صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۸۰

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1080

روزنامه هنرمند شماره 1080

‫قاضیزادههاشمی پاسخ داد‪:‬‬ ‫مسعود کوثری عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫ﭘول مردم برای مسابﻘات اﭘﻠیﮑیﺸﻨی‬ ‫تﻠوﯾﺰﯾون ﭼه میشود؟‬ ‫ﺻﺪا و سیﻤا در تﻠه‬ ‫اسﭙانسرهاوتﺒﻠیﻐات‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ 22‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪1080‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫بهروز غریبپور در نشست‬ ‫«آسیب شناسی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر»‬ ‫خطکشیتئاتربهدوبخش‬ ‫دولتی و خصوصی منطق ندارد‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی اعالم کرد‪:‬‬ ‫خسارت‪ 20‬میلیاردیآتش‬ ‫به بازار جهانی تبریز‬ ‫جنجال تازه تلویزیون با زوج اینفلوﺋنسر در برنامه «هزار راه نرفته»‬ ‫تﻠوﯾﺰﯾون در دام اﯾﻨستاگرام!‬ ‫‪۷‬‬ ‫رمضانعلی حیدریخلیلی‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی‬ ‫برگزاریجشنوارههایی درسراسر‬ ‫ایرانافزایشهزینهنیست!‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪۲‬‬ ‫یﮑشنﺒــــــه ‪ 22‬اردیﺒﻬشﺖماه‪ 1398‬سالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره‪1080‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﻓرﻫنﮓ و ﻫنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫قاضیزادههاشمیعضوشوراینظارت‬ ‫بر سازمان صداوسیما پاسﺦ داد‪:‬‬ ‫︎ول مردم برای‬ ‫شرکتدرمسابقاتا︎لی﹊یشنی‬ ‫تلویزیونچهمیشود؟‬ ‫مﺠﺘﺒی ﺑﺮزﮔﺮ‬ ‫بودجه ‪ ۲۲‬میلیارد تومانی بنیاد فارابی‬ ‫برای حمایت از کدام فیلم؟‬ ‫هرساله بودجه مجزایی تحت عنوان حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر‬ ‫در اعتبارات بنیاد سینمایی فارابی دیده میشود که مبلغ قابلتوجهی‬ ‫هم هست اما نشانی از این آثار فاخر در سینما دیده نمیشود‪ .‬شفافیت‬ ‫مالــی در عملکرد و فعالیتهای فرهنگی همواره دغدغه رســانههای‬ ‫فرهنگــی و فعاالن ایــن عرصه بوده چرا که خﻸهــای قانونی زیادی‬ ‫برای بررسی بودجههای فرهنگی وجود دارد و حساسیتهای کمتری‬ ‫نسبت به وضعیت مالی در این حوزه وجود دارد‪ ،‬اما نتایج گستردهتری‬ ‫میتواند بر هدایت جامعه داشــته باشــد و تأثیر بیشتری بر فرهنگ‬ ‫عمومی بگذارد‪.‬‬ ‫بخشی از توزیع بودجه نهادهای فرهنگی و سینمایی هم حاصل همین‬ ‫تأثیرگذاریهاســت‪ ،‬اگر نهادی سهم بیشتری از این بودجه را دریافت‬ ‫میکند باید این افزایش بودجه را جدای از مباحث تورمی در عملکرد‬ ‫آن نهاد هم جستوجو کرد‪.‬‬ ‫بنیاد ســینمایی فارابی که مدتی اســت با کاهــش بودجه؛ برخی از‬ ‫مأموریتهای خود را از دســت داده است در سال ‪ ۹۸‬دوباره با افزایش‬ ‫بودجه‪ ،‬مأمور تولید آثار سینمایی با نگاه خاص خودش شده؛ بهعنوان‬ ‫مثال برای حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر بودجه ‪۲۲‬میلیاردی در‬ ‫ردیف اعتبارات بنیاد ســینمایی فارابی در نظر گرفته شده است یعنی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کل بودجه بنیاد سینمایی فارابی‪.‬‬ ‫باید دید از این بودجه چه آثار سینمایی تولید خواهد شد و در چند سال‬ ‫اخیر بنیاد ســینمایی چند اثر فاخر تولید کرده است؟ سال گذشته که‬ ‫گزارش عملکرد ‪۹‬ماهه مالی بنیاد ســینمایی فارابی منتشر شد‪ ،‬در بند‬ ‫مشارکت در تولید آثار سینمایی و تولید فیلم فاخر هزینهکرد ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی دیده میشــد و هدف کمی که برای این بودجه‬ ‫در نظر گرفته شــد ‪ ۱۶‬فیلم بود اما این مبلغ در نهایت بین ‪ ۳۶‬عنوان‬ ‫فیلم توزیع شــد و هیچ اثری با تعریف فیلم فاخر در سینما تولید نشد‪،‬‬ ‫حال اینکه تعریف فیلم فاخر چیست و یک فیلم فاخر چه معیاری دارد‬ ‫جای دیگر اما حداقل در یک نقطه در تعاریف مشــترک بود و آن نیاز‬ ‫بودجهای در تولید اینگونه آثار است‪ .‬البته الزم به توضیح است که مبلغ‬ ‫‪۲۲‬میلیاردی امسال تنها در اعتبارات سال ‪ ۹۸‬بنیاد فارابی آمده و باید‬ ‫برای تحلیل آن تا پایان سال و تعریف این پروژههای فاخر منتظر بود‪.‬‬ ‫بودجه بنیاد فارابی برای حمایت از تحقیق و نگارش فیلمنامه و تولید‬ ‫فیلم سینمایی هم افزایش قابل قبولی داشته چرا که این بودجه ارتباطی‬ ‫با فرآیند تولید فیلم ندارد و افزایش قیمت تجهیزات و دســتمزدهای‬ ‫عوامل تأثیر زیادی بر آن نداشته پس افزایش بودجه بر عملکرد بنیاد‬ ‫در این حوزه تأثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫در گزارش صورت خالصه عملکرد ‪۹‬ماهه ســال ‪ ۹۷‬بنیاد ســینمایی‬ ‫فارابی اطالعاتی از هزینهکرد برای جشنوارههای ملی و بینالمللی فیلم‬ ‫فجر و یا جشنواره فیلم کودک و نوجوان دیده نمیشود اما در اعتبارات‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬این ســازمان پنج میلیارد تومان برای حمایت از جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر‪ ،‬پنج میلیارد تومان برای حمایت از جشــنواره ملی‬ ‫فیلم فجر و ســه میلیارد تومــان برای کمک به برگزاری جشــنواره‬ ‫بینالمللی فیلم کودک و نوجوان و برگزاری همزمان در استانها در نظر‬ ‫گرفته اســت و این ارقام خبر از اعمال نظر کنترلی بیشتر بنیاد فارابی‬ ‫بر این جشنوارهها دارد‪.‬‬ ‫بودجــه ‪۷4‬میلیاردتومانی ایــن بنیاد خبر از حضــور جدیتر آن در‬ ‫سینمای سال ‪ ۹۸‬میدهد اما با گذشت ‪ ۲‬ماه از سال هنوز این حضور‬ ‫جدی محســوس نیست‪ .‬در نهایت بودجه ‪۷4‬میلیاردتومانی این بنیاد‬ ‫خبر از حضور جدیتر آن در ســینمای سال ‪ ۹۸‬میدهد اما با گذشت‬ ‫‪ ۲‬ماه از سال هنوز این حضور جدی محسوس نیست‪.‬‬ ‫اگر قرار اســت صداوســیما با یک بودجه مشخصی کار کند و نه بیشتر از آن‪ ،‬باید‬ ‫خودش را در معرض خانه تکانی قرار بدهد؛ کارکنان اضافی تعدیل شود و به صورت‬ ‫یک ســازمان چابک دربیاید‪ .‬صداوسیما برای جذب مخاطب دست به هر کاری از‬ ‫جمله استفاده سلبریتیها و مسابقات و استعدادیابیهای رنگارنگ میکند‪ .‬اتفاقی که‬ ‫به پاشنه آشیل رسانهملی تبدیل شده و هر روز هزینه جدیدی برای تلویزیون ایجاد‬ ‫خاص اسپانسرهای‬ ‫میکند و هجمههایی که شاید مسبب اصلی آنها رفت و آمدهای ﱢ‬ ‫تلویزیونی باشد‪ .‬البته این روزها فضای برنامهسازی و سریالسازی به یک افتی تبدیل‬ ‫شــده که برای همدلکردن مردم بــا تلویزیون یک رجوعی به گنجینههای قبلی‬ ‫میشــود و نوستالژیها روی آنتن میروند‪ .‬اتفاقاً بسیاری از صاحبنظران از جمله‬ ‫مسعود کوثری عضو هیئت علمی ارتباطات دانشگاه تهران هم اعتقاد دارد برنامهسازی‬ ‫در تلویزیون به یک بحران جدی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫صداوسیمادرداماسﭙانسرهاوتبلیغاتافتاد‬ ‫کوثری تصریح کرد‪ :‬پیشبینی میشد چنین اتفاقی برای صداوسیما بیفتد و در نقاط‬ ‫متعددی دچار بحران بشود‪ .‬این تناقضی که از مدتها پیش شروع شده بود یک روزی‬ ‫این رسانه را گرفتار کرد‪ .‬تناقضهایی که صداوسیما از سویی موظف به پایبندی به‬ ‫اصول و ارزشهای نظام جمهوری اسالمی است و به عنوان یک نظام بخش گسترده‬ ‫در خدمت خیل جامعه باشد‪ .‬از طرفی دیگر به عنوان یک نظام رسانهای‪ ،‬بخشی از‬ ‫درآمد خودش را از بخش خصوصی یا آگهی تجارتی بدست بیاورد؛ این دو اگرچه در‬ ‫گذشته مسئلهای را بوجود نیاوردند و صداوسیما میتوانست هم از بودجههای دولتی‬ ‫استفاده کند و هم سازمان بازرگانی که برای جذب آگهیها بوجود آمد! اما به تدریج با‬ ‫مشکالتی که صداوسیما با آن مواجه شد این دو عامل‪ ،‬صداوسیما را در دام انداختند‪.‬‬ ‫زمانطالییشبکههاصرفتبلیغاتتجاریمیشود‬ ‫وی افزود‪ :‬رسانهملی امروز در نقطهای قرار گرفته که به خاطر تولید ویژه برنامههای‬ ‫متعدد مجبور است وابسته به درآمدزایی از پیامکها و اپلیکیشنهای تبلیغاتی که از‬ ‫وقتی ســلبریتی به تلویزیون میآید برای اجرای هر برنامه باید‬ ‫هزینه چند ده برابر یک نیروی جوان پرداخته شود؛ برای اینکه‬ ‫هزینههای چند دهبرابری پرداخته شود آن ورطه «ستارهمربعها»‬ ‫و حضور اسپانسرهای رنگارنگ بهوجود میآید‪ .‬پس از روایتهای‬ ‫مختلفی از سرنوشــت برنامه «ما ِه ماه» و حضور بیش از حد و‬ ‫نامتعارفسلبریتیهاخصوصاًدرمقاماجراگزارشیمبنیبرتأیید‬ ‫نقش مستقیم سیدمرتضی میرباقری معاون سیما در جلوگیری‬ ‫از پخش این برنامه بیرون آمد‪ ،‬چرا که در زمان روی آنتن نرفتن‬ ‫این برنامه حرف و حدیثهایی از ُحکم به توقف این برنامه توسط‬ ‫معاون سیما مطرح شد که عدم تجربه کافی «بنیامین بهادری»‬ ‫در اجرای تلویزیونی‪ ،‬متناسب نبودن نفس حضور یک خواننده در‬ ‫مقام مجری ویژهبرنامه افطار‪ ،‬مهمترین دالیل عدم صدور مجوز‬ ‫پخش بوده است‪ .‬این موارد و البته روایتهای دیگری همچون‬ ‫انصراف خود مجری ــ بنیامین بهــادری ــ بهمیان آمد‪ .‬بنابر‬ ‫گزارشهای رسانه رسمی سازمان صداوسیما تولید و پخش «ماه‬ ‫ماه» بهطور کامل متوقف شده است و تلویزیون قصد دارد برای‬ ‫بعد از این حضور سلبریتیها در قاب سیما را ضابطهمند کند‪.‬‬ ‫جلوگیری از اجرای بنیامین بهادری در ماه رمضان هم بهعنوان‬ ‫«گام اول» در این مسیر توصیف شده است‪.‬‬ ‫تصمیماتجدیدمعاونسیما‬ ‫بهورطهحاکمیتسلیقهنرود‬ ‫سیداحسان قاضیزاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان‬ ‫صداوســیما درباره رویکرد جدید ســیما و اینکه بایستی در‬ ‫خصوص مابقی سلبریتیهای تلویزیون هم تصمیمات جدی‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬گفت‪ :‬البته این موضع درست را میرباقری ــ‬ ‫معاون ســیما ــ بهخوبی دریافت کردند و کاش این اقدامات‬ ‫زودتــر صورت میگرفت و در وهله بعــدی انتظار داریم این‬ ‫اقدامات فراگیر شوند‪ ،‬بهطوری که در جایی سلبریتیها نباشند‬ ‫و در جایی باشند و این یک مقداری ایجاد دوگانگی میکند‪ ،‬پس‬ ‫برای رفع دوگانگی باید شفافیت وجود داشته باشد‪ .‬من به این‬ ‫شــفافیت موضعگیریها خیلی معتقدم که آن موقع به ورطه‬ ‫حاکمیتسلیقهکشیدهنشود‪.‬‬ ‫پﮋوهشی وجود ندارد که یک خواننده مجری‬ ‫رمضان میشود‬ ‫وی تأکید کرد‪ :‬راجع به اتفاقی که افتاد یک خواننده روی آنتن‬ ‫برود که هیچ نسبتی با اجرای یک برنامه متناسب با ماه رمضان‬ ‫ندارد باید بگویم اگر هدفگیریهای اینگونه برنامهها مشخص‬ ‫شود به چنین انتخابهایی نمیرسند‪ .‬معضل از جایی بهوجود‬ ‫میآید که هیچ پژوهشی وجود ندارد‪ .‬تمام این موارد چه از ایده‬ ‫و طرح و چه اجرا باید در اتاقهای فکر و طرح برنامه پیشبینی‬ ‫شوند‪ ،‬درواقع یک اقدام آنی نباشد! طرف با یک تصمیم بیاید و‬ ‫با یک تصمیم برود این بهنظر من در بستر افکار عمومی خیلی‬ ‫ویژگیخوبیپیدانمیکند‪.‬‬ ‫سلبریتیها پذیرش مفاهیم و پیامها را به حداقل‬ ‫میرسانند‬ ‫این عضو شــورای نظارت بر صداوســیما افزود‪ :‬متأسفانه امروز‬ ‫برنامهسازان ما بهواسطه چهرههایی از جمله چهرههای موسیقی‬ ‫و سینمایی میخواهند یکسری مفاهیم معارفی یا دیگر مفاهیم‬ ‫را تبلیغ کنند این عدم تناسبســازی در باورپذیری مردم یک‬ ‫مقداری اثر سوء میگذارد‪ ،‬چون بالفاصله مردم به حوزه احواالت‬ ‫شخصی و حریم خصوصی این ســلبریتیها ورود میکنند و‬ ‫آن اثرگــذاری روانی برای پذیرش مفاهیم و پیامها را به حداقل‬ ‫میرساند و موجب یک مایههای طنز نزد افکار عمومی میشود‪.‬‬ ‫بهخاطر اینکه این اتفاقات نیفتد بایستی این فرآیندها مبتنی بر‬ ‫یک کار کارشناســی باشند و شاهد چنین رفت و برگشتهای‬ ‫اینچنینینباشیم‪.‬‬ ‫پای تبلیغات را چهرهها به تلویزیون باز کردند‬ ‫قاضیزاده هاشمی در پاسخ به این سؤال که چرا این روزها آنقدر‬ ‫تلویزیون دغدغه حضور سلبریتیها را دارد؛ سلبریتیهایی که با‬ ‫حضورشان مفاهیم‪ ،‬محتوا و پیام را قربانی میکنند در صورتی که‬ ‫در دهههای گذشته تلویزیون آنقدر وابسته به سلبریتی نبود و‬ ‫بیشتر به محتوا‪ ،‬تحقیق و پژوهش میپرداخت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این ســؤال پرسش درستی است‪ ،‬چرا که کنار همه این تبعات‪،‬‬ ‫وقتی سلبریتی به تلویزیون میآید تلویزیون برای اجرای هر برنامه‬ ‫باید هزینه چند ده برابر یک نیروی جوان را بپردازد‪ .‬برای اینکه‬ ‫هزینههای چند دهبرابری پرداخته شود آن ورطه «ستارهمربعها»‬ ‫و حضور اسپانسرهای رنگارنگ بهوجود میآید‪ ،‬سلبریتیهایی‬ ‫کــه محتوای پیام را کاهش میدهنــد و در واقع آن اثرگذاری‬ ‫برنامهسازی هم از بین میرود‪.‬‬ ‫رویهدرستینیستکهتلویزیونپشتچهرهها‬ ‫قایمبشود!‬ ‫وی تأکید کرد‪ :‬وقتی صداوسیما آنقدر بهدنبال چهره میرود یک‬ ‫نوع اسطورهسازی چهره حاکم میشود‪ .‬این رویه را مفید نمیدانم‬ ‫که تلویزیون پشــت چهرهها قایم بشود‪ .‬تلویزیون باید خودش‬ ‫چهرهسازی کند‪ .‬تلویزیون باید از بین اینهمه استعداد جوان‪،‬‬ ‫استعدادهای نویی را برگزیند و آنها را محک بزند‪ ،‬زمینهسازی‬ ‫کند و چهرههای جدید تحویل بدهد‪ ،‬حتی اگر برای جا افتادن آن‬ ‫برنامهها‪ ،‬چند سال زمان الزم باشد؛ یعنی ممکن است یکشبه‬ ‫حاصل نشــود پس برای این موضوع یک مقدار باید آن صبر و‬ ‫شکیبایی در مدیران تلویزیون ایجاد شود و این تغییر نسلی هم‬ ‫صورتبگیرد‪.‬‬ ‫من به تغییر نسل در صداوسیما اعتقاد دارم‬ ‫عضو شورای نظارت بر صداوسیما اظهار کرد‪ :‬من که خودم از ابتدا‬ ‫طراح اصلی منع بهکارگیری بازنشستگان بودم بهنظرم میرسد‬ ‫تلویزیون باید از مدیران‪ ،‬برنامهسازان و چهرههای قدیمی فاصله‬ ‫بگیرد و افکار نویی را به برنامهســازی و سریالسازی تلویزیون‬ ‫بیاورد‪ .‬فکر نو این نیست که باز دست به دامن یکسری چهرههای‬ ‫قدیمیتر بشوند و بعد بخواهند آنها را برجستهسازی کنند‪ .‬این‬ ‫برجستهسازی را که پشت برجستهبودن آنها پنهان باشند خیلی‬ ‫مفید نمیدانم‪ .‬اعتقاد دارم اگر چهار مجری‪ ،‬گوینده‪ ،‬تهیهکننده یا‬ ‫کارگردان جوانی هم وارد این عرصه بشوند نسل جوان هم با نسل‬ ‫خودش راحتتر میتواند ارتباط برقرار کند و ممکن است خطا‬ ‫همداشتهباشند‪،‬خطایشانهمبایستیتحملشودوزمانبدهند‬ ‫تا جا بیفتند؛ من به این تغییر نسلی واقعاً اعتقاد دارم‪.‬‬ ‫نبایدتلویزیونبهطرفانحصارگراییچهرهبرود‬ ‫وی در پاسخ به این سؤال که تلویزیون چگونه بایستی مخاطب‬ ‫خودش را حفظ و مخاطبان دیگری را هم جذب کند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬جذب مخاطب الزاماً با حضور یکی دو چهره نیســت و‬ ‫من اص ً‬ ‫ال برخی اوقات افسوس میخورم تلویزیون مخصوصاً در‬ ‫برنامههای مناسبتی و عید نوروز چهار تا سوپراستار و سلبریتی‬ ‫میآورد با آنها گفتگو میکند‪ ،‬در صورتی که در برنامه «عصر‬ ‫جدید» استعدادهایی که میآیند و استعداد خودشان را برای یک‬ ‫برنامهمعرفیمیکننداینهاهمهسوپراستارندمنتهادیدهنشدند‪.‬‬ ‫این دیدهنشدن یعنی تلویزیون زمانی موفق میشود که بتواند یک‬ ‫نورافکنی در آن نقاط تاریک بیندازد تا آن چهرهها و یاقوتهایی را‬ ‫که در عرصه فرهنگ و هنر کشورمان هستند درخشان و برجسته‬ ‫بکند‪ .‬بعد از برجسته کردن میتواند از آنها استفاده کند؛ ما استعداد کم نداریم و کشور‪۸۰‬میلیونی ما پُر از استعداد‬ ‫در همه عرصههاست‪ ،‬در واقع نباید تلویزیون بهطرف انحصارگرایی برود و بایستی چهرههای جدیدی معرفی کند‪.‬‬ ‫این عامل خودش بین جوانان کشور‪ ،‬مولد امیدآفرینی است‪.‬‬ ‫رنﮓولعاببرنامههاتغییرمیکندنهکیفیتمحتوایی!‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد از آماده شدن برنامهها خصوصاً مناسبتیها در دقیقه‪ ۹۰‬بدون پژوهش‬ ‫و یا سریالهایی که آن سرمنزل درست و قابل قبول را ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬بهنظرم شاید یکی از علل اصلی این ضعف‬ ‫در برنامهسازی و بدون پژوهش وارد ساخت سریال شدن همین حجم گستردهای از شبکهها و کنداکتوری است‬ ‫که باید به هر قیمتی پُر شود‪ .‬اگر برنامه کیفی با کیفیت باال در تلویزیون تولید شود خود به خود مخاطب خودش‬ ‫را جذب میکند‪ .‬مخاطب خودش انتخاب میکند در واقع در این عرصه متنوعی که برایش وجود دارد‪ .‬اما امروز‬ ‫متأسفانه برنامهها بیشتر به تکرار میافتند و سوژه و موضوع جدیدی ندارند و فقط قالبها و رنگ و لعابشان را‬ ‫تغییر میدهند‪ ،‬مثل اینکه کتاب مؤلف و کتابسازی داریم‪ .‬ما میتوانیم اینجا بگوییم با دو عامل برنامه مؤلف و‬ ‫برنامهسازیمواجههستیم‪.‬‬ ‫برنامههای خالی از ایده و جریان فکری یکشبه میآیند و میروند‬ ‫قاضیزاده هاشمی با اشاره به دو نوع رویکرد در برنامهسازی یکی برنامه مؤلف و دیگری برنامهسازی متکی به تکرار‬ ‫و کپیبرداری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه مؤلف‪ ،‬برنامهای است که صاحب ایده‪ ،‬اندیشه و پیگیریکننده یک راهبرد‬ ‫مشــخص است و برنامهسازی نوع دیگری از برنامه است که صرفاً تکرار یا کپیبرداری از سایر برنامهها را بهرخ‬ ‫میکشد‪ .‬وجه تمایز این دو برنامه را مخاطب تشخیص میدهد‪ .‬این رویه در سریالسازی‪ ،‬برنامههای گفتگومحور‪،‬‬ ‫ترکیبی‪،‬مناسبتیومستندسازیماوجوددارد‪.‬بهنظرمنصداوسیمابایستیرویایدهها‪،‬پژوهشهاوبرنامهسازی‬ ‫کار کند و اینطور نباشد بهعنوان نمونه یکشبه روی آنتن برود و فرداشب همان برنامه از روی آنتن بیرون کشیده‬ ‫شود و آب از آب هم تکان نخورد! این یعنی ایده و جریان فکری پشت آن نبوده است‪ ،‬در این صورت هیچ اتفاقی‬ ‫نمیافتد با بود و نبودش‪ ...‬و بهواقع یک ضعف بزرگ برای سیمای ما بهحساب میآید‪.‬‬ ‫تبلیغاتصداوسیمابایدشفافیتداشتهباشد‬ ‫عضو شــورای نظارت بر صداوسیما در پاسخ به این سؤال که با توجه به جلسه اخیر و اطالعیه شورا‪ ،‬سیاست‬ ‫جدید مواجهه صداوسیما با تبلیغات و اسپانسرها چگونه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این جلسه که متولیان درآمدزایی‬ ‫صداوسیما در حوزه اداری مالی و بازرگانی رسانه ملی حضور داشتند‪ ،‬گفتیم که تبلیغات صداوسیما باید شفافیت‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته آنها هم توضیحاتی داشتند که برای ما کامل نبود و قرار شد باز دوباره جلسه کاملتری با‬ ‫مسئوالن بازرگانی و متولیان امر درآمدزایی صداوسیما بگذاریم‪ ،‬چرا که در توضیحات ارائهشده‪ ،‬سؤاالت جدیدی‬ ‫در ذهن اعضاء پیش میآمد که نیازمند پاسخهای کاملتری است‪.