صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۷۷

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1077

روزنامه هنرمند شماره 1077

‫فاطمه ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫تدارک سیما برای پیش از افطار‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ با ﺷﻔافﺳازی‬ ‫در ﻫﻤه زﻣﯿﻨهﻫای ﻓرﻫﻨگی ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ‬ ‫ت﹑ش برای ︗︢ب‬ ‫﹞︟ا︵︉‬ ‫ازدستر﹁︐﹤!‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪1077‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫نگاهی به فیلم پرفروش «انتقام جویان‪ :‬پایان بازی»‬ ‫محصول کمپانی دیزنی‬ ‫︚رخا﹇︐︭ادسی﹠مای︗هان‬ ‫در دست ابر ﹇هر﹞انان‬ ‫‪3‬‬ ‫پاسخ جمشید عندلیبی به یک ادعا؛‬ ‫︻﹚ی︤اده یا︻﹠د﹛ی︊ی‬ ‫آه﹠﹍سازوا﹇︺یآ﹛︊وم‬ ‫»نینوا«﹋یست؟‬ ‫‪4‬‬ ‫در مراسم آیین اختتامیه شانزدهمین هفته‬ ‫گرامیداشت تئاترمطرح شد؛‬ ‫درخواستبرایبازگرداندن‬ ‫بهرامبیضایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ولی تیموری ‪ ،‬معاون گردشگری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ت﹠هاراهن︖ات﹋︪ور‬ ‫»گردش﹍ری« است‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به نمایش «اَکتورز استودیو»‬ ‫به کارگردانی افشین واعظی؛‬ ‫‪5‬‬ ‫︻ر︮﹤بازی﹍ریدرزندگی‬ ‫‪5‬‬ ‫موج‌انتﻘادات‌بﻪ‌نﺼﺐ‌سردیﺲ‌استاد‌جمشید‌مشایخی‌کﻪ‌هیﭻ‌شﺒاهتی‌بﻪ‌ایشان‌ندارد‬ ‫گافهایشهرداریتمامشدنینیست‬ ‫‪7‬‬ ‫بررسیکپیکاریتهمینهمیالنیمنوطبهشکایتشاکی؛‬ ‫درت︪︟ی︬ا︮ا﹛تآ︔ار‬ ‫د﹇ت﹋﹠ید!‬ ‫‪7‬‬
‫علیرضا تابش در پی انتشار بودجهی ‪ ۹۸‬مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒــــﻪ ‪ 17‬اردیﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره ‪1077‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﻓرﻫﻨﮓ و ﻫﻨر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫‌اعﻼم‌بودجﻪ‪‌،‬نخﺴتیﻦ‌ﮔام‌‬ ‫در‌جهت‌شﻔاف‌سازی‌‌سازمان‌سینمایی‌است‬ ‫طیبه سیاوشــی‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی با‬ ‫استقبال از اعالم بودجه سازمان سینمایی‪ ،‬تاکید کرد این شفافسازیها‬ ‫به سواالت پیش آمده درباره ورود پولهای مشکوک به سینما و اسپانسرها‬ ‫را پاسخ میدهد‪ .‬عضو کمیســیون فرهنگی مجلس درباره اعالم بودجه‬ ‫سازمان سینمایی در سال ‪ ۹۸‬گفت‪« :‬اطالعرسانی درباره بودجه سازمان‬ ‫ســینمایی و زیرمجموعههای آن حرکت بســیار مثبتی است و سازمان‬ ‫ســینمایی درواقع به وعدهای که داده بود عمل کرد‪ .‬این روند در جهت‬ ‫شفافســازی که طی ماههای اخیر پیش گرفته و بر روی آن تاکید شده‬ ‫است‪ ،‬بسیار تاثیرگذار خواهد بود‪ ».‬طیبه سیاوشی ادامه داد‪« :‬در ماههای‬ ‫گذشــته مخصوصا در جشــنواره جهانی فیلم فجر در مورد اسپانسرها‬ ‫بحﺚهای زیادی شــد که مخالفان و موافقان زیادی به همراه داشــت و‬ ‫آقای حسین انتظامی اعالم کردند که ظرف مدت ‪ ۴5‬روز باید هزینههای‬ ‫ریز جشــنواره اعالم شود‪ .‬همه این شفافسازیها به سواالت پیش آمده‬ ‫درباره ورود پولهای مشــکوک به سینما و اسپانسرها را پاسخ میدهد‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه گزارش عملکرد هر دســتگاهی مهم است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫«در مجموع اعالم بودجه هر ساله کار درستی است زیرا گزارشها ارزیابی‬ ‫میشوند اما این را هم باید درنظر داشته باشیم که برخی زیرمجموعهها به‬ ‫خاطر کم بودن بودجهشان یک راه فراری پیدا میکنند و باید دید درباره‬ ‫آنها چه تصمیمی گرفته میشــود‪ ».‬سیاوشی ادامه داد‪« :‬قدم اول درباره‬ ‫شفافسازی بودجه را ســازمان سینمایی برداشت و قدم بعدی‪ ،‬بررسی‬ ‫گزارشهای آنها است‪».‬‬ ‫فاطمه ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫مﺠﻠﺲ‌با‌شﻔاف‌سازی‬ ‫‌در‌همﻪ‌زمینﻪ‌های‌ﻓرهنﮕی‌مواﻓق‌است‬ ‫نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی با استقبال از‬ ‫اعالم جزییات بودجه ســال‪ ۱۳۹۸‬سازمان سینمایی‪ ،‬تاکید کرد که این نوع‬ ‫شفافسازی مطلوب و مورد تایید مجلس است‪ .‬فاطمه ذوالقدر با تایید اعالم‬ ‫جزییات بودجه سازمان سینمایی در سال‪ ۱۳۹۸‬به خبرآنالین گفت‪« :‬این گونه‬ ‫شفافسازیهادراعالمبودجههایتخصیصیافتهدرموضوعاتفرهنگیبسیار‬ ‫مطلوب ارزیابی میشود و اگر این اطالعات به صورت کانالیزه و در سامانهای‬ ‫مشخص در اختیار مخاطبان و عالقهمندان حوزه سینما و حتی عموم مردم‬ ‫قرار گیرد باعﺚ رفع ابهامات و شبهات خواهد شد‪ ».‬او در ادامه افزود‪« :‬سازمان‬ ‫سینمایی با ارائه و انتشار عمومی جزییات بودجه خود دست به اقدام مناسبی‬ ‫زده است و این امر با رعایت اصول و مسائل قانونی و ابالغیهها و آییننامههای‬ ‫مرتبط‪ ،‬میتواند در راستای جریان شفافسازی که بسیار هم مورد تایید نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی است پاسخگوی شبهات سینماگران بوده و ابزاری‬ ‫برای اقناع درست و منطقی سینماگران باشد‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پایان نظر مجلس شورای اسالمی را در شفافسازی و اعالم‬ ‫بودجه و هزینهها در همه زمینههای فرهنگی مثبت و مورد تایید دانست‪.‬‬ ‫منصور مرادی نماینده مجلس‪:‬‬ ‫سرمایﻪ‌ﮔﺬاری‌دولت‌در‌ﺣوزه‌ﮔردشﮕری‌‬ ‫کردستان‌کاﻓی‌نیﺴت‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه زیرســاختهای گردشگری‬ ‫در استان کردستان مهیا نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایهگذاری دولت در حوزه‬ ‫گردشگری استان کردستان تنها یک شایعه است‪ .‬منصور مرادی درباره‬ ‫وضعیت صنعت گردشگری در استان کردستان‪،‬گفت‪ :‬استان کردستان‬ ‫در حوزه صنعت ورود مناسبی نداشته است اما بطور مثال اگر دولت تنها‬ ‫زیرساختهای گردشگری را در حوزه کردستان مهیا کند نه تنها می توان‬ ‫اشتغال مولد برای بسیاری از افراد ایجاد کرد بلکه می توان ارزآوری را نیز‬ ‫برای کشور رقم زد‪ .‬نماینده مردم مریوان وسروآباد در مجلس شورای‬ ‫اســالمی با بیان اینکه دولت از حداقل های ســرمایه گذاری در حوزه‬ ‫گردشگری در استان کردستان دریﻎ میکند تصریﺢ کرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه گردشگری در استان کردستان درسطﺢ حرف و حدیﺚ است‪.‬‬ ‫مرادی افزود‪ :‬اســتان کردستان با عنایت به ظرفیتهای مرزی که دارد‪،‬‬ ‫می تواند با توسعه صنعت گردشگری به نحو مطلوب به توسعه اقتصادی‬ ‫دست یابد بنابراین الزامی است که دولت فکر اساسی برای توسعه صنعت‬ ‫گردشگری در استان کردستان بکند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نبود فرصتهای اشتغال‬ ‫پایدار در روســتاها موجبات مهاجرت روســتاییان را به شهرها از جمله‬ ‫مراکز استانها رادر پی دارد بنابراین زمانی که فرصتهای اشتغال در شهرها‬ ‫برای روستاییان مهیا نباشــد‪،‬بطور حتم آسیب اجتماعی در نبود خالء‬ ‫اشتغال نیز گسترش می یابد‪ .‬عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات‬ ‫مجلس با بیان اینکه زیر ســاخت های گردشگری در استان کردستان‬ ‫مهیا نیست یادآورشد‪ :‬سرمایه گذاری دولت در حوزه گردشگری استان‬ ‫کردستان در حد شایعات است‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻭﯾﺪﺍﻥ‬ ‫ﺁﺭﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﯽﻣ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﮔﺸﺖ‬ ‫ﺑﺎﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺮﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﯽﺷ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺭﺳﯽﻤ ﻭﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﯽﺘ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﯾﺎﺏ ﺫﻫﺎﺏ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫ﻓﺎﮐﺲ‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ت﹑شدوبارهبرای﹋اه︩ه︤ی﹠﹤های︎︪︐ی︊انیدرب﹠یادسی﹠مایی﹁ارابی‬ ‫علیرضا تابش گفت‪ :‬نسبت هزینههای پشتیبانی بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی به اعتبارات حمایت از سینما در سال‬ ‫‪« ۹۷‬نسبت سی به هفتاد» بود و تالش خواهیم کرد تا‬ ‫این نسبت )هزینههای پشتیبانی( در سال ‪ ۹۸‬همچنان‬ ‫کاهش داشــته باشد‪ .‬در پی اعالم رسمی بودجههای‬ ‫سینمایی در سال پیشرو‪ ،‬مدیرعامل بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی در پی پیگیری ایسنا مبنی بر بودجههای اعالم‬ ‫شده برای این بنیاد و بازگشت جشنوارههای فیلم فجر‬ ‫به این بنیاد نوشــتاری را اختصاصاً در اختیار ایســنا‬ ‫گذاشت که در آن آمده است‪:‬‬ ‫«همه ساله موسسات سینمایی با سازمان سینمایی‬ ‫تفاهمنامهای امضاء میکننــد‪ ،‬که به تازگی مفاد آن‬ ‫برای نخســتینبار به صورت شــفاف توسط سازمان‬ ‫سینمایی در آغاز سال منتشر شد‪.‬‬ ‫بر اساس مفاد تفاهمنامه فی مابین سازمان سینمایی و‬ ‫بنیاد‪ ،‬مشخص است که در سال ‪ ۱۳۹۸‬بنیاد سینمایی‬ ‫فارابــی چه رویکردها و ماموریتهایی را دنبال و اجرا‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫یکی از آن بندها‪ ،‬پشتیبانی از جشنوارههای فیلم فجر‬ ‫و فیلم کودک و نوجوان است‪ ،‬سیاستگذاری و اجرای‬ ‫جشنوارهها زیر نظر سازمان سینمایی انجام میشود‬ ‫و پشتیبانی از جشنوارههای فجر و کودک به صورت‬ ‫متمرکز در بنیاد ســینمایی فارابی انجام میشــود‪.‬‬ ‫البته مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی در شــورای‬ ‫سیاستگذاری این جشــنوارهها عضویت و همکاری‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در بخش دیگری از‬ ‫این نوشــتارش آورده است‪« :‬طبق برنامهریزی انجام‬ ‫شده طی چهار ســال گذشته بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫با انحالل یک معاونت )معاونت پشــتیبانی تولید( و‬ ‫برون ســپاری خدمات و فعالیتهای حوزه تجهیزات‬ ‫سینمایی به پروژههای تولیدی‪ ،‬از تصدیگری فاصله‬ ‫گرفت و در حوزه نیروی انسانی چابک سازی و ارتقای‬ ‫دانش همکاران را در دستور کار قرار داد به طوری که‬ ‫در چهارسال اخیر با برنامهریزی انجام شده نزدیک به‬ ‫هفتاد نفر از کارکنان این بنیاد‪ ،‬بازخرید و یا بازنشسته‬ ‫شــدهاند و تجهیزات فنی ایــن بنیاد با هدف کاهش‬ ‫تصدی گری تعیین تکلیف شد‪».‬‬ ‫علیرضا تابش در بخش پایانی با اشــاره به بودجهی‬ ‫اعالم شده‪ ،‬نوشت‪« :‬نسبت هزینههای پشتیبانی بنیاد‬ ‫به اعتبارات حمایت از ســینما‪ ،‬در سال ‪« ۹۷‬نسبت‬ ‫سی به هفتاد» بود و تالش خواهیم کرد تا این نسبت‬ ‫)هزینههای پشتیبانی( در سال ‪ ۹۸‬همچنان کاهش‬ ‫داشته باشد‪ .‬طرح جامع سینمای ایران به عنوان یک‬ ‫سند‪ ،‬چشــم انداز ‪ ۱۰‬ساله صنعت سینما را ترسیم‬ ‫میکند و دارای ‪ ۱۰‬راهبرد اساسی است‪ .‬یکی از این‬ ‫راهبردهای مهم در این چشــم انداز «نهضت تولید‬ ‫محتوا» و «توجه ویژه به بازارهای داخلی و بین المللی‬ ‫سینما» است‪ ،‬لذا در سال جاری و در ادامه روندهای‬ ‫خصوصی‬ ‫گذشــته؛ تقویت و توانمندســازی بخش‬ ‫ِ‬ ‫خالق در حــوزه تولید و بازار‪ ،‬رویکــرد جدی بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی اســت و بنیاد با حمایت از تاسیس‬ ‫مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران تمام تالش‬ ‫خــود را به عنوان «حلقه واســط بخش خصوصی و‬ ‫دولت» جهت گسترش نهضت تولید محتوا و تسهیل‬ ‫و آمادهسازی زیست بوم کســب و کارهای نوین در‬ ‫ســینما انجام خواهد داد‪ .‬طبق برآوردها اندازه فعلی‬ ‫بازار ســینمای ایــران در بهترین حالــت ‪ ۲5‬درصد‬ ‫اســت و با پیوند سینما با صنایع مجاور و همین طور‬ ‫شتابدهی پروژههای سینمایی‪ ،‬بی تردید این سهم‬ ‫افزایش قابل توجهی خواهد یافت‪ ».‬بنیاد ســینمایی‬ ‫فارابــی ‪ ۶۰‬میلیارد و ‪ ۲۴۶‬میلیون تومان و در بخش‬ ‫هزینه پشتیبانی ‪ ۸‬میلیارد و ‪ 5۰۰‬میلیون تومان در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بودجه گرفته است‪.‬‬ ‫معاون گردشگری در استارتاپ ویکند گردشگری پایدار تاکید کرد‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻬاراهنﺠاتﮐﺸﻮر»گردﺷگری«اﺳﺖ‬ ‫معاون گردشــگری گفت‪ :‬تنها راهی که با وجود فشــارهای موجود در‬ ‫ابعاد بینالمللی و داخلی میتواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند‬ ‫گردشگری اســت‪ ،‬چنانکه در سال گذشته ‪ 5۲‬درصد گردشگر ورودی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت‪ .‬در بعد داخلی نیز در ایام‬ ‫نوروز با رشد بیش از ‪ 5/5‬درصد سفر مواجه بودیم‪.‬‬ ‫ولی تیموری با حضور در ششمین رویداد «استارتاپ ویکند گردشگری‬ ‫پایدار» و «استارتاپ کاپ گردشگری گاسترونومی» که به همت دانشکده‬ ‫کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه در حوزه‬ ‫کســب و کارهای جدید گردشگری در حال حرکت به سمت استفاده‬ ‫حداکثری از آی سی تی‪ ،‬شرکتهای دانش بنیان‪ ،‬مراکز رشد و فناوری‬ ‫و استارتاپ هستیم‪ ،‬همه دستاندرکاران این صنعت باید به فناوریهای‬ ‫نوین مسلط شــوند در غیر این صورت از گردونه رقابت حذف خواهند‬ ‫شــد‪ .‬او افزود‪ :‬در بحﺚ اســتفاده از فناوریهای نوین در گردشــگری‬ ‫چالشهایی وجود دارد که به نظر میرسد فعالیتهایی از جنس دانشگاه‬ ‫میتواند به حل آنها کمک کنــد‪ .