صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۲

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 612

روزنامه گسترش تجارت شماره 612

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 612‬پیاپی‌‪761‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫گزارش «گسترش‌تجارت» از ساماندهی سبک جدید گردشگری در ایران‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫اقامتگاه بوم‌گردی تنکابن‬ ‫‌اقامتگاه‌هایبـوم‌گردی‬ ‫درجه‌بندی می‌شود‬
‫خبر‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن اقتصاد‌ بررسی شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /612‬پیاپی‌‌‪761‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‌بانکرینگ و فرصت‌های‬ ‫از دست رفته‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد س��االنه بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬ه��زار کش��تی وارد خلیج‌فارس‬ ‫می‌شود که بستر مناسبی برای تامین‬ ‫مناف��ع اقتصادی از طری��ق بانکرینگ‬ ‫اس��ت‪ .‬در بانکرینگ عملی��ات انتقال‬ ‫س��وخت مورد نیاز به کشتی‌ها و سایر‬ ‫فرهاد فزونی‬ ‫ش��ناورها انج��ام می‌ش��ود و می‌تواند‬ ‫عضو‌هیات‌نمایندگان‬ ‫روی‬ ‫ب��ه دو ص��ورت سوخت‌رس��انی‬ ‫اتاق تهران‬ ‫دریا با اس��تفاده از ش��ناورهای خاص‬ ‫یا پهلوگیری کش��تی در اس��کله‌های‬ ‫سوخت‌رسانی انجام ش��ود‪ .‬فعالیت بانکرینگ در ایران پیش‬ ‫از انقالب اس�لامی آغاز شد اما توسعه آن جدی گرفته نشد و‬ ‫کشوری مانند امارات با خرید نفت کوره از ایران و فروش آن‬ ‫به کشتی‌های خارجی در این صنعت رشد و پیشرفت زیادی‬ ‫کرد و از این طریق درآمد و امنیت قابل توجهی کس��ب کرد‪.‬‬ ‫این صنعت در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در اوج فعالیت خود قرار داش��ت‬ ‫و ‪ ۳۰‬درص��د بازار بانکرینگ منطقه را به خود اختصاص داده‬ ‫بود اما این س��هم در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به کمی بیش از ‪ ۴‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪ .‬این در حالی اس��ت که ایران مزیت‌هایی مانند‬ ‫ظرفی��ت تولید روزان��ه بیش از ‪ ۵۵‬ت��ا ‪ ۶۰‬میلیون لیتر نفت‬ ‫ک��وره بی��ش از نیاز مصرفی کش��ور‪ ۱۸۰۰ ،‬کیلومتر مرز آبی‬ ‫در ش��مال خلیج‌فارس‪ ،‬فاصله نزدیک با آبراه‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫عمق مناسب برای لنگر انداختن کشتی‌ها‪ ،‬کیفیت خوب نفت‬ ‫کوره و‪ ...‬دارد‪ .‬دارا بودن این فرصت‌ها باعث شد در بند «ب»‬ ‫ماده‌(‪ )۴۸‬قانون برنامه ششم‪ ،‬توسعه صنعت بانکرینگ مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ .‬اما آمارها نمایانگر این واقعیت است که در این‬ ‫صنعت‪ ،‬ایران از رقیبان عقب‌ماندگی بسیاری دار ‌د به گونه‌ای‬ ‫ک��ه ارزش بازار فعالی��ت بانکرینگ در منطق��ه خلیج‌فارس‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر برآورد ش��ده ک��ه ‪ ۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫آن س��هم کش��ور امارات است و بندر فجیره امارات با ظرفیت‬ ‫سوخت‌رس��انی س��االنه بیش از ‪ ۱۶‬میلیون تن به کشتی‌ها‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین بندر منطقه در زمینه انجام فعالیت‌های مرتبط با‬ ‫بانکرینگ به شمار می‌رود‪ .‬جالب اینجاست که امارات بخش‬ ‫زی��ادی از این س��وخت را از ای��ران وارد می‌کند‪ .‬چرا ایران در‬ ‫بهره‌برداری از این فرصت‌ها و دس��تیابی به هدف برنامه ناکام‬ ‫اس��ت؟ یک��ی از مهم‌تری��ن علت‌های ناکامی این اس��ت که‬ ‫مجموع تصمیم‌گیران کش��ور هنوز به این باور نرسیده‌اند که‬ ‫بخش��ی از فعالیت‌ها را باید به بخش خصوصی س��پرد‪ .‬ورود و‬ ‫دخالت بیش از اندازه دولت در بخش پایین‌دستی نفت باعث‬ ‫ش��ده هنوز بخش خصوصی واقعی نتواند در انجام بسیاری از‬ ‫فعالیت‌های پایین‌دس��تی ورود کند‪ .‬مش��کل دیگری که در‬ ‫مس��یر تحقق و بهبود صنعت بانکرینگ وجود دارد‪ ،‬این است‬ ‫که این صنعت متولی مش��خصی ندارد و نهادی وجود ندارد‬ ‫تا هماهنگی فرابخش��ی بین نهاد‌ه��ای متولی را انجام دهد و‬ ‫بتواند راهبری این کار را برعهده بگیرد‪ .‬مسئولیت بانکرینگ‬ ‫بین ش��رکت ملی نفت و شرکت ملی پخش جابه‌جا می‌شود‪.‬‬ ‫مسئله سوم نبود زیرساخت است‪ .‬برای مثال‪ ،‬کشتی‌هایی که‬ ‫برای بارگیری به جزیره خارک می‌آیند‪ ،‬مجبورند برای انجام‬ ‫فعالیت‌ه��ای بانکرینگ ‪ ۴۰‬مایل تا بن��در فجیره امارات طی‬ ‫کنن��د‪ .‬این فاصله ب��ه طور تقریبی معادل با یک روز پیمایش‬ ‫کش��تی اس��ت‪ .‬همچنین در موضوع مربوط به قیمت‌گذاری‬ ‫بانکرینگ سیاس��ت روشن و مش��خصی وجود دارد و قیمت‬ ‫بانکرین��گ و صادرات به طور تقریبی یکس��ان در نظر گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بانکرینگ ی��ک فعالیت‬ ‫خرده‌فروش��ی به شمار می‌رود و هزینه‌های خاص خود را در‬ ‫بخش خش��کی و دریا اعم از ایجاد تاسیس��ات‪ ،‬حمل‌ونقل و‪...‬‬ ‫دارد و قان��ون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آن حاکم اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ران با وج��ود آنکه در حکم ماده(‌‪ )۴۸‬برنامه شش��م به‬ ‫اعطای تس��هیالت برای توس��عه این فعالیت صحبت به میان‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬هیچ مناب ‌ع و نهادی برای پرداخت این تسهیالت‬ ‫تعیین نشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬صدور بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌‌های‬ ‫گوناگون از س��وی وزارت نفت یکی از مش��کالت بی‌ثباتی در‬ ‫است به‌گونه‌ای که حدود یک‬ ‫بو‌کار صنعت بانکرینگ ‌‌‬ ‫کس�� ‌‬ ‫سال از دومین رویه اجرایی بانکرینگ نگذشته بود که سومین‬ ‫رویه اجرایی طرح جامع خدمات سوخت‌رس��انی به کشتی‌ها‬ ‫و خدمات جانبی در خلیج‌فارس و دریای عمان از سوی وزیر‬ ‫نف��ت ابالغ ش��د‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬در اتخ��اذ تصمیم برای تعیین‬ ‫قیم��ت برای بانکرینگ‪ ،‬به‌جای توجه به برخی قوانین مانند‬ ‫قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‪ ،‬به این بخش��نامه‌ها اس��تناد و‬ ‫این رویه باعث می‌ش��ود‪ ،‬قیمت بانکرینگ در ایران بیش��تر از‬ ‫قیمت بانکرینگ در بندر فجیره شود و این خود باعث از دست‬ ‫رفتن فرصت ایران در این صنعت می‌شود‪ .‬اگر این صنعت در‬ ‫کش��ور توس��عه پیدا می‌کرد‪ ،‬حداقل نیمی از ‪ ۵۰‬هزار کشتی‬ ‫عبوری‪ ،‬برای س��وخت‌گیری در بنادر ایران لنگر می‌انداختند‌‬ ‫ضم��ن اینکه زمین��ه ارائه خدمات دیگری چ��ون هتل برای‬ ‫اقامت‪ ،‬فرودگاه‪ ،‬فروش��گاه‌های بزرگ‪ ،‬زیرس��اخت اطالعاتی‬ ‫مناسب‪ ،‬تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز کشتی‌ها و‪ ...‬نیز‬ ‫توس��عه می‌یافت که خود منبع درآمد است‪ .‬فعاالن اقتصادی‬ ‫ایران برای اینکه بتوانند س��هم مناس��بی از بازار بانکرینگ به‬ ‫خود اختصاص دهند الزم اس��ت برای تکمیل زنجیره فعالیت‬ ‫بانکرینگ اقدام کنند و عالوه‌بر امر سوخت‌رس��انی‪ ،‬توس��عه‬ ‫دامن��ه امور خدماتی‪ ،‬تعمیراتی‪ ،‬رفاه��ی و اطالعاتی را مورد‬ ‫توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی به نفع اقتصاد است؟‬ ‫حذف صفر از پول ملی کش��ورها نخستین‌بار پس از‬ ‫پایان جنگ جهانی دوم و تورم آلمان‌غربی تجربه ش��د‪.‬‬ ‫پ��س از آن به‌وی��ژه از ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬می�لادی به این‬ ‫طرف‪ ،‬این سیاس��ت در کش��ورهای مختلف که بیشتر‬ ‫آنها کش��ورهای در حال توس��عه بودند به اجرا درآمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایران نیز‌ حذف صفر از پول ملی به عنوان «سرآغاز‬ ‫اصالحات اقتصادی» داستان جدیدی نیست و همزمان‬ ‫با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی و به دنبال آن‬ ‫باال رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران‪ ،‬بانک مرکزی چه در‬ ‫دول��ت دهم و یازدهم بحث ح��ذف صفر از پول ملی را‬ ‫مط��رح کرده بود‌‪ .‬با این حال‪ ،‬تاکنون این طرح به اجرا‬ ‫درنیامده بود‪.‬‬ ‫با قوت گرفتن اجرای طرح حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫در دولت دوازدهم‪ ،‬صاحب‌نظ��ران اقتصاد‌‪ ،‬دیدگاه‌های‬ ‫مختلفی درباره اجرای این طرح دارند‪.‬‬ ‫در حالی که برخی معتقدند با روش��ن شدن جزئیات‬ ‫ای��ن طرح بهت��ر می‌توان درب��اره آن نظ��ر داد و ابعاد‬ ‫اجرایی را سنجید‪ ،‬برخی فعاالن اقتصاد‌ نیز دیدگاه‌های‬ ‫متفاوتی نسبت به آن دارند‪.‬‬ ‫محس��ن بهرامی ارض‌اقدس‪ ،‬عض��و هیات‌نمایندگان‬ ‫اتاق ایران‌‪ ،‬از جمله فعاالن اقتصاد است که در گفت‌وگو‬ ‫با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید می‌کند که حذف صفر‬ ‫از پول ملی تکرار داس��تان‌های گذشته و بازی با اعداد‬ ‫است و بس‪.‬‬ ‫‹ ‹‌ آماده‌سازی زیرساخت‌ها‬ ‫خس��رو فروغان‪ ،‬رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی‬ ‫ات��اق ایران نیز اجرای این طرح‌ه��ا را هزینه‌بر می‌داند‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگو ب��ا پایگاه خبری اتاق ایران مي‌گوید‪ :‬در‬ ‫صورتی که بانک مرکزی بتواند تمام جوانب مورد نیاز و‬ ‫زیرس��اخت‌ها در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی را‬ ‫لحاظ کند‪ ،‬می‌توان انتظار داش��ت که این طرح نتایجی‬ ‫مثبت بر‌جای بگذارد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران‪،‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت اگر هدف از اجرای این طرح تورم و‬ ‫کنترل گرانی اس��ت‪ ،‬باید توجه داشته باشیم که با این‬ ‫کار جلوی گرانی گرفته نخواهد شد و برعکس به گرانی‬ ‫دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌نمایندگان اتاق ای��ران تاکید می‌کند در‬ ‫ش��رایطی که نرخ ارز متزلزل و هر روز متفاوت اس��ت‬ ‫اجرای این طرح باید حداقل یک سال به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹داستانی موفق در دیگر کشورها‬ ‫اگر بر مبن��ای دالر ‪ ۱۰‬هزار تومان��ی بخواهیم اجرایی‬ ‫می‌گوید‪ :‬باید دید شروع اجرای این طرح قرار است چه‬ ‫ش��دن این طرح را محاس��به کنی��م‪ ‌،‬حدود‌‬ ‫زمانی باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱‌‌۷۰۰‬میلی��ارد تومان منب��ع مالی نیاز دارد‬ ‫فروغ��ان افزود‪ :‬آیا قرار اس��ت بانک‬ ‫در حالی که این طرح در مقطع کنونی تاثیر‬ ‫مرکزی اول قیمت‌ه��ا را واقعی کند و‬ ‫حذف صفر‬ ‫چندانی بر ش��رایط اقتصادی کش��ور نخواهد‬ ‫بعد در بازه دو س��اله این طرح را اجرا‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کند یا قرار اس��ت این طرح اجرا و در‬ ‫از پول‬ ‫اتاق‬ ‫داخلی‬ ‫بازرگان��ی‬ ‫کمیس��یون‬ ‫رئیس‬ ‫مدت ‪ ۲‬س��ال اصالحات انجام شود که‬ ‫ملی تکرار‬ ‫ای��ران می‌گوید‪ :‬ب��ر مبن��ای توضیحاتی که‬ ‫در این صورت غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫داستان‌های‬ ‫درحال‌حاض��ر از اجرای این طرح داده ش��ده‬ ‫�‌ نباید اکنون کلید بخورد‬ ‫گذشته و‬ ‫اس��ت و با توجه به بی‌ثباتی‌ اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫اس��داهلل عس��گراوالدی‪ ،‬عض��و‬ ‫اجرای این طرح بر قدرت خرید مردم بس��یار‬ ‫هیات‌نماین��دگان ات��اق ای��ران نی��ز‬ ‫بازی با اعداد‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود و پیامدهای بسیاری به‬ ‫اج��رای ای��ن ط��رح را ب��ا توج��ه به‬ ‫است و بس‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫اوض��اع اقتصادی‪ ،‬به مصلحت کش��ور‬ ‫به اعتقاد وی‪‌،‬اجرای این طرح‪ ،‬نخست در‬ ‫نمی‌داند‪.‬‬ ‫گرو‌ آماده‌س��ازی زیرساخت‌هاست‪ .‬بر همین‬ ‫او در گفت‌وگ��و با پایگاه خبری اتاق‬ ‫اساس‪ ،‬فروغان تاکید می‌کند باید قیمت ارز‬ ‫ایران تاکید می‌کند با توجه به شرایط‬ ‫واقعی شود‪.‬‬ ‫اقتصادی کش��ور این طرح حتی نباید‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران همچنین‬ ‫کلی��د بخورد‌ چراکه پیامده��ای منفی به همراه خواهد‬ ‫در کنار فع��االن اقتصاد که معتقدن��د حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫از پول مل��ی در مقطع فعلی غیر‌منطقی اس��ت‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد با اش��اره ب��ه تجربه کش��ورهای‬ ‫موف��ق اج��رای ای��ن ط��رح را به نف��ع اقتصاد کش��ور‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫مه��دی پورقاضی‪ ،‬عضو هیات‌نماین��دگان اتاق ایران‬ ‫معتقد اس��ت حذف صف��ر از پول ملی در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه مانن��د ترکی��ه تجربه ش��ده‌ و نتای��ج اجرای‬ ‫ای��ن ط��رح به‌خوب��ی در اقتصاد ای��ن کش��ور نمایان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی توضیح می‌دهد‪ :‬ممکن اس��ت در آغاز اجرای این‬ ‫طرح ش��اهد بروز تورم باش��یم اما این تورم کوتاه‌مدت‬ ‫خواهد بود و در طوالنی‌مدت ش��اهد تاثیر مثبت اجرای‬ ‫این طرح خواهیم بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌نماین��دگان اتاق ای��ران همچنین تاکید‬ ‫می‌کن��د که طرح حذف صفر از پول ملی را نباید اقدام‬ ‫اصالح��ی ب��زرگ در نظر گرفت‌ ام��ا درمجموع اجرایی‬ ‫شدن این طرح مثبت است‪.‬‬ ‫پور‌قاض��ی همچنین معتقد اس��ت نبای��د اجرای این‬ ‫ط��رح را به تاخی��ر انداخت‪ .‬بر مبن��ای آنچه رئیس‌کل‬ ‫بانک مرکزی اعالم و پیش‌بینی کرده اس��ت اجرای این‬ ‫طرح ‪ ۲‬س��ال زمان می‌برد اما ای��ن طرح را می‌توان در‬ ‫‪ ۲‬م��اه اجرا ک��رد زیرا نیاز به زیرس��اخت خاصی ندارد‬ ‫و بهتر اس��ت تا س��ال جدید بر مبنای پول جدید آغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫آینده طرح تحول نظام سالمت به روایت رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫طرح تحول نظام سالمت باید مورد بازنگری قرار گیرد‬ ‫چالش میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫س��رانجام به خروج حس��ن قاضی‌زاده هاشمی انجامید؛‬ ‫مردی که با اجرای طرح تحول نظام س�لامت توانس��ته‬ ‫بود خود را به جایگاه یکی از ‪ ۳‬وزیر موفق دولت یازدهم‬ ‫ارتقا دهد‪.‬‬ ‫اما اکنون با رفتن او‪ ،‬تداوم اجرای طرح تحول سالمت‬ ‫با ش��کل کنونی‌‪ -‬و با بودجه‌ای که به وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و آموزش پزش��کی ب��رای این ط��رح تخصیص‬ ‫می‌یابد‪ -‬مورد تردید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��عید نمکی که به‌تازگی به عنوان سرپرست‪ ،‬سکان‬ ‫وزارت بهداشت را در دست گرفته‪ ،‬از تداوم اجرای طرح‬ ‫تحول نظام سالمت خبر داده و گفته است‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫در زمین��ه برنامه‌ه��ا و اقدام‌ها برای کاه��ش هزینه‌های‬ ‫کمرشکن‪ ،‬توس��عه زیرساخت‌ها‪ ،‬تامین داروهای اساسی‬ ‫بیماران خاص و دیردرمان‪ ،‬ماندگاری پزشکان در مناطق‬ ‫مح��روم و‪ ...‬که از پکیج‌های طرح تحول بودند با ش��دت‬ ‫بیشتر ادامه خواهند یافت‪ .‬در عین حال‪ ،‬در مواردی هم‬ ‫که فک��ر می‌کنیم باید هزینه‌ه��ا را منطقی‌تر کنیم این‬ ‫اقدام را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح طرح‬ ‫به گ��زارش ات��اق بازرگان��ی ته��ران محمود‬ ‫نجفی‌ع��رب‪ ،‬عض��و هیات‌نماین��دگان و رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق تهران با بیان‬ ‫اینک��ه ط��رح تح��ول نظام س�لامت ب��ه طرح‬ ‫پیچیده‌ای تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬می��زان هزینه‌ای‬ ‫ک��ه در این طرح‌صرف می‌ش��ود به دلیل‌ایجاد نش��دن‬ ‫برخ��ی زیربناها‪ ،‬باال رفته و نتیج��ه آنکه این هزینه‌ها با‬ ‫رق��م اعتباراتی که تزریق می‌ش��ود‪ ،‬همخوانی ندارد‪ .‬در‬ ‫عین حال در طول ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬پرداخت اعتبارات‬ ‫تخصیص‌یافت��ه ب��ه بخ��ش بهداش��ت و درم��ان نیز با‬ ‫چالش‌هایی روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بخش دارو و تجهیزات نیز بیش از سایر‬ ‫بخش‌ها با تنگنا دس��ت به گریبان بوده اس��ت‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫همواره کس��ری بودجه وزارت بهداش��ت به بخش دارو و‬ ‫تجهیزات تحمیل ش��ده اس��ت؛ چنانکه معوقه‌های این‬ ‫بخ��ش از ‪ ۳۰۰‬روز نی��ز فراتر رفت و حت��ی به بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬روز رسید‪‌.‬او افزود‪ :‬اگر در طرح تحول نظام‬ ‫س�لامت اصالحات الزم اعمال نشود‪ ،‬با توجه به‬ ‫کسر درآمدها در س��ال آینده و آنچه در بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬که انقباضی تنظیم شد ‌ه آمده است‪:‬‬ ‫مش��کالت این طرح در سال پیش رو پیچیده‌تر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬امیدواریم با حضور دکتر نمکی این‬ ‫اصالحات تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫محمود نجفی‌عرب با اشاره به چالش‌های کنونی طرح‬ ‫تحول س�لامت ب��ه روابط‌عمومی ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اشکال‌ها نحوه اجرای طرح تحول سالمت‬ ‫این اس��ت که طرح پزش��ک خانواده در آن اجرایی نشد‪.‬‬ ‫اجرایی ش��دن طرح پزشک‪ ،‬مانع مراجعه مستقیم مردم‬ ‫به حوزه‌های تخصصی می‌ش��ود و این رویه از هزینه‌های‬ ‫بخش بهداشت و درمان می‌کاهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن هدف‌گذاری بیمه س�لامت برای پوش��ش‬ ‫بیم��ه‌ای جمعیتی محدود برای مثال ‪ ۵‬میلیون نفر بوده‬ ‫ام��ا اکنون ح��دود ‪ ۱۱‬میلیون نفر زیرپوش��ش این نوع‬ ‫بیم��ه قرار گرفته‌اند‪ .‬در واقع اکنون افرادی برخوردار نیز‬ ‫زیر پوشش درآمده‌اند که این مسئله باید اصالح شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬از ناحیه طرح تحول سالمت‪،‬‬ ‫هزینه‌های باالیی نیز به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل‬ ‫ش��ده و این ط��رح‪ ،‬هزینه‌ه��ای درمان این س��ازمان را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫افزون‌بر این‪ ،‬در طرح تحول سالمت به‌ویژه در بخش‬ ‫دارو و تجهی��زات‪ ،‬درباره همه اقش��ار‪ ،‬رویه‌ای یکس��ان‬ ‫ت در حالی که بخشی از کسانی که‬ ‫پیش‌بینی ش��ده اس ‌‬ ‫ت‬ ‫زیر پوش��ش بیمه س�لامت قرار گرفته‌اند‪ ،‬ممکن اس ‌‬ ‫برخوردار باش��ند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پوشش بیمه‌ای ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫برای جامع��ه برخوردار و غیربرخ��وردار منطقی نبوده و‬ ‫دور از عدالت است‪.‬‬ ‫نجفی‌عرب تاکید کرد‪ :‬به نظر می‌رسد در ادامه اجرای‬ ‫ای��ن طرح بای��د چگونگی یا رعایت عدال��ت مد‌نظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به طور حتم‪ ،‬جامعه ش��هری و روس��تایی و البته‬ ‫مناطق مختلف ش��هری دارای نیازهای متفاوتی هستند‪.‬‬ ‫ت یک هی��ات تخصص��ی در وزارت‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬الزم اس�� ‌‬ ‫بهداشت به این خألها توجه کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران خبر داد‪:‬‬ ‫رئیس هیات‌نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران توصیه کرد‪:‬‬ ‫قفل انبارهای استراتژیک خوراک دام باز شد‬ ‫ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنید‬ ‫مرغ‌های تخم‌گذار واحدهای تولیدی حاال‬ ‫ب��رای مدتی کوت��اه می‌توانند ب��ا موجودی‬ ‫انبارهای شرکت پش��تیبانی امور دام‪ ،‬شکم‬ ‫خود را س��یر کنند و چش��م انتظ��ار بمانند‬ ‫تا ش��اید بار کش��تی‌های روی آب مانده در‬ ‫خلیج‌ف��ارس طی روزه��ا و هفته‌های آینده‬ ‫تخلیه شود‪.