صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۹۳

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1093

روزنامه هنرمند شماره 1093

‫مونسان‪ ،‬رئیس سازمان میراث فرهنگی در راهپیمایی روز جهانی قدس‪:‬‬ ‫اوالدقباد عضو فراکسیون گردشگری مجلس‬ ‫ﻣسﻠﻤاﻧان »ﻣﻌاﻣﻠه ﻗرن« را‬ ‫ﺷکسﺖ ﻗرن ﻣﻰداﻧﻨﺪ‬ ‫درآﻣﺪ ایران از ﺻﻨﻌﺖ ﮔردﺷﮕرى بایﺪ به‬ ‫‪ 100‬ﻣﯿﻠﯿارد دالر در ﺳال برﺳﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺷــﻨﺒﻪ ‪ 11‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ 1398‬ﺳــﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪1093‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫صفحه یک میلیون تومانی در بازار موسیقی؛‬ ‫اب︐﹊ار در فروش یا اب︐﹑‬ ‫به ‪﹐‬ک︙ریسم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫پاسخبهطرحرسانهاییکشکایت؛‬ ‫︎︟︩کننده«ر﹇︬رویشیشه»‪:‬‬ ‫هی︘ ﹇راردادی با بهرام رادان‬ ‫نداش︐یم‬ ‫‪8‬‬ ‫اکران «شبی که ماه کامل شد» ‪«،‬سرخپوست» و «ما همه با هم هستیم» در عید فطر‬ ‫ﺟاﻧﻰدوباره براىﺳﯿﻨﻤاﻫاىکﺸﻮر‬ ‫ان︐صابم︖ید﹇نادبه︻نواندبیر‬ ‫جشنوارهت﹮اترکودکونوجوان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬
‫صفحه یک میلیون تومانی در بازار موسیقی؛‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1093‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫اوالدقباد عضو فراکسیون گردشگری مجلس‬ ‫درآمد ایران از صنعت گردشگری باید به ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر در سال برسد‬ ‫عضو فراکســیون گردشــگری مجلس معتقد اســت ایران می‌تواند با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های گردشگری خود ساالنه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر از صنعت گردشگری‬ ‫درآمد داشته باشد‪ .‬فریده اوالدقباد با اشاره به لزوم تقویت صنعت گردشگری در‬ ‫دوره تحریم گفت‪ :‬در شــرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های خصمانه‬ ‫ایاالت متحده با محدودیت ارزی روبرو شده‪ ،‬صنعت گردشگری می‌تواند بخشی از‬ ‫محدودیت‌های درآمد ارزی کشور را جبران کند؛ از سوی دیگر حضور گردشگران‬ ‫خارجی در کشــور می‌تواند ضمن کمک به رونق اقتصادی کشــور‪ ،‬نشانه‌ای از‬ ‫شکست تالش آمریکا برای انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬صنعت گردشگری می‌تواند بهترین جایگزین برای کاهش و قطع‬ ‫وابستگی به درآمدهای نفتی باشد زیرا ایران به رغم قرار داشتن در جایگاه باالی‬ ‫جاذبه‌های بالقوه گردشگری دنیا سهم شایسته‌ای از بازار جهانی گردشگری ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ایران می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های گردشگری خود ساالنه ‪70‬‬ ‫تا ‪ 100‬میلیارد دالر از این صنعت درآمد داشــته باشد در حالیکه درآمد کنونی‬ ‫گردشگری ایران به یک دهم این رقم هم نمی‌رسد و سهم گردشگری در تولید‬ ‫ناحالص داخلی ایران بین ‪ 2/5‬تا ‪ 3‬درصد است‪ .‬این نماینده مجلس بر استفاده‬ ‫از توان دیپلماتیک و رایزنی‌های فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به شــرایط کنونی کشور شایسته است سیاستگذاران اجرایی و رسانه‌ها نسبت‬ ‫به آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی درباره ماهیت استانداردها و فعالیت‌های رایج‬ ‫صنعت گردشگری تالش کنند و زمینه استفاده از ظرفیت گردشگری برای تقویت‬ ‫دیپلماسی فرهنگی و درآمدزایی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫اوالدقباد ادامه داد‪ :‬با توجه به وجود بقاع متبرکه و زیارتگاه‌های متعدد در ایران و‬ ‫نیز حاکمیت ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی و سنتی‪ ،‬گردشگران مسلمان می‌تواند‬ ‫مهمترین بخش گردشگران خارجی کشور را به خود اختصاص دهد و تعداد زیادی‬ ‫از شهروندان کشورهای همسایه با قصد زیارت‪ ،‬تفریح‪ ،‬درمان و تجارت به ایران‬ ‫مسافرت کنند‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬تنوع جاذبه‌های گردشگری‪ ،‬مطلوبیت‌های‬ ‫فرهنگی و مذهبی ایران برای گردشــگران کشورهای همسایه و کاهش شدید‬ ‫ارزش برابری پول ملی در برابر ارز خارجی از مهمترین دالیل شهروندان کشورهای‬ ‫همسایه برای مسافرت به ایران خواهد بود‪ .‬عضو فراکسیون امید مجلس معتقد‬ ‫است حضور گردشگران کشورهای همسایه قطعا پیوندهای فرهنگی و اجتماعی‬ ‫بین ملت ایران و شهروندان آن کشورها را تقویت می‌کند و فرصت برای مواجهه‬ ‫قدرتمندانه‌تر در مقابل تحریم‌های ایاالت متحده ایجاد خواهد شد‪ .‬وی از دولت‬ ‫خواستزیرساخت‌هایگردشگریرابهبودببخشدوابهامعمومیدرنحوهمواجهه‬ ‫با گردشگران را رفع و در این خصوص فرهنگ‌سازی کند‪.‬‬ ‫ابتکار در فروش یا ابتال به الکچریسم؟‬ ‫چند هفته پیش بود که در یکی از ســامانه‌های رســمی فروش‬ ‫بلیت کنســرت و نمایش‪ ،‬فروش یک میلیون تومانی دو محصول‬ ‫موسیقایی در قالب «صفحه» نظرها را به سمت خود جلب کرد‪.‬‬ ‫اولین آلبوم «صدای طهرون» با هنرمندی مرحوم مرتضی احمدی‬ ‫بود که بین ســال‌های ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۳۹۶‬توسط مؤسسه «بتهوون»‬ ‫به عالقه مندان موســیقی ارائه شده بود و اســفند ماه سال ‪۹۷‬‬ ‫مجددا ً در قالب «صفحه» توســط انتشــارات «آوا خورشید» در‬ ‫انحصار برادران بابک و آرش چمن آرا منتشــر شــد و دومین اثر‬ ‫هم آلبوم معتبر و پرمخاطب «دود عود» به آهنگســازی مرحوم‬ ‫پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان بود که اولین بار‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۸‬توسط مؤسسه «چهارباغ» در قالب «نوار کاست» در‬ ‫دسترس مخاطبان قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫حــاال این دو اثر موســیقایی جزو اولین صفحه‌های تولید شــده‬ ‫حوزه موســیقی بعد از پیروزی انقالب اسالمی محسوب می‌شوند‬ ‫که دوباره در بازار موســیقی ایران عرض اندام کرده‌اند‪ .‬دو آلبوم‬ ‫پرمخاطــب که هرکدام در زمان انتشــارش به صورت کاســت و‬ ‫ســی‌دی با استقبال بسیار خوبی از ســوی مخاطبان مواجه شده‬ ‫بودند و حتی ســال‌ها بعد از انتشار‪ ،‬هنوز محصوالتی قابل اتکا و‬ ‫مرجع در موسیقی اصیل ایرانی و فرهنگ عامه محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫اتفاقاً همین خاطره ســازی‪ ،‬ارزش هنری و نوســتالژیک این دو‬ ‫اثر موســیقایی بود که در نگاه اول مدیران مؤسســه «بتهوون»‬ ‫به مدیریت برادران چمن آرا را بر آن داشــت تا در کنار توجه به‬ ‫مؤلفه‌ها و انگیزه‌های دیگــر‪ ،‬پس از طی مراحل اداری و حقوقی‬ ‫دســت به ابتکار بزنند و پس از ســال‌ها فراموشی و در میان گرد‬ ‫و غبــار رفتن‪ ،‬یک بار دیگر‪ ،‬همپا با صنعت روز فروش محصوالت‬ ‫موسیقایی‪ ،‬احیا‪ ،‬تولید و فروش برخی محصوالت موسیقایی را در‬ ‫قالب «صفحه» دوباره آغاز کنند‪ .‬راهی که قطعاً دارای چالش‌های‬ ‫زیــادی در حوزه‌های مختلف فروش و عرضه اســت‪ ،‬اما یک قدم‬ ‫مؤثر برای حضور در مســیری است که برای جهانی شدن صنعت‬ ‫موســیقی ایران حتی در شــرایط اقتصادی فعلی امری اجتناب‬ ‫ناپذیراست‪.‬‬ ‫هزینه خاطره‌بازی؛ یک میلیون تومان!‬ ‫ایــن آغاز ماجرا بــود‪ ،‬ماجرایی که پس از اعــام رقم فروش دو‬ ‫صفحه «دود عود» و «صدای طهرون»‪ ،‬طیف زیادی از مخاطبان‬ ‫را شــگفت‌زده کرد؛ «فروش صفحه با قیمت یک میلیون تومان»‪.‬‬ ‫یک قیمت به شدت شگفت‌آور که برای عالقه‌مندان و دوستداران‬ ‫موســیقی قابل باور نبود و در نگاه اول می‌توانســت سوژه بسیار‬ ‫جنجالی برای اهالی رســانه باشــد تا بتوانند فروشــندگان این‬ ‫محصوالت را نقره داغ کنند‪.‬‬ ‫آنچه کــه در بخش فروش این دو محصول موســیقایی در قالب‬ ‫«صفحــه» عنوان شــد‪ ،‬درج قیمت یک میلیون تومانی شــامل‬ ‫دو حلقه صفحه ‪ ۱۸۰‬گرمی‪ ،‬ارســال رایگان اثر و یک اشــتراک‬ ‫سه ماهه سایت فروشــنده بود‪ .‬یعنی مخاطب برای شنیدن یک‬ ‫اثر موســیقایی که خرید شــکل معمول آن از فروشگاه‌ها و سامانه‌های‬ ‫اینترنتی رقمی بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان هزینه دارد‪ ،‬باید رقمی حدود‬ ‫یک میلیون تومان هزینه کند تا همان موســیقی در قالب یک بســته‬ ‫خاطره‌انگیز‪ ،‬نوســتالژیک و قدیمی را بشــنود‪ .‬یک کار تقریباً عجیب و‬ ‫مخاطب‬ ‫غریب و در نگاه اول غیرمنطقی که خریداری آن از ســوی یک‬ ‫ِ‬ ‫کارمن ِد حقوق بگیر در نگاه اول و آخر اص ً‬ ‫ال به صالح نیســت و می‌تواند‬ ‫برای او یک خرید غیر معقول و فوق الکچری به حساب آید‪.‬‬ ‫اما ماجــرای فروش یک میلیون تومانی صفحه‌های موســیقی و زمانی‬ ‫حساسیت رسانه‌ها را به همراه داشــت که آوا مشکاتیان فرزند مرحوم‬ ‫پرویز مشــکاتیان با انتشــار پســتی در صفحه شــخصی خود‪ ،‬به این‬ ‫اتفاق واکنش نشــان داد‪ .‬آوا مشــکاتیان در متن خود نوشته بود‪« :‬دلم‬ ‫می‌خواهد خیلی ســاده براتون جریانی را توضیح بدم‪ ،‬امتیاز نشر آلبوم‬ ‫دودعود را ســال‌ها پیش پدرم به شرکت چهارباغ (آقای علی رستمیان)‬ ‫واگذار کرده‌اند و سال‌هاســت که صاحب امتیاز نشر این آلبوم‪ ،‬ایشون‬ ‫هســتند‪ .‬یکی دو هفته اســت که خبر منتشر شدن این آلبوم به شکل‬ ‫صفحه گرامافون و به صورت محدود توســط شــرکت بتهوون آمده که‬ ‫گویا با اجازه اقای رستمیان انجام شده‪ ،‬پس از اینکه با خبر شدم دالیل‬ ‫عدم رضایتمان برای این بازنشر از طرف (شرکت بتهوون) را برای جناب‬ ‫رستمیان توضیح دادم و خب چون قرار داد بسته شده دیگر کاری است‬ ‫که شده و ایشون هم گفتند از مسائلی که ما ازش ناراحت هستیم آگاه‬ ‫نبودند‪ -‬الزم میدونم چیزهایــی را براتون توضیح بدم؛ اگر پدرم بودند‬ ‫بی‌شــک اجازه این کار را به (شــرکت بتهوون) نمی‌دادند‪ ،‬دلیلش هم‬ ‫مربوط به گذشــته است و مطمئنم اگر به شــرکت دیگه‌ای این اجازه‬ ‫را می‌دادند طرح جلد زیبایی که خودشــون در دهه شــصت به استاد‬ ‫مرتضی ممیز سفارش داده بودند را عوض نمی‌کردند چون این طرح را‬ ‫بسیار دوست داشتند‪ .‬دوســت دارم بدانید ریالی از قیمت یک میلیون‬ ‫تومانی! این صفحه‌ها را قرار نیســت مــا دریافت کنیم چون ما صاحب‬ ‫امتیاز مادی (برای نشــر) این اثر نبوده و نیستیم و دلم نمی‌خواست با‬ ‫این قیمت باال برای شــما هنردوستان عزیز سوءتفاهمی پیش بیاد‪ .‬در‬ ‫آخر باید بگم اگر دل هنرمندی را شکستید و حقی ازشون ضایع کردید‬ ‫بعدها با یک بازنشر نمی‌توانید اون سبقه را پاک کنید‪ .‬به خصوص اینکه‬ ‫اون هنرمند سال‌ها پیش از این دنیا رفته باشد ‪ -‬من نه پی جدل هستم‬ ‫نه بردن آبروی کسی ولی چه کنم که یک چیزهایی را هرگز نمی تونم‬ ‫فراموش کنم‪».‬‬ ‫تولید آلبوم موسیقی سنتی با هزینه‌های ارزی‬ ‫امروزه موضوع «صفحه» به زعم بسیاری از کارشناسان و اهالی موسیقی‬ ‫در دنیای موســیقی فرآورده‌ای محسوب می‌شود که دربرگیرنده ارزش‬ ‫افزوده برای این صنعت بوده و توانســته جایگاه خود را در بازار فروش‬ ‫محصوالت دوباره احیا کند‪ .‬به عبارتی از نگاه کارشناســان باب فروش‬ ‫صفحه‌های موســیقی بایــد در فرآیند بازاریابی و فــروش محصوالت‬ ‫موســیقایی ایران حتی با در نظر گرفتن شــرایط اقتصــادی فعلی باز‬ ‫می‌شــد‪ .‬اما اینکه چنین فرآیندی با چه ســاز و کار و توجیه اقتصادی‬ ‫وارد مرحله فروش شــود‪ ،‬خود موضوع مهمی اســت که در آشفته بازار‬ ‫موسیقی ایران می‌تواند مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وقتی بابک چمن آرا دست به اجرای این ابتکار می‌زد قیمت یورو و دالر‬ ‫چیــزی حدود ‪ ۴,۲۰۰‬تومان بوده که وی بر اســاس این قیمت گذاری‬ ‫رایت آلبوم «دود عود» را از شــرکت «چهارباغ» بر اســاس یک قیمت‬ ‫توافق شــده خریداری کرده (که فع ً‬ ‫ال کاری به فرآیند مذاکره شــرکت‬ ‫بتهون با صاحب اثر نداریم) و پس از آن مقدمات کار را برای تولید این‬ ‫اثــر و آلبوم «صدای طهرون» آغاز می‌کنــد‪ .‬فرآیندی که قطعاً فناوری‬ ‫تولید آن در ایران نیست و صاحب پروژه می‌بایست از شرکت‌های خارج‬ ‫از کشور نسبت به تکثیر اقدام کند‪.‬‬ ‫این یعنی صرف هزینه‌های ارزی‪ ،‬پرداخت‌های گمرکی و البته هزینه‌های‬ ‫جانبی مربوط به تولید که هریک دربرگیرنده صرف بودجه‌های فراوانی‬ ‫است‪ .‬یعنی یک ریسک بسیار خطرناک و شجاعانه که شاید ثبت‌کننده‬ ‫عنوان «اولین» برای ناشــر مورد نظر باشد اما قطعاً مشکالت و مصائبی‬ ‫را پیش رویش قرار می‌دهد که کار را تا اتمام پروژه سخت می‌کند‪.