صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۳

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سایت‌های تخفیفی‬ ‫راهکاری برای‬ ‫شکستن نرخ‌ها‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 613‬پیاپی‌‪762‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫کوچک‌سازی دولت‬ ‫یک شعار‬ ‫دور از واقعیت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫گزارش «گسترش‌تجارت» از پیشنهادهای اصناف برای رفع مشکل چسبندگی قیمت‬ ‫دولت برادری خود را ثابت کند‬ ‫اصناف از سودشان کم می‌کنند‬ ‫ماه دهم از سال‪ ۹۷‬را می‌گذرانیم و شوکی که افزایش‬ ‫نرخ ارز در ابتدای سال به مصرف‌کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و توزیع‌کنن��دگان وارد ک��رد‪ ،‬هنوز التیام‌نیافته اس��ت‪.‬‬ ‫ح��اال مجل��س نگران این اس��ت که چس��بندگی نرخ تا‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۸‬ادامه یابد و نرخ کاال تا نوروز ‪ ۹۸‬به س��ود‬ ‫مصرف‌کننده کاهش نداش��ته باش��د و رکود‪ ،‬سرنوشت‬ ‫بازار س��ال نو شود‪ .‬در شرایطی هستیم که خرده‌فروشان‬ ‫می‌گویند گران‌فروش��ی نمی‌کنن��د و تقصیر‌ها به گردن‬ ‫تولید‌کنندگان اس��ت‪ ،‬تولیدکنندگان هم می‌گویند مواد‬ ‫اولیه گران است و دولت هم نتوانسته از چسبندگی نرخ‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬حاال مجلس��ی‌ها وارد میدان ش��ده‌اند و‬ ‫خبرهایی مبنی بر «طرح جدید مجلس برای کاهش نرخ‬ ‫عوامل بنیادین‬ ‫موثر بر نرخ تورم‬ ‫افزای��ش نرخ تورم از جمله موضوع‌های بس��یار مهمی اس��ت که این روزها مش��کالت و‬ ‫نگرانی‌های زیادی را برای بخش‌های گوناگون اقتصاد و مردم ایجاد کرده اس��ت‪ .‬گرانی کاال‬ ‫و خدمات و رش��د چند برابری قیمت‌‌ها‪ ،‬سبب‌ش��ده این روزها قدرت خرید مردم به‌ش��دت‬ ‫ی آنها سخت ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬شناسایی عوامل اثرگذار‬ ‫کاهش یابد و ش��رایط زندگی برا ‌‬ ‫بر رش��د این شاخص مهم اقتصادی و یافتن راهکار مناس��ب برای برون‌رفت از این شرایط‪،‬‬ ‫مسئله با اهمیتی است که اگر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد‪ ،‬بی‌شک‬ ‫می‌توان بخشی از مشکالت ناشی از افزایش نرخ تورم را از میان برداشت‪.‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫کاال» منتشر می‌شودکه وقتی آن را بررسی کنیم‪ ،‬به نظر‬ ‫یک مانور خبری اس��ت و امیدواری به‌دنبال آن به‌دست‬ ‫نمی‌آید‪ .‬در چنین ش��رایطی اصناف چه پیش��نهادهایی‬ ‫برای دولت خواهند داشت؟ مصرف‌کننده آرزوی کاهش‬ ‫ناگهانی قیمت‌ها را پس از گرانی‌های به یک‌باره در س��ر‬ ‫می‌پروراند‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫تضمین فعالیت غیردولتی‬ ‫در صادرات نفت‬ ‫امریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهوری این کش��ور‪ ،‬از برجام‬ ‫خارج ش��د و دوباره تحریم‌های ایران را بازگردان��د؛ تحریم‌هایی که یکی از اهداف آنها قطع‬ ‫فروش نفت ایران به کش��ورهای دیگر اس��ت‪ .‬ایران عمده درآمدهای ارزی خود را از طریق‬ ‫صادرات نفت به‌دس��ت م��ی‌آورد و به همین دلیل بارها و بارها بر ضرورت توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی تاکید ش��ده تا وابس��تگی به نفت را از بین ببریم‪ .‬به هر حال امریکا چند کشور را از‬ ‫خرید نفت ایران معاف کرده که البته مدت زمان ‪6‬ماهه به آن داده است و باید دید پس از این‬ ‫مدت چگونه می‌توان بازارها را حفظ و از آسیب جدی به اقتصاد جلوگیری کرد‪ .‬صفحه ‪3‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫گزارش «گسترش‌تجارت» از شاخه‌ای جدید در گردشگری ایران‬ ‫فعاالن گردشگری در مزارع مازندران بذر می‌پاشند‬ ‫صفحه ‪8‬‬
‫خبر‬ ‫در کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد‪:‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /613‬پیاپی‌‌‪762‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل کشتیرانی ایران‪:‬‬ ‫به یقین در جنگ اقتصادی‬ ‫پیروز می‌شویم‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران گفت‪ :‬به لطف خدا‪ ،‬هدایت‌های رهبر معظم‬ ‫انقالب و با تکیه بر نس��ل ج��وان در جنگ اقتصادی پیروز‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع‌رس��انی کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬محمد سعیدی در مراس��م فارغ‌التحصیلی‬ ‫دانشجویان بورسیه دوره سوم کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از دانش��گاه علوم و فنون دریای��ی امام خمینی(ره) با‬ ‫بی��ان اینکه در جن��گ اقتصادی و تحریم‌ه��ا تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫اقتصاد کش��ور را این ش��رکت تامی��ن حمل‌ونقلی می‌کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این شرایط‪ ،‬کشور و مردم به جوانان دریانورد‬ ‫نیاز دارند تا صدمه نبینند‪.‬‬ ‫وی کشتیرانی را با توجه به تاثیر مهم آن بر اقتصاد ملی‪،‬‬ ‫عرصه‌ای غیر از س��ودآوری صرف و بنگاهداری دانست و به‬ ‫دانشجویان دوره س��وم کشتیرانی توصیه کرد‪ :‬برای حضور‬ ‫در این عرصه حس��اس اندیش��ه ملی داشته باشید و ضمن‬ ‫رشد و تعالی علمی و عملی خود تالش کنید به انسان‌هایی‬ ‫برجسته در آینده تبدیل شوید‪.‬‬ ‫س��عیدی در ادامه با اشاره به پیش��رفت‌های فناوری در‬ ‫دنیای امروز بر لزوم تجهیز و تس��لط نس��ل جوان بر دانش‬ ‫روز‪ ،‬گف��ت‪ :‬فناوری‌های نوین به ص��ورت لحظه‌ای در حال‬ ‫تحول هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دانشجویان باید بر این دانش‌ها و‬ ‫ابزارهای نوین مسلط شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خودسازی‪،‬‬ ‫تس��لط بر دان��ش روز و پرورش حس مس��ئولیت‌پذیری و‬ ‫انج��ام وظیفه در برابر ملت بزرگ ایران را از دیگر مهم‌ترین‬ ‫مواردی دانس��ت که دریانوردان جوان بای��د بر آنها اهتمام‬ ‫ورزند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه تحریم‌ها و‬ ‫دش��منی‌ها با مل��ت ایران پرداخت و با اش��اره اینکه امریکا‬ ‫در وهله نخست کش��تیرانی را مورد تحریم قرار داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آنه��ا می‌خواهند با این کار نبض اقتصادی کش��ور را مورد‬ ‫حمله قرار دهند‪ .‬با این حال‪ ،‬به طور قط ‌ع در دس��تیابی به‬ ‫هدف خود ناکام خواهند ش��د س��عیدی با بیان اینکه ملت‬ ‫ایران ملتی کهن با تاریخی چند هزار س��اله اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬هیچ توفانی این ملت و این کش��ور را از پا درنیاورده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران نسل‬ ‫جوان کشور را بزرگ‌ترین سرمایه ملی در برابر هر تهدیدی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬ایران اس�لامی جوانانی هوشمند‪ ،‬فداکار و‬ ‫اندیش��مند تربیت کرده اس��ت که با ایمان خود و تسلط بر‬ ‫دانش و فناوری روز کشور را از مراحل مختلف عبور خواهند‬ ‫داد‪ .‬مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به‬ ‫‪ ۴۰‬س��الگی انقالب گفت‪ :‬ایران اسالمی هم‌اکنون قوی‌تر از‬ ‫هر زمان دیگری است که این قدرت را می‌توان در رتبه دهم‬ ‫ای��ران در نانو‌فناوری‪ ،‬رتبه نهم در انرژی هس��ته‌ای و رتبه‬ ‫هفتم در عرصه موشکی و ماهواره‌ای در جهان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همراهی ‪ ۴۰‬فعال بخش‬ ‫خصوصی با محمدجواد ظریف‬ ‫در سفر به عراق‬ ‫هیاتی متشکل از ‪ ۴۰‬نفر از نمایندگان تشکل‌ها و فعاالن‬ ‫اقتصادی به سرپرستی محمدرضا انصاری‪ ،‬نایب‌رئیس اتاق‬ ‫ایران همراه با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امورخارجه به عراق‬ ‫سفر می‌کند‪ .‬فعاالن بخش خصوصی در حوزه‌های خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬م��واد غذایی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نف��ت و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬دارویی‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری و گردشگری سالمت به سرپرستی محمدرضا‬ ‫انصاری‪ ،‬نایب‌رئیس اتاق ایران‪ ،‬محمد‌جواد ظریف وزیر امور‬ ‫خارجه را در س��فر به عراق همراهی می‌کنند‪ .‬ش��رکت در‬ ‫همایش تجاری ایران و عراق در ش��هرهای بغداد‪ ،‬سلیمانیه‬ ‫و کربال از مهم‌ترین برنامه‌های این هیات تجاری اس��ت که‬ ‫با مش��ارکت تاجران و س��رمایه‌گذاران ایرانی و عراقی و به‬ ‫ریاس��ت وزیر تجارت عراق برگزار می‌شود‪ .‬بر اساس بیانیه‬ ‫منتشرش��ده از س��وی سفارت جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بغداد‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬ش��خصیت سیاس��ی و اقتصادی دولتی‬ ‫نیز ظریف را در این س��فر همراه��ی می‌کنند‪ .‬ظریف پس‬ ‫از ورود ب��ه بغداد‪ ،‬با عادل عبدالمهدی‌‪ ،‬نخس��ت‌وزیر عراق‬ ‫و محمد الحلبوس��ی‪ ،‬رئیس پارلمان عراق و با برهم صالح‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری عراق دیدار کرد‪ .‬سفارت جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در عراق همچنین اعالم کرد‪ :‬وزیر خارجه ایران عازم‬ ‫اربیل ش��د تا عالوه‌بر دیدار با مسئوالن کردستان عراق در‬ ‫همایش تجاری که میان تاجران ایرانی و کردستانی برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬شرکت کند‪ .‬وی همچنین به س��لیمانیه رفت تا‬ ‫ب��ا رهبران ُکرد دیدار کند‪ .‬در پایان این بیانیه آمده اس��ت‪:‬‬ ‫ظری��ف بعد از س��فر به اقلیم کردس��تان ع��راق صبح روز‬ ‫چهارش��نبه عازم کربال خواهد ش��د ت��ا در همایش تجاری‬ ‫فعاالن اقتصادی ایران و عراقی در این شهر نیز شرکت کند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران س��پس به نجف می‌رود و روز پنجشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬دی به ایران بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫قیمت‌های پایه صادراتی بازنگری شود‬ ‫فعاالن اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی‪ ،‬در‬ ‫بیست و ششمین نشس��ت کمیسیون کشاورزی و صنایع‬ ‫غذای��ی اتاق تهران‪ ،‬خواس��تار بازنگری در قیمت‌های پایه‬ ‫صادراتی این بخش ش��دند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬در این جلس��ه گزارش��ی از روند ص��ادرات بخش‬ ‫کش��اورزی کش��ور در مدت ‪ ۸‬ما‌ه امس��ال ک��ه ارزش آن‬ ‫مع��ادل ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۵۰۳‬میلیون دالر بود‪ ،‬مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران‪،‬‬ ‫با اشاره به رشد ‪ ۷‬درصدی صادرات محصوالت کشاورزی و‬ ‫صنایع غذایی ‪ ۸‬ما ‌ه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬گفت‪ :‬متوسط قیمت هر کیلوگرم صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی کشور در این دوره‪۹۸ ،‬‬ ‫س��نت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۰‬سنت‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫کاوه زرگ��ران اق�لام مه��م صادراتی بخش کش��اورزی‬ ‫در امس��ال ر‌ا ش��یرینی و ش��کالت‪ ،‬فرآورده‌ه��ای لبنی و‬ ‫بس��تنی‪ ،‬پس��ته‪ ،‬زعفران‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬س��یب‪ ،‬گوجه‌فرنگی و‬ ‫کنس��رو غیرگوشتی عنوان کرد و افزود‪ :‬لبنیات و شیرینی‬ ‫و ش��کالت س��هم بیش از ‪ ۲۳‬درص��دی از ارزش صادرات‬ ‫وی همچنین مقاصد مهم صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص‬ ‫و غذای��ی ایران در مدت ‪ ۸‬ماه امس��ال را به ترتیب‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬پاکس��تان و هنگ‌کن��گ اعالم کرد و‬ ‫رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران‬ ‫اف��زود‪ ۷۱ :‬درصد ارزش صادرات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫سپس از کاهش ‪ ۴۴‬درصدی صادرات پسته در سال جاری‬ ‫غذایی کش��ور در ای��ن دوره متعلق به این ‪ ۵‬کش��ور بوده‬ ‫نس��بت به س��ال قبل‪ ،‬خبر داد و در عی��ن حال‪ ،‬صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫زعفران امسال در مقایسه با سال گذشته را‬ ‫زرگ��ران در ادام��ه‪ ،‬مهم‌ترین چالش‌های‬ ‫با رشد ‪ ۳۵‬درصدی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ص��ادرات محص��والت کش��اورزی و غذایی‬ ‫ای��ن عض��و هیات‌نمایندگان ات��اق تهران‬ ‫کش��ور را سیاس��ت‌های ارزی‪ ،‬تحریم‌ه��ا‪،‬‬ ‫س��پس ب��ه کاه��ش ص��ادرات لبنی��ات و‬ ‫قیم��ت تمام‌ش��ده ب��اال‪ ،‬سیاس��ت‌های‬ ‫دولت با‬ ‫غیرهوش��مند حمایت از بخش کشاورزی و‬ ‫فرآورده‌های لبنی در طول امسال اشاره کرد همکاری بخش‬ ‫و گفت‪ :‬صادرات لبنیات و بس��تنی در ‪ ۸‬ماه‌‬ ‫تنوع کم بازارهای صادراتی دانست‪.‬‬ ‫خصوصی‬ ‫امس��ال‪ ۲۴۲ ،‬هزار تن و ب��ه ارزش بیش از‬ ‫� ممنوعی�ت صادرات�ی برای ‪۳۵۰‬‬ ‫باید هر چه‬ ‫‪ ۴۵۵‬میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت‬ ‫شرکت بخش‌خصوصی‬ ‫رئی��س کمیس��یون کش��اورزی و صنایع‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته بیش از ‪ ۱۹‬درصد به سریع‌تر برای‬ ‫غذایی ات��اق ته��ران در بخ��ش دیگری از‬ ‫لح��اظ وزنی و ‪ ۳۱‬درصد به لحاظ ارزش��ی کاهش فشار بر‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫س��خنانش‪ ،‬به اعمال برخ��ی محدودیت‌ها‬ ‫زرگران افزود‪ :‬در این دوره‪ ،‬صادرات ش��یر صادرات کشور‬ ‫ب��رای فعاالن اقتص��ادی حوزه کش��اورزی‬ ‫و فعاالن این‬ ‫و خامه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫و صنای��ع غذای��ی اش��اره ک��رد و اف��زود‪:‬‬ ‫‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬شیر‌خش��ک ‪ ۴۱‬درصد‪ ،‬ماست و‬ ‫به‌تازگ��ی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫عرصه اقدام‬ ‫دوغ ‪ ۱۳‬درصد و پنیر ‪ ۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫تجارت به صورت ش��فاهی به ‪ ۳۵۰‬شرکت‬ ‫کند‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین به کاهش صادرات رب‬ ‫بخ��ش خصوصی اعالم ش��ده ک��ه به دلیل‬ ‫گوجه‌فرنگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در مدت ‪۸‬‬ ‫تعیین‌تکلیف نش��دن بازگشت ارز صادراتی‬ ‫ماه امسال‪ ،‬صادرات رب گوجه‌فرنگی حدود‬ ‫به داخل کش��ور‪ ،‬با محدودیت و ممنوعیت‬ ‫‪ ۶۶‬ه��زار تن به ارزش ‪ ۹۷‬میلیون دالر بوده‬ ‫صادرات و ثبت سفارش روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال پیش به‬ ‫همچنی��ن لطف‌ال��ه س��عیدی از اعض��ای کمیس��یون‬ ‫میزان ‪ ۲۲‬درصد وزنی و ‪ ۱۹‬درصد ارزش��ی کاهش داشته‬ ‫کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق تهران‪ ،‬خواستار بازنگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫و اصالح قیمت‌های پایه صادراتی محصوالت کش��اورزی و‬ ‫غذایی کش��ور ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور نمونه‪ ،‬قیمت پایه‬ ‫صادرات��ی محصوالت دریایی که به‌تازگ��ی تنظیم و ابالغ‬ ‫ع باید‬ ‫ش��ده به گونه‌ای اس��ت که س��ال آیند ‌ه به طور قط ‌‬ ‫شاهد کاهش صادرات در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫محمدعلی طهماس��بی‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز‬ ‫با بیان اینکه صادرکنندگان در کس��ب‌وکار و فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی خ��ود‪ ،‬دچار نقصان ش��ده‌اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت با‬ ‫همکاری بخش خصوصی باید هر چه سریع‌تر برای کاهش‬ ‫فشار بر صادرات کشور و فعاالن این عرصه اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬از احتم��ال بازنگری در قیمت‌های‬ ‫پای��ه صادراتی خب��ر داد‪ .‬محمود بازاری گفت‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫تش��کل‌های بخش خصوصی این اس��ت ک��ه قیمت پایه‬ ‫صادراتی باید بر مبنای نرخ فروش محصوالت در بازارهای‬ ‫هدف باشد‪.‬‬ ‫وی خواستار ارائه پیشنهادهای تشکل‌ها‪ ،‬اتاق بازرگانی‬ ‫و س��ایر نهاد‌های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫در زمینه قیمت‌های پایه صادراتی محصوالت کشاورزی و‬ ‫غذایی ش��د‪ .‬مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در ادامه‬ ‫با بی��ان اینکه در صنعت غذ‌ا نیاز به ظرفیت‌س��ازی برای‬ ‫صادرات کاملا احساس می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر برای‬ ‫ممنوعیت صادرات گوش��ت مرغ زیر فشار هستیم و با این‬ ‫حال‪ ،‬سازمان توسعه تجارت در این باره مقاومت می‌کند و‬ ‫نیازمند همکاری میان این سازمان‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫تش��کل‌ها و اتاق بازرگانی برای اتخاذ تصمیم‌های منطقی‬ ‫هستیم‪ .‬بازاری با اشاره به اینکه در الیحه بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫کشور‪ ،‬برای بخش صادرات غیرنفتی ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نّهای‬ ‫ردیف بودجه تعریف ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬نوس��ا ‌‬ ‫بازار ارز در ماه‌های گذش��ته اجازه نداد که این رقم محقق‬ ‫ش��ود و درحال‌حاضر از این میزان فقط ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫تخصیص یافته که آن نیز اولویت‌بندی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات مرغ و تخم‌مرغ آزاد شود‬ ‫ت با‬ ‫عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشس�� ‌‬ ‫بی��ان اینکه دی��دگاه و تفکر بخش خصوص��ی و دولت در‬ ‫زمینه‌های توس��عه اقتصادی‪ ،‬متفاوت و نامتقارن اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از راهکارهای بخ��ش خصوص��ی در تولید‬ ‫تخم‌مرغ کش��ور در سال‌های آغاز دهه ‪ ۸۰‬به وزارت وقت‬ ‫جهاد کش��اورزی این بود که در هر ش��رایطی‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫تولیدات تخم‌مرغ کشور امکان صادرات داشته باشد‪ ،‬حال‬ ‫آنکه اگر این رویه در پیش گرفته می‌ش��د‪ ،‬امروز ظرفیت‬ ‫صادرات��ی بخش کش��اورزی و غذایی ای��ران افزایش قابل‬ ‫توجهی پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫مهدی معصومی اصفهان��ی افزود‪ :‬دولت باید اجازه دهد‬ ‫هر نوع کاالی اساس��ی و غذایی تولیدی در کش��ور در هر‬ ‫شرایطی صادرات داشته باشد و در عین حال‪ ،‬واردات این‬ ‫بخش نیز آزاد باشد‪.‬‬ ‫س��ید ف��رزاد طالکش‪ ،‬دبی��رکل کانون سراس��ری مرغ‬ ‫تخم‌گ��ذار نیز با تاکید بر اینک��ه کارآفرینان این بخش از‬ ‫صنعت کش��ور همواره خواسته‌اند که دست‌کم ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تخم‌مرغ تولیدی در کشور اجازه صادرات داشته و دولت به‬ ‫آن پایبند باشد‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت تخم‌مرغ طی دو هفته اخیر‬ ‫به میزان ‪ ۲۴‬درصد افت داش��ته اما دولت همچنان اجازه‬ ‫واردات این محصول را پایدار کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کوچک‌سازی دولت؛ یک شعار دور از واقعیت‬ ‫بیش از چندین دهه است که گرایشی‬ ‫جهان��ی به‌س��وی خصوصی‌س��ازی‬ ‫چه در کش��ورهای توسعه‌یافته و چه‬ ‫در کش��ورهای درحال‌توس��عه دیده‬ ‫می‌ش��ود که دلیل آن بروز مشکالتی‬ ‫مانند زیان‌های انباش��ته شرکت‌های‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫دولت��ی‪ ،‬کمی��ت و کیفی��ت پایی��ن‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫محص��والت تولی��دی ش��رکت‌ها و‬ ‫معادن و صنایع‬ ‫اتالف منابع تولیدی ناشی از عملکرد معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‬ ‫ش��رکت‌های دولت��ی ب��وده اس��ت‪.‬‬ ‫خصوصی‌سازی امروزه به‌عنوان یکی‬ ‫از سیاس��ت‌های اقتصادی مهم برای‬ ‫نیل به کارآیی باالتر نظام‌های اقتصادی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در ایران نیز بر اس��اس آمارهای اقتصادی دولت‪ ،‬از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ۱۳۹۷‬کل واگذاری‌های دولت ‪ ۱۴۷.۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده که بیشتر این واگذاری‌ها مربوط به سهام‬ ‫عدالت و مطالبات پیمانکاران بوده است‪.‬‬ ‫پدیده خصوصی‌س��ازی و کوچک‌س��ازی دولت در صورتی‬ ‫پس��ندیده است که یک سیستم س��الم به بخش خصوصی‬ ‫که همواره توان مالی کمتری نس��بت به بخش عمومی دارد‪،‬‬ ‫تحویل داده ش��ود نه آنکه از س��ر ناچاری مجموعه‌ای زیانده‬ ‫تحویل بخش خصوصی داده ش��ود ک��ه پیش‌تر جوهره آن‬ ‫کش��یده شده اس��ت‪ .‬پدیده کوچک‌س��ازی دولت از طریق‬ ‫واگ��ذاری مالکیت‌ه��ای دولتی با بن��د «ج» اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی در سال ‪ ۱۳۸۵‬ش��کل قانونی به خود گرفت اما آیا‬ ‫ع این رویه آن‌طور که انتظار می‌رفت در حال پیگیری‬ ‫ب��ه واق ‌‬ ‫است؟‬ ‫برای پاس��خ به این چالش‪ ،‬مروری بر آمار تعداد شرکت‌های‬ ‫دولت��ی و بودج��ه آنه��ا می‌کنی��م؛ از بودج��ه ‪ ۱۷۰۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬نزدیک به ‪ ۱۲۷۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‌(‪ ۷۴‬درصد از بودجه کل) مربوط به منابع شرکت‌های‬ ‫دولتی‪ ،‬موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است‪.‬‬ ‫بودجه شرکت‌های دولتی در سال ‪ ،۱۳۹۸‬با ‪ ۵۲‬درصد رشد‬ ‫از ‪ ۸۳۹‬ه��زار میلیارد تومان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۱۲۷۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده و تعداد شرکت‌ها نیز با اضافه شدن ‪۷‬‬ ‫ش یافته‬ ‫شرکت نسبت به سال گذشته‪ ،‬به ‪ ۳۸۵‬شرکت افزای ‌‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که درآمد ناشی از مالکیت دولت در‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬فقط ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان برآورد شده‪،‬‬ ‫ل آنکه درآمد دولت از محل دریاف��ت مالیات در بودجه‬ ‫ح��ا ‌‬ ‫سال ‪ ۱۵۳ ،۱۳۹۸‬هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است‬ ‫که ارزش ‪ ۶.۱‬برابری‪ ،‬نس��بت به درآم��د حاصل از مالکیت‬ ‫دولت دارد و س��هم ‪ ۳۷.۵‬درص��دی از ‪ ۴۰۷.۷‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان منابع عمومی را به خود اختصاص داده که این مبالغ‬ ‫مبین میزان اهمیت درآمدزایی مالیات نسبت به درآمدزایی‬ ‫ی اس��ت که‬ ‫مالکیت دولت‪ ،‬برای کش��ور اس��ت‪ .‬این در حال ‌‬ ‫باید توجه کرد وابستگی درآمدهای دولت به مالیات‪ ،‬زمانی‬ ‫مقتدرانه است که این افزایش ناشی از گسترش و شناسایی‬ ‫پایه مالیاتی تعریف ش��ود‪ ،‬نه افزایش نرخ مالیات‪ .‬در شرایط‬ ‫کنون��ی اقتصاد ایران‪ ،‬اگر نرخ مالیات افزایش پیدا کند رکود‬ ‫در اقتصاد تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫ن حال‪ ،‬دولت برای س��ال آینده که سال بسیار دشواری‬ ‫با ای ‌‬ ‫است‪ ،‬بدون گسترش پایه‌های مالیاتی‪ ،‬درآمد مالیاتی ‪۱۵۳‬‬ ‫ت در حالی‌که انتظار‬ ‫ه��زار میلیارد تومان در نظر گرفته اس�� ‌‬ ‫م��ی‌رود دولت با واگذاری‌های اصول��ی واحدهای دولتی به‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬پایه مالیاتی را گس��ترش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫با توج��ه به اینکه از بخ��ش خصوصی انتظار می‌رود س��ود‬ ‫بیشتری را در قالب درآمد بیشتر و هزینه کمتر محقق سازد‌‪،‬‬ ‫ت تا‬ ‫مالیات پرداختی این ش��رکت‌ها نیز افزایش خواهد یاف ‌‬ ‫ب��ه این طریق در طرف «مصارف»‪ ،‬کاهش «جبران خدمات‬ ‫کارکنان» دولت و در طرف منابع نیز افزایش مالیات به دلیل‬ ‫گسترش پایه مالیاتی و سود این شرکت‌ها را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‌ در الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۸‬کش��ور‪ ،‬شاهد کاهش ‪ ۳.۵‬درصدی‬ ‫درآمده��ای دولت‪ ،‬در کنار رش��د ‪ ۹‬درص��دی هزینه‌های‬ ‫ج��اری دولت هس��تیم که بیش از ‪ ۲۹‬درص��د آن مربوط به‬ ‫رش��د جبران خدمات کارکنان دولت بوده اس��ت‪ ،‬حال‌آنکه‬ ‫هزینه‌ه��ای عمرانی دولت ثابت باقی‌مانده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۱‬درصدی درآمدهای نفتی دولت در کنار افزایش‬ ‫‪ ۸.۱‬درصدی درآمدهای مالیاتی دولت ب ‌ه جای آنکه بیش��تر‬ ‫در مسیر عمران و آبادانی هزینه شود‪ ،‬صرف پرداخت حقوق‬ ‫و دس��تمزد کارکنان دولت می‌ش��ود که با ماهیت اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی مبنی‌بر خصوصی‌س��ازی و کوچک‌س��ازی‬ ‫دولت منافات دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که انتظار می‌رفت در‬ ‫صورت تحقق واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی‬ ‫از بار هزینه‌ای دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با اس��تناد به ارقام گفته‌ش��ده درمی‌یابیم که بحث‬ ‫واگ��ذاری مالکیت و کوچک‌س��ازی دولت‪ ،‬ش��عاری بیش‬ ‫ل بزرگ و بزرگ‌تر ش��ده اس��ت در‬ ‫نیس��ت و دولت هر س��ا ‌‬ ‫ی ک��ه دولت می‌تواند به یاری بخش خصوصی بش��تابد‬ ‫حال ‌‬ ‫و ب��ا همراه��ی این بخش جریان مالی را در جهت درس��ت و‬ ‫سازنده هدایت کند‪.‬‬ ‫نی��از امروز کش��ور‪ ،‬جایگزین��ی بخش خصوص��ی با بخش‬ ‫دولتی نیس��ت چراک��ه هرگز بخش خصوصی ت��وان مقابله‬ ‫ب��ا بخش‌های دولت��ی را ن��دارد‪ .‬دولت‌ها هم��واره با عنوان‬ ‫حاکمی��ت این اختی��ار را به خود می‌دهند تا هرگونه فش��ار‬ ‫را به بخش خصوصی وارد س��ازند در حالی‌که همواره دولت‬ ‫بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوص��ی‪ ،‬پیمانکاران و بانک‌ها‬ ‫بوده اس��ت و همواره مطالبات پیمان��کاران و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌اندازد‪ .‬از دیگر س��و‪،‬‬ ‫برای دریافت مالیات‪ ،‬بیمه تامین‌اجتماعی‪ ،‬عوارض‪ ،‬حقوق‬ ‫دولت��ی و جرای��م و‪ ...‬چندجانبه به بخش خصوصی فش��ار‬ ‫می‌آورد‪ .‬همچنی��ن برخی دولت‌ها ب��رای تامین نقدینگی‬ ‫موردنیاز خود دس��ت در جیب بانک مرکزی و ش��بکه بانکی‬ ‫ج غیرقابل جبرانی را برای کش��ور به‬ ‫می‌کنن��د که گاه‌نتای�� ‌‬ ‫بار‌می‌آورند‪ .‬بر اساس برآوردی که تا پایان مهر ‪ ۱۳۹۷‬شد‌‌ه‪،‬‬ ‫حجم بدهی‌های دولت و ش��رکت‌های دولتی به نظام بانکی‬ ‫‪ ۲۹۷‬ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬دولتی که‬ ‫خود با وجود در دس��ت داشتن منابع سرشار‪ ،‬از تامین مالی‬ ‫برنامه‌های خود ناتوان اس��ت و به اس��تقراض از نظام بانکی‬ ‫روی‌می‌آورد‪ ،‬تمام فش��ار را به بخش خصوصی وارد می‌کند‬ ‫ت��ا بلکه برخی ضعف‌ه��ای خود را بتواند در ل��وای برگزاری‬ ‫مناقصه‌ها‪ ،‬جبران کند‪.‬‬ ‫تمام دولت‌ها با ش��عار کوچک‌سازی دولت و اجرای بند «ج»‬ ‫روی کار آمدند‪ ،‬اما متاسفانه دولت نه‌تنها کوچک نشد بلکه‬ ‫بر مبنای آمارهای منتشرش��ده‪ ،‬تنومندتر هم شد‪ .‬بر مبنای‬ ‫بند «ج» اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی بای��د تغییر نقش دولت از‬ ‫مالکیت و مدیریت مس��تقیم بنگاه‌ها به سیاس��ت‌گذاری و‬ ‫هدایت و نظ��ارت اتفاق بیفتد و توانمندس��ازی بخش‌های‬ ‫خصوص��ی و تعاونی در اقتصاد و حمای��ت از آن‌برای رقابت‬ ‫کااله��ا در بازاره��ای بین‌الملل��ی انجام ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس این اصل‪ ،‬باید خصوصی‌س��ازی در کش��ور مطابق‬ ‫قانون و به‌طورجدی پیگیری ش��ود و فقط به تغییر مالکیت‬ ‫ختم نش��ود و انتق��ال مدیریت را هدف ق��رار دهد‪ .‬می‌توان‬ ‫ب��ا برون‌س��پاری مدیریت واحده��ای اقتص��ادی دولت به‬ ‫بخش‌خصوص��ی‪ ،‬از واگذاری‌ه��ا‪ ،‬دوجانبه بهره‌مند ش��د؛‬ ‫نخس��ت می‌توان از تجربه و توانایی‌های بخش خصوصی که‬ ‫همواره با بودجه‌های محدود توانس��ته است قامت خود را در‬ ‫بازار آش��فته داخلی و بین‌المللی ایستاده نگه‌دارد‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد‪ .‬همچنی��ن می‌توان با دریافت مالی��ات از این واحدها‪،‬‬ ‫درآم��د قابل‌اطمینان‌تری را نس��بت ب��ه درآمدهای نفتی‬ ‫برای دولت به ارمغان آورد اما این درآمد مس��تلزم همراهی‬ ‫دولت با بخش خصوصی اس��ت که بدنه‌ای نحیف و شکننده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن واگ��ذاری‪ ،‬از کان��ال کاهش هزینه‌ه��ا و افزایش‬ ‫درآمدهای مالیاتی واحدهایی که مقرر بود واگذاری ش��وند‪،‬‬ ‫توان دول��ت را در تامین بودجه موردنی��از خود‪ ،‬باال می‌برد‌‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬با دسترس��ی ب��ه درآمد قابل وصول‌ت��ر‪ ،‬امکان‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهبود توس��عه زیرساخت‌ها و احیای‬ ‫واحدهای تولیدی ایجاد می‌ش��ود‪ .‬احیا و ارتقای واحدهای‬ ‫تولیدی نیز رشد پایدار اقتصاد را پدید می‌آورد و اقتصاد را از‬ ‫حالت تک‌قطبی خارج می‌کند‪.‬‬ ‫به عبارت��ی‪ ،‬اگر واگذاری‌ها بر پایه بهبود فضای سیاس��ی‪-‬‬ ‫اقتص��ادی و زیرس��اخت‌های داخلی باش��د‪ ،‬نه‌تنها درآمد‬ ‫ازدس��ت‌رفته ناش��ی از مالکیت دولت جبران می‌‌شود بلکه‬ ‫می‌توان انتظار درآمدهای بیش��تری را نیز داش��ت‪ .‬به‌واقع‬ ‫دولت برای پوشش هزینه‌های خود نیازی به فروش مالکیت‬ ‫واحدهای اقتصادی خود ندارد و در صورت واگذاری مدیریت‬ ‫نی ‌ز عالوه‌بر فائق آمدن بر مشکالت مدیریتی درآمد و هزینه‬ ‫بنگاه‌ها‪ ،‬با این رویکرد حمایتی خود‪ ،‬فضا را برای مش��ارکت‬ ‫هر چه بیشتر بخش خصوصی تلطیف می‌کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫امریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهوری این کشور‪،‬‬ ‫از برجام خارج شد و دوباره تحریم‌های ایران را بازگرداند؛ تحریم‌هایی که یکی‬ ‫از اه�داف آنه�ا قطع فروش نفت ایران به کش�ورهای دیگر اس�ت‪ .‬ایران عمده‬ ‫درآمدهای ارزی خود را از طریق صادرات نفت به‌دست می‌آورد و به همین دلیل‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬بارها و بارها بر ضرورت توس�عه صادرات غیرنفتی تاکید ش�ده تا وابس�تگی به‬ ‫نفت را از بین ببریم‪ .‬به هر حال امریکا چند کش�ور را از خرید نفت ایران معاف‬ ‫ک�رده که البته مدت زمان ‪6‬ماهه به آن داده اس�ت و باید دید پس از این مدت‬ ‫چگونه می‌توان بازارها را حفظ و از آسیب جدی به اقتصاد جلوگیری کرد‪ .‬متاسفانه صادرات بخش‬ ‫دولتی با مشکل جدی روبه‌رو شده و این بخش خصوصی است که می‌تواند پیشگام و بیش از پیش‬ ‫ل باش�د؛ در همین زمینه صندوق ضمانت صادرات ایران صدور نفت ازسوی بخش خصوصی را‬ ‫فعا ‌‬ ‫تضمین می‌کند و این خبری است که مدیرعامل جدید این صندوق اعالم کرده است‪.‬‬ ‫اخبارروز‬ ‫تیتر‬ ‫منابع ارزی و ریالی باید‬ ‫در اختیار صنایع اشتغالزا‬ ‫و صادرات‌محور قرار گیرد‬ ‫برنامه‌های جدید صندوق ضمانت صادرات برای کمک به بخش خصوصی‬ ‫تضمین فعالیت غیردولتی در صادرات نفت‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫ب��ا هم��کاری همای��ش تجارت و‬ ‫توس��عه س��ازمان مل��ل (آنکتاد)‬ ‫به‌عن��وان تنه��ا ش��رکت دولتی‬ ‫بیم��ه اعتبار صادراتی وابس��ته به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در س��ال‪ 1352‬تاس��یس ش��د و‬ ‫افروز بهرامی‬ ‫فعالی��ت خ��ود را زیر نظ��ر مرکز‬ ‫توس��عه صادرات ای��ران آغاز کرد‪ ،‬ام��ا به‌دالیلی فعالیت آن‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬این صندوق در سال‪ 1373‬دوباره فعال شد تا‬ ‫به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که بر اثر‬ ‫‪8‬س��ال جنگ تحمیلی مختل شده بود‪ ،‬کمک کند و زمینه‬ ‫افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد‪ .‬صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ایران‪ ،‬به پش��توانه حمایت‌های مالی دولت افزون‬ ‫بر پوش��ش خطرپذیری‌های سیاس��ی و تجاری صادرات‪ ،‬با‬ ‫ص��دور انواع ضمانتنامه اعتباری‪ ،‬به تامین منابع مالی مورد‬ ‫نیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک اطالعات�ی گس�ترده از خری�داران‬ ‫محصوالت‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به‌تازگی خبر خوبی را‬ ‫به فعاالن نفتی داد که می‌تواند تاثیر خوبی در توسعه صادرات‬ ‫این بخش داشته باشد‪ .‬افروز بهرامی در سیزدهمین همایش‬ ‫س��االنه «اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌ه��ای نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی» اظهار کرد‪ :‬این صندوق می‌تواند برای تسهیل‬ ‫صادرات نفت به‌دست بخش خصوصی‪ ،‬ضمانتنامه‌های الزم‬ ‫را به شرکت ملی نفت ارائه کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تحریم‌های ظالمان��ه محدودیت‌های زیادی را‬ ‫در روابط بین‌المللی کشور ایجاد کرده اما در صورت انسجام‬ ‫و هماهنگ��ی نهادهای متولی در بخش پولی‪ ،‬مالی و تجاری‬ ‫آثار زیانبار تحریم‌ها کم می‌ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بهرامی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از جمله ریس��ک‌های صادرکنن��دگان مربوط به‬ ‫ریس��ک‌های سیاس��ی و اقتصادی است که صندوق ضمانت‬ ‫صادرات این ریس��ک‌ها را پوشش می‌دهد‪ .‬وی به روش‌های‬ ‫متنوع پوش��ش ریسک صادرات اش��اره کرد و افزود‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی می‌توان��د از ابزارهای��ی مانند خرید دین اس��ناد‬ ‫صادرات و ضمانتنامه‌های خدمات فنی و مهندسی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان کرد‪ :‬بانک‬ ‫اطالعاتی گسترده‌ای از خریداران محصوالت را در دنیا داریم‬ ‫ک��ه می‌ت��وان از طریق آن میلیون‌ها خریدار ناش��ناخته اما‬ ‫معتبر را به فروشندگان معرفی کرد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬صادرکنندگات س��نتی به فروش نقدی‬ ‫تمای��ل دارن��د که باع��ث تقویت رقیبان خارجی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫برخی صادرکنندگان پتروشیمی تخفیف‌هایی به خریداران‬ ‫از جمله ریسک‌های صادرکنندگان مربوط به ریسک‌های سیاسی و‬ ‫اقتصادی است که صندوق ضمانت صادرات این ریسک‌ها را پوشش‬ ‫می‌دهد‬ ‫تصمیم داریم در بخشی از فرآورده‌ها و محصوالتی که از نفت و گاز‬ ‫به‌دست می‌آید‪ ،‬از طریق بورس انرژی به‌طور تخصصی‌تر ورود کنیم‬ ‫می‌دهن��د؛ در حالی که ب��ا فروش اعتباری این تخفیف داده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬در صورتی که صادرکنندگان نگران بازپرداخت‬ ‫ی هستند می‌توانند از ضمانتنامه فروش‬ ‫وجوه فروش اعتبار ‌‬ ‫اعتباری صندوق ضمانت استفاده کنند‪.‬‬ ‫بهرام��ی ادامه داد‪ :‬با توجه ب��ه کاهش توان مالی بانک‌ها‪،‬‬ ‫صن��دوق ضمانت می‌تواند به صدور ضمانتنامه‌های صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی اقدام کن��د که با توجه به ماهیت‬ ‫دولتی آنها‪ ،‬طرف‌های خارجی آن را می‌پذیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین خبر داد که‬ ‫برای صادرات محصوالت پتروشیمی یک بسته ویژه تعریف‬ ‫شده است که صادرات آنها تا یک سال بیمه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله ‪2‬برابری پوش�ش صادراتی در جهان با‬ ‫ایران‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت صادرات اف��زود‪ :‬در جهان‬ ‫‪10‬درصد صادرات زیر پوش��ش بیمه قرار دارد در حالی که‬ ‫رق��م آن در ایران ‪5‬درصد اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬تا پایان‬ ‫امس��ال ‪2‬میلیارد دالر از صادرات غیرنفتی زیرپوشش بیمه‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬در زمان تحریم‪ ،‬بیمه‌ها جایگزین خوبی برای‬ ‫اعتبار اسنادی ال‌سی‌ها خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 62‬درصدی عملکرد صندوق‬ ‫عض��و موظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫از رشد ‪62‬درصدی صدور ضمانتنامه‌های صادراتی در ‪۹‬ماه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫از ابت��دای امس��ال تاکنون یک‌میلی��ارد و ‪۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ضمانتنامه برای صادرات غیرنفتی صادرشده که پیش‌بینی‬ ‫می‌کنیم این رقم تا پایان سال به ‪۲‬میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫سیدآرش ش��هرآئینی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت»‬ ‫با اش��اره به اینکه خدمات صن��دوق ضمانت صادرات در دو‬ ‫بخش اصلی تعریف می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش نخست که‬ ‫هسته اصلی فعالیت صندوق به‌شمار می‌رود‪ ،‬پوشش ریسک‬ ‫بازپرداخت نشدن مطالبات خارجی صادرکنندگان است که‬ ‫ما در این محصول فروش��ی که ازس��وی صادرکننده به‌طور‬ ‫اعتباری انجام می‌ش��ود را در مقابل ریس��ک‌های سیاسی و‬ ‫تجاری زیر پوشش قرار می‌دهیم که به آن بیمه‌های اعتبار‪-‬‬ ‫صادراتی گفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط تحریم این نوع بیمه‌ها جایگزین ال‌سی‬ ‫اس��ت که به‌عنوان یکی از روش‌ها امن برای صادرکنندگان‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬در واقع صادرکننده خیالش راحت است‬ ‫ک��ه اگر خریدار خارجی مطالبات او را پرداخت نکرد‪ ،‬بانکی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه مطالبات را بپردازد‪ .‬در ش��رایط تحریم که‬ ‫دسترسی به روابط بانک دچار مشکل وجود دارد‪ ،‬بیمه‌های‬ ‫صندوق جایگزین مناسبی برای تسهیل صادرات است‪.‬‬ ‫عضو موظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران به‬ ‫بخش دوم فعالیت این صندوق اشاره کرد و گفت‪ :‬دسترسی‬ ‫صادرکنن��ده را ب��ه تامین مالی‌های صادراتی و س��رمایه در‬ ‫گ��ردش‪ ،‬با عنوان ضمانتنامه‌های اعتباری تعریف می‌ش��ود‬ ‫ک��ه به‌ط��ور ارزی و ریالی می‌توانند از طریق ش��بکه بانکی‬ ‫تامی��ن مالی بش��وند‪ .‬در واقع ضمانتنام��ه‌ای را به ذی‌نفعی‬ ‫شبکه بانکی صادر می‌کنیم تا صادرکنندگان بتوانند به‌جای‬ ‫ارائه وثیقه ضمانت ما را داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��هرآئینی ادام��ه داد‪ :‬در چارچ��وب ضمانتنامه‌ه��ا‬ ‫تولیدکنندگان��ی ک��ه می‌خواهند کاالی خ��ود را در اختیار‬ ‫صادرکنن��ده قرار بدهد‪ ،‬بحث تامین مالی در میان نیس��ت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط که تولیدکننده تصمیم دارد به‌طور اعتباری‬ ‫کاال به صادرکننده بفروش��د ما ضمانتنامه‌هایی با ذی‌نفعی‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا عن��وان «ضمانتنامه تولی��دی» صادر‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬به‌عنوان نمون��ه‪ ،‬تولیدکننده ف��والد می‌خواهد‬ ‫محصوالت را به یک ش��رکت صادرکننده بفروش��د و مبلغ‬ ‫را به صورت اعتباری دریافت کند؛ در این ش��رایط ما ضامن‬ ‫صادرکننده می‌شویم که کاال را در اختیار بگیرد و صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل صادرات نفتی ازسوی بخش خصوصی‬ ‫ش��هرآئینی با اش��اره به صحبت‌های مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمانت صادرات در همایش دیروز‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خانم بهرامی‬ ‫درب��اره همین ضمانتنامه تولی��دی توضیحاتی ارائه دادند و‬ ‫به‌نوعی معرفی این محصول را داش��تند‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫کشور که صادرات ازسوی بخش‌های دولتی با مشکل روبه‌رو‬ ‫است‪ ،‬بخش خصوصی باید بیش از پیش در صادرات به‌ویژه‬ ‫نف��ت و محصوالت نفتی فعال ش��ود و در این میان صندوق‬ ‫به‌دنبال س��ازکاری اس��ت که با مذاکره و برگزاری نشست‌ها‬ ‫با بورس انرژی‪ ،‬شرایطی را برای معامالت با ضمانتنامه‌های‬ ‫صن��دوق فراهم کنی��م تا دسترس��ی صادرکنندگان بخش‬ ‫خصوصی و تس��هیل امور در ش��رایط تحری��م را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫ش��اید اگر مجوزی هم الزم است‪،‬‬ ‫بای��د از مجم��ع عمومی صندوق‬ ‫دریافت کنیم چراکه همیش��ه بر‬ ‫بخش غیرنفتی تمرکز داش��تیم و‬ ‫همه بنی��ه مالی صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ای��ران را در خدم��ت‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی گذاش��تیم و‬ ‫سیدآرش شهرآئینی ح��اال صن��دوق تصمی��م دارد به‬ ‫ای��ن بخش بیش��تر ورود کند که البت��ه به‌طور قطع به نفت‬ ‫خام ورود نخواهیم کرد‪ ،‬اما در دیگر فرآورده‌ها و محصوالت‬ ‫نفتی و گازی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند‪ ،‬سعی می‌کنیم‬ ‫تسهیل‌گر باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عض��و موظف هی��ات مدیره صن��دوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬پتروش��یمی را جزو بخش نفت نمی‌دانیم اما‬ ‫تصمیم داریم در بخش��ی از فرآورده‌ه��ا و محصوالتی که از‬ ‫نف��ت و گاز به‌دس��ت می‌آید‪ ،‬از طریق ب��ورس انرژی به‌طور‬ ‫تخصصی‌تر ورود کنیم‪ .