‬‬ ‫آن‌ط��ور که عض��و هیات‌نماین��دگان اتاق‬ ‫تهران خبر داد‪ ،‬ش��رکت پشتیبانی امور دام‬ ‫کشور س��رانجام در انبارهای خود را باز کرد‬ ‫و تن��اژی از غالت موج��ودی این انبارها که‬ ‫میزان آن هنوز مش��خص نیست‪ ،‬در اختیار‬ ‫واحدهای تولیدی م��رغ تخم‌گذار قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران‪ ،‬مهدی‬ ‫معصومی اصفهانی با اش��اره به اینکه کمبود‬ ‫خوراک موردنی��از واحده��ای تولیدی مرغ‬ ‫تخم‌گذار کشور مدتی است که بحرانی شده‬ ‫و واردات ذرت و سویا نیز به دلیل مشکالت‬ ‫در تامین ار ‌ز تا حدودی متوقف ش��ده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پ��س از چندی��ن نوب��ت نامه‌نگاری‬ ‫کان��ون پرورش‌دهندگان م��رغ تخم‌گذار و‬ ‫کارآفرین��ان این بخش ب��ا مقامات دولتی و‬ ‫مذاکرات گوناگونی‪ ،‬مبنی‌بر وضعیت بحرانی‬ ‫واحده��ای تولی��دی این بخش‪ ،‬س��رانجام‬ ‫طی روزهای گذش��ته انبارهای استراتژیک‬ ‫غ�لات که ب��ا نظارت س��ازمان پش��تیبانی‬ ‫امور دام اس��ت‪ ،‬بازگش��ایی و فعال بخشی از‬ ‫خ��وراک مورد نیاز این واحدها تامین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال‌حاضر بازار داخل‬ ‫با کمبود س��ویا برای واحدهای تولیدی مرغ‬ ‫تخم‌گذار روبه‌رو است‪ ،‬افزود‪ :‬مدتی است که‬ ‫ل و انتقال پولی ناشی از‬ ‫به دلیل مشکالت نق ‌‬ ‫تحریم و تامین نش��دن ارز مورد نیاز واردات‬ ‫س��ویا و ذرت‪ ۲۴ ،‬کشتی باری حامل غالت‬ ‫همچن��ان روی آب مان��ده و ام��کان تخلیه‬ ‫بار این کش��تی‌ها فراهم نش��ده است که در‬ ‫همین زمینه‪ ،‬رئیس‌جمهوری دس��تور ویژه‬ ‫برای رفع مشکل تخصیص ارز محموله‌های‬ ‫وارداتی این کش��تی‌ها را ص��ادر کرده و در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫معصومی اصفهانی اظهار امیدواری کرد که‬ ‫در روزهای آینده و با تخلیه بار کش��تی‌های‬ ‫حامل دانه سویا و ذرت‪ ،‬بخشی از مشکالت‬ ‫واحدهای تولید مرغ تخم‌گذار برطرف شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م بهادرانی با بی��ان اینکه فرآیند‬ ‫ثبت‌ن��ام در اتاق تهران به آس��انی در حال‬ ‫انجام اس��ت از نامزدهای انتخابات پارلمان‬ ‫بخش خصوصی پایتخت خواس��ت که برای‬ ‫اجتن��اب از هرگونه مش��کلی زودتر ثبت‌نام‬ ‫خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫ثبت‌نام نهمی��ن دوره انتخابات اتاق‌های‬ ‫بازرگانی سراس��ر کش��ور از سه‌ش��نبه ‪۱۱‬‬ ‫دی آغاز ش��ده و هیات‌های نظارت که امور‬ ‫اجرای��ی برگزاری انتخابات را در اس��تان‌ها‬ ‫برعهده دارند‪ .‬بناب��ر اطالعیه‌ای که انجمن‬ ‫نظ��ارت ب��ر انتخاب��ات اتاق‌ه��ای بازرگانی‬ ‫منتش��ر کرده است‪ ،‬ثبت‌نام از متقاضیان تا‬ ‫پایان وقت اداری چهارشنبه‪ ۲۶ ،‬دی ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬ابراهیم بهادرانی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات‌نظ��ارت ب��ر انتخابات ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران ب��ا بیان اینک��ه تا ظهر ش��نبه ‪۲۲‬‬ ‫دی‪ ۳۶ ،‬نف��ر ثبت‌ن��ام قطع��ی کرده‌اند‪ ،‬به‬ ‫روابط‌عموم��ی ات��اق تهران گف��ت‪ :‬در این‬ ‫مدت افرادی نیز ب��ه محل ثبت‌نام مراجعه‬ ‫و مدارک و شرایط خود برای ثبت‌نام قطعی‬ ‫را بررس��ی و راهنمایی‌های الزم را دریافت‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫بهادران��ی با بیان اینکه ثبت‌نام از نامزدها‬ ‫برابر روال عادی قانونی در حال انجام است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬توصیه ما به نامزدهای انتخابات این‬ ‫است که با توجه به نزدیک شدن به روزهای‬ ‫پایانی‪ ،‬مدیریت زمان داش��ته باشند و با در‬ ‫نظر گرفتن تمامی ش��رایط برای ثبت‌نام در‬ ‫مهلت قانونی اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با تاکی��د بر اینکه از ابت��دا مدت‌زمان‬ ‫مناس��بی(دو هفته) برای ثبت‌ن��ام در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهتر اس��ت‬ ‫نامزدها زودتر ب��رای ثبت‌نام مراجعه کنند‬ ‫تا اگر در مدارک‌ش��ان نواقصی وجود دارد‪،‬‬ ‫بتوانند برای اصالح و تهیه آن در زمان مقرر‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬ضمن اینکه نامزدها باید شخصا‬ ‫برای ثبت‌نام مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات‌نظ��ارت بر انتخاب��ات اتاق‬ ‫تهران اعالم کرد که برابر آنچه در آیین‌نامه‬ ‫موجود است ‪ ۴۰‬نفر از بین بخش خصوصی‬ ‫برای حض��ور در هیات‌نمایندگان دوره نهم‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ته��ران ب��ا رأی اعضا انتخاب می‌ش��وند که‬ ‫‪ ۱۶‬نف��ر از بخش بازرگانی‪ ۱۴ ،‬نفر از بخش‬ ‫صنع��ت‪ ۴ ،‬نفر از بخش مع��دن و ‪ ۶‬نفر از‬ ‫بخش کشاورزی خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش هیات‌نظارت ب��ر انتخابات اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫تاکنون‌(ب��ر اس��اس حروف الفب��ا) این افراد‬ ‫در رش��ته بازرگانی ثبت‌نام کرده‌اند‪ :‬عباس‬ ‫آرگ��ون‪ ،‬کاظ��م اکبرپور‪ ،‬محمدعل��ی امانی‬ ‫همدانی‪ ،‬محمدرضا انصاری‪ ،‬مرتضی پورعلی‬ ‫چل��ی‪ ،‬س��یدرضی حاجی‌آقامی��ری‪ ،‬پرویز‬ ‫حسابی‪ ،‬مهدی چنگیزی آشتیانی‪ ،‬مجیدرضا‬ ‫حریری‪ ،‬س��ید امیرارس�لان ذاک��ری‪ ،‬ناصر‬ ‫ریاحی‪ ،‬محمدرضا زهره‌وندی‪ ،‬سیدمحس��ن‬ ‫س��یدصالحی‪ ،‬حمیدرضا س��یفی‪ ،‬فرش��ید‬ ‫ش��کرخدایی‪ ،‬س��یدمجید ص��دری‪ ،‬مهرداد‬ ‫عباد‪ ،‬علیرضا عباس��ی‪ ،‬اسداله عسگراوالدی‪،‬‬ ‫فرهاد فزونی‪ ،‬سید احمد مقیمی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫ناهیدی و آرش نیک‌پی سالک‌ده‪.‬‬ ‫همچنین‌(بر اس��اس ح��روف الفبا) علی‬ ‫امین‪ ،‬مهدی بس��تانچی‪ ،‬مهدی حاجی‌بابا‪،‬‬ ‫علینقی خاموش��ی‪ ،‬عبدالحس��ین دادخواه‪،‬‬ ‫علیرض��ا کالهی صمدی‪ ،‬احم��د کیمیایی‬ ‫اس��دی‪ ،‬محم��ود نجفی‌ع��رب‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی‌منش و علی نقیب در رش��ته صنعت‬ ‫ثبت‌نام خ��ود را نهایی کرده‌اند‪ .‬در رش��ته‬ ‫کش��اورزی نیز احم��د صادقیان و حس��ن‬ ‫فروزان‌ف��رد و در رش��ته مع��دن نی��ز عال‬ ‫میرمحمدصادقی ثبت‌نام کرده‌اند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫مع�اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت در حالی از توافق با گمرک‬ ‫ایران مبنی بر افزایش زمان ثبت‌سفارش کاال از ‪۳‬ماه به ‪6‬ماه خبر داد که هفته‬ ‫گذشته غالمحسین شافعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خواهان افزایش زمان اعتبار ثبت‌سفارش برای واردات‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬کاال از ‪3‬ماه کنونی به ‪6‬ماه شده بود‪.‬‬ ‫‪16‬دی س�ال جاری‪ ،‬غالمحسین ش�افعی در نامه‌ای به رضا رحمانی نوشته بود‪:‬‬ ‫ب�ا توجه به ش�رایط و مق�ررات حاکم بر اقتص�اد و تجارت فرامرزی کش�ور در‬ ‫سطوح داخلی و بین‌المللی و با توجه به تجربه موفق کشور در ایامی که مدت اعتبار ثبت‌سفارش‬ ‫واردات ‪6‬ماه بود و از سوی دیگر‪ ،‬نظر به سامانه اداری سنگین و مشکالتی که کاهش مدت اعتبار‬ ‫ثبت‌س�فارش به ‪3‬ماه برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده‪ ،‬پیش�نهاد می‌شود در بخشنامه‌ای مدت‬ ‫زمان اعتبار ثبت‌سفارش دوباره به ‪6‬ماه افزایش یابد‪ .‬این اتفاق در حالی رخ داد که تا آذر سال ‪96‬‬ ‫نیز اعتبار ثبت‌س�فارش ‪6‬ماهه بود اما به‌دالیلی مانند کنترل فرآیند واردات کش�ور‪ ،‬این مدت به‬ ‫‪3‬ماه کاهش یافته بود‪ .‬حاال به نظر می‌‌رس�د با این اتفاق محدودیت‌های وارداتی کاهش پیدا کرده‬ ‫است و مردم آسان‌تر می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند‪.‬‬ ‫خبرروز‬ ‫تیتر‬ ‫رشد و توسعه صادرات‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫ایران در میدان تجارت‬ ‫مدت زمان اعتبار ثبت‌سفارش کاال به ‪6‬ماه افزایش یافت‬ ‫واردات به روال آرام گذشته برمی‌گردد‬ ‫آذر سال گذشته مس��ئوالن مرتبط با تجارت خارجی‬ ‫کش��ور تصمی��م گرفتند برای کنت��رل واردات که تا حد‬ ‫زی��ادی کنت��رل آن از دست‌ش��ان خارج ش��ده بود‪ ،‬در‬ ‫بخش��نامه‌ای مهلت اعتبار ثبت‌سفارش کاال را از ‪6‬ماه به‬ ‫‪3‬ماه کاهش دهند و این اتفاق هم رخ داد‪.‬‬ ‫ح��اال نیز پس از گذش��ت یک‌س��ال و یک‌م��اه از این‬ ‫تصمی��م‪ ،‬واردات دوباره به روال قبل بازگش��ت و به نظر‬ ‫می‌‌رس��د دولت س��عی دارد محدودیت‌ها را از س��ر راه‬ ‫واردات بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرعت و کاهش احتمال ابطال‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫از افزای��ش زمان ثبت‌س��فارش کاال از ‪۳‬ماه به ‪6‬ماه خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ب��ا افزایش زمان اعتبار ثبت‌س��فارش کاال‪،‬‬ ‫مش��کالتی مانند روند طوالنی ترخی��ص کاال و احتمال‬ ‫ابطال ثبت‌سفارش کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون امورصنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نشس��ت هم‌اندیش��ی معاون امور صنایع با‬ ‫تش��کل‌های تخصصی دخانیات‪ ،‬به نشس��ت مش��ترک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با گمرک اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬براساس توافق انجام شده‪ ،‬زمان ثبت‌سفارش کاال‬ ‫از ‪۳‬ماه به ‪6‬ماه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن از تمدی��د ثبت‌س��فارش به‌ط��ور‬ ‫نظام‌من��د خب��ر داد و گف��ت‪ :‬به‌تازگ��ی تمهیداتی برای‬ ‫تمدید ثبت‌س��فارش از طریق سامانه در نظر‌گرفته شده‬ ‫که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود با تش��ریح‬ ‫مش��کالت صنع��ت دخانی��ات مانند ثبت‌س��فارش کاال‪،‬‬ ‫واردات م��واد اولی��ه‪ ،‬تخصی��ص ارز‪ ،‬تولید غیررس��می‬ ‫دخانیات‪ ،‬احتم��ال افزایش قاچاق محص��والت دخانی‪،‬‬ ‫چالش‌ه��ای برات ب��دون تعهد و‪ ...‬اظهارک��رد‪ :‬در حوزه‬ ‫ثبت‌سفارش کاال با تمهیدات جدید در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫امیدواریم مشکالت این بخش برطرف شود‪.‬‬ ‫همچنین بروزمش��کالتی در تامین مواد اولیه‪ ،‬تخیص‬ ‫ارز‪ ،‬ثبت‌س��فارش کاال‪ ،‬رون��د طوالنی ترخی��ص کاال از‬ ‫گمرک و دموراژ ش��دن محص��والت دخانی‪ ،‬چالش‌های‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫محمدرضا صفا‬ ‫مشکالتی مانند‬ ‫روند طوالنی‬ ‫ترخیص کاال و‬ ‫احتمال ابطال‬ ‫ثبت‌سفارش‬ ‫کاهش خواهد‬ ‫یافت‬ ‫تصمیم جدید‬ ‫دولت قدری از‬ ‫بروکراسی‌ها‬ ‫و درگیری‌های‬ ‫مردم را‬ ‫کم‬ ‫می‌کند‬ ‫با اعتبار ‪6‬ماهه‬ ‫ثبت‌سفارش‪،‬‬ ‫تاجر می‌تواند‬ ‫برنامه‌ریزی‬ ‫برای آینده و‬ ‫تنظیم بازار خود‬ ‫داشته باشد‬ ‫برات ب��دون تعهد و‪ ...‬از جمل��ه موضوع‌هایی بود که در‬ ‫این نشس��ت مطرح و تمهیداتی برای رفع این مشکالت‬ ‫اتخاذ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دست واردکننده بازتر شد‬ ‫رئیس مجمع عالی واردات کشور معتقد است‪ :‬تصمیم‬ ‫جدید دولت قدری از بروکراسی‌ها و درگیری‌های مردم‬ ‫را کم می‌کند‪ ،‬چون فرصت دارند کارشان را انجام دهند‪.‬‬ ‫علیرض��ا مناقبی در گفت‌وگو با «گس��ترش‌تجارت» با‬ ‫مثبت ارزیابی کردن افزایش مدت ثبت‌س��فارش از ‪3‬ماه‬ ‫ب��ه ‪6‬م��اه اظهارکرد‪ :‬با این تصمیم دس��ت م��ردم بازتر‬ ‫می‌ش��ود چراکه س��رانجام واردات کاال ش��رایط خاصی‬ ‫دارد و فرآین��د بلندمدتی دارد ک��ه با این وجود در ‪6‬ماه‬ ‫می‌توانن��د به‌راحت��ی تمام کارها را انج��ام دهند و برای‬ ‫صادرات نخستین محموله پوشاک هوشمند ایرانی به کویت‬ ‫پوشاک هوشمند پژوهش��گران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان به ارزش ‪100‬هزار یورو‬ ‫به کشور کویت صادر می‌شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این پوشاک در ‪3‬نوع‬ ‫لباس تب‌نمای نوزاد‪ ،‬پیش‌بند نوزاد چربی‌گریز و حوله سوپرجاذب‬ ‫آنتی‌باکتری��ال و در ‪ 3‬مرحل��ه ب��ه کش��ور کویت ارس��ال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫لباس تب‌نمای نوزاد‪ ،‬نخستین پوشاک هوشمند ایران با ویژگی‬ ‫تغیی��ر رنگ در زمان افزایش دمای بدن اس��ت‪ .‬دمای متعادل برای‬ ‫بدن کودک ‪۳۸‬درجه است که به محض افزایش دمای بدن کودک‪،‬‬ ‫رنگ این لباس تغییر کرده و س��فید می‌ش��ود و پ��س از افت دما به‬ ‫رن��گ قبلی خود ب��از می‌گردد‪ .‬چنین الی��اف و پارچه از نخ طبیعی‬ ‫برای نخستین‌بار در ایران تولید شده و تمام دانش آن بومی است‪.‬‬ ‫پیش‌بن��د چربی‌گری��ز قابلیت دفع هرگونه چرب��ی را با خاصیت‬ ‫آنتی‌باکتری��ال دارد که از تجمع میکروب پیرامون نوزاد جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫حوله‌های سوپرجاذب با جذب سریع آب باعث طراوت و شادابی‬ ‫پوست می‌شود که از قابلیت جذب بسیار باالیی نسبت به حوله‌های‬ ‫موجود در بازار برخوردار اس��ت‪ .‬این حوله با قدرت آنتی‌باکتریال از‬ ‫انتقال باکتری‌ها روی پوست جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم وزارت علوم‪ ،‬این شرکت دانش‌بنیان هسته‌های‬ ‫علمی جدیدی را با هدف هوشمندس��ازی منسوجات با استفاده از‬ ‫نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی ایجاد کرد و با حرکت‌های استارت‌آپی‬ ‫و مدل‌ه��ای جدید در اجرای پروژه‌ها موفق به جذب نیروهای نخبه‬ ‫دانش��گاهی و گس��ترش بخش واحد تحقیق و توسعه(‪ )R&D‬در‬ ‫راستای اهداف پیشرفته این شرکت شد‪.‬‬ ‫تمام منسوجات تولید شده این شرکت از مرغوب‌ترین مواد اولیه‬ ‫تهیه ش��ده و دارای گواهینامه‌های ایزو ‪ ۹۰۰۱‬و ‪ ۱۰۰۰۲‬از شرکت‬ ‫دیمیتو کش��ور س��وئیس بوده و تمامی منس��وجات آنتی‌باکتریال‬ ‫ش��رکت دارای گواهی نانو مقیاس از س��تاد فناوری نانو و تاییدیه از‬ ‫وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫خودرو به‌عنوان ترانزیت خارجی کاالهای گروه ‪ 4‬به‌شمار نمی‌رود‬ ‫معاون فنی گمرک جمهوری اس�لامی بخشنامه‌ای به ناظران و‬ ‫مدیران اجرایی گمرک کش��ور ابالغ کرد که براین اس��اس ترانزیت‬ ‫خارجی کاالهای گروه چهارم به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‬ ‫باید با ش��رایط خاصی باش��د در حالی که خودرو به‌عنوان ترانزیت‬ ‫خارجی این گروه نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از گمرک‪ ،‬براس��اس بخشنامه یادشده‪« ،‬مهرداد‬ ‫جمال‌ارونقی» آورده اس��ت‪ ،‬باید این کاالها‪ ،‬ثبت‌سفارش معتبر و‬ ‫قانونی مناطق آزاد تجاری‪-‬صنعتی یا ویژه اقتصادی از ‪26‬آذر امسال‬ ‫یا پیش از آن داش��ته باشند‪ .‬همچنین قبض انبار معتبر مناطق آزاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعتی یا ویژه اقتصادی قید شده به ثبت‌سفارش‌های ‪26‬‬ ‫آذر را دارا باش��ند‪ .‬معاون فنی گمرک در بخش��نامه تاکید کرده که‬ ‫صدور و ابالغ مفاد یادش��ده‪ ،‬به منزله اع�لام تصمیم‌های جدید در‬ ‫زمین��ه واردات یا ترانزیت کاالهای ب��دون انتقال ارز یا گروه چهارم‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /612‬پیاپی‌‌‪761‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫کاالی��ی به مقص��د مناطق آزاد تج��اری یا ویژه اقتص��ادی نبوده و‬ ‫محدودیت‌های مقرراتی وضع ش��ده درباره این اقالم‪ ،‬به قوت خود‬ ‫باقی است و مسئولیت حسن اجرای بخشنامه برعهده باالترین مقام‬ ‫آن گمرک اس��ت‪ .‬به‌گزارش ایرنا‪ ،‬پس از تغییر سیاس��ت‌های ارزی‬ ‫دولت‪ ،‬کاالهای وارداتی در ‪۴‬گروه س��اماندهی شدند؛ گروه کاالیی‬ ‫نخست مربوط به کاالهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل‬ ‫درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود‪.‬‬ ‫گ��روه کاالی��ی دوم ش��امل مواد اولی��ه و کاالهای واس��طه‌ای و‬ ‫س��رمایه‌ای می‌شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی‪،‬‬ ‫فوالد و مواد معدنی است‪.‬‬ ‫گروه کاالیی س��وم برای کاالهای مصرفی در نظر گرفته شده که‬ ‫ارز آنها ناش��ی از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه در سامانه‬ ‫نیما نیستند‪ .‬واردات گروه چهارم کاالیی نیز به کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫ثبت‌س��فارش اقدام کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ثبت‌سفارش‌ها نظام‌مند نیس��ت که باید هرچه سریع‌تر‬ ‫این اتفاق رخ دهد که دخالت فردی در ثبت‌س��فارش‌ها‬ ‫حذف شود‪.‬‬ ‫رئیس مجمع عالی واردات کش��ور تاکید کرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از ‪22‬فروردین ‪ 97‬مش��کلی نداش��تیم و ه��ر فردی در‬ ‫چارچ��وب قانون قرار می‌گرفت‪ ،‬س��امانه کارش را انجام‬ ‫می‌داد اما امروز چه کس��ی ک��ه در چارچوب قانون قرار‬ ‫می‌گیرد و چه کسی که در این چارچوب قرار نمی‌گیرد‬ ‫باید پش��ت میزی بروند که یک ف��رد پرونده آن را امضا‬ ‫کن��د و این موض��وع عاملی برای رانت اس��ت‪ .‬امروز هم‬ ‫ش��اهد چنین اتفاق‌هایی هستیم‪ .‬به گفته مناقبی‪ ،‬افراد‬ ‫مجبور هس��تند که مراجعه حضوری داشته باشند چون‬ ‫نیاز به تایید فرد دارند‪ .‬سامانه را هم فرد باید تایید کند‬ ‫ک��ه در این صورت می‌تواند تایید کند یا نکند‪ .‬در نتیجه‬ ‫با مراجعه حضوری واسطه‌ها و رانت و امضای طالیی و‪...‬‬ ‫ایجاد می‌شود‪ .‬در این شرایط می‌گویند بخش خصوصی‬ ‫ارز گرفت��ه و کاال نیاورده اس��ت؛ ک��دام بخش خصوصی‬ ‫شناس��نامه‌دار و اصیلی اس��ت که این کار را انجام دهد؟‬ ‫مگ��ر افراد آبروی‌ش��ان را از س��ر راه آورده‌اند؟ اما چون‬ ‫بخش خصوص��ی صدایی ندارد به‌ط��ور طبیعی محکوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه اگر با دید‬ ‫خوبی نگاه کنیم‪ ،‬می‌بینیم که ‪15‬درصد اقتصاد به دست‬ ‫بخش خصوصی واقعی است‪ .‬بقیه آن کجاست؟‬ ‫‹ ‹قدرت برنامه‌ریزی برای تاجر‬ ‫زمانی که اعتبار ثبت‌س��فارش از ‪6‬ماه به ‪3‬ماه کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬مش��کالتی را برای واردکنندگان به همراه داشت‬ ‫که مهم‌ترین آنها افزایش بروکراس��ی‌ اداری برای واردات‬ ‫و افزای��ش هزینه بود و در واق��ع این اتفاق فرصت کار و‬ ‫قدرت برنامه‌ریزی را از واردکننده می‌گرفت‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگان��ی بندرعباس با بیان اینکه با‬ ‫اعتبار ‪6‬ماهه ثبت‌س��فارش‪ ،‬تاجر می‌توان��د برنامه‌ریزی‬ ‫برای آینده و تنظیم بازار خود داش��ته باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مدت کوتاه ‪3‬ماهه اعتبار ثبت‌سفارش برای واردکننده‌ای‬ ‫ک��ه بخواهد کاالی سفارش��ی وارد کند ب��ه هیچ عنوان‬ ‫مطلوب نیس��ت چراک��ه به‌طور معمول س��فارش کاال از‬ ‫تولید تا مقصد حدود ‪ 3‬تا ‪4‬ماه زمان می‌برد‪.‬‬ ‫محمدرضا صفا به خبرنگار «گسترش‌تجارت» گفت‪ :‬با‬ ‫افزایش زمان ثبت‌سفارش از ‪3‬ماه به ‪6‬ماه‪ ،‬این اطمینان‬ ‫به تاجر داده می‌ش��ود که به‌راحت��ی می‌تواند کاال را در‬ ‫بازار توزیع کند و دچار رسوب در بندرها نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاج��ر کاال را س��فارش می‌ده��د و‬ ‫پیش‌فاکتوری به خریدار می‌دهد و سپس آن را به ایران‬ ‫م��ی‌آورد و اینجا ثبت س��فارش را انجام می‌دهد که اگر‬ ‫فرصت مناس��بی داش��ته باش��د می‌تواند به‌راحتی برای‬ ‫آینده ه��م برنامه‌ریزی کند و نگران وارد نش��دن آن به‬ ‫کشور نمی‌شود‪.