صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۳۸

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1138

روزنامه هنرمند شماره 1138

‫موسیقی‪7 .‬‬ ‫تئاتر‪6 .‬‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫نگاهیبهنمایشبانویآوازخوان‬ ‫به کارگردانیعلیرضا کوشکجاللی‬ ‫روایتشاعرانه‌ای‬ ‫از جنگ‪،‬عشق‬ ‫تنفر و بحران‬ ‫طنیننوایدوتار‪،‬قرنه‪،‬آواز‪،‬سرنا‪ ،‬کمانچه‬ ‫َِ‬ ‫ل‌وا و دوسرکوتن در تاالر رودکی‬ ‫آوازخوانیپدیدهموسیقی‬ ‫مازندران در جشنواره ملیجوان‬ ‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1138‬صفحه| قيمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫پرونده‌‌ای برای مصادره مفاخر‪ ،‬هنر و آثار تاریخی ایران‬ ‫دیروز موالنا‪ ،‬امروز فارابی‪ ،‬فردا فردوسی!‬ ‫گردشگری‪3 .‬‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫آثــار تاریخــی ایــران‬ ‫پرونــد ‌ه مصــادره مفاخــر‪ ،‬هنــر و ِ‬ ‫توســط کشــورهای همســایه ســنگین شــده و از آن‬ ‫متولیــان ایرانی به ایــن موضوع‪.‬‬ ‫طــرف بی‌توجهــی‬ ‫ِ‬ ‫ایران فرهنگی‌ با استفاده‬ ‫‌‬ ‫ه‬ ‫نقش‬ ‫از‬ ‫کشورهای برآمده‬ ‫ِ‬ ‫از ایــن بی‌دقتی‪ ،‬هــر روز گامی جدید بــرای مصادره‬ ‫‌زبان ایرانی‬ ‫شــخصیت‌ها و مفاخــر فرهنگــی فارســی ِ‬ ‫برمی‌دارنــد‪« .‬خانه‪-‬مــوزه فارابــی در ترکیــه افتتــاح‬ ‫شــد!»؛ خبــر کوتــاه بــود و شــاید ماننــد خبرهــای‬ ‫زیادی از این دســت وا کنشــی را در مسئوالن ایرانی‬ ‫برنیانگیزد‪ .‬خانه‪-‬موزه فارابی فیلســوف و دانشمند‬ ‫بــزرگ ایرانــی بــه مناســبت هزاروصدوپنجاهمیــن‬ ‫ســالگرد تولد او که قرار اســت در ســال ‪ ۲۰۲۰‬توســط‬ ‫یونســکو جشــن گرفته شــود‪ ،‬توســط دانشــگاه ملی‬ ‫فارابی قزاقســتان و شــهرداری استانبول‪ ،‬با حمایت‬ ‫شــورای همــکاری کشــورهای ترک‌زبــان و ســفارت‬ ‫قزاقستان در ترکیه افتتاح شد‪.‬‬ ‫شاید بگویند فقط یک موزه افتتاح شده در کشوری‬ ‫‌زبان زاده‌‬ ‫غیــر از ایران به نام یک شــخصیت فارســی ِ‬ ‫ایــران فرهنگــی؛ پــس وا کنــش بــرای‬ ‫قزاقســتان در‬ ‫ِ‬ ‫چیســت؟ پاسخ به این پرسش نیاز به یک یادآوری‬ ‫در طــول همیــن چند ســال اخیر دارد‪ ،‬وقتی کشــور‬ ‫نــام «نظامــی گنجــوی» را کــرد‪،‬‬ ‫آذربایجــان‬ ‫ِ‬ ‫قصــد ِ‬ ‫ترکیه زبان «ابن‌ســینا» را ترکی دانســت و «موالنا» را‬ ‫بــرای خــود به یک برند تبدیل کــرد‪ ،‬آذربایجان خیز‬ ‫برداشــت تــا «شــاهنامه» را به نام خود کند و کشــور‬ ‫ســاخت نمونه‌ای از «بادگیــر» قصد کرد تا‬ ‫امــارات با‬ ‫ِ‬ ‫ســاخت آن را به نام خود به یونسکو بدهد‪ ،‬یا‬ ‫روش‬ ‫ِ‬ ‫حتــی وقتی آذربایجان بــرای ثبت نگارگری ایرانی در‬ ‫ثبت جهانی‬ ‫یونســکو به نام خود قصد کــرد یا در راه ِ‬ ‫«تــار» و «چوگان» به نام خود قدم برداشــت و حتی‬ ‫تاجیکســتان تصویــر «ابن‌ســینا» را روی اســکناس‬ ‫‪ ۲۰‬ســامانی خــود ثبــت کــرد‪ .‬دالیلــی کــه هــر کــدام‬ ‫بــه خــودی خــود می‌توانند قــدم جدید ترکیــه برای‬ ‫احــداث مــوزه‌ «فارابــی» را بــه یــک هشــدار تبدیــل‬ ‫کنند‪ ،‬هشــداری که نمونه‌های قبلی آن نشان داده‬ ‫به مرور ترکیه و قزاقســتان «فارابی» فارسی‌زبان را به‬ ‫نام خود می‌دانند و الغیر‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۱‬فیلمی بــه همین نام از‬ ‫نمایش بانوی آوازخوان ســاخته شــده که‬ ‫کاندیدای اســکار همان ســال نیز گردید‪.‬‬ ‫معووض نویسنده‌ای است که با خانواده اش‬ ‫در اثنای جنگ‌های لبنان در دهه شــصت‬ ‫و هفتــاد به کانادا مهاجرت نمود‪ .‬او جنگ‪،‬‬ ‫آوارگی‪ ،‬کشتار‪ ،‬تنفر‪ ،‬عشق و بی هویتی را‬ ‫با هم تجربه کرده اســت از این رو نوشــته‬ ‫هایش نشات گرفته از همین مقوله هستند‪.‬‬ ‫او بی هویتی و بحــران هویت را در آثارش‬ ‫دنبال می کند؛ به دیگر سخن هویت یکی‬ ‫از دغدغه های فکر ی و ذهنی اوست‪.‬‬ ‫تلو یز یون‪5 .‬‬ ‫‪TV‬‬ ‫سینما‪4 .‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫نگاهی به فیلم «تصنیف‬ ‫باستراسکرا گز»برادران کوئن‬ ‫تراژدی مرگ‬ ‫و نسبت آن‬ ‫با تقدیر!‬ ‫بازیگر‬ ‫بهروزبقایی‬ ‫ِ‬ ‫پیشکسوت سینما‪،‬تئاتروتلویزیون‬ ‫فیلمنامه‬ ‫و قصه اساسهر‬ ‫سریالیهستند‬ ‫بهــــــــــــروز بقایــی بازیگ ـ ـ ــر‪ ،‬کارگـ ـ ـ ــردان و‬ ‫فیلم‌نامه‌نویــس ایرانــی اســت زاده ســال‬ ‫‪ .1332‬او در رشــته بازیگــری و کارگردانــی‬ ‫تئاتــر در دانشــکده هنرهــای دراماتیــک‬ ‫تهران تحصیل کرده و در کارهای مختلف‬ ‫ســینمایی و تلویزیونــی حضــور داشــته‬ ‫اســت‪ .‬از جملــه کارهــای ســینمایی کــه‬ ‫بقایــی در آن حضــور داشــته می‌تــوان بــه‬ ‫سیب و سلما‪ ،‬به‌وقت خماری‪ ،‬یک وجب‬ ‫از آســمان‪ ،‬هفت‌ســنگ‪ ،‬پاییز بلند‪ ،‬پرواز‬ ‫پنجــم ژوئــن‪ ،‬شناســایی و تاریخ‌ســازان‬ ‫اشاره کرد‪ .‬حضور وی در تئاترهای لبخند‬ ‫باشــکوه آقــای گیــل و تنهــا راه ممکــن را‬ ‫نیــز نبایــد از یاد بــرد‪ .‬همچنیــن بقایی در‬ ‫کارهــای تلویزیونــی متعــددی از جملــه‬ ‫برنامــه خندوانه‪ ،‬به کجا چنین شــتابان‪،‬‬ ‫بزرگمــرد کوچــک‪ ،‬تــوی گــوش ســالمم‬ ‫زمزمــه کــن‪ ،‬نیمکــت‪ ،‬دیــروز امــروز فــردا‪،‬‬ ‫حیــاط خلــوت‪ ،‬دوســتانه‪ ،‬داســتان‌های‬ ‫نــوروز و‪ ...‬حضــور داشــته اســت‪ .‬خــوب‬ ‫اســت بدانید کــه بقایی ســابقه کارگردانی‬ ‫در آثــاری ماننــد تــوپ گــرد‪ ،‬تــازه چه‌خبــر‬ ‫همســایه‪ ،‬نوروزی‌هــا‪ ،‬آقــای حســابی‪،‬‬ ‫دنیای شــیرین دریا‪ ،‬دنیای شــیرین‪ ،‬ماه‬ ‫مهربــان‪ ،‬نوعی‌دیگــر و‪ ...‬را در کارنامــه‬ ‫هنری‌اش دارد‪.‬‬
‫حبیبایلبیگیقائممقامبنیادسینماییفارابی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبـــــــــــــــه ‪15‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1138‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫حسین انتظامی مطرح کرد؛‬ ‫وعده سینمادار شدن ‪ 20‬شهر تا پایان سال‬ ‫رئیس ســازمان ســینمایی وعده داد در قالب طرح «سینما امید»‬ ‫تا پایان امسال در ‪ ۲۰‬شــهر از هزار شهر فاقد سینما‪ ،‬سالن سینما‬ ‫احداث شود‪ .‬حســین انتظامی رئیس سازمان ســینمایی با انتشار‬ ‫متنی در صفحه شــخصی خود در توئیتر از احداث ســینما در ‪۲۰‬‬ ‫شــهر فاقد سینما تا پایان امســول خبر داد‪ .‬در متن انتظامی آمده‬ ‫اســت‪ :‬در ‪ ۱۸۱‬شهر سینما داریم اما هنکز هزار شهر سینما ندارند‪.‬‬ ‫امسال با مشــارکت سازمان برنامه‪ ،‬ســازمان همیاری شهرداری‌ها‬ ‫و ســازمان سینمایی ‪ ۲۰‬شــهر در قالب پروژه سینما امید صاحب‬ ‫سینما می‌شــوند‪ .‬وی تاکید کرده است‪ :‬زیرســاخت‌های فرهنگی‬ ‫الزمه توســعه فرهنگی است‪ .‬انتظامی برای این متن خود‪ ،‬دو شعار‬ ‫«عدالــت فرهنگی» و «ایران تهران نیســت» را به‌عنوان هشــتگ‬ ‫ضمیمه کرده است‪.‬‬ ‫معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫کتاب‌آرایی از قدیمی‌ترین معارف و‬ ‫مهارت‌هایارزشمندهنریکشورماست‬ ‫سیدمحمد مجتبی حســینی‪ ،‬در آئین پایانی سومین دوساالنه هنر‬ ‫طراحی کتاب «نشــان شــیرازه» گفت‪ :‬کتاب‌آرایی از قدیمی‌ترین‬ ‫معارف و مهارت‌های ارزشمند هنری کشور ماست و چنان و چندان‬ ‫ذوق و ســلیقه و دقت در کار آن شــده که نه فقــط در کتاب‌های‬ ‫خاص که کتب مستنسخی و نسخ عامیانه نیز در شکل صدها دقیقه‬ ‫و نکته دارد‪ .‬آئین اختتامیه ســومین دوســاالنه «نشان شیرازه» با‬ ‫حضور ســید‌محمد مجتبی حســینی‪ ،‬معاون هنری وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی‪ ،‬احمد مســجد جامعی عضوشورای اسالمی شهر‬ ‫تهران‪ ،‬نیکنام حسینی‌پور‪ ،‬مدیر عامل موسسه خانه کتاب‪ ،‬مهرزاد‬ ‫دانش‪ ،‬مدیرکل دفتر چاپ و نشر و عضو شورای سیاستگذاری نشان‬ ‫شیرازه‪ ،‬علی ثابت‪ ،‬دبیر علمی و فرزاد ادیبی از اعضای هیات داوران‬ ‫این جایزه یکشنه (‪ ۱۳‬مرداد‌ماه) در فرهنگستان هنر برگزار شد‪.‬‬ ‫حســینی‌پور در این آئین بیان کرد‪ :‬اندیشمندان اسالمی منشأ هنر‬ ‫حب تجلی و جمال‌‌پرستی می‌‌دانند‪ .‬نیروی خلق و‬ ‫را لذت آفرینش‪ّ ،‬‬ ‫آفرینش یکی از اسماء خداوندی است که در سرشت انسان به ودیعه‬ ‫نهاده شده و انسان مظهر اسماء خداوندی است؛ بنابراین دارای قوه‬ ‫آفرینندگی اســت و تبلور آن در صناعت و هنر متجلی می‌‌‌شود‪ .‬از‬ ‫این روست که در هر ســاخته‌ای از انسان‪ ،‬بارقه‌ای از زیبایی وجود‬ ‫حب ظهور و اظهار اســت و این‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هنرمند دارای ّ‬ ‫خود نیز از اوصاف الهی است‪ .‬هنرمندان‪ ،‬دانشمندان و عرفا؛ همگی‬ ‫در پی درک حقیقت و معرفت الهی هستند اما تفاوت آن‌ها در نحوه‬ ‫ادراک و بیان و ظهور اندیشه‌هاست‪.‬‬ ‫حســینی‌پور عنــوان کــرد‪ :‬هنر طراحــی کتاب یــا کتاب‌آرایی و‬ ‫استانداردســازی کتــاب و توجه به‌صورت و شــکل کتاب‪ ،‬در همه‬ ‫جنبه‌‌‌های آن از طرح جلد‪ ،‬شــکل جلــد‪ ،‬جنس جلد‪ ،‬صفحه‌‌‌آرایی‪،‬‬ ‫نوع کاغذ‪ ،‬رنــگ کاغذ‪ ،‬تصویرگری‪ ،‬حروفچینــی‪ ،‬خطاطی و ‪ ...‬از‬ ‫محورهای بنیادین و دغدغه‌های اصلی امروز صنعت نشــر است که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬مدیر‌عامل موسسه خانه کتاب گفت‪ :‬هنر‬ ‫کتاب‌آرایی در فرهنگ و تمدن ایران‌زمین پیشینه دور و درازی دارد‬ ‫و هنرمنــدان بزرگی در این زمینه در طــول تاریخ فعال بوده‌اند اما‬ ‫گســترش آن به شیوه مدرن با تکنولوژی جدید وارد ایران شده‌‌ و از‬ ‫مشروطه تاکنون مشمول تحوالت چندانی شده است‪ .‬در دوره‌‌‌هایی‬ ‫بروز و ظهور بیشــتری داشته؛ مانند سال‌های ‪ ۱۳۲۰‬تا ‪ ۱۳۳۲‬که‬ ‫در حیطه مطبوعات و کتاب فضایی باز ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حسینی پور بیان کرد‪ :‬در سال‌های پس از انقالب نیز به دلیل انتشار‬ ‫انبوه کتاب‪ ،‬کتاب‌آرایی نیز رونق بیشتری گرفته است‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫نگاه برخی ناشــران به انتشــار کتاب‪ ،‬کمیتی است و به اثر نگاهی‬ ‫کیفی ندارند و برای عقب نماندن از قافله انتشــار کتاب‪ ،‬کیفیت را‬ ‫فدای سرعت برق‌آسای نشر می‌‌‌کنند‪ ،‬غافل از آن‌که بخشی از هویت‬ ‫ما فرهنگ مکتوب ما است و نباید از زیبایی‌شناسی و آمیختگی آن‬ ‫با هنر غفلــت ورزید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قطعاً کتابی که به چشــم صفا‬ ‫بخشــد و با کاغذی مرغوب چاپ و با هنر صحافی و آراسته شود و‬ ‫دارای جلد زیبایی باشد بسیار مطبوع و دلپسند است‪ .‬تصاویر زیبا‪،‬‬ ‫نقاشی‌های خوب‪ ،‬حاشــیه‌‌‌های صفحات اول و متن کتاب و ابتدا و‬ ‫انتهای هر فصل و هزاران ســلیقه دیگر مخاطب را مشتاق خواندن‬ ‫می‌کند که در زمانه ما کم‌رنگ‌تر شــده است اما هنوز هم عاشقانی‬ ‫هستند که در این زمینه قلم می‌زنند‪.‬‬ ‫گروه سینمایی کودک مانند «هنر و تجربه» نیست‬ ‫موضوع گروه سینمای کودک در چندسال اخیر یکی از مهمترین و‬ ‫داغ‌ترین سوژه‌های خبری سینما بود‪ .‬عموم مدیران سینمایی وقت‬ ‫درباره این گروه اظهار کرده بودن که به زودی این گروه ســینمایی‬ ‫تشکیل خواهد شد‪ .‬اما آیا گروه سینمایی کودک در حال حاضر در‬ ‫چه وضعیتی قرار دارد و اینکه آیا این گروه منحل شــده اســت که‬ ‫صحبت از تاســیس و احیای آن می‌شود؟ از طرفی دیگر جشنوراه‬ ‫فیلم کودک و نوجوان که ســال‌ها اســت از برگزاری آن می‌گذرد‬ ‫ســاالنه میزبان فیلم‌های زیــادی در این زمینه اســت و به تعداد‬ ‫زیادی از آنان جوایزی اهدا شــده ولی هنوز شاهد اکران و تماشای‬ ‫آنان نه در ســینما‪ ،‬تلویزیون و شبکه نمیاش خانگی نیستیم‪ .‬خبر‬ ‫آخر اینکه در هفه گذشــته اخباری از شورای مرکزی توسعه کیفی‬ ‫ســینمای کودک با ریاست خانم درخشنده و سخنگویی سید جواد‬ ‫هاشمی داشتیم‪ .‬ســینمای کودک از قابلیت‌های بسیار مهمی در‬ ‫زمینه تعلیم و تربیت خانوادگی برخورداراســت و تطبیعتا به خاطر‬ ‫خاص بودن مخاطب خود از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است‬ ‫که الزم اســت برای آن برنامه‌ریزی ویــژه و مجزایی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر رقم فروش ســینمای کودک در کشورهایی مانند‬ ‫آمریکا بســیار باال است و باید دید که از کل فروش سینمای کشور‬ ‫ما ســهم سینمای کودک چقدر اســت؟ تمام این مسائل در کنار‬ ‫یکدیگر ما را ملزم به گفتگو با مدیران ســینمایی کودک و نوجوان‬ ‫کرد‪« .‬حبیب ایل بیگی» از مدیران ســینمایی کشــور و قائم مقام‬ ‫بنیاد ســینمایی فارابی که از نزدیک در جریان ســینمای کودک‬ ‫و نوجــوان قرار دارد درباره این گروه ســینمایی و شــرایط فعلی‬ ‫ســینمای کودک از ابهامات این گروه سینمایی و مسائل پیرامونی‬ ‫آن کاست‪.‬‬ ‫آقای ایل بیگی آیا گروه سینمایی کودک در سال‌های قبل‬ ‫منحل شده است؟ چون مدیران سینمایی گوناگون همگی از‬ ‫احیای آن در سال‌های قبل سخن گفته‌اند؟‬ ‫گروه ســینمایی کودک به نظر برخی هنــوز در دو حالت جدا قرار‬ ‫دارد‪ .‬یکی اینکه گروهی که به دنبال اکران ویژه و مجزای سینمای‬ ‫کودک اســت و وضعیتی مشابه گروه سینمایی هنر و تجربه را دارد‬ ‫و دیگــری گروه ســینمایی که وظیفه برنامه ریــزی برای تولید و‬ ‫مراقبت و صیانت حقــوق کودک را در نظر دارد‪ .‬در دهه ‪ 60‬و ‪70‬‬ ‫گروه ســینمایی کودک با حضور افرادی چون وحید نیکخواه آزاد‪،‬‬ ‫خانم برومند و خانم طائرپور و‪ ...‬وجود داشت که کمک‌هایی هم به‬ ‫سینمای کودک کردند و توفیقاتی داشتند ولی در مجموع ارزیابی‬ ‫قابل قبولی نداشت و به مرور از بین رفت‪.‬‬ ‫در ده سال گذشته در دولت یازدهم و در دوره مدیریت آقای ایوبی‬ ‫رئیس سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد‬ ‫رشد ‪ 5‬درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران‬ ‫علی اصغر مونســان بعد از ظهر دوشــنبه در حاشیه بازدید از موزه‬ ‫میراث روســتایی گیالن با تأکید بر اینکه ایــران عالوه بر طبیعت‬ ‫متنوع جز ‪ ۱۰‬کشــور شناخته شده و با ظرفیت باال در بخش موزه‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬موزه‌ها یکی از قطب‌های جذب گردشــگری خارجی‬ ‫اســت و ایران دارای پتانســیل باال در زمینه موزه‌های فرهنگی و‬ ‫تاریخی است که ســبب جذب گردشگران خارجی می‌شود‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه‬ ‫مســیر گردشگری مسیر صلح و دوستی بین کشورها است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ ۶۰۰‬واحد موزه در این دولت فعال است و در تالش‬ ‫هستیم موزه‌های غیر دولتی نیز به بهره برداری برسد‪ .