‬پتروش��یمی یکی از مشتریان بزرگ‬ ‫صندوق است اما بیشتر مطالبات خارج از کشور را در فروش‬ ‫اعتباری بیمه می‌کنند‪.‬‬ ‫شهرآئینی تاکید کرد‪ :‬اینکه بخواهیم ضمانتنامه تولیدی‬ ‫بدهی��م مصداق آن عرضه‌هایی اس��ت ک��ه در بورس انرژی‬ ‫انجام می‌ش��ود و از طریق بخش خصوصی خریداری و صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح�ی ب�ا دس�تاورد کاه�ش هزینه‌ه�ا‬ ‫و بروکراسی‌ها‬ ‫ش��هرآئینی با اش��اره به بیمه‌ش��دن یک‌س��اله صادرات‬ ‫محص��والت پتروش��یمی گف��ت‪ :‬در پوش��ش مطالب��ات‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬محصول وی��ژه‌ای برای پتروش��یمی‌ها با‬ ‫عن��وان «بیمه‌نام�� ‌ه کل گردش صادراتی وی��ژه محصوالت‬ ‫پتروشیمی» طراحی‌شده که در این بیمه‌نامه ما کل صادرات‬ ‫اعتباری یک صادرکننده در بازه زمانی یک‌ساله را زیرپوشش‬ ‫قرار می‌دهیم‪ .‬با این اتفاق بروکراسی‌ها‪ ،‬هزینه‌ها و فرانشیز‬ ‫بس��یار کاهش خواهد یافت‪ .‬در واقع این بس��ته‌ای است که‬ ‫مورد استقبال ش��رکت‌های پتروشیمی به‌ویژه شرکت‌های‬ ‫بزرگ قرار گرفته اس��ت‪ .‬عضو موظف هیات مدیره صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه تصمیم داریم این طرح را‬ ‫توسعه بیشتری بدهیم‪ ،‬افزود‪ :‬عملیات صادرات تراکنش‌های‬ ‫زیادی دارد و ممکن اس��ت به‌عن��وان نمونه‪ ،‬صادرکننده‌ای‬ ‫هزار محموله در س��ال داش��ته باشد و اگر بخواهد تک‌به‌تک‬ ‫بیمه‌نامه دریافت کند‪ ،‬بروکراس��ی و هزینه‌های بس��یاری را‬ ‫باید متحمل شود که ما یک بیمه‌نامه ساالنه صادر می‌کنیم‬ ‫و با هر روش حملی‪ ،‬یک پیوست به بیمه‌نامه صادر می‌شود‬ ‫که هزینه‌های حداقلی و رقابتی است و قابل مقایسه با هیچ‬ ‫راهکار دیگر مدیریت ریسک نیست‪.‬‬ ‫دولت هر چه سریع‌تر الیحه الحاق به پیمان اوراسیا را تقدیم مجلس کند‬ ‫اعضای هیات رئیس��ه اتاق مش��ترک ایران و روس��یه در‬ ‫نشس��تی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات تجاری اوراسیا‬ ‫ک��ه به همت ای��ن اتاق گردآوری ش��ده‪ ،‬رونمای��ی کردند‪.‬‬ ‫هدف از این کار در دس��ترس قرار دادن اطالعاتی است که‬ ‫بازرگانان و تاجران کش��ور برای حضور موثر و مس��تمر در‬ ‫بازار اوراس��یا ب��ه آنها نیاز دارند‪ .‬به گ��زارش پایگاه خبری‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران‪ ،‬کت��اب مجموعه قوانی��ن و مقررات‬ ‫تجاری اوراس��یا که به همت اتاق مش��ترک ایران و روسیه‬ ‫گردآوری ش��ده‪ ،‬در نشستی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران‬ ‫و مدیرعام��ل منطق��ه آزاد انزلی رونمایی ش��د‪ .‬این کتاب‬ ‫می‌توان��د اطالعات موردنیاز بازرگانان��ی که قصد حضور در‬ ‫بازار این منطقه را دارن��د‪ ،‬در اختیار آنها قرار دهد‪ .‬البته از‬ ‫آنجا که ایران توانس��ته برای مدت ‪3‬س��ال به‌‌طور آزمایشی‬ ‫وارد پیمان‌نامه اوراس��یا شود‪ ،‬بدون شک آشنایی با قوانین‬ ‫تج��اری حاکم ب��ر این بازار ب��رای تاج��ران ایرانی ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬بدون اطالع از تس��هیالت موردنظر این پیمان‌نامه و‬ ‫دیگر قوانی��ن موجود نمی‌توان حضور موث��ر و پایداری در‬ ‫این بازار داشت‪ .‬هادی تیزهوش‌تابان‪ ،‬رئیس اتاق مشترک‬ ‫ایران و روس��یه در این نشس��ت با تاکید بر اهمیت انتش��ار‬ ‫ای��ن اطالعات و حتی ارائه اطالع��ات تکمیلی در جلدهای‬ ‫بعدی این کتاب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منطقه اوراس��یا از آنجا که به‬ ‫ایران نزدیک است و خوشبختانه روابط سیاسی خوبی بین‬ ‫کشورهای این منطقه و ایران وجود دارد‪ ،‬از جمله بازارهایی‬ ‫است که باید در آن حضور شایسته‌ای داشته باشیم هرچند‬ ‫تا امروز فرصت‌های حضور در آن را از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس توافق‌های انجام شده‪ ،‬قرار است‬ ‫ایران به مدت ‪3‬س��ال به صورت آزمایش��ی وارد پیمان‌نامه‬ ‫اوراس��یا که بین ‪ 5‬کش��ور روس��یه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و قرقیزس��تان منعقد ش��ده‪ ،‬ش��ود‪ .‬این حضور‬ ‫می‌تواند فرصتی اس��تثنایی باشد تا بازرگانان ایرانی بتوانند‬ ‫با اس��تفاده از ان��واع معافیت‌ها و امکان حض��ور رقابتی در‬ ‫ای��ن منطقه‪ ،‬ب��ازار را در اختیار بگیرند‪ .‬متاس��فانه تاکنون‬ ‫نتوانس��ته‌ایم از فرصت‌هایی که در این منطقه داش��ته‌ایم‪،‬‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬بر اس��اس اظهارات این فعال اقتصادی در‬ ‫حال حاضر الیحه الحاق به پیمان‌نامه اوراس��یا که از سوی‬ ‫دولت به تصویب رسیده‪ ،‬در اختیار مجلس قرار نگرفته و در‬ ‫نتیجه همچنان این پروژه وارد مرحله اجرایی نش��ده است‪.‬‬ ‫امیدواریم این مراحل کار هر چه سریع‌تر طی شود و بخش‬ ‫خصوصی بتواند در شرایط امروز که با انواع محدودیت‌های‬ ‫ناش��ی از تحری��م روب��ه‌رو اس��ت از عواید حاص��ل از این‬ ‫پیمان‌نامه استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه‌ه�ای احتیاط‌آمی�ز دولت مانع از رش�د‬ ‫تجارت خارجی می‌شود‬ ‫پدرام سلطانی‪ ،‬نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /613‬پیاپی‌‌‪762‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫زمینه به چند نقطه ضعف و کاس��تی که تاکنون شاهد آنها‬ ‫بوده‌ایم‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬وی تشریح کرد‪ :‬تاکنون دولت‌ها همواره‬ ‫در مذاکرات خود برای انعقاد موافقت‌های تجارت ترجیحی‬ ‫یا تج��ارت آزاد‪ ،‬محتاطانه عمل کرده‌ان��د‪ .‬نگاه دولتمردان‬ ‫م��ا این‌گونه ب��وده که صنعت یا کش��اورزی ای��ران آن‌قدر‬ ‫آسیب‌پذیر بوده و سطح رقابت‌پذیری پایینی دارد که بدون‬ ‫دی��وار تعرفه‌ها ت��وان پیش روی ن��دارد‪ .‬وی بی‌اعتنایی به‬ ‫پیشنهاد‌های و نظرهای بخش خصوصی در فرآیند مذاکرات‬ ‫دولت با کش��ورهای دیگر برای انعقاد انواع موافقتنامه‌های‬ ‫تج��ارت ترجیحی را م��ورد انتقاد ق��رار دارد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫هی��چ‌گاه در جری��ان مذاکرات حتی ی��ک نماینده از بخش‬ ‫خصوصی نیز حضور نداشته است‪ .‬نایب‌رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران همچنین نبود مطالعات کارشناسی و دقیق بر مبنای‬ ‫مدل‌های روز س��نجش رقابت‌پذی��ری و کاهش تعرفه‌ها را‬ ‫یکی دیگر از کاس��تی‌های موجود در این حوزه دانس��ت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در موافقتنامه تجارت ترجیحی که بین ایران و‬ ‫ترکیه به امضا رسید‪ ،‬می‌توانستیم خیلی بهتر از آنچه توافق‬ ‫شد‪ ،‬عمل کنیم و امتیازها یا منافع بیشتری به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫س��لطانی همچنین به طوالنی شدن فرآیند الحاق ایران به‬ ‫انواع موافقتنامه‌ها اشاره و تأکید کرد‪ :‬از آنجا که ایران تنها‬ ‫کش��وری اس��ت که از بین اعضای اکو بعد از س��ال‌ها هنوز‬ ‫موافقتنام��ه اکوتا را نپذیرفته اس��ت و مانع از اجرای آن در‬ ‫منطقه اکو شده است‪ ،‬چش��م بخش خصوصی ترسیده که‬ ‫مبادا درباره پیمان اوراسیا نیز همین اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الزم است ایران در اقدام‌هایی از این دست‬ ‫کمی س��رعت و عمق بیشتری به فعالیت‌های خود بدهد و‬ ‫اجازه دهد بازرگان��ان ایرانی از تبعیض‌های تعرفه‌ای که در‬ ‫سطح جهان لحاظ می‌ش��ود‪ ،‬رها شوند و طعم تجارت آزاد‬ ‫را بچشند‪.‬‬ ‫‹ ‹منطقه آزاد انزلی برای کار با منطقه اوراس�یا‬ ‫آماده است‬ ‫رضا مس��رور‪ ،‬مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز با تاکید به‬ ‫رشد چشمگیری که در انزلی شاهد هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬آمادگی‬ ‫الزم برای توس��عه روابط تجاری با منطقه اوراسیا را داریم‪.‬‬ ‫هرچند در گذشته اهمال کاری کرده‌ایم اما امروز می‌توانیم‬ ‫گذشته خود را تا حدودی جبران کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه س��هم ایران از واردات روسیه‬ ‫تنه��ا ‪۰.۱۶‬درصد اس��ت‪ .‬در حالی که بازار واردات روس��یه‬ ‫ب��زرگ بوده و از طرفی ایران مس��یرهای ارتباطی خوبی با‬ ‫این کشور دارد اما نتوانسته از مزیت‌های خود استفاده کند‪.‬‬ ‫وی همچنین از فعالیت بندر کاسپین به‌عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫بندر در سواحل جنوبی دریای مازندران سخن گفت و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به‌زودی این بندر به شبکه ریلی کشور متصل می‌شود‬ ‫و می‌تواند در رشد تجارت کشور نقش‌آفرین باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬منابع ارزی و‬ ‫ریالی باید در اختیار صنایع اش��تغالزا و صادرات‌محور‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشس��ت‬ ‫مش��ترک با رئیس و مدیران بانک مرک��زی و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ک��ه درباره نح��وه تامین‬ ‫نقدینگ��ی و تخصیص ارز و س��ایر مش��کالت صنایع‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��رای پرداخت تس��هیالت به‬ ‫واحدهای تولیدی باید اولویت‌بندی کرد و واحدهایی‬ ‫که در زنجیره تولید هس��تند‪ ،‬اشتغالزایی باالیی دارند‬ ‫ی��ا تولید صادرات��ی‪ ،‬در اولوی��ت قرار بگیرن��د‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تس��هیالت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده نباید به واحدهایی پرداخت شود که‬ ‫محصوالت آنها بازار ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس مذاکراتی‬ ‫که با بانک مرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی‬ ‫انجام دادهایم‪ ،‬ت�لاش می‌کنیم در یک برنامه ‪۶‬ماهه‬ ‫تا پایان خرداد‪ ،‬تس��هیالت مورد نی��از این واحدها را‬ ‫براس��اس اولویت‌بندی تامین کنیم تا تولید افت نکند‬ ‫و به اش��تغال آسیب نرس��د و همه معاونان و رئیسان‬ ‫س��ازمان‌های وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید در‬ ‫همین راس��تا تالش کنند‪ .‬رحمانی یادآور ش��د‪ :‬این‬ ‫واحدها باید ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعهد‬ ‫دهند که در صورت دریافت تس��هیالت برای سرمایه‬ ‫در گ��ردش‪ ،‬کاالیی را تولید می‌کنند ک��ه بازار دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هدف دولت از اعطای این تس��هیالت‬ ‫به واحدهای تولیدی‪ ،‬حفظ و ایجاد اش��تغال اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در زمینه تامین ارز کااله��ای وارداتی نیز آنها‬ ‫را براس��اس نیاز‪ ،‬اولویت‌بندی کردی��م که مواد اولیه‌‪،‬‬ ‫قطع��ات و ملزوم��ات خطوط تولید در اولویت اس��ت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت که معاونان و مدی��ران بانک مرکزی‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز حضور داش��تند‬ ‫راهکارهای تس��هیل و حمایت از تولید مورد بررسی و‬ ‫تاکید طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی آمادگی خود‬ ‫را برای حمایت از تولید اعالم کرد‪.‬‬ ‫مشارکت تعاونی‌ها‬ ‫در تامین کاالهای اساسی‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت‪ :‬قرار اس��ت از هفته‬ ‫آین��ده هفته‌ای ‪۵‬هزار ت��ن دام زنده کوچک از طریق‬ ‫فرودگاه پیام وارد کشور شده و ‪۲۴‬ساعت بعد کشتار‬ ‫و توزیع شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عباس قبادی در نشست‬ ‫صبحان��ه کاری ب��ا مدیران اتحادیه‌ه��ای تعاونی‌های‬ ‫تولی��د و مصرف در ات��اق تعاون ای��ران درباره نقش‬ ‫تعاونی‌ه��ا در توزیع کاالهای اساس��ی اظهارکرد‪ :‬قرار‬ ‫است ‪۵۳‬میلیون تن کاالی اساسی را تعاونی‌ها توزیع‬ ‫کنند که برای ای��ن منظور ‪۸.۵‬میلیارد یورو از هزینه‬ ‫ای��ن طرح را در اختیار اتاق تع��اون قرار خواهیم داد‬ ‫ت��ا تعاونی‌ها کاالهای اساس��ی را توزیع کنند‪ .‬معاون‬ ‫بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫بی��ان اینکه امریکا جنگ تمام عیاری را با ما ش��روع‬ ‫کرده و یکی از اش��کاالت دولتی‌ها این است که هنوز‬ ‫ب��اور نکرده‌اند چه جنگی از س��وی امریکا علیه ایران‬ ‫آغ��از ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬با توج��ه به تش��کیل اتاق جنگ‬ ‫علی��ه ایران از س��وی امریکا‪ ،‬تنها راه نجات کش��ور‪،‬‬ ‫تولید و صادرات اس��ت و کن��ار این دو‪ ،‬تنظیم بازار و‬ ‫اش��تغال نیز خود به خود ایجاد خواهد شد‪ .‬وی یکی‬ ‫دیگر از اش��کاالت موجود در کش��ور در فضای جنگ‬ ‫اقتصادی را ص��ادرات کاالهای خام دانس��ت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این روند بدترین جفا به کش��ور اس��ت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬ما با صادرات گوج��ه مخالف بودیم اما گوجه‬ ‫کشاورزان بوشهری روی دست آنها مانده و کشاورزی‬ ‫این منطقه در حال نابود ش��دن بود که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با ص��دور مجوز ص��ادرات گوجه از‬ ‫استان بوش��هر موافقت کرد ولی اعضای ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار مخالف بودن��د و می‌گفتند باید س��یب‌زمینی‬ ‫و گوج��ه به ش��کل رب یا فرآورده صادر ش��ود‪ .‬دبیر‬ ‫س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه قرار است گندم برای‬ ‫مصارف آزادپز تا پایان امسال از بورس کاال خارج شود‬ ‫و مستقیم به کارخانه‌های آسیاب گندم ارسال شود‪،‬‬ ‫درباره شیرخام یادآور ش��د‪ :‬در این ستاد رقم خرید‬ ‫شیرخام از دامدار کیلویی ‪۲۰۰۰‬تومان تعیین شد اما‬ ‫اتفاق بدی که افتاد‪ ،‬این بود که بخشی از شیرخشک‬ ‫قاچاق می‌ش��د‪ .‬قبادی ادامه داد‪ :‬صالح نمی‌بینم که‬ ‫شیرخش��ک وارد ش��ود چون به اندازه کافی شیر در‬ ‫کشور تولید شده و ساالنه ‪۹‬میلیون تن تولید شیرخام‬ ‫داریم‪ .‬معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره مش��کل مالیات شرکت‌های تولیدی‬ ‫گفت‪ :‬آمادگی داریم برای س��ال آینده سقف مالیات‬ ‫ش��رکت‌ها را معادل س��قف مالیاتی سال قبل تعیین‬ ‫کنی��م و وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نی��ز با این‬ ‫موضوع موافق است‪.‬‬
‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫مدیرعامل بانک انصار تاکید کرد‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /613‬پیاپی‌‌‪762‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خی�ران مدرسه‌س�از بانک ص�ادرات تندیس‬ ‫گرفتند‬ ‫تندی��س وی��ژه همایش تجلی��ل از خیرین مدرسه‌س��از‬ ‫کش��ور به دلیل نقش‌آفرینی در بازسازی و ساخت فضاهای‬ ‫آموزشی زلزله استان کرمانشاه به بانک صادرات ایران اهدا‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬جامعه‬ ‫خیرین مدرسه‌س��از کش��ور و سازمان نوس��ازی‪ ،‬توسعه و‬ ‫تجهیز مدرسه‌ها‌کشور با اهدای لوح‪ ،‬نشان و تندیس ویژه‬ ‫همایش «تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز در زلزله کرمانشاه»‬ ‫ضم��ن قدردانی از عملک��رد ارزش��مند و افتخارآفرین این‬ ‫بانک در س��اخت مدرس��ه در نقاط مختلف کشور در طول‬ ‫س��ال‌های متمادی‪ ،‬از تالش مجموعه بانک صادرات ایران‬ ‫در حمایت از ساخت مدرس��ه‌ها در مناطق زلزله‌زده غرب‬ ‫کشور‪ ،‬تجلیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک کش�اورزی ‪ ۲۹۱‬هزار میلیارد ریال وام‬ ‫پرداخت‬ ‫بانک کش��اورزی اعالم کرد‪ :‬مجموع تسهیالت پرداختی‬ ‫این بانک در ‪ ۹‬ماه افزون‌بر ‪ ۲۹۱‬هزار میلیارد ریال بود که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۴۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬به گزارش تارنمای بانک کش��اورزی‪ ،‬مانده‬ ‫تس��هیالت پرداختی این بانک از آغاز امس��ال تا پایان آذر‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۴‬ه��زار و ‪ ۱۳۳‬میلیارد ری��ال افزایش یافت که بیش از‬ ‫‪ ۲‬برابر رش��د مانده مدت مشابه س��ال گذشته است‪ .‬در ‪۶‬‬ ‫س��ال گذشته برای افزایش ظرفیت اعطای تسهیالت بانک‬ ‫کش��اورزی به کش��اورزان و تولیدکنندگان‪ ،‬س��رمایه این‬ ‫بان��ک از یک ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان در س��ال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به بی��ش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫افزایش یافت‪ .‬همچنین اعطای تس��هیالت بانک کشاورزی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۲‬نزدیک به ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان بود که در‬ ‫سال‌های ‪ ۱۳۹۳‬به ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۴‬به‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد تومان‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۴۷‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۹‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش بخار نیروگاه س�یکل ترکیبی کاش�ان‬ ‫بهره‌برداری شد‬ ‫بخش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی کاشان با تسهیالت‬ ‫بان��ک صنعت و معدن با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫به بهره‌ب��رداری رس��ید‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫صنع��ت و معدن‪ ،‬با حضور اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان‬ ‫بهره‌برداری ش��د که باعث تقویت ش��بکه برق در منطقه و‬ ‫افزای��ش تولید انرژی برق می‌ش��ود‪ .‬این ط��رح با اعتباری‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬میلیون یورو تس��هیالت ارزی از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬از سوی بانک صنعت و معدن تامین مالی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ساخت بخش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی کاشان‬ ‫عالوه‌بر افزایش توان اس��می تولید ب��رق در این نیروگاه به‬ ‫‪ ۴۸۴‬مگاوات‪ ،‬باعث تقویت شبکه برق در منطقه و افزایش‬ ‫تولید انرژی برق شبکه نیز خواهد شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک‬ ‫صنعت و معدن در زمینه تامین مالی س��اخت نیروگاه‌های‬ ‫برق در طول چند س��ال گذش��ته اقدام‌ه��ای قابل توجهی‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنده نخستین قرعه‌کشی«سامانیوم»‬ ‫ب��ا برگ��زاری نخس��تین قرعه‌کش��ی بزرگ اپلیکیش��ن‬ ‫«س��امانیوم» بانک س��امان برنده ممتاز یک گوش��ی تلفن‬ ‫همراه آیفون مشخص ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫س��امان‪ ،‬در این قرعه‌کش��ی که با حضور مدیرعامل بانک‪،‬‬ ‫مدی��ران بازاریابی و توس��عه محصول‪ ،‬فن��اوری اطالعات و‬ ‫روابط‌عموم��ی و ناظ��ران قانونی میان بی��ش از ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬عض��و باش��گاه که از ‪ ۱۱‬آذر تا ‪ ۱۱‬دی عضو باش��گاه‬ ‫ش��ده‌اند برگزار ش��د‪ ،‬پس از انجام قرعه‌کشی‪ ،‬علی قابوس‬ ‫ن همراه‬ ‫مهربانی به‌عنوان برنده یک دس��تگاه گوش��ی تلف ‌‬ ‫آیفون ‪ Xmax‬معرفی شد‪ .