‬‬ ‫انسدادحساب‌های بانکی معادل مبلغ چک برگشتی‬ ‫دبیرکل کنفدراس��یون صادرات با بیان اینکه انس��داد‬ ‫حس��اب بانکی به میزان مبلغ چک برگشتی‪ ،‬باعث تعهد‬ ‫بیشتر صادرکننده چک می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با قانون جدید‪،‬‬ ‫جایگاه این ورقه بهادار نزد فعاالن اقتصادی بهبود می‌یابد‪.‬‬ ‫جمش��ید نفر در گفت‌وگو با مهر با اش��اره به ابالغ قانون‬ ‫جدید چک از س��وی بان��ک مرکزی اظهارک��رد‪ :‬هر قدر‬ ‫کنترل‌ه��ا روی چک‌ه��ا و افرادی که آنه��ا را امضا کرده و‬ ‫تبادل می‌کنند بیشتر باش��د‪ ،‬اتفاق بهتری رخ می‌دهد و‬ ‫می‌ت��وان جلوی صدور چک‌های بالمحل را گرفت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در چند سال گذش��ته‪ ،‬چک بانکی ارزش‬ ‫خود را در بازار از دست داده بود‪ ،‬اما به نظر می‌رسد با قانون‬ ‫جدید چ��ک‪ ،‬کنترل و رتبه‌بندی دارندگان دس��ته‌چک‬ ‫به‌خوبی معنا یافته و اطمینان‌خاطر برای فعاالن اقتصادی‬ ‫به ارمغان آید‪.‬‬ ‫دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران افزود‪ :‬قانون جدید‬ ‫چک برای تولیدکنندگان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬چراکه آنها مجبور خواهند شد کاالی خود را به‌طور‬ ‫غیرنقدی به فروش برس��انند و در عمل با اجرای این قانون‬ ‫ک دریافتی از مش��تری می‌تواند از‬ ‫مطمئن باش��ند که چ ‌‬ ‫ضمانت اجرایی الزم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به یکی از نوآوری‌های این قانون اش��اره و‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در قانون جدید چک‪ ،‬در راس��تای حمایت‬ ‫از گیرن��ده این برگ��ه بهادار و همچنین کاهش ریس��ک‬ ‫معام�لات چک��ی‪ ،‬قانون‌گذار پیش‌بین��ی می‌کند که در‬ ‫صورت برگشت چک‪ ،‬تمامی حساب‌های صادرکننده آن‬ ‫به میزان مبلغ درج شده‪ ،‬مسدود شود و این باعث می‌شود‬ ‫از صدور چک‌های برگش��تی دیگر‪ ،‬پیشگیری کند و یک‬ ‫ضمانت اجرایی هم در راس��تای تعه��د صادرکننده چک‬ ‫به‌دست آید‪.‬‬ ‫نف��ر در ادامه گفت‪ :‬این نوآوری ب��ه بهبود جایگاه چک‬ ‫ن��زد فع��االن اقتصادی کم��ک می‌کند؛ به ای��ن معنا که‬ ‫امضای یک برگ چک باید تعهدآور باش��د و آن ش��خصی‬ ‫ک��ه این تعه��د را می‌دهد‪ ،‬برنامه‌ریزی ب��رای انجام تعهد‬ ‫داشته باش��د؛ به این معنا که وقتی یک چک برمی‌گردد‪،‬‬ ‫زنجیروار تعداد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل در کار‬ ‫تجاری خود روبه‌رو می‌ش��وند و تعهدات آنها دچار مشکل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران افزود‪ :‬هر قدر این س��ختگیری بیشتر‬ ‫باش��د‪ ،‬به نظر می‌رس��د در ش��رایط موجود حائز اهمیت‬ ‫بیشتری باش��د؛ چراکه همه متوجه می‌شوند که اگر قرار‬ ‫اس��ت به‌عنوان یک چک را امضا کنند‪ ،‬چه بهتر اس��ت که‬ ‫‪10‬روز دیگ��ر این چک را بدهد‪20 ،‬روز دیگر این را بدهد‪،‬‬ ‫ام��ا به تعهدش عمل کند‪ .‬پس این س��ختگیری‌ها توجیه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نفر همچنین درباره کاهش ریس��ک مبادالت‬ ‫با مش��خص ش��دن میزان اعتب��ار‪ ،‬چک‌های برگش��تی‪،‬‬ ‫چک‌های تسویه نش��ده صادر‌کنند ‌ه چک و مشاهده این‬ ‫اطالعات ازس��وی گیرنده چک گفت‪ :‬یکی از نکات مثبت‬ ‫ای��ن قضیه همین موضوع اس��ت که ش��ما زمانی که یک‬ ‫چک را دریافت می‌کنید‪ ،‬مطمئن هس��تید که این برگه‪،‬‬ ‫از اعتبار قابل‌توجهی برخوردار اس��ت و این نکته بس��یار‬ ‫مثبتی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و‬ ‫معدنی سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت‪ :‬در حالی‌که‬ ‫میزان کل صادرات ‪9‬ماه سال ‪ 97‬در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته‪ ،‬نش��ان از رشد ‪5‬درصدی دارد‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت صنعتی و معدنی (بدون احتساب‬ ‫میعانات گازی) رشدی حدود ‪16‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬مس��عود کمالی‌اردکانی با اظهارکرد‪ :‬صادرات‬ ‫کاالهای صنعتی و معدنی (به غیر از میعانات گازی)‬ ‫در ‪9‬ماه س��ال جاری به رقمی افزون بر ‪۲۷.۶‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫حدود ‪24‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬در گروه محصوالت پتروشیمیایی‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروش��یمی با ‪۱۱.۴‬میلیارد دالر و ‪31‬درصد رش��د‪،‬‬ ‫محصوالت پایه نفتی شامل قیر و روغن‌های صنعتی‬ ‫با حدود ‪2‬میلیارد دالر و ‪14‬درصد رشد و محصوالت‬ ‫ش��یمیایی و پلیمری نیز با ح��دود ‪۱.۶‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات‪16 ،‬درصد رش��د را نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته تجربه کرده‌اند‪ .‬مدیرکل دفتر توسعه‬ ‫صادرات محصوالت صنعتی و معدنی درباره صادرات‬ ‫کاالهای گ��روه معدن گفت‪ :‬م��واد معدنی و صنایع‬ ‫فلزی شامل سنگ آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬فلزات رنگین و لوله و‬ ‫پروفیل با ‪۴.۸‬میلیارد دالر صادرات‪ ،‬بیش از ‪7‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته و همچنین صادرات صنایع غیرفلزی‬ ‫ش��امل س��یمان‪ ،‬کاشی‪ ،‬س��نگ‌های تزئینی و دیگر‬ ‫اقالم این گروه نیز با ‪۱.۵۸‬میلیارد دالر صادرات‪ ،‬رشد‬ ‫‪14‬درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫کمالی اردکانی با اش��اره به رشد صادرات محصوالت‬ ‫لوازم‌خانگ��ی اظهارک��رد‪ :‬ص��ادرات لوازم‌خانگ��ی‬ ‫انرژی‌ب��ر و غیرانرژی‌بر ب��ه ارزش ‪390‬میلیون دالر‬ ‫با ‪20‬درصد رش��د همراه بوده اس��ت‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بازارهای اصلی محصوالت صنعتی و معدنی بیش��تر‬ ‫کشورهای همسایه مانند عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬جمهوری آذربایجان و ترکیه و همچنین‬ ‫سایر کشورها از جمله هند‪ ،‬چین و اندونزی است‪.‬‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی‬ ‫شبانه‌روزی شد‬ ‫رئی��س کل گمرک با اش��اره‬ ‫ب��ه درآم��د ‪۱۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی گمرک بدون احتس��اب‬ ‫مالیات ارزش‌اف��زوده وصولی از‬ ‫کاالهای وارداتی در ‪۹‬ماه س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬گفت‪ :‬درباره درآمدهای‬ ‫پیش‌بینی شده برای بودجه ‪ ،۹۸‬نظرهای کارشناسی‬ ‫خود را به مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی ‪ ،‬درباره‬ ‫درآمد ‪۹‬ماه س��ال جاری گمرک‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در ‪۹‬ماه‬ ‫گذشته از س��ال جاری‪ ،‬گمرک ایران بدون احتساب‬ ‫مالی��ات ارزش‌اف��زوده کااله��ای واردات��ی ‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۱۵‬هزار میلیارد تومان درآمد داشته است‪ .‬رئیس کل‬ ‫گمرک ایران افزود‪ :‬از این میزان ‪۹‬هزار و ‪۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به‌ط��ور نقدی و ‪۶‬هزار میلیارد تومان در قالب‬ ‫ضمانتنامه بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه امس��ال ‪۱۳۳۹‬‬ ‫قل��م کاال ممنوعی��ت واردات دارد و عم��ده ای��ن‬ ‫کااله��ا‪ ،‬کااله��ای ب��ا ماخذ باال ب��وده امی��د داریم‬ ‫بی��ش از ‪۸۰‬درص��د درآمده��ای مص��وب وص��ول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫میراش��رفی درباره درآمد گمرک در بودجه س��ال‬ ‫آین��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬درآمدی که گمرک مکلف می‌ش��ود‬ ‫وصول کن��د باید ی��ک درآمد کارشناس��ی و واقعی‬ ‫باش��د تا در بحث وصول به مش��کل نخوریم؛ ‪۱۳۳۹‬‬ ‫قلم کاالی ممنوعه‪ ،‬بیش��تر ماخذ باال دارند و ممکن‬ ‫است در س��ال آینده‪ ،‬خودرو نیز مشمول این قانون‬ ‫ش��ود بنابراین باید درآمد ما بر مبنای واقعیت باشد‪.‬‬ ‫ما در این‌باره‪ ،‬نظرهای کارشناسی خود را به مجلس‬ ‫شورای اسالمی اعالم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫رئی��س کل گم��رک همچنین با اش��اره به نحوه‬ ‫ترخیص کاالها از زمان بازگش��ت تحریم‌های امریکا‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از ‪۱۳‬آبان تا ‪ ۱۰‬روز پیش ‪۶‬میلیارد دالر‬ ‫ترخیص کاال داش��ته‌ایم‪ .‬در بح��ث واردات کاالهای‬ ‫اساسی نیز به‌طور شبانه‌روزی در حال کار هستیم‪.‬‬
‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /612‬پیاپی‌‌‪761‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ت حرفه‌ای‬ ‫‹ ‹تخفیف ویژه بیمه‌نامه مس�ئولی ‌‬ ‫پیراپزشکان نوین‬ ‫به مناسبت روز پرس��تار‪ ،‬بیمه‌نامه مسئولیت‌حرفه‌ای‬ ‫پیراپزشکان نوین به‌مدت ‪ ۱۰‬روز با تخفیف ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌‌عموم��ی و بین‌الملل بیم��ه نوین‪ ،‬به‬ ‫‌منـاس��ب روز پرس��تار و از ش��نبه ‪ ۲۲‬دی‌‪ ،‬ب��ه‌مدت ‪۱۰‬‬ ‫روز‪ ،‬بیمه‌نامه مس��ئولیت‌حرفه‌ای پیراپزش��کان نوین با‬ ‫تخفیف ویژه ارائه می‌ش��ود‪ .‬به‌همین منظور پرس��تاران‪،‬‬ ‫بهداش��ت‌کاران ده��ان و دن��دان‪ ،‬کارشناس��ان ارش��د‬ ‫بیهوشی و تکنس��ین‌ها‪ ،‬کارشناسان فیزیوتراپی‪ ،‬بهیاران‬ ‫و کمک‌بهیاران‪ ،‬تکنس��ین‌های اتاق عمل‪ ،‬تکنسین‌های‬ ‫رادیول��وژی‪ ،‬س��ی‌‌تی اس��کن‪ ،‬ماماه��ا و‪ ...‬می‌توانن��د با‬ ‫مراجعه به ش��عب و دفاتر نمایندگی بیم��ه نوین عالوه‌بر‬ ‫برخ��ورداری از ‪ ۲۵‬درص��د تخفی��ف‪ ،‬از مزای��ای ای��ن‬ ‫بیمه‌نامه در قبال ریس��ک‌های مس��ئولیت حرفه‌ای خود‬ ‫بهره‌مند ش��وند‪ .‬همچنین عالقه‌من��دان می‌توانند برای‬ ‫کس��ب اطالعت بیش��تر به سایت این ش��رکت به نشانی‬ ‫‪ www.novininsurance.com‬مراجع��ه کنن��د یا‬ ‫با ش��ماره ‪ ،۲۳۰۴۷‬مدیریت بیمه‌های مسئولیت تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�ر نح�وه محاس�به س�ود س�پرده‌های‬ ‫کوتاه‌مدت‬ ‫بر اس��اس دس��تور بانک‌مرکزی‪ ،‬نحوه محاس��به س��ود‬ ‫سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی در بانک ملت‬ ‫ن امس��ال تغییر می‌کن��د‪ .‬به گزارش بانک ملت‬ ‫از آغاز بهم ‌‬ ‫و بر اس��اس بخش��نامه اداره کل مطالعات و مقررات بانکی‬ ‫بهمن امسال‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از آغاز ‌‌‬ ‫‌نحوه محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‬ ‫ع��ادی از «کمترین مانده طی روز» به «کمترین مانده طی‬ ‫م��اه» تغییرخواهد یافت‪ .‬س��ایر ش��رایط و ضوابط ناظر بر‬ ‫حساب‌های یادشده مانند نرخ سود تغییری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح فروش فرشتگان مهربانی‬ ‫شرکت بیمه ملت در جش��نواره «فرشتگان مهربانی»‬ ‫که به مناس��بت والدت حضرت زینب‌(س) و روز پرس��تار‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود‪ ،‬از ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬دی‌(به م��دت ‪ ۱۰‬روز)‪،‬‬ ‫تخفیف‌ه��ای ویژه‌ای را ب��رای این قش��ر از هموطنان در‬ ‫نظر گرفته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش روابط‌‌عموم��ی بیمه ملت‪،‬‬ ‫خریداران بیمه مس��ئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان در طرح‬ ‫ف��روش «فرش��تگان مهربانی» می‌توانن��د از تخفیف ‪۳۰‬‬ ‫درصدی(فقط برای بیمه‌نامه‌های فاقد س��ابقه خسارت)‬ ‫در این رش��ته بهره‌مند ش��وند‪ .‬عالقه‌مندان برای دریافت‬ ‫اطالعات بیش��تر می‌توانند به نمایندگی‌های فروش بیمه‬ ‫ملت در سراس��ر کش��ور مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط با‬ ‫مشتریان بیمه ملت با شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۸۵۳۳۳‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری پس�ت‌بانک و دانش�گاه‬ ‫علوم‌پزشکی کرمانشاه‬ ‫مدیریت شعب پست‌بانک استان کرمانشاه در راستای‬ ‫ایف��ای مس��ئولیت اجتماعی بانک و ب��ه منظور کمک به‬ ‫ارتقای سطح سواد سالمت روستاییان استان و لزوم توجه‬ ‫به اصالح سبک زندگی آنها‪ ،‬تفاهمنامه مشترک همکاری‬ ‫با دانش��گاه علوم‌پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی‬ ‫کرمانشاه بسته است‪ .‬به گزارش روابط‌‌عمومی پست‌بانک‬ ‫‌ایران‪ ،‬بر اساس این تفاهمنامه پیام‌های الزم درباره سواد‬ ‫س�لامت در استان کرمانشاه و جلب توجه مردم به اصالح‬ ‫س��بک زندگی و ارائه راهکاری الزم در قالب‌های اقدام‌ها‬ ‫به‌ویژه در روس��تاها تهیه و اطالع‌رس��انی و آموزش داده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین بر اساس تفاهمنامه یادشده مقرر‬ ‫ش��د که برنامه‌های الزم در زمینه فرهنگ‌سازی سالمت‬ ‫درقالب بروش��ور و جزوه‌های آموزش��ی به صورت ماهانه‬ ‫تهیه و در بین ساکنان روستاها توزیع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ افـزای�ش تع�داد اس�تفاده‌کنندگان از‬ ‫«سپهر دانش»‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬ه��زار دانش‌آم��وز ب��ا دریافت نخس��تین‬ ‫کارت بانک��ی خ��ود از بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫خدم��ات بانکداری الکترونیک را تجربه کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک صادرات ایران‪ ،‬تع��داد دانش‌آموزان‬ ‫اس��تفاده‌کننده از خدمات بانکداری الکترونیک این بانک‬ ‫از زمان آغاز طرح «سپهر دانش» از ‪ ۸۰‬هزار نفر فراتر رفت‬ ‫که نش��ان از رویکرد این بانک در ترویج فرهنگ بانکداری‬ ‫در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها اس��ت‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬ه��دف اصلی این طرح که برای نخس��تین‌بار در‬ ‫نظام بانکی کش��ور با مزیت‌های منحص��ر به فرد رونمایی‬ ‫ش��ده‪ ،‬توس��عه فرهن��گ بانکداری و آش��نایی بیش��تر‬ ‫دانش‌آم��وزان با خدمات نوین بانکی اس��ت که توانس��ته‬ ‫اعتماد طیف قاب��ل توجهی از دانش‌آموزان و خانواده‌های‬ ‫آنها را جلب کرده و روند روزافزون آن همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این طرح با س��قف تراکنش مال��ی ‪ ۲‬میلیون ریالی در‬ ‫هفت��ه‪ ،‬دانش‌آموزان می‌توانند از طریق تمامی درگاه‌های‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬خدمات بانکداری الکترونیک را دریافت کنند‪.‬‬ ‫صرفه‌جوی��ی در هزینه‌ه��ا‪ ،‬مدیریت جری��ان نقدینگی و‬ ‫هزینه دانش‌آموزان از س��وی خانواده‪ ،‬رفع نگرانی از حمل‬ ‫پول نقد و امکان ارسال آنی وجه نقد برای دانش‌آموز از راه‬ ‫دور‪ ،‬از جمله مزایای این طرح است که تاکنون با استقبال‬ ‫خوبی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫تمایل داریم امالک مازادمان را بفروشیم‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم‬ ‫خروج بانک‌ه��ا از بنگاه��داری‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‬ ‫کس��ی به اندازه ما راغب نیس��ت که امالک‬ ‫مازاد و بنگاه‌هایش را بفروشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌‌عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫محمد‌رضا حس��ین‌زاده در نشست همایش‬ ‫بررس��ی عملکرد ‪ ۳‬ما ‌ه س��وم واحدهای این‬ ‫بانک در س��ال ‪ ۹۷‬با اشاره به اینکه واگذاری‬ ‫ام�لاک و اموال مازاد و نی��ز بنگاه‌های بانک‬ ‫می‌توان��د به آزاد ش��دن مناب��ع و نیز بهبود‬ ‫صورت‌های مالی بینجامد‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از‬ ‫بنگاه‌ها‪ ،‬با وجود مخالفت‌های هیات‌مدیره به‬ ‫بانک واگذار شده و اداره کردن آنها هم برای‬ ‫ما مشکل است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه تالش‌ه��ا‬ ‫برای بهب��ود وضعیت رفاهی بازنشس��تگان‬ ‫بانک‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا ح��د امکان نباید‬ ‫اج��ازه دهیم ش��رایط اقتص��ادی‪ ،‬کارکنان‬ ‫و بازنشس��تگان را با مش��کل روب��ه‌رو کند‪.‬‬ ‫حس��ین‌‌زاده همچنی��ن بر لزوم اس��تفاده از‬ ‫همه ظرفیت‌های قانونی برای کس��ب منافع‬ ‫از س��وی واحدهای بانک تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در روزهای پایانی سال‪ ،‬باید همه توان بانک‬ ‫در راس��تای افزایش رضایت مشتریان به کار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه س�مت افزای�ش درآمدهای‬ ‫بانک پیش می‌رویم‬ ‫عضو هیات‌مدیره بان��ک ملی ایران نیز در‬ ‫این همای��ش با تاکید بر اینک��ه امروز نظام‬ ‫بانک��ی در بخش عملکرد‪ ،‬س��ودآوری و‪ ...‬با‬ ‫موانع گوناگونی رو‌به‌رو است‪ ،‬گفت‪ :‬انتظارات‬ ‫دول��ت و مردم از بانک مل��ی ایران به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین بانک دولتی کش��ور بس��یار ویژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫برات کریمی افزود‪ :‬این بانک به عنوان یک‬ ‫بنگاه اقتصادی و موسس��ه مال��ی و اعتباری‬ ‫متفاوت‌تر از س��ایر بخش‌هاست چرا‌که باید‬ ‫عالوه‌ب��ر س��ودآوری‪ ،‬تکالیف‌م��ان ر‌ا انجام‬ ‫دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید هزینه‌ها و درآمدها‬ ‫با هم همخوانی داش��ته باش��ند و به سمت‬ ‫افزایش درآمد بانک پی��ش برویم‪ .‬این عضو‬ ‫هیات‌مدی��ره بانک با تاکید بر اینکه باید نوع‬ ‫نگاه‌م��ان را در بحث خرید دین عوض کنیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز می‌توانیم روش تامین مالی‬ ‫را به س��مت خرید دین و اعتبارات اسنادی‬ ‫هدایت کنیم‪.‬‬ ‫کریم��ی خاطر‌نش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه فروش اموال مازاد م��ورد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب و تکلی��ف دولت و وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی برای خروج از بنگاهداری‬ ‫بانک‌هاس��ت‪ ،‬بای��د توجه بیش��تری در این‬ ‫بخش ش��ود‪ ،‬البته فروش ام��وال مازاد بانک‬ ‫در طول چند ماه گذش��ته نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته دو برابر شده است که‬ ‫باید همچنان ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزین�ه عملکرد‌ه�ای نامناس�ب‬ ‫کاهش یابد‬ ‫دیگ��ر عضو هیات‌مدیره بان��ک هم با بیان‬ ‫اینکه اگر فرآیندها در س��ازمانی به‌درس��تی‬ ‫انج��ام ش��وند‪ ،‬از ه��زاران میلی��ارد هزین��ه‬ ‫جلوگی��ری خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید هزینه‬ ‫عملکردهای نامناس��ب کاهش یابد‪ .‬مسعود‬ ‫خاتونی تصریح کرد‪ :‬در یک موسسه مالی و‬ ‫اقتصادی یک هدف بیشتر نباید مورد تاکید‬ ‫باش��د و آن هم این است که آثار عملکرد ما‬ ‫به درستی در زندگی مردم پدیدار شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مردم انتظار دارند سرویس‌های‬ ‫بانک��ی به‌وی��ژه س��رویس‌های برون ش��عب‬ ‫پا‌به‌پ��ای تح��والت بانکی دنیا به‌روز ش��وند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در طول چند ماه گذش��ته میزان‬ ‫اس��تمرار س��امانه تحویل‌داری تحت وب به‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد رس��ید و هم��راه با این‬ ‫س��امانه‪ ،‬حس��ابداری متمرکز نیز اس��تقرار‬ ‫یافت که در تالش هس��تیم تا پایان امس��ال‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ش��عب بانک به این سامانه تجهیز‬ ‫شوند‪ .