صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۶

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫بهبود روش‌های‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 616‬پیاپی‌‪765‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫حـامی نمـایشگــاه‬ ‫شیشه هستیم‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫صفحه‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫حسین زجاجی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫کانال ویژه مالی اروپا هنوز راه‌اندازی نشده است‬ ‫از «‪ »SPV‬معجزه نخواهیم‬ ‫برنامه جامع اقدام مش��ترک موسوم به برجام‪ ۲۳ ،‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬میان ایران و اعضای دائم ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫مل��ل متحد به همراه آلمان امضا ش��د اما دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا در اردیبهشت سال جاری با نقض‬ ‫قطعنامه ‪ 2231‬شورای امنیت به‌طور یک‌جانبه کشورش‬ ‫را از این توافق خارج و اعالم کرد تحریم‌های رفع شده به‬ ‫مدد آن را‪ ،‬باز می‌گرداند‪ .‬دور نخست تحریم‌های امریکا‬ ‫شامل طال‪ ،‬فلزات گرانبها‪ ،‬صنایع هواپیمایی و خودرویی‬ ‫در ‪15‬م��رداد و دور دوم این تحریم‌ه��ا علیه ملت ایران‬ ‫ش��امل تحریم‌های نفتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬بیمه و کش��تیرانی در‬ ‫‪14‬آبان اجرایی شد و در این میان اتحادیه اروپا‪ ،‬چین و‬ ‫روسیه با محکوم کردن خروج امریکا از برجام‪ ،‬همواره بر‬ ‫پایبن��دی خود به این توافق و یافتن راه‌هایی برای تداوم‬ ‫بهره‌من��دی ایران از منافع اقتص��ادی آن تاکید کرده‌اند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا قانون انس��داد که ش��رکت‌های اروپایی را‬ ‫در صورت همکاری نک��ردن با ایران به بهانه تحریم‌های‬ ‫امری��کا تحریم می‌کن��د‪ ،‬احیا کرده اس��ت‪ .‬این اتحادیه‬ ‫همچنین در حال تکمیل س��ازکار وی��ژه مالی «‪»SPV‬‬ ‫اس��ت که تب��ادل مالی ای��ران با ش��رکت‌های اروپایی و‬ ‫جهان را بدون آسیب دیدن از تحریم‌های امریکا تسهیل‬ ‫شفاف‌سازی‬ ‫برای مالیات‌ستانی‬ ‫توزیع کاال‌های اساسی با نرخ‬ ‫دولتی‪ ،‬محسوس نیست‬ ‫با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ گوشت و مرغ و دیگر اقالم اساسی‪ ،‬تصمیم بر واردات‬ ‫آنها با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی گرفته شد اما در توزیع این اقالم‪ ،‬اصناف دیده نشدند و توزیع‬ ‫آنها به چند فروشگاه زنجیره‌ای محدود شد‪.‬‬ ‫از این‌رو‪ ،‬توزیع این اقالم برای جامعه محسوس نیست و حتی چهره‌های صنفی نیز‬ ‫از این نحوه توزیع رضایت ندارند‪ .‬خرده‌فروش��ان می‌گویند اگر دولت توزیع بخش��ی از‬ ‫اقالم اساس��ی که با ارز دولتی وارد می‌شود را به واحد‌های سنتی واگذار کند‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫پراکندگی این واحد‌ها در س��طح ش��هر یا شهرستان‪ ،‬افراد بیش��تری می‌توانند به این‬ ‫اقالم دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫کمبود راهنمایان گردشگری حرفه‌ای در ایران‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫دولت س��ال‌های گذش��ته در حالی که تالش کرده با بهره‌گی��ری از ظرفیت‌های باالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬از روش مالیات‌س��تانی و کس��ب درآمد از این محل‪ ،‬اقدام به جبران هزینه‌هایش‬ ‫کند که هنوز نتوانسته اهداف مدنظرش را در این زمینه محقق کند‪ .‬دلیل آن هم روشن‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��ور ما با پدیده‌ای با عنوان فرار مالیاتی روبه‌رو اس��ت که براس��اس آمارها ‪۶۰‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران را شامل می‌شود به این صورت که ‪‌٤٠‬درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند‪،‬‬ ‫‪‌٤٠‬درصد از پرداخت مالیات معاف هس��تند و ‪‌٢٠‬درصد هم از زیر بار مالیات ش��انه خالی‬ ‫می‌کنند و مالیات نمی‌دهند‪.‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫می‌کن��د‪ .‬اتحادیه اروپا در حالی از راه‌اندازی کانال ویژه‬ ‫مال��ی خبر داده که پس از گذش��ت چن��د ماه هنوز این‬ ‫موضوع نهایی نشده و خبری از اجرای آن نیست‪ .‬هرچند‬ ‫به گفته مس��ئوالن ایران‪ ،‬اروپایی‌ه��ا باید خود به نتیجه‬ ‫برس��ند و از سوی ما دغدغه و مش��کلی وجود ندارد‪ .‬اما‬ ‫نکته مهم اینجاس��ت که به نظر می‌رسد مردم و بسیاری‬ ‫از مس��ئوالن دولتی و بخش خصوص��ی انتظار معجزه از‬ ‫ای��ن کانال ویژه دارند در حالی که خیلی هم نباید به آن‬ ‫دل‌بست چراکه مشکالت ناشی از تحریم را نمی‌تواند به‬ ‫طور کامل حل و همه چیز را عادی کند‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬
‫خبر‬ ‫کانال ویژه مالی اروپا هنوز راه‌اندازی نشده است‬ ‫از «‪ »SPV‬معجزه نخواهیم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی‌‌‪765‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا با دالر گران باید تعرفه‬ ‫واردات را کم کرد؟‬ ‫علیرضا باستانی افزای��ش ن��رخ ارز‪ ،‬قیم��ت‬ ‫رئیس اداره تمام‌ش��ده واردات کاال را بیشتر‬ ‫حسابرسی داخلی می‌کند‪ .‬آیا در این ش��رایط باید‬ ‫صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران نرخ تعرفه واردات کاال کمتر شود‬ ‫تا بخشی از کاهش قدرت خرید‬ ‫مصرف‌کنندگان را جبران کند؟‬ ‫از جمل��ه آثاری که تغییرات نرخ ارز برای کش��ور‬ ‫به‌دنبال داش��ته‪ ،‬تاثیرپذیری حقوق ورودی (شامل‬ ‫حقوق پایه و س��ود بازرگانی) از نوس��ان‌های ارزی‬ ‫است‪ .‬ارزش ریالی تعرفه کاالهای وارداتی‪ ،‬بر مبنای‬ ‫ارزه��ای گوناگون از س��وی گم��رک ارزش‌گذاری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ب��رای تعیین می��زان حق��وق و عوارض‬ ‫گمرکی‪ ،‬نرخ اعالم ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی‬ ‫برای ارزهای مختلف مبنای محاس��به گمرک قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در س��ال جاری با توج��ه به تغییرات نرخ‬ ‫تسعیر ارز‌‪ ،‬این نرخ برای دالر از حدود ‪36500‬ریال‬ ‫به ‪42000‬ریال افزایش یافته که نش��انگر ‪15‬درصد‬ ‫افزای��ش در هزینه حقوق ورودی از مبادی رس��می‬ ‫است(صرف‌نظر از سایر هزینه‌های واردات همچون‬ ‫هزینه حمل و بیمه)‪.‬‬ ‫بررس��ی ترکیب واردات از مبادی رس��می نشان‬ ‫می‌دهد حدود ‪78‬درصد واردات کش��ور را کاالهای‬ ‫اولیه‌‪ ،‬واس��طه‌ای و س��رمایه‌ای تش��کیل می‌دهد و‬ ‫حقوق ورودی این گروه از کاالها تحت‌تاثیر تس��عیر‬ ‫ارز قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫پرس��ش اساس��ی که در اینجا مطرح می‌شود آن‬ ‫اس��ت که این افزایش چه آثاری بر ذی‌نفعان شامل‬ ‫دول��ت‪ ،‬تولیدکنندگان و مصرف‌کنن��دگان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در پاسخ باید اذعان کرد در صورت کاهش‌نداشتن‬ ‫واردات از مبادی رس��می‪ ،‬درآمدهای مالیاتی دولت‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ ،‬اما تجربه‌های گذشته اقتصاد‬ ‫ایران نش��ان‌دهنده آن اس��ت که وقت��ی دیوارهای‬ ‫تعرفه‌ای ب��اال می‌رود‪ ،‬واردات از مبادی رس��می به‬ ‫دو طریق کاهش می‌یابد‪ .‬نخس��ت کاهش واردات با‬ ‫کم‌نمایی ارزش واردات به شکل صورت‌حساب‌سازی‬ ‫در واردات از مبادی رس��می که بر اساس آن برخی‬ ‫واردکنندگان برای ف��رار از پرداخت حقوق ورودی‪،‬‬ ‫ارزش واردات خ��ود را کمت��ر از ارزش واقعی اعالم‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬دوم اینک��ه واردات بخش��ی از کاالهای‬ ‫قاچاق‌پذی��ر از مب��ادی رس��می به‌س��وی مب��ادی‬ ‫غیررسمی سرازیر خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بخش عمده‌ای از واردات که همچنان‬ ‫از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫هزینه تولید خواهد شد و علت آن نیز افزایش هزینه‬ ‫ریالی ناشی از بیشتر ش��دن نرخ‌های تعرفه واردات‌‬ ‫کاالهای اولیه و واسطه‌ای است‪.‬‬ ‫مناسب‌ترین شاخص برای رصد هزینه‌های تولید‪،‬‬ ‫ش��اخص قیمت تولیدکننده (‪Producer Price‬‬ ‫‪ )Index‬است‪.‬‬ ‫نکت��ه مهمی ک��ه درباره این ش��اخص باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬اثرات باوقفه آن بر ش��اخص قیمت‬ ‫مصرف‌کنن��ده (‪)Consumer Price Index‬‬ ‫و ب��ه عبارت دیگ��ر بر تورم اس��ت‪ .‬برخی مطالعات‬ ‫نش��ان می‌دهد هرگونه افزایش در ش��اخص قیمت‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ا وقفه‌ای یک تا ‪۴‬ماهه بر ش��اخص‬ ‫بهای مصرف‌کننده منتقل‌می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین ق��درت خرید مصرف‌کنن��دگان عالوه‌بر‬ ‫کاهش��ی ک��ه به‌دنبال تضعیف ارزش پ��ول ملی در‬ ‫خری��د کااله��ای داخلی و وارداتی با آن داش��ته‪ ،‬با‬ ‫نرخ‌ه��ای تعرفه‌ای ثابت مان��ده پس از تضعیف نرخ‬ ‫برابری ریال در برابر ارزهای خارجی‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی الزم اس��ت دول��ت با کاهش‬ ‫نرخ‌ه��ای تعرف ‌ه تم��ام کااله��ای واردات��ی به‌ویژه‬ ‫کاالهای واس��طه‌ای‪ ،‬اولیه و س��رمایه‌ای متناس��ب‬ ‫با تس��عیر نرخ ارز‪ ،‬کاهش رف��اه مصرف‌کننده را به‬ ‫حداقل برساند‪.‬‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬برنامه جامع اقدام مش��ترک موس��وم به‬ ‫برج��ام‪ ۲۳ ،‬تی��ر ‪ ۱۳۹۴‬میان ایران و اعضای دائم ش��ورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان امضا شد اما دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا در اردیبهش��ت سال جاری با‬ ‫نق��ض قطعنام��ه ‪ 2231‬ش��ورای امنیت به‌ط��ور یک‌جانبه‬ ‫کش��ورش را از این توافق خارج و اعالم کرد تحریم‌های رفع‬ ‫شده به مدد آن را‪ ،‬باز می‌گرداند‪.‬‬ ‫دور نخس��ت تحریم‌های امریکا شامل طال‪ ،‬فلزات گرانبها‪،‬‬ ‫صنای��ع هواپیمایی و خودروی��ی در ‪15‬مرداد و دور دوم این‬ ‫تحریم‌ها علیه ملت ایران شامل تحریم‌های نفتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬بیمه‬ ‫و کش��تیرانی در ‪14‬آبان اجرایی شد و در این میان اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬چین و روسیه با محکوم کردن خروج امریکا از برجام‪،‬‬ ‫همواره بر پایبندی خود به این توافق و یافتن راه‌هایی برای‬ ‫تداوم بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی آن تاکید کرده‌اند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا قانون انس��داد که ش��رکت‌های اروپایی را در‬ ‫صورت همکاری نکردن ب��ا ایران به بهانه تحریم‌های امریکا‬ ‫تحریم می‌کند‪ ،‬احیا کرده اس��ت‪ .‬این اتحادیه همچنین در‬ ‫حال تکمیل س��ازکار ویژه مالی ««‪ »»SPV‬است که تبادل‬ ‫مالی ایران با ش��رکت‌های اروپایی و جهان را بدون آس��یب‬ ‫دی��دن از تحریم‌های امریکا تس��هیل می‌کند‪ .‬اتحادیه اروپا‬ ‫در حال��ی از راه‌اندازی کانال ویژه مالی خبر داده که پس از‬ ‫گذش��ت چند ماه هنوز این موضوع نهایی نشده و خبری از‬ ‫اجرای آن نیست‪ .‬هرچند به گفته مسئوالن ایران‪ ،‬اروپایی‌ها‬ ‫باید خود به نتیجه برس��ند و از س��وی ما دغدغه و مشکلی‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬اما نکته مهم اینجاس��ت که به نظر می‌رس��د‬ ‫مردم و بسیاری از مسئوالن دولتی و بخش خصوصی انتظار‬ ‫معج��زه از این کانال ویژه دارند در حالی که خیلی هم نباید‬ ‫به آن دل‌بست چراکه مشکالت ناشی از تحریم را نمی‌تواند‬ ‫ب��ه طور کامل حل و همه چیز را عادی کند‪ .‬هرچند به‌طور‬ ‫قط��ع این اقدام می‌تواند نخس��تین گام مثبت درباره روابط‬ ‫ایران با کشورها به‌ویژه اروپا باشد‪ ،‬اما به هر حال نباید انتظار‬ ‫رفع تمام مشکالت بانکی را از ان داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کانال ویژه مالی اروپا در آس�تانه راه‌اندازی‬ ‫است!‬ ‫یک س��خنگوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعالم کرد که‬ ‫کان��ال ویژه مالی اروپا موس��وم به «اس‌پی‌وی» در آس��تانه‬ ‫راه‌ان��دازی اس��ت‪ .‬وی که خواس��ته نامش درج نش��ود‪ ،‬در‬ ‫تو‌گ��و با ایرنا در لن��دن افزود‪ :‬اتحادیه اروپ��ا به اجرای‬ ‫گف ‌‬ ‫برج��ام برای احت��رام ب��ه قراردادهای بین‌الملل��ی و امنیت‬ ‫مش��ترک بین‌المللی پایبند اس��ت‪ .‬از ایران هم انتظار دارد‬ ‫ت��ا نقش س��ازنده‌ای را در این زمینه ایفا کن��د و به اجرای‬ ‫تم��ام تعهدات هس��ته‌ای خود ادامه ده��د‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫برجام براس��اس اهدافی که برای آن تعریف‌شده کار می‌کند‬ ‫و ایران را از دس��تیابی به س�لاح هس��ته‌ای بازداشته است‪.‬‬ ‫آژان��س بین‌الملل��ی ان��رژی اتم��ی ‪13‬ب��ار در گزارش‌های‬ ‫متوالی براساس یک نظام راس��تی‌آزمایی دقیق تایید کرده‬ ‫که ایران به تعهدات هس��ته‌ای خود پایبند است‪ .‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران همواره تاکید کرده برنامه هسته‌ای که دارد‬ ‫صلح‌جویان��ه ب��وده و گزارش‌های آژان��س بین‌المللی انرژی‬ ‫اتم��ی نیز هیچ انحرافی را در آن نش��ان نمی‌دهد‪ .‬در نتیجه‬ ‫هی��چ جایگزین صلح‌آمیز دیگری ب��رای برجام وجود ندارد‪.‬‬ ‫این مق��ام اروپایی ادامه داد اتحادیه اروپا برای حفظ برجام‪،‬‬ ‫راهکارهای محکمی را در نظر گرفته است‪ .‬او توضیح داد‪ :‬ما‬ ‫قوانین مسدودس��ازی و تسهیالت مالی بانک سرمایه‌گذاری‬ ‫اروپا را بروزرس��انی کردیم‪ .‬همچنین اعضای اروپایی برجام‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬آلمان و انگلیس به حفظ و نگهداری مراودات مالی‬ ‫موثر با ای��ران‪ ،‬به‌ویژه برای ایجاد کانال مالی ویژه موس��وم‬ ‫به اس‌پی‌وی متعهد هستند‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اس‌پی‌وی اینک در آخرین مراح��ل راه‌اندازی قرار دارد‪ .‬در‬ ‫همین حال این سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به فشردگی‬ ‫برنامه کاری «فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا از بعید بودن حضور او در نشس��ت ضدایرانی‬ ‫در لهس��تان خبر داد‪ .‬ای��ن مقام اتحادیه اروپ��ا افزود‪ :‬ما از‬ ‫برگزاری همایش درباره خاورمیانه موسوم به «صلح و امنیت‬ ‫در خاورمیان��ه» اطالع داریم اما ب��ا توجه به اینکه موگرینی‬ ‫در این ایام مس��افرت اس��ت‪ ،‬بعید به نظر می‌رس��د در این‬ ‫همایش ش��رکت کند‪ .‬همایش به‌اصط�لاح «صلح و امنیت‬ ‫در خاورمیان��ه» با تمرکز بر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران قرار‬ ‫است در روزهای ‪ 13‬و ‪ 14‬فوریه (‪ 24‬و ‪ 25‬بهمن) در ورشو‬ ‫پایتخت لهستان برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرک�ز ب�ر رواب�ط ب�ا کش�ورهای ح�وزه‬ ‫سی‌آی‌اس‬ ‫در همی��ن ح��ال مدیرکل دفت��ر اروپا و امریکا س��ازمان‬ ‫توس��عه‌تجارت با بی��ان اینکه اروپ��ا برای راه‌ان��دازی کانال‬ ‫ویژه مالی اروپا مش��کالت داخلی داش��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید‬ ‫تصمیم‌گیری‌های��ی درب��اره انتخ��اب ترکی��ب هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل می‌کردن��د چراک��ه «‪ »SPV‬در قال��ب یک‬ ‫ش��رکت عمل خواهد کرد‪ .‬در نتیجه هنوز به نتیجه واحدی‬ ‫نرس��یده‌اند و ای��ن کان��ال راه‌اندازی نش��ده اس��ت‪ .‬بهروز‬ ‫حس��ن‌الفت در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نهایت فرانسه و آلمان پذیرفتند مسئولیت کار را برعهده‬ ‫بگیرند که هم از لحاظ محل ثبت و هم مس��ئولیت شرکت‬ ‫شفاف‌سازی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که هرکسی که در‬ ‫این حوزه درگیر می‌ش��ود‪ ،‬در فهرس��ت تحریم امریکا قرار‬ ‫می‌گیرند و به‌احتمال زیاد هم این موضوع‌ها حل ش��ده که‬ ‫خب��ر از راه‌اندازی این کانال تا چند روز آینده می‌دهند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه اروپا به‌دلیل تحریم‌ها‪ ،‬در اطالع‌رس��انی کمی‬ ‫احتیاط می‌کند و ما هم خبر خاص و اطالعات زیادی در این‬ ‫زمینه نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نکته مهم در این میان این اس��ت‬ ‫که س��ازکار یادش��ده آنچه در افکار عمومی روی آن حساب‬ ‫کرده یا می‌کنند‪ ،‬نیس��ت و در واقع ناکارآمدتر از آن اس��ت‬ ‫که عموم فکر می‌کند‪ .‬این س��ازکار حس��اب تسویه‌ای است‬ ‫که حس��اب‌ها و میزان بدهکار و بس��تانکار بودن طرف‌ها را‬ ‫مشخص می‌کند‪ .‬مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه‬ ‫تجارت گف��ت‪ :‬نباید انتظار کارآیی بانکی و حل مش��کالت‬ ‫بانکی را داشت اما به هر حال در این اوضاع و احوال سیاسی‬ ‫می‌تواند مقدمه خوبی باش��د‪ .‬در واقع اگر قول‌شان را هم با‬ ‫تاخی��ر انجام دهند‪ ،‬باز یک گام به جلو به‌ش��مار می‌رود هر‬ ‫چند بسیار بسیار کم است‪ .‬حسن‌الفت تاکید کرد‪ :‬اگر بتوان‬ ‫از طریق همین سازکار دست‌کم بحث فروش نفت به اروپا را‬ ‫مدیریت کرد‪ ،‬خوب است و امتیازی برای ما حساب می‌شود‪.‬‬ ‫اما در حدی که بخواهد مشکالت مالی ما با اروپا را حل کند‪،‬‬ ‫نیس��ت و در اصل باید گفت معجزه نمی‌کند‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫نگاه اروپا به همکاری با ایران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه اروپایی‌ها در ای��ن بازی بین امریکا و ایران‪ ،‬به س��مت‬ ‫امریکا متمایل هستند که منطقی و طبیعی هم است چراکه‬ ‫حجم گردش مالی و کاری آنها زیاد اس��ت و حتی مدیریت‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌های بزرگ آنها دست امریکایی‌ها است‪.