صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۷۹

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1079

روزنامه هنرمند شماره 1079

‫به بهانه حذف برنامه «ماه ماه»‬ ‫با اجرای بنیامین بهادری‬ ‫رامبد جوان‪:‬‬ ‫در اﻓﻄﺎرىﻫﺎى ﭘُﺮزرقوﺑﺮق‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ‬ ‫︎︪ت‌︎رده‌مما﹡عت‌از‌حض‪﹢‬ر‌‬ ‫︨﹚بریت‪‌﹩‬ها‌‌در‌︑﹚‪﹢‬یزی‪﹢‬ن‬ ‫‪۲‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪1079‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جورج کلونی‪ ،‬هنرمند محبوب هالیوود مطرح کرد‪:‬‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺗﺮاﻣﭗ‬ ‫دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪2020‬‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰﺧﻮرد!‬ ‫روی﹊رد‌صداو︨یما‌‬ ‫در‌︑︟ری︉‌ا︨︴‪﹢‬ره‌ها‬ ‫جای‌هی︘‌دفا︻‪﹡‌﹩‬دارد‬ ‫‪۲‬‬ ‫اما و اگرهای دستمزد هفت میلیاردی نوید محمدزاده‬ ‫شایعه‌یا‌واقعیـــت؟!‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫رامبد جوان مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺷﻨﺒــــــــﻪ ‪ 21‬اردﯾﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره‪1079‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﻓرﻫنﮓ و ﻫنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس‬ ‫رویکرد صداوسیما در تخریﺐ اسطورهها جای‬ ‫هیﭻ دفاعی ندارد‬ ‫نماینــده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه تخریب اســطورهها از‬ ‫ســوی صدا و ســیما جای هیچ دفاعی ندارد‪ ،‬بر تغییر این رویکرد در‬ ‫صداوســیما تأکید کرد‪ .‬صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس‬ ‫با اشــاره به تخریبهای صورت گرفته علیه علــی دایی آقای فوتبال‬ ‫ایران و جهان توســط مدیران باشگاه سایپا و صدا و سیمای جمهوری‬ ‫اســالمی به ویژه در یکی از بخشهای خبری شبکه دو سیما‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علی دایی الگویی رفتاری برای تمام حوزهها از جمله ورزشی‪ ،‬اخالقی‬ ‫و رفتاری است‪ .‬نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین و سرعین در مجلس‬ ‫شــورای اســالمی با بیان اینکه رویه تخریب اســطورهها و قهرمانان‬ ‫کشــور‪ ،‬رویهای کاملا نادرست و غلط است که حتما باید اصالح شود‬ ‫و این رویه متأسفانه در جامعه تبدیل به عادت شده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫این ســرمایههای ملی حفظ و حراست شوند و این رویکرد حداقل از‬ ‫تریبونهای رســمی مانند صدا و سیما دیده نشود؛ تخریب اسطورهها‬ ‫اصــال جای هیچ گونه دفاع ندارد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬محاکمه یک طرفه‬ ‫بدون حضور شــخص دفاع کننده به هیچ وجه قابل دفاع نیست و در‬ ‫ایــن زمینه وزیر ورزش و جوانان باید ورود پیدا کند و از داشــتههای‬ ‫ورزشــی کشور باید دفاع شود‪ .‬بدری با تأکید بر اینکه رئیس سازمان‬ ‫صدا و سیما باید در قبال این روندهای تخریبی پاسخگو باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این رونــد در دراز مدت آثار تخریبی فرهنگــی بدی از خود بر جای‬ ‫خواهد گذاشت و موجب بی احترامی به اسطورههای ورزشی و بزرگان‬ ‫ورزشــی و حتی بزرگان فرهنگی و اخالقی کشور را موجب میشود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد‪ :‬اگر قرار به نقد است‬ ‫بایــد هر دو طرف در برنامهای حاضــر و از خود دفاع کنند و این نوع‬ ‫برنامه سازی کاملا محکوم است‪.‬‬ ‫آیا عمره مفرده‬ ‫در سال جاری راه اندازی میشود؟‬ ‫معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت راه اندازی عمره مفرده‬ ‫را منوط به پذیرش شــرایط کشورمان دانست و تاکید کرد‪ :‬مذاکرات‬ ‫برای راه انــدازی عمره مفرده بعد از عملیات حج تمتع ‪ 1۴۴0‬قمری‬ ‫انجام میپذیرد و در صورت مهیا شــدن شــرایط این مهم انشااهلل راه‬ ‫اندازی خواهد شــد‪ .‬به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به نقل از پایگاه اطالع رسانی حج‬ ‫و زیارت؛ اکبر رضایی معاون امور حج و زیارت ســازمان حج و زیارت‬ ‫درباره راه اندازی عمره مفرده در ســال جاری و اخبار منتشر شده در‬ ‫ایــن خصوص اظهار کرد‪ :‬مذاکرات بــرای راه اندازی عمره مفرده بعد‬ ‫از حــج تمتع ‪ 1۴۴0‬انجام می پذیرد کــه امیدواریم با توافق طرفین‬ ‫و پذیرش شــروط جمهوری اســالمی ایران این مهم انجام گیرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حمایت های کنســولی از عمره گزاران کشــورمان و توجه به‬ ‫عزت‪ ،‬امنیت و کرامت زائران از جمله شــروط اصلی ما محسوب می‬ ‫شــود که در مذاکرات برای راه اندازی عمره مفرده مورد تاکید خواهد‬ ‫بود‪ .‬معاون امور حج و زیارت ســازمان حــج و زیارت تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صورت توافق طرفین و راه اندازی عمره مفرده‪ ،‬اعزام ها از سال آینده‬ ‫قمــری یعنی ‪ 1۴۴1‬هجری قمری آغاز خواهد شــد‪ .‬رضایی توضیح‬ ‫داد‪ :‬امیدواریم در ســال قمری بعدی‪ ،‬یعنی در ادامه سال ‪ 98‬هجری‬ ‫شمسی از ســرگیری عمره مفرده انجام پذیرد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫شــش میلیون نفر از مردم کشورمان متقاضی عمره مفرده هستند که‬ ‫امیدواریم پس از توافق طرفین زمینه اعزام متقاضیان فراهم شود‪.‬‬ ‫در‌اف︴اری‌های‌ ُ︎رزرق‌وبرق‬ ‫‌شر﹋ت‌﹡﹊﹠ی﹜‬ ‫بازیگر‪ ،‬مجری و کارگردان ســینما و تلویزیون در صفحه مجازی خودش‬ ‫بر افطاری ساده و دوری از سفرههای پُرزرقوبرق تأکید کرد‪ .‬اولین بار که‬ ‫رهبر معظم انقالب به موضوع افطاری ساده اشاره کردند‪ 2۴ ،‬سال پیش‬ ‫بود‪ .‬آن ایام ایشان در دیدار مسئوالن کمیته امداد امام خمینی(ره) چنین‬ ‫فرمودند‪« :‬اﻵن در بعضی از کشورهای اسالمی سنت خوبی وجود دارد که‬ ‫در تمام ماه رمضان‪ ،‬اغلب مساجد افطاری میدهند؛ یعنی هرکس برود و‬ ‫وارد مسجد بشود‪ ،‬پذیرایی میشود‪ .‬البته خانوادهها محروم میمانند؛ فقط‬ ‫مردان افطاری میخورند و برمیگردند! اگر بشود در اینجا هم همین سنت‬ ‫در خصوص افراد تحت پوشش شما رواج پیدا کند ــ البته با حضور تمام‬ ‫افراد خانواده ــ خوب است‪ .‬در زمان رژیم گذشته‪ ،‬این ارتباطات معنوی‪،‬‬ ‫کم و یا منجمد شده بود؛ که البته متأسفانه بقایایش همچنان باقی است‪.‬‬ ‫ما بایستی در دوران اسالمی‪ ،‬این ارتباطات را زنده کنیم»‪.‬‬ ‫بعدها در ســالهای ‪ 86‬در خطبههای نماز عید سعید فطر و سال ‪ 87‬در‬ ‫خطبههای نماز جمعه نیز ایشــان به این موضوع اشــاره کردند اما هنوز‬ ‫آنچنان که باید این مسئله فراگیر نشده بود‪ .‬سال ‪ 92‬اما در خطبههای‬ ‫نماز عید فطر‪ ،‬بار دیگر رهبر انقالب به موضوع افطاری ساده اشاره کرده‬ ‫گفتند‪« :‬یک سنت خوب هم امســال بیش از سالهای دیگر دیده شد‪،‬‬ ‫که خوب اســت مورد توجه قرار بگیرد و آن‪ ،‬افطاری دادنهای ســاده و‬ ‫بیپیرایه در مســاجد و در خیابانها بود در بیشتر شهرهای کشور ــ که‬ ‫بسیار کار شایستهای است ــ در مقابل افطاریهای مسرفانهای که شنیده‬ ‫شد‪ ،‬دانسته شد که بعضیها بهبهانه افطار‪ ،‬حرکات و عمل مسرفانه انجام‬ ‫میدهند و بهجای اینکه در ماه رمضان وســیلهای بشــوند برای نزدیکی‬ ‫روحی به فقرا و مســتمندان‪ ،‬با این عمل‪ ،‬با این حرکت‪ ،‬خود را در لذات‬ ‫جسمانی غرق میکنند‪ .‬نمیخواهیم بگوییم که اگر در افطار‪ ،‬کسی غذای‬ ‫مطبوعی مصرف کرد‪ ،‬این کار ممنوع اســت؛ نه‪ ،‬در شــرع اینها ممنوع‬ ‫نیست؛ اسراف ممنوع است‪ ،‬زیادهروی ممنوع است‪ ،‬ریختوپاش فراوانی‬ ‫که گاهی در این جور مجالس انجام میگیرد‪ ،‬ممنوع است‪ .‬چهبهتر کسانی‬ ‫که میخواهند افطاری بدهند‪ ،‬با همین سنتی که رایج شده است‪ ،‬افطاری‬ ‫بدهند؛ که مردم را‪ ،‬رهگذران را و کسانی را که مایلند از افطاری استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬در این ســفرههای رایگان و با بذل و بخشــش و گشادهدستی‪ ،‬در‬ ‫کوچهها‪ ،‬در خیابانها‪ ،‬در حســینیهها‪ ،‬افطاری میدهند»‪ .‬کارشناسان و‬ ‫صاحبنظران مســائل اجتماعی هم از این اتفاق بهعنوان اصالح ســبک‬ ‫زندگی نام میبرند‪ ،‬زیرا ماه مبارک رمضان یکی از آن ایام خاص سال است‬ ‫که میتواند موجب اصالح ســبک زندگی مردم در دو ساحت «فردی» و‬ ‫«اجتماعی» شود‪ .‬از نظر فردی‪ ،‬ماه رمضان صرفاً بهانهای است برای آنکه‬ ‫فرد بتواند از سبک زندگی عادی و مرسوم خود مقداری دور شود و خود‬ ‫را هرچه بیشتر به ســبک زندگی خدایی نزدیک سازد؛ سبک زندگیای‬ ‫دنیایی‬ ‫متداول‬ ‫که در آن قرار اســت از «دلبستگی»ها و «وابستگی»های‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خود‪ ،‬دل بکند‪ .‬رامبد جوان هم همانند برخی دیگر از هنرمندان ترجیح‬ ‫داد یک پستی را در صفحه مجازی خودش منتشر کند؛ او در این پست‬ ‫نوشت‪« :‬بهاحترام انبوه هموطنان نیازمندمان در هیچکدام از افطاریهای‬ ‫مال حالل و شــخصی باشــد‪ ،‬شرکت نکنیم و‬ ‫پُرزرقوبرق‪ ،‬حتی اگر از ِ‬ ‫دلیلــش را هم ضمن عذرخواهی و با مهربانی به میزبان بگوییم‪ .‬خودمان‬ ‫نیز از بابِ چشــم و همچشــمی‪ ،‬افطاریهای مجلّل ندهیم و اگر به هر‬ ‫صاحبان آبرومن ِد سفرههای خالی کمک‬ ‫دلیل روزه نمیگیریم‪ ،‬بهجایش به‬ ‫ِ‬ ‫کنیم‪ .‬قبول؟»‪ .‬افطاری ساده اگرچه ساده است و ساده برگزار میشود اما‬ ‫دارای تأثیرات فردی و اجتماعی است که کمترین آن ایجاد روحیه گذشت‬ ‫و ایثار و توجه به دیگران و بهمرور ســاخت شهری بر مبنای شاخصهای‬ ‫یک شهر اسالمی است‪ ،‬شهری که در آن‪ ،‬روابط اجتماعی افراد بیش از هر‬ ‫چیز دیگری بر مبنای «دین» و آموزههای دینی است‪ .‬شاید زیبنده است‬ ‫که یک فرهنگسازی ویژهای همچون افطاری ساده برای ازدواج هم انجام‬ ‫شــود که بسیاری از آسیبهایی که در ازدواج‪ ،‬جامعه ما میبیند بهدلیل‬ ‫مراسمها و سنتهای پرهزینه و پرتشریفات است‪ .‬وقتی که این سادگی‬ ‫افطــار و ماه رمضان در جامعه بهعنوان یک ارزش جلوهگر شــود‪ ،‬درک‬ ‫میشود که میتوان مراسمها و مراودات اجتماعی را بهسادگی برگزار کرد‪.‬‬ ‫اگر این عنصر سادگی بهعنوان یک الگو در جامعه پذیرفته شود‪ ،‬میتواند‬ ‫در ازدواج‪ ،‬در سبک زندگی‪ ،‬در میهمانی و مراسمهای مختلف وارد شود‬ ‫و موفق هم باشــد‪ .‬آن زمان است که میبینیم تا چهاندازه کارها میتواند‬ ‫راحتتر انجام شود‪ .‬فرهگ افطاری ساده هنگامی که اقامه شود منحصر به‬ ‫افطار و ماه رمضان نمیماند‪ ،‬بلکه به سایر رفتارهای اجتماعی هم سرایت‬ ‫میکند و در آنها نیز متبلور خواهد شد‪.‬‬ ‫چه کسانی باید اخراج شوند؟‬ ‫وﻗﺘی ساسیﻫا ﺟاى ﺷجرﯾانﻫا را ﻣیﮔیرﻧﺪ!‬ ‫انتشــار کلیپی از همخوانی و شادی دسته جمعی‬ ‫دختــران دانشآموز با آهنگی از ساســی مانکن؛‬ ‫خواننده خارجنشــین‪ ،‬ســر و صدای زیادی بین‬ ‫مدیران و مســئوالن فرهنگی و آموزشی کشور به‬ ‫راه انداخته است‪ .‬اما مقصر اصلی کیست؟ مدیران‬ ‫مدارس یا مدیران فرهنگی؟ ایرنا نوشت‪ :‬این اولین‬ ‫بار نیست که اینگونه کلیپها از دانش آموزان در‬ ‫مدارس و با لباس فرم مدرسه منتشر میشود‪ .‬در‬ ‫فضای مجازی نمونه این فیلمها بســیار زیاد است‬ ‫کــه برخی از این کلیپها دســتهجمعی و برخی‬ ‫چند نفره و در کالس ضبط شــدهاند‪ .‬اما این بار و‬ ‫با فشــار و پیگیری رسانهها عکسالعمل مسئوالن‬ ‫بیشتر از گذشته است‪.‬‬ ‫علی مطهری‪ ،‬نایب رئیــس مجلس‪ ،‬که عموماً به‬ ‫اینگونه اتفاقات عکسالعمل سریع نشان میدهد‪،‬‬ ‫ایــن ویدیوها را کلیپهــای رقاصی و آهنگهای‬ ‫مبتذل دانست و از وزیر آموزش و پرورش خواست‬ ‫مدیران اینگونه مدارس که در مدرسه آنها اقدام‬ ‫به چنین مواردی میشــود‪ ،‬برکنار کند‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫آیتاهلل عباس کعبی‪ ،‬عضو مجلس خبرگان رهبری‬ ‫هم با اشاره به انتشار این کلیپ گفت‪ :‬اتفاقاتی که‬ ‫ایــن روزها در مــدارس رخ داده و کلیپهایی که‬ ‫پخش میشــود‪ ،‬برنامهای از پیش طراحی شــده‬ ‫برای تضعیف روحیه معنــوی ملّت ایران و برای‬ ‫تقویت ناهنجاریهای اجتماعی و هنجارشکنی و‬ ‫مقابله با فضای ایمان و معنویت است‪.‬‬ ‫کعبی با بیان اینکه همه نهادهای مسئول‪ ،‬اعم از‬ ‫آموزش و پرورش باید با این هنجارشــکنی مقابله‬ ‫کننــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قطعاً پشــت پرده این قضایا‪،‬‬ ‫همان آرایش جنگ فرهنگی دشمن است و ما در‬ ‫مقابل این هنجارشکنیها نباید بیتفاوت باشیم‪.‬‬ ‫کعبی خواستار ورود نهادهای قضایی به این ماجرا‬ ‫شــد و اعالم کرد ســتاد احیای امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر میتواند به این موضوع وارد شــود و‬ ‫علیه مدارس یا دستگاههایی که کوتاهی داشتهاند‪،‬‬ ‫اعالم جرم و به دادستانی شکایت کند‪ ،‬قوه قضاییه‬ ‫هم باید وارد شود‪.‬‬ ‫اما ســیدمحمد بطحایی‪ ،‬وزیر آموزش و پرورش‬ ‫که وزارتخانهاش در این ماجرا ســیبل شده است‪،‬‬ ‫در اینباره گفت‪ :‬ســه متخصص را مأمور بررسی‬ ‫ایــن موضوع کردهام تا ریشــه تولید این کلیپها‬ ‫مشخص شود‪ .‬امیدوارم پلیس فتا هم در این‬ ‫موضوع به ما کمک کند‪ ،‬زیرا این کلیپها‬ ‫بینام و نشــان هســتند و تصاویر پخش‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪرﺋﯿﺲﺳﺎزﻣﺎنﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ‬ ‫از ﺑﻨﯿﺎد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ ﻓﺎراﺑﻰ‬ ‫رئیس سازمان سینمایی روز سه شنبه ‪ 17‬اردیبهشت‬ ‫با حضور در بنیاد ســینمایی فارابــی از بخشهای‬ ‫مختلف این بنیاد بازدید و با کارشناســان و مدیران‬ ‫دیدار کرد‪ .‬حســین انتظامی در این بازدید که ســه‬ ‫ساعت و نیم به طول انجامید‪ ،‬از «ساختمان مرکزی»‬ ‫و «ساختمان شماره ‪ »2‬بنیاد سینمایی فارابی دیدن‬ ‫کرد‪ .‬معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشستی‬ ‫با مدیرعامل‪ ،‬معاونان و مدیران این بنیاد‪ ،‬روند تحول‬ ‫در فعالیتها و برنامههای این نهاد سینمایی را قابل‬ ‫تقدیر دانست و از تالشهای علیرضا تابش مدیرعامل‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی قدردانی کرد و گفت‪ :‬توجه به‬ ‫شأن فرهنگی ســینمای ایران و تالش برای ارتقای‬ ‫متن و فیلمنامه از مهمترین رویکردهایی اســت که‬ ‫در کنار توجه به زیرساختها و رونق اقتصاد سینمای‬ ‫ایــران باید مدنظر مدیران ســینمایی قــرار بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی با اشاره به کالن برنامههای‬ ‫طرح جامع ســینما افزود‪ :‬حرکت سازمان سینمایی‬ ‫و مؤسســات‪ ،‬مبتنی بر این کالن برنامهها اســت و‬ ‫راهبردهایــی چون «تقویت و گســترش تولید آثار‬ ‫حرفه ای»‪« ،‬توســعه بازار داخلی (اکران و بازارهای‬ ‫مکمل)»‪«،‬توسعه بازار بین المللی (اکران و بازارهای‬ ‫مکمل)»‪« ،‬غنی ســازی اســناد و میراث سینمایی‬ ‫کشور»‪« ،‬توسعه دانش سینمایی» و «برقراری اقتصاد‬ ‫پویا و اشــتغال پایدار در سینما» جزو مأموریتهای‬ ‫اساسی بنیاد سینمایی فارابی است‪ .