‬به گفته تیموری‪ ،‬متقاضیانی که در‬ ‫موضوع استارتاپها به حوزه گردشگری ورود میکنند معموال اطالعات و‬ ‫تخصصشان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است و فقط بر همین‬ ‫اساس عالقمند به فعالیت در فضای مجازی در زمینه کسب و کارهای‬ ‫گردشگری هستند‪ ،‬این در حالی است که گردشگری به عنوان یک علم‬ ‫قواعد خاص خودش را دارد که بدون آشــنایی با آن امکان ورود به این‬ ‫حوزه وجود ندارد و یا اینکه بدون آشنایی با فضای آیتی و آی سی تی‪،‬‬ ‫فعال حوزه گردشگری هستند‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری بیان کرد‪ :‬به نظر میرسد دانشگاهها میتوانند برای‬ ‫ورود موفق استارتاپها به حوزه گردشگری رویکرد مهارتی و تلفیق این‬ ‫دو را مد نظر داشــته باشند و در برنامههای آموزشی خود لحاظ کنند‪.‬‬ ‫تیموری با بیان اینکه میزان سرمایه و هزینه الزم برای ایجاد شغل در‬ ‫حوزه گردشگری نسبت به ســایر حوزهها‪ ،‬اقتصادیتر و کم هزینهتر‬ ‫اســت‪ ،‬یادآور شــد‪ :‬این حوزه میتواند با گسترهای که درگیر میکند‪،‬‬ ‫درآمد را در دورترین و کوچک ترین نقاط کشور توزیع کند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫در ادامه با بیان اینکه حال خوب‪ ،‬نشــاط و پویایی معجزه گردشگری‬ ‫هستند به وجود شاخههای مختلف در حوزه گردشگری اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امروز نوع جدیدی از گردشگری با نام گردشگری غذا در صدد‬ ‫معرفی ظرفیتهای مختلف در این حوزه در نقاط مختلف کشــور به‬ ‫گردشــگران است که در این زمینه نیازمند رویکرد پایداری و سهیم‬ ‫کردن جامعه محلی و هدف گردشــگر در حوزه مایحتاج خوراکی و‬ ‫غذای گردشــگر در طول سفر است‪ .‬تیموری همچنین با بیان اینکه‬ ‫رویکرد پایداری کمتر در گردشــگری مورد توجه قرار گرفته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای نخســتین بــار در ضوابط و مقرراتی کــه برای ارزیابی‪،‬‬ ‫اســتاندارد سازی و درجه بندی خدمات تاسیسات گردشگری آماده‬ ‫کردیم‪ ،‬فصلی را با عنوان «امکان دسترسی و توسعه پایدار» اضافه کردیم‪.‬‬ ‫در بخش «امکان دسترســی» موضوع در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز‬ ‫معلولین و جانبازان عزیز در تاسیسات گردشگری لحاظ شده است‪ .‬چرا‬ ‫که تسهیل شرایط دسترسی و ارائه خدمات مناسب به ایشان میتواند‬ ‫در توسعه بازار مورد نظر و کسب رضایت تمامی گردشگران موثر باشد‪.‬‬ ‫ﺗﻬران با »ﺷﻬرﺧدا‪ ،‬ﺷﻬر ﻫﻤدﻟی« به اﺳﺘﻘﺒال رﻣﻀان ﻣیرود‬ ‫رییس سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران از‬ ‫اجرای ‪ ۳۰‬عنوان برنامه در ماه مهمانی خدا با شــعار‬ ‫«شهر خدا‪ ،‬شــهر همدلی» خبر داد‪ .‬سعید اوحدی‬ ‫رئیس ســزمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران از‬ ‫برگزاری ویژه برنامه «شــهر خدا‪ ،‬شــهر همدلی» با‬ ‫برگزاری ‪ ۳۰‬عنوان برنامه در ماه مبارک رمضان خبر‬ ‫داد‪ .‬اوحدی با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫مــاه رمضان و عبادات و دســتورات ویژه آن‪ ،‬این ماه‬ ‫میتواند سبک زندگی خاص اسالمی را میان افراد و به‬ ‫خصوص جوانان ترویج دهد‪ .‬سازمان فرهنگی هنری‬ ‫شــهرداری تهران نیز به واسطه رسالت ذاتی خود با‬ ‫توجه به پنج بع ِد فرمایشــات مقام معظم رهبری در‬ ‫«گام دوم انقالب»‪« ،‬رویکرد و عنوان ســال ‪،»۱۳۹۸‬‬ ‫«موضوعات مــاه مبارک رمضان»‪« ،‬مناســبات ماه‬ ‫مبارک رمضان» و «مقتضیات زمانه» ‪ ۳۰‬عنوان برنامه‬ ‫را برای اجرا در مراکز فرهنگی هنری مناطق ‪ ۲۲‬گانه‬ ‫طراحی کرده است‪.‬‬ ‫همدلی‌و‌یاری‌آسیﺐ‌دیدﮔان‌سیل‌اخیر‌در‌‬ ‫«ماه‌همدلی»‬ ‫وی با بیان اینکه یاری به آســیب دیدگان سیل اخیر‬ ‫یکی از رویکردهای سازمان فرهنگی هنری در اجرای‬ ‫ویژه برنامههای خود در ماه مبارک رمضان است گفت‪:‬‬ ‫بــه همین منظور ویژه برنامه «بر آســتان جانان» از‬ ‫‪ ۱5‬اردیبهشــت تا اول خردادماه در فرهنگسراهای‬ ‫ابنســینا‪ ،‬اشــراق‪ ،‬خاوران‪ ،‬بهمن‪ ،‬وال و بهاران و باغ‬ ‫موزه قصر برای جمــعآوری کمکهای مردمی اجرا‬ ‫میشــود‪ .‬رئیس ســازمان فرهنگی هنری ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین مســابقه عکس «گِل و دل» با مشــارکت‬ ‫شبکه نســیم تلویزیون‪ ،‬ســازمان ســراج و وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اســالمی با هدف انعکاس تصاویری‬ ‫از مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم و مسئولین در‬ ‫شرایط بحرانی تا پایان اردیبهشت ماه برگزار میشود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه «گرگان قدیم» مرتبط با موضوع‬ ‫سیل زدگان گلستان در عکسخانه شهر نیز یکی دیگر‬ ‫از برنامههای ســازمان با رویکرد همدردی با آسیب‬ ‫دیدگان سیل اخیر است‪.‬‬ ‫اجرای‌‪‌6‬عنوان‌برنامﻪ‌ویﮋه‌کودکان‌و‌نوجوانان‬ ‫ســعید اوحدی با تاکید بــر توجه به «کــودکان و‬ ‫نوجوانــان» در ویژه برنامههای مــاه مبارک رمضان‬ ‫گفت‪ :‬مــاه مهمانی خــدا‪ ،‬فرصت مغتنمــی برای‬ ‫شــکلدهی شــخصیت کودکان و نوجوانان اســت‪،‬‬ ‫به همین منظور ویژه برنامه «راز انســان» با توضیﺢ‬ ‫نقــش عبادت بر اعضای بدن در هیومن پارک برگزار‬ ‫میشود تا به صورت علمی و جذاب نوجوانان را با این‬ ‫مهم آشنا کند‪ .‬همچنین «سحرخیزان کوچک» برای‬ ‫تقدیر از روزهاولیهای شــهر تهران‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت‬ ‫همزمان با شــب میالد امام حســن مجتبی )ع( در‬ ‫پردیس تئاتر تهران برگزار میشــود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫چهارمین جشنواره بچههای محراب‪ ،‬مسابقه مکبری‬ ‫و موذنی ویژه پســران نوجوان در گروه ســنی ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬ســال ‪ ۱5‬اردیبهشــت تا ‪ ۱5‬خرداد در مناطق‬ ‫‪ ۲۲‬گانه شــهر تهران برگزار میشود‪« .‬قرار بندگی»‬ ‫کرسیهای تالوت قرآنی اســت که در ایستگاههای‬ ‫منتخب مترو با حضور قاریان نوجوان برگزار میشود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬کارگاه قصهگویی و تصویرسازی قصههای قرآنی‬ ‫با عنوان «روزهای روشــن» ویژه کودکان و نوجوانان‬ ‫‪ ۱5‬اردیبهشت تا ‪ ۱5‬خرداد در فرهنگسرای ارسباران‬ ‫برگزار میشود‪« .‬تصویر بندگی» عنوان پویش عکس‬ ‫و فیلمی است که با موضوع حضور کودکان و نوجوانان‬ ‫در کنار سفرههای افطاری ساده‪ ،‬نماز جماعت‪ ،‬همدلی‬ ‫و کمک به دیگران‪ ،‬شــبهای قــدر و محافل انس با‬ ‫قرآن برگزار میشود‪.‬‬ ‫انﻌﮑاس‌تﺼویر‌«ماه‌مﺒارك‌رمضان»‬ ‫‌در‌‪‌7‬نمایشﮕاه‬ ‫ســعید اوحدی در توضیﺢ ویژه برنامههای ماه مبارک‬ ‫رمضان در حوزه هنرهای تجســمی گفــت‪ ۷ :‬عنوان‬ ‫نمایشــگاه از ‪ ۱5‬اردیبهشت تا ‪ ۱5‬خردادماه با موضوع‬ ‫بازتابی از مــاه مبارک رمضان در هنرهای تجســمی‬ ‫میزبــان عالقهمنــدان هســتند‪ .‬وی در معرفی این‬ ‫نمایشــگاهها گفت‪ :‬نمایشگاه «چهل آینه» با همکاری‬ ‫موزه ملک در باغ موزه هنر ایرانی برگزار میشــود؛ این‬ ‫مرکز همچنین با برپایی کارگاه تصویرگری قرآن کریم‬ ‫با حضور استاد سیدکمال طباطبایی میزبان عالقهمندان‬ ‫است‪ .‬نمایشــگاه ویژه «لیالی قدر» در موزه عکسخانه‬ ‫شــهر برگزار میشــود‪ .‬مجموعهای از آثار خطاطی و‬ ‫آبرنگ دکتر امیر اسماعیل ســوندوزی با عنوان «بهار‬ ‫معنــوی» در موزه ســوندوزی به نمایــش در میآید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬موزه هنرهای دینی امام علی )ع( با نمایشگاهی با‬ ‫محوریت امام علی )ع( و ورکشاپ نقاشی قهوهخانهای‬ ‫برنامــه ویژهای را در ماه مبــارک رمضان تدارک دیده‬ ‫اســت‪ .‬گالری مریــم و نگارخانه الله نیز بــا برگزاری‬ ‫نمایشگاه عکس به استقبال این ماه مبارک میروند‪.‬‬ ‫از‌سوﮔواری‌بر‌«مادر‌امت»‌تا‌مناجات‌خوانی‌در‌‬ ‫‌س َﺤر»‬ ‫«سِ ﺤ ِر َ‬ ‫اوحدی درباره دیگر برنامههای سازمان فرهنگی هنری‬ ‫در ماه رمضان گفت‪ :‬به مناسبت سالروز وفات حضرت‬ ‫خدیجه )س( برنامه «خیر النسا» در مسجد حضرت‬ ‫خدیجه برگزار میشود؛ همچنین به همین مناسبت‬ ‫ویژه برنامه «مادر امت» ویژه بانوان با همکاری مرکز‬ ‫رسیدگی به امور مســاجد‪ ۲۴ ،‬و ‪ ۲5‬اردیبهشت در‬ ‫میدان آئینی امام حســین )ع( برگزار میشــود‪ .‬این‬ ‫میــدان آئینی همچون ســالهای گذشــته با ویژه‬ ‫برنامه «ضیافت الحســین )ع(» و برپایی سفرههای‬ ‫افطاری ساده میزبان روزهداران است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫فرهنگیهنری اضافه کرد‪« :‬جشنواره فرهنگی هنری‬ ‫نفس» به مناســبت میالد امام حسن مجتبی و روز‬ ‫اکرام‪ ،‬تجلیل از سفیران اهدای عضور در ایستگاههای‬ ‫منتخب مترو برگزار میشــود‪ .‬همچنین هجدهمین‬ ‫همایش «عمری با قــرآن» با تجلیل از ‪ ۷‬چهره برتر‬ ‫قرآنی به همت فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماه رمضان بهانهای برای صله رحم است به‬ ‫همین مناسبت ویژه برنامه «فامیل چتر خانواده» با‬ ‫تشکیل حلقههای فامیلی و اجرای پروژههای مشترک‬ ‫خانوادگی در قالب مســابقه در مراکز فرهنگی هنری‬ ‫مناطق ‪ ۱۹ ،۱5 ،۱۴ ،۱۳ ،۱۱ ،۹ ،۸ ،5 ،۴‬و ‪ ۲۲‬برگزار‬ ‫میشود‪« .‬سِ ح ِر َس َحر» نیز عنوان برنامهای است که با‬ ‫حضور سحرخوانان و مناجات خوانان ‪ ۱۰‬استان کشور‬ ‫‪ ۱5‬اردیبهشت تا ‪ ۱5‬خرداد در فرهنگسرای ارسباران‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫سعید اوحدی در پایان گفت‪ :‬برنامه «با رهروان سحر»‬ ‫با برپایی ســفرههای ســحری برای پاکبانان‪ ،‬عوامل‬ ‫اورژانس‪ ،‬نیروهای پلیس در منازل مسکونی شهروندان‬ ‫و با مشارکت آنها‪« ،‬مسابقه کتابخوانی»‪ ،‬تولید برنامه‬ ‫تلویزیونی «دعوت» در پردیس تئاتر تهران‪ ،‬مشارکت‬ ‫در اجرای نمایشگاه قرآن کریم در مصلی امام خمینی‬ ‫)ره(‪« ،‬محفل انس با قرآن» با حضور قاریان برجسته‪،‬‬ ‫«جزء خوانی قرآن کریم در مناطق منتخب و «تجلیل‬ ‫از جوانمردان» که با تحول در زندگی عاقبت به خیر‬ ‫شــدهاند از دیگر برنامههای این ســازمان به مناسب‬ ‫فرارســیدن ماه مبارک رمضان است‪ .‬ویژه برنامههای‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت‬ ‫ماه مبارک رمضان با شعار «شهر خدا‪ ،‬شهر همدلی»‬ ‫از ‪ ۱5‬اردیبهشــت تا ‪ ۱5‬خــرداد در مراکز فرهنگی‬ ‫هنری مناطق ‪ ۲۲‬گانه برگزار میشود‪.‬‬
‫تدارک سیما برای پیش از افطار‬ ‫ت﹑ش برای ︗︢ب ﹞︟ا︵︉‬ ‫از دست ر﹁︐﹤!‬ ‫ماه‌رمضان‌از‌ﻓردا‌آﻏاز‌می‌شــود‌و‌ایﻦ‌روزها‌با‌ﺣﺬف‌«ماه‌عﺴل»‌روتیﻦ‌تریﻦ‌برنامﻪ‌ﭘیش‌از‌اﻓﻄار‌سیما‌از‌کنداکتور‌شﺒﮑﻪ‌سﻪ‪‌،‬بازار‌‬ ‫ﮔمانﻪ‌زنی‌درباره‌برنامﻪ‌های‌ویﮋه‌ایﻦ‌ماه‌داغ‌اســت‪‌.‬باکﺲ‌ﭘیش‌از‌اﻓﻄار‌همیشﻪ‌یﮑی‌از‌ﭘربیننده‌تریﻦ‌باکﺲ‌های‌کنداکتور‌تﻠویﺰیون‌‬ ‫بوده‌است‪‌.‬زمانی‌کﻪ‌مخاطﺐ‌تﻠویﺰیون‌بﻪ‌خانﻪ‌می‌رسد‌و‌با‌توجﻪ‌بﻪ‌روزه‌دار‌بودنش‌کنترل‌تﻠویﺰیون‌را‌بﻪ‌دست‌می‌ﮔیرد‌و‌ﭘی‌برنامﻪ‌ای‌‬ ‫می‌ﮔردد‌تا‌ساعت‌مانده‌بﻪ‌اﻓﻄار‌را‌بﮕﺬراند‪‌.‬‬ ‫شﺒﮑﻪ‌یک‬ ‫دعوت؛‌مﺠری‪‌:‬ﺣﺠت‌اﻻسﻼم‌مﺤمد‌برمایی‬ ‫برنامه «دعوت» هر ســال جنگ شــبانهای بود که با اجرای زوج نیما کرمی و همسرش روی آنتن شبکه یک سیما میرفت‪ .‬اما‬ ‫امســال شبکه یک سیما برنامهای با رویهای متفاوت در پیش گرفته که با محور سبک زندگی و ازدواج به تولید میرساند‪ .‬این‬ ‫برنامه هر شــب ســاعت ‪ ۱۹:۳۰‬به مدت ‪ ۴5‬دقیقه با حضور یک کارشناس مذهبی خانواده به نام حجتاالسالم محمد برمایی‬ ‫پخش میشود‪ .‬به گفته مدیر گروه اجتماعی شبکه یک قرار نیست یک برنامه گفتگومحور و مرسوم تالکشویی مخاطب ببیند‬ ‫بلکه حجتاالسالم برمایی که متخصص امور خانواده و سبک زندگی هستند وارد یک کالس درس میشوند و هر شب با یک‬ ‫زوج گفتگو میشود اما نه به رسم تلویزیونی بلکه در قالب یک کالس درس سبک زندگی این اتفاق میافتد‪ .‬حتماً مخاطب با‬ ‫یک ابتکار جدیدی روبرو میشود و مالک این برنامه حضور زوجهای جوان در برنامه نیست اما درباره ‪ 5‬سال اول زندگی افراد‬ ‫بحﺚ میشود‪ .‬چرا که کارشناسان معتقدند زندگی از چهار سال گذشت یک مقدار استحکام و قوام زندگی بیشتر میشود‪ .‬در‬ ‫«دعوت» ویژهبرنامه افطار شبکه یک سراغ خانواده شهدای مدافع حرم و زوجهایی خواهد رفت که همسرانشان شغلهای سخت‬ ‫دارند یا ماهها در کنار خانوادهشان نیستند‪ .‬یک تیم محتوایی و پژوهش برای شناسایی ‪ ۳۰‬زوج وارد عمل شده و البته افراد موثر‬ ‫در کنار این زوجها هم به برنامه میآیند که باعﺚ شدهاند زندگی این خانوادهها قوام و استحکام پیدا کند‪ .‬البته به تعبیر مدیر‬ ‫گروه اجتماعی شــبکه یک شاید در بین این خانوادهها زوجهای معروف و صاحبنام هم حضور داشته باشند ولی محور حضور‬ ‫سلبریتیها نیست‪ .‬چرا که حضور این اقشار در تلویزیون تکراری شده و کمتر حرفهای جدیدی از آنها میشنویم‪.‬‬ ‫شﺒﮑﻪ‌سﻪ‬ ‫ماه‌ماه؛‌مﺠری‪‌:‬بنیامیﻦ‌بهادری‬ ‫«ماه عسل» قطعا معروفترین برنامه این باکس است‪ .‬برنامهای که ‪۱۲‬سال یکهتاز میدان تالکشوهای سیما بود و احسان علیخانی‬ ‫با آن به اوج شهرت رسید‪ .‬علیخانی اما از رفتن به «عصر جدید» میگوید و تعطیلی قطعی «ماه عسل» را در جشنواره جام جم‬ ‫اعالم کرد‪ .‬خبری که خیلی از مخاطبان تلویزیون را ناراحت و دلنگران کیفیت برنامه جایگزین آن کرد‪ .‬مخاطبی که سالها عادت‬ ‫کرده بود قصه آدمهای معمولی با اتفاقهای عجیب غریب را با همراهی بغﺾ همیشگی احسان علیخانی ببیند حاال قرار است‬ ‫یک خواننده را روی آنتن ببیند‪ .