‬‬ ‫در نتیجه اینکه تصور کنیم اروپایی‌ها امریکا را رها می‌کنند‬ ‫و به س��مت ما می‌آیند‪ ،‬اش��تباه اس��ت و البته کسی هم در‬ ‫ابتدا چنین نگاهی نداشته است؛ اما خود اروپایی‌ها دست‌کم‬ ‫در همین موضوع اخیر معتقد هس��تند که امریکا یک‌جانبه‬ ‫عمل می‌کند و ما در چارچوب سازمان ملل متحد و اتحادیه‬ ‫اروپا کار می‌کنیم و روابط سیاس��ی و اقتصادی خود با ایران‬ ‫را ادام��ه می‌دهی��م و از آن دفاع می‌کنی��م‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫اروپا و امریکا س��ازمان توس��عه‌تجارت تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در ‪9‬ماه گذش��ته صادرات به اروپا ح��دود ‪18‬درصد کاهش‬ ‫داشتیم اما در حوزه کشور‌های مشترک‌المنافع یا سی‌آی‌اس‬ ‫(ارمنس��تان‪ ،‬ب�لاروس‪ ،‬قزاقس��تان‌‪ ،‬قرقیزس��تان‌‪ ،‬روس��یه‪‌،‬‬ ‫تاجیکستان‌‪ ،‬ترکمنستان‌‪ ،‬ارمنس��تان‌‪ ،‬جمهوری‌آذربایجان‪‌،‬‬ ‫گرجستان ‌و ازبکستان) تا حدودی جبران کردیم و توانستیم‬ ‫ص��ادرات به این کش��ورها را به‌طورتقریبی ب��ه اندازه همان‬ ‫کاه��ش صادرات ب��ه اروپا‪ ،‬افزایش دهی��م؛ بنابراین این امر‬ ‫نش��ان می‌دهد باید به س��مت کش��ورهای حاش��یه ایران و‬ ‫همس��ایه بیش��تر س��رمایه‌گذاری و توجه کنی��م چراکه در‬ ‫شرایط خاصی که کشور دچار آن می‌شود این کشورها بهتر‬ ‫به کمک ما می‌آیند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری یک همایش مهم و تاثیرگذار‬ ‫حس��ن‌الفت همچنین از برگ��زاری همایش «فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری مخاطره‌پذی��ر یا جس��ورانه در ایران» خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در حال حاضر یکی از موضوع‌های بس��یار مهم‬ ‫در کش��ور‪ ،‬سرمایه‌گذاری اس��ت که در همین زمینه تالش‬ ‫کردیم این همایش را در ‪ 5‬و ‪ 6‬بهمن امس��ال برگزار کنیم‬ ‫که افراد بنامی از جهان نیز در آن حضور دارند که عموما از‬ ‫مخالفان امریکا هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این همایش فرصت‬ ‫بسیار خوبی برای ش��رکت‌ها و نهادهایی که به‌دنبال جذب‬ ‫س��رمایه‌های کوچک و بزرگ هس��تند‪ ،‬به شمار می‌رود که‬ ‫به‌طور عم��ده برای دانش‌بنیان‌ها و اس��تارت‌آپ‌ها بس��یار‬ ‫مفی��د خواهد بود‪ .‬این همایش ارتباط بس��یار خوبی بین ما‬ ‫و ش��رکت‌کننده‌ها در شرایط تحریم ایجاد می‌کند‪ .‬جزئیات‬ ‫بیش��تر در نشست خبری چند روز آینده در سازمان توسعه‬ ‫تجارت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫دومین همایش ملی هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد برگزار شد‬ ‫در حال��ی که اتاق بازرگانی ته��ران به نمایندگی از بخش‬ ‫خصوصی با برگزاری هر س��اله همایش مبارزه با فس��اد‪ ،‬در‬ ‫روز جهانی مبارزه با فساد و ارائه مدل «بنگاه سالم» در حال‬ ‫ایفای نقش خود در این حوزه است‪ ،‬تشکل‌های مردمی نیز‬ ‫ب��ا همکاری و همراهی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬دومین همایش‬ ‫س��االنه خود برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی در مبارزه‬ ‫با فس��اد را برگ��زار کردند تا به تحقق آنچ��ه نقش مردم در‬ ‫این حرکت خوانده می‌ش��ود‪ ،‬عینیت ببخش��ند‪ .‬در همایش‬ ‫ملی هم‌افزای��ی ظرفیت‌های علمی و مردمی پیش��گیری و‬ ‫مبارزه با فس��اد‪ ،‬بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری‪ ،‬محمود صادقی‬ ‫نماین��ده مردم ته��ران در مجلس و پیروز حناچی ش��هردار‬ ‫ته��ران س��خنرانی کردند و میزگردی با حض��ور نمایندگان‬ ‫سمن‌ها برپا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گره‌های بزرگ به‌دست ملت باز می‌شود‬ ‫در آغاز این آیین حس��ن عابدی‌جعفری با اشاره به تالش‬ ‫س��من‌ها برای شناخته شدن روز شهادت امیرکبیر به‌عنوان‬ ‫روز ملی مبارزه با فس��اد تاکید کرد که گر ‌ه مس��ئله فس��اد‬ ‫با ع��زم همگانی و نقش‌آفرینی هم��ه بازیگران چون دولت‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و تش��کل‌های مردم��ی باز می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬او گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی به‌طور خودجوش از ‪۴‬سال پیش وارد میدان شده‬ ‫و عالوه بر گرامیداش��ت روز جهانی مبارزه با فس��اد‪ ،‬با ارائه‬ ‫مدل «بنگاه س��الم» که در تطابق با استانداردهای جهانی و‬ ‫کنوانسیون‌های بین‌المللی و مولفه‌های بومی و میهنی است‪،‬‬ ‫به‌طور جدی به عرصه صیانت از سالمت و پاکدستی بنگاه‌ها‬ ‫و نهاده��ای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وارد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجا که در نظام جمهوری اسالمی ایران گره‌های‬ ‫بزرگ جز به سرانگش��ت پرقدرت ملت باز نمی‌شود‪ ،‬از سال‬ ‫گذش��ته‪ ۱۰ ،‬انجم��ن مردم‌نهاد هم‌پیمان ش��ده‌اند تا فعل‬ ‫مبارزه با فساد با محوریت بخش مردمی را از نو صرف کنند‬ ‫و نور امیدی به محفل مبارزان به فساد بتابانند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتمام راه نیمه‌تمام‬ ‫در ادامه این آیین‪ ،‬بهمن عش��قی‪ ،‬دبیرکل اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران پشت تریبون قرار گرفت‬ ‫تا به نمایندگی از بخش خصوصی‪ ،‬درباره شخصیت و جایگاه‬ ‫امیرکبی��ر در تاریخ مبارزه با فس��اد در کش��ور و تالش‌های‬ ‫بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران برای ایفای نقش خود‬ ‫در این مس��یر سخن بگوید‪ .‬او با نگاهی تاریخی به زندگی و‬ ‫فعالیت میرزا محمدتقی‌خان فراهانی‪ ،‬از اقدام‌های مبتکرانه‬ ‫و منحصربه‌فرد او گفت که سال‌ها و دهه‌ها بعد در سایر نقاط‬ ‫جهان برای مبارزه با فساد به‌کار گرفته شد‪ ،‬مانند مصونیت‬ ‫راه نیمه‌تمام« امیر» را تمام کنیم‬ ‫افشاکننده فساد که امروزه به قانون «سوت» معروف است و‬ ‫در اغلب کشورهای جهان اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫عشقی خطاب به حاضران گفت‪ :‬به افتخار و احترام میرزا‬ ‫تقی‌خان و در س��الگرد ش��هادت این مرد تکرارنشدنی لطفا‬ ‫‪۳۰‬ثانیه سکوت کنید‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی ته��ران اظهارکرد‪ :‬تنظیم و تعدیل‬ ‫درآمد و هزینه‪ ،‬نخس��تین تالش میرزا تقی‌خان برای حذف‬ ‫نقاط پرفس��اد مالی و تنظیم مدل درآمدی کش��ور است‪ .‬با‬ ‫صدارت او‪ ،‬نخستین نظام مالیات‌ستانی مدرن در کشور بروز‬ ‫ک��رده‪ ،‬والیان از دریافت مالیات با عنوان خراج منع ش��ده‪،‬‬ ‫مستوفیان مجرب و پاکدست به نمایندگی از دولت موضوع‬ ‫دریافت مالی��ات را مدیریت کردند‪ .‬نخس��تین تراز درآمد‪-‬‬ ‫هزینه دولت فقط ‪۳‬ماه پس از انتصاب امیر و ازس��وی میرزا‬ ‫یوسف‌خان مستوفی‌الممالک محاسبه شد که در زمان خود‬ ‫امری مثال‌زدنی بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نگاه امیرکبیر به توازن واردات و صادرات و نیز‬ ‫ذخیره طالی کشور که مبنای تجارت خارجی آن عصر بود‪،‬‬ ‫امری غیرتکراری در تاریخ ایران است‪ .‬او که اکنون با تعارض‬ ‫بندهای استعماری‪-‬اقتصادی عهدنامه ترکمنچای در تجارت‬ ‫ناعادالنه با روس��یه روبه‌رو شده است با تدبیری مثال‌زدنی و‬ ‫با کمک صنعتگران ایرانی و ب��ا اعتماد به فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫صنای��ع حیاتی کش��ور مانند نس��اجی‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪ ،‬تولید‬ ‫ش��کر‪ ،‬بلورسازی‪ ،‬ساخت اس��لحه و مهمات‪ ،‬کالسکه‌سازی‪،‬‬ ‫سماورس��ازی و سایر نیازهای کش��ور را پایه‌ریزی و با وجود‬ ‫الزامات انحصاری معاهده ترکمنچای‪ ،‬توازن واردات با دارایی‬ ‫ط�لای کش��ور را برقرار کرد‪ .‬امیرکبیر به م��ا آموخت یگانه‬ ‫راه بازس��ازی ایران اعتماد به عم��وم ملت و یگانه راه مبارزه‬ ‫با فس��اد‪ ،‬جلب و جذب اعتماد متقابل ایش��ان است‪ .‬اصول‬ ‫پنج‌گان��ه امیرکبیر ک��ه اینجانب برای ارائ��ه آنها مصادیق و‬ ‫اسناد متقن در اختیار دارم عبارت است از؛‬ ‫‪-۱‬تعریف واحد و یکسان از فساد به‌نحوی که این تعریف‬ ‫فقط مش��مول قشر ضعیف جامعه نمی‌شد‪ ،‬بلکه عالی‌ترین‬ ‫مقامات کشور از جمله خود وی را نیز در بر‌می‌گرفت‪.‬‬ ‫‪-۲‬عالوه بر تعریف واحد از فس��اد‪ ،‬برخورد با مفس��د هم‬ ‫یکس��ان و همانند اس��ت‪ .‬ج��دا از اینکه عامل فس��اد میرزا‬ ‫احمدخان فرزند امیر باشد یا یک رعیت بی‌پناه‪ ،‬چه برخورد‬ ‫با نخبگان و وابستگان به دربار جدی‌تر و شدیدتر از رعایای‬ ‫بی‌پناهی اس��ت که به‌طور معمول در جوامع گوناگون نقطه‬ ‫تمرکز مبارزه با فساد واقع‌می‌شوند‪.‬‬ ‫‪-۳‬افش��اءکننده فساد در هر س��طحی از جامعه‪ ،‬مصون از‬ ‫مجازات اس��ت‪ .‬توجه ش��ود که امروز اصل «سوت زدن» به‬ ‫یک روش جهانی مبارزه با فس��اد تبدیل شده‪ ،‬حال آنکه در‬ ‫‪۲۰۰‬س��ال پیش طرح آن بسیار مترقی و فاقد مشابه جهانی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪-۴‬ح��ذف مقررات زائد و تنظیم قوانین به‌نحوی که اصوال‬ ‫اقت��دار حاک��م را محدود می‌کرده اس��ت و نه حق زندگی و‬ ‫کس��ب‌وکار محک��وم را‪ .‬ب��رای این م��دل رفت��اری آنچنان‬ ‫مصادیقی وجود دارد که اجرای وسواس‌گونه آن ازسوی امیر‬ ‫امروز به افسانه‌می‌ماند‪.‬‬ ‫‪-۵‬جل��ب حمایت ملی و عموم��ی‪ ،‬الزم‌می‌دانم یادآوری‬ ‫کن��م صداقت امیرکبی��ر به‌حدی بود که ‪۴‬م��اه پس از آغاز‬ ‫صدارت��ش‪ ،‬وقتی دربار و عوامل فاس��د مرتبط باعث فتنه و‬ ‫ش��ورش فوج نظامی س��االریه و محاصره منزل امیر شدند‪،‬‬ ‫بازاریان تهران با بس��تن دکان‌ها و مغازه‌ها به س��وی منزل‬ ‫امیر حرکت و شورش را سرکوب کردند‪.‬‬ ‫عش��قی تاکید کرد‪ :‬ام��روز ایران با اقتدا ب��ه امیر‪ ،‬یکصدا‬ ‫مبارزه با فس��اد را فریاد‌می‌زند و بخش خصوصی کش��ور به‬ ‫همین نحو در همراهی با خواس��ت ملی ایرانیان‪ ،‬بقا و دوام‬ ‫خود را در گرو حذف فساد‌می‌داند‪.‬‬ ‫بخش��ش‌ها به‌طور جدی دس��ت به‌کار ش��د‪ .‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس‌جمهوری از دیگر کارهای مه��م امیرکبیر را معطوف‬ ‫ب��ه اقدام‌های قضایی و حقوقی دانس��ت و افزود‪ :‬او دیوان‌ها‬ ‫و محاکم ش��رع را ساماندهی کرد و برای نظارت بر کارشان‪،‬‬ ‫دیوان عدالت‪ ،‬به مفهوم امروزی‪ ،‬را با مقررات جدید بنا کرد‪.‬‬ ‫او قاع��ده فراگی��ر و الزم‌االجرا بودن حک��م نهایی قضایی را‬ ‫به‌طور جدی اجرا کرد تا قانون نافذ باشد‪.‬‬ ‫لعیا جنیدی به اقدام‌های دولت در مس��یر شفاف‌سازی و‬ ‫مبارزه با فس��اد اشاره کرد و از آخرین مراحل تدوین الیحه‬ ‫جامع شفافیت خبر داد و گفت‪ :‬این الیحه که ابتدا قرار بود‬ ‫الیحه ش��فافیت اقتصادی باش��د‪ ،‬در دولت تبدیل به الیحه‬ ‫جامع ش��فافیت ش��د و خارج از نوبت رسیدگی شد‪ .‬در این‬ ‫الیح��ه حاکمیت از ‪۳‬منظر تقنینی‪ ،‬اجرایی و قضایی مدنظر‬ ‫گرفته شده تا شفافیت در هر ‪3‬وجه به حداکثر ممکن برسد‪.‬‬ ‫حتی در مواردی مانند داوری‌ها که اصل بر محرمانگی است‪،‬‬ ‫این الیحه تاکید کرده است جایی که مسئله حقوق و اموال‬ ‫عمومی مطرح باشد‪ ،‬الزم است شفاف‌سازی انجام شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه این آیی��ن‪ ،‬معاون حقوق��ی رئیس‌جمهوری در‬ ‫س��خنانی با اب��راز خوش��حالی از اینکه بخ��ش خصوصی و‬ ‫س��ازمان‌های مردم‌نهاد به‌طور خودجوش در مسئله مبارزه‬ ‫ب��ا فس��اد‪ ،‬به فعالیت و ایف��ای نقش می‌پردازن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫‪150‬س��ال گذش��ته ایران‪ ،‬یکی از مواردی که موجب تاخیر‬ ‫در توس��عه ش��ده‪ ،‬فراهم نبودن بس��تر برای ورود و فعالیت‬ ‫مردم بوده است‪ .‬هرگاه این بستر فراهم شده‪ ،‬توسعه شتاب‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫لعی��ا جنیدی با بیان اینکه امیرکبی��ر یکی از بنیانگذاران‬ ‫ای��ران مدرن اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از مهم‌تری��ن اقدام‌های‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬سامان‌بخش��ی به خزانه و سازماندهی پرداخت‌ها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او تالش کرد مجموع بدهی‌ه��ا‪ ،‬هزینه‌ها و مصارف را که‬ ‫با ورودی و عایدی دولت اصال هم‌خوانی نداش��ت‪ ،‬به‌سامان‬ ‫کند‪ .‬او به‌عنوان یک تصمیم عمومی حتی پرداختی به ش��اه‬ ‫را محدود کرد‪ ،‬چه برس��د به سایر ش��اهزاده‌ها و درباریان و‬ ‫لشکریان و کارکنان‪ .‬این کار او دشمنی‌هایی علی ‌ه برانگیخت‬ ‫اما مردم قدردانش بودند چون شفافیت را حاکم کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به وجود حج��م زیادی از ب��روات دولتی در‬ ‫دس��ت طلبکاران که امیدی به نقد ش��دنش نبود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫آن دوره برات‌ه��ای خزان��ه آن‌قدر بی‌اعتبار ش��ده بود که با‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪۲۰‬درصد ارزش واقعی در بازار معامله می‌ش��د‪ .‬امیر‬ ‫برای سامان دادن به این وضعیت‪ ،‬تنظیم ورودی و خروجی‬ ‫خزان��ه‪ ،‬پرداخت بدهی‌ه��ای واقعی و جلوگی��ری از بذل و‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران‪ ،‬نیز در این نشست از بعد‬ ‫دیگری به مسئله مبارزه با فساد و اقدام‌های امیرکبیر توجه‬ ‫نش��ان داد و گفت‪ :‬اگر به تاریخ رجوع کنیم می‌بینیم کسی‬ ‫ک��ه زیرپای امیرکبیر را خالی ک��رد‪ ،‬میرزاآقاخان نوری بود‬ ‫ف��ردی چرب‌زبان که با اغراق پش��ت س��ر دیگران س��خن‬ ‫می‌گفت‪.‬‬ ‫او با تکیه بر همین چرب‌زبانی و مبالغه‌گویی توانس��ت در‬ ‫درب��ار پیش��رفت کند و تا م��دارج باال خود را برس��اند و در‬ ‫نهایت موجبات برکناری و قتل امیرکبیر را فراهم کند‪ .‬پس‬ ‫اگر می‌خواهیم امیرکبیرها را حفظ کنیم باید حواس‌مان به‬ ‫میرزاآقاخان‌های نوری باش��د که ب��ا غیبت و تهمت در فکر‬ ‫پیشرفت و ترقی هستند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به آنچه به‌عنوان قانون «سوت»‬ ‫این روزها در کش��ورها و ممالک توسعه‌یافته اجرا می‌شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فردی که افش��ای فس��اد می‌کند براساس این‬ ‫قان��ون از ابتدا تا انتها از مصونیت قضایی برخوردار اس��ت و‬ ‫در نهایت نیز از آنچه کشف می‌شود‪ ،‬درصدی به افشاکننده‬ ‫تعلق می‌گیرد‪ .‬این قانونی است که بازدهی خود را نشان‌داده‬ ‫است‪ .‬حناچی با تاکید براینکه یک راهکار دیگر برای کاهش‬ ‫دادن و کنترل کردن فس��اد‪ ،‬اس��تفاده از متخصصان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که انتخاب‌ها بدون البی‌های پش��ت‌پرده باشد‪،‬‬ ‫می‌توان امیدوار بود که متخصصان سالم و در واقع بهترین‌ها‬ ‫منصوب شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سامان‌بخشی به خزانه‬ ‫‹ ‹ب�رای حف�ظ امیرکبیره�ا‪ ،‬حواس‌م�ان ب�ه‬ ‫میرزاآقاخان نوری‌ها باشد‬
‫یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫زهره محسنی‌شاد دولت س�ال‌های گذش�ته در حالی که تالش کرده ب�ا بهره‌گیری از ظرفیت‌های‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬باالی کشور‪ ،‬از روش مالیات‌ستانی و کسب درآمد از این محل‪ ،‬اقدام به جبران‬ ‫هزینه‌هایش کند که هنوز نتوانس�ته اهداف مدنظ�رش را در این زمینه محقق‬ ‫کند‪ .‬دلیل آن هم روشن است‪ .‬کشور ما با پدیده‌ای با عنوان فرار مالیاتی روبه‌رو‬ ‫اس�ت که براس�اس آمارها ‪۶۰‬درصد اقتصاد ایران را ش�امل می‌ش�ود‪ .‬به این صورت که ‪‌٤٠‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران مالیات می‌دهند‪‌٤٠ ،‬درصد از پرداخت مالیات معاف هستند و ‪‌٢٠‬درصد هم از زیر بار‬ ‫مالیات ش�انه خالی می‌کنند و مالیات نمی‌دهند‪ .‬ش�رایط به‌گونه‌ای ش�ده که بسیاری از مشاغل و‬ ‫بخش‌ه�ا ب�ا وجود ارزش‌افزوده باالی�ی که دارند اما از پرداخت مالیات ش�انه خال�ی می‌کنند و با‬ ‫بکارگیری روش‌های گوناگون از این امر سر‌باز می‌زنند‪ .‬این موضوع به یکی از دغدغه‌های دولت و‬ ‫‌مسئوالن تبدیل شده که چگونه و با چه روشی می‌توان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت‪.‬‬ ‫بهبود روش‌های‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫کارشناسان بر بستن راه‌های فرار مالیاتی تاکید کردند‬ ‫شفاف‌سازی برای مالیات‌ستانی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در ای ‌‬ ‫ن‬ ‫باره یکی از کارآمدترین راهکار‌های‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی را الکترونیکی‬ ‫کردن فرآیند‌ها عن��وان کرد‪ .‬فرهاد‬ ‫دژپس��ند ک��ه در جری��ان بازدید از‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع‬ ‫مالیاتی سخن می‌گفت در این بازدید با اشاره به سرعت‬ ‫تحوالت در حوزه فناوری اطالعات تصریح کرد‪ :‬تحوالت‬ ‫در بخش فن��اوری اطالعات خطی نیس��ت‪ ،‬بلکه نمایی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ریع‌ترین و کارآمدترین راهکار برای‬ ‫مبارزه با فس��اد‪ ،‬به‌ویژه فرار مالیاتی و شفاف‌س��ازی در‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬الکترونیک��ی ک��ردن جام��ع فرآیند‌ه��ای‬ ‫مالیات‌س��تانی اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬اگر نتوانیم با س��رعت‬ ‫فناوری همراه شویم همواره عقب خواهیم ماند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی پیاده‌س��ازی طرح جامع‬ ‫مالیاتی را به‌عنوان بس��تری برای س��رعت‪ ،‬ش��فافیت و‬ ‫س�لامت دریاف��ت مالیات برش��مرد و گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫به‌عن��وان یک ض��رورت اجتناب‌ناپذیر در کاهش فس��اد‬ ‫اداری و افزای��ش درآم��د پ��اک‪ ،‬می‌توان��د نقش موثری‬ ‫در تس��ریع کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬دژپسند ضمن تاکید بر رفع کاستی‌ها و ایرادهای‬ ‫احتمالی این سامانه‪ ،‬خواستار دریافت و بکارگیری نظرها‬ ‫و پیش��نهادهای اصالحی صاحب‌نظ��ران مالی و فناوری‬ ‫اطالعات شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم طراحی سامانه مالیاتی کارآ‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬کارش��ناس مسائل‬ ‫اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی در این‌باره در گفت‌وگو با‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» با بی��ان اینکه‬ ‫ایران یکی از باالترین آمارهای فرار‬ ‫مالیاتی را در جه��ان دارد‌‪ ،‬درحالی‬ ‫که درآمد مالیاتی می‌توان��د به‌عنوان یکی از پایدارترین‬ ‫منابع درآمدی دولت به‌شمار آید و عدالت اجتماعی را در‬ ‫کش��ور فراهم آورد‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه بتوانیم جلوی فرار‬ ‫مالیاتی را در کش��ور بگیریم نیاز به طراحی یک سامانه‬ ‫مالیات��ی کارآ داری��م ک��ه مبتن��ی ب��ر اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌اطالعات باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نمی‌ت��وان با روش س��نتی‪ ،‬مالیات‬ ‫دریافت کرد و جلوی فرار مالیاتی را گرفت‪ ،‬یادآورش��د‪:‬‬ ‫اشکال کار ما این است که با مدیریت سنتی می‌خواهیم‬ ‫یک جامعه صنعتی را اداره کنیم و این امر شدنی نیست‬ ‫و م��ا را دچ��ار تضاد می‌کن��د‪ .