صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۴۰

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

‫موسیقی‪7 .‬‬ ‫تئاتر‪6 .‬‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫‪ 20‬نمایشجدید‬ ‫درتماشاخانه‌هایتهراناجرا میشود‬ ‫عشقمن‬ ‫حامد بهداد‬ ‫تاالررودکیمیزبانموسیقیشرقوجنوبخراسانشد‬ ‫جشنواره‌ای که‬ ‫باعثمعرفینوازندگان‬ ‫ناشناختهمی‌شود‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1140‬صفحه| قيمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫اعطای جایزه وومکس و قدردانی از کیهان کلهر به دلیل تسلط و یگانگی مهارت در نوازندگی کمانچه‬ ‫کمانچه؛صدای کلهر برای ارتباط با جهان‬ ‫موسیقی‪7 .‬‬ ‫‪ ۲۷‬ا کتبر امسال مصادف با پنجم آبان‬ ‫در مراسم بیست و پنجمین سالگرد‬ ‫تاسیس «وومکس» این جایزه در فنالند‬ ‫به کیهان کلهر تقدیم خواهد شد‬ ‫رحماندوست؛ شاعر صددانه یاقوت‬ ‫کــودکان و نوجوانــان ده ـ ‌ه پنجــاه و شــصت‬ ‫بــا شــعر و داســتان‌های او بــزرگ شــدند‪.‬‬ ‫مصطفــی رحماندوســت بــه “شــاعر صــد دانه‬ ‫یاقوت” معروف اســت‪ .‬اشعاری که در کودکی‬ ‫می‌خوانیــم‪ ،‬بیشــترین تأثیــرات را بــر ذهــن ما‬ ‫ً‬ ‫یگــذارد‪ .‬اصــا شــعر و کلمــات خیال‌انگیــز و‬ ‫م ‌‬ ‫خوش‌‌آهنــگ بیشــتر در ذهــن کــودک باقــی‬ ‫می‌مانــد‪ .‬شــاید بــه قول قیصــر امین‌پور شــعر‬ ‫بازگشت به کودکی باشد و برای همین کودک‬ ‫بــا شــعر بهتــر از کالم منطقــی ارتبــاط برقــرار‬ ‫می‌کنــد‪ .‬بنابرایــن شــعر در تئاتــر هــم می‌تواند‬ ‫راهی باشــد تــا کودک با ایــن ژانر‪ ،‬بهتــر ارتباط‬ ‫برقــرار کنــد‪ .‬الزم اســت کــودک نمایــش ببیند‬ ‫و زندگــی را از دریچ ـ ‌ه ایــن هنــر واال درک کنــد‪.‬‬ ‫پــس چــه بهتــر کــه ایــن هنــر واال بــا اشــعاری‬ ‫به‌یادماندنی برای کودک اجرا شود‪ .‬مصطفی‬ ‫رحماندوست تمام زندگی‌اش را صرف ادبیات‬ ‫کودک کرده اســت‪ .‬گرچه شعرهایش جاودانه‬ ‫شده‌اند‪ ،‬اما متأسفانه این روزها کمتر سراغی‬ ‫یشــود‪ .‬او در این گفت‌وگو به این‬ ‫از او گرفته م ‌‬ ‫ســؤاالت پاســخ می‌دهــد کــه شــعر در نمایش‬ ‫چطور می‌تواند به ارتقای اثری نمایشــی برای‬ ‫کودکان کمک کند‪ .‬به گفت ـ ‌ه خودش در حال‬ ‫تهی ‌ه مجموعه‌ای نمایشی برای کودکان چهار‬ ‫ساله است و از اهمیت نمایش و بازی می‌گوید‪.‬‬ ‫می‌توانید نگاه و راهکارهایی را در این مصاحبه‬ ‫بخوانیــد که او بــه عنوان یک شــاعر برای بهتر‬ ‫شدن تئاتر کودک ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬ ‫کیهان کلهر همراه با اردال ارزنجان‬ ‫نوازنده باغالما در این مراسم به اجرای‬ ‫خواهندپرداخت‬ ‫جایزه«وومکس»معتبرترینجایزهموسیقی‬ ‫در جهان است که برای شاخه ورلد موزیک‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۹‬تاسیس شده است‬ ‫رامین صدیقی‪ ،‬مدیر نشر‬ ‫موسیقی «هرمس» در سال ‪ ۲۰۱۵‬موفق‬ ‫به دریافت عنوان «بهترین تهیه کننده»‬ ‫از این مجموعه جهانی شده بود‪.‬‬ ‫‪FARHANEALAVI@GMAIL.COM‬‬ ‫‪VI.POT TEL:09351208866‬‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫آموزش و پرورش ما‬ ‫متفکری ندارد که‬ ‫بچه‌ها را با تئاتر و‬ ‫شعر آشنا کند‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫زندگــــی مـــــــــون رو‬ ‫شخصی سازی کنیم‬ ‫ادبیات‪4 .‬‬ ‫‪VI.POT‬‬
‫سعید اوحدی در آیین گرامی‌داشت روز خبرنگار مطرح کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪*19‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1140‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫مازنی رییس کمیته فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی‪:‬‬ ‫نظامصنفیخبرنگاران؛حلقهوصل‬ ‫حاکمیتبااهالیرسانه‬ ‫رییــس کمیتــه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه کمیســیون فرهنگــی با تا کید‬ ‫بــر تشــکیل نظام صنفی خبرنــگاران‪ ،‬آن را حلقه وصــل حا کمیت با‬ ‫اهالــی رســانه دانســت‪ .‬احمد مازنی به مناســبت هفدهــم مرداد و‬ ‫روز خبرنــگار در جریــان رونــد فعالیت خبرگزاری مجلــس قرار گرفت‬ ‫و ایــن روز را تبریــک گفــت‪ .‬وی بــرای شــهید صارمــی آرزوی ّ‬ ‫علــو‬ ‫درجــات کــرد و گفــت‪ :‬انتظــار مــی‌رود خبرنــگاران و اهالــی رســانه‬ ‫بــه این شــخصیت تاســی کــرده و دربــاره زندگــی این شــهید و دیگر‬ ‫شــهدای رســانه تحقیــق و مطالعــه کنند زیرا شــهادت یــک اتفاق و‬ ‫تصادف نیســت و زندگی و آثار شــهدا حتما می‌تواند برای ادامه کار‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫اهالی رسانه بار احزاب را به دوش می‌کشند‬ ‫نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در‬ ‫مجلس شــورای اســامی یکی از مشــکالت اهالی رســانه در کشور را‬ ‫بــه دوش کشــیدن بــار احزابی دانســت که وجــود خارجــی ندارند و‬ ‫توضیح داد‪ :‬در کشور تعداد احزاب زیاد است ولی هنوز حزب را باور‬ ‫نکردیم؛ در نتیجه رســانه‌ها به جای آنکه مسئولیت روزنامه نگاری‬ ‫و رســانه‌ای خود را داشته باشند‪ ،‬مسئولیت احزاب را از جناح‌های‬ ‫مختلــف به دوش می‌کشــند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکــی از راه‌های اصالح‬ ‫این وضعیت آن اســت که نظــام انتخاباتی اصالح و تبدیل به نظام‬ ‫حزبی شود‪.‬‬ ‫نبود امنیت شغلی‪ ،‬شجاعت را از خبرنگار می‌گیرد‬ ‫مازنــی همچنین حرفه خبرنــگاری را یکــی از مظلوم‌ترین گروه‌های‬ ‫شــغلی در دنیــا دانســت کــه مســئولیت آنهــا در ردیــف گروه‌هــای‬ ‫شــغلی ســخت و زیــان آور تعریــف شــده و تا کیــد کــرد‪ :‬بایــد ادرا ک‬ ‫درســت از کار و نقش خبرنگار وجود داشــته باشــد و قوانین مترتب‬ ‫بــر گروه‌هــای مشــاغل ســخت و زیــان آور بــرای آنهــا بــه درســتی‬ ‫اجــرا شــود‪ .‬وی همچنیــن بــا اشــاره بــه لــزوم توجــه بــه امنیــت و‬ ‫ثبــات شــغلی خبرنــگاران گفت‪ :‬نبــود امنیــت و ثبات شــغلی باعث‬ ‫می‌شــود خبرنــگار آزادی و شــجاعت الزم را بــرای بیــان حقایــق‬ ‫نداشــته باشــد و نتوانــد حــرف دل مــردم را بیــان کنــد‪ .‬ایــن عضــو‬ ‫فرا کســیون امیــد در ادامه از پایین بودن ســطح حقــوق خبرنگاران‬ ‫انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬دریافتــی پاییــن‪ ،‬متناســب بــا شــأن و منزلــت‬ ‫خبرنگاران نیست‪.‬‬ ‫خبرنگاران باید دارای نظام صنفی شوند‬ ‫وی از دولــت خواســت کوتاهی‌هــای چنــد ده ســاله خــود در قبــال‬ ‫اهالــی رســانه را جبــران کنــد و افــزود‪ :‬خبرنــگاران بایــد دارای نظام‬ ‫صنفــی شــوند؛ به ایــن معنا که قانونــی برای حرفه خاصی تشــکیل‬ ‫و تصویــب شــود کــه بر اســاس آن‪ ،‬اعضای آن صنــف در یک مجمع‬ ‫عمومــی انتخابــات داشــته باشــند‪ ،‬هیئــت مدیــره انتخــاب کنند‪،‬‬ ‫بازرس و ناظر داشــته باشــند و مسائل مربوط به تخلفات آن صنف‬ ‫را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند و فردی بدون هماهنگی وارد‬ ‫آن صنــف نشــود‪ .‬مازنی که معتقد اســت نظام صنفــی رابطه اهالی‬ ‫آن صنــف بــا حا کمیــت‪ ،‬دولت‪ ،‬قوه مقننــه‪ ،‬قوه قضاییــه و مردم را‬ ‫برقــرار می‌کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه برخــی برداشــت کردند که‬ ‫نظام صنفی خبرنگاری به دنبال مداخله حا کمیت اســت در حالی‬ ‫کــه تصویب قانون نظام صنفــی برای هنرمنــدان و روزنامه‌نگاران از‬ ‫میــزان مداخلــه حا کمیت کم می‌کند زیرا این نظام به کار آن صنف‬ ‫رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تشکیل نظام صنفی خبرنگاری در دستور کار مجلس‬ ‫وی تشــکیل نظــام صنفــی خبرنــگاری را نیازمنــد قانــون مصــوب‬ ‫مجلــس دانســت و افــزود‪ :‬دولــت موظــف بــه ارائــه الیحــه در ایــن‬ ‫ً‬ ‫خصــوص اســت ولــی به دلیل تعلــل آنهــا نهایتا نماینــدگان مجلس‬ ‫طرحی را در قالب نظام صنفی روزنامه‌نگاری ارائه دادند که ا کنون‬ ‫در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد‪ .‬رییس کمیته‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه کمیســیون فرهنگــی ابــراز امیــدواری کرد تا‬ ‫پایــان ایــن دوره مجلس قانون تشــکیل نظام صنفــی خبرنگاری به‬ ‫ســرانجام برســد و گفت‪ :‬ا گــر این اتفاق بیفتــد گام بلندی در جهت‬ ‫ســازماندهی و نظام‌مند کردن مســائل خبرنگاران برداشته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرهنگ‌سرای رسانه به پایگاه تبیین جایگاه رسانه‬ ‫در بیانیه گام دوم انقالب تبدیل می‌شود‬ ‫ســعید اوحــدی در آییــن گرامی‌داشــت روز خبرنــگار بــا‬ ‫اشــاره بــه تغییــر سیاس ـت‌های فرهنگ‌ســرای رســانه و‬ ‫گســرا بــه‬ ‫شــبکه‌های اجتماعــی‪ ،‬از تبدیــل ایــن فرهن ‌‬ ‫پایــگاه تبیین جایگاه رســانه در بیانیــه گام دوم انقالب‬ ‫و مرکــزی بــرای آمــوزش خبرنــگاران خبــر داد‪ .‬ســعید‬ ‫اوحدی در آیین گرامی‌داشــت روز خبرنگار با اشــاره به‬ ‫گســرای رسانه و شبکه‌های‬ ‫تغییر سیاس ـت‌های فرهن ‌‬ ‫گســرا به پایــگاه تبیین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬از تبدیــل این فرهن ‌‬ ‫جایگاه رســانه در بیانیه گام دوم انقالب و مرکزی برای‬ ‫‌داشت‬ ‫آموزش خبرنگاران خبر داد‪ .‬مراســم ویژه گرامی ِ‬ ‫خبرنگار ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران‪،‬‬ ‫روز‬ ‫ِ‬ ‫عصر سه‌شــنبه ‪ 15‬مــرداد ماه‪ ،‬با حضور ســعید اوحدی‬ ‫رییــس ایــن ســازمان‪ ،‬غالمحســین محمــدی مشــاور‬ ‫رییــس مرکــز ارتباطــات و امــور بین‌الملــل شــهرداری‬ ‫تهــران‪ ،‬معاونــان و مدیــران ســازمان فرهنگــی هنــری‪،‬‬ ‫و جمعــی از خبرنــگاران فرهنگــی و هنــری در باغ کتاب‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران در‬ ‫ســال‌های اخیــر از هیــچ رســانه‌ای شــکایت نکــرده‬ ‫است‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت مهــدی محمــدی مدیــرکل‬ ‫روابط‌عمومــی و امــور بین‌الملــل ســازمان فرهنگــی‬ ‫هنــری شــهرداری تهــران‪ ،‬ضمــن خیــر مقــدم و تبریک‬ ‫روز خبرنگار گفت‪ :‬مهم‌ترین اتفاقی که در این ســال‌ها‬ ‫رعایــت کرده‌ایــم‪ ،‬نــوع تعامــل و نگاهــی اســت کــه ما و‬ ‫همکاران‌مــان در ســازمان فرهنگــی هنــری بــه حــوزه‬ ‫رســانه و کار حرف ـه‌ای خبرنــگاری داریــم‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫در طــول ایــن ســال‌ها و به‌ویژه در یکی دو ســال اخیر و‬ ‫مدیریــت جدید ســازمان‪ ،‬نوع ارتبــاط و مواجهه‌مان با‬ ‫رســانه‌ها مبتنــی بر تعامل‪ ،‬مدارا و یــک ارتباط منطقی‬ ‫بوده است‪ .‬محمدی با تأ کید بر اینکه هیچ‌گاه سازمان‬ ‫فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران از هیــچ رســانه‌ای‬ ‫شــکایت نکرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان فرهنگــی هنری‬ ‫هــر جا که بــا نقدی مواجه شــده و موضوعاتی که حتی‬ ‫خیلــی انــدک منصفانــه هــم نبــوده‪ ،‬روش مــا و روش‬ ‫ارتباطــی مــا آ گاهی‌بخشــی‪ ،‬تعامــل مناســب و ارائــه‬ ‫توضیــح بوده اســت‪ .‬هی ـچ‌گاه ما در هیــچ مواجهه‌ای با‬ ‫عزیزانی که در رسانه‌ها فعالیت می‌کردند دچار جدل یا‬ ‫نگاه‌هایــی کــه در برخی از روابــط عمومی‌ها وجود دارد‬ ‫نشــدیم‪ .‬سرپرســت فرهنگ‌سرای رســانه و شبکه‌های‬ ‫اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬با کســب اجــازه از آقــای اوحدی‬ ‫این را بگویم که در آینده هم به همین شکل است و ما‬ ‫در فضای ارتباطی‌مان با رســانه‌ها‪ ،‬هیچ وقت به‌ســراغ‬ ‫شهــای فرهنگــی و ارتباطــی و‬ ‫روش‌هایــی غیــر از رو ‌‬ ‫روش‌های مرسوم حرفه‌ای‪ ،‬نخواهیم رفت‪.‬‬ ‫مدیــرکل روابط‌عمومــی ســازمان فرهنگــی هنــری‬ ‫شــهرداری تهــران در پایــان اضافــه کــرد‪ :‬ایــن نــگاه در‬ ‫همــه ارکان ســازمان فرهنگــی هنــری وجــود دارد؛ چــرا‬ ‫که این ســازمان‪ ،‬خود یک رســانه اســت و همه اجزای‬ ‫آن به‌نوعــی درک رســانه‌ای دارنــد و حــدود دو هــزار و‬ ‫چند صد نفری که در این ســازمان مشغول به خدمت‬ ‫هســتند‪ ،‬به‌نوعــی یا ســابقه خبرنگاری دارنــد یا آ گاهی‬ ‫پایان گفــت‪ :‬در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه‌های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬شــکوفایی اهمیــت پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫گســراهای ما چگونه رخ می‌دهد؟‬ ‫این اتفاق در فرهن ‌‬ ‫اینهــا با «برنامه‌ریــزی با مردم» رخ می‌دهد و مهم‌ترین‬ ‫حامالن این گفتمان‪ ،‬اهالی رسانه هستند‪ .‬ما چاره‌ای‬ ‫نداریــم جــز اینکه با اســتفاده از این ابزار‪ ،‬اندیش ـه‌ای را‬ ‫ً‬ ‫ـروز ما با‬ ‫ترویــج کنیــم کــه حتمــا باعــث خواهــد شــد امـ ِ‬ ‫گذشــته تفاوت داشته باشد‪ .‬خوشــبختانه دوستان ما‬ ‫در ســازمان فرهنگــی هنــری بــه بهترین شــیوه این کار‬ ‫را انجــام می‌دهنــد؛ امیــدوارم با حمایت شــما عزیزان‪،‬‬ ‫گام‌هایی را به‌سمت شکوفایی مردم برداریم‪.‬‬ ‫مناســبی از روزنامه‌نگاری و فعالیت حرفه‌ای رســانه‌ای‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ـهر انســان‌محور‬ ‫ـهر ســازه‌محور به شـ ِ‬ ‫تهران باید از شـ ِ‬ ‫تغییر کند‬ ‫غالمحسین محمدی مشاور شــهردار و مدیر ارتباطات‬ ‫و امــور بین‌الملل شــهرداری تهران‪ ،‬دیگر ســخنران این‬ ‫مراســم بــود‪ .‬وی بــا تبریــک روز خبرنــگار و بــا یــادی از‬ ‫شــهدای خبرنگار صحبت‌های خود را آغاز کرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم در مسیر آنها‪ ،‬مسیری که بیان حق‪ ،‬و عمل‬ ‫بــه حــق اســت‪ ،‬فعالیــت کنیــم‪ .‬در شــهرداری تهــران و‬ ‫همــه بخش‌هایــی کــه متولــی اطالع‌رســانی و روابــط‬ ‫عمومــی هســتند‪ ،‬شــاهد شــکوفایی نیروهــای جوان و‬ ‫باانگیــزه‌ای هســتیم کــه در این مســیر گام برمی‌دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهرداری تهــران در دوران مختلف فعالیت‬ ‫خــود‪ ،‬تجــارب کار بــا رســانه‌ها و خبرنــگاران را داشــته‬ ‫اســت‪ .‬زمان‌هایــی کــه برنامه‌های شــهرداری از جنس‬ ‫ســازه‌ای و عمرانی بــوده‪ ،‬انتظار می‌رفته تــا خبرنگاران‬ ‫در پوشــش آن در قالــب گــزارش عملکــرد نقــش جــدی‬ ‫ایفا کنند‪ .‬اما زمان‌هایی که ما در شهرداری تهران نیاز‬ ‫به تغییر رویکردها داریم‪ ،‬نقش رســانه متفاوت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫غالمحسین محمدی ادامه داد‪ :‬ا گر فعالیت شهرداری‬ ‫تهران پس از انقالب را به دو دسته دهه اول و دهه‌های‬ ‫دوم تــا چهارم تقســیم کنیم‪ ،‬نقطــه تمایز فعالیت‌های‬ ‫شــهرداری در ایــن دو دوره‪ ،‬در منابــع درآمــدی و‬ ‫عملکــردی شــهرداری اســت‪ .‬در ‪ 10‬ســال ابتدایــی پس‬ ‫از انقالب‪ ،‬شــهرداری‌ها رسمی نشده بودند و از بودجه‬ ‫دولت ارتزاق می‌کردند‪ .‬بعد از آن‪ ،‬شهرداری‌ها آرام‌آرام‬ ‫مستقل شدند‪.‬‬ ‫مدیــر ارتباطــات و امــور بین‌الملــل شــهرداری تهــران‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بنــای امــروز شــهرداری کــه مبتنــی بــر‬ ‫ً‬ ‫درآمدهــای عمومــا غیرپایــدار اســت‪ ،‬در ‪ 30‬ســال اخیــر‬ ‫گذاشــته شــده و در تمام این ســال‌ها شــهرداری تهران‬ ‫یشــود که این درآمدها به‬ ‫با درآمدهای ناپایدار اداره م ‌‬ ‫توســعه شــهر ضرباتی وارد کــرده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما در شــهرداری مجبوریم با فروش ترا کم‪ ،‬فروش زمین‬ ‫و فــروش امکاناتــی که می‌تواند در دســت مــردم و برای‬ ‫اســتفاده از عموم باشــد‪ ،‬شــهر را اداره کنیــم‪ .‬این روند‬ ‫قابل ادامه نیســت‪ .‬نمی‌دانم چند درصد از شــما رمان‬ ‫«رهــش» نوشــته رضــا امیرخانــی را خوانده‌ایــد‪ .‬در این‬ ‫کتــاب آقــای امیرخانــی شــرحی از وضعیت امــروز تهران‬ ‫آورده و آن را این‌گونــه بیــان کرده که “ا گر بخواهیم این‬ ‫رونــد را ادامــه دهیــم‪ ،‬زندگــی و کیفیــت آن را از دســت‬ ‫می‌دهیم”‪.‬‬ ‫غالمحســین محمدی با ابراز اینکه در ‪ 10‬سال گذشته‪،‬‬ ‫همــه در پی آن بوده‌اند که این رویکرد را تغییر بدهند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همــه می‌خواهنــد رویکــرد از کمی‌گرایــی بــه‬ ‫شهر‬ ‫ـهر سازه‌محور به ِ‬ ‫کیفی‌گرایی تغییر کند؛ تهران از شـ ِ‬ ‫انســان‌محور تغییــر کنــد؛ برنامه‌ریــزی بــرای مــردم‪ ،‬به‬ ‫برنامه‌‌ریــزی با مردم تغییر کند و شــهری که محالت در‬ ‫آن هویت ندارند‪ ،‬به شهر محله‌محور تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن روشــی اســت که در همه‌ جــای دنیا‬ ‫پیش برده‌اند و موفق هم شــده‌اند که شهرها را تبدیل‬ ‫بــه محیطــی بــرای زندگــی انســان‌ها کننــد‪ .‬ایــن اتفاق‬ ‫نیــاز به تغییــر گفتمانی دارد‪ .