صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۴۱

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

‫عید قربان‬ ‫برمسلمانان‬ ‫جهان مبارک‬ ‫موسیقی‪7 .‬‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫«مصائبشیرین»داودنژاد‬ ‫در پاییزا کرانمی‌شود‬ ‫مصائب شیرین ‪2‬‬ ‫آرشامینیرهبرارکسترفیالرمونیکبرجمیالدتهران‬ ‫مسیر موسیقی‬ ‫عامه‌پسندبهسمت‬ ‫موسیقی جدی است‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1141‬صفحه| قيمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫درخواست محمود دولت‌آبادی از پلیس فتا‬ ‫جاعالن فضای مجازی را دستگیر کنید‬ ‫ادبیات‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫محمود دولت‌آبادی از پلیس فتا‬ ‫خواست تا کسانی را که به نام‬ ‫او مطالب جعلی منتشر می‌کنند‬ ‫شناسایی کند و مورد پیگرد قانونی‬ ‫قرار دهد‪ .‬این نویسنده در یادداشتی‬ ‫نوشته است‪ :‬به رغم این‌که وکیل رسمی‬ ‫من آقای دکتر جمال ا کوانیان شکایت‬ ‫صریح مر ا به پلیس فتا ارائه داده است‬ ‫ً‬ ‫ناظر به این‌که شخصا هیچ سایت ‪-‬‬ ‫صفحه‌ای در فضای مجازی ندارم و‬ ‫هیچ‌گونه فعالیتی در این فضا ندارم‪،‬‬ ‫باز هم به گوش می‌رسد جاعالن‬ ‫ت بردار نیستند و مطالبی در این‬ ‫دس ‌‬ ‫فضای با قابلیت دروغ‌پردازی‪ ،‬ذیل‬ ‫نام من می‌نویسند و منتشر می‌کنند‪.‬‬ ‫بار دیگر و مکرر از پلیس فتا می‌خواهم‬ ‫جاعالن دروغ‌پرداز را شناسایی کند و‬ ‫مورد پیگرد قانونی قرار بدهد‪.‬‬ ‫علیرضــا داودنــژاد در تــدارک ا کــران فیلــم‬ ‫«مصائــب شــیرین ‪ »2‬در پاییــز اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کارگــردان ســینما دربــاره زمــان نمایــش فیلــم‬ ‫«مصائــب شــیرین ‪ »2‬کــه بــه تازگــی مجــوز‬ ‫نمایــش آن صــادر شــده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫پخش‌کننده داخلی فیلم آقای ســرتیپی است‬ ‫نمــاه‬ ‫و برنامه‌ریــزی بــرای ا کــران فیلــم در آبا ‌‬ ‫بــه ســرگروهی ســینما فرهنــگ در حــال انجام‬ ‫اســت‪ .‬او دربــاره پیش‌بین ـی‌اش از ا کــران و‬ ‫اســتقبال مــردم از ایــن فیلــم که ســال‌ها قبل‬ ‫نســخه اولــش را ســاخته بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬فکــر‬ ‫می‌کنــم ا گــر معرفــی‪ ،‬تبلیغ و تعداد ســالن‌ها و‬ ‫ســانس‌های خوبی داشــته باشــد می‌تواند در‬ ‫ا کران موفق باشــد‪ .‬االن هم بــه نظرم نمی‌آید‬ ‫زمــان انتخــاب شــده بــرای نمایــش در آبــان‬ ‫بــد باشــد و امیــدوار هســتیم ا کــران خوبــی را‬ ‫شــاهد باشــیم‪ .‬داودنژاد در پاســخ به اینکه آیا‬ ‫برنامه‌ای هم برای ا کران خارجی فیلم در نظر‬ ‫دارد؟ گفــت‪ :‬پخش‌کننــده بین‌المللی فیلم به‬ ‫زودی مشــخص خواهد شد و برای این بخش‬ ‫قطعا برنامه داریم چه بسا شاید زودتر از ا کران‬ ‫داخلــی در ایــران برنام ـه‌ای بــرای نمایــش در‬ ‫خــارج از کشــور تدارک ببینیم‪ .‬رضــا داودنژاد‪،‬‬ ‫تــرالن پروانــه‪ ،‬مونــا داودنــژاد‪ ،‬زهــرا داودنژاد‪،‬‬ ‫علــی داودنــژاد‪ ،‬همایــون کاظمــی‪ ،‬ســارا لوئیز‬ ‫کاظمــی و بــا حضــور محمدرضــا داودنــژاد‪،‬‬ ‫بازیگــران «مصائــب شــیرین‪ »٢‬هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم ‪ 20‬ســال پــس از «مصائــب شــیرین»‬ ‫ســاخته شــده و در در خالصه داستانش آمده‬ ‫اســت‪« :‬دختــری برای تولــد ‪ ۱۸‬ســالگی خود‪،‬‬ ‫پــدر و مــادر را به جایی ناآشــنا دعوت می‌کند‪.‬‬ ‫پــدر و مــادر برای رســیدن بــه آنجا ســفری را از‬ ‫منچســتر بــه لندن آغــاز می‌کنند‪ .‬در این ســفر‬ ‫آن‌هــا زندگی گذشــته خــود را مــرور می‌کنند تا‬ ‫بــه آنچه موجــب فاصله گرفتن فرزند از آن‌ها و‬ ‫برگزاری جدا گانه جشن تولد شده پی ببرند‪».‬‬ ‫نگاهی به فیلم «بمب‪ ،‬یک عاشقانه» به‬ ‫بهانه پخش در سینمای خانگی‬ ‫عشق و جنگ‬ ‫وا کنش علی عطشانی به یک شکایت‬ ‫زندگــــی مـــــــــون رو‬ ‫شخصی سازی کنیم‬ ‫‪FARHANEALAVI@GMAIL.COM‬‬ ‫‪VI.POT TEL:09351208866‬‬ ‫‪VI.POT‬‬ ‫فیلم درباره‬ ‫ناصرمحمدخانی‬ ‫نیست‬
‫سیدعباس صالحی در جمع اصحاب رسانه‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪20‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1141‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫زمان تحول در حوزه گردشگری و صنایع‬ ‫دستی رسیده است‬ ‫علی وقف‌چی عضو فرا کســیون میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مجلس با اشــاره به تایید طرح تشــکیل وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایــع دســتی از ســوی شــورای نگهبان‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬ایــن تصمیم مجلس‬ ‫یکی از اقدامات مهم در دوره دهم است که منجر به فعال شدن حوزه میراث‬ ‫یشــود‪ .‬نماینده مردم زنجان و طارم‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی م ‌‬ ‫در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه هویت و اصالت ملت ایران در حوزه‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی مستتر است‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس تالش‬ ‫کرد با برطرف کردن خألهای قانونی در این حوزه زمینه‌های پیشرفت در حوزه‬ ‫گردشگری را فراهم کند‪ .‬وی با یادآوری اینکه روی ‪‎‬ه‌های غلط و نادرست امروزی‬ ‫موجــب هــدر رفت ظرفیت بــاالی کشــورمان در حوزه صنایع دســتی و میراث‬ ‫فرهنگی شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬خروج برخی سرمایه‌ها در حوزه میراث فرهنگی و‬ ‫پاسخگو نبودن برخی در این حوزه یکی از خسارت‌های جبران ناپذیری بود که‬ ‫کشور در این حوزه متحمل شده است‪ .‬وقف‌چی اضافه کرد‪ :‬توسعه گردشگری‬ ‫ی‪‎‬آید که حتــی برخی‬ ‫شهــای درآمــدزا بــرای هــر کشــور بــه شــمار م ‌‬ ‫یکــی از بخ ‌‬ ‫از کشــورهای همســایه از این طریق منابع درآمدی در خور توجهی را ســامان‬ ‫بخشــیده‌اند‪ .‬عضو فرا کســیون میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مجلس توســعه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی را موجب ارتقای‬ ‫روابط فرهنگی با سایر کشورها و رشد اقتصاد فرهنگ و شاخص ‌ه‪‎‬های فرهنگی‬ ‫برشمرد و خواستار معرفی یک وزیر توانمند در این حوزه شد‪.‬‬ ‫هنرهایتجسمیدرخدمتانتقال‬ ‫ارزش‌های بیانیه گام دوم قرار گیرد‬ ‫رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت‪ :‬هرچقدر برای انتقال ارزش‌های‬ ‫بیانیه گام دوم از هنر استفاده شود‪ ،‬کار درستی صورت گرفته است‪ .‬غالمعلی‬ ‫حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫نقــش هنــر در تحقق اهداف بیانیه گام دوم چیســت‪ ،‬گفت‪ :‬هنــر به طور کلی‬ ‫در انتقال ارزش‌ها و به حرکت در آوردن توده‌ها نقش بی بدیل و قابل توجهی‬ ‫دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تاثیر هنر در جوان‌ها بیشــتر اســت؛ چرا که جوان‌ها عاطفی‌تر‬ ‫هســتند و هنــر نیز‪ ،‬زبــان عواطف اســت‪ .‬اصلی‌ترین مخاطب بیانیــه گام دوم‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬جوانان هستند‪ .‬روح این بیانیه‪ ،‬احترام به جوانی و خوشامد‬ ‫گفتن به جوانان برای ورود به عرصه اداره کشــور اســت‪ .‬حدادعادل ادامه داد‪:‬‬ ‫صاحبان اصلی و اختصاصی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‪ ،‬جوانان هستند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هرچه برای انتقال ارزش‌های بیانیه گام دوم از هنر استفاده شود‪ ،‬کار‬ ‫درستی صورت گرفته است‪ .‬وی در پایان‪ ،‬نقش هنرهای تجسمی را در تحقق‬ ‫اهداف بیانیه گام دوم کلیدی دانســت و تصریح کرد‪ :‬هنرهای تجسمی نظیر‬ ‫نقاشی‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬گرافیک و امثال اینها‪ ،‬می‌توانند کارویژه بسیار مهمی را‬ ‫در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی داشته باشند‪ .‬دنیای هنرهای‬ ‫تجسمی‪ ،‬دریایی از امکانات‪ ،‬ابتکارات و ظرافت‌ها است که می‌تواند به بهترین‬ ‫نحو در خدمت انتقال ارزش‌های بیانیه گام دوم قرار گیرد و الزم است این کار‬ ‫توسط هنرمندان صورت پذیرد‪.‬‬ ‫جشنسینماییقربانتاغدیر‬ ‫در شبکه نمایش سیما‬ ‫شبکه نمایش از شنبه ‪ ۱۹‬مرداد تا اول شهریور در فاصله زمانی اعیاد سعید‬ ‫قربان تا غدیر با مرور فیلم‌هایی از ســینمای کمدی و نیز پخش فیلم‌های‬ ‫یشــود‪ .‬در هفته پیش رو مرور ســینمای کمدی‬ ‫جدیــد مهمــان خانه‌ها م ‌‬ ‫در جدول پخش شــبکه نمایش قرار دارد که فیلم های «پرســتار بچه ها»‪،‬‬ ‫«زن بدلی»‪« ،‬غول بزرگ مهربان»‪« ،‬آشپزباشی»‪« ،‬پنگوئن های آقای پاپر»‪،‬‬ ‫«دیدی و ارثیه فامیلی» و «ا گه میتونی منو بگیر» به ترتیب از شنبه ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫تــا جمعــه ‪ ۲۵‬مــرداد ســاعت ‪ ۲۱‬پخش می شــوند که تکــرار این فیلــم ها در‬ ‫ساعت ‪ ۳‬بامداد و ‪ ۸‬صبح روز بعد خواهد بود‪ .‬در بخش فیلم های ساعت‬ ‫‪ ۲۳‬این هفته‪ ٬‬فیلم های «مسیر همیشگی»‪ The commuter‬محصول‪۲۰۱۸‬‬ ‫فرانســه در تاریخ یکشــنبه ‪ ۲۰‬مرداد‪« ،‬آلفا» ‪ Alpha‬محصول ‪ ۲۰۱۸‬در تاریخ‬ ‫پنجشنبه ‪ ۲۴‬مرداد و «پاپیون» ‪ Papillon‬محصول ‪ ۲۰۱۷‬در تاریخ جمعه ‪۲۵‬‬ ‫مرداد از این شبکه پخش می شوند‪.‬‬ ‫«مســیر همیشــگی» فیلمی در ژانر ا کشــن بــه کارگردانــی ژاومه کویت ســرا‪،‬‬ ‫محصول ‪ ۲۰۱۸‬است‪ .‬از جمله بازیگران این فیلم می توان به لیام نیسون‪،‬‬ ‫ویرا فارمیگا‪ ،‬ســام نیل ‪ ...‬اشــاره کرد‪ .‬مایکل (لیام نیســون) یک فروشــنده‬ ‫بیمه است که روزی یک بار بین محل کار و خانه با قطار در حال رفت‌وآمد‬ ‫است‪ .‬بعد از تماس یک غریبه مرموز (ویرا فارمیگا)‪ ،‬مایکل مجبور می‌شود‬ ‫تــا هویــت مخفی مســافری در قطــار را قبل از آخرین ایســتگاه کشــف کند‪.‬‬ ‫همان‌گونه که او در حین گذر زمان برای حل این معما کار می‌کند‪ ،‬متوجه‬ ‫می‌شود که یک نقشه مرگبار در حال آشکار شدن است و مایکل ناخواسته‬ ‫یشــود کــه مرگ و زندگی مســافران قطار را در دســت‬ ‫وارد توطئــه جنایی م ‌‬ ‫می‌گیــرد… «آلفــا» فیلمــی در ژانــر درام تاریخــی و ماجراجویی بــه کارگردانی‬ ‫آلبرت هیوز محصول ‪ ۲۰۱۸‬است‪ .‬از بازیگران آن می توان به کدی اسمیت‪،‬‬ ‫مک فی‪ ،‬لئوناردو وارال ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬این فیلم در بیست هزار سال پیش و‬ ‫در آخرین عصر یخبندان اتفاق می‌افتد‪ .‬داستان گروهی غارنشین را روایت‬ ‫می کند که برای بقا می‌جنگند‪ .‬در این بین‪ ،‬جوان ترین غارنشین گروه طی‬ ‫اتفاقی دچار سانحه شده و از آنها جدا می شود و…‬ ‫«پاپیون» فیلمی در ژانر درام به کارگردانی مایکل نوئر محصول ‪ ۲۰۱۷‬است‪.‬‬ ‫از جمله بازیگران آن چارلی هونام‪ ،‬رامی ملک‪ ،‬تامی فالنا گان‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫فیلــم «زندگــی دزد گاوصندوقی» اهل پاریس بــه نام هنری چاریر ملقب به‬ ‫پاپیــون را دنبــال می‪‎‬کند‪ .‬او ناعادالنه متهم به قتل شــده و بــرای گذراندن‬ ‫حکــم حبــس ابــدش بــه جزیــره‌ای‪ ،‬معــروف بــه جزیره شــیطان فرســتاده‬ ‫یشــود‪ .‬پاپیون که مصمم اســت تا به هر نحوی از این زندان وحشتنا ک‬ ‫م ‪‎‬‬ ‫بگریزد‪ ،‬برای خود یک متحد غیرمنتظره پیدا می‪‎‬کند و آن‪ ،‬جاعل تبهکاری‬ ‫بــه نــام لوییــس دیــگا اســت‪ .‬ایــن رابطه کــه در ابتــدا به عنــوان یــک رابطه‬ ‫سودمند ‪ ۲‬طرفه آغاز شده بود‪ ،‬همانطور که آنها برنامه‪‎‬های خود را به سوی‬ ‫فرار پیش می‪‎‬برند‪ ،‬به یک رابطه شایسته و مناسب رشد پیدا می‪‎‬کند ‪...‬‬ ‫در بخــش ســینمای دنباله دار نیز روزهای پنجشــنبه و جمعه ســری فیلم‬ ‫هــای «مرد مورچه ای» محصــول ‪ ۲۰۱۵‬و «مرد مورچه ای و زنبور» محصول‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬به نمایش در خواهند آمد‪ .‬فیلم های برگزیده سینمایی نیز طبق روال‬ ‫جدول پخش تابستانی شبکه نمایش‪ ،‬ساعت ‪ ۱۷‬هر روز از این شبکه پخش‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اطالع‌رسانی به عنوان اولین‬ ‫کارکرد رسانه کمرنگ‌تر شده است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تحوالت فناورانه و زیرساخت‌های‬ ‫اینترنتی در کشور گفت‪ :‬اتفاقات حوزه فناوری و مصرف اینترنتی ما بیش از‬ ‫همه جا بروی رســانه اثرگذاری داشته است‪ ،‬ا گر ما شاهد پاره‌ای تغییرات‬ ‫و مشــکالت و حتی بحران‌ها در عرصه رســانه هســتیم به این دلیل اســت‬ ‫که در یک برهه ‪٥‬ســاله اتفاقات وســیعی رخ داده است‪ ،‬در حال حاضر هر‬ ‫فــرد از طریــق موبایل هوشــمند به ســرعت به شــکل آنالین تنــوع منابع و‬ ‫امکانات را دارد و به راحتی به اخبار دسترسی پیدا می‌کنند که بی‌هزینه یا‬ ‫با هزینه حداقلی است‪ .‬صالحی در دیدار با اصحاب رسانه استان گلستان‬ ‫با اشــاره به اینکه سیاســت امسال ما برای روز خبرنگار حضور در استان‌ها‬ ‫بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تدبیــر در دولــت تدبیــر و امید و سیاســت وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی دنبال می‌شود زیرا که ایران فقط تهران نیست‪،‬‬ ‫حضور در اســتان‌ها و ارتباط با اصحاب‪ ،‬فرهنگ هنر و رســانه نیز به منزله‬ ‫تحقق این شــعار اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در اوخر سال گذشته و آغاز امسال‬ ‫اتفاقــی کــه در اســتان‌های مختلف کشــور به وجــود آمد وقوع ســیل بود‪،‬‬ ‫بــا ایــن حضور یــادی می‌کنیم از رنج و ســختی‌هایی که مردم ســیل‌زده در‬ ‫روزهای آغازین ســال داشــته و به ویژه برای استان گلستان‪ .‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی تا کید کرد‪ :‬سهمی که رسانه‌های ما در کشور به خصوص‬ ‫رســانه‌های اســتان‌های ســیل‌زده در امر اطالع‌رســانی‪ ،‬همــکاری و جلب‬ ‫مشــارکت در ایــام ســیل داشــتند به وضوح مشــخص بــود و از طرف رئیس‬ ‫محترم جمهور‪ ،‬اعضای هیات دولت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمس از‬ ‫تمــام رســانه‌هایی که در این ایام در فروکش کــردن و ایجاد همدلی تالش‬ ‫کردند تشــکر می‌کنم‪ .