‬حسین انتظامی‬ ‫اعالم ضوابط‪ ،‬دستورالعملها و اولویتها را گام بعدی‬ ‫سازمان سینمایی و مؤسسات‪ ،‬در روند شفافسازی‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬خوشبختانه بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫در مسیر شفافســازی گامهای آغازین را برداشته‬ ‫اســت‪ ،‬پیشبینیپذیری دســتاورد اصلی شفافیت‪،‬‬ ‫برای مدیران است و با انتشار برنامه و بودجه سال ‪98‬‬ ‫ابراز نقد و نظراتی خیرخواهانه از سوی کارشناسان‪،‬‬ ‫قطعاً کارگشا خواهد بود‪ .‬در این نشست مدیرعامل و‬ ‫معاونان بنیاد سینمایی فارابی ضمن ارائه عملکرد این‬ ‫بنیاد در سال ‪ 97‬با رویکرد توسعه و تحول‪ ،‬برنامههای‬ ‫پیش روی این بنیاد را تشریح کردند‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬مدرسه و معلم را تلقین میکند‪ ،‬لذا حراست‬ ‫و بازرســی این موضوع را بهویــژه موضوع اخیر را‬ ‫پیگیری خواهند کرد‪.‬‬ ‫اما ایــن گفتهها و عکسالعملهــا تنها یک روی‬ ‫ماجراست‪ .‬شاید داســتان از آنجا شروع میشود‬ ‫که مدیران فرهنگی و آموزشــی ما باید بیندیشند‬ ‫که چه خوراک فرهنگی بهویژه در حوزه موسیقی‬ ‫بــه کودکان و نوجوانان دادهانــد که اکنون از این‬ ‫خروجــی ناراحت و شــاکی هســتند‪ .‬وقتی اجرا‬ ‫و نمایش موســیقی اصیل و ســازهای ایرانی در‬ ‫تلویزیون با سانســورهای عجیب همراه است‪ ،‬به‬ ‫نحوی که مخاطب نوجوان بعد از ســالها فرق‬ ‫تــار و تنبک را نمیفهمد و وقتی از رســانه‬ ‫ملی هر صدایی پخش میشــود جز صدای واقعی‬ ‫موســیقی ایرانی‪ ،‬چــرا توقع داریــم نوجوانان ما‬ ‫بهجای ساســی مانکن و تتلو مث ً‬ ‫ال تصنیف «صبح‬ ‫است ســاقیا» ی محمدرضا شجریان را همخوانی‬ ‫کنند یا «اندکاندک جمع مســتان میرســند»‬ ‫شــهرام ناظری را از حفظ بخوانند؟ مدیر و ناظم‬ ‫یک مدرســه بیتقصیر نیست‪ ،‬اما کمترین تقصیر‬ ‫را در ایــن بیــن دارد‪ .‬علما و مســئوالن کشــور‬ ‫باید کســانی را توبیخ کنند که در طول ســالها‬ ‫این ذائقه را ســاختهاند‪ .‬وقتی تالوت آیات قرآن‬ ‫کــه خاطــره مانــدگار رمضانی‬ ‫مردم ایــران بود هم دریغ‬ ‫میکنیــم‪ ،‬چــرا توقع‬ ‫داریم ساســی مانکن‬ ‫و تتلــو خودنمایــی‬ ‫نکنند؟‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼتارزانﻗﯿﻤﺖﺑﻪﻫﻨﺮﻣﻨﺪانﺳﯿﻞزده‬ ‫اﺧﺘﺼﺎصﻣﻰﯾﺎﺑﺪ‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت‪ :‬براســاس‬ ‫مأموریت ویژه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی‬ ‫مبنی بر رفع مشــکالت اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫مرتبط با ســیل اخیر‪ ،‬تســهیالت ارزانقیمت و‬ ‫بالعوض به ایــن هنرمندان اختصاص مییابد‪ .‬با‬ ‫دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬همزمان با‬ ‫سفر مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به لرستان‪،‬‬ ‫تسهیالت ارزانقیمت و بالعوض به اهالی فرهنگ‬ ‫و هنر ســیلزده لرســتان اختصــاص مییابد‪.‬‬ ‫سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری‬ ‫هنر در اینباره گفت‪ :‬متأسفانه حادثه تلخ سیل‬ ‫که در اولین روزهای بهار امســال در استانهای‬ ‫گلســتان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرستان و خوزستان موجب‬ ‫وارد آمدن خســارت ســنگینی از نظر روحی و‬ ‫مالی به هموطنــان ما وارد ســاخت‪ .‬ما نیز در‬ ‫صندوق اعتباری هنــر نیز بنا بر وظیفه خود در‬ ‫حمایت از اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه کشور از‬ ‫روز نخست پیگیر وضعیت هنرمندان سیلزده در‬ ‫این استانها بودیم‪ .‬سیدزاده افزود‪ :‬با هماهنگی‬ ‫ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬نسبت به‬ ‫شناسایی هنرمندان آسیبدیده در این استانها‬ ‫اقدام کردیم و سعی ما بر این است کاری کنیم تا‬ ‫این هنرمندان بتوانند زودتر به زندگی و فعالیت‬ ‫عادی برگردند‪ .‬وی افزود‪ :‬هیئت اعزامی صندوق‬ ‫اعتباری هنر متشــکل از مدیران و کارشناسان‬ ‫این صندوق روز جمعه‪ ،‬ســیزدهم اردیبهشت به‬ ‫استان لرستان سفر کردند و تاکنون با هنرمندان‬ ‫پلدختر و کوهدشــت دیدار داشتند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق اعتباری هنر گفت‪ :‬بر اســاس مأموریت‬ ‫ویژه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی مبنیبر رفع‬ ‫مشــکالت اصحاب فرهنگ و هنر مرتبط با سیل‬ ‫اخیر‪ ،‬تســهیالت ارزانقیمت و بالعوض به این‬ ‫هنرمندان اختصاص مییابد‪ .‬ســیدزاده افزود‪ :‬ما‬ ‫برای شناســایی هنرمندان سیلزده دست یاری‬ ‫خود را بهســوی همه هنرمندان سراســر کشور‬ ‫دراز میکنیــم تــا به کمک یکدیگر نســبت به‬ ‫شناســایی هنرمندان آســیبدیده و حمایت از‬ ‫آنها هرچه سریعتر اقدام کنیم‪.‬‬
‫شنبه‌ها با گالری گردی «هنرمند»؛‬ ‫‪ 22‬افتتاحیه و‪ 45‬فرصت گالری‌گردی‬ ‫یکی از کارهایی که تعطیلی ندارد‪ ،‬کارهای مرتبط با هنر و به‬ ‫ویژه گالری‌داری است که در تمامی روزها‪ ،‬ماه‌ها و فصول سال‬ ‫تقریب ًا بدون تعطیلی فعالیت دارند‪ .‬پس از تعطیالت نوروزی‪،‬‬ ‫حاال نوبت به ماه مبارک رمضان رسیده است که معموالً برخی‬ ‫ادارات و کارهــای روزمره نیمه تعطیل هســتند اما گالری‌ها‬ ‫همچون دیگر روزهای ســال‪ ،‬برنامه‌های خــود را دارند و به‬ ‫همین دلیل جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشــت ماه نیز همچون جمعه‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری را شاهد بودیم‪ .‬در زیر‬ ‫تعدادی از نمایشــگاه‌های هنری که جمعه این هفته افتتاح‬ ‫شدند‪ ،‬معرفی می‌کنیم‪.‬‬ ‫گالری شیرین‬ ‫«نئواکسپرسیونیســم در هنر معاصر ایران» عنوان نمایشگاه گروهی‬ ‫به کیوریتوری فرناز محمدی است که جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت در گالری‬ ‫شــیرین به نشــانی خیابان کریمخان‌زند‪ ،‬خیابان ســنایی‪ ،‬کوچه‌ی‬ ‫سیزدهم‪ ،‬پالک ‪ ۵‬گشــایش می‌یابد و تا ‪ ۲۲‬خرداد ماه ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬آثاری از هنرمندان برجسته ای چون آیدین آغداشلو‪ ،‬کوروش‬ ‫شیشــه گران‪ ،‬فرشید ملکی‪ ،‬منوچهر معتبر و سروش میالنی زاده در‬ ‫این نمایشگاه به نمایش در می‌آید‪.‬‬ ‫در بیانیه این نمایشگاه آمده است‪« :‬جلوه های نئواکسپرسیونیسم در‬ ‫هنر معاصر ایران‬ ‫این جنبــش هنری با نام (نوهیجان نمایــی) از اوایل دهه ‪ ١٩٨٠‬بر‬ ‫بازار هنر دنیا ســلطه یافت‪ .‬هنرمندان در واکنش به هنر انتزاعی دهه‬ ‫‪ ١٩٧٠‬به هنر فیگوراتیو یعنی تصویرکردن انســان و دیگر اشیا قابل‬ ‫تشخیص روی آورده بودند‪.‬‬ ‫تأثیرات جهانی نئواکسپرسیونیســم با نشــانه‌هایی همچون‪ ،‬بحران‬ ‫هویت‪ ،‬رویاهای ویران شده‪ ،‬روان پریشی‪ ،‬دفرمه کردن‪ ،‬مسخ شدگی‬ ‫و گاهــاً رنگ‌های تند متأثر از ضرب قلــم هنرمندان با رنگ‌های تند‬ ‫در این آثار همراه بود‪ .‬هنرمندانی که به مســئله زمان و مکان توجه‬ ‫نداشتند و هر آنچه که قابل اهمیت است بازی ذهن در آثارشان است‪.‬‬ ‫در ایران نیز نوهیجان نمایی در آثار هنرمندان تجســمی نه به تقلید‬ ‫از غرب‪ ،‬بلکه به دلیل مواجه با آنچه تأثیر ناملایمات زیستی‪ ،‬جنگ و‬ ‫بحران هویت بوده در آثار بسیاری از عمیق‌ترین این هنرمندان دیده‬ ‫می‌شــود‪ .‬لذا این نمایشــگاه‪ ،‬منتخب آثار ارزنده‌ای است از سه نسل‬ ‫از هنرمندان برای تجســم آنچه که نشان از رنج و سرگشتگی انسان‬ ‫معاصر دارد و بازتاب فردیت است‪».‬‬ ‫گالری ا ُ‬ ‫نمایشــگاه انفرادی نقاشی ســمیرا کربالیی با عنوان «بیم و امید» از‬ ‫جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشــت تا چهارشنبه ‪ ۱‬خردادماه در گالری ا ُ واقع در‬ ‫خیابان سنایی‪ ،‬خیابان شــاهین (خدری)‪ ،‬پالک ‪ ،۱۸‬طبقه اول برپا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در بیانیه این نمایشــگاه آمده است‪« :‬این مجموعه کوششی است در‬ ‫راســتای فهم صحیح‌تر و تکمیل تجربیات سمیرا کربالیی در عرصه‬ ‫نقاشــی‪ .‬آثار دو مجموعه قبلی نیز فارغ از حضور رنگ شــکل گرفت‬ ‫اما در این مجموعه‪ ،‬درک فضای تصویر‪ ،‬اهمیت ساختارمندی تصویر‬ ‫و نهایتاً اســتوار کردن ســاختار تصویر بر یک هندسه پنهان‪ ،‬چالش‬ ‫اصلی کار برای هنرمند بوده اســت‪ .‬اضافه کردن الیه‌های متعدد در‬ ‫تصویر با بهره‌بردن از تنوع خاکســتری‌ها شکل گرفت و در کل‪ ،‬آنچه‬ ‫حاصل شده‪ ،‬وی را در امر مداخله در تصویر جسورتر کرده و مسیر را‬ ‫برای شــناخت و توسعه امکانات تصویر روشن‌تر کرده است‪ .‬درگیری‬ ‫و تالش برای فهم عمیق‌تر «‌زبان تصویر» اصلی‌ترین مســئله کنونی‬ ‫سمیرا کربالیی است‪».‬‬ ‫گالری سیحون‬ ‫«آتشفشان» عنوان نمایشــگاه انفرادی نقاشی منصور نصرت نظامی‬ ‫است که از روز ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه در گالری سیحون به نشانی خیابان‬ ‫وزرا‪ ،‬کوچه چهارم‪ ،‬شماره ‪ ۱۱‬آغاز به کار می‌کند‪.‬‬ ‫در بیانیه این نمایشــگاه به قلم افرا خاکزاد آمده است‪« :‬در نگاه اول‬ ‫کارهــای نصرت نظامی دورنمایی کلی را هدف می‌گیرد‪ ،‬اما با اندکی‬ ‫تأمل در می‌یابیم ســازه‌های او جزئی‌تریــن و روزمره‌ترین امور را در‬ ‫ذهنمان متبادر می‌کند‪ .‬نقاشی‌های نظامی حاکی از نظم‪ ،‬یکنواختی‪،‬‬ ‫تکــرار و عاری از مبالغه انــد‪ ،‬در عین حال عاطفی‪ ،‬مه آلود‪ ،‬پر رمز و‬ ‫راز با چشم اندازی فراخ و مسیرهایی پُر پیچ و خم که به لکه‌ی نوری‬ ‫منتهی می‌شــود‪ .‬گویی به دنبال امیدی ســت که در نهایت به انجام‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫ماحصل ســازه‌های او حجم‌هایی گرچه ثابت‌اند اما درون‌شان انفجار‬ ‫را می‌توان حس کرد‪ .‬خطوطی لغزان در آســتانه یک انفجار و انهدام‪،‬‬ ‫سازه‌هایی متشکل از بافت‌های منسجم و گاهی انفجاری از آتشفشانی‬ ‫درونی‪ ،‬گویی مدام در حال فروپاشی اند‪ .‬نظامی واقعیت و خیال را در‬ ‫هم می‌آمیزد‪ .‬زمان و فضا را منهدم می‌کند‪ .‬و آنی اَبدی از احساس و‬ ‫جهانی محض پدید می‌آورد‪».‬‬ ‫گالری هما‬ ‫نمایشگاه انفرادی حجم‌های نجمه پاشایی با عنوان «میان دو جهان»‬ ‫جمعــه این هفته در گالری هما به نمایش در می آیند‪ .‬نمایشــگاه تا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهشت در گالری هما واقع در خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫سنایی‪ ،‬کوچه چهارم غربی‪ ،‬پالک ‪ ،۸‬واحد یک برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫بنیاد کاف‬ ‫مؤسســه کاف در روز جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه‪ ،‬میزبان آثار هنرمند‬ ‫سرشــناس لهســتانی‪ ،‬اوالف بژســکی با عنوان «روزی روزگاری در‬ ‫ایران» اســت که طی دوره‌ای پنج ماهه اقامت هنری (سه بار سفر به‬ ‫ایران در طول یک ســال) در شهر تبریز و با همکاری سرامیک‌کاران‬ ‫ســاکن این شهر تولید شــده‌اند‪ .‬این دومین همکاری این هنرمند با‬ ‫مؤسســه کاف بعد از نمایش چیدمان او در حیاط مجسمه‌های موزه‬ ‫هنرهای معاصر تهران در سال ‪ ۱۳۹۳‬است‪.‬‬ ‫اوالف بژسکی که در هنرهای طراحی‪ ،‬مجسمه‪ ،‬چیدمان و فیلم چیره‬ ‫دســت است‪ ،‬این بار به سرامیک روی آورده است و در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫آثاری در بســتری از مواد بازیافت و ســپس طراحی‌شده توسط خود‬ ‫هنرمند به نمایش در خواهند آمد‪.‬‬ ‫بنیاد کاف به نشــانی ولنجک‪ ،‬میدان دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬ابتدای‬ ‫جاده درکه‪ ،‬سیزده چنار‪ ،‬پالک ‪ ۳۴‬و ‪ ۳۶‬میزبان آثار هنرمند لهستانی‬ ‫تا ‪ ۲۴‬خردادماه خواهد بود‪.‬‬ ‫گالری اعتماد نگارستان‬ ‫نقاشــی‌های علیرضا نکویی با عنوان «خطوط» از جمعه این هفته در‬ ‫گالری اعتماد نگارســتان روی دیوار می‌رونــد‪ .‬این گالری در میدان‬ ‫بهارستان‪ ،‬خیابان دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان قرار دارد و این نمایشگاه تا‬ ‫‪ ۷‬خردادماه برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‌شنبــــــــه ‪ 21‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1079‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪SVISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫حراجبزرگ«ون‌هام»آلماندر‪ 60‬سالگی‬ ‫آتشزاد‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشی با عنوان «افسون رنگ‌ها» ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت‌ماه در گالری آتشزاد به نشانی خیابان ولیعصر‪ ،‬نرسیده‬ ‫به میدان ونک‪ ،‬خیابان عباســپور(توانیر) شــمالی‪ ،‬بعد از پل همت‪،‬‬ ‫پالک ‪ 23‬برپاست‪.‬‬ ‫آیریک‪ :‬نمایشــگاه نقاشی و تصویرســازی ریحانه و مریم رئیسی با‬ ‫نــام «کیمیای هنر» ‪ 20‬تا ‪ 26‬اردیبهشــت در گالری آیریک برگزار‬ ‫می‌شــود‪ .‬این گالری در اتوبان ستاری‪ ،‬بلوار فردوس شرق‪ ،‬نبش وفا‬ ‫آذر‪ ،‬مجتمع ایریک سنتر جنوبی‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪ 102‬قرار دارد‪.‬‬ ‫اعتماد نگارستان‪ :‬نمایشگاه نقاشی علیرضا نکویی با نام «خطوط»‬ ‫‪ 20‬اردیبهشــت تا ‪ 7‬خرداد در گالری اعتماد نگارســتان به نشانی‪،‬‬ ‫میدان بهارســتان‪ ،‬خیابان دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان میزبان عالقمندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایده‪ :‬نمایشگاه نقاشی هدی بلوری با نام «زمین از نگاهی» ‪ 20‬تا ‪25‬‬ ‫اردیبهشــت در گالری ایده به نشــانی کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان سنایی‪،‬‬ ‫خیابان هجدهم‪ ،‬پالک ‪ ٢٦‬میزبان عالقمندان به هنر است‪.‬‬ ‫ایوان‪ :‬نمایشــگاه نقاشی بهروز مجیدی با نام «وسعت محاط» ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 30‬اردیبهشــت در گالری ایوان برپاست‪ .