری اشیاء تاریخی خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا حاجی عزیزی در گفت‌وگو‬ ‫با ایسنا گفت‪ :‬در پیگیری خبری مبنی بر حفاری‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬در یکی از روس��تاهای شهرستان رزن‪،‬‬ ‫عوامل ی��گان حفاظت پس از رص��د اطالعاتی و‬ ‫اطمین��ان از صحت خبر‪ ،‬برای برخورد با متهمان‬ ‫وارد عمل شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این‌ب��اره ب��ا دریافت مجوز‬ ‫قضایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی‪ ،‬اقدام‬ ‫به بازرس��ی منزل مظنون کردیم که در پارکینگ‬ ‫وی‪ ،‬حف��اری به عمق ‪۳‬متر مش��اهده و متهمان‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی تش��ریح ک��رد‪ :‬انتهای این گ��ودال‪ ،‬تونلی‬ ‫به ط��ول حدود ‪ ۶۰‬متر به س��مت یک اثر ثبتی‬ ‫که ح��دود ‪۳۰۰‬متر ب��ا پارکینگ مته��م فاصله‬ ‫داشت‪ ،‬حفر ش��ده که انتهای آن به‌‌طور حرفه‌ای‬ ‫سیم‌کشی نوری و روشنایی نصب شده بود که در‬ ‫این زمینه ‪ ۳‬نفر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫س��رهنگ حاجی عزی��زی اف��زود‪ :‬در ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذش��ته ‪ ۹‬نف��ر در رابطه با حف��اری غیرمجاز و‬ ‫قاچاق اشیاء تاریخی و فلزیاب دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه فعالیت‌های ای��ن یگان گفت‪ :‬در‬ ‫بازرس��ی از منزل ش��خصی در اسدآباد نیز ‪ ۳‬قلم‬ ‫اشیاء تاریخی از جمله یک قطعه مربوط به هزاره‬ ‫اول پیش از میالد کشف شد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در‪ ۳‬عملی��ات جداگانه نیز در‬ ‫هم��دان‪ ،‬مالیر و اس��دآباد‪۷ ،‬نفر هن��گام حفاری‬ ‫غیرمجاز دس��تگیر و ی��ک دس��تگاه فلزیاب نیز‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اس��تان‬ ‫همدان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمامی متهمان تحویل‬ ‫مرجع قضایی داده شدند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی اداره کل‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری آذربایجان‌ش��رقی‬ ‫چندی پیش در این‌باره بیان کرد‪:‬‬ ‫مطالعات و برنامه‌ریزی‌های اولیه‬ ‫برای ایجاد ‪۳‬شهرک صنایع‌دستی‬ ‫در مبادی ورودی تبریز آغاز شده است‪.‬‬ ‫فرشاد به‌آفرین به ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬با ساخت و توسعه این‬ ‫ش��هرک‌ها تولید صنایع‌دستی استان انسجام بیشتری‬ ‫می‌یابد و امکانات زیرساختی الزم برای تولید و عرضه‬ ‫این محصوالت به نحو مطلوبی فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی یادآوری کرد‪ :‬ساخت این شهرک‌ها نقش بسیار‬ ‫مناس��بی در رونق بیش از پیش صنایع‌دس��تی استان‬ ‫ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردش��گری آذربایجان‌شرقی یادآوری‬ ‫کرد‪ :‬تمامی هنرمندان و صنعتگران دارای پروانه تولید‬ ‫انف��رادی و کارگاهی که عالقه‌مند به تاس��یس کارگاه‬ ‫صنایع‌دس��تی در شهرک‌های میادش��ده هستند برای‬ ‫ثبت‌نام باید به معاونت صنایع‌دس��تی استان مراجعه و‬ ‫فرم اولیه را پر کنند‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود هزین��ه ‪۵۵‬میلی��ارد تومانی ام��ا به نظر‬ ‫نمی‌رس��د‪ ،‬این تصمیم‌گیری برای آینده صنایع‌دستی‬ ‫این شهرستان چندان راهگشا باشد‪.‬‬ ‫مدیر انجمن خانه هنرمندان صنایع‌دس��تی تبریز در‬ ‫این‌باره گفت‪ :‬فرش و تابلو فرش تبریز مهم‌ترین حوزه‬ ‫صنایع‌دستی این شهرستان است و پس از آن حکاکی‬ ‫روی نقره و حوزه‌های دیگر هم وجود دارند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا دانش‌گه��ر در گفت‌وگ��و ب��ا خبرنگار‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» درب��اره فعالیت‌های��ی ک��ه خانه‬ ‫هنرمندان تبریز دنبال می‌کند‪ ،‬اظهارکرد‪ ۳۱ :‬رش��ته‬ ‫صنایع‌دس��تی ب��ا عضویت بیش از ‪۱۰۰‬نف��ر در حوزه‬ ‫فعالیت‌های خانه هنرمندان تبریز اس��ت‪ .