صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۷

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫کدام چالش‌ها‬ ‫مانع تحقق برنامه‌های‬ ‫بانک مرکزی هستند؟‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 617‬پیاپی‌‪766‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫حسین عبده‌تبریزی‬ ‫حمایت مالی دولت‬ ‫از فعاالن صنایع‌دستی‬ ‫فاخر زنجان‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫الناز خدایی‌فرد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫امکان سفر‌های قسطی داخلی مهیا می‌شود‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫اصفهان‬
‫خبر‬ ‫با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی‌‌‪766‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫صادرات میگو‬ ‫از ‪ ۲۴‬هزار تن گذشت‬ ‫رئیس سازمان شیالت ایران گفت‪ :‬صادرات میگو‬ ‫از آغاز امسال تاکنون به بیش از ‪ ۲۴‬هزار تن رسید‬ ‫و انتظار می‌رود تا پایان سال به ‪ ۳۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫ی در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬س��ال‬ ‫حس��ن صالح ‌‬ ‫گذشته نزدیک به ‪ ۳۸‬هزار تن میگو در کشور تولید‬ ‫ش��د که ‪ ۲۶‬هزار تن آن صادر شد و بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار تن به مصرف داخلی رس��ید؛ میگوی دریایی‬ ‫ب��رای مص��ارف داخل��ی و میگوی پرورش��ی به امر‬ ‫صادرات اختص��اص دارد‪ .‬وی قیم��ت هر کیلوگرم‬ ‫میگ��و‌ی صادراتی را بیش از ‪ ۴.۵‬ت��ا ‪ ۶‬دالر بیان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ساالنه ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارزش میگوی‬ ‫صادراتی است‪ .‬رئیس س��ازمان شیالت ایران‪ ،‬قشم‬ ‫و گلس��تان را از مناطق مهم پرورش میگو برشمرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬پیش از این متوس��ط عملک��رد میگو در‬ ‫کش��ور ‪ ۳‬تن بود‪ ،‬که امس��ال به ‪ ۴.۲‬تن رس��ید در‬ ‫حالی که برخی از تولیدکنندگان به برداش��ت ‪ ۸‬تن‬ ‫میگو در کش��ور دس��ت یافته‌اند‪ .‬صالح��ی از برنامه‬ ‫پرورش میگوی ارگانیک در کش��ور خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫پ��رورش میگ��وی ارگانی��ک در قفس در س��واحل‬ ‫جنوبی کش��ور در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬برای بازس��ازی ذخایر آبزی��ان خلیج‌فارس نیز‬ ‫امس��ال ‪ ۴۰‬میلیون الرو میگو رهاسازی شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس مطالعات انجام‌ش��ده از دهه ‪ ،۷۰‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۹۰‬هزار هکتار زمین در س��واحل جنوبی کشور‬ ‫از بندرگواتر(اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان) ت��ا‬ ‫آبادان(خوزستان) وجود دارد که به دلیل محدودیت‬ ‫در منابع آب شیرین برای بخش کشاورزی مناسب‬ ‫ت اما می‌توان در این اراضی نسبت به پرورش‬ ‫نیس�� ‌‬ ‫آبزی��ان اقدام کرد‪ .‬به گفته صالحی‪ ،‬ش��یالت ایران‬ ‫توس��عه آب ‌زی‌پروری را در قالب برنامه ششم توسعه‬ ‫در دستور کار خود دار ‌د تا سهم تولید غذای خوراک‬ ‫میگو به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد در کش��ور برس��د‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته حجم تولید محصوالت شیالتی ایران به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن رس��ید که ارزش صادراتی‬ ‫آن ‪ ۵۰۷‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ثبت سفارش کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شد‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را موظف کردند که ثبت سفارش کاالهای‬ ‫مصرفی با‌دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت‬ ‫قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ممنوع کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬نماین��دگان در جلس��ه علنی دیروز‬ ‫مجلس شورای اس�لامی به ادامه بررس��ی طرح حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی پرداختن��د و م��اده ‪ ۱۷‬آن را با ‪ ۱۶۴‬رأی‬ ‫مواف��ق‪ ۱۲ ،‬رأی مخالف و ‪ 2‬رأی ممتنع از ‪ ۲۰۰‬نماینده‬ ‫حاضر تصویب کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان در این ماده‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را موظف کردند ثبت س��فارش کااله��ای مصرفی با‌دوام‬ ‫خارجی دارای مش��ابه ایرانی که با کیفیت مناس��ب و به‬ ‫میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه‬ ‫پنج س��اله ششم توسعه ممنوع کند یا بر اساس ماده ‪۲۲‬‬ ‫قان��ون احکام دائمی برنامه‌های توس��عه کش��ور از موانع‬ ‫تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان در تبص��ره ی��ک این م��اده مق��رر کردند‪:‬‬ ‫مصادی��ق کااله��ای ایرانی مش��مول این ماده بر اس��اس‬ ‫معیارهای متناس��ب با ش��رایط اقتصادی و تجاری کشور‬ ‫مانند ارزش‌آفرینی‪ ،‬س��هم س��اخت داخ��ل‪ ،‬حق‌االمتیاز‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬زنجیره ارزش‪ ،‬مزیت‌های‬ ‫نس��بی و‪ ...‬در مدت دو ماه پس از الزم‌االجرا ش��دن این‬ ‫قان��ون از س��وی کارگروهی با مس��ئو‌لیت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و با عضویت نماین��دگان وزارتخانه‌های‬ ‫امور اقتصادی و دارایی؛ جهاد کشاورزی؛ بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزش��کی؛ س��ازمان برنامه و بودج��ه و اتاق‌های‬ ‫مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز اسفند‬ ‫رشد صادرات میوه و تره‌بار‬ ‫سیاست جدید گمرک ایران‬ ‫دبیر میز میوه و تره‌بار س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال صادرات محص��والت میوه و تره‌بار‬ ‫کش��ور با رش��د ‪ ۵۴‬درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪ ،‬س��میرا‬ ‫موس��ی‌پور گفت‪ :‬مجموع ص��ادرات می��وه و تره‌بار ‪۹۹۳‬‬ ‫میلیون دالر برآورد ش��ده که از لحاظ ارزشی ‪ ۵۴‬درصد و از‬ ‫نظر وزنی ‪ ۱۸‬درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رشد داشته است‪ .‬وی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ش��اهد رش��د صادرات در بیشتر محصوالت‬ ‫می��وه و تره‌بار هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬این افزای��ش در محصول‬ ‫س��یب درختی ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬در خیار ‪ ۳۱‬درصد و در محصول‬ ‫هندوانه ‪ 5. 7‬درصد بوده است‪ .‬موسی‌‌پور ادامه داد‪ :‬نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته صادرات محصوالت میوه و‬ ‫تره‌بار به‌‌عراق‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬به‌امارات ‪ ۶۱‬درصد و به روس��یه‬ ‫‪ ۱۳۶‬درصد رش��د یافته اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫بازارهای صادراتی ای��ران در این گروه محصوالت را عراق‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬روسیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬قطر و عمان شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران از مب��ارزه با هرگونه قاچ��اق کاال از طریق مبادی‬ ‫رسمی خبر داد و گفت‪ :‬معافیت‌های گمرکی به سمت تولیدکنندگانی هدایت‬ ‫می‌ش��ود که امکان تولی��د محصوالت و مواد اولیه وارداتی را در داخل کش��ور‬ ‫ندارند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی با اش��اره به‬ ‫برنامه‌های گمرک ایران در راس��تای حمای��ت از تولید‪ ،‬افزود‪ :‬گمرک ایران به‬ ‫عن��وان تصمیم‌گیرنده و وضع‌کننده معافیت‌های گمرکی نیس��ت اما گمرک‬ ‫می‌تواند پیش��نهادهایی را پس از بررس��ی بازخوردهای قوانین و معافیت‌ها از‬ ‫س��ازمان‌های ذی‌ربط دریافت و ارائه کند‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬در پیش��نهادهای گمرک به صورت مشخص معافیت‌ها را به‬ ‫س��مت تولیدکنندگان هدایت می‌کنیم به نحوی که تالش می‌ش��ود معافیت‬ ‫برای تولیدکنندگانی اعمال ش��ود که امکان تولی��د محصوالت مورد‌نیاز را در‬ ‫ی در زمینه قاچاق کاال و برنامه‌های مقابله با آن‬ ‫داخل کش��ور ندارند‪ .‬میراشرف ‌‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬ما امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور روبه‌رو نیستیم‬ ‫و گم��رک ایران با هرگونه قاچاق مقابله می‌کند و کش��فیاتی نیز در این زمینه‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث مناطق آزاد نیز گمرک مکلف به حضور است و بر ورود‬ ‫و خروج کاال در مناطق آزاد کش��ور نظ��ارت خواهد کرد‪ .‬در این زمینه تاکنون‬ ‫اقدام‌های خوبی شده و ما در راستای انجام این وظیفه پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫هر س��ال این فهرس��ت از س��وی کارگروه یادشده مورد‬ ‫بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ‪ ۱۵‬روز بعد ابالغ‬ ‫می‌شود‪ .‬نمایندگان در تبصره ‪ ۲‬این ماده‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و حس��ب مورد وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫را مکلف کردن ‌د برای نصب برچس��ب نشان‌دهنده درصد‬ ‫عمق س��اخت داخل در کاالهای صنعتی‌یا بس��ته‌بندی‬ ‫شده مشمول این ماده از سوی تولیدکنندگان پیگیری و‬ ‫نظارت الزم را اعمال کنند‪ .‬نمایندگان همچنین ماده ‪۱۲‬‬ ‫این طرح را با ‪ ۱۴۴‬رأی موافق‪ ۳۰ ،‬رأی مخالف و ‪ ۴‬رأی‬ ‫ممتن��ع از ‪ ۲۰۱‬نماینده حاضر تصویب کردند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬به منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬هزینه‌ه��ای تحقیقاتی و پژوهش��ی نهاد‌های‬ ‫موض��وع ماده ‪ ۲‬ای��ن قانون‪ ،‬اش��خاص حقوقی خصوصی‬ ‫و تعاون��ی در واحد‌های تولیدی و صنعت��ی دارای پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری از وزارتخان��ه ذی‌ربط که در قال��ب قرارداد‬ ‫منعقدش��ده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای‬ ‫مج��وز قطعی از وزارتخانه علوم یا وزارتخانه بهداش��ت یا‬ ‫مراجع ذی‌صالح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علنی‬ ‫کشور و به تش��خیص این نهاد‌ها انجام می‌شود همچنان‬ ‫مش��مول معافیت مالیات��ی بند «س» م��اده ‪ ۱۳۲‬قانون‬ ‫مالیات‌های مس��تقیم مصوب ‪ ۳‬اسفند ‪ ۶۶‬با اصالحات و‬ ‫الحاقات بعدی آن است‪.‬‬ ‫اختالف دبیرخانه مناطق آزاد با گمرک‬ ‫دبیرخانه ش��ورای‌عالی مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی‪،‬‬ ‫بخش��نامه اخیر گمرک درباره خ��ودداری از صدور هرگونه‬ ‫مج��وز ترانزیت و ورود کاالهای گ��روه چهارم به این مناطق‬ ‫را خ�لاف نظر و دیدگاه‌ه��ای مجموعه مناط��ق آزاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کش��ور عنوان کرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬گروه چهارم‬ ‫کاالیی دربرگیرنده کاالهایی است که در داخل کشور تولید‬ ‫می‌شود و به واردات آنها از خارج از کشور نیازی نیست‪ .‬گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ‪ ۲۷‬دی‌امس��ال در بخشنامه‌ای به‬ ‫گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش‪ ،‬قشم‪ ،‬چابهار‪،‬‬ ‫ارون��د‪ ،‬انزلی‪ ،‬ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعالم کرد‪:‬‬ ‫«گمرک‌های اجرایی کش��ور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت‬ ‫و ورود کاالهای گروه چهارم به مناطق آزاد تجاری‪‌-‬صنعتی‬ ‫و وی��ژه اقتصادی فعال خودداری کنند‪ .‬قرار ش��ده اس��ت با‬ ‫توجه ب��ه ممنوعیت ترانزیت و ورود کاال‌ه��ای گروه چهارم‬ ‫به مناطق آزاد تجاری‪‌-‬صنعتی و ویژه اقتصادی و س��رزمین‬ ‫اصلی مطابق بند ‪ ۵‬این صورت جلسه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیاست خود را درباره توقف ثبت سفارش کاال‌های‬ ‫نبض بازار‬ ‫گ��روه چهارم در ای��ن مناطق تعیین کن��د‪ ».‬روابط‌عمومی‬ ‫دبیرخانه ش��ورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صدور‬ ‫اطالعیه‌ای در واکنش به این بخشنامه از اعالم مخالفت شورا‬ ‫با موارد مطرح‌ش��ده در نشس��ت با بانک مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫«هیچ‌گونه صورتجلس��ه‌ای از س��وی نمایندگان دبیرخانه‬ ‫ی عال��ی مناطق آزاد ب��ه امضا نرس��یده و جمع‌بندی‬ ‫ش��ورا ‌‬ ‫مورد اش��اره در بخش��نامه گمرک خالف‌نظر و دیدگاه‌های‬ ‫منبعث از مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه و همچنین فعاالن اقتصادی‬ ‫این مناطق از آغاز س��ال با بخش��نامه‌های متعدد‪ ،‬متفاوت و‬ ‫حتی متناقضی از س��وی نهادهای اجرایی مرتبط با موضوع‬ ‫واردات و صادرات روبه‌رو بوده‌اند‪ .‬تاکنون تالش بر آن بود که‬ ‫بو‌کار و ابعاد اقتصادی مناطق‪ ،‬قانون‬ ‫فضای اش��تغال‪ ،‬کس�� ‌‬ ‫بو‌کار مرتبط با آن برای‬ ‫مترقی ای��ن مناطق و محیط کس�� ‌‬ ‫نهاد‌های مس��ئول و تاثیرگذار تبیین و مش��خص ش��ود اما‬ ‫متاسفانه روند تصمیم‌گیری در این زمینه مشکالت زیادی را‬ ‫برای فعاالن اقتصادی به وجود آورد‪.‬‬
‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫حفظ تولید موجود‪ ،‬شاه‌بیت تصمیم‌‌ها باشد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫نشس��ت دیروز هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران در‬ ‫حالی برگزار ش��د که بس��یاری از صحبت‌ها به نقد‪ ،‬ارائه‬ ‫پیش��نهاد و راهکار گذش��ت‪ .‬انتقادهایی ک��ه خطاب به‬ ‫مهمان ویژه نشس��ت یعنی رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬معدن و تجارت بود و او نیز در پاسخ به صحبت‌هایی که‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی داش��تند تاکید کرد که باید‬ ‫همه با هم حرف بزنیم و عالوه بر بیان مش��کالت و ارائه‬ ‫نقدها‪ ،‬راهکار عملی هم برای‌رفع آنها داش��ته باشیم‪ .‬رحمانی در این نشست‬ ‫پیش از هر موضوعی عنوان کرد که در ش��رایط کنونی‪ ،‬شاه‌بیت تمام برنامه‌ها‬ ‫و استراتژی‌های ما باید «حفظ وضعیت موجود تولید» باشد و باید از تعطیلی‬ ‫واحدها جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظ�ام بودجه‌ریزی و س�اختار هزینه‌ه�ای دولت باید اصالح‬ ‫شود‬ ‫درآمد مورد انتظار خود‪ ،‬نرخ ارز را به‌طور نانوش��ته به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرد‬ ‫ک��ه بتواند با فروش دالر نفت‪ ،‬درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند‪ .‬چنانچه‬ ‫برآورده��ای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نش��ود و بن��ا به هر دلیلی‬ ‫با کس��ری بودجه در س��ال آینده روبه‌رو ش��دیم‪ ،‬نرخ ارز کانال��ی برای دولت‬ ‫به‌منظور جبران کس��ری بودجه می‌شود‪ .‬متاس��فانه بودجه‌ریزی در کشور به‬ ‫ش��یوه‌ای معکوس از لح��اظ منطق بودجه‌ریزی انجام می‌ش��ود‪ ،‬به نحوی که‬ ‫همواره دولت‌ها نخس��ت مصارف خود را برآورد کرده و براس��اس آن به‌دنبال‬ ‫منابع درآمدی بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز‬ ‫رئی��س پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور در ادامه افزود‪ :‬ض��رورت دارد که‬ ‫دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فش��ار به قش��رهای گوناگون‬ ‫جامعه و بخش‌های مختلف تولید‪ ،‬نرخ ارز را براس��اس مصالح تولید و منفعت‬ ‫بیشترین افراد جامعه تعیین و از تاثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫تجربه‌های س��ال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دالیل افزایش‌های‬ ‫نرخ ارز در اواخر هر سال‪ ،‬کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف‬ ‫درآمد و هزینه به دستکاری ارز رو می‌آوردند‪.‬‬ ‫وی خط��اب به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬منابع مالی محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬در نحوه تخصیص منابع بای��د اولویت‌بندی انجام ش��ود و البته به هر‬ ‫قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت‪ .‬بسیاری از تولیدات برخی بنگاه‌ها‬ ‫به‌زودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬شناسایی‬ ‫واحدهای تولیدی ارزش��مند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره‬ ‫محصول آنها یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی اس��ت که باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بر عهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد‪.