‬‬ ‫مابایدازتعارضهایتبلیغاتیصداوسیمابهنظامجامعشفافیتمالیبرسیم‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اقدامات عینیتری از آنها مطالبه خواهیم کرد یعنی این اقدامات باید شفافیت منابع مالی‪ ،‬درآمدی‬ ‫و عدم ایجاد انحصار و البته برای حوزه بازرگانی هم از بیرون سازمان محدودیتهایی در جذب تبلیغات ایجادشده‬ ‫مخصوصاً توسط یکی دو دستگاه دولتی که آن هم پذیرفته شده نیست‪ .‬ما باید از این تعارضها و تنشها در عرصه‬ ‫تبلیغات به یک نظام جامع شفافیت مالی در ورودیه منابع درآمد تبلیغاتی و در مصارف آنها داشته باشیم‪ ،‬در این‬ ‫بین میتوانیم آنهایی که آگهی سفارش میدهند‪ ،‬چه دولتی و چه اشخاص حقیقی و حقوقی در بستری روشن‬ ‫بشود و در یک سمت دیگری مصارف روشن بشود‪ .‬هنوز آن سؤاالت بنیادین در ذهن اعضای شورا وجود دارد و‬ ‫نیاز به شفافسازی بیشتری است که بنا شد جلسه دیگری برگزار شود‪.‬‬ ‫پولمردمبرایمسابقاتاپلیکیشنیتلویزیونچهمیشود؟‬ ‫وی در پایان پیرامون روشن شدن تکلیف پولی که مردم بابت مسابقات اپلیکیشنی پرداخت کردهاند تأکید کرد‪:‬‬ ‫این موضوع مهمی است که باید گزارش بگیریم واقعاً مسئولین ذیربط در قبال وجوه دریافتی چه پاسخ روشنی‬ ‫دارند و همچنین درباره فرآیند حضور و درآمدهای مجموعه اپلیکیشنها توضیحاتی را ارائه بدهند‪ .‬به چهنحوی این‬ ‫مبالغ هزینه شده و به چهصورتی این درآمدها حاصل میشده‪ ،‬نیازمند سؤاالت جدی است که باز اینها را دعوت‬ ‫میکنیم و جلسهای در آیندهای نهچندان دور خواهیم داشت‪ .‬در این جلسه بیشتر بحثها راجع به دو برنامه (نود‬ ‫و برندهباش) بود که توضیحاتی ارائه شده که برای ما پاسخ کامل و قانعکنندهای نبود و قرار شد یک جلسه تکمیلی‬ ‫راجع به مباحث مالی سازمان صداوسیما برگزار شود‪.‬‬ ‫مسعودکوثریعضوهیئتعلمیدانشگاهتهران‪:‬‬ ‫صدا و سی﹝ا در تله اسپانسرها و تبلی︽ات‬ ‫جیب مخاطبان به حساب مخابرات‪ ،‬وزارت ارتباطات و صداوسیما واریز میشود یا‬ ‫سایر اسپانسرهایی که سبب شده بسیاری از شبکهها به وضع نامناسبی به تبلیغات‬ ‫بپردازند‪ ،‬باشــد‪ .‬به گونهای که زمانهای طالیی شبکه را کام ً‬ ‫ال در خدمت تبلیغات‬ ‫تجاری قرار دهند‪ .‬من فکر میکنم این تعارض خیلی زودتر از اینها حداقل از دو دهه‬ ‫پیش در صداوسیما شروع شده ولی تا به حال آنقدر صریح خودش را نشان نداده بود‪.‬‬ ‫در هیچکجای دنیا به این شکل از اپلیکیشنها و پیامک‪ ،‬درآمدزایی‬ ‫نمیشود‬ ‫این اســتاد ارتباطات تأکید کرد‪ :‬به نظرم میرســد این سرنوشتی بود که از پیش‬ ‫میتوانست تعیین کرد و طبیعتاً مخاطب در مواجهه با شبکههای تلویزیون‪ ،‬آزرده‬ ‫میشود از فقدان کیفیت و بیمحتوایی و یکجا هم یک نوع «بختآزمایی» را شاهد‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا به این شکل کسب درآمد از پیامک‪ ،‬پهنای‬ ‫باند و اپلیکیشنها رایج نیست‪ .‬من فکر میکنم صداوسیما در این زمینه خیلی آسیب‬ ‫دیدهتر از سازمانهای رادیو تلویزیونی دیگر نقاط جهان است‪.‬‬ ‫یا شبکهها تعﻄیل شوند یا برنامهها محدود و یا فکری به حال بودجه شود‬ ‫کوثری با اشاره به اینکه یا شبکهها تعطیل شوند یا برنامهها محدود و یا اینکه بودجه‬ ‫صداوسیما تأمین شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید دوباره مدل صداوسیما مورد بازنگری‬ ‫قرار بگیرد؛ به هر حال یا شبکهها تعطیل و یا برنامهها محدود بشوند تا به این واسطه‬ ‫کیفیتشان باال برود‪ .‬یا بودجه صداوسیما تأمین شود و یا در واقع شبکههای رقیب‬ ‫نیمهخصوصی یا نیمه دولتی بوجود بیایند که بتوان با یک مدل بهتری‪ ،‬تولید برنامه‬ ‫کرد‪ .‬با این شیوه روز به روز وضع بدتر خواهد شد و این خیلی تابع خواست مدیران‬ ‫صداوســیما هم نیست‪ .‬این مدلی است که در صداوسیما بوجود آمده و هر مدیری‬ ‫هم جلوی آن بایســتد نمیتواند مقاومت کند‪ .‬چون کار از ریشــه ایراد دارد و این‬ ‫مدل بایستی از ابتدا مورد بازرسی قرار بگیرد‪ .‬اگر قرار است صداوسیما با یک بودجه‬ ‫مشخصی کار کند و نه بیشتر از آن‪ ،‬باید خودش را در معرض خانه تکانی قرار بدهد‪.‬‬ ‫کارکنان اضافی تعدیل شود و به صورت یک سازمان چابک دربیاید‪.‬‬ ‫عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانبااشارهبهاینکهگونههایتبلیغدرتلویزیونومواجهه‬ ‫با اسپانسرها توسط صداوسیما رویه غلطی است که اگر جلوی آن گرفته نشود روز‬ ‫به روز وضعیت بدتری را شــاهد خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر قرار باشد صداوسیما فیلم‬ ‫و محتوای خوب تولید کند باید این فیلم و محتوای خوب به رقابت گذاشته شود‪.‬‬ ‫بنابراین به نظرمن این چیزی است که الجرم پیش خواهد آمد‪ ،‬امروز بحث پیامک‬ ‫را مسئوالن کشور مطرح کردند و فردا چالش شیوههای دیگر رفتارهای اسپانسرهای‬ ‫تلویزیونی طرح بحث خواهد شد‪ .‬در شبکهها چه از طریق آگهیهای بازرگانی و چه‬ ‫درقالببرنامهها‪،‬کاالها‪،‬اپلیکیشنهاوشرکتهایتجاریاقدامبهتبلیغاتتلویزیونی‬ ‫میکنند و فقط موضوع پیامک نیست‪ .‬دیگر شیوههای اسپانسرها هم مطلوب نیست‪.‬‬ ‫بنابراین این رویه نیاز به یک جراحی دارد و همه ســر آن توافق کنند؛ یعنی یک‬ ‫بار دیگر مدل صداوســیما در مجلس‪ ،‬نهادهای مرتبط و خصوصاً شورای نظارت بر‬ ‫صداوسیما به بحث گذاشته شود‪ .‬این مدل درست شود تا بتواند با اهداف جمهوری‬ ‫اسالمی همخوانی داشته باشد‪ .‬در غیر این صورت روز به روز این وضع بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫نسلجدیدبرنامهسازانراتربیتنکردیم!‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که چرا تلویزیون با ســریالها و برنامههای بیمحتوا‪،‬‬ ‫کسلآور و کپیبرداری شده‪ ،‬هیچ خوراکی برای مخاطب ندارد و آنقدر هم وابسته‬ ‫سلبریتیهاست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬چند چیز نشانههای این بحران است یکی کاهش‬ ‫کیفیت‪ ،‬تقلید از شــبکههای خارجی و دیگری استفاده از سلبریتیها به صورت نا‬ ‫به هنگام اســت‪ .‬اینها نشانههای آن بحران هستند یعنی خودشان علت نیستند‪.‬‬ ‫نشانههای یک بحرانی هستند که در صداوسیما وجود دارد و کسی به صورت جدی‬ ‫به آن نمیپردازد‪ .‬من به نظرمن نسل جدید برنامهسازان را تربیت نکردیم‪ .‬نسبت به‬ ‫ســه دو دهه قبل ترکیه‪ ،‬کره جنوبی از ما خیلی عقبتر بودند به سرعت توانستند‬ ‫توانایی برنامهسازیشان را تقویت کنیم و ما در وجوه مختلف برنامهسازی ضعیفتر‬ ‫شدیم‪ .‬این رویه باید اصالح بشود و ما بتوانیم برنامهسازان خوبی تربیت کنیم‪.‬‬ ‫بحران برنامهسازی یک بحران جدی است‬ ‫کوثری در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬بیکاربرد بودن و بیمحتوا بودن برنامهها برمیگردد‬ ‫به اینکه همیشــه برنامهسازی و سریالسازی به واسطه عده محدود و یکسانی انجام‬ ‫میشود‪ .‬در واقع هیچکس نتوانسته این قفل را بشکند؛ بنابراین دامنه رقابت و تولید را‬ ‫افزایش بدهد‪ .‬متأسفانه هر مدیری هم که به صداوسیما آمده تسلیم این دایره بسته شده‬ ‫است و همچنان این اتفاق ادامه دارد‪ .‬حتی توسل به حوزه علمیه و تشکیل دفترهای‬ ‫مشترک هم نتوانست این مسئله را حل کند تا حداقل از آن طریق محتوای درست و‬ ‫بهتر برای ساخت سریالهای بهتر یا برنامهها و مسائل دیگر بوجود بیاید‪ .‬بنابراین بحران‬ ‫برنامهسازی یک بحران جدی است که زوایای مختف آن باید مورد بررسی و اصالح قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬عالوه بر آن اشاره کردم که غیررقابتی بودن صدا وسیما‪ ،‬بزرگ بودن و نفس گیر‬ ‫بودن رسانهملی از جمله مسائلی است که وجود دارد و باید برای آن واقعاً فکری شود‪.‬‬
‫جنجال تازه تلویزیون با زوج اینفلوئنسر در برنامه «هزار راه نرفته»‬ ‫پنجمین قسمت از سری تازه برنامه «هزار‬ ‫راه نرفته»‪ ،‬بازیچه یک زوج اینفلوئنسر قرار‬ ‫گرفت که مدعی بودند از زندگی گذشــته‬ ‫خود توبه و راهی تازه را آغاز کردهاند‪ .‬پس از‬ ‫اتفاقات حاشیهساز شبکه سه که از نابسامانی‬ ‫در مدیریت و برنامهریزی ســازمان صدا و‬ ‫سیما حکایت دارد‪ ،‬اینبار سوتی برنامه «هزار‬ ‫راه نرفته» که از شبکه دو روی آنتن میرود‪،‬‬ ‫موضوع داغ فضای مجازی شــده اســت‪.‬‬ ‫پنجمین قسمت این برنامه‪ ،‬شاهد نمایشی‬ ‫از یک زوج جوان بود که ادعا میکردند توبه‬ ‫کردهوزندگیگذشتهشانراکنارگذاشتهاند؛‬ ‫اینفلوئنسرهاییکهحاالمتهمنداینبرنامهرا‬ ‫محملیبرایتبلیغبیشترصفحهخودکردند‬ ‫و همه از جمله تماشــاگران تلویزیون را به‬ ‫بازی گرفتند‪ .‬اینکه یک زوج‪ ،‬زندگی مورد‬ ‫عالقهخودراانتخابکنند‪،‬مسئلهایعمومی‬ ‫نیست و به خودشان ربط دارد‪ ،‬اما وقتی این‬ ‫دو جوان‪ ،‬بهراحتی بتوانند یک رسانه بزرگ‬ ‫را گول بزنند‪ ،‬مسئلهای است که به مدیران‬ ‫و مسووالن صدا و سیما ربط پیدا میکند و‬ ‫عمومیتمییابد‪.‬‬ ‫عادت تکراری؛ دعوت از مهمانهای‬ ‫بی ربﻂ‬ ‫تلویزیون فرصتی برای شهرت! این واقعیتی‬ ‫غیر قابل کتمان اســت‪ .‬این دختر و پســر‬ ‫جوان اولینهایی نیستند که فرصت یافتند‬ ‫تا روی آنتن زنــده از خود هویتی متفاوت‬ ‫از واقعیتشان را بســازند‪.‬برنامههای سوژه‬ ‫محوری که از دل ســوژههای شــبکههای‬ ‫اجتماعیمیخواهنددستبهانتخابمهمان‬ ‫بزنند‪ ،‬به شدت در معرض مهمانهای فیک‬ ‫و قهرمانهای غیر واقعی هستند‪ .‬آنچه درباره‬ ‫زوج جوان برنامه هزار راه نرفته افتاد و سبب‬ ‫شد از مژده لواسانی تا سید محمود رضوی به‬ ‫مدیران شبکه ‪ ۲‬حمله کنند و مثال محمود‬ ‫رضوی خواهان برکناری مرتضی میرباقری‬ ‫معاون سیما شــود‪ ،‬حاصل نگاه سطحی و‬ ‫هیجان زده در انتخاب این مهمانهاســت‪.‬‬ ‫پیش از این هم تلویزیون نشــان داده است‬ ‫در خیلی از برنامههایش منطقی برای دعوت‬ ‫‪۳‬‬ ‫تلویزیون در دام اینستاگرام!‬ ‫از مهمانان ندارد و بیشتر بر اثر هیجان زدگی‬ ‫عملی میکند‪ .‬ماه رمضان هم اتفاقا اوج این‬ ‫دست اشتباهات است‪ .‬هنوز یک جست و‬ ‫جوی ساده نشان میدهد که یک مدل وقتی‬ ‫به برنامه ماه عسل آمد ‪ ،‬چه جنجالی به پا‬ ‫ساخت‪ .‬وقتی موضوع بررسی شد و احسان‬ ‫علیخانی توبیخ‪ ،‬مشخص شد مهمان اصلی‬ ‫برنامه نیامده بوده و آنها دنبال یک مهمان‬ ‫می گشتند و خیلی شتاب زده فردی را به‬ ‫اســم پوزر آورده اند که در حقیقت کارش‬ ‫مدلینگ عروس بوده‪ .‬او تمام پســتهای‬ ‫اینســتاگرامیاش را پاک کرد و در برنامه‬ ‫خیلی پوشیده نشســت‪.‬بعد از آن برنامه و‬ ‫جنجالهایش کارش به دادگاه رســید اما‬ ‫مســئله اعتباری بود که از رسانه ملی رفته‬ ‫بود‪.‬اما آیا آن تنها اشتباه برنامه علیخانی بود؟‬ ‫نه! کسی که همین سال قبل ادعای ساخت‬ ‫دارویی خاص برای نوعی بیماری کرده بود و‬ ‫بعدا مشخص شد اصال چنین چیزی صحت‬ ‫ندارد و وزارت بهداشت مدعی شد این دارو‬ ‫باعث تشــدید بیماری آن گروه از بیماران‬ ‫خاص میشود فقط گوشهای از این هیجان‬ ‫زدگی در انتخاب سوژهاست‪.‬‬ ‫وقتی رشیدپور در دام افتاد!‬ ‫مروری بر تاریخچه اتفاقات ایندستی نشان‬ ‫میدهد تنها اشتباه از علیخانی نبوده است‪.‬‬ ‫رضا رشیدپور هم کم از این گافها نداده است‪.‬‬ ‫او یکبار با دعوت از نابغه خردسال قالبی سوژه‬ ‫شد و باری دیگر ادیب فیلسوفی که آورده بود‬ ‫و برایش اشعاری در حد مثنوی میخواند‪،‬‬ ‫حاشیه آفرید‪ .‬او بعدها ادعای داشتن ارتباط‬ ‫با ماورا الطبیعه کرد و این ادعاهایش سبب‬ ‫شد بازداشت شود تا بسیاری به رسانه ملی‬ ‫ایراد بگیرند که چرا بی هیچ فیلتری آنتنش‬ ‫رسیده در اختیار مجنونی که ادعای عرفانی‬ ‫قالبیمیکند‪.‬‬ ‫شاهکاریعنیعلیضیا!‬ ‫وقتی صحبت از مهمان اشتباهی میشود‪،‬‬ ‫علــی ضیا در راس قرار میگیــرد‪ .‬از روزی‬ ‫که روبروی زوجی نشســت که با هیجان‬ ‫درباره کتک زدن زن توسط همسر ‪ ،‬آن هم‬ ‫یﮑشنﺒــــــه ‪ 22‬اردیﺒﻬشﺖماه‪ 1398‬سالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره‪1080‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادﯾو و تﻠوﯾﺰﯾون‬ ‫اخبار‬ ‫روبروی فرزندان میگفتند و به کلی فضای‬ ‫جامعه را ملتهب کردند و دایره انتقادات تا‬ ‫مجلس کشیده شــد و ته قصه این بود که‬ ‫زوجی احتماال به قصد دیده شدن در فضایی‬ ‫هیجانی چنین روایتهــای تلخی را روی‬ ‫آنتن نهادینه کردند تــا نمونه دیگری که‬ ‫در دل گرانیهــای دالر رخ داد‪ .‬پــدری که‬ ‫با حرفهایش علیه دالالن دالر شــد سوژه‬ ‫رسانهها و یک قهرمان و گفت فرزند بیمار‬ ‫مبتال به سرطان دارد‪.‬‬ ‫او روی آنتــن زنده برنامه علی ضیا از مردم‬ ‫اشــک گرفت و بعد در فاصلهای کوتاه یک‬ ‫میلیارد تومان کمکهای نقدی جمع کرد‬ ‫که بخشی از این پول را برداشته بود و بعد‬ ‫که مشخص شد ادعاهایش دروغند‪ ،‬حساب‬ ‫بانکی اش مسدود شد و رسوایی بزرگی شد‬ ‫برای این دست دعوت از مهمانان در رسانه‬ ‫ملی‪.‬‬ ‫آن زمان شــورای نظارت بر صدا و ســیما‬ ‫تذکری جدی داد به برنامه ســازان تا برای‬ ‫دعوت از مهمانان عادی شان کمی دقت و‬ ‫مطالعه کنند اما اتفاق هزار راه نرفته نشان‬ ‫میدهد همچنان در رسانه ملی تنها فیلتر‬ ‫دعوت از مهمانان لیستی نانوشته است که‬ ‫خود عوامل حراســت دارنــد و اجازه رفتن‬ ‫گروهی روی آنتن را به دالیلی که خودشان‬ ‫تنها میدانند و اعالم نمیکنند‪ ،‬نمیدهند‪.‬‬ ‫چﻄوراینگونهمیشود؟‬ ‫فصــل جدید «هزار راه نرفتــه» که در ماه‬ ‫رمضان‪ ،‬ساعتی قبل از افطار پخش میشود‪،‬‬ ‫مدعی است به طرح و بررسی مسائل مربوط‬ ‫به خانــواده میپــردازد و هدفش تقویت‬ ‫صداقت‪ ،‬صمیمیت‪ ،‬تحکیم و الگو ســازی‬ ‫در امر ازدواج اســت‪ .‬اما آنچه در پنجمین‬ ‫قسمت این برنامه روی آنتن رفت‪ ،‬به ادعای‬ ‫منتقدانی چــون روزنامه جوان ملغمهای از‬ ‫دورویــی‪ ،‬دروغ‪ ،‬نیرنگ و تمســخر بود که‬ ‫نتیجهای جز ضربــه زدن به دین و اعتقاد‬ ‫مردم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اینکه یک زوج اینفلوئنســر در برنامهای‬ ‫سراسری اعالم کنند از زندگی گذشته خود‬ ‫توبه و راهی تازه برای زندگی انتخاب کردهاند‬ ‫و ساعتی بعد فیلمی از حضورشان در یک‬ ‫پارتی شــبانه و مختلط را در اینستاگرام‬ ‫پخش کنند‪ ،‬چالشی بزرگ برایبرنامهریزان‬ ‫و سیاستگذاران صدا و سیماست‪ .‬چالشی‬ ‫که اینبار اتفاقا متحدان همیشگی سیما‬ ‫به ســادگی از کنــار آن نمیگذرند‪ .‬اگر‬ ‫تهیهکننده‪ ،‬سردبیر و مشاوران برنامه «هزار‬ ‫راه نرفته»‪ ،‬قبل از آنکه تریبون شبکه دو را‬ ‫به دست این زوج بدهند‪ ،‬یک سر به صفحه‬ ‫اینستاگرامشان میزدند‪ ،‬به شهادت همه‬ ‫پســتهای موجود‪ ،‬میدیدند آن دو هیچ‬ ‫تغییری در شیوه زندگی خودشان ندادهاند و‬ ‫همچنان به همان راه گذشته وفادار هستند‪.‬‬ ‫رسانه ملی که همه فکر و ذکرش اینروزها‬ ‫نگاه انتفاعی برای کســب درآمد است و به‬ ‫قول مدیر روابط عمومی ســیما به دنبال‬ ‫سلبریتیها میرود تا ارزش افزوده نسبت به‬ ‫داشتههای سیما بیفزایند ‪ ،‬رسانه ملی که در‬ ‫مسیر جذب مخاطب و هیجانهای التهابی‬ ‫شبکههای اجتماعی برای در اختیار گذاشتن‬ ‫آنتن به افراد ناشناس برای مجموعه خود ‪،‬‬ ‫فیلتری ندارد و هر بار اینگونه آسیب میبیند‬ ‫و درس عبرتی نمیگیرد‪ ،‬بی تردید باید با‬ ‫چنین هجمهای روبرو شود و حاال مدیران‬ ‫ارشدش اینبار متهم به از کار افتادگی و قرار‬ ‫دادن آنتن سیما روی اتوپایلوت شوند‪ .‬همان‬ ‫طور که محمود رضوی در نکوهش میرباقری‬ ‫نوشته و او را متهم به ول کردن رسانه ملی‬ ‫کرده است!‬ ‫به راستی چه در این روزها چه سیاستی‬ ‫پشــت این برنامه و رسانه ملی است که‬ ‫باعث تعجب مخاطبین خود شده است‪.‬‬ ‫گویا تهاجم فرهنگی به رســانه ملی نیز‬ ‫رســوخ کرده است‪ ،‬هرچند دیگر عادت‬ ‫کردهایــم به حضور افــراد اینچنین در‬ ‫رســانه ملی! اگر یک بار مدیر شــبکه‬ ‫و حتی باالتر از آن برکنار شــوند قطعا‬ ‫دیگر شــاهد اینگونه اشتباهات سهوی‬ ‫یاعمدی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫نگاهی به سیر نزولی برنامهسازی مذهبی در تلویزیون‬ ‫از دانﺸگاه تا مﻬﺪﮐودك!‬ ‫ﻓاﻃمهﭘاقﻠﻌهنﮋاد‬ ‫سحر و افطار‪ ،‬دو باکس ویژه تلویزیون برای یافتن مخاطب بیشتر و نمایش‬ ‫توانمندی رسانه ملی در خاصترین ایام سال یعنی ماه مبارک رمضان است؛‬ ‫این نگاه ویژه تقریبا از دهه ‪ ۸۰‬و تغییر نگرش به رسانه ملی برای ایام خاص‬ ‫مانند رمضان و محرم رخ داد‪ ...‬در سالهای جنگ که تصمیمسازان‪ ،‬تلویزیون‬ ‫را جعبــه جادویی ایدئولوژیک میدیدند‪ ،‬تلویزیون فقط برای رســیدن به‬ ‫تعالی و انتشــار اخبار سیاسی بود‪ .‬یعنی یا آقای حسینی اخالق در خانواده‬ ‫میگفت‪ ،‬یا آقای قرائتی پند قرآنی داشتند‪ .‬گاهی دوربین در اختیار سروش‬ ‫بود و گاهی ســخنرانیهای حجازی پخش میشد‪ .‬ســریالهای آن دوران‬ ‫هم میشد «ســربداران» «گرگ ها» و «بوعلی سینا» یا اگر قرار بود کمی‬ ‫سرگرمکنندهتر باشد «سلطان و شبان» پخش میشد‪ .‬محتوا کم بود اما سعی‬ ‫شده بود محتوای فاخر باشد‪ .‬کلی تلهتئاتر از رحمانیان و عمرانی و بقیه پخش‬ ‫میشد اما وجه سرگرمی اصال در کار نبود‪ .‬در اواخر دهه ‪ ۷۰‬اما نوبت مخاطب‬ ‫عام بود‪ .‬رویکرد ســرگرمی و آموزش هم به کارویژههای رسانه ملی افزوده‬ ‫شــد‪ .‬در سالهایی که رسانه ملی همچنان بیرقیب بود و فارسیزبانهای‬ ‫آنسوی آبی رواج نداشتند‪ ،‬مفاهیمی چون خنده‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬غم‪ ،‬عشق و ‪...‬‬ ‫همه آنچه در دهه ‪ ۶۰‬نادیده گرفته میشدند‪ ،‬حتی شهرت‪ ،‬کم کم به آنتن‬ ‫سیما برگشتند‪ .‬در این دوره بود که محرم‪ ،‬رمضان‪ ،‬نوروز‪ ،‬تابستان‪ ،‬زمستان‬ ‫و یلدا به عنوان باکسهای خاص شــناخته شدند و برایشان مدیران سیما‬ ‫شروع به برنامهسازی اختصاصی کردند‪ .‬مثال در ماه رمضان‪ ،‬باکس افطار به‬ ‫عنوان بهترین باکس دورهم نشینی خانوادهها اهمیتی ویژه یافت و باکس‬ ‫ســحر هم قرار بود حال خوب را به روزه داران هدیه کنند‪...