صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۳۷

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1137

روزنامه هنرمند شماره 1137

‫تجسمی‪7 .‬‬ ‫تلو یز یون‪4 .‬‬ ‫‪VISUAL ART‬‬ ‫‪TV‬‬ ‫کفگیرتلویزیوندرتولیدمجموعه‌هایطنز‬ ‫به تهدیگ خوردهاست‬ ‫شوخی‬ ‫مدیرانسیما با‬ ‫سریال‌های«طنز»‬ ‫لیلی گلستانمدیر گالری گلستان‬ ‫فعالیتدر فضای هنری‬ ‫شعور فرهنگیمی‌خواهد‬ ‫دوشنبه ‪14‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1137‬صفحه| قيمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫فریدون شهبازیان آهنگ‌ساز و رهبر ارکستر‬ ‫موسیقی مختص روشن‌فکران نیست‬ ‫موسیقی‪2 .‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫گســاز و رهبــر ارکســتر پیشکســوت در جمــع رابطــان انجمن‬ ‫ایــن را «فریــدون شــهبازیان» آهن ‌‬ ‫ســرود کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان سراســر کشــور گفت و بــه انتقــاد از وضعیت‬ ‫آموزش موســیقی به کودکان در ایران پرداخت‪« :‬آموزش موســیقی در بیشــتر این آموزش‌گاه‌ها‬ ‫از مراحــل ابتدایــی جلوتر نمی‌رود و آن‌ها از آموزش علمی موســیقی بــه بچه‌ها پرهیز می‌کنند و‬ ‫حاصــل ایــن کالس‌هــا جز فرا گیری طوط ـی‌وار و باری‌بــه هرجهت‪ ،‬نتیجه دیگــری درپی ندارد‬ ‫و باعــث بی‌عالقگــی بچ ‌ههــا بــه موســیقی می‌شــود‪ ».‬رهبــر ســابق ارکســتر ملــی ایــران‪ ،‬عالقه و‬ ‫اشــتیاق خانواده‌ها به فرا گیری موســیقی فرزندانشــان را نشانه آشــنایی نسبی آن‌ها با این هنر‬ ‫عنوان کرد و در عین حال افزایش میزان آشــنایی آن‌ها با موســیقی را باعث تبدیل شــدن آنان‬ ‫بــه یــک معلم دلســوز در خانواده دانســت‪« :‬خانواده‌ها هزینه زیادی را صرف آموزش موســیقی‬ ‫فرزندان‌شان می‌کنند؛ این در حالی است که در نهایت بیشتر بچه‌ها حتی اصول اولیه و نحوه‬ ‫صحیــح در دس ـت‌گرفتن ســاز را در ایــن مرا کز آموزشــی نمی‌آموزنــد و این به نظــرم گمراه‌کننده‬ ‫اســت‪ .‬رهنمودهای مربیان و مدرسان موســیقی می‌تواند سلیقه شنونده را باال ببرد‪ ،‬قضاوت‬ ‫او را شــکل بدهد و هوش موســیقی‌اش را اصالح کند‪ ».‬به گفته‌ی «شــهبازیان» موسیقی‪ ،‬یک‬ ‫یشــود و در‬ ‫هنــر مختــص روشــنفکران نیســت و برای همــه جس ـم‌ها و قلب‌ها و فکرهــا تولید م ‌‬ ‫عالقه‌منــد شــدن بــه آن‪ ،‬ســه عامل فیزیکی‪ ،‬احساســی و عقالنی بدون شــک دخالــت دارد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن به موضوع «تلفیق شــعر و موســیقی» نیــز پرداخت و درباره‌ی آن گفــت‪« :‬این تلفیق‬ ‫در زبان فارســی کار بســیار حساس و دشواری اســت و ا گر به درستی انجام نشود و معنای کالم‬ ‫را در ذهــن شــنونده تداعــی نکند اثرگذار نخواهد بود‪ .‬کســی که موســیقی برای آواز می‌نویســد‬ ‫باید به‌خوبی فواصل موسیقی را بشناسد و متاسفانه بسیاری از ترانه‌های امروز بد و بی‌هویت‬ ‫اســت و این‪ ،‬وضعیت موســیقی این ســرزمین را آشــفته کرده اســت»‪ .‬او که ســازنده موســیقی‬ ‫بســیاری از فیلم‌ها و ســریال‌های نام‌آشــنای ســینما و تلویزیون بوده اســت‪ ،‬در بخش دیگری‬ ‫از این نشســت‪ ،‬از وضعیت موســیقی برنامه‌های تلویزیونی برای کودکان نیز به شــدت انتقاد و‬ ‫تا کید کرد‪« :‬در سال‌های گذشته من‪ ،‬فریدون ناصری و کمال‌الدین طراوتی شورای موسیقی‬ ‫کودک در صدا و سیما را ایجاد کردیم و بر موسیقی‌های این برنامه‌ها نظارت می‌کردیم اما امروز‬ ‫می‌بینیــم تمامــی یــک برنامه تلویزیونی به رقص و آواز تبدیل شــده اســت و به جــای باالبردن‬ ‫سواد موسیقی فقط از ابتدا تا انتهای برنامه بچه‌ها را وادار به رقصیدن می‌کنند‪.‬‬ ‫تئاتر‪6 .‬‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫نگاهیبه نمایش«اولدسیبروک»‬ ‫به کارگردانیامیرمحمدمهاجری‬ ‫قضاوت‬ ‫مالکی برای اثبات‬ ‫واقعیتنیست‬ ‫موسیقی‪2 .‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫جشنواره‌‌یموسیقیجوان‬ ‫میزبانسیستانوبلوچستان‬ ‫اجرای «مولن روژ»‬ ‫چرا متوقف شد؟‬ ‫گردشگری‪2 .‬‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫روایتیاز یکسفرجذاب‬ ‫تب و لرز تابستان‬ ‫در قلب آلپ ایران‬
‫فریدون شهبازیان آهنگ‌ساز و رهبر ارکستر‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبـــــــــــــــه ‪14‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1137‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫معافیتمالیاتی‬ ‫آموزشگاه‌هایموسیقی‬ ‫پیگیری معافیت آموزشــگاه‌های موســیقی از مالیــات پس از یک‬ ‫ســال به نتیجه رســید‪ .‬با توجه به درخواســت تعدادی از مدیران‬ ‫آموزشــگاه‌های موسیقی در ســال گذشــته‪ ،‬پیگیری‌های وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬معاونت امور هنری‪ ،‬دفتر موسیقی و دفتر‬ ‫آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری‪ ،‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشــور‪ ،‬آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را‬ ‫از مصادیق معافیت از مالیات بر اساس قانون اعالم و به ادارات امور‬ ‫مالیاتــی برای اجرا ابالغ کرد‪ .‬در اجرای مقررات بند “ل” ماده ‪139‬‬ ‫مالیات‌های مســتقیم مصوب ‪ 80/11/27‬دستورالعمل اجرایی ماده‬ ‫‪ 12‬آیین‌نامــه اجرایی تبصره ‪ 32‬ماده یادشــده‪ ،‬به انضمام جدول‬ ‫مصادیق فعالیت‌های معاف موضوع بند “ل” ماده ‪ 139‬یادشــده که‬ ‫آموزش موســیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز از‬ ‫آن جمله اســت؛ به کلیه ادارات امور مالیاتی ابالغ شــد و در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫حمید قبادی رفت و حجت‌االسالم مهدی‬ ‫سیف‌جمالیآمد!‬ ‫مجید فروغی مدیر روابــط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی شایعات مطرح شده درباره دلیل رفتن حمید قبادی‬ ‫از کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشــور را تکذیب کرد و گفت‪:‬‬ ‫“از آنجاکــه حمید قبــادی چندی پیش به عنوان مشــاور اجرایی‬ ‫معاونت هنری منصوب شــده بود‪ ،‬با توجه به قانون دوشغله‌ها الزم‬ ‫بود پس از ‪ 6‬ماه یکی از شــغل‌های خود را واگذار کند‪ .‬بنابراین وی‬ ‫در ســمت مشــاور اجرایی معاونت هنری باقی ماند و از دبیرخانه‬ ‫کارگروه ســاماندهی مد و لباس رفت‪ ”.‬وی دلیل تاخیر در رسانه‌ای‬ ‫شــدن حکم انتصاب حجت‌االسالم مهدی ســیف جمالی به عنوان‬ ‫سرپرســت جدید کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشور را سهوی‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬قرار بود در قالب یک برنامه انتصاب حجت‌االسالم‬ ‫سیف جمالی رسانه‌ای شــود اما متاسفانه این اتفاق به دلیل برخی‬ ‫ناهماهنگی‌ها رخ نداد‪.‬‬ ‫روز گذشــته خبر انتصاب حجت‌االســام ســیف جمالی به عنوان‬ ‫سرپرست جدید کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشور به پیوست‬ ‫حکم انتصاب وی‪ ،‬در حالی در برخی رســانه‌ها منتشر شد که تاریخ‬ ‫این حکم مربوط به ‪ 6‬روز پیش بود و پس از گذشت ‪ 6‬روز رسانه‌ای‬ ‫شده بود‪ .‬حمید قبادی دبیر پیشین کارگروه ساماندهی مد و لباس‬ ‫کشــور نیز در گفتگو با خبرنگار فرهنگی تسنیم‪ ‌،‬خبر رفتن خود از‬ ‫ســمت دبیری کارگروه مدولباس کشور را تائید و تاکید کرد که به‬ ‫عنوان مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫به فعالیت خود ادامه خواهد داد‪ .‬قبادی بیش از ‪ 6‬ســال در سمت‬ ‫دبیری کارگروه مدولباس کشــور فعالیت داشــت و حجت السالم‬ ‫مهدی سیف جمالی نیز پیش از این حدود ‪ 5‬سال مدیرعامل بنیاد‬ ‫مد و لباس اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫تسهیالت پارک ارم برای خبرنگاران‬ ‫به مناسبت ‪ ۱۷‬مرداد‪‎‬‬ ‫روابط عمومی پارک ارم در آستانه روز خبرنگار با صدور اطالعیه‌ای‬ ‫ضمن تبریک این روز به اهالی رسانه از ارایه خدمت ویژه این پارک‬ ‫به خبرنگاران به صورت رایگان خبر داد‪ .‬در این اطالعیه آمده است‪:‬‬ ‫بدون شک در عصری که از آن به عنوان عصر ارتباطات یاد می‌کنند‬ ‫و هر روز بر پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های هنر رســانه افزود می‌شــود‬ ‫ارزش خبر و خبرنگار بیش ازهر زمان دیگر به چشــم می‌خورد‪۱۷ .‬‬ ‫مرداد هر ســال یادآور رشادت‌های شهدای اهل قلم همچون شهید‬ ‫صارمی است روزی که به پاسداشــت خبر روز خبرنگار نام گذاری‬ ‫شده است ‪ .‬مجموعه ارم سبز ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به‬ ‫خبرنگاران سختکوش رسانه‌ها به اطالع می‌رساند به همین مناسبت‬ ‫خبرنگاران محترم می‌توانند با حضور در مجموعه ارم ســبز و ارایه‬ ‫کارت خبرنگاری معتبر به مراه ســه نفــر از اعضای خانواده از بلیط‬ ‫رایگان باغ وحش ارم برای روزهای پنج شــنبه و جمعه مورخ ‪ ۱۷‬و‬ ‫‪ ۱۸‬مرداد بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫خسرودهقان‬ ‫رئیسانجمنصنفیمنتقدان‬ ‫ونویسندگانآثارسینماییشد‬ ‫اولین نشست هیات مدیره انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار‬ ‫سینمایی برگزار شد‪ .‬کامران ملکی‪ ،‬بازرس انجمن صنفی منتقدان و‬ ‫نویسندگان آثار سینمایی اعالم کرد‪ ،‬در اولین نشست هیات مدیره‬ ‫ایــن نهاد صنفی و در یک تعامل و تفاهم صمیمانه‪ ،‬هریک از اعضاء‬ ‫در مســئولیت های داخلی انجمن قرار گرفتند ‪.‬بر اساس این تعامل‬ ‫خســرو دهقان به اتفاق آراء ریاست هیات مدیره انجمن را به عهده‬ ‫گرفت و جواد طوسی در این دوره ترجیح داد به عنوان نایب رییس‬ ‫انجمن در کنار خســرو دهقان قرار گیرد ‪ .‬بر همین اســاس جعفر‬ ‫گــودرزی که در دو دوره اخیر باالتریــن رای را در مجامع عمومی‬ ‫انجمن کســب کرده بود با تمایل خود از سمت های پیشین کناره‬ ‫گیری کرد و صرفا مســئولیت ســخنگویی و خزانه داری انجمن را‬ ‫پذیرفت ‪.‬‬ ‫از ســوئی دیگر علی عالیی در کمیته ســه نفــره عضویت انجمن‬ ‫قرارگرفت و ســپیده ابرآویز هم بر اســاس مصوبه شورای مرکزی‬ ‫پیشــین ‪ ،‬دبیری جشن نوشــتار انجمن را برای برگزاری دوره ای‬ ‫پربــار عهده دار اســت ‪ .‬ملکی ادامه داد که خوشــبختانه مســئله‬ ‫ثبــت انجمــن در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعــی با پیگیری‬ ‫جعفر گودرزی ســرعت گرفت و به اتمام رســید و ان شــاءاهلل به‬ ‫زودی شناســه ملی انجمن صادر خواهد شــد و هویــت قانونی و‬ ‫مســتقل انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی شکل‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫موسیقیمختصروشن‌فکراننیست‬ ‫این را «فریدون شــهبازیان» آهنگ‌ساز و رهبر ارکستر پیشکسوت در‬ ‫جمع رابطان انجمن ســرود کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان‬ ‫سراســر کشور گفت و به انتقاد از وضعیت آموزش موسیقی به کودکان‬ ‫در ایران پرداخت‪« :‬آموزش موســیقی در بیشــتر این آموزش‌گاه‌ها از‬ ‫مراحل ابتدایــی جلوتر نمی‌رود و آن‌ها از آموزش علمی موســیقی به‬ ‫بچه‌هــا پرهیز می‌کنند و حاصل این کالس‌ها جز فراگیری طوطی‌وار و‬ ‫بــاری‌به هرجهت‪ ،‬نتیجه دیگری درپی ندارد و باعث بی‌عالقگی بچه‌ها‬ ‫به موسیقی می‌شود‪ ».‬رهبر ســابق ارکستر ملی ایران‪ ،‬عالقه و اشتیاق‬ ‫خانواده‌ها به فراگیری موســیقی فرزندانشان را نشــانه آشنایی نسبی‬ ‫آن‌هــا با این هنر عنــوان کرد و در عین حال افزایش میزان آشــنایی‬ ‫آن‌ها با موســیقی را باعث تبدیل شــدن آنان به یک معلم دلســوز در‬ ‫خانواده دانســت‪« :‬خانواده‌ها هزینه زیادی را صرف آموزش موســیقی‬ ‫فرزندان‌شــان می‌کنند؛ این در حالی است که در نهایت بیشتر بچه‌ها‬ ‫حتی اصول اولیه و نحوه صحیح در دســت‌گرفتن ساز را در این مراکز‬ ‫آموزشــی نمی‌آموزند و این به نظرم گمراه‌کننده اســت‪ .‬رهنمودهای‬ ‫مربیان و مدرسان موسیقی می‌تواند سلیقه شنونده را باال ببرد‪ ،‬قضاوت‬ ‫او را شــکل بدهــد و هوش موســیقی‌اش را اصالح کنــد‪ ».‬به گفته‌ی‬ ‫«شهبازیان» موســیقی‪ ،‬یک هنر مختص روشــنفکران نیست و برای‬ ‫همه جســم‌ها و قلب‌ها و فکرها تولید می‌شود و در عالقه‌مند شدن به‬ ‫آن‪ ،‬ســه عامل فیزیکی‪ ،‬احساسی و عقالنی بدون شک دخالت دارد‪ .‬او‬ ‫همچنین به موضوع «تلفیق شــعر و موسیقی» نیز پرداخت و درباره‌ی‬ ‫آن گفت‪« :‬این تلفیق در زبان فارسی کار بسیار حساس و دشواری است‬ ‫و اگر به درستی انجام نشــود و معنای کالم را در ذهن شنونده تداعی‬ ‫نکند اثرگذار نخواهد بود‪ .‬کســی که موسیقی برای آواز می‌نویسد باید‬ ‫به‌خوبی فواصل موســیقی را بشناسد و متاســفانه بسیاری از ترانه‌های‬ ‫امــروز بد و بی‌هویت اســت و این‪ ،‬وضعیت موســیقی این ســرزمین‬ ‫را آشــفته کرده اســت»‪ .‬او که سازنده موسیقی بســیاری از فیلم‌ها و‬ ‫سریال‌های نام‌آشنای ســینما و تلویزیون بوده است‪ ،‬در بخش دیگری‬ ‫از این نشست‪ ،‬از وضعیت موسیقی برنامه‌های تلویزیونی برای کودکان‬ ‫نیز به شــدت انتقاد و تاکید کرد‪« :‬در ســال‌های گذشته من‪ ،‬فریدون‬ ‫ناصری و کمال‌الدین طراوتی شورای موسیقی کودک در صدا و سیما را‬ ‫ایجاد کردیم و بر موسیقی‌های این برنامه‌ها نظارت می‌کردیم اما امروز‬ ‫می‌بینیم تمامی یک برنامه تلویزیونی به رقص و آواز تبدیل شــده است‬ ‫و به جای باالبردن سواد موسیقی فقط از ابتدا تا انتهای برنامه بچه‌ها را‬ ‫وادار به رقصیدن می‌کنند‪ .‬همان‌طور که سواد خواندن و نوشتن در یک‬ ‫دانش‌آموز کالس اولی با دانش‌آموز کالس هفتم یکی نیســت در مورد‬ ‫موســیقی نیز باید به این مســاله توجه کنیم که در نوشتن قطعه‌های‬ ‫موســیقی بری بچه‌ها از ملودی‌های ســاده‌تر و دلنشین‌تری استفاده و‬ ‫از ریتم‌های رقص‌گونه پرهیز کنیم‪ .‬کودک نمی‌تواند موســیقی‌هایی را‬ ‫که برای خواننده‌های بزرگســال نوشته می‌شود به‌درستی بخواند‪ .‬یک‬ ‫کودک برای فراگیری موســیقی باید سال‌ها به تمرین پی‌درپی و بدون‬ ‫تعطیلی بپردازد‪ ».‬نخســتین گردهم‌آیی آموزشــی نمایندگان انجمن‬ ‫ســرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور روزهای‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫جشنواره‌‌ی موسیقی جوان در هفتمین روز میزبان جوانان سیستان و بلوچستان شد‬ ‫هفتمین روز از ســیزدهمین دوره جشــنواره موســیقی جوان در‬ ‫تاریخ دوازدهم مردادماه به هنرنمایی نوازندگان جوان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در بخش های قیچک‪ ،‬بنجو‪ ،‬دونلــی‪ ،‬آواز و تنبورک‪،‬‬ ‫نوازندگان جوان این‬ ‫رباب‪ ،‬دهلک‪ ،‬ســرنا و دهل اختصاص داشت و‬ ‫ِ‬ ‫سازها در مقابل هیأت داورانی متشکل از محمداسحاق بلوچ‌نسب و‬ ‫خداداد شــکل زهی قرار گرفتند و به اجرای قطعات خود پرداختند‪.‬‬ ‫در ابتدای اجراهای این روز نوازندگان ســاز قیچک در دو رده سنی‬ ‫الف و ج به رقابت با یکدیگر پرداختند‪ .‬ســهیل زنگ شــاهی از رده‬ ‫ســنی الف نخســتین شــرکت کننده این بخش بود و پس از آن‪،‬‬ ‫محمدشــریف شکل زهی از این رده ســنی و همچنین پیام مرادی‬ ‫و مهــرداد بامــری از رده ســنی ج به نوبت بــه روی صحنه حاضر‬ ‫شــدند و قطعات خــود را اجرا کردند‪ .‬بخش بعدی اجراها به ســاز‬ ‫بنجو اختصاص داشــت و مهدی بلوچی تنها شــرکت کننده از رده‬ ‫ســنی الف در این بخش بود‪ .