صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۹۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 98

روزنامه صمت شماره 98

‫سالروز میالد مسعود امام موسی‌کاظم علیه‌السالم تهنیت باد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫کاهش تورم به حدود ‪ 18‬درصد‬ ‫توفیق بزرگی است‬ ‫‪2‬‬ ‫سرانه مصرف فوالد در ایران‬ ‫‪ 235‬کیلوگرم است‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 9‬آذر ‪1393‬‬ ‫‪ 7‬صفر ‪1436‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 98‬پیاپی ‪ 24 1416‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬با کاهش ‪ 56‬درصدی حجم سپرده‌های دیداری و اسکناس‬ ‫استراتژی توسعه صنعت‬ ‫لوازم خانگی تدوین می‌شود‬ ‫پول در دست مردم نصف شد‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت‌های واردکننده‬ ‫خودرو در آستانه تعطیلی‬ ‫پیمان پولی‬ ‫اتکا به دالر را کم می‌کند‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫پرداخت سهم صنعت‬ ‫در قالب یارانه سود تسهیالت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش تعامالت جهانی در‬ ‫بازگشایی گره‌های معدنی‬ ‫بررسی بازار آب معدنی‬ ‫‪19‬‬ ‫آب‪ ،‬لیوانی ‪ 250‬تومان‬ ‫صادرات ‪6‬میلیون دالر‬ ‫مبلمان از خراسان رضوی‬ ‫‪8‬‬ ‫ساخت قطعات کیفی‪ ،‬اولویت‌صنعت خودرو‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرایط سخت تولید داخلی‬ ‫با واردات موازی‬ ‫محمد طحان‏پور‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی‬ ‫‪3‬‬ ‫پیوستن به سازمان جهانی‬ ‫تجارت‪ ،‬فرصتی برای اصالح‬ ‫تجهیز بنادر زمان توقف‬ ‫را کاهش می‌دهد‬ ‫سرمایه‌گذاری بلندمدت‬ ‫شرکت‌های بین‌المللی‬ ‫دکتر محمدرضا رضوی‬ ‫غالمرضا اکبری‌زاده‬ ‫پیمان افضل‬ ‫رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫‪7‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی آبادان‬ ‫‪22‬‬ ‫استاد اقتصاد معدن‬ ‫انتقال صحنه شکوفایی‬ ‫اقتصادی از دبی به قطر‬ ‫محمد علی مهتدی‬ ‫‪19‬‬ ‫کارشناس دنیای عرب‬ ‫‪17‬‬
‫کوتاه از جهان‬ ‫معاون نخس��ت وزیر و وزیر خارجه سوریه با بیان‬ ‫اینکه «دمش��ق و مس��کو بر راه‌حل سیاس��ی برای‬ ‫برون‌رف��ت از بحران در س��وریه تواف��ق نظر دارند»‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد که «باراک اوبام��ا» نمی‌تواند برای ملت‬ ‫سوریه تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫دادگاه جنایی ش��مال قاهره‪« ،‬حس��نی مبارک»‬ ‫دیکتاتور مخلوع مصر را از اتهام دس��ت داش��تن در‬ ‫قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرد‪.‬‬ ‫پای��گاه اینترنتی «یو اس نیوز‌ان��د ورلد ریپورت»‬ ‫تمدی��د مذاک��رات را به نفع دوط��رف مذاکره‌کننده‬ ‫ارزیابی ک��رد و نوش��ت‪ :‬مذاکره‌کنن��دگان ایرانی و‬ ‫امریکایی امیدوار به امضای توافق نهایی هستند‪.‬‬ ‫دولت چین روز شنبه از مردم این کشور خواست‬ ‫برای کمک به کاهش معضل آلودگی هوای شهرهای‬ ‫بزرگ به یاری دولت بشتابند‪.‬‬ ‫دادگاه عال��ی لیبریا دوره فعالیت‌ه��ای تبلیغاتی‬ ‫انتخابات مجلس س��نای این کش��ور را از بیم انتشار‬ ‫ویروس ابوال به تعویق انداخت‪.‬‬ ‫«نیکال س��ارکوزی» رییس‌جمهوری سابق فرانسه‬ ‫در تازه‌تری��ن اقدام برای بازگش��ت به قدرت‪ ،‬قدم به‬ ‫عرصه رقابت برای ریاست حزبش گذاشت‪.‬‬ ‫«بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل متحد کشتار‬ ‫نمازگزاران مسلمان در مسجد جامع ایالت «کانو» در‬ ‫نیجریه را محکوم کرد‪.‬‬ ‫هزاران تن از مردم تایوان روز ش��نبه برای شرکت‬ ‫در انتخابات ش��هرداران و اعضای شوراهای محلی به‬ ‫پای صندوق‌های رای رفتند‪.‬‬ ‫ی��ک جوان فلس��طینی به ضرب گلول��ه نظامیان‬ ‫صهیونیس��ت در منطقه مرزی نوار غزه و فلس��طین‬ ‫اشغالی مجروح شد‪.‬‬ ‫یک دادگاه بن��گالدش به زودی حکم محکومیت‬ ‫احتمال��ی یک خبرنگار انگلیس��ی را به جرم تحریف‬ ‫اطالع��ات دولت��ی درخصوص کش��تار ‪ 3‬میلیون‌نفر‬ ‫درزمان جنگ استقالل این کشور اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫آمار و ارقام وزارت کش��ور انگلیس نشان می‌دهد‬ ‫بی��ن ‪10‬تا ‪ 13‬هزار نفر قربانی ب��رده‌داری مدرن در‬ ‫این کشور هستند‪.‬‬ ‫صده��ا اردن��ی در اعت��راض ب��ه ط��رح رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی در جهت رس��میت بخشیدن به آنچه‬ ‫«کشور یهودیان» نامیده است‪ ،‬به خیابان‌ها ریختند‪.‬‬ ‫نخست وزیر سنگاپور روز شنبه نسبت به فعالیت‬ ‫گروه‌های تروریستی و افراطی هشدار داد و از امکان‬ ‫تجدید قوا و فعال‌تر ش��دن گروه‌های تروریستی در‬ ‫جنوب شرقی آسیا خبر داد‪.‬‬ ‫«انجم��ن حق��وق بش��ر بحرین» گفت ک��ه زنان‬ ‫بحرینی ش��رکت‌کننده در «جنبش مردم» از س��ال‬ ‫‪ 2011‬به این س��و بیش از دیگر اقشار به شکل‌های‬ ‫مختلف مورد تعدی و تعرض قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫اداره امنیت ملی افغانس��تان از دس��تگیری ‪104‬‬ ‫تروریس��ت در ‪ 13‬روز گذش��ته در عملیات‌ه��ای‬ ‫جداگانه در چند اس��تان این کشور خبر داد و اعالم‬ ‫کرد در این مدت بزرگترین مرکز س��اخت بمب‌های‬ ‫کنار جاده‌ای و جلیقه‌های انتحاری نیز کشف شد‪.‬‬ ‫در ادامه ترورهای زنجیره‌ای شخصیت‌های دینی‬ ‫اهل تسنن و تشیع پاکستان‪« ،‬خالد محمود سومرو»‬ ‫از شخصیت‌های مذهبی ش��ناخته شده اهل تسنن‬ ‫این کش��ور صبح روز ش��نبه به دس��ت افراد مسلح‬ ‫ناشناس در شهر «سکر» در ایالت سند کشته شد‪.‬‬ ‫کره ش��مالی روز شنبه با صدور بیانیه‌ای اقدامات‬ ‫اخیر دولت امریکا در سرکوب مردم شهر فرگوسن را‬ ‫نمونه آش��کار نقض قوانین حقوق شهروندی در این‬ ‫کشور دانست و خواستار بررسی وضعیت حقوق بشر‬ ‫در این کشور شد‪.‬‬ ‫«جیم��ز دودری��ج» معاون وزی��ر خارجه انگلیس‬ ‫در بیانیه‌ای ضمن محکوم ک��ردن حمالت انتحاری‬ ‫روز جمعه درمس��جد جامع ش��هر کان��و در نیجریه‪،‬‬ ‫گفت موض��ع لندن حمایت از دولت نیجریه در برابر‬ ‫تهدیدات تروریستی است‪.