‬خوانندهای که پیش از این در پروژه مشترک ایران و بالیوود یعنی «سالم بمبئی» بازیگری را هم‬ ‫تجربه کرده پس از کش و قوسهای فراوان به عنوان مجری برنامهای اعالم شد که قرار است جای «ماه عسل» را بگیرد اما قرار‬ ‫نیست نامش «ماه عسل» باشد! در تمام سالهای گذشته اما علیخانی برای «ماه عسل»‪ ،‬دکورش و انتخاب سوژههایش‪ ،‬از ماهها‬ ‫قبل برنامهریزی میکرد اما حاال یک روز مانده به ماه رمضان ‪-‬هرچند امکان داشــت همین امروز روز اول ماه رمضان باشد‪ -‬و‬ ‫برنامه شبکه سه هنوز قطعی نشده است‪ .‬تنها خبر قطعی اینکه نام برنامه «ماه ماه» است‪ .‬حتی مجری هم تا ساعتی پیش قطعی‬ ‫نبود‪ .‬گرچه گفته میشود تیمی از ماهها قبل برای انتخاب سوژهها و برنامهریزی برای رویکرد برنامه مشغول به کار بودهاند اما آیا‬ ‫میشود مجری برنامه را در لحظه آخر انتخاب کرد؟ تالش ما برای گفتوگو با تهیهکننده برنامه که سیدعلی احمدی تهیهکننده‬ ‫فصلهای آخر «خندوانه» است و مسوولی از شبکه سه برای پاسخ به این سوال بینتیجه ماند اما این از عجایبی است که شاید‬ ‫تنها در کشور ما اتفاق میافتد‪.‬‬ ‫شﺒﮑﻪ‌ﭘنﺞ‬ ‫اختیاریﻪ‪‌،‬شهر‌باران؛‌مﺠری‪‌:‬سیدمرتضی‌ﻓاطمی‬ ‫دو‪ ،‬سه ماهی است که شبکه پنج برنامهای بحﺚبرانگیز با عنوان «اختیاریه» را با اجرای سیدمرتضی فاطمی روی آنتن میبرد‪.‬‬ ‫برنامهای با حضور سلبریتیهای عرصه مختلف‪ ،‬از هنر و ورزش گرفته تا سیاست که تقریبا در هر قسمت حاشیهای میآفریند‪.‬‬ ‫انتخاب شبکه پنج برای باکس پیش از افطارش برنامه «اختیاریه» با یک رویکرد جدید و نام جدید است‪« .‬اختیاریه؛ شهر باران»‬ ‫نام برنامهای است که قرار است با حضور مردم عادی و روایت قصه زندگی آنها روی آنتن برود و البته در کنار مهمانی که قصه‬ ‫زندگیاش روایت میشود یک مهمان سلبریتی هم در قسمت در «اختیاریه؛ شهر باران» حضور دارد‪ .‬مصطفی امامی سردبیر‬ ‫و کارگردان این برنامه در گفتوگو با خبرآنالین درباره این برنامه و شباهتش با برنامه شبکههای دیگر میگوید‪« :‬االن میتوان‬ ‫گفت تم برنامه شبکه سه و شبکه پنج و شبکه نسیم یکی است و در هر سه قصه آدم های معمولی روایت میشود‪ .‬این موضوع‬ ‫جای انتقاد به تلویزیون نیست‪ ،‬به این دلیل که در سینما و تلویزیون همه آثار نمایشی سریالها و فیلمها قصه روایت میکنند‬ ‫اما رویکردشــان متفاوت است‪ ،‬یعنی هر گروه ســازندهای قصه خودش را به زبان و سلیقه خودش روایت میکند و این موجب‬ ‫میشود که هر کدام به نوعی برای مخاطب جذاب باشد‪ . .‬این برنامهها هم قصه روایت میکنند‪ .‬نگاه برنامهسازها و نوع روایت‬ ‫داستانها‪ ،‬این برنامهها را نسبت به هم متفاوت میکند‪ .‬اینطور نیست که چون هر سه برنامه روایت میکنند پس شبیه و تکراری‬ ‫هســتند‪« .‬اختیاریه؛ شهر باران» هم فرم برنامهسازی‬ ‫کاملا با برنامههای دیگر متفاوت است‪ .‬مثال حضور‬ ‫سلبریتی در برنامه ما بهگونهای است که تا‬ ‫به حال در هیچ برنامه دیگری ندیدید‪».‬‬ ‫«اختیاریه؛ شهر باران» اما تفاوتهای‬ ‫دیگری هم بــا برنامه «اختیاریه» دارد‬ ‫که مهمترین آن تغییر دکور آن است‪.‬‬ ‫امیرحســین میرطالب طــراح دکور‬ ‫مناظره و برنامه «نود» دکور ویژهبرنامه‬ ‫رمضانــی «اختیاریــه» را طراحی کرده‬ ‫است‪ .‬تیتراژ ابتدای برنامه را رستاک حالج‬ ‫و تیتراژ پایانی آن را ساالر عقیلی میخواند‬ ‫و مدت برنامه قرار است ‪ ۷5‬دقیقه باشد‪.‬‬ ‫شﺒﮑﻪ‌نﺴیﻢ‬ ‫هﺰارداستان؛‌مﺠری‪‌:‬سﻠﺒریتی‌ها‬ ‫رمضان شبکه نسیم‬ ‫«هزارداستان» در جدول پخش‬ ‫ِ‬ ‫قرار گرفته اســت و نخستین برنامه آن در نخستین‬ ‫روز این ماه پخش خواهد شد‪ .‬این برنامه همچون چهار‬ ‫فصل قبل در پاسخ به نیاز مخاطبان برای شنیدن‬ ‫داستانهای واقعی و اجتماعی طراحی شده‬ ‫که هر شب با میزبانی و اجرای یک چهره‬ ‫سرشناس که نقطه مشــترکی با سوژه‬ ‫مطرح شــده دارد‪ ،‬در منظر حضار‪،‬‬ ‫اجرا و پخش خواهد شــد‪.‬‬ ‫« هز ا ر د ا ســتا ن »‬ ‫هر شــب ساعت‬ ‫‪ ۱۹‬از شــبکه‬ ‫نســیم پخــش‬ ‫خواهد شــد و‬ ‫جــواد فرحانی‬ ‫تهیه کننــد ه‬ ‫ایــن مجموعه‬ ‫منا ســبتی‬ ‫اســت‪ .‬مجید‬ ‫نیکخــواه بــه‬ ‫عنوان کارگردان‬ ‫تلویزیونــی و مریم‬ ‫نوابینژاد بــه عنوان‬ ‫کارگــردان هنــری در‬ ‫فصل جدید این برنامه‬ ‫حضور دارند‪ .‬مریم نوابی‬ ‫نژاد کارگردان «هزار داستان » درباره این مجموعه که امسال هم طبق سالهای قبل در‬ ‫ایام ماه رمضان روی آنتن شــبکه نسیم میرود‪ ،‬به خبرآنالین گفت‪« :‬این برنامه مجری‬ ‫ثابت ندارد‪ ،‬هر روز یک ســلبریتی میزبان مهمان ماست و این قصهها باید مثل همیشه‬ ‫داســتان ملموس‪ ،‬واقعی و گیرا باشند‪ .‬نباید شعار باشند‪ .‬مثال اگر درباره سرطان حرف‬ ‫میزنیم یک چیز تازه در آن باشد‪ ،‬اگر درباره اعتیاد صحبت میکنیم اصال مثل همیشه‬ ‫حرف نزنیم و درباره هر اتفاق اجتماعی صحبت بشود‪ ،‬اما به شرط اینکه موضوع داشته‬ ‫باشی نه اینکه فقط برای پر کردن وقت یک برنامه ارائه بدهی‪ ».‬کارگردان این مجموعه‬ ‫درباره ویژگی مجری برنامه گفت‪« :‬سه ویژگی وجود دارد که سلبریتیها هر یک از این‬ ‫سه ویژگی را داشته باشند میشوند مهمان ما‪ ،‬یا یک چیز شبیه آن را تجربه کردهاند‪ ،‬یا‬ ‫نقشش را بازی کردهاند‪ ،‬یا خاصیت قصهگویی دارند مثل احترام برومند‪ ،‬مریم سعادت‪،‬‬ ‫فرهاد آئیش این افراد ذاتا قصهگو هستند ولی باید یکی از این سه ویژگی را داشته باشند‪».‬‬ ‫او درباره ادامه برنامه بعد از ماه رمضان عنوان کرد‪« :‬ما همیشه گفتهایم که برنامه میتواند‬ ‫برای مناسبتهای مختلف درطول سال پخش شود اما فع ً‬ ‫ال برای ‪۳۰‬قسمت برنامهریزی‬ ‫کردهایم که در هر قسمت یکی از چهرهها میزبان مهمانان برنامه قرار میشود‪ ».‬نوابینژاد‬ ‫اضافه کرد‪« :‬برنامه ساعتی قبل از افطار آغاز میشود و میتوان گفت داستانهای جذابی‬ ‫برای مخاطب داریم‪ .‬داستانهای «هزار داستان» به تکرار نمیرسد چراکه ما آدمهایی را‬ ‫دعوت میکنیم که یا نوع بیانشان یا نوع زندگیشان ویژه است‪ ».‬او درباره اینکه امسال‬ ‫«ماه عســل» پخش نمیشود و این اتفاق میتواند باعﺚ پربینندهتر شدن برنامه شود یا‬ ‫خیر گفت‪« :‬پخش «ماه عسل» تاثیری روی برنامه ما نداشت چون ما سوژههای خود را‬ ‫داشتیم و از طرفی پرداخت داستان خیلی مهمتر است از اینکه فقط صرفاً یک سوژه را‬ ‫دعوت کنیم‪ ».‬کارگردان «هزار داستان» یادآور شد‪« :‬البته من سوژههای چند سال آخر‬ ‫ماه عسل را قبول نداشتم‪ ،‬اینکه به طور مثال بزرگترها را برای آشتی کردن یا پادرمیانی‬ ‫بیاورید یک موضوع است و نه سوژه‪ ».‬او که پیش از این در برنامه «ماه عسل» همکاری‬ ‫داشــته است‪ ،‬گفت‪« :‬سوژههای «ماه عسل» تا سال ‪ ۹۴‬در راستای رویکرد برنامه بود و‬ ‫در چند سال اخیر بیشتر تک داستانهایی مثل خواهران منصوریان بود که توانست ماه‬ ‫عسل را نجات دهد‪».‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒــــﻪ ‪ 17‬اردیﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره ‪1077‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادﯾﻮ و تﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫نﻈرسنﺠی‌مرکﺰتﺤﻘیﻘات‌درباره‌برنامﻪ‌های‌‬ ‫ﻓروردیﻦ‌صدا‌وسیما‬ ‫براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی درخصوص برنامههای رادیو‬ ‫و تلویزیون در فروردین ‪ ۹۸‬مشــخص شــد ‪ ۸۱ :‬درصد از مردم بیننده‬ ‫برنامههای ســیما ‪ ۷۶.۴ ،‬درصد هم بیننده اخبار سیما بوده اند و ‪۳۰.5‬‬ ‫درصد برنامههای رادیــو و ‪ ۲۳.۲‬درصد هم اخبار صدا را گوش کردهاند‪.‬‬ ‫براساس این نظرسنجی مردم استانهای لرستان ‪ ،‬قزوین و کردستان رکوردار‬ ‫دیدن برنامههای سیما هستند و درشنیدن برنامههای رادیو نیز مخاطبان‬ ‫کردســتانی ‪،‬اصفهانی و یزدی گوی ســبقت را ازدیگر استانهای کشور‬ ‫ربودهاند‪ .‬مرکز تحقیقات رســانه ملی همچنین براساس این نظرسنجی‬ ‫اعالم کرد که زنان با ‪ ۸۱.۸‬درصد بیش از مردان با ‪ ۸۰.۲‬درصد برنامههای‬ ‫تلویزیون را دیده اند و درمقابل مردان با ‪ ۳5.5‬درصد درمقابل زنان با ‪۲5.۷‬‬ ‫درصد برنامههای رادیو را گوش داده اند و این یعنی اینکه زنان بیشــتر‬ ‫تلویزیون میبینند و مردان بیشتر رادیو گوش می دهند‪ .‬در فروردین ‪۹۸‬‬ ‫که اوج حادثه سیل در چندین استان کشور بوده است مردم ‪ ۷۶.۴‬درصد‬ ‫بیننده اخبار سیما بوده اند که دراین میان مخاطبان لرستانی ‪،‬همدانی و‬ ‫زنجانی بیش از مخاطبان سایراستانها پای خبرتلویزیون نشستهاند‪ .‬بر این‬ ‫اساس ‪ ۲۳.۲‬درصد مردم هم اخبار خود را با شنیدن خبرهای رادیو بدست‬ ‫آورده اند که درمیان استانهای کشور کردستان ‪،‬چهارمحال و بختیاری و‬ ‫فارس بیش از بقیه اخبار رادیو را شنیدهاند‪ .‬در فروردین ‪ ۶۴.۳ ،۹۸‬درصد‬ ‫از مردم اخبار ســیل را از صدا وســیما پیگیری کرده اند و بعد از رسانه‬ ‫ملی شــبکههای اجتماعی با ‪ ۱۸.۴‬درصــد و پایگاههای اینترنتی با ‪5.۴‬‬ ‫درصد جز منابع خبری بعدی مردم برای کســب اخبار درباره سیل اخیر‬ ‫بودهاند‪ .‬نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی نشان می دهد که از نظر‬ ‫مردم‪ ،‬سازمان صدا وسیما در زمینه اطالع رسانی دقیق و لحظه به لحظه‬ ‫اخبار مربوط به وقوع سیل اخیر موفق تر از سایرجنبهها عمل کرده است‪.‬‬ ‫آگاه سازی افکارعمومی نسبت به خطروقوع سیل در شهرها ‪،‬پیشگیری‬ ‫از شــایعات و اخبار نادرســت و مطالبه گری از مسئوالن و دستگاههای‬ ‫ناظر به ترتیب دیگر جنبههایی بوده اســت که از نظر مردم رســانه ملی‬ ‫توانست درآنها رضایت مخاطبان را کسب کند‪ .‬براساس نظرسنجی مرکز‬ ‫تحقیقات رســانه ملی همچنین در فروردین ‪ 5۹.۹ ، ۹۸‬درصد از مردم‬ ‫بیننده برنامههای شبکههای استانی و ‪ ۲۱.۸‬درصد هم شنونده برنامههای‬ ‫شبکههای استانی صدا بودهاند‪ .‬شبکههای تلویزیونی استانهای لرستان‪،‬‬ ‫کردستان و اردبیل بیشترین بیننده را داشته اند و در شبکههای استانی‬ ‫صدا هم شــبکههای رادیویی استانهای کردستان‪ ،‬یزد و خراسان شمالی‬ ‫گوی سبقت را از دیگر شبکههای رادیویی استانی ربودهاند‪.‬‬ ‫تدارك‌ویﮋه‌«رادیو»‌برای‌اﻓﻄار‌و‌سﺤر‬ ‫حمید شــاهآبادی معاون صدای سازمان صداوســیما درباره تدارک رادیو برای‬ ‫ویژهبرنامههای ســحر و افطار بیان کرد که قرار است از مجریان حرفهای در این‬ ‫برنامهها بهره گرفته شود‪ .‬معاون صدای سازمان صداوسیما درباره برنامههای ماه‬ ‫رمضانی که قرار است از ابتدای ماه مبارک رمضان از شبکههای رادیویی پخش‬ ‫شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعداد قابل توجهی مجموعههای نمایشی ویژه این ایام از سوی رادیو‬ ‫نمایش و اداره کل هنرهای نمایشهای رادیویی در نظر گرفته شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین مستندهای رادیویی قابل توجهی تدارک دیده شده است و همزمان‬ ‫توجه ویژهای هم از طرف شبکههای رادیویی به برنامههای اذانگاهی‪ ،‬سحرگاهی‬ ‫و افطار داشتهایم‪ .‬معاون صدا اظهار کرد‪ :‬امسال با استفاده از تجربه سال گذشته‪،‬‬ ‫یک تیم تخصصی برای تعیین شاخصهای ویژه برنامههای ماه رمضان با محوریت‬ ‫«حقالناس» قرار دادهایم‪ .‬شــاه آبادی در پایان درباره اجرای برنامههای سحر و‬ ‫افطار گفت‪ :‬درصدد تعامل هستیم که از مجریان خوب و حرفهای بهره بگیریم؛‬ ‫سال گذشته نیز نوعی تعامل بین شبکه یک و رادیو ایران انجام شد و امسال هم‬ ‫درخواستهای زیادی مطرح شد که به صورت قطعی نتایج آن اعالم خواهد شد‪.‬‬
‫‪۴‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒــــﻪ ‪ 17‬اردیﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره ‪1077‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﺳﯿﻨما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫تﻘدیر‌ویﮋه‌هیات‌داوران‌جشنواره‌«ترنتو»‌ایتالیا‌از‌‬ ‫«دلﺒند»‬ ‫شــصت و هفتمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم ترنتو از ‪ ۷‬تا ‪۱5‬‬ ‫اردیبهشتماه ‪ ۹۸‬در کشور ایتالیا برگزار شد و فیلم مستند «دلبند» به‬ ‫کارگردانی یاسر طالبی ضمن نمایش در بخش مسابقه بینالملل‪ ،‬موفق‬ ‫به دریافت تقدیر ویژه ‪ Special Mention‬هیات داوران جشــنواره‬ ‫شد‪ .‬در این بخش رسمی جشــنواره «ترنتو» که یکی از قدیمیترین‬ ‫جشنوارههای اروپایی است‪ ۲۷ ،‬فیلم شرکت داشتند‪ .‬پیشتر «دلبند»‬ ‫جایزه بهترین فیلم مستند پانزدهمین دوره جشنواره «کازان» روسیه‬ ‫را از آن خــود کــرده بود‪ .‬در آیین اختتامیه شــصت و هفتمین دوره‬ ‫جشــنواره بینالمللی فیلم «ترنتو» که عصر دیروز برگزار شد‪ ،‬هنگام‬ ‫معرفی «دلبند» ویدئویی از یاســر طالبی در سالن مراسم پخش شد‪.‬‬ ‫وی بــه دلیل نمایش همزمــان فیلمش در بخــش «ویترین جهان»‬ ‫جشــنواره هاتداکس‪ ،‬به کشور کانادا سفر کرده بود‪ .‬مستند «دلبند»‬ ‫پیش از این در بخش مسابقه بینالملل جشنواره «ایدفا» هلند‪ ،‬بخش‬ ‫ســینما و فرهنگ غذا ‪ Culinary Cinema‬جشنواره فیلم برلین‬ ‫و بخش رسمی جشــنواره اســتانبول ترکیه به نمایش درآمده بود و‬ ‫در جشنواره «بیگاســکای» آمریکا نیز فینالیست بخش ‪Feature‬‬ ‫‪ Competition‬شــده بــود‪ .‬این فیلم در خردادماه‪ ،‬در جشــنواره‬ ‫«ماموتلیکس» آمریکا نیز به نمایش گذاشته میشود‪« .‬دلبند» قصهی‬ ‫زندگی دشــوار اما شــیرین یک مادر هشتاد و سه ســاله و تنها به نام‬ ‫«فیروزه» را روایت میکند که زندگی منحصر به فردی در دل رشــته‬ ‫کوههای البرز دارد‪ .‬این مستند محصول مرکز گسترش سینمای مستند‬ ‫و تجربی و شرکت تصویر گستر الهه پارسی )الی ایمیج( به مدیریت الهه‬ ‫نوبخت است که پخش بینالملل این فیلم را نیز بعهده دارد‪.