صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۳۵

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1135

روزنامه هنرمند شماره 1135

‫شنبه‌ها با گالری‌گردی «هنرمند» ‪:‬‬ ‫صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪:‬‬ ‫‪ 21‬افتتاحیه‬ ‫و ‪ 47‬فرصت گالری‌گردی‬ ‫سرانه فضای فرهنگی کشور‬ ‫سانتیمتریاست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1135‬‬ ‫شــنبه ‪ 12‬مردادماه ‪ 1398‬ســال دوازدهم‬ ‫‪ 8‬صفـــــحه ‪ 2000‬تومـــان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫حسینآهی‬ ‫هنرمندیتوانا‬ ‫کهادعایینداشت‬ ‫میهمانیسینماییآقایرشیدپوردرکیش‬ ‫واقعا سینماتورز؟!‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارشیازسالن‌هاینمایشدرتهران‬ ‫‪ 22‬نمایش جدید‬ ‫درتاالرهایپایتخت‬ ‫رویصحنهآمدند‬ ‫‪8‬‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‬ ‫همهایرالین‌هاملزم‬ ‫بهرعایتقیمتبلیت‬ ‫هواپیماشدند!‬ ‫‪5‬‬ ‫نگاهیبهفیلم«قصرشیرین»بهکارگردانیرضامیرکریمی‬ ‫فیلمی که آرام آرام‬ ‫در ذهن مخاطب رسوب می‌کند‬ ‫‪4‬‬ ‫نوای دیوان‪ ،‬دوزله و دهل در تاالر رودکی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫موسیقیمحلیهیچوقتکهنهنمی‌شود‬ ‫‪6‬‬ ‫خواهش مسعود کیمیایی در روز‬ ‫تولدش از وزارت فرهنگ‬ ‫‪8‬‬
‫صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1135‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫آیاسلبریتی‌های«شهرزاد»‬ ‫باالخره کوتاه می‌آیند؟‬ ‫دیروز حکم قطعی محمد هادی رضوی اعالم شد‪ .‬پایانی بر همه حاشیه‌ها‬ ‫درباره سریال «شــهرزاد» و منبع مالی تامین کننده آن‪ .‬آیا سلبریتی‌های‬ ‫شــریک در این پروژه سرانجام شرمنده خواهند شــد؟ در مهرماه ‪۱۳۹۵‬‬ ‫تعداد معدودی از رســانه‌های رسمی کشور گزارش دادند که «سیدمحمد‬ ‫امامی» یکی از دو تهیه‌کننده «ســریال شــهرزاد» بــه دلیل دخالتش در‬ ‫پرونده فســاد مالی «صندوق ذخیره فرهنگیان» بازداشت شده است‪ .‬این‬ ‫خبر در رســانه‌های زیادی بازتاب داده نشد‪ ،‬اما به تدریج در فضای مجازی‬ ‫با پرســش‌ هایی جدی از عوامل سریال شــهرزاد مواجه شد که خواستار‬ ‫پاســخگویی آنها درباره شرکت در پروژه ای شــده بود که به تدریج ابعاد‬ ‫فســاد مالی آن در حال فاش شــدن بود‪.‬این پرسش های جدی از عوامل‬ ‫ســریال شهرزاد که اتفاقا همه شان از ســلبریتی های پرسروصدای فضای‬ ‫اجتماعی بودند یا بی‌پاســخ ماندند یا با جواب‌های ضد و نقیض به ابهامات‬ ‫بیشتر افزود‪ .‬خیلی زود نمایندگان مجلس بر صحت این خبر صحه گذاشته‬ ‫و بر انجام تحقیق و بررسی و احقاق «حقوق عمومی» ذی‌نفعان از صندوق‬ ‫ذخیره فرهنگیان تاکید کردند‪ .‬آن زمان موقع مقدمات ســاخت سری دوم‬ ‫سریال شــهرزاد بود و خیلی از فعاالن اجتماعی خواســتار توقف فازهای‬ ‫بعدی پروژه تا زمان تعیین تکلیف منابع مالی مشــکوک پروژه شدند؛اما به‬ ‫شکل عجیب و سریعی سریال وارد فاز تولید شد و وقتی هنرمندان و عوامل‬ ‫این سریال‪ ،‬در خصوص نحوه تامین هزینه‌های سریال «شهرزاد‪ »۱‬و منابع‬ ‫مالی برای سرمایه‌گذاری در «شهرزاد‪ »۲‬مورد پرسش قرار گرفتند‪ ،‬به جز‬ ‫«محمدهادی رضوی» که یکی از دو تهیه‌کننده شــهرزاد‪ - ۱‬و البته او هم‬ ‫بعدها سکوت اختیار کرد ‪ -‬هیچکس به این سواالت پاسخ نداد!‬ ‫پاســخ‌ها و اظهارات محمدهادی رضوی آنقدر تامل‌برانگیز و چالشــی بود‬ ‫که باید به آن‌ها اشــاره بشود؛ او در بخشــی از مصاحبه‌اش با «خبرگزاری‬ ‫تســنیم» خود را دارای ‪‌۶۰‬درصد از ســهام «برند شهرزاد» دانست و گفت‬ ‫به دلیل شبهاتی که وجود دارد‪ ،‬شــرعاً از ادامه ساخت این سریال (تولید‬ ‫شهرزاد‪ )۲‬رضایت ندارد!‬ ‫همزمان با این اتفاقات و درحالی که ســیدمحمد امامی همچنان به اتهام‬ ‫مشــارکتش در پرونده فســاد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان در بازداشت‬ ‫بود‪ ،‬مصاحبه‌ای بــا «محمدرضا محدث خراســانی»‪ ،‬قائم‌مقام مدیرعامل‬ ‫اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان‪ ،‬وضعیت سیدمحمد امامی را کمی روشنتر‬ ‫کرد‪ .‬این مصاحبه که ابتدا در «خبرگزاری فارس» منتشــر شد‪ ،‬حقایقی را‬ ‫در خصوص ارتباط تهیه‌کننده بازداشت‌شــده سریال شهرزاد و اختالس از‬ ‫صندوق ذخیره فرهنگیان برمال می‌کرد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل اســبق صندوق ذخیــره فرهنگیان در این مصاحبه در‬ ‫پاسخ به این پرسش که نقش سیدمحمد امامی در تخلفات صندوق ذخیره‬ ‫فرهنگیان چه بوده است‪ ،‬صریحا اعالم کرد‪« :‬آقای امامی برای اینکه فیلمی‬ ‫تهیه کند‪ ،‬با آقای شــهاب‌الدین غندالی(مدیر عامل سابق صندوق ذخیره‬ ‫فرهنگیان که پس از انتشــار خبر اختالس از این صندوق‪ ،‬بازداشــت شد)‬ ‫رابطــه ایجاد کــرد و از وی بین هزار تا ‪ ۱۳۰۰‬میلیــارد تومان وام با چک‬ ‫گرفته اســت که بعد نتوانست این مبلغ را برگرداند و االن در زندان به سر‬ ‫می‌برد»‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان‪ ،‬همچنین خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬بانک‌هــا چنین وامی را نمی‌دادند و اگر پرداخت می‌کردند برای هر‬ ‫فرد معادل ‪ ۱۵۰‬درصد ملک می‌خواســتند؛ این افراد به جاهایی می‌روند‬ ‫کــه می‌توانند نفوذ کنند؛ آنها اعالم کردند که اگر این فیلم در آینده تولید‬ ‫شد برای نمونه ‪۲۰‬درصد به شما سود می‌دهیم و در قرارداد این طور امضا‬ ‫می‌کند و بعد وثیقه‌ای نیز ندارند و باید بدانیم فیلم جزو وثیقه نیست‪ .‬آقای‬ ‫غندالی با چک به آقای امامی وام داده اســت و بعد امامی نتوانســته است‬ ‫مبلغ را به صندوق برگرداند»»‬ ‫ماجرا اما چندی پیش با دســتگیری محمدهادی رضوی تهیه‌کننده دیگر‬ ‫شهرزاد واضح‌تر شد‪.‬در اولین جلسه رسیدگی به پرونده هادی رضوی‪ ،‬قاضی‬ ‫اسداله مسعودی مقام‪ ،‬قاضی رسیدگی کننده به پرونده در رابطه با اتهامات‬ ‫این متهم گفت‪ :‬متهم رضوی بیش از ‪ ۱۰۷‬میلیارد تومان تسهیالت از بانک‬ ‫ســرمایه دریافت کرده است‪ .‬بر اساس کیفرخواســت‪ ،‬اتهام متهم رضوی‬ ‫اخالل در نظام اقتصادی با اخذ تســهیالت بانکی از طریق نامشروع است‪.‬‬ ‫همــه این اظهارات و مجادله‌ها که صراحتاً واقعیاتی را در خصوص پشــت‬ ‫پرده خصوصی‌ســازی فرهنگی در جمهوری اســامی‪ ،‬پولشویی از طریق‬ ‫ســینما و راه افتادن باندهای مافیایی در عرصه فرهنگ و‪ ...‬روشن می‌کند‪،‬‬ ‫همچنان هیچ عکس‌العملی را از سوی فضای رسانه‌ای و فرهنگی سلبریتی‬ ‫محور کشور نداشت‪ .‬سلبریتی‌های بسیار گرانقیمت شهرزاد یا اینکه اصوال‬ ‫اعتنایی به این جریانات نمی‌کردند و یا اینکه اینگونه پاســخ می‌دادند که‬ ‫هیچ چیز معلوم نیســت و همه این‌ها شایعات و حرف‌هایی است که پخش‬ ‫شده اســت و هیچ کدام در یک دادگاه قضایی حکم نگرفته است‪ .‬حاال اما‬ ‫ماجرا تفاوت پیدا کرده است‪ .‬در یک طرف ماجرا حکم قطعی و تایید شده‬ ‫کســی وجود دارد که حداقل در سری اول سریال منابع مالی سریال را به‬ ‫شــیوه ای نامشروع تهیه کرده است و در طرف دیگر سلبریتی هایی وجود‬ ‫دارند که در این پروژه مالی شریک بوده اند و از قرار معلوم مبالغ هنگفتی‬ ‫هم به جیب زده اند‪ .‬از سر اتفاق سلبریتی های داستان ما همه صفحاتی در‬ ‫فضای مجازی دارند که معموال با ادعای مبارزه با فســاد و حمایت از مردم‬ ‫مشــغول غر زدن به باال تا پایین جامعه ایرانی هستند و حاال دست تقدیر‬ ‫چنان رقم خورده اســت که مدعیان همیشگی مبارزه با فساد و حمایت از‬ ‫مردم در معرکه ای گیر افتادند که خود و منافع شــخصی شان درگیر یک‬ ‫پروژه آلوده شــده است‪ .‬آیا سلبریتی های درگیر در پروژه شهرزاد کماکان‬ ‫سعی می کنند از استراتژی خود را به آن راه زدن و ندیدن ماجرا استفاده‬ ‫کنند تا حافظه معموال ناپایدار ایرانی این ماجرا را هم فراموش کند و دوباره‬ ‫ســریال دیگر و پروژه ای دیگر و دوباره پست اینستاگرامی معترضانه تر و‬ ‫ادعای بیشــتر حمایت از حقوق مردم یا اینکه شرافتمندانه پای اشتباه یا‬ ‫حداقــل مراقبت نکردن و گوش ندادن به حرفهای ناصحین اجتماعی خود‬ ‫در ان برهه می ایستند و هزینه آن را هم می پردازند؟‬ ‫سرانهفضایفرهنگیکشورسانتیمتریاست‬ ‫اهمیت فرهنگ و هنر در مســیر رشــد و تعالی یک جامعه بر کســی‬ ‫پوشیده نیست و همگان بر این موضوع واقف هستند که فرهنگ و هنر‬ ‫اســاس و بنیان یک جامعه را پی ریزی می‌کند‪ .‬با وجود اینکه امروزه‬ ‫بــا وجود اهمیت موضوع فرهنگ و داشــتن همه برنامه‌ها با پیوســت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬در گذشــته بسیاری از سیاستمداران‪ ،‬برنامه ریزان و دولت‌ها‬ ‫مفهوم توســعه را تنها در مقوله اقتصاد معنا می‌کرده و در جهت تحقق‬ ‫آن تالش می‌کردند‪ .‬اما در طول زمان و با توسعه اقتصادی صرف بدون‬ ‫توجه به مفاهیم و ارزش‌های ملی و فرهنگی‪ ،‬جوامع بســیاری گرفتار‬ ‫معضل از خــود بیگانگی و بی هویتی شــدند و حاکمان و دولتمردان‬ ‫با این چالش بزرگ و عواقب آن دســت به گریبان گشــتند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫کارشناســان‪ ،‬توســعه تنها با تکیه بــر اقتصاد فراهم آورنده شــرایط‬ ‫ســاختاری خاصی است که خود تشــدید کننده توسعه نیافتگی است‬ ‫و دوام و بقــای یک جامعه را متزلزل می‌کند و از همین رو باید مقوله‬ ‫فرهنگ مورد توجه ویژه قرار گیرد‪ .‬برخی جامعه شناســان‪ ،‬فرهنگ را‬ ‫با عنوان نیروی عمده ای تعریــف می‌کنند که عناصر گوناگون جهان‬ ‫اجتماعی یا به تعبیر خودشــان نظام کنش را به هم متصل می‌ســازد‪.‬‬ ‫فرهنگ این قابلیت ویژه را دارد که دســت کم تا حدی به بخشــی از‬ ‫نظام‌های دیگر تبدیل شود‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان این بخش توسعه عرصه‌های گوناگون جامعه بدون‬ ‫توســعه فرهنگ نه می‌تواند مدوام و پایدار باشد و نه می‌تواند در جهت‬ ‫خودشــکوفایی و تکامل انســانی موثر واقع شــود‪ .‬در دهه‌های اخیر‬ ‫دولتمردان و برنامه ریزان در سراسر دنیا به این نتیجه رسیدند که تنها‬ ‫با توجه به مقوله فرهنگ و توســعه فرهنگی اســت که می‌توان زمینه‬ ‫توسعه دیگر بخش‌های جامعه را فراهم آورد‪ .‬با توجه به اینکه فرهنگ‬ ‫از اصلی ترین ارکان اساســی یک جامعه به ویــژه جامعه ای همچون‬ ‫ایران با پیشــینه و غنای فرهنگی باال اســت‪ ،‬باید در برنامه ریزی‌ها و‬ ‫سیاست‌های کالن جایگاه ویژه ای برای آن تعریف شود؛ نه اینکه امروز‬ ‫این جایگاه در سیاســت‌های کالن کشــور ما تعریف نشده باشد‪ ،‬خیر‪،‬‬ ‫تعریف شده‪ ،‬اما مطابق با این جایگاه با مقوله فرهنگ برخورد نمی‌شود‪.‬‬ ‫نمونه آن نیز تخصیص نیافتن اعتبار و بودجه الزم برای اجرای طرح‌ها‬ ‫و پروژه‌های فرهنگی و کم بودن ســرانه فرهنگی جامعه در مقایسه با‬ ‫دیگر بخش‌ها از جمله ســرانه فضای سبز اســت‪ .‬و باز هم باید یادآور‬ ‫شد که منظور از این مقایسه این نیست که فضای سبز باید سرانه اش‬ ‫پایین تر از فرهنگ باشد‪ ،‬خیر؛ بلکه منظور این است که سرانه فرهنگ‬ ‫باید براســاس جایگاه و نقش تعریف شــده آن باشد و این را به معنای‬ ‫واقعی باور داشــت که فرهنگ و هنر پی ریزنده بنیان یک جامعه است‬ ‫و باید به آن توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫سرانه فضای فرهنگی کشور سانتیمتری است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ســفر اخیر خود به استان هرمزگان‬ ‫در دیدار با هنرمندان شهرستان‌های شرق این استان اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ســرانه فضای فرهنگی و هنری در کشور زیر یک متر و بر‬ ‫حســب سانتیمتر است‪ .‬ســید عباس صالحی که هفته جاری سفر دو‬ ‫روزه به هرمزگان داشــت دراین زمینه بیان داشت‪ :‬سرانه فضای سبز‬ ‫در ایران حدود ‪ ۱۱‬متر برای هر نفر‪ ،‬ســرانه فضای آموزشــی با وجود‬ ‫تمام کمبودها پنج متر و سرانه ورزشی بیش از یک مترمربع است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اما ســرانه فضای فرهنگی و هنری در ایران زیر یک متر و بر‬ ‫حسب سانتیمتر است‪ ،‬در حالی که جای جای ایران مهد فرهنگ و هنر‬ ‫اســت و ایران و ایرانی‌ها را با این ویژگی‌ها می‌شناسند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫شرایط کنونی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬شرایط کشور تغییرات غیرقابل پیش بینی‬ ‫پیدا کرده و در بحث تخصیص اعتبارات با مشــکالتی روبرو هستیم اما‬ ‫با تدابیر اندیشیده شــده این مراحل را نیز پشت سرخواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫صالحی تاکید کرد‪ :‬اگر به خلق هنرهای جدید و حفظ هنرهای سنتی‬ ‫نیندیشیم ایران را در گذشته تاریخی خود دفن خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گسترش روح خالقیت در نسل جدید نیازمند تقویت فرهنگ‬ ‫و هنر است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ادامه سفر خود به هرمزگان در جمع‬ ‫اهالی رسانه این استان بیان داشت‪ :‬برای گسترش روح ابتکار و خالقیت‬ ‫در نسل جدید ایران به تقویت فرهنگ و هنر نیازمندیم‪ .‬صالحی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬توســعه ایران و ایرانی با دیگر اقلیم‌ها متفاوت اســت و باید‬ ‫آمیخته به رنگ و بوی فرهنگ و هنر‪ ،‬ادبیات و موسیقی باشد‪ ،‬دغدغه‬ ‫کم بودن زیرســاخت‌های حوزه فرهنگ و هنر درست و اساسی است و‬ ‫باید برای رفع آن تالش کنیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی درادامه‬ ‫این بحث خاطر نشــان کرد‪ :‬ایجاد و فراهم سازی زیرساخت‌های حوزه‬ ‫فرهنگ‪ ،‬مقدمه ای برای جهش در دیگر حوزه‌ها است و باید نگاه ویژه‬ ‫ای به آن داشته باشیم‪.‬‬ ‫راه اندازی خیابان‌های فرهنگ و هنر در ‪ ۱۰‬شهر‬ ‫فرهنگ و هنــر کارکردهای اجتماعی بســیاری دارد و جزو هویت ما‬ ‫ایرانی‌ها محســوب می‌شود؛ بســیاری از مصادیق توســعه اجتماعی‬ ‫و اقتصــادی با فرهنــگ و هنر گره خورده اســت‪ .‬برنامه‌ها و ایده‌های‬ ‫مختلفی از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در جهت توسعه‬ ‫فرهنگ و هنر در دست پیگیری و اجرا است که از جمله آن می‌توان به‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫ایجاد شهرهای خالق هنری و خیابان‌های فرهنگ و هنر اشاره داشت‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر اخیر خود به هرمزگان در دیدار با‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر اظهار داشت‪ :‬مقدمات اجرایی خیابان‌های فرهنگ‬ ‫و هنر در بیش از ‪ ۱۰‬شــهر مهیا شده و در آن فرصت‌هایی برای توجه‬ ‫به فضای فراغت‪ ،‬گردش‪ ،‬فرهنگ و اقتصاد گنجانده شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫بیان داشــت‪ :‬بحث شــهر‌های خالق نیز در دستور کار است تا بتوانیم‬ ‫شــهرهایی با نمادهای دینی و ملی تعریف کنیم و شبکه‌های شهرها را‬ ‫در بحث تمدن ایرانی و موضوعات مختلف ایجاد نماییم‪ .‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬اگر به دنبال توسعه گردشگری هستیم باید‬ ‫بدانیم گردشــگری بدون فرهنگ و هنر در هیــچ جا معنا ندارد و اگر‬ ‫تکرار گردشگر و رفت و آمد آن‌ها را می‌خواهیم باید به توسعه فرهنگی‬ ‫توجــه کنیم‪ .‬صالحی گفت‪ :‬ما بعد از انقالب یــک و نیم میلیون فارغ‬ ‫التحصیل هنری داشــتیم که فضای کار برای آن‌ها ضعیف است و باید‬ ‫نگاه ویژه ای برای حل این مساله وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اهتمام دولت روحانی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در‬ ‫هرمزگان‬ ‫فرهنــگ و هنر در مســیر تعالی خود یک محیط ســالم برای همگان‬ ‫فراهم می‌آورد و جامعه ای که غنی از فرهنگ و هنر باشــد روز‌ب ‌ه روز‬ ‫در مســیر تعالی گام برمی دارد و در راستای رسیدن به اهداف‪ ،‬انگیزه‬ ‫و نشــاط بیشــتری دارد‪ .