‬معاون رئیس‬ ‫جمهور با اشــاره به موزه روســتایی گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬موزه روســتایی‬ ‫گیالن با موضوع متفاوت و متنوع به سنت و آداب و رسوم مردمان‬ ‫گیالن پرداخته اســت و ورود سرمایه گذار غیردولتی به این بخش‬ ‫ســبب خواهد شــد این موزه تبدیل به ‪ ۲۸۰‬هکتار موزه متنوع در‬ ‫بخش اقامت‪ ،‬تفریح و جذب گردشــگران شــود‪ .‬مونسان با اشاره‬ ‫به نقش تحریم‌ها در صنعت گردشــگری کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬پروازهای‬ ‫مســتقیم یکی از مولفه‌های توسعه گردشــگری خارجی است که‬ ‫متاســفانه تحریم‌ها سبب کاهش یا قطع برخی از پروازها به داخل‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد کاهش تأثیرات تحریم‌ها در صنعت گردشگری‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی تهمیداتی برای پروازهای‬ ‫خارجــی به داخل بــا توجه به تحریم انجام داده اســت‪ ،‬بیان‌کرد‪:‬‬ ‫ســتادی از ســال ‪ ۹۶‬در ســازمان میراث فرهنگی تشکیل شد تا‬ ‫تصمیماتی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر صنعت گردشگری اتخاذ‬ ‫شود‪ .‬رئیس ســازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به افزایش‬ ‫تمرکز روی گردشــگری منطقه‌ای‪ ،‬اضافه کردن کشورهای هدف‪،‬‬ ‫به صفر رســاندن هزینه‌های روادید عراق‪ ،‬لغــو روادید یک طرفه‬ ‫کشــور عمان‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدامات سبب شده طی سه ماهه نخست‬ ‫امســال در مقایسه با مدت مشابه در ســال گذشته شاهد افزایش‬ ‫ورود گردشــگر از حدود ‪ ۲۷۰۰‬گردشگر ســال ‪ ۹۷‬به بیش از ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬گردشــگر در امسال باشــیم‪ .‬وی با اشاره به رشد ‪۵۲‬‬ ‫درصدی صنعت گردشــگری در سال گذشــته‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ورود‬ ‫گردشــگران خارجی به کشــور از مجموع ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫گردشگر خارجی در سال ‪ ۹۶‬به هفت میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار گردشگر‬ ‫در سال گذشته رسیده اســت‪ .‬معاون رئیس جمهور به لغو روادید‬ ‫یک طرفه با کشــور چین اشــاره و اظهار کرد‪ :‬چین ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫گردشــگر خروجی در سال ‪ ۲۰۱۸‬داشــته که می تواند یک بازار‬ ‫بزرگ گردشگری برای کشور ما محســوب شود‪ .‬مونسان در ادامه‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬بزودی تبلیغات وســیع در چین توســط گروه‌های‬ ‫مختلف برای جذب گردشــگران و معرفی جاذبه های متنوع ایران‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲۱۰‬پروژه در حوزه گردشگری گیالن‬ ‫وی با بیان اینکه استان گیالن جز استان‌های میهمان پذیر و گردشگری‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۲۱۰‬پروژه در حوزه گردشــگری در‬ ‫اســتان گیالن در حال اجرا اســت‪ .‬رئیس ســازمان میــراث فرهنگی‬ ‫بــا بیان اینکه از این تعداد ‪ ۴۱‬پروژه هتل اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در این میان‬ ‫‪۱۰‬هتل شــامل هتل های چهار و پنج ســتاره است که نویددهنده رونق‬ ‫گردشــگری در ســال‌های آتی در گیالن است‪ .‬وی با اشــاره اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درصد پروژه‌های گردشــگری گیالن در دولــت دوازدهم به بهره برداری‬ ‫می‌رســد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهره برداری از پروژه‌های گردشگری سبب افزایش‬ ‫زیر ســاخت‌های گردشــگری گیالن و ســرآمدی در حوزه گردشگری‬ ‫کشور می‌شود‪.‬‬ ‫کارگروه ســینمایی کودک راه اندازی شد که خانم طائرپور ریاست‬ ‫این شورا را داشت‪ .‬در آن کارگروه فارابی‪ ،‬آقای جبلی‪ ،‬آقای شجاع‬ ‫نــوری و خانم برومند هم نیز حضور داشــتند‪ .‬این کارگروه وظیفه‬ ‫تولید و اکران را هم در نظر داشــت‪ .‬اما این کارگروه هم به دالیلی‬ ‫تعطیل شد و اعضا استعفا دادند‪.‬‬ ‫درباه جشنواره فیلم کودک بگویید؛ اینکه آیا روال آن مانند‬ ‫سال‌های قبل اســت و تنها به نمایش و حمایت از فیلم‌های‬ ‫اختصاص دارد؟‬ ‫تصمیمی که درباره جشــنواره کودک گرفته شد این بود که مانند‬ ‫قبل فقط جشنواره مســئول حمایت از فیلم‌های سینمایی کودک‬ ‫نیست‪ .‬توضیح اینکه در سال‌های قبل جشنواره برای رونق سینمای‬ ‫کودک می‌آمد از فیلمســازان ســینمای کودک حمایت می‌کرد تا‬ ‫آن‌ها وارد مرحله فیلم‌ســازی شــوند اما تمهید جدی برای اکران‬ ‫نداشت‪ .‬برای همین تعداد بسیار زیادی از فیلم‌های سینمای کودک‬ ‫باقی ماند که اصال اکران نشده‌اند‪ .‬ما آمدیم و گفتیم که دیگر نباید‬ ‫جشــنوراه فقط محلی برای نمایش ســینمای کودک و حمایت از‬ ‫تولید آن باشد بلکه ضمن آنکه از فیلم‌سازان برای تولید این فیلم‌ها‬ ‫حمایت می‌کنیم باید آن‌ها به اکران هم نظر داشــته باشند و فقط‬ ‫برای نمایش در جشــنواره حضور پیدا نکننــد‪ .‬دقیقا همین عامل‬ ‫باعث شده اســت که آن فیلم‌های تولید شده در جشنوراه کودک‬ ‫عموما قابلیت اکران نداشــته باشند و متاسفانه باید گفت که بیشتر‬ ‫ســینمادارن گفته‌اند که حاضر نیســتند آن‌ها را اکران کنند چون‬ ‫عوامل فروش خوب را نخواهند داشت و نمی‌توانند به نتیجه خوبی‬ ‫برسند‪ .‬چون یا خیلی قدیمی هستند و یا از فضای خوب و مناسبی‬ ‫جهت اکران در ســینمای کودک برخوردار نیستند‪ .‬برنامه ریزی ما‬ ‫این اســت که بخشــی از این فیلم‌ها باید در شبکه نمایش خانگی‬ ‫اکران شــود یا در تلویزون پخش شــود تا بدین وسیله برای عموم‬ ‫نمایش داده بشود‪.‬‬ ‫وزارت دادگستری و ارتباطات‬ ‫کانال‌های بی‌هویت در فضای‬ ‫مجازیراشناساییکنند‬ ‫نماینده مــردم بابل در مجلس بر ضرورت شناســایی‬ ‫کانال‌های بی‌شناســنامه و بی‌هویت تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه برخی از فضای مجازی برای تخریب و تفرقه‬ ‫افکنی استفاده و ناامیدی را در جامعه تزریق می‌کنند‪.‬‬ ‫حســین نیــاز آذری در مــورد تذکر خود بــه وزرای‬ ‫دادگستری‪ ،‬ارتباطات و کشور مبنی بر ضرورت برخورد‬ ‫با کانال‌های بی شناسنامه و تخلفات در فضای مجازی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کانال‌های تقلبی و بــی هویت امنیت اخالقی و‬ ‫سیاسی جامعه را در معرض تهدید قرار داده و نیاز است‬ ‫شناســایی و برخورد با مدیران آنها در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪ .‬نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایــن کانال‌ها اگر نقد منصفانه‌ای به مســئوالن‬ ‫دارند می توانند ارائه کنند اما درســت نیســت که با‬ ‫نشر اکاذیب با آبروی مسئوالن و مردم بازی و اخبار را‬ ‫متناسب با سلیقه خود تغییر و به مردم ارائه‌کنند‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر ضرورت شناسایی کانال‌های بی‌شناسنامه و‬ ‫بی‌هویت از سوی وزارت ارتباطات‪ ،‬کشور و دادگستری‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه برخی از فضای مجازی برای تخریب‬ ‫و تفرقه افکنی اســتفاده و ناامیدی را در جامعه تزریق‬ ‫می‌کنند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ‬ ‫فردی حق ندارد به صورت غیررسمی در فضای مجازی‬ ‫فعالیت کند و به صورت جدی می طلبد ســاماندهی‬ ‫کانال‌های فعــال در حوزه مجازی‪ ،‬فیلتر کانال‌های بی‬ ‫هویــت و برخورد قاطع با مدیران آنها در دســتور کار‬ ‫دســتگاه‌های مربوطه قرار گیرد‪ .‬نیازآذری با تاکید بر‬ ‫اینکه از فضای مجازی می‌توان به بهترین شــکل بهره‬ ‫برداری و و تهدیدهــا را تبدیل به فرصت کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فضای مجازی باید به محلی برای رشد و پیشرفت همه‬ ‫جانبه کشــور و استان‌ها تبدیل شــود نه محلی برای‬ ‫تخریب و نشر اکاذیب‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬
‫پرونده‌‌ای برای مصادره مفاخر‪ ،‬هنر و آثار تاریخی ایران‬ ‫دیروزموالناامروزفارابیفردافردوسی!‬ ‫‪3‬‬ ‫سه‌شنبـــــــــــــــه ‪15‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1138‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫آثار هنری دست‌ساز نشان‬ ‫ملیمرغوبیتمی‌گیرد‬ ‫پرونده‌ مصادره مفاخر‪ ،‬هنــر و آثا ِر تاریخی ایران‬ ‫توسط کشورهای همسایه ســنگین شده و از آن‬ ‫متولیــان ایرانی به این موضوع‪.‬‬ ‫طرف بی‌توجهی‬ ‫ِ‬ ‫ایــران فرهنگی‌ با‬ ‫کشــورهای برآمده از نقشــ ‌ه‬ ‫ِ‬ ‫استفاده از این بی‌دقتی‪ ،‬هر روز گامی جدید برای‬ ‫‌زبان‬ ‫مصادره شخصیت‌ها و مفاخر فرهنگی فارسی ِ‬ ‫ایرانی برمی‌دارند‪.‬‬ ‫«خانه‪-‬موزه فارابی در ترکیه افتتاح شــد!»؛ خبر‬ ‫کوتاه بود و شــاید مانند خبرهــای زیادی از این‬ ‫دست واکنشــی را در مسئوالن ایرانی برنیانگیزد‪.‬‬ ‫خانه‪-‬موزه فارابی فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی‬ ‫به مناســبت هزاروصدوپنجاهمین سالگرد تولد او‬ ‫که قرار است در سال ‪ ۲۰۲۰‬توسط یونسکو جشن‬ ‫گرفته شود‪ ،‬توسط دانشگاه ملی فارابی قزاقستان‬ ‫و شهرداری استانبول‪ ،‬با حمایت شورای همکاری‬ ‫کشورهای ترک‌زبان و سفارت قزاقستان در ترکیه‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫شاید بگویند فقط یک موزه افتتاح شده در کشوری‬ ‫‌زبان زاد ‌ه‬ ‫غیر از ایران به نام یک شخصیت فارسی ِ‬ ‫ایران فرهنگــی؛ پس واکنش برای‬ ‫قزاقســتان در‬ ‫ِ‬ ‫چیست؟‬ ‫پاســخ به این پرســش نیاز به یک یــادآوری در‬ ‫طول همین چند ســال اخیر دارد‪ ،‬وقتی کشــور‬ ‫آذربایجــان قص ِد نا ِم «نظامی گنجــوی» را کرد‪،‬‬ ‫ترکیه زبان «ابن‌سینا» را ترکی دانست و «موالنا»‬ ‫را برای خود به یــک برند تبدیل کرد‪ ،‬آذربایجان‬ ‫خیز برداشت تا «شــاهنامه» را به نام خود کند و‬ ‫ِ‬ ‫ساخت نمونه‌ای از «بادگیر» قصد‬ ‫کشور امارات با‬ ‫ِ‬ ‫ســاخت آن را به نام خود به یونسکو‬ ‫کرد تا روش‬ ‫بدهد‪ ،‬یا حتی وقتی آذربایجان برای ثبت نگارگری‬ ‫ایرانی در یونســکو به نام خود قصد کرد یا در راه‬ ‫ِ‬ ‫ثبت جهانی «تــار» و «چوگان» به نام خود قدم‬ ‫برداشت و حتی تاجیکستان تصویر «ابن‌سینا» را‬ ‫روی اسکناس ‪ ۲۰‬سامانی خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫دالیلی که هر کدام به خودی خود می‌توانند قدم‬ ‫جدید ترکیه برای احداث موزه‌ «فارابی» را به یک‬ ‫هشدار تبدیل کنند‪ ،‬هشداری که نمونه‌های قبلی‬ ‫آن نشان داده به مرور ترکیه و قزاقستان «فارابی»‬ ‫فارسی‌زبان را به نام خود می‌دانند و الغیر‪.‬‬ ‫مفاخر کشورمان را فریز کرده‌ایم تا بقیه از‬ ‫آن‌ها استفاده کنند‬ ‫علی‌رضا دبیرنژاد موزه‌دار و عضو ایکوم ایران ایجاد‬ ‫چنین موزه‌ای را یک نشــانه برای اتفاقات بعدی‬ ‫ِ‬ ‫شــخصیت «ابونصر محمد بن‬ ‫که می‌تواند با نام و‬ ‫محمد طرخانــی» ملقب به «فارابــی» رخ دهد‪،‬‬ ‫می‌داند‪ ،‬یعنی حتی ثبت او برای کشور ترکیه!‬ ‫او می‌گویــد‪ :‬چیزهایی در کشــورمان وجود دارد‬ ‫که میراث و افتخار همه کشــور است‪ ،‬اما وقتی از‬ ‫آن‌ها هیچ استفاده‌ای نشود‪ ،‬در شرایطی که قابل‬ ‫بهره‌برداری هستند‪ ،‬به سرمایه‌ای برای کشورهای‬ ‫دیگر تبدیل می‌شوند‪ ،‬ســرمایه‌های کشورمان از‬ ‫دست می‌روند و ســودی ندارند‪ ،‬مانند بذری که‬ ‫وقتــی نکاریم به نتیجه و محصولی نمی‌رســد‪ .‬او‬ ‫بخشــی از این میراث را که بیشــتر مفاخر کشور‬ ‫هستند‪ ،‬غیرملموس می‌داند و ادامه می‌دهد‪ :‬این‬ ‫مفاخــر وقتی به میراث ملموس تبدیل نشــوند و‬ ‫از آن‌هــا بهره فرهنگــی معاصر گرفته نشــده و‬ ‫ثبت و ضبط نشــوند‪ ،‬وارد حیات چرخه امروزی‬ ‫هم نمی‌شــوند‪ .‬او علمی مانند پزشــکی سنتی یا‬ ‫علوم مرتبط به گذشته را بخشی از سرمایه‌ کشور‬ ‫زندگی امروزی نقشی‬ ‫می‌داند که باید بین فضای‬ ‫ِ‬ ‫عملی داشته باشــند و بیان می‌کند‪ :‬این‌که فقط‬ ‫اســمی در گذشــته را مطرح کنیم‪ ،‬فایده ندارد‪،‬‬ ‫این‌ها خــود به خود فریز می‌شــوند و به مرور از‬ ‫بخش دیگر این روایت را به‬ ‫بین می‌روند‪ .‬دبیرنژاد‬ ‫ِ‬ ‫فریز کردن مفاخر فرهنگی کشور مربوط می‌داند‬ ‫و ادامه می‌دهد‪ :‬هجمــه و بهره‌برداری دیگران از‬ ‫مفاخــر ما با همین برخوردها انجام می‌شــود‪ .‬در‬ ‫کشــور این همه مفاخر فرهنگی و دستاوردهای‬ ‫علمــی‪ ،‬ادبی و فرهنگی داریم‪ ،‬اما چقدر برای این‬ ‫دســتاوردها روش‌های جدیدی پیدا کرده‌ایم که‬ ‫آن‌هــا را ثبت و ضبط و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم‬ ‫و بتوانیم برای چرخه امروزی از آن‌ها برند جهانی‬ ‫درآوردیم؟‬ ‫لوور از داوینچی ایتالیایی استفاده می‌کند و‬ ‫ترکیه موالنا را برند خود کرده‬ ‫او با اشاره به رفتارهای موزه لوور با تابلو «مونالیزا»‬ ‫اثر لئوناردو داوینچی و ایجاد یک برند جهانی برای‬ ‫خــود در این زمینه‪ ،‬تاکید می‌کنــد‪ :‬موزه لوور با‬ ‫ایــن رفتارها برای خود راه ارتزاق درســت کرده‪،‬‬ ‫در حالی کــه لئوناردو داوینچی اصال فرانســوی‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر ایتالیا نیز امسال به مناسبت‬ ‫چندصدمین ســال تولد این نقاش مشــهور‪ ،‬در‬ ‫تدارک اجرایی کردن برنامه‌هایی است که تا بتواند‬ ‫برند لئوناردو را در ســطح جهانی استفاده و از آن‬ ‫بهره‌برداری فرهنگی و اقتصادی کند‪.‬‬ ‫این موزه‌دار با اشــاره به رفتارهای کشــور ترکیه‬ ‫در اســتفاده از برند «موالنا» در طول ســال‌های‬ ‫گذشــته‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬ترکیه هرساله با این برند‬ ‫یک چرخه گردشگری برای خود ایجاد می‌کند و‬ ‫از آن برندی جهانی ســاخته اســت‪ .‬او این سوال‬ ‫را مطــرح می‌کنــد که ما از دانشــمندان خود از‬ ‫«ابن سینا» گرفته تا «فارابی» در کدام موزه‌های‬ ‫کشور‪ ،‬تجلی‪ ،‬تحقق و نمودی برای این چهره‌های‬ ‫شاخص علمی و ادبی می‌توانیم داشته‌ باشیم؟‬ ‫کِی برای مفاخرمــان چرخ ‌ه اقتصادی ایجاد‬ ‫کرده‌ایم؟