‬پس از او حبیب اهلل داوودی‪ ،‬حمیداهلل‬ ‫سیدزاده‪ ،‬خسرو شــهنوازی و محمدصالح سیاهانی از رده سنی ب‬ ‫و همچنین مســلم نیک نژاد‪ ،‬مصطفی نیک نژاد و مصطفی سامی از‬ ‫رده ســنی ج به اجرای قطعات خود پرداختند‪ .‬پایان بخش اجرای‬ ‫بخش نخست روز هفتم جشــنواره‪ ،‬به ساز دونلی اختصاص داشت‬ ‫و عیســی بلوچ از رده سنی ج تنها شــرکت کننده این بخش بود‪.‬‬ ‫ســانس دوم و پایانی روز هفتم جشنواره به سازهای آواز و تنبورک‪،‬‬ ‫رباب‪ ،‬دهلک‪ ،‬سرنا و دهل اختصاص داشت‪ .‬بخش تنبورک و آواز به‬ ‫دلیل غیبت شرکت‌کننده این بخش برگزار نشد و بالفاصله اجراهای‬ ‫بخش رباب آغاز شــد که محمدصالح سیاهانی و حمیداهلل سیدزاده‬ ‫از رده ســنی ب و یاســین حدیدی از رده سنی ج به نوبت به روی‬ ‫صحنه حاضر شــدند و قطعات خود را اجرا کردند‪ .‬در بخش دهلک‪،‬‬ ‫محمدفاتح داوودی نژاد و محمدرضا آباد از رده ســنی الف‪ ،‬محمد‬ ‫خســروی مقدم و ایرج داوودی از رده سنی ب به نوبت مقابل هیات‬ ‫داوران قرار گرفتند و به اجرای قطعات خود پرداختند‪ .‬بخش ســرنا‬ ‫و دهل نیز به دلیل غیبت شرکت‌کنندگان این بخش برگزار نشد‪.‬‬ ‫حمایت نکردن از نوازندگان جوان باعث دلسرد شدن آن‌ها‬ ‫می‌شود‬ ‫خداداد شــکل زهی عضو هیأت داوران بخش موســیقی نواحی در‬ ‫بخش سیستان و بلوچســتان در مورد اجراهای روز هفتم جشنواره‬ ‫موســیقی جوان گفت‪ :‬اجراهای امسال نســبت به سال گذشته از‬ ‫کیفیت بســیار باالیی برخوردار بود و شــرکت‌کنندگان در تمامی‬ ‫رده‌های ســنی بهتریــن اجراها را انجام دادنــد و از کیفیت اجراها‬ ‫بســیار راضی هستم‪ .‬بنده در تمام اجراهای امروز هیچ نقطه ضعفی‬ ‫از نوازنــدگان ندیدم و تمام آن‌ها فوق‌العاده خوب بودند‪ .‬جشــنواره‬ ‫موسیقی جوان یک رویداد بسیار بزرگ در کشور است و باید چنین‬ ‫جشنواره‌هایی برگزار شود تا نوازندگان جوان خودشان را محک بزنند‬ ‫و اگر حمایت‌های الزم از آن‌ها صورت گیرد‪ ،‬به طور حتم می‌توانند‬ ‫آینده‌ای درخشــان داشته باشند اما متأسفانه در شهرستان‌ها از این‬ ‫نوازندگان جوان حمایت نمی‌شــود و باعث می‌شــود تا نوازندگان با‬ ‫استعداد زیادی دلسرد شوند‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره موسیقی جوان باعث می‌شود که هنرمند‬ ‫دیده شود‬ ‫محمداسحاق بلوچ نســب دیگر عضو هیأت داوران بخش موسیقی‬ ‫نواحی در بخش سیســتان و بلوچســتان نیز در مورد اجراهای روز‬ ‫هفتم جشــنواره گفت‪ :‬کیفیت اجراهای امروز بســیار خوب بود و‬ ‫امیدواریم که در دوره‌های آینده نیز اجراهای بهتری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫تنها مشــکلی که ما در اجراهای امروز داشتیم این بود که تعدادی‬ ‫از شــرکت‌کنندگانی که به مرحله نهایی راه یافته بودند‪ ،‬به دالیلی‬ ‫نتوانســتند در این جشنواره حضور داشته باشــند و امیدواریم که‬ ‫در دوره‌های آینده شــرکت‌کنندگان بیشــتری از استان سیستان و‬ ‫بلوچستان در این جشنواره شرکت کنند‪.‬‬ ‫در تمام ســازهایی که امروز نواخته شــد‪ ،‬دو نوازنده قیچک بسیار‬ ‫عالی بودند‪ .‬همچنین تعدادی از نوازندگان ســازهای رباب و دهلک‬ ‫نیز بســیار خوب بودند‪ .‬مســلما هرچقدر تعــداد نوازندگان خوب‬ ‫در جشــنواره زیاد باشد‪ ،‬داوری‌ها نیز دشــوارتر خواهد شد و بنده‬ ‫به عنوان عضوی از هیأت داوران کار بســیار مشــکلی را در جهت‬ ‫انتخاب افراد برگزیده خواهم داشــت‪ .‬جشنواره موسیقی جوان یک‬ ‫رویداد بزرگ است و وجود چنین جشــنواره‌هایی می‌تواند به رشد‬ ‫و پیشرفت نوازندگان جوان کمک کند‪ .‬وجود چنین جشنواره‌هایی‬ ‫باعث می‌شــود یک هنرمند پیشــرفت کند و باعث می‌شود که یک‬ ‫هنرمند شناخته شود‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬
‫روایتی از یک سفر جذاب‬ ‫تبولرزتابستاندرقلبآلپایران‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبـــــــــــــــه ‪14‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1137‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫موزه لوور رکورد‬ ‫آمار بیشترین بازدید کننده را شکست‬ ‫بر اســاس آمار منتشرشده از سوی موسسه آمریکایی ‪ TEA‬که سازمانی‬ ‫فعال در حوزه آمارهای فرهنگی اســت‪ ،‬موزه لــوور با بیش از ‪ ۸‬میلیون‬ ‫بازدید کننده بار دیگر نخســتین موزه جهان از نظر آمار بازدیدکنندگان‬ ‫شــد‪ .‬بر اساس همین آمار این موزه تنها در شش ماه نخست سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی ‪ ۵‬میلیون بازدید کننده داشته است‪ .‬بر اساس همین خبر در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬بیش از ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از این موزه دیدن کردند که این‬ ‫رقم نســبت به سال میالدی قبل ‪ ۹/۵‬درصد بیش تر می باشد‪ .‬بر اساس‬ ‫همین آمار مــوزه ملی چین در پکن با ‪ ۸‬میلیون بازدید کننده‪ ،‬موزه هوا‬ ‫فضای واشــنگتن و موزه متروپولیتن نیویورک به ترتیب در جایگاه های‬ ‫دوم و ســوم جهانی قرار دارند‪ .‬در فهرســت ‪ ۲۰‬مرکز فرهنگی پر بازدید‬ ‫کننده در جهــان همچنین نام مرکز “ژرژ پمپیــدو” با ‪ ۳/۳‬میلیون نفر‬ ‫بازدید کننده در جایگاه بیســتم نیز دیده می شود‪ .‬در بخش پارک های‬ ‫تفریحی نیز پــارک دیزنی لند پاریس با ‪ ۹/۶‬میلیون بازدید کننده‪ ،‬یورو‬ ‫پارک آلمان با ‪ ۵/۷‬میلیون نفر و پارک اســتودیو والت دیســنی امریکا با‬ ‫‪ ۵/۲‬میلیون نفر به ترتیب در جایگاه های ‪ ۲۱ ،۱۲‬و ‪ ۲۲‬این دسته بندی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫ورود خودروهای دو دیفرانسیل به جنگل‬ ‫های هیرکانی را متوقف کنید‬ ‫تابســتان که می‌شود دلبری‌هایش را به اوج می‌رساند‪،‬‬ ‫یا شــاید حوالی ایــن روزهای مردادی بشــود با این‬ ‫زیبای خفته در دل آلپ ایران چشــم در چشــم شد‪.‬‬ ‫برای دیدار با جاذبه برفی این روزهای تابســتانی راهی‬ ‫مسیر می‌شــویم‪ .‬برف و تابستان پارادوکسی است که‬ ‫گردشــگران زیادی را از شهرهای مختلف به‌پای یخی‬ ‫اشترانکوه می‌کشاند‪ .‬اشترانکوه حاال روزهای سرخوشی‬ ‫تابستانی را با چشــمه‌های برفی‌اش به تماشا نشسته‬ ‫است‪ .‬بسته به‌وسیله نقلیه‌ای که انتخاب می‌کنی مسیر‬ ‫از خرم‌آباد تا شــهر ازنا را بین دو تا ‪ ۴‬ساعت می‌توانی‬ ‫طی کنی تا به شــهر کوچک و البته خنک و صمیمی‬ ‫ازنا برسی‪ .‬ما که همراه داریم با مینی‌بوس راهی مسیر‬ ‫شــده‌ایم و همین سقف زمان صرف شده را برایمان به‬ ‫ارمغان آورده اســت‪ .‬شــاید هم فرصتی است که غرق‬ ‫زیبایی مسیر جاده شویم‪.‬‬ ‫سالم خنک آلپ ایران!‬ ‫وقتی هوای دورود از پنجره ماشین در میزند و البه‌الی‬ ‫صورت مسافران می‌چرخد متوجه می‌شوی که خنکی‬ ‫تابستان در دامنه‌های اشــترانکوه حرف گزافی نبوده‬ ‫اســت‪ ،‬هر چه بیشــتر به دامن سرســبز و برفی‌اش‬ ‫نزدیک‌تر می‌شوی ســام آلپ ایران خنک‌تر می‌شود‬ ‫و نــگاه مردمانش گرم‌تر‪ .‬برای صبحانــه توی یکی از‬ ‫پارک‌های شهر دورود بســاط می‌کنیم‪ ،‬خنکی هوا به‬ ‫امکانات محدود و شــلختگی پارک در می‌شود‪ ،‬کاش‬ ‫حال این‬ ‫دستی از آستین همت متولیان بیرون بیاید و ِ‬ ‫پارک در مسیر مسافران این جاده را بهتر کند‪ .‬حوالی‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬صبح است و کمی باالتر از بساط صبحانه ما‬ ‫مرد ژولیده‌ای روی صندلی پارک خواب هفت‌پادشاه را‬ ‫که نه ولی شاید خواب هفت گدا را ببیند‪ ،‬خوابی عمیق‬ ‫که حتی بالشت سفت و تلخ زیر سرش هم از شیرینی‬ ‫دم‌صبح آن نمی‌کاهد‪ .‬دوباره خود را به دست تکان‌های‬ ‫ماشین می‌سپاریم تا به شهر ازنا برسیم‪ ،‬شهر کوچکی‬ ‫که نظم در ساختار شهری و لبخند روی لب مردمانش‬ ‫حس خوب سفر را دوچندان می‌کند‪ ،‬مسیر جاده تونل‬ ‫برفی را ســؤال می‌کنیم و دستی به گرمی مسیر را با‬ ‫انگشتش کروکی می‌کند و نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫خروشان و دلبر‬ ‫ابتدای مســیر فرعی تا روستای دره تخت و تونل برفی‬ ‫را صدای شرشــر رودخانه‌ای نشــان می‌دهد که بوی‬ ‫برف با خود به پایین‌دست آورده است‪ ،‬همان‌قدر زیبا‪،‬‬ ‫همان‌قدر خنک و همان‌قدر خروشــان و دلبر‪ .‬دســت‬ ‫رودخانه را که بگیری ما را به دامن اشــترانکوه خواهد‬ ‫رســاند‪ ،‬دست در دست چشمه‌های جوشان آلپ ایران‬ ‫به راه می‌افتیم تا به سرچشــمه برفی آن برسیم‪ .‬کنار‬ ‫جــاده مردمان روســتایی در حال برداشــت محصول‬ ‫هستند‪ ،‬هرچه که هست و هر چه قدر که هست لبخند‬ ‫روستایی و دست تکان دادن‌هایشان هم خستگی آن‌ها‬ ‫را می‌کاهد و هم دل ما را از روزمرگی‌ها می‌تکاند‪.‬‬ ‫باغات «سرســبز» و زمین‌های «سبز سر»‪ ،‬جاده را در‬ ‫آغوش گرفته‌اند‪ ،‬گاهی ســایه درخت‌ها روی تن جاده‬ ‫دست می‌کشــد و کمی از التهاب گرمای مردادماه کم‬ ‫می‌کنــد‪ .‬پنجره همچنان نســیم خنک تابســتانی را‬ ‫هدایت و با آفتاب مردادماه مرافعه کرده و پیروزمندانه‬ ‫عرق تابســتان را ســرد می‌کند‪ .‬به روستای دره تخت‬ ‫که می‌رســیم مغازه‌ها و خانه‌ها و ویالها خودشان رد‬ ‫پای گردشــگری را فریاد می‌زنند‪ .‬هرجایی که مقصد‬ ‫مســافران باشــد حتماً ســروکله ویالها و مغازه‌های‬ ‫رنگارنــگ خوراکی و میوه پیدا می‌شــود‪ .‬راننده ترمز‬ ‫می‌کند و با مرد روســتایی مســیر را چک می‌کند تا‬ ‫مطمئن‌تــر گاز دهد‪ .‬وارد جاده‌ای خاکی می‌شــویم و‬ ‫ترمز و گازهای راننده خــاک را بلند می‌کند تا پنجره‬ ‫این بار ســرفه کند‪ .‬دست‌اندازها نشان می‌دهد که راه‬ ‫را درســت می‌رویم‪ ،‬هر دفعه که باال و پایین می‌شویم‬ ‫صدای مســافری که کمردرد دارد بلند می‌شود و زنی‬ ‫که سرش به ســقف مینی‌بوس خورده به راننده تذکر‬ ‫می‌دهد؛ ولی جاده آســفالت نشده تونل برفی خودش‬ ‫شــاید به بکری منطقه تا حدودی کمک کرده است تا‬ ‫عمده افرادی که راهی اینجا می‌شــوند طبیعت گردان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫جدال گرما و نسیم‬ ‫دروازه‌ای آهنی نشــان می‌دهد که به ابتدای مســیر‬ ‫تونل برفی رســیده‌ایم‪ ،‬ماشــین را زیر سایه درختان‬ ‫پایین‌دســت پارک می‌کنیم و پیاده می‌شــویم‪ .‬کمی‬ ‫استراحت از سفر مینی‌بوســی‌مان مسافران را مهیای‬ ‫قدم گذاشــتن در مســیر اصلی می‌کند‪ .‬مــرد راهنما‬ ‫می‌گوید کوله ســبک بردارید‪ ،‬آب همراهتان باشــید‪،‬‬ ‫کرم ضد آفتاب و کاله و عینک آفتابی هم الزم اســت‪،‬‬ ‫کوله‌های درشت‌تر را نزد ماشین به امانت می‌گذاریم و‬ ‫ســبک‌بار در امتداد مسیر فنس هایی که آغاز را نشان‬ ‫می‌دهند به راه می‌افتیم‪ .‬راهنما می‌گوید دست‌کم یک‬ ‫ســاعت پیاده‌روی داریم‪ ،‬آن‌هم در مسیری کوهستانی‬ ‫و سخت؛ این را می‌گوید که تکلیفمان روشن شود که‬ ‫قرار نیست رسیدن به دامن زیبای آلپ ایران آن‌قدرها‬ ‫هم آسان باشد‪ .‬اول مسیر از ذوق قدم‌هایمان تند است‬ ‫و گاهی بــه دویدن هم می‌رســد‪ ،‬می‌خواهیم جلودار‬ ‫مسافران مسیر باشیم و یادمان می‌رود همه انرژی‌مان‬ ‫را نباید همین‌جــا خرج کنیم‪ .‬هرچقدر پیش می‌رویم‬ ‫مسیر ســخت‌تر و گرما و نســیم مرافعه‌شان عمیق‌تر‬ ‫می‌شود‪ .‬پشت به آفتاب که می‌روی خورشید توانش را‬ ‫می‌گذارد که عرق‌ریزان به راه بیندازد‪ ،‬برمی‌گردی که‬ ‫چشم در چشمش شوی نسیم عرقت را خشک می‌کند‪،‬‬ ‫به شــوخی به هم‌سفرم می‌گویم‪« :‬عجب کولر طبیعی‬ ‫دارد این مردادماه آلپ ایران»‪.‬‬ ‫مقصد دور نیست‬ ‫مســیر ســخت اســت و گاهــی مجبــوری در کنار‬ ‫دره‌ای نه‌چنــدان عمیق با وســواس پاهایت را جابجا‬ ‫کنــی‪ ،‬یکی از مســافران پایش می‌گیرد و کمی ســر‬ ‫ِ‬ ‫دســت کمک مســافر دیگری دوباره او را‬ ‫می‌خورد تا‬ ‫به مســیر بازگرداند‪ .‬صدای رودخانه همچنان مســیر‬ ‫را خوشــایند کرده اســت‪ ،‬رودخانه‌ای کــه در ته دره‬ ‫خودش را به صخره‌ها و ســنگ‌ها می‌کوبد تا نشــاط‬ ‫بدهد و مســافران را دلگرم کنــد و بگوید پیش بروید‬ ‫که مقصد دور نیســت‪ .‬در چند قســمت مسیر مجبور‬ ‫می‌شــویم کــه از رودخانه عبور کنیم‪ ،‬بــرای عبور از‬ ‫رودخانه مســیرهای کم‌عمق را راهنما نشان می‌دهد‬ ‫و مســافران به آب می‌زنند‪ ،‬آن‌هم چه آبی! پاهایی که‬ ‫حاال در طول مسیر گرمی‌شان شده است وقتی به تن‬ ‫رودخانه ســپرده می‌شــوند به نقطه انجماد می‌رسند‪،‬‬ ‫همین‌قــدر باورنکردنــی! وقتــی از رودخانــه بیرون‬ ‫می‌زنی نوک انگشــتانت را حس نمی‌کنــی‪ ،‬انگار که‬ ‫سردترین ماه زمستان را بدون کفش روی یخ و برف‌ها‬ ‫قدم زده باشی‪.‬‬ ‫قله لبخند می‌زند‬ ‫نزدیکی‌هــای قله که می‌شــویم مرد راهنما انگشــت‬ ‫اشــاره‌اش را به سمت باال نشــانه می‌رود و می‌گوید‪:‬‬ ‫تکه‌هــای بــرف را می‌بینید‪ ،‬مقصد نزدیک اســت‪ .‬به‬ ‫شــوخی با خســتگی زیادی که حاصل یک ســاعت‬ ‫پیاده‌روی از گردنه‌های ســخت اســت می‌گویم‪ :‬به ما‬ ‫امید می‌دهی یا واقعاً قرار اســت به برف برسیم؟ مرد‬ ‫راهنمــا می‌خندد و من هم می‌خنــدم و قله هم به ما‬ ‫لبخنــد می‌زند‪ .‬نزدیکی‌های قله مســیر صخره‌ای‌تر و‬ ‫ســخت‌تر می‌شود‪ ،‬قرار است به جدال صخره و آب یخ‬ ‫رودخانه برویم‪ ،‬چشــمه‌ها از دل کوه بیرون می‌آیند و‬ ‫برف آب‌شــده را روی کوه و صخره می‌پاشد‪ ،‬پاهایمان‬ ‫آن‌قدر گرم و ســرد شــده که انگار ترک برداشته‌اند‪،‬‬ ‫بااین‌حال به امید رســیدن به مقصــد نهایی بازهم به‬ ‫دل رودخانه می‌زنیم و پاهایمان دوباره یخی می‌شــود‬ ‫و کفش‌هایمان پرآب‪ .‬صخره‌ها را یکی‌یکی با ســختی‬ ‫کنار می‌زنیم تا دلبرجان رخ می‌نماید و چهره برفی‌اش‬ ‫را جلوه‌گــر می‌کند‪ ،‬بوی یخ و برف خــودش را به ما‬ ‫می‌رساند و ســام می‌کند‪ ،‬می‌گوید کمی جلوتر بیا تا‬ ‫برایت داستان سرمای تابستانی را تعریف کنم! با تونل‬ ‫برفی چشــم در چشم می‌شویم‪ ،‬دســتی به دیوارهای‬ ‫برفی‌اش می‌کشیم و انگشتانمان را بعد «ها» می‌کنیم‪.‬‬ ‫از دیوارها و ســقف تونل دانه‌های برف آب‌شــده روی‬ ‫صــورت و لباســمان می‌چکد‪ ،‬حــس می‌کنی که در‬ ‫زمستانی‌ترین روز زمستان پالتو الزم شده‌ای‪ ،‬به همان‬ ‫اندازه سرد و به همان اندازه نمناک‪.‬‬ ‫حکایت «تب و لرز» تابستانی‬ ‫بعضی از مســافران روی سقف تونل می‌روند و دره باال‬ ‫را به انتها می‌رســانند‪ ،‬برخی هم راهــی انتهای تونل‬ ‫می‌شــوند‪ ،‬با گوشــی‌هایی که چراغ‌قوه‌شان را روشن‬ ‫کرده‌اند مســیر تاریک را پیــش می‌روند‪ ،‬صدای مرد‬ ‫راهنما می‌آید که هشــدار می‌دهد‪ :‬خیلی عقب نروید‪،‬‬ ‫احتمــال ریــزش وجــود دارد! اینجــا‪ ،‬در دامنه‌های‬ ‫برفی آلپ ایران‪ ،‬در تابســتانی‌ترین روزهای تابستان‪،‬‬ ‫زمستانی‌ترین سفرمان را تجربه می‌کنیم‪ .‬سوز سرمای‬ ‫تونل گاهی ما را می‌لرزاند‪ ،‬مســیر و مقصد این جاذبه‬ ‫حکایت «تب و لرز» اســت‪ ،‬تب‌وتاب مسیر را در سایه‬ ‫دیوارهای تونل برفی به لرز نشسته‌ایم!‬ ‫آب برف لطفا!‬ ‫یک بطری ِ‬ ‫از یکی از قندیل‌های دیوارهای غار آب شرشــر پایین‬ ‫می‌آیــد‪ ،‬گردشــگری دهانش را زیــر آب می‌گیرد و‬ ‫عطش می‌نشــاند‪ ،‬بطری‌هایمان که خالی‌شــده‌اند را‬ ‫از سرچشــمه‪ ،‬پر از آب خنک و گوارای چشــمه‌های‬ ‫اشــترانکوه می‌کنیم تا در مسیر برگشــت به کارمان‬ ‫بیاید‪ .‬اشــترانکوه تعارف می‌زند‪ :‬بفرمایید آب معدنی‬ ‫طبیعی! یک‌ساعتی همین حوالی پرسه می‌زنیم و تونل‬ ‫را ورانــداز می‌کنیم‪ ،‬عده‌ای عکــس می‌گیرند‪ ،‬عده‌ای‬ ‫جیغ و فریادشــان را داخل تونل رهــا می‌کنند و مرد‬ ‫گردشــگری کمی پایین‌تر در کنار صخره‌ای بســاط‬ ‫املت به پا کرده اســت! باالی سر تونل روی صخره‌ای‬ ‫گردشــگران را به تماشا می‌نشــینم‪ ،‬به مسیر برگشت‬ ‫که فکر می‌کنم خســتگی برایم دست تکان می‌دهد‪،‬‬ ‫به تونل که چشــم می‌اندازم غصه ســختی مســیر پر‬ ‫می‌کشد‪ .