صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۹۶

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1096

روزنامه هنرمند شماره 1096

‫محمد صالح‌عال‬ ‫مجری و برنامه‌ساز پیشکسوت تلویزیون‬ ‫مازنی با اشاره به ابراز نگرانی رهبر انقالب‬ ‫در خصوص فرسایش زبان فارسی‪:‬‬ ‫خصلت هنرمند نیست‬ ‫که با پول بیشتر‪ ،‬بهتر کار کند!‬ ‫وقتی رهبری تذکر علنی می‌دهند‬ ‫یعنیوظیفهخودراانجامنداده‌ایم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شــنبه ‪ 18‬خردادماه ‪ 1398‬ســال دوازدهم شماره ‪1096‬‬ ‫‪ 8‬صفـــــحه ‪ 2000‬تومـــان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫سعیدی‪،‬عضوکمیسیونفرهنگیمجلسمطرحکرد‪:‬‬ ‫اهدایجایزهبهونساردگریووفرانکونرو؛‬ ‫گلدنگلوبایتالیانامزدها‬ ‫راشناخت‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکلیدفترجشنواره‌هاوهمکاری‌های‬ ‫بینالمللیسازمانسینمایی‪:‬‬ ‫سینمای ایران به حدی از بلوغ رسیده‬ ‫کهبهبازارهایجهانیتوجهکند‬ ‫‪6‬‬ ‫نگاهیبهنمایش«هنر ُمردن»بهکارگردانیامینشفیعی‬ ‫ُمردن مترادف مرگ نیست!‬ ‫‪3‬‬ ‫«احمد جوان» و سزاواری برای‬ ‫ربودنجایزهبهترینکارگردانیبرای‬ ‫کارگردانانشدرکن‬ ‫‪6‬‬ ‫عضوهیئترییسهفراکسیونگردشگریمجلس‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک سوم درآمد فروش نفت در‬ ‫گردشگریمازندرانمستتراست‬ ‫‪2‬‬
‫مازنی با اشاره به ابراز نگرانی رهبر انقالب در خصوص فرسایش زبان فارسی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 18‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1096‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫تصویبخرید‪ ۲۰‬میلیاردیکتاب‬ ‫خریــد ‪ ۶۰۲‬عنوان کتاب به ارزش ‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۵۴۵‬میلیون و ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار ریال در جلســه اخیر هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬در جلسه ‪ ۶۰۹‬هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خرید ‪ ۶۰۲‬عنوان کتاب در ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۹۲۰‬نسخه به‬ ‫مبلغ کل ‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۵۴۵‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار ریال تصویب شــد‪.‬‬ ‫عناوین کتاب‌های مصوب برای خرید در ســایت معاونت امور فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب‬ ‫به نشانی ‪ http://mof.farhang.gov.ir‬بارگذاری شده است‪ .‬مراحل‬ ‫تحویل کتاب و سایر مدارک به این شرح اعالم شده است‪:‬‬ ‫الف) ناشران بعد از اطالع از تصویب عناوین ارسالی‌شان همراه با کتاب‌های‬ ‫مصوب به میزان اعالم شــده‪ ،‬به انبار کتاب واقع در‪ :‬جاده مخصوص کرج‪،‬‬ ‫کیلومتر ‪ ،١٠‬روبروی شهاب خودرو‪ ،‬خیابان نخ زرین‪ ،‬خیابان شهید جالل‪،‬‬ ‫روبروی صنایع آموزشی (هنرســتان پیام شهید)‪ ،‬تلفن‪،٤٤٥٤٥١٤٩-٥١ :‬‬ ‫مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار‪ ،‬طی مراجعه به‬ ‫امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه (اتاق‪ ،)٣٢٥‬مدارک زیر را به مسئول‬ ‫ذی‌ربط تحویل دهند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬رسید انبار ‪ ٢‬برگی (نسخه ذی حسابی و امور مالی)‬ ‫‪ .۲‬کپی پروانه نشر معتبر (از زمان تحویل مدارک به معاونت‪ ،‬حداقل تا یک‬ ‫ماه اعتبار داشته باشد)‬ ‫‪ .۳‬فاکتور فروش (اصل و تصویر)‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬باید در سربرگ انتشارات و به صورت رسمی باشد (داشتن آرم‪ ،‬نشانی‬ ‫و شماره تلفن انتشارات در سربرگ الزامی است) ب ‪ -‬فاکتورها دارای شماره‬ ‫و تاریخ باشند و تاریخ فاکتور و تاریخ رسید انبار برابر باشند‪ .‬ج ‪ -‬در قسمت‬ ‫خریدار‪ ،‬فقط نام معاونت امور فرهنگی ذکر شود‪ .‬د ‪ -‬از اعالم شماره حساب و‬ ‫مانده بدهی در داخل فاکتور اجتناب شود‪ .‬و ‪ -‬مهر و امضاء فقط با خودکار یا‬ ‫قلم جوهر آبی مورد قبول است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پرینت شماره شبا بانک ملی و تأییدیه بانک به نام صاحب پروانه نشر‬ ‫یا انتشارات‬ ‫ب) ناشران هنگام دریافت رسید انبار‪ ،‬حتماً به تطبیق اطالعات مندرج در آن‬ ‫با مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت‌های احتمالی‪ ،‬مراتب مورد‬ ‫رسیدگی قرار گیرد‪ ،‬در غیر این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬ج) مهلت مراجعه به انبار و تحویل کتاب و مدارک تا ‪ ٣‬ماه بعد‬ ‫از اعالم در ســایت است‪ .‬از این رو باتوجه به اقتضائات اداری‪ -‬مالی معاونت‪،‬‬ ‫مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ششمین دوره پایتخت کتاب ایران فراخوان داد‬ ‫ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در سال ‪ ۱۳۹۸‬برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬شهرهای متقاضی شرکت در جشنواره می‌توانند تا تاریخ ‪ ۳۰‬آذرماه‬ ‫‪۱۳۹۸‬اقدامـاتانجام‌شده‪،‬برنامه‌ها‪،‬مـدارکومسـتنداتفعالیت‌هایمرتبـط‬ ‫بـاکتـابوکتاب‌خوانیآنشهر‪،‬راهمراهبـابرگه‌هایتکمیل‌شدهبهدبیرخانه‬ ‫اسـتانی جشـنواره مستقر در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی استان‌ها‬ ‫یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال کنند‪ .‬برای کسب اطالع بیش‌تر می‌توانند‬ ‫بــا شــماره‌های ‪۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰ - ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴‬‬ ‫تماس برقرار نمایند‪ .‬همچنین برگه‌ها‪ ،‬فرم‌ها و جزئیات دســتورالعمل‌های‬ ‫اجرایی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از طریق وب‌ســایت شــبکه‬ ‫ترویــج کتابخوانی ایران بــه نشــانی ‪ www.bookpromotion.ir‬در‬ ‫دسترس اســت‪ .‬عالقمندان می‌توانند آثار را تا مهلت اعالم شده به نشانی‬ ‫پستی‪«:‬دبیرخانه مرکزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران» (واقع‬ ‫درتهران ـ خیابان شــهید مطهری ـ خیابان فجر (جم ســابق) ـ شماره ‪۷‬ـ‬ ‫ســاختمان فجر ـ طبقه‪ ۵‬کد پستی ‪ ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱‬و پست الکترونیک‬ ‫‪ )iranbookpromotion@gmail.com‬ارسال کنند‪ .‬بنابر اعالم این‬ ‫فراخوان‪ ،‬برنامه‌های کتابخوانی قابلیت شرکت در رقابت دارد که با همکاری‬ ‫دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و رئیس‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شود‪ .‬شهر معرفی شده به عنوان پایتخت‬ ‫کتاب ایران ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای منظمی از پیشرفت برنامه‌های‬ ‫ارائه شده به دبیرخانه است‪ .‬اگر شهر انتخاب شده تا پاییز آن سال بر اساس‬ ‫برنامه‌ها و جدول زمان‌بندی ارائه شــده فعالیت قابل توجهی نداشته باشد‪،‬‬ ‫احتمال تجدید نظر و پس گرفتن عنوان پایتخت کتاب براساس رأی هیئت‬ ‫داوران وجود خواهد داشت‪ .‬همچنین برنامه ارسالی باید دربرگیرنده معرفی‬ ‫مجموعه طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی‪ ،‬ترویجی و ابتکاری در حوزه کتاب‬ ‫برای حداقل یک سال و حداکثر دو سال با این شرایط باشد‪ :‬مشارکت همه‬ ‫اجزای صنعت نشر (پدیدآورندگان‪ ،‬ناشران‪ ،‬توزیع‌کنندگان‪ ،‬کتاب‌فروشان‪،‬‬ ‫کتاب‌داران و‪ ،)...‬مشــارکت نهادها و فعاالن حوزه کتاب و کتاب‌خوانی مانند‬ ‫کتابخانه‌ها‪،‬کتاب‌دارانوغیره‪،‬مشارکتسازمان‌هایغیردولتیودولتیمرتبط‬ ‫با کتاب‌خوانی‪ ،‬حضور فعال مفاخر‪ ،‬مشاهیر و هنرمندان شاخص و محبوب‪،‬‬ ‫در نظر گرفتن طیف گسترده مخاطب‌ها (ازجمله زنان‪ ،‬کودکان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و ‪ )...‬برنامه‌های باید اثربخش‪ ،‬خالقانه و پایدار باشند ‪.‬همچنین ویژگی‌های‬ ‫کلی برنامه‌های ارسالی شهرها به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب‬ ‫ایران می‌تواند به این شــرح باشد‪ :‬برنامه‌ها‪ ،‬فعالیت‌ها و اقدام‌ها به طور ویژه‬ ‫برای پایتخت کتاب طراحی شده باشد‪ .‬متناسب با نیازهای محلی‪ ،‬آیین‌های‬ ‫بومی و ارزش‌های دینی و ملی باشد‪.‬تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ‬ ‫کتاب‌خوانی داشته باشد‪ .‬از مشارکت مردمی و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ‬ ‫تجاری‪ ،‬کارخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‬ ‫برخوردار باشد‪ .‬قابلیت الگوبرداری داشته باشد‪.‬در محتوا و شیوه اجرا نوآورانه‬ ‫و کیفی باشــد‪ .‬در معرفی پایتخت کتاب ایران عنوان شده است‪ :‬پایتخت‬ ‫کتاب ایران از ســوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها‬ ‫و روستاهای دوســتدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمیبامشارکتدستگاه‌هاونهادهایمختلفیاعممعاونتتوسعهروستایی‬ ‫و مناطق محروم ریاست جمهوری‪ ،‬نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‪ ،‬انجمن‬ ‫کتابداری و اطالع‌رسانی ایران‪ ،‬سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو‪،‬‬ ‫ســازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور‪ ،‬اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان‬ ‫تهران‪ ،‬سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬ستاد عالی کانون‌های فرهنگی‬ ‫و هنری مســاجد کشور‪ ،‬انجمن نویســندگان کودک و نوجوان و نهادهای‬ ‫دیگر برگزار می‌شود‪ .‬طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتـاب ایـران بـرای‬ ‫نخسـتین بـار در ‪ ۱۳۹۳‬در سراسـر ایـران بـرای ترویج کتاب‌خوانی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬ایـن برنامه‪ ،‬طرحی ملی و بومی اسـت و بر اسـاس اقتضائات کشـورمان‬ ‫برنامه‌ریزی و اجراشـده اسـت‪ .‬هرسـال یـک شـهر به‌عنوان پایتخـت کتـاب‬ ‫از بیـن شـهرهای نامـزد انتخـاب و معرفـی می‌شود‪.‬‬ ‫وقتی رهبری تذکر علنی می‌دهند‬ ‫یعنیوظیفهخودراانجامنداده‌ایم‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت‪ :‬زمانی‌که مقام معظم رهبری وارد‬ ‫تذکر علنی می‌شوند یعنی ما وظیفه خود را انجام ندادیم بنابراین شورای‬ ‫نظارت بر صدا و سیما باید به وظیفه خود به موقع عمل کند تا زبان غیر‬ ‫فارسی‪ ،‬خط و زبان فارسی را تخریب نکند‪.‬‬ ‫احمــد مازنی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبــری مبنی بر حفظ و‬ ‫پاسداشت زبان فارسی و انتقاد به صدا و سیما برای رواج الفاظ و کلمات‬ ‫غیرفارسی گفت‪ :‬فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از منظر نقد صدا و‬ ‫ســیما است که شاید از اینکه بر اســاس صدر اصل ‪ 175‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫ایشــان رئیس صدا و ســیما را منصوب می‌کنند‪ ،‬تصور این باشد که آن‬ ‫ســازمان کاملا زیر نظر رهبری اداره می‌شود و رهبری اشراف و نظارت‬ ‫کامل بر صدا و سیما دارند و موید برنامه‌ها و اقدامات هستند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که مقام معظم رهبری مکرر تاکید کردند که من فقط رئیس سازمان‬ ‫را منصوب می‌کنم و مدیریت و اداره آنجا بر عهده من نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی افزود‪ :‬ایشان هر از چند گاهی از برخی برنامه‌ها انتقاد و‬ ‫گالیه کردند و نقد ایشان به نظر بنده‪ ،‬به ضرورت دو موضوع بیشتر تاکید‬ ‫داره که یکی عمل به ذیل اصل ‪ 175‬قانون اساسی است که خط مشی و‬ ‫نظارت بر صدا و سیما را قانون باید تعیین کند یعنی مجلس باید تصویب‬ ‫کند؛ ما بعد از ‪ 30‬ســال طرح آن را در مجلــس آوردیم و انتظارمان از‬ ‫همکاران در مجلس‪ ،‬رسانه‌ها و مسئوالن صدا و سیما این است که کمک‬ ‫کنند تا این قانون به تصویب برسد تا بر اساس قانون اساسی معلوم شود‬ ‫در آن سازمان که فقط رئیس را مقام معظم رهبری منصوب می‌کنند‪ ،‬با‬ ‫چه مکانیزمی باید اداره شود‪.‬‬ ‫نظارت‌های ضعیف باعث شده تا رهبر وارد تذکر علنی شوند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در این ‪ 30‬سال همیشه اختالف نظرها باعث شده‬ ‫که این قانون به تصویب مجلس نرســد و از طرف دیگر وسط اصل قانون‬ ‫‪ 175‬که بحث نظارت است که از ‪ 3‬قوه مجموعا ‪ 6‬نفر ناظر بر صدا و سیما‬ ‫هســتند‪ ،‬به نظر می‌رسد که شورای نظارت نیز باید قوی‌تر برخورد کند‬ ‫و نظارت قوی‌تری بر صدا و ســیما داشته باشد که برای هر چیزی مقام‬ ‫معظم رهبری ناچار نشوند که ورود کنند آنهم ورود علنی؛ معموال حضرت‬ ‫آقا بســیاری از مسائل و اتفاقات را به صورت غیرعلنی تذکر داده و ارشاد‬ ‫می‌فرمایند اما زمانی که آقا وارد تذکر علنی می‌شوند یعنی ما وظیفه خود‬ ‫را انجام ندادیم و شورای نظارت باید به وظیفه خود به هنگام عمل کند تا‬ ‫این اتفاقات پیش نیاید‪.‬‬ ‫مدیر صدا و سیما باید به فرهنگ ملی‪ ،‬دینی و ایرانی اسالمی‬ ‫نظارت کند‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه مدیریت صدا و سیما‬ ‫باید مراقبت و توجه به اصول قانون اساسی داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیر‬ ‫صدا و ســیما باید به فرهنگ ملی‪ ،‬دینی و ایرانی اسالمی توجه و نظارت‬ ‫کند؛ البته برنامه‌های خوبی از این رسانه منتشر می‌شود اما گاهی اوقات‬ ‫احساس می‌شود مجموعه مدیریت این سازمان به صورت مجمع‌الجزایری‬ ‫است و هر کسی به شیوه خود آن را اداره می‌کند و در نهایت منجر به این‬ ‫گالیه‌ها می‌شــود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در شرایطی که بسیاری از افراد مدعی‬ ‫ایران‪ ،‬ایرانیت و فرهنگ ایرانی هستند‪ ،‬می‌بینیم که در قانون اساسی اصل‬ ‫پانزدهم بر حفظ خط و زبان فارسی تاکید شده که «اسناد و مکاتبات و‬ ‫متون رســمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد» و مقام معظم‬ ‫رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشــور و نظام تا این حد به این مسئله‬ ‫توجه دارند که زبان فارسی دچار آسیب نشود‪.‬‬ ‫تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ خط و زبان فارسی است‬ ‫مازنی افزود‪ :‬زبان فارســی فرهنگی است که ریشه چند هزار ساله دارد و‬ ‫بر خالف بســیاری از کشورها نیست که در یک تحول تاریخی خطشان‬ ‫تغییــر پیدا کرده و ملت خود را از ریشــه خود جدا کردند مثل ترکیه و‬ ‫ســایر کشورها؛ اما مردم ایران همیشــه مراقبت کردند و امروز نیز مقام‬ ‫معظم رهبری این مراقبت را دارند که خط و زبان فارســی حفظ شــود؛‬ ‫در جلســه‌ای که رهبری با شاعران داشتند‪ ،‬گفتند که ترانه‌های ضعیف‬ ‫که کلمات ضعیف و غیرفارســی را به نام زبان فارسی جا می‌اندازند‪،‬‬ ‫به مرور این زبان را از شــأن و ســنگینی و اســتواری که دارد‪ ،‬خارج‬ ‫می‌کنند و بعد از مدتی اگر کسی بخواهد فارسی حرف بزند به دلیل‬ ‫این تغییرات ممکن اســت که متوجه نشوند یعنی چنانچه مراقبت‌ها‬ ‫نباشد این اتفاقات می‌افتد‪.‬‬ ‫مسئوالن صدا و سیما توجه کنند زبان تخریب‌کننده ادبیات‬ ‫فارسی ترویج نشود‬ ‫‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد‪ :‬چنانچه مراقبت نباشد‪،‬‬ ‫زبان فارسی حفظ نمی‌شود و مقام معظم رهبری به خصوص درمورد‬ ‫شعرها و ترانه‌ها تاکید کردند‪ .‬بنده نیز به عنوان نماینده مردم و مسئول‬ ‫کمیسیون فرهنگی‪ ،‬هم به مسئوالن صدا و سیما توصیه می‌کنم که‬ ‫در اســتفاده از شاعران‪ ،‬ترانه‌ســرایان‪ ،‬خوانندگان و هنرمندان به این‬ ‫اصل توجه کنند که غیرمستقیم زبان غیرفارسی و زبان تخریب کننده‬ ‫ادبیات فارسی را ترویج نکنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز باید‬ ‫مراقبت کنند‪.‬‬ ‫عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تابلوهای‬ ‫مغازه‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حتی در ادارات در‬ ‫متونی که تهیه می‌شــود‪ ،‬مراقبت از زبان فارســی به عنوان یک اصل و‬ ‫تکلیف قانون اساسی است چراکه فرهنگ و زبان کشور دچار آسیب نشود‪.