‬ ‫دبیرنــژاد همچنین بــه رفتار کشــور ترکیه در‬ ‫اســتفاده از رمان «معصومیــت» اورهان پاموک‬ ‫و ایجاد یک چرخه‌ اقتصادی براســاس آن اشاره‬ ‫می‌کند و می‌گوید‪ :‬کافی اســت بشــماریم که در‬ ‫ایران چند نویسنده و مفاخر و آثار برجسته داریم‪،‬‬ ‫که برای‌شــان حتی یک قدم هم برنداشته‌ایم؟ به‬ ‫عنوان مثال چه زمانی آمده‌ایم برای «سندباد» در‬ ‫ایران کاری تولید کنیــم‪ ،‬یا پهلوانان و مفاخرمان‬ ‫مانند «پوریای ولی» تا دانشمندانی مثل «زکریای‬ ‫رازی»‪« ،‬ابن سینا» یا «فارابی» را به بقیه معرفی‬ ‫کنیم‪ ،‬این در حالی است که متاسفانه بسیاری از‬ ‫شخصیت‌های ما آن طرف شناخته‌شده‌تر از داخل‬ ‫کشور هستند‪ .‬او با تاکید بر این‌که براساس اصول‬ ‫جهانی امروزه هر کشــور که برای هر اثری زودتر‬ ‫گام جلــو بگذارد‪ ،‬چه ترکیه برای فارابی باشــد و‬ ‫چه آذربایجان برای نظامی‪ ،‬برای‌شان یک گام رو‬ ‫به جلو است‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬برای این شخصیت‌ها‬ ‫موزه می‌سازند یا مدال در نظر می‌گیرند‪ ،‬گامی که‬ ‫در ایران برای فارابی در حد یک جشنواره ساالنه و‬ ‫یک عنوان تعریف شده و نه بیشتر از آن‪.‬‬ ‫با ایجاد موزه فارابی‪ ،‬ترکیه او را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‬ ‫این مــوزه‌دار ایجاد موزه برای شــخصیتی مانند‬ ‫فارابــی و معرفی کردن او در کشــورش را نوعی‬ ‫ثبــت «فارابــی» بــرای خــود می‌دانــد و ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬در نقطه‌ای مانند فرانســه تابع یک برند‬ ‫به نام «مونالیزا» می‌شــوند و به چرخه اقتصادی‬ ‫خود تزریق می‌کنند‪ ،‬اما ما در ایران نشســته‌ایم‬ ‫و برای هیــچ کدام از شــخصیت‌ها و مفاخرمان‪،‬‬ ‫موزه‌ یا برندی ایجاد نمی‌کنیم تا دســت‌کم از این‬ ‫راه‌ها به مسیری درســت برسیم‪ .‬این کار طبیعتا‬ ‫مانند بذری اســت که در دامن‌مان مانده و روز به‬ ‫روز خشــک می‌شــود و دیگران یک روز آن را به‬ ‫شخصیتی برای خود تبدیل می‌کنند‪ ،‬حال این اثر‬ ‫می‌خواهد فرش ایرانی باشد‪ ،‬کتاب شاهنامه باشد‬ ‫یا شخصیتی فارسی‌زبان‪.‬‬ ‫دبیرنژاد نمونه‌ دیگر این شــخیت‌ها را «میرسید‬ ‫علــی همدانی» می‌داند که بیشــترین آثارش در‬ ‫ایران است و موزه‌اش در تاجیکستان و مقبره‌اش‬ ‫در کشــمیر‪ .‬یا موالنا که همه چیزش را به ترکیه‬ ‫نسبت می‌دهند و ما این همه ادعای موالنا داریم‪،‬‬ ‫اما کدام مکان و مرکز فرهنگی‌مان در ایران است‬ ‫کــه به رصد کردن و جمع کردن اطالعات مربوط‬ ‫به او می‌پردازد‪ ،‬حتــی وقتی می‌خواهیم با موالنا‬ ‫مواجه شــویم‪ ،‬به جز یک اسم که روی تابلویی در‬ ‫کنار یک خیابان است‪ ،‬هیچ جای دیگری نداریم‪.‬‬ ‫فردا منتظر مصادره «شاهنامه» باشید‬ ‫ایــن موزه‌دار با تاکید بر این‌که از فردا باید منتظر‬ ‫«شاهنامه» باشــیم که ناگهان کشوری با نام یک‬ ‫موزه یا یک برند یا جشــنواره آن را مصادره کند‪،‬‬ ‫اظهــار می‌کند‌‪ :‬آن‌قــدر که امــکان دارد تا دیگر‬ ‫کشــورها مانند تاجیکستان که با رستم و سهراب‬ ‫زندگی کرده و از آن‌ها فیلم‌ساخته‌اند با شاهنامه‬ ‫خود را مطرح کند‪ ،‬در ایران امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫او با اشــاره به این‌که در هــر حالت چیزی مانند‬ ‫«دنده کباب» یا یک شــخصیت را ثبت می‌کنیم‪،‬‬ ‫اما در نهایت به نوع بهره‌برداری از آن شــخصیت‬ ‫هیچ اهمیتــی نمی‌دهیم‪ ،‬می‌گویــد‪ :‬در واقع ما‬ ‫هیچ نــوع رویکرد و چشــم‌انداز و مدیریتی برای‬ ‫بهره‌برداری و ثبت در این موارد نداریم‪ .‬مهم است‬ ‫که توجه‪ ،‬سیاست و برنامه‌ای برای بهره‌برداری و‬ ‫برندسازی داشته باشیم‪ ،‬چون ثبت هر شخصیت‬ ‫فقط یک گام بــرای بهره‌برداری اســت‪ ،‬نه همه‬ ‫چیزی که باید به آن برسیم‪.‬‬ ‫فارابی کیست؟‬ ‫ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملقب به فارابی‪،‬‬ ‫در حدود ســال ‪ ۲۵۷‬هجری قمــری در دهکده‬ ‫«وســیج» از ناحیه‌ فاراب شــهر اُتــرار کنونی در‬ ‫جنوب قزاقســتان بــه دنیا آمــد‪ .‬در جوانی برای‬ ‫تحصیل به بغداد رفت و در کنار «متی بن یونس»‬ ‫به فراگرفتن منطق و فلســفه آموخت‪ ،‬سپس به‬ ‫حران سفر کرد و شاگرد «یوحنا بن حیالن» شد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫از آغــاز کار‪ ،‬هوش سرشــار و علم‌آموزی او باعث‬ ‫شــد تا همه موضوعاتی را که تدریس می‌شد‪ ،‬به‬ ‫خوبی یاد بگیرد‪ .‬به زودی نام او به عنوان فیلسوف‬ ‫و دانشمند شهرت یافت و وقتی به بغداد برگشت‪،‬‬ ‫گروهی از شــاگردان‪ ،‬گرد او آمدند که «یحیی بن‬ ‫عدی» فیلسوف مسیحی یکی از آنان بود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۳۳۰‬هجری قمری به دمشق رفت و به‬ ‫«ســیف‌الدوله حمدانی» حاکم حلب پیوســت و‬ ‫در زمره علمای دربار او درآمد‪ .‬او در ســال ‪۳۳۸‬‬ ‫هجری قمری در ســن هشتادســالگی در دمشق‬ ‫درگذشت‪ .‬مورخان اسالمی معتقدند فارابی فردی‬ ‫زهدپیشه و عزلت‌گزین و اهل تأمل بود‪ .‬اعراض او‬ ‫از امور دنیوی به حدی بود که با آن‌که سیف‌الدوله‬ ‫برایش از بیت‌المال حقوق بسیار تعیین کرده بود‪،‬‬ ‫به چهار درهم در روز قناعت می‌ورزید‪ .‬فارابی در‬ ‫انــواع علوم بی‌همتا بود‪ .‬چنان‌که درباره هر علمی‬ ‫از علوم زمان خویش کتاب نوشت و از کتاب‌های‬ ‫وی معلوم می‌شود که در علوم زبان و ریاضیات و‬ ‫کیمیا‪ ،‬هیئت‪ ،‬علوم نظامی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬طبیعیات‪،‬‬ ‫الهیات‪ ،‬علوم مدنی‪ ،‬فقــه و منطق مهارتِ زیادی‬ ‫داشت‪ .‬ابن سینا او را استاد خود می‌دانست و ابن‬ ‫رشد و دیگر حکمای اسالم و عرب‪ ،‬برایش احترام‬ ‫قائل بودند‪ .‬در سنت فلسفه اسالمی‪ ،‬فارابی را بعد‬ ‫از ارســطو که ملقب به «معلــم اول» بود‪« ،‬معلم‬ ‫ثانی» لقب داده‌اند‪.‬‬ ‫مســابقه دریافت نشــان مرغوبیــت صنایع‌دســتی یک مجوز‬ ‫رســمی برای حضــور تولیدکنندگان صنایع‌دســتی این رقابت‬ ‫جهانــی به نام «برنامه داوری مهر اصالت یونســکو» اســت که‬ ‫توسط شــورای جهانی صنایع‌دســتی به‌زودی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تولید‌کنندگان صنایع‌دســتی برای حضور در مســابقه جهانی‬ ‫دریافت مهر مرغوبیت‪ ،‬در یک رقابت داخلی شــرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سازمان میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی‬ ‫و گردشــگری بــا انتشــار فراخوانــی از همــه تولیدکنندگان‬ ‫صنایع‌دستی کشور خواسته است تا پایان مرداد ماه برای ثبت‌نام‬ ‫درمسابقه دریافت نشــان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی از طریق‬ ‫سایت رسمی این ســازمان اقدام کنند‪ .‬چهار پارامتر در اعطای‬ ‫نشان ملی مرغوبیت مبنای کار ســازمان میراث‌فرهنگی است؛‬ ‫این پارامترها شامل مرغوبیت‪ ،‬اصالت‪ ،‬نوآوری و قابلیت بازاریابی‬ ‫اســت‪ .‬یکی از ویژگی‌های مهم درحوزه صنایع‌دســتی که نگاه‬ ‫مشترک جهانی برای آن وجود دارد اصالت و دست‌ساز بودن آن‬ ‫است به‌طوری که یونسکو‪-‬ســازمان آموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی‬ ‫ملل متحد‪ -‬از سال ‪ ۲۰۰۱‬هر دو سال یک‌بار به برگزاری«برنامه‬ ‫داوری مهر اصالت یونسکو» می‌پردازد و در این رقابت به برخی‬ ‫از صنایع‌دستی برگزیده هر کشور نشانی با نام «مرغوبیت» اعطا‬ ‫می‌شــود‪ .‬ایران نیز از سال ‪ ۲۰۰۷‬به همراه صنایع‌دستی نفیسی‬ ‫که دارد در این طرح مشارکت کرده و موفق به دریافت ‪ ۴۵‬نشان‬ ‫شد که از نظر آماری برای ما بسیار افتخار‌آفرین است‪.‬‬ ‫آخرین دوره برگزاری «برنامه داوری مهر اصالت یونســکو» سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بوده است که ایران برای چهارمین‌بار آن را میزبانی کرد‬ ‫و ‪ ۳۴۶‬اثر از کشــور در آن شــرکت داده شــد که ‪۴۶‬اثر موفق‬ ‫به دریافت نشــان مرغوبیت مهر اصالت صنایع‌دســتی شــدند‪.‬‬ ‫حســین بیدختی مدیرکل دفتر توســعه و ترویج صنایع‌دستی‬ ‫ســازمان میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری در گفت‌وگو‬ ‫بــا «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد‪ :‬ایران تصمیــم گرفت رقابتی با‬ ‫عنوان نشان ملی مرغوبیت را به‌صورت هر دو سال یک‌بار برگزار‬ ‫کنــد تا آثاری کــه دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد هســتند را‬ ‫شناســایی و نشان ملی به آنها اعطا شود‪ .‬این نشان ملی در واقع‬ ‫مجوز ورود آثار برای شرکت در رقابت جهانی برنامه داوری مهر‬ ‫اصالت اســت که از ســال ‪ ۲۰۱۴‬این برنامه از سازمان تربیتی‪،‬‬ ‫علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد ‪-‬یونســکو‪ -‬به شــورای‬ ‫جهانی صنایع‌دســتی ‪ -WCC-‬منتقل شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬قبل از‬ ‫برگزاری اعطای نشــان مرغوبیت ملی بســیاری از آثار به علت‬ ‫مطابق نبودن با شاخص‌های یونسکو در این رقابت شرکت داده‬ ‫نمی‌شــد؛ زیرا برای یونسکو مواردی همچون؛ اصالت هویت اثر‪،‬‬ ‫خالقیت و نوآوری‪ ،‬تناسب قیمت با بازار‪ ،‬دارا بودن قابلیت تولید‬ ‫انبــوه‪ ،‬مرغوبیت مواد اولیه‪ ،‬بومی بودن مواد اولیه‪ ،‬کیفیت اجرا‪،‬‬ ‫برگشت‌پذیری به طبیعت‪ ،‬حفظ حق و حقوق کارگران و نیروی‬ ‫انسانی فعال در فرآیند تولید و دست‌ساز بودن بخش اعظم پروسه‬ ‫ساخت از جمله شــاخص‌های مقبول در این رقابت‌ها محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬مدیرکل دفتر توسعه و ترویج صنایع‌دستی درخصوص‬ ‫برگزاری آخرین دوره رقابت دریافت نشان مرغوبیت ملی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬آخرین دوره ســال ‪ ۹۶‬برگزار شــد که با شرکت ‪ ۷۵۰‬اثر‬ ‫از صنایع‌دســتی شهرهای مختلف کشــور ‪ ۳۴۶‬اثر آن موفق به‬ ‫دریافت نشــان و مجاز به ورود به رقابت جهانی دوره رقابت‌های‬ ‫دریافت «نشــان مرغوبیت مهر اصالت صنایع‌دستی بین‌المللی»‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بیدختی درخصوص تاثیر این نشــان بر میزان فروش و صادرات‬ ‫به «دنیای‌اقتصاد» گفت‪ :‬شرکت‌کنندگانی که موفق به دریافت‬ ‫این نشــان می‌شــوند‪ ،‬می‌توانند با اســتفاه از آن بازاریابی‌های‬ ‫قدرتمنــد کــرده ومیزان فــروش محصوالت خــود را افزایش‬ ‫دهند‪ ،‬عــاوه بر آن ســازمان میراث‌فرهنگی صنایع‌دســتی و‬ ‫گردشــگری نیز برای آنهــا امتیازاتی همچــون اولویت در ارائه‬ ‫خدمات مختلف‪ ،‬تســهیالت‪ ،‬ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت و‬ ‫کمک به افزایش میزان تولید را نیز درنظر می‌گیرد‪ .‬آن دســته‬ ‫از افرادی که این نشــان را دریافت کنند به نوعی بازار داخلی و‬ ‫صادرات صنایع‌دســتی تولیدی خود را تضمین کرده‌اند‪ .‬افزایش‬ ‫میزان فروش صنایع‌دســتی‪ ،‬افزایش جذب گردشگر و ارزآوری‬ ‫از مزایای حضور تولیدکنندگان صنایع‌دســتی کشور در رقابت‬ ‫بین‌المللی یونســکو محسوب می‌شود و اگر تحریم‌ها کمتر شود‬ ‫ایــران می‌تواند با فروش و صادرات منســجم در مناســبت‌ها و‬ ‫گردهمایی‌های جهانی برند پایدار برای صنایع‌دستی خود تعریف‬ ‫و آن را جهانــی کند زیرا ایران در این حوزه دارای رتبه بســیار‬ ‫قابل‌قبولی است‪.‬‬
‫نگاهی به فیلم «تصنیف باستر اسکراگز» کاری از برادران کوئن‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبـــــــــــــــه ‪15‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1138‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫تراژدی مرگ و نسبت آن با تقدیر!‬ ‫اخبار‬ ‫فیلمجدیداسکورسیزیپایان‌بخش‬ ‫جشنوارهفیلملندنمی‌شود‬ ‫«ایرلندی» جدیدتریــن فیلم مارتین اسکورســیزی به عنوان فیلم‬ ‫اختتامیه جشنواره فیلم لندن انتخاب ‪ ۲۰۱۹‬شد‪ .‬به این ترتیب درام‬ ‫نت‌فلیکس که سینمادوســتان مدت زیادی در انتظارش بودند اولین‬ ‫اکران بین‌المللی خود را در شــب پایانی جشنواره لندن در ‪ ۱۳‬اکتبر‬ ‫تجربه می‌کند‪ .‬انتظار می رود گروه بازیگران فیلم و خود اسکورسیزی‬ ‫هم در جشنواره حضور یابند‪ .‬این کارگردان اسکاری درباره این فیلم‬ ‫گفته اســت که سال‌ها به ساخت آن فکر می‌کرده و اولین بار خیلی‬ ‫وقت پیش با رابرت دنیرو درباره ساختن آن صحبت کرده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دلمان می‌خواســت به روشی بســازیمش که الزم بود ساخته‬ ‫شــود و این فیلم در عین حال فیلمی است که می‌خواستیم در طول‬ ‫زندگیمان آن را بسازیم‪ .‬در ساخت «ایرلندی» بار دیگر اسکورسیزی‬ ‫با فیلمنامه نویس «دارو دســته نیویورکی‌ها» یعنی اســتیو زیلیان‬ ‫همکاری کرده است و او فیلمنامه را با اقتباس از رمان چارلز برانت با‬ ‫عنوان «شــنیدیم خانه‌ها را رنگ می‌کنی» نوشته است‪ .‬در این فیلم‬ ‫از تکنولوژی جوان‌ســازی بازیگران استفاده شده و دنیرو و پاچینو به‬ ‫ســال‌ها پیش بازگشته‌اند‪ .‬همزمان با جشنواره لندن اکران این فیلم‬ ‫در ســینماهای بریتانیا شروع می شــود‪ .‬اسکورسیزی این فیلم را با‬ ‫بودجه ‪ ۱۶۰‬میلیون دالری ســاخته است و فیلم قرار است به عنوان‬ ‫فیلم افتتاحیه پنجاه و هفتمین جشنواره فیلم نیویورک ‪ ۲۷‬سپتامبر‬ ‫و پیش از جشنواره لندن دیده شــود‪ .‬پیشتر اعالم شده بود «تاریخ‬ ‫شــخصی دیوید کاپرفیلد» فیلم افتتاحیه این دوره جشــنواره فیلم‬ ‫لندن خواهد بود‪ .‬شــصت و سومین دوره جشنواره فیلم لندن از ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬اکتبر (‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬مهر) برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫هنرمنداسکاریعلیهترامپ‬ ‫هنرمند آهنگســاز برنده اســکار با ســرزنش ترامــپ او را به‌عنوان‬ ‫الهام‌بخش تروریســت‌ها در تیراندازی‌های اخیر آمریکا خواند‪ .‬جان‬ ‫لجند چهره مشــهور دنیای موسیقی که هرگز نگاه منفی‌اش نسبت‬ ‫بــه ترامپ را پنهان نکرده اســت‪ ،‬به دنبال تیراندازی در ال‌پاســو و‬ ‫اوهایو در همین آخر هفته‪ ،‬با چندین پســت که منتشر کرد ترامپ‬ ‫را الهام‌بخش خشــونت‌ها خواند‪ .‬این خواننده و ترانه‌ســرا در یکی از‬ ‫توییت‌هایش ضمن اینکه نوشــت دلش با قربانیان حادثه ال پاسو و‬ ‫دیتون اســت افزود‪ :‬کشــور ما چنین تجربیات تلخی را خیلی زیاد‬ ‫داشــته اســت و ما نیاز داریم که رهبرانمان درباره این اعمال دست‬ ‫به صحبت بزنند‪ .