‬من فکــر می‌کنم بزرگترین‬ ‫شریک شــهرداری در پارادایم‌شــیفت یا تغییر گفتمان‪،‬‬ ‫رسانه‌ها هستند‪.‬‬ ‫ـکار مشــکالت تهــران پــل و ســازه نیســت‪،‬‬ ‫راهـ ِ‬ ‫مشارکت‌گرفتن از مردم است‬ ‫مدیــر ارتباطــات و امــور بین‌الملــل شــهرداری تهــران‬ ‫افزود‪ :‬جنس این کار‪ ،‬نرم‌افزاری و گفتمانی است‪ .‬باید‬ ‫مردم اقناع شــوند‪ .‬باید رسانه‌ها در ترویج این موضوع‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬تــا زمانــی کــه مــردم مــا حاضــر نیســتند‬ ‫خودروهایشــان را بــه مرکــز شــهر نیاورنــد‪ ،‬نمی‌توانیــم‬ ‫آلودگــی هــوا را کنتــرل کنیــم‪ 20 .‬درصــد از مســاحت‬ ‫لنــدن معبــر اســت و تهران که از شــبیه‌ترین شــهرها به‬ ‫لنــدن اســت‪ 25 ،‬درصــد معبــر دارد‪ .‬ترافیــک و آلودگــی‬ ‫هــوای مــا بــا آنهــا قابــل مقایســه نیســت‪ .‬پس راهــکار‪،‬‬ ‫معبرگشــایی نیســت‪ ،‬راهکار پل و ســازه نیست‪ ،‬راهکار‬ ‫مشــارکت گرفتــن از مردم اســت‪ .‬این مدیــر فرهنگی در‬ ‫اهمیــت جایــگاه خبرنــگاران به‌عنــوان مســئولیتی‬ ‫پیچیده‪ ،‬فنی و علمی‬ ‫ســخنران پایانــی ایــن مراســم‪ ،‬ســعید اوحــدی رییــس‬ ‫ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــود کــه‬ ‫ســخنان خــود را بــا تبریــک روز خبرنــگار آغــاز کــرد‪ .‬وی‬ ‫در ابتــدای صحبت‌هــای خــود بــا گرامی‌داشــت یــاد‬ ‫شــهدای خبرنــگار گفــت‪ :‬امــروز در جامعــه از خبرنــگار‬ ‫به‌عنــوان یک جایگاه بســیار پیچیــده و فنی و حرفه‌ای‬ ‫و علمــی نــام می‌برنــد کــه در حــوزه آ کادمیــک‪ ،‬جایگاه‬ ‫تخصصی به این رشــته اختصاص داده‌انــد‪ .‬امروز رفتار‬ ‫ً‬ ‫با رســانه بحث بســیار مهمی اســت‪ ،‬مخصوصا با توجه‬ ‫بــه تحــوالت رســانه‌ای کــه از جملــه در فضــای مجازی‬ ‫شاهدش هستیم‪ .‬اوحدی در مورد اهمیت خبرنگاران‬ ‫در جامعــه گفــت‪ :‬خبرنــگار حلقه واســطه بیــن مردم و‬ ‫مســئوالن هســتند‪ .‬در جریــان پیــدا کــردن پیکــر پــا ک‬ ‫شــهدای منــا‪ ،‬کــه یکــی از خبرنــگاران بااخــاق‪ ،‬آقــای‬ ‫حســینی هــم در آنجــا شــهید شــدند‪ ،‬ا گر خبرنــگاران و‬ ‫ارتبــاط مؤثــر آنها با رســانه‌ها و مردم نبــود‪ ،‬معلوم نبود‬ ‫فراینــد جس ـت‌وجو و تحویــل پیکــر شــهدای ایرانــی‪،‬‬ ‫به‌چه‌شکل پیش می‌رفت‪.‬‬ ‫فرهنگ‌ســرای رســانه به پایگاه تبیین جایگاه رسانه‬ ‫در بیانیه گام دوم انقالب تبدیل می‌شود‬ ‫رییــس ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران‬ ‫ادامــه داد‪ :‬افتخــار می‌کنیــم کــه فرهنگ‌ســرایی را‬ ‫بــا کمــک شــهرداری تهــران و آقــای محمــدی رییــس‬ ‫مرکــز ارتباطــات بــه نــام فرهنگ‌ســرای رســانه داریــم‪.‬‬ ‫افتخــار می‌کنیم که فرهنگ‌ســرای رســانه پایگاه تبیین‬ ‫جایگاه رســانه در بیانیــه گام دوم انقالب‪ ،‬با هماهنگی‬ ‫معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫باشــد‪ .‬افتخــار می‌کنیم کــه از ‪ 22‬مدیــر فرهنگی هنری‬ ‫مناطــق شــهرداری تهــران‪ 15 ،‬نفــر به‌طــور مســتقیم در‬ ‫رســانه‌ها مشغول بوده‌اند؛ یا ســردبیر روزنامه بوده‌اند‪،‬‬ ‫یــا مدیرمســئول بوده‌اند یا مدیر و ســردبیر ســایت‌های‬ ‫خبری بوده‌اند‪ .‬اوحدی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم این‬ ‫ارتبــاط بســیار خوبــی که با رســانه‌ها داریم‪ ،‬و همیشــه‬ ‫یــار مــا بوده‌ایــد و نقــش بســیار بزرگــی در اطالع‌رســانی‬ ‫برنام ‌ههــای مــا به مــردم داشــته‌اید و در ارتقای ســطح‬ ‫کیفــی فرهنــگ مــردم نقش‌آفریــن بوده‌ایــد‪ ،‬این نقش‬ ‫شــما مثل گذشــته همچنان با کیفیت‪ ،‬برجسته و مؤثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ﻋﯿﺪ ﻗﺮابن ﻣﺒﺎرک‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽﺳﭙﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن‬ ‫آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺬورات از راهﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت‪5894631523343325:‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس‪02143613:‬‬ ‫آدرس‪:‬ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو ﭘﻼک ‪37‬‬
‫برنامه «توریست جایگزین» به اجرا درآمد‬ ‫‪3‬‬ ‫عبورگردشگریازدیوارتحریم‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪*19‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1140‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات بازگشت حجاج به ایران در ‪ ۱۹‬فرودگاه کشور‬ ‫ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت‪ :‬حجاج ایرانی ‪ ۲۵‬مرداد‬ ‫تــا ‪ ۱۷‬شــهریور در قالــب ‪ ۳۶۱‬پرواز به ‪ ۱۹‬فرودگاه کشــور بــاز می‌گردند و از‬ ‫یســازی اثــر تحریــم آمریــکا‬ ‫ســتاد بررســی نحــوه خنث ‌‬ ‫بــر جریــان ورود توریســت خارجــی بــه کشــور‪ ،‬برنامه‬ ‫«توریســت جایگزیــن» را بــه ســازمان گردشــگری‬ ‫پیشــنهاد کــرده کــه اجرای آن در بهار امســال‪ ،‬رشــد‬ ‫آمار ســفرها از برخی کشــورهای منطقه به ایران را به‬ ‫همــراه داشــته اســت‪ .‬در برنامه تــازه به اجــرا درآمده‬ ‫از ســوی ســازمان میراث‌فرهنگــی‪ ،‬صنایع‌دســتی و‬ ‫گردشــگری بــرای عبــور از دیــوار تحریــم‪« ،‬کشــورهای‬ ‫منطقــه» به‌عنــوان مبــادی هــدف بــرای جــذب‬ ‫بیشــتر گردشــگر خارجــی تعریــف شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫جلــب این گــروه از گردشــگران قــرار اســت «تبلیغات‬ ‫مســتقیم» درباره ظرفیت‌ها و اســتعدادهای شــهرها‬ ‫و روســتاهای ایــران برای گردشــگری از طریق حضور‬ ‫تیم‌های تخصصی در خا ک کشــورهای مبدا صورت‬ ‫گیــرد‪ .‬همچنیــن لغــو روادید یــا کاهش هزینــه آن نیز‬ ‫اقــدام دیگــری در مســیر اجــرای برنامــه «توریســت‬ ‫جایگزیــن» اســت‪ .‬اخیــرا یک تشــکل فعــال در حوزه‬ ‫گردشــگری از کاهش آمار ســفر گردشــگران اروپایی و‬ ‫آمریکایــی به کشــور خبــر داده و البتــه در ادامه اعالم‬ ‫کــرده بــود مســافرت‌های ترکیبــی زیارتی‪-‬تفریحــی و‬ ‫گردشــگری ســامت از برخــی کشــورهای اطــراف بــه‬ ‫ایران افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫معــاون رئیس‌جمهــور و رئیــس ســازمان‬ ‫میراث‌فرهنگــی‪ ،‬صنایع‌دســتی و گردشــگری روز‬ ‫گذشــته بــا تشــریح شــکل تاثیرگــذاری خــروج آمریــکا‬ ‫از برجــام بــر بــازار گردشــگری و رونــد ورود توریســت‬ ‫خارجــی به کشــور اعالم کــرد‪« :‬تحریم‌ها تــا حدودی‬ ‫تاثیرگــذار بــوده اســت بــه ‌ویــژه در زمینــه پروازهــا و‬ ‫خصوصــا پروازهــای مســتقیم بــه ایــران کــه یکــی از‬ ‫مولفه‌هــای گردشــگری خارجــی و توســعه ایــن بــازار‬ ‫است‪ .‬برخی از پروازها قطع شد و برخی دیگر کاهش‬ ‫یافــت؛ امــا بــا ایــن حــال در ســازمان میراث‌فرهنگی‬ ‫کشــور از انتهای ســال ‪ ۹۶‬که بحث تحریم‌ها و خروج‬ ‫از برجام ازســوی آمریکا مطرح شــد‪ ،‬ستادی تشکیل‬ ‫شــد تــا روی راهکارهــای مختلفــی در ایــن خصــوص‬ ‫مطالعه و اندیشه کند‪».‬‬ ‫علی‌اصغــر مونســان کــه دوشــنبه ایــن هفتــه بــه‬ ‫اســتان گیالن سفر کرد‪ ،‬در حاشــیه بازدید از مناطق‬ ‫گردشــگری این اســتان دربــاره اقداماتی که ســازمان‬ ‫گردشــگری بــرای عبــور از دیــوار تحریــم بابــت حفــظ‬ ‫جریــان ورود توریســت خارجــی انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مطابق جمع‌بندی‌هایی که انجام شــد‪ ،‬تمرکز‬ ‫بــر جــذب گردشــگری منطق ـه‌ای را افزایــش دادیم و‬ ‫کشــورهای هدف جدیدی را بــه برنامه جذب اضافه‬ ‫کردیــم‪ .‬از جملــه اقداماتــی کــه برای رونق‌بخشــی به‬ ‫ورود گردشــگر از کشــورهای منطقــه تا کنــون انجــام‬ ‫شــده‪« ،‬لغو روادید یک‌طرفه توســط ایــران یا کاهش‬ ‫هزینه روادید برای کشــورهای مبدا» است‪ .‬مونسان‬ ‫در ایــن بــاره تصریــح کــرد‪ :‬هزین ‌ههــای روادید کشــور‬ ‫عراق صفر شده است و با عمان لغو روادید یک‌طرفه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬نتیجــه ایــن اقــدام در یــک‬ ‫نمونــه طی ســه ماه نخســت ســال ‪ ۹۸‬در مقایســه با‬ ‫مدت مشــابه در ســال ‪ ۹۷‬به افزایش چشــمگیر ورود‬ ‫گردشــگر از عمــان بــه ایــران انجامیــد به‌طوری‌کــه از‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬گردشــگر در بهار ســال گذشته به‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در بهار امسال از مبدا عمان‬ ‫رسیده‌ایم‪.‬‬ ‫بهار امســال ورود توریســت خارجی به کشــور بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نســبت به بهار ســال گذشــته افزایش پیدا‬ ‫کــرد و تعــداد گردشــگران خارجــی از مــرز ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫نفر گذشــت‪ .‬دولــت اخیرا نیز لغــو یک‌طرفه روادید با‬ ‫کشــور چیــن را انجام داده اســت‪ .‬چیــن ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫نفر گردشــگر خروجی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی داشــته‬ ‫کــه از نگاه ســازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دســتی و‬ ‫گردشــگری ایــران‪ ،‬ایــن کشــور می‌تواند به یــک مبدا‬ ‫اصلــی بــرای ورود گردشــگر تبدیــل شــود‪ .‬معــاون‬ ‫رئیس‌جمهــور در امور گردشــگری درباره تدابیر آماده‬ ‫اجرا برای رونق ورود گردشــگر چینی به کشــور گفت‪:‬‬ ‫ب ـه‌ زودی حجــم تبلیغات وســیعی را در چین به اجرا‬ ‫درمی‌آوریــم و گرو ‌ههــای مختلــف گردشــگری ایــران‬ ‫اجــرای برنام ‌ههــای متنوعــی را در کشــور چیــن برای‬ ‫معرفی جاذبه‌های ایران برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی تا کید کرد‬ ‫تشکیلبانکاطالعاتصنایع‌دستی‬ ‫در اتوماسیون اداری ناجا‬ ‫سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد‬ ‫حذفمهرورودبرگذرنامه‬ ‫اتباعخارجی درتماممرزهایمجازانجاممی‌شود‬ ‫ســخنگوی وزارت کشــور با اشاره به اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری‬ ‫دربــاره حــذف مهــر از گذرنامــه اتبــاع خارجــی گفــت ‪ :‬در تمامــی مرزهــای‬ ‫مجاز این مســاله در حال اجرا شــدن اســت‪ .‬ســید ســلمان ســامانی افزود‬ ‫‪ :‬بنــا بــر دســتور رئیس جمهــوری در خصوص حــذف مهــر از گذرنامه اتباع‬ ‫خارجی ‪ ،‬این موضوع توســط کارویژه مرز شــورای امنیت کشــور عملیاتی‬ ‫شــد‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬با بررســی و پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی‬ ‫بــا پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه و ســایر دســتگاه‌های ذیصالح‪ ،‬ایــن امر در‬ ‫تمامی مرزهای مجاز زمینی‪ ،‬دریایی و هوایی کشــور اجرایی شــده اســت‪.‬‬ ‫سخنگوی وزیر کشور درباره گردش آزاد اطالعات در دولت تدبیر و امید به‬ ‫ایرنا گفت ‪:‬گردش آزاد اطالعات یکی از حقوق شــهروندی اســت و دولت و‬ ‫تدبیــر و امیــد رعایت حقوق شــهروندی را جزء اصول اولیه تشــکیل دولت‬ ‫می‌دانــد‪ .‬ســامانی افــزود ‪ :‬در ابتدای آغــاز به کار دولت ‪ ،‬آییــن نامه قانون‬ ‫انتشــار آزاد اطالعــات و دسترســی بــه اطالعــات کــه ســالها معطــل مانــده‬ ‫بــود در هیــات وزیــران تصویب شــد و ا کنون بــه صورت دوره ای و مســتمر‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی گزارش عملکرد دســتگاه هــا در خصوص‬ ‫پاســخگویی به اطالعاتی که شــهروند از دســتگاه های اجرایی درخواست‬ ‫کرده اند را به صورت عمومی منتشــر می‌کند و رتبه بندی دســتگاه ها را در‬ ‫اجرای این قانون به اطالع مردم می‌رساند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما نیز به استانداری‬ ‫هــای سراســر کشــور تا کیــد کرده ایم کــه ا گر در رابطــه با موضوعاتــی که در‬ ‫قانون مشــخص شده است شــهروندان اطالعاتی را درخواست داشته اند‬ ‫بــه صــورت حتمــی بــا رعایت زمــان های مقــرر قانونی ایــن اطالعــات را در‬ ‫اختیــار مــردم قــرار دهند‪ .‬تیرماه امســال‪ ،‬رئیــس جمهوری بــه «عبدالرضا‬ ‫رحمانــی فضلــی» وزیــر کشــور دســتور داد تــا ایــن وزارت از طریــق نیــروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬ترتیباتی اتخاذ کند که از درج مهر ورود‬ ‫و خــروج بــه ایــران در گذرنامــه اتباع خارجی خودداری شــود‪ .‬ســخنگوی‬ ‫وزارت کشور به همراه عبدالرضا رحمانی فضلی به مدت دو روز به شهرکرد‬ ‫ســفر کرده بود‪ .‬حضور در نشســت شــورای تامین ‪ ،‬نشســت با امام جمعه‬ ‫شهرکرد ‪ ،‬نشست شورای اداری و اقتصاد مقاومتی ‪ ،‬نشست با خبرنگاران‬ ‫به مناســبت روز خبرنگار و دیدار از مجتمع نســاجی چادر مشکی از جمله‬ ‫برنامه های دو روز سفر وزیر به چهارمحال و بختیاری بود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظت میــراث فرهنگــی‪ ،‬بر ضرورت تشــکیل بانک‬ ‫اطالعــات صنایــع دســتی در اتوماســیون اداری ناجــا تا کیــد کرد‪ .‬در‬ ‫اجرای مصوبات جلسه مورخ ‪ ۵/۴/۹۸‬ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬نخســتین جلســه تخصصــی پیرامــون بررســی اقدامــات‬ ‫نظارتــی و کنترلــی بر قاچــاق امــوال تاریخی‌فرهنگی و صنایع‌دســتی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬این نشســت با حضــور فرمانده یگان حفاظــت‪ ،‬معاونان‬ ‫و جمعــی از مدیران یگان حفاظت‪ ،‬نمایندگان معاونت های میراث‬ ‫فرهنگــی و صنایــع دســتی‪ ،‬نمایندگانــی از اداره حقوقــی‪ ،‬گمــرک و‬ ‫پلیــس فرودگاه‌هــای کشــور‪ ،‬راه آهــن‪ ،‬پلیــس امنیــت اقتصــادی و‬ ‫معاونت عملیات مرزبانی ناجا در محل ســتاد مرکزی یگان حفاظت‬ ‫میراث فرهنگی برگزار شــد‪ .‬در این جلســه ســردار امیــر رحمت اللهی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظت میراث فرهنگی‪ ،‬با اشــاره به اهمیت میراث‬ ‫فرهنگــی بــه عنوان ســرمایه ملــی و هویــت تاریخی این مــرز وبوم و با‬ ‫توجه به ماهیت وظائف ذاتی یگان در زمینه حفاظت اموال منقول‬ ‫و غیرمنقــول تاریخــی‪ ،‬بر لزوم اتخاذ تدابیر مناســب در جهت کاهش‬ ‫جرائــم علیــه مواریــث ارزشــمند تاریخــی و فرهنگــی و قاچــاق امــوال‬ ‫تاریخــی‪ ،‬از طریــق تداوم تعامالت ســازنده و موثر با نیــروی انتظامی‬ ‫و برخــورداری از ظرفیت های حمایتــی ناجا در زمینه برخورد قانونی‬ ‫و قاطــع بــا متخلفان و ســودا گران این عرصه و محــدود کردن زمینه‬ ‫هــای ارتــکاب جــرم تا کیــد کــرد‪ .‬او از جایگاه ویــژه صنایع دســتی در‬ ‫بازارهــای بین المللی به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد خالق‬ ‫در درآمدزایی و رونق اشــتغال نام برد و از آثار مخرب و زیانبار قاچاق‬ ‫صنایــع دســتی بر پیکــره فرهنگی و اجتماعــی و‪ ...‬جامعــه و از انواع‬ ‫قاچــاق چمدانــی صنایــع دســتی کــم حجــم بــا ارزش ریالی بــاال و یا‬ ‫در قالــب لــوازم خانگی مجاز بــه دلیل تعرفه پاییــن واردات به عنوان‬ ‫مصادیــق امــر یــاد کــرد‪ .‬رحمــت الهــی‪ ،‬همچنیــن ارتقــای تعامــات‬ ‫فرابخشــی بــه منظور تشــدید اقدامــات نظارتی و کنتــرل هدفمند در‬ ‫مبادی ورودی و خروجی و نیازســنجی آموزشــی از طریق هماهنگی‬ ‫بــا رده هــای ســازمانی و ناجــا در رابطــه بــا آشــنایی مامــوران و ایجاد‬ ‫حساســیت در جهــت شــناخت امــوال تاریخــی و صنایــع دســتی را از‬ ‫مهمتریــن عوامــل موثــر در زمینــه مبــارزه با قاچــاق کاالهایــی از این‬ ‫دست عنوان کرد‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫آنها می‌خواهیم همه توصیه‌های ســازمان حج و زیارت را رعایت کنند‪.‬‬ ‫رضــا جعفــرزاده دربــاره جزئیــات بازگشــت زائــران ایرانی گفت‪ :‬بازگشــت‬ ‫زائــران ایرانــی از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۱۷‬شــهریور ماه در قالب ‪ ۳۶۱‬پرواز توســط شــرکت‬ ‫هواپیمایــی جمهوری اســامی ایران ایــران ایر ادامه خواهد داشــت که‬ ‫طــی ایــن ‪ ۲۱‬روز زائــران بــه ‪ ۱۹‬فــرودگاه کشــور در اســتان‌های مختلــف‬ ‫می‌رســند‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۷۶‬پــرواز از جــده و ‪ ۱۸۵‬پــرواز از مدینــه‬ ‫به ســمت ‪ ۱۹‬ایســتگاه مــورد نظر حرکت خواهنــد کرد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬برای‬ ‫ســازمان هواپیمایــی کشــوری اولویــت اول ایمنــی پروازهاســت که باید‬ ‫بــه خوبــی محقــق شــود تا زائــران ایرانی بــه ویــژه آنهایی کــه از رنج‌های‬ ‫ســنی باال تــری برخوردار هســتند بــه راحتی بتواننــد به کشــور بازگردند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه هر یــک از زائران‬ ‫حدا کثر می‌توانند ‪ ۲۰‬کیلوگرم بار با خود داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش‬ ‫هوایــی ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه عنــوان دســتگاه حا کمیتــی‬ ‫شــرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران‪ ،‬شرکت هندلینگ و ‪ ...