‬این عضو هیات‌مدیره بانک بیان کرد‪:‬‬ ‫اپلیکیش��ن ‪ ۶۰‬با قابلیت ص��دور رمز اول و‬ ‫دوم کارت در نظام بانکی بی‌س��ابقه اس��ت و‬ ‫به دنبال توس��عه و ارائه محصوالت جدید در‬ ‫این اپلیکیشن هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش دارایی‌های م�ازاد مورد‬ ‫توجه است‬ ‫عض��و دیگر هیات‌مدیره بان��ک با تاکید بر‬ ‫اینکه باید در بخش فروش دارایی‌های مازاد‬ ‫توجه ویژه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مزایده‌هایی در این‬ ‫بخش برگزار ش��ده و همچن��ان ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمود شایان درباره اس��تقرار ناظران پولی‬ ‫در اس��تان‌ها نیز اف��زود‪ :‬مذاکرات��ی با بانک‬ ‫مرکزی انجام شده و قرار است ناظران پولی‬ ‫در اس��تان‌ها اس��تقرار یابند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫س��ودآور بودن بانک کارگش��ایی برای بانک‬ ‫ملی ایران نیز بیان کرد‪ :‬باید بانک کارگشایی‬ ‫همت��راز با ش��عب بان��ک ملی ای��ران دیده‬ ‫ش��ود و حدود اختیارات شعب این بانک در‬ ‫اس��تان‌ها افزایش یابد‪ .‬همچنین باید منابع‬ ‫قرض‌الحسنه شعب بانک ملی ایران به سمت‬ ‫این بانک هدایت شوند‪ .‬ش��ایان در پایان به‬ ‫مزایای صدور اعتبارات اس��نادی نس��بت به‬ ‫تسهیالت اش��اره و خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫پیش‌دریاف��ت و میان‌دریافت و تقویت منابع‬ ‫ارزان‌قیمت‪ ،‬کسب درآمد غیرمشاع و پایین‬ ‫بودن هزینه برای بانک و مش��تری‪ ،‬کانالیزه‬ ‫بودن اعتبارات اسنادی‪ ،‬کاهش ریسک بانک‬ ‫و افزایش ظرفیت اعتباری بانک از جمله این‬ ‫مزایاس��ت‪ .‬یاری بانک ملی به بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی عض��و دیگر هیات‌مدیره بانک ملی‬ ‫ای��ران نیز در ادامه این همایش با اش��اره به‬ ‫نق��ش مهم بانک‌ها در بهبود هر چه بیش��تر‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ملی‬ ‫ایران در این زمینه مسئولیت مهمی بر‌عهده‬ ‫دارد و ت�لاش می‌کن��د از هم��ه امکانات��ش‬ ‫برای رس��یدن ب��ه این هدف اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫ناصر ش��اهباز همچنین با بی��ان اینکه بانک‬ ‫ملی ایران خدمات گس��ترده‌ای ب��رای ارائه‬ ‫به مش��تریان دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در روزهای پایانی‬ ‫س��ال برخی خدم��ات مانن��د کارت هدیه و‬ ‫ی��ا خرید دین می‌تواند بی��ش از پیش مورد‬ ‫استقبال مشتریان باش��د‪ .‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫بان��ک ملی ایران با تاکید بر ارائه تس��هیالت‬ ‫ارزی و ریالی‪ ،‬گش��ایش اعتبارات اس��نادی‬ ‫داخلی و خارجی و ان��واع خدمات بانکداری‬ ‫به واحد‌ه��ای صنعتی و تولی��دی بزرگ در‬ ‫شعبه‪ ،‬خواستار حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک و متوسط شد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی سامانه پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه سامان‬ ‫بیمه س��امان یکی دیگر از پروژه‌های تحول‌آفرین خود‬ ‫را ب��ا عنوان «س��امانه مدیری��ت دان��ش» رونمایی کرده‬ ‫که با پیاده‌س��ازی کامل آن عالوه‌ب��ر روان کردن فرآیند‬ ‫پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان فروش‪ ،‬مجموعه‌ای‬ ‫دانش انباشته را در اختیار آنها قرار خواهد داد‪ .‬با این روند‬ ‫در کنار دانش‌افزایی‪ ،‬امکان انتقال تجربه‌های نمایندگان‬ ‫در بستر فضای اینترنت فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌‌عمومی بیمه س��امان‪ ،‬جعفر خامسی‪،‬‬ ‫مدیر توانمند‌س��ازی ش��بکه فروش این ش��رکت با بیان‬ ‫اینکه هر روز ممکن اس��ت پرس��ش‌های گوناگونی برای‬ ‫نمایندگان ایجاد ش��ود ی��ا تجربه جدی��دی در عملیات‬ ‫بیمه‌گ��ری برای هر ی��ک از آنها فراهم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ی برای پاسخ به پرسش‌ها باید به کارشناسان‬ ‫روش س��نت ‌‬ ‫یا مدیران شرکت به صورت مستقیم مراجعه یا در بهترین‬ ‫حال��ت از روش‌هایی مانند تماس تلفن��ی یا ایمیل برای‬ ‫دریافت پاسخ استفاده کرد‪.‬‬ ‫‌خامسی با تاکید بر اینکه این سامانه در راستای انتقال‬ ‫دانش و تجرب ‌ه افراد در س��ازمان راه‌اندازی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روند س��نتی نه‌تنها وقت بسیار زیادی از بدنه‬ ‫کارشناسی ش��رکت را برای پاسخ به پرسش‌ها می‌گیرد‪،‬‬ ‫بلکه پاس��خ‌ه‌ا یا تجربه‌ها را می��ان افراد محدود‪ ،‬متمرکز‬ ‫می‌کن ‌د در حالی که بس��یاری از پرس��ش‌ها ممکن است‬ ‫میان نمایندگان مشترک باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مدیریت کردن پرسش و پاسخ‌ها‬ ‫و نی��ز مدون ک��ردن اطالع��ات‪ ،‬اقدام مهمی اس��ت که‬ ‫می‌توان��د دانش متراکم ش��ده را به ص��ورت دقیق میان‬ ‫افراد توس��عه بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬بیمه س��امان ب��ا طراحی یک‬ ‫س��امانه پرسش و پاسخ‪ ،‬این روند را سامان داده است‪ .‬به‬ ‫گفته خامس��ی‪ ،‬ایجاد این زیرساخت در تربیت‪ ،‬توسعه و‬ ‫راهبری نمایندگان بس��یار اثرگذار خواهد بود و آنها را از‬ ‫طرح حجم قابل توجهی از پرسش‌ها بی‌نیاز خواهد کرد؛‬ ‫همچنین برون‌داد نهایی این سامانه‪ ،‬ارتقای سطح کیفیت‬ ‫خدمات به ذی‌نفعان به صورت آنالین و در کمترین زمان‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیر توانمندسازی شبکه فروش شرکت بیمه‬ ‫کارنامه ‪ ۹‬ماهه تسهیالت حمایتی بانک مسکن‬ ‫رئیس اداره کل تس��هیالت تبصره‌ای بانک مس��کن از‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۱۶۱‬مورد تس��هیالت حمایتی در‬ ‫‪ ۹‬ما ‌ه آغاز امسال به متقاضیان سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬ندا کسری‬ ‫کرمانش��اهی‪ ،‬رئیس اداره کل تس��هیالت تبصره‌ای بانک‬ ‫مس��کن با اش��اره به فعالیت بانک مس��کن در پرداخت‬ ‫تسهیالت حمایتی به متقاضیان سراسر کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫از آغاز امس��ال تا پایان آذر در مجمو ‌ع ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪۱۶۱‬‬ ‫مورد تس��هیالت حمایتی در ‪ ۵‬گروه مختلف به ارزش ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۴۷‬میلیارد و ‪ ۱۱۳‬میلیون و ‪ ۶۳‬هزار تومان از‬ ‫سوی بانک مسکن به متقاضیان سراسر کشور اعطا شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش مهمی از تس��هیالت حمایتی‬ ‫پرداخت ش��ده ب��ه بخش بافت‌ه��ای ناکارآمد ش��هری‪،‬‬ ‫ح��وادث ناگهانی و همچنین تس��هیالت قرض‌الحس��نه‬ ‫همچون تس��هیالت قرض‌الحسنه ازدواج مربوط می‌شود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه به اهمیت احیا و بازآفرینی بافت‌های‬ ‫ناکارآم��د ش��هری و توجه دول��ت به این بخ��ش‪ ،‬بانک‬ ‫مس��کن در ط��ول ‪ ۳‬فصل آغاز امس��ال ‪ ۹‬ه��زار و ‪۴۴۰‬‬ ‫مورد تس��هیالت ویژه بافت‌های ناکارآمد شهری پرداخت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بیشترین سهم از تس��هیالت پرداخت شده‬ ‫در ای��ن بخش‪ ،‬معادل ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۸۹‬مورد تس��هیالت به‬ ‫فروش اقساطی سهم‌الش��رکه بافت فرسوده شهری برای‬ ‫واحده��ای مس��کونی خارج از طرح مس��کن مهر مربوط‬ ‫می‌شود‪ .‬به گفته کرمانش��اهی‪ ،‬تسهیالت پرداخت شده‬ ‫برای بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری ارزشی افزون‌بر‬ ‫‪ ۶۹۱‬میلی��ارد و ‪ ۴۵۲‬میلیون و ‪ ۷۸۵‬هزار تومان داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه مورد بررس��ی رقمی معادل‬ ‫‪ ۳۳۳‬میلیارد و ‪ ۳۰۲‬میلیون تومان تس��هیالت مشارکت‬ ‫مدنی(تس��هیالت نوسازی) برای واحدهای مسکونی واقع‬ ‫در محدوده بافت فرس��وده خارج از طرح مسکن مهر نیز‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬رئیس اداره کل تسهیالت تبصره‌ای‬ ‫بانک مس��کن با بی��ان اینکه در بازه زمانی یادش��ده ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۵‬مورد تس��هیالت ح��وادث غیرمترقبه نیز از‬ ‫س��وی بانک مسکن اعطا شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش ریالی‬ ‫تس��هیالت پرداخ��ت ش��ده ب��رای واحدهای مس��کونی‬ ‫آس��یب‌دیده در حوادث غیرمترقبه معادل ‪ ۳۶۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۵۳‬میلیون و ‪ ۲۳۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده است‪ .‬وی‬ ‫در عین حال افزود‪ :‬بانک مسکن از آغاز سال ‪ ۹۷‬تا پایان‬ ‫آذر ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۶۷۸‬مورد تس��هیالت قرض‌الحسنه نیز به‬ ‫متقاضیان سراسر کشور پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی تصری��ح ک��رد‪ :‬مجم��وع تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحسنه پرداخت شده در ‪ ۹‬ما ‌ه آغاز امسال‪ ،‬ارزشی‬ ‫افزون‌ب��ر ‪ ۷۸۹‬میلیارد و ‪ ۱۱۶‬میلیون و ‪ ۵۸۲‬هزار تومان‬ ‫داش��ته است‪ .‬در این بخش بانک مسکن برای پاسخ‌دهی‬ ‫به تقاضای زوج‌ها در سراسر کشور برای دریافت تسهیالت‬ ‫قرض‌الحسنه ازدواج نیز‪ ۳۲ ،‬هزار و ‪ ۳۳۷‬مورد تسهیالت‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی به تسهیالت پرداخت شده برای تسهیالت بهسازی‬ ‫و نوسازی مسکن روستایی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫بخ��ش نیز در ‪ ۹‬ما ‌ه آغاز امس��ال در مجم��و ‌ع ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۹۲۸‬مورد تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫سامان مدیریت محتوایی س��ازمانی را هدف اساسی این‬ ‫سامانه خواند و ادامه داد‪ :‬نمایندگان می‌توانند از اطالعات‬ ‫موجود در این س��امانه برای دریافت پاس��خ پرس��ش‌ها‬ ‫معمول خود اس��تفاده یا پرس��ش‌ها جدیدی را به منظور‬ ‫دریافت پاسخ از سوی کارشناسان شرکت‪ ،‬مطرح کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه اطالع��ات الزم برای نمایندگان‬ ‫مانن��د ش��یوه‌نامه‌‌های جدی��د‪ ،‬طرح‌ه��ای تش��ویقی یا‬ ‫پویش‌های تبلیغاتی ش��رکت نیز از طریق همین سامانه‬ ‫در قال��ب پیام��ک‪ ،‬ایمی��ل س��ازمان ‌و روی اپلیکیش��ن‬ ‫طراحی ش��ده به همه نمایندگان اطالع‌رس��انی می‌شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اطالعات موجود‌روی این س��امانه‪ ،‬برای همه‬ ‫نمایندگان حکم س��ند واحد را دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬از انتش��ار‬ ‫اطالعات گوناگون و گاه متناق��ض در حوزه‌های مختلف‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪ .‬خامسی پاسخگویی به پرسش‌های‬ ‫متداول و ارائه اطالعاتی که هر نماینده باید آنها را داشته‬ ‫باش��د را رس��الت جدی این س��امانه دانس��ت و گفت‪ :‬با‬ ‫راه‌اندازی این پروژه‪ ،‬می‌توان گفت ش��رکت بیمه سامان‬ ‫در راس��تای ارتقای س��طح کیفیت خدمات به ذی‌نفعان‬ ‫برای نخس��تین‌بار در صنعت بیمه‪ ،‬موضوع انتقال دانش‬ ‫ب��ه نماین��دگان را از طریق یک س��امانه داخلی عملیاتی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی همچنین از همکاری با یک استارت‌آپ‬ ‫در راه‌ان��دازی این طرح خبر داد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫س��امانه با تعداد مش��خصی کارش��ناس از سوی شرکت‬ ‫اداره می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬وقت سایر کارشناسان و مدیران‬ ‫شرکت برای رسیدگی به س��ایر امور شرکت آزاد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گام بزرگ بانک مهر ایران در مسیر اشتغال‌های کوچک‬ ‫مدیرعام��ل بانک گف��ت‪ :‬این بانک در طول ‪ ۱۱‬س��ال‬ ‫فعالیت مطلوب در حوزه قرض‌الحسنه بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار مورد تسهیالت قرض‌الحسنه به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۳۱۹‬هزار میلی��ارد ریال پرداخته که ‪ ۳۸‬درصد تعداد‬ ‫پرداختی در دو س��ال گذشته‪ ،‬شامل ‪ ۷۵۲‬هزار مورد در‬ ‫ل تاکنون‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و بیش از ‪ ۸۵۰‬هزار مورد از آغاز امسا ‌‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌‌عمومی بانک قرض‌الحسنه‬ ‫مهرای��ران‪ ،‬مرتضی اکبری در ادام��ه افزود‪ :‬همچنین ‪۵۳‬‬ ‫درصد مبالغ پرداختی در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬شامل ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۸۹‬هزار میلیارد ریال در ‪۹‬‬ ‫ماه آغاز سال انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهرایران ضمن تاکید بر‬ ‫اس��تقبال مردم از خدمات و طرح‌های تس��هیالتی بانک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از آغاز تاس��یس تا پایان آذر امس��ال بیش از‬ ‫‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۳۱‬هزار س��پرده‌گذار جذب شده که سهم‬ ‫آن در سال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬د ‌ر کل به میزان یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۸‬هزار نفر معادل ‪ ۲۸‬درصد است‪.‬‬ ‫وی درباره مانده منابع قرض‌الحسنه این بانک نیز گفت‪:‬‬ ‫مانده منابع بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران در پایان سال‬ ‫‪ ۹۵‬بی��ش از ‪ ۶۰‬هزار میلیارد ریال بوده که د ‌ر دو س��ال‬ ‫گذشته با رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی روبه‌رو شده و درحال‌حاضر‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۷‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫اکبری نس��بت مطالبات به مصارف بانک را حدود یک‬ ‫درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬این میزان مطالبات‪ ،‬از نس��بت‬ ‫اس��تانداردهای جهانی هم مطلوب‌تر اس��ت و در ش��بکه‬ ‫بانکی کشور یک استثن‌ا به شمار می‌رود‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫قرض‌الحسنه مهر ایران درباره برنامه و اهداف تدوین شده‬ ‫در سال جاری بیان کرد‪ :‬پرداخت تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫به یک میلیون نفر با اعتباری افزون‌بر ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از برنامه‌های بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اس��ت ک��ه تاکنون به بیش از ‪ ۸۵۰‬ه��زار نفر وام‬ ‫قرض‌الحس��نه معادل ‪ ۸۹‬هزار میلیارد ریال اعطا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ایــن بانــک بــا بس��تن تفاهنامه‌های حمایتــی‬ ‫بــا نهادهایــی ماننــد وزارت بهداش��ــت‪ ،‬س��ــازمان‬ ‫بهزیس��ــتی‪ ،‬س��ــازمان زندان‌هــا‪ ،‬کمیتــ��ه امــداد‬ ‫خمینــ��ی‌(ره)‪ ،‬بنی��اد برک��ت‪ ،‬بنی��اد مس��کن انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬ش��ورای‌عالی مناطق آزاد و‪ ...‬نقــش بســزایی‬ ‫را در تقویــت و توانمند‌س��ازی اقش��ــار آســیب‌پذیــر‬ ‫جامعــه‪ ،‬حمایت از کارآفرینی و اشتغالزایی ایفــا کرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اکبری تصریح کرد‪ :‬بانک قرض‌الحسنه مهرایران امسال‬ ‫نیز با معطوف ساختن توجه خود به دانشجویان و آموزش‬ ‫عالی کش��ور به عنوان نیروی مول��د‪ ،‬متخصص و ماهر و‬ ‫همچنین ظرفیت ذاتی برای آبادانی ایران عزیز اس�لامی‬ ‫در تفاهمنامه‌های��ی با وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫دانشگاه آزاد اس�لامی‪ ،‬دانشگاه پیام‌نور‪ ،‬دانشگاه علمی و‬ ‫کاربردی‪ ،‬مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه عالمه‌طباطبایی‬ ‫گام موثری برای توانمندس��ازی دانشجویان شهریه‌پرداز‬ ‫از طریق پرداخت تس��هیالت قرض‌الحس��نه دانشجویی‬ ‫برداشته است‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /612‬پیاپی‌‌‪761‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫روز‬ ‫تیتر‬ ‫دیدگاه‬ ‫فعال زمان حذف صفر از‬ ‫پول ملی نیست‬ ‫عکس‪ :‬گسترش تجارت‬ ‫زهره محسنی‌شاد عبدالناصر همتی از زمانی که س�کان هدایت بانک مرکزی را به دس�ت گرفته ب ‌ه منظور‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬بازگش�ت آرامش ب�ه ب�ازار ارز‪ ،‬مقابله با پولش�ویی و همچنین محدود ک�ردن فعالیت‬ ‫پایانه‌های فروش خارج از کش�ور‪ ،‬سیاست‌های اصلی را در حوزه ابزارهای الکترونیکی‬ ‫در ش�بکه بانکی اعمال کرده که منجر به مدیریت بازار ارز با جلوگیری از خروج سرمایه‬ ‫از کشور و کاهش حدود ‪ ۵۰‬درصدی نرخ دالر شده است‪.‬‬ ‫تدابیر بانک مرکزی برای کاهش داللی و سفته‌بازی نتیجه داد‬ ‫افت ارزش تراکنش‌های بانکی‬ ‫در راس��تای انجام اصالحاتی‬ ‫در ح��وزه ارز‪ ۱۰ ،‬آب��ان س��ال‬ ‫جاری بخش��نامه اص�لاح مبلغ‬ ‫تراکنش‌های بانکی که مهم‌ترین‬ ‫بنده��ای آن ایج��اد محدودیت‬ ‫خری��د ب��ا ه��ر کارت‌بانکی در‬ ‫ط��ول ش��بانه‌روز ب��ه مبلغ ‪۵۰‬‬ ‫عباس آرگون‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬الزام ارس��ال کد‬ ‫ملی دارن��ده کارت در تمام تراکنش‌ه��ای کارتی هنگام‬ ‫پاسخ و الزام به درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های‬ ‫ارس��الی در سامانه‌های «ساتنا» و «پایا» است‪ ،‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن رئیس‌کل بانک مرکزی در اقدامی تکمیلی به‬ ‫‌منظور کوتاه کردن دست س��ودجویان از دخالت آنها در‬ ‫بازار ارز و مقابله با فعالیت‌های پولش��ویی از این مس��یر‪،‬‬ ‫محدودیت س��قف خرید در تراکنش‌های کارتی برای هر‬ ‫کد ملی در طول یک شبانه‌روز به رقم ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫را از ‪ ۱۷‬آذر امس��ال اجرای��ی کرد که منج��ر به کاهش‬ ‫‪ ۲۱۳‬ه��زار میلیارد ریالی رقم تراکنش‌های ش��اپرکی در‬ ‫آذر شده است‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی همچنین در بخش��نامه دیگری که ‪۱۱‬‬ ‫آبان به ش��بکه بانکی ابالغ کرد‪ ،‬شرایط جدیدی را برای‬ ‫صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده تعیین کرد که‬ ‫بر اس��اس آن‪ ،‬از این تاریخ به بعد چک‌های تضمین‌شده‬ ‫فقط باید در وجه ذی‌نفع صادر ش��ود و درج مش��خصات‬ ‫ذی‌نفع‌روی برگ چک الزام‌آور شده است‪ .‬این بخشنامه‬ ‫ب��ا ه��دف مدیریت نقدینگی‪ ،‬ثبات‌بخش��ی ب��ه وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور در حوزه‌ه��ای پول��ی‪ ،‬ارزی و بانکی با‬ ‫ایجاد شفافیت بیشتر و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب‬ ‫جرائم در حوزه‌های یادشده‪ ،‬اعمال‌شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اف�ت ‪ ۶۱۶‬ه�زار میلی�ارد ریال�ی ارزش‬ ‫تراکنش‌ها‬ ‫کوتاه کردن دست واسطه‌گران‪ ،‬سفته‌بازان و سودجویان‬ ‫از بازار ارز به عنوان یکی از عوامل مهم در نابسامانی‌ها و‬ ‫التهابات اخیر اقتصاد کشو ‌ر در حالی یکی از اولویت‌های‬ ‫نخست بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری‌هایش است‬ ‫که با اقدام‌های کنترلی انجام‌‌شده در مدت اخیر‪ ،‬توانسته‬ ‫در این زمینه موفقیت‌‌هایی را نیز کس��ب کند؛ آمارهای‬ ‫اقتصادی شاپرک از تراکنش‌‌های دو ماه آبان و آذر موید‬ ‫همین امر است‪.