‬به‌گفته پازوکی‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ایج��اب می‌کن��د که م��ا هم ب��ا اس��تفاده از تجربه‌های‬ ‫سایر کشورها با س��رعت فناوری همراه شویم تا از قافله‬ ‫عق��ب نمانیم‪ .‬اعتق��اد دارم اگر وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی و س��ایر نهادهای ذی‌ربط به طراحی یک سامانه‬ ‫مالیات��ی کارآ بپردازن��د و به ش��کل نظام‌مند با مس��ئله‬ ‫مالیات‌ستانی برخورد کنند‪ ،‬در این زمینه موفق خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در این زمینه نقش وزارت اموراقتصادی‬ ‫و دارایی را بس��یار مهم دانس��ت و گف��ت‪ :‬این وزارتخانه‬ ‫می‌تواند با اس��تفاده از توان کارشناس��ی و ایجاد تحول‬ ‫در س��ازمان امور مالیات��ی‪ ،‬با طراحی یک س��امانه کارآ‬ ‫در مالیات‌س��تانی گامی در راس��تای افزایش درآمدهای‬ ‫مالیاتی بردارد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینکه در ش��رایط فعل��ی اقتصاد ایران با‬ ‫افزایش نرخ مالیات به‌شدت مخالف هستم ‪،‬چون معتقدم‬ ‫این امر رکود را در اقتصاد ایران تش��دید می‌کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما باید از تجربه‌های سایر کشورها بهره ببریم و براساس‬ ‫روش‌های علمی و فناوری و اطالعات گامی در راس��تای‬ ‫افزایش درآمدهای مالیاتی برداریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ما در کش��ور با پدیده‌ای باعنوان اقتصاد‬ ‫زیرزمینی روبه‌رو هستیم که بخش زیادی از فرارمالیاتی‬ ‫کشور را تش��کیل می‌دهند‪ .‬دولت و سیاست‌گذاران باید‬ ‫در راس��تای رفع این پدیده اق��دام کنند و جلوی قاچاق‬ ‫کاال را در کشور بگیرند‪.‬‬ ‫پازوکی بر این باور است که هرچه اقتصاد ما به سمت‬ ‫ش��فافیت حرکت کن��د‪ ،‬به‌طورقطع راحت‌ت��ر می‌تواند‬ ‫جل��وی فرارهای مالیات��ی را بگیرد‪ .‬در ای��ن زمینه الزم‬ ‫است سازمان‌ها و نهادهایی مانند گمرک‪ ،‬مالیات‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫سازمان بنادرو کش��تیرانی و‪ ...‬هماهنگی بیشتری با هم‬ ‫داشته باشند و فرآیند‌‌ها به شکل مکانیزه انجام شود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اطالعات رصد خواهد شد و این به شفافیت‬ ‫بیشتر کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ‌سازی کنیم‬ ‫فرزاد‌‌هاشمی‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز‬ ‫در این‌ب��اره در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» با بی��ان اینکه‬ ‫اقتصاد ای��ران درحالی با پدیده فرار‬ ‫مالیاتی روبه‌رو اس��ت که بخشی از‬ ‫این فرار مالیاتی به اقتصاد زیرزمینی‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ ،‬اف��زود‪ :‬ما درح��ال حاض��ر در اقتصادمان‪،‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای پنهان��ی و زیر‌زمینی زی��ادی داریم که از‬ ‫پرداخ��ت مالیات طفره می‌روند یا فعالیت‌هایی داریم که‬ ‫با وجود اینک��ه در تولید ناخالص داخلی نقش دارند‪ ،‬اما‬ ‫مالیات پرداخت نمی‌کنند که این موارد خود به فرارهای‬ ‫مالیاتی دامن زده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه رفع این چالش‌‌ها به ایجاد ش��فافیت‬ ‫هر چه بیش��تر در اقتصاد نیاز دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما هرقدر‬ ‫بتوانیم به سمت شفافیت در فعالیت‌های اقتصاد حرکت‬ ‫و فرآیند‌‌ه��ا را از حال��ت س��نتی خارج کنی��م که قابل‬ ‫پیگیری و رصد باش��د‪ ،‬می‌توان امیدوار ب��ود که از فرار‬ ‫مالیاتی هم به همان نسبت کم شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه ما در بحث قانون‌گذاری‬ ‫اشکاالت زیادی داریم که باید برطرف شود‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫اجرای درس��ت قوانی��ن به‌ویژه در حوزه مالیات‌س��تانی‬ ‫نخس��ت باید اطالعات و داده‌های ش��فافی وجود داشته‬ ‫باش��د و سیاست‌گذاری‌‌ها هماهنگ پیش برود تا بتوانیم‬ ‫این قوانین را به‌درستی اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫هاش��می در ادامه به بحث فرهنگ‌س��ازی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ما در بحث مالیات‌س��تانی بای��د این فرهنگ را‬ ‫نهادین��ه کنیم که این مالیات‌های دریافتی صرف عمران‬ ‫و آبادان��ی کش��ور خواهد ش��د و اقدام‌های��ی هم که در‬ ‫این زمینه انجام می‌ش��ود‪ ،‬به مردم نش��ان داده شود تا‬ ‫برای‌شان ملموس باشد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه این کارش��ناس اگر م��ردم بدانن��د پولی که‬ ‫پرداخت می‌کنند در نهایت به س��ود خودش��ان خواهد‬ ‫ب��ود به‌ط��ور حت��م از دادن مالیات س��ر ب��از نمی‌زنند‬ ‫و انگی��زه بیش��تری ب��رای پرداخ��ت مالی��ات خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در بحث مالیات‌ستانی باید فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی توجیه‌پذیر باشند و اگر فعالیتی انجام می‌دهند‬ ‫که ارزش‌اف��زوده ایج��اد می‌کند باید مالی��ات پرداخت‬ ‫کنن��د و این قانون درب��اره تمامی فعالیت‌ه��ای اقتصاد‬ ‫ب��ه اجرا درآی��د‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوعی اس��ت که به بحث‬ ‫توزی��ع عادالنه مالیات و اج��رای عدالت اجتماعی کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته‌‌ هاشمی نباید شرایط این‌گونه باشد که برخی‬ ‫بخش‌ها که مکلف به پرداخت مالیات هستند‪ ،‬نسبت به‬ ‫پرداخت آن مانع‌تراش��ی کنند‪ ،‬یا برخی کسب‌وکارها که‬ ‫فعالیت‌ش��ان س��وددهی الزم را دارد‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫مالیات معترض ش��وند‪ ،‬اما در مقاب��ل برخی از بخش‌ها‬ ‫همیشه پیشگام پرداخت مالیات باشند‪.‬‬ ‫هاش��می معتق��د اس��ت باتوج��ه ب��ه ظرفیت‌ه��ای‬ ‫مالیات‌ستانی که در کش��ور داریم باید به شیوه درست‪،‬‬ ‫از این ظرفیت‌‌ها اس��تفاده کنیم تا درآمدهای کش��ور از‬ ‫ای��ن بابت افزایش یابد که این موضوع به یک عزم جدی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بیم�ه کوث�ر عض�و اصل�ی کنسرس�یوم‬ ‫بیمه‌نامه‌‌های مشترک انرژی‬ ‫مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص بیمه‌کوثر گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت پس از ‪‌۳‬س��ال پیگیری و رایزنی‌های مستمر‪،‬‬ ‫ازسوی کنسرسیوم مشترک انرژی پذیرفته شد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش روابط‌عمومی بیمه کوث��ر‪ ،‬علی مختاری‬ ‫ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬در راستای هدف‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده ب��رای ورود به بازار بیمه‌ه��ای نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی و افزایش پرتفوی در این رش��ته‪ ،‬شرکت‬ ‫بیمه کوثر س��اختارهای الزم را ایجاد کرده و در صدور‬ ‫برخی بیمه‌نامه‌های نفت و انرژی مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح‌کرد‪ :‬سهم و ظرفیت سهامداران در بخش‬ ‫انرژی و ظرفیت مجاز نگهداری مناسب از جمله دالیل‬ ‫پذیرش شرکت در این کنسرسیوم است‪.‬‬ ‫مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص گفت‪ :‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته برای مقابله با تحریم‌ها و تقس��یم ریسک در‬ ‫بازارهای داخلی‪ ،‬کنسرس��یومی متش��کل از ‪ ۸‬شرکت‬ ‫بیمه به‌نام «کنسرس��یوم بیمه‌های مشترک انرژی» با‬ ‫راهبری ش��رکت بیمه ایران تش��کیل ش��د تا عالوه بر‬ ‫پوشش ریس��ک‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬واگذاری‬ ‫ریس��ک‌های باالت��ر از ظرفی��ت نگه��داری بیمه‌گران‬ ‫را مدیری��ت کن��د که در ص��ورت بروز خس��ارت‌های‬ ‫فاجعه‌آمیز‪ ،‬به‌راحتی ایفای تعهدات شود‪.‬‬ ‫مختاری خاطرنشان‌کرد‪ :‬س��عی می‌کنیم با عضویت‬ ‫در کنسرس��یوم و ت�لاش اعض��ا ع�لاوه ب��ر اف��زودن‬ ‫ظرفیت نگهداری ریس��ک در کنسرس��یوم‪ ،‬اطمینان و‬ ‫آرامش‌خاطر را برای بیمه‌گذاران به ارمغان‌آوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت بان�ک انص�ار در پروژه‌ه�ای‬ ‫نوآورانه و فناورانه روستایی‬ ‫مدیرعامل بان��ک انصار با معاون توس��عه مدیریت و‬ ‫جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل روابط‌عموم��ی و تبلیغات‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت پیرامون تاسیس ش��عبه عامل بانک انصار‬ ‫به منظ��ور ارائه خدمات به ش��رکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت از محل صندوق توس��عه ملی به‬ ‫استارت‌آپ‌های مورد حمایت بانک‌انصار توافق شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اس��اس مفاد این توافقنامه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫طرف‌ها در راس��تای تش��کیل صندوق س��رمایه‌گذاری‬ ‫بانک انص��ار‪ ،‬همچنین صدور ضمانتنامه‌های مربوط به‬ ‫پروژه‌های معرفی‌ش��ده به بانک و پرداخت تسهیالت از‬ ‫سوی صندوق‌های پژوهش و نوآوری‪ ،‬همکاری کنند‪.‬‬ ‫طرف‌ه��ا ضمن تاکید بر اهمیت اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک‌چی��ن و ایفای نق��ش بانک انص��ار در پروژه‌های‬ ‫ای��ن فن��اوری‪ ،‬توافق کردند ک��ه این بانک ب��ه عنوان‬ ‫س��رمایه‌گذار برای مش��ارکت در پروژه ه��ای نوآورانه‬ ‫ی روی پلتفرم‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫و فناورانه روس��تای ‌‬ ‫جمعی‪ ،‬ب��ا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه «ما» موف�ق به دریاف�ت جایزه ملی‬ ‫تعالی شد‬ ‫سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ‪۲۵ ،‬‬ ‫و ‪ ۲۶‬دی با حضور پروفسور علی‌اکبر فرهنگی‪ ،‬پدر علم‬ ‫مدیریت ارتباطات در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‬ ‫برگزار و محمد جعفریان‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و فناوری‬ ‫بیمه «ما» ب��ه نمایندگی از ش��رکت موفق به دریافت‬ ‫جایزه ملی تعالی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بیمه «ما»‪ ،‬در این کنفرانس‬ ‫که با هدف ایجاد زمینه مناس��ب ب��رای تعامل‪ ،‬تبادل‬ ‫و انتق��ال تجربه‌ه��ا و ارائ��ه دس��تاوردهای محققان و‬ ‫پژوهش��گران در حوزه بازاریاب��ی‪ ،‬تبلیغات و ارتباطات‬ ‫بازاریاب��ی و برندینگ و معرفی برگزیدگان جایزه تعالی‬ ‫ارتباط��ات و بازاریابی برگزار ش��د‪ ،‬بیمه «ما» موفق به‬ ‫دریافت جایزه ملی تعالی شد‪.‬‬ ‫مس��عود کیماس��ی‪ ،‬دبی��ر علمی کنفران��س با اعالم‬ ‫اینک��ه در س��ومین کنفران��س ارتباط��ات بازاریابی و‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی‌‌‪765‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫برندینگ ب��رای نخس��تین‌بار جایزه تعال��ی ارتباطات‬ ‫بازاریاب��ی و برندینگ به بنگاه‌ه��ای اقتصادی برگزیده‬ ‫اهدا ش��د‪ ،‬از همس��و بودن فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‬ ‫با اس��تراتژی‌های س��ازمان‪ ،‬ایج��اد برنامه‌های ترفیعی‬ ‫ساختاریافته در نتیجه فعالیت‌های ارتباطات بازاریابی‪،‬‬ ‫شناسایی درست مخاطب‪ ،‬تولید و توسعه پیام متناسب‬ ‫با مخاطب‪ ،‬بس��تر مناس��ب برای عرضه پی��ام و میزان‬ ‫اثربخش��ی برنامه‌ه��ای ارتباطات بازاریاب��ی در توفیق‬ ‫س��ازمان به عنوان ش��اخص‌های مورد توجه در فرآیند‬ ‫شناسایی بنگاه‌های شایسته دریافت این جایزه نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب جدید در بیمه دی‬ ‫‌کش��اورز‪ ،‬مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی احمد‬ ‫ش��کوهی بهار را به س��مت سرپرس��ت معاون��ت امور‬ ‫مشتریان و توسعه بازار منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه دی‪،‬‬ ‫در مت��ن این حکم ک��ه به امضای مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بیمه دی رسیده‪ ،‬آمده است‪« :‬نظر به تعهد‪ ،‬تخصص و‬ ‫تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به س��مت‬ ‫سرپرست معاونت امور مشتریان و توسعه بازار منصوب‬ ‫می‌ش��وید‪ .‬امی��دوارم با اس��تعانت از پ��روردگار یکتا و‬ ‫س��رلوحه قرار دادن راهبردها‪ ،‬برنامه‌ها و اصول تبیین‬ ‫شده ش��رکت ش��امل «س�لامت»‪« ،‬حرفه‌ای‌گری» و‬ ‫«انسجام سازمانی» و نیز بهره‌گیری از نیروهای کاردان‬ ‫و اس��تفاده بهینه از تمامی امکانات و منابع در اختیار‪،‬‬ ‫در پیش��برد امور محول‌ش��د ‌ه و تحقق اهداف موفق و‬ ‫سربلند باشید‪.‬‬ ‫توفیق��ات روز‌اف��زون جنابعال��ی را در ایف��ای کامل‬ ‫مسئولیت محول‌شده از خداوند متعال مسئلت دارم‪».‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬احم��د ش��کوهی دارای م��درک‬ ‫کارشناس��ی ارش��د مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران‬ ‫اس��ت و فعالیت در ش��رکت بیمه البرز‪ ،‬شرکت رهکام‬ ‫ایرانی��ان و تدریس در دانش��گاه علمی‪-‬کاربردی بیمه‬ ‫ایران را در کارنامه شغلی خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه بیم�ه تج�ارت ن�و ب�رای توزی�ع‬ ‫پرتفوی بین استان‌ها‬ ‫بیمه تجارت نو در نظر دارد با بستن قراردادهای بزرگ‬ ‫کشوری و توزیع پرتفوی آن بین استان‌ها امکان استفاده‬ ‫از ظرفیت این قراردادها را برای نمایندگان خود فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬نیما نوراللهی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیم��ه تجارت نو‪ ،‬در دیدار ب��ا نمایندگان و‬ ‫کارکنان ش��عبه اصفهان از نزدی��ک در جریان عملکرد‬ ‫ای��ن مجموعه ق��رار گرفت و در جم��ع حاضران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬حمایت‪ ،‬پشتیبانی و ایجاد فضای کار برای شبکه‬ ‫ف��روش در اولویت سیاس��ت‌های این بیمه ق��رار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تجارت نو س��رانه درآم��د نمایندگان‬ ‫صنع��ت بیمه را بیش از ‪ ۳‬میلی��ون تومان اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بیمه تجارت نو در نظر دارد با بستن قراردادهای‬ ‫بزرگ کشوری و توزیع پرتفوی آن بین استان‌‌ها امکان‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت این قرارداده��ا را برای نمایندگان‬ ‫خود فراهم کند‪ .‬نوراللهی با اشاره به اینکه جذب شبکه‬ ‫فروش متخصص از دیگر اهداف ش��رکت است‪ ،‬حمایت‬ ‫و پشتیبانی از نمایندگان فعلی را منوط به ایجاد فضای‬ ‫کار مناس��ب برای نمایندگان دانست‪ .‬پرداخت ارزش‬ ‫پرتف��وی به نماین��دگان از دیگر نکاتی ب��ود که وی به‬ ‫عنوان یکی ازاهداف و اقدام‌های انگیزشی بیمه تجارت‬ ‫نو به آن اش��اره کرد و گفت‪ :‬بیشتر شرکت‌های بیمه به‬ ‫واسطه پیشینه‌ش��ان‪ ،‬پرداخت ارزش پرتفوی بار مالی‬ ‫قاب��ل توجهی برای آنها ایجاد می‌کند به همین دلیل از‬ ‫انجام این اقدام س��ر باز‌م��ی زنند در حالی که پرداخت‬ ‫ارزش پرتفوی به تصوی��ب هیات‌مدیره بیمه تجارت نو‬ ‫رس��یده و به‌زودی اجرایی خواهد شد‪ .‬نوراللهی با بیان‬ ‫اینکه بستن قرارداد کمیته امداد امام خمینی(ره) برای‬ ‫مجموعه بیمه تجارت نو مانور بزرگی است‪ ،‬نمایندگان‬ ‫را به اس��تفاده از ظرفیت‌های ای��ن قرارداد برای جذب‬ ‫حداکثری پرتفوی دعوت کرد‪.‬‬ ‫ف��رار مالیاتی تالش قانونی یا‬ ‫غیرقانونی یک شخص حقیقی‬ ‫یا حقوقی است به‌منظور طفره‬ ‫رفت��ن از پرداخ��ت مالی��ات یا‬ ‫کمت��ر پرداخت ک��ردن مالیات‬ ‫به هر ش��یوه‌ای ک��ه این پدیده‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫در چند س��ال گذشته به‌شدت‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫افزای��ش یافته و رفع آن به یکی‬ ‫از دغدغه‌های مهم تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در به‌وج��ود آمدن این پدی��ده عوامل زیادی‬ ‫دخالت دارد که یکی از آنها فرآیند نادرست روش‌های‬ ‫محاسبه و دریافت مالیات در کشور است‪ .‬بهره‌گیری‬ ‫از روش و س��امانه‌های قدیمی در بحث مالیات‌ستانی‬ ‫س��بب شده تا آنطور که باید نتوانیم در این امر موفق‬ ‫باش��یم‪ ،‬در حالی که در س��ایر کش��ورها درآمدهای‬ ‫مالیاتی یکی از پایدارترین درآمدها به‌ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫ما در فرآیند محاسبه و دریافت مالیات به جای اینکه‬ ‫تمام��ی کارها را بر عه��ده ممیزان مالیاتی قرار دهیم‬ ‫می‌توانیم از اعضای جامعه حس��ابداران رس��می که‬ ‫دارای افراد حرفه‌ای با توانایی علمی و اخالقی هستند‪،‬‬ ‫نیز کمک بگیریم تا رس��یدگی به حساب‌های مالیاتی‬ ‫ازاین طریق انجام و در نهایت مالیات‪ ،‬از سوی ممیزان‬ ‫مالیاتی براساس اطالعات به‌دست آمده دریافت شود‪.