‬صالحی یادآور شــد‪ :‬یک اتفاقی در کل دنیا در طول‬ ‫چند دهه رخ داده اســت که در ایران در طول چندســال گذشــته شــتاب‬ ‫زیــادی را داشــته کــه ا گــر بــه آن توجــه نکنیــم در پیشــنهادها‪ ،‬رویکردها و‬ ‫اننتقادات ممکن اســت مســیر غلطی را دنبال کنیم که به نتیجه نرســیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ا گر ما به تحوالت کلی در فضای زیرساخت و عملکرد رسانه در‬ ‫جهان و اتفاقاتی که در ایران در چند ســال گذشــته رخ داده اســت توجه‬ ‫نکنیم پیشنهادات ممکن است به نتیجه نرسد و نقدهای ما شبیه درد و‬ ‫دل شود و همین درد و دل نیز باز شده و پایانی هم نداشته باشد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬ضریــب اســتفاده اینترنــت در‬ ‫ســال‌های ‪ ٩٢‬و ‪ ٩٣‬در کشــور ‪٢٠‬درصــد بــوده کــه در ســال ‪ ٩٧‬ایــن رقم به‬ ‫‪ ٨٧/٠٦‬درصد افزایش پیدا کرده اســت یعنی در کشــور به علت گســترش‬ ‫زیرساخت‌های ارتباطی که در این چندسال در دولت تدبیر و امید اتفاق‬ ‫افتاد دسترســی جامعه ایرانی به اینترنت وســیع و تمام شــهرها و بسیاری‬ ‫از روســتاها و جاد ‌ههــا به اینترنت مجهز شــدند و این تحــول در فناوری به‬ ‫شــمار م ـی‌رود‪ .‬صالحــی ابراز داشــت‪ :‬ضریب پهباد ســیار موبایل در ســال‬ ‫‪ ٩٢‬و ‪ ٩٣‬با ‪١٠‬درصد بوده اما در ســال ‪ ٩٧‬به ‪ ٧٢/٠٦‬درصد رســیده اســت‪،‬‬ ‫همچنین ما امروز جزء ‪١٥‬کشــور اول دنیا هســتیم که موبایل هوشــمند در‬ ‫اختیــار داریــم‪ ،‬مصرف اینترنت در ایــران نیز میانگین در ســال ‪ ٩٧‬بیش از‬ ‫‪١٦٠‬دقیقــه اســت کــه در برخــی اســتان‌ها بــاالی ‪٢٢٠‬دقیقه نیز می‌باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتفاقــات حوزه فنــاوری و مصرف اینترنتی مــا بیش از همه‬ ‫جــا بروی رســانه اثرگذاری داشــته اســت‪ ،‬ا گر ما شــاهد پــاره‌ای تغییرات و‬ ‫مشــکالت و حتی بحران‌ها در عرصه رســانه هستیم به این دلیل است که‬ ‫در یــک برهــه ‪٥‬ســاله اتفاقــات وســیعی رخ داده اســت‪ ،‬در حــال حاضر هر‬ ‫فــرد از طریــق موبایل هوشــمند به ســرعت به شــکل آنالین تنــوع منابع و‬ ‫امکانــات را دارد و به راحتی به اخبار دسترســی پیدا می‌کنند که بی‌هزینه‬ ‫یا با هزینه حداقلی اســت‪ .‬این عضور شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود‪:‬‬ ‫این اتفاق فناورانه برعرصه رسانه ما چه محلی و سراسری تاثیرات خود را‬ ‫گذاشــته و ا گر به فکر راه حل هســتیم حتما باید به این متغییر توجه کنیم‬ ‫وگرنه راه‌حل‌های ما کوتاه‌مدت‪ ،‬مسکنی و موقتی خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالع‌رسانی به عنوان اولین کارکرد رسانه کمرنگ‌تر شده است‬ ‫صالحــی اضافــه کرد‪ :‬کارکردهای رســانه‌ها امــروز متنوع بوده و هســت‪ ،‬به‬ ‫نطر می‌رســد که باید بیش از گذشــته برخی کارکردها را پررنگ کرد تا یک‬ ‫رســانه به حیات خود ادامه دهد و اقتصادش بچرخد‪ ،‬یکی از کارکردهای‬ ‫رســانه اطالع‌رســانی اســت امــا در دوره جدید با ســرعت ارتباطــات افراد از‬ ‫طریــق اینترنــت‪ ،‬شــبکه‌های موبایل و فضــای مجازی کارکرد رســانه‌های‬ ‫رسمی در اطالع‌رسانی همچون گذشته نخواهد بود و ما دیگر نمی‌توانیم‬ ‫اولیــن کارکرد رســانه را اطالع‌رســانی بدانیم‪ ،‬اطالع‌رســانی حــذف نخواهد‬ ‫شــد اما ظرایف باید بیشــتر شود زیرا رســانه‌ای در این شرایط خواهد ماند‬ ‫کــه ضوابــط خــود را تغییــر بدهــد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬کارکــرد دوم رســانه‌ها‬ ‫اخبار سیاســی‪ ،‬جناحی و اجتماعی اســت‪ ،‬بسیاری از رسانه‌ها در خدمت‬ ‫انتقال یک جریان سیاسی‪ ،‬علمی و فکری بودند و طبیعتا این کارکرد حل‬ ‫شــدنی نیست اما به خاطر ســرعت ارتباطات این کارکرد هم از رسانه‌های‬ ‫رســمی حذف یا اهمیت آن نســبت به گذشته کمتر می‌شود‪.‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی اضافه کرد‪ :‬در فضای انتخابات ‪ ٩٦‬دیدیم که رسانه‌های‬ ‫رســمی بــه انــدازه رســانه‌ها فضــای مجــازی موثر نبوده یا ســهم آنهــا کمتر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬صالحــی در ادامه توضیح کارکردهای رســانه گفت‪ :‬رســانه‌ها‬ ‫بــه عنــوان یک نهاد اجتماعــی کارکرد دیگری را دارند‪ ،‬در واقع رســانه‌ها با‬ ‫این کارکرد می‌توانند رکن موثر توســعه اســتانی و شهرســتانی باشــند و هم‬ ‫در مقابل آســیب‌های محیطی و اجتماعی و هم در ارتباط با مسائل کمتر‬ ‫توســعه‌یافته و توسعه‌نیافته موثر واقع شوند‪ ،‬البته به گونه‌ای که دولت و‬ ‫ملت و حتی حا کمیت در تمام اجزاء خود احساس کنند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در بخش توســعه‌نیافتگی یا کمتر توســعه‌یافتگی ممکن است در یک‬ ‫ایام یک برنامه‌ای در اســتانی وجود داشــته باشــد‪ ،‬رسانه‌های سراسری و‬ ‫محلی باید به کمک این برنامه‌ها بیایند زیرا در یک برنامه استانی‪ ،‬جلب‬ ‫ســرمایه‌ها و مشــارکت‌های عمومی و ظرفیت‌های ارتباطی با یک برنامه را‬ ‫می‌توانند باال ببرند‪ .‬این وظیفه رســانه‌های رســمی اســت و کاری نیست‬ ‫که رســانه‌‪‎‬های غیررسمی و فضای مجازی بتواند انجام دهند زیرا ساختار‬ ‫اجرایــی کار در دســت رســانه‌های رســمی اســت‪ .‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی یادآور شــد‪ :‬ا گر مــا قبول داریم تغییرات وســیع فناورانــه به وجود‬ ‫آمــده اســت نمی‌توان تغییــرات اجتماعی و محیطی را نادیــده گرفت و ا گر‬ ‫رســانه‌های ما به این موضوع دقت نکنند هر مقدار هم به شــکل مسکنی‬ ‫کار انجام دهند جواب نخواهد داد‪.‬‬ ‫نشــریان محلــی می‌تواننــد نقــش مهمــی در توســعه‌یافتگی اســتان‌ها‬ ‫داشته باشند‬ ‫صالحــی در مــورد جایــگاه نشــریات اســتانی و منطق ـه‌ای کفــت‪ :‬بــا‬ ‫تغییــرات فناورانــه نشــریات اســتانی فرصت‌هــای بیشــتر و جدی‌تــر از‬ ‫نشــریات سراســری در این دوره دارند‪ ،‬البته این نیاز دارد که نشــریات‬ ‫ظرفیت‌هــای خــود را کشــف کننــد‪ ،‬نشــریات منطق ـه‌ای و اســتانی‬ ‫نشــریاتی خواهنــد بــود کــه بــه خاطر اینکــه به اصــل صحنــه نزدیک‌تر‬ ‫هســتند می‌توانند به خوبی مرجعیت داشته باشند‪ ،‬در همین حادثه‬ ‫ســیل و دیگــر اتفاقــات و همچنیــن به عنوان پیشــران توســعه اســتان‬ ‫کارکــرد قابــل توجهــی دارنــد‪ .‬این عضــو شــورای عالی انقــاب فرهنگی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ما نمی‌توانیم تغییرات ســریع و شــگرف فناوری را در بحث‬ ‫رســانه نادیــده بگیریــم و بــرای ایــن کار بایــد در روش‌هــا و راه‌بردهــای‬ ‫خــود تجدیدنظــر کنیم‪ .‬وی با اشــاره بــه احداث شــورای حل اختالف‬ ‫ویــژه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنر و رســانه در تهران تصریح کرد‪ :‬در اســتان‬ ‫گلســتان قول‌های مســاعدی از سوی اســتاندار و نماینده قوه قضائیه‬ ‫استان داده شد تا بتوانیم شورای حل اختالف ویژه اصحاب فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و رسانه نیز همچون تهران در این استان نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫شورای اطالع‌رسانی استانی به تصویب هیات دولت رسیده است‬ ‫صالحــی در مــورد تشــکیل شــورای اطالع‌رســانی اســتان‌ها نیــز گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه بــا پیگیری‌هایــی کــه در وزارت کشــور‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫دولــت و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی صورت گرفته اســت شــورای‬ ‫اطالع‌رســانی اســتان‌ها بــه تصویــب هیــات دولــت رســید‪ ،‬شــورای‬ ‫اطالع‌رســانی اســتان فرصتی برای ارتباط شــاداب‌تر و فعال‌تر دستکاه‬ ‫دولتــی و عمومــی اســت‪ ،‬از ایــن فرصــت باید اســتفاده خوبی داشــت‪.‬‬ ‫وی در پایــان در مــورد بیمــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬در صنــدوق اعتبــاری‬ ‫هنــر ‪ ٦٤٣٠‬خبرنــگار از طریــق ایــن صنــدوق بیمــه شــدند‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صنــدق اعتبــاری هنــر نیــز تا پایان تابســتان بــا دســتورالعملی که برای‬ ‫بیمه مشــخص کرده‌اند خبرنگاران می‌توانند برای بیمه خود ثبت‌نام‬ ‫کنند و بیمه شــوند‪ ،‬این پاداشــی برای تکریم عزیزان این اســتان برای‬ ‫سیل است‪.‬‬ ‫ﻋﯿﺪ ﻗﺮابن ﻣﺒﺎرک‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽﺳﭙﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن‬ ‫آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺬورات از راهﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت‪5894631523343325:‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس‪02143613:‬‬ ‫آدرس‪:‬ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو ﭘﻼک ‪37‬‬
‫احترام به عقاید دینی و آداب محلی از مهمترین قوانین گردشگری است‬ ‫لزوم توجه به آداب و رسوم شهرها در بوم‌گردی‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪20‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1141‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫از موزه شرلوک هولمز‬ ‫تاساعتعاشقیسعید‬ ‫جهانیان‪ ،‬معاون پیشــین گردشگری گفت‪ :‬احترام‬ ‫بــه عقاید جامعــه محلی آنقدر مهم اســت که اولین‬ ‫مــاده از ‪ ۱۰‬مــاده کدهای جهانی اخالق گردشــگری‬ ‫بــه احتــرام بــه رســوم و اعتقــادات دینــی جامعــه‬ ‫میزبــان اختصــاص دارد‪ .‬حــدود دومــاه پیــش بــود‬ ‫کــه خبری منتشــر شــد مبنــی براینکه یــک خواننده‬ ‫زن در روســتای تاریخی ابیانــه تک خوانی کرده بود‬ ‫و پیــرو ایــن خبــر خواننــده زن دســتگیر و عوامــل و‬ ‫برگزار کنندگان این برنامه هم مواخذه و بازخواست‬ ‫شــدند‪ .‬البته بعدها مطرح شــد که این گروه‪ ،‬تحت‬ ‫نظــارت تورهای گردشــگری مجــوز دار نبــوده و این‬ ‫برنامــه در قالــب یک ســفر گروهــی و دوســتانه برگزار‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫پــس از آن هــم تصاویــری از رعایت نکردن شــئونات‬ ‫اسالمی در دریاچه لفور منتشر شد که خاطیان این‬ ‫ماجــرا هم بازخواســت شــدند‪ .‬پیــش از ایــن هم ما‬ ‫بارها شــاهد چنین هنجارشــکنی هایــی در مناطق‬ ‫گردشــگری بودیــم‪ .‬مثــل حاضــر شــدن بــا پوشــش‬ ‫نامناســب در آئین و مراسم دینی شهرهای مذهبی‬ ‫مثــل یــزد و رعایــت نکــردن شــئونات آن منطقه که‬ ‫موجــب رنجــش بومیــان آن منطقه شــد؛ همه این‬ ‫اتفاقــات نشــان می‌دهد که بســیاری از گردشــگران‬ ‫مــا عقایــد دینــی‪ ،‬مذهبــی و فرهنگــی مناطقــی کــه‬ ‫بــه آنجــا ســفر می‌کننــد را رعایــت نمــی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫درحالیســت کــه مــاده اول کدهــای جهانــی اخالق‬ ‫بــرای گردشــگری شــناخت متقابــل و احتــرام بیــن‬ ‫مــردم و جوامع اســت‪ .‬ولی متاســفانه ایــن مورد در‬ ‫کشــور مــا اغلب مغفــول مانده اســت‪ .‬ممکن اســت‬ ‫یــک مــدل پوشــش‪ ،‬در شــهرهای بــزرگ عــادی و‬ ‫معمولــی بــه شــمار بیایــد امــا در شــهرهای کوچکتر‬ ‫که فرهنگشــان با فرهنگ شــهرهای بــزرگ متفاوت‬ ‫اســت نامتعــارف باشــد و ا گر مــا گردشــگر و میهمان‬ ‫ایــن شــهرها و مناطــق می‌شــویم ملــزم هســتیم که‬ ‫قوانین مربوط به آن منطقه را رعایت کنیم و به آنها‬ ‫احترام بگذاریم‪ .‬مثــا در منطقه ای مثل اورامانات‬ ‫که مراســم مذهبی با عنوان پیرشالیار دارند‪ ،‬حضور‬ ‫زنان مجاز نیســت ولی متاســفانه در برخــی از موارد‬ ‫دیده شــده که برخی از گردشــگران زن به این رســم‬ ‫پایبنــد نیســتند و اصــرار دارند که در مراســم حضور‬ ‫داشــته باشند بی توجه به اینکه این حضور موجب‬ ‫رنجــش و ناراحتــی بومیــان و برگزارکنندگان مراســم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حرمت عالمان و بزرگان دینی منطقه نگه داشته‬ ‫شود‬ ‫منطقــه اورامانــات کردســتان‪ ،‬کــه اتفاقا ایــن روزها‬ ‫بخاطر شــرایط آب وهوای دلچسبی که دارد میزبان‬ ‫گردشــگران بســیاری اســت‪ ،‬جــزو منطقــه هایــی‬ ‫اســت کــه عقایــد مذهبــی ســا کنان آنجــا برایشــان‬ ‫بســیار مهم اســت و مردمان این دیار بر سر یکسری‬ ‫مســائل تعصبــات خاصی دارند پس ضروریســت که‬ ‫گردشــگران به این منطقه حواسشان به تعصبات و‬ ‫فرهنگ آنجا باشد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله تــا جایــی مهــم اســت کــه امــام جمعه‬ ‫اورامانــات می‌گویــد‪ :‬مردمان منطقــه اورامان تخت‬ ‫پذیــرای افــراد بی حجــاب و بدحجاب نیســتند‪ ،‬ما‬ ‫نمــی توانیــم آنهــارا راه ندهیــم ولی از آنها بــا روی باز‬ ‫هم پذیرایی نمی کنیم و میزبان آنها نمی شــویم به‬ ‫بیان دیگر مردم‪ ،‬گردشــگرانی که متناســب با عقاید‬ ‫و نظرات ما رفتار نمی کنند را نمی پذیرند و میزبان‬ ‫آنها نمی شوند‪.‬‬ ‫ماموســتا حامــد مردوخــی‪ ،‬امــام جمعــه اورامــان‬ ‫تخت گفت‪ :‬این روســتا نسبت به ســایر روستاهای‬ ‫گردشــگری از لحــاظ عقایــد دینــی مقیدتــر اســت‪.‬‬ ‫چون ایــن منطقه میزبان عالمان بــزرگ دینی بوده‬ ‫و مردمــان ایــن دیــار از همــان زمان قدیم بــا آغوش‬ ‫بــاز پذیرای دین اســام و اهل توحیــد بودند و اهل‬ ‫شــرک و بــت پرســتی نبودند؛حتی روایــت داریم که‬ ‫بانــی مســجد جامــع هورامــان تخــت که مربــوط به‬ ‫‪ ۱۳‬قــرن پیــش اســت اصحــاب گرامــی دیــن اســام‬ ‫بودنــد یعنی ســابقه دینــی بودن این روســتا مربوط‬ ‫به گذشــته های دور اســت و ســابقه تاریخــی دارد و‬ ‫هیچوقت اینجا خالی از عالم دینی نبوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیاری از گردشگرانی که به این منطقه‬ ‫می‌آینــد چه در تابســتان چه در زمســتان به منظور‬ ‫زیــارت آرامــگاه پیرشــالیار می‌آیند بنابرایــن با توجه‬ ‫بــه کرامــات این پیر باید به اعتقــادات دینی منطقه‬ ‫احتــرام بگذارند و مســائل اخالقی و عرفــی را رعایت‬ ‫کننــد‪ .‬مردوخــی در خصــوص کرامــات پیرشــالیار‬ ‫گفت‪ :‬ســید مصطفی که با عنوان پیرشــالیار در این‬ ‫منطقه شناخته شده و از نوادگان امام جعفر صادق‬ ‫(ع) و حضرت زهرا (س) است؛ او یکی از عالمان این‬ ‫منطقــه اســت و در ســالهای چهار و پنــج هجری در‬ ‫این منطقه می‌زیســته اســت البتــه او پیش از اینکه‬ ‫بــه هورامان تخت بیاید در بغداد شــا گرد عبدالقادر‬ ‫گیالنــی بــوده اســت ولــی پــس از بــه پایان رســاندن‬ ‫تحصیال تــش به هورامــان تخت می‌آیــد و همین جا‬ ‫ماندگار می‌شود‪ .‬او انقدر عالم بزرگی بود که هرکسی‬ ‫برای هرمشــکلی بــه او مراجعه می‌کرده و مشــکلش‬ ‫هــم حــل می‌شــده اســت؛ مخصوصــا در حــوزه علم‬ ‫پزشــکی خیلی متبحر و به نام بوده اســت‪ .