‬‬ ‫مﻌرﻓی‌ﻓیﻠﻢ‌اختتامیﻪ‌جشنواره‌کﻦ‌‪2019‬‬ ‫کمــدی اجتماعی «اســتثناییها» )‪ (The Specials‬به کارگردانی‬ ‫الیویه ناکاش و اریک تولدانو بهعنوان فیلم اختتامیه این دوره جشنواره‬ ‫کن انتخاب شــد‪ .‬این فیلم به تهیهکنندگی شرکت گومون تازهترین‬ ‫ســاخته کارگردانان فرانســوی فیلــم پرفروش «دســتنیافتنیها»‬ ‫)‪ (Intouchables‬اســت‪« .‬اســتثناییها» یک درام روحیهبخش و‬ ‫داستان واقعی استفان بنامو و داود تتو‪ ،‬دو دوست از دو مذهب متفاوت‬ ‫اســت که ‪ ۲۰‬ســال پیش برای کودکان مبتال به اوتیسم‪ ،‬دو سازمان‬ ‫غیرانتفاعی راهاندازی کردند‪.‬‬ ‫جشــنواره کن در بیانیهای گفت‪« :‬اســتثناییها» بازگوکننده مسائل‬ ‫اجتماعــی و معاصر اســت‪ ،‬جایی که دنیای عمومی بــار دیگر در دل‬ ‫هر چیز قــرار دارد‪ :‬کارگران اجتماعی‪ ،‬داوطلبان و افراد حرفهای حوزه‬ ‫ســالمت همه میکوشــند از کودکان مبتال به اوتیسم مراقبت کنند‪.‬‬ ‫شرکت گومون «استثناییها» را از ‪ ۲۳‬اکتبر در فرانسه اکران میکند‪.‬‬ ‫هفتاد و دومین دوره جشــنواره فیلم کن ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲5‬مه )‪ ۲۴‬اردیبهشت‬ ‫تا ‪ ۴‬خرداد( برگزار میشــود‪ .‬جشنواره با فیلم طنز و زامبی «مردگان‬ ‫نمیمیرنــد» )‪ (The Dead Don’t Die‬بــه کارگردانــی جیــم‬ ‫جارموش آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ساعت‌کار‌باغ‌موزه‌سینما‌در‌ماه‌رمضان‌تغییر‌کرد‬ ‫با فرارسیدن ماه مبارک رمضان ساعات بازدید از باغموزه سینما افزایش‬ ‫یافت و مخاطبان میتوانند تا ساعت ‪ ۲‬بامداد از امکانات این مجموعه‬ ‫فرهنگی شامل کافه‪ ،‬غرفه و سینماها بهرهمند شوند‪ .‬تاالرهای موزه از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۸‬میزبان عالقهمندان به تاریخ سینمای ایران خواهد بود‬ ‫که آخرین زمان فروش بلیت ساعت ‪ ۱۷:۱5‬اعالم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ســالنهای ســینماتوگراف‪ ،‬فردوس و تمدن در روزهــای ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬طبق برنامه اکران سینماهای کشور‪ ،‬فیلمهای منتخب این ماه‬ ‫را تا ساعت ‪ ۲‬بامداد روی پرده میبرند‪.‬‬ ‫مﺠوز‌ساخت‌سﻪ‌ﻓیﻠمنامﻪ‌صادر‌شد‬ ‫فیلمنامههای «مکرمه» به تهیهکنندگی‪ ،‬کارگردانی و نویســندگی‬ ‫ابراهیــم مختــاری با موضــوع اجتماعــی‪« ،‬خارج از دســتور» به‬ ‫تهیهکنندگی و کارگردانی پدرام علیزاده و نویسندگی مهیار حمیدیان‬ ‫بــا موضوع اجتماعی و «قتل عمد» به تهیهکنندگی محمد احمدی‪،‬‬ ‫کارگردانی و نویسندگی سعید دولتخانی با موضوع اجتماعی موافقت‬ ‫شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند‪ .‬جلسه شورای پروانه‬ ‫ساخت فیلمهای سینمایی با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد‪.‬‬ ‫پوستر فیلم سینمایی کمدی «سامورایی در برلین» به نویسندگی و‬ ‫کارگردانــی مهدی نادری و تهیهکنندگی ابوالفضل صفاری رونمایی‬ ‫شــد‪ .‬این فیلم ســینمایی یک کمدی اجتماعی است که در ایران‬ ‫و آلمان ســاخته شده است و از چهارشــنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشتماه در‬ ‫سینماهای سراسر کشور اکران میشود‪.‬‬ ‫«سامورایی‌در‌برلیﻦ»‌صاﺣﺐ‌ﭘوستر‌شد‬ ‫حمید فرخنژاد در نقش جمشید سامورایی‪ ،‬امیرمهدی ژوله‪ ،‬میرطاهر‬ ‫مظلومی‪ ،‬هومن حاجی عبداللهی‪ ،‬سامان صفاری‪ ،‬نادر مشایخی‪ ،‬محسن‬ ‫حسینی‪ ،‬احمد سمنار‪ ،‬رنه اشتولز بازیگر زن آلمانی‪ ،‬آزاده اسماعیلخانی‪،‬‬ ‫گوهر خیراندیش و میترا حجار از جمله بازیگران این فیلم کمدی هستند‪.‬‬ ‫پوستر و لوگوی فیلم سینمایی «سامورایی در برلین» توسط محمد روح‬ ‫االمین طراحی شده است‪ .‬سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و‬ ‫کارگردان‪ :‬مهدی نــادری‪ ،‬تهیهکننده‪ :‬ابوالفضل صفاری‪ ،‬مجری طرح‪:‬‬ ‫محمود بابایی‪ ،‬مشاور تهیهکننده‪ :‬یاسر شاهپیری‪ ،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬امیر‬ ‫موســوی‪ ،‬دستیار یک و برنامهریز‪ :‬امیر رونقی‪ ،‬تدوین‪ :‬حامد حسینی‪،‬‬ ‫موســیقی‪ :‬مســعود سخاوتدوســت‪ ،‬صدابرداری‪ :‬محمد شاهوردی‪،‬‬ ‫صداگذاری‪ :‬آرش قاسمی‪ ،‬طراح چهرهپردازی‪ :‬عبداهلل اسکندری‪ ،‬طراح‬ ‫لباس‪ :‬آزاده قوام‪ ،‬طراح صحنه‪ :‬سعید هنرمند‪ ،‬دستیار فیلمنامه‪ :‬سمیرا‬ ‫نجفی نیاســر‪ ،‬جلوههای ویژه بصری‪ :‬امیر مهران‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬علیرضا‬ ‫بیات‪ ،‬مدیر تدارکات‪ :‬جواد قاســمی‪ ،‬مدیر تبلیغات‪ :‬سیدمحمدصادق‬ ‫لواســانی‪ ،‬طراح لوگو و پوستر‪ :‬محمد روحاالمین‪ ،‬مدیر روابط عمومی‪:‬‬ ‫علی زادمهر‪ ،‬عکاس‪ :‬امید صالحی‪ ،‬فیلمبردار پشتصحنه ایران‪ :‬مسعود‬ ‫امامی‪ ،‬فیلمبردار پشــتصحنه آلمان‪ :‬ســمیرا نجفی‪ ،‬سرمایهگذاران‪:‬‬ ‫موسســه همکاران مهر ایران‪ ،‬اشکان صفاری‪ ،‬نوریک کشیشیان‪ ،‬تهیه‬ ‫شده در شرکت سینمایی لینکیپر فیلم پروداکشن و نور فیلم آلمان‪.‬‬ ‫نگاهی به فیلم پرفروش «انتقام جویان‪ :‬پایان بازی» محصول کمپانی دیزنی‬ ‫︚رخا﹇︐︭ادسی﹠مای︗هاندردستابر﹇هر﹞انان‬ ‫«انتقامجویان‪ :‬آخر بازی» جدیدترین محصول استودیو مارول کمپانی دیزنی‬ ‫در دومین هفته نمایش خود ‪ ۱۴5.۸‬میلیون دالر در آمریکا و ‪ ۲۸۲.۲‬میلیون‬ ‫دالر نیز در گیشــه بینالملل فروخت تا با مجموع فروش حدود ‪ ۲.۲‬میلیارد‬ ‫دالر از فروش ‪ ۲.۱۸۷‬میلیارد دالری فیلم «تایتانیک» )‪ (۱۹۹۷‬به کارگردانی‬ ‫«جیمز کامرون» عبور کند تا نام خود را به عنوان دومین فیلم پرفروش تاریخ‬ ‫به ثبت برساند‪ .‬هم اکنون در رتبه اول پرفروشهای تاریخ سینما فیلم «آواتار»‬ ‫)‪ (۲۰۰۹‬دیگر ساخته «جیمز کامرون» با فروش ‪ ۲.۸‬میلیارد دالر قرار دارد و‬ ‫با قسمت جدید مجموعه فیلمهای ابرقهرمانی «انتقام جویان» امیدوار است با‬ ‫حفظ روند موفق فروش خود این جایگاه را از آن خود کند‪ .‬در طول تمام ادوار‬ ‫سینما تاکنون تنها ‪ 5‬فیلم موفق به فروش بالﻎ بر دو میلیارد دالر شدهاند که‬ ‫به ترتیب «آواتار» )‪ ۲.۸‬میلیارد دالر(‪« ،‬انتقام جویان‪ :‬آخر بازی» )‪ ۲.۲‬میلیون‬ ‫دالر(‪« ،‬تایتانیک» )‪ ۲.۱۸۷‬میلیون دالر(‪« ،‬جنگ ستارگان‪ :‬نیرو برمیخیزد»‬ ‫)‪ ۲.۰۶۸‬میلیــارد دالر( و «انتقام جویان‪ :‬جنگ ابدیت» )‪ ۲.۰۴۸‬میلیارد دالر(‬ ‫هستند‪« .‬انتقام جویان‪ :‬آخر بازی» دنباله «انتقامجویان‪ :‬جنگ ابدیت» )‪(۲۰۱۸‬‬ ‫و همچنین «انتقامجویان» )‪ (۲۰۱۲‬و «انتقامجویان‪ :‬عصر اولتران» )‪(۲۰۱5‬‬ ‫است و بیست و دومین فیلم در دنیای سینمایی مارول است که برادران «روسو»‬ ‫آن را با فیلمنامهای مشترک از «کریستوفر مارکوس» و «استیون مکفیلی»‬ ‫کارگردانی کردهاند‪ .‬به همین بهانه در ادامه نقدی بر این فیلم را میخوانید‪.‬‬ ‫نمیتوان از تاثیر سری فیلمهای «انتقام جویان» بر سینما‬ ‫طی سالهای اخیر چشم پوشی کرد‪ .‬مجموعه آثاری‬ ‫که کمپانی مارول و رقیب دیگرشان دی سی‪ ،‬طی‬ ‫سالهای اخیر روانه سینما کرده اند توانسته حجم‬ ‫بسیار باالیی از طرفداران دو آتشه را به سمت خود‬ ‫جذب نماید و با ارائه آثار هیجان انگیز مطابق میل‬ ‫این سری‪ ،‬به‬ ‫طرفداران‬ ‫محبوبیت و فروش فوق العادهای در ســینما دست یابد‪ .‬موفقیتهای «انتقام‬ ‫جویان» سبب شد تا مجموعهای از فیلمها با موضوعات اَبَرقهرمانی به سینما‬ ‫بیایند که بعضی از آنها نسبتاً موفق و بسیاری دیگر شکست را تجربه کردند‪ .‬اما‬ ‫در این میان‪« ،‬انتقام جویان» کمتر لغزشی را طی سالهای اخیر به خود دید و‬ ‫میتوان گفت که همواره برای طرفداران این مجموعه در اوج بود‪.‬‬ ‫فروش فوق العاده این مجموعه فیلمها ثروت عظیمی را نصیب مارول و کمپانی‬ ‫دیزنی کرده است و در کنار آن‪ ،‬شخصیتهای فرعی این مجموعه نیز صاحب‬ ‫عناوین مستقل و پرفروشی شــدند که روی هم رفته باید گفت بخش قابل‬ ‫توجهی از چرخه اقتصادی سینما در سالهای اخیر توسط اَبَرقهرمانان چرخیده و‬ ‫ابدا ٌ نمیتوان آنها را انکار کرد‪ .‬حاال سری فیلمهای «انتقام جویان» به پایان خط‬ ‫رســیده است )حداقل تا امروز اینچنین گفته شده!( و شاهد به پایان رسیدن‬ ‫یکی از سودآورترین فیلمهای تاریخ سینما هستیم‪ .‬فیلمی که دیزنی از تمام‬ ‫ظرفیتهای خود برای اکران حماســی و پر سر و صدای آن استفاده کرده و‬ ‫صفهای طویلی برای تماشای آن تشکیل شد و حتی گاهی در برخی مناطق‬ ‫بلیتهای آن نیز به قیمتهای گزاف چند هزار دالری در سایتهای مختلف به‬ ‫فروش میرسد! داستان قسمت آخر «انتقام جویان» از این قرار است ‪:‬‬ ‫پس از اینکه در «جنگ ابدیت» تانوس )جاش برولین( موفق شد تا سنگهای‬ ‫بی نهایت را بدست آورده و نیمی از جهان را به تسخیر خود درآورد‪ ،‬بخشی از‬ ‫اَبَرقهرمانان نیز از بین رفتند و حاال نبوال ) کارن گیالن ( و تونی استارک )رابرت‬ ‫داونی جونیور( نیز در یک محفظه در کهکشان محبوس شده اند‪ .‬در این شرایط‬ ‫به یکباره کاپیتان مارول )بری الرسن( از راه میرسد و آن دو را نجات داده و آنها‬ ‫به زمین منتقل میشوند تا در کنار دیگر اَبَرقهرمانان باقی مانده از مبارزه با تانوس‬ ‫حضور داشته باشــند‪ .‬آنها درمانده از حل مسئله تانوس و چیره شدن بر آن‪،‬‬ ‫پس از مدتها با اسکات النگ یا همان مرد مورچهای ) پُل راد( مواجه میشوند‬ ‫ظاهرا ً توانسته از کوانتومی که در آن قرار گرفته‬ ‫که نزدشان آمده و‬ ‫یابد‪ .‬همین مســئله سبب میشود تا‬ ‫بودرهایی‬ ‫آنها به فکر سفر در زمان بیفتند و‪...‬‬ ‫«پایان بازی» در تمام بخشها یک عقبگرد در مقایسه با قسمت قبل یعنی‬ ‫«جنگ ابدیت» محسوب میشود‪ .‬در این قسمت سازندگان برآن شده اند تا از‬ ‫عناصر عجیب و غریب و بی ربطی در طول داستان استفاده نمایند که از جمله‬ ‫آنها رونمایی از بازی مشهور «فورتنایت» در فیلم میباشد! آنتونی و جو روسو‪،‬‬ ‫کارگردانان «انتقام جویان» در قسمت آخر ‪ ،‬مجموعهای از شوخیهای بی مزه و‬ ‫نم پس داده از جمله ثور چاق شده را در تصویر گنجانده اند که نه تنها نمیتواند‬ ‫خیلی لبخندی را به لبان تماشاگر بیاورد‪ ،‬بلکه میتواند او را نسبت به فضاسازی‬ ‫غمباری که از پس پیروزی تانوس بر فیلم حکمفرما شده بود نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد‪ .‬استفاده از شوخیهای اینچنین غلیظ و پُر رنگ ابدا ًبر تصویر نمینشیند‪.‬‬ ‫روند داستان «پایان بازی» نیز مشکالت خاص خود را دارد‪ .‬فیلم با مدت زمان ‪۳‬‬ ‫ساعت به اکران عمومی درآمده است و انتظار میرود که سازندگان در این مدت‬ ‫زمان بسیار طوالنی حرفهای جذابی برای گفتن داشته باشند اما کمال تعجب‪،‬‬ ‫هیچ اتفاق قابل توجهی حداقل در دو ساعت اولیه فیلم رخ نمیدهد‪ .‬در این‬ ‫دو ساعت سازندگان تماشاگر را صرفاً درگیر نوستالژیهای تاریخ این مجموعه‬ ‫فیلمها کرده و آنها را به این سمت و آن سمت میبرند و چندتایی شوخی مطرح‬ ‫میکنند و آنچه که میخواهند را بدســت میآورند و سپس باز میگردند تا‬ ‫بتوانند اتحادی تشکیل داده و به سراغ بازپس گیری دنیا از تانوس بروند! در واقع‬ ‫سازندگان با رویکرد استفاده از فاکتور سفر در زمان‪ ،‬شخصیتهای داستان را به‬ ‫لوکیشنهایقدیمیومواجهباشخصیتهایخاطرهانگیزاینمجموعهمیبرند‬ ‫تا هم خاطرات مخاطب برای خداحافظی با این مجموعه زنده شود و هم اینکه‬ ‫در یک روند خسته کننده‪ ،‬به دنبال چیزی باشند که بتوانند با در کنار هم قرار‬ ‫دادن آنها‪ ،‬بر دشمن قدرتمندشان فائق آیند‪ .‬این مقدمه بسیار طوالنی و خسته‬ ‫کننده‪ ،‬البته شامل اتفاقاتی میشود که به جهت بازخوانی شان به این شکل در‬ ‫فیلممیتواندبرحفرههایفیلمنامهبیفزاید‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه خو ِد شخصیت تانوس که از نقاط قوت قسمت قبل محسوب‬ ‫میشدویکیازبرترینشخصیتهایمنفیآثاراَبَرقهرمانیمحسوبمیشد‪،‬در‬ ‫اینجا آن وجه خاکستری خود که باعﺚ میشد تماشاگر حتی با او ابراز همدردی‬ ‫نماید را از نیز از دست داده و به یکباره با تغییر کاربری‪ ،‬به یک بَدمن کالسیک‬ ‫تبدیل شده که قصد نابودی دنیا را دارد و خبری هم از شخصیت پردازی دقیق‬ ‫درباره او وجود ندارد‪ .‬او حاال از همان دسته بَدمنهایی است که معموالً داد و‬ ‫فریاد به راه میاندازند اما در انتها به ساده ترین شکل ممکن از میان برداشته‬ ‫میشوند! چیزی که در تضاد با قسمت قبل «انتقام جویان» بود‪.‬‬ ‫نکته عجیب دیگر در مورد «انتقام جویان ‪ :‬پایان بازی» این اســت که فیلم‬ ‫حتی در مدت زمان ‪ ۳‬ساعته خود نمیتواند مبارزات به یاد ماندنی خلق نماید‪.‬‬ ‫فارغ از بخش ابتدایی فیلم که در سکون میگذرد‪ ،‬حتی در بخشهای پایانی و‬ ‫تقابل اَبَرقهرمان نیز نمیتوانیم یک جنگ تمام عیار هوشمندانه را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫سازندگان برای ساخت جلوههای ویژه فیلم همان تمهیدی را به کار بستهاند که‬ ‫پیش از این سازندگان «آکوامن» از آن در نبرد نهایی استفاده کرده بوند یعنی‬ ‫ازدیاد بی رویه ‪ CGI‬و افکتهای کامپیوتری و عدم تمرکز در هدایت آن‪ .‬در‬ ‫اینجا نیز در نبرد نهایی ما با مجموعهای از جلوههای ویژه بسیار با کیفیت مواجه‬ ‫هستیم که شلوغ و بی برنامه هست و خیلی قابلیت ماندگاری ندارد‪ .‬این نبرد‬ ‫حماسی است اما جزئیاتی ندارد که بتواند در خاطرات باقی بماند‪ .‬نبردی که در‬ ‫آن حتیهالک تبدیل به « پروفســورهالک « شده است و کاری به کار کسی‬ ‫ندارد! تمام این موارد به این معنی نیست که «انتقام جویان ‪ :‬پایان بازی» فیلم‬ ‫بدی هست‪ .