‬‬ ‫به‌طور حتم این امر س��بب می‌ش��ود رون��د دریافت‬ ‫مالیات تس��هیل و به شکل ش��فاف‌تری انجام شود و‬ ‫جل��وی ف��رار مالیات را تا حد زیادی بگیرد‪ .‬این روالی‬ ‫اس��ت که در همه جای جه��ان وجود دارد و این‌گونه‬ ‫نیس��ت که همه فرآیند مالیات‌ستانی ازسوی ممیزان‬ ‫مالیاتی انجام ش��ود و این تقس��یم کار به این ش��کل‬ ‫انجام شده است‪ .‬به نظر می‌رسد اگر این اصل رعایت‬ ‫و فرآیند مالیات‌س��تانی با این ش��یوه به اجرا گذاشته‬ ‫شود‪ ،‬می‌توان امیدوار بود تشخیص و محاسبه مالیات‬ ‫که یک اصل مهم در این حوزه است با دقت و شفافیت‬ ‫بیشتری انجام و تا حد زیادی جلوی فرارهای مالیاتی‬ ‫نی��ز گرفته ش��ود‪ .‬بدون‌تردید یکی از عوامل به‌وجود‬ ‫آم��دن پدیده فرار مالیاتی نبود ش��فافیت در اقتصاد‬ ‫اس��ت که با طی این فرآیند می‌توان این ش��فافیت و‬ ‫سالمت را در این بخش ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اخبارروز‬ ‫تیتر‬ ‫هشدار همتی درباره شیوع‬ ‫رانت و فساد در تحریم‬ ‫رئی��س کل بانک‌مرک��زی تاکیدک��رد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫تحریم و فش��ار اقتصادی‪ ،‬طرح مش��کالت و اظهارات‬ ‫ازس��وی مس��ئوالن باید در چارچوب استراتژی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس‌کل بانک‬ ‫مرکزی در یادداش��تی اینستاگرامی بر دو نکته تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نکته نخس��ت‪ ،‬جنگ اقتصادی علیه مردم ایران‬ ‫کمتر از یک جنگ نظامی نیس��ت‪ .‬دولت امریکا برای‬ ‫جب��ران شکس��ت‌هایش در صحن��ه تحریم‌ها همواره‬ ‫به اب��زار جنگ روانی و تبلیغاتی متوس��ل می‌ش��ود‪،‬‬ ‫م��ردم ایران به‌خوبی به این موض��وع پی برده‌اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین مجموعه تصمیم‌گیران و رس��انه‌ها نیز‬ ‫باید‪ ،‬همس��و با م��ردم‪ ،‬برنامه و اس��تراتژی تبلیغاتی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در شرایط تحریم و فش��ار اقتصادی‪،‬‬ ‫طرح مش��کالت و اظهارنظر وتحلیل به‌ویژه ازس��وی‬ ‫مسؤالن باید در چارچوب استراتژی باشد‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک‌مرکزی افزایش رانت و فساد در شرایط تحریم را‬ ‫نکته دوم عنوان کرد و گفت‪ :‬مبارزه با رانت و مراقبت‬ ‫از فضاه��ای نفوذ رانت‌جویان از مس��یر وضع و اصالح‬ ‫مق��ررات‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات‪ ،‬نرخ‪ ،‬س��همیه‪ ،‬توزیع و‪...‬‬ ‫بس��یار مهم و ضروری اس��ت‪ .‬مردم که دربرابر برخی‬ ‫س��ختی‌ها و مش��کالت معیش��تی مقاومت می‌کنند‪،‬‬ ‫جوالن رانت‌جویان و رانت‌سازان را نمی‌پذیرند‪.‬‬ ‫رشد تعداد بیمه‌نامه‌های‬ ‫آتش‌سوزی بیمه سامان‬ ‫تعداد بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای مسکونی‬ ‫صادرشده از سوی شرکت بیمه سامان در ‪ ۳‬فصل آغاز‬ ‫س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۵۰۰‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان‪ ،‬یکی از اهداف اصلی مدیریت‬ ‫بیمه‌های آتش‌س��وزی ش��رکت بیمه سامان در سال‬ ‫جاری‪ ،‬زیر پوشش قرار دادن منازل مسکونی به منظور‬ ‫افزای��ش اعتم��اد و اطمینان خاطر مال��کان آنها بوده‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬برنامه‌ریزی در این زمینه‬ ‫تا‌کنون به نتایج مطلوبی رسید ‌ه به طوری که تا‌کنون‬ ‫برای بیش از ‪ ۱۰۵‬هزار واحد مسکونی در سراسر کشور‬ ‫بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه سامان صادر شده است‪.‬‬
‫بازار‬ ‫اصناف‬ ‫رئیــس انـجـمــ‬ ‫حـامی نمـایشگـ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی‌‌‪765‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ش�اپور پش�ابادی‪ -‬به اعتقاد رئیس انجمن شیشه‬ ‫ای��ران‪ ،‬نمی‌توان گفت که رونق صادرات و درآمد دالری‬ ‫به کام صنایع بزرگ شیشه‌سازی خوش آمده است‪.‬‬ ‫در آس��تانه دومی��ن دوره نمایش��گاه ایران گلس‌ش��و‬ ‫هس��تیم و فرصت مناس��بی ب��رای طرح این پرس��ش‬ ‫پیش‌آم��ده ک��ه‌صنعت شیش��ه کش��ور چه ش��رایط و‬ ‫توانمندی‌های��ی دارد؟‌‌ ب��رای داش��تن ی��ک دید کامل‬ ‫از صنعت شیش��ه کش��ور و جوانب مختل��ف آن باید با‬ ‫کس��انی گفت‌وگو کرد که عالوه‌بر داشتن تجربه تولید‪،‬‬ ‫با بخش‌های مختلف این صنعت آش��نا باشند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا با رئیس انجمن صنفی شیشه ایران به گفت‌وگو‬ ‫نشستیم‪ .‬حسین زجاجی در این گفت‌وگو به‌طور مفصل‬ ‫درب��اره ابع��اد مختلف این صنع��ت و ریزه‌کاری‌های آن‬ ‫س��خن گفت‪ .‬نظ��ر به مفصل بودن گفت‌وگ��و‪ ،‬آن را به‬ ‫چند بخش تقسیم کردیم‪ .‬رئیس انجمن شیشه ایران در‬ ‫این بخش از گفت‌وگو درباره وضعیت فناوری در صنعت‬ ‫شیش��ه ایران گفت و به یکی از انتقادهای تولیدی‌های‬ ‫کوچک پاسخ داد‪ .‬وی همچنین درباره موضوع بسیاری‬ ‫مهمی به نام بازیافت شیش��ه سخن گفت‪ .‬دومین دوره‬ ‫ن به همت‬ ‫نمایش��گاه ایران گلس‌ش��و از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‌‬ ‫آوای موفق ایرانیان دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹از نظر فناوری‪ ،‬در شرایط خوبی هستیم‬ ‫رئیس انجمن شیشه ایران در پاسخ به این پرسش که‬ ‫آیا صنعت شیش��ه ایران از نظر فناوری و ماش��ین‌آالت‪،‬‬ ‫به‌روز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت ه��ر بخش از صنعت‬ ‫شیش��ه فرق دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تولیدکنندگان شیشه‬ ‫فلوت با‌فناوری روز کار می‌کنند‪ .‬ما در تولید شیشه‌های‬ ‫تخت و رنگی هیچ مشکلی نداریم‪ .‬البته فناوری ما در دو‬ ‫زمینه‪ ،‬کامل و به‌روز نیست؛ مانند شیشه‌هایی که برای‬ ‫ذخیره انرژی یا به منظور زیبایی اس��تفاده می‌شود‪ .‬باید‬ ‫دانس��ت که خطوط تولید این نوع شیشه‌ها را داریم و از‬ ‫عه��ده تولید برمی‌آییم اما به طور احتمالی به این دلیل‬ ‫که بازار داخ��ل‪ ،‬اعتماد جلب نکرده‪ ،‬تولیدکننده هم به‬ ‫آن سمت نرفته است‪.‬‬ ‫دودی بخ��رد و توجه نمی‌کند ک��ه کارخانجات بزرگ‪،‬‬ ‫همیش��ه این نوع شیش��ه را تولید نمی‌کنند‪ .‬همیش��ه‬ ‫به ش��رکت‌های کوچک گفته‌ام که مجموع نیاز س��االنه‬ ‫خود و مش��خصات سفارشی که می‌خواهند را به انجمن‬ ‫اعالم کنند تا متناس��ب با عدد گزارش‌شده‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫شود‪ .‬متاس��فانه انتظار دارند هر موقع خواستند بتوانند‬ ‫بروند و شیشه موردنیاز خود را بخرند‪ .‬مگر شیشه رنگی‬ ‫چند درصد تولید کش��ور را به خود اختصاص می‌دهد؟‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت ک��ه کارخانجات بزرگ در تمام‬ ‫فصل‌های سال این‌گونه اقالم کم‌مصرف را تولید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار؛ مهم‌ترین مالحظه‬ ‫رئیس انجمن شیش��ه در تش��ریح اهمی��ت بازار برای‬ ‫رون��ق فناوری‌ه��ای نو اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت‌های ‪۲۰۰‬‬ ‫س��اله‌ای مثل گاردین که شرکت‌های بین‌المللی زیادی‬ ‫دارند همواره ب��رای بازارهای جدید‪ ،‬فناوری‌های جدید‬ ‫ارائه می‌کنند‪ .‬توان فناوری ما باالس��ت اما بنا بر دالیلی‬ ‫مثل نبود بازار مناسب یا به‌صرفه نبودن‪ ،‬فالن فناوری را‬ ‫نخریده‌ایم‪ .‬خرید فناوری و استفاده از آن باید اقتصادی‬ ‫باش��د‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬فرهنگ مصرف این نوع شیشه‌ها‬ ‫فقط ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬سال پیشینه دارد‪ .‬باید به این سمت برویم و‬ ‫خوشبختانه هم دانش فنی و هم فناوری تولید این‌گونه‬ ‫محصوالت نو را داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت کوره ذوب‬ ‫‹ ‹زلزله کرمانشاه و حرفی که شنیده نشد‬ ‫رئیس انجمن صنفی شیش��ه در تکمی��ل بحث خود‬ ‫درباره جا‌‌نیفتادن فرهنگ اس��تفاده از محصوالت جدید‬ ‫یک مثال آورد‪ :‬در جریان زلزله کرمانش��اه از ما خواسته‬ ‫ش��د که شیش��ه‌های موردنیاز را تامین کنی��م‪ .‬من به‬ ‫نمایندگی از صنعت شیشه گفتم حاال که قصد بازسازی‬ ‫خانه‌ه��ا را دارید ما می‌توانیم از شیش��ه‌هایی اس��تفاده‬ ‫کنیم که اس��تانداردهای ذخیره انرژی را داشته باشند‪.‬‬ ‫می‌خواستیم از شیشه‌های دوجداره‌ای استفاده کنیم که‬ ‫یک الیه‌اش‪ ،‬شیش��ه ذخیره انرژی باشد‪ .‬این ساده‌ترین‬ ‫ش��یوه کار بود اما هیچ‌کس پیشنهاد ما را نشنید و حتی‬ ‫متوجه نشدند چه می‌گوییم‪ .‬منظورم آن است که حتی‬ ‫بعضی شخصیت‌هایی که در مقام تصمیم‌گیری هستند‬ ‫با این اقالم آشنا نیس��تند‪ .‬استفاده از این نوع شیشه‌‌ها‬ ‫کمی گران‌تر تمام می‌ش��ود اما در بلندمدت‪ ،‬به‌ش��دت‬ ‫در ذخیره انرژی کارآمد اس��ت‪ .‬خیلی‌ه��ا حتی آنهایی‬ ‫که همکار ما هس��تند اطالعات چندانی درباره جزییات‬ ‫شیش��ه ندارند‪ .‬کلماتی مثل شیش��ه خوب و شیشه بد‪،‬‬ ‫کلی و بی‌معنا هستند ‌و باید مشخص شود که منظور از‬ ‫شیشه خوب چه نوع شیشه و با چه ویژگی‌ها و خواصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی تولیدکنندگان کوچک‬ ‫در جریان گفت‌وگوهایی که با تولیدکنندگان شیش��ه‬ ‫داشتیم بسیاری از آنها از کمبود مواد اولیه گله‌مند بودند‪.‬‬ ‫تعدادی از آنها گفته بودند که صادرات و درآمد دالری‪،‬‬ ‫ب��ه کام کارخانجات بزرگ‌ خوش آمده و تولیدکنندگان‬ ‫کوچک داخلی را رها کرده‌اند‪ .‬آیا این‌گونه است؟ رئیس‬ ‫انجمن شیشه ایران در پاسخ به این پرسش اظهار کرد‪:‬‬ ‫این‌طور نیس��ت زیرا درحال‌حاضر م��ازاد تولید داریم و‬ ‫تولی��د همچنان بیش��تر از صادرات اس��ت‪ .‬صادرات به‬ ‫واسطه مسائلی مثل گران شدن حمل‌ونقل بسیار سخت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬دیگر به اندازه گذشته از هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬اروپا‬ ‫و جاهای دیگر کش��تی نمی‌آید ک��ه محصوالت خود را‬ ‫صادر کنیم‪ .‬هزینه ارسال محصوالت نیز چند برابر شده‬ ‫و به هیچ عنوان اقتصادی نیس��ت‪ .‬با این همه‪ ،‬صادرات‬ ‫یک ضرورت اس��ت و شرکت‌ها با وجود اقتصادی نبودن‬ ‫صادرات باید این کار را انجام دهند‪ .‬بحث کاهش تولید‬ ‫و کمب��ود مواد اولیه و مس��ائلی از این دس��ت نیس��ت‪.‬‬ ‫شرکت‌های بزرگ فقط ش��رایط فروش را تغییر داده‌اند‬ ‫و ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬درحال‌حاضر به ص��ورت نقدی به‬ ‫شرکت‌های کوچک می‌فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد ما به تولیدکنندگان کوچک‬ ‫حس��ین زجاج��ی در تکمی��ل این بخش از س��خنان‬ ‫خ��ود اف��زود‪ :‬از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬تولیدی‌ه��ای کوچک‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های بزرگ را ندارند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫م��ا به عنوان تولیدکننده شیش��ه اتومبیل‪ ،‬هماهنگی‌ها‬ ‫و برنامه‌ریزی‌ه��ای الزم را انجام داده‌ایم و می‌دانیم که‬ ‫س��االنه باید ‪ ۱۰‬میلیون متر شیش��ه تولید ش��ود‪ .‬این‬ ‫مقدار شیش��ه‪ ،‬به‌موقع تولید و تحویل داده می‌شود‪ .‬اما‬ ‫مدیر فالن شرکت کوچک می‌خواهد ‪ ۲‬هزار متر شیشه‬ ‫مدیر اجرایی صنایع شیشه دماوند‪:‬‬ ‫مـدیــ‬ ‫امسال هم در نمــ‬ ‫هر شیشه ضخیمی ضدگلوله نیست‬ ‫نزدیک شدن دومین دوره نمایشگاه ایران گلس‌شو فرصت و بهانه‌ای‬ ‫است برای گفت‌وگو با فعاالن بخش‌های مختلف صنعت شیشه‪ .‬بیشتر‬ ‫فع��االن صنف شیش��ه بین دو گزینه تولید و ف��روش‪ ،‬یکی را انتخاب‬ ‫می‌کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬هس��تند تولیدکنندگانی ک��ه به‌اندازه تولید‪،‬‬ ‫روی ف��روش تمرکز می‌کنند‪ .‬با مدی��ر اجرایی یکی از این مجموعه‌ها‬ ‫به گفت‌وگو نشس��تیم تا با جوانب مختلف کارشان آشنا شویم‪ .‬گفتنی‬ ‫ن به همت‬ ‫اس��ت‪ ،‬دومین دوره نمایشگاه ایران گلس‌شو ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‌‬ ‫شرکت آوای موفق ایرانیان دایر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هر شیشه ضخیمی‪ ،‬ضدگلوله نیست‬ ‫حدود ‪ ۴‬دهه از آغاز فعالیت ش��رکت صنایع شیش��ه ایمنی دماوند‬ ‫می‌گذرد‪ .‬به گزار‌ش گس��ترش‌تجارت‪ ،‬شیشه دماوند انواع مختلفی از‬ ‫شیشه‌های س��اختمانی‪ ،‬ایمنی و صنعتی را تولید می‌کند یا تولیدات‬ ‫کارخانجات دیگر را به فروش می‌رساند‪ .‬دماوند یکی از تولیدکنندگان‬ ‫شناخته‌شده شیش��ه‌های ضدگلوله است و توجه خاصی به تولید این‬ ‫نوع خاص نشان داده است‪ .‬تعداد تولیدکنندگانی که شیشه ضدگلوله‬ ‫می‌سازند زیاد نیست‪ .‬سهیل شکیباصفت ضمن بیان این مطلب اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شیش��ه‌های ضدگلوله انواع مختلفی دارن��د و تولید آنها پیچیده‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه اکنون شیش��ه لمینیت یا امنیتی را به‌جای شیشه‬ ‫ضدگلوله عرضه می‌کنند و به مردم می‌فروش��ند‪ ۵ .‬یا ‪ ۶‬الیه شیش��ه‬ ‫لمینیت را روی هم قرار می‌دهند اما ماهیت و فرآیند س��اخت شیشه‬ ‫ضدگلول��ه ب��ه طور‌کلی ف��رق دارد‪ .‬افراد بی‌اطالع ممکن اس��ت فکر‬ ‫کنند چون فالن شیش��ه ‪ ۶‬سانتی‌متر قطر دارد پس‬ ‫ضدگلوله است‪ .‬هر شیشه ضخیمی‪ ،‬ضدگلوله نیست‪.‬‬ ‫شیش��ه‌ای به قطر ‪ ۵‬متر را هم نمی‌ت��وان ضدگلوله‬ ‫نامید‪ .‬بعضی از شیشه‌های ضدگلوله ممکن است بعد‬ ‫از اصابت گلوله‪ ،‬ترکش��ی از پشت‌شان خارج شود اما‬ ‫در بعضی نمونه‌ها این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹به تجربه بلژیک نگاه کنیم‬ ‫مدی��ر اجرایی شیش��ه دماوند درباره ن��رخ این نوع شیش��ه گفت‪:‬‬ ‫نرخ شیش��ه ضدگلوله متفاوت اس��ت‪ .‬نرخ هر متر شیشه‌ای که برای‬ ‫جلوگیری از ورود جس��م س��خت یا گلوله کلت س��اخته می‌ش��ود از‬ ‫یک‌میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫شیش��ه‌هایی که برای س�لاح‌های قدرتمندتر‌(کالیبر ‪ ) ۷.۶۳‬استفاده‬ ‫می‌ش��وند نرخ باالتری دارند‪ .‬طالفروشی‌ها‪ ،‬صرافی‌ها و اماکن دولتی‬ ‫مشتریان اصلی این نوع شیش ‌هّها هستند‪ .‬مدیر اجرایی شیشه دماوند‬ ‫ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬مدیرعامل شرکت که پدر من هستند ‪۴۰‬‬ ‫سال است که در صنعت شیشه فعالیت می‌کند و حدود ‪ ۱۵‬سال است‬ ‫که شرکت دماوند به عرصه تولید و فروش شیشه ضدگلوله وارد شده‬ ‫است‪ .‬به‌واس��طه تجربه و تخصصی که داریم برای سازمان‌های دولتی‬ ‫هم سفارش انجام می‌دهیم‪ .‬شرکت ما مجوزهای الزم را دریافت کرده‬ ‫و می‌توان��د شیش��ه ضدگلوله باکیفیت تولید کن��د‪ .‬البته کار کردن با‬ ‫س��ازمان‌های دولتی سخت اس��ت زیرا نیاز به اس��تانداردها و ضوابط‬ ‫باالتری است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه رنگی جانیفتاده است‬ ‫‹ ‹قیمت‌‌ها متفاوت است‬ ‫‹ ‹معضلی به نام «جنس فیک»‬ ‫وی در تکمی��ل این بخش از س��خنان خود افزود‪ :‬این نوع شیش��ه‬ ‫هن��وز جای کار دارد‪ .‬مش��کل اصلی فناوری نیس��ت بلکه جنس مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ .‬مدیر اجرایی شیش��ه دماوند در پاس��خ این پرسش که‬ ‫وضعیت کس��ب‌وکار چطور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قدرت خرید مردم کم‬ ‫ش��ود کسب‌وکار همه صنایع افت می‌کند‪ .‬این وضعیت باعث می‌شود‬ ‫بازار کس��انی که جنس تقلبی می‌فروش��ند رونق بگیرد‪ .‬ما مشتریان‬ ‫خاص خود را داریم اما در کل وضعیت بازار خوب نیست‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد مدیرعام��ل کربن��ات‬ ‫کاس��پین‪ ،‬صنع��ت ای��ران در بخش‬ ‫تولی��د پ��ودر آهک‪ ،‬توانمند اس��ت و‬ ‫ماشین‌آالت پیشرفته روز را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬نزدیک‬ ‫ش��دن دومین دوره نمایش��گاه ایران‬ ‫گلس‌شو فرصت و بهانه‌ای است برای‬ ‫گفت‌وگو با فعاالن بخش‌های مختلف‬ ‫صنعت شیش��ه‪ .‬در ای��ن میان بخش‬ ‫مع��دن و مواد اولی��ه‪ ،‬اهمیت حیاتی‬ ‫دارد‪ .‬در همین راس��تا ب��ا مدیرعامل‬ ‫یک��ی از ش��رکت‌های معدن��ی ب��ه‬ ‫گفت‌وگو نشستیم تا با وضعیت تولید‬ ‫و کسب‌وکار آشنا شویم‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫‹ ‹اتحادیه نظارت کند‬ ‫وی در ادامه خواس��تار نظارت بیش��تر و تخصصی‌تر اتحادیه شیشه‬ ‫و آینه بر این نوع تخلف‌ها ش��د و افزود‪ :‬به بازرس��ی و نظارت مس��تمر‬ ‫نیاز است‪ .‬ش��رکت‌هایی مثل ما در سایه زحمات چندساله توانسته‌‌اند‬ ‫به اعتبار برس��ند‪ .‬ما همیش��ه هم محصوالت خود را آزمایش و بررسی‬ ‫می‌کنیم تا همچنان خوش��نام بمانیم اما چه خوب اس��ت که اتحادیه‪،‬‬ ‫بازار را رصد کند تا فیک‌فروشی از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه‌های خاص همیشه تولید نمی‌شوند‬ ‫وی در ادامه به مش��کل دیگری که این ش��رکت با آن روبه‌رو اس��ت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬مش��کل دیگر ما آن اس��ت که واردات بعضی انواع‬ ‫شیش��ه‪ ،‬ممنوع شده اس��ت‪ .‬برای‌مثال‪ ،‬نمی‌توان کریستال وارد کرد‪.‬‬ ‫بعضی از انواع داخلی‪ ،‬متریال باکیفیتی ندارند و در ساخت و تولید آنها‬ ‫از روش‌ها و فناوری‌های قدیمی استفاده می‌شود‪ .‬باید‬ ‫ای��ن واقعیت را پذیرفت و اجازه داد که این انواع‪ ،‬وارد‬ ‫کشور شوند‪ .‬شیشه‌های رنگی و رفلکسیو هم کیفیتی‬ ‫ک��ه بای��د را ندارند‪ .‬کارخانجات ب��زرگ هم به‌صورت‬ ‫مستمر و همیشگی‪ ،‬شیشه‌هایی مثل شیشه دودی را تولید نمی‌کنند‪.‬‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا تولیدکنندگان نش��ان می‌ده��د که تع��داد زیادی از‬ ‫تولیدکنن��دگان کوچک و متوس��ط معتقدند کارخانج��ات بزرگ باید‬ ‫شیش��ه‌های خاص(مثل شیش��ه رنگی یا دودی) را به‌صورت مس��تمر‬ ‫تولید کنند‪ .