‬این گالری در الهیه‪ ،‬خیابان‬ ‫مهدیه‪ ،‬خیابان جبهه‪ ،‬کوچه لســانی‪ ،‬بن‌بســت حمید‪ ،‬شماره ‪ ۱‬قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دستان‪ : 2+‬نمایشگاه آثار سروژ بارسقیان با نام «امواج» ‪ 20‬اردیبهشت‬ ‫تا ‪ 3‬خرداد در گالری دســتان‪ 2+‬برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به‬ ‫نشانی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ 8‬طبقه ‪ 2‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دلگشا‪ :‬نمایشگاه نقاشــی زهرا نوری‌زنوز با نام «ابتدای منظره» ‪20‬‬ ‫تا ‪ 31‬اردیبهشت در گالری دلگشا واقع در خیابان کریم‌خان‪ ،‬خیابان‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬کوچه مهاجر‪ ،‬پالک ‪ 30‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫زیرزمین دســتان‪ :‬نمایشــگاه آثار علی بهشــتی با نــام «تاویل»‬ ‫‪ 20‬اردیبهشــت تا ‪ 3‬خرداد در گالری زیرزمین دســتان برپاســت‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند به نشــانی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره‬ ‫‪ 6‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شلمان‪ :‬نمایشگاه نقاشی سمانه کاویانی با نام «طوفان رنگها» ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت در گالری شلمان برگزار می‌شود‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند‬ ‫به نشانی میرداماد‪ ،‬نرسیده به شریعتی‪ ،‬رودبار غربی (جنوبی)‪ ،‬کوچه‬ ‫کاووسی‪ ،‬پالک ‪ 27‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شــمیده‪ :‬نمایشــگاه عکس «اوهام من روی دیوار روبرو» شــهاب‬ ‫سلیمیان ‪ 20‬تا ‪ 30‬اردیبهشت‌ماه در گالری شمیده واقع در میرداماد‪،‬‬ ‫میدان مادر‪ ،‬خیابان شــهید سنجابی(بهروز ســابق)‪ ،‬بن بست یکم‪،‬‬ ‫پالک‪ ،8‬طبقه اول‪ ،‬واحد‪ 12‬برپاست‪.‬‬ ‫شیث‪ :‬نمایشگاه نقاشی محمدحسین سوقندی ‪ 20‬تا ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫در نگارخانه شــیث به نشــانی چهارراه ولیعصــر‪ ،‬ضلع جنوبی پارک‬ ‫دانشجو‪ ،‬کوچه شیرزاد شرقی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫فرهنگســرای نیاوران‪ :‬نمایشــگاه عکس افغانســتان با آثاری از‬ ‫محمدموســی اکبری و فاطمه اکبری ‪ 20‬تا ‪ 31‬اردیبهشت در گالری‬ ‫‪ 2‬نیاوران برپاســت‪ .‬همچنین نمایشــگاه آثار نقاشی و خوشنویسی‬ ‫«کیمیای مهر» ‪ 20‬تا ‪ 31‬اردیبهشت در گالری شماره ‪ 1‬فرهنگسرای‬ ‫نیاوران برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه‬ ‫به آدرس خیابان پاسداران‪ ،‬مقابل پارک نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نقش‌جهان‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشــی «بوم بهار» بــا گردآوری‬ ‫بهناز رادحســینی ‪ 20‬تا ‪ 25‬اردیبهشت در نگارخانه نقش جهان در‬ ‫آدرس نیاوران‪ ،‬کوچه همایونفر‪ ،‬کوچه ســعدی‪ ،‬کوچه حافظ‪ ،‬خیابان‬ ‫محمودی ‪ ،۲‬پالک ‪ ۹‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫هفت ثمر‪ :‬نمایشــگاه گروهی ویژوال آرت ‪ 20‬تا ‪ 25‬اردیبهشت در‬ ‫گالــری ‪ 7‬ثمر واقع در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان کوه نور‪ ،‬کوچه پنجم‪،‬‬ ‫شماره ‪ 8‬برپا است‪.‬‬ ‫والی‪ :‬نمایشگاه آثار فیلم‪ /‬ویدئو‪ ،‬چیدمان سیاوش حاتم با نام «حفره»‬ ‫‪ 20‬اردیبهشــت تا ‪ 20‬خرداد در گالری والی به نشــانی میدان ونک‪،‬‬ ‫خیابان شهید خدامی‪ ،‬پالک ‪ 72‬برپاست‪.‬‬ ‫ویســتا‪ :‬نمایشگاه نقاشی ملیحه حســین‌خانی با نام «سکوت» ‪20‬‬ ‫تا ‪ 30‬اردیبهشــت در گالری ویستا برپاســت‪ .‬گالری ویستا به نشانی‬ ‫خیابــان مطهری‪ ،‬خیابان میرعماد‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬پالک ‪ 11‬میزبان‬ ‫عالقه‌مندان به هنرهای تجسمی است‪.‬‬ ‫ادامه نمایشگاه‌های گذشته‪:‬‬ ‫آرتیبیشــن‪ :‬نمایشگاه نقاشــی محمدعلی شــیوایی(کاکو) تا ‪22‬‬ ‫اردیبهشــت در گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬پایین تر‬ ‫از حسینیه ارشاد‪ ،‬خیابان کوشا‪ ،‬خیابان ناصری‪ ،‬خیابان قندی (دریا)‬ ‫‪ ،‬پالک ‪ 6‬برپاست‪.‬‬ ‫امکان‪ :‬نمایشگاه آثار مریم اسپندی با نام «جدار» تا ‪ 27‬اردیبهشت‬ ‫در گالری امکان واقع در خیابان میرزای شــیرازی‪ ،‬کوچه دوم‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،۳‬زنگ یک برپاست‪.‬‬ ‫ایرانشهر‪ :‬نمایشــگاه مجسمه سیدعلی سیدعلیخانی با نام «وارگه»‬ ‫تا ‪ 31‬اردیبهشــت در گالری ایرانشهر برپاست‪ .‬این گالری در خیابان‬ ‫کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان شــهید عضدی‪ ،‬خیابان سپند‪ ،‬پالک ‪ 69‬قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بیرون از دســتان (وی گالری) ‪ :‬نمایشگاه آثار محمدرضا یزدی با نام‬ ‫«نبض بی جان» تا ‪ 27‬اردیبهشــت در وی گالری به نشــانی خیابان‬ ‫فلســطین‪ ،‬رو به‌روی دانشکده هنر و معماری‪ ،‬بن بست قلم چی دایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پروژه‌های آران‪ :‬نمایشــگاه آثار نوگل مظلومی بــا نام «قهرمانان‪،‬‬ ‫دالوران‪ ،‬نــام آوران» تا ‪ 17‬خــرداد ماه در گالــری پروژه‌های آران‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو‪ ،‬کوچه‬ ‫لوالگر‪ ،‬پالک ‪ ،5‬ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ثالث‪ :‬نمایشگاه آثار اسماعیل ربیعی تا ‪ 25‬اردیبهشت در گالری ثالث‬ ‫برپاست‪ .‬این گالری در خیابان کریم‌خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر‬ ‫شماره ‪ ١٤٨‬قرار دارد‪.‬‬ ‫چهار‪ :‬نمایشگاه نقاشی مرجان شکری با نام «ذره دیوانه خدا» تا ‪23‬‬ ‫اردیبهشــت در گالری چهار برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به گالری‬ ‫چهار در خیابان شریعتی‪ ،‬نرسیده به پل سید خندان‪ ،‬کوچه اشراقی‪،‬‬ ‫شماره ‪ 4‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دیلمان‪ :‬نمایشــگاه «ســاالد» با آثاری از کامبیز درم بخش و سهیل‬ ‫حســینی تا ‪ 27‬اردیبهشــت در گالری دیلمان برپاست‪ .‬این گالری‬ ‫به نشــانی خیابان شریعتی‪ ،‬خیابان پورمشــکانی‪ ،‬شماره ‪ 50‬میزبان‬ ‫عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫ساربان‪ :‬نمایشــگاه نقاشی حبیب اله صادقی با نام «قصیده نرگس»‬ ‫تا ‪ 23‬اردیبهشــت در گالری ساربان برپاست‪ .‬عالقمندان می‌توانند به‬ ‫نشانی خیابان سهروردی شــمالی‪ ،‬خیابان هویزه غربی‪ ،‬نبش شهید‬ ‫یوسفی‪ ،‬پالک ‪ ،130‬طبقه اول مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سایه‪ :‬نمایشــگاه نقاشی محمدعلی ســجادی با نام «جمشید جم»‬ ‫تا ‪ 25‬اردیبهشــت در گالری ســایه برپاســت‪ .‬این گالری در خیابان‬ ‫کریمخان‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬خیابان سیزدهم‪ ،‬شماره ‪ ۲۱‬قرار دارد‪.‬‬ ‫طراحان آزاد‪ :‬نمایشــگاه نقاشی آزاده مدنی با نام «گشت و گذار»‬ ‫تا ‪ 24‬اردیبهشــت در گالری طراحان آزاد به نشانی میدان فاطمی‪،‬‬ ‫میدان‪ .‬گلها‪ ،‬میدان سلماس‪ ،‬شماره ‪ 5‬برقرار است‪.‬‬ ‫کاما‪ :‬نمایشــگاه مجســمه ســتاره امین الهی تا ‪ 24‬اردیبهشت در‬ ‫گالری کاما برپاســت‪ .‬این گالری به نشانی خیابان پاسداران‪ ،‬خیابان‬ ‫گلستان دهم‪ ،‬پالک ‪ 24‬طبقه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫هور‪ :‬نمایشگاه نقاشی حسینعلی ذابحی تا ‪ 31‬اردیبهشت در گالری‬ ‫هور برپاست‪ .‬این گالری در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان میرزای شیرازی‬ ‫شمالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪ 12‬قرار دارد‪.‬‬ ‫اعتماد‪ :‬نمایشگاه آثار پروین امیرقلی با نام «دو روی یک سکه» در‬ ‫گالری اعتماد ‪ 1‬و نمایشگاه آثار الله معمار اردستانی با نام «روییده»‬ ‫در گالری اعتماد تا ‪ 24‬اردیبهشت برپاست‪ .‬گالری اعتماد به نشانی‬ ‫خیابــان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بســت شــیرودی‪ ،‬پالک ‪۲۵‬‬ ‫میزبان عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫خانه هنرمندان‪ :‬نمایشگاه آثار ابراهیم معمار زاده تا ‪ 24‬اردیبهشت‬ ‫در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند‬ ‫به نشــانی خیابان طا‌لقانی‪ ،‬خیابان موســوی شمالی(فرصت)‪ ،‬ضلع‬ ‫جنوبی باغ هنر‪،‬خان ‌ه هنرمندان ایران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫راه ابریشم‪ :‬نمایشــگاه کاریکاتور «بــازی تاش و خط» با آثاری از‬ ‫کامبیز درم بخش‪ ،‬احمد عربانی و جواد علیزاده تا ‪ 27‬اردیبهشت در‬ ‫گالری راه ابریشم به نشانی بلوار کشاورز‪ ،‬بین خیابان وصال و قدس‪،‬‬ ‫پالک ‪ ۲۱۰‬برپاست‪.‬‬ ‫فرشته‪ :‬نمایشــگاه نقاشی ساغر مســعودی با نام «می خوابانمم»‬ ‫تا ‪ 24‬اردیبهشــت در گالری فرشته برپاســت‪ .‬این گالری به نشانی‬ ‫خیابان شــریعتی‪ ،‬پایین‌تر از پل صدر‪ ،‬جنب شهر کتاب فرشته قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫الله‪ :‬ششــمین ســاالنه تبادل چاپ دســتی (کارت پستال) تا ‪24‬‬ ‫اردیبهشت در نگارخانه الله برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی‬ ‫خیابان دکتر فاطمی‪ ،‬ضلع شــمالی پارک اللــه‪ ،‬روبروی پارکینگ‬ ‫طبقاتی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ماه‪ :‬نمایشگاه نقاشی شاهو بابایی به نام «شقایقهای وحشی» تا ‪24‬‬ ‫اردیبهشت در گالری ماه برپاست‪ .‬گالری ماه در خیابان آفریقا‪ ،‬بلوار‬ ‫گلستان‪ ،‬شماره ‪ ۲۶‬قرار دارد‪.‬‬ ‫آب انبار‪ :‬نمایشــگاه نقاشی طاها حیدری با نام «دهانه برخورد» تا‬ ‫‪ 7‬تیر در گالری آب انبار برپاست‪ .‬این گالری به نشانی میدان هفت‬ ‫تیــر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بعد از تقاطع ســمیه‪ ،‬خیابان بــور بور‪ ،‬خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬بن بست روشن منش‪ ،‬پالک ‪ 2‬قرار دارد‪.‬‬ ‫ای جی‪ :‬نمایشــگاه عکسهای محسن یزدی‌پور با نام «منظری برای‬ ‫ندیدن» تا ‪ 27‬اردیبهشت در گالری ‪ Ag‬واقع در خیابان کریمخان‪،‬‬ ‫خیابان عضدی جنوبی‪ ،‬پالک ‪ 43‬برپا است‪.‬‬ ‫برگ‪ :‬نمایشــگاه گروهی نقاشــی و عکس «باغ مدور خاطره» تا ‪31‬‬ ‫اردیبهشت در نگارخانه برگ به نشانی میدان هروی‪ ،‬خیابان وفامنش‪،‬‬ ‫خیابان جمالی شرقی‪ ،‬شماره ‪ ،12‬عمارت عین الدوله برپاست‪.‬‬ ‫حراج ون هام در شهر کلن که سابقه ‪ 60‬سال برگزاری مستمر حراج آثار‬ ‫هنری اروپا‪ ،‬آمریکا‪ ،‬آفریقا و آســیا را دارد به مناسبت ‪ 60‬سالگی خود‪،‬‬ ‫حراجی بزرگ از آثار هنرمندان سراسر جهان برگزار خواهد کرد و بیش از‬ ‫‪ 1000‬اثر را طی دو شب برگزاری‪ ،‬چکش خواهد زد‪.‬‬ ‫زن برگزارکنند‌ه حراج‪ ،‬کاروال‬ ‫حراج ون‌هام‪ ،‬سال ‪ 1959‬توسط نخستین ِ‬ ‫ونهام در کلن آلمان تاســیس شــد و حاال قصد دارد در ‪ 60‬سالگی این‬ ‫رویداد طی دو شب حراج آثاری از هنرمندان جریان‌ساز در سراسر دنیا را‬ ‫در این رویداد عرضه کند‪.‬‬ ‫در این حراج آثار هنرمندانی همچون پابلو پیکاســو‪ ،‬پیِر آگوست ِرنوار‪،‬‬ ‫کیس فان دوگن‪ ،‬خوان میرو‪ ،‬ماکس ارنست‪ ،‬پل کله‪ ،‬رنه ماگریت‪ ،‬ویلم‬ ‫دکونینگ‪ ،‬سالوادر دالی‪ ،‬گرهارد ریشتر‪ ،‬اندی وارهول‪ ،‬یوزف بویز‪ ،‬فرانک‬ ‫استال‪ ،‬دیوید لینچ و‪ ....‬در کنار هنرمندانی از کشورهای مختلف‪ ،‬اروپایی‪،‬‬ ‫آسیایی و آفریقایی‪ ،‬چکش خواهد خورد‪.‬‬ ‫در اولین شــب حراج «ون هام» که با عنوان «هنر مدرن‪ ،‬پس از جنگ‬ ‫و معاصر» در ‪ 29‬می (‪ 8‬خرداد) برگزار می‌شــود ‪ 585‬اثر چکش خواهد‬ ‫خورد که در این میان ‪ 8‬اثر از ‪ 6‬هنرمند ایرانی؛ همچون بهمن محصص‪،‬‬ ‫مسعود عربشاهی‪ ،‬رضا درخشانی (‪ 2‬اثر)‪ ،‬آنه محمد تاتاری‪ ،‬شهرام کریمی‬ ‫(‪ 2‬اثر) و مسعود سعدالدین چکش خواهد خورد‪.‬‬ ‫همچنین در شــب دوم این حراج کــه ‪ ۵‬ژوئن (‪ 15‬خرداد) با عنوان‬ ‫«کشف» برگزار می‌شود ‪ 507‬اثر چکش خواهد خورد که در میان این‬ ‫آثــار ‪ 6‬اثر از هنرمندان ایرانی؛ فریده الشــایی‪ ،‬واحد خاکدان‪ ،‬احمد‬ ‫نصرالهی (‪ 2‬اثر) و ســید اســداهلل شــریعت پناهی (‪ 2‬اثر) نیز عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حوزههنرینمایشگاه‬ ‫«درنگدرسکوت»رابرپامی‌کند‬ ‫نمایشگاه آثار منتخب کامیار صادقی با عنوان «درنگ در سکوت» هفته‬ ‫آینده در حوزه هنری برپا می‌شود‪ .‬این نمایشگاه شامل آثاری با موضوعات‬ ‫مذهبی‪ ،‬فلسطین اشغالی و انقالب اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫نمایشگاه «درنگ در سکوت» شامل ‪ ۲۰‬اثر نقاشی با تکنیک رنگ و روغن‬ ‫اثر کامیار صادقی اســت که گالری ابوالفضل عالی میزبان آن خواهد بود‪.‬‬ ‫بیشتر این آثار در موضوعات مذهبی هستند و بخشی از آن‌ها به فلسطین‬ ‫اشغالی و انقالب اسالمی ایران مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫آیین گشایش نمایشــگاه «درنگ در سکوت» یک‌شنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت‬ ‫ساعت ‪ ۱۴‬در گالری ابوالفضل عالی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کامیار صادقی از هنرمندان نقاش حوزه هنری است که سابقه شرکت در‬ ‫نمایشگاه‌هایی در داخل و خارج از کشور مانند سومین دوساالنه نقاشی‬ ‫جهان اسالم و اولین ســمپوزیوم بین‌المللی نقاشی را در کارنامه هنری‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان برای تماشای آثار این نمایشگاه می‌توانند شنبه تا چهارشنبه‬ ‫هر هفته ‪ ۲۲‬اردیبهشــت الی ‪ ۸‬خردادماه از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۸‬به گالری‬ ‫ابوالفضل عالی به نشانی خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫‌شنبــــــــه ‪ 21‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1079‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫خبر‬ ‫جورج کلونی‪ ،‬هنرمند محبوب هالیوود مطرح کرد‪:‬‬ ‫مطمئنمترامپ‬ ‫در انتخابات‪ ۲۰۲۰‬شکست می‌خورد‬ ‫جورج کلونی اطمینان کامل دارد‬ ‫که دونالد ترامــپ را می‌توان در‬ ‫رقابت سال ‪ ۲۰۲۰‬شکست داد‪.‬‬ ‫ورایتی نوشــت جورج کلونی در‬ ‫مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫ترامپ در انتخابات رأی نمی‌آور‬ ‫د‪ ،‬گفت‪« :‬آن برتری اندکی که او‬ ‫در رقابت ریاست‌جمهوری سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬به دست آورده بود کام ً‬ ‫ال‬ ‫از بین رفته است‪ ،‬بنابراین بله‪ ،‬به‬ ‫نظرم فکــر می‌کنم می‌توان او را‬ ‫شکســت داد‪ .