‬در اقصی نقاط ایران اسالمی از جمله استان‬ ‫هرمــزگان در جنوب ایران فرهنگ و هنر متنوع و متفاوتی وجود دارد؛‬ ‫اما ناگفته نماندکه این فرهنگ‌ها در عین تفاوت و تنوع‪ ،‬دارای وحدت‬ ‫است و امروز دولت دکتر روحانی عزمش را برای توسعه زیرساخت‌های‬ ‫فرهنگی در این منطقه جزم کرده است‪ .‬امضای تفاهم نامه میان وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی و استانداری هرمزگان به ارزش ‪ ۵۰۱‬میلیارد‬ ‫ریال در ســفر اخیر وزیر فرهنگ به این اســتان نشان از اهتمام دولت‬ ‫برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در این خطه دارد‪ .‬این تفاهم نامه در‬ ‫شرایطی به امضا رسیده که هرمزگان به شدت نیازمند توسعه و تکمیل‬ ‫زیر ســاخت‌های فرهنگی در بخش‌های ابنیه‪ ،‬تجهیزات الکترونیکی و‬ ‫ســایر قسمت‌ها است و امید آن می‌رود در قالب این تفاهم نامه بخشی‬ ‫از این کمبودها جبران شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریال از این تفاهمنامه برای توســعه زیرســاخت‌های‬ ‫فرهنگی و هنری اســتان هرمزگان پیش بینی شده که البته تعهدهای‬ ‫این تفاهم نامه ‪ ۵۰۱‬میلیارد ریال و برای مدت دو سال است و بخشی‬ ‫از موارد آن غیرمالی است‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه با اســتانداری هرمزگان سیزدهمین تفاهمنامه استانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی اســت و ارزش مالی ‪ ۱۲‬تفاهم نامه‬ ‫پیشــین هشت هزار میلیارد ریال است‪ .‬تکمیل مجتمع‌های فرهنگی و‬ ‫هنری شهرستان‌ها‪ ،‬تکمیل و تجهیز ‪ ۴۲‬فرهنگسرای روستایی و ایجاد‬ ‫‪ ۱۰‬نگارخانه و ‪ ۱۰‬تماشــاخانه (پالتو) در شهرهای مختلف هرمزگان‬ ‫بخشی از بندهای این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫فرهنگ در تمام تار و پود جامعه باید هویدا باشد‬ ‫نماینده ولــی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در نشســت‬ ‫شــورای فرهنگ عمومی این استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ حوزه‌ای است که باید در تمام تار و‬ ‫پود جامعه هویدا باشــد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اقتصاد و حوزه‌های دیگر نیز نیازمند فرهنگ هســتند و‬ ‫مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اســامی به صورت جدی‬ ‫بــه این موضوع پرداخته اند که همه باید برای تحقق اهداف آن تالش‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر فکر تمدن ســازی در تک تک افراد جامعه جای‬ ‫نگیرد‪ ،‬تبدیل به تمدن نمی‌شود و شورای فرهنگ عمومی وظیفه دارد‬ ‫اندیشه تمدنی و سبک زندگی اسالمی را احیا و ترویج کند‪.‬‬ ‫در هر شهر یک پالتو و نگارخانه احداث می‌شود‬ ‫یک اقدام ارزشــمند اینکه با دستور اســتاندار هرمزگان به شهرداران‬ ‫سراسر استان در هر شهر یک پالتو و نگارخانه احداث می‌شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان در این خصوص بیان داشت‪ :‬تحقق‬ ‫این موضوع می‌تواند وضعیت متراژ زیرســاخت‌های فرهنگی استان را‬ ‫متحول کند‪ .‬رضا کمالی زرکانــی گفت‪ :‬پیگیری تکمیل تاالر مرکزی‬ ‫فرهنگ و هنر اســتان هرمزگان در دستور کار قرار دارد و به زودی به‬ ‫نتیجه می‌رســد‪ .‬وی با اشــاره به تالش‌های در دست انجام به منظور‬ ‫بهبود زیرســاخت‌های فرهنگی در منطقه شــرق هرمــزگان از جمله‬ ‫میناب‪ ،‬گفت‪ :‬چند ســال قبل به پروژه مجتمع فرهنگی هنری میناب‬ ‫خاتمه کاری داده شــده و االن پیمانکاری ندارد ولی با این وجود برای‬ ‫تکمیل آن اعتبار تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫از هر امکان جدید در حوزه فرهنگ هرمزگان استقبال می‌کنیم‬ ‫استاندار هرمزگان در نشست صمیمانه با اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫شهرستان‌های شــرق هرمزگان اظهار داشــت‪ :‬از هر امکان جدید در‬ ‫حوزه فرهنگ هرمزگان اســتقبال می‌کنیم‪ .‬فریدون همتی با اشــاره‬ ‫بــه محدودیت‌های موجــود در بودجه‌های دولتی‪ ،‬افــزود‪ :‬برای اتمام‬ ‫پروژه‌ها اولویت بندی صورت گرفته و به دســتگاه‌ها اعالم شده که در‬ ‫راســتای تکمیل پروژه‌هایی که درصد پیشرفت فیزیکی باالیی دارند‪،‬‬ ‫تالش کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بنــده اعتقاد دارم با هنر‪ ،‬ادبیات و تالش‬ ‫هنرمندان می‌توان فرهنگ‌هایی ارزشــمند همچون خوب کار کردن‪،‬‬ ‫استقالل و مقاومت را در جامعه نهادینه کرد‪.‬‬ ‫زنده نگاه داشتن روح امید در جامعه با تقویت فرهنگ و هنر‬ ‫همتــی در بخش دیگری از صحبت‌های خــود با تاکید بر اهمیت هنر‬ ‫و فرهنــگ در جامعه‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اهالی فرهنــگ و هنر در این‬ ‫مقطع حســاس می‌توانند با پیام‌ها و تولیــدات خوب تاثیر تحریم‌ها را‬ ‫کــم کنند و در مقابل‪ ،‬روحیه مقاومت و ایســتادگی را در میان مردم‬ ‫در راســتای شکست دشمن تقویت نمایند‪ .‬استاندار هرمزگان با تاکید‬ ‫بر اینکه نشــاط اجتماعــی در گرو پویایی هنرمندان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان کار دولت‪ ،‬بخشی از زیرساخت‌های فرهنگی هنری استان فراهم‬ ‫می‌شــود‪ .‬همتی ابراز داشت‪ :‬حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت خوبی است‬ ‫که در شــرایط تحریم‪ ،‬روح امید را در جامعــه زنده و پویا نگه دارد و‬ ‫هرمزگان به عنوان اســتانی هنرپرور‪ ،‬هنردوست و برخوردار از فرهنگ‬ ‫غنی می‌تواند با روشن نگه داشتن چراغ فعالیت‌های هنری‪ ،‬زمینه امید‬ ‫و نشاط را فراهم کند‪.‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫براســاس آنچه در این گزارش عنوان شد و به باور کارشناسان‪ ،‬توسعه‬ ‫در بخش‌های مختلف جامعه بدون توسعه فرهنگ‪ ،‬مانا و پایدار نیست‬ ‫و بی توجهی به این مقوله روند رشــد و توســعه یــک جامعه را کند‬ ‫کرده و با اختالل مواجه می‌ســازد؛ از همیــن رو باید نگاه ویژه ای به‬ ‫مقوله فرهنگ داشــت و این باور را که توســعه پایدار و پویا از مســیر‬ ‫توســعه فرهنگی گذر می‌کند‪ ،‬در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های کالن‬ ‫به منصه ظهور رســاند‪ .‬ناگفته نماند تحقق برنامه‌ها در جهت رشــد و‬ ‫توســعه فرهنگی نیازمند تعامل و همفکری تمامی ارگان‌ها و نهادهای‬ ‫مرتبط و همچنین پرهیز از موازی کاری و هدر رفت ســرمایه در این‬ ‫مسیر است‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬
‫شنبه‌هاباگالری‌گردی«هنرمند»‬ ‫‪ 21‬افتتاحیه و‪ 47‬فرصت گالری‌گردی‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1135‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫اخبار‬ ‫توسعه هنرهای تجسمی در منطقه آزاد کیش‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشــترک معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه توسعه هنرهای‬ ‫تجســمی امضا شد‪ .‬ســید مجتبی حســینی‪ ،‬معاون امور هنری و‬ ‫غالمحســین مظفری‪ ،‬مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش تفاهم‬ ‫نامه همکاری برای تبدیل کیش به عرصه ای برای توســعه هنرهای‬ ‫تجسمی امضا کردند‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد موزه هنرهای‬ ‫معاصــر کیش و مدرســه هنر در کیش راه انــدازی و زمینه فعالیت‬ ‫صنایع مرتبط با هنرهای تجســمی در منطقه آزاد کیش فراهم شود‪.‬‬ ‫تبدیل منطقه آزاد کیش به عرصه ای برای توسعه هنرهای تجسمی‬ ‫با ایجاد موزه هنرهای معاصر کیش‪ ،‬مدرسه هنر و حمایت از فعالیت‬ ‫صنایع مرتبط با هنرهای تجســمی محور تفاهــم نامه معاونت امور‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سازمان منطقه آزاد کیش‬ ‫است‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه کیش پس از تهران‪ ،‬کرمان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اهواز و آبادان دارای موزه هنرهای معاصر میشود‪ .‬این تفاهم نامه در‬ ‫ادامه نشســت‌های سال گذشته معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و سازمان منطقه آزاد کیش امضا شده است‪.‬‬ ‫آدینــه ‪ 11‬مردادماه هنرمنــدان عرصه هنرهای‬ ‫تجســمی در گالری‌های تهران حاضر شده‌اند تا‬ ‫عکس‪‎‬هــا‪ ،‬آثار حجمی و نقاشــی‌های خود را در‬ ‫معرض دید عالقه‌مندان بــه هنر قرار دهند‪ .‬این‬ ‫هفته با ‪ 21‬افتتاحیــه‪ ،‬گالری‌های تهران میزبان‬ ‫عالقمندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫آوای هنر‪ :‬گزیده آثاری از بزرگان آبرنگ ایران ‪11‬‬ ‫تا ‪ 25‬مرداد در گالری آوای هنر به نشانی خیابان‬ ‫فرشــته‪ ،‬خیابان بوسنی‪ ،‬بن‌بست پناهی‪ ،‬پالک ‪1‬‬ ‫به نمایش درمی‌آید‪.‬‬ ‫انتظامی‪ :‬نمایشگاه گروهی “قابی دیگر” ‪ 11‬تا ‪16‬‬ ‫مردادماه در نگارخانه انتظامی به نشــانی خیابان‬ ‫شریعتی‪ ،‬باالتر از مطهری‪ ،‬روبروی فروشگاه اتکا و‬ ‫شهرکتاب پالک ‪ ۶۰۸‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ ۵‬برپاست‪.‬‬ ‫ای جی‪ :‬نمایشــگاه عکس “استعداد ای ‪ .‬جی ‪”1‬‬ ‫از ‪ 11‬تا ‪ 17‬مرداد در گالری ‪ Ag‬واقع در خیابان‬ ‫کریم‌خان‪ ،‬خیابان عضدی جنوبی‪ ،‬پالک ‪ 43‬برپا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایده‪ :‬نمایشــگاه مجســمه‌های علیرضا فریدنی با‬ ‫عنوان “پدر زمین” ‪ 11‬تا ‪ 15‬مردادماه در گالری‬ ‫ایده به نشــانی کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان ســنائی‪،‬‬ ‫خیابان هجدهم‪ ،‬شــماره ‪ 26‬میزبان هنردوستان‬ ‫است‬ ‫ثالــث‪ :‬رویداد “مکاشــفات شــخصی” با حضور‬ ‫تعدادی از نویســندگان‪ ،‬نقاشان و نوازندگان ‪10‬‬ ‫تا ‪ 16‬مرداد در گالری ثالث برپاســت‪ .‬این گالری‬ ‫در خیابان کریم‌خان زند‪ ،‬بین ایرانشهر و ماهشهر‪،‬‬ ‫شماره ‪ ١٤٨‬قرار دارد‪.‬‬ ‫زرنا‪ :‬نمایشــگاه گروهی “عشقه” با گردآوری رویا‬ ‫شهسوار ‪ 11‬تا ‪ 16‬مرداد در گالری زرنا به نشانی‬ ‫خیابان شهرآرا‪ ،‬خیابان ‪ ،13‬پالک ‪ ،12‬طبقه دوم‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫شکوه‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی ماهرخ طاهری با نام‬ ‫“ژولیــت” ‪ 11‬تــا ‪ 16‬مــرداد در گالری شــکوه‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند برای تماشــای‬ ‫این آثار به نشــانی فرمانیه‪ ،‬بلوار شهید اندرزگو‪،‬‬ ‫خیابان ســلیمی شمالی‪ ،‬کوچه امیر نوری‪ ،‬پالک‬ ‫‪ 19‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شلمان‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشى‪ ،‬نقاشی‌خط و‬ ‫مجسمه “فرگشــت” با کیوریتوری مهسا قاسمی‬ ‫و رضا شاه‌حســینى ‪ 11‬تا ‪ 16‬مــرداد در گالری‬ ‫شــلمان برگزار می‌شود‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به‬ ‫نشانی میرداماد‪ ،‬نرسیده به شریعتی‪ ،‬رودبارغربی‬ ‫(جنوبی)‪ ،‬کوچه کاووســی‪ ،‬پــاک ‪ 27‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شیث‪ :‬نمایشگاه نقاشی دنیا عبداللهی با نام “دنیا”‬ ‫‪ 11‬تــا ‪ 16‬مرداد در نگارخانه شــیث به نشــانی‬ ‫چهــارراه ولیعصر‪ ،‬ضلع جنوبی پارک دانشــجو‪،‬‬ ‫کوچه شیرزاد شرقی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫علیها‪ :‬اولین فســتیوال پرفورمنس “بن بست” از‬ ‫‪ 11‬تا ‪ 25‬مردادماه ‪ 98‬همه روزه به جز شنبه‌ها‪،‬‬ ‫راس ســاعت ‪ 19‬در گالری علیهــا تهران میزبان‬ ‫عالقه‌مندان به این هنر خواهد بود‪ .‬این گالری در‬ ‫خیابان شریعتی‪ ،‬نرسیده به میدان قدس‪ ،‬کوچه‬ ‫ماهروزاده‪ ،‬کوچه رمضانیان‪ ،‬ابتدای کوچه احمدی‬ ‫مقدم (ایزد)‪ ،‬پالک ‪ ،31‬طبقه اول قرار دارد‪.‬‬ ‫فرشــته‪ :‬نمایشگاه گروهی عکس “آن” ‪ 11‬تا ‪25‬‬ ‫مرداد در گالری فرشــته برپاســت‪ .‬این گالری به‬ ‫نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬پایین‌تر از پل صدر‪ ،‬جنب‬ ‫شهر کتاب فرشته قرار دارد‪.‬‬ ‫فرهنگسرای نیاوران‪ :‬نمایشگاه عکس برگزیدگان‬ ‫دوربین‪.‬نت ‪ 11‬تا ‪ 25‬مرداد در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این‬ ‫نمایشگاه به آدرس خیابان پاسداران‪ ،‬مقابل پارک‬ ‫نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کاما‪ :‬نمایشــگاه مجســمه محمد مقدسی ‪ 11‬تا‬ ‫‪ 16‬مرداد در گالری کاما برپاســت‪ .‬این گالری به‬ ‫نشانی خیابان پاســداران‪ ،‬خیابان گلستان دهم‪،‬‬ ‫پالک ‪ 24‬طبقه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان‪ :‬نمایشگاه “صد اثر‪ ،‬صد هنرمند” ‪ 11‬تا‬ ‫‪ 30‬مرداد در گالری گلســتان به آدرس دروس‪،‬‬ ‫خیابان شــهید کماســایی‪ ،‬شــماره ‪ ۳۴‬برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫الله‪ :‬نمایشــگاه گروهی تصویرگری “گل و مرغ و‬ ‫کالغ” ‪ 11‬تا ‪ 23‬مرداد در نگارخانه الله برپاست‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان می‌توانند به نشــانی خیابان دکتر‬ ‫فاطمی‪ ،‬ضلع شمالی پارک الله‪ ،‬روبروی پارکینگ‬ ‫طبقاتی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ماه‪ :‬نمایشــگاه تابســتانه گالری ماه ‪ 11‬مرداد تا‬ ‫‪ 26‬شهریور در گالری ماه برپاست‪ .‬گالری ماه در‬ ‫خیابان آفریقا‪ ،‬بلوار گلستان‪ ،‬شماره ‪ ۲۶‬قرار دارد‪.‬‬ ‫مرکز نبشــی‪ :‬نمایشــگاه عکس محمــد صیاد با‬ ‫نــام “اقلیم حیرانی” ‪ 11‬مرداد تا ‪ 8‬شــهریور در‬ ‫مرکز نبشی به نشــانی میدان هفت تیر‪ ،‬خیابان‬ ‫کریم‌خــان‪ ،‬خیابــان اســتاد نجات‌اللهی‪ ،‬کوچه‌‬ ‫خسرو‪ ،‬پالک ‪ ۵١‬برپاست‪.‬‬ ‫نگر‪ :‬نمایشگاه گروهی آثار تجسمی “انسان معاصر‬ ‫‪ ”3‬از ‪ 11‬تا ‪ 16‬مــرداد در نگارخانه نگر واقع در‬ ‫قیطریــه‪ ،‬ضلع جنوبی پارک‪ ،‬خیابان روشــنایی‪،‬‬ ‫کوچه دالرام‪ ،‬پالک ‪ ،33‬زنگ سوم برپاست‪.‬‬ ‫هما‪ :‬نمایشگاه نقاشی شادی اجباری با نام “پدید‬ ‫آمدن هیــوال” ‪ 11‬تا ‪ 22‬مــرداد در گالری هما‬ ‫واقــع در خیابان کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان ســنایی‪،‬‬ ‫کوچه چهارم غربی‪ ،‬پــاک ‪ ،۸‬واحد یک میزبان‬ ‫هنردوستان است‪.‬‬ ‫هم‌رس‪ :‬دومین نمایشگاه گروهی “دفتر طراحی”‬ ‫از ‪ 11‬مرداد در فضای هنری هم‌رس به نشــانی‬ ‫خیابــان ولیعصر‪ ،‬نرســیده به میــدان تجریش‪،‬‬ ‫روبروی پمپ بنزین باغ فردوس‪ ،‬جنب بانک مهر‬ ‫ایران‪ ،‬شماره ‪ ،۲۹۹۶‬طبقه ‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫هور‪ :‬نمایشــگاه آثار طراحی نازیــا مقدم ‪ 11‬تا‬ ‫‪ 28‬مرداد در گالری هور برپاســت‪ .‬این گالری در‬ ‫خیابان مطهری‪ ،‬خیابان میرزای شیرازی شمالی‪،‬‬ ‫کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪ 12‬قرار دارد‪.‬‬ ‫ادامه نمایشگاه‌های گذشته‪:‬‬ ‫اُ‪ :‬نمایشــگاه آثار بویه سادات نیا‪ ،‬حامد حیدری و‬ ‫مرتضی متقی تا ‪ 15‬مرداد در گالری ا ُ به نشــانی‬ ‫خیابان ســنایی‪ ،‬خیابان شاهین (خدری)‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،18‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫آرتیبیشن‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشی “تن ها” تا‬ ‫‪ 13‬مرداد در گالری آرتیبیشــن به نشانی خیابان‬ ‫شــریعتی‪ ،‬پایین تر از حسینیه ارشــاد‪ ،‬خیابان‬ ‫کوشــا‪ ،‬خیابان ناصری‪ ،‬خیابان قنــدی (دریا) ‪،‬‬ ‫پالک ‪ 6‬برپاست‪.‬‬ ‫آریا‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشی “ریشه ها” تا ‪25‬‬ ‫مرداد در گالری آریا بــه آدرس خیابان ولیعصر‪،‬‬ ‫باالتر از ســه راه دکتر بهشتی‪ ،‬کوی زرین‪ ،‬پالک‬ ‫‪ 10‬برقرار است‪.