‬حسین زجاجی‪ ،‬رئیس انجمن شیشه ایران در گفت‌وگو با‬ ‫گس��ترش‌نیوز گفته بود که تولید همیشگی این نوع شیشه‌ها‌به‌صرفه‬ ‫نیس��ت زیرا تقاضا برای آنها کم اس��ت و به همی��ن دلیل کارخانجات‬ ‫به‌ص��ورت فصلی اقدام ب��ه تولید این انواع خ��اص می‌کنند‪ .‬وقتی این‬ ‫مس��ئله را به مدیر اجرایی شیشه دماوند یادآور شدیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فکر‬ ‫نمی‌کنم بحث کمبود تقاضا باش��د‪ .‬کشورهایی مثل بلژیک برای تولید‬ ‫شیشه‌های ‪ ۶‬میل قرمز‪ ،‬برنز و هر شیشه دیگری یک خط تولید دارند‪.‬‬ ‫این نگاه تخصصی باعث می‌ش��ود که اوال کمبود عرضه وجود نداش��ته‬ ‫باشند و دوما کیفیت و رنگ تغییر نکند‪ .‬اما در کشور ما این‌طور نیست‬ ‫و رنگ شیش��ه‌ای که امس��ال تحویل می‌گیریم با رنگ شیش��ه‌ای که‬ ‫‌سال گذش��ته گرفته‌ایم فرق دارد‪ .‬البته قبول دارم که مصرف این نوع‬ ‫شیشه‌ها در کشور ما کم است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بعد دیگری از این مشکل اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل تقاضای کم برای این نوع شیشه‌ها آن است که فرهنگ استفاده‬ ‫از شیش��ه‌های رنگی هنوز در کشور ما جا نیفتاده است‪ .‬شیشه ماشین‬ ‫ما باید سفید باشد اما مردم سایر کشوره‌ا از رنگ‌های دیگر هم استفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬ش��کیباصفت درباره حجم تولید این ش��رکت گفت‪ :‬میزان‬ ‫تولید را حجم سفارش مشخص می‌کند‪ .‬تولید ما ممکن است بین ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰۰‬متر در نوسان باشد‪ .‬در گذشته به افغانستان صادرات داشتیم‬ ‫اما مدتی است که صادرات نداریم‪.‬‬ ‫حس��ین زجاج��ی در ادام��ه به بع��د دیگ��ری از این‬ ‫مش��کل پرداخت و گف��ت‪ :‬یک��ی از پرهزینه‌ترین اقالم‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنعت شیش��ه ب��ه کوره‌های ذوب‬ ‫مرب��وط می‌ش��ود‪ .‬کوره‌ه��ای ذوب ‪ ۴۰‬درص��د هزینه‬ ‫سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند‪ .‬تمام یا ‪۸۰‬‬ ‫درص��د کوره‌های ذوب‪ ،‬وارداتی اس��ت‪ .‬وقتی عمر کوره‬ ‫ذوب به ‪ ۱۲‬س��ال می‌رس��د باید احیا ش��ود و برای این‬ ‫کار باید دوباره هزینه بس��یاری صرف شود‪ .‬تولیدکننده‪،‬‬ ‫ک��وره را با دالر ‪ ۴‬هزار تومانی وارد کرده اما اکنون باید‬ ‫ب��ا دالر ‪ ۱۰‬هزار تومان خریده��ای جدید خود را انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬متاس��فانه تولیدکنندگان کوچک این مس��ئله‬ ‫کلی��دی را نادی��ده می‌گیرند‪ .‬منظور من آن اس��ت که‬ ‫ح��اال زمان تعوی��ض و احیای کوره‌ه��ای ذوب با گرانی‬ ‫دالر همزمان شده و شرکت‌های کوچک خواهی‌نخواهی‬ ‫به تنگن��ا می‌افتند‪ .‬در چنین ش��رایطی نمی‌توان فقط‬ ‫انگش��ت اتهام را به س��وی ش��رکت‌های بزرگ و صنایع‬ ‫مادر گرفت‪ .‬کس��ی که وارد این صنعت می‌شود باید از‬ ‫قبل برنامه‌ریزی کرده باشد و بداند که بعد از چند سال‬ ‫یک س��رمایه‌گذاری ‪ ۴۰‬درصدی دیگر‌(برای کوره‌ذوب)‬ ‫در انتظ��ار اوس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬این درخواس��ت که دولت‬ ‫باید جلوی صادرات را بگیرد ممکن اس��ت‪ .‬مازاد تولید‬ ‫رئیس هیــ‬ ‫بـا آئـــ‬ ‫به اعتقاد رئیس هیات‌مدیره صنایع شیشه گیالن و سپهر‪،‬‬ ‫ادام��ه سیاس��ت‌هایی ک��ه در قبال صنعت شیش��ه در پیش‬ ‫گرفته ش��ده است آس��یب‌های جبران‌ناپذیری به این صنعت‬ ‫وارد می‌کند‪ .‬در آس��تانه دومین نمایش��گاه ایران گلس‌ش��و‬ ‫هستیم‪ .‬باید دید حضور کارخانه‌هایی که شیشه خودرو تولید‬ ‫می‌کنن��د در این نمایش��گاه چگونه خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش‌نیوز‪ ،‬یک��ی از بزرگ‌تری��ن تولیدکنندگان شیش��ه‬ ‫خودرو‪ ،‬صنایع شیشه گیالن است‪ .‬این مجموعه بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد شیش��ه‌های خودرو کش��ور را تولید می‌کند و توانسته است برای‬ ‫تعداد زیادی از افراد اش��تغال ایجاد کند‪ .‬درحال‌حاضر وضعیت تولید در‬ ‫صنایع شیشه گیالن و سپهر چگونه است؟ با چه مشکالتی روبه‌رو است‬ ‫و آیا برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه امسال دارد؟‬ ‫برای یافتن پاس��خ این پرس��ش‌ها با رئیس هیات‌مدیره این تولیدی به‬ ‫گفت‌وگو نشس��تیم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬دوره دوم نمایشگاه ایران گلس‌شو ‪۲۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۶‬بهمن‌ به همت آوای موفق ایرانیان برپا می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به عراق صادر می‌کنیم‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شیش��ه گیالن درباره بازار خارجی صنایع شیش��ه‬ ‫گی�لان اظهار کرد‪ :‬محصوالت خود را به عراق صادر می‌کنیم‪ .‬در جاهای‬ ‫دیگ��ر برای ما و همکاران ما بازاری نیس��ت‪ .‬البته پیش از این به ترکیه‬ ‫صادرات داش��تیم‪ .‬با رنو هم قرارداد بس��تیم و خط تولی��د را راه‌اندازی‬ ‫کردیم که وارد بازار اروپا شویم اما به دلیل یک‌طرفه بودن قرارداد به ‪۱۰‬‬ ‫درصد هم نرس��ید و به س��رانجام نرسید‪ .‬دانش فنی را خودمان به‌دست‬ ‫آوردیم و در زمینه س��اخت ماش��ین‌آالت و فناوری صاحب‌نظر شدیم اما‬ ‫خبری نشد‪ .‬این اتفاق درباره پژو هم رخ داد‪.‬‬ ‫مه��دی تکیان در ادامه به وضعیت کس��ب‌وکار پرداخ��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫بدتری��ن ش��رایط تاریخ خود هس��تیم‪ .‬عام��ل اصلی ای��ن وضعیت هم‬ ‫سیاس��ت‌های نادرستی است که برخی از وزارتخانه‌ها در پیش گرفته‌اند‪.‬‬ ‫آی��ا نمی‌دانند که تولیدکننده و تاجر همیش��ه تعهد و بدهی‬ ‫دارد؟ م��ن تم��ام اعتبار و س��رمایه خود را گرو گذاش��ته‌ام و‬ ‫تولید کرده‌ام اما هنوز از بازگش��ت س��رمایه خبری نیست‪ .‬از‬ ‫سال گذش��ته امروز و فردا می‌کنند و وعده می‌دهند اما هیچ‬ ‫نتیجه‌ای نگرفته‌ایم‪.‬‬ ‫� امروز و فردا می‌کنند‬ ‫وی در ادامه این بخش از س��خنان خود افزود‪ :‬بیش از ‪۷۵‬‬ ‫درصد نیاز خودروسازان را تولید می‌کردیم اما اکنون باید هر‬ ‫س��ال بیش از ‪ ۲‬میلیارد تومان‪ ،‬نزول به بانک‌ها بدهم‪ .‬مگر قیمت‌گذاری‬ ‫خ��ودرو چق��در زمان می‌برد ک��ه این‌قدر تعلل کردند که خودروس��ازی‬ ‫متوقف ش��ود و این‌همه کارگر بیکار ش��وند؟ اگر قیمت‌گذاری خودرو را‬ ‫زودتر انجام داده بودند کار به اینجا نمی‌رس��ید‪ .‬مگر می‌ش��ود نرخ آهن‬ ‫و رنگ و مواد دیگر چند برابر ش��ود اما نرخ خودرو افزایش نیابد؟ تعداد‬ ‫نیروهای ما از ‪ ۷۰۰‬به ‪‌۹۰‬رس��یده اس��ت‪ .‬همه سعی خود را می‌کنیم و‬ ‫قرض می‌کنی��م که بتوانیم حقوق کارکنان خ��ود را پرداخت کنیم‪ .‬اگر‬ ‫طلب ما پرداخت ش��ود می‌توانیم حداقل از زیر بار نزول خارج ش��ویم و‬ ‫فرصت پیدا می‌کنیم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم و کمی فکر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل خورد‪ ،‬خودروساز تماشا کرد و ما بیکار شدیم‬ ‫تکیان درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات این ش��رکت گفت‪ :‬دو‬ ‫هفته قبل در هتل المپیک جلس��ه داشتیم‪ .‬پزش��کیان‪ ،‬نایب‌رئیس اول‬ ‫مجل��س و چند تن از وزی��ران آمدند اما وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حضور نیافت‪ .‬کل مباحث مطرح‌ش��ده به بحث قیمت‌گذاری بر اس��اس‬ ‫حاش��یه بازار محدود ش��د و در عمل هیچ مش��کلی حل نش��د‪ .‬هر فرد‬ ‫ناآگاهی می‌دان��د که این وضعیت فاجعه‌بار اس��ت‪ .‬فکر می‌کنم عامدانه‬ ‫راه دش��منی با صنعت این مملکت در پیش گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬چرا از‬ ‫اعالم نرخ خودرو واهمه دارند و راه را برای واسطه‌گری بازمی‌کنند؟ ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان نصیب دالالن شد‪ ،‬خودروسازان نگاه کردند و ما هم‬
‫ــن شیشه ایران‪:‬‬ ‫بازار‬ ‫‌یکشنبه اصناف‬ ‫ــاه شیشه هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫چه می‌ش��ود؟ تولیدکننده کوچک در ش��رایط عادی که‬ ‫کارخانجات بزرگ می‌توانس��تند در قالب چک‌های چند‬ ‫ماه��ه به آنها جنس بفروش��ند وارد این صنعت ش��ده و‬ ‫اکنون که ش��رایط اقتصادی سخت شده و تغییر کرده با‬ ‫مشکل اساسی روبه‌رو شده‌اند‪ .‬کسی که وارد یک فعالیت‬ ‫اقتص��ادی می‌ش��ود باید بنی��ه اقتصادی الزم را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نمی‌ش��ود هیچ س��رمایه‌ای نداش��ت و فقط روی‬ ‫نسیه‌فروشی و قسطی‌فروشی حس��اب کرد‪ .‬تولیدکننده‬ ‫باید حرفه‌ای باش��د و آمادگی این روزها را داش��ته باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌های تولیدی کوچک با مسائل مهم و‬ ‫بنیادی مثل کد اقتص��ادی‪ ،‬مالیات و ارزش‌افزوده بیگانه‬ ‫هس��تند‪ .‬ما به حرف‌ها و نگرانی‌های این قشر زحمتکش‬ ‫و فعال گ��وش می‌کنیم اما انتظارات باید معقول باش��د‪.‬‬ ‫آیا تولیدکنن��ده نباید به اندازه ‪ ۳‬ماه خود موجودی انبار‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫‹ ‹بازیافت شیشه‪ ،‬سودآور اما ناشناخته‬ ‫رئیس انجمن شیشه در ادامه به بحث استانداردسازی‬ ‫در صنع��ت شیش��ه پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬بخش شیش��ه‬ ‫س��اختمانی ابعاد زیادی دارد‪ .‬در زمینه شیشه‌های در و‬ ‫پنجره هیچ اس��تانداردی در کش��ور نداریم‪ .‬هر آهنگری‬ ‫ساز‌ خود را می‌زند‪ .‬استاندارد نور این نوع شیشه‌ها چگونه‬ ‫اس��ت؟ باید ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬تیپ وجود داشته باشد‪ ،‬نه ‪ ۲‬هزار‬ ‫تی��پ‪ .‬تیپ‌بندی شیش��ه‌های در و پنجره همه جای دنیا‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اگر به فالن تیپ از شیش��ه دوجداره‬ ‫نیاز داش��ته باشید مس��تقیم خریداری می‌کنید نه اینکه‬ ‫س��فارش س��اخت بدهید‪ .‬رئیس انجمن شیشه ایران در‬ ‫ادامه به بحث نسبت تولید محصوالت شیشه‌ای در کشور‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در کش��ور ما شیشه تخت بیش از انواع‬ ‫دیگ��ر تولید می‌ش��ود اما در نقاط دیگ��ر جهان این‌گونه‬ ‫نیست؛ در بس��یاری از کشورهای دیگر تولید شیشه‌های‬ ‫بس��ته‌بندی بیشتر از انواع دیگر اس��ت‪ .‬دلیل این پدیده‬ ‫آن اس��ت که فرهنگ مصرف شیش��ه‌ بس��ته‌بندی پایین‬ ‫است‪ .‬در بخش بسته‌بندی ما حلب جای شیشه را گرفت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حل��ب به لحاظ اس��تانداردهای‬ ‫زیس��ت‌محیطی مضر اس��ت‪ .‬در حال تدوی��ن یک برنامه‬ ‫اطالع‌رس��انی بودیم که مردم بدانند بسته‌بندی حلبی یا‬ ‫پالس��تیکی چقدر زیانبار اس��ت‪ .‬زجاجی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫از هم��ه مهم‌تر موض��وع بازیافت اقالمی اس��ت که برای‬ ‫بس��ته‌بندی اس��تفاده می‌ش��وند‪ .‬در ترکیه برای نهادینه‬ ‫کردن بسته‌بندی در بطری‪ ،‬هزینه‌های گزافی صرف شد‪.‬‬ ‫یارانه‌های بس��یاری اختصاص دادند تا صنعت بسته‌بندی‬ ‫به این س��مت برود‪ .‬در کش��ور ما به این موضوع توجهی‬ ‫نش��ده است‪ .‬ورود شیشه به بحث بسته‌بندی چند مزیت‬ ‫ب��زرگ دارد؛ نخس��ت شیش��ه را می‌توان به‌ط��ور کامل‬ ‫بازیاف��ت کرد‪ .‬این بحث به‌ش��دت مغفول مان��ده و باید‬ ‫خیلی روی آن کار کرد‪ .‬رئیس انجمن شیش��ه در ادامه‬ ‫گریزی به دالیل کم بودن سرانه مصرف شیشه در کشور‬ ‫زد و گف��ت‪ :‬یکی از دالیل اصلی‪ ،‬حضور کمرنگ شیش��ه‬ ‫در عرصه بس��ته‌بندی اس��ت‪ .‬البته قوانین و مقررات هم‬ ‫بی‌تاثیر نیس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در بخش س��اختمان اجازه‬ ‫نمی‌دهند نمای یک س��ازه از شیشه باشد‪ .‬می‌‌توان ثابت‬ ‫کرد که نمای شیش��ه‪ ،‬مقاوم‌تر و امن‌تر از س��نگ است‪.‬‬ ‫ریش��ه این تصور نادرس��ت هم آن است که انواع مختلف‬ ‫شیش��ه را نمی‌شناسند‪ .‬حسین زجاجی همچنین درباره‬ ‫بازیافت شیش��ه‌‌گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬درصد از شیش��ه کشور‬ ‫یعن��ی ‪ ۵۰۰‬هزار تن را می‌ت��وان از طریق بازیافت تولید‬ ‫کرد‪ .‬اگر این مق��دار را بازیافت کنیم می‌توانیم به میزان‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن در مواد اولیه صرفه‌جوی کنیم؛ این به آن‬ ‫معناس��ت که در مقدار زیادی از انرژی صرف‌ش��ده برای‬ ‫ذوب شیش��ه‪ ،‬صرفه‌جویی می‌ش��ود و در نتیجه‪ ،‬هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده حمل‌ونقل به‌شدت کاسته خواهد شد‪ .‬نظر به‬ ‫اهمیت این حوزه‪ ،‬بارها اعالم کرده‌ایم که انجمن آمادگی‬ ‫دارد جمع‌آوری و بازیافت شیشه‌خرده را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ش��هرداری‌ها در این زمینه کار مناسبی انجام‬ ‫دومین دوره نمایشگاه ایران گلس‌شو ‪۲۳‬‬ ‫ن به همت شرکت آوای موفق‬ ‫تا ‪ ۲۶‬بهم ‌‬ ‫ایرانیان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روی تولید پودر آهک تمرکز‬ ‫کرده‌ایم‬ ‫مدیرعامل کربنات کاسپین در معرفی‬ ‫این مجموعه گفت‪ :‬ما روی بخش شیشه‬ ‫تمرک��ز کرده‌ای��م ام��ا عالوه‌ب��ر این‪ ،‬در‬ ‫دو بخ��ش دام و طی��ور و صنایع هم کار‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬در بخش شیش��ه‪ ،‬پودر آهک‬ ‫تولید می‌کنیم‪ .‬همان‌ط��ور که می‌دانید‬ ‫پودر آهک مهم‌ترین ماده اولیه شیش��ه‬ ‫اس��ت و صنعت شیش��ه با آن معنا پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬س��عی کرده‌ایم از پیشرفته‌ترین‬ ‫فن��اوری روز اس��تفاده کنی��م‪ .‬بیش��تر‬ ‫ماشین‌آالت ما محصول‬ ‫فایر آلمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹در مجموع راضی‬ ‫هستیم‬ ‫وی در زمین��ه میزان اش��تغال‌آفرینی‬ ‫و حج��م تولی��د ای��ن ش��رکت گف��ت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر حدود ‪ ۲۰‬نف��ر در بخش‬ ‫مع��دن کار می‌کنند‪ .‬تولی��د روزانه ما به‬ ‫میزان سفارش��ی که دریاف��ت می‌کنیم‬ ‫بس��تگی دارد اما اگ��ر بخواهیم میانگین‬ ‫بگیری��م بای��د بگویم که اکن��ون به طور‬ ‫تقریبی روزی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬تن پودر آهک‬ ‫از مع��دن قوش‌قیه تولی��د می‌کنیم‪ .‬کل‬ ‫مصرف خ��ود را در اختی��ار کارخانه‌ها و‬ ‫تولیدی‌ه��ای داخ��ل کش��ور می‌گذاریم‬ ‫و ص��ادرات نمی‌کنی��م‪.‬‬ ‫کس��ب‌وکار این روزها بد‬ ‫نیس��ت اما در مقایس��ه با‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تعریفی ندارد‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫داریم اما درمجموع راضی هس��تیم زیرا‬ ‫کارخانه‌ه��ا کار می‌کنند و ما پودر آهک‬ ‫موردنیاز آنها را تولید می‌کنیم‪ .‬مشتریان‬ ‫م��ا کارخانج��ات و تولیدی‌ه��ای بزرگ‬ ‫هستند و این مس��ئله باعث می‌شود که‬ ‫مشکل چندانی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫احم��دی در ادامه به موض��وع فناوری‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬کمت��ر دس��تگاه و‬ ‫ماش��ین‌آالتی پیدا می‌ش��ود که صنعت‬ ‫تولید پودر آهک کش��ور آن را در اختیار‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫خود را به کارکنان شرکت متعهد می‌دانم‬ ‫ما در مجموعه کربنات کاسپین به طور‬ ‫تقریبی همه ابزاره��ای روز را در اختیار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت نمایشگاه خوب بود‬ ‫مدیرعامل کربنات کاس��پین حضور در‬ ‫نمایش��گاه صنعت شیشه را مفید دانست‬ ‫و گفت‪ :‬نمایشگاه تخصصی سال گذشته‬ ‫از کیفیت خوبی برخوردار بود و امس��ال‬ ‫هم اگر غرفه در اختیار ما قرار داده شود‬ ‫قصد داریم در آن ش��رکت کنیم‪ .‬حضور‬ ‫در‌چنین نمایش��گاه‌هایی باعث می‌شود‬ ‫ک��ه ش��رکت‌ها و تولیدکنن��دگان دیده‬ ‫ش��وند‪ ،‬با مش��تریان بالقوه ارتباط برقرار‬ ‫کنند و جدیدترین محصوالت خود را به‬ ‫نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫ـات‌مدیـره شیشــه گیـــالن‪:‬‬ ‫ـودی قرارداد بسته بودیم‬ ‫به اعتق��اد مدیرعامل ش��رکت کاژه‪ ،‬دول��ت باید برای‬ ‫شرکت‌های بنگاه‌های تولیدی کوچکی که قصد حضور در‬ ‫نمایشگاه شیشه را دارند تسهیالت قائل شود‪.‬‬ ‫شیش��ه‌های دکوراتیو یا تزئینی بیش از همه در بخش‬ ‫س��اختمانی استفاده می‌ش��وند‪ .‬رونق این بخش جدید از‬ ‫صنعت شیش��ه در کنار آش��تغال‌آفرینی می‌تواند درآمد‬ ‫ارزی قابل‌توجهی را نصیب کشور کند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا ب��ا مدی��ر یک��ی از ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکنن��ده‌ای ک��ه روی این بخش مه��م‪ ،‬تمرکز کرده‬ ‫کس��بو‌کار و‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت گفت‌وگو کردیم تا با ریزه‌کاری‌های‬ ‫موانع پیش‌روی آنها آش��نا شویم‪ .‬در پایان گفت‌وگو نظر‬ ‫مدیرعامل کاژه را درباره تاثیر نمایشگاه صنعت شیشه در‬ ‫بو‌کار اهالی این صنعت جویا ش��دیم‪ .‬دومین‬ ‫رونق کس�� ‌‬ ‫ن به همت‬ ‫دوره نمایش��گاه ایران گلس‌شو ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‌‬ ‫آوای موفق ایرانیان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کار ما پروژه‌ای است‬ ‫مدیرعام��ل کاژه در ابتدا نحوه کار این‌گونه ش��رکت‌ها‬ ‫را ش��رح داد‪ :‬م��ا محص��والت دکوراتیو شیش��ه‌ای تولید‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬محصوالت تولی��دی ما بیش��تر در پروژه‌های‬ ‫س��اختمانی اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬در واقع ما اول پروژه را‬ ‫تحویل می‌گیریم و بعد متناس��ب با س��فارش مش��تری‪،‬‬ ‫محصول دکوراتیو را تولید می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای همسایه بازار خوبی هستند‬ ‫بیکار ش��دیم‪ .