‬‬ ‫مازنی در مورد رواج کلمات غربی در شبکه‌های مجازی گفت‪ :‬ابزاری که‬ ‫در گذشــته کنترل و مدیریت شــده‪ ،‬اخبار‪ ،‬اطالعات و متونی را منتشر‬ ‫می‌کرد امروز از این حالت خارج شــده و هر کسی که موبایل دارد‪ ،‬خود‬ ‫می‌تواند یک صدا و سیما‪ ،‬یک رسانه‪ ،‬عکاس و منتشر کننده فیلم و عکس‬ ‫باشد البته این وضعیت از این جهت خوب است که فضایی را برای عرض‬ ‫اندام همه فراهم می‌کند و هر کس می‌تواند موضع خود را بیان و حرفش‬ ‫را بزند و حتی تبادل اطالعات بین کاربران و آحاد مردم باشد اما از طرف‬ ‫دیگر آسیب می‌زند چراکه همه در یک سطحی از سواد و دانش نیستند و‬ ‫این وسط ممکن است عده‌ای اخبار و اطالعات غلطی تولید کنند و افرادی‬ ‫که اطالع ندارند‪ ،‬این اخبار غلط را منتشر می‌کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد‪ :‬آسیبی که فضای مجازی به‬ ‫این شــکل می‌تواند بزند این است که در مکاتبات به شکل محاوره‌ای و‬ ‫کلماتی که در زبان عوام به عنوان زبان فارســی جاری می‌شود به عنوان‬ ‫نوار مکتوب می‌شــود و کم کم یک ســری کلمات‪ ،‬واژه‌ها و اصطالحات‬ ‫به نام زبان فارســی جا می‌افتد و در جامعه‌ای که شــاید برخی با زبان و‬ ‫ادبیات فارسی به مفهوم علمی آشنایی نداشته باشند‪ ،‬فکر می‌کنند کلمات‬ ‫درستی است‪.‬‬ ‫شورای‌عالی فضای مجازی از زبان فارسی‬ ‫در این فضا مراقبت کنند‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس با‬ ‫بیان اینکه حوزه فضای مجازی نیازمند مدیریت و کنترل است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این کار وظیفه مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی‬ ‫اســت و باید استانداردهایی را باید تعریف کرده و مراقبت کنند و بیشتر‬ ‫نیز جنبه نظارت و آموزش داشــته باشد و واژه‌های درست را اعالم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرف دیگر اعضای کانال‌ها و ادمین‌ها و کسانی که به نوعی‬ ‫در فضای مجازی حضور دارند باید خودشان مراقبت کنند و کسانی نیز‬ ‫که با مجوز کار می‌کنند‪ ،‬یعنی کانال‌هایی که با یک تعداد خاصی مجوز‬ ‫می‌گیرند و کســانی که مجوز صادر می‌کنند‪ ،‬همانطور که بر رسانه‌های‬ ‫مکتوب نظارت می‌شود و چنانچه تخلفی صورت گیرد تذکر می‌گیرند‪ ،‬در‬ ‫اینجا نیز هیاتی باید تذکر داده و مراقبت کنند و زمانی که زبان فارســی‬ ‫در شکل‌های مختلف مطرح می‌شود‪ ،‬چنانچه ایرادی مطرح می‌شود باید‬ ‫اصالح شود تا به مرور از ادبیات غیرفاخری که به نام زبان فارسی در فضای‬ ‫مجازی است فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون فرهنگی مجلس با بیــان اینکه گاهی کلماتی که در‬ ‫محاوره نوشته شــده و بد شنیده می‌شود‪ ،‬به غلط جا افتاده است اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬به عنوان مثال کلمه‌ای مثل «راجع‌به» وجود دارد که بعد از ج‬ ‫احمدی الشکی‪:‬‬ ‫«راجب»‬ ‫حرف «ع» باید بیاید اما اغلب موارد در فضای مجازی می‌بینم که‬ ‫ِ‬ ‫نوشته می‌شــود و این نشان می‌دهد که کسانی که این‌گونه می‌نویسند‬ ‫هرگز کتاب‪ ،‬روزنامه یا هیچ متن مکتوبی نخوانده‌اند و فقط یک کلمه به‬ ‫گوششان خورده است‪ ،‬از این قبیل موارد در فضای مجازی بسیار است‪.‬‬ ‫زمانی که زبان فارسی در شکل‌های مختلف مطرح می‌شود‪ ،‬چنانچه ایرادی‬ ‫مطرح می‌شود باید اصالح شود تا به مرور از ادبیات غیرفاخری که به نام‬ ‫زبان فارســی در فضای مجازی است فاصله بگیریم این نماینده مردم در‬ ‫مجلس دهم ادامه داد‪ :‬حاال که مردم می‌توانند حرف‌های خود را بنویسند‬ ‫تازه معلوم شده که چقدر غلط حرف می‌زنیم یعنی حرف‌های درست را‬ ‫غلط متوجه می‌شویم اما زمانی که می‌نویسیم تازه متوجه می‌شویم که‬ ‫چقدر غلط داریم و میزان سواد جامعه به مفهوم عوام تا چه سطحی است‪.‬‬ ‫لغات غربی در زبان فارسی‬ ‫تبدیل به محاوره‌های فارسی شده است‬ ‫مازنــی با ابراز تاســف از اینکه لغــات غربی در زبان فارســی تبدیل به‬ ‫محاوره‌های فارسی شده اظهار داشت‪ :‬قبل از انقالب اسالمی به کار بردن‬ ‫کلمات غربی نوعی کالس گذاشــتن بود اما امروز فکر می‌کنم که انقدر‬ ‫خود باخته نباشــیم که کشوری که ریشه چند هزار ساله تاریخ‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و تمدن دارد و باید زبانش را حفظ کند به جای اســتفاده از کلمات این‬ ‫تمدن‪ ،‬فرهنگ و این آب و خاک بخواهد از کلمات کشوری که ‪ 300‬سال‬ ‫بیشتر ســابقه ندارد کلمات دیگری را به کار ببرد؛ البته ممکن است که‬ ‫بگویند غربی‌ها پیشرفت کردند اما باید گفت که در بسیاری از موارد ایران‬ ‫از غرب پیشرفته‌تر است‪.‬‬ ‫به کار بردن کلمات غربی‬ ‫در زبان فارسی نشانه پیشرفته بودن نیست‬ ‫عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه اگر‬ ‫بخواهیم به شیوه غربی حرف بزنیم نشانه پیشرفته بودن نیست افزود‪:‬‬ ‫خودباختگــی و غرب‌زدگی در زمان پهلوی به گونه‌ای بود که یک نفر‬ ‫هر چه تالش کرد کلمه انگلیســی سرماخوردگی را به یاد نیاورد و در‬ ‫نهایت گفت ســرمای فرنگی خوردم یعنی تا این حد خودباختگی در‬ ‫آن زمان وجود داشــت‪ .‬البته باید از آثار مثبت غرب‪ ،‬شــرق‪ ،‬شمال و‬ ‫جنوب استفاده کرد چراکه این منطق اسالم است اما دلیلی ندارد که‬ ‫کلماتی که به کار می‌بریم‪ ،‬کلمات آنها باشــد‪ .‬تعبیری که مقام معظم‬ ‫رهبری داشتند این بود که عرب‌ها هر واژه‌ای که به کشورشان می‌آید‬ ‫عربی می‌کنند‪.‬‬ ‫باید حافظ فرهنگ‪ ،‬ادب و زبان ارزشمند فارسی باشیم‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬فرهنگستان زبان‬ ‫و ادب فارســی در مقابل بودجه و اعتباراتی که به آنها اختصاص داده‬ ‫می‌شود و ظرفیتی که از آنها سراغ داریم‪ ،‬باید واژه‌سازی کنند و خود‬ ‫مردم نیز مراقب باشــند چراکه این فرهنگ متعلق به همه است و از‬ ‫باال به پایین نیســت و باید از درون ملت نیز مراقبت شــود و همه در‬ ‫فضای رســمی‪ ،‬حقیقی‪ ،‬مجازی و رســانه باید حافظ فرهنگ‪ ،‬ادب و‬ ‫زبان ارزشمند فارسی باشیم‪.‬‬ ‫سعیدی مطرح کرد‪:‬‬ ‫یک سوم درآمد‬ ‫فروش نفت در‬ ‫گردشگری مازندران‬ ‫مستتر است‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫سدی در مقابل‬ ‫تحریم‌ها‬ ‫عضو هیئت رییســه فراکســیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس معتقد اســت ارزآوری حوزه‬ ‫گردشــگری در کشــور کمتر از نفت نیســت؛ اگر برای آن برنامه‌ریزی صحیح و اصولی صورت گیرد‪.‬‬ ‫قاسم احمدی الشکی در خصوص اهمیت صنعت گردشگری در شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت‪:‬‬ ‫اگر از ظرفیت گردشگری ایران به درستی استفاده شود‪ ،‬ظرفیت بسیار باالیی دارد و شهروندان همین‬ ‫کشورهای همسایه به ویژه اعراب آنقدر تعداد قابل توجه هستند که در صورت انتخاب ایران به عنوان‬ ‫مقصد گردشــگری می‌توانند ارز قابل توجهی به کشــور ما بیاورند‪ .‬نماینده مردم نوشهر و چالوس در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در کشور ما هم مجموعه‌های گردشگری تفریحی وجود دارد نظیر دریا‬ ‫و جنگل‪ ،‬هم مراکز تاریخی همچون نقش جهان و تخت جمشید و هم از نظر مذهبی و زیارتی قوی‬ ‫است؛ بنابراین اگر فضاسازی و اطالع‌رسانی خوبی صورت گیرد‪ ،‬متقاضیان سفر به ایران از اقصی نقاط‬ ‫دنیا کم نخواهند بود‪.‬‬ ‫گردشگر خارجی و توریست؛ جایگزین صادرات نفتی‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید با تدابیر بیشتر‪ ،‬برنامه‌ریزی قوی‌تر و غنی‌تری‬ ‫ِبــل گردشگر خارجی و توریست بخشی از صادرات نفتی را جبران کنیم‪.‬‬ ‫داشته باشد تا ما بتوانیم از ق َ‬ ‫نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت‪ :‬مقرر شده بود کشور از فروش نفت ‪ 150‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی می‌توان در صورت برنامه‌ریزی درست و اصولی‪ ،‬یک سوم این رقم‬ ‫را از گردشگری استان مازندارن به دست آورد‪.‬‬ ‫پتانسیل گردشگری فعال شود‪ ،‬ارزآوری آن چند برابر می‌شود‬ ‫احمدی الشکی با بیان اینکه یک سوم رقم فروش نفت در گردشگری مازندران مستتر است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در عرض ‪ 15‬روز ایام عید ‪ 6‬میلیون گردشــگر به نمک آبرود سر زد که معادل چندین برابر جمعیت‬ ‫کشور قطر اســت لذا اگر برای چنین موضوعاتی برنامه وجود داشته باشد و فضا آماده باشد‪ ،‬ارزآوری‬ ‫آن کمتر از نفت نیســت‪ .‬عضو هیئت رییسه فراکسیون میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫مناطق آزاد مجلس افزود‪ :‬در حال حاضر از یک دهم ظرفیت گردشگری کشور استفاده می‌شود ولی اگر‬ ‫پتانسیل گردشگری فعال شود‪ ،‬ظرفیت ارزآوری آن به چند برابر رقم کنونی خواهد رسید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پاسداری از گردشگری مذهبی در قبال تهاجمات فرهنگی‬ ‫بر علیه جمهوری اسالمی ایران نیازمند اقدامات دقیق فرهنگی است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت گردشگری راهکار‬ ‫قابل اتکا برای مبارزه با تحریم‌ها اســت‪ .‬محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری‬ ‫مذهبی ایران به ویژه در ماه مبارک رمضان گفت‪ :‬ظرفیت‌های گردشگری مذهبی ایران بسیار بیشتر از‬ ‫آمار و ارقام‌ها است یعنی چنانچه بخواهیم برای ‪ 10‬درصد از گردشگران کشورهای همسایه خود که‬ ‫حدود ‪ 400 ،300‬میلیون نفر جمعیت پیرامونی دارند در زمینه گردشگری مذهبی برنامه‌ریزی کنیم‪،‬‬ ‫می‌بینیم که چطور رونق گردشگری در داخل کشور اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری راه‌کاری برای مبارزه با تحریم‌ها‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬آذرشــهر و اســکو در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گردشگری به ویژه در‬ ‫حوزه کشورهای اسالمی و منطقه خاورمیانه یکی از راه‌کارهای مقابله با تحریم‌ها است‪ ،‬افزود‪ :‬از طرف‬ ‫کشورهای مقابل نیز اقداماتی می‌شود یعنی سال ‪ 96‬که تقریبا اوج رونق گردشگری مذهبی در ایران‬ ‫بود‪ ،‬بدخواهان و دشمنان نظام و ملت یک توطئه و حرکتی را انجام دادند و در فضای مجازی مطالبی‬ ‫را به صورت گسترده پخش کردند که این مطالب باعث شد متاسفانه بخشی از این ظرفیت گردشگری‬ ‫را از دســت بدهیم‪ .‬وی در مورد این توطئه دشــمنان ادامه داد‪ :‬بدخواهان و دشمنان نظام در فضای‬ ‫مجازی با ســیاه‌نمایی قصد القای برخی از موضوعاتی را دارند تا بتوانند خدشه به صنعت گردشگری‬ ‫کشورمان وارد کنند‪.‬‬ ‫‪ 80‬درصد از گردشگران مذهبی همراه با خانواده می‌آیند‬ ‫عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه انتشار این اکاذیب در فضای مجازی باعث شد که به‬ ‫گردشــگری مذهبی در ایران لطمه وارد شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کمیسیون فرهنگی این مسائل بررسی‬ ‫شد و کاملا مشخص شد که بیش از ‪ 80‬درصد از افرادی که از کشورهای همسایه یا غیرهمسایه برای‬ ‫گردشگری مذهبی به ایران می‌آیند‪ ،‬متاهل هستند و با خانواده می‌آیند‪.‬‬
‫نگاهی به نمایش «هنر ُمردن» به کارگردانی امین شفیعی‬ ‫ُمردن مترادف مرگ نیست!‬ ‫گاهی دچار شــدن و گاهی دچار بودن باتوجــه به تفاوت‌هایی که‬ ‫با یکدیگر در معنا دارند هم راســتا در جریان زندگی پیش می‌روند‬ ‫و جــدا از هر تحلیلی اتفاق‌هایی نو را در لحظات انســان‌ها شــکل‬ ‫می‌دهند‪ .‬حال در این میان سوالی پیش می‌آید که چنین طریق هم‬ ‫سو شــدن تا چه اندازه می‌تواند در چرخه موضوع‌های موجود موثر‬ ‫و یــا از کار افتاده جلوه کند‪ .‬بنابراین کنــکاش کردن یکی دیگر از‬ ‫کنش‌هایی است که اســتفاده از آن در هر زمانی بستگی به شرایط‬ ‫موجود دارد و نه چیز دیگری‪.‬‬ ‫اهمیت نشان دادن وجود هر موضوع یا مسئله در بین جوامع بشری‬ ‫همیشــه دارای مزیت‌ها و معایبی بوده است که شرایط آن جامعه را‬ ‫در مقابل خواســته‌های درونی و البته نیازهای جهان پیرامون متغیر‬ ‫جلوه می‌دهد‪ ،‬به طوری که زاویه باورها با چرخشــی معنادار مسیر‬ ‫را به ســوی دیگری هدایت می‌کند‪ .‬حال در این میان شاخص‌های‬ ‫فردی و جمعی دســتخوش تغییراتی شگرف می‌شوند که هر یک از‬ ‫داشــته‌های آن جامعه را دچار تحول خواهد کرد که باورها و یا عدم‬ ‫آنها معنای متمایز نســبت به گذشــته پیدا کنند‪ .‬شاید دلیل آنکه‬ ‫کشورهای پیشرفته توانســته‌اند در هر مسئله‌ای حرف برای گفتن‬ ‫داشــته باشند آن باشــد که در ابتدا دیدگاه خود را مهم تلقی کرده‬ ‫و سپس به ایجاد تغییر باور روی می‌آورند‪ .‬اصوال ضرورت دگرگونی‬ ‫را زمانی انســان می‌تواند درک کند که فرصت کافی برای درســت‬ ‫هدایت کردن و به ثمر رساندن را تا اندازه‌ای از دست داده و در وقت‬ ‫محدودی که دارد سعی می‌کند بهترین تصمیم را برای رشد انتخاب‬ ‫کند‪ .‬لذا این تغییر در هر شــاخه‪ ،‬فن و تکنیک‪ ،‬هنر‪ ،‬مهندسی و‪...‬‬ ‫وجود دارد تا جهان روزانه شاهد آن باشد که انسان‌ها به فراخور باور‬ ‫و نگاهی نو پوســت اندازی کرده و بر اســاس دالیلی پیش به سوی‬ ‫مسیری دیگر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در واقع رابطه انسان با جهان درون خود‪ ،‬جهان پیرامون و همچنین‬ ‫اعمالی که انجام می‌دهد یک کنش دراماتیک اســت که با ســاحت‬ ‫حیرت و تعجب در هر ثانیه آن دســت به کشف بزند و به نوعی اثر‬ ‫را مــورد واکاوی قرار بدهد و از نگاهی دیگر با اشــتیاق تا پایان کار‬ ‫همراه شــخصیت‌های نمایش بماند‪ .‬اصوال ورود به حریم و محدوده‬ ‫مقوله فوق دراماتیک مرگ تصمیمی بسیار جسورانه است که گاهی‬ ‫با پیش آوردن خالقیت‌ها و استفاده از داشته‌های یک سبک و شیوه‬ ‫خاص بســیار درست و قابل دفاع می‌شــود و گاهی هرگز نمی‌توان‬ ‫گفت که این کارکرد منحصربفرد با چه رویکردی و دلیلی تبدیل به‬ ‫اثری نمایشی شده است‪ .‬جهان اثر «هنر ُمردن» حدفاصلی بین این‬ ‫دو عنــوان را دارد‪ ،‬زیرا ورودی آن تا اندازه‌ای این مجال را به خود و‬ ‫مخاطب می‌دهد که زمان را در انتظار بهتر شدن شرایط تجربه کند‪.‬‬ ‫در واقع این تصمیم رویارویی شــخصیت‌ها با چنین عنوانی بستری‬ ‫را فراهم می‌کند تا آنها بتوانند با درک خود از شــرایط و اتفاق‌هایی‬ ‫که طراحی شــده را به شــکلی متفاوت بروز بدهند‪ .‬لذا برداشت هر‬ ‫شخصیت از زاویه دیدی متمایز صورت می‌گیرد تا هدف اصلی اثر با‬ ‫درک مستقیم شخصیت و البته مخاطب در زمانی از نمایش نمایان‬ ‫شــود‪ .‬حال باید اشاره داشت که آمبیانس‌های ابتدای این اثر که به‬ ‫شکلی وهم‌آمیز در فضا پخش می‌شود جزو یکی از کارکردهایی است‬ ‫که مخاطب را بیشــتر از آنکه ترغیب به دیدن کند به سویی خواهد‬ ‫برد کــه واکاوی زودتر از آنکه باید در ذهن او شــکل بگیرد‪ .‬جهان‬ ‫متــن این اثر از ابتدا بدون آنکه مقدمه‌ای برای درک موضوع فراهم‬ ‫کند به طور مســتقیم به مقوله مرگ اشاره می‌کند و شخصیت‌ها را‬ ‫در موقعیت المکانی قرار می‌دهد کــه اتفاق‌ها در آنجا حد و مرزی‬ ‫ندارنــد و بازیگرها اجازه دارند که هر رفتاری را در قالب شــخصیت‬ ‫انجــام بدهند با این باور که در دنیایی جدا از هر تعریف واقعی قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫استفاده از حرکات بدن برای تعریف محتوای اثر یکی از عنوان‌هایی‬ ‫است که شخصیت‌ها برای شرح نگاه خود به مخاطب ارائه می‌دهند‬ ‫تا حس باورپذیری را فراهم کنند‪ .‬حال این اتفاق از جانبی قادر است‬ ‫که اثر را که با در نظر گرفتن جهان موقعیت محور شــکل گرفته را‬ ‫با برون‌ریزی شــخصیت‌ها هم راستا کرده و در ساختار روایت پیش‬ ‫وجودی او نیز ارتباطی مشــخص و معین دارد‪ .‬حال در بحث کسب‬ ‫تجربه و رســید به افق‌های نو می‌توان گفت که انسان حدفاصل بین‬ ‫زندگــی و مرگ را دائم تجربه می‌کند البته اگر داشــته‌های جهان‬ ‫او برگرفته از ذائقه طبیعت‌گرایی باشــد‪ .‬لذا کشــف و باور در سایر‬ ‫ذائقه‌ها قوانین منحصــری به خود دارند که گاهی از تلفیق چندین‬ ‫باور اســت و در زمانی دیگر معنای آن به یک اشاره منتهی می‌شود‬ ‫و‪...