‬داستان‬ ‫مراســم پیرشــالیار هم از این قرار است که در همان‬ ‫زمــان هــا دختر یکــی از حا کمان شــهر بخــارا دیوانه‬ ‫میشــود و همــه طبیبان از درمان او عالج می‌شــوند‬ ‫تــا اینکــه بــه گــوش حا کــم می‌رســد کــه در اورامــان‬ ‫تخــت عالمــی اســت کــه همــه بیمــاران را درمــان‬ ‫می‌کنــد‪ .‬حا کم بخــارا به بــرادرش می‌گوید که دختر‬ ‫مــرا بــرای درمان نزد او ببرید ا گر درمان شــد به عقد‬ ‫همــان عالــم دربیاورید‪ .‬آنهــا با پای پیاده نزد ســید‬ ‫مصطفــی می‌آینــد و قبــل اینکــه بــه ســید مصطفی‬ ‫برسند دختر حا کم درمان و مشکلش رفع می‌شود‪.‬‬ ‫عمــوی دختــر می‌گویــد کــه من وکیلــم ایــن دختر را‬ ‫به عقد شــما دربیاورم‪ .‬ســید مصطفــی می‌گوید من‬ ‫زندگــی درویشــی و ناچیــزی دارم و مناســب با دختر‬ ‫حا کــم نیســت ولــی دختــر قبــول می‌کنــد و می‌گوید‬ ‫مــن از زندگــی بریــده بــودم تو به مــن زندگــی دوباره‬ ‫بخشــیدی و در همانجــا بــه عقــد ســید مصطفی در‬ ‫می‌آید و حتی قدیمی ها می‌گویند عروسی و اسباب‬ ‫آن را هــم مــردم برایــش فراهــم کردنــد‪ .‬امــروزه هــم‬ ‫مردم برای رفع مشکل و گرفتاریشان نذر او می‌کنند‬ ‫چون آن پیر بزرگ کرامات بسیاری داشت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اورامــان تخــت اضافــه کــرد‪ :‬ســید‬ ‫مصطفــی‪ ،‬شــا گردان زیــاد و متعــددی هــم داشــته‬ ‫اســت که بــه نزد او می‌آمدند ولی از بیــن آنها ‪ ۹۹‬نفر‬ ‫آنها به حد کمال می‌رســند و انقدر عاشــق پیرشــان‬ ‫می‌شــوند کــه همینجــا ماندگار می‌شــوند بنــا براین‬ ‫هیچکــدام از ایــن ‪ ۹۹‬پیــر اهــل اورامان نیســتند و از‬ ‫مناطق مختلف نزد ســید مصطفــی آمدند‪ .‬با توجه‬ ‫به این پیشــینه تاریخی و دینی که این منطقه دارد‬ ‫ما توقع داریم که میهمانان و گردشگران هم به این‬ ‫منطقــه و عالمــان آن احترام بگذارنــد و به اصطالح‬ ‫حرمت اینجا را نگه دارند‪.‬‬ ‫ایــن عالــم دینــی ادامــه داد‪ :‬فلســفه نامیــدن ســید‬ ‫مصطفــی بــه پیرشــالیار هــم ایــن اســت کــه وقتــی‬ ‫درســش را در بغــداد نــزد عبدالقــادر گیالنــی تمــام‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬بــه او می‌گویــد‪« :‬بــرو بــه پیــش‪ ،‬اهلل یــارت‬ ‫باد‪ ».‬پس از آن در اورامان به او می‌گویند پیرشالیار‪.‬‬ ‫لــزوم آمــوزش و اطــاع رســانی بــه گردشــگران در‬ ‫خصوص آئین ها و اعتقادات دینی‬ ‫منوچهر جهانیان رئیس دانشکده علوم گردشگری‬ ‫دانشــگاه علــم ‌و فرهنــگ هــم در خصــوص اینکــه‬ ‫گردشــگران ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و عقایــد دینی‬ ‫مناطق گردشــگری هســتند گفت‪ :‬درباره مشکالت‬ ‫اینچنینــی بایــد بــه گردشــگران اطالع رســانی شــود‬ ‫عــاوه بــر ایــن جامعــه محلی و میزبــان بایــد در این‬ ‫اطــاع رســانی مشــارکت کننــد‪ .‬موضــوع رعایــت و‬ ‫احتــرام بــه عقایــد جامعــه محلــی آنقدر مهم اســت‬ ‫کــه اولیــن مــاده از ‪ ۱۰‬مــاده کدهــای جهانــی اخالق‬ ‫گردشــگری بــه موضــوع رعایــت آداب و رســوم و‬ ‫اعتقادات و احترام متقابل میان جامعه گردشگری‬ ‫و میزبــان اختصــاص دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬گردشــگران‬ ‫حرفــه ای کــه زیــاد ســفر می‌کننــد اغلــب چنیــن‬ ‫مشــکالتی را ایجــاد نمــی کننــد‪ ،‬چــون می‌دانند که‬ ‫اعتقــادات دینــی و مذهبی محلی ها بــه نوعی خط‬ ‫قرمز آنهاســت و باید رعایت کنند و احترام بگذارند‪.‬‬ ‫آنهــا بــا توجــه بــه تجــارب حرفــه ای خــود می‌دانند‬ ‫کــه ا گــر احتــرام نگذارنــد بــا نوعــی محدودیــت هــا و‬ ‫مشــکالت مواجــه می‌شــوند کــه موجــب دلخــوری‬ ‫هردو طرف می‌شود‪.‬‬ ‫معاون پیشــین گردشــگری ادامــه داد‪ :‬عدم آ گاهی‬ ‫گردشگران و عدم آ گاهی برنامه ریزان موجب چنین‬ ‫اتفاقاتی می‌شود بنابراین پیش از هرچیز الزم است‬ ‫که هردو طرف یعنی هم گردشــگران هم مسئوالن و‬ ‫برنامــه ریزان آموزش ببینند و به مســائل اینچنینی‬ ‫گردشــگری آ گاه شــوند‪ .‬ضمنــا الزم اســت کــه مــا‬ ‫گردشــگرانی کــه صرفــا بــرای تفریح وبــرای گذراندن‬ ‫چندســاعت خوشــگذرانی بــه مناطــق گردشــگری‬ ‫می‌رونــد را از گردشــگران واقعــی کــه برای شــناخت‬ ‫فرهنگ‪ ،‬آداب و رســوم و مراســم مــردم یک منطقه‬ ‫سفر می‌کنند تفکیک کنیم‪ .‬بیشتر مواقع هم ناشی‬ ‫گری گردشــگران نابلد اســت که محدودیت هایی را‬ ‫برای گردشــگران واقعــی هم فراهــم می‌کند‪ .‬وی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬یکی دیگر از کارهایی که می‌توان در این‬ ‫باره انجام داد اینکه متولیان امر دینی می‌توانند در‬ ‫جلســات سیاســتگذاری هــای گردشــگری منطقــه‬ ‫حضور داشــته باشــند و نقطــه نظرات خــود را راجع‬ ‫به حساســیت هــای دینی و اعتقــادی منطقه بیان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫در ایــران امــا لوکیشــن خاطره‌انگیــز فیلــم «مــادر» را کوبیده‌انــد و روی‬ ‫یشــد ا گر عشــاق‬ ‫خراب ـه‌اش آپارتمان ســاخته‌اند‪ .‬آخ که چقدر بی‌نظیر م ‌‬ ‫سینما و شیفتگان علی حاتمی فرصت می‌کردند در آن حیاط استثنایی‬ ‫گام بگذارنــد‪ ،‬روی ایوانــی بایســتند که محمدابراهیم از آنجــا برای خواهر‬ ‫و برادرهایــش خــط و نشــان می‌کشــید‪ ،‬در آن زیرزمینــی پرســه بزننــد که‬ ‫محــواس از ترس خون گوســفند به آن پناه بــرده بود و البته‬ ‫غالمرضــای ک ‌‬ ‫اتاقی را زیارت کنند که «مادر» شــبانه آخرین نفس‌هایش را در آن کشــید‬ ‫و رفت تا هنگام ســپیده‌دم با معشــوق دیدار کند؛ به قول خودش خوشــا‬ ‫کاروانی که شــب راه طی کرد‪ ...‬رســول بهروش‪ ،‬روزنامه‌نگار نوشــت‪« :‬در‬ ‫این ســال‌ها آرام‌آرام روز ســیزده مرداد و به‌ویژه ســاعت «سه‪ ،‬ربع کم» آن‬ ‫بــرای خیلــی از مــردم ایران تبدیل به یک مناســبت خاص شــده اســت‪.‬‬ ‫قشــدن راوی درســت‬ ‫کتــاب مشــهور دایــی جــان ناپلئــون بــا شــرح عاش ‌‬ ‫یشــود و حــاال این تاریخ و ســاعت بــرای خیلی از‬ ‫در چنیــن زمانــی آغاز م ‌‬ ‫ایرانی‌ها جنبه‌ای «خاص» پیدا کرده؛ آنان که شــیفته نوشــته ارزشــمند‬ ‫ایرج پزشک‌زاد یا سریال خوش‌ساخت ناصر تقوایی هستند و هر سیزدهم‬ ‫مرداد سعی می‌کنند این مناسبت را به دوستان و اطرافیان‌شان یادآوری‬ ‫کننــد‪ .‬توجــه روزافــزون بــه این موضوع‪ ،‬ســیزدهم مــرداد امســال هم که‬ ‫همین چند روز پیش بود‪ ،‬کاملا احساس می‌شد؛ به‌طوری که عده زیادی‬ ‫با ارسال پست در شبکه‌های اجتماعی یا به کمک پیام‌های کوتاه تلفنی‬ ‫و اینترنتی‪ ،‬به پاسداشــت این لحظه پرداختند و البته که این یک اتفاق‬ ‫خجسته است‪ .‬چه چیزی زیباتر از این‌که یک روز معمولی در تقویم به یمن‬ ‫هنر نویسنده‌ای استثنایی تبدیل به یک مناسبت خاص و شیرین شود؟‬ ‫مگر ماموریت هنر چیزی جز خلق همین تفاوت‌هاست؟ جان بخشیدن‬ ‫به میراث‌های فرهنگی و هنری‪ ،‬مهارتی اســت که انســان‌ها در بســیاری‬ ‫از نقاط جهان از آن ســود می‌برند‪ .‬به‌عنوان مثال منزل شــرلوک هولمز در‬ ‫خیابان بیکر لندن به موزه‌ای تبدیل شده که ساالنه هزاران بازدیدکننده‬ ‫از سراسر جهان دارد؛ کسانی که در آن اتاق‌های کوچک و منحصربه‌فرد‪،‬‬ ‫به یاد مخلوق تیزهوش آرتور کانن‌دویل پرســه می‌زنند‪ ،‬از پنجره خیابان‬ ‫را می‌بیننــد و بــا کــت و کاله شــرلوک هولمز عکــس می‌گیرند‪ .‬در ایــران اما‬ ‫لوکیشــن خاطره‌انگیز فیلم «مادر» را کوبیده‌اند و روی خرابه‌اش آپارتمان‬ ‫ساخته‌اند‪ .‬آخ که چقدر بی‌نظیر می‌شد ا گر عشاق سینما و شیفتگان علی‬ ‫حاتمی فرصت می‌کردند در آن حیاط استثنایی گام بگذارند‪ ،‬روی ایوانی‬ ‫بایســتند که محمدابراهیم از آنجا برای خواهر و برادرهایش خط و نشــان‬ ‫می‌کشــید‪ ،‬در آن زیرزمینی پرســه بزنند که غالمرضای کم‌حواس از ترس‬ ‫خــون گوســفند به آن پناه برده بود و البته اتاقــی را زیارت کنند که «مادر»‬ ‫شــبانه آخریــن نفس‌هایش را در آن کشــید و رفت تا هنگام ســپیده‌دم با‬ ‫معشوق دیدار کند؛ به قول خودش خوشا کاروانی که شب راه طی کرد‪...‬‬ ‫حاال اما در لوکیشن مادر‪ ،‬یکی از همان قار چ‌هایی سبز شده که صدها‌هزار‬ ‫مشابهش تهران را قرق کرده است‪.‬‬ ‫اطالعات تکمیلی درباره لغو روادید‬ ‫گردشگران چینی اعالم شد‬ ‫اتاق بازرگانی ایران درباره برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای اتباع‬ ‫جمهوری خلق چین‪ ،‬نامه ای را به تمام روســای تشــکل های وابسته به‬ ‫اتاق ایران نوشت‪ .‬در این نامه اشاره شده به استناد مصوبه شماره ‪۴۰۰۲۹‬‬ ‫مــورخ ‪ ۵‬تیرمــاه ســال ‪ ،۹۸‬هیئت وزیــران‪ ،‬اطالعات تکمیلــی دریافتی در‬ ‫این باره به شــرح زیر اعالم شــده است‪ .‬وفق مقررات فوق الذکر‪ ،‬دارندگان‬ ‫گذرنامه های عادی جمهوری خلق چین‪ ،‬منطقه ویژه اداری هنگ کنگ‬ ‫و منطقــه ویژه اداری ما کائو با مقاصد گردشــگری و تجــاری قادر خواهند‬ ‫بود از ‪ ۲۵‬تیرماه ‪ ۹۸‬برابر با ‪ ۱۶‬جوالی ‪ ۲۰۱۹‬بدون اخذ روادید به ایران وارد‬ ‫و در هر بار ورود به مدت ‪ ۲۱‬روز اقامت کنند‪ .‬لغو روادید ابالغ شده شامل‬ ‫آن دســته از متقاضیان چینی خواهد بود که به قصد گردشــگری و انجام‬ ‫امور تجاری وارد قلمرو جمهوری اســامی ایران خواهند شــد‪ .‬همچنین‬ ‫اتباع تایوان (چین تایپه) می بایســت کما کان با اخذ روادید از نمایندگی‬ ‫های جمهوری اسالمی به ایران وارد شوند‪ .‬در ضمن سایر اتباع چینی که‬ ‫متقاضی انواع دیگر روادید از قبیل دانشجویی‪ ،‬حق کار و یا مطبوعاتی و‬ ‫غیره هستند می بایست نسبت به اخذ روادید از نمایندگی های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران اقدام کنند‪.‬‬ ‫بازسازیکلیسای«نوتردام»‬ ‫بهتعویقافتاد‬ ‫ل نگرانی‌های ناشــی از‬ ‫پس از آنکه روند بازســازی کلیســای نوتردام به دلی ‌‬ ‫مســمومیت سرب کارگران متوقف شد‪ ،‬مقامات فرانسه اعالم کردند روند‬ ‫بازسازی این کلیسا از نوزدهم آ گوست از سر گرفته می‌شود‪ .‬نگرانی مطرح‬ ‫شــده در رابطه با مســمویت ناشی از ســرب کارگران نتردام‪ ،‬دانش‌آموزان و‬ ‫ســا کنین نزدیک به کلیسا از جایی شــروع شد که‪ ،‬آزمایشات و تحقیقات‬ ‫دانشــمندان از میزان باالی آلودگی ســرب در کلیســای نوتردام‪ ،‬مدارس و‬ ‫خانه‌های مسکونی نزدیک به این کلیسا خبر داد‪ .‬صدها تن سرب موجود‬ ‫شســوزی مهیــب‬ ‫در ســقف و منار ‌ههــای کلیســای نوتــردام در جریــان آت ‌‬ ‫پانزدهم آوریل ذوب شد‪ .‬پس از آنکه برای هفته‌های متوالی وجود هرگونه‬ ‫یشــد‪ ،‬مقامات فرانسه در‬ ‫خطر ابتال به مســمومیت ناشــی از سرب انکار م ‌‬ ‫نهایت در اواخر ماه جوالی اعالم کردند اقدامات مراقبتی آن‌ها کافی نبوده‬ ‫اســت‪ .‬به دنبال این اظهارات دو مدرســه نزدیک به کلیســای «‌نوتردام»‬ ‫پس از مشخص شدن میزان باالی آلودگی سرب منطقه‪ ،‬تعطیل شدند‪.‬‬ ‫شهــای جدیدتر برای‬ ‫از آن پــس مقامــات این کشــور‪ ،‬با در نظــر گرفتن رو ‌‬ ‫نهــای اطراف مدرســه‪ ،‬اقدامــات امنیتی‬ ‫پا کســازی بقایــای ســرب از زمی ‌‬ ‫جدی‌تری برای محافظت افراد حاضر در پروژه بازسازی «‌نتردام» در پیش‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬به گفته‌ی مقامات این کشور هیچ کدام از مدارس تعطیل شده‬ ‫تــا ماه ســپتامبر شــروع بــه کار نخواهند کــرد مگر این‌که تمامــی خطرهای‬ ‫احتمالی رفع شده باشد‪ .‬کلیسای نوتردام فرانسه در پانزدهم آوریل دچار‬ ‫آتش سوزی مهیبی شد و در نهایت بخش اعظمی از سقف این کلیسا به‬ ‫طور کلی از بین رفت‪« .‬امانوئل ما کرون» رئیس جمهور فرانســه در اولین‬ ‫شهــای رســمی به ایــن حادثه ‌‪ ،‬مهلت پنج ســاله را برای اتمــام روند‬ ‫وا کن ‌‬ ‫بازســازی این کلیســا تعیین کرد‪ .‬هرچند این تصمیم‪ ،‬وا کنش و اعتراض‬ ‫کارشناسان و مدیران موزه‌های مختلف را به دنبال داشت‪.‬‬
‫عشق و جنگ‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهی به فیلم «بمب‪ ،‬یک عاشقانه» به بهانه پخش در سینمای خانگی‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪20‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1141‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم دریافت پروانه نمایش برای‬ ‫سریال‌های خارجی از وزارت ارشاد‬ ‫جمعــی از اعضــای انجمن تهیه‌کنندگان مســتقل خواســتار دریافــت پروانه‬ ‫نمایش برای فیلم‌ها و سریال‌های خارجی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در «وی او دی» شــدند‪ .‬مرتضی شایســته ســخنگوی انجمن تهیه‌کنندگان‬ ‫مستقلسینمایایران‪،‬در نشستهماندیشیو گفتوگویاعضایانجمن‬ ‫تهیه کنندگان‪ ،‬با اشاره به عدم دریافت پروانه نمایش سریال ها و فیلم‌های‬ ‫خارجی که اعتراض تهیه‌کنندگان را در پی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران ما‬ ‫معتقد بودند که این روش مدتی‌ست آغاز شده و به ارائه فیلم ایرانی لطمه‬ ‫اساســی می‌زنــد‪ .‬ضمن اینکه وقتی فیلم ایرانی هفت خــوان دریافت پروانه‬ ‫نمایش را باید رد کند‪ ،‬چرا سریال و فیلم خارجی در ‪ V.O.D‬از استثنا استفاده‬ ‫و پروانه نمایش دریافت نمی‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬همکاران در مورد مصاحبه یکی‬ ‫از مسئوالن شبکه‌های نمایش اینترنتی که گفته حق نمایش همه این فیلم‬ ‫ها و ســریال‌ها خریداری شــده ‌‪ ،‬معتقدند که این مســاله صحت ندارد و این‬ ‫صرفایکتوجیهغیرعقالنیاست‪ .‬سخنگویانجمنتهیه کنندگانمستقل‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬افزود‪ :‬این انجمن امیدوار است که معاونت نظارت سازمان‬ ‫سینمایی به این مهم ورود کرده و اجازه سوء استفاده به شبکه‌های ‪V.O.D‬‬ ‫ندهنــد‪ .‬همــکاران تهیه کننده عقیده داشــتند بســیاری از فیلم‌هایی که از‬ ‫طریق موسسات ویدئو رسانه به ‪ V.O.D‬ها وا گذار شده‪ ،‬حق نمایش (رایت)‬ ‫آنها گذشــته اســت و در بعضی موارد وا گذاری مال غیر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫در این زمینه هیات مدیره انجمن قول داد که تا رسیدن به نتیجه موضوع‬ ‫را پیگیــری کنند‪ .‬شایســته اضافه کرد‪ :‬در ایــن گردهمایی همدالنه اعضای‬ ‫انجمن با بیان مسائل و مشکالت فعلی تولید‪ ،‬بخصوص سریال‌های شبکه‬ ‫یشــود‪ ،‬خواســتار‬ ‫نمایــش خانگی کــه باعــث افزایش بی‌رویه دســتمزدها م ‌‬ ‫کنترل تولید ســریال‌های ایرانی و بخصوص دستمزدهای پرداختی از سوی‬ ‫شورایعالی تهیه کنندگان شدند‪ .