‬هر یک‬ ‫وظایــف خــود را بایــد بــه خوبی در ایــن زمینه انجــام دهند تا بســتر الزم‬ ‫بــرای آســایش و امنیت زائــران و پروازها فراهم شــود‪ .‬همچنین از زائران‬ ‫درخواســت داریــم کــه همــه توصیه‌های ســازمان حــج و زیــارت را که در‬ ‫قالــب بســته‌های آموزشــی بــه آنهــا ارائــه شــده اســت‪ ،‬را رعایــت کنند تا‬ ‫بتوانیــم بــه خوبی از پس این وظیفه برآییــم‪ .‬بیش از ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۵۶۱‬زائر‬ ‫امســال به خانــه خدا رفته‌اند که همــه آنها از طریق شــرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران پروازشان انجام شده‌ است‪.‬‬ ‫فعالیت «پنج‌شنبه‌های گردشگری» در پایتخت‬ ‫رییــس ســتاد گردشــگری تهــران از فعالیــت پنج‌شــنبه‌های گردشــگری‬ ‫بــدون خــودرو در پایتخــت خبــر داد‪ .‬مهــدی ســیف ظهــر در حاشــیه‬ ‫پنجشــنبه‌های گردشــگری کــه ایــن هفتــه بــه مناســبت روز خبرنگاران‬ ‫بــا حضــور خبرنــگاران رســانه‌های مختلــف برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان این‌کــه‬ ‫متاســفانه گردشــگری در تهــران در دور ‌ههــای قبــل مظلــوم واقع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا این حــال با تــاش مدیریت شــهری جدیــد نفوذ‬ ‫گردشــگری تهران در بخش‌های مختلف افزایش یافته است به گونه‌ای‬ ‫کــه مــا را در جلســات ریاســت جمهــوری و حتــی نهادهــای داخلــی در‬ ‫صورتی که موضوع جلسه به گردشگری مربوط باشد دعوت کرده و نظر‬ ‫ســتاد گردشگری شــهرداری را نیز در مسائل مختلف جویا می‌شوند‪ .‬در‬ ‫الیحــه اخیری که ســازمان میراث فرهنگی به هیات دولت ارســال کرده‬ ‫اســت‪ ،‬نظر شــهرداری تهران نیز در مورد مفاد این الیحه پرســیده شــده‬ ‫اســت و این نشــان می‌دهــد که گردشــگری در تهران جای خــود را پیدا‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬متاســفانه مردم نسبت به محیط‌های پیرامونی‬ ‫خود بی‌تفاوت هســتند و بی‌خبر هســتند که در خیابان‌های تهران چه‬ ‫اتفاقاتــی افتــاده اســت‪ .‬به همیــن دلیل می‌بینیــم که رســتوران‌گردی و‬ ‫فست‌فودگردی به مقصدی برای تهرانی‌ها بدل شده است در حالی که‬ ‫آنان می‌توانند از مرا کز دیدنی شهرشان استفاده کنند و برهمین اساس‬ ‫و برای شناســاندن تهران و کوچه‌هایش به مردم طرح «پرســه در شهر»‬ ‫را اجرایی کردیم که برای اولین‌بار با شیوه‌ای نو در تهران اجرایی شد‪.‬‬ ‫رییس ســتاد گردشــگری تهران با بیان این‌که در نوروز امســال ‪ ۱۸‬مســیر‬ ‫در تهران را شناســایی کردیم که عمدتا در مناطق ‪ ۱۱ ،۲۰ ،۱‬و ‪ ۱۲‬بودند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مســیرها کــه در حــوزه گردشــگری تاریخــی‪ ،‬خانه‌های‬ ‫قدیمی‪ ،‬مذهبی و غیره طراحی شــد‪ ،‬ســبب می‌شود که احساس تعلق‬ ‫محلی باالتر برود و با توجه به استقبال مردم این ‪ ۱۸‬مسیر را به ‪ ۳۰‬مسیر‬ ‫رساندیم و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نکــه طی هماهنگی‌های انجام شــده با شــهرداری‬ ‫ســیف با اشــاره به ای ‌‬ ‫جشــنبه‌های گردشــگری بــدون خودرو‬ ‫جشــنبه را تحــت عنوان پن ‌‬ ‫روز پن ‌‬ ‫راه‌اندازی کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای این مهم نیز راهنمایانی که شال آبی دارند‬ ‫را در نزدیکی آثار تاریخی مهم مستقر کرده‌ایم و آنها نسبت به راهنمایی‬ ‫مــردم اقدام می‌کننــد‪ .‬وی با بیان این‌که مــا می‌خواهیم روایتی صحیح‬ ‫از تهران را به مردم بشناســانیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مســیرهای گردشگری که در‬ ‫جشــنبه‌های گردشــگری در نظر گرفته شده باعث شده است که‬ ‫این پن ‌‬ ‫تورهای گردشگری دیگر نیز شکل بگیرند‪.‬‬ ‫رییس ســتاد گردشــگری تهران با بیان این‌که مردم با پرسه‌زدن در شهر‬ ‫نقاط ارزشمند را شناسایی می‌کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جلساتی نیز با سازمان‬ ‫میراث گردشــگری تهران برگزار کردیم تا این ســازمان درپنج‌شــنبه‌های‬ ‫گردشــگری به مردم خدمات دهند که تا کنون موزه فرش‪ ،‬رضا عباســی‬ ‫و آبگینــه را بــرای بازدید عموم در این طرح رایــگان کرده‌اند و امیدواریم‬ ‫ســایر ســازمان‌های متولــی نیز پــای کار بیایند‪ .‬ســیف افزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫گردش‌کــردن در تهــران در حــد رســتوران‌گردی و فس ـت‌فودگردی تقلیل‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬مــردم می‌تواننــد بــا صــرف کمتریــن هزینــه در مســیرهای‬ ‫گردشــگری مــورد عالق ‌هشــان تردد کننــد و برهمین اســاس عالقه‌مندان‬ ‫می‌تواننــد بــرای انتخــاب تــور مــورد نظــر خــود و تعییــن روز بــه ســایت‬ ‫گردشــگری مراجعه کنند‪ .‬وی در مورد ایجاد ســازمان گردشــگری نیز با‬ ‫بیان این‌که در برنامه سوم توسعه شهر تهران ایجاد سازمان گردشگری‬ ‫شــهرداری تهــران مورد تاییــد و تصویب قــرار گرفته اســت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر الیحه ایجاد ســازمان گردشــگری نهایی شده و پس از تایید‬ ‫توســط معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری‪ ،‬با امضای شهردار تهران‬ ‫به شــورای شــهر تقدیم می‌شود‪ .‬رییس ستاد گردشــگری تهران با بیان‬ ‫نکــه مــا در این الیحــه مدیریــت یکپارچه گردشــگری را در شــهرداری‬ ‫ای ‌‬ ‫تهــران مــورد توجه قرار دادیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای توســعه گردشــگری در تهران‬ ‫باید سازمان‌یافته‌تر فعالیت کرد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫مصطفیرحماندوست‪:‬‬ ‫آموزش و پرورش ما متفکری ندارد که‬ ‫بخواهد بچه‌ها را با تئاتر و شعر آشنا کند‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪*19‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1140‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ادبیات‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫خبر‬ ‫فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫فضایفرهنگیجشنواره‌زده‬ ‫فاضــل نظــری گفــت‪ :‬فضــای فرهنگــی کشــور جشــنواره‌زده‬ ‫شــده و بهتــر اســت مهرواره‌هــا را جایگزیــن جشــنواره‌ها کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل کانــون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان در آیین‬ ‫پایانی نخســتین مهرواره داســتان آفرینش در تبریــز اظهار کرد‪:‬‬ ‫کانــون با این نگاه که رقابت‌هــای فردی می‌تواند برای کودکان‬ ‫و نوجوانان آســیب‌زا باشــد عنوان برنامه‌اش را مهرواره گذاشته‬ ‫اســت تــا در بچه‌هــا ایــن حــس کــه یکــی پیــروز شــده و دیگری‬ ‫شکست خورده است‪ ،‬به‌وجود نیاید‪.‬‬ ‫نظــری در ایــن آییــن کــه روز ‪ ۱۷‬مــرداد ‪ ۱۳۹۸‬در ســینما قــدس‬ ‫تبریــز برگــزار شــد همچنیــن بــا انتقــاد از افزایــش رویدادهــا و‬ ‫جشــنواره‌های رقابتــی در محیط‌هــای آموزشــی و آمــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬پیشــنهاد کرد که همه دســتگاه‌های فرهنگی به ویژه‬ ‫در حــوزه کــودک و نوجــوان به برگــزاری مهرواره‌هــا روی بیاورند‬ ‫چرا کــه عالوه بــر اثرات مثبت و ســازگاری با فرهنــگ ما‪ ،‬جامعه‬ ‫نیــز بــه آن نیــاز دارد‪ .‬او در ادامــه‪ ،‬ایــن رویــداد غیررقابتــی را که‬ ‫عــده‌ای نوجوان به دلیــل داستان‌نویســی گردهم‌آمده‌اند یک‬ ‫اتفاق مبارک دانست و خطاب به اعضای نوجوان کانون گفت‪:‬‬ ‫روح‌ماننــد جســم بــه غذا نیــاز دارد و چه خوب اســت اهل این‬ ‫لذت انســانی و کمال‌جویی طبیعــی‪ ،‬مطالعه و آفرینش و خلق‬ ‫معنی شده‌اید‪.‬‬ ‫فاضــل نظری از حضور نویســندگان کتاب‌های کودک‌ونوجوان‬ ‫بــه عنــوان مدرس در این مهرواره ابراز خوشــحالی کــرد و افزود‪:‬‬ ‫آنــان بــا مهربانــی در کنــار کــودکان قــرار گرفتنــد و تجربه‌هــا و‬ ‫داشته‌های‌شــان را به بچه‌ها انتقال دادند‪ .‬مدیرعامل کانون‪،‬‬ ‫برگــزاری مهرواره داســتان آفرینش را محصــول فعالیت دائمی و‬ ‫فرصتــی برای تماشــای بخشــی از تالش‌های مســتمر کانون در‬ ‫حــوزه ادبیات عنوان و اظهار امیدواری کرد که در آینده شــاهد‬ ‫موفقیــت این نوجوانان اهل قلم و هنرمند و تربیت نســلی پویا‬ ‫و خــاق در عرصــه داستان‌نویســی باشــیم‪ .‬همچنیــن انســیه‬ ‫موســویان سرپرســت اداره کل آفرینش‌هــای ادبــی و هنــری‬ ‫کانــون نیز با بیان گزارشــی از روند برگــزاری مهرواره توضیح داد‪:‬‬ ‫در سراســر کشــور و با دارا بودن ‪ ۷۸‬انجمن ادبی فعال و بیش از‬ ‫‪۲‬هــزار عضــو ارشــد و نوجــوان‪ ،‬در مجموع ‪ ۵۲۸‬اثــر از ‪ ۴۴۰‬عضو‬ ‫ارشد دریافت شد و پس از انتخاب اولیه در استان‌ها در نهایت‬ ‫‪ ۸۶‬نفر شــامل ‪ ۷۳‬دختر و ‪ ۱۳‬پســر با معیارها و اســتانداردهای‬ ‫تعریــف شــده‪ ،‬بــرای حضــور در مهــرواره انتخــاب شــدند‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در مهــرواره آفرینــش از حضور ‪ ۱۳‬اســتاد و نویســنده‬ ‫در حــوزه ادبیــات داســتانی بزرگســال و کودک و نوجــوان در ‪۱۸‬‬ ‫کارگاه تخصصــی بهره گرفتیم و دو نشســت تخصصی با موضوع‬ ‫«طنــز و «ادبیــات وحشــت» و یــک نشســت نقــد داســتان نیــز‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫علــی بینش‪ ،‬مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن آییــن از رییــس حــوزه‬ ‫هنــری و دیگــر مســئوالن اســتان کــه در برگــزاری این رویــداد با‬ ‫کانــون همراهــی کردنــد قدردانی و اظهــار امیدواری کــرد زمانی‬ ‫کــه ایــن نوجوانــان بــه نویســندگان و رمان‌نویســان معــروف و‬ ‫توانمنــدی تبدیــل شــدند‪ ،‬خاطــره حضــور در ایــن مهــرواره‬ ‫را فرامــوش نکننــد‪ .‬در بخشــی از ایــن آییــن کتــاب مجموعــه‬ ‫آثــار نوجوانــان شــرکت‌کننده در مهــرواره داســتان بــا عنــوان‬ ‫«آفرینــش داســتان» رونمایــی شــد و اجــرای ســرود کانــون بــه‬ ‫دو زبــان فارســی و ترکــی و قصه‌گویــی داســتان معــروف ســارای‬ ‫از ســوی یــک دختــر نوجــوان تبریــزی بخــش دیگــری از ایــن‬ ‫برنامه بود‪.‬‬ ‫محمدرضــا زمردیــان معــاون فرهنگی‪ ،‬معاون سیاســی امنیتی‬ ‫اســتاندار و جمعی از مســئوالن اســتان به همراه افسون امینی‬ ‫مدیــرکل آفرینش‌هــای فرهنگــی‪ ،‬محمدعلــی مقیمــی مدیرکل‬ ‫ارزیابی عملکرد و پاســخ‌گویی به شــکایات کانون و مدیران کل‬ ‫کانون استان‌های آذربایجان غربی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬زنجان و کرمانشاه‬ ‫نیــز در ایــن آیین حضور داشــتند‪ .‬مهرواره داســتان آفرینش که‬ ‫روز ‪ ۱۴‬مرداد در تبریز آغاز شــده بود روز ‪ ۱۷‬مرداد با اهدای لوح‬ ‫قدردانــی و تندیــس به تمامی شــرکت‌کنندگان به پایان رســید‪.‬‬ ‫«مهرواره»‪ ،‬واژه‌ای اســت که کانون پــرورش فکری برای عنوان‬ ‫برخــی از رویدادهــای غیررقابتــی ویــژه کــودکان و نوجوانــان‬ ‫انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫فاطمه فالح‬ ‫در ایــن پنــج ســال دبیــری مــن کار بــه جایی رســید‬ ‫یشــدند تــا برای‬ ‫کــه گروه‌هــای خارجــی داوطلــب م ‌‬ ‫شــرکت در مســابقه شــرکت کنند‪ .‬بعد در دوره‌ آقای‬ ‫احمدی‌نژاد‪ ،‬تنگ‌نظری‌های شــدید باعث شد من‬ ‫نتوانم خواســته‌هایی را که ارشــاد از مــن انتظار دارد‬ ‫انجــام بدهــم‪ .‬اما کاری کردم که حاصــل آن را اینجا‬ ‫می‌بینیــد‪ .‬هم ـه‌ کتاب‌هایــی کــه اینجا چیده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬دربار ‌ه تئاتر کودک است‪ .‬از سال اولی که من‬ ‫نبود‬ ‫دبیر جشــنواره شدم‪ ،‬فهمیدم مشکل اصلی ما ِ‬ ‫تئوری علمی درباره‌ تئاتر و تئاتر کودک است‪ .‬متوجه‬ ‫شــدم تئاتــر کودک مــا هنوز همــان نمایش ســنتی و‬ ‫روحوضــی اســت کــه کمی شــکل و شــمایل ظاهری‬ ‫آن عوض شــده اســت‪ .‬اما هنوز نصیحتی و حکمتی‬ ‫است و با ضرباهنگ‌های قدیمی دارد پیش می‌رود‪.‬‬ ‫خــدا لطــف کــرد و عــده‌ای را ســر راه من قــرار داد که‬ ‫نوشــته‌هایی آماد ‌ه چاپ داشتند که چون مخاطب‬ ‫نداشــت‪ ،‬چــاپ نمی‌شــد‪ .‬کســانی هــم پیدا شــدند‬ ‫کــه ســفارش نوشــتن و ترجمه کــردن آثار را بــه آن‌ها‬ ‫تئاتر‬ ‫محــول کنم تــا کارگردانــی تئاتر و نوشــتن بــرای ِ‬ ‫کــودک را بــرای اهالـ ِـی تئاتــر ســاده‌تر بکنــد و خورا ک‬ ‫فکــری بــه آن‌ها برســاند‪ .‬چیــزی حدود ســی عنوان‬ ‫را در طــی آن پنــج ســال مدیریت جشــنواره به چاپ‬ ‫بهــا را به کســانی کــه در آن‬ ‫رســاندم‪ .‬بالفاصلــه کتا ‌‬ ‫جشــنواره‌ها شرکت می‌کردند‪ ،‬هدیه می‌دادم؛ چون‬ ‫بهترین کســانی کــه به دنبال این کتاب‌ها هســتند‪،‬‬ ‫همین‌ها هستند‪ .‬کمترین کسانی هم که می‌توانند‬ ‫ایــن کتاب‌هــا را بخرنــد‪ ،‬همین‌هــا هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫بهــا بــرای عمــوم هم چاپ شــد و فــروش رفت‪.‬‬ ‫کتا ‌‬ ‫همیــن باعث شــد وقتی فوق‌لیســانس تئاتر کودکان‬ ‫در دانشــگاه‌ها تأســیس شــد‪ ،‬کتــاب بــرای تدریــس‬ ‫وجود داشــته باشــد‪ .‬اعتقاد دارم ا گــر کار خوبی این‬ ‫ســال‌ها اجرا می‌شود‪ ،‬به این دلیل است که عده‌ای‬ ‫رفتنــد خواندنــد و با تئاتــر کودکان در جهــان‪ ،‬اصول‬ ‫کارگردانی و نویســندگی کودک و بازی‌سازی کار برای‬ ‫کــودکان آشــنا شــدند و فهمیدنــد می‌شــود کارهــای‬ ‫خالق ـه‌ی زیــاد دیگری هم کرد‪ .‬بعــد از من فقط یک‬ ‫ســال‪ ،‬ســنت چــاپ کتــاب در جشــنواره ادامــه پیدا‬ ‫ً‬ ‫کــرد‪ .‬چــون اصــا قاعده نبــود کــه در جشــنواره‌ تئاتر‬ ‫کــودک و نوجوان‪ ،‬کتاب هم چاپ شــود‪ .‬کما این‌که‬ ‫در جشــنواره‌های دیگــر هــم نمی‌بینیــد کــه کتابــی‬ ‫چاپ بشود‪ .‬من خودم یک کتاب هم در این زمینه‬ ‫ننوشــتم امــا مقدمات چــاپ کتاب‌های مناســب در‬ ‫این زمینه را فراهم کردم‪ .‬تئاتر کودکان در درج ‌ه اول‬ ‫یک تئاتر مدرسه‌ای است‪ .‬مدرسه‌ها بودند که تئاتر‬ ‫کودک را شــروع کردنــد‪ .‬از زمانی که تئاتر در مدرســه‬ ‫ُمــرد [و هنــوز هــم مــرده اســت]‪ ،‬تئاتــر کم‌رنگ شــد‪.‬‬ ‫خیلی بعید اســت‪ ،‬پدر و مادر را بشــود راضی کرد که‬ ‫یشــان بیایند تئاتری‬ ‫بلیــت تئاتر بخرنــد و با بچه‌ها ‌‬ ‫را ببیننــد‪ .‬خیلــی مقدمــات الزم دارد کــه نداریم‪ .‬در‬ ‫مدرســه ایــن مقدمــات را نمی‌خواهــد؛ کافــی اســت‬ ‫سهــا را بــه صــورت تئاتــر اجــرا بکننــد‪.‬‬ ‫برخــی از در ‌‬ ‫زمانــی که ما دانش‌آمــوز بودیم این اتفــاق می‌افتاد‪.‬‬ ‫در مدرسه حتی نیازی به سالن و ِسن نیست‪ .‬کافی‬ ‫اســت دکور کالس را بــه هم بزننــد‪ ،‬نیمکت‌ها را کنار‬ ‫هم بچینند‪ِ ،‬ســن درســت کنند و بچ ‌ههــا تئاتر بازی‬ ‫کننــد‪ .‬اســتعدادها در مدرســه پیدا می‌شــود و رشــد‬ ‫می‌کنــد‪ .‬ا گر بگویم آموزش و پــرورش ما حداقل صد‬ ‫ســال از آموزش‌وپــرورش متوســط جهانــی عقب‌تــر‬ ‫اســت‪ ،‬گزاف نگفته‌ام‪ .‬آن‌قدر درس و نمره و تکلیف‬ ‫بازی آموزشی یا آموزش همراه‬ ‫جدی شــده است که ِ‬ ‫با بازی فراموش شــده اســت‪ .‬معلم‌ها حوصله‌اش را‬ ‫ندارنــد و ایــن تخصص هم به آن‌ها داده نمی‌شــود‪.‬‬ ‫در نتیجــه ایــن لــذت بــه بچه‌هــا منتقــل نمی‌شــود‪.‬‬ ‫ا گرنــه بچه‌هــا اول تئاتــر بازی می‌کننــد و بعد زندگی‪.‬‬ ‫االن مــن یــک مجموعه تئاتر کــودکان زیر چاپ دارم‬ ‫که برای بچه‌های چهار ســاله اســت‪ .‬بچه‌های چهار‬ ‫ساله اینطوری هستند که وقتی با آن‌ها بازی بکنید‬ ‫بــه شــما می‌گوینــد “حاال تــو بشــو مامان”‪ ،‬یــا “حاال‬ ‫یشــوم مامــان”‪ .‬نقش‌هــا را بــازی می‌کننــد و‬ ‫مــن م ‌‬ ‫نهــا هم تبدیل به‬ ‫آن را عــوض می‌کننــد و هم‌بازی آ ‌‬ ‫همان نقش می‌شــود و با او همراه می‌شــود‪ .‬تئاتر در‬ ‫زندگی کودک بازی است و تئاتر‬ ‫خون کودک اســت و‬ ‫ِ‬ ‫استعداد طبیعی و فطری‪،‬‬ ‫نوعی بازی است‪ .‬ا گر این‬ ‫ِ‬ ‫ـورد توجــه قــرار بگیــرد و ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫مـ ِ‬ ‫نیــازی به این نیســت که ما اینجا بنشــینیم و درباره‌‬ ‫کاســتی‌های تئاتــر کــودک صحبــت کنیــم‪ .‬تقصیــر‬ ‫بچه‌هــا نیســت‪ .‬بچه‌هــا از همان اول اعــام کرده‌اند‬ ‫کــه اهــل بــازی تئاتــر هســتند و از کودکــی تئاتــر بازی‬ ‫می‌کنند‪ .‬ا گر در آموزش و پرورش این استعداد مورد‬ ‫توجــه قرار بگیرد‪ ،‬خیلــی اتفاقات خوبی رخ می‌دهد‬ ‫که االن نیســت‪ .