‬‬ ‫نمایش «هنر ُمردن» در ساختار اصلی خود سعی دارد که حرف‌های‬ ‫تــازه‌ای برای مخاطب بزنــد و او را از ابتــدا وارد محیطی کند که‬ ‫همه عناصر آن با جهان اکنــون‪ ،‬جهان خواب‪ ،‬جهان‌های موازی و‬ ‫هزاران تو در تو دیگر فــرق کند‪ ،‬اما این تصمیم تا اندازه‌ای در این‬ ‫اثر توانست کاری از پیش ببرد‪ .‬زیرا قالب و محتوایی که برای جهان‬ ‫متن این اثر مدنظر است بســیار جای کار دارد که مخاطب فارغ از‬ ‫ببرد‪ ،‬اما این تصمیم نیز تا اندازه‌ای به درک مطلب یاری می‌رساند‪.‬‬ ‫اهمیت و پتانسیل طراحی ساختار روایت‪ ،‬موقعیت محور بودن ذات‬ ‫اثر و تحلیل محتوا به طور حتم جزئیاتی به مراتب بیشتر از آنکه در‬ ‫این اثر دیده می‌شــود دارا هستند و استفاده هر یک از این عنوان‌ها‬ ‫به مقدار کم و ابتر قطعا نمی‌تواند پاســخی مناسب برای سوال‌های‬ ‫ذهن مخاطب باشــد‪ .‬حال در این محدوده نیز مجدد همه چیز بین‬ ‫بــودن و نبودن معلق می‌ماند به طــوری که مخاطب نمی‌داند آنچه‬ ‫کــه اکنون درباره جهان مرگ می‌بیند تا چه اندازه به واقعیت و چه‬ ‫مقدار به خیال وابسته است‪.‬‬ ‫البته سبک غیرواقع گرا که در این نمایش از آن بهره گرفته شده این‬ ‫قابلیت را می‌توانست فراهم کند که رویدادها با چه متر و معیاری و‬ ‫با چه الزمه‌ای روی صحنه شکل می‌گیرد‪ .‬در واقع جهان این نمایش‬ ‫بیشتر از آنکه به محتوا و اصول روایت پایبند باشد به طور محسوس‬ ‫کیارش وفایی‬ ‫و عینــی فرم را برای خود اولویت قرار داده تا خرده پیرنگ‌ها‬ ‫از آن طریق بتواند شرح ماجرا را بازگو کند که این ترفند نیز‬ ‫همچون ُمسکنی با زمان محدود عمل می‌کند‪.‬‬ ‫شاید بهتر بود که داشته‌های دراماتیک با روایت‌های مختصر از‬ ‫خرده پیرنگ‌ها همراه شود تا تعریف مرگ از زبان شخصیت‌ها‬ ‫مالکی برای باور و درک مخاطب باشــد‪ .‬حال با شــرح این‬ ‫اتفاق‌ها عنوان نمایش یعنی «هنر ُمردن» دســتاویزی است‬ ‫که شــخصیت‌ها بتوانند از طریق آن انواع شکل ُمردن را در‬ ‫خرده پیرنگ‌ها و اپیزودهــا نمایش بدهند و نه چیز دیگری‪.‬‬ ‫تصویرســازی‌ها‪ ،‬فرم و دیالوگ‌هایی که شخصیت‌ها در طول‬ ‫نمایش بیان می‌کنند جزو عناصری هستند که بیشتر متوجه‬ ‫معنای دست زدن به تجربه است تا نمایشی که محرکی برای‬ ‫ذهن مخاطب باشد‪.‬‬ ‫بنابراین باید اشاره داشت که این نمایش با میزانسن‌های نیمه‬ ‫قراردادی و جهانی که برای خود متصور شــده اســت تالش‬ ‫دارد که بیشتر نوع ُمردن را به تصویر بکشد و مرگ را بعنوان‬ ‫ضمیمه نشان بدهد‪ .‬شــاید اگر در راستای خلق جهان متن‬ ‫بیشــتر محتوا مورد انتخاب بود اکنون شــخصیت‌هایی چند‬ ‫بُعدی‪ ،‬فضایی کنش‌مند و فرمی قابل توجه را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 18‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1096‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫نادر فالح‪« :‬مختلف‌االضالع» با روایت‌های دو نفره‬ ‫نادر فالح بازیگر تئاتر و سینما درباره فعالیت جدیدش در حوزه تئاتر گفت‪ :‬قرار‬ ‫است نمایش «مختلف االضالع» را به تهیه کنندگی کمال تبریزی از ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫ماه در تماشــاخانه سپند به صحنه ببرم‪ .‬اجرای این اثر نمایشی ساعت ‪۲۲:۳۰‬‬ ‫خواهد بود که امیدوارم در این زمان مخاطبان با خیالی راحت تر بتوانند به دیدن‬ ‫نمایش بنشینند‪ .‬وی درباره انتخاب این زمان برای اجرای نمایش توضیح داد‪ :‬از‬ ‫آنجا که در این ساعت هم هوا خنک‌تر شده است و هم دیگر از طرح ترافیک و‬ ‫شلوغی خیابان‌ها خبری نیست مخاطبان می‌توانند با دغدغه کمتری به دیدن‬ ‫نمایش بنشینند‪ .‬ما ایرانی‌ها هم اغلب افراد شب زنده داری هستیم و تا پاسی از‬ ‫شب بیداریم بنابراین انتخاب ساعت ‪ ۲۲:۳۰‬برای اجرا زمان مناسبی خواهد بود‬ ‫که امیدوارم از این پس این زمان در اجراهای تئاتری نهادینه شود‪ .‬البته قرار است‬ ‫روزها پنجشنبه و جمعه نیز نمایش به صورت ‪ ۲‬اجرایی به صحنه برود و سانسی‬ ‫در بعد از ظهر هم داشته باشیم‪ .‬بازیگر فیلم «ما همه با هم هستیم» درباره مضمون‬ ‫نمایش بیان کرد‪ :‬در این نمایش که روایتی چندوجهی از دوتایی‌های تاریخ را به‬ ‫تصویر می‌کشد من و میترا حجار ایفای نقش می‌کنیم‪ .‬در این اثر شاهد اجرای‬ ‫‪ ۵‬نمایش کوچک در قالب یک اجرا هستیم که ارتباط زیادی با هم ندارند اما در‬ ‫شکل اجرایی و زبان به هم شبیه هستند‪ .‬فالح در پایان صحبت‌هایش متذکر شد‪:‬‬ ‫از جمله دوتایی‌های تاریخی که در نمایش به آنها پرداخته می‌شود ارتباط هیتلر و‬ ‫هیملر‪ ،‬دن کیشوت و سانچو و گویا و کشیش است؛ افرادی که بخشی از ویژگی‌ها‬ ‫و هویتشان در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته است‪ .‬البته این نمایش از فضایی‬ ‫کمدی برخوردار است‪.‬‬ ‫ساماناحتشامی‪:‬‬ ‫موسیقی یک نمایش دهه پنجاهی زنده شد‬ ‫سامان احتشامی آهنگساز و نوازنده پیانو درباره فعالیت‌های تازه خود در حوزه‬ ‫موسیقی توضیح داد‪ :‬در دهه پنجاه نمایشنامه‌ای با نام «کدو قلقلی و دیو» توسط‬ ‫اردشیر کشاورزی نوشته شد که در آن زمان به پیشنهاد زنده یاد داوود رشیدی‬ ‫طرحی به اســتاد رضا بابک داده می‌شود و این هنرمند نیز بر اساس این طرح‬ ‫نمایشی را آماده کرد که در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت و در‬ ‫آن زمان از جمله آثار نمایشی بود که با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شد‬ ‫به طوری که بسیاری از مخاطبان برای تهیه بلیت نمایش ساعت‌ها در صف‌های‬ ‫طوالنی منتظر می‌ماندند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حاال بعد از گذشت چهار دهه استاد بابک‬ ‫تصمیم گرفت متن را دوباره بازنویسی کرده و آن را برای یک اثر نمایشی رادیویی‬ ‫آماده کند که در این چارچوب هنرمندان شناخته شده‌ای چون احترام برومند‪،‬‬ ‫راضیه برومند‪ ،‬حمید جبلی‪ ،‬فریبا متخصص‪ ،‬هوشنگ قوانلو‪ ،‬کامیار محبی و‬ ‫تعدادی دیگر به عنوان نقش خوان حضور دارند‪ .‬من هم به عنوان صدابردار‪ ،‬افکتور‬ ‫و آهنگساز در این اثر نمایشی حضور داشتم که بخش‌های صدابرداری و افکت به‬ ‫طور کامل به اتمام رسیده اما موسیقی اثر سه ماه دیگر آماده می‌شود‪.‬‬
‫محمد صالح‌عال مجری و برنام‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 18‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1096‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫خبر‬ ‫«چرنوبیل» بهترین سریال تاریخ شد‬ ‫مینی‌سریال «چرنوبیل» که از شبکه اچ‌بی‌او روی آنتن رفت موفق شد تا‬ ‫عنوان بهترین سریال تاریخ را از سوی کاربران سایت سینمایی ‪IMDB‬‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی‪« ،‬چرنوبیل» سریالی که درباره‬ ‫بدترین فاجعه هسته‌ای تاریخ ساخته شده جایگاه نخست را در رده‌بندی‬ ‫بهترین سریال‌های تلویزیونی در سایت آی‌ام‌دی‌بی کسب کرد‪.‬‬ ‫این مینی سریال سه روز بعد از پخش آخرین قسمتش این جایگاه را به‬ ‫دست آورد‪ .‬تا روز سه شنبه «چرنوبیل» امتیاز ‪ ۹.۷‬از ‪ ۱۰‬را کسب کرد و‬ ‫حدود ‪ ۱۴۰‬هزار کاربر در این ره‌بندی شرکت کردند‪.‬‬ ‫آخرین قســمت از این سریال ‪ ۵‬قسمتی یکشــنبه سوم ژوئن در شبکه‬ ‫اچ‌بی‌او روی آنتن رفت‪ .‬تاکنون «چرنوبیل» موفق شــده تا ســریال‌های‬ ‫«برکینگ بد» از شبکه ‪« ،AMC‬سیاره زمین ‪ »۲‬از شبکه ‪ BBC‬و «گروه‬ ‫برادران» از شــبکه ‪ HBO‬را که هر یک امتیاز ‪ ۹.۵‬داشــتند پشت سر‬ ‫بگذارد‪ .‬قسمت اصلی «سیاره زمین» نیز امتیاز ‪ ۹.۴‬و «بازی تاج و تخت»‬ ‫و «شنود» هر یک با امتیاز ‪ ۹.۳‬پس از سریال‌های یادشده جای دارند‪.‬‬ ‫ســایت روتن تومیتوز هنوز امتیاز تماشاگران و منتقدان به این سریال را‬ ‫منتشــر نکرده است‪ .‬ســریال «چرنوبیل» حادثه‌ای را که روز ‪ ۲۶‬آوریل‬ ‫‪ ۱۹۸۶‬رخ داد تصویر می‌کند و از انفجار وسیع قدرت هسته‌ای در اوکراین‬ ‫که موجب شد تا مواد رادیواکتیو در همه بالروس‪ ،‬روسیه و اوکراین منتشر‬ ‫شود و حتی تا دامنه‌های اســکاندیناوی و غرب اروپا را دربرگیرد‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬خالق این سریال که نویسنده و تهیه کننده آن هم بوده کریگ‬ ‫مازین است و کارگردانی آن را جوآن رن ِک کارگردان «برکینگ بد» انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫روایت روسیه از «چرنوبیل» هم سریال می‌شود‬ ‫یک شبکه تلویزیونی روسیه ماجرای فاجعه اتمی سال ‪ ۱۹۸۶‬را در قالب‬ ‫یک ســریال روی آنتن می‌برد‪ .‬این ســریال با همکاری شبکه ‪ NTV‬که‬ ‫میدیا گازپروم مالک آن است‪ ،‬ساخته می‌شود‪ .‬وزارت فرهنگ روسیه نیز با‬ ‫فراهم آوردن ‪ ۳۰‬میلیون روبل (‪ ۴۶۰‬هزار دالر) در این امر مشارکت کرده‬ ‫اســت‪ .‬هنوز اعالم نشده کل هزینه ساخت این سریال چقدر خواهد بود‪.‬‬ ‫گفته شده فیلمبرداری این سریال سال پیش در بالروس همسایه روسیه‬ ‫انجام شــده و این مجموعه اکنون در مرحله پس از تولید است‪ .‬اطالعات‬ ‫بیشــتری درباره این سریال ارایه نشــده به جز اینکه این سریال درباره‬ ‫گروهی از ماموران کاگ‌ب شوروی است که وظیفه‌شان کشف گروهی از‬ ‫ماموران ســیا است که در چرنوبیل در حال جاسوسی هستند‪ .‬این خط‬ ‫داستانی در حالی منتشر شده است که روایت آمریکایی ماجرای چرنوبیل‬ ‫بر پنهان‌کاری مأموران کاگ‌ب در این ماجرا و تالش آن‌ها برای جلوگیری‬ ‫از انتشــار واقعیت‌ها متمرکز بود‪ .‬هنوز اعالم نشده این سریال چه زمانی‬ ‫روی آنتن شبکه روسی می‌رود‪ .‬سریال «چرنوبیل» محصول شبکه اچ‌بی‌او‬ ‫آمریکا‪ ،‬در روســیه نیز روی آنتن رفته بود و «آمِدیاتیکا» که محصوالت‬ ‫اچی‌بی‌او را ارایه می‌کند‪ ،‬آن را پخش کرد‪ .‬با وجود اینکه این ســریال از‬ ‫سوی برخی از تماشاگران محلی با نقد روبه‌رو و عنوان شد که در ارایه کلی‬ ‫روح رژیم شوروی در سال‌های واپسین آن ناموفق بوده‪ ،‬اما این سریال در‬ ‫روسیه با موفقیت روبه‌رو شد و در «کینو پوسک» که مترادف آی‌ام‌دی‌بی‬ ‫در روســیه اســت‪ ،‬امتیاز ‪ ۹.۱‬را از تماشاگران کسب کرد‪ .‬این سریال در‬ ‫آمریکا نیز بهترین سریال تاریخ شد و باالترین امتیاز را از کاربران سایت‬ ‫آی‌ام‌دی‌بی دریافت کرد‪.‬‬ ‫گیتی خامنه‪ :‬احساس می‌کنم به ما مجریان‬ ‫توهین می‌شود‬ ‫گیتی خامنه مجری تلویزیون درباره حضور برخی از چهره‌ها در کسوت‬ ‫اجــرا که زبان معیــار را رعایت نمی‌کنند بیان کرد که گاهی احســاس‬ ‫می‌کند به او و دیگر مجریان توهین شده است‪ .‬گیتی خامنه درباره اجرا‬ ‫در تلویزیون و اینکه چرا استانداردها در این زمینه پایین آمده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تعریف اجرا امروزه بسیار تقلیل پیدا کرده و ساده‌ترین شاخصه‌هایی‬ ‫که در سال‌ها پیش معیار بود اکنون اهمیتی پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬افرادی وارد اجرا می‌شوند که حمایت‌های باالیی هم پیدا‬ ‫می‌کنند‪ ،‬افرادی که گاهی می‌بینید اعتماد به نفس باالیی دارند و علی‌رغم‬ ‫اشتباهات بزرگ در اجرا می‌توانند به کارشان ادامه دهند و من حتی گاهی‬ ‫تعجب می‌کنم چطور آنتن در اختیار این افراد قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ایــن مجری کودک در دهــه ‪ ۶۰‬اظهار کرد‪ :‬مخاطب حــق دارد که از‬ ‫جعبه جادو درســت‌ترین کلمات و غنی‌ترین دایره واژگان و به‌روزترین‬ ‫شــیوه مکالمه را بشنود و ببیند‪ .‬االن متاسفانه این حق رعایت نمی‌شود‬ ‫و از طرفی حق کســانی هم که کار را بلد هســتند و مــردم برای آن‌ها‬ ‫سرمایه‌گذاری مادی و معنوی کرده اند پایمال می‌شود‪.‬‬ ‫این مجری پیشکسوت عنوان کرد‪ :‬در بسیاری از کشورهای دنیا روی یک‬ ‫شخص به‌عنوان مجری ســرمایه‌گذاری می‌کنند به او آگاهی می‌دهند‪،‬‬ ‫مــردم به او اعتماد می‌کنند و این فرد اعتبار و موفقیت پیدا می‌کند و از‬ ‫او مراقبت می‌کنند‪ .‬در اینجا اما این سرمایه گذاری را رها می‌کنند و پی‬ ‫کشف نیروهایی می‌روند که با هر استعدادی وارد اجرا می‌شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کشــف نیروهای جدید بسیار خوب است اما به این معنا‬ ‫نیست که هر کســی وارد این کار شود‪ .‬مجری تاثیر بسیاری روی زبان‬ ‫مردم دارد‪ ،‬زمانی ما برای اجرا روی زبان معیار و شــاخص‌های این زبان‬ ‫تاکید داشتیم تا همگان این شاخص‌ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫خامنه با تاکید بر اینکه هرکسی نمی‌تواند از عهده اجرا و ادای زبان معیار‬ ‫برآید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من به عنوان یک مجری گاهی احســاس می‌کنم به‬ ‫محدوده کاری ما توهین می‌شود‪ .‬کار اجرا اکنون به شیوه‌ای پیش می‌رود‬ ‫که انگار کاری تخصصی نیســت و هرکســی با هر میزان عالقه‌مندی و‬ ‫اطالعات می‌تواند اجرا را امتحان کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به افرادی که آرزوی اجرا دارنــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به نظر می‌آید‬ ‫بسیاری با خود فکر می‌کنند کاش یک چهره هنری یا ورزشی بودند که‬ ‫به راحتی می‌توانستند اجرا در تلویزیون را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫خامنه در پایان گفت‪ :‬زبان معیار سما در حال حاضر از زبان فاخر دور شده‬ ‫و زبان مجریان به زبانی تبدیل شــده است که در سطحی نازل در کوچه‬ ‫و بازار استفاده می‌شود‪ .‬اگر هم مجریانی مثل من و یا برخی از همکارانم‬ ‫نخواهند از این زبان استفاده کنند متهم می‌شویم که به روز نیستیم و با‬ ‫جامعه بیگانه‌ایم درحالی که قرار نبوده اســت که این زبان‪ ،‬زبان معیار ما‬ ‫در تلویزیون باشد بلکه قرار بود از ادبیاتی استفاده شود که بتواند مخاطب‬ ‫را جادو کرد‪.‬‬ ‫خصلتهنرمندنیستکهب‬ ‫تلویزیون یک دهان باز دارد که هرچه در آن بریزند «هل من مزید» می‌گوید‬ ‫بگذارید گفتگو را با نگاهی به برنامه‌سازی‌های ضعیف و غیراصولی تلویزیون آغاز کنیم‪ ،‬در‬ ‫گذشته نه به هرکسی عنوان تهیه‌کنندگی نمی‌دادند و و هر برنام ‌ه ضعی ضعیفی هستیم؟‬ ‫من همه برنامه‌های تلویزیون را ندیده‌ام‪ .‬نمی‌توانم درباره همه برنامه‌ها داوری کنم‪ .‬ولی با شما هم عقیده‌ام‬ ‫که برخی آثار بیرون از قواعد زیبا‌شناسی و قواره فرهنگی تولید می‌شوند‪ .‬بزرگترین مشکل تلویزیون‪ ،‬مالی‬ ‫اســت‪ .‬زیرا آثار زیباشناختی گران هستند‪ ،‬اساســاً زیبایی‪ ،‬پدیده گرانی است‪ .‬در زندگی هم معموالً خانه‬ ‫زیبا گرانتر است‪ ،‬ایضاً کفش و کاله‪ ،‬حتی عروس زیبا مهریه‌اش بیشتر است‪ .‬پس سازمانی که کارش تولید‬ ‫زیبایی نیســت‪ ،‬نیازهای مالی‌اش بیشتر از سازمان‌هایی است که کارشــان تولید زیبایی نیست‪ .‬تلویزیون‬ ‫یــک دهان باز دارد که هرچــه در آن بریزند «هل من مزید» می‌گوید‪ .‬اکنون ایــن نیاز را ضرب در تعداد‬ ‫شــبکه‌ها بکنید‪ ،‬از دیگر سو سال‌هاســت که تلویزیون چاق شده و به شکل چشم‌گیری شکم‌آورده‪ .‬سوای‬ ‫برنامه‌سازی‌های مستمر‪ ،‬هر ماه باید به هزاران نفر حقوق بدهد و این از مشکالت تلویزیون است‪.‬‬ ‫خصلت هنرمند نیست که با پول بیشتر‪ ،‬بهتر کار کند‬ ‫بهرام چوبین از ســرداران دوره ساســانی‪ ،‬در طراحی جنگ با ترکان به هرمز می‌نویسد من فقط با دوازده‬ ‫هزار نفر مرد جنگی عازم کارزار می‌شــوم زیرا اداره نفرات بیشــتر از این مشــکالتی دارد که پیچیده‌تر از‬ ‫جنگ با دشــمن است‪ .‬به ویژه رفتن به جنگ‪ ،‬همراه کسانی که هرگز سپر و شمشیر را از نزدیک ندیده‌اند‬ ‫و تجربه و دانش جنگی ندارند‪ .‬در گذشته اگر برنامه‌ها بهتر بوده‪ ،‬سربازان اندک‪ ،‬حرفه‌ای و خالق بودند و‬ ‫به دستمزد اندک نیزی قانع بودند‪ .‬اص ً‬ ‫ال خصلت هنرمند نیست که با پول بیشتر‪ ،‬بهتر کار کند‪ .‬فرض کنید‬ ‫ســفارش‌دهنده به هنرمندی می‌گوید ما پول کمی داریم‪ ،‬تو هم بــا این پول اندک برایم برنامه‌ای ضعیف‬ ‫یا برنامه بدی را بســاز‪ ،‬محال و ممتنع است که هنرمند بپذیرد با پول کم‪ ،‬کار بد بسازد‪ ،‬هنرمند هرکاری‬ ‫را به توانایی‌‪ ،‬دانش و اســتعدادش می‌سازد‪ .‬در گذشــته تقریباً همه آثار‪ ،‬جام‌جم تولید می‌شد‪ .