‬وی گفت‪ :‬لزوم کپی رایت فیلم‌ها و عضویت‬ ‫اعضای انجمن تهیه کنندگان مســتقل در اتحادیه‌های صنفی جهان نیز از‬ ‫دیگر موضوعاتی بود که مطرح و کمیته‌ای تخصصی برای این امر در دست‬ ‫تشــکیل است‪ .‬شایســته افزود‪ :‬بازنگری در شرایط ا کران فیلم‌ها‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولیدات ســینما گران مستقل‪ ،‬رفع مشــکل مالیات برارزش افزوده و رعایت‬ ‫معافیت مالیاتی تهیه کنندگان از دیگر مســائل مطرح شده در این نشست‬ ‫همدالنــه بــود‪ .‬رییس و اعضای هیات مدیره انجمن در این نشســت درباره‬ ‫فعالیت‌های حرفه‌ای در زمینه مسائل گونا گون توضیحاتی ارائه کردند‪.‬‬ ‫اعتراض یک صنف‬ ‫به هیأت مدیره «خانه سینما»‬ ‫کانون «آهنگســازان ســینمای ایران» از اصناف عضو خانه ســینما نسبت به‬ ‫اصرار هیأت مدیره این نهاد صنفی به ثبت همه صنوف در وزارت کار اعتراض‬ ‫کــرد‪ .‬کانــون آهنگســازان ســینمای ایــران طی نام ـه‌ای خطاب بــه همایون‬ ‫اسعدیان رییس هیت مدیره خانه سینما اعتراض خود را نسبت به الزام ثبت‬ ‫صنوف در وزارت کار و نیز ســازوکار برگزاری مجمع عمومی خانه سینما برای‬ ‫انتخابات هیات مدیره‪ ،‬اعالم کرد‪.‬در متن این نامه آمده است‪:‬‬ ‫«بــه نام خــدا؛ جناب آقای همایون اســعدیان؛ رییس محترم هیئت مدیره‬ ‫خانهسینما‬ ‫با سالم و احترام‪ ،‬عطف به نامه شماره ‪ ۷۰۵-۹۸‬مورخ ‪ 98/۵/12‬جنابعالی‪،‬‬ ‫موارد زیر را جهت روشــن شــدن مشــکالت عدیده خانه سینما به استحضار‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫‪-۱‬مجمع عمومی خانه ســینما ا گــر مصوبه‌ای برای ثبت تشــکل‌های خانه‬ ‫ســینما در «وزارت کار» یــا هــر گونــه تغییــری خــارج از اساســنامه داشــته‪،‬‬ ‫می‌بایســت بــا تشــکیل مجمــع عمومــی فــوق العــاده بــا موضــوع تغییــرات‬ ‫اساسنامه خانه سینما تشکیل و پس از تصویب دو سوم اعضا‪ ،‬ثبت تشکل‌ها‬ ‫در وزارت کار بــه عنوان‌بنــدی در اساســنامه اضافــه و در «شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومی» به تصویب می‌رســید تا الزم‌االجرا باشــد‪ .‬با توجه به اینکه ثبت در‬ ‫وزارت کار وارد اساســنامه خانه ســینما نشــده و به تصویب شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی نرسیده‪ ،‬لذا اجبار و اصرار هیئت مدیره برای ثبت تشکل‌ها در وزارت‬ ‫کار عالوه بر غیرقانونی بودن‪ ،‬قابل دفاع نیست‪.‬‬ ‫‪-۲‬در مصوبه هیئت وزیران مندرج در نامه‪ ،‬خانه ســینما به عنوان شخص‬ ‫حقوقی می‌بایســت مراحل ثبت و دریافت «شناســه ملی» را انجام می‌داد و‬ ‫نه تشکل‌ها زیرا تشکل‌های حاضر در خانه سینما زیرمجموعه خانه سینما‬ ‫بوده و نیازی به ثبت جدا گانه و دریافت شناسه ملی ندارند‪.‬‬ ‫‪-۳‬در مــاده یکــی اساســنامه بــه صراحــت قیــد شــده «خانه ســینما زیر نظر‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می‌کند» و هیچ اشاره‌ای به وزارت کار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪-۴‬تبصره ماده یک اساسنامه تشکل‌های عضو خانه سینما را موظف کرده‬ ‫متن «اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی تسلیم و رسید دریافت کنند»‪.‬‬ ‫‪-۵‬مــاده ‪ ۱۵‬مــورد اســتناد‪ ،‬مجمع عمومی را متشــکل از نمایندگان رســمی‬ ‫تشکل‌های قانونی عضو خانه سینما می‌داند‪ .‬بنابراین صنوف کارگری ثبت‬ ‫شــده در وزارت کار که طبق اساســنامه خودشــان مســتقل هستند‪ ،‬عمال از‬ ‫خانه ســینما و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی جدا شده‌اند و نمی‌توانند در‬ ‫مجمع عمومی خانه ســینما شــرکت کنند‪ .‬حال آن که جنابعالی خالف آن‬ ‫را ذکر کرده‌اید‪.‬‬ ‫‪-۶‬در ماده ‪ ۸‬اساســنامه مصوب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی آمده است‪:‬‬ ‫«در هر حرفه ســینمایی فقط یک تشــکل صنفی می‌تواند به عضویت خانه‬ ‫ســینما در آیــد»‪ .‬این بند اساســنامه کامــا مغایر وضعیتی اســت که هیئت‬ ‫مدیره به وجود آورده و کلیه صنوف کارگری‪ ،‬هم به‌عنوان «انجمن صنفی‪-‬‬ ‫کارگری اســتان تهــران» و هم به عنوان انجمن فرهنگــی و حرفه‌ای که طبق‬ ‫اساسنامه خانه سینما سراسری است‪ ،‬در خانه سینما حضور دارند که هیچ‬ ‫محمل قانونی ندارد‪.‬‬ ‫‪-۷‬تشکیل مجمع عمومی خانه سینما فقط با ‪ ۵‬صنف کارگری که شناسه‬ ‫دریافت کرده‌اند امکان پذیر نیست‪ .‬از این رو با تخلف هیئت مدیره تمامی‬ ‫صنوفی که در وزارت کار پرونده تشکیل داده ولی شناسه دریافت نکرده‌اند‬ ‫بــه مجمــع عمومــی دعــوت شــده‌اند در حالی که طبــق اساســنامه صنوف‬ ‫کارگری و اساســنامه خانه سینما‪ ،‬هیچ یک از صنوف کارگری حق شرکت در‬ ‫مجمع عمومی خانه سینما را ندارند‪.‬‬ ‫‪-۸‬کانون آهنگسازان سینمای ایران خواهان اجرای دقیق اساسنامه خانه‬ ‫سینما است‪ .‬این تشکل‪ ،‬حفظ و صیانت از خود و خانه سینما را یک وظیفه‬ ‫و حق قانونی می‌داند و در هر مرجع نظارتی و قضایی در برابر تخلفات‪ ،‬با تمام‬ ‫توان از ان دفاع می‌کند‪.‬‬ ‫افشین علیار‬ ‫قصــه‪ ،‬روایــت‪ ،‬لحــن و موقعیــت عناصــر مهمــی‬ ‫اثر کامل تبدیل می‌کنند‪،‬‬ ‫هستند که فیلم را به یک ِ‬ ‫خســرو دهقــان در کتابــش گفتــه (فیلــم تــا خــوش‬ ‫ســاخت نباشــد‪ ،‬هیــچ چیزش بــاور کردنی نیســت)‬ ‫اساســا چه چیــزی باعث خوش ســاخت بودن یک‬ ‫عناصــر ســاختاری و اجرایــی‬ ‫اثــر هنــری می‌شــود؟‬ ‫ِ‬ ‫می‌تواننــد عامــل خــوش ســاخت بــودن یــک فیلم‬ ‫باشــند‪ ،‬زمانــی کــه یــک فیلم قصه داشــته باشــد و‬ ‫قصه براساس ژانر گسترش پیدا کند و به فیلمنامه‬ ‫برســد آن فیلمنامه کمی و کاستی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫فیلــم قبــل از اجــرا بایــد در فیلمنامــه کامــل شــود‬ ‫عمــده ترین مشــکلی که در ســینمای ایــران وجود‬ ‫دارد نپرداختن به قصه و فیلمنامه اســت اما زمانی‬ ‫که قرار اســت یک فیلم ملودرام ساخته شود محتوا‬ ‫ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند ا گر محتوای یک اثر‬ ‫ملــودرام با چیدمان اســتاندارد نوشــته شــود قطعا‬ ‫موازات محتوا به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫فرم مورد نظر در‬ ‫ِ‬ ‫)بمب‪ ،‬یک عاشــقانه) دومیــن فیلم پیمان معادی‬ ‫یــک اثر امیــدوار کننده ســت‪ ،‬معادی بعــد از هفت‬ ‫ســال فیلــم بمــب را نوشــته و کارگردانــی کــرده ‪،‬‬ ‫فیلمــی که با اســتانداردهای ملودراماتیک نوشــته‬ ‫شــده و معادی توانســته بــه این فیلم شــکل بدهد‬ ‫نگاه اول شــاید فیلم بمب از نظر مضمونی فیلم‬ ‫در ِ‬ ‫تلخــی محســوب شــود چرا کــه فیلم روایتــی از دهه‬ ‫ی شــصت و جنــگ ایران و عراق اســت امــا معادی‬ ‫مضمون اصلی رگه‌های یک فیلم‬ ‫توانســته با حفظ‬ ‫ِ‬ ‫عاشــقانه را در دل جنــگ بــه تصویــر بکشــد‪ ،‬با این‬ ‫که هســته مرکــزی فیلم جنگ و دهه شــصت ســت‬ ‫امــا در دل همیــن ســکانس‌ها یــک طنــز ظریف هم‬ ‫احســاس می‌شــود که با لحــن اصلی فیلــم منطبق‬ ‫شــده‪ ،‬مخاطــب بــه لحظه‌های شــیرین ایــن فیلم‬ ‫لبخند می‌زند و گاهی هم با صدای بلند می‌خندد‪،‬‬ ‫بــا ایــن که موضــوع فیلم یــک ملودرام عاشــقانه ی‬ ‫جــدی اســت امــا هوشــمندی معــادی در انتخــاب‬ ‫لحن باعث شده فیلم در اوج جنگ در تهران حتی‬ ‫در پناهــگاه هــم لطیــف بــه نظر برســد ایــن لطافت‬ ‫گاهــی در دیالوگ‌هــا و گاهــی در موقعیت‌ها خالصه‬ ‫شده به همین جهت فیلم بمب به هیچ وجه فیلم‬ ‫تلخــی محســوب نمی‌شــود و اتفاقــا گاهــی کمــدی‬ ‫خفیفــی کــه در البــه الی نماهــا دیــده یــا شــنیده‬ ‫می‌شــود فضــا را از یکنواختــی درمــی آورد تــا اواخــر‬ ‫فیلــم دیالوگی میان ایرج و میترا ردوبدل نمی‌شــود‬ ‫یک قهر زناشویی ست برای یک مسئله یی بغرنج؛‬ ‫پناهگاه‬ ‫امــا از ســوی دیگر فضای مدرســه و فضــای‬ ‫ِ‬ ‫ســاختمان توانســته بــرای مخاطب جذاب باشــد‪،‬‬ ‫معــادی در این فیلم ســاختار شــکنی کرده اســت و‬ ‫از فضــای پناهــگاه اســتفاده دیگــری کــرده‪ ،‬چرا که‬ ‫همیشــه پناهــگاه محیطی وحشــتنا ک بــرای فرار از‬ ‫مــرگ دیده شــده امــا در فیلم بمب پناهــگاه جایی‬ ‫ســت برای بیشــتر عاشــق شــدن‪ ،‬اساســا بــا فیلمی‬ ‫طرف هســتیم که در اوج جنگ و بمباران از عشــق‬ ‫می‌گوید آن هم دو عشق‪ ،‬در وهله ی اول زوج میترا‬ ‫و ایرج هســتند که در یک خانــه زندگی می‌کنند اما‬ ‫به دلیل قهر بودنشان دچار ضعف عاطفی شده اند‬ ‫ســردی رابطه در خانه ی آن‌ها موج می‌زند‬ ‫که این‬ ‫ِ‬ ‫از بمبــی کــه اوایــل فیلــم خانــه ی آن‌هــا را ویــران‬ ‫می‌کنــد می‌شــود این را احســاس کرد‪ ،‬امــا در فیلم‬ ‫بمب به طور موازی یک عشق نوجوانانه هم اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ ،‬در همان شب‌های موشک باران که همه‬ ‫به پناهگاه می‌روند ســعید عاشــق ســمانه می‌شود‬ ‫یک عشــقی که در ســن و سال ســعید مرسوم است‬ ‫امــا راهــی نیســت که بشــود ایــن عشــق را ابــراز کرد‬ ‫‪ ،‬فیلــم بمــب یــک عاشــقانه بــه شــدت قصــد دارد‬ ‫یک عاشــقانه ی ســالم بــا رعایت قواعد ســاختاری‬ ‫مناســب باشــد‪ ،‬در دومین اثر پیمان معادی عشق‬ ‫بــه پیشــبرد قصــه کمــک می‌کند و اساســا ایــن نیاز‬ ‫در روابــط اســت کــه قصه را شــکل می‌دهــد صدای‬ ‫موشــک بــاران و تخریــب خانه‌هــا بخشــی از شــکل‬ ‫گیری فیلم اســت اما قواعد ساختاری و نشانه‌های‬ ‫اساس عشق و احساس شکل گرفته‬ ‫فیلم بمب‪ ،‬بر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬در زمانــی کــه همــه در تــب و تــاب جنــگ هســتند‬ ‫ایــرج و میتــرا اتاق‌هایشــان را جــدا کردنــد و صدای‬ ‫آواز شــهرام ناظــری یــا فرهــاد مهــراد فضــای ایــن‬ ‫خانه را ســرد کرده اســت از ســوی دیگر دختر و پسر‬ ‫نوجوان البته ناخواسته به ارتباط احساسی ایرج و‬ ‫میترا کمک می‌کنند نامه ی ســعید از یک سو ایرج‬ ‫را منقلب می‌کند و شا گرد میترا از سوی دیگر باعث‬ ‫می‌شــود کــه او کوتــاه بیایــد و از ایــرج عذرخواهــی‬ ‫کند‪ ،‬ســکوت‌های میترا و ایرج ریتم فیلم را به هیچ‬ ‫ُ‬ ‫وجــه کنــد نکرده اســت اتفاقا توانســته تــا حدودی‬ ‫درونیــات دو شــخصیت اصلــی نزدیــک شــویم ‪،‬‬ ‫بــه‬ ‫ِ‬ ‫فیلــم بمــب در موازات مضمون جنگــی اش در کنار‬ ‫جمــات اعتراضــی مدیر مدرســه نســبت بــه آمریکا‬ ‫و عــراق و شــعار‌هایی کــه بــا( مضمــون مــرگ بــر ‪)..‬‬ ‫روی دیوار‌های مدرســه نوشته شــده یک عاشقانه‬ ‫ی آرام اســت ســعید با ایــرج که ناظم مدرســه اش‬ ‫اســت در یک موقعیت عاطفی قرار دارد در یک نما‬ ‫هــم آن دو را در یــک قــاب می‌بینیم که به جایی در‬ ‫دوردســت زل زده انــد‪ ،‬بمــب یک عاشــقانه فیلمی‬ ‫ســت که نمی‌شــود به ســادگی از آن گذشت چرا که‬ ‫عشــق به معنای درســتش در این فیلم جا گرفته و‬ ‫از سوی دیگر ابعاد این عشق در نهایت سادگی اش‬ ‫عمق گســترده یی دارد‪ ،‬اساسا لحن و روایت روایی‬ ‫ِ‬ ‫فیلم درســت انتخاب شــده و معــادی در فیلمنامه‬ ‫به شــدت ســنگ تمام گذاشــته چرا کــه هیچ حفره‬ ‫یــا گــره یــی در فیلم باقــی نمی‌مانــد و فیلــم در دام‬ ‫خــرده پیرنــگ نمی‌افتد‪ ،‬انتهای فیلــم یک نا کامی‬ ‫عاشــقانه احســاس می‌شــود و یــک خانــه ی ویران‬ ‫شــده کــه انــگار باعث ویرانــی عشــق در آن خانه ی‬ ‫مســکونی می‌شــود نامــه ی ســعید بــه ســمانه کــه‬ ‫ایــرج را تحــت تاثیر قــرار داده اســت نمی‌رســد‪.....‬‬ ‫یــک نکتــه یی در فیلم وجــود دارد که ا گــر هم نبود‬ ‫مطمئنا ریتم قصه بیشــتر حفظ می‌شد ‪ ،‬دزدی که‬ ‫به خانه ی ایرج و میترا می‌آید پایان فیلم را از ریتم‬ ‫رمانسش انداخته و اصال مفهوم نیست معادی چرا‬ ‫از این سکانس استفاده کرده است!‬ ‫بــا فیلمــی طــرف هســتیم کــه دهــه ی شــصت و‬ ‫جنــگ را به تصویر کشــیده اســت مفهــوم پناهگاه و‬ ‫جنــگ و آژیــر قرمز حتــی برای کســی کــه آن روزها را‬ ‫ندیــده اســت در ایــن فیلــم جــذاب به نظر می‌رســد‬ ‫فضاســازی لوکیشــن بــه درســتی در آمــده اســت و‬ ‫حتــی موقعیت‌هایی هم که در فیلم دیده می‌شــود‬ ‫باعــث ارتبــاط بیشــتر مخاطب با اثر می‌شــود همان‬ ‫ســکانس پــان اول فیلــم که تیتــراژ فیلم توام شــده‬ ‫نشــانه ی درســتی از فضــای جنگ دهه ی شــصت‬ ‫اســت‪ ،‬قاب‌هــای محمــود کالری مثــل همیشــه‬ ‫پتانســیل‌های الزم را دارد میزانســن در نمــا یــا‬ ‫ســکانس‌ها طوری کنار هم چیده شده که نشانی از‬ ‫هوشمندی معادی در فیلمسازی ست و این گامی‬ ‫رو بــه جلو برای او محســوب می‌شــود بــرای معادی‬ ‫ایجــاد رابطــه احساســی و عشــق دغدغــه محســوب‬ ‫می‌شــود چرا که او در دو فیلمــی که کارگردانی کرده‬ ‫بــه ایــن دو مقوله پرداختــه ‪ ،‬انتخــاب بازیگرها یکی‬ ‫از نــکات مثبــت فیلــم اســت تــا دقیقــه چهــل هیــچ‬ ‫دیالوگی میان حاتمی و معادی رد و بدل نمی‌شــود‬ ‫امــا حس‌هایــی کــه در بازی‌های آن‌ها نهفته اســت‬ ‫باعــث شــکل گیــری شــخصیت‌ها در اوج ســردی‬ ‫رابطــه شــان شــده اســت و ایــن ربــط مســتقیم بــه‬ ‫کامــل بــودن فیلمنامــه و بــی نقــص بــودن آن دارد‪،‬‬ ‫بــه نظر می‌رســد لیال حاتمی به مراتــب از مینای رگ‬ ‫خواب بیشــتر عاشــق تر اســت حتــی با اینکــه زیاد از‬ ‫دیالوگ‌هــای احساســی اســتفاده نمی‌کنــد امــا این‬ ‫عشــق از درون شعله ورست‪،‬از بازی پیمان معادی‬ ‫چیز زیاد نمی‌شــود گفت قطعا معادی زمان نگارش‬ ‫فیلمنامــه چندیــن بــار نقــش ایــرج را در ذهنش به‬ ‫گونه‌هــای مختلــف بازی کرده و دانســته ایــرج کنار‬ ‫میتــرا باید چــه ابعاد شــخصیتی را به همراه داشــته‬ ‫باشــد به همین دلیل بازی معــادی در این فیلم به‬ ‫شــدت مســلط احســاس می‌شــود‪ ،‬حبیــب رضایی‬ ‫ســیامک انصاری به درســتی نقش‌هایشــان را بازی‬ ‫می‌کنند ‪ ،‬موسیقی النی کاریندرو هم به فیلم اضافه‬ ‫کنیــد که باعث شــده بمــب یک عاشــقانه تبدیل به‬ ‫اثر عاشــقانه تر شود در ملتهب ترین سکانس‌ها هم‬ ‫موســیقی کاریندرو ســت که به فیلــم جال می‌دهد و‬ ‫باعث احساس برانگیزتر شدن سکانس‌ها می‌شود‪،‬‬ ‫البتــه نباید تدوین بهــرام دهقانــی را فراموش کنیم‬ ‫که مثل همیشــه به فیلم یاری رســانده اســت‪ ،‬مهم‬ ‫تریــن بخــش فیلــم بمــب طراحــی صحنــه و البتــه‬ ‫بازســازی حس‌های نوستالژیک دهه شصت است‪،‬‬ ‫صحنــه پــردازی در ایــن گونــه از فیلم‌هــا دشــواری‬ ‫خاصی را به همراه دارد چرا که مخاطب‌های زیادی‬ ‫آن فضا و موقعیت‌ها را دیده اند و حاال این دشواری‬ ‫تبدیل به هوشمندی طراحی صحنه می‌شود که تا‬ ‫چه اندازه در بازســازی صحنه بتواند اجرای درستی‬ ‫را ارائه کند‪ ،‬که معتقدم شــاه ابراهیمی در طراحی و‬ ‫اجرای صحنه مثل همیشه درخشیده است‪.‬‬ ‫بمــب‪ ،‬یــک عاشــقانه بــه هیــچ وجــه فیلــم‬ ‫روشــنفکرانه‌ای نیســت و معــادی قصــد نداشــته بــا‬ ‫نوشــتن و کارگردانی این فیلم ُپز روشنفکری بدهد‪،‬‬ ‫بمــب فــار غ از نــگاه روشــنفکرانه یــا ســانتی مانتــا‬ ‫فیلم عاشــقانه‌ای است که در بســتری سالم‬ ‫لیســم ِ‬ ‫ـخص دیگــری این فیلم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گر‬ ‫ا‬ ‫شــاید‬ ‫‌گوید‪،‬‬ ‫قصــه می‬ ‫ِ‬ ‫را کارگردانــی می‌کــرد منتقــدان بیشــتر بــه آن توجــه‬ ‫می‌کردند‪.‬‬