‬فقط نباید کاندیداهای حزب سومی مثل هاوارد شولتز‬ ‫(مدیر عامل سابق استارباکس) داشته باشیم‪».‬‬ ‫او گفت به هیچ وجه طرفدار چنین کاندیداهایی نیست و اشاره کرد که‬ ‫بسیاری از متخصصان سیاسی باور دارند جورج اچ‪ .‬بوش ریاست‌جمهوری‬ ‫خــود را به خاطر راث پروت باخت و وقتی رلف نیدر هزاران رأی را در‬ ‫فلوریدا به خود اختصاص داد‪ ،‬باعث شــد ال گور با اختالف ‪ ۴۰۰‬رأی‬ ‫شکست بخورد‪.‬‬ ‫کلونی گفت‪« :‬این نوع حرکت‌ها عواقبی در پی دارند‪ ».‬این برنده جایزه‬ ‫اســکار گفت هنوز آماده نیســت از هیچیک از کاندیداهای دموکرات‬ ‫برای ریاســت‌جمهوری حمایــت کند‪ .‬کلونــی در پیش‌نمایش فیلم‬ ‫«‪ »۲۲-Catch‬محصول سرویس استریمینگ هولو در لس‌آنجلس به‬ ‫ورایتی گفت‪« :‬به نظرم بعد از مسن‌تر شدن بخشی از درسی که آدم یاد‬ ‫می‌گیرد این است که احتماالً بهتر است از حاال در رقابت حزبی از کسی‬ ‫حمایت نکرد‪ .‬در این لحظه فع ً‬ ‫ال باید صبر کنیم و ببینیم چه کسی نامزد‬ ‫باقــی می‌ماند تا واقعاً بتوان از او در انتخابات عمومی حمایت کرد و به‬ ‫نظرم این حرکت بهتری است»‪.‬‬ ‫این دوره از رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایاالت متحده با دوره‌های قبلی‬ ‫متفاوت است‪ .‬در حال حاضر بیش از ‪ ۲۰‬نفر در حزب دموکرات رسماً‬ ‫اعالم کرده‌اند که می‌خواهند برای کسب نامزدی رسمی ریاست‌جمهوری‬ ‫حزب خود به رقابت بپردازند‪ .‬به این ترتیب نگرانی‌هایی مبنی بر این به‬ ‫وجود آمده که این تعداد باالی شرکت‌کنندگان ممکن است در نهایت‬ ‫به ضرر حزب دموکرات و به نفع ترامپ تمام شود‪.‬‬ ‫اما و اگرهای دستمزد هفت میلیاردی نوید محمدزاده‬ ‫شایعه یا واقعیـــت؟!‬ ‫محمد رجائی‬ ‫چند روزی است که ادعای یک رسانه دربار ‌ه قرارداد هفت‬ ‫میلیاردی نوید محمدزاده هیاهویی زیادی ایجاد کرده و‬ ‫در زمان کوتاهی نام این بازیگر را در فضای مجازی چه در‬ ‫اینستاگرام و چه حتی رسانه خاص‌پسندتری چون توییتر‬ ‫منتشــر شد‪ .‬بعد از انتشار این خبر شرکت «تصویرگستر‬ ‫پاســارگاد» این خبر را تکذیب کرد نوید محمدزاده نیز‬ ‫به عنوان بازیگر این ســریال گویا از ســایت «هفت راه»‬ ‫و یک کانال تلگرامی شــکایت کرده است‪،‬هومن سیدی‬ ‫نیز در پســتی که در صفحه اینســتاگرامش با کپشــن‬ ‫‪#‬قورباغــه منتشــر کرد خبــر از بازیگران این ســریال‬ ‫داشت‪ ،‬ظاهرا نوید محمدزاده‪ ،‬صابر ابر‪ ،‬سحر دولتشاهی‪،‬‬ ‫فرشته حســینی‪ ،‬نوید پورفرج و هومن سیدی بازیگران‬ ‫ســریال قورباغه هستند‪ ،‬اما جنجال چند میلیاردی نوید‬ ‫محمدزاده را ســایتی به‌نام «هفت راه» کلید زد؛ جایی‬ ‫‌کــه به قرارداد هفت میلیارد و دویســت میلیون تومانی‬ ‫این بازیگــر با یکــی از تولیدات جدید شــبکه نمایش‬ ‫خانگی اشــاره کرد‪ .‬این گزارش با رسانه‌ای‌کردن قرارداد‬ ‫هفت میلیــاردی نوید برای کارنکردن در فضای هنری و‬ ‫ســینمایی ایران غوغا به‌ پا کرد‪ .‬ریشــه داستان قرارداد‬ ‫چنــد میلیاردی نوید محمدزاده را تــا روزهای برگزاری‬ ‫جشــنواره گذشــته فجر عقب برده‌اند؛ به روزی‌ که نوید‬ ‫در حرکتــی به‌ظاهر اعتراضی مدعی شــد به این‌ خاطر‬ ‫که نقش‌آفرینی‌هایش در متری شیش‌ونیم و سرخپوست‬ ‫درســت دیده نشده‪ ،‬ســال آینده در هیچ فیلمی حضور‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬آن روزها رسانه‌ها بعضی‌شان نوشتند که‬ ‫نوید این حرف‌هــا را احتماال برای تاثیرگذاری در نتیجه‬ ‫داوری‌ها و دریافت ســیمرغ به زبان آورده است؛ اما حاال‬ ‫معلوم شــده که ظاهــرا محمدزاده در زمــان ادای این‬ ‫ســخنان قراردادش را بســته بوده و می‌دانسته که طبق‬ ‫مفاد قراردادی که با ســرمایه‌گذار سریال «قورباغه» به‌‬ ‫کارگردانی هومن ســیدی بسته‪ ،‬تا دوازده ماه دیگر حق‬ ‫حضــور در هیچ پروژه دیگری را نــدارد و بنابراین روغن‬ ‫ریخته را نذر امامزاده کرده و مدعی شــده که ب ‌ه دالیل اعتراضــی قصد حضور در فیلمی دیگر را‬ ‫ندارد‪ .‬بعد از خبر رســانه هفت راه که بر پایه شنیده‌ها تنظیم شده بود‪ ،‬خیلی زود فضای رسانه‌ای‬ ‫ت تاثیر خبر دستمزد شگفت‌انگیز محمدزاده قرار گرفت؛ اما اصل خبر چه بود؟ ظاهرا نوید‬ ‫ایران تح ‌‬ ‫محمدزاده با شرکت «تصویرگستر پاسارگاد» که سرمایه‌گذار سریال شبکه خانگی «قورباغه» است‬ ‫که این شــرکت هم بعد از انتشــار این خبر همکاری با هومن سیدی و نوید محمدزاده را تکذیب‬ ‫کرد؛ بر اســاس مفادی از آن حتی در ماه‌هایی که مشــغول بازی در ســریال نیست‪ ،‬حق بازی در‬ ‫هیچ فیلم و تئاتری را نخواهد داشــت؛ تا عطش ایجادشده در بین هواداران این بازیگر استقبال از‬ ‫ســریال قورباغه را تضمین کند‪ .‬بر اساس این قرارداد محمدزاده ماهانه ‪ ٦٠٠‬میلیون تومان؛ یعنی‬ ‫در کل ‪ ٧‬میلیارد و ‪ ٢٠٠‬میلیون تومان دریافت خواهد کرد‪ .‬رسانه‌ها نوشته‌اند که این قرارداد نوید‬ ‫محمدزاده را تبدیل به نخستین بازیگری می‌کند که برای بازی‌نکردن ماهیانه ‪ ٦٠٠‬میلیون تومان‬ ‫دستمزد دریافت خواهد کرد‪ .‬تا کنون خیلی‌ها از سریال قورباغه که این روزها در مرحله پیش‌تولید‬ ‫به‌ســر می‌برد‪ ،‬به‌عنوان یکی از متفاوت‌ترین ســریال‌های ایرانی نام برده‌اند‪ .‬ادعایی تنها بر پایه‬ ‫شــنیده‌ها از زبان کسانی که فیلمنامه این سریال را خوانده یا از مفاد آن آگاهی دارند؛ اما جز این‬ ‫شنیده‌ها فضای رسانه‌ای اسرارآمیزی که پیرامون این کار شکل گرفته و مانع از رسانه‌ای‌شدن حتی‬ ‫بی‌اهمیت‌ترین اخبار نیز شــده‪ ،‬سیمایی مرموز برای این سریال ترسیم کرده است‪ .‬درباره قورباغه‬ ‫تاکنون تنها این اخبار قطعی شــده که این سریال که هومن ســیدی برای شرکت «تصویرگستر‬ ‫پاســارگاد» خواهد ساخت‪ ،‬قرار اســت چهارمین همکاری نوید محمدزاده با هومن سیدی بعد از‬ ‫فیلم‌های ســیزده‪ ،‬خشم و هیاهو و مغزهای کوچک زنگ‌زده باشد‪ .‬اثری که ظاهرا مانند فیلم‌های‬ ‫قبلی‌ سیدی دنیای تازه‌ای ترسیم کرده و داستانی عجیب‌وغریب خواهد داشت‪ .‬تاکنون درباره زمان‬ ‫فیلمبرداری و زمان انتشــار قورباغه خبری منتشر نشده اســت‪ .‬گفته می‌شود که نوید محمدزاده‬ ‫تنها بازیگر ایرانی نیست که برای زمان‌های بازی‌نکردنش در یک سریال دستمزد می‌گیرد‪ .‬پیش از‬ ‫او چنین اخباری درباره شــهاب حسینی و ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد و فریبرز عرب‌نیا در‬ ‫سریال مختارنامه هم منتشر شده بود‪ .‬در زمان تولید شهرزاد درباره حقوق نجومی شهاب حسینی‬ ‫و ترانه علیدوستی گفته می‌شد که شهاب ماهانه ‪ ۱۲۰‬میلیون و ترانه نیز ماهانه ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫دســتمزد گرفته‌اند و این قرارداد حتی در ماه‌هایی که این دو بازیگر در فیلمبرداری حضور ندارند‬ ‫نیز اعتبار دارد‪ .‬درباره دســتمزد فریبرز عرب‌نیا در زمان تولید سریال مختارنامه نیز با این‌که خود‬ ‫این بازیگر در برنامه هفت از دســتمزد ‪ ٦٠٠‬میلیون تومانی‌اش برای پنج سال کار گفت ولی منابع‬ ‫غیررســمی خبر از دســتمزدی چند برابر مبلغ اعالم‌شده می‌دادند؛ که البته در پایان نه این تایید‬ ‫شــد و نه آن دیگری‪ .‬حاال با این‌که رقم اعالم‌شده درباره نوید محمدزاده چند برابر دریافتی دیگر‬ ‫بازیگرانی ا‌ست که برای حضور در سریال قرارداد ماهانه بسته‌اند‪ ،‬اما اگر میزان تورم سال‌های اخیر‬ ‫را در ایــن مورد دخیل کنیم‪ ،‬می‌بینیم که دریافتی نوید محمدزاده چندان تفاوتی با بازیگرانی که‬ ‫پیش از او برای ماه‌های بیکاری‌شان قرارداد بسته بودند‪ ،‬ندارد‪ .‬انتشار خبر دریافتی هفت میلیاردی‬ ‫نوید محمدزاده در فضای مجازی باعث واکنش‌های زیادی شــد‪ .‬کاربری نوشت‪« :‬این روزها حقوق‬ ‫ماهیانه یک کارگر یک میلیون‌ونیمه‪ ،‬حقوق بیکاری هیچ و حقوق بیکاری ســلبریتی‌ها اما ماهانه‬ ‫‪ ۶‬میلیارد ریال‪ .‬زیباســت‪ .‬نه؟» کاربری دیگر در این مورد نوشــت‪« :‬آنقدر حرصی و عصبانی‌ام که‬ ‫میتونم یه تنه حریف حامد بهداد و نوید محمدزاده بشــم» و این‌هم توییتی دیگر‪« :‬آقا منم چند‬ ‫ماهه بیکارم اگه میشه به منم ماهی دو میلیون بده قول میدم تا یک سال دیگه هم سر هیچ کاری‬ ‫نمیرم»‪ .‬در این میان نظر کاربری که پرســیده بود «مگه چقدر ســود میکنن که اینقدر دستمزد‬ ‫میدن» سرفصل بحثی جدید را باز می‌کند‪.‬در شرایطی‌که یک کارشناس سینمایی که از پشت‌پرده‬ ‫ســینما خبر دارد‪ ،‬همین یکی دو ماه پیش در یک روزنامه دســتمزدهای بازیگران را اعالم کرده‬ ‫بود‪ ،‬این ســوال ایجاد شده که آیا این هنرپیشه‌ها متناسب با دریافتی‌شان عایدی هم دارند یا نه؟‬ ‫بر این اســاس فروش دو فیلــم آخر این چهره‌ها را (با این توضیح کــه تنها ‪ ٣٠‬درصد فروش هر‬ ‫فیلمی به‌جیب تهیه‌کننده می‌رود) مد نظر قرار داده‌ایم تا روشن شود که آیا عایدی و دریافتی این‬ ‫بازیگران متناسب است یا نه‪.‬‬ ‫روز پنجشــنبه خبر شــکایت وکیل نوید محمدزاده به خاطر انتشــار اخبار کذب از یک سایت و‬ ‫کانال تلگرامی در خصوص دســتمزد محمدزاده و نشــر اکاذیب جهت طرح شــکایت علیه مدیر‬ ‫مسئول سایت هفت راه در دادسرای رسانه منتشر شد‪ .‬حال فارغ از اینکه که این ماجرا دروغ بوده‬ ‫یا واقعیت داشــته اســت باید منتظر بمانیم اما نکته قابل تامل فضای غبار آلود هنر است که باید‬ ‫مسئولین ذی ربط فکری برای آن بکنند‪.‬‬
‫نگاهیبهنماش‌هایسالن‌هایپایتخت؛‬ ‫فصلجدیداجراها همزمان با ماهمبارکرمضان‬ ‫این هفته و همزمان با ماه مبارک رمضان ‪ 23‬نمایش در ســالن‌های‬ ‫پایتخت به روی صحنه خواهند رفت‪ .‬مروری داریم بر نمایش‌هایی که‬ ‫در تماشاخانه‌های پایتخت اجرا می‌شوند‪:‬‬ ‫مجموعهتئاترشهر‬ ‫«مده‌آ» نام نمایشی نوشته مسعود سمیعی و کار علی اصغر راسخ راد است که‬ ‫از ‪ 20‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 20:45‬در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر روی‬ ‫صحنه خواهد آمد‪ .‬بازیگران این اثر نمایشی ماندانا عبقری‪ ،‬علیرضا دهقانی و‬ ‫مینو نوبهاری هستند‪ .‬همچنین تاالر سایه از ‪ 19‬اردیبهشت ماه ساعت ‪20:45‬‬ ‫میزبان نمایش «النه خرگوش» به نویسندگی دیوید لیندزی ابر‪ ،‬دراماتورژی و‬ ‫کارگردانی مهدی صباغی است‪ .‬معصومه رحمانی‪ ،‬شیرین اسماعیلی‪ ،‬مهدی‬ ‫صباغی‪ ،‬مهدیه کوهستان و مانی رحمانی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫پردیس تئاتر شهرزاد‬ ‫نمایش «حکم» به نویسندگی مسعود ترابی و سعید سالمی و کارگردانی مسعود‬ ‫ترابی ساعت ‪ 19‬در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه است و بازیگران این اثر‬ ‫نمایشی کاوه آهنگر‪ ،‬روژینا ابراهیمی‪ ،‬حسن اسدی‪ ،‬ترالن پروانه‪ ،‬سعید سالمی‪،‬‬ ‫نیما سلمانی فر‪ ،‬بهنام شرفی‪ ،‬محمد هادی عطایی‪ ،‬مونا فائزپور‪ ،‬آذین فهیمی‪،‬‬ ‫حامد مقدم‪ ،‬حسین میالنی و طاها بهروز پور هستند‪« .‬صد در صد» نام نمایشی‬ ‫است که به دلیل استقبال مخاطبان برای سومین بار روی صحنه آمده است‪.‬‬ ‫این اثر نوشته مارکس لید‪ ،‬ترجمه وحید رهبانی و کار مرتضی اسماعیل کاشی‬ ‫است که ســاعت ‪ 20‬در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود‪ .‬ستاره پسیانی و‬ ‫هوتن شکیبا در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند‪ .‬این پردیس تئاتری ساعت‬ ‫‪ 20:30‬نیز میزبان نمایش «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» نوشته‬ ‫و کار سهراب حسینی است‪ .‬بازیگر این نمایش بهنام تشکر است‪.‬‬ ‫خانه نمایش مهرگان‬ ‫سالن شماره دو این تماشاخانه ساعت ‪ 21‬پذیرای نمایش «برای خرید که‬ ‫نباید پول داد» اســت‪ .‬این اثر نمایشی نوشته داریو فو با طراحی میکاییل‬ ‫شهرســتانی‪ ،‬دراماتورژی شادی جمالی و کارگردانی مهدی ارجمند است‪.‬‬ ‫الهام رضایی‪ ،‬شیما زادپور‪ ،‬علی کشوری‪ ،‬امید داودوندی و مهدی ارجمند‬ ‫در این نمایش ایفای نقش می‌کنند‪« .‬داستان‌های پزشک محبوب من» اثر‬ ‫آنتون چخوف با دراماتورژی شادی جمالی و کارگردانی میکائیل شهرستانی‬ ‫ساعت ‪ 19:30‬در سالن شماره ‪ 2‬این مجموعه روی صحنه می‌رود‪ .‬مرجان‬ ‫رزم آزما‪ ،‬پژمان المعی‪ ،‬نیلوفر نیکبخت‪ ،‬عماد خوانین‌زاده‪ ،‬منصور رضایی‪،‬‬ ‫محمد ســلیمانی‪ ،‬مســعود مهرابی‪ ،‬مانوش امیری‪ ،‬مهســا مردانی‪ ،‬لیال‬ ‫فیروزمند‪ ،‬بهمن هراتی‪ ،‬عباس صادقی‪ ،‬سمیرا آل‌علی‪ ،‬نسا میرزایی‪ ،‬هانیه‬ ‫داوودی‪ ،‬مریم جعفری‪ ،‬سعید پارسا‪ ،‬حدیث سرچشمه‌پور‪ ،‬میترا پوررمضان‬ ‫و زهره یعقوبی در این اثر ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تماشاخانه دیوار چهارم‬ ‫نمایش «اولدسی بروک» نوشته وودی آلن و کار مهیار اسالمی از ‪ 15‬اردیبهشت‬ ‫ماه ســاعت ‪ 21‬در این تماشاخانه اجرا می‌شود‪ .‬فرید رحمتی‪ ،‬المیرا صارمی‪،‬‬ ‫مریم علی نیا‪ ،‬دانیال محسنی‪ ،‬مهیار اسالمی‪ ،‬نیلوفر پارسا و میثاق جمشیدی‬ ‫در این اثر ایفای نقش می‌کنند‪ »911« .‬نوشــته و کار امیرعلی آزادان ساعت‬ ‫‪ 17:30‬در این تماشاخانه با بازی دنا تارفی‪ ،‬داریوش رشادت‪ ،‬آریاز ذوالفقاری‪،‬‬ ‫امین جوادی‪ ،‬امیرعلی آزادان‪ ،‬رضا اسماعیلی‪ ،‬محمدامین افشار‪ ،‬کیمیا آهنگران‪،‬‬ ‫بهرام خطیبی‪ ،‬سپیده اردستانی‪ ،‬معصومه شادی‪ ،‬مهسا احمدزاده‪ ،‬نازیال صادقی‪،‬‬ ‫مهسا اثنی عشری‪ ،‬آرمیتا زندی‪ ،‬علیرضا عطایی و عسل سالمی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش «جریان مبهم یک خانه ویالیی» به نویسندگی دکتر محسن اسماعیلی‬ ‫و کارگردانی احمد حامدی از ‪ 14‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 19:15‬با بازی عالیه‬ ‫شــریفی‪ ،‬حامد مهیمی‪ ،‬مهدی جواهری آریا‪ ،‬آیت بی غم‪ ،‬زهرا شیخ االسالم‪،‬‬ ‫نســترن صفری‪ ،‬ســاره گندمی‪ ،‬محمدرضا باقری نژاد‪ ،‬نیلوفر داوری و احمد‬ ‫حامدی در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه است‪.‬‬ ‫عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫ســالن شماره ‪ 2‬این تماشاخانه از ‪ 15‬اردیبهشــت ماه ساعت ‪ 18:18‬میزبان‬ ‫نمایش «بیا جلوتر» شــده اســت‪ .‬این اثر نمایشی نوشته حسین برفی نژاد و‬ ‫کارگردانی و بازیگری ســجاد باقری است‪ .‬رسول کاهانی از ‪ 17‬اردیبهشت‬ ‫ماه ســاعت ‪ 20:30‬نمایش «شربت سینه» را با بازیگری نیلوفر امامی‪ ،‬سرور‬ ‫پیروانی‪ ،‬بهنام چاشی‪ ،‬ساقی حاجی پور‪ ،‬سعید حشمتی‪ ،‬دنیا حشمت‪ ،‬سپیده‬ ‫سروری و لعیا عسلی نژاد در سالن شماره یک این تاالر نمایشی به روی صحنه‬ ‫آورده است‪« .