صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۷۸

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1078

روزنامه هنرمند شماره 1078

‫نقدی بر نمایش «هفت دقیقه»‬ ‫به کارگردانی آرش عباسی‬ ‫اطالعیه شورای نظارت بر صداوسیما؛‬ ‫ﺗﻌﻄیلی برنامه ها‬ ‫از اخﺘیارات مﺪیران ﺻﺪاوسیﻤاست!‬ ‫درآستان﹤︗هان︫﹍فتیساز‬ ‫یا ︑ا︔یری آنی‬ ‫‪۲‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‪ 18‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره‪1078‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫همه چیز درباره آئین نامه‬ ‫«درجهبندی سنی فیلمهای سینمایی»‬ ‫هر︵ر︝ینیاز‬ ‫ب﹤﹁ره﹠﹌سازیدارد‬ ‫‪5‬‬ ‫گردشگران ایرانی بیشتر برای چه هزینه میکنند؟‬ ‫بهایهرسفرداخلی‬ ‫در بهار ‪97‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ار︑︊ا︵ی﹞یان﹞ه﹠ازا﹁شار‬ ‫و﹇ت﹏︵ل︊﹤همدانیا︝راز‬ ‫نشده اس️ ا﹞ا‪...‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫مسئوالن رسیدگی کنند‬ ‫ک﹑ه︊رداریازگرد︫﹍ران‬ ‫︗︤ایرخلی︕﹁ارس‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫هشدار»ره︊ران﹆﹑ب«‬ ‫ب﹤ استفاده اب︤اری از زنان‬ ‫درنمایش﹍اهکتاب‬ ‫‪۲‬‬ ‫به بهانه پخش آهنگ ساسی مانکن در برخی مدارس؛‬ ‫چهکسیمقصراست؟‬ ‫نگاهیبهبودجهنهادهایسینمایی‬ ‫‪۶‬‬ ‫ا﹁︤ای︩‪ ٢٨‬در︮دی بود︗﹤‬ ‫ان︖منسی﹠مای︗وانان‬ ‫‪۲‬‬
‫‪2‬‬ ‫ﭼﻬارﺷﻨبــــﻪ ‪ 18‬اردیبﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫم ﺷﻤــاره‪1078‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﻓرﻫﻨﮓ و ﻫﻨر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫اطالعیه شورای نظارت بر صداوسیما؛‬ ‫تعطیلیبرنامهها‬ ‫از اختیارات مدیران صداوسیماست!‬ ‫جلسه شماره ‪ 460‬شورای نظارت روز دوشنبه با حضور نمایندگان قوای‬ ‫سه گانه و معاونین سیما و منابع مالی سازمان صداوسیما به بررسی برخی‬ ‫برنامههای صداوســیما پرداخت‪ .‬به گــزارش «هنرمند» به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬شــورای نظارت بر سازمان صداوسیما در جلسه ‪ 460‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 98/02/16‬پس از بررســی بعضی موضوعات مطرح شده پیرامون‬ ‫بعضی از برنامههای صداوسیما با حضور معاونین سیما و اداری و مالی و‬ ‫منابع انســانی و مدیران مربوطه سازمان صداوسیما تشکیل جلسه داد و‬ ‫تصمیم گرفت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعطیلی یا تعلیق هر یک از برنامههای صداوسیما از اختیارات سیاستی‬ ‫و اجرایی مدیران ارشد سازمان است‪.‬‬ ‫‪ -2‬شایســته است در مورد برنامههای پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط‬ ‫اطالع رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شایسته است سازمان صداوسیما ضمن مدیریت صحیح سرمایههای‬ ‫انسانی خود و استفاده مطلوب از تهیهکنندگان و مجریان باسابقه‪ ،‬زمینه‬ ‫حضور استعدادهای نو و جوان را هم فراهم آورد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در تهیه و تولید برنامههای مشــارکتی باارزش افزوده شایسته است‬ ‫سازمان صداوسیما سعی کند در جذب منابع مالی برای برنامههای خود‬ ‫بر دو اصل شفافیت و پایدار بودن تأکید بیشتری داشته باشد و متناسب‬ ‫با درآمدهای واقعی نسبت به تولید برنامههای مختلف تعهد ایجاد کند‪.‬‬ ‫بن کارتهای خرید کتاب اهالی قلم تا اطالع‬ ‫ثانویغیرفعالهستند‬ ‫بن کارت های الکترونیکی خرید کتاب اهالی قلم در حال حاضر غیرفعال‬ ‫هستند و در صورت فعال شدن از طریق موسسه خانه کتاب اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬بن کارتهای الکترونیکی خرید کتاب صادر شده برای اهالی‬ ‫قلم در ســی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به علت تسویه‬ ‫حســاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با بانک‬ ‫شــهر تا اطالع ثانوی غیر فعال هستند‪ .‬گفتنی است اهالی قلمی که بن‬ ‫کارتهای خرید کتاب برای آنها صادر شــده اســت پس از فعال شدن‬ ‫کارت ها میتوانند در کتابفروشــیهایی که دســتگاه کارت خوان بانک‬ ‫شــهر در آنها نصب شده است‪ ،‬کتابهای خود را خریداری کنند‪ .‬اسامی‬ ‫کتابفروشیهایی که دستگاه کارت خوان بانک شهر در آنها نصب شده در‬ ‫سایت خانه کتاب به نشانی (‪ )ketab.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫جلسه جﻬانگیری با دو وزیر و رییﺲ بانﮏ مرکزی‬ ‫برای رسیﺪگی به وﺿﻌیت مﻄبوﻋات در بﺤران کاﻏﺬ‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از قول معاون اول رییس‬ ‫جمهور برای برگزاری جلســهای در این هفته به منظور‬ ‫رسیدگی به وضعیت مطبوعات در بحران کاغذ با حضور‬ ‫وزرای صمــت و فرهنگ و رییس بانک مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعلی وکیلی با اشاره به وضعیت روزنامهها در شرایط‬ ‫بحران کاغذ گفت‪ :‬پیش از این جلســهای در همین باره‬ ‫با آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شــد‬ ‫و ایشــان قول داد جلسه دیگری با حضور وزرای صنعت‪،‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد و رییس بانک مرکزی برگزار و موضوع را‬ ‫تعیین تکلیف کند‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪،‬‬ ‫اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه جمعبندی نظر اصناف مطبوعاتی نیز انجام شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬آقای جهانگیری قول داده بود جلسه را هفته پیش‬ ‫برگزار کند ولی به دالیلی به این هفته موکول شد‪ .‬وی در‬ ‫مورد کلیت اقداماتی که برای حل این مشکل انجام شده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬اول آنکه با آقای جهانگیری جلسه گذاشتیم؛‬ ‫دوم آنکه به دنبال بازگرداندن کمیته حل بحران کاغذ به‬ ‫زیرمجموعه وزارت صمت هستیم زیرا عملکرد این کمیته‬ ‫در آنجا بهتر بود؛ ســوم اینکه بــا صنوف مطبوعاتی دور‬ ‫هم نشســتیم و برآورد کردیم که نیاز مطبوعات به کاغذ‬ ‫چقدر است و به این نتیجه رسیدیم اگر به مطبوعات ‪50‬‬ ‫میلیون دالر میدادند‪ ،‬نیاز آن برطرف میشــد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین با مســئوالن گمرکی وارد بحث شدیم که‬ ‫چرا اجازه نمیدهید کاغذهای دپو شده در گمرکات آزاد‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون هم منتظر جلسه با آقای جهانگیری‬ ‫هستیم و تالش ما این است که بدون شوآف و تبلیغات و‬ ‫هوچیگری این موضوع حل شود ولی اگر حل نشد حتماً از‬ ‫ابزارنظارتیخوددر مجلس استفادهخواهیمکرد‪.‬همچنین‬ ‫مصطفی کواکبیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‬ ‫ملت درباره وضعیت مطبوعات در شرایط بحران کاغذ گفت‪:‬‬ ‫قبل از عید ســه نامه به رئیس جمهور در این خصوص‬ ‫نوشتیم زیرا من بجز مدیر مسئول روزنامه مردمساالری‪،‬‬ ‫رئیس خانه مطبوعات کشــور هستم و بارها در این مورد‬ ‫صحبت کردم و هشدار دادهام‪.‬‬ ‫نگاهیبهبودجهنهادهایسینمایی‬ ‫افزایﺶ‪28‬درﺻﺪیبودجهانﺠﻤﻦسیﻨﻤایجوانان‬ ‫بعد از اعالم بودجه انجمن سینمای جوانان ایران شاهد افزایش‬ ‫‪28‬درصدی بودجه این سازمان هستیم که با حمایت از تولید‬ ‫فیلم کوتاه و گسترش فعالیت انجمن سهم عمدهای از این‬ ‫بودجهرادریافتکردند‪.‬شفافیتمالیدرعملکردوفعالیتهای‬ ‫فرهنگیهموارهدغدغهرسانههایفرهنگیوفعاالناینعرصه‬ ‫بوده چرا که خالأهای قانونی زیادی برای بررسی بودجههای‬ ‫فرهنگی وجود دارد و حساسیتهای کمتری برای بررسی‬ ‫بودجههای فرهنگی شــکل میگیرد اما نتایج گستردهتری‬ ‫میتواند بر هدایت جامعه داشــته باشد و تأثیر بیشتری بر‬ ‫فرهنگ عمومی بگذارد‪ .‬بخشــی از توزیع بودجه نهادهای‬ ‫فرهنگی و سینمایی هم حاصل همین تأثیرگذاریهاست‪ ،‬اگر‬ ‫نهادی سهم بیشــتری از این بودجه را دریافت میکند باید‬ ‫این افزایش بودجه را جدای از مباحث تورمی در عملکرد آن‬ ‫نهاد هم جستوجو کرد‪ .‬سازمان سینمایی بهتازگی اقدام به‬ ‫انتشار بودجه نهادهای زیرمجموعه خود کرده است که انجمن‬ ‫سینمای جوانان ایران هم ‪ 21‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون تومان از‬ ‫این بودجه را دریافت میکند که افزایشی ‪28‬درصدی نسبت‬ ‫به سال گذشته دارد‪ .‬اگر به ریز این بودجه دقت کنیم در سال‬ ‫‪ 98‬زیرمجموعههای تخصیص در‪ 8‬بند خالصه شده در حالی‬ ‫که زیرمجموعههای بودجه سال ‪ 97‬انجمن سینمای جوانان‬ ‫ایران در ‪ 16‬بند تبیین شده بود‪ ،‬بودجه سال ‪ 98‬برخی از این‬ ‫زیرمجموعهها را با هم ادغام میکند‪ .‬امسال در بودجه انجمن‬ ‫سینمای جوانان مبلغی بالغ بر ‪ 7‬میلیارد تومان برای تولید‬ ‫‪ 1000‬فیلم در نظر گرفته شده‪ ،‬یعنی بهطور میانگین برای هر‬ ‫فیلم‪ 7‬میلیون تومان که با توجه به افزایش دستمزدها و مبلغ‬ ‫کرایهتجهیزاتمنطقیبهنظرنمیرسد‪.‬سالگذشتهبابودجه‬ ‫یکمیلیارد و ‪900‬میلیون تومانی ‪ 191‬فیلم تولید شــد که‬ ‫میانگین تولید هر فیلم‪ 10‬میلیون تومان میشود در حالی که‬ ‫شرایط ساخت فیلم بهلحاظ مالی با سال گذشته تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬شاید بهتر است برآوردهای کمی‪ ،‬از تعداد تولیدات فیلم‬ ‫کاسته و بر کیفیت تولیدات تأکید شود‪ .‬هر سال بخش عمده‬ ‫بودجه جشنواره صرف حمایت از گسترش فعالیت انجمن‬ ‫سینمای جوانان ایران در کشور میشود که امسال هم این‬ ‫برآورد ‪11‬میلیارد تومان است یعنی در حدود نیمی از بودجه‬ ‫انجمن‪ ،‬سال گذشته هم این مبلغ ‪9‬میلیارد و ‪300‬میلیون‬ ‫تومان بوده اســت یعنی ‪ 54‬درصد از بودجه‪ .‬اما آنچه امسال‬ ‫در برآورد بودجه کاهش چشمگیری داشته بودجه برگزاری‬ ‫جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در‬ ‫استانهاست که به رقم ‪2‬میلیارد تومان نزول کرده‪ ،‬در حالی‬ ‫که این رقم در سال گذشته ‪3‬میلیارد و ‪750‬میلیون تومان‬ ‫بود؛ یعنی سهم این جشنواره از انجمن سینمای جوانان از ‪22‬‬ ‫درصد بودجه به ‪ 9‬درصد نزول کرده است‪.‬‬ ‫هﺸﺪار»رهبرانقالب«‬ ‫به اسﺘﻔاده ابزاری از زنان در نﻤایﺸگاه کﺘاب‬ ‫رهبر انقــالب در جریان بازدید از نمایشــگاه‬ ‫کتاب راجع به اســتفاده ابزاری از تصویر زنان‬ ‫روی جلد بعضی کتابها هشدار دادند‪ .‬صفحه‬ ‫‪ khamenei_reyhaneh‬در اینســتاگرام‬ ‫نوشت‪ :‬رهبر انقالب در جریان بازدید از نمایشگاه‬ ‫کتاب و خطاب به وزیر ارشــاد‪ ،‬استفاده ابزاری‬ ‫از تصویر زنان روی جلد بعضی کتابها را جزو‬ ‫مواردی یاد کردند که وزارت ارشاد باید درباره آن‬ ‫مراقبت کند و فرمودند‪« :‬تحت تاثیر برخی ج ّوها‬ ‫نباید قرار گرفت‪ .‬شما مأمور اسالم و جمهوری‬ ‫اسالمیهستید‪.‬رودربایستینکنید‪.‬اگرکتابیبه‬ ‫خواننده و مخاطبش زیان میرساند باید جلویش‬ ‫را گرفت‪ .‬در همین کشورهای غربی که با وقاحت‬ ‫دم از آزادی بیــان میزنند محدودیتهایی در‬ ‫چاپ و انتشارات هست که اگر بیشتر از ما نباشد‬ ‫کمترنیست‪».‬‬ ‫مﻬلتﺛبتنامبیﻤهﺗﮑﻤیلیاهاﻟیﻗلﻢو‬ ‫هﻨرمﻨﺪانﺗاﭘایاناردیبﻬﺸت‬ ‫مهلت ثبت نام بیمــه تکمیلی اهالی قلم و‬ ‫هنرمندان تا پایان اردیبهشــت ماه ‪1398‬‬ ‫اعالم شد‪ .‬اهالی قلم تا پایان اردیبهشت ماه‬ ‫سال جاری برای ثبت نام بیمه تکمیلی در‬ ‫صندوق اعتباری هنر فرصت دارند‪ .‬با توجه‬ ‫به نزدیک شــدن زمان ثبتنام بیمه درمان‬ ‫تکمیلی سال ‪ 99-98‬صندوق اعتباری هنر‬ ‫از ابتدای خرداد ســال جاری و همزمان با‬ ‫آغاز ثبــت نام بیمه تکمیلــی‪ ،‬امکان ثبت‬ ‫نــام و یا تکمیل عضویت از طریق ســامانه‬ ‫عضویت صندوق تا پایان مهلت مقرر امکان‬ ‫پذیر نیست‪ .‬متقاضیان تا پایان اردیبهشت‬ ‫سال ‪1398‬برای بهره برداری از بیمه درمان‬ ‫تکمیلی نســبت به ثبت نــام و یا تکمیل‬ ‫عضویت خود در ســامانه صندوق اعتباری‬ ‫هنر‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫ﺗﺪویﻦسﻨﺪسیﻨﻤابهمرﺣلهنﻬاییرسیﺪ‬ ‫جلسه کمیســیون هنر و معماری شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی با بررسی پیشنویس‬ ‫سند ســینما در سازمان سینمایی برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در جلسه کمیسیون هنر و معماری‬ ‫شــورای عالی انقــالب فرهنگی با حضور‬ ‫اعضای کمیسیون هنر و معماری و معاون‬ ‫توســعه فنــاوری و مطالعات ســینمایی‬ ‫ســازمان ســینمایی‪ ،‬پیشنویس ســند‬ ‫ســینما که با همکاری کمیسیون هنر و‬ ‫معماری و سازمان سینمایی تدوین شده‬ ‫است‪ ،‬بررسی شــد‪ .‬محمدحسین ایمانی‬ ‫خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری‬ ‫شــورای عالی انقالب فرهنگــی در این‬ ‫جلســه اظهار امیدواری کرد که با تدوین‬ ‫نهایی سند سینما و ارائه به شورای عالی‬ ‫انقــالب فرهنگی و تصویــب آن تداخل‬ ‫مدیریتی و آشــفتگیهایی که ناشــی از‬ ‫نبود سند باالدســتی مشخص در سینما‬ ‫است‪ ،‬برطرف شود‪ .‬ایمانی خوشخو گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم پــس از دریافت نظرات نهایی‬ ‫اعضای کمیســیون و ســازمان سینمایی‬ ‫کشــور و جمع بندی‪ ،‬نسخه نهایی سند‬ ‫ســینما تا ماه آینده تدوین شود‪ .‬پس از‬ ‫سند سینما‪ ،‬تدوین نهایی سند موسیقی‬ ‫کشــور در دستور کار کمیســیون هنر و‬ ‫معماری اســت‪ .‬در این جلســه محمود‬ ‫اربابی معاون توســعه فناوری و مطالعات‬ ‫ســینمایی ســازمان ســینمایی کشور و‬ ‫نماینــده این ســازمان در تدوین ســند‬ ‫سینما و اعضای کمیسیون هنر و معماری‬ ‫نظرات و پیشنهادهای خود را درباره سند‬ ‫سینما بیان کردند‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬
‫‪3‬‬ ‫‌چهارشنبــــه ‪ 18‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1078‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪SVISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫مسعود اخوان جم با دو مجسمه‬ ‫در بینال ونیز‬ ‫چرخی در برخی از گالری‌های تهران‬ ‫دگردیسیانسان‪،‬نمادهایزندگی‬ ‫عشایریونخستینکوبیسم‌هایایرانی‬ ‫مریم درویش‬ ‫نمایشگاه گالری‌های ثالث‪ ،‬آرتیبیشن‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫در گالری گردی این هفته به‬ ‫ساربان و ایرانشهر پرداخته‌ایم‪ .‬نمایشگاه آثار اسماعیل ربیعی‬ ‫با نام «گرگور» در گالری ثالث‪ ،‬نمایشــگاه مجســمه سیدعلی‬ ‫سیدعلیخانی با نام «وارگه» در گالری ایرانشهر‪ ،‬نمایشگاه نقاشی‬ ‫محمدعلی شــیوایی (کاکو) در گالری آرتیبیشن و نمایشگاه‬ ‫نقاشی حبیب‌اله صادقی با نام «قصیده نرگس» در گالری ساربان‬ ‫سوژه‌های این هفته گالری‌گردی هنرآنالین هستند‪.‬‬ ‫مسخ انسان‬ ‫نمایشــگاه آثار اسماعیل ربیعی با نام «گرگور» در گالری ثالث برپاست‪.‬‬ ‫با دیدن نام نمایشــگاه مخاطب بالفاصله به یاد گرگور سامسا و داستان‬ ‫«مسخ» اثر کافکا می‌افتد و انسانی را به یاد می‌آورد که یک روز صبح از‬ ‫خواب بیدار شــده و متوجه می‌شود که به یک حشره غول پیکر تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬بر این اساس می‌توان انتظار داشت در آثار ربیعی هم با انسانی‬ ‫دگرگون شده مواجه شویم که از ماهیت اصلی خود جدا شده است‪.‬‬ ‫اما مفهوم دگردیسی این بار در تبدیل انسان به حشره نیست‪ ،‬بلکه انسان‬ ‫به یک شیء تبدیل شده است که حتی در مرتبه‌ای پایین‌تر از حشره قرار‬ ‫دارد‪ .‬در بیشتر آثار این مجموعه سر انسان بر روی فرمی منحنی و بزرگ‬ ‫و در ابعادی نامتناســب قرار دارد که یادآور بخشی از یک قایق چوبی و‬ ‫دماغه تیز آن اســت و خطوط حلقه‌ای که بر روی آن قرار گرفته مانند‬ ‫شیارهای داخل تنه درخت اســت‪ .‬این آثار یادآور دریا و سفری دریایی‬ ‫هستند و عالوه بر فرم قایق‪ ،‬انواع ماهی نیز در آنها دیده می‌شود‪ .‬گاه یک‬ ‫ماهی کوچک مقابل چشم انسان قرار گرفته و امکان تماشای اطراف را از‬ ‫او گرفته است و گاه یک ماهی بزرگ‪ ،‬کل فضای کادر را پوشانده و دنیایی‬ ‫خیالی درون بدن آن شکل گرفته است‪.‬‬ ‫نمایشگاه آثار اسماعیل ربیعی در گالری ثالث‬ ‫ســر به عنوان مرکز تفکر و تصمیم‌گیری با قــرار گرفتن بر روی بدنی‬ ‫عظیــم‪ ،‬حالتی محقر و ناکارآمد پیدا کرده و موجودی منفعل و ناتوان را‬ ‫مقابل بیننده قرار می‌دهد که قدرت هیچ حرکت و کنشــی را ندارد‪ ،‬اما‬ ‫در عین حال تبدیل شــدن او به قایق امکان سفری‪ ،‬اگرچه بدون اختیار‬ ‫را برایش فراهم می‌کند‪ .‬فضای خاکستری و تاریک آثار ربیعی تا حدودی‬ ‫آن وحشت و اضطراب داستان کافکا را به بیننده منتقل می‌کند‪ ،‬هرچند‬ ‫که مسخ‌شدگی این گرگور در مرحله‌ای بسیار پایین‌تر و ملایم‌تر از مسخ‬ ‫گرگور سامسا قرار دارد‪ .‬نمایشگاه آثار اسماعیل ربیعی تا ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫در گالری ثالث برپاست‪ .‬این گالری در خیابان کریم‌خان زند بین ایرانشهر‬ ‫و ماهشهر شماره ‪ ١٤٨‬قرار دارد‪.‬‬ ‫از سیاه چادر تا گالری‬ ‫نمایشگاه مجسمه ســیدعلی ســیدعلیخانی با نام «وارگه» در گالری‬ ‫ایرانشــهر برپاست‪ .‬آثاری که ســیدعلیخانی در این مجموعه به نمایش‬ ‫گذاشته است را می‌توان مجســمه‌هایی برآمده از طبیعت و یک سبک‬ ‫زندگی خاص دانست‪ .‬زندگی عشایری در طول قرن‌ها با فراز و نشیب‌های‬ ‫فراوان در ایران ادامه داشــته و مردم ایالت مختلف همیشه با بهره‌گیری‬ ‫از مواد در دســترس خود به گذران زندگی پرداخته‌اند‪ .‬ســیاه چادرها‬ ‫بارزترین مشخصه زندگی عشایری هســتند که بافت آنها با استفاده از‬ ‫پشم حیوانات انجام می‌شود و تمام مراحل پشم‌چینی‪ ،‬نخ‌ریسی و بافت‬ ‫چادر توسط مردم ایل انجام می‌شود‪ .‬سیدعلیخانی هم در این مجموعه‬ ‫به شکل مستقیم از متریال سازنده سیاه چادر استفاده کرده و با ترکیب‬ ‫مواد دیگر‪ ،‬مجسمه‌هایی خاص را به وجود آورده است‪ .‬این آثار با استفاده‬ ‫از پشم‪ ،‬چوب و شاخ حیوانات ساخته شده و اشکال متنوعی را به وجود‬ ‫آورده‌اند‪ .‬سیدعلیخانی قصد نداشته با کنار هم قرار دادن اجزای مختلف‬ ‫به یک فرم شناخته شــده دست پیدا کند‪ ،‬بلکه به ایجاد فرمی انتزاعی‬ ‫بســنده کرده و یا فرم‌هایی که به وجود آورده برگرفته از لوازم کاربردی‬ ‫زندگی عشایری است‪.‬‬ ‫نمایشگاه مجسمه سیدعلی سیدعلیخانی در گالری ایرانشهر‬ ‫ویژگی دیگر این آثار دست‌ســاز بودن آنها اســت که باعث می‌شــود‬ ‫مجسمه‌ها غیرقابل تکرار بوده و تک باشند‪ .‬مخاطب در مواجهه با این آثار‬ ‫متوجه تاریخ و فرهنگ پشتوانه آنها می‌شود و روحیه سرسخت و مبرز‬ ‫نهفته در آنها را درک می‌کند‪ .‬نمایشگاه مجسمه سیدعلی سیدعلیخانی‬ ‫تا ‪ 23‬اردیبهشــت در گالری ایرانشهر برپاســت‪ .‬این گالری در خیابان‬ ‫کریم‌خان زند‪ ،‬خیابان شهید عضدی‪ ،‬خیابان سپند‪ ،‬پالک ‪ 69‬قرار دارد‪.‬‬ ‫کوبیسم‌های ایرانی‬ ‫نمایشگاه نقاشی محمدعلی شیوایی (کاکو) در گالری آرتیبیشن برپاست‪.‬‬ ‫در این نمایشــگاه مجموعه‌ای از آثار شــیوایی به نمایش درآمده که در‬ ‫دوره‌های مختلف و با موضوعات متنوع شــکل گرفته‌اند‪ .‬شیوایی که در‬ ‫جوانی پس از سفر به فرانسه با بزرگترین نقاشان کوبیست آشنا شده بود‬ ‫از پیشگامان هنر نوگرای ایران و به نوعی از اولین هنرمندان عالقه‌مند به‬ ‫شیوه کوبیسم در ایران بود‪ .‬او با به کارگیری خطوط و سطوح به فضایی‬ ‫شــخصی رسید که رنگ شرقی به خود گرفت‪ .‬اصلی‌ترین سوژه در آثار‬ ‫شیوایی طبیعت بی‌جان است‪ .‬سوژه‌ای که در طول چند قرن مورد توجه‬ ‫نقاشان قرار داشته و به شکل‌های مختلف توسط آنها به نمایش درآمده‬ ‫اســت‪ .‬در تعدادی از تابلوهای این مجموعه شاهد ترکیب‌بندی‌هایی از‬ ‫اداوت موسیقی هستیم‪ .‬او ســازهای ایرانی را در کنار هم قرار داده و با‬ ‫ساده کردن آنها به فرم‌های هندسی و رنگ‌های محدود‪ ،‬ترکبی‌بندی‌های‬ ‫مختلفی به وجود آورده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی کاکو در گالری آرتیبیشن‬ ‫در بخش دیگری از این آثار هنرمند ســوژه‌های متنوع‌تری را انتخاب کرده‬ ‫است‪ .‬در تعدادی از آثار او آدم‌هایی با فرم‌های ساده شده بدن دیده می‌شوند‬ ‫که سر آنها به شکل پرنده درآمده است و در آثاری دیگر فرم‌های مثلثی وجود‬ ‫دارد که نمادی از پرنده هستند‪ .‬در این میان آثار واقع‌گرا نیز دیده می‌شود‪.‬‬ ‫طراحی‌های فیگوراتیو شیوایی از نوازندگان یا پیکره‌ای طبیعی که بر روی پس‬ ‫زمینه‌ای هندسی شده به چشم می‌آید‪ ،‬از این دست آثار هستند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫نقاشی محمدعلی شیوایی تا ‪ 22‬اردیبهشت در گالری آرتیبیشن به نشانی‬ ‫خیابان شریعتی‪ ،‬پایین‌تر از حسینیه ارشاد‪ ،‬خیابان کوشا‪ ،‬خیابان ناصری‪،‬‬ ‫خیابان قندی (دریا)‪ ،‬پالک ‪ 6‬برپاست‪.‬‬ ‫تغزل طبیعت‬ ‫نمایشــگاه نقاشــی حبیب‌اله صادقی با نام «قصیده نرگس» در گالری‬ ‫ساربان برپاست‪ .‬صادقی که بیشتر با آثار اجتماعی و فیگوراتیو شناخته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در این مجموعه به طبیعت پرداخته و آثاری تغزلی را به‬ ‫وجود آورده است‪ .‬بوم‌هایی که با الیه‌های حجیم رنگ پوشیده شده و در‬ ‫میان آنها شاخه‌ای گل یا منظره‌ای فراخ به چشم می‌آید‪ ،‬حاصل تعمق‬ ‫در طبیعت و نگاهی موشکافانه در آن است‪ .‬الیه‌های متعدد رنگ که بر‬ ‫روی هم قرار گرفته نشــان از تغییرات چندین باره در تابلوها دارد و به‬ ‫نظر می‌رسد نقاش در رابطه‌ای طوالنی مدت با اثر و کم و زیاد کردن‌ها‪،‬‬ ‫سرانجام تصویر دلخواه خود را از آن به دست آورده است‪ .‬در هیچ کدام‬ ‫از این آثار شاهد فرمی طبیعی از گل و درخت نیستیم‪ ،‬بلکه آنچه دیده‬ ‫می‌شــود لکه‌های رنگینی اســت که بر روی زمینه سبز‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫گل‌های وحشی هســتند و یا فرم‌های غیر هندسی‪ ،‬درختان گوناگون‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫را تداعی م ‌‬ ‫نمایشگاه نقاشی حبیب‌اله صادقی در گالری ساربان‬ ‫صادقی گاه به عناصر طبیعت نزدیک شــده و یک گل را ســوژه اثرش‬ ‫قرار داده و گاه با دور شــدن از منظره‪ ،‬سوژه‌ها را از نمایی دور به تصویر‬ ‫کشیده است‪ .‬او در اغلب آثار به نمایش تصویری بکر از طبیعت پرداخته‬ ‫و اثری از انســان و عناصر دســت او در نقاشی‌ها دیده نمی‌شود‪ ،‬اما گاه‬ ‫در دوردســت پلی بر روی رودخانه به چشــم می‌آید و یا در اثری دیگر‬ ‫تصویری از دهکده‌ای مخروبه دیده می‌شود‪ .‬نمایشگاه نقاشی حبیب‌اله‬ ‫صادقی تا ‪ 23‬اردیبهشت در گالری ساربان برپاست‪ .‬عالقمندان می‌توانند‬ ‫به نشانی خیابان ســهروردی شمالی‪ ،‬خیابان هویزه غربی‪ ،‬نبش شهید‬ ‫یوسفی‪ ،‬پالک ‪ ،130‬طبقه اول مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دو مجسمه اخوان جم‪« ،‬معضل انسان» و «متامورفیس» نام دارند که یکی رویکرد‬ ‫نقد اجتماعی و دیگری بر اساس اساطیر ایرانی خلق شده‌اند و هر دو کنار هم در‬ ‫ورودی باغ زیبایی در جیاردینی مارینا ِرسا از روز ‪ 11‬مه ‪ 2019‬به نمایش عموم‬ ‫درمی‌آید‪ .‬بنیاد ‪ GAA‬یک ســازمان غیرانتفاعی اروپایی است‪ ،‬این بنیاد اعالم‬ ‫کرده با هدف افزایش آگاهی درباره تم‌های فلسفی در هنر معاصر‪ ،‬به ویژه زمان‪،‬‬ ‫فضا و وجود‪ ،‬این پاویون را برپا کرده و در همین راستا آثاری شاخص در گستره‬ ‫بین‌الملل گردهم آورده است‪ GAA .‬با اشاره به ابعاد بزرگ مجسمه‌های اخوان‬ ‫جم‪ ،‬معضل انسان با ابعاد ‪ 400‬در ‪ 246‬سانتی متر و متامورفیس در ابعاد ‪207‬‬ ‫× ‪ 80‬سانتیمتر و تاکید بر متریال آنها که یک فوالد خاص ضدزنگ‪ ،‬آلیاژی که‬ ‫استحکام آن دو برابر فوالد است و یکی از سخت‌ترین و مقاوم‌ترین آلیاژهای عصر‬ ‫جدید به شمار می‌رود‪،‬این آثار را حائز ظاهری زیبا‪ ،‬صنعتی و در عین حال لطیف‬ ‫معرفی و یادآوری می‌کند در هر دو مجسمه می‌توان سه شکل متفاوت را مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬مجسمه معضل انسان‪ ،‬تصویری از مبارزه بین خیر و شر است‪ ،‬تندیس انسانی‬ ‫بال دیگر‬ ‫با یک جفت بال‪ ،‬یک بال دارای ساختار باشکوه‪ ،‬بال فرشته درحال ‌‬ ‫ی که ِ‬ ‫ظاهری شبیه خفاش دارد‪ .‬این اثر استعاره‌ای از وجود خوبی و بدی در هر آدمی و‬ ‫مواجهه همیشگی انسان با انتخاب روزمره بین خیر و شر است‪ .‬متامورفیس که از‬ ‫ترکیب گاو‪ ،‬فیل و گوزن پدید آمده و به ترکیب‌های اسطوره‌ای عصر هخامنشیان‬ ‫حدود ‪ 500‬ســال قبل از میالد مسیح دارد اما پیشنهاد می‌دهد که بشریت با‬ ‫صبوری‪ ،‬تحمل یکدیگر و هماهنگی می‌تواند با هم کار کنند تا به خیری بزرگتر‬ ‫برسند‪ .‬جانت رادی‪ ،‬متخصص هنر معاصر خاورمیانه که از سال ‪ 2016‬کارهای‬ ‫اخوان جم را پیگیری می‌کند می‌گوید‪« :‬مســعود یک شخصیت قابل توجه در‬ ‫بازار معاصر ایران است و مشارکت وی در پروژه‌های داخل و خارج از ایران باعث‬ ‫معروفیت او در جهان هنر شــده است‪ .‬این یک فرصت نادر است برای دیدن دو‬ ‫کارهای برجسته جدید او در طول دوساالنه ونیز که از این هنرمند که به نمایش‬ ‫عمومی در می‌آید‪ « .‬مسعود اخوان جم ‪ ،‬متولد ‪ 1969‬در تهران است‪ .‬از چهارده‬ ‫ســالگی برای تحصیل به آلمان رفت و در سال ‪ 1989‬برای ادامه تحصیالت به‬ ‫آمریکا عزیمت کرد ‪ .‬وی در دانشگاه جورج واشنگتن مشغول به تحصیل شد و‬ ‫مدرک کارشناسی خود را در سال ‪ 1995‬در رشته بیولوژی اخذ کرد ‪ .‬پس از آن در‬ ‫سال ‪ 2005‬کارشناسی ارشد ‪ MBA‬خود را در دانشگاه علوم کاربردی کمپتن‬ ‫در آلمان به پایان رســاند‪ .‬اخوان جم از ‪ 1997-2005‬مدیریت بخش طراحی را‬ ‫در کارخانه تولید ملزومات خانگی خانواده‌اش به عهده داشت‪ .‬او در ده ‌ه هشتاد‬ ‫میالدی صدها مجسمه سرامیکی ساخت که بعضی از آن‌ها فروخته شد‪.‬در سال‬ ‫‪ 2013‬اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری اعتماد در تهران دایر کرد‪ ،‬در ادامه‬ ‫در کاخ فرهنگی نیاوران و گالری شیرین دو نمایش انفرادی دیگر داشت‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر این‪ ،‬آثار اخوان در ‪ 2016‬در دو رویداد آرت ابوظبی و ‪ CONTEXT‬هنر‬ ‫میامی به نمایش بود‪ .‬از منظر حضور در حراجیها مجسمه‌های اخوان جم در سال‬ ‫‪ 2015‬در حراجی مجیک آو پریشا دبی‪ ،‬و در سال‌های ‪ 2017 ،2016‬و ‪ 2019‬در‬ ‫سه دوره حراج تهران ارائه شد‪ .‬آخرین نمایشگاه او یک نمایشگاه انفرادی در گالری‬ ‫خاک در تهران در فوریه ‪ 2019‬بود‪ .‬دو مجسمه اخوان جم در کنار آثار هنرمندانی‬ ‫از سراسر دنیا منتخب بنیاد ‪ GAA‬در بینال ونیز در باغ جیاردینی مارینا ِرسا از‬ ‫روز ‪ 11‬مه ‪ 2019‬لغایت جمعه ‪ 24‬نوامبر ‪ 2019‬به تماشای عموم خواهد بود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫ﭼﻬارﺷﻨبــــﻪ ‪ 18‬اردیبﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫم ﺷﻤــاره‪1078‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سیﻨما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫خبر‬ ‫اکران ماه رمضان برای فیلم اولیهای سینما‬ ‫پس از پایان اکران فیلمهای نوروزی در سرگروههای سینمایی فیلمهایی بر پرده‬ ‫میروند که بیشتر تجربه اول فیلمسازانشان محسوب میشوند‪ .‬از چهارشنبه‬ ‫‪ 18‬فروردینماه و همزمان با دومین روز ماه مبارک رمضان چهار فیلم سینمایی‬ ‫جدید راهی اکران میشوند که با توجه به زمان اکران میتوانند در طرح ویژه ماه‬ ‫رمضان و از افطار تا سحر هم نمایش داده شوند‪.‬‬ ‫اما نکته جالب توجه در اکران دوم بهار که با ماه رمضان یکی است‪ ،‬اکران سه فیلم‬ ‫از سه کارگردان اول است و مشخص نیست آیا تهیهکنندگان دیگری حاضر به‬ ‫اکران در این زمان بودهاند یا خیر و وضعیت فروش همینها هم به کجا میرسد!‬ ‫در این میان مهدی نادری چهره سرشناس جمع است که با کمدی «سامورایی‬ ‫در برلین» پس از چند سال دوباره به سینماها میآید‪.‬‬ ‫در این فیلم که داستانی از آن منتشر نشده است‪ ،‬حمید فرخ نژاد‪ ،‬امیرمهدی‬ ‫ژوله‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬هومن حاجی عبداللهی‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬گوهر خیراندیش‬ ‫و نادر مشایخی بازی کردهاند‪.‬‬ ‫نادری قصد داشت فیلمش را در جشنواره فجر سال گذشته رونمایی کند‪ ،‬اما‬ ‫«سامورایی در برلین» برای این رویداد آماده نشد‪.‬‬ ‫دیگر فیلمی که از چهارشنبه همین هفته روی پرده میرود‪« ،‬تولدت مبارک»‬ ‫سمیه زارعینژاد است که اولین فیلم سینمایی کارگردانش است‪.‬‬ ‫البته این فیلم پنج سال قبل تولید شده و اکبر عبدی‪ ،‬محمدرضا فروتن و محبوبه‬ ‫بیات هم در آن بازی کردهاند‪.