‬همین‌طور که نگاهمان به آدم‌ها گره‌خورده‪،‬‬ ‫زن میان‌ســالی برای باال آمدن از صخره کناری کمک‬ ‫می‌طلبد و دســتمان را به ســمت خودش می‌کشاند‪.‬‬ ‫خستگی مسیر رفت را کنار تونل برفی به در می‌کنیم‪،‬‬ ‫مرد راهنما سوت می‌زند که همه جمع شوند و عکس‬ ‫یادگاری بگیرند‪.‬‬ ‫مسیری تا قلب یخی آلپ ایران‬ ‫ماجرای دیدار دلبر تابســتانی آلپ ایــران رو به اتمام‬ ‫اســت و باید از تونل برفی خداحافظــی کنیم‪ ،‬دوباره‬ ‫پاهایمان را به رودخانه ســرد می‌سپاریم و از صخره‌ها‬ ‫پایین می‌رویم‪ ،‬هم‌ســفرم می‌گوید قــرار بعدی دیدار‬ ‫«گهر» نگین آلپ ایــران‪ ،‬دریاچه‌ای که برای خودش‬ ‫شــهرتی جهانی دست‌وپا کرده اســت‪ .‬مردی با لهجه‬ ‫جنوبی پشــت سر ماســت‪ ،‬خودش را وسط می‌اندازد‬ ‫و می‌گوید اگر بخواهیم امروز راهی گهر شــویم مسیر‬ ‫کدام است‪ ...‬آلپ ایران آن‌قدر دلبرانه مسافران را گرفتار‬ ‫کرده که به این زودی‌ها دل نمی‌کنند‪ .‬روز از نیمه‌های‬ ‫ظهر هم گذشته اســت و باید زیر آفتاب مردادی‌ترین‬ ‫فصل تابســتان مسیر برگشــت را از همان صخره‌های‬ ‫ســخت دنبال کنیم‪ ،‬هرچقدر از نگاه برفی اشترانکوه‬ ‫دور می‌شویم خورشید به ما سخت‌تر می‌گیرد‪ ،‬حسن‬ ‫برگشتمان این است که حاال کولر طبیعی اشترانکوه از‬ ‫پشت سر خنکایش را برای بدرقه فرستاده است‪ .‬حوالی‬ ‫ســاعت ‪ ۱۴‬به پایین قله و ابتدای مسیر برمی‌گردیم‪،‬‬ ‫بوی کباب کمی گرســنگی و خســتگی‌مان را التیام‬ ‫می‌بخشد! زیر سایه درختان و با آهنگ زیبای رودخانه‬ ‫دلی از عزا درمی‌آوردیم! مرد راهنما بشــقاب‌های غذا‬ ‫را دست‌به‌دســت می‌کند و همان وسط ناهار می‌گوید‬ ‫تا ســاعت ‪ ۱۷‬ماجرایتان را با این سفر تمام کنید که‬ ‫قرار اســت همان حوالی برگردیم‪ .‬صدای سرخوشــانه‬ ‫پسربچه‌ای که الک‌پشت رودخانه‌ای را به بازی گرفته‬ ‫با نســیم خنک مردادماه و ســایه درختــان افرا یکی‬ ‫می‌شــود‪ ،‬چشــم‌هایم را می‌بندم و نجوای اشترانکوه‬ ‫را می‌شــنوم که برای مســافرانش از خنکای روزهای‬ ‫تابستان می‌گوید‪ ...‬کوله‌بار که برداری مسیر را نشانت‬ ‫می‌دهد‪...‬مسیری تا قلب یخی آلپ ایران‪.‬‬ ‫کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی بعد از یک مــاه از ثبت جهانی جنگل‬ ‫هــای هیرکانی اقدام به برگزاری رالی با خودروهای دودیفرانســیل کرده‬ ‫اســت مدیر پروژه ثبت جهانی نیز خواستار حذف این اتومبیل ها شد‪ .‬در‬ ‫روزهــای اخیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران ‪ ،‬تنها بعد از یک ماه‬ ‫از ثبــت جهانی جنگل های هیرکانی که با تالش ســازمانهای مختلفی از‬ ‫جمله محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و سازمان میراث فرهنگی پس از سالها‬ ‫تالش انجام شــد‪ ،‬تبلیغی را در فضای مجازی انتشار داده که در آن ذکر‬ ‫کرده رالی با خودروهای دو دیفرانســیل در جنگل های هیرکانی از ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۲۸‬مرداد ماه برگزار می شود ‪ .‬شروع آن نیز از پارکینگ مجموعه ورزشی‬ ‫دیزینریال طالقانی‪ ،‬قزوین‪ ،‬تنکابن‪ ،‬متل قو و کالردشــت خواهد بود در‬ ‫این تور که به مناسبت ثبت جهانی جنگل های هیرکانی برگزار می شود‬ ‫ورود برای همه دارندگان خودروهای دو دیفرانسیل آزاد اعالم شده است‪.‬‬ ‫این موضوع واکنش مســئوالن مختلف محیط زیســت به غیر از سازمان‬ ‫میراث فرهنگی را در پی داشــت‪ .‬تــا اینکه مدیرمحلی پروژه ثبت جهانی‬ ‫جنگل های هیرکانی در نامه ای که رونوشــت آن را به ســازمان محیط‬ ‫زیســت‪ ،‬ســازمان جنگل ها ‪ ،‬میراث فرهنگی و مدیران دیگر پروژه ثبت‬ ‫جهانی جنگل های هیرکانی ارســال کرده‪ ،‬خطــاب به کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی ایران نوشــته اســت‪« :‬آگهی برگزاری رالی دو دیفرانسیل‬ ‫به مناســبت ثبت جهانی جنگل های هیرکانــی موجب تعجب و نگرانی‬ ‫مســئوالن مرتبط و عالقه مندان محیط زیست شده است‪ .‬از آنجایی که‬ ‫ثبت این اثر طبیعی بی نظیر پس از ســالها تالش به منظور شناسایی به‬ ‫جهانیــان و حفاظت همه جانبه از آن بوده اســت‪ ،‬برگــزاری رالی با این‬ ‫اتومبیل ها در تضاد با اهداف ثبت این اثر ارزشــمند است‪ .‬بنابراین ضمن‬ ‫درخواست از همه ســازمانها ها ‪ ،‬گروهها و اشخاص به حساسیت و توجه‬ ‫بیش از پیش به این موضوه و ارج نهادن به تالشــها پیشــنهاد می شود‪،‬‬ ‫تور گردشــگری مذکور با هدف معرفی ارزش های جنگل های هیرکانی‬ ‫و پاکســازی مناطق مورد نظر‪ ،‬با حذف اتومبیل های دو دیفرانســیل در‬ ‫محدوده جنگل های هیرکانی برگزار شود‪».‬‬ ‫پرده قدیمی خانه خدا در سعدآباد‬ ‫مرمتمی‌شود‬ ‫پروژه پاکســازی‪ ،‬غبار روبی و حفاظت پیشگیرانه از دو عدد پرده قدیمی‬ ‫خانه خدا‪ ،‬همزمان با ماه ذی‌الحجه‪ ،‬در موزه پوشــاک سلطنتی سعدآباد‬ ‫آغاز شــد‪ .‬این پروژه هفتــه جاری در روزهای زوج از ســاعت ‪ ۱۰‬تا ‪۱۳‬‬ ‫در مجموعه فرهنگی‪،‬تاریخی ســعدآباد برگزار می‌شــود‪ .‬پروژه پاکسازی‪،‬‬ ‫غبارروبــی و حفاظت پیشــگیرانه پــرده‌ی قدیمی خانه خــدا‪ ،‬با هدف‬ ‫پیشــگیری از بروز آسیب به آثار انجام می‌شــود‪ .‬برای اشیایی که قابلیت‬ ‫پاکســازی دارند‪ ،‬این اقدام با مشاوره واحد مرمت‪ ،‬در سالن‌های موزه و با‬ ‫حضور بازدید کنندگان‪ ،‬انجام می شــود‪ .‬پرده خانه خدا (کسوةالکعبه) از‬ ‫آثار برجسته موجود در موزه پوشاک سلطنتی است که شامل دو قطعه در‬ ‫ابعاد ‪ ۹۲‬در ‪ ۲۵۸‬و ‪۹۰‬در ‪ ۲۷۰‬سانتی متر است‪ ،‬بر روی یکی از این پرده‬ ‫ها تاریخ ســال ‪ ۱۳۸۷‬هجری قمری ثبت شده است ‪ .‬این دو اثر مزین به‬ ‫آیات قرآن کریم با مفتول های طالیی و نقره اســت‪ .‬قطعه اول به بخشی‬ ‫از آیه ‪ ۱۹۸‬ســوره بقره و قطعه دوم نیز به آیه ‪ ۹۶‬سوره آل عمران مزین‬ ‫است‪ .‬عملیات حفاظت پیشــگیرانه و پاکسازی غبار و آلودگی‌ها‪ ،‬در بازه‬ ‫های زمانی ســه ماهه توسط موزه داران موزه پوشاک سلطنتی انجام می‬ ‫گیرد و عالقه مندان می‌توانند برای بازدید و آگاهی از پروسه های حفاظت‬ ‫و مرمتی این آثار به موزه پوشــاک ســلطنتی واقع در مجموعه فرهنگی‬ ‫تاریخی سعدآباد مراجعه کنند‪.‬‬ ‫آغاز به کار جشنواره غذاهای محلی‬ ‫ایران‌زمین در یزد‬ ‫«ســید مصطفی فاطمی» مدیــر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری یزد در جشــنواره غذاهای محلی ایران‌زمین‪ ،‬با بیان این که‬ ‫یزد از دیرباز تاکنون پذیرنده اقوام مختلف ایرانی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬وجود‬ ‫خانه‌های مشهور اقوام ایرانی مختلف مانند عرب‌ها‪ ،‬شیرازی‌ها‪ ،‬اصفهانی‌ها‬ ‫و ســایر اقوام در بافت تاریخی یزد گواه و موید همین موضوع اســت‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که این اقوام و ســکونت آن‌ها بیانگر فرهنگ پذیرنده‌ی یزد در‬ ‫طول تاریخ اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید این فرهنگ غنــی همچنان حفظ و پایدار‬ ‫بماند چرا که هنوز هم در شــهر یزد شــاهد ازدواج‌هــا و ارتباطات بین‬ ‫یزدی‌ها و دیگر اقوام هســتیم و همین شاخص‪ ،‬یزد را به برندی متفاوت‬ ‫تبدیل می‌کند و می‌تواند معرف بخشــی از فرهنگ این شهر در گوشه و‬ ‫کنار ایران باشــد‪ .‬وی برگزاری جشنواره‌ای با غذاهای متنوع از شهرهای‬ ‫مختلف ایران را نیز بخشــی از فرهنگ یزد دانســت و در این باره تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬این غذاها از جانب افرادی با فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف ایرانی‬ ‫تهیه شده‪ ،‬در حالی که ساکن یزد و بخشی از این شهر به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫فاطمی ابراز امیدواری کرد که اســتقبال از این جشنواره در روزهای آتی‬ ‫با برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی سیســتان و بلوچســتان و همچنین‬ ‫حضور مسئوالن و هنرمندان‪ ،‬بسیار بیشتر شود‪.‬‬
‫کفگیر تلویزیون در تولید مجموعه‌های طنز به ته دیگ خورده است‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبـــــــــــــــه ‪14‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1137‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪TV‬‬ ‫شوخیمدیرانسیماباسریال‌های«طنز»‬ ‫اخبار‬ ‫جشنواره «نوایش» می‌تواند شروع دوباره‬ ‫جذبمخاطبباشد‬ ‫الهام پاوه‌نژاد بازیگر تئاتر‪ ،‬ســینما و تلویزیون‪ ،‬برگزاری ســومین جشنواره‬ ‫نمایش‌های کوتاه رادیویی «نوایش» را فرصت مناســبی برای شروع دوباره‬ ‫جذب مخاطب رادیو دانســت‪ .‬الهــام پاوه نژاد هنرمنــد تلویزیون‪ ،‬تئاتر و‬ ‫نمایش‌هــای رادیویی بیان کرد‪ :‬با توجه به گرفتاری و دغدغه‌های امروزی‪،‬‬ ‫بهتر اســت قصه‌ها و نمایش‌های کوتاه برای مخاطبــان به گونه ای تولید‬ ‫شــود تا فرصت کنند آن را در یک قسمت بشنوند‪ .‬این هنرمند در توصیه‬ ‫ای عنوان کرد‪ :‬زمان‪ ،‬زمان داســتان‌های کوتاه اســت چون سرعت زندگی‬ ‫آنقدر باالســت که صبوری را از ما گرفته اســت‪ ،‬برای همین بهتر اســت‬ ‫هنرمنــدان با تولیــد نمایش‌های رادیویی کوتاه‪ ،‬مخاطــب رادیو را جذب‬ ‫کرده و پس از آن به ســراغ نمایش‌های رادیویی چند قســمتی بروند‪ .‬وی‬ ‫در پایــان گفت‪ :‬این روزها با توجه به فعال شــدن تولید کتاب‌های صوتی‪،‬‬ ‫موقعیت مناسبی اســت که تولید نمایش‌های رادیویی هم بیش از گذشته‬ ‫مورد توجه قــرار گیرد و این فضا بار دیگر با تبلیغات و اطالع رســانی در‬ ‫فضاهای مجازی با اســتقبال عالقه مندان روبه رو شــود‪ .‬این روزها رادیو‬ ‫نمایش در حال جمع آوری آثار بخش حرفه ای و مردمی برای شــرکت در‬ ‫سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی «نوایش» است و عالقه مندان‬ ‫می‌توانند برای دریافت فراخوان و نیز شــرکت در این جشــنواره به سایت‬ ‫‪ www.radionamayesh.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سه بازیگر «بوی باران»‬ ‫هنوز مقابل دوربین هستند‬ ‫تصویربرداری سریال «بوی باران» در حالی روزهای پایانی خود را پشت سر‬ ‫می‌گذارد که بازی تمام بازیگران اصلی به جز چند نفر به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته مجتبی وحیدی دستیار تهیه کننده مجموعه «بوی باران»‪ ،‬به غیر‬ ‫از ســیدمهرداد ضیایی (در نقش بــازرس پرونده)‪ ،‬حمیرا ریاضی (در نقش‬ ‫وکیل مدافع) و بهزاد داوری(مامور)‪ ،‬کار ســایر بازیگران این پروژه به اتمام‬ ‫رسیده است‪ .‬وی با اشــاره به سختی کار تصویربرداری در روزهای پایانی‪،‬‬ ‫یادآور شــد‪ :‬کار همزمان در چند تیم در حال پیگیری اســت بطوری که‬ ‫تقریبا می‌توان گفت ‪ ۲۴‬ســاعته در تالشیم و مدتی است شب کار هستیم‬ ‫و بازیگران تا صبح درگیر فیلمبرداری هستند‪ .‬وحیدی تصریح کرد‪ :‬شبانه‬ ‫روز در لوکیشــن‌های متفاوتی هستیم هم خیابانی و هم دادسرا و امیدوارم‬ ‫تا پایان همین هفته با ضبط ســکانس‌های پایانی‪ ،‬تصویربرداری این پروژه‬ ‫سنگین به اتمام برسد‪ .‬وی در پایان اظهار کرد‪ :‬از آنجایی که سریال «بوی‬ ‫باران» در حال پخش است‪ ،‬برای رسیدن کار به آنتن‪ ،‬تدوین‪ ،‬صداگذاری‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬جلوه‌های ویژه و اصالح رنگ همزمان با تصویربرداری با تالش‬ ‫همه دوســتان در این پروژه در حال انجام است‪ .‬در خالصه داستان سریال‬ ‫«بوی باران» آمده است‪ :‬فرشته در شب عروسی اش به قتل می‌رسد‪ .‬نامزد‬ ‫سابق فرشته‪ ،‬جوانی به نام پیمان است که طبق شواهد و مدارک‪ ،‬متهم به‬ ‫قتل اســت و دستگیر می‌شود‪ .‬پس از برگزاری مراسم چهلم فرشته‪ ،‬دختر‬ ‫جوانی به نام ترانه ‪ ...‬مجموعه تلویزیونی ‪ ۷۵‬قســمتی «بوی باران» به تهیه‬ ‫کنندگی محمدرضا تخت‌کشــیان و کارگردانی محمــود معظمی کاری از‬ ‫گروه فیلم و ســریال شبکه یک سیما اســت که این شب‌ها حوالی ساعت‬ ‫‪ ۲۲:۱۵‬روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫امین حیایی به «آقازاده» پیوست‬ ‫امین حیایی بازیگر ســینما و تلویزیون به ســریال شــبکه نمایش خانگی‬ ‫«آقازاده» به نویســندگی و تهیه کنندگــی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ‬ ‫توفیقی پیوست‪ .‬امین حیایی پیش از این در نخستین سریال شبکه نمایش‬ ‫خانگی یعنی «قلب یخی» با ایفای نقشــی که چندوجهی ترین شخصیت‬ ‫این سریال به حساب می‌آمد با حامد عنقا کار کرده بود و حاال برای ایفای‬ ‫نقشی پر فراز و نشیب به کار تازه عنقا یعنی سریال «آقازاده» پیوسته است‪.‬‬ ‫این بازیگر بعد از دومین و البته آخرین تجربه اش در شبکه نمایش خانگی‬ ‫در هیچ یک از آثار این مدیوم رســانه ای حضور نداشــت‪ .‬پیش از این از‬ ‫حضور یک بازیگر ناشناخته به عنوان نقش اصلی زن این سریال و احتمال‬ ‫حضور کیوانچ سوپراستار ترک در این سریال خبر رسیده و همچنین اعالم‬ ‫شــده بود مهدی ســلطانی و امین تارخ نقش پدرهای قصــه را که مقابل‬ ‫یکدیگر قرار دارند ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫شرطاصلیتولیدسریالپرمخاطب‬ ‫«خواستن»است‬ ‫بهــروز بقایی بازیگر و کارگــردان درباره اینکه چرا ســریال‌های جذاب و‬ ‫پرمخاطب دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬تکرار نمی‌شــود بیان کرد که این سوال را باید از‬ ‫تلویزیون پرســید‪ .‬بهروز بقایی کارگردان و بازیگر سریال‌های تلویزیونی و‬ ‫خانوادگــی دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬درباره اینکه این روزها تلویزیون را چگونه دنبال‬ ‫می‌کند بیان کرد‪ :‬بیشتر فیلم‌های سینمایی را می‌بینم که از شبکه نمایش‬ ‫پخش می‌شــود و کمتر ســریال‌ها را می‌بینم‪ .‬وی درباره اینکه چرا تولید‬ ‫ســریال‌های یکی دو دهــه پیش دیگر در تلویزیون تکرار نمی‌شــود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما هنوز هم می‌توانیم همان سریال‌های پرمخاطب را داشته باشیم به‬ ‫شرطی که کار را به صاحبان اصلی و تخصصی آن‌ها بسپاریم یعنی کسانی‬ ‫که آن سال‌ها کار می‌کردند دوباره به تلویزیون بازگردند‪ .‬این بازیگر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬باید از تلویزیون پرســید که چرا این افراد در تلویزیون حضور ندارند‬ ‫و یا چرا اگر هم در تلویزیون هســتند آن ســریال‌های پرمخاطب و جذاب‬ ‫دیگر تکرار نمی‌شــود‪ .‬به هر حال مردم همان مردم هســتند پس خروجی‬ ‫کارها هم می‌تواند دوباره همان نتایج را به بار بیاورد‪ .‬بقایی با اشاره به یک‬ ‫ویژگی مهم در ســریال‌ها توضیح داد‪ :‬اگر این سریال‌ها و مجموعه‌هایی که‬ ‫ساخته می‌شود نیاز مردم باشد مردم با آنها ارتباط برقرار می‌کنند و اگر نیاز‬ ‫مردم هم نباشد مردم می‌توانند با ‪ ۱۶۲‬تماس بگیرند و برنامه‌های جدیدتر‬ ‫مطالبــه کنند‪ .‬وی در پایان اظهار کرد‪ :‬از طرف دیگر باید تلویزیون بخواهد‬ ‫که این اتفاقات دوباره رخ دهد و این «خواستن» شرط اصلی و اولیه است‪.‬‬ ‫«پشت کنکوری‌ها» روی آنتن آی‌فیلم می‌رود‬ ‫«پشت کنکوری‌ها» به کارگردانی پریسا بخت‌آور‪ ،‬به نویسندگی محمدرضا‬ ‫فاضلی و بازنویســی اصغر فرهادی برای ماه رمضان سال ‪ ۸۱‬تهیه و پخش‬ ‫شده است‪ .‬در این مجموعه رضا داوودنژاد‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬رامین ناصرنصیر‪،‬‬ ‫علی عباس صادقی‪ ،‬محمدرضا رضایی‪ ،‬سیما گرجستانی‪ ،‬محمدرضا نوروز‪،‬‬ ‫محســن قاضی مرادی‪ ،‬رضا بنفشــه‌خواه و مریم امیرجاللی به ایفای نقش‬ ‫پرداخته‌اند‪« .