‬خود من ‪ ۴‬ماه است حقوق‬ ‫نگرفت��ه‌ام و ‪ ۳۷‬درصد پول بهره می‌دهم‪.‬‬ ‫زم��ان آن نرس��یده اس��ت که ش��عارهای‬ ‫توخالی به پایان برسد؟‬ ‫‹ ‹کوره ذوب ساخته‌ایم‬ ‫رئیس هیات‌مدیره صنایع شیشه گیالن‬ ‫و س��پهر در ادامه درب��اره موضوع فناوری‬ ‫شیش��ه‌‌گفت‪ :‬ما مدرن‌ترین کوره ذوب را‬ ‫ساختیم‪ .‬این محصول کپی‌برداری نیست‪.‬‬ ‫نرخ تمام‌شده تولید این محصول یک‌سوم‬ ‫نمونه‌های خارجی اس��ت و در مقایس��ه با‬ ‫پیش��رفته‌ترین نمونه‌ه��ای خارج��ی‪۴۰ ،‬‬ ‫درصد کمتر برق مصرف می‌کند‪ .‬در زمینه‬ ‫خودکفایی خیلی کار کردیم‪ .‬بس��یاری از‬ ‫قطع��ات را در ش��رایط تحریم س��اختیم‪.‬‬ ‫اکنون اس��تاندارد گاردین و پیل‌کینگتون‬ ‫را داری��م‪ .‬درحال‌حاضر شیش��ه ضدگلوله‬ ‫را ب��ا باالترین اس��تاندارد و فناوری تولید‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬بزرگ‌تری��ن‪ ،‬پیش��رفته‌ترین و‬ ‫بهتری��ن نمای س��اختمان را می‌س��ازیم‪.‬‬ ‫ش��عار نمی‌دهیم‪ ،‬ش��اهد داری��م و برای‬ ‫اثبات توانمندی‌های صنایع شیشه گیالن‬ ‫می‌توانید از اهالی این صنعت سوال کنید‪.‬‬ ‫کار به صادرات ماش��ین‌آالت رسیده بود و‬ ‫همه کارها را انج��ام داده بودیم اما با این‬ ‫شرایط روبه‌رو شدیم‪ .‬نمونه‌‌ها را ساختیم‪،‬‬ ‫ارس��ال کردیم و از فیات ایتالی��ا تاییدیه‬ ‫گرفتی��م‪ .‬به ما گفتند پول ش��ما را ‪ ۴‬ماه‬ ‫دیگر از طری��ق رومانی پرداخت می‌کنیم‪،‬‬ ‫حتی با آئودی قرارداد بستیم‪.‬‬ ‫دوره هر نمایشگاه کم‌و کاستی‌ دارد اما در نهایت تجربه‬ ‫مثبتی بود‪ .‬ما در انجمن فقط به دنبال حمایت از صنعت‬ ‫شیشه کشور هستیم و از این نمایشگاه‌ تخصصی حمایت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬در پی آن هس��تیم ک��ه توانمندی‌های صنعت‬ ‫شیشه به داخل کشور معرفی شود‪.‬‬ ‫‌زجاج��ی در ادامه به یکی از نقاط ضعف دوره نخس��ت‬ ‫برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه پرداخت و گف��ت‪ :‬تبلیغات و‬ ‫اطالع‌رس��انی ضعی��ف بود‪ .‬ش��اید این کاس��تی به دلیل‬ ‫آن‌بود ک��ه در آخری��ن لحظات‌ مج��وز گرفتند‪ .‬حضور‬ ‫خارجی‌ها هم می‌توانست بیشتر باشد‪ .‬خوشبختانه خانم‬ ‫هورن که نمایشگاه شیشه دوسلدورف را برگزار می‌کنند‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه حضور ش��رکت‌های خارجی اظهار کرد‪:‬‬ ‫حضور شرکت‌های خارجی دشوار است‪ .‬مسائل اقتصادی‬ ‫مث��ل نحوه نق��ل و انتقال پولی حضور آنها را با مش��کل‬ ‫روبه‌رو می‌کن��د‪ .‬البته برگزارکنندگان نمایش��گاه ممکن‬ ‫اس��ت برای این‌گونه مس��ائل چاره‌اندیشی کرده باشند و‬ ‫چه‌بسا بتوانند آنها را برطرف کنند‪.‬‬ ‫گفت‌وگوه��ای اخی��ر گس��ترش‌نیوز ب��ا تع��دادی از‬ ‫س��نگین‌وزن‌های صنعت شیش��ه این فرضی��ه را مطرح‬ ‫می‌کند که گویا ش��هرت و شناخته‌شده بودن باعث شده‬ ‫ک��ه تعدادی از تولیدی‌های بزرگ خود را از ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه‌ها و رویدادهای مرتبط‪ ،‬بی‌نی��از بدانند‪ .‬وقتی‬ ‫ای��ن موضوع را با رئیس انجمن شیش��ه در میان نهادیم‬ ‫گف��ت‪ :‬این‌گون��ه نیس��ت؛ موضوعاتی مث��ل زمان‌بندی‬ ‫ممکن است مانع حضور آنها در نمایشگاه شود اما نه‌تنها‬ ‫خ��ود را از حضور بی‌نی��از نمی‌دانند بلکه اس��تقبال هم‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر به نمایش��گاه اعتقاد نداشتند که در نمایشگاه‌های‬ ‫اروپایی غرف��ه ‪ ۲۵۰‬متری نمی‌گرفتند‪ .‬ش��رکت بزرگی‬ ‫مثل «کاوه» س��االنه در بیش از ‪ ۱۵‬نمایش��گاه داخلی و‬ ‫خارجی حضور می‌یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کاژه‪:‬‬ ‫ــرعامل کربنات کاسپین‪:‬‬ ‫ـایشگاه شرکت می‌کنیم‬ ‫نداده‌اند‪ .‬ب��رای هیچ‌کس اهمیت ای��ن موضوع چنا‌ن‌که‬ ‫باید‪ ،‬اثبات نشده است‪.‬‬ ‫وی در بیان اهمیت اقتصادی بازیافت شیش��ه گفت‪ :‬با‬ ‫یک تجارت خوب و پرس��ود س��روکار داریم‪ .‬کافی است‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ت��ن را در ‪ ۵۰۰‬تومن ضرب کنید‪ .‬به این فکر‬ ‫کنید که چقدر در هزینه حمل‌ونقل صرفه‌جویی می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد از انرژی که برای ذوب شیش��ه نیاز است‬ ‫صرفه‌جویی می‌ش��ود‪ ۱۰۰ .‬درصد شیش��ه قابل‌ بازیافت‬ ‫اس��ت‪ .‬ترکیه در س��ال گذش��ته یک میلیون تن شیشه‬ ‫بازیافت کرده اس��ت‪ .‬ب��رای تولید این مقدار شیش��ه‪۶ ،‬‬ ‫میلیارد بطری جمع‌آوری و بازیافت شده است‪ .‬ساماندهی‬ ‫این امر روش خاص خ��ودش را دارد و ما حاضریم آن را‬ ‫انجام دهیم اما پیش‌ از هر چیز باید اهمیت موضوع درک‬ ‫شود‪ .‬صنف ریش��ه‌دار و توانمند شیشه‌ دو سال است که‬ ‫صاحب نمایش��گاه تخصصی شیشه ش��ده است‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن شیش��ه درباره دلیل این تاخی��ر گفت‪ :‬هر بخش‬ ‫از شیشه در یک نمایش��گاه قرار می‌گرفت‪ .‬بخشی از آن‬ ‫در نمایشگاه ساختمان‪ ،‬بخش دیگری از آن در نمایشگاه‬ ‫در و پنجره یا نمایشگاه لوازم‌خانگی یا صنایع‌دستی قرار‬ ‫می‌گرفت‪ .‬بعد از پیگیری‌های چندین و چند ساله انجمن‬ ‫شیش��ه در نهایت مجوز نمایشگاه صنعت شیشه را صادر‬ ‫کردند‪ .‬حق ما آن بود که مجوز را به انجمن شیشه بدهند‬ ‫اما این کار را نکردند‪ .‬در واقع از حق خود گذشتیم‪.‬‬ ‫وی در زمینه تجربه نمایش��گاه س��ال گذش��ته گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه س��الن‌های خوبی داده نشد‪ .‬س��الن‌ها در شأن‬ ‫صنعت شیش��ه ای��ران نبود‪ .‬خوش��بختانه برای امس��ال‬ ‫س��الن‌های خوبی گرفته‌اند‪ .‬البته نخس��تین تجربه آوای‬ ‫موف��ق ایرانیان ب��ود و در مجموع رضایت‌بخ��ش بود اما‬ ‫بضاعت صنعت شیشه ایران به مراتب بیشتر بود‪ .‬چرا باید‬ ‫در نمایشگاه داخلی با فالن فعال شیشه که در نمایشگاه‬ ‫دوس��لدورف یا دیگر نمایشگاه‌های معتبر اروپا ‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫غرفه می‌گیرد‌‪ ‌،‬برخورد مناس��ب نش��ود؟ البته نخستین‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی‌‌‪765‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه خوبی بود‬ ‫مه��دی تکی��ان درب��اره فوای��د و مزایای‬ ‫نمایشگاه صنعت شیشه گفت‪ :‬صنایع شیشه‬ ‫گیالن و سپهر مش��هور و شناخته‌شده است‬ ‫و به نمایش��گاه نی��از ندارد‪ .‬با ای��ن‌حال‪ ،‬در‬ ‫نمایشگاه صنعت شیشه ش��رکت کرده‌ایم و‬ ‫محصوالت و توانمندی‌های خود را به نمایش‬ ‫گذاشته‌ایم‪ .‬دوره نخست این نمایشگاه خوب‬ ‫بود و از کیفیت باالیی برخوردار بود‪ .‬امس��ال‬ ‫هم در این نمایشگاه شرکت می‌کنیم‪.‬‬ ‫محم��د رحیمی در ادامه به بحث ص��ادرات پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ما نوپاس��ت و در زمینه ص��ادرات‪ ،‬حضور‬ ‫چندانی در بازارهای خارج از کشور نداریم‪.‬‬ ‫البت��ه در خارج از کش��ور یکی دو پ��روژه گرفته‌ایم و‬ ‫انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫ت م��ا بر کار پ��روژه‌ای مبتنی اس��ت‪.‬‬ ‫روال کار ش��رک ‌‬ ‫این‌گونه نیست که یک‌سری از کاالها را به صورت ثابت و‬ ‫مستمر تولید و صادر کنیم‪.‬‬ ‫از تکنی��ک اروپایی اس��تفاده می‌کنیم‪ .‬طرح و نقش‌ها‬ ‫را بومی‌س��ازی و آن را با فرهنگ ایرانی سازگار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫کشورهای همسایه می‌توانند بازار خوبی برای ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود مسکن به ضرر ماست‬ ‫بو‌کار‬ ‫‌رحیمی در زمینه وضعیت بازار گفت‪ :‬رونق کس�� ‌‬ ‫شرکت‌هایی مثل شرکت ما به شرایط ساخت‌وساز و بازار‬ ‫مس��کن بس��تگی دارد‪ .‬باید منتظر بود و دید آیا این بازار‬ ‫از رکود خارج می‌ش��ود یا نه‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد بازار ما‬ ‫هم جان می‌گیرد‪ .‬س��ال گذشته در حال رشد بودیم و به‬ ‫این نتیجه رسیده بودیم که تحولی ایجاد شده و مردم از‬ ‫استفاده از شیشه‌های ساده به سمت شیشه‌های دکوراتیو‬ ‫تغییر جهت داده‌اند اما بعد از نوس��ان‌های ارزی و گرانی‬ ‫و رکودی که ایجاد شد بازار ما هم آسیب دید‪ .‬امیدواریم‬ ‫این رکود هر چه زودتر به پایان برس��د تا ما هم از حالت‬ ‫استندبای خارج شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور در نمایش�گاه را برای‌م�ان راح�ت‬ ‫کنند‬ ‫وی در تکمی��ل س��خنان خود اظهار ک��رد‪ :‬به نظر من‬ ‫دولت در این ش��رایط می‌تواند به تولیدکنندگانی مثل ما‬ ‫که تولیدکننده واقعی هستند کمک کند‪ .‬به طور تقریبی‬ ‫همه مواد الزم برای این انجام این نوع تولید‪ ،‬داخلی است‪.‬‬ ‫شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است توان حضور در‬ ‫نمایشگاه‌ها را نداشته باشند‪ .‬دولت می‌تواند در این زمینه‬ ‫همکاری و شرایط حضور ما در نمایشگاه‌ها را تسهیل کند‪.‬‬ ‫سعی کرده‌ایم کارآفرین باشیم‪ ،‬روزنه‌های امیدی دیده‌ایم‬ ‫و خ��وب پیش رفته‌ایم ام��ا ناگهان بازار ب��ا رکود روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬چ ‌ه خوب اس��ت دولت از ما که در قبال نیروی‬ ‫خود احس��اس مسئولیت می‌کنیم حمایت کند تا مجبور‬ ‫به تعدیل نیرو نش��ویم‪ .‬وی در زمینه تاثیر نمایشگاه‌ها در‬ ‫بو‌کار تولیدکنندگان گفت‪ :‬همین مسائل مالی‬ ‫رونق کس ‌‬ ‫باعث ش��د که سال گذش��ته نتوانیم در نمایشگاه صنعت‬ ‫شیش��ه حضور داشته باش��یم‪ .‬حوزه شیشه‌های هنری یا‬ ‫دکوراتیو هنوز بازار خود را پیدا نکرده و ورود شرکت‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬کار را برای آنها س��خت‌تر کرده است‪ .‬اگر شرایط‬ ‫حضور در نمایشگاه‌ها فراهم شود می‌توانیم چند مورد از‬ ‫پروژه‌ه��ای خود را قبل از آنکه در مح��ل‪ ،‬اجرا کنیم در‬ ‫معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار دهیم‪.‬‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی‌‌‪765‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پلمب ‪ ۱۱۰‬فروشگاه پوشاک‬ ‫قاچاق تا روز دوشنبه‬ ‫سیب وارد شود‬ ‫گران فروشی می‌کنند‬ ‫عضو هی��ات مدیره اتحادیه باغ��داران اظهارکرد‪:‬‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصوالت کشاورزی‬ ‫تاحدودی ثاب��ت بماند اما نرخ باقی کاالها چندبرابر‬ ‫شود‪ ،‬اگر نهاده‌های تولید را به نرخ گذشته در اختیار‬ ‫کش��اورزان قرار دهند کش��اورز نیز محصولش را به‬ ‫نرخ پیش��ین و بدون تغیی��ر قیمت تحویل می‌دهد‪.‬‬ ‫مجتب��ی ش��ادلو در گفت‌وگو با مهر ب��ا بیان اینکه‬ ‫قیمت س��یب درختی در مراکز عمده‌فروشی ‪۲‬سال‬ ‫پیش کیلویی ‪٤‬تا ‪٧‬هزارتومان بوده ‪ ،‬افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫نیز قیمت این کاال در همین حدود اس��ت‪ .‬شادلو با‬ ‫اش��اره به اینکه در صورتی که س��یب وارد شود آن‬ ‫را به ‪۳‬برابر قیمت محص��ول داخلی عرضه خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته قیمت س��یب داخلی در‬ ‫مراکز عمده‌فروشی بین ‪ ٣‬تا ‪٤‬هزار تومان بود قیمت‬ ‫هرکیلوگرم س��یب سبز فرانسوی ‪٢٨‬هزارتومان بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تجربه نش��ان داده وقتی تولید داخل‬ ‫آسیب می‌بیند‪ ،‬ورود تعزیرات‪ ،‬واردات و‪ ...‬نمی‌تواند‬ ‫در تنظیم بازار موثر باشد؛ بنابراین باید تا جایی که‬ ‫می‌توانیم تولید داخل را حمایت کنیم‪.‬‬ ‫لوسترهای ایرانی‬ ‫را به نام خارجی می‌فروشند‬ ‫یکی از نمود‌ها و تجلی گاه‌های توسعه و پیشرفت‬ ‫ایران در حوزه تولید لوستر به افزایش ضریب کمی‬ ‫این کاال باز می‌گردد‪ .‬احمد رحمانی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و فروش��ندگان لوس��تر در گفت‌وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظه��ار کرد‪۸۰ :‬درصد‬ ‫لوس��تر مورد نیاز بازار به‌واسطه تولید داخلی تامین‬ ‫و عرض��ه می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بخ��ش قابل‌توجهی‬ ‫از واردات لوس��تر‌های خارجی‪ ،‬از مبدا کشور چین‬ ‫انج��ام می‌ش��ود و به‌دلیل قیمت ارزان‌ت��ر تولیدات‬ ‫کشور یادشده‪ ،‬خانوار‌های ایرانی میل و اقبال هر چه‬ ‫بیشتری به خرید لوستر‌های چینی نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫رحمانی معتقد اس��ت نمایش��گاه‌هایی که در داخل‬ ‫کش��ور برای نمایش تولیدات ایرانی برپا و راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬از حیث تنوع و گس��تردگی محصوالت‪،‬‬ ‫قابل رقابت با نمایشگاه‌های لوستر اروپایی هستند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر‬ ‫گفت‪ :‬گاهی شاهد هستیم کیفیت باالی لوستر‌های‬ ‫ایرانی به میزانی است که باعنوان تولیدات خارجی و‬ ‫با قیمت‌هایی باالتر به فروش می‌رسند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوشبختانه در زمینه صادرات لوستر‌های‬ ‫ایرانی نیز موفقیت‌های قابل‌توجهی به‌دست آمده و‬ ‫در س��ایه این مهم‪ ،‬ارزآوری مطلوبی نیز برای کشور‬ ‫حاصل می‌شود که به تبع‪ ،‬این دستاورد‪ ،‬در تسریع‬ ‫هر چه بیش��تر توسعه و ش��کوفایی اقتصادی کشور‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬کیفیت لوستر‌های‬ ‫تولیدی ایران با محصوالت فرانسوی و آلمانی رقابت‬ ‫می‌کند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی‬ ‫که در چند سال گذشته در این حوزه عملیاتی شده‬ ‫و خالقیت و نوآوری عوامل تولید‪ ،‬تنوع لوس��تر‌ها با‬ ‫تعدد قابل‌توجهی همراه شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪:‬‬ ‫درچند روز آینده یعنی تا انتهای روز دوش��نبه اول‬ ‫بهمن همه کاالهای ‪۱۱۰‬فروش��گاه پوش��اک احصا‬ ‫ش��ده از س��وی س��تاد‪ ،‬جمع‌آوری و تابل��وی آنها‬ ‫پایین آورده می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫دهقانی‌نی��ا اظهارکرد‪ :‬اس��تانداری مصوبه‌ای درباره‬ ‫ط��رح جلوگیری از عرضه پوش��اک قاچاق داش��ت‬ ‫که برداش��ت‌های متفاوتی از آن ش��ده ب��ود و این‬ ‫برداش��ت‌ها از دید بیرونی این طور به نظر می‌رسد‬ ‫که مانع‌تراش��ی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از نظر ستاد‪،‬‬ ‫ای��ن برداش��ت از مصوبه اس��تانداری تنه��ا نیاز به‬ ‫هماهنگی‌های بیشتر داشت که این هماهنگی‌ها در‬ ‫نشستی با حضور معاون وزیر کشور و دیگر مسئوالن‬ ‫این حوزه‪ ،‬تولیدکنندگان و معاون استانداری انجام‬ ‫ش��د‪ .‬س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬در این نشست مصوب شد که با محوریت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین اتحادیه‬ ‫مربوط در ‪۳‬روز آینده یعنی تا انتهای دوش��نبه اول‬ ‫بهمن همه کاالهای ‪۱۱۰‬فروش��گاه پوش��اک احصا‬ ‫شده ازسوی س��تاد‪ ،‬جمع‌آوری و تابلوی آنها پایین‬ ‫کش��یده ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬پس از اجرای این مصوبه‬ ‫هم طرح مبارزه با پوش��اک برند قاچاق ستاد مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق کاال و ارز قوی‌تر از گذش��ته ادامه خواهد‬ ‫داش��ت و هیچ مانع‌تراشی از طرف استانداری یا هر‬ ‫نهاد دیگری قابل‌قبول نیست‪.‬‬ ‫ب�ا توجه به افزای�ش بی‌رویه نرخ گوش�ت و مرغ و دیگر اقالم اساس�ی‪،‬‬ ‫تصمی�م بر واردات آنها با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی گرفته ش�د ام�ا در توزیع این‬ ‫اقلام‪ ،‬اصناف دیده نش�دند و توزی�ع آنها به چند فروش�گاه زنجیره‌ای‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫محدود شد‪.‬‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬از این‌رو‪ ،‬توزیع این اقالم برای جامعه محسوس نیست و حتی چهره‌های‬ ‫صنفی نیز از این نحوه توزیع رضایت ندارند‪ .‬خرده‌فروشان می‌گویند اگر‬ ‫دولت توزیع بخش�ی از اقالم اساس�ی که با ارز دولتی وارد می‌ش�ود را به واحد‌های س�نتی‬ ‫واگذار کند‪ ،‬به‌دلیل پراکندگی این واحد‌ها در س�طح ش�هر یا شهرس�تان‪ ،‬افراد بیش�تری‬ ‫می‌توانند به این اقالم دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫نادیده گرفتن اصناف در کنترل بازار‬ ‫توزیع کاالهای اساسی با نرخ دولتی‪ ،‬محسوس نیست‬ ‫اگرچه بازار با کمبودی در حوزه اقالم‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه گفته می‌ش��ود توزیع‬ ‫اساس��ی روبه‌رو نیست اما هنوز گرانی‌ها‬ ‫کاالها در فروش��گاه‌های زنجیره‌ای انجام‬ ‫می‌ش��ود اما تاثیر این توزی��ع را در بازار‬ ‫دامنگی��ر مصرف‌کنن��ده اس��ت‪ .‬اصناف سعید ممبینی‪:‬‬ ‫معتقدند توزیع کاالهای اساس��ی باید به‬ ‫ش��اهد نیس��تیم‪ .‬پیش‌ت��ر از ظرفی��ت‬ ‫دولت باید‬ ‫آنها واگذار شود تا نرخ‌ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫مباش��ران اصن��اف بهره برده می‌ش��د و‬ ‫اصناف را در‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ای��ران در این‌باره‬ ‫حس��اب و کتاب و نظارتی ب��ود اما حاال‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر با توجه به ش��رایط شبکه توزیع کاال‬ ‫این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫اقتصادی کش��ور تامین کاالهای اساسی‬ ‫تاجیک خاطرنشان کرد‪ :‬در شهرستانی‬ ‫با نرخ مصوب‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه پای��ان س��ال در اولویت‬ ‫که ‪۱۲‬ه��زار واحد صنف��ی دارد‪ ،‬اختیار‬ ‫و ارز دولتی‬ ‫اتاق‌های اصناف کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫امور را کمتر از ‪ ۱۰‬فروش��گاه زنجیره‌ای‬ ‫‹ ‹مشارکت اصناف در شبکه توزیع مشارکت دهد‬ ‫به‌دست گرفته‌اند‪ .‬ما مخالف فروشگاه‌های‬ ‫تا کاالها با نرخ‬ ‫س��عید ممبینی در‬ ‫زنجیره‌ای نیستیم اما مباشران ما را آرام‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا پایگاه‬ ‫و بی‌سر و صدا حذف می‌کنند‪.