‬بیوه سیاه‪ ،‬بیوه سفید» نوشته مژگان خالقی و کار حسن جودکی‬ ‫از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 22‬در سالن شماره یک این مجموعه با بازی مژگان‬ ‫خالقیبه روی صحنه است‪.‬‬ ‫نمایش «چیزی شبیه زندگی» به نویسندگی حسین پناهی و کارگردانی‬ ‫امیر کلهری پور ســاعت ‪ 21:30‬در سالن شــماره ‪ 2‬این تماشاخانه اجرا‬ ‫می‌شود و حمید رضا معدنکن‪ ،‬منصور صوفی‪ ،‬نسا یوسفی‪ ،‬سحرناز عباس‬ ‫زاده‪ ،‬عطیه ترابی‪ ،‬ســحر آقاسی‪ ،‬کیمیا گیالنی‪ ،‬محمد موحدی نیا‪ ،‬شیدا‬ ‫مقدری‪ ،‬نگین صدر‪ ،‬بهار صبوریان‪ ،‬ســارا شاهمرادی‪ ،‬کیانا بخشی‪ ،‬فاطمه‬ ‫نوروزی‪ ،‬امین آقایی‪ ،‬زینب هرمزی و دنیا پهلوانی در این اثر نمایشی ایفای‬ ‫نقش می‌کنند‪« .‬مارگاک» نام نمایشی نوشته آگوست استریندبرگ‪ ،‬ترجمه‬ ‫جواد عاطفه و کار داود زاهدی اســت که ساعت ‪ 19:45‬در سالن شماره ‪2‬‬ ‫عمارت نوفل لوشــاتو با بازی امین رقیب دوســت‪ ،‬محمدرضا هالل زاده و‬ ‫شقایق صحرائی به صحنه می‌رود‪ .‬نمایش «جنین جن زده» به نویسندگی‬ ‫و سلمان فرخنده از ‪ 18‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 19‬در سالن شماره یک این‬ ‫تماشــاخانه اجرا می‌شود و میترا مومنی و سلمان فرخنده بازیگران این اثر‬ ‫نمایشی هستند‪.‬‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫«خرس آرکانســا» ساعت ‪ 18‬در سالن بوســتان این کانون اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫اوراند هریس نویســنده‪ ،‬بهزاد نژاد قنبر مترجم و مهدی مقیمی کارگردان‬ ‫این نمایش اســت‪ .‬محســن صفری‪ ،‬ملیحه مقیمی اسفندآبادی‪ ،‬محسن‬ ‫قصری‪ ،‬سمیه سلمانی‪ ،‬دانیال بلوری‪ ،‬حمید فضل ا‪ ،...‬رامین زنگنه‪ ،‬مهدی‬ ‫مقیمی اسفندآبادی و سماء مقیمی اسفندابادی به عنوان بازیگر در این اثر‬ ‫حضور دارند‪ .‬ســالن گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این‬ ‫مجموعه از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 19:30‬پذیرای نمایش «کچل کفتر‬ ‫باز» نوشته نسرین خنجری و کار آزاده انصاری است‪ .‬بازیگران این نمایش‬ ‫کودک و نوجوان فرزین محدث‪ ،‬مینووش رحیمیان و مهرنوش شــریعتی‬ ‫هستند‪ .‬نمایش «شاپرک خانوم» به کارگردانی حسن انصاریان ساعت ‪20‬‬ ‫در سالن سینما و تئاتر این مجموعه به روی صحنه است‪ .‬سیاوش طهمورث‬ ‫(عنکبوت)‪ ،‬فریبا متخصص(خاله سوســکه)‪ ،‬قربان نجفی(کرم شــبتاب)‪،‬‬ ‫بهرام سروری نژاد(مگس)‪ ،‬محمد آقامحمدی(ملخ)‪ ،‬آذین فوالدوند(شاپرک‬ ‫خانوم) و سبا قاسمی(زنبور عسل) بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫تاالر هنر‬ ‫نمایش کودک «غول بابا» نوشته مهدی سیم ریز با کارگردانی محبوبه پاداش‬ ‫و مهدی سیم ریز از ‪ 15‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 19:15‬در تاالر هنر روی صحنه‬ ‫اســت و بازیگران آن مینا قهرمانی‪ ،‬فاطمه شــیرزاده و زهرا ناوشکی هستند‪.‬‬ ‫«جادوگر درخت انجیر هندی» نوشــته و کار احســان مجیدی ساعت ‪ 18‬با‬ ‫بازی ندا نوری‪ ،‬پریا علی محمدی و ریحانه فالح در این تماشاخانه اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫تماشاخانهآژمان‬ ‫نمایش «نوار کراپ» به نویسندگی ساموئل بکت و ترجمه‪ ،‬طراحی‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و بازی امیرعلی جاللی از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 20:30‬در تماشاخانه آژمان‬ ‫به روی صحنه است‪ .‬دراماتورژ این نمایش سندس یگانه است‪« .‬نسل سوخته»‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی سندس یگانه ساعت ‪ 18‬در این تاالر نمایشی اجرا‬ ‫می‌شود‪ .‬هدی پزشک بازیگر این نمایش است‪.‬‬ ‫تاالر محراب‬ ‫«خونمون تماشاخونست» نام نمایشــی به نویسندگی امیرحسین انصافی و‬ ‫کارگردانی ریحانه باغبادی است که ساعت ‪ 18:30‬در سالن کوچک تاالر محراب‬ ‫با بازی امیرحسین انصافی و مینا مقامی زاده اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش «آمیگدال» عنوان اثر نمایشــی است ساعت ‪ 20‬در سالن کوچک‬ ‫تاالر محراب به روی صحنه آمده است و نسیبه جمشیدی شاهرودی‪ ،‬امید‬ ‫لطفی پور‪ ،‬مینا محمدیان فر‪ ،‬پریسا دولتی و امین حاجبی در این نمایش‬ ‫ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تئاترمستقلتهران‬ ‫«وقتی کبوترها ناپدید شدند» اثر سفی اکسانن با ترجمه محسن ابوالحسنی و‬ ‫کارگردانی هستی حسینی از ‪ 17‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 21‬در تئاتر مستقل‬ ‫تهران روی صحنه است‪ .‬مهدی پاکدل‪ ،‬خاطره حاتمی‪ ،‬عباس خدا قلی زاده‪،‬‬ ‫شهروز دل افکار‪ ،‬سارا زینلی‪ ،‬الهه شه پرست‪ ،‬مهدی کوشکی و مجید نوروزی‬ ‫در این اثر ایفای نقش می‌کنند‪ .‬نمایش «اکلیل» نوشته مهدی کوشکی و کار‬ ‫مهتاب شکریان از ‪ 16‬از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 18‬در این تاالر نمایشی به‬ ‫روی صحنه اســت و بازیگران این اثر نمایشی مهدی کوشکی و نگار عابدی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تماشاخانهسنگلج‬ ‫نمایش «بیلــه دیگ بیله چغندر» اثر نوشــته داوود فتحعلی بیگی و کار‬ ‫منیژه داوری ساعت ‪ 20:30‬در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود‪ .‬امیر حسین‬ ‫انصافی‪ ،‬محسن قصری‪ ،‬امیر محمد انصافی‪ ،‬کوروش رخشنده پی‪ ،‬الهه پور‬ ‫جمشید‪ ،‬آســاره هداوند‪ ،‬و امیر پارسی بازیگران این نمایش هستند‪« .‬راز‬ ‫نقل سرخ» به نویسندگی و کارگردانی حسین تفنگدار ساعت ‪ 19‬با بازی‬ ‫میالد تفرشی‪ ،‬مهدی کمیلی‪ ،‬کوروش رخشــنده‌پی‪ ،‬آنا ذرشین‪ ،‬شیرین‬ ‫امامی‪ ،‬محسن میرهاشمی‪ ،‬مهدی ابراهیمی‪ ،‬حامد پیراسته و کسرا ریاحی‬ ‫وفا در این تاالر نمایشی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫خانههنرمندان‬ ‫«حذف به قرینه معنوی» نوشــته و کار کتایون لطیف از ‪ 19‬اردیبهشت ماه‬ ‫ساعت ‪ 19‬در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرا می‌شود‪ .‬صادق برقعی‪،‬‬ ‫بی‌تا عزیزاقلی‪ ،‬مریم گرجی‪ ،‬کتایون لطیف و سینا بیضاوی بازیگران این نمایش‬ ‫هستند‪ .‬این تاالر نمایشی از ‪ 18‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 21‬نیز میزبان نمایش‬ ‫«ادامه دارد» به نویسندگی مهدیه حسینی و کار فرهاد خوشه شده است‪ .‬میالد‬ ‫اکبرنژاد‪ ،‬مهتا پناهی و رازگل معتمدی در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫تئاترمولوی‬ ‫نمایش «زندگی در تئاتر» اثر دیود ممت با ترجمه داریوش مودبیان و کار احمد‬ ‫دامیار از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 20:15‬در سالن اصلی این تاالر نمایشی با‬ ‫بازی حنیف سلطانی سروستانی و سروش عباسی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫تئاتر مولوی از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 18‬میزبان نمایش «من یک بلوتوثی‌ام‬ ‫به من نگاه نکنید» نوشته محمد رضایی راد و کار افسانه ماهیان است‪ .‬شقایق‬ ‫سرســختی‪ ،‬نیلوفر عبدالصمد‪ ،‬مهســا جوادی‪ ،‬مارال جعفر قلی زاده‪ ،‬نازگل‬ ‫محمدی‪ ،‬پوریا رستمی‪ ،‬امیر محمد عیسی زاده‪ ،‬محمد مهدی لرستانی‪ ،‬مهدی‬ ‫صفرزاده خانیکی و محمد معروفی اجراگران نمایش هستند‪ .‬همچنین نمایش‬ ‫«کار هنرپیشه روی خود» از ‪ 16‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 20:30‬در سالن کوچک‬ ‫این تماشاخانه اجرا می‌شود‪ .‬نادر خوش بخت نویسنده‪ ،‬کارگردان و بازیگر این‬ ‫نمایش است‪.‬‬ ‫از حوزه هنری‪ ،‬فردوسی و ایران تماشا تا نیاوران‪ ،‬هتل اسپیناس‬ ‫پاالس‪ ،‬حافظ‪ ،‬ملک و ایرانشهر‬ ‫«شرم و دغدغه» به نویسندگی سیدجواد اشکذری‪ ،‬دراماتورژی ریحانه رضی و‬ ‫کارگردانی کوروش شاهونه از ‪ 15‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 18:30‬در تماشاخانه‬ ‫ماه حوزه هنری به روی صحنه است و بازیگران این اثر ریحانه رضی‪ ،‬امیررضا‬ ‫بهرامی‪ ،‬الهه فرازمند و کوروش شــاهونه هستند‪ .‬اپرای عروسکی «خیام» به‬ ‫نویســندگی‪ ،‬طراحی و کارگردانی بهروز غریب پور ســاعت ‪ 19:30‬در تاالر‬ ‫فردوسی به روی صحنه است‪« .‬زن کشی» نوشته کیوان صباغ به کارگردانی‬ ‫علی برجی ساعت ‪ 19:30‬در تماشاخانه ایران تماشا اجرا می‌شود و محمد جواد‬ ‫علیزاده‪ ،‬امید مقدم‪ ،‬زهرا عظیمی‪ ،‬مریم کوچک خانی‪ ،‬ســماء هشیار جاوید‪،‬‬ ‫صادق رسولی‪ ،‬اسماء قاسمی‪ ،‬مهناز کریمی‪ ،‬صادق حسنی‪ ،‬علیرضا شهابیان‪،‬‬ ‫بهنــاز نجفی‪ ،‬آرزو خاوری‪ ،‬محیا فاضل و منصوره فاضل در این نمایش ایفای‬ ‫نقش می‌کنند‪« .‬آپرکات» نوشــته و کار محمدرضا قلی پور از ‪ 16‬اردیبهشت‬ ‫ماه ساعت ‪ 21‬در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه است‪.‬‬ ‫بازیگران این اثر نمایشی بهروز بقایی‪ ،‬فرشته فرشاد‪ ،‬عماد عابدی و فریناز صراف‬ ‫هستند‪ .‬هتل اسپیناس پاالس ساعت ‪ 21:15‬میزبان نمایش موزیکال «عروس‬ ‫مردگان» با طراحی و کارگردانی امیدرضا ســپهری است و بازیگران آن میالد‬ ‫ی مرام‪ ،‬نازنین بیاتی‪ ،‬شقایق دهقان‪ ،‬مهران احمدی‪ ،‬مهران امام بخش‪ ،‬ناصر‬ ‫ک‌‬ ‫عاشوری‪ ،‬علی عامل هاشمی‪ ،‬محمد لهراسبی‪ ،‬فرناز توللی‪ ،‬امیر جعفری و نیکی‬ ‫کریمی هستند‪ .‬نمایش «هفت دقیقه» اثر استفانو ماسینی با ترجمه نیایش‬ ‫بهمنیه و طراحی و کارگردانی آرش عباســی ســاعت ‪ 19‬در تاالر حافظ اجرا‬ ‫می‌شود‪ .‬بازیگران این نمایش الهام احمدی‪ ،‬زهرا اکبری‪ ،‬نرگس پویا‪ ،‬حمیده‬ ‫جعفری‪ ،‬نرگس هزاره‪ ،‬هانیه هاشــمی‪ ،‬سمیه علیزاده‪ ،‬نسرین حیدری و حوا‬ ‫خلیلی هستند‪« .‬اکتورز استودیو» عنوان اثر نمایشی است که ساعت ‪19:30‬‬ ‫در تماشاخانه ملک اجرا خواهد شد‪ .‬نویسنده و کارگردان این نمایش افشین‬ ‫واعظی و بازیگران آن عباس خداوردیان‪ ،‬سعید عظیمی‪ ،‬محمدرضا فوج‪ ،‬وهاب‬ ‫امین الرعایا‪ ،‬ســپیده بیگلری‪ ،‬محمدرضا علیپور‪ ،‬سیاوش قلعه‌وردی‪ ،‬کامران‬ ‫هوشمندیان‪ ،‬مهتاب کیان‪ ،‬حامد شریف‌پور‪ ،‬پروین صائبی‪ ،‬نسترن محمدی‪،‬‬ ‫امید رضایی‪ ،‬پوریا دژپور‪ ،‬علی پســیان‪ ،‬محمد تیموری‪ ،‬عاطفه غالمپور‪ ،‬الهه‬ ‫اقدام‪ ،‬امیر بشــیره نژاد‪ ،‬یاســمن آریانی‪ ،‬آرزو ایرانخواه‪ ،‬سوسن برومند‪ ،‬آذین‬ ‫دشــتی‪ ،‬شــادی مهدی خانی‪ ،‬رضا طالبی‪ ،‬محمد علی بهداد‪ ،‬محمد‌کرمی‪،‬‬ ‫نازنین دیده ور‪ ،‬محمد سپهری‪ ،‬پریساجاللی‪ ،‬پانی افشاری‪ ،‬مهدیه مقدم‪ ،‬صدف‬ ‫علینژاد‪ ،‬لیلی خاقانی‪ ،‬محمد رضا حسینی کرم‪ ،‬ابوالفضل حمزه ای‪ ،‬حوا انصاری‪،‬‬ ‫شایان حاج اســماعیلی‪ ،‬صبا ابریشمی‪ ،‬مهسا اسالمی‪ ،‬آنیتا فرج زاده‪ ،‬دریا‬ ‫دســتخوش‪ ،‬آرمینا محمودی‪ ،‬آریانا محمودی‪ ،‬میثم محمد خانی‪ ،‬محمد‬ ‫آریا‪ ،‬ســیما خالقی‪ ،‬ابوالفضل صفری ف فرنگیس وزیری‪ ،‬کیمیا آهنگران‪،‬‬ ‫دالرام ابوحمزه‪ ،‬اشــکان علیزاده‪ ،‬مبینا زرینی‪ ،‬مبینا تحتا‪ ،‬مسعود عابدی‪،‬‬ ‫حســین نجفی‪ ،‬شیما ملکی‪ ،‬عطا حســینی‪ ،‬احمد ریگی و افشین واعظی‬ ‫هستند‪« .‬شهر ما» نام نمایشی نوشته تورنتون وایلدر‪ ،‬ترجمه زهرا طوالبی‬ ‫با طراحی و کارگردانی حســین معجونی اســت که از ‪ 20‬اردیبهشت ماه‬ ‫ساعت ‪ 21:30‬در ســالن استاد سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر با ایفای‬ ‫نقش کیارش دادگر‪ ،‬حســین امیدی‪ ،‬ســوگل کالبی‪ ،‬مرسده ایزددوست‪،‬‬ ‫سما رجبی‪ ،‬آوا شریفی‪ ،‬مهدی ابوحمزه‪ ،‬عباس صابری‪ ،‬امیرحسین گمنام‪،‬‬ ‫افشین وزیرزاده‪ ،‬مهشید آقاخانی‪ ،‬هاله پورقدیمی‪ ،‬لیال اکبری‪ ،‬داران آرمان‪،‬‬ ‫پریسا طهماسب‪ ،‬یاســمن دهقانی‪ ،‬ملینا جوهری‪ ،‬مهدی باقرکنی‪ ،‬مریم‬ ‫زارعی‪ ،‬رضا ســامانی‪ ،‬بهشاد رسولی‪ ،‬سپهر جاویدیان‪ ،‬سحر علیرضایی‪ ،‬هدی‬ ‫بهمن‌اف‪ ،‬احمدرضا قدسی‪ ،‬علی قانعی‪ ،‬سیاوش البخشی نائینی‪ ،‬افشین تمدن‪،‬‬ ‫مریم محمودی منش‪ ،‬علی بیک‌زاده‪ ،‬شــیما بهرمن‪ ،‬علی شهدادی‪ ،‬پردیس‬ ‫رضاپوری‪ ،‬صبا پویشمن و بهار شعربافی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‌شنبــــــــه ‪ 21‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1079‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫حضورسلبریتی‌ها‪،‬انگیزهتئاتری‌هارامی‌کشد‬ ‫بازیگــر نمایش «اکوان دیو» گفت‪ :‬حتی از ســوی مردم نیز بازیگران‬ ‫تئاتر در صورتی که ســلبریتی نباشــند‪ ،‬دیده نمی‌شوند و این اصال‬ ‫برای تئاتر ما خوب نیســت؛ چرا که انگیزه بازیگران تئاتر را می‌ ُکشد‪.‬‬ ‫مانلی حســین‌پور یکی از بازیگران فعال تئاتر ایران است که هر ساله‬ ‫در چندین نمایش بازی می‌کند‪ .‬امســال او جزو کاندیداهای جشــن‬ ‫بازیگران خانه تئاتر بود؛ جشــنی که به تازگــی در هفته تئاتر برگزار‬ ‫شــد‪ .‬وی اخیرا نمایش اکوان دیو به کارگردانــی عباس عبداهلل زاده‬ ‫را بر صحنه ایرانشــهر داشت‪ .‬حســین‌پورعنوان کرد‪ :‬اجرای نمایش‬ ‫«اکوان دیو» به پایان رســید و پس از آن تصمیم دارم مدتی به خود‬ ‫استراحت بدهم‪ .‬حســین پور درباره نقشش در نمایش اکوان دیو نیز‬ ‫گفت‪ :‬خوشــبختانه نمایش خوب و عامه‌پسندی بود و استقبال خوبی‬ ‫هم از آن شد‪ .‬من هم نقشم را خیلی دوست داشتم‪ .‬نقش «منیژه» را‬ ‫بازی کردم و اصوال نقش‌های ایرانی با اصالت و فرم کالسیک را خیلی‬ ‫می‌پســندم و با آن ارتباط برقرار می‌کنم‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬اکوان‬ ‫دیو» با وجود اینکه یک قصه قدیمی را روایت می‌کرد‪ ،‬اما فرم و فضای‬ ‫مدرن داشت و امروزی بود‪ .‬به همین دلیل هم در بخش کمدی و هم‬ ‫عاشقانه و درام تأثیر خود را برجای می‌گذاشت‪ .‬حسین‌پور با اشاره به‬ ‫اینکه ادبیات کهن ایران پر است از داستانهای جذاب اما در سال­‌های‬ ‫اخیر گروه‌­های تئاتری کمی برای به صحنه بردن نمایش‌­های خود از‬ ‫آنها اســتفاده کرده‌­اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دلیل این امر‪ ،‬زبان آرکائیک و نوع‬ ‫مخاطب امروز جذاب باشد و حوصله‬ ‫روایی اســت که نمی‌­تواند برای‬ ‫ِ‬ ‫او را ســر می‌­برد‪ .‬این روزها که کتاب خوانــدن هم از امری روزانه به‬ ‫عملی فرهنگی تبدیل شده‪ ،‬به صحنه بردن داستان­‌های کهن ایرانی‪،‬‬ ‫ریســک خالی بودن ســالن را برای گروه اجرا به همراه دارد‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه افزود‪ ‌:‬در نمایش اکوان دیو از زبان ســنگین خبری نیســت و‬ ‫دیالوگ‌ها کاملا امروزی شــده‌­اند‪ .