‬مشخصاً با قاطعیت میتوان گفت که «پایان بازی» در بخشهای‬ ‫فنی یکی از با کیفیت ترین آثار چند ســال اخیر سینما محسوب میشود و‬ ‫جنبههای سرگرمی آن نیز برجسته و مشهود است‪ ،‬اما به واقع نمیتواند چیزی‬ ‫بیشتر از این باشد‪ .‬فیلم سعی دارد احساسات تماشاگر را برانگیزد و درامی بسازد‬ ‫که شخصیتهایش چند بُعدی شده و قابل باور باشند‪ .‬اما این تالش به ثمر‬ ‫نمینشیند چراکه در نهایت آنچه از «انتقام جویان» بر جای میماند یک اثر‬ ‫خوش ساخت اکشن اَبَرقهرمانی است که تکلیف اش با خودش مشخص است‬ ‫و به سختی میتواند از چارچوب تعیین خارج شوند‪ .‬تالش برادران روسو برای‬ ‫اینکه به این شخصیتها بُعد بیشتری ببخشند قابل تحسین است‪ ، ،‬اما آنچه‬ ‫که در پایان فیلم باقی میماند نه شخصیتهای چند الیه‪ ،‬بلکه زد و خوردها و‬ ‫اکشنهای جذابی است که اگرچه در مقایسه با قسمت قبل ضعیف تر هستند‪،‬‬ ‫اما کماکان میتواند به راحتی مخاطبش را راضی نماید‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫‌سهشنبــــه ‪ 17‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1077‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫ساعت اجراهای شهرزاد در ماه رمضان تغییر می‌کند‬ ‫در مراسم آیین اختتامیه شانزدهمین هفته گرامیداشت تئاترمطرح شد؛‬ ‫درخواستبرایبازگرداندنبهرامبیضایی‬ ‫آیین اختتامیه شانزدهمین هفته گرامیداشت تئاتر‪ ،‬عصر‬ ‫روز یکشنبه ‪ 15‬اردیبهشتماه با حضور شهرام کرمی مدیر‬ ‫مرکز هنرهای نمایشی و جمع کثیری از هنرمندان تئاتر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم که کارگردانی آن بر عهده حمیدرضا‬ ‫نعیمی بود‪ ،‬فرهاد آییش و بهناز نازی پیام روز جهانی تئاتر‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬را که توسط کارلوس سِ لدِران‪ ،‬هنرمند کوبایی نوشته‬ ‫شده بود‪ ،‬قرائت کردند‪.‬‬ ‫در ادامه محمودرضا رحیمی دبیر هفته بزرگداشــت تئاتر‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۱۸‬برنامــه را با انجمن‌های تئاتری در این‬ ‫دوره برگزار کردیم که این خود نشــان‌دهنده اتفاق خوبی‬ ‫در خانه تئاتر اســت‪ .‬ما ‪ ۲۰‬ورک‌شاپ داشتیم و من اسم‬ ‫این دوره را ســندپژوهی گذاشتم و در این دوره برنامه‌های‬ ‫مختلفی را داشتیم‪ .‬شهرام گیل‌آبادی مدیرعامل خانه تئاتر‬ ‫نیز در سخنانی کوتاه بیان کرد‪ :‬تئاتر عالی‌ترین گفت‌وگوی‬ ‫انسانی است و ما در ســالن‌های تئاتر عاشق شدیم و این‬ ‫عاشق پیشگی را در زیر سایه بزرگان ادامه می‌دهیم‪ .‬تا زمانی‬ ‫که دور هم باشیم و به هم حس دلدادگی و عشق دهیم پایا‬ ‫و زنده می‌مانیم‪ .‬از اساتید بزرگ که دلدادگی و عشق را به ما‬ ‫یاد دادند‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫در ادامــه روح‌اهلل جعفری به نمایندگی از عباس جوانمرد‪،‬‬ ‫هنرمند پیشکسوت تئاتر ایران که در کانادا اقامت دارد‪ ،‬پیام‬ ‫این هنرمند به هفته بزرگداشت تئاتر را قرائت و مدالیوم و‬ ‫لوح تقدیر خانه تئاتر را از طرف او دریافت کرد‪.‬‬ ‫در پیام عباس جوانمرد آمده بود‪« :‬ای آدم‌ها که بر ساحل‬ ‫نشسته شاد و خندانید‬ ‫یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان‬ ‫یک نفر دارد که دست و پای دائم می‌زند‬ ‫روی این دیای تند و تیره و سنگین که می‌دانید‪...‬‬ ‫ببینید‪ ،‬ما همیشه دیریم‪ ،‬متاسفانه در همه زمینه‌ها‪.‬‬ ‫عاشقان نمایش و تئاتر‪ ،‬ای کسانی که لحظه به لحظه زندگی‬ ‫خود را وقف تعالی هنر نمایش کرده‌اید‪ ،‬نمی‌دانم می‌دانید یا‬ ‫نه‪ ،‬به راستی خیلی زود دیر می‌شود و به سرعت و کوتاهی‬ ‫پلک زدن عمر می‌گذرد‪ .‬اگر فکر می‌کنید بر ساحل امنی‬ ‫نشسته‌اید‪ ،‬سخت در اشــتباهید‪ .‬نه‪ ،‬حال تئاتر ما خوب‬ ‫نیست‪ .‬باید دل به دریا زد و این غریق را با عشق و از خود‬ ‫گذشتگی از چنین احوال نابابی درآورد‪.‬‬ ‫در این بیش از هفت دهه از فعالیت هنری‌ام‪ ،‬فروتنانه باید‬ ‫بگویم همیشه وام‌دار پیشینیان بوده‌ام‪ .‬به راستی باور بکنید‬ ‫که هنوز نمی‌دانم «تئاتر زندگی‌ست یا زندگی تئاتر؟»‪ .‬ایمان‬ ‫دارم که اگر شــما به این پاسخ مهم دست یابید آن وقت‬ ‫لحظه‌ای تامل نخواهید کــرد و با همه وجود به مدد رفع‬ ‫معضالت انبوه آن خواهید آمد‪ .‬راستی و جسارت‪ ،‬نخستین‬ ‫امر حیات ماست‪ .‬این حقیقت‪ ،‬حقیقتی است که هیچ‌گاه‬ ‫نباید فراموش شود‪ .‬تئاتر به ما و عمر و عطوفت اما نیاز دارد‪،‬‬ ‫باید نثارش کنیم‪ .‬حال‪ ،‬شما بگویید «تئاتر زندگی‌ست یا‬ ‫زندگی تئاتر؟» به راستی کدام یک؟» گرامیداشت بعدی‬ ‫این مراسم به تجلیل از بهرام بیضایی اختصاص داشت که‬ ‫بهزاد فراهانی با اشــاره به خصوصیات این هنرمند و کوچ‬ ‫ناخواسته‌اش از کشــور عنوان کرد‪ :‬من از سیاست‌گذاران‬ ‫کالن مملکت تقاضا دارم این هنرمند بزرگ را به کشورش‬ ‫بازگردانیم‪.‬تئاترشهروسنگلجبدونعطربیضاییوجوانمرد‬ ‫کم فروغ است‪ .‬همانطور که جای خالی نصیریان و کشاورز‬ ‫در تئاتر احساس می‌شود‪ .‬تقاضا دارم بهرام بیضایی را به ایران‬ ‫بازگردانید چون بدون او جامعه ما خلوت است‪.‬‬ ‫پس از پخش نماهنگی از صحبت‌های محمدعلی کشاورز‪،‬‬ ‫اسماعیلخلجبهنمایندگیازخانهتئاترمدالیوماینهنرمند‬ ‫را که به دلیل بیماری قادر نبود روی ســن حاضر شود به‬ ‫او تقدیم کرد‪ .‬بخش بعدی این مراســم اجرای تک‌نوازی‬ ‫تنبور توسط آرش شهریاری بود و در ادامه با حضور پرویز‬ ‫پورحسینی و در میان تشویق حضار از علی نصیریان تجلیل‬ ‫شد‪ .‬علی نصیریان با بیان اینکه خوشحالم که امروز خانواده ما‬ ‫گسترده شده و هفته تئاتر بسیار پربار برگزار شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این مراســم کار بسیار درســتی بود‪ ،‬زیرا جوانمرد از‬ ‫رکن‌های اصلی تئاتر نوین ایران بعد از ‪ ۲۸‬مرداد ‪ ۱۳۳۲‬بود‬ ‫که تئاتر سعدی بسته شد‪ .‬از طرف دیگر من هم مثل بهزاد‬ ‫فراهانی که حرف به حقی زد‪ ،‬تقاضا می‌کنم که بیضایی را‬ ‫به ایران باز گردانند‪ .‬حرمت گذاشتن به گذشتگان بسیار کار‬ ‫خوبی است‪ .‬پرویز پورحسینی نیز گفت‪ :‬می‌خواستم از بیژن‬ ‫مفید به عنوان یکی از معلم‌های خودم یاد کنم که در غربت‬ ‫فراموش شده از دنیا رفت‪ .‬من هم برای خانه سینما و هم‬ ‫خانه تئاتر کار کردم اما هر ‪ ۲‬جا را دل‌شکسته ترک کردم‪.‬‬ ‫به یاد داشــته باشیم آدم‌هایی که بر سر کار می‌آیند دیگر‬ ‫نمی‌توانند جای گذشــتگان را پر کنند‪ .‬در ادامه‪ ،‬با حضور‬ ‫محمودرضا رحیمی دبیر هفته تئاتر و شــهرام گیل‌آبادی‬ ‫مدیرعامل خانه تئاتر از فرهاد دهنوی‪ ،‬میثم عبدی و علی‬ ‫جعفری برای پوشش زنده خبری این جشن از طریق رادیو‬ ‫تقدیر شد‪ .‬گیل‌آبادی نیز درباره ماسک جشنواره گفت‪ :‬این‬ ‫ماسک از آق‌قال کشف و به ‪ ۱۰۰۰‬سال قبل از میالد تعلق‬ ‫دارد‪ ،‬هیئت مدیره خانه تئاتر تصمیم گرفت مدالیوم خانه‬ ‫تئاتر را با این ماسک مزین کند‪ .‬علی جعفری نیز ادامه داد‪:‬‬ ‫می‌خواهیم فضایی را در رادیو ایجاد کنیم که تئاتر در رادیو‬ ‫شنیده شود‪ ،‬زیرا تئاتری‌ها هم به رادیو تعلق دارند‪.‬‬ ‫اصغر همت در ادامه پس از پخش کلیپی از کارنامه کاری‬ ‫ژاله علو و صحبت‌های هنرمندان مختلف درباره او به روی‬ ‫صحنه آمد و مدالیوم خانه تئاتر را به این هنرمند قدیمی‬ ‫تئاتر‪ ،‬سینما‪ ،‬رادیو و تلویزیون و دوبله اهدا کرد‪.‬‬ ‫ژاله علو نیز طی سخنان کوتاهی گفت‪ :‬تمام وجودم سپاس‬ ‫از مردمی اســت که همراه و مشوق من بودند و همیشه با‬ ‫محبت با من رفتار کردند‪ .‬امیدوارم که خداوند نیرویی به من‬ ‫بدهد تا در عرصه‌های مختلف ایفا نقش کنم‪ ،‬اما دیگر در‬ ‫تئاتر توان ندارم اما اگر نیرویی باشد در رادیو و سینما حاضر‬ ‫خواهم شد‪ .‬همیشه دعاگو و سپاسگزار محبت مردم کشورم‬ ‫هستم‪ .‬این تشویق‌ها خستگی سال‌ها را از تن من بیرون‬ ‫می‌آورد‪ .‬در ادامه حمیدرضا نعیمی کارگردان مراسم با اشاره‬ ‫به ویژگی‌های محمود دولت‌آبادی شعری را که چندسال‬ ‫قبل برای «رســتم» سروده بود به دولت آبادی تقدیم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اســتاد خواهش می‌کنم رستم زنده ما باقی بمان‬ ‫و ســایه‌ات را از سر ما برندار‪ .‬پس از صحبت‌های نعیمی از‬ ‫محمود دولت آبادی با اهدای مدالیوم خانه تئاتر به فرهاد‬ ‫دولت‌آبادی فرزند این نویسنده‪ ،‬نمایشنامه‌نویس و بازیگر‬ ‫قدیمی تئاتر تجلیل شــد‪ .‬ابراهیم حقیقی طراح گرافیک‬ ‫و طراح پوســتر این دوره از هفته تئاتر نیز در ادامه مراسم‬ ‫روی صحنه آمد و عنوان کرد‪ :‬خوشحالم که به نمایندگی از‬ ‫انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر از استادم قباد شیوا دعوت‬ ‫کنم تا برای دریافت مدالیوم روی صحنه بیاید‪ .‬در ادامه برنامه‬ ‫از قباد شیوا طراح‌گرافیک نیز تجلیل به عمل آمد و مدالیوم‬ ‫خانه تئاتر به او اهدا شــد‪ .‬در ادامه مراسم نیما رئیسی به‬ ‫اجرای موسیقی پرداخت و سپس با حضور هیئت مدیره‬ ‫خانه تئاتر و شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی از ایرج‬ ‫راد تجلیل و مدالیوم خانه تئاتر به این هنرمند اهدا شد‪.‬‬ ‫ایرج راد که از این تجلیل غافلگیر شده بود عنوان کرد‪ :‬من‬ ‫از عاشــقان تئاتر هستم و زمانی که در ‪ ۷‬سالگی پدرم مرا‬ ‫به تئاتر برد شیفته این هنر شدم و تا االن سعی کردم هر‬ ‫خدمتی از دستم برآمد برای تئاتر انجام دهم‪ .‬در پایان این‬ ‫برنامه سرود ملی ایران اجرا شد‪ .‬در این مراسم هنرمندانی‬ ‫چون محمدعلی کشاورز‪ ،‬ژاله علو‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬ایرج راد‪،‬‬ ‫پرویز پورحسینی‪ ،‬مســعود دلخواه‪ ،‬بهزاد فراهانی‪ ،‬مریم‬ ‫معترف‪ ،‬ابراهیم حقیقی‪ ،‬اسماعیل خلج‪ ،‬بهمن مفید‪ ،‬ایرج‬ ‫راد‪ ،‬مســعود فروتن‪ ،‬مجید قناد‪ ،‬شــقایق فراهانی‪ ،‬مجید‬ ‫گیاه‌چی‪ ،‬امید معلم‪ ،‬آناهیتا همتی‪ ،‬محمدجواد حق‌شناس‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر‪ ،‬قباد شیوا‪ ،‬شهرام‬ ‫کرمی مدیرکل هنر‌های نمایشی‪ ،‬مسعود موسوی‪ ،‬روح‌اهلل‬ ‫جعفری‪ ،‬اصغر همت و ‪ ...‬در حضور داشتند‪.‬‬ ‫نمایش «شاه ماهی» عنوان تازه‌ترین اثر مشترک رضا بهاروند و احمد سلگی است‬ ‫که از ‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه در سالن شماره ‪ ۱‬پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد‬ ‫رفت و این تازه‌ترین همکاری بهاروند و ســلگی بعد از نمایش «ســماعی زاده» و‬ ‫«زهرماری» است‪ .‬امیر جدیدی‪ ،‬علی شادمان‪ ،‬الناز حبیبی‪ ،‬فائزه یوسفی‪ ،‬کیوان‬ ‫محمدی‪ ،‬مهران میری‪ ،‬سارینا ترقی‪ ،‬نصیر ساکی و پرستو معین بازیگرانی هستند‬ ‫که در این نمایش به ایفای نقــش می‌پردازند که امیر جدیدی بازیگر اصلی این‬ ‫نمایش بعد از گذشت چند سال دوری از صحنه نمایش‪ ،‬با «شاه ماهی» به عرصه‬ ‫تئاتر باز خواهد گذشت‪ .‬طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این نمایش هر شب ساعت‬ ‫‪ ۲۰:۳۰‬در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود و امکان خرید بلیت اینترنتی‬ ‫این نمایش برای مخاطبان تئاتر فراهم است‪ .‬از سوی دیگر نمایش «صد در صد» به‬ ‫کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی که برای سومین دوره اجرا‪ ،‬روی صحنه می‌رود‬ ‫تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت در سالن شماره ‪ ۲‬پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه باقی خواهد‬ ‫ماند‪ .‬از تاریخ ‪ ۱۶‬اردیبهشــت ماه و به دلیل فرارسیدن ماه مبارک رمضان این اثر‬ ‫نمایشی بعد از افطار و در ساعت ‪ ۲۰:۱۵‬روی اجرا می‌شود‪ .‬هوتن شکیبا و ستاره‬ ‫پسیانیبازیگرانیهستندکهدرایننمایشبهایفاینقشمی‌پردازندوتهیه‌کنندگی‬ ‫این نمایش بر عهده محمد قدس است‪ .‬نمایش «حکم» عنوان تازه‌ترین اثر نمایشی‬ ‫در پردیس تئاتر شهرزاد است که اجراهای خود را از ‪ ۱۱‬اردیبهشت ماه آغاز کرده‬ ‫است و در روزهای ابتدایی توانسته مخاطبانی را با خود همراه کند‪ .‬این نمایش به‬ ‫کارگردانی مســعود ترابی هر شب ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬و بعد از افطار در سالن شماره ‪۳‬‬ ‫پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت‪ .‬این نمایش مضمونی اجتماعی دارد و‬ ‫به نقد یک سبک زندگی اجتماعی می‌پردازد‪ ،‬بهنام شرفی‪ ،‬ترالن پروانه‪ ،‬محمدهادی‬ ‫عطایی‪ ،‬مونا فائزپور‪ ،‬کاوه آهنگر و آذین فهیمی بازیگرانی هستند که در این نمایش‬ ‫به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫اجرای نمایش «مترسک خودت باش» در مناطق سیل‌زده‬ ‫گروه نمایش «هفت پنج یک» برای حمایت از کودکان مناطق ســیل‌زده استان‬ ‫لرســتان‪ ،‬همراه کاروان پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی‬ ‫این مناطق شــده است‪ .‬نمایش «مترسک خودت باش» از روز ‪ ۱۱‬اردیبهشت در‬ ‫شــهرها و روستای کوهدشــت‪ ،‬خرم‌آباد‪ ،‬معموالن و جمرود اجرا شده است و تا‬ ‫روز ‪ ۱۴‬اردیبهشت به فعالیت‌هایش در دیگر شهرها و روستاهای این استان ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬این نمایش داستان «گلی» دختر بچه کوچکی را روایت می‌کند که به دلیل‬ ‫دیدن خواب‌های ترسناک از تنها خوابیدن می‌ترسد‪ .‬در ادامه نمایش‪ ،‬دختربچه با‬ ‫شدادن به قصه‌های او تصمیم می‌گیرد برای خود مترسکی بسازد‬ ‫راهنمایی پدر و گو ‌‬ ‫که از او در مقابل خواب‌های ترسناکش محافظت کند و خواب‌های او را بترساند‪.‬‬ ‫نمایش عروسکی «مترسک خودت باش» با هنرمندی بهناز مهدی‌خواه و حمیدرضا‬ ‫حسینعلی برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود‪ .