‫نگاهی به بیست و هفتمین نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند»‬ ‫قیمت‌گذاریمنطقیآثارهنریبهاقتصادهنرکمکمی‌کند‬ ‫گران‌ترین اثر نمایشگاه تابلویی به نام «کاه‌گلی» از پرویز کالنتری با قیمت‪ 80‬میلیون تومان است!‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪20‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1141‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجسمی‬ ‫‪VISUAL‬‬ ‫خبر‬ ‫نقاشی‌هایاسماعیلخلجبردیوار‬ ‫خانههنرمندانایران‬ ‫لیلــی گلســتان عقیــده دارد نمایشــگاه “صــد اثــر صــد‬ ‫هنرمنــد” از ابتــدا توانســت جایــگاه خــود را پیــدا کنــد‬ ‫چــون رویــدادی کاملا مردمی اســت‪ .‬گالری گلســتان بار‬ ‫دیگــر میزبــان نمایشــگاه “صد اثر‪ ،‬صد هنرمند” اســت و‬ ‫دیوارهای گالری با قاب‌های کوچکی پوشــیده شده که‬ ‫تصاویر رنگارنگ در آن‌ها خودنمایی می‌کند‪ .‬در بیســت‬ ‫و هفتمیــن نمایشــگاه “صــد اثر صد هنرمنــد”‪ ،‬مانند هر‬ ‫ســال شــاهد تنوع آثــاری هســتیم که توســط هنرمندان‬ ‫در ســبک‌ها و با رویکردهای مختلف خلق‌شده‌اند‪ .‬یک‬ ‫ویژگی این نمایشــگاه حضــور آثاری از هنرمنــدان نامدار‬ ‫در کنــار آثــار هنرمنــدان جــوان اســت کــه تفــاوت قیمت‬ ‫بســیار زیــادی را میــان آثــار بــه وجــود م ـی‌آورد و هرکدام‬ ‫مخاطب خود را جلب می‌کنند‪.‬‬ ‫گران‌تریــن اثــری کــه در ایــن نمایشــگاه عرضــه شــد‪،‬‬ ‫تابلویــی کاه‌گلــی از پرویــز کالنتــری با قیمــت ‪ 80‬میلیون‬ ‫تومــان اســت‪ .‬این تابلــو نمــادی از عقاید و رســوم مردم‬ ‫ایــران اســت و دخیل بســتن بــه مکانی مقدس را نشــان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در رتبه بعدی تابلویی از غالمحســین نامی که‬ ‫در ســال ‪ 87‬خلق شــده اســت قــرار دارد کــه ‪ 70‬میلیون‬ ‫تومــان قیمت‌گذاری شــده اســت‪ .‬ایــن تابلو کــه در نگاه‬ ‫اول اثــری آبســتره بــه نظــر می‌رســد‪ ،‬منظــره‌ای از کویــر‬ ‫است که رنگ‌های درخشان زرد و آبی در آن خودنمایی‬ ‫می‌کند‪ .‬نقاشان نام‌آشنای دیگری مانند محمدابراهیم‬ ‫جعفــری‪ ،‬نصرت‌الــه مســلمیان و مریــم ســالور نیــز در‬ ‫ایــن مجموعــه قــرار دارنــد کــه تابلوهــای کوچــک آنها با‬ ‫قیمت‌هایــی مناســب در اختیار عالقه‌منــدان قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬خوشنویســی کالســیک ایرانی نیز جایــگاه خاص‬ ‫خــود را در این مجموعه دارد و آثاری از هنرمندان نام‌آور‬ ‫خوشــنویس در نمایشــگاه عرضــه شــده اســت‪ .‬تابلــوی‬ ‫شکسته‌نســتعلیق یدالــه کابلــی که در ســال ‪ 65‬نوشــته‬ ‫شــده اســت با قیمت ‪ 10‬میلیون تومان‪ ،‬خط نســتعلیق‬ ‫نصرالــه افج ـه‌ای کــه ســال ‪ 67‬نوشــته شــده بــه قیمــت‬ ‫‪ 7‬میلیــون تومــان و اثــری از جلیــل رســولی بــه قیمت ‪6‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬از جمله این آثار هســتند‪ .‬اما بیشــترین‬ ‫ســهم از نمایشــگاه متعلــق بــه هنرمندان نســل میانه یا‬ ‫هنرمنــدان جــوان و ناشــناخته اســت کــه نقاش ـی‌های‬ ‫فیگوراتیــو‪ ،‬طبیعت بی‌جان‪ ،‬انتزاعی و‪ ...‬را با تکنیک‌ها‬ ‫و مــواد متنــوع بــه نمایــش گذاشــته‌اند‪ .‬مجســمه نیز در‬ ‫مهــای کوچــک‬ ‫ایــن میــان جایــگاه خاصــی دارد و حج ‌‬ ‫فلــزی‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬پاپیــه ماشــه و‪ ...‬توجــه مخاطبــان را‬ ‫بــه خــود جلب می‌کند‪ .‬آثار این دســته از ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫به باال قیمت‌گذاری شــده و می‌تواند خریداران زیادی را‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫صداثر‬ ‫نگاهــی بــه نقاش ـی‌های رنگارنــگ روی دیــوار نشــان‬ ‫می‌دهــد که تعــداد زیــادی از آنها آثــار آبرنگی بــا موضوع‬ ‫گل‪ ،‬طبیعت‪ ،‬مناظر روســتایی و‪ ...‬هستند‪ .‬این تصاویر‬ ‫خــوش رنگ و لعاب که اغلب توســط جوانانی ناشــناس‬ ‫نقاشــی شــده‌اند و قیمــت پایینــی دارند‪ ،‬بــا ویژگی‌های‬ ‫دکوراتیو خود نظر بســیاری از مخاطبان را به خود جلب‬ ‫می‌کننــد و می‌توانند زینت بخش دیوار خانه‌ها باشــند‪.‬‬ ‫مجســمه‌ها نیــز ا کثــرا از همیــن ویژ گــی دکوراتیــو بــودن‬ ‫برخوردار هستند و اغلب فرم‌هایی از حیوانات مختلف را‬ ‫نشــان می‌دهند که ابعاد کوچک‌شان نگهداری از آنها را‬ ‫در خانه آســان می‌کند‪ .‬در عین حال آثاری از هنرمندان‬ ‫شــناخته شــده‌تری هم در این مجموعه وجــود دارد که‬ ‫ا گرچــه ویژگی‌هــای هنــری و بیــان شــخصی هنرمنــد در‬ ‫آنها بارز اســت‪ ،‬اما باز هم سادگی و صمیمیت آنها باعث‬ ‫یشــود‪ ،‬مخاطــب عــام بتواند با ایــن آثار ارتبــاط برقرار‬ ‫م ‌‬ ‫کند‪ .‬منظره‌های آرمان یعقوب‌پور یا فیگورهای حســین‬ ‫ماهــر و رکســانا منوچهــری‪ ،‬از جملــه آثــاری هســتند کــه‬ ‫می‌توانند مخاطبان گونا گون را به خود جلب کنند‪.‬‬ ‫صداثر‬ ‫لیلی گلستان‪ ،‬مدیر گالری گلستان که از سال ‪ 1371‬این‬ ‫نمایشگاه را مستمر برگزار کرده است‪ ،‬درباره تفاوت‌های‬ ‫ایــن دوره “صــد اثــر صــد هنرمند” بــا دوره‌های گذشــته‬ ‫گفــت‪ :‬دو تفــاوت مهم وجود دارد‪ .‬یکــی آنکه کیفیت آن‬ ‫خیلــی باال تــر از ســال‌های گذشــته اســت و من هر ســال‬ ‫جدی‌تر و سخت‌گیرتر می‌شوم‪ .‬امسال کیفیت آثار خیلی‬ ‫خوب اســت و از نمایشــگاه خیلی راضی هســتم‪ .‬تفاوت‬ ‫دیگــر ایــن اســت کــه امســال ‪ 60‬درصــد شــرکت‌کنندگان‬ ‫از شهرســتان‌ها هســتند و مــن از ایــن موضــوع خیلــی‬ ‫خوشــحالم‪ .‬ســال گذشــته به چند شــهر برای سخنرانی‬ ‫و‪ ...‬ســفر کردم و دیدم که هنرمندان آنجا چقدر مهجور‬ ‫هســتند و هیــچ امکاناتــی ندارنــد‪ .‬خیلی خوشــحالم که‬ ‫کارهای‌شــان آنقــدر خــوب بــوده کــه در ایــن نمایشــگاه‬ ‫پذیرفته شــده و همگی خیلی خوشــحال هســتند که در‬ ‫این رویداد شرکت دارند‪.‬‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬تفــاوت دیگــر این اســت که امســال‬ ‫تعــداد آثــار پیشکســوتان در نمایشــگاه خیلــی کم اســت‬ ‫و بــا وجــود پیشــنهادات زیــادی کــه وجــود داشــت‪،‬‬ ‫کارهــای کمتــری از هنرمنــدان مطــرح گرفتیــم‪ ،‬چــون‬ ‫فکــر کــردم که مــردم کارهــای ارزان‌تر را می‌خرنــد‪ .‬از این‬ ‫موضوع خوشــحالم چون جا برای جوانان بیشــتر اســت‬ ‫و درعین‌حــال هر طیفی از مردم با هــر درآمدی می‌تواند‬ ‫از ایــن نمایشــگاه خریــد کنــد‪ .‬همه آثــار پیشکســوتان از‬ ‫طرف مجموعه‌داران به نمایشگاه آمد و باقی هنرمندان‬ ‫خودشان آثار را ارائه کردند‪.‬‬ ‫مدیــر گالــری گلســتان دربــاره قیمت‌گــذاری آثــار گفــت‪:‬‬ ‫قیمت‌هــا خیلــی خــوب اســت و مخاطبــان کامــا راضی‬ ‫بودنــد‪ .‬ایــن بــرای ما خیلــی خوشــحال‌کننده اســت که‬ ‫هــم هنرمند و هــم خریدار راضی اســت‪ .‬اغلب خریداران‬ ‫امســال هــم جدیــد بودنــد‪ .‬اصــوال کســانی هســتند کــه‬ ‫در طــول ســال صبــر می‌کننــد تا نمایشــگاه “صــد اثر صد‬ ‫هنرمنــد” شــروع شــود و بتواننــد اثــر هنــری خریــداری‬ ‫کنــد‪ .‬حتــی برای بعضــی افراد فروش قســطی هــم داریم‬ ‫تــا همــه بتوانند اثــر هنری مــورد عالقه خــود را خریداری‬ ‫کننــد‪ .‬اتفاقــی کــه در “صد اثر صــد هنرمند” افتــاده این‬ ‫است که از ابتدا توانست جایگاه خود را پیدا کند‪ ،‬چون‬ ‫یهــای‬ ‫رویــدادی کامــا مردمــی اســت‪ .‬ایــن روزهــا گالر ‌‬ ‫جدیــدی آغــاز بــه کار می‌کننــد و تصور آنها این اســت که‬ ‫از ایــن راه می‌تواننــد پولــدار شــوند‪ .‬امــا امیــدوارم آنهــا‬ ‫بتواننــد بــه اقتصــاد هنــر کمــک کننــد و آثــار را منطقــی‬ ‫قیمــت بگذارنــد‪ .‬وقتــی بــه گالری‌هــا م ـی‌روم احســاس‬ ‫می‌کنــم قیمت‌ها خیلی غیرمنطقی اســت‪ .‬چــرا باید کار‬ ‫جوانی که نخســتین نمایشــگاه خود را برگزار کرده اســت‬ ‫چندین میلیون تومان قیمت داشــته باشد‪ .‬من در صد‬ ‫اثر دائم هنرمندان را توجیه می‌کنم که باید قیمت کارها‬ ‫مناســب باشــد‪ .‬اثر گران را قبول نمی‌کنم و خوشبختانه‬ ‫همه هنرمندان هم منطق مرا می‌پذیرند‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫بیســت و هفتمین “صد اثر صد هنرمنــد” یازدهم مرداد‬ ‫در گالــری گلســتان واقــع در دروس‪ ،‬خیابــان شــهید‬ ‫کماســایی‪ ،‬شــماره ‪ ۳۴‬کار خــود را آغــاز کــرد و تــا س ـی‌ام‬ ‫مردادماه دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاش ـی‌های اسماعیل خلج هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر‪،‬‬ ‫ســینما و تلویزیــون بــا عنوان «ســایه» بــر دیوار گالــری اســتاد ممیز خانه‬ ‫هنرمندان ایران قرار گرفت‪ .‬نمایشگاه آثار اسماعیل خلج با عنوان «سایه»‬ ‫مروری است بر پنج دهه فعالیت هنری این هنرمند که با همکاری خانه‬ ‫تئاتر‪ ،‬خانه هنرمندان ایران و موسســه توســعه هنرهای معاصر در محل‬ ‫گالری استاد ممیز خانه هنرمندان ایران برپا شده است‪ .‬خلج از هنرمندان‬ ‫تئاتــر اســت کــه بــه واســطه نمایشــنامه‌ها و شــیوه درام‌نویســی در میان‬ ‫عالقه‌مندان هنرهای نمایشــی شــناخته شده اســت‪ .‬خلج از اوایل دهه‬ ‫‪ ۵۰‬فعالیــت هنــری خود را آغاز کــرد و با نــگارش و کارگردانی نمایش‌هایی‬ ‫همچون پاتوق‪ ،‬پاانداز و بازی در فیلم‌های سینمایی همچون رسوایی‪،‬‬ ‫پذیرایی ساده‪ ،‬سیب و سلما و بیداری رویاها کارنامه هنری خود را رقم زده‬ ‫است‪ .‬در واقع این نمایشگاه تالشی برای به تصویر کشیدن بخش‌هایی‬ ‫از زندگی اســماعیل خلج است که تا کنون کمتر به نمایش درآمده است‪.‬‬ ‫وی در آیین افتتاحیه اظهار داشــت‪ :‬از ‪ ۸‬ســالگی عالقه زیادی به نقاشی‬ ‫داشتم‪ ،‬کالس سوم ابتدایی به خاطر درس «کتابنویسی» یک جعبه مداد‬ ‫‪ ۱۲‬رنگ جایزه گرفتم و از ده سالگی شروع به کشیدن نقاشی کردم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه این اولین تجربه نمایش عمومی نقاشی‌هایم است گفت‪:‬‬ ‫معتقدم تا زمانی که یک کار نو و خالقانه نداشــته باشــی نباید نمایشگاه‬ ‫برگــزار کنــی مــن نیز به دنبال یــک کار نو و خالقانه بودم که از روی دســت‬ ‫کســی نباشــد و تفکر و ایده کار از خود هنرمند باشد‪ ،‬لذا در این نمایشگاه‬ ‫‪ ۱۶‬اثر با تکنیک رنگ و روغن ارائه کردم‪ ،‬برخی از آثار ســایه خودم بر روی‬ ‫گلها اســت‪ .‬در برپایی این نمایشــگاه مجموعه تئاتر شــهر‪ ،‬موزه گرافیک‪،‬‬ ‫مهــا‬ ‫اســتودیو کارگاه و آقایــان مرتضــا آ کوچکیــان‪ ،‬علــی بختیــاری و خان ‌‬ ‫مهردخت دارابی و فریبا سلیمانی همکاری داشته‌اند‪ .‬نمایشگاه مروری‬ ‫بر آثار اســماعیل خلج تا ‪ ۲۹‬مرداد در گالری اســتاد ممیز خانه هنرمندان‬ ‫ایران میزبان عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫اسباب‌بازی کاالی لوکس و الکچری و‬ ‫فانتزینیست‬ ‫غالمرضــا دیزجــی‪ ،‬رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان اســباب‌بازی گفــت‪:‬‬ ‫تســاز اســت اما باید بدانیم هدفمــان از هویت‬ ‫اســباب‌بازی کاالیی هوی ‌‬ ‫چیســت‪ .‬رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان اســباب‌بازی دربــاره جایــگاه‬ ‫اسباب‌بازی در میان خانواده‌ها اظهار کرد‪ :‬عمده‌ترین مشکل ما جایگاه‬ ‫اســباب‌بازی در خانــواده و نگاه عموم مردم و مســئولین به اســباب‌بازی‬ ‫اســت‪ .‬شما تصور کنید‪ ،‬اسباب‌بازی به‌عنوان محصول لوکس‪ ،‬ال کچری‬ ‫و فانتزی میان مردم جا افتاده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تا زمانی‌که اسباب‌بازی‬ ‫بــه عنــوان کاالی مصرفــی لوکــس شــناخته شــود در مرحلــه نیــاز نهایــی‬ ‫قــرار می‌گیــرد و خیلــی نمی‌توان انتظار داشــت در این زمینه رشــد کنیم‪،‬‬ ‫همچنین با توجه به وضعیت کشــور شــاید ســرمایه‌گذاری در آن و صرف‬ ‫هزینــه خریــد در آن زیــاد منطقی نباشــد‪ .‬این نــوع نگاه در جامعــه را باید‬ ‫تغییــر داد و اســباب‌بازی به عنوان نیاز اساســی شــناخته شــود‪ ،‬همانند‬ ‫شــیر خشــک‪ ،‬دارو و مواد اولیه که کودک به آن نیاز دارد‪ ،‬به اســباب‌بازی‬ ‫هم برای تکامل رشد جسمی‌اش نیاز دارد‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫اســباب‌بازی تصریح کرد‪ :‬متأســفانه و بدون تعارف نگاه‌ها در ســال‌های‬ ‫گذشته این‌طور نبوده است‪.‬‬ ‫مهلتارسالچکیدهمقاالتهمایش‬ ‫خمسه‌نگاریتمدیدشد‬ ‫دبیرخانــه همایــش «خمس ـه‌نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر»‬ ‫مهلــت ارســال چکیــده مقاالت را تــا ‪ 15‬آبــان ‪ 1398‬تمدید کــرد‪ .‬همایش‬ ‫«خمس ـه‌نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر» بــا هــدف پژوهــش و‬ ‫تهــای هنــری خمســه نظامــی و نقــش‬ ‫بازجســت دقیــق و عمیــق قابلی ‌‬ ‫نســاز آن در حوز ‌ههــای گونا گــون هنــری و ادبــی‪،‬‬ ‫تأثیرگــذار و جریا ‌‬ ‫در اســفندماه ‪ 1398‬بــه مناســبت روز بزرگداشــت «حکیــم نظامــی‬ ‫یشــود‪« .‬تحلیــل و بررســی جلو ‌ههــای هنری خمســه‬ ‫گنجــوی» برگــزار م ‌‬ ‫شاه‌طهماســبی»‪« ،‬نسخه‌شناسی و خط‌شناســی در خمسه‌نگاری‌ها»‪،‬‬ ‫«شخصیت‌شناسی نگارگران‪‌،‬خوشنویسان و حامیان خمسه‌نگاری‌ها»‪،‬‬ ‫«مطالعه زیبایی‌شناسی نگاره‌های خمســه»‪« ،‬بررسی درزمانی نگارگری‬ ‫خمسه در دوره‌های مختلف»‪« ،‬مطالعه بینارشته‌ای نگاره‌ها و مضامین‬ ‫شــعری»‪« ،‬بررســی پیرامتنــی در نســخه‌های خمس ـه‌‪ :‬تذهیب‪ ،‬تشــعیر‪،‬‬ ‫صفحه‌آرایــی‪ ،‬جلدســازی و‪« ،»...‬ســنت و نــوآوری هنــری در خمســه‬ ‫شاه‌طهماسبی»‪« ،‬رابطه بینامتنی خمسه‌نگاری‌ها و دیگر متون به‌ویژه‬ ‫شــاهنامه‌نگاری‌ها»‪« ،‬مطالعه بینارشته‌ای تکثیر خمسه در دیگر هنرها‬ ‫(هنرهای صناعتی‪ ،‬معماری‪ ،‬موسیقی‪ ،‬سینما‪ ،‬نمایش و‪« ،»)...‬بررسی‬ ‫تهــای هنــری خمســه در هنرهــای معاصــر»‪« ،‬مطالعــه گفتمانی‪:‬‬ ‫قابلی ‌‬ ‫عوامل گفتمانی شکل‌گیری خمسه‌نگاری» و «روابط بینافرهنگی‪ :‬تکثیر و‬ ‫حضور خمسه نظامی در دیگر کشورها» از محورهای این همایش به شمار‬ ‫می‌رونــد‪ .‬بهمــن نامورمطلق دبیر علمــی این همایش اســت‪ .‬همچنین‬ ‫مهــدی حســینی‪ ،‬بهنام کامرانــی‪ ،‬یعقوب آژنــد‪ ،‬علی‌اصغــر میرزایی‌مهر‪،‬‬ ‫محمــد خزایــی‪ ،‬مهــدی مکی‌نژاد‪ ،‬علــی تقــوی‪ ،‬منیژه کنگرانــی اعضای‬ ‫هیات‌علمی این همایش را تشــکیل می‌دهند‪ .‬همایش «خمسه‌نگاری؛‬ ‫بازنمود خمســه نظامی در هنر» با همکاری فرهنگســتان هنر‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫هنر تهران‪ ،‬دانشگاه هنر اسالمی تبریز و دانشگاه هنرهای اسالمی ـ ایرانی‬ ‫استاد فرشچیان برگزار می‌شود‪.‬‬