‬اواسط دهه ‪۸۰‬‬ ‫بود که این برنامهها با مجریان خود‪ ،‬صاحب شناسنامه شد؛ فرزاد جمشیدی‬ ‫شــد نماد باکس سحر و احسان علیخانی و ماه عسل هم مدل افطار‪ .‬کاظم‬ ‫احمدزاده افطارها صله رحم یاد میداد و انفاق‪ ،‬نظام اســالمی هم صبحها با‬ ‫لحن حماسی از خوبیها میگفت! در همه این سالها برنامهها غیرانتفاعی‬ ‫بودند‪ .‬سیما پولشان را بدون حقههای ستاره مربعی جذب میکرد و برنامهها‬ ‫هم کم کم بین مردم جا باز میکردند‪ .‬عبدالجبار کاکایی و ساعد باقری شاید‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫آغازگر برنامههای تکنفره سحر بودند و علی درستکار هم «این شبها» را‬ ‫برای اخالق روی آنتن داشت و با سیدمهدی طباطبایی و سیدرضی شیرازی و‬ ‫استاد فاطمی نیا برای مخاطب عام و خاص حال خوب طلب میکرد‪...‬‬ ‫حاال اما انگار روزگار طوری دیگر چرخیده‪ .‬نگاه مدیران جوان سیما به کلی‬ ‫عوض شده است‪ .‬حاال عصر‪ ،‬عصر ستاره مربعهاست‪ .‬عصر پول در آوردن از‬ ‫آنتن‪ .‬برای کسب درآمد هم دیگر نیازی به درستکار و کاکایی و جمشیدی‬ ‫نیست؛ «سلبریتی» نیاز است! اینگونه میشود که گلزار‪ ،‬گودرزی‪ ،‬دانایی و‬ ‫بنیامین میشوند ستارههای آنتن! انتخابی که اعتراضات را به جایی میرساند‬ ‫که با دستوری از باال نه فقط شبکه ‪ ۳‬برنامه اختصاصی قبل از افطارش هوا‬ ‫شود که حتی استفاده از این همه ستاره کال با یک دستور به چالش کشیده‬ ‫شود‪ .‬نگاهی به سحرهای تلویزیون بیاندازیم؛ شبکه یک مانند تمام سالهای‬ ‫بدون فرزاد جمشیدی‪ ،‬همان برنامه او را کپی میکنند و بدون قوت اجرای او‪،‬‬ ‫هر آنچه ‪۱۰‬سال پیش پخش میشد را پخش میکنند‪ ،‬بدون حتی یک آیتم‬ ‫جدید؛ «آواز خوانی استاد کریمخانی‪ ،‬یک گفتگوی تخت با یک روحانی و یا‬ ‫کارشناس مذهبی که خیلی هم شیرین نباشد‪ ،‬مهم نیست‪ ،‬قطعه وصیتنامه‬ ‫شــهدا‪ ،‬کمی دعا و مناجات و حاج منصــور و‪ »...‬تمام! با یک تفاوت بزرگ؛‬ ‫مجری محبوب ســحرهای دهه ‪ ۸۰‬خودش همه اینها بود و دل مخاطب را‬ ‫میبرد و حاال مجریهای سحر برای خواندن یک شعر هشت بیتی هم کاغذ‬ ‫از دستشان جدا نمیشود! حال باقی شبکهها از شبکه ملی یا همان شبکه یک‬ ‫هم بدتر است‪ ،‬شبکه دو که کال تکلیفش روشن است و بود و نبودش خیلی‬ ‫تفاوتی ندارد‪ ،‬شبکه سه هم مجری «سمت خدا» را به سحرها آورده و همه‬ ‫چیز از قبل مشخص است با این انتخاب‪ ،‬شبکه پویا هم با حضور برادر یک‬ ‫مجری محبوب‪ ،‬سحرها را قرار است برای بچه ها شیرین کند اما گاه تلخ و گاه‬ ‫شدیدا بی مزه شده این برنامه و آیتمها و مجریانش‪...‬تنها برگ برنده سحرهای‬ ‫تلویزیون‪ ،‬بازگشت ساعد باقری به سحرهای شبکه چهار است که شاید اصال‬ ‫برنامهاش دیده نشود به خاطر شبکهای که برنامه را روی آنتن میبرد‪.‬‬ ‫امســال تلویزیون در یک برنامه ریــزی(!؟) هماهنگ برای افطار هم برنامه‬ ‫خاصی ندارد؛ افطاری که دســت بر قضا‪ ،‬پول هم دارد و اسپانسرها برایش‬ ‫صف میکشند‪ .‬همان موضوعی که باعث شد مدیر جوان و جنجالی شبکه‬ ‫ســه‪« ،‬بنیامین» را برای ســفرههای افطار مردم دعوت کند که خب نشد!‬ ‫نشد تا تبدیل دانشگاه تلویزیون به مهد کودک کمی به تعویق بیافتد! نشد‬ ‫تا این شبکه اصال برنامهای برای افطار نداشته باشد؛ نشد تا مشخص شود اگر‬ ‫شخصهاراازتلویزیونبگیریم‪،‬چیزیبرایشنمیماند‪.‬یعنیاحسانعلیخانی‬ ‫که برود «ماه عسل» تعطیل میشود‪ ،‬فرزاد جمشیدی و علی درستکار بروند‪،‬‬ ‫برنامهها یا تعطیل میشــود و یا در نهایت کپی دست چندمی از آن قبلی‪،‬‬ ‫روی آنتن میرود‪ .‬آنها کارشان را بلد بودند‪ ،‬دانش آموخته معارف بودند و در‬ ‫صداوسیما ریشه داشتند اما اینها از بد حادثه مهمان سحر و افطار میشوند‪...‬‬ ‫این میشود که شبکه دو قبل از افطار‪ ،‬مهمانان عجیبی دارد که با هیچ ماست‬ ‫و مالهای نمیشود آن را ماستمالی کرد! صدالبته که باید این اتفاقات رخ بدهد‬ ‫تا معلوم شود صداوسیما در‪4۰‬سالگی انقالب‪ ،‬دستهایش خالی تر از همیشه‬ ‫است‪ ،‬خالی از تهیهکنندههای خوش ذوق هنرمندی که دین و معارف اسالمی‬ ‫و ماه مبارک را بشناسند و برایش تدارک درست ببینند‪.‬‬ ‫صداوسیما که قرار بود دانشگاه انسانسازی باشد در گذر این سالها اگرچه‬ ‫ابتدا با هدف جذب مخاطب بیشتر‪ ،‬سعی کرده بود پیامهایش فراگیرتر شود‬ ‫اما حاال در خطر افتادن به تور ســطحینگری است‪ .‬شیوهای که منتقدان‬ ‫جدی تلویزیون به آن میگویند ابتذال! این مسیر از حذف چهرههای کاربلد‬ ‫و کارکشته رسیده به گلزار و بنیامین‪ ...‬رسانهای که ساالنه با هزارها میلیارد‬ ‫تومان بودجه و درآمد بازرگانی هم جمع نمیشود و مدام پر شده از برنامههای‬ ‫مشارکتی‪ .‬برنامههایی که حاال تا پای سفره سحر و افطار هم پیش رفتهاند‬ ‫و بــه وقت انتقاد‪ ،‬باکس توصیههای مذهبی چهرههای دینی هم ناگهان از‬ ‫کنداکتور حذف میشود! جشنهای رمضانی هم رسید به مجریان دست دوم‬ ‫و بازیگرانی که تجربه اجرا ندارند اما «سلبریتی» هستند و ظاهرا مردم پسند!‬ ‫اگرچه پول این برنامههای افطاری جشن و جشنواره را هم نهادهای دیگر‬ ‫میدهند تا همچنان در بر همان پاشنه بچرخد؛ اسپانسرها برای تلویزیون‬ ‫تصمیم میگیرند! آیا به راستی مسیری که این روزها سیمای ملی در پیش‬ ‫گرفته همان مسیر دانشگاه انسانسازی است که سالها پیش شعار آرمانیمان‬ ‫بود یا روز به روز در راه رسیدن به مهد کودکی برای شادی و خنده سریعتر‬ ‫گام بر میدارد؟‬ ‫«دلصدا» متوقف شد‬ ‫برنامه موسیقایی «دلصدا» که با اجرای کامران تفتی از شبکه پنج سیما‬ ‫روی آنتن می رفت در ماه رمضان پخش نمیشود و با یک ویژه برنامه برای‬ ‫عید فطر برمیگردد‪ .‬برنامه موسیقایی «دلصدا» که با اجرای کامران تفتی‬ ‫از شبکه پنج سیما روی آنتن میرفت در ماه رمضان پخش نمیشود ولی‬ ‫در عید فطر با یک ویژه برنامه برمیگردد‪ .‬گروه تولید در حال آماده سازی‬ ‫این ویژه برنامه هســتند و پس از آن هم برنامه جمعه ها به طور هفتگی‬ ‫از شبکه پنج پخش میشود‪ .‬برنامه ترکیبی «دلصدا» با موضوع موسیقی‬ ‫شامل آیتم های گفتگو با هنرمندان در استودیو‪ ،‬اخبار و حواشی هفته‪،‬‬ ‫آیتم های موضوعی و‪ ...‬اســت‪ .‬میثم محمدحسنی تهیه کننده «دلصدا»‬ ‫است و بهمن بابازاده نیز به عنوان سردبیر در این برنامه حضور دارد‪.‬‬ ‫مینو غزنوی دوبلور پیشکسوت تلویزیون‬ ‫دوبله یانگوم بهترین کارم بود‬ ‫دوبلور پیشکســوت تلویزیون گفت‪ :‬حدود دو سالی است که به تدریس‬ ‫مشغول هستم و در کالسهایم گویندگی را تعلیم میدهم‪ .‬معتقدم این‬ ‫حرفه باید با افرادی که استعداد و صدای خوبی دارند‪ ،‬ادامه پیدا کند‪ .‬به‬ ‫گزارش هنرمند به نقل از فارس‪« :‬مینو غزنوی» دوبلور سینما و تلویزیون‬ ‫با اشــاره به بهترین و تاثیرگذارترین شخصیتی که به جای آن حرف زده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬آنقدر شخصیتهایی که دوبله کردم زیاد هستند و همهشان‬ ‫را هم دوســت دارم که به ســختی میتوانم بهترینش را انتخاب کنم‬ ‫اما از میان آنها فکر میکنم شــخصیت «یانگوم» در سریال «جواهری‬ ‫در قصر» یکی از بهترین کارهایم بود که ماندگار شــد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همیشه برای اجرای هر کاری توان و انرژی مضاعفی میگذارم و سعی‬ ‫میکنم هــر کاری را به بهترین نحوش انجام دهم و ســعی میکنم‬ ‫خودم را به جای هنرپیشــه آن سریال گذاشته و کاملا درکش کنم و‬ ‫بعد دوبلهاش کنم‪ .‬همیشه این را گفتهام که مردم باید درباره کارهای‬ ‫مــا نظر بدهند‪ .‬این دوبلــور درباره آموزش هنــر دوبله به هنرجو و‬ ‫عالقهمندان این هنر نیز گفت‪ :‬حدود دو ســالی اســت که به تدریس‬ ‫مشــغول هستم و در کالسهایم گویندههایی را تعلیم میدهم‪ .‬به هر‬ ‫حال باید این حرفه با افرادی که استعداد و صدای خوبی دارند ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه باید برای ماندگاری دوبله چه کار کرد گفت‪:‬‬ ‫صدا باید از اول تاثیرگذار باشــد و شرکت در هیچ کالسی نمیتواند صدا‬ ‫را مانــدگار و تاثیرگذار کند‪ .‬عالقهمندان به این حرفه باید گویندگی یاد‬ ‫بگیرند و آنقدر که گویندگی مهم است‪ ،‬صدا مهم نیست و عالقهمندان‬ ‫این حرفه بهتر اســت که ابتدا گویندگی را به خوبی یاد بگیرند و بعد‬ ‫در خــالل آن میتوانند صدا را تحت تاثیر قــرار دهند‪ .‬غزنوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دوبله هم مثل همه آموزشها سلســله مراتب دارد و باید در کنار‬ ‫بزرگترهای این حرفه به آموزش آن مشــغول شده و بعد تجربه کسب‬ ‫کنند‪ .‬عالقهمندان به دوبله نباید به محض اینکه توانستند حرف بزنن‪،‬‬ ‫فکر کنند حتما دوبلور خوبی شــدهاند و این تفکر درست نیست‪ .‬آنها‬ ‫باید تمرین و ممارست داشــته باشند و بیشتر یاد بگیرند‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکه چرا فیلمها و ســریالهایی که دوبله میشــود مثل گذشــته با‬ ‫کیفیت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به این دلیل که کیفیت فیلمها مثل قبل نیست‬ ‫و نباید انتظار ویژهای از دوبلورهای جدید که تازه وارد کار شدند‪ ،‬داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به هر حال ما در سالهای گذشته بسیاری از دوبلورهای خوب و‬ ‫پیشکســوتمان را از دست دادیم و باید افرادی را تربیت کنیم که بتوانند‬ ‫هنر دوبله را پیش ببرند‪.‬‬
‫رمضانعلیحیدری‌خلیلیمعاونتوسعهمدیریتومنابعسازمانسینمایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‌یکشنبــــــه ‪ 22‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1080‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫ورود تجهیزات جنگی به آبادان تنها برای‬ ‫ساختفیلماست‬ ‫فرماندار آبادان گفت‪ :‬ورود تجهیزات جنگی به آبادان تنها برای ساخت فیلم‬ ‫است‪ .‬زین العابدین موسوی با اشاره به انتشار تصاویری در فضای مجازی‬ ‫مبنی بر ورود تانک و تجهیزات جنگی به آبادان اظهار کرد‪ :‬این تجهیزات تنها‬ ‫برای ساخت فیلم به آبادان منتقل شده و سایر خبرهای غیر رسمی عاری از‬ ‫صحت است‪ .‬از پیش از ظهر دیروز ویدیوئی از ورود تجهیزات جنگی از جمله‬ ‫تانک نفربر به آبادان در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های را نیز از‬ ‫سوی کاربران در پی داشت‪.‬‬ ‫رابرت دنیرو با مورگان فریمن و تامی لی جونز‬ ‫در «مسیر بازگشت»‬ ‫رابرت دنیرو‪ ،‬مورگان فریمن و تامی لی جونز سه بازیگر مشهور سینما با هم‬ ‫در یک فیلم کمدی اکشن همراه می‌شوند‪ .‬اسطوره‌های سینما رابرت دنیرو‪،‬‬ ‫تامی لی جونز و مورگان فریمن در یک کمدی اکشن به نام «مسیر بازگشت»‬ ‫به کارگردانی جورج گالو جلوی دوربین می‌روند‪ .‬در این فیلم رابرت دنیرو‬ ‫نقش شخصیت مکس باربر را بازی می‌کند‪ ،‬مردی که مقروض یک رئیس‬ ‫گروه خالفکاری با نقش‌آفرینی فریمن است و با استفاده از دوک مونتانا (با‬ ‫بازی جونز) بازیگر و کابوی افسرده و به آخر خط رسیده در یک فیلم وسترن‬ ‫بد با هدف کشتن او طی نخستین روزهای فیلمبرداری می‌خواهد یک حربه‬ ‫کالهبرداری بیمه‌ای درست کند‪ .‬دوک به نحوی در این نقش می‌درخشد‪،‬‬ ‫اشتباه‌های گذشته‌اش را جبران می‌کند و مکس و دیگران را هم در سفر‬ ‫خود همراه می‌کند‪ .‬فیلمنامه این فیلم را جاش پاسنر همراه گالو بر مبنای‬ ‫فیلمی به همین نام محصول دهه‪ ۱۹۷۰‬که هری هورویتز فقید آن را نوشته‬ ‫و کارگردانی کرده بود‪ ،‬نوشته‌اند‪ .‬فیلمبرداری این فیلم از ژوئن در نیومکزیکو‬ ‫آغاز می‌شود‪« .‬استوری بورد میدیا» امتیاز فیلم را در بازار جشنواره فیلم کن‬ ‫در هفته آینده ارائه می‌کند‪ .‬رابطه همکاری دنیرو و گالو به سال‪ ۱۹۸۸‬با فیلم‬ ‫اکشن‪-‬کمدی «فرار نیمه‌شب» برمی‌گردد‪ .‬گالو به عنوان فیلمنامه‌نویس و‬ ‫نقاش شناخته شده است‪ .‬او نویسنده «پسران بد» و ادامه‌های آن بود‪ .‬وی‬ ‫کارگردانی «رز سمی» را با بازی فریمن و جان تراولتا انجام داده که به زودی‬ ‫اکران می‌شود‪ .‬دنیرو و تامی لی جونز پیش از این در فیلم «خانواده» با هم‬ ‫بازی کرده بودند‪ .‬دنیرو با فریمن نیز در فیلم «آخرین وگاس» همراه بود‪.‬‬ ‫بازیگر«گودزیال»به‌عنوان«مادرخوانده»‬ ‫جشنواره کن‪ ۲۰۱۹‬معرفی شد‬ ‫در نوزدهمین سال اهدای جایزه شوپارد در جشنواره فیلم کن ‪ ،۲۰۱۹‬ژانگ‬ ‫زئی این جایزه را به دو برنده جوان امســال اهدا می‌کند‪ .‬جایزه شوپارد که‬ ‫از سوی برند شوپارد ایجاد شده هر سال دو جایزه ویژه به بازیگران در حال‬ ‫ظهور (زن و مرد) اهدا می‌کند‪ .‬برندگان این جایزه را یک گروه کارشناس‬ ‫تعیین می‌کنند تا از دو بازیگر جوان در مسیر کاری‌شان حمایت شود‪ .‬این‬ ‫جایزه از سال ‪ ۲۰۰۱‬ایجاد شده و هر سال در جشنواره فیلم کن توسط یک‬ ‫اهدا کننده که از وی به عنوان «مادر خوانده» یا «پدرخوانده» یاد می‌شود‪،‬‬ ‫اهدا می‌شــود‪ .‬امسال به عنوان مادرخوانده ژانگ این جایزه را به دو بازیگر‬ ‫جوان زن و مرد اهدا می‌کند‪ .‬سال پیش دایان کروگر بازیگر آلمانی اهداکننده‬ ‫این جایزه به جو آلوین و الیزابت دیبیکی بود‪ .‬شارلیز ترون‪ ،‬التون جان‪ ،‬رابرت‬ ‫دنیرو‪ ،‬شان‌پن‪ ،‬کیت بالنشت‪ ،‬جولین مور‪ ،‬جود الو‪ ،‬گوینت پالترو‪ ،‬ژولیت‬ ‫بی نوش و هلن میرن از جمله پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌های پیشین کن‬ ‫بوده‌اند‪ .‬ازرا میلر‪ ،‬شایلین وودلی‪ ،‬لوگان لرمان‪ ،‬جیمز مک‌آووی‪ ،‬جان بویگا‬ ‫و گائل گارســیا برنال از جمله دریافت کنندگان پیشین این جایزه بودند‪.‬‬ ‫ماریون کوتیار ســال ‪ ۲۰۰۴‬این جایزه را دریافت کرد‪ .‬ژانگ ‪ ۴۰‬ساله که‬ ‫برای نقش‌آفرینی در فیلم «ببر خیزان‪ ،‬اژدهای پنهان» شهرت جهانی یافت‬ ‫دومین ارایه‌کننده چینی است که این جایزه را به برندگانش اهدا می‌کند‪.‬‬ ‫گانگ لی در ســال ‪ ۲۰۰۲‬ارائه کننده این جایزه بود‪ .‬ژانگ و گانگ با هم‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۵‬در فیلم «خاطرات یک گیشا» بازی کرده‌بودند‪ .‬در مراسم‬ ‫اهدای این جایزه که در آگورا نزدیک جشنواره برگزار می‌شود‪ ،‬پی‌یر لسکور‬ ‫رئیس جشنواره‪ ،‬تیری فرمو مدیر هنری کن و کارولین شوفل مدیر هنری‬ ‫شوپارد شرکت می‌کنند‪ .‬ژانگ زئی که کارش را با بازیگری در اپرای چینی‬ ‫شروع کرد با کارگردان بزرگی همچون ژانگ ییمو‪ ،‬انگ لی‪ ،‬وونگ کار وای‪،‬‬ ‫چن کایگه‪ ،‬تسوئی هارک‪ ،‬لو یه‪ ،‬سیجون سوزوکی‪ ،‬فنگ شیائوگانگ و راب‬ ‫مارشال کار کرده است‪ .‬وی تاکنون نامزد جوایز پرشماری از جمله سه جایزه‬ ‫بفتا و یک جایزه گلدن گلوب شده‌است‪ .‬ژانگ بازیگر فیلم در دست اکران‬ ‫«گودزیال‪ :‬پادشاه هیوالها» است که از ‪ ۳۱‬ماه می راهی سینماها می‌شود‪.‬‬ ‫راسل کرو وارد دنیای روان‌پریشی شد‬ ‫بازیگر سرشناس نیوزیلندی برنده جایزه اسکار در یک تریلر روان‌شناختی‬ ‫بازی می‌کند‪ .‬فیلم «قاطی کرده» یا «‪ »Unhinged‬به کارگردانی دریک‬ ‫بورت ســازنده «رویاپرداز آمریکایی» بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم کارل‬ ‫الس‌ورث نویســنده «چشــم قرمز» و با بازی راسل کرو ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫کمپانی سازنده فیلم که «سولستیس استودیوز» است و با این فیلم نخستین‬ ‫فیلم بلندش را تولید می‌کند قصد دارد در فصل سوم سال ‪ ۲۰۲۰‬این فیلم‬ ‫را به سینماها ببرد‪ .‬امتیاز پخش فیلم نیز در جشنواره کن و در هفته آینده‬ ‫عرضه می‌شــود‪ .‬فیلم داستان یک سانحه رانندگی معمولی و هر روزی را‬ ‫به هولناک‌ترین سرانجامش می‌رساند‪ .‬این فیلم داستان مادری را تعریف‬ ‫می‌کند که در ترافیک کمی بیش از حد در زمان اشتباه و برای مردی اشتباه‬ ‫(با بازی کرو) بوق می‌زند‪ .‬در ادامه آن مرد کارهایی غیرقابل تصور با این زن‬ ‫و تمام افرادی که می‌شناسد انجام می‌دهد تا کارش را تالفی کند‪ .‬کرو به‬ ‫تازگی بازیگر فیلم «پسر پاک شد» بود‪ .‬این فیلم در ژانر درام به کارگردانی‬ ‫جوئل اجرتون سال ‪ ۲۰۱۸‬از سوی فوکس فیچرز اکران شد‪ .‬لوکاس هجز‪،‬‬ ‫نیکول کیدمن‪ ،‬چری جونز و جوئل اجرتون دیگر بازیگران فیلم بودند‪ .‬وی به‬ ‫زودی با فیلم «داستان واقعی دارو دسته کلی» دیده خواهد شد‪ .‬یک سریال‬ ‫محدود با عنوان «بلندترین صدا» نیز از وی در شــبکه شوتایم روی آنتن‬ ‫می‌رود‪ .‬این سریال ‪ ۸‬قسمتی با تمرکز بر دهه آخر زندگی راجر ایلز رئیس‬ ‫شبکه کابلی فاکس نیوز ساخته شده است‪« .‬سولستیس استودیوز» یک‬ ‫کمپانی مستقل تولید فیلم در لس‌آنجلس است که از اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬کارش را‬ ‫شروع کرده و قصد دارد تا هر سال به تولید ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬فیلم بپردازد و آنها را برای‬ ‫توزیع در اختیار توزیع‌کنندگان بزرگ قرار دهد‪ .‬به طور معمول فیلم‌های این‬ ‫کمپانی با بودجه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیون دالر تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫برگزاریجشنواره‌هاییدرسراسرایرانافزایشهزینهنیست!‬ ‫یگانه قاسمی‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی درباره‬ ‫ویژگی‌های بودجه ‪ ۹۸‬ســازمان سینمایی گفت‪ :‬رقم‬ ‫بودجه‌ای ‪ ۲۱۳‬میلیاردی سینما توانسته به به گونه‌ای‬ ‫برنامه ریزی شود که تمام بخش‌ها مورد توجه باشند و‬ ‫در این راستا اقداماتی حذف‪ ،‬اضافه یا ادامه پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫جدول کلی برنامه و بودجه ســال ‪ ۹۸‬ســازمان امور‬ ‫سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات مرتبط بر اساس‬ ‫مدل بودجه‌ریزی عملیاتی ‪ ۱۵‬اردیبهشت‌ماه اعالم شد‪.