‬باید اســلحه‌های جنگ را از خیابان‌ها بیرون کشید‬ ‫و با ایدئولوژی شــیطانی ملت‌گرایی سفید که الهام‌بخش بسیاری از‬ ‫این رفتارهای تروریستی است‪ ،‬مبارزه کرد‪ .‬وی در جایی دیگر افزود‪:‬‬ ‫وقتی ما ســم نژادپرستی را که از دهان رییس جمهور بیرون می‌آید‬ ‫محکوم می‌کنیم و به سیاســت‌های وی اعتراض می‌کنیم‪ ،‬پای مرگ‬ ‫و زندگــی در میان اســت‪ .‬رییس جمهور مرتــب الهام‌بخش قاتالن‬ ‫می‌شــود‪ .‬خود او بخشی از مشکل است‪.‬اوایل هفته نیز لجند ترامپ‬ ‫را برای اســتفاده از توییت‌های نژادپرستانه‌اش درباره شهر بالتیمور‬ ‫به باد اعتراض گرفته بود و ترامپ را نژادپرستی کوفتی خطاب کرده‬ ‫بود‪ .‬لجند برنده ‪ ۹‬جایزه گرمی اســت و ســال ‪ ۲۰۱۵‬برای موزیک‬ ‫«‪ »Glory‬تهیه شــده برای فیلم «سلما» که فیلمی ضدنژادپرستی‬ ‫و درباره حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا بود‪ ،‬جایزه اسکار دریافت‬ ‫کرد‪ .‬در تیراندازی روز شــنبه در والمارت در غرب تگزاس دست کم‬ ‫‪ ۲۰‬نفر کشــته و ‪ ۲۲‬تن دیگر زخمی شدند و تیراندازی یکشنبه در‬ ‫اوهایو ‪ ۱۰‬کشته و ‪ ۲۶‬زخمی به جای گذاشت‪.‬‬ ‫برگزاری اکران مردمی «جانان»‬ ‫در سینما ایران‬ ‫اکــران مردمی فیلم ســینمایی «جانان» چهارشــنبه ‪ ۱۶‬مرداد در‬ ‫ســینما ایران برگزار می‌شود‪ .‬اکران مردمی فیلم سینمایی «جانان»‬ ‫به کارگردانی کامران قدکچیــان و تهیه‌کنندگی محمد نجیبی روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۶‬مرداد ماه ساعت ‪ ۱۹‬در سینما ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫در اکران مردمی این فیلم بازیگران و سایر عوامل «جانان» به همراه‬ ‫دیگر اهالی ســینما نیز حضور پیدا می کنند‪« .‬جانان» حس و حال‬ ‫نوســتالژی های عاشقانه ســینمای دهه‌‪ ۱۳۶۰‬را دارد‪ .‬در خالصه‬ ‫داســتان این فیلم آمده است‪« :‬جانان روایت عشق و وفاداری است‪.‬‬ ‫عشــقی ناب از گذشته‌های دور و تالقی این عاشقانه با داستان عشق‬ ‫دختر و پســری از نسل امروز ‪ ». ...‬امین حیایی‪ ،‬مژگان بیات‪ ،‬پروانه‬ ‫معصومی‪ ،‬بیژن بنفشه‌خواه‪ ،‬سحر زکریا‪ ،‬مهران رجبی و چنگیز وثوقی‬ ‫از جمله بازیگران «جانان» هســتند‪ .‬عوامل فیلــم عبارتند از مدیر‬ ‫تولید و برنامه‌ریز‪ :‬مجید کرباســیان‪ ،‬طراح گریم‪ :‬ســودابه خسروی‪،‬‬ ‫مدیر صدابرداری‪ :‬محمود سماک‌باشی‪ ،‬دستیار یک کارگردان‪ :‬بهزاد‬ ‫غالمــی‪ ،‬مدیر فیلمبــرداری‪ :‬کامیار فاروقی‪ ،‬طــراح صحنه و لباس‪:‬‬ ‫کیوان ذوالفقاری و دفتر پخش‪ :‬هدایت فیلم‪.‬‬ ‫بهرام رادان با «ایده اصلی» به راگا می‌رود‬ ‫بهرام رادان بــرای افتتاحیه فیلم «ایده اصلی» همراه با دیگر عوامل‬ ‫فیلم به پردیس سینمایی راگا می رود تا با مخاطبان خود در جنوب‬ ‫شــهر تهران دیدار کند‪ .‬این دیدار مردمی روز چهارشنبه ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫ســاعت ‪ ۲۰‬همزمان با آغــاز اکران عمومی فیلــم «ایده اصلی» در‬ ‫ســینماهای سراسر کشور در پردیس سینمایی راگا برگزار می شود‪.‬‬ ‫در خالصه داستان «ایده اصلی» به کارگردانی و تهیه کنندگی آزیتا‬ ‫موگویی آمده است‪« :‬ایران و اسپانیا برای راه اندازی یک پروژه بزرگ‬ ‫در جزیره هندورابی در جنوب ایران به توافق رسیده اند‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫افراد بسیاری به طمع برنده شدن در این مناقصه شرکت کرده اند ‪...‬‬ ‫‪ ».‬بهرام رادان‪ ،‬مریال زارعی‪ ،‬هانیه توسلی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪ ،‬مهرداد‬ ‫صدیقیان و شــهباز نوشــیر در این فیلم به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫پردیس سینمایی راگا واقع در شــهرری‪ ،‬اتوبان شهید آوینی‪ ،‬نبش‬ ‫کریمی شــیرازی و از ســینماهای زیرمجموعه موسسه تصویر شهر‬ ‫است که با ‪ ۳‬سالن نمایش و مجموعاً ‪ ۶۰۸‬صندلی که به تازگی یکی‬ ‫از ســالن های آن به سیستم پخش لیزری مجهز شده است به ارائه‬ ‫خدمت به شهروندان تهرانی می‌پردازد‪.‬‬ ‫آخرین تصنیف سینمایی برادران کوئن به‌دلیل‬ ‫آمیخته آموزه‌های ایمانی یک اثر برجسته است‪.‬‬ ‫برادران کوئن (جوئل و اتان) از پست‌مدرن‌ترین‬ ‫فیلمســازان عصر حاضر محســوب می‌شوند‪.‬‬ ‫آن‌ها در هالیوود فیلم می‌سازند‪ ،‬اما هالیوودی‬ ‫نیستند‪ .‬آن‌چنان ادعای تقید به دین و مذهب‬ ‫را در گفتگو‌ها و رفتارشــان بازتاب نمی‌دهند‪،‬‬ ‫اما رویکرد ایمان‌داری و بررســی ابعاد گناهان‬ ‫بشــر ظاهرا ً مدرن‪ ،‬دو مؤلفــه اصلی اغلب آثار‬ ‫ســینمایی مهم بــرادران کوئن اســت و البته‬ ‫نــگارش چنیــن جمالتی در فضای ســکوالر‬ ‫نقد ایرانی‪ ،‬در کشــوری که زیرساخت آیینی‬ ‫دارد‪ ،‬قطعاً در فضای روشــنفکری «نقد فیلم»‬ ‫به‌تمســخر گرفته می‌شــود‪ .‬جدایــی دین از‬ ‫سیاست گفتمانی با عنوان سکوالریسم شناخته‬ ‫می‌شــود و در ســاختار فعلی رهاشده نقد با‬ ‫تقدس بخشــیدن به فرم و در حوزه نقد فیلم‪،‬‬ ‫جدایی فرم از محتوا‪ ،‬مصداق سکوالریزه کردن‬ ‫نقد فیلم است‪.‬‬ ‫فضای غالب «نقد فیلم»‪ ،‬که از ســوی مدیران‬ ‫فرهنگی همچون ســایر حوزه‌ها نادیده گرفته‬ ‫شــده‪ ،‬محیطی کام ً‬ ‫ال ســکوالر با جهت‌گیری‬ ‫خداناباورانه اســت که با اسلوب و واژه «فرم»‪،‬‬ ‫چشــم نورســیدگان حوزه نقد آنچنان کم‌سو‬ ‫شده که جســت‌وجوگری مفاهیمی منطبق با‬ ‫آیین و ایمان‌داری دشوار است‪ .‬در صورتی که‬ ‫با وجود سیطره بسیط‪ ،‬نشر‪ ،‬تألیف ایمان‌‌‌داری‬ ‫در ســاختار هالیوود‪ ،‬فیلمسازانی نظیر برادران‬ ‫کوئن‪ ،‬زیباترین آثار ســینمای ایمانی را خلق‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بدون آنکه کنیســه‪ ،‬کلیسا و مسجد‬ ‫نشــان دهند‪ ،‬بدون آنکه صلیبی دیده شود و‬ ‫از همــان مهمتر با شــگردهای خاصی‪ ،‬چنین‬ ‫مفاهیمی را در قصه‌های کام ً‬ ‫ال انسانی می‌تنند‪.‬‬ ‫«تصنیف باســتر اســکراگز»‪ ،‬آخرین تصنیف‬ ‫ســینمایی برادران کوئــن‪ ،‬به‌دلیــل انضمام‬ ‫آموزه‌های ایمانی یک اثر برجسته است‪ .‬شاید‬ ‫نتوان عنوان شــاهکار را برای فیلم به‌کار برد‪،‬‬ ‫چون عنوان شــاهکار را در مــورد فیلمی باید‬ ‫به‌کار برد که بی‌واســطه‪ ،‬حقیقت‪ ،‬یا به‌عبارتی‬ ‫بهتر‪ ،‬حقایق جهان هستی را به بشر عصر انکار‬ ‫(خدا) یادآور می‌شــود‪ ،‬اما این اثر برجســته‪،‬‬ ‫گاهی به شاهکارهای سینمایی پهلو می‌زند‪ .‬با‬ ‫قید‪ ،‬تماشــای اثر به بخشی از زندگی ایمانی و‬ ‫سلوک حقیقت‌طلبانه بشر تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫«تصنیف باســتر اســکراگز» فیلمی تمام‌عیار‬ ‫بــا آموزه‌های ایمانی اســت‪ .‬هر اپیــزود فیلم‬ ‫برادران کوئن را بایــد چندبار دید و از زوایای‬ ‫مختلفی بررسی کرد‪ ،‬چون محتوای اثر و فیلم‬ ‫اپیزودیــک این دو نابغه ســینما‪ ،‬با المان‌های‬ ‫نه‌چندان گل‌درشــت‪ ،‬در الیه‌های زیرین اثر‪،‬‬ ‫قصــد دارد مفاهیمی دقیــق را از بن‌مایه‌های‬ ‫ایمانی ارائه دهد‪.‬‬ ‫اما در این مجال باید به یک نکته بسیار ظریف‬ ‫اشــاره کنیم‪ ،‬چون در «نقد محتوایی» مرسوم‬ ‫که عمدتاً محتواگریز و فرم‌نگر اســت‪ ،‬به یک‬ ‫موضوع مهم برای جلوگیری از خلط در تحلیل‬ ‫توجه نشده است‪.‬‬ ‫فیلم دینــی با فیلم مذهبی متفاوت اســت و‬ ‫این دو «گونــه محتوایی»‪ ،‬با فیلم‌های ایمانی‪،‬‬ ‫‌تفاوت‌های بنیادین دارند‪ .‬هرچند که بسیاری‬ ‫از آگاهان و نخبگان به ســطحی قابل اعتنا از‬ ‫تحلیل رســیده‌اند که گاهــی در ارائه نظریات‬ ‫تحلیلــی و تطبیقی‪ ،‬فیلم دینی و فیلم مذهبی‬ ‫می‌تواند یک مدل ترکیبی نیز داشــته باشــد‪،‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال برادران کوئن در ســاخت فیلم «یک مرد‬ ‫جدی» از چنین الگویی برای محتواسازی بهره‬ ‫جسته‌اند‪.‬‬ ‫فیلــم «یک مرد جــدی» بازروایتــی امروزی‬ ‫و تمثیل‌گرا از الگوی داســتانی حضرت ایوب‬ ‫پیامبر است و در ورای اراده این سبک داستانی‬ ‫دینی‪ ،‬سایر روایت‌های فرعی بروز نشانه‌هایی از‬ ‫فیلم مذهبی است‪.‬‬ ‫با همین استدالل می‌توان اثبات کرد که لحاظ‬ ‫کردن چنین مؤلفه‌هایی و الگوهای نمایشــی‬ ‫برای برادران کوئن اهمیت دارد‪.‬‬ ‫اگر با همین دیدگاه به‌ســراغ تماشــای فیلم‬ ‫«تصنیف باستر اســکراگز» برویم‪ ،‬از تماشای‬ ‫فیلم به‌شــکل دیوانه‌واری لــذت خواهیم برد‪.‬‬ ‫این فیلم موفق شد در هفتاد و پنجمین دوره‬ ‫جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در بخش اصلی‬ ‫حضور یابد و به‌عنوان بهترین ســاخته برادران‬ ‫کوئن لقب گیرد‪.‬‬ ‫متن و محتوای اثر درباره تراژدی مرگ و گناه‬ ‫و نسبت آن با تقدیر است‪ .‬این مؤلفه‌ها در قالب‬ ‫یک فیلم وسترن‌کالسی در ‪ 6‬اپیزود به‌نمایش‬ ‫گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫در اپیزود نخست با یک سرمستی لبریز از جنون‬ ‫«بلیک نلســون»‪« ،‬تصنیف باســتر اسکراگز»‬ ‫را اجرا می‌کند و سرخوشــانه از هفت‌تیرکشی‬ ‫و آدم‌کشــی برای تطهیر کردن غرب وحشــی‬ ‫لــذت می‌برد‪ .‬امــا با همه مهــارت و تبحرش‬ ‫در تیراندازی با قطب اهریمنی نورســیده غیر‬ ‫قابــل مهاری مواجــه می‌شــود و جانش را از‬ ‫دســت می‌دهد و به‌شکل ســانتی‌مانتالی روح‬ ‫از بدنش جدا می‌شــود و به آســمان می‌رود‪،‬‬ ‫در واقع داســتانی به نقد یک روش زیســتی‬ ‫مبتنی بر سرخوشی غیرواقعی در غرب وحشی‬ ‫انگشــت می‌گذارد‪ .‬سانتی‌مانتالیسم حاکم در‬ ‫اپیزود دوم امتداد پیدا می‌کند و شــاهد تقابل‬ ‫وسترنری هســتیم که می‌خواهد از یک بانک‬ ‫دورافتاده در بیابان سرقت کند‪.‬‬ ‫شــمایل‌نگاری مــرد در فیزیــک و ظاهــر به‬ ‫کاراکترهایــی کــه ســرجیو لئونــه فقید در‬ ‫وسترن‌های اسپاگتی‌اش خلق می‌کرد شباهت‬ ‫دارد‪ .‬پیرمرد به‌شکل فانتزی و ابرقهرمانی بانک‬ ‫را نجات می‌دهد و وسترنر سارق به‌سوی طناب‬ ‫اعدام مــی‌رود‪ .‬در این تمثیــل بانک به‌عنوان‬ ‫سمبل قربانی شدن وسترنرها معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫حین اجرای حکم اعدام وســترنر سارق بانک‬ ‫با بازی جیمــز فرانکو‪ ،‬سرخپوســتان تمامی‬ ‫مأموران اعدام را به‌قتل می‌رســانند‪ .‬مرد روی‬ ‫اسب اســت و طناب اعدام دور گردن اوست و‬ ‫اسب به‌آرامی از محل آویزان شدن وسترنر در‬ ‫حال فاصله گرفتن است‪ ،‬در حالی که مرگ او‬ ‫حتمی اســت‪ ،‬توسط یک ســارق گله از مرگ‬ ‫رهایی می‌یابد اما در مســیری که با سارق گله‬ ‫همراه شده دوباره دســتگیر و به طناب اعدام‬ ‫ســپرده می‌شــود‪ .‬فانتزی‪ ،‬سانتی‌مانتالیسم و‬ ‫تراژدی در آثار کوئن‌ها آمیختگی عجیبی پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما کلّیت این ساختارها و شیطنت‌های‬ ‫ساختاری و فرمی در خدمت یک محتواست که‬ ‫از مرگ با طناب اعدام نمی‌توان گریخت‪ ،‬طناب‬ ‫پاره شده ولی مرگ هر زمان سر خواهد رسید‪،‬‬ ‫دیگر نمی‌توان در مقابل سرنوشت معین‌شده‪،‬‬ ‫راه دیگری را پیمود‪.‬‬ ‫هر اپیزود فیلم ظاهری سرخوشــانه دارد‪ ،‬اما با‬ ‫دیدن این فیلم تراژدی در اعماق ذهن مخاطب‬ ‫رسوب می‌کند‪.‬‬ ‫در اپیزود سوم لیام نیسن را در مقام دوره‌گردی‬ ‫می‌بینیم که نمایش‌های تک‌نفره‌ای را با پسرک‬ ‫علیلی ایفا می‌کند که دست و پایی ندارد‪ .‬وقتی‬ ‫از مخاطبان پسرک کاسته‌ می‌شوند‪ ،‬مسابقات‬ ‫مرغ‌بازی برای برنامه‌گذار دوره‌‌گرد ســودآورتر‬ ‫اســت و در نتیجه پســرک معلول را به اعماق‬ ‫یک رودخانه می‌اندازد‪.‬‬ ‫این نگرش انسان به انسان بر اساس بهره‌بری‬ ‫و کامجویی در چنین روایت کوچکی چه‌معنای‬ ‫بســیار بزرگی به خود می‌گیرد‪ .‬شکوه همین‬ ‫روایت کوتــاه به‌اندازه صدها فیلم ســینمایی‬ ‫ایمانی ارزش‌مند است‪.‬‬ ‫در اپیزود چهارم شــاهد پیرمردی است که در‬ ‫طبیعت محصورنشده توسط انسان در آمریکای‬ ‫شــمالی به‌دنبال طالســت‪ ،‬وقتی آن را پیدا‬ ‫می‌کند ناگهان وسترنری وحشی پیدا می‌شود‬ ‫که از پشت به او شلیک می‌کند‪ .‬مرد در همان‬ ‫چاله‌ای که حفــر کرده می‌افتــد‪ .‬اما تقدیر و‬ ‫مرگ سرنوشت دیگری را رقم می‌زند؛ وسترنر‬ ‫به‌تصور مرگ پیرمرد وارد گودال می‌شود اما تیر‬ ‫شلیک‌شده پیرمرد را از پای درنیاورده و ناگهان‬ ‫جهشی می‌کند و وسترنر را به‌قتل می‌رساند و‬ ‫زخمش را ترمیم می‌کند و با طال به‌سوی شهر‬ ‫می‌رود‪ .‬شــاید شبیه تمام فیلم‌های وسترنر در‬ ‫افق محو می‌شــود اما این تصویر پایان آنچنان‬ ‫خوشی و سرمستانه برای او نیست‪.‬‬ ‫اپیــزود چهــارم تمثیلــی از روایــت زندگی‬ ‫به‌مثابه یک ســفر است که ممکن است عاقبت‬ ‫سرمســتانه‌ای برای بشر نداشــته باشد‪ .‬آلیس‬ ‫همراه برادرش با کاروان بزرگی به‌سوی اورگون‬ ‫در غرب می‌روند‪ ،‬برادر در نیمه راه جانش را از‬ ‫دست می‌دهد‪ .‬آلیس توانایی تأمین زیردستان‬ ‫بــرای حمل گله و بــارش را ندارد و از محافظ‬ ‫کاروان کمک می‌خواهد‪ .‬او نیز به‌تدریج شیفته‬ ‫دختر می‌شود و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد‪.‬‬ ‫سرخپوســتان حمله می‌کننــد و دخترک در‬ ‫حالی که همه آنان کشــته شــده‌اند دست به‬ ‫خودکشی می‌زند‪.‬‬ ‫در اپیزود ششم‪ 5 ،‬نگرش متفاوت سوار کالسکه‬ ‫مرگ شــده‌اند و این اپیزود پایانی بیشتر نوعی‬ ‫نتیجه‌گیری و وســیله‌ای بــرای آرایش تمامی‬ ‫‪ 5‬اپیزود قبلی اســت‪ .‬تمامــی عقیده‌ها‪ ،‬افکار‬ ‫و ایدئولوژی‌ها‪ ،‬نگرش‌ها و ســبک‌های متفاوت‬ ‫زیستی باید سوار کالسکه مرگ شوند‪ .‬از مرگ‬ ‫گریزی نیست و طعنه بزرگ پایانی فیلم بسیار‬ ‫جالب اســت به آنانی کــه در گناه و کامجویی‬ ‫غرق بوده‌اند و با سرخوشــی بیشتری به‌سوی‬ ‫مرگ حرکت می‌کنند‪.‬‬