‬‬ ‫شافعی افزود‪ :‬باوجود محدودیت‌های پیش آمده‪ ،‬با این حال فرصت مغتنمی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫در چهل‌وس��ومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با بیان مش��کالت و برآورده نش��دن انتظارات و درخواست‌های‬ ‫بخش خصوص��ی در بودجه ‪ ،۹۸‬خطاب به محمدرض��ا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند بخش‌های تولید‬ ‫سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بی‌توجهی دولت نس��بت به نظر بخ��ش خصوصی در روند‬ ‫تدوی��ن بودجه ‪ ،۹۸‬اظهارکرد‪ :‬انتظار می‌رفت دولت به‌دلیل وضعیت اقتصادی‬ ‫و اعم��ال تحریم‌ها‪ ،‬برای کاهش هزینه‌ه��ا‪ ،‬برنامه ویژه‌ای ارائه دهد یا حمایت‬ ‫از تولی��د داخل‪ ،‬ایجاد فرص��ت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توس��عه‬ ‫صادرات بخش‌ه��ای مولد را در نظر می‌گرفت که متاس��فانه هیچ‌کدام از این‬ ‫موارد رعایت نشد‪.‬‬ ‫ش��افعی تصریح کرد‪ :‬ات��اق ایران از دس��ت‌اندرکاران نظ��ام بودجه‌ریزی‬ ‫کش��ور خواست بودجه سال ‪ ۹۸‬را براس��اس اهدافی مانند حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توس��عه صادرات‬ ‫بخش‌ه��ای مول��د تدوین کند‪ .‬وی همچنین با تاکید ب��ر رعایت اصل تقدم‬ ‫مناب��ع بر مصارف‪ ،‬ش��فافیت تخصیص‌های بودجه‌ای‪ ،‬بازنگری در س��اختار‬ ‫هزینه‌ه��ای دولت‪ ،‬بازنگری در س��اختار ش��رکت‌های دولتی‪ ،‬تعیین‌تکلیف‬ ‫ش��رکت‌های زیان��ده دولتی‪ ،‬هدفمندس��ازی فعالیت‌ه��ای مالیاتی‪ ،‬کاهش‬ ‫فش��ارهای مالیاتی بر اش��خاص حقیقی و حقوقی غیردولت��ی و بهره‌مندی‬ ‫حداکثری از ظرفیت‌های مش��ارکت عمومی و خصوصی؛ خواستار اصالح در‬ ‫نظام بودجه‌ریزی ش��د‪ .‬اما واکاوی الیحه بودجه ‪ ۹۸‬حاکی از آن اس��ت که‬ ‫تذکرات و پیشنهاد‌های دلسوزانه بخش خصوصی در الیحه بودجه تقدیمی‬ ‫رئیس‌جمه��وری ب��ه مجلس عینیت نیافت��ه که بدین منظور نظ��ر اتاق به‬ ‫کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی نیز تقدیم می‌شود و امید‬ ‫است مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬متاس��فانه هر س��ال نرخ ارز در بودجه‬ ‫به‌طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید براساس محاسبات فنی به آن رسید‪ .‬در‬ ‫واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز ش��دن بودجه می‌کند‪ .‬دولت برای رس��یدن به‬ ‫برای تولید ایجاد ش��ده که می‌تواند مبنای حرک��ت جدیدی برای ارتقای این‬ ‫بخش باشد‪ .‬برای صادرات غیرنفتی نیز فرصت خوبی ایجاد شده‪ ،‬می‌توانستیم‬ ‫و می‌توانی��م با حمایت از صادرکنندگان در بس��یاری از بازارها حضوری موثر‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬در کنار آثار تحریم‪ ،‬تصمیم‌های اشتباه مسئوالن نیز مزید بر‬ ‫علت ش��ده و عرصه را ب��رای فعالیت‌های بخش حقیقی ص��ادرات تنگ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر صادرات کشور بر اثر این فشارهای غیرمنطقی از میدان به در شود‬ ‫پیامدهای ناخوشایندی در انتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید هر هفته نشست داشته باشیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه شاه‌بیت برنامه‌های ما باید حفظ‬ ‫وضعیت موجود تولید باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در همین‌راستا رئیس‌جمهوری دستور‬ ‫توجه به تولید و صادرات در سال ‪ ٩٨‬را صادر کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫اگر فعاالن بخش خصوصی با مش��کالتی بر سر راه حوزه خود روبه‌رو هستند‪،‬‬ ‫ب��ا معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در میان بگذارند‪ ،‬گفت‪ :‬این نحوه‬ ‫ارتباط ما با فعاالن اقتصادی است و در این زمینه جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر ف��ردی از اعضای کابینه در جایگاه خود مس��ئولیتی دارند و‬ ‫ذات کار م��ن‪ ،‬حمایت از بخش صنعت اس��ت‪ .‬ارز حاص��ل از صادرات هم در‬ ‫ده‌ها نشس��ت پیگیری ش��ده که نمونه آن هم دعوت از فع��االن اقتصادی در‬ ‫نشس��ت‌های بانک مرکزی اس��ت‪ .‬ما با فعاالن اقتصادی اختالف‌نظر نداریم و‬ ‫هر جا هم مش��کلی وجود دارد‪ ،‬برطرف خواهیم کرد‪ .‬البته باید توجه داش��ت‬ ‫در فض��ای عمومی و جمع��ی نمی‌توان مطالب را گف��ت‪ ،‬چراکه انعکاس بدی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رحمانی‪ ،‬هیچ‌کس در جنگ کنونی جهان ب��ا اقتصاد ایران تردید‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اما جنگ روانی و رس��انه‌ای هم وجود دارد ک��ه در آن راهکار مقابله با‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی‌‌‪766‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫ش��رایط جدید‪ ،‬ارتباط دولت با بخش خصوصی است‪ .‬ما باید هر هفته نشست‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬به‌نظر من اوض��اع جبهه جنگ‬ ‫اقتصادی را باید از نزدیک دید؛ از ناحیه دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫بی‌توجه��ی به مش��کالت بخش خصوصی جایز نیس��ت و البته م��ا هم به این‬ ‫موضوع‌ها بی‌توجه نیستیم‪ .‬از معاونان هم انتظار دارم از این پس اجازه ندهند‬ ‫گالیه ارتباط نداشتن با آنها را بشنوم‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬تعداد بخش��نامه‌های متناقض ی��ک دهم دوره‌های قبل‬ ‫اس��ت‪ .‬ما ارز داریم اما اینکه ترکیب آن چیس��ت و ارز در کجا اس��ت‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگری اس��ت که باید فعاالن اقتصادی به آنها توجه داش��ته باش��ند‪ .‬شاه‌بیت‬ ‫اقدامات‪ ،‬فعالیت‌ها و اس��تراتژی اصلی ما این اس��ت که وضع موجود تولید را‬ ‫حفظ کنیم تا به‌دنبال آن اشتغال هم حفظ شود‪ .‬در شرایط کنونی بزرگ‌ترین‬ ‫تهدید برای اقتصاد کشور این است که یک واحد تولیدی تعطیل شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حوزه ثبت‌س��فارش مش��کل تمدی��د ‪۳‬ماهه را برطرف‬ ‫کردیم‪ ،‬نامه نوش��ته‌ایم و همه ثبت‌س��فارش‌های که از پیش برای ‪۳‬ماه تایید‬ ‫شده‪ ،‬به‌طور اتوماتیک برای ‪۶‬ماه تمدید شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬صادرکنندگان نتوانس��تند دولت و‬ ‫بانک مرکزی را قانع کنند که ش��یوه انتقال ارز چگونه باشد و اینکه می‌گویند‬ ‫در بازگش��ت ارز کاری به ما نداشته باش��ید‪ ،‬یعنی چه؟ در ‪‌۷‬ماه امسال ‪۸‬هزار‬ ‫صادرکنن��ده داش��تیم که ‪۶‬هزار نفر آنه��ا کمتر از یک‌میلی��ون دالر صادرات‬ ‫داشتند و بر همین مبنا‪ ،‬در بخشنامه جدید اعالم شد که این گروه از بازگشت‬ ‫ارز صادراتی به س��امانه نیما معاف ش��دند‪ .‬مصرف ارز ما در صنعت بیش��تر از‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬پتروش��یمی و فوالد هم ارز می‌آورند که م��ا ارز را به صنعت‬ ‫اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هفته پیش در دولت مصوب کردیم تا س��قف ‪٣٠٠‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫واردات بدون انتقال ارز مجاز باش��د‪ .‬درباره واردات در مقابل صادرات هم قرار‬ ‫شد کارگروهی تشکیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جدید برای توسعه صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه و چین‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫صادرات به ‪۱۵‬کشور همسایه به اضافه چین و هند پروژه دارد و ما می‌خواهیم‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران کارگروهی در این‌باره تش��کیل دهد ت��ا با کمک بخش‬ ‫خصوصی و دولت صادرات به این کشورها افزایش یابد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه باید بدانیم س��ال آینده پیش��ران موتور اقتصاد ما باید‬ ‫صادرات باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با این رون��د و گرانی‌ها تقاضای داخلی افت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اما برای صادرات ظرفیت داریم و باید حل این مس��ئله به یک امر فوری‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حال‌حاضر برای صادرات‬ ‫به ‪۱۵‬کش��ور همس��ایه به اضافه چین و هند پروژه دارد و ما می‌خواهیم اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران کارگروهی را در این زمینه تش��کیل ده��د تا با کمک بخش‬ ‫خصوصی و دولت صادرات به این کشورها افزایش یابد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫فقط ‪۲.۹‬میلیارد دالر از واردات این کشورها از سوی ایران است‪ ،‬در حالی که‬ ‫می‌توان به این کشورها صادرات بیشتری انجام داد‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی به جای رشد ‪۲۰‬درصدی کاهش یافت‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫خطاب به وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنام��ه باید صادرات ‪20‬درصد رش��د‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که برخالف آنچه مسئوالن اعالم‬ ‫می‌کنند‪ ،‬صادرات کاهش یافته است‪.‬‬ ‫عدنان موس��ی‌پور در جلسه هیأت نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران که ب��ا حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬خط��اب به وزیر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براساس برنامه باید صادرات ‪20‬درصد‬ ‫رش��د کند‪ ،‬در حالی که برخالف آنچه مسئوالن‬ ‫اعالم می‌کنند‪ ،‬صادرات کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به عوامل اثرگذار مثبت و منفی‬ ‫در حوزه صادرات افزود‪ :‬اگر عوامل اثرگذار مثبت‬ ‫را در یک کفه ترازو و عوامل اثرگذار منفی را در‬ ‫کفه دیگر ترازو ق��رار بدهیم‪ ،‬کفه‌ای که عوامل‬ ‫اثرگذار منفی در آن قرار گرفته‪ ،‬نس��بت به کفه‬ ‫دیگر سنگینی می‌کند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران اظهارکرد‪ :‬جناب آقای رحمانی‬ ‫ما از ش��ما ناراحت هس��تیم‪ ،‬وقتی می‌گویم ما‬ ‫از شما ناراحت هس��تیم‪ ،‬یعنی از تیم اقتصادی‬ ‫دولت ناراحت هس��تیم و دلگیری ما از ش��ما به‬ ‫این دلیل است که شما ما را تنها گذاشته‌اید‪.‬‬ ‫موس��ی‌پور در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه وظیفه‬ ‫صادرکنن��دگان بیان کرد‪ :‬وظیف��ه صادرکننده‬ ‫بازاریاب��ی و حض��ور در نمایش��گاه‌های خارج از‬ ‫کشور و گسترش بازار در شرایط تحریم و حفظ‬ ‫سطح اشتغال است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران اظهارکرد‪ :‬ام��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت چه وظایف��ی برعهده دارد؟ آیا‬ ‫وظیف��ه دارد از ص��ادرات و تولید صادرات‌محور‬ ‫حمایت کند یا نه؟‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬م��ا می‌دانی��م ارز حاصل از‬ ‫صادرات بای��د برگردد و این مس��ئله یک اصل‬ ‫مس��لم اس��ت‪ .‬اگر بزرگ‌ترین فرص��ت تاریخی‬ ‫جهش صادراتی کش��ور تاکن��ون از بین نرفته‪،‬‬ ‫اما این فرصت اکنون جلوی چشمان همگان در‬ ‫حال از بین رفتن است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران افزود‪ :‬اگر تی��م اقتصادی دولت‬ ‫فرمانده صادرات باش��د و اهالی اقتصاد سربازان‬ ‫اقتصاد باشند‪ ،‬این دو ارتش اقتصادی را به‌وجود‬ ‫می‌آورند که ای��ن ارتش اقتصادی به نظر من با‬ ‫مس��ائل گوناگون از جمله تحریم‌ها و مشکالت‬ ‫بانکی شکس��ت نمی‌خورد‪ .‬اما فقط یک جا این‬ ‫ارتش شکس��ت می‌خورد و آن زمانی اس��ت که‬ ‫اعتماد بین س��رباز و فرمان��ده از بین برود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که فرمان��ده به تیم اقتصادی خود‬ ‫با ارائه بخشنامه‌های گوناگون بگوید من به شما‬ ‫اطمینان ندارم و بنابراین تمام بخشنامه‌هایی که‬ ‫صادر می‌کنم در راس��تای محدود کردن ش��ما‬ ‫آن گاه اس��ت که این مجموعه شکست و ضربه‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫موسی‌پور خطاب به وزیر اظهارکرد‪ :‬شاید شما‬ ‫فکر کنید من به‌عن��وان یک جوان که در حوزه‬ ‫ص��ادرات فعالیت می‌کنم‪ ،‬ای��ن حرف را می‌زنم‬ ‫اما اش��اره‌ای می‌کنم به آقای عسگر اوالدی که‬ ‫وی می‌گوید‪ ،‬در ش��رایط فعلی پس از ‪64‬س��ال‬ ‫صادرات مس��تمر مجبور ش��ده‌ام که صادرات را‬ ‫متوقف کنم‪ .‬آقای وزیر اگر در کل کش��ور فقط‬ ‫یک نفر باید از حوزه صادرات حمایت کند‪ ،‬این‬ ‫شما هستید‪.‬‬
‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫استراتژی بیمه «ما» تغییرکرد‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی‌‌‪766‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬س�فیر فرهنگی بانک ص�ادرات جایزه‬ ‫گرفتند‬ ‫برن��دگان نهایی طرح «باش��گاه س��فیران فرهنگی‬ ‫بانک صادرات ای��ران» جوایز خود را دریافت کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش بانک صادرات ایران‪ ،‬از میان ده‌ها اثر ارسالی به‬ ‫دبیرخانه طرح «باشگاه سفیران فرهنگی بانک صادرات‬ ‫ایران» ‪ ۶‬اثر با رأی هیات‌داوران برگزیده شد و برندگان‬ ‫نهایی جوایز خود را در آیینی در اداره کل روابط‌عمومی‬ ‫این بان��ک دریافت کردن��د‪ .‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات ای��ران با هدف جلب مش��ارکت‌های مردمی‬ ‫در ام��ور فرهنگی‪ ،‬طرح «باش��گاه س��فیران فرهنگی‬ ‫بانک صادرات ایران» را با در نظر گرفتن مش��وق‌هایی‪،‬‬ ‫برگ��زار ک��رده که در این راس��تا از بهتری��ن تالش‌ها‪،‬‬ ‫قدردانی ش��ده است‪ .‬مش��ارکت‌کنندگان در این طرح‬ ‫با تهیه فیلم از هر رویداد فرهنگی و ارس��ال آن از طریق‬ ‫پیام‌رس��ان‌های این بانک به عضویت «باشگاه سفیران‬ ‫فرهنگ��ی بانک ص��ادرات ایران» درآم��ده و با انعکاس‬ ‫موضوع‌ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و مناس��بتی‪ ،‬پس‬ ‫از انتخاب برگزیده‌ها از س��وی هی��ات‌داوران‪ ،‬از جوایز‬ ‫ارزنده آن برخوردار ش��ده‌اند‪ .‬بانک صادرات ایران با ‪۶۷‬‬ ‫سال پیش��ینه درخش��ان در ارائه انواع خدمات مالی و‬ ‫بانکی‪ ،‬توجه به رویدادهای فرهنگی را در دس��تور کار‬ ‫ق��رار داده و همواره در ت�لاش برای انعکاس رویدادها و‬ ‫مناسبت‌های خاص و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خ��ود‪ ،‬از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی مردم کش��ور‬ ‫استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۴۲‬ه�زار م�ورد وام‬ ‫قرض‌الحسنه از سوی بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۹‬ماه آغاز امسال بیش از ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫مورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه رفع نیازهای ضروری‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬این بانک در راستای سیاست‌های اعتباری‬ ‫خود از ابتدای امس��ال ت��ا پایان آذر‌‌‪ ۴۲ ،‬ه��زار و ‪۸۴۵‬‬ ‫مورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه رفع نیازهای ضروری‬ ‫تخصیص داده اس��ت ک��ه ارزش ریالی آن به یک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۳‬میلیارد و ‪ ۷۴۹‬میلیون ریال می‌رس��د‪ .‬همچنین‬ ‫این بانک ‪ ۴۲۲‬مورد تس��هیالت تعمیر مسکن به ارزش‬ ‫‪ ۱۶‬میلی��ارد و ‪ ۲۱۰‬میلیون ریال به متقاضیان در مدت‬ ‫یادش��ده پرداخت کرده اس��ت‪ .‬تخصیص تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه کارگش��ایی از دیگر اقد‌ام‌های اعتباری‬ ‫بان��ک مل��ی ایران ب��وده به ط��وری که در ‪ ۹‬م��اه آغاز‬ ‫امسال‪ ۳۶۳ ،‬هزار و ‪ ۱۴۸‬مورد تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫کارگش��ایی نیز به ارزش ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۷‬میلیارد و ‪۶۶۳‬‬ ‫میلیون ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب‌های جدید در بیمه تجارت نو‬ ‫در احکام جداگانه از سوی نیما نوراللهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه تجارت نو‪‌،‬ابوطالب قره‌‌چماقل ‌و به س��مت معاون‬ ‫ی به سمت‬ ‫توسعه بازار و ش��بکه فروش ‌و قاسم قشقاو ‌‬ ‫مدیر هماهنگی امور شعب و نمایندگان منصوب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫و تش��کر از زحمات مدیران پیش��ین‪ ،‬این انتصاب‌ها با‬ ‫توجه به تعهد‪ ،‬شایستگی و تجربه‌های ارزنده ثبت‌شده‬ ‫در کارنامه کاری مدیران جدید انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�امی برن�دگان پوی�ش «ی�ک قط�ره‬ ‫کمتر» بانک ایران‌زمین‬ ‫اس��امی برن��دگان پویش «یک قط��ره کمتر» بانک‬ ‫ایران‌زمی��ن‪ ،‬ک��ه در راس��تای افزای��ش حساس��یت‬ ‫مخاطب��ان خود به موضوع کم‌آبی و ارتقا مصرف بهینه‬ ‫آب در کش��ور برگزار شده بود‪ ،‬اعالم شد‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین نوش��ت‪ :‬همزمان با روز‬ ‫هوای پاک برندگان پویش یک قطره کمتر که با ارسال‬ ‫آثار خود ما را همراهی کردند‪ ،‬اعالم شد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ش��اید این پرسش برای ش��ما ایجاد شده باش ‌د که چرا‬ ‫ما این پویش را در فصل پرآب س��ال به اجرا گذاشتیم‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که اگر ام��روز به فکر کاهش مصرف‬ ‫آب نباش��یم‪ ،‬تابستان با آن درگیر خواهیم شد‪ .