‬‬ ‫به‌عبارتی قرار بر این بود که با احتساب قیمت ارز بین ‪ ۴۰۰۰‬تا ‪۴۵۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬قیمت تمام شــده صفحه‌های مورد نظر نیز طبق اســتاندارهای‬ ‫جهانی در حدود ‪ ۲۵۰‬هزار تا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان باشــد اما این نوســان‬ ‫قیمت با توجه به رشــد روزانه قیمــت ارز در ایران به ‪ ۴۷۰‬هزار تومان‬ ‫رســید و پس از افزایش قیمت‌ها کار را تا آنجایــی پیش برد که برای‬ ‫فروش محصول تولید شده می‌بایســت قیمت گذاری بین ‪ ۸۰۰‬تا یک‬ ‫میلیون تومان صورت می‌گرفت‪.‬‬ ‫اتفاقاً همین ســیر صعودی قیمت‌ها و البته پســت آوا مشکاتیان که در‬ ‫ابتدای گزارش به آن پرداخته شــد باعث شــد تا بــرادران چمن آرا با‬ ‫شرایط ویژه‌ای روبرو شوند‪.‬‬ ‫هرچنــد اعالم قیمت یــک میلیون تومانی صفحه‌ها باعث شــد غیر از‬ ‫کلکســیونرها و افرادی کــه با فرآیند فروش صفحه‌ها آشــنایی دارند‪،‬‬ ‫مخاطبان بازار موســیقی با شوک مواجه شــوند‪ ،‬اما ذکر این نکته الزم‬ ‫اســت که در حوزه فروش جهانی محصوالت موسیقایی معتبر در قالب‬ ‫صفحــه گرامافون‪ ،‬ملاحظاتی وجود دارد؛ اینکــه آثار خاص هنرمندان‬ ‫خــاص در دســته‌بندی‌هایی قــرار می‌گیرند و قیمــت صفحه‌ها برای‬ ‫خریداران و کلکســیونرها نیز تغییر پیدا می‌کنــد‪ .‬به عنوان نمونه آثار‬ ‫گروه‌ها و هنرمندانی چون مایکل جکســون‪« ،‬بیتلز» رقمی حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد باالتر از اســتاندارد بازار به فروش می‌رســد‪ .‬حتی یکســری از‬ ‫صفحه‌ها هم هســتند که به آن‌ها صفحه‌ای کلکسیونی می‌گویند و رقم‬ ‫فروش آنها چیزی حدود ‪ ۸۰‬یوروست‪.‬‬ ‫لزوم ورود نهادهای صنفی به فرآیند قیمت گذاری‬ ‫به هر ترتیب اگرچه موضوع فروش صفحه‌های موسیقی اص ً‬ ‫ال برای عموم‬ ‫شــنوندگان فرآیندی مقرون به صرفه نبوده و اساساً بازاریابی و فروش‬ ‫آن در محدوده شــنوندگان الکچری یا کلکسیونرهای متخصص تعریف‬ ‫می‌شــود‪ ،‬اما باید پذیرفت که این شکل تولید در دنیای امروز موسیقی‬ ‫فرآورده‌ای است که برای جریان موسیقی ارزش افزوده به ارمغان آورده‬ ‫و به زعم برخی از کارشناســان باید باب آن در فرآیند تولید‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و فروش محصوالت موســیقایی ایران باز می‌شــد اما اینکه نحوه قیمت‬ ‫گذاری چنین آثاری باید بر اساس چه معیار و قوانینی در معرض فروش‬ ‫گذاشته شود خود موضوع مهمی است که باید نهادهای صنفی موسیقی‬ ‫نســبت به تدوین قوانینی در این حــوزه اقدامات الزم را انجام دهند تا‬ ‫قیمت واقعی صفحه‌ها در ایران بر اســاس استاندارهای بازار جهانی این‬ ‫حوزه شکل روشن‌تری داشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت‌گذاری بر اســاس هزینه‌های انجام شــده‪ ،‬قیمت‌گذاری رقابتی و‬ ‫یا قیمت‌گذاری بر اســاس اســتقبال مصرف کننده سه روش معمولی‬ ‫هســتند که برخی از کارشناســان برای قیمت گذاری آثار موسیقایی‬ ‫پیشــنهاد می‌کنند‪ .‬اما در ایران قطعاً قیمــت یک میلیون تومانی برای‬ ‫مخاطبان همیشگی موسیقی سرسام‌آورترین و نجومی‌ترین رقمی است‬ ‫که می‌توان در نظر گرفت‪ ،‬اما یک نکته را هم باید در نظر گرفت که در‬ ‫همین جا هســتند کسانی که به دلیل عالقه‌مندی‌های شخصی و البته‬ ‫جیب‌هــای پر از پول‪ ،‬اشــتیاق زیادی برای خرید این آثار داشــته و با‬ ‫قیمت‌ها نیز مشکلی ندارند!‬ ‫به نظر می‌آید موضوع فروش صفحه‌های موسیقی قبل از اینکه در مدل‬ ‫عقل‌گرایانه قرار گیرد عمدتاً در مدل احساس‌گرای خرید و فروش یک‬ ‫محصول الکچری قرار گرفته و قطعاً نیازمند گذشت زمان برای ارزیابی‬ ‫درست نسبت به آن است‪.‬‬ ‫در ایــن منظر باید دید که آیا فرآیند فروش صفحه‌های موســیقی که‬ ‫مؤسسه بتهون افتتاح کننده آن بوده است می‌تواند در شرایط اقتصادی‬ ‫فعلی جای خود در نظام اقتصادی موســیقی ایــران پیدا کند یا خیر؟‬ ‫آیا این ارزش افزوده فروش محصوالت موســیقایی آن قدر مهم هست‬ ‫که بتواند تا مدتی حاشــیه‌ها را به جان بخرد و موقعیت فروش خود را‬ ‫تثبیت کند؟ این‌ها دقیقاً همان پرســش‌هایی هســتند که مرور زمان‬ ‫می‌تواند در کنار ســایر مؤلفه‌ها‪ ،‬پاســخگوی ابهامــات فروش «صفحه‬ ‫موسیقی» در نظام اقتصادی ایران باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫ﺷﻨﺒــــــــــــــﻪ ‪ 11‬ﺧردادﻣاه‪ 1398‬سالدوازدﻫﻢ ﺷﻤــاره‪1093‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﺗﺠﺴــمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫حکایت روستایی که دیگر اسمش را نمیبرند!‬ ‫شنبهها با گالریگردی «هنرمند»‬ ‫ﭘﻨﺞ افتتاﺣﯿه و‪ 15‬فرﺻﺖ ﮔاﻟرىﮔردى‬ ‫آدینه ‪ ۱۰‬خرداد ماه هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی در‬ ‫گالریهای تهران حاﺿر شدهاند تا عکسها‪ ،‬آثار حجمی و‬ ‫نقاشیهای خود را در معرض دید عالقهمندان به هنر قرار‬ ‫دهند‪ .‬این هفته با پنﺞ افتتاحیه‪ ،‬گالریهای تهران میزبان‬ ‫عالقهمندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫اعتماد نگارستان‪ :‬نمایشــگاه حجمهای ناهید آرین با عنوان‬ ‫«عجایــب المخلوقــات» ‪ ۱۰‬تا ‪ 2۸‬خــرداد درگالــری اعتماد‬ ‫نگارســتان به نشــانی‪ ،‬میدان بهارســتان‪ ،‬خیابان دانشسرا‪ ،‬باغ‬ ‫نگارستان میزبان عالقمندان است‪.‬‬ ‫زیرزمین دستان‪ :‬نمایشــگاه آثار علــی خطایی ایلخچی با نام‬ ‫«کرســی خط» ‪ ۱۰‬تــا ‪ 2۴‬خرداد در گالری زیرزمین دســتان‬ ‫برپاست‪ .‬عالقهمندان میتوانند به نشانی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان‬ ‫بیدار‪ ،‬شماره ‪ ۶‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شفﻖ‪ :‬نمایشگاه گروهی خوشنویسی و نقاشی خط با نام «عشق‬ ‫و صلح» ‪ ۹‬تا ‪ 2۰‬خرداد در نگارخانه شفق به نشانی خیابان سید‬ ‫جمالالدین اسدآبادی (یوســف آباد) خیابان ‪ 2۱‬بوستان شفق‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫طراحان آزاد‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکس و مجسمه با نام‬ ‫« ‪ ۱۰ »3۰ – 2۰ - ۱۰‬تــا ‪ 2۱‬خــرداد در گالری طراحان آزاد‬ ‫به نشــانی میدان فاطمی‪ ،‬میدان گلها‪ ،‬میدان سلماس‪ ،‬شماره ‪5‬‬ ‫برقرار است‪.‬‬ ‫هور‪ :‬نمایشــگاه نقاشیهای دیده نشده دهه ‪ 5۰‬ایوب امدادیان‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ 2۸‬خرداد در گالری هور برپاســت‪ .‬این گالری در خیابان‬ ‫مطهری‪ ،‬خیابان میرزای شیرازی شمالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱2‬قرار دارد‪.‬‬ ‫ادامه نمایشگاههای گذشته‪:‬‬ ‫اُ‪ :‬نمایشگاه آثار چیدمان مونا آقابابایی با نام «مطالعه در سطح»‬ ‫تا ‪ 2۰‬خرداد در گالری ا ُ به نشانی خیابان سنایی‪ ،‬خیابان شاهین‬ ‫(خدری)‪ ،‬پالک ‪ ،۱۸‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫هفت ثمر‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشــی «خود بس» با آثاری از‬ ‫ســعیده حاتمی‪ ،‬بهراد خدایی‪ ،‬مهــدی ریحانی کاظمی‪ ،‬نیلوفر‬ ‫ساســانی‪ ،‬الهام شــفاعی‪ ،‬هایده نقــیزاده دهخوارقانی و گیلدا‬ ‫هاشمزاده تا ‪ ۱3‬خرداد در گالری ‪ ۷‬ثمر واقع در خیابان مطهری‪،‬‬ ‫خیابان کوه نور‪ ،‬کوچه پنجم‪ ،‬شماره ‪ ۸‬برپا است‪.‬‬ ‫اثر‪ :‬نمایشــگاه نقاشی جواد مدرســی با نام «ناسازه ‪ »2‬تا ‪3۱‬‬ ‫خرداد در گالری اثر واقع در خیابان ایرانشــهر‪ ،‬کوی برفروشان‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،۱۶‬روبروی خانه هنرمندان برپاست‪.‬‬ ‫اعتماد‪ :‬نمایشگاه نقاشی شهرام کریمی با نام «من جایی خودم‬ ‫را جا گذاشــتم» تا ‪ 2۱‬خرداد در گالری اعتماد برپاست‪ .‬گالری‬ ‫اعتماد به نشــانی خیابــان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بســت‬ ‫شیرودی‪ ،‬پالک ‪ 25‬میزبان عالقهمندان خواهد بود‪.‬‬ ‫این جا‪ :‬نمایشگاه نقاشی نجمه کزازی با نام «پیش بینی پاییز»‬ ‫تا ‪ ۱۰‬خرداد در گالری این جا به نشــانی خیابان نوفل لوشــاتو‪،‬‬ ‫کوچه پدرام‪ ،‬شماره ‪ ،۴‬طبقه همکف برپاست‪.‬‬ ‫ماه‪ :‬نمایشــگاه مروری بر آثار دهه ‪ ۹۰‬قاســم حاجیزاده تا ‪2۱‬‬ ‫خرداد در گالری ماه برپاست‪ .‬گالری ماه در خیابان آفریقا‪ ،‬بلوار‬ ‫گلستان‪ ،‬شماره ‪ 2۶‬قرار دارد‪.‬‬ ‫محسن‪ :‬نمایشگاه گروهــی «هفت پیکر» با آثاری از ‪ ۷‬هنرمند‬ ‫زن خارجی تا ‪ ۱۷‬خرداد در گالری محسن و نمایشگاه آثار تورج‬ ‫خامنــهزاده با نام «نغمه نیســتم که بخوانی» در پاســیو تا ‪۱۷‬‬ ‫خرداد برپاست‪ .‬گالری محســن در خیابان ظفر‪ ،‬خیابان ناجی‪،‬‬ ‫خیابــان فرزان‪ ،‬کوچه نوربخش‪ ،‬بلوار مینای شــرقی‪ ،‬پالک ‪۴2‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫نگاه‪ :‬نمایشگاه گروهی خط و خط نقاشی با نام «تلورانس خط»‬ ‫تــا ‪ 22‬خرداد در گالری نگاه برپاســت‪ .‬این گالــری در خیابان‬ ‫مطهری‪ ،‬خیابان جم (فجر)‪ ،‬خیابان غفاری‪ ،‬شــماره ‪ ۶۴۴‬واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنیاد کاف‪ :‬نمایشگاه آثار اوالف بﮋسکی‪ ،‬هنرمند سرشناس‬ ‫لهستانی با نام «رویر روزگاری در ایران» تا ‪ 2۴‬خرداد در بنیاد‬ ‫کاف به نشانی ولنجک‪ ،‬میدان دانشــگاه شهید بهشتی‪ ،‬ابتدای‬ ‫جاده درکه‪ ،‬سیزده چنار‪ ،‬پالک ‪ 3۴‬و‪ 3۶‬برگزار میشود‪.‬‬ ‫شیرین‪ :‬نمایشــگاه گروهی «نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر‬ ‫ایران» با گردآوری فرناز محمدی تا ‪ 22‬خرداد در گالری شیرین‬ ‫برپاست‪ .‬عالقهمندان میتوانند به آدرس خیابان کریمخان زند‪،‬‬ ‫خیابان سنایی‪ ،‬کوچه ‪ ۱3‬شماره ‪ 5‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫والی‪ :‬نمایشــگاه آثار فیلم‪ /‬ویدئو‪ ،‬چیدمان سیاوش حاتم با نام‬ ‫«حفره» تــا ‪ 2۰‬خرداد در گالری والی به نشــانی میدان ونک‪،‬‬ ‫خیابان شهید خدامی‪ ،‬پالک ‪ ۷2‬برپاست‪.‬‬ ‫پروژههای آران‪ :‬نمایشگاه آثار نوگل مظلومی با نام «قهرمانان‪،‬‬ ‫دالوران‪ ،‬نــام آوران» تا ‪ ۱۷‬خرداد ماه در گالری پروژههای آران‬ ‫برپاست‪ .‬عالقهمندان میتوانند به نشــانی خیابان نوفللوشاتو‪،‬‬ ‫کوچه لوالگر‪ ،‬پالک ‪ ،5‬ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫آب انبار‪ :‬نمایشگاه نقاشی طاها حیدری با نام «دهانه برخورد»‬ ‫تا ‪ ۷‬تیر در گالری آب انبار برپاست‪ .‬این گالری به نشانی میدان‬ ‫هفــت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بعد از تقاطع ســمیه‪ ،‬خیابان بور بور‪،‬‬ ‫خیابان خاقانی‪ ،‬بن بست روشن منش‪ ،‬پالک ‪ 2‬قرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانفرما‪ :‬نمایشــگاه گروهی عکس «خرمشــهر‪ »3۰+‬تا ‪۱۰‬‬ ‫خرداد ماه در گالری فرمانفرما به نشــانی خیابان کریمخان زند‪،‬‬ ‫خردمند شمالی‪ ،‬کوچه اعرابی ‪ 2‬برپاست‪.‬‬ ‫نگر‪ :‬نمایشــگاه گروهی حجم‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬طراحــی و عکس «رد‬ ‫دماوند» با آثاری از فاطمه افشــاری‪ ،‬هدیه خانعلی‪ ،‬خاطره خرم‬ ‫خواه‪ ،‬مهدی ســیفی‪ ،‬مــژده علیپور‪ ،‬ســعید محمودی و حامد‬ ‫نورایــی تا ‪ ۱۰‬خــرداد در نگارخانه نگر واقــع در قیطریه‪ ،‬ضلع‬ ‫جنوبی پارک‪ ،‬خیابان روشــنایی‪ ،‬کوچه دالرام‪ ،‬پالک ‪ ،33‬زنگ‬ ‫سوم برپاست‪.‬‬ ‫اینجا تصویری دور از روستای «گرد قبران» است؛ روستایی که پس از نابودی‬ ‫توســط ســیل‪ ،‬بار دیگر از نو ساخته شد‪ ،‬اما دیگر کســی آن را به همان نام‬ ‫نمیخواند‪« .‬گرد قبران ویران شد‪ .‬دوباره ساختندش‪ .‬گاهی شنیدم که نامش‬ ‫بر زبان انسانهایش نمیآید و به جایش میگویند انبار که نام روستایی بود در‬ ‫نزدیکیاش‪ .‬دلیلش را پرســیدم‪ .‬پیرمردی گفت‪ :‬پسرم که ُمرد‪ ،‬خداوند پسر‬ ‫دیگری به من داد‪ .‬نام آنی که ُمرد‪ ،‬حســین بود‪ .‬نام دومی را حسین نگذاشتم‬ ‫چون حسین آنی بود که ُمرده بود‪ .‬هیوا نام دومین پسرم است‪ .‬گرد قبران هم‬ ‫آنی بود که آب برد‪ .‬این؛ نه سفالهایش نه پنجرههایش و نه مردمانش آنند که‬ ‫بود‪ .‬زبانم نمیچرخد به گرد قبران‪ .‬با ندا بودیم‪ .‬همسفرم‪ ۹ .‬نقاشی از گرد قبران‬ ‫را به خانه آوردیم‪ .‬خانهای که خود ساخته بودمش برایمان‪ .‬یک سال گذشت‪ .‬ندا‬ ‫رفت‪ .‬ویران شدیم‪ .‬آنجا را دوباره ساختم‪ .‬خانه نبود‪ .‬همه میآیند‪ .‬میروند‪ .‬گاهی‬ ‫شنیدم که نام خانه یا آشپزخانه بر زبان انسانها نمیآید و به جایش میگویند‬ ‫آتلیهیاآبدارخانه‪.‬دلیلشواضحبود‪.‬دیوارهمانبود‪.‬کابینتهمان‪.‬کتابخانههمان‬ ‫و من همان نبودم‪ .‬و آنجا همان نبود‪ .‬این نقاشــیها گرد قبراناند‪ ».‬این روایت‬ ‫کالمی بابک کبود در توصیف نمایشگاه نقاشی «گرد قبران» است؛ نمایشگاهی‬ ‫که با ترکیب رنگهای تیره‪ ،‬بیش از هر موضوع دیگری‪ ،‬حس مبهم و تاریکی‬ ‫را به بازدیدکنندگان منتقل میکند‪ .‬روایتی تاریک از روستایی که دیگر حتی‬ ‫نام تاریخی خودش را هم نمیتواند به یدک بکشد‪ .‬کبود درباره این نمایشگاه‬ ‫که در گالری طراحان آزاد برگزار شــده بود‪ ،‬میگوید‪ :‬این هشتمین نمایشگاه‬ ‫انفرادیام بود‪ .‬در نمایشگاههای قبلی طبیعت و اقلیم روستاها را میدیدم‪ ،‬درباره‬ ‫آنها مینوشتم و از برداشتهایی که میکردم‪ ،‬نقاشی میکشیدم؛ اما «گرد قبران»‬ ‫اولین مجموعهای بود که در آن فیلتر درونیام بسیار پررنگتر بود‪ .‬او درباره نام این‬ ‫نمایشگاه نیز توضیح میدهد‪« :‬گرد قبران» نام روستایی از توابع بخش سیمینه‬ ‫شهرســتان بوکان در استان آذربایجان غربی است‪ .‬مساله اشتباهی درباره این‬ ‫نمایشــگاه برداشت شده که من به حادثهای در این روستا پرداختهام‪ .‬در حالی‬ ‫که در نظر من اینگونه نیست‪ .‬در واقع داستانی درباره گذشته این روستا من را‬ ‫جذب کرد‪ .‬این هنرمند نقاش میگوید‪ :‬من در این روستا حضور داشتم‪ ،‬با افراد‬ ‫آن صحبت کردم و متوجه شدم که این روستا سالها پیش توسط سیل تخریب و‬ ‫دوباره ساخته شده است‪ .‬ساختار این روستا بهم ریخته و تغییر کرده است و اهالی‬ ‫این روستا‪ ،‬اسم آن را کمتر ذکر میکنند‪ .‬جویای دلیل شدم و پیرمردی به سوالم‬ ‫جواب دادند و من براساس مزرعه گل آفتابگردانی که سوخته بود این نقاشیها را‬ ‫کشیدم‪ .‬کبود ادامه میدهد‪ :‬در واقع در نمایشگاه «گرد قبران» خواستم‪ ۹‬صفحه‬ ‫از دفتر خاطراتم را با مخاطب در میان بگذارم و احواالت درونیام را نشان دهم‪.‬‬ ‫همین موضوع هم باعث شد که این نمایشگاه از سایر مجموعهها و نقاشیهایم‬ ‫متمایز شود‪ .‬نمایشگاه انفرادی نقاشیهای بابک کبود با عنوان «گردقبران» ‪2۷‬‬ ‫اردیبهشت در گالری طراحان آزاد افتتاح شد و ‪ ۷‬خردادماه به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬
‫‪4‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1093‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه جایزه جشنواره اسپانیایی‬ ‫برای سینمای ایران‬ ‫اکران «شبی که ماه کامل شد» ‪«،‬سرخپوست» و «ما همه با هم هستیم» در عید فطر‬ ‫هجدهمین دوره جشــنواره بین‌المللی فیلم «ایمجین ایندیا» ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫کشور اسپانیا با برگزیده شدن سینماگران ایرانی در سه بخش به کار خود‬ ‫پایان داد‪ .‬امسال فیلم «آپاندیس» به کارگردانی حسین نمازی و «روزهای‬ ‫نارنجی» ســاخته آرش الهوتی به نمایندگی از سینمای ایران در بخش‬ ‫رسمی این رویداد ســینمایی به روی پرده حضور داشتند و فیلم کوتاه‬ ‫«مانیکور» ســاخته آرمان فیاض نیز در بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره‬ ‫به نمایش گذاشته شــد و در نهایت جایزه بهترین فیلمنامه این رویداد‬ ‫سینمایی به حسین نمازی برای فیلم «آپاندیس» رسید‪ .‬همچنین هدیه‬ ‫تهرانی برای بازی در فیلم «روزهای نارنجی»‪ ،‬تقدیر ویژه هیأت داوران را‬ ‫برای بهترین بازیگر زن جشنواره به خود اختصاص داد و امیرعلی دانایی و‬ ‫رضا اکبرپور نیز از سوی هیأت داوران در شاخه بهترین بازیگر مورد مورد‬ ‫تقدیر ویژه قرار گرفتند‪ .‬فیلم «آپاندیس» اثری اجتماعی اســت و وقایع‬ ‫اجتماعی در آن روایت می‌شد‪ .‬داستان فیلم در بیمارستان می‌گذرد و از‬ ‫این لوکیشــن خاص که پر از استرس و نگرانی است به مسائل اجتماعی‬ ‫می‌پــردازد‪ .‬این فیلم پیش‌تر برنده جایزه بهتریــن فیلمنامه از چهل و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم مونترال کانادا شــده است‪« .‬روزهای نارنجی»‬ ‫درباره آبان‪ ،‬زنی ‪ ۴۵‬ساله است که واسطه استخدام کارگران فصلی است‬ ‫و هدیه تهرانی‪ ،‬علی مصفا‪ ،‬مهران احمدی‪ ،‬علیرضا استادی‪ ،‬ژیال شاهی‪،‬‬ ‫رؤیا حسینی‪ ،‬صدف عسگری‪ ،‬لیلی فرهادپور‪ ،‬اکرم علمدار‪ ،‬امین گلستانه‬ ‫و سیامک ادیب بازیگران این فیلم هستند‪ .‬هجدهمین جشنواره بین‌المللی‬ ‫فیلم «ایمجین ایندیا» از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۳۱‬می (‪ ۲۷‬اردیبهشت تا ‪ ۱۰‬خرداد) در‬ ‫مادرید برگزار شد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین مستند فونیکس استرالیا به‬ ‫«اسرار دریاچه» رسید‬ ‫«اسرار دریاچه» جایزه بهترین مستند جشنواره فونیکس ملبورن استرالیا‬ ‫را از آن خــود کرد‪ .‬جشــنواره فونیکس ملبورن که در ایــران با عنوان‬ ‫«ققنوس ملبورن» هم شناخته می‌شود‪ ،‬در پنجمین دوره خود برندگان‬ ‫بخش‌های مختلف را اعالم کرد که «اسرار دریاچه» به کارگردانی آرمین‬ ‫ایثاریان توانست جایزه بهترین مستند را دریافت کند‪.‬‬ ‫به گفته آنچه در ســایت این جشــنواره آمده است‪ ،‬فیلم‌هایی از بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬کشــور جهان در این رویداد شــرکت کــرده بودند که به غیر از‬ ‫مستند «اسرار دریاچه» در بخش‌های دیگر نیز فیلم‌هایی از ایران شرکت‬ ‫کرده بودند‪« .‬اسرار دریاچه» آخرین ساخته بلند آرمین ایثاریان به معرفی‬ ‫منطقه باســتانی تخت ســلیمان می‌پردازد‪« :‬در منطقه باستانی تخت‬ ‫سلیمان با بیش از ‪ ۳۰۰۰‬سال قدمت که در استان آذربایجان غربی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬دریاچه‌ای عمیق با داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری درباره گنج‌های‬ ‫سلســله‌های مختلف تاریخی هست که به‌خاطر ســمی بودن آب ِآن و‬ ‫قرارگیری در ارتفاع‪ ،‬تاکنون دست‌نیافتنی بوده و هیچ‌کس به اعماق آن‬ ‫نرسیده بود‪».‬‬ ‫صدور مجوز نمایش برای «تیغ و ترمه»‬ ‫مجوز نمایش فیلم «تیغ و ترمه» به نویســندگی و کارگردانی کیومرث‬ ‫پوراحمد صادر شــد‪ .‬شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای یک‬ ‫فیلم مجوز نمایش صادر کرد‪ .‬شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی‬ ‫در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد‪ ،‬مجوز نمایش فیلم‬ ‫«تیغ و ترمه» به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و نویسندگی و کارگردانی‬ ‫کیومرث پوراحمد را با درجه بندی سنی ‪ +١٥‬صادر شد‪.‬‬ ‫مرور آثار «محمود کالری»‬ ‫در شبکه نمایش سیما‬ ‫آثار محمود کالری مدیر فیلمبرداری شــهیر ســینمای ایران در شبکه‬ ‫نمایش تلویزیون مرور می‌شود‪ .‬این هفته در بخش صحنه گران‪ ،‬فیلم‌هایی‬ ‫با فیلمبرداری محمود کالری از شــبکه نمایش پخش می‌شوند‪ .‬محمود‬ ‫کالری مدیر فیلمبرداری ســینما متولد سال ‪ ۱۳۳۰‬است‪ .‬وی عالوه بر‬ ‫فیلمبرداری به‌عنوان بازیگر‪ ،‬نویسنده و کارگردان نیز در سینما و تلویزیون‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬او کار حرفه‌ای خود را در ســال ‪ ۱۳۶۳‬با فیلم «جاده های‬ ‫ســرد» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی آغاز کرد‪ .‬از مهمترین آثار‬ ‫محمود کالری می‌تــوان به فیلم‌های «مادر»‪« ،‬ای ایــران»‪« ،‬ریحانه»‪،‬‬ ‫«لیــا»‪« ،‬بچه‌های آســمان»‪« ،‬جدایی نادر از ســیمین»‪« ،‬بادیگارد»‪،‬‬ ‫«بمب»‪« ،‬یک عاشقانه» و «سرب» اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمــود کالری تاکنون فیلمبرداری بیش از ‪ ۷۰‬فیلم ســینمایی را در‬ ‫کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است و توانسته موفقیت‌های بسیاری‬ ‫را در جشــنواره‌های مختلف از جمله جشــنواره فیلم فجر با دریافت ‪۴‬‬ ‫ســیمرغ‪ ،‬که از این لحاظ صاحب یک رکورد اســت را از آن خود کند‪.‬‬ ‫کالری همچنین تندیس بهترین فیلمبرداری در جشن انجمن منتقدان‬ ‫سینمای ایران و قورباغه نقره‌ای نوزدهمین جشنواره بین‌المللی َکمِرایمِیج‬ ‫لهســتان برای فیلم «جدایی نادر از ســیمین» را از آن خود کرده است‪.‬‬ ‫آثاری که از شــنبه ‪ ۱۱‬تا جمعه ‪ ۱۸‬خرداد‪ ،‬ســاعت ‪ ۲۱‬با فیلمبرداری‬ ‫محمود کالری از شبکه نمایش پخش می‌شوند‪ ،‬به ترتیب شامل فیلم‌های‬ ‫«بادیگارد»‪« ،‬مرگ ماهی»‪« ،‬اســترداد»‪« ،‬لیال»‪« ،‬دونفر و نصفی»‪« ،‬ای‬ ‫ایران» و «همســر» هستند‪ .‬این فیلم‌ها‪ ،‬ســاعت ‪ ۴:۳۰‬و ‪ ۱۱‬روز بعد باز‬ ‫پخش می‌شوند‪.‬‬ ‫جانیدوباره‬ ‫برایسینماهایکشور‬ ‫تازه‌ترین ســاخته‌های نرگس آبیار‪ ،‬نیما جاویــدی‪ ،‬کمال تبریزی و‪ ...‬از‬ ‫چهارشــنبه ‪ 15‬خرداد همزمان با عید فطر اکران می‌شــوند‪ .‬اکران عید‬ ‫فطر یکی از بهترین زمان‌ها برای دیده شــدن فیلم‌های سینمایی است‪،‬‬ ‫به طوری که تولیدکنندگان برای اکران فیلمشــان در این زمان بســیار‬ ‫تاکید دارند و تالش می‌کنند این زمان را از دســت ندهند‪ .‬از چهارشنبه‬ ‫‪ 15‬خرداد همزمان با عید فطر‪ ،‬شــش فیلم «شبی که ماه کامل شد»‪،‬‬ ‫«سرخپوســت»‪« ،‬زهرمار»‪« ،‬ما همه با هم هستیم»‪« ،‬دختر شیطان» و‬ ‫«آقای سانســور» روی پرده سینماها می‌روند تا پرده جادویی بتواند بار‬ ‫دیگر نفســی تازه کند‪ .‬در این بین دو فیلم «شبی که ماه کامل شد» و‬ ‫«سرخپوست»‪ ،‬سال گذشته در جشنواره فیلم فجر بسیار مورد توجه قرار‬ ‫گرفتند‪« .‬زهرمار» نیز اولین بار در جشــنواره فجر نمایش داده شد‪ .‬سه‬ ‫فیلم «ما همه با هم هستیم»‪« ،‬دختر شیطان» و «آقای سانسور» پیش از‬ ‫این جایی نمایش داده نشده‌اند‪.‬‬ ‫شبی که ماه کامل شد‬ ‫چهارمین ساخته نرگس آبیار در مقام کارگردان است‪ .‬این فیلم سینمایی‬ ‫روایت دختر جوانی از مناطق جنوب شــهر تهران است که درگیر عشق‬ ‫جوانی شهرستانی می‌شود و این در حالی است که دختر به دالیلی مجبور‬ ‫به مهاجرت از ایران اســت‪ .‬در این مسیر برادرش با او همراه می‌شود اما‬ ‫در میانه راه‪ ،‬اتفاقاتی برای آن‌ها رقم می‌خورد‪ .‬در این فیلم هوتن شکیبا‪،‬‬ ‫الناز شاکردوســت‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬فرشته صدر عرفایی و آرمین حیدریان‬ ‫ش پرداخته‌اند‪« .‬شــبی که ماه کامل شد» در سی و هفتمین‬ ‫به ایفای نق ‌‬ ‫جشــنواره فیلم فجر در ‪ 13‬بخش نامزد دریافت ســیمرغ شد و توانست‬ ‫سیمرغ بهترین فیلم‪ ،‬بهترین کارگردانی‪ ،‬بهترین بازیگر نقش اول مرد برای‬ ‫شکیبا‪ ،‬بهترین بازیگر نقش اول زن برای شاکردوست‪ ،‬بهترین بازیگر نقش‬ ‫مکمل زن برای صدر عرفایی و بهترین چهره‌پردازی را از آن خود کند‪.‬‬ ‫سرخپوست‬ ‫فیلــم جدید نیما جاویدی بعــد از «ملبورن»‪ ..‬اگر طرفــدار بازی نوید‬ ‫محمد‌زاده هستید این فیلم را از دست ندهید چرا که این بار او با ظاهری‬ ‫کاملا متفاوت و بازی از جنس دیگر به روی پرده ســینماها خواهد آمد‪.‬‬ ‫عالوه بر او پریناز ایزدیار‪ ،‬ســتاره پسیانی‪ ،‬آتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی و‬ ‫حبیب رضایی نیز در این پروژه سینمایی به ایفای نقش پرداخته‌اند‪ .‬قصه‬ ‫فیلم درباره زندانی اســت در یکی از شهرهای کشور که باید طی مدت‬ ‫زمانی کوتاه تخلیه شــود‪ ،‬اما در میــان جابه‌جایی زندانی‌ها‪ ،‬یک زندانی‬ ‫فرار می‌کند و‪...‬‬ ‫ما همه با هم هستیم‬ ‫یکی از پربازیگرترین فیلم‌های سینمای ایران به کارگردانی کمال تبریزی‪.‬‬ ‫داســتان فیلم در بســتری کمدی روایت می‌شود و ماجرای سقوط یک‬ ‫هواپیما همراه با مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند؛ راز‌هایی که قرار‬ ‫نیست تا ابد پنهان بمانند‪ .‬محمدرضا گلزار‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬مهناز افشار‪،‬‬ ‫لیال حاتمی‪ ،‬ویشکا آسایش‪ ،‬جواد عزتی‪‌،‬هانیه توسلی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪،‬‬ ‫مانی حقیقی‪ ،‬سروش صحت‪ ،‬حسن معجونی‪ ،‬مهران غفوریان‪ ،‬نادر فالح‪،‬‬ ‫سیروس گرجستانی‪ ،‬علی شادمان‪ ،‬رضا ناجی‪ ،‬سیاوش چراغی پور‪ ،‬سام‬ ‫نوری‪ ،‬فرزین محدث‪ ،‬بهادر مالکی‪ ،‬یداله شــادمانی‪ ،‬مهدی حسینی نیا‪،‬‬ ‫شیرین آقارضاکاشی‪ ،‬بهزاد قدیانلو‪ ،‬اشپیتیم آرفی‪ ،‬لیدا فتح اللهی‪ ،‬شیوا‬ ‫بلوچی‪ ،‬دانیال کاظمی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند‪ .‬باید دید این‬ ‫فیلم پربازیگر تا چه اندازه می‌تواند در گیشه موفق عمل کند و آیا می‌تواند‬ ‫رکورد فیلم‌های پرفروش را جابه جا کند یا نه‪.‬‬ ‫دختر شیطان‬ ‫قربان محمدپور که پیش از این «ســام بمبئی» را با همکاری مشترک‬ ‫سینمای بالیوود ساخت این بار نیز به سراغ تولید یک محصول مشترک‬ ‫میان ســینمای هند و ایران رفته و «دختر شــیطان» را روانه سینماها‬ ‫خواهد کرد‪ .‬برخالف فیلم قبلی این کارگردان که در آن محمدرضا گلزار‬ ‫و بنیامین بهادری به ایفای نقش پرداختند‪ ،‬محمدپور این بار به ســراغ‬ ‫حمید فرخ‌نژاد رفته است‪ .‬ایشا روات‪ ،‬جکی شروف‪ ،‬گلشن گروور‪ ،‬سیمران‬ ‫میشکروتی‪ ،‬محمدرضا شریفی‌نیا و فردین حفیظی از دیگر بازیگران اصلی‬ ‫فیلم هستند‪« .