‬‬ ‫مناسب‌تر‬ ‫اطالع‌رس��انی ات��اق‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در توزی��ع گوش��ت‬ ‫به‌دست‬ ‫اصناف ایران با اشاره‬ ‫منجم��د‪ ،‬برن��ج‪ ،‬ش��کر و‪ ...‬حت��ی یک‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫به تامین بازار پایان‬ ‫مباش��ر از ما قبول نکرده‌ان��د و در قالب‬ ‫برسد‬ ‫س��ال اف��زود‪ :‬تمام‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای گفته می‌ش��ود‬ ‫اهتمام اتاق‌های اصناف کشور مشارکت‬ ‫که توزیع ش��ده اس��ت اما ما این توزیع‬ ‫جدی برای تامین کاالهای اساسی است‬ ‫را احس��اس نمی‌کنی��م‪ .‬در بحث توزیع‬ ‫و باید بازار را رصد کنند تا کمبود کاال را‬ ‫کاال باید خرده‌فروش��ان دیده شوند و از‬ ‫در بازار شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫مباش��رانی که س��ال‌ها امتحان پس داده‌اند‪ ،‬استفاده‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬کاالهایی که متاث��ر از بازار پایان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫� حضور اصناف در نشست‌های تصمیم‌گیری‬ ‫س��ال هستند‪ ،‬مانند آجیل و خش��کبار‪ ،‬میوه و تربار‪،‬‬ ‫مهدی امیدوار‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫ش��یرینی و شکالت‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کیف و کفش و کاالهای‬ ‫بجن��ورد ام��ا معتق��د اس��ت در‬ ‫اساس��ی‪ ...‬با نرخ مصوب و برگزاری فروش فوق‌العاده‬ ‫شهرس��تان او اصن��اف در تنظیم‬ ‫و تخفیف ویژه زمینه س��هولت خری��د مردم را فراهم‬ ‫بازار مش��ارکت ج��دی دارند‪ .‬وی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬ام��کان ن��دارد محصولی از‬ ‫ممبینی اظهارکرد‪ :‬دولت باید اصناف را در ش��بکه‬ ‫کااله��ای اساس��ی توزیع ش��ود و‬ ‫توزیع کاال با نرخ مصوب و ارز دولتی مش��ارکت دهد‬ ‫اصناف در نشس��ت‌های تصمیم‌گیری حضور نداش��ته‬ ‫تا کاالها با نرخ مناسب‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫چراکه اصناف آخرین حلقه توزیع کاال به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی در این نشست اظهارکرد‪ :‬در بجنورد چند غرفه‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رایط اقتصادی امروز ویژه است و همه‬ ‫از بازار روز را به اصناف اختصاص داده‌ایم تا صف‌های‬ ‫باید متوجه این شرایط باشند و رئیسان اتحادیه‌‌ها نیز‬ ‫طوالنی به آنجا منتقل ش��ود و توزیع کاالها براساس‬ ‫موظف هس��تند تا کالس‌های آموزش��ی را برای اعضا‬ ‫کد ملی سرپرست خانوار انجام می‌شود‪.‬‬ ‫برگزار کنند و اطالع‌رس��انی کامل انجام شود تا شاهد‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرکرد نیز در‬ ‫کم‌فروش��ی و افزایش نرخ کاال در ش��رایط اقتصادی‬ ‫این نشس��ت افزود‪ :‬از ‪ ۳۲‬تن مرغ‬ ‫کشور نباشیم‪.‬‬ ‫گرمی که در این شهرستان توزیع‬ ‫موض��وع واگ��ذاری بخش��ی از فرآین��د توزیع اقالم‬ ‫ش��د‪ ،‬توزیع فق��ط ‪ ۲‬ت��ن آن به‬ ‫اساس��ی وارد ش��ده با ارز دولتی‪ ،‬یکی از موضوع‌هایی‬ ‫اصناف واگذار شد‪.‬‬ ‫بود که در نشس��ت چند روز پی��ش هیات نمایندگان‬ ‫نجف کریمی گفت‪ :‬ما نمی‌دانیم‬ ‫اتاق اصناف ایران مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع مناسب نیست‬ ‫باقی این کاالها چگونه توزیع ش��ده و در این راس��تا‬ ‫خبرن��گار‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه‬ ‫شفاف‌سازی نشده است‪ .‬رئیس اتحادیه بنکداران مواد‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» ک��ه در ای��ن‬ ‫غذایی تهران نیز از نحوه توزیع کاالهای اساسی راضی‬ ‫نشس��ت حضور داشت‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تاجی��ک‪ ،‬رئی��س ات��اق اصن��اف‬ ‫محم��د آقاطاهر‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو‬ ‫شهرس��تان قرچک در این نشست‬ ‫ب��ا باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬با‬ ‫و در این‌ب��اره اظهارکرد‪ :‬رئیس��ان‬ ‫اشاره به اینکه کمبودی در عرضه‬ ‫اتاق‌های اصناف عضو س��تاد تنظیم بازار هس��تند اما‬ ‫اق�لام اساس��ی وج��ود ن��دارد‪،‬‬ ‫آنچه اتفاق می‌افتد این است که گاهی آنها را در بحث‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه ذخایر‬ ‫توزی��ع که پیش‌تر زیر نظر س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫مناس��ب انبارها‪ ،‬هیچ کمبودی در توزیع اقالمی مانند‬ ‫تج��ارت و اتاق اصناف ش��کل می‌گرف��ت و با معرفی‬ ‫برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر‪ ،‬حبوبات‪ ،‬قند و ش��کر و‪ ...‬به بازار‬ ‫مباشر انجام می‌شد‪ ،‬شرکت نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی از رکود حاکم بر بازار اقالم اساسی‬ ‫خب��ر داد و اظهارکرد‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫رسول‬ ‫قدرت خری��د خان��وار‪ ،‬اف��راد همچنان‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫منتظر افت نرخ اقالم به‌دنبال سقوط نرخ‬ ‫دالر هستند که متاس��فانه تا این لحظه اصناف با توجه‬ ‫به پراکندگی‬ ‫تغییری در قیمت‌ها ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫آقاطاه��ر با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی که در شهرشان � انحصار نتیجه مطلوبی ندارد‬ ‫نای��ب رئیس دوم ات��اق اصناف قزوین‬ ‫نسبت به هفته‌های گذشته ‪۱۵‬درصد در‬ ‫دارند‬ ‫نی��ز در این‌باره گفت‪ :‬ش��رایط هر کدام‬ ‫بازار افزایش یافته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ برنج‬ ‫می‌توانند‬ ‫از شهرس��تان‌ها ب��ا هم متفاوت اس��ت‬ ‫خارجی به سبب آزاد شدن ثبت‌سفارش‬ ‫یک ماه زودت��ر از موعد ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد کاال‌های اساسی ام��ا آنچه در نشس��ت‌های تنظی��م بازار‬ ‫مصوب می‌شود‪ ،‬به‌طور معمول براساس‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫را به دست‬ ‫ع��رف تصمی��م نمی‌گیرن��د‪ .‬انحصار در‬ ‫رئیس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫ب��ازار پیش‌تر ب��ه طریق دیگ��ری اتفاق‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون نرخ کاال‌های دیگر‬ ‫واقعی‬ ‫می‌افتاد و امروز به ش��کل دیگری انجام‬ ‫مانند قند‪ ،‬شکر و حبوبات نه تنها نسبت‬ ‫برسانند‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به قبل افزایش نداش��ته‪ ،‬بلکه تا حدودی‬ ‫عبدالحس��ین کولج��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫در بازار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خبرنگار «گس��ترش‌تجارت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هنوز ب��ازار روغن‬ ‫فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای امروز در یک‬ ‫ب��ه آرام��ش نرس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫خط مس��تقیم انحصار قرار گرفته‌ان��د و این کاالها را‬ ‫ب��ه آنک��ه کارخانه‌ه��ای روغن س��ود چندان��ی برای‬ ‫در اختیار خود دارند‪.‬‬ ‫عمده‌فروش��ی و خرده‌فروشی لحاظ نکردند‪ ،‬از این‌رو‪،‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬با توجه به اینک��ه اتاق اصناف ایران‬ ‫روغ��ن ب��ا نرخ‌ه��ای باالت��ر از درج روی محصول به‬ ‫در این‌ب��اره نتوانس��ته در بحث تنظیم ب��ازار پررنگ‬ ‫مصرف‌کنن��ده عرضه می‌ش��ود و امیدواریم در س��ود‬ ‫ظاهر ش��ود‪ ،‬س��تاد تنظیم قاچاق و ستاد تنظیم بازار‬ ‫خرده‌ف��روش و عمده‌ف��روش تجدیدنظ��ری لح��اظ‬ ‫توزی��ع این دس��ت کاالها را در اختیار فروش��گاه‌های‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زنجی��ره‌ای ق��رار می‌دهن��د ام��ا ای��ن کار درس��تی‬ ‫آقاطاه��ر درباره اینکه چرا س��قوط نرخ دالر بر نرخ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اقالم اساس��ی تاثیرگذار نب��وده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫کولج��ی اظهارکرد‪ :‬در هیچ زمینه‬ ‫اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به واردات اقالم اساس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انحصاری ش��دن نتیجه‬ ‫کاهش یا افزایش ن��رخ دالر تاثیری بر قیمت‌ها ندارد‬ ‫مطلوبی به‌دنبال نداش��ته است‪ .‬از‬ ‫و تنها کاال‌هایی که از طریق قاچاق وارد می‌ش��وند‪ ،‬با‬ ‫ای��ن‌رو‪ ،‬ب��ه نظ��ر می‌رس��د ک��ه‬ ‫افزایش یا کاهش نرخ دالر دستخوش تغییر و تحوالت‬ ‫انحص��اری ش��دن توزی��ع اق�لام‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫ثم��ره‌ای نخواهد داش��ت‪ .‬این به معن��ای مخالفت با‬ ‫توجه به ذخایر مناس��ب کاال‌های اساسی‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست اما ما با انحصار موافق‬ ‫می‌شود بازار شب عید همچنان در رکود به سر ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم استفاده از پراکندگی اصناف‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫رس��ول جهانگیری‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫سخن پایانی‬ ‫رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران نیز در‬ ‫این‌ب��اره گفت‪ :‬ش��رایط اقتصادی‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مس��ئوالن صنف��ی‪ ،‬اگرچه‬ ‫جامع��ه خوب نیس��ت و از این‌رو‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫باید اقالم اساسی به موقع در بازار‬ ‫برای توزیع کاالهای اساس��ی اقدامی مناسب‬ ‫توزیع شود‪ .‬اصناف ظرفیت این را‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما کافی نیست‪ .‬نخس��ت اینکه‪ ،‬توزیع‬ ‫دارد که در توزی��ع و نظارت بر توزیع به دولت کمک‬ ‫این دس��ت کاالها ب��ه چند فروش��گاه خاص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��پرده ش��ده اس��ت و دوم اینک��ه این چند‬ ‫وی در گفت‌وگ��و ب��ا خبرنگار «گس��ترش‌تجارت»‬ ‫فروش��گاه پراکندگی مناسبی در کشور ندارند‪.‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اصن��اف با توج��ه به پراکندگ��ی که در‬ ‫از این‌رو‪ ،‬باید از ظرفیت ‪۳‬میلیون واحد صنفی‬ ‫شهرش��ان دارند می‌توانند آن را دس��ت مصرف‌کننده‬ ‫استفاده بیشتری کرد و برخی از آنها براساس‬ ‫واقعی برسانند‪ .‬با وجود این دولت و متولیان امر توزیع‬ ‫ضوابطی برای توزیع این دس��ت کاالها در نظر‬ ‫کاالهای تنظیم بازار‪ ،‬بیش��تر سعی می‌کنند از طریق‬ ‫گرف��ت تا توزیع کاالهای اساس��ی وارد ش��ده‬ ‫فروش��گاه‌های ب��زرگ که در نقاط محدودی از ش��هر‬ ‫با ارز دولتی‪ ،‬در جامعه احس��اس ش��ده و در‬ ‫یا شهرس��تان واقع شده اس��ت‪ ،‬توزیع کنند و به این‬ ‫نهایت به کنترل بازار کمک کند‪.‬‬ ‫ترتیب توزیع گسترده انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیس��ه ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران بیان ک��رد‪ :‬واحد‌ه��ای صنفی ما‬ ‫شناس��نامه‌دار هس��تند و اگر قرار شود‬ ‫که در توزیع اقالم اساس��ی وارد شده با‬ ‫ارز دولتی مش��ارکت کنند‪ ،‬به‌طور حتم‪،‬‬ ‫بازرس‌های اتحادیه‌ه��ا بر نحوه کار آنها‬ ‫نظارت می‌کند‪.‬‬ ‫شفاف سازی در توزیع پارچه‬ ‫دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک‬ ‫گف��ت‪ :‬با ایجاد کارگروه تامی��ن مواد اولیه‬ ‫پوشاک‪ ،‬اکنون شاهد ایجاد اتاقی شیشه‌ای‬ ‫در س��طح بازار در زمینه تهیه و توزیع مواد‬ ‫اولیه هستیم‪.‬‬ ‫محم��د توکل��ی در گفت‌وگو ب��ا پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی اتاق اصناف تهران بیان‌کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل��ی را از جمل��ه‬ ‫اهداف ای��ن کارگروه عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫چن��د روز پیش‪ ،‬نخس��تین کارخانه ایرانی‬ ‫اقدام به همکاری با ای��ن کارگروه و توزیع‬ ‫محصوالت خود کرد‪ .‬اکن��ون به‌دنبال این‬ ‫هستیم تا سایر کارخانه‌داران نساجی ایران‬ ‫نی��ز در همکاری با ای��ن کارگروه به توزیع‬ ‫محصوالت خود بپردازند‪ .‬توکلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫به‌طور حتم‪ ،‬باید با همکاری کارخانه‌داران‬ ‫ایران��ی پای دالالن را از ب��ازار کوتاه کرد تا‬ ‫کاالهای آنها از تولید مس��تقیم به مصرف‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬دبیر کارگروه تامین مواد اولیه‬ ‫پوش��اک در ته��ران ادامه داد‪ :‬م��ا به‌دنبال‬ ‫حمای��ت از کارخانه‌ه��ای ایرانی هس��تیم‬ ‫و م��واد اولی��ه کارخانه‌هایی ک��ه وارد این‬ ‫کارگ��روه ش��وند از طری��ق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تامین خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پارچه‌های ایرانی امروز با اس��تقبال‬ ‫زی��ادی در کارگروه روب��ه‌رو بود و در چند‬ ‫روز گذش��ته بیش از ‪۶۰۰‬ه��زار متر پارچه‬ ‫نیز از سوی احتکارکنندگان وارد بازار شد‪.‬‬ ‫به گفته توکلی‪ ،‬ای��ن محتکران پارچه‌ها را‬ ‫از ‪۲۰‬روز گذشته خریده و انبار کرده بودند‬ ‫تا ش��ب عید با ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت به‬ ‫تولیدکنندگان بفروش��ند‪ .‬براس��اس اعالم‬ ‫دبی��ر کارگ��روه تامین مواداولیه پوش��اک‬ ‫در مرحل��ه س��وم توزی��ع این م��واد‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین‌بار یک تولیدکننده بزرگ پارچه‬ ‫داخل��ی نیز به این چرخ��ه تامین مایحتاج‬ ‫تولیدکنندگان پیوست که تاثیر بسیاری در‬ ‫عرضه این نوع مواد در بازار داش��ته است‪.‬‬ ‫در مرحله‌ه��ای قبل��ی‪ ،‬پارچه‌ه��ای جین‪،‬‬ ‫پیراهنی و مانتویی وارداتی توزیع شده بود‬ ‫و در مرحله سوم تولیدات جین کارخانه‌ای‬ ‫داخلی وارد فرآیند توزیع در قالب کارگروه‬ ‫تامین م��واد اولیه پوش��اک و مقرر ش��ده‬ ‫ماهانه مقادی��ر قابل‌توجه��ی از تولید این‬ ‫واحد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صنعت نمایش�گاهی سال س�ختی را پشت‌سر می‌گذارد‪ .‬بس�یاری از رویدادها در‬ ‫سراس�ر کشور با افت متراژ روبه‌رو شدند و برخی دیگر شانس برگزاری را از دست‬ ‫دادن�د‪ .‬ای�ن اتفاق‌ه�ا البته فقط منحص�ر به پایتخت نب�ود و در همه س�ایت‌های‬ ‫نمایش�گاهی در سراس�ر کش�ور‪ ،‬ش�اهد افت ش�اخص‌ها بودیم‪ .‬در این مسیر اگر‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪ expo@tejaratdaily.com‬تح�والت موقت�ی در بخش‌های مختل�ف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت را از نظر‬ ‫جابه‌جای�ی مدیران رده‌باال و میان‌رده نادیده بگیریم‪ ،‬نمی‌توان دنبال مقصر خاصی‬ ‫برای رکود در رویدادهای نمایشگاهی گشت‪.‬‬ ‫نمایش�گاه یک صنعت بین‌المللی اس�ت که رابطه مس�تقیمی با تعامالت بین‌المللی دارد‪ .‬پس از خروج‬ ‫امریکا از برجام جزو نخس�تین بخش‌هایی بوده که آس�یب دیده اس�ت اما امروز چه باید کرد؟ آیا باید‬ ‫اجازه داد رکود و افت شاخص‌ها ادامه پیدا کند یا باید برای جبران کاستی‌ها تالش کرد؟‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی «گسترش تجارت» با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫اهالی صنعت نمایشگاهی نشان بدهند دلسوز هستند‬ ‫همگی باید رویداد صنعت نمایشگاهی را جدی بگیریم‬ ‫از س��ال گذشته به همت انجمن برگزارکنندگان رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در ایران و حمایت شرکت سهامی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬روی��دادی باعن��وان صنعت نمایش��گاهی متولد‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن رویداد ب��ه همراه س��مینار صنعت نمایش��گاهی و‬ ‫جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایش��گاهی به‌عنوان یک‬ ‫گ��زارش عملکرد زنده و پویا از وضعی��ت برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی موردتوج��ه ق��رار دارد و البته امس��ال نقش آن‬ ‫ویژه‌ت��ر از همیش��ه خواهد بود چراکه بای��د مدیریت راهبردی‬ ‫برای جبران کاس��تی‌های صنعت نمایش��گاهی در سال ‪ ۹۷‬را‬ ‫برای س��ال آینده به‌عهده بگیرد‪ .‬محمدرضا مودودی به عنوان‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مرد ش��ماره‌یک سازمان‬ ‫توس��عه تجارت این رویداد را نقطه‌عطفی در توس��عه هدفمند‬ ‫صنعت نمایشگاهی دانسته و تاکید می‌کند که همه فعاالن این‬ ‫عرصه باید نهایت مش��ارکت و همراه��ی را با رویدادی که قرار‬ ‫است ویترین کسب‌وکار آنها باشد‪ ،‬داشته باشند‪ .‬بخش نخست‬ ‫گفت‌وگوی «گس��ترش تجارت» با سیاس��ت‌گذار اصلی عرصه‬ ‫نمایشگاه‌های کشور را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €برگ�زاری روی�داد صنع�ت نمایش�گاهی از چه نظر‬ ‫اهمیت دارد؟‬ ‫معتق��د هس��تم در صنع��ت نمایش��گاهی ایران ج��ای واژه‬ ‫نمایش��گاه خالی است! اگرچه از س��ال گذشته اقدامات خوبی‬ ‫در جهت برگزاری نمایش��گاه صنعت نمایشگاهی‪ ،‬سمینارهای‬ ‫تخصصی و جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی انجام‬ ‫ش��ده اما نیاز داریم در این زمینه حرفه‌ای‌تر اقدام کنیم چراکه‬ ‫تاج��ران و بازرگانان انتظار دارند اگر ب��ه برگزارکنندگان برای‬ ‫معرفی محصوالت‌شان اعتماد می‌کنند‪ ،‬در درجه نخست قادر‬ ‫باش��ند خود را به درستی معرفی کنند‪ .‬به بیان دیگر کسی که‬ ‫می‌خواه��د ی��ک کاال را نمایش بدهد ابتدا بای��د بتواند خود را‬ ‫نمای��ش بدهد‪ .‬رویدادی به نام صنعت نمایش��گاهی و خدمات‬ ‫وابسته می‌تواند به نوعی یک پیام مشخص و دربرگیرنده برای‬ ‫هم��ه مخاطبان این صنعت باش��د‪ .‬برگ��زاری چنین رویدادی‬ ‫نش��انگر حرفه‌ای بودن بدنه صنعت نمایشگاهی و افرادی است‬ ‫که در آن مشغول ارائه خدمات هستند‪.