‫نگاهی به نمایش «صدای خنده حضار» به کارگردانی «حسام افسری»‬ ‫‪6‬‬ ‫حذفخیالازواقعیتنتیجه‌ایندارد!‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪20‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1141‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫اخبار‬ ‫جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی‬ ‫فرصتی گرانبها است‬ ‫شــهرام کرمــی مدیــرکل هنرهــای نمایشــی در آســتانه برگــزاری نوزدهمیــن‬ ‫جشــنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و ســنتی پیامی را صادر کرد‪ .‬در متن‬ ‫پیــام شــهرام کرمــی چنیــن آمده اســت‪« :‬به نــام خداوند هنــر آفریــن‪ /‬آئین و‬ ‫ســنت میراث گرانبهای فرهنگ و هنر این ســرزمین مهر اســت‪ .‬تاریخ کهن و‬ ‫فرهنگ شایســته ما در پس تاریخ پرفراز و فرود‪ ،‬تبلور رفتار و ایمان و اخالق و‬ ‫باور مردمان این دیار است که با هنر آئینی و سنتی عیان خواهد شد‪ .‬افتخار‬ ‫مــا بــه قدمت فرهنگ و تاریخی اســت که یــادگار مضمون و مفاهیم غنی بشــر‬ ‫خا کــی بــرای نیــل بــه زندگــی آرمانــی و انســانی خواهد بــود‪ .‬حکایــت این هنر‬ ‫همچــون قصــه با اصالت و پندآموزی اســت کــه زندگی این جهــان و ایمان به‬ ‫آخرت را با رفتار و شــخصیت‌های امیدبخش و آرمانی و لحظات روح بخش و‬ ‫صفات جمیل زندگی یادآوری می‌کند‪ .‬ایران اسالمی با سنت و هنرهای آئینی‬ ‫و ســنتی چون مروارید گرانبهایی در اطلس سرزمین‌های جهان می‌درخشد‪.‬‬ ‫جشــنواره آئینی و ســنتی فرصتی گرانبها اســت تا هریک در هر جایگاه و مقام‬ ‫ســهم خــود را بــرای حفــظ و پاسداشــت ایــن ســرمایه فاخــر ادا کــرده و لــزوم‬ ‫پاسداشــت از حیــات ایــن میراث را یــادآوری کنیم‪ .‬مجموعه متنــوع و پرمعنا‬ ‫که از بخش‌های ایران اســامی می‌شناســیم و یا آنچه بوده و هست و ما بدان‬ ‫توجه نداشــته و حاال این فرصت را داریم تا با جشــن تئاتر از آن تجلیل کنیم‪.‬‬ ‫آنچه بارها درنوشــته ها و ســخنان اصحاب دلســوز فرهنگ و هنرشــنیده و در‬ ‫کردار ارجمندشــان دیده‌ایم‪ .‬باشــد که به یاری تمام دغدغه‌مندان فرهنگ و‬ ‫بــه یمــن این رویداد شــریف صحنه‌های نمایش ایران عزیز روشــن و روش ـن‌تر‬ ‫جلو ‌هگــر شــود‪ .‬همــت و تــاش ارزشــمند تمــام هنرمنــدان ودســت انــدرکاران‬ ‫«نوزدهمیــن جشــنواره نمایش‌های آیینی و ســنتی» را صمیمانه ارج می‌نهم‬ ‫واز پروردگار بزرگ پیروزی وسربلندی شان را خواستار هستم‪.‬‬ ‫«شاپرک خانم» در پردیس تئاتر تهران‬ ‫نمایش «شاپرک خانم» بر اساس نمایشنامه بیژن مفید به طراحی و کارگردانی‬ ‫ـتادمحمد پردیس تئاتر تهران روی‬ ‫ندا کاظمی از ‪ ۲۰‬مرداد در تماشــاخانه اسـ‬ ‫ِ‬ ‫صحنــه م ـی‌رود‪ .‬نمایــش «شــاپرک خانــم» بر اســاس نمایشــنامه بیــژن مفید‬ ‫ـتادمحمد‬ ‫بــه طراحــی و کارگردانــی ندا کاظمــی از ‪ ۲۰‬مرداد در تماشــاخانه اسـ‬ ‫ِ‬ ‫پردیــس تئاتــر تهــران و از ســاعت ‪ ۱۹‬روی صحنــه مــی رود‪ .‬این نمایــش تا ‪۲۹‬‬ ‫مرداد به اجرای خود ادامه خواهد داد‪ .‬در این نمایش که از تولیدات مدرسه‬ ‫تئاتر پردیس تئاتر تهران است حنانه صادقی نژاد‪ ،‬طاها صادقی‪ ،‬رایا امیرپور‪،‬‬ ‫نــگار اخالقی‪ ،‬ســامیار مجیدی‪ ،‬باربد نظری‪ ،‬کیانا حوایــی‪ ،‬هلیا روغنی‪ ،‬الینا‬ ‫آذری و رومینــا رســتمی ایفــای نقــش مــی کنند‪ .‬ایــن نمایــش دارای قصه ای‬ ‫اســت کــه هنرآمــوزان کودک و نوجوان را در مســیر تالش و اراده برای رســیدن‬ ‫بــه هــدف نشــان می دهد‪ .‬طراحی پوســتر و گریــم نمایش «شــاپرک خانم» با‬ ‫هما رضوان و موســیقی زنده را هم هلیا روغنی و طاها صادقی اجرا می کنند‪.‬‬ ‫نمایــش «شــاپرک خانــم» از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۹‬مــرداد هر روز ســاعت ‪ ۱۹‬در تماشــاخانه‬ ‫استادمحمد واقع در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫پردیس شهرزاد روایت « قصه مردی که‬ ‫مو نداشت» را آغاز کرد‬ ‫نمایــش «قصــه مــردی که مو نداشــت» بــه کارگردانی مصطفی کشــتگراجرای‬ ‫عمومــی خــود را بــا اســتقبال مخاطبــان در پردیــس تئاتــر شــهرزاد آغــاز کــرد‪.‬‬ ‫نمایــش «مــردی که مو نداشــت» بــا نویســندگی و کارگردانی مصطفی کشــتگر‬ ‫و بر اســاس نمایشــنامه‌ای از زنده‌یاد علی حاتمی شــکل گرفته اســت‪ .‬این اثر‬ ‫نمایشــی بــا حضــور داود فتحعلی‌بیگی دبیــر نوزدهمین جشــنواره بین‌المللی‬ ‫نمایش‌های آیینی و ســنتی اجرای عمومی خود را در ســالن شماره ‪ ۲‬پردیس‬ ‫تئاتــر شــهرزاد آغــاز کــرد‪ .‬در نمایش «قصه مردی که مو نداشــت» که هر شــب‬ ‫ســاعت ‪ ۲۰:۳۰‬بــه صحنه م ـی‌رود‪ ،‬بازیگران بــه ترتیب حروف الفبــا عبارتند از‪:‬‬ ‫شیوا بافهم‪ ،‬امیر بشیره‌نژاد‪ ،‬رامین دلفانی‪ ،‬حامد شریف‌پور‪ ،‬حامد مقدسی‪،‬‬ ‫وحیــد منافــی و کامــران هوشــمندیان‪ .‬نگیــن الجــوردی تهیه‌کننــده هــادی‬ ‫حــدادی‪ ،‬فرهاد دلشــادی‪ ،‬احســان بسی‌خواســته و فرزام شــاد زی‌نــواز گروه‬ ‫موســیقی‪ ،‬آرمیــن اقراری مجری طــرح و مدیرتولید‪ ،‬فرید بیرقی ســرمایه‌گذار‪،‬‬ ‫نغمــه الجوردی دســتیار کارگــردان‪ »PLAY + PAUSE STUDIO«،‬ســاخت‬ ‫تیــزر‪ ،‬رامیــن برجی تصویرســازی انیمیشــن‪ ،‬جــواد خدابخــش انیماتــور‪ ،‬نگار‬ ‫امیدعلــی طــراح چهر ‌هپــردازی‪ ،‬مهدی آشــنا عــکاس‪ ،‬مصطفی کشــتگر طراح‬ ‫صحنــه و لبــاس‪ ،‬رضــا خضرایی طراح نــور و محمد کرمی و آرمــان علی‌رضایی‬ ‫مدیر صحنه نمایش «قصه مردی که مو نداشت» هستند‪.‬‬ ‫کیارش وفایی‬ ‫اهمیــت دادن بــه باورهــای انســان شــاید یکــی از‬ ‫تاثیرگذارتریــن عنوان‌هایــی باشــد کــه در طــول‬ ‫حیــات بشــر شــناخته شــده اســت‪ .‬لــزوم ایــن اتفاق‬ ‫در زمین ‌ههــای مختلــف کارســاز‪ ،‬چشــمگیر و دارای‬ ‫صالبــت اســت‪ ،‬زیــرا انســان را بــه ســوی هــدف و‬ ‫خواســته خــود هدایــت می‌کنــد تــا مــورد توجــه قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬لــذا الزمه چنیــن عنوانی درونــی و ذاتی تلقی‬ ‫شــده کــه محیــط پیرامــون تاثیراتــی بــر آن خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬بنابرایــن انســان بــا باورهای خــود رابطه‌ای‬ ‫مســتقیم و بدون واســطه دارد که در آن تمام زندگی‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می‌گیــرد‪ .‬جهــان هســتی بــا توجــه‬ ‫بــه داشــته‌های خــود مزایــا و معایبــی در مواجهــه بــا‬ ‫جهان بشــریت طراحی کرده اســت تا هر اتفاقی بنابر‬ ‫خواسته و نیازی صورت بگیرد‪ .‬حال این روند بیشتر‬ ‫از آنکــه عقــب ماندگــی را ترویج بدهد در جهت رشــد‬ ‫و تکامــل انســان کارســاز اســت‪ ،‬زیــرا اوج و فرودهای‬ ‫زندگــی انســان‌ها در گــرو تصمیم‌هــا و باورهــای او‬ ‫یشــود‪ .‬لــذا کارکــرد چنیــن رابطــه پا یا‬ ‫ترتیــب داده م ‌‬ ‫پایــی شــرایطی را فراهم می‌آورد تــا تغییر جزئی و کلی‬ ‫در تاریخ‪ ،‬اجتماع و ســایر وابســتگی‌هایی که انســان‬ ‫به آن دچار اســت پیش آید‪ .‬در واقع کنش و وا کنش‬ ‫انســان نســبت به شرایطی که در آن قرار گرفته گاهی‬ ‫در جهت عکس و در زمانی همســو با موضوعی که او‬ ‫در زندگی طلب دارد رخ می‌دهد‪ .‬حال در این مجال‬ ‫جغرافیــای محــل زندگــی‪ ،‬عناصــر تاثیرگــذار روزمره و‬ ‫آمال به دست نیامده دستخوش تغییراتی می‌شوند‬ ‫تــا انســان بتوانــد جایــگاه مناس ـب‌تری را بــرای خود‬ ‫در اختیــار بگیــرد‪ .‬رونــد رو بــه رشــد مســائل مختلف‬ ‫اعــم از تاریخــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‪...‬‬ ‫تهــای متفاوتــی را‬ ‫کارکــردی دوگانــه دارنــد کــه قابلی ‌‬ ‫یشــوند تا رویارویی بــا آنها بــه نوعی تعریف‬ ‫شــامل م ‌‬ ‫همزیســتی مســالمت‌آمیز و در پاره‌ای از مواقع جدال‬ ‫بــا شــرایط را تداعــی کننــد‪ .‬لــذا در ایــن میــان آمال و‬ ‫آرزوهــای آدمی بعنوان یکی از داشــته‌هایی به شــمار‬ ‫می‌آید که برای رســیدن به آنها دگرگونی در فهرســت‬ ‫رفتارهــای انســان قــرار می‌گیــرد‪ ،‬زیــرا ایــن کنــش‬ ‫مســتقیم و درونــی راهــکاری بــرای پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫البتــه ا گــر بخواهیــم از زاویــه دیگــر بــه ایــن موضــوع‬ ‫بپردازیم باید این نکته را مدنظر داشــت که همیشــه‬ ‫قهــا و رویدادهــا با آنچه که مدنظر انســان اســت‬ ‫اتفا ‌‬ ‫رخ نخواهــد داد کــه چنیــن موضوعــی همــان کارکرد‬ ‫قــدرت نظام هســتی و یا وا کنش‌هایی از ســوی دیگر‬ ‫انســان‌ها اســت کــه جــدال و نبــرد معنــا می‌شــود‪.‬‬ ‫یتــوان اشــاره کــرد کــه انســان موجــودی‬ ‫بنابرایــن م ‌‬ ‫چندوجهی و اســرارآمیز است که در هر زمانی قابلیت‬ ‫دارد الگو و یا منفور جلوه کند‪.‬‬ ‫نمایــش «صدای خنده حضار» ســاختاری اجتماعی‬ ‫را در خود نهادینه کرده که در آن انسان و نیازهایش‬ ‫جــزو الینفــک او شــناخته می‌شــود تــا داشــته‌ها و‬ ‫داد ‌ههــای آن تعریــف خوانایی از زاویــه دید مخاطب‬ ‫را فراهــم آورد‪ .‬حــال باتوجــه بــه ایــن موضــوع جهان‬ ‫متــن بــا جزئیاتــی که در آن طراحی شــده ســعی دارد‬ ‫تــا اهمیــت الزمــه درام را پیــش گرفتــه و لــزوم حضور‬ ‫شــخصیت‌ها را بــا دالیلــی مشــخص بیــان کنــد‪.‬‬ ‫اهمیت ســاختار جهان متن در ابتدا کوشــیده است‬ ‫انســان را در مقابــل خواســته‌های خــود قــرار بدهــد‬ ‫تــا از ایــن طریــق بتواند رســیدن به هدف را از ســوی‬ ‫شــخصیت‌ها بــا طی کــردن روندی رو به رشــد پیش‬ ‫بگیــرد تــا کنــش و وا کنــش آنهــا جهــت باورپذیــری‬ ‫مخاطــب رخ بدهــد‪ .‬لــزوم شــخصیت‌پردازی در این‬ ‫اثــر را باید بــه یقین یکــی از مهمتریــن اهرم‌های موثر‬ ‫در روایت قلمداد کرد‪ ،‬زیرا هر شــخصیت با در اختیار‬ ‫داشــتن کلــی به نــام زندگــی و جزئیاتــی از درون خود‬ ‫می‌کوشــد تا به آنچه که آمال معنا شــده دســت پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬حــال بایــد نســبت به داشــته‌های جهــان متن‬ ‫این موضوع را یادآور شــد که موقعیت مکانی باتوجه‬ ‫بــه کنش‌هــای موثــری که بــرای شــخصیت‌ها فراهم‬ ‫م ـی‌آورد راهکاری مناســب برای خلــق موقعیت‌های‬ ‫درســت کــه در آن هــر شــخصیت بســته به نیــاز خود‬ ‫نســبت به محیط پیرامونش وا کنش نشــان می‌دهد‬ ‫یســازد‪ .‬شــاید بتــوان دلیل ایــن طراحی را به‬ ‫مهیا م ‌‬ ‫ایــن موضوع نســبت داد کــه ســاختار اجتماعی یکی‬ ‫از رویکردهــای ایــن اثــر بــوده کــه جامعــه متوســط و‬ ‫نیازهایــش را در مقابــل جامعــه ســرمایه‌داری قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬در واقــع طبقه‌بنــدی شــدن جایــگاه‬ ‫شــخصیت‌ها در جامعــه‪ ،‬فضایــی را در اختیــار آنهــا‬ ‫یگــذارد تــا بتواننــد با قــرار گرفتــن در موقعیت خود‬ ‫م ‌‬ ‫برای به دست آوردن و رها شدن از شرایط موجودی‬ ‫که دارند پیش بروند‪ .‬لذا کارگاه ســاختمانی یا همان‬ ‫موقعیت مکانی هســته مرکزی شــکل دادن موقعیت‬ ‫و برون‌ریزی هر شــخصیت نامیده می‌شود که تقابل‬ ‫چشــمگیری در به وجــود آمدن موضو ‌عهــای روایت‬ ‫دارد‪ .‬حال در این جایگاه روایت کارکردی قابل توجه‬ ‫برای شــناخت و جهان بینی شخصیت‌ها‪ ،‬فضای اثر‬ ‫و درام دارد‪ ،‬زیــرا هــر اتفــاق بنابر کارکــردش در جهان‬ ‫اثــر پیــش م ـی‌رود تا دلیــل روابــط بین آنها مشــخص‬ ‫شــود‪ .‬در واقع هر شــخصیت با رفتارهایی که از خود‬ ‫بــروز می‌دهد ســعی دارد که اطالعات جهــان اثر را به‬ ‫گهــا نیــز در این‬ ‫مخاطــب منتقــل کنــد‪ .‬البتــه دیالو ‌‬ ‫یشــود که‬ ‫راســتا به شــکل هدفمندی با روایت ادا م ‌‬ ‫به نوعی پرده از آمال و آرزوی شــخصیت‌ها برداشــته‬ ‫و هویــت اصلــی را بــرای درک مخاطــب از شــرایط‬ ‫مهیــا می‌کنــد‪ .‬قــرار دادن شــخصیت‌ها در جهــان‬ ‫ذهنــی کــه بــرای خــود ســاخته‌اند نیــز یکــی از دالیل‬ ‫نمایــان ســاختن هــدف معرفــی خواهــد شــد کــه در‬ ‫آنجــا آنهــا خود را جایگزیــن افراد محبــوب خود کرده‬ ‫و پیــش روی جامعــه قــرار می‌گیرنــد‪ .‬ســبک کمــدی‬ ‫اجتماعــی ایــن اثــر کــه بــه دهــه هشــتاد میــادی و‬ ‫برنامه‌های نشاط آور آن زمان اشاره دارد تا اندازه‌ای‬ ‫تاریــخ و اجتمــاع معاصــر محــل جغرافیایــی جهــان‬ ‫نمایــش را بازتــاب می‌دهد کــه روایــت باتوجه به چه‬ ‫شــاخص‌هایی ترتیــب داده شــده اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫جزئیات اثر در هر زمینه‌ای درصدد آن اســت که کلی‬ ‫معنادار را تشــریح کند تا فضاســازی‪ ،‬ریتم و موقعیت‬ ‫همخوانی درســتی را هم مســیر با خــرده پیرنگ‌های‬ ‫جهــان متــن اذعــان کنــد‪ .‬البتــه ایــن نــوع از کمدی‬ ‫اجتماعی در اثر توانســته مخاطب را در لحظه با خود‬ ‫برای کشــف و شهود همراه ســازد که این موضوع نیز‬ ‫از همــان هــم راســتایی محتوا‪ ،‬فــرم و شــیوه اجرایی‬ ‫نشات می‌گیرد‪ .‬حال در جریان روایت تغییر موقعیت‬ ‫یشــود تا آنها رفتارهای‬ ‫مکانی شــخصیت‌ها سبب م ‌‬ ‫متمایــزی را بــا در اختیار داشــتن بخشــی از آرزوهای‬ ‫خــود بــروز دهنــد تــا مخاطــب آ گاه شــود جزئیــات‬ ‫طراحــی شــده در جهان متن با چه دلیــل و بهانه‌ای‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬البته همســو شــدن جهان متن و اثر‬ ‫مزیت دیگری دارد که به اوج و فرودهای موقعیت‌ها‬ ‫و لحــن اثــر مربــوط می‌شــود کــه ابتدا بــا کمــدی آغاز‬ ‫شــده و در نیمه دوم با مولفه مرگ به پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫مخاطب در این نمایش شــاهد ماجــرا نام می‌گیرد تا‬ ‫بتوانــد همــراه شــخصیت‌ها در هزارتوهــای اثــر پیش‬ ‫بــرود‪ .‬غافلگیــری در روایت این نمایــش نیز در زمانی‬ ‫رخ می‌دهــد کــه شــخصیت ســوم بــا خصلتــی منفور‬ ‫معرفی می‌شود تا وا کنش شخصیت بر جا مانده بعد‬ ‫از مــرگ دوســتش اوج بگیرد تا کام شــیرینی ابتدایی‬ ‫را بــا تلخــی عوض کند‪ .‬در واقع شــخصیت ســوم این‬ ‫اثــر همــان نیــروی مخالفی اســت کــه در مــدت زمان‬ ‫حضــور خــود توانســت عمــق تاثیرگــذاری و انســجام‬ ‫نمایــش را به تصویر بکشــد‪ .‬شــاید هــدف این روایت‬ ‫و اثر آن اســت که جهان هســتی و انسان‌ها در لحظه‬ ‫تعریــف می‌شــوند کــه قــادر خواهنــد بود همــه چیز را‬ ‫دستخوش تغییراتی جزئی و یا کلی کنند‪.‬‬