‬پشت کنکوری‌ها» هر روز ساعت ‪ ۱۹‬راهی آنتن می‌شود و در‬ ‫ساعت‌های ‪ ۳‬و ‪ ۱۱‬روز بعد تکرار آن پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫عطیه موذن‬ ‫خیلــی هنر می‌خواهد از بدبختی بگویید و بخشــی از‬ ‫کاراکترهایتــان در بدبختی‪ ،‬نداری و فقر دســت و پا‬ ‫بزنند اما ســریالتان را بدبخت نکنیــد؛ هنری که رضا‬ ‫عطاران در ســریال‌هایی مثل «متهم گریخت»‪« ،‬خانه‬ ‫به دوش»‪« ،‬ترش و شــیرین» و‪ ...‬از خود نشــان داد‪.‬‬ ‫خیلی توانمندی می‌خواهد سریالتان در ناکجاآباد رقم‬ ‫بخورد و بدون زمان و مکان پیش رود و کاراکترهایش‬ ‫مــا به‌ازایی نداشــته باشــند‪ ،‬ولی مردم به شــدت با‬ ‫آن‌ها ارتبــاط برقرار کنند و مهــران مدیری با چنین‬ ‫توانمندی‌هایی ســریال‌هایی مثل «شب‌های برره» را‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫خیلی ســخت اســت کاراکترهایتان از آدم‌های عادی‬ ‫شهرستان و با لهجه‌هایی از یک خطه کشور باشند اما‬ ‫آن‌ها را به قهرمان‌هایی تبدیل کنید که مردم گوشه و‬ ‫کنار کشور دوستشان داشته باشند کاری که سیروس‬ ‫مقدم و محسن تنابنده در مجموعه «پایتخت» از پس‬ ‫آن برآمدند هرچند این ســریال‌های موفق در ابتدای‬ ‫پخش بــا انتقادات زیادی مواجه بودنــد انتقاداتی که‬ ‫بخشــی از آن‌ها همین االن هم رواســت اما درنهایت‬ ‫با بررسی آن‌ها و حتی در بازپخش‌هایشان از شبکه‌ها‪،‬‬ ‫می‌توان فهمید نه تنها عنوان پرمخاطب‌ترین سریال‌ها‬ ‫با اختــاف به همین آثــار تعلق دارد کــه طنزهایی‬ ‫بسیار گیراتر و غنی‌تر از ســریال‌هایی هستند که این‬ ‫روزها عرضه می‌شــوند‪ .‬این‌ها البته نمونه‌ای از کارهای‬ ‫شــاخص کارگردانان طنزپرداز یکی دو دهه اخیر است‬ ‫و هرچقدر به عقب برگردیم مجموعه طنزهای شــبانه‬ ‫و نودقسمتی‌های جذاب زیادی را از امراهلل احمدجو تا‬ ‫بیژن بیرنگ و دیگران می‌توان مثال زد‪.‬‬ ‫کفگیــر تلویزیــون اما به نظر می‌رســد در ســاخت‬ ‫ســریال‌های طنز در یکی دو ســال اخیــر به ته دیگ‬ ‫خورده اســت؛ نگارش و تولید مجموعه‌های طنز شبانه‬ ‫به حداقل رســیده و این روند باعث شــد ماه رمضان‬ ‫یکی دو ســال گذشته دســت تلویزیون از سریال‌های‬ ‫طنز خالی بماند‪ .‬این درحالیست که تلویزیون هر ساله‬ ‫تالش می‌کرد عالوه بر نــوروز‪ ،‬ماه رمضان را همچون‬ ‫نامش یعنی «بهار قرآن» به مثابه یک جشــن ببیند و‬ ‫در این ایام سریال‌های طنز و کمدی برای مخاطبانش‬ ‫در نظر بگیرد ولی در یکی دو سال اخیر نه تنها ماهیت‬ ‫ســریال هایش تلخ شــدند که رمضان امسال عالوه بر‬ ‫این تلخی‌ها از خشــم و خشــونت و قتل و کشتار هم‬ ‫لبریز بود!‬ ‫کمدی‌های سیما در بهار و تابستان ‪۹۸‬‬ ‫اگر تنها بخواهیم به ســال ‪ ۹۸‬اشاره کنیم باید ابتدا به‬ ‫آورده پنج ماهه نخست سال و سریال‌هایی که از نوروز‬ ‫تاکنون روی آنتن رفتند‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬در نوروز امسال از‬ ‫شبکه‌های سیما سه سریال طنز و یک سریال ملودرام‬ ‫عاشقانه پخش شد که به شرح زیر می‌آید‪:‬‬ ‫ســریال «نــون‪.‬خ» بــه کارگردانی ســعید آقاخانی و‬ ‫تهیه‌کنندگی مهدی فرجی از شبکه یک‬ ‫ســریال «زوج یا فرد» به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده‬ ‫از شبکه سه‬ ‫سریال «شش قهرمان و نصفی» به کارگردانی حسین‬ ‫قناعت از شبکه پنج‬ ‫شبکه دو تنها شبکه‌ای بود که در تعطیالت نوروز یک‬ ‫ســریال ملودرام پخش کرد با نام «بر سر دوراهی» که‬ ‫کاری از حامد عنقا و بهرنگ توفیقی بود‪.‬‬ ‫بــا پایان تعطیالت و بعد از این ســریال‌ها نیز شــبکه‬ ‫یک سریال «دنگ و فنگ روزگار» به کارگردانی جواد‬ ‫مزدآبادی و شــبکه سه «شرایط خاص» به کارگردانی‬ ‫وحید امیرخانی را روی آنتن فرســتادند که آثاری به‬ ‫تمام معنا کمدی هم محسوب نمی‌شدند‪.‬‬ ‫در ادامــه این رونــد و در رمضان ‪ ۹۸‬بــرای اولین بار‬ ‫تلویزیون نه تنها ســریال طنز نداشت که حتی رگه‌ها‬ ‫و تــه مایه‌هایی از طنز و فضای مفرح هم در هیچ یک‬ ‫از این آثار دیده نمی‌شد‪ .‬در این ایام مجموعه‌های «از‬ ‫یادها رفته» به کارگردانی بهرام بهرامیان از شبکه یک‪،‬‬ ‫«دلدار» به کارگردانی برادران محمودی از شبکه دو و‬ ‫«برادرجان» به کارگردانی محمدرضا آهنج روی آنتن‬ ‫شبکه ســه رفتند که به اندازه کافی از میزان خشم و‬ ‫خشــونت و دلهره ای که از این ســریال‌ها به مخاطب‬ ‫منتقل می‌شد سخن گفته شده است‪.‬‬ ‫وضعیت این شب‌های تلویزیون‬ ‫این شب‌ها شبکه یک سریال «بوی باران» به کارگردانی‬ ‫محمود معظمــی را روی آنتن دارد که اثری اجتماعی‬ ‫است و همان قســمت‌های اول با صحنه آتش گرفتن‬ ‫کاراکتر عروس در قصه آغاز شــد و دلهره و التهاب را‬ ‫در دل قصه حفظ کرد‪ .‬ســریال «سالم آقای مدیر» به‬ ‫کارگردانی علیرضا توانا نیز از شبکه دو پخش می‌شود‬ ‫که داستان آن در فضای یک مدرسه می‌گذرد و درباره‬ ‫معضالتی چون مواد مخدر در دبیرســتان‌های پسرانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫«آچمز» بار سرگرمی‌سازی این شب‌های سیما را‬ ‫به دوش می‌کشد‬ ‫در کنار این دو ســریال‪ ،‬کمدی «آچمز» به کارگردانی‬ ‫مهرداد خوشبخت از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫در ایــن مجموعه هومن برق نــورد در دو نقش بازی‬ ‫می‌کند و نوعی جا به جایی شــخصیت در قصه صورت‬ ‫می‌گیــرد‪ .‬جا به جایی‌ای که البته اینجا و در این قصه‬ ‫چندان قرار نیســت مخاطب را بخنداند و بار طنز آن‬ ‫آنقدرها نیســت که داستان را به سمت یک اثر کمدی‬ ‫بکشاند‪.‬‬ ‫هرچند واضح اســت که صرفا شــباهت دو فرد به هم‬ ‫و جا به جا شــدن آنها به خودی خود جذابیتی ندارد‬ ‫و موقعیــت جا به جایی در هــر قصه ای باید بتواند به‬ ‫برجســته کردن تفاوت‌ها و به رخ کشــیدن اتفاقات و‬ ‫تمایــز از زاویه ای دیگــر منجر شــود‪ .‬گاهی همین‬ ‫تمایزهــا و تفاوت‌هــا در میان دو طبقــه اجتماعی یا‬ ‫شهری می‌تواند موقعیت‌های طنازانه‌ای را هم رقم بزند‬ ‫که «آچمز» از این موقعیت‌ها خالی اســت و ایفای دو‬ ‫نقش مصیب روستایی و مهندس گلکار مسئول دولتی‬ ‫توسط هومن برق نورد اگرچه جذابیت‌های خود را دارد‬ ‫اما نتوانسته است چندان موقعیت منحصر به فردی را‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫ســریال «شــرایط خاص» هم که پیش‌تر از آن سخن‬ ‫گفته شــد با یــک موقعیت مشــابه روی آنتن رفت و‬ ‫کامبیــز دیرباز بازیگر این نقــش در قصه به جای یک‬ ‫شــهید قرار گرفت‪ .‬البته سریال‌های دیگری هم پیش‬ ‫از این بوده اســت که به چنین موقعیتی پرداخته است‬ ‫اما شــاید میان همه این ســریال‌ها «مرد هزار چهره»‬ ‫از ســاخته‌های مهران مدیری و کاراکتر مسعود شصت‬ ‫چی که به عنوان یک قربانی در موقعیت‌های اشتباهی‬ ‫قرار گرفت بیشتر برای مردم خاطره ساز و بویژه خالق‬ ‫موقعیت‌های کمیک و طنازانه بوده باشد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تلویزیون در پنج ماهه نخســت ســال و از سه شبکه‬ ‫اصلی تنها ‪ ۶‬ســریال طنز روی آنتن داشته است که از‬ ‫این تعداد سه سریال به ایام نوروز تعلق داشته است‪ .‬اما‬ ‫این روزها چه ســریال‌های طنزی در دست تولید قرار‬ ‫دارنــد و به کدامیک می‌توان امید داشــت که تا پایان‬ ‫سال روانه آنتن شوند؟‬ ‫زیر همکف؛ از نه گفتن نترس!‬ ‫تصویربــرداری «زیر همکف» با عنــوان جدید «چند‬ ‫راه» ســال گذشــته به پایان رســید و این سریال در‬ ‫مراحل پس از تولید قرار دارد و تقریبا جزو سریال‌های‬ ‫آماده سیمافیلم است‪ .‬این سریال به کارگردانی بهمن‬ ‫گودرزی و تهیه‌کنندگی رضا جودی برای شــبکه یک‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫سریال «زیر همکف»‬ ‫معرفی کارگردان؛ گودرزی کارگردان این سریال پیش‬ ‫از این هم در تلویزیون و هم در ســینما فعالیت داشته‬ ‫اســت که از جمله فیلم‌های ســینمایی او می‌توان به‬ ‫«شــیش و بش» اشــاره کرد که محمدرضا گلزار هم‬ ‫نویسنده آن بود‪ .‬همچنین «سفر در خانه» جدیدترین‬ ‫ســریال این کارگردان از میان سه مجموعه اوست که‬ ‫روی آنتن شبکه نسیم رفت‪.‬‬ ‫قصــه و بازیگــران؛ ســریال «چنــد راه» از یک قصه‬ ‫اجتماعی برخوردار اســت که در خالصه داســتان آن‬ ‫آمده اســت‪ :‬زندگی قانون‌های زیادی داره‪ .‬ولی به نظر‬ ‫من مهم‌ترینــش اینه که راحت‪ ،‬نــه بگی و هیچ‌وقت‬ ‫از نه گفتن نترســین‪ .‬موافقین؟ نه؟» خاطره حاتمی‪،‬‬ ‫بهادر مالکی‪ ،‬عزت‌اهلل مهرآوران‪ ،‬محمود جعفری‪ ،‬نادر‬ ‫داهیم‪ ،‬پریسا مقتدی‪ ،‬یزدان فتوحی‪ ،‬ویدا جوان‪ ،‬پریسا‬ ‫گل دوســت‪ ،‬نگین معتضدی‪ ،‬سامان دارابی در سریال‬ ‫بازی می‌کنند و همچنین هومن شــاهی بازیگر اصلی‬ ‫این ســریال است که احتماال یکی از دالیل اصلی قرار‬ ‫نگرفتن این ســریال در کنداکتــور پخش حضور این‬ ‫خواننده است‪ .‬اگرچه پیش از این صدای هومن گامنو‬ ‫در «کودک شــو» و یا «خندوانه» پخش شده است اما‬ ‫چندی پیش شــائبه ممنوع الکار بودن او در تلویزیون‬ ‫مطرح شــد و باعث شد صدای وی از «کودک شو» نیز‬ ‫حذف شود‪.‬‬ ‫افسانه هزار پایان؛ تالش برای گذار از آیتم‌سازی‬ ‫ســریال «افســانه هزارپایان» در زمان تولید به دلیل‬ ‫نرســیدن بودجه چند بار متوقف شــد در پایان تولید‬ ‫نیز بخش زیادی از عوامل از شــهاب عباسی به عنوان‬ ‫کارگردان و تهیه کننده این سریال ناراضی بودند چون‬ ‫بخش اعظم دستمزدهایشــان را نتوانســتند دریافت‬ ‫تفاوت سریال‌های جنایی از «سرنخ» تا «هوش سیاه»‬ ‫جایخالیسریال‌هایمعماییدرتلویزیون‬ ‫در همه شــبکه‌های تلویزیونــی در اقصی نقاط دنیا‬ ‫ســریال‌های معمایی از جمله ژانرهای محبوب مردم‬ ‫به شمار می‌آیند‪ .‬سریال‌هایی که برخی‌ با ژانر جنایی‬ ‫و برخی با اکشــن گره خورده‌اند‪ .‬سالها است که ژانر‬ ‫پلیسی و معمایی جزو یکی از پرطرفدارترین ژانرهای‬ ‫سریال‌سازی در دنیا اســت و مخاطبان نیز به دلیل‬ ‫اکشــن بودن برخی از این کارها توجــه ویژه‌ای به‬ ‫این نوع سریال‌ها نشــان می‌دهند‪ .‬اما بخشی از این‬ ‫ســریال‌ها جنبه معمایی دارد و همین وجه می‌تواند‬ ‫ذهن مخاطب را درگیر داستان معمایی کند تا برای‬ ‫دنبال کردن ســریال میل و رغبت بیشــتری داشته‬ ‫باشــد‪ .‬به بهانه پخش ســریال «بوی باران» که در‬ ‫ابتدا «عــروس تاریکی» نام داشــت بر آن شــدیم‬ ‫تا مروری داشــته باشیم بر ســریال‌های معمایی و‬ ‫پلیســی تلویزیون که در این سال‌ها روانه آنتن شده‬ ‫اســت‪ .‬ســریال‌هایی که این روزها کمتر مورد توجه‬ ‫ســازندگان قرار می‌گیرند و جایشــان در تلویزیون‬ ‫خالی است‪.‬‬ ‫بوی باران‪ ،‬داســتانی جنایی که نادیده گرفته‬ ‫شد‬ ‫ســریالی که این شب‌ها از شــبکه یک سیما بروی‬ ‫آنتن می‌رود داســتانی جنایی و معمایی دارد که در‬ ‫قســمت‌های پایانی پرده از یک قتل باز می‌کند‪ .‬این‬ ‫سریال به کارگردانی محمود معظمی در ‪ ۷۰‬قسمت‬ ‫تهیه و تولید شده است‪ ،‬اما خالف سریال‌های جنایی‬ ‫که هر چند قســمت در میان گــره‌ای را باز می‌کند‬ ‫و البته جذابیت دارد اما این ســریال اینطور نیســت‬ ‫و با اضافه شــدن داســتانک‌های مختلــف گره‌های‬ ‫زیــادی را پیــش روی مخاطب خود قــرار می‌دهد‪.‬‬ ‫هرچند این ســریال در به تصویر کشیدن معضالتی‬ ‫کــه خانواده‌هــای افغــان در ایران با آن دســت به‬ ‫گریبان هســتند‪ ،‬تا حدی موفق عمــل کرده‪ ،‬اما تا‬ ‫قســمت‌های پایانی معلوم نیســت چه سرنوشتی را‬ ‫برای کاراکترهایش رقم زده است‪.‬‬ ‫شلیک نهایی؛ پلیس و خالفکاری که مقابل هم‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫شــلیک نهایی از اولین سریال‌های پلیسی تلویزیون‬ ‫بود که در ســال ‪ ۷۳‬از شبکه یک سیما پخش شد‪.‬‬ ‫داریوش فرهنگ در ششــمین تجربه تلویزیونی‌اش‬ ‫نقش یک ســرگرد پلیس را ایفا می‌کرد که در یکی‬ ‫از پرونده‌های دســتگیری عاملین مواد مخدر دوست‬ ‫صمیمــی‌اش با بازی رضا کیانیــان را پیدا می‌کند و‬ ‫متوجه می‌شــود که همکالســی قدیمیش یکی از‬ ‫اعضای این باند خالفکار است‪ .‬در نهایت و با درایتی‬ ‫که پلیس در این ســریال دارد‪ ،‬باند مربوطه منهدم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کارآگاه علوی سریالی که ادامه‌دار نشد‬ ‫احمد نجفی با ایفای نقش کارآگاه علوی به شــهرت‬ ‫رسید‪ .‬این ســریال در فصل اول با نام «کارآگاه» در‬ ‫سال ‪ ۷۵‬تولید و پخش شد و در فصل با نام «کارآگاه‬ ‫علوی‪ »۲‬به کارگردانی حسن هدایت به پخش رسید‪.‬‬ ‫وی در این سریال مامور اداره تامینات است که سال‬ ‫‪ ۱۳۰۸‬تــا ‪ ۱۳۱۴‬به فعالیت در این اداره مشــغول‬ ‫می‌شــود‪ ،‬اما در فصل دو پس از تبعید دوباره به کار‬ ‫فراخوانده می‌شــود و در بازگشت‪ ،‬تصمیم می‌گیرد‬ ‫پرونده‌های مفاسد عوامل رژیم شاه را بررسی کند‪.‬‬ ‫پلیس جوان و شــهاب حسینی برای اولین بار‬ ‫در نقش پلیس‬ ‫شــهاب حســینی بعد از اینکه در دهه ‪ ۷۰‬اجرای‬ ‫تلویزیونــی را تجربــه کرد‪ ،‬به ســمت بازیگری در‬ ‫سریال‌ها آمد‪ .‬او کار خود را با سریال «‍س از باران»‬
‫کنند‪ .‬حدود ‪ ۱۵‬قســمت از این سریال در قالب فصل‬ ‫اول در دهه فجر ســال ‪ ۹۶‬از شــبکه نسیم پخش شد‬ ‫ولی تولید آن که از ســال ‪ ۹۶‬آغاز شــده بود در سال‬ ‫‪ ۹۷‬نیــز ادامه یافت‪ .‬قرار بود فصل جدید ســریال در‬ ‫نوروز ‪ ۹۸‬از شــبکه نسیم پخش شود با این حال هنوز‬ ‫این ســریال در حال تدوین است و قرار است با پخش‬ ‫دوباره ‪ ۱۵‬قســمت اول در ‪ ۵۲‬قسمت از شبکه نسیم‬ ‫روی آنتن برود‪.‬‬ ‫مجموعه «افسانه هزارپایان»‬ ‫معرفی کارگردان؛ اولین مجموعه ای که شهاب عباسی‬ ‫کارگردانــی آن را بر عهده گرفت «خنــده بازار» بود‬ ‫مجموعــه طنز آیتمی که ســال ‪ ۹۰‬روی آنتن رفت و‬ ‫در آن سال‌ها به دلیل جای خالی طنزهای نود شبی و‬ ‫آیتمی مهران مدیری مورد استقبال قرار گرفت‪ .‬به ویژه‬ ‫که در این مجموعه علی رغم شــوخی با دنیای فوتبال‬ ‫و سیاســت و اتاق عمل و دیگر موقعیت‌های معمول‪،‬‬ ‫با خــود تلویزیون و برنامه‌های شــبکه‌های مختلف از‬ ‫جملــه «هفت»‪« ،‬فیتیله هــا»‪« ،‬صندلی داغ» و‪ ...‬نیز‬ ‫شوخی شد‪ .‬بعد از آن نیز شهاب عباسی مجموعه‌های‬ ‫«دست به نقد» و «شــکر آباد» را ساخت که به اندازه‬ ‫«خنده بازار» مورد اســتقبال قرار نگرفت حتی فصل‬ ‫اول «افســانه هزار پایان» نیز توجه چندانی را به خود‬ ‫جلب نکرد‪.‬‬ ‫قصــه و بازیگران؛‌ قصه ســریال «افســانه هزارپایان»‬ ‫داســتان زندگی خانواده‌ای اســت که بــه بهانه تهیه‬ ‫جهیزیه عروســی راهی ســفر می‌شــوند اما با حمله‬ ‫راهزن‌ها به کاروان‌شــان مســیر زندگی‌شــان تغییر‬ ‫می‌کند‪ .‬نســرین مقانلو‪ ،‬رامین راســتاد‪ ،‬رضا توکلی‪،‬‬ ‫علی اوســیوند‪ ،‬رامین ناصرنصیر‪ ،‬ارژنــگ امیرفضلی‪،‬‬ ‫رحیم نوروزی‪ ،‬مریــم کاویانی‪ ،‬عــزت اهلل مهرآوران‪،‬‬ ‫ی فر‪ ،‬تورج نصر‪ ،‬ابراهیم‬ ‫بیوک میرزایی‪ ،‬عزت‌اهلل رمضان ‌‬ ‫شفیعی از جمله بازیگران این سریال هستند‪.‬‬ ‫آخر خط‌؛ شوخی با داعش!‬ ‫عوامل سریال «آخر خط» این روزها در حال استراحت‬ ‫هســتند تا به زودی برای ادامه تصویربرداری ســفری‬ ‫به خارج از کشــور داشته باشــند و بعد از «پایتخت»‬ ‫این دومین مجموعه ای اســت که طی روند داستانی‬ ‫برخوردی از نزدیک با داعش هم دارد و کار به سوریه و‬ ‫شهرک هاش اشغال شده توسط داعش می‌رسد که در‬ ‫نبود سریال های جدی درباره داعش احتماال می‌تواند‬ ‫به نوعی به این فضا بپردازد‪.