‬‬ ‫درحالی که دولت اس��پانیا سال گذشته از خروج‬ ‫کش��ور از بحران و بازگشت سرمایه‌گذاران به اسپانیا‬ ‫خب��رداده ب��ود‪ ،‬س��رمایه‌گذاران خارج��ی در ‪ 9‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری ‪ 22‬میلی��ارد و ‪ 300‬میلیون یورو از این‬ ‫کشور خارج کردند‪.‬‬ ‫تظاهرکنن��دگان امریکای��ی روز جمعه یک مرکز‬ ‫خرید شلوغ در س��ن‌لویی را با اجبار تعطیل کرده و‬ ‫ضمن راهپیمایی در سراسر مجتمع خواستار تحریم‬ ‫خری��د پس از روز ش��کرگزاری و رعای��ت عدالت در‬ ‫مورد یک نوجوان سیاهپوست غیرمسلحی شدند که‬ ‫توسط پلیس کشته شد‪.‬‬ ‫سفیر تشکیالت خودگردان فلسطین در یونان‪ ،‬از‬ ‫پارلمان این کش��ور خواست که کشور فلسطین را به‬ ‫رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫ژنرال «میگل آنخل بایس��تروس مارتین» رییس‬ ‫موسس��ه مطالعات استراتژیکی اسپانیا اعالم کرد که‬ ‫از میان ‪ 3‬هزار اروپای��ی که برای جنگ به نیروهای‬ ‫تروریستی داعش پیوستند‪ ،‬بیش از ‪ 50‬نفر اسپانیایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌های خودرو اعالم کرد‬ ‫ت صنعت خودرو‬ ‫ساخت قطعات کیفی‪ ،‬اولوی ‌‬ ‫س��اخت قطع��ات خ��ودرو با کیفیت بس��یار ب��اال از‬ ‫اولویت‌های صنعت کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه نهمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی قطعات‪ ،‬ل��وازم و مجموعه‌ه��ای خودرو و‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی ای��ران متافو ضمن‬ ‫اعالم مطلب باال افزود‪ :‬هدف ما افزایش تولید خودرو و‬ ‫صادرات خودروهای کیفی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر تعامل صنعت کش��ور با کش��ورهای‬ ‫خارج��ی گفت‪ :‬می‌توان ب��ا تعام��ل کار را پیش برد و‬ ‫در م��وارد کمب��ود باید از خارجی‌ه��ا کمک گرفت و تا‬ ‫آنج��ا که توان داریم در بخش صادرات نقش بیش��تری‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬نعمت‌زاده با بیان اینکه حداکثر توان را‬ ‫در بخش طراحی‪ ،‬تحقیق و توس��عه و س��اخت قطعات‬ ‫به کار می‌گیریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه در این زمینه‬ ‫در گذش��ته عقب مانده‌ایم اما با فعال ش��دن واحدهای‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬طراحی و آزمایشگاه‌ها هم قطعات کیفی‌تر‬ ‫خواهد شد و هم جایگزین قطعات وارداتی می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬تورم ‪ 40‬درصدی‬ ‫گذش��ته و زیر ‪ 20‬درصدی فعلی به معنای گران شدن‬ ‫عوامل تولید اس��ت و طبیعی است که همه سازندگان‬ ‫خودشان را با این شرایط تطبیق دهند و باید همانطور‬ ‫که خودشان را س��رپا نگه می‌دارند‪ ،‬حال مصرف‌کننده‬ ‫را نیز رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به عوامل افزای��ش قیمت خودرو گفت‪:‬‬ ‫تورم‪ ،‬تغییر کیفیت و ش��رایط خودرو از یورو ‪ 2‬به یورو‬ ‫‪ ،4‬اجب��ار ب��ه نصب دو ایربگ و نی��ز افزایش مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده از س��وی مجلس و دول��ت و افزایش ‪25‬‬ ‫درصدی بیمه ش��خص ثال��ث در افزایش قیمت خودرو‬ ‫موثر بوده است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده ادامه داد‪ :‬خودروسازان ما با افزایش تولید‬ ‫سعی در کاهش قیمت تمام شده دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی تولی��د ‪ 8‬ماهه خودرو در س��ال‌جاری‬ ‫افزایش ‪ 8‬درصدی را نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده اضافه کرد‪ :‬تورم‪ ،‬کمبود نقدینگی‪،‬‬ ‫ویژه‬ ‫معاون اول رییس‌جمهور‪:‬‬ ‫کاهش تورم به حدود ‪ 18‬درصد توفیق بزرگی است‬ ‫به لط��ف خدا دول��ت در زمین�� ‌ه مس��ائل اقتصادی‬ ‫توفیق‌های خوبی داش��ته اس��ت و با کنت��رل تورم در‬ ‫ش��رایطی که حذف نرخ ارز رس��می و اج��رای فاز دوم‬ ‫هدفمندی در یک س��ال اخیر صورت گرفت و هرکدام‬ ‫از اینها به تنهایی قادر بود بر تورم کش��ور بیفزاید‪ ،‬تورم‬ ‫را از ‪ 42‬درصد به حدود ‪ 18‬درصد رس��اندیم که حتی‬ ‫برای برخی از س��ازمان‌های اقتصادی و بین‌المللی‪ ،‬این‬ ‫موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است‬ ‫که دولت توانسته در زمان کوتاهی به آن دست یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون اول رییس‌جمهور ضمن اعالم‬ ‫این مطلب در مراسم معارفه محمد فرهادی‪ ،‬وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری با اش��اره به معرف��ی ‪ 5‬وزیر و دو‬ ‫لو‌نیم از عمر دولت یازدهم‬ ‫سرپرست در طول یک‌س��ا ‌‬ ‫اظهار کرد‪‌:‬این معرفی‌های پی‌درپی نش��ان می‌دهد که‬ ‫دس��تگاه آموزش عالی جایگاه مهمی در کش��ور دارد و‬ ‫در دی��دگاه رییس‌جمهوری و دول��ت نیز دارای جایگاه‬ ‫بااهمیتی است‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری با طرح این پرسش که چرا دولت‬ ‫خبر‬ ‫اص��رار دارد مدیریت دس��تگاه عالی همس��و با نظرات‬ ‫دانش��گاهیان انتخاب ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬توسعه‬ ‫علمی پیش‌نیاز توس��عه پایدار است و شرایط الزم برای‬ ‫پیشبرد توس��عه علمی کشور این اس��ت که مشارکت‬ ‫فعال دانشگاهیان در فرآیند توسعه جدی قلمداد شود‪.‬‬ ‫یعنی آنکه دانش��گاهیان چه می‌خواهند و دولت و نظام‬ ‫چقدر به این خواست و انتظار توجه دارد و به آن احترام‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه اگر توس��عه علمی به مسئل ‌ه‬ ‫مش��ترک و ملی در کش��ور تبدیل ش��ود و کسب علم‬ ‫باالی سر سیاست و اقتصاد قرار گیرد و منطق برخورد‬ ‫و مدیری��ت ما به علم نزدیک ش��ود و اگ��ر در رابطه با‬ ‫مسائل علمی از قواعد و لوازم علمی تبعیت کنیم‪ ،‬شک‬ ‫نکنیم که مس��یر توس��عه در ابعاد و جوان��ب دیگر نیز‬ ‫باز خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما مس��ئوالن و کارگزاران نظام‪،‬‬ ‫چه در دولت و چه در مجلس باید نگاه‌مان به نهادهای‬ ‫علمی و دانش��گاهی و دس��تگاه متولی آن یعنی وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از منظر توسعه علمی باشد نه‬ ‫از حنجره سیاست‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهور در پایان با اش��اره به ابالغ‬ ‫سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی از س��وی رهبر معظم‬ ‫انقالب خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬یکی از سیاس��ت‌های مهمی‬ ‫ک��ه رهبر معظم انق�لاب در اختیار دولت ق��رار دادند‪،‬‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود‪ .