‬‬ ‫«تولدت مبارک» درباره کودکی هفت ساله و کتابخوان ست که به دلیل شرایط‬ ‫خانوادگی وارد راههای جدیدی در زندگی میشود‪.‬سومین فیلم جدید سینماها‬ ‫«خانه دیگری» به کارگردانی بهنوش صادقی و ساخته شده در سال‪ 1394‬است‬ ‫که در سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر نیز شرکت داشت‪.‬‬ ‫این فیلم داستان زندگی «مرجان» را روایت میکند که باید در مدت زمانی کم‬ ‫پولی را برای پدرش تهیه کند‪ .‬او در این مسیر با موانعی روبرو میشود که زندگی‬ ‫زناشوییاش را نیز تحتالشعاع قرار میدهد‪.‬‬ ‫پژمان بازغی‪ ،‬لیال زارع‪ ،‬گوهر خیراندیش و ناصر هاشمی از جمله بازیگران این‬ ‫فیلم هستند‪ .‬و اما آخرین فیلم تازه سینماها‪« ،‬وکیل مدافع» به کارگردانی سلما‬ ‫بابایی (فرزند شهید عباس بابایی) و تهیهکنندگی محسن علیاکبری است‪.‬‬ ‫این فیلم در ژانر کمدی و با مضمون دفاع مقدس معرفی شده که شباهتهایی‬ ‫هم با فیلم «لیلی با من است» دارد‪.‬‬ ‫هم چنین «وکیل مدافع» به موضوعات سیاســی و روز جامعه میپردازد و در‬ ‫معرفی آن آمده است‪« :‬اگر در سال ‪ 97‬جنگی اتفاق بیافتد و جنگی که در ‪30‬‬ ‫سال پیش رخ داد مجدد تکرار شود‪ ،‬به کجا خواهیم رفت و چه خواهیم کرد؟»‬ ‫ایمان افشاریان‪ ،‬کوروش تهامی‪ ،‬محمود عزیزی و مجید یاسر از جمله بازگیران‬ ‫اینفیلمهستند‪.‬‬ ‫روز سهشنبه‪ 10‬اردیبهشت ماه آئیننامه «درجهبندی سنی فیلمهای سینمایی»‬ ‫با امضای حســین انتظامی رئیس سازمان سینمایی‪ ،‬رسانهای و عنوان شد که‬ ‫این آئین نامه از همان تاریخ یعنی ‪ 10‬اردیبهشــت ماه برای تمامی سینماها‪،‬‬ ‫تهیهکنندگان و پخشکنندگان «الزماالجرا» است‪ .‬اما با توجه به اینکه سینمای‬ ‫ایران در حال حاضر بستر اجرایی این آئین نامه را ندارد‪ ،‬امکان اجرایی شدن نکات‬ ‫ذکر شده در این آئین نامه اساساً در هالهای از ابهام قرار دارد‪ .‬برای مثال هرچند‬ ‫عنوان شده است که سینماداران باید از ورود افراد زیر ‪ 18‬سال برای تماشای برخی‬ ‫از فیلمها جلوگیری کنند اما نکتهای که وجود دارد این است که آیا سینماداران‬ ‫در هنگام فروش بلیتها در گیشه باید از این افراد کارت شناسایی دریافت کنند؟‬ ‫به فرض دارا نبودن مدرک شناسایی آیا سالنداران میتوانند از ورود افراد به داخل‬ ‫سالنها ممانعت کنند از سوی دیگر با توجه به مکانیزه شدن فرایند خرید بلیتها‪،‬‬ ‫در حال حاضر این امر به صورت اینترنتی انجام میشــود و هرکسی میتواند به‬ ‫تعداد دلخواه بلیت تهیه کند؟ آیا بعد از خرید بلیت و مراجعه به سالن سینما‪ ،‬سالن‬ ‫داران میتوانند از ورود آنها ممانعت کنند؟ در آئین نامه ابالغ شده از این موارد کم‬ ‫نیست و آنچه که بیشتر از اجرایی شدن این قوانین به ذهن متبادر میشود این‬ ‫است که وزارت ارشاد براساس همین آئین نامه میتواند به هر فیلمی مجوز اکران‬ ‫دهد‪ .‬درباره نحوه اجرایی شدن قوانین این آئیننامه به گفتگو با محمد قاصداشرفی‬ ‫رئیس انجمن سینماداران و مدیر سینما ماندانا و رضا سعیدی پور مدیر سینما‬ ‫آزادی نشستیم تا از منظر دو سینمادار باسابقه امکان اجراییشدن این آئیننامه را‬ ‫موردبررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫از کم و کیف آئیننامه بیخبریم‬ ‫محمد قاصد اشرفی مدیر سینما ماندانا درباره اجرایی شدن «درجهبندی سنی‬ ‫فیلمهای سینمایی» گفت‪ :‬این آئین نامه از سوی سازمان سینمایی ابالغ شده‬ ‫اســت ولی هنوز فیلمی که با آن شــرایط هماهنگی داشته باشد‪ ،‬اکران نشده‬ ‫است تا ببینیم چه فیلمهای مشمول این آئیننامه میشود و این آئین نامه چه‬ ‫دستورالعملی برای سینماها دارد‪ .‬بنابراین هر زمانی که چنین فیلمی اکران شود‪،‬‬ ‫وزارت ارشاد شرایط نمایش آن را به سینماها اعالم میکند از همین رو فع ً‬ ‫ال تنها‬ ‫چیزی که به ما اعالم شــده همان آئین نامهای است که در اختیار رسانهها قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬وی با بیان اینکه «ما هم از کم و کیف این موضوع خبر نداریم و‬ ‫تنها از طریق رسانهها متوجه شدیم که چنین تصمیمی گرفته شده است» عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هرچند برخی تبصرههای این آئیننامه اعالم و عنوان شده که سینماها باید‬ ‫این قوانین را رعایت کنند اما هیچ توضیحی درباره اینکه سینماها چگونه باید این‬ ‫موارد را رعایت کنند‪ ،‬ارائه نشده است‪ .‬قاصد اشرفی ضمن بیان این مطلب که از‬ ‫روزی که اعالم شده قانون «درجهبندی فیلمهای سینمایی» الزم االجراست هیچ‬ ‫تغییری در نوع بلیت فروشی ما ایجاد نشده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬من قب ً‬ ‫ال هم اعالم‬ ‫کردهام که این امر شدنی نیست البته میشود در پروانه نمایش آثار توصیهای قید‬ ‫شود و ما هم این توصیه را به اطالع مخاطبان برسانیم اما اینکه عدهای را به خاطر‬ ‫ال امکان پذیر نیست‪ .‬اص ً‬ ‫این قانون به سینما راه بدهیم و عدهای را نه اص ً‬ ‫ال مدیر‬ ‫سینما چگونه میتواند از ورود افراد ممانعت کند؟ وی تأکید کرد‪ :‬ما که نمیتوانیم‬ ‫از افراد درخواست شناسنامه کنیم بنابراین سینماها چگونه باید این موارد را اعمال‬ ‫کنند؟ ما نمیتوانیم از همه مخاطبان سن آنها را بپرسیم ضمن اینکه پیش از این‬ ‫فیلمها بر اساس درجهبندی مشخص میشدند یعنی درجه الف‪ ،‬ب و ج داشتند‬ ‫که البته آن هم موفق نبود اما حاال شرایط سنی در نظر گرفته شده که به مراتب‬ ‫سختتر است شاید از نظر دستورالعملی ســاده و روشن باشد اما برای اجرا در‬ ‫سالنهای سینما با مشکل مواجه میشود و به نظرم کار صحیح و شدنی نیست‬ ‫ما تنها میتوانیم توصیه کنیم و به خانوادهها اطالع بدهیم که این فیلم برای چه‬ ‫سنین مناسب نیست‪ .‬رئیس انجمن سینماداران اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪70‬‬ ‫درصد بلیتها به صورت اینترنتی خریداری میشود برای مثال یک نفر برای پنج‬ ‫نفر بلیت میخرد همین موضوع نشان میدهد که نمیشود افراد را کنترل کرد‬ ‫همه چیز درباره آئین نامه‬ ‫«درجهبندیسنیفیلمهایسینمایی»‬ ‫هر︵ر︝ینیاز‬ ‫ب﹤﹁ره﹠﹌سازیدارد‬ ‫البته اگر خرید بلیتها تنها از طریق گیشه انجام میشد‪ ،‬میتوانستیم برآورد جزئی‬ ‫از سن افراد داشته باشیم اما حاال ما چگونه میتوانیم با افراد بعد از خرید بلیت‬ ‫برخورد کنیم و اجازه ورود به آنها ندهیم چگونه باید آنها را توجیه کنیم؟ توجه‬ ‫داشته باشید خانوادهای هزینه کرده و مسافت زیادی را تا سینما میپیمایند پس‬ ‫ما چگونه اجازه ورود به آنها ندهیم؟ وی در پایان گفت‪ :‬البته این نظر شخصی من‬ ‫است و به عنوان یک مدیر سینما این مشکل را بیان میکنم‪.‬‬ ‫اینآئیننامهچیزجدیدینیست!‬ ‫رضا ســعیدی پور مدیر سینما آزادی در این باره گفت‪ :‬وقتی ما برای اکران آثار‬ ‫حوالهای میگیریم روی آن مهر درجه سنی هم میخورد بنابراین بر اساس همان‬ ‫مهری که روی حوالهها میخورد‪ ،‬در گیشه اطالع رسانی میکنیم که فیلم مناسب‬ ‫چه سنینی است ضمن اینکه در ســایتمان به گونهای درباره فیلمها اطالعات‬ ‫میدهیــم که مردم وقتی میخواهند فیلمی را انتخاب کنند به آن نکات توجه‬ ‫کنند اما این رویه را قبل از اعالم آئین نامه داشتیم و برایمان چیز جدیدی نیست‪.‬‬ ‫وی درباره اجرای این آئین نامه عنوان کرد‪ :‬ســالن دارهای ما معموالً مانع ورود‬ ‫خانوادههایی میشوند که اصرار دارند با بچه یا جوان زیر ‪ 18‬سال وارد سینما شوند‬ ‫و برایشان توضیح میدهند که آن فیلم مناسب سن آنها نیست اما بپذیریم که‬ ‫اینجا ایران است‪ .‬وقتی خانوادهای اصرار میکند و مسئولیت کارش را میپذیرد‪،‬‬ ‫ســالندار هم هرچند کار غیرقانونی انجام میدهد اما به یکباره تحت تأثیر قرار‬ ‫میگیرد چراکه برخی خانوادهها عنوان میکنند که جایی ندارند تا فرزند خود را‬ ‫آنجا بگذارند‪ .‬حتی این موضوع در بیمارستانها هم در حال انجام است برای مثال‬ ‫برخی کودکان خود را داخل بیمارستان میبرند با این وجود به نظرم خانوادهها‬ ‫از اینکه به آنها اعالم میشود که فیلمی مناسب فرزندان آنها نیست‪ ،‬خوشحال‬ ‫هستند‪ .‬سعیدی پور درباره چگونگی ممانعت از افراد زیر ‪ 18‬سال برای تماشای‬ ‫فیلمهای نامناسب عنوان کرد‪ :‬هرچند به صورت حدودی میتوان متوجه شد که‬ ‫افراد چه سنی دارند ولی وقتی خانوادهها جایی برای گذاشتن فرزند خود ندارند‬ ‫چه کاری باید کنند؟ این آئین نامهها باید ضمانت اجرایی داشته باشند برای مثال‬ ‫در پردیس آزادی باید فضایی تعریف شود که یک مربی داشته باشد تا کودک به‬ ‫آنها سپرده شود و حدود دو ساعت برای کودکان برنامههای سرگرم کننده انجام‬ ‫دهند و پدر و مادر بتوانند فیلم نگاه کنند ولی وقتی چنین چیزی وجود ندارد‬ ‫چه میشــود کرد؟ وی افزود‪ :‬وجه دیگر از این موضوع بلیتهایی اســت که به‬ ‫صورت اینترنتی خریداری میشود با توجه به اینکه در هنگام خرید بلیت کد ملی‬ ‫خواسته نمیشود افراد تعدادی بلیت میخرند یعنی آنها میتوانند برای هر کسی‬ ‫با هر سنی بلیت بخرند بنابراین تنها جایی که میشود افراد را کنترل کرد درب‬ ‫ورودی سالنهاست‪ ،‬هرچند ما این موضوع را به سالن دارها عنوان میکنیم اما‬ ‫توجه داشته باشید که سالن دار بعد از چینش یک سالن به سراغ چینش سالن‬ ‫دیگر میرود که در این فاصله خانوادهها میتوانند به صورت پنهانی فرزندان خود‬ ‫را داخل سالن بیاورند‪.‬‬ ‫هر آئیننامهای نیاز به فرهنگسازی دارد‬ ‫مدیر سینما آزادی تصریح کرد‪ :‬وقتی آئیننامهای ابالغ میشود ما ابتدا باید برای آن‬ ‫فرهنگ سازی کنیم یک شبه که نمیشود هر آنچه را که در آئیننامه وجود دارد‪،‬‬ ‫اجرایی کرد‪ .‬سعیدی پور درباره یک بند از آئین نامه که در آن عنوان شده بود باید‬ ‫سی ثانیه قبل از پخش صحنههای نامناسب زیرنویس شود که مخاطبان شاهد چه‬ ‫صحنهایمیشوند‪،‬گفت‪:‬اینقسمتمربوطبهسینماهانمیشودچونصاحبانآثار‪،‬‬ ‫فیلم را روی هارد برای میآورند و ما تنها وظیفه پخش آن را داریم از همین رو این‬ ‫کار باید در البراتوار انجام شود‪ .‬این سینمادار درباره درج درجه سنی هر فیلم روی‬ ‫اقالم تبلیغاتی آثار گفت‪ :‬این اتفاق در سینما آزادی رخ داده است به طوری که روی‬ ‫گیشهها در کنار نامها فیلم درجه سنی را ذکر کردهایم ضمن اینکه در پوسترهای‬ ‫فیلمهای سینما آزادی هم درجه سنی وجود دارد‪ .‬سعیدی پور در پایان گفت‪ :‬هر‬ ‫آئین نامهای مســتلزم زیرساختهایی است اما همه برای اجرایی شدن آن باید به‬ ‫یکدیگر کمک کنند و دست به دست هم دهند تا قوانین به بهترین شکل اعمال شود‬ ‫ضمن اینکه توجه داشته باشیم که ما مردم خوبی داریم و آنها بدشان نمیآید که‬ ‫آگاهی داشته باشد و بدانند چه فیلمی مناسب و چه فیلمی نامناسب است‪.‬‬ ‫ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫‪PARSIAN GHALEB INDUSTRIAL GROUP‬‬ ‫ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪى ﺑﺘﻦ و ﺳﺎزه ﻫﺎى ﻓﻠﺰى‬ ‫‪Design and manufacture equipment formwork and Steel Structures‬‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان‬ ‫‪www.parsianghaleb.com‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪان‪ ،‬ﺑﺮج زﯾﺘﻮن‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ دﻫﻢ‪ ،‬واﺣﺪ ‪A2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪(021) 660 73 970 :‬‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻏﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮاه‪0912- 548 62 79 :‬‬
‫نقدی بر نمایش «هفت دقیقه» به کارگردانی آرش عباسی‬ ‫درآستان﹤ ︗هان︫﹍فتیسازیا︑ا︔یریآنی‬ ‫رﺿا آﺷﻔﺘﻪ‬ ‫هفت دقیقه به اهمیت درک مسائل‬ ‫اجتماعی اهمیت قایل میشود و‬ ‫نمیخواهد باری به هر جهت باشد بلکه‬ ‫آدمها را دعوت میکند که مثل حل‬ ‫یک مسالﮥ پیچیدة ریاضی ساعتها‬ ‫وقت و بگومگو داشته باشند تا‬ ‫بهترین راه حل را پیش رویشان‬ ‫داشته باشند‪ .‬آرش عباسی‬ ‫هم کوشیده با گروهی‬ ‫از بازیگران ناشناختﮥ‬ ‫افغانستانی شرایط کاری‬ ‫و حساسیت موضوع‬ ‫برانگیخته شده را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه درﺑﺎره ﺟﻮان‬ ‫‪ 18‬ﺳﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﮐﻪ در‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻰ دادﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺴﺮ‬ ‫ﺟﻮان اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫‪ 11‬ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ‬ ‫در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ راى دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ )ﻫﻨﺮى ﻓﻮﻧﺪا( ﺑﺎ‬ ‫ﺷﮑﻰ ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن‬ ‫او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﺮار ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ دارد‬ ‫متن متفکر‬ ‫متن متفکر هســت که اجرا را متفکر میکند و این خود زمینه ســاز یک‬ ‫ساختار بهتر و مطلوب تر هم خواهد بود و به عبارت بهتر ظرف و مظروف‬ ‫در این تفکر بنیادین شــکل خواهد گرفت‪ .‬هفــت دقیقه در نگاه اول یک‬ ‫متــن در خور تامل و انتقادی دارد و این خود شــاید مهمترین نکته برای‬ ‫دیدنش باشــد؛ به ویژه بــرای آنان که کارگران را دوســت دارند و فرقی‬ ‫نمیکند که کارگر ســاختمانی‪ ،‬یا کارخانه‪ ،‬یا شــرکت یا کشــاورزی و یا‬ ‫پادو و باربر باشــد‪ .‬اینها اغلب در اکثر کشــورهای دنیا در ســطح پایین‬ ‫اقتصادی نگه اشته میشــوند و در بسیاری موارد نیز کارگران تحت ستم‬ ‫و چپاولگری و اســتثمار هستند اما با نوشتن و اجرای تئاتر میشود جامعه‬ ‫را نسبت به شــرایط ســخت کاری و زندگی کارگران آشنا کرد که وضع‬ ‫قوانین و اجرای آن به نفع کارگران تمام شــود‪ .‬در این متن ایتالیایی هم‪،‬‬ ‫یک وضعیت به ظاهر ســاده و به اشتباه پیش پا افتاده به چالش میکشد‪.‬‬ ‫هفت دقیقه پیکرهای انتقــادی دارد از وضعیت کارگرانی که هنوز هم در‬ ‫بیشــتر نقاط دنیا تحت استثمار هستند و هر جا به گونهای به دنبال بهره‬ ‫وری از این آدمهایی هستند که هم باید کارشان را به درستی بکنند و هم‬ ‫تضمین گر تولید باشــند و در مقابل هیچ نفعی از سودهای کالن کارخانه‬ ‫و کارفرمــا ندارند‪ .‬در این نمایش نیز کارفرما دارد کارگران را به چالشــی‬ ‫عجیــب میخواند‪ .