‬‬ ‫انگار‪ :‬نمایشــگاه گروهی “خــود” تا ‪ 17‬مرداد در‬ ‫گالری انگار به نشــانی شــیخ بهایی جنوبی‪ ،‬برج‬ ‫های ‪ ، A S P‬همکف تجاری‪ ،‬پالک ‪ ٦٥‬برپاست‪.‬‬ ‫ایرانشــهر‪ :‬نمایشگاه آثار شهروز صدر فرزانه با نام‬ ‫“گل گاو زبان” تا ‪ 25‬مرداد در گالری ایرانشــهر‬ ‫برپاســت‪ .‬این گالری در خیابــان کریم‌خان زند‪،‬‬ ‫خیابان شــهید عضدی‪ ،‬خیابان سپند‪ ،‬پالک ‪69‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫باغ موزه هنرایرانی‪ :‬نمایشگاه گروهی تصویرسازی‬ ‫“نگاره امید” تــا ‪ 14‬مرداد در گالری پردیس باغ‬ ‫موزه هنر ایرانــی برپا اســت‪ .‬عالقه‌مندان برای‬ ‫بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نشانی خیابان‬ ‫ولی عصــر‪ ،‬باالتر از پــارک وی‪ ،‬خیابان فیاضی‪،‬‬ ‫خیابان بوســنی هرزگوین‪ ،‬سه راه دکتر حسابی‪،‬‬ ‫باغ موزه هنرایرانی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تم‪ :‬نمایشــگاه گروهی چاپ دستی تا ‪ 14‬مرداد‬ ‫در گالــری تم برپاســت‪ .‬این گالــری در خیابان‬ ‫کریم‌خان زند‪ ،‬نجات‌الهی شــمالی‪ ،‬کوچه زبرجد‪،‬‬ ‫پالک ‪ 10‬قرار دارد‪.‬‬ ‫دیلمان‪ :‬نمایشــگاه نقاشی حامد مصطفوی با نام‬ ‫“ســفر به درون‪ ،‬کشــف برون” تا ‪ 25‬مرداد در‬ ‫گالری دیلمان برپاســت‪ .‬این گالری به نشــانی‬ ‫خیابان شریعتی‪ ،‬خیابان پورمشکانی‪ ،‬شماره ‪50‬‬ ‫میزبان عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫ساربان‪ :‬نمایشگاه نقاشــی احسان ارجمند با نام‬ ‫“ در متن تــن” تا ‪ 14‬مرداد در گالری ســاربان‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقمندان می‌توانند به نشانی خیابان‬ ‫ســهروردی شــمالی‪ ،‬خیابان هویزه غربی‪ ،‬نبش‬ ‫شــهید یوســفی‪ ،‬پالک ‪ ،130‬طبقه اول مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سیحون‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشی “تکه ها” فراز‬ ‫ناصر شــریف‪ ،‬کتایون معادلیان و یاسمن رسولی‬ ‫تا ‪ 16‬مرداد در گالری ســیحون به نشانی خیابان‬ ‫وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪ ،‬پالک ‪ 1‬برپاست‪.‬‬ ‫شیرین‪ :‬نمایشــگاه نقاشی شــیما فریدنی با نام‬ ‫“دوئت بــا پارتیتور رنگی” و نمایشــگاه گروهی‬ ‫مجسمه “روایتهای حلقه” تا ‪ 16‬مرداد در گالری‬ ‫شیرین برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به آدرس‬ ‫خیابان کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬کوچه ‪13‬‬ ‫شماره ‪ 5‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فرمانفرما‪ :‬نمایشگاه آثار ایمان لعلی با نام “عهد”‬ ‫تا ‪ 18‬مرداد در گالری فرمانفرما به نشانی خیابان‬ ‫کریم‌خان زند‪ ،‬خردمند شــمالی‪ ،‬کوچه اعرابی ‪۲‬‬ ‫برپاســت‪ .‬گالری مستقل تهران‪ :‬نمایشگاه نقاشی‬ ‫نگین خامســی بــا عنوان “فصل وصــل” تا ‪15‬‬ ‫مرداد در گالری مستقل تهران به نشانی چهارراه‬ ‫ولیعصر‪،‬ضلع شــرقی پارک دانشجو(تئاترشهر)‪،‬خ‬ ‫رازی پالک ‪ 50‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ماه مهر‪ :‬نمایشــگاه گروهی سرامیک و مجسمه‬ ‫شاگردان پرویز تناولی تا ‪ 18‬مرداد در گالری ماه‬ ‫مهر به نشانی خیابان آفریقا‪ ،‬کوچه نیلوفر‪ ،‬پالک‬ ‫‪ 7‬برپاست‪.‬‬ ‫محســن‪ :‬نمایشــگاه عکس‌های مهدی خندان و‬ ‫وحید دشــتیاری تا ‪ 16‬مرداد در گالری محسن‬ ‫برپاســت‪ .‬گالری محسن در خیابان ظفر‪ ،‬خیابان‬ ‫ناجی‪ ،‬خیابان فرزان‪ ،‬کوچه نوربخش‪ ،‬بلوار مینای‬ ‫شرقی‪ ،‬پالک ‪ 42‬قرار دارد‪.‬‬ ‫والی‪ :‬نمایشــگاه عکس امیرحسین شایگان با نام‬ ‫“نامرئی ها” تا ‪ 15‬مرداد در گالری والی به نشانی‬ ‫میــدان ونک‪ ،‬خیابان شــهید خدامی‪ ،‬پالک ‪72‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫اعتماد نگارستان‪ :‬نمایشگاه نقاشی فریبا فرقدانی‬ ‫با نام “پنداری دیگر” تا ‪ 22‬مرداد درگالری اعتماد‬ ‫نگارســتان به نشــانی‪ ،‬میدان بهارستان‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان میزبان عالقمندان است‪.‬‬ ‫خاک‪ :‬نمایشــگاه ســاالنه خاک تا ‪ 15‬مرداد در‬ ‫گالری خاک واقع در خیابان شــریعتی‪ ،‬دوراهی‬ ‫قلهــک‪ ،‬خیابــان بصیری‪ ،‬کوچه ژیــا‪ ،‬پالک ‪1‬‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫دستان‪ : 2+‬نمایشــگاه چاپ دستی سینا چوپانی‬ ‫با نام “معصیت” تا ‪ 11‬مرداد در گالری دستان‪2+‬‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی خیابان‬ ‫فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شــماره‪ 8‬طبقه ‪ 2‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫راه ابریشم‪ :‬نمایشگاه آثار برگزیده جایزه عکاسی‬ ‫مینیمالیسم تا ‪ 20‬مرداد در گالری راه ابریشم به‬ ‫نشــانی بلوار کشاورز‪ ،‬بین خیابان وصال و قدس‪،‬‬ ‫پالک ‪ ۲۱۰‬برپاست‪.‬‬ ‫زیرزمین دستان‪ :‬نمایشگاه نقاشی طلوع ناصری با‬ ‫نام “جاده فرعی” تا ‪ 11‬مرداد در گالری زیرزمین‬ ‫دســتان برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی‬ ‫خیابان فرشــته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ 6‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ا ِو‪ :‬نمایشگاه گروهی “روح جمعی “ ‪ 4‬تا ‪ 11‬مرداد‬ ‫در گالری ا ِو به نشــانی بلــوار افریقا ‪ -‬پایین تر از‬ ‫پل همت ‪ -‬نبــش کوچه پالیزوانی(هفتم گاندی)‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫نیــان‪ :‬نمایشــگاه نقاشــی‌های مهــدی عربی و‬ ‫نمایشــگاه چیدمان امید آفریــن‌زاد تا ‪ 11‬مرداد‬ ‫در گالــری نیان به نشــانی بلــوار اندرزگو‪ ،‬بلوار‬ ‫صبا‪ ،‬کوچه شب‌نما‪ ،‬نبش کوچه گوهر‪ ،‬شماره ‪۲‬‬ ‫برپاست‪ .‬اعتماد‪ :‬نمایشگاه نقاشی سیمین کرامتی‬ ‫بــا نام “ســپوکو‪ /‬لبه ابر” در گالــری اعتماد ‪ 1‬و‬ ‫نمایشگاه آثار شاهین نوروزی با نام “فضای سبز”‬ ‫در گالری اعتماد ‪ ،2‬تا ‪ 15‬مرداد برپاست‪ .‬گالری‬ ‫اعتماد به نشانی خیابان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪،‬‬ ‫بن بست شیرودی‪ ،‬پالک ‪ ۲۵‬میزبان عالقه‌مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫روایت هنری هنرمندان چینی از آنچه در تهران دیدند‬ ‫پنــج هنرمند چینی پس از یــک ماه اقامت در ایــران به خلق آثار‬ ‫هنری مرتبط با فضای ایران پرداختند‪ .‬کارگاه نمایش آثار هنرمندان‬ ‫منتخب چینی اقامتگاه فرهنگی ‪ -‬هنری کوشک روز جمعه ‪ ۴‬مرداد‬ ‫‪ ۹۸‬در پلتفــرم دیگر برگزار شــد‪ .‬وی فی‪ ،‬کیــن چانگ‪ ،‬بائو داچن‪،‬‬ ‫لینیو زو و هانگ جوآن پنج هنرمند جوان چینی بودند که آثار خلق‬ ‫شــده در طول یک ماه حضورشان در ایران را در این روز به نمایش‬ ‫درآوردند‪.‬‬ ‫اقامتــگاه فرهنگی ‪ -‬هنری کوشــک ســال ‪ ۱۳۹۳‬در تهران آغاز به‬ ‫کار کرد و اســاس فعالیت‌های کوشــک بر پایــه برنامه‌های تبادل‬ ‫هنرمندان اســت که با همکاری موسســات و اقامتگاه‌های فرهنگی‬ ‫و هنری در سرتاســر جهان انجام می‌گیرد‪ .‬اقامتــگاه ارگان هاوس‬ ‫واقع در چونگ‌کینگ و گالری ردگیت در پکن جزو اولین موسساتی‬ ‫هســتند که اقامتگاه کوشــک از ابتدای فعالیت خود در سال ‪ ۹۳‬با‬ ‫آن‌ها همکاری کرده است‪ .‬اولین هنرمندانی که در اقامتگاه فرهنگی‬ ‫هنری کوشــک اقامت کردند از کشــور چین بوده‌اند و این همکاری‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫هــدف از برگــزاری کارگاه نمایش برای هنرمنــدان بین‌المللی‪ ،‬در‬ ‫اختیار قرار دادن فرصتی اســت که آنهــا بتوانند آثاری که در طول‬ ‫یک ماه اقامت‌شان خلق کرده‌اند را با مخاطبین به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫از هنرمنــدان انتظار نمی‌رود که در طول یک ماه بتوانند اثری کامل‬ ‫بیافریننــد و آن را در قالب نمایشــگاه برگزار کنند‪ ،‬از این رو اســم‬ ‫رویداد “کارگاه نمایش” یا ‪ open studio‬اســت تا مخاطب بداند‬ ‫با یک نمایشــگاه روبرو نمی‌شود و صرفا قرار است تجربه‌ای از آثاری‬ ‫به دســت آورد که هنرمند بین‌المللی از برخــورد یک ماهه خود با‬ ‫محیط جدید داشته و براساس آن دست به خلق اثری زده که ممکن‬ ‫است تمام شده نیز نباشد‪ .‬در ادامه این گزارش نگاهی داریم به آنچه‬ ‫هنرمندان چینی در مدت یک ماه اقامت خود در ایران خلق کردند‪.‬‬ ‫هانگ جوآن (نقاشــی آبستره‪ ،‬رنگ روغن و کالژ کاغذ و پارچه روی‬ ‫نقاشی)‬ ‫جوآن از نقاشی آبستره برای بیان درونیات خودش استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫به نظر او بهترین شــیوه برای بیان ایــده‌ای که در ذهنش می‌گذرد‬ ‫نقاشــی انتزاعی اســت‪ .‬او در این راه از کالژ پارچه و کاغذ نیز بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬در کارگاه نمایش روز جمعه ‪ 4‬مرداد تعدادی از نقاشــی‌ها و‬ ‫کالژهای او به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫بائو داچن (ویدیو‪ ،‬ســازه خشــت و گل‪ ،‬فتومونتــاز در ابعاد بزرگ‪،‬‬ ‫ترکیب صدا و ویدیو)‬ ‫داچن قصد داشت که پیوند تاریخ طوالنی ایران و زندگی مدرن امروز‬ ‫را نشــان دهد‪ .‬در واقع نوعی تضاد در کارهایش دیده می‌شود‪ ،‬مثال‬ ‫عکــس او مونتاژی از چند عکس تاریخی و خیابان‌ها و ماشــین‌های‬ ‫مــدرن ایران بود‪ .‬رنگ آبی فتو مونتاژ بــه این دلیل بود که هنرمند‬ ‫ایــران را به این رنگ می‌دید‪ .‬همچنین به ســابقه جاده ابریشــم و‬ ‫ارتباطی که بین ایران و چین در انتقال کاال وجود داشته اشاره کرده‬ ‫است‪ .‬داچن به نجوم بسیار عالقه دارد و سازه خشت و گل نمادی از‬ ‫رصدخانه‌های ایران بود‪ .‬داچن در ویدیوهایش احساس خود را درباره‬ ‫قلمرویی بیان می‌کند که هم ناآشنا است و هم چیزهایی در مورد آن‬ ‫می‌داند‪ .‬همچنین او در کارش به حس مکان و زمان اشــاره می‌کند‪.‬‬ ‫جادوی مکان‪ ،‬زمان و اتفاقاتی که فرازمانی و فرامکانی هستند مورد‬ ‫توجه داچن بوده اســت‪ .‬در کارگاه نمایش روز جمعه سازه خشت و‬ ‫گل‪ ،‬فتومونتاژ آبی رنگ و دو ویدیو از او به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫وی فی (ســازه سیمانی با استفاده از توری فلزی‪ ،‬رنگ اکریلیک‪ ،‬فلز‬ ‫طالیی)‬ ‫وی فی با استفاده از تیرهای چوبی‪ ،‬قابی به وجود آورد و توری فلزی‬ ‫را درون آن قرار داد‪ .‬ســپس سیمان آماده شده را روی آن ریخت و‬ ‫اجازه داد کمی خودش را بگیرد‪ .‬بعد فلزهای طالیی که شــمایلی از‬ ‫قناری بودند را درون آن قرار داد و اجازه داد سفت شود‪ .‬پس از آن با‬ ‫رنگ اکریلیک مشکی آنها را سیاه کرد‪ .‬فی با خلق این اثر به فضایی‬ ‫که اکنون در ایران وجود دارد‪ ،‬اشــاره می‌کند و آن را به معدن زغال‬ ‫سنگی تشبیه کرده است که در صورت وجود گاز قناری دست از آواز‬ ‫می‌کشــد و در نهایت می‌میرد‪ .‬تابلوی ســیمانی سیاه رنگ به همراه‬ ‫فلزهای طالیی اثری بود که از این هنرمند به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫کین چانگ (ســیمان‪ ،‬چسب سیلیکون‪ ،‬اشــیای حاضر آماده یافت‬ ‫شده در کوچه و خیابان‪ ،‬چمدان)کین قصد داشت با ساخت چمدان‬ ‫سیمانی و اشیاء قدیمی رها شده‪ ،‬فضایی ترک شده را نشان دهد که‬ ‫هنوز ردپای حضور انســان در آن‌ها دیده می‌شود‪ .‬اشیایی که روزی‬ ‫مورد اســتفاده بودند و حاال رها شده‌اند و انگار دوباره به آن‌ها ارزش‬ ‫داده شده است‪ .‬چمدان سیمانی با اشیایی بیرون زده اثر هنری کین‬ ‫در کارگاه نمایش بود‪.‬‬ ‫لینیو زو (ویدیو)‬ ‫لینیو با اســتفاده از چادر قاجاری بــه محدودیت‌های دوران تاریخی‬ ‫ایران به خصوص قاجاریه اشــاره داشــت‪ .‬در واقع او معتقد بود که‬ ‫ســوء مدیریت دوره قاجار منجر به این محدودیت‌ها شــده است‪ .‬در‬ ‫این ویدیو فرد در نهایت از پا می‌افتد و انتخاب اســم “رویا” برای این‬ ‫ویدیو و تلفیق چند صحنه ناهمگون‪ ،‬در واقع به آشــفتگی و خیالی‬ ‫بودن اشــاره می‌کند‪ .‬ویدیویی تلفیقی از صحنه‌های ناهمگون‪ ،‬اثری‬ ‫بود که از لینیو در کارگاه نمایش ارائه شد‪.‬‬
‫نیوشا روزبان‬ ‫میهمانیسینماییآقایرشیدپوردرکیش‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1135‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫نقد‬ ‫نگاهی به فیلم «قصر شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی‬ ‫فیلمی که ارام ارام‬ ‫در ذهن مخاطب رسوب می‌کند‬ ‫حمیدرضاکاظمی‌پور‬ ‫«قصر شــیرین» آخرین ساخته رضا میرکریمی بی شک بازگشت دوباره‬ ‫اوســت به سینمای ســرحال و بی پیرایه ی خود در سال‌های نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬ســینمایی که دغدغه مند است و در عین سادگی و روانی حرفهای‬ ‫زیادی نیز برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫چیزی که در “قصر شیرین” بسیار قابل تامل است و بعد از تماشای فیلم‬ ‫مخاطب خود را به شــدت درگیر می‌کند جنس روایت میرکریمی است‪،‬‬ ‫روایتــی که ارام ارام در ذهن مخاطب خود رســوب می‌کند و در انتها به‬ ‫شدت آن را متاثر می‌سازد‪.‬‬ ‫میرکریمــی در “قصر شــیرین” همچون آثار قبلــی‌اش مثل “به همین‬ ‫ســادگی” بدون هیــچ هیاهو و بگیر و ببندی موقعیت ســازی میکند و‬ ‫با خلق موقعیت‌های درخشــان‪ ،‬و قرار دادن کاراکترهایش در آن چالش‬ ‫اصلی فیلم را شکل می‌دهد‪.‬‬ ‫کاراکترهایــی که بســیار هوشــمندانه هیچکــدام به آنتیگونیســت و‬ ‫پروتاگونیست نزدیک نمی‌شوند و سرشار از الیه‌های خاکستری و انسانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فیلمنامه قصر شــیرین اگرچه از کاراکترها و شخصیت‌های چندانی بهره‬ ‫نمی‌برد و بســتر فیلم در یک لوکیشــن جاده ای شکل می‌گیرد و قوام‬ ‫می‌یابد اما از روایت قابل قبولی برخوردار اســت و نویسندگان فیلمنامه‬ ‫به خوبی توانسته اند با فضاسازی مناسب‪ ،‬مخاطب خود را همراه سازند‪.‬‬ ‫آنچه که در “قصر شــیرین” بیش از هر چیز مایل به پرداخت آن هستم‬ ‫بی شک توجه به ریتم و ضرباهنگ فیلم است‪.‬‬ ‫فیلــم در ظاهر از یک ریتم بیرونی ملایم‪ ،‬تــا اندازه ای کند و کم تنش‬ ‫برخوردار است اما بر خالف شکل ظاهری آن‪ ،‬ریتم درونی فیلم به شدت‬ ‫خوب کار می‌کند و کاراکترها به سرعت برای مخاطب شکل می‌گیرند و‬ ‫قصه را به جلو می‌برند ‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت در این شــکل از فیلمســازی عدم بمباران اطالعاتی‬ ‫مخاطــب در ابتــدای فیلــم اســت و فیلمســاز بــا درک درســت از‬ ‫فیلمنامه‪،‬همچــون فرمت فیلم‌های جــاده ای اطالعات فیلم را در طول‬ ‫مسیر سفر به مخاطب تزریق می‌کند و همواره او را تشنه نگه می‌دارد‪.‬‬ ‫“ قصرشــیرین” جــدای از فیلمنامه خــوب و کارگردانی هوشــمندانه‬ ‫میرکریمی از فصل‌های موثر در بازیگری نیز برخوردار است که به راحتی‬ ‫نمی‌توان از کنار آن گذشــت و عالوه بر بازی بسیار خوب و هدایت شده‬ ‫حامد بهداد به هیچ وجه بازی درخشــان پســربچه فیلم را نمی‌توان از‬ ‫خاطر برد‪.‬‬ ‫به عقیده نگارنده بازیگر پســربچه فیلم با بازی بسیار درونی‪ ،‬کم دیالوگ‬ ‫و بســیار اگاه به محیط‪ ،‬اتمسفر و فضای فیلم یگ سر و گردن از تمامی‬ ‫بازیگران فیلم جلوتر اســت و بر خالف دختر بچه فیلم که شیرینی‌های‬ ‫مشابه آن را در بسیاری از دیگر نمونه‌های سینمایی می‌توان یافت‪ ،‬از یک‬ ‫بازی خیره کننده و به شدت آگاهانه برخوردار است ‪.‬‬ ‫باید گفت آنچه که از “قصر شــیرین” بــه عنوان اثری موفق در کارنامه‬ ‫میرکریمی می‌توان یاد کرد یکدســتی اثر در تمامی عناصر فیلم اســت‪،‬‬ ‫موســیقی فیلم بدون آنکه سوار بر اثر شود به شدت همراه اثر است و در‬ ‫طراحی صحنه و فضاسازی چیزی ذوق مخاطب را کور نمی‌کند‪ .