‬اضافه شدن چاشنی طنز به نمایش‬ ‫نیز آن را برای مخاطب جذاب کرده اســت‪ .‬حســین‌پور درباره جشن‬ ‫بازیگران و نظرش درباره انتخاب کاندیداها گفت‪ :‬متاســفانه امسال با‬ ‫تیمی مواجه بودیم که به راحتی مهره‌هایش را در لحظه آخر جابه‌جا و‬ ‫نسل جوان را از دور خارج کرد‪ .‬این اتفاقات انگیزه بازیگران را از ادامه‬ ‫فعالیت‌های هنری از بین می‌برد؛ چرا که ما پشتوانه قوی نداریم و به‬ ‫راحتی ممکن است با اعمال نفوذ عده‌ای جایگزین شویم‪ .‬وی با شرح‬ ‫ناراحتی‌اش از ناحقی در داخل خانه تئاتر گفت‪ :‬االن حضور بازیگران‬ ‫چهره در تئاتر ُمد شده است‪ .‬دیگر کسی به خودش زحمت نمی‌دهد‬ ‫بازیگر درجه یک تئاتر باشد‪ .‬حتی از سوی مردم نیز بازیگران تئاتر در‬ ‫صورتی که سلبریتی نباشند‪ ،‬دیده نمی‌شوند و این اص ً‬ ‫ال برای تئاتر ما‬ ‫خوب نیست؛ چرا که انگیزه بازیگران تئاتر را می‌کشد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫به بهانه حذف برنامه «ماه ماه» با اجرای بنیامین بهادری‬ ‫ﺷﻨﺒــــــــﻪ ‪ 21‬اردﯾﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره‪1079‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادﯾﻮ و تﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫تذکر شورای نﻈارت به «‪»۲0:30‬‬ ‫برای پخش گزارش یکطرفه علیه علی دایی‬ ‫شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما طی نامهای خواستار تذکر جدی به دست‬ ‫اندرکاران برنامه «خارج از گود» بخش خبری «‪ »20:30‬در خصوص پرداخت غیر‬ ‫حرفهای و جانبداری یک طرفه و عدم استفاده از زبان مناسب در خصوص برکناری‬ ‫ســرمربی تیم سایپا شد‪ .‬در این نامه در خصوص عدم حفظ شان و احترام یک‬ ‫طرف موضوع و استفاده از ادبیات نامناسب و نمایش چهرهای عصبی از سرمربی‬ ‫برکنار شده تیم سایپا به سازمان صدا و سیما تذکر داده شده است‪ .‬برنامه مذکور‬ ‫بصورت کام ً‬ ‫ال یکطرفه و غیر حرفهای به موضوع پرداخته است و از یک طرف ماجرا‬ ‫بصورت مشــخص جانبداری کرده است‪ .‬در پایان این نامه آمده است‪« :‬ضروری‬ ‫است به دست اندرکاران این برنامه درباره اهمیت حفظ بیطرفی صدا و سیما در‬ ‫اینگونه موارد تذکر جدی داده شود و با خاطی برخورد شود‪».‬‬ ‫تصویربرداری «‪ 87‬متر» عیاری ادامه دارد‬ ‫ســریال «‪ 87‬متر» به کارگردانی کیانوش عیــاری این روزها همچنان در حال‬ ‫تصویربرداری اســت و حدود چند ماه دیگر از تصویربرداری سریال باقی مانده‬ ‫است‪ .‬این سریال این روزها در لوکیشنی در محله بازار چهارراه سیروس در یک‬ ‫منزل قدیمی تصویربرداری میشود که به نوعی خانه شخصیت زندهیاد حسین‬ ‫محباهری اســت‪ .‬مرتضی علی آبادی بازیگر جدیدی است که به این سریال‬ ‫پیوسته است و نقش فرزند حسین محباهری را بازی میکند‪ .‬این روزها بازیگران‬ ‫دیگری از جمله حسین سلیمانی‪ ،‬علی دهکری‪ ،‬فریبا کامران‪ ،‬دیبا زاهدی و شبنم‬ ‫عرفی نژاد جلوی دوربین هســتند‪ .‬داستان «‪ 87‬متر» به اختالف و درگیری دو‬ ‫خانواده خلیلی و پوردورانی بر سر مالکیت منزل‪ ،‬برمیگردد‪ .‬علیرضا پوردورانی به‬ ‫همراه همسر‪ ،‬دو دختر و پسرش‪ ،‬خانهای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری‬ ‫خریداری میکنند اما روز اسباب کشی متوجه میشوند که خانه به فرد دیگری به‬ ‫نام محسن خلیلی فروخته شده است‪.‬‬ ‫انتصاب جدید در معاونت صدا‬ ‫سید محمدرضا صالحی به عنوان مدیر کل طرح و برنامه معاونت صدا منصوب شد‪.‬‬ ‫توجه به اهداف تبیین شده در سیاستهای ابالغی سازمان بر اساس رهنمودهای‬ ‫مقام معظم رهبری و راهبردهای ترســیم شده از سوی ریاست سازمان‪ ،‬تدوین‬ ‫و ارائــه سیاســتهای راهبردی و محتوایی‪ ،‬ایجاد انســجام و هماهنگی میان‬ ‫فعالیتهای محتوایی شبکهها بر اساس اهداف و مأموریتهای ابالغی و پیشگیری‬ ‫از ناسازگاری و تداخل‪ ،‬طراحی کنداکتور تطبیقی و کاهش هم پوشانی و ضریب‬ ‫گذاری موضوعی‪ ،‬بررسی مفاد طرح و برنامههای پیشنهادی و منصوب شبکهها‬ ‫از جهت هماهنگی و انطباق با مأموریتها و سیاستهای شبکهها و اولویتهای‬ ‫مصوب سازمان و معاونت صدا‪ ،‬جهت دهی محتوای اینترنتی شبکهها و نظارت بر‬ ‫آن در بخشی از این حکم آمده است‪ .‬صالحی دکترای مدیریت رسانه دارد و آخرین‬ ‫مسئولیت وی‪ ،‬مدیر گروه ورزش و تفریحات در شبکه رادیویی ورزش بوده است‪.‬‬ ‫مقابلهباهجمههایرسانهایﻏربوﻇیفهشبکههای‬ ‫برون مرزی است‬ ‫محمدجوادجمالینوبندگانینمایندهمجلسشورایاسالمیوعضوهیأترئیسه‬ ‫کمیســیون امنیت ملی در دیدار خود از معاونت برون مرزی رسانه ملی‪ ،‬درباره‬ ‫اهمیت وجود شبکه های برون مرزی تاکید کرد‪ :‬شبکه های برون مرزی رسانه‬ ‫ملی در نظام مقدس جمهوری اسالمی توانستند انحصار اخبار توسط خبرگزاری‬ ‫هــای غربی و آمریکایی را که همواره بر محور اهداف و منافع دولت هایشــان‬ ‫سیاســتگذاری می شد‪ ،‬بشکنند و صدای بی صدای مردمی از جهان شوند که‬ ‫مدت ها در سایه غولهای رسانه ای‪ ،‬محو شده بودند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬رسانه های نظام به بلندگوی حقیقت جوی مردم فلسطین‪ ،‬غزه‪،‬‬ ‫لبنان و یمن تبدیل شدند و با روشنگری‪ ،‬افکار عمومی جهان را نسبت به وقایع‬ ‫و رویدادهای مهمی که همواره مورد کتمان و سانســور خبری قرار می گرفت‪،‬‬ ‫آگاه کردند‪ .‬نماینده مردم فساء در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬آنچه که شبکه‬ ‫های برون مرزی در رساندن پیام انقالب و اندیشه ها و آرمان های نظام و صدای‬ ‫مظلومان جهان انجام می دهند بسیار مهم است و از اقدامات بازدارنده محسوب‬ ‫می شود و رسانه های معاند و مخالف نظام مقدس جمهوری اسالمی‪ ،‬مدت هاست‬ ‫با این واقعیت روبه رو شده اند که انحصار رسانه ای شکسته شده است و تنها در‬ ‫اختیار آنها نیست‪ .‬در عصر رسانه های نوظهور و شبکه های اجتماعی‪ ،‬وجود شبکه‬ ‫ها و کانال های برون مرزی به نوعی به ارتباط بین دوستان نظام جمهوری اسالمی‬ ‫و رســانه های هم سو کمک بســیار بزرگی کرده است و این افزایش ارتباطات‬ ‫فرهنگی و رسانه ای‪ ،‬بستری برای فضای صمیمی به منظور تبادل ارتباطات میان‬ ‫رسانه های هم سو فراهم کرده و تاثیرات شگرف خود را در حوزه اطالع رسانی‬ ‫گذاشتهاست‪.‬جمالینوبندگانیدربارهاقدامجمهوریاسالمیدربارهتوقفبخشی‬ ‫از اقدامات ایران در قبال توافق برجام گفت‪ :‬جمهوری اسالمی حتی پیش از آغاز‬ ‫مذاکرات برجام‪ ،‬حسن نیت خود را در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای‬ ‫بارها اثبات کرده بود و بعد از امضای برجام نیز همواره به تعهدات خود پایبند بود‬ ‫و ایــن مورد به کرات در گزارش های آژانس بینالمللی انرژی اتمی (‪)IAEA‬‬ ‫تاکید شده است اما با خروج آمریکا از برجام و در اعتراض به اقدامات ناکافی سایر‬ ‫کشورهای عضو این توافق‪ ،‬جمهوری اسالمی تصمیم گرفت با دادن مهلتی به‬ ‫کشورهای( ‪ )۴+1‬برای انجام تعهدات خود‪ ،‬بخشی از اقدامات خود را در اجرای‬ ‫برجام کاهش دهد‪ .‬عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫برهه حساس که بی شک رسانه های آمریکایی و غربی به دنبال ایجاد موج منفی‬ ‫علیه ایران هستند باید رسانه های نظام به ویژه شبکه های برون مرزی با دعوت‬ ‫از کارشناسان و اهل فن‪ ،‬ابعاد مختلف این مساله را به درستی اطالع رسانی کنند‬ ‫و بر این مساله که جمهوری اسالمی علیرغم عهدشکنی آمریکا و کوتاهی اروپا‪،‬‬ ‫همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است‪ ،‬تاکید شود‪ .‬این بسیار مهم‬ ‫اســت که افکار عمومی دریابند که جمهوری اسالمی با وجود تمام مشکالت و‬ ‫تحریم های ظالمانه و یک سویه آمریکا که برخالف روح برجام علیه ایران اعمال‬ ‫شده‪ ،‬همچنان به تعهدات خود عمل کرده و آغارگز این تصمیم نبوده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کارمندان خالص و مجاهد معاونت برون مرزی که همچون سربازان گمنام‬ ‫به درستی و شایستگی در راستای اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫فعالیت می کنند باید خویشتنداری ایران در مساله برجام و اجرای تمامی تعهدات‬ ‫و بدعهدی آمریکا و راهبرد تازه ایران در قبال توافق برجام را به درستی در برنامه‬ ‫سازی ها با بهره گیری از کارشناسان اهل فن‪ ،‬شفاف سازی کنند و نباید اجازه‬ ‫دهند آمریکا که عالوه بر اعمال تحریم های اقتصادی‪ ،‬جنگ رسانه ای به راه اندازد‬ ‫و افکار عمومی جهان را با ترفندهای تبلیغاتی با خود هم سو کند‪.‬‬ ‫︎︪ت‌︎رده‌مما﹡عت‌از‌حض‪﹢‬ر‌‬ ‫︨﹚بریت‪‌﹩‬ها‌در‌︑﹚‪﹢‬یزی‪﹢‬ن‬ ‫باالخره همانطــور که انتظار هم میرفت‪ ،‬همزمان با‬ ‫نخستین روز از ماه مبارکرمضان‪ ،‬متن ویژهبرنامههای‬ ‫متنوع شبکههای مختلف‪ ،‬زیر سایه یک حاشیه نسبتاً‬ ‫تکراری قرار گرفت تا باز هم شاهد خودزنی سیما در‬ ‫یک تایم طالیی دیگر باشیم‪.‬‬ ‫با خداحافظی احســان علیخانی در آئین اختتامیه‬ ‫پنجمین جشنواره تلویزیونی «جام جم» و قطعیت‬ ‫یافتن پایان یک دهه استمرار پخش برنامه رمضانی‬ ‫«ماه عســل» بهعنوان مهمترین برند شناسنامهدار‬ ‫تلویزیون در فهرســت تولیدات مناســبتی در یک‬ ‫دهه گذشــته‪ ،‬بسیاری کنجکاوانه به دنبال جانشین‬ ‫خوشــبختی بودند که شانس بهرهمندی از مخاطب‬ ‫بالقوه یکی از طالییترین باکسهای پخش تلویزیون‬ ‫یعنی دقایق منتهی به افطار در شبهای ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬را از آن خود میکرد‪.‬‬ ‫گزینههــا و گمانههای متعددی هم مطرح شــد اما‬ ‫سرانجام این تایم طالیی پخش در کنداکتور شبکه سه‬ ‫در نخستین شب ماه رمضان به بازپخش یک برنامه‬ ‫قدیمی با سوژه «تسهیل ازدواج جوانان» رسید!‬ ‫برنامــه تلویزیونی «ماه ماه» که بنابر اطالعرســانی‬ ‫روابط عمومی رســانه ملی قرار بود با اجرای بنیامین‬ ‫بهادری جایگزین ماه عسل شود‪ ،‬تنها ساعتی مانده‬ ‫به پخش اولین قســمت‪ ،‬از کنداکتور حذف شــد تا‬ ‫موج گمانهزنیها و حاشیهسازیها در فضای رسانهای‬ ‫کلید بخورد؛ موجی که اتفاقاً این بار به فضای مجازی‬ ‫و شــبکههای اجتماعی محدود نماند و رســانهها و‬ ‫خبرگزاریهای رســمی را هم در بر گرفت؛ برخی از‬ ‫انصراف خود بنیامین و تن ندادنش به حساسیتهای‬ ‫حضور در یک برنامه زنده نوشتند و دیگرانی در مقابل‬ ‫خبر از مخالفتهای پشت پرده مدیران ارشد شبکه و‬ ‫معاونت سیما نسبت به این حضور آن هم در دقیقه ‪90‬‬ ‫خبر دادند؛ گمانهزنیهایی که البته هیچیک تا امروز‬ ‫بهصورت رسمی تأیید نشده است‪.‬‬ ‫فارغ از اصل ماجرا و اینکه دلیل واقعی منتفی شدن‬ ‫ناگهانی حضور بنیامین بهادری در قاب رمضانی سیما‬ ‫برای اجرای برنامه تلویزیونی «ماه ماه» چه بودهاست‪،‬‬ ‫توجه به یک وجه اشتراک اساسی میان این حاشیه‬ ‫تازه با حواشی جنجالی صداوسیما در چندماه اخیر که‬ ‫اتفاقاًلطمههاییرانیزبهاعتباررسانهملیتحمیلکرده‬ ‫است‪ ،‬قطعاً خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫گمانهزنی درباره احتمال پیوســتن بنیامین بهادری‬ ‫خواننده پاپ به جرگه «اســتارهای مجریشده» در‬ ‫قاب تلویزیون به حدود یک سال پیشتر و زمانی که‬ ‫نخستین خبرها درباره تولید برنامه تلویزیونی «تب‬ ‫تاب» مطرح میشد‪ ،‬در فضای رسانهای کلید خورده‬ ‫بود‪ .‬بهادری گزینه اصلی عوامل این برنامه برای اجرا‬ ‫بود اما سرانجام کرسی اجرای این برنامه به باربد بابایی‬ ‫رســید‪ .‬نام بهادری اما یک گام به فهرست مجریان‬ ‫احتمالی برنامهها نزدیکتر شده بود‪.‬‬ ‫با وجود این سابقه اما حضور این خواننده جوان بهعنوان‬ ‫مجری برنامه رمضانی شبکه سوم سیما زمانی قطعی‬ ‫شد که روزنامه «جامجم» بهعنوان ارگان رسمی رسانه‬ ‫ملی این خبر را در صفحه نخســت خود با این تیتر‬ ‫منعکس کرد؛ «بنیامین در ماه عســل»‪ .‬نکته جالب‬ ‫درباره این تیتر اســتمرار پخش برنامه «ماه عسل» با‬ ‫تغییر مجری بود و این یعنی گمانهزنی رسانهها درباره‬ ‫تکیهبنیامینبهادریبرصندلیاحسانعلیخانیتأیید‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫روز بعد اما خبر دیگری از سوی «روابط عمومی رسانه‬ ‫ملی»بامحوریتمعرفیبرنامههایدمافطارشبکههای‬ ‫مختلف سیما برای رسانهها ارسال شد که برمبنای آن‬ ‫اجرای بنیامین بهادری بهصورت رســمی تأیید شد‬ ‫البته در برنامهای با نام «ماه ماه»‪ .‬بعدتر هم بهصورت‬ ‫غیررسمی از راهروهای صداوسیما خبر رسید که قرار‬ ‫است در شب اول احسان علیخانی مهمان ویژه بنیامین‬ ‫در این برنامه تازه باشد‪.‬‬ ‫آنچه مرور شد فرآیند انتشــار یک خبر ساده درباره‬ ‫جزئیات تولید یک برنامه است که اتفاقاً افکار عمومی‬ ‫نسبت به آن کنجکاوی داشتند و بالطبع رسانهها در‬ ‫تالش برای پاســخ به این کنجکاوی در رقابت بودند؛‬ ‫در چنین فضایی اطالعرسانی چند پاره و قطرهچکانی‬ ‫از مجراهای رسمی ســازمان صداوسیما اصلیترین‬ ‫زمینهساز برای حاشیهسازی در شب اول ماه رمضان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره شد این حاشیه وجه اشتراکی با‬ ‫مهمترین حاشیههای ماههای اخیر سیما از تخلف در‬ ‫جشنواره جامجم گرفته تا تعطیلی برنامه نود و جنجال‬ ‫بختآزمایی و‪ ...‬داشــت و آن ضعف عجیب سازوکار‬ ‫اطالعرسانی رسمی صداوسیما است‪ .‬در مرور تمام این‬ ‫حاشیهها آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید جای‬ ‫خالی موضعگیری قاطع متولیان روابط عمومی رسانه‬ ‫ملی است که عرصه را برای گمانهزنیها و دامنهزدن به‬ ‫حواشی تنگ کند‪.‬‬ ‫جالب اینکه در چند سال اخیر سازوکار اطالع رسانی‬ ‫رسمی رســانه ملی به چند شاخه تقسیم شده و در‬ ‫حال حاضر خبررسانی و شفافسازی درباره تحوالت‬ ‫مرتبط با هر یک از برنامههای تلویزیون چهار متولی‬ ‫دارد که حتی در مواردی اجازه اظهارنظر درباره برنامه‬ ‫را به تهیهکننده هم نمیدهند؛ «روابط عمومی برنامه»‪،‬‬ ‫«روابطعمومیشبکه»‪«،‬روابطعمومیمعاونتسیما»‬ ‫و «روابط عمومی رسانه ملی»!‬ ‫مــوازیکاری و گاه تداخــل وظایــف و اقدامات این‬ ‫زیرمجموعهها که طبیعتاً اصلیترین شرح وظیفهشان‬ ‫مدیریت فضای رسانهای پیرامون تولیدات و تحوالت‬ ‫سازمان صداوسیما جهت پیشگیری از حاشیهسازیها‬ ‫اســت‪ ،‬خود تبدیل بــه یکــی از اصلیترین عوامل‬ ‫حاشیهسازی تلویزیون در ماههای اخیر شده است‪.