‬رویکرد ما به اقتصاد‬ ‫مقاومتی به عنوان یک نی��از جدی امروز و آینده ایران‬ ‫است و باید بگویم که برخورد با اقتصاد مقاومتی از نظر‬ ‫دولت‪ ،‬شعاری نیس��ت و باید در چارچوب علمی با آن‬ ‫برخورد کرد‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ 30‬هزار میلیارد تومان هزینه حوادث کار می‌شود‬ ‫مع��اون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪4 :‬‬ ‫درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان صرف هزینه‌های ناشی‬ ‫از حوادث کار می‌ش��ود که این می��زان در اقتصاد ایران رقمی‬ ‫نزدیک به ‪ 30‬هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم قابل توجهی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن هفده تن در نشست بررسی و‬ ‫تبادل نظر در خصوص تش��کیل سازمان نظام مهندسی ایمنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬نظام مهندسی ایمنی کشور فصل مشترک تمام نظام‌های مهندسی‬ ‫اس��ت زیرا همه آنها به ش��کلی به موضوع ایمنی ارتباط دارند‪ .‬هفده تن هدف از‬ ‫تش��کیل س��ازمان نظام مهندسی ایمنی را ایمن‌س��ازی محیط کار و رفتار نیروی‬ ‫کار دانس��ت و گفت‪ :‬هدف از ایجاد حساس��یت نسبت به موضوع ایمنی‪ ،‬مشارکت‬ ‫پذی��ری حداکثری کارفرمای��ان و از میان بردن زیان‌هایی اس��ت که از این طریق‬ ‫متوجه اقتصاد می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در بحث ایمنی س��ازمان نظام مهندسی ایمنی‬ ‫کش��ور باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه را برعهده بگیرد و با تعاملی‬ ‫ارزشمند با دستگاه‌های وظیفه‌مدار در کشور نظارت خوبی نیز‬ ‫در حوزه‌های مرتبط داشته باشد‪ .‬رییس شورای عالی حفاظت‬ ‫فنی افزود‪ :‬این سازمان باید بتواند برنامه‌های ارتقای ایمنی در‬ ‫محیط کار را براس��اس مصوبات ش��ورای حفاظت فنی اجرایی‬ ‫کن��د‪ .‬معاون رواب��ط کار وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه وقتی ایمنی در کش��ور ضعیف اس��ت‪ ،‬ضریب‬ ‫رش��د اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می‌یابد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬براس��اس آمار سازمان‬ ‫بین‌الملل��ی کار از بی��ن رفتن یک نفر در محیط کاری‪ ،‬اقتصاد کش��ور را حدود ‪7‬‬ ‫هزار روز کاری از بین می‌برد‪ .‬هفده تن یادآور ش��د‪ :‬رتبه ایران در فضای کس��ب و‬ ‫کار میان ‪ 189‬کشور ‪ 130‬است و از لحاظ ایمنی رتبه ‪ 107‬را دارد که امیدواریم‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی ایمنی کشور‪ ،‬ما را از این ش��رایط خارج کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باوجود اینکه طرح‌های جدیدی در عرصه بازرس��ی کار طراحی شده‪ ،‬باید بتوانیم‬ ‫حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهیم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫مدیریت ضعیف‪ ،‬درآمد نفت ایران را نابود کرد‬ ‫غالمرض��ا تاجگردون‪ ،‬رییس کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬در سال‌هایی‬ ‫که نفت با قیمت ‪ 100‬دالر به فروش می‌رس��ید‪ ،‬در‬ ‫ایران با مدیریت ضعیف‪ ،‬س��رمایه‌های ملی نفتی از‬ ‫دست رفت‪ .‬تاجگردون در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر‬ ‫اینکه «نفت ابزاری برای القای حاکمیت قدرت‌های‬ ‫بزرگ بر مردم جهان اس��ت»‪ ،‬اف��زود‪ :‬تصمیم‌گیری‬ ‫درب��اره کاهش تولی��د نفت اوپک ب��ه علت اهمیت‬ ‫قیمت نفت در وزن‌کش��ی قدرت‌های بزرگ درسطح‬ ‫بین‌الملل دش��وار اس��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬اختالفات‬ ‫روس��یه با امریکا و غرب با ایران امکان کاهش تولید‬ ‫نف��ت اوپک را دور از انتظار کرده‌اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬کاهش تولید نفت اوپ��ک افزایش قیمت نفت‬ ‫در ای��ن منطقه را در پی خواهد داش��ت که به دلیل‬ ‫تضمین ش��دن منافع ایران و امری��کا (به علت قابل‬ ‫توجی��ه اقتصادی ش��دن اس��تخراج نفت ش��یل) با‬ ‫ممانعت روس��یه و کش��ورهای اروپایی که با ایران و‬ ‫امریکا مخالف هستند بعید به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫افزایش چند برابری نرخ ارز و‪ ...‬باعث ایجاد مش��کالتی‬ ‫ب��رای صنعت و تولید کش��ور ش��ده اس��ت بنابراین از‬ ‫سیس��تم بانکی تقاض��ای یاری بیش��تری داریم تا این‬ ‫مشکالت را به پای صنعتگران نگذارند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بس��یاری از صنایع م��ا در ظاهر‬ ‫خصوصی س��ازی ش��ده‌اند و در واقع بابت رد دیون به‬ ‫دس��تگاه مقابل واگذار شده اس��ت و این باعث می‌شود‬ ‫که دس��تگاهی که صنعت را در اختی��ار گرفته‪ ،‬قدر و‬ ‫ارزش آن را ندان��د‪ .‬مهندس نعم��ت‌زاده اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫راه‌اندازی تولید‪ ،‬خدمات‪ ،‬اش��تغال و گردش نقدینگی‬ ‫فعال می‌شود و درآمد سرانه باال می‌رود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی آمار تولیدات بخش صنعت کش��ور در‬ ‫س��ال جاری حاکی از روند رو به رشد و حتی در برخی‬ ‫موارد ب��االی ‪ 100‬درصدی اس��ت به گون��ه‌ای که در‬ ‫خودرو ‪ 70‬درصد و در فوالد ‪ 100‬درصد است‪.‬‬ ‫در نهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی قطع��ات‪ ،‬لوازم و‬ ‫مجموعه‌های خودرو حدود ‪ 520‬میهمان خارجی‪180 ،‬‬ ‫ش��رکت خودروساز و قطعه ساز از ‪ 30‬کشور دنیا و ‪18‬‬ ‫سفیر حضور دارند‪.‬‬ ‫همچنین یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو‬ ‫پذیرای ‪ 300‬ش��رکت داخلی و ‪ 100‬ش��رکت خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این دو نمایش��گاه از ‪ 7‬تا ‪ 10‬آذر ماه جاری در محل‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با یادآوری کاهش ‪ 30‬درصدی قیمت نفت‬ ‫اوپک در دو ماه گذش��ته تصریح ک��رد‪ :‬این کاهش‬ ‫قیمت نقش بسیار تاثیرگذاری در کاهش درآمدهای‬ ‫ایران دارد‪ .