‬بعضی از آنها‬ ‫کارگاه‌هایی وس��ط ش��هر دارند و برخ��ی دیگر هم در‬ ‫خانه‌های خود کار می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گاهی این اف��راد در خانه هنرمندان‬ ‫جمع می‌ش��وند و موضوع‌های را به ش��ور و مش��ورت‬ ‫می‌گذارند‪.‬‬ ‫مدیر انجم��ن خانه هنرمندان صنایع‌دس��تی تبریز‬ ‫درباره میزان استفاده اداره کل میراث آذربایجان‌شرقی‬ ‫از نظرهای انجمن‌های مردم نهاد نیز گفت‪ :‬انجمن‌های‬ ‫مردم نهاد هنوز قدرتی ندارند و سازمان‌های دولتی از‬ ‫مش��ورت آنها بهره نمی‌برند‪ .‬دانش‌گهر گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه ناحیه صنعتی صنایع‌دستی در حال ساخت است‬ ‫ک��ه بدون نظرخواهی از انجمن‌ها کلید خورده اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ناحیه صنعتی صنایع‌دس��تی تبریز بیرون از‬ ‫شهر و در منطقه‌ای بیابانی است و به نظر نمی‌رسد که‬ ‫راه‌اندازی آن نتیجه‌بخش باشد‪ .‬به هنرمندان گفته‌اند‬ ‫که در ازای پرداخت پول ثبت‌نام کنند تا در این منطقه‬ ‫کارگاهی داشته باشند‪ .‬دانش‌گهر ادامه داد‪ :‬بسیاری از‬ ‫هنرمندان صنایع‌دستی در خانه‌های خود فعال هستند‬ ‫و برخ��ی دیگر ه��م کارگاه و فروش��گاه را در کنار هم‬ ‫دارند‪ .‬حال اینکه چرا باید بیرون از شهر فعالیت کنند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ش غی��رت دارد که همواره‬ ‫تبری��ز مردمی خو ‌‬ ‫ب��ا تالش‌های خ��ود و بدون وابس��تگی به دولت‬ ‫دس��ت روی زانوه��ای خود گذاش��ته و ش��هر و‬ ‫شهرستان‌شان را سربلند کرده‌اند‪ .‬حال اینکه به‬ ‫نظر می‌رسد اگر دولت مشورت بیشتری با بخش‬ ‫خصوصی و فعاالن صنایع‌دس��تی این شهرستان‬ ‫داشته باش��د می‌تواند تصمیم‌‌های بهتری برای‬ ‫رش��د و توس��عه تولی��د صنایع‌دس��تی در تبریز‬ ‫عدستی در این شهرستان‬ ‫بگیرد‪ .‬اگر تولید صنای ‌‬ ‫هوشمندانه شود‪ ،‬به نظر نمی‌رسد که مردم تبریز‬ ‫مش��کل چندانی برای صادرات آن داشته باشند‬ ‫چراکه آنها در صادرات محصوالتی دیگر از جمله‬ ‫کفش چرم موفق عمل کرده و مشتریان خود را‬ ‫در کشورهای دیگر پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫کشف تصادفی قدیمی‌ترین جدول تناوبی مندلیف جهان‬ ‫قدیمی‌ترین نمونه جدول تناوبی عناصر شیمیایی مندلیف‬ ‫که سال ‪ )۱۳۹۲(۲۰۱۴‬به‌‌طور اتفاقی کشف شد اکنون پس‬ ‫از ‪۴‬سال مرمت در معرض دید عموم گذاشته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سایت «چمدان»‪ ،‬دانشمندی به‌نام آلن آیتکن‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۲(۲۰۱۴‬در بایگانی یکی از آزمایش��گاه‌های‬ ‫دانشگاه سنت‌اندروز در اسکاتلند به‌‌طور تصادفی سند علمی‬ ‫اس��تثنایی و ارزشمندی یافت که قدیمی‌ترین نمونه در نوع‬ ‫خودش اس��ت‪ .‬این سند با ارزش که تاریخش بین سال‌های‬ ‫‪ ۱۸۷۹‬تا ‪۱۸۸۶‬میالدی(‪ ۱۲۵۷‬تا ‪۱۲۶۴‬خورش��یدی) است‬ ‫نس��خه‌ای از جدول تناوبی عناصر ش��یمیایی مندلیف است‬ ‫س از آنکه ش��یمیدان روس دیمیتری‬ ‫که حدود ‪۲۰‬س��ال پ ‌‬ ‫مندلیف این جدول معروف را ارائه کرد نوش��ته ش��ده است‪.‬‬ ‫اکنون پس از حدود ‪۴‬س��ال مرمت‪ ،‬این ج��دول تناوبی در‬ ‫دانشگاه سنت‌اندروز برای بازدید عالقه‌مندان در معرض دید‬ ‫عموم قرار گرفته اس��ت ‪ .‬پروفس��ور اریک شری‪ ،‬کارشناس‬ ‫تاریخ جدول عناصر از دانش��گاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس در‬ ‫این‌باره می‌گوید‪« :‬گالیم و اس��کاندیم بین سال‌های ‪۱۸۷۵‬‬ ‫(‪ )۱۲۶۴‬و ‪ )۱۲۵۷( ۱۸۷۹‬کشف شده‌اند‪ .‬درحالی‌که عنصر‬ ‫ژرمانی��م ت��ا س��ال ‪ )۱۲۶۴( ۱۸۸۶‬طبقه‌بندی نش��ده بود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه در نمونه کشف‌ش��ده دو عنصر اول دیده‬ ‫می‌ش��وند اما ژرمانیم هنوز وارد نشده است بنابراین‪ ،‬قدمت‬ ‫ای��ن جدول بین ‪ ۱۸۷۹‬و ‪ ۱۲۵۷( ۱۸۸۶‬تا ‪ )۱۲۶۴‬نوش��ته‬ ‫ش��ده است‪ ».