‬یادم اســت که در دبیرستان بعضی‬ ‫از متــون زبــان انگلیســی را که می‌خواندیــم‪ ،‬به تئاتر‬ ‫تبدیل می‌کردیم و به همان زبان انگلیســی هم اجرا‬ ‫می‌کردیم‪ .‬دیالوگ‌نویســی را تمرین می‌کردیم و برای‬ ‫خــودش یــک درس تئاتر بــود و تئاتر را بــه درس وارد‬ ‫می‌کرد‪ .‬تئاتر به عنوان یک تکنولوژی آموزشــی مورد‬ ‫توجــه بود‪ .‬دو چیــز در آموزش و پــرورش ما فراموش‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن دو چیــز بســیار مهم اســت؛ چون‬ ‫بچ ‌ههــا باید مطالعه کنند‪ .‬گســترش مطالعه به این‬ ‫دو چیز بســتگی دارد‪ :‬یکی قصه‌گویی و کتاب‌خوانی‬ ‫و یکــی هــم تئاتــر اســت‪ .‬در برنام ‌ههــای آموزشـ ِـی‬ ‫مــدارس مــا ایــن دو چیــز جایــی نــدارد‪ .‬در حالی که‬ ‫بــرای مثال یکــی از کتاب‌های من‪ ،‬به اســم قص ‌ه دو‬ ‫ال ک‌پشــت تنهــا بــه ایتالیایــی ترجمــه و چاپ شــده‬ ‫یهــا هزینــه کرده‌انــد و مــن را از اینجا‬ ‫اســت‪ .‬ایتالیای ‌‬ ‫بــه ایتالیا دعــوت کردند تا بچه‌هایی کــه آن کتاب را‬ ‫خوانده‌انــد‪ ،‬بتواننــد بــا مــن دربار ‌ه ایــن کتاب حرف‬ ‫بزننــد‪ .‬تــا ایــن حد مطالعــه مهــم اســت‪ .‬در ایتالیا از‬ ‫ایــن کتــاب‪ ،‬تئاتــر و قصه‌گویــی ســاخته‌اند‪ .‬کتــاب‬ ‫بخشــی از زندگی شده اســت‪ .‬ما اینجا چنین چیزی‬ ‫نداریــم؛ بنابراین ابراز عالق ـه‌ای از طرف بچه‌ها برای‬ ‫دیدن تئاتر نمی‌شود‪ .‬آن‌ها دیدن انیمیشن و فیلم‪،‬‬ ‫مانــدن در خانــه و بــازی کامپیوتــری را بــه دیــدن‬ ‫تئاتــر و خوانــدن کتــاب ترجیــح می‌دهنــد‪ .‬تئاتر یک‬ ‫حرکــت اجتماعی اســت‪ .‬بازی کــردن پــای کامپیوتر‬ ‫یــک حرکــت فــردی اســت‪ .‬تئاتــر‪ ،‬زندگــی اجتماعــی‬ ‫را بــه کــودک یــاد می‌دهد‪ .‬چــون برنامه‌ریــزی کالنی‬ ‫بــرای تئاتــر وجــود ندارد‪ ،‬خــواه ناخــواه تئاتــر به این‬ ‫روزی کــه هســت‪ ،‬می‌افتــد‪ .‬ایــن کســانی کــه االن‬ ‫ً‬ ‫دارنــد تئاتر اجرا می‌کنند‪ ،‬اوال خیلی عاشــق هســتند‬ ‫یشــان هم باید از ایــن راه بچرخد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫و زندگ ‌‬ ‫مجبــور هســتند در تئاترشــان اتفاقاتــی را در نظــر‬ ‫بگیرنــد که بزرگ‌ترها را بــه دیدن این تئاتر عالقه‌مند‬ ‫بکننــد‪ .‬مــن جایــی دیگر هم ایــن را گفت ـه‌ام که یک‬ ‫ســال داور جشــنواره‌ انیمیشــن دانش‌آمــوزی در‬ ‫کانادا بودم‪ .‬دانش آموزان انیمیشــن ســاخته بودند‬ ‫و بخشــی از آن‌هــا داوری می‌شــد‪ .‬وقتــی انیمیشــن‬ ‫یشــد؛ در تیتراژ‪ ،‬یک‬ ‫چهــار‪ ،‬پنج دقیق ـه‌ای پخش م ‌‬ ‫قصه‌نویس‪ ،‬یک دیالوگ‌نویس‪ ،‬یک ســناریونویس و‬ ‫َ‬ ‫یک گگ‌نویس ‪( Gag‬کسی که شوخی‌های یک متن‬ ‫ـندگی یک‬ ‫را می‌نویســد) معرفی می‌شــد‪ .‬برای نویسـ ِ‬ ‫انیمیشن کوتاه فقط چهار نفر کار کرده بودند‪ .‬آن‌ها‬ ‫تفاوت سناریو با دیالوگ و داستان و شوخی نوشتن‬ ‫را درک کــرده بودنــد و بعد آن را نوشــته بودند‪ .‬چون‬ ‫نهــا اهمیــت دارد‪ ،‬کــودک و نوجوانی‬ ‫در مــدارس ای ‌‬ ‫که می‌خواهد در یک مسابقه شرکت بکند‪ ،‬با افتخار‬ ‫ـتن کار‬ ‫اعــام می‌کنــد کــه چهار نویســنده بــرای نوشـ ِ‬ ‫بــا او مشــارکت کردنــد‪ .‬اما ا گر ســریال‌های مــا را نگاه‬ ‫کنیــد‪ ،‬تهیه‌کننــده‪ ،‬کارگــردان و نویســنده یــک نفــر‬ ‫ـرادر کارگــردان انجــام داده‬ ‫اســت و تدویــن را هــم بـ ِ‬ ‫اســت و منشــی صحنــه هم خواهــر کارگردان اســت‪.‬‬ ‫یشــویم‪ ،‬نــام دو خانــواده پــای‬ ‫در نهایــت متوجــه م ‌‬ ‫کار آمــده اســت‪ .‬در ســینمای مــا هــم‪ ،‬همیــن اتفاق‬ ‫افتاده اســت‪ .‬ایــن دلیل بر دو چیز اســت؛ اول اینکه‬ ‫ما کمتر همدیگر را قبول داریم و بیشــتر فکر می‌کنیم‬ ‫خودمان باید هم ‌ه کارها را انجام بدهیم‪ .‬دوم اینکه‬ ‫پولــش را نداریــم‪ .‬ایــن کارهــا آنقــدر ســود نــدارد کــه‬ ‫تهیه‌کننده برای هر تخصصی یک نفر را به کار بگیرد‬ ‫و پولــش را پرداخــت کنــد‪ .‬شــما بــه یــاد نمی‌آوریــد‪،‬‬ ‫یــک زمانــی ســینماهای کــودک درســت شــد‪ .‬اســم‬ ‫ســه‪ ،‬چهار ســینما‪ ،‬ســینمای کودک و نوجوان شد‪.‬‬ ‫مهــای کــودک و نوجوان خیلی زیــاد بود‪.‬‬ ‫تعــداد فیل ‌‬ ‫مــن وقتی داور جشــنوار ‌ه فیلــم کــودک و نوجوان در‬ ‫اصفهان بــودم‪ ،‬ژانرهــای متفاوتــی را می‌دیدم‪ .‬این‬ ‫اواخــر هــر فیلمی کــه در آن یک کودک بــازی می‌کند‬ ‫بــه جشــنوار ‌ه فیلم کــودک می‌فرســتند‪ .‬در حالی که‬ ‫فیلم و تئاتر کودک چیز دیگری اســت‪ .‬متأســفانه در‬ ‫جریــان نیســتم که جشــنوار ‌ه تئاتر کــودک و نوجوان‬ ‫در چــه مرحل ـه‌ای اســت امــا یکــی از معضــات تئاتــر‬ ‫کــودک از گذشــته تا کنــون این اســت که نویســنده و‬ ‫کارگــردان تئاتــر کــودک‪ ،‬شــاعر کــودک هم می‌شــود‪.‬‬ ‫دیالوگ‌هــا را به صورت شــعر می‌نویســد و یک ضرب‬ ‫هم روی آن می‌گذارد‪ .‬شــاید به دلیل فضای شادی‬ ‫کــه به وجود م ـی‌آورد‪ ،‬بتواند بزرگ‌ترهــا را هم جذب‬ ‫شعر کودک نیست‪ .‬ا گر قرار باشد تئاتری‬ ‫کند اما این ِ‬ ‫بــرای کــودکان نوشــته شــود‪ ،‬شــاعر بایــد شــعرش را‬ ‫بگویــد‪ .‬هــر عبارتی که در وزن و نظم و موســیقی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬شــعر نیســت‪ .‬دلیل این‌که از ادبیــات در تئاتر‬ ‫اســتفاده نمی‌شــود‪ ،‬از شاعر و نویســنده‪ ،‬سناریست‬ ‫و دیالوگ‌نویــس بــرای نوشــتن تئاتــر کــودک دعــوت‬ ‫یشــود‪ ،‬خودخواهــی و همه‌چیزدانی افراد اســت‬ ‫نم ‌‬ ‫و دلیــل دیگرش مســائل اقتصادی اســت‪ .‬یک گروه‬ ‫ده نفــره‪ ،‬ســه مــاه تمریــن کنند و یــک ماه هــم اجرا‬ ‫بکننــد‪ .‬مگــر چقــدر تئاتــر مخاطــب دارد کــه پــول‬ ‫ســالن و چیزهای دیگر دربیاید‪ ،‬چیزی برای بازیگر و‬ ‫عوامــل دیگر نمی‌ماند‪ .‬بــرای همین افراد متخصص‬ ‫بیشــتری دعوت بــه کار نمی‌شــوند؛ در حالی که نیاز‬ ‫تئاتر ما است‪ .‬نمی‌دانم چه زمانی معنای این حرف‬ ‫فهمیده می‌شــود؛ شــاید زمانی که آموزش و پرورش‬ ‫تئاتر را به عنوان تکنولوژی آموزشی بپذیرد‪.‬‬ ‫شما وقتی دبیر جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان‬ ‫ً‬ ‫بودید‪ ،‬شــخصا بــرای تهیه‌ کتاب‌هــای تئوریک در‬ ‫ه تئاتر اقدام کردید‪ .‬بعد از شــما هم این رسم‬ ‫زمین ‌‬ ‫قطع شــد‪ .‬آیا تخصیص بودجه‌ مالی تأثیرگذار بود‬ ‫یا دغدغه‌های فردی و مدیریتی بوده است؟‬ ‫ً‬ ‫اصــا بودج ـه‌ای بــرای ایــن کار در نظر گرفته نشــده‬ ‫بود‪ .‬این ســبک مدیریتی من بود‪ .‬از برخی هزینه‌ها‬ ‫صرف‌نظــر کــردم تــا بتوانم چنــد کتاب تهیــه کنم‪ .‬از‬ ‫ـود وزارت ارشــاد اســتفاده کــردم ولی‬ ‫امکانــات موجـ ِ‬ ‫مطمئــن بــودم که ا گــر این کتاب در هزار نســخه هم‬ ‫چــاپ شــود‪ ،‬یک جای خالــی را پر می‌کنــد و این کار‬ ‫یکــرد‪ .‬من در دانشــگاه‌های هنــری تدریس‬ ‫را هــم م ‌‬ ‫ـود‬ ‫می‌کــردم و مقصــر بی‌ســوادی دانشــجویانم را نبـ ِ‬ ‫کتاب می‌دیدم‪ .‬مدیرهای بعدی جشنواره یا قدرت‬ ‫برنامه‌ریــزی هزین ‌ههــا را نداشــته یــا دغدغ ـه‌اش را‬ ‫نداشــته‌اند‪ .‬حــاال کــه گذشــته اســت امــا بگذارید از‬ ‫خــودم تعریــف بکنــم‪ .‬مــن در ش ـب‌های جشــنواره‬ ‫سخنرانی تئاتر می‌گذاشــتم‪ .‬شب‌ها وقتی بازیگران‪،‬‬ ‫کارگردانــان و دیگــر عواملــی کــه از شــهرهای مختلف‬ ‫آمده بودند و در هتل جمع می‌شدند و بیکار بودند‪،‬‬ ‫بــرای آن متخصصیــن ســخنرانی‌های تخصصــی‬ ‫می‌گذاشــتم‪ .‬در ایــن جلســات از گوش ـه‌های تاریک‬ ‫ً‬ ‫تئاتــر کودک صحبت می‌شــد‪ .‬اصال مهــم نبود‪ ،‬چند‬ ‫نفــر شــرکت می‌کننــد‪ .‬مهم این بــود که جرق ـه‌ای در‬ ‫ذهــن مخاطب‌های ما ایجاد کنــد‪ .‬این‌ها تجربیاتی‬ ‫بــود کــه من فکــر می‌کــردم بــرای تئاتــر کــودک مفید‬ ‫باشــد‪ .‬آقــای داوود کیانیــان یــا آقــای دولت‌آبــادی‬ ‫پیــش از مــن کتاب‌هایــی دربــاره‌ تئاتر بــرای کودکان‬ ‫چــاپ کردنــد‪ .‬مــن ایــن دو نفــر را رهــا نکــردم‪،‬‬ ‫یشــان‬ ‫کتاب‌های‌شــان را چــاپ کــردم و از کمک‌ها ‌‬ ‫برای چاپ کتاب‌های دیگر استفاده کردم‪.‬‬ ‫بــه عنوان کســی کــه ســال‌ها داور جشــنواره‌ تئاتر‬ ‫و فیلــم کــودکان و نوجوانان بوده‌اید و ســال‌ها در‬ ‫فضای ادبی کودک تجربه دارید‪ .‬ادبیات و تئاتر ما‬ ‫در کجــا قــرار دارد و در جهــان چقدر معرفی شــده‬ ‫است؟‬ ‫ادبیــات و تئاتــر بــا هــم متفاوت هســتند‪ .‬مــن بدون‬ ‫اینکــه تالشــی بکنــم‪ ،‬کتاب‌هایــم بــه چهــارده زبــان‬ ‫ترجمــه و منتشــر شــده اســت‪ .‬یــا ناشــر تــاش کــرده‬ ‫بهــا در نمایشــگاه‌های بین‌المللــی‬ ‫اســت و یــا کتا ‌‬ ‫دیــده شــده‌اند و آن اثــر را خواســته‌اند‪ .‬تئاتــر امــکان‬ ‫این را ندارد که به عنوان یک کتاب در نمایشــگاه‌ها‬ ‫دیــده شــود‪ .‬بایــد یک گــروه برونــد و کارشــان را اجرا‬ ‫بکننــد‪ .‬از همین جا تفاوت ادبیات و تئاتر مشــخص‬ ‫و دس ـت‌وپای تئاتر بســته می‌شود‪ .‬ا گر تئاتر ما جنبه‌‬ ‫بین‌المللــی پیــدا نکــرده اســت‪ ،‬بــه دو دلیــل اســت‪:‬‬ ‫اول اینکــه امکان ســفر و معرفی خــودش و در نتیجه‬ ‫کســب تجربــه از گرو ‌ههــای همســان خــودش را در‬ ‫جهــان نداشــته اســت‪ .‬تئاتــر ســر در ال ک خــودش‬ ‫کــرده و پیــش رفتــه اســت‪ .‬موضــوع دوم ایــن اســت‬ ‫که تئاتر باید در مســیری جشــنواره‌ای معرفی شــود‪.‬‬ ‫ما در این جشــنواره‌ها خیلی شــرکت نکردیم‪ .‬بعضی‬ ‫از گروه‌هــای تئاتــری مــا خودشــان هزینــه و اقدام به‬ ‫ارتبــاط و رفتــن بــه کشــورهای دیگــر می‌کننــد؛ ایــن‬ ‫درســت نیســت‪ .‬تئاتــری کــه در داخــل نمی‌‌توانــد‬ ‫هزین ‌ههــای خــودش را دربیــاورد‪ ،‬چطور بایــد هزینه‬ ‫کنــد و بــه کشــورهای دیگــر بــرود‪ .‬ا گــر ایــن دو مانـ ِـع‬ ‫ســخت را از ســر راه تئاتر برداریم‪ ،‬آن موقع می‌توانیم‬ ‫خودمان را با دنیا مقایســه کنیم‪ .‬ا گر هنوز جشنواره‬ ‫از گرو ‌ههــای خارجی دعوت می‌کند‪ ،‬مســیر درســتی‬ ‫نم ـی‌رود‪ .‬بایــد به آن‌جایی برســیم کــه گروه‌هایی از‬ ‫خارج کشور داوطلب حضور و شرکت در جشنوار ‌ه ما‬ ‫ِ‬ ‫بشوند‪ .‬کما این‌که در فیلم به همین صورت است‪.‬‬ ‫شما گفتید آموزش و پرورش باید از تئاتر به عنوان‬ ‫تکنولــوژی آموزشــی اســتفاده کنــد؛ امــا حتــی در‬ ‫کتاب‌های فارسی یک نمایشنامه‌ کوتاه یا بخشی‬ ‫از یــک نمایشــنامه را نمی‌آورند تــا دانش‌آموزان با‬ ‫ً‬ ‫این ژانر‪ ،‬آشــنایی اولیه پیدا کننــد‪ .‬واقعا چرا تئاتر‬ ‫دارد از مدرسه جدا می‌شود؟‬ ‫من ا گر خبرنگار حوزه‌ آموزش بودم‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫مختلفی را بررســی می‌کردم که در بیست سال اخیر‬ ‫به آموزش و پرورش داده شده است‪ .‬نگاه می‌کردم‬ ‫چــه موضوعاتــی وارد کتاب‌هــای درســی می‌شــود‪.‬‬ ‫موضوعــات جدیــد‪ ،‬سیاســت‌زده و‬ ‫بیشــتر ایــن‬ ‫ِ‬ ‫مســائل روز هســتند‪ .‬موضوعاتــی ماننــد اعتیــاد یــا‬ ‫فــان اتفــاق روز را بــدون فکــر وارد کتــاب درســی‬ ‫می‌کنند‪ .‬هیچ متفکری در این مجموعه نیست که‬ ‫بخواهد بچه‌ها را با تئاتر و شــعر آشــنا کند‪ .‬نه اینکه‬ ‫فقط اشعاری آورده شود‪ .‬باید تفاوت اشعار را با هم‬ ‫ســرزمین شعر است‪.‬‬ ‫ســرزمین ما‪،‬‬ ‫مشــخص کنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ولی بچ ‌ه دبســتانی‪ ،‬تئاتر نمی‌خواند‪ .‬ا گر قرار باشــد‬ ‫فالن موضوع‬ ‫تئاتــر وارد این کتاب‌ها شــود‪ ،‬باید بــا ِ‬ ‫خاص در آن وارد شود تا چاپ شود‪ .‬اما کودک باید‬ ‫با آثار برجســت ‌ه تئاتر آشنا شــود‪ .‬در فرنگ چیزی به‬ ‫اســم موســیقی کالســیک هســت‪ .‬شــخصیت‌های‬ ‫بزرگــی‪ ،‬ارکســترهای بزرگــی را اجــرا کرده‌انــد و مردم‬ ‫بــا ایــن موســیقی زندگــی می‌کننــد‪ .‬موســیقی پــاپ‬ ‫ســر جای خودش هســت‪ .‬کســانی هســتند که‬ ‫هم ِ‬ ‫موســیقی کالســیک را ساده‌نویســی کردنــد‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫ِ‬ ‫طــوری کــه بشــود با یک پیانــو آن را نواخــت و برای‬ ‫گروه‌هــای ســنی مختلــف‪ ،‬منتشــر کرد‪ .‬مثــل اینکه‬ ‫مــا “کلیلــه و دمنــه” را ساده‌نویســی کنیــم و بــرای‬ ‫گروه‌هــای ســنی مختلف بنویســیم و چــاپ بکنیم‪.‬‬ ‫ا گــر کودک با نویســندگان بزرگ تئاتر یا نویســندگان‬ ‫بــزرگ جهانــی در کودکــی و نوجوانــی آشــنا نشــود‪،‬‬ ‫ِکــی آشــنا بشــود؟ حتــی بــرای اینکــه کــودک فقــط‬ ‫اســم شکســپیر را بشــنود‪ ،‬الزم اســت یک آدم فنی‪،‬‬ ‫صحنــه‌ای از نمایــش او را ساده‌نویســی کنــد و آن را‬ ‫در این کتاب‌ها بیاورند‪ .‬این اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬چون‬ ‫آمــوزش و پــرورش مــا ســردرگم اســت و دارد خیلــی‬ ‫معنا گرا‪ ،‬محتوا گرا و سیاسی حرکت می‌کند‪ .‬فقط از‬ ‫طریق بازی می‌شــود‪ ،‬کــودکان را تربیت کرد‪ .‬کتاب‬ ‫درســی باید به بازی نزدیک شــود‪ .‬یکــی از جاهایی‬ ‫کــه کتــاب درســی می‌توانــد به بــازی نزدیک شــود‪،‬‬ ‫تئاتر است‪.‬‬ ‫شــعر کــودک چطــور می‌تواند برای رفــع کمبودها‬ ‫در ســینما و تئاتر کودک به آن کمک برســاند و آن‬ ‫را تغذیه کند؟‬ ‫من ســؤال شــما را این‌طور تغییر می‌دهم که شــاعر‬ ‫کــودک چــه کمکــی می‌تواند به شــعر کــودک بکند؟‬ ‫تئاتــر یــک موجــود مســتقل اســت کــه احتیــاج بــه‬ ‫بازی‌نویــس‪ ،‬دیالوگ‌نویــس و شــاعر دارد‪ .‬ا گــر یــک‬ ‫شــاعر گفت‌گوهــای یــک تئاتــر کــودک را بنویســد یا‬ ‫دیالوگ‌هــا را تبدیــل بــه شــعری زیبــا و خیال‌انگیــز‬ ‫‌خیال‬ ‫بکند‪ ،‬خیلی بهتر اســت تا فردی بی‌خبر و بی ِ‬ ‫شــعر و دنیای بچه‌ها این کار را بکند‪ .‬شــاعر کودک‬ ‫می‌توانــد روایــت در روایــت ایجــاد کنــد‪ .‬روایتــی‬ ‫شــاعرانه را در دل روایتــی تئاتــری بیــاورد و حــس و‬ ‫ذوق و خیــال بچه‌هــا را پــرورش بدهــد‪ .‬ایــن اتفاق‬ ‫خیلی کم افتاده است‪.‬‬ ‫شــما گفتیــد هــر کالم مــوزون و آهنگینــی شــعر‬ ‫نیســت و نمی‌توانــد بــه تئاتــر و ســینمای کــودک‬ ‫کمــک بکنــد‪ .‬امــا گاهــی دیــده می‌شــود بــرای‬ ‫آهنگین شــدن کالم‪ ،‬محتوا فدای وزن می‌شــود‪.‬‬ ‫تئاتــر کودک از نظر شــما‬ ‫شــعر کمک‌کننــده بــه‬ ‫ِ‬ ‫آن ِ‬ ‫چه ویژ گی‌ها و تعریفی دارد؟‬ ‫فقط محتوا فدا نمی‌شــود‪ ،‬زبان هم فدا می‌شــود‪.‬‬ ‫شــاعر چــون زبــان را بلــد نیســت‪ ،‬مجبــور می‌شــود‬ ‫کلمات کودکان نیســت‪ .‬مجبور‬ ‫کلماتی را بیاورد که‬ ‫ِ‬ ‫می‌شــود زبان و کلمــات را در جایی قطع و تکه تکه‬ ‫کنــد کــه در زبــان فارســی نیســت‪ .‬شــاعر هــم ناظم‬ ‫اســت و هم شــاعر‪ .‬ناظم یعنی می‌توانــد به کلمات‬ ‫طوری نظم بدهد که معنی‪ ،‬فدای ریتم نشود‪ .‬این‬ ‫کم‌ترین کاری اســت که او می‌تواند با شناخت زبان‬ ‫و کلمات و وزن انجام بدهد‪ .‬شاعر به معنای کسی‬ ‫است که می‌تواند حس برانگیزد و حس مخاطب را‬ ‫تقویــت بکند‪ .‬ا گر بخش‌هایی از تئاتر مانند دیالوگ‬ ‫یــا روایــت در روایــت بــه شــاعر ســپرده شــود‪ ،‬انگیزه‌‬ ‫مخاطــب بــدون هیــچ فشــاری بــرای دیــدن تئاتــر‬ ‫بیشــتر می‌شــود‪ .‬من برخالف نویســندگان دیگر که‬ ‫اصرار دارند‪ ،‬تصویرگر باید با آن‌ها هماهنگ باشــد‪،‬‬ ‫معتقدم تصویرگر یک هنرمند مستقل است که باید‬ ‫نگاه‪ ،‬زبان و حرف ویژ ‌ه خودش را به اثر من داشــته‬ ‫باشــد و روایت خودش را از داســتان من بسازد‪ .‬ا گر‬ ‫ایــن روایت‌ها موفق باشــند‪ ،‬کــودک از روایت من و‬ ‫روایت تصویرگر لذت می‌برد‪ .‬در تئاتر هم‪ ،‬شــعر یک‬ ‫روایــت ویژه اســت‪ .‬همــراه بــا نویســنده و کارگردان‬ ‫جلو می‌رود اما شــاعر کار خودش را می‌کند‪ .‬تخیل‪،‬‬ ‫حس‌برانگیــزی و فانتزی‌هایــی را وارد شــعر می‌کند‬ ‫کــه همــان لحظــه بیشــتر از دیگــر لحظــات در ذهن‬ ‫مخاطــب بماند‪ .‬این کمکی اســت که شــعر به تئاتر‬ ‫کودک می‌کند و آن را کودکانه‌تر می‌کند‪.‬‬