‬جایزه این مشتری خوش‌شانس‬ ‫به‌زودی به وی اهدا می‌ش��ود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬باشگاه‬ ‫مش��تریان بانک س��امان در راس��تای تامین نیازها و ایجاد‬ ‫منافع بیشتر برای مشتریان ایجاد شده است تا با گردآوردن‬ ‫مشتریان در کنار یکدیگر‪ ،‬امکان ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر‬ ‫ب��رای آنها فراهم ش��ود‪ .‬این گزارش حاکی‌اس��ت‪ ،‬عرضه‬ ‫خدمات متنوع بانکی و بیمه‌ای با ش��رایط آس��ان و شرایط‬ ‫مناسب‌تر‪ ،‬ارائه کارت اعتباری با شرایط ویژه‪ ،‬ارائه کدهای‬ ‫تخفی��ف روی کااله��ا و خدمات متنوع و امکان بازگش��ت‬ ‫نقدی و قرعه‌کش��ی مداوم و اه��دای جوایز متنوع از جمله‬ ‫ویژگی‌های باشگاه مشتریان بانک سامان است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ سود سپرده‌ها‬ ‫مدیرعامل بانک انصار گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫مب��ادالت بین‌المل��ل و پرداخ��ت ما‌به‌ازای‬ ‫معام�لات ایران با دیگر کش��ورها مهم‌ترین‬ ‫مسئله کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بان��ک انصار‪،‬‬ ‫همایش سراس��ری مدیران بان��ک انصار در‬ ‫س��الن همایش‌های س��اختمان مرکزی این‬ ‫بانک برگزار شد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرعامل ای��ن بانک ضمن‬ ‫تحلیل ش��رایط اقتصادی کش��ور و بررسی‬ ‫مهم‌تری��ن مس��ائل تاثیرگ��ذار آن و ل��زوم‬ ‫بکارگی��ری راه‌ه��ای مطمئ��ن و موث��ر در‬ ‫عرصه مقابله با تحریم ظالمانه امریکا گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مبادالت بین‌الملل و پرداخت‬ ‫ما‌ب��ه‌ازای معامالت ایران با دیگر کش��ورها‬ ‫مهم‌ترین مسئله کشور است که خوشبختانه‬ ‫ب��ا سیاس��ت‌های اتخاذش��ده و برخ�لاف‬ ‫تصورهای باطل امریکا‪ ،‬ایران با رایزنی‪ ،‬حل‬ ‫مش��کالت خود با کشورهای طرف معامله را‬ ‫دنب��ال می‌کند و درحال گره‌گش��ایی از این‬ ‫حوزه حساس اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫ابراهیمی در بخش دیگر س��خنان خود به‬ ‫موضوع سیاس��ت‌های پولی و بانکی کشور و‬ ‫وضعیت بانک‌ها در ح��وزه داخلی پرداخت‬ ‫و ضمن ارزیابی مثب��ت از تحوالت رخ داده‬ ‫در بانک مرکزی‪ ،‬درباره نرخ س��ود سپرده‌ها‬ ‫و سیاس��ت‌های انضباط‌بخش��ی افزود‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی با خط‌مش��ی خردمندان��ه به دنبال‬ ‫تثبیت نرخ س��ود س��پرده‌ها مبتنی‌بر منافع‬ ‫عمومی و اقتضائات اقتصادی و بانکی کشور‬ ‫در شرایط فعلی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه تش��ریح و تبیی��ن‬ ‫موضوع‌ه��ای تحول��ی بانک انص��ار در طول‬ ‫سال‌های اخیر پرداخت و با تاکید بر مضاعف‬ ‫ش��دن فعالیت‌های بانک در این حوزه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اهداف‪ ،‬سیاس��ت‌ها و برنامه‌های بانک‬ ‫انص��ار مبتنی‌بر اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬درحال تحقق‬ ‫اس��ت و فرآیندهای اجرای کسب‌وکارهای‬ ‫نوین‪ ،‬ب��ه عنوان یک رس��الت حرفه‌ای‪ ،‬هر‬ ‫روز از عم��ق راهبردی بیش��تری برخوردار‬ ‫پیگیری بهبود تجربه مشتریان در شعب موسسه کوثر‬ ‫آیین تکریم و معارفه مدیریت ش��عب استان آذربایجان‬ ‫ش��رقی با حضور جواد فهیمی‌پور‪ ،‬سرپرس��ت موسس��ه‬ ‫اعتب��اری کوثر برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی‬ ‫کوثر‪ ،‬سرپرست موسسه کوثر با اشاره‬ ‫‌‌‬ ‫موسس��ه اعتباری‬ ‫به پیچیدگی‌های ش��رایط امروز وضعیت بانکداری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قانون عملیات بانکداری بدون ربا به عنوان میثاقنامه‬ ‫بانکداری ش��ناخته می‌شود و همه افرادی که به نحوی با‬ ‫صنعت بانکداری در ارتباط هس��تند قبل از هر چیز باید‬ ‫قوانی��ن و الزامات آن را مطالعه کنند و نس��بت به اجرای‬ ‫آن متعهد باشند‪.‬‬ ‫فهیمی‌پور افزود‪ :‬همه چیز از خواس��ت مش��تری آغاز‬ ‫‌می‌ش��ود‪ .‬در این مس��یر با توجه به تح��والت و مباحث‬ ‫مش��تری‌مداری همگام با پیش��رفت‌های فناورانه س��بب‬ ‫ایجاد پدیده‌ای به نام کالن‌داده‌(‪ )Big Data‬ش��ده است‬ ‫که س��از‌‌کارهای تجربه ارائه خدمات به مشتریان را بهبود‬ ‫بخش��یده و بازده��ی عملیاتی بان��ک را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا آهن‌تن ضمن ارائه گ��زارش عملکرد ‪ ۹‬ماهه‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی در تجهی��ز و تخصیص منابع‬ ‫گفت‪ :‬استمرار موفقیت‌ها و کسب دستاوردهای بیشتر در‬ ‫آینده برای موسس��ه کوثر قطعی است و معتقدم با کمک‬ ‫همکاران‪ ،‬این اس��تان در جایگاه شایس��ته و واقعی خود‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تراکنش مالی موفق در پیام‌رسان «بله»‬ ‫تراکنش‌های مالی انجام‌شده در پیام‌رسان «بله» در پاییز‬ ‫امس��ال نس��بت به فصل گذش��ته با ‪ ۲۵‬درصد رشد همراه‬ ‫ب��ود و به بی��ش از ‪ ۱۲‬میلیون تراکنش رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬پیام‌رس��ان مال��ی «بله» با‬ ‫هدف تحقق ایده‌آل‌های مخاطب��ان خود در ارتباطات مالی‬ ‫و اجتماع��ی‪ ،‬همواره به دنبال گس��ترش و بهب��ود امکانات‬ ‫موجود اس��ت و ضمن فراهم کردن امکانات یک پیام‌رس��ان‬ ‫برای مخاطب��ان‪ ،‬امکان انجام خدمات بانک��ی و مالی را نیز‬ ‫در این بستر میس��ر کرده است‪ .‬در ماه‌های مهر‪ ،‬آبان و آذر‬ ‫بی��ش از ‪ 7.5‬میلیون تراکنش موف��ق کارت‌به‌کارت در این‬ ‫پیام‌رسان انجام شده است که نسبت به فصل تابستان رشد‬ ‫‪ ۲۵‬درص��دی را نش��ان می‌دهد‪ .‬در پاییز امس��ال بیش از ‪۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان پول در «بله» گردش داش��ته و‬ ‫بیش از ‪ ۵۲۰‬هزار درخواست پول ارسال شده است‪ .‬در مدت‬ ‫یادش��ده‪ ،‬بیش از ‪1.‌2‬میلیون خرید شارژ به ارزش بیش از ‪۶‬‬ ‫میلیارد تومان و ‪ ۵۳۰‬هزارمورد پرداخت قبض در پیام‌رسان‬ ‫بله صورت گرفته است‪ .‬مخاطبان و کاربران «بله» همچنین‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬هزار تراکنش کارت‌به‌کارت روزانه انجام داده‌اند‬ ‫و حج��م پ��ول انتقال‌یافته روزانه نیز ب��ه ‪ ۳۵‬میلیارد تومان‬ ‫می‌رسد‪ .‬پیام‌رس��ان مالی «بله» اکنون بیش از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫ل ‪ ۱۴۱‬هزار کانال و‬ ‫‪ ۸۲۰‬ه��زار عضو دارد و در پاییز امس��ا ‌‬ ‫ی فعال بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار گروه در این پیام‌رسان مال ‌‬ ‫فعالیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران دائمی شد‬ ‫بان��ک مرکزی پ��س از طی‌مراحل قانون��ی‪ ،‬مجوز دائمی‬ ‫فعالیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را صادر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک قرض‌الحس��نه مهر ای��ران‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران با توجه به ش��اخص‌های مطلوب و‬ ‫شایسته بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حوزه‌های مختلف‬ ‫بانکداری از جمله کفایت س��رمایه ‪ ۲۷‬درصدی‪ ،‬رشد مثبت‬ ‫منابع قرض‌الحس��نه‪ ،‬پایین ب��ودن می��زان مطالبات بانکی‬ ‫به می��زان یک درصد‪ ،‬پیش��گامی در عرصه‌ه��ای بانکداری‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬ش��فافیت عملک��رد مالی و‪ ...‬ب��ا اعطای مجوز‬ ‫رس��می‪ ،‬فعالیت این بانک را دائمی کرد‪ .‬در متن این مجوز‬ ‫آمده است‪« :‬پیرو مجوز موقت فعالیت شماره ‪/۲۷۳۱‬ه مورخ‬ ‫‪ ۶‬ش��هریور‌‪ ،۱۳۸۷‬بدین وسیله با ادامه فعالیت آن بانک در‬ ‫چارچ��وب قانون پولی و بانکی کش��ور‪ ،‬قانون عملیات بانکی‬ ‫بدون رب��ا‪ ،‬مصوبه‌های ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬بخش��نامه‌ها‬ ‫و ش��یوه‌نامه‌های بان��ک مرکزی و س��ایر قوانی��ن و مقررات‬ ‫ذی‌ربط موافقت به عمل می‌آید‪ .‬توس��عه فرهنگ پسندیده‬ ‫قرض‌الحسنه‪ ،‬حفظ حقوق سپرده‌گذاران‪ ،‬تطبیق ساختار آن‬ ‫بانک با ضوابط و مقررات ذی‌ربط از مهم‌ترین مواردی اس��ت‬ ‫که انتظار می‌رود از س��وی مدیران و کارکنان آن بانک مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪».‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬ثبت‪ ،‬فعالیت و انحالل نهادهای پولی و اعتباری‬ ‫از قبیل بانک‌ها‪ ،‬موسسه‌های اعتباری غیربانکی‪ ،‬تعاونی‌های‬ ‫اعتبار‪ ،‬صندوق‌های قرض‌الحس��نه‪ ،‬صرافی‌ها و شرکت‌های‬ ‫واس��پاری‌(لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغیی��رات نهادهای‬ ‫نام‌ب��رده فقط با دریاف��ت مجوز از بان��ک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی و به موجب مقررات مصوب ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫ارائه خدمات ارزان‌تر در بانکداری اجتماعی‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحس��نه رس��الت گف��ت‪ :‬در مدل‬ ‫بانک��داری اجتماعی خدمات قرض‌الحس��نه‌ای ارزان‌تر ارائه‬ ‫می‌شود‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک قرض‌الحسنه رسالت‪،‬‬ ‫محمدحسین حسین‌زاده در دیدار با سردار سعیدی‪ ،‬مشاور‬ ‫رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به مدل بانکداری‬ ‫اجتماع��ی افزود‪ ۸۰ :‬درصد مردم‪ ،‬جامعه هدف این بانک به‬ ‫شمار می‌روند و دغدغه تامین نیازهای قرض‌الحسنه‌ای آنها‬ ‫را داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬ارائه تس��هیالت ش��رعی‪ ،‬آس��ان و ارزان‬ ‫در بس��تری مدرن مهم‌ترین ماموریت بانک قرض‌الحس��نه‬ ‫رس��الت اس��ت‪ .‬وی به کانون‌ه��ای همی��اری اجتماعی در‬ ‫بانک قرض‌الحس��نه رس��الت اش��اره کرد و گفت‪ :‬سازمان‌ها‬ ‫و اداره‌ه��ای دولت��ی و خصوص��ی می‌توانند ب��ا عضویت در‬ ‫بانکداری اجتماعی از تس��هیالت و خدمات قرض‌الحسنه‌ای‬ ‫این بانک بهره‌مند ش��وند‪ .‬حس��ین‌زاده در ادامه با اشاره به‬ ‫فعالیت‌های ش��بکه توسعه اجتماعی رس��الت افزود‪ :‬توسعه‬ ‫‹ ‹بروشور خدمات بانک پارسیان ویژه نابینایان‬ ‫برای نخستین‌بار در ش��بکه بانکی کشور‪ ،‬بانک پارسیان‬ ‫در راس��تای پاس��خگویی به نیازهای تمامی اقشار جامعه و‬ ‫تحقق مس��ئولیت‌های اجتماعی‪ ،‬بروش��ور خدمات مالی و‬ ‫بانکی خود را به زبان بریل و همراه با روزنامه ایران س��پید‬ ‫منتش��ر کرد‪ .‬این بانک با هدف آش��نایی بیشتر روشندالن‬ ‫عزیز و بهره‌برداری بیش��تر ایش��ان از اطالعات نوش��تاری‬ ‫معرفی خدمات بانک‪ ،‬بروش��ور ویژه را در دس��تور کار قرار‬ ‫داد و در همین راس��تا فایل صوتی بروش��ور نیز در اختیار‬ ‫این گروه از مش��تریان بانک قرار گرف��ت‪ .‬پیش از این نیز‪،‬‬ ‫ام��کان ارائ��ه خدمات بانکی وی��ژه روش��ندالن‪ ،‬به منظور‬ ‫تس��هیل دسترس��ی این قش��ر ازجامعه‪ ،‬با مجهز شدن ‪۳‬‬ ‫شعبه کریم‌خان‌زند‪ ،‬میدان انقالب و میدان فردوسی بانک‬ ‫پارسیان فراهم شده بود‪.‬‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اش��اره به طرح ربیع‪ ،‬با هدف‬ ‫کاه��ش مطالب��ات معوق به زی��ر ‪ ۵‬درصد‪،‬‬ ‫اج��رای آن را یک��ی از اولویت‌های بانک در‬ ‫مقط��ع زمانی حاضر دانس��ت ک��ه مدیریت‬ ‫شعب اس��تان‌ها باید نسبت به اجرای آن به‬ ‫صورت مستمر و با نظارت دقیق اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن موض��وع ج��ذب مناب��ع‬ ‫ارزان‌قیم��ت و قرض‌الحس��نه و تقوی��ت‬ ‫خ��ط کس��ب‌و‌کار قرض‌الحس��نه را یکی از‬ ‫موضوع‌های اساسی بانک انصار برشمرد که‬ ‫مس��ئوالن امر باید از آن به عنوان یک ابزار‬ ‫کلیدی و منطبق با آموزه‌های دینی استفاده‬ ‫کنند و ضمن فرهنگ‌سازی برای ترویج آن‬ ‫در جامعه از تش��ویق سپرده‌گذاران و توسعه‬ ‫ابزارهای الزم ب��رای حفظ موجودی پس از‬ ‫انجام قرعه‌کشی غفلت نکنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک انص��ار در پایان با اظهار‬ ‫خرس��ندی از ش��یوه‌ مدیری��ت جه��ادی‬ ‫هم��کاران در مجموع��ه بان��ک و تعمی��ق‬ ‫آن در اج��رای طرح‌ه��ای اولوی��ت‌دار‪ ،‬ب��ه‬ ‫ض��رورت هوشمندس��ازی بانک بر اس��اس‬ ‫ش��بکه‌های اطالعاتی نوین اشاره و با تاکید‬ ‫بر لزوم اس��تفاده همه مدیران و کارکنان از‬ ‫فناوری‌ه��ای نوین تصریح ک��رد‪ :‬باید همه‬ ‫اج��زای بانک و همه فعالیت‌ه��ای آن مورد‬ ‫رص��د و مراقبت‌های دقیق و فنی قرار گیرد‬ ‫تا کنت��رل و بهبود هم��ه فعالیت‌های موثر‬ ‫در پیشرفت و توس��عه کسب‌وکارهای بانک‬ ‫به‌صورت لحظه‌ای میسر شود‪.‬‬ ‫همی��اری اجتماع��ی‪ ،‬قرض‌الحس��نه و کارآفرینی اجتماعی‬ ‫مهم‌ترین ماموریت این ش��بکه به شمار می‌روند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک قرض‌الحس��نه رس��الت ی��ادآور ش��د‪ :‬این ش��بکه با‬ ‫بهره‌گیری از الگوی توس��عه اجتماعی رس��الت آمادگی ارائه‬ ‫خدم��ات به جامع��ه رزمن��دگان را دارد‪ .‬در پایان این دیدار‬ ‫کتاب س��ند راهبردی رزمندگان از س��وی سردارسیدی به‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت اهدا شد‪.‬‬ ‫امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫ای��ن بانک در طول ‪ ۱۱‬س��ال فعالیت مطل��وب در حوزه‬ ‫قرض‌الحسنه بیش از ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار مورد تسهیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه به ارزش بی��ش از ‪ ۳۱۹‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫پرداخته که ‪ ۳۸‬درصد تعداد پرداختی در دو س��ال گذشته‪،‬‬ ‫ش��امل ‪ ۷۵۲‬هزار مورد در س��ال ‪ ۹۶‬و بی��ش از ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫مورد از آغاز سال ‪ ۹۷‬تاکنون انجام شده است‪ .‬همچنین ‪۵۳‬‬ ‫درصد مبالغ پرداختی در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‪ ،‬شامل ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۸۹‬هزار میلیارد ریال در ‪ ۹‬ماه‬ ‫آغاز سال انجام شده است‪.‬‬ ‫با استقبال مردم از فعالیت‌های این بانک‪ ،‬از آغاز تاسیس‬ ‫تا پایان آذر امسال بیش از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۳۱‬هزار سپرده‌گذار‬ ‫جذب ش��ده که سهم آن در س��ال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬در کل به‬ ‫میزان یک میلیون و ‪ ۷۵۸‬هزار نفر معادل ‪ ۲۸‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫مانده منابع بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران در پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬هزار میلیارد ریال بوده که در دو سال گذشته با‬ ‫رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی روبه‌رو شده و درحال‌حاضر بیش از ‪۱۴۷‬‬ ‫هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫بازگشایی نماد بانک شهر‬ ‫مدیر امور سهام بانک شهر از بازگشایی نماد بانک شهر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر امکان خرید و فروش سهام‬ ‫این بانک برای متقاضیان و س��هامداران فراهم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی بانک ش��هر‪ ،‬حجت‌اله نجاری با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬خوشبختانه نماد این بانک بعد از ‪۲۲‬‬ ‫ماه توقف‪ ،‬شنبه ‪ ۱۵‬دی بازگشایی و به این ترتیب امکان‬ ‫خرید و فروش سهام بانک شهر برای متقاضیان فراهم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک ش��هر جزو نخستین بانک‌ها در بازار پایه‬ ‫فرابورس است که توانست مجوز بازارگردانی را از سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار تهران بگیرد و پس از دریافت مجوز‬ ‫از هیات‌مدیره س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و ابالغ آن‬ ‫به شرکت فرابورس‪ ،‬مجوز بازگشایی نماد معامالتی بانک‬ ‫شهر گرفته شد‪.‬‬ ‫نجاری با اشاره به استقبال شکل‌گرفته از بازگشایی نماد‬ ‫بانک ش��هر اظهار کرد‪ :‬از نخستین روز دریافت این مجوز‬ ‫تا‌کنون‪ ،‬اس��تقبال خوبی از س��وی س��هامداران در عرضه‬ ‫س��هام برای فروش و همچنین تقاضا برای خرید س��هام‬ ‫وجود داشته است‪.‬‬ ‫مدیر امور سهام بانک شهر‪ ،‬آینده بازار سرمایه بانک‌ها را‬ ‫روشن و مثبت پیش‌بینی کرد و افزود‪ :‬نماد بیشتر بانک‌ها‬ ‫مثبت اس��ت و هر روز شاهد افزایش قیمت سهام بانک‌ها‬ ‫در بازار سرمایه هستیم‪.‬‬ ‫آشنایی با فروش محصوالت بانکداری دیجیتال در بانک ایران‌زمین‬ ‫دوره آموزش��ی آش��نایی ب��ا بازاریاب��ی و ف��روش‬ ‫محصوالت بانک��داری دیجیتال در بانک ایران‌زمین‪ ،‬با‬ ‫حضور مدیر امور ش��عب استان‌ها‪ ،‬مدیر امور تحقیق و‬ ‫توسعه‪ ،‬مدیر امور بانکداری مدرن و جمعی از مدیران‬ ‫و نمایندگان انفورماتیک اس��تان‌ها‪ ،‬ب��ا همکاری اداره‬ ‫آموزش در ساختمان یوسف‌آباد برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بان��ک ایران‌زمین‪ ،‬اصغ��ر باباپور‪ ،‬مدیر‬ ‫امور تحقیق و توس��عه با اشاره به تغییرات وسیعی که‬ ‫بانکداری دیجیتال در نح��وه عملکرد کارکنان خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حرکت به سمت بانکداری دیجیتال‬ ‫به معنی حذف شعب و کارکنان آن نیست‪ ،‬بلکه تغییر‬ ‫نقش ش��عب و کارکنان آن مطرح اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫ای��ن نکته که پیش از این ش��عب فیزیکی عامل رونق‬ ‫بو‌کار بانک بود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫در کس�� ‌‬ ‫تراکنش‌ه��ا در بانک‌ه��ای مختلف در خارج از ش��عبه‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬این موضوع نشان می‌دهد امروز رقابت‬ ‫روی ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی است‪ .‬در ادامه‬ ‫مهدی عباس‌نیا‪ ،‬مدیر ام��ور بانکداری مدرن تغییرات‬ ‫در بانکداری را بس��یار سریع دانس��ت و افزود‪ :‬ما باید‬ ‫خودمان را با تغییراتی که در این عرصه در حال وقوع‬ ‫اس��ت‪ ،‬تطبیق دهیم تا بتوانیم در ب��ازار رقابت موفق‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫عباس‌نی��ا ادام��ه داد‪ :‬برای اینک��ه بتوانیم به اهداف‬ ‫مد نظر خود دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬نیازمند آماده‌س��ازی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬در حقیقت همکاران باید رفتارشان را تغییر‬ ‫دهند‪ .‬آنها به جای آنکه در شعب تحویلدار باشند باید‬ ‫برنامه‌ریزی کنند‪ ،‬بازار را بشناسند و به مشتریان هدف‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نقطه شروع ش��بکه بازاریابی‬ ‫و ف��روش محص��والت دیجیتال درحال‌حاض��ر با این‬ ‫گروه پشتیبان زده ش��ده گفت‪ :‬ما با ایجاد این شبکه‬ ‫س��عی داریم کارآیی و هم‌افزای��ی را در مجموعه بانک‬ ‫م زیرا همه ما برای اتصال مشتریان به بانک‬ ‫تقویت کنی ‌‬ ‫مسئول هستیم‪ .‬در بخشی از این دوره آموزشی محمد‬ ‫حس��ینی کناروئی‪ ،‬مدیر امور شعب استان‌ها با اظهار‬ ‫خرس��ندی از حضور در میان همکاران‪ ،‬وظیفه‌ای که‬ ‫ب��ه این افراد محول ش��ده را مهم ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫ت زیرا‬ ‫مس��ئولیت شما درحال‌حاضر بس��یار خطیر اس ‌‬ ‫هم باید موضوع‌ه��ا را آموزش ببینید و هم به دیگران‬ ‫آموزش دهید‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫افزای�ش نرخ تورم از جمله موضوع‌های بس�یار مهمی اس�ت که این روزها مش�کالت و‬ ‫زهره محسنی‌شاد نگرانی‌ه�ای زیادی را برای بخش‌های گوناگون اقتصاد و مردم ایجاد کرده اس�ت‪ .‬گرانی‬ ‫‪trade@tejaratdaily.com‬‬ ‫کاال و خدمات و رش�د چند برابری قیمت‌‌ها‪ ،‬سبب‌ش�ده این روزه�ا قدرت خرید مردم‬ ‫ی آنها س�خت ش�ود‪ .