‬آزاده فرهنگیان به عنوان شاعر‪،‬‬ ‫آرش سلگی به عنوان آهنگساز‪ ،‬امیر مشهدی‌عباس به عنوان طراح صحنه و بهناز‬ ‫مهدی‌خواه به عنوان طراح و ساخت عروسک‪ ،‬با این نمایش همکاری دارند‪.‬‬ ‫نگاهی به نمایش «اَکتورز استودیو» به کارگردانی افشین واعظی؛‬ ‫عرصهبازیگریدرزندگی‬ ‫کیارش وفایی‪ :‬خواسته‌های انسان تا زمانی که به خط پایان نرسد تمامی ندارد و او‬ ‫هر روز می‌خواهد برای رسیدن به آمال خود از هر پله‌ای باال برود تا به جهان ثابت‬ ‫کند اگر او بخواهد همه چیز شدنی است‪ .‬حال این باور غلط گاهی مسیر معکوس را‬ ‫طی می‌کند و انسان با قرار گرفتن در شرایط ناکامی در جایگاهی قرار می‌گیرد که‬ ‫تنها باید نقش بازی کند‪ ،‬درست مانند نابازیگرهایی که می‌خواهند در تست بازیگری‬ ‫نقش اول فیلمی را از آن خود کنند‪.‬‬ ‫انســان موجود بسیار پیچیده‌ای اســت که در زمان‌های مختلف قصد دارد نکات‬ ‫بیشتری را کشف کرده و از شاخه‌ای به شاخه دیگر برود‪ .‬شاید آرزو و آمال درونی او‬ ‫چنین خاصیتی دارد که شرایطی را فراهم می‌آورد تا بنابر داشتن آن دیدگاه مسیری‬ ‫را از نو شروع کند‪ .‬حال در این فرضیه بسیار محتمل است که یکی از اصول تشخیص‬ ‫این خواسته تاثیرات کنش آن آمال یا آرزو در درون انسان است که نقش بسیاری‬ ‫مهمی را ایفا‌کند‪ .‬جهان بازیگری جزو یکی از آمالی است که اکثریت انسان‌های‬ ‫روی کره زمین می‌خواهند در بهترین وضعیت آن به شهرت و دیده شدن دست‬ ‫پیدا کنند‪ .‬حال این موضوع سبب شده که جهان متن نمایش «اَکتورز استودیو» به‬ ‫سمت این خواستگاه برود که جهان بازیگری و شوق بازیگر شدن چه رنگ و حالی‬ ‫دارد‪ .‬لذا این نمایش با داشته‌های خود و با پیش آوردن جهانی چندالیه قصد آن را‬ ‫دارد که روایت این دنیای پر زرق و برق را از محلی شروع کند که عده‌ای از هنرمندان‬ ‫مطرح جهان از آن یعنی «اَکتورز استودیو»فارغ‌التحصیل شده‌اند‪ .‬لذا جهان متن این‬ ‫اثر باتوجه به دیدگاهی که دارد شخصیت‌ها را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که با‬ ‫قرار گرفتن در آن موقعیت مکانی فرصت داشته باشند تا توانایی‌های خود را برای‬ ‫ورود به عرصه بازیگری به بوته آزمایش گذاشته و نظر شخصیت کارگردان در جهان‬ ‫نمایش که پشت میزی در موقعیت مکانی اثر نشسته است را جلب نمایند‪ .‬در واقع‬ ‫این موقعیت مکانی یکی از قوه‌های محرک اثر به شمار می‌آید که سایر شخصیت‌ها با‬ ‫قرار گرفتن در آن محیط و در اختیار داشتن موضوعی شرایطی را پیش آورند تا یکی‬ ‫از منتخب‌های تستبازیگری شخصیتکارگردان شوند‪.‬بنابراین در جهان اثر معنای‬ ‫کنش از سوی شخصیت کارگردان و واکنش از سمت سایر شخصیت‌ها نمونه نمایانی‬ ‫از رویارویی انسان با آمال خود است‪ .‬نمایش «اَکتورز استودیو» با ساختاری که به‬ ‫خود اختصاص داده است تالش دارد تا لحظاتی را خلق کند که شخصیت‌ها بیشتر‬ ‫از آنکه واقعی به نظر برسند در ظاهر بازیگری قرار بگیرند برای آنکه محیط خود را با‬ ‫دیدی متفاوت به نمایش بگذارند‪ .‬حال در این میان جهان اثر بسیار تحت تاثیر لحظه‬ ‫و آن بازیگری است‪ .‬در واقع جهان بازیگری و رویارویی شخصیت‌ها با این دنیای در‬ ‫هم تنیده بعنوان هسته اصلی شناخته می‌شود‪ ،‬زیرا آنها به نوعی شرایط آینده خود‬ ‫را به جهانی گره زده‌اند که پایان آن نامشخص است‪ .‬جهان متن با استفاده از حواس‬ ‫پنج‌گانه انسان این قابلیت را برای شخصیت‌های نمایش فراهم آورده تا در هر زمان و‬ ‫حالتی برون‌ریزی کرده تا بتوانند از آن طریق خود را به شخصیت کارگردان در جهان‬ ‫نمایش و مخاطب معرفی کنند‪ .‬البته این طراحی به سبب آن است که آنها بتوانند‬ ‫همچون بازیگرهای معروفی که امروزه هر کدام برای خود طرفدارانی دارند هوادار‬ ‫داشته باشند که در این میان شخصیت کارگردان که همان نویسنده و کارگردان‬ ‫واقعی اثر اســت بتواند از این تصمیم برای پیشبرد روایت خود بهره بگیرد‪ .‬جهان‬ ‫این نمایش نیز تکیه‌گاه دیگری را برای آنکه ساختار کنش و واکنش شخصیت‌ها‬ ‫را هدایت کند استفاده کرده است که تمام برون‌ریزی‌ها در آن بازتاب داده می‌شود‪.‬‬ ‫موقعیت نمایشی تست بازیگری در موقعیت مکانی نمایش در جهان اثر بهانه‌ای قابل‬ ‫توجه است که بدانیم هر شخصیت با چه دیدگاه و جهان‌بینی در این روایت پیش‬ ‫می‌رود‪ .‬بنابراین اهمیت این تهمید یا طراحی در آن است که تمرکز مفیدی در جهان‬ ‫اثر وجود دارد که جهان بازیگری را معرفی کند و نه چیز دیگری‪ .‬لذا یکی از ثمره‌های‬ ‫این تصمیم آن است که مخاطب هرگز نتواند لحظه‌ای روایت و فضای نمایش را‬ ‫رها کند‪ .‬حال با این طراحی می‌توان اشاره داشت که این نمایش و جهانش تحت‬ ‫تاثیر تئاتر تجربی و واقع‌گرا است‪ .‬زیرا برون‌ریزی شخصیت‌ها به نوعی وام‌دار جهان‬ ‫پیرامون آنها است تا این شخصیت‌ها بتوانند همچون کسانی که عالقه‌مند ورود به‬ ‫جهان بازیگری هستند جلوه کنند‪ .‬جهان اثر با ساختاری چند الیه مسیر مناسبی‬ ‫را برای در اختیار گرفتن حس و باور مخاطب پیش می‌گیرد به طوری که در ابتدا و‬ ‫بخش اول نمایش مخاطب را با رویکرد و لحن کمدی شاداب می‌کند و سپس او را‬ ‫به عمق لحظات تراژیکی رهنمون می‌سازد که آینه‌ای از اجتماع که در آن معضالت‬ ‫اجتماعی شنیده و دیده می‌شود و در انتها شخصیت‌ها در قالب یک گروه فیلمسازی‬ ‫نمایی از زمان تولید یک فیلم را به تصویر می‌کشند‪.‬‬ ‫در واقع این نقشه راه جهان اثر مفهومش را به گونه‌ای بیان می‌کند که در آن جهان‬ ‫سینما با ادغام در جهان نمایش زاویه‌ای از خود را به نشان می‌دهد که شخصیت‌ها در‬ ‫ابتدا بعنوان جمع عالقه‌مندان بازیگری در سینما هستند و از نگاهی دیگر بازیگرهای‬ ‫نمایشی هستند که جهان آن جمع از دوستداران سینما را روایت می‌کنند‪ .‬حال با‬ ‫این دیدگاه باید اشاره داشت که جهان اثر بسیار به واکنش شخصیت‌ها نسبت به‬ ‫موقعیت و تصویر کردن جهان بازیگری در این دو مدیوم وابسته است‪ .‬البته این نکته‬ ‫را باید یادآور شد که موقعیت مکانی اثر یعنی همان «اَکتورز استودیو» به نوعی در‬ ‫جهان اثر محل آمال شخصیت‌ها است که در آنجا بخش ابتدایی یک نوع از حواس‬ ‫درونی و بیرونی بازیگرها یا همان شخصیت‌های نمایش را بازتاب می‌دهد‪ ،‬در بخش‬ ‫دوم تفاوت قابل توجه‌ای از حواس و برون‌ریزی را شاهد هستیم و در نیمه پایانی‬ ‫واقعیت ورطه‌ای را نشانه می‌رود که ثمرات دو بخش قبل است‪ .‬بنابراین باید اذعان‬ ‫داشــت که تمهیدات به کار رفته در جهان متن و اثر به نوعی در گرو داشته‌های‬ ‫درونی‪ ،‬بیرونی و البته اجتماعی هر شخصیت است‪.‬‬ ‫فرم و محتوا در این نمایش هم راســتای یکدیگر پیش می‌روند به گونه‌ای که در‬ ‫فرم اثر زاویه دوربین فیلم‌برداری که رو به شخصیت‌ها است و همچنین زاویه دید‬ ‫مخاطب در مقام شــاهدان عینی تعریف شده و شخصیت کارگردان بعنوان دیگر‬ ‫قوه محرک با خواســته‌های خود از شخصیت‌ها به برون ریزی آنها جهت می‌دهد‬ ‫تا سه بخش جهان این اثر معنایی مختص به خود را داشته باشند‪ .‬حال در اینجا‬ ‫می‌تواند این سوال برای مخاطب پیش آید که جهان بازیگری که شاهدش هستند آیا‬ ‫مرهمی برای فراموش کردن دردهای گذشته است یا رسیدن به واقعیتی که اکنون‬ ‫شخصیت‌ها در صدد کشف آن هستند؟ لذا باید اشاره داشت که قصد نویسنده و‬ ‫کارگردان این نمایش رسیدن به هر دو عنوان است‪ ،‬زیرا جهان بازیگری می‌تواند‬ ‫شرایطی را شکل بدهد که بازیگر از تلخی‌های جهان پیرامونش رها شود و با ورود به‬ ‫قالب نقش واقعیتی را کشف کند که در درون خود هرگز آن را کشف نکرده است‪.‬‬
‫‪۶‬‬ ‫ﭘاسﺦ‌جمشید‌عندلیﺒی‌بﻪ‌یک‌ادعا؛‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒــــﻪ ‪ 17‬اردیﺒﻬﺸﺖماه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢ ﺷمــاره ‪1077‬‬ ‫︻﹚ی︤اده‬ ‫یا︻﹠د﹛ی︊ی‬ ‫آه﹠﹍ساز وا﹇︺ی‬ ‫آ﹛︊وم »نی نوا«‬ ‫﹋یست؟‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫ﻓریدون‌شهﺒازیان‌بﻪ‌ﭘروژه‌«هد‌هد»‌ﭘیوست‬ ‫فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبر ارکستر ملی ایران‪ ،‬در مجموعه کارگاههای‬ ‫«بازیگــری ‪ -‬روایت موزیکال» پروژه «هدهد» حضور پیدا میکند‪ .‬این پروژه با‬ ‫همکاری مشترک مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی و گروه نمایش «نیست» به‬ ‫سرپرستی حسین جمالی برگزار میشود‪ .‬پروژه «هدهد» بر پایه برگزاری کارگاه‬ ‫آموزشی‪ ،‬تشکیل گروه اجرایی‪ ،‬تمرین و اجرای نمایش در سالن حافظ است‪.‬‬ ‫«داستان‌ﭘردازی‌موسیﻘایی‌ایران»‌کتاب‌شد‬ ‫هوشــنگ جاوید پژوهشگر صاحبنام موسیقی اقوام ایران ضمن اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬طی ماههای گذشته مشغول کارهای مختلفی بودهام که یکی از مهمترین‬ ‫آنها مربوط به انتشار کتابی در حوزه نقالی و داستان پردازی و ارتباط آن با موسیقی‬ ‫است که با نام «سیری در تاریخ داستانپردازی آوازی و موسیقایی ایران» توسط‬ ‫انتشارات سوره مهر در دســترس مخاطبان قرار گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫کتاب که هم اکنون جلد اول آن وارد بازار شده دربرگیرنده نکات جالبتوجهی در‬ ‫حوزه موسیقی است که من تالش کردم ضمن بررسی دقیق و مستندی که در‬ ‫این حوزه انجام دادم در ابتدا به ریشههای نقل‪ ،‬نقالی و داستان پردازی در ایران تا‬ ‫شروع عصر صفوی پرداخته و وجوه موسیقایی آن را به مخاطبان بشناسانم‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بررسی حوزه نقل و شاهنامه خوانی و تعریف مبانی این حوزه با‬ ‫معرفی داستانپردازان و پدیدآورندگان نقالی هم در وجوه موسیقایی و هم در وجوه‬ ‫نمایشی یکی دیگر از نکاتی بود که در این کتاب به آن پرداختهام‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫صاحبنام موسیقی اقوام ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت‪ :‬یکی‬ ‫از نکات مهمی که در این کتاب وجود دارد توجه به مبانی مهم حوزههایی چون‬ ‫نقالی‪ ،‬شاهنامه خوانی و داستان پردازی در ایران با در نظر گرفتن وجوه موسیقایی و‬ ‫نمایشی آن است که در این حوزه تالش شده با ذکر جزئیات مواردی گفته شود که‬ ‫تاکنون کمتر در دسترس پژوهشگران و مخاطبان این عرصه قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به دلیل جامعیت موضوع و اهمیتی که میتواند برای مخاطبان‬ ‫داشته باشد ما یک مجموعه چند جلدی را برای انتشار کتاب در نظر گرفتهایم‪.‬‬ ‫برﮔﺰاری ‌نخﺴتیﻦ‌جشنواره‌مﻠی‌آواها‌و‌نواهای‌آیینی‌ایﺜار‬ ‫مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم کرد‪ :‬نخستین «جشنواره ملی‬ ‫آواها و نواهای آیینی ایثار» نیمه دوم آبان ماه سال جاری به میزبانی استان بوشهر‬ ‫در بخشهای مختلف هنری برگزار میشود‪ .‬سید مرتضی حسینی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این جشنواره به میزبانی استان بوشهر در بخشهای موسیقی نواحی سنتی‬ ‫و آیینی شامل مولودیخوانی‪ ،‬مرثیهخوانی‪ ،‬توسلخوانی‪ ،‬بیتخوانی )ویژه شهدای‬ ‫نوجوان(‪،‬منظومهخوانی‪،‬منقبتخوانی‪،‬چاوشیخوانی‪،‬شروهخوانی‪،‬پیشخوانیهای‬ ‫تعزیه موسیقی آوازی برگزار میشــود‪ .‬وی تأکید کرد‪ :‬در این جشنواره که برای‬ ‫نخستین بار و در نیمه دوم آبان ماه سال جاری برگزار میشود‪ ،‬بخش ویژهای برای‬ ‫حضور گروههای منتخب سرود شاهد و ایثارگر در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ســید عباس سجادی کارشــناس و پژوهشگر موســیقی که طی‬ ‫سالهای اخیر به عنوان مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران‬ ‫به فعالیت در عرصههای مختلف فرهنگی هنری مشغول است‪ ،‬طی‬ ‫روزهای گذشته با انتشار فیلمی در قالب گفتگو با جمشید عندلیبی‬ ‫نوازنده نی در قطعه ماندگار «نینوا» نســبت بــه طرح ابهاماتی از‬ ‫سوی جلیل عندلیبی آهنگساز و نوازنده پیشکسوت موسیقی ایران‬ ‫درباره آلبوم «نی نوا» واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫سید عباس سجادی که مدتها پیش در برنامه تلویزیونی «دستان»‬ ‫به عنوان مجری و کارشــناس مشــغول به فعالیت بود‪ ،‬در ابتدای‬ ‫این فیلم توضیﺢ میدهد‪ :‬امروز من رســانه ندارم و نمیتوانم درباره‬ ‫مسائل موسیقی صحبت کنم اما خیلی دغدغه موسیقی دارم؛ اخیرا ً‬ ‫مصاحبــهای را دیدم که آقای جلیل عندلیبی نوازنده و آهنگســاز‬ ‫دوست داشــتنی موسیقی کشــورمان که من برای این هنرمند و‬ ‫خانوادهاش خیلی احترام قائل هستم نکتهای را درباره اثر «نی نوا»‬ ‫ساخته استاد حسین علیزاده مطرح کرده و در آنجا مدعی شده بود‬ ‫که این اثر به آهنگســازی جمشــید عندلیبی بوده است‪ .‬اما امروز‬ ‫فرصتی شــد تا در این مورد صحبت کنم و چون رســانهای ندارم‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتم بی واســطه با جمشید عندلیبی صحبت کنم‪ .‬البته‬ ‫من گفتگوی پخش نشــدهای با آقای جمشــید عندلیبی در برنامه‬ ‫«دســتان» دارم اما به جهت اینکه من ممنوعالتصویر هســتم این‬ ‫برنامه نیز توقیف شد‪.‬‬ ‫وی ویدئــوی این گفتگو را با این توضیﺢ مکتوب در فضای مجازی‬ ‫منتشــر کرده اســت‪« :‬در پی انتشــار ادعاهایی مبنی بر اینکه اثر‬ ‫ماندگار «نینوا» از ســاختههای جناب جمشــید عندلیبی نوازنده‬ ‫برجســته نی میباشد و در راستای روشــنگری در این خصوص و‬ ‫رفع شبهاتی که این روزها دامن فضاهای مجازی را آلوده کردهاست‬ ‫گفتگوی کوتاه تصویری بنده را با ایشان به تماشا بنشینید‪ .