‬تاجگردون بیان کرد‪:‬روس��یه و عربستان‬ ‫در بهترین شرایط اقتصاد نفت جهان قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان وابس��تگی ایران ب��ه درآمدهای نفتی‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد ایران ب��ا نفت ‪ 8‬دالری و ‪ 100‬دالری‬ ‫تجربیات خوبی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی‬ ‫دارد‪ .‬تاجگردون ابراز امیدواری کرد‪ :‬با موفقیت تیم‬ ‫هس��ته‌ای ایران در مذاکرات بتوانیم شاهد برگشتن‬ ‫قیمت نفت اوپک به قیمت واقعی آن باشیم‪.‬‬ ‫شورایراهبریموتور‬ ‫جست‌وجویبومیاجراییمی‌شود‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬شورای‬ ‫راهب��ری موت��ور جس��ت‌وجوی بوم��ی ب��ا هدف‬ ‫عملیاتی‌س��ازی در شبکه ملی اطالعات‪ ،‬در وزارت‬ ‫ارتباطات اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمود واعظ��ی افزود‪ :‬این‬ ‫شورا متشکل از نمایندگان پژوهشگاه ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالعات‪ ،‬س��ازمان فناوری اطالعات‬ ‫ای��ران‪ ،‬س��ازمان تنظی��م مق��ررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی و ‪ 3‬عضو به نمایندگی بخش خصوصی‬ ‫و نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫وی به وظایف شورای راهبری موتور جست‌وجوی‬ ‫بومی اش��اره کرد و گفت‪ :‬انس��جام و جهت‌دهی‪،‬‬ ‫هدای��ت و راهبری پروژه‌های موتورجس��ت‌وجوی‬ ‫بومی برای شبکه ملی اطالعات با پشتیبانی کامل‬ ‫از خط و زبان فارسی‪ ،‬خدمات جست‌وجوی دولت‬ ‫الکترونیک و درگاه مجتمع‌سازی خدمات فناوری‬ ‫اطالعات ازجمله این وظایف است‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح موتور جست‌وجوی بومی که به عنوان درگاه‬ ‫مجازی استفاده از خدمات در شبکه ملی اطالعات‬ ‫است با هدف اس��تقالل در فضای سایبری و ارائه‬ ‫خدمات مناس��ب ب��ا فرهنگ و نیازه��ای کاربران‬ ‫فارسی‌زبان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫واعظی گفت‪ :‬تمرکز این ط��رح بر ارائه خدمات‬ ‫متکی بر اطالع��ات محلی و منابع اطالعاتی بومی‬ ‫اس��ت ک��ه از جمله این م��وارد می‌توان ب��ه ارائه‬ ‫س��رویس جس��ت‌وجو روی منابع اطالعاتی مورد‬ ‫اس��تفاده در خدمات دولت الکترونیک‪ ،‬س�لامت‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬بانک��داری الکترونی��ک و آم��وزش‬ ‫الکترونیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راس��تا در چند سال اخیر‬ ‫در س��ازمان فناوری اطالعات ای��ران فعالیت‌هایی‬ ‫در حوزه‌های توس��عه خدمات موتور جس��ت‌وجو‪،‬‬ ‫داده‌های آماری و ابزارهای پردازش زبان فارس��ی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباط��ات به برخ��ی از مهم‌ترین خدمات‬ ‫موت��ور جس��ت‌وجوی بومی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫توس��عه پایلوت موتور جست‌وجوی فارسی سامانه‬ ‫و خدم��ت ترجمه ماش��ینی‪ ،‬س��امانه پرس��ش و‬ ‫پاسخ قرآنی‪ ،‬توسعه ش��بکه واژگانی عمومی زبان‬ ‫فارس��ی(‪ ،)WORD NET‬مجموعه داده محک‬ ‫اس��تاندارد برای بازیابی اطالعات در زبان فارسی‪،‬‬ ‫ابزارهای پ��ردازش زبان فارس��ی نظیر خطایاب و‬ ‫ریشه‌یاب از جمله این خدمات است‪.‬‬ ‫واعظ��ی تصریح کرد‪ :‬به منظ��ور ارزیابی دقیق و‬ ‫مستمر س��امانه‌های توسعه داده ش��ده‪ ،‬ابزارهای‬ ‫پایش و رصد این خدمات نیز توس��عه یافته است‪.‬‬ ‫وی از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت‬ ‫خواس��ت با توجه به اهمیت پروژه به اولویت دادن‬ ‫اعتبار برای آن اقدام کند‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شرکت‌های واردکننده خودرو در آستانه تعطیلی‬ ‫ایران در موضع ضعف یا قدرت؟‬ ‫خواب سرمایه در انبار‌ها طوالنی است‬ ‫‪3‬‬ ‫براساس نشست مشترک وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با فعاالن و تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫استراتژی توسعه صنعت لوازم خانگی تدوین می‌شود‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده‪ -‬گروه‬ ‫صنع�ت‪ :‬صنعت ل��وازم خانگی‬ ‫ایران ب��ا توجه به قدمت زیاد آن‪،‬‬ ‫به‏عن��وان یک��ی از مزیت‏های صنعتی کش��ور‬ ‫ش��ناخته ش��ده و قابلیت رقابت در بازارهای‬ ‫بین‏المللی را دارد‪ .‬براین اس��اس وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در نشس��تی که ب��ا حضور‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬انجمن‏ها و تشکل‏های صنعت‬ ‫ل��وازم خانگی برگزار ش��ده بود‪ ،‬برندس��ازی‪،‬‬ ‫افزای��ش ص��ادرات‪ ،‬افزایش کیفی��ت و توجه‬ ‫بیش��تر به تحقی��ق و توس��عه را از مهم‌ترین‬ ‫اولویت‏ه��ای توس��عه ای��ن صنعت برش��مرد‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‏زاده در این نشست‬ ‫با بیان اهمیت الیح��ه‏ای که در این زمینه به‬ ‫مجل��س ارائه ش��ده‪ ،‬گفته بود‪ :‬ب��ا هماهنگی‬ ‫صندوق توس��عه به ش��رکت‌ها تسهیالت الزم‬ ‫بابت تفاوت انرژی صرفه‏جویی شده‪ ،‬پرداخت‬ ‫می‏ش��ود‪ ،‬به ش��رط آنکه تولید این شرکت‌ها‬ ‫کیفیت باالیی داش��ته باش��د‪ .‬در این صورت‬ ‫وزارت نف��ت نی��ز حمایت‏ه��ای الزم را انجام‬ ‫خواهد داد‪ .‬همچنین در این نشست بر قابلیت‬ ‫این صنعت برای یک حرکت جهش��ی تاکید و‬ ‫گفته شد که با تالش تولیدکنندگان می‏توان‬ ‫س��هم صنعت لوازم خانگ��ی را در کل صنعت‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬تش��کیل کارگروه‏ه��ا‪ ،‬انج��ام‬ ‫اصالحات الزم در تعرفه‏ها‪ ،‬حمایت از تبلیغات‬ ‫داخل��ی‏‪ ،‬مش��کالت بانک��ی و افزای��ش نقش‬ ‫تشکل‏ها و انجمن‏ها ازجمله موارد مهمی بود‬ ‫که از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این‬ ‫جلسه مطرح شد‪.