‬‬ ‫این جدول که شامل برنامه و بودجه سال ‪ ۹۸‬سازمان‬ ‫سینمایی است توسط مرکز گسترش سینمای مستند‬ ‫و تجربی‪ ،‬بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬مؤسسه سینما شهر‪،‬‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران و خانه سینما به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی سازمان سینمایی و محوریت حمایت از‬ ‫سینمای مستند و انیمیشن‪ ،‬سینمای حرفه‌ای‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرســاخت و سالن نمایش فیلم‪ ،‬فیلم کوتاه و توسعه‬ ‫دانش فیلم‌ســازی و فعالیت‌هــای جمعی و صنفی و‬ ‫رفاهی ســینماگران و سایر فعالیت‌ها که توسط ستاد‬ ‫مرکزی ســازمان اجرا خواهد شد و همچنین فعالیت‬ ‫ردیف ‪ ۴‬در بخش سایر فعالیت‌ها در عرصه حفاظت و‬ ‫غنی‌سازی اسناد و میراث سینمایی کشور که توسط‬ ‫موزه سینما اجرا می‌شــود‪ ،‬همراه با ارائه توضیحاتی‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬اما با این اوصاف در بخش‌هایی از آن‬ ‫همچنــان ابهاماتی وجود دارد و منابع خبری مختلف‬ ‫برداشت‌های متفاوتی از این جداول داشته‌اند‪ .‬بر همین‬ ‫اســاس با رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توســعه‬ ‫مدیریت و منابع سازمان سینمایی که مسئولیت انجام‬ ‫و تهیه این برنامه را بر عهده داشــته انجام داده است‪.‬‬ ‫این مدیر سینمایی در این نشست به برنامه‌های کالن‬ ‫سازمان سینمایی و وزارت ارشاد‪ ،‬تغییرات اعمال شده‬ ‫در جداول عملکردی سازمان سینمایی و ‪ ...‬اشاره کرد‬ ‫که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید‪:‬‬ ‫رمضانعلی حیدری خلیلی در ابتدای صحبت‌های خود‪،‬‬ ‫انتشار برنامه و بودجه سازمان سینمایی و عملکرد آن‬ ‫و ســایر اقدامات محوری که در راستای کالن برنامه‬ ‫شفاف ســازی وزارت ارشاد اســت را به نفع سازمان‬ ‫سینمایی و سینمای کشور و حق طبیعی برای فعاالن‬ ‫و دســت اندرکاران سینما که نقش اصلی را در تولید‪،‬‬ ‫عرضه و نمایش و ســایر کســب و کارهای سینمای‬ ‫دارند‪ ،‬دانست و استمرار آنرا برای ورود سرمایه جدید‬ ‫به سینما و ایجاد نظم و انضباط مالی مفید ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫بودجه‪ ،‬قانون‪ ،‬کالن برنامه‌ها و اقدامات حیاتی‬ ‫وی در ادامــه توضیحاتــی از فعالیت‌های ســازمان‬ ‫سینمایی و نحوه تدوین جداول اعتبارات انجمن‌ها و‬ ‫موسسات زیر مجموعه سازمان سینمایی ارائه کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برنامه و بودجه ســازمان سینمایی تابعی است‬ ‫از قانون و موافقتنامه بودجه که در راســتای وظایف‬ ‫و ماموریت‌های هدایتی‪ ،‬حمایتی و نظارتی ســازمان‬ ‫ســینمایی و کالن برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و برنامه جامع سازمان سینمایی تنظیم شده و‬ ‫در سال جاری اجرا خواهد شد‪ .‬همچنین بودجه سینما‬ ‫در قانون بودجه از ‪ ۵‬برنامه توسعه دولت الکترونیک‪،‬‬ ‫ارتقــای دانش و فناوری‌های نوین صنعت ســینمای‬ ‫ایران‪ ،‬گســترش ســینمای ملی‪ ،‬حمایت از توسعه‬ ‫صنعت انیمیشن ایران و پژوهش‌های کاربردی تشکیل‬ ‫شده و هر برنامه متشکل از چند فعالیت اصلی است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‬ ‫سینمایی به عنوان متولی ســینما و به نمایندگی از‬ ‫دولت‪ ،‬در راســتای تکالیف هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت‬ ‫آن و تامین نیازهای اصلی و رفع چالش‌های اساســی‬ ‫سینمای کشــور‪ ،‬هریک از فعالیت‌های اصلی به چند‬ ‫ریز فعالیت و یا اقدام عملیاتی با حجم و مقدار معین‬ ‫از فعالیت‌های مختلف تقسیم می‌شود‪ .‬به طور مثال در‬ ‫ذیل برنامه‌های گســترش سینمای ملی‪ ،‬بندی تحت‬ ‫عنــوان «حمایت از تولید انواع فیلــم» وجود دارد اما‬ ‫نکته اینجاست که این عنوانی بسیار کلی است‪ ،‬دامنه‬ ‫وسیعی را شامل می‌شود‪ ،‬به همین دلیل انواع فیلم به‬ ‫صورت دقیق‌تر از حیث قالب‪ ،‬گونه‪ ،‬مضامین و تعداد‬ ‫مشخص می‌شود‪ .‬اکنون در برنامه‌هایی که در سازمان‬ ‫منتشر شــده با چیزی تحت عنوان انواع فیلم روبرو‬ ‫نمی‌شــوید و دقیقا با جزئیات مشخص است که چه‬ ‫مقدار بودجه برای فیلمهای سینمایی‪ ،‬مستند‪ ،‬کوتاه‪،‬‬ ‫انیمشین و ‪ ...‬باید صرف شود‪ .‬به همین دلیل مشخص‬ ‫اســت که در حوزه تولید در کدام قالب‌ها یا گونه‌های‬ ‫تولیدی حضور داریم و قرار است زمینه را برای تولید‬ ‫با کیفیت تر یا بیشــتر کدام نوع از فیلم فراهم کنیم‪.‬‬ ‫بر همین اصل بعد از ابالغ بودجه طبیعی اســت که‬ ‫فعالیت‌های اصلی تفکیک شود و به چند اقدام که برای‬ ‫ما حیاتی است تقسیم شود‪.‬‬ ‫حیــدری خلیلی همچنیــن توجه به همــه ارکان و‬ ‫بخش‌های سینمای کشــور‪ ،‬تمرکز زدایی در برنامه‬ ‫ریزی و اجرای فعالیت‌های سینمایی‪ ،‬توجه و حضور‬ ‫جدی‌تر در استانها‪ ،‬افزایش اعتبار فعالیت‌های اصلی‬ ‫سینما و کاهش و مدیریت هزینه‌های پشتیبانی‪ ،‬توجه‬ ‫به فرهنگ مناطق مختلف کشور و بهره گیری از آن را‬ ‫از ویژگی‌های برنامه و بودجه سال ‪ ۹۸‬دانست‪.‬‬ ‫این مدیر سینمایی با اشاره به وجود ‪ ۹‬کالن برنامه در‬ ‫وزارت ارشاد و لزوم پیروی تمام برنامه‌ها از آنها‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬هــر اقدامی که قرار اســت در بخش‌های مختلف‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شود باید با این ‪۹‬‬ ‫کالن برنامه همسو باشد و نمی‌تواند تناقض داشته باشد‪.‬‬ ‫شفاف‌سازی‪ ،‬غنی‌ســازی محتوایی تولیدات فرهنگی‪،‬‬ ‫عمومی‌ســازی دسترسی فرهنگی‪ ،‬گفت‌وگو فرهنگی‪،‬‬ ‫بهبود محیط کسب و کار‪ ،‬تقویت ظرفیت‌های مردمی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬هوشــمند ســازی مدیریت فرهنگی‪،‬‬ ‫گسترش مناســبات فرهنگی ایران و جهان‪ ،‬انسجام و‬ ‫هماهنگی فرهنگی دستگاه‌ها‪ ،‬این ‪ ۹‬برنامه وزراتخانه‬ ‫هســتند‪ .‬وقتی ما در برنامه‌هایمــان از تمرکز زدایی‬ ‫ی فرهنگی‬ ‫صحبت می‌کنیم یعنی می‌خواهیم برخوردار ‌‬ ‫مناطق مختلف کشور را بیشتر کنیم‪ .‬به طور مثال ما در‬ ‫حوزه زیرساخت و سالنهای سینما به سمتی میرویم که‬ ‫برخورداری فرهنگی استانها را بیشتر کنیم‪ .‬در یک جا‬ ‫احداث سالن سینما را داریم که توسط بخش خصوصی‬ ‫و عموما در مجموعه‌های تجاری انجام می‌شود و سازمان‬ ‫ســینمایی بر آن به لحاظ استانداردهای فنی و تامین‬ ‫تجهیزات صدا و نمایش تاثیر حمایتی دارد‪ .‬در موردی‬ ‫دیگر‪ ،‬در برخی شهرســتانها که امکان ســاخت سالن‬ ‫سینما وجود نداشته باشــد حمایت الزم برای تبدیل‬ ‫سالن مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد به سالن سینما‬ ‫صورت می‌گیرد‪ ،‬به شرط آنکه سالن برای تبدیل شدن‬ ‫به سینما به بهره بردار خصوصی واگذار شود و بتوانند‬ ‫تایید کمیسیون بند ‪ ۵‬را بگیرد ما تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان کمک خواهیم کرد تا ســالن مجهز به سیستم‬ ‫نمایش دیجیتال شود و بتواند فیلم‌های سینمایی را به‬ ‫نمایش بگذارد‪ .‬همه این کارها در جهت عمومی سازی‬ ‫دسترســی فرهنگی و تمرکز زدایی است که همسو با‬ ‫کالن برنامه وزارت ارشاد صورت می گیرد‪.‬‬ ‫اختصاص صددرصدی سهم استان‌ها از بودجه‬ ‫‪ / ۹۸‬اختالل ایجاد نشود‬ ‫حیدری خلیلی درباره اختصاص صددرصدی ســهم‬ ‫اســتان‌ها از بودجه ‪ ۹۸‬با اشاره به شعار وزارت ارشاد‬ ‫«ایران‪ ،‬تهران نیســت»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای توضیح این‬ ‫بخــش مثالی را میتوان بیان کــرد‪ .‬در حوزه حمایت‬ ‫از تولید فیلم کوتاه‪ ،‬انجمن سینمای جوان ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار دارد که حداقل ‪ ۵‬میلیارد تومان آن باید‬ ‫برای حمایت از تولید فیلم کوتاه توســط فیلمسازان‬ ‫کوتاه در استان‌ها و شهرستان‌ها هزینه شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل تصمیم گرفته شــد سهم استانها به جهت آنکه‬ ‫اختاللی ایجاد نشود‪ ،‬تعیین و به صورت صد در صدی‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬در ســازمان ســینمایی به دنبال آن‬ ‫هستیم که زمینه تمرکززدایی فراهم و عدالت فرهنگی‬ ‫در کشــور حاکم شــود‪ .‬معاون سازمان سینمایی در‬ ‫ادامه گفت‌وگو اضافه کرد‪ :‬در برنامه ســال سینما در‬ ‫استانها بر گرفته از تفاهمنامه استانی که ماتریس آن‬ ‫منتشر خواهد شــد به دنبال حضور جدیتر و اجرای‬ ‫موثر فعالیت‌های سینمایی در استانها هستیم تا از این‬ ‫رهگذر با استفاده از امکانات و منابع استانی موجبات‬ ‫توسعه فرهنگی استان از طریق سینما فراهم گردد و‬ ‫ســینما در خدمت فرهنگ مناطق و نواحی مختلف‬ ‫کشور و معرفی دقیقتر مزیت‌های استان قرار گیرد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در ماتریس استانی که به زودی منتشر خواهد‬ ‫شد از بهره‌مند شدن سینمای کشور از امکانات و منابع‬ ‫استانی برای ایجاد نمایندگی جدید انجمن سینمای‬ ‫جوان در ‪ ۴۸‬شــهر و اختصاص ‪ ۵۳‬سالن جدید برای‬ ‫اکران فیلم در ‪ ۵۳‬شهر فاقد سالن سینما در کشور و‬ ‫فراهم شدن اکران فیلمهای هنری و تجربی در مناطق‬ ‫جدید و بروز رسانی تجهیزات انجمن سینمای جوان‬ ‫در ‪ ۱۰‬استان کشــور و در مجموع شاهد اجرای ‪۴۵‬‬ ‫عنوان فعالیت در استانهای مختلف کشور با مشارکت‬ ‫ادارات کل فرهنگ وارشاد اسالمی استانها خواهیم بود‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره‌هایی در سراسر ایران افزایش‬ ‫هزینه نیست!‬ ‫حیــدری خلیلی ادامــه داد‪ :‬در حوزه متنوع ســازی‬ ‫فعالیت‌های ســینمایی در اســتان‌ها با بهره گیری از‬ ‫قابلیت‌های متنوع فرهنگی هر اســتان در سال ‪،۹۸‬‬ ‫استان کردستان میزبان جشنواره ملی فیلم‌های کردی‬ ‫ســنندج‪ ،‬خراسان شمالی میزبان جشنواره ملی فیلم‬ ‫و عکس روســتا و عشــایر‪ ،‬یزد میزبان جشنواره ملی‬ ‫فیلم ساباط در حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬خراسان جنوبی‬ ‫میزبان جشنواره منطقه‌ای فیلم و عکس کویر و زندگی‪،‬‬ ‫گلستان میزبان جشنواره ملی رضوی‪ ،‬مشهد میزبان‬ ‫جشنواره ملی فیلم آیات‪ ،‬اراک میزبان جشنواره آفتاب‬ ‫انقالب‪ ،‬اصفهان میزبان جشنواره بین المللی کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬قم میزبان جشنواره ملی نماز و نیایش و فیلم‬ ‫نامه نویسی دفاع مقدس و هرمزگان میزبان جشنواره‬ ‫منطقه ای خلیج فارس خواهد بود‪ .‬این کثرت و تنوع‬ ‫باعث میشــود ما از پتانســیل‌های فرهنگی استان‌ها‬ ‫بهره‌مند شــویم‪ .‬بنابراین خود استانها‪ ،‬قرار است که‬ ‫کشــور را در موضوعات مختلف نمایندگی و میزبانی‬ ‫کنند‪ .‬این اتفاق موجب توجه بیشتر به ذخایر فرهنگی‬ ‫کشــور و تولید و عرضه محتوا بــا مضامین متنوع و‬ ‫عمومی سازی دسترسی فرهنگی خواهد شد‪ .‬این مدیر‬ ‫ســینمایی در پاســخ به اینکه اضافه شدن این تعداد‬ ‫جشــنواره چه تاثیری بر بودجه می‌گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫جشنواره‌ها از ظرفیت استان استفاده می‌کند و از طرفی‬ ‫ما خودمان را محدود به بودجه سازمان نمی‌کنیم و از‬ ‫پتانسیل و ظرفیت استانها استفاده خواهیم کرد‪ .‬ما در‬ ‫جشنواره‌های باالتر از استان مجوزی را صادر می‌کنیم‬ ‫و از لحاظ حمایتی سهم بسیار مختصری داریم‪ .‬در این‬ ‫شرایط این امکان در استان فراهم می‌شود که فیلمساز‬ ‫در منطقه اش ادامه فعالیت دهد‪.‬‬ ‫فعالیت‌های حذفی‪ ،‬ادامه دار و جدید بودجه ‪۹۸‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با تاکید‬ ‫بر اینکه «بودجه سال ‪ ۹۸‬به گونه‌ای برنامه ریزی شده‬ ‫که تمام بخش‌های سینما را مورد توجه خود قرار داده‬ ‫است» گفت‪ :‬در برنامه عملیاتی سال ‪ ۹۸‬به توسعه دانش‬ ‫سینمایی( آموزش و پژوهش )‪ ،‬فناوری و تکنولوژی‌های‬ ‫سینما‪ ،‬فضای نمایش فیلم به عنوان زیرساخت‪ ،‬تولید‬ ‫محتوا‪ ،‬عرضه و نمایش محصوالت سینمایی در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬برگزاری جشــنواره‌های ســینمایی‪،‬‬ ‫میراث و اسناد سینمایی که باید از آنها محافظت کنیم‬ ‫و فعالیت‌های جمعی و صنفی سینماگران به عنوان یک‬ ‫ضرورت توجه شده اســت‪ .‬وی درباره اعالم عملکرد ‪۹‬‬ ‫ماهه ســال ‪ ۹۷‬و ارائه جدول بودجه سال ‪ ۹۸‬در ابتدای‬ ‫ســال‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد ‪ ۹‬ماهه موسسات را سال قبل به‬ ‫صورت شفاف منتشر کردیم و هزینه‌های پیشتیبانی نیز‬ ‫اعالم شد‪ .‬جدول برنامه و بودج ‌ه سال ‪ ۹۸‬و فعالیت‌های‬ ‫جدید‪ ،‬ادامه‌دار و یا مستمری که انتخاب شد بر اساس‬ ‫ارزیابی‌هایی بود که از ارزیابی عملکرد ســال گذشته و‬ ‫شناســایی نیازهای ضروری و جدید ســینمای کشور‬ ‫حاصل شد‪ .‬برخی از فعالیت‌ها مجموعه اقداماتی است‬ ‫که مســتمر و ادامه دار است و برخی دیگر هم فعالیت‬ ‫جدیدی است که به فعالیتهای امسال اضافه شده‪ .‬برخی‬ ‫از فعالیتها نیز حذف شده است یعنی سال قبل بوده ولی‬ ‫امســال به جهت عدم ضرورت و یا کامل شدن و پایان‬ ‫پروژه و طرح در جدول قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫برخی فعالیت‌ها در عملکرد ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۷‬نبودند‬ ‫او درباره فاصله رقم هزینه‌کردهای ســال گذشــته با‬ ‫بودجه مصوب ســال ‪ ،۹۸‬توضیح داد‪ :‬عملکرد ‪ ۹‬ماهه‬ ‫منتشر شــد و قرار اســت عملکردهای ‪ ۱۲‬ماهه نیز‬ ‫منتشر شود‪ ،‬بنابر این فاصله‌ای که بین ارقام عملکردی‬ ‫ســازمان به تفکیک موسســات مجری با بودجه سال‬ ‫جدید وجود دارد‪ ،‬شــکل منطقی‌تری به خود خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬برخی از فعالیت‌ها به جهت آنکه در عملکردهای‬ ‫نه ماهه و ده ماهه نیمه تمام مانده بود آمارشــان ارائه‬ ‫نشــد و منتظر بودیم آنها تکمیل شود بعد در جدول‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬با طراحی که در ســازمان سینمایی برای‬ ‫چابک ســازی و صرفه جویی انجام شده‪ ،‬روشی اتخاذ‬ ‫شد تا بتواند مدیریت و هزینه پشتیبانی فعالیتها‪ ،‬هم‬ ‫قابل کنترل شود و هم قابل ارزیابی تا به نوعی بتوانیم‬ ‫این بخش از هزینه‌ها را کاهش دهیم‪ .‬ســال گذشته‬ ‫سازمان سینمایی یکی از معاونت‌هایش که در خیابان‬ ‫فاطمی ساختمان مستقلی داشت را به ساختمان اصلی‬ ‫سازمان سینمایی منتقل کرد تا ضمن تسهیل مدیریت‬ ‫امــور‪ ،‬هزینه‌ها کاهش پیدا کند‪ .‬یا در اقدامی دیگر در‬ ‫جدول بودجه‌ای سال جدید‪ ،‬نامی از موسسه رسانه‌های‬ ‫تصویری یا مدرســه ملی سینما نمی‌بینید‪ .‬این اتفاق‬ ‫می‌تواند باعث شــود تا بتوانیم با استفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت نهادی موسســات موجود به اجرای وظایف و‬ ‫ماموریت‌های سازمان با هزینه کمتر بپردازیم‪.‬‬ ‫حمایت از فیلم‌های هنری و تجربی همچنان‬ ‫ادامه دارد ‪ /‬موسسه هنروتجربه حذف نشده‬ ‫حیدری خلیلی درباره بند حمایت از فیلم‌های هنری و‬ ‫تجربی که در جدول بودجه‌ای سال ‪ ۹۸‬زیر مجموعه‬ ‫اعتبارات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این تصمیم در راستای اصالح‬ ‫ساختاری و چابک سازی و اشراف بر مدیریت هزینه‌ها‬ ‫صورت گرفته اســت‪ .‬سال گذشته کل اعتبارات گروه‬ ‫سینمایی هنروتجربه ‪ ۳‬میلیارد تومان بوده و امسال به‬ ‫سه و نیم میلیارد تومان رسیده است‪ .‬بنابر این سازمان‬ ‫سینمایی قرار نیست این فعالیت خود را تعطیل کند‪.‬‬ ‫بلکه ضمن افزایش اعتبــار این بخش که از آن نباید‬ ‫هزینه پشــتیبانی موسسه کسر شــود‪ ،‬با استفاده از‬ ‫ظرفیت اســتانها همه مدیران استانی متعهد شده‌اند‬ ‫تالش کنند تا حداقل یک سالن برای نمایش فیلم‌های‬ ‫هنــری و تجربی اختصاص دهند‪ .‬بــه این ترتیب در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬به مراتب تعداد سالن‌های نمایش این گروه‬ ‫سینمایی بیشــتر از ســال ‪ ۹۷‬خواهد بود ‪ .‬بنابراین‬ ‫سازمان سینمایی همواره به اکران فیلم‌های هنری و‬ ‫تجربی به عنوان یک نیاز و مکمل فعالیت‌های اصلی و‬ ‫مستمر سینمای کشور توجه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ماموریت‌های موسسه رسانه‌های تصویری و‬ ‫مدرسه ملی سینما ادامه دارد‬ ‫او در ادامه عنوان کرد‪ :‬درســت اســت که در جدول‬ ‫بودجه سال جاری سینما‪ ،‬موسسه رسانه‌های تصویری‬ ‫و مدرسه ملی سینما را نداریم اما ماموریت‌ها و وظایف‬ ‫آن به موسســاتی کــه فعالیت دارند و نیز به ســتاد‬ ‫سازمان منتقل شده است تا اختاللی در فعالیت‌های‬ ‫سینمایی پیش نیاید‪ .‬مثال یکی از فعالیت‌های مدرسه‬ ‫ملی ســینما در سال گذشته تامین نیازهای آموزشی‬ ‫فعاالن حرفه‌ای سینما یعنی صنوف بود که این فعالیت‬ ‫در سالجاری با عاملیت خانه سینما و نظارت معاونت‬ ‫توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫موسســه رســانه‌های تصویری یکی از فعالیت‌هایش‬ ‫اداره ســتاد صیانت و جلوگیــری از عرضه غیر مجاز‬ ‫آثار ســینمای کشــور بود که این وظیفــه به دلیل‬ ‫ماهیت حاکمیتی آن به معاونت ارزشــیابی و نظارت‬ ‫سارمان منتقل شد تا با همکاری موسسه سینماشهر‬ ‫و مشــارکت صنوف سینمایی و سایر نهادهای ذیربط‬ ‫اجرا شــود‪ .‬این اقدامات اصالحی و کوچک ســازی‬ ‫ساختارهای ســینمایی ضمن کاهش و صرفه جویی‬ ‫هزینه‌های سربار‪ ،‬باعث تسهیل روند اجرایی فعالیتها‬ ‫و افزایش سهم اعتباری فعالیتهای اصلی سینما خواهد‬ ‫بود و طبیعتا به نفع سینمای کشور است‪.‬‬ ‫ستاره‌دارها توجه کنند ‪ /‬تا خرداد فرصت دارید‬ ‫این مدیر ســینمایی افزود‪ :‬در جدول برنامه و بودجه‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬فعالیتهای که با عالمت ستاره مشخص شده‬ ‫معنایش این است موسسه مجری باید حداکثر تا خرداد‬ ‫ماه دســتورالعمل و الزامات سیاستی و ساز و کارها و‬ ‫شــرایط استفاده از حمایت را به صورت شفاف تدوین‬ ‫و منتشر کنند‪ .‬به طور مثال فیلم سازی که می‌خواهد‬ ‫فیلم سینمایی تولید کند اگر بخواهد از حمایت‌های‬ ‫سازمان سینمایی در هر بخش استفاده کند باید معلوم‬ ‫باشد به کجا مراجعه کند و چه شرایطی داشته باشد‪.