‬او برای آنکه بتواند میزان تولید را باال ببرد از همه آنان‬ ‫خواســته که هر روز به جای پانزده دقیقه‪ ،‬هشت دقیقه استراحت کنند و‬ ‫تعریــف کرد که فیلــم به تدریج از فضایی آرام و کســل‬ ‫کننده به فضایی متشــنج تبدیل میشــود‪ .‬موضوع پرونده‬ ‫درباره جوان ‪ 18‬سالهای است که پدر خود را با چاقو به قتل رسانده است‪.‬‬ ‫تمامی شواهد و قرائن که در جلسات متوالی دادگاه به آنها اشاره شده است‬ ‫علیه پســر جوان است‪ .‬به همین خاطر ‪ 11‬نفر از اعضای هیئت منصفه در‬ ‫همــان ابتدا بر گناهکار بــودن متهم رای دادند در حالی که یک نفر از آنها‬ ‫(هنری فوندا) با شــکی معقول‪ ،‬به گناهکار بودن او مطمئن نیست و اصرار‬ ‫بر بحث و گفتگو بین اعضا دارد‪ .‬قوانین دادگاههای آمریکا به اینگونه اســت‬ ‫کــه باید همه ی اعضای هیئــت منصفه روی یک رای اتفاق نظر داشــته‬ ‫باشــند (دوازده به صفر)؛ به این ترتیب اعضا مجبور به بازگو کردن داستان‬ ‫قتل و چگونگی انجام آن میشــوند‪ .‬به مرور بر تعداد آرای بیگناهی افزوده‬ ‫میشــود و در عین حال میتوان در هم ریختگی و آشفتگی روحی و تاثیر‬ ‫عقدههای شــخصی افراد بر آرای آنها را بــه وضوح دید‪ .‬دالیل و توجیهات‬ ‫شخصیت اصلی فیلم آنقدر منطقی هستند که بالخره در پایان فیلم اعضای‬ ‫هیئت منصفه متهم را بیگناه اعالم میکنند‪ .‬در واقع این فیلم به بررســی‬ ‫مجموعه تکنیکهای اجماع ســازی و مشکالت به وجود آمده در این روند‪،‬‬ ‫میان اعضای یک هیات منصفه میپردازد که البته با شدت و درگیری میان‬ ‫اعضا همراه اســت‪ .‬در هفت دقیقه یک زن که سخنگوی کارگران هست از‬ ‫جلســهای میآید که به او این هفت دقیقه ناچیــز را تحمیل کرده اند که‬ ‫به گونه کارگران زن کارخانه باید به آن رای بدهند که جلوی بســته شدن‬ ‫هر کارگر در روز فقط هفت دقیقــه ناقابلش را در اختیار کارخانه بگذارد‪.‬‬ ‫شــاید در ظاهر امر هفت دقیقه نیز زمان چمشــگیری نباشــد اما با یک‬ ‫حساب سرانگشتی وقتی این زمان را برای ‪ 200‬کارگر این کارخانه در نظر‬ ‫میگیریم میشــود ‪ 1400‬دقیقه که با ضرب روزها‪ ،‬هفتهها‪ ،‬ماهها و سال‬ ‫در مییابیم که چپاول بزرگی برای سرکیسه شدن این کارگردان نگونبخت‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تکرار مردان خشمگین‬ ‫ســاختار متن وابستگی شدیدی به ساختار درام دوازده مرد خشمگین» اثر‬ ‫«رجینالــد رز» دارد‪ .‬یک نمایشــنامه تلویزیونی که در زمان خود بالفاصله‬ ‫فیلم هم شــده است‪ 12« .‬مرد خشــمگین» فیلمی آمریکایی است که در‬ ‫ســال ‪ 1957‬به نویســندگی و تهیه کنندگی «رجینالد رز» و کارگردانی‬ ‫«ســیدنی لومت» ساخته شــده اســت‪ .‬این فیلم برگرفته از یک نمایش‬ ‫تلویزیونی اســت که در ســپتامبر ‪ 1954‬در تلویزیون سی بی اس آمریکا‬ ‫به نمایش در آمد‪ .‬داســتان فیلم درباره کشمکش و هرج و مرجهای میان‬ ‫اعضای یک هیئت منصفه است که برای اعالن رای نهایی درباره یک پرونده‬ ‫قتل در جلســهای دور هم جمع شده اند‪ .‬با یک نگاه کلی میتوان اینگونه‬ ‫کارخانه را بگیرند‪ ...‬در ابتدا ‪ 8‬نفر از نمایندگان دستههای مختلف کارگری‬ ‫بــا این هفت دقیقه موافقت میکنند اما تنها مخالف همانا همین ســخنگو‬ ‫هســت که دالیل بسیاری دارد که نباید کورکورانه به این قضیه رای مثبت‬ ‫داد و حتی چنین نمونهای در دیگر کارخانهها موجودیت ندارد و اینان با کم‬ ‫کردن از میزان ساعت استراحت میتوانند دیگر کارخانهها را هم به گونهای‬ ‫تحت الشــعاع قرار دهند‪ .‬بنابراین با شتاب تن به این بازی بی قاعده ندهند‬ ‫و خودشان را دچار بدبختی دیگری نکنند‪ .‬هوشیاری زن سخنگو یکی یکی‬ ‫آنها را به بیداری میکشاند و تعداد مخالفان و موافقان از هر گروه به چهار‬ ‫نفر میرســد و حاال رای نفر نهم اســت که میتواند یکی از این دو گروه را‬ ‫پیروز کارگزار انتخاباتی گرداند‪ .‬او یکی از جوانترین کارگران زن هست که‬ ‫به گونهای سرنوشــت نســل تازه کارگران را رقم خواهد زد و حاال در اوج‬ ‫بیداری بی آنکه رای نهایی اعالم شــود‪ ،‬نمایش با پایانی باز خاتمه مییابد‪.‬‬ ‫انگار همه چیز به مخاطب واگذار میشــود که برای این موقعیت ســخت و‬ ‫پیچیده تعیین و تکلیف کند و آن گونه که دلش میخواهد یا تفکری را در‬ ‫پیش گرفته است نســبت به حل بحران و پایان بندی نمایش هفت دقیقه‬ ‫اظهار نظر کند‪.‬‬ ‫پایان باز‬ ‫بــه هر روی‪ ،‬پایان نمایش هفت دقیقه باز هســت به این معنا که‬ ‫دقیقا معلوم نیســت این کارگران زن چه سرنوشتی را مییابند اما‬ ‫مهمتر اینکه این پایان همراه با پرسش هست که میتواند مبنای‬ ‫بیداری و هوشیاری بسیاری از اشخاص باشد که نسبت به آنچه با‬ ‫آن درگیر هستند‪ ،‬واکنش در خوری را نشان دهند‪ .‬یا اینکه زمانی‬ ‫که مسالهای ایجاد میشــود هول هولکی نسبت به آن کنش آنی‬ ‫نگیرند بلکه آنقدر و همه جانبه فکر کنند که دقیقا معلوم باشد که‬ ‫نسبت به چه چیزی دارند وارد عمل میشوند چون پس از قانونی‬ ‫شــدن دیگر راه بازگشتی برای آن میسر نیست مگر باز هم با کلی‬ ‫درگیری بشود آن مساله را جبران کرد‪ .‬شاید در سطح کالن بشود‬ ‫از برگزیت در انگلســتان مثال زد با آنکه مردم به خروج از اتحادیه‬ ‫اروپا رای داده اند اما در عمل چنین چیزی یا میســر نیســت و یا‬ ‫به سادگی میسر نیســت و اگر هم میسر باشد ضرر و زیانهایش‬ ‫جبران ناپذیر خواهد بود‪ ...‬به همین دلیل دولت و مجلس درگیرند‬ ‫و مــردم هم بالتکلیف مانده اند‪ ...‬در ایــن نمایش هم انگار دارند‬ ‫در این فضای خالی درســت میاندیشند که درستر وارد یک عمل‬ ‫خاص شــوند که در آن کارگران آسیبی نبینند‪ .‬اتفاقا همین پایان‬ ‫باز هســت که هم معنای هفت دقیقه را گســترده میکند و هم‬ ‫ضمن ســهم خواهی مخاطبان‪ ،‬آنها را وارد یک کنش نمایشی نیز‬ ‫خواهد کرد که مســاله خود را در قیاس با این وضعیت بازآفرینی‬ ‫کننــد و این خود یــک مدل چاره جویانه برای حل بســیاری از‬ ‫مسائل مشــابه خواهد شد چنانچه این نویسنده ایتالیایی از آن‬ ‫مســاله حقوقی در ‪ 12‬مرد خشمگین‪ ،‬به این مسالﮥ مرتبط با‬ ‫کارگران در یک کارخانه رســیده و این گونه دارد مساله را به‬ ‫چالش میکشــد که اگر در متن رجینالد رز همه چیز در پایان‬ ‫به نفع پسری خواهد شد که دیگر نباید اعدام شود اما در اینجا‬ ‫هیچی معلوم نیست چون کارگران و یا مردم در مسائل مشترک‬ ‫باید با برقــراری بحث و گفتگو بتوانند شــرایط بهتری را برای‬ ‫تدوام زندگی شــان در نظر بگیرند‪ .‬یعنی پایان باز و فراگیر وجه‬ ‫تمایز ســاختاری متن هفت دقیقه با ‪ 12‬مرد خشمگین خواهد‬ ‫بود که دامنﮥ چالش را نیز افزونتر میکند‪.‬‬ ‫درباره یک اجرا‬ ‫آرش عباســی دارد در اجــرای هفت دقیقه‪ ،‬ســاده ترین راه را در‬ ‫پیش میگیرد‪:‬‬ ‫‪ .11‬شــاید توان بازیگران افغانســتانی میطلبد که با کمترین حس‬ ‫و چالش ممکن رودررویی خود نســبت به این مساله حاد را نشان‬ ‫دهند‪ .‬البته این میتواند یک بدگمانی باشد چون ما غیر از این نوع‬ ‫بازی را هنوز ندیده ایم‪.‬‬ ‫‪ .2‬شــاید کارگران زن هستند و فضای زنانه نسبت به فضای مردانه‬ ‫کم تنش تر باشــد و چه بهتر که هیاهویی هم زیاد تر از حد تصور‬ ‫به نمایش در نیاید‪.‬‬ ‫‪ .3‬شــاید هدف کارگــردان به جای درگیری‪ ،‬ایجــاد گفتگو و تعامل‬ ‫با تاکید بر واژگانی اســت که نویســنده ایتالیایی نوشته اما کارگردان‬ ‫ایرانی روش مندی خود را به چالش درمی آورد که با دوز پایین حسی‬ ‫هم میشود این موقعیت را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫‪ .4‬سبک نمایشی که به گونهای با تاکید بر مینی مالیسم دارد‬ ‫شکل میگیرد فقط اتکایش به کمترین چیدمان صحنه نیست‬ ‫بلکــه از بازیگران هم میخواهد هــر چه کم مایه تر حسهای‬ ‫خود را بروز دهند و فقط نســبت به کنشها اشــارههای خود‬ ‫را بــازی کنند و زیاد در ویران کردن هم نکوشــند‪ .‬در حالیکه‬ ‫متن میطلبد که اینها همدیگر را ویران کنند و گویا در اجرای‬ ‫ایتالیا و فیلمی که بر اســاس این نمایشنامه نیز ساخته شده‪،‬‬ ‫بر این عصبانیت و تند خویی و دعوا و درگیریها تاکید شــده‬ ‫اســت اما در اجرای آرش عباسی همه چیز به طور خالصه تر و‬ ‫در حد اشاره برگزار میشود‪ .‬شاید همین خود دلیلی باشد که‬ ‫ما فضای کارگری را کمی متمدنانه تر از حد انتظار بشناســیم‬ ‫و در ایران ما برخی با این نوع برخورد چندان موافق نباشــند‬ ‫برای اینکه همه چیز به دلخواه کارگردان دارد شــکل میگیرد‬ ‫تا اینکه ما به ازاهای بیرونی بخواهند ماجراها و آدمها را سمت‬ ‫و ســو دهند‪ .‬به هر روی عباسی کار خودش را کرده و اهدافی‬ ‫برای کرده اش دارد و البته منطقا مخاطب اینجایی هم در نگاه‬ ‫اول به دنبال تطبیقهاســت که اگر ما به ازاها را نیابد شــاید‬ ‫آن را مرتبط به جایــی دور از اینجا بداند و یا در کل با چنین‬ ‫رویکردی مخالفت کند‪.‬‬ ‫‪ .5‬این نگاه مینی مالیستی به لباس‪ ،‬صحنه‪ ،‬نور و گریم هم سرایت‬ ‫کرده اســت‪ .‬همه بازیگران لباس فرم پوشیده اند و این خود گویای‬ ‫اشــتراک آنان در محیط کارگری اســت و البتــه در صحنه هم به‬ ‫اختصار چند دوک ریســندگی در مقابل دیدگان مخاطب آویز شده‬ ‫و حاال همه چیز در پیچ و تاب بازیها نمود مییابد‪ .‬نور هم بیشــتر‬ ‫حالــت تخت و عمومی دارد مگر بــرای دقایقی که از این حالت در‬ ‫میآید و یا اینکه رنگ عوض میکند اما آنقدری نیســت که بشود‬ ‫تصوری دربارة نورپردازی ویژه کرد‪ .‬گریم هم مختصر و مفید است‬ ‫و بقیه چیزها خود بازیگران اند که برخی توانســته اند و برخی هم‬ ‫دارند تالش میکنند از پسش برآیند‪...‬‬ ‫‪ .6‬این اجرا موثر اســت و در نهایت گویای آن چیزی اســت که در‬ ‫دل متــن موج میزند‪ .‬شــاید همه چیز به تنهایــی از یک خوانش‬ ‫روان به ذهن خطور میکند و مناسبتهای متن با جهان واقع هست‬ ‫که نسبتها به درســت ترین شکل ممکن برای ایجاد تفکر ممکن‬ ‫میسازد‪ .‬پس هنوز سهم بازیگران نامعلوم هست چون جاهای خالی‬ ‫نیز در این خوانش محســوس است که شــاید کارگردان نخواسته‬ ‫تاکیدی بر آنها داشته باشد‪ .‬بنابراین باید بازیگران را در این داوری‬ ‫حذف کنیم چون با تمام کمبودها و نارساییهای شخصی همچنان‬ ‫در تمهیدات و خواســتهای اجرایی وارد عمل شــده اند و نه فراتر‬ ‫و نه کمتر‪...‬‬ ‫‪ .7‬اجرای آرش عباسی خیلی میتواند پر مایه تر بشود؛ یعنی هنوز‬ ‫در جاهایی چالشهای پیش رو میتواند پر رنگ به نظر برسد‪ .‬باید‬ ‫به بازیگران اجازه داد بنابر واقعیت جاری و ســاری که هر انســانی‬ ‫تصمیــم میگیرد کــه در موقعیت چگونه باشــد در اینجا نیز باید‬ ‫چالــش پیش رو به گونهای حل و فصل شــود‪ .‬بنابراین پذیرندگی‬ ‫هفت دقیقه در حد تبادل تفکر هســت که اگر وجوه حســی تر و‬ ‫عاطفی تر نیز زمینه ســاز این القاگری شوند آنگاه ما با یک اجرای‬ ‫زیبا و با دوام در اذهان مخاطبان همراه خواهیم شــد‪ .‬شــاید این‬ ‫رودررویی در آســتانه یک شــگفتی متوقف شده و بهتر است آرش‬ ‫عباسی با سعه راه ورود به این جهان شگفتی ساز را ممکن سازد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﭼﻬارﺷﻨبــــﻪ ‪ 18‬اردیبﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫم ﺷﻤــاره‪1078‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تﺌـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫آغاز اجرای «مردی در آینه»‬ ‫از ‪ ۲5‬اردیبهشت ماه‬ ‫نمایــش «مردی در آینه» ویژه ماه مبارک رمضان از ‪ 25‬اردیبهشــت در‬ ‫تاالر وحدت اجرا میشــود‪« .‬مردی در آینه» به کارگردانی علی سلیمانی‬ ‫و تهیهکنندگــی علی رضوانی‪ ،‬اجرای خود را از ‪ 25‬اردیبهشــت در تاالر‬ ‫وحدت آغاز خواهد کرد‪ .‬این نمایش با متنی بازنویســی شــده از ســوی‬ ‫محسن جســور بر اساس نمایشــنامه «توبه نمیکنم» نوشته سید جواد‬ ‫هاشمی چند روزی است که به کارگردانی علی سلیمانی تمرینات خود را‬ ‫برای اجرا در تاالر وحدت آغاز کرده و قرار است از ‪ 25‬اردیبهشت به مدت‬ ‫‪ 15‬شب در تاالر وحدت به صحنه برود‪ .‬اجرای نمایش «مردی در آینه» با‬ ‫حمایت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬بنیاد‬ ‫رودکی‪ ،‬معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران و سازمان هنری و‬ ‫رســانهای اوج تا ‪ 8‬خرداد ادامه خواهد داشت‪ .‬در خالصه داستان این نمایش‬ ‫آمده اســت‪ :‬حارث که ســالها با لجاجت کینه علی (ع) را در دل دارد و در‬ ‫تمام جنگها علیه امیرالمﺆمنین (ع) جنگیده‪ ،‬هیچگاه دوستدار او نیست ولی‬ ‫در مقابل همه کینهتوزیها و دشمنیها در جواب مهربانی و شفقت علی (ع)‬ ‫را دیده و همیشــه چشــمانش را بر همه این الطاف علی (ع) بسته است‪ .‬در‬ ‫ادامه اتفاقاتی میافتد که منجر به آن شده حارث در مورد حضرت علی (ع)‬ ‫به معرفت حقیقی برسد‪ .‬نمایش «مردی در آینه» کاری از گروه هنری ایلیا‬ ‫به تهیهکنندگی علی رضوانی و مدیر تولیدی حسین فردوس آرانی است که‬ ‫در آن بازیگرانی همچون علی ســلیمانی‪ ،‬سیروس همتی‪ ،‬محسن سلیمانی‬ ‫فارســانی‪ ،‬علی یعقوبزاده‪ ،‬حسین میرزاییان‪ ،‬ســبا سلیمانی و محمدرضا‬ ‫معجونی بــه ایفا نقش خواهند پرداخت‪ .‬همچنین میالد محمدزاده طراحی‬ ‫حرکات فرم‪ ،‬ســهیال جوادی طراحی لباس‪ ،‬گریم و صحنه این نمایش را به‬ ‫عهده دارند‪ .‬نمایش «مردی در آینه» از ‪ 25‬اردیبهشــت ساعت ‪ 18:30‬و به‬ ‫مدت ‪ 70‬دقیقه در تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۶‬نمایش در عمارت نوفللوشاتو همزمان‬ ‫با ماه مبارک رمضان‬ ‫تماشــاخانه نوفل لوشاتو در ابتدای ســال ‪ 98‬با اجرای «هوراشیو» (یک‬ ‫پارودی از هملت شکســپیر) به کارگردانی جــواد موالنیا فعالیت خود را‬ ‫از ســر گرفت و پس از برگزاری جشــنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی و‬ ‫میزبانی از ‪ 8‬اثر نمایشــی بخشهای مختلف این جشــنواره به استقبال‬ ‫اجراهای ماه مبارک رمضان خواهد رفت‪.‬‬ ‫نمایش «جنین جنزده» به نویسندگی و کارگردانی سلمان فرخنده یکی از‬ ‫آثاری اســت که از ‪ 18‬اردیبهشت اجرای خود را در عمارت نوفللوشاتو آغاز‬ ‫کرده و تا ‪ 10‬خرداد هر شب ساعت ‪ 19‬در سالن شماره یک این مجموعه به‬ ‫اجرای خود ادامه خواهد داد‪ .‬میترا مﺆمنی و سلمان فرخنده بازیگران نمایش‬ ‫«جنین جنزده» هســتند‪ .