صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۳۹

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1139

روزنامه هنرمند شماره 1139

‫موسیقی‪7 .‬‬ ‫سینما‪4 .‬‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫نگاهیبهفیلم«سریع وخشمگین‪:‬‬ ‫هابزوشاو»اثریاز دیویدلیچ‬ ‫ا کشن فانتزی‬ ‫نوازندگانجوانشمالخراسان‬ ‫درجشنواره‌یجواننواختند‬ ‫جای خالی‬ ‫روایت‌خوانی‬ ‫فرهنگ‪2 .‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫چهار‌شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1139‬صفحه| قيمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آستانه روز خبرنگار‬ ‫حقوق اصحاب رسانه باید تقویت شود‬ ‫تئاتر‪6 .‬‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫نگاهی به نمایش موزیکال «اشک‌ها و لبخندها»‬ ‫به کارگردانی «هادی قضات»‬ ‫تئاتر موزیکال‬ ‫مخاطب جدی خود را‬ ‫پیدا کرده است‬ ‫ســری فیلمهــای «ســریع و خشــمگین»‬ ‫ً‬ ‫در ابتــدا قــرار بــود صرفــا یــک اثــر ا کشــن‬ ‫ماشــین محور معمولی در ســینما باشــد‬ ‫و راه بســیاری از ا کشــن هــای فرامــوش‬ ‫شــده ســینما را طــی کند‪ ،‬اما از قســمت‬ ‫پنجــم که ســرعت و مــدل ماشــین های‬ ‫مختلــف جایــش را بــه انفجــار و بــاروت‬ ‫داد‪ ،‬ایــن ســری از آثــار نیــز موفق شــدند‬ ‫تا تماشــا گران بیشــتری را به سالن های‬ ‫سینما بکشانند‪...‬‬ ‫تلو یز یون‪5 .‬‬ ‫‪TV‬‬ ‫نگاهی به سریال‌هایی که محرم‬ ‫از تلویزیون پخش می‌شود‬ ‫از بویباران‬ ‫تا ستایش‬ ‫“بــوی بــاران”‪“ ،‬محکومیــن ‪“ ،”2‬مرضیــه”‬ ‫و “دریــا نزدیــک اســت” و “ســتایش ‪ ”3‬در‬ ‫ماه‌های محرم و صفر روی آنتن شــبکه‌های‬ ‫یــک‪ ،‬دو و ســه م ـی‌رود‪ .‬هــر ســال تلویزیون‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه ایام مــاه محــرم و صفر‬ ‫در تــدارک تولیــدات جدیــدی اســت کــه‬ ‫متناســب بــا حال و هــوای این ایــام به روی‬ ‫آنتــن تلویزیــون بــرود‪ .‬امســال نیز بــه مانند‬ ‫ســال‌های گذشــته ســریال‌هایی در ایــن‬ ‫یشــود‪ ،‬هرچنــد محوریــت‬ ‫مقطــع پخــش م ‌‬ ‫اصلی این آثار محرم و اتفاقات پیرامون این‬ ‫ماه و ساالر شهیدان نیست‪.‬‬ ‫ســریال “بــوی بــاران” بــا نــام قبلــی “عروس‬ ‫تاریکــی” ایــن ش ـب‌ها ســاعت ‪ 22:15‬روی‬ ‫آنتــن شــبکه یــک سیماســت و پخــش آن‬ ‫در ایــام مــاه محــرم و صفــر نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســریال در ‪ 75‬قســمت ‪ 45‬دقیق ـه‌ای‬ ‫بــه کارگردانــی محمــود معظمی تولید شــده‬ ‫اســت‪ .‬داستان از جایی آغاز می‌شود که زن‬ ‫و شــوهری بــه نــام ســیمین و ســیاوش پس‬ ‫از ســال‌ها جدایــی‪ ،‬قصد بازگشــت بــه هم را‬ ‫دارنــد‪ .‬در ایــن مســیر بــرای ســاخت زندگی‬ ‫جدید باید با مهارت‌های زندگی آشنا شوند‬ ‫و بــا تــاش و امیــد و گذشــت خوشــبختی را‬ ‫بنــا نماینــد‪ .‬خوشــبختی تصادفــی نیســت‪،‬‬ ‫ساختنی است‪.‬‬
‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آستانه روز خبرنگار‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار‌شنبـــــــــــــــه ‪16‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1139‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫میرباقری‪ :‬با هر زبانی بتوانیم مشکالت‬ ‫جامعه را نقد می‌کنیم‬ ‫معاون ســیما در آیین نکوداشــت خبرنگار اعالم کــرد برخالف برخی‬ ‫کــه مــی گویند تلویزیــون دیده نمی شــود اما آمارها نشــان می دهد‬ ‫مردم بســیاری پای جعبه جادو می نشینند‪ .‬سیدمرتضی میرباقری‬ ‫معــاون ســیما در آییــن نکوداشــت روز خبرنــگار گفــت‪ :‬هــر جامعــه‬ ‫پیشــرفته و به بلوغ رسیده نســبت به عنصر آ گاهی و روشنگری باید‬ ‫حساســیت ویژه ای داشــته باشــد و امروز نظامات اطالعاتی ما این‬ ‫اتفــاق را بــرای کشــور متنــوع و متمــدن ایران رقم زده اســت‪ .‬شــاید‬ ‫کمتر کشــوری مثل ایران ظرفیت‌های بســیار رســانه‌ای بــرای تعالی‬ ‫و رشــد داشــته باشــد‪ .‬کار خبرنگاری ایجاب می‌کند از ظرفیت های‬ ‫درونــی و آزادی معنــوی باالیــی برخوردار باشــد و از موضوعات نازل‬ ‫رهــا شــده باشــید‪ .‬وی تا کیــد کــرد‪ :‬کار خبرنــگاری دائمــا مجاهدت‬ ‫و مراقبــت داشــته باشــید و واژه‌هــای عدالــت و آزاوگــی قــرار دهد که‬ ‫حریــت خبرنــگار در برابــر حقیقــت گویــی و عدالــت مداری از دســت‬ ‫بــرود‪ .‬باید مراقبت کنید که کمتر مجموعه‌هایی مثل شــما درگیر زر‬ ‫و زور و تزویر می‌شــوند که در مقابل شــما صف آرایی می‌کنند و مانع‬ ‫تراشــی می‌کننــد‪ .‬گاهی تحریک می شــود و در چشــم قــرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫باید مراقبت الزم داشــته باشــیم و بســیار موانع بیرونی وجود دارد‪.‬‬ ‫میرباقــری اظهــار داشــت‪ 40 :‬ســال انقــاب اســامی مســیر خــودش‬ ‫را طــی می‌کنــد برای اینکه موانع برداشــته شــود و ظرفیت هایشــان‬ ‫ارتقــا پیــدا کنــد به اطالع رســانی درســت و آ گاهــی نیــاز دارد‪ .‬بدون‬ ‫تعارف کشــوری که به یک تمدن بزرگ رســیده دچار مشــکالتی می‬ ‫شود‪ .‬اینکه هنوز در آن جایگاه ویژه ای که باید باشیم قرار نگرفتیم‬ ‫و بــرای نیــل به ایــن نقطه با چالش هــای متعددی روبرو هســتین‪.‬‬ ‫معــاون ســیما گفت‪ :‬رســانه ملی در هــر صورت علی رغــم همه فراز و‬ ‫فرودهایی که دارد بدون مصامحه رسانه ملی بزرگترین حوزه تولید‬ ‫محتــوا در مدیریــت و همراهــی افــکار عمومــی اســت‪ .‬بارهــا گفته ام‬ ‫اینکــه به شــما اطــاع می دهیــم و مصاحبــه می‌کنیــم در هر صورت‬ ‫رسانه ای در ایران به طور متوسط سه ساعت و ‪ 20‬دقیقه ‪ 80‬درصد‬ ‫مــردم آن را بییننــد‪ .‬کســی کــه مــی گویــد چنین چیزی نیســت یک‬ ‫نفــر در ایران پیدا نشــده مطالعه کردیم و نمونــه گیری انجام دادیم‬ ‫ایــن مال ک نیســت‪ .‬به همین دلیل با فاصله زیاد مــا پربیننده ترین‬ ‫هســتیم به شــدت عالقه داریــم نقد شــویم‪ .‬میرباقــری تصریح کرد‪:‬‬ ‫مــا در رســانه ملــی این نقدهــا را به زبــان فرمول یک‪ ،‬گانــدو‪ ،‬مهران‬ ‫مدیــری و بخش‌هــای دیگــر ســریال و برنامــه هــا مطــرح می‌کنیــم‪.‬‬ ‫نقدهــا را بــه دیــده دل می‌گذاریــم و اســتفاده می‌کنیــم‪ .‬برنامه‌های‬ ‫تربیتــی و ســنین مختلــف و در ژانرهــای مختلــف نقطــه نظــرات‬ ‫حرفــه ای خبرنــگاران بهره ببریم‪ .‬امیــدوارم بتوانید راحــت و آزادانه‬ ‫خبرنگاری کنید‪.‬‬ ‫پردیس‌هایسینمایی‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫برای اهالی رسانه رایگان است‬ ‫پردیس های ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران به مناســبت‬ ‫روز خبرنگار برای اهالی رسانه رایگان است‪ .‬پردیس های سینمایی‬ ‫ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهــران برای اهالی رســانه رایگان‬ ‫اســت مدیرعامل موسســه تصویر شــهر گفت‪ :‬پردیس های سازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت روز خبرنگار برای اهالی‬ ‫رســانه رایــگان اســت‪ .‬بــه نقل روابــط عمومی موسســه تصویرشــهر‪،‬‬ ‫هاشــم میرزاخانــی مدیرعامــل این موسســه گفت‪ :‬بی‌شــک‪ ،‬دنیای‬ ‫امــروز‪ ،‬دنیــای ارتباطــات اســت و نقــش اصحــاب خبــر و رســانه بــه‬ ‫عنــوان مشــعل داران توســعۀ آ گاهی که بــا به‌کارگیری مهــارت‪ ،‬تدبیر‬ ‫و دانــش خود‪ ،‬فضایی ســالم برای اطالع رســانی شــفاف و ارتباطات‬ ‫اثــر بخــش بیــن مــردم و ســازمان‌ها را فراهــم می‌کننــد‪ ،‬انــکار ناپذیــر‬ ‫بــوده و قابــل تقدیر اســت‪ .‬وی ضمــن تبریک و گرامیداشــت این روز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬پردیس‌های سینمایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫تهران شــامل پردیس‌های ملت‪ ،‬تماشــا‪ ،‬را گا و رازی روز چهارشــنبه‬ ‫و پنجشــنبه ‪ 16‬و ‪ 17‬مــرداد مــاه بــرای اهالــی رســانه رایــگان خواهــد‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل موسســه تصویر شــهر افزود‪ :‬خبرنگاران می‌توانند در‬ ‫روزهای یاد شده با ارائه کارت خبرنگاری معتبر از رسانه های دارای‬ ‫مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی به همــراه یک نفــر و با رزرو‬ ‫قبلی‪ ،‬مهمان پردیس های ســازمان فرهنگی شــهرداری تهران بوده‬ ‫و بــه تماشــای فیلــم های در حــال ا کران ســینمای ایران بنشــینند‪.‬‬ ‫میرزاخانــی در پایان یادآوری کرد‪ :‬عالوه بر اجرای این طرح‪ ،‬پردیس‬ ‫ســینمایی تماشــا نیز همچون سه سال گذشته در تمام ایام سال به‬ ‫عنوان پاتوق اهالی رسانه معرفی می شود‪.‬‬ ‫حقوق اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه باید تقویت شود‬ ‫وزیــر فرهنــگ و‌ارشــاد اســامی در مراســم افتتاحیه‬ ‫شــورای حــل اختــاف ویــژه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنر‬ ‫و‌رســانه‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز نیاز اســت نگاه ها بــه حقوق‬ ‫اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه تقویت شــود؛ حقوق‬ ‫این اقشــار به اندازه ســایر قشــرها در کشور پیشرفت‬ ‫لهــای حقوقــی و ترمیم‌هــای‬ ‫نداشــته اســت‪ ،‬مد ‌‬ ‫حقوقــی تا به حال برای این قشــرها به خوبی انجام‬ ‫نشــده و باید جریان‌ حقوقی اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و‬ ‫رسانه را تقویت کرد‪ .‬سید عباس صالحی (سه‌شنبه‬ ‫‪ ۱۵‬مــرداد مــاه) در آئیــن گشــایش مجتمــع شــماره‬ ‫‪ ۳۵‬شــورای حــل اختــاف تهــران (ویــژه فرهنــگ‪،‬‬ ‫هنــر و رســانه) بــا گرامیداشــت یــاد شــهید صارمــی و‬ ‫تبریــک روز خبرنــگار‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬حــوزه فرهنــگ‪،‬‬ ‫هنــر و رســانه حــوزه خاصــی از حوزه‌هــای اجتماعی‬ ‫هرکشــور اســت بــه ویژه بــرای ایــران که یــک جامعه‬ ‫خاصــی اســت و بعــد از انقــاب ایــن موضــوع بیــش‬ ‫صتــر کــرده اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫از پیــش شــرایط را خا ‌‬ ‫داد‪ :‬نــوع نــگاه بــه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‬ ‫تمایــزات و مزیت‌هایــی را پیــدا می‌کنــد‪ ،‬تاثیرگذاری‬ ‫حــوزه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه صرفا محدود به حیطه‬ ‫خودش نیســت و تمام جامعه از محصوالت آن تاثیر‬ ‫می‌پذیرند‪ ،‬حوزه‌هایی چون امنیت‪ ،‬سالمت‪ ،‬رفاه‪،‬‬ ‫آمــوزش و‪ ...‬به نحوی ارتباط با محصوالت فرهنگی‬ ‫دارند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تا کید کرد‪ :‬حوزه‬ ‫فرهنــگ نباید ضلعی از زندگی باشــد بلکه این حوزه‬ ‫با تمام اجزای زندگی اجتماعی در هم آمیخته است‬ ‫و ا گــر ایــن حــوزه ُپرتــوان‪ ،‬آرام و خــاق باشــد‪ ،‬قطعا‬ ‫شهــای زندگــی اثــرات خــود را خواهــد‬ ‫در ســایر بخ ‌‬ ‫گذاشــت‪ .‬صالحی با اشــاره به گشــایش شــورای حل‬ ‫اختــاف ویژه اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه‪ ،‬یادآور‬ ‫شــد‪ :‬برای گشــایش این شــورا از ســال‌های گذشــته‬ ‫گفت‌وگوهــای مختلفــی بــا همــکاران قــوه قضائیــه‬ ‫داشــته‌ایم تا ساختارسازی‌ها و مناسبت‌های اهالی‬ ‫فرهنگ و قوه قضائیه صریح‌تر شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫«در مــورد مســائل قضایــی اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنر و‬ ‫رســانه چنــد نکتــه مدنظــر اســت»‪ ،‬افــزود‪ :‬اصحاب‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه از منظر شــخصیتی و منزلتی‬ ‫روحیــات خاصی دارند‪ ،‬برخی اقشــار جامعه ممکن‬ ‫اســت در روابــط کاری و نظــام ارتباطــی خــود بــا قوه‬ ‫قضائیــه و پلیــس ســر و کار داشــته باشــند و جامعــه‬ ‫نســبت به آنها وا کنشــی ندارد‪ ،‬اما در مورد این قشــر‬ ‫حساســیت‌ها بیشــتر اســت و حضــور آنهــا در برخــی‬ ‫مکان‌هــا ممکــن اســت سوءبرداش ـت‌ها را پدیــد‬ ‫بیــاورد‪ .‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد‪:‬‬ ‫مســیر دادرسی ما در نهاد قضایی به دالیل مختلف‬ ‫یشــود که در‬ ‫طوالنــی اســت و ایــن مســیر موجــب م ‌‬ ‫برخــی حوز ‌ههــا به‌ویژه حــوزه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه‬ ‫کارها در همان ابتدا رها شــود و یا مســیر آن پر هزینه‬ ‫باشــد‪ ،‬همیــن امر اصحــاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه را‬ ‫گرفتــار اختــاالت وســیعی می‌کنــد‪ ،‬بــرای نمونــه در‬ ‫حوزه قاچاق کتاب و محصوالت هنری گاهی مولف‬ ‫حس می‌کند ا گر بخواهد به مســیر طوالنی دادرسی‬ ‫وارد شود زمان بر است یا هزینه آن زیاد است‪.‬‬ ‫صالحی با اشــاره به تخصصی شــدن حوزه فرهنگ‪،‬‬ ‫هنــر و رســانه‪ ،‬افزود‪ :‬حــوزه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه با‬ ‫شــاخه‌های وســیع و گســترده‌ای همراه است‪ ،‬این‬ ‫تکثــر باعــث تخصصی‌تــر شــدن و عمیق شــدن این‬ ‫حوزه‌ها شــده اســت‪ ،‬از منظر دامنه و عمق درونی‪،‬‬ ‫ایــن گســتردگی نظــام عدالــت قضایــی را به ســمت‬ ‫ایــن تکثر و گســتردگی می‌برد‪ ،‬بنابرایــن ما حتما به‬ ‫مســیرهای تخصصی‌تر نیاز داریم که شــأن و منزلت‬ ‫اهالــی فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه حفظ شــود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ساختار شورای حل اختالف می‌تواند به کمک‬ ‫این گســتردگی بیاید‪ ،‬گزارشــات ریاست محترم قوه‬ ‫قضائیــه نشــان می‌دهــد کــه ‪۳۰‬درصــد پرونده‌های‬ ‫قضایــی در شــورای حــل اختــاف مرتفع می‌شــود و‬ ‫ایــن بســیار خوب اســت‪ ،‬بنابرایــن با تعامــل هرچه‬ ‫بهتــر اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه و شــوراهای‬ ‫حل اختالف جای امید اســت که مشــکالت ســریع‬ ‫مرتفــع شــود‪ .‬عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حوزه صنوف و وزارت فرهنگ و‌ارشــاد‬ ‫اســامی به ترمیم‌هایی در دستورالعمل‌ها و قوانین‬ ‫نیــاز داریــم‪ ،‬خــاء در این مســائل باعــث اختالفات‬ ‫می‌شــود؛ بنابرایــن نگاه درســت به ایــن موضوعات‬ ‫میتوانــد بــا شــفافیت اختالفــات را برطــرف کند‪ ،‬در‬ ‫واقــع قوانین درســت باعــث می‌شــود اختالفات کم‬ ‫شود و قوانین به درستی برای طرفین تنظیم شود‪،‬‬ ‫دســتورالعمل‌های صنفی ا گر اصالح شــود می‌تواند‬ ‫بــه کاهش اختالفات بینجامد‪ .‬صالحی افزود‪ :‬امروز‬ ‫نیاز اســت نگاه‌ها بــه حقوق اصحــاب فرهنگ‪ ،‬هنر‬ ‫و رســانه تقویــت شــود‪ ،‬در واقــع حقــوق ایــن اقشــار‬ ‫به اندازه ســایر قشــرها در کشــور پیشــرفت نداشــته‬ ‫اســت‪ ،‬مدل‌هــای حقوقــی و ترمیم‌هــای حقوقی تا‬ ‫بــه حــال برای این قشــرها بــه خوبی انجام نشــده و‬ ‫ن حقوقی اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه‬ ‫بایــد جریا ‌‬ ‫را تقویــت کــرد‪ .‬او در پایــان یــادآور شــد‪ :‬حتما نظام‬ ‫ارتباطی اصحاب فرهنگ هنر و رسانه در کنار روابط‬ ‫عاطفــی بایــد بــه دور از ســوءتفاهم باشــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایــد به طــرف پیش کارشناســی موضوعــات رفت و‬ ‫براســاس ســه ضلع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫قوه قضائیه و صنوف فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه می‌توان‬ ‫داوری عادالنــه را رقــم زد‪ ،‬هرمقــدار کــه در نظــام‬ ‫کارشناســی صنــوف فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی و نظــام قضایی در پســت‬ ‫کارشناســی درســت عمل کنیم بــه عدالت نزدیک‌تر‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران‬ ‫کتابخانهملیایرانخانهدومخبرنگاراناست‬ ‫رییــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران‬ ‫امانــت‌داری را مهمتریــن شــاخصه خبرنــگاران‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬کتابخانــه ملــی ایــران خانــه دوم‬ ‫خبرنــگاران محســوب می‌شــود‪ .‬همزمــان بــا فــرا‬ ‫رسیدن ســالروز گرامیداشت روز خبرنگار (‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫مــاه) نشســت صمیمی با حضــور اشــرف بروجردی‬ ‫رییــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران و‬ ‫اصحــاب رســانه در محــل اندیشــگاه ایــن ســازمان‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در این نشســت صمیمی‪ ،‬گــپ و گفتی‬ ‫کوتاه میان خبرنگاران و ریاســت این سازمان برقرار‬ ‫و در خالل آن از فعاالن حوزه فرهنگ و ادب کشــور‬ ‫تقدیــر شــد‪ .‬اشــرف بروجــردی در ایــن نشســت بــا‬ ‫بیــان اینکــه ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی ایران‬ ‫خانــه دوم خبرنــگاران محســوب مــی شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرا رســیدن روز خبرنگار را که امروز در آســتانه ورود‬ ‫به آن هســتیم به تمامی کســانی کــه دغدغه ارتقاء‬ ‫و بهبــود شــرایط ایران اســامی را دارنــد تبریک می‬ ‫گویم‪ .‬رییس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران‬ ‫از خبرنــگاران بــه عنوان چشــم و گوش ملــت تعبیر‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ایــن قشــر بــا رصــد حــوادث و وقایــع‪،‬‬ ‫ســعی در اطــاع رســانی مناســب و بهینــه دارنــد تــا‬ ‫گامــی در جهــت رفع مشــکالت جامعــه بردارند و در‬ ‫قالــب خبــر و گــزارش دیدگاه‌هــا و رویکرد خــود را به‬ ‫دســت‌اندرکاران ارائــه دهنــد‪ .‬وی با بیــان اینکه در‬ ‫تاریــخ کشــور‪ ،‬خبرنــگاران همــواره محبــوب بــوده‬ ‫انــد و بــه نمایندگــی از آحاد جامعــه مطالبه گر بوده‬ ‫گفــت‪ :‬این امر موقعیت اعتبــاری را برای آنان ایجاد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بروجردی بــا بیان اینکــه در این میان‬ ‫بســیاری از خبرنــگاران صاحــب نظــر و ایــده بــوده‬ ‫اند‪ ،‬افزود‪ :‬این دســته از خبرنگاران به نوعی مرجع‬ ‫هســتند‪ .‬وی همچنین با اشــاره به از دســت دادن‬ ‫برخــی از خبرنــگاران در حــوادث مختلــف‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬متاســفانه بســیاری از خبرنــگاران در حــوادث‬ ‫و وقایــع مختلــف جــان خود را از دســت مــی دهند‬ ‫و امــروز در میــان مــا حضــور ندارنــد کــه جــای همه‬ ‫آنهــا خالیســت‪ .‬رییــس ســازمان اســناد و کتابخانه‬ ‫ملــی ایــران در ادامــه به حضــور خود در آســتانه روز‬ ‫خبرنگار بر ســر مزار شــهیدان آوینی و افشــار اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این عزیزان با گام هایی که برداشــتند‬ ‫و بــا امانــت داری توانســتند امیــن مــردم باشــند‪.‬‬ ‫بروجــردی امانــت‌داری را مهمتریــن شــاخصه‬ ‫خبرنگاران برشــمرد و اضافه کــرد‪ :‬اینکه خبرنگاران‬ ‫اطالعــات را بــه درســتی منتقــل کننــد و امانــت‌دار‬ ‫باشــند از اهمیــت ویــژه‌ای برخوردار اســت‪ .‬رییس‬ ‫ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود بــه مشــکالت خبرنــگاران‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬امــروز خبرنگاران احســاس می‬ ‫کننــد کــه فضــای امنــی بــرای فعالیــت آنــان وجــود‬ ‫نــدارد و بــر همین اســاس نمی توانند دیــدگاه های‬ ‫خود را آنطــور که باید منتقل کنند‪ .‬وی خبرنگاران‬ ‫را بهتریــن مرجع برای انتقــال حرف‌ها و گفته های‬ ‫مردم و به طور کلی آحاد جامعه به مدیران دانست‬ ‫مهمــی در شــکل‌گیری مشــروطه دارنــد و البتــه‬ ‫مشــروطه نیــز نقــش موثــری بــرای نهادینــه کــردن‬ ‫مطبوعات در کشور دارد‪.‬‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬خبرنگار عــاوه بر اینکــه امین مردم‬ ‫هستند‪ ،‬در ارتقای سطح علمی جامعه نقش مفید‬ ‫و موثــری دارد؛ یکــی از مقولــه هــای جــدی جوامع‬ ‫بشــری ارتقای ســطح آ گاهی مردم و جامعه است‪.‬‬ ‫بروجــردی بــا اعــام اینکــه امــروز کشــور در شــرایط‬ ‫خاصــی قــرار دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــر همیــن اســاس‬ ‫مطالبــات مردم افزایش یافته و ایــن مطالبات باید‬ ‫به نحوی تنظیم شــوند و سرکوب آنها جایز نیست‪.‬‬ ‫البتــه در مقاطعــی جامعه ما این امــر را تجربه کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی متذکر شــد‪ :‬ا گــر نگاه ما از دایــره امنیتی‬ ‫تعریف شــده فراتر برود بخوبی می توانیم مســائل را‬ ‫تحلیل کنیم اما همیشــه یک خط قرمزی با عنوان‬ ‫امنیت کشــور‪ ،‬جامعه‪ ،‬اشــخاص‪ ،‬چهره‌هــا و نظام‬ ‫وجود داشته و این امر موجب می‌شود این مسائل‬ ‫بازگــو نشــوند در ایــن جــا الزم اســت خبرنــگاران در‬ ‫ایــن بــاره بــا مرا کــز امنیتــی مســائلی را حــل و فصل‬ ‫کنند‪ .‬رییس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران‬ ‫بــی پاســخ مانــدن مطالبــات را موجب دلســردی و‬ ‫دلخــوری دانســت و گفــت‪ :‬روز خبرنــگار بهانــه ای‬ ‫اســت بــرای تعیین جایــگاه خبرنــگاران امــا توصیه‬ ‫من این است که همه چیز را سیاه و سفید نبینیم‪.‬‬ ‫اندیشگاه پاتوق اندیشمندان است‬ ‫رییــس اندیشــگاه ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی‬ ‫ایــران اندیشــگاه را ســرپلی بــرای گفــت و گــو میــان‬ ‫کتابخانــه و حــوزه هــا دانســت و افــزود‪ :‬اندیشــگاه‬ ‫پاتــوق اندیشــمندان اســت کــه خبرنــگاران نیــز جزء‬ ‫اندیشمندان محسوب می شوند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کتابخانــه ملی حوزه عمومی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بر همین‬ ‫اســاس کتابخانــه باید بــه تمام مردم ســرویس دهد‬ ‫و خبرنــگاران نیــز می تواننــد از این امــکان بهره مند‬ ‫شــوند‪ .‬ظریفیــان یــادآور شــد‪ :‬در هــر جــای دنیــا که‬ ‫کتابخانــه ملــی رشــد یافته آن کشــور بــه فرهیختگی‬ ‫رســیده و پیــرو آن توانســته آســیبهای اجتماعــی را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬بــر همیــن اســاس مــا بعنــوان فعاالن‬ ‫کتابخانه ملی و شما به عنوان خبرنگاران می توانیم‬ ‫کمــک کنیــم تــا از رنج و نــا امیدی مردم کاســته و در‬ ‫مقابــل به فرهیختگــی آنان افزوده شــود این امر می‬ ‫تواند به عنوان یک رسالت مشترک مطرح شود‪.‬‬ ‫خبرنگاران نقش مهمی در شــکل‌گیری مشروطه‬ ‫دارند‬ ‫در ادامــه غالمرضا ظریفیان مشــاور رییس ســازمان‬ ‫و رییس اندیشــگاه با اشاره به قرار گرفتن در سالروز‬ ‫امضــای فرمــان مشــروطیت‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــروطه دور‬ ‫دوم تاریــخ اســت و باید گفت که خبرنــگاران نقش‬ ‫زنگ خطر کتابخوانی در کشور به صدا درآمده‬ ‫در ادامــه هانیــه گرائیلــی مدیــرکل حــوزه ریاســت‬ ‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این نشست‬ ‫صمیمــی‪ ،‬وضعیــت کتابخوانــی در کشــور را فاجعــه‬ ‫آمیــز توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬ایــن امــر بــرای همــگان‬ ‫ملموس شــده است بطوریکه می توان گفت از رفتار‬ ‫کتابخوانــی فاصلــه گرفتــه ایــم این امــر بایــد رفتاری‬ ‫اســتراتژیک را شــامل شــود‪ .‬وی بــه اهــداء کتــاب‬ ‫توســط کتابخانــه ملــی ایــران به ویــژه بــرای مناطق‬ ‫محروم کشــور اشــاره کــرد و گفت‪ :‬این امــر در آخرین‬ ‫هفته شــهریور ماه امسال برای اســتان تهران درنظر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬گرائیلی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امروز‬ ‫زنگ خطر کتابخوانی در کشور به صدا درآمده و الزم‬ ‫اســت هریک از ما برای بهبود این شــرایط به رسالت‬ ‫خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫فضــای ارتباطــات کتابخانــه ملــی فراتــر از‬ ‫چهارچوب‌های متعارف پیش میرود‬ ‫صالح زمانی مشاور رییس سازمان در امور بین‌الملل‬ ‫نیز ضمن تبریک این روز‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای آتی یکی‬ ‫از شــخصیت هــای پرنفــوذ جامعــه لبنــان در حــوزه‬ ‫صلــح و گفــت و گــو در کتابخانــه ملــی ایــران حضــور‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬در تــاش هســتیم فضــای ارتباطات‬ ‫کتابخانــه ملــی را فراتــر از چهارچــوب هــای متعــارف‬ ‫پیش ببریم‪ .‬وی یادآور شــد‪ :‬در اواســط شهریور ماه‬ ‫ســالجاری دومیــن نشســت تبــادل نســخ خطــی در‬ ‫حــوزه میراث مســتند بــا همــکاری دفتــر منطقه ای‬ ‫یونســکو با موضوع تبادل بحث نســخ خطی بر روی‬ ‫پلــت فــرم های دیجیتــال‪ ،‬برگزار خواهد شــد‪ .‬زمانی‬ ‫همچنین از فرا رســیدن هشــتاد و پنجمین نشســت‬ ‫جهانــی انجمــن هــای کتابداری در شــهر آتن کشــور‬ ‫یونان ســخن به میــان آورد و گفت‪ :‬در این نشســت‬ ‫هیات مدیران ســازمان به همراه کارشناسان حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬
‫مسیر تبدیل پایتخت به هاب گردشگری معرفی شد‬ ‫تدارکاتاقتهرانبرایتوریست‌هایخارجی‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار‌شنبـــــــــــــــه ‪16‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1139‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫چرا سازمان میراث و گردشگری‬ ‫وزارتخانه می‌شود؟‬ ‫نماینــدگان بخــش خصوصــی فعــال در پایتخــت‬ ‫بــرای تبدیــل تهــران به «هــاب گردشــگری» پروژه‬ ‫تغییر شکل اســتفاده توریست‌های خارجی از این‬ ‫کالن‌شــهر را کلیــد زدنــد‪ .‬کمیســیون گردشــگری‬ ‫اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫تهــران بــا تعریــف یــک طــرح تحــت عنــوان «برنــد‬ ‫تهــران» قصــد دارد تغییــر و تحوالتــی در وضعیــت‬ ‫موجــود گردشــگری تهــران ایجاد کند تا بر اســاس‬ ‫آن پایتخــت بــه مقصــد اول گردشــگران خارجــی‬ ‫تبدیل‌شــود‪ .‬تهــران در حال حاضر بیشــتر «محل‬ ‫گــذر» گردشــگران خارجــی اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه بــا توجــه بــه برتــری زیرســاخت‌های حمــل و‬ ‫نقــل تهــران در مقایســه با شــهرهای جــذاب برای‬ ‫گردشــگران خارجــی‪ ،‬عمــده این گردشــگران برای‬ ‫ورود بــه ایــران ابتــدا تهران را به‌عنــوان نقطه ورود‬ ‫انتخــاب می‌کننــد؛ امــا مانــدگاری آنها در مقایســه‬ ‫با ســایر مقاصد گردشــگری کم اســت‪ .‬کمیسیون‬ ‫گردشــگری اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی تهــران با آســیب شناســی ایــن وضعیت‬ ‫بــه تدویــن «طــرح برنــد تهــران» پرداختــه کــه بــر‬ ‫اســاس آن قرار است از دو مسیر‪ ،‬پایتخت به هاب‬ ‫گردشــگری تبدیــل شــود‪ .‬مســیر اول بــه ماموریت‬ ‫تورگردان‌هــا وابســته اســت تــا آنهــا بــا مهارت‌های‬ ‫جدیــد بتوانند ظرفیت‌های با‌لقــوه تهران همانند‬ ‫طبیعت‌گردی‌هــا‪ ،‬روســتاها‪ ،‬ابنیه‌هــای تاریخی و‬ ‫بازارگــردی را معرفــی کنند و عالوه بــر آن می‌توانند‬ ‫بــرای اینکــه چهــره آشــفته و پــر ترافیــک شــهر را از‬ ‫دیــد گردشــگران خارجــی دور کنند بــا زمان‌بندی‬ ‫مناســب‪ ،‬رفت و آمــد آنها را در ســاعاتی قرار دهند‬ ‫کــه تا حد امــکان ترافیک کمتــری را تجربه کنند یا‬ ‫حتی شب‌گردی کنند و از نورپردازی‌های مناسب‬ ‫موجــود در شــهر نیــز بهره‌منــد شــوند‪ .‬مســیر دوم‬ ‫براســاس یــک مــدل اقتصادی شــکل می‌گیــرد که‬ ‫بــا ســرمایه‌گذاری در حــوزه گردشــگری‪ ،‬پایتخــت‬ ‫بتوانــد قابلیــت تبدیــل شــدن بــه مرکــز شــهرهای‬ ‫جذب گردشــگر‪-‬هاب‪ -‬را پیدا کند‪ .‬براین اســاس‬ ‫یک مدل آن است که گردشگران خارجی در مسیر‬ ‫تهــران‪ ،‬کاشــان‪ ،‬اصفهــان و یزد ایرانگــردی کنند؛‬ ‫به‌گونــه‌ای‌ کــه تهــران فقط محل گذر آنها نباشــد‪،‬‬ ‫بلکــه در تهــران اقامــت کننــد‪ .‬در همیــن راســتا‬ ‫مشاور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دســتی و گردشــگری عنــوان کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫وظایــف جامعــه تورگردان‌هــا معرفــی جاذبه‌هــای‬ ‫تهران به گردشگران خارجی و مقصد کردن تهران‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بر آن ایــن تورلیدرها باید جاذبه‌های‬ ‫فصــول مختلف تهــران را به خوبــی معرفی کنند تا‬ ‫به‌صورت میانگین و دائمی مسافران خارجی را در‬ ‫تهران داشته باشیم‪.‬‬ ‫مجید حســینی‌نژاد‪ ،‬رئیس کمیسیون گردشگری‬ ‫اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی تهران‬ ‫نیــز اعالم کرد‪ :‬بــا توجه به جاذبه‌های گردشــگری‬ ‫کــه در تهــران وجــود دارد در حــال حاضــر یکــی از‬ ‫طر ح‌هــای کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی‬ ‫تهــران برای رونــق گردشــگری در پایتخــت‪« ،‬برند‬ ‫تهران» اســت؛ زیرا با معرفی مناســب پایتخت هم‬ ‫گردشــگران خارجــی و داخلــی و هــم تهرانی‌هــای‬ ‫ســا کن در شــهر می‌تواننــد از تهرانگردی اســتقبال‬ ‫کننــد و بــا افزایــش زمان مانــدگاری توریســت‌ها در‬ ‫تهــران بــه علــت افزایــش هزینه کــرد آنها ما شــاهد‬ ‫افزایــش درآمــد نیز خواهیــم بود‪ .‬وی عنــوان کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به کارهای مطالعاتــی و عملی که پیش‌تر‬ ‫در این حوزه و در شــهر اصفهان انجام و به نتیجه‬ ‫رســیده‪ ،‬اتاق بازرگانــی تهران نیز مشــورت‌هایی را‬ ‫بــا فعاالن صنعت گردشــگری اصفهان انجام داده‬ ‫اســت‪ .‬تا کنــون نیــز اتــاق بازرگانی تهــران به‌عنوان‬ ‫نماینــده بخش خصوصی با شــهرداری و ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫همــکاری و مشــارکت‌هایی داشــته اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت‪ :‬بــرای اجرایــی‬ ‫کــردن پــروژه تبدیل تهــران به هاب گردشــگری به‬ ‫ســرمایه‌گذاری چنــد میلیــاردی نیاز داریــم‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر آن باید از هیات رئیســه اتــاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫مصوبه دریافت کنیم که دو هفته تا یک ماه زمان‬ ‫می‌بــرد و پــس از آن بــرای فــاز اجــرا اقــدام کنیــم تا‬ ‫هویت جدید گردشگری تهران شکل بگیرد‪.‬‬ ‫تبدیل ســازمان به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫کــه در یــک ســال گذشــته محــل بحــث نماینــدگان مجلــس‪ ،‬شــورای‬ ‫نگهبــان‪ ،‬مدافعــان و مخالفــان این طرح بود‪ ،‬ســرانجام اعالم شــد که‬ ‫تایید شــورای نگهبان را گرفته اســت‪ .‬اما چه دغدغه‌هایی باعث شــد‬ ‫کــه این طــرح پس از یک دهه ســرانجام رأی مثبت بگیــرد؟ با تصویب‬ ‫مجلــس و پــس از تاییــد شــورای نگهبــان‪ ،‬ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب‬ ‫قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شر ع نیستند‪ ،‬با رعایت بند «د»‬ ‫مــاده ‪ ۲۹‬قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ‪ ۱۳۸۶.۰۷.۰۸‬با‬ ‫اصالحــات و الحاقــات بعــدی و بند «الــف» ماده ‪ ۲۸‬قانــون برنامه پنج‬ ‫ســاله و بــدون توســعه تشــکیالت و افزایش نیروی انســانی بــه «وزارت‬ ‫میراث‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی» تبدیل شد‪ .‬اینک دولت سه ماه‬ ‫بــرای معرفــی وزیر جدید فرصــت دارد‪ .‬مهم‌ترین چالــش این طرح که‬ ‫دس ـت‌کم در یک سال گذشــته بین مجلس و شورای نگهبان در آمد و‬ ‫شــد بود و تصویب آن را به تعویق انداخت‪ ،‬مغایرت با اصل ‪ ۷۵‬قانون‬ ‫برنامه ششــم در مجلس بود که اجازه نمی‌داد دولت توســعه مدیریتی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬توجیــه نماینــدگان در مرحلــه نخســت بررس ـی‌ها برای‬ ‫رد ایــن طــرح این بود که «ســازمان میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری به اندازه کافی گســترده اســت و در تمام استان‌ها و شهرها‬ ‫اداره‌کل دارد‪ ،‬بنابرایــن بــه گســترش آن نیــاز نیســت‪ ».‬ایــن ایــراد بــه‬ ‫شــرط اضافــه نکــردن بار مالی بــه دولــت در جریان تبدیل ســازمان به‬ ‫وزارتخانه و ادغام یک معاونت در راســتای کوچک‌سازی بدنه‪ ،‬اصالح‬ ‫شــد تا رای نمایندگان مجلس در ســال ‪ ۹۷‬را به‌دســت آورد‪ .‬اما ا کنون‬ ‫پرســش این اســت‪ ،‬در شــرایطی کــه بزرگتریــن چالش ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری کمبود منابع اعتباری و بودجه‬ ‫بوده و پایگاه‌های میراث جهانی و ملی آن از پس تامین حقوق معوقه‬ ‫کارگــران خــود برنمی‌آیــد و تبلیغــات گردشــگری آن در فقــر اعتبــاری به‬ ‫ســر می‌برد‪ ،‬حاال چگونه یک وزارتخانه کم‌پول که قرار اســت موازی یا‬ ‫باالتر از وزارت نفت برای کشور درآمدزا باشد‪ ،‬از پس اجرای برنامه‌ها و‬ ‫اهداف‌اش برمی‌آید؟ البی‌های قدرت معتقدند‪ ،‬تبدیل این ســازمان‬ ‫به وزارتخانه راه نظارت را بر ســازمانی که حســاب شــرکت‌های اقماری‬ ‫آن‪ ،‬خــروج آثــار تاریخی از کشــور توســط آن و آمد و شــد افــرادی بدون‬ ‫پیشــینه تخصصی توسط مدیران سازمان‪ ،‬همیشه بحث‌برانگیز بوده‬ ‫اســت‪ ،‬باز خواهد کرد؛ چرا که شــایع اســت ســازمان میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری در دوره‌های قبل‪ ،‬همــواره حیات خلوت‬ ‫سیاسی دولت‌ها بوده و معموال دست راست رؤسای جمهور بر مسند‬ ‫آن گماشــته شــده‌اند؛ چه آن زمان که حســین مرعشــی برای ریاســت‬ ‫ســازمان نوپــای ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری انتخاب شــد و‬ ‫چــه آن دوره که اســفندیار رحیم‌مشــایی یار نزدیــک رییس دولت نهم‬ ‫بــرای ایــن ســازمان منتخب شــد و این میــراث را به یــار نزدیک‌تر خود‬ ‫حمیــد بقایــی وا گــذار کرد‪ .‬همین نــگاه به ســازمانی کــه در دروه‌ای با‬ ‫پیوســتن صنایع دستی‪ ،‬ســنگ بنای طویل‌تر شدن آن گذاشته شد‪،‬‬ ‫مجلس را بر آن داشت تا طرح خا ک خورده وزارتخانه میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری را بار دیگر بررسی کند‪ .‬طرحی که در ادوار‬ ‫مختلــف بــه مجلــس آمــده و رأی نیــاورده بــود‪ .‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬در‬ ‫طرحی که نمایندگان مجلس مصوب کردند‪ ،‬مقرر شــد‪ :‬رییس‌جمهور‬ ‫و وزیــر مربوطه‪ ،‬ســالی یک بار در مجلــس درباره برنامه‌ها و اهدافی که‬ ‫مشــخص شــده اســت‪ ،‬گزارش ارائه دهند‪ .‬اما مســاله‌ی دیگری که در‬ ‫ایــن جابه‌جایی مطرح اســت‪ ،‬نقــش تصمیم‌گیرنده و مســتقل رییس‬ ‫این ســازمان بوده که تا کنون داشــته و احتمال می‌رود پس از تبدیل‬ ‫بــه وزارتخانه تحت تاثیر اهرم‌های فشــار نمایندگان مجلس قرار گیرد؛‬ ‫نمایندگانــی کــه هــر یــک مترصد ارتقــاء بخشــیدن به میــراث تمدنی و‬ ‫تاریخی استان متبوع خود هستند‪.‬‬ ‫آمریکا‪ ،‬کره شمالی را‬ ‫به لیست ممنوعه اضافه کرد‬ ‫کســانی کــه از تاریــخ یکــم «مــی» ســال ‪ ۲۰۱۱‬به کره شــمالی ســفر کرده‬ ‫باشــند‪ ،‬دیگر امکان ورود به ایاالت متحده بدون اخذ ویزا را نخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬ایــاالت متحده اعــام کرد‪ ،‬شــهروندان خارجی که در هشــت‬ ‫ســال گذشــته بــه کــره شــمالی ســفر کرده‌انــد‪ ،‬از ایــن پــس نمی‌توانند‬ ‫بــدون اخــذ ویــزا به ایــاالت متحــده وارد شــوند‪ .‬طبق سیاســیت‌های‬ ‫حاشیه‌ســاز دونالــد ترامــپ ‪ -‬رییــس جمهــوری ایــاالت متحــده ‪-‬‬ ‫شهروندان هشت کشور از جمله کره جنوبی‪ ‌،‬ژاپن و فرانسه می‌توانند‬ ‫بدون اخذ ویزا به مدت ‪ ۹۰‬روز در ایاالت متحده اقامت داشته باشند‪،‬‬ ‫اما گردشــگرانی که پیش از این به هشــت کشــور از جمله ایران‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ســوریه‪‌،‬یمن ‌‪ ،‬سودان‪ ،‬ســومالی‪ ،‬لیبی و کره شمالی سفر کرد ‌ه باشند‪،‬‬ ‫امــکان ورود بــه ایاالت متحده را بدون اخذ ویزا ندارند و برای ســفر به‬ ‫ایاالت متحده باید برای اخذ ویزای تجاری یا گردشــگری اقدام کنند‪.‬‬ ‫این اقدام هزاران شــهروندانی را که در ســال‌های گذشــته به هر دلیلی‬ ‫به کره شــمالی ســفر کرده‌اند‪ ،‬تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬اقدام جدید‬ ‫ایاالت متحده را پایانی برای امیدواری رئیس جمهور کره جنوبی برای‬ ‫افزایش ســفر شــهروندان کره جنوبی به کره شمالی می‌توان محسوب‬ ‫کرد‪ .‬سفر شهروندان ایاالت متحده به کره شمالی از سال ‪ ۲۰۱۷‬ممنوع‬ ‫شده بود‪.‬‬