‬‬ ‫عاملیت جشنواره‌ها در دست بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی‬ ‫حیدری خلیلی درباره نحوه برگــزاری و ارائه بودجه‬ ‫به جشــنواره‌های ملی ســینمای ایــران همچنین‬ ‫جشــنواره‌های فجر توضیح داد‪ :‬از امســال عاملیت‬ ‫جشــنواره‌های ملی و جهانی فیلم فجر و جشــنواره‬ ‫کودک و نوجوان به بنیاد سینمایی فارابی سپرده شده‬ ‫است که تا پیش از آن با موسسه رسانه‌های تصویری‬ ‫ن حال همچنان فعالیتهای جشنواره منطبق‬ ‫بود‪ .‬با ای ‌‬ ‫با خط مشی و سیاست گذاری شورای سیاست گذاری‬ ‫جشــنواره توسط دبیر جشــنواره که از سوی رییس‬ ‫سازمان ســینمایی برای هر دوره جشــنواره انتخاب‬ ‫خواهد شد انجام میگیرد و عاملیت هزینه و پشتیبانی‬ ‫از جشنواره با بنیاد فارابی است‪ .‬این مدیر سینمایی در‬ ‫پاسخ به این سوال که ثبت جداگانه اعتبار جشنواره فیلم‬ ‫فجر و جشنواره جهانی فجر به معنای برگزاری مستقل‬ ‫هر یک از جشنواره‌های مذکور در دوره بعدی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت جداگانه بودجه برگزاری جشنواره‌های‬ ‫مذکور ربطی به برگزاری مستقل جشنواره‌ها ندارد و‬ ‫تصمیم گیری در این باره با رییس سازمان سینمایی‬ ‫خواهد بود که در ارزیابی عملکرد جشنواره و مشورت‬ ‫صاحب نظران سینمایی اتخاذ خواهد شد‪ .‬وی درباره‬ ‫نحــوه پرداخت بودجه به موسســات نیز توضیح داد‪:‬‬ ‫مانند سال‌های گذشته این اتفاق به سه عامل بستگی‬ ‫دارد‪ .‬تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫دوم نحوه پرداخت آن از خزانه به سازمان سینمایی و‬ ‫ســوم عملکردی که از موسسه دریافت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پرداخت اعتبار به موسسات تابع شرایط و زمان اجرای‬ ‫هر فعالیت است ولی قطعاً به گونه‌ای عمل خواهد شد‬ ‫و پیش خواهیم رفــت که اختاللی در اجرای فعالیت‬ ‫موسسات پیش نیاید‪.‬‬ ‫میلیاردی سازمان سینمایی‬ ‫بودجه ‪۲۱۳‬‬ ‫ِ‬ ‫رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توســعه مدیریت و‬ ‫منابع سازمان ســینمایی در پایان صحبت‌های خود‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مبلغ کل اعتبار ســازمان ســینمایی در‬ ‫قانون بودج ‌ه ‪ ۲۲۰‬میلیارد است‪ .‬که از این مبلغ پس‬ ‫از کسر اعتبار آمایش سرزمین در نهایت چیزی حدود‬ ‫‪ ۲۱۳‬میلیارد باقی می‌ماند که از سوی سازمان برنامه‬ ‫و بودجه به سازمان ســینمایی ابالغ شده است و در‬ ‫صورتی‌که صد در صد به ما تخصیص داده شود‪ ،‬جمع‬ ‫ناخالص رقم این جداول که شامل موسسه سینماشهر‪،‬‬ ‫مرکز گســترش مرکز گسترش ســینمای مستند و‬ ‫تجربی‪ ،‬انجمن سینمای جوان‪ ،‬بنیاد سینمایی فارابی‪،‬‬ ‫خانه سینما و سایر فعالیت‌ها است همین ‪ ۲۱۳‬میلیارد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫بهروزغریب‌پوردرنشست«آسیبشناسیجشنوارهبین‌المللیتئاترفجر»‬ ‫یتئاتربهدوبخشدولتیوخصوصیمنطقندارد‬ ‫خط‌کش ‌‬ ‫‪5‬‬ ‫‌یکشنبــــــه ‪ 22‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1080‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازیگران «ماجرای عجیب سگی در شب»‬ ‫مشخصشدند‬ ‫بهروز غریب‌پور‪ ،‬پیشکسوت حوزه تئاتر گفت‪ :‬خط‌کشی‌های دولتی‬ ‫و خصوصی تئاتر‪ ،‬غیرمنطقی اســت‪ .‬شهرام کرمی از این نترسد که‬ ‫عده‌ای روشــنفکر که حقوقشــان را هم از دولت می گیرند‪ ،‬آنها را‬ ‫دولتی بنامند‪ .‬ما به هر دو بخش خصوصی و دولتی نیاز داریم!‬ ‫دومین روز «آسیب شناسی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر»‪ ،‬جمعه‬ ‫بیســتم اردیبهشتم ماه در قالب سه نشست تخصصی تئاتر در سالن‬ ‫مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد‪ .‬نشست اول با موضوع ساختار اجرایی و‬ ‫هنری با حضور مهرداد رایانی‌مخصوص‪ ،‬مدیر نشست‪ ،‬شهرام کرمی‪،‬‬ ‫مدیر کل هنرهای نمایشــی و نادر برهانی‌مرند‪ ،‬دبیر سی و هفتمین‬ ‫و سی و هشتمین جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬بهروز غریب‌پور‪،‬‬ ‫حســین مسافرآستانه و ناصر حبیبیان‪ ،‬کارشناسان تئاتر برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت حسین مسافرآستانه جایگزین حسین پارسایی شد‪.‬‬ ‫بهروز غریب‌پور در ابتدای نشست عنوان کرد‪ :‬ایرادی اساسی که در‬ ‫زمینه برگزاری جشــنواره‌ها وجود دارد‪ ،‬این است که ما هر سال با‬ ‫دالیل مختلف جشنواره را از نو ابداع و از صفر آغاز می‌کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫آسیب‌شناســی را به خاطر آسیب‌شناســی انجام می‌دهیم؛ نه برای‬ ‫بررسی کارشناسانه‪ .‬من می‌پذیرم که محدودیت‌هایی وجود دارد که‬ ‫هنگام اجرا دست و پای دبیر جشنواره را می‌بندد و بلندپروازی‌های‬ ‫او را به حداقل می‌رســاند؛ به گونه‌ای که تصور می‌کنیم دبیر حرف‬ ‫هیچ کسی را گوش نداده و هیچ نوع آسیب‌شناسی‌ای را مدنظر قرار‬ ‫نداده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه خوش‌بین اســت و بودن جشنواره را‬ ‫از نبودنش بهتر می‌داند‪ ،‬افزود‪ :‬البته معتقدم هر جشــنواره فارغ از‬ ‫جشنواره قبلی داستان را از نو شروع کرده و گاهی دبیر اصال فرصت‬ ‫نمی‌کند که نقاط قوت دوره قبل را ببیند‪ .‬غریب‌پور با تاکید بر لزوم‬ ‫بلندپرواز بودن دبیر جشــنواره تصریح کرد‪ :‬من دبیر را کمتر از یک‬ ‫نویســنده یا کارگردان نمی‌دانم و در غیر این صورت‪ ،‬دبیر تبدیل به‬ ‫یک کارمند می‌شــود‪ .‬بلندپروازی یک کارگردان‪ ،‬یک نویسنده‪ ،‬یک‬ ‫بازیگر و یک هنرمند اگر در دبیر نباشــد آن جشــنواره فاقد امتیاز‬ ‫هنری است‪.‬‬ ‫ب جشنواره فجر تغییر مدیریت مداوم است‬ ‫آسی ‌‬ ‫حسین مسافرآســتانه که دو دوره دبیری جشنواره تئاتر فجر را نیز‬ ‫در کارنامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬من قرار نبود مزاحم اوقات‌تان شــوم و آمده‬ ‫بــودم که گوش کنــم و یاد بگیرم‪ .‬این جا کــه آمدم به من تکلیف‬ ‫شــد که به دلیل عدم حضور دوست عزیزم‪ ،‬حسین پارسایی باید در‬ ‫خدمت شــما باشــم‪ .‬ما از ابتدا تاکنون جشنواره برگزار کرده‌ایم که‬ ‫جشــنواره برگزار کرده باشــیم و تئاترمان یک جریان بزرگ ملی و‬ ‫بین‌المللی داشته باشد‪ .‬اگر موفقیت‌هایی هم در دوره‌هایی داشته‌ایم‬ ‫و در دوره‌هایی نه‪ ،‬بســته به ذوق شخصی دبیرانی بوده که جشنواره‬ ‫را مدیریــت کرده‌انــد؛ واال هیچ وقت با برنامــه‌ای هدفمند روبه‌رو‬ ‫نبوده‌ایم‪ .‬این کارگردان تئاتر اظهار داشت‪ :‬شورای سیاستگذاری هر‬ ‫سال تعیین می‌شود و دبیر به این شورا گزارشی می‌دهد و می‌گوید‬ ‫من ایــن کارها را کرده‌ام و این کارها را می‌خواهم بکنم و آن‌ها هم‬ ‫می‌گویند موفق باشــید! ما فراموش کرده‌ایم که داشتن برنامه برای‬ ‫برگزاری جشــنواره‪ ،‬مهم‌تر از انتخاب دبیر است‪ .‬االن زحمت اول تا‬ ‫آخر کارهای جشنواره با دبیر است‪ .‬یعنی ما به دنبال آدمی قدرتمند‬ ‫و محبوب می‌گردیم‪ ،‬مسئولیت همه کارها را بر عهده‌اش می‌گذاریم‬ ‫و بعد هم بازخواســتش می‌کنیم و او هم خســته می‌شود و می‌رود‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین آســیب‪ ،‬تغییر مداوم دبیر جشنواره است‪ .‬وی در پایان‬ ‫افزود‪ :‬جشــنواره تئاتر فجر نباید جشنواره‌ای تولیدمحور باشد‪ .‬تئاتر‬ ‫ما این گونه نیست که محصولی نداشته باشد و ملزم باشیم جشنواره‬ ‫برگزار کنیم تا تولید داشــته باشیم‪ .‬ما تئاتر داریم و زیاد هم داریم‪،‬‬ ‫من در دوره اول دبیری خود جلوی این مسئله ایستادم‪.‬‬ ‫باید نظام‌نامه‌ای بنویسیم که جنبه حقوقی داشته باشد‬ ‫ناصــر حبیبیان دیگر مهمان این نشســت گفــت‪ :‬فکر می‌کنم باید‬ ‫نظام‌نامه‌ای بنویســیم که جنبه حقوقی داشته باشد‪ .‬من سه‪ ،‬چهار‬ ‫ســال پیش چنین کاری کــردم و این جا رئوســش را خدمت‌تان‬ ‫می‌خوانم‪ .‬فاز یک‪ ،‬تاریخچه اســت‪ .‬بخش دوم اسناد پشتیبان است‬ ‫و بررســی آیین‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی که اولی در طول بود و‬ ‫دومی در عرض‪ .‬در دومی می‌خواهیم بدانیم جشنواره‌های کشورهای‬ ‫همســایه چه می‌کنند و این دانستن‪ ،‬اسناد پشــتیبان ما را شکل‬ ‫می‌دهد‪ .‬آسیب‌شناســی حقوقی مقررات و آیین‌نامه‌ها و به‌روزآوری‬ ‫قوانین توسط متخصصین تئاتر بخش دیگر ماجراست‪ .‬با جمع شدن‬ ‫همه این‌ها می‌توانیم به تنظیم بیانیــه ماموریت و ارائه تعاریف‌مان‬ ‫بپردازیم و ســپس به اساسنامه برســیم‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬بهتر‬ ‫اســت جشنواره ترکیبی و شــامل آثار تولیدی و شــامل مرور آثار‬ ‫پیشین باشد‪ .‬بهروز غریب‌پور در ادامه اظهار داشت‪ :‬این که ما ایراد‬ ‫می‌گیریم و می‌گوییم جشنواره هر سال از نو شروع می‌شود‪ ،‬به این‬ ‫معنی نیست که پس نباید باشد و معتقدم نادر برهانی‌مرند می‌تواند‬ ‫تا شــب جشــنواره به این نکته فکر کند که می‌خواهد بلندپروازانه‬ ‫حرکــت کند یا نه و با توجه به پیشــینه کاری او و شــهرام کرمی‬ ‫خوشبختانه هیچ کس نمی‌تواند بگوید که این‌ها کارمندند‪.‬‬ ‫غریب‌پور همچنین یادآور شــد‪ :‬وقتی می‌گویند طرف دولتی است‪،‬‬ ‫فکر می‌کنیم خودفروخته است و فقط دستورات را اجرا می‌کند‪ .‬این‬ ‫خط‌کشی‌ها که تو دولتی‌ هستی و من خصوصی‪ ،‬من شرف دارم و تو‬ ‫نداری غیرمنطقی است‪ .‬بنابراین جناب آقای کرمی و برهانی‌مرند از‬ ‫این نترسند که عده‌ای روشنفکر که حقوق‌شان را از دولت می‌گیرند‪،‬‬ ‫آن‌هــا را دولتی بنامند‪ .‬من معتقدم حضور هر دو بخش خصوصی و‬ ‫دولتی‪ ،‬اگر عاشق تئاتر باشند‪ ،‬ضروری است‪ .‬در نظام خصوصی هم‬ ‫ممکن است رخ دهد و این تفکری غلط است‪.‬‬ ‫نگاه کمیته امدادی به هیچ بخش جشنواره نداشته باشیم!‬ ‫حســین مسافرآســتانه نیز در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت‪:‬‬ ‫در مورد بخش دانشــجویی‪ ،‬من با تعریف قسمتی جداگانه به عنوان‬ ‫ایــن بخش مخالفم و آن را تخفیف دانشــجویان می‌دانم‪ .‬گویی که‬ ‫نتوانســته‌اند با دیگران رقابت کنند و ما حقیرشان می‌شماریم‪ .‬کار‬ ‫خوب و خالقانه چه دانشجویی باشد و چه غیردانشجویی باید بتواند‬ ‫حضور داشــته باشد‪ .‬عذر می‌خواهم که این عبارت را به کار می‌برم‪،‬‬ ‫اما نگاه کمیته امدادی به هیچ بخشــی درســت نیست‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬حال در مورد تئاتر شهرستان‌ها هم می‌گویم‪ ،‬تئاتر شهرستان‬ ‫گاهی می‌تواند بهتر از تئاتر تهران باشد‪ .‬دانشجو‪ ،‬شهرستانی‪ ،‬تهرانی‬ ‫و غیره باید با کارشان مدنظر قرار بگیرند و کارشان را مالک ارزیابی‬ ‫قرار دهیم‪ .‬این لطف نیســت و نگاهی سخیف است‪ .‬مسافرآستانه با‬ ‫اشاره به بحث دولتی و خصوصی بودن تئاتر گفت‪ :‬به عقیده من هر‬ ‫آن ظرفیتی از تئاتر خصوصی را که برای جشنواره آبرو می‌آورد‪ ،‬باید‬ ‫مــورد توجه قرار داد‪ .‬باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حضور در‬ ‫جشنواره تئاتر فجر افتخار باشد و جایزه آفت این افتخار است‪.‬‬ ‫تعریف تئاتر فجر دچار اشکال است!‬ ‫بخش دوم نشســت با عنــوان «فعالیت‌های بین‌الملــل» با حضور‬ ‫قطب‌الدین صادقی‪ ،‬محمدرضا علی‌اکبری و آرش عباسی برگزار شد‪.‬‬ ‫قطب‌الدین صادقی مدیر تماشاخانه شــانو در ابتدای بحثش گفت‪:‬‬ ‫اشــکال بخش بین‌الملل جشنواره فجر به خود جشنواره برمی‌گردد‪.‬‬ ‫اولین مشکل‪ ،‬تعریف آن است‪ .‬یعنی معلوم نیست تعریفش چیست‪.‬‬ ‫تمام جشنواره‌های عالم یا به مناسبت‌های موسمی شکل گرفته‌اند یا‬ ‫تاریخی‪ .‬جشنواره فجر ظاهرا و باطنا قرار است به مناسبت دگرگونی‬ ‫بزرگی که در عرصه سیاســی رخ داد‪ ،‬ویترینی برای تئاتر ارائه دهد‪.‬‬ ‫زمانی که انســان وارد جامعه می‌شود هر نهادی که می‌آفریند برای‬ ‫برطرف کردن یکی از نیازهایش اســت‪ .‬ما چه نیازی داشــته‌ایم که‬ ‫جشــنواره تئاتر فجــر را راه انداختیم؟ تا زمانی که به این پرســش‬ ‫بازنگردیم نمی‌توانیم به باقی پرســش‌ها جــواب دهیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه یکی از مهم‌ترین عیب‌های ما در بخش بین‌الملل این اســت‬ ‫کــه کمیت را بر کیفیت ارجح می‌دانیــم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به نظرم باید‬ ‫معیارهای‌مان را تغییر دهیم و بر کیفیت متمرکز شویم تا تاثیرگذار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫این نویســنده و کارگردان تئاتر ادامه داد‪ :‬نکته دیگر این اســت که‬ ‫جشــنواره مدیر خوب می‌خواهد‪ .‬مدیری کــه به خصوص مداومت‬ ‫داشته باشد‪ .‬بپرسید و ببینید که در جشنواره آوینیون هیچ مدیری‬ ‫ــم ِ‬ ‫ت خود نبوده اســت‪ .‬مدیریت جشنواره‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬ســال در سِ َ‬ ‫تخصصی اســت و نیازمند مداومت‪ .‬مــا بزرگ‌ترین ضربه را از عدم‬ ‫مداومت خورده‌ایم‪ .‬این‌ها از جمله چیزهایی اســت که به جشنواره‬ ‫تئاتر فجر صدمه زده است؛ نداشتن تعریف و کمیت‌گرایی و این که‬ ‫کسانی که به دنبال دعوت از گروه‌های خارجی هستند معلوم نیست‬ ‫صاحب صالحیتند یا نه‪.‬‬ ‫توقعمان از تئاتر فجر زیاد است‬ ‫محمدرضــا علی‌اکبری نیز توضیح داد‪ :‬مــا معیارهایی جهانی داریم‬ ‫و تجربیاتی را پشــت سر گذاشــته‌ایم و طبیعتا برای فکر کردن در‬ ‫مورد جشــنواره خودمان باید آن‌ها را مدنظــر قرار دهیم‪ .‬نکته این‬ ‫اســت که ما چه انتظاری از جشنواره‌ای داریم که روزی و روزگاری‬ ‫برای پاسداشــت هدفی خاص طراحی شده است‪ .‬همه ما و کسانی‬ ‫که دست‌اندرکار جشنواره هستند می‌دانیم که بدون تعارف انتظار ما‬ ‫از جشنواره تئاتر فجر انتظاری بیش از حد است‪ .‬همه ما می‌خواهیم‬ ‫سهم خود را از آن برداریم و انتظار داریم که همه مشکالت تئاترمان‬ ‫را حل کند‪ .‬جشنواره تئاتر فجر قرار نیست تمام نیازهای یک کشور‬ ‫را پوشش دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انتظاری که ما از جشنواره فجر داریم‬ ‫این است که ساختاری مشخص داشته باشد‪ ،‬اما به نظر می‌رسد که‬ ‫چنین اصالح ســاختاری به عمر مفید کاری خیلی از ما قد نخواهد‬ ‫داد‪ .‬با این وجود من به تاثیــرات فردی و تاثیرات مقطعی معتقدم‪.‬‬ ‫این که از ظرفیت حضور نادر برهانی‌مرند استفاده کنیم و بدانیم که‬ ‫چه تاثیراتی می‌تواند بگذارد‪.‬‬ ‫شعار تئاتر برای همه را اشتباه می‌دانم!‬ ‫آرش عباسی نیز در بخش نخست صحبتش گفت‪ :‬وقتی می‌خواهیم‬ ‫در مورد جشــنواره و بخش بین‌الملل آن حرف بزنیم‪ ،‬اولین چیزی‬ ‫که به ذهنم می‌آید این اســت که بخــش بین‌الملل در دهه ‪ ۷۰‬به‬ ‫شــخص من کمک بســیار زیادی کرد‪ ،‬اما در دهه فعلی‪ ،‬نخســت‬ ‫بایــد ببینیم تئاترمان در ابعاد جهانــی می‌گنجد یا خیر و مهم‌تر از‬ ‫آن می‌توانیم روی تماشــاگرمان به عنوان تماشــاگر آثار بین‌المللی‬ ‫حساب کنیم یا نه‪ .‬من معتقدم بخش عمده‌ای از تماشاگران‌مان این‬ ‫ظرفیت را ندارند و شــعار تئاتر برای همه را شعاری اشتباه می‌دانم‬ ‫که لطمه‌های بســیار زیادی از آن خوردیم‪ .‬وی بــا تأکید بر اینکه‬ ‫تئاتر به هیچ عنوان برای همه نیســت‪ ،‬همان طور که فلســفه برای‬ ‫همه نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬تئاتر نمی‌تواند دغدغه همه باشــد و به همین‬ ‫دلیل اســت که از جانب عده‌ای رفتاری زننده می‌بینیم‪ .‬اساســا ما‬ ‫به عنــوان تئاتربین‌های ایرانی‪ ،‬آدم‌های پرمدعایی هســتیم که در‬ ‫مقابل همه چیز گارد می‌گیریم‪ .‬مسئله این است که در اروپا تکلیف‬ ‫تماشــاگر تئاتر با خودش مشخص است و در ایران مشخص نیست‪.‬‬ ‫شــما بلیت خریده‌اید و به تماشــای یک اثر نشسته‌اید به این معنا‬ ‫که کســی وادارتان نکرده است‪ ،‬آن را ببینید‪ .‬تماشاگر اروپایی وارد‬ ‫تئاتر شــهر که می‌شود مطمئن است آدم‌هایی در آن جا هستند که‬ ‫لیاقت پرداخت پول برای تماشای کارهایشان را دارند! وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬نکته دیگر آن اســت که تئاتر حرفــه‌ای آن‌ها برنمی‌تابد که‬ ‫هر کســی از جایش بلند شود و بگوید من کارگردانم‪ ،‬پول هم دارم‬ ‫و هر جا دلم بخواهد اجرا می‌روم‪ .‬پس نخســت باید به این ســوال‬ ‫پاســخ دهیم که تئاتر ما تا چه میزان در حد و اندازه دنیا هســت و‬ ‫بعد برای آن تصمیــم بگیریم‪ .‬معتقدم کم حوصله‌ترین جاندار روی‬ ‫کره زمین‪ ،‬تماشاگر تئاتر ایرانی است و گاهی رفتارهایی می‌کند که‬ ‫حرفه‌ای نیست‪ .‬سپس قطب‌الدین صادقی تصریح کرد‪ :‬مسئله دیگر‬ ‫که بخش جهانی جشنواره تئاتر فجر را ضعیف می‌کند سانسور است‬ ‫و مســئله دیگر ذوق پایین در هنگام انتخاب‪ .‬ما باید از فرهنگ‌های‬ ‫دیگر اطالع پیدا کنیم و خودشــیفته نباشیم‪ .‬فرهنگ‌های جهان را‬ ‫بشناســیم و از دستاوردهای آن‌ها استفاده کنیم‪ .‬تمام جشنواره‌های‬ ‫جهان اخذ دستاوردهای نوین‌اند‪ .‬این‌ها را ببینیم و با ترفندی‬ ‫فرهنگی به تئاتر خودمان تزریق‌شان کنیم‪.‬‬ ‫هیئت انتخاب سرطان هر جشنواره است‬ ‫آرش عباسی نیز ادامه داد‪ :‬معتقدم هیئت انتخاب‪ ،‬سرطان هر‬ ‫جشنواره است‪ .‬هر جشــنواره باید یک دبیر داشته که بتواند‬ ‫پای آن‌چه انتخاب می‌کند‪ ،‬بایستد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬تئاتر‬ ‫حرفه‌ای نیست و تئاتر صدقه‌ای است‪ .‬این‌ها باعث می‌شود ما‬ ‫به جایی نرسیم و پیشرفتی نکنیم‪ .‬چرا فکر می‌کنیم جشنواره‬ ‫تئاتر فجر ویترین تئاتر اســت؟ تعدد کارهای خارجی چیزی‬ ‫جز پول دور ریختن نیســت و امری خنــده‌دار و کارکردش‬ ‫بستن دهان‌هاست‪ .‬مشخصا اگر چهار نفر کارگردان خارجی با‬ ‫چهار کار باکیفیت بیایند‪ ،‬چه دوست‌شان داشته باشیم و چه‬ ‫دوست‌شان نداشته باشیم برایمان کافی است‪ .‬شهرام کرمی‪،‬‬ ‫مدیر کل هنرهای نمایشی و رئیس جشنواره بین‌المللی تئاتر‬ ‫فجر نیز گفت‪ :‬چون سال‌هاست کار مدیریت اجرایی می‌کنم‬ ‫همواره با این تضارب آرا و نظرات مواجه بوده‌ام که عصاره‌شان‬ ‫می‌تواند برای تصمیم‌گیری درست یاری‌مان کند‪ .‬مسئولیت‬ ‫دشــواری بر عهده نادر برهانی‌مرند است؛ برای این که بتواند‬ ‫تمام این مطالبات را تبدیل به واقعیت کند‪ .