‬‬ ‫سریال «آخر خط»‬ ‫معرفی کارگردان؛ «آخر خــط» یکی از مجموعه‌های‬ ‫طنز اســت که اولین تجربه علیرضا مسعودی به عنوان‬ ‫کارگردان است‪ .‬مسعودی پیش از این به عنوان نویسنده‬ ‫طنزهای مختلفی همچون «ســاعت خوش»‪« ،‬ســه‬ ‫دونگ سه دونگ»‪« ،‬کوچه اقاقیا»‪« ،‬قرارگاه مسکونی»‬ ‫و‪ ...‬حضور داشــته است که البته در یکی دو سال اخیر‬ ‫با استندآپ‌های مختلف و تعریف خاطراتش از سربازی‬ ‫که در برنامه «خندوانه» داشــته بیشتر شناخته شده‬ ‫است‪ .‬او ســریال «آخر خط» را سال گذشته کلید زد‬ ‫اما به دلیل نرسیدن بودجه تولید آن چند باری متوقف‬ ‫شد و امســال تصویربرداری بخش‌های مرتبط با ایران‬ ‫این ســریال به پایان رسید‪ .‬قصه و بازیگران؛ بخشی از‬ ‫ســریال درباره مهاجرت دو شــخصیت اصلی است که‬ ‫قرار است در سوریه و لبنان بگذرد و تصویربرداری این‬ ‫بخش‌ها هنوز باقی مانده اســت‪ .‬جزییات بیشــتری از‬ ‫داستان منتشر نشده است‪ .‬شهین تسلیمی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫هدایتی‪ ،‬امیر نوری‪ ،‬عباس جمشیدی فرد‪ ،‬کمند امیر‬ ‫سلیمانی‪ ،‬اشکان اشــتیاق‪ ،‬مهران رجبی‪ ،‬فریده سپاه‬ ‫منصور از بازیگران این سریال هستند‪ .‬البته این سریال‬ ‫چهره‌های جدید زیادی دارد که نامشــان اینجا نیامده‬ ‫است و همچنین علی صبوری کمدین «خندوانه» نیز‬ ‫کــه اولین بازی تلویزیونی خــود را در این کار دارد از‬ ‫دیگر چهره‌های سریال است‪.‬‬ ‫علی صبوری در نمایی از سریال «آخر خط»‬ ‫مســعودی درباره زمان پخش ســریال بیان می‌کند‪:‬‬ ‫هنوز به طور قطع مشــخص نیست اما سریال ما برای‬ ‫پخش از شبکه سه بعد از ماه محرم و صفر آماده است‪.‬‬ ‫طنزپرداز درباره نبود کارگردانان و نویســندگان مطرح‬ ‫حــوزه طنز در این روزهای تلویزیــون عنوان می‌کند‪:‬‬ ‫محدودیت‌هایی که در این مدت در تلویزیون داشــتیم‬ ‫باعث شــد نویســندگان خوب ما دیگر کار نکنند و یا‬ ‫حال و حوصله کار کردن در تلویزیون را نداشته باشند‪،‬‬ ‫مثال اکنون پیمان و مهراب قاســم‌خانی و یا محمدرضا‬ ‫و بعد از آن «همســفر» و «پلیس جوان» آغاز کرد‪.‬‬ ‫اما در این میان کاراکتری که در پلیس جوان بازی‬ ‫می‌کرد به واســطه نقش و نوع داستانی که توسط‬ ‫سیروس مقدم به تصویر کشیده شده بود‪ ،‬از جذابیت‬ ‫باالیی برای مخاطب تلویزیونی برخوردار بود‪ .‬یونس‬ ‫همان پلیس جوانی اســت که بعــد از قتل پدرش‬ ‫و بنــا به انگیزه‌ای که پیدا کرده بود وارد دانشــگاه‬ ‫پلیس شد و بعد از گذراندن دوره دانشجویی و اخذ‬ ‫مدرک در اداره پلیس مشــغول به فعالیت شــد‪ .‬به‬ ‫طور معمول ایفای نقش پلیس در کارنامه‌ کاری هر‬ ‫بازیگری نقطه عطفی به شــمار می‌رود حال اینکه‬ ‫این پلیس بتواند پلیسی تاثیرگذار و مقتدر نیز باشد‪.‬‬ ‫شهاب حســنی پس از پلیس جوان در سریال‌های‬ ‫بســیاری بازی کرد اما خاطره‌ای که برای اولین بار‬ ‫در ذهن مخاطب به جای گذاشــت‪ ،‬ماندگار شــد‪.‬‬ ‫داریوش ارجمنــد‪ ،‬پروانه معصومی‪ ،‬مریال زارعی در‬ ‫این سریال بازی می‌کردند‪.‬‬ ‫مزد ترس و پلیســی کــه بــرای اولین بار‬ ‫تابوشکنی کرد‬ ‫برای اولین بار در تاریخ تلویزیون یک سریال پلیسی‬ ‫ســاخته شد و ســوژه اصلی آن تقابل یک پلیس و‬ ‫آرین که از نویســندگان مجموعه‌هــای طنز بوده اند‬ ‫دیگر نمی‌نویســند‪ .‬وی درباره اینکه چرا طنزپردازانی‬ ‫مثــل رضا عطاران دیگر در تلویزیون کار نمی‌کنند نیز‬ ‫می‌گوید‪ :‬رضا عطاران در ســینما کار می‌کند و درآمد‬ ‫خوبی دارد چرا وقتی حقوقش چند برابر باشد و دردسر‬ ‫کمتر داشته باشد چرا باید به تلویزیون بیاید! مسعودی‬ ‫همچنیــن درباره معضل نگارش فیلمنامه‌های طنز نیز‬ ‫توضیح می‌دهد‪ :‬این روند همیشه در تلویزیون ما بوده‬ ‫اســت که در شــوخی و طنز محدودیت داشته باشیم‬ ‫و دائــم در ذهنتان به این نتیجه برســید که «با این‬ ‫شــوخی نکن» یا «با آن شــوخی نکن» مثال حتی با‬ ‫ســرباز هم نمی‌توان به راحتی شــوخی کرد‪ .‬درحالی‬ ‫که قبال با ســرباز‪ ،‬افســر یا پلیس به راحتی شــوخی‬ ‫می‌کردیم‪ .‬نیروی انتظامی و ناجی هنر تشــکیل شــد‬ ‫که به ســریال‌ها کمک کند ولی خودش معضل شده‬ ‫اســت‪ .‬قبال که ناجی هنر نبود دست ما بازتر بود‪ ،‬ولی‬ ‫االن باید کارشناس آن‌ها متن فیلمنامه را بخواند و نظر‬ ‫خود را اعمال کند و من به این ترتیب ســعی می‌کنم‬ ‫در کارهایم از پلیس ننویسم‪ .‬جز پلیس‪ ،‬وکیل و دکتر‬ ‫و‪ ...‬هم همین سختی‌ها را دارد و دائم به مشکل برمی‬ ‫خوریم‪.‬‬ ‫فوق لیسانسه‌ها؛ امید به تکرار یک توفیق‬ ‫ســریال فوق لیسانســه‌ها فصــل ســوم از مجموعه‬ ‫«لیسانسه‌ها»ســت کــه دو فصل ابتدایی آن توســط‬ ‫ســروش صحت در شبکه سه سیما ســاخته شد‪ .‬این‬ ‫ســریال توســط ایمان صفایی و سروش صحت نوشته‬ ‫شد و به دلیل شــوخی‌های به روز و جالب با اتفاقات‪،‬‬ ‫موسیقی‪ ،‬شــخصیت‌ها و‪ ...‬در حاشیه طرح موضوعات‬ ‫معضالت اصلی از همان ابتدا توانست با اقبال مخاطب‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫سریال «فوق لیسانسه‌ها»‬ ‫معرفی کارگردان؛‌ سروش صحت از سال ‪ ۷۷‬و از زمان‬ ‫«جنگ ‪ »۷۷‬با مهران مدیری و تیم او مشــغول به کار‬ ‫در حوزه نویســندگی و یکی در میان در کارهایی که‬ ‫می‌نوشــت بازی هم کرده اســت‪« .‬چارخونه» اولین‬ ‫سریالی اســت که خودش کارگردانی کرد و بعد از آن‬ ‫تقریبا چند سریال ساخت که همه جزو کارهای موفق‬ ‫زمان خود بودند‪.‬‬ ‫سریال‌هایی مثل «ساختمان پزشکان»‪« ،‬شمعدونی»‪،‬‬ ‫«پژمان» و فصل اول و دوم «لیسانســه‌ها» که تقریبا‬ ‫هر یــک با توجه مخاطبان همراه شــد‪ .‬صحت در هر‬ ‫یک از ســریال هایش بازیگران جدیدی را هم معرفی‬ ‫کــرد که پیش از آن یا کمتر دیده شــده بودند‪ ،‬یا در‬ ‫تلویزیون کمتــر کار کرده بودند و یــا در فضای طنز‬ ‫حضور چشمگیری نداشتند‪ .‬مثال در ساختمان پزشکان‬ ‫او از حضور بهنام تشــکر و هومن برق‌نورد بهره برد که‬ ‫بعد از آن در ســریال‌های مختلــف به عنوان یک زوج‬ ‫هنری با یکدیگر همکاری کردند و یا در شــمعدونی‪،‬‬ ‫محمد نادری را معرفی کرد که بیشــتر در حوزه تئاتر‬ ‫فعال بود‪.‬‬ ‫صحت همچنین پژمان جمشــیدی را در «پژمان» به‬ ‫عرصه هنر معرفی کرد که البته ایده حضور او در تصویر‬ ‫بارها با قاســم خانی‌ها طرح شده بود‪ .‬همچنین هوتن‬ ‫شــکیبا بازیگر موفق صحنه‌های تئاتر‪ ،‬که تنها حضور‬ ‫تلویزیونی‌اش به صداپیشــگی دیبی در «کاله قرمزی»‬ ‫مربوط می‌شود تنها در سریال «لیسانسه‌ها» به ایفای‬ ‫نقش پرداخته است‪.‬‬ ‫قصه و بازیگران؛ هوتن شــکیبا‪ ،‬امیرحسین رستمی و‬ ‫امیر کاظمی سه شخصیت اصلی این سریال را تشکیل‬ ‫می‌دهند که سه جوان لیسانسه هستند‪ .‬هر یک از این‬ ‫کاراکترها مشکالت خود را دارد یکی به دنبال تشکیل‬ ‫زندگی و دیگر به دنبال مهاجرت اســت و یکی هم به‬ ‫دنبال مســکن‪ .‬در اولین عکس‌هایی که از فصل سوم‬ ‫سریال منتشر شد هوتن شــکیبا به عنوان دانشجوی‬ ‫فــوق لیســانس معرفی شــد و قرار اســت قصه این‬ ‫شخصیت‌ها را با یک فاصله کوتاه از فصل قبلی ببینیم‪.‬‬ ‫رویا میرعلمی‪ ،‬متین ســتوده‪ ،‬کاظم ســیاحی‪ ،‬بیژن‬ ‫بنفشــه خواه‪ ،‬مرتضی علی آبادی و‪ ...‬از دیگر بازیگران‬ ‫این ســریال هســتند‪ .‬فصل سوم این ســریال پایان‬ ‫فرودین ســال جاری کلید خورد و این روزها در حال‬ ‫ساخت اســت و هنوز در کنداکتور شبکه قرار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا جودی تهیه‌کننده این ســریال پیش از این درباره‬ ‫تولید این سریال به خبرنگار مهر گفته بود‪ :‬ممکن است‬ ‫تولید این ســریال تا پاییز و زمستان به طول بینجامد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره ســختی ساخت کار طنز توضیح‬ ‫داده بود‪ :‬همه نوع ســریالی باید برای مخاطب ساخته‬ ‫شــود تا بتواند خودش تصمیم بگیرد که به تماشــای‬ ‫چه کارهایی بنشــیند‪ .‬ساخت سریال‌های طنز زحمت‬ ‫خالفــکار بود و جالبتر اینجا که پلیس به دلیل‌های‬ ‫شخصی و مسائل خانوادگی که حین بررسی پرونده‬ ‫مقتول برایش پیش آمد از ادامه پیگیری آن پرونده‬ ‫انصــراف داد‪ .‬ناصر محمــدی از کارآگاهــان اداره‬ ‫آگاهی مامور شد تا پرونده قتل یک نوازنده ارکستر‬ ‫ســمفونیک را پیگیــری کند امــا در همین اثنی‬ ‫دخترش توسط قاتلین به قتل رسیده و جسدش در‬ ‫صندوق ماشــین وی پیدا شد‪ .‬همین موضوع باعث‬ ‫شد تا این پلیس آگاهی از ادامه بررسی این پرونده‬ ‫انصراف دهد‪ .‬این سریال در سال ‪ ۷۱‬به کارگردانی‬ ‫حمید تمجیدی از شــبکه دو ســیما پخش شــد‪.‬‬ ‫اســماعیل محرابی‪ ،‬علی دهکردی‪ ،‬رقیه چهره آزاد‬ ‫در این سریال به ایفای نقش پرداختند‪ .‬اما سه سال‬ ‫بعد تمجیدی ادامه این سریال را با عنوان «بازی با‬ ‫مرگ» ســاخت و در سال ‪ ۷۴‬از همین شبکه بروی‬ ‫آنتن رفت‪.‬‬ ‫سرنخ‪ ،‬قدیمی‌ترین سریال پلیسی تلویزیون‬ ‫یکی از قدیمی‌ترین ســریال‌های پلیسی و معمایی‬ ‫تلویزیون «سرنخ» بود که به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫کیومرث پوراحمد تولید شد‪ .‬جهانبخش سلطانی در‬ ‫این ســریال نقش کارآگاه اوصیا را با لهجه شیرین‬ ‫و سختی بیشتری می‌طلبد درحالی که در سریال‌های‬ ‫ملودرام یک دعوا هم می‌تواند محور ســاخت اثر قرار‬ ‫بگیرد و باقی اتفاقات به تناسب آن صورت بگیرد‪.‬‬ ‫الف ویژه؛ تمدید یک بالتکلیفی!‬ ‫ســریال «الف ویژه» از ابتدای نــگارش و پیش تولید‬ ‫دچار حاشــیه‌های متعدد شد‪ .‬این ســریال ابتدا قرار‬ ‫بود به کارگردانی محمدرضــا هنرمند و تهیه‌کنندگی‬ ‫زینب تقوایی ســاخته شود و هنرمند بعد از چند سال‬ ‫با ساخت این ســریال بازگشت دوباره ای به تلویزیون‬ ‫داشــت‪ .‬با این حــدود ‪ ۲۰‬قســمت از فیلمنامه این‬ ‫سریال توســط حامد افضلی نوشته شد و پیش تولید‬ ‫آن مراحلــی هم پیش رفت اما بــه دلیل فوریت برای‬ ‫ســاخت به تهیه کننده و کارگردان دیگری سپرده شد‬ ‫و تقوایی و هنرمند برای ساخت فیلمی برای جشنواره‬ ‫فجر آماده شدند‪.‬‬ ‫کمال تبریزی کارگردانی و محمد مسعود تهیه‌کنندگی‬ ‫این ســریال را بر عهده گرفتند اما سریال همچنان از‬ ‫حواشی دور نماند‪.‬‬ ‫«الف ویژه» در ســکوت خبری کلیــد خورد اما بعد از‬ ‫مدتی ســاخت آن متوقف شــد‪ .‬دلیل توقف از طرف‬ ‫تبریزی نبود بودجه عنوان شــد اما مدیران تلویزیون‬ ‫ایــن توقف را به نبود کیفیــت الزم برای آنچه تاکنون‬ ‫از سریال ضبط شده بود نسبت دادند‪ .‬قرار شد سریال‬ ‫بازنویســی شود و اکنون هم توســط حامد افضلی در‬ ‫مرحله بازنویسی قرار دارد‪.‬‬ ‫معرفی کارگردان؛ کمال تبریزی ســال هاســت که در‬ ‫عرصه ســینما در حال فعالیت است و نیازی به معرفی‬ ‫ندارد کــه در حوزه‌های مختلفــی از درام تا طنز آثار‬ ‫موفق و پرفروشی را ســاخته است‪ .‬هرچند این روزها‬ ‫آخریــن اثر او «ما همــه با هم هســتیم» انتقادات و‬ ‫واکنش‌های مختلفی را در برداشــته است اما همکاری‬ ‫او با نویسندگانی مثل پیمان قاسم خانی به تولید آثار‬ ‫موفقی معموال منجر شــده است‪ .‬تبریزی در تلویزیون‬ ‫سریال‌های «دوران سرکشی»‪« ،‬شهریار» و «سرزمین‬ ‫کهن» یا «سرزمین مادری» را ساخته است که دو تای‬ ‫اول در حوزه‌های اجتماعــی و ملودرام بوده اند و این‬ ‫آخری که به حوادث انقــاب می‌پردازد بعد از پخش‬ ‫ســه قسمت متوقف شد و هنوز پخش آن با مانع رو به‬ ‫روست‪« .‬الف ویژه» احتماال یکی از کمدی‌های متفاوت‬ ‫تلویزیون برای ســال آینده باشــد اگر بازنویسی‌های‬ ‫سریال روی قصه و محتوای آن تاثیر نگذارد و فقط در‬ ‫راستای کیفیت سازی باشد چراکه داستان این سریال‬ ‫به طور مستقیم تلویزیون را هم وارد درام کرده است‪.‬‬ ‫قصــه و بازیگران؛ در خالصه داســتانی کــه از طرف‬ ‫نویســنده قرار گرفته آمده است‪ :‬صداو سیما قرار است‬ ‫یک مجموعه داستانی در مورد سعدی شیرازی بسازد‬ ‫اما گویا ســعدی به ایــن راحتی‌ها اجــازه این کار را‬ ‫نمی‌دهد و شخصیت اصلی داستان باید سفری طوالنی‬ ‫را طی کند تا بتواند در نقش ســعدی ظاهر شود‪ .‬این‬ ‫ســریال در یک رفت و برگشت زمانی ساخته می‌شود‬ ‫و پیش از این قرار بود حســین محجوب نقش سعدی‬ ‫را ایفا کند‪ .‬همچنین بازیگران دیگری هم برای کار در‬ ‫این ســریال معرفی شــده بودند که ظاهرا در تولید و‬ ‫بازنویسی دوباره سریال تغییر خواهند کرد‪.‬‬ ‫حامد افضلی نویســنده ســریال درباره این اثر گفت‪:‬‬ ‫حدود چهار سال اســت که روی متن این سریال کار‬ ‫کرده‌ام یک بار متن را با نظر محمدرضا هنرمند نوشتم‬ ‫و یک بار با نظر کمال تبریزی بازنویسی کردم و اکنون‬ ‫این متن در مرحله ســوم در حال بازنویســی است اما‬ ‫تغییرات جزیی اســت و این بازنویســی‌ها عمده نبوده‬ ‫اســت‪ .‬نویسنده سریال درباره اینکه چرا متن این قصه‬ ‫اینقدر دچار بازنویسی و مشکالت متعدد شد با شوخی‬ ‫و کنایــه بیان کرد‪ :‬چند هفته پیــش خواب دیدم که‬ ‫ســعدی گفت نمی‌خواهد با این شــرایط سریالش را‬ ‫ســاخته شود و فکر می‌کنم مشابه این جریان در روند‬ ‫تولید ســریال ما هم رخ می‌دهد اکنون البته به گونه‬ ‫ای کار می‌کنم که دل سعدی را هم به دست بیاورم‪.‬‬ ‫امیدهای سیما برای سال ‪۹۹‬‬ ‫غیر از این ســریال‌ها که اکنون در دســت تولید است‬ ‫ســریال‌های دیگری هم در دســتور کار قرار دارد که‬ ‫از همین االن به‌عنوان ســریال‌های طنز ســال آینده‬ ‫معرفی شــده انــد‪ .‬فصل دوم ســریال «نــون‪.‬خ» به‬ ‫کارگردانــی ســعید آقاخانــی و تهیه‌کنندگی مهدی‬ ‫فرجی و همچنین فصل ششم ســریال «پایتخت» به‬ ‫کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری‬ ‫از معدود آثار تلویزیون هستند که سازندگانشان تکلیف‬ ‫مشخص‌تری دارند و احتماال به دلیل اینکه یک یا چند‬ ‫بار آزموده شــده‌اند و جواب گرفته و مورد اقبال واقع‬ ‫شــده اند وارد پروسه ساخت شــده‌اند‪ .‬سیروس مقدم‬ ‫اصفهانــی بازی می‌کرد که در اصــل یکی از اولین‬ ‫پلیس‌های ســریال‌های تلویزیونی بود که به همراه‬ ‫دســتیارش مصطفی در پیگیری پرونده‌های جنایی‬ ‫و حتــی قتل و خانوادگی انجــام وظیفه می‌کرد‪ .‬تا‬ ‫چند ســال بعد از پخش این سریال مردم با دیدن‬ ‫جهانبخش ســلطانی به یاد ایفای نقشــش در این‬ ‫ســریال می‌افتادند و هنوز که هنوز است او را با این‬ ‫سریال می‌شناســند‪ .‬بهزاد خداویسی‪ ،‬پروین دخت‬ ‫یزدانیان‪ ،‬مجید مشــیری‪ ،‬رضا کیانیان و ‪ ...‬در این‬ ‫سریال بازی می‌کردند‪.‬‬ ‫کالنتر و حضور ایرج نوذری در قامت پلیس‬ ‫تنها سریال شــاخصی که ایرج نوذری در آن بازی‬ ‫می‌کرد‪« ،‬کالنتر» نام داشــت‪ .‬این سریال پلیسی با‬ ‫محوریــت یک پلیس به نام ســرگرد علی امیری و‬ ‫ســتوان بیات که دستیارش بود‪ ،‬تولید شد و هرچه‬ ‫قصه‌ها جلوتر می‌رفت شــباهت بسیاری به سریال‬ ‫سرنخ داشت‪ .‬در این سریال هم پرونده‌های معمایی‬ ‫و پلیسی روی میز امیری قرار داده می‌شد و او برای‬ ‫پیگیــری هر کدام از اینها مجدانــه تالش می‌کرد‪.‬‬ ‫ایرج نوذری‪ ،‬بابک نوری‪ ،‬مریم سلطانی از بازیگران‬ ‫ثابت این مجموعه تلویزیونی بودند‪.‬‬ ‫کارگردان ســریال «پایتخت» که تاکنون پنج فصل از‬ ‫این مجموعه پرمخاطب روی آنتن رفته اســت و حاال‬ ‫عوامل این ســریال در آســتانه تولید فصل ششم آن‬ ‫هســتند در یادداشــتی که پیش از این درباره رمز و‬ ‫راز این سریال نوشته بود‪« :‬پایتخت برگرفته از زندگی‬ ‫روزمره و رویدادهای معمولــی و واقعی در دل جامعه‬ ‫است‪ .