‬نخس��تین جدول تناوبی عناصر را مندلیف در‬ ‫ن ترتیب می‌توان جدولی را‬ ‫سال ‪ )۱۲۴۷(۱۸۶۹‬نوشت‪ .‬ب ‌ه ای ‌‬ ‫که در دانش��گاه اسکاتلند کشف شده به‌‌عنوان دومین نسخه‬ ‫اصلی این جدول در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ساماندهی مجموعه تاریخی «تاق بستان» به کجا رسید؟‬ ‫ب��ه گفته مدیر پای��گاه تاریخی تاق‌بس��تان مهم‌تری��ن بخش‌های پروژه‬ ‫س��اماندهی مجموعه تاریخی تاق‌بس��تان دهه فجر امس��ال به بهره‌برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ثریا باباخانی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به آغاز پروژه س��اماندهی‬ ‫مجموعه تاریخی تاق‌بس��تان از سال گذشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ساخت ساختمان‬ ‫ورودی‪ ،‬س��اماندهی و محوطه‌س��ازی زمین‌های تملک ش��ده و نورپردازی‬ ‫و روش��نایی از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های عمران��ی در مجموعه تاریخی‬ ‫تاق‌بستان است که از ابتدای سال ‪ ۹۶‬شروع شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��اخت س��اختمان ورودی مجموع��ه در مس��احت‬ ‫‪۴۲۰‬مترمربع ش��امل بخش‌هایی مانند سالن معرفی‪ ،‬بلیت‌فروشی‪ ،‬گالری‬ ‫آثار‪ ،‬کافی‌شاپ‪ ،‬غرفه صنایع‌دستی و مانیتورینگ می‌شود که درحال‌حاضر‬ ‫ساخت این ساختمان به پایان رسیده است‪ .‬مدیر پایگاه تاریخی تاق‌بستان‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در چند هفته آینده نی��ز تجهیز س��اختمان ورودی را انجام‬ ‫خواهیم داد تا برای راه‌اندازی و بهره‌برداری در دهه فجر امسال آماده شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ت�لاش ب��رای الکترونیکی ک��ردن بلیت‌‌فروش��ی این‬ ‫مجموعه تاریخی خبر داد و گفت‪ :‬در این راستا از سازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫‌صنایع‌دستی و گردشگری کشور درخواست کردیم پیش از دهه فجر بحث‬ ‫بلیت‌‌فروش��ی الکترونیکی را در مجموعه تاریخی تاق‌بستان راه‌اندازی کند‬ ‫تا این مجموعه نخستین مکان تاریخی استان باشد که در آن بلیت‌فروشی‬ ‫الکترونیکی داریم‪.‬‬ ‫باباخانی در ادامه با اش��اره به پایان س��اماندهی و زیباس��ازی زمین‌های‬ ‫تملک شده پایین‌دستی مجموعه تاریخی تاق‌بستان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای ورود‬ ‫گردشگران به داخل مجموعه نیز اقدام به تعریف یک مسیر ورودی جدید‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از پای��ان ‪۸۵‬درصد پ��روژه نورپردازی و روش��نایی داخل‬ ‫مجموعه خبرداد و گفت‪ :‬تا دهه فجر ‪۱۵‬درصد باقیمانده ا پروژه نورپردازی‬ ‫و روشنایی مجموعه تاریخی تاق‌بستان را به پایان خواهیم رساند‪.‬‬ ‫مدیر پایگاه تاریخی تاق‌بس��تان درباره می��زان اعتباری که تاکنون برای‬ ‫اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافته نیز اظهارکرد‪ :‬سال گذشته ‪5‬میلیارد و‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تومان برای این پروژه‌ها تخصیص اعتبار داش��تیم‪ ،‬امسال نیز‬ ‫‪۳‬میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومان برای آنها مصوب شد که تاکنون یک‌میلیارد‬ ‫و ‪۲۰۰‬میلیون تومان آن تخصیص یافته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

شماره : ۶۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

شماره : ۶۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

شماره : ۶۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
روزنامه گسترش تجارت شماره 613

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

شماره : ۶۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!