‫بهروزبقاییبازیگرِپیشکسوتسینما‪،‬تئاتروتلویزیون‬ ‫فیلمنامهوقصهاساسهرسریالیهستند‬ ‫بهروز بقایی بازیگر‪ ،‬کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس‬ ‫ایرانی اســت زاده ســال ‪ .1332‬او در رشته‬ ‫بازیگــری و کارگردانی تئاتر در دانشــکده‬ ‫هنرهای دراماتیک تهران تحصیل کرده و در‬ ‫کارهای مختلف سینمایی و تلویزیونی حضور‬ ‫داشته اســت‪ .‬از جمله کارهای سینمایی که‬ ‫بقایی در آن حضور داشــته می‌توان به سیب‬ ‫و سلما‪ ،‬به‌وقت خماری‪ ،‬یک وجب از آسمان‪،‬‬ ‫هفت‌ســنگ‪ ،‬پاییز بلند‪ ،‬پرواز پنجم ژوئن‪،‬‬ ‫شناسایی و تاریخ‌ســازان اشاره کرد‪ .‬حضور‬ ‫وی در تئاترهای لبخند باشــکوه آقای گیل و‬ ‫تنها راه ممکن را نیز نباید از یاد برد‪ .‬همچنین‬ ‫بقایی در کارهای تلویزیونی متعددی از جمله‬ ‫برنامه خندوانه‪ ،‬به کجا چنین شتابان‪ ،‬بزرگمرد‬ ‫کوچک‪ ،‬توی گوش سالمم زمزمه کن‪ ،‬نیمکت‪،‬‬ ‫دیروز امروز فردا‪ ،‬حیاط خلوت‪ ،‬دوســتانه‪،‬‬ ‫داســتان‌های نوروز و‪ ...‬حضور داشته است‪.‬‬ ‫خوب است بدانید که بقایی سابقه کارگردانی‬ ‫در آثاری مانند توپ گرد‪ ،‬تازه چه‌خبر همسایه‪،‬‬ ‫نوروزی‌ها‪ ،‬آقای حسابی‪ ،‬دنیای شیرین دریا‪،‬‬ ‫دنیای شیرین‪ ،‬ماه مهربان‪ ،‬نوعی‌دیگر و‪ ...‬را‬ ‫در کارنامه هنری‌اش دارد‪.‬‬ ‫از همه این مسائل که بگذریم می‌رسیم به نقش‬ ‫بهروز بقایی در ســریال کوچک جنگلی‪ .‬وی‬ ‫در این سریال ایفاگر نقش «میجر فن‌پاشن»‬ ‫است‪ ،‬فردی که تأثیر زیادی در نهضت میرزا‬ ‫دارد‪ .‬به‌گفته بقایی همین موضوع نیز از جمله‬ ‫جذابیت‌های این نقش برای وی بوده اســت‪.‬‬ ‫به‌طور کلی می‌توان گفت که کوچک جنگلی‬ ‫از جمله سریال‌های مهمی است که بقایی در‬ ‫آن ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫این ســریال به نهضت میــرزا کوچک‌خان‬ ‫جنگلــی می‌پردازد و به‌نوعــی روایتگر این‬ ‫واقعه تاریخی اســت‪ .‬ســریال به‌کارگردانی‬ ‫بهروز افخمی و در ژانر تاریخی‪ ،‬حماســی و‬ ‫سیاسی در دهه ‪ 60‬ســاخته شد و توانست‬ ‫مخاطبان زیادی را به‌ســوی خود جلب کند‪.‬‬ ‫این سریال از آی‌فیلم‪ 2‬هم توانست مخاطبان‬ ‫تاجیکستانی و افغانستانی را جذب خود کند‪.‬‬ ‫اما بهروز حدود ‪ 10‬ســال به‌دلیل پشت‌ســر‬ ‫گذاشتن دو سکته قلبی و مغزی سخت بیمار‬ ‫بود و حاال با کســب بهبودی مجدد به صحنه‬ ‫هنری و تخصصی خود برگشــته اما یکی از‬ ‫شــاخص‌ترین کارهای این هنرمند حضور در‬ ‫«کوچک جنگلی» بود‪ .‬بهروز بقایی این روزها‬ ‫بازی در نمایش «آپرکات» را پشت‌سر گذاشته‬ ‫می‌گوید که از هر روزی بیشــتر عالقه دارد‬ ‫برای تلویزیون کار کودک و نوجوان بســازد‪.‬‬ ‫البته یک مســتندی درباره زندگی شخصی و‬ ‫کاری‌اش تحت عنوان «با تشــکر از خانواده‬ ‫رجبی» در حال ساخت است‪ .‬بقایی درباره این‬ ‫مستند‪ ،‬گفت‪« :‬خانواده رجبی» عنوانی است‬ ‫که پایان تیتراژهای کارهای بیژن بیرنگ مثل‬ ‫سریال “همسران” و “نوعی دیگر”‪“ ،‬خانه سبز”‬ ‫و “سرزمین سبز” یا “ســیب خنده” ساخته‬ ‫می‌شود‪ .‬این مستند به‌گونه‌ای بزرگداشتی از‬ ‫زندگی شــخصی و هنری بنده است‪ .‬در ادامه‬ ‫‪5‬‬ ‫سه‌شنبـــــــــــــــه ‪15‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1138‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫رغبت مردم به ماهواره کم شده است‬ ‫مشروح این گپ‌وگفت را می‌خوانید‪:‬‬ ‫بــازی در کارهای حماســی و تاریخی مانند‬ ‫«کوچک جنگلی» چه حال‌وهوایی دارد؟‬ ‫بــازی در این گونه ســریال‌ها یک نــوع اضطراب‬ ‫شیرین دارد‪ ،‬به‌ویژه اگر کار مربوط به تاریخ معاصر‬ ‫باشــد‪ ،‬یادآوری خاطرات گذشــته اســت‪ .‬چه‌بسا‬ ‫اکنون افــرادی هنوز زنده باشــند و خاطرات این‬ ‫برهه تاریخی را به‌یاد داشــته باشند‪ .‬کار کردن در‬ ‫سریالی که ممکن اســت افرادی در جامعه باشند‬ ‫که آن وقایع را به‌یاد داشــته باشــند‪ ،‬جالب است‪.‬‬ ‫در این سریال‌ها تلخ و شیرینی‌های گذشته تداعی‬ ‫می‌شــود‪ ،‬به‌طور کلی حال‌وهــوای خاصی دارد‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر‪ ،‬کارهای تاریخــی به‌نوعی ادای دین‬ ‫به گذشتگان است‪ .‬مخصوصاً کارکردن در سریالی‬ ‫مانند کوچک جنگلی که فردی وطن‌پرســت است‬ ‫و برای حفاظــت از این آب و خاک اقداماتی انجام‬ ‫می‌دهد‪ ،‬خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫به‌نظرتان تا چه‌اندازه فضاســازی در سریال‬ ‫کوچک جنگلی به‌خوبی صورت گرفت و چقدر‬ ‫مردم با آن ارتباط برقرار کردند؟‬ ‫به‌نظر من فضاسازی در این کار خوب از آب درآمد‪.‬‬ ‫این ســریال فیلمنامه قوی داشت‪ ،‬بازیگران خوبی‬ ‫هم در آن حضور داشتند‪ .‬تمام این موارد دست به‬ ‫دست هم داد تا فضاسازی خوب باشد و بینندگان‬ ‫کار را دوست داشته باشند‪.‬‬ ‫نقش شما در این سریال چه ویژگی‌های بارزی‬ ‫داشت؟ منظورم این است که؛ شما به‌عنوان‬ ‫یک بازیگر باید چــه ویژگی‌هایی را در قالب‬ ‫این نقش به‌نمایش می‌گذاشتید؟‬ ‫فردی که من نقشــش را ایفا کردم‪ ،‬کسی بود که‬ ‫کمک زیادی به نهضت میرزا کوچک خان جنگلی‬ ‫کرد‪ .‬به‌طــور کلی‪ ،‬جذابیت این نقش هم برای من‬ ‫همیــن بود‪ .‬او از افراد تأثیرگــذار در نهضت میرزا‬ ‫بود و به همین دلیل در این سریال اهمیت زیادی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ساخت ســریال‌های تاریخی و به‌ویژه تاریخ‬ ‫معاصر چه ســختی‌ها و احیان ًا جذابیت‌هایی‬ ‫دارد؟‬ ‫یکی از مهمترین سختی‌هایی که کارهای تاریخی‬ ‫دارد این است که مردم نسبت به این سریال و آنچه‬ ‫در آن رخ می‌دهد‪ ،‬ذهنیت دارند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬به‌محض‬ ‫اینکه کوچکترین اتفاق منفی در ســریال بیفتد و‬ ‫کــم‌کاری صورت بگیرد‪ ،‬واکنش نشــان می‌دهند‪،‬‬ ‫به‌ویژه تاریخ معاصر ســختی‌اش بیشتر است‪ ،‬زیرا‬ ‫مردم نسبت به آن ذهنیت بیشــتری دارند‪ ،‬اتفاقاً‬ ‫همین موضــوع ســریال‌های تاریخــی را جذاب‬ ‫می‌کنــد‪ .‬باید کارگردان‪ ،‬بازیگــران و دیگر عوامل‬ ‫سریال حواس‌شان کام ً‬ ‫ال جمع باشد تا اشتباهی رخ‬ ‫ندهد‪ ،‬همین مســئله باعث می‌شود که کار جذاب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نقاط قوت این سریال چه بود؟‬ ‫از آنجا که ســاخت این ســریال مربوط به چندین‬ ‫سال پیش اســت اآلن کام ً‬ ‫ال حضور ذهن ندارم‪ .‬ا ّما‬ ‫از جمله نقاط قوت این سریال می‌توان به فیلمنامه‬ ‫قوی آن اشــاره کرد‪ .‬فیلمنامه و قصه‪ ،‬اســاس هر‬ ‫سریالی هســتند‪ .‬اگر فیلمنامه قوی باشد می‌توان‬ ‫پیش‌بینی کرد که کار خوبی را شاهد باشیم‪ .‬البته‬ ‫باید کارگردان خوبی هم باشــد کــه این فیلمنامه‬ ‫قــوی را تبدیل به ســریالی ماندگار کنــد‪ ،‬بهروز‬ ‫افخمی به‌خوبی این کار را انجام دادند‪ .‬موضوع سوم‬ ‫این است که برای نتیجه گرفتن در یک سریال باید‬ ‫بازیگران خوبی به کار دعوت شــوند و کنار یکدیگر‬ ‫کار کنند تا اثر خوبی داشــته باشیم‪ .‬موضوع دیگر‪،‬‬ ‫فضاسازی خوب در این ســریال است‪ .‬در این کار‬ ‫تمام تالش عوامل بــر این بود که اتفاقات به‌خوبی‬ ‫فضاسازی شوند و این اتفاق به‌خوبی رخ داد‪.‬‬ ‫آیا این ســریال به‌خوبی می‌تواند ابعاد قیام‬ ‫میــرزا کوچک‌خان را به تاجیکســتانی‌ها و‬ ‫افغانستانی‌های مخاطب آی‌فیلم‪ 2‬نشان دهد؟‬ ‫کوچک جنگلی یک ســریال تأثیرگذار اســت که‬ ‫به‌خوبی می‌تواند ابعاد این قیام را به افغانســتانی‌ها‬ ‫و تاجیکســتانی‌ها نشــان دهد‪ ،‬به‌ویژه اینکه اآلن‬ ‫افغانستانی‌ها در شــرایط حساسی هستند‪ .‬کشور‬ ‫افغانســتان یک جنگ را تجربه کرده است و اآلن‬ ‫قیام میرزا کوچک خان می‌تواند به آنها نشان دهد‬ ‫که چطور می‌توانند با تالش و پشتکار کشورشان را‬ ‫بسازند و یک ملت را به‌سمت‌وسوی خوبی رهنمون‬ ‫کنند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬تصور می‌کنم که ســریال کوچک‬ ‫جنگلی انتخاب مناســبی برای پخش از آی‌فیلم‪2‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوست دارید به تلویزیون برگردید و اگر این‬ ‫اتفاق بیفتد بازیگر ســریالی می‌شوید و یا‬ ‫کارگردان اثری؟‬ ‫گه‌گاهی کارها را دنبال می‌کنم اما راســتش شاید‬ ‫کمی در این حوزه‪ ،‬حب و بغض داشته باشم چون از‬ ‫کارهای کودک ناراضی‌ام‪ .‬البته همه دارند کارشان‬ ‫را می‌کنند اما گاهی اشتباه‌هایی در مدیریت یا در‬ ‫گردانندگی کار پیش می‌آید که اذیت می‌کند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫گاهی یک کار برای یک سن‌وســال خاص کودک‬ ‫مناســب نیســت اما همه‌جا پخش می‌شود‪ .‬قب ً‬ ‫ال‬ ‫این طور بود که ســریال‌ها یا برنامه‌های کودک در‬ ‫ساعت‌های خاصی پخش می‌شدند که قابل پیگیری‬ ‫بود اما انگار اآلن برنامه منظمی در تلویزیون نیست‬ ‫که مخاطب ســاعت خاص خودش را بداند‪ .‬شاید‬ ‫یک جوری در نبود همزبانی با مخاطب‪ ،‬گیر کرده‬ ‫باشــیم‪ .‬پیشنهادی نبوده ولی در واقع دوست دارم‬ ‫با کارگردانی یک کار کــودک و نوجوان دوباره به‬ ‫تلویزیون بازگردم‪.‬‬ ‫نشست رسانه‌ای عوامل مجموعه تلویزیونی «محرمانه» که از شبکه‬ ‫سه سیما روی آنتن می‌رود‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۴‬مرداد با حضور عوامل این‬ ‫مجموعه در سازمان رسانه‌ای اوج برگزار شد‪ .‬ساناز سماواتی‪ ،‬فاطمه‬ ‫هاشــمی‪ ،‬جواد خواجوی بازیگران سریال‪ ،‬عطا پناهی تهیه‌کننده و‬ ‫مســلم تهرانی کارگردان «محرمانه» از جمله حاضران این نشست‬ ‫بودنــد‪ .‬پناهی در ابتدای نشســت بیان کرد‪ :‬ســریال محرمانه در‬ ‫دو فصل تهیه شــد در هر فصل به مشــکالت نوجوانــان با رویکرد‬ ‫روانشناســی پرداختیم‪ .‬مثل دختری که احســاس زشتی می‌کند‬ ‫یا پســری که زود پرخاشــگر می‌شــود‪ .‬بعد از اتمام فصل اول یک‬ ‫نظرســنجی برگزار شد و ما از محتوای آن و اکران‌های خصوصی که‬ ‫داشــتیم به این نتیجه رسیدیم که رویکردمان را در چه زمینه‌هایی‬ ‫بایــد تغییر دهیــم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در فصل دوم‪ ۳۴ ،‬قســمت تهیه‬ ‫کردیــم و به موضوعاتی مثل کار گروهی‪ ،‬انتخاب و‪ ...‬پرداختیم‪ .‬این‬ ‫تهیه‌کننده همچنین درباره کار با ســازمان رسانه‌ای اوج اظهار کرد‪:‬‬ ‫من چند ســال پیش چند طرح مستند به اوج ارائه کردم و اوج پای‬ ‫کار آمد و تعداد زیادی مســتند برای گروه سنی نوجوان تولید شد‪.‬‬ ‫کارهای رســانه‌ای ما برای نوجوانان فقط یک جشنواره فیلم کودک‬ ‫و نوجوان اســت که آن هم با اکران‌های محدود برگزار می‌شــود و‬ ‫نکته مهمی اســت که به آن باید اشاره شود این است که این گروه‬ ‫سنی فراموش شــده‌اند‪ .‬تهرانی کارگردان این مجموعه هم به نتایج‬ ‫نظرسنجی‌ها اشاره و عنوان کرد‪ :‬ما در چند مرحله نظرسنجی‌هایی‬ ‫داشــتیم در حین پخش آمار جالبی از اســتقبال مخاطب داشتیم‪.‬‬ ‫سعی کردیم تا حدی هنجارهای معمول را جا به جا کنیم که کمی‬ ‫هم ریســک داشت و ممکن بود مخاطب پس بزند ولی نتایج خوبی‬ ‫بود‪ .‬این نوجوانان همه دوره‌های بازیگری دیده بودند و ما آن‌ها را از‬ ‫آموزشگاه‌های بازیگری انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫مظلوم‌ترین گروه سنی نوجوانان هستند‬ ‫عطا پناهی نیز درباره دلیل پخش این مجموعه از شــبکه سه گفت‪:‬‬ ‫من ‪ ۱۳‬ســال است که معلم هستم و می‌دانم که مظلوم ترین گروه‬ ‫سنی گروه نوجوان است‪ .‬نوجوان نه موسیقی مخصوص خود را دارد‬ ‫نه فیلم ســینمایی و نه دیگر حوزه ها برای او فعالیتی دارند بنابراین‬ ‫ما برای این ســن به ایده محرمانه رســیدیم و دنیای مینی مال را‬ ‫طراحی کردیم‪ .‬به نظرم با حضور علی فروغی در شــبکه سه اتفاقات‬ ‫خوبی شــکل گرفته و شبکه مهمی اســت و به همین دلیل تصمیم‬ ‫گرفتیم که برنامه از این شــبکه پخش شــود‪ .‬ساناز سماواتی بازیگر‬ ‫مجموعه نیز در سخنانی بیان کرد‪ :‬از وقتی که برنامه پخش می‌شود‬ ‫مــردم جلوی من را می‌گیرند و از من ســواالتی می‌پرســند درباره‬ ‫اینکه چطور با فرزندشــان رفتار کنند و مرا با یک روانشناس اشتباه‬ ‫می‌گیرند‪ .‬فاطمه هاشــمی نیز درباره تجربه خــود از این مجموعه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این ســریال به قشــری تعلق دارد که اگر دیده شوند و‬ ‫درکشان کنیم‪ ،‬مشکالت جامعه ما حل خواهد شد‪ .‬من مدیران دهه‬ ‫‪ ۶۰‬را لمس کرده بودم و می‌دانســتم که مدیران چه بالیی ســر ما‬ ‫آوردند‪ .‬دوست داشــتم در فضای طنز و با کاری که بلدم این مدیر‬ ‫را به نقد بکشــم‪ .‬همچنین حسین رفیعی دیگر بازیگر این سریال‬ ‫طی یک تماس تلفنی گفت‪ :‬بعد از زمانی که من نیمرخ را کار کردم‬ ‫شــاید محرمانه تنها کاری بود که صادقانه دوستش داشتم شاید به‬ ‫لحاظ زمان پخش خوب است بیشتر حمایت شویم‪.‬‬ ‫نوجوانان برای اسپانسرها اولویت ندارند‬ ‫وی دربــاره اینکه چرا در این ســال‌ها کار شــاخصی برای نوجوانان‬ ‫ســاخته نشده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه حدود هشــت سال است که‬ ‫ما به حمایت اسپانســرهای مالی تکیه می‌کنیم و شــاید برای آن‌ها‬ ‫گروه نوجــوان اهمیتی ندارد‪ .‬رفیعی در بخــش دیگری گفت‪ :‬یکی‬ ‫از خوش‌فکری‌هــای ایــن مجموعه این بود کــه در آن از نوجوانان‬ ‫اســتفاده شد چون بسیاری از کالس‌های کنکوری و بازیگری برگزار‬ ‫می‌شــود اما این نوجوانان کمتر می‌توانند از نتایــج انها بهره ببرند‪.‬‬ ‫مهدی ابراهیمی دیگر بازیگر ســریال نیز درباره اهمیت این مجموعه‬ ‫گفت‪ :‬وضع تربیتی و پروسه تربیتی امروز با ضعف همراه است و بهتر‬ ‫است وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت ورزش تعطیل شوند مشکل‬ ‫وضع امروز به دلیل بودجه نیســت بلکه مسایل دیگری دخیل است‪.‬‬ ‫وی دربــاره تمرین با نوجوانان این ســریال گفت‪ :‬روز اول حدود ‪۴۰‬‬ ‫نفر نوجوان به معرفی شد که برخی جلسه اول و برخی حتی یک روز‬ ‫مانده به کلید خوردن ســریال تغییر کردند‪ .‬اولین نکته ای که الزم‬ ‫بود به بچه ها آموزش دهیم این است که صدای خودشان خوب است‬ ‫و نیازی به صداسازی نیست یا استایل‌شان طبیعی است و نمی‌خواهد‬ ‫مثال ابروی خــود را باال و پایین ببرند‪ .‬جواد خواجوی نیز که در این‬ ‫مجموعه نقش «شهرام دده باال» را بازی می‌کرد درباره کاراکتر خود‬ ‫گفت‪ :‬شهرام دده باال فوق لیسانس دارد اما به دلیل شرایط زندگیش‬ ‫در رستوران کار می‌کند شهرام روی کاغذ چیز دیگری بود و در اجرا‬ ‫به کاراکتر دیگری تبدیل شد‪ .‬وی درباره تیکه‌کالم های خود در این‬ ‫مجموعه نیز گفت‪ :‬من اگر تیکه کالمی اســتفاده کردم با کارگردان‬ ‫هماهنگ می‌شــد و بازخوردهایی گرفتم که خوب بود‪ .‬خواجوی که‬ ‫تیتراژ این مجموعه را نیز خوانده اســت در این زمینه گفت‪ :‬من دو‬ ‫تتیراژ خواندم که اولی مجوز پخش نگرفت اما دوباره شــعری خوانده‬ ‫شد و در سه روز تیتراژ فعلی را خواندیم و نهایی شد‪.‬‬ ‫سعی کردیم نگاه انتقادی به آموزش و پرورش داشته باشیم‬ ‫کارگردان در ادامه اظهار کرد‪ :‬سعی کردیم نگاهی انتقادی به سیستم‬ ‫آموزش و پرورش داشــته باشیم و به دلیل اینکه خودم از یک خانواده‬ ‫فرهنگی هســتم این حق را به خــود می‌دادیم که ایــن انتقادات را‬ ‫مطرح کنیم‪ .‬ما یک تیم روانشناســی هم داشــتیم و برنامه با کمک‬ ‫این روانشاســان ساخته شد‪ .‬پناهی در بخشــی از این نشست درباره‬ ‫اصالحات مجموعه عنوان کرد‪ :‬اصالحات پخش شــاید بخشی به این‬ ‫دلیل بود که به نگاه مشــترکی با دوستان بازبین نرسیده بودیم برخی‬ ‫از ایرادات در پخش مربوط به کلمات انگلیسی است که ما اکنون جای‬ ‫آن‌ها سوت بلبلی گذاشته‌ایم‪ .‬اصالحاتی هم هست که انرژی عوامل را‬ ‫می‌گیرد چون تدوینگر‪ ،‬کارگردان و نویسنده زحمت کشیده‌اند اما در‬ ‫فرایندی شتابزده از ما می‌خواهند فالن پالن را حذف کنیم‪.‬‬