‬جشــنواره تئاتر‬ ‫فجــر نمی‌تواند یک تنه به تمام این مطالبات پاســخ دهد و‬ ‫امیــدوارم بتوانیم با ســعه‌صدر به تمام آن‌هــا بپردازیم‪ .‬این‬ ‫جلسات حداقل برای من افقی را روشن کرد و گمان می‌کنم‬ ‫برای نادر برهانی‌مرند هم همین گونه بوده است‪ .‬پایان بخش‬ ‫سلسله نشست‌های «آسیب‌شناسی جشنواره بین‌المللی تئاتر‬ ‫فجر» به دبیری مهــرداد رایانی‌مخصوص و مدیریت اجرایی‬ ‫میالد نیک‌آبادی پس از دو روز برگزاری در قالب ‪ ۶‬نشســت‬ ‫در روزهای پنجشــنبه ‪ ۱۹‬و جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت‪ ،‬گفت‌وگو‬ ‫و تبــادل آرای اهالی تئاتر‪ ،‬رســانه و عالقه‌مندان با رئیس و‬ ‫دبیر سی و هفتمین جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬شهرام‬ ‫کرمی و نادر برهانی‌مرند اســت‪ .‬نشستی که امروز شنبه‪۲۱ ،‬‬ ‫اردیبهشت از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش «ماجرای عجیب سگی در شب» نوشته سایمون استیون و کارگردانی افسانه‬ ‫کمالی بعد از ماه مبارک رمضان و در اواســط خردادماه اجرای عمومی خود را در‬ ‫عمارت نوفل لوشاتو آغاز می‌کند‪ .‬این اثر نمایشی که کمالی خود ترجمه آن را برعهده‬ ‫داشــته بر اساس رمانی به همین نام نوشته مارک هادون به نگارش درآمده است‪.‬‬ ‫مجری طرح این اثر نمایشــی نیز مؤسسه افرا است و علی شمس به عنوان مشاور‬ ‫کارگردان در کنار این پروژه خواهد بود‪ .‬بازیگران «ماجرای عجیب سگی در شب» به‬ ‫ترتیب حروف الفبا شایلین اسدالهی‪ ،‬رؤیا دعوتی‪ ،‬فرزام رنجبر‪ ،‬صبا سرور‪ ،‬علی پویا‬ ‫قاسمی و علی نجفی هستند‪ .‬این نمایشنامه تاکنون جوایز بسیاری را از آن خود کرده‬ ‫اســت که از جمله آنها می‌توان به برنده جایزه الرنس اولویر در سال ‪ ،۲۰۱۳‬برنده‬ ‫جایزه تونی در سال ‪ ،۲۰۱۵‬برنده جایزه دراما دِسک در سال ‪ ،۲۰۱۵‬برنده جایزه دراما‬ ‫لیگ در سال ‪ ۲۰۱۵‬و برنده جایزه حلقه منتقدان بیرونی در سال ‪ ۲۰۱۵‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫«آنتیگونه»بهتاالرحافظمی‌آید‬ ‫نمایش «آنتیگونه» به کارگردانی احسان خیرمند از بیست و سوم اردیبهشت ماه در‬ ‫تاالرحافظاجرامی‌شود‪.‬نمایش«آنتیگونه»اثرسوفوکلباترجمهنجفدریابندری‬ ‫و کارگردانی احسان خیرمند از ‪ ۲۳‬اردیبهشت تا ‪ ۱۳‬خرداد ماه‪ ،‬ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬در‬ ‫تاالر حافظ روی صحنه می‌رود‪ .‬در این نمایش عدنان محمدی پور‪ ،‬ستایش زینلی‪،‬‬ ‫علیرضا امین عطایی‪ ،‬کیانا امین عطایی و حامد مهدی نژاد ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تهیه کننده این نمایش سجاد افشاریان و مجری طرح این برنامه مؤسسه فرهنگی‬ ‫هنری اورنگ (مدیرعامل مهتاب رحیمی) و موبایل اسکار است‪.‬‬ ‫اعالمآخرینفرصتارسالنمایشنامهبهجشنواره‬ ‫ملیتئاترفتحخرمشهر‬ ‫‪ ۳۱‬شهریور به عنوان آخرین فرصت برای ارسال نمایشنامه‌های بخش مسابقه‬ ‫نمایشنامه‌نویسیجشنوارهملیتئاترفتحخرمشهراعالمشد‪.‬آخرینفرصتزمانی‬ ‫جهت ارسال متون نمایشی به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی بیست و دومین‬ ‫جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر از سوی دبیرخانه این جشنواره‪ ،‬پایان شهریور‬ ‫اعالم شد‪ .‬تمامی متقاضیان می‌توانند نمایشنامه‌های خود را با موضوع هشت سال‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬تبعات این جنگ تحمیلی و آسیب‌شناسی دوران بعد از آن و حماسه‬ ‫فتح خرمشهر‪ ،‬در سه نسخه در قالب فایل‪ word‬به نشانی دبیرخانه مرکزی واقع‬ ‫در منطقه آزاد اروند ارسال کنند‪ .‬همچنین طبق فراخوان منتشر شده‪ ،‬آخرین‬ ‫مهلت پذیرش متون بخش مسابقه (صحنه‌ای و کوتاه) و طرح‌های بخش محیطی‪،‬‬ ‫ششم خرداد است‪ .‬بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر آبان سال‬ ‫جاری به دبیری حمیدرضا آذرنگ در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود‪.‬‬
‫نگاهیبهخوانندگانرمضانیتلویزیون‬ ‫‪6‬‬ ‫‌یکشنبــــــه ‪ 22‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1080‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫خبر‬ ‫برنده جایزه فرهنگ و هنر بنیاد انگلبرت سوئیس خبر داد‪:‬‬ ‫ورود پروژه «صد سال موسیقی ایران برای‬ ‫پیانو»بهبازارجهانی‬ ‫‌برنده جایزه فرهنگ و هنر بنیاد انگلبرت سوئیس اعالم کرد که دومین فصل از‬ ‫پروژه«صدسالموسیقیایرانبرایپیانو»بانام«شهرزاداثرعلیرضامشایخی»‬ ‫توسط لیال رمضان پیانیست کشورمان در عرصه بین‌المللی وارد بازار جهانی‬ ‫موسیقی شد‪ .‬لیال رمضان با بیان اینکه «شهرزاد» اثری برای راوی و پیانو است‬ ‫گفت‪ :‬این اثر در ‪ ۹‬بخش آفریده شده و از آثار به نسبت طوالنی ادبیات پیانوی‬ ‫موسیقی است‪ .‬این اثر به گونه‌ای نوشته شده که به تنهایی و بدون راوی نیز‬ ‫امکان اجرای کنسرتی داشته باشد‪ .‬رمضان تصریح کرد‪ :‬در اپرای شهرزاد که در‬ ‫حقیقت داستانی از شهرزاد زاده تخیل مشایخی است‪ ،‬رابطه صحنه‌ها در کنار‬ ‫گفتار راوی اجرا می‌شود‪ .‬در واقع راوی داستان «شهرزاد» را نقل می‌کند و بین‬ ‫هر کدام از این نقل‌ها‪ ،‬قطعه پیانو مربوط به آن اجرا می‌شود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در اجرای این بخش‌ها گاهی تم‌ها در برخوردهای گوناگون مرتبط با طول‬ ‫اثر در جلوه‌های جدید ظاهر می‌شوند‪ .‬داستان شهرزاد بهانه‌ای برای جستجو‬ ‫و بیان اندیشه‌های فلسفی آهنگساز است‪ .‬وی افزود‪ :‬این فصل از پروژه صد‬ ‫سال موسیقی ایران برای پیانو با همکاری هنرمندان ارزشمند ایرانی جمشید‬ ‫شمیرانی و پسرشان کیوان ضبط شده است‪ .‬جمشید شمیرانی نقل‌کننده‬ ‫داستان شهرزاد است و بداهه‌نوازی‌ها بر روی تنبک‪ ،‬سنتور و دف توسط کیوان‬ ‫همراهی می‌شود‪ .‬وی با بیان این‌که بداهه‌نوازی جزئی از آهنگسازی علیرضا‬ ‫مشایخی نبوده و بنا به پیشنهاد من توسط کیوان شمیرانی انجام می‌شود تا‬ ‫شنونده ارتباط بهتر و بیشتری با متن داستان برقرار کند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬پروژه‬ ‫«صد سال موسیقی ایران برای پیانو» توسط شرکت مهم فرانسوی هارمونیا‬ ‫موندی پخش جهانی می‌شــود‪ .‬وی در بخشی دیگر از سخنانش از سال‌ها‬ ‫تالش خود برای ایجاد ارتباط بین موسیقی ایران و موسیقی معاصر جهان‬ ‫به عنوان پیانیست سخن گفت و اظهار کرد‪ :‬اجرای ایده «صد سال موسیقی‬ ‫ایران برای پیانو» از ‪ ۴‬سال پیش جنبه اجرایی به خود گرفت و پس از تحقیق‬ ‫و تماس با آهنگسازان بزرگ ایرانی کار جمع‌آوری و آرشیو کردن این قطعات‬ ‫و نت‌ها انجام شد‪ .‬رمضان که تا کنون قطعاتی از سی و پنج آهنگساز ایرانی‬ ‫اجرا کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه شامل قطعاتی برای پیانو از ابتدای قرن بیستم‬ ‫میالدی تا امروز از آهنگسازان ایرانی است که عالوه بر تحصیل در موسیقی‬ ‫سنتی ایران در زمینه موسیقی کالسیک غرب نیز فعالیت‌های بسیار زیادی‬ ‫داشته‌اند‪ .‬بنیانگذار و مدیر هنری جایزه پیانوی «باربد» گفت‪ :‬این اولین بار‬ ‫است که تمام آهنگسازان در یک پروژه حضور دارند و قطعات‌شان در کنار‬ ‫هم اجرا می‌شود‪ .‬این پروژه در قالب ‪ 4 CD‬وارد بازار موسیقی جهان می‌شود‬ ‫که فصل اول این مجموعه تحت عنوان آهنگسازان ‪ 1950‬با اجرای قطعاتی از‬ ‫محمدرضا درویشی‪ ،‬بهزاد رنجبران‪ ،‬نادر مشایخی‪ ،‬ایرج صهبایی‪ ،‬هرمز فرهت‪،‬‬ ‫فوزیه مجد و رضا والی وارد بازار شده است‪.‬‬ ‫از ساالر عقیلی و محسن چاوشی تا رضا یزدانی و فریدون آسرایی‬ ‫مینا آتشی‬ ‫در ســال‌‌های اخیر همواره برای مخاطبان موسیقی‬ ‫جذاب بوده که بدانند تیتــراژ برنامه‌‌های ماه رمضان‬ ‫را چه کســانی می‌خوانند‪ .‬هرچند تعداد بیننده‌‌های‬ ‫تلویزیون در ســال‌‌های اخیر کاهش یافته است‪ ،‬اما‬ ‫تلویزیون همچنان به‌عنوان رســانه ملی کشور که در‬ ‫تمــام خانه‌‌ها حضور پررنگــی دارد‪ ،‬نقش تأثیرگذار‬ ‫خــود را حفظ کــرده و کوچک‌تریــن اتفاقی که در‬ ‫این قــاب جادویی می‌افتد می‌توانــد نظر میلیون‌‌ها‬ ‫بیننــده را به خود جلب کند‪ .‬از این رو شــاید برای‬ ‫خوانندگان کشورمان فرصت بســیار خوبی باشد تا‬ ‫بتواننــد تیتراژ برنامه‌‌های تلویزیونــی را بخوانند و از‬ ‫این طریق دایره مخاطبان خود را گســترده‌تر کنند‪.‬‬ ‫از چند سال پیش تاکنون خواندن تیتراژ سریال‌‌ها و‬ ‫ویژه‌برنامه‌‌های ماه مبارک رمضان برای خواننده‌‌های‬ ‫کشورمان تبدیل به یک فرصت مناسب شده است و‬ ‫شاید کمتر خوانند‌های داشته باشیم که به پیشن‌هاد‬ ‫وسوس‌هامیز اجرای تیتراژ در سریال‌‌ها و برنامه‌‌های‬ ‫ویژه ماه رمضان پاسخ مثبت ندهد‪ .‬در سال‌‌های اخیر‬ ‫همواره برای مخاطبان موسیقی جذاب بوده که بدانند‬ ‫تیتراژ برنامه‌‌های ماه رمضان را چه کسانی می‌خوانند‪.‬‬ ‫در تمام این مدت تیتراژ سریال «ماه عسل» به‌عنوان‬ ‫محبوب‌ترین برنامه ماه رمضان اصلی‌ترین کنجکاوی‬ ‫عالقه‌مندان موســیقی بود چرا کــه معموالً تمامی‬ ‫تیتراژ‌های «ماه عسل» به قطعات «هیت» سال تبدیل‬ ‫می‌شــدند‪ .‬با این وجود امســال دیگر خبری از «ماه‬ ‫عسل» نیست و احســان علیخانی تمرکزش را روی‬ ‫برنامه جدیدش یعنی «عصر جدید» گذاشته است‪ .‬در‬ ‫عین حال شبکه سه برنامه جدیدی با نام «ماه ماه» را‬ ‫جایگزین ماه عسل کرده است که البته پخش شدن یا‬ ‫نشدن آن در‌هال‌های از اب‌هام قرار دارد‪ .‬جالب‌ترین‬ ‫نکته در مورد برنامه «ماه ماه» هم این است که اجرای‬ ‫آن به بنیامین ب‌هادری خواننده موسیقی پاپ واگذار‬ ‫شده و باید دید اگر این برنامه روی آنتن برود بنیامین‬ ‫در اجرا چقدر موفق خواهد بود‪ .‬گفته می‌شــود قرار‬ ‫است تیتراژ این برنامه را هم خود بنیامین ب‌هادری‬ ‫بخواند‪ ،‬اما تاکنون چیزی در این مورد قطعی نیست‪.‬‬ ‫در ادامه به بررســی تیتراژ‌های سریال‌‌ها و برنامه‌‌های‬ ‫ماه رمضان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫محسن چاوشی پای ثابت تیتراژ‌ها‬ ‫شاید اگر چند سال پیش به طرفداران محسن چاوشی‬ ‫می‌گفتید این خواننده در ســال ‪ 97‬و ‪ 98‬پای ثابت‬ ‫تیتراژ‌های تلویزیون می‌شود تعجب می‌کردند چون تا‬ ‫سال ‪ 91‬که چاوشی تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه‬ ‫دو را خواند هیچ همکاری با تلویزیون نداشت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫چاوشی برای چندمین بار در دو سال اخیر با تلویزیون‬ ‫همکاری کرده اســت‪ .‬او این بار در دومین همکاری‬ ‫خــود با برادران محمودی تیتراژ ســریال «دلدار» را‬ ‫خواند‪ .‬چاوشــی پیش از این در ســریال «سایه‌بان»‬ ‫نیز با نوید و جمشــید محمودی همکاری کرده بود‪.‬‬ ‫قطع‌های که چاوشی برای سریال رمضانی شبکه دو‬ ‫خوانده‪« ،‬ای عشــق» نام دارد که ترانه آن را حسین‬ ‫صفا یار همیشگی چاوشی ســروده و آهنگسازی اثر‬ ‫هم توسط خود چاوشی انجام شده است‪ .‬تنظیم قطعه‬ ‫را امیر جمال‌فرد انجام داده که چند ســال پیش به‬ ‫دلیل همکاری با گروهی که یکی از اعضای آن صدای‬ ‫چاوشی را تقلید می‌کرد از تیم چاوشی کنار گذاشته‬ ‫شده بود‪ .‬او اکنون پس از پنج سال بار دیگر با چاوشی‬ ‫همکاری کرده است‪.‬‬ ‫ساالر عقیلی خواننده «برادر جان»‬ ‫ساالر عقیلی هم همچون چاوشی در سال‌‌های اخیر‬ ‫همکاری‌‌های مداومی با تلویزیون داشته و در رمضان‬ ‫امســال هم با اجرای تیتراژ ســریال «برادر جان» به‬ ‫کارگردانی محمدرضا آهنج در تلویزیون حضور دارد‪.‬‬ ‫عقیلی موسیقی تیتراژ پایانی سریال «برادر جان» را با‬ ‫تران‌های از حسین غیاثی خوانده و فرید سعادتمند که‬ ‫سابقه آهنگسازی سریال‌‌هایی چون «نفس»‪« ،‬ارمغان‬ ‫تاریکی»‪« ،‬پروانــه» و قطعات پرطرفداری مثل «چه‬ ‫بگویم» را داشته و همچنین همکاری‌‌های موفقی را‬ ‫با ساالر عقیلی به ثبت رسانده‪ ،‬موسیقی سریال «برادر‬ ‫جان» را ساخته است‪ .‬قطع‌های که ساالر عقیلی اجرا‬ ‫کرده «تن‌ها می‌مانم» نام دارد و با توجه به محتوای‬ ‫آن به نظر می‌رسد حسین غیاثی به خوبی در جریان‬ ‫داستان سریال قرار گرفته و ترانه «تن‌ها می‌مانم» را بر‬ ‫همین اساس سروده است‪.‬‬ ‫سه خواننده در «شهر باران»‬ ‫ســاالر عقیلی عالوه‌بر تیتراژ ســریال «برادر جان»‪،‬‬ ‫برای ویژه‌برنامه افطار شبکه پنج با نام «اختیاریه؛ شهر‬ ‫باران» هم اجرا کرده است‪ .‬اجرای این برنامه را مرتضی‬ ‫فاطمی بر عهده دارد‪.‬‬ ‫رســتاک حالج که کمتر با تلویزیون همکاری کرده‪،‬‬ ‫دیگر تیتراژخوان برنامه «اختیاریه؛ شهر باران» است‪.‬‬ ‫او دو ســال پیش همراه با کامران تفتی تیتراژ برنامه‬ ‫تحویل ســال شبکه دو را خواند که همکاری خوب و‬ ‫موفقی هم بود‪.‬‬ ‫به‌جز عقیلی و رستاک‪ ،‬محمدرضا علیمردانی نیز در‬ ‫برنامه افطار شــبکه پنج اجرا می‌کند‪ .‬علیمردانی که‬ ‫بازیگر و صداپیشــه است‪ ،‬چند سال پیش با خواندن‬ ‫تیتراژ ســریال «انقالب زیبا» فعالیت خود به‌عنوان‬ ‫خواننــده را نیز آغاز کــرد و از آن زمان تاکنون چند‬ ‫تیتراژ تلویزیون اجرا کرده است‪.‬‬ ‫رضا یزدانی‪ ،‬هم خواننده هم بازیگر‬ ‫شاید رضا یزدانی تا چند سال پیش به دلیل خواننده‬ ‫بودنش به فیلم‌‌ها و ســریال‌‌ها دعوت می‌شد و نقشی‬ ‫بر اســاس خواننده بودنش برای او نوشــته می‌شد‪،‬‬ ‫اما اکنون رضا یزدانی بازیگر مســتقل از رضا یزدانی‬ ‫خواننده است‪ .‬این خواننده و بازیگر در سریال رمضانی‬ ‫شــبکه یک نقش یک شاهزاده قاجار را بازی می‌کند‬ ‫که بوکسور اســت و اتفاقاً سر بازی در همین سریال‬ ‫دندان‌‌هایش هم شکســت! ســریال «از یاد‌ها رفته»‬ ‫احتمــاالً فرصت خوبی برای یزدانــی خواهد بود که‬ ‫خــودش را به‌عنوان یک بازیگر نشــان بدهد‪ ،‬اما در‬ ‫عین حال او چند قطعه موسیقی هم برای سریال اجرا‬ ‫کرده که به‌مرور در قسمت‌‌های مختلف سریال پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حجت اشرف‌زاده خواننده «از یاد‌ها رفته»‬ ‫بــا توجه به حضور رضا یزدانی در ســریال «از یاد‌ها‬ ‫رفته» به نظر می‌رســید خواننده تیتراژ این ســریال‬ ‫خود یزدانی باشد‪ ،‬اما عوامل سریال به هر دلیلی برای‬ ‫اجرای موسیقی تیتراژ این سریال با حجت اشرف‌زاده‬ ‫به توافق رسید‌ند‪ .‬هرچند در پایان قسمت اول سریال‬ ‫«از یاد‌ها رفته» صدای اشرف‌زاده شنیده نشد اما گفته‬ ‫می‌شود قطع‌های که اشرف‌زاده خوانده به‌زودی آماده‬ ‫و پخش می‌شود‪.‬‬ ‫فریدون آسرایی در شبکه یک‬ ‫شــبکه یک ســیما ویژه‌برنامه «دعوت» را پیش از‬ ‫افطــار پخش می‌کنند که خواننده تیتراژ آن فریدون‬ ‫آسرایی است‪ .‬آسرایی هم برای چندمین بار است که‬ ‫با تلویزیون همکاری می‌کنــد‪ .‬او این بار نیز تنظیم‬ ‫قطعه جدیدش را به بهــروز صفاریان همکار قدیمی‬ ‫خود سپرده و تران‌های از حسین غیاثی را اجرا کرده‬ ‫است‪ .‬برنامه «دعوت» با موضوعات و مفاهیمی چون‬ ‫خانواده‪ ،‬امید و بیان زندگی‌‌های خوب و آسان همراه‬ ‫است و در آن‪ ،‬هر شب روایتی امیدبخش و پندآموز از‬ ‫یک زندگی از استودیوی برنامه برای مخاطبان بازگو‬ ‫می‌شــود‪ .‬صدای فریدون آسرایی هر روز عصر از این‬ ‫برنامه شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫امید نعمتی در «هزاردستان»‬ ‫امید نعمتی حاال دیگر نامش مســتقل از گروه پالت‬ ‫هم ســر زبان‌‌ها افتاده و این را بیشتر مدیون اجرای‬ ‫تیتراژ سریال «لیسانسه‌‌ها» است‪ .‬البته او مستقل از‬ ‫گروه پالت‪ ،‬آلبوم هم منتشر کرده و کنسرت ایستگاه‬ ‫به آهنگسازی مهیار علیزاده هم تجربه دیگر نعمتی‬ ‫است‪ ،‬اما تیتراژ سریال «لیسانسه‌‌ها» آن‌قدر گرفت و‬ ‫شنیده شد که شاید تا مدت‌‌ها محبوب‌ترین اثر نعمتی‬ ‫باشد‪ .‬این خواننده هم رمضان امسال با موسیقی تیتراژ‬ ‫برنامه «هزاردســتان» مهمان خانه‌‌های مردم است‪.‬‬ ‫برنامه «هزار داستان» نیز با صدای امید نعمتی پیش‬ ‫از افطار راهی آنتن شبکه نسیم می‌شود‪.‬‬