‬برنامه‌های‬ ‫تلویزیونی را بنگاه‌های بســاز و بفروش تولید نمی‌کردند‪ .‬بساز بفروش‌ها هر کوزه‌ای بسازند‪ ،‬کوزه‌شان یک‬ ‫دست کج به گردن دارد‪.‬‬ ‫برنامه‌های تلویزیون شبیه انگیزه‌های اسپانسرها هستند‬ ‫شاید وقتی نگاه تجاری بر تخصص‪ ،‬هدفمندی و دغدغه‌مندی ارجحیت پیدا کند‪ ،‬آموزش‬ ‫و پژوهش کمرنگ می‌شود و از طرفی چهره‌ها جای کاربلدها را می‌گیرند و سنت‌ها‪ ،‬اصالت‪،‬‬ ‫نه تنها در فرهنگ بلکه در زبان هم تا جائیکه ســنت‌ها قربانی می‌شود‪ ،‬چرا تلویزیون به‬ ‫این سمت حرکت کرده است؟‬ ‫هر پدیده شــباهتی با سازنده‌اش دارد‪ ،‬در گذشــته رادیو و تلویزیون با پول مردم اداره می‌شد‪ .‬پولی که از‬ ‫مالیات مردم تحصیل شده بود‪ ،‬بنابراین برنامه‌های تلویزیونی شبیه خود مردم بودند امروز تلویزیون با درآمد‬ ‫تبلیغات و پول اسپانسرها اداره می‌شود گمان نمی‌کنم اسپانسرها با انگیزه اعتالی فرهنگی و یا پاسداشت‬ ‫زبان فارسی‪ ،‬پول‌هایشــان را خرج کنند‪ .‬آن‌ها گاهی بین واردات کاال و تولید برنامه‌های تلویزیونی‪ ،‬دومی‬ ‫را انتخاب می‌کنند‪ .‬بعید اســت دغدغه اسپانســرها اعتالی فرهنگی‪ ،‬حفظ ارزش‌ها و سنت‌ها یا پاسداشت‬ ‫زبان و ادبیات فارســی باشــد‪ .‬اسپانسر اگر دغدغه زبان فارسی را داشت‪ ،‬کار را از عنوان خود آغاز می‌کرد و‬ ‫می‌گفت به من نگویید اسپانسر‪ ،‬عنوان من سرمایه‌گذار است‪ .‬پس طبیعی است برنامه‌های تلویزیونی شبیه‬ ‫مجتبی برزگر‬ ‫انگیزه‌های اسپانســرها بشوند‪ .‬غیر از ایشــان‪ ،‬توانش‪ ،‬زایش و خالقیت مدیران شبکه و مدیران گروه‌ها هم‬ ‫بسیار سرنوشت‌ساز است‪.‬‬ ‫مجری و برنامه‌ســاز پیشکسوت تلویزیون معتقد است برنامه‌سازی نیاز به پژوهش و کارشناسی د‬ ‫با توصیه و سفارش کسی مجری نمی‌شود‬ ‫این همان ســیب کالی است که بی‌محتوا و بی‌مزه است و مطبوع ذائقه مخاطب نیســت‪ .‬او خود ه‬ ‫مدیران دانشی‪ ،‬با تجربه‪ ،‬مدیرانی که عوامل و عناصر رسانه را به خوبی می‌شناسند‪ .‬در تولید برنامه‌ها تحولی‬ ‫کرده‪ ،‬ایض ًا تولید‪ ،‬طراحی و کارگردانی آثار ترکیبی نمایشــی ادامه داده است‪ .‬به عنوان مجری برن‬ ‫ایجاد می‌کنند‪ ،‬آن‌ها می‌دانند چه کاری از چه کســی ساخته است‪ .‬می‌دانند از هر کوزه همان تراود که در‬ ‫اما مدتی است او را کمتر در رادیو و تلویزیون می‌بینیم‪ .‬محمد صالح‌عال عالوه بر صحبت درباره اهم‬ ‫اوست و می‌دانند فرهنگ و هنر پدیده‌هایی پیچیده‪ ،‬دشوار و زمانبر هستند‪ .‬نیاز به هزینه‌های زمانی دارند؛‬ ‫و سریال‌ها و برنامه‌سازی‌های ضعیف هم پاسخ داد‪ .‬مشروح این گپ و گفت را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫در تولید فرهنگ و هنر نمی‌توان عجله کرد‪ .‬هیچ سیبی را نمی‌توان مجبور کرد که در زمان دلخواه ما برسد‪.‬‬ ‫رســیدن ســیب بیرون از تقویم طبیعی‪ ،‬میوه‌اش نارس و کال است‪ .‬سیب باید خودش برسد‪ ،‬وقتی رسید‪ ،‬از آن‪ ،‬ترانه نوشتن است‪ .‬تلویزیون باید به همین تعداد اندک ترانه‌نویسی که داریم‪ ،‬روی خوش و راه کوتاه‬ ‫خودش از درخت می‌افتد‪ .‬پس زیبایی گران‌‪ ،‬زمانبر اســت و هنرمند تولیدکننده زیبایی کم‌اند‪ .‬زیرا زیبایی نشان بدهد‪ .‬شاعر اهل اخم و تخم و بیا و ببین نیست‪.‬‬ ‫را نمی‌توان آموزش داد‪ ،‬زیبایی را می‌توان آموخت اما نمی‌توان آموزش داد‪ .‬مثل اینکه من بگویم امســال‬ ‫برنامه‌های مناسبتی مناسب نیستند چون به غیرهنرمند واگذار کردیم‬ ‫لیسانس ادبیات بگیرم ویلیام شکسپیر می‌شوم‪ .‬فوق لیسانس سینما بگیرم عباس کیارستمی یا کمال‌الملک صداوسیما چند سالی است صرف پُرکردن آنتن سریال می‌سازد‪ ،‬این عجوالنه و بدون درنظر گرفتن جامعه‬ ‫می‌شوم پس همیشه از دانشگاه هنرمند در نمی‌آید‪ ،‬دانشگاه موثر است من در دانشگاه درس خوانده‌ام و هم برای ســاخت آثار ارجمند در مناسبت‌هایی مانند نوروز و رمضان بیشــتر به چشم می‌خورد‪ .‬تا جائیکه نه‬ ‫تدریس کرده‌ام با این وجود عقیده دارم تحصیل در دانشگاه کافی نیست‪ .‬از دانشگاه حسین آهی درنمی‌آید‪ ،‬تنها تأثیرگذار نیستند و رغبتی در مخاطب ایجاد نمی‌کنند یا اینکه مدتی است رایج شده زیر عنوان‌بندی‬ ‫با توصیه و سفارش هم نمی‌توان مجری درست کرد‪.‬‬ ‫سریال‌ها ترانه‌های پیش‌افتاده‌ای از ترانه‌سرایان بی‌هنر پخش می‌کنند‪ ،‬که خروجی مفیدی و محتوایی برای‬ ‫من که نمی‌توانم حافظ را گزینش کنم‬ ‫مخاطب ندارد‪ ،‬چرا محتوا و مفهوم فدای زرق و برق و ظاهر برنامه‌ها می‌شود؟‬ ‫امروز ده‌ها دانشــکده و مدرسه عالی هنر داریم‪ ،‬خروجی دانشگاه‌ها هرساله چند‬ ‫رادیو و تلویزیون تقویم رســانه‌ای دارد‪ ،‬که براســاس آن برای هر روز هفته‪ ،‬ماه‬ ‫محمد صالح‌عال مجری و برنامه‌ساز‬ ‫نفر هنرمند اســت‪ .‬یکی دیگر از مشکالت شیوه‌های گزینش است‪ .‬شاید با چنین‬ ‫و ســال روزهای تعطیل و مناسبت‌ها برنامه‌ریزی می‌شود‪ .‬این تقویم دائماً تغییر‬ ‫شــیوه‌هایی بتوان عوامل تولید و تدارکات یا کارمنــد اداری را گزینش کرد‪ .‬ولی‬ ‫می‌کند‪ .‬زیرا ابتدای هر ســال نوروز اســت اما نوروز ‪ 97‬با نوروز ‪ 98‬تفاوت دارد‪.‬‬ ‫پیشکسوت تلویزیون‪:‬‬ ‫هنرمنــد‪ ،‬ادییب و ترانه‌نویس را نمی‌توان گزینش کــرد‪ .‬اص ً‬ ‫چند‬ ‫ال مگر امروز ما‬ ‫برنامه‌ریزان رادیو و تلویزیون پیش پیش برای همه روزها و ســاعت‌های رسانه‪،‬‬ ‫من همه برنامه‌های تلویزیون را‬ ‫ً‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫ال‬ ‫اص‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نفر حافظ و سعدی داریم که تازه بخواهیم آن‌ها را گزینش‬ ‫برنامه‌ریزی می‌کنند‪ .‬برنامه‌ریزی برای رسانه کار مهم و آینده‌نگرانه است‪ .‬آن‌ها‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫همه‬ ‫درباره‬ ‫‌توانم‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫‌ام‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ندید‬ ‫گزینش کند من که نمی‌توانم حافظ را گزینش کنم‪ .‬اص ً‬ ‫ال چکار به ماجرای اووشاه‬ ‫می‌دانند فردای روز بیست و نهم اسفند‪ ،‬یکم فروردین و نوروز است‪ .‬یا ماه شعبان‬ ‫ً‬ ‫شجاع از چه قرار بوده یا از ابوالفضل بیهقی از ماجرای اختالف او با بوسهل زوزنی‬ ‫داوری کنم‪ .‬ولی اساسا زیبایی‪ ،‬پدیده‬ ‫که تمام شــد ماه رمضان شروع می‌شــود‪ .‬در این میان برخی احتمال می‌دهند‬ ‫بپرســیم‪ .‬این‌ها نه فقط کاری بیهوده است در کارها اثرات بد دارد‪ .‬که هنرمندان‬ ‫شــاید که نوروز بیفتد به اول پاییز‪ ،‬یا ســال دیگر رمضان نیاید حاال اگر بعضی‬ ‫گرانی است‪ .‬تلویزیون یک دهان باز‬ ‫وارث بی‌وفایی‌های تاریخی‌اند‪ .‬و این نوع گزینش‌ها موجب نقار می‌شود‪ .‬اص ً‬ ‫ال باید‬ ‫برنامه‌های مناســبتی مناسب نیستند برای این است که برنامه را به غیر هنرمند‬ ‫دارد که هرچه در آن بریزند «هل من‬ ‫رفت دنبال کسانی که نه می‌گویند یا به سختی دعوتی را می‌پذیرند‪.‬‬ ‫سپرده‌ایم‪ .‬شاید کنداکتور(برنامه‌ریزی) سالیانه‌مان سنجیده نیست‪ .‬برنامه‌سازی‬ ‫ضرب‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫اکنون‬ ‫‌گوید‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مزید»‬ ‫تلویزیونی‌ها زبان و ادبیات فارسی را می‌شناسند‬ ‫نیاز به پژوهش و کارشناســی دارد‪ ،‬با عجله نمی‌توان ایراد برنامه‌ریزی را جبران‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫‌شناســند‬ ‫آنها که تلویزیون را می‌شناســند‪ ،‬زبان و ادبیات فارســی را می‬ ‫در تعداد شبکه‌ها بکنید‪ ،‬از دیگر سو‬ ‫کرد‪ .‬هرچند بیشــتر عمر ما به عجله‌کردن گذشته است‪ ،‬این همان سیب کالی‬ ‫برنامه‌ســازی‌های بد با خبرند‪ ،‬نه کســانیکه حاضرند مبلغی هم دستی بپردازند‪.‬‬ ‫است که بی‌محتوا و بی‌مزه است و مطبوع ذائقه مخاطب نیست‪.‬‬ ‫سال‌هاست که تلویزیون چاق شده و‬ ‫آن‌ها که مجری نمی‌شوند مثل اینکه یک نفر بیاید در خانه ما بگوید بیا تا مجانی‬ ‫برای مخدوش شدن زبان فارسی باید از صداوسیما گالیه کرد‬ ‫مغــز تو را جراحی کنم‪ .‬حتی حاضرم مبلغی را بایت جراحی مغزت به تو بپردازم‪ .‬به شکل چشم‌گیری شکم‌آورده‪ .‬سوای‬ ‫بزرگان ما بارها گفته‌اند وضعیت زبان فارســی نگران‌کنند ‌ه اســت که‬ ‫برنامه‌سازی‌های مستمر‪ ،‬هر ماه باید‬ ‫طبیعی اســت من مغزم را دست چنین شــخصی ندهم‪ ،‬من مغزم را دست جراح‬ ‫حتی این مظلومیت در صداوسیما بیشــتر به چشم می‌آید‪ .‬چرا که به‬ ‫کاربلد می‌دهم و نازش را هم می‌کشم‪ ،‬پول هم می‌پردازم‪ .‬بعد هم به مصداق چون‬ ‫ً‬ ‫جای ترویج زبان صحیح‪ ،‬معیار و صیقل خورده کاملا درســت‪ ،‬زبان بی‬ ‫به هزاران نفر حقوق بدهد و این از‬ ‫چون‬ ‫به کشــتی طبیب از خود میازار‪ ،‬من چراغ را بهر تاریکی نگه می‌دارم‪ ،‬نه که‬ ‫هویت ترویج می‌شود‪ .‬زبان بی‌هویتی که گاهی غلط و بدتر از همه پُر از‬ ‫مشکالت تلویزیون است‬ ‫دیدم کارش را بلد است‪ .‬مردم دوستش دارند با او قطع همکاری کنم‪ .‬به جای او‬ ‫تعبیرات فرنگی و خارجی است‪ .‬چطور می‌توان جلوی این مظلومیت را‬ ‫بودم دنبال کســی چون من که مشمول‌الذمه را مشغول‌الذمه تلفظ می‌کنم‪ ،‬منی‬ ‫گرفت؟ مشکل مدیران و مسئوالن هستند یا بی‌توجهی برنامه‌سازان و‬ ‫ن هلیم فروشی که عمریست هلیم‬ ‫که مؤدی به ادبیات تلویزیونی نیستم‪ .‬چنین مجری چه تفاوتی دارد با آ ‌‬ ‫کم‌دانشی مجریان؟‬ ‫می‌فروشد اما هنوز نمی‌داند هلیمی که می‌فروشد حلیم نیست‪.‬‬ ‫به نظرم هدف مناسبی است که برای مشکالت و مخدوش شدن زبان فارسی از صداوسیما گالیه و مخاطب‬ ‫باشیم‬ ‫فارسی‬ ‫حق داریم نگران زبان و ادبیات‬ ‫قرار داده بشــود‪ .‬چرا که امروز رســانه پایگاه اصلی زبان‪ ،‬زیبایی و هنر است‪ .‬اگر رادیو و تلویزیون در زمان‬ ‫انتقاد‬ ‫‌نظران‬ ‫ب‬ ‫صاح‬ ‫و‬ ‫متخصصان‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫آنقدر ســطحی‌نگری جای تخصص‌مداری را‬ ‫گذشته بود آن‌هایی که عدالت اجتماعی را مهندسی می‌کردند می‌گفتند به جای اینکه یک مملکتی سه قوه‬ ‫شده‬ ‫نازل‬ ‫بسیار‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬ ‫زبانی‬ ‫ولنگاری‬ ‫دچار‬ ‫دارند که رســانه‌ها خصوص ًا صداوســیما‬ ‫داشته باشد امروز نیاز است چهار قوه داشته باشد‪ .‬من در موضوع اهمیت رسانه می‌گویم که چقدر این توقع‬ ‫چنانکــه این موارد در اجرای مجریان برنامه‌ها و ترانه‌هایی که پخش می‌کنند مشــهود از رسانه درست است‪ .‬اگر آن‌هایی که عدالت اجتماعی را در گذشته مهندسی کردند امروز بودند به جای سه‬ ‫اســت‪ .‬البته غفلت در پاسداشت زبان فارسی به سریال‌های تلویزیونی هم سرایت کرده قوه باید چهار قوه باشد؛ قوه مقننه‪ ،‬قوه مجریه‪ ،‬قوه قضائیه و قوه صدا و سیماییه؛ نظر به اهمیت رسانه است‪.‬‬ ‫است‪ .‬بفروایید چرا این معضل گریبان صداوسیما گرفته و چطور می‌توان مسیر را به سمت‬ ‫صداوسیما و فرهنگستان ادب و زبان فارسی ادغام شوند‬ ‫پاسداشت زبان فارسی هدایت کرد؟‬ ‫اما از طرفی دیگر انصاف نیســت تنها صداوسیما را مسئول بدانیم‪ .‬فرهنگستان زبان و ادب فارسی کارخانه‬ ‫ناکرده‬ ‫خدای‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مرافعه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫خیابان‬ ‫در‬ ‫‌وطــن‬ ‫م‬ ‫نفره‬ ‫بارهــا با صدای بلند گفته‌ام هنگامی که دو‬ ‫واژه‌ســازی است؛ البته فارغ از این رسالت‪ ،‬بلکه فرهنگســتان وظیفه پاسداری و مرزبانی از زبان فارسی را‬ ‫حرف‬ ‫رادیو‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬ ‫سا‬ ‫چون‬ ‫اســت‬ ‫من‬ ‫تقصیر‬ ‫این‬ ‫‌گویم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫خودم‬ ‫به همدیگر فحش‌های رکیک می‌دهند با‬ ‫برعهده دارد‪ .‬به نظر بنده شایســته است این دو ســازمان در هم ادغام و در هم تنیده بشوند یا صداوسیما‬ ‫پیداست‬ ‫‌ام‪.‬‬ ‫ه‬ ‫داشت‬ ‫اشتغال‬ ‫فرهنگی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عمر‬ ‫همه‬ ‫‌ام‪.‬‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫تدریس‬ ‫زده‌ام‪،‬در تلویزیون برنامه ســاخته‌ام و‬ ‫در فرهنگستان زبان فارسی ادغام بشود؛ البته اگر فرهنگستان در صداوسیما ادغام بشود طوبی‌لهم‪ .‬در این‬ ‫کارم بی‌نتیجه بوده یا کارم را درست انجام نداده‌ام‪ .‬اگر زبان عاطفی در جامعه کمرنگ شده‪ ،‬هرج و مرج در صورت به واقع کار فرهنگســازی در رسانه آسان‌تر می‌شود‪ .‬اگر این دو با هم ادغام بشود فرهنگستان زبان‬ ‫زبان فارســی دیده می‌شود‪ .‬چنانکه شما اشاره کردید‪ ،‬حتماً یکی از تقصیر کارها من هستم که وظیفه‌ام را و ادب فارســی خیلی می‌تواند به رسانه کمک کند‪ .‬البته پیش از آن اشاره کردیم کار فرهنگسازی دشوار و‬ ‫بدرستی انجام نداده‌ام‪ .‬به ویژه در حوزه ادبیات‪ .‬شما بهتر می‌دانید هر سرزمینی شناسه‌ای دارد‪ .‬همان‌طور زمان‌بر است‪.‬‬ ‫که یونان را به فلســفه می‌شناســند‪ ،‬ایتالیا به هنرهای تجسمی‪ ،‬انگلستان را به تئاتر‪ ،‬آلمان را به موسیقی‪،‬‬ ‫با زبانی که در کوچه صحبت می‌کنیم در صداوسیما حرف نمی‌زنند‬ ‫دنیا ما را به شعر می‌شناسد‪ .‬شعر بزرگترین میراث فرهنگی ماست‪ ،‬پس حق است که نگران زبان و ادبیات این را بدانید تولید واژه مثل تولید پراید نیســت که روزی هزار دســتگاه از آن را درست کنند‪ .‬گاهی تنها‬ ‫فارسی باشیم‪ .‬زبان فارسی زبان رویاهای ما‪ ،‬زبان همدلی مردم ماست‪ .‬و امروز پاسبانی و هم مرزبانی زبان ســاختن یک واژه به عمر طوالنی و به ســال‌ها کار مســتمر نیاز دارد؛ اینجا اهمیت زبان را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫فارسی با رسانه‌هاست‪.‬‬ ‫درست است که به این زبان حساس باشیم و از صداوسیما و فرهنگستان ادب و زبان فارسی متوقع باشیم‪.‬‬ ‫چرا زبان و ادبیات فارسی یک شبکه مستقل تلویزیونی ندارد؟‬ ‫ضمن اینکه همه مردم ما باید زبان را دوســت داشــته باشند آنقدر که کاش اسم فرزندم را بگذارم الف‪ ،‬ب‪،‬‬ ‫پاســداری از زبان وظیف ‌ه ذاتی رادیو و تلویزیون اســت و این غبن اســت که زبان و ادبیات فارســی یک پ‪ .‬مردم بیرون از صداوسیما و فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم باید همکاری داشته باشند‪ .‬چرا که کار‬ ‫شبکه مستقل تلویزیونی ندارد ضمناً در انواع نحله‌های ادبی‪ ،‬نوشتن نمایشنامه‪ ،‬داستان‌های دنباله‌دار برای آن‌ها که در صداوسیما و فرهنگستان فعالیت دارند به خودی خود دشوار است‪ .‬آن‌ها با نهایت دانش‪ ،‬توانش‪،‬‬ ‫تولید مجموعه‌های نمایشی‪ ،‬دشوارتر است‪ .‬کاری است سخت و زمانبر‪ ،‬نخبگان این شیوه ادبیات داستانی زایش و اندیشه کار می‌کنند‪ .‬ما هم باید احساس کنیم یک درصد هرکدام‌مان فردوسی هستیم یک درصد‬ ‫اندک‌اند‪ .‬تلویزیون روی همین نویسندگان انگشت‌شماری که با ما معاصرند‪ ،‬سرمایه‌گذاری ندارد‪ ،‬دشوارتر موالناییم‪ ،‬یک و بیست و پنج درصد ابوالفضل بیهقی و دو سه درصد سعدی و حافظ هستیم‪.‬‬