‬در انتها‬ ‫توجه به این نکته را فراموش نکنیم که ســینمای امروز ایران با آثاری با‬ ‫ساختارهای بسیار شتاب زده و بعضا نامتناجس شدیدا به روایت‌های کم‬ ‫هیاهو اما موثر همچون “ قصر شیرین” نیازمند است‪.‬‬ ‫«سینماتورز»چهدست‌آوردیداشت؟!‬ ‫نخســتین دوره جشنواره «سینماتورز» به مســئولیت رضا رشیدپور با حضور‬ ‫محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات‪ ،‬حســین انتظامی رییس ســازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر و جمعی‬ ‫از اهالی ســینما و تلویزیون در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم رضا رشیدپور گفت‪ :‬در شب گرم سینمای ایران در کیش‬ ‫دور هم جمع شده‌ایم‪ ،‬در تهران این همه هنرمند هم به سختی دور هم جمع‬ ‫می‌شوند اما بیش از ‪ ۶۰‬سینماگر در این جزیره حضور پیدا کرده‌اند‪ .‬وی خطاب‬ ‫به وزیر ارتباطات بیان کرد‪ :‬به رییس جمهور بگویید مردم کیش بسیار سختی‬ ‫می‌کشــند اما مردم به شما رای داده‌اند و از شما انتظار دارند‪ .‬رشیدپور توضیح‬ ‫داد‪ :‬اکثر فیلم‌هایی که در گیشه و جشنواره‌های جهانی موفق می‌شوند کشور‬ ‫را یک ویرانه و مخروبه و پر از معتاد نشــان می‌هند حتی در به تصویر کشیدن‬ ‫جلوه‌های طبیعی جغرافیایی نیز کم‌کاری می‌کنند‪ .‬بعد کشورهای دیگر موالنا یا‬ ‫ابن سینا را از آن خود می‌کنند‪ ،‬همه برای این کشور جان کنده‌ایم اما تا زمانی‬ ‫که به داشته‌های هویتی‪ ،‬طبیعی و فرهنگی خود نبالیم در اروپا‪ ،‬ایران را با عراق‬ ‫اشتباهمی‌گیرند‪.‬‬ ‫بودجه «جشن سینمایی کیش» از کجا آمد؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این روزها ورود پول‌های عجیب و غریب در ســینما بسیار زیاد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اما درباره بودجه برگزاری این جشن باید بگویم که ‪ ۵‬سال است‬ ‫به دنبال برگزاری این جشن بودم و پیشنهادهای بسیاری چه پول‌های تمیز و‬ ‫کثیف برای برگزاری این جشن به من شد‪ ،‬اما در نهایت با شرکت «تاپ تورز»‬ ‫که کارشان فروش بلیت هواپیما به مردم است و معلوم است که پولشان از کجا‬ ‫می‌آید همکاری کردیم‪ ،‬این را هم باید بگویم که برای برگزاری این جشن هیچ‬ ‫دستمزدی دریافت نکرده‌ام‪ .‬مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم‬ ‫در بخش دیگری از این مراســم گفت‪ :‬در دهه ‪ ۶۰‬مردان بی ادعا کشــور را از‬ ‫بحران نجات داده‌اند که از آن مردان می‌توان به شهید محمود کاوه اشاره کرد‪،‬‬ ‫امروز نیز مردم نیاز به چنین مردان بی ادعایی دارند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬هنرمندان و‬ ‫سینماگران از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور هستند و امیدوارم بتوانیم‬ ‫با حضور این هنرمندان‪ ،‬کیش تبدیل به منطقه‌ای برای صدور هنر به دنیا شود‪،‬‬ ‫ما آماده این کار هستیم و چنین بستری را فراهم می‌کنیم و تالش می‌کنیم در‬ ‫ســال‌های آینده ‪ ۷‬مرکز فرهنگی هنری و موزه را تاسیس کنیم‪ .‬امیدوارم که‬ ‫بتوانیم دبیرخانه دائمی این جشنواره را در کیش داشته باشیم‪ ،‬البته جشنواره‬ ‫فیلم موج نیز اواخر مرداد ماه برگزار می‌شود‪ .‬در ادامه این مراسم‪ ،‬از آثار سینمایی‬ ‫که در به تصویر کشیدن جغرافیا و طبیعت کشور تالش کرده اند‪ ،‬تقدیر شد‪ .‬از‬ ‫عباس امینی و حامد علی کرد‌‪ ،‬کارگردان و بازیگر فیلم «هندی و هرمز» به دلیل‬ ‫توجه ویژه به هرمز تقدیر شد‪ .‬عباس امینی بیان کرد‪ ۹۹ :‬درصد از حاضران این‬ ‫فیلم را ندیده‌اند و امکان اکران عمومی هم ندارد چون بازیگر چهره ندارد‪ ،‬از دولت‬ ‫می‌خواهم که جلوی کارخانه‌ای که خاک این جزیره را می‌فروشد بگیرید‪ .‬در ادامه‬ ‫گوهر خیراندیش نیز بیان کرد‪ :‬امیدوارم این جشنواره تداوم داشته باشد‪ .‬در ادامه‬ ‫برای فیلم «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت اله به دلیل پرداختن به زیست‬ ‫بوم استان سیستان و بلوچستان از این کارگردان تقدیر شد که تندیس این جشن‬ ‫را پسر نعمت اله دریافت کرد و بیان کرد‪ :‬پدرم درگیر پیش تولید پروژه جدید‬ ‫خود است‪ .‬محمدرضا شریفی نیا نیز در بخشی از این مراسم بیان کرد‪ :‬خوشحالم‬ ‫چنین جشنواره‌هایی برگزار می‌شود و به این مسائل پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫تقدیر از علی نصیریان‬ ‫در ادامه مراســم هنرمندانی چون امین تارخ‪ ،‬آتیال پسیانی و حسین انتظامی‬ ‫رییس سازمان سینمایی و جواد آذری جهرمی برای تقدیر از علی نصیریان روی‬ ‫صحنه آمدند‪ .‬نصیریان گفت‪ :‬جمیله شیخی یکی از بزرگترین هنرمندان و یک‬ ‫رکن در ساختار تئاتر نو ایران بود‪ ،‬همکاری با امین تارخ در سربداران یک افتخار‬ ‫بود‪ ،‬آقای انتظامی نیز رییس سینمای ایران است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬آثار دراماتیک‬ ‫دنیا انگشت روی نقاط ضعف می‌گذارند و اینگونه نیست که سینمای ما به دنبال‬ ‫نمایش سیاهی باشد‪ ،‬البته توجه به تصویر کشیدن زیبایی‌های ایران بسیار مهم‬ ‫است‪ ،‬اما برای من بیش از هرچیز ارتباط انسانی که با مردم سرزمینم برقرار کردم‬ ‫از هر چیز مهم تر است‪ .‬آتیال پسیانی تاکید کرد‪ :‬برای من بسیار ارزشمند و مهم‬ ‫است که بتوانم پاسدار راه علی نصیریان باشم‪ .‬امین تارخ نیز بیان کرد‪ :‬سخت از‬ ‫کسی مانند علی نصیریان حرف زد‪ ،‬علی نصیریان از جمله کسانی است که نیاز‬ ‫نیســت درباره آن حرف زد چرا که بار عظیمی از تاریخ سینما تئاتر و تلویزیون‬ ‫ایــران را به همراه دارد‪ .‬انتظامی نیز تاکید کرد‪ :‬برای من باعث افتخار بود که از‬ ‫علی نصیریان تقدیر کنم‪.‬‬ ‫آذری جهرمی‌‪ :‬ساده‌اید که به حرف دولتمردان اعتماد کردید!‬ ‫آدری جهرمی نیز گفت‪ :‬نصیریان بی‌نیاز از این تقدیرها است چرا که در دل همه‬ ‫مردم جا دارد‪ ،‬بزرگ آقای ســریال شهرزاد امروز آقابزرگ سینمای ایران است‪.‬‬ ‫درباره جزیره هرمز باید بگویم که طرح خاک برداری از جزیره هرمز متوقف شده‬ ‫اســت و این جزیره بسیار زیبا است‪ .‬وزیر ارتباطاب در جواب به کنایه رشیدپور‬ ‫درباره اینکه چندی پیش اســحاق جهانگیری به کیش ســفر کرد و وعده داد‬ ‫یک هفته‌ای کیش را کن می‌کند اما شرایط اینجا بدتر شد! به مزاح گفت‪ :‬شما‬ ‫ساده‌اید که به حرف دولتمردان اعتماد کردید! در ادامه مراسم از فیلم کارگردان‬ ‫فیلــم «رضا» به کارگردانی علیرضا معتمدی برای توجه به زیبایی‌های شــهر‬ ‫نزند؛ صریح باش و نام کسانی که پولشان کثیف است بگو‪ .‬پول همه در سینما‬ ‫اصفهان تقدیر شد‪ .‬معتمدی هنگام دریافت جایزه خود بیان کرد‪ :‬متاسفانه کیش‬ ‫یک سینمای مناســب و درخور ندارد‪ ،‬امیدوارم در کیش و دیگر شهرها سالن‬ ‫سینما ساخته شود تا مردم بتوانند فیلم ببینند‪ .‬وی خطاب به انتظامی گفت‪ :‬ما‬ ‫در سینمای مستقل و بودجه شخصی تمام تالش خود را می‌کنیم تا فیلم‌های‬ ‫خوب بسازیم‪ ،‬امیدوارم شرایطی را فراهم کنید که فیلم‌های ما دیده شود‪.‬‬ ‫کثیف نیست و باید از افراد تشکر کرد که در سینما سرمایه گذاری می‌کنند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید به محیط زیســت توجه کرد چرا که اگر محیط زیست نداشته‬ ‫باشیم نه آب و نه نان داریم‪ .‬در ادامه مراسم برای فیلم «ایده اصلی» به کارگردانی‬ ‫آزیتا موگویی‪ ،‬از کارگردان‪ ،‬بهرام رادان‪ ،‬هانیه توسلی و مهرداد صدیقیان بازیگران‬ ‫این فیلم تقدیر شــدند‪ .‬آزیتا موگویی گفت‪ :‬من در این مملکت هیچ چیز بلد‬ ‫نیستم! ساخت این فیلم برای من بسیار سخت بود و هیچ حمایتی از این فیلم‬ ‫نشد‪ .‬هفته آینده ایده اصلی اکران عمومی می‌شود و امیدوارم از این فیلم حمایت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مسعود فروتن‪ :‬بدون رشیدپور تلویزیون چیزی کم دارد‬ ‫مســعود فروتن نیز بیان کرد‪ :‬سال‌ها اســت در تلویزیون کار می‌کنم اما وقتی‬ ‫رشیدپور در تلویزیون برنامه ندارد یعنی تلویزیون یک چیزی کم دارد‪ .‬در ادامه‬ ‫این مراسم برای فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫ساخت فیلم در چند استان از کارگردان‪ ،‬سیدحامد حسینی تهیه‌کننده فیلم‪،‬‬ ‫مسعود رایگان‪ ،‬بابک حمیدیان و مینا ساداتی‪ ،‬مهتاب نصیرپور‪ ،‬ستاره اسکندری‬ ‫که به جای وی الله اسکندری روی صحنه آمد‪ ،‬تقدیر شد‪ .‬باشه آهنگر نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس ساختن برای ما سخت شده و نه در ید‬ ‫دولت اســت و نه برای بخش خصوصی‪ ،‬فیلم‌های من از هزاران نفری است که‬ ‫برای زنده نگه داشــتن این تاریخ جان خود را از دســت داده اند اما انگار تاریخ‬ ‫برای ساخت فیلم‌های من به پایان رسیده است چرا که هیچ فریادرسی نیست‪.‬‬ ‫کیومرث پوراحمد نیز به حسین انتظامی برای راهی که در سینما انتخاب کرده‬ ‫تبریک گفت و ادامه داد‪ :‬به آقای جهرمی نیز می‌گویم شما که زورتان به مردم‬ ‫نمیرسد حاال تلگرام را فیلتر کنید!‬ ‫آیین تجلیل از رضا کیانیان‬ ‫در دامه مراسم ابراهیم داروغه‌زاده‪ ،‬مالنوروزی معاون گردشگری‪ ،‬بهروز افخمی‪،‬‬ ‫حبیــب رضایی و رضا همدانی مدیرعامل تاپ تورز و جواد آذری جهرمی برای‬ ‫تجلیل از رضا کیانیان روی صحنه آمدند‪ .‬کیانیان در این بخش ضمن اشاره به‬ ‫سخنرانی ابتدایی رضا رشیدپور گفت‪ :‬از آقای رشیدپور می‌خواهم مبهم حرف‬ ‫آیین تجلیل از محمود کالری‬ ‫در ادامه مراسم تجلیل از محمود کالری گفت‪ :‬اگر می‌دانستم در مورد چه کسی‬ ‫قرار است حرف بزنم خود را آماده می‌کردم‪ ،‬یک فلمبردار در موفقیت بازیگران‬ ‫نقش مهمی دارد و خوشــحالم که مرد معجزه گر سینمای ایران امشب تقدیر‬ ‫می‌شود‪ .‬محمود کالری بیان کرد‪ :‬هرگز خود را الیق چنین مراسمی نمی‌دانم و‬ ‫عمیقا از این مراسم سپاسگذارم‪ .‬من خیلی از زندگی‌ام راضی هستم‪ ،‬اما به راحتی‬ ‫مسیر زندگی خود را طی کردم و همیشه احساس خوشبتی می‌کنم‪ .‬رضا کیانیان‬ ‫گفت‪ :‬محمود کالری همچنان مانند یک جوان کار می‌کند و همیشه به روز بوده‬ ‫است‪ ،‬او همیشه پشتیبان بازیگران بود‪ ،‬اولین فیلم جدی که بازی کردم کیمیا‬ ‫بود و کالری فیلمبردار بود‪ .‬حبیب رضایی گفت‪ :‬تلویزیون ما تا ‪ ۹۰‬بیشــتر بلد‬ ‫نیست بشمارد و زمانی که کسانی مانند رشیدپور در تلویزیون نباشد این رسانه‬ ‫چیزی کم دارد‪ ،‬به آقای جهرمی هم می‌گویم ما از سایه بگم بگم‌ها خارج شدیم‬ ‫تا به شما اعتماد کنیم و بگذارید همچنان به شما اعتماد کنیم‪ .‬آذری جهرمی‬ ‫هم در این بخش بیان کرد‪ :‬امیدوارم هیچ سیاســتمداری گرفتار شوخی‌های‬ ‫قاسمخانی نشود‪ ،‬همچنین اگر جشنواره کن برد پیت دارد ما بهرام رادان داریم‪.‬‬ ‫اولین «شب گرم سینمای ایران» تحت عنوان «جشنواره سینما تورز» با مدیریت‬ ‫رضا رشیدپور شب گذشته با اجرای زنده علیرضا قربانی به پایان رسید‪.‬‬
‫گزارشی از سالن‌های نمایش در تهران‬ ‫‪ 22‬نمایش جدید در تاالرهای پایتخت روی صحنه آمدند‬ ‫“اشــک‌ها و لبخندهــا”‪“ ،‬البیرنــت”‪“ ،‬کوریوالنوس”‪“ ،‬مثبــت فکر کن”‪،‬‬ ‫“سرمه‌ای با ث صابون”‪“ ،‬لیگ قهرمانان”‪“ ،‬مثل هیچکس”‪“ ،‬خنده ماهی”‪،‬‬ ‫“نه‪-‬به‪-‬شــال‪-‬نخ‪-‬کش‪-‬جهرم”‪“ ،‬تمام من‪ ،‬همه عدو‪ -‬بندر امام”‪“ ،‬پس از‬ ‫برخورد جســم سخت به ســر”‪“ ،‬حســن کچل”‪“ ،‬مغازه خودکشی”‪“ ،‬هنر‬ ‫هشــتم”‪“ ،‬گوشتان با من اســت؟”‪“ ،‬اتینا”‪“ ،‬روز حشر‪ ،‬چهار متر و شصت‬ ‫ســانت زیرزمین”‪“ ،‬آشغال مرد”‪“ ،‬الموزیا سوم”‪“ ،‬شبی که گوزن‌ها در آتش‬ ‫سوختند”‪“ ،‬حکایت‌های حاکم و جالد” و “من عجیب”‪ 22 ،‬نمایشی هستند‬ ‫که در روزهای میانی فصل تابستان در تماشاخانه‌های پایتخت اجرای خود‬ ‫را آغاز کردند‪ .‬در ادامه مروری داریم بر آثار نمایشی که در تاالرهای نمایشی‬ ‫تهران به روی صحنه هستند‪:‬‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫نمایش “مرغ دریایی من” نوشــته کیومرث مرادی براساس نمایشنامه مرغ‬ ‫دریایی آنتوان چخوف به کارگردانی کیومرث مرادی ســاعت ‪ 21‬در ســالن‬ ‫استاد ســمندریان اجرا می‌شــود‪ .‬بازیگران این اثر نمایشی شبنم مقدمی‪،‬‬ ‫امیرحســین فتحی‪ ،‬زهرا بهروزمنش‪ ،‬رضا داودوندی‪ ،‬پانته آ قدیریان‪ ،‬وحید‬ ‫رزاقی‪ ،‬آرمیتا فروزنده‪ ،‬محمد مسگری‪ ،‬محیا صدرزاده‪ ،‬محمد حبیبی و بهزاد‬ ‫خلج هســتند‪“ .‬پســتچی‪ ،‬پابلو نرودا” نام نمایشی نوشته انتونیا اسکارمتا با‬ ‫ترجمه و کارگردانی علیرضا کوشــک جاللی اســت که ساعت ‪ 21‬در سالن‬ ‫اســتاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشــهر با ایفای نقش رویا تیموریان‪،‬‬ ‫امیرکاوه آهنین‌جان‪ ،‬اشکان خطیبی و دنیا مدنی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫ســالن اســتاد ناظرزاده کرمانی این مجموعه ساعت ‪ 19:30‬میزبان نمایش‬ ‫“دروغ” نوشــته فلوریان زلر و کار آریان رضایی است‪ .‬افشین هاشمی‪ ،‬الدن‬ ‫مستوفی‪ ،‬ارسطو خوش رزم و مژگان خالقی بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫نمایش “اژدهای طالیی” اثر رولند شــیملفنیگ با طراحی و کارگردانی علی‬ ‫پروشــانی ساعت ‪ 19‬در سالن استاد نناظرزاده کرمانی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫بازیگران این نمایش حســین امیدی‪ ،‬مرضیه بدرقه‪ ،‬صبا پویشمن‪ ،‬ابراهیم‬ ‫عزیزی و محسن نوری هستند‪.‬‬ ‫پردیس تئاتر شهرزاد‬ ‫“گوشتان با من است؟” نام نمایشی نوشته علی شعایی و محمدرضا آزادفرد‬ ‫و کار آرزو نبوت است که از ‪ 11‬مرداد ماه ساعت ‪ 21:30‬در کافه تریای این‬ ‫تماشاخانه اجرا می‌شود‪ .‬بازیگر این نمایش محمدرضا آزادفرد است‪.‬‬ ‫نمایش “اولد ســیبروک” اثر وودی آلن به کارگردانی امیر محمد مهاجری‬ ‫از اول مرداد ماه ســاعت ‪ 18‬در این مجموعه با بازی هادی ســبزه‌ئی‪ ،‬پونه‬ ‫عاشورپور‪ ،‬حامد مرشد‪ ،‬سهراب کامکار‪ ،‬امیرحسین نراقی‪ ،‬نیکا خان‌بابایی و‬ ‫حانیه میرزاحسینی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫پردیــس تئاتر شــهرزاد از اول مرداد ماه میزبان نمایــش “الیزابت باتوری”‬ ‫نوشته و کار حسام منظور است‪ .‬بازیگران این نمایش امین طباطبایی‪ ،‬حسام‬ ‫منظور‪ ،‬نســیم میرزاده‪ ،‬رامین یحیی زاده‪ ،‬هدیه رضایی‪ ،‬پوریا اصالن‪ ،‬حورا‬ ‫پاکیزه‌دل‪ ،‬زیبا بیده‪ ،‬پریســا اسدالهی‪ ،‬مهدی حیدریان‪ ،‬هانیه مهری‪ ،‬بردیا‬ ‫رحمتی‪ ،‬مبینا روزبهانی‪ ،‬آتنا قیدی و ارغوان یاراحمدی هستند‪.‬‬ ‫“مغازه خودکشی” به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی علیرضا مهران از‬ ‫‪ 6‬مرداد ماه ســاعت ‪ 21:45‬در این پردیس تئاتری اجرا می‌شود‪ .‬حمیدرضا‬ ‫نوشــین تبریزی‪ ،‬وحید اقاپور‪ ،‬سوسن مقصودلو‪ ،‬سامان میرحسینی‪ ،‬اتابک‬ ‫نادری‪ ،‬فرهاد رشیدی‪ ،‬سحر مختارزادگان و یاشار نادری در این اثر نمایشی‬ ‫ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫نمایش “آشغال مرد” نوشته ماتئی ویسنی یک و کار احسانه نوع پرست از ‪6‬‬ ‫مرداد ماه ســاعت ‪ 20:30‬در این پردیس تئاتری با بازی مهدی رادین خواه‪،‬‬ ‫سیامک سلطانی‪ ،‬نیکتا ســادات شیرنگی‪ ،‬فریبا صارمی‪ ،‬سیما نجفی زاده و‬ ‫دریا وهاب اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫“چهار دقیقه” به نویسندگی نغمه ثمینی و کار الهام کردا ساعت ‪ 19:30‬در‬ ‫این تاالر نمایشی به روی صحنه است‪ .‬بازیگران این اثر ستاره پسیانی‪،‬حامد‬ ‫رسولی و شقایق دهقان هستند‪.‬‬ ‫نمایش “همان چهار دقیقه” در ادامه نمایش “چهار دقیقه” نام اثر نمایشــی‬ ‫به نویســندگی نغمه ثمینی و طراحی و کارگردانی صابر ابر است که ساعت‬ ‫‪ 21:30‬در این تماشــاخانه به روی صحنه است‪ .