‬در این میان‪ ،‬شناسایی‬ ‫به‌ش�دت کاهش یابد و ش�رایط زندگی برا ‌‬ ‫عوامل اثرگذار بر رش�د این ش�اخص مهم اقتصادی و یافتن راهکار مناس�ب برای برون‌رفت از این ش�رایط‪،‬‬ ‫مسئله با اهمیتی است که اگر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد‪ ،‬بی‌شک می‌توان بخشی‬ ‫از مش�کالت ناش�ی از افزایش نرخ تورم را از میان برداش�ت‪ .‬مرکز پژوهش‌های مجلس ش�ورای اسالمی در‬ ‫تحلیلی که درباره تغییرات ش�اخص قیمت‌‌ها و تورم در ماه‌های گذش�ته داش�ته‪ ،‬به‌عوامل مهم رشد تورم و‬ ‫راهکارهایی که باید در این زمینه اتخاذ شود‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫جذاب کردن نظام بانکی‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد‬ ‫عوامل بنیادین موثر بر نرخ تورم‬ ‫آنط��ور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش��ی‬ ‫درباره تغییرات ش��اخص قیمت‌ها و تورم در تابس��تان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نوش��ته اس��ت‪ :‬ن��رخ ت��ورم در ‪۳‬م��اه‬ ‫تابس��تان‪ 1397‬در ادامه روند افزایشی خود که از بهار‬ ‫آغاز شده بود‪ ،‬به ارقام کم‌سابقه ‪۵.۵‬درصد برای مرداد‬ ‫و ‪۶.۱‬درصد در شهریور رسیده است‪ .‬براین اساس نرخ‬ ‫تورم نقطه به نقطه در شهریور به ‪۳۱.۴‬درصد رسید‪ .‬از‬ ‫سال‌های گذشته به‌دنبال افزایش قابل‌توجه نقدینگی و‬ ‫پیشی‌گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از‬ ‫تورم‪ ،‬هشدار برای افزایش نرخ تورم ازسوی کارشناسان‬ ‫داده ش��ده بود‪ .‬در نتیجه روند فزاینده تورم در س��ال‬ ‫‪ 1397‬به‌دنبال افزایش نقدینگی در س��ال‌های گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور کلی در روند فزاینده تورم در تابس��تان‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬دو دس��ته عوام��ل بلندم��دت و کوتاه‌م��دت‬ ‫تاثیرگ��ذار بوده‌ان��د‪ .‬در میان عوامل بلندمدت‪ ،‬رش��د‬ ‫نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم‬ ‫ش��ده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به‌عنوان‬ ‫مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود‪ .‬در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬نرخ تورم از رشد نقدینگی‬ ‫(منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است‪ .‬در سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬ت��ا ‪ ۱۳۹۲‬نقدینگ��ی به‌طور متوس��ط‌‌س��االنه‬ ‫‪‌‌‌۲۵.۲۷‬درصد رش��د داش��ته و در این م��دت نرخ تورم‬ ‫به‌طور متوسط‌‌ساالنه ‪‌‌‌۱۹.۹۶‬درصد بوده است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در سال‌های ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬نقدینگی‬ ‫به‌طور متوسط‌‌س��االنه ‪‌‌‌۲۴.۴۱‬درصد رشد داشته و در‬ ‫مقاب��ل نرخ تورم متوس��ط‌‌س��االنه ‪‌‌‌۱۱.۵۳‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده‬ ‫است‪ :‬باال بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه‌پول‬ ‫از نقدینگ��ی در این س��ال‌ها موجب کاهش س��رعت‬ ‫گردش پول ش��ده و از علل اصل��ی فاصله گرفتن تورم‬ ‫از رشد نقدینگی بوده است‪ .‬اما از اسفند روند افزایشی‬ ‫س��رعت گردش پول ش��روع ش��د که تا تابستان ادامه‬ ‫وضعیت اقتصاد کشور روشن شود‬ ‫پیمان مول��وی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا «گس��ترش‌تجارت» با بیان‬ ‫اینک��ه‌‌‌نخس��تین عام��ل به‌وج��ود آمدن‬ ‫شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬مبهم بودن وضعیت‬ ‫آینده برای مردم‪ ،‬تاجران‪ ،‬کس��به‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬از آنجایی که‬ ‫جامعه نمی‌داند اقتصاد کش��ور چه سمت و سویی‬ ‫خواهد داشت و چه ش��رایطی در انتظارش است‪،‬‬ ‫بنابراین همین ش��رایط مبهم باعث ایجاد التهاب‬ ‫و نوس��ان‌های قیمتی ش��ده و ش��رایط نامناسب‬ ‫اقتصادی را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در بحث رش��د ن��رخ تورم و‬ ‫نوس��ان‌های قیمت‌ها و مش��کالتی که از این بابت‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬نخستین عامل اثرگذار‪ ،‬آینده نامعلوم‬ ‫اقتص��اد ایران اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫به‌دلیل مش��کالت حاکم بر اقتصاد کشور‪ ،‬این امر‬ ‫باعث ش��ده مردم نس��بت به آینده چندان نگرش‬ ‫مثبت و روش��نی نداشته باش��ند و همین موضوع‬ ‫اقتص��اد را به س��مت فضای س��وداگری و بخش‬ ‫غیرمولد سوق داده است‪.‬‬ ‫مولوی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع دیگری‬ ‫که بر این شرایط اثر گذاشته‪ ،‬تفکر اقتصادی حاکم‬ ‫بر کشور است‪ .‬برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫نخس��ت باید تفکر و نگرش ما به اقتصاد مشخص‬ ‫باش��د تا بتوانیم با ابزارسازی مناسب و بهره‌گیری‬ ‫از هر یک از ابزارها‪ ،‬راهکاری برای رفع مش��کالت‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد اظهار ک��رد‪ :‬باید قبول‬ ‫کنیم که ما هنوز مدل و تفکر اقتصادی مشخصی‬ ‫در کش��ور نداریم‪ ،‬ازاین‌رو هم نمی‌توانیم‬ ‫ابزار مناسب و درس��تی را برای مشکالت‬ ‫اقتصادی‌مان پیدا کنیم که همین موضوع‬ ‫دس��تیابی به نتیجه مطل��وب را برای‌مان‬ ‫سخت می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته مولوی ما هنوز به ش��کل دقیق‬ ‫نمی‌دانیم‪ ،‬اصالح س��اختاری را باید از کجا شروع‬ ‫کنی��م‪ .‬اینکه این اصالح س��اختار با حذف صفر از‬ ‫پول ملی رقم بخورد بهتر اس��ت یا با اصالح نظام‬ ‫بانکی ی��ا رتبه‌بندی بانک‌‌ه��ا و‪ . ...‬این‌‌ها مباحث‬ ‫خیلی مهمی است که باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ر این باوراس��ت که این مباحث س��بب‬ ‫ش��ده با وجود تزریق پول به بخش‌های اقتصادی‬ ‫و تامین س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫باز هم مش��کالت بخش‌ه��ای اقتص��ادی پا برجا‬ ‫باش��د و رونق��ی ک��ه انتظ��ار داری��م در اقتص��اد‬ ‫کش��ور رقم نخ��ورد و تا زمانی ه��م که چرخ‌های‬ ‫عملیات��ی اقتص��اد ای��ران بهب��ود پی��دا نکن��د و‬ ‫فعاالن اقتصادی از آینده اقتصاد کش��ور وضعیت‬ ‫روش��نی متصور نباش��ند نمی‌توان انتظار داش��ت‬ ‫حمایت‌های مالی در این زمینه پاس��خ مناس��بی‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫مولوی بر این باور اس��ت که نخس��ت باید تفکر‬ ‫ما مدرن و منس��جم شده و در نهایت براساس آن‪،‬‬ ‫یک مدل مش��خصی در اقتصاد پیاده‌سازی شود تا‬ ‫با استفاده از ابزارهای مناسب‪ ،‬نرخ تورم در کشور‬ ‫کنترل و عوامل اثرگذار براین ش��اخص اقتصادی‬ ‫مهار ش��ود‪ .‬تحق��ق این امر س��خت‪ ،‬اما ش��دنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتخاذ تدابیر کنترلی در بازار ارز‬ ‫دبی��رکل کانون صرافان اظهار امی��دواری کرد با تدبیر‬ ‫بان��ک مرکزی و مدیریت بر عرض��ه و تقاضا‪ ،‬قیمت‌ها در‬ ‫بازار کنترل ش��ود‪ .‬رضا ترکاش��وند در گفت‌وگو با ایبِنا‪،‬‬ ‫درباره دلیل افزایش اندک قیمت ارز در چند روز گذشته‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬آنطور که همه مطلع هس��تند‪ ،‬ب��ازار ارز در‬ ‫کشور ما مبتنی بر عوامل واقعی اقتصادی نیست و آنچه‬ ‫در چن��د روز گذش��ته بر روند بازار تاثیرگ��ذار بود‪ ،‬چند‬ ‫عامل اقتصادی و سیاسی از جمله شایعه خروج از برجام‪،‬‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۸‬در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سفرهای‬ ‫منطقه‌ای مسئوالن کشورهای غربی و امریکا و همچنین‬ ‫ش��ایعه ورشکس��تگی یکی از بانک‌ها در کشور بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر این نزدیک ش��دن به پایان سال شمسی‬ ‫نیز از جمله عوامل موثر بر نوسان قیمت در بازار ارز است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بهره ترکیه هم بر نوسان قیمت‌ها بدون تاثیر‬ ‫نیست زیرا با افزایش نرخ بهره این کشور‪ ،‬برخی افراد که‬ ‫پیش از این در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪ ،‬سپرده‌های‬ ‫خود را از ایران به بانک‌های ترکیه‌ای منتقل کردند‪.‬‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /613‬پیاپی‌‌‪762‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫یافت‪ .‬س��هم شبه‌پول از رش��د نقدینگی در این مدت‬ ‫نیز روند کاهش��ی طی ک��رده و در تیر ماه به کمترین‬ ‫مقدار خود از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬رس��ید‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫روند افزایش س��رعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز ادامه داشته باش��د‪ .‬همچنین باید‬ ‫توجه داشت افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد‪ ،‬خود‬ ‫منجر به افزایش نرخ تورم ش��ده و هر ریال نقدینگی را‬ ‫با ضریب بیش��تری به تورم تبدی��ل می‌کند‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫حت��ی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رش��د‬ ‫نقدینگی (منهای رش��د اقتصادی) افزایش یابد‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش‌‌های مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش‬ ‫نرخ ارز به‌عنوان عاملی کوتاه‌مدت بر افزایش نرخ تورم‬ ‫نوش��ته اس��ت‪ :‬از آنجایی که در برخی مطالعات‪ ،‬گذر‬ ‫نرخ ارز بر برخی کاالها تا یک س��ال نیز برآورد ش��ده‪،‬‬ ‫می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های‬ ‫گذش��ته رخ داده‪ ،‬همچنان منجر به افزایش ش��اخص‬ ‫قیمت‌ه��ا (مصرف‌کنن��ده و تولیدکنن��ده) در ماه‌های‬ ‫آینده ش��ود‪ .‬در مجموع بررسی‌های این مطالعه نشان‬ ‫می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ‪،۹۷‬‬ ‫افزایش سرعت گردش پول‪ ،‬نقدینگی افزایش یافته در‬ ‫چند س��ال گذش��ته و افزایش نرخ ارز بوده است‪.‬مرکز‬ ‫پژوهش‌‌ها تصریح کرده اس��ت‪ :‬مهم‌ترین سیاستی که‬ ‫در این زمان باید اتخاذ ش��ود‪ ،‬جلوگیری از هر اقدامی‬ ‫است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت‬ ‫گردش پول را به‌دنبال داش��ته باش��د‪ .‬در همین راستا‬ ‫کنت��رل اضافه برداش��ت بانک‌‌ها‪ ،‬اص�لاح نظام بانکی‪،‬‬ ‫کاهش یارانه س��وخت و س��ایر یارانه‌هایی که منجر به‬ ‫هدررف��ت منابع و افزایش کس��ری بودجه می‌ش��وند‪،‬‬ ‫تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاس��ت‌های یارانه‌ای‬ ‫و حمایت��ی فق��ط در منابع قابل تجهی��ز از مهم‌ترین‬ ‫سیاست‌هایی است که قابل توصیه است‪.‬‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و استاد دانشگاه‬ ‫در گفت‌وگو با «گس��ترش‌تجارت» با اش��اره به رقم‬ ‫نقدینگ��ی ‪۱۷۰۰‬هزار میلی��ارد تومان��ی و تاثیر آن‬ ‫بر رش��د نرخ تورم‪ ،‬گفت‪ :‬بی‌ش��ک اگ��ر این میزان‬ ‫نقدینگی در کشور کنترل و مدیریت نشود‪ ،‬در آینده‬ ‫آثار تورمی آن به‌ش��دت مشهود خواهد بود و در این‬ ‫راس��تا باید جلوی رش��د نقدینگی افسارگس��یخته و سرعت‬ ‫گردش پول در کشور هرچه سریع‌تر گرفته شود‪.‬‬ ‫به گفته او اینکه در شرایط حال حاضر انتظار داشته باشیم‬ ‫نقدینگی در کشور مهار شود‪ ،‬شدنی نیست‪ .‬ما فقط می‌‌توانیم‬ ‫ب��ا بکارگیری برخی ابزارها‪ ،‬جلوی رش��د افزایش نقدینگی را‬ ‫در کشور بگیریم و این نیازمند اتخاذ برخی سیاست‌‌ها است‪.‬‬ ‫صادقین در ادامه به موضوع نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل‬ ‫مه��م و اثرگ��ذار بر افزایش نرخ تورم اش��ار ‌ه و بیان کرد‪ :‬نرخ‬ ‫ارز در حالی در ماه‌های گذش��ته به‌ش��دت رشد داشته که با‬ ‫سیاست‌های مناسب بانک مرکزی در این مدت این رشد مهار‬ ‫و نرخ ارز به س��مت کاهش قیمت‌‌ها حرکت کرده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫موضوعی که در این زمینه وجود دارد این اس��ت که این مهم‬ ‫بر کاهش نرخ کاال و خدمات تاثیری نداش��ته که این به‌دلیل‬ ‫انتظارات تورمی است که در جامعه همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا زمانی که انتظارات تورمی در جامعه از‬ ‫بین نرود نمی‌توان امیدوار بود که نرخ تورم کاهش یابد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قابل پیش‌بینی نبودن آینده اقتصاد و مبهم بودن شرایط‬ ‫سبب شده تمامی بخش‌های اقتصادی در فرآیند فعالیت‌شان‬ ‫با احتی��اط رفتار کنند زیرا همچن��ان از حرکت نقدینگی به‬ ‫سمت بازار سفته‌بازی و افزایش نرخ ارز واهمه دارند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد در ادامه به وضعیت تولید اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬از آنجایی که تولید در کش��ور بازدهی مناسبی ندارد‪،‬‬ ‫از این‌رو نمی‌تواند نقدینگی که در جامعه وجود دارد را جذب‬ ‫کند و همین موضوع ای��ن احتمال را تقویت می‌کند‬ ‫که ما رش��د اقتصادی منف��ی را در ماه‌های پیش رو‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته صادقین اگر هدف این اس��ت که نرخ تورم‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬نخست باید سرعت گردش پول و رشد‬ ‫نقدینگی مهار ش��ود ک��ه البته در ای��ن زمینه بانک‬ ‫مرک��زی اقدام‌های خوبی را ش��روع کرده ک��ه محدود کردن‬ ‫س��قف تراکنش‌های بانکی نمونه‌ای از این اقدام‌ها اس��ت که‬ ‫اگر تداوم یابد‪ ،‬تاثیر مثبتی در این بخش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او در ادامه جراحی بزرگ در ش��بکه پول��ی‪ ،‬به ویژه حوزه‬ ‫بانک��ی را حائز اهمیت دانس��ت و گفت‪ :‬اگ��ر بانک‌‌ها بتوانند‬ ‫نقدینگی‌های موجود در جامعه را کنترل و به س��مت بخش‬ ‫مول��د هدای��ت کنند‪ ،‬می‌ت��وان امی��دوار بود بخش��ی از این‬ ‫نقدینگی‌‌ها در جامعه کنترل ش��ود که در این حوزه هم بانک‬ ‫مرکزی اقدام‌هایی را شروع کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬افزایش س��رمایه بانک‌‌ها‪ ،‬کاهش‬ ‫بده��ی بانک‌‌ها‪ ،‬جلوگیری از اجازه برداش��ته بانک‌ها از منابع‬ ‫بانک مرکزی از جمله این اقدام‌هایی است که می‌تواند جلوی‬ ‫پایه پولی و رشد شدید نقدینگی را بگیرد و در نهایت بر نرخ‬ ‫تورم اثر بگذارد‪ .‬صادقین ادامه داد‪ :‬موضوع مهم دیگری که باید‬ ‫سیاست‌گذاران اقتصادی مورد توجه قرار دهند‪ ،‬اطمینان‌بخشی‬ ‫به فعاالن اقتصادی و روشن کردن وضعیت آینده کشور است‪.‬‬ ‫اینکه فعاالن اقتصادی برایش��ان مش��خص شود که سمت و‬ ‫س��وی اقتصاد کش��ور چه خواهد بود و چه ش��رایطی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بدون تردید اگر این سیاست‌‌ها و اقدام‌های عملیاتی شود و‬ ‫انتظارات تورمی در شرایط فعلی از بین برود‪ ،‬دیگر نقدینگی‬ ‫نمی‌تواند تورم افسار گسیخته ایجاد کند و ما می‌توانیم ازاین‬ ‫شرایط سخت با آسیب کمتری عبور کنیم‪.‬‬ ‫اعالم سیاست‌های بانک مرکزی در‌باره رمز ارزها‬ ‫مع��اون فناوری‌ه��ای نوین بانک مرک��زی گفت‪ :‬گمان‬ ‫می‌کن��م تا پایان س��ال سیاس��ت‌های بان��ک مرکزی در‬ ‫زمین��ه رمز ارزها اعالم ش��ود‪ .‬به گزارش ایبِن��ا به نقل از‬ ‫س��تاد خبری هش��تمین همایش بانکداری الکترونیک و‬ ‫نظام‌ه��ای پرداخت‪ ،‬ناصر حکیمی ضمن تش��ریح دیدگاه‬ ‫حاکمی��ت درباره رم��ز ارزه��ا‪ ،‬تازه‌ترین خبره��ا در این‬ ‫زمین��ه را بیان و اظهار کرد‪ :‬رم��ز ارزها در مقوالتی مانند‬ ‫پولشویی‪ ،‬رصد‌ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها‪ ،‬خروج ارز‬ ‫و اخاللگ��ری در نظام پولی مخاطراتی دارند که برکس��ی‬ ‫پوشیده نیست اما از طرفی فرصت‌هایی را به‌وجود می‌آورد‬ ‫که بتوانیم با اس��تفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادالت‬ ‫پولی را ایجاد کنیم‪ .‬معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه رمز ارزها ش��فافیت فوق‌الع��اده‌ای در‬ ‫مبادالت پولی ایج��اد می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین رمز‬ ‫ی دارایی‌های غیر‌مولد هم‬ ‫ارزها می‌تواند موجب‌ایمن‌ساز ‌‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اینکه رم��ز ارز باتوجه به ش��فافیتی که به‬ ‫وی ب��ا بیان ‌‌‬ ‫هم��راه دارد‪ ،‬فرصت‌های اس��تثنایی در اختیار نظام پولی‬ ‫ق��رار می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬برای این مس��ئله به‌وی��ژه در زمینه‬ ‫نقد‌پذی��ر یا قابل معامله ک��ردن دارایی‌ها‪ ،‬راه‌حل دیگری‬ ‫درحال‌حاضر وجود ندارد‪ .‬حکیمی راه‌حل‌هایی که مبتنی‌بر‬ ‫نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت‪ :‬به همین‬ ‫دلیل این امر تاکنون محقق نش��ده است اما بالک‌چین با‬ ‫حذف نهاد واس��ط و میانی می‌تواند توسعه این محصوالت‬ ‫را در قالب رمز ارز و س��ایر محصوالت خیلی راحت انجام‬ ‫ده��د‪ .‬معاون فناوری‌های نوی��ن بانک مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بنابرای��ن بی��ش از هر چیز دیگری ضم��ن اینکه باید این‬ ‫هوش��مندی را داشته باش��یم که مخاطره‌ها و تهدیدها را‬ ‫شناس��ایی و در مقابل آن سیاس��ت‌های مناسب را اتخاذ‬ ‫کنیم نباید فرصت‌ها را به دلیل مخاطرات از دست دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی پیش از اعالم‬ ‫سیاس��ت‌های این بانک برای رمز ارزها تا پایان ش��هریور‬ ‫‪ ۹۷‬خب��ر داده بود ام��ا در عمل خبری از بانک مرکزی در‬ ‫این زمینه حداقل رس��انه‌ای نش��د‪ ،‬علت چ��ه بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه‌ری��زی ما این بود که سیاس��ت بانک مرکزی درباره‬ ‫رمز ارزها تا پایان ش��هریور امسال اعالم شود‪ ،‬سیاست‌ها‬ ‫حتی تدوین هم ش��ده است اما با توجه به مشغولیت‌های‬ ‫زی��ادی که نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه دارند‪ ،‬هنوز‬ ‫این سیاست‌ها در صف بررسی است‪ .‬حکیمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که از نظر فنی و تدوینی‪ ،‬کار در همان‬ ‫بازه زمانی ش��هریور به یک جمع‌بندی رس��یده بود اما از‬ ‫آن زمان به بعد از س��وی سیاس��ت‌گذار و افرادی که باید‬ ‫در این زمینه تصمیم‌گیری کنند‪ ،‬در صف بررس��ی است‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری از اعالم سیاس��ت‌های بانک مرکزی‬ ‫درباره رمز ارزها در ماه‌های باقی‌مانده از س��ال ‪ ،۹۷‬گفت‪:‬‬ ‫گمان می‌کنم این موضوع در همین امس��ال‪ ،‬اتفاق بیفتد‬ ‫و سیاست‌های بانک مرکزی اعالم شود؛ اعالم سیاست‌ها‪،‬‬ ‫تا حد زیادی موضع سیاست‌گذار پولی را درباره رمز ارزها‬ ‫مش��خص می‌کند و از طرف دیگر‪ ،‬فضا را برای کسانی که‬ ‫می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند‪ ،‬ش��فاف و همراه با‬ ‫آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند‪.‬‬ ‫اقتص��اد ای��ران از ابت��دای‬ ‫امسال تا‌کنون شرایط ویژه‌ای‬ ‫را پش��ت سرگذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که رون��د صعودی نرخ‬ ‫ارز آغاز ش��د‪ ،‬ب��ه بهانه گران‬ ‫شدن دالر‪ ،‬نرخ تمامی کاالها‬ ‫جواد صالحی‬ ‫و خدمات هم رش��د کرد و در کارشناس اقتصاد‬ ‫نهایت جه��ش‌ چن��د برابری‬ ‫نرخ‌را در برخی کاالها ش��اهد‬ ‫بودی��م‪ .‬به هرحال روند رش��د نرخ تورم در ماه‌های‬ ‫گذشته به‌گونه‌ای بود که این امر نگرانی‌های زیادی‬ ‫را ب��رای مردم و بخش‌ه��ای گوناگون اقتصاد ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬به نظر می‌رسد‪ ،‬آنچه بیش از هر عاملی‬ ‫بر نرخ تورم در این مدت اثر گذاشته‪ ،‬افزایش حجم‬ ‫پول و رش��د نقدینگی بوده که در سال‌های گذشته‬ ‫به ش��کل درس��ت کنترل و مدیریت نشده و اینک‬ ‫ب��ه بهانه افزایش نرخ ارز اثرش را بر اقتصاد کش��ور‬ ‫گذاشته است‪ .‬وجود حجم باالی نقدینگی در دست‬ ‫مردم این ش��رایط را ایجاد کرد ک��ه بخش زیادی‬ ‫از س��رمایه‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای‬ ‫غیرمولد حرکت کند و زمینه‌س��از رشد تورم شود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو در ش��رایط کنونی بهتری��ن راهکار برای‬ ‫برون‌رف��ت از این مش��کل و کاهش ن��رخ تورم این‬ ‫اس��ت که دولت در راس��تای کاه��ش حجم پول و‬ ‫کم کردن سرعت رش��د گردش پول اقدام کند‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه یکی از اقدام‌های الزم و ضروری جذاب‬ ‫ک��ردن نظام بانکی و احیای س��پرده‌های بلندمدت‬ ‫بانک‌هاس��ت‪ .