‫نگاهی به فیلم «سریع و خشمگین‪ :‬هابز و شاو» اثری از دیوید لیچ‬ ‫‪4‬‬ ‫اکشنفانتزی‬ ‫چهار‌شنبـــــــــــــــه ‪16‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1139‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫رقابت ‪ 42‬فیلم خارجی و ‪ 36‬فیلم ایرانی در‬ ‫جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان‬ ‫مهــای‬ ‫علیرضــا تابــش دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بین‌المللــی فیل ‌‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــا بیــان ایــن کــه در جشــنواره امســال کیفیت از‬ ‫اهمیــت باالیی برخوردار اســت به شــرح ویژگی‌های مهــم این رویداد‬ ‫جهانــی پرداخــت‪ .‬رقابــت ‪ 42‬فیلــم خارجــی و ‪ 36‬فیلــم ایرانــی در‬ ‫جشــنواره فیلم‌هــای کــودکان و نوجوانــان ‪ /‬مریــم ســعادت‪ ،‬مهیــن‬ ‫جواهریــان و علیرضــا رضــاداد تقدیــر می‌شــوند نشســت خبری ســی و‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانــان صبــح‬ ‫دومیــن جشــنواره بین‌المللــی فیل ‌‬ ‫سه‌شنبه ‪ ۱۵‬مرداد ماه با حضورعلیرضا تابش دبیر جشنواره و محسن‬ ‫دلیلــی مدیــر روابط عمومی جشــنواره در ســالن اســتاد کیارســتمی در‬ ‫بنیاد فارابی برگزار شد‪ .‬تابش در ابتدای این نشست ضمن تبریک روز‬ ‫خبرنگار و زنده نگه داشتن یاد شهید صارمی به مهمترین ویژگی‌های‬ ‫جشــنواره اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در ایــن دوره هفت فیلم بلنــد با کیفیت‬ ‫تهــا و همچنین باالبــردن کیفیت آثار‬ ‫داریــم و بــه دنبال کشــف ظرفی ‌‬ ‫هســتیم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬توجــه بــه وجــوه بین‌المللــی جشــنواره کــه‬ ‫فراموش شــده بــود از جملــه کتابخانه ویدئویــی‪ ،‬برگــزاری پنل‌هاو ‪...‬‬ ‫را داریــم و تــاش کردیــم ایــن صنعــت را بازتعریــف کنیم کــه منطبق با‬ ‫رویکــرد رونــق تولیــد ملــی اســت و بــه نظــر مــا می‌توانــد افــق جدیدی‬ ‫پیــش روی ســینمای کشــور بگشــاید کــه حضور جشــنواره‌ای بخشــی‬ ‫تهــای منحصــر بــه فــردی‬ ‫از آن اســت‪ .‬در ادامــه تــاش کردیــم ظرفی ‌‬ ‫را پیــش روی مهمانــان بین‌المللــی قــرار دهیــم‪ .‬تابــش اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫ایــن دوره خدمــات پروفایلینــگ در اختیار فیلمســازان قــرار می‌گیرد و‬ ‫توســط کارگروه تحلیل اقتصادی می‌شود و پس از پایان جشنواره طی‬ ‫جلساتی که با فیلمسازان داریم در این باره با آن‌ها صحبت و مشاوره‬ ‫خواهیــم داشــت‪ .‬همچنیــن صنایــع مجــاور صنعــت ســینما اهمیــت‬ ‫بنیــادی در رونــق ســینما دارد‪ .‬نــگاه بــه فیلم‌های کوتاه‪ ،‬انیمیشــن و‬ ‫تاســیس وب ســری نشــان می‌دهد که نگاهی فراتر از سینما به تصویر‬ ‫داریم و بر همین اســاس در جشــنواره امســال جایزه ویژه کســب و کار‬ ‫را در نظــر گرفتیــم کــه مویــد همیــن رویکــرد اســت‪ .‬وی همچنیــن در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬امســال در کنار جشــنواره ســومین المپیاد فیلمســازی به‬ ‫شــکل نــو برگزار خواهد شــد و با پذیــرش ایده و تجربه و گســترش ایده‬ ‫میزبــان ‪ ۹‬نفر از پیشکســوتان این عرصه هســتیم؛ کــه در ادامه در این‬ ‫دوره از جشنواره به پاس احترام به سه تن از بزرگان سینمای کودک و‬ ‫نوجــوان و احترام به آن‌ها از مهیــن جواهریان‪ ،‬علیرضا رضاداد و مریم‬ ‫ســعادت تقدیــر خواهــد کــرد‪ .‬دبیــر ایــن دوره از جشــنواره اظهــار کرد‪:‬‬ ‫از مجمــوع آثــار خارجــی رســیده ‪ ۲۰۰‬عنــوان فیلم در بخــش رقابتی راه‬ ‫یافتنــد کــه ‪ ۴۲‬فیلــم در بخش مســابقه و دو فیلم خارج از مســابقه به‬ ‫نمایــش درخواهند آمد‪ .‬همچنین مجموع آثــار ایرانی نیز ‪ ۲۷۷‬عنوان‬ ‫بود که ‪ ۷۲‬عنوان مغایرت با رویکردهای جشــنواره داشت و در نهایت‬ ‫‪ ۲۰۵‬فیلــم ارزیابــی شــدند که در مجموع ‪ ۳۶‬عنوان به بخش مســابقه‬ ‫راه یافتنــد‪ .‬در بخــش وب ســری نیــز ‪ ۳۹‬عنــوان داریــم کــه همــه ایــن‬ ‫آثار در ‪ ۱۱‬ســالن ســینمایی در شــهر اصفهــان میزبان این آثــار خواهند‬ ‫بــود و هــر اثــر نیز در ســه نوبت بــه روی پــرده خواهد رفت‪ .‬در اســتانها‬ ‫و در دو منطقــه آزاد نیــز نمایــش گزیــده‌ای از اثــار ســینمایی را در یــک‬ ‫نوبــت خواهیــم داشــت‪ .‬تابــش در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه باوجــود‬ ‫مهــای ایران آیــا به لحاظ دعــوت از مهمانان خارجی‪ ،‬جشــنواره‬ ‫تحری ‌‬ ‫بــا مشــکلی مواجه شــد یــا خیر‪ ،‬گفــت‪ :‬جشــنواره فیلم کــودک نمادی‬ ‫از دیپلماســی عمومی اســت‪ .‬بخصوص در شــرایط فعلی که دشــمنان‬ ‫تالش می‌کنند فضای ایران هراســی ایجاد کنند‪ .‬از این جهت جایگاه‬ ‫جشــنواره‌های بین‌المللــی نظیــر فجــر و کــودک و نوجــوان بســیار حائز‬ ‫اهمیــت اســت و خوشــبختانه مهمانان خارجــی بســیاری داریم‪ .‬تنها‬ ‫بنابــه دالیل شــخصی برخــی از مهمانان انصــراف دادند امــا در بخش‬ ‫آثــار بین‌المللــی ‪ ۲۷‬کشــور جهانی در ایــن دوره از جشــنواره اثر دارند و‬ ‫داوران و اســاتیدی نیز از ‪ ۲۸‬کشــور مهمان ما خواهند بود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مــا ورکشــاپ‌های قــوی خواهیم داشــت چرا که از چند جشــنواره مهم‬ ‫مهمانانی داریم که در جشــنواره حضور پیدا می‌کنند و تجارب خود را‬ ‫بــه اشــترا ک می‌گذارند‪ .‬در بخش نمایش‌های ویــژه بین‌الملل نگاهی‬ ‫به کشــورهای همســایه کردیــم و چهار فیلــم از تفلیس‪ ،‬هفــت فیلم از‬ ‫تاتارســتان و ‪ ۱۰‬فیلــم از جشــنواره انســی و ‪ ...‬در جشــنواره بــه نمایش‬ ‫در می‌آیند‪ .‬دبیر جشــنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان تصریح کرد‪:‬‬ ‫توجــه ما به توســعه بازارهای ســینمای کــودکان و نوجوانان در جهت‬ ‫اقتصــاد سینماســت از ایــن رو از خریــداران دعوت کردیــم و یک ویدیو‬ ‫الیبری تشــکیل دادیم که مجموعه‌ای ارزشــمند در آن حضور خواهد‬ ‫داشــت کــه بــا ایــن روش به نوعــی بــرای فیلم هــای کــودک و نوجوان‬ ‫در ســطح منطقــه و بین الملــل بازاریابی می‌کنیم‪ .‬تابــش درباره معیار‬ ‫انتخــاب فیلم‌ها نیز گفت‪ :‬واقعیت این اســت که مقررات جشــنواره‌ها‬ ‫شــفاف و روشــن هســتند‪ .‬در مقررات ما مثل دوره‌های قبل به وجود‬ ‫هیئــت انتخــاب تا کیــد شــده و من هم بــه تصمیمات هیئــت انتخاب‬ ‫احترام می‌گذارم‪ .‬می‌دانم که جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان‬ ‫یکی از جشنواره‌های تاثیرگذار در منطقه ماست‪ .‬وی درباره فیلم‌های‬ ‫راه نیافتــه نیــز بیان کــرد‪ :‬تنها چند فیلم در جشــنواره پذیرفته نشــده‬ ‫است چرا که ما به لحاظ محتوایی و کیفیت‪ ،‬معیارهایی داشتیم‪ .‬به‬ ‫عنــوان نمونه فیلم “گردو” محمدرضــا حاجی غالمی جزو اولویت‌های‬ ‫مــا نبــود و هیئــت انتخــاب بعــد از ســاخت فیلــم با ســعه صــدر فیلم را‬ ‫دیدنــد امــا فیلم به لحاظ محتوایی و کیفیت مشــکالتی داشــت‪ .‬نگاه‬ ‫مــا این اســت که به ســلیقه کــودکان و نوجوانان توجه شــود‪ .‬برایمان‬ ‫کیفیــت مهــم بــوده و تا کیــدی بــر کمی‌گرایی نداشــتیم پــس امیدوارم‬ ‫ماحصــل کارهــای مــا فیلم‌هایی باشــد که بــرای بچه‌ها و مــردم لذت‬ ‫بخــش و خاطره انگیز هســتند‪ .‬ایــن مدیر ســینمایی همچنین درباره‬ ‫مهــای کــودک نیز عنوان کــرد‪ :‬وضعیت ا کــران آثار‬ ‫وضعیــت ا کــران فیل ‌‬ ‫تغییــر کــرده اســت و همــه نهادهــای ســینمایی دســت به دســت هم‬ ‫دادنــد تــا فیلم کودک و نوجــوان در هر فصل یا هر دوماه شــاهد ا کران‬ ‫یک فیلم باشد و تا پایان سال طبق برنامه ریزی انجام شده این روند‬ ‫منظم ادامه دارد‪ .‬ا گر فیلم خوب و جذاب تولید شود پخش کنندگان‬ ‫و ســرگروه‌ها ایــن اقبــال را نشــان می‌دهند و از آثار کودک نیز اســتقبال‬ ‫می‌کنند همانطور که در ســال ‪ ۲۳ ،۹۷‬میلیارد تومان فروش حاصل از‬ ‫ا کران فیلم کودک و نوجوان بود‪ .‬ســی و دومین جشــنواره بین‌المللی‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا تابش از ‪ 28‬مرداد تا‬ ‫فیل ‌‬ ‫‪ 4‬شهریور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫میثم کریمی‬ ‫ســری فیلمهای «سریع و خشمگین» در ابتدا قرار‬ ‫ً‬ ‫بود صرفا یک اثر ا کشــن ماشــین محور معمولی در‬ ‫ســینما باشد و راه بسیاری از ا کشن های فراموش‬ ‫شــده ســینما را طی کنــد‪ ،‬اما از قســمت پنجم که‬ ‫ســرعت و مدل ماشــین های مختلف جایش را به‬ ‫انفجــار و بــاروت داد‪ ،‬ایــن ســری از آثــار نیــز موفق‬ ‫شــدند تــا تماشــا گران بیشــتری را بــه ســالن هــای‬ ‫ســینما بکشــانند و فــروش بیــش از یــک میلیــارد‬ ‫دالر را در سراســر جهــان تجربــه نماینــد‪ .‬در ایــن‬ ‫شرایط طبیعی بود که تهیه کنندگان به هر نحوی‬ ‫تالش نمایند تا این قصه را در ســالن های ســینما‬ ‫نگــه داشــته و پــول های بیشــتری به جیــب بزنند‬ ‫کــه ســاخت اســپین آف از «ســریع و خشــمگین»‬ ‫در همیــن راســتا مــی باشــد‪ .‬اثــری کــه قصــه دو‬ ‫شــخصیت موفق «سریع و خشــمگین» یعنی هابز‬ ‫و شــاو را روایــت می کنــد و آنها را درگیــر ماجراهای‬ ‫مســتقلی مــی کند که در آن خبــری از وین دیزل و‬ ‫رفقایش نیست‪.‬‬ ‫نبایــد خیلــی در فیلــم «هابــز و شــاو» بــه دنبــال‬ ‫داســتان بگردید اما ا گر قرار باشد قصه اثر را روایت‬ ‫کنیــم‪ ،‬ماجــرا دربــاره یــک عــدد ویــروس مرگبــاری‬ ‫هســت کــه مطابق معمول قرار هســت عالــم و آدم‬ ‫را دچار بحران کند و معادالت سیاره زمین را برای‬ ‫همیشــه تغییر دهد‪ .‬در این شــرایط که نه گروه ها‬ ‫و نه ارتش تمام کشــورهای جهان هم نمی توانند‬ ‫جلوی مشکالت را بگیرند‪ ،‬هابز (دواین جانسون)‬ ‫و شــاو (جیســون اســتاتهام) کــه اولــی مامــوری‬ ‫درســتکار بــوده و دومــی قانــون شــکنی مشــهور‪،‬‬ ‫علی رغم اختالفات شــدیدی که بــا یکدیگر دارند‪،‬‬ ‫مجبور می شــوند مثل دو دوســت خوب و مهربان‬ ‫در کنــار هــم قرار بگیرند تا جهــان را نجات دهند و‬ ‫َ‬ ‫یک عدد انســان سایبورگ شــده ا َبرقهرمان به نام‬ ‫بریکســتون (ادریــس البــا) را نیــز از ســر راه بردارنــد‬ ‫امــا‪ ...‬همانطــور کــه اشــاره شــد‪ ،‬نبایــد در «هابز و‬ ‫شاو» به دنبال فیلمنامه و پیچش های داستان و‬ ‫روی هم رفته‪ ،‬عناصر پر اهمیت فیلمنامه نویســی‬ ‫بــود‪ .‬قصــه از بــی اهمیت تریــن بخش هــای فیلم‬ ‫محســوب می شــود و خالصه داســتان یک خطی‬ ‫ً‬ ‫هــم صرفــا بهانــه ای اســت بــرای تعقیــب و گریــز‬ ‫آدمهــای داســتان و تقابلشــان در لوکیشــن هــای‬ ‫مختلــف‪ .‬البته فیلم در مقاطعی مباحثی در حوزه‬ ‫خانواده و ارزش دوســتی و مســائلی از این دســت‬ ‫را مطــرح می کنــد تا مخاطبش به جای تماشــای‬ ‫مســتمر شــلیک و لگــد‪ ،‬کمــی هــم درس زندگــی‬ ‫ً‬ ‫بیامــوزد! لحظاتی که قطعا بــی ارزش ترین بخش‬ ‫های فیلم را تشکیل می دهند!‬ ‫«هابــز و دشــاو» بــا ویژگــی هــای اصلــی ســری‬ ‫فیلمهــای «ســریع و خشــمگین» بــه نمایــش‬ ‫درآمــده بــا این توضیح کــه اندک بخــش هایی که‬ ‫در عنــوان اصلــی بــه عنــوان «درام» و «منطــق»‬ ‫اســتفاده می شــد نیز در اینجا بطور کامل به حال‬ ‫خــود رها شــده اند تا اثر یکدســت و تخیلی تر از هر‬ ‫زمان دیگر باشــد‪ .‬ا گر در ســری فیلمهای «سریع و‬ ‫خشــگمین» ماشــین های معمولی با زندگی های‬ ‫معمولــی تر مــی دیدیــم‪ ،‬در اینجا ســازندگان بطور‬ ‫کامل واقعیت را کنار گذاشــته اند و بصورت رسمی‬ ‫َ‬ ‫یک سایبورگ ا َبرقهرمان شده را به داستان اضافه‬ ‫ََ‬ ‫کــرده اند تــا در روزهایی که ابرقهرمانان در ســینما‬ ‫جوالن می دهند‪« ،‬سریع و خشمگین »هم از این‬ ‫قافله عقب نماند و بتواند ســهمی از ســایبورگ ها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ا کشــن دیوانــه وار فیلــم بیــش از هــر زمــان دیگــر‬ ‫منطــق را بــه حال خود رهــا کــرده و تبدیل به یک‬ ‫نسخه بی نظیر از بازیهای کامپیوتری شده است‪.‬‬ ‫در «هابــز و شــاو» هرچیــز و هر مکانی معنی نســبی‬ ‫دارند و نمی توان با قطعیت درباره ثبات آن اظهار‬ ‫نظــر کرد‪ .