‫نگاهی به نمایش بانوی آوازخوان به کارگردانی علیرضا کوشک جاللی‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبـــــــــــــــه ‪15‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1138‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر‬ ‫روایت شاعرانه‌ای از جنگ‪ ،‬عشق‪ ،‬تنفر و بحران‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫اخبار‬ ‫دبیرانجشنوارهنمایش‌های‬ ‫آیینی‪-‬سنتیمطالبه‌گرمکانیبرای‬ ‫تعزیه و روحوضی شدند‬ ‫نشست خبری نوزدهمین جشــنواره نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی‬ ‫با حضور مســئوالن برگزاری و سعاتی‪ ،‬شهردار منطقه دوازدهم‬ ‫تهران در محله عودالجان‪ ،‬در بافت تاریخی تهران برگزار شــد‪.‬‬ ‫داوود فتحعلی بیگی دبیر جشــنواره با ارائه آماری از جشــنواره‬ ‫گفــت‪« :‬از یازده اثر دوره اول که ‪ 27‬اثر در آن ســال متقاضی‬ ‫بودند امروز قریب به ‪ 540‬تقاضا داشــتیم که نزدیک به ‪150‬اثر‬ ‫در بخش‌های مختلف حضور دارند‪ .‬از کودک چهار ساله تا پیرمرد‬ ‫هشتاد ساله در این جشــنواره حضور دارند‪ .‬دو سوم استان‌های‬ ‫کشور در این جشــنواره درگیر هستند واین آمارها معنی دارند‪.‬‬ ‫آمار نشان می‌دهد که بیشــترین متقاضیان مدرک ارشد دارند‪.‬‬ ‫تجربه گذشــتگان اگر مورد اســتقبال هنرمندان تحصیل کرده‬ ‫قرار نمی‌گرفت چه بســا بســیاری از این آثار از میان می‌رفت‪.‬‬ ‫از عمر جشــنواره ســی سال گذشته اســت‪ .‬اینکه یک جا مثل‬ ‫بخش خصوصی ورود می‌کند‪ ،‬اینکه شــهرداری میزبان می‌شود‬ ‫نشان می‌دهد بازگشت ما به خویشتن تاریخی ما در حال توسعه‬ ‫است‪».‬‬ ‫در تهران مرکز نمایش‌های آیینی و سنتی نداریم‬ ‫وی بار دیگر بر راه‌اندازی رشته نمایش‌های سنتی در دانشگاه‌ها‬ ‫تأکیــد کرد و افزود‪« :‬ما در تهران مرکز آیینی و ســنتی نداریم‬ ‫که می‌تواند شبیه‌خوانی یک بخش از آن باشد‪ .‬برای اجرای تمام‬ ‫نســخ دو سال وقت الزم اســت چرا که نزدیک به پانصد نسخه‬ ‫داریــم‪ .‬برای این همه نیاز به مکان هســت و اجرای آن مانع از‬ ‫بین رفتن این میراث می‌شود‪ .‬سازمان‌دهی نشده و ما هم درست‬ ‫عمل نکردیم‪ .‬بخش مهمی از این جشــنواره دلی بود و منتظری‬ ‫این ضرورت را حس کرد و کانون آیینی ســنتی را راه انداخت‪.‬‬ ‫به دلیل فقدان امکانات ســرعت ما کند بود وگرنه همه ایران را‬ ‫تسخیر می‌کردیم‪».‬‬ ‫منطقه دوازده مهمانخانه و ویترین تهران قدیم است‬ ‫ســعادتی‪ ،‬شــهردار منطقه دوازده نیز درباره نقش این نهاد در‬ ‫برگزاری جشــنواره گفت‪« :‬ممکن اســت برخی شهرها بضاعت‬ ‫اقتصادی کمی داشته باشد؛ اما در حوزه فرهنگ درخشان باشند‪.‬‬ ‫کسی تهران را مقصد گردشگری تلقی نمی‌کرد و در نوروز خلوت‬ ‫می‌شــد و اهالی به نقاط دیگر کشور عزیمت می‌کردند اما امروز‬ ‫در نوروز‪ .‬و بزنگاه‌های فرهنگی همهمه می‌شــود‪ .‬منطقه دوازده‬ ‫مهمانخانه و ویترین تهران قدیم اســت‪ .‬تقارن آن با جشــنواره‬ ‫می‌تواند کارکرد اجتماعی خوبی داشته باشید‪».‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد این همکاری تداوم داشــته باشــد و از‬ ‫اقبال نسل جوان به سمت ریشــه‌هاو ثروت‌های فرهنگی گفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬شــهرداری از بین نهاد خدماتــی در حال حرکت‬ ‫به ســوی نهاد اجتماعی شدن اســت و ما با انجمن‌های هنری‬ ‫همکاری نزدیکی داشته‌ایم» ســعادتی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که آیا شــهرداری قصد تعیین مکانی بــرای نمایش‌های آیینی‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬این تعهــد را می‌دهم که هیــچ برنامه هنری و‬ ‫فرهنگی کــه امکان حضور در منطقه دوازده باشــد روی زمین‬ ‫نخواهد ماند‪ .‬امکانات و شــرایط و زمینه‌های آموزش مســتلزم‬ ‫انتقال به نســل بعدی است و شــهردار هم در این حوزه حتما‬ ‫حمایت خواهند کرد‪ .‬درصدد آن هستیم محور الله‌زار احیا شود‬ ‫و موضوع ســینما و تئاتــر که در این خیابان مســتقر بودند به‬ ‫صاحبان اصلی خود بازگردانده شــوند‪ .‬در این مدت چند سینما‬ ‫متقاضی احیا و بازسازی شده است در حالی که پیشتر به دنبال‬ ‫راهی برای تخریب بودنــد‪ ».‬وی درباره طرح احیا بافت قدیمی‬ ‫منطقه نیز گفت‪« :‬تکیه ما در شهرداری به منابع ناپایداری مثل‬ ‫صدور مجوزهای ســاختمانی اســت‪ .‬این فقدان منابع و انقباض‬ ‫مالی فرایند‪ .‬تملک ســاختمان‌ها را کند کرده است و آن سرعت‬ ‫مدنظررخ نداده اســت‪ .‬یک به یک این خانه‌ها ارزشمند است و‬ ‫انتظار شهرداری برای تملک آن و در اختیار گرفتن انتظار درستی‬ ‫نیست چون این خانه با محتوایش زندگی می‌کند نه با کاربریش‪.‬‬ ‫باید ســاختمان میزبان جریان‌ها باشد و اگر مردم به آنها نروند‬ ‫خانه‌های مرده‌ای خواهند بود‪ .‬باید تسهیالتی اختصاص داد که‬ ‫مالکان از این ســاختمان‌ها بهره‌برداری کنند‪ .‬از همه ظرفیت‌ها‬ ‫برای ممانعت از تخریب سازه‌ها استفاده می‌کنیم اما همه انگیزه‬ ‫حمایت از بخش خصوصی در مرمت و بهره‌برداری اســت‪ ».‬وی‬ ‫خبر از انتقال مدرســه ژاندارک به چند تشکل فرهنگی و هنری‬ ‫داد و درباره تئاتر نصر تأکید کرد که پس از تملک و بازگشــایی‬ ‫در حال حاضر پیمانکار ذی صالح مشــخص شده و مرمت سالن‬ ‫هم آغاز شده است‪ .‬وی گفت‪« :‬امیدوارم پایگاهی برای هنرهای‬ ‫نمایشی شود‪ .‬درباره واگذاری اطالع دقیقی ندارد ولی قرار است‬ ‫میزبان رویدادهای هنری ســنتی شود‪ ».‬حمیدرضا اردالن‪ ،‬دبیر‬ ‫بخش سمینار جشنواره درباره جایزه ستاری گفت‪« :‬این سمینار‬ ‫هفت دوره‌و چهارده ســال دوام آورده و البته در ایران این دوام‬ ‫آوردن ســخت است‪ .‬همه پژوهشها ویراســتاری و منتشر شده‬ ‫است‪ ».‬وی با تطبیق نگاه مردم و سیاست در باب فرهنگ گفت‪:‬‬ ‫«جریان‌های سیاسی نمی‌تواند بگوید فرهنگ چیست و سیاست‬ ‫خود طفیل فرهنگ اســت و سمینار می‌تواند راهگشای فرهنگ‬ ‫باشــد‪ .‬در این دوره از ‪ 45‬مقاله ارســالی ‪ 27‬اثر از تهران و ‪18‬‬ ‫اثر از اســتان‌ها به دبیرخانه رســیده است که ‪ 35‬اثر در ارزیابی‬ ‫نخســت پذیرفته شــده و در نهایت ‪ 20‬مقاله برای سخنرانی و‬ ‫پوستر پذیرفته شده است‪ .‬امســال دو نفر از ایتالیا و یک نفر از‬ ‫افغانســتان و یک نفر هم از اسپانیا حضور دارد که در نهایت ‪35‬‬ ‫مقاله و پوســتر ارائه می‌شود‪ ».‬اردالن درباره برگزاری این بخش‬ ‫در کاشــان و قمصر گفت و آن را مرتبط به برگزاری رویدادهای‬ ‫فرهنگی در شهرهای قدیمی گفت و آن را سیاست تمرین شده‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫سید علی تدین صدوقی‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۱‬فیلمی به همین نام از نمایش بانوی آوازخوان ساخته‬ ‫شده که کاندیدای اســکار همان سال نیز گردید‪ .‬معووض نویسنده‌ای‬ ‫اســت که با خانواده اش در اثنای جنگ‌های لبنان در دهه شــصت و‬ ‫هفتاد به کانادا مهاجرت نمود‪ .‬او جنگ‪ ،‬آوارگی‪ ،‬کشــتار‪ ،‬تنفر‪ ،‬عشق‬ ‫و بی هویتی را با هم تجربه کرده اســت از این رو نوشته هایش نشات‬ ‫گرفته از همین مقوله هستند‪ .‬او بی هویتی و بحران هویت را در آثارش‬ ‫دنبال می کند؛ به دیگر ســخن هویت یکــی از دغدغه های فکر ی و‬ ‫ذهنی اوست‪.‬‬ ‫نمایش بانوی آوازخوان داســتان زنی اســت که در نوجوانی در اثنای‬ ‫جنگ های لبنان از روســتایش می گریزد‪ .‬نمایش از زمان مرگ او در‬ ‫شصت و اندی سالگی شروع می شــود‪ .‬زن که به وصیت مادربزرگش‬ ‫درس می خواند؛ حاال روزنامه نگار معروفی است که در خصوص جنگ‬ ‫و ضرورت صلح می نویسد‪ .‬او برای دختر و پسرش وصیت نامه ای را به‬ ‫جا می گذارد و از آنها می خواهد چنانچه به دنبال سکوت چندین ساله‬ ‫مادرشان هستند؛ به وصیتش عمل کنند تا سکوت شکسته شود‪ .‬وکیل‬ ‫زن که دوست او نیز بوده؛ دختر و پسر را مجاب میکند که می باید به‬ ‫وصایای مادرشــان عمل کنند‪ .‬زن برای هریک نامه ای به جا گذاشته‬ ‫که می باید به دســت پدر و برادرشان برسانند‪ .‬دختر می باید برادرش‬ ‫را پیدا کند و پســر پدرش را‪ ،‬در این میان چند کاست که مادرشان در‬ ‫ایام بیماری در بیمارســتان ضبط کرده توسط وکیل به دختر داده می‬ ‫شود‪ .‬دختر شروع به گوش دادن کاست ها می نماید؛ او استاد دانشگاه‬ ‫در رشته ریاضی مطلق است و در حال گرفتن دکترایش است‪ .‬با گوش‬ ‫دادن کاســت ها توســط دختر ما نیز به گذشته زن می رویم‪ ،‬نمایش‬ ‫مانند فیلم نامه نوشته شده و هربار بخشی از زندگی زن را می بینیم و‬ ‫با کاتی موازی به حال باز می گردیم‪.‬‬ ‫نمایش می تواند روایت شاعرانه ای از جنگ‪ ،‬عشق‪ ،‬تنفر و بحران هویت‬ ‫باشــد‪ .‬نویسنده با نگاهی به نمایش ادیپ از سه گانه سوفوکل ماجرا را‬ ‫به امروز میکشد و نگاهی امروزین به آن قصه دارد‪ .‬اینکه جنگ‪ ،‬عشق‪،‬‬ ‫تنفر‪ ،‬بحران هویت و‪ ...‬قرن هاســت که ادامه داشته و دارد و ماهیتشان‬ ‫هرگز به لحاظ ذاتی عوض نمی شود و انسان ها هماره با آن درگیر بوده‬ ‫وهستند؛ اما شگفتا که هیچگاه از این گذشته شوم درس نگرفته اند و‬ ‫نمی‌گیرند‪ .‬زن در نوجوانی از پســری که عاشق اوست باردار می شود‪.‬‬ ‫پســر مسلمان است و جزء پناهنده های مسلمانی که به روستای آنان‬ ‫پناه آورده‪ .‬روســتائیان پسر را می‌کشــند و دختر‪ ،‬بچه اش را که پسر‬ ‫است به دنیا می آورد‪ .‬قابله بچه او را به شهری دیگر می برد ودختر از‬ ‫روســتایش میگریزد‪ .‬او با دختری دیگر به نام سودا که مسلمان است‬ ‫و آواز می خواند همراه می شــود‪ .‬زن به دختر خواندن و نوشــتن یاد‬ ‫می‌دهد و دختر به او آواز خواندن را ‪ .‬این دو به مبارزانی بر علیه جنگ‬ ‫تبدیل می شوند؛ در نهایت زن فرمانده فاالنژیت ها را می کشد و دختر‬ ‫خود را با یک حرکت انتحاری در یک رســتوران بین سربازهای منفجر‬ ‫می نماید‪ .‬زن به زندان می افتد و ســال ها در آنجا توسط فردی به نام‬ ‫طارق شکنجه می شود در نهایت معلوم می گردد که طارق همان پسر‬ ‫زن است‪ .‬پسری که هرگز او را ندیده‪ ،‬زن از شکنجه گر خود باردار می‬ ‫شــود؛ یک دختر و یک پســر که همین دختر و پسر فعلی او هستند‪.‬‬ ‫پر واضح اســت که نویسنده نگاه کاملی به سوفوکل داشته است‪ .‬شاید‬ ‫گناهی که در نوجوانی از زن و پسری که عاشقش بوده سر زده موجب‬ ‫این عقوبت شده است‪ .‬شاید عقوبت عشق‪ ،‬کشیدن درد هجران است و‬ ‫رنج های پس از آن‪ ،‬شــاید اصوال ازدواج و رابطه یک دختر مسیحی با‬ ‫یک پسر مسلمان از اساس دارای عقوبت است و اشکال دارد‪ .‬شاید زن‬ ‫دارد عقوبت گناهی که در نوجوانی مترکبش شده می کشد‪ .‬و آیا عشق‬ ‫پاک و بی آالیش بین دو نوجوان گناه اســت؟ آیا یک دختر مسیحی با‬ ‫یک پسر مسلمان نمی توانند عاشق یکدگیر شوند؟ مگر همه پیامبران‬ ‫از ســوی یک خدا نیامده اند؟ پس این همه تفارق و تفاوت نزد ادیان‬ ‫مختلف الهی برای چیست؟ آیا نزد خداوند عالم نیز اینگونه است؟ یعنی‬ ‫پیــروان یک پیامبر با پیروان پیامبــر دیگر نزد خدا فرق می کنند و او‬ ‫به عنوان خدا بین آن ها تفاوت قائل اســت؟ آیا در نزد خداوند‪ ،‬پیروان‬ ‫دو دین مختلف نمی تواند عاشق یکدیگر بشوند و با هم زندگی کنند؟‬ ‫چرا؟ آیا اینگونه نیســت که هیچ کدام از این ها به خداوند و ادیانش و‬ ‫پیامبرانش ربطی ندارد و این ما پیروان ادیان مختلف هســتیم که این‬ ‫تفاوت ها را ایجاد کرده ایم و برای مطامع و مصالح و قدرت سیاســی‬ ‫اجتماعی خودمان است که این اختالفات و جنگ ها را ایجاد می کنیم؟‬ ‫چرا نمی توانیم با صلح در عین داشتن ادیان‪ ،‬افکار‪ ،‬ایده ها و اعتقادات‬ ‫مختلف در کنار هم زندگی کنیم‪.‬‬ ‫این‌ها وسواالتی دیگر در فهوا و در زیر متن نمایش مطرح می شود‪ .‬در‬ ‫نهایــت و بر اثر اختالفات جنگ پیش می آید و پیروان یک دین و یک‬ ‫پیامبر که از ســوی خداوند آمده با پیروان پیامبر دیگری که از ســوی‬ ‫همان خدا آمده بر سر اعتقادات و باورها و دین خدا با هم در جنگ می‬ ‫شــوند و دست به جنایات هولناکی می زنند که انسان شرمش می آید‬ ‫از آن ها نام ببرد و یاد آور شــود‪ .‬گویی که اینان انســان نیستند و این‬ ‫اعمال فجیع نمی تواند از انســان سر بزند‪ .‬اما متاسفانه همه این اعمال‬ ‫از انسان ها سر می زند‪.‬‬ ‫جنایاتی که در جنگ های چند ساله لبنان فاالنژیست ها انجام دادند و‬ ‫یا خمرهای سرخ در کامبوج و یا صرب ها در اروپای شرقی و‪ ...‬به واقع‬ ‫دل هر انســانی را به درد می آورد گویی که حیوانا ت نیز از این انسان‬ ‫در تعجبند؛ وتاســف بار آن است که ما از هیچیک درس نمی گیریم و‬ ‫باز به آن دامن می زنیم و ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫در نهایت دختر و پسر متوجه می شوند که مادرشان چرا پس از دادگاه‬ ‫جنایات جنگی سکوت کرده اســت‪ .‬چون او متوجه واقعیت هولناکی‬ ‫گردیده بود؛ این که شــکنجه گرش که بارها به او تجاوز کرده‪ ،‬همان‬ ‫پســرش بوده‪ ،‬پســری که در بدو تولد از زن جدایش کرده اند‪ ،‬پسری‬ ‫که در نوجوانی نزد فاالنژیت های مســیحی بزرگ شــده و تبدیل به‬ ‫شــکنجه گری قصی القلب گردیده‪ ،‬حاال او پدر فرزندانش است و این‬ ‫همانی است که سوفوکل می گوید‪ :‬ادیپ پدر و برادر پسر خویش است‬ ‫‪ .‬علیرضا کوشک جاللی به درستی بر اساس شیوه متن از نوعی فاصله‬ ‫گذاری و شیوه اجرایی تعزیه امروزی استفاده کرده است؛ شکستن زمان‬ ‫و مکان و فضا به درســتی و دراماتیک صورت پذیرفته است و مخاطب‬ ‫را به نرمی از زمانی به زمان دیگر و مکانی دیگر می برد‪ .‬طراحی صحنه‬ ‫در عین سادگی کاربردی است‪ .‬بازیگران نیز توانسته اند نقش هایشان‬ ‫را به روانی ایفا نمایند‪ .‬چند نقشــی که هرکدام شــخصیت پردازی و‬ ‫فضای خاص خود را دارد‪ .‬هرچند که می شد به دلیل همین تفاوت در‬ ‫شخصت پردازی‪ ،‬فضا‪ ،‬حس بیان و بدن متفاوت تری را شاهد باشیم به‬ ‫ویژه در بخش آکســان گذاری ها و حالت های بیانی وبدنی‪ .‬در نهایت‬ ‫باید گفت شاهد تئاتر در خوری بودیم که لحظه ای مخاطب را به خود‬ ‫وانمی گذارد و هماره او را از حالی به حالی دیگر می برد و از فضایی به‬ ‫فضایی دیگر پرت می کند‪ .‬نمایشی که مخاطب را به فکر وا می دارد و‬ ‫شاید تا روزها همراه او باشد‪ .‬به علیرضا کوشک جاللی و گروه او خسته‬ ‫نباشــید می گویم و دیدن این تئاتر خوب و اندیشه ورز را که به نوعی‬ ‫آگاهی و کاتارسیس و تفکر منجر می شود به همگان توصیه می نمایم‪.‬‬