‬اینکه مردم ترغیب ش��وند منابع در‬ ‫اختیارش��ان را در بانک‌ نگه��داری کنند تا بانک با‬ ‫برنامه‌ریزی درست‪ ،‬آن را به سمت بخش‌های مولد‬ ‫اقتصاد هدایت کند‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌گذار اقتص��ادی در ش��رایط حال حاضر‬ ‫باید تمام تالش��ش کاهش جذابیت بازارهای موازی‬ ‫همچون ارز و سکه باش��د که البته در این زمینه با‬ ‫اقدام‌های مثبتی که در حال انجام اس��ت‪ ،‬بخشی از‬ ‫این مهم عملیاتی ش��ده است و دیگر مانند گذشته‬ ‫بازار ارز و سکه برای مردم جذابیت ندارد‪ .‬اما موضوع‬ ‫مهم در ح��ال حاضر حفظ و پایداری این ش��رایط‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی‬ ‫بای��د آن را م��ورد توجه ق��رار دهند‪ .‬درای��ن باره‪،‬‬ ‫پاس��خگویی مناس��ب به نیازهای واقعی متقاضیان‪،‬‬ ‫کاهش فضای سفته‌بازی‪ ،‬روشن کردن آینده اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬بازگرداندن اعتماد عموم��ی به جامعه و‪ ...‬از‬ ‫جمله اقدام‌هایی اس��ت که می‌توان��د در این زمینه‬ ‫موثر واقع ش��ود و شرایط را برای کاهش التهاب‌ها و‬ ‫نرخ تورم در جامعه فراهم آورد‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫حضور فعاالنه صرافی بانک‌ها‬ ‫برای مدیریت بازار ارز‬ ‫جلس��ه هم‌اندیش��ی معاون ارزی بانک مرکزی با‬ ‫نماین��دگان بخش بین‌المل��ل بانک‌ها و صرافی‌های‬ ‫بانکی در راس��تای سیاس��ت‌های جدید ارزی دولت‬ ‫و به منظور س��اماندهی و مدیریت بازار ارز در بانک‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬در این جلس��ه که بیش از ‪ ۳‬س��اعت به‬ ‫ط��ول انجامید معاون ارزی بان��ک مرکزی برگزاری‬ ‫جلس�� ‌هّ‌های مش��ترک بخش بین‌المل��ل بانک‌ها و‬ ‫صرافی‌های بانکی را به منظور بررسی شرایط ارزی‬ ‫کش��ور با محوریت مس��ائل و راهکارها در راستای‬ ‫مدیریت و س��اماندهی بازار ارز عنوان کرد‪ .‬غالمرضا‬ ‫پناهی خواستار تعامل و همکاری بانک‌ها در شرایط‬ ‫ویژه ارزی کش��ور ش��د و گفت‪ :‬نظام بانکی باید به‬ ‫ص��ورت یکپارچه‪ ،‬هماهنگ و با‌قدرت در راس��تای‬ ‫رونق‌بخشی به تجارت بین‌الملل کشور با تمام توان‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرک��زی با اش��اره به تدوین‬ ‫ش��یوه‌نامه‌‌های ارزی و ل��زوم پایبن��دی بانک‌ها به‬ ‫این مقررات تاکید ک��رد‪ :‬صرافی بانک‌ها با توجه به‬ ‫ظرفیت پشتیبانی و حمایت بانکی باید فعاالنه‌تر در‬ ‫زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز حضور یابند‪.‬‬ ‫وی با یادآوری مصوب ش��دن بازار متشکل ارزی‬ ‫از س��وی ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬گفت‪ :‬در این بازار‬ ‫که بازیگ��ران اصلی آن صراف��ان و بانک‌ها خواهند‬ ‫بود‪ ،‬معامالت ارزی به ش��کل نقدی انجام می‌ش��ود‬ ‫و در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬در این جلس��ه همچنین نماین��دگان بخش‬ ‫بین‌المل��ل بانک‌ه��ا و صرافی‌های بانکی با تش��ریح‬ ‫موانع و مشکالت پیش رو پیشنهاد‌های خود را بیان‬ ‫کردند‌‪.‬‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /613‬پیاپی‌‌‪762‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سایت‌های تخفیفی‬ ‫راهکاری برای شکستن نرخ‌ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بخش خصوصی توان تامین‬ ‫میوه شب عید را دارد‬ ‫رئیس اتاق اصناف اس��تان کرمانش��اه اظهارکرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی و فع��االن و مباش��ران شناخته‌ش��ده اس��تان‬ ‫کرمانش��اه در حوزه میوه در میدان بارفروش��ی توانمندی‬ ‫الزم ب��رای تامین ‪۱۰۰۰‬تن میوه ش��ب عی��د را دارد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه خب��ری اتاق اصن��اف ایران‪ ،‬رضا س��لیم‬ ‫ساسانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و‬ ‫توانمندی‌های بخش خصوصی اس��تان می‌تواند به تعادل‬ ‫قیمت‌ه��ا در بازار کمک کند‪ .‬رئیس اتاق اصناف اس��تان‬ ‫کرمانشاه اظهارکرد‪ :‬چرا از توان بخش‌خصوصی برای خرید‬ ‫میوه ش��ب عید استفاده نمی‌ش��ود‪ .‬ساسانی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫کم��ک و توان بخش خصوصی برای خرید میوه در ش��ب‬ ‫عید می‌توان بس��یاری از مشکالت به‌ویژه دست دالالن در‬ ‫این عرصه را کوتاه کرد‪.‬‬ ‫محکومیت قاچاقچی‬ ‫لوازم خانگی در قزوین‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان قزوین از محکومیت‬ ‫‪۴۸۰‬میلی��ون ریالی عام��ل قاچاق بیش از ‪۱۳۰‬دس��تگاه‬ ‫لوازم‌خانگی خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمود احمدی‪،‬‬ ‫مدی��رکل تعزی��رات حکومتی اس��تان قزوی��ن در این‌باره‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مام��وران اداره مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫شهرس��تان قزوین هنگام گشت‌زنی و کنترل خودروها در‬ ‫محور محور قزوین‪-‬زنجان با مشکوک شدن به یک خودرو‬ ‫عب��وری پس از متوقف کردن آن‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۰‬دس��تگاه‬ ‫انواع لوازم‌خانگی خارجی را کشف کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬پس‬ ‫از بررسی‪ ،‬پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه پنجم‬ ‫رس��یدگی تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده‬ ‫ش��د و این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک‬ ‫موجود‪ ،‬تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫جامع��ه مصرف‌گرای ما که عادت‬ ‫کرده بودن��د تا چیزی دل‌ش��ان را‬ ‫زد‪ ،‬آن را دور انداخت��ه و کاالی‬ ‫جایگزینی بخرند‪ ،‬چند ماهی است‬ ‫به‌واس��طه گرانی‌هایی که به‌یکباره‬ ‫گریب��ان جامعه را گرف��ت‪ ،‬مجبور‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫هس��تند با احتیاط بیش��تری خرید‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫کنند‪ .‬این موضوع از کاالهای بزرگ‬ ‫مانند خودرو و حتی مس��کن گرفته‬ ‫تا کااله��ای کوچک‌تر مثل لباس‪ ،‬کف��ش‪ ،‬مواد خوراکی‪،‬‬ ‫میوه‪ ،‬تنقالت و آجیل و حتی گوشت و مرغ دیده می‌شود‪.‬‬ ‫به پایان سال نزدیک می‌شویم و به این واسطه پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود نرخ برخی محصوالت نیز پیش یا پس از س��ال‬ ‫افزایش یابد و این به معنای کاهش بیش��تر خرید در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬پس باید چه کرد؟ به نظر می‌رسد با وجود تشکیل‬ ‫نشست‌های پی‌درپی بین اصناف‪ ،‬دولت و مجلس و اتخاذ‬ ‫تصمیم‌ه��ای جدید‪ ،‬باز هم تغییر و تحول محسوس��ی به‬ ‫س��ود مصرف‌کنن��ده در جامع��ه اتفاق نمی‌افت��د‪ .‬کاهش‬ ‫قیمت‌ها ناچیز و افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور است و اگرچه‬ ‫گفته می‌شود س��ازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولید‌کنن��دگان بیش��تر به س��ود مصرف‌کنن��ده تصمیم‬ ‫می‌گی��رد اما در نهای��ت مصرف‌کنن��دگان همچنان توان‬ ‫خرید چندانی ندارند‪.‬‬ ‫شاید در این بین‪ ،‬سایت‌های تخفیفی بتوانند بیشترین‬ ‫تاثیر را در بازار بگذارند‪ .‬به‌ش��رط اینکه مجوز‌های الزم را‬ ‫کس��ب کرده باش��ند و بر فعالیت آنها نظارت کافی انجام‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬وقت آن اس��ت ک��ه تبلیغ��ات تلویزیونی از‬ ‫س��ایت‌های تخفیفی بیشتر ش��ود و ارائه خدمات از سوی‬ ‫این سایت ها نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫تجربه س��ال‌های گذش��ته هم نش��ان می دهد که این‬ ‫س��ایت ها به ش��رط اینکه فعالیتی بر پایه قانون داش��ته‬ ‫باش��ند همیش��ه می‌توانن��د راه��کاری برای تهی��ه اقالم‬ ‫مصرفی به قیمت پایین‌تر پیدا کنند‪ .‬تهیه مس��تقیم کاال‬ ‫از کارخانه‌ها‪ ،‬حذف واس��طه‌ها‪ ،‬نپرداخت��ن هزینه انبار و‬ ‫مغازه و‪ ...‬راهکارهایی است که این سایت ها از آن استفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬اصناف اگرچ��ه گاهی با فعالیت این س��ایت‌ها‬ ‫مخالف��ت می کنند اما اگر فعالیت س��ایت‌های تخفیفی با‬ ‫واحد‌های س��نتی خرده‌فروشی همراه شود و الزم و ملزوم‬ ‫هم شده و نیازهای هم را رفع کنند‪ ،‬بازار به تعادل خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬باید دانست که هیچ وقت س��ایت‌های تخفیفی و‬ ‫واحده��ای س��نتی فروش ج��ای هم را نخواهن��د گرفت‪.‬‬ ‫حاال که کاالها گران اس��ت‪ ،‬سایت‌های تخفیفی می‌توانند‬ ‫قیمت‌ها را بش��کنند و زمانی که چرخه تولید به کار افتاد‪،‬‬ ‫مصرف‌کنندگان دوباره به خرده‌فروشی‌های سنتی مراجعه‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫ماه دهم از سال‪ ۹۷‬را می‌گذرانیم و شوکی که افزایش نرخ ارز در ابتدای سال‬ ‫‪bazzar@tejaratdaily.com‬‬ ‫ب�ه مصرف‌کنن�دگان‪ ،‬تولیدکنن�دگان و توزیع‌کنن�دگان وارد ک�رد‪ ،‬هن�وز‬ ‫التیام‌نیافته است‪ .‬حاال مجلس نگران این است که چسبندگی نرخ تا فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬ادامه یابد و نرخ کاال تا نوروز ‪ ۹۸‬به سود مصرف‌کننده کاهش نداشته باشد و رکود‪ ،‬سرنوشت‬ ‫بازار س�ال نو شود‪ .‬در ش�رایطی هس�تیم که خرده‌فروش�ان می‌گویند گران‌فروشی نمی‌کنند و‬ ‫تقصیر‌ه�ا به گردن تولید‌کنندگان اس�ت‪ ،‬تولیدکنندگان هم می‌گویند مواد اولیه گران اس�ت و‬ ‫دولت هم نتوانس�ته از چس�بندگی نرخ جلوگیری کند‪ .‬حاال مجلس�ی‌ها وارد میدان ش�ده‌اند و‬ ‫خبرهای�ی مبنی بر «طرح جدید مجلس برای کاهش نرخ کاال» منتش�ر می‌ش�ودکه وقتی آن را‬ ‫بررس�ی کنیم‪ ،‬به نظر یک مانور خبری اس�ت و امیدواری به‌دنبال آن به‌دست نمی‌آید‪ .‬در چنین‬ ‫ش�رایطی اصناف چه پیش�نهادهایی برای دولت خواهند داش�ت؟ مصرف‌کنن�ده آرزوی کاهش‬ ‫ناگهانی قیمت‌ها را پس از گرانی‌های به یک‌باره در سر می‌پروراند و به نظر می‌رسد اگر نظارت‌ها‬ ‫ب�ر تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان افزایش یابد و از س�وی دیگ�ر‪ ،‬دولت همراهی‌های موقتی را با‬ ‫اصناف داشته باشد‪ ،‬آنها هم به‌طور موقت از سود قانونی خود خواهند کاست و بازار‪ ،‬تولید‌کننده‬ ‫و مصرف‌کننده با مصالحه بیشتری در کنار هم زندگی خواهند کرد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش‌تجارت» از پیشنهادهای اصناف برای رفع مشکل چسبندگی قیمت‬ ‫دولت برادری خود را ثابت کند‪ ،‬اصناف از سودشان کم می‌کنند‬ ‫هرچند نرخ برخی اقالم به ثبات‬ ‫رس��یده و هر از گاهی نرخ بعضی‬ ‫کاالها با کاهش��ی هر چند اندک‬ ‫روبه‌رو می‌شود اما بیشتر کاالهای‬ ‫مورد استفاده مردم نسبت به سال‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد نرخ چندین برابری‬ ‫را می‌گذرانند‪ .‬این وضعیتی است‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫که ح��دود ‪۱۰‬م��اه اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫دارد و هیچ‌ک��س خبر امیدوار‌کننده و قابل اطمینانی درباره‬ ‫بهبود ش��رایط تا بازار س��ال نو‪ ،‬نمی‌دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه می‌توان با همان طرح‌های ضربتی که دلخوش��ی از آنها‬ ‫نداریم‪ ،‬این‌بار تصمیم‌گیری‌های درستی کرد‪ .‬هیات رئیسه‬ ‫ات��اق اصناف ایران در این زمینه پیش��نهادهایی برای دولت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ‌ها پایین آمده است‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره گفت‪ :‬این‌طور نیس��ت‬ ‫که نرخ‌ها پایین نیامده باش��د‪ .‬آمارها نش��ان‌دهنده کاهش‬ ‫ن��رخ در برخی کاالها اس��ت ام��ا واحد‌ه��ای توزیع‌کننده‬ ‫می‌گویند زمانی که ما کااله��ا را خریدیم‪ ،‬با نرخ باال خریده‬ ‫بودی��م و نس��بت به زمانی که ارز گران‌تر بود‪ ،‬س��ود منطقی‬ ‫و قانون��ی دریاف��ت می‌کنیم و وقت��ی کااله��ای ارزان‌تر را‬ ‫از تولید‌کنن��دگان بخریم‪ ،‬مردم ارزان ش��دن را احس��اس‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫سعید ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت»‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬م��ا معتقدیم کاه��ش نرخ ارز به م��رور اثر خود‬ ‫را ب��ر بازار می‌گ��ذارد‪ ،‬ام��ا کاری که اتاق اصن��اف ایران در‬ ‫زمینه کاهش نرخ‌ها انجام داده اس��ت‪ ،‬تش��ویق واحد‌های‬ ‫توزیع‌کننده به کاهش میزان سودشان است تا مراعات حال‬ ‫مصرف‌کننده را کرده باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازار مرغ ش��اهد هستیم با وجود اینکه سود‬ ‫بیش از ‪۱۰‬درصد توزیع‌کنندگان مرغ کش��تار روز متعارف‬ ‫اس��ت اما آنها تا ‪۵‬درصد س��ود دریافت می‌کنند تا نرخ بیش‬ ‫از این باال نرود‪.‬‬ ‫ممبین��ی گفت‪ :‬با ای��ن حال زمانی می‌توانیم از تش��ویق‬ ‫اصناف ب��ه دریافت س��ود کمتر نتیجه بهت��ری بگیریم که‬ ‫دول��ت تخفیف‌های مالیات��ی و عوارض نس��بت به اصناف‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در واق��ع اگر دولت حس��ن نیت‌ش��ان را به‬ ‫اصناف نش��ان دهن��د‪ ،‬اصناف هم از سودش��ان کم خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگر زمینه تعامل وارد‌کننده دست اول مواد اولیه با تولید‌کننده صنفی‬ ‫برقرار شود شاهد اتفاق‌های خوبی در کنترل نرخ کاال خواهیم بود‬ ‫سیل که می‌آید‪ ،‬دولت به بخش کشاورزی یارانه می‌دهد اما در هیچ‌گاه‬ ‫از اصناف حمایتی نشده است‬ ‫‹ ‹نیاز به تعامل بین ‪ 3‬اتاق‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬تعامل بین اصناف و دو اتاق تعاون‬ ‫و بازرگان��ی می‌تواند یک��ی دیگر از چاره‌ه��ای کاهش نرخ‬ ‫کاالها باشد‪۳ .‬روز پیش (یکشنبه) رئیس جدید اتاق اصناف‬ ‫ایران نشس��تی با بهمن عبداللهی‪ ،‬رئی��س اتاق تعاون ایران‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اگرچه این نشس��ت صمیمی با هدف تبریک و آش��نایی‬ ‫بیش��تر بین دو طرف انجام ش��د اما پیام این نشست این بود‬ ‫که دبیرخانه مش��ترک ‪۳‬اتاق اصناف ای��ران‪ ،‬تعاون ایران و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران به‌احتمال زیاد‬ ‫دوباره همکاری‌ها را از سر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ممبینی در این‌باره گفت‪ :‬نشست‌های دبیرخانه مشترک‬ ‫‪۳‬ات��اق مدتی اس��ت که برگزار نش��ده اس��ت و از این‌رو‪ ،‬در‬ ‫نشس��تی که با رئیس اتاق تعاون ایران داش��تم‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫تش��کیل نشس��ت‌های دوباره این دبیرخانه تاکید شد‪ .‬این‬ ‫نشست‌ها با توجه به مشکالتی که اقتصاد با آن روبه‌رو است‪،‬‬ ‫اهمیت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬بخشی از کاالهای وارد‌کنندگان‬ ‫کاال ک��ه در ح��وزه ات��اق بازرگانی هس��تند بای��د از طریق‬ ‫تعاونی‌ه��ای توزیع��ی ی��ا واحد‌ه��ای صنفی توزیع ش��ود‪.‬‬ ‫وقفه‌های��ی ک��ه در این چرخ��ه روی دهد ب��ه اقتصاد ضربه‬ ‫می‌زند‪ .‬اگر ‪۳‬اتاق با مش��ورت یکدیگر به دولت و مجلس در‬ ‫تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات کمک کنند‪ ،‬قوانین کارآتری‬ ‫را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬از این رو‪ ،‬دبیرخانه مش��ترک ‪ ۳‬اتاق‬ ‫می‌توان��د گفتمان بهتری را با دولت‪ ،‬مجلس و س��ایر نهاد‌ها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران افزود‪ :‬بخش��ی از تولید‌کنندگان‬ ‫ب��ا ایج��اد انجمن‌هایی زی��ر نظر ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران فعالیت می‌کنند‪ .‬اگر همان افراد‬ ‫بخواهن��د در قالب بخش توزیعی فعالیت کنند زیرمجموعه‬ ‫اتحادیه‌ه��ای اصناف قرار می‌گیرند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش��ی‬ ‫سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقالم اساسی آغاز به‌کار کرد‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران گفت‪ :‬حدود ‪۷‬ماه روی سامانه مدیریت‬ ‫هوش��مند توزیع اقالم اساس��ی کار ش��ده و از هفته گذش��ته در‬ ‫‪۴۰‬فروشگاه اجرا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬بهمن عبداللهی اظهارکرد‪:‬‬ ‫یکی از وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تس��هیل‌گری کار‬ ‫بازرگانان است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی علت مش��کالت موجود در زمین��ه تامین کاال‌های‬ ‫اساس��ی را نداش��تن نظارت جامع دانس��ت و بیان‌ک��رد‪ :‬دولت‬ ‫‪۱۴‬میلی��ارد دالر بودج��ه برای واردات کاال‌های اساس��ی در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬اگر بر این می��زان از بودجه تخصیص یافته‪ ،‬نظارت‬ ‫کافی اعمال می‌شد‪ ،‬مردم با کمبودی رو‌به‌رو نمی‌شدند‪.‬‬ ‫وی به س��امانه مدیریت هوش��مند توزیع اقالم اساسی (مهتا)‬ ‫اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬حدود ‪۷‬ماه اس��ت که روی این س��امانه کار‬ ‫ش��ده است و از هفته گذش��ته این سامانه در ‪۴۰‬فروشگاه اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران به اس��تقبال وزیران و رئیس‌جمهوری‬ ‫از این سامانه اش��اره کرد و گفت‪ :‬با توجه‪ ،‬وزارت جهادکشاورزی‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت می‌توان این طرح را به س��طح‬ ‫ملی رساند‪.‬‬ ‫عبدالله��ی درب��اره جزئی��ات ط��رح مهتا گف��ت‪ :‬در این طرح‬ ‫مش��خصات گیرنده ارز ثبت شده و افراد با ثبت‌نام در این سامانه و‬ ‫ثبت کد ملی خود دارای سهمیه می‌شوند‪ .‬همچنین در این طرح‬ ‫میزان موجودی هر فروش��گاه به‌طور دقیق در س��امانه مشخص‬ ‫اس��ت به عبارت دیگر‪ ،‬تا آخرین گرم کاالیی که با ارز دولتی وارد‬ ‫شده مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬منتظر تصمیم نهایی برای ملی کردن‬ ‫این سامانه هستیم تا اتاق تعاون خدمتی به مردم انجام دهد‪.‬‬ ‫از اصناف هم‪ ،‬تولید‌کننده هس��تند‪ .‬ای��ن تولیدکنندگان با‬ ‫کمبود یا گرانی مواد اولیه روبه‌رو هستند و از این‌رو‪ ،‬با کاهش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬قیمت‌ها آنچنان مردم انتظار داشتند‪ ،‬کاهش نیافت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اتاق اصناف ایران و ات��اق بازرگانی ایران می‌توانند‬ ‫به تبادل‌نظر درباره رفع مش��کالت تولید‌کنندگان و کاهش‬ ‫نرخ‌ها بپردازند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه اگر اطالع��ات وارد‌کنندگان م��واد اولیه در‬ ‫اختیار اصناف تولیدی قرار بگیرد و زمینه تعامل وارد‌کننده‬ ‫دست اول مواد اولیه با تولید‌کننده صنفی برقرار شود‪ ،‬شاهد‬ ‫اتفاق‌های خوبی در کنترل نرخ کاال خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسی‌ها عادالنه باشد‬ ‫نای��ب رئی��س اول اتاق اصناف ایران نی��ز در واکاوی علت‬ ‫چس��بندگی نرخ گفت‪ :‬تنها جایی که به‌راحتی قابل رصد و‬ ‫کنترل کردن است‪ ،‬بخش اصناف است‪ .‬فاکتورهای رسمی‪،‬‬ ‫دس��تورهای س��ازمان حمایت و‪ ...‬همه مشمول کار اصناف‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬پس اصناف قابل کنترل هس��تند و باید مشکل‬ ‫چسبندگی نرخ را در جای دیگری جست‪.