‬‬ ‫در همین نمونه اخیر‪ ،‬همانطور که اشــاره شد‪ ،‬خبر‬ ‫مربوط بــه برنامه «ماهماه» با اجرای بنیامین بهادری‬ ‫که پیشتر در نشست رسمی حجتاالسالم محسن‬ ‫عرفاتیدبیرشورایمعارفبرایمعرفیبرنامههایرمضانی‬ ‫تلویزیون هیچ اشارهای به آن نشده بود‪ ،‬اولین بار از سوی‬ ‫«روابط عمومی رســانه ملی» برای رسانهها مخابره شد‬ ‫و این در حالی بود که در خبر ارســالی از سوی «روابط‬ ‫عمومی معاونت سیما» برای معرفی برنامههای رمضان‪98‬‬ ‫هم نام و نشانی از این برنامه نبود!‬ ‫این مدل اطالعرســانی آن هم درباره سادهترین مقوله‬ ‫یعنی «معرفی ویژهبرنامههای مناسبتی»‪ ،‬طبیعتاً فضا را‬ ‫به رســانههای رسمی و حتی گاه غیررسمی دیگر داد تا‬ ‫میداندار خبررسانی درباره رونمایی از یک ستاره موسیقی‬ ‫در قامت مجری تلویزیون شوند‪.‬‬ ‫جالبتر اینکه بعد از حذف ناگهانی این برنامه از کنداکتور‬ ‫شــبکه ســه و همزمان با اوجگیری گمانهزنی و انتشار‬ ‫تحلیلهای رســانهای درباره این اتفــاق همه بازوهای‬ ‫اطالعرســانی رســمی ســازمان که باالتر به آن اشاره‬ ‫شد سیاست ســکوت در پیش گرفتند تا شاید مزاحم‬ ‫حاشیهسازیهانشوند!‬ ‫با فرض صحت هریک از فرضیاتی که درباره لغو پخش‬ ‫«ماه ماه» با اجرای بنیامین بهادری در نخستین شب ماه‬ ‫رمضان مطرح شده‪ ،‬بازهم بعید بود اطالعرسانی شفاف‪،‬‬ ‫آسیب بیشتری نسبت به آنچه حاشیهسازیهای چند‬ ‫ساعت اخیر برای تلویزیون رقم زده میتوانست به همراه‬ ‫داشــته باشد‪ .‬چه پای انصراف بنیامین در میان بود‪ ،‬چه‬ ‫مشکل فنی و چه حتی تغییرنظر مدیران درباره پخش‬ ‫زنده و یا ضبطی این برنامه‪ ،‬طبیعتاً اطالعرسانی شفاف‬ ‫ضمن ترمیم اعتبار آسیبدیده تلویزیون در ماههای اخیر‬ ‫میتوانست راه را بر هرگونه ســوءتفاهم و مهمتر از آن‬ ‫سوءاستفادهبعدیببندد‪.‬‬ ‫این بار هم اما مسئوالن تلویزیون و در صدر آنها متولیان‬ ‫اطالعرســانی در مقام «مدیران روابط عمومی» ترجیح‬ ‫دادند سکوت در پیش بگیرند تا شاهد یک خودزنی دیگر‬ ‫از سوی رسانه ملی آن هم در یک تایم طالیی باشیم!‬ ‫مرتضیمیرباﻗریمعاونسیمامستقیم ًابااجرای‬ ‫بنیامینبهادریمخالفتکردهاست‬ ‫به فاصله یک روز پس انعکاس گسترده و انتشار تحلیلها و‬ ‫گمانههای متنوع در خصوص دالیل حذف ناگهانی برنامه‬ ‫«ماه ماه» با اجرای بنیامین بهادری از کنداکتور رمضانی‬ ‫شبکه سه سیما‪ ،‬روزنامه «جامجم» بهعنوان ارگان رسمی‬ ‫صداوســیما امروز در گزارشی با تیتر «ماه مات» روایتی‬ ‫رسمی از پشتپرده این اتفاق ارائه کرد‪.‬‬ ‫مهمتریننکتهدراینگزارشتاییدنقشمستقیممرتضی‬ ‫میرباقری در مقام معاون سیما در جلوگیری از پخش این‬ ‫برنامهاست‪.‬‬ ‫نویسنده گزارش ضمن اشاره به پیگیری و تدارک کامل‬ ‫شبکه سه و حتی هماهنگی با مهمانان این برنامه برای‬ ‫پخش در شبهای رمضان‪ ،‬بر این نکته تاکید کرده است‬ ‫که؛ «اجرای این برنامه تلویزیونی مانند هر برنامه دیگری‬ ‫منوط به اجازه و موافقت دکتر میرباقری معاون سیمای‬ ‫رســانه ملی و چارچوب محتوایی برنامه و مهمتر از آن‬ ‫انتخاب مجری باید اول به تایید میرباقری میرسید‪».‬‬ ‫در ادامه این گزارش آمده است؛ «آنگونه که از شواهد بر‬ ‫میآید‪ ،‬شبکه سه با این فرض که مجوز این برنامه صادر‬ ‫شده و مانعی در این مسیر وجود نخواهد داشت‪ ،‬زمینههای‬ ‫تولید برنامه و مذاکرات با عوامل و حتی مهمانها را انجام‬ ‫داده است اما غافل از اینکه معاون سیما با حضور و استفاده‬ ‫از ســلبریتیها و هنرمندان در غیــر از حوزه تخصصی‬ ‫خودشان مخالف است‪».‬‬ ‫فارغ از اینکه گزاره طرح شــده در این گــزارش درباره‬ ‫مخالفت با حضور سلبریتیها در مقام مجری‪ ،‬متضاد با‬ ‫رویکرد تلویزیون و معاونت ســیما حداقل در یک سال‬ ‫گذشته به نظر میرسد‪ ،‬اشاره به غافل بودن مسئوالن یکی‬ ‫از مهمترین شبکههای تلویزیون از این رویکرد هم در نوع‬ ‫خود قابل تامل است‪.‬‬ ‫بنابر نوشته روزنامه جامجم‪ ،‬تولید و پخش «ماه ماه» به‬ ‫طور کامل متوقف شده است و تلویزیون قصد دارد برای‬ ‫بعد از این حضور سلبریتیها در قاب سیما را ضابطهمند‬ ‫کند‪ .‬جلوگیری از اجرای بنیامین بهادری در ماه رمضان‬ ‫هم بهعنوان «گام اول» در این مسیر توصیف شدهاست‪.‬‬ ‫باید دید آیا رویکرد تازه معاونت ســیما در ادامه حضور‬ ‫چهرههایی همچون محمدرضــا گلزار‪ ،‬حمید گودرزی‪،‬‬ ‫دانیال عبــادی‪ ،‬امیرعلی دانایی‪ ،‬پژمــان بازغی و دیگر‬ ‫چهرههایی که در فهرست گزینههای بعدی برنامهسازان‬ ‫برای ورود به میدان اجرا قــرار دارند هم تاثیری خواهد‬ ‫داشت؟‬
‫مدیرکلبازاریابیوتبلیغاتمعاونتگردشگری‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮانﻣﺴﻠﻤﺎنﻣﺎهرﻣﻀﺎنﺑﻪاﯾﺮانﺳﻔﺮﮐﻨﻨﺪ‬ ‫مدیــرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشــگری از انجام‬ ‫هماهنگی الزم برای معرفی ظرفیتهای گردشگری مذهبی‬ ‫کشور در ماه مبارک رمضان ویژه کشورهای مسلمان خبر داد‪.‬‬ ‫صنایعدستیوگردشگری‪،‬محمدابراهیمالریجانیگفت‪:‬وجود‬ ‫زیرساختهای مناسب برای اقامت طوالنی مدت‪ ،‬بهویژه اقامت‬ ‫‪ 10‬روز و بیشــتر در ایران به خصوص در شهرهای زیارتی و‬ ‫برگزاری مراسم ویژه ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف در‬ ‫قالب جشنوارهها و برنامههای فرهنگی و قرآنی و اجرای آداب‬ ‫و رسوم خاص این ماه در هر منطقه با ارائه خدمات گردشگری‬ ‫حاللدرکشور‪،‬فرصتیمناسببرایجذبگردشگرانمسلمان‬ ‫کشورهای همسایه بویژه عراق‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عمان و‬ ‫سایر کشورها به شمار میرود‪ .‬او با تاکید بر ضرورت اطالعرسانی‬ ‫فرصت پیشرو از طریق دفاتر ایرانی مستقر در سایر کشورها‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ضروری است تا وزارت امورخارجه‪ ،‬سفارتخانهها و‬ ‫نمایندگی کنسولگریهای ایران در سایر کشورها‪ ،‬رایزنهای‬ ‫فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪ ،‬شبکههای برون‬ ‫مرزی صدا و سیما‪ ،‬دفاتر خدمات مسافرتی و دفاتر اطالعرسانی‬ ‫گردشگری ایران در کشورهای اسالمی‪ ،‬نسبت به تشویق اتباع‬ ‫این کشورها برای سفر به ایران در ایام ماه مبارک رمضان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬وی فرهنگ و مراسم مذهبی رمضان به شیوه سنتی در‬ ‫هر منطقه از کشور‪ ،‬غذا و هنرهای ایرانی اسالمی موجود را از‬ ‫جمله جاذبهها و ظرفیتهای موجود در این زمینه دانست و‬ ‫یادآور شد‪ :‬سفر گردشگران مسلمان از سالهای پیش در کشور‬ ‫سابقه داشته و در حال حاضر نیز اتباع کشورهایی مثل عراق‬ ‫به دلیل شرایط آب و هوایی کشور خودشان اقامتگاههایی را به‬ ‫خصوص در استانهای خوش آب و هوای ایران برای یک ماه‬ ‫اجاره و ماه مبارک رمضان را در ایران سپری میکنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری گفت‪ :‬برای ارائه خدمات‬ ‫مناسب و به موقع ضروری است تا هتلها نسبت به پذیرایی در‬ ‫وعده سحر و افطار اقدام و آژانسها نیز پکیج تورهای ‪ 10‬روز‬ ‫و یا بیشتر اقدام کنند‪ .‬همچنین راهنمایان محلی با پیشبینی‬ ‫گشــتهایی در محدوده حد ترخص‪ ،‬میهمانان روزهدار را با‬ ‫فرهنگ و آداب سنتی رمضان در ایران آشنا کنند و آنها را در‬ ‫طرحها و جشنوارههای افطار تا سحر شرکت دهند‪ .‬الریجانی با‬ ‫تاکبد بر اینکه این موضوع باید به عنوان یک فرصت و الگوی‬ ‫مناسب در طرح گردشگری رمضان مورد استفاده قرار بگیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رایزنهای فرهنگی ســازمان فرهنگ و ارتباطات‪،‬‬ ‫دفاتر اطالعرسانی گردشگری ایران‪ ،‬آژانسهای گردشگری و‬ ‫همه فعاالن در این زمینه باید برای معرفی ظرفیتها و آداب‬ ‫ایران اسالمی در ماه رمضان‪ ،‬همکاری وهماهنگیهای مناسب‬ ‫را داشته باشند و با اطالعرسانی به موقع و شایسته از آمادگی‬ ‫کشــور برای پذیرایی از زائران و روزهداران ســایر کشورها در‬ ‫راستای همدلی بیشتر‪ ،‬ترویج معنویت و توسعه گردشگری‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻓﺮﻋﻮنﻃﻼﯾﻰدرﭘﺎرﯾﺲ‬ ‫نمایشگاه «گنجینه فرعون طالیی» که قرار است به کشورهای‬ ‫مختلف جهان ســفر کند‪ ،‬اینبــار در پاریــس و در گالری‬ ‫«‪ »Grande Halle de la Villette‬به نمایش گذاشته‬ ‫شده است‪ .‬فرانس‪ 2۴‬نوشت از آن جایی که نمایشگاه «گنجینه‬ ‫فرعون طالیــی» در پاریس یکی از مقاصد تور خارج از خانه‬ ‫آثار باستانی مقبره فرعون نامدار مصر باستان پیش از انتقال‬ ‫دائمی آن به موزه بزرگ قاهره است‪ ،‬این روزها توجه همه را به‬ ‫خود جلب کرده است‪ .‬این نمایشگاه با نزدیک شدن به صدمین‬ ‫سالگرد کشف مقبره «توت عنخ آمون» آغاز به کار کرده و آثار‬ ‫باستانی که در مقبره این فرعون برای زندگی پس از مرگش‬ ‫قرار داده شــده بود را به نمایش عموم میگذارد‪ .‬نمایشــگاه‬ ‫«گنجینه فرعون طالیی» که بزرگترین نمایشگاه فرعون «توت‬ ‫عنخ آمون» اســت بیش از ‪ 150‬اثر را برای عموم به نمایش‬ ‫میگذارد‪ 60 .‬اثر باستانی این مجموعه تاکنون هرگز از مصر‬ ‫خارج نشده بودند‪ .‬در میان آثار نمایشی‪ ،‬تابوت طالیی که بدن‬ ‫مویایی شــده «توت عنخ آمون» در آن قرار داشت و مجسمه‬ ‫طالیی که متخصصان معتقدند چهرهای از «توت عنخ آمون» را‬ ‫به نمایش میگذارد نیز دیده میشوند‪ .‬حلقههای نفیسی که در‬ ‫انگشتان «توت عنخ آمون» کشف شده بود در کنار جواهرات‬ ‫فراوانی که بدن او را مزین کرده بودند و صندلهای طالیی که‬ ‫در مقبره او قرار داشتند نیز در این نمایشگاه دیده میشوند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه اطالعات جدیدی درباره دودمان «توت عنخ آمون»‬ ‫به کمک بررسیهای انجام شده بر مومیایی‪ 3300‬ساله فرعون‬ ‫طالیی در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد‪.‬این آثار باستانی‬ ‫که در کنار مقبره «توت عنخ آمون» قرار داشتند در سال‪1922‬‬ ‫و توسط باستان شناس بریتانیایی «هاوارد کارتر» کشف شدند‪.‬‬ ‫«هاوارد کارتر» باستان شناس و مصر شناس بریتانیایی تمام‬ ‫زندگی خود را وقف جســتوجو برای پیــدا کردن مقبرهی‬ ‫توتنخامون کرده است‪ .‬وی در پایان جنگ جهانی اول‪ ،‬نخستین‬ ‫کسی بود که توانست مقبره «توت عنخآمون» را کشف کند‪.‬‬ ‫«کارتر» در ششم نوامبر سال‪ 1922‬موفق به کشق مقبره «توت‬ ‫عنخ آمون» مهمترین مقبره کشف شده از فراعنه مصر شده که‬ ‫بیش از سه هزار سال از مرگ وی میگذرد‪« .‬توت عنخ آمون»‬ ‫از مشهورترین پادشاهان مصر باستان و فرزند «نفرتیتی» و‬ ‫«آخنآتون» است که در سن ‪ 10‬سالگی به تخت نشست‪ .‬او‬ ‫تنها ‪ 9‬سال پس از آن زنده ماند و تا سال ‪ 132۴‬پیش از میالد‬ ‫پادشاهی کرد و در طول دوران پادشاهیاش تالش زیادی برای‬ ‫بازگداندن مذهب چندخدایی آغاز کرد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری شرح داد‪:‬‬ ‫ﻧﺤﻮهﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺘﻞﻫﺎ‪،‬رﺳﺘﻮرانﻫﺎوﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮى در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺷﻨﺒــــــــﻪ ‪ 21‬اردﯾﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره‪1079‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﮔردﺷﮕرى‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪100‬مﻐازه در بازار جهانی تبریز آسیﺐ دیدند‬ ‫معاون گردشــگری از هماهنگی با اســتانها و‬ ‫هتلها برای خدماترسانی مطابق ضوابط شرعی‬ ‫و عرفی در ماه مبارک رمضان که با فصل ســفر‬ ‫گردشــگران خارجی به ایــران تداخل پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬خبر داد‪ .‬ولی تیموری با توصیه به مسافران‬ ‫برای حفظ حرمت این ماه مبارک و رعایت شأن‬ ‫و منزلت روزهداران‪ ،‬درباره هماهنگیهای صورت‬ ‫گرفته برای خدماترسانی به مسافران مخصوصاً‬ ‫گردشگران خارجی که همزمان با ماه رمضان به‬ ‫ایران سفر کردهاند گفت‪ :‬هر سال قبل از ماه مبارک‬ ‫رمضان بخشنامهای به همه استانها ابالغ میشود‬ ‫مبنی بر اینکه با رعایت احترام و حفظ شئون در‬ ‫واحدهای گردشگری‪ ،‬شــرایط خدماترسانی را‬ ‫اطالعرسانی و محیطهایی مثل نمازخانه را برای‬ ‫حضور روزهداران آمــاده کنند‪.‬او اطمینان داد که‬ ‫مشکل چندانی متوجه گردشگران خارجی که با‬ ‫تور به ایران سفر میکنند‪ ،‬نیست و در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬چون بیشتر این گردشگران گروهی و با تور در‬ ‫ایران سفر میکنند و هماهنگیهایی از قبل برای‬ ‫پذیرایی از آنها انجام شده است‪ ،‬بنابراین کمتر با‬ ‫مشکل روبرو میشوند‪ .‬برای گردشگران انفرادی‬ ‫هم اصنــاف معموالً فضاهایــی را در ماه رمضان‬ ‫آماده میکنند تا خدماترســانی به این گروه از‬ ‫مسافران نیز با چالش مواجه نشود‪ .‬وی همچنین از‬ ‫آمادگی هتلها و مراکز اقامتی برای خدماترسانی‬ ‫به مهمانان و مســافران مقیم در این مراکز خبر‬ ‫داد و اظهــار کرد‪ :‬با توجه به موقعیت جغرافیایی‬ ‫رســتورانهای بینراهی که بیرون از شهرها واقع‬ ‫شدهاند‪ ،‬مشــکلی برای فعالیت و خدماترسانی‬ ‫آنها نیز وجود ندارد‪ .‬رســتورانهای داخل شهر‬ ‫هم زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫نیســتند ولی رویه این است که معموالً اصناف با‬ ‫هماهنگی یکدیگر فضاهایی را برای خدماترسانی‬ ‫در ماه مبارک رمضان مشــخص میکنند‪ .‬سردار‬ ‫حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاههای کشور نیز‬ ‫در نشست هماهنگی با اصناف و غرفهداران در ماه‬ ‫رمضان از ممنوعیت فعالیت غرفههای کافیشاپ‪،‬‬ ‫آبمیوه فروشی و بستنیفروشی بعد از اذان صبح تا‬ ‫اذان مغرب و الزام به خودداری رستورانها از طبخ‬ ‫و ســرو غذای گرم در طول روز خبــر داده بود‪ .‬او‬ ‫تاکید کرده بود‪ :‬تأمین محل مناسب و به دور از دید‬ ‫روزه داران برای پذیرایی از مسافران در این ماه به‬ ‫عهده اصناف و غرفه داران است در غیر این صورت‬ ‫پلیس از فعالیت آنان جلوگیری خواهد کرد‪ .‬نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز در اطالعیهای‬ ‫مرتبط اعالم کرده است‪« :‬افراد بیمار‪ ،‬مسافر و تمام‬ ‫کسانی که دارای عذر شرعی هستند نیز برای حفظ‬ ‫حرمت ماه مبارک از خوردن‪ ،‬آشامیدن و استعمال‬ ‫دخانیات در مﻸ عام به جد خودداری کنند‪ .‬برابر‬ ‫روش هر ساله عرضه غذا توسط مراکز طبخ از بعد‬ ‫از ســحر تا یک ساعت قبل از افطار مجاز نیست‪.‬‬ ‫متصدیان هتلها‪ ،‬مهمانپذیرها‪ ،‬رســتورانهای‬ ‫بینراهی‪ ،‬پایانهها‪ ،‬فرودگاهها و ایســتگاههای راه‬ ‫آهن با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و ضمن رعایت‬ ‫شئونات اسالمی و پوشش فضای خود‪ ،‬میتوانند‬ ‫به مسافران خدمات دهند‪ ».