‬عده‌ای‬ ‫از ش��ما در قالب یک داستان خود را جای یک قطره آب‬ ‫گذاشتید و از زبان آن س��عی کردید اهمیت موضوع را‬ ‫به ما نشان دهید‪.‬‬ ‫جمع��ی دیگر تصاویر نقاط کم‌آب کش��ور را بهترین‬ ‫راهکار برای اثرگذاری تش��خیص دادند‪ .‬گروهی سعی‬ ‫داش��تید راه‌هایی را که خود برای کاهش مصرف آب به‬ ‫کار می‌بستید‪ ،‬با ما به اشتراک بگذارید‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�داوم دوره‌ه�ای بازآم�وزی فنی در‬ ‫بیمه میهن‬ ‫س��ومین دوره آموزش فنی بیمه‌های آتش‌سوزی و‬ ‫چهارمین دوره آموزش بیمه‌های اتومبیل در ش��رکت‬ ‫بیمه میهن برگزار شد‪.‬‬ ‫در ادامه برنامه‌های آموزش��ی ش��رکت بیمه میهن‬ ‫س��ومین دوره آموزش فن��ی بیمه‌های آتش‌س��وزی‬ ‫در س��اختمان مرکزی ش��رکت بیمه میه��ن با حضور‬ ‫کارشناس��ان فنی اس��تان ته��ران و چهارمی��ن دوره‬ ‫آم��وزش بیمه‌ه��ای اتومبیل در منطقه ‪ ۴‬کش��وری با‬ ‫حضور کارشناس��ان شهر‌های کرمانش��اه‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬بروجرد‪ ،‬همدان‪ ،‬مرکزی و اس�لام‌آباد‬ ‫غرب در شعبه کرمانشاه برگزار شد‪.‬‬ ‫افزایش سودآوری به جای افزایش سهم بازار‬ ‫براساس گزارش اعالم شده درباره عملکرد‬ ‫‪ ۹‬م��اه ش��رکت بیمه «م��ا»‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫اس��تراتژی خود را از افزایش س��هم بازار به‬ ‫افزایش سودآوری همراه با ارائه هر چه بهتر‬ ‫خدمات و افزایش بهره‌وری تغییر داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی ش��رکت بیمه‬ ‫«ما»‪ ،‬رشد تولید حق بیمه در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬در مقایسه با سال‌های گذشته‪ ،‬از‬ ‫زمان تاس��یس ش��رکت که همه دارای رشد‬ ‫منطقی بوده‌اند‪ ،‬رش��د بی‌نظیری اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن بازه زمان��ی‪ ۴۶۳ ،‬میلی��ارد تومان حق‬ ‫بیمه تولید شده که ‪ ۶۶‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مدت مشابه در سال گذشته داشته و حدود‬ ‫‪ ۱۱۳‬درصد از برنام��ه تولید را محقق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر اس��اس آمار ارائه ش��ده‪ ،‬با‬ ‫پرداخت حدود ‪ ۱۸۷‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫ب��ه بیمه‌گ��ذاران و زیاندیدگان‪ ،‬خس��ارت‪،‬‬ ‫‪ ۳.۵‬واح��د نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته کاهش یافته اس��ت‪ .‬با هدف ترویج‬ ‫فرهنگ بیمه و افزای��ش ضریب نفوذ آن در‬ ‫می��ان یکایک مردم و در راس��تای توس��عه‬ ‫بازار‪ ،‬تس��هیل دسترس��ی و ارتقای س��طح‬ ‫کیفی و کمی ارائ��ه خدمات به بیمه‌گذاران‪،‬‬ ‫زیاندیدگان و ش��بکه فروش‪ ،‬شعب جدیدی‬ ‫در سراس��ر کشور گش��ایش یافت که نمونه‬ ‫اخیر آن‪ ،‬افتتاح ش��عبه شرق تهران است تا‬ ‫با فروش هوشمندانه و ارائه خدمات بیمه‌ای‬ ‫در باالترین کیفیت‪ ،‬همتراز با خدمات بانک‬ ‫ملت ب��ه عنوان س��هامدار عم��ده‪ ،‬موفق به‬ ‫تامین نیازهای تمامی ذی‌نفعان شود‪.‬‬ ‫با توجه به لزوم گسترش فروش بیمه‌های‬ ‫عم��ر و س��رمایه‌گذاری به عن��وان محصول‬ ‫استراتژیک شرکت که تاثیر بسیار مهمی بر‬ ‫اقتصاد کالن کشور‪ ،‬اقتصاد خانوار و افزایش‬ ‫ضریب امنیت خانواده دارد‪ ،‬بیمه «ما» اقدام‬ ‫به گس��ترش ش��بکه فروش در قالب جذب‬ ‫نمایندگان بیمه‌های عمر و س��رمایه‌گذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۵۰۰‬نماینده‬ ‫جذب شده که در تاریخ بیمه «ما» بی‌سابقه‬ ‫ب��وده و همی��ن ام��ر موجب فروش بیش��تر‬ ‫بیمه‌ه��ای زندگ��ی و رش��د ‪ ۲۴‬درص��دی‬ ‫پرتفوی بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از ارکان توانمندی شرکت‌های‬ ‫بیم��ه‪ ،‬ترکیب مناس��ب پورتف��وی بیمه‌ای‬ ‫اس��اس‪ ،‬در راستای اهداف‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫تعیین‌ش��ده و تمرکز بر رش��ته‌های مغفول‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬ش��رکت بیمه «ما» با محاسبه‬ ‫دقیق ریس��ک موفق به افزایش ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫حق بیمه تولیدی بیمه‌های آتش‌سوزی شده‬ ‫و توانس��ته پرتفوی بیمه بدنه اتومبیل را در‬ ‫‪ ۹‬ماه آغاز امسال ‪ ۹۳‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته افزایش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫از ابتدای امسال تا‌کنون با ‪ ۸۸۰‬درصد رشد‬ ‫حق بیمه در رشته باربری‪ ،‬کشتی و هواپیما‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬بنابر اعالم نهاد ناظر بیمه‬ ‫کشور‪ ،‬بیمه «ما» برای هفتمین سال متوالی‬ ‫موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی شده‬ ‫است و در این حوزه جزو برترین‌های صنعت‬ ‫بیمه کشور است‪.‬‬ ‫س��طح ی��ک توانگ��ری مال��ی یک��ی از‬ ‫ش��اخص‌های مهم ارزیابی شرکت‌های بیمه‬ ‫بیمه دانا به دنبال جذب بازارهای جدید بیمه‌ای‬ ‫نایب‌رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل بیم��ه دانا بر‬ ‫لزوم تالش بیش��تر ش��بکه فروش برای جذب بازارهای‬ ‫جدید بیمه‌ای و حرکت به س��مت س��ودآوری بیش��تر‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بیمه دانا‪ ،‬ابراهیم‬ ‫کاردگر در جلس��ه هم‌اندیش��ی با اعضای شبکه فروش‬ ‫و کارکنان ش��عب سمنان و ش��اهرود که در محل هتل‬ ‫قصر بس��طام ش��اهرود برگزار ش��د‪ ،‬ضمن ابراز رضایت‬ ‫از عملکرد کارکنان و ش��بکه فروش اس��تان س��منان‪،‬‬ ‫بر ضرورت کنترل ریس��ک و خس��ارت از س��وی شبکه‬ ‫ی ارائه نرخ فنی مناس��ب با توجه‬ ‫ف��روش تاکید کرد‪ .‬و ‌‬ ‫به عملکرد و سابقه بیمه‌گذار و تالش برای تجمیع امور‬ ‫بیمه‌ای را یادآور ش��د و در پاس��خ به مسائل مطرح شده‬ ‫از س��وی نمایندگان گفت‪ :‬به منظ��ور پویایی و افزایش‬ ‫تحرک ش��رکت‪ ،‬اقد‌ام‌هایی‌شده که ابالغ شی ‌وه‌نامه‌های‬ ‫جدید‪ ،‬افزایش اختیارات‪ ،‬تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌ها‬ ‫و تغییرات مدیریتی از آن جمله هستند‪‌.‬کاردگر‪ ،‬آموزش‬ ‫و رتبه‌بندی نمایندگان و رفع مشکالت شبکه فناوران را‬ ‫از دیگر اقدام‌های انجام‌ش��ده اخیر برشمرد و با اشاره به‬ ‫مشکالت صنعت بیمه‪ ،‬بر لزوم توجه و فرهنگ‌سازی در‬ ‫بین بیمه‌گذاران و صنعت بیمه تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ارائه خدمات مناس��ب به مشتریان است‬ ‫و کسب این رتبه نش��ان از مدیریت درست‬ ‫ش��رکت در بخش‌های مختل��ف دارد‪ .‬یکی‬ ‫دیگ��ر از اه��داف ش��رکت در س��ال جاری‪،‬‬ ‫حرکت در مسیر جذب بیمه‌گذاران برجسته‬ ‫و بزرگ بود که این امر در س��ال ‪ ۹۷‬محقق‬ ‫شد و فصل جدیدی در فعالیت بیمه‌ای بیمه‬ ‫«ما» رقم خورد‪ .‬با توجه به عملکرد مناسب‬ ‫مجموعه در همه حوزه‌ها‪ ،‬شرکت بیمه «ما»‬ ‫موفق به کس��ب جایگاه مناس��ب در صنعت‬ ‫بیمه ش��ده اس��ت و با ارائه خدمات مطلوب‪،‬‬ ‫نگاه بیمه‌گذاران بزرگ را به سوی خود جلب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حضور هواپیمای جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و ده‌ه��ا‬ ‫س��ازمان بزرگ ملی به عن��وان بیمه‌گذاران‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» نش��ان از این حرکت رو‬ ‫به رشد و فعال دارد‪ .‬به منظور ترسیم مسیر‬ ‫آینده ش��رکت و تحقق پیشتازی در صنعت‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مرکز آینده‌پژوهی در بیمه‬ ‫«ما» طراحی و راه‌اندازی ش��ده اس��ت مرکز‬ ‫آینده‌پژوهی با هدف شناخت و درک مسائل‬ ‫نوظه��ور در صنعت بیمه و نح��وه برخورد با‬ ‫آنها‪ ،‬مطالعه درباره رش��د فن��اوری در آینده‬ ‫و به ‌ره‌گی��ری از آن ب��رای انج��ام تحقیقات‬ ‫کارب��ردی و پذی��رش و درک اهمیت ایده‌ها‬ ‫برای خل��ق و ش��کل‌دهی آین��ده‌ای برتر و‬ ‫مطلوب طراحی ش��ده اس��ت تا با دعوت از‬ ‫اس��تادان خبره و با‌تجرب��ه در کنار نیروهای‬ ‫ج��وان‪ ،‬علم��ی و انعطاف‌پذی��ر س��ازمان‪،‬‬ ‫ارائه‌دهنده طرح‌های نوین بوده و در کارهای‬ ‫جدید پیشتاز باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز ب��ا به ‌ره‌گیری از ات��اق فکر و‬ ‫هس��ته‌های پژوهش��ی طراحی و در ‪ ۴‬محور‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬خل��ق ای��ده‪ ،‬تروی��ج و آموزش و‬ ‫ش��تاب‌دهی کسب‌وکار فعالیت خود را انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫نماد بانک شهر در بازار پایه فرابورس باز شد‬ ‫مدیر امور س��هام بانک شهر از بازگشایی نماد بانک شهر در‬ ‫بازار پایه فرابورس خبر داد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر امکان خرید‬ ‫و فروش س��هام این بانک برای متقاضیان و سهامداران فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک‬ ‫شهر‪ ،‬حجت‌اله نجاری با اعالم این خبر گفت‪ :‬خوشبختانه نماد‬ ‫این بانک بعد از ‪ ۲۲‬ماه توقف‪ ،‬شنبه ‪ ۱۵‬دی بازگشایی و به این‬ ‫ترتیب امکان خرید و فروش سهام بانک شهر برای متقاضیان‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک ش��هر جزو نخس��تین بانک‌ها در‬ ‫بازار پایه فرابورس اس��ت که توانس��ت مجوز بازارگردانی را از‬ ‫س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار تهران بگی��رد و پس از دریافت‬ ‫مجوز از هیات‌مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغ آن‬ ‫به شرکت فرابورس‪ ،‬مجوز بازگشایی نماد معامالتی بانک شهر‬ ‫گرفته شد‪ .‬نجاری با اشاره به استقبال شکل‌گرفته از بازگشایی‬ ‫نماد بانک شهر اظهار کرد‪ :‬از نخستین روز دریافت این مجوز‬ ‫تا‌کنون‪ ،‬اس��تقبال خوبی از سوی سهامداران در عرضه سهام‬ ‫برای فروش و همچنین تقاضا برای خرید س��هام وجود داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر امور سهام بانک شهر‪ ،‬آینده بازار سرمایه بانک‌ها‬ ‫را روش��ن و مثبت پیش‌بینی کرد و افزود‪ :‬نماد بیشتر بانک‌ها‬ ‫مثبت اس��ت و هر روز ش��اهد افزایش قیمت سهام بانک‌ها در‬ ‫بازار سرمایه هستیم‪.‬‬ ‫پست‌بانک‪ ،‬بانکی مردمی و خدمت‌رسان است‬ ‫مدیرعامل پس��ت‌بانک ایران‪ ،‬در آیین معارفه مدیر امور‬ ‫س��رمایه‌انس��انی و پش��تیبانی‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک با عملکرد‬ ‫موف��ق در حوزه‌ه��ای مختلف نش��ان داده اس��ت که تمام‬ ‫شاخصه‌های یک بانک مردمی و خدمت‌رسان را دارد‪.‬‬ ‫ی تصری��ح کرد‪ :‬نیروی‬ ‫به گزارش س��یتنا‪ ،‬خس��رو فرح ‌‬ ‫انس��انی جهت‌دهنده مسیر رش��د سازمان‌هاست و فعالیت‬ ‫در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر آینده‌نگری است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬لزوم افزایش س��طح اثربخشی و بهره‌وری کارکنان در‬ ‫کنار برنامه‌های جذب نیرو را ضروری دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تو‬ ‫تعیین پست‌بانک ایران از طرف دولت و وزارت ارتباطا ‌‬ ‫فناوری اطالعات به عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی حوزه‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬نیازمند اج��رای برنامه‌های اصولی برای‬ ‫تامین نیروی موردنیاز و آموزش مس��تمر نیروهای موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل پس��ت‌بانک ای��ران افزود‪ :‬آق��ای مهدی‬ ‫عس��گری‌زاده تخصص و تجربه‌های موفقی در فعالیت‌های‬ ‫حوزه فناوری اطالعات و تعامل با سازمان‌های خدمت‌رسان‬ ‫بیمه ایران نماینده فروش بیمه زندگی جذب می‌کند‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران با هدف توسعه بیمه‌های زندگی‬ ‫و در چارچوب مفاد آیین‌نامه ش��ماره ‪ ۹۶‬ش��ورای عالی بیمه‪،‬‬ ‫برای جذب نمایندگان فروش‌بیم ‌ه زندگی در سراس��ر کش��ور‬ ‫اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬محمد زاهدنیا‪ ،‬معاون فنی بیمه‬ ‫ایران ب‌ا اعالم این مطلب‌‌افزود‪ :‬با دس��تور رئیس هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت‪ ،‬شورای راهبردی بیمه‌های زندگی بیمه‬ ‫ای��ران با تنظیم و ابالغ ضوابط ج��ذب نمایندگان بیمه جدید‬ ‫ی زندگی‪ ،‬امور آم��وزش‪ ،‬مصاحبه و جذب‬ ‫در رش��ته‌بیمه‌ه��ا ‌‬ ‫نمایندگان را به صورت غیرمتمرکز و از طریق مراکز استان‌ها‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تمامی متقاضیان با حداقل‬ ‫مدرک دیپلم هم می‌توانند به‌عنوان نماینده بیمه جذب شوند‬ ‫ش��رایط مهیا ش��ده از س��وی بیمه ایران را فرصتی استثنایی‬ ‫برای عالقه‌مندان به فعالیت در صنعت بیمه کش��ور و زمینه و‬ ‫بستری مناسب برای اش��تغالزایی و کارآفرینی جوانان کشور‬ ‫دانس��ت‪ .‬زاهدنیا اضافه ک��رد‪ :‬با هدف تعامل‪ ،‬آموزش‪ ،‬هدایت‬ ‫و کنت��رل نمایندگان بیمه زندگ��ی از خدمات نمایندگان کل‬ ‫جنرال که تخصص و شرایط الزم را دارند هم استفاده می‌شود‬ ‫تا بدین ترتیب سرعت عمل الزم در ارائه خدمات صدور با روش‬ ‫دوکدین��ک و برق��راری الگو و مدل س��ازمان فروش تخصصی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه در اس��تراتژی فنی بیمه ایران مقرر شده‬ ‫بیمه‌ه��ای زندگی در س��هم پرتفوی ش��رکت رتب��ه دوم را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گش��ایش س��اختمان ستاد‬ ‫راهبردی بیمه‌های زندگی بیمه ایران از برنامه‌های پیش روی‬ ‫شرکت در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫کارمند بانک باید مشاور مالی مشتری باشد‬ ‫سرپرس��ت موسس��ه اعتباری کوث��ر با تاکید ب��ر موضوع‬ ‫رضایتمن��دی مش��تری در نظام بانکی گف��ت‪ :‬کارمند بانک‬ ‫باید مش��اور مالی مش��تری باش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر‪ ،‬جواد فهیمی‌پ��ور در آیین تکریم و‬ ‫معارفه مدیریت ش��عب استان‌های خراسان رضوی و شمالی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هم��کاران در ش��عب بانک‌ها و موسس��ه‌های‬ ‫اعتباری موظف هس��تند با رفتار مناس��ب و روی گشاده از‬ ‫مش��تریان اس��تقبال کرده و به عنوان مشاور مالی مشتریان‬ ‫را راهنمایی کنند‪ .‬وی با اش��اره به اهمیت مسئولیت‌پذیری‬ ‫کارکنان افزود‪ :‬کارکنان کوثر باید با توجه به ش��ی ‌وه‌نامه‌های‬ ‫ابالغی‪ ،‬تصمیم‌گیری‌های مدیر اس��تان و توان خود وظایف‬ ‫محول‌ش��ده را به‌درس��تی انجام دهند و در پیشبرد اهداف‬ ‫موسس��ه از هیچ تالش��ی دریغ نکنن��د‪‌.‬وی ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی میزان متغیرهای محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‬ ‫نظام بانکی بس��یار زیاد ش��ده است و بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتباری باید با شناسایی فرصت‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده‬ ‫پول برای حداکثر‌س��ازی منافع مشتریان و سهامداران خود‬ ‫برنامه‌ریزی کند‪.‬‬ ‫ای��ن حوزه دارد و ب��ه طور قطع این تجربه‌ها در پیش��برد‬ ‫برنامه‌ها و اهداف بانک تاثیر مطلوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پس��ت‌بانک ایران در پایان این آیین با اهدای‬ ‫لوح از فریدون کهزادیان‪ ،‬مدیر س��ابق امور سرمایه انسانی‬ ‫و پش��تیبانی و اکب��ر غالم��ی‪ ،‬رئی��س پیش��ین اداره کل‬ ‫روابط‌عمومی قدردانی و حکم انتصاب مهندس عسگری‌زاده‬ ‫را به عنوان مدیر جدید امور سرمایه انسانی و پشتیبانی این‬ ‫بانک اهدا کرد‪.