‬‬ ‫€ €تنظیم‏بخش�ی ب�ه تعرفه‏های صنعت‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫محمدرض��ا دیان��ی‪،‬‬ ‫انجم��ن‬ ‫ریی��س‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم‬ ‫خانگی در گفت‏وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬در‬ ‫نشس��تی که با حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در رابطه با وضعیت تولید لوازم خانگی‬ ‫در کش��ور برگزار شد‪ ،‬مس��ائل کلی صنعت از‬ ‫جمله س��رمایه در گردش‪ ،‬مالی��ات بر ارزش‬ ‫اف��زوده و ‪ ...‬مط��رح ام��ا در کنار آن مس��ائل‬ ‫تخصصی نیز عنوان ش��د‪ .‬دیان��ی افزود‌‪ :‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد که برای‬ ‫صنعت ل��وازم خانگی همانند آنچه در صنعت‬ ‫خودرو وجود دارد‪ ،‬برنامه‏ریزی صورت گرفته و‬ ‫اس��تراتژی برای تولید انبوه آن تدوین شود تا‬ ‫این صنعت به‏عنوان یکی از مزیت‏های صنعتی‬ ‫کش��ور ش��ناخته ش��ده و بتوان��د در عرص��ه‬ ‫بین‏المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫در این صورت نه تنها قادر به جایگزینی تولید‬ ‫داخل با واردات ای��ن بخش خواهیم بود بلکه‬ ‫می‏توانیم در عرصه صادرات نیز به خوبی عمل‬ ‫کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬الزمه ای��ن امر جلوگیری‬ ‫دول��ت از تبلیغ��ات برندهای خارج��ی لوازم‬ ‫خانگی و فرهنگ استفاده از برندهای خارجی‬ ‫در صداوسیماست‪ .‬در کنار آن باید استفاده و‬ ‫مصرف کاالی داخلی ترویج شود تا باور ملی را‬ ‫در مورد کیفیت کاالی داخلی افزایش دهیم‪.‬‬ ‫دیانی با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی‬ ‫توانسته در افزایش کیفیت به‏خوبی عمل کند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬به اذعان وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬این صنعت از لحاظ کیفی و فناوری‬ ‫فاصله‏ای با همتایان خارجی خود ندارد و قادر‬ ‫به رقابت با آنهاس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مشخص‬ ‫کردن کارگروهی برای تدوین یک اس��تراتژی‬ ‫توسعه صنعت لوازم خانگی و تنظیم‏بخشی به‬ ‫تعرفه‏های آن ضروری اس��ت تا واردکنندگان‬ ‫اق��دام به واردات قطعات و مونتاژ آن در داخل‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات کاالهای خارجی به‏صورت‬ ‫قطعات منفصله‬ ‫رییس انجم��ن تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بس��یاری از کاالهای‬ ‫خارجی به‏صورت قطعات منفصله وارد کش��ور‬ ‫می‏ش��وند و واردکنندگان از کنترل تعرفه‏ای‬ ‫سوءاس��تفاده می‏کنند که در این جلسه مقرر‬ ‫شد همانند صنعت خودرو‪ ،‬برای لوازم خانگی‬ ‫نیز جدولی طراحی ش��ود و براس��اس میزان‬ ‫س��اخت داخل هزینه‏های گمرکی و تعرفه‏ها‬ ‫نیز مشخص شود‪ .‬اینکه برخی اقدام به واردات‬ ‫کرده و تعرفه قطعات را پرداخت کنند و انگیز ‏ه‬ ‫را برای سرمایه‏گذاری صنعتی از بین ببرند‪ ،‬در‬ ‫نهایت به نفع صنعت لوازم خانگی نخواهد بود‪.‬‬ ‫دیانی با تاکید بر تقویت برند داخلی‪ ،‬تدوین‬ ‫اس��تراتژی برای رش��د و تعال��ی صنعت لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬ضرورت برنامه‏ریزی برای تولید لوازم‬ ‫تقویت برند داخلی‪،‬‬ ‫تدوین استراتژی‬ ‫برای رشد و تعالی‬ ‫صنعت لوازم خانگی‪،‬‬ ‫برنامه‏ریزی برای تولید‬ ‫لوازم خانگی با نگاه‬ ‫صرفه‏جویی در انرژی از‬ ‫ضرورت های این صنعت‬ ‫به شمار می رود‬ ‫خانگ��ی با نگاه صرفه‏جویی در انرژی را یادآور‬ ‫ش��د و اظهار کرد‪ :‬امروز در کشور صنایع لوازم‬ ‫خانگی باالتری��ن مصرف را در ان��رژی برق و‬ ‫گاز دارن��د‪ .‬اگر بتوانی��م در بخش‏هایی از این‬ ‫صنعت مانند تولید بخ��اری‪ ،‬افزایش راندمان‬ ‫و کاهش مصرف انرژی را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬حتی قادر به ایجاد فاز دیگری در پارس‬ ‫جنوبی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر ل��وازم خانگی‬ ‫مصرف��ی در خانه‌ها با به��ره‏وری پایینی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬بدین س��بب بنا ش��د‬ ‫ت��ا با برنامه‏ریزی برای س��ال آینده با توجه به‬ ‫قوانین��ی که مجل��س و دول��ت در این زمینه‬ ‫تدوین کرده‏اند‪ ،‬از این فرصت اس��تفاده شود‬ ‫و ل��وازم خانگی با گرید انرژی ب��اال را در بازار‬ ‫عرضه کنی��م‪ .‬رییس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ل��وازم خانگی در زمینه ص��ادرات این صنعت‬ ‫نیز گفت‪ :‬قرار ش��د با برنامه‏ریزی برندینگ و‬ ‫کمک مسئوالن دولتی که ارتباطات کشور را‬ ‫در خدمت دارند‪ ،‬از بازارهای صادراتی بیشتری‬ ‫به��ره ببریم‪ ،‬اما در امر صادرات چند مش��کل‬ ‫وج��ود دارد که یکی از این مش��کالت وجود‬ ‫تحریم‏هاس��ت‪ .‬برخی از کاالهای صادراتی در‬ ‫پرداخت سهم صنعت در قالب یارانه سود تسهیالت‬ ‫ش�اتا‪ -‬مع��اون برنامه‏ری��زی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس مصوب��ه هیات‏وزی��ران مبلغ‬ ‫‪1200‬میلی��ارد توم��ان ب��رای س��ال‬ ‫‪ 1393‬س��هم صنع��ت از هدفمندی‬ ‫یارانه‏ه��ا اس��ت ک��ه در قال��ب یارانه‬ ‫س��ود تس��هیالت برای بخش صنعت‬ ‫پیش‏بینی شده است‪.‬‬ ‫حس��ین ابویی‏مهریزی اف��زود‪ :‬پس از تخصیص‬ ‫مناب��ع ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬با‬ ‫هماهنگ��ی معاونت‏های امور صنایع و امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬واحده��ای تولیدی برای‬ ‫دریافت س��رمایه در گردش یا بازسازی و نوسازی‬ ‫تجهیزات به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد تا‬ ‫از این تسهیالت یارانه‏ای برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برنامه‏ها و سیاس��ت‏های هزینه‏کرد‬ ‫ف��از دوم هدفمن��دی یارانه‏ه��ا در اختیار معاونت‬ ‫برنامه‏ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫ریاست‏جمهوری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون برنامه‏ری��زی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اظهار امی��د‏واری‬ ‫ک��رد که هرچه س��ریع‌تر ای��ن مبلغ‬ ‫در اختی��ار ای��ن وزارتخان��ه ق��رار‬ ‫گیرد ت��ا اقدام��ات اجرای��ی آن آغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬پی��ش از ای��ن نیز از س��وی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم ش��ده بود که‬ ‫تخصیص یارانه به صنایع به‏صورت مستقیم نخواهد‬ ‫بود و به‏صورت یارانه سود تسهیالت به این بخش‬ ‫اختصاص می‏یابد‪ .