‬دختر شیطان» داستان یکی از بچه‌های ابلیس است که‬ ‫می‌خواهد توبه کند و شــرط پذیرش توبه‌اش آن اســت که به یک آدم‬ ‫بی‌گناه ســجده کند‪ .‬دختر شــیطان وارد زمین می‌شود و به دنبال یک‬ ‫آدم بی‌گناه می‌گردد‪ .‬این فیلم نیز مانند فیلم قبلی محمدپور از موسیقی‬ ‫هندی بهره می‌برد‪.‬‬ ‫اقای سانسور‬ ‫نخستین تجربه ســینمایی علی جبارزاده در مقام نویسنده و کارگردان‬ ‫فیلمی اجتماعی با رگه‌هایی کمدی اســت‪ .‬بهاره رهنما‪ ،‬بهرام افشاری‪،‬‬ ‫محمدرضا فروتن‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬محمــود پاک نیت‪ ،‬امید روحانی‪،‬‬ ‫گیتی قاسمی‪ ،‬امیر کربالیی زاده‪ ،‬آریانا مثنوی‪ ،‬علی مثنوی‪ ،‬حسن نوری‪،‬‬ ‫صحرا اسدالهی‪ ،‬شــاهین باباپور‪ ،‬علی ضیایی‪ ،‬امیراشکان مثنوی و علی‬ ‫برقی بازیگران «آقای سانسور» هستند‪ .‬غالمرضا گمرکی تهیه کنندگی‬ ‫فیلم را برعهده دارد‪ .‬در خالصه داســتان فیلم آمده اســت‪ :‬تا حاال شده‬ ‫زندگی اطرافیانت رو بدون سانسور ببینی؟!‬ ‫زهرمار‬ ‫نخســتین تجربه کارگردانی جواد رضویان در سینماســت که در سی و‬ ‫هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با نظرات متفاوتی مواجه‬ ‫شد‪ .‬در این فیلم سیامک انصاری‪ ،‬شبنم مقدمی‪،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک‬ ‫صفری‪ ،‬نسیم ادبی‪ ،‬علیرضا استادی‪ ،‬رضا رویگری‪ ،‬حسین محب اهری‪،‬‬ ‫ســیامک ادیب‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬آدرینا توشه به هنرنمایی پرداخته‌اند‪ .‬در‬ ‫خالصه داستان «زهرمار» آمده است‪ :‬رضا مردی که امروز به عنوان یک‬ ‫فرد ارزشی شناخته می‌شود گذشته‌ای دارد که او را رها نمی‌کند و همین‬ ‫گذشته برای او ایجاد دردسر می‌کند‪.‬پخش فیلم توسط شرکت سینمایی‬ ‫نمایش گستران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫«سایه‪،‬روشن»یکتصمیمجدیددرسینما‬ ‫در نخستین جلسه شورای اکران آثار سینمایی که خبر‬ ‫آن هشتم خردادماه در رسانه‌ها منتشر شد‪ ،‬تصمیمی‬ ‫گرفته شد که از جانب سینماگران و پخش‌کنندگان‬ ‫سینمایی بازخوردهایی را در پی داشت‪ .‬در این جلسه‬ ‫مقرر شد که ازین پس ســقف درصد پورسانت دفاتر‬ ‫پخش فیلم بابت اکران در ســینماهای سراسر کشور‬ ‫با کاهش سه درصدی محاسبه شود به این معنی که‬ ‫دفاتر می‌توانند حداکثر هفت درصد از سهم فروش را‬ ‫داشته باشند‪ .‬به گزارش هنرمند به نقل از ایسنا‪ :‬سعید‬ ‫خانی با تاکید بر اینکه مخالف اجرایی شدن این تصمیم‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این تصمیم در حوزه کاری شورای‬ ‫عالی اکران نیست و باید توسط پخش کننده‌ها و تهیه‬ ‫کننده‌ها گرفته می‌شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به هزینه‬ ‫سرسام‌آوری که در حوزه پخش و افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری به وجود آمده است‬ ‫به جای آنکه به دفاتر بخش انگیزه دهند‪ ،‬ســهم شان‬ ‫را کم‌تر کردند‪ .‬ضمن اینکه این کار بیشتر باعث فساد‬ ‫می‌شود و به ضرر فیلم‌های اجتماعی و مستقل خواهد‬ ‫شد‪ ،‬زیرا با توجه به گیشه سینمای ایران میزان فروش‬ ‫این سبک فیلم‌ها به نسبت پایین‌تر است و این چنین‬ ‫انگیزه‌ای برای دفاتر باقی نمی‌ماند تا بخواهند پخش آنها‬ ‫را برعهده بگیرند‪ .‬در نهایت بیشترین آسیب این تصمیم‬ ‫به فیلم‌های هنری و اجتماعی خواهد رسید و فیلم‌های‬ ‫کمدی و تجاری مشکل زیادی نخواهند داشت‪ .‬مدیر‬ ‫پخش خانه فیلم با اشاره به اینکه ‪-‬این تصمیم بسیار‬ ‫غیرکارشناسانه بوده‪ -‬اظهار کرد‪ :‬دوره‌ای که بخواهید‬ ‫برای این توافقات درصد مشخص کنید گذشته است‪.‬‬ ‫عالوه بر آن‪ ،‬اگر به فکر باال رفتن ســهم تهیه کننده‌‬ ‫هستید‪ ،‬بیایید هزینه تولید‪ ،‬ارزش افزوده و یا دستمزد‬ ‫بازیگــران را مدیریت کنید‪ .‬راه‌های دیگری وجود دارد‬ ‫که بشــود برای تهیه‌کننده شرایط بهتری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اکنون هزینه تولید فیلم نسبت به سال گذشته بیش‬ ‫از دو برابر شــده است و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران‬ ‫می‌خواستند با این کار به نفع تهیه‌کننده قدمی بردارند‪.‬‬ ‫خانی در پایان صحبت‌هایش گفت‪ :‬این تصمیم گرفته‬ ‫شده است اما به نظر می‌رسد که هیچ الزامی برای اینکه‬ ‫پخش کننده‌ها بخواهند آن را انجام دهند وجود ندارد‬ ‫زیرا در نهایت این یک توافق است که بین پخش‌کننده‬ ‫و تهیه‌کننده فیلم بسته می‌شود‪ .‬ما نیز در اولین جلسه‌‬ ‫شورای مرکزی پخش‌کنندگان موضعمان را نسبت به‬ ‫این مساله مشخص خواهیم کرد‪.‬‬ ‫با اجرایی شدن این تصمیم‪ ،‬عدالت‬ ‫برقرار می‌شود‬ ‫محمد احمدی نیز با بیان اینکه به شدت موافق اجرایی‬ ‫شدن این تصمیم اســت گفت‪ :‬زمانی این نسبت ده‬ ‫درصد بــود‪ ،‬اما آن موقع زحمت پخش به جهت آنکه‬ ‫فیلم‌ها به صورت آنالوگ در سینماها نمایش داده می‌شد‬ ‫بیشــتر بود اما اکنون شرایط بسیار راحت‌تر است و از‬ ‫طرف دیگر هم چون درآمد فیلم‌ها بیشتر شده درصد‬ ‫پخش اگر پایین‌تر بیاید به تهیه کننده کمتر فشــار‬ ‫خواهد آمد و البته پخش کننده هم به ســود الزمه‌ای‬ ‫که حقش است می‌رسد‪ .‬این تهیه‌کننده و مدیرپخش‬ ‫افزود‪ :‬به نظر می‌رسد با قانونی شدن این تصمیم عدالت‬ ‫بیشتری برقرار خواهد شد‪ .‬تا قبل از این تنها یک توافق‬ ‫بود که به صورت متغیر بین دو طرف بســته می‌شد و‬ ‫اگر یک فیلم مثال ‪ ۲۰‬میلیارد تومان فروش داشــت و‬ ‫یک اثر پرفروش محسوب می‌شد می‌توانست با توافقی‬ ‫که بین پخش‌کننــده و تهیه‌کننده صورت می‌گرفت‬ ‫درصد کمتری به پخش بدهد زیرا می‌دانست فیلمش‬ ‫پرفروش خواهد بود و پخش هم برای اینکه بتواند آن‬ ‫فیلم را نمایش دهد این مورد را می‌پذیرفت و در مقابل‬ ‫هرچه میزان فروش یک فیلم کمتر بود درصد و سهم‬ ‫پخش‌کننده افزایش پیدا می‌کرد‪ .‬ولی اکنون با مشخص‬ ‫شــدن حداکثر سهم پخش کننده شرایط عادالنه‌تر و‬ ‫قانون‌مندتر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫شرایطقانونمندنمی‌شود‪،‬پیچیدهمی‌شود!‬ ‫همایون امکانیــان درباره ارزیابــی‌اش از این تصمیم‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می‌رســد این اتفاق از پایه مشــکل دارد‬ ‫زیرا بحث پخش فیلم یک قــرار داد دو طرفه بین دو‬ ‫بخش خصوصی یعنی تهیه‌کننده و پخش‌کننده است‬ ‫و هیــچ نهاد دولتی نمی‌توانند مبنا برای آن قرار دهد‪.‬‬ ‫مثل تمامی قراردادهای دو طرفه که افراد توافق می‌کنند‬ ‫با یک عددی با هم یــک مصالحه تجاری انجام دهد‪.‬‬ ‫بنابراین قرارداد بین پخش‌کننده و تهیه‌کننده ضابطه‬ ‫بردار نیســت و یک نهاد دولتی نمی‌تواند دو طرف را‬ ‫مجبور کند بر اساس آن قراردادی بسته شود‪ .‬به عنوان‬ ‫اولین نکته این یک ایراد اساســی است‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایی مؤسسات پخش اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫قضیه هیچ مشورت با پخش‌کننده‌ها نشده است‪ .‬بلکه‬ ‫باید این موضوع در جلسات به شور گذاشته می‌شد و‬ ‫دیدگاهمختلفجمعبندیمی‌شد‪.‬بنابراینبدوندرنظر‬ ‫گرفتن نظرات این صنف چنین تصمیمی گرفته شده‬ ‫است‪ .‬ولی سوال دیگری که در این میان وجود دارد این‬ ‫است که آیا اساسا گرفتن چنین تصمیمی در محدوده‬ ‫اختیارات شورای عالی اکران است یا نه که بخواهد رابطه‬ ‫بین تهیه کننده و پخش کننده را مشخص کند؟ مدیر‬ ‫پخش هدایت فیلم ادامه داد‪ :‬سوال دیگر این است که‬ ‫بر چه مبنایی این تصمیم گرفته شــده؟ یعنی مبنای‬ ‫کاهش سهم پخش‌کنندگان چه بوده است؟ چه کارهای‬ ‫کارشناســی‌ای پیش از این انجام شده است؟ تاکنون‬ ‫این توافقات بین پخش‌کننده‌ها و تهیه کننده‌ها کام ً‬ ‫ال‬ ‫دو طرفه بود و بر اساس صحبت‌هایی که انجام می‌شد‪،‬‬ ‫ممکن بود رقم توافق کمتر از این مقدار یا بیشتر از این‬ ‫مقدار هم بشــود‪ .‬که محســابه این عدد هم بر اساس‬ ‫کیفیت کاری که قرار بود برای آن اثر انجام شــود‪ ،‬در‬ ‫نظرگرفتهمی‌شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ‪-‬این تصمیم ممکن است اختالفاتی را به‬ ‫وجود بیاورد‪ -‬توضیح داد‪ :‬یک سری از شرایط وجود دارد‬ ‫که اتفاقا اگر دستکاری شود می‌توانند مشکالت بیشتری‬ ‫ایجاد کند‪ .‬دستکاری کردن این ماجرا حساسیت‌ها را بر‬ ‫روی آن بیشتر می‌کند و وقتی هم که این اتفاق بیفتد‬ ‫در نهایت به طور کلی به ضرر صنعت سینما خواهد بود‬ ‫و اختالفاتی را به دنبال خواهد داشت‪ .‬در نهایت هم باعث‬ ‫باالرفتن توقعات می‌شود که شاید تا قبل از این به راحتی‬ ‫قابل حل بــود اما با این کار در توافقات طرفین اخالل‬ ‫ایجاد می‌شود و آن را پیچیده می‌کند‪ .‬امکانیان در پایان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر انگیزه پشت این تصمیم‪ ،‬قانون‌مند کردن‬ ‫شرایط است‪ ،‬کار درستی است اما همه اینها مستلزم آن‬ ‫است که در تمام سطوح این اتفاق رخ دهد و نمی‌توان‬ ‫فقط یک نقطه را به تنهایی در نظر گرفت‪ .‬مثل آیین‬ ‫نامه اکران که هنوز کســی نمی‌داند باید با آن چه کار‬ ‫انجــام داد‪ .‬درصد پخش نقش زیــادی در اکران فیلم‬ ‫بازی نمی کند بلکه زمان نمایش مهم‌تر است‪ .‬گاهی‬ ‫ممکن است یک تهیه‌کننده‪ ۱۵‬درصد بدهد اما در زمان‬ ‫مناسب و سینمای خوب فیلمش نمایش داده شود‪ .‬اما‬ ‫با این تصمیم جدید کیفیت پخش زیر سوال می‌رود‪.‬‬ ‫درواقع عددی که مورد توافق قرار می‌گیرد بر اساس نوع‬ ‫کار و سفارشی است که به شرکت‌ها داده می‌شود‪ .‬در‬ ‫نهایت این تصمیم قانونمند کردن توافق نیست بلکه آن‬ ‫رابیشترپیچیدهمی‌کند‪.‬‬
‫گفتوگوبا پیمانقیاسی کارگرداننمایش«شالیبرای پاییز»‬ ‫به نمای︩های وا﹇︹﹎را‬ ‫︻﹑﹇ه دارم‬ ‫واکاوی لحﻈاتی که انســانها در آن زندگی و عمر خود را تجربه‬ ‫میکنندجهانی وسیﻊ و سرشار از اتفاقهایبسیار است‪ .‬اتفاقهایی‬ ‫که در لحﻈاتی کمدی‪ ،‬تراژدی‪ ،‬دراماتیک هستند‪ .‬بنابراین شاید‬ ‫یکی از راهکارهای حفﻆ تعادل آن باشد که زندگی سایر انسانهای‬ ‫محیط پیرامون رو از نﻈر گذراند و از هر کدام تجربهای را کســب‬ ‫نمود‪ .‬اهمیتی که در این روزها نمونههای زیادی برای اشــاره و‬ ‫پرداختن در اختیار انسان قرار میدهد‪ .‬پیمان قیاسی با دیدگاه‬ ‫و جهانبینی خود تالش داشــته اســت تا مواردی که در محیط‬ ‫پیرامونش از اهمیت برخوردار هستند را در ذهنش گردآوری کرده‬ ‫و ســپس باتوجه بنابر ذاﺋقه و باورش در جهان اثرش وارد کرده و‬ ‫شﺨصیتهای آن را بر اساس دادههای مشﺨﺺ تعریﻒ بدهد‪ .‬او‬ ‫قصد دارد تا بیشتر واقﻊگرا بودن و زندگی اکنون را به تصویر در‬ ‫آورد تا مﺨاطب بهتر بتوانــد ذات و جهان درونی نمایش را درك‬ ‫کند‪ .‬نمایشهای «خروس»‪« ،‬نامه آخر»‪« ،‬آنتیگونگی در پالمیرا»‪،‬‬ ‫«کالغ کِشت»‪« ،‬دیوانهای در مکزیکو» و «شالی برای پاییز» جزو‬ ‫آثاری هستند که این نویسنده آنها را در مقام کارگردان تولید کرده‬ ‫و جدای از نمایش «خروس» و «دیوانهای در مکزیکو» در مابقی آنها‬ ‫بعنوان بازیگر نیز حﻀور داشته است‪ .‬حال به بهانه اجرای نمایش‬ ‫«شالی برای پاییز» که خردادماه در خانه نمایش مهرگان ساعت‬ ‫‪ 22:۱5‬روی صحنه میرود با وی در مقام نویســنده‪ ،‬کارگردان و‬ ‫بازیگر گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید‪.‬‬ ‫نمایشهایی که در ســاختار اجتماعی تولید میشــوند‬ ‫ﺿرورتهــای روز جامعه را به نوعی مدنﻈر قرار میدهند‬ ‫که بیشتر ســبب آگاهی رسانی هستند تا آنکه راهکاری‬ ‫مشﺨﺺ را نمایان کنند‪ .‬دلیل این کنش از سوی نویسندگان‬ ‫و کارگردانهای تﺌاتر چیست؟‬ ‫دلیل این تصمیم آن است که مردم بیشتر در زمان اکنون عالقه دارند که‬ ‫ببینند تا آنکه نصحیت شوند‪ .‬ما در زمان حال چه خوب و چه بد در بستری‬ ‫قرار گرفتهایم که آدمها زیاد دوست ندارند روشهای زندگی خودشان را بر‬ ‫پایه نصیحت و گزارش افراد شــکل بدهند و اگر از مشاهد خود نکتهای را‬ ‫دریافت کردند آن را در تصمیمهایشان ادغام کنند‪ .‬حال به این دلیل است‬ ‫نمیتوانیم به مخاطب بگوییم که کاری انجام میدهیم درست است یا خیر‪.‬‬ ‫اما میتوانیم یک زندگی را مانند نمایش «شالی برای پاییز» در آن روابط‬ ‫از هم گسیخته که در آن را نشان بدهیم و به مخاطب بگوییم اعضای این‬ ‫خانواده با چه مشکالتی روبرو شدهاند‪ .‬حال اگر این اتفاقها برای افراد دیگر‬ ‫پیش آمد این آگاهی را داشــته باشــند که مانند آنها رفتاری از خود بروز‬ ‫ندهند و از اشتباههایی که شخصیتهای نمایش انجام دادهاند درس بگیرند‪.‬‬ ‫علت این تشــﺨیﺺ و باور را میتوان بیشــتر به کمبود‬ ‫توجه و ناکارآمدی اتفاقهایی که مردم جامعه به راحتی از‬ ‫کنارش میگذرند نسبت داد؟ اصوال زاویه دید یک هنرمند‬ ‫چه تفاوتهایی نسبت به ســایر اقشار درباره موﺿوعات‬ ‫اجتماعی دارد؟‬ ‫باید اشاره داشته باشم که هنرمند بیشتر جزئیات را مورد توجه قرار میدهد‪،‬‬ ‫جزئیاتی که در یک سری از روابط ایجاد میشود که شاید برای افراد عام‬ ‫جامعه آنچنان قابل فکر کردن نباشد در مقابل هنرمند روی آن موارد تمرکز‬ ‫میکند‪ .‬حال از نگاه دیگر آن جزئیاتی که برای افراد عادی مهم نباشد مورد‬ ‫اســتفاده قرار داده و چنین مواردی را به جهان اثر خود بسط میدهد که‬ ‫در نهایت آن نقطههای کوچک یک اتفاق بزرگی شکل میگیرد‪ .‬لذا از آن‬ ‫اتفاق بزرگ مجدد به سر منشا خواهیم رسید که بازتاب به کارگیری همان‬ ‫جزئیات است که شاید یک هنرمند آنها را میبیند‪ .‬بنابراین یک هنرمند‬ ‫با استفاده از جزئیات و باورپذیر کردن آنها به کلیتی برسد که مخاطب با‬ ‫استفاده از آن بتواند تمرکز بر مسائل جزئی خود پیش برود‪ .‬حال با نشان‬ ‫دادن این موارد به مخاطب موقعیتی پیش میآید که او نیز درگیر دادههای‬ ‫یک نمایش شــود و به آنها اهمیت بدهد که تجربهای شود تا کلیت بد را‬ ‫تجربهنکند‪.‬‬ ‫از نگاه یک نویســنده و کارگردان مﺨاطب که نمونه ما به‬ ‫ازایی از جامعه است باید در یک اثر نمایشی به دنبال چه‬ ‫عنوانهایی باشد تا درك بهتری از پیرامون خود پیدا کند؟‬ ‫آیا صرفا به تماشا نشستن و نﻈاره کردن یک سری اتفاقها‬ ‫این امکان را فراهم میآورد که به آگاهی برسد؟‬ ‫خیر‪ .‬تصور میکنم صرفا نگاه کردن و تماشــای یک اثر بتواند کمکی به‬ ‫مخاطب کند‪ .‬بلکه آن چیزی که به مخاطب کمک میکند این است او یک‬ ‫اثر نمایشی را با باورپذیری خود درک کند‪ .‬یعنی آنکه یک گروه نمایشی‬ ‫باید بستری را برای مخاطب فراهم کند که او خودش را در فضای نمایش‬ ‫احساس کند‪ .‬حال یا خود و یا آن حس باورپذیری را که در صحنههای اثر‬ ‫وجود دارد‪ .‬زمانی مخاطب صحنههای نمایش و اتفاقهایی که بین اجزای‬ ‫آن را باور کند به طور حتم درک میکند آنچه که دیده برشی از یک زندگی‬ ‫واقعی است و امکان دارد که در زندگی خود نیز چنین رخدادهایی به وجود‬ ‫بیاید‪ .‬حال کوشیدهایم در نمایش آن زندگی واقعی را برای مخاطب شرح‬ ‫میدهیم که از اتفاقهای خوب و بد آن درس بگیرد‪.‬‬ ‫جهان متن نمایش «شــالی برای پاییز» با در نﻈر گرفتن‬ ‫اتفاقهایی که برگرفته از واقعیت هستند شکل میگیرد به‬ ‫طوری که مﺨاطب کامل درك میکند با چه فﻀا و رویکردی‬ ‫روبرو است‪ .‬تصور میکنید آشــنا بودن با اتفاقهایی که‬ ‫مﺨاطب نمونه آن از نزدیک درك کرده است میتوانید حس‬ ‫همذاتپنداری بهتر فراهم کنید؟‬ ‫بله‪ .‬به طور حتم مخاطب میتواند این اتفاق را درک کند‪ ،‬زیرا نمونه چنین‬ ‫مسائلی را از نزدیک دیده است‪ .‬با این توضیح که در این نمایش زمانی که‬ ‫شــخصیت پدر فوت میکند و سایر اعضای خانواده درگیر تقسیم ارث و‬ ‫میراث میشوند و اتفاقهایی بعد از تقسیم ارث پیش میآید تاثیرگذاری‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬حال اگر خانوادهای این اتفاقهــا را از نزدیک درک کرده‬ ‫باشند بیشتر میتوانند رویدادهای نمایش باور کرده و خودشان را در جایگاه‬ ‫شخصیتهای خوب یا بد اثر قرار بدهند و آنها را درک کنند‪.‬‬ ‫شﺨصیتپردازی در این نمایش یکی از نکات مهم است‬ ‫که تشریﺢ اتفاقها را با اطمینان بیشتری هدایت میکند‬ ‫تا بتواند هدف و پیام خودش را منتقل کند‪ .‬شــما درمقام‬ ‫نویسنده چه نکاتی را برای آنکه شﺨصیتها بهتر قابل باور‬ ‫باشند در این طراحی لحاظ کردهاید؟‬ ‫بنده در موضوع باورپذیری و شــخصیتپردازی در این نمایش از دو نکته‬ ‫بهره گرفتهام‪ .‬ابتدا از مشاهدات عینی که خودم تجربه کردهام و از زندگی‬ ‫شخصی که پشت سر گذاشتهام‪ .‬یعنی این دیدگاه شامل مسائلی و روابطی‬ ‫اســت که در زندگی هر شــخصی تجربه میکند و در مقابل نیز روابط و‬ ‫نمادهایی هســتند که آنها را میبیند‪ .‬حال این موضوع میتواند در بین‬ ‫خانواده‪ ،‬دوســتان و کسانی که هر شــخص با آنها رابطه نزدیک دارد رخ‬ ‫بدهد‪ .‬بنده در شــخصیتپردازی این نمایش تا آنجا که ممکن بود برای‬ ‫تمام شخصیتها باتوجه به داشتههایی که از محیط و آنچه که در زندگی‬ ‫خود تجربه کردهام در طراحی شخصیت مورد استفاده دادهام‪ .‬لذا هر کدام‬ ‫از شخصیتهای این نمایش به شکلی برایشان قصه تعریف شده که نمونه‬ ‫آن اتفاق را در ما به ازا چه در جامعه‪ ،‬خانواده‪ ،‬محیط اطراف‪ ،‬دوســتان و‪...‬‬ ‫داشتهایم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺷﻨﺒــــــــــــــﻪ ‪ 11‬ﺧردادﻣاه‪ 1398‬سالدوازدﻫﻢ ﺷﻤــاره‪1093‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﺗﺌـــــاﺗر‬ ‫تولید یک نمایش در ســاختار واقﻊگرا به مراتب از سایر‬ ‫ساختارهای مرسوم متفاوت است‪ .‬دلیل آنکه روایت خود‬ ‫را با این ساختار نﻈم دادهاید چیست؟ آیا عالقه شﺨصی در‬ ‫این موﺿوع مالك بوده و یا کنش و واکنشهای دراماتیک‬ ‫قصه ﺿرورت این تصمیم را پدید آورده است؟‬ ‫باید اشاره داشته باشــم که بنده به نمایشهای واقعگرا عالقه دارم‪ .‬زیرا‬ ‫احساس آن را دارم چنین نمایشهایی باعث میشود که مخاطب بیشتر‬ ‫به سوی باورپذیری برود‪ .‬زمانی که بازیگری در زمان حال و واقع گرا حضور‬ ‫پیدا میکند سبب آن خواهد شد که پل ارتباطی بهتری بین اثر و مخاطب‬ ‫ایجاد شود‪ .‬بله‪ ،‬دلیل تولید این اثر برگرفته از عالقهام به فضای درام نشات‬ ‫میگیرد‪ ،‬زیرا زمانی که یک اثر نمایشــی درام واقعگرا را تولید میکنید‬ ‫بستری فراهم میشود تا محیط و فضای اثر را بهتر درک کند‪ .‬حال زمانی‬ ‫که به تماشــای نمایش واقعگرا مینشیند که گویای برشی از یک زندگی‬ ‫اســت بهتر میتواند اتفاقهای آن را به یقین نزدیک نماید و به حرفهای‬ ‫آن فکر کند‪.‬‬ ‫خرده پیرنﮓهایی که در جهان متن وجود دارد چه مزیتی‬ ‫را فراهم آورده تا شﺨصیتها بنابر موقعیتهای نمایشی‬ ‫شــروع به برونریزی کنند؟ آیا علت این تصمیم به آن‬ ‫جهت بوده که هر شﺨصیت جزﺋی کنشمند در مقابل سایر‬ ‫شﺨصیتها نشان داده شود؟‬ ‫شــاید یکی از دالیل این اتفاق بوده باشــد‪ .‬ما برای هر شخصیت نمایش‬ ‫یک قصه و اِلمانی طراحی کردهایم که دارای خرده پیرنگهایی باشــد که‬ ‫به ســاختار اصلی اثر بسط داده شــود‪ .‬بله‪ ،‬شاید این تصمیم به آن دلیل‬ ‫بوده اتفاقهایی که برای شــخصیتهای این اثر رخ میدهد بتواند حلقه‬ ‫اتصالهایــی را جهت ارتباطهــا ایجاد کند‪ .‬به طور مثــال قصه یکی از‬ ‫شخصیتهای نمایش با داستان دیگر شخصیت اثر اگر نیاز بود که با یکدیگر‬ ‫ربط پیدا کند باید اتفاقهایی بین آنها صورت بگیرد‪ .‬لذا این طراحی را انجام‬ ‫دادهایم تا ارتباط بین شــخصیتهای نمایش دچار نظم عیانی باشد تا در‬ ‫راستای کلی دیده و لحاظ شود‪.‬‬ ‫افشاگر بودن شﺨصیتها در ازای برمال شدن رازهایی که‬ ‫در درون اعﻀای یک خانواده وجود دارد رخ میدهد‪ .‬آیا این‬ ‫موﺿوع به آن جهت است که گرهگشایی با ساختاری خطی‬ ‫صورت بگیرد تا بهانهای دراماتیک مقوله مرگ اهمیت خود‬ ‫را نشان بدهد؟‬ ‫بنده درباره اهمیت مقوله دراماتیک بودن بیشتر تمرکز داشتهایم‪ .‬دلیل آنکه‬ ‫افشــاگریهایی صورت میگیرد به آن خاطر است که درام نمایش بیشتر‬ ‫دیده شــود‪ ،‬اما اگر سوی دیگر به این موضوع بپردازیم باید بگویم افشاگر‬ ‫بودن که شخصیتها از خود بروز میدهند جهت آن است که حفﻆ ریتم‪،‬‬ ‫باورپذیری مخاطب صورت بگیرد‪ .‬ما از ابتدا یک قصه رابرای مخاطب نشر‬ ‫میدهیم که هر چه رو به جلو میرویم باید نتیجهای را حاصل کنیم‪ .‬لذا این‬ ‫افشاگریها تکمیل کننده قصههای ابتدایی شخصیتها است‪.‬‬ ‫طراحی میزانســنها در آثاری که واقﻊگرایی را در خود‬ ‫تعریﻒ دادهاند بسیار به حس درونی و بیرونی شﺨصیتها‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬آیا در این طراحی تنها این دوعنوان به صورت‬ ‫ادﻏام شده به بازیگر تفهیم شده و یا فﻀاسازی نیز در آنها‬ ‫مورد توجه بوده است؟‬ ‫طراحی میزانسنهای آثار نمایشی واقعگرا را هم میتوان کار سختی دانست‬ ‫و هم آنکه دقت بســیاری را طلب میکند‪ .‬زیرا شما یک زندگی را نشر و‬ ‫بازگو میکنید که زمانی مخاطب به تماشای اثر مینشیند نمونه آن شکل از‬ ‫زندگی را دیده و شما نمیتوانید حرکتها و میزانسنهای عجیب و غریبی‬ ‫را ترتیب بدهید‪ .‬با این نگاه که فضای یک خانواده و زندگی را برای مخاطب‬ ‫نمایش میدهید‪ ،‬لذا باید میزانسنهایی در اثر وجود داشته باشد که برای‬ ‫مخاطب باورپذیر جلوه کند‪.‬‬ ‫روابط بین شﺨصیتها در راستای موﺿوع و سوژه قصه یکی‬ ‫دیگر از اهرمهایی است که سبب بروز شکلگیری اتفاقها‬ ‫میشود‪ .‬آیا این روابط تنها مالك تعیینکننده هستند و یا‬ ‫در راستای شرح روایت تاثیرگذاری آنها مشﺨﺺ میشود؟‬ ‫روابط بین شخصیتها هم میتواند در راستای شرح روایت تاثیر دارند و نیز‬ ‫تعیین کننده هستند‪ .‬البته باید اشاره داشته باشم که تمامی شخصیتهای‬ ‫این نمایش به نوعی تعیین کننده هستند‪ ،‬یعنی آنکه هر یک از شخصیتها‬ ‫نباشند جایی از این اثر ناقص خواهد بود‪ .‬حال تعیینکننده بودن شخصیتها‬ ‫به ساختار اصلی اثر کمک زیادی کرده است که نتیجه را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫در نمایش «شــالی برای پاییز» شــما در مقام نویسنده‪،‬‬ ‫کارگــردان و بازیگر حﻀور دارید‪ .‬حال با این شــکل چه‬ ‫معیارهایی را برای تفکیک این ســه عنوان برای حودتان‬ ‫در نﻈر داشتهاید تا هر کدام از آنها کاربرد درستی داشته‬ ‫باشند؟‬ ‫باید بگویم که در تولید این نمایش بنده یک ریســک را انجام دادهام که‬ ‫خودم بعنوان بازیگر در صحنه حضور دارم‪ .‬شــاید اگر مجدد بازگردیم به‬ ‫اول نمایش به طور حتــم این تصمیم صورت نمیگرفت‪ .‬زیرا بازیگری و‬ ‫کارگردانی سنخیتها و تضادهای بسیاری با یکدیگر دارند و انرژی سختی‬ ‫را صــرف این دوعنوان باید کرد‪ .‬حال با این توضیح بنده برای هر کدام از‬ ‫این دو موضوع راهکارهایی برای خودم مدنظر قرار دادهام تا بتوانم نتیجهای‬ ‫خوبی را حاصل کنم‪.‬‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫روایتالهامیوسفی‬ ‫از نمایش «میدان نبرد‪ ،‬پیکر زن»‬ ‫نمایش میدان نبرد‪ ،‬پیکر زن بر اساس نمایشنامهای نوشته ماتئی‬ ‫ویســنییک نمایشنامهنویس فرانســوی‪ -‬رومانیایی‪ ،‬با طراحی و‬ ‫کارگردانی الهام یوسفی با بازی سهیال صالحی و آوا علوی از هشتم‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ ۱۹:۴5‬در سالن شماره دو تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫روی صحنه است‪.‬‬ ‫الهام یوسفی درباره انتخاب این نمایشنامه از ماتئی ویسنییک و‬ ‫اجرای آن گفت‪ :‬موضوع جنگ همواره دغدغه من بوده اســت چرا‬ ‫که به نظرم همه انسانها بهصورت روزانه با مسئله جنگ و تجاوز‬ ‫دستبهگریبان هستند و جنگ تنها مختص به برهه خاص تاریخی‬ ‫جهان و محدود به بوسنی نیســت و تنها تعریفها از آن متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬جنگ تنها تجاوز تنبهتن نیست و انواع مختلفی از آن در‬ ‫سطح جهان دیده میشود‪.‬‬ ‫او دربــاره میزان وفاداریاش به نمایشــنامه اصلی در اجرا عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ســعی کردهام به نمایشنامه «میدان نبرد‪ ،‬پیکر زن» متعهد‬ ‫باشــم‪ ،‬اما واقعیت این اســت که این جنس از نمایشنامهها که از‬ ‫متن اصلی ترجمه میشوند یعنی از زبان فرانسه به فارسی‪ ،‬در آن‬ ‫دخل و تصرف صورت میگیــرد‪ ،‬چرا که جنس ادبیات ما با زبان‬ ‫فرانسه متفاوت است‪ .‬متن اصلی زبان سختی دارد و به نظرم آمد‬ ‫آن را برای تماشاگر ساده و روانتر کنم‪.‬‬ ‫این کارگردان اضافه کرد‪ :‬من در نظر نداشــتم «میدان نبرد‪ ،‬پیکر‬ ‫زن» را تنهــا برای مخاطــب خاص اجرا کنــم و عالقهمند بودم‬ ‫مخاطب عام نیز به تماشای نمایش نشسته و از آن دریافتی داشته‬ ‫باشد‪ .‬جنس دیالوگها به نســبت نمایشنامه در اجرا تغییر کرده‬ ‫اســت‪ ،‬صحنهها تا حدودی جابهجا شده و خط داستانی برای آن‬ ‫تعریف کــردهام‪ ،‬ضمن اینکه این نمایــش پایانی متفاوت از متن‬ ‫اصلی دارد‪.‬‬ ‫یوسفی با بیان اینکه تمرینات این نمایش دو ماه به طول انجامیده‬ ‫اســت‪ ،‬درباره ســبک و فضای اجرایی نمایش «میدان نبرد‪ ،‬پیکر‬ ‫زن» خاطرنشــان کرد‪ :‬این نمایش یک اثر مولتیمدیا اســت که‬ ‫سعی شده «اینتراکشن» باشد و تماشــاگر را وارد فضای نمایش‬ ‫کرده و با او تعامل برقرار کند‪ .‬از آنجا که داستان این اثر نمایشی‪،‬‬ ‫روایتــی بهشــدت دراماتیک دارد‪ ،‬تماشــاگر را دچــار هیجانات‬ ‫احساســی میکند و به این منظور بر آن شــدیم تا برشــتوار به‬ ‫داســتان نگاه کنیم تا جلوی این موضوع را بگیریم بنابراین شروع‬ ‫به فاصلهگذاری کرده تا مخاطب را به فکر واداریم و تماشــاگر این‬ ‫امکان را داشته باشد تا با شخصیتها همذاتپنداری کند‪.