‬‬ ‫گزارش اقتصادی ش��اپرک در آذ ‌ر ‪ ۹۷‬بیانگر این است‬ ‫که بی��ش از یک هزار و ‪ ۸۵۵‬میلی��ون تراکنش با ارزش‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪ ۴۱۴‬هزار میلیارد ریال در ش��بکه الکترونیک‬ ‫ش شده که تعداد تراکنش‌ها به نسبت آبان‬ ‫پرداخت پرداز ‌‬ ‫هرچه بتوانیم اقتصاد را به سمت شفافیت و انضباط مالی پیش‬ ‫ببریم‪ ،‬از مشکالت اقتصادی به همان نسبت کاسته می‌شود‬ ‫الزم است بانک مرکزی در کنار کاهش تقاضای کاذب در بازار‪ ،‬به نیازهای‬ ‫واقعی ارزی که در کشور وجود دارد پاسخ مناسب دهد‬ ‫‌‌با افزایش ‪ ۳.۳۸‬درصدی و ‪ ۶۰۶‬میلیونی روبه‌رو شده در‬ ‫حالی‌که ارزش تراکنش‌ها با کاهش ‪ ۹.۶۳‬درصدی و افت‬ ‫بیش از ‪ ۲۱۳‬هزار میلیارد ریالی همراه شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬این آمار بیانگر این اس��ت که‬ ‫س کل بان��ک مرکزی مبنی‌بر‬ ‫اعمال سیاس��ت ارزی رئی ‌‬ ‫تعیین س��قف ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان خرید ب��ا کارت‌های‬ ‫بانکی در کارتخوان‌ها و درگاه‌های اینترنتی در طول یک‬ ‫شبانه‌روز اثر خود را بر تراکنش‌های شاپرکی در آذر نشان‬ ‫داده‪ ،‬ب��ه‌نحوی‌که با وجود افزایش‌حدود ‪ ۴‬درصدی در‬ ‫آبان روند صعودی‬ ‫تع��داد تراکنش‌ها که همواره به غی��ر ‌‌‬ ‫داشته است اما مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آذر با افت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۱۳‬هزار میلیارد ری��ال با ‪ ۹‬درصد کاهش به‬ ‫نسبت آبان‌همراه شده است‪.‬‬ ‫افزون‌بر این‪ ،‬این کاهش ارزش تراکنش‌های ش��اپرکی‬ ‫در آذر بع��د از کاهش بی‌س��ابقه و بی��ش از ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫ب��ا ارزش ‪ ۴۰۳‬هزار میلیارد ری��ال در مبلغ تراکنش‌های‬ ‫خ داده که در آبان نیز‬ ‫ش��اپرکی در آبان به نس��بت مهر ر ‌‬ ‫اعم��ال محدودیت خرید با هر کارت‌بانکی تا س��قف ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان دلیل اصلی این کاهش بوده اس��ت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬با اعمال این دو سیاس��ت از س��وی بانک مرکزی در‬ ‫آب��ان و آذر با کاهش ‪ ۶۱۶‬ه��زار میلیارد ریالی در ارزش‬ ‫تراکنش‌های شاپرکی به نسبت مهر روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعم�ال سیاس�ت‌هایی ک�ه الزم اس�ت ام�ا‬ ‫ناکافی‬ ‫کاهش ارزش تراکنش‌های ش��اپرکی در مدت اخیر در‬ ‫حالی نشان از موثر واقع‌شدن سیاست ارزی بانک مرکزی‬ ‫در اجرای بخشنامه اصالح مبلغ تراکنش‌های بانکی دارد‬ ‫که کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن این مهم‪ ،‬معتقدند‬ ‫بانک مرکزی در کنار اعمال این سیاس��ت‌ها می‌تواند در‬ ‫حیطه وظایفش با انجام اقد‌ام‌های تکمیلی باعث پایداری‬ ‫آرامش در بازار ارز و ثبات در س��ایر بخش‌های اقتصادی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عباس آرگون‪ ،‬عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران در این باره در گفت‌وگو با «گس��ترش‬ ‫تجارت» با بیان اینک��ه اقد‌ام‌های بانک مرکزی در مدت‬ ‫تامین ارز در کشور شتاب گرفت‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬از شروع‬ ‫رئیس کل بان ‌‬ ‫و ش��تاب گرفتن تامین ارز به کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی در‬ ‫یادداشتی اینستاگرامی نوشت‪ :‬دولت‬ ‫امریکا دور جدی��دی از جنگ روانی‬ ‫علی��ه ملت ای��ران را آغاز کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اع�لام اجماع بین‌الملل��ی علیه ایران‬ ‫آن هم در ضعیف‌ترین کشور اروپایی‪ ،‬ادعای‬ ‫تمدی��د نش��دن معافیت‌های نفت��ی آن هم‬ ‫بعد از پیش��ینه قبلی عقب‌نش��ینی از اینکه‬ ‫قبال می‌خواس��ت صادرات نفت ای��ران را به‬ ‫صفر برس��اند و اظهاراتی مانند آن‪ ،‬حاکی از‬ ‫ب بوده که نتایج‬ ‫اخیر در حوزه ارزی بس��یار مثبت و خو ‌‬ ‫آن به‌تدریج در حال نمایان ش��دن اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی ب��ا محدودیت‌هایی ک��ه در س��قف تراکنش‌ها‬ ‫ایج��اد ک��رد و تغییراتی که در نحوه اس��تفاده چک‌های‬ ‫تضمین‌ش��ده به وجود آورد‪ ،‬توانس��ت فضای معامالت را‬ ‫تا حدی ش��فاف و کنترل‌شده پیش ببرد و انضباط مالی‬ ‫را در بخش اقتصادی برقرار س��ازد که بسیار اقدام موثری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه از آنجا که برخ��ی از معامالت در‬ ‫ای��ن بازارها باعث برهم‌زدن نظم بازار می‌ش��ود‪ ،‬گفت‌‪ :‬با‬ ‫مش��خص کردن مبدأ و مقصد پول‌ه��ا‪ ،‬می‌توان از انجام‬ ‫ای��ن معامالت تا حد زیادی جلوگیری کرد‪ .‬آرگون افزود‪:‬‬ ‫هرچه بتوانیم اقتصاد را به سمت شفافیت و انضباط مالی‬ ‫پیش ببریم‪ ،‬از مشکالت اقتصادی به همان نسبت کاسته‬ ‫می‌شود؛ این موضوعی است که بانک مرکزی باید خیلی‬ ‫پیش‌تر از اینها آن را عملیاتی می‌کرد‪.‬‬ ‫ن در ادامه‪ ،‬انجام ای��ن اقدام‌ها را هرچند الزم اما‬ ‫آرگو ‌‬ ‫ناکافی خواند و گفت‪ :‬این سیاست‌ها نمی‌تواند جوابگوی‬ ‫همه مشکالت ما باشد و باید همچنان به سمت شفافیت‬ ‫بیشتر حرکت کرده و زوایای مختلف مشکالت را بررسی‬ ‫و در راستای رفع آن اقدام کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬این اقدام‌ها توانس��ته تا حد‬ ‫زی��ادی از برخی سوءاس��تفاده‌ها در ح��وزه ارزی بکاهد‪،‬‬ ‫جهش‌های قیمتی را کنترل و دست سفته‌بازان را از این‬ ‫بازار کوتاه کند اما برای تداو‌م آرامش بازار و بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی باید عوامل تشدید‌کننده دیگر را رفع کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که بان��ک مرکزی باید‬ ‫در راس��تای افزای��ش درآمده��ای ارزی و ایجاد تعامالت‬ ‫اقتصادی و تجاری کش��ور با سایر کش��ورها تالش کند‪،‬‬ ‫در کنار این امر باید اعتماد و آرامش عمومی را که دچار‬ ‫خدش��ه ش��ده به جامعه بازگرداند‪ .‬عالوه‌بر ای��ن‪ ،‬باید با‬ ‫بو‌کار را برای فعاالن‬ ‫همکاری سایر بخش‌ها‪ ،‬فضای کس ‌‬ ‫اقتص��ادی بهبود ده��د و نیاز بخش‌ه��ای اقتصادی را به‬ ‫شکل مناسب پاسخ داده شود و اینها بخشی از اقدام‌هایی‬ ‫است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹‹دس�ت دالالن کوت�اه‬ ‫می‌شود‬ ‫ابراهیم عباس��ی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد نیز در همی��ن باره در‬ ‫گفت‌وگو با «گسترش تجارت»‬ ‫ب��ا بیان اینکه اقتص��اد ایران در‬ ‫ماه‌های گذشته ش��رایط بسیار‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫خاص��ی را تجرب��ه ک��رده و ب��ا‬ ‫نوس‌ان‌های زیادی روبه‌رو بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نوسان‌های‬ ‫قیمتی در بازارها س��بب ش��د تا تقاضا از جمله برای ارز‬ ‫و س��که به‌ش��دت افزایش یابد و همین موضوع التهابات‬ ‫را دامن بزند و ش��رایط اقتصادی را به مرز بحران نزدیک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬بان��ک مرک��زی با برخ��ی اصالحات‬ ‫و تغیی��رات در سیاس��ت‌های قبلی خ��و ‌د و ایجاد برخی‬ ‫محدودیت‌های جدید گامی در راس��تای بهبود ش��رایط‬ ‫برداش��ته اس��ت‌؛ یکی از این اقدام‌‌ها بحث کاهش سقف‬ ‫تراکنش‌ه��ای بانک��ی و تغیی��رات در روش اس��تفاده از‬ ‫چک‌های تضمین شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک مرکزی در‬ ‫تالش اس��ت تا با ایجاد برخ��ی محدودیت‌ها و کنترل‌ها‪،‬‬ ‫معامالتی که در بازارها از جمله بازار ارز می‌شود را کنترل‬ ‫و رصد و از این بابت دس��ت سفته‌بازان و سوداگران را از‬ ‫این بازارها کوتاه کند‪.‬‬ ‫وی در همی��ن باره یادآور ش��د‪ :‬باید قب��ول کنیم که‬ ‫ب��ه دلیل محدودیت‌ها و فش��ارهایی که از بابت تحریم‌ها‬ ‫ب��ه کش��ور ما تحمیل ش��ده اس��ت‪ ،‬درحال‌حاض��ر ما با‬ ‫محدودیت عرضه ارز در کش��ور روبه‌رو هس��تیم که این‬ ‫مه��م می‌طلبد ت��ا طرف تقاضا نیز مدیریت ش��ود که در‬ ‫نهایت در این بخش تعادلی به وجود آید‪ .‬او معتقد اس��ت‬ ‫ک��ه این اقدام بانک مرکزی ت��ا حدی می‌تواند این هدف‬ ‫را محقق س��ازد و بخشی از تقاضاهای کاذب را در بازارها‬ ‫کم کند و فضای س��وداگری را برای س��ودجویان محدود‌‬ ‫کن��د که تاکنون در این زمینه موفقیت‌هایی هم کس��ب‬ ‫شده است‪ .‬عباسی تصریح کرد‪ :‬برای پایداری این شرایط‪،‬‬ ‫الزم اس��ت بانک مرکزی در کن��ار کاهش تقاضای کاذب‬ ‫در بازار‪ ،‬به نیازهای واقعی ارزی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫پاسخ مناسب دهد‪ .‬برای تحقق این هدف نیاز است‌بانک‬ ‫مرکزی عالوه‌بر اعمال سیاست‌های فعلی‪ ،‬زمینه افزایش‬ ‫تعامالت مالی و بانکی را با سایر کشورها و شرایط را برای‬ ‫ورود ارز به کشور فراهم کند‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬در‬ ‫ای��ن مقطع زمانی تمامی تالش‌ها باید معطوف به تقویت‬ ‫روابط با س��ایر کش��ورها و افزایش صادرات باش��د و این‬ ‫موضوع مهمی است که باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫منتظر دالر زیر ‪ ۱۰‬هزار تومان باشید‬ ‫نا‌امی��دی امریکایی‌ها از موثر ش��دن‬ ‫اقدام‌ه��ای آنه��ا علیه ایران اس��ت‪.‬‬ ‫‌رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبا ‌ر گفت‪:‬‬ ‫شروع شدن و ش��تاب گرفتن تامین‬ ‫ارز از طریق هند‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬چین و‬ ‫تصمیم به توسعه مبادالت و تجارت‬ ‫با ترکیه‪ ،‬عراق و س��ایر همس��ایگان در کنار‬ ‫ذخای��ر مطلوب و حض��ور موثر بانک مرکزی‬ ‫در بازار ارز‪ ،‬یک بار دیگر تالش دولت امریکا‬ ‫برای تاثیر‌گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد‬ ‫کر‌د‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬طرح ش��ایعه‌ها‬ ‫علیه نظام بانکی نیز در این راس��تا است که‬ ‫هشیاری مردم را می‌طلبد‪.‬‬ ‫ی عال��ی هماهنگ��ی‬ ‫عض��و ش��ورا ‌‬ ‫اقتصادی قوای س��ه‌گانه‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی با سیاس��ت‌هایی ک��ه اتخاذ‬ ‫می‌کند می‌تواند تا پایان س��ال قیمت‬ ‫ارز را ب��ه زیر ‪ ۱۰‬هزار تومان برس��اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی‌داورانی با اشاره به افزایش قیمت‬ ‫ارز در روزهای گذش��ته‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بازار ارز‬ ‫کش��ور در ش��رایط کنونی با مدیریت و اشراف‬ ‫کام��ل بان��ک مرکزی قرار دارد و این اش��راف‬ ‫کمک کرده تا منابع و مصارف ارزی در کش��ور‬ ‫مدیریت ش��ود‪ .‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫ی با بیان اینکه در سال‬ ‫مجلس ش��ورای اسالم ‌‬ ‫‪ ۹۷‬منابع ناشی از فروش نفت به طور‬ ‫تقریبی بیش از بودجه کشور در سال‬ ‫جاری بوده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫تحقق منابع ارزی از نفت به واس��طه‬ ‫فروش و افزایش قیمت طالی س��یاه‬ ‫در ماه‌های آغاز س��ال‪ ،‬منابع ارزی در‬ ‫این بخش با‌ش��رایط خاصی روبه‌رو اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬دغدغ��ه‌ای در این بخش وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‌‌‪ :‬در ماه‌ه��ای گذش��ته با‬ ‫اقدام‌های بانک مرکزی و مصوبه‌های ش��ورای‬ ‫‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه حجم‬ ‫زیادی ارز وارد کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬ا ‌و با بیان‬ ‫اینک��ه ذخایر طال که ت��ا حدودی کاهش پیدا‬ ‫ک��رده بود ب��ه ذخایر قابل قبول تبدیل ش��ده‬ ‫ل حاضر نگران وضعیت‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حا ‌‬ ‫بازار ارز نیستیم و پیش‌بینی این بوده که روند‬ ‫کاهش��ی ارز ادامه می‌یابد‪ .‬پورابراهیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحلیل‌ه��ا حاکی از این اس��ت که نرخ ارز‬ ‫باید همچنان کاهش��ی باشد و آثار ناشی از آن‬ ‫باید در بهبود ش��رایط‪ ،‬تقویت و افزایش ارزش‬ ‫پول ملی تاثیر بگذارد‪ .‬ا ‌و با بیان اینکه با توجه‬ ‫به شرایطی که در بازار وجود داشته و مدیریت‬ ‫بانک مرکزی روند کاهش��ی استمرار می‌یابد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با سیاست‌هایی که بانک مرکزی‬ ‫اتخاذ می‌کند می‌تواند تا پایان سال قیمت ارز‬ ‫را به زیر ‪ ۱۰‬هزار تومان سوق دهد‪.‬‬ ‫حباب سکه ‪ ۳۹۰‬هزار تومان شد‬ ‫رئی��س کمیس��یون تخصصی طال و جواهر با اش��اره به‬ ‫حب��اب ‪ ۳۹۰‬ه��زار تومانی س��که‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫ارز‪ ،‬قیمت‌ها در بازار طال و س��که را افزایش��ی کرد‪ .‬محمد‬ ‫کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایبِنا درباره آخرین وضعیت بازار‬ ‫طال و س��که‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نخستین روز هفته با افزایش‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬شاهد رشد قیمت‌ها در بازار طال و سکه بودیم‪.‬‬ ‫البته در طول هفته گذش��ته قیمت ط�لای جهانی نیز با‬ ‫افزای��ش روبه‌رو بود که این موض��وع نیز خود عاملی برای‬ ‫افزایش قیمت طال و س��که اما رشد قیمت طال و سکه‌روز‬ ‫ش��نبه در عین تعطیلی بازار جهانی‪ ،‬نشان از سهم بیشتر‬ ‫رش��د قیمت ارز در افزایش قیمت بازار طال و س��که دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر با تاکید بر اینکه‬ ‫در نخس��تین روز هفته جاری شاهد افزایش قیمت ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬هزار تومانی طال بودیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت‌ها در‬ ‫بازار‪ ،‬س��که را تا ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان نیز رس��اند‪.‬‬ ‫تاثی��ر افزایش قیمت ارز در رش��د قیمت‌ها در بازار طال به‬ ‫گون��ه‌ای بود که عالوه‌بر افزایش ‪ ۴.۵‬درصدی قیمت‌ها در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬شنبه نیز دوباره شاهد افزایش در بازار طال‬ ‫و س��که بودیم‪ .‬کش��تی‌آرای درباره وضعی��ت تقاضا طال و‬ ‫س��که در بازار نیز توضیح داد‪ :‬با رصد حباب سکه در طول‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬این نتیجه حاصل ش��د که به دلیل تغییر‬ ‫نکردن حباب س��که‪ ،‬عرضه و تقاضا در بازار متعادل است‬ ‫زیرا افزایش حباب سکه نشان از برهم‌خوردن تعادل عرضه‬ ‫و تقاض��ا در بازار دارد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه اکنون تقاضا‬ ‫هیجانی در بازار وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حباب سکه اکنون‬ ‫حدود ‪ ۳۹۰‬هزار تومان است و خرید و فروش در بازار نیز‬ ‫عادی است و به دلیل رکود در اقتصاد‪ ،‬بازار مصنوعات طال‬ ‫نیز متاثر از این وضع‪ ،‬دچار رکود است‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی در حال��ی‬ ‫تصمی��م به ح��ذف صفر از پول‬ ‫ملی گرفته اس��ت که بر اساس‬ ‫تجرب��ه اج��رای این ط��رح در‬ ‫سایر کش��ورها‪ ،‬کشورهایی در‬ ‫سیاس��ت ح��ذف صف��ر از پول‬ ‫کامران ندری‬ ‫خود موفق بودند که در شرایط‬ ‫کارشناس بانک‬ ‫ثبات نس��بی در اقتصادش��ان‬ ‫ای��ن طرح را اجرای��ی کرده‌اند‪.‬‬ ‫به طور معمول کش��ورهایی که‬ ‫در بحبوح��ه بح��ران اقتصادی دس��ت به حذف صفر‬ ‫زده‌ان��د‪ ،‬نتوانس��ته‌اند در تحقق اه��داف خود موفق‬ ‫عم��ل کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کش��ورهایی بوده‌اند که‬ ‫چندین‌بار برای حذف صفر از واحد پولی کشورش��ان‬ ‫اق��دام کرده‌اند اما نتوانس��ته‌اند گرهی از مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی خود باز‌کنند‪ .‬تورم علل و عواملی دارد که‬ ‫اگر به این عوامل ایجاد‌کننده تورم‪ ،‬توجه نش��ود فقط‬ ‫با ح��ذف صفر نمی‌توان نظام پول��ی با‌ثباتی را ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬حذف صفر آخرین حلقه از سلسله اقدام‌ها برای‬ ‫ایجاد ثبات پولی اس��ت که باید انجام ش��ود‪ .‬استقالل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ایجاد انضباط و ش��فافیت مالی‪ ،‬تغییر‬ ‫چارچ��وب سیاس��ت‌گذاری پولی‪ ،‬رفع مش��کل تراز‬ ‫نبودن حس��اب‌های بانکی‪ ،‬حذف وابس��تگی بودجه‬ ‫درآمده��ای نفت��ی و کاهش اث��رات دالرهای نفت بر‬ ‫تراز‌نامه بانک مرکزی و در کل اصالحات اساس��ی در‬ ‫نظام پولی از اقدام‌های پایه‌ای و ریشه‌ای است که باید‬ ‫قبل از حذف صفر از پول انجام ش��ود‪ .‬کشورهایی که‬ ‫س��راغ اصالح پولی یا همان حذف صفر از واحد پول‬ ‫رفته‌اند از کشورهایی هستند که نرخ تورم اقتصادشان‬ ‫به مراتب از نرخ تورم در ایران باالتر بوده است‪ .‬تفاوت‬ ‫کش��ورمان در این اس��ت که هر چند تورم متوس��ط‬ ‫ت طوالنی در بازه زمانی بیش از ‪ ۵‬دهه را تجربه‬ ‫به‌نسب ‌‬ ‫کرده‌ایم اما نسبت به کشورهایی مانند ونزوئال که نرخ‬ ‫تورم آن درحال‌حاضر حدود یک میلیون درصد است‪،‬‬ ‫ش��رایط ابرتورمی را تجربه نکرده‌ایم‪ .‬درست است که‬ ‫نرخ تورم در ایران قابل توجه اس��ت اما به سطحی که‬ ‫وادار به حذف صفر از پول شویم نرسیده‌ایم‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫معتقدم اصالح پولی در این ش��رایط به صالح اقتصاد‬ ‫کشور نیست و پیش از آن باید بتوانیم به ثبات نسبی‬ ‫ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی دس��ت پیدا کنیم زیرا‬ ‫ضمن اینکه تغییرات ساختاری در نظام پولی و مالی‬ ‫ایج��اد نکرده‌ایم‪ ،‬متاثر از آثار منفی تحریم‌ها نیز قرار‬ ‫داریم و شاید زمان مناسبی برای این اقدام نباشد‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫بین‌المللی شدن بازار‬ ‫سرمایه ایران‬ ‫مش��اور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور‬ ‫بین‌الملل با تشریح جزئیات تاسیس بورس بین‌الملل‬ ‫در مناط��ق آزاد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه بس��یاری از‬ ‫مراحل به اجرا رس��یدن این طرح تاکنون طی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظر می‌رس��د تا پایان س��ال شاهد تصویب‬ ‫نهای��ی ای��ن آیین‌نام��ه در هیات‌وزیران باش��یم‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ازمان بورس و اوراق به��ادار‪ ،‬بهادر بیژنی‬ ‫افزود‪ :‬طرح تاس��یس و فعالیت بورس در مناطق آزاد‬ ‫تجاری‪‌-‬صنعتی ایران در حال آماده‌س��ازی است‪ .‬وی‬ ‫درباره مراحل طی‌ش��ده برای اجرای این طرح گفت‪:‬‬ ‫در پانص ‌دو‌چهاردهمین جلس��ه هیات‌مدیره سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار در ‪ ۲۶‬اردیبهش��ت امسال طرح‬ ‫تاس��یس بورس بین‌الملل در مناطق آزاد بررسی شد‬ ‫و م��ورد تایی��د این ش��ورا قرار گرفت و س��پس برای‬ ‫بررس��ی بیشتر به شورای‌عالی بورس ارجاع شد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اع�لام اینکه این آیین‌نامه اکن��ون در هیات‌دولت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون اقتصادی دولت این روزها در‬ ‫حال بررسی زوایای محتلف تشکیل بورس بین‌الملل‬ ‫اس��ت و کارهای مطالعاتی در این زمینه از سوی این‬ ‫کمیس��یون انجام می‌ش��ود‪ .‬مش��اور رئیس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل درباره مزایای‬ ‫تاس��یس ب��ورس بین‌الملل در مناط��ق آزاد تجاری‌‪-‬‬ ‫‌صنعتی گفت‪ :‬تش��کیل چنین بورس��ی می‌تواند گام‬ ‫مهمی در بین‌المللی ش��دن بازار سرمایه ایران باشد‪.‬‬ ‫همچنین این موضوع می‌تواند یکسان‌سازی مقررات‬ ‫و استانداردها و پذیرش همزمان اوراق بهادار و کاال را‬ ‫به همراه داشته باشد‪ .‬بیژنی اشاره کرد‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تاسیس بورس بین‌الملل به افزایش سطح استانداردها‬ ‫و رویدادهای اجرایی کمک می‌کند و باعث می‌ش��ود‬ ‫بازار س��رمایه ایران فعال‌تر‪ ،‬منصفانه‌تر و ش��فاف‌تر از‬ ‫قبل ش��ود‪ .