‬با توجه به مش��کالت دامنگیر‬ ‫صنعت و رکودی که در این بخش همچنان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بس��یاری از صنعتگران چشم‏انتظار پرداخت‬ ‫این یارانه از س��وی دولت هس��تند و نگرانی‏ها در‬ ‫م��ورد پرداخت نش��دن آن همانند آنچه در دولت‬ ‫گذشته اتفاق افتاد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫حال حاضر برند ندارند و بدین سبب می‏توانیم‬ ‫این کاالها را با ن��ام کاالهای خارجی در بازار‬ ‫جهانی بفروش��یم‪ ،‬در نتیجه از تحریم‏ها تاثیر‬ ‫نمی‏پذیرند‪ ،‬اما لوازم خانگی که با برند فعالیت‬ ‫می‏کنند در بازارهای خارجی از تحریم‏ها متاثر‬ ‫می‏شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬صنایع ل��وازم خانگی به‬ ‫دلی��ل ش��رایطی که در کش��ور وج��ود دارد‬ ‫هزینه‏ه��ای مال��ی و حمل و نق��ل و گمرکی‬ ‫باالیی را متحمل می‏شوند که دولت باید برای‬ ‫تولید محصول داخل��ی‪ ،‬مزایایی مانند انرژی‬ ‫ارزان‏قیم��ت در اختیار آنها قرار دهد‪ ،‬زیرا این‬ ‫کاالهای سرمایه‏ای هس��تند که ارزش افزوده‬ ‫و اش��تغالزایی باالیی دارن��د و باید مورد توجه‬ ‫بیشتری قرار گیرند‪.‬‬ ‫€ €افزایش ص�ادرات کااله�ای داخل به‬ ‫بازارهای بین‏المللی‬ ‫محمدحسین برخوردار‪،‬‬ ‫رییس مجم��ع واردات‬ ‫نی��ز در گفت‏وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬وزی��ر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا توجه به قدمت این صنعت در ایران حرکت‬ ‫به س��وی صادرات را برای این صنعت خواستار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برخ��وردار اف��زود‌‪ :‬ب��ه یمن تش��کیل گروه‬ ‫کاالیی ‪ 10‬که مربوط ب��ه لوازم خانگی‪ ،‬لوازم‬ ‫حمام و مواردی از این دس��ت بود‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از برندهای خارجی ب��رای اینکه بازار ایران را‬ ‫از دس��ت ندهند در کش��ور خط تولید به راه‬ ‫انداختند در این ش��رایط شاهد افزایش قدرت‬ ‫رقاب��ت تولیدکنن��دگان داخلی ب��ا خارجی‌ها‬ ‫بودیم که ای��ن امر در نهایت منجر به افزایش‬ ‫توان ص��ادرات کاالهای داخلی ب��ه بازارهای‬ ‫بین‏المللی ش��د ک��ه به نظر می‌رس��د با رفع‬ ‫تحریم‏ها این روند دور از ذهن نباشد‪.‬‬ ‫ریی��س مجمع واردات اظه��ار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر میزان تولید ساخت داخل افزایش یافته‬ ‫و در این رش��ته‏ها نیز تحقیق و توس��عه‏های‬ ‫فراوان��ی صورت گرفته اما آنچه ش��ایان توجه‬ ‫اس��ت رفع تحریم‏هاس��ت تا بتوانیم سهمی از‬ ‫ب��ازار بین‏المللی را از آن خ��ود کنیم‪ .‬اکنون‬ ‫صادرات��ی که به ع��راق و افغانس��تان صورت‬ ‫می‏گیرد ریالی اس��ت و نمی‏توان نام صادرات‬ ‫را بر آن نهاد‪.‬‬ ‫برخ��وردار با تاکید ب��ر اینک��ه دولت برای‬ ‫این مس��ئله باید کارخانه‏های نوپا را از لحاظ‬ ‫هزینه‏‏ای حمایت کن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینک��ه کارخانه‏های جدی��دی در زمینه تولید‬ ‫ل��وازم خانگی ب��ه وجود آمده‏ان��د‪ ،‬دولت باید‬ ‫حمای��ت آنها را در دس��تور کار قرار دهد‪ ،‬زیرا‬ ‫در غیراین صورت ای��ن کارخانه‏ها از آنجا که‬ ‫در ابتدای فعالیت هس��تند از این کار دس��ت‬ ‫کش��یده و به واردات که برای آنها س��ودآورتر‬ ‫ن رو وزیر صنعت‬ ‫است سوق داده می‏شوند‪ .‬ازای ‌‬ ‫باید توجه ویژه‏ای در این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه عنوان می‌ش��ود‪ ،‬تعرفه‬ ‫باال منجر به قاچاق می‏شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قاچاق‬ ‫معضلی اس��ت که در این کش��ور وجود دارد‬ ‫ول��ی می‏ت��وان از آن با ابزاره��ای خاص خود‬ ‫جلوگیری کرد بنابراین نباید از طریق کاهش‬ ‫تعرفه‏ه��ا برای کنترل آن اق��دام کرد زیرا این‬ ‫امر منجر به صدمات بس��یار سنگین به تولید‬ ‫داخل خواهد شد‪.‬‬ ‫در نشس��ت مش��ترک وزیر صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت با س��ازندگان ل��وازم خانگی همچنین‬ ‫کاه��ش مصرف ان��رژی‪ ،‬برندس��ازی‪ ،‬کاهش‬ ‫فرآینده��ای تولید و کاهش نی��از به خدمات‬ ‫بع��د از فروش نیز از جمل��ه مواردی بود که از‬ ‫س��وی ش��رکت‌های لوازم خانگی مطرح شد‪.‬‬ ‫بومی‏س��ازی فناوری تولی��د در صنعت لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬انتقال نس��بی فناوری‏های نوین و روز‬ ‫دنیا در این صنعت‪ ،‬ایجاد نسبی و محدود برند‬ ‫و ش��روع س��رمایه‏گذاری در بخش تحقیق و‬ ‫توسعه و خدمات پس از فروش‪ ،‬تولید بخشی‬ ‫عمده‏ای از مواد اولیه‪ ،‬اجزاء و قطعات‪ ،‬افزایش‬ ‫عمق س��اخت داخل‪ ،‬وجود نیروی کار جوان‪،‬‬ ‫فعال و مس��تعد و ب��ازار مناس��ب در داخل و‬ ‫کش��ورهای همجوار و منطق��ه از مزیت‏های‬ ‫عنوان شده این صنعت بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به گفته‏های کارشناس��انی که در‬ ‫این نشست حضور داشتند و تاکید‏های وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید در انتظار تدوین‬ ‫برنامه‏های مشخص و استراتژی صنعت لوازم‬ ‫خانگ��ی بود ت��ا این صنعت بی��ش از پیش‬ ‫به جرگه صنای��ع کارآمد و بامزیت کش��ور‬ ‫بپیوندد‪.