‬نمایش «شربت سینه» نویسندگی و کارگردانی‬ ‫رســول کاهانی نیز از ‪ 17‬اردیبهشت اجرای خود را در سالن شماره یک این‬ ‫مجموعه آغاز میکند و تا ‪ 7‬خرداد هر شب ساعت ‪ 20:30‬روی صحنه خواهد‬ ‫بود‪ .‬دیگر عوامل این اثر نمایشــی عبارتند از تهیهکننده‪ :‬رضا دوستی‪ ،‬باربد‬ ‫طوالبی‪ ،‬بازیگران (به ترتیب حروف الفبا)‪ :‬نیلوفر امامی‪ ،‬سرور پیروانی‪ ،‬بهنام‬ ‫چاشی‪ ،‬ساقی حاجیپور‪ ،‬سعید حشمتی‪ ،‬دنیا حشمت‪ ،‬سپیده سروری و لعیا‬ ‫عســلینژاد‪ .‬نمایش «بیوه سیاه‪ ،‬بیوه سفید» به نویسندگی مژگان خالقی و‬ ‫کارگردانی و تهیهکنندگی حسن جودکی که اجرای خود را از روز گذشته ‪16‬‬ ‫اردیبهشــت در سالن شماره یک عمارت نوفللوشاتو آغاز کرده تا ‪ 13‬خرداد‬ ‫هر شب ساعت ‪ 22‬به اجرای خود ادامه خواهد داد‪ .‬تک بازیگر نمایش «بیوه‬ ‫سیاه‪ ،‬بیوه سفید» به مدت زمان ‪ 40‬دقیقه‪ ،‬مژگان خالقی است‪ .‬نمایش «بیا‬ ‫جلوتر» نیز که از ‪ 15‬اردیبهشت اجرای خود را در سالن شماره ‪ 2‬نوفللوشاتو‬ ‫آغاز کرده تا ‪ 5‬خرداد هر روز ساعت ‪ 18.15‬روی صحنه میرود‪ .‬نویسنده «بیا‬ ‫جلوتر» حسین برفینژاد‪ ،‬کارگردان سجاد باقری‪ ،‬تهیهکننده مهتاب شکریان‬ ‫و تک بازیگر آن سجاد باقری است‪ .‬دیگر نمایش سالن ‪ 2‬عمارت نوفللوشاتو‬ ‫«مارگاک» بر اســاس متنی از آگوست استریندبرگ‪ ،‬ترجمه جواد عاطفه و‬ ‫کارگردانی داود زاهدی است که اجرای خود را از ‪ 10‬اردیبهشت آغاز کرده و‬ ‫تا پایان همین ماه ادامه دارد‪ .‬تهیه کننده «مارگاک» داود زاهدی و بازیگران‬ ‫آن امین رقیبدوســت‪ ،‬محمدرضا هاللزاده و شقایق صحرایی هستند که‬ ‫هر شــب ساعت ‪ 19.45‬روی صحنه میرود‪ .‬نمایش «چیزی شبیه زندگی»‬ ‫نیز که اجرای خود را از ‪ 5‬اردیبهشــت در سالن شماره ‪ 2‬آغاز کرده تا پایان‬ ‫اردیبهشــت به اجرای خود ادامه میدهد‪ .‬نویســنده این اثر حسین پناهی‪،‬‬ ‫کارگردان امیر کلهریپور و تهیهکننده منصور صوفی هســتند که هر شب‬ ‫ساعت ‪ 21.30‬روی صحنه میرود‪ .‬حمیدرضا معدنکن‪ ،‬منصور صوفی‪ ،‬نساء‬ ‫یوسفی‪ ،‬سحرناز عباسزاده‪ ،‬عطیه ترابی‪ ،‬سحر آقاسی‪ ،‬کیمیا گیالنی‪ ،‬محمد‬ ‫موحدینیا‪ ،‬شــیدا مقدری‪ ،‬نگین صدر‪ ،‬بهار صبوریان‪ ،‬سارا شاهمرادی‪ ،‬کیانا‬ ‫بخشی‪ ،‬فاطمه نوروزی‪ ،‬امین آقایی‪ ،‬زینب هرمزی و دنیا پهلوانی نیز بازیگران‬ ‫«چیزی شبیه زندگی» هستند‪.‬‬ ‫اجرای نمایش «مترسک خودت باش»‬ ‫در مناطﻖ سیلزده‬ ‫تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری با اجرای نمایش عروسکی «مترسک‬ ‫خودت باش» به نویســندگی و کارگردانی امیر مشهدیعباس در مناطق‬ ‫سیلزده اســتان لرستان به امدادرسانی فرهنگی میپردازد‪ .‬گروه نمایش‬ ‫«هفت پنج یک» برای حمایت از کودکان مناطق سیلزده استان لرستان‪،‬‬ ‫همراه کاروان پیــک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی‬ ‫این مناطق شــده اســت‪ .‬نمایش «مترســک خودت بــاش» از روز ‪11‬‬ ‫اردیبهشــت در شهرها و روستای کوهدشت‪ ،‬خرمآباد‪ ،‬معموالن و جمرود‬ ‫اجرا شــده است و تا روز ‪ 14‬اردیبهشت به فعالیتهایش در دیگر شهرها‬ ‫و روســتاهای این استان ادامه میدهد‪ .‬این نمایش داستان «گلی» دختر‬ ‫بچه کوچکی را روایت میکند که به دلیل دیدن خوابهای ترســناک از‬ ‫تنها خوابیدن میترســد‪ .‬در ادامه نمایــش‪ ،‬دختربچه با راهنمایی پدر و‬ ‫گوشدادن به قصههای او تصمیم میگیرد برای خود مترســکی بســازد‬ ‫کــه از او در مقابل خوابهای ترســناکش محافظت کند و خوابهای او‬ ‫را بترساند‪ .‬نمایش عروســکی «مترسک خودت باش» با هنرمندی بهناز‬ ‫مهدیخواه و حمیدرضا حسینعلی برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود‪.‬‬ ‫آزاده فرهنگیان به عنوان شــاعر‪ ،‬آرش ســلگی به عنوان آهنگساز‪ ،‬امیر‬ ‫مشــهدیعباس به عنوان طراح صحنه و بهناز مهدیخواه به عنوان طراح‬ ‫و ساخت عروسک‪ ،‬با این نمایش همکاری دارند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫بهبهانهپخشآهنگساسیمانکندربرخیمدارس؛‬ ‫‌چهارشنبــــه ‪ 18‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1078‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫تلویزیونتیتراژهایرمضان‬ ‫را به کدام خواننده‌ها سپرده است؟‬ ‫فزاده و ‪ ...‬خوانندگانی‬ ‫ساالر عقیلی‪ ،‬محسن چاوشی‪ ،‬امید نعمتی‪ ،‬حجت اشــر ‌‬ ‫هســتند که در شب‌های ماه مبارک رمضان صدایشــان مهمان خانه‌های مردم‬ ‫می‌شود‪ .‬شبکه اول سیما سریال «از یادها رفته» را برای شب‌های ماه رمضان تدارک‬ ‫فزاده تیتراژ این سریال را خوانده است‪ .‬رضا یزدانی نیز‬ ‫دیده است؛ حجت اشــر ‌‬ ‫به عنوان یکی از بازیگران این سریال نقش‌آفرینی می‌کند و در بخش‌هایی از آن‬ ‫می‌خواند‪ .‬محسن چاوشی اما خواننده تیتراژ سریال «دلدار» است که برای پخش‬ ‫از شبکه دوم سیما آماده شده است؛ شبکه سوم سیما نیز با سریال «برادر جان»‬ ‫و صدای ساالر عقیلی مهمان خانه‌های مردم می‌شود‪ .‬برنامه «هزار داستان» نیز با‬ ‫صدای امید نعمتی پیش از افطار راهی آنتن شبکه نسیم خواهد شد‪ .‬شبکه چهارم‬ ‫سیما در نظر دارد سریال «امام علی (ع)» را در ماه رمضان پخش کند که موسیقی‬ ‫این سریال به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و صدای صدیق تعریف جزو آثار ماندگار‬ ‫موسیقی ایران است‪ .‬تیتراژ شروع برنامه ویژه افطار شبکه اول را نیز فریدون آسرایی‬ ‫با ترانه‌ای از حسین غیاثی خوانده و تنظیم‌کننده این اثر هم بهروز صفاریان است‪.‬‬ ‫همچنین ساالر عقیلی و رستاک حالج دو قطعه را برای تیتراژهای ابتدایی و انتهایی‬ ‫ویژه‌برنامه افطار شبکه پنج با نام «اختیاریه» خوانده‌اند‪ .‬اما اجرای برنامه افطار شبکه‬ ‫سوم سیما امسال در دستان بنیامین بهادری است؛ البته تا لحظه تنظیم این گزارش‬ ‫هنوز مشخص نیست تیتراژ این برنامه را با نام «ماه ماه» خود بهادری می‌خواند یا‬ ‫این کار به شخص دیگری سپرده شده است‪.‬‬ ‫فریدون آسرایی خواننده تیتراژ «دعوت» شد‬ ‫تیتراژ شروع برنامه ویژه افطار شبکه اول را فریدون آسرایی با ترانه‌ای از حسین‬ ‫غیاثی خوانده و تنظیم‌کننده این اثر هم بهروز صفاریان است‪ .‬دعوت نام ویژه‬ ‫برنامه افطار امسال شبکه یک سیماست که قرار است با رویکرد پرداختن به‬ ‫موضوعات و مفاهیمی چون خانواده‪ ،‬امید و سبک زندگی‌های خوب‪ ،‬مخاطبان‬ ‫روزه‌دار را در ساعات پایانی روزه‌داری هر روزشان همراهی کند‪ .‬به گفته کشاورز‬ ‫تهیه‌کنندهاینبرنامه‪،‬سریجدیددعوتباموضوعاتومفاهیمیچونخانواده‪،‬‬ ‫امید و بیان زندگی‌های خوب و آســان همراه است و در آن‪ ،‬هر شب روایتی‬ ‫امیدبخش و پندآموز از یک زندگی از استودیوی برنامه برای مخاطبان بازگو‬ ‫می‌شــود‪ .‬کشاورز افزود‪ :‬تیتراژ شروع این برنامه تلویزیونی را فریدون آسرایی‬ ‫با ترانه‌ای از حسین غیاثی خوانده و تنظیم‌کننده این اثر هم بهروز صفاریان‬ ‫است‪ .‬همچنین برای تیتراژ پایان برنامه هم یک اتفاق ویژه تدارک دیده‌ایم که‬ ‫امشب در نخستین قسمت برنامه از آن رونمایی خواهد شد‪ .‬از دیگر اتفاقات‬ ‫جالب توجه در این برنامه‪ ،‬عدم حضور مجری در آن اســت‪ .‬در این برنامه هر‬ ‫روز روایت‌هایی از زندگی‌های متفاوت افراد بیان می‌شود و به جای استفاده از‬ ‫مجری‪ ،‬حجت‌االسالم محمد برمایی در مقام کارشناس در برنامه حضور دارد و‬ ‫بامهمانانبهگفت‌وگومی‌نشیند‪.‬‬ ‫برگزاری کنسرت سازهای بادی چوبی و برنجی‬ ‫در تاالر رودکی‬ ‫مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی کنسرت سازهای بادی چوبی و برنجی را بیست‬ ‫و سوم اردیبهشــت ماه در تاالر رودکی برگزار می‌کند‪ .‬همچنین مستر کالس‬ ‫نوازندگی ساکسفون در مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی برگزار می‌شود‪ .‬اجرای‬ ‫پایانی مســتر کالس‌های مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با عنوان «آنسامبل‬ ‫ســازهای بادی چوبی و برنجی» ‪ ۲۳‬اردیبهشــت ماه ساعت ‪ ۱۱‬صبح در تاالر‬ ‫رودکی روی صحنه می‌رود‪ .‬در این کنســرت قطعاتی از موسیقی کالسیک تا‬ ‫معاصرتوسطهنرجویانیمتشکلازنوازندگانارکسترسمفونیکوملی‪،‬نوازندگان‬ ‫هنرستان‌های موسیقی و دانشگاه‌ها و ‪ ...‬زیر نظر نصیر حیدریان‪ ،‬رهبر ارکستر‬ ‫اجرا می‌شود‪ .‬از طرفی طبق اعالم روابط عمومی بنیاد رودکی گرالد پرین فالک‬ ‫نوازنده اتریشــی ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه در مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی‬ ‫مسترکالس نوازندگی ساکسفون برگزار می‌کند‪ .‬گرالد پرین فالک نوازنده اتریشی‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه موسیقی گراتس اتریش است و سابقه همکاری با ارکسترهای درجه‬ ‫یک همچون ارکستر فیالرمونیک وین‪ ،‬ارکستر سمفونیک رادیو وین‪ ،‬ارکستر‬ ‫فیالرمونیک راینلند‪ ،‬ارکستر دولتی اشتوتگارت و ‪ ...‬را در کارنامه خود دارد‪ .‬وی‬ ‫همچنین سولیست ارکستر کالنگ فروم وین است و دراجرای ‪ ۲۶‬و‪ ۲۷‬ارکستر‬ ‫سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان در تاالر وحدت به عنوان سولیست‬ ‫حضور دارد‪ .‬عالقه مندان جهت شرکت در این کالس‌ها می‌توانند با شماره‌های‬ ‫‪ ۶۶۷۴۳۳۵۸‬و‪ ۶۶۷۴۳۳۵۹‬و ‪ ۶۶۷۴۳۳۶۱‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫چهکسیمقصراست؟‬ ‫وقتی برای نیاز داخلی تولیدی نداشــته باشیم‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که جامعه به سمت تولیدهای خارجی برود؛ همه‌گیر‬ ‫شدن آهنگی مســتهجن در مدارس کشور‪ ،‬نتیجه عدم‬ ‫ِ‬ ‫انتشــار آثاری قابل توجه طی یک ســال گذشته است‪.‬‬ ‫ابتدایی پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬بخش‬ ‫ســال‌های‬ ‫ِ‬ ‫مهمی از تهاجم فرهنگی در موســیقی‌های لس‌آنجلسی‬ ‫خوانندگان لس‌آنجلس‬ ‫تعریف می‌شد‪ .‬نوروز هر ســال‬ ‫ِ‬ ‫نشــین (خوانندگانی که پس از انقــاب مهاجرت کرده‬ ‫بودند) جدیدترین آثارشــان را منتشر می‌کردند و بخش‬ ‫زیادی از جامعه هم این آثار را می‌دید و می‌شــنید‪ .‬ما در‬ ‫آن روزگار نســبت به این تهاجم فرهنگی منفعل بودیم‪.‬‬ ‫مقابل آنچه لس‌آنجلس نشینان در قالب آهنگ‌ها‬ ‫یعنی در‬ ‫ِ‬ ‫و شوهایشان به خورد مردم می‌دادند‪ ،‬ارگان‌های فرهنگی‬ ‫مــا تقریبا چیزی برای ارائه نداشــتند‪ ،‬یا اگر هم چیزی‬ ‫ارائه می‌کردند‪ ،‬یارای مقابله با تولیدهای لس‌آنجلســی‬ ‫را نداشــت‪ .‬اما اوضاع کم کم فرق کرد و فضا برای رشد‬ ‫موســیقی پاپ در داخل کشور فراهم شــد‪ .‬گروه‌ها و‬ ‫خواننده‌های مختلف خودی نشــان دادند‪ .‬موسیقی پاپ‬ ‫آرام آرام به رســمیت شناخته شــد و چهره‌های جدید‬ ‫یکی پس از دیگری آمدند و همین تدبیر باعث شــد که‬ ‫موسیقی لس‌آنجلســی به حاشیه برود‪ .‬اکنون چهار دهه‬ ‫از انقالب اسالمی ایران گذشته است و موسیقی پاپ در‬ ‫خوانندگان‬ ‫تمام‬ ‫داخل کشور پایگاه محکمی دارد و تقریبا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‌سوی آبی را به حاشیه برده اســت‪ .‬اما در یک هفته‬ ‫آن‬ ‫ِ‬ ‫اخیر اتفاقی در فضای مجــازی رخ داده که آدمی را یاد‬ ‫فرهنگی بیگانگان‬ ‫گذشته می‌اندازد که در مقابل تهاجم‬ ‫ِ‬ ‫از راه موســیقی منفعل بودیم‪ .‬گویی بازگشتی به گذشته‬ ‫داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وقتی ساسی وارد می‌شود‬ ‫هفته‌ی گذشته فضای مجازی تحت تاثیر کلیپ‌هایی بود‬ ‫که از همخوانی دانش‌آموزان در مدارس ضبط شــده بود‪.‬‬ ‫دانش آموزان در این کلیپ‌ها آهنگی را همخوانی می‌کنند‬ ‫که خواننده‌اش خارج نشین اســت و وقتی هم در ایران‬ ‫بود‪ ،‬زیرزمینی محسوب می‌شد‪ .‬فاجعه اما زمانی بیشتر‬ ‫کالم این آهنگ بسیار مستهجن‬ ‫مشخص می‌شــود که‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬واژه‌ها و عباراتی در این آهنــگ به کار رفته که‬ ‫نگارنده از نوشتن آنها پرهیز دارد‪ .‬حتی خواننده این اثر‬ ‫مستهجن از انتشار آن در مدارس آن هم به طور گسترده‬ ‫تعجب کرده است‪ .‬در دبستان و هنگام ورزش کردن این‬ ‫آهنگ پخش می‌شود و دانش آموزان هم با همخوانی به‬ ‫ورزش و شــادی می پردازند قطعا کودکان هشت ساله‬ ‫معنای این الفاظی را که همخوانی می‌کنند نمی‌دانند ولی‬ ‫آیا مســئولین این مدارس نیز معنای این الفاظ رکیک را‬ ‫متوجه نشده‌اند که از سیستم صوتی مدرسه اجازه پخش‬ ‫داده‌اند‪ .‬هرچند رییس آموزش پرورش در واکنش به این‬ ‫اقادمات گفته است «پخش آهنگ‌های مبتذل در مدارس‬ ‫کاملا اقراض سیاسی اســت و سه نفر را مسئول بررسی‬ ‫این موضوع کرده‌ایم تا ریشه تولید این کلیپ‌ها مشخص‬ ‫شود‪».‬‬ ‫آیا پخش آهنگ در مدارس ممنوع می‌شود‬ ‫حذف صورت مسئله‬ ‫راحت‌ترین کار و دم‌دســتی ترین برخورد با این اوضاع‬ ‫ِ‬ ‫صورت مسئله است؛ یعنی از همین فردا‬ ‫حذف پرسش و‬ ‫مســئوالن وزارت آموزش و پرورش ابالغیه‌ای به مدارس‬ ‫بدهند تا پخش آهنگ در مدارس و در زنگ‌های تفریح و‬ ‫اوقات فراغت دانش‌آموزان ممنوع شود‪.‬‬ ‫اما آیا این کار راه حل این مشکل است؟‬ ‫بی‌شــک چنین نیســت و باید در ابتدا علت وقوع این‬ ‫مسئله را بررسی کرد و سپس به راهکارها اندیشید‪.‬‬ ‫مگر غیر از این اســت که دانش‌آموزان به علت اقتضای‬ ‫سِ نشان نیاز به شادی و نشــاط دارند و مگر غیر از این‬ ‫اســت که یکی از راه‌های تامین این نشــاط استفاده از‬ ‫موسیقی‌های شاد و البته سالم است‪ .‬طی همین دو سال‬ ‫گذشــته ویدیوهای زیادی از همخوانی‬ ‫دانش‌آموزان در مدارس منتشــر شده‬ ‫بود اما هیچ کــدام از ایــن ویدیوها‬ ‫نگران کننده نبود‪ .‬وقتی دانش‌آموزان‬ ‫آثار خوانندگان داخلی را می‌شــنوند‬ ‫و می‌خوانند نباید هم نگران باشــیم‪.‬‬ ‫کالمی که خواننــدگان داخلی به کار‬ ‫می‌برند‪ ،‬عاری از واژه‌های مستهجن‬ ‫و تحریک‌کننده است و تایید وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی را هم با خود‬ ‫دارد‪ .‬در عین حال خوانندگان داخلی‬ ‫تمام شئونات الزم را چه در کلیپ‌ها و‬ ‫چه در کنسرت‌هایشان رعایت می‌کنند‪.‬‬ ‫پس پخش آثار داخلی در مدارس کشور‬ ‫نه تنها با واکنش منفی مواجه نمیشد‪ ،‬بلکه‬ ‫شادی مناسب در مدارس بود‪.