‬همچنین می‌تواند س��طوح رقابتی را ارتقا‬ ‫دهد و میان بورس‌ها رقابت سازنده ایجاد کند‪.‬‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /612‬پیاپی‌‌‪761‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخم‌مرغ شانه‌ای ‪۱۵‬هزار‬ ‫تومان در مرغداری‬ ‫بی‌مهری دولت‬ ‫به صنف عکاسان‬ ‫رئی��س اتحادیه عکاس��ان و فیلمب��رداران گفت‪:‬‬ ‫صنف عکاس��ان در ای��ران مورد بی‌مه��ری دولت و‬ ‫مس��ئوالن امر ق��رار گرفته و هر س��ازمان و نهادی‬ ‫برای تامی��ن هزینه‌ه��ای عمومی خود نس��بت به‬ ‫راه‌اندازی واحد‌های عکاس��ی‪ ،‬بدون در نظر گرفتن‬ ‫حقوق صنف عکاس��ان و دریافت نکردن مجوز الزم‪،‬‬ ‫اقدام می‌کند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬زعفر یاوری اظهارکرد‪ :‬تداخل صنفی‪ ،‬باعث‬ ‫رکود و بسته شدن تعداد زیادی از واحد‌های کسبی‬ ‫در اتحادیه عکاس��ان تهران ش��ده است‪ .‬عزم جدی‬ ‫در مس��ئوالن و سازمان‌های مسئول به وظایف خود‬ ‫برای جلوگیری از تداخل صنفی وجود ندارد‪.‬‬ ‫یاوری اف��زود‪ :‬امیدواریم بتوانیم از تداخل صنفی‬ ‫آموزش و پرورش‪ ،‬پلیس ‪ ۱۰+‬و‪ ...‬جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫حمایت اصناف از ورود‬ ‫برند‌های با کیفیت‬ ‫وسایل ورزشی‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫لوازم ورزش��ی تهران با تاکید بر وجود ظرفیت‌های‬ ‫ب��زرگ در حوزه تولی��د لوازم و تجهیزات ورزش��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬تولی��د و تعمی��ر لوازم ورزش��ی‪ -‬ش��کار و‬ ‫طبیعت‪ -‬تک‌فروش��ی و عمده‌فروش��ی و بازی‌های‬ ‫رایان��ه‌ای زیر نظر اتحادیه صن��ف تولیدکنندگان و‬ ‫فروشندگان لوازم ورزشی تهران هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری اتاق اصناف تهران‪ ،‬مرتضی حق‪‎‬پرست‬ ‫با اشاره به توانمندی‪‎‬های نهفته در رسته‪‎‬های مرتبط‬ ‫با تولیدات ورزشی گفت‪ :‬تولیدکنندگان این حوزه با‬ ‫وجود توانایی‌های بسیار باال تاکنون حمایتی از سوی‬ ‫دولت دریافت نکرده‌اند‪ .‬وی درباره حضور برندهای‬ ‫تولیدات ورزش��ی در بازار داخل��ی گفت‪ :‬وجود این‬ ‫محص��والت به لحاظ کیفیت و تنوع می‌تواند رقابت‬ ‫س��المی را در حوزه تولید لوازم و تجهیزات ورزشی‬ ‫ایجاد کن��د در واقع این جری��ان می‌تواند به‌عنوان‬ ‫یک مش��وق و انگیزه‌ای برای تولید بهتر و باکیفیت‬ ‫مطلوب‌تر کارساز باشد و تولیدکننده‌ها را کم‌کم به‬ ‫س��مت تولید براساس اس��تانداردهای جهانی سوق‬ ‫دهد ام��ا واردات محص��والت بی‪‎‬کیفی��ت و تقلبی‬ ‫که اتحادیه با آن مخالف اس��ت انگی��زه تولید را از‬ ‫تولیدکننده گرفته و این صنعت را به رکود و منفعل‬ ‫ش��دن هدایت می‌کند؛ ضمن اینکه در این راس��تا‬ ‫باید توجه ش��ود ک��ه محدود کردن کافی نیس��ت؛‬ ‫بلکه تولیدکننده باید به این باور برس��د که در جای‬ ‫مطمئن سرمایه‪‎‬گذاری می‌کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه مرغ��داران مرغ‬ ‫تخم‌گ��ذار از تولید روزانه ‪۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تا ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن تخم‌مرغ در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ناص��ر نبی‌پ��ور‪ ،‬رئی��س هی��ات مدی��ره اتحادیه‬ ‫مرغ��داران مرغ تخم‌گ��ذار در گفت‌وگو با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬درب��اره آخرین تح��والت بازار‬ ‫تخم‌م��رغ اظه��ار ک��رد‪ :‬هم اکن��ون نرخ ه��ر کیلو‬ ‫تخم‌مرغ در مرغداری ‪۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تا ‪۸‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫معادل شانه‌ای ‪۱۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی از ثب��ات قیمت تخم‌م��رغ در روز‌های آینده‬ ‫در ب��ازار خب��ر داد و گفت‪ :‬این درحالی اس��ت که‬ ‫مش��کالت مربوط به تامی��ن نهاده‌های دامی به‌طور‬ ‫کامل برطرف نشده اس��ت و همچنان مرغداران به‬ ‫سختی اقالمی همچون کنجاله س��ویا را خریداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫نبی‌پ��ور ادامه داد‪ :‬ش��رکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫قرار اس��ت تا بهبود شرایط نهاده‌های دامی در بازار‪،‬‬ ‫سهمیه‌ای را به مرغداران اختصاص دهد و در مقابل‬ ‫تخم‌مرغ یا مرغ از مرغداران تحویل بگیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول مش��کل کشتی‌های مانده روی‬ ‫آب را اختص��اص ارز مطرح کرد و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫کش��تی‌های زیادی در بندرها وجود دارد و به سبب‬ ‫نبود ارز‪ ،‬امکان ترخیص کاال وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با اس��تمرار روند کمبود دان‪ ،‬نوسان‬ ‫قیمت نهاده‌ه��ای دامی در بازار آزاد و تلف ش��دن‬ ‫طیور صنعت مرغداری در ورطه نابودی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه مرغ��داران مرغ‬ ‫تخم‌گذار با اش��اره به اینکه واردات تخم‌مرغ منتفی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط مساعد‬ ‫تولید‪ ،‬تش��کل‌ها و اتحادیه‌ها ای��ن آمادگی را دارند‬ ‫که به میزان کاف��ی تخم‌مرغ برای عرضه در اختیار‬ ‫دولت قرار دهند‪.‬‬ ‫کف�ش ایرانی و به‌ویژه کفش چرم دس�ت‌دوز ایرانی در چند س�ال گذش�ته‬ ‫توانس�ت اعتبار کیفی خود را در بازارهای بین‌المللی دوباره به‌دست آورد اما‬ ‫هر بار مسئله تامین مواد اولیه‪ ،‬ترمز قطار سریع‌السیر این صنف را می‌کشد و‬ ‫واحد‌های زی�ادی از آنها را به تعطیلی‌های کامل یا چند ماهه مجبور می‌کند‪.‬‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬کارگران و کارفرمایان زحمتکش این صنف نیز هر روز با اضطراب‌های زیادی‬ ‫روبه‌رو می‌ش�وند‪ .‬چنین مش�کالتی‪ ،‬بحث‌های حول محور آموزش‪ ،‬طراحی و‬ ‫افزایش کیفیت را به حاشیه می‌راند‪ .‬هرچند اتحادیه‌ها‪ ،‬انجمن‌ها و فعاالن این‬ ‫صن�ف باز هم تالش می‌کنند با دعوت از اس�تادان اروپایی‪ ،‬برگزاری کارگاه‌ها و جذب اس�تادان‬ ‫داخلی از بحران‌ها فرصت بس�ازند‪ .‬نش�ان به آن نش�ان که در بحبوحه افزایش نرخ ارز‪ ،‬صادرات‬ ‫کفش تبریز افزایش چش�مگیری را تجربه کرد اما با کاهش ن�رخ ارز هنوز نرخ مواد اولیه کاهش‬ ‫نیافته و اعضای باهوش و پر کار صنف کفاش�ان را به مرحله باالبردن دس�ت‌ها به نش�انه تسلیم‬ ‫نزدیک می‌کند‪.‬‬ ‫کاهش نرخ ارز صادرات کفش را از رونق انداخت‬ ‫تولید کفش ایرانی گران تمام می‌شود‬ ‫ن��رخ مواد اولیه کفش یا کمبود‬ ‫آن همواره دامنگیر صنف کفاشان‬ ‫اس��ت‪ .‬گفته می‌ش��ود پیش‌ترها‬ ‫تعاونی‌ه��ا چنی��ن مش��کالتی را‬ ‫رف��ع می‌کردند و البت��ه هنوز هم‬ ‫گاه��ی تعاونی‌ها موفق می‌ش��وند‬ ‫گام��ی برداش��ته و کاری در این‬ ‫زمینه انجام دهن��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬علیرضا جباریان‌فام‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬بزرگ‌ترین مشکل این صنف در سال‌های‬ ‫گذش��ته بوده و هنوز هم هست‪ .‬این مشکلی است که مدام‬ ‫به‌وجود می‌آید و حل می‌ش��ود و دوب��اره به‌دالیلی جدید‪،‬‬ ‫تکرار می‌ش��ود‪ .‬حاال مشکل در کمبود مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫این صنف نیس��ت‪ ،‬بلکه مواد اولیه گران‌تر از آن اس��ت که‬ ‫بتوان با آن کفش تولید کرد و به فروش یا صادرات امیدوار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹با گرانی مواد اولیه روبه‌رو هستیم‬ ‫رئی��س اتحادیه کفاش��ان تبریز در این‌ب��اره گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪۴۰‬درص��د از واحده��ای صنف کفاش��ان تبری��ز به حالت‬ ‫نیمه‌تعطیل درآمده‌اند‪ .‬چند روزی کار می‌کنند و چند روز‬ ‫تولید ندارند‪ .‬این درحالی اس��ت که به‌علت نزدیک شدن به‬ ‫عیدنوروز باید ش��بانه‌روز کار کنیم‪ .‬تولید به‌ش��دت کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬از عید نوروز تا ش��هریور و از ابتدای دی رکود‬ ‫زی��ادی در بازار کف��ش تبریز اتفاق افتاد‪ .‬در ابتدای س��ال‬ ‫کمبود مواد اولیه داشتیم و درحال‌حاضر با گرانی مواد اولیه‬ ‫روبه‌رو هستیم‪ .‬علیرضا جباریان‌فام در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» اظهارکرد‪ :‬بین مهر تا آذر امس��ال بازار‬ ‫کفش تبریز خیلی خوب بود و صادرات زیادی به کشور‌های‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و جمهوری آذربایجان داشتیم اما پس از‬ ‫اینکه نرخ دالر پایین آمد‪۷۵ ،‬درصد مش��تریان خارجی که‬ ‫در این م��دت از ما خرید می‌کردند‪ ،‬خریدش��ان را متوقف‬ ‫کردن��د‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬ای��ن اتفاق به این دلی��ل رخ داده‬ ‫ک��ه زمانی ک��ه دالر در ایران گران‌تر ب��ود‪ ،‬نرخ کفش‌های‬ ‫ایرانی برای کش��ورهای منطقه بسیار ارزان تمام می‌شد‪ .‬از‬ ‫این جهت اق��دام به خرید کفش‌های ایران��ی می‌کردند اما‬ ‫درحال‌حاض��ر با کاهش نرخ دالر‪ ،‬قیمت کفش ایرانی که با‬ ‫مواد اولیه گران تولید می‌شود برای کشورهای دیگر به‌صرفه‬ ‫نیس��ت‪ .‬به بیان دیگر می‌توان گفت با کاهش نرخ دالر‪ ،‬هم‬ ‫نرخ مواد اولیه کاهش پیدا نکرد و هم صادرات از رونق افتاد‪.‬‬ ‫جباریان‌ف��ام به این پرس��ش ک��ه در بازه زمان��ی مهر تا‬ ‫آذر تولی��دات قبلی به فروش می‌رفت ی��ا تولیدات روز بود‪،‬‬ ‫این‌گون��ه پاس��خ داد‪ :‬ما همان زمان تولی��د می‌کردیم و به‬ ‫کش��ورهای همس��ایه می‌فروختیم‪ .‬در آن زم��ان هم تولید‬ ‫گران تمام می‌ش��د اما در فروش به کشورهای همسایه هم‬ ‫با کاهش نرخ دالر‪ ،‬هم نرخ مواد اولیه کاهش پیدا نکرد و هم‬ ‫صادرات از رونق افتاد‬ ‫امسال بیش از ‪ ۳۰‬تا‪۴۰‬درصد واحدهای تولیدی کفش به‌دلیل نبود مواد‬ ‫اولیه نتوانستند تولید داشته باشند‬ ‫آنها س��ود می‌کردند و هم تولیدکنندگان تبریزی به سودی‬ ‫منطقی می‌رس��یدند‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر تمامی مواد‬ ‫اولیه کفش‌های دس��ت‌دوز و ماش��ینی چ��رم و غیرچرم از‬ ‫جمله چس��ب‪ ،‬مواد پی‌یو و چرم گران هس��تند و برخی از‬ ‫آنه��ا در طول س��ال ‪ ،۹۷‬تا ‪ ۳‬برابر افزایش نرخ داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬درصد م��واد اولیه کفش وارداتی اس��ت‪ .‬چرم‬ ‫داخلی اس��ت اما م��واد اولیه آن وارداتی اس��ت و به همین‬ ‫علت چرم ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر گران ش��ده اس��ت‪ .‬جباریان‌فام بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬نرخ کفش ب��اال رفته و قدرت م��ردم کاهش یافته و‬ ‫همین موجب رکود ش��ده است‪ .‬در چند ماه گذشته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��خص وزیر (رضا رحمانی) که‬ ‫اش��راف کامل به حوزه کفش دارد‪ ،‬تالش‌های زیادی برای‬ ‫رفع مش��کالت کفاشان کرده‌اند و مشکل کمبود مواد اولیه‬ ‫را برط��رف کردند‪ .‬س��ال پیش ن��رخ دالر ‪۳۷۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر دول��ت به صنعت کفش ارز نیما می‌دهد‪ .‬نرخ‬ ‫ارز نیما نس��بت به دالر ‪۳۷۰۰‬تومانی حدود ‪۳‬برابر اس��ت‪.‬‬ ‫دولت بیش از این کاری نمی‌تواند برای کفاشان کند‪ .‬دولت‬ ‫نمی‌توان��د ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به کفش اختصاص دهد چراکه‬ ‫این ارز را باید برای کاالهای اساس��ی هزینه کند و نرخ ارز‬ ‫نیما هم در ش��رایط فعلی نمی‌توان��د پایین‌تر بیاید‪ .‬به این‬ ‫دلیل ن��رخ مواد اولیه کفش باال اس��ت‪ .‬البته برخی از مواد‬ ‫اولیه به‌دلیل کسادی بازار تا حدودی ارزان‌تر از قبل شده اما‬ ‫باز هم گران اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬چرم گاوی و مواد پی‌یو‬ ‫‪۵‬تا ‪۱۰‬درصد ارزان شده‌اند‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر توان خرید مردم‬ ‫ب��اال برود‪ ،‬صنف و صنعت کفش ه��م از رکود خارج خواهد‬ ‫شد و مشکالتی که وجود دارد‪ ،‬رفع می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د در ‪ ۴۰‬درص�د واحده�ای کف�ش‬ ‫دست‌دوز تهران متوقف شد‬ ‫رئی��س اتحادیه کفاش��ان دس��ت‌دوز تهران نی��ز درباره‬ ‫مش��کالت صن��ف کفاش��ان گف��ت‪ :‬امس��ال بی��ش از ‪۳۰‬‬ ‫تا‪۴۰‬درص��د واحدهای تولیدی ما به‌دلیل نب��ود مواد اولیه‬ ‫نتوانس��تند تولید داشته باشند‪ .‬اگر روند تعطیلی‌ها بخواهد‬ ‫ادامه داشته باشد وضعیت بسیار بد و نگران‌کننده‌ای را برای‬ ‫کفاشان ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رس��ول ش��جری بیان ک��رد‪ :‬اعضای این‬ ‫تاکید بر تعامل اتاق‌های اصناف ایران و تهران‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در اتاق اصناف‬ ‫ای��ران با بیان اینکه اصن��اف جدی‌تر و با انگیزه‌تر از قبل‬ ‫برای حل مس��ائل اقتصادی در کنار دولت حضور دارند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ایجاد کارگروه‌های تخصصی در س��طح اتاق‬ ‫اصن��اف ایران برای حل مش��کالت و معضالت اقتصادی‬ ‫اصناف امروز مهم‌ترین نیاز کش��ور اس��ت‪ ،‬چ��را که اگر‬ ‫اصناف از رکود اقتصادی خارج شوند‪‌،‬به‌طور قطع کشور‬ ‫از رکود خارج خواهد ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه خبری اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم درس��تی در دیدار صمیمی برخی‬ ‫از هیات رئیس��ه و‌رئیسان اتحادیه‌های صنفی تهران که‬ ‫در محل اتاق اصناف ایران برگزار ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اصناف‬ ‫امروز در ارائه مش��اوره و پیش��نهاد‌های حت��ی در لوایح‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی باید پیشگام باش��ند‪ .‬درستی‬ ‫بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از مس��ائل م��ورد اهمیت‪ ،‬توجه به‬ ‫کسب‌وکارهای نوین در کنار کسب‌وکارهای سنتی است‬ ‫که متاس��فانه در سال‌های گذش��ته از آن غافل بوده‌ایم‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬تعامل بسیار‬ ‫خوب��ی بی��ن اتاق اصن��اف ای��ران و اتاق اصن��اف تهران‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت و‌به‌طور قطع اتاق اصناف ایران با‬ ‫هماهنگی و همکاری اتاق تهران به موفقیت الزم دس��ت‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬گویا این دو بدون هم هیچ هستند‪ .‬وی‬ ‫درباره صنوف تولیدی گفت‪‌:‬به‌طور قطع مهم‌ترین اتفاقی‬ ‫که باید در اتاق اصناف ش��کل بگیرد‪ ،‬حمایت از تولید و‬ ‫افزایش صنوف تولیدی اس��ت که این امر نیاز به حمایت‬ ‫بخش دولتی و ارائه دادن مشوق‌هایی به بخش خصوصی‬ ‫برای تولید دارد‪.‬‬ ‫صنف کارش��ان بدین‌گونه اس��ت که آنچه تولید می‌کنند‪،‬‬ ‫تلفیقی از کار ماش��ین و دس��ت انسان اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه‌چنین کفش��ی‪ ،‬قابل رقابت و صادرات اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من خودم همین حاال از روس��یه برای برخی تولیدگران این‬ ‫کفش‌ها سفارش دارم‪ .‬به‌عبارت دیگر‪ ،‬کفشی که در عرصه‬ ‫رقابت‌ه��ای بین‌المللی می‌تواند حرفی برای گفتن داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬تلفیق دست و ماشین است که به آن کفش دست‌دوز‬ ‫یا کفش ایرانی اطالق می‌ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگرچه حدود‬ ‫‪۵۰‬سال اس��ت تلفیق در این عرصه رخ داده اما این صنعت‬ ‫هنوز کارگر زیادی را می‌طلبد و اشتغال‌زایی باالیی را دارد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬رکود و مش��کالت اقتصادی سال گذشته برای‬ ‫ما ایجاد مشکل کرده است‪ .‬شجری تصریح کرد‪ :‬امسال نیز‬ ‫مشکل تامین مواد اولیه داریم‪ .‬مواد اولیه‌ای که برای حضور‬ ‫در یک بازار رقابتی بس��یار الزم است‪ .‬البته این مسئله فقط‬ ‫محدود به ما نیست‪ ،‬بلکه تمام اصناف با مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه روبه‌رو هستند‪ .‬شجری اظهارکرد‪ :‬امسال بیش از ‪۳۰‬‬ ‫تا‪۴۰‬درصد واحدهای تولیدی کفش به‌دلیل نبود مواد اولیه‬ ‫نتوانس��تند تولید داشته باش��ند‪ .‬این مسئله هم محدود به‬ ‫تهران نیس��ت و تمام شهرهایی که کارگاه‌های تولیدی این‬ ‫ح��وزه را دارن��د‪ ،‬از نبود مواد اولیه آس��یب دیده‌اند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه با وجود مشکالت موجود‪ ،‬صنفی نیستیم که‬ ‫به این راحتی از پا بیفتیم‪ ،‬گفت‪ :‬البته در چندماه گذش��ته‬ ‫به‌دلیل افزایش نرخ ارز‪ ،‬در مجموع به نسبت گذشته عرضه‬ ‫کفش چینی و وارداتی کمتر داشتیم‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫ی که با‬ ‫(وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت) با توجه به آش��نای ‌‬ ‫مشکالت اصنافی همچون ما داشته و دارد‪ ،‬در دولت مسائل‬ ‫ما را مطرح کرد و اقدام‌های بس��یار مثبت و دلسوزانه‌ای را‬ ‫برای تسهیل در امر واردات مواد اولیه این صنف انجام داد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران درباره سختی کار‬ ‫شاغالن این عرصه‪ ،‬ضمن اشاره به اینکه شغل کفاشی جزء‬ ‫مشاغل س��خت و زیان‌آور طبقه‌بندی شده‪ ،‬گفت‪ :‬کارگران‬ ‫کفاش دس��ت‌دوز به‌دلیل اینکه س��اعت‌های متمادی ناچار‬ ‫به نشس��تن و کار کردن هستند‪ ،‬به‌لحاظ فیزیکی زیر فشار‬ ‫زی��ادی قرار دارند‪ .‬وی درباره وضعیت کنونی کارگران این‬ ‫صنف اظهارکرد‪ :‬کارگران ما همیشه برای امرارمعاش ناچار‬ ‫به تحمل سختی‌ها و مشقت‌های‬ ‫زی��ادی هس��تند ام��ا در صورت‬ ‫تعطیل��ی واحده��ای این صنف‪،‬‬ ‫وضعیت بسیار وحش��تناک‌تری‬ ‫پیدا می‌کنن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر ای��ن روند تعطیلی‌ها بخواهد‬ ‫ادامه داشته باشد وضعیت بسیار‬ ‫رسول شجری‬ ‫بد و نگران‌کننده‌ای برای کفاشان‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬شجری اشاره کرد‪ :‬در مجموع در تهران‬ ‫بیش از ‪۵۰‬هزار نفر در این عرصه فعالیت می‌کنند و در کل‬ ‫کشور‪ ،‬بیش از ‪۱۰۰‬هزار نفر به‌طور مستقیم در این صنعت‬ ‫اش��تغال دارند؛ بنابراین این یک عرصه بزرگ تولیدی است‬ ‫که افراد زیادی درگیر آن هستند و نیاز به توجه ویژه دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاش��ان دس��ت‌دوز تهران گفت‪ :‬شرایط‬ ‫بس��یار س��ختی را پیش‌روی‌مان داریم‪ .‬در تالش هس��تیم‬ ‫تولیدکنن��دگان را حف��ظ و به‌گون��ه‌ای عم��ل کنیم که در‬ ‫ش��ب عید‪ ،‬برای مصرف‌کنندگان نیز مش��کلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬صادرات می‌تواند برای ما و فعاالن این‬ ‫حوزه بسیار راهگشا باشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫کفش ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار اس��ت که‬ ‫در حتی در اروپا هم هوادارانی دارد‪ .‬صنف کفاش��ان‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته با امید و تالش بس��یار باال‪،‬‬ ‫فعالیت کردند‪ .‬آنچنان که رس��ول ش��جری معتقد‬ ‫اس��ت این صنفی قوی‌تر از آن است که از پا بیفتد اما‬ ‫در نظر داشته باش��یم باید راه‌حلی برای کارفرمایان‬ ‫این صنف پیدا کرد تا مواد اولیه ارزان‌تر به دست‌شان‬ ‫برس��د‪ .‬چند ماه پیش در جریان درد‌ودل کسبه این‬ ‫یگفتند اگر کسی یاری‌شان‬ ‫صنف قرار گرفتم که م ‌‬ ‫نکن��د‪ ،‬مجبورند پس از س��ال‌ها کار در صنف کفش‬ ‫ب ‌هدلی��ل بده��ی بامش��کالتی مانند توق��ف تولید و‬ ‫تعطیل��ی واحد روبه‌رو ش��وند‪ .