‬شــاید در لحظاتی از فیلــم یک کامیون و‬ ‫فروشــگاه در گوشه ای از خیابان قرار گرفته باشند‬ ‫و بی ســر و صدا مشــغول فعالیت خودشان باشند‬ ‫امــا این به معنای آن نیســت که آنها همیشــه قرار‬ ‫هســت در جــای خودشــان باشــند! «هابز و شــاو»‬ ‫از پائیــن آوردن یــک بالگــرد بــا خــودرو در یــک روز‬ ‫عــادی گرفته تا پروازهایی بر فراز آســمان که فشــار‬ ‫هوا و ا کســیژن و مــوارد چالش برانگیــز کوچکترین‬ ‫ً‬ ‫تاثیــری بــر عملکــرد آدمهــا نــدارد‪ ،‬تمامــا منطــق را‬ ‫در ســاخت سکانس های ا کشــن کنار گذاشته که‬ ‫البتــه اتفــاق جدیدی نیســت و پیش از این ســری‬ ‫فیلمهای «سریع و خشمگین» نیز با اتومبیل رانی‬ ‫در طبقات انتهایی آســمان خراش ها‪ ،‬سهم خود‬ ‫را از نقض فیزیک ایفا کرده بود!‬ ‫فــار غ از تخیــل فیلــم کــه از جایــی به بعــد حتی به‬ ‫آثــار مــارول نیــز طعنــه مــی زنــد‪ ،‬بایــد بــه شــیمی‬ ‫مناســبی کــه میــان دوایــن جانســون و جیســون‬ ‫اســتاتهام برقرار شده نیز اشاره کرده که در «سریع‬ ‫و خشمگین» نیز از نکات مثبت فیلم بود‪ .‬این دو‬ ‫در اینجــا فرصــت کاملی برای تشــکیل یک تیم دو‬ ‫نفره به ســبک «بادی کاپ» در اختیار داشــته اند‬ ‫کــه نتیجه کار نیز امیدوار کننده اســت‪ .‬البته فیلم‬ ‫در زمــان طوالنــی بیــش از ‪ 2‬ســاعته اش‪ ،‬شــوخی‬ ‫هــای بســیار بیشــتر از ظرفیــت خود دربــاره دواین‬ ‫جانســون و جیســون اســتاتهام به کار می گیرد که‬ ‫نتیجــه معکــوس داشــته و منجــر به یک بــی مزگی‬ ‫مفــرط گردیده اســت‪ .‬امــا روی هم رفته شــاید ا گر‬ ‫این دو در اثر حضور نمی داشــتند‪ ،‬تحمل شــوخی‬ ‫هــای بی مزه فیلم بر روی پــرده نقره ای به مراتب‬ ‫ســخت تر می شــد‪ .‬ادریس البا هم در نقش منفی‬ ‫فیلــم حضــور موثــری دارد و بــا نقــض دائــم علــم‬ ‫فیزیک‪ ،‬هیجان مخاطبان را افزایش داده است‪.‬‬ ‫دربــاره «هابز و شــاو» نمی توان به نکات بیشــتری‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬فیلم یک اثر کارتونی با ا کشنی فانتزی‬ ‫اســت کــه از آغــاز تــا انتهــا ســعی دارد بــا عجیــب و‬ ‫غریــب تریــن روش هــای ســاخت جلوه هــای ویژه‬ ‫تماشــا گر را ســرگرم کنــد و بــه نظــر مــی رســد کــه‬ ‫در انجــام اهدافــش نیــز موفــق بــوده باشــد‪ .‬نکتــه‬ ‫مهــم دربــاره «هابــز و شــاو» اینجاســت کــه از ابتدا‬ ‫تکلیفش با مخاطب مشــخص اســت و بازار هدف‬ ‫خود را می شناســد‪ .‬این یک اثر به ســبک «ســریع‬ ‫و خشــمگین» مــی باشــد و بــه هنــگام تماشــای‬ ‫آن بطــور کامــل بایــد فیلمنامــه حماقت آمیــز اثر را‬ ‫ً‬ ‫فرامــوش کــرده و با خورا کــی هایی کــه احتماال در‬ ‫کنارتان قــرار خواهید داد‪ ،‬به تماشــای نقض مکرر‬ ‫قوانیــن فیزیــک بنشــینید و از این میــزان حماقت‬ ‫های انســانی بر پرده ســینما لــذت ببرید که گاهی‬ ‫حسابی مضحک و غیرمنتظره هستند!‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬
‫نگاهی به سریال‌هایی که محرم از تلویزیون پخش می‌شود‬ ‫از «بوی باران» تا «محکومین‪« ،»2‬مرضیه»‪« ،‬دریا نزدیک است» و «ستایش»‬ ‫“بــوی بــاران”‪“ ،‬محکومیــن ‪“ ،”2‬مرضیــه” و “دریــا‬ ‫نزدیک است” و “ستایش ‪ ”3‬در ماه‌های محرم و صفر‬ ‫روی آنتن شــبکه‌های یک‪ ،‬دو و ســه می‌رود‪ .‬هر ســال‬ ‫تلویزیــون با نزدیک شــدن به ایام مــاه محرم و صفر در‬ ‫تدارک تولیدات جدیدی اســت که متناســب با حال و‬ ‫هوای این ایام به روی آنتن تلویزیون برود‪ .‬امسال نیز‬ ‫به مانند سال‌های گذشته سریال‌هایی در این مقطع‬ ‫پخش می‌شود‪ ،‬هرچند محوریت اصلی این آثار محرم‬ ‫و اتفاقات پیرامون این ماه و ساالر شهیدان نیست‪.‬‬ ‫ســریال “بوی باران” با نام قبلــی “عروس تاریکی” این‬ ‫ش ـب‌ها ساعت ‪ 22:15‬روی آنتن شبکه یک سیماست‬ ‫و پخــش آن در ایــام مــاه محــرم و صفــر نیز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫این ســریال در ‪ 75‬قســمت ‪ 45‬دقیقه‌ای بــه کارگردانی‬ ‫محمود معظمی تولید شــده اســت‪ .‬داســتان از جایی‬ ‫یشــود کــه زن و شــوهری بــه نــام ســیمین و‬ ‫آغــاز م ‌‬ ‫ســیاوش پــس از ســال‌ها جدایــی‪ ،‬قصــد بازگشــت بــه‬ ‫هم را دارند‪ .‬در این مســیر برای ســاخت زندگی جدید‬ ‫تهــای زندگــی آشــنا شــوند و بــا تــاش و‬ ‫بایــد بــا مهار ‌‬ ‫امید و گذشــت خوشــبختی را بنا نمایند‪ .‬خوشــبختی‬ ‫تصادفی نیســت‪ ،‬ســاختنی اســت…‪ .‬فرشــته در شــب‬ ‫عروســی خــود به قتل می‌رســد و نامزد ســابق فرشــته‪،‬‬ ‫جوانی به نام پیمان اســت که طبق شــواهد و مدارک‪،‬‬ ‫ی‌شــود؛ امــا پــس از‬ ‫متهــم بــه قتــل اســت و دســتگیر م ‪‎‬‬ ‫برگــزاری مراســم چهلــم فرشــته‪ ،‬دختــر جوانــی بــه نام‬ ‫ترانه وارد داســتان می‌شــود کــه ‪ ...‬رضا کیانیــان‪ ،‬رویا‬ ‫نونهالــی‪ ،‬نرگــس محمدی‪ ،‬ســپیده خــداوردی‪ ،‬فریبا‬ ‫کوثری‪ ،‬زنده یاد لوون هفتوان‪ ،‬ســید مهرداد ضیایی‪،‬‬ ‫شــهرزاد کمــال‌زاده‪ ،‬مهوش صبرکن‪ ،‬رحمــان باقریان‪،‬‬ ‫فلور نظری‪ ،‬شــهاب شــادابی‪ ،‬ساناز سعیدی‪ ،‬شمسی‬ ‫فضل الهی‪ ،‬مریم کاویانی‪ ،‬مهســا هاشمی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫هاشــمی‪ ،‬ســعید رضایــی و… در ســریال “بــوی باران”‬ ‫ایفــای نقــش می‌کنند‪ .‬ایــن مجموعه بــه تهیه‌کنندگی‬ ‫محمدرضا تخت کشیان تولید شده است‪.‬‬ ‫پــس از ایــن ســریال مجموعــه “محکومیــن ‪ ”2‬بــه‬ ‫تهیه‌کنندگــی بهــروز مفیــد و کارگردانــی ســید جمــال‬ ‫ســیدحاتمی از دهــه دوم محــرم پخــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫داســتان ایــن ســریال بــه مجــازات جایگزیــن زنــدان‪،‬‬ ‫یپــردازد‪ .‬ســیما تیرانــداز‪،‬‬ ‫بحــران خانــواده و طــاق م ‌‬ ‫رابعــه مدنی‪ ،‬شــهره لرســتانی‪ ،‬نازنیــن فراهانــی‪ ،‬مریم‬ ‫کاظمــی‪ ،‬مزدک رســتمی‪ ،‬بیژن بنفش ـه‌خواه‪ ،‬زنده یاد‬ ‫حســین محــب اهــری‪ ،‬نــگار عابــدی‪ ،‬محمد شــیری‪،‬‬ ‫علیرضــا جعفــری‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬حســین ســلیمانی‪ ،‬مریم‬ ‫بوبانــی‪ ،‬علیرضــا اســتادی‪ ،‬معصومــه قاســمی پــور‪،‬‬ ‫بهراد خــرازی‪ ،‬مهری آل اقا‪ ،‬محمود جعفری‪ ،‬افســانه‬ ‫ناصری‪ ،‬جمشید صفری‪ ،‬ژا کلین آواره و ‪ ...‬از بازیگران‬ ‫این ســریال اپیزودیک هستند‪ .‬سریال “محکومین ‪»۲‬‬ ‫یــک ســریال اپیــزودی و کاری از گــروه فیلــم و ســریال‬ ‫شــبکه یک سیما است که در ‪ 35‬قسمت ‪ 50‬دقیقه‌ای‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫“مرضیــه” ســریال محرمــی شــبکه دو ســیما اســت که‬ ‫روی آنتن می‌رود‪ .‬این مجموعه به تهیه‌کنندگی مجید‬ ‫اوجــی در ‪ 15‬قســمت ســاخته شــده اســت‪ .‬داســتان‬ ‫“مرضیــه” یک ملــودرام اجتماعی اســت کــه ماجرایی‬ ‫از جامعــه روز را بــه تصویر می‌کشــد‪ .‬داریوش ارجمند‪،‬‬ ‫گوهــر خیراندیــش‪ ،‬ماهچهره خلیلــی‪ ،‬مجید مظفری‪،‬‬ ‫پژمان بازغی‪ ،‬امیرحســین صدیــق‪ ،‬علی اوجی‪ ،‬نیلوفر‬ ‫شــهیدی‪ ،‬مختــار ســائقی‪ ،‬شــیوا خســرومهر و حســن‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار‌شنبـــــــــــــــه ‪16‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1139‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۲‬مدیر دولتی و ‪ ۸‬هنرمند‪ ،‬نامزدهای‬ ‫مؤثرترین چهره سینمایی سال ‪۹۷‬‬ ‫نامزدهــای مؤثرتریــن چهــره ســینمایی ســال ‪ ۹۷‬بــه انتخــاب ‪ ۲۰۷‬نفــر از‬ ‫اصحاب رسانه معرفی شدند‪ .‬نامزدهای مؤثرترین چهره سینمایی سال‬ ‫‪ ۹۷‬بــه انتخــاب ‪ ۲۰۷‬نفــر از منتقــدان ســینما‪ ،‬روزنامه‌نگاران ســینمایی‪،‬‬ ‫دبیــران ســرویس ســینمایی و فعــاالن رســانه‌های دیــداری و شــنیداری‬ ‫از بیــش از ‪ ۶۰‬رســانه معرفــی شــدند‪ .‬اســامی ‪ ۱۰‬نامــزد مؤثرتریــن چهــره‬ ‫سینمایی سال ‪ ۹۷‬به ترتیب الفبا بدین شرح است؛ نرگس آبیار‪ ،‬محسن‬ ‫امیــر یوســفی‪ ،‬حســین انتظامــی‪ ،‬بهــرام توکلــی‪ ،‬هومن ســیدی‪ ،‬ســعید‬ ‫روســتایی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬نوید محمــدزاده‪ ،‬رضا میرکریمی و علی نصیریان‪.‬‬ ‫چهره برگزیده که بیشــترین آرا را به دســت آورده اســت‪ ،‬در جشــن پایانی‬ ‫یشــود و تندیس‬ ‫دومیــن دوره جایــزه آ کادمی «سینماســینما» معرفی م ‌‬ ‫مهرگیــاه «چهره ســال ســینمای ایران در ســال ‪ »۹۷‬به او تعلــق می‌گیرد‪.‬‬ ‫آیین پایانی دومین دوره جایزه آ کادمی «سینماسینما» به دبیری کیوان‬ ‫کثیریان و ریاســت کیانوش عیاری روز ‪ ۱۹‬مردادماه در هتل انقالب تهران‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تأسیس اولین سینما دیپلمات کشور‬ ‫در برج میالد‬ ‫زارعــی در ایــن ســریال ایفــای نقــش می‌کننــد کــه قــرار‬ ‫است در ایام محرم هر شب ساعت ‪ 21:30‬پخش شود‪.‬‬ ‫“دریــا نزدیــک اســت” و “ســتایش ‪ ”3‬نیــز عنــوان‬ ‫مجموعه‌هایــی هســتند کــه در ایــام ماه محــرم و صفر‬ ‫از شــبکه ســه ســیما روی آنتن می‌روند‪ .‬مینی ســریال‬ ‫شش‌قســمتی “دریا نزدیک اســت” بــه کارگردانی علی‬ ‫مهــدی پــور در دهــه اول محــرم پخــش می‌شــود و در‬ ‫خالصــه داســتان آن آمده اســت‪ :‬علی مراقــب بیماران‬ ‫در حــال احتضــار اســت و در تــاش معــاش بــرای‬ ‫خانواده‌اش‪ ،‬فراز و نشیب‌های را از سر می‌گذراند‪ .‬او از‬ ‫کشــا کش امواج گذشــته اســت و ‪ ...‬جهانگیر الماسی‪،‬‬ ‫نادر فالح‪ ،‬بهرام ابراهیمی‪ ،‬مریم سرمدی‪ ،‬علی طالب‬ ‫لــو‪ ،‬رضا فیاضــی‪ ،‬محمد ســاربان‪ ،‬مهرناز پشــتیبان در‬ ‫این سریال بازی دارند‪.‬‬ ‫و در نهایت فصل ســوم ســریال تلویزیونی “ســتایش”‬ ‫بــه کارگردانــی ســعید ســلطانی بعــد از اتمــام مجموعه‬ ‫“دریــا نزدیک اســت” روی آنتن می‌رود‪“ .‬ســتایش ‪»۳‬‬ ‫بــه نویســندگی ســعید مطلبــی و تهیه‌کنندگــی آرمــان‬ ‫نکــوب از ابتــدای مهرمــاه هــر شــب ســاعت ‪20:45‬‬ ‫زری ‌‬ ‫پخــش خواهــد شــد‪ .‬شــروع داســتان “ســتایش”‪،‬‬ ‫ســال‌های ابتدایــی دهــه ‪ ۶۰‬اســت و ادامــه آن بــه‬ ‫ســال‌های اخیــر می‌رســد؛ فیلمنامــه ســری ســوم این‬ ‫مجموعــه در ‪ ۳۰‬قســمت نوشــته شــده کــه نــگارش آن‬ ‫بر عهده ســعید مطلبی اســت‪ .‬فصل ســوم “ستایش”‬ ‫بــا دو فصــل قبلــی آن متفــاوت و دارای ســاختاری‬ ‫جدیــد اســت‪ .‬ایــن فصــل از مجموعــه افزون بــر روایت‬ ‫داســتان شــخصیت‌های فصــل اول و دوم بــه بازگویی‬ ‫روابــط میــان آن‌ها نیــز می‌پــردازد‪ .‬داریــوش ارجمند‪،‬‬ ‫ســیما تیرانــداز‪ ،‬مهــدی ســلوکی‪ ،‬نرگــس محمــدی‪،‬‬ ‫قربان نجفی‪ ،‬فریبا نادری‪ ،‬ســینا شفیعی‪ ،‬فرهاد جم‪،‬‬ ‫کیهــان ملکــی‪ ،‬محمدرضــا داود نژاد‪ ،‬مهــدی میامی‪،‬‬ ‫امیرمحمــد زنــد‪ ،‬ال لــه مرزبــان‪ ،‬کمنــد امیر ســلیمانی‪،‬‬ ‫شــهرام پور اســد‪ ،‬مهتاج نجومی‪ ،‬علــی طالب‌لو‪ ،‬آتش‬ ‫تقــی پــور‪ ،‬مهرنــوش ســتاری‪ ،‬نگار جــوکار‪ ،‬مریــم نیک‬ ‫رفتــار‪ ،‬امیــد علــی مردانــی‪ ،‬کریــم قربانی‪ ،‬علــی میالنی‬ ‫بازیگران سریال هستند‪.‬‬ ‫نخستین سینما دیپلمات کشور با مشارکت برج میالد‪ ،‬موسسه فرهنگی‬ ‫ا کــو و بنیــاد ســینمایی فارابــی در محل برج میالد تاســیس خواهد شــد‪.‬‬ ‫نشســت ســه جانبه مؤسســه فرهنگی ا کو‪ ،‬بنیاد ســینمایی فارابی و برج‬ ‫میالد عصر روز گذشــته دوشــنبه ‪ 14‬مردادمــاه ‪ 98‬با حضور محمدمهدی‬ ‫مظاهری‪ ،‬علیرضا تابش و مجتبی توســل در موسســه ا کو برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن دیــدار محمد مهدی مظاهری رئیس موسســه فرهنگی ا کو با تأ کید‬ ‫بــر ضــرورت اســتفاده از ســینما بــه عنــوان یکــی از مهمترین مؤلفــه های‬ ‫دیپلماســی فرهنگی بر آمادگی این نهاد بین المللی برای تأســیس اولین‬ ‫ســینما دیپلمات کشــور در بــرج میالد تهــران تأ کید کرد‪ .