‫آرش امینی رهبر ارکستر فیالرمونیک برج میالد تهران‬ ‫فلش اجرای موسیقی عامه‌پسند به سمت موسیقی جدی است‬ ‫تشــکیل «ارکســتر فیالرمونیک بــرج میالد تهــران» و نا ‌مگــذاری اولیه آن با‬ ‫عنوان ارکستر «فیالرمونیک شهر تهران» حاشیه‌هایی را به همراه داشت؛‬ ‫شــباهت ایــن عنوان بــا «ارکســتر فیالرمونیک تهــران» با انتشــار بیانیه‌ای‬ ‫همــراه بــود کــه در نهایت منجر به عذرخواهی شــفاهی و تغییر نام ارکســتر‬ ‫«فیالرمونیــک شــهر تهــران» بــه ارکســتر «فیالرمونیک بــرج میــاد تهران»‬ ‫شــد‪ .‬از طرفی ارکســتر فیالرمونیک برج میالد تهران که شــامگاه ‪ ۱۲‬مرداد‬ ‫بــرای اولیــن بار بــه روی صحنه رفت‪ ،‬با وجود تغییر نام ارکســتر‪ ،‬همچنان‬ ‫با بنرهای تبلیغاتی «ارکســتر فیالرمونیک شــهر تهران» تبلیغ شد که آرش‬ ‫گوران رهبر ارکستر فیالرمونیک تهران ـ در مصاحبه‌ای از نارضایتی خود در‬ ‫این زمینه گفت‪.‬‬ ‫این بار تصمیم گرفتیم گفت‌وگویی با آرش امینی ـ رهبر ارکستر فیالرمونیک‬ ‫برج میالد تهران ـ درباره نام‌گذاری ارکســتر‪ ،‬اجرای ‪ ۱۲‬مرداد و مســیری که‬ ‫این ارکســتر قرار اســت در ادامه طی کند داشته باشیم‪ .‬از او درباره‌ی علت‬ ‫نام‌گذاری اولیه ارکستر فیالرمونیک برج میالد تهران سوال می‌کنیم‪ ،‬پاسخ‬ ‫می‌دهد‪ :‬اینکه در ابتدا نام ارکستر را «فیالرمونیک شهر تهران» گذاشتیم‪،‬‬ ‫کپــی کاری نبــود؛ چرا کــه به عنوان مثــال در پاریس‪ ،‬تئاتر شــهر داریم و ا گر‬ ‫بخواهیم با همین دید نگاه کنیم می‌توان گفت که اســم تئاتر شــهر تهران‬ ‫را کپــی کرده‌انــد‪ .‬ایــن اســامی عمومــی هســتند؛ البتــه ا گــر نام ارکســتر ما‬ ‫فیالرمونیک تهران بود‪ ،‬اعتراض به این کار قابل قبول‌تر به نظر می‌رسید‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه همکاران دیگری هستند که این نام را به ثبت رسانده‌اند‪.‬‬ ‫نام ارکســتر می‌توانســت همان «فیالرمونیک شــهر تهران» باشــد ولی االن‬ ‫دیگر آنگونه نیست‪.‬‬ ‫امینــی ادامــه می‌دهد‪ :‬در ابتدا که کار ثبت ارکســتر و اخذ مجوزها را انجام‬ ‫دادیم قرار بود نام ارکســتر «فیالرمونیک برج میالد تهران» باشــد‪ ،‬منتهی‬ ‫بعــدا ایــن عقیــده به وجــود آمد که نام ارکســتر بــا یک وجهــه عمومی‌تر به‬ ‫تهران نسبت داده شود و تنها به برج میالد مختص نشود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫نام ارکســتر به فیالرمونیک شــهر تهران تغییر کرد ولی دوستان و همکاران‬ ‫عزیز اعتراضاتی داشتند‪ .‬به همین جهت پس از چند روز ترجیح داده شد‬ ‫نام ارکستر را همان فیالرمونیک برج میالد تهران بگذاریم‪.‬‬ ‫از این رهبر ارکستر سوال می‌کنیم چرا پس از تغییر نام ارکستر‪ ،‬بیلبوردهای‬ ‫یشــد؟ پاســخ‬ ‫تبلیغاتــی بــا نام «ارکســتر فیالرمونیک شــهر تهران» دیده م ‌‬ ‫می‌دهد‪ :‬به دلیل اینکه پس از ثبت ارکستر به نام فیالرمونیک شهر تهران‬ ‫یشــد همه تبلیغات را جمع کرد؛ البته‬ ‫تبلیغــات را انجام داده بودیم و نم ‌‬ ‫آرزو می‌کنم یک ارکستر فیالرمونیک شهر تهران نیز به وجود بیاید؛ تولد هر‬ ‫ارکستر جدیدی باعث شادی و رضایت بیشتر موسیقیدانان است‪.‬‬ ‫تنها شش روز تمرین کردیم!‬ ‫در ادامه این پرسش را مطرح می‌کنیم که تا چه حد از اولین اجرای ارکستر‬ ‫فیالرمونیــک بــرج میــاد تهــران‪ ،‬راضی بــود؟ می‌گویــد‪ :‬با توجه بــه تعداد‬ ‫محــدود تمرینات ارکســتر که تنها پنج یا شــش روز بود از اجــرا راضی بودم‪.‬‬ ‫امیدوارم که روز به روز بتوانیم بهتر شویم و جلوتر رویم‪.‬‬ ‫نطــور کــه قبــا در گــزارش ایــن کنســرت ذکــر شــده بــود‪ ،‬قطعاتی در‬ ‫هما ‌‬ ‫ســبک‌های مختلــف کالســیک غربی‪ ،‬کالســیک ایرانــی و پاپ بــه صورت‬ ‫پرا کنــده نواخته شــد‪ .‬بــه گونه‌ای که یک قطعه کالســیک غربــی نواخته‬ ‫یشــد‪ .‬زمانی که‬ ‫یشــد و در ادامــه آن اثــری پــاپ از فواد حجــازی اجرا م ‌‬ ‫م ‌‬ ‫دربــاره نحــوه چینــش اجــرای قطعات کنســرت ‪ ۱۲‬مــرداد از امینی ســوال‬ ‫می‌کنیــم‪ ،‬ابتــدا توضیحاتی را درباره نحــوه چینش رپرتوار در ارکســترهای‬ ‫بــزرگ دنیا می‌دهــد و چنین اظهــار می‌کند‪ :‬در چیدمان قطعــات اجرایی‬ ‫کنســرت ســایق و تکنیک‌های مختلفی وجود دارد‪ .‬با توجه به ارکســتر و‬ ‫اهداف آن‪ ،‬انتخاب رپرتوار (مجموعه قطعه‌های موسیقی که تکنواز برای‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫ارکســتر آمــاده می‌کنــد) و ترتیــب مشــخصی که بــرای آن تعیین م ‌‬ ‫مقوله مهمی در مدیریت هنری است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬ارکسترهای بزرگ‬ ‫دنیــا در هــر فصل هنری هــدف و رپرتوار خاصی را بــرای اجراهای مختلف‬ ‫خود در نظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫او در ادامه توضیحات بیشتری را در این زمینه ارائه می‌دهد‪ :‬در ارکسترها‬ ‫برنامه‌ریزی‌های مختلفی وجود دارد‪ .‬رپرتوار ارکستر هدف و رسالت مورد‬ ‫توجه و عالقه ارکستر را نشان می‌دهد؛ درواقع این‌گونه می‌توانیم مشخص‬ ‫کنیــم کــه می‌خواهیم شــنوندگان خــود را از چه مبدأیی بــه چه مقصدی‬ ‫برســانیم؟ من چندین سال نوازنده ویولون ارکستر سمفونیک اورلئان در‬ ‫فرانسه بوده‌ام‪ .‬فعالیت آنها به گونه‌ای بود که در ابتدا برنامه سال پیش‌رو‬ ‫را اعــام می‌کردنــد‪ .‬بــه این صــورت که مثال تعیین می‌کردنــد در یک فصل‬ ‫هنــری در کلیه کنســرت‌ها قطعات مختلفی از ســمفونی‌های شــماره ‪ ۹‬را‬ ‫اجرا خواهیم کرد؛ به صورتی که یک شب سمفونی شماره ‪ ۹‬بتهوون‪ ،‬شب‬ ‫دیگری ســمفونی شــماره ‪ ۹‬آنتونین ُ‬ ‫دورژا ک‪ ،‬و در اجرای بعدی سمفونی‬ ‫آنتون بروکنر و ‪ ...‬را اجرا می‌کردیم‪.‬‬ ‫ایــن رهبر موســیقی اضافه می‌کند‪ :‬حــال ممکن بود برنامــه اجرایی فصل‬ ‫بعــدی مــا نواختــن کارهــای آهنگســازان روســیه باشــد؛ اینگونــه کــه یک‬ ‫شــب قطعــات «پیوتــر ایلیــچ چایکوفســکی» و شــب دیگــری از «دمیتــری‬ ‫شوســتا کوویچ» اجــرا می‌کردیم‪ .‬ولــی در حال حاضر خیلی از ارکســترهای‬ ‫تهــران برنامــه مشــخصی ندارند‪ ،‬یعنــی مخاطب نمی‌دانــد برنامه قبلی با‬ ‫برنامــه فعلی یا فعلــی با بعدی چه ارتباطی دارنــد؟ چرا که این برنامه‌ها با‬ ‫سلیقه شخصی انتخاب می‌شوند؛ در حالی که باید در نظر بگیریم ارکستر‬ ‫قصد دارد چه خورا کی برای شــنوندگان خود تهیه کند و در انتهای فصل‬ ‫هنری‌اش چه نتیجه‌ای بگیرد؟‬ ‫او سپس درباره‌ی علت اجرای پرا کنده قطعات موسیقی در کنسرت اخیر‬ ‫ارکستر فیالرمونیک برج میالد تهران می‌گوید‪ :‬ا گر کنسرت اینگونه بود که‬ ‫ابتدا قطعات کالســیک غربی‪ ،‬کالسیک ایرانی و سپس پاپ اجرا می‌شد‪،‬‬ ‫یشــد‪ .‬ولی این تنوع باعث شــد که شنونده‌ها در یک جریان‬ ‫یکنواخت م ‌‬ ‫ســیال بــا ما پیش بیاینــد و در انتظــار کار بعدی باشــند‪ .‬از طرفی به دلیل‬ ‫اینکه این اولین کنسرتمان بود قصد داشتیم اولویت‌هایمان را در انتخاب‬ ‫رپرتوار ارکستر نشان دهیم که عبارتند از اجرای آثار آهنگسازان ایرانی چه‬ ‫قدیمی‌ها و چه نسل جوان‌تر‪ ،‬دعوت از تکنوازان ایرانی و همچنین اجرای‬ ‫آثار موســیقی کالســیک‪ .‬چه بسا اینکه در کنســرت‌های بعدی هر شب را‬ ‫ً‬ ‫بــه یک آهنگســاز اختصاص دهیــم و مثــا در صورت فراهم بودن شــرایط‬ ‫فنی؛ برنامه توسط خود آهنگساز رهبری شود‪ .‬چرا که باید تأ کید کنم قرار‬ ‫نیست کنسرت‌هایمان تنها توسط یک رهبر اجرا شود‪ ،‬زیرا این روند باعث‬ ‫تک‌قطبی شدن رپرتوار ارکستر می‌شود؛ بنابراین دعوت از رهبران مهمان‬ ‫نیــز از دیگر اولویت‌های ماســت‪ .‬ایــن رهبر همچنین درباره تأ کید ارکســتر‬ ‫فیالرمونیــک برج میالد تهران بر حضور موســیقی ایرانــی در اجراهای این‬ ‫ارکســتر می‌گوید‪ :‬قصد داشــتیم در ویترین اولین کنســرت خود در اولویت‬ ‫بــودن اجرای موســیقی ایرانی برای ارکســتر را نشــان دهیم کــه با توجه به‬ ‫ایــن امــر در اجراهای بعدی کارهای دیگر آهنگســازان مطرح ایرانی را اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬ولی باید این نکته را در نظر بگیریم که برای اجرای قطعات‬ ‫ت آرشــیوی داریم؛ چرا که نت بعضی از قطعات‬ ‫آهنگســازان ایرانی محدوی ‌‬ ‫یشــود؛ به عنــوان مثال در کنســرت اخیــر برای پیــدا کردن‬ ‫مهــم پیــدا نم ‌‬ ‫نــت اثــر «بیژن و منیژه» از آقای دهلوی به مشــکل خوردیــم و پس از ‪ ۱۰‬روز‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪20‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1141‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫خبر‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫پرمخاطب‌ترین‬ ‫رویداد موسیقی ایران کدام است؟‬ ‫گالیه از بی‌مخاطبی یا کم‌مخاطبی در موســیقی ایران بســیار اســت‪.‬‬ ‫گاهــی ایــن گالیه‌ها آنقدر پررنگ می‌شــود که گویی موســیقی ایرانی‬ ‫اصــا مخاطبــی نــدارد‪ .‬آنــان کــه در جریــان برگــزاری کنســرت‌های‬ ‫موســیقی ایرانــی نیســتید‪ ،‬ا گــر گالیه‌هــای برخــی از اهالی موســیقی‬ ‫ایرانی را بشنوند‪ ،‬شاید گمان کنند که اوضاع بسیار فاجعه بار است‪.‬‬ ‫امــا نگاهی دقیــق و آماری بــه اجراهای عرصه موســیقی ایرانی ثابت‬ ‫می‌کند که اوضاع آنقدرها هم فاجعه بار نیست‪.‬‬ ‫پرمخاطــب بســیاری در ایــران‬ ‫در ســال‌های گذشــته کنســرت‌های‬ ‫ِ‬ ‫برگــزار شــده اســت؛ نمونــه‌اش کنســرت ‪ -‬نمایــش «ســی» بــود که با‬ ‫حضور همایون شــجریان و ســهراب پورناظری بــه صحنه رفت‪ .‬این‬ ‫پروژه که از بازیگران چهره هم بهره می‌برد‪ ،‬طی ســی شــب توانســت‬ ‫حدود ‪ 120‬هزار مخاطب داشــته باشــد‪ .‬اجرای پروژه «ســی» مربوط‬ ‫به مرداد و شهریور ‪ 1396‬بود‪.‬‬ ‫رســیدن بــه رکــورد ‪ 120‬هــزار مخاطــب بــرای پــروژه‌ی «ســی» یکــی از‬ ‫دســت‌نیافتنی‌ترین رکوردهای موســیقی ایران به نظر می‌رســید‪ .‬اما‬ ‫این روزها «اپرای حالج» در تعقیب این رکورد است‪.‬‬ ‫امــا ســال گذشــته و امســال هــم پروژه‌هایــی بوده‌اند کــه مخاطبان‬ ‫بســیاری را بــه خود جــذب کردند‪ .‬یکــی از این اجراهــای پرمخاطب‬ ‫پروژه‌ی «اپرای حالج» اســت‪ .‬این پروژه با خوانندگی و طراحی پرواز‬ ‫همای از سال گذشته اجراهایش را آغاز کرد و تا کنون حدود هفتاد‬ ‫سانس اجرا در تهران و شهرهای دیگر ایران داشته است‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی آماری به اجراهای اپرای حالج داشته باشیم‪:‬‬ ‫نخســتین اجراهای اپرای حالج مرداد و شــهریور ‪ 1397‬در فضای باز‬ ‫کاخ سعدآباد به صحنه رفت‪ .‬این اجراها برای ‪ 23‬شب ادامه داشت‬ ‫و هر شب ‪ 900‬نفر تماشا گر این اجرا بودند‪.‬‬ ‫دیگر اجراهای اپرای حالج به این شرح ادامه یافت‪:‬‬ ‫اجــرای رشــت طی ســه ســانس در ســالن یــادگار امــام بــا ظرفیت هر‬ ‫سانس ‪ 1200‬نفر‬ ‫اجــرای تبریز در ســالن آمفی‌تئاتر مرکز همایش‌هــای بین‌المللی تبریز‬ ‫طی پنج سانس با ظرفیت هر سانس ‪ 1500‬نفر‬ ‫اجرای شــیراز در دی ‪ 1397‬طی ســه سانس در خانه بسکتبال شیراز‬ ‫که در کل حدود ‪ 2‬هزار نفر مخاطب داشت‬ ‫اجرای تهران در بهمن ‪ 1397‬در تاالر وحدت طی هفت سانس‬ ‫اجرای اسفند ‪ 1397‬در سالن ایرانیان طی پنج سانس با ظرفیت هر‬ ‫سانس ‪ 2‬هزار نفر‬ ‫اجــرای دوبــاره در شــیراز طــی چهــار ســانس در تیــر ‪ 1398‬در ســالن‬ ‫حافظ با ظرفیت هر سانس ‪ 800‬نفر‬ ‫جست‌وجو توانستیم نت این قطعه را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫آشنایی مردم با موسیقی جدی در کنار موسیقی پاپ‬ ‫امینی در ادامه درباره‌ی علت حضور فواد حجازی که نوازنده سا کســیفون‬ ‫ی‪‎‬کالم در حوزه موســیقی پاپ اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اســتفاده از‬ ‫و خالــق آثــار ب ‌‬ ‫خواننــدگان و نوازنــدگان ایرانــی از جمله دیگر اهداف این ارکســتر اســت‪ .‬به‬ ‫همیــن دلیل از آقای فواد حجازی که یــک نوازنده ایرانی و خالق آثار خوبی‬ ‫در حوزه پاپ اســت‪ ،‬دعوت کردیم؛ البته از طرفی به دلیل عالقه بخشــی از‬ ‫مخاطبان به چنین ســبک موســیقی‌هایی که می‌توان ارتباط سریع‌تری با‬ ‫آن برقرار کرد از این هنرمند دعوت کردیم‪ .‬او در ادامه بیان می‌کند که قصد‬ ‫دارند در کنســرت‌های آینده ارکســتر فیالرمونیک برج میالد تهران باز هم از‬ ‫موســیقی‌های عامه‌پسند اســتفاده کنند تا اینگونه تماشاچیان را به سالن‬ ‫بکشــانند تا ارکســتر میزبان شــنوندگانی از طیف‌های مختلف شهروندان با‬ ‫سالیق متفاوت باشد‪ .‬ولی در عین حال در کنار این آثار‪ ،‬موسیقی کالسیک‬ ‫ی بیشتر آشنا کنند‪.‬‬ ‫نیز اجرا خواهد شد تا شنوندگان را با این سبک از موسیق ‌‬ ‫امینی نتیجه می‌گیرد که «در حالتی که از آهنگسازان بزرگ و موسیقی‌های‬ ‫جدی در کنار موســیقی‌های عامه‌پســند اســتفاده کنند‪ ،‬مردم این ارکســتر‬ ‫را بــه یکدیگــر معرفــی خواهند کرد و بــه مرور دامنه مخاطبان آنها گســترش‬ ‫خواهد یافت‪ ».‬این رهبر ارکســتر ادامه می‌دهد‪ :‬به عنوان مثال در کنســرت‬ ‫اخیر از یکی از قطعات «جوا کینو روســینی» را که برای گوش مخاطب آشــنا‬ ‫بود و قبال لحظاتی از آن را در رادیو یا تلویزیون شنیده بود‪ ،‬استفاده کردیم‬ ‫و قطعــات متنــوع را کنــار هم چیدیم تا طیف شــنوندگان خود را گســترد ‌ه و‬ ‫متنو ‌عتــر کنیــم‪ .