‬‬ ‫همایش سراسری مدیران بانک پاسارگاد برگزار شد‬ ‫همایش سراس��ری بانک پاسارگاد با حضور مسئوالن‪،‬‬ ‫اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬مدیران و جمعی از بانکداران بانک‬ ‫پاس��ارگاد ‪ ۲۷‬دی ‪ ،‌۱۳۹۷‬در مح��ل س��الن ابوریح��ان‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬در این همایش‬ ‫که پس از برگزاری موفقیت‌آمیز مجمع عمومی ساالنه و‬ ‫گش��ایش نماد بانک در بورس برگزار شد‪ ،‬عملکرد بانک‬ ‫پاس��ارگاد در دوره‌های پیش��ین مورد بررسی و ارزیابی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬همچنین برنامه‌ها و اس��تراتژی بانک برای‬ ‫نیل به اهداف و آینده‌ای درخش��ان‌تر تشریح شد‪ .‬مجید‬ ‫قاس��می‪ ،‬مدیرعامل بان��ک ضمن قدردان��ی از تالش و‬ ‫صب��وری همکاران خود در مس��یر دس��تیابی به اهداف‬ ‫گفت‪ :‬بانک پاس��ارگاد روزهای سختی را گذراند اما خدا‬ ‫را شاکریم که این مسیر را با قدرت‪ ،‬قاطعیت و سربلندی‬ ‫گذاشت به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک‬ ‫‌‌‬ ‫پشت‌س��ر‬ ‫بانک مس��تحکم و باثبات شده اس��ت که قدرتمندتر از‬ ‫گذش��ته به امر خدمات‌رس��انی ب��ه هم‌میهن��ان ادامه‬ ‫می‌ده��د‪ .‬وی ضمن تاکید بر اینکه تمامی ش��یوه‌نامه‌ها‬ ‫و مقررات وضع‌ش��ده از س��وی نهاد‌های نظارتی در این‬ ‫بانک رعایت ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بانک پاس��ارگاد از‬ ‫جایگاه بسیار ارزش��مندی در دنیا نیز برخوردار است و‬ ‫به دلیل پیش��ینه و عملکرد درخش��ان‪ ،‬م��ورد اعتماد و‬ ‫اقبال بانک‌های خارج از کش��ور برای برقراری مراودات‬ ‫بانکی است‪ .‬تاسیس ش��عبه در خارج از کشور نمونه‌ای‬ ‫از اس��تقبال کش��ورهای خارجی برای همکاری با بانک‬ ‫پاسارگاد است‪.‬‬ ‫شارژ دوباره کاراکارت بانک رفاه‬ ‫در راس��تای افزایش انگی��زه‪ ،‬قدرت خری��د و تکریم‬ ‫بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی‪،‬‬ ‫امکان ش��ارژ دوباره کاراکارت از سوی بانک رفاه فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک رف��اه کارگران‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به درخواس��ت بازنشستگان و مس��تمری‌بگیران‬ ‫س��ازمان تامین‌اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه‬ ‫دریافت می‌کنند‪ ،‬شارژ دوباره اعتبار کاراکارت‌های صادر‬ ‫ش��ده با اعتبار حداقل ‪ ۵‬میلیون ری��ال و حداکثر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬با دوره بازپرداخت ‪ ۱۲‬ماه و با نرخ کارمزد‬ ‫‪ ۱۲‬درصد امکان‌پذیر شد‪ .‬در این طرح مستمری‌بگیران‬ ‫سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس اعتبارسنجی و حداکثر‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۳‬براب��ر حقوق و مزایای مس��تمر دریافتی با‬ ‫ش��رط پوش��ش‌دهی حداقل ‪ ۲۵‬درصد خالص حقوق و‬ ‫مزایای مس��تمر آنها برای بازپرداخت اقس��اط ماهانه با‬ ‫لحاظ س��ایر اقساط مش��تری می‌توانند از فروشگاه‌های‬ ‫طرف قرارداد این طرح‌(اعم از فروش��گاه زنجیره‌ای رفاه‪،‬‬ ‫اتکا‪ ،‬ش��هر فرش و‪ )...‬نسبت به خرید اقساطی کاال اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫روز‬ ‫تیتر‬ ‫دیدگاه‬ ‫بر اس�اس بخش�نامه بانک مرکزی‪ ،‬س�ود علی‌الحساب س�پرده‌های س�رمایه‌گذاری‬ ‫کوتاه‌مدت بانک‌ها‪ ،‬از امروز به صورت ماه‌ش�مار محاس�به می‌ش�ود‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫میزان رش�د و سهم س�پرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ش�بکه بانکی در مقایسه با‬ ‫زهره محسنی‌شاد س�پرده‌های س�رمایه‌گذاری بلندمدت که بیانگر افزایش میزان س�یالیت منابع شبکه‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬بانک�ی اس�ت‪ ،‬سیاس�ت‌گذار پولی تصمی�م گرفته تا با تغیی�ر در نحوه پرداخت س�ود‬ ‫سپرده‌های کوتاه‌مدت‪ ،‬ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را کاهش‬ ‫دهد و از فعالیت‌های س�فته‌بازانه و تشدید تالطم‌های س�ایر بازارها به دلیل ناپایداری‬ ‫مناب�ع در ش�بکه بانکی جلوگیری کند‪ .‬بر این اس�اس‪ ،‬پیش�نهاد بانک مرکزی در این زمین�ه در یک‌هزار و‬ ‫دویس�ت و ش�صت و دومین جلسه ش�ورای پول و اعتبار در‌‪ ۲۰‬آذ ‌ر مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت سود‬ ‫د به گون�ه‌ای که حداقل‬ ‫س�پرده‌های س�رمایه‌گذاری کوتاه‌م�دت عادی از روزش�مار به ماه‌ش�مار تغییر یاب ‌‬ ‫مانده‌حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌ها باشد‪.‬‬ ‫کدام چالش‌ها‬ ‫مانع تحقق برنامه‌های‬ ‫بانک مرکزی هستند؟‬ ‫فرمول محاسبه سود سپرده‌های بانکی تغییر کرد‬ ‫اجرای نرخ سود «ماه‌شمار» از امروز‬ ‫در پی مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و بخش��نامه بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬از امروز‪ ،‬اول بهمن‪ ،‬محاس��ـبه س��هم س��ود‬ ‫علی‌الحساب س��پرده‌های کوتاه‌مدت عادی در بانک‌های‬ ‫سراس��ر کش��ور به صورت ماه‌ش��مار خواهد بود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تمامی حس��اب‌های با ماهیت کوتاه‌مدت فارغ از‬ ‫مقطع افتتاح س��پرده‪ ،‬از تاری��خ اول بهمن و فقط برای‬ ‫دوره‌ه��ای زمانی پ��س از این تاریخ‪ ،‬مش��مول تغییر در‬ ‫نحوه محاس��به س��ود بر مبنای فرمول «نرخ سود ضرب‬ ‫در تع��داد روزه��ای ماه ض��رب در کمتری��ن مانده طی‬ ‫ماه» خواهند ش��د‪ .‬این در حالی است که سایر شرایط و‬ ‫ضوابط س��پرده‌های کوتاه‌مدت عادی مانند حداکثر نرخ‬ ‫سود علی‌الحساب یعنی ‪ ۱۰‬درصد و شرط حداقل مانده‬ ‫برای بهره‌مندی از س��ود س��پرده به مدت یک‌ماه ممتد‬ ‫مانند گذشته به قوت خود باقی است و فقط مبلغ مبنای‬ ‫محاس��به س��ود از حالت حداقل مان��ده روزانه به حالت‬ ‫حداق��ل مانده ماهانه تغییر می‌یاب��د‪ .‬همچنین ضوابط و‬ ‫مقررات س��ایر سپرده‌ها مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫بلندم��دت و کوتاه‌مدت ویژه همچنان به قوت خود باقی‬ ‫است و این تغییرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت‬ ‫را شامل نمی‌شود‪.‬‬ ‫تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در حالی قرار است‬ ‫در بانک‌ها به اجرا درآید که به گفته کارشناس��ان‪ ،‬هدف‬ ‫بانک مرکزی از این تصمیم‪ ،‬نظم‌دهی در محاس��به نرخ‬ ‫س��ود و افزایش ماندگاری پول در ش��بکه بانکی است و‬ ‫می‌تواند گامی در راستای احیای سپرده‌های بلند‌مدت و‬ ‫چند ساله در آینده نزدیک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ق�درت برنامه‌ری�زی مناب�ع در‬ ‫بانک‌ها‬ ‫مهدی طغیانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد‬ ‫در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‬ ‫تجارت» ب��ا بیان اینک��ه اتفاق‌های‬ ‫اخیر و نوسان‌های شدید قیمتی که‬ ‫در بازاره��ای مختل��ف در ماه‌ه��ای‬ ‫گذش��ته رخ داد‪ ،‬باعث شد تا بانک‬ ‫مرکزی در تصمیمی‪ ،‬تغییراتی را در محاس��به نرخ سود‬ ‫س��پرده‌های کوتاه‌مدت بانکی ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬آن‌طور‬ ‫که بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬محاس��به نرخ سود‬ ‫س��پرده‌های کوتاه‌م��دت به ج��ای روزش��مار‪ ،‬از امروز‬ ‫ماه‌ش��مار خواهد بود که به نظر می‌رسد این اقدام گامی‬ ‫در راس��تای جلوگیری از فضای س��فته‌بازی و سوداگری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گفته او‪ ،‬نوس��ان‌های ارزی و التهابات به‬ ‫وجود آمده در بازار طال‪ ،‬س��که و‪ ...‬این ش��رایط را ایجاد‬ ‫کرد که بیش��تر افراد س��پرده‌های بلندمدت‌ش��ان را به‬ ‫سپرده کوتاه‌مدت تبدیل و هر زمان که اراده کنند آن را‬ ‫وارد ب��ازار و برای خرید کاال مب��ادرت کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه روزش��مار بودن نرخ سود س��پرده‌های کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫گردش مالی را در اقتصاد بیشتر کرده است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫اما با تصمیم اخی��ر بانک‌ مرکزی که از امروز در بانک‌ها‬ ‫اجرایی می‌ش��ود‪ ،‬می‌توان امیدوار بود پ��ول در بانک‌ها‬ ‫ماندگارت��ر ش��ود و مردم به س��مت س��پرده‌گذاری در‬ ‫حساب‌های بلند‌مدت‌تر ترغیب شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه طغیان��ی‪ ،‬تغیی��ر در محاس��به نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌های بانکی موجب کنترل بیشتر جریان گردش‬ ‫پول‪ ،‬کم ش��دن نوس��ان‌های قیمت��ی در بازارها‪ ،‬کاهش‬ ‫فض��ای س��فته‌بازی و کم ش��دن التهابات و‪ ...‬می‌ش��ود‬ ‫و ای��ن اتفاق خوبی اس��ت که در حال رخ دادن اس��ت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که این اقدام بانک مرکزی‬ ‫می‌توان��د در نهای��ت گام��ی ب��رای احیای س��پرده‌های‬ ‫بلند‌مدت ‪ ۲‬س��اله یا ‪ ۵‬ساله شود و مکملی برای اجرایی‬ ‫شدن تصمیم جدید بانک مرکزی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬باید قبول کنیم که سپرده‌های‬ ‫روزش��مار در عمل با پول نقد تفاوت��ی ندارد و به عنوان‬ ‫ش��به‌پول به ش��مار می‌آید که بان��ک نمی‌تواند به هیچ‬ ‫عنوان ب��رای این پول‌ه��ا برنامه‌ریزی اقتصادی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نقدشوندگی باالی این حساب‌ها باعث شده است‬ ‫ت��ا این منابع با اتفاقی‪ ،‬به س��رعت از بانک خارج ش��ود‬ ‫و به س��مت بازاره��ای غیر‌مولد حرکت کن��د که این به‬ ‫ضرر اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬با اجرایی‬ ‫ش��دن این تصمیم بانک‌مرکزی‪ ،‬نگران��ی از بابت خروج‬ ‫مناب��ع از بانک‌ها وجود ن��دارد و حتی می‌تواند گامی در‬ ‫راس��تای حرکت منابع به سمت سپرده‌های بلندمدت و‬ ‫پایدارتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم شدن سرعت گردش پول در جامعه‬ ‫فره��اد رمضان‪ ،‬کارش��ناس بازار پول نی��ز در این زمینه‬ ‫در گفت‌وگو با «گس��ترش تج��ارت» با بیان اینکه حجم‬ ‫گردش باالی پول در اقتصاد و روند شدید رشد نقدینگی‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته به عنوان یکی از فاکتورهای مهم‬ ‫در به وجود آمدن مش��کالت فعلی اقتصاد و نوسان‌های‬ ‫قیمتی بازارها به ش��مار می‌آید‪ ،‬افزود‪ :‬این شرایط سبب‬ ‫ش��ده تا نرخ ت��ورم در جامعه رش��د کند و ن��رخ کاال و‬ ‫خدمات به شدت گران شود و این امر مشکالت زیادی را‬ ‫برای مردم ایجاد کند‪.‬‬ ‫رمضان با بیان اینک��ه یکی راه‌های‬ ‫بهب��ود این وضعی��ت‪ ،‬کاهش حجم‬ ‫نقدینگی و کم کردن سرعت گردش‬ ‫پول در جامعه است‪ ،‬افزود‪ :‬با لحاظ‬ ‫کردن این مهم‪ ،‬بانک‌ مرکزی تالش‬ ‫کرده تا با اعم��ال تغییرات در نحوه‬ ‫محاس��به سود س��پرده‌های بانکی‪ ،‬تا حدی این هدف را‬ ‫محق��ق کند‪ .‬در همین راس��تا هم در گام نخس��ت نرخ‬ ‫سودس��پرده‌های روزش��مار را به ماه‌ش��مار تغییر داد تا‬ ‫بتوان��د از این بابت زمینه ماندگاری پ��ول در بانک‌ها را‬ ‫فراهم و از سرعت گردش پول در جامعه کم کند‪.‬‬ ‫رمض��ان معتقد اس��ت ک��ه بخش��ی از افزایش حجم‬ ‫نقدینگی مرتبط به سودهای بانکی است که به سپرده‌ها‬ ‫به‌ویژه سپرده‌های روزشمار تعلق می‌گیرد و بانک نیز به‬ ‫این دلیل که برنامه‌ریزی مناس��بی برای آن نداشته‪ ،‬این‬ ‫پول‌ها در نهایت وارد بازارهای س��فته‌بازی و س��وداگری‬ ‫ش��ده اس��ت که آثار و پیامدهای منف��ی آن را از ابتدای‬ ‫سال شاهد بودیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه امیدواریم با این تصمیم‬ ‫بان��ک مرکزی ک��ه از امروز ب��ه اجرا در‌می‌آی��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت س��پرده‌های بانکی تا حدی ساماندهی و گامی‬ ‫در راستای احیای سپرده‌های بلندمدت مانند ‪ ۳ ،۲‬یا ‪۵‬‬ ‫س��اله باش��د‪ .‬به طور حتم با ماندگاری و پایداری هرچه‬ ‫بیش��تر منابع در بانک‌ها‪ ،‬نظام بانکی برنامه‌ریزی بهتری‬ ‫برای این پول‌ها در بخش اقتصادی خواهد داش��ت و این‬ ‫اث��رش را به‌تدریج بر بخش کالن اقتصاد کش��ور خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش چسبندگی پول در شبکه بانکی‬ ‫عل��ی اصغ��ر پورمتین‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ح��وزه بان��ک نی��ز در این ب��اره در‬ ‫گفت‌وگو با «گس��ترش تجارت» با‬ ‫مثبت ارزیابی کردن سیاس��ت اخیر‬ ‫بانک مرکزی در‌باره تغییر محاسبه‬ ‫نرخ س��ود س��پرده‌های روزشمار به‬ ‫ماه‌ش��مار گفت‪ :‬این تصمیم بان��ک مرکزی ضمن اینکه‬ ‫می‌توان��د باع��ث تش��ویق افراد ب��ه س��پرده‌گذاری‌های‬ ‫بلندمدت در بانک‌ها شود‪ ،‬قدرت برنامه‌ریزی مالی برای‬ ‫ارائه تسهیالت را در بانک‌ها افزایش می‌دهد و از تقاضای‬ ‫کاذب س��وداگرانه در اقتص��اد ک��م می‌کن��د و اینها آثار‬ ‫مثبتی اس��ت که اقتصاد کش��ور از این تصمیم به‌دست‬ ‫خواهد آورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نمایان ش��دن آثار مثبت این تصمیم‬ ‫بر اقتصاد کشور وابسته به اجرای درست این سیاست در‬ ‫شبکه بانکی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می‌رسد بانک مرکزی‬ ‫در هنگام اج��رای این تصمیم باید نظارت و کنترل الزم‬ ‫را بر شبکه بانکی داشته باشد تا بار دیگر با رقابت منفی‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬اجرای مصوبه بانک مرکزی با کارش��کنی برخی‬ ‫از بانک‌ها با اختالل روبه‌رو نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬درحال‌حاض��ر بانک‌هایی‬ ‫هس��تند که از نرخ‌های مص��وب بانک مرک��زی پیروی‬ ‫نمی‌کنند و یک رقابت مخربی را در ش��بکه بانکی ایجاد‬ ‫کرده‌ان��د که این خود به بدتر ش��دن ش��رایط دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر انتظار این اس��ت که آثار مثبت این‬ ‫تصمیم بانک مرکزی در اقتصاد کشور مشخص شود باید‬ ‫در نحوه اجرای آن دقت زیادی شود‪.‬‬ ‫پورمتین معتقد است در شرایط حاکم بر شبکه بانکی‪،‬‬ ‫به دلیل پیروی نکردن برخی از بانک‌ها‪ ،‬نرخ‌های س��ود‬ ‫س��پرده‌های کوتاه‌‌مدت با روزشمار تفاوت چندانی ندارد‬ ‫و همین امر انگیزه کوچ س��پرده‌ها به س��مت کوتاه‌مدت‬ ‫و روزشمارها را بیش��تر کرده است که این اصال منطقی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬س��پرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر جای سپرده‌های بلندمدت را گرفته که این‬ ‫موضوع ضمن اینکه قیمت تمام‌ش��ده پول را در ش��بکه‬ ‫بانکی افزای��ش داده‪ ،‬قدرت برنامه‌ریزی را هم از بانک‌ها‬ ‫سلب کرده و عاملی برای افزایش تقاضای کاذب و فضای‬ ‫سوداگری در اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬تصمی��م جدید بانک مرکزی‬ ‫به ط��ور حتم تا حد زیادی در این ش��رایط تغییر ایجاد‬ ‫می‌کند اما به شرط آنکه به شکل درست در شبکه بانکی‬ ‫به اج��را درآید‪ .‬پورمتی��ن بر این باور اس��ت که هر چه‬ ‫چس��بندگی پول در بانک‌ها بیشتر ش��ود‪ ،‬به بهتر شدن‬ ‫وضعی��ت اقتصادی کش��ور کم��ک خواهد ک��رد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بان��ک مرکزی باید ب��ه‌زودی اقدام ب��ه ایجاد دوباره‬ ‫سپرده‌های بلندمدت در شبکه بانکی کند‪.‬‬ ‫شرکت‌های بیمه متناسب با سرمایه خود ریسک‌بپذیرند‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬قبولی ریسک باید متناسب‬ ‫با میزان س��رمایه باش��د و شرکت‌های بیمه با توجه به تورم و‬ ‫افزایش ضریب خس��ارت در کشور باید برای افزایش سرمایه‬ ‫خود تمهیدات کافی بیندیشند‪.‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی‌در پنجمین همایش مدیریت‬ ‫ریس��ک و بیمه با رویک��رد بازار‌(چالش‌ها و رویکردها)‌گفت‪:‬‬ ‫مدیریت ریسک یک فرآیند نظام‌مند است و در سایه شناخت‬ ‫تحلی��ل دقی��ق و فن��ی محقق خواهد ش��د‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬توانگری مالی‪ ،‬قدرت توزیع ریسک و درک وضعیت‬ ‫ریس��ک‌ها را از مولفه‌های اصلی مدیریت ریس��ک دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بحث حاکمیت شرکتی به تمامی شرکت‌های‬ ‫صنعت بیمه تاکید ش��ده که کمیته‌های مدیریت ریس��ک را‬ ‫راه‌اندازی و فعال کنند‪ .