‬پانته‌آ پناهی‌ها‪ ،‬الهام کردا‪،‬‬ ‫خسرو پسیانی و حامد رسولی بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫خانه نمایش مهرگان‬ ‫“اتینا” نام نمایشــی نوشته رسول کاهانی و کار حسین دیردار است که از ‪9‬‬ ‫مرداد ماه ســاعت ‪ 21‬با بازی کامران تفتی‪ ،‬لعیا زنگنه‪ ،‬الهام شعبانی‪ ،‬سهند‬ ‫جاهد‪ ،‬ندا عقیقی‪ ،‬مهدی رحیمی ســده‪ ،‬سمیرا کریمی‪ ،‬نیلوفر هوشمند و‬ ‫علی مقدم در سالن شماره یک این مجموعه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش “خنده در طبقه بیســت و سوم” اثر نیل ســایمون با ترجمه بهروز‬ ‫محمــودی بختیاری و مینا رضاپور و کارگردانی شــکوفه چرخی ســاعت‬ ‫‪ 19:30‬در ســالن شــماره ‪ 2‬این تاالر نمایشــی با بازی مهدی اسدی‪ ،‬امیر‬ ‫عبادی‪ ،‬مهدی بازدار‪ ،‬فرزاد سهرابی‪ ،‬امیر زمانی فرد‪ ،‬نرگس موسوی‪ ،‬مهدی‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫حسن پارسائی‬ ‫مجموعه تئاتر شهر‬ ‫نمایش “مگس” اثر اشــتفان ارکنی به کارگردانی توحید معصومی ســاعت‬ ‫‪ 18:30‬در سالن ســایه این مجموعه با بازی ایوب آقاخانی‪ ،‬سامان دارابی‪،‬‬ ‫مرضیه صدرایی و الهه زحمتی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫“فرشته تاریخ” نام نمایشی نوشته و کار محمد رضایی‌راد است که ساعت ‪17‬‬ ‫و ‪ 19:30‬در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است‪ .‬بازیگران‬ ‫این اثر نمایشــی میالد رحیمی‪ ،‬رضا بهبودی‪ ،‬باران کوثری‪ ،‬میالد شــجره‪،‬‬ ‫سینا کرمی‪ ،‬سینا باالهنگ‪ ،‬رزیتا علیزاده‪ ،‬فرنوش نیک‌اندیش‪ ،‬داوود پژمان‬ ‫فر‪ ،‬جاوید قائم مقامی‪ ،‬ســتاره بذرافشان‪ ،‬ســعیده فاضلی و ابوالفضل ابهر‬ ‫هستند‪ .‬سالن قشقایی این مجموعه ساعت ‪ 20:30‬پذیرای نمایش “اوستاد‬ ‫نوروز پینه دوز” نوشــته احمد کمال الوزاره محمودی به کارگردانی رحمت‬ ‫امینی است‪ .‬نوید جهانزاده‪ ،‬سارا الهیاری‪ ،‬آیالر نوشهری‪ ،‬مرتضی نجفی‪ ،‬رضا‬ ‫دشتکی‪ ،‬رها آرشید‪ ،‬دالرام ترکی‪ ،‬سحر آقاسی‪ ،‬رامین خطیب‪ ،‬هیوا امینی و‬ ‫عرفان معصومی در این اثر کمدی انتقادی بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫نمایش “النچر ‪ ”5‬به نویسندگی و کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی‬ ‫ساعت ‪ 20:30‬در ســاله سایه این تاالر نمایشی با بازی امیر نوروزی‪ ،‬میالد‬ ‫چنگی‪ ،‬مجید یوســفی‪ ،‬محمد حق‌شــناس‪ ،‬صادق برقعی‪ ،‬مرتضی سلطان‬ ‫محمدی‪ ،‬فرشید روشنی‪ ،‬حامد محمودی‪ ،‬عماد درویشی‪ ،‬مجتبی یوسفی‪،‬‬ ‫پوریا عربگری‪ ،‬عرفان امین و هادی شیخ‌االسالمی به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫همچنیــن نمایش “بانــوی آوازخوان” نوشــته وجد معووض بــا ترجمه‪،‬‬ ‫دراماتورژی و کارگردانی علیرضا کوشــک جاللی ســاعت ‪ 18:30‬در سالن‬ ‫قشقایی تئاترشهر اجرا می‌شــود‪ .‬بازیگران این نمایش سیما تیرانداز‪ ،‬فرناز‬ ‫رهنما‪ ،‬سام کبودوند و محمد صدیقی مهر هستند‪.‬‬ ‫نمایش “در میان آب‌ها” به نویسندگی و کارگردانی سامره رضایی ساعت ‪18‬‬ ‫در کارگاه نمایش این مجموعه با بازی ســامره رضایی و مجتبی موسوی به‬ ‫روی صحنه است‪.‬‬ ‫نمایش کافــه‌ای و موزیکال “آدمها‪ ،‬قصه‌ها‪ ،‬آوازها” بــه کارگردانی کامران‬ ‫شــهالیی و اجرای رســول نجفیان ســاعت ‪ 20‬در کافه تریای سالن اصلی‬ ‫مجموعه تئاترهر اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1135‬‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫صدور احکام اعضای شورای داوری انجمن‬ ‫صنفی تماشاخانه‌های ایران‬ ‫شــورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران از سوی هیات مدیره‬ ‫به مدت یک ســال انتخاب شــدند‪ .‬میرعلیرضا دریابیگی‪ ،‬مریم کاظمی‪،‬‬ ‫مهدی کوهیان‪ ،‬اصغر نوری و خیام وقار کاشــانی شــورای داوری انجمن‬ ‫صنفی تماشاخانه‌های ایران را تشکیل خواهند داد‪ .‬شورای داوری انجمن‬ ‫صنفی در راستای ادامه فعالیت‌های خود به کلیه اختالفاتی که یک طرف‬ ‫آن تماشــاخانه‌ها باشــند و یا طرفین اختالف به داوری این شورا توافق‬ ‫داشته باشند‪ ،‬رســیدگی خواهد کرد‪ .‬انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران‬ ‫ابراز امیدواری کرده است که فعالیت شورای داوری منتخب در جهت حل‬ ‫و فصل مســالمت‌آمیز اختالفات احتمالی فعاالن عرصه هنرهای نمایشی‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫«قصه مردی که مو نداشت» در شهرزاد جان‬ ‫می‌گیرد‬ ‫طهماسبی‪ ،‬شکوفه چرخی و حامد ناوشکی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫“کدو قلقله زن” نوشته و کار مهرداد مصلحی با بازی ندا فرمانی‪ ،‬آمینا حاجی‬ ‫آبادی‪ ،‬مهرداد مصلحی و نیلوفر کمپانی روزهای جمعه ساعت ‪ 17‬در سالن‬ ‫شماره یک این مجموعه تئاتر اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫ســالن شماره دو این تاالر نمایشی ساعت ‪ 21:30‬میزبان نمایش “دربسته”‬ ‫نوشــته ژان پل ســارتر‪ ،‬ترجمه ناصر غیاثی و کار امیرحسین غیاثی است‪.‬‬ ‫مهدی زرکشــان‪ ،‬هانیه گلپایگانی‪ ،‬شبنم مجیدی راد و هادی فالح در این‬ ‫نمایش ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تماشاخانه سنگلج‬ ‫نمایش “چشــم به راه میرغضب” به نویسندگی‪ ،‬طراحی کارگردانی حسین‬ ‫کیانی ساعت ‪ 20:30‬در تماشــاخانه سنگلج اجرا می‌شود و علی سلیمانی‪،‬‬ ‫ســیروس همتی‪ ،‬مجید رحمتی‪ ،‬وحید نفر و سهیل ملکی در این اثر ایفای‬ ‫نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫هما جدیکار ســاعت ‪ 19‬نمایش عروســکی “مضحکه بادسوار” را با حضور‬ ‫امیرحسین انصافی‪ ،‬امیرمحمد انصافی‪ ،‬مریم ایرانمنش و حامی علیزاده در‬ ‫این تاالر نمایشی به روی صحنه دارد‪.‬‬ ‫تئاتر هامون‬ ‫“‪ ”B5-6‬به نویسندگی امیر نوروزی و کارگردانی فرزام رنجبر ساعت ‪ 19‬در‬ ‫تئاتر هامون روی صحنه است‪ .‬مجتبی پیرزاده‪ ،‬امیر نوروزی‪ ،‬عرفان ابراهیمی‬ ‫و فرزام رنجبر بازیگران این نمایش هستند‪ .‬همچنین این مجموعه از ‪ 6‬مرداد‬ ‫ماه ساعت ‪ 21:15‬میزبان نمایش “مثبت فکر کن” نوشته و کار علی دهبان‬ ‫شده است‪ .‬سیاوش مفیدی‪ ،‬شَ یماء ملکیان‪ ،‬سوسن پرور و سامان دارابی در‬ ‫این نمایش ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تماشاخانه دیوار چهارم‬ ‫نمایش “اسب چشــمه” به نویسندگی و کارگردانی کرم اله سلیمانی از اول‬ ‫مرداد ماه ســاعت ‪ 17‬در این تاالر نمایشــی اجرا می‌شود‪ .‬بازیگران این اثر‬ ‫بهنام مهدی پور‪ ،‬رضا رســولی پور‪ ،‬مرجان آقانوری‪ ،‬نیوشا شیرنگی و نگین‬ ‫آخوندی هستند‪.‬‬ ‫“صدای خنده حضار” عنوان اثر نمایشی نوشته مجتبی کاظمی و کار حسام‬ ‫افسری است که ســاعت ‪ 19:30‬در این مجموعه با بازی کوروش شاهونه و‬ ‫حسین منفرد روی صحنه است‪.‬‬ ‫تئاتر مولوی‬ ‫تئاتر مولوی ســاعت ‪ 18:45‬میزبان نمایش “پپ” کار اســماعیل کمالی‬ ‫دهقان اســت‪ .‬صدراهلل آقاخانی‪ ،‬ســعید آقاخانی و اسماعیل کمالی دهقان‬ ‫اجراگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫نمایش “آئورا” به نویســندگی گروه اجراگران و کارگــردان و دراماتورژی و‬ ‫کارگردانی محمدحســین مجدطاهری ســاعت ‪ 20:30‬در سالن اصلی این‬ ‫مجموعه با بازی مید اشرفی مقدم‪ ،‬شــبنم دادخواه‪ ،‬نگار سلحشور‪ ،‬فاطمه‬ ‫سوهانی‪ ،‬علیرضا شریفی و ماکان محمودی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش “مارلون براندو” نوشته و کار مهران رنجبر ساعت ‪ 21‬در سالن شماره‬ ‫یک این مجموعه اجرا می‌شــود‪ .‬مهران امام بخش‪ ،‬ســارا رسول زاده‪ ،‬یلدا‬ ‫عباســی‪ ،‬امین میری و علی پویا قاســمی در این اثر نمایشــی ایفای نقش‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫سالن شماره ‪ 1‬تماشاخانه سپند ساعت ‪ 18:30‬پذیرای نمایش “لولیتا نسخه‬ ‫‪ ”12‬نوشته فرشاد جعفری و کار بهنام احمدی است‪ .‬کتایون سالکی‪ ،‬مهدی‬ ‫شاهدی‪ ،‬فرزانه زینتی و الهه اکبری در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند‬ ‫“همه افتادگان” اثر ســاموئل بکت به کارگردانی امیرحســین یزدی ساعت‬ ‫‪ 21‬در سالن شماره ‪ 2‬به روی صحنه است و شایان اکبری‪ ،‬علیرضا جاللی‪،‬‬ ‫رامتین مختاری‪ ،‬مینا میرزایی‪ ،‬شــقایق کمالی‪ ،‬ثمیــن اعیانی فرد‪ ،‬کاظم‬ ‫موسوی و علیرضا حسینی بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫نمایش “عموی عجیب بزرگ کوچیک من” نوشــته گیتا داودی و کار ناصر‬ ‫آویژه ســاعت ‪ 18:30‬در ســالن بوســتان این مجموعه اجرا می‌شود‪ .‬مریم‬ ‫آشوری‪ ،‬ماهک فتاح پور‪ ،‬ناصر آویژه‪ ،‬مهرداد باقری‪ ،‬شاهین گلکار‪ ،‬محمد اله‬ ‫دادی‪ ،‬سبا سلیمانی و رها آویژه در این نمایش ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫“چتر سفید” عنوان نمایشی نوشته مهدی نیک روش و کار حمید گلی است‬ ‫که ساعت ‪ 20‬با بازی علی فروتن‪ ،‬حمید گلی‪ ،‬محمد حاج بابایی‪ ،‬حمید رضا‬ ‫گودرزی‪ ،‬امیر علی محمدی و عســل شاکری در سالن سینما و تئاتر کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روی صحنه است‪.‬‬ ‫نمایش “مبارک و قالیچه پرنده” به نویســندگی‪ ،‬طراحی و کارگردانی حامد‬ ‫زحمتکش ســاعت ‪ 20:30‬در سالن گلســتان این مجموعه اجرا می‌شود و‬ ‫بازیگران آن مونا ســربندی‪ ،‬طهمورث ایرانشاهی‪ ،‬رســول قنبری‪ ،‬مرضیه‬ ‫دهقانپور و حامد زحمتکش هستند‪.‬‬ ‫ســالن گلستان این مجموعه ســاعت ‪ 19‬میزبان نمایش “آب و دیگران” به‬ ‫نویسندگی‪ ،‬طراحی و کارگردانی علیرضا ناصحی است و عروسک‌گردانان این‬ ‫اثر نمایشی هما خداجوی‪ ،‬مژده ذکریاپور‪ ،‬فرشاد فرهادپور‪ ،‬شیما منتظری‪،‬‬ ‫علیرضا ناصحی و مرتضی حسینی هستند‪.‬‬ ‫تئاتر مستقل‬ ‫“رویای یک شب نیمه تابستان” به نویسندگی ویلیام شکسپیر و کارگردانی‬ ‫مصطفا ســاعت ‪ 20‬و ‪ 22‬در تئاتر مســتقل تهران روی صحنه است‪ .‬آزاده‬ ‫صمدی‪ ،‬آذین نظری‪ ،‬محمد صادق ملک‪ ،‬رامین سیاردشــتی‪ ،‬سجاد باقری‪،‬‬ ‫غزل شجاعی‪ ،‬روشنک گرامی‪ ،‬مجید نوروزی‪ ،‬امیر مهدی ژوله‪ ،‬سجاد تابش‪،‬‬ ‫شــهروز دل افکار‪ ،‬الهه شه پرســت‪ ،‬مصطفا کوشکی‪ ،‬هومن کیایی‪ ،‬محمد‬ ‫هادی عطایی‪ ،‬علیرضا کی منش‪ ،‬خاطره حاتمی‪ ،‬صبا ایزدپناه و غزل شجاعی‬ ‫در این اثر ایفای نقش می‌کنند‪ .‬نمایش “کوریوالنوس” اثر ویلیام شکســپیر‬ ‫و کار مصطفا کوشــکی از ‪ 6‬مرداد ماه ساعت ‪ 18‬در این تماشاخانه به روی‬ ‫صحنه است و بازیگران این اثر نمایشی فاطمه اسدی‪ ،‬هدیه بختیاری‪ ،‬مهشاد‬ ‫پاکدامن‪ ،‬مینا حیدرزاده‪ ،‬یزدان دارابی‪ ،‬الهه دژپسند‪ ،‬حسین رحمانی‪ ،‬ریحانه‬ ‫رنجبر‪ ،‬مهام شــریفی‪ ،‬میالد شیخلر‪ ،‬حمید عاشــوری‪ ،‬ایمان عبدی‪ ،‬میالد‬ ‫غفرانی‪ ،‬مرتضی فروزانفر‪ ،‬توحید لواسانی‪ ،‬ستاره مشفق‪ ،‬سحر مصباح‪ ،‬هانیه‬ ‫مقدم و ادیب وکیلی هستند‪.‬‬ ‫عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫نمایش “تماشاچی محکوم به اعدام” اثر ماتئی ویسنی یک با ترجمه تینوش‬ ‫نظم جو و کار ســینا میرشمسی ســاعت ‪ 21:30‬با بازی مجتبی بیات‪ ،‬پویا‬ ‫طاطایی‪ ،‬علی صارمی‪ ،‬تیما تقی زاده‪ ،‬ســینا ابهری‪ ،‬الناز ماهرویان و بعثت‬ ‫امامی در سالن شماره ‪ 2‬این تاالر نمایشی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫“گور خواب‌ها” نوشــته و کار سیامک صفری ساعت ‪ 22:30‬در سالن شماره‬ ‫یک این مجموعه اجرا می‌شــود‪ .‬بازیگران این اثر نمایشــی نســیم ادبی و‬ ‫سیامک صفری هستند‪.‬‬ ‫نمایش “خنده ماهی” به نویســندگی‪ ،‬کارگردانی و بازی عباس رثایی از ‪5‬‬ ‫مرداد ماه ساعت ‪ 18:30‬در شماره ‪ 2‬این مجموعه به روی صحنه است‪.‬‬ ‫ســالن شماره یک این تماشاخانه ســاعت ‪ 19:30‬میزبان نمایش “این یک‬ ‫اعتراف اســت” شده است‪ .‬این اثر نمایشی نوشته و کار شادی اسدپور است‪.‬‬ ‫بازیگر این اثر نمایشی فرزین محدث است‪.‬‬ ‫ســعید دشــتی و داریوش علیزاده از ‪ 9‬مرداد ماه ساعت ‪ 21‬نمایش “لیگ‬ ‫قهرمانان” نوشــته داریوش علیزاده را با بازی بهاره رهنما‪ ،‬علی اوجی‪ ،‬سعید‬ ‫زارعی و ریحانه پارســا در سالن شــماره یک این تاالر نمایشی روی صحنه‬ ‫آورده‌اند‪.‬‬ ‫نمایش “گرگ‌ها کراوات نمی‌زنند” به نویسندگی عادل عزیزنژاد و کارگردانی‬ ‫عادل عزیزنژاد و ســاره حشــتمی فر ساعت ‪ 20‬در سالن شــماره دو این‬ ‫تماشاخانه اجرا می‌شود و هادی شیخ االسالمی‪ ،‬صفورا خوش طینت‪ ،‬عادل‬ ‫عزیزنژاد‪ ،‬فرانک جلیلی و نارین فرهانی بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫فرهنگسرای نیاوران‬ ‫“شــنل قرمزی و آدم کوچولوی گرسنه” به کارگردانی فهیمه میرزا حسین‬ ‫ســاعت ‪ 18‬در سالن گوشه این محموعه اجرا می‌شود‪ .‬سعیده میرزاحسین‬ ‫و ســمانه میرزاحســینکالته در این نمایش کودک ایفــای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫همچنین نمایش “مردی که می‌خواســت مرد بماند” به نویســندگی افروز‬ ‫فروزند و کارگردانی حامد اویســی طهرانی ســاعت ‪ 20‬در ســالن گوشــه‬ ‫فرهنگســرای نیاوران این تاالر نمایشی با بازی سحرصفرپور و حامد اویسی‬ ‫طهرانی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫تماشاخانه سپند‬ ‫نمایــش “وانیک” اثر واســاوهاول‪ ،‬ترجمه علی امینی نجفــی و کار بهار‬ ‫محمودزاده ســاعت ‪ 19‬در سالن شماره ‪ 2‬این تاالر نمایشی به روی صحنه‬ ‫است و بهاره رهنما‪ ،‬علی اوجی‪ ،‬محمد زوار بی ریا و دانیال خیری خواه در‬ ‫آن ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫“البیرنت” عنوان اثر نمایشــی اثــر فرناندو آرابال با طراحــی و کارگردانی‬ ‫فرید عزیزی اســت که از ‪ 11‬مرداد ماه ســاعت ‪ 22:30‬در سالن شماره ‪2‬‬ ‫این تاالر نمایشی با بازی پاشــا ابراهیمی‪ ،‬محمدصادق اسدی‪ ،‬نگار اکبری‪،‬‬ ‫عماد آلبوشوکه‪ ،‬یســنا تات الری‪ ،‬صبا تراب خانی‪ ،‬محمد حسینی‪ ،‬محمد‬ ‫خیرخواهان‪ ،‬ســوگند دیناشــی‪ ،‬امیررضا روزبهانی‪ ،‬محمــد صادقی‪ ،‬فرید‬ ‫عزیزی‪ ،‬فرنوش فرهنگ‪ ،‬زهرا میثمی و فاطمه نعیمی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫تماشاخانه ملک‬ ‫نمایش “این یک تیتر زرد نیست” نوشته مهدی ضیاجمنی و کار الهام کردا‬ ‫ساعت ‪ 21‬در تماشاخانه ملک اجرا می‌شود و بازیگران این نمایش یاسمین‬ ‫ابراهیمی زاده‪ ،‬هیال اســکویی‪ ،‬بیتا حاجیان‪ ،‬نیکی حشمتی‪ ،‬حامد رجائی‪،‬‬ ‫نازنین شــعبانی‪ ،‬الهام شفیعی‪ ،‬ترانه شــیر محمدی‪ ،‬آرمان صفری‪ ،‬نگین‬ ‫عنصری‪ ،‬گلنار فراهانی و شهریار فرد هستند‪.‬‬ ‫“افعال بی قاعده” به نویســندگی و کارگردانی پویا ســعیدی ساعت ‪ 19‬در‬ ‫این مجموعه تئاتری اجرا می‌شــود‪ .‬الهام میرشــفیعى‪ ،‬طلیعه ایمانى‪ ،‬فروغ‬ ‫کوهى‪ ،‬نورآرش چارلى‪ ،‬عرفان داداشــیان‪ ،‬پایار اهلل یارى‪ ،‬باران فرد‪ ،‬شهرزاد‬ ‫رحمانــى‪ ،‬پریا حیدری و مهرداد بهاالدینى در این اثر نمایشــی ایفای نقش‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تماشاخانه ایران تماشا‬ ‫استند آپ کمدی “فتحعلی و خرده کمدی‌ها” با اجرا و هدایت علی فتحعلی‬ ‫ساعت ‪ 19:45‬در این تماشاخانه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫“حسن کچل” کار امید اسدی از ‪ 9‬مرداد ماه ساعت ‪ 21‬در این تاالر نمایشی‬ ‫اجرا می‌شود و بازیگران آن رضا رویگری‪ ،‬علی فتحعلی‪ ،‬امید اسدی‪ ،‬عباس‬ ‫بهمنش‪ ،‬بیتا بزم آور‪ ،‬داوود اسدالهی‪ ،‬تارا کریمی‪ ،‬آوا اصیلیان‪ ،‬علی حیدری‪،‬‬ ‫محمد حسن مســعودی‪ ،‬علی اصغر ایزی‪ ،‬بابک اکبری‪ ،‬مریم اصالن پرویز‪،‬‬ ‫متین محجوب و شاهد علوی هستند‪.‬‬ ‫نمایش “هنر هشتم” نوشته و کار رضا حاجیوند از ‪ 8‬مرداد ماه ساعت ‪ 18‬در‬ ‫این تماشاخانه به روی صحنه است‪ .