‬خانواده‌ای ایرانی و مسلمان که شبیه بسیاری از‬ ‫خانواده‌های جامعه‌مان انتخاب شده و زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫در «پایتخت» موضوعاتی به فیلمنامه تبدیل می‌شــود‬ ‫که بســیار شــبیه زندگی واقعی مردمــان اطراف‌مان‬ ‫است که با حساســیت و وسواس نویسندگان در خلق‬ ‫لحظات کمیک ناب و شــخصیت‌های باورپذیر و قابل‬ ‫همذات‌پنداری‪ ،‬پدیدار شده است‪».‬‬ ‫این روزها «پایتخت» به یکی از سرمایه‌های تلویزیون‬ ‫تبدیل شــده اســت که البته خوشــبختانه حاال قدر‬ ‫ســرمایه‌هایش را می‌داند‪ .‬رضا عطاران که بیشــترین‬ ‫فعالیتش قبل از ســینما در تلویزیون بود یکی از این‬ ‫سرمایه‌هاست که وقتی آخرین ســریالش «بزنگاه» با‬ ‫بی مهری‌های زیادی مواجه شــد دیگــر در تلویزیون‬ ‫کار نکرد و به ســینما رفت و البته حضورش به عنوان‬ ‫بازیگر در فیلم‌های سینمایی آنقدر گیشه را با موفقیت‬ ‫و فــروش باال همراه کرده کــه احتماال انگیزه چندانی‬ ‫برای حضور دوباره در تلویزیون ندارد‪.‬‬ ‫مهران مهــام‪ :‬به‌دلیل بی‌مهری‌هــا دیگر طنز‬ ‫نساختم‬ ‫مهــران مهام تهیه‌کننده ســریال‌های رضا عطاران که‬ ‫«زوج یا فرد» از آخرین کارهای اوست درباره حمایت‬ ‫از مجموعه‌هــای طنز بیان می‌کنــد‪ :‬پیش از این هم‬ ‫گفته‌ام و یک بار دیگر هم می‌گویم بی مهری‌هایی که‬ ‫به «زوج یا فرد» شــد مثل زمانی بود که به «بزنگاه»‬ ‫بی‌مهری شــد و من به دلیل همین بی مهری‌ها گفتم‬ ‫دیگر طنز نمی‌سازم‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬ما کار طنز را شــوخی می‌گیریم و‬ ‫یا سرســری با آن برخورد می‌کنیــم‪ .‬در تلویزیون به‬ ‫راحتی هنرمندان کمدی را رها می‌کنیم‪ ،‬متاســفانه ما‬ ‫در تلویزیون به آنها بی‌توجهی کردیم و آن‌ها به سینما‬ ‫رفتند و در آن خوشــبخت شــدند‪ .‬وی درباره ساخت‬ ‫ســریال‌هایی مثل «بزنگاه» و اینکه در هر زمانی نظر‬ ‫مردم و حتی برخی مدیران نســبت به آثار طنز تغییر‬ ‫می‌کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سریال «بزنگاه» تلخ بود و جامعه‬ ‫دوستش نداشت اما بعدها همان آدم‌ها که زمان ساخت‬ ‫«بزنگاه» بازخوردهای منفی دادند دائم می‌پرســیدند‬ ‫که دیگر نمی‌شود «بزنگاه» ساخت؟ بسیاری نمی‌دانند‬ ‫که خنداندن با محدودیت‌های رســانه ملی چقدر کار‬ ‫ســختی اســت‪ .‬از طرفی نمی‌دانند که ســینماگران‬ ‫چطــور در کمین اند تا بازیگــران و کارگردانان خوب‬ ‫تلویزیون را به سینما ببرند و به همین ترتیب عطاران‬ ‫را هم به ســینما بردند‪ .‬وی اضافه می‌کند‪ :‬من سریالی‬ ‫مثل «دردســرهای عظیم» را ساختم دستمزد یکی از‬ ‫بازیگران این ســریال آن زمان ‪ ۳۰‬میلیون تومان بود و‬ ‫حاال او در سینما فعالیت می‌کند و دستمزد میلیاردی‬ ‫می‌گیرد و با خود فکــر می‌کنند چرا باید به تلویزیون‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫مهام با اشــاره بــه اینکه اســتاد اشــک درآوردن با‬ ‫ســریال‌های ملــودرام اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬برای یک‬ ‫لحظه خنداندن مــردم باید هزاران دقیقه فکر کنید تا‬ ‫موقعیتی از تلویزیون پخش شــود که مردم شاد شوند‬ ‫درحالیکه من ســریال‌های درام هم ساخته ام و برایم‬ ‫گریــه درآوردن از مردم کاری ندارد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫جشن‌های ســینمایی و حتی جام جم اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این جشــنواره‌ها هم کارهای ملودرام اهمیت دارند و‬ ‫باز هم به کار طنز توجهی نمی‌شــود حتی جشــنواره‬ ‫جام جم که متعلق به تلویزیون اســت سریال‌های طنز‬ ‫را جدی نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه مدیران سیما در یکی دو سال اخیر روی ساخت‬ ‫مجموعه‌های نشــاط آور و مفرح بــرای جامعه تاکید‬ ‫کرده‌اند اما کنداکتور ســیما نشــان می‌دهد وضعیت‬ ‫ســاخت و پخش ســریال‌های طنز نیازمنــد بازنگری‬ ‫جدی‌تری است‪ .‬چندی پیش مجید زین‌العابدین مدیر‬ ‫شبکه یک ســیما نیز تولید ســریال‌های طنز را یک‬ ‫مطالبه جدی دانســت و بیان کرد که این رویکرد قرار‬ ‫است توسعه بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫نمی‌توان در این میان تولیدات شبکه نمایش خانگی را‬ ‫نادیده گرفت که این روزها محتوای بیشــتری را برای‬ ‫ذایقه‌ســازی و جذب مخاطبشــان در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫سریال‌هایی مثل «هیوال» به کارگردانی مهران مدیری‬ ‫و «سال‌های دور از خانه» به کارگردانی مجید صالحی‬ ‫که خال تولیدات جذاب تلویزیونی را جبران کرده‌اند و‬ ‫آرام‌آرام این ظرفیت را به رقیبی جدی برای تلویزیون‬ ‫تبدیل کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبـــــــــــــــه ‪14‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1137‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫سریال‌های محرم‪ ۹۸‬تلویزیون‬ ‫معرفیشد‬ ‫در تداوم برنامه‌های تابســتانی سیما‪ ،‬شــبکه‌های تلویزیون جزییات‬ ‫ســریال‌های جدید خود ویژه پخش در ماه محــرم را اعالم کردند‪.‬‬ ‫«بوی بــاران»‪« ،‬محکومین‪« ،»۲‬مرضیه» و «دریا نزدیک اســت» و‬ ‫«ستایش ‪ »۳‬در ماه‌های محرم و صفر روی آنتن شبکه‌های یک‪ ،‬دو‬ ‫و سه می‌رود‪ .‬پخش سریال «بوی باران» از شبکه یک همچنان ادامه‬ ‫دارد و این سریال ‪ ۷۵‬قسمتی تا روزهای تاسوعا و عاشورا روی آنتن‬ ‫می‌رود و بعد از آن ســریال «محکومین ‪ »۲‬روانه آنتن خواهد شــد‪.‬‬ ‫مجموعه تلویزیونی «بــوی باران» به تهیه کنندگی محمدرضا تخت‬ ‫کشــیان و کارگردانی محمود معظمی کاری از گروه فیلم و ســریال‬ ‫شبکه یک سیما است که در ‪ ۷۵‬قسمت ‪ ۴۵‬دقیقه‌ای تولید شده که‬ ‫این شب‌ها ساعت ‪ ۲۲:۱۵‬روی آنتن شبکه یک است‪.‬‬ ‫پخش «محکومین ‪ »۲‬در محرم و صفر‬ ‫مجموعه «محکومین ‪ »۲‬بــه تهیه‌کنندگی بهروز مفید و کارگردانی‬ ‫ســید جمال ســیدحاتمی نیز از دهه دوم روی آنتن شبکه می‌رود‪.‬‬ ‫مجازات جایگزین زندان‪ ،‬بحران خانواده و طالق از موضوع‌های اصلی‬ ‫این سریال بوده که به قلم مجید اسماعیلی پارسا و امیرمحمد عبدی‬ ‫به نگارش درآمده اســت‪ .‬سیما تیرانداز‪ ،‬رابعه مدنی‪ ،‬شهره لرستانی‪،‬‬ ‫نازنین فراهانی‪ ،‬مریم کاظمی‪ ،‬مزدک رســتمی‪ ،‬بیژن بنفشــه خواه‪،‬‬ ‫زنده یاد حســین محب اهری‪ ،‬نگار عابدی‪ ،‬محمد شــیری‪ ،‬علیرضا‬ ‫جعفری‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬حســین سلیمانی‪ ،‬مریم بوبانی‪ ،‬علیرضا استادی‪،‬‬ ‫معصومه قاســمی پور‪ ،‬بهراد خرازی‪ ،‬مهری آل اقا‪ ،‬محمود جعفری‪،‬‬ ‫افســانه ناصری‪ ،‬جمشــید صفری‪ ،‬ژاکلین آواره و ‪ ...‬از بازیگران این‬ ‫ســریال اپیزودیک هســتند‪ .‬ســریال «محکومین ‪ »۲‬یک ســریال‬ ‫اپیزودی و کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در‬ ‫‪ ۳۵‬قسمت ‪ ۵۰‬دقیقه‌ای ساخته شده است‪.‬‬ ‫«مرضیه» ای در راه است‬ ‫«مرضیه» سریال محرمی شبکه دو سیما است که روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫مجموعه تلویزیونی «مرضیه» به کارگردانی فلورا ســام برای پخش‬ ‫در ماه محرم ســاخته شده اســت‪ .‬مجموعه تلویزیونی «مرضیه» به‬ ‫تهیه‌کنندگی مجید اوجی در ‪ ۱۵‬قســمت تهیه شده است‪ .‬داستان‬ ‫«مرضیه» یک ملودرام اجتماعی اســت که ماجرایی از جامعه روز را‬ ‫به تصویر می‌کشــد‪« .‬مرضیه» در ایام محرم هر شب ساعت ‪۲۱:۳۰‬‬ ‫روی آنتن شــبکه دو می‌رود‪ .‬داریوش فرهنــگ‪ ،‬الهه حصاری‪ ،‬فریبا‬ ‫کوثری‪ ،‬شــاهرخ استخری و ســیاوش خیرابی در این سریال ایفای‬ ‫نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫دریا نزدیک است‬ ‫مینی سریال شش‌قســمتی «دریا نزدیک است» به کارگردانی علی‬ ‫مهدی پور در دهه اول محرم روی آنتن می‌رود‪ .‬در خالصه داســتان‬ ‫«دریا نزدیک است» آمده است‪ :‬علی مراقب بیماران در حال احتضار‬ ‫اســت و در تالش معــاش برای خانواده‌اش‪ ،‬فراز و نشــیب‌های را از‬ ‫سر می‌گذراند‪ .‬او از کشــاکش امواج گذشته است و ‪ ...‬در این مینی‬ ‫ســریال بازیگرانی چون جهانگیر الماسی‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬بهرام ابراهیمی‪،‬‬ ‫مریم ســرمدی‪ ،‬علی طالب لو‪ ،‬رضا فیاضی‪ ،‬محمد ســاربان‪ ،‬مهرناز‬ ‫پشتیبان بازی دارند‪.‬‬ ‫بازگشت فصل سوم ستایش‬ ‫همچنین فصل ســوم ســریال تلویزیونی «ســتایش» به کارگردانی‬ ‫ســعید سلطانی بعد از اتمام مجموعه «دریا نزدیک است» روی آنتن‬ ‫می‌رود‪« .‬ســتایش ‪ »۳‬به نویسندگی ســعید مطلبی و تهیه‌کنندگی‬ ‫آرمان زرین‌کوب از ابتدای مهرماه هر شب ساعت ‪ ۲۰:۴۵‬روی آنتن‬ ‫می‌رود‪ .‬شروع داستان «ستایش»‪ ،‬سال‌های ابتدایی دهه ‪ ۶۰‬است و‬ ‫ادامه آن به سال‌های اخیر می‌رسد‪ ،‬فیلمنامه سری سوم این مجموعه‬ ‫در ‪ ۳۰‬قســمت نوشته شــده که نگارش آن بر عهده سعید مطلبی‬ ‫اســت‪ .‬فصل سوم «ســتایش» با دو فصل قبلی آن متفاوت و دارای‬ ‫ساختاری جدید است‪.‬‬ ‫این فصل از مجموعه افزون بر روایت داستان شخصیت‌های فصل اول‬ ‫و دوم به بازگویی روابط میان آن‌ها می‌پردازد‪ .‬داریوش ارجمند‪ ،‬سیما‬ ‫تیرانداز‪ ،‬مهدی سلوکی‪ ،‬نرگس محمدی‪ ،‬قربان نجفی‪ ،‬فریبا نادری‪،‬‬ ‫ســینا شفیعی‪ ،‬فرهاد جم‪ ،‬کیهان ملکی‪ ،‬محمدرضا داود نژاد‪ ،‬مهدی‬ ‫میامی‪ ،‬امیرمحمد زند‪ ،‬الله مرزبان‪ ،‬کمند امیر سلیمانی‪ ،‬شهرام پور‬ ‫اســد‪ ،‬مهتاج نجومی‪ ،‬علی طالب لو‪ ،‬آتش تقی پور‪ ،‬مهرنوش ستاری‪،‬‬ ‫نگار جوکار‪ ،‬مریم نیک رفتــار‪ ،‬امید علی مردانی‪ ،‬کریم قربانی‪ ،‬علی‬ ‫میالنی بازیگران سریال هستند‪.‬‬ ‫تقدیر استقالل از صداوسیما برای‬ ‫پیگیریشکایتازمجریبرنامه‬ ‫صبحگاهی‬ ‫باشــگاه استقالل از آن چه “رفتار متعهدانه و پیگیرانه مدیران رسانه‬ ‫ملی” در رابطه با شــکایت استقالل از یک مجری تلویزیون نامید‪ ،‬از‬ ‫این ســازمان تقدیر کرد‪ .‬باشگاه اســتقالل به دلیل اظهارات یکی از‬ ‫مجریان صداوســیما ‪ -‬که با خبر توقیف لوگوی این باشــگاه شوخی‬ ‫کرده و باعث ناراحتی شــدید هواداران اســتقالل شده بود ‪ -‬از این‬ ‫مجری و ســازمان صداوسیما خواسته بود رســما عذرخواهی کنند‪.‬‬ ‫در ادامه آن مجری روی آنتن زنده برنامه‌اش‪ ،‬از هواداران اســتقالل‬ ‫عذرخواهی کرد‪ .‬حاال باشــگاه استقالل با انتشار متن دیگری از این‬ ‫اتفاق ابراز خرسندی کرده و آن را “اتفاقی نیکو و خوشایند” توصیف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه آمده اســت‪ :‬در جریان انتقادها علیه اظهارات مجری‬ ‫برنامه صبحگاهی ســام صبح به خیر‪( ،‬ضمن محکوم کردن مجدد‬ ‫صحبت‌های انجام شــده) ورود مدیران ارشد سازمان صدا و سیما به‬ ‫ویژه مدیر محترم شــبکه سه و رفتار متعهدانه و پیگیرانه آنها‪ ،‬اتفاق‬ ‫نیکو و خوشــایندی بوده که موجب دلگرمی باشگاه بزرگ استقالل‬ ‫اســت‪ .‬نتیجه این تعامل و احترام مدیران رسانه ملی به اعتراض‌ها‪،‬‬ ‫عذرخواهی و دلجویی رســمی مجــری مربوطه از هــواداران عزیز‬ ‫باشگاه استقالل بود‪ .‬امیدواریم رسانه بزرگ ملی با حسن نیت خود‬ ‫بیش از پیش در ایجاد شــادی و امیــد در خیل عظیم جامعه جوان‬ ‫موثر باشد‪.‬‬
‫نگاهیبه نمایش«اولدسیبروک»بهکارگردانیامیرمحمدمهاجری‬ ‫‪6‬‬ ‫قضاوتمالکیبرایاثباتواقعیتنیست‬ ‫دوشنبـــــــــــــــه ‪14‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1137‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر‬ ‫‪THEATER‬‬ ‫اخبار‬ ‫اجرای «مولن روژ» چرا متوقف شد؟‬ ‫روابط عمومی گروه نمایش «مولن روژ» در اطالعیه‌ای از پایان اجرای‬ ‫این نمایش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اثر بتواند بعد از ماه‬ ‫محرم و صفر مجدد به صحنه برود‪ .‬این نمایش به نویســندگی آرش‬ ‫عباســی و کارگردانی حسین پارســایی که از تیرماه اجرای عمومی‬ ‫خود را در پردیس ســینمایی باغ کتاب آغاز کرده اســت به اجرای‬ ‫خود پایان داد‪ .‬هفته گذشــته این نمایش به دالیل درون گروهی و‬ ‫شهادت امام محمد تقی(ع) به صحنه نرفت و در سایت ایران نمایش‬ ‫که ســایت فروش بلیت این اثر نمایشــی بود دلیل این اتفاق‪ ،‬اکران‬ ‫فیلم ســینمایی «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده بازیگر نمایش‬ ‫و لزوم حضور وی در اکران‌های خصوصی این فیلم عنوان شــده بود‬ ‫کــه با هماهنگی بــا گروه نمایش قرار بر لغو شــدن اجراهای هفته‬ ‫گذشــته شــد‪ .‬قرار بر این بود که زمان اجرای مجدد نمایش توسط‬ ‫گروه اعالم شــود که در همین راستا روابط عمومی این اثر نمایشی‬ ‫اطالعیه‌ای منتشــر کرده و خبر از پایــان اجرای نمایش در تاریخ ‪۶‬‬ ‫مرداد داده اســت‪ .‬در این اطالعیه آمده است‪« :‬به اطالع می‌رساند؛‬ ‫پیش‌بینی اجرای نمایش «مولن روژ» در پردیس سینمایی باغ کتاب‬ ‫تا پایان مردادماه بوده که در کمال احترام و رفتار حرفه‌ای از ســوی‬ ‫مدیریت محترم پردیس ســینمایی و همکارانشان تا تاریخ ‪ ۶‬مرداد‬ ‫بدون هیچگونه خللی و با اســتقبال فــراوان مخاطبان ادامه یافت‪.‬‬ ‫بنابرایــن تغییر در زمان اجرا صرفا با درخواســت گــروه و به دلیل‬ ‫برنامه‌ریزی درون گروهی بــوده و ادامه اجرای نمایش «مولن روژ»‬ ‫از تاریخ ‪ ۶‬مردادماه با لطف و مســاعدت مدیریت پردیس سینمایی‬ ‫به تاریخ دیگری موکول شــده اســت‪ .‬گروه نمایش ضمن تشکر از‬ ‫مدیریت پردیس بابت فراهــم آوردن امکانات حرفه ای برای اجرای‬ ‫مولن روژ امیدوار اســت بعد از ایــام محرم وصفر مجدد امکان ادامه‬ ‫اجرای نمایش فراهم گردد‪».‬‬ ‫نمایش‌هایراهیافتهبهجشنوارهتئاتر‬ ‫خیابانیمریوانمعرفیشدند‬ ‫اســامی نمایش‌های راه یافته به مرحله نهایی چهاردهمین جشنواره‬ ‫بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اعالم شــد‪ .‬به گزارش ستاد خبری‬ ‫چهاردهمین جشــنواره بین‌المللــی تئاتر خیابانــی مریوان‪ ،‬هیات‬ ‫انتخاب این دوره از جشنواره متشکل از محمودرضا رحیمی‪ ،‬رحمان‬ ‫هوشیاری‪ ،‬امیر راد‪ ،‬محمدعلی صادق‌حسنی و یاسر خاسب‪ ،‬از میان‬ ‫‪202‬نمایــش داخلی و صد اثر خارجی که متقاضی شــرکت در این‬ ‫دوره از جشنواره بودند‪ 28 ،‬اثر داخلی را برای شرکت در این رویداد‬ ‫انتخــاب کردند‪ .‬در ضمن صد اثر خارجی متقاضی شــرکت در این‬ ‫دوره از جشنواره بودند که آثار منتخب خارجی بزودی اعالم خواهند‬ ‫شد‪ .‬بر همین اساس‪ 13،‬نمایش در بخش “آزاد”‪ 5 ،‬نمایش در بخش‬ ‫“آیینی سنتی”‪ 3 ،‬نمایش در بخش “دگرگونه اجرایی”‪ 3 ،‬نمایش در‬ ‫بخش”بین‌الملل”(نمایش‌های داخلی) و ‪ 4‬نمایش در بخش “کودک‬ ‫و نوجوان” به مرحله نهایی این دوره جشنواره راه یافتند‪ .