‬وی فلسفه وجودی شرکت‌های بیمه‬ ‫را پوش��ش ریس��ک‌های موجود دانست و گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫بیمه عالوه‌بر پوش��ش ریس��ک بیمه‌گذاران و ش��رکت‌های‬ ‫دیگر باید ریس��ک‌های درون شرکتی را نیز به خوبی پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬سلیمانی با تاکید بر این نکته که بیمه مرکزی اراده‌ای‬ ‫ب��رای تعیی��ن تعرفه‌های بیم��ه‌ای ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های بیمه باید بدانند پوش��ش ریسک با نرخ پایین‪،‬‬ ‫مشکالت بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت و به همین‬ ‫دلیل باید از نرخ‌ش��کنی پرهیز کنن��د و به هر قیمتی دنبال‬ ‫جذب پرتفوی نباش��ند‪ .‬وی با بیان اینکه بازاریابی حرفه‌ای و‬ ‫مهارت‌های نوین ش��بکه فروش می‌تواند آینده صنعت بیمه‬ ‫را رقم بزند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با فعالیت استارت‌آپ‌ها و شبکه‌های‬ ‫آنالین فروش بیمه‪ ،‬س��هم شبکه سنتی فروش صنعت بیمه‬ ‫کم خواهد ش��د و فعاالن این صنع��ت از همین امروز باید به‬ ‫فکر خالقیت و نوآوری باشند‪ .‬سلیمانی با اشاره به تحریم‌های‬ ‫یکجانب��ه امریکا علیه ایران تصری��ح کرد‪ :‬درحال‌حاضر همه‬ ‫ریس��ک‌ها را در داخل کشور نگهداری کرده‌ایم که البته این‬ ‫امر ضریب ریس��ک ما را باال می‌برد و باید به فکر راهکارهای‬ ‫ی عالی بیمه در ادامه افزود‪:‬‬ ‫جایگزین باش��یم‪ .‬رئیس ش��ورا ‌‬ ‫ایج��اد محی��ط امن ب��رای جامعه‌ای که به ش��کل طبیعی با‬ ‫ریس��ک‌های گوناگون روبه‌رو اس��ت از وظایف اصلی صنعت‬ ‫بیمه به ش��مار می‌رود‪ .‬وی در ادامه با تشریح شرایط رقابتی‬ ‫و وضعیت حال حاضر شرکت‌های بیمه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رکت‌های بیمه از پذیرفتن نرخ و شرایط نامناسب پرهیز‬ ‫کنند‪ ،‬به طور قطع‌ش��رایط بهتری را در این صنعت ش��اهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬سلیمانی پیشگیری از وقوع تقلب و تخلف‌ها را‬ ‫با رویکرد فرهنگ‌س��ازانه از راهکارهای دیگر حفظ و توسعه‬ ‫منابع بیمه‌ای دانست و نسبت به استقرار مدیریت ریسک در‬ ‫شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫آمار چک‌های برگشتی ‪ ۳۲‬درصد کاهش یافت‬ ‫ح��دود ‪ ۵۸۴‬هزار عدد چک به ارزش��ی بیش از ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در آذر ‪ ۹۷‬در کل کش��ور برگش��ت خورد که‬ ‫نس��بت به ماه گذش��ته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪۳۲.۸‬‬ ‫درصد و ‪ ۲۶.۸‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که بیش از ‪۵.۷‬‬ ‫میلیون عدد چک به ارزشی حدود ‪ ۶۳۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در آذر ‪ ۱۳۹۷‬در کل کش��ور مبادله ش��د که نس��بت به ماه‬ ‫گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۱۹.۸‬و ‪ ۱۰.۷‬درصد‬ ‫کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین حدود ‪ ۲‬میلیون عدد چک به ارزش��ی بیش از‬ ‫‪ ۳۵۱‬هزار میلیارد ریال در آذر ‪ ۹۷‬در استان تهران مبادله‬ ‫ش��د‪ .‬در این ماه ‪ ۵۲.۳‬درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای‬ ‫کل کش��ور در ‪ ۳‬اس��تان تهران‪ ،‬اصفهان و خراسان رضوی‬ ‫مبادله ش��ده اس��ت که به ترتیب با ‪ ۹.۴ ،۳۴.۵‬و ‪ ۸.۴‬درصد‬ ‫بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند‪ .‬در‬ ‫آذر ‪ ،۱۳۹۷‬در کل کش��ور حدود ‪ ۵.۲‬میلیون عدد چک به‬ ‫ارزشی بیش از ‪ ۵۶۸‬هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت‬ ‫ب��ه ماه گذش��ته از نظر تعداد و مبل��غ به ترتیـب ‪ ۱۸‬و ‪۸.۲‬‬ ‫درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در م��اه مورد گزارش‪ ،‬در کل کش��ور ‪ ۸۹.۸‬درصد از کل‬ ‫تع��داد چک‌ه��ای مبادل��ه‌ای و ‪ ۸۹.۳‬درص��د از کل مبلغ‬ ‫چک‌های مبادله‌ای وصول ش��د‪ .‬در آذ ‌ر ‪ ،۱۳۹۷‬در اس��تان‬ ‫تهران حدود ‪ ۱.۸‬میلیون عدد چک به ارزش��ی حدود ‪۳۱۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریال وصول شد‪ .‬در ماه مورد گزارش در استان‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی‌‌‪766‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تهران از نظر تعداد ‪ ۹۰.۳‬درصد و از نظر ارزش ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است‪ .‬حدود ‪۵۸۴‬‬ ‫هزار مورد چک به ارزشی بیش از ‪ ۶۸‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫آذر ‪ ۱۳۹۷‬در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت‬ ‫به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۳۲.۸‬و ‪۲۶.۸‬‬ ‫درصد کاهش نشان می‌دهد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪ ،‬در استان‬ ‫تهران حدود ‪ ۱۹۲‬هزار مورد چک به ارزش��ی بیش از ‪۳۵‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برگش��ت داده شد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪،‬‬ ‫در کل کشور ‪ ۱۰.۲‬درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای‬ ‫و ‪ ۱۰.۷‬درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده‬ ‫شده است‪ .‬در ماه مورد گزارش‪ ،‬در استان تهران ‪ ۹.۷‬درصد‬ ‫از کل تع��داد چک‌ه��ای مبادله‌ای و ‪ ۱۰‬درصد از کل مبلغ‬ ‫چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است‪ .‬بیش از تعداد‬ ‫‪ ۵۵۹‬هزار چک به ارزش��ی حدود ‪ ۶۵‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫آذر ‪ ۱۳۹۷‬در کل کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی‬ ‫برگشت داده شده است‪ .‬در واقع در کل کشور از نظر تعـداد‬ ‫‪ ۹۵.۸‬درصد و از نظر ارزش ‪ ۹۴.۴‬درصد از کـل چـک‌هـای‬ ‫برگش��تی به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی بوده است‪.‬‬ ‫در م��اه مورد گزارش‪ ،‬در اس��تان تهران ح��دود ‪ ۱۸۱‬هزار‬ ‫مورد چک به ارزشی حدود ‪ ۳۳‬هزار میلیارد ریال به دالیل‬ ‫کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است‪ .‬در واقع‬ ‫در اس��تان تهران از نظر تعداد ‪ ۹۴.۳‬درصد و از نظر ارزش‬ ‫‪ ۹۳.۵‬درصد از کل چک‌های برگش��تی به دالیل کسری یا‬ ‫فقدان موجودی بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در ماه‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬بانک مرک��زی به طور‬ ‫عم��ده نقدینگ��ی را مدیریت‬ ‫ک��رده و با کنترل گردش پول‬ ‫در حوزه معامالت ارزی‪ ،‬نتایج‬ ‫مثبتی به دس��ت آورده است؛‬ ‫حسین عبده‌تبریزی‬ ‫یعن��ی تا حد زیادی توانس��ته‬ ‫دبیرکل پیشین‬ ‫از س��وداگری در ب��ازار ارز‬ ‫بورس تهران‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌هایی مانند تعیین‬ ‫س��قف ب��رای انتقال پ��ول از‬ ‫طری��ق دس��تگاه‌های کارتخ��وان‪ ،‬مح��دود کردن‬ ‫دامنه عمل چک‌ه��ای تضمینی و بلندمدت کردن‬ ‫سپرده‌ها با حذف سود روزشمار در مهار تالطم بازار‬ ‫ارز اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬محدودیت‌های پی��ش روی بانک‬ ‫مرکزی مس��ائل قدیمی در اقتصاد ایران اس��ت که‬ ‫هی��چ‌گاه اصالح نش��ده‌اند‪ .‬یکی از این مش��کالت‪،‬‬ ‫ناترازی بودجه ساالنه است‪.‬‬ ‫اگر بودجه متعادل نباش��د‪ ،‬بدیهی اس��ت دولت‬ ‫ب��رای جبران کس��ری بودجه به ه��ر دری می‌زند‬ ‫ت��ا هزینه‌های��ش را تامی��ن کند‪ .‬به ط��ور معمول‪،‬‬ ‫آس��ان‌ترین راه‌حل ممکن برای دولت‪ ،‬استقراض از‬ ‫بانک مرکزی و اس��تفاده از منابع بانکی اس��ت که‬ ‫خود به تولید نقدینگی و افزایش تورم می‌انجامد‪.‬‬ ‫مش��کل مهم دیگر‪ ،‬وضعیت بغرن��ج نظام بانکی‬ ‫است‪ .‬حس��اب‌های قرمز بانک‌ها و روند رو به رشد‬ ‫اضافه‌برداش��ت آنها از بانک مرک��زی‪ ،‬جای نگرانی‬ ‫بس��یاری ب��رای مدیران بان��ک مرک��زی دارد زیرا‬ ‫بانک‌ها دائ��م با این کار باعث خل��ق پول پرقدرت‬ ‫می‌شوند‪ .‬بانک مرکزی تالش می‌کند در این زمینه‬ ‫چاره‌اندیشی کند‪.‬‬ ‫اما اگر روند اضافه‌برداش��ت بانک‌ه��ا ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬به‌طور حتم ای��ن یکی از عواملی اس��ت که‬ ‫باعث می‌شود وضعیت فعلی بازار ارز به هم بخورد‪.‬‬ ‫آنچه مش��خص است اینکه کار دولت آقای روحانی‬ ‫در س��ال آینده باز هم س��خت‌تر از س��ال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر دول��ت هزینه‌های��ش را به‌ش��دت کاهش‬ ‫ندهد‪ ،‬با مش��کالت اساس��ی روبه‌رو خواهد ش��د و‬ ‫حقوق‌بگی��ران از ناحیه افزایش دوب��اره قیمت ارز‪،‬‬ ‫صدمه بیشتری خواهند خورد‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫ادامه واریز‬ ‫سود سهام عدالت‬ ‫رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫به‌تدریج در حال دریافت سود سهام عدالت مربوط‬ ‫به س��ال مالی ‪ ۹۶‬از شرکت‌های سرمایه‌پذیر است‬ ‫و ب��ه م��رور این س��ود را میان گروه‌ه��ای مختلف‬ ‫مشموالن توزیع می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬میر‌علی اش��رف پوری‌حس��ینی‬ ‫گفت‪ :‬پس از برگزاری مجامع عمومی‪ ،‬شرکت‌ها بر‬ ‫اساس قانون ‪ ۸‬ماه فرصت دارند سود تقسیمی خود‬ ‫را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی‌س��ازی اف��زود‪ :‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬این س��ازمان به‌تدریج در حال دریافت س��ود‬ ‫سهام عدالت مربوط به سال مالی ‪ ۹۶‬از شرکت‌های‬ ‫س��رمایه پذیر اس��ت و به مرور این س��ود را میان‬ ‫گروه‌های مختلف مشموالن توزیع می‌کند‪.‬‬ ‫وی اذع��ان کرد‪ :‬تا به امروز س��ود س��هام عدالت‬ ‫همه مش��موالن مربوط به کمیته امداد و س��ازمان‬ ‫بهزیستی پرداخت شده اس��ت و مشموالن مربوط‬ ‫به گروه روس��تاییان و عش��ایر نیز به‌تدریج در حال‬ ‫دریافت سود سهام عدالت خود هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی‌س��ازی اف��زود‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬با پایان یافتن توزیع س��ود س��هام عدالت‬ ‫میان مشموالن مربوط به گروه روستاییان و عشایر‪،‬‬ ‫توزیع س��ود س��هام عدالت میان مش��موالن سایر‬ ‫گروه‌ها نیز به‌تدریج آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره زمان آزادسازی سهام عدالت نیز گفت‪:‬‬ ‫الیحه آزادس��ازی این سهام س��ال گذشته از سوی‬ ‫دولت به مجلس ارائه شد و درحال‌حاضر این الیحه‬ ‫در دست بررسی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬به محض اینکه بررسی‌ها در این‬ ‫زمینه به نتیجه برس��د‪ ،‬اطالع‌رس��انی الزم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی‌‌‪766‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سلیقه مردم ایران در‬ ‫انتخاب پوشاک به روایت آمار‬ ‫اولوي��ت ‪۳۴.۴‬درصد افراد ‪١٥‬س��اله و بيش��تر در‬ ‫ل اس��ت‪ .‬به‬ ‫خريد پوش��اك‪ ،‬پوش��اك تولي��د داخ ‌‬ ‫گ��زارش مرکز آم��ار ایران‪ ،‬براس��اس طرح فرهنگ‬ ‫رفت��اري خانوار مرک��ز آمار ایران در س��ال ‪،١٣٩٦‬‬ ‫اولوي��ت ‪۳۴.۴‬درص��د افراد ‪١٥‬س��اله و بيش��تر در‬ ‫ل و ‪٧.٦‬درصد‬ ‫خريد پوش��اك‪ ،‬پوش��اك توليد داخ ‌‬ ‫پوش��اك خارجي بوده اس��ت‪ .‬براي ‪٥٨‬درصد افراد‬ ‫ني��ز اولويت خاصي بين پوش��اك داخلي و خارجي‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تماشاي ويترين فروشگاه‌هاي پوشاك‬ ‫با ‪۸۱.۵‬درصد بيشترين روشي بوده كه افراد ‪١٥‬ساله‬ ‫و بيش��تر اظهار کرده‌اند كه پوشاك خود را با توجه‬ ‫به آن انتخاب كرده‌اند‪١.٣ .‬درصد براساس تبليغات‬ ‫محيطي‪٧ ،‬درصد براس��اس پيش��نهاد دوس��تان و‬ ‫نزدي��كان‪٦.٢ ،‬درص��د با توج��ه به م��د در جامعه‪،‬‬ ‫‪٠.٢‬درصد براس��اس مش��اهده برنامه‌هاي س��يماي‬ ‫جمهوري اس�لامي اي��ران‪٠.٧ ،‬درصد ب��ا توجه به‬ ‫شبكه‌هاي اجتماعي‪٠.١ ،‬درصد براساس برنامه‌هاي‬ ‫ماه��واره‌اي و ‪٣.٣‬درصد به س��اير روش‌ها پوش��اك‬ ‫خ��ود را انتخ��اب كرده‌اند‪ .‬اولوي��ت ‪ ۳۴.۴‬درصد از‬ ‫افراد ‪١٥‬س��اله و بيش��تر در خريد پوشاك‪ ،‬پوشاك‬ ‫ل و ‪٧.٦‬درصد پوشاك خارجي بوده است‪.‬‬ ‫توليد داخ ‌‬ ‫براي ‪٥٨‬درصد افراد نيز اولويت خاصي بين پوشاك‬ ‫داخلي و خارجي وجود ندارد‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه‌های‬ ‫کمیسیون اقتصادی اتاق‬ ‫اصناف تهران مشخص شد‬ ‫رئی��س کمیس��یون امور اقتص��ادی ات��اق اصناف‬ ‫تهران با بیان ش��رح وظایف کمیسیون اقتصادی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این کمیس��یون برای بررس��ی و ارائه راهکارها و‬ ‫پیشنهادهای الزم برای تسهیل و بهبود محیط کسب‬ ‫و کار اصناف تش��کیل شده است‪ .‬علی‪‎‬اکبر بخشی در‬ ‫گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رس��انی ات��اق اصناف تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬پیش��نهاد تنظیم س��اعت کار و ای��ام تعطیل‬ ‫واحدهای صنف��ی موضوع بن��د«م» ماده(‪)۳۷‬قانون‪،‬‬ ‫بررسی مشکالت و نحوه اعمال سیاست‌های تشویقی‬ ‫ب��رای اصناف به‌ویژه صنوف تولی��دی‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫ارتقای به��ره‌وری در تولید و ص��ادرات کاال و عرضه‬ ‫خدمات‪ ،‬نرخ کاالها و خدمات‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‪‎‬های‬ ‫صنفی‪ ،‬حراج و فروش فوق‌العاده‪ ،‬شناس��ایی نیازهای‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط‪ ،‬افزایش سطح رقابت و‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬ش��فافیت عرضه و توزیع کاال و نیز تهیه‬ ‫گزارش‌های تحلیلی صنفی از وظایف و مسئولیت‌های‬ ‫ای��ن کمیس��یون اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به تش��کیل‬ ‫کارگروه‌های تخصصی در کمیسیون گفت‪ :‬کمیسیون‬ ‫از ‪۱۵‬عضو و ش��رح وظایف س��نگین مشغول به کار و‬ ‫فعالیت اس��ت؛ بنابراین به‌دلیل سرعت در روند انجام‬ ‫وظایف بر آن شدیم تا در قالب ماده قانونی و براساس‬ ‫نیاز و شرایط ‪۵‬کارگروه ‪۳‬نفری در کمیسیون تشکیل‬ ‫و مسئولیت‪‎‬ها و وظایف را تقسیم و واگذار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران‬ ‫افزود‪ :‬این کارگروه‌ها هر کدام با نقشه راه و مسئولیتی‬ ‫ک��ه برعهده دارند پس از پیگیری موضوع‌های محوله‬ ‫گزارش را به کمیس��یون ارجاع و در نهایت به هیات‬ ‫رئیسه اتاق ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫واگذاری برقراری صلح‬ ‫و سازش به کمیسیونی‬ ‫در اتاق اصناف تهران‬ ‫رئیس کمیس��یون حل اختالف و تشخیص با بیان‬ ‫ش��رح وظایف این کمیس��یون اظهارکرد‪ :‬کمیسیون‬ ‫حل اختالف و تش��خیص به منظور بررسی اختالفات‬ ‫صنف��ی بین اف��راد و اتحادیه‌های صنف��ی و موضوع‬ ‫تبصره (‪)۳‬بند«ط» ماده(‪ )۳۰‬قانون‪ ،‬راهنمایی صنوف‬ ‫و اتحادی��ه ها‪ ،‬بررس��ی ضواب��ط داخل��ی اتحادیه‌ها‪،‬‬ ‫تش��کیل‪ ،‬تقس��یم یا ادغام اتحادیه‌ها‪ ،‬نوع و خدمات‬ ‫و درجه‌بن��دی واحده��ای صنفی موض��وع بندهای«‬ ‫الف»‪« ،‬ج»و «ی» ماده (‪) ۳۷‬قانون‪ ،‬تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫حبیب‌اله بشارتی در ادامه گفت‪ :‬بررسی عنوان‌ها‪ ،‬نام‬ ‫و رس��ته‌های اتحادیه از جمله موضوع‌هایی است که‬ ‫بیش از همه مورد رس��یدگی قرار می‌گیرد‪ ،‬از زمانی‬ ‫که که مجامع ادغام و به اتاق تبدیل ش��د‪ ،‬مشکالت‬ ‫بس��یاری به‌دلیل همگن بودن اتحادیه‌ها به‌وجود آمد‬ ‫و به‌دلیل موجود بودن بس��یاری از رس��ته‌ها در چند‬ ‫اتحادیه باعث شد تا از یک رسته مشابه فعاالن صنفی‬ ‫از اتحادیه‌ه��ای مختلفی پروانه دریافت کنند که این‬ ‫شرایط اختالفات و س��ردرگمی افراد می‌شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس برقراری صلح و س��ازش در اتحادیه‌ها اولویت‬ ‫نخست کمیسیون حل اختالف و تشخیص است‪.‬‬ ‫نرخ مرغ و گوش�ت به هر بهانه‌ای افزایش می‌یابد و هر روز دسترسی طبقات‬ ‫متوس�ط و ضعیف جامعه –از نظر درآمدی‪ -‬به گوشت سفید و قرمز سخت‌تر‬ ‫می‌شود‪ .‬نمی‌توان انکار کرد که از ‪۱۰‬ماهه گذشته به‌واسطه گرانی‌های ناگهانی‪،‬‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫تع�داد افرادی که مصرف گوش�ت قرمز را در خانواده خ�ود محدود کرده‌اند‪،‬‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬افزایش یافته است‪ .‬حال اینکه اگرچه فعال چاره‌ای برای جایگزینی مرغ پیدا‬ ‫نش�ده اما اگر قدرت خرید گوش�تی که کمی گران‌تر از مرغ اس�ت را دارید‪،‬‬ ‫گوش�ت بوقلمون را امتحان کنید‪ .‬این گوش�ت پر خاصیت و البته ارزان‌تر از‬ ‫گوش�ت گوسفندی و گوساله اس�ت؛ هرچند میزان تولید آن هنوز بسیار پایین‌تر از آن است که‬ ‫بتوانیم به‌راحتی آن را در همه فروش�گاه‌ها پیدا کنیم اما اگر ش�ما در فروش�گاهی به بسته‌های‬ ‫گوشت بوقلمون برخورد کردید‪ ،‬فرصت خرید آن را از دست ندهید‪.