‬‬ ‫جالل‌الدی��ن محم��د ش��کریه در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫«گس��ترش تج��ارت» اظهارکرد‪ :‬واحد صنف��ی که کاالیی‬ ‫را ب��ا نرخ ب��اال از تولید‌کنندگان خریده اس��ت‪ ،‬پس از اینکه‬ ‫کاالهای��ش را ب��ه مصرف‌کننده فروخ��ت‪ ،‬بای��د دوباره از‬ ‫تولید‌کننده خرید کند‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ن ب��ار تولید‌کننده به‌واس��طه کاهش ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫کاالهای��ش را با نرخ پایین‌تری بفروش��د‪ ،‬واضح اس��ت که‬ ‫مصرف‌کنن��ده نیز کاال را با نرخ پایین‌تری خریداری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رصد قیمت‌ها در اصن��اف به‌راحتی قابل اجرا‬ ‫اس��ت و از نظر قانون��ی‪ ،‬واحدهای صنفی در راس��تای رفع‬ ‫چس��بندگی نرخ نمی‌توانن��د کاری انجام دهند‪ .‬اگر تخلفی‬ ‫هم کرده باش��ند و اصرار به گران‌فروش��ی داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعزیرات حکومتی‬ ‫و بازرس��ان اصناف با این تخلفات‬ ‫برخ��ورد می‌کنند ام��ا آنچه نیاز‬ ‫است اینکه بازرس��ی‌ها و نظارت‬ ‫بر واحد‌های تولیدی باید افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ش��کریه گفت‪ :‬من نمی‌خواهم‬ ‫تولید‌کنن��ده و بخ��ش صنعت را‬ ‫جالل‌الدین‌ شکریه متهم کن��م‪ .‬آنها هم مش��کالت‬ ‫خ��اص خود را دارن��د اما نظارت بر حلقه آخر ب��ازار‪ ،‬راه‌حل‬ ‫کاملی نیس��ت‪ .‬همان نظارتی که بر حلقه آخر فروش یعنی‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی می‌ش��ود و همان س��ختگیری که برای‬ ‫اصناف می‌ش��ود را ب��رای تولید‌کنن��دگان صنعتی هم باید‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در موضوع برخورد ب��ا کاالی قاچاق هم به‬ ‫س��راغ حلقه آخر می‌آیند‪ ،‬اما این کافی نیست‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتاق اصن��اف ایران به ضرورت حمای��ت دولت از اصناف نیز‬ ‫اش��اره کرده و گف��ت‪ :‬در موضوع چس��بندگی نرخ و عرضه‬ ‫کاالهی قاچاق‪ ،‬بیش��تر فش��ار بر حلقه آخر اس��ت و انگشت‬ ‫اتهام به س��مت اصناف اس��ت این در حالی است که اصنافی‬ ‫که سرمایه آنها بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز‪ ،‬به یک‌چهارم‬ ‫و یک‌پنجم رس��یده اس��ت نیز مش��کالت زیادی دارند که‬ ‫هیچ‌کس ب��ه آنها کمکی نمی‌کن��د‪ .‬هیچ‌گونه نقدینگی به‬ ‫واحد‌های صنفی تزریق نمی‌ش��ود‪ .‬سیل که می‌آید‪ ،‬دولت‬ ‫به بخش کش��اورزی یارانه می‌دهد ام��ا در موضوع اصناف‪،‬‬ ‫هیچ‌گاه حمایتی از آنها نش��ده اس��ت‪ .‬اگر از اصناف حمایت‬ ‫شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت بازار رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫یگویند‪ ،‬هر مش��کلی را ‌هحل��ی دارد اما من‬ ‫م‌‬ ‫له��ای چندگانه‌ای‬ ‫معتق��دم هر مش��کلی راه‌ح ‌‬ ‫دارد‪ .‬آنچه برگزی��دگان واحد‌های صنفی در این‬ ‫گ��زارش مط��رح کردند‪ ،‬چند راه��کار برای رفع‬ ‫چسبندگی نرخ است اما به‌طور حتم‪ ،‬راه‌حل‌های‬ ‫دیگری هم وجود دارد‪ .‬آنچه مورد انتظار اس��ت‬ ‫اینکه دولت دس��ت‌ها را به نشانه تسلیم باال نبرد‬ ‫و تن به چسبندگی نرخ ندهد‪ .‬با کاهش نرخ ارز‪،‬‬ ‫باید نرخ‌ها ب ‌هط��ور قابل‌توجهی کاهش یابد‪ .‬این‬ ‫مطالبه‌ای ملی است‪.‬‬ ‫واردات‪ ،‬مشکل گرانی گوشت راحل نمی‌کند‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه در‬ ‫ش��رایط فعلی دولت باید صادرات دام را آزاد کند تا ارز حاصل‬ ‫ازخروج دام به کش��ور بازگردد‪ ،‬گفت‪ :‬توزیع نهاده‌های دولتی‬ ‫به‌طورقطره چکانی است‪.‬‬ ‫سید احمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر درباره گرانی گوشت‬ ‫قرمز و قاچاق دام زنده از کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براساس آماری که‬ ‫چند وقت قبل در رادیو اعالم ش��د در ‪۹‬ماه امس��ال ‪۹۶۲‬هزار‬ ‫راس دام سبک و سنگین به طورغیرمجاز از کشور خارج شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از ممنوعیت ص��ادرات دام زن��ده اضافه کرد‪:‬‬ ‫ص��ادرات دام روال قانون��ی خود را طی می‌ک��رد که جلوی آن‬ ‫را گرفتند که همین امر باعث گس��ترش قاچاق ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان های نظارتی نیز مشخص نیست که چرا به این مسئله‬ ‫رسیدگی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره انجمن صنف��ی گاوداران با بیان اینکه‬ ‫ممنوعی��ت صادرات و قاچاق دام زنده از دالیل گرانی گوش��ت‬ ‫قرمز در بازار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قیمت دام زنده نوس��ان چندانی‬ ‫نداش��ته است‪ .‬قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده ‪۲۲‬هزار تومان‬ ‫بوده ک��ه به‌تازگی هزارتومان افزایش یافته و به ‪ ۲۳‬هزارتومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مقدس��ی تصریح کرد‪ :‬دولت باید در این وضعیت صادرات را‬ ‫آزاد کند که دست‌کم ارز حاصل از آن وارد کشور شود نه اینکه‬ ‫هم دام از کشور خارج شود هم اینکه ارزی وارد کشور نشود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده مبنی ب��ر واردات دام‬ ‫زنده به کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬مگر با واردات گوش��ت به کشور مشکل‬ ‫حل ش��د که حاال می‌خواهند دام زنده وارد کنند؟ چند بار باید‬ ‫یک مس��ئله را تجربه کنیم تا متوجه شویم که راهکار درستی‬ ‫نیست؟‬ ‫مقدسی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در صورت‬ ‫تداوم ش��رایط فعلی‪ ،‬واردات مواد اولیه دیگر به‌صرفه نیس��ت‬ ‫و باید محص��والت و فرآورده های نهایی را وارد کش��ور کنیم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در این صورت بحث اش��تغال و امنیت غذایی به‬ ‫خطر می‌افتد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی ب��رای انتقال ارز مواد اولیه با مش��کل‬ ‫روبه‌رو هس��تیم ب��رای محصوالت نهایی نیز چنین مش��کلی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تقاضا برای پوشاک داخلی افزایش یافت‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک‬ ‫ایران از افزایش تقاضا برای پوشاک تولید داخل خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تامین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند کمیت‬ ‫و کیفیت تولید پوشاک را بهبود بخشد‪ .‬مجید نامی در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‬ ‫پوشاک خارجی‪ ،‬باعث افزایش تقاضا برای پوشاک تولید داخل‬ ‫ش��ده‌‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬آمار دقیقی از میزان افزایش فروش پوش��اک‬ ‫تولید داخل وجود ندارد‪ ،‬اما مش��اهدهای میدانی نشان می‌دهد‬ ‫میزان سفارش‌های واحدهای تولیدی افزایش داشته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اگر دولت بتواند به تامین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای‬ ‫تولی��دی کمک کند‪ ،‬ش��رکت‌های تولیدی نی��ز از نظر کمی و‬ ‫کیفی پاس��خگو خواهند بود‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و‬ ‫صادرات نساجی و پوشاک ایران‪ ،‬با اشاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫مهم‌ترین مش��کل صنایع پوشاک و نس��اجی کمبود مواد اولیه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌طور مداوم‬ ‫نشست‌هایی برای حل این مش��کل برگزار می‌کند‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است‪.‬‬ ‫نامی هم‌چنین خاطرنش��ان کرد که مبارزه با قاچاق در سطح‬ ‫عرضه باعث ش��ده بس��یاری از واردکنن��دگان کاالی قاچاق به‬ ‫واحدهای تولیدی سفارش پوشاک دهند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫بر اس�اس آنچه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور اعالم کرده‬ ‫است‪ ،‬در کل کشور حدود ‪ ۷‬هزار جایگاه سوخت وجود دارد‪ .‬با توجه به نقش مهم‬ ‫و موثر جایگاه‌های س�وخت در اش�تغال‌زایی و درآمدزایی‪ ،‬ل�زوم تقویت تولیدات‬ ‫سارا رشادی‌زاده بومی در این بخش به‌ش�دت احس�اس می‌ش�ود‪ .‬به همین دلیل این مرکز از س�ال‬ ‫‪ expo@tejaratdaily.com‬گذش�ته به فکر برپایی رویدادی با عنوان نمایشگاه بین‌المللی جایگاه‌های سوخت‬ ‫و صنایع وابس�ته افتاده است‪ .‬این رویداد در نیمه نخست اسفند دوسالگی خود را‬ ‫جش�ن می‌گیرد و قرار است گامی در مس�یر افزایش دانش فنی تولید جایگاه‌های‬ ‫سوخت و جذب سرمایه‌گذار بردارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه «سوخت» دوساله می‌شود‬ ‫اس��فند امس��ال‪ ،‬دومی��ن نمایش��گاه تخصص��ی بین‌المللی‬ ‫جایگاه‌ه��ای س��وخت و صنای��ع وابس��ته در مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اس��فند با حمایت و هم��کاری مرکز‬ ‫مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های س��وخت کش��ور و از سوی‬ ‫شرکت نمایشگاهی میالد نور برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫اهمی��ت این رویداد وقتی بیش��تر می‌ش��ود ک��ه در برنامه‬ ‫چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬قرار است تصدی‌گری دولت در حوزه سوخت‬ ‫کاهش یابد‪ .‬کارشناس��ان معتقدند به کمک رویدادهایی مانند‬ ‫نمایش��گاه تخصصی بین‌المللی جایگاه‌های س��وخت و صنایع‬ ‫وابسته می‌توان پیوند گس��ترده‌ای در بخش‌های مرتبط ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬این پیوند گس��ترده درنهایت به توس��عه کس��ب‌وکار و‬ ‫توانمندی بخش خصوصی در این بخش منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬بخش اصلی نمایشگاه‬ ‫علی محتشم امیری مدیر اجرایی دومین‬ ‫نمایشگاه تخصصی بین‌المللی جایگاه‌های‬ ‫س��وخت و صنایع وابسته در گفت‌وگو با‬ ‫«گس��ترش تج��ارت» ضم��ن اش��اره به‬ ‫بخش‌ه��ای این روی��داد گف��ت‪ :‬توزیع‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬تجهی��زات و‬ ‫صنایع وابس��ته ازجمله مهم‌ترین زیرمجموعه‌های نمایش��گاه‬ ‫امسال هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی دومی��ن نمایش��گاه تخصص��ی بین‌المللی‬ ‫جایگاه‌های س��وخت و صنایع وابسته شناس��ایی ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود در حوزه جایگاه‌های س��وخت‪ ،‬تجهی��زات و خدمات‬ ‫وابس��ته و بهره‌گیری مناس��ب از ظرفیت‌ه��ای موجود و ایجاد‬ ‫زمینه‌های بهره‌وری‪ ،‬اشتغال‌زایی و کارآفرینی را از دیگر اهداف‬ ‫دومین نمایش��گاه جایگاه‌های سوخت دانست و گفت‪ :‬در کنار‬ ‫این اهداف مواردی همچون ارائه آخرین دستاوردها و فناوری‌ها‬ ‫در زمینه صنعت سوخت‪ ،‬معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬تعامل بهتر میان تولیدکنندگان این محصوالت با بازار‪،‬‬ ‫تجهیز و توسعه صنعت جایگاه‌داری در راستای افزایش رضایت‬ ‫مش��تری‪ ،‬باال بردن س��طح ایمنی در این حوزه و اس��تفاده از‬ ‫جدیدترین امکانات تولیدشده و تش��ویق به سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنع��ت جایگاه‌داری و صنایع وابس��ته نیز ج��زو اهداف اصلی‬ ‫دومین نمایشگاه بین‌المللی جایگاه‌های سوخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫سال گذشته نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی جایگاه‌های‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۶‬در محل دائمی‬ ‫سوخت و صنایع وابس��ته از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬د ‌‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد‪ .‬در نخستین دوره‬ ‫ای��ن رویداد عالوه‌بر تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬هیات‌های تجاری از‬ ‫عراق و ترکیه به‌منظور انتقال فناوری‪ ،‬با ایران همکاری کردند‪.‬‬ ‫در حاشیه این نمایشگاه نیز همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت جایگاه‌داری برگزار شد‪ .‬یکی از ویژگی‌های نخستین‬ ‫دوره این رویداد حضور کش��ورهای عراق‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫روس��یه و ژاپن در نمایش��گاه بود‪ .‬علی منشی مدیرعامل مرکز‬ ‫مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های س��وخت کش��ور در حاشیه‬ ‫برپایی نخس��تین دوره این رویداد گفت‪ :‬نخس��تین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی جایگاه‌های سوخت و صنایع وابسته در جهت تبادل‬ ‫مزیت‌های اقتصادی و زیس��ت‌محیطی‪ ،‬مسئوالن وقت کشور را‬ ‫دان��ش و فناوری و نیز ایجاد تعامل بین ش��رکت‌های معرف با‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۹‬خورشیدی بر آن داشت تا سی‌ان‌جی را به عنوان‬ ‫حضور شرکت‌های داخلی و خارجی برگزار شد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫یک سوخت پاک برای گنجاندن در سبد سوخت مصرفی کشور‬ ‫صنعت جایگاه‌داری در کشور از جایگاه گسترده و‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬از این‌رو فاز مطالعات روی س��وخت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار است‪ ،‬بنابراین تصمیم گرفتیم با‬ ‫سی‌ان‌جی و نحوه ایجاد زیرساخت‌های توسعه آن‬ ‫سازمان‌های وابس��ته در این زمینه نمایشگاهی را‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۹‬آغاز شد‪ .‬ساخت جایگاه‌های عرضه‬ ‫توزیع‪،‬‬ ‫در جهت تعامل بیش��تر و به‌روزرس��انی فناوری و‬ ‫س��وخت س��ی‌ان‌جی و ایجاد ن��اوگان خودروهای‬ ‫دانش برگزار کنیم‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬دوگانه‌س��وز نتیج��ه ای��ن ارزیابی‌ها بود‪ .‬از س��ال‬ ‫‹ ‹وضعی�ت جایگاه‌ه�ای س�وخت در‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬که مطالعات گنجاندن س��وخت سی‌ان‌جی‬ ‫خدمات‪،‬‬ ‫ایران‬ ‫در سبد سوخت کشور آغاز شد تا امروز تالش‌های‬ ‫تجهیزات و‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��رکت‌های بس��یاری در حوزه‬ ‫مستمری برای توسعه این صنعت به صورت کمی‬ ‫س��اخت جایگاه س��وخت در ایران فعالیت دارند‪ .‬صنایع وابسته و کیفی در طول فعالیت ‪ ۶‬دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ازجمله‬ ‫به گفته مدیرعامل مرک��ز مطالعات و برنامه‌ریزی‬ ‫ایران انجام ش��ده و در نتیجه آن‪ ،‬امروز ‪ ۴‬میلیون‬ ‫جایگاه‌های سوخت کشور‪ ،‬در کل کشور حدود ‪۷‬‬ ‫خودرو دوگانه‌سوز در کشور تردد می‌کنند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین‬ ‫هزار جایگاه س��وخت وج��ود دارد‪ .‬این آمار وقتی‬ ‫جایگاه‌ه��ای عرضه س��وخت س��ی‌ان‌جی که تا‬ ‫زیرمجموعه‌های‬ ‫ارزش��مندتر می‌ش��ود که می‌بینیم به کمک این‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۱۳‬جایگاه رس��یده‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪۷‬هزار جایگاه در ‪ ۲‬س��ال گذشته بیش از یک‌صد‬ ‫ب��ود‪ ،‬با گذش��ت ‪ ۹‬ماه از س��ال ‪ ۹۷‬و بهره‌برداری‬ ‫هزار ش��غل ایجاد شده است‪ .‬البته به‌طور دقیق‌تر‪ ،‬بین‌المللی‬ ‫از ‪ ۳۶‬جایگاه جدید عرضه س��وخت س��ی‌ان‌جی‪،‬‬ ‫اکنون ب��ه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۴۹‬جایگاه رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫از آمار حدود ‪ ۷‬هزار جایگاه س��وخت در کش��ور‪ ،‬جایگاه‌های‬ ‫‪ ۲۴۴۹‬جای��گاه برای عرضه س��وخت س��ی‌ان‬ ‫همچنین ساخت ‪ ۱۲۸‬جایگاه جدید عرضه سوخت‬ ‫‌جی سوخت و صنایع‬ ‫اس��ت‪ .‬این تعداد جای��گاه کار سوخت‌رس��انی به‬ ‫سی‌ان‌جی در مناطق مختلف کشور در دست اقدام‬ ‫ناوگان ‪ ۴‬میلیونی خودروهای دوگانه‌س��وز کشور وابسته است اس��ت که با بهره‌برداری از آنها‪ ،‬تعداد جایگاه‌های‬ ‫را انج��ام می‌دهن��د‪ .‬منابع ب��زرگ گاز طبیعی و‬ ‫عرضه س��وخت س��ی‌ان‌جی در ایران ب��ه ‪ ۲‬هزار و‬ ‫شبکه گسترده گازرسانی در سراسر کشور در کنار‬ ‫‪ ۵۷۷‬جایگاه می‌رس��د‪ .‬ناگفته پیداست که هریک‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /613‬پیاپی‌‌‪762‬‬ ‫از جایگاه‌های سوخت درآمدزایی باالیی دارند و به همین دلیل‬ ‫سهم مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند‪ .‬البته بخش خصوصی‬ ‫با مش��ارکت بخش دولتی س��عی دارد درآمدزایی جایگاه‌های‬ ‫س��وخت را افزایش دهد‪ .‬در این راس��تا نیز س��ال گذشته فاز‬ ‫اجرایی طرح طیجاک (طرح یکپارچه‌سازی جایگاه‌های سوخت‬ ‫کشور) کلید خورد‪ .‬طرح طیجاک تحولی نوین در عرصه توزیع‬ ‫سوخت کشور‪ ،‬گامی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و نخس��تین طرح مطالعاتی با بررسی تجربه‌ها و امکانات بومی‬ ‫کشور و قوانین جاری اس��ت‪ .‬سال گذشته در حاشیه رونمایی‬ ‫از ای��ن طرح‪ ،‬بیژن حاج محمدرض��ا رئیس هیات‌مدیره انجمن‬ ‫صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر‬ ‫کشور درباره آن گفت‪ :‬ش��رکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی‬ ‫ی��ک طرح ابتکاری را در زمینه برندس��ازی ب��رای جایگاه‌های‬ ‫س��وخت داده بود که قابلیت اجرا نداش��ت و براساس نشستی‬ ‫که با این شرکت داشتیم‪ ،‬قرار شد شرکتی متشکل از صاحبان‬ ‫اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور تشکیل‬ ‫دهیم که به‌واس��طه آن مس��ائل حاش��یه‌ای‪ ،‬رانت و… از بین‬ ‫برود‪ .‬در این راس��تا نمایندگان جایگاه‌داران سراسر کشور برای‬ ‫ورود به فاز اجرایی طرح یکپارچه‌س��ازی جایگاه‌های س��وخت‬ ‫کشور در این نشست حضور یافتند‪ .‬مدیرعامل مرکز مطالعات و‬ ‫برنامه‌ریزی جایگاه‌های سوخت کشور نیز در همان زمان طرح‬ ‫طیجاک را ی��ک تحول بنیادی در حوزه جایگاه‌های س��وخت‬ ‫کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به اینکه ایج��اد این مجموعه‬ ‫تخصص��ی ب��رای جایگاه‌های س��وخت کش��ور از طریق علمی‬ ‫و قانونی و با مطالعات جامع همراه اس��ت‪ ،‬می‌تواند مس��ائل و‬ ‫مشکالت جایگاه‌داران را با توجه به اصل ‪ ۴۴‬و اقتصاد مقاومتی‬ ‫حل‌وفصل کن��د‪ .‬البته هنوز این طرح به‌طور جامع در کش��ور‬ ‫برگزار نشده و از نتیجه آن خبری در دست نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ا توجه به بحث تحریم‌های بین‌الملل��ی علیه ایران‪ ،‬برپایی‬ ‫رویدادهایی مانند نمایش��گاه بین‌المللی جایگاه‌های سوخت و‬ ‫صنایع وابس��ته می‌تواند به افزایش و به‌روزرس��انی دانش فنی‬ ‫ایران در زمینه تولید جایگاه سوخت کمک زیادی کند‪ .‬به‌ویژه‬ ‫آنکه تا کمتر از ‪ ۳‬سال دیگر قرار است نقش تصدی‌گری دولت‬ ‫در این بخش کاهش یابد‪ .‬در این شرایط فعاالن این حوزه باید‬ ‫ضمن حضور در چنین رویدادهایی از فرصت به‌دست‌آمده برای‬ ‫توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫دومین نمایش��گاه تخصصی بین‌المللی جایگاه‌های سوخت و‬ ‫صنایع وابس��ته ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اس��فند در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 613‬پیاپی ‪762‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫احتمال راه‌اندازی شبکه‬ ‫تلویزیونی گردشگری در فارس‬ ‫اس��تاندار ف��ارس از راه‌ان��دازی ش��بکه رادیوی��ی و تلویزیونی‬ ‫گردشگری در فارس حمایت کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬استاندار فارس‬ ‫در دیدار مدیرکل و معاونان صدا و س��یما توسعه گردشگری در‬ ‫اس��تان را از برنامه‌های جدی خود برشمرد و گفت از طرح‌هایی‬ ‫که به هر ش��کل صنعت گردش��گری در اس��تان را تقویت کند‪،‬‬ ‫حمایت می‌کنم‪.‬‬ ‫عنایت اهلل رحیمی با اشاره به برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود‬ ‫برای س��رعت بخشیدن به توسعه فارس در مدت زمان معقول و‬ ‫مطلوب‪ ،‬همگامی و همراهی صدا و سیما را در همراه کردن مردم‬ ‫با برنامه‌های مدیران بس��یار موثر دانست و افزود‪ :‬صدا و سیمای‬ ‫فارس در برق��راری تعامل و ایجاد تعادل در تولیدات رس��انه‌ای‬ ‫خود و پش��تیبانی از عملکرد مثبت مس��ئوالن و همچنین بیان‬ ‫خواس��ت و توقع بحق مردم عملکرد قابل‌توجهی داش��ته و ادامه‬ ‫این سیاس��ت در دوره جدید مدیریت اس��تان خدمت خوبی به‬ ‫مردم و مس��ئوالنی اس��ت که با صداقت و تالش همت خویش را‬ ‫معطوف خدمت به مردم کرده‌اند‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه از صدا و س��یمای اس��تان می‌خواهم که‬ ‫دو طرح بزرگ و تاثیرگذار در استان و کشور مطرح و پی گیری‬ ‫کند‪ ،‬پیش��نهاد مدیرکل صدا و س��یما مبنی بر راه‌اندازی شبکه‬ ‫گردش��گری را مطلوب و کاربردی خواند و از حمایت همه جانبه‬ ‫خود برای تحقق این مهم خبرداد‪.