‫شنبه‌هاباگالری‌گردی«هنرمند»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 28‬افتتاحیه و‪ 48‬فرصت گالری گردی‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪*19‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1140‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجسمی‬ ‫یهــای تهــران روز جمعــه ‪ 18‬مردادمــاه میزبــان‬ ‫گالر ‌‬ ‫‪ 28‬نمایشــگاه جدیــد هســتند‪ .‬آدینــه ‪ 18‬مردادمــاه‬ ‫هنرمنــدان عرصــه هنرهــای تجســمی در گالری‌های‬ ‫سهــا‪ ،‬آثــار حجمــی و‬ ‫تهــران حاضــر شــده‌اند تــا عک ‪‎‬‬ ‫نقاش ـی‌های خــود را در معــرض دیــد عالقه‌منــدان به‬ ‫هنر قرار دهند‪ .‬این هفته با ‪ 28‬افتتاحیه‪ ،‬گالری‌های‬ ‫تهــران میزبــان عالقمنــدان بــه هنرهــای تجســمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫آریانا‪ :‬نمایشــگاه عکــس علیرضا جعفری بــا نام “رخ”‬ ‫‪ 18‬مــرداد در گالری آریانا برپاســت‪ .‬این نمایشــگاه به‬ ‫نشــانی الهیــه‪ ،‬انتهای خیابــان مریم شــرقی‪ ،‬ابتدای‬ ‫خیابــان فرشــته (شــهید فیاضــی)‪ ،‬شــماره ‪ 9‬برقــرار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اعتمــاد‪ :‬منتخبــی از مجموعــه اعتمــاد؛ عنــوان‬ ‫نمایشــگاهی است که از ‪ 18‬مرداد تا ‪ 19‬شهریورماه در‬ ‫گالری اعتماد ‪ 1‬برپاســت‪ .‬ایــن گالری در میدان هفت‬ ‫تیر‪ ،‬مفتح جنوبى‪ ،‬بن بســت شــیرودى پال ک ‪ ۲۵‬قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امــکان‪ :‬نمایشــگاه طراحــی گلنــاز حســینی بــا عنوان‬ ‫“منظــر”‪ 18‬مــرداد تا اول شــهریورماه در گالری امکان‬ ‫به نشانی خیابان میرزای شیرازی‪ ،‬کوچه دوم‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ ،۳‬زنگ یک برپاست‪.‬‬ ‫ای جــی‪ :‬نمایشــگاه عکــس “اســتعداد ای ‪ .‬جــی ‪”2‬‬ ‫از ‪ 18‬تــا ‪ 24‬مــرداد در گالــری ‪ Ag‬واقــع در خیابــان‬ ‫کریم‌خــان‪ ،‬خیابــان عضــدی جنوبــی‪ ،‬پــا ک ‪ 43‬برپا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایــده‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی مریــم مقدم با نــام “تن” ‪18‬‬ ‫تــا ‪ 29‬مــرداد در گالری ایده به نشــانی کریم‌خان زند‪،‬‬ ‫خیابان ســنایی‪ ،‬خیابان هجدهم‪ ،‬پال ک ‪ ٢٦‬میزبان‬ ‫عالقمندان به هنر است‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ا‪ :‬نمایشــگاه گروهــی چیدمــان بــا آثــاری از آرفــه آراد‪،‬‬ ‫مریم اشــکانیان‪ ،‬آریا تابنده‌پور‪ ،‬مهدی دندی‪ ،‬مهسا‬ ‫کریم ـی‌زاده‪ ،‬مهســا مرســی و پیــام مفیــدی ‪ 18‬تــا ‪30‬‬ ‫ُ‬ ‫مرداد در گالری ا به نشــانی خیابان ســنایی‪ ،‬خیابان‬ ‫شاهین (خدری)‪ ،‬پال ک ‪ ،18‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫بــاغ مــوزه هنــر ایرانــی‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی نیوشــا‬ ‫یهــا در بــاغ” از ‪ 18‬مــرداد تــا‬ ‫نیوژپــور بــا عنــوان “ماه ‌‬ ‫اول شــهریورماه در گالــری بــاغ موزه ایرانی به نشــانی‬ ‫خیابــان ولیعصــر‪ ،‬باالتر از پــارک‌وی‪ ،‬خیابان فیاضی‪،‬‬ ‫خیابــان بوســنی هرزگویــن‪ ،‬س ـه‌راه دکتــر حســابی‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫ثالث‪ :‬نمایشــگاه آثار امید فاضلی با نام “فلوکســتین”‬ ‫‪ 18‬تــا ‪ 23‬مــرداد در گالــری ثالث برپاســت‪ .‬این گالری‬ ‫در خیابــان کریم‌خان زند‪ ،‬بین ایرانشــهر و ماهشــهر‪،‬‬ ‫شماره ‪ ١٤٨‬قرار دارد‪.‬‬ ‫یهــای مختلــف خانــه‬ ‫خانــه هنرمنــدان‪ :‬گالر ‌‬ ‫هنرمنــدان ایــران این هفتــه میزبان چهار نمایشــگاه‬ ‫مختلف هســتند‪ .‬دومین “هفته‌ پیشکسوتان سفال‬ ‫و ســرامیک ایران” با نمایشگاه مروری بر منتخب آثار‬ ‫منیــر و محمدمهدی قان‌بیگی در نگارخانه زمســتان‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار م ‌‬ ‫دومیــن نمایشــگاه گــروه هنــری “تومــا” بــا موضــوع‬ ‫تصویــری ســازی و مجســمه در دو گالــری میرمیــران‬ ‫و پاییــز افتتــاح خواهــد شــد‪ .‬نمایشــگاه نقاش ـی‌های‬ ‫اســماعیل خلــج نیز در گالــری ممیز افتتاح می‌شــود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه عکس‌های ســیاوش جعفری نیــز با عنوان‬ ‫ُ“پرســه” در گالری بهار برپا خواهد شــد‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫بــه هنــر می‌تواننــد ‪ 18‬تا ‪ 29‬مــرداد به نشــانی خیابان‬ ‫طا‌لقانــی‪ ،‬خیابــان موســوی شــمالی(فرصت)‪ ،‬ضلــع‬ ‫جنوبی باغ هنر‪ ،‬خانه‌ هنرمندان ایران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خــط ســفید‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی گلرخ بخشــی بــا نام‬ ‫“پهن ـه‌ای از رنــگ” ‪ 18‬تــا ‪ 28‬مــرداد در گالــری خــط‬ ‫ســفید به نشــانی خیابان ولیعصر‪ ،‬روبــروی جام جم‪،‬‬ ‫کوچه پروین‪ ،‬پال ک ‪ 22‬برپاست‪.‬‬ ‫دنا‪ :‬نمایشــگاه میکس‌مدیــا “چهل در زن” با آثاری از‬ ‫ناصر شــا کری ‪ 18‬تــا ‪ 25‬مرداد در گالری دنا برپاســت‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان می‌تواننــد بــه نشــانی خیابــان ســپهبد‬ ‫قرنــی‪ ،‬بعــد از چهــار راه طالقانــی‪ ،‬کوچــه سوســن‪،‬‬ ‫پال ک‪ ،4‬طبقه ‪ 2‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫زیرزمین دستان‪ :‬نمایشگاه آثار نقاشی علی رضوی با‬ ‫عنوان “اشکال دینامیک” ‪ 18‬مرداد تا اول شهریورماه‬ ‫در گالری زیرزمین دستان‪ ،‬به نشانی خیابان فرشته‪،‬‬ ‫خیابان بیدار‪ ،‬پال ک ‪ 6‬میزبان عالقمندان است‪.‬‬ ‫ســرزمین هنر‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی “نقش خود”‬ ‫با گردآوری سعید احمدزاده ‪ 18‬تا ‪ 28‬مرداد در گالری‬ ‫ســرزمین هنــر بــه نشــانی اویــن‪ ،‬ابتــدای ســرباالیی‬ ‫کچویــی‪ ،‬کوچــه صفــا‪ ،‬پــا ک ‪ ۴‬میزبان هنردوســتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســلوک‪ :‬نمایشگاه عکس و چیدمان علی خاتم‌ساز با‬ ‫نــام “ســه‪ .‬صفر” ‪ 18‬تــا ‪ 28‬مرداد در گالری ســلوک به‬ ‫نشــانی خیابان فرشــته‪ ،‬خیابان تختــی‪ ،‬کوچه یکم‪،‬‬ ‫پال ک ‪ ۱‬برپاست‪.‬‬ ‫شــکوه‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی نســرین کیشــانی بــا نــام‬ ‫“بــه رنــگ خیــال” ‪ 18‬تــا ‪ 23‬مــرداد در گالــری شــکوه‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌منــدان می‌توانند برای تماشــای این‬ ‫آثــار به نشــانی فرمانیه‪ ،‬بلوار شــهید اندرزگــو‪ ،‬خیابان‬ ‫ســلیمی شــمالی‪ ،‬کوچه امیر نوری‪ ،‬پال ک ‪ 19‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شــیث‪ :‬نمایشــگاه آثــار خوشنویســی سیدحســین‬ ‫ملکــی بــا عنــوان “نجــوای قلــم” ‪ 18‬تــا ‪ 23‬مردادمــاه‬ ‫در نگارخانــه شــیث واقــع در چهــارراه ولیعصــر‪ ،‬ضلــع‬ ‫جنوبی پارک دانشجو‪ ،‬کوچه شیرزاد شرقی برپاست‪.‬‬ ‫شــیرین‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی امیــر راهســاز بــا نــام‬ ‫“ساســپریا” و نمایشــگاه حجــم الهام خا کپــاش با نام‬ ‫‪VISUAL‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار معاون هنری از دبیرخانه‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی جوانان‬ ‫جشنوارههنرهایتجسمی‬ ‫جوانان کار برای فرداست‬ ‫“شــبه مجســمه” ‪ 18‬تــا ‪ 30‬مــرداد در گالــری شــیرین‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌منــدان می‌تواننــد بــه آدرس خیابان‬ ‫کریم‌خــان زنــد‪ ،‬خیابان ســنایی‪ ،‬کوچه ‪ 13‬شــماره ‪5‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫طراحــان آزاد‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی قاســم لطفــی بــا‬ ‫عنــوان “بنــگ بنــگ تــا پیــروزی” ‪ 18‬تــا ‪ 23‬مــرداد در‬ ‫گالــری طراحان آزاد به نشــانی خیابان ولیعصر (عج)‪،‬‬ ‫خیابــان فتحــی شــقاقی‪ ،‬میــدان ســلماس‪ ،‬پــا ک ‪۵‬‬ ‫میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫کاما‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی شــهرزاد قاض ـی‌زاده ‪ 18‬تا ‪23‬‬ ‫مــرداد در گالری کاما برپاســت‪ .‬این گالری به نشــانی‬ ‫خیابان پاســداران‪ ،‬خیابان گلســتان دهم‪ ،‬پال ک ‪24‬‬ ‫طبقه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫کانســبت اســتور اردیبهشــت‪ :‬نمایشــگاه طراحــی‪،‬‬ ‫نقاشــی و حجــم “ســه در ســه” بــا آثــاری از محمــد‬ ‫رامشــه‪ ،‬قــدرت رفیعــی و آرمیــن عالیــان ‪ 18‬مــرداد تــا‬ ‫‪ 8‬مهرمــاه در کانســبت اســتور اردیبهشــت به نشــانی‬ ‫خیابان سنایی‪ ،‬خیابان شاهین (خدری)‪ ،‬پال ک ‪،18‬‬ ‫طبقه دوم برپاست‪.‬‬ ‫محســن‪ :‬نمایشگاه آثار عماد انوشــیروانی‪ ،‬آزاده باربد‬ ‫و امیــد مهدیــزاده ‪ 18‬تــا ‪ 30‬مــرداد در گالری محســن‬ ‫برپاســت‪ .‬گالــری محســن در خیابــان ظفــر‪ ،‬خیابــان‬ ‫ناجی‪ ،‬خیابــان فرزان‪ ،‬کوچه نوربخــش‪ ،‬بلوار مینای‬ ‫شرقی‪ ،‬پال ک ‪ 42‬قرار دارد‪.‬‬ ‫نقش‌جهــان‪ :‬نمایشــگاه آثــار بهــزاد بادامــی و ســاناز‬ ‫دهقــی بــا نــام “رنــگ در عکــس” ‪ 18‬تــا ‪ 23‬مــرداد در‬ ‫نگارخانــه نقــش جهــان در آدرس نیــاوران‪ ،‬کوچــه‬ ‫همایونفــر‪ ،‬کوچــه ســعدی‪ ،‬کوچــه حافــظ‪ ،‬خیابــان‬ ‫محمودی ‪ ،۲‬پال ک ‪ ۹‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫والــی‪ :‬نمایشــگاه “نخش” آثار مینا رشــیدی‪ ،‬ســمانه‬ ‫مطلبی‪ ،‬ابوالفضل معصومی و شــیرین میرجمالی ‪18‬‬ ‫تــا ‪ 26‬مــرداد در گالری والی به نشــانی میــدان ونک‪،‬‬ ‫خیابان شهید خدامی‪ ،‬پال ک ‪ 72‬برپاست‪.‬‬ ‫ویســتا‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی ابراهیــم حس ـن‌زاده بــا‬ ‫نــام “شــهر گنــاه” ‪ 18‬تــا ‪ 28‬مــرداد در گالــری ویســتا‬ ‫برپاســت‪ .‬گالری ویســتا به نشــانی خیابــان مطهری‪،‬‬ ‫خیابــان میرعمــاد‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬پــا ک ‪ 11‬میزبان‬ ‫عالقه‌مندان به هنرهای تجسمی است‪.‬‬ ‫ادامه نمایشگاه‌های گذشته‪:‬‬ ‫آوای هنــر‪ :‬گزیــده آثــاری از بــزرگان آبرنگ ایــران تا ‪25‬‬ ‫مــرداد در گالری آوای هنر به نشــانی خیابان فرشــته‪،‬‬ ‫خیابــان بوسنی‪،‬بن‌بســت پناهی‪ ،‬پــا ک ‪ 1‬به نمایش‬ ‫درمی آید‪.‬‬ ‫فرشــته‪ :‬نمایشگاه گروهی عکس “آن” تا ‪ 25‬مرداد در‬ ‫گالری فرشــته برپاســت‪ .‬این گالری به نشانی خیابان‬ ‫نتــر از پــل صــدر‪ ،‬جنــب شــهر کتــاب‬ ‫شــریعتی‪ ،‬پایی ‌‬ ‫فرشته قرار دارد‪.‬‬ ‫فرهنگســرای نیــاوران‪ :‬نمایشــگاه عکــس برگزیــدگان‬ ‫دوربین‪.‬نــت تــا ‪ 25‬مــرداد در فرهنگســرای نیــاوران‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌منــدان می‌توانند بــرای بازدید از این‬ ‫نمایشــگاه بــه آدرس خیابان پاســداران‪ ،‬مقابل پارک‬ ‫نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گلســتان‪ :‬نمایشــگاه “صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــد” تــا ‪30‬‬ ‫مــرداد در گالــری گلســتان بــه آدرس دروس‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫الله‪ :‬نمایشگاه گروهی تصویرگری “گل و مر غ و کالغ”‬ ‫تا ‪ 23‬مــرداد در نگارخانه الله برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫می‌تواننــد بــه نشــانی خیابــان دکتــر فاطمــی‪ ،‬ضلــع‬ ‫شــمالی پارک الله‪ ،‬روبروی پارکینگ طبقاتی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ماه‪ :‬نمایشــگاه تابســتانه گالری ماه تا ‪ 26‬شــهریور در‬ ‫گالری ماه برپاست‪ .‬گالری ماه در خیابان آفریقا‪ ،‬بلوار‬ ‫گلستان‪ ،‬شماره ‪ ۲۶‬قرار دارد‪.‬‬ ‫مرکــز نبشــی‪ :‬نمایشــگاه عکــس محمــد صیــاد بــا نــام‬ ‫“اقلیم حیرانی” تا ‪ 8‬شهریور در مرکز نبشی به نشانی‬ ‫میــدان هفت تیــر‪ ،‬خیابان کریم‌خان‪ ،‬خیابان اســتاد‬ ‫نجات‌اللهی‪ ،‬کوچه‌ خسرو‪ ،‬پال ک ‪ ۵١‬برپاست‪.‬‬ ‫فرهنگســرای نیــاوران‪ :‬نمایشــگاه عکــس برگزیــدگان‬ ‫دوربین‪.‬نــت تــا ‪ 25‬مــرداد در فرهنگســرای نیــاوران‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌منــدان می‌توانند بــرای بازدید از این‬ ‫نمایشــگاه بــه آدرس خیابان پاســداران‪ ،‬مقابل پارک‬ ‫نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گلســتان‪ :‬نمایشــگاه “صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــد” تــا ‪30‬‬ ‫مــرداد در گالــری گلســتان بــه آدرس دروس‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫الله‪ :‬نمایشگاه گروهی تصویرگری “گل و مر غ و کالغ”‬ ‫تا ‪ 23‬مــرداد در نگارخانه الله برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫می‌تواننــد بــه نشــانی خیابــان دکتــر فاطمــی‪ ،‬ضلــع‬ ‫شــمالی پارک الله‪ ،‬روبروی پارکینگ طبقاتی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مــاه‪ :‬نمایشــگاه تابســتانه گالــری مــاه تا ‪ 26‬شــهریور در‬ ‫گالــری ماه برپاســت‪ .‬گالری مــاه در خیابــان آفریقا‪ ،‬بلوار‬ ‫گلستان‪ ،‬شماره ‪ ۲۶‬قرار دارد‪.‬‬ ‫مرکــز نبشــی‪ :‬نمایشــگاه عکــس محمــد صیــاد بــا نــام‬ ‫“اقلیــم حیرانی” تا ‪ 8‬شــهریور در مرکز نبشــی به نشــانی‬ ‫میــدان هفــت تیــر‪ ،‬خیابــان کریم‌خــان‪ ،‬خیابان اســتاد‬ ‫نجات‌اللهی‪ ،‬کوچه‌ خسرو‪ ،‬پال ک ‪ ۵١‬برپاست‪.‬‬ ‫همــا‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی شــادی اجبــاری با نــام “پدید‬ ‫آمدن هیوال” تا ‪ 22‬مرداد در گالری هما واقع در خیابان‬ ‫کریــم خــان زنــد‪ ،‬خیابان ســنایی‪ ،‬کوچه چهــارم غربی‪،‬‬ ‫پال ک ‪ ،۸‬واحد یک میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫ه ـم‌رس‪ :‬دومیــن نمایشــگاه گروهــی “دفتــر طراحی” تا‬ ‫‪ 25‬مــرداد در فضــای هنــری ه ـم‌رس به نشــانی خیابان‬ ‫ولیعصــر ‪ ،‬نرســیده بــه میــدان تجریــش‪ ،‬روبــروی پمــپ‬ ‫بنزیــن بــاغ فــردوس‪ ،‬جنــب بانــک مهــر ایــران‪ ،‬شــماره‬ ‫‪ ،۲۹۹۶‬طبقه‪ 2‬برپاست‪.‬‬ ‫هــور‪ :‬نمایشــگاه آثار طراحی نازیال مقدم تــا ‪ 28‬مرداد در‬ ‫گالــری هــور برپاســت‪ .‬ایــن گالــری در خیابــان مطهری‪،‬‬ ‫خیابان میرزای شــیرازی شمالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ 12‬قرار دارد‪.‬‬ ‫آریا‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی “ریشه ها” تا ‪ 25‬مرداد در‬ ‫گالری آریا به آدرس خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از سه راه دکتر‬ ‫بهشتی‪ ،‬کوی زرین‪ ،‬پال ک ‪ 10‬برقرار است‪.‬‬ ‫ایرانشــهر‪ :‬نمایشــگاه آثار شــهروز صدر فرزانه بــا نام “گل‬ ‫گاو زبــان” تــا ‪ 25‬مــرداد در گالــری ایرانشــهر برپاســت‪.‬‬ ‫مخــان زند‪ ،‬خیابان شــهید‬ ‫ایــن گالــری در خیابــان کری ‌‬ ‫عضدی‪ ،‬خیابان سپند‪ ،‬پال ک ‪ 69‬قرار دارد‪.‬‬ ‫دیلمان‪ :‬نمایشگاه نقاشی حامد مصطفوی با نام “سفر‬ ‫بــه درون‪ ،‬کشــف برون” تــا ‪ 25‬مرداد در گالــری دیلمان‬ ‫برپاست‪ .‬این گالری به نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬خیابان‬ ‫پورمشکانی‪ ،‬شماره ‪ 50‬میزبان عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫اعتماد نگارستان‪ :‬نمایشگاه نقاشی فریبا فرقدانی با نام‬ ‫“پنــداری دیگر” تا ‪ 22‬مرداد درگالری اعتماد نگارســتان‬ ‫بــه نشــانی‪ ،‬میــدان بهارســتان‪ ،‬خیابــان دانشســرا‪ ،‬باغ‬ ‫نگارستان میزبان عالقمندان است‪.‬‬ ‫راه ابریشــم‪ :‬نمایشــگاه آثــار برگزیــده جایــزه عکاســی‬ ‫مینیمالیســم تا ‪ 20‬مرداد در گالری راه ابریشم به نشانی‬ ‫بلــوار کشــاورز‪ ،‬بیــن خیابان وصــال و قدس‪ ،‬پــا ک ‪۲۱۰‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫ســید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی روز پنــج شــنبه ‪ 17‬مــرداد از دبیرخانه بیســت و ششــمین‬ ‫جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان و جلســه داوری گرافیــک‬ ‫ایــن جشــنواره دیــدار کــرد‪ .‬در ایــن دیدار‌هــادی مظفــری مدیــر‬ ‫کل هنرهــای تجســمی‪ ،‬عبدالرحیــم ســیاهکارزاده مدیر موسســه‬ ‫هنرهای تجســمی معاصــر‪ ،‬اردشــیر میرمنگره معاون هنــری اداره‬ ‫کل تجســمی‪ ،‬مجیــد فروغی مدیر روابط عمومــی معاونت هنری‪،‬‬ ‫رضــوان صــادق زاده دبیــر بیســت و ششــمین جشــنواره هنرهــای‬ ‫تجســمی جوانــان ‪ ،‬کامبیــز صبــری مجســمه ســاز و اســتاد کارگاه‬ ‫مجســمه ســازی جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان‪ ،‬جمــال‬ ‫رحمتی کاریکاتوریســت و استاد کارگاه کاریکاتور جشنواره و فرهاد‬ ‫فزونــی طــراح گرافیــک و اســتاد کارگاه گرافیــک جشــنواره در ایــن‬ ‫نشســت بــا مجتبی حســینی دربــاره جشــنواره هنرهای تجســمی‬ ‫جوانــان و ویژگی‌هــای آثــار صحبــت کردنــد‪ .‬مجتبــی حســینی در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬جشنواره هنرهای تجسمی جوانان‪ ،‬جشنواره‬ ‫فرداســت‪ .‬بــا ایــن جشــنواره مــی توانیم آینــده هنرهای تجســمی‬ ‫را تعریــف کنیــم و تجســم بخشــیم‪ .‬مــا وقتــی دربــاره دوره‌هــای‬ ‫تاریخــی صحبــت مــی کنیــم از کشــاورزی آن ادوار نمــی گوییــم از‬ ‫هنر و معماری آن ســخن خواهیم گفت‪ .‬حســینی افزود‪ :‬هنر‪ ،‬کار‬ ‫کــردن بــرای فرداســت که امروزیــان نیــز از آن بهره می برنــد‪ .‬وقتی‬ ‫در حــوزه مدیریــت هنــری فعالیت می کنید باید بــه این فکر کنید‬ ‫کــه عملکــرد شــما نــه فقــط امــروز کــه در معــرض داوری تاریخ هم‬ ‫قــرار مــی گیــرد و آینــدگان از آنچه امروز عمــل می کنید مــی توانند‬ ‫بهــره ببرنــد یــا محروم شــوند‪ .