‬‬ ‫ادامه روند گرانی محصوالت پروتئینی و تالش برای تولید گوشت‌های جایگزین‬ ‫بوقلمون ارزان‌تر از گوشت گوساله و گوسفندی‬ ‫خبره��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه نرخ مرغ و گوش��ت‬ ‫همچن��ان در حال افزایش اس��ت و ق��درت خرید مردم‬ ‫هر روز کمتر می‌ش��ود‪ .‬نرخ گوش��ت تاجایی باال رفته که‬ ‫برخی شهرستان‌ها خبر از گوشت کیلویی‪۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬هرچند از نظر متولیان صنف��ی این قیمت‌ها‬ ‫کمی پایین‌تر اس��ت و به‌عنوان نمونه نرخ هر کیلو شقه‬ ‫گوسفندی داخلی در خرده‌فروشی‌ها و بازار حدود ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۸۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع گوشت منجمد بیش از این بر نرخ‌ها‬ ‫تاثیر نمی‌گذارد‬ ‫علی‌اصغر ملکی‬ ‫مهدی یوسف‌خانی‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی تهران در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که اقدام‌ه��ای اولیه برای واردات انجام‬ ‫شود روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار رأس دام با هواپیما از رومانی وارد‬ ‫تهران می‌شود‪.‬‬ ‫علی‌اصغر ملکی‪ ،‬رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایلنا‪ ،‬درباره افزایش بی‌رویه نرخ گوش��ت در‬ ‫بازار اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر نرخ شقه گوسفندی داخلی‬ ‫در خرده‌فروش��ی‌ها و بازار حدود ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۸۲‬هزار تومان‬ ‫اس��ت که دلیل اصل��ی و عمده آن کمب��ود دام زنده در‬ ‫کشور و ادامه روند قاچاق دام به کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیر توزیع گوش��ت منجم��د بر بازار‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬گوشت منجمد تا جایی که توان داشته‬ ‫ب��ر کاهش ن��رخ موثر بوده ام��ا کمبود دام در کش��ور را‬ ‫نمی‌تواند جبران کند و جایگزین گوشت گرم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره به این نکته‬ ‫که دام زنده از رومانی وارد کش��ور خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫با رایزنی‌هایی که ما با ستاد پشتیبانی امور دام داشتیم و‬ ‫قول‌هایی که داده‌اند‪ ،‬در روزهای آینده دام زنده از رومانی‬ ‫به کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دام مستقیم از طریق هوایی وارد استان‬ ‫تهران می‌ش��ود و در این ش��هر ذبح شده و به استان‌های‬ ‫دیگر ارس��ال می‌شود که تاثیر باال و ‪۱۰۰‬درصدی بر بازار‬ ‫گوشت گوسفندی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ملکی درباره کیفیت دام رومانیایی تصریح کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫این دام از قدیم ش��ناخته شده است و در دوران پیش از‬ ‫انق�لاب هم ما واردات دام از این کش��ور را داش��تیم‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که اقدام‌های اولیه واردات این دام انجام ش��ود‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار رأس دام با هواپیما وارد تهران می‌شود‬ ‫و اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ه��م در توزی��ع این دام‬ ‫همکاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫کاهش عرضه در بازار شده است‪ .‬مهدی یوسف‌خانی در‬ ‫گفت‌وگو با ایلنا‪ ،‬با اش��اره به شیوع بیماری نیوکاسل در‬ ‫مرغداری‌ها اظهارکرد‪ :‬دلیل افزایش نرخ مرغ در کش��ور‬ ‫کمب��ود تولید و عرضه مرغ به بازار اس��ت که این کمبود‬ ‫عرضه هم به‌دلیل شیوع بیماری نیوکاسل در مرغداری‌ها‬ ‫و تلفات ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصدی در واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته افزایش نرخ جوج ‌ه یک‌روزه و افزایش‬ ‫نرخ نهاده‌ه��ای دام و طیور هم در ریس��ک جوجه‌ریزی‬ ‫و تولی��د موثر بوده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫پرنده و ماهی درباره نرخ مرغ تصریح کرد‪ :‬نرخ مرغ زنده‬ ‫‪۹‬ه��زار و‪۶۰۰‬تومان‪ ،‬نرخ مرغ در می��دان بهمن ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪۶۰۰‬تومان‪ ،‬نرخ در کش��تارگاه ‪۱۲‬ه��زار و ‪۶۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫تحویل در واحدهای صنف��ی ‪۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و در‬ ‫خرده‌فروشی‌ها ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان است که نسبت به‬ ‫آخر هفته گذشته ‪۶۰۰‬تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت‪ :‬بیماری‬ ‫نیوکاسل در مرغداری‌ها تلفات ‪۲۰‬درصدی داشته و باعث‬ ‫رئی��س اداره طی��ور بوم��ی و س��ایر ماکی��ان وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی گفت‪ :‬در این اداره برای تولید گوش��ت‬ ‫‹ ‹مرغ گران شد‬ ‫درحال‌حاضر‬ ‫نرخ شقه‬ ‫گوسفندی‬ ‫داخلی در‬ ‫خرده‌فروشی‌ها‬ ‫و بازار در هر کیلو‬ ‫حدود‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫تومان است‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫جوجه‌ یک‌روزه‬ ‫و افزایش‬ ‫نرخ نهاده‌های‬ ‫دام و طیور‬ ‫هم در ریسک‬ ‫جوجه‌ریزی و‬ ‫تولید موثر بوده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹تولید بوقلمون کافی نیست‬ ‫اسراف میوه کاهش یافت‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه‬ ‫بازار میوه شب عید آرام خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬تولید مرکبات‬ ‫در س��ال جاری وضعیت مطلوبی دارد و بازار میوه تا شب‬ ‫عید همی��ن روند را طی خواهد کرد‪ .‬اس��داهلل کارگر در‬ ‫گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رسانی اتاق اصناف تهران وضعیت‬ ‫بازار می��وه را مطلوب اعالم و اظهارکرد‪ :‬هم اکنون مردم‬ ‫مص��رف بهینه را یاد گرفته‌اند و دیگر مثل قدیم نیس��ت‬ ‫که میوه‌ها را بخرند‪ ،‬انبار کنند و دور بریزند ضمن اینکه‬ ‫خیلی از مردم ایام عید را در مس��افرت س��پری می‌کنند‬ ‫و نی��ازی ب��ه خرید میوه زی��ادی ندارند‪ .‬کارگ��ر با بیان‬ ‫اینکه تولید مرکبات امس��ال نسبت به سال گذشته عالی‬ ‫و فراوان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ این محصوالت نیز نس��بت به‬ ‫محصوالت دیگر و نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار‬ ‫مطلوب اس��ت‪ .‬وی درباره مباحث مطرح ش��ده مبنی بر‬ ‫کمبود سیب درختی گفت‪ :‬ما در ماه‌های مرداد و شهریور‬ ‫کمب��ود این می��وه را اعالم ک��رده و مکاتباتی نیز در این‬ ‫زمین��ه انج��ام داده بودیم‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫میوه و سبزی با بیان اینکه زمینه عرضه کیوی به تازگی‬ ‫به‌دنبال افزایش تقاضا ب��رای این محصول کاهش یافته‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬نرخ کیوی در روزهای گذش��ته حدود هزار تا‬ ‫هزار و ‪٣٠٠‬تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارگر با اش��اره به جو روانی راه افتاده در زمینه کمبود‬ ‫و گرانی س��یب درختی‪ ،‬گفت‪ :‬نس��بت مصرف مرکبات‬ ‫و س��یب درخت��ی در ایام عید ‪ ٧٠‬به ‪ ٣٠‬اس��ت بنابراین‬ ‫به‌راحت��ی می‌توان این مس��ئله را مدیری��ت کرد و جای‬ ‫هیچ‌گونه نگرانی برای ایام عید نیست‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬درحال‌حاضر ن��رخ هرکیلوگرم موز در‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره‌بار بین ‪٩‬هزار و‪ ۵٠٠‬تا ‪١١‬هزار‬ ‫تومان و نوع ممتاز آن ‪١٢‬هزارتومان است‪ ،‬همچنین نرخ‬ ‫کی��وی بین ‪ ۴‬ت��ا ‪۶‬هزار تومان و نوع ممت��از آن کیلویی‬ ‫‪٩‬هزارتومان اس��ت‪ ،‬س��یب لبنانی قرمز بی��ن ‪ ٣‬تا ‪۶‬هزار‬ ‫تومان و نوع ممتاز آن ‪٩‬هزارتومان‪ ،‬س��یب لبنانی زرد ‪۶‬‬ ‫تا ‪٧‬هزارتومان و نوع ممتاز آن ‪ ٩‬هزارتومان است‪.‬پرتقال‬ ‫جنوب بین ‪ ۵‬تا ‪ ٧‬هزارتومان و نوع ممتاز آن ‪٩‬هزارتومان‪،‬‬ ‫پرتقال شمال هزار و‪ ۵٠٠‬تا ‪٢‬هزار تومان و نوع ممتاز آن‬ ‫‪٣٠٠٠‬تومان‪ ،‬نارنگی انش��و ‪ ٣‬تا ‪۴‬هزارتومان و نوع ممتاز‬ ‫آن ‪۶‬هزارتومان‪ ،‬نارنگ��ی بندری ‪ ٧‬تا ‪ ٩‬هزارتومان و نوع‬ ‫ممت��از آن ‪ ١٣‬هزارتوم��ان و نارنگی بذر پاکس��تانی ‪ ٢‬تا‬ ‫‪٣‬هزارتومان و نوع ممتاز آن ‪۵۵٠٠‬تومان است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬سال جاری تولید سیب درختی‬ ‫به‌دلیل سرمازدگی حدود ‪۴۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬براس��اس اعالم وزارت جهادکشاورزی امسال‬ ‫میزان تولید س��یب درختی در کش��ور حدود ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزارتن و به‌طور کامل پاسخگوی نیاز داخل است‪.‬‬ ‫سیدمسعود موسوی‬ ‫می‌توان گوشت‬ ‫بوقلمون‬ ‫را به‌عنوان‬ ‫گوشتی ارزان‌تر‬ ‫و سالم‌تر از‬ ‫گوشت گوساله‬ ‫و گوسفند به‬ ‫مردم معرفی‬ ‫کرد‬ ‫بوقلم��ون‪ ،‬ش��ترمرغ‪ ،‬کب��ک‪ ،‬بلدرچین‪ ،‬اردک و س��ایر‬ ‫پرندگان غیرمرس��وم برنامه‌ریزی می‌ش��ود‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫نرخ گوش��ت این ماکیان در بازار را با هم مقایس��ه کنیم‬ ‫به‌طور معمول‪ ،‬بوقلمون از همه این ‪ ۵‬نوع ارزان‌تر است و‬ ‫بعد از آن شترمرغ و بعد بلدرچین و کبک قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫سیدمس��عود موس��وی در گفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» درباره مزیت‌های گوش��ت بوقلمون‬ ‫برای مصرف‌کننده تصریح کرد‪ :‬گوش��ت بوقلمون بسیار‬ ‫ارزان‌تر از گوش��ت گوس��اله و گوس��فند است و نرخ یک‬ ‫کیلو گوش��ت قرمز بوقلمون خالص‪ ،‬پوس��ت کنده‪ ،‬تمیز‬ ‫و بس��ته‌بندی شده در فروش��گاه‌ها حدود ‪۴۸‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ب��رای اینکه بتوانیم این گوش��ت‌ها را در‬ ‫شرایط حساس��ی مانند امروز که نرخ گوشت گوسفندی‬ ‫و گوس��اله به مردم فش��ار آورده اس��ت‪ ،‬به‌عنوان گوشت‬ ‫جایگزی��ن معرفی کنیم در تالش هس��تیم ام��ا هنوز به‬ ‫چنین جایگاهی از نظر تولید نرس��یده‌ایم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫به این سرعت نمی‌توان به تولید کافی در بوقلمون رسید‬ ‫اما اگر تولید آن افزایش یابد می‌توان گوش��ت بوقلمون را‬ ‫به‌عنوان گوش��تی ارزان‌تر و س��الم‌تر از گوشت گوساله و‬ ‫گوسفند به مردم معرفی کرد‪ .‬موسوی گفت‪ :‬بوقلمون در‬ ‫بخش ران گوش��ت قرمز و در بخش سینه گوشت سفید‬ ‫دارد و از نظر ویژگی هم پروتئین بیش��تر و کلس��ترول و‬ ‫چربی کمتری دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین با توجه به اینکه‬ ‫ایران با بحران کم‌آبی روبه‌رو ش��ده؛ خوب اس��ت بدانیم‬ ‫می��زان آبی که برای تولید یک کیلو گوش��ت قرمز دامی‬ ‫مصرف می‌ش��ود ‪۱۸‬هزار لیتر اس��ت اما ای��ن رقم برای‬ ‫طیور بس��یار کمتر است؛ بنابراین از نظر مصرف آب نیز‪،‬‬ ‫جایگزین خیلی خوبی برای گوشت قرمز است‪ .‬موسوی‬ ‫در مقایس��ه گوش��ت مرغ و بوقلمون نیز گفت‪ :‬در میان‬ ‫پرندگان‪ ،‬پس از مرغ‪ ،‬بیش��ترین حجم تولید در کشور به‬ ‫بوقلمون اختصاص یافته است‪ .‬تولید مرغ به مراتب بیشتر‬ ‫از بوقلمون اس��ت اما حتی اگر تولید بوقلمون هم افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬نرخ آن از مرغ کمتر نخواهد بود‪ .‬رئیس اداره طیور‬ ‫بومی و سایر ماکیان وزارت جهادکشاورزی درباره شرایط‬ ‫تولید بوقلم��ون نیز اظهارکرد‪ :‬مش��کل خاصی در تولید‬ ‫ماکیان وجود ندارد و بازار بوقلمون مناس��ب است‪ .‬برنامه‬ ‫ما از س��ال گذشته این بود که واحد‌های مادر بوقلمون را‬ ‫تکمیل کنیم تا دیگر وابسته به واردات جوجه گوشتی از‬ ‫خارج از کش��ور نباشیم‪ .‬خوشبختانه این امر محقق شد و‬ ‫امس��ال تمامی جوجه‌ها از گله‌های بوقلمون مادر داخلی‬ ‫تامین می‌ش��ود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به تعبیر واقعی‪ ،‬به خواس��ت خدا توانس��تیم به‬ ‫موقع از واردات جوجه بوقلمون گوش��تی بی‌نیاز ش��ویم‬ ‫چراکه اگر این کار انجام نمی‌ش��د‪ ،‬به‌واسطه تحریم‌ها با‬ ‫مشکالت زیادی روبه‌رو می‌شدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یک کیلوگوش��ت گوس��اله تازه تنظیم ب��ازار وارداتی‬ ‫بس��ته‌بندی در میدان‌ه��ای میوه و تره بی��ش از ‪۷۱‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬تومان و بس��ته یک‌کیلوگرمی گوش��ت ش��تر هم‪،‬‬ ‫‪۵۱‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ یک‬ ‫کیلو گوش��ت قرمز بوقلمون خالص‪ ،‬پوس��ت کنده‪ ،‬تمیز‬ ‫و بسته‌بندی شده در فروش��گاه‌ها حدود ‪ ۴۸‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به این واسطه اگر گوش��ت بوقلمون در بازار پیدا‬ ‫ش��ود‪ ،‬خرید آن برای برخی مصرف‌کنن��دگان به صرفه‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در پایان یک پرس��ش؛ آیا واردات گوش��ت‬ ‫بوقلمون به شرط فرهنگ‌س��ازی و افزایش تقاضا کمکی‬ ‫به س��فره م��ردم خواهد کرد؟ باش��د که مس��ئوالن در‬ ‫نشست‌های تخصصی خود به آن بپردازند و هم به‌عنوان‬ ‫رسانه مس��ئولیت افزایش فرهنگ استفاده از این گوشت‬ ‫پر خاصیت و ارزان‌تر از گوش��ت گوس��فندی و گوساله را‬ ‫برعهده می‌گیریم‪.‬‬ ‫بازرسی اصناف در بودجه ‪ 98‬ردیف اعتباری ندارد‬ ‫نای��ب رئیس ات��اق اصناف کش��ور‌با انتق��اد از تخصیص‬ ‫نیافت��ن منابع الزم برای بخش بازرس��ی اصن��اف در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬ردیف اعتباری حوزه بازرس��ی اصناف از‬ ‫س��وی دولت نادیده گرفته شده اس��ت‪ .‬جالل‌الدین‌محمد‬ ‫ش��کریه تصریح کرد‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬هیچ منابع‬ ‫و اعتبارات خاصی برای پرداخت هزینه‌های بازرسی اصناف‬ ‫کش��ور در نظر گرفته نش��د و به تعبی��ر دیگر می‌توان گفت‬ ‫دولت بار دیگر مانند س��ال‌های گذشته این مسئله را نادیده‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬نایب رئیس اتاق اصناف کشور با انتقاد از این‬ ‫تصمی��م دولت از اجحافی که همواره نس��بت به اصناف روا‬ ‫داش��ته می‌ش��ود‪ ،‬گالیه و اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه سهم‬ ‫بس��یار زیادی از آرام��ش حاکم بر ب��ازار مرهون تالش‌های‬ ‫ش��بانه‌روزی واحده��ای بازرس��ی اصناف اس��ت و این‌گونه‬ ‫برخوردها عادالنه نیس��ت‪ .‬رئیس اتاق اصناف استان گیالن‬ ‫به تخصیص اعتباراتی برای حوزه بازرسی تعزیرات حکومتی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در الیحه بودجه سال آینده اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این تصمیم در حالی اتخاذ ش��د که امس��ال در‬ ‫شرایط نابسامان و پرتالطم داخلی اصناف کشور نقش بسیار‬ ‫چشمگیری در برقراری ثبات بازار داشتند‪ .‬نایب رئیس اتاق‬ ‫اصناف کشور از مشکالت حوزه بازرسی این نهاد سخن گفت‬ ‫و افزود‪ :‬درحال‌حاض��ر اتاق‌های اصناف برای پرداخت وجوه‬ ‫مورد نظر بازرسان نظام صنفی یا بازرسان اتحادیه‌های صنفی‬ ‫دچار مش��کل هس��تند؛ بنابراین انتظار می‌رفت دولت برای‬ ‫حمایت از آنها منابع مالی الزم را در اختیارش��ان قرار دهد‪.‬‬ ‫شکریه در پاسخ به این پرسش که بودجه و اعتبار الزم برای‬ ‫تامین حقوق بازرس��ان صنفی از چه منابعی تامین می‌شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬براس��اس قانون تعیین شده یک‌سوم جرایمی که‬ ‫از واحده��ای صنفی متخلف دریافت ش��ده باید به حس��اب‬ ‫اصن��اف برای تامین حقوق بازرس��ان واحدهای صنفی واریز‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه معادل یک سوم از جرایم تعیین‬ ‫ش��ده باید به حوزه اصناف برگردد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اتاق‌های اصناف‬ ‫نهاد کاش��ف به‌ش��مار می‌روند با بیان دیگ��ر می‌توان گفت‬ ‫پرونده‌های تخلف ازس��وی حوزه بازرسی اصناف شناسایی و‬ ‫س��پس مراتب آن به تعزیرات حکومتی اعالم می‌شود‪ .‬نایب‬ ‫رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه براساس موارد یادشده‬ ‫و طبق قانون و تبصره ماده ‪ ۲‬یک‌س��وم جرایم باید به حوزه‬ ‫بازرس��ی اصناف تعلق گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به‌عنوان عضوی از هیات‬ ‫رئیسه اتاق اصناف کشور نمی‌دانم که چرا و به چه دلیل این‬ ‫بخ��ش از قانون نادیده گرفته می‌ش��ود‪ .‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫استان گیالن از پیگیری اختصاص نیافتن ردیف اعتباری به‬ ‫واحدهای بازرس��ی اصناف در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬سخن گفت‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬اتاق اصناف کش��ور قص��د دارد با هدف اعاده‬ ‫حق و حق��وق قانونی خود این موضوع را از طریق مجلس و‬ ‫کمیسیون تلفیق مورد پیگیری قرار دهد‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫سارا رشادی‌زاده‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران این‌روزها در تکاپوی یک جش��نواره ویژه اس��ت‪« .‬جشنواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی» رویدادی است که تالش می‌کند با پررنگ‌ت ‌ر کردن نقش پوستر‬ ‫در موفقیت یک نمایشگاه‪ ،‬راهی برای احیای جایگاه آن در حوزه تبلیغات پیدا کند‪ .‬البته‬ ‫باید به این نکته نیز اش��اره کرد که پوستر‪ ،‬در نگاه بسیاری از اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ای��ران‪ ،‬هویت یک رویداد حرفه‌ای به‌ش��مار می‌آید‪ .‬نمادی ک��ه عالوه‌بر کمک به بیان‬ ‫جزئیات یک رویداد‪ ،‬راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب توجه او است‪.‬‬ ‫این رویداد به پوستر نمایشگاهی جان می‌بخشد‬ ‫دومین جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی ایران به‬ ‫همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫» قرار است مانند‬ ‫سال گذشته در روزهای نخست اسفند و در حاشیه رویداد صنعت‬ ‫نمایش��گاهی برپا ش��ود‪ .‬چراکه توجه به توسعه نگاه تبلیغاتی در‬ ‫صنعت نمایشگاهی چندسالی است که بسیار کمرنگ‌تر از پیش‬ ‫ش��ده و این موضوع کاهش کیفیت پوسترهای نمایشگاهی را به‬ ‫همراه داش��ته اس��ت‪ .‬در این میان بسیاری از طراحان حرفه‌ای و‬ ‫برجسته که تا چند سال گذشته از مسیر خلق پوسترهای جذاب‬ ‫نمایش��گاهی امرارمعاش می‌کردند‪ ،‬از این چرخه کنار گذاش��ته‬ ‫ش��دند‪ .‬چنین روند نامناس��بی‪ ،‬به مرور باعث خلق پوسترهایی‬ ‫ش��د که هم در محیط بیرونی و هم در فضای مجازی به‌طورکلی‬ ‫عاری از هرگونه جذابیت بصری و نگاه زیرکانه به مسائل اقتصادی‬ ‫هستند‪ .‬این امر باعث شده جنبه‌های دیگر تبلیغات نیز آرام‌آرام به‬ ‫حاشیه رانده شود‪ .‬تجربه برگزاری رویدادهایی با پوستر تبلیغاتی‬ ‫بی‌کیفیت نش��ان داد که بازگش��ت نبوغ و ابتکار به پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی نیاز امروز این صنعت اس��ت و باید به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬برگزاری جشنواره ساالنه پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫می‌توان��د انگیزه‌ه��ای الزم را برای توجه دوب��اره به روند طراحی‬ ‫پوستر تبلیغاتی در شرکت‌های برگزارکننده ایجاد کند‪.‬‬ ‫جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی‪ ،‬رویدادی است که‬ ‫ت�لاش می‌کند با پررنگ‌تر کردن نقش پوس��تر در موفقیت یک‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬راهی برای احی��ای جایگاه آن در حوزه تبلیغات پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد که پوس��تر‪ ،‬در نگاه‬ ‫بس��یاری از اهالی صنعت نمایش��گاهی ایران هویت یک رویداد‬ ‫حرف��ه‌ای به‌ش��مار می‌آید‪ .‬نم��ادی که عالوه بر کم��ک به بیان‬ ‫جزئی��ات یک رویداد‪ ،‬راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب‬ ‫توج��ه او اس��ت‪ .‬نباید فراموش کرد ک��ه جذابیت‌های بصری در‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی موضوعی است که در کشورهای دیگر‬ ‫باقدرت موردتوجه قرار می‌گیرد و هر سال جشنواره‌های بسیاری‬ ‫در این زمینه به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫انجمن جهانی نمایش��گاه‌های بین‌المللی چندسالی است در این‬ ‫زمینه فعال ش��ده است‪ .‬انجمن جهانی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫(‪ )ufi‬از ‪ ۲۰‬س��ال گذشته تاکنون هر سال با برگزاری جشنواره‪،‬‬ ‫بهترین پوس��تر صنعت نمایشگاهی را انتخاب می‌کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی از سال ‪ ۹۶‬متولد شد‬ ‫تا پوسترهای نمایشگاهی ایران بار دیگر مجالی برای رقابت پیدا‬ ‫کنند و از این راه بهترین‌های ایران در زمینه طراحی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی به جامعه معرفی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دو عامل مهم در طراحی پوستر‬ ‫در این راس��تا «گسترش تجارت» سعی کرده ضمن گفت‌وگو‬ ‫با محمود بندرچی مدیر برگزارکننده رویدادهای بین‌المللی نظر‬ ‫این فعال حوزه صنعت نمایشگاهی را درباره وضعیت پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی و تاثیر دوره نخس��ت جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی جویا ش��ود‪ .‬محمود بندرچی معتقد است طراحی‬ ‫یک پوس��تر خوب بس��تگی به می��زان هزینه و س��رمایه‌گذاری‬ ‫مجری��ان نمایش��گاهی دارد و در این زمینه گف��ت‪ :‬اگر طراحی‬ ‫پوس��ترها بهتر شود‪ ،‬بس��یاری از پوسترهای نمایشگاهی قادر به‬ ‫رقابت در س��طح جهانی هستند اما این موضوع بستگی به میزان‬ ‫ما در سال ‪ ۹۷‬ششمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫هزینه و س��رمایه‌گذاری مجری��ان نمایش��گاهی دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته و چهارمین نمایش��گاه‬ ‫نمونه بحث طراحی پوس��تر نمایش��گاهی برای من به عنوان یک‬ ‫بین‌المللی ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی در کرمان‪ ،‬دهمین‬ ‫مجری رویدادهای نمایش��گاهی از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و س��عی ک��رده‌ام در رویدادهایی که مدیری��ت می‌کنم با جدیت‬ ‫و صنای��ع وابس��ته در اصفه��ان و دهمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫به آن بپردازم‪ .‬وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫گردشگری‪ ،‬هتلداری و تجهیزات سفر کیش را با موفقیت برگزار‬ ‫«میزان تاثیرگذاری جش��نواره پوسترهای نمایشگاهی بر صنعت‬ ‫کردیم‪ .‬در ادامه برنامه‌های نمایش��گاهی س��ال ‪ ۹۷‬نیز قرار است‬ ‫نمایش��گاهی چقدر اس��ت؟» گفت‪ :‬به‌طور قطع برگزاری چنین‬ ‫دومین همایش بین‌المللی و نمایش��گاه تخصصی اکتش��اف مواد‬ ‫رویدادهایی روی کیفیت کار مجریان نمایشگاهی تاثیر بسیاری‬ ‫معدن��ی را ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬بهمن در هتل المپیک برگزار‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬به همین دلیل برپایی جشنواره‬ ‫کنیم‪ .‬بندرچی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی اتفاق بسیار خوبی است‬ ‫در س��ال ج��اری به وضعیت حضور ش��رکت‌های‬ ‫و اگر این جریان رش��د پیدا کند‪ ،‬می‌توانیم شاهد‬ ‫داخل��ی در رویداده��ای بین‌الملل��ی پرداخت و‬ ‫تاثیر هرچه بیش��تر آن روی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫طراحی‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌طور قطع تمامی کس��ب‌وکارها به دلیل‬ ‫کش��ور باش��یم‪ .‬بندرچی با تاکید بر این نکته که‬ ‫یک پوستر‬ ‫وجود تحریم‌ها تا حدودی آس��یب دیده است‪ .‬در‬ ‫در دومین جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫حوزه نمایش��گاهی نیز شاهد آن بودیم بسیاری از‬ ‫با دو پوستر حضور خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫ش��رکت‌ها که قصد حضور در رویدادهای خارجی‬ ‫به از میان رویدادهایی که در طول امس��ال برگزار‬ ‫خوب به دو‬ ‫را داش��تند‪ ،‬به دلیل وجود تحریم‌ها امکان حضور‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬پوس��تر دهمین نمایش��گاه بین‌المللی عامل هزینه و‬ ‫نیافتند‪ .‬البته در این شرایط حتی اگر این شرکت‌ها‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و‬ ‫صنای��ع وابس��ته اصفه��ان را منتخ��ب می‌دانم و سرمایه‌گذاری‬ ‫حض��ور می‌یافتند باز هم امکان س��رویس‌دهی و‬ ‫معتق��دم هم از ن��گاه مخاطب و هم از نظر رعایت مجریان وابسته خدمات نداش��تند‪ .‬این موضوع‌ها آس��یب زیادی‬ ‫به صنعت نمایش��گاهی ای��ران وارد کرد‪ .‬بندرچی‬ ‫استانداردها‪ ،‬پوستری قابل‌قبول است‪.‬‬ ‫است‬ ‫‹ ‹راه‌مان را ادامه می‌دهیم‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که آیا در صورت تداوم‬ ‫مدیرعام��ل رس��تاک پاد ویژن ب��ه برنامه‌های‬ ‫وضع فعلی‪ ،‬در س��ال آینده بازه��م به برنامه‌های‬ ‫نمایشگاهی خود در سال جاری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاهی خود را ادامه می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫نمایشگاه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی‌‌‪766‬‬ ‫وجود این ش��رایط ما ادامه خواهیم داد اما در ش��رایطی بس��یار‬ ‫س��خت این اتفاق رخ خواهد داد‪ .‬مدیرعامل رستاک پاد ویژن در‬ ‫پایان سخنان خود گفت‪ :‬به عقیده من زمانی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران رش��د می‌کند که در قطب‌های اصلی کش��ور مانند مشهد‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اصفهان و کیش سایت‌های نمایشگاهی استاندارد‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وقتی این استانداردها رعایت شود می‌توانیم سطح‬ ‫نمایشگاه‌ها را افزایش دهیم و به جای برپایی رویدادهای موازی‪،‬‬ ‫شاهد برپایی رویدادهای منطقه‌ای قدرتمند باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در آخرین روزهای‬ ‫» و با‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به‌همت موسس��ه فرهنگی‌‌و مطبوعاتی«‬ ‫حمایت‌های ش��رکت س��هامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬چراکه جای جش��نواره‌ای ب��رای رقابت‌آفرینی در‬ ‫خانواده صنعت نمایشگاهی ایران خالی بود و بر این اساس موسسه‬ ‫فرهنگ��ی و مطبوعاتی«‬ ‫» تالش کرد با برپایی نخس��تین‬ ‫جش��نواره پوسترهای نمایش��گاهی ایران‪ ،‬پیشگام رقابت‌آفرینی‬ ‫میان مجریان نمایش��گاهی باش��د‪ .‬این روی��داد فرهنگی فرصت‬ ‫مناس��بی را ایجاد کرد تا اعضای این صنعت بار دیگر به اهمیت‬ ‫طراحی پوسترها و تاکید هرچه بیشتر بر ابعاد هنری در تبلیغات‬ ‫پی برده و توجه بیش��تری به این عرصه داش��ته باش��ند‪ .‬تجربه‬ ‫موفق برپایی دوره نخس��ت و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫از آن باعث ش��د جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی به‬ ‫پیش��واز برپایی دور دوم برود‪ .‬در روزهای ش��روع‌به‌کار نخستین‬ ‫جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی مجموعه‌های مختلف‬ ‫اقتصادی حمایت رس��می خود را از این رویداد تازه اعالم کردند‪.‬‬ ‫انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه‌های ایران جزو نخستین‬ ‫مجموعه‌های نمایش��گاهی کشور بود که حمایت مادی و معنوی‬ ‫خ��ود را از ای��ن روی��داد اعالم ک��رد‪ .‬انجمن غرفه‌س��ازان نیز در‬ ‫روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت‌های مهم ازجمله معرفی چند‬ ‫گرافیس��ت بین‌الملل��ی برای انتخاب پوس��ترهای برتر و طراحی‬ ‫گالری جشنواره را به‌عهده گرفت‪ .‬در ادامه‪ ،‬انجمن نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ای��ران نیز به جمع نخس��تین حامیان ای��ن رویداد‬ ‫پیوس��ت و مجوز مش��ارکت و همکاری تمام س��ایت‌های استانی‬ ‫کش��ور را برای حضور در جش��نواره و ارسال پوسترها (در سطح‬ ‫ملی و بین‌المللی) صادر کرد‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت‬ ‫و اس��تقبال اهالی صنعت نمایش��گاه از آن‪ ،‬باعث ش��د جشنواره‬ ‫ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیش��واز برپایی دومین‬ ‫دوره این رویداد برود‪ .‬امس��ال قرار اس��ت دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در‬ ‫سایت تهران برگزار شود‪.‬‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت مالی دولت‬ ‫از فعاالن صنایع‌دستی فاخر زنجان‬ ‫اصلی‌ترین نوع و حوزه صنایع‌دس��تی در‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬گروه صنایع‌دس��تی فلزی‬ ‫هس��تند که مجموعه‌ای را در برمی‌گیرند‪،‬‬ ‫مسگری‪ ،‬چاقوسازی و ملیله‌کاری است‪.‬‬ ‫ملیله زنجان از صنایع‌دستی فاخر زنجان‬ ‫است و از رش��ته‌های نقره ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫الناز خدایی‌فرد‬ ‫قدمت آن بسیار طوالنی است اما ما آثار به‬ ‫سرپرست معاونت‬ ‫جامانده زی��ادی از آن نداریم چراکه جنس‬ ‫صنایع‌دستی و‬ ‫آن نقره بوده و بارها دس��ت به‌دس��ت شده هنرهای سنتی اداره‬ ‫و آب می‌ش��دند‪ .‬مس هم‪ ،‬چنین داستانی کل میراث زنجان‬ ‫دارد ام��ا چاق��وی زنجان معروف‌تر ش��ده‬ ‫اس��ت چراکه چاقویی از دوره هخامنشیان‬ ‫کش��ف ش��ده که تاریخچه چاق��وی زنجان را نس��بت به مس و‬ ‫ملیله مس��تند‌تر می‌کند‪ .‬در کنار مردان نمکی چاقویی پیدا شد‬ ‫ک��ه قدمت چاقوی زنجان را به آن دوره می‌رس��اند‪ .‬عالوه بر آن‬ ‫مس��تندات و آثار‌های زیادی از گذش��تگان داری��م و همه این‌ها‬ ‫موجب ش��ده چاق��وی زنجان از میان صنایع‌دس��تی این منطقه‬ ‫مشهور‌ترین باشد‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال جاری تا کنون ‪۶‬میلیارد و ‪۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت به ش��اغالن حوزه صنایع‌دستی واگذار شده است‪ .‬این‬ ‫میزان تس��هیالت به ‪۴۱۷‬طرح صنایع‌دس��تی اختصاص یافته و‬ ‫بیش��تر این تس��هیالت در حوزه صنایع‌دستی فلزی بوده است و‬ ‫پس از آن‪ ،‬بافته‌های داری از این تسهیالت بهره برده‌اند‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال‪ ،‬بزرگ‌ترین مش��کل فعاالن صنایع‌دس��تی در‬ ‫ی��زد مش��کل کمبود یا گرانی م��واد اولیه اس��ت و پیگیری رفع‬ ‫این مش��کالت در صدر برنامه‌های معاونت صنایع‌دس��تی استان‬ ‫زنج��ان قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدتی دچار کمبود م��واد اولیه بودیم‬ ‫و درحال‌حاضر بیش��تر مش��کل نرخ باالی آنه��ا را داریم که در‬ ‫نشس��ت‌هایی که برگزار می‌شود در راس��تای رفع این مشکالت‬ ‫تبادل‌نظر می‌کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 60‬بنای تاریخی دزفول‬ ‫به مرمت اضطراری نیاز دارند‬ ‫رئی��س اداره میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫دزفول گف��ت‪ :‬از مجموع بناهای تاریخی که ثبت ملی هس��تند‬ ‫یا در آس��تانه ثبت قرار دارند‪ 60 ،‬بن��ا نیازمند مرمت اضطراری‬ ‫هستند که این بناها را برای انجام اقدام‌های مقتضی به اداره‪‎‬کل‬ ‫اس��تان معرفی کرده‪‎‬ایم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حجت‪‎‬اهلل آریایی‪‎‬نیا‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه ‪ 186‬هکتار بافت قدیم مص��وب در دزفول وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ 90 :‬بنای تاریخی ثبت‪‎‬شده و حدود ‪ 90‬بنای تاریخی‬ ‫در آس��تانه ثبت در این شهرس��تان وجود دارند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫رس��یدگی به این بناه��ای تاریخی و آس��یب‪‎‬های احتمالی آنها‪،‬‬ ‫نیازمن��د اعتب��ار و بودجه مناس��ب اس��ت چراکه برای بررس��ی‬ ‫بناها به تجهیزاتی همچون دوربین نقش��ه‪‎‬برداری‪ ،‬سیس��تم‪‎‬های‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬جی‪‎‬پی‪‎‬اس و وس��یله نقلیه نیاز اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫به‌منظ��ور شناس��ایی بناها در ح��ال حاضر تعداد کارشناس��ان‬ ‫موج��ود در دزفول جوابگوی این تعداد بنا نیس��ت‪ .‬رئیس اداره‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری دزفول عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫میان بناهایی که ثبت هستند یا در آستانه ثبت قرار دارند‪60 ،‬بنا‬ ‫را که آس��یب دیده‪‎‬اند و به مرم��ت اضطراری نیاز دارند از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 97‬آسیب‪‎‬شناس��ی و به اداره‪‎‬کل استان معرفی کرده‪‎‬ایم تا‬ ‫ضمن انجام اقدام‌های مقتضی درباره آنها‪ ،‬اعتبار اس��تانی یا ملی‬ ‫الزم نیز به این بناها تخصیص یابد‪ .