‬این صن��ف به‌دلیل‬ ‫آش��نایی دیرینه رضا رحمان��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تش��ان (درپی س��ال‌ها‬ ‫و تج��ارت با جزئیات فعالی ‌‬ ‫حض��ور در نشس��ت‌های تخصص��ی ای��ن صنف) از‬ ‫توجه مقام��ات دولتی برخوردار اس��ت با این حال‪،‬‬ ‫حت��ی تخصیص ارز نیما هم نتوانس��ته از تعطیلی و‬ ‫رکود واحد‌های کفاش��ی جلوگی��ری کند‪ .‬پس باید‬ ‫به‌دنب��ال راهکارهای جدیدی بود تا کفش دوباره به‬ ‫س��بد خرید ایرانیان و البت��ه کامیون‌های حمل بار‬ ‫کشورهای همسایه اضافه شود‪.‬‬ ‫اصناف‪ ،‬کارآفرین‌ترین بخش اقتصاد ایران‬ ‫نماینده اتاق اصناف ایران در استان گلستان‪ ،‬شهرستان‬ ‫مینودشت گفت‪ :‬اتاق‌های اصناف با مشکالت چندگانه‌ای‬ ‫روبه‌رو هستند که کمبود بودجه مالی و مشکالت مالیاتی‬ ‫از جمله این مشکالت اس��ت‪ .‬محمود نوری در گفت‌وگو‬ ‫با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران افزود‪ :‬بیش��ترین نیروی‬ ‫کار و چرخش مالی در کش��ور در بخ��ش اصناف بوده و‬ ‫می‌ت��وان اصن��اف را کارآفرین‌ترین بخ��ش اقتصاد ایران‬ ‫دانس��ت که بیش��ترین تع��داد نیروهای کار ه��م در این‬ ‫بخش فعال هستند اما متاسفانه اصناف در سراسر کشور‬ ‫مش��کالت زیادی دارن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بازرس��ی‌های‬ ‫اصناف تاکنون به‌طور مناسبی انجام شده‪ ،‬با این حال این‬ ‫حوزه نیازمند حمایت بیش��تری است‪ .‬بودجه‌ای که قرار‬ ‫بود از محل جرایم تعزیرات در اختیار بازرسی اصناف قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬عملی نشده و قوانین دست وپاگیر‪ ،‬عمل نشدن به‬ ‫وعده‌های داده شده و‪ ...‬همه و همه اصناف را با مشکالت‬ ‫زیادی روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬نوری اظهارکرد‪ :‬رکود بازار از‬ ‫مش��کالت فراگیر اصناف در کشور است و در این شرایط‬ ‫مالیات عملکرد اصناف بدون توجه به رکود و کاهش رونق‬ ‫کسب‌وکار تعیین می‌شود‪ ،‬همچنین مالیات ارزش‌افزوده‬ ‫نیز در اجرا دارای مش��کالت و ابهام‌های فراوانی است که‬ ‫نیازمند تجدیدنظر اساسی از سوی مراجع ذی‌ربط است‪.‬‬ ‫نماینده اتاق اصناف ایران در اس��تان گلستان‪ ،‬شهرستان‬ ‫مینودشت گفت‌‪ :‬اصناف خواستار رعایت عدالت و اجرای‬ ‫فرآیندی منظم و روزآمد برای پرداخت مالیات هس��تند‬ ‫تا کس��به و بازاریان با آسودگی بیشتری مالیات پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫قیمت مرغ آماده طبخ به ‪ 12‬هزارتومان رسید‬ ‫رئیس انجم��ن پرورش‌دهندگان مرغ گوش��تی درباره‬ ‫آخرین تحوالت بازار مرغ‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هم اکنون متوس��ط‬ ‫ن��رخ هر کیلو مرغ زن��ده در مرغداری ‪۸‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تا‬ ‫‪۹‬هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروش��ی‌ها ‪۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪۱۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫محمد یوسفی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط کنون��ی عرضه و تقاض��ا پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود قیمت مرغ تا یک ماه آینده نوسان چندانی در‬ ‫بازار نداشته باشد‪ .‬یوس��فی‪ ،‬قیمت واقعی هر کیلو مرغ‬ ‫زنده را ‪۹‬هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروش��ی‌ها را‬ ‫‪۱۲‬هزار تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬این درحالی اس��ت که‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬قیمت واقعی ه��ر کیلو مرغ آماده به‬ ‫طب��خ در خرده‌فروش��ی‌ها را ‪۹‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬تا ‪۱۰‬هزار و‬ ‫‪۳۰۰‬تومان اعالم می‌کند که به سبب افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید‪ ،‬مرغداران قبول ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن پرورش‌دهندگان مرغ گوش��تی‪ ،‬نرخ‬ ‫مصوب جدید هر کیلو ذرت را هزار و ‪ ۳۵۰‬و کنجاله سویا‬ ‫را ‪۲‬هزار و ‪ ۴۵۰‬توم��ان اعالم کرد و گفت‪ :‬این در حالی‬ ‫است که هم اکنون مرغداران هر کیلو ذرت را با نرخ هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬و کنجاله س��ویا را ‪۲‬هزار و ‪۶۰۰‬تومان از بازار آزاد‬ ‫تهیه می‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اعالم نرخ مصوب‬ ‫جدید نهاده‌های دامی باید منتظر ماند و دید که شرایط‬ ‫تحویل پش��تیبانی امور دام چگونه است چراکه اگر قرار‬ ‫باشد مدت‌دار تحویل داده شود‪ ،‬مرغداران به سبب ترس‬ ‫از گرسنگی مرغ‌ها‪ ،‬چاره‌ای جز تهیه از بازار آزاد ندارند‪.‬‬ ‫یوس��فی در پایان درباره اینک��ه افزایش نرخ نهاده‌های‬ ‫دامی تاثیری در جوجه‌ریزی شب عید ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از مس��ئوالن ستاد تنظیم بازار انتظار می‌رود که براساس‬ ‫نرخ واقعی نهاده‌ه��ا و واقعیت بازار‪ ،‬مرغ را قیمت‌گذاری‬ ‫کنن��د چراکه اع�لام نرخ مصوب م��رغ زن��ده و گرم بر‬ ‫مبن��ای ذرت هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان که در بازار وجود ندارد‪،‬‬ ‫غیرمنطقی است‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫سارا رشادی‌زاده‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫نخس�تین تاثیر تحریم در خان�واده صنعت نمایش�گاهی ایران‪ ،‬کاهش تعداد ش�رکت‌کنندگان‬ ‫خارج�ی و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی بود‪ .‬این موضوع باعث ش�د کارشناس�ان به فکر‬ ‫ایجاد راه‌حل‌های جایگزین برای حفظ و رونق صنعت نمایش�گاهی باش�ند‪ .‬یکی از این راه‌حل‌ها‬ ‫حرکت به س�وی ایده‌های نو مانند برپایی نمایش�گاه‌های مجازی بود‪ .‬بر اساس این ایده می‌توان‬ ‫فارغ از بحث تحریم‌ها‪ ،‬همچنان میزبانی از ش�رکت‌کنندگان خارجی را به‌عهده گرفت اما این‌بار‬ ‫در فضای مجازی!‬ ‫«گسترش تجارت» بررسی می‌کند‬ ‫دوراهی رویدادهای «واقعی» یـا «مجازی»‬ ‫مجازی‪ ،‬می‌توانیم ارزآوری را بدون آنکه با چالش‌های ناشی از‬ ‫نمایش��گاه‌هایی که به میزبانی ایران برپا می‌ش��ود‪ ،‬تا س��ال‬ ‫تحریم روبه‌رو شویم‪ ،‬احیا کنیم‪.‬‬ ‫گذش��ته پ��ر از هیاهوی ش��رکت‌های خارجی‬ ‫ناگفت��ه پیداس��ت ک��ه حض��ور فیزیک��ی در‬ ‫ب��ود؛ ش��رکت‌هایی که از سراس��ر جهان برای‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی تخصصی متناسب با فعالیت‬ ‫حضور در رویدادهای ایرانی صف می‌کش��یدند‬ ‫حرف��ه‌ای‪ ،‬فرصت‌های تج��اری و تعاملی نابی را‬ ‫ام��ا پ��س از جدی ش��دن زمزمه‌ه��ای تحریم‬ ‫بین‌الملل��ی امریکا علی��ه ای��ران‪ ،‬رفته‌رفته از حمیدرضا آملی‪:‬‬ ‫در اختی��ار تولیدکنن��دگان‪ ،‬خدمات‌دهن��دگان‬ ‫تعداد ش��رکت‌های خارجی ش��رکت‌کننده در به‌طور معمول‬ ‫و صادرکنن��دگان قرار می‌دهد ت��ا بازار و حیطه‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش دهند‪ .‬در‬ ‫این رویدادها کاسته شد‪ .‬این موضوع از یک‌سو شرکت‌کنندگان‬ ‫به معنای کاهش ارزآوری صنعت نمایش��گاهی مذاکره رودررو را گردهمایی‌های کوتاه‌مدت و موثر نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫مالقات‌های حرفه‌ای با مش��تریان بالفعل و بالقوه‬ ‫است و از سوی دیگر‪ ،‬خطر کاهش سرمایه‌گذار‬ ‫تخصصی و همکاری‌های بین‌المللی را به همراه ترجیح می‌دهند‬ ‫و نمای��ش درس��ت توانمندی‌ها‪ ،‬زمین��ه را برای‬ ‫اما در نمایشگاه‬ ‫حفظ و گسترش بازارها در سطوح جهانی فراهم‬ ‫دارد‪ .‬حال در این شرایط چه باید کرد؟‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان صنع��ت نمایش��گاهی مجازی امکان‬ ‫می‌کند‪ .‬با این حال نباید فراموش کرد که حضور‬ ‫فیزیکی در یک رویداد‪ ،‬تنها راه تعامل و همکاری‬ ‫معتقدن��د وضعیت پیش‌آمده را می‌توان به فال‬ ‫مذاکره‬ ‫با شرکت‌کنندگان هم‌رسته نیست‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫نیک گرفت و مس��احت و امکانات نمایشگاهی‬ ‫رودررو وجود‬ ‫بهره‌گیری از روش‌های نوین بازاریابی دیجیتالی‬ ‫را بیشتر به شرکت‌های داخلی اختصاص داد‪ .‬از‬ ‫ندارد‬ ‫و مجازی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد‪.‬‬ ‫این‌رو فرصتی برای نمایش توانمندی‌های بومی‬ ‫به‌وی��ژه آنک��ه بیش��تر فع��االن اقتص��ادی یا‬ ‫و افزای��ش رقابت می��ان تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تولیدکنن��دگان تخصصی در تمامی ش��اخه‌های‬ ‫فراهم می‌ش��ود اما در کنار ای��ن موضوع نباید‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کم‌وبی��ش متوج��ه اهمی��ت و قدرت‬ ‫اهمی��ت ارزآوری را هم فراموش کرد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫دنیای مجازی در امور تجاری خود ش��ده‌اند و به‌نظر می‌رسد از‬ ‫برخی از فعاالن این حوزه‪ ،‬با حرکت به س��وی نمایش��گاه‌های‬ ‫از ای��ن ای��ده باعث کاهش هزینه‌های ج��اری یک رویداد برای‬ ‫چنی��ن راهکارهایی به‌خوبی اس��تقبال کنند‪ .‬فضای مجازی و‬ ‫برگزارکنن��ده‪ ،‬ش��رکت‌کننده و بازدیدکنن��ده‬ ‫برپایی رویداد نمایشگاهی مجازی که همزمان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر در چنین رویدادهایی‬ ‫ب��ا نمایش��گاه فیزیکی برپا می‌ش��ود‪ ،‬یک گام‬ ‫دیگ��ر خب��ری از هزینه‌ه��ای جابه‌جایی‪ ،‬هزینه‬ ‫تازه در صنعت نمایش��گاهی به‌ش��مار می‌رود و‬ ‫غرفه‌س��ازی و حمل‌ونق��ل نیس��ت و همه‌چی��ز‬ ‫می‌تواند فرصت برقراری ارتباط را بیش��تر کند‪.‬‬ ‫مریم ثابت‌‪:‬‬ ‫معط��وف ب��ه طراح��ی گرافیک��ی بر بس��تر وب‬ ‫ازاین‌رو می‌توان به‌دور از آس��یب‌های تحریم و‬ ‫ایده برپایی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ب��ا این هم��ه باید این نکت��ه را درنظر‬ ‫بدون آنکه شرکت‌های خارجی ناچار به حضور‬ ‫داش��ت که در کنار تمام این مزایا ایده نمایشگاه‬ ‫فیزیک��ی در ایران باش��ند‪ ،‬آنه��ا را به پای ثابت نمایشگاه مجازی‬ ‫مجازی مشکالتی نیز دارد که باعث موضع‌گیری‬ ‫رویداده��ای داخل��ی تبدیل ک��رد‪ .‬مهم‌ترین شاید یک راه‌حل‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی ایران شده است‪ .‬در‬ ‫ویژگ��ی نمایش��گاه‌های مجازی آن اس��ت که‬ ‫ام��کان نمایش محص��والت و خدمات تولیدی موقت قابل‌اجرا‬ ‫این راس��تا «گس��ترش تجارت» به سراغ فعاالن‬ ‫صادرات��ی و فروش آنه��ا را فراهم می‌کنند‪ .‬در باشد اما نمی‌توان صنعت نمایشگاهی ایران رفته و سعی کرده است‬ ‫ایده برپایی رویدادهای نمایش��گاهی مجازی را از‬ ‫نمایشگاه‌های مجازی ساعت برگزاری معنایی از آن به عنوان‬ ‫نگاه آنان بررسی کند‪.‬‬ ‫ن��دارد و بازدیدکنن��دگان از سراس��ر جه��ان یک راه موثر و‬ ‫� این راه‌حل موقتی است‬ ‫می‌توانن��د ‪۲۴‬س��اعته از آنچ��ه در یک رویداد جایگزین استفاده‬ ‫حمیدرض��ا آملی مدی��ر امور نمایش��گاه‌های‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬بازدید کنند‪ .‬به‌طور کلی نمایش��گاه‬ ‫کرد‬ ‫داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫مج��ازی تصویر مجازی از یک نمایش��گاه را به‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در گفت‌وگو با «گسترش‬ ‫ص��ورت ‪ ۲‬بعدی و ‪ ۳‬بعدی ارائه داده و کاربران‬ ‫تجارت» درباره موفقیت‌آمیز بودن طرح استفاده‬ ‫می‌توانن��د با حرکت در آن‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫از نمایشگاه مجازی در صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫ش��رکت‌ها را بیابند‪ .‬به‌طوری‌که در ذهن کاربر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بحث برگزاری نمایش��گاه مجازی امروزه در جهان‬ ‫قدم‌زدن در یک نمایش��گاه واقعی را ایجاد می‌کنند‪ .‬اس��تفاده‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /612‬پیاپی‌‌‪761‬‬ ‫مطرح ش��ده اما به‌نظر نمی‌رس��د چندان موفق باش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫یکی از ویژگی‌های خاص نمایش��گاه مذاک��رات چهره‌به‌چهره‬ ‫اس��ت‪ .‬آمل��ی در ادامه س��خنان خ��ود افزود‪ :‬به‌ط��ور معمول‬ ‫ش��رکت‌کنندگان مذاک��ره رودررو را ترجی��ح می‌دهند اما در‬ ‫نمایش��گاه مجازی امکان مذاک��ره رودررو وجود ندارد‪ .‬درواقع‬ ‫نمایش��گاه مجازی تنها می‌تواند مجموعه اطالعات یک رویداد‬ ‫را ب��رای مدتی زن��ده نگه دارد و به اندازه ی��ک رویداد حقیقی‬ ‫کارب��رد ندارد‪ .‬مریم ثابت مدیر برگزاری رویدادهای بین‌المللی‬ ‫نی��ز درباره میزان اثرگذاری نمایش��گاه‌های مجازی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی ایران با آملی هم‌عقیده است‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با «گس��ترش تج��ارت» ضمن واکاوی این‬ ‫پدیده اظهار کرد‪ :‬یکی از ایده‌های استارت‌آپی که سال گذشته‬ ‫در حاش��یه نخستین رویداد کس��ب‌وکار از آن رونمایی به‌عمل‬ ‫آمد‪ ،‬ایده برپایی نمایش��گاه مجازی بود‪ .‬ثابت با تاکید بر اینکه‬ ‫اس��تفاده از ایده نمایش��گاه مجازی یک راه‌حل موقتی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند این ایده بسیار نو و جالب است اما نباید فراموش‬ ‫کرد که جذابیت یک رویداد نمایش��گاهی به مذاکرات رودررو‬ ‫است‪.‬‬ ‫به همین دلیل ایده برپایی نمایشگاه مجازی شاید به عنوان‬ ‫یک راه‌حل موقت قابل‌اجرا باش��د اما نمی‌توان از آن به عنوان‬ ‫یک راه موثر و جایگزین استفاده کرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه‌های مج��ازی‪ ،‬ای��ده‌ای نو‬ ‫اس��ت ک��ه پیش از هرچی��ز به زیرس��اخت‌های‬ ‫بس��یار ازجمله پهن��ای باند ب��االی اینترنت نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در گام دوم نبای��د فراموش کرد که چنین‬ ‫دس��تاوردی‪ ،‬زمانی موثر خواهد بود که همزمان‬ ‫با رویداد حقیقی از آن اس��تفاده شود‪ .‬همان‌طور‬ ‫که پیش‌تر گفته شد‪ ،‬صنعت نمایشگاهی مکانی‬ ‫ب��رای مذاکرات تج��اری رودررو اس��ت و بدون‬ ‫یت��وان انتظار‬ ‫برپایی ی��ک روی��داد حقیقی نم ‌‬ ‫موفقیت رویدادهای مجازی را داش��ت‪ .‬البته در‬ ‫ش��رایطی ک��ه تحریم‌ها به مانعی ب��رای حضور‬ ‫ش��رکت‌کنندگان خارجی در رویدادهای ایرانی‬ ‫تبدیل شده‪ ،‬استفاده از این راهکار در کوتاه‌مدت‬ ‫می‌تواند باعث حفظ ارتباط صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران با جهان باشد اما در طوالنی‌مدت نمی‌توان‬ ‫به آن چندان امیدوار بود‪.‬‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 612‬پیاپی ‪761‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق زیلوبافی در میبد‬ ‫زیل��و مهم‌تری��ن دس��تبافته بش��ری و از‬ ‫ش��اهکارهای هن��ری مردم شهرس��تان میبد‬ ‫است‪ .‬جنس زیلو از پنبه و نخ است و به‌دلیل‬ ‫پنجه‌ای که هنگام باف��ت روی آن می‌خورد‪،‬‬ ‫هیچ‌گونه آلودگی و پرزی ندارد‪ .‬زیلو به‌عنوان‬ ‫فرش س�لامت و فرش مذهبی هم نام‌گذاری‬ ‫سعید اشتری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر انجمن زیلوی‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افت‬ ‫بیش��ترین‬ ‫س��ال‪۱۳۸۲‬‬ ‫در‬ ‫میبد‬ ‫زیلو شاهد بودیم؛ چراکه فرش‌های ماشینی و‬ ‫موکت به رونق زیادی رسیده و تعداد زیلوبافان‬ ‫میبد کمتر از انگش��تان یک دس��ت بود‪ ،‬اما پس از آن‪ ،‬توانستیم با‬ ‫آم��وزش افراد جدید و خالقانه‌تر ک��ردن طرح‌ها و ایجاد کاربردهای‬ ‫جدی��د برای زیلو‪ ،‬دوباره توجه مصرف‌کنندگان و زیلوبافان حرفه‌ای‬ ‫را به این هنر جلب کنیم‪ .‬با این تحوالت‪ ،‬میبد به‌عنوان شهر جهانی‬ ‫زیلو از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی انتخاب‌شد و درحال‌حاضر‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬زیلوباف در میبد مشغول به‌کار هستند‪.‬‬ ‫زیلوبافان قدیمی همگی برگش��ته‌اند و خالف گذش��ته که بیشتر‬ ‫مردان در این حرفه فعالیت می‌کردند‪ ،‬حاال مرد و زن در این حرفه‬ ‫مشغول به کار هستند و هر روز شاهد مراجعه افرادی برای یادگیری‬ ‫این حرفه و هنر هس��تیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به همان میزان که تولید‬ ‫در حال افزایش است‪ ،‬تمایل به مصرف هم افزایش یافته است‪ .‬زیلو‬ ‫پیش‌تر به‌عنوان یک فرش م��د نظر قرار می‌گرفت اما درحال‌حاضر‬ ‫به‌عنوان یک هنر‪-‬صنعت شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از قابلیت‌های زیلو این اس��ت که می‌ت��وان با بافت‪ ،‬روی آن‬ ‫نوش��ت و به این ترتیب دیگر زیلو تنها به‌عنوان یک فرش ش��ناخته‬ ‫نمی‌شود و کاربرد‌های دیگری هم دارد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش‌تجارت» از ساماندهی سبک جدید گردشگری در ایران‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی درجه‌بندی می‌شود‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫وقت��ی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬س��خنی به‌می��ان می‌آید‪ ،‬برخی‬ ‫تصور می‌کنند هر خانه روستایی‬ ‫ک��ه در اختیار گردش��گران قرار‬ ‫گی��رد و صاحبان آن به مهمانان‌ش��ان غذای محلی و‬ ‫جای خواب دهند‪ ،‬اقامتگاه بوم‌گردی اس��ت‪ .‬شاید در‬ ‫ابتدا همین قدر س��اده بود‪ ،‬اما با روند رو به گسترشی‬ ‫که بوم‌گردی به‌خود گرفته نمی‌توان این اقامتگاه‌ها را‬ ‫بی‌سر و سامان و به حال خود رها کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش‌تجارت»‪ ،‬اوضاع به نحوی پیش‬ ‫می‌رود که ش��اید تا چند س��ال دیگ��ر‪ ،‬پرجاذبه‌ترین‬ ‫بخش ایران برای گردش��گران خارجی و حتی داخلی‪،‬‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی ش��وند‪ .‬تعداد ای��ن اقامتگاه‌ها‬ ‫به‌سرعت در حال افزایش است و میزان گردشگران آن‬ ‫هم روندی فزاینده به‌خود گرفته است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد‪ ،‬سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری حواس��ش نسبت به این ش��رایط جمع‬ ‫است و به‌درس��تی‪ ،‬به‌دنبال ایجاد سازکار فعالیت این‬ ‫اقامتگاه‌ها است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ح��اال دیگ��ر‪ ،‬خ�لاف آنچه تصور می‌ش��ود‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای بوم‌گ��ردی بی‌نظارت‌ه��ای دولت��ی و‬ ‫بخش‌خصوصی رها نش��ده اس��ت و هر خانه و کلبه‌ای‬ ‫که در مناطق روس��تایی در اختیار گردشگران باشد را‬ ‫نمی‌توان اقامتگاه بوم‌گردی خواند‪.‬‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای بوم‌گردی از س��ازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری مج��وز می‌گیرن��د و اگر‬ ‫گردش��گران و راهنمایان قصد استفاده از این مکان‌ها‬ ‫را دارند توصیه می‌ش��ود ک��ه از اقامتگاه‌ه��ای دارای‬ ‫مجوز اس��تفاده کنند‪ .‬ب��ا افزایش قوانی��ن و نظارت‌ها‬ ‫راه‌های نظارت بر این اقامتگاه‌ها هم گش��وده می‌شود‬ ‫و گردش��گران خارج��ی و ایرانی پیش از س��فر قدرت‬ ‫انتخ��اب و رزرو هر کدام از این اقامتگاه‌ها را به‌دس��ت‬ ‫خواهند آورد‪.‬‬ ‫اقدام جدیدی که قرار است در راستای نظام‌مند کردن‬ ‫فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی انجام شود‪ ،‬درجه‌بندی‬ ‫ک��ردن آنها اس��ت‪ .‬ای��ن وعده‌ای اس��ت ک��ه معاون‬ ‫گردش��گری س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 1467‬اقامتگا ‌ه بوم‌گردی داریم‬ ‫معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬گفت‪ :‬اقامتگاه‌های بوم‌گردی براساس‬ ‫تجهیزات و امکانات‌شان درجه‌بندی می‌شوند‪.