‬مجتبی توســل‬ ‫مدیرعامــل برج میالد تهران در این نشســت از توجــه ویژه دکتر مظاهری‬ ‫رئیس مؤسســه فرهنگی ا کو و همکاری صمیمانه بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫در تحقق تأســیس اولین ســینما دیپلمات کشــور در برج میــاد قدردانی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬برج میالد عالوه بر نمایش “توانمندی مهندسان ایران” باید‬ ‫نمایانگر قدمت و عظمت شکوه فرهنگی ایران اسالمی هم باشد‪ .‬در این‬ ‫دیدار همچنین علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی نیز طی‬ ‫ســخنانی در این نشست ضمن استقبال از ابتکار عمل مؤسسه فرهنگی‬ ‫ا کــو و قدردانــی از مشــارکت برج میالد تهــران در جهت برنامــه ریزی برای‬ ‫تأســیس اولین ســینما دیپلمات کشور گفت‪ :‬تأســیس سینما دیپلمات‬ ‫یکی از کارآمدترین اتفاقات حوزه دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران است و بنیاد فارابی آمادگی هرگونه همکاری را در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫اولین ســینما دیپلمات کشور با همکاری سه نهاد مؤسسه فرهنگی ا کو‪،‬‬ ‫بنیــاد ســینمایی فارابــی و برج میالد تهــران در اواخر شــهریورماه ‪ 1398‬با‬ ‫هدف ارائه خدمات فرهنگی به دیپلمات های مقیم تهران و گردشگران‬ ‫خارجی در برج میالد تهران افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫شوخی‌های پسران آدم و دختران حوا‬ ‫در رادیو صبا‬ ‫در برنامــه «زیــر گــذر طنــز» ‪ ۲‬کتــاب طنــز «شــوخی‌های پســران آدم» و‬ ‫«شــوخی‌های دختران حوا» نوشــته محسن سلیمانی معرفی و بازخوانی‬ ‫یشــود‪ .‬برنامه «زیرگذر طنز» که به معرفی طنزنویســان ایران و آثارشان‬ ‫م ‌‬ ‫مــی پــردازد‪ ،‬روز پنجشــنبه ‪ ۱۷‬مرداد دو اثر از محســن ســلیمانی معرفی و‬ ‫روایت می کند‪ .‬در این برنامه بخش هایی از دو کتاب طنز «شوخی‌های‬ ‫پســران آدم» و «شــوخی‌های دختــران حــوا» بــه صــورت نمایــش اجــرا و‬ ‫بازخوانــی مــی شــود‪ .‬در این کتاب ها همه شــوخی‌های مردان بــا زنان و‬ ‫زنــان بــا مردان در قالب اثری تدوینی‪ ،‬ترجم ‌ه ای و تألیفی گردآوری شــده‬ ‫نچــه در ایــن دو اثر جلب توجه می‌کند آن اســت که هــر دو اثر به‬ ‫اســت‪ .‬آ ‌‬ ‫لحــاظ حجمی با یکدیگــر برابرند‪ .‬برنامه «زیر گذر طنــز» به تهیه کنندگی‬ ‫مهــدی خانــی پــور و نویســندگی ریحانــه یــزدان دوســت‪ ،‬با اجرای آســیه‬ ‫گرجی‪ ،‬امیر زنده دالن و امین ضیایی از شــنبه تا پنجشــنبه ساعت ‪۱۱:۴۵‬‬ ‫روی موج اف ام ‪ ۱۰۵.۵‬مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود‪.‬‬ ‫مدیر گروه سریال شبکه یک تغییر کرد‬ ‫امــروز در مراســمی بــا حضــور مدیــر شــبکه یــک‪ ،‬مراســم تودیــع و معارفه‬ ‫مدیــران گروه فیلم و ســریال این شــبکه برگزار شــد‪ .‬مجیــد زین العابدین‬ ‫مدیــر شــبکه یــک ســیما مدیــر جدید گــروه فیلــم و ســریال این شــبکه را‬ ‫منصوب کرد‪ .‬زین العابدین طی مراسمی از زحمات امیرحسین آشتیانی‬ ‫پور مدیر سابق گروه فیلم و سریال شبکه یک قدردانی و غالمرضا الماسی‬ ‫را به عنوان مدیر جدید این گروه منصوب کرد‪ .‬غالمرضا الماســی پیش از‬ ‫این مدیریت گروه فیلم و سریال شبکه سه‪ ،‬پنج و همچنین گروه فیلم و‬ ‫سریال مرکز سیما فیلم را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫مهارت آموزی با «هفت رنگ»‬ ‫در شبکه آموزش‬ ‫برنامــه «هفــت رنــگ» به تهیــه کنندگی مولــود فکور یکتــا با رویکــرد مهارت‬ ‫آموزی هر هفته شــنبه تا پنجشــنبه ســاعت ‪ ۷‬صبح از شــبکه آموزش پخش‬ ‫می شود‪ .‬برنامه «هفت رنگ» کاری از گروه آموزش های رسمی شبکه هفت‬ ‫ســیما بــه مدت ‪ ۳۰‬دقیقــه با آیتم های مختلف هر روز صبح ســاعت ‪ ۷‬روی‬ ‫آنتــن می رود‪ .‬در این برنامه آموزش آشــپزی‪ ،‬آموزش ورزش آســان‪ ،‬آموزش‬ ‫مهارت استفاده از مواد بازیافتی ساده و در دسترس برای ساخت کاردستی‬ ‫برای کودکان در ایام تعطیالت تدارک دیده شده است‪ .‬ایرانگردی یکی دیگر‬ ‫از آیتم های این برنامه است که در هر برنامه به یکی از شهرهای کشور سفر‬ ‫می کنند و جاذبه های گردشگری آن شهر را به نمایش می گذارند‪ .‬دوربین‬ ‫مخفــی‪ ،‬تایــم لپس‪ ،‬آموزش ســینما‪ ،‬دیدنی ها‪ ،‬طنز و به نمایش گذاشــتن‬ ‫حرکات با مزه کودکان از بخش های دیگر برنامه «هفت رنگ» است‪ .‬برنامه‬ ‫«هفت رنگ» به تهیه کنندگی مولود فکور یکتا‪ ،‬هر هفته شنبه تا پنجشنبه‬ ‫ساعت ‪ ۷‬صبح از شبکه هفت سیما پخش می شود‪.‬‬
‫نقدی ساختارگرا بر نمایش مضحکه بادسوار به کارگردانی هما جدیکار‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبـــــــــــــــه ‪16‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1139‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر‬ ‫این خیمه در هم شکسته یا آگاهی در برابر فساد‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫نقد‬ ‫نگاهی به نمایش موزیکال «اشک‌ها و لبخندها»‬ ‫به کارگردانی «هادی قضات»‬ ‫تئاتر موزیکال مخاطب و جایگاه جدی‬ ‫خود را در ایران پیدا کرده است‬ ‫عاطفــه مالیــری| در ایــن یادداشــت کوتــاه برآنــم تــا نگاهــی‬ ‫داشــته باشــم بــه نمایــش موزیــکال اشــک هــا و لبخندهــا بــه‬ ‫کارگردانــی هــادی قضــات کــه پیــش از ایــن‪ ،‬کارگردانــی اپــرای‬ ‫«جانی اســکیکی»‪ ،‬اپرای «هانسل و گرتل»‪ ،‬سرپرستی آواز تاتر‬ ‫موزیــکال الیــور توئیســت و‪ ...‬در کارنامــه ی خــود دارد‪ .‬هادی‬ ‫قضات که دانش آموخته ی رشــته اپرا از دانشــگاه موســیقی و‬ ‫هنرهای زیبای شــهر گراتس و آ کادمی بین‌المللی اپرای ســانتا‬ ‫چیچیلیا در شهر رم است‪ .‬نخستین بار سال ‪ ۱۳۹۲‬و این بار در‬ ‫مرداد ماه ‪ ۱۳۹۸‬برای دومین بار تاتر اشــک ها و لبخندها را در‬ ‫تاالر وحدت به روی صحنه برد‪ .‬این اثر موزیکال در سال ‪۱۹۶۵‬‬ ‫به کارگردانی رابرت وایز و بازی‪ ‬جولی اندروز‪ ‬و‪ ‬کریستوفر پالمر‪  ‬و‬ ‫آهنگســازی ریچارد راجرز‪ ،‬اسکار همرستاین و اروین کاستل با‬ ‫عنوان “آوای موســیقی” به روی پرده ی نقره ای سینما رفت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در زمــان خود حتــی با وجــود محدودیت هــا بازهم‬ ‫رکوردی عالی در گیشــه داشــت و جز پرفروش ترین های تاریخ‬ ‫سینما می شود از آن یاد کرد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۸‬نیز‪ ‬بنیاد سینمای‬ ‫آمریکا‪ ‬این فیلم را به عنوان‪ ‬چهارمین فیلم برتر موزیکال‪ ‬تاریخ‬ ‫انتخــاب کرد و بازهم درســال ‪ ۲۰۰۶‬میــادی‪ ،‬این فیلم در رتبه‬ ‫ششــم لیســت بهتریــن فیلم‌های‪ ‬موزیــکال‪ ،‬قرارگرفــت‪ .‬اما در‬ ‫ایــران ایــن فیلم با عنوان اشــک هــا ولبخندها شــهره و خاطره‬ ‫ساز شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬برای نخستین بار اشک ها و لبخندها‬ ‫که داســتان راهبه ای به نام «ماریا» ســت که به دلیل عالقه ی‬ ‫فراوانش به موســیقی نمی تواند جایگاهی در دیر پیدا کند‪ ،‬به‬ ‫عنوان معلم هفت فرزند «کاپیتان فون تراپ» به خانه ی او راه‬ ‫پیدا میکند و داســتان آشــنایی فرزندان فون تراپ با موسیقی‬ ‫بــه واســطه ی ماریــا ادامــه ی ماجرایی ســت که بــه کارگردانی‬ ‫هــادی قضات بــه روی صحنه رفت‪ .‬از آنجا که طی ســال های‬ ‫اخیــر تاتــر موزیکال مخاطــب جدی و جایــگاه خــود را در ایران‬ ‫پیــدا کــرده ایــن کار بــرای دومین بــار بــرای تماشــا گر عالقمند‬ ‫جایگاهــی ویــژه تــر در تــاالر وحــدت بدســت آورد‪ .‬ایــن نمایش‬ ‫بــا همــکاری بیــش از ‪ ١١٥‬هنرمنــد و خواننده اپــرا در حوزه‌های‬ ‫مختلــف اجــرا شــد‪ .‬رکــن اصلــی نمایش موســیقی ســت که‪ ‬به‬ ‫رهبری ارکستر نصیر حیدریان که از موسیقی دان های برجسته‬ ‫اســت به روی صحنه درخشــید‪ .‬همان طور که از اسم نمایش‬ ‫موزیــکال بــر می آید بخــش عظیمــی از آن را موســیقی بر عهده‬ ‫دارد ‪ .‬بخشــی کــه ا گــر بیــن اثر و موســیقی ارتباط چشــم گیری‬ ‫وجود نداشته باشد و به زبانی ساده تر موسیقی نتواند ارتباط‬ ‫را بــا مخاطــب برقــرار کند‪ ،‬به طــور قطع از معایــب یک نمایش‬ ‫موزیکال محسوب خواهدشد‪ .‬که در این مهم نصیر حیدریان‬ ‫به خوبی از عهده ی آن برآمد و باعث شــگفتی تماشــا گر شــد‪.‬‬ ‫نبض خاطره انگیز‬ ‫در این نمایش‪ ،‬کارگردان با هوشیاری تمام ِ‬ ‫مخاطــب را در دســت میگیــرد و تــا انتها با اجــرای خوب پیش‬ ‫می برد‪ .‬قضات در این نمایش این ریسک را می پذیرد و بدون‬ ‫انتخــاب بازیگر سرشــناس و اعتمــاد به بازیگــران منتخبش کار‬ ‫را بــه نحــو احســن ارائه می دهــد‪ .‬همچنین بــا طراحی صحنه‬ ‫خصوصا در آغازین لحظات نمایش خاطره ی فیلم اشک ها و‬ ‫لبخندها را برای تماشــا گری که پیشــتر آن را دیده دوباره زنده‬ ‫میکند‪ .‬هرچند درباره ی بازی ها البته به غیر از نقش کاپیتان‬ ‫فون تراپ (هادی قضات ) می شــود نظرات متفاوتی داشــت و‬ ‫حتــی نقدی‪ .‬اما کلیت کار حاصلی ســت درخور و مورد پســند‬ ‫برای مخاطب امروز که سلیقه اش به راحتی تامین نمی شود‪.‬‬ ‫تاالر وحدت این بار میزبان “آوای موســیقی” بود که “اشــک و‬ ‫امروز تاتر بــه زیبایی‬ ‫لبخندهــا” را بــر چشــمان و لبان تماشــا گر ِ‬ ‫جاری ساخت‪.‬‬ ‫رضا آشفته‬ ‫نمایش عروســکی «مضحکه بادسوار» یک تحول و دگرگونی بنیادین‬ ‫نســبت بــه خیمــه شــب بــازی و حضــور مبــارک‪ ،‬عروســک نمادیــن‬ ‫نمایش‌هــای ســنتی ایرانــی بــه شــمار مــی آیــد و ایــن کار بــه دســت‬ ‫هنرمنــد کاردانــی چــون همــا جدیــکار برمــی آید کــه هم در ســاخت‬ ‫عروســک‌های مختلــف سررشــته و کارآزمــوده اســت و هــم در بــازی‬ ‫دهندگــی عروســکها راهنمــای بزرگی اســت و هم در نظرگاه همیشــه‬ ‫وفادار به ســنت‌ها و اصالت‌های نمایشــی و فرهنگی بوده است‪ .‬چه‬ ‫اتفــاق مبــارک و میمونــی بهتر از این که شــاهد رشــد و شــکوفایی در‬ ‫این عرصه باشــیم که خیمه مبارک شکسته شود و ما شاهد برخورد‬ ‫نوین و کارآمد با خیمه شب بازی ایرانی باشیم‪.‬‬ ‫در «مضحکۀ بادسوار» شاهد یک اتفاق ممکن و تازه هستیم و اینکه‬ ‫بشود خیمه شب بازی را از آن حالت کهن و سنتی اش بیرون آورد و‬ ‫به آن پیکره و جان تازه ای بخشید‪ .‬یکی از راههای رشد و نگهداری‬ ‫عناصر ســنتی همین متحول ســاختن و دگرگونی‌های شــکلی اســت‬ ‫که فراتر از شکل سنتی اش می تواند کارآمدی را در جامعه به عنوان‬ ‫عنصــر فعــال و پویا فرهنگی رخ نمایی کند‪ .‬به هر روی می دانیم که‬ ‫نگهــداری خیمه شــب بــازی در مقام یک ســنت نمایــش ایرانی هم‬ ‫در شــکل ســنتی و به شــیوۀ موزه ای الزم هست و هم نوین ساختن‬ ‫اش امری ضروری اســت که بشــود در انطباق با روزگار به دنبال بیان‬ ‫مسائل برآمد‪.‬‬ ‫این دیدگاه به فردی برمی گردد که هم نسبت به گذشته مسوولیتی‬ ‫احســاس مــی کنــد و هــم دل پر شــور دارد و هــم خالق و نوجوســت‬ ‫و نمــی خواهــد فرصت‌هــا را از کــف بدهــد و ســرگردان و بالتکلیف در‬ ‫نــزار «چکنــم چکنــم» باقــی بمانــد‪ .‬خیمــه شــب بــازی‬ ‫حالــت زار و ِ‬ ‫ایــران بایــد همانند هــر نمونۀ دیگــری در جهان دگرگون شــود و این‬ ‫دگرگونی می تواند در ایجاد شــکل‌های بســیاری ما را دچار شــگفتی‬ ‫کند و اصالت خود را نیز در بطن این نو شــدن نگهدارد‪ .‬به هر روی‪،‬‬ ‫سرنوشــت زمــان و زمیــن در همیــن حرکــت رو بــه پیــش اســت و مــا‬ ‫انســانها در گذر زمان در حال دگرگون شــدنیم و آنچه از ما بیرون می‬ ‫تراود هم باید زمینه ســاز همین نو شــدن‌ها باشــد‪ .‬در اینجا جدیکار‬ ‫خیمه را از هم می پاشد و آن را به سمت شیوه رومیزی (تاب تیبل)‬ ‫می برد‪ .‬این شکستن امکان حضور عروسکها را آزادانه تر و بی شمار‬ ‫و درشت تر از شیوۀ نخی خیمه شب بازی می گرداند و حتما دامنۀ‬ ‫تاثیر نیز گســترده تر از پیش خواهد شــد و گســترۀ معنایی نیز رنگ و‬ ‫لعــاب بیشــتر و مطلوب تری خواهــد گرفت‪ .‬می دانیــم زمانۀ ا کنون‬ ‫با شــتاب و ســرعت بیشــتر تعریف می شــود و باید در این خیمه گاه‬ ‫مطلــوب بازیگــران طور دیگری مبــارک را به بازی بگیرنــد‪ .‬یک بازی‬ ‫نــو و در عیــن حال بــه قاعده کــه در آن پیروی از دو شــیوۀ رومیزی و‬ ‫پیش بندی امکان مانور دادن گروه را باالتر از عروســک نخی ایرانی‬ ‫مــی بــرد و در اینجا اما هنوز نشــانگان ماندگاری از خیمه شــب بازی‬ ‫حضور دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬عروســک مبــارک کــه اتفاقا در ســه ســن و جایگاه متفــاوت میزان‬ ‫حضــور و تاثیــر و اثبات خــود را از منظر یک عروســک منتقد و مصلح‬ ‫اجتماعی همچنان اثبات می کند‪.