‬معــاون امــور هنــری وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی افــزود‪ :‬حــال در میــان ایــن کار کردن بــرای هنر‪،‬‬ ‫چند جشــنواره و فعالیــت عمده داریم که مختــص فردای نزدیک‬ ‫و دور ماســت کــه جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان یکــی از‬ ‫آنهاســت کــه کارکــرد آن ویــژه آینده اســت‪ .‬بســیاری از کســانی که‬ ‫امــروز از نام‌های مشــهورهنرهای تجســمی انــد و در دهه چهارم و‬ ‫پنجــم زندگــی انــد محصول جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانان‬ ‫هســتند و بــه دوســتی‌های یکدیگر مباهــات می کننــد‪ .‬وی افزود‬ ‫‪ :‬امــا یادمــان باشــد که مــا هنورتوفیق ایــن را پیدا نکــرده ایم که از‬ ‫ایــن ظرفیــت اســتعداد یابی‪ ،‬برای توســعه تعلیم اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫یعنــی اســتعداد یابی می کنیم اما هنــوز امکانات کافی برای اینکه‬ ‫کنتــرل و خدمات رســانی مناســب اراده دهیم نداشــته ایــم تا این‬ ‫برگزیدگان راحت تر به امکانات آموزش تخصصی دسترسی داشته‬ ‫باشند و فرصتهای اراده اثر و پخته شدن را نتوانسته ایم برای این‬ ‫نخبگان و برگزیدگان فراهم کنیم‪ .‬حســینی در ادامه گفت‪ :‬فاصله‬ ‫بین دو جشــنواره نباید ســکوت باشــد و بین دو دوره جشــنواره را‬ ‫بایــد بــا ترنم هنر پر کنیم و امکانــات الزم را برای آموزش و پیگیری‬ ‫ایجاد کنیم‪‌.‬هادی مظفری نیر در این دیدار گفت‪ :‬خوشبختانه با‬ ‫تالش همکاران در دبیرخانه و ســتناد اجرایی جشــنواره این دوره‬ ‫از جشــنواره خیلی خوب دیده شــد و در هماهنگی با دانشگاه‌ها و‬ ‫مرا کز اموزش هنری آزاد و همچنین استانها تعداد قابل توجهی از‬ ‫هنرمندان جوان در این جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬رضــوان صــادق زاده گزارشــی از جلســات‬ ‫داوری و تعــداد شــرکت کننــدگان و افزایــش ‪ 49‬درصــدی شــرکت‬ ‫کنندگان در جشنواره این دوره ارائه کرد‪.‬‬ ‫جمــال رحمتــی اســتاد کارگاه کاریکاتــور جشــنواره جوانــان نیــز به‬ ‫وضعیت هنرمندان جوان کاریکاتور اشاره کرد و گفت‪ :‬مدتی است‬ ‫که شــاهد حضور کمتر کاریکاتوریســتها در جشنواره‌ها هستیم‪ .‬به‬ ‫دلیل بازار کار نامناسب کاریکاتور اقبال کمتری به این رشته شده‬ ‫است که در ورودی و خروجی جشنواره‌ها نیز تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫کامبیز صبری نیز به حضور هنرمندان در جشــنواره جوانان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن دوره شــاهد حضــور ‪ 90‬درصــدری خانم‌ها در‬ ‫رشــته مجســمه ســازی بوده ایم‪ .‬که با توجه به اقبــال خانم‌ها به‬ ‫مجســمه ســازی باید به مســاله مهمــی هم توجه کنیــم که حضور‬ ‫کمرنــگ آقایــان در رشــته مجســمه ســازی مــی توانــد در آینــده‬ ‫مشــکل ســاز باشــد‪ .‬به این ترتیب شــاید در ‪ 15‬ســال آینده تعداد‬ ‫مجسمه‌های سازهای مرد به حداقل برسد‪.‬‬ ‫بیست و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ‪ 30‬مرداد‬ ‫تــا ‪ 4‬شــهریور در ایــام به دبیری رضــوان صادق زاده برگــزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪*19‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1140‬‬ ‫آغاز اجرای‪ 20‬نمایش جدید در تماشاخانه‌های تهران‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیام معاون هنری وزیر ارشاد برای جشنواره‬ ‫نمایش های آیینی و سنتی‬ ‫ســید محمدمجتبی حســینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در آستانه برپایی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی پیامی را برای این‬ ‫رویداد فرســتاد‪ .‬ســید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی در پیامی که به مناسبت برگزاری جشنوراه نمایش های‬ ‫آیینی و ســنتی منتشــر کرده بر این نکته تا کید داشــته است که مأموریت‬ ‫تئاتر نه فقط بازآفرینی خط به خط آیین‌ها که نوآفرینی جستارهایی است‬ ‫که می‌تواند به جویایی و پویایی مخاطبان و مانایی آیین‌ها و پاسخگویی‬ ‫به پرس ـش‌های انســان معاصر ختم شود‪ .‬متن پیام معاون امور هنری به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫ـتن گذشــتگان و نمای ‌ه نمایانی برای امروزیان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫زی‬ ‫چگونه‬ ‫چراغ‬ ‫ِ‬ ‫«آیین‌ها‪ِ ،‬‬ ‫اســت کــه ســزاوارتر زندگــی کننــد و نظــم و نظــام اجتماعی خــود را مبتنی‬ ‫بــر آموز ‌ههــای روزگار کهــن و ُملهــم از مواریــث مانــدگاری بنــا نهنــد کــه در‬ ‫خیرخواهی و خالقیت‌ورزی آن‌ها خللی وارد نیست‪ .‬مردمان روزگار ما قد‬ ‫برافراخته‌اند که در چیستی و هستی خویش مستغرق باشند و از مواهب‬ ‫گنجینه‌های علمی و عملی پیشینیان برخوردار گردند‪ .‬هنر با معنابخشی‬ ‫نهــا و آداب و باورهــا‪ ،‬تبلور ایــن اراده و پیوند دهند ‌ه انســان دیروز‬ ‫بــه آیی ‌‬ ‫و امــروز و از میــان هنرهــا‪« ،‬تئاتر» به جســتجوی خلــق کارکــردی روزآمد از‬ ‫نهــا در برابر ابتالئات روزگاری اســت‪ .‬مأموریت تئاتــر نه فقط بازآفرینی‬ ‫آیی ‌‬ ‫نهــا کــه نوآفرینــی جســتارهایی اســت کــه می‌تواند به‬ ‫خــط بــه خــط آیی ‌‬ ‫جویایی و پویایی مخاطبان و مانایی آیین‌ها و پاسخگویی به پرسش‌های‬ ‫انســان معاصر ختــم گردد‪ .‬هر چنــد گونه‌های متمایز نمایشــی هم چون‬ ‫پرده‌خوانی‪ ،‬خیمه شب بازی‪ ،‬نقالی و تخته حوضی می‌توانند زادگاه این‬ ‫َ‬ ‫نوزایــی و نونــواری در شــمار آیند امــا عبور از کارکرد کلیش ـه‌ای و قالب‌های‬ ‫اجرایــی این گونه‌های نمایشــی جــز به هم‌افزایی علمــی و کارآمدتر کردن‬ ‫مولف ‌ههــای بــر اســاس الگوهــای آ کادمیــک و آموزه‌های پژوهشــی میســر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬آرمانی که مشفقانه باید از دو سوی این صحنه پیش چشم‬ ‫قرار گیرد و به یگانگی‪ ،‬تبلور اصالت و هویت ایرانیان محســوب گردد و در‬ ‫جهان هنر‪ ،‬آوردگاه آ گاهی و رســتگاری‬ ‫آمیختگــی جان عالمان و عامالن‪ِ ،‬‬ ‫باشــد‪ .‬به اعتقاد مجریان‪ ،‬جشــنوار ‌ه بین‌المللی تئاتر آیینی سنتی نه یک‬ ‫رویکرد تکلیفی که رویدادی زایاســت که ضرورت‌های این عصر را با توش ـه‌‬ ‫آیین‌ها و سنن ایرانی متذکر می‌شود و چهره به چهره با عوارض و آالم عصر‬ ‫«نو»‪ ،‬نوشدارو از آالء «سنت» می‌طلبد‪.‬‬ ‫تماشاخانه سپند «برداشتن»‬ ‫یکند‬ ‫را تجربه م ‌‬ ‫نمایــش «برداشــتن» بــا طراحــی و کارگردانــی شــهاب آ گاهــی از ‪ ۲۷‬مرداد‬ ‫در تماشــاخانه ســپند روی صحنــه م ـی‌رود‪ .‬نمایــش «برداشــتن» از ‪۲۷‬‬ ‫مرداد‪ ،‬هر شــب‪ ،‬ســاعت ‪ ،۲۲:۳۰‬در تماشــاخانه ســپند میزبان مخاطبان‬ ‫خواهد بود‪« .‬برداشــتن» اجرایی مســتند و تجربه ای متفاوت خواهد بود‬ ‫کــه با همراهی شــهاب آ گاهی و راهله تعبدی کارگردانی شــده اســت‪ .‬این‬ ‫نهــای آن پروس ـه‌ای کارگاهی و یک ســاله را پشــت ســر‬ ‫نمایــش کــه تمری ‌‬ ‫گذاشته است‪ ،‬با حضور آبان جهاندار پور و راهله تعبدی‪ ،‬که نویسندگان‬ ‫و اجرا گــران ایــن نمایــش خواهند بــود‪ ،‬روی صحنه خواهــد رفت‪ .‬عوامل‬ ‫ایــن نمایش عبارتنــد از‪ :‬امین محمدی مدیر تولید‪ ،‬امیــر مقتدا کارگردان‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬را اســتودیو هوبــت بصــری‪ ،‬فاطمــه مقتــدا تصویرســاز و صــدرا‬ ‫صباحی مشاور رسانه ای پروژه‪.‬‬ ‫حضور «دختر قهرمان و میر نوروزی»‬ ‫در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی‬ ‫نمایش«دخترقهرمانومیرنوروزی»سومینروایتاز مجموعهنمایش‌های‬ ‫دختر قهرمان اســت که توســط هنرجویان گروه نمایش و ارکستر آموزشگاه‬ ‫موسیقی سروستان به جشنواره بین‌المللی نمایش‌های سنتی و آئینی راه‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬این نمایش برداشتی اســت از مراسم و سنت‌هایی که در‬ ‫گســتره ســرزمین ایران برپا بوده و امروزه شاید حضور برخی از آن‌ها کمرنگ‬ ‫شده و یا از میان رفته باشند‪ .‬عوامل این اثر نمایشی عبارتند از‪ :‬نویسنده و‬ ‫کارگردان‪ :‬هرش آرمند‪ ،‬تهیه کننده‪ :‬آموزشگاه موسیقی سروستان‪ ،‬آهنگساز‬ ‫و تنظیم موسیقی‪ :‬هنگامه مشهدی‪ ،‬بازیگران‪ :‬ثمین رفیعی‪ ،‬عرفان ملکی‪،‬‬ ‫آنیتــا تقوی‪ ،‬نیما عصار‪ ،‬بنیامین رضوان‪ ،‬آرمین لطفی پور‪ ،‬آرینا ســرخابی‪،‬‬ ‫صبا تقوی‪ ،‬آسمان رضوان‪ ،‬سبحان فشارکی‪ ،‬ساتیار کریمی‪ ،‬مانلی قویدل‪،‬‬ ‫ســاقی کاشــانی نــژاد‪ ،‬رز اســداللهی‪ ،‬دلنیا چراغــی‪ ،‬طراح لباس و عروســک‪:‬‬ ‫مهرنوش بلمه‪ ،‬دســتیار طراح لباس‪ :‬فائزه شــریفی‪ ،‬طراح پوســتر و بروشور‪:‬‬ ‫شــیوا پوریان‪ ،‬عــکاس‪ :‬ســیاوش حمیدی‪ ،‬فیلمبــردار‪ :‬علی مهــری‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی‪ :‬فاطمه رشیدی‪ ،‬ساخت تیزر‪ :‬معین قوی‪ ،‬زمان اجرا‪ :‬پنجشنبه‪۲۴‬‬ ‫مرداد ‪ ،۱۳۹۸‬ساعت ‪ ،۱۸‬محل اجرا‪ :‬مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬پاتوق نمایش‌های‬ ‫ســنتی کودک و نوجوان‪ .‬نوزدهمین جشــنواره نمایش‌های آیینی و سنتی‬ ‫یشــود و در بخــش پاتــوق‬ ‫از ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۶‬مــرداد در تهــران و کاشــان برگــزار م ‌‬ ‫نمایش‌های سنتی کودک و نوجوان که با عنوان بخش ویژه استاد هنگامه‬ ‫مفید در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی برگزار می‌شود در مجموع ‪۳۰‬‬ ‫اثر به جشنواره راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کوروش نریمانی «شپش» را به عمارت‬ ‫نوفل‌لوشاتو می‌برد‬ ‫«شــپش» به کارگردانی‪ ،‬نویســندگی و طراحی کــوروش نریمانی و با حضور‬ ‫ســیامک صفــری و هنرجویــان ســومین کارگاه کمــدی خــاق در عمــارت‬ ‫نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود‪ .‬کوروش نریمانی نمایش کمدی «شپش»‬ ‫را از ‪ ۲۷‬مرداد به تهیه‌کنندگی حمیدرضا علینژاد و حضور آ کادمی هنرهای‬ ‫اجرایــی افــرا به‌عنــوان مجری طــرح روی صحنــه می‌برد‪ .‬در ایــن نمایش‬ ‫سیامک صفری و هنرجویان سومین کارگاه کمدی خالق به‌عنوان بازیگر‬ ‫حضــور دارنــد‪ .‬کمــدی «شــپش»‪ ،‬قصه مــردی مفلــوک و کارمنــدی دون‬ ‫پایه اســت کــه قصد می‌کند در زندگی پســر نابغه تازه بال ـغ‌اش‪ ،‬نقش مؤثر‬ ‫پدران ـه‌ای داشــته باشــد ّامــا ســیر اتفاقات خیلی ســطحی و کوچــک‪ ،‬او را‬ ‫یبــرد ‪ . ...‬نریمانی پیــش از این‪« ،‬شــپش» را با‬ ‫تــا مــرگ و نیســتی پیش م ‌‬ ‫اســتقبال گســترده مخاطبــان اجرا کرده بــود و در دور جدیــد اجراها‪ ،‬آن را‬ ‫بــا بازی ســیامک صفری و هنرجویان ســومین کارگاه کمــدی خالق‌اش از‬ ‫‪ ۲۷‬مرداد در سالن شماره یک عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌برد‪.‬‬ ‫تماشــاخانه‌های تهران در هفته‌ای که گذشــت میزبان‬ ‫‪ 20‬نمایــش جدیــد شــدند؛ “حــق بــا شماســت”‪“ ،‬در‬ ‫اتاق باد می‌وزد”‪“ ،‬موزه حیات انســانی”‪“ ،‬عشــق من‪،‬‬ ‫حامد بهــداد”‪“ ،‬دریم لند”‪“ ،‬فیزیک یک‪ ،‬فصل یک”‪،‬‬ ‫“ســلول خا کســتری”‪“ ،‬گریزلــی”‪“ ،‬فالــش خوانــی در‬ ‫چهارراه فخرآباد”‪“ ،‬شبی در طهران”‪ُ ،‬‬ ‫“دد”‪“ ،‬یک شب‬ ‫خوش”‪“ ،‬عصر متوس ـط‌ها”‪“ ،‬کات دا گ”‪“ ،‬کارناوال”‪،‬‬ ‫“یــک نظریه شــخصی”‪“ ،‬بیماری خانــواده میم”‪“ ،‬بن‬ ‫بســت”‪“ ،‬مردی که مو نداشــت”‪ ،‬آثار نمایشی هستند‬ ‫کــه اجــرای خــود را در تاالرهــای نمایشــی پایتخــت آغــاز‬ ‫کردند‪ .‬به روال هر هفته مروری داریم بر نمایش‌هایی که‬ ‫در تماشاخانه‌های تهران به روی صحنه هستند‪:‬‬ ‫مجموعهتئاترشهر‬ ‫نمایش “مگس” اثر اشــتفان ارکنی به کارگردانی توحید‬ ‫معصومی ســاعت ‪ 18:30‬در سالن سایه این مجموعه با‬ ‫بازی ایوب آقاخانی‪ ،‬سامان دارابی‪ ،‬مرضیه صدرایی و‬ ‫الهه زحمتی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫“فرشــته تاریــخ” نــام نمایشــی نوشــته و کار محمــد‬ ‫رضایی‌راد است که ساعت ‪ 17‬و ‪ 19:30‬در سالن چهارسو‬ ‫مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه است‪ .‬بازیگران این اثر‬ ‫نمایشــی میالد رحیمــی‪ ،‬رضا بهبــودی‪ ،‬بــاران کوثری‪،‬‬ ‫میالد شجره‪ ،‬سینا کرمی‪ ،‬سینا باالهنگ‪ ،‬رزیتا علیزاده‪،‬‬ ‫فرنــوش نیک‌اندیــش‪ ،‬داوود پژمــان فــر‪ ،‬جاویــد قائــم‬ ‫مقامی‪ ،‬ســتاره بذرافشــان‪ ،‬ســعیده فاضلی و ابوالفضل‬ ‫ابهرهستند‪.‬‬ ‫ســالن قشــقایی ایــن مجموعــه ســاعت ‪ 20:30‬پذیرای‬ ‫نمایــش “اوســتاد نوروز پینــه دوز” نوشــته احمد کمال‬ ‫الوزاره محمودی به کارگردانی رحمت امینی است‪ .‬نوید‬ ‫جهانزاده‪ ،‬سارا الهیاری‪ ،‬آیالر نوشهری‪ ،‬مرتضی نجفی‪،‬‬ ‫رضا دشــتکی‪ ،‬رهــا آرشــید‪ ،‬دالرام ترکی‪ ،‬ســحر آقاســی‪،‬‬ ‫رامین خطیب‪ ،‬هیوا امینی و عرفان معصومی در این اثر‬ ‫کمدی انتقادی بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫نمایــش “النچــر ‪ ”5‬بــه نویســندگی و کارگردانی مســعود‬ ‫صرامی و پویا سعیدی ساعت ‪ 20:30‬در ساله سایه این‬ ‫تاالر نمایشــی با بازی امیر نوروزی‪ ،‬میالد چنگی‪ ،‬مجید‬ ‫قشــناس‪ ،‬صــادق برقعــی‪ ،‬مرتضی‬ ‫یوســفی‪ ،‬محمد ح ‌‬ ‫ســلطان محمدی‪ ،‬فرشــید روشــنی‪ ،‬حامد محمودی‪،‬‬ ‫عماد درویشــی‪ ،‬مجتبی یوسفی‪ ،‬پوریا عربگری‪ ،‬عرفان‬ ‫امین و هادی شیخ‌االسالمی به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫همچنیــن نمایــش “بانــوی آوازخــوان” نوشــته وجــد‬ ‫معــووض بــا ترجمــه‪ ،‬دراماتــورژی و کارگردانــی علیرضــا‬ ‫کوشک جاللی ساعت ‪ 18:30‬در سالن قشقایی تئاترشهر‬ ‫یشــود‪ .‬بازیگران این نمایش سیما تیرانداز‪ ،‬فرناز‬ ‫اجرا م ‌‬ ‫رهنما‪ ،‬سام کبودوند و محمد صدیقی مهر هستند‪.‬‬ ‫بهــا” بــه نویســندگی و کارگردانــی‬ ‫نمایــش “در میــان آ ‌‬ ‫سامره رضایی ساعت ‪ 18‬در کارگاه نمایش این مجموعه‬ ‫با بازی سامره رضایی و مجتبی موسوی به روی صحنه‬ ‫اســت‪ .‬نمایــش کاف ـه‌ای و موزیــکال “آدمهــا‪ ،‬قص ‌ههــا‪،‬‬ ‫آوازهــا” بــه کارگردانــی کامران شــهالیی و اجرای رســول‬ ‫نجفیان ساعت ‪ 20‬در کافه تریای سالن اصلی مجموعه‬ ‫تئاترهر اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫تماشاخانهایرانشهر‬ ‫نمایــش “مــرغ دریایــی مــن” نوشــته کیومــرث مــرادی‬ ‫براســاس نمایشــنامه مــرغ دریایــی آنتــوان چخــوف به‬ ‫کارگردانــی کیومــرث مرادی ســاعت ‪ 21‬در ســالن اســتاد‬ ‫یشــود‪ .‬بازیگــران ایــن اثــر نمایشــی‬ ‫ســمندریان اجــرا م ‌‬ ‫شــبنم مقدمی‪ ،‬امیرحســین فتحــی‪ ،‬زهــرا بهروزمنش‪،‬‬ ‫رضــا داودونــدی‪ ،‬پانته آ قدیریــان‪ ،‬وحید رزاقــی‪ ،‬آرمیتا‬ ‫فروزنــده‪ ،‬محمــد مســگری‪ ،‬محیــا صــدرزاده‪ ،‬محمــد‬ ‫حبیبی و بهزاد خلج هستند‪”.‬پستچی‪ ،‬پابلو نرودا” نام‬ ‫نمایشــی نوشــته انتونیا اســکارمتا با ترجمه و کارگردانی‬ ‫علیرضــا کوشــک جاللــی اســت که ســاعت ‪ 21‬در ســالن‬ ‫اســتاد ناظــرزاده کرمانی تماشــاخانه ایرانشــهر با ایفای‬ ‫نجــان‪ ،‬اشــکان‬ ‫نقــش رویــا تیموریــان‪ ،‬امیــرکاوه آهنی ‌‬ ‫خطیبی و دنیا مدنی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫نمایــش “اژدهــای طالیــی” اثــر رولنــد شــیملفنیگ بــا‬ ‫طراحی و کارگردانی علی پروشــانی ســاعت ‪ 19‬در ســالن‬ ‫استاد نناظرزاده کرمانی به روی صحنه است‪ .‬بازیگران‬ ‫ایــن نمایــش حســین امیــدی‪ ،‬مرضیــه بدرقــه‪ ،‬صبــا‬ ‫پویشمن‪ ،‬ابراهیم عزیزی و محسن نوری هستند‪.‬‬ ‫پردیس تئاتر شهرزاد‬ ‫“مــردی کــه مــو نداشــت” بــا نویســندگی و کارگردانــی‬ ‫مصطفــی کشــتگر و بر اســاس نمایشــنامه‌ای از زنده‌یاد‬ ‫علــی حاتمــی از ‪ 16‬مــرداد مــاه ســاعت ‪ 20:30‬در ســالن‬ ‫شــماره ‪ 2‬پردیــس تئاتــر شــهرزاد روی صحنه اســت‪ .‬در‬ ‫این نمایش شیوا بافهم‪ ،‬امیر بشیره‌نژاد‪ ،‬رامین دلفانی‪،‬‬ ‫حامد شریف‌پور‪ ،‬حامد مقدسی‪ ،‬وحید منافی و کامران‬ ‫هوشمندیانایفاینقشمی‌کنند‪.‬‬ ‫نمایــش “گریزلــی” نوشــته و کار مهــدی زندیــه بــا بازی‬ ‫مهــدی حســینی نیــا از ‪ 13‬مــرداد مــاه ســاعت ‪ 19:15‬در‬ ‫سالن صنوبر این پردیس تئاتری اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫“گوشتان با من است؟” نام نمایشی نوشته علی شعایی‬ ‫و محمدرضــا آزادفــرد و کار آرزو نبــوت اســت که ســاعت‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫‪ 21:30‬در کافــه تریــای ایــن تماشــاخانه اجــرا م ‌‬ ‫بازیگر این نمایش محمدرضا آزادفرد است‪.‬‬ ‫نمایش “اولد ســیبروک” اثر وودی آلن به کارگردانی امیر‬ ‫محمــد مهاجــری ســاعت ‪ 18‬در ایــن مجموعه بــا بازی‬ ‫هادی سبزه‌ئی‪ ،‬پونه عاشــورپور‪ ،‬حامد مرشد‪ ،‬سهراب‬ ‫کامــکار‪ ،‬امیرحســین نراقــی‪ ،‬نیــکا خان‌بابایــی و حانیه‬ ‫میرزاحسینی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫پردیس تئاتر شــهرزاد میزبان نمایــش “الیزابت باتوری”‬ ‫نوشــته و کار حســام منظور است‪ .