‫معاون میراث فرهنگی اعالم کرد‪:‬‬ ‫خسارت‪ 20‬میلیاردیآتشبهبازارجهانیتبریز‬ ‫‪7‬‬ ‫‌یکشنبــــــه ‪ 22‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1080‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫برنامهملیتوسعهگردشگریبازنگریمی‌شود‬ ‫معاونمیراث‌فرهنگیسازمانمیراث‌فرهنگی‪،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری می‌گوید‪ :‬حدود ‪ ۱۱۳‬مغازه تاریخی در سرای‬ ‫«دو دری» بازار تبریز طعمه آتش شــدند که اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۲۰‬میلیارد تومان به این بازار جهانی آسیب وارد کردند‪.‬‬ ‫محمدحســن طالبیان بعد از بازدید از بخش‌های آسیب‬ ‫دیده از آتش در بازار تاریخی تبریز؛ با تاکید بر اینکه علت‬ ‫آتش‌سوزی شــنبه‪ ۲۱ ،‬اردیبهشت توســط کارشناسان‬ ‫آتش‌نشانی مشخص می‌شود‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬از ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫متر مربع عرصه بــازار‪ ۱۲۰۰ ،‬متر عرصه در معرض آتش‬ ‫قرار گرفته بود که به واســطه دو طبقه بودن بازار‪ ،‬زیربنای‬ ‫آن حدود ‪ ۲۵۰۰‬متر می‌شود‪ .‬از پنج داالن وابسته به سرای‬ ‫«دو دری»‪ ،‬متأسفانه دو داالن «میانی» و «سقط فروشان»‬ ‫درگیر آتش سوزی شدند‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬درصد سقف‌ها ریزش‬ ‫کرده و به ‪ ۱۱۳‬واحد تجاری خسارت وارد شد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر این‌که یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در نخستین لحظات‬ ‫آغاز آتش‪ ،‬متوجه می‌شود و به آتش‌نشانی اعالم می‌کند‪ ،‬به‬ ‫خاموش شدن آتش در کمتر از چهار ساعت اشاره و بیان‬ ‫می‌کند‪ :‬تعدادی از مغازه‌ها و سه داالن در همین سرا سالم‬ ‫مانده‌اند‪ ،‬چون آتش در مدت زمان کوتاهی خاموش می‌شود‬ ‫و باعث می‌شود بخش زیادی سالم بماند‪.‬او اعتبار پیش‌بینی‬ ‫شده برای مرمت بخش‌های آسیب دیده بازار را بالغ بر ‪۲۰‬‬ ‫میلیاردتوماناعالممی‌کندوتوضیحمی‌دهد‪:‬درزمانمرمت‬ ‫و انجام کارهای رفع خطر و اقدامات اضطراری‪ ،‬آماده‌سازی‬ ‫برای مطالعات و پایش و نقشه‌های اجرایی‪ ،‬حذف الحاقات و‬ ‫سبک‌سازی بام‪ ،‬مرمت سقف‌ها و طاق و طویزه و جداره‌ها و‬ ‫کف و در و پنجره‌ها و به ویژه تأسیسات الکتریکی و مکانیکی‬ ‫نیاز است تا وارد متراژ بیشتری از فضای بازار شویم‪ .‬در مرمت‬ ‫سقف‌ها نیز نیاز است تا بخش‌های پیرامونی مرمت شوند‪،‬‬ ‫بنابراین فع ً‬ ‫ال هزینه مورد نیاز برای تکمیل همه این کارها‬ ‫و حتی سیستم‌های اعالم حریق و جابجایی وسایل برق و‬ ‫حدود‪ ۲۰‬میلیارد تومان پیش‌بینی شده است‪ .‬وی اما با بیان‬ ‫این‌کهخوشبختانهبخشیازمغازه‌هابیمهشده‌اند‪،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫نصب شیرهای هیدرانت و شبکه اطفای حریق در بخش‌های‬ ‫مختلف بازار در دو سه سال گذشته از گسترش آتش‌سوزی‬ ‫جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫نسبت به‪ ۱۰‬سال قبل وضعیت بهتری داریم‬ ‫او با اشاره به این که ‪ ۱۰‬سال قبل یعنی ‪ ۱۳۸۸‬نیز در همین‬ ‫نقطه آتش‌سوزی رخ داده بود‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬اما اکنون معتقدم‬ ‫نســبت به آن زمان پیشرفت‌های بیشــتری داشته‌ایم‪ ،‬چه‬ ‫از مدت زمان خامــوش کردن آتش و چه نقاط تاریخی که‬ ‫سوختند و امکاناتی که برای زمان بحران در بازار تعبیه شده‬ ‫بودند و به خاموش کردن آتش کمک کردند‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که در ‪ ۱۰‬سال گذشته تعدادی سقف‌های چوبی بازار در آتش‬ ‫سوختند که برای مرمت مجبور به انجام مرمت در قالب طاق‬ ‫و گنبد آجری در نقاط سوخته شدیم‪ ،‬همچنین ایستگاه‌هایی‬ ‫آتش‌نشانی در نقاط مختلف بازار ایجاد شدند‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬در‬ ‫هر زمانی مالکان بازار تبریز با مدیریت مناسب‪ ،‬برای ساماندهی‬ ‫و حفاظت از این بازار جهانی به میراث فرهنگی کمک کرده‌اند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این‌که در شرایط جدید‪ ،‬خوشبختانه آتش‌نشانان‬ ‫آمادگی بیشتری نسبت به ســال ‪ ۱۳۸۸‬برای جلوگیری از‬ ‫گسترش این اتفاق داشتند‪ ،‬در واقع اکنون نسبت به ‪ ۱۰‬سال‬ ‫پیش وضعیت خیلی بهتری داریم‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬از ســوی‬ ‫دیگر این که مالکان همه‌ی سیم‌های بازار را عوض کنند‪ ،‬باید‬ ‫برنامه‌ریزیبهتریداشتهباشند‪.‬‬ ‫مدیریت بازار تبریز‪ ،‬در دست بازاری‌هاست‬ ‫طالبیان با تاکیــد بر بزرگ بودن بــازار جهانی تبریز‪ ،‬به‬ ‫مندرجات پرونده ثبت جهانی این مجموعه اشاره می‌کند که‬ ‫در آن تاکید شده‪ ،‬مدیریت بازار در دست بازاری‌هاست‪ ،‬آن‌ها‬ ‫با ایجاد هیأت امنا‪ ،‬سیست ِم اجتماعی خوبی تعبیه کرده‌اند‪،‬‬ ‫چون در واقع محل کســب و کار آن‌هاست‪ .‬معاون میراث‬ ‫فرهنگی با اشاره به علت آتش‌سوزی نتردام در فرانسه که آن‬ ‫نیز اتصال برق عنوان شد‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬در هر مکانی ممکن‬ ‫است چنین اتفاقاتی رخ دهد‪.‬‬ ‫کاالهای انبار شده در بازار تبریز‪ ،‬بارگذاری روی بازار‬ ‫را زیاد کرد‬ ‫او اما بارگذاری‌های بیش از ح ِد انجام شــده در بخش‌های‬ ‫مختلف بازار تبریز را ِ‬ ‫علت طوالنی شدن زمان خاموش کردن‬ ‫آتش نیز می‌داند و ادامه می‌دهد‪ :‬بخش‌هایی از بازار عالوه بر‬ ‫مکان خرید و فروش‪ ،‬انبار کاال نیز شده بود‪ ،‬یعنی بارگذاری‬ ‫بیش از حد بود‪ ،‬از سوی دیگر در این شرایط برای تأسیسات‬ ‫الکتریکی باید به بحث‌های هواساز نیز بیشتر توجه شود‪،‬‬ ‫که این موارد باعث ایجاد اتفاقات مشابه در گذشته می‌شود‪.‬‬ ‫طالبیان با اشاره به این‌که از یک سو با بارگذاری بیش از ح ِد‬ ‫کاالهای اشتعال‌زا و از سوی دیگر ایجاد سایبانی که بخشی‬ ‫از حیاط را مانند یک سقف پوشانده بود‪ ،‬مزید بر علت برای‬ ‫وقوع آتش‌سوزی شد‪ ،‬باید در این موارد فکری اساسی کرد‪،‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬آن‌چه که مسلم است بهتر است تا بیشتر از‬ ‫گذشته کیفیت توجه به تأسیسات الکتریکی و غیره را باال‬ ‫ببریم‪ ،‬با مرتب کردن سیم‌های برق و ایجاد یک کانال برای‬ ‫آن‌هــا مانند بازار کرمان می‌توانیم از وقوع این نوع اتفاقات‬ ‫جلوگیریکنیم‪.‬‬ ‫آغاز تخلیه کامل بخش‌های سوخته از‪ ۲۱‬اردیبهشت‬ ‫معاون میراث فرهنگی با اشاره به رایزنی‌ها و صحبت‌هایی که‬ ‫با شهرداری تبریز داشته تا به سرعت کاالها در بازار جابجا‬ ‫شوند‪ ،‬اضافه می‌کند‪ :‬از شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت باید کاالها به‬ ‫سرعت جابجا شوند‪ ،‬قرار است در یکی دو روز آینده نیز کار‬ ‫تخلیه کامل آن‌جا را انجام شود‪ ،‬الحاقات موجود آواربرداری‬ ‫شوند‪ ،‬تا عملیات رفع خطر آغاز شود‪ ،‬همچنین کار مطالعات‬ ‫و تهیه نقشه‌های اجرایی و مرمت نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫امضای تفاهم‌نامه با بازاری‌ها و مدیران شهری تبریز‬ ‫برای بازار جهانی‬ ‫طالبیان در ادامه بر لزوم امضای تفاهم‌نامه‌ای بین بازاریان‬ ‫یعنی هیأت امنای سرای «دو دری» و داالن‌های مربوط‬ ‫به آن‪ ،‬شهرداری‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬اداره برق‪ ،‬آتش نشانی‬ ‫و بخش‌هــای مختلف تاکید می‌کنــد و ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫باید تکلیف همه روشن باشــد و این اتفاق را به عنوان‬ ‫درســی در نظر بگیریم تا از این بــه بعد از بارگذاری‌ها‬ ‫در بازار کاسته شود و سپس مرمتی اساسی انجام شود‬ ‫و سیستم‌های اعالم حریق و تأسیسات الکتریکی برای‬ ‫مقابله با آتش طراحی و در نقاط مختلف اجرا شود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر این که بازاری‌های بازار جهانی تبریز جزو الگوها‬ ‫در مدیریت بازار و ساماندهی این فضای جهانی بوده‌اند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬در آن تفاهم‌نامه‪ ،‬اعتباری نیز که باید بازاریان‬ ‫برای مرمت پرداخت کنند مشخص می‌شود‪ ،‬در واقع با‬ ‫روشن شدن تکلیف‪ ،‬بالفاصله کمک مربوط به دولت و‬ ‫سازمان را انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫بهیونسکوگزارشمی‌دهیم‬ ‫وی همچنین به لزوم تهیه گزارشــی برای یونسکو اشاره‬ ‫می‌کند و می‌گوید‪ :‬طبق روند همیشگی که باید گزارش‬ ‫دوره‌ای از اثار ثبت جهانی به یونسکو بدهیم‪ ۲۱ ،‬اردیبهشت‬ ‫نیز در گزارشی به یونسکو وضعیت موجود بازار تبریز را اعالم‬ ‫می‌کنیم و برنامه‌ی کاری برای ان‌ها می‌فرستیم‪.‬‬ ‫«گردشگریسالمت»ازآنچههستیمتاآنچهمی‌توانیمباشیم‬ ‫«گردشگری ســامت»‪ ،‬امروزه اهمیت زیادی در کشورهای دنیا پیدا‬ ‫کــرده و به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم‪ ،‬جایگاه ویژه‌ای را به خود‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬امــا نتایج یک پژوهش داخلی نشــان می‌دهد‬ ‫کــه این بخش در کشــور ما‪ ،‬برای نیل به چنیــن جایگاهی‪ ،‬نیازمند‬ ‫اقدامات قابل‌توجهی از ســوی مراجع مختلف و به‌ویژه واحد بین‌الملل‬ ‫بیمارستان‌ها است‪.‬‬ ‫تجارت ترجیحی و آزاد و جهانی‌شــدن خدمات سالمت در کشورهای‬ ‫مختلف به دنبال ارتقای اســتانداردهای خدمات پزشکی اتفاق می‌افتد‬ ‫و زمینه را برای رشــد گردشگری سالمت و ارائه خدمات سالمت برای‬ ‫بیماران بین‌المللی فراهم می‌کند‪ .‬بر اســاس گزارش ســازمان جهانی‬ ‫گردشگری‪ ،‬در سال ‪ ،۲۰۱۷‬از کل درآمد ‪ ۱.۳۴۰‬تریلیون دالری حاصل‬ ‫از این صنعت بین‌الملل‪ ،‬قاره اروپا ‪ ۳۷‬درصد‪ ،‬منطقه آسیا پاسیفیک ‪۲۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬آمریکا ‪ ۲۴‬درصد‪ ،‬خاورمیانه ‪ ۵‬درصد و آفریقا ‪ ۳‬درصد را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪ .‬طبق نظر کارشناسان‪ ،‬هر گردشگر سالمت‪ ۳ ،‬تا ‪ ۴‬برابر‬ ‫یک گردشگر عادی در کشور مقصد هزینه می‌کند‪ ،‬به‌طوری‌که در سال‬ ‫گذشته میالدی صنعت گردشگری سالمت دنیا حدود ‪ ۴۳۹‬میلیارد دالر‬ ‫چرخش مالی داشته است‪ .‬مطالعات گسترده‪ ،‬عواملی نظیر قیمت باالی‬ ‫خدمات درمانی و مراقبت پزشکی و کیفیت پایین خدمات درمانی در‬ ‫کشورهای مبدأ‪ ،‬افزایش زمان انتظار به‌منظور دریافت خدمت‪ ،‬عدم ارائه‬ ‫برخی خدمات‪ ،‬سطح پایین یا عدم دسترسی به خدمات و مراقبت‌های‬ ‫پزشکی و تجربه گردشگری و فراغت را به‌عنوان عواملی برای سوق یافتن‬ ‫به سمت گردشگری پزشکی به‌حســاب می‌آورند‪ .‬در این خصوص اما‬ ‫کشور ایران باوجود شرایط و استعدادهای خاص‪ ،‬با چالش‌های گوناگونی‬ ‫در زمینه‌های مختلف روبرو اســت‪ .‬محققانی از دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران تحقیقی را انجام داده‌اند که در آن‬ ‫عملکرد واحد بیماران بین‌الملل و تأثیر آن بر جذب گردشگران پزشکی‬ ‫و سالمت مورد ارزیابی واقع شده است‪.‬‬ ‫این مطالعه توصیفی‪-‬تحلیلی با مشــارکت ‪ ۲۶‬بیمارســتان شامل ‪۲۲‬‬ ‫بیمارســتان خصوصی و ‪ ۴‬بیمارســتان دولتی که برخوردار از شرایط‬ ‫عمومی پذیرش گردشگری ســامت ابالغی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی بوده‌اند‪ ،‬انجام شده است‪ .‬ابزار جمع‌آوری اطالعات در‬ ‫این تحقیق‪ ،‬چک‌لیست مورد تأیید و ابالغی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی بود که شامل ‪ ۸۰‬سوال در ‪ ۳‬گروه شاخص‪ :‬آئین‌نامه‌ای‬ ‫(‪ ۳۳‬ســوال)‪ ،‬هتلینگ (‪ ۲۶‬سوال) و عملکردی (‪ ۲۱‬سوال) بود و پس‬ ‫از جمع‌آوری داده‌ها توسط محققین‪ ،‬تجزیه‌وتحلیل جامعی با استفاده‬ ‫از روش‌ها و نرم‌افزارهای آماری روی آن‌ها انجام شــد‪ .‬نتایج حاصل از‬ ‫این مطالعه نشان داد که تاکنون واحدهای بیماران بین‌الملل تأثیری بر‬ ‫جذب بیماران نداشته است‪ ،‬ولی اتخاذ سیاست‌های مطلوب‌تر در حوزه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و قانونی می‌تواند تا حد بسیار زیادی بر این‬ ‫موضوع تأثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫آن‌گونه که ســمیرا رئوفی‪ ،‬پژوهشــگر مدیریت دانشــکده مدیریت‬ ‫و اطالع‌رســانی پزشکی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران و همکارانش‬ ‫می‌گویند‪« :‬توانمندسازی کارشناســان واحدهای بیماران بین‌الملل‪،‬‬ ‫توســعه مهارت‌های حرفــه‌ای گروه پزشــکی‪ ،‬مدیریــت کارگزاران‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬ارتقا سطح بازاریابی و تبلیغاتی بین‌المللی‪ ،‬نظارت‬ ‫و مدیریت کیفیــت و هزینه‪ ،‬توجه به اســتانداردهای ابالغی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی و بین‌المللی و‬ ‫تفاهم‌نامه‌های همکاری مشــترک ملی و بین‌المللی با‬ ‫ذی‌نفعان گردشگری سالمت می‌تواند در جهت توسعه‬ ‫گردشگری سالمت تســهیل‌کننده باشد»‪ .‬به گفته‬ ‫ایــن محققان‪« :‬اگرچه در این تحقیق عملکرد کلی‬ ‫بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی‬ ‫شــهر تهران به لحاظ رعایت اصول و استانداردهای‬ ‫گردشگری سالمت ابالغی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی با کسب امتیاز ‪ ۸۷.۵‬از ‪ ۱۰۰‬امتیاز‪،‬‬ ‫مطلوب ارزیابی شده است‪ ،‬در بررسی شاخص‌های‬ ‫مورد مطالعه‪ ،‬شاخص هتلینگ‪ ،‬باالترین (‪۹۵.۱۰‬‬ ‫از ‪ )۱۰۰‬و شاخص عملکردی پایین‌ترین (‪ ۸۱.۲‬از‬ ‫‪ )۱۰۰‬میزان امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند»‪.‬‬ ‫طبق یافته‌های این تحقیق که فصل‌نامه علمی پژوهشی «بیمارستان»‬ ‫به انتشــار آن‌ها پرداخته است‪ ،‬بررسی مطالعات و آنچه در متن حوزه‬ ‫سالمت می‌گذرد نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی‬ ‫درمانی به‌عنوان یک راهبرد اساسی در عرصه رقابتی کنونی قابل پذیرش‬ ‫و تفاهم است و این امر به‌عنوان یکی از دغدغه‌های ارائه‌کنندگان مراقبت‬ ‫سالمت به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫بر اســاس نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق فوق‪ ،‬توسعه بخش گردشگری‬ ‫و به‌صورت اختصاصی گردشــگری ســامت‪ ،‬می‌تواند موجب بهبود‬ ‫سیاســت‌های تولید ناخالص داخلی‪ ،‬بدون نفت شــود‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫مجریان این پژوهش معتقدند‪« :‬می‌توان پیش‌بینی کرد که با پیشرفت‬ ‫حوزه گردشگری سالمت‪ ،‬ساالنه حدود یک‌میلیون گردشگر سالمت و‬ ‫ارزآوری در حدود ‪ ۷‬میلیارد دالر داشته باشیم»‪ .‬ولی بدون شک الزمه‬ ‫چنین اتفاق مثبتی‪ ،‬توجه همه‌جانبه به بهبود زیرســاخت‌ها و داشتن‬ ‫برنامه‌هایی ویژه است‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترمدیریتعملکردسازمانمیراثفرهنگی‪:‬‬ ‫چرخه‌یصنعتگردشگریرابهدستمردمبسپاریم‬ ‫مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد‪ ،‬بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان میراث‬ ‫فرهنگی در بازدید از اماکن تاریخی استان بوشهر گفت‪ :‬باید با آموزش و ترویج‬ ‫فرهنگ‪ ،‬چرخه صنعت گردشگری را به دست مردم بسپاریم‪ .‬رحمت‌اهلل رئوف‬ ‫حنان با بیان اینکه بوشهر یک استان مستعد در حوزه گردشگری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید از پتانسیل‌های این استان و همچنین تمام ظرفیت‌های موجود در راستای‬ ‫رونق هر چه بهتر صنعت گردشگری استفاده کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ضروری است با‬ ‫آموزش و ترویج فرهنگ‪ ،‬صنعت گردشگری را به دست مردم بسپاریم زیرا ورود‬ ‫مردم به این صنعت می‌تواند تحوالت عظیمی را در چرخه اقتصاد در پی داشته‬ ‫باشد‪ .‬مدیرکل دفتر عملکرد‪ ،‬بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان میراث‬ ‫فرهنگی ادامه داد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر طی چند سال اخیر‬ ‫گام‌های خوبی در جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری برداشته است‪ ،‬با این‬ ‫حال باید با ساماندهی و برنامه‌ریزی در جهت بهره‌وری بیشتر تالش کرد‪ .‬رئوف‬ ‫حنان با اشاره به شعار سال ‪ ،۹۸‬خاطرنشان کرد‪ :‬حوزه گردشگری می‌تواند مولّد‬ ‫اشتغال باشد که این اشتغال‌زایی به تولید و رونق تولید کمک شایانی می‌کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت در حوزه گردشگری می‌تواند چرخه‬ ‫اقتصاد را به گردش درآورده و از این طریق ارزآوری خوبی را در کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر عملکرد‪ ،‬بازرســی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان میراث‬ ‫فرهنگی بیان کرد‪ :‬آموزش و ترویج فرهنگ گردشــگری از سیاست‌های اصلی‬ ‫سازمان است و برای تحقق این مهم باید در هر سه حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری در کنار هم تالش کنیم تا شاهد پیشرفت‌های بهتری باشیم‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری کشــور از بازنگری و به‌روزرســانی «برنامه ملی توسعه‬ ‫گردشــگری» کشور با همکاری «ســازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری»‪« ،‬سازمان جهانی گردشگری (‪ »)UNWTO‬و «یونسکو» خبر‬ ‫داد‪ .‬ولی تیموری در نشست مشترک با «تسوتکوفسکی» _ سرپرست دفتر‬ ‫منطقه‌ای یونسکو در تهران _ که منظور تبادل نظر برای آغاز فرایند بازنگری‬ ‫برنامه ملی گردشگری برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای توافقات انجام شده بین‬ ‫سازمانمیراث‌فرهنگی‪،‬صنایع‌دستیوگردشگریباسازمانجهانیگردشگری‬ ‫(‪ )UNWTO‬در حاشیه نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا ‪ ۲۰۱۸‬و امضا‬ ‫سندهمکاری‌هایمشترکبهمنظوربهره‌مندیازکمکمشاوره‌ایاینسازمان‬ ‫و همچنین با توجه به مشارکت یونسکو به عنوان مسئول هماهنگی انجام این‬ ‫پروژه‪ ،‬بازنگری و به روزرسانی برنامه ملی توسعه گردشگری ایران در دستور‬ ‫کار قرار گرفته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬برای بازنگری‪ ،‬عالوه بر استفاده از ظرفیت‌های‬ ‫ملی‪ ،‬همکاری‌های بین‌المللی نیز مورد توجه این سازمان قرار دارد‪ .‬تیموری‬ ‫به اولویت معاونت گردشگری برای بازنگری «برنامه ملی توسعه گردشگری»‬ ‫با استفاده از تجارب نهادهای تخصصی بین‌المللی تاکید کرد و افزود‪ :‬سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل وجود زمینه‌ها و پروژه‌های‬ ‫مشترک به ویژه در حوزه‌های مرتبط با آثار و سایت‌های فرهنگی ‪ -‬تاریخی‪،‬‬ ‫همکاری و مشورت‌های نزدیکی با یونســکو دارد‪ ،‬بنابراین همکاری‌ها بویژه‬ ‫مشارکت در بازنگری برنامه ملی توسعه گردشگری و تعریف پروژه‌های اجرایی‬ ‫گردشگری فرهنگی مورد تاکید دو طرف قرار دارد‪ .‬تسوتکوفسکی _ سرپرست‬ ‫دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران _ نیز به برخی اصالحات در برنامه‌های یونسکو‬ ‫در قالب سند چارچوب کمک‌های توسعه سازمان ملل (‪ )UNDAF‬اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬پایه این اصالحات مبتنی بر فعالیت‌های بین‌بخشی در راستای نیازهای‬ ‫دولت‌ها خواهد بود و بر این اساس‪ ،‬سند مربوطه در چارچوب یکپارچه‌سازی‬ ‫فعالیت‌های همه آژانس‌های سازمان ملل در تهران مورد بازبینی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬او هدف از انجام این پروژه را ظرفیت‌ســازی برای افزایش مقاومت در‬ ‫شــرایط تحریم در آینده عنوان کرد و گفت‪ :‬در سند مذکور در بخش اقتصاد‬ ‫مقاومتیفعالیت‌هایفرهنگیوگردشگریپیش‌بینیوبرعالقه‌مندییونسکو‬ ‫برای حضور پررنگ‌تر در این بخش و ارائه ایده‌های مختلف اشاره شده است‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو یادآور شد‪ :‬این سازمان در کشورهای مختلف‬ ‫منطقه‪ ،‬اهداف توســعه پایدار گردشگری‪ ،‬ایجاد اشــتغال و درآمدزایی برای‬ ‫حفاظت از آثار فرهنگی‪ ،‬توسعه مشارکت جوامع محلی و… را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫در این نشست مقرر شد پروژه بازنگری برنامه ملی توسعه گردشگری پس از‬ ‫کسبمشورت‌هایالزمباسازمانجهانیگردشگریبراینهایی‌سازیپروپوزال‬ ‫مربوطه با اولویت در دســتور کار یونسکو قرار گیرد و چارچوب همکاری‌های‬ ‫سهجانبهمیان«سازمانمیراث‌فرهنگی‪،‬صنایع‌دستیوگردشگری»‪«،‬سازمان‬ ‫جهانی گردشگری(‪ »)UNWTO‬و «یونسکو» پیرامون فرایند کلی انجام‬ ‫پروژه تبیین شود‪.