‫مه‌ساز پیشکسوت تلویزیون‬ ‫باپولبیشتر‪،‬بهترکارکند!‬ ‫ما همه می‌دانیم که تلویزیون رســانه‌ای بسیار هزینه‌بر با تولیداتی گران است و تلویزیون ما در این سال‌ها‬ ‫در ُکنج مالی گرفتار شــده اســت‪ .‬روز به روز هم نیازش به آگهی تجاری و تبلیغاتی و به ویژه اسپانســرها‬ ‫بیشتر می‌شود‪ .‬من البته هرگز هیچ اسپانسری را از نزدیک ندیدم‪ ،‬با هیچ اسپانسری کار نکردم و نمی‌دانم‬ ‫اسپانسرها با چه هدفی حامی و پشتیبان برنامه‌های تلویزیونی می‌شوند‪ .‬واقعاً نمی‌دانم اسپانسرها چرا آنقدر‬ ‫پول خودشــان را برای تولید برنامه‌های تلویزیونی پرداخت می‌کنند‪ .‬که ما برنامه‌هایشان را ببینیم آیا این‬ ‫پول‌ها را به خاطر پاسداشت و اعتالی زبان فارسی خرج می‌کنند؟! اگر خرج می‌کردند که االن این دغدغه‬ ‫نبود‪ .‬حتما به این نحو نیست!!‬ ‫تردید دارم اسپانسرها دغدغه‌شان اعتالی زبان و فرهنگ فارسی باشد‬ ‫آیا این اسپانسرها می‌خواهند با تولید برنامه‌های تلویزیونی آرام آرام از ما مردم بهتری‬ ‫بســازند یا اینکه این همه پول خرج می‌‌کنند چون دغدغه‌مندند و جامعه‌شان را دوست‬ ‫دارند؟ واقع ًا نمی‌دانم اسپانسرهای عزیز چرا این همه پول خرج می‌کنند؟‬ ‫من از هدفشان مطلع نیستم‪ .‬فقط این را می‌دانم از قدیم گفته‌اند پنی ِر ُمفت فقط در تله موش است! البته‬ ‫این را هم می‌دانم اسپانسرها رغبتی برای تولید برنامه‌های فرهنگی و با ارزش زیبایی‌شناختی پایدار ندارند‪.‬‬ ‫چرا که دیدم یک برنامه آشپزی تحت نظر و سرمایه‌گذاری اسپانسرها‪ ،‬چنان جذابیت کاذبی ایجاد می‌شود‬ ‫که مخاطب انبوه را به پای تماشــای برنامه‌اش می‌کشــاند‪ .‬اما برنامه‌ای در عصر جامعه که فیلسوف با یک‬ ‫فلسفه‌دان گفتگو می‌کنند اسپانسر ندارد‪ .‬یا شبکه مستند در آن سرمایه‌گذاری نمی‌شود واسپانسر نیست؛‬ ‫یا اسپانســرها و حامیان مالی برای تله تئاتر سرمایه‌گذاری نمی‌کنند‪ .‬برای برنامه «راز» و «آسمان شب» و‬ ‫مانند این‌ها که جزو برنامه‌های موفقی بودند از هیچ سرمایه‌گذاری بهره نمی‌برند‪ .‬در واقع برنامه‌های خوب‬ ‫بسیاری داریم که اسپانسر ندارند‪ .‬بنابراین تردید دارم که سرمایه‌گذاران و حامیان مالی دغدغه‌شان اعتالی‬ ‫زبان و فرهنگ فارسی و ارزش‌های رسانه‌ای باشد‪ .‬اگر چنین بود ما برنامه‌های پُرمحتوایی داریم که فقیرانه‬ ‫ساخته می‌شوند و در عین حال خیلی عمیق‪ ،‬موجه و متناسب با ارزش‌های رسانه هستند‪.‬‬ ‫هراز چندگاهی شفاعت ادبیات فارسی را کردن‪ ،‬پسندیده است‬ ‫پس من از اهداف اسپانســرها بی‌اطالعم ولی با تجربیات تاریخی‌ام می‌دانم که اسپانسر پولش را هیچ‌وقت‬ ‫به خاطر من دور نمی‌ریزد‪ .‬اسپانســر با هدف پاســداری از زبان فارســی‪ ،‬اعتالی فرهنگ و ارتقاء شکوه‬ ‫ارزش‌هــای بالقوه‪ ،‬گامی برنمی‌دارد‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬تلویزیون به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و مالی که‬ ‫دارد این نیازمندی‌اش به آگهی‌های تبلیغاتی روز به روز هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند و این اسپانسرها‬ ‫باید باشــند‪« .‬یعنی آنچه شیران را کند روبه مزاج‪ ،‬احتیاج است احتیاج است احتیاج‪ ».‬من ضمناً می‌دانم‬ ‫با حرف‌های من زبان فارسی نجات پیدا نمی‌کند‪ .‬اسپانسرهایی که این گفتگو را می‌خوانند خواستگاه‌شان‬ ‫را تغییر نمی‌دهند؛ نمی‌گویند عجب تا به حال نمی‌دانستیم و برویم که زبان فارسی در خطر است و آن را‬ ‫نجات بدهیم‪ .‬پس از فردا می‌رویم دنبال دکتر الهی قمشه‌ای‪ ،‬دکتر دینانی و مانند ایشان و بر روی این‌ها‬ ‫ســرمایه‌گذاری می‌کنیم‪ .‬می‌دانم حرف‌های من بی‌نتیجه است اما هراز چندگاهی شفاعت زبان و ادبیات‬ ‫فارســی را کردن به نظرم امری پسندیده اســت‪ .‬این دغدغه در حافظه تاریخ می‌ماند که رسانه به خودی‬ ‫خود بالقوه شأنی ندارد؛ زیرا شأن هر رسانه‌ای‪ ،‬اشخاصی هستند که در آن رسانه کار می‌کنند‪.‬‬ ‫رادیو و تلویزیون بیش از رسانه‌های دیگر سهم اساسی در پاسداشت زبان فارسی دارند‪.‬‬ ‫زیرا یک مجری یک تعبیر فرنگی از یک مترجم یا نویسنده را در صداوسیما تکرار می‌کند‪،‬‬ ‫موجب عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مض ّر می‌شود‪ .‬صداوسیما باید در‬ ‫دارد‪ ،‬با عجله نمی‌توان ایراد برنامه‌ریزی را جبران کرد‪ .‬هرچند بیشتر عمر ما به عجله‌کردن گذشته‪،‬‬ ‫رویه برنامه‌سازی و استفاده از بازیگران برای اجرا یک تجدیدنظر جدی داشته باشد یا به‬ ‫همواره مودب به ادبیات و زبان فارسی بوده است‪ .‬کارش را با قصه‌نویسی و قصه‌خوانی در رادیو آغاز‬ ‫سراغ آموزش همین موجودیت و یا آموزش ضمن خدمت برود؟‬ ‫نامه‌های تلویزیونی «نقد خنده»‪« ،‬دو قدم مانده به صبح» و اخیرا ً «چشم شب روشن» را اجرا کرده‪،‬‬ ‫برنامه‌هایــی که تولید می‌شــود تعیین می‌کند‪ .‬در برخی شــبکه‌ها برخی از کارشناســان موضوعاتی با‬ ‫میت زبان و ادبیات فارسی در صداوسیما و رسانه‌ها به سواالتی پیرامون حضور پررنگ اسپانسرها‬ ‫درون‌مایه تاریخی‪ ،‬آیینی‪ ،‬مناســکی را با چنان سخنان سورئالیستی یا حرف‌هایی فراواقعی بیان می‌کنند؛‬ ‫حرف‌های بدون مأخذ و ســند و حرف‌های عجیبی که مخاطب با شــنیدن آن حرف‌ها‪ ،‬شاخ درمی‌آورد‪.‬‬ ‫همچنین درصدی نیما و دیگرها هستیم‪ .‬ضمن اینکه خود صداوسیما ادبیات ویژه‌ای دارد همچنان که تئاتر طبعاً این حرف‌ها وهن به رسانه و هم به خود موضوع آسیب می‌رساند‪ .‬هرچند درون مایه موضوع از امور‬ ‫از یک زبان دراماتیزه و دراماتیک برخوردار است‪ .‬خود صداوسیما هم یک زبان رسانه‌ای دارد و روی آن هم قدســی باشد‪ .‬با این حرف‌های نســنجیده اعتماد مخاطب به رسانه ت ََرک برمی‌دارد و هم اعتماد به رسانه‬ ‫باید ما کوشــش کنیم‪ .‬ما نمی‌توانیم با زبانی که در کوچه صحبت می‌کنیم در صداوسیما هم حرف بزنیم‪ .‬تنزل پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫نمی‌توانیم در صداوسیما به کسانی پول بدهیم که تازه تجربه کنند‬ ‫همچنان کــه ما به مهمانی می‌رویم آنچنان صحبت نمی‌کنیم که در خانواده و خانه‌مان صحبت می‌کنیم‪.‬‬ ‫همان‌طور که زیباترین و بهترین لباس‌هایمان به احترام میزبان می‌پوشــیم بهترین واژه‌هایمان را می‌بریم می‌پذیرم که دســتگاه فرهنگی هنری بدون گزینش سامان نمی‌گیرد‪ .‬اما گزینشی که مطابق با تخصص و‬ ‫و اســتفاده می‌کنیم‪ .‬حرف زدن ما در منزل‪ ،‬در رادیو و تلویزیون و رســانه طبیعتاً متفاوت اســت‪ .‬رادیو و حرفه اشخاص باشد‪ .‬اگر می‌خواهیم حافظ را گزینش کنیم باید حافظ را از منظر شعر و ترانه گزینش کنیم‪.‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬یک مهمانی باشــکوه و بزرگی با مهمانان عالی‌قدری به وسعت سرزمین ایران است و تلویزیون اگر بخواهیم از ابوالفضل بیهقی و ســعدی دعوت به همکاری کنیم و این بزرگان را به عنوان نویســنده و‬ ‫شاعر به کار بگیریم بایستی آن‌ها را در موضوع نثر و کارشناسی تاریخی گزینش‬ ‫که خانه خاله نیست‪.‬‬ ‫کنیم‪ .‬ما چیکار داریم از بیهقی بپرســیم شما رابطه‌تان با سلطان مسعود غزنوی‬ ‫خــاص خــودش را دارد؛ در واقع وقتی که‬ ‫ویژگی‬ ‫تلویزیون‬ ‫بنابرایــن زبــان در‬ ‫ّ‬ ‫چگونه بوده است؟ چیکار داریم از او بپرسیم اص ً‬ ‫دستگاه فرهنگی هنری بدون گزینش‬ ‫ال ماجرای اختالف شما با بوسهل‬ ‫خشمگین هستیم نباید در قواعد و چارچوب‌های قاب تلویزیون همان ناسزاهایی‬ ‫را به کار ببریم که وقتی در خیابان یک ماشینی جلوی ما قرار می‌گیرد و دعوایی سامان نمی‌گیرد‪ .‬اما گزینشی که مطابق زوزنی از چه قرار بوده است؟ یا چرا در دیوان‌ساالری دستگاه سلطان مسعود کار‬ ‫می‌کردید؟ پس هزینه رســانه از جیب مردم است و طبعاً باید عوامل متخصص‪،‬‬ ‫را بوجود می‌آورد‪ .‬حتی ناسزاهایی که در رادیو و تلویزیون می‌گوییم باید مناسبت با تخصص و حرفه اشخاص باشد‪ .‬اگر‬ ‫کاردان‪ ،‬کاربلد و خالق به کار گرفته شوند‪ .‬نمی‌توان به کسانی پول داد بیایند تازه‬ ‫با ذائقه فرهنگی و شــأن مردم ما همخوانی داشته باشد‪ .‬شوربختانه در برخی از‬ ‫می‌خواهیم حافظ را گزینش کنیم باید‬ ‫با کار رسانه کارشان را یاد بگیرند‪ .‬رسانه نیاز به سرباز باهوش‪ ،‬آبدیده‪ ،‬جنگ‌دیده‪،‬‬ ‫آثار نمایشی‪ ،‬تلویزیونی‪ ،‬ســینمایی و تئاترهای خنده‌آور امروز همان ناسزاهایی‬ ‫دانا و اندیش ‌ه‪‎‬ورز دارد‪.‬‬ ‫حافظ را از منظر شعر و ترانه گزینش‬ ‫شنیده می‌شود که در کوی و برزن برخی اوقات به گوش می‌رسد‪ .‬البته می‌دانید‬ ‫ناسزا هم یک مقیاس عددی دارد؛ ما اگر فرض کنیم دعوا‪ ،‬مرافعه و ناسزا از یک کنیم‪ .‬اگر بخواهیم از ابوالفضل بیهقی و یکی از موضوعات اساســی ما تأثیرگذاری برنامه‌ها و نوستالژی شدن‬ ‫ســریال‌های ماســت‪ .‬چرا برنامه‌های امروز تلویزیــون نمی‌تواند آن‬ ‫شروع می‌شــود تا اوج آن به عدد ‪ 37‬می‌رسد‪ .‬وقتی خیلی خشمگین هستیم با‬ ‫سعدی دعوت به همکاری کنیم و این‬ ‫تأثیرگذاری را داشته باشد و کمتر سریالی هم به نوستالژی تبدیل شود؟‬ ‫کسی گفتگو می‌کنیم باید بگوییم یک‪ ،‬دو‪ ،‬سه‪ ...‬در فضای رسانه هیچ‌وقت نباید‬ ‫از عدد چهار و پنج جلوتر برویم‪ .‬امیدوارم در زندگی خصوصی هم از پنج و شش بزرگان را به عنوان نویسنده و شاعر به تلویزیــون ما مجموعه‌هــای ارجمند و مانــدگاری تولید کــرده مثل مجموعه‬ ‫«هزاردســتان« مرجــوم حاتمــی‪« ،‬قصه‌های مجید»‪« ،‬ســلطان و شــبان»‪،‬‬ ‫کار بگیریم بایستی آن‌ها را در موضوع‬ ‫جلوتر نرویم‪.‬‬ ‫«ســربداران»‪« ،‬روزی روزگاری»‪« ،‬روزگار قریب» و‪ ...‬خیلی ســریال‌های موجه‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫یاری‬ ‫به‬ ‫صداوسیما‬ ‫نثر و کارشناسی تاریخی گزینش کنیم‪.‬‬ ‫و دوســت داشتنی داشــتیم اما اگر مقصودتان این سال‌های اخیر است به همان‬ ‫هیچ‌وقت نمی‌توانیم در رسانه ناسزای شماره ‪ 33 ،32‬یا ‪ 34‬و ‪ 35‬را به کار ببریم‪.‬‬ ‫پس هزینه رسانه از جیب مردم است‬ ‫مشــکل بزرگ صداوســیما که مشکل مالی اســت برمی‌گردد؛ این مشکل روی‬ ‫به نظرم خوب اســت عنوان این رســانه به صداوسیما و فرهنگستان ادب و زبان‬ ‫و طبعاً باید عوامل متخصص‪ ،‬کاردان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت‬ ‫برنامه‌ســازی صداوســیما اثرات عمیقی دارد‪ .‬به نظرمن نجــات از این‬ ‫فارســی تغییر کند‪ .‬که همه جملگی در فرهنگستان و صداوسیما نسبت به زبان‬ ‫دشــوار و خطیر‪ ،‬نیاز به فداکاری و کمک قانون‌گذار دارد‪ .‬شاید این نظر من نظر‬ ‫فارسی احساس مســئولیت بیشــتری می‌کنند‪ .‬واقعاً این‌ها دو بازوی یک اندام‬ ‫کاربلد و خالق به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫جالب و موردپســندی نباشد ولی پیشنهاد است‪ .‬چرا نیاز به اندیشه قانون‌گذار و‬ ‫هســتند‪ .‬به نظرم صداوسیما هر روز به یاری فرهنگستان ادب و زبان فارسی نیاز‬ ‫کمک قانون‌گذار دارد چون مطابق با قانون اساسی ما رادیو و تلویزیون مان دولتی‬ ‫دارد البته برای کار در فرهنگســتان هم فقط با ســواد بودن کافی نیست‪ ،‬لغوی‬ ‫ِ‬ ‫دست کم از نظر مالی و رقابتی شدن عزیمت به سمت‬ ‫بودن و زبان‌شناســی کفایت نمی‌کند؛ بلکه بایستی خالقیت داشــته باشیم‪ .‬خالقیت یکی از ضرورت‌های است‪ .‬شاید یکی از راه‌های رهایی رادیو و تلویزیون‬ ‫تولید واژه اســت‪ .‬مثل علی اکبر دهخدا‪ .‬خوشبختانه ما دانشمندان جوان زیادی داریم که بایستی از وجود غیردولتی شدن باشد‪ .‬به نظرم از تلویزیون غیردولتی می‌توان توقع خالقیت‪ ،‬رقابت و به کارگرفتن نیروهای‬ ‫متخصص و کاربلد را داشت‪ .‬معموالً این ویژگی سازمان‌ها و تشکیالت غیردولتی است‪.‬‬ ‫آن‌ها بهره ببریم‪.‬‬ ‫فیلم بازی نکردم و نمی‌کنم‬ ‫هیچ اسپانسری را از نزدیک ندیدم و با هیچ اسپانسری کار نکردم‬ ‫از دالیل کم کاری خودتان و اینکه دوست دارید چه برنامه‌ای برای تلویزیون داشته باشید‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت اصلی رادیو و تلویزیون فارغ از بها دادن به سلبریتی‌ها‪ ،‬حکمرانی اسپانسرها‬ ‫به عنوان حسن ختام بفرمایید شــما زمانی بازیگر خوبی بودید و چرا امروز سریال‌ها و‬ ‫و تبلیغات آزاردهنده اســت‪ .‬فکر می‌کنید صداوســیما برای خروج این رفتار غیرحرفه‌ای‬ ‫فیلم‌های سینمایی روند نزولی داشتند و کمتر نوستالژی برای مخاطبین می‌شوند؟‬ ‫تبلیغاتی چیکار کند و چقدر کم‌کاری اساتیدی چون شما با این مقوله مرتبط است؟‬ ‫بیشتر هم سن و سال‌های ما کارشان را با فیلمسازی در قطعه کوچک و همان سینمای هشت میلیمتری‬ ‫شــروع کردند‪ .‬من هم با ســینما از همان دوران زلف گره زدم اما فیلم بازی کردن من داســتانی دارد‪.‬‬ ‫مــن در دوران دانش آمــوزی فیلمی را بازی کردم که مرحوم حســین عطــار کارگردانی می‌کرد احمد‬ ‫امینی فیلمبردار و محمود کالری عکاس آن فیلم بود‪ .‬من بعد از این که آن فیلم را بازی کردم دانســتم‬ ‫که بازیگری منطبق با آرمان‌های زیباشــناختی من نیســت‪ .‬بنابراین یکی دو پیشــنهادی که در دوران‬ ‫دانش‌آموزی داشــتم را نپذیرفتم و با خودم عهد کردم تا آخر عمر فیلم بازی نکنم‪ .‬اما سرنوشت از آن‌جا‬ ‫که پنهان شده بود خودش را به شکل کارگردان ارجمند روزگارمان‪ ،‬مسعود کیمیایی آشکار کرد و در آن‬ ‫سال‌ها ایشان من را دعوت کرد و رفتم فیلم بازی کردم‪ .‬یک روز چشم بازی کردم و دیدم که همه زندگی‬ ‫من فیلم بازی کردن شده است‪ .‬بنابراین به خودم گفتم فیلم بازی کردن دیگر بس است و دیگر هم فیلم‬ ‫بازی نکردم و دیگر هم فیلم بازی نمی‌کنم‪ .‬سینما هم مدت هاست که نرفتم و فکر می‌کنم آخرین فیلمی‬ ‫که در ســینما دیــدم فیلم «زندگی و دیگر هیچ بود» با حضور کارگــردان محترمش این اتفاق افتاد‪ .‬من‬ ‫چنانچه کار در رادیو و تلویزیون را در دوران دانش‌آموزی شــروع کردم و االن حدود ده ســال است برای‬ ‫تلویزیون برنامه‌سازی نکردم و نمی‌کنم‪ .‬در این سال‌ها یکی دو برنامه در شبکه چهارسیما به عنوان مجری‬ ‫همکاری داشتم و به طور سنتی پنج‌شنبه و جمعه‌ها در دو شبکه رادیویی حرف می‌زدم‪ .‬مدت‌هاست کاری‬ ‫نمی‌کنم و چنانچه که پیشتر گفتم جمعه‌ها زودتر بیدار می‌شوم تا برای هیچ کاری نکردن فرصت بیشتری‬ ‫داشته باشم‪ .‬من در این سال‌ها بیشتر عمر و کارم در سمت خواندن که مغغول مانده شده در زندگی‌ام و‬ ‫آثاری که نخواندم زیادند‪ .‬و نوشــتن آثاری که ننوشتم بی‌شمارند و بیشتر کار من نوشتن داستان‪ ،‬رمان‪،‬‬ ‫نمایشنامه و نوشتن ترانه است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 18‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1096‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫پخش سریال «دختری به نام آهو»‬ ‫در شبکه پنج‬ ‫ســریال «دختری به نــام آهو» به کارگردانی قــدرت صلح میرزایی و‬ ‫تهیه کنندگی علیرضا داوری و محمد حســین قره تپه‌ای از شنبه ‪۱۸‬‬ ‫خردادماه هر روز ساعت ‪ ۱۳:۳۰‬پخش می‌شود‪.‬‬ ‫این سریال به نویسندگی هادی کریمی نوشته شده است و هنرمندانی‬ ‫همچون بهزاد فراهانی(مرتضی حشــمت)‪ ،‬مریم امیرجاللی(همســر‬ ‫مرتضی حشمت)‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬پندار اکبری‪ ،‬مجید یاسر‪ ،‬شهرام‬ ‫عبدلی و مهدی امینی‌خواه(فرزندان آقا مرتضی)‪ ،‬سیروس گرجستانی‪،‬‬ ‫شهره لرستانی‪ ،‬فلور نظری‪ ،‬آزاده ریاضی‪ ،‬مریم سلطانی‪ ،‬یلدا قشقایی‬ ‫‪،‬آزیتا ترکاشوند و‪ ....‬در آن به ایفای نقش پرداخته اند‪ .‬داستان سریال‬ ‫«دختری به نام آهو» درباره مردی به نام آقا مرتضی حشــمت اســت‬ ‫که چهار پســرش ازدواج کرده‌اند و تمام آنها صاحب پسر شده‌اند‪ .‬آقا‬ ‫مرتضی که خیلی دوست دارد نوه‌ای دختر داشته باشد به تکاپو می‌افتد‬ ‫تا مقدمات ازدواج پسر پنجمش را که به تازگی از سربازی آمده است‪،‬‬ ‫مهیا کند اما آماده کردن چنین مقدماتی آنقدرها هم که او فکر می‌کند‬ ‫کار ساده‌ای نیست‪ .‬عالقه او به داشتن نوه دختری باعث بروز ماجراهای‬ ‫بسیاری در خانواده چهار پسرش می‌شود‪ .‬با وجود اتفاقاتی که می‌افتد‬ ‫آقا مرتضی همچنان در تالش اســت که پسر آخرش را با هر تمهیدی‬ ‫پای سفره عقد بنشاند‪ .‬چیزی که دیگران به آن واکنش نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫موســیقی تیتراژ این سریال را ســاالر عقیلی اجرا کرد‌ه است‪ .‬سریال‬ ‫«دختری به نام آهو» از شــنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت ‪ ۱۳:۳۰‬از‬ ‫شبکه پنج بر روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫جای خالی پیشکسوتان در آثار هنری‬ ‫یک بازیگر تلویزیونی درباره عدم حضور و کم‌کاری بازیگران پیشکسوت‬ ‫در تلویزیون صحبت کرد‪.‬‬ ‫«مهوش وقاری» بازیگر تلویزیون و ســینما دربــاره کم کاری خود در‬ ‫تلویزیــون گفت‪ :‬واقعــا نمی‌دانم چرا دیگر پیشکســوتان بازیگری در‬ ‫این حیطه جایــی ندارند‪ .‬مخصوصا در این چنــد روز که ویدئویی از‬ ‫صحبت‌های خانم صدیقه کیانفر و بعد از آن گفت‌وگویی با ملکه رنجبر‬ ‫را در فضای مجازی دیدم‪ ،‬خیلی ناراحت شــدم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫اغلب بازیگران گالیه می‌کنند که چرا من نیستم؟ عنوان داشت‪ :‬خیلی‌ها‬ ‫دیگــر کار نمی‌کنند‪ .