‬‬ ‫او درباره طراحی صحنه و موســیقی این نمایش یادآور شــد‪ :‬در‬ ‫طراحــی ویدئوها‪ ،‬حرکــت و صحنه از المانهــای تعلیق و تکرار‬ ‫استفاده شده است تا تماشــاگر دچار تعلیق شود‪ .‬وزنهای به پای‬ ‫بازیگران وصل اســت که زمانی که دو بازیگر به هم میرســند بار‬ ‫یکدیگر را جابهجا میکنند‪ ،‬یعنی آن که در ابتدا ســنگینتر بوده‬ ‫است‪ ،‬سبک میشود و دیگری که سبکتر بوده‪ ،‬سنگین میشود‪.‬‬ ‫موسیقیهای نمایش نیز انتخابی است و بیشتر از طراحی صدا در‬ ‫این اثر استفاده شده است‪.‬‬ ‫یوســفی در پایان صحبتهایش گفت‪ :‬به نظــرم نمایش «میدان‬ ‫نبرد‪ ،‬پیکر زن» از آدمها دعوت میکند تا بیشتر ببینند و بشنوند‪.‬‬ ‫به دلیل پیشــرفت تکنولوژی خشــونت در حال متداول و عادی‬ ‫شدن است‪ .‬یکی از پیامدهای این پیشرفت بازیهای جنگی است‬ ‫کــه در پردههای بــزرگ به نمایش درمیآیند و این خشــونت را‬ ‫توجیه میکنند‪ .‬دیگر تضمینی وجود ندارد که انســان درگیر این‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬صلح را متوجه شــود و خشونت برایش به امری عادی‬ ‫تبدیل نشود‪ .‬او به دلیل کسب قدرت کاذب اتفاقاتی را رقم خواهد‬ ‫زد که منجر به پشیمانی خواهد شد‪.‬‬ ‫دیگر عوامــل نمایش «میدان نبرد‪ ،‬پیکــر زن» عبارتند از‪ :‬مدیر‬ ‫پــروژه‪ :‬ثمین مهاجرانی‪ ،‬دســتیار کارگــردان‪ :‬آرام خادم‪ ،‬ویدئو‬ ‫آرتیست‪ :‬علییار راستی‪ ،‬موســیقی‪ :‬امین مانیان‪ ،‬مشاور حرکت‪:‬‬ ‫ایده ابوطالبی‪ ،‬مشاور دکور‪ :‬سارا اعظمپناه‪ ،‬مدیران صحنه‪ :‬سعید‬ ‫مردانی و سعید هنرمند‪ ،‬طراح گرافیک‪ :‬علیرضا عسکریفر‪ ،‬ساخت‬ ‫تیزر‪ :‬علییار راستی و حامد معصومی‪ ،‬ساخت دکور‪ :‬استودیو اینکا‬ ‫و دوخت لباس‪ :‬مرضیه نوروزی‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻭﯾﺪﺍﻥ‬ ‫ﺁﺭﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﯽﻣ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﮔﺸﺖ‬ ‫ﺑﺎﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺮﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﯽﺷ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺭﺳﯽﻤ ﻭﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﯽﺘ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﯾﺎﺏ ﺫﻫﺎﺏ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫ﻓﺎﮐﺲ‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ‬
‫ترانه‌هایی در توصیف روز قدس و حمایت از مردم فلسطین‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1093‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫خبر‬ ‫تالشبرگزارکنندگانفستیوالشب‌های‬ ‫َجز برای جذب اسپانسر‬ ‫پدرام نیک‌ســیرت تهیه‌کننده موســیقی و مدیر مجموعه فرهنگی‬ ‫سازباز‪ ،‬بانی فستیوال‌ شــب‌های َجز درباره برگزاری پنجمین دوره‬ ‫این رویداد موســیقایی گفت‪ :‬ما امســال قصد داشتیم دو فستیوال‬ ‫شــب‌های َجز و شــب‌های جنوب را به ســمتی ببریم که بیشــتر‬ ‫جنبه بین‌المللی داشــته باشــد و موزیســین‌های خارجی در کنار‬ ‫موزیســین‌های ایرانی روی صحنه بروند ولی در حال حاضر امکان‬ ‫اجرایی شدن این ایده پنجاه‪‌-‬پنجاه است و هنوز قطعی نشده است‪.‬‬ ‫این تهیه‌کننده موســیقی در پاســخ به این سؤال که چرا برگزاری‬ ‫این فستیوال‌ها هنوز قطعی نشده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از مسائلی‬ ‫که ما با آن روبه‌رو هســتیم مســائل اقتصادی است‪ .‬دعوت از چند‬ ‫موزیســین خارجی به ایران و تأمین هزینه اسکان و دستمزد آن‌ها‬ ‫از عهده ما خارج اســت و این کارها باید با حضور اسپانســر صورت‬ ‫بگیرد وگرنه با این شــرایط مــا نمی‌توانیم تمام هزینه‌های آن‌ها را‬ ‫تأمین کنیم‬ ‫نیک‌سیرت در ادامه افزود‪ :‬البته همچنان در حال مذاکره هستیم و‬ ‫اگر موفق به جذب اسپانســر شویم‪ ،‬فستیوال شب‌های َجز‌از پنجم‬ ‫تا ‪ 9‬مرداد به‌طور هم‌زمان در ســالن‌های فرهنگسرای نیاوران‪ ،‬تاالر‬ ‫وحدت و اسپیناس پاالس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه شــب‌های َجز ضمــن تأکید بــر این مســئله که‬ ‫برگزارکنندگان فستیوال در چهار سال گذشته توانستند چند نفر از‬ ‫بزرگان موسیقی جز را به فستیوال بیاورند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شرایط مساعد‬ ‫باشد می‌خواهیم فستیوال خود را به شکل گسترده‌تری برگزار کنیم‬ ‫و به همین خاطر برای امسال هم با تعدادی از بزرگان موسیقی َجز‬ ‫جهان صحبت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫نیک‌ســیرت در پایان در پایان با اشاره به اینکه اگر موفق به جذب‬ ‫اسپانســر نشوند و هزینه حضور موزیسین‌های خارجی تأمین نشود‬ ‫برگزاری فســتیوال‌ها را متوقف می‌کنیم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ما تاکنون‬ ‫فستیوال‌هایی با کیفیت استاندارد زیادی برگزار کرده‌ایم و من امروز‬ ‫می‌توانــم از تک‌تک آن برنامه‌هایی که در گذشــته برگزار کرده‌ایم‬ ‫دفاع کنم ولی واقعیت این اســت که حاضر نیســتیم فستیوال‌های‬ ‫شب‌های َجز و شــب‌های جنوب را تحت هر شرایطی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫معتقدم اگــر نتوانیم یک کیفیت جدید برای مخاطبان ایجاد کنیم‬ ‫بهتر است برگزاری این فستیوال‌ها را برای یک سال متوقف کنیم تا‬ ‫شرایط برگزاری یک فستیوال با کیفیت جدید فراهم شود‪.‬‬ ‫از رشید وطن‌دوست و امیر تاجیک تا حامد زمانی و نیما مسیحا‬ ‫اهالی موسیقی در سال‌های اخیر به‌دفعات با اجرای قطعاتی مختص روز قدس به‬ ‫مردم مظلوم فلسطین ادای احترام کرده‌اند‪ .‬روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه‬ ‫مبارک رمضان است که امام خمینی (ره) در سال ‪ 1358‬آن را روزی رسمی برای‬ ‫حمایت از مردم فلسطین دانست و از مسلمانان جهان خواست برای کوتاه کردن‬ ‫دست دولت اسرائیل و پشتیبانان آن به هم بپیوندند‪ .‬نام‌گذاری آخرین جمعه ماه‬ ‫رمضان به‌عنوان روز قدس‪ ،‬با حمایت بسیاری از روشنفکران و هنرمندان مواجه‬ ‫شد و امروزه عالوه بر ایران‪ ،‬در کشورهای مختلفی از جهان‪ ،‬راهپیمایی و مراسم‬ ‫روز قدس برگزار می‌شود‪ .‬اهالی هنر در عرصه موسیقی هم این روز را محترم‬ ‫می‌شمارند و با اجرای قطعاتی مختص این روز ارادت خود را به مردم فلسطین‬ ‫نشان داده‌اند که در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته‌ایم‪:‬‬ ‫امیرتاجیک‬ ‫در ســال ‪ 1381‬در ‪ 24‬ساعت قطعه‌ای موسیقایی خلق‌شد که امروز یکی از‬ ‫شاخص‌ترین آثار موسیقی با موضوع فلسطین محسوب می‌شود‪« :‬یه مسجد»‬ ‫با ترانه‌ای سروده مهدی شادمانی‪ ،‬ملودی و تنظیمی که توسط مهرداد نصرتی‬ ‫خلق شد و با اجرای امیر تاجیک‪ .‬در روزهایی که اسراییل‪ ،‬غزه را زیر بمباران‬ ‫خود قرار داده بود‪ ،‬این قطعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه‪ ،‬تولید و اجرا شد‬ ‫و بالفاصله به روی آنتن رفت و توانســت نظر خیل عظیمی از مخاطبان را به‬ ‫سوی خود جلب نماید‪ .‬همچنین نماهنگی نیز برای این قطعه تولید شد که در‬ ‫سال‌های ابتدایی دهه ‪ 1380‬از طریق رسانه ملی پخش شد‪ .‬شعر این قطعه به‬ ‫صورتی صریح از ظلمی که در دهه‌های اخیر بر مردم غریب فلسطین توسط‬ ‫اسراییل روا داشته شده است‪ ،‬سخن می‌گوید‪ .‬ملودی به خوبی ساخته شده و‬ ‫متناسب با کالم‪ ،‬دارای مدالسیون‌هایی است و تنظیم هم در فضایی الکترونیک‬ ‫و متناسب با مضمون اثر ساخته شده است و خواننده با صدای پرطنین و پرحجم‬ ‫خود اجرایی تحسین‌برانگیز داشته است‪ .‬این قطعه یکی از مشهورترین آثار امیر‬ ‫تاجیک است و خواننده در سری دوم پخش آلبوم «زیر آسمان شهر» آن را در‬ ‫آلبومش قرار داد‪.‬‬ ‫محمداصفهانی‬ ‫محمد اصفهانی در سال ‪ 1380‬در آلبوم «ماه غریبستان» که تمامی قطعات آن‬ ‫درباره حضرت علی (ع) است‪ ،‬اثری اجرا کرده که «دیده بگشا» نام دارد‪ .‬موسیقی‬ ‫این اثر توسط علیرضا کهن دیری ساخته و تنظیم شد و شعر آن سروده علی‬ ‫معلم است که خود شاعر نیز در بخشی به دکلمه پرداخته است‪ .‬این قطعه پیش‬ ‫از گنجاندن در آلبوم‪ ،‬بارها از صداوسیما پخش شد و در روزهایی که مردم غزه‬ ‫زیر حمالت وحشــیانه اسراییلی‌ها قرار داشتند در قالب نماهنگ به دفعات از‬ ‫طریق شبکه‌های سیما به روی آنتن رفت‪ .‬موسیقی در بخش ملودی و تنظیم‬ ‫در وضعیت بسیار مناسب و قابل توجهی قرار دارد؛ شعر قابل تأمل و تأثیرگذار با‬ ‫دکلمه پرشور شاعر همراه می‌شود و خواننده هم با اجرایی احساسی‪ ،‬دردمندانه‬ ‫و قابل اعتنا به ارائه مفهوم موردنظر یاری می‌رساند‪.‬‬ ‫رشیدوطن‌دوست‬ ‫رشید وطن‌دوست تاکنون چند اثر موسیقی در حمایت از فلسطینی‌ها اجرا کرده‬ ‫اســت‪ .‬قطعه «فلسطین تنها مانده» یکی از این آثار است که شعر آن توسط‬ ‫محمود دست پیش سروده شد و کامبیز رحیمی هم موسیقی آن را ساخت‪.‬‬ ‫«شیطان» عنوان دیگر اثر وطن‌دوست است که با همراهی گروه کر اجرا شد‪.‬‬ ‫حسین شریفی و کیوان اعالیی آهنگساز و تنظیم‌کننده این اثر هستند و شعر‬ ‫آن سروده محسن حسن‌زاده لیله کوهی است‪ .‬این قطعه به‌صورت ارکسترال‬ ‫ســاخته و اجرا شده است‪ ».‬پرنده‌های بی‌آشیان « از دیگر قطعاتی است که با‬ ‫صدای رشید وطن‌دوست درباره بی‌پناهی و مظلومیت فلسطینی‌ها به‌خصوص‬ ‫مردم غزه اجرا شده است‪« .‬انتفاضه» هم دیگر قطعه رشید وطن‌دوست است که‬ ‫به مناسبت روز جهانی قدس اجرا شد‪ .‬ناصر فیض شاعر این اثر است و کامبیز‬ ‫رحیمی هم موسیقی آن را ساخته است‪.‬‬ ‫نیمامسیحا‬ ‫نیما مسیحا یکی از خواننده‌هایی است که تا به امروز چندین قطعه درباره مردم‬ ‫ستمدیده فلسطین اجرا کرده است‪ .‬قطعه «سرزمین صلح و دین» یکی از آثار‬ ‫مســیحا است که شعر آن توسط اسماعیل امینی سروده شده و فرهاد برنجان‬ ‫هم ساخت ملودی و تنظیم آن را بر عهده داشته است‪ .‬یکی دیگر از آثار مسیحا‬ ‫قطعه «طعم زیتون» است که شعر آن سروده عبدالجبار کاکایی است و فرهاد‬ ‫برنجان هم ساخت ملودی و تنظیم قطعه را بر عهده داشته است‪ .‬این قطعه در‬ ‫سال ‪ 1385‬تولید شد‪« .‬فرزند تنهای فلسطین» دیگر قطعه‌ای است که مسیحا‬ ‫در انعکاس جنایات رژیم صهیونیســتی در حق مردم بی‌گناه فلسطین خواند‪.‬‬ ‫آهنگسازی این قطعه بر عهده محمدرضا چراغعلی و شاعر آن مهسا موسوی است‪.‬‬ ‫حامدزمانی‬ ‫این خواننــده پاپ هم تا به امروز قطعات زیــادی در حمایت از مردم مظلوم‬ ‫فلسطین منتشــر کرده است‪ ،‬قطعه «قدس» و «می‌کشــیم» از جمله این‬ ‫کارهاست‪ .‬ترانه‌های این قطعات را محمدمهدی سیار سروده و تنظیمش را امیر‬ ‫جمالفرد بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫جوادیادگاری‬ ‫جواد یادگاری یکی از خوانندگان صداوسیماست که به اجرای قطعات موسیقی با‬ ‫زبان عربی می‌پردازد‪ .‬او در این سال‌ها چند اثر درباره فلسطین اجرا کرده که از آن‬ ‫جمله می‌توان به قطعات «یا ارضنا» و «قصیده فلسطین» اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫قطعه «مناره القدس» (قدس باشکوه) از دیگر آثار یادگاری است که ملودی آن‬ ‫توسط خود خواننده ساخته شده و ساسان جمالیان در فضایی ارکسترال این‬ ‫قطعه را تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫محمدعبدالحسینی‬ ‫محمدعبدالحسینینیزتاکنونچنداثردربارهجنایت‌هایرژیمصهیونیستیدر‬ ‫برابر مردم بی‌پناه فلسطین اجرا کرده است‪ .‬قطعه «فلسطین» با سروده‌ای از علی‬ ‫معلم و آهنگسازی مهیار فیروزبخت عنوان یکی از این آثار است‪ .‬دیگر اثر این‬ ‫خواننده‪« ،‬آوازهای زخمی» نام دارد که شعر آن توسط پرویز بیگی حبیب‌آبادی‬ ‫سروده شده و فرهاد برنجان آهنگساز و تنظیم‌کننده آن است‪ .‬از دیگر قطعات‬ ‫عبدالحسینی در حمایت از فلسطینی‌ها می‌توان به اثر «برادر فلسطینی» اشاره‬ ‫کرد که شــعر آن سروده محسن حسن‌زاده است و مانی بلوری هم موسیقی‬ ‫آن را ســاخته و تنظیم کرده است‪« .‬کابوس صهیون» عنوان دیگر اثر محمد‬ ‫عبدالحسینی است که ساخت ملودی و سرودن شعر هم بر عهده خود وی بوده‬ ‫است‪ .‬در ضمن این قطعه که به‌صورت تصنیف و با ساختار ارکستر ساخته شده‬ ‫و در دستگاه آواز بیات اصفهان اجرا شده است‪ ،‬توسط مهرداد دلنوازی تنظیم‬ ‫شده است‪.‬‬