‬‬ ‫ولی تیم��وری‪ ،‬با اعالم این خبر گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۷‬اقامتگاه بوم‌گردی در کشور پروانه فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫براس��اس هدف‌گذاری‌های انجام ش��ده‪ ،‬قرار اس��ت تا‬ ‫آخ��ر دوره فعالیت دولت دوازدهم‪ ،‬این تعداد به ‪۲‬هزار‬ ‫اقامتگاه افزایش یابد که با توجه به ظرفیت‌های موجود‬ ‫و رون��ق کس��ب کار بوم‌گردی‌ها به این تعداد دس��ت‬ ‫خواهیم یافت‪.‬‬ ‫تیموری‪ ،‬سیاست اصلی مورد نظر‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫س��ازمان‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری برای‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای بوم‌گ��ردی را‬ ‫درجه‌بندی آنها اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫ب��ه‌زودی تمام اقامتگاه با توجه به‬ ‫ساختمان و تجهیزات و امکانات‌شان به درجه یک‪ ۲ ،‬و‬ ‫‪ ۳‬تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫میزان کرایه این اقامتگاه‌ها متناسب با این درجه‌بندی‬ ‫خواهد ب��ود و به این ترتیب هر گردش��گری که قصد‬ ‫اقام��ت در یک اقامتگاه بوم‌گ��ردی درجه یک را دارد‪،‬‬ ‫می‌دان��د این مکان بای��د از چه امکان��ات و تجهیزاتی‬ ‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫تیم��وری یک��ی دیگ��ر از برنامه‌های پیش��رو معاونت‬ ‫گردش��گری را آموزش به کارمن��دان و افرادی که در‬ ‫این اقامتگاه مشغول خدمت‌رسانی به مسافران هستند‪،‬‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬نحوه درس��ت برخورد با گردشگران‬ ‫و فراگیری زبان انگلیسی از دیگر برنامه‌ها برای ارتقای‬ ‫کیفی��ت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون رئیس س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری گفت‪ :‬اس��تقبال گردشگران خارجی نیز از‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی بسیار خوب بوده و دلیل این امر‬ ‫نیز حضور گردشگران خارجی فرهنگی در ایران است‬ ‫آموزش رایگان و بیمه برای «کردی‌دوزان»‬ ‫خبر‬ ‫دور ایران در ‪ ۴۰۰‬روز‬ ‫خانواده گردش��گر ایرانی که قصد دارند در ‪۴۰۰‬روز دور ایران‬ ‫را بگردند‪ ،‬در ‪۱۳۸‬امین روز س��فر خود به نش��تیفان رسیدند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری خراسان رضوی‪ ،‬این خانواده ایرانی هدف از سفر خود‬ ‫را معرفی ش��هرها و جاذبه‌های کمتر شناخته شده به ایرانیان و‬ ‫جهانیان می‌دانند و در نظر دارند یک کتاب جامع معرفی ایران را‬ ‫در پایان سفر خود بنویسند‪ .‬خانواده لطیفی که دارای دو فرزند‬ ‫پس��ر و دختر نیز هستند در این سفر فرزندان خود را هم همراه‬ ‫دارند و با هماهنگی آم��وزش پرورش‪ ،‬خود نقش آموزش آنها را‬ ‫برعهده دارند‪ .‬ضمن اینکه معتقدند خود این س��فر برای آنها بار‬ ‫آموزشی بیش��تر از یک سال تحصیلی را خواهد داشت‪ .‬خانواده‬ ‫لطیفی با س��فر به خواف و نش��تیفان یک‌شب را مهمان اقامتگاه‬ ‫بوم‌گردی پوریعقوب در نش��تیفان بودن��د‪ .‬محمد لطیفی پس از‬ ‫یک‌روز حضور در خواف گفت‪ :‬خواف و شهر و روستاهای اطراف‬ ‫آن به‌دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی‪ ،‬ظرفیت تبدیل شدن‬ ‫به یک مقصد گردش��گری را دارند‪ .‬سفر به این منطقه همراه با‬ ‫خاطرات جذاب و متفاوت برای هر گردشگر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بازدید از مدرسه غیاثیه و آسبادهای نشتیفان‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من مدرسه غیاثیه خرگرد از زیباترین مجموعه‌های‬ ‫تاریخی ایران از حیث تزئینات است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مهندس��ی فوق‌العاده آس��بادهای نش��تیفان و‬ ‫فضای خاصی که این شهر دارد و امیدوارم هر چه زودتر به ثبت‬ ‫جهانی برس��د‪ .‬خانواده لطیفی موس��یقی مقامی این منطقه را از‬ ‫بهترین تجربه‌های سفر خود عنوان کردند‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌‌دستی و گردش��گری کردستان‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه برای شناس��ایی فرهنگ هر منطقه‌ای‬ ‫باید به نقوش به‌جا مان��ده از دوره‌های تاریخی‬ ‫آن توجه کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقوش و طرح‌های لباس‬ ‫و پوش��اک در تمام جهان براساس نقوش به‌جا‬ ‫مان��ده روی ظروف فل��زی و س��فالی و نقوش‬ ‫برجسته دیوارها به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫اس��عد س��اعدپناه در گفت‌وگو با ایسنا افزود‪:‬‬ ‫قدمت پوش��اک را می‌توان به دوره نوسنگی که‬ ‫زندگی به‌طور یکجانشینی و گروهی شروع شد‬ ‫تخمی��ن زد‪ ،‬اما آثار به‌جا مان��ده از دوره مادها‬ ‫در تپه‌های زیویه و حسن‌لو‪ ،‬از جمله نمونه‌های‬ ‫تاریخی برای سبک زندگی و پوشش مردم ُکرد‬ ‫است‪ ،‬هرچند به سبک و سیاق امروزی نیست‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌‌دس��تی و گردشگری کردس��تان با بیان‬ ‫اینکه لباس ُک��ردی امروزه بیش��تر برای آیین‬ ‫عروس��ی یا جشن‌های خاص مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬زنان و م��ردان ُکرد همچون‬ ‫گذش��ته ب��ه صورت همیش��گی لب��اس ُکردی‬ ‫را نمی‌پوش��ند‪ ،‬هرچن��د هن��وز ه��م در برخی‬ ‫مناطق‪ ،‬مردان و زنان میانس��ال‪ ،‬پدربزرگ‌ها و‬ ‫مادربزرگ‌ها هر روز لباس ُکردی می‌پوشند‪.‬‬ ‫ساعدپناه در بخش��ی دیگر از سخنان خود با‬ ‫عن��وان اینکه لباس ُک��ردی جزئی از فرهنگ و‬ ‫آداب و رس��وم ما اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تولید لباس‬ ‫ُکردی جزو رشته‌های خاص صنایع‌دستی است‬ ‫و همچون سایر رش��ته‌های صنایع‌دستی مورد‬ ‫حمایت قرار می‌گیرد که این حمایت‌ها ش��امل‬ ‫مرحله تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬آموزش و توسعه و ترویج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬آموزش‌ه��ای کوتاه‌م��دت در‬ ‫ش��هرها و روس��تاهای اس��تان به‌طور رایگان و‬ ‫آموزش شاغالن صنایع‌دستی در قالب برگزاری‬ ‫کارگاه‌های آموزشی در راستای توسعه و فروش‬ ‫و بازاریابی پوش��اک محلی ُکردی ساالنه انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌‌دستی و گردشگری کردستان با اشاره به‬ ‫اینکه هر س��ال در سطح اس��تان بیش از ‪700‬‬ ‫نفر آموزش‌های ُک��ردی‌دوزی را به‌طور رایگان‬ ‫می‌بینند‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬بنا داریم آموزش‌ها را به‬ ‫بخ��ش خصوصی واگذار کنی��م و از طریق یک‬ ‫ش��رکت که مجوز س��ازمان فن��ی و حرفه‌ای را‬ ‫دارد‪ ،‬این آموزش‌ها انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬بخش زیادی از فعاالن این‬ ‫ح��وزه‪ ،‬در قالب پوش��اک محلی( ُکردی دوزی)‬ ‫بیمه ش��ده‌اند و عالوه بر این تسهیالت کم‌بهره‬ ‫هم در راستای حمایت از مشاغل خانگی به‌‌طور‬ ‫مس��تقل و پش��تیبان برای تجهی��ز کارگاه به‬ ‫متقاضیان اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫ساعدپناه ذکر کرد‪ :‬تمامی شاغالن رشته‌های‬ ‫صنایع‌دس��تی می‌توانند از طریق صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عشایر‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت دریافت مج��وز و معرفینامه از معاونت‬ ‫صنایع‌دستی اداره میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌‌دستی‬ ‫و گردش��گری بیمه ش��وند که ‪70‬درصد هزینه‬ ‫بیمه را دولت تقبل کرده و فقط ‪30‬درصد آن را‬ ‫شخص پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در چندین‬ ‫جشنواره ملی و بین‌المللی تاکنون لباس ُکردی‬ ‫از لح��اظ تن��وع‪ ،‬زیبایی‪ ،‬فرم و رن��گ به‌عنوان‬ ‫لباس برتر شناخته شده است‪.‬‬ ‫که به این نوع اقامتگاه عالقه‌مند هستند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره تعداد اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گردی غیرقانونی در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬پاس��خ دقیقی‬ ‫نمی‌توان به این پرس��ش داد‪ ،‬چون هر فردی می‌تواند‬ ‫گردش��گری را به خان��ه دعوت کن��د و از او در منزل‬ ‫ش��خصی خود پذیرای��ی کند؛ این بخش��ی از فرهنگ‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫تیم��وری اف��زود‪ :‬اگر در این ش��رایط بین گردش��گر‬ ‫و صاح��ب من��زل مش��کلی پی��ش بیاید به س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری ارتباطی‬ ‫ندارد و مرجع رسیدگی نهاد‌های دیگری هستند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری گفت‪ :‬ما تنها می‌توانیم از گردش��گران‬ ‫بخواهی��م که از اقامتگاه‌هایی ک��ه تابلو بوم‌گردی این‬ ‫سازمان را دارند‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫ام��ا نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه چیس��ت؟‬ ‫آیا واقعا می‌توان به درجه کردن اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫امی��دوار ب��ود؟ تش��کلی ک��ه در زمین��ه اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گردی ایجاد ش��ده‪ ،‬جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د این تش��کل هم در نظر‬ ‫دارد که به س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری در درجه‌بن��دی اقامتگاه‌ه��ای بوم‌گردی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری اختیار اقامتگاه‌ها به تشکل‌ها‬ ‫نائب رئیس جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران گفت‪:‬‬ ‫به‌طور کلی‪ ،‬درجه‌بندی کردن اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫امر درستی اس��ت و جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز‬ ‫طرح‌ه��ای گوناگونی را برای این امر بررس��ی کرده اما‬ ‫هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫تف��اوت اقلیم‪ ،‬تف��اوت امکانات‪ ،‬خدمات ه��ر کدام از‬ ‫اقامتگاه‌ه��ا در درجه‌بن��دی اقامتگاه‌ه��ا بای��د در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران پس از‬ ‫جمع‌بندی نهایی طرحی را به‌عنوان بس��ته پیشنهادی‬ ‫ب��ه معاون��ت گردش��گری س��ازمان میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکب��ر رضوانی��ان در گفت‌وگ��و با‬ ‫خبرن��گار «گس��ترش‌تجارت»‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬استاندارد‌س��ازی ب��ا‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای‬ ‫کیفی‌س��ازی‬ ‫بوم‌گردی تف��اوت دارد‪ .‬در جایی‬ ‫ک��ه ب��ا ب��وم س��ر و کار داری��م‬ ‫نمی‌توانی��م خیلی حرف از استاندارد‌س��ازی بزنیم اما‬ ‫می‌توانی��م که اقامتگاه‌های بوم‌گ��ردی را از نظر کیفی‬ ‫ارتق��ا دهی��م و در ای��ن مس��یر درجه‌بن��دی اهمیت‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح اینکه چه کس��ی تصمیم گیرنده برای‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی است‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گردی ایران در حال حاضر به‌عنوان مشاور در کنار‬ ‫س��ازمان است اما به مرور‪ ،‬امور اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫به این جامعه واگذار خواهد شد‪ .‬بحث ایجاد جامعه‌های‬ ‫حرفه‌ای از اینجا شروع شد که تمامی امور درجه‌بندی‪،‬‬ ‫تعرف��ه‪ ،‬نظ��ارت‪ ،‬آم��وزش و‪ ...‬ب��ه جامعه‌ه��ا واگذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر تصمیم‌گیری در این ام��ور در اختیار‬ ‫س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫اس��ت و به مرور به جامعه‌های تخصصی واگذار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اگ��ر اقامتگا ‌هه��ای بو ‌مگردی به تع��داد ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪۱۰۰‬تای��ی بودند ش��اید ارزش ایجاد س��ازکار و‬ ‫قاعده و قانون ملی را نداش��ت ام��ا با روند رو به‬ ‫افزایش��ی که این حوزه کاری گرفته اس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫دول��ت و بخش‌خصوصی به‌دنب��ال نظارت بر آن‬ ‫ب��ر نیایند ب ‌هزودی هرج و مرج بر این ش��اخه از‬ ‫گردش��گری قالب شده و موجب ایجاد خساراتی‬ ‫به ایران و گردش��گران خارجی آن خواهد شد‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬اگر دول��ت و بخش‌خصوصی در کنار هم‬ ‫به قاعده‌مند شدن فعالیت اقامتگاه‌های بو ‌مگردی‬ ‫کمک کنند‪ ،‬طبیعی اس��ت که با خیالی آسوده‪،‬‬ ‫میزبان خارجی‌های ایران دوس��ت بوده و رونق‬ ‫کس��ب‌وکار را در روس��تاهای دیدنی ایران برای‬ ‫مردم مهمان‌نواز این مناطق شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫توصیه «نیویورک تایمز» برای سفر به «جواهر خاورمیانه»‬ ‫روزنام��ه نیویورک تایمز (روزنامه مش��هور امریکایی) بدون‬ ‫توجه به مرزبندی‌های سیاس��ی که به‌تازگ��ی وزارت خارجه‬ ‫امریکا درباره س��فر شهروندان این کشور انجام داده‪ ،‬فهرستی‬ ‫ش��امل ‪ ۵۲‬مقصد ک��ه امریکایی‌ها می‌توانند در س��ال جاری‬ ‫میالدی سفر به آنها را تجربه کنند‪ ،‬منتشر کرده که نام ایران‬ ‫با عنوان «جواهر خاورمیانه» در بین آنها دیده می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وزارت خارجه امریکا همزم��ان با آغاز‬ ‫سال جاری میالدی با بروزرسانی بخش «توصیه‌های سفر»‪،‬‬ ‫کشورها را از نظر ایمنی به ‪۴‬سطح تقسیم‌بندی کرده که ایران‬ ‫را در آخرین رده‌بندی قرار داده و به ش��هروندان خود توصیه‬ ‫کرده به این کش��ور س��فر نکنند و در توجیه علت آن تصریح‬ ‫کرده ک��ه «دولت ایاالت متحده امریکا ممکن اس��ت توانایی‬ ‫بسیار محدودی در ارائه کمک به شهروندان خود هنگام سفر‬ ‫به این کشور را داشته باشد‪».‬‬ ‫با این حال روزنامه نیویورک تایمز که به نوعی منبع خبری‬ ‫ملی معتبری در آن کشور به‌شمار می‌آید‪ ،‬از مرزهای سیاسی‬ ‫و امنیتی تعیین ش��ده از سوی دولت دونالد ترامپ گذر کرده‬ ‫و با رفتاری خارج از این مواضع‪ ،‬به معرفی ‪۵۲‬ش��هر و کش��ور‬ ‫پرداخته که مهم‌ترین انگیز ‌ه انتخ��اب آنها‪ ،‬ظهور پدیده‌های‬ ‫گردشگری در یک مقصد روتین‪ ،‬بهبود وضعیت زیرساخت‌ها‬ ‫و دسترس��ی آس��ان به عجایب تمدنی و برگزاری رویدادهای‬ ‫مهم هن��ری و فرهنگی بوده اس��ت‪« .‬پورتوریکو»‪« ،‬هامپی»‬ ‫در هندوس��تان‪« ،‬پاناما»‪« ،‬س��انتاباربارا» در ایالت کالیفرنیا و‬ ‫«مونیخ» در آلمان‪ ۵ ،‬مقصد نخست این فهرست است‪.‬‬ ‫در واق��ع ای��ن روزنام��ه ب��ا معرف��ی گزینه‌ه��ای متنوع و‬ ‫پراکنده در سراس��ر جهان‪ ،‬به ش��هروندان امریکایی پیشنهاد‬ ‫ک��رده توفان‌های س��همگین‪ ،‬مخاطرات طبیع��ی و نزاع‌ها و‬ ‫بداخالقی‌هایی سیاس��ی میان دولتم��ردان را نادیده بگیرند و‬ ‫لذت س��فر به این ‪۵۲‬مقصد را تجربه کنن��د‪ ،‬مقصدهایی که‬ ‫برای هر سلیقه‌ای جوابی دارد‪.‬‬ ‫ای��ران چهل‌وپنجمی��ن مقص��دی اس��ت که ای��ن روزنامه‬ ‫امریکایی برای س��فر در س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی پیشنهاد داده‬ ‫و ب��ا نمای��ش تصوی��ری از یزد ک��ه در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ 1395‬خورش��یدی) ب��ا عنوان ش��هر تاریخی در فهرس��ت‬ ‫جهانی یونسکو ثبت جهانی شد‪ ،‬به معرفی کشورمان پرداخته‬ ‫و اعالم کرده اس��ت‪« :‬ب��ا وجود تنش‌هایی ک��ه میان ایران و‬ ‫ایاالت متح��ده از زمان حضور رئیس‌جمهوری ترامپ در کاخ‬ ‫س��فید افزایش یافته‪ ،‬تمایل گردشگران ماجراجو برای دیدن‬ ‫ایران همچنان مش��هود اس��ت؛ از آثار ایران باستان گرفته تا‬ ‫مسجدهای باش��کوه چند صد ساله ش��یراز و اصفهان و بازار‬ ‫بزرگ و کاخ گلستان در دل تهران‪».‬‬ ‫اما آنچه س��فر ب��ه ایران را در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی از نظر‬ ‫روزنام��ه نیویورک‌تایم��ز توجیه‌پذیر ک��رده‪ ،‬نمایش ‪ ۵۰۰‬اثر‬ ‫هنری برجسته با عنوان «پرتره‪ ،‬طبیعت بی‌جان و منظره» از‬ ‫ن ‪ )۹۸‬در‬ ‫‪ ۲۱‬فوریه تا ‪ ۲۰‬آوریل (‪ ۲‬اسفند ‪ ۹۷‬تا ‪ ۳۱‬فروردی ‌‬ ‫موزه هنرهای معاصر است که پاتوق مورد عالقه جوانان ایرانی‬ ‫هم به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫«در این نمایش��گاه قرار است آثاری از اندی وارهول‪ ،‬مارک‬ ‫روتکو و مارس��ل دوش��ان در کنار حدود ‪ ۴۰‬اثر از پیکاسو که‬ ‫به‌تازگی از انبار این موزه بیرون آورده ش��ده (البته بیشتر آثار‬ ‫از انقالب ‪ ۱۹۷۹‬میالدی (‪ )۱۳۵۷‬چند دهه اس��ت همچنان‬ ‫بس��ته‌بندی ش��ده در انبار موزه باقیمانده اس��ت)‪ ،‬به نمایش‬ ‫گذاشته شود‪».‬‬ ‫نیویورک‌تایمز یادآور ش��ده که وزارت خارجه امریکا س��فر‬ ‫شهروندان خود را به ایران ممنوع نکرده‪ ،‬فقط توصیه نمی‌کند‬ ‫به این کش��ور بروند؛ بنابراین امریکایی‌ها می‌توانند با تورهای‬ ‫مدیریت ش��ده س��فر به ایران را انجام دهن��د‪ .‬این روزنامه در‬ ‫ادامه دو آژانس خیلی معروف در امریکا و انگلیس که تورهای‬ ‫ویژ ‌ه بانوان یا ب��ا راهنمایان حرفه‌ای در ایران برگزار می‌کنند‬ ‫را برای اطمینان‌خاطر شهروندان امریکایی معرفی کرده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش وزارت خارجه ایران‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه نخست سال‬ ‫جاری هزار و ‪ ۸۷۹‬گردش��گر امریکایی به ایران سفر کرده‌اند‪.‬‬ ‫جمعیت امریکایی‌هایی که به ایران آمدند در سال ‪۲ ،۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۵‬نفر بود‪ .‬در س��ال ‪ ۹۵‬که گردش��گری ایران همزمان با‬ ‫برج��ام به اوج رس��ید‪۶ ،‬هزار و ‪ ۳۷۲‬امریکایی به ایران س��فر‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫آژانس‌های گردش��گری ایران از کاهش س��فر ش��هروندان‬ ‫امریکایی در ‪۲‬س��ال گذش��ته خبر داده‌اند که متاثر از تشدید‬ ‫تنش‌های سیاسی میان دو کش��ور بوده است‪ .‬وزارت خارجه‬ ‫امریکا در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (امسال) نیز با تاکید بر مواضع‬ ‫قبلی خود رنگ ایران را در نقش��ه امنیتی‪ ،‬قرمز و خطر س��فر‬ ‫به این کش��ور را باال اعالم کرده‌‪ ،‬این درحالی اس��ت موسسه‬ ‫انگلیس��ی «‪ »Control Risks‬با انتشار نقشه خطر سفر در‬ ‫سال ‪۲۰۱۹‬میالدی (امسال)‪ ،‬ریسک سفر به ایران را «پایین»‬ ‫و هم‌ردی��ف با کش��ورهای امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬س��وئد‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬کانادا و ژاپن توصیف کرده است‪.‬‬ ‫علی‌اصغر مونسان‪ ،‬معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری نیز به اقدام وزارت‬ ‫خارجه امریکا واکنش نشان داده و در توئیتی به زبان انگلیسی‬ ‫نوش��ته‪« :‬از نظر ایالت متحده امری��کا‪ ،‬هیچ جای جهان امن‬ ‫نیس��ت غیر از امریکا؟ این حجم از توهم از اس��وی ترامپ که‬ ‫از تمام معاهدات بین‌المللی خارج ش��ده‪ ،‬شوکه‌کننده نیست‪،‬‬ ‫ایران براس��اس اعالم س��ازمان جهانی گردش��گری امن‌ترین‬ ‫مقصد برای سفر است‪».‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

شماره : ۶۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

شماره : ۶۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

شماره : ۶۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

شماره : ۶۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!