‬وی با اشاره به مشکالتی که‬ ‫درباره بناهای تاریخی در دزفول وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بس��یاری‬ ‫از موارد در بافت قدیم متاس��فانه مالکانی که بیش��تر آنها از قشر‬ ‫ضعیف نیز هستند تخلفاتی را انجام می‪‎‬دهند؛ به‌عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫برخی موارد خانه‪‎‬های‌ش��ان را با اس��تفاده از مصالح غیراصولی از‬ ‫یکدیگر جدا می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫امکان سفر‌های قسطی داخلی مهیا می‌شود‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫به محض اینکه تعطیالتی پیش‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬می‌آید‪ ،‬آن دسته از مردم ایران‬ ‫که از نظر ش��رایط خانوادگی و‬ ‫کاری محدودیت��ی نداش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬به فکر سفر می‌افتند‪ .‬امسال سفر به کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬گران‌تر از سال‌های قبل تمام می‌شود و این در‬ ‫حالی است که مردم ما سفر دوست هستند‪ .‬پس باید‬ ‫ش��رایط س��فرهای داخلی را برای آنها فراهم کرد‪ .‬با‬ ‫رس��یدن به ماه‌های پایانی س��ال‪ ،‬فعاالن فرهنگی و‬ ‫گردش��گری به فکر چاره‌اندیش��ی برای تسهیل سفر‬ ‫هس��تند‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬ول��ی تیم��وری‪ ،‬معاون‬ ‫گردشگری س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردش��گری چند روز پیش اعالم کرد که بسته سفر‬ ‫ارزان تهی��ه می‌ش��ود و در مصاحبه‌ه��ای بعدی او با‬ ‫روزنامه‌ای مشخص شد که این طرح‪ ،‬ارزان‌سازی سفر‬ ‫نیس��ت و بلکه قرار است تا امکان سفر قسطی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرت هوایی و جهانگردی ایران در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم طرح قس��طی کردن س��فرها اجرایی شود‪.‬‬ ‫دولت و بخش‌خصوصی برای فراهم آوردن سفر آسان‬ ‫در مذاکره هستند و بانک‌ها نیز قرار است در این باره‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫حرمت‌ال��ه رفیعی ب��ه خبرنگار «گس��ترش‌تجارت»‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬مراکز قانون��ی و نهادهای‬ ‫دیگر هم باید به دولت و بخش خصوصی کمک کنند‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ا بای��د تس��هیالت کوتاه‌مدت و درصد س��ود‬ ‫پایینی در نظر بگیرند که این کار ش��دنی اس��ت و به‬ ‫س��ود بانک‌ها نیز خواهد بود‪ .‬آژانس‌ها می‌توانند آمار‬ ‫مس��افران خود را به بانک‌ها بدهند و هزینه‌های سفر‬ ‫این مس��افران از س��وی بانک‌ها تامین و به آژانس‌ها‬ ‫داده شود‪ .‬پس از آن مسافران اقساط خود را بپردازند‪.‬‬ ‫اگ��ر بانک‌ها چنین کاری انج��ام دهند‪ ،‬گردش مالی‬ ‫آن بانک افزایش می‌یابد و هم به تسهیل سفر داخلی‬ ‫کمک شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هتل‌ها و ش��رکت‌های هواپیمایی هم‬ ‫باید کمک کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اگر ظرفیتی از هتل‬ ‫خالی است می‌توانند نیمی از آن ظرفیت خالی را در‬ ‫اختیار بس��ته‌های سفر قرار دهند‪ .‬در بحث بلیت‌های‬ ‫پ��رواز هم می‌ت��وان همین کار را انج��ام داد‪ .‬از همه‬ ‫مهم‌ت��ر اینکه اس��تاندارد‌ها ه��م می‌توانند به صنعت‬ ‫گردشگری کمک کنند‪.‬‬ ‫رفیعی گفت‪ :‬چنین طرح‌هایی باید دس��ت‌کم تا آخر‬ ‫تابس��تان ادامه یابد تا تحولی را در گردشگری شاهد‬ ‫باش��یم‪ .‬پس از آن عالوه بر اینکه ش��ادابی اجتماعی‬ ‫افزایش می‌یابد‪ ،‬زیرساخت‌های گردشگری در سراسر‬ ‫ایران چند گامی پیشرفت داشته و در نهایت به جذب‬ ‫گردشگر خارجی نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن اینکه به واس��طه خارج نش��دن‬ ‫مس��افران از ایران‪ ،‬خ��روج ارز نیز دامنگی��ر اقتصاد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬به این دلیل از طرح اقس��اطی شدن سفر‬ ‫حمایت می‌کنم و این کار را اجرایی می‌دانم‪.‬‬ ‫‹ ‹هتل‌ها حاضرهستند تخفیف بدهند؟‬ ‫رئی��س جامعه هتلداران ایران ب��ا اعالم آمادگی برای‬ ‫مش��ارکت در اج��رای طرح «س��فر ارزان» نیز گفت‪:‬‬ ‫هتل��داران ب��رای ارائه تخفیف و در اختیار گذاش��تن‬ ‫ظرفیت‌ه��ای خالی اتاق‌ها به آژانس‌های مس��افرتی‪،‬‬ ‫ب��ا هدف توس��عه س��فرهای داخلی در این ش��رایط‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫در آستانه سال نو‬ ‫ولی تیموری‬ ‫با مشورت بخش‬ ‫خصوصی و با‬ ‫همکاری بانک‌ها‬ ‫و صدا و سیما‪،‬‬ ‫بسته‌های سفر‬ ‫ارزان آماده‬ ‫شده است‬ ‫جمشید حمزه‌زاده‬ ‫با وجود افزایش‬ ‫هزین ‌ه هتلداری‬ ‫بسیاری از آنها‬ ‫تخفیف‌هایی‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد قائل‬ ‫شده‌اند‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫بحرانی‪ ،‬آماد ‌ه همکار ‌‬ ‫جمش��ید حمزه‌زاده به ایس��نا اظهارکرد‪ :‬اگرچه این‬ ‫طرح‌ها ُمس��کن‌های موقتی برای درمان بحران است‬ ‫ام��ا معتقدیم اج��رای چنین طرح‌های��ی می‌تواند به‬ ‫توسعه گردشگری به‌ویژه سفرهای داخلی کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد بر اینکه به طرح‌های مانند «سفر کارت»‬ ‫و «س��فر ارزان» نبای��د نگاه دائمی داش��ت‪ ،‬چون در‬ ‫یک مقطع خاص زمانی پاس��خگوی نیاز است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‌این طرح‌ها و مش��ابه آنها در وضعیت فعلی کشور به‬ ‫ارزان‌س��ازی خدمات س��فر کمک می‌کند و در عین‬ ‫حال باعث بهبود وضعیت اقتصادی و س��رمایه‌گذاری‬ ‫در تاسیس��ات گردش��گری‪ ،‬افزایش ضریب اقامت در‬ ‫هتل‌ه��ا‪ ،‬رونق کس��ب و کار آژانس‌های مس��افرتی و‬ ‫حذف نشدن سفر از سبد خانوار ایرانی‪ ،‬می‌شود‪ .‬این‬ ‫طرح‌ها حتی اگر به مدت ‪۳‬ماه در کش��ور اجرا شوند‬ ‫باز هم نتیجه موفقیت‌آمیز خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س جامعه هتل��داران ایران با اش��اره به افت آمار‬ ‫به واسطه‬ ‫خارج نشدن‬ ‫مسافران از‬ ‫ایران‪ ،‬خروج‬ ‫ارز نیز دامنگیر‬ ‫اقتصاد‬ ‫نمی‌شود‬ ‫اقام��ت در هتل‌های کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگرچه برخی‬ ‫متولیان و مطلعان از افزایش سفرهای داخلی با گران‬ ‫شدن سفرهای خارجی خبر می‌دهند اما آمار اسکان‬ ‫در هتل‌های کش��ور در مقایس��ه با مدت زمان مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪۱۰‬درصد کمتر شده اس��ت‪ .‬در اصل‬ ‫مس��افران هتل‌رو کم ش��ده‌اند که این وضعیت ناشی‬ ‫از ش��رایط اقتصادی مردم و ازدیاد مراکز غیررس��می‬ ‫اقامتی در سطح کشور است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با وجود افزایش شدید هزین ‌ه هتلداری‬ ‫اما بس��یاری از آنها تخفیف‌هایی بین ‪ ۱۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫قائل شده‌اند‪ ،‬برخی هم همچنان با نرخ سال گذشته‬ ‫خدمات می‌فروشند‪ ،‬این یعنی حاشیه سود هتل کم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حم��زه‌زاده گف��ت‪ :‬هرچند در جری��ان جزئیات طرح‬ ‫س��فر ارزان س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری قرار نداریم‪ ،‬اما از هر طرحی که به توسعه‬ ‫گردشگری منجر ش��ود‪ ،‬استقبال می‌کنیم‪ ،‬حتی اگر‬ ‫نظر نماینده هیات فرهنگی و گردشگری چین درباره تخت‌جمشید‬ ‫نماین��ده هیات فرهنگی و گردش��گری کش��ور چین گفت‪:‬‬ ‫مجموعه جهانی تخت‌جمش��ید‪ ،‬ریشه در پیام صلح و دوستی‬ ‫ایرانیان از دوران باستان تا زمان حال دارد‪.‬‬ ‫تیان ین‌یو‪ ،‬که در راس هیاتی از گردش��گران کشور چین از‬ ‫مجموعه جهانی تخت‌جمش��ید در شهرستان مرودشت فارس‬ ‫دیدن می‌کرد‪ ،‬در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬از آثار تاریخی بسیاری‬ ‫در جه��ان بازدید کرده‌ام اما احساس��ی ک��ه در زمان بازدید از‬ ‫تخت‌جمشید داش��تم با تمام مجموعه‌های کهن جهان تفاوت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تخت‌جمش��ید را مجموع��ه‌ای ارزش��مند توصی��ف و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ب��ه باورم این بازدید هیات چین��ی از این مجموعه‬ ‫در تاریخ س��ابقه نداش��ته و این کار بس��یار ارزنده‌ای است که‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫تی��ان ین‌یو ادامه داد‪ :‬ظرفیت‌های زی��ادی در حوزه افزایش‬ ‫م��راودات فرهنگی بین مردم ایران و چین وجود دارد‪ .‬نماینده‬ ‫هیات فرهنگی و گردشگری کشور چین گفت‪ :‬در چین سخنان‬ ‫و اخب��ار زیادی درباره ایران ش��نیده‌ام که اغلب منفی بوده اما‬ ‫در کتاب‌های تاریخی هر مطلبی که از ایران خوانده‌ام‪ ،‬بس��یار‬ ‫مثبت بوده و در بازدید از این کش��ور‪ ،‬این مس��ئله برای من به‬ ‫اثبات رس��ید ک��ه ویژگی‌ها و تاریخ ایران‌زمی��ن و مردمانش با‬ ‫شنیده‌هایم تفاوت زیادی دارد‪.‬‬ ‫نماینده س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫ایران در کش��ور چین نیز در حاش��یه این بازدید گفت‪ :‬هیات‬ ‫فرهنگی کشور چین با هدف افزایش روابط گردشگری ‪2‬کشور‪،‬‬ ‫با همکاری رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نمایندگی‬ ‫اطالع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫کشورمان و همچنین موسسه فرهنگی گووو جیان در چین‪ ،‬به‬ ‫حرمت‌اله رفیعی‬ ‫ایران سفر کرده است‪.‬‬ ‫حس��ین خلیفی افزود‪ :‬این گروه گردشگر چینی که متشکل‬ ‫از ‪21‬نفر ش��امل‪ ،‬فعاالن فرهنگی‪ ،‬معماری‪ ،‬شعرا‪ ،‬تهیه‌کننده‬ ‫فیلم‪ ،‬سرمایه‌گذار‪ ،‬تورگردان‪ ،‬شرکت‌های مسافرتی و استادان‬ ‫دانش��گاه‌های چین اس��ت در م��دت اقامت خ��ود در ایران از‬ ‫ظرفیت‌های گردش��گری و فرهنگی ش��هرهای تهران‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫اصفهان و یزد دیدن خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��فر ‪۸‬روزه این هیات که از ‪ 24‬دی س��ال‬ ‫ج��اری آغاز ش��ده تا ‪ ۲‬بهمن ادامه دارد و یک��ی از اهداف این‬ ‫سفر‪ ،‬جذب س��رمایه‌گذار در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه حوزه‬ ‫گردشگری و آشنایی آنها با جاذبه‌های میراث‌فرهنگی است‪.‬‬ ‫به گفته خلیفی‪ ،‬هیات فرهنگی چین تا کنون با مس��ئوالن‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و اس��تادان دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی در تهران دیدار‪ ،‬گفت‌وگو و درباره مس��ائل فرهنگی‬ ‫با یکدیگر رایزنی کردند‪.‬‬ ‫هیات ‪21‬نفری فرهنگی و گردش��گری چین پیش از بازدید‬ ‫از مجموعه جهانی تخت‌جمش��ید در همایشی با عنوان بررسی‬ ‫تمدن ‪2‬هزار و ‪500‬ساله پارسی شرکت کردند و با ظرفیت‌های‬ ‫گردشگری استان فارس آشنا شدند‪.‬‬ ‫یادمان تاریخی تخت‌جمشید که متعلق به دوره هخامنشیان‬ ‫اس��ت یکی از ‪ ۴‬اثر ثبت‌ش��ده اس��تان فارس در فهرست آثار‬ ‫جهانی است که در سال‪1979‬میالدی با شماره‪114‬در سازمان‬ ‫جهانی علمی‪ ،‬فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) ثبت شد‪.‬‬ ‫سلس��له هخامنش��یان از س��ال ‪ 330‬تا ‪550‬پیش از میالد‬ ‫در ای��ران حکومت کردند‪ .‬مجموعه جهانی تخت‌جمش��ید در‬ ‫شهرس��تان مرودش��ت و در فاصله ‪ 60‬کیلومتری شمال شیراز‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫مس��افرتی عمده‌فروش طرح‌های مش��ابه‬ ‫آژانس‌های‬ ‫ِ‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬هتلدارها برای همکاری با آنها در این‬ ‫ش��رایط بد و بحران��ی آماد ‌ه هس��تند‪ .‬برخی بانک‌ها‬ ‫هم برای مش��ارکت در این طرح‌ها اعالم عالقه‌مندی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬این ظرفیت تا به حال پنهان بوده که باید از‬ ‫آن استفاده کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ولی تیم��وری چند روز پیش‬ ‫ک��ه در برنام��ه‌ای رادیویی س��خن می‌گف��ت‪ ،‬به باال‬ ‫رفت��ن ارزش ارز در ای��ران و ب��ه دنب��ال آن افزایش‬ ‫هزینه س��فرهای خارجی اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫شرایط گرایش به سفرهای داخلی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫برای همین با مش��ورت بخش خصوصی و با همکاری‬ ‫بانک‌ها و صدا و س��یما‪ ،‬بسته‌های س��فر ارزان آماده‬ ‫ش��ده که پیش‌پرداختی برای سفر درنظر گرفته شده‬ ‫و باقیمان��ده هزینه‌ه��ا نیز در قالب اقس��اط پرداخت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬چندی پیش از فعال‌سازی کارت‌های‬ ‫اعتباری سفر خبر داده و گفته بود‪ :‬این طرح با هدف‬ ‫ایجاد رونق س��فر در مناطق کمتر توسعه یافته داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬در حال تهیه اس��ت که بین ‪ ۵‬تا ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان اعتبار برای این کارت‌ها درنظر گرفته شده که‬ ‫بسته به شرایط موجود به هر خانوار داده می‌شود‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری گفته جزئی��ات و توافق‌های این‬ ‫طرح مشخص ش��ده و تنها موارد کوچکی باقی‌مانده‬ ‫اما توضیحات بیشتری درباره این کارت‌های اعتباری‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ب ‌هدلی��ل ب��اال رفتن ن��رخ ارز‪ ،‬م��ردم ایران در‬ ‫سال‪ ۹۷‬فش��ار‌های زیادی را متحمل شدند‪ .‬اگر‬ ‫ن شود‪ ،‬بخشی‬ ‫س��فرهای نوروزی برای آنها آسا ‌‬ ‫از دغدغ ‌هه��ای فکری مردم جبران و نش��اط در‬ ‫جامعه افزایش خواهد یافت‪ .‬همه این‌ها ب ‌هشرطی‬ ‫امکان‌پذیر خواهد بود که بانک‌ها و دیگر فعاالن‬ ‫حوزه گردشگری با هم همکاری کنند تا امسال با‬ ‫وجود ب ‌هسختی افتادن مردم در معیشت‪ ،‬نه تنها‬ ‫سفر‌های داخلی از رونق نیفتد‪ ،‬بلکه پر شورتر از‬ ‫سال‌های گذشته باشد‪.‬‬ ‫نجات یک تپه باستانی از نابودی‬ ‫پروژه تعیین عرصه و حریم تپه باس��تانی‬ ‫نگارخات��ون فامنین هم��دان به‌منظور توقف‬ ‫ساخت و ساز‌های غیرقانونی در حریم و روی‬ ‫ای��ن تپه و جلوگی��ری از تبدیل آن به زمین‬ ‫کشاورزی انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ایمان روناس��ی‪ ،‬سرپرست‬ ‫هیات باس��تان شناس��ی با اعالم این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬تپه باستانی نگارخاتون یا کند تپه‌سی‬ ‫در روستای نگارخاتون در فاصله ‪۵‬کیلومتری‬ ‫فامنین همدان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود ‪:‬روس��تای نگارخات��ون ب��ا‬ ‫‪۶۰۰‬خان��وار‪ ،‬یکی از روس��تاهای پرجمعیت‬ ‫ش��هر فامنین‪ ،‬حدود ‪۷۰‬کارگاه صنعتی دارد‬ ‫ک��ه همین ام��ر این روس��تا را صنعتی‌ترین‬ ‫روستای استان همدان کرده است‪.‬‬ ‫به گفته ای��ن باستان‌ش��ناس ‪۸۰ ،‬درصد‬ ‫زمین‌های کش��اورزی این روس��تا مجهز به‬ ‫ش��بکه آبیاری بارانی اس��ت و تپه باس��تانی‬ ‫نگارخاتون در غرب و جنوب‌غرب روستا‪ ،‬در‬ ‫میان زمین‌های کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی وس��عت ای��ن تپه باس��تانی را ‪ ۵۵‬در‬ ‫‪۶۰‬مت��ر اعالم کرد که پ��س از تعیین حریم‬ ‫مشخص شد کش��یدگی تپه بیشتر در ضلع‬ ‫جنوب��ی دی��ده می‌ش��ود‪ ،‬به‌ط��وری که در‬ ‫راس��تای ش��مالی‪-‬جنوبی تا ‪۱۱۰‬متر طول‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت هیات باستان‌شناس��ی با بیان‬ ‫اینکه کش��اورزان بومی در سال‌های گذشته‬ ‫با تس��طیح تپه و اضافه کردن به زمین‌های‬ ‫خود‪ ،‬آس��یب‌های جدی و غیرقابل بازگشتی‬ ‫به این تپه وارد کرده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از دیگر‬ ‫م��وارد آسیب‌رس��ان به این تپه‪ ،‬س��اخت و‬ ‫ساز‌های غیرقانونی در حریم تپه و حتی روی‬ ‫عرصه تپه است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در پروژه تعیین عرصه و حریم‬ ‫نگارخات��ون با ایجاد ‪۱۳‬گمان��ه ‪۱۵۰× ۱۰۰‬‬ ‫س��انتی‌متری در اط��راف محوط��ه‪ ،‬عرص��ه‬ ‫حقیقی آن مشخص شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن پروژه ب��ا مجوز‬ ‫پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬با انجام ضوابط و مقررات حفاظتی‬ ‫درب��اره این محوطه به‌منظ��ور جلوگیری از‬ ‫تخری��ب و ناب��ودی بیش��تر آن‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫دقیق و بهتری برای انجام فعالیت‌های آینده‬ ‫باستان‌شناسی الزم است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

شماره : ۶۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

شماره : ۶۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

شماره : ۶۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
روزنامه گسترش تجارت شماره 613

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

شماره : ۶۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!