‬بازیگران این نمایش‬ ‫امین طباطبایی‪ ،‬حسام منظور‪ ،‬نسیم میرزاده‪ ،‬رامین‬ ‫یحیی زاده‪ ،‬هدیه رضایی‪ ،‬پوریا اصالن‪ ،‬حورا پا کیزه‌دل‪،‬‬ ‫زیبــا بیده‪ ،‬پریســا اســدالهی‪ ،‬مهــدی حیدریــان‪ ،‬هانیه‬ ‫مهــری‪ ،‬بردیــا رحمتــی‪ ،‬مبینــا روزبهانــی‪ ،‬آتنــا قیــدی و‬ ‫ارغوانیاراحمدیهستند‪.‬‬ ‫“مغازه خودکشی” به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی‬ ‫علیرضــا مهــران ســاعت ‪ 21:45‬در ایــن پردیــس تئاتری‬ ‫اجرا می‌شود‪ .‬حمیدرضا نوشین تبریزی‪ ،‬وحید اقاپور‪،‬‬ ‫سوسن مقصودلو‪ ،‬سامان میرحســینی‪ ،‬اتابک نادری‪،‬‬ ‫فرهاد رشیدی‪ ،‬سحر مختارزادگان و یاشار نادری در این‬ ‫اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند‬ ‫نمایش “آشــغال مرد” نوشــته ماتئی ویســنی یک و کار‬ ‫احسانه نوع پرست ساعت ‪ 20:30‬در این پردیس تئاتری‬ ‫بــا بــازی مهدی رادین خواه‪ ،‬ســیامک ســلطانی‪ ،‬نیکتا‬ ‫ســادات شــیرنگی‪ ،‬فریبــا صارمــی‪ ،‬ســیما نجفــی زاده و‬ ‫یشــود‪“ .‬چهار دقیقه” به نویســندگی‬ ‫دریا وهاب اجرا م ‌‬ ‫نغمــه ثمینــی و کار الهام کردا ســاعت ‪ 19:30‬در این تاالر‬ ‫نمایشــی به روی صحنه اســت‪ .‬بازیگران این اثر ســتاره‬ ‫پسیانی‪،‬حامدرسولیوشقایقدهقانهستند‪.‬نمایش‬ ‫“همان چهــار دقیقه” در ادامه نمایــش “چهار دقیقه”‬ ‫نام اثر نمایشــی به نویســندگی نغمه ثمینی و طراحی و‬ ‫کارگردانی صابر ابر است که ساعت ‪ 22‬در این تماشاخانه‬ ‫به روی صحنه است‪ .‬پانته‌آ پناهی‌ها‪ ،‬الهام کردا‪ ،‬خسرو‬ ‫پسیانی و حامد رسولی بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان‬ ‫نمایــش “کات دا گ” از ‪ 14‬مــرداد ماه ســاعت ‪ 21‬در این‬ ‫تماشــاخانه به روی صحنه اســت‪ .‬نویسنده و کارگردان‬ ‫ایــن نمایــش مصطفــی فراهانــی و بازیگران آن شــایلین‬ ‫اسدالهی‪ ،‬بهراد سالح ورزی‪ ،‬مهان عرافی‪ ،‬پویا عربگری‪،‬‬ ‫محسن قزل سفلو و کیمیا کاوند هستند‪.‬‬ ‫سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ساعت ‪ 19‬میزبان‬ ‫نمایش “روز حشــر‪ ،‬چهار متر و شصت سانت زیرزمین”‬ ‫به نویسندگی احسان بداخشان و حمیدرضا محمدی‬ ‫و کارگردانــی حمیدرضــا محمــدی اســت‪ .‬پوریــا بخــت‬ ‫افــروز‪ ،‬پوریا ســلطان زاده‪ ،‬علیرضا قربانخانی‪ ،‬ســیاوش‬ ‫گرجســتانی‪ ،‬محمــد هــادی غضنفــری و حمیدرضــا‬ ‫محمدی در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫خانهنمایشمهرگان‬ ‫نمایش “حق با شماســت” نوشــته لوئیجی پیراندللو با‬ ‫ترجمه اثمار موسوی‌نیا به کارگردانی مهران ایرانی از ‪16‬‬ ‫مردادماه ساعت ‪ 19‬در سالن شماره ‪ 1‬این مجموعه اجرا‬ ‫یشــود و بازیگــران این نمایــش حجت کشــاورز‪ ،‬زهره‬ ‫م ‌‬ ‫زرگر‪ ،‬فرناز فرائیدی‪ ،‬حسین آقا کثیری‪ ،‬ستوده خیاطی‪،‬‬ ‫نگین نشــاط‪ ،‬آرمین رجایی‪ ،‬محسن رضوی نیا‪ ،‬هانیه‬ ‫صادقی‪ ،‬مهران ایرانی‪ ،‬حســین شریعتمداری‪ ،‬سروین‬ ‫مرادی‪ ،‬پژمان چهره‪ ،‬نیکا صادقی‪ ،‬پرستو میرمهدی و‬ ‫عرفانولیانهستند‪.‬‬ ‫“اتینا” نام نمایشــی نوشته رسول کاهانی و کار حسین‬ ‫دیــردار اســت که ســاعت ‪ 21‬بــا بازی کامــران تفتی‪ ،‬لعیا‬ ‫زنگنه‪ ،‬الهام شعبانی‪ ،‬سهند جاهد‪ ،‬ندا عقیقی‪ ،‬مهدی‬ ‫رحیمی ســده‪ ،‬ســمیرا کریمــی‪ ،‬نیلوفر هوشــمند و علی‬ ‫مقدم در سالن شماره یک این مجموعه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش “خنده در طبقه بیست و سوم” اثر نیل سایمون‬ ‫بــا ترجمــه بهــروز محمــودی بختیــاری و مینــا رضاپور و‬ ‫کارگردانی شکوفه چرخی ساعت ‪ 19:30‬در سالن شماره‬ ‫‪ 2‬این تاالر نمایشی با بازی مهدی اسدی‪ ،‬امیر عبادی‪،‬‬ ‫مهــدی بــازدار‪ ،‬فــرزاد ســهرابی‪ ،‬امیــر زمانی فــرد‪ ،‬نرگس‬ ‫موســوی‪ ،‬مهدی طهماســبی‪ ،‬شــکوفه چرخی و حامد‬ ‫ناوشکی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫“کدو قلقله زن” نوشته و کار مهرداد مصلحی با بازی ندا‬ ‫فرمانــی‪ ،‬آمینا حاجی آبادی‪ ،‬مهــرداد مصلحی و نیلوفر‬ ‫کمپانی روزهای جمعه ســاعت ‪ 17‬در ســالن شماره یک‬ ‫این مجموعه تئاتر اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫سالن شماره دو این تاالر نمایشی ساعت ‪ 21:30‬میزبان‬ ‫نمایش “دربســته” نوشــته ژان پل ســارتر‪ ،‬ترجمه ناصر‬ ‫غیاثی و کار امیرحســین غیاثی اســت‪ .‬مهدی زرکشان‪،‬‬ ‫هانیــه گلپایگانی‪ ،‬شــبنم مجیدی راد و هــادی فالح در‬ ‫این نمایش ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تماشاخانهسنگلج‬ ‫نمایش “چشم به راه میرغضب” به نویسندگی‪ ،‬طراحی‬ ‫کارگردانی حســین کیانی ســاعت ‪ 20:30‬در تماشــاخانه‬ ‫سنگلج اجرا می‌شود و علی سلیمانی‪ ،‬سیروس همتی‪،‬‬ ‫مجید رحمتی‪ ،‬وحید نفر و سهیل ملکی در این اثر ایفای‬ ‫نقشمی‌کنند‪.‬‬ ‫همــا جدیــکار ســاعت ‪ 19‬نمایــش عروســکی “مضحکــه‬ ‫بادســوار” را بــا حضور امیرحســین انصافــی‪ ،‬امیرمحمد‬ ‫انصافــی‪ ،‬مریــم ایرانمنش و حامی علیــزاده در این تاالر‬ ‫نمایشی به روی صحنه دارد‪.‬‬ ‫تئاترهامون‬ ‫“در اتــاق بــاد م ـی‌وزد” بــه نویســندگی امیــر نجفــی و‬ ‫کارگردانی ســجاد تابش از ‪ 13‬مرداد ماه ساعت ‪ 19:30‬در‬ ‫تئاتر هامون روی صحنه اســت‪ .‬فرشــته صدر عرفایی و‬ ‫سارا محمدی بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫همچنین این مجموعــه ســاعت ‪ 21:15‬میزبان نمایش‬ ‫“مثبت فکر کن” نوشــته و کار علی دهبان شــده است‪.‬‬ ‫سیاوش مفیدی‪َ ،‬شیماء ملکیان‪ ،‬سوسن پرور و سامان‬ ‫دارابی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تماشاخانهدیوار چهارم‬ ‫“عشق من‪ ،‬حامد بهداد” نام اثر نمایشی نوشته افشین‬ ‫هاشــمی به کارگردانی ارســطو خوش رزم اســت که از ‪12‬‬ ‫مرداد ماه ســاعت ‪ 21:15‬با بازی جواد خواجوی‪ ،‬ارسطو‬ ‫خــوش رزم و ابوالفضــل کــردی در ایــن تاالر نمایشــی به‬ ‫روی صحنه است‪.‬‬ ‫نمایش “اسب چشمه” به نویســندگی و کارگردانی کرم‬ ‫الــه ســلیمانی از اول مــرداد مــاه ســاعت ‪ 17‬در ایــن تاالر‬ ‫نمایشی اجرا می‌شود‪ .‬بازیگران این اثر بهنام مهدی پور‪،‬‬ ‫رضا رسولی پور‪ ،‬مرجان آقانوری‪ ،‬نیوشا شیرنگی و نگین‬ ‫آخوندیهستند‪.‬‬ ‫“صدای خنده حضار” عنوان اثر نمایشی نوشته مجتبی‬ ‫کاظمی و کار حســام افســری است که ســاعت ‪ 19:30‬در‬ ‫این مجموعه با بازی کوروش شــاهونه و حسین منفرد‬ ‫روی صحنه است‪.‬‬ ‫تئاترمولوی‬ ‫ســالن اصلی تئاتر مولوی از ‪ 13‬مرداد ماه ســاعت ‪20:30‬‬ ‫میزبــان نمایــش “دریــم لند” نوشــته صبا نجاتــی و کار‬ ‫مرتضــا جلیلــی دوســت اســت‪ .‬المیــرا آشــفته‪ ،‬مصطفا‬ ‫امیــری‪ ،‬آوا تدین‪ ،‬متیــن حبیبیان‪ ،‬اســماعیل خزائی‪،‬‬ ‫آرش رفیعی‪ ،‬ســپهر طهرانچی‪ ،‬رضــا مداح و صبا نجاتی‬ ‫بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫نمایــش “عصر متوس ـط‌ها” بــه نویســندگی و کارگردانی‬ ‫حســن بمبایــی چــی از ‪ 14‬مــرداد مــاه ســاعت ‪ 19:30‬در‬ ‫ســالن کوچــک این مجموعــه با بــازی حمیــد ذکیانی‪،‬‬ ‫عباس صابری و غزل نعیمی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫“تســویه حســاب” نــام اثــر نمایشــی بــه نویســندگی و‬ ‫کارگردانــی امیرحجت عباســی اســت که روزهای شــنبه‬ ‫یشــود‪ .‬محمــد حســین‬ ‫در ایــن تــاالر نمایشــی اجــرا م ‌‬ ‫شــهریاری‪ ،‬امیر محمد قیامی و پویا زند در این نمایش‬ ‫ایفاینقشمی‌کنند‪.‬‬ ‫نمایش “تماشاچی محکوم به اعدام” اثر ماتئی ویسنی‬ ‫یــک با ترجمه تینوش نظم جو و کار ســینا میرشمســی‬ ‫ساعت ‪ 21:30‬با بازی مجتبی بیات‪ ،‬پویا طاطایی‪ ،‬علی‬ ‫صارمــی‪ ،‬تیما تقی زاده‪ ،‬ســینا ابهری‪ ،‬النــاز ماهرویان و‬ ‫بعثت امامی در سالن شماره ‪ 2‬این تاالر نمایشی به روی‬ ‫صحنهاست‪.‬‬ ‫بهــا” نوشــته و کار ســیامک صفــری ســاعت‬ ‫“گــور خوا ‌‬ ‫‪ 22:30‬در سالن شماره یک این مجموعه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫بازیگران این اثر نمایشــی نسیم ادبی و سیامک صفری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نمایش “خنده ماهی” به نویسندگی‪ ،‬کارگردانی و بازی‬ ‫عباس رثایی ساعت ‪ 18:30‬در شماره ‪ 2‬این مجموعه به‬ ‫روی صحنه است‪.‬‬ ‫سالن شماره یک این تماشاخانه ساعت ‪ 19:30‬میزبان‬ ‫نمایــش “ایــن یک اعتراف اســت” شــده اســت‪ .‬این اثر‬ ‫نمایشی نوشته و کار شادی اسدپور است‪ .‬بازیگر این اثر‬ ‫نمایشی فرزین محدث است‪.‬‬ ‫ســعید دشــتی و داریــوش علیــزاده ســاعت ‪ 21‬نمایــش‬ ‫“لیگ قهرمانان” نوشته داریوش علیزاده را با بازی بهاره‬ ‫رهنما‪ ،‬علی اوجی‪ ،‬سعید زارعی و ریحانه پارسا در سالن‬ ‫شماره یک این تاالر نمایشی روی صحنه آورده‌اند‪.‬‬ ‫نمایش “گرگ‌ها کراوات نمی‌زنند” به نویسندگی عادل‬ ‫عزیزنــژاد و کارگردانــی عــادل عزیزنژاد و ســاره حشــتمی‬ ‫فر ســاعت ‪ 20‬در ســالن شــماره دو این تماشــاخانه اجرا‬ ‫می‌شود و هادی شیخ االسالمی‪ ،‬صفورا خوش طینت‪،‬‬ ‫عادل عزیزنــژاد‪ ،‬فرانک جلیلی و نارین فرهانی بازیگران‬ ‫این اثر نمایشی هستند‪.‬‬
‫تاالر رودکی میزبان موسیقی شرق و جنوب خراسان شد‬ ‫جشنواره‌ایکهباعثمعرفینوازندگانناشناختهمی‌شود‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪*19‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1140‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫خبر‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫کیهان کلهر برنده جایزه موسیقی «وومکس» شد‬ ‫کمانچه‪ ،‬صدای کلهر برای ارتباط‬ ‫با مردم جهان‬ ‫نظــر رحمت‌اللهــی‪ ،‬تنهــا‪ ،‬تخمــکار و درپــور دربــاره اجراهــای جشــنواره‬ ‫شهــای دوتــار‪ ،‬آواز‪ ،‬دایــره و دهل‬ ‫ملــی موســیقی جــوان نوازنــدگان در بخ ‌‬ ‫مقابــل هیئــت داوران بــه اجرای قطعــات خــود پرداختنــد‪ .‬یازدهمین روز‬ ‫ســیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان روز ‪ 17‬مرداد به موسیقی شرق‬ ‫و جنــوب خراســان اختصاص داشــت‪ .‬تــاالر رودکی در ایــن روز از نوازندگان‬ ‫شــرق و جنــوب خراســان در بخش‌های دوتــار‪ ،‬آواز‪ ،‬دایره و دهــل میزبانی‬ ‫کــرد و نفــرات راه‌یافته بــه مرحله نهایی در مقابل هیئت داوران متشــکل از‬ ‫اســفندیار تخمــکار‪ ،‬عزیز تنهــا‪ ،‬محمد فاروق درپور و حســین رحمت‌اللهی‬ ‫قرار گرفتند و به اجرای قطعات خود پرداختند‪.‬‬ ‫جشــنواره در بخــش اول بــا حضور نوازندگان دوتار رده‌های ســنی الف و ب‬ ‫فعالیــت خــود را آغــاز کرد و در ابتدا در رده ســنی الف کیان واحدی به روی‬ ‫نپــا ک‪ ،‬علی‬ ‫صحنــه رفــت و قطعــات خــود را اجرا کــرد‪ .‬پــس از او امین دام ‌‬ ‫سپهری حسن‌پور‪ ،‬امیر مددی‪ ،‬عطیه محفوظی فر‪ ،‬نازنین تنها‪ ،‬مهدیس‬ ‫ابراهیمیــان و آرمان واحــدی حاجی‌آباد حاجی ابراهیمی از این رده ســنی‬ ‫به‌نوبت به روی صحنه رفتند و قطعات خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫پــس از اســتراحتی کوتــاه نوبــت بــه اجرای گــروه ســنی ب رســید و در ابتدا‬ ‫یاســمین تنهــا مقابــل هیئت داوران قــرار گرفــت و به اجــرای قطعات خود‬ ‫پرداخــت‪ .‬پــس از او‪ ،‬مصطفــی اســامی‪ ،‬بنیامیــن جوان‌بخــت‪ ،‬ایمــان‬ ‫تخمکار علیائی‪ ،‬محمدامین شیری و علیرضا رجب‌زاده از این رده سنی به‬ ‫روی صحنه حاضر شدند و به دوتار نوازی پرداختند‪.‬‬ ‫بخش دوم جشنواره به دوتارنوازان گروه سنی ج اختصاص داشت‪ .‬سلمان‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬محمد سلیمانی‪ ،‬محسن کریمی‪ ،‬صالح افضلی شهرنوی‪ ،‬علی‬ ‫شیری مشهد ریزه و ناصر رسولی نفراتی بودند که در این رده سنی قطعات‬ ‫خــود را اجــرا کردنــد‪ .‬بخــش ســوم و پایانی روز یازدهم جشــنواره موســیقی‬ ‫شهــای آواز‪ ،‬دایــره و دهــل اختصــاص داشــت و در ابتــدا در‬ ‫جــوان بــه بخ ‌‬ ‫بخــش آواز‪ ،‬مبیــن درپــور‪ ،‬کیــان واحــدی‪ ،‬محمدامیــن امینــی خلیلــی و‬ ‫محمد حسن‌زاده از رده سنی الف و عبدالرحمان باطوری از رده سنی ب و‬ ‫همچنین عباس اعظمی چشم‌سرخ‪ ،‬محمد غیبی یوسف‌آبادی و محسن‬ ‫کریمــی از رده ســنی ج مقابــل هیئــت داوران قــرار گرفتند و به نغمه‌ســرایی‬ ‫پرداختنــد‪ .‬در بخــش دایــره نیمــا ضربی از رده ســنی ب تنها شــرکت‌کننده‬ ‫ایــن بخــش بود‪ .‬همچنین در بخش دهل نیز امید نی نواز شــهرنوی از رده‬ ‫ســنی ج تنها شــرکت‌کننده این بخش بود‪ .‬مصطفی تیموری از تربت جام‪،‬‬ ‫مصطفــی ســلیمانی از تایبــاد و الــه داد بهرامی از تایباد غایبــان یازدهمین‬ ‫روز جشــنواره موســیقی جــوان بودنــد‪ .‬حضور محمدرضا درویشــی مشــاور‬ ‫دبیر جشنواره در بخش موسیقی نواحی از نکات حاشیه‌ای یازدهمین روز‬ ‫جشنواره موسیقی جوان بود‪.‬‬ ‫ضعف نوازندگان در روایت‌های قدیمی موسیقی‬ ‫حســین رحمت‌اللهــی نوازنــده و خواننــده و عضــو هیئــت داوران بخــش‬ ‫موســیقی نواحــی در بخــش موســیقی شــرق و جنــوب خراســان در مــورد‬ ‫اجراهــای روز یازدهــم جشــنواره موســیقی جــوان گفت‪ :‬کیفیــت اجراها در‬ ‫تمــام رد ‌ههــای ســنی بســیار نزدیک بود و ایــن موضوع کار را بــرای اعضای‬ ‫هیئــت داوران بســیار ســخت کــرده اســت‪ .‬در کل اجراهــا نســبت به ســال‬ ‫ً‬ ‫گذشــته بهتر شــده بــود‪ .‬بنده از نوازندگان رده ســنی ج خصوصــا در بخش‬ ‫دوتــار رضایــت بیشــتری داشــتم‪ .‬وی در مــورد نقاط ضعــف نوازنــدگان نیز‬ ‫افزود‪ :‬تعدادی از نوازندگان‪ ،‬روایت‌های قدیمی موســیقی را کمتر کار کرده‬ ‫بودند که امیدواریم بیشتر تالش و تحقیق کنند تا در دوره‌های آینده بهتر‬ ‫شوند‪ .‬رحمت‌اللهی در پایان در مورد برگزاری جشنواره موسیقی جوان نیز‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جشــنواره موسیقی جوان بسیار جشــنواره خوبی است و‬ ‫در صورتی که تداوم داشــته باشــد‪ ،‬می‌تواند به رشــد و پیشرفت نوازندگان‬ ‫جوان کشور کمک کند‪ .‬ا گر چنین جشنواره‌هایی برگزار نشود‪ ،‬امکان دارد‬ ‫نوازندگان زیادی دلسرد شوند و نوازندگی را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫برگزاری جشــنواره موسیقی جوان باعث ایجاد انگیزه بین جوانان شده‬ ‫است‬ ‫عزیــز تنهــا نوازنــده دوتــار و عضــو هیئــت داوران بخش موســیقی نواحی در‬ ‫بخــش موســیقی شــرق و جنــوب خراســان در مــورد اجراها گفــت‪ :‬کیفیت‬ ‫یشــود‪ .‬من از تمام مســئولین‬ ‫اجراها هر ســال بهتر از ســال‌های گذشــته م ‌‬ ‫برگزاری جشــنواره موســیقی جوان بابت برگزاری چنین جشــنواره‌ای تشکر‬ ‫می‌کنم‪ .‬ســطح کیفی اجراها نیز در رده‌های ســنی مختلف باال رفته است‪.‬‬ ‫ضمــن ایــن کــه بنده از نوازنــدگان ســازهای دوتار و دهل رضایت بیشــتری‬ ‫داشــتم‪ .‬متأســفانه در ساز دهل تنها یک شــرکت‌کننده داشتیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫در ســال‌های آینــده شــرایطی فراهم شــود که تعــداد نوازندگان بیشــتری از‬ ‫ایــن ســاز در جشــنواره حضــور داشــته باشــند‪ .‬وی در مــورد نقــاط ضعــف‬ ‫نوازنــدگان نیــز بیــان کــرد‪ :‬تعــدادی از نوازندگانی کــه برای نخســتین بار در‬ ‫ایــن جشــنواره شــرکت کــرده بودنــد‪ ،‬اســترس داشــتند و ایــن موضــوع نیز‬ ‫طبیعــی اســت‪ .‬عزیــز تنهــا در پایــان در مــورد برگــزاری جشــنواره موســیقی‬ ‫جــوان خاطرنشــان کــرد‪ :‬جشــنواره موســیقی جــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫یشــود‪ .‬برگزاری‬ ‫جشــنواره‌هایی اســت که در حال حاضر در کشــور برگزار م ‌‬ ‫چنیــن جشــنواره‌هایی باعــث ایجــاد انگیــزه در بین جوانان شــده اســت و‬ ‫ً‬ ‫قطعا می‌تواند به رشــد و پیشــرفت نوازندگان جوان کمک کند‪ ،‬همان‌طور‬ ‫که در حال حاضر نیز این جشنواره تأثیر خودش را بر روی نوازندگان جوان‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫لزوم یادگیری مقام‌های موسیقی توسط نوازندگان‬ ‫اسفندیار تخمکار نوازنده و سازنده دوتار و عضو دیگر هیئت داوران بخش‬ ‫موسیقی نواحی در بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان در مورد اجراها‬ ‫گفت‪ :‬اجراها نســبت به ســال گذشته بســیار بهتر بود و نوازندگان پیشرفت‬ ‫بســیار خوبی داشــتند‪ .‬ضمن این که از نوازندگان بخش‌های دوتار و دهل‬ ‫رضایــت بیشــتری داشــتم‪ .‬وی همچنیــن در مــورد نقاط ضعــف نوازندگان‬ ‫نیــز افــزود‪ :‬نوازندگان رده ســنی الف و ب باید بیشــتر تــاش و تحقیق کنند‬ ‫و مقا ‌مهــای موســیقی را یــاد بگیرنــد و به یکی دو مقام بســنده نکنند‪ .‬این‬ ‫نوازندگان می‌توانند زیر نظر اساتید موسیقی آموزش ببینند تا بهتر شوند‪.