‬او همچنیــن درباره میزان تناســب ســالن برج میــاد برای‬ ‫اجراهای ارکسترال می‌گوید‪ :‬طبیعتا سالن‌های دیگری در تهران هستند که‬ ‫برای اجرای چنین موســیقی مناسب‌تر هستند‪ ،‬ولی برج میالد نقاط قوتی‬ ‫دارد که می‌تواند پوشاننده مسائل دیگری باشد‪ .‬یکی از این موارد گنجایش‬ ‫جمعیت باالی آن است‪ .‬از طرفی این سالن چندمنظوره است و صرفا برای‬ ‫اجرای کنســرت ایجاد نشــده اســت‪ ،‬به همین دلیل اجرای کنســرت در آن‬ ‫بدون رفع برخی مسایل فنی شاید کمی از ایده‌آل فاصله داشته باشد ولی‬ ‫تیــم فنی صدای ســالن بــا مهارت کافی قادرنــد تا حد بســیار زیادی فضای‬ ‫مناســب را برای اجرای کنســرت به وجود آورند‪ .‬این موســیقیدان در پایان‬ ‫دربــاره تعداد نوازندگان ارکســتر اظهار می‌کنــد‪ :‬در حال حاضر تعداد اعضای‬ ‫نوازنــدگان ما اســتاندارد هســتند و بــا این تعداد مــا می‌توانیم آثــار زیادی را‬ ‫اجرا کنیم‪ .‬از طرفی قطعات مختلف در هر اجرا به تعداد نوازندگان مختلف‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬ممکن اســت یک قطعه چهار فلوت بخواهد و قطعه دیگری دو‬ ‫فلــوت؛ بنابرایــن ما ارکســتر را از ابتدا بــه نحوی دیدیم که بتوانیــم آثاری که‬ ‫تنوع باالی آالت موسیقی دارند را اجرا کنیم‪ .‬همچنین قصد داریم آثاری را‬ ‫اجرا کنیم که قبال در ایران اجرا نشد ‌ه یا کمتر اجرا شده‌اند‪.‬‬ ‫اجــرای مــرداد ‪ 1398‬در کاخ نیاوران که تا امروز هم ادامه دارد و تا‬ ‫االن ‪ 19‬سانس هر سانس ‪ 1200‬نفر ظرفیت‬ ‫نگاهــی بــه اجراهــای بــاال نشــان می‌دهــد کــه یــک پــروژه در قالــب‬ ‫موســیقی ایرانــی تــا چه حــد می‌توانــد مخاطب داشــته باشــد‪ .‬پرواز‬ ‫همــای بــا «اپــرای حــاج» تــا امــروز حــدود ‪ 75‬هــزار مخاطــب را بــه‬ ‫ســالن‌های اجرا کشــانده اســت‪ .‬جالــب اینکه در اپرای حــاج به جز‬ ‫خود پرواز همای‪ ،‬هیچ بازیگر چهره و سلبریتی حضور ندارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫این آمار اجراهای همای در یک سال گذشته فقط مختص اجراهای‬ ‫پروژه «حالج» بوده اســت‪ .‬بررسی‌ها نشــان می‌دهد که پرواز همای‬ ‫طی یک ســال گذشــته حدود پنجاده ســانس کنســرت در شهرهای‬ ‫مختلــف ایــران برگــزار کــرده کــه ایــن اجراها بــه جــز اجراهــای اپرای‬ ‫حــاج بــوده اســت‪ .‬یعنی به بیــان دیگر‪ ،‬پــرواز همــان در همین یک‬ ‫ســال گذشته حدود ‪ 120‬سانس کنسرت در تهران و شهرستان‌ها به‬ ‫صحنه برده است‪.‬‬ ‫ایــن حجــم از اجــرا ثابــت می‌کنــد کــه موســیقی ایرانــی هنــوز هــم‬ ‫مخاطبــان خــود را دارد‪ .‬ا گــر ایــن موســیقی بــا دیگــر هنرهــا در هــم‬ ‫بصری الزم برای مخاطب ایجاد کند‪،‬‬ ‫آمیخته شــود و جذابیت‌های‬ ‫ِ‬ ‫بی‌شک با استقبال مخاطبان همراه می‌شود‪.‬‬ ‫ایــن درســت همــان راهــی اســت که بــا کنســرت نمایش «ســی» آغاز‬ ‫شــد و پس از آن تجربه‌های مشــابه بســیاری داشــت‪ .‬اما موفق‌ترین‬ ‫تجربه‌ها در قالب کنسرت ‪ -‬نمایش همان پروژه‌ی «سی» و پروژه‌ی‬ ‫«اپرای حالج» بوده‌اند‪.‬‬ ‫قربانی و پروژه‌ای پرمخاطب به نام با من بخوان‬ ‫در ســال جاری شــاهد برگزاری کنســرت پرمخاطب دیگری در عرصه‬ ‫موســیقی ایرانــی بودیم‪ .‬علیرضا قربانی هم امســال پــروژه‌ی «با من‬ ‫بخــوان» را از تــاالر وحــدت کلیــد زد و در ادامــه ایــن اجــرا را بــه کاخ‬ ‫سعدآباد برد‪ .‬پروژه‌ی «با من بخوان» هم می‌تواند در ماه‌های آینده‬ ‫با اجرا در شهرســتان‌ها‪ ،‬مخاطبان بسیاری را به سالن‌های کنسرت‬ ‫بکشــاند‪ .‬امــا بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا ایــن پــروژه هــم می‌توانــد‬ ‫بــه ســطح موفقیت‌هــای «اپــرای حــاج» یــا پــروژه‌ی «ســی» برســد‬ ‫یا خیر‪.‬‬
‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1141‬یکشنبه‪ 20‬مرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫نشســت تخصصی با موضوع «ژانر طنز در ادبیات داســتانی»‬ ‫در نخســتین مهــرواره داســتان آفرینــش بــا حضــور ‪ ۸۶‬عضــو‬ ‫نهــای ادبــی آفرینــش‬ ‫برگزیــده و ارشــد داســتان‌نویس انجم ‌‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان سراســر کشــور در‬ ‫تبریز برگزار شد‪ .‬فرهاد حسن‌زاده نویسنده کتاب‌های کودک‬ ‫و نوجوان در این نشســت عنوان کــرد‪ :‬مطالبی که در فضای‬ ‫یشــود‪ ،‬معموال اصالت آن‌ها زیر سوال است‪.‬‬ ‫مجازی ارایه م ‌‬ ‫فضــای مجــازی دریایــی بــه عمــق ‪ 10‬ســانتی‌متر ولــی کتــاب‬ ‫حوض کوچکی با عمق زیاد است‪ .‬نویسنده کتاب «هستی»‬ ‫در بخشــی از ســخنانش طنــز را این‌گونــه تعریف کــرد و گفت‪:‬‬ ‫طنــز اثــری ادبی اســت که با اســتفاده از بذله‪ ،‬وارونه‌ســازی‪،‬‬ ‫خشم و نقیضه‪ ،‬ضعف‌ها و تعلیمات اجتماعی جوامع بشری‬ ‫را به نقد می‌کشد‪ .‬در ادام ‌ه این نشست حسن‌زاده به تعریف‬ ‫طنــز خردســال‪ ،‬کودک و نوجــوان‪ ،‬تفاوت طنزهــای نوجوان‬ ‫بــا کودکان ‌‪ ،‬طنز برای مخاطب بی‌مرز‪ ،‬طنز مطبوعاتی‪ ،‬زبان‬ ‫مخفــی و روز‪ ،‬بازنویســی متــون طنــز کالســیک‪ ،‬ویژگی‌هــای‬ ‫طنــز خــوب‪ ،‬طنــز موقعیــت بــه میــزان زیــاد و طنــز کالمی به‬ ‫میــزان مناســب پرداخــت‪ .‬نویســنده کتــاب «زیبــا صدایــم‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:00‬‬ ‫‪20:20‬‬ ‫‪04:45‬‬ ‫‪06:19‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ‪:‬‬ ‫خدايا! دوستی‌ات را محبوب‏ترين چيزها نزد من گردان‪.‬‬ ‫بحار األنوار‪ :‬ج‪ ، ۹۱‬ص‪۷۰‬‬ ‫کــن» همچنین در مــورد ویژگی‌های طنز خوب ســخن گفت‬ ‫و یــادآور شــد‪ :‬طنــز خــوب بایــد صادقانــه و بــدون قضــاوت و‬ ‫نگاه از باال به پایین نوشــته شــود و زبان ساده و روان داشته‬ ‫باشــد‪ .‬وی تصریــح کرد‪ :‬در داســتان‌های طنزآمیز با دو وجه‬ ‫مهــم ســروکار داریــم‪ ،‬یکــی شــگردهای موقعیتــی و دیگــری‬ ‫ســازوکارهای ارزیابی زبانی اســت‪ .‬در طنز موقعیت نویسنده‬ ‫از تکنیک‌هایــی ماننــد غافل‌گیــری و چرخش طنزآمیــز و قرار‬ ‫دادن شــخصیت در موقعیــت طنز اســتفاده می‌کنــد‪ .‬در طنز‬ ‫کالمی نویســنده از ســازوکارهای زبانی ماننــد جناس‪ ،‬کنایه‪،‬‬ ‫طعنه و تشــبیه مضحک بهره می‌برد‪ .‬حس ـن‌زاده در ادامه با‬ ‫بیــان مثال‌هایــی نکته‌هایــی را در مورد طنــز خوب همچون‬ ‫اســتفاده از فرهنــگ کوچــه و بــازار و عامیانــه‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫دیروز دومین روزی بود که در بدترین زمان ممکن برق منطقه قطع می‌شد دقیقا در اوج گرما‬ ‫و کار‪ ،‬البته به کمک یو پی اس کامپیوترهای صفحه آرایی فعال بودند منتهی گرما و تاریکی‬ ‫غیرقابل تحمل بود اداره امداد اداره برق هم جالبه همیشه در جواب پیگیری میگه همکار در‬ ‫حال رفع ایراد و خرابی هستند و زمان وصل را نمی‌دانند! یکی از همکاران می‌گفت سالها قبل‬ ‫اگر قانون اساســی کشور عوض می‌شــد و رئیس جمهوری امکان حضور بیشتر از دو دوره را‬ ‫داشت االن هسته‌ای بودیم و برق هم نمی‌رفت‪ ،‬نمی‌دانم منظورش به ادامه ریاست جمهوری‬ ‫خاتمی بود هاشــمی بود یا احمدی نژاد! ولی خیلی وقت هست که متوجه شدم قول و قرارها‬ ‫و قوانین داخلی و خارجی چیزی نیست که ما میبینیم و می‌شنویم‪ .‬صنعتی و پیشرفته شدن‬ ‫ایران اســتارتش از دهه ‪ ۴۰‬خورد و بخاطر همین خیز و استارت بود که ده‌هاست گردانندگان‬ ‫اصلی دنیا نمی‌گذارند آب خوش از گلویمان پایین رود؛ توطئه پشت توطئه انگار که ایران و بقیه‬ ‫کشورهای درحال توسعه نبایست بارشان به سرمنزل مقصود برسد هر بار به بهانه‌ای‪ ،‬قحطی‪،‬‬ ‫جنگ‪ ،‬تحریم‪ ،‬مسئول خائن و ‪ ...‬سردبیر هم مثل همیشه با تک جمله ای قائله را پایان‬ ‫داد منتهی اینبار با آیه ای از قرآن «ان االنسان لفی کبد»‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مردمانی كه آرزو و هدف دارند‪،‬فقر نمی شناسند‪،‬زیرا‬ ‫شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است‪( .‬كیم وو جونگ)‬ ‫حافظانه‬ ‫به تیغم گر کشد دستش نگیرم‬ ‫وگر تیرم زند منت پذیرم‬ ‫کمان ابرویت را گو بزن تیر‬ ‫که پیش دست و بازویت بمیرم‬ ‫طنزدرفضایمجازیماندگارنیست‬ ‫کلم ‌ههــای قلقل ـک‌دار‪ ،‬اســتفاده از فانتــزی یــا فضاهایــی‬ ‫آمیختــه با تخیل یا واقعیت‪ ،‬ســوژه‌ی مناســب‪ ،‬کوتاه‌بودن‪،‬‬ ‫نقیضه‌گویــی و طنــز بــه مثابه چاشــنی یــادآور شــد‪ .‬در ادامه‬ ‫انسیه موسویان سرپرست آفرینش‌های ادبی و هنری کانون‬ ‫پــرورش فکــری و مجــری کارشــناس این نشســت هــم یادآور‬ ‫گســال هــم در حــوزه واژگان و هــم‬ ‫شــد‪ :‬طنــز کــودک بــا بزر ‌‬ ‫محدودیت موضوع‌ها متفاوت اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬هدف طنز‬ ‫خنداندن صرف نیســت‪ ،‬اصالح جامعه و اشــاره به معضالت‬ ‫بــه زبــان شــیرین و غیرجدی اســت‪ .‬طنز واقعی بــا چیزهایی‬ ‫فشــان ســرگرم کردن‬ ‫یشــنویم ولی هد ‌‬ ‫کــه به عنــوان طنز م ‌‬ ‫اســت‪ ،‬متفاوت بوده و هدف طنز واقعی اصالح و آ گاه کردن‬ ‫است‪ .‬حسین توالیی نویسنده و شاعر در ادامه این نشست‬ ‫نگاه نو‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهاد حسن‌زاده در نشست طنز در ادبیات داستانی‪:‬‬ ‫تولیدکنندگا ‌‬ ‫ن‬ ‫کیفیت‌محصوالت خود را‬ ‫ارتقاء‌دهند‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در مــورد طنــز توضیــح داد و گفــت‪ :‬طنــز روایتی واقع‌گراســت‬ ‫کــه شــکل و لحــن واقع‌گرایانــه نــدارد‪ .‬اثــر طنــز تخیــل صــرف‬ ‫نویســنده یا شاعر طنز نیست بلکه از واقعیت می‌آید اما لحن‬ ‫و روایت ممکن است به آن موضوع که واقعیت دارد‪ ،‬مربوط‬ ‫نباشــد‪ .‬طنــز هنری اســت که عــدم تناس ـب‌های عرصه‌های‬ ‫مختلــف اجتماعــی را کــه در ظاهر متناســب و عــادی به نظر‬ ‫می‌رســد بیــان می‌کند کــه خودش مایــه خنده می‌شــود‪ .‬هر‬ ‫طنزپردازی‪ ،‬هنرمندانه و زیباشناســانه همین عدم تناســب‬ ‫را بیــان می‌کنــد‪ .‬شــاعر کتــاب «قهرهــای خوشــمزه»‪ ،‬طنــز را‬ ‫یک اثر تفکربرانگیز دانســت که عدم تناس ـب‌های موجود در‬ ‫جامعــه را بیــان و خواننده را به فکــر وادار می‌کند و به همین‬ ‫خاطــر واقعیتی پیچیده دارد‪ .‬توالیی با بیان این‌که طنز یک‬ ‫تیــغ جراحــی اســت ا گرچــه بــرش می‌زنــد و درد دارد ولــی به‬ ‫فکــر بهبود کســی اســت که جراحــی می‌کند‪ ،‬افــزود‪ :‬در ظاهر‬ ‫ممکن اســت انســان را آشفته کند یا برمی‌آشوبد‪ ،‬مخاطب را‬ ‫به این باور می‌رساند که در جهان یک قطبی زندگی نمی‌کند‬ ‫بلکه در جهانی زندگی می‌کند که چندگانه و دارای الیه‌های‬ ‫پیچیده و متناقض است‪.‬‬ ‫واکنشعلیعطشانیبهیکشکایت‪ :‬فیلمدربارهناصرمحمدخانینیست‬ ‫علی عطشانی کارگردان فیلم سینمایی «یادم تو رو فراموش» درباره‬ ‫شــکایت مطرح شــده از ســوی ناصر محمدخانی و درخواســتش از‬ ‫ســازمان سینمایی برای جلوگیری از ا کران این اثر سینمایی گفت‪:‬‬ ‫مرکــز رســمی و قانونــی برای مــن به عنوان یــک کارگردان‪ ،‬ســازمان‬ ‫ســینمایی اســت و تا زمانی که ســازمان ســینمایی مســاله‌ای را به‬ ‫مــن ابــاغ نکنــد‪ ،‬من هیــچ چیز درباره ا کران شــدن یا نشــدن فیلم‬ ‫خــود بــه رســمیت نمی‌شناســم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬مســاله دیگــر این‬ ‫اســت‪ ،‬کــه ممکــن اســت هــر فــردی فیلمــی را ببینــد و با خــود فکر‬ ‫کند که چقدر این فیلم شــبیه سرنوشــت من اســت‪ ،‬این امر دلیلی‬ ‫نمی‌شود که حتما فیلم از روی داستان زندگی آن فرد ساخته شده‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن کارگــردان کــه پیش‌تر و در نشســت خبری «یــادم تو رو‬ ‫فرامــوش» در جشــنواره فیلم فجــر اعالم کرده بود کــه این اثر اولین‬ ‫فیلمی اســت که بر اســاس پرونده ناصر محمدخانی و شــهال جاهد‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ ،‬درباره آن اظهارات هم توضیح داد‪ :‬من اصال‬ ‫چنین حرفی را نزده‌ام بلکه در آن نشست اعالم کردم که این اولین‬ ‫اثری اســت که فیلمنامه‌نویســش نگاهی شــبیه به قضایای پرونده‬ ‫موردنظر داشــته است و همچنان نیز براین امر معتقدم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬فیلمنامه‌نویــس زمانــی کــه می‌خواهــد یــک اثــر را خلــق کند‪،‬‬ ‫تحقیق می‌کند و ممکن است پرونده‌های بسیاری را مطالعه کند‪،‬‬ ‫فیلمنامه‌نویس این فیلم هم نگاهی به پرونده ناصر محمدخانی و‬ ‫شــهال جاهد داشته اســت اما ا گر این فیلم براساس داستان واقعی‬ ‫آن پرونده بود الزمه‌اش این بود که شــخصیت اصلی مثال بچه هم‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬حتــی نوع آشــنا شــدن دو کارا کتر اصلــی در فیلم ما‬ ‫متفــاوت از داســتان واقعی پرونــده موردنظر اســت‪ .‬کارگردان فیلم‬ ‫«یــادم تــو رو فرامــوش» توضیــح داد‪ :‬ناصر محمدخانی هــم ا گر فکر‬ ‫می‌کنــد همان فردی اســت که در «یــادم تو رو فرامــوش» به تصویر‬ ‫درآمــده اســت بهتــر از زندگی و نوع آشــنایی کارا کترهــا در فیلم را با‬ ‫زندگــی واقعی خود تطبیق دهد‪ .‬عطشــانی در پایــان باردیگر تأ کید‬ ‫کرد‪ :‬گویا ناصر محمدخانی گفته است که من وی را در این فیلم بد‬ ‫ً‬ ‫نشــان داده‌ام‪ ،‬اما بازهــم تا کید می‌کنم که این فیلم اساســا درباره‬ ‫زندگی وی نیست‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان‪ ،‬روز شنبه‪ ۱۹‬مردادماه‪ ۱۳۹۸‬در محل این شورا‬ ‫برگزار شد ‪ /‬حسین مرصادی‬ ‫در عصرهای تابستان و در خنکای غروب خورشید ‪ ،‬مردم شیراز و همچنین مسافران پایتخت فرهنگی ایران‪ ،‬در‬ ‫جوار این بنای تاریخی می نشینند و با خوردن بستی و فالوده شیرازی ‪ ،‬اوقات خوشی را سپری می کنند ‪ /‬میالد‬ ‫رفعت‬ ‫دومین شب از عزاداری ایام «مسلمیه» شامگاه جمعه ‪ ۱۸‬مرداد ماه با حضور جمع کثیری از عزاداران در قالب‬ ‫دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد ‪ /‬محمود‬ ‫رحیمی‬ ‫نمایشگاهنقاشینسرینکیشانیبانام“بهرنگخیال”تا‪ 23‬مرداددرگالریشکوهبرپاست‪/‬امیرحسینخلیلی‬ ‫یازدهمین روز از سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان پنجشنبه ‪ 17‬مردادماه به هنرنمایی نوازندگان‬ ‫جوان شرق و جنوب خراسان اختصاص داشت ‪ /‬رامونا میریان‬ ‫مراسمافتتاحیهمسابقاتبینالمللیگشتجاده‌ای‪ /‬شهابالدینقیومی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

شماره : ۱۱۴۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!