‬‬ ‫نوعی نشاط و‬ ‫ِ‬ ‫هنوز یادمان هست که کلیپ‌های بسیاری از‬ ‫همخوانی دانش‌آموزان در مدارس با آثاری از‬ ‫خوانندگان داخلی منتشر می‌شد و بسیار هم‬ ‫استقبال جامعه قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫مورد‬ ‫ِ‬ ‫حتــی در انــدک مــواردی دیده می‌شــد که‬ ‫دانش‌آموزان چون همایون شــجریان را همخوانی‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫اما چه شــد که از خوانندگان داخلی به ساسی مانکن‬ ‫داخلی‬ ‫رسیدیم‪ .‬آیا در یک سال گذشــته تولیدهای‬ ‫ِ‬ ‫مناسبی برای شنیده شدن توسط نوجوانان را داشته‌ایم‬ ‫یا اینکه میزان این تولیدها کم شده است؟‬ ‫گذر از خوانندگان داخلی برای رسیدن به ساسی‬ ‫هنوز یادمان نرفته که ساســی مانکن چند ســال پیش‬ ‫خواننده‌ی یکی از کاندیداهای ریاســت جمهوری بود‪.‬‬ ‫ساســی چند ســال پیش از ایران رفت و بی‌شــک با‬ ‫حمایت‌هایی از ســوی شبکه‌های معاند نظام به فعالیتش‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫چند سالی از فعالیت ساســی مانکن در خارج از کشور‬ ‫می‌گذرد و هیچ کــدام از آثارش تا کنون با چنین اقبالی‬ ‫مواجه نشده است‪ .‬امثال این خواننده و دیگر خوانندگان‬ ‫طی دو دهه اخیر‪ ،‬زیر ســایه فعالیــت خوانندگان پاپ‬ ‫داخلی بوده‌اند‪ .‬در یک ســال گذشــته سیاســت‌های‬ ‫سختگیرانه وزارت ارشــاد و البته دفتر موسیقی موجب‬ ‫شده که بسیاری از آثار خوانندگان موسیقی پاپ منتشر‬ ‫نشود‪ .‬آثاری که شاید می‌توانست اجازه‌ی عرض‌اندام به‬ ‫ساسی مانکن‌ها ندهد‪.‬‬ ‫به هر حال هر جامعه‌ای به موسیقی مصرفی با تاریخ مصرف‬ ‫مشخص‪ ،‬نیاز دارد‪ .‬باید از مسئوالن وزارت ارشاد پرسید‬ ‫که چرا در یک سال گذشته نگاه بسیار سختگیرانه‌ای در‬ ‫صدور مجوزهای آثار پاپ حاکم بوده است؟‬ ‫متاسفانه در یک سال گذشته نه تنها سیاست‌های وزارت‬ ‫ارشاد به سمت حمایت از موســیقی نرفته‪ ،‬بلکه وزارت‬ ‫ارشاد در آخرین اقدام ناباورانه‌اش طرحی به مجلس داد‬ ‫که براساس آن‪ 10 ،‬درصد از درآمد اجراهای صحنه‌ای هم‬ ‫به جیب دولت برود‪ .‬این شاید بزرگترین ضربه به بدنه‌ی‬ ‫موسیقی است‪.‬‬ ‫پرسش اصلی این اســت که در یک سال گذشته وزارت‬ ‫ارشاد چه آثاری را منتشر کرده که بتواند در عین رعایت‬ ‫شئونات اســامی و ُعرف جامعه‪ ،‬با آثاری از این دست‬ ‫مقابله کند؟ بی‌شک شما ِر آثاری که در یک سال گذشته‬ ‫منتشر شده بسیار زیاد اســت؛ اما به راستی چند اثر از‬ ‫میان آنچه منتشر شده‪ ،‬می‌تواند با آثاری مانند آن مقابله‬ ‫کند؟‬ ‫آیا این فرضیه صحیح اســت که در یک ســال گذشته‬ ‫فشارهای وزارت ارشــاد بر هنرمندان عرصه‌های پاپ و‬ ‫موســیقی اصیل ایرانی‪ ،‬موجب کاهش میزان تولید آثا ِر‬ ‫شخصی‬ ‫قبول نوجوانان شــده اســت؟ آیا مواضع‬ ‫مور ِد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی موجب شده که آثار قابل توجهی در‬ ‫عرصه پاپ منتشر نشود؟‬ ‫بازگشت به دوران منفعل بودن‬ ‫سیاست‌های کنونی وزارت ارشاد ما را به سمت منفعل بودن‬ ‫در مقابل تهاجم فرهنگی می‌برد‪ .‬مــا یا باید خودمان تولید‬ ‫کننده باشــیم و بر تولیدهایمان نظارت کنیم‪ ،‬یا اینکه باید‬ ‫خوانندگان خارج‬ ‫منفعل باشــیم تا تهاجم فرهنگی از سوی‬ ‫ِ‬ ‫نشین‪ ،‬گوش و هوش نوجوانان‌مان را پر کند‪ .‬آنها پیش از هر‬ ‫چیز اساس خانواده را مورد هدف قرار داده‌اند‪ .‬بی‌شک زمان‬ ‫منفعل بودن گذشته است و باید مشغول تولید شد‪.‬‬ ‫ساسی مانکن کیست؟‬ ‫ساســان حیدری یافته (زاده‪ ۲۷-‬آبان ‪ ۱۳۶۷‬در اهواز) با نام‬ ‫هنری ساســی خواننده‪-‬پاپ است‪ .‬وی در میانه دهه هشتاد‬ ‫به همراه همشهری‌اش حســین مخته به شهرت رسید و تا‬ ‫چند ســال یعنی زمان پخش آهنگ «گوش‌واره» به همکاری‬ ‫با او ادامه داد‪ .‬ساسان پس از جدایی از حسین مخته بیشتر‬ ‫آهنگ‌هایش را انفرادی خوانــده و تنظیم آن‌ها را عمدت ًا به‬ ‫امیرمسعود و اخیرا ً به امیر ارشیا سپرده‌است‪ .‬ساسی مانکن‬ ‫که ساکن کرج و دانشــجوی رشــته‪ ،‬کامپیوتر (نرم‌افزار)‬ ‫دانشگاه نواب قزوین بوده‌اســت با موفقیت برخی آهنگ‌ها‬ ‫مانند «رپ بندری» در ســال ‪ ۸۶‬و «پارمیدا» در ســال ‪۸۷‬‬ ‫درس و دانشگاه را رها کرد و اختصاص ًا به خوانندگی پرداخت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۸‬در جریــان انتخابــات دهمیــن دوره‬ ‫ریاســت‌جمهوری ایران‪ ،‬خبر دیدار مهدی کروبی‪ ،‬یکی از‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری‪ ،‬با ساسی با توجه به فعالیت بدون‬ ‫مجوز این خواننده‪ ،‬مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته حواشی‬ ‫و برجسته‌ســازی‌هایی (به خصوص در ســایت‌های مخالف‬ ‫کروبی) در پی داشــت‪ .‬تا جائیکه برخی سایت‌ها زیر عنوان‬ ‫«پس‌لرزه‌های دیدار با ساسی» مطالبی در نقد کروبی نوشتند‪.‬‬ ‫در واکنش به این حواشــی احمد زیدآبادی علت رای خویش‬ ‫به کروبی را دیدار با ساسی عنوان کرد‪[.‬برخی منابع از اجرای‬ ‫زنده ساسی برای کروبی نیز خبر دادند‪ .‬ساسی در ‪ ۷‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬در حالی که برای انجام چند جشن خانگی در کیش به‬ ‫ســر می‌برد بازداشت شد‪ .‬او سال ‪ ۲۰۱۲‬به کشور مالزی شهر‬ ‫کواالالمپور رفت‪ .‬اکنون در آمریکا زندگی می‌کند‬ ‫بهاره کمایی نوازنده پیانو در گفت‌وگو با «هنرمند»‬ ‫جشنواره بین المللی موسیقی شیراز با‪ 10‬اجرای کالسیک و محوریت‬ ‫پرداختن به آهنگساز معروف اتریشی فرانتس شوبرت در مجموعه‬ ‫فرهنگی هنری شهر آفتاب شیراز از ‪ 11‬تا ‪ 14‬اردیبهشت سال جاری‬ ‫برگزار شد‪ .‬شوبرت شاید برای بسیاری از ایرانی‌ها نام آشنایی نباشد‬ ‫اما ظاهرا شوبرت نوازی کار بسیار ماهرانه و تخصصی‌ای است‪ .‬در پایان‬ ‫این جشنواره به سراغ بهاره کمایی پیانیست حاضر در این جشنواره‬ ‫رفتیم تا بیشتر از حال و هوای نوازندگی پیانو و جشنواره شوبرت با‬ ‫خبرشویم‪.‬‬ ‫خانم کمایی شما از چه زمانی وارد حوزه موسیقی شدید؟‬ ‫من از بچگی آموزش پیانو را با دکتر مهران روحانی شروع کردم‪ ،‬رشته تحصیلی‬ ‫دانشگاهی‌ام مربوط به موزیک نبود ولی همزمان کلیه دروس رشته موسیقی‬ ‫را در کالس‌های خصوصی یاد گرفتم‌‪ .‬در طول تحصیالتم ضمن تکمیل هنر‬ ‫نوازندگی با خانم‌هاینوش ماکاریان در مستر کالس‌های مختلفی هم شرکت‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫‌کار تدریس را چه زمانی شروع کردید؟‬ ‫من از زمان تحصیل در دانشگاه به‌طور تفننی درس می‌دادم ولی بعد از گرفتن‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد در میکروبیولوژی کال از نظر کاری در موزیک متمرکز‬ ‫شدم و تدریس تمام وقت و اجرای صحنه‌ای را شروع کردم‌‪.‬‬ ‫کنسرت‌های حرفه‌ای از چه زمانی شروع شد؟‬ ‫اولین رسیتال رسمی را در سال ‪ ۱۳۸۰‬برگزار کردم و از آن موقع به بعد تقریبا‬ ‫شوبرت نوازی در شیراز‬ ‫ک کنسرت داشته‌ام‌‪ .‬ب ‌ه دلیل کنسرت‌هایی که برگزار کردم درجه د ‌و‬ ‫سالی ی ‌‬ ‫هنری که‌معادل کارشناسی ارشد است را در زمینه نوازندگی پیانو کالسیک از‬ ‫وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت کرده‌ام‪.‬‬ ‫تا به حال چند کنسرت خارجی و داخلی داشته‌اید؟‬ ‫در مجموع ‪ ۱۷‬کنسرت داشته‌ام که البته اکثرا در ایران بوده‌اند‌‪ .‬این تعداد شامل‬ ‫رسیتال و کنسرت‌های دو پیانو هستند که به همراه همکارم آقای صفا شهیدی‬ ‫اجرا کردیم ما تنها گروه دو‌پیانو با نوازندگان ایرانی را پایه‌گذاری کردیم و تعداد‬ ‫زیادی از قطعات دو پیانو را اجرا کردیم؛ در سال ‪ ۱۳۹۱‬چندین کنسرت هم در‬ ‫شهرهای مختلف در یونان به همراه یک پیانیست یونانی اجرا کردم‌‪.‬‬ ‫برسیمبهجشنوارهشوبرت‪،‬اینجشنوارهچه‌طورشکلگرفت‬ ‫و شما چه‌طور از آن با خبر شدید؟‬ ‫این جشــنواره به همت گالری پیانو باربد در شیراز برگزار شد‌‪ ،‬این گالری در‬ ‫سال‌های اخیر فعالیت‌های زیادی در موسیقی کالسیک‌انجام داده از جمله‬ ‫مسابقه‌ای که برای نوازندگان جوان ترتیب داده بودند ‌و برای برندگان این مسابقه‬ ‫در شهر‌های مختلف ایران کنسرت ترتیب دادند‪ .‬من‌از طریق استاد فریماه قوام‬ ‫صدری از این جشنواره آگاه و به آن دعوت شدم‪.‬‬ ‫چرا جشنواره‌ای برای شوبرت؟‬ ‫علت انتخاب این آهنگساز اتریشی برای این جشنواره که گفته می‌شود اولین‬ ‫سری از جشنواره‌های آهنگسازان مختلف باشد‪ ،‬عدم آشنایی با این آهنگساز‬ ‫در ایران است که باعث شد طی این فستیوال سعی بر این باشد که با کنسرت‪،‬‬ ‫سخنرانی و پخش فیلم‪ ،‬حضار با موسیقی‪ ،‬زندگی و تفکر شوبرت آشنا شوند‪.‬‬ ‫همچنین در مراسم اختتامیه اعالم شد که سال آینده این فستیوال به دیگر‬ ‫آهنگساز شهیر اتریشی یوهانس برامس‪ ،‬اختصاص خواهد یافت که خود انگیزه‬ ‫یادگیری قطعات این آهنگساز برای جوانان خواهد بود‪.‬‬ ‫چه کسانی در این جشنواره شرکت کرده بودند؟‬ ‫در این برنامه نوازندگان خارجی و‌ایرانی شرکت داشتند‪ .‬آقایان گوتلیب والیش‬ ‫از اتریش و جان لنری از ایتالیا دعوت شــده بودند‪ .‬از نوازندگان ایرانی استاد‬ ‫رافائل میناسکانیان و من حضور داشتیم و نکته خوب این بود که به جوانان هم‬ ‫اجازه اجرا داده شده بود و گروهی از جوانان با استعداد ایرانی به اجرای قطعات‬ ‫مختلفپرداختند‪.‬‬ ‫استقبال از این جشنواره چه‌طور بود؟‬ ‫شیرازی‌ها مردمان هنر دوستی هستند و استقبال خوبی از این جشنواره کردند‪.‬‬ ‫اکثر کنسرت‌ها که هر روز در سه سانس مختلف اجرا می‌شدند پر بودند‪ ،‬برای‬ ‫مستر کالس‌ها از قبل ثبت نام شده بود و شرکت‌کنندگان فعال و غیر فعال‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از برگزاری چنین جشنواره‌های تخصصی‌ای در‬ ‫شهرهایمختلفایرانچگونهاست؟‬ ‫این که همه برنامه‌ها در تهران نباشد خیلی خوب است‪ ،‬چون فرصت شرکت‬ ‫در آن‌ها برای ساکنان بقیه شهرها هم‌فراه ‌م می‌شود‪ .‬تا به‌حال شیراز در زمینه‬ ‫فعالیت‌های موسیقی کالسیک از بقیه شهرها پیشی گرفته ولی امیدواریم که‬ ‫این موج به شهرهای دیگر هم برسد‪.‬‬ ‫در مورد چگونگی برگزاری این فستیوال هم بگویید‪.‬‬ ‫مســلما برگزاری برنامه‌هایی این چنین مستلزم زحمت بسیار زیاد است‌‪ ،‬در‬ ‫ایران پیدا کردن سالنی که برای کنسرت مناسب باشد بسیار سخت است به‬ ‫خصوص اگر احتیاج به ساز پیانو هم باشد که مشکل چند برابر می‌شود‪ .‬برنامه‬ ‫امسال در مجتمع فرهنگی شهر آفتاب که تقریبا خارج از شهر شیراز است اجرا‬ ‫شد‪ .‬از نظر رفت و آمد هم برای نوازندگان و هم‌برای تماشاچیان راحت نبود‪،‬‬ ‫همچنین انتقال پیانوی مناسب به آن سالن و چیدن تمهیداتی برای تمرین‬ ‫نوازندگان با مشکل روبه‌رو بود‪ .‬برنامه‌ریزی برای این تعداد نوازنده و همچنین‬ ‫مستر کالس‌ها و برنامه‌های پژوهشی که انجام شد بسیار کار مشکلی است‪.‬‬ ‫امسال چون اولین بار بود که این فستیوال برگزار می‌شد‪ ،‬کم‌و کاستی‌هایی‬ ‫وجود داشت که حتما در سال‌های بعد برطرف خواهند شد و امیدواریم که هر‬ ‫سال بهتر ‌و موفق‌تر از سال قبل شاهد برگزاری چنین جشنواره‌هایی باشیم‪.‬‬
‫گردشگران ایرانی بیشتر برای چه هزینه می‌کنند؟‬ ‫بهای هر سفر داخلی در بهار‪97‬‬ ‫ایرانی‌ها برای ســفرهای داخلی خود در بهار ســال ‪ ۹۷‬حدود ‪۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۳۶۷‬میلیارد و ‪ ۲۰۸‬میلیون و ‪۴۰۰‬هــزار تومان هزینه کرده‌اند؛ رقمی‬ ‫که نســبت به مدت مشابه سال قبل از آن‪ ۱۰ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫طبق آمار اعالم‌شده از سوی مرکز آمار ایران‪ ،‬مجموع سفرهای داخلی در‬ ‫مدت زمان گفته‌شده ‪۱۱۲‬میلیون و ‪۲۷۲‬هزار و ‪ ۴۲۳‬سفر بوده است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬میانگین هزینه‌کرد برای هر سفر در بهار سال گذشته بیش‬ ‫از ‪۱۰۱‬هزار و ‪ ۲۴۶‬تومان بوده است‪ .‬همچنین میانگین هزینه‌کرد برای‬ ‫هر خانواری که در بهار ‪ ۹۷‬ســفر داشته‪ ،‬بیش از ‪۶۶۴‬هزار و ‪ ۹۹۳‬تومان‬ ‫ثبت شــده است‪ .‬این درحالی است که طبق گزارش سال گذشته مرکز‬ ‫آمار ایران‪ ،‬مجموع هزینه‌کرد ایرانی‌ها در ســفر و طی بهار ‪ ۱۰ ،۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۳۰‬میلیارد و ‪ ۳۷۰‬میلیون تومان بوده و نسبت به بهار سال ‪ ۹۵‬با ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۸۱‬میلیارد و ‪ ۲۶۰‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان هزینه‌کرد‪ ،‬رشدی‬ ‫بالغ بر ‪۳۳‬درصد را نشــان می‌داد‪ .‬طبق این آمارها‪ ۱۰۲ ،‬میلیون و ‪۵۹۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۲‬سفر نیز در بهار ‪ ۹۶‬و ‪ ۷۵‬میلیون و ‪ ۵۲۳‬هزار و ‪ ۵۰‬سفر در‬ ‫بهار ‪ ۹۵‬ثبت شد‌ه بود‪.‬‬ ‫طبق بررســی‌های انجام شده هر سفر داخلی در بهار سال ‪ ۹۶‬به‌طور‬ ‫میانگین ‪۱۰۰‬هزار تومان آب می‌خورد؛ درحالی که در مدت مشــابه‬ ‫ســال ‪ ،۹۵‬این میزان حدود ‪۹۰‬هزار تومان بوده است‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫هر خانوار که در بهار ‪ ۹۶‬ســفر کرده بودند حــدود ‪۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫و هــر خانوار که در بهار ‪ ۹۵‬در ایران ســفر داشــته‪ ،‬به‌طور میانگین‬ ‫حدود ‪۵۰۰‬هزار تومان هزینه داشته‌اند‪ .‬اما این محاسبات درحالی رقم‬ ‫هزینه‌کرد ‪۱۰۱‬هزار و ‪۲۴۶‬تومان برای هر سفر بهاری در سال ‪ ۹۷‬را‬ ‫نشان می‌دهد که سال گذشته در همین روزها‪ ،‬محمد محب‌خدایی‪،‬‬ ‫معاون پیشین گردشگری ســازمان میراث‌فرهنگی به «ایسنا» گفته‬ ‫بود هر گردشــگر ایرانی که در نوروز ‪ ۹۷‬سفر کرده‪ ،‬به‌طور میانگین‬ ‫دســت‌کم ‪ ۵۰۰‬هزار تومان خرج کرده اســت‪ .‬او بر همین اســاس‬ ‫پیش‌بینــی کرده بود گردش مالی ســفرهای نوروز ‪ ،۹۷‬رقمی حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان باشد‪ .‬این درحالی است که آمارها خالف این‬ ‫را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫جزئیاتهزینه‌کردها‬ ‫براســاس گزارش مرکز آمار ایران‪ ،‬بیشــترین هزینه‌کردها در سفرهای‬ ‫داخلــی ایرانیــان در بهار ‪ ۹۷‬مربوط به هزینه‌های درمانی بوده اســت؛‬ ‫موضوعی که با توجه به آمارهای مدت مشــابه دو ســال قبل از آن‪ ،‬از‬ ‫جابه‌جایی جایگاه این قلم در میان اقالم هزینه‌ای ایرانی‌ها در سفر حکایت‬ ‫دارد‪ .