‫طنین نوای دوتار‪ ،‬قرنه‪ ،‬آواز‪ ،‬سرنا‪ ،‬کمانچه‪َ ،‬لِ‌وا و دوسرکوتن در تاالر رودکی‬ ‫آوازخوانی پدیده موسیقی مازندران در جشنواره ملی جوان‬ ‫سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هشتمین روز خود را به اجرای‬ ‫هنرمندان مازندرانی در بخش‌های دوتار‪ ،‬قرنه‪ ،‬آواز‪ ،‬سرنا‪ ،‬کمانچه‪َ ،‬لِ‌وا و‬ ‫دسرکوتن اختصاص داد‪ .‬مازنی‌ها پدیده آوازخوانی خود را در این رویداد‬ ‫ملی رو کردند‪.‬‬ ‫هنرمندان مازندرانی در هشــتمین روز جشــنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫بخش‌هایی از قابلیت و زیبایی‌های موســیقی ایــن منطقه را در حد و‬ ‫ن برانگیز به نمایش گذاشــتند‪ .‬در این روز هنرمندان‬ ‫اندازه‌ای تحســی ‌‬ ‫مازندرانی در بخش‌های دوتار‪ ،‬قرنه‪ ،‬آواز‪ ،‬سرنا‪ ،‬کمانچه‪َ ،‬لِ‌وا و دوسرکوتن‬ ‫در تاالر رودکی و در مقابل دیدگان مخاطبان و هیأت داورانی متشــکل‬ ‫از ابوالحسن خوشــرو‪ ،‬فضل‌اهلل دهقان‪ ،‬ارسالن طیبی و مسلم فهیمی‬ ‫برنامه خود را ارائه دادند‪.‬‬ ‫بخش اول برنامه را نوازندگان دوتار مازندران آغاز کردند‪ .‬در رده ســنی‬ ‫الف پارسا گلســتانی‪ ،‬محمدحســین طیبی‪ ،‬آرمین بکروی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫عبدیان‪ ،‬سید مهدی انورا جمی ساداتی‪ ،‬امیرعلی خیاطی قاسم خیلی‪،‬‬ ‫سید امیررضا محمدی سید‌کالئی و محمد محمدی‌کیانی روی صحنه‬ ‫حاضر شــدند‪ .‬پس از آن مجیــد بتیار‪ ،‬امیرحســین یعقوبی‪ ،‬علیرضا‬ ‫پورحاجی‪ ،‬سیدعلی محمدسیدکالئی و امیرعلی جهانبخش در رده سنی‬ ‫ب و همچنین یاسر کعبه پنبه چوله از رده سنی ج به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫ســاز «قِرن ِه» بخش بعدی برنامه روز هشتم بود که حسام بتیار و آرش‬ ‫احمدزاده از رده ســنی الف روی صحنه حاضر شــدند‪ .‬سپس حسین‬ ‫جهانی‌نســب و امیرمحمد خطیبی از رده سنی ب و میالد امینی از رده‬ ‫سنی ج در مقابل هیئت داوران قرار گرفته و قطعات خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫و امــا بخش دوم به آواز و ســرنا اختصاص داشــت و آرمان فالح‌پور و‬ ‫مهدی کارگرواسکسی از رده سنی الف به اجرای آواز پرداخت و پس از‬ ‫او‪ ،‬یونس قریشی امرئی از این رده سنی همچنین امیرحسین فضلی راد‬ ‫از رده سنی ب و امیرحسین جعفری و فرشید اسکندری از رده سنی ج‬ ‫به نوت به روی صحنه حاضر شدند و به اجرای آواز پرداختند‪.‬‬ ‫پــس از آواز‪ ،‬روایت موســیقی مناطــق مختلف مازنــدران در بخش‬ ‫نوازندگی سرنا ادامه یافت‪ .‬حسین جهانی‌نسب از رده سنی ب نخستین‬ ‫شــرکت‌کننده ایــن بخش بود‪ .‬پــس از او ســید محمدرضا محمدی‬ ‫سیدکالئی‪ ،‬محمدرضا کاظمی لهمالی و امیرمحمد خطیبی از این رده‬ ‫سنی و محمد الیاسی از رده سنی ج مقابل هیئت داوران قرار گرفتند و‬ ‫قطعات خود را اجرا کردند‪ .‬نوازندگی سازهای کمانچه‪َ ،‬لِ‌وا و دسرکوتن‬ ‫(نقاره) بخش ســوم و پایانی روز هشــتم جشنواره موسیقی جوان را به‬ ‫خود اختصاص داد که اجراهای خوبی به نمایش گذاشته شد‪ .‬در بخش‬ ‫کمانچه‪ ،‬حسام بتیار از رده سنی الف به روی صحنه حاضر شد پس از او‬ ‫مهدیس فقهیان‪ ،‬مهدی شیخ نژاد‪ ،‬سینا معصوم‌نیا و نیایش طالبی از این‬ ‫رده ســنی‪ ،‬صالح جعفری‪ ،‬سعید ضیایی‪ ،‬گلمهر عالمی‪ ،‬کمیل مسلمی‬ ‫پرکوهی و سیدمحمدرضا محمدی سیدکالئی از رده سنی ب و آرمین‬ ‫باکویی‪ ،‬علیرضا رســولی‪ ،‬پویا محسنی‪ ،‬فرشید اسکندری و پیام درواح‬ ‫کنگلوئی از رده سنی ج به اجرای قطعات خود پرداختند‪.‬‬ ‫در بخش ســاز َلِ‌وا‪ ،‬محراب قیاســی‪ ،‬نیما اصغــری ولیک‌چالی‪ ،‬رضا‬ ‫کاظمــی‪ ،‬علی‌اصغــر زارع‪ ،‬علی قلیان‪ ،‬محمد ندامانی‪ ،‬ســیدابوالفضل‬ ‫مختاری سنگدهی و آرین قربانی از رده سنی الف‪ ،‬حسین جهانی‌نسب‬ ‫از رده ســنی ب و میالد امینی‪ ،‬پویا محســنی و جواد محســن‌تبار از‬ ‫رده ســنی ج ب ‌ه نوبت قطعات خود را به اجرا گذاشــتند‪ .‬در آخر نوبت‬ ‫به ســاز دسرکوتن رســید و امیررضا طیبی از رده سنی الف نخستین‬ ‫شرکت‌کننده این ســاز بود‪ .‬پس از او کوثر مصطفی‌پور‪ ،‬محمدحسین‬ ‫طیبی‪ ،‬ســیدامیررضا محمدی سیدکالئی و هســتی حسن‌نژاد از این‬ ‫رده ســنی‪ ،‬همایون حسینی ماچکه‌پشــتی‪ ،‬مجید بتیار و محمدرضا‬ ‫کاظمی‌لهمالی از رده ســنی ب و توحید حیدری و سجاد پاریاوفالح از‬ ‫رده ســنی ج آخرین نفرات اجرا کننده در هشتمین روز از سیزدهمین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان بودند‪.‬‬ ‫اجراهای روز هشتم در سطحی بسیار رضایت‌بخش و امیدوار کننده به‬ ‫اجرا درآمد‪ .‬این را اول از همه می‌شــد از اســتقبال و رضایت مخاطبان‬ ‫حاضر در ســالن و دوم از خرسندی هیات داوران دید و متوجه شد‪ .‬به‬ ‫حدی سطح هنرمندان این روز خوب و کم‌نقص بود که باعث خوشحالی‬ ‫و تعجب داوران و کارشناسان حاضر در سالن شده بود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم روز هشــتم را که به هنرمندان مازنی اختصاص داشت با‬ ‫روزهای اجرا شده قبل‌تر دیگر استان‌ها مقایسه کنیم بی‌شک مازنی‌ها‬ ‫یکی از دو استان برتر این رویداد تاروز هشتم بوده‌اند‪.‬‬ ‫بخش صبح که به سازهای دوتار و قرنه اختصاص داشت با حضور پرتعداد‬ ‫نوازندگان شرکت‌کننده همراه بود که این خود نویدبخش آینده‌ای بهتر‬ ‫برای حفظ این میراث گرانبها خواهد بود‪ .‬نوازنده‌های نوبت صبح اغلب‬ ‫کار خــودرا با اجرای مقام‌های محلی مازندران و بویژه شــرق مازندران‬ ‫آغاز کردند‪ .‬خوبی اجراهــای بخش دوتار این بود که نوازنده‌ها با حفظ‬ ‫اصول سنتی موسیقایی از تکنیک و توانایی و مهارت باالیی در نواختن‬ ‫ســازهای خود برخوردار بودند و بویژه دو نوازنــده دوتار که به راحتی‬ ‫پاساژهای سرعتی را از باالدسته تا پایین دسته و بالعکس به راحتی و با‬ ‫سرعت اجرا می‌کردند‪ .‬تکنیک‌هایی که به طور معمول دوبرابر سن این‬ ‫نوازندگان زمان برای فراگیری و اجرای درست آن‌ها نیاز است و این تنها‬ ‫نشان از نبوغ این هنرمندان دارد که تمام معیارها را با استعداد و پشتکار‬ ‫خود جابجا کرده‌اند‪.‬‬ ‫و اما بخش بعد از ظهر که با آواز شــروع شــد‪ .‬همــان که نفر اول آواز‬ ‫نوجوانی حدود ‪ ۱۰‬ساله به روی صحنه آمد و با توانایی شگفت‌آور خود‬ ‫همه را از مخاطبین حاضر در ســالن تا تمــام اعضاء هیات داوران را بر‬ ‫صندلی‌ها میخکوب کرد‪ .‬تســلط آرمان فالح‌پور این نوجوان کم سن و‬ ‫ســال بر اجرای تحریرها و َغلت‌های بسیار دشوار و فواصلی که اجرای‬ ‫تحریر روی آن‌ها به غایت دشوار است‪ ،‬نبوغ این هنرمند را هرچه بیشتر‬ ‫نمایان می‌ســاخت‪ .‬در بخشی از آوازخوانی او‪ ،‬که از اوج به سمت فرود‬ ‫در حال اجرا بود به یکباره از یک ن ُت پایه با اشــاره‌ای به نتی زینتی و‬ ‫َع َرضی « ُک ُرن»(ربع پرده) که با کششــی حرفه‌ای همراه بود و احساس‬ ‫هر شــنونده‌ای را قلقلک می‌داد کار را برای داوران یکسره و برای باقی‬ ‫شــرکت‌کنندگان دشوار کرد‪ .‬آواز خوانی این نوجوان کم سن و سال به‬ ‫حدی اثرگذار بود که من را بر آن داشــت اطالعاتی از او کســب کنم و‬ ‫بالفاصله در اولین ســرچ اینترنتی ویدیویی از او دیدم که سال گذشته‬ ‫«کیهان کلهر» از او به اشــتراک گذاشــته بود و او را آینده موســیقی‬ ‫مازندران نامیده بود و در آن پســت فقط ‪ ۱۵۹‬هــزار نفر از خواندن او‬ ‫دیدن کرده بودند‪.‬‬ ‫آرمان فالح‌پور پدیده خوانندگی محلی مازندرانی‬ ‫مواجه شدن با اینچنین پدیده‌هایی لزوم برگزاری و تداوم جشنواره ملی‬ ‫موسیقی جوان را بیش از پیش نمایان می‌سازد‪ .‬البته جشنواره جوان از‬ ‫این نمونه‌ها در ســال‌ها و دوره‌های گذشته داشته که برخی از آن‌ها به‬ ‫مراتب قابل توجهی رسیده‌اند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بی‌شــک جشنواره ملی موسیقی جوان در دوره‌های گذشته ثابت کرده‬ ‫که می‌تواند به رشــد موسیقی کشــور کمک کند‪ .‬داوران این روز هم‬ ‫‪7‬‬ ‫سه‌شنبـــــــــــــــه ‪15‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1138‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫اخبار‬ ‫‪MIUSIC‬‬ ‫یادجنوبدرگرم‌ترینتابستانپایتخت‬ ‫تاالر وحدت تهــران در گرم ترین روزهای پایتخــت میزبان تازه‌ترین‬ ‫دور کنســرت های گروه لیان بوشــهر به سرپرستی محسن شریفیان‬ ‫در روزهای دوازدهم و ســیزدهم مردادماه بود‪ .‬در این کنســرت که به‬ ‫همت موسســه «آوای دوران» به تهیه‌کنندگی رســول ترابی و سمیه‬ ‫کاویانی برگزار شــد گروه «لیان» بوشــهر که عمدتا به اجرای نغمات‬ ‫شادیانه موسیقی جنوب کشورمان می‌پردازد به اجرای قطعات منتخب‬ ‫ســال‌های اخیر خود پرداخت که این قطعات مانند همیشه با استقبال‬ ‫خوب مخاطبان مواجه شــد‪ .‬این گروه که برای سومین بار و با فاصله‬ ‫کمتر از یک ماه‪ ،‬تابســتان تهرانی‌ها را در تاالر وحدت‪ ،‬همرنگ آواها و‬ ‫نواهای نخلســتان‌های جنوب و امواج خلیج فارس کرد و تالش کرد با‬ ‫اجرای قطعاتی از موسیقی جنوب پیام آور دوستی برای اقوام ایرانی به‬ ‫ویژه کویر مرکزی و جنوب ایران باشــد‪« .‬چغول» با شعری از فرج‌اهلل‬ ‫کمالی‪ ،‬ترانه محلی گناوه ای به نام «زینو»‪« ،‬نی مه» با اشــعار فولک‬ ‫بوشــهر و فایز دشتسانی؛ اجرای حرکات آیینی«کالغ»‪ ،‬خیام خوانی با‬ ‫اشــعار محلی بوشهر و قطعاتی از شاهرخ سروری‪ ،‬نوازندگی نی جفتی‬ ‫«عبدالحلیم»‪« ،‬زی الهوا»‪« ،‬الحســبی و داد»‪« ،‬قلعه» از محمد بیابان‬ ‫و«تینا» از فرشــید تربیت عمده آثاری بودند که در این کنسرت پیش‬ ‫روی مخاطبان قرار گرفت‪ .‬این در حالی اســت که محســن شریفیان‬ ‫که تاکنون آثار متعدد پژوهشــی را در عرصه موســیقی جنوب منتشر‬ ‫کــرده بین هر یک از اجرا توضیحاتــی را پیرامون قطعات ارائه می‌داد‪.‬‬ ‫اجراهای گروه بین‌المللی لیان با پشتوانه پژوهش‌های محسن شریفیان‬ ‫برای عالقمندان به موســیقی تلفیقی و موسیقی نواحی ایران‪ ،‬به نوعی‬ ‫کارگاه‌های آموزشــی محسوب می‌شــود که مخاطب را با سبک‌های‬ ‫مختلف موســیقی منطقه جنوب آشــنا می‌کند‪ .‬این در حالی اســت‬ ‫که تاکنون غیر از گروه «لیان» و تعدادی انگشــت شــمار از گروه‌های‬ ‫دیگر کمتر به برگزاری کنســرت‌های این چنین اقدام کرده‌اند‪ .‬محسن‬ ‫شریفیان در کنسرت شب گذشته خود که با خوانندگی محمد بحرانی‬ ‫در اجرای یکی از قطعات همراه بود‪ ،‬با روایت یک داســتان طنز از نامه‬ ‫تعدادی از اهالی شهرستان دشتی پیرامون یک حادثه زیست محیطی‬ ‫سخن گفت‪ .‬وی قبل از اجرای قطعه «ی کله» در قالب داستان طنزی‬ ‫به نام «عبدالرضا مارم» که در گذشته سفارش‌های مردم را از کشورهای‬ ‫مختلف می‌آورده اســت گفت‪ :‬این روزها مردم شــهرم از سر ناچاری‬ ‫می‌خواهند که در کنســرت‌های تهران صدای آن‌ها باشم در این راستا‬ ‫اهالی شهرستان «دشتی» نامه‌ای با امضای شش هزار نفر در مورد خطر‬ ‫محیط زیســتی در «کوه بیرمی» نوشــته و خواستار لغو مجوز فعالیت‬ ‫معدنی شــده‌اند که در آن منطقه محافظت شــده‪ ،‬در حال لطمه زدن‬ ‫به جانوران و گیاهان منحصر به فرد آن منطقه شــده است‪ .‬علی ضیاء‪،‬‬ ‫آریا عظیم‌نژاد‪ ،‬حمید متبســم‪ ،‬حمید آذرنگ‪ ،‬محمد بحرانی و احسان‬ ‫عبدی‌پور مهمانان شــب گذشته کنسرت لیان بودند‪ .‬محسن شریفیان‬ ‫نوازنده نی انبان‪ ،‬فلوت و نی جفتی‪ ،‬اُکلو فرامرزی خواننده‪ ،‬آکا صفوی‪،‬‬ ‫حمــزه مقدم نوازنده کونگاه و دایره ‪ ،‬امین ســلیمیان نوازنده دم دم و‬ ‫بوق شاخی‪ ،‬حسین کاوه خو نوازنده عود‪ ،‬فرزاد خسروی نوازنده بیس‪،‬‬ ‫محمود بردک نیا نوازنده دمام و بوق شاخی‪ ،‬حمید اکبری نوازنده تمپو‬ ‫و کاخن‪ ،‬مرتضی پالیزبان نوازنده ضرب و تمبو گروه اجرایی کنســرت‬ ‫گروه «لیان» در تاالر وحدت را تشکیل می‌دادند‪.‬‬ ‫هنر برای پول‌دار شدن نیست‬ ‫کمی و کیفی این دور از جشــنواره‬ ‫چــون داوران دیگر روزها بر ارتقاء ّ‬ ‫نسبت به دوره‌های قبل تاکید داشتند تنها موردی که داوران نسبت به‬ ‫آن انتقاد داشــتند اجرای رپرتوارها و قطعات تکراری توسط هنرمندان‬ ‫شــرکت‌کننده بود و اینکه می‌توانست با اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی‬ ‫بهتر تنوع اجراها را ارتقاء بخشید‪.‬‬ ‫در مورد ارتقاء کمی و کیفی همین که در دوره نهم جشنواره تنها ‪ ۵‬نفر‬ ‫از استان مازندران شــرکت کرده بودند و امسال در دوره سیزدهم این‬ ‫رقم به ‪ ۶۰‬نفر افزایش یافت که چشم‌اندازی دلگرم‌کننده و امیدبخش را‬ ‫پیش روی دلسوزان و عالقمندان به حفظ میراث کهن موسیقی مقامی‬ ‫اقوام مختلف کشور عزیزمان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫ارسالن طیبی از اعضای هیأت داوران بخش موسیقی مازندران در مورد‬ ‫اجراهای روز هشتم جشنواره موسیقی جوان گفت‪ :‬امروز واقعا اجراهای‬ ‫بســیار خوبی را شــاهد بودیم و رقابت‌ها خیلی به هم نزدیک بودند و‬ ‫به همین دلیل کار اعضای هیــأت داوران برای انتخاب نفرات برگزیده‬ ‫بســیار سخت شده است‪ .‬ما در مجموع سعی کردیم نفراتی را به عنوان‬ ‫برگزیده انتخاب کنیم که کمترین میزان اشــتباهات را در بین تمامی‬ ‫شرکت‌کنندگان داشته باشند‪.‬‬ ‫طیبی در مورد تاثیر جشــنواره موســیقی جوان و لزوم تداوم آن افزود‪:‬‬ ‫جشــنواره موســیقی جوان یک رویداد بســیار بزرگ است و تأثیر این‬ ‫جشــنواره بر روی جوانان بسیار زیاد است‪ .‬بنده در دوره نهم جشنواره‬ ‫که برای نخستین بار به عنوان داور شرکت کردم‪ ،‬تنها پنج نفر از استان‬ ‫مازندران شــرکت کردند اما در حال حاضر بیش از شصت نفر به مرحله‬ ‫نهایی راه یافتند‪ .