‬مدتی پیش یکی از همــکاران گفت آنقدر اغلب‬ ‫بازیگران کار نمی‌کنند می‌خواستم عکسی از یک بازیگری پیدا کنم‪ ،‬زیر‬ ‫عکســش نوشته بود مرحوم! یعنی اینکه مردم آنقدر از هنرمندان خود‬ ‫بی اطالعند که فکر می‌کنند او فوت شده است‪ .‬حتی بارها برای خودم‬ ‫پیش آمده که نمی‌دانم کدام یک از همکارانم در قید حیات هستند و‬ ‫کدام نه‪ .‬بازیگر سریال «دور دست‌ها» در ادامه نیز افزود‪ :‬تنها مرجعی‬ ‫که ما با آن سر و کار داریم‪ ،‬خانه سینما است‪ .‬در گذشته خانه سینما‬ ‫جلســه‌هایی را به مناسبت‌های مختلف برای اعضای خود برپا می‌کرد‪،‬‬ ‫اما االن دیگر همان جلســه‌ها هم برگزار نمی‌شود و هیچ پیوندی میان‬ ‫ما نیست‪ .‬وقاری با اشاره به حضور همسرش (محسن قاضی مرادی) در‬ ‫ســریال «هیوال» به کارگردانی مهران مدیری نیز بیان داشت‪ :‬آخرین‬ ‫کاری که در تلویزیون داشتم تله فیلمی به کارگردانی روح اهلل ظریف بود‬ ‫و بعد از آن درگیر بیماری همسرم شدم و به دلیل اینکه قادر به انجام‬ ‫امور شخصی خود نیست‪ ،‬من باید همیشه در کنارش باشم و به همین‬ ‫دلیل نمی‌توانم در برخی کارها حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت جســمانی محسن قاضی مرادی که مدتی است به‬ ‫شدت بیمار شده‪ ،‬نیز بیان داشت‪ :‬همسرم خیلی سخت صحبت می‌کند‬ ‫و در حین صحبت مدام باید از او پرســید که چه گفتی و همین انرژی‬ ‫زیادی از وی می‌گیرد‪ ،‬برای همین اســت که آقای مدیری در سریال‬ ‫«هیوال» چنین نقشی برایش در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «یادآوری» درباره آخرین کاری که پیشنهاد داشته است‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬روز گذشته برای یک جلسه کار دعوت به همکاری شدم‬ ‫و نمی‌دانم باید خوشــحال باشم یا ناراحت‪ ،‬چراکه این دوستان اول به‬ ‫افراد دیگری پیشنهاد می‌دهند و زمانیکه با رقم‌های نجومی آنها برخورد‬ ‫می‌کنند تازه یاد ما می‌افتند که با قیمت‌های مناسب‌تری در کارها ایفای‬ ‫نقش می‌کنیم‪.‬‬ ‫ماجرای دوری ‪ ۱۰‬ساله «نصیریان» از‬ ‫تلویزیون‬ ‫علی نصیریان گفت‪ :‬واقعا نمی‌دانم چطور شد که پیشنهاد بازی در این‬ ‫سریال را پذیرفتم چون فقط ‪ ۴‬قسمت از این سریال را خواندم و قرارداد‬ ‫بستم و با اینکه گروه تولید و کارگردان را به خوبی نمی‌شناختم‪ ،‬اما به‬ ‫آنها اعتماد کردم‪.‬‬ ‫«علی نصیریان» که به تازگی در نقش «کریم بوســتان» در ســریال‬ ‫رمضانی «برادرجان» حاضر شده بود و یکی از نقش‌های مهم و پررنگ‬ ‫قصه این ســریال بود‪ ،‬در پاســخ به اینکه چرا در این ده ســال و بعد‬ ‫از ســریال «میوه ممنوعه» به کارگردانی حســن فتحی دیگر در هیچ‬ ‫ســریالی به ایفای نقش نپرداختید‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ دلیل خاصی نداشت و‬ ‫فقط عدم متن‌های خوب‪ ،‬مانع حضورم در سریال‌های تلویزیونی می‌شد‪.‬‬ ‫ن سریال‌ها‬ ‫کما اینکه در این سالها پیشنهادهای بسیاری داشتم اما مت ‌‬ ‫مورد تائید من نبودند‪ .‬نصیریان با اشــاره به اثر متن و فیلم‌نامه خوب‬ ‫در موفقیت ســریال‌ها گفت‪ :‬متنی موفق است که شخصیت اصلی آن‬ ‫پیچیدگی داشته باشد و شخصیتی باشد که من نوعی بتوانم در آن نقش‬ ‫مانور دهم و با چالش مواجه شوم‪ .‬همچنین شخصیت‌های داستان باید‬ ‫ابعاد انســانی داشته و از نظر مردم قابل قبول باشند‪ .‬این بازیگر درباره‬ ‫اینکه چطور پیشنهاد حضور در «برادرجان» را پذیرفت‪ ،‬نیز گفت‪ :‬واقعا‬ ‫نمی‌دانم چطور شــد که پیشنهاد بازی در این سریال را پذیرفتم چون‬ ‫فقط ‪ 4‬قسمت از این سریال را خواندم و قرارداد بستم و با اینکه گروه‬ ‫تولیــد و کارگردان را به خوبی نمی‌شــناختم‪ ،‬اما به آنها اعتماد کردم‪.‬‬ ‫نصیریان ضمن بیان اینکه سریال‌های تلویزیونی را دنبال نمی‌کنم‪ ،‬نیز‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه فرصت نمی‌کنم تا همه سریال‌های تلویزیون را تماشا‬ ‫کنم و آخرین سریالی که دیدم همین سریال خودمان «برادرجان» بود‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت موجود در ســریال‌های تلویزیونی نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫معتقدم تولیدات تلویزیون نســبت به سال‌های اولیه فعالیت در بخش‬ ‫سریال‌سازی و با وجود سریال‌هایی چون «هزار دستان» و «سربداران»‬ ‫از نظر کیفی و وجود متن‌های خوب‪ ،‬خیلی ضعیف شده است‪.‬‬
‫گفتگو با روح‌اهلل حسینی درباره حکم جدیدش در سینما‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 18‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1096‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫اخبار‬ ‫گزارشی از آمار فروش فیلم‌های تازه در سینماها‬ ‫همزمان با آغاز اکران عید فطر چهار فیلم سینمایی در ژانرهای مختلف روی‬ ‫پرد‌ه سینماها رفتند که پس از دو روز نمایش فروش قابل قبولی داشتند‪« .‬دختر‬ ‫شیطان»‪« ،‬ما همه با هم هستیم»‪« ،‬سرخپوست» و «شبی که ماه کامل شد»‬ ‫فیلم‌هایی هستند که با پایان اکران نوروزی روی صحنه رفتند و در مدت زمان‬ ‫کوتاه اکران خود توانســتند به سینمای نیمه جان در ماه رمضان‪ ،‬نفسی تازه‬ ‫دهند‪ .‬در ادامه آماری از میزان فروش این فیلم‌ها براساس اطالعات سامانه فروش‬ ‫سینمایایرانمنتشرمی‌شود‪:‬‬ ‫«دختر شیطان» فیلمی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی قربان محمدپور در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به عنوان محصول مشترک سینمایی بین ایران و بالیوود بیشترین فروش‬ ‫خود را در روز اول اکران یعنی ‪ ۱۵‬خرداد به مبلغ بیش از ‪ ۷۲‬میلیون کســب‬ ‫کرده و در مجموع دو روز اکران خود حدود ‪ ۱۱۲‬میلیون تومان فروش و حدود‬ ‫هفت هزار تماشاگر داشته است‪ .‬این فیلم سینمایی در ‪ ۷۳‬سینما در تهران و‬ ‫شهرســتان در حال اکران است‪« .‬ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال‬ ‫تبریزی و تهیه‌کنندگی ســیدرضا میرکریمی به عنوان یکی از پربازیگرترین‬ ‫فیلم‌ها روی پرده ســینماها رفت و توانســت در دو روز اول اکران خود حدود‬ ‫یک میلیارد و صد میلیون فروش با ‪ ۷۵‬هزار نفر مخاطب داشته باشد‪ .‬این فیلم‬ ‫کمدی در ‪ ۱۱۱‬سینما در تهران و شهرستان‌ها در حال اکران است‪.‬‬ ‫فیلم «شبی که ماه کامل شد» از نرگس آبیار که رکورددار نامزدی و همچنین‬ ‫دریافت جایزه در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بود‪ ،‬در روز اول اکران خود‬ ‫در ‪ ۳۵۰‬ســانس و ‪ ۸۸‬سینما اکران شد و حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان فروش‬ ‫داشــت‪ .‬این ملودرام در مجموع دو روز اکران خود حدود ‪ ۹۰۰‬میلیون فروش‬ ‫داشته و هم‌اکنون در ‪ ۹۹‬سینما بر پرده نقره‌ای سینماهاست‪.‬‬ ‫سینمای ایران به حدی از بلوغ رسیده‬ ‫کهبهبازارهایجهانیتوجهکند‬ ‫«نقش ما مانند یک ناظر و سیاست‌گذار است‪ .‬این مسئولیت یک حکم‬ ‫نظارتی اســت ولی خط جداکننده مشخصی نمی‌توان برای آن در نظر‬ ‫گرفت کــه این وظیفه‪ ،‬کار اجرایی نداشــته باشــد‪ .‬در واقع ازین پس‬ ‫موسســات تابعه در حوزه بین الملل باید بر اســاس مصوبات این شورا‬ ‫(شورای بین‌الملل) فعالیت کنند‪ ».‬این سخنان بخشی از اظهارات روح‌اهلل‬ ‫حسینی اســت که به تازگی با حکم رییس سازمان سینمایی به سمت‬ ‫مدیر کلی دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین المللی سازمان سینمایی‬ ‫منصوب شده است؛ او پیش از این ریاست مدرسه ملی سینما را برعهده‬ ‫داشــت که در پی کوچک‌سازی سازمان ســینمایی‪ ،‬با برخی موسسات‬ ‫مرتبط ادغام شــده است‪ .‬او در ابتدای صحبت‌اش عنوان کرد‪ :‬خوشحالم‬ ‫که در این سمت جدید در دانشگاه تهران این مصاحبه را انجام می‌دهم‪،‬‬ ‫چرا که به این جایگاه یعنی جایگاه علمی و دانشــگاهی خود بیش از هر‬ ‫پست و مقام دیگری می‌بالم و معتقدم یکی از ساده‌ترین و مطمئنترین‬ ‫راه‌های حل مشکالت و مســایل در حوزه اجرا و در دستگاه‌های دولتی‬ ‫همین مراجعه و اعتماد بیشتر به دانشگاه‌ها و مراکز علمی است‪ ،‬نگاهی‬ ‫که فکر می‌کنم آقای انتظامی هم به آن اعتقاد دارند‪.‬‬ ‫او سپس درباره وظایف این عنوان شغلی توضیح داد‪ :‬این سِ مت دو بخش‬ ‫یا شاخه دارد‪ .‬یکی بخش جشنواره‌ها است و دیگری بخش بین‌الملل‪ .‬البته‬ ‫قرار من و آقای انتظامی تأکید بر تقویت بخش بین‌الملل سینما با توجه به‬ ‫شرایط موجود است‪ .‬منظور از شرایط موجود هم‪ ،‬اهمیتی است که سینما‬ ‫در حوزه بین الملل و به ویژه دیپلماسی فرهنگی کشورها پیدا کرده و لذا‬ ‫گسترش ارتباطات فرهنگی مبتنی بر سینما و نیز توسعه بازارهای جهانی‬ ‫ســینمای ایران اهمیت یافته است‪ .‬این موضوع در برنامه جامع سازمان‬ ‫امور سینمایی که در زمان آقای حیدریان تهیه شد به صراحت قید شده‬ ‫است‪ .‬یعنی ریاست پیشین سازمان هم سهمی جدی و پررنگ برای این‬ ‫بخش قائل بودند و حتی محوری‌ترین برنامه‌شان توسعه بازارهای جهانی‬ ‫سینمای ایران بود‪ .‬در واقع‪ ،‬به نظر می‌رسد مدیریت سینمای ایران به این‬ ‫نتیجه و بلوغ رسیده که باید برای توسعه صنعت سینما جدی‌تر از قبل‬ ‫به فضای بین‌المللی توجه کند و به صورت گسترده‪ ،‬نظام مند و صنعتی‬ ‫در این عرصه فعالیت کند‪ .‬نکته قابل توجه هم این است که از این پس‬ ‫صرفاً حضور در جشــنواره‌ها نیست که اهمیت و ارجحیت دارد بلکه این‬ ‫حضورها باید وجه اقتصادی و تجاری پیدا کند ضمن اینکه در پیشــبرد‬ ‫اهداف فرهنگی ایران نیز موثر باشد و به ابزار موثری در حوزه دیپلماسی‬ ‫فرهنگی تبدیل شود‪.‬‬ ‫نیازمند یک تمرکز معقول هستیم تا نظامی کارا داشته باشیم‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه به ملزومات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف‬ ‫این دفتر اشــاره کرد و گفت‪ :‬امیدوارم آشــنایی بــا زبانهای خارجی و‬ ‫مطالعاتم در زمینه هنر و ســینمای ایران در انجام وظایفم در این دفتر‬ ‫کمک کند‪ .‬بدیهی است که تقویت و توسعه سینمای ایران در ابعاد بین‬ ‫المللــی ملزوماتی دارد‪ .‬یکی از الزامــات آن ایجاد هماهنگی و تمرکزی‬ ‫معقول و مناسب در برنامه‌های سازمان سینمایی و موسسات تابعه است‪.‬‬ ‫این حرف البته بدان معنا نیســت که موسسات تابعه فعالیت بین‌المللی‬ ‫نخواهند داشــت‪ ،‬بلکه سعی می‌شــود با محوریت این دفتر فعالیتهای‬ ‫ســازمان و موسســات تابعه در حوزه بین الملل سامان و نظامی موثرتر‬ ‫و کارآتر بیابد‪ .‬شــورای بین الملل مسولیت این هماهنگی‌ها و سامان را‬ ‫بر عهده دارد‪ .‬به عبارت دیگر تمام فعالیت‌هایی که در برنامه ســال ‪۹۸‬‬ ‫سازمان سینمایی و موسسات تابعه آن آمده از نقطه اول و جایی که بُعد‬ ‫بین‌المللی پیدا می‌کنند موضوع نظر و تصمیم شورای بین‌الملل خواهند‬ ‫بود که در آنجا مدیرکل دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل موظف‬ ‫اســت نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده داشته باشد‪ .‬پس هر آنچه‬ ‫که در ســینمای ایران در سازمان سینمایی به شکل رسمی و دولتی در‬ ‫حوزه بین‌الملل انجام می گیرد در این شورا تعریف و تنظیم خواهد شد‪.‬‬ ‫حسینی درپاسخ به اینکه این شــورا از چه کسانی تشکیل خواهد شد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پیش از این حکم‌هایی صادر شــده و ممکن است بنابر نظر‬ ‫آقای انتظامی تغییراتی در شــورا داشته باشیم‪ .‬این شورا در حال حاضر‬ ‫از تعدادی شــخصیت حقوقی و حقیقی و مدیران‌عامل موسسات تابعه‬ ‫تشکیل می‌شود‪ .‬مرجع تمام تصمیم‌های سازمان امور سینمایی در حوزه‬ ‫بین‌الملل این شورا خواهد بود‪.‬‬ ‫ما بودجه مستقیم نداریم‬ ‫مدیرکل دفتر جشنواره‌ها درباره بخش دیگر این سمت که به رویدادها و‬ ‫جشــنواره‌های سینمایی ارتباط پیدا می‌کند توضیح داد‪ :‬ما در ایران سه‬ ‫جشــنواره داریم که هویت و کارکرد بین‌المللی دارند‪ .‬جشنواره جهانی‬ ‫فجــر به عنوان اصلی‌ترین و پس از آن جشــنواره حقیقت و فیلم کوتاه‬ ‫بین‌المللی هستند‪ .‬درباره سیاست‌های کلی این جشنواره‌ها از آنجایی که‬ ‫بعد بین‌المللی پیدا می‌کنند‪ ،‬در شورای بین الملل تصمیم‌گیری خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ضمن اینکه جشنواره‌ها در سازمان سینمایی و در کل سپهر سینمای‬ ‫ایران نقشی کلیدی دارند و بنابر این برای عملکردها‪ ،‬برنامه‌ها و وظایفشان‬ ‫باید برنامه‌ریزی‌هایی کالن صورت گیرد‪ .‬جشنواره‌های بخش خصوصی‬ ‫نیز مطابق با قوانین موجود از این دفتر مجوز خواهند گرفت‪ .‬در ضمن با‬ ‫شــکل گرفتن شورای جشنواره‌ها ضوابط الزم برای اخذ مجوز و هرگونه‬ ‫حمایت به زودی اعالم خواهد شــد‪ .‬حســینی در توضیح نحوه فعالیت‪،‬‬ ‫بودجه و محل اســتقرار این حوزه گفت‪ :‬بودجه ســازمان سینمایی یک‬ ‫اصالحیه نهایی خواهد خورد ولی تغییر چندانی نخواهد داشــت‪ .‬با این‬ ‫حال حدود ‪ ۱۵‬برنامه از مجموعه فعالیت‌های سازمان سینمایی در حوزه‬ ‫بین‌الملل یا جشنواره‌ها تعریف شده است‪ .‬ما بودجه مستقیمی در اختیار‬ ‫نداریم کــه بخواهیم در حوزه بین‌الملل خرج کنیم‪ .‬بلکه نقش ما مانند‬ ‫یک ناظر و سیاست‌گذار است‪ .‬این مسئولیت یک حکم نظارتی است ولی‬ ‫خط جداکننده مشخصی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت که این وظیفه‪،‬‬ ‫کار اجرایی نداشته باشد‪ .‬در واقع ازین پس موسسات تابعه در حوزه بین‬ ‫الملل باید بر اساس مصوبات این شورا (شورای بین‌الملل) فعالیت کنند‪.‬‬ ‫قصدمان تقویت بخش خصوصی است‬ ‫محل دفتر جشــنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل به ساختمانی در باغ‬ ‫فردوس منتقل خواهد شد که ساختمان شماره ‪ ۲‬سازمان امور سینمایی‬ ‫است‪ .‬این ساختمان بیرون از محدوده جغرافیایی بهارستان و وزارت ارشاد‬ ‫خواهد بود که این شرایط برای رفت و آمد مهمانان بین‌الملل هم آسانتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی در مورد نــوع فعالیت پخش کننده‌های خارجی بخش‬ ‫خصوصی اظهار کرد‪ :‬ما تنها به اینکه چگونه می‌شود آنها را ارتقاء بخشید‬ ‫فکر می‌کنیم و این‌کار به قصد تقویت آنها خواهد بود‪ .‬ما در حوزه پخش‬ ‫بین‌الملل مشــکالت متعددی داریم و نظر کلی این اســت که به بخش‬ ‫خصوصی کمک شود تا در حوزه پخش کارآمدتر و فعال‌تر عمل کند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت تولید به پخش منتقل خواهد شد‬ ‫این مدیر سینمایی درباره مشکالت پخش بین‌الملل تصریح کرد‪ :‬حوزه‬ ‫پخش بین المللی در سینمای ما یک حوزه نوپا است در حالی که چندین‬ ‫دهه اســت سینمای جهان به صورت جدی به آن می‌پردازد‪ .‬با این حال‬ ‫به نظر می‌رسد چه بسا به زودی این اهمیتی که تاکنون به حوزه تولید‬ ‫می‌داده ایم‪ ،‬به پخش فیلم منتقل شــود‪ .‬تا همین چند ســال اخیر در‬ ‫ســینمای ما توجه عمده و شاید بشــود گفت تمام به حوزه تولید بوده‬ ‫اما اینکه پس از تولید برای فیلم و توزیع و مخاطب آنچه باید اندیشــید‬ ‫و تمهید کرد کمتر توجه می شــده؛ مارکتینگ‪ ،‬بازارهای جهانی‪ ،‬ذائقة‬ ‫مخاطب داخلــی و خارجی و تنوع و تکثــر آن‪ ،‬موضوعات جدیدی در‬ ‫ســینمای ما هستند‪ .‬بر این اســاس بازاریابی تخصصی یک علم است و‬ ‫ما هم تالش می کنیم به صورتی علمی و هدفمند به آن بپردازیم‪ .‬برای‬ ‫رسیدن به این مهم در نظر داریم کارشناسان خبره‌ای تربیت کنیم و به‬ ‫جای اینکه فرد تصمیم گیرنده باشــد و یا با تاکتیک‌های انفرادی پیش‬ ‫برویم سازمان‌ها‪ ،‬ارگان‌ها و شرکت‌ها طرف قراردادها باشند تا کانال‌های‬ ‫مشخص‌تر و رسمی‌تری شکل بگیرد و این گونه نباشد که تنها بر اساس‬ ‫تالس و ظرفیت و کاراکترهای فردی برای فیلم‌ها مشتری پیدا کنیم‪.‬‬ ‫افراد شناخته شده‌تر از سازمان‌ها هستند‬ ‫ما در سینما مواردی را داشتیم که قدرت فرد بیشتر از یک سازمان بوده‪.