‬عالوه بر محدودیت‬ ‫خدماتدهی در مراکــز‪ ،‬محمدرضا کارگر مدیر‬ ‫اداره کل موزهها نیز از کاهش ســاعت کار موزهها‬ ‫در ماه رمضان که با فصل سفر گردشگران خارجی‬ ‫به ایران متقارن شده است‪ ،‬خبر داده و اعالم کرده‬ ‫است‪ :‬ساعت کاری موزهها در این ماه یک ساعت‬ ‫کاهش دارد‪ .‬بنابراین بازدیدکنندگان از ‪ 9‬صبح تا ‪6‬‬ ‫بعدازظهر میتوانند از موزههای زیر نظر این سازمان‬ ‫دیدنکنند‪.‬‬ ‫مدیــر پایگاه میــراث جهانی بازار تبریز از آســیب دیــدن حدود ‪100‬‬ ‫مغازه به دنبال آتشسوزی چند ســاعت گذشته در این بازار تاریخی و‬ ‫جهانی خبر داد‪ .‬حسین اسماعیلی سنگری اعالم کرد‪ :‬هنوز علت دقیق‬ ‫مشــخص نیست‪ ،‬خوشبختانه کسی نیز در محل نبوده که آسیب جانی‬ ‫به دنبال داشــته باشد‪ ،‬برای بررسی دقیقتر نیاز به زمان بیشتری داریم‬ ‫تا کارشناســان آتشنشانی بررسیهای کاملی را انجام دهند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این آتش سوزی بعد از اذان چهارشنبه ‪ 18‬اردیبهشت شروع شده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬آتش ساعت سه و نیم ‪ ،‬چهار بامداد مهار شد‪ .‬او با بیان‬ ‫این که آتشسوزی رخ داده در همان محلی اتفاق افتاده که ‪ 10‬سال قبل‬ ‫نیز آتشســوزی اتفاق افتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬متأسفانه حدود ‪ 100‬مغازه در‬ ‫این آتشسوزی آسیب دیدهاند‪.‬‬ ‫بازدید از مجسمه «آزادی» محدود شد‬ ‫ســازمان پارکهای ملی ایاالت متحده بازدید از مجسمه آزادی را برای‬ ‫گردشــگران محدود کرد‪ .‬سازمان پارکهای ملی در بیانیهای اعالم کرد‪:‬‬ ‫تعداد بازدیدها از مجســمه آزادی که پربازدیدترین جاذبه توریســتی‬ ‫نیویورک محسوب میشــود را به دلیل جلوگیری از مشکالت ناشی از‬ ‫ازدحام جمعیت محدود خواهد کرد‪ .‬براســاس ایــن بیانیه‪ ،‬از این پس‬ ‫تورهای «گردشــگری بازرگانی» اجازه ورود به ششمین طبقه مجسمه‬ ‫آزادی و موزه مجسمه آزادی که همچون دیگر بناهای یادبود این کشور‬ ‫تحت نظارت سازمان پارکهای ملی (‪ ) NPS‬هستند را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫«جری ویلیس» سخنگوی سازمان پارکهای ملی درخصوص این اقدام‬ ‫بیان کرد‪« :‬تورهای گردشــگری ســبب ایجاد ازدحام جمعیت در این‬ ‫منطقه و به دنبال آن ایجاد مشــکالتی برای بازدید دیگر گردشگران و‬ ‫مشکالت ترافیکی میشــوند‪ .‬این اقدامات پس از افزایش ‪ 600‬درصدی‬ ‫تورهای گردشگری در ‪ 10‬ســاله اخیر صورت گرفته است‪ .‬این افزایش‬ ‫آمــار ما را به اتخاذ اقداماتی برای مقابله با ازدحام جمعیت در این مکان‬ ‫و مشکالت ناشــی از آن که در انجام برنامههای سازمان پارکهای ملی‬ ‫خلل ایجاد کرده است‪ ،‬ملزم میکند‪ ».‬این مجسمه هر ساله بیش از ‪۴.3‬‬ ‫میلیون بازدیدکننده را به «الیبرتی آیلند» میکشــاند‪ .‬هر ساله بیش از‬ ‫‪ 3‬میلیون نفر از موزه جزیره «ایلیس» نیز بازدید میکنند‪ .‬این اقدام قرار‬ ‫اســت از شانزدهم ماه مه عملی شــود‪ .‬در همین روز یک موزه جدید با‬ ‫مســاحت ‪ 2۴15.۴‬متر مربع در نزدیکی مجسمه آزادی افتتاح خواهد‬ ‫شــد‪« .‬ویلیس» افزود‪ :‬در ماههای سردتر سال همچون نوامبر و مارس‪،‬‬ ‫تورهای بازرگانی نیز میتوانند بازدید مختصری از طبقه اول موزه جزیره‬ ‫«ایلیس» داشته باشند‪.‬‬
‫بیلبوردهای شهرداری تهران که از جیﺐ مردم هزینه میشود‬ ‫اﯾﻦﻫمﻪخﻼﻗیﺖﺷﻬردارىازﮐجاآﻣﺪه؟!‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪• 1079‬ﺷﻨﺒﻪ‪ 21‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪ • 1398‬ﺳﺎلدوازدﻫﻢ•‪ 8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫ﺻاﺣﺐ امﺘﯿاز‪ :‬ﺷـﺮﮐﺖ جﻬان ﺳﺒﺰ‬ ‫مـدﯾﺮ ﻋامـــﻞ‪ :‬ﺣﺴـﯿﻦ اﺣـمـدى‬ ‫مدﯾﺮ مﺴﻮول‪ :‬مﻬدى اﺣمدى‬ ‫زﯾـﺮ ﻧﻈــﺮ ﺷــﻮراى ﺳــﺮدﺑﯿـــﺮى‬ ‫ﭼاپ‪ :‬ﮔﻞ آذﯾﻦ‬ ‫ﺳازمان آﮔﻬی ﻫا‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫ﻧﺸاﻧی‪ :‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺧﯿاﺑان مﻄﻬﺮى‪ ،‬ﺑﻌد از ﺧﯿاﺑان ﺳﻠﯿمان ﺧاﻃﺮ‬ ‫ﺧﯿاﺑان اورامان‪ ،‬ﭘﻠاك ‪ ،43‬واﺣد‪2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ‪ :‬ﻧﺸﺮﮔﺴﺘﺮ امﺮوز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢمدﯾﺮﯾﺖﮐﯿﻔﯿﺖ‪-‬رﺿاﯾﺘمﻨدىمﺸﺘﺮى‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ مدﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوﻗات ﺷــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫‪13:01‬‬ ‫اذان ﻇهر‬ ‫‪19:59‬‬ ‫ﻏروب آفتاب‬ ‫‪۲0:18‬‬ ‫اذان مﻐرب‬ ‫اذان صبﺢ فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪04:۲3‬‬ ‫‪06:0۲‬‬ ‫ﮔنﺞ سﺨﻦ‬ ‫اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬ ‫ﻻ ﯾَﮑْ ُﻤﻞُ اﻟ ْ َﻌ ْﻘﻞُ اِﻻّ ﺑ ِﺎﺗﱢﺒﺎ ِع اﻟ َْﺤﻖﱢ ؛‬ ‫ﻋﻘﻞ‪ ،‬ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوى از ﺣﻖ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻋﻼم اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ص ‪298‬‬ ‫ﭘنﺪﺑﺰرﮔان‬ ‫اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﮑﻮش؛ زﯾﺮا آن ﺷﺎدي ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻟﻮدوﯾﮓ وان ﺑﺘﻬﻮون‬ ‫ﺣاﻓﻈاﻧﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ در دﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ اﻓﺘﺎدﺳﺖ‬ ‫دل ﺳﻮدازده از ﻏﺼﻪ دو ﻧﯿﻢ اﻓﺘﺎدﺳﺖ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﺟﺎدوى ﺗﻮ ﺧﻮد ﻋﯿﻦ ﺳﻮاد ﺳﺤﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻘﯿﻢ اﻓﺘﺎدﺳﺖ‬ ‫سالهاست که شــهرداری تهران به مناسبتهای مختلف پروژه تصویری گستردهای در سطح تمام مناطق بیستودوگانه تهران‬ ‫اجرا میکند؛ پروژههایی که خیلی از آنها با حاشیههایی همراه بودهاند مانند پروژه ترویج کار و مذمت بطالت و یا پروژه «قرار ما»‬ ‫که در آن توصیههایی برای ارتقای زندگی شــهری ارایه شده بود‪ .‬خیلیها اعتقاد داشتند که همین حاشیهها و توجهات ویژهای‬ ‫که به پروژههای بیلبوردی و مناســبتی شهرداری میشود‪ ،‬نشان میدهد که این کارها تاثیرگذار بودهاند؛ ضمن اینکه اغلب این‬ ‫پروژهها از سطح گرافیکی قابل قبولی برخوردار بودند اما اینبار به مناسبت رسیدن ماه مبارک رمضان بیلبوردهایی سر از گوشه و‬ ‫کنار شهر درآوردهاند که نه تنها از نظر گرافیکی عجیب و ابتداییاند بلکه در تولید محتوای آنها هم خالقیت چندانی به کار نرفته‬ ‫است‪ .‬این نظر چند نفر از گرافیستهای مطرح مانند حجت سمیعی است که در شبکههای اجتماعی انعکاس پیدا کرده است؛‬ ‫روی یک طرح بیاندازه ســاده تیتر زده شــده‪« :‬میهمانی خدا» بعد در توضیح موضوع نوشــتهاند‪« :‬رمضان ماهی اســت که به‬ ‫میهمانی خدا دعوت شــدهاید» یا با تیتر «صدقه دادن» نوشــته شــده‪« :‬به نیازمندان و بینوایان صدقه بدهید» یا «احترام به‬ ‫بزرگان» را بزرگ نوشــتهاند و این جمله را در توضیح‪« :‬بزرگان را احترام کنید» و دهها نمونه مشــابه دیگر‪ .‬در همین مثالها‪،‬‬ ‫انتهای خالقیت را دارید؟ مقدار مصرف فسفری را که برای طراحی تا اجرای این ایده هزینه شده است‪ ،‬میتوانید تخمین بزنید؟‬ ‫البته کاربران عادی فضای مجازی هم در واکنشهای مختلفی از سر و شکل این بیلبوردها ابراز تعجب کردهاند‪ .‬احمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در جواب اینکه چرا کیفیت بیلبوردهای اخیر با کارهای قبلی شهرداری تهران‬ ‫تا این حد متفاوت اســت گفته‪« :‬قبل از اینکه بیلبوردهای فعلی طراحی و اجرا شــوند‪ ،‬قرار بود که کارهای گرافیکی دیگری که‬ ‫طراحی شده بودند‪ ،‬اجرا شوند؛ اما بعدتر سیاست بر این شد که در کل کارهای گرافیکی که به مناسبت ماه رمضان اجرا میشوند‬ ‫از خطبه شــعبانیه اســتفاده شــود و کارها تغییر پیدا کردند‪ ».‬او در مورد اینکه چرا برای ارایه مفاهیم مربوط به خطبه شعبانیه‬ ‫کار گرافیکی و خالقانه بهتری انجام نشد‪ ،‬میگوید‪« :‬به هر حال اینکه قرار شد تمام بیلبوردها و کارهای تصویری الهامگرفته از‬ ‫مفاهیم خطبه شــعبانیه باشــند‪ ،‬محدودیتهایی را از جهت اعمال خالقیت و گرافیک ایجاد میکرد‪ ،‬به همین دلیل هم ترجیح‬ ‫داده شد که به جای مانور بر روی کارهای گرافیکی کارها سادهتر و مفهومیتر باشند‪».‬‬ ‫حکایت از این دارد که بیلبوردهایی که قبال بعد از برگزاری یک کارگاه سه روزه طراحی گرافیک‪ ،‬طراحی شده بودند با دستور‬ ‫معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران کنار گذاشته شده و این معاونت به صورت مستقیم دستور تهیه بیلبوردهای جدید‬ ‫را داده اســت‪ .‬احمدی در مورد این موضوع میگوید‪« :‬به هر حال سلسله مراتب مشخصی خروجی گرافیکی تابلوهای شهری را‬ ‫تعیین میکند‪ .‬یکســری کار گرافیکی و مفهومی مانند گذشته‪ ،‬در خود اداره فرهنگی سازمان زیباسازی آماده شده بود اما مد‬ ‫نظر مســئوالن دیگر قرار نگرفت و درنهایت تصمیم بر این شــد که از مفاهیم خطبه شعبانیه استفاده شود‪ ».‬برای اینکه بدانید‬ ‫بیلبوردهای جدید شــهرداری تهران در چه ابعادی اکران شدهاند‪ ،‬بد نیســت حرفهای مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری‬ ‫تهــران را در مــورد این موضوع مرور کنیم‪ .‬برزین ضرغامی چند روز پیش گفته بود‪« :‬طرحهای فرهنگی این ماه مبارک بر روی‬ ‫‪ 100‬عرشه بیلبورد و ‪ 100‬پرتابل از سوی سازمان زیباسازی اکران شده است‪ .‬مناطق بیستودوگانه شهرداری تهران نیز موظف‬ ‫هستند طرحهای فرهنگی را جداگانه در مناطق خود اکران کنند‪150 .‬پرتابل از سوی مناطق بیستودوگانه شهرداری تهران به‬ ‫این کار اختصاص پیدا کرده است‪».‬‬ ‫هنوز کسی نمیداند که ایده امسال شهرداری تهران برای ماه مبارک رمضان از کجا آمده است؟ نه در سایت سازمان زیباسازی‬ ‫شــهر تهران خبری هســت و نه کسی اعالم رسمی کرده‪ ،‬ولی باید از کسانی که این طرح را برای انتشار سطح وسیعیاز بیلبورد‬ ‫شــهری و پرتابل خیابانی تایید و برایش جشــن انتخاب‪ ،‬رونمایی و‪ ...‬برگزار کردهاند‪ ،‬پرسید که آیا این شیوه تبلیغی و این بیان‬ ‫بیظرافت و بیخالقیت‪ ،‬حتی در کتابهای سال سوم دبستان هم نمونه مشابهی دارد؟ محتوای این بیلبوردها‪ ،‬از خطبه شعبانیه‬ ‫حضرت رســولاکرم(ص) گرفته شــده‪ ،‬خطبهای که برای معرفی عظمت و فضیلت این ماه مبارک اســت و تعبیر مشهور «ماه‬ ‫میهمانی خدا» هم از همین خطبه برداشــت شده است‪ .‬اما آیا محتوای زیبای این خطبه برای اکران در شهری به بزرگی تهران‬ ‫آن هم به این شــکل و شــمایل پسندیده است؟ مسئوالن شهری براساس چه دیدگاهی آن را مناسب دیده و تایید کردهاند؟ آیا‬ ‫برای انتقال این مفاهیم‪ ،‬روش بهروزتر و بیان بهتری در دسترس نبود؟ تهرانیها برای این تبلیغات خالی از خالقیت چقدر هزینه‬ ‫کردهاند؟ فارغ از محتوای این بیلبوردها‪ ،‬شــهری که زمانی میزبان نقاشــیها و خوشنویسیهای بزرگان ایران و جهان بوده‪ ،‬چرا‬ ‫باید برای یک ماه شــاهد چنین تبلیغات بیهنری باشــد؟ پس از افتضاح سردیسها و شوخی با شباهت آنها در فضای مجازی‪،‬‬ ‫این دومین شاهکار شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر است‪ .‬حوزهای که نه ربطی به محدودیتها دارد و نه کمبود بودجه‪.‬‬ ‫بهانههای مضحکی چون عجله برای رســاندن اثر (حرفی که در توجیه ســردیس مرحوم جمشید مشایخی بیان شد) درباره ماه‬ ‫رمضان پذیرفتنی نیست‪ ،‬چون حتما تقویم دمدست همه مسئوالن شهری و هنری شهرداری تهران بوده! شفافیت ‪-‬شاید‪ -‬چاره‬ ‫این ماجراهای ناراحتکننده هم باشــد‪ .‬وقتی هنرمندی که برای نامش بیش از پول‪ ،‬ارزش قایل باشــد‪ ،‬بداند که اثرش (فرقی‬ ‫ندارد مجسمه است یا یک تابلوی شهری) با امضای او روبهروی مردم قرار میگیرد و همه میدانند که چقدر دریافت کرده است‪،‬‬ ‫کمی بیشتر از خالقیت و هنرش مایه میگذارد‪ .‬امتحان کنید؛ شاید جواب داد!‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤنﻪ‬ ‫بطور خودجوش به عضویت گروهی در تلگرام درآمدم که از تمام طیفهای سیاسی حضور دارند و‬ ‫رسما کارزاری است برای بگم بگم؛ اعضا هر آنچه در چنته دارند برای ضایع کردن همدیگر و باالبردن‬ ‫پرچم جناح خود انجام میدهند‪ ،‬در یکی از پستهای گروه مذکور میخواندم خیریه ای در یک فقره‬ ‫برای واردات‪ 2/9 ،‬میلیون دالر ارز ‪ ۴200‬تومانی دریافت کرده از روی کنجکاوی پیگیر شدم و متوجه‬ ‫شدم مطلب صحت دارد که هیچ؛ امثال چنین گروههایی که هیچگونه نظارتی هم عملکردشان نیست‬ ‫علی ماشااهلل هستند و تقریبا تحه همشان میرسد به خانواده یکی از حضرات که توسط خودشان یا‬ ‫آقازاده جانبرکفشان اداره میشود!!‬ ‫خالصه اینکه سرکاریم؛ چه جنجالی درست کردند برای ارز تخصیصی گوشت قرمز‪ ،‬چای‪ ،‬حبوبات‬ ‫و کاغذ‪...‬‬ ‫یکروز میگوند ارز ‪ ۴200‬میدهیم بعد اعالم میکنند نیمایی (نیمایی خودش چند زیر گروه داره که‬ ‫شرحاش مفصل هست) مصرف کننده هم در هر صورت جنس را با قیمت آزاد دریافت میکند‪....‬‬ ‫یادم رفت بگم با نهایی شدن حرفه خبرنگاری به عنوان شغل سخت و بازنشستگی ‪ 20‬ساله احیانا تا‬ ‫اواسط سال از حضورتان مرخص میشوم و به جرگه بازنشستگان مسافرکش (اسنپ) خواهم پیوست!‬ ‫جواد تکجو‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤنﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫افزایش بیش‬ ‫از ‪ 80‬درصدی‬ ‫قیمت مسکن‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫ترتیلخوانی در حرم حضرت عبدالعﻈیم حسنی )ع( ‪ /‬سهیل صحرانورد‬ ‫نمایشگاه نقاشی محمدعلی سجادی با نام «جمشید جم» تا‪ ۲5‬اردیبهشت در گالری سایه‬ ‫برگزارمیشود‪/‬هنرآنالین‬ ‫نمایشگاه گروهی از آثار محمد احصایی‪ ،‬نصراﷲ افجهای‪ ،‬بهرام دبیری‪،‬‬ ‫محمدهادیفدوی‪،‬حامدصحیحی‪،‬احمداسفندیاری‪،‬منوچهرمعتبر‪،‬گیزالوارگا‬ ‫سینایی‪ ،‬صادق تبریزی و ‪ ...‬در گالری شماره دو آرتیبیشن تا‪ ۲3‬اردیبهشت ماه‬ ‫برپاست‪/‬هنرآنالین‬ ‫با تالش آتش نشانان و نیروهای امدادی آتش سوزی در سرای «ایکی ﻗاپی» بازار تاریخی تبریز که از شامگاه‬ ‫چهارشنبه آﻏاز شده بود به طور کامل مهار شد ‪/‬مهر‬ ‫اران شیخی کودک ‪ 8‬ساله ای که در فروردین ماه سال جاری ربوده شده بود روز پنج شنبه ‪19‬‬ ‫اردیبهشت ماه به آﻏوش گرم خانواده بازگشت‪ .‬پنج نفر از ربایندگان «باران شیخی» با همکاری نیروی‬ ‫انتﻈامی‪،‬دستگاهﻗضاییوامنیتیاستانهایمرکزیوسیستانوبلوچستاندستگیرشدند‪/‬ایرنا‬ ‫ورود ناگهانی آب به روستای کوت امیر بسیار از اهلی را ﻏافل گیر کرد‪/‬‬ ‫تسنیم‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!