‬امیدوارم‬ ‫این گفتگــو کمکی هر چند کوچک به رفع ســوءتفاهمها و ایجاد‬ ‫فضایی مناسب برای نقد منصفانه و بدون غرض در حوزه موسیقی‪،‬‬ ‫فرهنگ و هنر بکند‪».‬‬ ‫جمشــید عندلیبی در این ویدئو در پاسخ به توضیحات مطرح شده‬ ‫از ســوی ســجادی که از وی درباره آهنگساز یا نوازنده بودن آلبوم‬ ‫«نینوا» ســوال کرده توضیﺢ میدهد‪ ۳۰ :‬سال است که درباره اثر‬ ‫«نی نوا» مینویســند‪« :‬آهنگساز حسین علیزاده‪ ،‬تکنواز‪ :‬جمشید‬ ‫عندلیبی»‪ .‬در اصل هم همین طور بوده که آهنگســاز این اثر آقای‬ ‫حسین علیزاده از دوســتان صمیمی من و به قول شما )خطاب به‬ ‫ســجادی( از مفاخر موسیقی ایران اســت‪ .‬ما با هم همکاری تیمی‬ ‫زیادی داشتیم و بارها شــده نظراتمان ارائه داده و گفتهایم اگر در‬ ‫فالن جا و فالن کار چنین کاری را انجام بدهیم درســت تر است و‬ ‫در نهایت هم یک شیوه را انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه میدهــد‪ :‬اما چنین کاری به این معنی نیســت که من‬ ‫آهنگسازم و ایشان نیســت‪ .‬شکی در این موضوع نیست که ایشان‬ ‫)حســین علیزاده( آهنگساز بسیار خوبی هستند چرا که وی دارای‬ ‫بیان تازهای بود که اص ً‬ ‫ال من به خاطر همین نوع نگرش پیش آقای‬ ‫علیــزاده رفتم که این هنرمند کاری برای نی فکر کنند‪ .‬من هم به‬ ‫او گفتم‪« :‬چیزی که در توانم هســت همین نوازندگی نی است که‬ ‫تمام تالشم را میکنم‪ ».‬در این راه هم پیشنهاداتی را ارائه دادم ولی‬ ‫شکی در این موضوع نیست که ایشان آهنگساز اثر نی نوا بوده است‪.‬‬ ‫من در آهنگسازی اص ً‬ ‫ال نقشی نداشتم و تکنوازی کار بر عهده من‬ ‫بوده اســت‪ .‬البته که این ادعا را میتوانــم بکنم که تکنوازی من‬ ‫عاشقانه بوده است‪.‬‬ ‫عباس ســجادی هم بعد از توضیحات جمشید عندلیبی میگوید‪:‬‬ ‫نفس زیبای شما نه تنها ما در «نی نوا» بلکه در تمام آثارتان وجود‬ ‫دارد‪ .‬قطعاً جواب آوازهایی که شما در آثار استاد شجریان دادید یا‬ ‫بزرگان دیگری که در ارکســترهای متعدد با آنها همکاری داشتید‬ ‫فراموش نمیکنیم و البته تردیدی هم نداریم که خانواده عندلیبی‬ ‫خانواده موســیقی اســت‪« .‬جلیل عزیز» هم برای ما هنرمند قابل‬ ‫احترامی اســت و شاید از روی احساس نکتهای گفته شده باشد اما‬ ‫من میخواســتم واقعیت ماجرا را از قول شما بشنوم‪ .‬البته من در‬ ‫مورد کارهای شما و رخداد «نی نوا» شاید با استاد علیزاده و عوامل‬ ‫کار گفتگوهای جدیتری را انجام دهم تا شــاید مستندی در این‬ ‫حوزه ساخته شود‪.‬‬ ‫عندلیبی نیز پاســخ میدهد‪« :‬نی نوا» کار بســیار شاخصی است‪.‬‬ ‫حتی من را از بلژیک دعوت میکنند تا ســوال از من داشته باشند‪.‬‬ ‫اول اینکــه نی نوا را چگونه زدم؟ ولی چرا این چنین کارهایی نباید‬ ‫در ممکلت ما اتفاق بیفتد؟ شما )خطاب به عباس سجادی( که هم‬ ‫حسن نیت دارید و هم کارشــناس این کار هستید انتظار دارم که‬ ‫این کار انجام شــود و آقای علیزاده هم در این فیلم حضور داشــته‬ ‫باشند تا هر شبههای در این زمینه برای عالقهمندان وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موضوع آهنگسازی جمشید عندلیبی برای آلبوم «نی نوا» حدود سه‬ ‫سال پیش توســط محمدجلیل عندلیبی آهنگساز مطرح موسیقی‬ ‫ایرانی در برنامه تلویزیونی «چشم شب روشن» شبکه چهار سیما با‬ ‫کارشناســی و اجرای رضا مهدوی مطرح شده بود که در آن مجری‬ ‫برنامــه برای ذکر مثال پیرامون یک بحــﺚ دیگر از آلبوم «نی نوا»‬ ‫به آهنگسازی حسین علیزاده نام برد که محمد جلیل عندلیبی در‬ ‫واکنش به این اظهارات عنوان کرد آهنگســازی آلبوم «نی نوا» بر‬ ‫عهده جمشید عندلیبی بوده است نه حسین علیزاده‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬
‫موج انتقادات به نصب سردیس استاد جمشید مشایخی که هیچ شباهتی به ایشان ندارد‬ ‫گاف‌هایشهرداریتمامشدنینیست‬ ‫محمد رجایی‬ ‫نامگذاری برخی خیابان‌های تهران به نام پیشکسوتان‬ ‫عرصه‌های مختلف فرهنگی‪ ،‬رســما بــا رونمایی از‬ ‫خیابانی به نام جمشید مشایخی کلید خورد‪ .‬در این‬ ‫مراسم که از قضا آیین پروپیمانی هم بود و مسئوالن‬ ‫مختلف شهرداری ازجمله خود پیروز حناچی شهردار‬ ‫تهران و احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از هنرمندان و بعضی از اعضای خانواده جمشید‬ ‫مشــایخی‪ ،‬اما به همان میزان که مراسم نامگذاری‬ ‫خیابانی به نام مرحوم مشــایخی در فضای رســمی‬ ‫رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬کاربران فضای مجازی‬ ‫به سردیســی که از مشایخی در این مراسم رونمایی‬ ‫شــد توجه کردند‪ .‬سردیسی که به اعتقاد بیشتر این‬ ‫کاربران کمترین شــباهت ممکن را به این هنرمند‬ ‫تازه درگذشته داشــت‪ .‬صالحی‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫منطقه یک شــهرداری تهران که مســئول برگزاری‬ ‫مراسم و سفارش ساخت این سردیس بوده درباره این‬ ‫ماجرا گفت‪« :‬ما هم قبول داریم که ســردیس استاد‬ ‫مرحوم مشایخی دارای اشکاالتی است و قبل از نصب‬ ‫ســردیس هم درباره این اشکاالت اطالع داشتیم اما‬ ‫سازنده اصلی که برای ســاخت این سردیس درنظر‬ ‫گرفته بودیم‪ ،‬دچار مشــکل شد و ما کار را به استاد‬ ‫رضا حسن‌زاده ســپردیم و زمان ایشان هم کم بود‪.‬‬ ‫از آن‌طرف تاریخ برگزاری مراســم هم از قبل تعیین‬ ‫شــده و مقدمات برگزاری آن انجام شده بود‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رســیدیم که فعال مراسم را با همین سردیس‬ ‫برگزار کنیم تا اســتاد حسن‌زاده بعدا اشکاالت کار را‬ ‫برطرف کند‪».‬‬ ‫او در جواب این سوال که آیا این کار موجب هدررفتن‬ ‫هزینه ساخت مجسمه نمی‌شــود‪ ،‬گفت‪« :‬نه هزینه‬ ‫اضافه‌ای نخواهد داشــت‪ ،‬از طرفی ما از کیفیت کار‬ ‫استاد حسن‌زاده که یکی از برجسته‌ترین هنرمندان‬ ‫تجسمی حال حاضر کشور است‪ ،‬مطمئن هستیم و‬ ‫قطعا این فرصت را به ایشان خواهیم داد تا در روزها و‬ ‫هفته‌های آینده ایراداتی که به کار وارد است‪ ،‬برطرف‬ ‫کنند‪ .‬حاال ممکن اســت که ایشان بخواهد در همان‬ ‫محلی که سردیس قرار داده شده‪ ،‬کارهای اصالحی‬ ‫را انجام بدهد یا ســردیس به کارگاه دیگری منتقل‬ ‫خواهد شد‪ .‬به هرحال قطعا سردیس نهایی بیشتر در‬ ‫خورشان مرحوم استاد مشایخی خواهد بود‪».‬‬ ‫با جســت‌وجوی نام رضا حسن‌زاده در گوگل متوجه‬ ‫می‌شــویم که این مجسمه‌ساز در پروژه‌های هنری و‬ ‫فرهنگی زیادی به سازمان زیباسازی شهرداری تهران‬ ‫کمک می‌کند؛ مانند سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران‪.‬‬ ‫اگرچه روابط عمومی شهرداری منطقه یک می‌گوید‬ ‫بی‌شباهت‌بودن ســردیس مرحوم مشایخی به خود‬ ‫اســتاد حاصل عجله و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده بوده‬ ‫است اما با مرور موارد مشابه این سوال به ذهن می‌آید‬ ‫که آیا مشکلی در زمینه ساخت سردیس چهره‌های‬ ‫مختلف در حوزه هنرهای تجسمی کشور وجود دارد‬ ‫یا موضوع چیز دیگری اســت‪ .‬همین چندوقت پیش‬ ‫نصب سردیســی از دکترعلی شــریعتی در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان ساری جنجال درست کرد‪ ،‬سردیسی که‬ ‫نه‌تنها کمترین شــباهت ممکن را به دکتر شریعتی‬ ‫داشــت بلکه چنــد روز بعد هم طــی یک عملیات‬ ‫عمرانی‪ -‬هنری کراواتش را از دست داد‪ .‬قبل از آن‌هم‬ ‫رونمایی از سردیس مرحوم آیت‌اهلل‌هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫در دانشگاه آزاد مشهد جنجال به راه انداخت تا جایی‬ ‫که وقتی معلوم شد یکی از فرزندان آیت‌اهلل سفارش‬ ‫ساخت این سردیس را داده است‪ ،‬بسیاری از کاربران‬ ‫فضای مجازی او را خطاب قرار داده و اعالم کردند که‬ ‫با رقمی بســیار کمتر حاضرند سردیسی که شباهت‬ ‫بیشــتری به ایشان داشته باشد‪ ،‬بســازند‪ .‬چند‌سال‬ ‫پیش هم عدم شــباهت سردیس نصب‌شده از پروین‬ ‫اعتصامی در تهران با تصاویری که از این شاعر معاصر‬ ‫وجود دارد‪ ،‬حاشیه‌های زیادی درست کرد تا جایی که‬ ‫منجر به برداشتن این سردیس و اعمال اصالحاتی در‬ ‫مورد آن شد‪ .‬البته این‌طور به نظر می‌رسد که ساخت‬ ‫ســردیس پروین اعتصامی کار خیلی سختی است‪،‬‬ ‫چون بارها مجســمه‌هایی که به یاد و نام او ســاخته‬ ‫شده‪ ،‬مورد انتقاد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همین موضوع ستاره ادیبی که تجربه ساخت چهره‬ ‫هنرمندانی همچون جمشید مشایخی و داوود رشیدی‬ ‫را در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬درباره تجربه ســاخت‬ ‫مجســمه از چهره‌های ملی به خبرنگار ما گفت‪ :‬من‬ ‫تجربه ساخت چهره هنرمندان را دارم‪ .‬ما هم که چهره‬ ‫این افراد را می‌ســازیم به نوعی هنرمند هستیم؛ به‬ ‫همین خاطر هم فکر می‌کنم که اگر چهره این افراد‬ ‫خوب ســاخته نشود‪ ،‬هم خود هنرمند تخریب و هم‬ ‫چهره هنرمندان ملی تخریب می‌شــود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫دغدغه من در زمان ساخت مجسمه‌ها آن‌قدر زیاد بود‬ ‫که واقعاً از نظر ذهنی درگیر این موضوع شــده بودم‪.‬‬ ‫یادم اســت که حتی وقتی درباره ساخته چهره آقای‬ ‫مشــایخی با خود ایشان صحبت می‌کردم با او گفتم‬ ‫که بارها وســط کار ناامید شدم‪ .‬برایم بسیار مهم بود‬ ‫که ســاخت یک چهره مهم به من سپرده شده بود و‬ ‫قرار اســت هم خود این هنرمند مجسمه را ببیند و‬ ‫هم اینکه مردم بارها با مجســمه این هنرمند مواجه‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫این هنرمند مجسمه‌ســاز که ســردیس هنرمندان‬ ‫دیگری چون منوچهر اســماعیلی‪ ،‬ژاله علو‪ ،‬داریوش‬ ‫ارجمنــد و جمیله شــیخی را نیز در شــهرک‌های‬ ‫تلویزیونی ساخته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته مجسمه‌های‬ ‫این هنرمندان هنوز به صورت رسمی نصب نشده است‪.‬‬ ‫در کل در ساخت این مجسمه‌ها بسیار برایم مهم بود‬ ‫که با این هنرمندان صحبت کنم‪ .‬به همین خاطر هم‬ ‫با آنها تماس گرفتم و همه آنها نیز رفتار بسیار خوبی‬ ‫داشتند‪ .‬برای ساخت مجسمه آقای مشایخی در میانه‬ ‫کار به منزل او رفتم و از زوایای مختلف از چهره ایشان‬ ‫عکس گرفتم‪ .‬آقای مشایخی نیز آلبوم‌هایشان را در‬ ‫اختیارم گذاشتند و بسیار از من حمایت کردند‪ .‬ادیبی‬ ‫یادآور شــد‪ :‬این اتفاق با هنرمنــدان دیگر نیز تکرار‬ ‫شــد و برای آشنایی بیشتر با هنرمندانی که قرار بود‬ ‫چهره‌هایشان را بسازم به منزلشان رفتم‪ .‬فکر می‌کنم‬ ‫یکی از مهمترین بخش‌های ساخت مجسمه با دست‬ ‫این است که شخصیت آن چهره هم در مجسمه آورده‬ ‫می‌شود و به همین خاطر هم آشنا شدن با این افراد‬ ‫به من کمک کرد که عالوه بر صورت آنها سیرتشان‬ ‫را نیز در کار نشــان دهم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬برای ســاخت‬ ‫مجســمه خانم جمیله شیخی چون متأسفانه ایشان‬ ‫فوت شدند‪ ،‬با چالش‌های زیادی مواجه شدم‪ .‬از طرفی‬ ‫تصاویر کمی هم از این هنرمند وجود داشت که تمام‬ ‫زاویه‌های چهره‌شــان را نشان بدهد‪ .‬به همین خاطر‬ ‫هم تصمیم گرفتم تا فیلم‌های این هنرمند ببینم تا با‬ ‫شخصیت او بیشتر آشنا شوم‪.‬‬ ‫این هنرمند مجسمه‌ســاز همچنین بــا بیان اینکه‬ ‫«ساخت چهره مشاهیر باید به‌گونه‌ای باشد که احترام‬ ‫آن افراد حفظ شود»‪ ،‬درباره مجسمه‌هایی که چندان‬ ‫شباهتی به اصل چهره مشاهیر ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجایی‬ ‫که می‌دانم ساخت مجسمه از چهره مشاهیر کار بسیار‬ ‫سنگین و سختی است‪ ،‬هیچ‌گاه نمی‌توان هنرمند را‬ ‫نقد کنم‪ .‬درست است که این نقد باید انجام شود‪ ،‬ولی‬ ‫نه اینقدر علنی که تمام زحمات آن هنرمند زیر سوال‬ ‫برود‪ .‬در واقع به عنوان یک مجسمه‌ساز کار هنرمندان‬ ‫دیگر را نه نقد و نه تخریب می‌کنم؛ چون می‌دانم که‬ ‫به هر حال برای ساخت آن مجسمه زحمت بسیاری‬ ‫کشیده شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‌سهشنبــــه ‪ 17‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1077‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪SVISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی کپی‌کاری تهمینه میالنی منوط به شکایت شاکی؛‬ ‫درتشخیص اصالت آثار دقت کنید!‬ ‫شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه‌ها روز یکشنبه با حضور هادی مظفری‬ ‫مدیرکل هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اردشیر میرمنگره‬ ‫معاون هنری اداره کل هنرهای تجسمی‪ ،‬جمشید حقیقت شناس نقاش‪ ،‬محسن‬ ‫ناصریان نقاش‪ ،‬جمال عرب زاده نقاش‪ ،‬مژگان قدوسی نقاش و گالری دار‪ ،‬الهه‬ ‫جواهری گالری دار و فروغ رستم زاده مسئول امور نگارخانه‌های اداره کل هنرهای‬ ‫تجسمی‪ ،‬در اداره کل هنرهای تجسمی برگزار شد‪ .‬با استناد به ماده ‪ ۱۰‬فصل‬ ‫سوم آئین نامه صدور اجازه تأسیس‪ ،‬انحالل و نظارت بر فعالیت نگارخانه‌ها مصوب‬ ‫‪ ١٣٧٩ / ١١ /٢٣‬پس از بازبینی آثار به نمایش درآمده نمایشــگاه «آن دیگری»‬ ‫از تاریخ ‪ ۷‬لغایت ‪ ٩‬اردیبهشــت ‪ ٩٨‬در گالری آریانا‪ ،‬اعالم کرد که این مجموعه‬ ‫از منظر هنرهای تجسمی قابل تأمل نیست و صرفاً جستارهای شخصی در این‬ ‫حیطه است‪ .‬شورا درباره کپی بودن آثار نمایشگاه «آن دیگری» مستفاد از ماده ‪٢‬‬ ‫قانون آئین دادرسی مدنی‪ ،‬در خصوص داشتن سمت برای شاکی‪ ،‬تصمیم‌گیری‬ ‫را منوط به شکایت شاکی خصوصی و صاحب اثر دانست و در مورد نحوه فعالیت‬ ‫گالری آریانا اعالم کرد که مدیر گالری آریانا‪ ،‬قواعد حرفه‌ای را در تشخیص اصالت‬ ‫و کیفیت آثار به درستی انجام نداده و رعایت نکرده است و به دلیل عدم دقت و‬ ‫سهل انگاری در انتخاب آثار در وهله نخست با توجه به سابقه پیشین گالری‪ ،‬با‬ ‫رعایت تخفیف‪ ،‬تذکر کتبی به وی داده و در پرونده گالری مذکور درج خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایان شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه‌ها از مدیران گالری‌ها درخواست‬ ‫کرد تا در تشخیص اصالت و کیفیت آثار‪ ،‬قواعد حرفه‌ای و هنری را رعایت و دقت‬ ‫عمل بیشتری به کار ببرند زیرا که تأثیر یک بی‌دقتی و اشتباه‪ ،‬بازخوردهایی را‬ ‫از جمله بی‌اعتمادی جامعه هنری به یک گالری خاص و حاشیه‌سازی در عرصه‬ ‫هنرهای تجسمی را در پی خواهد داشت‪ .‬همچنین به اطالع هنرمندان‪ ،‬گالری‬ ‫داران و اهالی رسانه و مخاطبان هنرهای تجسمی می‌رساند صرفاً اخباری که از‬ ‫سوی واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی ارسال می‌شود اعتبار دارد‬ ‫و شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی شخصی منتشر می‌شود‬ ‫از نظر اداره کل هنرهای تجسمی فاقد اصالت و اعتبار است‬