‬‬ ‫البته این اتفاق در دیگر حوزه های بین‌المللی ما نیز حکم فرماست و در‬ ‫خیلی از بخشها و زمینه‌ها افراد هستند که شناخته شده‌تر از شرکت‌ها‬ ‫و ســازمان‌ها کار را جلو می‌برند که البته چاره هم نیست زیرا الزامات و‬ ‫شرایطی برای ارگان‌های دولتی باید فراهم شود تا بتوانند در این زمینه‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬یکی از کارهایی که ما باید در این شورا انجام دهیم همین‬ ‫«احمد جوان» و سزاواری برای ربودن‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی برای کارگردانانش در کن‬ ‫شهال رستمی‬ ‫«سرخپوست» به کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی و تهیه‌کنندگی مجید‬ ‫مطلبی در مجمــوع دو روز اکران خود حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون فروش و ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫نفر تماشاگر داشته است‪ .‬بیشترین فروش این فیلم معمایی مربوط به گیشه‬ ‫سینما پردیس کوروش تهران است که در‪ ۲۷‬سانس حدود‪ ۱۱۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش داشته است‪ .‬همچنین آمار فروش فیلم‌هایی که در ماه رمضان روی پرده‬ ‫سینماها رفته‌اند نیز ثبت شده و «به دنیا آمدن» محسن عبدالوهاب حدود‪۱۲۵‬‬ ‫میلیون تومان‪« ،‬نبات» پگاه ارضی بیش از ‪ ۶۳۱‬میلیون تومان‪« ،‬خانه دیگری»‬ ‫به کارگردانی بهنوش صادقی حدود ‪ ۸۷‬میلیون تومان‪« ،‬وکیل مدافع» سلما‬ ‫بابائی بیش از ‪ ۷۵‬میلیون تومان‪« ،‬تولدت مبارک» سمیه زارعی‌نژاد بیش از ‪۳۷‬‬ ‫میلیون تومان و «سامورایی در برلین» مهدی نادری حدود سه میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیونتومانفروشداشته‌اند‪.‬‬ ‫از دیگر فیلم‌هایی که از ابتدای ســال روی پرده رفته‌اند و همچنان در برخی‬ ‫سینماها نمایش دارند هم به فیلم «پیشونی سفید ‪ »۳‬سید جواد هاشمی با‬ ‫حدود ســه میلیارد تومان فروش‪« ،‬چهار انگشت» حامد محمدی با بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان‪« ،‬زندانی‌ها» ساخته مسعود ده‌نمکی با حدود چهار میلیارد‬ ‫و ششصد میلیون تومان‪« ،‬ژن خوک» به کارگردانی سعید سهیلی با بیش از‬ ‫سه میلیارد تومان فروش‪ ،‬فیلم «غالمرضا تختی» بهرام توکلی با رقم نزدیک به‬ ‫دو میلیارد تومان و «متری شیش‌ونیم» سعید روستایی با بیش از ‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫تومان می‌توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫موضوع است‪ .‬یعنی باید کمک کنیم با اهرم‌ها و ابزار مختلف یک رویکرد‬ ‫مشــخص و به تبع آن ســامانی در حوزه بین الملــل در مباحثی چون‬ ‫مارکتینگ‪ ،‬پخش و اکران‌های بین المللی شــکل بگیرد‪ .‬ما نباید فقط‬ ‫حضور جشنواره‌ای داشته باشیم بلکه باید بتوانیم فیلم‌ها را در سالن‌های‬ ‫ســینمایی خارج از ایران به درخواست خود طرف‌های خارجی نمایش‬ ‫بدهیم‪ .‬ایده‌آل آن است که در مناطق مختلف جهان اعم از اروپا و آمریکا‪،‬‬ ‫اکران فیلم‌های ایرانی با درخواست و تقاضای طرف خارجی و بدون هزینه‬ ‫بــرای ما انجام گیــرد‪ .‬در حقیقت باید باید این نیــاز و ذائقه و تقاضا را‬ ‫در مخاطب خارجی ایجاد کنیم و بعد از مدتی محاســبه کنیم اگر مث ً‬ ‫ال‬ ‫فرانسوی‌ها در کنار بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون بلیتی که در داخل می‌فروشند‪،‬‬ ‫‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون بلیت هم خارج از کشــور خود و در سالن‌های خارجی‬ ‫برای دیدن فیلم‌های فرانسوی در اختیار دارند‪ ،‬چگونه می‌توان مخاطب‬ ‫خارجی سینمای ایران را هم بدین گونه افزایش داد‪ .‬ضمن اینکه ما باید‬ ‫کار کارشناســی‌ای انجام دهیم و ببینیم به طور کلی در چه مناطقی در‬ ‫دنیا پذیرای ما هستند زیرا هیچ سامانه‌ای وجود ندارد تا این اطالعات را‬ ‫به شما بدهد‪.‬‬ ‫پخش فیلم خارجی در ایران موضوعی قدیمی است‬ ‫او در پاسخ به سوالی با درباره پخش و نمایش فیلم‌های خارجی در ایران‬ ‫توضیح داد‪ :‬اکران فیلم‌های خارجی در ایران موضوعی قدیمی و پیچیده‬ ‫اســت و طبیعتاً من نمی‌توانم راجع بــه آنها فکر کنم و نظر دهم و باید‬ ‫سازمانی و شورایی پیش برود‪ .‬روح اهلل حسینی در پایان صحبت‌های خود‬ ‫با تاکید بر اینکه «شعار محوری ما در سازمان سینمایی توسعه بازارهای‬ ‫خارجی ســینمای ایران اســت» افزود‪ :‬این کار مراحل و آغاز و انجامی‬ ‫دارد که عجالتاً کشورهای منطقه می تواند شروع خوبی برای آن باشد و‬ ‫ســپس به خارج از منطقه و اروپا و آمریکا می‌رسد‪ .‬ما بازارهای بالقوه‌ای‬ ‫در منطقه داریم که شاید بسیار مفیدتر و موثرتر از بازارهایی مانند کانادا‬ ‫که کیلومترها دورتر از ماســت‪ ،‬باشد‪.‬البته طی سالهای گذشته بویژه در‬ ‫دل جشنواره جهانی فجر اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است‬ ‫که می تواند مبنای خوبی برای فعالیتهای بعدی باشد‪ .‬خالصه اینکه در‬ ‫حوزه بین‌الملل کارهای بســیاری داریم که باید انجام شود و امیدوارم با‬ ‫همراهی دیگر هنرمندان و مسئوالن به اهداف مورد نظر و مطلوب دست‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫فیلم «احمد جوان»‪ ،‬اخرین ســاخته برادران بلژیکــی «داردن» که‬ ‫برایشان نخل طالی بهترین کارگردانی را به ارمغان آورد‪ ،‬فیلمی که از‬ ‫رشــد دانه های جهاد گرائی در نو جوانان و جوانان اروپائی سخن می‬ ‫گوید‪ ،‬می تواند بیانگر جان گرفتن این فاجعه در سراسر جهان باشد‪.‬‬ ‫در ســخن از این فیلم می توان از دو زاویه به آن نگریست ‪ :‬سزاواری‬ ‫این جایزه و موضوع حساس آن‪ .‬در این که برادرا ن «ژان‪-‬پییر و لوک‬ ‫دارن « کارگردانان توانا‪ ،‬متعهد وصاحب سبک هستند و از همین رو تا‬ ‫کنون دو «نخل طال» را‪ ،‬یکی برای «روزتا» در سال ‪ 1999‬و «کودک»‬ ‫در ســال ‪ 2005‬ربودند‪ ،‬شکی نیست‪ .‬اما آنها از چندی پیش از خود‬ ‫عالئم ضعف نشان می دهند و این ضعف با فیلم «دختر ناشناخته»‪ ،‬به‬ ‫دلیل استفاده از انتریگی بسیار رایج در فیلم‌های جنائی و اضطراب‌آور‬ ‫تلویزیونی و ســینمائی نشان دادند‪ .‬ســپس این پس روی در فیلم‬ ‫«دو روز و یک شــب»‪ ،‬با بازی «ماریــون کوتیار» ادامه یافت ‪ .‬اکنون‬ ‫ما با «احمد جوان» در برابر فیلمی فرار می گیریم که‪ ،‬گرچه ســوژه‬ ‫داغی دارد‪ ،‬اما با زوم کردن روی شــخصیت احمد‪ -‬شخصیتی دوست‬ ‫نداشتنی که تقریبا هیچگاه چشم هایش را از روبرو نمی بینیم‪ -‬آنهم با‬ ‫نگهداشتن زمان واقعی برای هر حرکت ( مثال پوشیدن یک کاپشن) و‬ ‫بدون تلنگر یا گوشه چشمی به گذشته این نوجوان‪ ،‬تماشاگر را با آنچه‬ ‫در درون وی می گذرد همراه نمی سازد و کسل می کند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که برنده دیگر دونخل طال در گذشــته‪« ،‬کن‬ ‫لوچ»‪ ،‬کارگردان متعهد انگلیســی‪ ،‬هم در بخش مسابقه ای فستیوال‬ ‫کن حضور داشــت و ما می دانیم کــه «کن لوچ « هرگز نا امید نمی‬ ‫کند و باســبک و پرداخت کالسیک خود ‪-‬چه موضوع را بپسندیم یا‬ ‫نپسندیم‪ -‬یک مجموعه بی عیب ارائه می نماید‪.‬‬ ‫دیگر این که امسال فستیوال کن جای بزرگی را به کارگردانان جوان‬ ‫داده بــود و در میان آنها‪ ،‬هیات داوران می توانســت جایزه بهترین‬ ‫کارگردانــی را بدهد‪ .‬که البته این دخالت در کار داوران اســت و آنها‬ ‫آزادند به هرکس که می خواهند جایزه بدهند‪...‬‬ ‫برگردیم به فیلم و موضوع آن ‪.‬‬ ‫احمد ‪ 13‬ســال دارد و در میان خانواده ای مسلمان زندگی می کند‬ ‫که پدری باالی سر آنها نیست و مادر وخواهرش بی حجاب هستند‪ .‬او‬ ‫تحت تاثیر یک پیش نماز جوان افراطی و آموزش نادرست او روز به روز‬ ‫بینادگرا تر و منزوی می شود‪ .‬تا جائی که به آموزگارش ‪ ،‬که طی سالها‬ ‫با شکیبائی بسیار به اصالح خوانش پریشی وی برآمده‪ ،‬یورش می برد‬ ‫تا او را بکشد‪ ..‬دست دوستی دختر جوانی را که به او دلبسته است را‬ ‫هم رد می کند‪ ...‬اما ما به چیزی درباره چگونگی این تغییر و پس زمینه‬ ‫های آن (به جز نبود پدر) دست نمی یابیم‪ .‬گذشته وی نیز مشعل راه‬ ‫مان نمی شود‪ .‬از این رو و برخالف آن چه که شماری منتقد نوشتند‪،‬‬ ‫چندان حســی در بیننده به وجود نمی آورد چرا که برادران «داردن»‬ ‫بدون مشعل به درون شب سیاه ذهن پریشان این جوان سفر می کنند‪.‬‬ ‫از ایــن رو این کارگردانان فیلمی ســاخته اند انتزاعی که بهانه اش‬ ‫جهاد گرائی است‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که‪ ،‬گرچه این ســوژه می رود سالها ما را مشغول‬ ‫ســازد‪ ،‬از چند سال پیش در شــماری از فیلم ها مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته که پاره ای از آنها بســیار تکان دهنده بودند‪ .‬از جمله «کابوی‬ ‫ها»‪ ،‬نخســتین فیلم «توما بیدگن» (فیلمنامه نویس فرانسوی که با‬ ‫ژاک اودیار در فیلم پیامبر و «از زنگ و اســتخوان» همکاری داشته)‬ ‫‪ ،‬که با اســتقبال بسیار خوب در فستیوال کن سال ‪ 2015‬در بخش‬ ‫پانزده کارگردانان روبرو شد‪ .‬یا «آسمان منتظر خواهد ماند»‪ ،‬ساخته‬ ‫«ماری کاستی مانسیون شار» (‪ .)2016‬آخرین آنها‪« ،‬بدرود با شب»‬ ‫‪ ،‬ساخته «آندره تشینه»‪ ،‬با بازی «کاترین دونوو» بود که هنوز بر پرده‬ ‫سینماهاست ‪.‬‬
‫شنبه‌هاباگالری‌گردی«هنرمند»‬ ‫‪ 5‬افتتاحیه و‪ 22‬فرصت گالری گردی‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 18‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1096‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫«سرخ‪ :‬هنر و وهم در شوروی»‬ ‫شهال رستمی‬ ‫گالری‌های تهران روز جمعه ‪ 17‬خردادماه میزبان ‪ 5‬نمایشگاه‬ ‫جدید هستند‪ .‬آدینه ‪ 17‬خردادماه هنرمندان عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی در گالری‌های تهران حاضر شده‌اند تا عکس‪‎‬ها‪ ،‬آثار‬ ‫حجمی و نقاشــی‌های خود را در معرض دید عالقه‌مندان به‬ ‫هنر قرار دهند‪ .‬این هفته بــا ‪ 5‬افتتاحیه‪ ،‬گالری‌های تهران‬ ‫میزبان عالقمندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫ایده‪ :‬نمایشــگاه گروهی «انســان معاصر» با کیوریتــوری ارغوان‬ ‫افشــاریان ‪ 17‬تا ‪ 22‬خرداد در گالری ایده به نشــانی کریم‌خان زند‪،‬‬ ‫خیابان سنائی‪ ،‬خیابان هجدهم‪ ،‬شماره ‪ 26‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫سایه‪ :‬نمایشگاه آثار منصور نصرت نظامی با نام «نقاشی از نوع ایمان»‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 29‬خرداد در گالری ســایه برپاســت‪ .‬ایــن گالری در خیابان‬ ‫کریم‌خان‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬خیابان سیزدهم‪ ،‬شماره ‪ ۲۱‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گلستان‪ :‬نمایشگاه عکس حســام درویش‌پــور ‪ 17‬تا ‪ 22‬خرداد در‬ ‫گالری گلستان به آدرس دروس‪ ،‬خیابان شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪۳۴‬‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نگر‪ :‬نمایشــگاه نقاشی کریم اســکندری با نام «تن نامه» ‪ 17‬تا ‪22‬‬ ‫خــرداد در نگارخانه نگر واقع در قیطریه‪ ،‬ضلع جنوبی پارک‪ ،‬خیابان‬ ‫روشنایی‪ ،‬کوچه دالرام‪ ،‬پالک ‪ ،33‬زنگ سوم برپاست‪.‬‬ ‫هفت ثمر‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشــی با آثاری از عاطفه حسینی‪،‬‬ ‫سارا صبوحی‪ ،‬شهال صفارزادگان‪ ،‬صدیقه صفارزادگان‪ ،‬صباح میاحی‬ ‫منــش‪ ،‬میترا مبین‌زاده و جیران مهدوی ‪ 17‬تا ‪ 22‬خرداد در گالری‬ ‫‪ 7‬ثمر واقع در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان کوه نور‪ ،‬کوچه پنجم‪ ،‬شماره‬ ‫‪ 8‬برپا است‪.‬‬ ‫ادامه نمایشگاه‌های گذشته‪:‬‬ ‫اعتماد نگارستان‪ :‬نمایشگاه حجم‌های ناهید آرین با عنوان «عجایب‬ ‫المخلوقات» تا ‪ 28‬خرداد درگالری اعتماد نگارستان به نشانی‪ ،‬میدان‬ ‫بهارستان‪ ،‬خیابان دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان میزبان عالقمندان است‪.‬‬ ‫زیرزمین دستان‪ :‬نمایشگاه آثار علی خطایی ایلخچی با نام «کرسی‬ ‫خط» تا ‪ 24‬خرداد در گالری زیرزمین دســتان برپاست‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫می‌توانند به نشانی خیابان فرشــته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ 6‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شــفق‪ :‬نمایشگاه گروهی خوشنویسی و نقاشــی خط با نام «عشق‬ ‫و صلح» تا ‪ 20‬خرداد در نگارخانه شــفق به نشــانی خیابان ســید‬ ‫جمال‌الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان ‪ 21‬بوستان شفق برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫طراحان آزاد‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشــی‪ ،‬عکس و مجسمه با نام‬ ‫« ‪ »30 - 20 - 10‬تــا ‪ 21‬خرداد در گالری طراحان آزاد به نشــانی‬ ‫میدان فاطمی‪ ،‬میدان‪ .‬گلها‪ ،‬میدان سلماس‪ ،‬شماره ‪ 5‬برقرار است‪.‬‬ ‫هور‪ :‬نمایشگاه نقاشی های دیده نشده دهه ‪ 50‬ایوب امدادیان تا ‪28‬‬ ‫خرداد در گالری هور برپاست‪ .‬این گالری در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان‬ ‫میرزای شیرازی شمالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪ 12‬قرار دارد‪.‬‬ ‫سیحون‪ :‬نمایشگاه گروهی «رخداد طراحی» تا ‪ 22‬خرداد در گالری‬ ‫سیحون به نشانی خیابان وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪ ،‬پالک ‪ 1‬برپاست‪.‬‬ ‫اُ‪ :‬نمایشــگاه آثار چیدمان مونا آقابابایی با نام «مطالعه در ســطح»‬ ‫تا ‪ 20‬خرداد در گالری ا ُ به نشــانی خیابان ســنایی‪ ،‬خیابان شاهین‬ ‫(خدری)‪ ،‬پالک ‪ ،18‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫اثر‪ :‬نمایشگاه نقاشــی جواد مدرسی با نام «ناسازه ‪ »2‬تا ‪ 31‬خرداد‬ ‫در گالری اثر واقع در خیابان ایرانشــهر‪ ،‬کوی برفروشان‪ ،‬شماره ‪،16‬‬ ‫روبروی خانه هنرمندان برپاست‪.‬‬ ‫اعتماد‪ :‬نمایشگاه نقاشــی شهرام کریمی با نام «من جایی خودم را‬ ‫جا گذاشــتم» تا ‪ 21‬خرداد در گالری اعتماد برپاست‪ .‬گالری اعتماد‬ ‫به نشــانی خیابان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بست شیرودی‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ۲۵‬میزبان عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫ماه‪ :‬نمایشگاه مروری بر آثار دهه ‪ 90‬قاسم حاجی زاده تا ‪ 21‬خرداد‬ ‫در گالری ماه برپاســت‪ .‬گالری ماه در خیابان آفریقا‪ ،‬بلوار گلســتان‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۲۶‬قرار دارد‪.‬‬ ‫محسن‪ :‬نمایشــگاه گروهی «هفت پیکر» با آثاری از ‪ 7‬هنرمند زن‬ ‫خارجی تا ‪ 17‬خرداد در گالری محســن و نمایشگاه آثار تورج خامنه‬ ‫زاده با نام «نغمه نیستم که بخوانی» در پاسیو تا ‪ 17‬خرداد برپاست‪.‬‬ ‫گالری محســن در خیابان ظفر‪ ،‬خیابان ناجی‪ ،‬خیابان فرزان‪ ،‬کوچه‬ ‫نوربخش‪ ،‬بلوار مینای شرقی‪ ،‬پالک ‪ 42‬قرار دارد‪.‬‬ ‫نگاه‪ :‬نمایشــگاه گروهی خط و خط نقاشی با نام «تلورانس خط» تا‬ ‫‪ 22‬خرداد در گالری نگاه برپاســت‪ .‬ایــن گالری در خیابان مطهری‪،‬‬ ‫خیابان جم (فجر)‪ ،‬خیابان غفاری‪ ،‬شماره ‪ 644‬واقع شده است‪.‬‬ ‫بنیاد کاف‪ :‬نمایشگاه آثار اوالف بژسکی‪ ،‬هنرمند سرشناس لهستانی‬ ‫با نام «رویر روزگاری در ایران» تا ‪ 24‬خرداد در بنیاد کاف به نشانی‬ ‫ولنجک‪ ،‬میدان دانشگاه شهید بهشــتی‪ ،‬ابتدای جاده درکه‪ ،‬سیزده‬ ‫چنار‪ ،‬پالک ‪34‬و‪ 36‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫شیرین‪ :‬نمایشگاه گروهی «نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران»‬ ‫با گردآوری فرناز محمدی تا ‪ 22‬خرداد در گالری شــیرین برپاست‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان می‌توانند بــه آدرس خیابان کریم‌خــان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫سنایی‪ ،‬کوچه ‪ 13‬شماره ‪ 5‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫والی‪ :‬نمایشــگاه آثار فیلــم‪ /‬ویدئو‪ ،‬چیدمان ســیاوش حاتم با نام‬ ‫«حفره» تا ‪ 20‬خرداد در گالری والی به نشــانی میدان ونک‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید خدامی‪ ،‬پالک ‪ 72‬برپاست‪.