‫جزئیات هزینه‌های گردشگری خارجی در گزارش مرکز آمار‬ ‫افت‪ 12‬درصدی سفر خروجی در بهار‪97‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبــــــــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1093‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫خبر‬ ‫مونسان در راهپیمایی روز جهانی قدس‪:‬‬ ‫پرستو فخاریان‬ ‫آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سفرهای خروجی ایرانی‌‌ها در بهار‬ ‫‪ ۹۷‬نســبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش بیش از ‪۱۲‬درصدی همراه بوده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪۶۶۵ ،‬هزار و ‪ ۲۹۴‬سفر خارجی در سه ماه نخست سال گذشته‬ ‫صورت گرفته که تنها حدود ‪ ۹‬درصد از مجموع ‪۷‬میلیــون و ‪۲۴۲‬هزار و ‪۶۶۷‬‬ ‫ســفر خروجی (آمار ارائه‌شده از سوی ســازمان میراث فرهنگی) را در سال ‪۹۷‬‬ ‫دربرمی‌گیرد‪ .‬این درحالی است که تعداد سفرهای خارجی در بهار ‪۷۶۲ ،۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۱۲‬مورد گزارش شــده بود؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال ‪ ،۹۵‬خود‬ ‫رشدی ‪۱۱‬درصدی را ثبت‌کرد‪ .‬آمارهای مرکز آمار درحالی منتشر شده که سال‬ ‫گذشته معاون گردشگری سابق سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری اعالم کرده‬ ‫بود در بهار سال ‪ ۹۷‬میزان گردشگران خروجی ‪ ۵‬درصد کاهش داشته‌است و به‬ ‫این ترتیب حاال آمارها افتی بیش از این را نشان داده‌اند‪ .‬اما کارشناسان دالیلی از‬ ‫جمله افزایش نرخ ارز‪ ،‬تورم و همچنین افزایش هزینه عوارض خروج از کشور را از‬ ‫جمله دالیل اصلی این افت محسوس می‌دانند‪ .‬به باور آنها‪ ،‬تا پیش از آن‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شد و این امر سفرهای خارجی را ارزان‌تر‬ ‫از قیمت واقعی آنها نشان می‌داد‪ .‬همین امر به سفرهای متعدد خارجی به‌ویژه به‬ ‫کشورها همسایه می‌انجامید و در مقام مقایسه‪ ،‬سفرهای خروجی بعضا نسبت به‬ ‫برخی سفرهای داخلی برای ایرانی‌ها ارزان‌تر تمام می‌شد‪ .‬اما از بهار ‪ ۹۷‬به بعد‪ ،‬با‬ ‫افزایش تدریجی نرخ ارز به تدریج از میزان سفرهای خروجی کاسته شد و برخی‬ ‫از مشتریان چنین سفرهایی‪ ،‬به مقاصد داخلی متمایل شدند‪ .‬با این‌همه و از آنجا‬ ‫که در بهار ‪ ۹۷‬همچنان یارانه ارزی به سفرهای خروجی تعلق می‌گرفت و همین‬ ‫امر‪،‬برایمتقاضیانسفرهایخارجیانگیزهایجادمی‌کرد‪،‬نمی‌توانتنهادلیلافت‬ ‫این سفرها را صرفا افزایش نرخ ارز دانست‪ .‬کارشناسان افزایش عوارض خروج از‬ ‫کشور را دلیل اصلی دیگری برای افت سفرهای خروجی برمی‌شمرند‪ .‬بر اساس‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ،۹۷‬عوارض خروج از کشور از ‪ ۷۵‬هزار تومان در سال ‪ ،۹۶‬به‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬این عوارض به ازای‬ ‫سفر دوم ‪ ۵۰‬درصد افزایش می‌یافت و به ‪ ۳۳۰‬هزار تومان می‌رسید و از سفر سوم‬ ‫به بعد نیز هر نفر به ازای خروج ملزم به پرداخت هزینه‌ای معادل ‪ ۴۴۰‬هزار تومان‬ ‫می‌شد‪ .‬به این ترتیب بود که شکل جدید عوارض خروج از کشور نیز به کاهش‬ ‫سفرهای خروجی دامن زد؛ سیاستی که البته در همان زمان نیز بحث‌های بسیاری‬ ‫را برانگیخت و به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫قرار گرفت اما در نهایت اجرایی شد‪.‬‬ ‫افزایشمیانگینهزینهسفرهایخروجی‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به‌تبع کاهش سفرهای خروجی در بهار ‪ ۹۷‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال‪ ،۹۶‬میزان هزینه‌کردها نیز با کاهش همراه بوده است؛ اما نه به اندازه‪۱۲‬درصد‬ ‫کاهش تعداد گردشگران خروجی‪ ،‬بلکه با افت نه‌چندان محسوس‪۳‬درصدی‪ .‬طبق‬ ‫گزارش مرکز آمار‪ ،‬برای‪۶۶۵‬هزار و‪ ۲۹۴‬سفر خارجی انجام‌شده در سه ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۸۸۹ ،۹۷‬میلیارد و ‪۷۲۰‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تومان هزینه شده است؛ این‬ ‫یعنی هر ســفر به‌طور میانگین بیش از ‪۲‬میلیون و ‪۸۴۰‬هزار تومان آب خورده‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که مجموع هزینه‌های سفرهای خروجی در بهار ‪ ۹۶‬برای‬ ‫‪۷۶۲‬هزار و ‪ ۴۱۲‬سفر‪۱۹۵۵ ،‬میلیارد و ‪۸۶۵‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تومان ثبت شده‬ ‫بود؛ آماری که نشان می‌دهد میانگین هزینه هر سفر خارجی در سه ماهه نخست‬ ‫‪۲،۹۶‬میلیون و‪ ۵۶۵‬هزار تومان بوده است‪ .‬به این ترتیب می‌توان دریافت‪ ،‬میانگین‬ ‫هزینه‌کرد ایرانی‌ها در سفرهای خارجی در دو بهار ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬حدود ‪۲۷۵‬هزار تومان‬ ‫افزایش داشته؛ رقمی که احتماال بخش قابل‌توجهی از آن را افزایش عوارض خروج‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اقالماصلیهزینه‌ای‬ ‫طبق گزارش مرکز آمار‪۱۲۹ ،‬میلیارد و ‪۶۲۸‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان از مجموع‬ ‫هزینه‌کرد سفرهای خارجی در بهار ‪ ۹۷‬به هزینه ویزا و عوارض خروج از کشور‬ ‫اختصاص داشــته است که نسبت به رقم ‪۹۰‬میلیارد و ‪۹۰۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان در بهار ســال قبل از آن‪ ،‬افزایشی ‪۴۲‬درصدی داشته است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫بود که جایگاه هزینه عوارض خروج از کشور نیز که در بهار ‪ ۹۶‬و پیش از افزایش‬ ‫آن‪ ،‬در جایگاه هفتم بود‪ ،‬در بهار ‪ ۹۷‬به جایگاه ششم هزینه‌کردها تغییرمکان داد‪.‬‬ ‫با این‌همه بیشــترین افزایش هزینه‌کرد براســاس گزارش مرکز آمار ایران‪ ،‬به‬ ‫هزینه‌های درمانی اختصــاص دارد‪ .‬این قلم از هزینه‌کردها در بهار ‪ ،۹۷‬بالغ بر‬ ‫‪۴‬میلیارد و ‪۳۷۱‬میلیون و ‪۵۰۰‬بوده؛ درحالی برای مدت مشابه سال ‪ ،۹۶‬رقم یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۵‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تومان برای هزینه‌های درمانی ثبت شده بود‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد سفرهای درمانی ایرانی‌ها با افزایش همراه بوده است‪ .‬اما بیشترین‬ ‫هزینه‌کرد در سفرهای خارجی بهاری در دو سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۶‬به هزینه تور و گشت‬ ‫تعلق داشته که در بهار ‪۷۱۱ ،۹۷‬میلیارد و ‪۶۱۶‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تومان از کل‬ ‫هزینه‌کردها و در سه ماه نخست ‪۶۴۲ ،۹۶‬میلیارد و ‪۵۱‬میلیون تومان را به خود‬ ‫اختصاص داده؛ ارقامی که مقایسه آنها حاکی از رشد ‪۱۰‬درصدی است‪ .‬نگاهی به‬ ‫این قلم از هزینه‌کردها نشان می‌دهد درحالی که ایرانی‌ها برای سفرهای داخلی‬ ‫خود هزینه بسیار ناچیزی را صرف می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد شکل قالب سفرهای‬ ‫خروجی‪ ،‬سفرهایی است که از طریق تور انجام می‌شود‪.‬‬ ‫دومین هزینه عمده ایرانی‌ها در ســفرهای خروجی به حمل و نقل اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬براین اســاس درحالی که برای سفرهای خروجی بهار ‪۳۸۴ ،۹۶‬میلیارد و‬ ‫‪۴۹۴‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان هزینه صرف حمل و نقل شــده‪ ،‬این رقم با افت‬ ‫‪۹‬درصدی به ‪۳۴۹‬میلیارد و ‪۲۲۸‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان در بهار ‪ ۹۷‬رســیده‬ ‫است‪.‬سومینهزینهعمده‪،‬خریدسوغاتیاست؛موضوعیکهمی‌تواندنکاتیدرباره‬ ‫یکی از مهم‌ترین عادات ایرانی‌ها در سفرهای خروجی را یادآوری کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از گردشــگرانی که به خارج از ایران سفر می‌کنند‪ ،‬خرید را یکی از اصلی‌ترین‬ ‫برنامه‌های سفر خود درنظر می‌گیرند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬مسافران خروجی در بهار‬ ‫‪۲۰۴ ،۹۷‬میلیارد و ‪۷۳۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تومان و در بهار ‪ ۹۶‬نیز ‪۳۰۹‬میلیارد و‬ ‫‪۶۳۰‬میلیون و‪۳۰۰‬هزار تومان برای خرید سوغاتی خرج کرده‌اند که البته کاهشی‬ ‫قریب به ‪ ۳۴‬درصدی را ثبت کرده‌اند‪ .‬از این رو‪ ،‬به نظر می‌رسد می‌توان رد افزایش‬ ‫نرخ ارز را در این قلم از هزینه‌کردها گرفت؛ اگرچه در هزینه‌های خرید کاال و لوازم‪،‬‬ ‫این موضوع به نوعی جبران شده است‪ .‬خرید کاال و لوازم در هزینه‌های مسافران‬ ‫خروجی طی ســه ماه اول ســال ‪ ،۹۷‬جای هزینه‌های اقامت را که در بهار ‪۹۶‬‬ ‫چهارمین قلم هزینه‌ای به شمار می‌رفت‪ ،‬گرفته است‪.‬‬ ‫در بهار ‪۱۷۴ ،۹۷‬میلیارد و ‪۲۵۰‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تومان در مجموع صرف خرید‬ ‫کاال و لوازم در سفرهای خروجی شده است؛ درحالی که این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال ‪۱۲۹ ،۹۶‬میلیارد و ‪۱۸۸‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تومان بوده است‪ ،‬یعنی رشدی‬ ‫قریب به ‪ ۳۵‬درصد‪ .‬هزینه‌های اقامت هم در سفرهای خروجی بهار ‪ ۹۷‬نسبت‬ ‫به بهار ‪ ۹۶‬با کاهش بیش از ‪۲۷‬درصدی همراه بوده است‪ .‬این یعنی درحالی که‬ ‫ایرانی‌ها در سفرهای خروجی خود در سه ماه اول ‪۲۱۲ ،۹۶‬میلیارد و ‪۲۷۴‬میلیون‬ ‫و ‪۶۰۰‬هزار تومان هزینه صرف اقامت کرد‌ه بودند‪ ،‬این رقم در مدت مشابه سال‬ ‫بعد از آن به ‪۱۵۳‬میلیارد و ‪ ۵۳‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تومان کاهش داشــته است‪.‬‬ ‫هزینه‌های خوراکی و دخانی نیز که در سفرهای خارجی بهار ‪ ۹۶‬جایگاه پنجم‬ ‫هزینه‌کردها را به خود اختصاص می‌داد‪ ،‬با بیش از ‪۲۲‬درصد کاهش در بهار ‪۹۷‬‬ ‫به جایگاه هفتم رسیده است‪.‬‬ ‫این قلم از هزینه‌کردها در ســه ماه اول سال ‪۱۴۹ ،۹۶‬میلیارد و ‪۸۸۸‬میلیون و‬ ‫‪۹۰۰‬هزار تومان ثبت شــده و در مدت مشــابه سال بعد از آن به ‪۱۱۵‬میلیارد و‬ ‫‪۷۰۷‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تومان رســیده است‪ .‬در کنار دیگر کاهش‌ها در اقالم‬ ‫هزینه‌ای سفرهای خارجی‪ ،‬هزینه‌های فرهنگی‪ ،‬تفریحی و ورزشی نیز قریب به‬ ‫‪۲۷‬درصد با افت همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که از‪۳۵‬میلیارد و‪۹۹۳‬میلیون در بهار‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪۲۶‬میلیارد و ‪۲۰‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان سقوط کرده است‪ .‬در مجموع‬ ‫می‌توان نتیجه گرفت در ‪۵‬مورد از اقالم هزینه‌ای با کاهش‌های محسوسی مواجه‬ ‫بوده‌ایم؛ حال آنکه رشد چشمگیر هزینه‌های درمانی و همین‌طور عوارض خروج از‬ ‫کشور توانسته است بخشی از این افت را جبران کند؛ موضوعی که دالیل ارزی و‬ ‫تورمی را در دل خود نهفته دارد‪.‬‬ ‫فاز اول‬ ‫حرم امام حسین (ع)‬ ‫تااربعینبهره‌برداری‬ ‫می‌شود‬ ‫رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات‪ ،‬توسعه حرم امام‬ ‫حسین (ع) در کربال را اولویت نخست این ستاد برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬فاز نخســت طرح توســعه این حــرم در اربعین‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫حسن پالرک‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فاز نخست طرح توسعه حرم‬ ‫امام حســین (ع) به نام صحن عقیله بنی‌هاشم حضرت‬ ‫زینب (س) مزین است که ‪ ۱۶۰‬هزار مترمربع زیربنا دارد‬ ‫و در ‪ ۴‬طبقه درحال ساخت است‪ .‬برادران عراقی و تولیت‬ ‫حرم مطهر امام حسین (ع)‪ ،‬زمین مورد نیاز این پروژه را‬ ‫خریداری کرده‌اند‪.‬‬ ‫او با بیان این‌که پیشرفت اجرای صحن عقیله بنی‌هاشم‬ ‫حضرت زینب (س) در کربال‪ ،‬اولویت نخســت این ستاد‬ ‫در عملیات اجرایی و جلب مشــارکت مردم است‪ ،‬یادآور‬ ‫شــد‪ :‬صحن حضرت زینب (س) در حد فاصل خیمه‌گاه‬ ‫حسینی‪ ،‬تل زینبیه‪ ،‬قتلگاه و باب القبله قرار دارد که دقیقاً‬ ‫نقطه اصلی کارزار کربال و شهادت یاران امام حسین (ع)‬ ‫است‪ .‬پالرک در جریان بازدید از طرح توسعه حرم مطهر‬ ‫امام حسین (ع)‪ ،‬گفت‪ :‬صحن حضرت زینب (س) شامل‬ ‫فضای زیارتی و غیــر زیارتی بوده و از طریق ورودی‌های‬ ‫سرداب‪ ،‬باب الراس شــریف و باب القبله به حرم کنونی‬ ‫متصل خواهد شد‪.‬‬ ‫اجرای اسکلت سازه صحن در دو طبقه زیرین و دو طبقه‬ ‫روی زمین در حال اتمام است تا در ابعین آماده پذیرایی‬ ‫و اسکان زائران شود‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد بازســازی عتبات عالیات با بیان اینکه در‬ ‫سال‌های گذشته تمرکز اصلی ستاد در اجرای طرح توسعه‬ ‫حرم مطهر علوی مزین بنام صحن حضرت زهرا (س) بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مراحل پایانی پروژه نجف‪ ،‬از امروز تمرکز‬ ‫اصلی ستاد بر پیشرفت طرح توسعه حرم مطهر حسینی‬ ‫در کربال اســت لذا از تمام خیرین و دوستداران اهل بیت‬ ‫دعوت می‌کنیم تا پشتیبان ما در اجرای این طرح باشند‪.