‬در حالی که طی سفرهای بهاری سال ‪ ۹۷‬در مجموع ‪۲۶۲۱‬میلیارد‬ ‫و ‪۹۰۸‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تومان برای درمان هزینه شــده‪ ،‬در بهار سال‬ ‫‪ ۲۰۳۹ ،۹۶‬میلیارد و ‪ ۶۰۹‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان از هزینه‌کرد سفرها‬ ‫به بخش درمانی تعلق داشته و این رقم در بهار سال ‪۱۰۴۱ ،۹۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۲۹‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزارتومان بوده است‪ .‬هزینه‌های درمانی در سفرهای‬ ‫بهاری ‪ ۹۶‬در جایگاه ســوم هزینه‌کردها و در مدت مشابه پیش از آن در‬ ‫جایگاه چهارم جای داشته است‪.‬‬ ‫هزینه‌های خوراکی و دخانی با ‪۲۳۲۸‬میلیارد و ‪۸۴۹‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان در رتبه دوم هزینه‌کرد ســفرهای بهار ‪ ۹۷‬قرار گرفته اســت‪ .‬این‬ ‫اقالم هزینه‌کرد برای ســفرهای با اقامت شبانه تقریبا سه‌برابر سفرهای‬ ‫بدون اقامت شبانه بوده اســت‪ .‬ایرانی‌ها البته در مدت مشابه سال ‪،۹۶‬‬ ‫‪ ۲۱۶۵‬میلیــارد و ‪ ۹۱۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان برای اقالم خوراکی و‬ ‫دخانی هزینــه کرده بودند که بازهم جایگاه دوم هزینه‌کردها را به خود‬ ‫اختصاص می‌داد‪ .‬اما سهم هزینه‌های حمل و نقل که در دو بهار ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫صدرنشــین هزینه‌های سفر ایرانی‌ها بود‪ ،‬در بهار ‪ ،۹۷‬با ‪۲۲۹۵‬میلیارد و‬ ‫‪۶۳۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان در جایگاه سوم جای گرفته است‪ .‬این مورد‬ ‫از هزینه‌کردها برای سفرهای با اقامت شبانه بیش از ‪۳ /۵‬برابر سفرهای‬ ‫بدون اقامت شبانه ثبت شده اســت‪ .‬این سهم در بهار سال ‪۲۲۹۶ ،۹۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۹۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و در سفرهای بهاری ‪ ،۹۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۳۷‬میلیارد و ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بود‪ .‬مقایســه‌ای ســاده‬ ‫نشان از کاهش ‪ ۰ /۳‬درصدی هزینه‌های حمل و نقل سفرهای بهاری ‪۹۷‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد‪.‬‬ ‫جایگاه چهــارم اما به هزینه‌های خرید کاال و لــوازم با ‪۱۹۳۷‬میلیارد و‬ ‫‪۲۰۹‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تومان رســیده اســت؛ این درحالی اســت که‬ ‫هزینه‌های سفرهای داخلی در سه ماه نخست سال ‪ ۱۶۲۵ ،۹۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۴۸‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان را به خود اختصاص داده و همین رقم در‬ ‫بهار ســال ‪۱۰۵۰ ،۹۵‬میلیارد و ‪ ۷۰‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزارتومان بوده‌است‪.‬‬ ‫خرید سوغاتی هزینه‌کرد بعدی است که نشان می‌دهد در بهار سال ‪۹۷‬‬ ‫ایرانی‌ها در سفرهای داخلی خود ‪۹۳۶‬میلیارد و ‪۹۰۴‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان را به این بخش اختصــاص داده‌اند؛ رقمی که در بهار ‪۱۰۴۶ ،۹۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۳۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و در بهار سال قبل از آن‪۷۸۹ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۵۴‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫تثبیت یک الگو‬ ‫آمار هزینه‌کرد ایرانی‌ها در ســفرهای داخلی طی ســه ماه اول سال ‪۹۷‬‬ ‫الگوی سفر آنها را درخصوص سفرهای بدون تور و با اقامت اندک در مراکز‬ ‫رسمی تثبیت می‌کند‪ .‬در مدت گفته‌شده‪ ،‬هزینه‌های اقامت ‪۶۷۸‬میلیارد‬ ‫و ‪۱۸۰‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تومان و مانند دو دوره مشــابه در ســال‌های‬ ‫قبل از آن‪ ،‬ششــمین اولویت هزینه‌کردها در سفرهای داخلی قرار بوده‬ ‫اســت؛ چه اینکه حتی نسبت به بهار ‪ ۹۶‬با کاهش بیش از ‪۳ /۵‬درصدی‬ ‫نیز همراه بوده اســت‪ .‬این هزینه‌کرد در بهار ســال ‪ ۷۰۴ ،۹۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان و در بهار ســال ‪ ۴۲۲ ،۹۵‬میلیارد و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان برآورد شد‌ه بود‪.‬‬ ‫هزینه تور و گشت نیز در بهار‪۲۳۰ ،۹۷‬میلیارد و ‪۶۹۵‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان ثبت شده که البته افزایش ‪۵‬درصدی داشته است‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۹‬میلیارد و ‪ ۴۷۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رقمی بوده که ایرانی‌ها در‬ ‫بهار ‪ ۹۶‬برای سفرهای با تور پرداخته‌اند؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل‬ ‫از آن‪ ۲۰۱ ،‬میلیــارد و ‪ ۲۳۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تومان بوده؛ امری که بر‬ ‫کلیشه سفرهای داخلی با اتومبیل شخصی به‌عنوان شکل اصلی سفرهای‬ ‫ایرانیان صحه می‌گذارد‪ .‬با اینهمه‪ ،‬کارشناسان توصیه می‌کنند برای آنکه‬ ‫بخش اقامت‪ ،‬تور و تفریحی هزینه‌های بیشــتری را در سفر ایرانی‌ها به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ ،‬الزم اســت فرهنگ‌سازی بیشتری در این‌خصوص‬ ‫صــورت گیرد‪ .‬به اعتقاد آنها‪ ،‬نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی برای‬ ‫این فرهنگ‌سازی مهم است‪ .‬در نهایت هزینه‌های فعالیت‌های فرهنگی‪،‬‬ ‫تفریحی و ورزشــی با ‪۱۴۶‬میلیارد و ‪۱۳۹‬میلیون تومان در جایگاه آخر‬ ‫هزینه‌کردها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مسئوالنرسیدگیکنند‬ ‫کالهبرداریازگردشگرانجزایرخلیجفارس‬ ‫کبریا حسین‌زاده‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان برای گردش با قایق در جنگل حراء می‌دهند و قایقران به محض‬ ‫اینکه موتور قایق را روشن می‌کند و آرام آرام راه می‌افتد‪ ،‬به گردشگران اعالم‬ ‫می‌کند این مبلغی که پرداخت کرده‌اید شامل بازدید از کل جنگل نمی‌شود‬ ‫و اگــر می‌خواهید ‪ ۶۰‬هزار تومان دیگر به صورت دســتی به من بپردازید تا‬ ‫قسمت‌های ویژه و محل زندگی پرنده‌های مهاجر را هم شما نشان دهم‪ .‬سوالی‬ ‫که بعد از شنیدن این جمله برای گردشگر پیش می‌آید این است پس هزینه‌ای‬ ‫که برای گشت جنگل پرداخت کرده‌ام شامل کدام بخش می‌شود؟ قایقران با‬ ‫موافقت گردشــگر حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دقیقه می‌چرخد و برای رضایت او به هر‬ ‫جایی که یک پرنده نشســته‪ ،‬می‌رود تا با سر و صدا پرش دهد و عکسی که‬ ‫مسافر به عنوان یادگاری می‌خواهد گرفته شود‪ .‬البته این مشکل فقط شامل یک‬ ‫نقطه‌ی خاص گردشگری نمی‌شود و مسائل این چنینی در گردشگری را شاید‬ ‫بتوان در برخی شهرهای توریستی دنیا دید و تجربه کرد‪ .‬اما آنچه در بسیاری‬ ‫از شهرهای ایران در ذوق گردشگر می‌زند‪ ،‬لجام گسیخته بودن قیمت‌ها و نبود‬ ‫نظارت کافی در این زمینه است که در همه‌ی بخش‌ها از فروشگاه مواد غذایی و‬ ‫پوشاک گرفته تا فروشگاه محصوالت صنایع دستی و خدمات گردشگری دیده‬ ‫می‌شود و در کل با گردشگران قیمت‌های دوال پهنا حساب می‌کنند‪ .‬فروشنده‌ها‬ ‫و راننده‌ها در بسیاری از شهرهای گردشگری با اطمینان از اینکه قرار نیست از‬ ‫جایی بازخواست شوند‪ ،‬هر طور که دوست دارند با گردشگر برخورد می‌کنند‪.‬‬ ‫البته در بسیاری از مواقع نیز گردشگران مقصر هستند و نسبت به حقوق‌شان‬ ‫به عنوان یک مسافر آگاهی ندارند و نمی‌دانند بابت کم فروشی‌هایی که به آنها‬ ‫می‌شود‪ ،‬می‌توانند اعتراض یا شکایت کنند‪ ،‬یا قبل از شروع سفر‪ ،‬شماره‌های‬ ‫ضروری و الزم برای اعالم شکایت‌ها را همراه خود داشته باشند‪.‬‬ ‫برای مثال در بزرگترین جزیره مســکونی در آبهای خلیج فارس از این دست‬ ‫اتفاقات کم نیســتند و تاکسی‌ها هم برای آنکه گردشگران را برای جاذبه‌های‬ ‫دیدنی جزیره از جمله «جزیره ناز»‪« ،‬دره ســتارگان»‪« ،‬غار خربس»‪« ،‬جزیره‬ ‫هنگام» و در نهایت «تنگه چاهکوه» که حدود‪ ۱۲۰‬کیلومتر با مرکز شهر فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬ببرند قیمت‌های متفاوتی از ‪ 150‬هزار تومان تا ‪ 280‬هزار تومان می‌دهند‪.‬‬ ‫بسیاری از گردشگران جزیره قشــم‪ ،‬جزیره هنگام را برای تماشای دلفین‌ها‬ ‫انتخاب می‌کنند‪ .‬آنها باید خودشان را تا ساعت هفت صبح به اسکله برسانند و‬ ‫بلیت قایق‌ها را تهیه کنند‪ .‬اگر دریا مواج باشد‪ ،‬دلفین‌ها روی آب نمی‌آیند‪ .‬هزینه‬ ‫بلیت برای هر نفر ‪ ۱۵‬هزار تومان اســت که این مبلغ فقط شامل مسیر رفت‬ ‫می‌شود و گردشگران برای برگشت به جزیره قشم باید به صورت جداگانه بلیت‬ ‫تهیه کنند که قیمت آن هم پنج هزار تومان است‪ .‬در بسیاری از مواقع با وجود‬ ‫مواج بودن دریا‪ ،‬باز هم بلیت فروخته می‌شود و گردشگر بی‌خبر از همه جا وقتی‬ ‫دلفینینمی‌بیند‪،‬اعتراضمی‌کندکهمعموالًقایقران‌هادرپاسخبهآنهامی‌گویند‬ ‫چون دریا مواج است‪ ،‬دلفین‌ها نیستند‪ .‬این در حالی است که بیشتر قایقران‌های‬ ‫فعال در اسکله‪ ،‬ساکن جزیره هنگام هستند و بنا بر تجربه متوجه این موضوع‬ ‫می‌شوند اما با این حال به گردشگر چیزی نمی‌گویند و معتقدند اسکله مسئول‬ ‫فروش بلیت است و آنها کاره‌ای نیستند‪ .‬بنا بر این گردشگری که صبح زود و‬ ‫به اشتیاق دیدن دلفین‌ها بیدار شده و مسافت زیادی را طی و هزینه بسیاری‬ ‫کرده است‪ ،‬سرخورده می‌شود و ترجیح می‌دهد حتی از داخل جزیره هم دیدن‬ ‫نکند‪ .‬چون معتقد است محصوالتی هم که به عنوان صنایع دستی در قشم و‬ ‫جزیره‌های اطراف عرضه می‌شوند‪ ،‬اصالت ندارند و با قیمت‌های باالیی فروخته‬ ‫می‌شــوند‪ .‬نبود نظارت کافی موجب شده تا حتی حیوانات هم از این موضوع‬ ‫آسیب ببینند‪ .‬برای مثال برخی قایقران‌های دو اسکله‌ی «مِسن» و «کندالو»‬ ‫برای جذب گردشگر بیشتر تالش زیادی برای نزدیک شدن به دلفین‌ها می‌کنند‬ ‫و این امر موجب زخمی شــدن این حیوانات شده است تا جایی که برخی از‬ ‫محلی‌ها می‌گویند‪« :‬وقتی دلفین‌ها در دسته‌های زیاد روی آب می‌آیند جای‬ ‫زخم‌های ناشی از قایق‌ها روی بدنشان مشخص است»‪ .‬دلفین‌های بینی بطری‬ ‫از گونه‌هایی هستند که به واسطه شرایط خاص زیستی در سواحل غربی جزیره‬ ‫هنگام حضور همیشگی دارند‪ .‬مغز این دلفین‌های بازیگوش بزرگتر از مغز انسان‬ ‫است و می‌توانند حدود ‪ ۶‬متر از سطح آب باال بپرند‪.‬‬ ‫از طرفی امکانات ایمنی قایق ســواری که به پوشیدن یک جلیقه نجات ختم‬ ‫می‌شود هم ضعیف است‪ .‬برای مثال حتی جلیقه نجات هم به تعداد ‪ ۱۲‬نفری‬ ‫که باید در هر قایق بنشینند وجود ندارد و مشخص نیست اگر اتفاقی برای یکی‬ ‫از سرنشینان روی قایق بیفتد‪ ،‬با چنین وضعیتی چه کسی پاسخگو خواهد بود؟‬ ‫نبود نظارت و لجام گسیختگی در قیمت‌ها در استفاده از وسایل حمل و نقل‬ ‫آبی هم مشاهده می‌شود‪ .‬برای مثال هزینه بلیت کشتی یا قایق‌های تندرو از‬ ‫جزیره قشم تا بندرعباس نفری‪ ۲۰‬هزار تومان است که وقتی گردشگر پای قایق‬ ‫می‌رسد باید پنج هزار تومان هم برای داشتن چمدان یا بار به صورت دستی به‬ ‫خدمه کشتی پرداخت کند و این سوال پیش می‌آید که اگر هر گردشگر باید‬ ‫برای حمل بار هم هزینه پرداخت کند چرا مبلغ آن را گیشه فروش بلیت اسکله‬ ‫دریافتنمی‌کند؟‬ ‫هزینه بلیت دریایی برای رسیدن به جزیره هرمز که یکی دیگر از جاذبه‌های‬ ‫گردشگری استان هرمزگان و اطراف جزیره قشم است هم‪ ۱۷‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬برای گشت دور جزیره هرمز باید به صورت ساعتی پول پرداخت کرد‪ .‬این‬ ‫مبلغ‌ها از ساعتی ‪ ۲۰‬هزار تومان شروع می‌شود و زیادتر می‌شود‪ .‬وسایل حمل و‬ ‫نقل دور جزیره شامل موتور‪ ،‬تاکسی‪ ،‬ماشین شخصی و موتور سه چرخ می‌شود‬ ‫که معموالً صاحبان آنها صیادان جزیره هستند‪.‬‬ ‫طاهره شهرکی‪ -‬سرپرست مدیریت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫سازمان منطقه آزاد قشم معتقد است‪ :‬گردشگران اشتباه بزرگتری می‌کنند که‬ ‫از مراجع ذی‌صالح‪ ،‬راهنمایان یا آژانس‌های گردشــگری و اماکن معتبر‪ ،‬تور‬ ‫نمی‌خرند بلکه سراغ بازار و تاکسی‌هایی می‌روند که کارشان این نیست به همین‬ ‫دلیل ضرر هم می‌کنند‪ .‬قاعدتاً هیچ ابزاری هم برای جلوگیری از افراد سودجو‬ ‫نه تنها در جزیره قشم بلکه در مابقی شهرهای دیگر کشور هم وجود ندارد‪ .‬اگر‬ ‫ما به صورت موردی تاکسی را ببینیم که گردشگری را سوار و تخلف می‌کند‪ ،‬با‬ ‫دستور قضایی از دادستان محترم با آنها برخورد می‌کنیم‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه باید یاد بگیریم که برای انجام هر کاری ســراغ مراجعی که‬ ‫صالحیت کاری دارند‪ ،‬برویم‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬اگر گردشگران از طریق آژانس‌های‬ ‫گردشگری با مشکل مواجه شوند‪ ،‬ما می‌توانیم با آژانس متخلف برخورد کنیم‪.‬‬ ‫اگر اشخاصی هم از گردشگران به این شکل کالهبرداری می‌کنند یک مسئله‬ ‫شخصی است و هر کسی باید خودش وجدان کاری داشته باشد‪.‬‬ ‫این مســئول همچنین درباره حرکت برخــی از قایقران‌های جنگل حراء با‬ ‫گردشگران و دریافت پول اضافه می‌گوید‪ :‬این کار کالهبرداری است و گردشگران‬ ‫می‌توانند شکایت خودشان را از طریق تلفن‌های مرتبط روی سایت منطقه آزاد و‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری قشم مطرح کنند‪ .‬امیدوارم‬ ‫با برگزاری کالس‌های آموزشی و قوی کردن بخش خصوصی مثل جامعه‌ها و‬ ‫صنوف مختلف بتوانیم مانع قدعلم کردن افراد سودجو شویم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‌چهارشنبــــه ‪ 18‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1078‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫ساعت کاری موزه‌ها در ماه رمضان اعالم شد‬ ‫مدیــر اداره کل موزه‌ها خبر داد‪ :‬ســاعت کاری موزه‌هــا در ماه مبارک‬ ‫رمضان یک ســاعت کاهش خواهد داشــت‪ .‬محمدرضا کارگر ادامه داد‪:‬‬ ‫ســاعت کاری موزه‌های زیرنظر سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری در ماه مبارک رمضان یک ساعت کاهش خواهد داشت‪،‬‬ ‫بنابراین بازدید کنندگان از ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۶‬بعدازظهر می‌توانند از موزه‌های‬ ‫زیر نظر این سازمان دیدن کنند‪ .