‬‬ ‫تخمکار در پایان در مورد برگزاری جشنواره موسیقی جوان نیز تصریح کرد‪:‬‬ ‫جشــنواره موســیقی جوان در نوع خودش یک جشنواره کم‌نظیر است‪ ،‬به‬ ‫دلیــل ایــن کــه در بخش موســیقی نواحی باعــث می‌شــود اصالت‌ها حفظ‬ ‫شــود‪ .‬ضمن اینکه نوازندگان نیز به ســمت موســیقی نواحی می‌روند و این‬ ‫موضوع برای آینده بسیار پربار و مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی جوان باعث معرفی نوازندگان ناشناخته می‌شود‬ ‫محمــد فــاروق درپــور خواننــده و نوازنده دوتــار و دیگر عضو هیئــت داوران‬ ‫بخش موسیقی نواحی در بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان در مورد‬ ‫اجراهــا گفــت‪ :‬اجراها بســیار خوب بود‪ .‬بــه دلیل این که این جشــنواره هر‬ ‫ً‬ ‫سال برگزار می‌شود‪ ،‬طبیعتا حضور در جشنواره برای شرکت‌کنندگان نوعی‬ ‫تجربه شــده اســت‪ .‬تمام رده‌های سنی بســیار خوب اجرا کردند‪ ،‬اما از رده‬ ‫ســنی ج رضایت بیشــتری داشــتم‪ ،‬ضمن این که از بخش‌های دوتار و آواز‬ ‫رضایت بیشتری داشتم‪ .‬وی در مورد نقاط ضعف نوازندگان نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫درســت اســت که از رده ســنی ج رضایت داشــتم‪ ،‬اما توقع اجراهای بســیار‬ ‫بهتری از این رده ســنی و همچنین رده ســنی ب داشــتم‪ .‬آن‌ها در قسمت‬ ‫ً‬ ‫آواز باید بیشــتر تالش کنند و حتما زیر نظر اســاتید برجســته کشــور آموزش‬ ‫ببینند تا قوی‌تر شــوند‪ .‬درپور در پایان در مورد برگزاری جشنواره موسیقی‬ ‫جوان نیز خاطرنشــان کرد‪ :‬جشــنواره موســیقی جوان یک جشنواره بسیار‬ ‫خــوب و عالی اســت‪ .‬وجود چنیــن جشــنواره‌ای باعث می‌شــود نوازندگان‬ ‫ناشــناخته که در شــهرها و روســتاهای دورافتاده زندگی می‌کنند‪ ،‬از وجود‬ ‫چنین جشنواره‌ای اطالع پیدا کنند و بتوانند هنر خودشان را ارائه دهند‪.‬‬ ‫ســیزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان با دبیری هومان اســعدی و با‬ ‫مشــارکت اساتید موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران‪ ،‬با حمایت‬ ‫معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬دفتر موســیقی و با‬ ‫همــکاری بنیــاد رودکــی از ‪ ۵‬مرداد تا ‪ ۵‬شــهریور در تاالر رودکــی تهران برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نوزدهمیــن جایــزه جهانــی «وومکــس» بنا به اعالم ســامانه رســمی این‬ ‫جایــزه بیــن الملــل بــه کیهان کلهــر آهنگســاز و نوازنــده پــرآوازه کمانچه‬ ‫از ایــران تعلــق گرفــت‪ .‬پیرنــا آرتــز از برگزارکننــدگان رویــداد «وومکس» با‬ ‫قدردانــی از کیهــان کلهــر به دلیل تســلط و یگانگی مهــارت در نوازندگی‬ ‫کمانچــه و همچنیــن نــوآوری و ایجــاد زبــان هــای جدیــد هیجان‌انگیــز‬ ‫موسیقی و برای رساندن سنت موسیقی کالسیک ایرانی به گوش مردم‬ ‫سراسر جهان جایزه رویداد جهانی «وومکس» را به کیهان کلهر از ایران‬ ‫اهدا کرده است‪.‬‬ ‫ایــن ســایت در توصیــف هنــر کمانچ ‌هنــوازی کیهان کلهر نوشــته اســت‪:‬‬ ‫«بــرای کلهــر‪ ،‬کمانچه صدای اوســت‪ .‬هنگامــی که می‌نوازد انــگار زبانی‬ ‫کامــل ایجــاد می‌کنــد کــه با سراســر مردم جهــان از گذشــته دور تــا آینده‬ ‫ارتباط برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫کیهــان کلهــر در طــول زندگی حرف ـه‌ای خود بــا بهترین نوازنــدگان جای‬ ‫جای ایران همکاری کرده و موسیقی اقوام کردستان و خراسان را مورد‬ ‫مطالعــه قرار داده اســت‪ .‬او با موزیســین‌های ســایر فرهنگ‌هــا از جمله‬ ‫شــجاعت حســین خان از هند‪ ،‬یویوما و گروه بین‌المللی جاده ابریشم‪،‬‬ ‫اردال ارزنجــان از ترکیــه‪ ،‬تریو هلندی رامبرانت‪ ،‬تومانــی دیاباته از مالی‪،‬‬ ‫گــروه بروکلیــن رایدر و کوارتت کرونوس با زبان موســیقی دیالوگ داشــته‬ ‫اســت‪ .‬از این رو به همه این صداها اجازه می‌دهد تا صدای او را فرا گیر‬ ‫بســایت «وومکــس» ‪ ۲۷‬ا کتبر امســال‬ ‫کننــد‪ ».‬مطابــق اعــام رســمی و ‌‬ ‫مصــادف بــا پنجــم آبان در مراســم بیســت و پنجمین ســالگرد تاســیس‬ ‫«وومکس» این جایزه در فنالند به کیهان کلهر تقدیم خواهد شد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که کیهان کلهر همراه با اردال ارزنجان نوازنده باغالما در‬ ‫این مراسم به اجرای خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬نیز رویداد جهانی «وومکس» میزبان اجرای مشترک این‬ ‫‪ ۲‬هنرمند از ایران و ترکیه بوده است که آلبوم آن نیز با نام «باد» پیش‌تر‬ ‫توسط شرکت معتبر و پرآوازه ‪ ECM‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫در توضیــح جایــزه «وومکــس» آمــده اســت‪« :‬جایــزه «وومکــس» کــه به‬ ‫یشــود‪ ،‬معتبرترین جایزه‬ ‫عنــوان جایزه ورلدموزیک ا کســپو شــناخته م ‌‬ ‫موســیقی در جهــان اســت کــه برای شــاخه ورلــد موزیک در ســال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫تاسیس شده است‪ .‬این جایزه از آغاز برای احترام و ارج نهادن به موارد‬ ‫برجســته ورلد موزیک (موسیقی جهان) در سطح بین‌المللی و با اذعان‬ ‫به تعالی موســیقی‪ ،‬اهمیت اجتماعی‪ ،‬موفقیت تجاری‪ ،‬تاثیر سیاسی و‬ ‫یک عمر دســتاورد هنری معرفی و بنیان نهاده شــده اســت‪ .‬هر سال در‬ ‫مــاه ا کتبــر همزمان با رویــداد «وومکس» ‪( Womex‬رویداد نمایشــگاهی‬ ‫موســیقی جهان) جایزه‌ای به یک نفر که شایســته این عنوان در جهان‬ ‫اســت داده می‌شود‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۰۸‬جایزه «وومکس» در ‪ ۲‬بخش تقدیم‬ ‫یشــود‪ .‬یکــی بــرای «هنرمنــد» و دیگــری بــرای «تعالــی حرف ـه‌ای» که‬ ‫م ‌‬ ‫جایــزه ســال ‪ ۲۰۱۹‬به کیهان کلهر به عنوان هنرمنــد کمانچه نواز تقدیم‬ ‫شــده اســت‪ .‬سال گذشــته ( ‪ ) ۲۰۱۸‬نیز این جایزه معتبر به کوارتت زهی‬ ‫«کرونوس ‪ »Kronos Quartet‬از آمریکا تعلق گرفته بود‪».‬‬ ‫اهــدای یکــی از جوایز جایزه جهانی «وومکس» در ســال ‪ ۲۰۱۹‬به کیهان‬ ‫کلهر در شــرایطی اســت که رامین صدیقی مدیر نشر موسیقی «هرمس»‬ ‫نیز در ســال ‪ ۲۰۱۵‬موفق به دریافت عنوان «بهترین تهیه کننده» از این‬ ‫مجموعه جهانی شده بود‪.‬‬ ‫آگهی دعوت از بستانکاران‬ ‫نوبت‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫شرکت مصرف کارکنان شرکت چاپ بانک ملی ایران در حال تصفیه (شرکت تعاونی)‬ ‫به شماره ثبت ‪159090‬و شناسه ملی ‪10102017810‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مصرف کارکنان شرکت چاپ بانک‬ ‫ملی ایران در حال تصفیه (شرکت تعاونی) به شماره ثبت ‪ 159090‬و شناسه ملی ‪ 10102017810‬که‬ ‫آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور بشماره ‪ 139730400901028799‬مورخ ‪1397/04/10‬‬ ‫است‪ ،‬دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه‬ ‫مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شــرکت واقع در کیلومتر ‪ 18‬اتوبان شهید لشکری به‬ ‫کد پستی ‪ 1398185611‬مراجعه فرمایند‪ .‬بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی‬ ‫که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر تصفیه‬ ‫عباس وهابی ورکی‬
‫جانشین مسئول سازمان بسیج مستضعفین‪:‬‬ ‫آمادهرویاروییباهنرنماهایسلبریتیهستیم‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ •‌ 1140‬شنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ • 1398‬سال دوازدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫جانشــین مســئول سازمان بسیج مســتضعفین کشور تا کید‬ ‫کــرد‪ :‬مــا نیازمنــد هنرمنــدان انقالبــی هســتیم تــا در مقابــل‬ ‫هنرنماهــای ســلبریتی کــه در میدان دشــمن صف کشــیده‬ ‫انــد بایســتیم و اهــداف شوم‌شــان را خنثــی کنیــم‪ .‬ســردار‬ ‫ســپهر جانشــین فرمانده سازمان بسیج مســتضعفین کشور‬ ‫در اختتامیــه دوره توانمندســازی کانــون هــای ادبی هنری‬ ‫ســازمان بســیج هنرمنــدان سراســر کشــور کــه چهارشــنبه‬ ‫شــب شــانزدهم مردادماه در تاالر تربیت مشــهد برگزار شــد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در جمهــوری اســامی معنویــت و سیاســت به‬ ‫هــم گــره خــورده اســت و این رمز تربیت اســامی ماســت که‬ ‫پیامبر ا کرم (ص) برای ما به یادگار گذاشــته است‪ .‬کسی که‬ ‫به یاد وقایع تلخ و شــیرین مردم در روزگار شــعری می‌سراید‬ ‫و یــا طنــزی می‌نویســد نشــان از پیوســتگی امــور معنــوی‬ ‫سیاســی و اجتماعی دارد‪ .‬جانشــین فرمانده سازمان بسیج‬ ‫مســتضعفین کشور با اشــاره به سهم باالی هنر و هنرمندان‬ ‫در چهــل ســال مقاومــت و ایســتادگی ملــت شــریف ایــران‬ ‫افــزود‪ :‬هنرمنــدان مــا بــا انعــکاس تصاویــر ایثــار و مقاومــت‬ ‫مــردم و نیــز تولیــد شــعارهای انقالبــی هیجان انقالبــی را در‬ ‫بیــن مردم خلــق کردند‪ .‬در زمــان دفاع مقدس شــاهد اوج‬ ‫مســازی و رجزخوانــی و دیگر تولیدات هنــری هنرمندان‬ ‫فیل ‌‬ ‫بودیــم کــه ایــن تولیــدات تاثیــرش از هــزاران کالس درس‬ ‫بیشــتر بود به طوری که در شــب عملیات با چند بیت شــعر‬ ‫و رجــز‪ ،‬رزمندگان با اقتدار به خط مقدم می‌زدند و دشــمن‬ ‫را تســلیم اراده قدرت خود می‌کردند‪ .‬ســردار ســپهر با اشــاره‬ ‫به حقایق و وقایع تاریخ تا کید کرد‪ :‬این کار شما هنرمندان‬ ‫را مــی طلبــد تا تجارب و وقایع تاریخ بــه دانش تبدیل گردد‬ ‫و در دانشــگاه‌ها تدریــس شــود‪ .‬غــرب از طریــق هالیــوود و‬ ‫فضــای رســانه‌ای دنیــا را متوجــه آرمان‌هایــش می‌کنــد و بــا‬ ‫هنر ‪،‬جنایات خود را می‌پوشــاند یــا خباثت‌های جدیدی بر‬ ‫مردم تحمیل کرده و با هنر اســتکباری و صهیونیســتی خود‬ ‫اعتقــادات و باورهــای مــردم را بــه تســخیر خود در م ـی‌آورد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده ســازمان بســیج مســتضعفین کشــور در‬ ‫بخــش دیگــر ســخنان خــود بیــان کــرد‪ :‬مدیریــت جهــادی‬ ‫زمانــی مفهوم پیدا می‌کند که با امکانات کم مقاومت کنیم‬ ‫همانطور که هشــت ســال جنــگ تحملی با وجــود امکانات‬ ‫بســیار کم ولی بــا مدیریت جهادی به خوبی مدیریت شــد‪.‬‬ ‫امــروز بیشــتر مشــکالت مــا ناشــی از موانــع داخلی اســت که‬ ‫گاهی از ســوی دوســتان و اطرافیان ما ایجاد می‌شــود وگرنه‬ ‫تکلیف دشــمن مشخص اســت‪ .‬ما باید با مدیریت جهادی‬ ‫موانــع را رد کنیــم و یــا اینکــه راه جدیــدی ایجــاد کنیم‪ .‬وی‬ ‫بســیج را مــادر و صاحــب انقــاب عنوان کرد و گفت‪ :‬بســیج‬ ‫پیشــتاز و متولــی عملی کردن گام دوم انقالب اســت‪ .‬روزی‬ ‫انگلیس در عزل و نصب مسئولین کشورمان دخالت می‌کرد‬ ‫امــا در آزاد کــردن کشتی‌شــان بــه غلط کردن افتاده اســت‪.‬‬ ‫ما باید با ابزار هنر خدمات شایســته بســیج را در ســطح بین‬ ‫الملل نشــان دهیــم‪ .‬ما نیازمند هنرمندان انقالبی هســتیم‬ ‫تا در مقابل هنرنماهای سلبریتی که در میدان دشمن صف‬ ‫کشیده بایستیم و اهداف شومشان را خنثی کنیم‪.‬‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:00‬‬ ‫‪20:20‬‬ ‫‪04:45‬‬ ‫‪06:19‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫نگاه نو‬ ‫بحــران کاغــذ و زینــک و مشــکالت اقتصــادی دســت بــه دســت هــم داد تــا طــی چنــد هفتــه‬ ‫اخیــر جلســات مختلفــی درخصــوص ادامــه فعالیــت و بقــا انتشــار تشــکیل شــود و ظاهــرا‬ ‫تیــراژ از حداقــل هــم کمتــر خواهــد شــد و فوکــوس و تمرکــز اصلــی بــر فضــای مجــازی خواهــد‬ ‫بــود؛ در دوهفتــه پیــش رو هــم کــه مصــادف اســت بــا اعیــاد مبــارک قربــان و غدیــر احیانــا‬ ‫بین‌التعطیلن‌هــا روزنامــه نداشــته باشــیم‪ .‬از منبع مطلــع و غیرموثقی هم شــنیدم که در ماه‬ ‫محــرم و صفــر شــاید کال نباشــیم خالصــه اینکــه روزنامــه درآوردن مــا هم شــده مثــل فعالیت‬ ‫برخــی دولتمــردان‪ ،‬بــود و نبودمــان آنچنــان فرقــی نمی‌کنــد! البته یکی دو ســالی هســت که‬ ‫کشــور بــه حالــت نیمه تعطیــل می‌باشــد و اغلب منتظریــم زودتر ســال ‪ ۱۴۰۰‬برســد‪ ،‬منتهی با‬ ‫افتضاحــی کــه در عملکــرد مســئولین اجرایــی می‌ببینــم و بی‌اعتمــادی ملت بعیــد می‌دانم؛‬ ‫چیــزی تکــرار شــود‪ .‬ولــی آرایــش انتخابــی جانبرکفــان عرصــه خدمــت بــه مــردم بــرای حضور‬ ‫در ســنگر مجلــس یازدهــم هفته‌هاســت شــکل گرفتــه و قطعــا امیــدواری و ناامیــدی اقشــار‬ ‫مختلــف ملــت و حضــور و عدم حضورشــان در صحنــه ذره‌ای آنان را از برنامه و هدفشــان دور‬ ‫نخواهد کرد!‬ ‫امام باقر علیه السالم ‪:‬‬ ‫با راست كردارى‪ ،‬خود را براى خدا بياراى‪.‬‬ ‫گزیده تحف العقول‪ ،‬ح‪۱۳۵‬‬ ‫تایمز نیوز‬ ‫پندبزرگان‬ ‫توضیح فرجی درباره درخواست جلوگیری از اکران «یادم تو را فراموش»‬ ‫ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش دربــاره شــکایت طــرح شــده از‬ ‫فیلــم «یادم تو را فراموش» و درخواســت بــرای جلوگیری از ا کرانش‬ ‫گفــت ‌‪ :‬جلوگیــری از ا کــران یک فیلم بــه هر دلیلی از طریق ســازمان‬ ‫ســینمایی کــه متولی صــدور پروانــه نمایش اســت می‌توانــد اتفاق‬ ‫بیفتــد و ارتباطــی بــا شــورای صنفــی نــدارد‪ .‬غالمرضا فرجــی درباره‬ ‫نام ـه‌ای کــه از ســوی ناصر محمدخانی به محســن امیریوســفی به‬ ‫عنوان رییس شــورای صنفی نمایش نوشــته شــده تا از ا کران فیلم‬ ‫«یــادم تو را فراموش» به کارگردانی علی عطشــانی جلوگیری شــود‪،‬‬ ‫بــه ایســنا گفــت‪ :‬ضمن احتــرام به حق شــکایت آقــای محمدخانی‬ ‫پیرامــون فیلــم ســینمایی «یادم تــو را فرامــوش»‪ ،‬باید تا کید شــود‬ ‫کــه شــورای صنفــی نمایــش حســب نظام‌نامــه ا کــران نمی‌توانــد از‬ ‫ثبــت قرارداد فیلمی که دارای پروانه نمایش اســت جلوگیری کند‪،‬‬ ‫هرچند تا االن قراردادی برای ثبت نرســیده اســت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کــرد ‌‪ :‬جلوگیــری از ا کــران هر فیلمی بنــا به هر دلیل قضایــی یا موارد‬ ‫دیگر‪ ،‬از طریق ســازمان ســینمایی که متولی صــدور پروانه نمایش‬ ‫یشــود و شــورای صنفــی نمایــش ارتباطــی بــا ایــن‬ ‫اســت اقــدام م ‌‬ ‫موضــوع نــدارد‪« .‬یــادم تــو را فرامــوش» محصــول ســال ‪ ۱۳۹۴‬و بــا‬ ‫بازی میترا حجار‪ ،‬حســین یاری‪ ،‬آتیال پســیانی‪ ،‬مــاه چهره خلیلی‪،‬‬ ‫رضــا ناجی‪ ،‬خشــایار راد‪ ،‬غــزل یگانه‪ ،‬بیتا عطشــانی و مازیار فالحی‬ ‫است که قرار بود سال گذشته ا کران شود‪ .‬این فیلم که در خالصه‬ ‫داســتانش آمــده‪« ،‬دامــون مربــی بر کنار شــده یکی از باشــگاه‌های‬ ‫پرطرفــدار بــا دختــری که ســال‌ها پیش بــا او ارتباط داشــته روبه‌رو‬ ‫یشــود» در چند جشــنواره خارجی شــرکت داشــته و جوایزی هم‬ ‫م ‌‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫انسان گرگ انسان است‪ .‬البته «گرگ ها یکدیگر را نمی‬ ‫خورند» و این خود نشان می‌دهد که گرگ نسبت به‬ ‫گرگ «رفتار انسانی» دارد! توماس هابز‬ ‫حافظانه‬ ‫من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم‬ ‫محتسب داند که من این کارها کمتر کن‬ ‫من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها‬ ‫توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم‬ ‫خروج بمب افکن‌های‬ ‫‪ B52‬آمریکایی از قطر‪،‬‬ ‫برخالف ورود آن‌ها در‬ ‫سکوت خبری انجام شد‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی با حضور حجت‌االسالم رئیسی‪ ،‬محمدجواد ظریف‬ ‫وزیر امور خارجه و مسئوالن عالی رتبه قضایی و کشوری و همچنین تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران و‬ ‫سازمان های بین‌المللی‪ ۱۶‬مردا‪ ۹۸‬برگزار شد‪ /‬سیدمحمود حسینی‬ ‫هفتمیننمایشگاه«ایراننوشت»باهدفعرضهلوازمالتحریرتولیدداخلومتناسببافرهنگایرانیاسالمیدر‬ ‫محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست و تا‪ ۲۵‬مرداد هر روز از ساعت‪ ۱۰‬تا‪ ۲۲‬پذیرای عالقمندان‬ ‫است ‪ /‬فؤاد اشتری‬ ‫نخستین شب از عزاداری ایام «مسلمیه» و شهادت امام باقر(ع) شامگاه پنج شنبه ‪ ۱۷‬مردادماه با حضور جمع‬ ‫کثیری از عزاداران در قالب دســته های عزاداری و هیئت های مذهبی در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم‬ ‫حسنی(ع)برگزارشد‪/‬محمودرحیمی‬ ‫مراسمتشییعپیکرزندهیادسیدکمالطباطبایىتهیهکنندهسینما‪ ١٨‬مرداددرخانهسینمابرگزارشد‪/‬زینب‬ ‫مهدوی‬ ‫دهمین روز سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان چهارشنبه ‪ 16‬مرداد به هنرنمایی نوازندگان جوان‬ ‫منطقه ترکمن و کتول اختصاص داشت ‪ /‬هنرآنالین‬ ‫صبح جمعه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی‬ ‫ایستگاهپایانیخطدوقطارشهریمشهدبهطولچهارکیلومترازایستگاهشریعتیبهسویایستگاهشهیدکاوه‬ ‫با هزینه‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال راه‌اندازی شد ‪ /‬رامین صفاری‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!