‬‬ ‫الف) مبارک جوان که در شــرف ازدواج است و نسبت به پدیده‌های‬ ‫اجتماعــی کنــش مند اســت و در قبال فســاد و ابتــذال و بیچارگی‌ها‬ ‫منتقد است و نیششود؛ و کنایه اش را می زند و بی تفاوت نمی ماند‬ ‫حتــی در برابــر حاجــی که نــان و نکــش را خــورده و درد دامادش می‬ ‫شــود؛ یعنی حقیقت برایش مال ک و معیار درســت زیستن است و نه‬ ‫فرصت طلبی و سودجویی‪.‬‬ ‫ب) مبارکی که در لباس بشارت به داد مردم سیل زده دارد می رسد‬ ‫و مسووالنه تر و با اقدام عملی همانند یک کنشگر و فعال اجتماعی‬ ‫فراتر از نظر دادن‌ها دارد نســبت به دردها و مســائل همگانی جامعه‬ ‫کنش نشان می دهد‪ .‬او شاید در اینجا میانسال باشد‪.‬‬ ‫ج) مبارکــی در لبــاس المــاس که دارد پا به ســن می گــذارد اما او هم‬ ‫دلش می خواهد در اینجا پایانۀ جان و زندگی خود را نشان دهد که‬ ‫هــم دردهایــی بر او وارد هســت و هم هنوز جان و رمقش هســت که‬ ‫بــا گوشــه و کنایه‌هایــش این وضعیت آیرونیک را به ســمت و ســوی‬ ‫بهتری ســمت و ســو دهد که درواقع حق به حقدار برســد و در اینجا‬ ‫حاجی بازاری بعد از اختالس راه فراری برایش باقی نماند که بشــود‬ ‫مردم را در برابر این هجمۀ اقتصادی پابرجا نگه داشت‪.‬‬ ‫‪ .2‬خیمه هنوز حالت عمودی اش را دارد اما در حالت افقی هم درازا‬ ‫و پهنایــی یافتــه کــه در آن امکان حضور ‪ 4‬بازی دهندۀ عروســک به‬ ‫جای یک بازی دهنده فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬در کنــار خیمــه‪ ،‬هنوز اســتاد و شــا گرد یــا دو نوازنــدۀ کمانچه (تار‬ ‫یــا ســه تــار) و تنبــک حضــور دارنــد و همچنین یکــی از ایــن دو حکم‬ ‫همــان اســتاد و دیلماج را به نحــوی دیگر دارد بازی مــی کند و هنوز‬ ‫هم می شــود توان موســیقی ایرانــی را در ســازوکار اجرایی «مضحکۀ‬ ‫بادســوار» دید که چگونه اســت ایــن نواختن‌ها و ترانــه خوانی‌ها که‬ ‫هــم پیشــبرندۀ قصه هســت و هم حــال و هوای کار را گاهی شــیرین‬ ‫و شــیرین تــر و گاهــی نیــز تلــخ و تلختر مــی گرداند کــه زندگــی لبریز از‬ ‫همین شیرینی‌ها و تلخی‌هاست‪ .‬در اینجا هم ازدواج مبارک و دختر‬ ‫حاجی روال نمایش را در غایت خود به شادمانی که شا کلۀ و شیرازۀ‬ ‫کمدی ایرانی اســت‪ ،‬ســمت و ســو می دهد و این دو پیوند و زندگی‬ ‫را با طعم خوشــبختی خواهند چشــید و از آن ســو نیز فرصت طلبان‬ ‫و ســودجویان هم به دام قانون می افتند که تنبیه شــوند و ســازوکار‬ ‫جامعه بســامان شود‪ .‬از آن ســو ترازبندی کار به سمت نو شدن هم‬ ‫هســت؛ خیمــه برداشــته شــده و چیزی شــبیه بــه میز بــزرگ در آنجا‬ ‫ســوار هســت و در عین حاال ستون و بارگاهی هم هست که بشود در‬ ‫آن با ارائه چیدمانی‪ ،‬ساختمان‌ها و مکان‌هایی چون خانۀ حاجی‪،‬‬ ‫توالت‪ ،‬آســمان‪ ،‬منطقۀ ســیل زده و مرز تداعی شود‪ .‬بنابراین شکل‬ ‫و شــمایل اجرا فراتر از یک چهارچوب بســته و با دامنۀ تخیل بســیار‬ ‫در درک تغییــرات مکانــی پــا را بــه داده‌های قابل دیــدن و پذیرش تر‬ ‫مــی دهــد که ما مســیر نمایش را در چنــد مکان و چندگانــه تردرک و‬ ‫لمس اش کنیم‪.‬‬ ‫عروسک‌ها یا به صورت رومیزی دارند هدایت می شوند و یا برخوردار‬ ‫از شــیوۀ پیش بندی هســتند‪ .‬در رومیزی‌ها بازی دهنده عروســکها‬ ‫را بیشــتر بــه شــکل باتومــی هدایت می کنــد و در شــیوۀ پیش بندی‬ ‫عروســک در مقابل بدن بازی دهنده اســت و صورت عروسک چون‬ ‫نقابــی بــر صورت بازی دهنده و بدنش چــون رخت و پیش بندی بر‬ ‫تن او می نشــیند و حاال بازی دهنده صداســازی می کند و از همان‬ ‫نقاب حرف‌هایش را می زند‪ .‬این دو گانگی عروســکها فرصتی اســت‬ ‫برای بازنمایی کنش‌های متفاوت به لحاظ دیداری که هم دگرگونه‬ ‫تر شوند و هم دیدگان را جادو کنند و هم در گسترۀ معنا با ضرباهنگ‬ ‫و چالــش زیباتری تماشــا گر را به خود آورنــد و در پایان نیز ببینیم که‬ ‫حرکت‌های بســیارتر و میزانسن‌های پویاتری در صحنه و این خیمۀ‬ ‫در هــم شکســته دارد ابــراز هســت شــدن می کنــد و این هســت تازه‬ ‫اســت کــه درنــگ جانانــه تــری را در درک نمایــش ممکــن مــی کند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن گروه‪ ،‬بازی دهندگان عروســک همگی کار کشــته‬ ‫و همــه فــن حریف تشــریف دارند چون از عروســک با کــی ندارند و در‬ ‫هدایتش دلبرانه تر و هوشیارانه تر آنها را به بازی می گیرند و درواقع‬ ‫در بــروز نــوآوری پیش دســتی‌هایی هم می کنند‪ .‬هم بر صداســازی‬ ‫هنرمندانه اشــراف دارند و در درک درســت شــخصیت‌ها به درســتی‬ ‫کوشــیده اند که ا گر هم همه چیز تیپ و تیپ ســازی اســت؛ در اینجا‬ ‫کلیشــه‌ها چیره نشــوند و همه چیز حوصله ســر بر به نظر نیاید‪ .‬سوم‬ ‫اینکه اینها بر موســیقی شناخت دارند که ضرباهنگ مستقر باشد و‬ ‫از آوازخوانــی نیــز ابــا و واهمــه ندارند و به صدای خــوش و هماهنگی‬ ‫فردی و گروهی آوازهای کهن و پاپ‌های نسبتا کالسیک شده را می‬ ‫خوانند و یادآور یک فضای شاد و غنایی خواهند شد‪.‬‬ ‫حــاال در پایــان می بینیم که هما جدیکار هنوز هم در این شــا کلۀ نو‬ ‫حرفی برا گفتن دارد و این همان شــیوۀ نمایشــی ایده آل تری اســت‬ ‫کــه همــه را ترغیــب خــود می کند که در تماشــا بــه دایره‌هــای بهتر و‬ ‫زیباتری از این برداشــت متخیل از اتفاقات صحنه ای برســند؛ یعنی‬ ‫هم فال اســت و هم تماشــا و درآن هر تماشــا گری در راه افســونگری‬ ‫نمایش با تازه‌هایی همراهی می کند که نابسامانی‌ها و زشتکاری‌ها‬ ‫را بــه زیباترین شــکل ممکــن اجرا می کنند و همگان را در برابرشــان‬ ‫آ گاه می سازد‪ ،‬که در برابر این فروپاشی‌های اجتماعی و نابهنجاری‪،‬‬ ‫وجودشان را وا کسینه کنند‪.‬‬
‫نوازندگان جوان شمال خراسان در جشنواره‌ی جوان نواختند‬ ‫جای خالی روایت‌خوانی‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار‌شنبـــــــــــــــه ‪16‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1139‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫اخبار‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫هیراد با اجرای «خوشم میاد»‬ ‫به صحنه رفت‬ ‫نهمیــن روز از ســیزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جــوان در تاریخ‬ ‫چهاردهــم مردادمــاه در تــاالر رودکــی بــه موســیقی شــمال خراســان‬ ‫اختصــاص داشــت‪ .‬در ایــن روز نوازنــدگان شــمال خراســان در‬ ‫بخش‌هــای دوتــار‪ ،‬آواز و دوتــار‪ ،‬کمانچــه و دایــره در حضــور هیــأت‬ ‫داوران متشکل از گل‌افروز‪ ،‬حسین ولی نژاد و محمد یگانه نواختند‪.‬‬ ‫قســمت اول ایــن روز بــا اجراهــای دوتــار گــروه ســنی الــف آغاز شــد و‬ ‫قســمت دوم روز نهم جشنواره‪ ،‬به ساز دوتار گروه سنی ج اختصاص‬ ‫داشــت‪ .‬قســمت ســوم و پایانــی روز نهــم جشــنواره‪ ،‬بــه آواز و دوتــار‪،‬‬ ‫کمانچــه و دایــره اختصاص داشــت‪ .‬محمد اله یــاری فومنی مدیرکل‬ ‫دفتــر موســیقی‪ ،‬احمد صدری دبیر دوازدهمین جشــنواره موســیقی‬ ‫نواحــی ایــران و علــی غالمرضائــی آلمه جوقی پیشکســوت موســیقی‬ ‫خراســان و نوازنــده دو تــار از جملــه مهمانــان روز نهم جشــنواره ملی‬ ‫موســیقی جــوان بودنــد‪ .‬محمدپا کبــاز در رده ســنی الــف‪ ،‬محمــد‬ ‫جعفری و شهاب رضا زاده در رده سنی ج از غایبان روز نهم جشنواره‬ ‫موسیقی جوان بودند‪.‬‬ ‫روایــت شناســی و روایــت خوانــی را در برنامه‌هــای نوازنــدگان‬ ‫موسیقی خراسان قرار دهید‬ ‫«محمــد یگانــه» ‪-‬عضــو هیــأت داوران‪ -‬در بخــش موســیقی شــمال‬ ‫خراســان در مــورد اجراهــای روز نهــم جشــنواره گفــت‪« :‬اجراهــای‬ ‫بســیار خوبــی را شــاهد بودیــم و کیفیــت اجراهــا بســیار بــاال بــود‪ .‬از‬ ‫تمــام مســئولین و دســت‌اندرکاران جشــنواره بابــت برگــزاری چنیــن‬ ‫جشنواره‌ای تشکر می‌کنیم که واقعا برای این نوازندگان جوان سنگ‬ ‫تمام گذاشتند‪ .‬از تمام اجراها لذت بردم اما از گروه سنی الف نسبت‬ ‫به ســایر رده‌های ســنی رضایت بیشــتری دارم‪ .‬همچنین تعدادی از‬ ‫نوازندگان نیز باید زیر نظر اســاتید بــزرگ آموزش ببینند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫از دبیــر جشــنواره جنــاب دکتر اســعدی تقاضا کردم کــه در دوره‌های‬ ‫آینده روایت شناسی و روایت خوانی را حتما در برنامه‌های نوازندگان‬ ‫موســیقی خراســان قــرار دهنــد‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬جشــنواره موســیقی‬ ‫جوان یک رویداد بسیار بزرگ است و بنده ‪ 45‬سال است که مشغول‬ ‫آموزش موســیقی مقامی هســتم و در حدود سه هزار هنرجو را با این‬ ‫موســیقی آشنا کردم‪ .‬وجود چنین جشنواره‌هایی بسیار خوب است‬ ‫و نوازندگان جوان با یک دلخوشــی به این جشــنواره می‌آیند و ا گر به‬ ‫عنــوان فــرد برگزیده هم انتخاب نشــوند‪ ،‬باز هم تــاش می‌کنند تا در‬ ‫دوره‌های آینده به نتیجه دلخواه خودشان برسند‪».‬‬ ‫از اجراهای آواز و دوتار و همچنین کمانچه بسیار لذت بردم‬ ‫حســین ولی نژاد عضو دیگر هیأت داوران بخش موســیقی نواحی در‬ ‫بخش موســیقی شــمال خراســان نیز در مورد اجراهای امروز گفت‪»:‬‬ ‫کیفیــت اجراهــای امروز بســیار خوب بود و جوانان و نوجوانان بســیار‬ ‫با اســتعدادی در این دوره از جشــنواره حضور داشــتند و به شــخصه‬ ‫از اجراهــای آواز و دوتــار و همچنیــن کمانچه بســیار لــذت بردم‪ .‬تنها‬ ‫ضعفی که در نوازندگان مشاهده کردم این بود که عده‌ای از آن‌ها به‬ ‫دلیل اینکه نخستین باری بود که در این جشنواره شرکت می‌کردند‪،‬‬ ‫بــر روی صحنــه دچــار اســترس شــده بودنــد و نتوانســتند اجراهــای‬ ‫خیلی خوبی داشــته باشند و عده‌ای از آن‌ها نیز اشعاری که انتخاب‬ ‫کــرده بودنــد‪ ،‬اشــعار مناســبی نبــود و امیدواریــم در ســال‌های آینده‬ ‫بســیار قوی‌تــر وارد این جشــنواره شــوند‪ .‬جشــنواره موســیقی جوان‬ ‫بسیار جشنواره خوبی است و بنده بسیار راضی هستم و از همین‌جا‬ ‫به تمام مســئولین جشــنواره تبریک و خسته نباشــید می‌گویم که به‬ ‫موســیقی بهــا دادند و امیدواریم که این جشــنواره ادامــه پیدا کند و‬ ‫جوانان بیشتر به سمت موسیقی نواحی روی بیاورند‪».‬‬ ‫جشــنواره موســیقی جــوان باعــث می‌شــود نوازنــدگان پیشــرفت‬ ‫چشمگیری داشته باشند‬ ‫روشــن گل افروز نیز دیگر عضو هیأت داوران بخش موســیقی شــمال‬ ‫خراســان در مورد اجراهای امروز گفت‪« :‬کیفیت اجراها بســیار خوب‬ ‫بــود و تمــام نوازنــده ها بســیار عالــی اجرا کردنــد و بنده به شــخصه از‬ ‫بخش آواز و دوتار بسیار لذت بردم و فردی که با دوتار آواز می‌خواند‪،‬‬ ‫بــه نظــر مــن بســیار هنرمنــد اســت و فــردی کــه دوتــار می‌نــوازد باید‬ ‫گفتار هم داشــته باشــد‪ ».‬ســیزدهمین دورۀ جشــنوارۀ ملی موسیقی‬ ‫جوان با دبیری هومان اســعدی و با مشارکت اساتید موسیقی کشور‬ ‫توســط انجمن موسیقی ایران‪ ،‬با حمایت معاونت امور هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از‬ ‫تاریــخ ‪ 5‬مردادماه تا ‪ 5‬شــهریورماه ســال جاری در تــاالر رودکی تهران‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کنســرت حمیــد هیــراد خواننــده پاپ با اجــرای تازه‌تریــن اثرش در‬ ‫مرکــز همایش‌هــای بــرج میــاد برگزار شــد‪ .‬کنســرت حمیــد هیراد‬ ‫خواننــده پــاپ دوشــنبه ‪ 14‬مــرداد در برج میالد و طی دو ســئانس‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬هیــراد در ایــن کنســرت گزیــده‌ای از آثــارش را بــرای‬ ‫مخاطبانش خواند‪ .‬این کنســرت با قطعه‌ “معشــوق” آغاز شد‪ .‬در‬ ‫ادامــه نوبــت به قطعه‌ی “مســتم کن” رســید که بــرای اجرای این‬ ‫قطعه چند نوازنده‌ دف به صحنه آمدند تا با دف‌نوازی اجرای این‬ ‫قطعه را همراهی کنند‪“ .‬رسوایی” قطعه‌ بعدی این کنسرت بود‪.‬‬ ‫در ادامــه بــاز هــم دف‌نوازان بــه صحنه بازگشــتند تا این بــار قطعه‌‬ ‫“خدا” را اجرا کنند‪.‬‬ ‫هیراد در ادامه قطع ‌ه “عشــق” را اجرا کرد و ســپس به ســراغ قطعه‌‬ ‫“انفــرادی” رفــت‪ .‬ایــن بــار هــم هنــگام اجــرای قطعــ ‌ه “انفــرادی”‬ ‫ً‬ ‫صحنــه بــا نورهای قرمــز در برگرفته شــد‪ .‬معموال در کنســرت‌های‬ ‫هیراد‪ ،‬این قطعه مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد و نگاه ویژه‌ای‬ ‫بــه این قطعه دارند‪ .‬پس از اجرای قطعــ ‌ه انفرادی هواداران هیراد‬ ‫به‌طــور ممتــد و برای دقایقی به تشــویق این خواننــده پرداختند‪.‬‬ ‫تازه‌تریــن اثــری که بــا صدای حمید هیراد منتشــر شــده‪ ‌،‬قطعه‌ی‬ ‫“خوشــم میــاد” اســت‪ .‬هیــراد ایــن قطعه را هم در کنســرت شــب‬ ‫گذشته اجرا کرد‪“ .‬نیمه جان”‪“ ،‬یار”‪“ ،‬شوخیه مگه”‪“ ،‬ماه من”‪،‬‬ ‫“بــارون”‪“ ،‬دالرام” و “هل‌هلــه” قطعه‌هــای بعــدی این کنســرت‬ ‫بودند‪ .‬حماد گلچهر نوازنده گیتار‪ ،‬مجید مصطفایی نوازنده گیتار‬ ‫بیس‪ ،‬کســری جدیدزاده نوازنده ســازهای بادی‪ ،‬اشــکان پورفرخ‬ ‫نوازنــده پرکاشــن‪ ،‬مهــدی شــفیعی نوازنــده درام و حســین نظری‬ ‫رهبر ارکســتر‪ ،‬هنرمندانی بودند که شــب گذشــته در کنار هیراد به‬ ‫اجرای برنامه پرداختند‪.‬‬