‬بازیگران این نمایش حمید امیری‪ ،‬ساناز‬ ‫فروغی و محمد مرزبان هستند‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش موزیکال «قصه مردی که مو نداشــت» با اشاره به آغاز‬ ‫اجرای این نمایــش از نیمه مرداد در پردیس تئاتر شــهرزاد عنوان کرد‬ ‫این نمایش اقتباســی از «حسن کچل» علی حاتمی خواهد بود‪ .‬مصطفی‬ ‫کشــتگر کارگردان نمایش «قصه مردی که مو نداشت» درباره اجرای این‬ ‫اثر نمایشــی گفت‪ :‬این نمایش که بر اســاس نمایشنامه «حسن کچل»‬ ‫علی حاتمی نوشته شده با دراماتورژی جدید و فضاسازی مدرن از اواسط‬ ‫مردادماه اجرای خود را در سالن شماره یک تماشاخانه شهرزاد آغاز می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نمایش اثری موزیکال و مبتنی بر موســیقی و حرکت و‬ ‫فرم اســت و به صورت کارگاهی شکل گرفته است که در آن از موسیقی‬ ‫فیوژن اســتفاده شده و ما در کنار موسیقی سنتی از موسیقی مدرن مثل‬ ‫َجز‪ ،‬بلوز‪ ،‬متال و ‪ ...‬نیز بهره خواهیم برد‪ .‬کشــتگر درباره بازیگران نمایش‬ ‫توضیح داد‪ :‬از آنجا که برای اجرای این نمایش احتیاج به تمرینات فشرده و‬ ‫طوالنی مدت داشتیم استفاده از بازیگران چهره امکان پذیر نبود از همین‬ ‫رو از حضور بازیگران تئاتری که نامی نیستند‪ ،‬استفاده شده است‪ .‬کشتگر‬ ‫در پایان یادآور شــد‪ :‬داستان نمایش «قصه مردی که مو نداشت» در یک‬ ‫بی زمانی و بی مکانی روایت می‌شود اما از مولفه‌های نمایش‌های آیینی و‬ ‫سنتی در موسیقی و طراحی لباس استفاده شده و در خوانش جدیدی که‬ ‫از متن داشــتیم راه‌های رسیدن حسن کچل به چهل گیس متفاوت و با‬ ‫تغییراتی همراه خواهد بود اما ویژگی‌های اصلی داستان حفظ شده است‪.‬‬ ‫مریم بوبانی به نمایش‬ ‫«شب بخیر مادر» پیوست‬ ‫مریم بوبانی به نمایش «شــب بخیر مادر» به کارگردانی فرید ســلیمانی‬ ‫پیوســت‪ .‬مریم بوبانی بازیگر با سابقه تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون به نمایش‬ ‫«شب بخیر مادر» به نویسندگی مارشا نورمن و کارگردانی فرید سلیمانی‬ ‫پیوســت‪ .‬بوبانی در کارنامه هنری خود نقــش آفرینی در بیش از ‪ ۳۵‬اثر‬ ‫سینمایی و ‪ ۲۰‬سریال تلویزیونی را دارد و آخرین فعالیتش در عرصه تئاتر‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬با نمایش «خنکای ختم خاطره» رقم خورده اســت‪« .‬شب‬ ‫بخیر مادر» به نویسندگی مارشا نورمن‪ ،‬کارگردانی فرید سلیمانی و تهیه‬ ‫کنندگی امیر لقمان در حال تمرین است که ‪ ۲‬بازیگر در آن به ایفای نقش‬ ‫می‌پردازند‪ .‬این اثر هنری قرار اســت به زودی در یکی از تماشاخانه‌های‬ ‫خصوصی به صحنه برود‪.‬‬ ‫اعالم فراخوان بازیگری‬ ‫برای نمایش «کمیته مشترک»‬ ‫فراخوان آزمون دو مرحله‌ای بازیگری برای نمایش «کمیته مشترک» کاری‬ ‫از میالد جباری موالنا منتشر شد‪ .‬میالد جباری موالنا (کارگردان‪ ،‬بازیگر‬ ‫و طراح اولین موزه زنده ایران به روش تئاتر کاربردی) برای آماده‌ســازی‬ ‫نمایش کاربردی جدید خود از بازیگران و دانشــجویان رشــته بازیگری و‬ ‫موسیقی برای ‪ 30‬نقش و ‪ 25‬عضو گروه موسیقی (شامل نوازندگان فلوت‪،‬‬ ‫کالرینت‪ ،‬ویلن‪ ،‬ویوال‪ ،‬ویلنســل‪ ،‬کنترباس‪ ،‬ترومپت‪ ،‬ترومبون و سازهای‬ ‫کوبه ای) و ‪ 10‬عضو همســرایان (ســوپرانو‪ ،‬آلتو‪ ،‬تنور و باریتون) تست‬ ‫می‌گیــرد‪ .‬این آزمون طــی دو روز و در دو مرحله در روزهای ‪ 15‬و ‪16‬‬ ‫مرداد ماه در بــاغ موزه قصر برگزار خواهد شــد‪ .‬از بازیگران تئاتر‪ ،‬بویژه‬ ‫دانشــجویان و فارغ التحصیالن رشته بازیگری و همچنین عالقه‌مندان به‬ ‫همکاری در پشــت صحنه‪ ،‬دعوت می‌شــود برای شرکت در این آزمون و‬ ‫مصاحبه‪ ،‬روز ســه شنبه ‪ 15‬مرداد ماه ساعت ‪ 10:30‬صبح در ساختمان‬ ‫سیاســی باغ موزه قصر واقع در خیابــان مطهری خ پلیس باغ موزه قصر‬ ‫حضور به هم رســانند‪ .‬در این پروژه هیچ‌گونه هزینه‌ای از دانشــجویان و‬ ‫انتخاب شــدگان در راســتای اجرای نمایش دریافت نمی‌شــود و آزمون‬ ‫انتخاب بازیگران و عوامل کام ً‬ ‫ال رایگان است‪ .‬همچنین بازیگران می‌بایست‬ ‫در مرحلــه اول یک مونولوگ به دلخواه از آثــار مدرن را برای ارائه‪ ،‬آماده‬ ‫کنند و یا از مونولوگی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫(بازیگران نوازنده‪ ،‬در صورت امکان ســاز خود را همراه بیاورند‪ ).‬داشــتن‬ ‫ســابقه اجرای عمومی حرفه‌ای‪ ،‬دانشــجویی یا آماتور در زمینه بازیگری‬ ‫تئاتر‪ ،‬شرط اصلی شرکت در این آزمون است‪ .‬متقاضیان محترم می‌توانند‬ ‫جهت هماهنگی حضور با شــماره‌های ‪ 66001244‬یا ‪09302332822‬‬ ‫تمــاس گرفته و یا نام خود را پیامک کنند‪ .‬نمایش فوق الذکر جدیدترین‬ ‫اثر تئاتر کاربردی میالد جباری موالنا اســت که در پاییز ‪ 1398‬به روی‬ ‫صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫باغ خونی به روی صحنه می‌رود‬ ‫نمایش باغ خونی به نویسندگی محمد نقایی و کارگردانی امیر بشیری در‬ ‫پردیــس تاتر تهران به روی صحنه می‌رود‪ .‬این اثر با نگاهی متفاوت واقعه‬ ‫مسجد گوهرشاد را روایت می‌کند‪ .‬دو بازیگر اصلی دیگر هم طی روزهای‬ ‫آینده معرفی می‌شوند‪ .‬بازیگران نمایش‪ :‬مهری آل آقا‪ .‬مهردادفالحت گر‪.‬‬ ‫جمال فوادیان‪ .‬جواد محمدزاده‪ .‬سجادانتظاری‪ .‬سعید صادقی‪ .‬آرش ماهان‪.‬‬ ‫محبوبه سلطانی‪ .‬مهشید شریفی‪ .‬امیرمحاسبتی‪ .‬امیراحسان امیرپور‪ .‬حسام‬ ‫خلیل نژاد‪ ،‬ســایر عوامل عبارتند از‪ :‬تهیه کننده‪:‬سعید نقدزاده ‪ .‬دستیار‬ ‫اول کارگردان و برنامه ریز‪:‬فرانه نصری‪ .‬آهنگســاز‪ :‬بهزاد خجســته‪ ،‬طراح‬ ‫صحنه‪ :‬مهدی شریفی‪ ،‬طراح لباس‪ :‬محبوبه سلطانی‪ ،‬طراح حرکت‪:‬میالد‬ ‫محمدزاده‪.‬طــراح گریم‪ :‬هــادی لطفــی‪ ،‬مدیراجرا‪:‬حمیدرضــا آزادفر‪،‬‬ ‫باغ خونی از تاریخ ســیزدهم مرداد ماه هرشــب ســاعت ‪ ۳۰/۱۹‬به روی‬ ‫صحنه می‌رود‪.‬‬
‫نوای دیوان‪ ،‬دوزله و دهل در تاالر رودکی؛‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1135‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫آلبومی عاشقانه با صدای محمد معتمدی‬ ‫«حاال که میروی»‬ ‫و جذب مخاطبان خاکستری‬ ‫«حاال که می‌روی» حرکتی برای جذب مخاطبان خاکستری است‪.‬‬ ‫«حاال که می‌روی» آغا ِز یک حرکت ســنجیده بود‪ .‬آلبومی عاشقانه‬ ‫با صدای خواننــده‌ای که خوب می‌خواند‪ .‬آهنگ‌هایی عاشــقانه با‬ ‫شــعرهایی پر از احساس‪ .‬مثلث آهنگساز‪ ،‬شــاعر و خواننده در هر‬ ‫کجای موسیقی ایران به درستی شکل گرفت‪ ،‬جریان ساز شد؛ این‬ ‫را تاریخ موسیقی ایران گواهی می‌دهد‪ .‬وقتی شاعر با قدرت بسراید‪،‬‬ ‫آهنگســاز پیا ِم شاعر را درک کند و خواننده هم احساسش را با آنها‬ ‫یکی کند؛ حاصل می‌شود اثری ماندگار مانند «حاال که میروی»‪.‬‬ ‫مثلث هنریِ محمد معتمدی‪ ،‬محمد مهدی سیار و فرید سعادتمند‬ ‫آلبومی را شــکل داده‌اند که بی‌شک اثری هنری و قابل تامل است‪.‬‬ ‫اثری که مخاطبان بســیاری داشــته و ثابت کرده که اگر آلبومی با‬ ‫داشتن ویژگی‌های هنری‪،‬‬ ‫درایت و هوشــیاری تولید شود؛ در عین‬ ‫ِ‬ ‫می‌تواند مخاطبانی از اقشــار مختلف جامعه هم داشته باشد و البته‬ ‫فرهنگی جامعــه را هم رعایت کند‪ .‬در واقع «حاال که‬ ‫تمام ضوابط‬ ‫ِ‬ ‫میروی» ثابت کرد که برای شنیده شدن حتما نباید به سمت ابتذال‬ ‫رفت‪ .‬اما این تمام ماجرا نیســت‪ .‬اثری که نسخه‌های بسیاری از آن‬ ‫به فروش رفته و عالقه‌مندان‪ ،‬استقبال خوبی از آن داشته‌اند‪ ،‬تولید‬ ‫موسسه‌ای است به نام «ماوا»‬ ‫مختص قشر خاصی از جامعه باشد‪ .‬چپ‬ ‫«عشق» چیزی نیست که‬ ‫ِ‬ ‫باشی یا راست‪ ،‬انقالبی باشی یا نباشی‪ ،‬اهل موسیقی باشی یا نباشی؛‬ ‫روزی عاشــق شده‌ای یا عاشق خواهی شد‪ .‬عشق در انسانیت آدم‌ها‬ ‫نهفته است و فعالیت در این زمینه بی‌شک تصمیمی درست و دقیق‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسیقیمحلیهیچوقتکهنهنمی‌شود‬ ‫هنرمندان نوجوان و جوان شرکت کننده در چهارمین‬ ‫روز از برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره موســیقی‬ ‫جوان آثار خود را در بخش موســیقی نواحی منطقه‬ ‫لرستان ارائه دادند‪ .‬تاالر رودکی هشتم مرداد ماه و در‬ ‫چهارمین روز برگزاری جشــنوازه ملی موسیقی جوان‬ ‫از نوازندگان لرســتانی میزبانی کرد که این هنرمندان‬ ‫با حضور هیات داورانی متشکل از رضا پرویز زاده‪ ،‬فرج‬ ‫علیپور و علی‌اکبر شکارچی به رقابت پرداختند‪ .‬در روز‬ ‫چهارم جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت‌کنندگان‬ ‫در بخش‌هــای آواز‪ ،‬کمانچــه‪ ،‬تنبک‪ ،‬ســرنا و دهل‬ ‫بــه صحنه رفتند تا در مقابل هیــأت داوران به رقابت‬ ‫بپردازند‪ .‬در ابتدا کمانچه نوازان که به ســه رده سنی‬ ‫الف‪ ،‬ب و ج تقســیم بندی شــده بودند به نوبت روی‬ ‫صحنه حاضر شدند و قطعات خود را نواختند‪ .‬امیررضا‬ ‫بهزادی‪ ،‬محمد امینی فر‪ ،‬حمیدرضا آذربخت‪ ،‬مرضیه‬ ‫لشنی زند‪ ،‬رضا کرنوکر و پویا یگانه در گروه سنی الف‬ ‫حضور داشتند‪ .‬سپس محمد بارانی بیرانوند به عنوان‬ ‫اولین شــرکت‌کننده از گروه سنی ب به روی صحنه‬ ‫حاضر شــد و قطعات خود را اجرا کــرد‪ .‬پس از او به‬ ‫ترتیب احمد ظهری نیا‪ ،‬ســعید پانســته‪ ،‬محمدامین‬ ‫ماسوری‪ ،‬ساســان جعفری و محمدرضا بارانی از این‬ ‫رده ســنی برای اجرا مقابل داوران قرار گرفتند‪ .‬پس‬ ‫از استراحتی کوتاه‪ ،‬رده سنی ج با شش شرکت‌کننده‬ ‫حاضر شــد و در این قســمت علی صحرایی‪ ،‬مهرداد‬ ‫عزیزی‪ ،‬سجاد لیریایی‪ ،‬پوریا قالوند‪ ،‬یونس غالم زاده‬ ‫علم و مریم محمدی کمانچــه نوازی کردند تا بخش‬ ‫کمانچه موسیقی لرستان به پایان برسد‪.‬‬ ‫بخش دوم اجراهای جشنواره به آواز و تمبک اختصاص‬ ‫داشــت و در بخش آواز تنها یک شرکت‌کننده ب ‌ه نام‬ ‫ســبحان امرایی حضور داشــت‪ .‬پــس از او نوبت به‬ ‫اجراهای ساز تمبک رسید که در ابتدا آریو برزن ابدالی‬ ‫از گروه ســنی الف روی صحنه حاضر شــد و قطعات‬ ‫خود را اجرا کرد‪.‬‬ ‫پس از او محمد طاهرپور‪ ،‬پارسا باجالوند‪ ،‬امیرحسین‬ ‫باجالوند‪ ،‬رضا طوالبی و حامی رهسپار از این رده سنی‬ ‫بــه نوبت روی صحنه حاضر شــدند و قطعات خود را‬ ‫نواختند‪ .‬همچنیــن کیارش دالوند‪ ،‬علــی باجالوند‪،‬‬ ‫بهرنگ سپهوند و سعید پانسته از رده سنی ب و مهران‬ ‫شــیراوند از رده ســنی ج به تنبک نوازی پرداختند‪.‬‬ ‫بخش پایانی اجراهای روز چهارم به اجراهای ســرنا و‬ ‫دهل اختصاص داشت و در ابتدا رستم بسطامی از رده‬ ‫ســنی الف به اجرای قطعات خــود پرداخت و پس از‬ ‫او امیرحسین بسطامی‪ ،‬حسین حسنوند‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫حسنوند‪ ،‬حسین کاکاوند قلعه نویی‪ ،‬آرمان بهزادی فر‬ ‫و آرمین بهزادی فر از این رده سنی و همچنین عرفان‬ ‫مریدی و امیرحســین بلوری از رده سنی ب به نوبت‬ ‫مقابل داوران قرار گرفتند و به اجرا پرداختند‪ .‬ســپس‬ ‫امیرمحمد بسطامی‪ ،‬آریو برزن ابدالی و حامی رهسپار‬ ‫از رده سنی الف نیز به نواختن ساز دهل پرداختند‪.‬‬ ‫حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجســمی از‬ ‫نکات حاشیه‌ای چهارمین روز جشنواره ملی موسیقی‬ ‫جوان بود‪ .‬این در حالی اســت که حسن ساالروند از‬ ‫دورود تنها غایب روز چهارم جشنواره موسیقی جوان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نوازنده‌ها روی صحنه جدی تر کار می‌کنند‬ ‫رضا پرویــز زاده عضو هیأت داوران بخش موســیقی‬ ‫نواحی در ابتدا در مورد اجراهای روز چهارم جشنواره‬ ‫موسیقی جوان گفت‪ :‬در کل اجراهای بسیار خوبی را‬ ‫شاهد بودیم و حتی می‌توانم بگویم هم به لحاظ تعداد‬ ‫اجراها و هم به جهت کیفیت‪ ،‬اجراها نســبت به سال‬ ‫گذشته نیز بهتر بود‪ .‬تنها نقطه ضعفی که می‌توانم به‬ ‫آن اشــاره کنم این اســت که بچه‌ها هرچه به سمت‬ ‫گروه سنی باالتر می‌روند‪ ،‬پیشــرفت الزم را ندارند و‬ ‫حتما باید با اساتید بزرگ مشورت‌هایی را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گروه‌های مختلــف نوازندگان خاصی‬ ‫داشتیم که خوب بودند اما نوازندگان سازهای کمانچه‬ ‫و دهل بسیار بهتر از دیگر نوازندگان بودند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫اجراهای امــروز به مراتب بهتر از اجراهایی بود که در‬ ‫مرحله مقدماتی ارســال کردند‪ .‬به هر حال نوازنده‌ها‬ ‫روی صحنه جدی تر کار می‌کنند و تمرکز بیشــتری‬ ‫دارند‪ .‬نکته دیگر اینکه بنده سه سال است که به عنوان‬ ‫داور در جشنواره موسیقی جوان حضور دارم و تأثیرات‬ ‫مثبت این جشنواره را مشــاهده کرده‌ام و این انگیزه‬ ‫را در نوازنده‌ها می‌بینــم که تالش زیادی می‌کنند تا‬ ‫در ســال‌های آینده نیز در این جشنواره شرکت کنند‬ ‫و بــرای نوازنده‌ها یک انگیــزه کوتاه مدتی در مناطق‬ ‫موســیقی اقوام و همین‌طور موسیقی دستگاهی شده‬ ‫است‪ .‬همچنین این جشــنواره تیم کارشناسی بسیار‬ ‫قوی دارد و قطعا برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام می‌دهند‬ ‫و هر سال بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫لرستانی ها تعصب زیادی روی موسیقی دارند‬ ‫فرج علیپور دیگر عضو هیأت داوران بخش موســیقی‬ ‫نواحی در مورد اجراهای روز چهارم جشــنواره گفت‪:‬‬ ‫امروز اجراهای بســیار خوبی را بر عکس ســال‌های‬ ‫گذشــته شــاهد بودیم و امســال هنرمندان بسیاری‬ ‫شــرکت کرده بودند و با توجه به اینکه این جشنواره‬ ‫در دوره‌های گذشــته نیز برگزار شده بود‪ ،‬هنرمندان‬ ‫زیادی از برگزاری چنین جشنواره‌ای اطالع پیدا کردند‬ ‫و همین موضوع باعث شــد تا تعداد شرکت‌کنندگان‬ ‫بســیار بیشتر از سال‌های گذشته باشد‪ .‬البته به دلیل‬ ‫اینکه در شهرســتان‌ها از نوازنــدگان جوان حمایت‬ ‫نمی‌کننــد‪ ،‬مســلما نقاط ضعفــی هــم در کار این‬ ‫نوازندگان وجود خواهد داشت و اگر حمایت‌ها صورت‬ ‫گیرد این نوازندگان بهتر خواهند شــد‪ .‬اگر ضعفی در‬ ‫اجــرای نوازندگان وجود دارد به این دلیل اســت که‬ ‫تمرینات کمی را انجام می‌دهند زیرا بعضی از ســازها‬ ‫نیز مانند ســرنا به دلیل صدای باالی آن‪ ،‬نیازمند یک‬ ‫فضای بزرگی اســت که نباید ســر و صدای آن باعث‬ ‫آزار و اذیت مردم شود‪ .‬در کل باید امکاناتی در اختیار‬ ‫نوازندگان باشــد تا بتوانند تمرین زیادی انجام دهند‬ ‫تا روز به روز بهتر شــوند‪ .‬ایــن هنرمند تصریح کرد‪:‬‬ ‫مســلما در سال‌های اخیر ســاز کمانچه و همین‌طور‬ ‫سرنا پیشرفت‌های بســیار خوبی داشته است و نمونه‬ ‫این پیشرفت را در تعداد زیاد شرکت‌کننده ها در این‬ ‫بخش‌ها می‌بینیم‪ .‬در این دوره نوازندگان بسیار زیادی‬ ‫از ســازهای کمانچه و ســرنا آثار خودشان را برای ما‬ ‫ارســال کردند و ما تنها توانستیم تعداد کمی از آن‌ها‬ ‫را انتخاب کنیم‪ .‬ضمن اینکه بسیاری از هنرمندان نیز‬ ‫از برگزاری چنین جشنواره‌ای باخبر نبودند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مســلما برگزاری جشنواره موسیقی جوان می‌تواند در‬ ‫آینده به رشد موســیقی کشور کمک کند ‪.‬کما اینکه‬ ‫ما امروز شاهد بودیم که تعداد شرکت‌کنندگان نسبت‬ ‫به ســال‌های گذشته رشد چشــمگیری داشته است‬ ‫و طبیعتا هرچه تعداد شــرکت‌کنندگان زیاد شــود‪،‬‬ ‫مشــخص می‌شــود که برگزاری این جشنواره چقدر‬ ‫توانسته به رشد موسیقی کشــور کمک کرده و افراد‬ ‫زیادی را با موسیقی مناطق خودشان آشنا کند‪ .‬به طور‬ ‫حتم هنرمندان جوان لرستانی اصالت منطقه خودشان‬ ‫را حفظ کرده و خواهند کرد چرا که ما تعصب خاصی‬ ‫روی موســیقی داریم و مطمئن باشــید که سال‌های‬ ‫آینده نیز تعداد شــرکت‌کنندگان از این دوره بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قدردانی از احیای سازهای در معرض فراموشی‬ ‫علی اکبر شــکارچی از اعضای هیــأت داوران بخش‬ ‫موســیقی نواحی هم در مورد اجراهــای روز چهارم‬ ‫جشــنواره گفت‪ :‬خیلی خوشحال هستم که در درجه‬ ‫اول تعداد شــرکت‌کننده‌ها بیشتر بود و در درجه دوم‬ ‫ســازهایی مانند ســرنا که تقریبا به دست فراموشی‬ ‫ســپرده شــده بود‪ ،‬به صــورت چشــمگیری در این‬ ‫جشــنواره نواخته شد و نوازنده های زیادی این ساز را‬ ‫نواختند‪ .‬همچنین کمانچه نوازی که در لرستان بسیار‬ ‫مورد اســتقبال قرار می گیرد‪ ،‬جزو سازهای اصلی در‬ ‫این جشــنواره بود‪ .‬در عین حال شــرکت‌کننده‌ها در‬ ‫رده سنی الف همانند ســال گذشته فوق‌العاده ظاهر‬ ‫شدند اما تنها جای تاســف است که چگونه است در‬ ‫رده سنی ج شرکت‌کننده‌های کمتری حضور داشتند‬ ‫و فکر می‌کنم جشــنواره باید شرایطی را مهیا کند که‬ ‫شرکت‌کننده‌ها در رده سنی ج حضور بیشتری داشته‬ ‫باشند‪ .‬سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت اساتید موسیقی‬ ‫کشــور توســط انجمن موســیقی ایران‪ ،‬با حمایت‬ ‫معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪،‬‬ ‫دفتر موســیقی و با همکاری بنیاد رودکی از تاریخ ‪۵‬‬ ‫مردادماه تا ‪ ۵‬شــهریورماه سال جاری در تاالر رودکی‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬
‫سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‬ ‫همهایرالین‌هاملزمبهرعایتقیمتبلیتهواپیماشدند!‬ ‫به دنبال دریافت گزارش‌هایــی از فروش بلیت پروازهای داخلی با قیمت‬ ‫باالتر از دامنه تعیین شده توسط ایرالین ها‪ ،‬سخنگوی این سازمان اعالم‬ ‫کرد که با هرگونه تخلف برخورد می‌شــود و مسافران می‌توانند با مراجعه‬ ‫به ســایت سازمان هواپیمایی شکایت خود را مطرح کنند؛ حتی اگر سفر‬ ‫به اتمام رســیده باشــد‪ .‬در روزهای اخیر گزارش‌هایی از سوی مسافران‬ ‫شــرکت‌های هواپیمایی مبنی بر فروش بلیت بــا نرخ‌های باالتر از دامنه‬ ‫تعیین شده دریافت می‌شــود‪ .‬در این زمینه با رضا جعفرزاده‪ ،‬سخنگوی‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری تماس گرفتیم که او بر رعایت دامنه قیمت‌ها‬ ‫توسط شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد و هشدار داد که با هرگونه تخلف‬ ‫در این زمینه برخورد می‌شود‪ .‬اگرچه نرخ بلیت پروازها برای شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی تکلیفی نیست؛ اما از سال گذشته‪ ،‬ایرالین‌ها با راهبری انجمن‬ ‫شــرکت‌های هواپیمایی‪ ،‬کف و ســقفی تعیین و به ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری اعالم کردند و همه ایرالین‌ها ملزم به رعایت آن شدند‪ .‬جدول‬ ‫این نرخ‌ها در ســایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫مسافران می‌توانند آن را مشاهده و با نرخ بلیت خود مقایسه کنند‪ .‬آذرماه‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬بود که آزادســازی نرخ بلیت هواپیما آغاز شد‪ .‬به دنبال این اتفاق‬ ‫در روزهایی از ســال که تعداد مسافران افزایش می‌یافت شاهد باال رفتن‬ ‫بیــش از حد نــرخ بلیت‌ها بودیم‪ .‬به همین دلیــل از آذرماه ‪ ۱۳۹۷‬مقرر‬ ‫شد تا کف و ســقفی برای نرخ بلیت تعیین شود که ایرالین‌ها موظف به‬ ‫رعایت آن هســتند‪ .‬نرخ‌ها در تیرماه ‪ ۱۳۹۸‬مجددا به‌روز شــده است‪ .‬با‬ ‫این حال بعضا مواردی از ســوی مســافران مبنی بر خرید بلیت با قیمت‬ ‫باالتر از سقف تعیین شده دریافت می‌شود‪ .‬سخنگوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری در این زمینه گفت‪ :‬سازمان هواپیمایی با توجه به نظارت عالیه‬ ‫خود به شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرده تا بر نحوه توزیع بلیت‌های خود‬ ‫نظارت کافی داشــته باشند‪ .‬از سوی از مسافران می خواهیم تا بلیت خود‬ ‫را از مراکــز معتبر خریداری کنند‪ .‬دفاتر خدمات مســافرت هوایی دارای‬ ‫مجوز بند «الف» از سازمان هواپیمایی کشوری و مراکز فروش الکترونیک‪،‬‬ ‫دارای مجوز از ســازمان هواپیمایی هستند که لیست آنها از طریق سایت‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری در دســترس عموم قرار دارد‪ .‬رضا جعفرزاده‬ ‫افزود‪ :‬دفاتری هم که مجوز بند «ب» از سازمان میراث و گردشگری دارند‬ ‫می‌توانند بلیت هواپیما را در قالب بسته سفر ارایه دهند‪ .‬طبیعی است که‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1135‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫اخبار‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫برگزاریاولینهمایشگردشگریخوراک‬ ‫درالهیجان‬ ‫هرگونه فروش بلیت از طرق دیگر‪ ،‬قانونی نیست‪.‬‬ ‫البته ایرالین‌ها از ســقف تعیین شــده تخطی نمی‌کنند اما ممکن است‬ ‫گرانفروشــی توسط واسطه‌ها انجام شود‪ .‬ســخنگوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری اذعان کرد‪ :‬در روزهای غیرپیــک‪ ،‬معموال نرخ‌ها به کف قیمت‬ ‫نزدیک اســت‪ .‬به همین دلیل در موارد پیک که بلیت‌ها به سقف قیمت‬ ‫دامنه مورد نظر می‌رسد این شبهه ایجاد می‌شود که گران شده است؛ در‬ ‫صورتی که این‌طور نیســت‪ .‬استدالل شرکت‌های هواپیمایی برای تعیین‬ ‫نرخ بلیت بر مبنای هزینه‌های تمام شده یک ساعت صندلی پرواز محاسبه‬ ‫شــده که این استدالل را سازمان هواپیمایی کشــوری پذیرفته است‪ .‬به‬ ‫گفته جعفرزاده‪ ،‬نظارت بر نرخ بلیت‪ ،‬مســتمر است‪ .‬شهروندان می‌توانند‬ ‫هرگونه دریافت احتمالی وجــه اضافی‪ ،‬خارج از دامنه قیمتی را از طریق‬ ‫سایت ســازمان هواپیمایی کشــوری به آدرس ‪ www.cao.ir‬قسمت‬ ‫ســامانه حقوق مسافر‪ ،‬مطرح کنند که در اســرع وقت پیگیری و نتیجه‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫تالش شهر جهانی برای رفع مشکل نیروی ماهر صنعت گردشگری‬ ‫در حالی برخی از فعاالن گردشــگری شهر جهانی یزد از کمبود نیروی‬ ‫انســانی متخصص در این صنعت درآمدزای استان گالیه دارند و نسبت‬ ‫به این وضعیت احساس نگرانی می‌کنند که مدیران بزرگترین دانشگاه‬ ‫استان از شناسایی نیازهای رشته‌ای استان بر محور توسعه و جهانی شدن‬ ‫یزد خبر می‌دهند‪« .‬ســید امیرناصر طباطبایی» عضو کمیسیون عالی‬ ‫واحدهای اقامتی‪ ،‬پذیرایی و تفریحی کشــور با گالیه از ضعف استان در‬ ‫زمینه تامین نیروی انسانی کارامد و مناسب در صنعت هتلداری و به تبع‬ ‫آن گردشــگری‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬عالوه بر ضعف در تامین زیرساخت‌های‬ ‫مختص گردشگری مانند حمل و نقل‪ ،‬با کمبود و ضعف در تامین نیروی‬ ‫انسانی کارآمد در صنعت پرورنق و تاثیرگذار هتلداری روبرو هستیم‪ .‬وی‬ ‫نبود رشــته‌های مرتبط با این صنعت در دانشگاه‌های شهری جهانی را‬ ‫یکی از مهمترین ضعف‌های یزد عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬حتی مقاطع‬ ‫کاردانی و کارشناســی این رشــته‪‌‎‬های مهم نیز در یزد وجود ندارد و‬ ‫بعضاً رشته‌های دیگری نیز که جزو ضرورت‌های گردشگری یزد هستند‪،‬‬ ‫هنوز وارد یزد نشده‌اند‪ .‬رییس جامعه هتلداران استان یزد تامین نیروی‬ ‫انســانی ماهر و کارآمد را یکی از جدی‌ترین نیازهای بخش گردشگری‬ ‫شــهر جهانی یزد عنوان و بر ضرورت تامین زیرساخت‪‌‎‬های این رشته‬ ‫‪‌‎‬های دانشگاهی تاکید کرد‪.‬‬ ‫شناسایی نیازهای رشته‌ای استان با محور جهانی شدن‬ ‫اما «سید محمود زنجیرچی» مدیر برنامه‪ ،‬بودجه و تحول اداری دانشگاه‬ ‫یزد به عنوان دانشگاه مادر اســتان از پایش مداوم رشته‌های تحصیلی راه‌اندازی شــوند‪ .‬زنجیرچی در همین رابطه اظهار می‌کند‪ :‬متاسفانه از‬ ‫دانشگاه‌های اســتان در طرح جامع دانشگاه که تا سال ‪ 99‬ادامه دارد‪ ،‬آنجایی که سرعت جذب هیات علمی برخی از رشته‌ها مانند هتل‌داری و‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬براســاس پایش صــورت گرفته در قالب طرح جهانگردی به واسطه کم بودن تعداد فارغ‌التحصیالن کند و دشوار است‪،‬‬ ‫جامع دانشگاه‪ ،‬هر ساله استراتژی‌های مناسب برای رشته‌های مورد نیاز این رشته‌ها نیز با سرعت کمتری مجوز راه‌اندازی را دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫استان بکار گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان این که بعضاً رشــته‌هایی مرتبط با شــهرجهانی‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬در همین راســتا نیز رشــته‌هایی که در دسته‌های به دانشــگاه یزد افزوده شــده اســت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬البته این رشــته‌ها در‬ ‫خاصی قرار دارند‪ ،‬بازنگری شــده‪ ،‬مطابق با کاربرد و محورهای توسعه یک دانشــکده خاص تجمیع نشــده‌اند و در علوم مختلف از نگاه‌های‬ ‫و بازار یا بروز می‌شــوند یا از پذیرش دانشجو در آن‌ها ممانعت به عمل مختلف به گردشــگری پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به رشــته‬ ‫می‌آید‪ .‬این مســئول در رابطه با افزودن برخی از رشــته‌های تحصیلی ‪‌‎‬های «برنامه‌ریزی گردشــگری» و «مدیریت گردشگری و جغرافیا» به‬ ‫مورد نیاز یزد به عنوان شــهر جهانی‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬نیازهای رشته‌ای عنوان رشــته‌های فعال دانشــکده مدیریت و گروه جغرافیا اشاره کرد‪.‬‬ ‫اســتان متناسب با محورهای توســعه به ویژه جهانی شدن فعالیت‌ها‪ ،‬وی یادآور می‌شــود‪ :‬طبعاً طــرح جامع در دوره حیــات خود نیازمند‬ ‫بررسی و شناسایی شده است که از جمله این رشته‌ها می‌توان به هتل بازنگری اســت که این امر در مورد دانشــگاه یزد و به ویژه رشته‌های‬ ‫‪ ‎‬داری و رشته‌هایی مختص گردشــگری اشاره کرد‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬آن بــه طــور مرتب و بنا به نیاز بــازار کار انجام می‪ ‎‬شــود و هر چند‬ ‫البته طبعاً سیاست‌های سخت‪ ‎‬گیرانه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری تالش ما برای تحقق کامل برنامه جامع دانشــگاه در انتهای این برنامه‬ ‫در اعطای مجوز راه‌اندازی رشــته را نیز باید در نظر داشــت ولی با این یعنی ســال ‪ 1399‬اســت اما با عنایت به مشــکالت خارج از کنترل‬ ‫حال تالش می‌کنیم که این رشــته‌ها با رفع هر چه زودتر موانع آن‪‌‎‬ها دانشــگاه‪ ،‬انتظار تحقــق بیش از ‪ 90‬درصد ایــن برنامه‌ها را به صورت‬ ‫مانند وجود عضو هیئت علمی در مراتب دانشیاری و استادی در استان‪ ،‬واقع‌بینانه داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیالن گفت‪:‬‬ ‫اولین همایش گردشــگری خوراک در الهیحان برگزار می‌شود‪ .‬شهرود‬ ‫امیرانتخابی با اعالم این خبر گفت‪ :‬این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ‬ ‫غذایی‪،‬آداب پذیرایی‪ ،‬راهکارهای علمی جذب گردشگران با تاکید بر تنوع‬ ‫غدایی اســتان که به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد جذب و ماندگاری‬ ‫گردشگران محسوب می‌شــود‪ .‬وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‬ ‫فرصتی مناسب برای معرفی غذاهای سنتی گیالنی و نقش آن در جذب‬ ‫گردشــگران است افزود‪ :‬غذای گیالنی در حوزه فرهنگی و تمدنی ما از‬ ‫جایگاه خاصی برخوردار اســت و به دلیل تنــوع اقلیم و طبیعت‪ ،‬تنوع‬ ‫غذایی زیادی در استان گیالن وجود دارد و همایش گردشگری خوراک‪،‬‬ ‫فرصت مناســبی برای پرداختن به آداب پخت غذای ســنتی و اصیل‬ ‫ایرانی‪ ،‬حفظ میراث ناملموس و احیا و معرفی این غذاها به گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی اســت‪ .‬امیر انتخابی‪ ،‬یکی از اهداف مهم این همایش‬ ‫علمی معرفی غذاهای بومی و منطقه‌ای اســتان‌‪ ،‬سفره‌غذای گیالنی و‬ ‫احیای دوباره فرهنگ اســتفاده از غذاهای بومی و اصیل هر منطقه در‬ ‫بیــن مــردم و خانواده‌ها و ترویج طبخ و ارائه غذاهای ســنتی‪ ،‬بومی و‬ ‫محلی هر منطقه در رســتوران‌ها‪ ،‬مراکز طبــخ و توزیع غذا‪ ،‬هتل‌های‬ ‫هر شــهر و استان و تاثیرگذاری آن در ورود گردشگران به استان عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی یادآورشد‪ :‬تغییر شیوه زندگی والگوی مصرف غذا‪،‬رژیم غذایی‬ ‫ناســالم افراد و همچنین آمار رو به افزایش مصرف فســت‌فودها و عدم‬ ‫توجه به اســتفاده از محصوالت سالم غذایی‪ ،‬زمینه‌ساز شیوع روزافزون‬ ‫بیماری‌ها شــده که ضمن کاهش طول عمر افــراد جامعه‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫درمانی سنگینی را به کشور تحمیل کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬همایش‬ ‫گردشگری خوراک » با رویکرد«نقش غذا در جذب گردشگران داخلی و‬ ‫خارجی » با چشم‌انداز «دستیابی به اهداف گردشگری از طریق معرفی‬ ‫فرهنگ غذایی با نگرش استفاده از غذاهای محلی و ارگانیک در راستای‬ ‫« ارتقاء ســطح آگاهی‪ ،‬نگرش و فرهنگ تغذیه سالم در جامعه» برگزار‬ ‫می‌شــود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫گیالن گفت‪ :‬این همایش در دو بخش «ســخنرانی علمی » و «ســفره‬ ‫گیالنی» که شــامل ســفره غذا گیالنی در بخش‌های پیش غذا‪ ،‬غذای‬ ‫اصلی‪ ،‬و نوشیدنی‌های سنتی ‪ ،‬بومی و محلی و همچنین اجرای موسیقی‬ ‫محلی و فولکور استان برگزار می‌شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ورود تمامی‬ ‫عالقمندان جهت حضور در همایش گردشــگری خوراک روز دوشنبه‬ ‫چهاردهم مرداد ماه ساعت ‪ 16‬در الهیجان آزاد است‪.‬‬ ‫کرمانی‌ها خانه «قبله عالم» را به حال خود‬ ‫رهاکردند!‬ ‫پژوهشکده نوپای میراث جهانی‪ ،‬مغز متفکر استان‬ ‫مدیر برنامه‪ ،‬بودجه و تحول اداری دانشــگاه یزد از فعالیت پژوهشکده‬ ‫نوپای میراث جهانی در دانشگاه یزد خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬پژوهشکده‬ ‫میــراث جهانی که مصوبه الزم را کســب و از هیات امنا مجوز فعالیت‬ ‫خود را دریافت کرده اســت‪ ،‬در مراحل آغازیــن فعالیت خود قرار دارد‬ ‫که در آن به تمام جنبه‌های شــهر جهانی یزد ماننــد ابعاد اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬انسانی‪ ،‬کســب و کار‪ ،‬معماری‪ ،‬آب و حمل و نقل می‌پردازد‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬انتظار می‌رود که این واحد پژوهشی با فعالیت جدی‬ ‫و بهره‌گیری از تجربه صاحبان تجربه و علم عالمان به مغز متفکر استان‬ ‫مبدل شــود که البته این مهم مســتلزم حمایت و همکاری دستگاه‌ها‬ ‫به عنوان بازوان اجرایی اســت‪ .‬این مسئول با بیان این که دانشگاه یزد‬ ‫از دانشــگاه‪‌‎‬های سرآمد کشور در بســیاری از زمینه‪‌‎‬هاست‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫هر چند که ارزیابی دقیقی در کشــور وجود نــدارد اما جایگاه برخی از‬ ‫دانشــکده‌های دانشگاه یزد‪ ،‬مانند دانشــکده معماری در کشور در رده‬ ‫سه دانشگاه برتر قرار دارد و به واسطه ارتباط‪‌‎‬های جدی با دانشگاه‌ها و‬ ‫نهادهای بین‪ ‎‬المللی مانند یونسکو می‪ ‎‬توانیم نقشی جدی را برای این‬ ‫حوزه در دانشگاه یزد تصور کنیم‪.‬‬ ‫نام اولش «آقا غالمعلی قبله عالم» بود‪،‬خانه‌ای ارزشــمند که اوایل دوره‬ ‫قاجار در کرمان ســاخته شــد‪ ،‬در دو حیاط و بــا تزئینات و روش‌های‬ ‫خاص معماری ســاخته شد‪ ،‬اما حاال که دست چهارمین مالک رسیده‪،‬‬ ‫بعد از کمی مرمت‪ ،‬به حال خود رها شــده تا ‪ ...‬تصاویر منتشر شده از‬ ‫خانه همه چیز را می‌گویند‪ ،‬خانه‌ای ارزشــمند بــا معماری و تزئینات‬ ‫منحصر بفرد خود که در عین ناباوری در حال ریختن‌اند و تا امروز فقط‬ ‫پایه‌های نگه‌دارنده چوبی و فلزی‪ ،‬حافظ آن‌ها بوده‌اند‪ .‬نه علم و دســت‬ ‫مرمتگرانی که می‌توانند خان ‌ه را به همان سال‌های دوره‌ی فتحعلی شاه‬ ‫قاجــار برگردانند‪ .