‬اسامی آثار‬ ‫منتخب به تفکیک بخش‌های گوناگون به این شرح است‪:‬‬ ‫نمایش‌های بخش “آزاد”‪:‬‬ ‫«بی‌پیش بی‌اجازه” نوشته مهسا فتحی به کارگردانی میثم سرآبادی‬ ‫از تفرش‬ ‫«زن اینجا نمانده” نوشته افشین خدری به کارگردانی افشین خدری‬ ‫از سنندج‬ ‫«دســت‌های آلوده” نوشته هاشــم پورمحمدی به کارگردای سعید‬ ‫ذبیحی از کرمانشاه‬ ‫«مبارزه (زینب پاشا)” نوشته و کار مهدی صالحیار از تبریز‬ ‫«هادی و هدی” نوشته و کار الهه پورجمشید از تهران (مشروط)‬ ‫«یک وال برای خدا نامه نوشت” نوشته و کار بهنام کاوه از آبادان‬ ‫«گل پری” نوشته و کار سعید بادینی از زاهدان‬ ‫«آدم‌های با فرهنگ” نوشته و کار رضا فقیهی از تهران‬ ‫«محورهــای مورد تاییــد فراخوان” نوشــته میالد حســین‌زاده و‬ ‫محمدرضا جعفری به کارگردانی میالد حسین‌زاده از آستانه‌اشرفیه‬ ‫«گلدی می‌خواند” نوشته و کار سید علی فخرحسینی از گنبدکاووس‬ ‫«اسفند یار هم آری” نوشته و کار حسام خلیل‌نژاد از دامغان‬ ‫«سانتی‌متر” نوشته و کار سوران حسینی از مریوان‬ ‫«شکس پای ویلیام” نوشته مصطفی کولیوندی به کارگردانی سعیده‬ ‫عبدالهی از ایالم‬ ‫نمایش‌های بخش “آیینی سنتی”‪:‬‬ ‫«باسنگ” نوشته احمد شــنبه‌نیا به کارگردانی مرضیه آزادی‌خالص‬ ‫از هرمزگان‬ ‫«شال برون” نوشته و کار امیر امینی از الهیجان‬ ‫«میر نوروزی(میرمران)” نوشــته نامق خدایار بــه کارگردانی نامق‬ ‫خدایار و جالل راوند از مریوان (مشروط)‬ ‫«باربو” نوشــته علیرضا اسماعیلی به کارگردانی علیرضا اسماعیلی از‬ ‫سقز (مشروط)‬ ‫«حنانی” نوشته و کار نسرین اسماعیلی از تربت جام‬ ‫نمایش‌های بخش دگرگونه اجرایی‪:‬‬ ‫«زنــان کوهســتان” نوشــته هارولد پینتــر بــه کارگردانی رحیم‬ ‫عبدالرحیم‌زاده از بوکان‬ ‫«بریدگی” نوشــته نیما ایمان‌زاده و سیاوش جدیدی به کارگردانی‬ ‫نیما ایمان‌زاده از سنندج (مشروط)‬ ‫«روزن” نوشــته و کار مشترک رها ســلیمی و سعید اسدی‌سنگالی‬ ‫از تهران‬ ‫نمایش‌های بخش بین‌الملل(نمایش‌های داخلی)‪:‬‬ ‫«بهار میاد” نوشته و کار محمد برومند از تهران (مشروط)‬ ‫«خون عروسک” نوشته و کار یاسر میرحمیدی از رشت‬ ‫«ایستگاه عشق” نوشته و کار آلبرت بیگجانی از تهران‬ ‫نمایش‌های بخش کودک نوجوان‪:‬‬ ‫«شکارچی” نوشته و کار لیال بیگوند از تهران‬ ‫«شکســت غول بیکاری” نوشــته پژمان شــاهوردی به کارگردانی‬ ‫شیرین شاهوردی از بروجرد‬ ‫«آلوده نکنیم” نوشته و کار هیام احمدی از اصفهان‬ ‫«بازی” نوشــته محمدرضا جعفری به کارگردانی مریم مهدی‌پور از‬ ‫آستانه‌اشرفیه‪.‬‬ ‫چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با دبیری فاتح‬ ‫بادپروا یکم تا پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کیارش وفایی‬ ‫ن همیشه مســئله‌ای مهم و جذاب به شمار‬ ‫کشــف درونیات انسا ‌‬ ‫می‌آید که محدوده‌ای مشخص ندارد و این ذوق سرایتی واگیردار را‬ ‫فراهم می‌آورد‪ .‬حال در این میان شرایط نیز سهم بسزایی در راستای‬ ‫چنین کشــفی ایفا می‌کند که انسان را دائم در بوته آزمایش پیش‬ ‫روی جهان قرار می‌دهد تا او را قضاوت کنند‪ .‬شــاید باید گفت لزوم‬ ‫ارتباط بین انســان‌ها به این دلیل است که قادر خواهند بود جهان‬ ‫هســتی را در کنار یکدیگر متمایز و یا در اندازه‌ای متفاوت ببینند‪.‬‬ ‫اهمیت شــکل گرفتن جوامع بشری آن است که بتوانند با خلق و یا‬ ‫پدید آوردن لحظات قابل توجه ذوق خود را به یکدیگر نشــان داده‬ ‫و در برخــی از اوقات به رقابت بپردازند‪ .‬البته این تعریف ســویی از‬ ‫هدفمندی تاسیس جایگاه انســان‌ها برای روبرو شدن با اتفاق‌ها و‬ ‫مســائل مربوط اســت که قادر خواهد بود انســان را به کنش‌هایی‬ ‫نسبت به واکنش‌های سایرین ترغیب نماید‪ .‬لذا کشف درون انسان‬ ‫و نمایان ســاختن آنها در جهان بیرونی تنها از طریق رفتارهایی که‬ ‫آنها انجام می‌دهند قابل رویت خواهد کرد‪ .‬اصوال ارتباط گرفتن در‬ ‫جهان مادی تا اندازه‌ای هولناک‪ ،‬مقداری خوشایند و حجم وسیعی‬ ‫تعلیق دارد که سبب می‌شود کشف‌های بسیاری چه درباره شخص‬ ‫انســان و چه نیازهایی که منجر به شــناخت خواهد شد پدید آید‪.‬‬ ‫در واقع بسیاری از اکتشــاف‌های بزرگ تاریخ ریشه در سه عنوانی‬ ‫دارد که به آنها اشــاره شــد‪ .‬بنابراین باید گفت که ذوق تعلیق در‬ ‫جهان اکنون که تمام آن را مدرنیته فرا گرفته است بسیار جذابیت‬ ‫بیشــتری دارد‪ ،‬زیرا که هر انسان در لحظه می‌تواند با خودش و یا‬ ‫افــراد محیط اطرافش ارتباط گرفته و حتی با آنها وارد روند گفتگو‬ ‫شــود‪ .‬ضرورت این پرداخت نیز از سوی نویسندگان‪ ،‬کارگردان‌ها و‬ ‫ســایر کسانی که از زاویه دیدی متفاوت جهان را مورد واکاوی قرار‬ ‫می‌دهند آن اســت که مسائلی را پیش روی انسان قرار می‌دهند تا‬ ‫گمانه‌زنی‌هــای الزم را برای شــناخت فراهم آوردند‪ .‬حال این رویه‬ ‫قابلیت آن را دارد تا در آثار متفاوت جهان هســتی و جوامع بشری‬ ‫دو سوی بُردار برای آنچه که باید بدانند و یا از آن پرهیز کنند قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬شاید مولفه زمان یکی از کارکردهایی باشد که قادر خواهد‬ ‫بود تا این رویارویی ابعاد تاریخی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگی و‪...‬‬ ‫را مورد قضاوت قرار داده و لحظاتی را پیش آورد تا انســان نســبت‬ ‫به جایگاه خود دچار سوال‌های فراوانی شود‪ .‬بنابراین باید این طور‬ ‫قلمداد کرد که همیشــه مبحث قضاوت در ابعاد مختلف جایگاهی‬ ‫برای شناخت بیشتر است‪.‬‬ ‫جهــان متن نمایش «اولد ســیبروک» برگرفتــه از ذهن و دیدگاه‬ ‫نویســنده و کارگردانی به نام «وودی آلن» نشــات می‌گیرد که در‬ ‫خلق آثار خود همیشــه توجه ویژه‌ای به کارکرد رفتاری انســان‌ها‬ ‫دارد‪ .‬او در آثــار خود تالش می‌کند تا انســان را بــا قرار دادن در‬ ‫موقعیت‌هــای مختلف مورد واکاوی قرار داده و لحظاتی را به وجود‬ ‫آورد که در آن درونیات تاثیرات شــگرفی بر رفتارهای بیرونی دارد‪.‬‬ ‫لذا تبعیت از موضوع باعث شــده است که در جهان این اثر ارتباط‬ ‫بین شــخصیت‌ها کاملا به رفتارهای انســان معاصر نزدیک بوده و‬ ‫روابط بین آنها در درام تعیین کننده باشــد‪ .‬اهمیت موقعیت مکانی‬ ‫این نمایش کارکرد مســتقیمی نســبت به برون‌ریزی هر شخصیت‬ ‫دارد کــه بــا کنش‌های متمایزی صــورت می‌گیرد‪ .‬لــذا لزوم این‬ ‫اتفاق و ارتباط بین شــخصیت‌ها جهان‌بینی و باورهای متفاوتی را‬ ‫از خــود بروز می‌دهد کــه مخاطب قادر خواهد بــود با هر یک از‬ ‫آنها همذات‌پنداری کند‪ .‬حال اینکه جهان نمایش با آنکه بر اساس‬ ‫ســاختار کمدی فانتزی ترتیب داده شده‪ ،‬اما بسیار هوشمندانه به‬ ‫روابط بین انســان‌ها و نحوه برخوردشان با یکدیگر می‌پردازد‪ .‬شاید‬ ‫بتوان گفت این خصیصه جزو الزمه‌هایی اســت که در زمان معاصر‬ ‫بسیار نیازش احساس می‌شــود که علت آن از زاویه‌ای می‌تواند به‬ ‫فروپاشی‌های اخالق‌مداری مربوط شود و یا از نگاهی سعی در حل‬ ‫مشــکالتی کند که روزانه انسان‌ با آنها برخورد دارد‪ .‬روند تدریجی‬ ‫رســیدن به هدف و یا همان پیام نمایش بــا پیش آوردن لحظاتی‬ ‫کمدی صورت می‌گیرد که عالوه بر لذت‪ ،‬حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باشــد‪ .‬لذا هر شــخصیت در جهان اثر هر کدام شــغلی برای خود‬ ‫دارند که بر اساس آن قادر خواهند بود در مقابل سایر شخصیت‌ها‬ ‫ایســتاده و از دیدگاهش دفاع کند‪ .‬البتــه دیالوگ‌ها بعنوان اهرمی‬ ‫موثــر از نیمه اثر تاثیرات را فراهم می‌آورند که رازهای ســر به ُمهر‬ ‫رو به افشــاگری رفته و تا اندازه‌ای مســیر روایت تغییر کند‪ .‬لزوم‬ ‫موقعیــت محور بودن جهان اثر نیز یکی دیگر از مواردی اســت که‬ ‫شــخصیت‌ها با قرار گرفتن در آن اتفاق یا موقعیتی جدید را پیش‬ ‫می‌آورند که در آن جزئیات گذشــته تاثیرات مســتقیمی بر روابط‬ ‫اکنــون آنها دارد‪ .‬آنها در حرف‌هایشــان از عالقه‌ها‪ ،‬باورها و نکاتی‬ ‫می‌گویند که ســایرین و حتی همسرشــان از دانستن آن متعجب‬ ‫می‌شــوند‪ .‬موضوع خیانت در روابط زناشویی یکی از آن نکات است‬ ‫که آشــفتگی‌های بسیاری را در جهان اثر تدارک می‌بیند به طوری‬ ‫که در ســاختار کمدی این نمایش نیز تلخی‌ها پیش روی مخاطب‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬تغییر مســیر روایت و خرده پیرنگ‌های این اثر یکی‬ ‫از قابلیت‌های مهم اســت که توانسته تبعات گذشته هر شخصیت‪،‬‬ ‫قضــاوت و پرهیر از رفتارهای اشــتباه را به شــکلی موازی نمایش‬ ‫بدهد‪ .‬شخصیت‌پردازی‌های درست و کارآمد‪ ،‬فضاسازی‌های مناسب‬ ‫از دارایی‌های جهان متن است که سبب طراحی میزانسن‌های موثر‬ ‫از نگاه کارگردان می‌شــود‪ .‬شاید به میان آوردن رفتارهای درونی و‬ ‫ساحت وجودی انسان در رویارویی با جهان مدرن از دالیلی بوده که‬ ‫نویسنده اثر و کارگردان این نمایش را بر آن داشته تا با نگاهی دیگر‬ ‫هســتی و داشته‌های آن را بعنوان قوه محرک درام به کار بگیرند تا‬ ‫جامعه با زاویه‌ای دیگر بارتاب داده شــود‪ .‬بنابراین چنین تصمیمی‬ ‫در جهــت باورپذیری مخاطب با کارکــردی از کمدی موقعیت که‬ ‫زیرالیه‌هایی چون کمدی تلخ یا همان گروتسک را به همراه دارد به‬ ‫جهان متن و اثر تزریق می‌شود تا آگاهی عینی از رفتارهای اشتباه‬ ‫رو به تصحیح و تکامل برود‪ .‬رویکردی که در آن نیمه تاریک وجود‬ ‫انســان تا اندازه‌ای مالکی برای کشــف حقیقت می‌شود تا مخاطب‬ ‫بداند همیشه قضاوت درباره شخص یا اشخاص پیرامونش بزرگترین‬ ‫خیانت به خود و دیگران است‪.‬‬ ‫حال مجموع چنین رویکردهایی که در جهان متن و اثر با ســاختار‬ ‫کمدی آن به نوعی می‌تواند یک مانیفســت قابل توجه باشــد که‬ ‫انســان در عین آنکــه درونگرا یا بیرون‌گرا جلــوه می‌کند باورهای‬ ‫چندوجهی را شامل می‌شود که بنابر قرار گرفتن در موقعیت از آن‬ ‫اســتفاده می‌کند‪ .‬لذا تاکید بر تصحیح رفتار و یا حتی تغییر شیوه‬ ‫زندگی را باید هدف و پیام این اثر تلقی کرد که مخاطب بدون شک‬ ‫آن را با ذکاوت خود دریافت کرده است‪.‬‬
‫لیلیگلستانمدیرگالریگلستان‪:‬‬ ‫فعالیت در فضای هنری شعور فرهنگی می‌خواهد‬ ‫لیلی گلستان مدیر گالری با اشــاره به گالیه هنرمندان جوان و صاحب نام‬ ‫کشــور در مواجهه با عملکرد غیرحرفه‌ای برخــی گالری‌داران گفت‪ :‬آنان با‬ ‫رفتاری غیرمحترمانه نگاهی کاالگونه به آثار هنرمندان جوان دارند درحالی‬ ‫که فعالیت در فضای هنری شــعور فرهنگی می‌خواهد‪ .‬لیلی گلستان مدیر‬ ‫گالری گلســتان بــه بهانه گفتگو درباره رویداد «صــد اثر صد هنرمند» که‬ ‫هرســاله در این گالری برگزار می‌شود گفت‪ :‬بســیاری از هنرمندان جوان‬ ‫و هنرمندان صاحب نام کشــور در مواجهه با عملکرد غیرحرفه‌ای گالری‌ها‬ ‫گله‌مند هســتند و هنرمندان مختلفی برای مــن نقل کردند که رفتار این‬ ‫گالری داران با جوانان بســیار غیر محترمانه اســت و بــه آثار آنان به مثابه‬ ‫کاال نگاه می‌کنند؛ آثار را به صورت نقدی می‌فروشــند و به صورت اقســاط‬ ‫بــه هنرمند پرداخت می‌کنند در حالی که فعالیت در فضای هنری شــعور‬ ‫فرهنگــی می‌خواهد و باید به جوانان و مخاطبان هنر احترام گذاشــت‪ .‬وی‬ ‫با انتقاد از شــیوه مدیریت در گالری‌ها افــزود‪ :‬حدود ‪ ۲۰۰‬گالری در تهران‬ ‫فعالیــت می‌کنند که به صــورت قاطع کمتر از ‪ ۱۵‬گالری دار هســتند که‬ ‫قدرت فهم فرهنگ و هنر کشور را دارند و مابقی تنها در افزایش تعداد آمار‬ ‫کمی گالری‌ها مشارکت دارند و در افزایش سطح هنر کشور منفعل هستند‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫گلســتان ادامه داد‪ :‬عملکرد غیر حرفه‌ای این گالری‌ها را می‌توان با اهداف‬ ‫مختلف تقسیم بندی کرد؛ برخی در این فضاها به دنبال گذراندن وقت خود‬ ‫در دورهمی‌های دوســتانه و خانوادگی هستند و بخش دیگر که معضل این‬ ‫حوزه به شمار می‌آیند افرادی هستند که گالری‌ها را تنها برای پول درآوردن‬ ‫انتخاب کردند و همین افراد بزرگترین آســیب را به هنر و هنرمندان کشور‬ ‫وارد می‌کنند‪ .‬مدیر گالری گلســتان با اشاره به نقش گالری خود در اقتصاد‬ ‫هنر گفت‪ :‬امسال موفق شــدیم رویداد «صد اثر صد هنرمند» را آغاز کنیم‬ ‫کــه در فراخوان این رویداد ‪ 380‬اثر برای گالری ارســال و در نهایت ‪228‬‬ ‫اثر انتخاب شــد‪ .‬هرچند شاهد حضور پیشکسوتانی همچون پرویز کالنتری‪،‬‬ ‫غالمحســین نامی‪ ،‬ابراهیم جعفری‪ ،‬حســین ماهر‪ ،‬یداهلل کابلی خوانساری‪،‬‬ ‫جلیل رســولی و نصراهلل افجه‌ای هستیم ولی در این دوره اولویت ما انتخاب‬ ‫آثار جوانان بود‪ .‬گلســتان با اشاره به نقش جوانان در هنر ایران گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهمتریــن اهداف این رویداد کشــف اســتعدادها در نقاط مختلف و دور‬ ‫افتاده ایران اســت و امسال با وسواس همیشگی آثار را مشاهده کردیم و با‬ ‫شــگفتی‌هایی از شهرهایی همچون اصفهان‪ ،‬مشهد و شیراز روبرو شدیم که‬ ‫این نشــان دهنده باور ما به هنرمندان جوان بیرون از پایتخت اســت‪ .‬مدیر‬ ‫گالری گلســتان گفت‪ :‬رویداد «صد اثر صد هنرمند» عصر جمعه ‪ ۱۱‬مرداد‬ ‫در گالری گلســتان میان استقبال اهالی هنر آغاز به کار کرد و در اولین روز‬ ‫خود موفق شــد ‪ ۳۵‬اثر را به فروش رســاند‪ .‬وی با انتقاد از قیمت‌های غیر‬ ‫منطقــی آثار هنری در حراج‌ها و گالری‌ها گفــت‪ :‬قیمت آثار «صد اثر صد‬ ‫هنرمند» قیمت‌های عقالنی و متکی بر وضعیت اقتصادی امروز جامعه ایران‬ ‫اســت‪ .‬در این رویداد قیمت آثار از ‪ ۲۰۰‬هزار تومــان تا ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫متغیر است که با رضایت مخاطبان روبه‌رو شدیم چون قیمت‌ها را به نحوی‬ ‫انتخــاب کردیم که مخاطبان بتوانند به خرید آثار فکر کنند‪ .‬متاســفانه در‬ ‫بســیاری از حراج‌ها معیارهای نادرستی مبنای قیمت گذاری قرار گرفته که‬ ‫معموالً سبب شده قیمت‌های کاذب و غیر واقعی روی آثار گذاشته شود‪ .‬در‬ ‫ایــن رویداد تالش کردم به صورت مســتقل‪ ،‬فارغ از تمامی جوهای موجود‬ ‫قیمت‌هایی را انتخاب کنم که هنرمندان شــاهد فروش آثارشان باشند‪ .‬این‬ ‫هنرمند پیشکســوت به جوانان توصیه کرد‪ :‬قیمت گذاری باال به کار شــما‬ ‫اعتبار نمی دهد بلکه زمانی کار شــما معتبر می‌شود که بر دیوار خانه مردم‬ ‫آویخته شــود‪ .‬بیســت و هفت ســال از آغاز رویداد «صد اثر صد هنرمند»‬ ‫به عنوان قدیمی‌ترین رویداد تجســمی ایران به میزبانی گالری گلســتان‬ ‫می‌گذرد‪ .‬این رویداد هرسال بســتری برای حضور هنرمندانی از نسل‌های‬ ‫مختلف معاصر هنر ایران اســت‪ .‬نمایشــگاه «صد اثر‪ ،‬صد هنرمند» قدیمی‬ ‫ترین رویداد تجســمی اســت که مردادماه ‪ ۱۳۷۱‬توسط لیلی گلستان پایه‬ ‫گذاری شــد و از بدو تاســیس‪ ،‬توجه خاص به اقتصاد هنر داشت و با ارائه‬ ‫آثار هنری متنوع با قیمت‌های مختلف توانست امکان خرید آثار هنری برای‬ ‫قشــرهای مختلف مخاطبان هنر را فراهم کند‪ .‬طبق رسم این نمایشگاه‪ ،‬در‬ ‫روز افتتاحیــه از هر هنرمند یک اثر به نمایــش درمی آید و پس از فروش‬ ‫رفتن هر اثر‪ ،‬کار دیگری از همان هنرمند جایگزین آن می‌شود‪ .‬رویداد «صد‬ ‫اثر‪ ،‬صد هنرمند» همیشــه میزبان آثاری بوده که در سبک‌ها و تکنیک‌های‬ ‫مختلف توسط هنرمندانی در سطوح متفاوت خلق شده اند و به همین دلیل‬ ‫امکان جلب رضایت سالیق مختلف را دارند‪.‬‬ ‫فروش ‪ 32‬اثر در روز افتتاح «صد اثر صد هنرمند» بیست و هفتم‬ ‫بیست و هفتمین صد اثر صد هنرمند‪ ،‬رویداد تابستانی گالری گلستان که از‬ ‫آن به عنوان قدیمی‌ترین رویداد تجسمی بخش خصوصی ایران یاد می‌شود‬ ‫امسال با مشارکت ‪ 228‬هنرمند‪ ،‬با استقبال شایان توجه هنردوستان روبرو‬ ‫شــد‪ .‬عصر یازدهم مرداد حجم این استقبال چنان بود که دروس و خیابان‬ ‫کماســایی که گالری گلستان در آن واقع است قفل شده بود و پلیس برای‬ ‫برقراری نظم ترافیکی مجبور به مداخله شــد‪ .‬بر اساس اعالم لیلی گلستان‪،‬‬ ‫مدیر گالری گلستان و طراح این رویداد در روز افتتاحیه ‪ 32‬کار در مجموع‬ ‫بــه مبلغ ‪ 130‬میلیون تومان به فروش رســید‪ .‬ویژگی خاص این دوره این‬ ‫اســت که از نام‌های شناخته شده هنر‪ ،‬فقط شــمار اندکی اثر ارائه شده و‬ ‫صد اثر صد هنرمند بیســت و هفتم‪ ،‬جوانانه‌تر و شهرســتانی‌تر از همیشه‬ ‫عرضه شــده است‪ ،‬تا آن سان که مخاطبان و خریداران برای نخستین بار با‬ ‫بســیاری از نام‌ها آشنا می‌شوند‪ .‬این روزها برای بیش از دو هفته‪ ،‬دیوارهای‬ ‫گالری گلســتان پوشــیده از قاب‌های کوچکی است که تصاویر رنگارنگ در‬ ‫آن‌ها خودنمایی می‌کند‪ .