‫عباس عظیمی مطرح کرد‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1139‬چهارشنبه‪ 16‬مردادماه‪ • 1398‬سالدوازدهم•‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫نامشخصبودنوضعیت«موسسههنرمندانپیشکسوت»درادغامموسساتارشاد‬ ‫مدیــر موسســه هنرمنــدان پیشکســوت در مراســم تجلیــل‬ ‫از هنرمنــدان مردادماهــی بــا اشــاره بــه راه‌انــدازی تعاونــی‬ ‫چندمنظــوره بــرای پیشکســوتان گفــت‪ :‬موضــوع ادغــام در‬ ‫موسســات وزارت ارشــاد درســت اســت‪ ،‬امــا نمی‌دانــم بــرای‬ ‫موسسه ما چه اتفاقی می‌افتد‪ .‬مراسم جشن تولد هنرمندان‬ ‫متولــد مردادمــاه (سه‌شــنبه‪ ١۵ ،‬مردادمــاه) با اجــرای صفیه‬ ‫آقاجانی در مجموعه باغ زیبا برگزار شد‪ .‬سیدعباس عظیمی‪،‬‬ ‫مدیــر عامل موسســه هنرمندان پیشکســوت در این مراســم‬ ‫بــا تبریک تولــد هنرمندان‪ ،‬بــه حضور محمد موســوی (مدیر‬ ‫کارخانه فیروز) اشــاره کرد و گفت‪ :‬شــرط اشــتغال در کارخانه‬ ‫ایشــان معلولیــت اســت و حــدود ‪ ٩٠٠‬معلول در ایــن کارخانه‬ ‫نجــا کــه تولدشــان هــم در مــرداد‬ ‫مشــغول کار هســتند‪ .‬از آ ‌‬ ‫اســت‪ ،‬امــروز بــه عنــوان عضــو افتخــاری موسســه از ایشــان‬ ‫تقدیــر می‌کنیــم‪ .‬عظیمــی بــا بیــان این‌کــه تعــداد هنرمندان‬ ‫عضو موسســه از مرز ‪ ٩٠٠‬نفر عبور کرده اســت در ادامه گفت‪:‬‬ ‫سیاســت دوســتان این بود که دانشگاه علمی کاربردی را که‬ ‫قرار بود برای موسســه بگیریم‪ ،‬نداشــته باشــیم و این فرصت‬ ‫از دســت مــا رفــت‪ .‬همچنین دربــاره ادغام موسســات وزارت‬ ‫ارشــاد بایــد بگویــم موضوع ادغام موسســات درســت اســت‪،‬‬ ‫اما نمی‌دانم برای موسســه ما چه اتفاقی می‌افتد و امیدوارم‬ ‫دوســتان تدبیر درســتی برای این موضوع بیندیشــند‪ .‬مدیر‬ ‫موسســه هنرمنــدان پیشکســوت ادامــه داد‪ :‬قصــد داریــم‬ ‫تعاونی چندمنظوره برای پیکســوتان راه‌انــدازی کنیم‪ .‬برای‬ ‫بازســازی ســاختمان موسســه از وزارت ارشــاد ناامید شــدیم‬ ‫و چنــد روزی اســت که خودمان دســت بــه کار شــده‌ایم‪ .‬در‬ ‫بخش بعدی مراســم‪ ،‬علی مرادخانی‪ ،‬معاون هنری پیشــین‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســخنانی کوتــاه گفــت‪:‬‬ ‫احترام به کســوت همیشــه در کشــور ما مرســوم بوده اســت‪.‬‬ ‫صاحب کســوت یک جایگاه اجتماعــی دارد‪ .‬من معتقدم هر‬ ‫کســی که مســئولیتی را بــه عهده می‌گیرد‪ ،‬بایــد کاری کند که‬ ‫در آینــده هــم باقی بماند‪ .‬این موضــوع را با آقای نوبخت هم‬ ‫مطرح کردم و از ایشــان خواســتم در حوزه فرهنگ و هنر هم‬ ‫کاری انجام دهند تا برای آینده باقی بماند‪ .‬آقای عظیمی هم‬ ‫در موسسه هنرمندان پیشکسوت این کار را کرده‌اند‪ .‬احمد‬ ‫ابراهیمــی‪ ،‬مصطفــی قیاس‪ ،‬پرویــن محبی‪ ،‬پرویــز قلی‌زاده‪،‬‬ ‫جــال مقامــی‪ ،‬بهــرام حصیــری‪ ،‬کریــم قربانی عالیــی‪ ،‬احمد‬ ‫ناطقی‪ ،‬داریوش ارجمند‪ ،‬حســن ضرغامی‪ ،‬محمد طریقتی‪،‬‬ ‫داداش مهــرآوری‪ ،‬ناصــر انصــاری‪ ،‬رحیم گلریــز خاتمی‪ ،‬پری‬ ‫امیرحمزه‪ ،‬جمشــید مجد وفایی‪ ،‬هادی آرزم‪ ،‬محمدحســن‬ ‫محب‌علــی‪ ،‬محمد خاویان‪ ،‬ســیدناصر هاش ـم‌زاد ‌ه هریســی‪،‬‬ ‫ســیدجواد آشــفته‪ ،‬آذر هاشــمی‪ ،‬ابوالقاســم عــرب و محمــد‬ ‫فیلــی از مهمانــان حاضــر در این مراســم بودند که تولدشــان‬ ‫جشــن گرفته شــد‪ .‬همچنیــن از زنــده‌اد پرویز بهــرام و ناصر‬ ‫زرآبادی در این آیین یاد شد و از همسران آن‌ها که در مراسم‬ ‫حاضر بودند‪ ،‬تقدیر شــد‪ .‬داریوش ارجمند کیک تولد خود را‬ ‫در کنار همســرش برید‪ .‬جلیل فرجاد‪ ،‬ســعید امیرســلیمانی‪،‬‬ ‫زهرا ســعیدی و رضا بنفش ـه‌خواه نیز از دیگر هنرمندان حاضر‬ ‫در این مراسم بودند‪.‬‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪13:11‬‬ ‫‪20:03‬‬ ‫‪20:21‬‬ ‫‪04:40‬‬ ‫‪06:17‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫دیروز حال و هوای رئیس خیلی طوفانی بود به قولی کارد میزدی خونش در نمی‌آمد ظاهرا‬ ‫بــا تاجر تامین کننده کاغذ کارشــان به مشــاجره کشــیده و ترکش‌هایش به دفتــر و ‪ ...‬اصابت‬ ‫کرد؛ داســتان ارز دولتی و غیردولتی هم شــده گرفتاری بزرگتر به عنوان یک شــهروند معمولی‬ ‫شــاهد هســتم کــه در اغلــب کاالهــای اساســی کــه ارز دولتــی دریافــت می‌کنند عرضــه کاال با‬ ‫مشــکالت فراوان مواجه هســت و کاالهایی که آزاد وارد می‌شــوند به مراتب در دســترس تر و‬ ‫نســبتا قیمتش بخاطر موجود بودن منطقی تر می‌باشــد‪ ،‬بزرگترین آســیبی که طی ســالهای‬ ‫قبــل و حــال به اقتصاد کشــور و ملــت خورد چند نرخی بودن ارز بود که تبدیل شــد به محلی‬ ‫بــرای رانــت و ســودجویی عده‌ای خــاص که مطمئنا تا چــاره‌ای عاجل برای قیمت ارز نشــود‬ ‫همین آش هست و همین کاسه!‬ ‫عمــا مــردم کاالها را گاهــا تا دو برابر قیمت ارز آزاد پول می‌دهند‪ ،‬جای دور نریم کافیه قیمت‬ ‫جهانــی کاال را بــا دالر آزاد محاســبه کنیــد هزینه‌هــای گمــرک‪ ،‬ترخیــص‪ ،‬حمل و نقل و ســود‬ ‫معقــول واردکننــده را هــم محاســبه کنیــد متوجه می‌شــوید در برخی کاالهــا تا دوبرابــر داریم‬ ‫اضافه پرداخت می‌کنیم! این پولها به جیب چه کسانی می‌رود اهلل اعلم‪.‬‬ ‫امام علی عليه‏السالم ‪:‬‬ ‫خودپسندى و غرور‪ ،‬مانع پيشرفت و كمال است‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫پندبزرگان‬ ‫آرامش‪،‬زن دل‌انگيزي است كه در نزديكي دانايي منزل‬ ‫دارد‪ .‬اپيكارموس‬ ‫حافظانه‬ ‫نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید‬ ‫فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید‬ ‫صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش‬ ‫که آب زندگیم در نظر نمی‌آید‬ ‫ظریف‌‪ :‬آمریکا گفت رند‬ ‫پال را نپذیرم‪ ،‬تحریم‬ ‫می‌شوم‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫نگاه نو‬ ‫هنرمند آپ آرت ونزوئال دیدی تازه به دنیای رنگ داد‬ ‫«کارلــوس کــروز دیــاز» (‪ )Carlos Cruz-Diez‬هنرمنــد ونزوئالیــی‬ ‫کــه معتقــد بود رنــگ به طور پیوســته در زمان و مــکان گونا گون‬ ‫تغییــر مــی کنــد در واقــع او دیدی تازه بــه دنیای رنــگ داد‪ .‬دیاز‬ ‫دل‌مشــغولی خاصی داشــت مبنی بــر اینکه درک کلــی از مفهوم‬ ‫رنگ‪ ،‬اشــتباه اســت‪ .‬وی در ســال ‪ ۲۰۱۴‬گفت‪ :‬می خواهم مردم‬ ‫بداننــد کــه رنــگ یــک ویژگــی قطعــی نیســت‪ ،‬بلکــه بــه شــرایط‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬قرمــز‪ ،‬شــاید رنــگ قرمــز باشــد‪ .‬اما رنگ‬ ‫قرمــز یک شــی وقتی آن را زیــر نور آفتاب بگیرید‪ ،‬بــا زمانی که آن‬ ‫را در ســایه قرار دهید‪ ،‬یکی نیســت‪ .‬وی تالش کرد این مفهوم را‬ ‫در آثارش که شــامل نقاشــی و مجسمه ســازی بود‪ ،‬نشان دهد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد در ســال ‪ ،۱۹۷۴‬خطوط راه راه قرمز‪ ،‬نارنجی‪ ،‬ســبز‬ ‫و ســیاه را در سراســر دیوارهــا و روی زمیــن پایانــه اصلــی فرودگاه‬ ‫بین المللی «ســیمون بولیوار» در کارا کاس نقاشــی کرد‪ .‬تجارب‬ ‫وی‪ ،‬از او چهــره ای مطــرح در هنــر «دیدگانــی» یــا «آپ آرت» و‬ ‫هنر «حرکتی» یا «ســینتیک» ســاخت‪ .‬کارلوس کــه در کارا کاس‬ ‫متولد شد‪ .‬پدرش یک شیمی دان و شاعری آماتور بود که مروج‬ ‫عالقــه پســرش بــه هنر بود‪ .‬پســر ایــن خانواده در ســال ‪ ۱۹۴۰‬در‬ ‫مدرســه هنرهای زیبا ثبت نام شــد و در آنجا با «آلخاندرو اوترو»‬ ‫(‪ )Alejandro Otero‬نقــاش و مجســمه ســاز ونزوئالیــی روابــط‬ ‫دوستانه ای برقرار کرد‪ .‬سه سال بعد نیز با «خسوس رافائل سوتو»‬ ‫(‪ )Jesús Rafael Soto‬هنرمند آپ آرت ونزوئال آشنا شد‪.‬‬ ‫ایــن ســه نفــر به ســه هنرمند سرشــناس ونزوئــا در قرن بیســتم‬ ‫تبدیــل شــدند‪ .‬کــروز دیــاز در ســال ‪ ۲۰۱۸‬گفــت‪ :‬وقتــی مدرســه‬ ‫هنرهــای زیبــا را ترک کردم‪ ،‬فکــر کردم که هنر ارتبــاط نزدیکی با‬ ‫جامعــه دارد و نقــاش بایــد همچــون یک گزارشــگر باشــد و آنچه‬ ‫را در مقابــل چشــمان (یــک نفر) اســت‪ ،‬نقاشــی کنــد؛ و آنچه در‬ ‫مقابــل چشــمان مــن بــود‪ ،‬بدبختــی بــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬خــودم را‬ ‫بــرای ترســیم بدبختــی که شــاهدش بــودم‪ ،‬آماده کــردم‪ ،‬با این‬ ‫تصور که با نقاشــی می توانم شــرایط اجتماعی را تغییر دهم‪ ،‬که‬ ‫البته شکســت خــوردم‪ .‬این هنرمند‪ ،‬ونزوئال را در ســال ‪ ۱۹۷۰‬در‬ ‫نمایشــگاه دوســاالنه یــا بینال ونیــز مطــرح کرد‪.‬کروز دیــاز زمانی‬ ‫از خــود بــه عنــوان “پژوهشــگری در زمینه رنــگ” نام بــرده بود‪.‬‬ ‫نگاهــی به آتلیه کــروز دیاز در پاریس تائیدی بــر نظر این هنرمند‬ ‫بود‪ .‬تصاویر شــبکه شــبکه‌ای که رنگ‌هــا در آن در حال تغییرند‬ ‫و بســته بــه اینکه بیننده در کجا ایســتاده اســت‪ ،‬نا گهان تصویر‬ ‫جدیدی را به او نشان می‌دهند‪ .‬این هنرمند ونزوئالیی ‪ ۱۷‬اوت‬ ‫‪ ۱۹۲۳‬بــه دنیــا آمــد و ‪ ۲۷‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۹‬از دنیــا رفت‪ .‬کــروز دیاز به‬ ‫عنوان یکی از برجســته تریــن هنرمندان آمریکای التین در نیمه‬ ‫دوم قرن بیستم‪ ،‬شهرت باالیی برای خود کسب کرد‪ .‬چیدمان‬ ‫هــای وی در مــوزه هــای هنری بیــن المللی و فضاهــای عمومی‬ ‫بــه نمایش گذاشــته شــده اســت‪ .‬آثــار ایــن هنرمند بــه تازگی در‬ ‫نمایشــگاه هایــی در پاریــس‪ ،‬لندن‪ ،‬عربســتان ســعودی و پاناما‬ ‫نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در سفر دو روزه به گیالن ضمن‬ ‫بازدید از موزه میراث روستایی‪ ،‬هتل چهار ستاره در ماسال را افتتاح کرد‪ /.‬مجتبی محمدی‬ ‫مراسم بزرگداشت یکصد و سیزدهمین ســالگرد انقالب مشروطیت ایران‪ ،‬یادآور حماسه حضور و عزم ملی‬ ‫مردم ایران در مبارزه با استبداد و استیالی خارجی روز دوشنبه چهاردهم مرداد همزمان با سالروز صدور فرمان‬ ‫مشروطیتدرخانهمشروطهتبریزبرگزارشد‪ /.‬سیدکاظمیوسفی‬ ‫نمایش رویای یک شب نیمه تابستان نوشته ویلیام شکسپیر به کارگردانی مصطفی کوشکی در تئاتر مستقل‬ ‫تهران روی صحنه رفت ‪ /‬اصغر خمسه‬ ‫نشست خبری سی و دومین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان صبح ‪ ۱۵‬مرداد ماه با حضور علیرضا تابش‬ ‫دبیر این جشنواره و اصحاب رسانه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد ‪ /‬محمود رحیمی‬ ‫مجتمع شماره ‪ ۳۵‬شورای حل اختالف تهران ویژه فرهنگ‪ ،‬رسانه و هنر با حضور سخنگوی قوه قضاییه‪ ،‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس شورا‌های حل اختالف در تهران سه‌شنبه پانزدهم مردادماه افتتاح شد ‪ /‬مهدی‬ ‫آزادبخت‬ ‫تجلیل از هنرمندان پیشکســوت متولد مرداد ماه صبح سه شنبه پانزدهم مرداد در باغ زیبا برگزار شد ‪ /‬گاتا‬ ‫ضیاتبری‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!