‫ﺣمایت‌سینماﮔران‌از‌شﻔاف‌سازی‌در‌سینما‬ ‫ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐرد ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪•1077‬ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‪17‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪•1398‬ﺳﺎلدوازدﻫﻢ•‪8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫ﺻاﺣﺐ امﺘﯿاز‪ :‬ﺷـﺮﮐﺖ جﻬان ﺳﺒﺰ‬ ‫مـدیﺮ ﻋامـــﻞ‪ :‬ﺣﺴـﯿﻦ اﺣـمـدى‬ ‫مدیﺮ مﺴﻮول‪ :‬مﻬدى اﺣمدى‬ ‫زیـﺮ ﻧﻈــﺮ ﺷــﻮراى ﺳــﺮدﺑﯿـــﺮى‬ ‫ﭼاپ‪ :‬ﮔﻞ آذیﻦ‬ ‫ﺳازمان آﮔﻬی ﻫا‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫ﻧﺸاﻧی‪ :‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺧﯿاﺑان مﻄﻬﺮى‪ ،‬ﺑﻌد از ﺧﯿاﺑان ﺳﻠﯿمان ﺧاﻃﺮ‬ ‫ﺧﯿاﺑان اورامان‪ ،‬ﭘﻠاك ‪ ،43‬واﺣد‪2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫ﺗﻮزیﻊ‪ :‬ﻧﺸﺮﮔﺴﺘﺮ امﺮوز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢمدیﺮیﺖﮐﯿﻔﯿﺖ‪-‬رﺿایﺘمﻨدىمﺸﺘﺮى‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ مدیﺮیﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوﻗات ﺷــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫ﻏروب‌آﻓتاب‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌13:01‬‬ ‫‌‬ ‫‪20:14‬‬ ‫‌‬ ‫‌اذان‌مغرب ‌‬ ‫اذان‌صﺒﺢ‌ﻓردا‬ ‫‌‬ ‫طﻠوع‌آﻓتاب‌ﻓردا‬ ‫‌‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫‌اذان‌ﻇهر ‌‬ ‫کارگردان «مزارشریف» معتقد است‪ :‬شفافسازی در حوزه سینما اقدام مهمی است اما‬ ‫باید تداوم داشته باشد‪ .‬کارگردان «تگزاس‪ »۲‬هم ضمن تمجید از این موضع سازمان‬ ‫سینمایی تأکید دارد شفافسازی نباید تنها به صرف اعالم رقم بودجه باشد بلکه نحوه‬ ‫هزینهکرد آن هم مهم است‪ .‬اعتبارات پیشبینی شده برای سازمان امور سینمایی و‬ ‫سمعی بصری و مﺆسســات مرتبط با آن در سال جاری بیش از ‪ ۲۴5‬میلیارد تومان‬ ‫تعیین شده است و جزئیات این مبالﻎ در ‪ ۶‬جدول مجزا منتشر شد‪ .‬طبق جدولهای‬ ‫ارائه شده‪ ،‬برای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬انجمن سینمای جوانان ایران ‪ ۳۷‬میلیارد و ‪ ۸۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی‪ ۷5‬میلیارد و‪ ۲۶۲‬میلیون تومان‪،‬موسسه سینما شهر‪ ۶۰‬میلیارد و‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬خانه سینما ‪ 5‬میلیارد و ‪ 5۰۰‬میلیون تومان و سایر فعالیتها‪ ۶۰‬میلیارد و ‪۶5۴‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار پیشبینی شده است‪ .‬مجموع ارقام موجود در این جدولها )اعم از‬ ‫سقف اعتبار ناخالص‪ ،‬سهم استان و منابع داخلی( بیش از ‪ ۲۴5‬میلیارد تومان میشود‪.‬‬ ‫سازمان سینمایی طی ماههای اخیر‪ ،‬رویه شفافسازی در هزینهها را پیش گرفته و‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪19:55‬‬ ‫‪04:30‬‬ ‫‪‌06:07‬‬ ‫ﮔﻨﺞ ﺳﺨﻦ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺎه رﻣﻀﺎن‪ ،‬ﻣﺎه ﺧﺪاﺳﺖ و آن ﻣﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن‬ ‫ﺣﺴﻨﺎت را ﻣﻰاﻓﺰاﯾﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﭘﺎك ﻣﻰﮐﻨﺪ و آن ﻣﺎه ﺑﺮﮐﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫چند روزیســت رسانهها به موضوع گرانی با محوریت کاغذ و کمیابی تن ماهی‪ ،‬ماکارونی و‬ ‫خرما میپردازند و یه جورایی قصدشان انجام وظیفه و رسالت رسانه ای شان هست منتهی‬ ‫با کمی تامل و تجســس در کامنتها متوجه میشوی رســانههای جان برکف یا قصد انتقام‬ ‫گیری از جناح مقابل را دارند یا ســهم و رانتشان کم شــده و یا به قول سردبیر خرشان از‬ ‫پل گذشته و بخور بخوراشون را گردند تازه یادشان افتاده تیتر چالشی بزنند!! هرچه بیشتر‬ ‫میگذرد بیشتر به کارکرد رسانه در جهت انحراف افکار عمومی پی میبرم؛ نقشی کلیدی که‬ ‫کلی ذهن مخاطب را از موضوعات اصلی دور میکند‪ .‬این در میان همه رســانهها هماهنگ‬ ‫عمل میکنند یا ناخواسته کامل کننده پازل جریان سازی میشوند بحثی مفصل در راستای‬ ‫سواد رسانهای و خارج از تعهد من به سردبیر برای بقای پشت صحنه‪ ،‬سرتان را درد نیاورم‬ ‫کارها به نحو احســن در حال انجام هســت و همه چیز تحت کنترل و روز به روز شــرایط‬ ‫اقتصادی و سهم بازارمان بهتر خواهد شد؛ منظورم شرایط روزنامه هست!!‬ ‫الزم به ذکر هســت برخی مخاطب نماها بعد از پشــت صحنه دیروز و پســت اینستاگرام‬ ‫ســردبیر در مورد حکم ریاســت دکتر انتظامی بر ســازمان ســینمایی حسابی مورد لطف‬ ‫عنایتمان قراردادند‪.‬‬ ‫مﺤمدعﻠی‌رجﺒی‬ ‫ﭘﻨﺪﺑﺰرﮔان‬ ‫آﻧﻘﺪر ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن ﭼﯿﺰى‪ ،‬ﻣﺎ را اﻓﺴﺮده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ‪ ،‬از‬ ‫داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﻢ‪...‬‬ ‫و اﯾﻦ ذات آدﻣﯿﺰاد اﺳﺖ‪!...‬‬ ‫ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ‬ ‫ﺣاﻓﻈاﻧﻪ‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻋﺸﻖ روى ﮔﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪﻫﺎ ﮐﺮد‬ ‫از آن رﻧﮓ رﺧﻢ ﺧﻮن در دل اﻓﺘﺎد‬ ‫وز آن ﮔﻠﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرم ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد‬ ‫هزینه جشنوارههای ملی و جهانی فیلم فجر را هم اعالم کرده است‪ .‬این روند اگرچه‬ ‫نقصهایی دارد و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد‪ ،‬اما اقدام مثبتی تلقی‬ ‫میشــود‪ .‬پیرامون این موضوع با ‪ ۳‬کارگردان سینما گفتوگو کردیم‪ .‬حسن برزیده‪،‬‬ ‫کارگردان سینمای ایران در این باره میگوید‪ :‬موضوع شفافسازی باید سالها پیش در‬ ‫کشورمان اتفاق میافتاد و هرچقدر شفافسازی در وزارتخانهها‪ ،‬نهادها و دستگاههای‬ ‫دولتی بیشتر باشد بهتر است‪ .‬او معتقد است‪ :‬با شفافسازی‪ ،‬مسئولین و مدیران امتیاز‬ ‫بزرگی به دست میآورند و آن همراهی مردم با آنهاست که موجب میشود اعتماد‬ ‫مردم به آنها بیشتر شود‪ .‬اگر شفافسازی سالها پیش در کشور ما و به ویژه در سینما‬ ‫اتفاق میافتاد‪ ،‬قطعاً بیاعتمادی و شایعات بین سینماگران و مسئولین سینما به وجود‬ ‫نمیآمد‪ .‬به گفته کارگردان «مزارشریف»؛ شفافسازی در حوزه سینما اقدام مهم و‬ ‫بزرگی است اما باید تداوم داشته باشد‪ .‬یکی از مزایای شفافسازی این است که پس از‬ ‫شفافسازی و اعالم میزان بودجهها‪ ،‬فیلمسازان هر حوزهای مطالبات خود را بر اساس‬ ‫همان میزان مطرح میکنند‪ .‬ضمن اینکه میدانند هر سال بودجه تنها به افراد خاصی‬ ‫با توجه به شروع ماه‬ ‫رمضان و افزایش تقاضا‬ ‫برای خرما و زولبیا‬ ‫بامیه‪ ،‬این دو کاالی پر‬ ‫مصرف گران شدند!‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫تعلق نمیگیرد‪ .‬حمید بهمنی‪ ،‬کارگردان «گلوگاه شیطان» در این باره میگوید‪ :‬موضوع‬ ‫شفافسازی باید سالها قبل در سینمای ایران اتفاق میافتاد تا دچار بهم ریختگی‪،‬‬ ‫اختالفات و رانت نشــود‪ .‬وی ادامه میدهد‪ :‬ما فیلمسازان اگر بدانیم بودجه سازمان‬ ‫سینمایی و بنیاد فارابی هر سال چقدر است‪ ،‬بر اساس همان بودجه درخواست میدهیم‬ ‫و انتظاراتمان منطقیتر میشــود‪ .‬ضمن اینکه سوءاستفادهها کمتر میشود‪ ،‬چون‬ ‫سازمانها و نهادهای مربوطه باید گزارش کار بدهند و خروجی و ورودی تولیدات باید با‬ ‫هم همخوانی داشته باشد‪ .‬این فیلمساز دفع مقدسی میگوید‪ :‬فیلمسازی در حوزه دفاع‬ ‫مقدس هزینههای بسیار باالیی دارد‪ ،‬به همین دلیل هم بنیاد سینمایی فارابی قدرت‬ ‫ریسک حمایت ندارد اما اگر بودجه مناسبی در اختیار داشته باشد‪ ،‬با خیال راحتتری‬ ‫میتواند به فیلمسازان در این حوزه کمک کند‪ .‬بهمنی پیشنهاد کرده است‪ :‬حسین‬ ‫انتظامی رئیس سازمان سینمایی از کسانی که سالها پشت درهای سازمان منتظر‬ ‫دریافت کمک برای ساختن فیلم هستند‪ ،‬دعوت به همکاری کند‪ .‬سیدمسعود اطیابی‬ ‫هم که این روزها «تگزاس‪ »۲‬را در ســینماهای کشور روی پرده دارد‪ ،‬میگوید‪ :‬نکته‬ ‫مهم پیرامون شفافسازی بودجه نهادهای سینمایی این است که نظرات سینماگران‬ ‫هم شنیده شود و تنها در حد ارائه ارقام و آمار نباشد‪ .‬او ضمن تشکر از رئیس سازمان‬ ‫ســینمایی بابت این موضوع معتقد است‪ :‬شفافسازی نباید تنها به صرف اعالم رقم‬ ‫بودجه باشــد بلکه نحوه هزینهکرد آن هم مهم است‪ .‬انتظار ما سینماگران از رئیس‬ ‫سازمان سینمایی این است که نظرات سینماگران حرفهای و فعال را بشنود‪.‬‬ ‫ﻧﮕاه ﻧﻮ‬ ‫ی﹉ ︎﹠︖﹜ ﹁روش ︝راج ﹇رن بیس︐﹜ خاور﹞یان﹤‬ ‫سات︊ی︤ برای ه﹠ر ایران‬ ‫حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز در حالی برگزار شد‬ ‫که هنرمنــدان ایرانی در این حراج توانســتند یک پنجم از‬ ‫فــروش کلی آن را به خود اختصــاص دهند‪ .‬حراج آثار قرن‬ ‫بیســتم خاورمیانه ســاتبیز ‪ ۳۰‬آوریل )‪ ۱۰‬اردیبهشتماه(‬ ‫در حالــی در لندن برگزار شــد که در این حــراج ‪ ۸۶‬اثر از‬ ‫هنرمندان ایران‪ ،‬مصر‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسطین‪ ،‬عراق‪ ،‬مراکش‬ ‫و‪ ....‬چکش خورد و با فروش کلی ‪ ۳,۴۸5,۰۰۰‬پوندی به کار‬ ‫خــود پایان داد‪ .‬در این حراج ‪ ۱۳‬اثــر از ‪ ۱۱‬هنرمند ایرانی؛‬ ‫بهمن محصــص‪ ،‬منوچهر یکتایی‪ ،‬منصور قندریز‪ ،‬حســین‬ ‫زندهرودی‪ ،‬بهجت صدر‪ ،‬فرهاد مشــیری‪ ،‬لیلی متیندفتری‪،‬‬ ‫ناصر عصار‪ ،‬فریده الشــایی‪ ،‬اردشیر محصص و فیروز زاهدی‬ ‫عرضه شــد و فروش کلی ‪ ۶۷5,۰۰۰‬پوندی برای هنر ایران‬ ‫ثبت شــد که یک پنجم از فروش کل حــراج به هنر مدرن‬ ‫ایران اختصاص پیدا کرد‪ .‬در حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه‬ ‫ساتبیز که هنرمندان تراز اول خاورمیانه همچون مونا حاطوم‬ ‫لبنانی‪ ،‬محمود صبری عراقی‪ ،‬مروان سوریهای‪ ،‬اوغیت کالند‬ ‫لبنانی‪ ،‬حسن شــریف اماراتی‪ ،‬ایمان بعلبکی و شفیق عبود‬ ‫هنرمندان لبنانی‪ ،‬حضور داشــتند‪ ،‬رقمی قابل توجه در یک‬ ‫حراج بینالمللی برای آثار هنرمندان خاوریمانه ثبت شد‪ .‬در‬ ‫این حراج اثر محمود صبری با فروش ‪ ۸۹۱,۰۰۰‬پوند رکورد‬ ‫دار شد و اثر اوغیت کلند با فروش ‪ ۱۸۷,5۰۰‬پوند در جایگاه‬ ‫دوم قرار گرفت‪ .‬اما جایگاه ســوم به دو هنرمند ایرانی بهمن‬ ‫محصص و منوچهر یکتایــی اختصاص پیدا کرد که آثار این‬ ‫دو هنرمنــد هر کدام ‪ ۱5۰,۰۰۰‬پونــد فروش رفتند‪ .‬در این‬ ‫حــراج از میان ‪ ۱۳‬اثر ارائه شــده از هنرمنــدان ایرانی تنها‬ ‫یک اثر به فروش نرسیده و ســایر آثار هنرمندان ارقام قابل‬ ‫توجهی را به ثبت رساند‪ .‬اثر بهمن محصص ‪ ۱5۰,۰۰۰‬پوند؛‬ ‫دو اثــر از منوچهر یکتایــی ‪ ۱5۰,۰۰۰‬و ‪ ۲۲,5۰۰‬پوند؛ اثر‬ ‫فرهاد مشیری ‪ ۸۱,۲5۰‬پوند؛ اثر حسین زندهرودی ‪۷5,۰۰۰‬‬ ‫پوند‪ ،‬اثر منصور قندریز ‪ ۷5,۰۰۰‬پوند؛ اثر لیلی متین دفتری‬ ‫‪ ۳۷,5۰۰‬پونــد؛ دو اثر از بهجت صــدر ‪ ۳5,۰۰۰‬و ‪۱۲,5۰۰‬‬ ‫پوند؛ اثر فیروز زاهدی ‪ ۱۳,۷5۰‬پوند‪ ،‬اثر اردشــیر محصص‬ ‫‪ ۱۱,۸5۰‬پوند و اثر ناصر عصار ‪ ۱۰,۰۰۰‬پوند چکش خوردند‬ ‫و تنها اثر فریده الشــایی فروش نرفت‪ .‬تصاویر آثار به فروش‬ ‫رسیده هنرمندان ایرانی در حراج بونامز را در ادامه میبینید‪:‬‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫جﻠﺴﻪ‌شورای‌عالی‌صادرات‌ﻏیر‌نﻔتی‌صﺒﺢ‌دوشنﺒﻪ‌‪‌16‬اردیﺒهشت‌‪‌1398‬با‌ﺣضور‌اسﺤاق‌جهانﮕیری‪‌،‬مﻌاون‌‬ ‫اول‌رییﺲ‌جمهور‌در‌نهاد‌ریاست‌جمهوری‌برﮔﺰار‌شد‪‌/‬مهر‬ ‫نمایشﮕاه‌مﺠﺴمﻪ‌سیدعﻠی‌سیدعﻠیخانی‌با‌نام‌وارﮔﻪ‌تا‌‪‌23‬اردیﺒهشت‌در‌ﮔالری‌ایرانشهر‌‬ ‫برقرار‌است‪‌/‬هنرآنﻼیﻦ‬ ‫طﺒق‌اعﻼم‌رسانﻪ‌های‌عربی‌شمار‌شهدای‌ﺣمﻼت‌تﺠاوزکارانﻪ‌رژیﻢ‌کودك‌کش‌‬ ‫صهیونیﺴتی‌بﻪ‌نوار‌ﻏﺰه‌بﻪ‌‪‌27‬نﻔر‌رسیده‌است‪‌/‬رویترز‬ ‫«داریوش‌خدابنده»‌مﻌﻠمی‌کﻪ‌ساکﻦ‌رشت‌است‌و‌ﻓاصﻠﻪ‌ﺣدود‌دویﺴت‌کیﻠومتری‌را‌کﻪ‌ﺣدود‌بیش‌از‌‪‌50‬‬ ‫کیﻠومتر‌صﻌﺐ‌الﻌﺒور‌را‌بﻪ‌وسیﻠﻪ‌موتور‌سیﮑﻠت‌طی‌می‌کند‌تا‌بﻪ‌مﺤروم‌تریﻦ‌روستای‌ﮔیﻼن‌مﺤل‌کار‌خود‌‬ ‫برساند‪‌/‬ایرنا‬ ‫جشنواره‌ﭘرواز‌بادبادکها‌در‌ﭘارك‌جنﮕﻠی‌سراب‌قنﺒر‌کرمانشاه‌توسﻂ‌مﻌاونت‌ﻓرهنﮕی‌شهرداری‌‬ ‫کرمانشاه‌برﮔﺰار‌شد‪‌/‬تﺴنیﻢ‬ ‫نمایشﮕاه‌آثار‌اسماعیل‌ربیﻌی‌تا‌‪‌25‬اردیﺒهشت‌در‌ﮔالری‌ثالﺚ‌دایر‌است‪‌/‬‬ ‫هنرآنﻼیﻦ‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!