‬‬ ‫ایجاد‪112‬هزار شغل با راه‌اندازی واحدهای صنعتی متوقف شده‬ ‫ایس�نا‪ -‬مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک‏های صنعت��ی ایران‬ ‫گفت‪ :‬راه‌ان��دازی ‪14‬هزار واحد صنعتی‬ ‫متوقف ش��ده به معنای ایجاد اش��تغال‬ ‫برای ‪112‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫محمدعلی سیدابریش��می اظهار کرد‪:‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک در سال ‪1343‬‬ ‫و ب��ا ماموریت کمک به ایج��اد صنایع‬ ‫کوچ��ک در ‪ 11‬منطق��ه ویژه اقتص��ادی‪ ،‬تکمیل‬ ‫زیرس��اخت‏ها‪ ،‬ایجاد ش��هرک‏ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫بو‏کار و توسعه بازار بخشی احداث‬ ‫ایجاد مراکز کس ‏‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحده��ای تولی��دی دارای ظرفیت‬ ‫اش��تغال کمتر از ‪50‬نفر در مجموع صنایع کوچک‬ ‫قرار می‏گیرند و س��هم صنایع کوچک ‪92‬درصد از‬ ‫کل صنایع موجود اس��ت که برای یک میلیون نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک‌های صنعت��ی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫‪14‬ه��زار واحد صنعت��ی به‏دلیل وجود‬ ‫مشکالت فناوری و نقدینگی در ‪15‬سال‬ ‫اخیر متوقف ش��ده‏اند که اکثر آنها بین‬ ‫س��ال‌های ‪ 1384‬تا ‪ 1392‬اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت و ‪70‬درصد این توق��ف به دلیل‬ ‫وج��ود مش��کالت نقدینگی ب��وده که‬ ‫می‏توان به صراحت اعالم کرد با تامین تس��هیالت‬ ‫بخش اعظمی از این مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬طبق پیش‏بینی‏های انجام ش��ده اگر‬ ‫روال به خوبی پیش رود‪ ،‬تا س��ال آینده ‪40‬درصد‬ ‫پروژه‏ه��ای متوقف ش��ده که ح��دود ‪ 5600‬واحد‬ ‫هس��تند‪ ،‬هر یک ب��ا دریافت ‪600‬میلی��ون تومان‬ ‫تس��هیالت احی��ا می‏ش��وند و می��زان اش��تغال‬ ‫ای��ن ‪14‬ه��زار واح��د صنعت��ی ‪112‬ه��زار نف��ر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫شرایط سخت تولید داخلی‬ ‫با واردات موازی‬ ‫بنفشه بینش ‪ -‬وضعیت صنعت‬ ‫لوازم خانگی در کشور در شرایط‬ ‫مناسبی قرار دارد و این امر سبب‬ ‫ش��ده تا نگاه وی��ژه‏ای نیز به آن‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬ب��ه همین‬ ‫خاط��ر ب��رای اینک��ه مزیت‏های‬ ‫نسبی این صنعت گس��ترش یابد و بتواند در بازارهای‬ ‫بین‏المللی وارد شود‪ ،‬باید بسترهای الزم فراهم گردد‪.‬‬ ‫برای بررس��ی وضعیت صنعت لوازم خانگی و بازار آن‬ ‫با محمد طحان‏پور‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگی به گفت‏وگویی کوتاه نشس��تیم‪ .‬به عقیده وی‪،‬‬ ‫ب��ازار لوازم خانگی در رکود به س��ر نمی‏برد و تنها در‬ ‫آرامش��ی ب��ه دور از تنش دوران گذش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫گفت‏وگو را در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫€ €درح�ال حاض�ر کیفی�ت تولی�د محصوالت‬ ‫خانگ�ی داخلی در چه س�طحی اس�ت؟ آیا این‬ ‫صنعت قابلیت رقاب�ت در بازارهای بین‏المللی را‬ ‫دارد؟‬ ‫اکنون کیفیت محصوالت خانگی در شرایط مطلوبی‬ ‫ق��رار دارد و از این لح��اظ قادر به رقاب��ت با همتایان‬ ‫خارجی خود اس��ت‪ ،‬ام��ا با توجه ب��ه تاکیدهای وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر صادرات لوازم خانگی به نظر‬ ‫نمی‏رس��د که این صنعت امکان صادرات داشته باشد‬ ‫زیرا قیمت تمام‏شده در این صنعت نسبت به کاالهای‬ ‫دیگر بس��یار باالتر است و واردات این نوع کاال به سود‬ ‫مردم خواهد بود‪ .‬در نتیجه باید برنامه‏ریزی‏ها در زمینه‬ ‫حمایت از این صنعت تدوین شود تا این صنعت امکان‬ ‫ورود به بازارهای جهانی را داش��ته باشد‪ .‬یک کارخانه‬ ‫در ایران که برند کره‏ای را تولید می‏کند‪ ،‬قطعات خود‬ ‫را با ع��وارض گمرکی ‪ 10‬تا ‪ 12‬درصد تامین می‏کند‪.‬‬ ‫در حالی‏که واردات همان کاال از کش��ور کره با در نظر‬ ‫گرفتن تمامی عوارض و‪ ...‬بس��یار ارزانتر تمام می‏شود‬ ‫و در عی��ن ح��ال خدمات پس از فروش مناس��بی نیز‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن صورت م��ردم کاالی کره‏ای را خریداری‬ ‫می‏کنند‪ .‬در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی چگونه‬ ‫می‏تواند به صادرات کاالی خود بیندیشد؟ این قاچاق‬ ‫نیست که مشکالتی را برای این صنعت به وجود آورده‬ ‫بلکه واردات موازی با تولید اس��ت که ش��رایط را برای‬ ‫تولیدکننده داخلی سخت کرده است‪ .‬به عقیده من اگر‬ ‫بهره‏های باالی بانکی که تا ‪ 30‬درصد نیز می‏رس��د به‬ ‫‪ 2‬درصد کاهش یابد‪ ،‬تولیدکنندگان قیمت‏های خود را‬ ‫کاهش نخواهند داد زیرا تاثیر مس��تقیمی از سوی این‬ ‫بخش وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر با این شرایط‌‪ ،‬بازار صنعت لوازم‬ ‫خانگی در رکود به‌سر می‌برد؟‬ ‫بازار لوازم خانگی مانند دیگر بازارها در آرامش است‬ ‫و ن��ه رکود‪ .‬ب��ه عقیده من مردم ب��ه دور از تنش‏های‬ ‫بازار که در دولت گذش��ته در میان مردم وجود داشت‪،‬‬ ‫ب��رای خرید نیازهای خود به بازار مراجعه می‏کنند که‬ ‫این امر‪ ،‬نشانه رکود نیس��ت‪ .‬درحال حاضر کاال بیش‬ ‫از مصرف اس��ت و مردم می‏دانند که اتفاق شوک‏آوری‬ ‫در ب��ازار به وقوع نمی‏پیوندد در نتیجه به دنبال تامین‬ ‫نیازهای خود هس��تند و بی��ش از آن خرید نمی‏کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازار بخاری‪ ،‬آبگرمکن‪ ،‬ماشین‏لباسشویی‬ ‫و‪ ...‬مناسب است و کیفیت این کاالها نیز افزایش داشته‬ ‫و در این شرایط مردم حق انتخاب دارند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پذیرش ریسک اعتباری‬ ‫تسهیالتصنایعکوچک‬ ‫ش�اتا‪ -‬مدیرعامل صن��دوق ضمانت س��رمایه‏گذاری‬ ‫صنایع کوچک از پذیرش ریس��ک اعتباری تسهیالت‬ ‫صنایع کوچک صندوق مهر امام رضا (ع) از سوی این‬ ‫صندوق خبر داد‪.‬‬ ‫در مراس��م امض��ای تفاهمنام��ه بین عل��ی تعقلی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایه‏گذاری صنایع‬ ‫کوچک و اصغ��ر نوراهلل‏زاده‪ ،‬مدیر‏عام��ل صندوق مهر‬ ‫امام رضا(ع) بر حمایت از تولید‪ ،‬اشتغال و بهبود فضای‬ ‫بو‏کار و نیز دسترس��ی کارآفرینان به منابع مالی‬ ‫کس ‏‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م تعقلی با ابراز خرسندی از انعقاد این‬ ‫تفاهمنام��ه ضمن معرفی جایگاه صندوق‏های ضمانت‬ ‫س��رمایه‏گذاری صنایع کوچک به تشریح خدمات آن‬ ‫پرداخت‏‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬در ح��ال حاضر بخش عمده‬ ‫واحدهای صنایع کوچک مشکل نقدینگی دارند از این‬ ‫رو توجه بیش از پیش نهادهای دولتی از جمله صندوق‬ ‫ضمانت در حل مشکالت این واحدها ضروری است‪.