‬تنوع آثار از ســبک‌ها تا رویکردهای مختلف چشم‬ ‫را می‌آراید‪ .‬طبیعی ســت در ابتدا نگاه مخاطب به سوی آثار آشنا برود‪ :‬تم‬ ‫خــاص پرویز کالنتری‪ ،‬مناظر آبرنگ محمد ابراهیم جعفری‪ ،‬منظره کویری‬ ‫غالمحســین نامی‪ ،‬خط نستعلیق جلیل رســولی و قطعه شکسته نستعلیق‬ ‫یداهلل کابلی‪،‬اثر نصراهلل افجه‌ای‪ ،‬نقاشی خاص نصرت‌اهلل مسلمیان… اما تعدد‬ ‫آثار جوانان آن سان اســت که نگاه شما را می‌رباید‪ .‬به نظر می‌رسد تئوری‬ ‫گالری گلســتان برای ترغیب و تشویق مردم و مخاطبان هنر برای خرید اثر‬ ‫هنری اصل با قیمت‌های ارزان و مناســب در این نمایشــگاه نهادینه شده‬ ‫است‪ .‬در صد اثر صد هنرمند بیست و هفتم آثار گران‌قیمت‪ ،‬کم‌تر از همیشه‬ ‫اســت‪ .‬در حالی که قیمت‌ها از یکصد و پنجاه هزار تومان شــروع می‌شود و‬ ‫از این منظر هم قدرت انتخاب بســیاری در اختیار خریدار قرار می‌دهد‪ .‬تک‬ ‫اثری از زنده‌یاد پرویز کالنتری با قیمت هشــتاد میلیــون تومان رکورددار‬ ‫قیمت اســت اما پس از آن گران‌ترین کار نقاشــی هفتــاد میلیون تومان‬ ‫است‪ ،‬اثری از محمدابراهیم جعفری‪ .‬در میان مجسمه‌ها نیز کمترین مبلغی‬ ‫که قیمت‌گذاری شده دویســت هزار تومان است و بیشترین مبلغ مجسمه‬ ‫متعلــق به اثری از محمد نعیمی به مبلغ هشــت میلیون تومان اســت‪ .‬در‬ ‫کنار این‌ها چند اثر خط و نقاشــی‌خط هم به نمایش و فروش اســت اثری‬ ‫از یــداهلل کابلی با ارزش ‪ 10‬میلیون تومان بیشــترین قیمت را در آثار‌خط‬ ‫دارد و دو اثر از نصراهلل افجه‌ای و جلیل رســولی نیز به قیمت هفت میلیون‬ ‫تومان قیمت‌گذاری شــده و کمترین قیمت در میان آثار خوشنویســی یک‬ ‫میلیون تومان اســت‪ .‬بنا به رســم این رویداد هر اثری که به فروش می‌رود‬ ‫از روی دیوار برداشــته و اثر دیگری از آن هنرمند جایگزین می‌شود‪ .‬از این‬ ‫رو نمایشــگاه صد اثر صد هنرمند هر چند روز یک بار نو و تازه می‌شــود و‬ ‫عالقه‌مندان و خریــداران می‌توانند بار دیگر از آن دیدن و خرید کنند‪ .‬صد‬ ‫اثر صد هنرمند تا ‪ 30‬مرداد در گالری گلســتان ادامه دارد‪ .‬نشــانی گالری‬ ‫گلستان‪ ،‬خیابان دروس‪ ،‬خیابان کماسایی‪ ،‬شماره ‪ 34‬هست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبـــــــــــــــه ‪14‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1137‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجسمی‬ ‫‪VISUAL ART‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوباره ماجرای پلمپ گالری‌ها‬ ‫اخطار شهرداری‬ ‫به دو گالری قدیمی تهران‬ ‫در روزهای اخیر گالری‌های ماه مهر از طرف شهرداری تهران پلمپ شد‬ ‫و گالری اثر اخطار پلمپ دریافت کرد‪ .‬پاییز ســال ‪ 97‬بود که نخستین‬ ‫زمزمه‌ها از بســته شدن گالری‌ها توسط شهرداری‪ ،‬به دلیل قرار داشتن‬ ‫در ســاختمان‌های مسکونی به گوش رسید و توجه جامعه تجسمی را به‬ ‫خود جلب کرد‪ .‬شــهرداری منطقه ‪ 6‬در مهرماه ســال گذشته به وسیله‬ ‫بلوکی سیمانی‪ ،‬ورودی گالری هپتا را مسدود کرد‪ .‬اما بعد از حدود یک‬ ‫ماه این قضیه مرتفع شــد و گالری بــه فعالیت خود ادامه داد‪ .‬بااین‌حال‬ ‫پس از مدت کوتاهی خبر تعطیلی گالری در صفحه رســمی اینستاگرام‬ ‫گالــری هپتا در تاریخ ‪۱۴‬دی ماه اعالم شــد و گالری هپتا تعطیلی این‬ ‫محــل را اعــام کرد‪ .‬پس از آن در دی ماه ‪ 97‬بود که گالری آ توســط‬ ‫شــهرداری تهران به دلیل اجرای کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬شهرداری پلمپ‬ ‫شد‪ .‬نیمه‌شب ‪ ۹‬دی‌ماه دو بلوک سیمانی مقابل در ورودی گالری آ قرار‬ ‫گرفت و بار دیگر موضوع ممنوعیت فعالیت گالری‌ها در ســاختمان‌های‬ ‫مسکونی مطرح شــد‪ .‬اما پلمپ گالری آ بیش از یک روز طول نکشید و‬ ‫بــار دیگر این گالری فعالیت خود را آغاز کرد‪ .‬با توجه به اینکه بیشــتر‬ ‫گالری‌های تهران در ســاختمان‌های مسکونی قرار دارند و دارای مجوز‬ ‫تجاری نیســتند‪ ،‬این اتفاقات باعث نگرانی گالری‌داران و هنرمندان شد‪.‬‬ ‫به ویژه آنکه بیشــتر گالری‌های شــهر در منطقه ‪ 6‬شهرداری قرار دارند‬ ‫و شوک بســته شــدن گالری‌ها از این منطقه آغاز شد‪ .‬در همان زمان‬ ‫هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به‬ ‫مکاتبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با شهرداری درباره این موضوع‪،‬‬ ‫گفت‪“ :‬درخواســت و خواهش جدی ما این اســت که شهرداری‪ ،‬نهایت‬ ‫همکاری را با گالری‌ها داشته باشد‪ ،‬اما اگر موارد نادری در میان بود‪ ،‬قبل‬ ‫از ارائه اخطار و تعطیلی گالری‪ ،‬وزارتخانه و اداره کل هنرهای تجســمی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی را در جریان این موضوع قرار دهند تا‬ ‫شــاید ما بتوانیم مشکالت را برطرف کنیم‪ ”.‬سیدمحمدمجتبی حسینی‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز این موضوع را طی‬ ‫نامه‌ای به اطالع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسانده و همچنین مکاتبه‬ ‫مستقیمی با پیروز حناچی شهردار تهران داشته است‪ .‬معاون امور هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی همچنین در جلسه مدیران و مشاوران‬ ‫معاونــت بر صیانت و حمایت از فضای هنــر تاکید کرد و گفت‪ :‬معاونت‬ ‫امور هنری تالش می‌کند از فضای هنر صیانت کند‪ ،‬الگوســازی کند‪ ،‬به‬ ‫اقتصــاد هنر توجه کند‪ .‬اما پس از چند ماه ســکوت‪ ،‬بار دیگر خبرهای‬ ‫نگران‌کننده‌ای به گوش رســیده که حاکی از اخطار پلمپ به دو گالری‬ ‫قدیمی شــهر است‪ .‬گالری اثر روز شــنبه ‪ ۲۹‬تیرماه از جانب شهرداری‬ ‫تهران اخطار پلمپ دریافت کرد و کارشناســان شــهرداری اعالم کردند‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شــهرداری در مورد گالری اثر مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته و از آنجا که شهرداری تهران شاکی پرونده این گالری است‪،‬‬ ‫گالری اثر باید پلمپ شــود‪ .‬گالری ماه‌مهر نیــز که به تازگی خبر پایان‬ ‫کار و تعطیل شدن آن در مهرماه منتشر شده است‪ ،‬روز ‪ 12‬مردادماه با‬ ‫حضور ماموران شــهرداری برای پلمپ محل مواجه شد‪ ،‬تا این بار اقدام‬ ‫برای بســتن گالری‌ها از منطقه ‪ 6‬شــهرداری خارج شود‪ .‬حال مشخص‬ ‫نیســت که مذاکرات این گالری‌ها با شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی به نتیجه مثبتی می‌رسد و یا باقی گالری‌های شهر نیز باید‬ ‫در نگرانی و انتظار پلمپ به سر ببرند‪.‬‬
‫جاویدنیا گوینده و مجری پیشکسوت صداوسیما‬ ‫«صبحجمعهباشما»طنزبشکنوباالبندازنیست!‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1137‬دوشنبه‪ 14‬مرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫گوینده و مجری پیشکســوت صداوســیما اعتقاد دارد‬ ‫نبایــد با طنز در رادیو کاریکاتــوری برخورد کرد و به‬ ‫علت عارضه قلبی تنها در «صبح جمعه با شما» حضور‬ ‫دارد‪ .‬در دهــه ‪ 60‬و ‪ 70‬که «جمعه ایرانی» روی آنتن‬ ‫رادیــو می‌رفت نقش «خان‌خان» را اجرا می‌کرد‪ .‬البته‬ ‫در سال‌های اخیر این برنامه را با نام جدید «رادیو صبح‬ ‫جمعه با شما» می‌خوانند و هنرمندان و بازیگران مطرح‬ ‫کشــور در قالبی طنز به بررسی موضوعات روز کشور‬ ‫می‌پردازند‪ .‬او اعتقاد دارد مردم با شنیدن «رادیو صبح‬ ‫جمعه با شــما» از دریچه رادیو ایران آرامش توأمان با‬ ‫شادی و نشاط پیدا می‌کنند‪ .‬او امروز کارگردان «رادیو‬ ‫صبح جمعه با شــما» اســت که به قول خودش ریشه‬ ‫رسانه‌ای با قدمتی طوالنی میان مردم ایران زمین دارد‬ ‫که مملوء از بازیگران و گویندگان صاحب‌نام و با سوادی‬ ‫است که بسیاری از آن‌ها را مردم در قاب تلویزیون بارها‬ ‫دیده‌اند‪ .‬البته از سال گذشــته بیوک میرزایی‪ ،‬عباس‬ ‫محبی‪ ،‬مرتضی تبریزی و اصغر سمسارزاده و هنرمندان‬ ‫دیگر رادیو‪ ،‬حســین محب‌اهری را در کنار خود ندارند‬ ‫کــه از دنیا رفته و به تعبیر علیرضا جاویدنیا کارگردان‬ ‫این برنامه رادیویی‪ ،‬داود منفرد هم چند ماهی است به‬ ‫دلیل کهولت و بیمــاری مادرش‪ ،‬در کنار گروه «صبح‬ ‫جمعه با شما» نیست‪ .‬جاویدنیا گفت‪ :‬ما همیشه سعی‬ ‫کرده‌ایم موضوعات روز را در دســتور کار خودمان قرار‬ ‫دهیم و این دوســتان هم برای بهترین آواها‪ ،‬صداها و‬ ‫محتواها از هیچ تالشی دریغ ندارند‪ .‬بسیاری می‌گویند‬ ‫“صبح جمعه با شــما” برنامه‌ای اســت که توانسته در‬ ‫میان مردم جایگاه خودش را پیدا کند اما قدر مســلم‬ ‫برای حفظ و توســعه آن نیازمند برنامه‌ریزی جامع و‬ ‫وزینی هســتیم که در عرصه پیشروی رسانه‌های نوین‬ ‫از صف‌آرایی رســانه‌ای عقب نمانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬باید به‬ ‫روزترین موضوعــات را با جدیت دنبال کنیم که مردم‬ ‫ما بهترین‌های خبری‪ ،‬نمایشــی و رسانه‌ای‌شــان را از‬ ‫فضــای آلوده مجازی‪ ،‬برداشــت نکنند و کماکان قابل‬ ‫اعتمادترین و بهترین رســانه مردم‪ ،‬رسانه ملی باشد‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند که رادیــو جایگاه خودش را دارد و‬ ‫افتخار می‌کنیم که تالش همکاران ما با بهترین محتوا‬ ‫و کیفیت به ســمع و نظر مردم می‌رســاند‪ .‬جاویدنیا‬ ‫درباره تغییرات در عوامــل و هنرمندان «صبح جمعه‬ ‫با شما» تصریح کرد‪ :‬باالخره باید یک خانه‌تکانی‌هایی‬ ‫انجام شود‪ .‬فع ً‬ ‫ال کسی اضافه نشده و برنامه کار خودش‬ ‫را انجــام می‌دهد‪ .‬هنوز صحبتی هم نشــده ولی برای‬ ‫تقویت گروه نیازمند هنرمندان توانمند و کاربلد حوزه‬ ‫طنز در رادیو هســتیم‪ .‬البته باید در عین حال به فکر‬ ‫مشــکالت بودجه‌ای این برنامه هم باشــیم‪ .‬وی تأکید‬ ‫کرد‪ :‬باید برنامه‌ریزی داشــته باشــیم بــرای تربیت و‬ ‫پرورش و اســتفاده از نیروهای کارآمد و کاربلد حوزه‬ ‫طنز رادیو که اگر افراد نفس کار طنز را نداشته باشند‬ ‫طنز پیام خودش را به مخاطب القاء نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:11‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:26‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪06:10‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪20:09‬‬ ‫‪04:34‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام رضا عليه‏السالم ‪:‬‬ ‫هر كه نمى‏تواند كارى كند كه به سبب آن گناهانش زدوده شود‬ ‫محمد و خاندان او بسيار درود فرستد؛ زيرا صلوات گناهان را‬ ‫بر ّ‬ ‫ريشه كن مى‏كند‪.‬‬ ‫ایــن موضوع بند «ل» ماده ‪ 139‬مالیت‌های مســتیقم هم برای خودش داســتانیه‪ ،‬ما آخر‬ ‫نفهمیدیم معاف از مالیات هســتیم یا نه! ظاهرا تو خبرها خوندم آموزشگاه‌های موسیقی هم‬ ‫از مالیات معاف شدند‪ ،‬حاال اینکه از فردا بچه‌های رانت‌خوار میریزن سمت ارشاد برای گرفتن‬ ‫موجوز آموزشگاه موسیقی بعد گوسفند از ترکیه وارد می‌کنند کاری نداریم؛ ولی این قوانین‬ ‫دست و پا گیر‪ ،‬شده بالی جون کارفرماها‪ ،‬از یه طرف میگن شما معاف هستید بعد هزارجور‬ ‫بامبول بند و الیحه درســت می‌کنند‪ ،‬همون قضیه شاه می‌بخشه شاقلی نمی‌بخشه‪ ،‬مدیران‬ ‫اداره مالیات می‌بخشند ماموران ممیزی مالیاتی نه! واال تا االن که من در خدمت شما هستم‬ ‫بیشــتر از ده ســال هســت مثال کار فرهنگی انجام می‌دیم و ظاهرا معاف هستیم‪ ،‬هر سال‬ ‫هم دوســتان ممیز برای رســیدگی به دفتر ما میان و پس از اخذ شیرینی از رئیس مالیات‬ ‫هــم برامون می‌بندد! حاال این قضیه بند الم چیه من هنوز نفهمیدم! خالصه یه جوری برات‬ ‫داســتان درست می‌کنند یه چیزی از توش دربیارن و مالیات بگیرن! آخرش هم می‌گن برو‬ ‫خدارو شکر کن که پروندت دست من بود و اال ‪ 5‬برابر این مبلغ برات می‌نوشت! (این حرف‬ ‫برای چرب‌تر شدن شیرینی هست!) و این قسمت رو کنایه فهم ها می‌فهمند‪ ،‬امیدوارم پشت‬ ‫صحنه فردای مارو ماموران عزیز و زحمتکش مالیاتی نخونند!‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد‪.‬‬ ‫سری چتری‬ ‫حافظانه‬ ‫گوهر مخزن اسرار همان است که بود‬ ‫حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود‬ ‫عاشقان زمره ارباب امانت باشند‬ ‫الجرم چشم گهربار همان است که بود‬ ‫ماشین‌خوابی پدیده‬ ‫جدیدی در تهران!‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫نگاه نو‬ ‫استعفایفاطمهمعتمدآریاازهیاتمدیرهخانهسینما‬ ‫در پی اعتراض روســای تعدادی از اصناف سینمایی فاطمه‬ ‫معتمد آریا از عضویت در هیات مدیره خانه ســینما استعفا‬ ‫داد‪ .‬شنیده‌ها حاکی است در پی اعتراض روسای تعدادی از‬ ‫اصناف سینمایی مبنی بر حضور همزمان فاطمه معتمدآریا‬ ‫به عنوان رییس انجمــن صنفی بازیگران و عضوی از هیات‬ ‫مدیره خانه ســینما که مغایر بند ‪ ۳۰‬فصل پنجم اساسنامه‬ ‫خانه سینما اســت از عضویت در هیات مدیره خانه سینما‬ ‫اســتعفا داد‪ .‬گرچه پیش از این اعالم شــده بود که معتمد‬ ‫آرای قصد کاندیداتوری برای دوره جدید هیات مدیره خانه‬ ‫ســینما را ندارد و بر همین اســاس‪ ،‬مجمع عمومی انجمن‬ ‫بازیگــران پس از هماهنگی با هئیت مدیره خانه ســینما و‬ ‫نماینده وزارت کار وی را به عنوان رئیس شــورای مرکزی‬ ‫انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب کرده است‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر پیش از این خانه سینما اعالم کرده بود که با موافقت‬ ‫روســای صنوف ‪ ۳۲‬گانه و تائید وکیل خانه ســینما‪ ،‬دوره‬ ‫دوساله قانونی هئیت مدیره خانه سینما که در تاریخ اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬به پایان رســیده‪ ،‬صرفا از جهــت تطبیق گزارش مالی‬ ‫هیئت مدیره با حسابرســی مالی سال ‪ ۹۷‬به مدت سه ماه‬ ‫تمدید شده اســت و برگزاری مجمع عمومی به دهه سوم‬ ‫خرداد ماه موکول شــده بود که هنوز این امر تحقق نیافته‬ ‫اســت‪ .‬این استعفای اجباری در حالی صورت می گیرد که‬ ‫به گفته روابط عمومی خانه سینما تاریخ فعلی تعیین شده‬ ‫برای برگــزاری مجمع عمومی خانه ســینما ‪ ۲۸‬مرداد ماه‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت يکشنبه‪ ۱۳‬مرداد‪ ۱۳۹۸‬در نشست خبری به سواالت خبرنگاران رسانه های‬ ‫گروهی پاسخ داد ‪/‬محسن عطایی‬ ‫فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنای افغانستان و هیات همراه‪ ،‬یکشنبه‪ ۱۳‬مرداد ماه با آیت اهلل ابراهیم‬ ‫رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد ‪ /‬مهدی مریزاد‬ ‫نهمین جشنواره مالک اشتر نیروی زمینی ارتش صبح یکشنبه ‪ ۱۳‬مرداد با حضور امیرکیومرث حیدری‬ ‫فرمانده نیروی زمینی ارتش در ستاد هوانیروز برگزار شد ‪ /‬مسعود شهرستانی‬ ‫نمایشگاه آثار طراحی نازیال مقدم تا‪ 28‬مرداد در گالری هور برپاست ‪ /‬مهدی آزادبخت‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از ظهر یکشنبه ‪ ۱۳‬مرداد طی دیدار های جداگانه با سفیر‬ ‫استرالیاجهتخداحافظی‪،‬سفیرجدیدبنگالدشجهتتقدیمرونوشتاستوارنامه‪،‬نمایندهصندوقکودکان‬ ‫سازمان ملل متحد (یونیسف) و رئیس مجلس سنای افغانستان دیدار و گفتگو کرد ‪ /‬عرفان کوچاری‬ ‫مراسم افتتاحیه پنجمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با حضور سورنا ستاری معاون علمی‬ ‫فناوری رئیس جمهور و احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم‪ ۱۳‬مرداد در تاالر فردوسی‬ ‫دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد ‪ /‬امین آهویی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!