‬خانه را آقا غالمعلی‪ ،‬از ثروتمندان و خیران مشــهور‬ ‫کرمان در دوره‌ی فتحعلیشاه قاجار و در بافت تاریخی امروز ساخت‪ .‬او را‬ ‫خیر بودن و این‌که نیازمندان به آن رجوع می‌کردند‬ ‫به واسطه‌ی همین ّ‬ ‫«آقا غالمعلی قبله‌ی عالم» می‌نامیدند‪ ،‬نشــانه‌ی دیگر خیرخواهی او‪،‬‬ ‫مســجد آقا غالمعلی در کنج جنوب شــرقی میدان ارگ کرمان است‬ ‫که کتیبه‌ی مســجد تاریخ ‪ ۱۲۲۹‬قمری مصادف با اواســط ســلطنت‬ ‫فتعلیشاه قاجار را نشان می‌دهد‪ .‬هر چند خانه را در ‪ ۲۸‬فروردین ‪۱۳۸۰‬‬ ‫ِ‬ ‫قدمت پهلوی در فهرســت آثار ملی به ثبت رســاندند‪ ،‬اما برخی از‬ ‫به‬ ‫کارشناسان و حتی مالکان بنا‪ ،‬قدمت خانه را دست‌کم متعلق به دوره‌ی‬ ‫قاجار می‌دانند‪ .‬امید ابراهیمی فعــال میراث فرهنگی کرمان درباره‌ی‬ ‫ســیر تغییر و تحوالتی که این خانه‌ی تاریخی از زمان احداثش تا امروز‬ ‫گذارنده می‌گوید‪« :‬پس از آقا غالمعلی‪ ،‬پسرش حاج اسداهلل مشار التجار‬ ‫در این خانه ســاکن شد و بخش‌هایی به بنا افزود‪،‬بعد از او نیز دامادش‬ ‫«آقا شــیخ عباس موحدی»‪ ،‬از مجتهدان و وعاظ به نام کرمان‪ ،‬خانه را‬ ‫از وراث‌اش خریداری کــرد و این خانه بعد از آن به «خانه‌ی موحدی»‬ ‫شهرت پیدا کرد‪ ،‬در همین دوره «آقا سید حسین خوشرو» به خانه‌ی رو‬ ‫به رویی خانه‌ی موحدی که هدیه‌ی یکی از متمولین زرتشتی بود‪ ،‬آمد‬ ‫و بعد از آن مراسم روضه‌خوانی مشهور خود را در آن‌جا برگزار می‌کرد‪.‬‬ ‫زیبایاوحشتناک؟‬ ‫هتلی در لبه یــک پرتگاه به ارتفاع ‪ ۶۱۰‬متــر‪ ،‬غیرمعمول‌ترین جاذبه‬ ‫گردشگری نروژ است که معمار تُرک آن را طراحی کرده‪ .‬این هتل معلق‬ ‫عنوان «ضد جاذبه» را گرفته اســت‪ .‬طراحی‌های جدید‪ ،‬تعریف سنتی‬ ‫هتل را از اتاق‌هایی با تخت‌هایی نــرم برای خوابیدن‪ ،‬فراتر برده‌اند‪ .‬در‬ ‫عصر حاضر هتل‌ها بــه تنهایی یا در مداخله با اثری تاریخی و طبیعی‪،‬‬ ‫نقش یک جاذبه گردشگری را ایفا می‌کنند و فقط مکانی برای خوابیدن‬ ‫و یا اســتراحت کردن نیستند‪ .‬رقابت هتلداران پیشرو نیز بر سر بیشتر‬ ‫ماندگار کردن مسافران با وام گرفتن از جذابیت‌های دیگر است‪ .‬دیدنی‌ها‬ ‫و جذابیت‌های نروژ این قابلیت را دارد که پس زمینه چشمگیری برای‬ ‫هر ساختمانی بسازد‪« .‬پ ِ ِریکِســتولن» صخره‌ای در جنوب نروژ و یکی‬ ‫ازجاذبه‌های محبوب گردشــگران در این کشور اســت که قرار شده با‬ ‫یک اثر معماری تلفیق شــود‪ .‬یک معمار اهل ترکیه‪ ،‬ساخت یک هتل‬ ‫بوتیــک را درحالی که از این صخره‌ی محبوب‪ ،‬رو به پرتگاهی به ارتفاع‬ ‫حدودی ‪ ۶۱۰‬متر (‪ ۱,۹۸۲‬فوت) آویزان شــده‪ ،‬پیشــنهاد کرده است‪.‬‬ ‫هتل معلق‪ ،‬ســکوهایی شبیه عرشه کشتی‬ ‫از ویژگی‌های معماری این ِ‬ ‫برای تماشــای منظره اســت که در حد فاصل آن‌ها‪ ،‬سه طبقه از هتل‬ ‫برای اقامت مهمانان قرار گرفته که هر یک بالکنی برای تماشای منظره‬ ‫خیره‌کننده پرتگاه دارند‪ .‬در پایین‌ترین سطح هتل‪ ،‬روی سکویی شبیه‬ ‫عرشه کشتی‪ ،‬اســتخری با کف شیشــه‌ای و نمایی ‪ ۳۶۰‬درجه وجود‬ ‫دارد‪ .‬ســی‪ .‬ان‪ .‬ان که از اجرای این ایده‌ی معماری در منطقه محبوب‬ ‫گردشگری در جنوب کشور نروژ خبر داده و تصاویر آن را منتشر کرده‪،‬‬ ‫گفته است‪ :‬برای رزرو اتاق‌های این هتل عجله نکنید‪ ،‬چون هنوز مجوز‬ ‫ساخت آن داده نشده است‪ .‬اســتخر طراحی شده برای این هتل‪ ،‬تنها‬ ‫استخر غیرمعمول دنیا نیست‪.‬‬
‫خواهش مسعود کیمیایی در روز تولدش از وزارت فرهنگ‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ •‌ 1135‬شنبه ‪ 12‬مرداد ماه ‪ • 1398‬سال دوازدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪ 88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫مســعود کیمیایی در حاشــیه جشــن تولدش خطاب به‬ ‫مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬از همه‬ ‫مســئوالن می‌خواهم فکری برای فیلم‌هایــی که میلیارد‬ ‫میلیارد می‌فروشند‪ ،‬بکنند‪ .‬در حالی که سرمایه‌های بزرگی‬ ‫مانند داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی چند سال است که‬ ‫بیکار هســتند‪ .‬اما نکته قابل توجه این است که به راحتی‬ ‫می‌شــود این آقایان میلیاردی را وادار به ساخت فیلم‌های‬ ‫جدی کرد چراکه در این صورت اســتعدادهایی هم یافت‬ ‫می‌شود‪ .‬آیین جشــن زاد روز مسعود کیمیایی چهارشنبه‬ ‫شــب با حضور جمعی از پیشکســوتان‪ ،‬بازیگران‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫هنرجویان و دوســتداران این کارگردان در سینما فردوس‬ ‫موزه برپا شــد‪ .‬در ابتدای این مراســم‪ ،‬جواد طوسی منتقد‬ ‫ســینما که اجرای این مراســم را نیز برعهده داشت با بیان‬ ‫اینکه مســعود کیمیایــی یکی از نقاط رفیع و تاریخ ســاز‬ ‫سینمای این سرزمین اســت‪ ،‬از فریدون جیرانی کارگردان‬ ‫سینما دعوت کرد تا به روی سن بیاید و سخنان خود را ارائه‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:11‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:26‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪06:13‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪20:08‬‬ ‫‪04:34‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام كاظم عليه‏السالم ‪:‬‬ ‫مؤمن كم حرف و پر كار است و منافق پر حرف و كم كار‪.‬‬ ‫تحف العقول‪ ،‬ص‪۳۹۷‬‬ ‫براتــون بگم که تن چنتا شــاعر تو قبر لرزید‪ .‬من هم هنوز که هنوزه تو افق محو هســتم‬ ‫می‌گید چرا؟ وقتی خبر انتشــار مجموعه شعر لیال اوتادی رو شنیدم! در بهشتی که کالغی‬ ‫نیست مترســک هم نیست! دیگه اون بهشت نیست که جهنمه! آخه سلبریتی‌های محترم‬ ‫و خوشــگل چرا شماها به فکر همه چی هســتید جز یه مشاور رسانه‌ای؟ شما که برای یه‬ ‫مهمانی دورهمی معمولی طراح لبــاس و متخصص میکاپ و بادیگارد دارید برای چاپ یه‬ ‫اثر از خودتون چرا از یکی نظر نمی‌گیرید که این کار رو بکنید یا نه! بگذریم‪ ...‬این خانم که‬ ‫کتابش چاپ شــد و احتماال چند روز بعد هم جشن رونمایی از کتاب برگزار میشه و چند‬ ‫هزار نفر برای دیدن خانم اوتادی کتابش رو میخرن و به چاپ چندم هم می‌رســه! هرچی‬ ‫سرمون میاد مقصرش خودمونیم‪ ،‬راستی دورهمی جناب رشیدپور در کیش هم برگزار شد‪،‬‬ ‫همین یه جشــنواره رو کم داشتیم! اسمش جالب بود‪ ،‬خیلی سخت بود‪ ،‬چندباری خوندم‬ ‫تا آخر فهمیدم اسم یه سایت فروش بلیت هواپیما هست! چقدر پول گرفتن از این بندگان‬ ‫خدا که اســم جشــنواره رو گذاشتن به اسم اسپانسر! حاال شــاید توجیه کنند منظورمون‬ ‫معرفی جاذبه‌های گردشــگری ایران هست که خودش اسکی بازی محسوب میشه اونم تو‬ ‫این هوای گرم! من که احساس کردم بیشتر شوآف انتخاباتی برای آقای جهرمی بود‪ ،‬راستی‬ ‫آقای رشیدپور اسم جشنوارتون رو سینما جهرمی هم می‌تونستید بگذارید!‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مي‌توان حقيقتي را دوست نداشت‬ ‫اما نمي‌توان منكر آن شد‪( .‬روسو)‬ ‫حافظانه‬ ‫دست از طلب ندارم تا کام من برآید‬ ‫یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید‬ ‫بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر‬ ‫کز آتش درونم دود از کفن برآید‬ ‫کند‪ .‬جیرانی نیز در این مراسم‪ ،‬گفت‪ :‬سینمای کیمیایی در‬ ‫جریان نگاه غالب چپ کار بزرگ می‌کند‪ ،‬چراکه که در آن‬ ‫دوران‪ ،‬ســینما به دست جریان راست افتاده بود‪ ،‬به طوری‬ ‫که شــاید االن خیلی‌ها باور نکنند که فیلم فارسی محصول‬ ‫قدرت راســت اســت‪ .‬این کارگردان ادامــه داد‪ :‬کیمیایی‬ ‫ضدقهرمان را وارد ســینما کرد؛ به طور کلی وقتی قانون و‬ ‫اخالق ابزار ظلم بشوند‪ ،‬ضدقهرمان خلق می‌شود‪ .‬او این‌گونه‬ ‫ضدقهرمان را با این ویژگی‌ها وارد ســینما کرد‪ .‬هرچند این‬ ‫کار در حال حاضر راحت اســت اما باید توجه داشت که در‬ ‫آن زمان خلق این شخصیت‌ها بسیار سخت بود‪ .‬با این وجود‬ ‫کیمیایی این ضدقهرمان را ایجــاد کرد و حضور آنها را در‬ ‫فیلم‌ها ادامه داد به همین دالیل است که حاال هرچه جلوتر‬ ‫می‌رویــم به اهمیت فیلم‌هایی که تاریخ در آنها وجود دارد‪،‬‬ ‫پی می‌بریم البته در آثار کیمیایی هم تاریخ وجود دارد‪ .‬این‬ ‫کارگردان با بیان اینکه قهرمان باید معترض باشد و اینگونه‬ ‫شــخصیت‌ها در آثار کیمیایی وجود دارد‪ ،‬درباره فیلم دیگر‬ ‫مرغ با‬ ‫قیمت‪۱۷‬هزارتومان جفا‬ ‫در حق‌مصرف‌کننده‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫کیمیایی با عنوان «گوزن‌ها» افزود‪ :‬در آن زمان «گوزن‌ها»‬ ‫تنها ‪ ۲‬نمایش داشــت به یــاد دارم که پیش از نمایش این‬ ‫فیلــم‪ ،‬یک جمع معترضی جلوی در ســینما آمدند و فکر‬ ‫می‌کردند فیلم نمایش داده نمی‌شــود و همه منتظر بودند‬ ‫تظاهراتی شــود اما در نهایت «گوزن‌ها» به نمایش درآمد و‬ ‫در تاریخ ماند‪ .‬به این توجه کنید که این فیلم در ســال ‪۵۳‬‬ ‫ســاخته شده؛ سالی که ســاواک در تابستانش خانه گردی‬ ‫می‌کرد تا چریک‌ها را دستگیر کند‪ .‬جیرانی اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫چه جلوتر می‌رویم می بینیم آثار کیمیایی مهم‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫اصــا باید بگویم همه آثار او بخشــی از تاریخ معاصر ایران‬ ‫هســتند و اهمیت کیمیایی روز به روز بیشــتر می‌شود‪ .‬در‬ ‫ادامه مسعود کیمیایی روی صحنه آمد و گفت‪ :‬از دوستانم‬ ‫که درباره فراز و نشــیب‌های زندگی من حرف زدند‪ ،‬تشکر‬ ‫می‌کنم اما باید بگویم من آنها را راحت نگذراندم‪ .‬ما دورانی‬ ‫را گذراندیم که برخی فیلمســازان صدایی داشتند و از بیان‬ ‫مسایل ابایی نداشتند اما مسأله‌ای که وجود دارد این است‬ ‫که ترس ما را خیلــی اذیت می‌کند با این وجود ممنونم از‬ ‫مردم‪ ،‬خاکم و ســرزمینم که من را پذیرفتند تا تالش کنم‬ ‫و حرفم‌هایــم را تبدیل به فیلم کنم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اما‬ ‫خواهشــی از مسئوالن و وزارت ارشاد دارم در این جمع هم‬ ‫یکی از کسانی که به فهم او اعتقاد دارم‪ ،‬منوچهر شاهسواری‬ ‫مدیرعامل خانه سینماست‪ .‬من از همه مسئوالن می‌خواهم‬ ‫فکری برای فیلم‌هایی که میلیارد میلیارد می‌فروشند‪ ،‬بکنند‪.‬‬ ‫این در حالی است سرمایه بزرگی مانند داریوش مهرجویی‬ ‫چند سال اســت که بیکار است‪ ،‬ناصر تقوایی همین اوضاع‬ ‫را دارد و من هم به ســختی فیلم می‌ســازم اما نکته قابل‬ ‫توجه این است که به راحتی می‌شود این آقایان میلیاردی را‬ ‫وادار به ساخت فیلم‌های جدی با پول خیلی کم کرد چراکه‬ ‫در این صورت اســتعدادهایی هم یافت می‌شود‪ .‬من از آنها‬ ‫می‌خواهم که تنها به فکر تلنبار کردن نباشند‪ ،‬استعداد پیدا‬ ‫کنند و به فکر ســینمای جدی باشند‪ .‬این خواسته تنها با‬ ‫قانون محقق می‌شود و نباید تنها به صورت یک حرف باشد‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫حسینآهیهنرمندیتواناکهادعایینداشت‬ ‫فروتنی و بی ادعا بودن با وجود توانایی‌های بسیار‌‪ ،‬ویژگی بارز‬ ‫هنرمند فقید حسین آهی‪ ،‬از نظر دوستان و همکارانش بود که‬ ‫در مراسم تشییع پیکر او از آن یاد کردند‪ .‬مراسم تشییع پیکر‬ ‫حســین آهی شاعر و پیوهشگر ادبی صبح پنجشنبه ‪ ۱۰‬مرداد‌‬ ‫از مقابل مسجد بالل تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضا شــفیعی کدکنی‪ ،‬حســین اســرافیلی‪ ،‬محمدعلی‬ ‫بهمنی‪ ،‬علی موســوی گرمــارودی‪ ،‬عبدالعلی علی‌عســکری‬ ‫(رییس ســازمان صداوسیما) و حمید شاه‌آبادی (معاون صدای‬ ‫سازمان صداوســیما)‪ ،‬سهیل محمودی‪ ،‬ســاعد باقری‪ ،‬سعید‬ ‫بیابانکی‪ ،‬پرویز بیگی حبیب‌آبادی‪ ،‬مرتضی امیری اســفندقه‪،‬‬ ‫رضا عبداللهــی‪ ،‬بیوک ملکی و ‪ ...‬از جمله چهره‌های حاضر در‬ ‫این مراســم بودند‪ .‬در ابتدای این مراســم‪ ،‬علیرضا جاویدنیا از‬ ‫گویندگان باسابقه رادیو درباره حسین آهی گفت‪« :‬همه ما به‬ ‫مقــام و قدم‌هایی که این هنرمند بزرگ در راه اعتالی فرهنگ‬ ‫برداشــت را به یاد داریم‪ ،‬فعالیت حســین آهی را نمی‌توان با‬ ‫کسی مقایسه کرد‪.‬‬ ‫درگذشــت او بار دیگر به یاد ما انداخت کــه قدردان بزرگان‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر باشیم‪ ».‬او ادامه داد‌‪« :‬حسین آهی به واقع‬ ‫سرمشقی برای همه ماست تا بدانیم که چگونه به فرهنگ و هنر‬ ‫این مرز و بوم خدمت کنیم و در سازمان صداوسیما به فعالیت‬ ‫بپردازیم‪ ».‬در ادامه مراسم تشییع عبدالعی علی‌عسکری‪ ‌،‬رییس‬ ‫سازمان صدا و سیما هم با حضور در جایگاه درباره این هنرمند‬ ‫تازه درگذشــته بیان کرد‪« :‬حســین آهی یکی از سرمایه‌های‬ ‫بــزرگ و ذخایر این مرز و بوم بود و ما از درگذشــت ایشــان‬ ‫بســیار متاثر و غمگین هســتیم و این غم بزرگ را به خانواده‬ ‫محترم او‌‪ ،‬اهالی فرهنگ و هنر و همچنین خانواده صداوسیما‬ ‫تســلیت عرض می کنم‪ ».‬علی عســکری همچنین افزود‪« :‬به‬ ‫رهبر معظم انقالب که به این هنرمند محبت ویژه‌ای داشــتند‬ ‫هم تســلیت عرض می‌کنم‪ .‬او در طول حیاتش الگوی بســیار‬ ‫خوبی بــرای جوانان ایرانی بود‪ ».‬بهروز رضــوی از گویندگان‬ ‫باســابقه رادیو دیگر ســخنران این مراســم بود کــه هنرمند‬ ‫فقید حســین آهی را اینچنین توصیف کرد‪« :‬مرحوم حسین‬ ‫آهــی به واقع یکی از بی‌ریاترین انســان‌هایی بود که در طول‬ ‫عمرم دیده‌ام‪.‬‬ ‫ســادگی و بی‌تکلف بودن او به قدری بود که وقتی در میان ما‬ ‫نیست‪ ‌،‬جای خالی‌اش را بسیار احساس می‌کنیم‪ .‬ایشان به کار‬ ‫خود بســیار مســلط بود و به قدری فروتنی داشت که با تمام‬ ‫توانایی هایش هیچ ادعا و تکبــری از او نمی دیدید‪».‬در ادامه‬ ‫نوبت به حافظ آهی فرزند حســین آهی که خود از گویندگان‬ ‫جوان رادیوســت رسید تا درباه پدر برای حضار سخنرانی کند‪‌،‬‬ ‫او دربــاره پدر گفت‪« :‬ویژگی برجســته پدرم این بود که برای‬ ‫هیچکس مزاحمتی ایجاد نمی‌کرد و به همین دلیل معتقدم که‬ ‫ایستادن شــما عزیزان در آفتاب امروز مصداق اذیت و زحمت‬ ‫اســت و از طرف خود و خانواده ام از شما عذرخواهی می کنم‬ ‫و از محبتتان ممنونم‪».‬‬ ‫در بخش پایانی این مراســم علی موســوی گرماوردی شعری‬ ‫را که در وصف اســتاد خود ادیب نیشابوری سروده بود‪ ،‬برای‬ ‫حاضران خواند و سپس پیکر حسین آهی پس از خواندن نماز‬ ‫میت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد‪ .‬مراسم‬ ‫ترحیم این شاعر و گوینده روز شنبه‪ ۱۲ ،‬مرداد ساعت ‪ ۱۴‬در‬ ‫همین مســجد (بالل) برگزار خواهد شد‪ .‬حسین آهی‪ ،‬شاعر و‬ ‫پژوهشگر ادبی‪ ،‬سه‌شنبه هشتم مرداد پس از چند ماه بیماری‪،‬‬ ‫درگذشــت‪ .‬او همچنیــن اجرای برنامه‌های ادبــی را در رادیو‬ ‫برعهده داشت‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫نمازجمعه ‪ ۲۸‬تیر ‪ ۹۸‬تهران به امامت حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت‪ ،‬در‬ ‫مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد ‪ /‬میثم مه آبادی‬ ‫اکران فیلم «دندان مار» به کارگردانى مسعود کیمیایى شب گذشته نهم مرداد در موزه سینما برگزار شد ‪/‬‬ ‫هنرآنالین‬ ‫در حاشیه جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه وزرای دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سواالت آنها‬ ‫پاسخ گفتند ‪ /‬محمد رضا عباسی‬ ‫مراسم یادمان سومین سال درگذشت زنده یاد عباس کیارســتمى با نام «باد او را نخواهد برد»‬ ‫یازدهم امرداد در سالن همایش خانه اندیشمندان علوم انسانى با حضور هنرمندان و دوستدارانش‬ ‫برگزار شد ‪ /‬مهدی آزادبخت‬ ‫مراسم تشییع پیکر حسین آهی شاعر و پژوهشگر عرصه فرهنگ و ادب صبح پنجشنبه‪ ۱۰‬مرداد از مقابل‬ ‫مسجد بالل سازمان صدا و سیما برگزار شد‪ /‬حمید وکیلی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!