‬تداوم جشنواره باعث می‌شود که جوانان تشویق شوند‬ ‫و به دنبال موســیقی نواحی منطقه خودشــان می‌روند‪ .‬حدود بیست‬ ‫ســال پیش نوازنده َلِ‌وا و دوتار به اندازه انگشــتان دو دست نداشتیم‬ ‫اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که استقبال از جشنواره چقدر زیاد شده‬ ‫که همین باعث گرایش بیشــتر جوانان به هنر و دوری از آســیب‌های‬ ‫اجتماعی این روزها و مهم‌تر از همه آسیب‌های فضای مجازی و اینترنت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫فضل‌اهلل دهقان نوازنده پیشکســوت کمانچه محلی و مقامی مازندران و‬ ‫عضو هیأت داوران بخش موسیقی نواحی جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫در بخش موســیقی مازندران نیز در مورد اجراهای روز هشتم جشنواره‬ ‫توضیح داد و گفت‪ :‬امســال نوازندگان جوان در مقایســه با هنرمندان‬ ‫ســال‌های گذشته بســیار بهتر بودند‪ .‬البته تمام نوازندگانی که در این‬ ‫دوره حضور داشــتند‪ ،‬در دوره گذشته نیز شرکت کرده بودند و طبیعتا‬ ‫یک سال تمرین کردند و این تمرین‌ها باعث شد که کیفیت اجراهایشان‬ ‫خیلی بهتر شود و بنده بسیار امیدوار شدم که روز به روز این نوازندگان‬ ‫جوان پیشــرفت می‌کنند و طبیعتا موســیقی مازندران نیز پیشــرفت‬ ‫می‌کند‪ .‬وی در ادامه و در وصف شرکت‌کنندگان روز هشتم افزود‪ :‬آنقدر‬ ‫اجراهــای امروز خوب بود که من در هیچکــدام از اجراها نقطه ضعفی‬ ‫مشــاهده نکردم ضمن اینکه اجراها بسیار فشرده و خوب بود که کار را‬ ‫برای اعضای هیأت داوران بســیار سخت کرده است‪ .‬واقعا آنقدر سطح‬ ‫رقابت‌ها به هم نزدیک بود که بسیاری از نوازندگانی که متأسفانه مقامی‬ ‫کسب نمی‌کنند‪ ،‬الیق این بودند که جزو برترین‌ها قرار گیرند‪ .‬جشنواره‬ ‫موســیقی جوان یک اتفاق فرخنده و خوب است منتها به این شرط که‬ ‫جشنواره ادامه داشته باشد و دچار مسائل حاشیه‌ای مختلف نشود‪ .‬اگر‬ ‫این جشنواره تداوم داشته باشد به طور قطع می‌تواند به رشد و پیشرفت‬ ‫نوازندگان جوان کمک کند و یقینا به آینده امیدوار شد‪.‬‬ ‫ستار هشــیاری‌پور از نوازندگان و آهنگسازان ساکن اصفهان که سابقه‬ ‫همکاری با گروه عارف‪ ،‬زنده یاد ایرج بسطامی و محمد علی کیانی‌نژاد‬ ‫را در کارنامه کاری خود ثبت کرده ضمن اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های‬ ‫خود در عرصه موســیقی بیان کرد‪ :‬طبق برنامــه ریزی‌هایی که انجام‬ ‫گرفت تا چندی پیش مشغول آماده‌سازی تازه‌ترین آلبوم‌هایم بودم که‬ ‫با عنوان «سروشکسته» به خوانندگی محمد باقری و «دست عاشقی»‬ ‫به خوانندگی احمد کامیاب در دســترس مخاطبان قرار می‌گیرد‪ .‬البته‬ ‫آنچه برای زمان انتشار این دو آلبوم در نظر گرفتیم به این شکل است‬ ‫که آلبوم «سروشکســته» تا پیش از ایام محرم و صفر و آلبوم «دست‬ ‫عاشقی» تا اواخر اسفند یا اوایل ســال آینده در بازار موسیقی منتشر‬ ‫شــود‪ .‬وی درباره ویژگی‌های آلبوم «سروشکسته» گفت‪ :‬ساختار این‬ ‫آلبوم براساس موسیقی ایرانی است که در آن تالش شده به قالب‌های‬ ‫منسوخ شده موسیقی که طی سال اخیر اغلب به صورت کوچه بازاری‬ ‫توجه شده‪ ،‬بپردازیم‪ .‬البته این کارها در تهران با زحمات و فعالیت‌های‬ ‫ارزشمند زنده‌یاد مرتضی احمدی بیشتر متداول شده‪ ،‬بنده هم در این‬ ‫سو تالش کردم تا با ترانه‌گذاری روی برخی نغمات‪ ،‬آثاری را خلق کنم‬ ‫که در حوزه بحر طویل خوانی به عنوان یک گونه منسوخ شده موسیقی‪،‬‬ ‫آثاری به مخاطبان معرفی شود‪ .‬این نوازنده تار‪ ،‬سه تار و تنبور توضیح‬ ‫داد‪ :‬من در این آلبوم تالش کردم عالوه بر استفاده از اجرای بحر طویل‪،‬‬ ‫چند قطعه نیز در قالب‌های محاوره‌ای تولید کنم‪ .‬البته شرح این محاوره‬ ‫خیلی مهم است چرا که اصال دوست نداشتم مثل کارهایی باشد که در‬ ‫آن‌ها از واژه‌های رکیک استفاده می‌شود زیرا برایم بسیار مهم است که‬ ‫در همین قالب نیز باید کارهایی تولید شود که شأن و منزلت موسیقی‪،‬‬ ‫شعر و مخاطب با هم در نظر گرفته شود‪ .‬هشیاری پور در بخش دیگری‬ ‫از صحبت‌های خود با انتقاد از برخی سیاســت‌های وزارت ارشــاد در‬ ‫حوزه موسیقی گفت‪ :‬متاسفانه شرایط موسیقی ایرانی به گونه‌ای است‬ ‫کــه نهادهای متولی از جمله وزارت ارشــاد با برخــی خلف وعده‌ها و‬ ‫اذیت‌هایی که در این زمینه دارند شرایط فعالیت در موسیقی به ویژه در‬ ‫شهرستان‌ها را دچار مشکالت فراوانی کرده‌اند‪ .‬متاسفانه همین مدیران‬ ‫در برخی مواقع به برخی کارهای ســطحی مجوز می‌دهند که جایش‬ ‫اصال در موسیقی جدی نیست در حالیکه خیلی از کارشناسان و اهالی‬ ‫موسیقی می‌دانند ما در حوزه ژانر موسیقی شاهد اتفاقات ناخوشایندی‬ ‫هســتیم که اصال مشــخص نیست آنچه در قالب موســیقی ایرانی به‬ ‫مخاطب ارائه می‌شــود موسیقی ایرانی است یا موسیقی پاپ؟ البته که‬ ‫باید در پاسخ گفت متاسفانه این موسیقی بی‌هویت است که با ترکیبی‬ ‫از اشــعار سخیف شــرایط نا به جایی را پدید آورده که اصال خوشایند‬ ‫موســیقی اصیل ایرانی نیست‪ .‬گویی اینکه موسیقی ایرانی فقط محلی‬ ‫برای درآمدزایی شــده و بس‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما موسیقی را وسیله‌ای‬ ‫برای تقرب حضرت حق می‌دانیم‪ ،‬اما در این ســال‌ها آنچه از موسیقی‬ ‫ایرانی استخراج می‌شود فقط تمرکز روی مادیات و درآمدزایی و تجارت‬ ‫اســت‪ .‬من و خیلی از رفقای هنرمندم هیچ‌گاه برای پولدار شــدن در‬ ‫موسیقی کار نکرده و نمی‌کنیم‪.‬‬
‫مسئولین فرهنگی درباره وضعیت پوشش بازیگران پاسخگو باشند‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1138‬سه‌شنبه‪ 15‬مرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫مدیر گروه رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا‬ ‫معتقد است که مســئولین فرهنگی کشور باید درباره‬ ‫وضعیت پوشش بازیگران سینما و تلویزیون پاسخگو‬ ‫باشند‪ .‬مریم مونسی سرخه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه‬ ‫الزهرا و مدیر گروه رشــته طراحی پارچه و لباس این‬ ‫دانشگاه به تاثیر فرهنگ پوشــش هنرمندان بر نوع‬ ‫پوشش مردم پرداخت‪ .‬مشروح این گفتگو را در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪:‬‬ ‫فرهنگ مد و پوشــش چگونه در جامعه شکل گرفته‬ ‫و منتقل می‌شــود؟ مهم‌ترین عناصر سازنده و انتقال‬ ‫دهنده فرهنــگ مد و لباس در جامعــه کدام عناصر‬ ‫هستند؟‬ ‫بــه طور کلی فرهنگ‌ســازی از دریچه‌های مختلفی نشــأت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬نوع نگاه حاکم بر جامعه از لحاظ نوع قانون‌گذاری‌ها‪،‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:12‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:25‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام سجاد عليه‏السالم‪:‬‬ ‫از دروغ بپرهيزيد‪ ،‬چه خُ رد و چه بزرگ‬ ‫جد و چه به شوخی‪.‬‬ ‫چه به ّ‬ ‫گزیده تحف العقول ‪ ،‬ح‪۱۲۲‬‬ ‫‪20:08‬‬ ‫‪04:35‬‬ ‫‪06:11‬‬ ‫از دیروز به من توصیه شده نیمه پر لیوان رو ببینم‪ ،‬میگن چرا تو انقدر دنبال داستان هستی؟ گفتم‬ ‫من دنبال داستان نیستم داستان دنبال منه! آخه مگه آبی هم تو لیوان هست که من نیمه پرش رو‬ ‫بخوام ببینم یا خالیشو؟!‬ ‫واقعا من نمی‌دونم قســم حضرت عباس رو قبول کنم یا دم خروس رو! هرکاری که میخوای انجام‬ ‫بدی احتیاج به پول داره‪ ،‬کال مبنای انســانیت تو عصر و زمان ما تقوا نیست و جاش رو به پول داده!‬ ‫حاال چی شده که ما االن اینجا هستیم حرف من نیست خیلی اتفاق‌ها افتاده‪ ،‬ولی قشنگیش اینه که‬ ‫آخرش میگن پول چرک کف دسته!‬ ‫آخه واقعا شما قبول دارید که چرک کف دسته؟ یعنی شما رو حرف خدا هم می‌خوایید حرف بزنید؟!‬ ‫مگه آیه نداریم که پول و فرزند زینت زندگی ماســت! آخه این چه ضرب‌المثلیه که جا افتاده! پول‬ ‫خیلی هم خوبه‪ ،‬فقط به شرطی که از راه حالل به دست بیاد‪ ،‬نه طرف با کاله برداری و باج به دست‬ ‫آورده باشــه‪ ،‬با این پول‌ها توقع دارن بچه‌هاشون هم داستان نشن! نه داستان میشن! خوبم میشن‪،‬‬ ‫حواستون به لقمه‌ای که زن و بچه‌تون میخورن باشه‪.‬‬ ‫البته ما اینجوری دوست داریم فک کنیم و اینجوری باشه اما بعضیا هم میگن اینا تا تهش میخورن‬ ‫خیلی مرتب و مجلسی و یه آبم روش و چهار ستون بدنشون هم سالم سالمه!‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مي توان حقيقتي را دوست نداشت‬ ‫اما نمي توان منكر آن شد‪( .‬روسو)‬ ‫حافظانه‬ ‫وصال او ز عمر جاودان به‬ ‫خداوندا مرا آن ده که آن به‬ ‫به شمشیرم زد و با کس نگفتم‬ ‫که راز دوست از دشمن نهان به‬ ‫سیاست‌های اجرایی و عملکردی‪ ،‬سیاست‌های اقتصادی‪ ،‬نحوه‬ ‫آزادی بیان‪ ،‬نوع سلیقه افراد‪ ،‬میزان حضور رسانه‌های جمعی‬ ‫اعم از نوشتاری و دیداری‪ ،‬نوع مصرف‌گرایی در جامعه‪ ،‬سلیقه‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬میزان فروش کاال در فروشــگاه‌های مورد تایید‬ ‫دستگاه‌های نظارتی و نیز میزان فروش در اماکنی که نظارتی‬ ‫بر آنها نیســت و‪ ...‬همه و همه بر ایجاد فرهنگ پوشش افراد‬ ‫جامعه تاثیرگذارند‪ .‬همه این موارد ســازنده فرهنگ هســتند‬ ‫و فرهنگی که مــورد بازدید عمومی قــرار می‌گیرد‪ ،‬به مرور‬ ‫گسترش می‌یابد و تدریجا تمامی اقشار آن را می‌پذیرند‪.‬‬ ‫آیا نوع پوشش بازیگران سینما و تلویزیون می‌تواند بر‬ ‫فرهنگ پوشش مردم تاثیرگذار باشد؟ این اتفاق چگونه‬ ‫و در چه فرایندی رخ می‌دهد؟‬ ‫شکی نیست که نوع پوشش هنرمندان به دلیل جایگاه و میزان‬ ‫دیده شدنشــان‪ ،‬بسیار مورد توجه است و بخش قابل توجهی‬ ‫از مردم‪ ،‬پوشــش هنرمندان را الگوی خود قرار داده و ســعی‬ ‫می‌کنند مثل آنها به انتخاب لباس و پوشش بپردازند‪ .‬بی‌شک‬ ‫یکی از راه‌های انتقال فرهنگ‪ ،‬رسانه‌ها هستند که به شیوه‌های‬ ‫مختلف عمل می‌کنند‪ .‬هنرمندان به ویژه بازیگران ســینما و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬بخشی از رسانه‌ها هستند که در معرض دید عموم‬ ‫قرار می‌گیرند و بر نوع پوشش مردم تاثیر می‌گذارند‪ .‬زمانی که‬ ‫یک بازیگر مدت‌ها در اماکن و فضاهای عمومی و همچنین در‬ ‫فیلم‌ها و سریال‌های مختلف حضور می‌یابد‪ ،‬این قابلیت را پیدا‬ ‫می‌کند که در نقش یک الگو برای مردم ظاهر شــود‪ .‬بازیگران‬ ‫به مرور‪ ،‬توسط مقلدان خود به یک الگو و انگاره مطلوب ذهنی‬ ‫تبدیل می‌شــوند‪ .‬از این رو بی شک نوع پوشش‪ ،‬طرز کالم و‬ ‫رفتار آنها در مدل‌سازی برای مردم بسیار موثر است‪.‬‬ ‫آیا وضعیت کنونی پوشش بازیگران سینما و تلویزیون را‬ ‫از حیث الگوسازی برای مردم مناسب ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫در این باره مســئولین فرهنگی کشــور باید پاسخگو باشند و‬ ‫بگویند آیا آنچه اکنون در جامعه دیده می‌شود با آنچه مطلوب‬ ‫فیس اپ‪ ،‬اپلیکیشنی‬ ‫سرگرم کننده یا‬ ‫جاسوس؟!‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫و مورد انتظار است‪ ،‬همسو است یا خیر‪.‬‬ ‫به نظر شما بازیگران سینما و تلویزیون باید چه الزامات‬ ‫و اقتضائاتی را در نوع پوشــش خــود رعایت کنند تا‬ ‫بتوانند در امر الگوســازی برای مــردم‪ ،‬نقش مثبت و‬ ‫موثری را ایفا نمایند؟‬ ‫به نظر می‌رسد در مراسم‌های بزرگ که پوشش بازیگران بیش‬ ‫از هر چیــزی در معرض دید قرار می‌گیرد‪ ،‬باید نظارت وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬امروزه اگر شما بخواهید سبک خاصی از پوشش‬ ‫را در جامعــه مد کنید‪ ،‬بهتر اســت از یک بازیگر بخواهید که‬ ‫آن پوشــش را در یک مراســم بر تن کند‪ .‬جامعه ما عالوه بر‬ ‫شــرایط خاص فرهنگی و مذهبی‪ ،‬نگاهی بــه فرهنگ مد و‬ ‫پوشــش در کشورهای دیگر نیز دارد‪ .‬از این رو باید به گونه‌ای‬ ‫هوشــمندانه عمل کرد که بدون ایجاد یک نگاه صرف سلبی‪،‬‬ ‫به مرور فرهنگ اصیل پوشــش ایرانی‪-‬اسالمی در ذهن مردم‬ ‫متبلور و نهادینه شود‪.‬‬ ‫می‌دانیرفیقایتالیایی‪...‬‬ ‫پای هیچ شعری از گلیم‌اش دراز تر نیست‬ ‫عین همین دیروز‬ ‫جایی میان مستی اسب‌ها‬ ‫و‌هارمونی شبانه ارکستر چوب‌ها‬ ‫زنی گاو بازی می‌کرد‬ ‫مردی شاخ می‌زد‬ ‫آدم حس می‌کند زیر تعلل خطوط‬ ‫باید بپرد‬ ‫سر خط شرافت‬ ‫روز از نو‬ ‫روزی از نو‬ ‫درست مثل انترهایی که چوبکشان ُمرده باشد‬ ‫این روزها همه شده اند‬ ‫“کشف‌های میرزا نوروز”‬ ‫دیگر اینکه شاخ مردی‬ ‫در کدام زن شکست‬ ‫بقایای همان ضرب‌المثل معروفی ست‬ ‫که تا گوساله گاو شود‬ ‫دل صاحبش آب شود‬ ‫میدانی رفیق ایتالیایی‪...‬؟‬ ‫تنها خوبی کشورت این است‬ ‫که هرچقدر هم برج پیزا کج باشد‬ ‫حتی اگر چشم‌های معمارش‬ ‫کج بوده باشند‬ ‫بر سر یک ایتالیایی شکست خورده‬ ‫آوار نمی‌شود‬ ‫شاعرانه‬ ‫بهرام روحانی‬ ‫از مجموعه شعر «جعبه‌ی سیاه»‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫در برخی از مناطق حاشــیه شهر ســنندج‪ ،‬تعدادی از افراد اقدام به سوختگیری غیراستاندارد به وسیله‬ ‫کپسول‌های گاز مایع ( ‪ )LPG‬برای خودرو‌های فرسوده خود می‌کنند که این مسئله دارای خطرات جانی و‬ ‫مالی برای رانندگان و سرنشینان این خودروهاست و آنها را در یک قدمی حادثه قرار داده است ‪ /‬بختیار صمدی‬ ‫فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنای افغانستان و هیات همراه‪ ،‬یکشنبه‪ ۱۳‬مرداد ماه با آیت اهلل ابراهیم‬ ‫رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد ‪ /‬مهدی مریزاد‬ ‫نشست خبری بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما با حضور علی دارابی معاون‬ ‫امور استانهای صدا و سیما صبح دوشنبه‪ ۱۴‬مرداد‪ ۹۸‬برگزار شد ‪ /‬سیدمحمود حسینی‬ ‫مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی صبح دوشنبه با حضور حجت االسالم قمی رئیس‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد ‪ /‬مریم کامیاب‬ ‫کنفرانس خبری محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به مناسبت روز خبرنگار عصر‬ ‫دوشنبه‪ ۱۴‬مرداد با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد ‪ /‬حامد ملک‌پور‬ ‫نشستخبرینوزدهمینجشنوارهتئاترآیینیسنتیباحضورداودفتحعلیبیگی‪،‬دبیرایندورهجشنواره‪،‬‬ ‫پیش از ظهر دوشنبه‪ ۱۴‬مرداد‪ ۱۳۹۸‬در عمارت کاظمی محله عودالجان برگزار شد ‪ /‬سهیل صحرانورد‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!