‬‬ ‫شبه جزیره میانکاله‬ ‫دارای شناسنامه بین‌المللی‬ ‫فرمان��دار بهش��هر گف��ت‪ :‬ش��به جزی��ره میانکال��ه از جمل��ه‬ ‫زیس��تگاه‌های مهم جهانی با دارا بودن شناسنامه بین‌المللی‪ ،‬از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است و باید برای حفظ آن تالش شود‪.‬‬ ‫ه��ادی خنج��ری در گفت‌وگو با مهر با اش��اره ب��ه اهمیت و‬ ‫بین‌الملل��ی بودن ش��به جزیر میانکاله و در پی��ش بودن دومین‬ ‫همایش روز میانکاله اظهارکرد‪ :‬برگزاری این همایش گامی برای‬ ‫شناساندن این ظرفیت به جامعه و حفظ این ذخیره گاه ارزشمند‬ ‫است که باید به صورت فرهنگ در بین همگان نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر افزایش دانش زیس��ت‌محیطی بی��ن افراد‬ ‫جامعه افزود‪ :‬امکانات و ظرفیت‌های گوناگونی در منطقه اس��ت‬ ‫ک��ه نیازمند همت و اقدام تمامی نهادهای اجرایی برای توس��عه‬ ‫گردشگری و شناساندن این ظرفیت‌ها است‪.‬‬ ‫خنجری گف��ت‪ :‬نادیده گرفت��ن برخی ظرفیت‌ه��ای مهم در‬ ‫منطقه موجب ش��ده که دارای ش��اخص بیکاری به‌نسبت باالیی‬ ‫در منطقه باش��یم و باید با شناس��اندن این ظرفیت‌ها برای رشد‬ ‫اقتصادی و کاهش بیکاری تالش شود‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه‌های در نظر گرفته ش��ده در دومین همایش‬ ‫روز میانکاله در بهش��هر افزود‪ :‬برنامه‌های ش��اد و محلی‪ ،‬برپایی‬ ‫غرفه‌ه��ای ف��روش محصوالت بوم��ی‪ ،‬محلی و س��نتی و عرضه‬ ‫مس��تقیم ماهی دریایی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته ش��ده‬ ‫در دومین همایش روز میانکاله در بهشهر است‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش‌تجارت» از شاخه‌ای جدید در گردشگری ایران‬ ‫فعاالن گردشگری در مزارع مازندران بذر می‌پاشند‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫استشمام عطر مزرعه و به‌دست‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬گرفت��ن بیل‪ ،‬نشس��تن پش��ت‬ ‫تراکتور‪ ،‬عبور از زمین‌های پر از‬ ‫گل و الی ب��ا چکمه‌ه��ای‬ ‫پالس��تیکی سیاه‪ ،‬گاو‌آهن و بذر پاش��یدن در مزرعه‪،‬‬ ‫س��اخت مترس��ک و دلهره گرما‌زدگی و س��رما‌زدگی‬ ‫محص��والت‪ ،‬پیاده‌روی‌های طوالنی از روس��تا تا س��ر‬ ‫زمی��ن‪ ،‬بلند داد زدن‌های س��ر زمین و اهل خانواده و‬ ‫روس��تا را صدا کردن‪ ...‬همه این‌ها هرچند برای برخی‬ ‫از ما ش��هری‌ها به‌عنوان یک زندگی دائمی پذیرفتنی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما خیلی از ما دوست داریم چند ماهی را به‬ ‫سبک و سیاق کشاورزان زندگی کنیم‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال‪ ،‬همی��ن هفته پیش بود ک��ه یکی از‬ ‫آشنایانم که در تهران ش��غلی در ارتباط با گرافیک و‬ ‫صفحه‌آرایی دارد و تحصیالت کارشناسی ارشد خود را‬ ‫به پایان رس��انده و در زمینه برندینگ کارهای زیادی‬ ‫انج��ام می‌ده��د‪ ،‬گفت که زمین کش��اورزی خریده و‬ ‫قرار اس��ت آخر هفته‌ها به شهرستان‌ها و به سر زمین‬ ‫برود و کشاورزی کند‪ .‬به نظرم نمی‌رسد که این آقای‬ ‫آفتاب‌مهتاب ندیده پش��ت میزنش��ین و البته هنرمند‬ ‫گرافی��ک‪ ،‬از پس ای��ن کارها بر بیاید ام��ا به هر حال‬ ‫تجربه جذابی اس��ت‪ .‬احتمال می‌دهم این آش��نای ما‬ ‫چیزی از گردش��گری مزرعه نمی‌دانست و گرنه بدون‬ ‫اینکه زمینی خریداری کند و هزینه‌های س��نگینی را‬ ‫تقبل کند‪ ،‬می‌توانس��ت به این تجربه ش��یرین دست‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش «گس��ترش‌تجارت»‪ ،‬استانداری‪ ،‬اداره‬ ‫کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری و جهاد‬ ‫دانش��گاهی مازندران بر آن ش��ده‌اند که امکان تجربه‬ ‫شیرین گردشگری مزرعه را در استان مازندران فراهم‬ ‫کنند‪ .‬نوعی از گردشگری که نه تنها می‌تواند درآمدزا‬ ‫باش��د‪ ،‬بلکه مهاجرت معکوس را نیز از رویا به واقعیت‬ ‫نزدیک می‌کند‪.‬‬ ‫کش��اورزی در مناطقی ک��ه دارای ظرفیت الزم برای‬ ‫توسعه گردش��گری هستند‪ ،‬یکی از راهبردهایی است‬ ‫که برای تقویت نواحی روستایی مطرح شده است‪ .‬در‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬گردش��گری کشاورزی می‌تواند با توجه‬ ‫ب��ه گوناگونی محیطی و مزیت‌های نس��بی موجود در‬ ‫آن به‌عنوان یکی از عرصه‌های تنوع بخشی به اقتصاد‬ ‫روستایی مدنظر قرار گیرد‪ .‬یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها‬ ‫برای کاس��تن از مش��کالت گردشگری کش��اورزی و‬ ‫افزودن بر مزیت‌های بالقوه آن‪ ،‬مشارکت میان جوامع‬ ‫محل��ی با مدیران و برنامه‌ریزان اس��ت‪ .‬حال اینکه در‬ ‫این میان‪ ،‬جهاد دانش��گاهی می‌تواند به‌عنوان رابطی‬ ‫میان این دو ایفای نقش کند‪ .‬نکته‌ای که اس��تانداری‬ ‫و اداره‌کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫مازندران به آن پی برده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی دبیرخانه گردش�گری مزرعه‬ ‫در مازندران‬ ‫ب��ا دس��تور اس��تاندار‪ ،‬جه��اد دانش��گاهی مازندران‬ ‫مس��ئولیت راه‌اندازی و تش��کیل «دبیرخانه کارگروه‬ ‫گردشگری مزرعه» را عهده‌دار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نشست «بررسی نقش گردشگری در‬ ‫توسعه اس��تان و موضوع گردشگری مزرعه» با حضور‬ ‫اس��تاندار مازندران و هیات پیش��نهاد دهنده کارگروه‬ ‫گردش��گری مزرع��ه در مح��ل اس��تانداری مازندران‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت با تاکید بر ض��رورت اقتصادی کردن‬ ‫گردش��گری و مردم��ی ک��ردن اقتصاد گردش��گری‪،‬‬ ‫مس��ئولیت راه‌اندازی و تش��کیل دبیرخان��ه کارگروه‬ ‫گردش��گری مزرعه به جهاد دانشگاهی استان محول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احمد حس��ین‌زادگان‪ ،‬استاندار‬ ‫مازن��دران با تاکی��د بر برنامه و‬ ‫اق��دام دولت تدبی��ر و امید در‬ ‫جلب مشارکت همه شهروندان‬ ‫در فرآین��د توس��عه اس��تان‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مردم��ی ک��ردن‬ ‫اقتصاد به‌ویژه اقتصاد گردش��گری هم منافع اقتصادی‬ ‫عموم شهروندان مازندران را تامین می‌کند و هم اینکه‬ ‫سبب رونق و توسعه استان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی مزیت گردشگری مازندران را ظرفیت فعال‌کننده‬ ‫جلب حمایت و مش��ارکت شهروندان برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت و اس��تاندار در مورد برنام��ه و اقدام‌هایی که در‬ ‫خدمت توس��عه استان باشد حمایت و تسهیل الزم را‬ ‫به عمل خواهد آورد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران ظرفیت جهاد دانشگاهی را به‌عنوان‬ ‫ی��ک نهاد علم��ی و انقالبی مغتنم برش��مرد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جهاددانش��گاهی این قابلیت را دارد که رس��الت‬ ‫و ماموریت خود را در فرآیند توسعه مازندران ایفا کند‪.‬‬ ‫واحد عبدالهیان‪ ،‬رئیس جهاد دانشگاهی مازندران نیز‬ ‫با بیان اقدام‌های انجام ش��ده در موضوع گردش��گری‬ ‫مزرعه و اع�لام آمادگی جهاددانش��گاهی برای اقدام‬ ‫علم��ی و عملی در این‌باره‪ ،‬گفت‪ :‬جهاددانش��گاهی با‬ ‫بررسی شرایط موجود و شناسایی مواردی که با وجود‬ ‫حمایت مجلس از ثبت روز ملی لباس‌های محلی‬ ‫رئیس کارگروه زن‪ ،‬خانواده‪ ،‬تربیت‌بدنی و جوانان‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس از ارائه پیشنهاد تعیین‬ ‫یک روز به‌نام «روز مل��ی لباس‌های محلی» به دبیر‬ ‫شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫طیب��ه سیاوش��ی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حاش��یه نشست کمیس��یون فرهنگی با دبیر شورای‬ ‫فرهنگ عمومی درباره پیش��نهاد نام‌گذاری یک روز‬ ‫در تقویم س��االنه به‌نام «روز ملی لباس‌های محلی»‬ ‫رایزنی کردم و این پیش��نهاد را به همراه ضمیمه‌ای‬ ‫از دالیل توجیهی به صورت مکتوب به ایشان تحویل‬ ‫دادم‪ .‬حتی روزهایی که به نظرم برای این نام‌گذاری‬ ‫مناسب بود نیز به ایشان پیشنهاد دادم البته پیشنهاد‬ ‫برخی کارشناس��ان و مش��اوران این بود که پیشنهاد‬ ‫نامگذاری یک روز به‌نام روز ملی لباس‌های محلی در‬ ‫هفته س��وم مهر ماه که «روز روستا و عشایر» نیز در‬ ‫این هفته ثبت است‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم تهران در مجلس ادامه داد‪ :‬توضیح‬ ‫محمدرضا موالی‌زاده‪ ،‬دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی‬ ‫این بود که زمان مطرح شدن و تصمیم‌گیری درباره‬ ‫پیش��نهادهای نام‌گذاری در تقویم س��االنه‪ ،‬در ‪۶‬ماه‬ ‫نخس��ت هر سال به ویژه چند ماه نخست سال است‬ ‫از ای��ن‌رو‪ ،‬به ایش��ان تاکید کردم پیش��نهاد مکتوب‬ ‫من دس��ت ایش��ان باش��د تا در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و پس‬ ‫از تعطیالت عید نوروز به همراه س��ایر پیش��نهاد در‬ ‫دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬میزان حمایت دولت از یک س��و و‬ ‫بیان قوی دالیل و اس��تدالل‌هایش در متقاعد کردن‬ ‫اعضای ش��ورای فرهنگ عمومی را از سوی دیگر در‬ ‫تصویب این پیش��نهاد و اضافه ش��دن به تقویم ملی‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه زن‪ ،‬خانواده‪ ،‬تربیت بدنی و جوانان‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس همچنین یادآور ش��د‪:‬‬ ‫درباره پیش��نهادم با معصومه ابتکار‪ ،‬معاون امور زنان‬ ‫و خانواده رئیس‌جمهوری نیز به‌طور شفاهی صحبت‬ ‫کردم و ایش��ان نیز قول حمایت داد و در نخس��تین‬ ‫فرصت پیش��نهاد مکتوبم را به ایشان تحویل خواهم‬ ‫داد تا هر زمان وقت رس��یدگی به این پیش��نهاد در‬ ‫ش��ورای فرهنگ عمومی شد‪ ،‬معاون رئیس‌جمهوری‬ ‫نیز در آن نشست حضور پیدا کنند و با حمایت‌شان‬ ‫به روند تصویب این پیشنهاد کمک کنند‪.‬‬ ‫اهمیت‪ ،‬مورد کم‌توجهی اس��ت‪ ،‬نسبت به فعال کردن‬ ‫این ظرفیت‌ها در راس��تای توس��عه استان اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خواس��تار توجه اس��تان و حمای��ت از اقدام‌های‬ ‫جهاددانشگاهی شد و گفت‪ :‬برنامه‌های جهاددانشگاهی‬ ‫متناس��ب با ظرفیت‌ه��ای بالقوه و مزیت‌های نس��بی‬ ‫استان تدوین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت اداره میراث از جهاد دانشگاهی‬ ‫مدی��رکل اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری مازندران نیز با حمایت از اقدام اس��تاندار‬ ‫در واگذاری این مس��ئولیت به جهاد دانشگاهی گفت‪:‬‬ ‫رئیس کارگروه‌های گردشگری استانداری است‪.‬‬ ‫سیف اهلل فرزانه در گفت‌وگو با‬ ‫خبرن��گار «گس��ترش‌تجارت»‬ ‫اظهارکرد‪ :‬گردشگری مزرعه در‬ ‫تخصص جهاد دانشگاهی است‬ ‫و ورود آنه��ا ب��ه ای��ن عرص��ه‬ ‫تداخل��ی ب��ا کار اداره کل‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری ایجاد‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬از این‌رو‪ ،‬تصمیمی که اس��تاندار مازندران‬ ‫گرفته‪ ،‬تصمیمی درست و کارشناسی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گردش��گری مزرع��ه کار جدیدی در‬ ‫کشور است و جهاد دانشگاهی گروهی پژوهشی برای‬ ‫گردشگری مزرعه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫مازن��دران نی��ز در کنار جهاددانش��گاهی اس��ت و از‬ ‫آنه��ا حمای��ت می‌کنی��م‪ .‬نشس��ت‌های گوناگونی با‬ ‫جهاددانش��گاهی در این‌باره داشته‌ایم و حدود ‪۲۰‬روز‬ ‫پی��ش‪ ،‬یک موافق��ت اولیه ب��ا آنها داش��ته‌ایم تا کار‬ ‫پژوهشی و علمی خود را آغاز کنند‪.‬‬ ‫گردش��گری مزرع��ه در مازن��دران می‌توان��د رویکرد‬ ‫پژوهش��ی و گردش��گری داشته باش��د و در نهایت به‬ ‫جذب گردشگران داخلی و خارجی نیز منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شکوفایی دوباره اشتغال روستایی‬ ‫استادان دانشگاه هم از گردشگری مزرعه در مازندران‬ ‫حمایت می‌کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه س��یدرضا موس��وی‪،‬‬ ‫اس��تاد گردش��گری در اس��تان مازندران معتقد است‬ ‫«گردش��گری مزرعه»‪ ،‬یکی از مهم‌ترین و جدیدترین‬ ‫انواع گردشگری در دنیا است که درآمد زیادی دارد‪ .‬او‬ ‫درباره این نوع گردشگری گفت‪ :‬در گردشگری مزرعه‪،‬‬ ‫گردشگر در فعالیت‌های زراعی و دامی با زارع وکشاورز‬ ‫مش��ارکت و زندگی می‌کند و نکته جالب توجه اینکه‬ ‫در کنار زندگی کردن با کش��اورز‪ ،‬با فرهنگ زراعی و‬ ‫دامی آشنا می‌شود و از فرآیند آن اطالعات پیدا کرده‬ ‫و آن را بازنشر می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش کجارو‪ ،‬موس��وی همچنی��ن افزود‪ :‬در این‬ ‫نوع گردش��گری‪ ،‬روس��تاییان دیگر به شهر مهاجرت‬ ‫نمی‌کنن��د و اینکه با ایجاد اش��تغال خانگی از جمله‬ ‫تولید ماس��ت‪ ،‬کره و پنی��ر‪ ،‬اقتصاد خانواده ش��کوفا‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین در این گردش��گری‪ ،‬گردشگر با‬ ‫آداب‪ ،‬رس��وم و فرهنگ کش��اورزی و روستایی آشنا‬ ‫می‌ش��ود و با ش��ناخت محیط‌زیس��ت‪ ،‬به آن آسیب‬ ‫نخواهد زد‪ .‬موس��وی گف��ت‪ :‬جغرافی��ای بی‌نظیر و‬ ‫طبیع��ی منطقه کجور‪ ،‬کالردش��ت و الب��رز مرکزی‪،‬‬ ‫می‌‌تواند برای گردش��گری مزرعه مناس��ب باش��د و‬ ‫کس��انی که به‌دلیل اقتصاد بد نیز از روس��تا به شهر‬ ‫آمده‌اند‪ ،‬به این ترتیب می‌توانند به محل زندگی خود‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬بر اس��اس بررسی‌ها و‬ ‫مطالع��ات‪ ،‬اوج درآمد کش��ورهای اس��کاندیناوی در‬ ‫بخش گردش��گری مزرعه بوده و کشور اتریش دارای‬ ‫‪۱۲۱‬هزار واحد اقامتی در حوزه گردشگری کشاورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫به نظر می‌رسد تش��کیل دبیرخانه گردشگری‬ ‫مزرعه در اس��تان مازندران با هدف س��اماندهی‬ ‫ته��ای گردش��گری ک��ه بر مح��ور ایجاد‬ ‫فعالی ‌‬ ‫ارزش افزوده در اقتصاد روس��تایی است‪ ،‬اجرایی‬ ‫یش��ود‪ .‬اقدامی که برای نخستین‌بار در کشور‬ ‫م‌‬ ‫تعریف و تدوین ش��ده اس��ت و عالوه بر حفظ و‬ ‫صیان��ت از کاربری مزارع‪ ،‬رونق صنایع‌دس��تی‪،‬‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬حفظ میراث معنوی‪ ،‬اشتغال‬ ‫و رونق اقتص��ادی را رقم خواه��د زد‪ .‬حاال باید‬ ‫زمین ‌هه��ای ایجاد توره��ا و آژانس‌های حرفه‌ای‬ ‫برای گردش��گری مزرع��ه را هم ایج��اد کرد‪ .‬با‬ ‫این توضیح که گردش��گران مزرعه برای مدتی با‬ ‫کش��اورز همراه خواهند بود و مراحل زراعت را با‬ ‫او می‌گذرانند‪ .‬این امر متفاوت از بو ‌مگردی است‬ ‫و ع�لاوه بر موضوع تفریحی و س��رگرمی‪ ،‬نوعی‬ ‫گردش��گری تخصصی و علمی ب��رای افرادی که‬ ‫در حرفه کش��اورزی مشغول هستند نیز به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫مجوز نگهداری فلزیاب را از سازمان میراث فرهنگی بگیرید‬ ‫فرمان��ده یگان حفاظ��ت اداره‬ ‫کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫تبلیغ‪ ،‬خرید و ف��روش‪ ،‬حمل و‬ ‫نگهداری و همچنین اس��تفاده از‬ ‫هرگون��ه دس��تگا ‌ه فلزیاب منوط‬ ‫ب��ه دریافت مج��وز از س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش می��راث آریا به‬ ‫نقل از روابط عموم��ی اداره کل‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری کرمان‪ ،‬س��رهنگ‬ ‫نورعلی چوگان��ی‪ ،‬فرمانده یگان‬ ‫حفاظت استان با اشاره به اینکه‬ ‫تبلیغ‪ ،‬خرید و ف��روش‪ ،‬حمل و‬ ‫نگه��داری و همچنین اس��تفاده‬ ‫از دس��تگا ‌ه ه��ای فلزیاب منوط‬ ‫ب��ه دریافت مج��وز از س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری اس��ت‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫همچنی��ن تبلیغ انواع دس��تگاه‬ ‫فلزی��اب از طری��ق رس��انه‌های‬ ‫عموم��ی ب��ا مج��وز س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری امکان‌پذیر است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینک��ه به تازگی تبلیغات‬ ‫غیر قانونی گس��ترده‌ای از طریق‬ ‫فضاه��ای مج��ازی در خصوص‬ ‫فروش دس��تگاه فلزی��اب انجام‬ ‫م��ی گی��رد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬برخی‬ ‫ش��رکت‌های بدون مجوز قانونی‬ ‫اقدام به تبلیغ و تش��ویش اذهان‬ ‫عمومی برای خریداری این‌گونه‬ ‫دس��تگاه‌ها می‌کنن��د‪ ،‬در ای��ن‬ ‫ش��رایط مردم باید مراقب باشند‬ ‫که تحت‌تاثی��ر این تبلیغات قرار‬ ‫نگیرند‪.‬‬ ‫س��رهنگ چوگان��ی ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه به‌طور قاطعان��ه و جدی‬ ‫با اف��رادی که اقدام ب��ه خرید و‬ ‫فروش دستگاه فلزیاب می‌کنند‪،‬‬ ‫برخ��ورد خواهیم ک��رد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجازات استفاده از دستگاه‬ ‫فلزیاب در حفاری‌های غیرمجاز‪،‬‬ ‫عالوه بر ضبط و توقیف دستگاه‪،‬‬ ‫ی��ک تا ‪ 3‬س��ال حبس اس��ت و‬ ‫نگه��داری این گونه دس��تگاه‌ها‬ ‫ب��دون مج��وز می��راث فرهنگی‬ ‫تخلف محس��وب شده و منجر به‬ ‫توقیف و ضبط دستگاه می‌شود‪.‬‬ ‫چه کسی به این تعهد وفادار می‌ماند؟‬ ‫«پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی‪ ،‬در تفاهمنامه‌ای‬ ‫که امضا می‌کنند‪ ،‬تعه��د می‌دهند در صورت برخورد‬ ‫ب��ا آثار تاریخی و باس��تانی‪ ،‬کار را متوق��ف کرده و به‬ ‫میراث‌فرهنگی اطالع دهند‪ .‬اما این جای س��وال است‬ ‫ک��ه چرا پیمان��کار آن را امضا می‌کند‪ ،‬ام��ا قول آن را‬ ‫عملیاتی نمی‌کند؟»‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در حال��ی در ط��ول یکی دو‬ ‫م��اه گذش��ته‪ ،‬خبرهای��ی گوناگونی از کش��ف آثار و‬ ‫محوطه‌ه��ای باس��تانی در تهران و ش��هرری به گوش‬ ‫می‌رسد که اگر س��رنخ اولیه این اتفاق‌ها را بگیریم به‬ ‫مجوزهایی که بدون اس��تعالم از میراث‌فرهنگی صادر‬ ‫شده‌اند‪ ،‬می‌رس��یم‪ .‬نمون ‌ه بارز آن در مغازه پالک ‪،۲۴‬‬ ‫بازار حضرتی و بعد از آن کارگاه ساختمانی در شهرری‬ ‫اس��ت که به کشف دو خمره منجر شد‪ ،‬خمره‌هایی به‬ ‫احتمال زیاد از دور ‌ه اسالمی و مورد استفاده برای انبار‬ ‫آذوقه بوده اند‪ .‬قدیر افروند‪ ،‬مدیر اداره باستان‌شناسی‬ ‫اداره کل میراث‌فرهنگی اس��تان تهران‪ ،‬که خمره‌های‬ ‫به‌دس��ت آمده را در همان مکان بررس��ی کرده گفت‪:‬‬ ‫از یک س��و با توجه به اینکه شهرداری بدون استعالم‬ ‫از میراث‌فرهنگی‪ ،‬مجوز ساخت‌وس��از داده و از س��وی‬ ‫دیگر پیمانکار در احتمال وجود آثار دقت نکرده و این‬ ‫آثار تا کنون به‌دس��ت آمد ‌ه و با آسیب‌هایی نیز روبه‌رو‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬کارگاه س��اختمانی به دس��تور مقام قضایی‬ ‫متوقف شده است‪ .‬وی با اش��اره به ماده ‪ ۲۶‬آیین‌نامه‬ ‫عمومی پیمانکار که او را ملزم می‌کند در زمان کار‪ ،‬در‬ ‫صورت برخورد با آثار تاریخی و باستانی‪ ،‬کار را متوقف‬ ‫کرده و ب��ه میراث‌فرهنگی اطالع دهد‪ ،‬گفت‪ :‬پیمانکار‬ ‫با وجود امضای ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬به وجود آثار تاریخی‬ ‫توجه نکرده و همچنان کار می‌کرده اس��ت‪ ،‬این جای‬ ‫س��وال اس��ت که چرا پیمانکار آن را امضا می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫عملیات��ی نمی‌کند‪ ،‬نمی‌دانم چگونه باید در این زمینه‬ ‫فرهنگ‌سازی شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

شماره : ۶۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

شماره : ۶۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

شماره : ۶۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

شماره : ۶۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!