‬‬ ‫€ €نکت�ه‌ای که برای بیش�تر اف�راد فع�ال در برگزاری‬ ‫نمایش�گاه‌ها اهمیت دارد‪ ،‬این اس�ت که نمایشگاه یک‬ ‫خدمت اس�ت یا یک صنعت و چه زمانی قرار اس�ت این‬ ‫عرصه به‌عنوان یک صنعت مستقل شناخته شود؟‬ ‫فکر می‌کنم پاسخ این پرسش نیز در برگزاری همین رویداد و‬ ‫جشنواره و سمینار مرتبط با آن نهفته است‪ .‬ما زمانی می‌توانیم‬ ‫بگوییم نمایش��گاه یک صنعت اس��ت که حداقل یکی از اصول‬ ‫واحدهای صنعتی را به‌طور مش��ترک در خود داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫ه��ر صنعت��ی بخش‌های مختلف و خدمات گوناگون به ش��کل‬ ‫حرفه‌ای و مهندسی‌شده در کنار هم قرار می‌گیرند تا درنهایت‬ ‫به یک محصول واحد برسند‪ .‬نمایشگاه این ظرفیت را دارد که‬ ‫بتواند با قرارگیری بخش‌های مختلف در کنار هم‪ ،‬درنهایت به‬ ‫ی��ک محصول واحد یعنی نمایش ‪۴‬روزه یک صنعت مس��تقل‬ ‫تبدیل شود‪ .‬در رویداد صنعت نمایشگاهی هم قرار است همین‬ ‫اتف��اق رخ بدهد‪ ،‬یعنی بخش‌های مختلف خدماتی در کنار هم‬ ‫قرار بگیرند و درنهایت محصول نهایی این خدمات به مخاطب‬ ‫صنایع مختلف را بازی می‌کند آن‌قدر حرفه‌ای اس��ت که ادعا‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬بی‌ش��ک بس��یاری از مخاطبان این عرصه دل‌شان‬ ‫می‌کند‪ ،‬نخس��ت باید بتواند یک ویترین درس��ت از خود ارائه‬ ‫می‌خواه��د بدانن��د قصه و روایت پش��ت پرده یک نمایش��گاه‬ ‫دهد‪ .‬درغیر این‌صورت نباید این عزیزان انتظار داش��ته باش��ند‬ ‫چه‌ش��کلی اس��ت‪ .‬چه اتفاق‌ها و نوآوری‌های��ی رخ داده تا این‬ ‫کارش��ان اثرگذاری الزم را پیدا کند‪ .‬در صنعت نمایش��گاهی با‬ ‫غرفه‌ای که روبه‌روی ما است‪ ،‬ساخته شود‪.‬‬ ‫زنجیره وس��یعی از خدمات روبه‌رو هستیم‪ .‬از طراحی و ساخت‬ ‫€ €ش�ما معتقد هستید مخاطبان اصلی رویداد صنعت‬ ‫غرفه و پوس��تر و فضای برگزاری گرفته تا برندینگ و تبلیغات‬ ‫نمایشگاهی این‌بار غرفه‌داران هستند‪ ،‬بله؟‬ ‫محیط��ی و حتی مواردی مانند لجس��تیک یا نصب تبلیغات و‬ ‫دقیقا‪ .‬جامعه مخاطبان این رویداد بسیار وسیع خواهند بود‬ ‫بسیاری موارد دیگر‪ ،‬چنانچه هرکدام به‌درستی فعالیت نداشته‬ ‫و هر س��ال وسعت بیش��تری پیدا خواهند کرد‪ .‬اهمیت موضوع‬ ‫باشند‪ ،‬کل فعالیت مجموعه خراب خواهد شد‪ .‬بنابراین در قالب‬ ‫در همی��ن امر گنجانده ش��ده که اهالی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫روی��دادی چون رویداد صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬همه فعاالن این‬ ‫چق��در در معرفی و ارائه خدمات‌ش��ان حرفه‌ای‬ ‫عرصه باید تالش خود را برای درست دیده‌شدن‬ ‫عمل می‌کنند‪ .‬باید مشخص باشد که چه میزان‬ ‫ب��ه‌کار بگیرند‪ .‬همین درست‌دیده‌ش��دن باعث‬ ‫اگر رویداد‬ ‫آگاه��ی از دانش حرفه‌ای تبلیغ��ات و بازاریابی‬ ‫خواه��د ش��د آنها انگی��زه پیدا کنند ت��ا خود و‬ ‫صنعت‬ ‫بین‌المللی دارند و آیا این گروه‌های نمایشگاهی‬ ‫کسب‌وکارشان را تقویت کنند‪ .‬در یک کالم باید‬ ‫آن‌قدری که به‌نظر می‌رسد هماهنگ هستند تا‬ ‫گفت دیده‌ش��دن مهم‌ترین عامل برای رش��د و‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫درنهای��ت بتوانند برای حضور غرفه‌های مختلف‬ ‫توس��عه است‪ .‬هرچه ما به دیده‌ش��دن افراد در‬ ‫جدی گرفته‬ ‫جذابیت‌سازی کنند یا خیر‪.‬‬ ‫عرصه برگزاری نمایشگاه‌ها کمک کنیم‪ ،‬فضایی‬ ‫نشود‪ ،‬شاهد‬ ‫به‌ط��ور مش��خص ‪۸۰‬درصد موفقی��ت در هر‬ ‫ایجاد می‌شود که آنها به رشد بیشتر‪ ،‬کار بیشتر‬ ‫آسیب‌های‬ ‫کاری نح��وه معرفی آن اس��ت‪ .‬یعنی اگر ش��ما‬ ‫و آموزش بیشتر ترغیب شوند‪.‬‬ ‫کار بس��یار مهمی هم کرده باشید اما در معرفی‬ ‫� در سال‌های گذشته برای برخی صنف‌ها‬ ‫جدی به بدنه‬ ‫ورود ب�ه موض�وع برگ�زاری رویداده�ای‬ ‫و نمای��ش آن ضعیف عمل کنی��د‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫این صنعت‬ ‫نمایش�گاهی دارای جذابیت بوده اس�ت‪،‬‬ ‫داش��ته باش��ید کارتان دیده ش��ود‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫خواهیم بود‬ ‫یعن�ی اتحادیه‌ه�ا و انجمن‌ه�ا ب�دون‬ ‫ویتری��ن نمای��ش توانمندی‌ه��ای صنعت��ی به‬ ‫درنظرگرفتن منافع برگزارکنندگان سعی‬ ‫جهان است‪ .‬حاال اگر این گروه که نقش ویترین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی‌‌‪765‬‬ ‫دارن�د رویدادهای مرتبط با حوزه خ�ود را برگزار کنند‪.‬‬ ‫ش�اید دلیل این ام�ر بی‌اطالعی آنها از خان�واده بزرگ‬ ‫صنعت نمایش�گاهی باش�د؛ اینکه نمی‌دانند در سراسر‬ ‫کش�ور ش�رکت‌های گوناگونی در قال�ب برگزارکننده‪،‬‬ ‫هماهنگ‌کننده‪ ،‬غرفه‌ساز و‪ ...‬مشغول فعالیت تخصصی‬ ‫در حیطه رویدادها هس�تند‪ .‬به‌نظر شما برگزاری رویداد‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی می‌تواند عاملی ب�رای تغییر این‬ ‫رویک�رد و نگرش در صنف‌های کش�ور درباره رویدادها‬ ‫باشد ؟‬ ‫بل��ه‪ .‬باید در این رابطه تبلیغات گس��ترده‌ای انجام ش��ود تا‬ ‫اصناف و اتحادیه‌ها در قالب هیات‌های بازدیدکننده در طول ‪۴‬‬ ‫روز برگزاری رویداد صنعت نمایش��گاهی از بخش‌های مختلف‬ ‫آن بازدی��د کنند‪ .‬در این س��ال‌ها همه تالش من در س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران این بود که اعالم کنم برگزاری نمایشگاه به‬ ‫تخصص نیاز دارد و مانند هر حوزه‌ای نیازمند مدیریت یکپارچه‬ ‫در بخش‌های مختلف است تا به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫همواره به دوس��تان برگزارکننده گوشزد کردم که نمایشگاه‬ ‫را فق��ط به‌عنوان یک رویداد نبینند بلک��ه آن‌را مجموعه‌ای از‬ ‫اتفاق‌های درحال‌رش��د ببینند که یک حلقه آن فقط برگزاری‬ ‫نمایشگاه است‪ .‬بسیاری از مشارکت‌کنندگان در رویدادها فکر‬ ‫می‌کنند نمایش��گاه فقط یک اتفاق ‪۴‬روزه است که تا یک‌سال‬ ‫بعد از این بازه زمانی هیچ فعالیت و تکاپویی ندارد‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫این برداشت و نوع نگاه‪ ،‬هم خطرناک است هم زیانبار‪.‬‬ ‫در اینجا موضوع به قضاوت‌ها برمی‌گردد‪ .‬فعاالن نمایشگاهی‬ ‫در فضایی کار می‌کنند که برای ایجاد شایعه درباره درآمدهای‬ ‫آنها همواره بسترهای مختلفی فراهم است‪ .‬کسی هم به‌درستی‬ ‫نمی‌داند هزینه‌ها و درآمدها در صنعت نمایشگاهی به چه شکل‬ ‫اس��ت‪ .‬آیا آنقدری که برخی می‌گویند سودآور است یا نه اما به‬ ‫هرحال اینکه گردش مالی در صنعت نمایش��گاهی مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یک ایراد بزرگ تلقی می‌ش��ود‪ .‬هرچه ابهامات در این‬ ‫زمینه بیش��تر باش��د‪ ،‬جذابیتش برای افراد خارج از این حوزه‬ ‫بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش نمایش��گاهی کش��ور باید نگران این نوع نگاه باش��د‪.‬‬ ‫اگر رویداد صنعت نمایش��گاهی و رویداد‌های ش��بیه آن جدی‬ ‫گرفته نش��ود‪ ،‬شاهد آسیب‌های بیش��تری به بدنه این صنعت‬ ‫هس��تیم و صنف‌ها همچنان با نگاه انتفاعی‌ش��ان به این عرصه‬ ‫چش��م خواهند دوخت‪ .‬خطاب به فعاالن این عرصه باید گفت‪:‬‬ ‫پیچ‌ومهره‌ه��ای ای��ن صنعت را خوب س��فت کنی��د‪ .‬هر اتفاق‬ ‫کوچکی می‌تواند روی صنف ش��ما اثر منفی بگذارد و البته هر‬ ‫تغیی��ر مثبتی هرچند کوچک‪ ،‬می‌تواند به توس��عه این عرصه‬ ‫منجر شود‪.‬‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫افزایش احترام کرمانی‌ها‬ ‫به حفظ حریم بافت تاریخی‬ ‫فرمان��ده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری اس��تان کرمان گف��ت‪ :‬ساخت‌وس��ازهای غیرمجاز‬ ‫در حری��م باف��ت تاریخی ش��هر کرمان کاهش یافت��ه و به کمترین‬ ‫میزان خود در س��ال‌های گذش��ته رسیده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫س��رهنگ نورعلی چوگانی با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکنون هیچ‌گونه گزارشی درباره انجام ساخت و سازهای غیرمجاز‬ ‫در حری��م بافت تاریخی ش��هر کرمان ب��ه فرماندهی یگان حفاظت‬ ‫اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری استان کرمان‬ ‫نرس��یده‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به لزوم حفظ و صیان��ت از بافت تاریخی‬ ‫کرمان و جلوگیری از ساخت‌وس��ازها غیرمجاز‪ ،‬نیروهای این یگان‬ ‫به‌طورمستمر و شبانه‌روزی به سرکشی و بازرسی ازمکان‌های تاریخی‬ ‫تحت نظارت می‌پردازند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در چند س��ال گذشته این‬ ‫یگان به فعالیت‌های دیگری همچون جلب مشارکت‌های مردمی و‬ ‫فرهنگ‌س��ازی در راستاب حفظ بناهای تاریخی و آشنایی مردم با‬ ‫فرهنگ غنی این خطه از کشورمان پرداخته است‪.‬‬ ‫کمبود راهنمایان گردشگری حرفه‌ای در ایران‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫وج��ب به وج��ب ای��ران ما را‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬ظرفیت‌های گردشگری در بر‬ ‫گرفته اس��ت و به این واسطه‪،‬‬ ‫حوزه‌های گردشگری متفاوت‬ ‫و متع��ددی را کمابیش دنبال می‌کنیم‪ .‬گردش��گری‬ ‫مذهبی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬میراث��ی‪ ،‬بوم‌گردی‪ ،‬طبیعت‌گردی‪،‬‬ ‫تجاری و ش��اخه‌هایی کمتر ش��ناخته ش��ده از جمله‬ ‫گردشگری ادبی‪ ،‬غذایی و‪ . ...‬روشن است گردشگرانی‬ ‫که به تماش��ای میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬مکان‌های تاریخی و‬ ‫حت��ی صنایع‌دس��تی یک مل��ت می‌روند‪ ،‬نی��از دارند‬ ‫راهنمایان��ی که بی‌ش��باهت به پرده‌خوانان ش��اهنامه‬ ‫نیس��تند را در کنار خود داشته باشند تا از کم و کیف‬ ‫آن اث��ر‪ ،‬پدی��ده یا خدمات مطلع ش��وند ام��ا نقالی و‬ ‫پرده‌خوانی میراث‌فرهنگی و دیگر خدمات و پدیده‌های‬ ‫گردشگرپذیر‪ ،‬گویا متولی صالحی ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش‌تجارت»‪ ،‬با اختراع وس��ایل‬ ‫حمل‌ونقل و آسان شدن پیمودن مسافت‌های طوالنی‪،‬‬ ‫س��االنه میلیون‌ه��ا نفر به امی��د اس��تفاده تفریحی و‬ ‫غیرتفریح��ی از ظرفیت‌ه��ای جغرافیایی‪ ،‬باس��تانی یا‬ ‫خدم��ات روزآمد به ایران س��فر می‌کنن��د و با صرف‬ ‫هزینه‌های گزاف‪ ،‬کیلومتر‌ها از خانه و کاشانه خود دور‬ ‫می‌شوند تا روزهایی را در ایران بگذرانند اما تورگردانان‬ ‫و راهنمایان گردش��گری ایران هنوز تخصصی نشده‌اند‬ ‫و نیازهای گردش��گران را به‌درستی پاسخگو نیستند‪.‬‬ ‫با وج��ود ظرفیت باالیی که راهنمایی گردش��گری در‬ ‫اشتغالزایی دارد‪ ،‬اما هنوز در آموزش آنها مشکل داریم‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬راهنمایان غیرمج��از و بی‌تخصص‬ ‫نی��ز به این بازار وارد ش��ده‌اند و عالوه ب��ر اینکه خود‬ ‫به‌دلی��ل بی‌اطالعی از ظرفیت‌ه��ای موجود در صنعت‬ ‫گردشگری نمی‌توانند درآمد پایداری برای خود ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬به گردش��گران و صنعت گردش��گری ایران نیز‬ ‫ضربه می‌زنند‪.‬‬ ‫ابتدایی‌تری��ن نی��از گردش��گرانی ک��ه به تماش��ای‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬مکان‌های تاریخی و حتی صنایع‌دستی‬ ‫ی��ک ملت می‌رون��د‪ ،‬می‌خواهند از خدماتی اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬این اس��ت ک��ه راهنمایی در کنار خود داش��ته‬ ‫باشند تا اطالعاتی جزئی به آنها ارائه دهد‪ .‬با این حال‬ ‫ای��ران از وجود راهنمایان ب��ا مهارت باال در این عرصه‬ ‫کم بهره است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در آموزش‬ ‫یک فعال گردش��گری با تاکید بر این معضل گفت‪:‬‬ ‫راهنمایان گردشگری به‌طور معمول اطالعات درستی‬ ‫درباره مکان‌های تاریخی به گردشگران نمی‌دهند‪.‬‬ ‫علیرضا حاجی‌اش��رفی‪ ،‬قائم‌مقام‬ ‫انجمن (مردم‌نه��اد) توانمندی‌ها‪،‬‬ ‫خدمات و توسعه گردشگری ایران‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» اظهارک��رد‪:‬‬ ‫موسس��ه‌هایی ب��رای آم��وزش‬ ‫راهنمایان گردش��گری وجود دارد که اگرچه عملکرد‬ ‫آنها رضایت‌بخش نیس��ت اما به قول معروف کس��ب و‬ ‫کارشان سکه است!‬ ‫وی اف��زود‪ :‬آنه��ا در آموزش بس��یار ضعیف و نا‌توان‬ ‫هس��تند و یکی از ایراد‌هایی که می‌توان به آنها گرفت‬ ‫ن اس��ت که موسس��ه‌های گردش��گری هیچ‌کدام به‬ ‫ای ‌‬ ‫معن��ای واقعی کلمه پژوهش��گر نیس��تند و اطالعات‬ ‫ناقصی را بین خود رد و بدل می‌کنند‪.‬‬ ‫حاجی‌اش��رفی ادام��ه داد‪ :‬معضل دومی ک��ه با این‬ ‫موسسه‌های داریم این است که تعدادی از افراد بدون‬ ‫گذران��دن دوره آموزش��ی از این موسس��ه‌های مدرک‬ ‫دریافت می‌کنند و به‌عن��وان نقال و پرده‌خوان میراث‬ ‫باستانی پا به عرصه گردشگری می‌گذارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تحلیل عملکرد این موسس��ه‌ها در‬ ‫نحوه آموزش نیز موضوع مهم دیگری اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که دوره آموزش راهنمایان گردش��گری در کش��وری‬ ‫مانند آلمان دو س��ال اس��ت اما در ای��ران این دوره‌ها‬ ‫‪۳‬ماهه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این فعال گردش��گری بیان کرد‪ :‬راهنمایان ما برای‬ ‫آموزش به تور خارج از کشور نمی‌روند و اصول درستی‬ ‫هم برای آموزش در داخل کش��ور وجود ندارد‪ .‬چنین‬ ‫است که راهنماهای گردشگری ایران به‌‌درستی آموزش‬ ‫نمی‌بینند‪ .‬به طوری که در س��طح کشور کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫راهنمای با تجربه و مهارت کافی داریم‪ .‬از مهارت‌های‬ ‫ایشان این است که‪ ،‬این افراد به چندین زبان دنیا آشنا‬ ‫هستند‪ .‬با این حال سایر راهنمایان گردشگری چنگی‬ ‫به دل نمی‌زنند‪.‬‬ ‫حاجی‌اشرفی در پیشنهادی اظهار کرد‪ :‬راهنماها باید‬ ‫در قالب راهنمایان درجه یک‪ ،‬دو و س��ه دس��ته‌بندی‬ ‫ش��وند تا راهنمایان تازه‌کار‪ ،‬در کنار راهنمایان درجه‬ ‫یک مهارت بیاموزند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هنر راهنمایان گردش��گری این اس��ت‬ ‫که گردش��گران را وارد ایران کنند تا س��وغات محلی‬ ‫و صنایع‌دس��تی ما فروش رود و به این ترتیب ش��غل‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫قائم‌مقام انجمن (م��ردم نهاد) توانمندی‌ها‪ ،‬خدمات‬ ‫و توس��عه گردش��گری ایران درباره وضعیت اش��تغال‬ ‫راهنمایان گردش��گری نیز یادآور ش��د‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫آژانس‌ه��ای مس��افر‌بری ارزش��ی ب��رای راهنمای��ان‬ ‫گردش��گری قائل نیس��تند‪ .‬به دفعات دیده شده پایه‬ ‫دستمزد و سنوات آنها پرداخت نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آژانس‌های مس��افربری یک راهنما را‬ ‫ب��ه مدت ده‌ها روز معطل کرده و پس از آن تور را لغو‬ ‫می‌کنند و هیچ حقوق و دستمزدی به آنها نمی‌پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل فرآیند دریافت مجوز‬ ‫در کن��ار آموزش‌ه��ای ناکاف��ی ب��رای راهنمای��ان‬ ‫مجاز‪ ،‬ج��والن راهنمایان غیرمجاز ه��م برای صنعت‬ ‫گردش��گری مالل‌آور ش��ده اس��ت‪ .‬ت��ا آنج��ا که در‬ ‫شهرس��تان‌های مختل��ف اداره‌ه��ای میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردش��گری در تالش هستند تا روند‬ ‫صدور کارت راهنمایان را ب��ه امید کاهش راهنمایان‬ ‫غیرمجاز تس��هیل کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬خوزستان در‬ ‫هفته نخس��ت این ماه‪ ،‬اقدامی در راستای تسهیل در‬ ‫رون��د صدور کارت راهنمایان گردش��گری انجام داد و‬ ‫قرار اس��ت از این پس کارت راهنمایان گردشگری از‬ ‫سوی استان تحویل آنها شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسکانیوز‪ ،‬سیدحکمت‪‎‬اله‬ ‫موسوی سرپرست اداره ‪‎‬کل میراث‬ ‫‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫خوزستان در نشستی که در این‌باره‬ ‫برگزار ش��ده ب��ود گف��ت‪ :‬هدف از‬ ‫برگ��زاری این نشس��ت‪ ،‬ممانعت از‬ ‫برگزاری گشت‪‎‬هایی بود که بدون گرفتن مجوز از اداره‪‎‬کل‬ ‫و بدون داش��تن ش��رایط فنی‪ ،‬تور برگزار می‪‎‬کنند و بعد‬ ‫به‌دلی��ل نداش��تن تجهیزات ایمنی یا ش��رایط مناس��ب‪،‬‬ ‫مش��کالتی را از لح��اظ اخالق��ی‪ ،‬جان��ی و مال��ی برای‬ ‫شرکت‪‎‬کنندگان در سفر فرآهم می‪‎‬آورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به اینکه افراد برگزارکننده این‪‎‬گونه‬ ‫س��فرها آموزش الزم را ندیده‪‎‬اند و ش��رایط مطلوب را‬ ‫برای مس��افران فراه��م نمی‪‎‬آورن��د و از طرفی امکان‬ ‫آسیب‪‎‬های مالی و جانی را برای آنها به‌وجود می‪‎‬آورند‪،‬‬ ‫این موضوع را براساس قانون ساماندهی در دستورکار‬ ‫قرار دادیم‪.‬‬ ‫در راس��تای فراه ‪‎‬م آوردن امکانات الزم برای تسهیل‬ ‫روند ص��دور کارت راهنمایان‪ ،‬پیگیری‪‎‬های الزم انجام‬ ‫ش��ده اس��ت و کارت این افراد در اس��تان تحویل آنها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫افزای��ش راهنمایان گردش��گری حرفه‌ای نیاز‬ ‫به زیرس��اخت‌های گران‌قیمتی ن��دارد و تنها با‬ ‫یت��وان عالوه بر ایجاد‬ ‫مدیریت منابع انس��انی م ‌‬ ‫اش��تغال پایدار به افزایش گردشگران خارجی و‬ ‫کس��ب درآمد از صنعت گردشگری امیدوار بود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه فقط نیازمن��د مدیریتی واحد و‬ ‫نظام‌مند برای ساماندهی نظام جامع تورگردانان‬ ‫هستیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

شماره : ۶۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

شماره : ۶۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

شماره : ۶۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
روزنامه گسترش تجارت شماره 613

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

شماره : ۶۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!