‬او که سال گذشته صحبت‌هایی درباره‌ی‬ ‫بررســی احتمال باز بودن برخی موزه‌های زیر نظر این ســازمان‪ ،‬بعد از‬ ‫افطار و به صــورت رندمی مطرح کرده بود‪ ،‬افــزود‪ :‬این بحث را نیز در‬ ‫کنار صحبت‌هایی که برای فعال شــدن برخی موزه‌ها بعد از ماه رمضان‬ ‫بررسی می‌شــود‪ ،‬مطرح می‌کنیم‪ .‬وی همچنین درباره‌ی طرح فعالیت‬ ‫برخی موزه‌های استان تهران‪ ،‬در شب‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این طرح هنوز در دست‬ ‫بررسی است اما قرار است برای اجرایی شدن آن در تابستان‪ ،‬این طرح به‬ ‫صورت کامل و به سرعت بررسی و اعالم نتیجه شود‪.‬‬ ‫بناهای تاریخی بیمه می‌شوند‬ ‫نمایندگان در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند بناهای تاریخی ثبت شده‬ ‫در فهرســت آثار ملی را بیمه کند‪ .‬نمایندگان مجلس در جلســه علنی‬ ‫بعد از ظهر امروز (سه‌شــنبه) و در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت‬ ‫از مرمــت و احیای بافت‌های تاریخی‪ -‬فرهنگــی ماده ‪ ۱۵‬این طرح را‬ ‫به تصویب رســاندند که بر اساس آن دســتگاه‌های اجرایی و نهادها‬ ‫مکلفند هزینه‌های مربوط به پژوهش‪ ،‬حفاظت و مرمت آثار منقول و‬ ‫غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی‪-‬‬ ‫فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه‬ ‫موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند‪.‬‬ ‫این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی ســازمان هزینه می‌شود‪ .‬در‬ ‫ادامه ماده ‪ ۱۶‬این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری‌ها‬ ‫و شورای اســامی شــهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب‪،‬‬ ‫مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی ســاالنه شهر‪ ،‬بافت‌های مذکور را‬ ‫در اولویت قرار دهند‪ .‬نمایندگان همچنین با تصویب ماده ‪ ۱۷‬این طرح‬ ‫سازمان میراث فرهنگی را مکلف کردند ظرف مدت دو سال با بررسی و‬ ‫پایش‌های مقتضی‪ ،‬بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و‬ ‫فهرست‌های ذی‌ربط را رسماً اعالم و در اختیار عموم قرار دهد‪ .‬در ماده‬ ‫‪ ۱۸‬این طرح نیز که به تصویب مجلس رسید سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشور با همکاری وزارت کشور مکلف شدند تدابیر و اقدامات الزم جهت‬ ‫ایجاد ساختار مناســب اداری را در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت‬ ‫تاریخی فرهنگی مصوب انجام دهند‪.‬‬
‫روایت محمدرضا قلی پور از نمایش «آپرکات»؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪•1078‬ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‪18‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪•1398‬ﺳﺎلدوازدﻫﻢ•‪8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫ﺻاحﺐ امﺘیاز‪ :‬ﺷـرکﺖ ﺟﻬان ﺳبﺰ‬ ‫مـﺪیر ﻋامـــﻞ‪ :‬حسـین احـﻤـﺪى‬ ‫مﺪیر مسﻮول‪ :‬مﻬﺪى احﻤﺪى‬ ‫زیـر ﻧﻈــر ﺷــﻮراى ﺳــردﺑیـــرى‬ ‫ﭼاپ‪ :‬ﮔﻞ آذین‬ ‫ﺳازمان آﮔﻬﻰ ﻫا‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫ﻧﺸاﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬران‪ ،‬ﺧیاﺑان مﻄﻬرى‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺧیاﺑان ﺳﻠیﻤان ﺧاﻃر‬ ‫ﺧیاﺑان اورامان‪ ،‬ﭘﻠاك ‪ ،43‬واحﺪ‪2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫ﺗﻮزیﻊ‪ :‬ﻧﺸرﮔسﺘر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫ﺳیسﺘممﺪیریﺖکیﻔیﺖ‪-‬رﺿایﺘﻤﻨﺪىمﺸﺘرى‬ ‫ﺳیسﺘم مﺪیریﺖ کیﻔیﺖ‬ ‫ﻧﺨسﺘیﻦ ﺣﻀور ﯾﮏ دخﺘر ﺑوﮐسور ﺑر ﺻﺤﻨﻪ تﺌاتر‬ ‫نمایش «آپرکات» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلیپور از ‪ 16‬اردیبهشتماه‬ ‫ساعت ‪ 21‬در سالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه است و بازیگران این‬ ‫نمایش بهروز بقایی‪ ،‬فرشته فرشاد‪ ،‬عماد عابدی و فریناز صراف هستند‪.‬‬ ‫محمدرضا قلیپور درباره نمایش «آپرکات» گفت‪ :‬این نمایش یک اثر کمدی پست مدرن‬ ‫از جنس کمدیهای وودی آلنی است‪ .‬نمایش «آپرکات» اثری کالژگونه‪ ،‬متشکل از یک‬ ‫فضای پارودی همراه با روایتی ایرانیزه شده است‪.‬‬ ‫او در ادامه با بیان اینکه در نمایش «آپرکات» فضای متفاوتی ایجاد شده است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای نخستین بار است که داستان یک دختر بوکسور به روی صحنه آمده که این نمایش‬ ‫ناخودآگاه با جریان دختر بوکسورایرانی که به تازگی و برای نخستین بار روی رینگ رفت‪،‬‬ ‫همزمان شد‪ .‬به نظرم پیش از این نمایشی درباره بوکسورهای مرد نیز اجرا نشده است‪.‬‬ ‫از جذابیتهای این نمایش این است که فضایی راکیگونه دارد که تلفیقی از سینما و‬ ‫ورزش است‪ .‬کارگردان نمایش «تروکاژ» ضمن اشاره به اینکه نمایشنامه «آپرکات» را دو‬ ‫سال پیش نوشتم و حدود شش ماه گذشته آن را بازنویسی کردم‪ ،‬درباره داستان این اثر‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوﻗات شــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫‪1۳:01‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪1۹:5۶‬‬ ‫غروب آفتاب‬ ‫‪۲0:15‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪04:۲۹‬‬ ‫‪0۶:0۶‬‬ ‫گﻨﺞ سﺨﻦ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ‪:‬‬ ‫ﭼﻮن ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ‪ ،‬درﻫﺎى دوزخ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﮔﺮدد و درﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫خیر ســرمان قرار بود با سردبیر و چند نفر از همکاران ماشینهامون را عوض کنیم؛ قضیه‬ ‫برمی گردد به مرداد ‪ 97‬دســته جمعی راهی شــدیم برای ثبت نام چانگان قسطی توسط‬ ‫شــرکت لیزینگ دیبا خوردرو مبلغ پیش پرداخت را واریز و ثبت نام اولیه را انجام دادیم و‬ ‫قرار شــد ‪ 45‬روز بعد از واریز اولین بخش از پول خــودرو را تحویل بدهند االن حدود ‪10‬‬ ‫ماه میگذرد و علیرغم پیگیریهای مختلف و متوسل شدن به انواع روشهای قانونی و غیر‬ ‫قانونی هنوز از خودروها خبری نیســت و قرار است که ‪ 18‬درصد از مبلغ پیش پرداخت را‬ ‫کسر کنند و بعد از این همه مدت پول را برگردانند!!!‬ ‫به قول یکی از همکاران پارســال اگر پهن گاو خریده بودیم تا االن ســه برابر شــده بود‬ ‫متاســفانه متن قرارداشــان طوری تنظیم شــده که پیگیری قضایی را سخت میکند با یه‬ ‫حســاب سرانگشتی مجموعههای اینچنینی که تعدادشان در کشور کم هم نیستند سالیانه‬ ‫میلیاردهــا تومــان پول مردم را باال میکشــند و ظاهرا اراده ای برای جمع کردن بســاط‬ ‫بنگاههای اقتصادی کالهبردار نیســت‪ .‬ســرتان را درد نیاورم تا همچنین هموطنانی داریم‬ ‫که اینطور به همنوع رحم نمیکنند نیازی به ترامﭗ و تحریمهای آمریکا و غرب نداریم‪.‬‬ ‫محمدعلی رجبی‬ ‫ﭘﻨﺪﺑﺰرگان‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻧﺲ ﺷﺮوع دوﺑﺎره‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪى ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺮى ﻓﻮرد‬ ‫ﺣاﻓﻈاﻧﻪ‬ ‫آن ﮐﻪ رﺧﺴﺎر ﺗﻮ را رﻧﮓ ﮔﻞ و ﻧﺴﺮﯾﻦ داد‬ ‫ﺻﺒﺮ و آرام ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ داد‬ ‫وان ﮐﻪ ﮔﯿﺴﻮى ﺗﻮ را رﺳﻢ ﺗﻄﺎول آﻣﻮﺧﺖ‬ ‫ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮﻣﺶ داد ﻣﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ داد‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬آپرکات» دارای ‪ 4‬کاراکتر است که داستان هر یک از آنها در روند کار‬ ‫مطرح میشود‪ .‬الیاس کرمهای کودساز را به خانه آورده است و این کرمها کل زندگی او‬ ‫را فراگرفتهاند‪ .‬همسرش که یک بوکسور است در حال آماده شدن برای مسابقه است‪ .‬او‬ ‫عالوه بر اینکه خود را برای مبارزه با حریفش آماده میکند در حال جدال با وضعیت پیش‬ ‫آمده در زندگیاش است‪ .‬قلیپور ضمن گالیه نسبت به وضعیت موجود در تئاتر گفت‪ :‬به‬ ‫اعتقاد من تئاترهای فست فودی و جمع و جور امروزی که بیشتر در فضای تئاتر خصوصی‬ ‫شکلمیگیردبهکلجریانتئاترآسیبمیرساندومخاطبفکرمیکندکهتئاتراینگونه‬ ‫است و نیاز به دکور‪ ،‬نور و‪ ...‬ندارد و تنها چند بازیگر معروف یا شناخته نشده‪ ،‬متنی را‬ ‫حفﻆ میکنند و آن را روی صحنه میآورند‪ .‬او همچنین افزود‪ :‬به نظرم این روال اتفاق‬ ‫خوشایندی نیست چراکه دکور و نور جریانی است که تئاتر را میسازد‪ .‬من به شخصه به‬ ‫دکور در نمایشهایم بسیار اهمیت میدهم و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی جامعه‪،‬‬ ‫دکور نمایش «آپرکات» متشکل از سازه و متریالی فلزی است‪ .‬شاید این موضوع در منطق‬ ‫مالی و اقتصادی نگنجد اما این موضوع بها دادن به کار و مخاطب است‪.‬‬ ‫سکه و دالر باز‬ ‫هم شگفتیساز‬ ‫شدند!‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫کارگردان نمایش «کات کبود» با اشــاره به اینکه بهروز بقایی پس از سالها با نمایش‬ ‫«آپرکات» با ایفای نقشی متفاوت به روی صحنه آمده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این هنرمند با‬ ‫این نمایش مجدد به دنیای هنر بازگشت و یکی از نقاط قوت این نمایش حضور بهروز‬ ‫بقایی است‪ .‬بقایی در این اثر شخصیت یک مستندساز و فیلمساز را ایفا میکند که طی‬ ‫اتفاقی حرکت و بیانش دچار مشکل شده است‪ .‬هر چند که این نقش بسیار به شرایط‬ ‫این هنرمند نزدیک است؛ اما او خودش را روی صحنه نیاورده است و این نقش را بازی‬ ‫میکند و آن را با المانهای تئاتری به صحنه آورده است‪.‬‬ ‫او درباره سبک و فضای اجرایی این اثر عنوان کرد‪ :‬روایت این نمایش رئال است و تلفیقی‬ ‫از جریان سینما‪ ،‬نوستالژی و ورزش است‪ .‬کرمها‪ ،‬فضای کمیکی را در اثر ایجاد کردهاند‬ ‫و حضور شخصیت بوکسور به منظور مقابله با فضای غیرعادی موجود بخش خطرناک‬ ‫نمایش است‪ .‬موسیقی این اثر از فیلمهای «عزیز میلیون دالری» و «راکی» انتخاب شده‬ ‫و به عمد تکه کالمهایی از دیگر آثار سینمایی در این نمایش استفاده شده و این اثر مملو‬ ‫از اینگونه ارجاعات است‪.‬‬ ‫محمدرضا قلیپور ضمن بیان اینکه تمرینات این نمایش حدود‪ 5‬ماه به طول انجامید‪ ،‬در‬ ‫پایان صحبتهایش یادآور شد‪ :‬امیدوارم این اثر از سوی مورد استقبال قرار گیرد چراکه‬ ‫ما تمام ســعی خودمان را برای اجرای آن کردهایم و تالشمان بر این بوده تا در بحث‬ ‫دکور‪ ،‬اجرا‪ ،‬بازیها و ‪...‬کم و کسری وجود نداشته باشد‪ .‬از محمد هراتی و رویا افشار بسیار‬ ‫سپاسگزارم که در روند کار بسیار به ما کمک کردند‪.‬‬ ‫ﻧگاه ﻧو‬ ‫ار︑︊ا︵ی ﹞یان ﹞ه﹠از ا﹁شار‬ ‫و ﹇ت﹏ ︵ل︊﹤ همدانی ا︝راز نشده اس️ ا﹞ا‪...‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضائیه در رابطه با توئیت منتشر شده از ناحیه‬ ‫مهناز افشــار در فضای مجازی و ارتباط آن با پرونده قتل طلبه‬ ‫همدانی گفت‪ :‬در رابطه با این موضوع ارتباطی میان آنها برای ما‬ ‫احراز نشده است اما محتوای مطالب منتشر شده وصف مجرمانه‬ ‫داشته است‪ .‬غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری‬ ‫مبنی بر اینکه برداشت قوه قضائیه از ماجرای قتل یک روحانی‬ ‫در همدان چیســت؟ آیا این اقدام سازمان یافته بود است؟ و آیا‬ ‫مستند و ادلهای بوده است که او تحت تأثیر توئیت مهناز افشار‬ ‫این اقدام را انجام داده اســت؟ بیان کــرد‪ :‬در این پرونده هنوز‬ ‫تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده اما اوالً ارتکاب قتل از ناحیه‬ ‫قاتــل با تصمیم گیری بوده و ابــزار و آالت قتاله را آماده کرده‬ ‫و به محل وقوع جنایت با انگیــزه ارتکاب جرم مراجعه کرده و‬ ‫این طلبه عزیز را به شــهادت رساندهاند‪ .‬سخنگوی قوه قضائیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬انگیزه دقیق قتل هنوز در دســت بررسی است‪ .‬قاتل‬ ‫در عملیات کشــته شده و برخی از عوامل دستگیر شدند و این‬ ‫موضوع در حال بررسی است‪ .‬تا اینجا به اینکه این اقدام سازمانی‬ ‫بوده به نتیجهای نرسیدیم اما در حال حاضر نفیا و اثباتا نمیتوان‬ ‫اظهار نظر کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه‬ ‫فــرد دوم حاضر در صحن قتل و چه افرادی که او را تشــویق و‬ ‫ترغیب کردند دســتگیر و بازداشت شدند و تحقیقات با سرعت‬ ‫در حال انجام است‪ .‬در رابطه با موضوع پیامها و مطالب منتشر‬ ‫شده در فضای مجازی از ناحیه افرادی که به نوعی خود را حامی‬ ‫فرد جنایتکار مینامند و افرادی که مرتبط با این پرونده بودهاند‪،‬‬ ‫افرادی هســتند که آنها را مرتبط بــا این قتل نمیدانیم و این‬ ‫موضوع برای ما احراز نشــده اســت‪ .‬برای اغلب این افراد وصف‬ ‫مجرمانه برابر قانون قائل هســتیم و کســانی که تعقیب شدند‬ ‫کسانی بودند که محتوای مطالب منتشر شده از ناحیه آنها وصف‬ ‫مجرمانه داشتند و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشده است‪.‬‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫عدنان حسن محمود‪ ،‬سفیر سوریه صبح سه شنبه‪ 1۷‬اردیبهشت‪ 1۳۹۸‬با سید ابراهیم رییسی‪ ،‬رییس قوه‬ ‫قضاییه دیدار و گفتوگو کرد‪ /‬مهر‬ ‫مبارزه با آفت ملخ در هندیجان‪ ،‬تاکنون در بیش از ‪ 1۳‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با‬ ‫ملخهای بالﻎ مبارزه شده است‪ /‬ایسنا‬ ‫جلسه کارگروه وضعیت سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز روز سه شنبه‬ ‫به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد‪ /‬ایرنا‬ ‫محفل انس با قرآن کریم عصر روز (دوشنبه) در آستانه ماه مبارک رمضان‪ ،‬در حضور حضرت آیتاﷲ خامنهای‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد‪ /‬سایت رهبری‬ ‫دیدار تیمهای استقالل ایران و الدحیل قطر در چارچوب دیدارهای هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ‬ ‫قهرمانان آسیا با تساوی یک ‪ -‬یک خاتمه یافت‪ /‬تسنیم‬ ‫افتتاح دندانپزشکی خانه کارگر غرب تهران با حضور مدیر کل درمان تهران‪،‬‬ ‫حسن صادقی و اعضای خانه کارگر‪ /‬ایلنا‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!