‬‬ ‫تا کنون متبرعانی از استان یزد تأمین کاشی‌ها و یک خیر‬ ‫از محالت تأمین ســنگ ستون‌های این صحن را متقبل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫پالرک یادآور شــد‪ :‬طرح جامع توســعه حرم مطهر امام‬ ‫حســین (ع) که با مشــارکت برادران عراقی تدوین شده‬ ‫است‪ ۴ ،‬فاز دارد که هم‌اکنون فاز نخست آن به نام صحن‬ ‫حضرت زینب (س) با همت خیرین و عوامل اجرایی ستاد‬ ‫بازسازی عتبات عالیات در حال اجرا است‪.‬‬ ‫مسلمانان«معاملهقرن»راشکست‬ ‫قرنمی‌دانند‬ ‫رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری گفت‪ :‬حضور‬ ‫پرشــور مردم در راهپمیایی روز جهانی قدس نشــان می‌دهد‪ ،‬مردم‬ ‫مسلمان دنیا معامله قرن را قبول ندارند و آن را شکست قرن می‌دانند‪.‬‬ ‫علی‌اصغر مونســان معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری ‪ ،-‬در حاشــیه راهپیمایی روز‬ ‫قدس در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با اشاره به حضور‬ ‫چشمگیر مردم روزه‌دار در این مراسم گفت‪ :‬حضور پرشور مردم در این‬ ‫مراسم برای ما اتفاق عجیبی نیست و در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته همیشه‬ ‫ایــن گونه بوده و هرجا که نیاز به حضور مردم بوده اســت آنها حضور‬ ‫داشته اند‪ .‬او با بیان این‌که امروز نیز مردم با زبان روزه و در هوای گرم‬ ‫به دعوت رهبری معظم انقالب در این مراسم با شکوه حضور یافتند تا‬ ‫باردیگر وحدت و انسجام خود را به دنیا نشان دهند‪ ،‬گفت‪ :‬مردم شریف‬ ‫ایران این گونه پرشــور در این میدان حاضر شدند تا بار دیگر انسجام‪،‬‬ ‫وحدت‪ ،‬همراهی و همگامی خود را با رهبر انقالب به مردم دنیا نشان‬ ‫دهند‪ ،‬ایشــان فرمودند که «امروز این راهپیمایی مرز بین حق و باطل‬ ‫اســت»‪ ،‬بنابراین امروز شاهد این هستیم که مردم پرشور فاصله و مرز‬ ‫خود را با باطل با حضور در این راهپیمایی مشخص می‌کنند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشــاره‬ ‫به موضوع معامله قرن نیز گفت‪ :‬این حضور نشان دهنده این است که‬ ‫مردم معامله قرن را قبول ندارند و اعتقاد دارند این معامله بین اسرائیلی‬ ‫ها‪ ،‬آمریکایی‌ها و تعدادی از سران خود فروخته است و این گونه نیست‬ ‫که این معامله ملت مسلمان باشد‪.‬‬ ‫این راهپیمایی نشــان می دهد که مردم مسلمان این معامله را قبول‬ ‫ندارند و آن را شکست قرن می دانند‪ .‬مونسان گفت‪ :‬این حضور گسترده‬ ‫مردم در پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری است و نشان می دهد که‬ ‫مردم انسجام دارند و همگام با فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‬ ‫های ایشان حرکت می کنیم‪ .‬تدابیر و مواضع رهبر فرزانه انقالب باعث‬ ‫سردرگمی آمریکایی ها شده و شاهد مواضع جدید آمریکایی ها و حتی‬ ‫عقب نشــینی آنها هستیم‪ .‬اعتقاد ما بر این اســت تا زمانی که مردم‬ ‫این گونه پشت سر رهبری حرکت می‌کنند همین گونه خواهد بود و‬ ‫پیروزی با مسلمان است‪.‬‬
‫انتصاب مجید قناد به عنوان دبیر جشنواره تﺌاتر کودك و نوجوان‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ • 1093‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪ • 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ • ‪ 8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫ﺻاﺣﺐ اﻣتﯿاز‪ :‬ﺷـرﮐﺖ ﺟﻬان سﺒﺰ‬ ‫ﻣـﺪیر ﻋاﻣـــﻞ‪ :‬ﺣﺴـﯿﻦ اﺣـﻤـﺪى‬ ‫ﻣﺪیر ﻣﺴوول‪ :‬ﻣﻬﺪى اﺣﻤﺪى‬ ‫زیـر ﻧﻈــر ﺷــوراى ســردﺑﯿـــرى‬ ‫ﭼاپ‪ :‬ﮔﻞ آذیﻦ‬ ‫سازﻣان آﮔﻬﻰ ﻫا‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫ﻧﺸاﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬران‪ ،‬ﺧﯿاﺑان ﻣﻄﻬرى‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺧﯿاﺑان سﻠﯿﻤان ﺧاﻃر‬ ‫ﺧﯿاﺑان اوراﻣان‪ ،‬پﻠاك ‪ ،43‬واﺣﺪ‪2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫ﺗوزیﻊ‪ :‬ﻧﺸرﮔﺴتر اﻣروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سﯿﺴتﻢﻣﺪیریﺖﮐﯿﻔﯿﺖ‪-‬رﺿایتﻤﻨﺪىﻣﺸترى‬ ‫سﯿﺴتﻢ ﻣﺪیریﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوﻗات شــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬران‬ ‫‪۱3:۰2‬‬ ‫‪2۰:۱2‬‬ ‫ﻏروب آفتاب‬ ‫‪2۰:32‬‬ ‫اذان مﻐرب‬ ‫اذان صبﺢ فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪۰4:۰6‬‬ ‫‪۰5:5۱‬‬ ‫گنﺞ سﺨﻦ‬ ‫اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت )ﮐﺎرﻫﺎى‬ ‫دوﺳﺘﻰ ﻣﺎ را دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻪ از‬ ‫ﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧگاه ﻧو‬ ‫پاسﺦ به طرح رسانهای یک شکایت؛‬ ‫روز جمعه توفیق دست داد با رئیس و چند نفری از همکاران برویم برای نماز و راهپیمایی‬ ‫روز قــدس؛ قصد ریــا ندارم ولی تقریبا از ســالی که یادم میاد با روزنامــه همکاری کردم‬ ‫راهپیمایی روز قدس جز برنامههامون بوده‪ ،‬هرســال هم با اتفاقات و حوادث تلخ و شیرینی‬ ‫همراه بوده اســت‪ .‬نکته جالب این بود اغلب مردم با فرزندانشــان در مراسم حضور داشتند‬ ‫رئیس هم با پســرش آمده بود ســوژه خنده روز قدس شــعارهایی بود که میداد‪ ،‬مرگ بر‬ ‫امریکای بیشــعور‪ ،‬مرگ بر شوری آدم بد‪ ،‬مرگ بر سرباز اسرائیلی و مرگ بر همه! با توجه‬ ‫به گذشــت دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینکه هنوز بچه ‪ 5‬ساله علیه شوروی‬ ‫شــعار میداد قابل تامل بود‪ ،‬خودش میگفت تو کارتن شبکه پویا دیدم! با کلی آب و تاب‬ ‫کارتنی را که درباره ظلم اســراییل به مردم فلســطین بود و روز قبــل دیده بود را تعریف‬ ‫میکرد‪ .‬سردبیر میگفت مطمئنا مرگ بر شوروی از طریق وراثت و ژن منتقل شده‪...‬‬ ‫و کلی ماجرای دیگر که از گفتنش معذورم جالب تر اینکه میگفت بزرگ بشه دوست داره‬ ‫رئیس جمهور ایران باشه کلی هم از برنامههاش برای بچهها و مردم گفت! چه رقابتی باشه‬ ‫انتخاباتی که کانداهایش دهه نودیها باشند‪.‬‬ ‫محمود نﻈری‬ ‫ﭘنﺪﺑﺰرگان‬ ‫ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮﻗﻪ اى ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫)داﻧﺘﻪ(‬ ‫ﺣافﻈاﻧﻪ‬ ‫ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪه را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﭼﻮن ﮐﻮى دوﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا‬ ‫ﮐﺂﺧﺮ دﻣﻰ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ‬ ‫جشــنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با همکاری و مشــارکت اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان و اداره کل هنرهای نمایشی در شهر تاریخی‬ ‫همدان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤنﻪ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اذان ﻇهر‬ ‫مجید قناد کارگردان‪ ،‬بازیگر و مجری کودک و نوجوان با حکم شــهرام کرمی‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر بیست و ششمین جشنواره بینالمللی‬ ‫تئاتر کودک و نوجوان معرفی شــد‪ .‬در حکم شهرام کرمی برای مجید قناد به‬ ‫عنوان دبیر بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان آمده‬ ‫اســت‪« :‬جشــنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با سابقه مؤثر و استقبال‬ ‫پرشــور مخاطبان از اهمیت ویژهای برخوردار اســت‪ .‬این جشنواره با حضور و‬ ‫مشــارکت هنرمندان این رشته و دنیای جادویی و خیالانگیز و احساس زالل‬ ‫و عاطفه‪ ،‬چراغ روشــن و امیدبخش آینده هنر این سرزمین خواهد بود‪ .‬برای‬ ‫نیل به آینده روشــن‪ ،‬جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان فرصتی است‬ ‫تا به مدد حضور و ســرمایه پراشتیاق این هنر یعنی تماشاگران و توجه به قوه‬ ‫خالق و آفرینشــگری و نبوغ هنرمندان بتوان صحنه فراخ بازی و اندیشــه را‬ ‫گســترش داد‪ .‬بچههای مهر این سرزمین امانت الهی هستند که باید با آغوش‬ ‫باز تجسم امید و روزهای پرشوق زندگی را بر صحنه زنده زندگی شاهد باشند‪.‬‬ ‫روزهای نشاط و پویایی و باور روشن که دنیای هنر و جهان نمایش این امکان‬ ‫را ایجاد میکند‪ .‬نظر به تجربه و تخصص و تعلق خاطر جنابعالی به هنر کودک‬ ‫و نوجوان و با توجه به موافقت مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫همدان به موجب این حکم به عنوان دبیر بیست و ششمین جشنواره بینالمللی‬ ‫تئاتر کودک و نوجوان منصوب میشوید‪ ».‬مجید قناد بازیگر‪ ،‬کارگردان‪ ،‬مدرس‬ ‫دانشــگاه و مجری برنامههای کودک و نوجوان فارغالتحصیل دانشگاه هنرهای‬ ‫زیبا اســت که نزدیک به ‪ 2‬دهه در برنامههای مختلف کودک و نوجوان حضور‬ ‫فعال داشــته است‪ .‬برنامه مشــهور «فیتیله» که هشت سال به شکل مستمر‬ ‫ویژه کودکان و نوجوانان پخش میشد و بعدها برنامه «جمعه به جمعه‪ ،‬خونه‬ ‫به خونه» از مشــهورترین برنامههای این گروه سنی است که مجید قناد را به‬ ‫چهرهای شناخته شده به خصوص برای بچهها تبدیل کرد‪ .‬از دیگر فعالیتهای‬ ‫این هنرمند میتوان به آثاری چون «از مدرسه تا مدرسه» و «نمایش هفته» و‬ ‫فیلمهای «شهر در دست بچهها»‪« ،‬همه دختران من»‪« ،‬بالهای تاریک» و �‬ ‫اشاره کرد‪ .‬در چند سال اخیر مجید قناد در کسوت کارشناس و داور در بسیاری‬ ‫از رویدادهای هنری حضور داشته و در چندین دوره با جشنواره بینالمللی تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان همکاری داشته است‪ .‬همچنین این هنرمند به عنوان مدرس‬ ‫با دانشگاههای هنر و آموزشــگاههای هنری همکاری دارد‪ .‬بیست و ششمین‬ ‫بین مسلمانان و‬ ‫قدس عزیز حائلی‬ ‫نیست‬ ‫︎︟︩کننده «ر﹇︬ روی شیشه»‪:‬‬ ‫هی︘ ﹇راردادی با بهرام رادان نداش︐یم‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤنﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫شــرکت تصویر دنیای هنر در پاسخ به شکایت بهرام رادان‬ ‫اعــالم کرد اختالفات مالی پروژه ارتباطی به این شــرکت‬ ‫ندارد‪ .‬شــرکت تصویر دنیــای هنر درباره طرح شــکایت‬ ‫بهرام رادان در بیانیهای اعالم کرد‪« :‬این شــرکت بر اساس‬ ‫قراردادی شفاف که سال گذشته به وزارت محترم فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی ارائه کرده است‪ ،‬صرفاً پخشکننده سریال‬ ‫رقص روی شیشه بوده و هیچگونه قراردادی با جناب آقای‬ ‫بهرام رادان نداشــته و اختالفات مالــی فیمابین عوامل و‬ ‫دســتاندرکاران تولید این ســریال با ســرمایهگذاران و‬ ‫تهیهکننــدگان محترم پروژه نیز ارتباطی به این شــرکت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫همچنین پرواضح اســت؛ واحد حقوقی این شــرکت طرح‬ ‫ادعای واهی طلب آقای بهرام رادان از شرکت تصویر دنیای‬ ‫هنر در رســانههای کشور که موجب لطمه زدن به وجهه و‬ ‫اعتبار سالهای سال فعالیت هنری این شرکت میشود را‬ ‫مورد پیگیری قضایی قرار خواهد داد‪».‬‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی رﺋیس قوه قﻀاﺋیه روز جمعه در سفر به بیرجند ابتدا در جمﻊ‬ ‫راهپیمایان روز قدس سﺨنرانی کرد‪ ،‬سپس با حﻀور وی ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقالب بیرجند‬ ‫افتتاح شد ‪ /‬مجتبی گرگی‬ ‫جشن امﻀای کتاب «قاشﻖ چایخوری» نوشته هوشنﮓ مرادی کرمانی روز پنجشنبه در نشر رود‬ ‫برگزار شد‪ /‬مهدی آزادبﺨت‬ ‫راهپیمایی روز جهانی قدس صبﺢ روز )جمعه‪ ۱۰‬خرداد( مصادف با آخرین جمعه‬ ‫ماه مبارك رمﻀان با حﻀور اقشار مﺨتلﻒ مردم و شﺨصیتهای لشکری و‬ ‫کشوری در تهران برگزار شد‪ /‬حامد ملکپور‬ ‫مردم کشورهای مﺨتلﻒ برای اعالم حمایت خود از ملت فلسطین و حقوق مشروع آنها و مﺨالفت با سیاستهای‬ ‫آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنبالهروهای آنها در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند‪ /‬رویترز‬ ‫در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال دو تیم در وقتهای اﺿافه کار خود را دنبال کردند که در نهایت‬ ‫پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید تا این بار برانکو پس از لیﮓ برتر‪ ،‬این بار در جام حذفی‬ ‫قلعهنویی را از پیشرو بردارد‪ /‬مرتﻀی صالحی‬ ‫چلسیباپیروزیچهاربریکمقابلرقیبهمشهری‪،‬آرسنال‪،‬قهرمانرقابتهایاینفصللیﮓاروپاشد‪/‬علیخدایی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

شماره : ۱۱۴۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه هنرمند شماره 1139

روزنامه هنرمند شماره 1139

شماره : ۱۱۳۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه هنرمند شماره 1138

روزنامه هنرمند شماره 1138

شماره : ۱۱۳۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه هنرمند شماره 1137

روزنامه هنرمند شماره 1137

شماره : ۱۱۳۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!