‬‬ ‫هتل‌هایزیرزمینییامحبوب؟‬ ‫معاون گردشــگری تاکید کرد‪« :‬هاستل» در مصادیق تاسیسات گردشگری‬ ‫کشور تعریف نشده است‪ ،‬بنایران هر نوع فعالیتی با این عنوان‪ ،‬غیرقانونی و‬ ‫غیرمجاز تلقی می‌شــود و قابل برخورد خواهد بود‪ .‬هاستل از ترکیب دو واژه‬ ‫‪( Host‬مهمان کردن) و ‪( Hotel‬هتل) تشکیل شده و اقامتگاهی اجاره‌ای با‬ ‫فضایی گرم و صمیمی است که در آن تخت‌های یک اتاق به مسافران مختلفی‬ ‫اجاره داده می‌شــود‪ ،‬یعنی یک اتاق بین چند مسافر مشترک است‪ .‬به طور‬ ‫معمول در هر اتاق ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬تخت قرار دارد و سرویس‌های بهداشتی مثل حمام‬ ‫و توالت و همچنین آشپزخانه‌ها در بیرون از اتاق‌ها قرار دارند و به طور مشترک‬ ‫استفاده می‌شوند‪ .‬در بعضی مناطق هاستل را به هوستال‪ ،‬بک پکرز و پانسیون‬ ‫می‌شناسند‪ .‬پس از برجام با افزایش تعداد گردشگرانی که بدون تور و انفرادی به‬ ‫ایران سفر می‌کردند‪ ،‬شمار هاستل‌ها در ایران نیز رو به فزونی رفت‪ .‬اقامتگاهی‬ ‫که محبوب گردشگران کم خرج است‪ ،‬همین محبوبت باعث شد در ایران برخی‬ ‫رسمیمهمان‌پذیر‪،‬بومگردییااقامتگاهسنتیدارندنیززیر‬ ‫اقامتگاه‌هاکهمجوز‬ ‫ِ‬ ‫تابلوی «هاستل» به مشتریان خارجی خود خدمات بدهند‪ .‬تعداد هاستل‌هایی‬ ‫که در ایران مشغول به کار شده‌اند دقیقاً مشخص و مستند نیست‪ ،‬اما شهرهای‬ ‫تهران‪ ،‬شیراز و اصفهان در این مسیر پیش‌رو بوده‌اند‪ .‬با این حال متولیان‬ ‫گردشــگری‪ ،‬فعالیت هاستل‌ها را غیرقانونی اعالم کرده‌اند‪ .‬دالور بزرگ‌نیا‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری استان تهران از‬ ‫اعتراض و گزارش اتحادیه هتلداران نســبت به فعالیت این اقامتگاه‌ها‬ ‫خبر داده و گفته که «ما مجوزی به نام هاستل نداریم اما اقامتگاه‌های‬ ‫استاندارد می‌توانند طبق ضوابط موجود مجوز مهمان‌پذیر دریافت کنند‪.‬‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز از آن‌ها‬ ‫حمایت می‌کند‪ .‬هرچند که به هر حال طبق ضابطه‪ ،‬با اقامتگاه‌های غیرمجاز از‬ ‫سوی مراجع ذی‌ربط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت‪ .‬آن‌طور که اتحادیه‬ ‫هتلداراناستانتهرانهماعالمکردهاخیرا ًنیرویانتظامیتابلویهاستلبرخی‬ ‫از این اقامتگاه‌ها را پایین آورده است‪».‬‬ ‫نظر معاون گردشــگری کشور نیز مطبق با این اظهارات است‪ .‬ولی تیموری‬ ‫گفت‪ :‬تا به امروز عنوان «هاستل» جزو مصادیق تأسیسات گردشگری کشور‬ ‫نبوده اســت‪ .‬این مصادیق در ‪ ۱۶‬بند و ‪ ۲۹‬مورد مشخص شده و به امضای‬ ‫هیأت وزیران نیز رسیده است که بر این اساس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری اختیار صدور مجوز‪ ،‬تمدید‪ ،‬نظارت و تعرفه‌گذاری آن‌ها‬ ‫را دارد‪ .‬حتی در آخرین ویرایش که در ســال ‪ ۱۳۹۴‬انجام شــد مصداقی با‬ ‫عنوان هاســتل به آئین‌نامه مربوطه اضافه نشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اگر گفته شده‬ ‫نیروی انتظامی این چند وقت‪ ،‬تابلوی هاســتل‌ها را پایین آورده‪ ،‬طبیعتاً به‬ ‫خاطر فعالیت غیرمجاز آن‌ها بوده‪ ،‬پس برخورد قانونی صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫با این وجود معاون گردشگری گفت که راه‌اندازی هاستل در کشور به لحاظ‬ ‫ساختاری‪ ،‬مشکلی ندارد‪ .‬او که مخالفتی با زیرساختی به نام هاستل ندارد‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این سوال که با وجود چنین دیگاهی چرا تا کنون این اقامتگاه‌ها جزو‬ ‫مصادیق تأسیسات گردشگری تعریف نشده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نخست الزم است‬ ‫برای عنوان هاستل معادل و یا معنی فارسی پیدا شود که برای ذی‌نفوذان و‬ ‫ذی‌ربطان این تعریف مشخص و قابل درک باشد‪ .‬وقتی تعریف مشخص نباشد‬ ‫هر کسی هر طور می‌خواهد عمل می‌کند‪ ،‬حتی ممکن است یک زیرپله را به‬ ‫هاستل تبدیل کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اقدام بعدی آن است که براساس همان‬ ‫تعریف‪ ،‬عنوان معادل‌سازی شده به مصادیق تأسیسات گردشگری اضافه شود و‬ ‫در آن چهارچوب نظارت‌ها صورت گیرد‪ .‬البته با توجه به نوع مصوبه‌ای که هیأت‬ ‫وزیران صادر کرده سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری اختیاری‬ ‫برای افزودن این عنوان به آئین‌نامه مربوطه را ندارد‪ .‬حتی نمی‌تواند کلمه سایر و‬ ‫سه نقطه در بخش مصادیق تعریف شده برای تأسیسات گردشگری اضافه کند‪.‬‬
‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪•1080‬ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ‪22‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪•1398‬ﺳﺎلدوازدﻫﻢ•‪8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫ﺻاﺣﺐ امﺘیاز‪ :‬ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻬان سﺒﺰ‬ ‫مـﺪیﺮ ﻋامـــﻞ‪ :‬ﺣﺴـیﻦ اﺣـمـﺪى‬ ‫مﺪیﺮ مﺴﻮول‪ :‬مﻬﺪى اﺣمﺪى‬ ‫زیـﺮ نﻈــﺮ ﺷــﻮراى ســﺮدﺑیـــﺮى‬ ‫ﭼاپ‪ :‬ﮔﻞ آذیﻦ‬ ‫سازمان آﮔﻬی ﻫا‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تﻬﺮان‪ ،‬ﺧیاﺑان مﻄﻬﺮى‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺧیاﺑان سﻠیمان ﺧاﻃﺮ‬ ‫ﺧیاﺑان اورامان‪ ،‬ﭘﻠاك ‪ ،43‬واﺣﺪ‪2‬‬ ‫تﻠﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫تﻮزیﻊ‪ :‬نشﺮﮔﺴﺘﺮ امﺮوز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیﺴﺘﻢمﺪیﺮیﺖﮐیﻔیﺖ‪-‬رﺿایﺘمنﺪىمشﺘﺮى‬ ‫سیﺴﺘﻢ مﺪیﺮیﺖ ﮐیﻔیﺖ‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوﻗات شــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫‪۱۳:۰۱‬‬ ‫غروب آفتاب‬ ‫‪۱۹:5۹‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪۲۰:۱۸‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫رییس انجمن مجسمهســازان ایــران از آمادگی این انجمن برای معرفی هنرمند‬ ‫مناسب ساخت سردیس مشاهیر به شــهرداری خبر داد‪ .‬عباس مجیدی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن مجسمهسازان ایران با بیان اینکه نگاه ملی به چهرههای ملی یک ضرورت‬ ‫جدی است‪ ،‬ادامه میدهد‪ :‬ما در تاریخ‪ ،‬مشاهیر زیادی را حوزههای مختلف داشتهایم‬ ‫که خیلی به آنها توجه نشده است‪ .‬یکی از شاخصههای توجه و گرامی داشتن یاد‬ ‫مشاهیر‪ ،‬ساخت سردیس برای آنها است‪ .‬سردیسها از جهت ارتباط بصری که با‬ ‫مردم در سطح شهر دارند میتوانند خیلی جذاب باشند و جامعه با آنها ارتباط برقرار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او درباره علت شباهت نداشتن سردیسهای ساخته شده به چهره اصلی‬ ‫فرد مورد نظر‪ ،‬میگوید‪ :‬گاهی اوقات وقتی قصد ساخت یک سردیس را داریم مبنا را‬ ‫بر اساس شخصیت آن فرد نامآور قرار میدهیم‪ .‬در این حالت مجسمهساز بر اساس‬ ‫شاخصههای شخصیتی آن فرد اثر خود را خلق میکند‪ .‬ولی زمانی که میخواهیم‬ ‫سردیس را با یک تعریف مشخص و بر اساس چهره آن فرد بسازیم‪ .‬باید اثر خود را‬ ‫به گونهای خلق کنیم که حتماً با چهره اصلی مطابقت داشته باشد و مخاطب بتواند‬ ‫‪۰4:۲۳‬‬ ‫‪۰6:۰۲‬‬ ‫گنﺞ سﺨﻦ‬ ‫اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻢ ﺣﺮف و ﭘﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﭘﺮ ﺣﺮف و ﮐﻢ ﮐﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل‪ ،‬ص‪397‬‬ ‫چند ماه پیش قرار بود با عرضه خودرو توسط دو کمپانی بزرگ خودروسازی کشور کمی از التهاب و به‬ ‫قول مسئولین حباب قیمتها کاسته شود ولی تا این لحظه که مشغول نوشتن پشت صحنه هستم نه‬ ‫تنها از چند ماه اخیر قیمت خودرو پایین نیانده بلکه هر روز بیشتر هم میشود‪ ،‬یکی از دوستان میگفت‬ ‫پول سانتافه رو باید بدیم هایما سوار بشیم!‬ ‫حاال بعد از گذشت چند ماه فلسفه اعالم کشف پارکینیکهای دپو شده محصوالت داخلی و خارجی‬ ‫را میفهمم‪ ،‬آنهایی که به رانت اخبار و قیمتها دسترسی دارند تا جایی که بشود از مردم سوء استفاده‬ ‫میکنند آب هم از آب تکان نمیخورد! پس این خودروهای کشف شده در انبارها کجا رفته است؟ لطفا‬ ‫بیشتر از این آبروی نداشتهتان را نبرید و اگر اخبار اکتشافات و احتکارات صحت دارد با حکم قضایی‬ ‫محصوالت را وارد چرخه فروش کنید؛ یک لحظه خودتان را جای مردم بگذارید ممکن اســت این‬ ‫سئوال به ذکر شماهم برسد‪ :‬مگر میشود اینهمه خودرو بدون اطالع و هماهنگی با‪ ...‬یکجا جمع شده‬ ‫باشد؟! تو این اوضاع و احوال بد اقتصادی و اجتماعی حس اینکه خر هم فرضت کنند غیر قابل تحمل‬ ‫است‪ .‬تازه دیروز باخبر شدم که به مردم میگویند اگر خودرو نخرند شاید ‪ ۲۰‬درصد از قیمت خودرو‬ ‫کم شود! قبول مردم خودرو نخرند‪ ،‬خانه نخرند‪ ،‬مسافرت نروند‪ ،‬میوه نخورند‪ ،‬غذا نخورند‪ ،‬بنزین نزنند‬ ‫و‪ ...‬همه مسئولین همه چیز دارند و همه کاری میکنند فقط مردم نباید انجام بدهند! رطب خورده‪،‬‬ ‫منع رطب چون کند؟‬ ‫تسنیم‬ ‫ﭘنﺪﺑﺰرگان‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان‬ ‫ﻣﻨﮑﺮ آن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫)روﺳﻮ(‬ ‫ﺣاﻓﻈاﻧﻪ‬ ‫دﺳﺖ از ﻃﻠﺐ ﻧﺪارم ﺗﺎ ﮐﺎم ﻣﻦ ﺑﺮآﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﺗﻦ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺟﺎن ز ﺗﻦ ﺑﺮآﯾﺪ‬ ‫ﺑﮕﺸﺎى ﺗﺮﺑﺘﻢ را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت و ﺑﻨﮕﺮ‬ ‫ﮐﺰ آﺗﺶ دروﻧﻢ دود از ﮐﻔﻦ ﺑﺮآﯾﺪ‬ ‫با آن ارتباط برقرار کند‪ .‬مجیدی بیان میکند‪ ،‬مسئولینی که برای ساخت سردیس از‬ ‫مشاهیر اقدام میکنند‪ ،‬عموماً باید از پروسه ساخت آن اطالعات کافی داشته باشند‬ ‫و بدانند که در ساخت یک سردیس خوب و ماندگار که بحث شباهتسازی مطرح‬ ‫اســت‪ ،‬باید زمان کافی در اختیار مجسمهساز قرار گیرد‪ .‬او ادامه میدهد‪ :‬مث ً‬ ‫ال اگر‬ ‫بخواهیم یک سردیس برنز بسازیم‪ ،‬پروسه زمانی الزم برای آن یک ماه و نیم تا سه‬ ‫ماه یا حتی بیشتر است ولی این کارها در ایران در یک زمان محدود و با عجله ساخته‬ ‫میشوند‪ .‬از طرفی هم هنرمند با این آگاهی نباید کار را قبول کند‪ .‬منطقی این است‬ ‫که وقتی کاری با محدودیت زمانی به آنها پیشنهاد میشود‪ ،‬آن را انجام ندهد‪ .‬زیرا‬ ‫انجام نشدن یک پروژه بهتر از این است به درستی انجام نشود و هنرمند را در معرض‬ ‫قضاوت دیگران قرار دهد‪ .‬گاهی هنرمند بر سر ناچاری یا به دلیل مشکالت شخصی‬ ‫به انجام کار در بازه زمانی محدود تن میدهد‪ ،‬ولی به دلیل نداشتن زمان کافی و‬ ‫فشاری که بر او وارد است نمیتواند کار خوبی را ارائه دهد‪ .‬این مجسمهساز اظهار‬ ‫میکند که باید برای ساخت سردیس و یادبود برای مشاهیر‪ ،‬یک برنامهریزی دقیق‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤنﻪ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اذان ﻇهر‬ ‫آمادگیاﻧﺠمﻦمﺠﺴمﻪسازان‬ ‫ﺑرای مﻌرﻓی ﻫنرمنﺪ مناسﺐ ساخﺖ سردﯾﺲ‬ ‫اندراحواالت‬ ‫بازگشت شیر‬ ‫ایرانی به کشور‬ ‫پس از یک قرن‬ ‫انقراض‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤنﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫و مطلوب در نظر گرفته شود‪ ،‬به گونهای که سردیس و یادبود شخصیتهای بزرگ و‬ ‫ملی ما در زمان حیات آنها ساخته شود که دیگر شاهد این مشکالت نباشیم‪ .‬او اضافه‬ ‫میکند‪ :‬چنانچه بزرگان را به هر دلیلی از دست دادیم بهتر است در یک برنامهریزی‬ ‫حساب شده کار ساخت یادبود برای آنها توسط افرادی که توانایی الزم در این عرصه‬ ‫را دارند‪ ،‬انجام شود‪ .‬ما در سیستمی زندگی میکنیم که گاهی بعضی از امور در مسیر‬ ‫درست خود قرار نمیگیرد‪ .‬منطقیترین راه این است که برای هر مسئله از طریق‬ ‫افراد کارشناس و کاربلد آن حوزه ورود کنیم‪ .‬در چنین حالتی مشکل خاصی به وجود‬ ‫نخواهد آمد‪ .‬مجیدی با اعالم اینکه انجمن مجسمهسازان میتواند افراد توانا و آشنا با‬ ‫حوزه مجسمهسازی شهری را برای ساخت سردیس به شهرداری معرفی کند‪ ،‬بیان‬ ‫میکند‪ :‬انجمن مجسمهسازان همیشه این آمادگی را داشته و دارد که بتواند افراد‬ ‫توانا در هر حوزهای را با توجه به سابقه کاریشان برای پروژههای شهری معرفی کند؛‬ ‫مث ً‬ ‫الگاهیمجسمهسازانیهستندکهآشناییجدیباشهردارندیااینکهباشخصیت‬ ‫و ویژگیهای خیلی از مشاهیر آشنا هستند و میتوانند در ساخت مجسمه آنها به‬ ‫خوبی عمل کنند‪ .‬او در پایان درباره جایگاه ایران در ساخت سردیس برای مشاهیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سالیان اخیر اتفاقات خوبی در قالب سمپوزیومهای پرتره داشتهایم و تهران‬ ‫در این عرصه پیشتاز بوده است‪ .‬ولی به هر حال باید بدانیم که همه کارها ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫آنگونه که انتظار میرود‪ ،‬نمیتواند نزدیک باشد یا شباهت سازی شود‪ .‬اما در سالهای‬ ‫اخیر نسبتاً خوب بوده است‪.‬‬ ‫ﻧگاه ﻧو‬ ‫دستور معاون سی﹝ا برای سختگیری بیشتر‬ ‫درخصوص اجرای سلبریتیها‬ ‫مدیر روابط عمومی سیما از دستور معاون سیما مبنی بر اعمال ضوابط‬ ‫اجرای تلویزیونی سلبریتیها با حساسیت بیشتر و برخورد با تخلفات‬ ‫احتمالی خبر داد‪ .‬حمید خواجهنژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی سیما درباره‬ ‫ضوابط اجرای تلویزیونی سلبریتی ها‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از این نیز ضوابطی‬ ‫تدوین و اجرایی شــده است اما پس از اتفاق تازه در این حوزه‪ ،‬دستور‬ ‫دکتر مرتضی میرباقری‪ ،‬معاون سیما در خصوص اعمال آن با حساسیت‬ ‫و جدیت بیشتر اســت‪ .‬وی با بیان این که به صورت مطلق نمیتوان‬ ‫حضور سلبریتی ها را مثبت و یا منفی ارزیابی کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همانطور‬ ‫که حضور بعضی چهرهها در چند برنامه تلویزیونی موفق و با استقبال‬ ‫مخاطب همراه بــوده‪ ،‬اما در مواردی هم این حضور‪ ،‬تجربهای ناموفق‬ ‫بوده و منجر به تعطیلی برنامه شده است؛ پس نباید به این مقوله نگاه‬ ‫صفر و یکی داشت‪ .‬مدیر روابط عمومی سیما تصریح کرد‪ :‬مورد اخیر‬ ‫در برنامه رمضانی یک شبکه هم اولین و آخرین مورد نیست؛ کما این‬ ‫که پیشتر هم در برخی گروههای برنامهساز شبکهها پیشنهاد استفاده‬ ‫از چهرههایی در مقام اجرا مطرح شده بود که مورد تأیید قرار نگرفت و‬ ‫منتفی شد‪ .‬خواجهنژاد در تشریح این ضوابط گفت‪ :‬جایگاه خطیری که‬ ‫یک سلبریتی میخواهد به عنوان مجری رسانه ملی در مقابل مخاطبان‬ ‫میلیونی قرار بگیرد‪ ،‬از اولویتهای این ضوابط است و آنچه مورد تاکید‬ ‫معاون سیما است‪ ،‬استفاده از چهرههایی با تجارب و سابقه حضور موفق‬ ‫در تلویزیون و آشنا با ضوابط قاب جادویی و نیز متناسب بودن با کارکرد‬ ‫آن برنامه بنا بر ضرورت است‪ .‬وی با اشاره به این که مخاطبان به عنوان‬ ‫اصلیترین سرمایه رسانه محسوب میشوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سلبریتی باید‬ ‫مورد پذیرش مخاطب واقع شــود و در نهایت بیننده و مجری بتوانند‬ ‫در آن برنامه تعامل برقرار کنند‪ .‬مدیر روابط عمومی سیما با بیان این‬ ‫که اســتفاده از سلبریتی ها در این جایگاه باید دالیل منطقی و ارزش‬ ‫افزودهای داشــته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از نگاه سازمانی اولویت با داشتهها و‬ ‫سرمایههای رسانه است‪ .‬تلویزیون مجریان بسیاری دارد که متعهد و‬ ‫موفق و آشنا به اصول حرفهای در برنامهها حضور دارند و برنامههایی‬ ‫پرمخاطب و برند را اداره میکنند پس باید نیاز منطقی به حضور چهره‬ ‫جدید احساس شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همچنین میزان دستمزد متعادل‬ ‫و معقول سلبریتی ها از دیگر ضوابط است که مورد حساسیت شبکهها‬ ‫و برنامه سازان است تا در هزینهکرد بیتالمال دقت شود و همچنین‬ ‫نظارت کافی صورت گیرد تا از ســوی حامی برنامه نیز پرداختهایی‬ ‫غیررســمی و بیضابطه صورت نگیرد‪ .‬خواجهنژاد که این مطلب را در‬ ‫صفحهی شخصی خود منتشــر کرده‪ ،‬در پایان آورده است‪ :‬البته گاه‬ ‫صحبت از ارقامی خارج از عرف ســازمان در رسانهها به میان آمده که‬ ‫دستور اکید معاون سیما برای تشدید اعمال این ضوابط برای جلوگیری‬ ‫از این حواشی است تا با اجرای دقیق آن پس از این معدود تخلفاتی را‬ ‫که در ماههای گذشته رخ داده‪ ،‬شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫راهﭙیمایی مردم انقالبی در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی‪ ،‬جمعه‪ ۲۰‬اردیبهشت‪ ۱۳۹۸‬در سراسر‬ ‫کشور برگزار شد ‪ /‬مجید حﻖ دوست‬ ‫مراسم تکریم و معارفه مدیر انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس چهارشنبه‪ ۱۸‬اردیبهشت‬ ‫ماه با حضور جمعی از عکاسان دفاع مقدس در مجتمع اسوه برگزار شد ‪ /‬شهاب الدین قیومی‬ ‫یکی از جاذبه های ایران در اردیبهشت دشت الله های واژگون است‪ .‬یکی از‬ ‫مناطﻖ این گونه ی خاص‪ ،‬دشت الله های واژگون خوانسار اصفهان در ‪ ۱5۰‬کیلو‬ ‫متری شمال غرب شهر اصفهان است‪.‬هر ساله گردشگران زیادی در مدت محدود‬ ‫گل دهی این گیاه به این منﻄقه سفر می کنند ‪ /‬رسول شجاعی‬ ‫آیینگشایشنمایشگاهکیمیایمهربهنفعسیلزدگانومعلولینکشورباحضورسیدمحمدمجتبیحسینی‬ ‫معاون امور هنری وزیر ارشاد‪ ،‬شامگاه جمعه‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه در گالری فرهنگسرای نیاوران برگزار شد‬ ‫‪ /‬حسن مﻄهری‬ ‫اهدای آخرین مراسم نشان ها و آثار ارزشمند ورزشکاران و قهرمانان فدراسیون های ورزشی به موزه‬ ‫ملی ورزش المﭙیک و پارالمﭙیک با حضور مسعود سلﻄانی فر وزیر ورزش و جوانان در محل کمیته ملی‬ ‫المﭙیک برگزار شد ‪ /‬عبداﷲ حیدری‬ ‫نمایشگاه گروهی «نئواکسﭙرسیونیسم در هنر معاصر ایران» تا‪ ۲۲‬خرداد در‬ ‫گالری شیرین برپاست ‪ /‬زینب مهدوی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!