‬‬ ‫پروژه‌های آران‪ :‬نمایشــگاه آثار نوگل مظلومی بــا نام «قهرمانان‪،‬‬ ‫دالوران‪ ،‬نــام آوران» تــا ‪ 17‬خرداد ماه در گالــری پروژه‌های آران‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو‪ ،‬کوچه‬ ‫لوالگر‪ ،‬پالک ‪ ،5‬ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫آب انبار‪ :‬نمایشگاه نقاشی طاها حیدری با نام «دهانه برخورد» تا ‪7‬‬ ‫تیر در گالری آب انبار برپاست‪ .‬این گالری به نشانی میدان هفت تیر‪،‬‬ ‫مفتح جنوبی‪ ،‬بعد از تقاطع ســمیه‪ ،‬خیابان بور بور‪ ،‬خیابان خاقانی‪،‬‬ ‫بن بست روشن منش‪ ،‬پالک ‪ 2‬قرار دارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 400‬اثر نقاشــی‪ ،‬طراحی‪ ،‬فیلم‪ ،‬چیــده مان و عکس که در‬ ‫دورانی بســیار ویژه در شوروی سابق آفریده شده اند و دوران ‪،1917‬‬ ‫سال انقالب اکتبر تا ‪ ،1953‬ســال مرگ استالین را در بر میگیرند‪،‬‬ ‫از ماه مارس در محل «گران پاله» پاریس برگزارشــده که تا روز اول‬ ‫ژوئیه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این آثار‪ ،‬که همگی حکایت از سبکی دارند که جامعه کمونیست آن‬ ‫زمان بارور کننده اش بوده‪ ،‬بیننده را به ســفر در دنیائی ویژه میبرند‬ ‫که در آن تبلیغات سیاسی پایه و اساسش را تشکیل میداد‪.‬‬ ‫هنرمندانی چون «الکساندر رادچنکو»‪« ،‬کازیمیر ماله ویچ»‪« ،‬گوستاو‬ ‫کلوتسیس»‪« ،‬الکساندر دینه کا»‪« ،‬سرگئی ایزن اشتین» و شماری‬ ‫دیگر آفرینندگان این آثار هســتند که به خوبی آن جو و فضا را زنده‬ ‫میکنند‪ .‬از جمله این آثار آفیشــی است اثر «گوستاو کلوتسیس» که‬ ‫خط نمایشــگاه را برجسته میکند‪ .‬دراین آفیش یک کارگر عظیم را‬ ‫بر روی زمینه ای از پرچم سرخ میبینیم که زیر آن نوشته شده ‪« :‬‬ ‫شوروی جوخه ی بیداری پرولتاریای جهانی است «‪...‬‬ ‫حــال ببینیم ویژگی این نمایشــگاه در چه اســت و دیدن آن چه‬ ‫احساسی را به وجود میآورد‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی‌های مهم آن در این اســت که شماری از این آثار‪ ،‬که‬ ‫از موزه‌های بزرگ روســیه به امانت گرفته شده اند‪ ،‬هرگز در فرانسه‬ ‫به دید عموم گذاشــته نشده بودند‪ .‬فرش قرمزی که در «گران پاله»‬ ‫برای دیدن این آثار پهن شده‪ ،‬رنگ قرمز تابلو‌ها و سیاسی شدن آثار‬ ‫هنری را در ســالهای یاد شده همراهی میکند‪ .‬تابلوئی از «الکساندر‬ ‫راتچنکو»‪ ،‬به نام «ســرخ خالص» (‪ )1921‬حضور فراگیر این رنگ را‬ ‫در آن زمان نمایندگی میکند‬ ‫بدون شــک مونتاژ عکس یکی از تکنیک‌های هنری بســیار مهم در‬ ‫فرهنگ بصری روســیه در زمان شوروی پیشــین به شمار میرود که‬ ‫خیلی زود جای ســه پایه نقاشــی را در محفل‌هائی گرفت که هوادار‬ ‫ایدئو لوژی « پرودوکتویست» (تولید) بودند‪.‬‬ ‫این تکنیک امکان داد که تصویر یاران آغازین که به مخالفین تبدیل‬ ‫شــده بودند پاک شــود که این البته برای تابلوهای نقاشی هم صدق‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫جالب اینجاست که در بخش‌هائی از فیلم‌های داستانی نمایش داده‬ ‫شده عالقمندی لنین و استالین را به یکدیگر میبینیم در حالی که‬ ‫نوشته‌های تاریخی همگی حکایت از نفرت این دو از یکدیگر داشتند‪.‬‬ ‫به هر رو لنین و اســتالین هر دو از نقش تصویر برای تبلیغات انبوه و‬ ‫جذب مردم به خوبی آگاهی داشتند‪ .‬بی دلیل نیست که شخصیت‌ها‬ ‫و ایده آل‌های آنان در اندازه‌های بســیار بزرگ نشان داده میشدند در‬ ‫حالی که از جمله اســتالین بسیار کوته فد بود‪ .‬در پاره ای از عکس‌ها‬ ‫چین و چروک‌های صورتش هم رتوش شــده است‪ ..‬پس میبینیم که‬ ‫این روند وترفند ریشــه‌های ژرفی دارند و بدون فتو شاپ هم چنین‬ ‫دستکاری‌هائی انجام میگرفته است‪.‬‬ ‫در تابلوهای دیگر‪ ،‬دستکاری به شــکل دیگری انجام میگرفت بدین‬ ‫معنا که در آنها کشاورزان خوشخال و خشنود و یا زنان جوان ورزشکار‬ ‫و سالم نشان داده میشــدند در حالی که جنگ در جائی دیگر شمار‬ ‫بزرگی را کشته‪ ،‬بی خانمان‪ ،‬گرسنه و ناتوان کرده بود‪.‬‬ ‫چگونه هنرمندان به این هنر رو آوردند و آن را پرورش دادند ؟‬ ‫در مســتندی که آغاز قرن بیســتم تا پایان رژیم اســتالین رانشان‬ ‫میدهد ما شاهد یک انقالب هنری در روسیه میشویم‪ .‬بدین معنا که‬ ‫گروهــی هنرمند رد پای « کازیمیرماله ویچ» و « والدیمیر تتلین» را‬ ‫میگیرند و در میان هیجانی که انقالب ســال ‪ 1917‬و برقراری رژیم‬ ‫بلشــویک به وجود آورده بود‪ ،‬تالش به شــرکت در بر پائی ســاختار‬ ‫سوسیالیســتی کشورشــان میکنند‪ .‬آنها بر این بــاور بودند که هنر‬ ‫میتواند جهان را تغییر دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ « ،‬کازیمیرماله ویچ» و « والدیمیر تتلین» در سالهای ‪،1910‬‬ ‫زیر تاثیر کوبیســم‪ ،‬هنر مــدرن را‪ ،‬که از هر گونــه پیوند با واقعیت‬ ‫گسسته بود‪ ،‬در صدر همه هنرها فرار دادند‪.‬‬ ‫«لی سیســتکی»‪« ،‬راتچنکو» ‪« ،‬استپانف» و شماری دیگر به تجربه‬ ‫شکل‌های نوین (گرافیک‪ ،‬مونتاژ عکس‪ ،‬معماری‪ )..‬در هنر پرداختند‪.‬‬ ‫«آوان گاردهای» روس بدین ترتیب «کنستروکتیویسم» (سازندگی)‬ ‫را بر پانهادند تا در تغییر جامعه و دیدگاههای هنری سهیم شوند‪.‬‬ ‫از این روست که نمایشــگاه «گران پاله» از ارزش ویژه ای برخوردار‬ ‫میشــود چرا که روند آفرینش این ســبک و تغییرات هنری ناشی از‬ ‫یکی از بزرگترین انقالب‌های دنیا را دنبال میکند‪ .‬سبکی که به هیچ‬ ‫سبک دیگر شباهتی نداشت وسال‌ها بعد در آمریکا و کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫به ویژه در تبلیغات تجاری‪ ،‬به کار گرفته شد‪.‬‬
‫اهدای جایزه به ونسا ردگریو و فرانکو نرو؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ •‌ 1096‬شنبه ‪ 18‬خرداد ماه ‪ • 1398‬سال دوازدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:04‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:38‬‬ ‫اذان صبح فرد ا‬ ‫ ‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪20:18‬‬ ‫‪04:01‬‬ ‫‪05:48‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی عليه‏السالم ‪:‬‬ ‫به پدران خود خوبى كنيد‪ ،‬تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند‪.‬‬ ‫حافظانه‬ ‫صوفی از پرتو می راز نهانی دانست‬ ‫گوهر هر کس از این لعل توانی دانست‬ ‫قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس‬ ‫که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست‬ ‫آلســاندرو بورگی برای «روی پوست من» و مارسلو فونته‬ ‫برای «داگمن» دیگر نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جاسمینه ترینکا برای «یک تابســتان تقریباً معمولی»‪،‬‬ ‫فرانچسکا نیِدا برای «هر جا که هستی» و آنا فوگلیِتا برای‬ ‫«اگر زندگی به تو لیمو بدهد» نیز در بخش بهترین بازیگر‬ ‫زن نامزد شده‌اند‪.‬‬ ‫در بخــش بهترین فیلم نیز «بنگال» ســاخته فیام بویان‪،‬‬ ‫«قهرمان» ســاخته لئوناردو دآگوســتین و «پسرها گریه‬ ‫می‌کنند» ساخته دامیانو و فابیو دینوسنزو نامزد شده‌اند‪.‬‬ ‫تعطیالت هم تموم شــد! خداروشکر همه شمال بودند من نمی‌دونم تا کی باید مردم تا وقتی ‪ 2‬روز‬ ‫تعطیالت داریم بروند شمال مسئولین هم فکری برای هدایت و نظارتی بر رفاه مسافران و گردشگران‬ ‫و امکانات شهرهای شمالی نداشته باشند همه هم با این مشکالت می‌روند و در ترافیک گیر می‌افتند‬ ‫و دوباره در تعطیالت بعدی روز از نو روزی از نو!‬ ‫حاشیه‌های عید فطر امسال هم حضور آقازاده حاج حسن آقای خمینی بود که حاال از نظر من خیلی‬ ‫هم حاشــیه نمی‌شد بهش گفت! اگه تو صف اول نماز چنتا جوان هم باشند بد نسیت حاال اگه اون‬ ‫جوان یه جورایی ژن خوب هم باشد باز هم خیلی جای اشکال نیست‪.‬‬ ‫راستی این قضیه دستگاه کارتخوان دفتر وزیر نفت هم برای خودش داستانی شده‪ ،‬گویا گفته شده‬ ‫برای پرداخت قبوض آب و برق اینا بوده‪ ،‬حاال چقدر پول آب و برق کارمندای دفتر وزیر می اومده که‬ ‫گردش مالی این دستگاه میلیاری هست به گواه گفته خودشان از معجزات دولت تدبیر و امید است!‬ ‫من امروز فازم خیلی سیاسی شده تا همین جا پشت صحنه هم از نظر دوستان روده درازی کردم و از‬ ‫همه دوستان دولتی و خصوصی معذرت خواهی می‌کنم امید وارم ستون پشت صحنه ما را نخوانند‪،‬‬ ‫اصــا به ما ربطی نداره و خیلی بخواییم نقد کنیم باید به بازیگر خانم فیلم‌های آنچنانی فیلم دختر‬ ‫شیطان گیر بدهیم ما رو چه به سیاست!‬ ‫جواد تکجو‬ ‫پندبزرگان‬ ‫سخن وقتی شیرین باشد «تعریف» است اما وقتی که‬ ‫خیلی شیرین شد‪« ،‬تملق» می شود‪.‬‬ ‫شکسپیر‬ ‫شــامل بهترین بازیگر مرد برای پی‌یر فرانچسکو فاویانو‪،‬‬ ‫بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی متن است‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫ ‬ ‫انجمن مطبوعات خارجی ایتالیا اســامی نامزدهای جوایز‬ ‫امســال خود را کــه ‪ ۱۹‬ژوئن(‪ ۲۹‬خــرداد) در رم برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش هنرمند به نقل از سینه‌یوروپ‪ ،‬نامزدهای جایزه‬ ‫معادل گلدن‌گلوب ‪ ۲۰۱۹‬ایتالیا معرفی شدند‪.‬‬ ‫مارکو بلوچیو کارگردان ســازنده «خائــن»‪ ،‬متئو گارونه‬ ‫ســازنده «داگمن» و آلیس رورواچر ســازنده «شاد مانند‬ ‫الزارو» از جمله نامزدهای بخش بهترین کارگردان امسال‬ ‫جوایز انجمن مطبوعات خارجی ایتالیا هستند‪.‬‬ ‫در حالی کــه فیلم جدید بلوچیو با عنــوان «خائن» که‬ ‫درباره توماسو بوسکتا سردسته مافیای ایتالیا ساخته شده‬ ‫با استقبال زیادی در جشنواره فیلم کن امسال روبه‌رو شد‪،‬‬ ‫این فیلم موفق شد تا ‪ ۴‬نامزدی از جوایز انجمن مطبوعات‬ ‫خارجی ایتالیا نیز کسب کند که به جز بهترین کارگردانی‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫گلدنگلوبایتالیانامزدهاراشناخت‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫خودرو در بازار‬ ‫همچنان ادامه‬ ‫دارد و با فروکش‬ ‫کردن هیجان بازار‬ ‫پیش‌بینی می‌شود‬ ‫افت قیمت‌ها‬ ‫متوقف نشود‪.‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫امســال یک بخش دیگر هم به این جوایز افزوده شده که‬ ‫جایزه بهترین ســریال تلویزیونی اســت که «به نام رز»‪،‬‬ ‫«دوســت نابغه من» و «دروازه ســرخ» نامزد این بخش‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫بازیگران سریال «دوست نابغه من» نیز قرار است با دریافت‬ ‫جایزه امید جوان تجلیل شوند‪.‬‬ ‫نامزدهای بهترین مستند هم عبارتند از «پروانه» ساخته‬ ‫آلساندرو کاسیولی‪« ،‬گوشه تاریک» ساخته فابیو کاراماچی‪،‬‬ ‫«ناپدید شــدن مادرم» ساخته بنیامینو بارسی‪« ،‬سلفی»‬ ‫ساخته آگوستینو فرنته و «چشمانت را ببند و پرواز کن»‬ ‫ساخته جولیا پیترآنجلی‬ ‫جایزه یک عمر دســتاورد هنری ‪ ۲۰۱۹‬نیز به فرانکو ن ِرو‬ ‫بازیگر سرشناس ایتالیایی و همسرش ونسا ردگریو بازیگر‬ ‫برجسته ‪ ۸۲‬ساله بریتانیایی اهدا می‌شود‪.‬‬ ‫فرانکو نرو ‪ ۷۷‬ســاله در بیش از ‪ ۲۰۰‬فیلم ســینمایی و‬ ‫تلویزیونی مقابل دوربین رفته و سال پیش از مهمان ویژه‬ ‫سی و ششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر بود‪ .‬وی که‬ ‫سابقه همکاری با فیلمسازانی چون جان هیوستن‪ ،‬لوئیس‬ ‫بونوئل‪ ،‬راینر ورنر فاســبیندر و فرانکو زفیرلی را دارد‪ ،‬در‬ ‫اواسط دهه ‪ ۱۹۶۰‬با بازی در نقش اصلی وسترن اسپاگتی‬ ‫«جانگو» به شهرت رسید‪.‬‬ ‫امسال پنجاه‌و نهمین دوره اهدای جوایز گلدن‌گلوب ایتالیا‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫ناماولینآلبومامیرعباسگالبمشخصشد‬ ‫اولین آلبوم رسمی امیرعباس گالب خواننده فعال موسیقی پاپ‬ ‫طــی روزهای آینده با عنوان «قلّــه» در قالب همکاری با چند‬ ‫آهنگســاز مطرح موسیقی کشورمان منتشــر می‌شود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که مرحله پیش فروش اینترنتی تازه‌ترین مجموعه‬ ‫موسیقایی امیرعباس گالب آغاز شده است‪.‬‬ ‫آلبــوم «قله» اولین آلبوم رســمی امیرعبــاس گالب در حوزه‬ ‫خوانندگی است چرا که عمده فعالیت‌های این خواننده در عرصه‬ ‫موســیقی متمرکز بر تولید تک آهنگ‌هایی بوده که اغلب این‬ ‫آثار نیز با اســتقبال مخاطبان روبه‌رو شــده است‪ .‬در این آلبوم‬ ‫آهنگسازان شــناخته شــده‌ای چون بابک زرین‪ ،‬معین راهبر‪،‬‬ ‫امین قباد با امیرعباس گالب همکاری داشــته‌اند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫علی بحرینی‪ ،‬رضا شــاهین‪ ،‬بهروز کشاورز و محمد کاظمی به‬ ‫عنوان ترانه ســرا در این اثر حضور پیدا کردند‪ .‬از نوازندگان این‬ ‫آلبوم می‌توان به کیان دارات‪ ،‬یاسین ترکی‪ ،‬فیروز ویسانلو و بابک‬ ‫کوهستانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫امیرعبــاس گالب از جمله هنرمندان فعال و شــناخته شــده‬ ‫موسیقی پاپ اســت که از سن هفت سالگی موسیقی را با آواز‬ ‫ســنتی نزد پدر خود آغاز کرد‪ .‬وی در سن ‪ ۱۴‬سالگی نواختن‬ ‫گیتــار را آغاز و گرایش خود را نوازندگی به ســبک پاپ و راک‬ ‫متمرکز کرد‪ .‬او بعدها با فرمان فتحعلیان آشنا و بعد از آن شروع‬ ‫به آموزش گیتار فالمنکو کرد‪ .‬این هنرمند سپس تجربیات خود‬ ‫را در حوزه‌های آهنگسازی و ترانه سرایی نیز گسترده کرد‪.‬‬ ‫امیرعبــاس گالب که دارای تحصیالت موســیقی اســت برای‬ ‫دوره‌ای کوتاه نزد اســتاد محمد نوری شروع به کار کرد و اولین‬ ‫تک‌آهنگ خود را در ســال ‪ ۱۳۸۶‬تحت عنوان «فقط برو» ارائه‬ ‫کرد‪ .‬وی سال ‪ ۸۷‬تیتراژ سریال «ستایش» با ترانه‌ای از علیرضا‬ ‫آذر و ملودی امیرعباس گالب و تنظیم سعید شمس اجرا کرد‪.‬‬ ‫پس از پخش آهنگ «ستایش» بود که امیرعباس گالب شروع‬ ‫به پخش تک‌آهنگ‌های رسمی خود کرد‪.‬‬ ‫«دعــوا»‪« ،‬گهــواره»‪« ،‬کودکانه»‪« ،‬باید ببخشــمت»‪« ،‬مثل‬ ‫فرشــته‌ها»‪« ،‬تنگه ابوقریب»‪« ،‬شــاه قلبم» و «بــازم رفت» از‬ ‫جمله آثاری است که طی سال‌های اخیر در قالب تک آهنگ از‬ ‫امیرعباس گالب منتشر شده است‪.‬‬ ‫این خواننده موسیقی پاپ ساعت‌های ‪ ۱۹:۳۰‬و ‪ ۲۲:۱۵‬روز سه‬ ‫شنبه ‪ ۲۵‬تیر تازه‌ترین کنسرت خود را در سالن میالد نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫سومین اکران مردمی فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار روز جمعه در چهار‬ ‫سئانس در سینما آزادی برگزار شد‪ .‬این فیلم از چهارشنبه‪ 15‬خرداد روی پرده سینماها رفته است‪/‬‬ ‫سیدهاتفحسینی‬ ‫تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور‬ ‫در ورزشگاه صفایه مبارکه اصفهان با نتیجه پر گل پنج بر یک پاالیش گاز ایالم را شکست داد‪/‬‬ ‫زهراباغبان‬ ‫مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور صبح جمعه با حضور کشتی گیرانی از‬ ‫سراسر کشور در محل گود کشتی پارک دوبرار بجنورد‪ ،‬مرکز استان خراسان‬ ‫شمالیبرگزارشد‪/‬ایرنا‬ ‫دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران وسوریه بعداز ظهر پنجشنبه با نتیجه پنج بر صفر به سود‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم آزادی به پایان رسید‪ /‬محمدرضا عباسی‬ ‫با رسیدن فصل گرم سال و همچنین تعطیالت عید سعید فطر مردم آستارا و گردشگران در‬ ‫کنار ساحل دریای این شهر در حال تفریح هستند‪ ،‬تعطیالت پایان این هفته باعث حضور‬ ‫گردشگران در نوار ساحلی این شهر شده است‪ /‬یوسف هدایتی‬ ‫نمایش چیزهای سرد به نویسندگی و کارگردانی رامین اکبری در سالن سایه تئاتر شهر‬ ‫تا ‪ ۲۴‬خردادماه بر روی صحنه است‪ /‬نیلوفر جوانشیر‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

شماره : ۱۱۴۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه هنرمند شماره 1139

روزنامه هنرمند شماره 1139

شماره : ۱۱۳۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه هنرمند شماره 1138

روزنامه هنرمند شماره 1138

شماره : ۱۱۳۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه هنرمند شماره 1137

روزنامه هنرمند شماره 1137

شماره : ۱۱۳۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!