‬‬ ‫تعقلی ادامه داد‪ :‬صن��دوق ضمانت آمادگی تضمین‬ ‫تسهیالت ارائه شده از سوی صندوق مهر امام رضا(ع)‬ ‫به صنایع کوچک را تا ‪ 70‬درصد اصل و سود تسهیالت‬ ‫اعطای��ی (‏‪ 85‬درصد در مناطق کمتر توس��عه‏یافته) را‬ ‫دارد و اتخ��اذ این تصمیم می‏تواند موجبات تس��هیل‬ ‫دریاف��ت اعتب��ار از صن��دوق مه��ر ام��ام رض��ا(ع) را‬ ‫فراهم آورد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ساختار متفاوت تولید‬ ‫و واردات‬ ‫از نگاه خودروساز‬ ‫فربد زاوه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫اگر چه همسویی با خودروساز در قالب حمایت از تولید‬ ‫می‌تواند بر روند تولید و ش��کوفایی آن تاثیر‌گذار باشد اما‬ ‫توجه به این نکته ضروری اس��ت که هر فرآیند و امتیازی‬ ‫برای تولیدکننده باید با ایجاد بسترسازی و ظرفیت بالقوه‬ ‫برای آن تولیدکننده باشد‪ .‬در این میان باید توجه داشت‬ ‫که اگر واردات خودرو در قالب طرحی تنها به خودروس��از‬ ‫اعطا شود‪ ،‬پیش از این نیز خودروسازان و تولیدکنندگان‬ ‫نش��ان داده‌اند ک��ه واردکنندگان خوبی نیس��تند‪‌،‬با این‬ ‫مضمون که مش��تری وارداتی خوبی ندارند و س��هم بازار‬ ‫خودروه��ای واردات��ی در مقاب��ل تولی��دات خودروهای‬ ‫داخلی آنها قابل قیاس نیس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر اگر این‬ ‫فرآین��د بخواهد انحص��اری ش��ود و واردات خودروهایی‬ ‫که خودروس��ازان داخلی در قالب همکاری مش��ترک با‬ ‫خودروس��ازان خارجی تولی��د می‌کنند‪ ،‬تنه��ا از طریق‬ ‫خودروس��از داخلی صورت گیرد‪ ،‬با مش��کالت متعددی‬ ‫مواجه خواهد ش��د‪ .‬براین اساس اگر این مبحث به عنوان‬ ‫یک قانون انحصاری ش��ود‪ ،‬تصمیم‌گیرنده ش��رکت مادر‬ ‫اس��ت‪ ،‬از سوی دیگر دولت می‌تواند جلوی واردات کلی را‬ ‫بگیرد اما نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیرنده باشد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر قوانینی در ای��ن خصوص وجود دارد که بر‬ ‫اس��اس آن‪ ،‬اجازه واردات خودروهایی که در داخل تولید‬ ‫می‌ش��وند را به واردکننده نمی‌دهد‪ .‬به این صورت که اگر‬ ‫خودرو س��راتو در داخل ساخته‌شود‪ ،‬سراتو با همان مدل‬ ‫و اتاق اجازه واردات به کش��ور را ندارد اما مدل جدیدتر آن‬ ‫می‌تواند در قالب خودروی مدل جدید آن برند‪ ،‬وارد شود‬ ‫و این به‌آن معنا نیس��ت که برند کیا که سازنده اصلی این‬ ‫خودرو اس��ت‪ ،‬در اختیار خودروس��از داخلی قرار گرفته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ممکن است برخی خودروهای‬ ‫واردات��ی از لح��اظ قیمت از همان خ��ودرو که در داخل‬ ‫تولید می‌ش��وند نیز ارزان‌تر و فرآیند تولید و هزینه‌های‬ ‫تولی��د نیز بر قیمت تمام ش��ده تاثیر‌گذار باش��ند که در‬ ‫این ش��رایط مزیت تولید و واردات از خودروس��از گرفته‬ ‫می‌ش��ود در حالی که باید توجه داشت‪ ،‬ساختار تولید و‬ ‫واردات با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر با توجه‬ ‫ب��ه قانون ضد انحصار نمی‌توان واردات و تولید کاالیی را‬ ‫در اختیار ش��رکت خاصی قرار داد‪ .‬ب��ا این حال اگر این‬ ‫اتفاق بیفتد کمترین تبعات آن واکنش بازار و خریداران‬ ‫به این نحوه واردات اس��ت که م��ردم از خرید خودرویی‬ ‫به این ش��کل س��ر باز می‌زنند‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به‬ ‫شرایط خاص فعلی و با واردات محصوالت برندی خاص‬ ‫از طریق خودروس��از‪ ،‬امکان از دست دادن بازار از سوی‬ ‫آن برند وج��ود دارد‪ .‬در این میان باید به این نکته توجه‬ ‫داش��ت که تع��داد واردکنندگان اندک نیس��ت و تعداد‬ ‫رس��می‌های این بخ��ش کمتر از ‪ ۲۰‬درصد س��هم بازار‬ ‫را در اختی��ار دارند‪ .‬بر این اس��اس حجم عمده‌ای درگیر‬ ‫واردات خودرو هستند که شامل واردکننده‪‌،‬فروشنده و‬ ‫ش��رکت‌های خدمات پس از فروش است‪ .‬در این شرایط‬ ‫انحصار در این بخش‪ ،‬آس��یب‌های جدی را در بر خواهد‬ ‫داشت‪ .‬از سوی دیگر باید توجه داشت که طرح بهداشت‬ ‫و س�لامت از محل ‪ ۵‬درص��دی واردات خ��ودرو تامین‬ ‫می‌ش��ود که اگر این طرح اجرایی ش��ود‪ ،‬بر این روند نیز‬ ‫تاثیر‌گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تس�نیم‪ -‬محمدعلی قادری‪ ،‬مع��اون بازاریابی‬ ‫و فروش ش��رکت س��ایپا با بیان اینک��ه درصددیم‬ ‫هفت��ه آین��ده حجم تولید تن��در ‪ ۹۰‬را ب��ه روزانه‬ ‫‪ ۱۲۰‬دستگاه برسانیم‪ ،‬گفت‪ :‬به مشتریان اطمینان‬ ‫می‌دهیم که تمام س��ود تاخی��ر تحویل این خودرو‬ ‫محاس��به و به آنها پرداخت خواهد ش��د و تا پایان‬ ‫س��ال تمام تعهدات به خوبی اجرایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی در خص��وص کاه��ش حجم تولی��د تندر ‪ ۹۰‬و‬ ‫نگرانی م��ردم در خصوص تحویل نگرفتن به موقع‬ ‫خودروهای خریداری شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هفته‌های‬ ‫اخی��ر به دلیل برخی ملاحظاتی که ش��رکت رنو با‬ ‫ش��رکت پارس خودرو داشت‪ ،‬حجم تولید تندر ‪۹۰‬‬ ‫کاه��ش پیدا کرده بود که این موضوع باعث نگرانی‬ ‫خریداران شده بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رضا ش��یوا‪ ،‬رییس شورای رقابت از بررسی‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودرو دنا و دو محصول جدید ام‌وی‌ام‬ ‫در جلس��ه هفته گذشته این ش��ورا خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای رقابت در این جلس��ه ب��ه جمع‌بندی نهایی‬ ‫درخصوص قیمت این ‪ ۳‬خودرو نرس��ید و قرار ش��د‬ ‫مرکز مل��ی رقابت اطالعات دیگری را به ش��ورا ارائه‬ ‫ده��د‪ .‬وی درخصوص موضع ش��ورا درخصوص پیش‬ ‫فروش دوباره خ��ودروی ال‪ ۹۰‬قبل از انجام تعهدات‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس مذاکرات صورت گرفته‪ ،‬قرار شد‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��از تا پایان سال‌جاری تعهدات‬ ‫مع��وق را انجام دهن��د‪ .‬عالوه بر این قرار اس��ت این‬ ‫شرکت‌ها فروش نقدی را نیز در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با اجرای طرح ساماندهی واردات ‪ ،‬احتمال واگذاری واردات به خودروسازان افزایش می یابد‬ ‫شرکت‌های واردکننده خودرو در آستانه تعطیلی‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬بی‌ش��ک بازار‬ ‫‪۷۰‬میلیون نفری ایران ب��رای هر صادر‌کننده‌ای که در‬ ‫فضای فعلی و رقابتی امروز مش��غول ب��وده و به دنبال‬ ‫کس��ب بازارهای جدید و بکر است‪ ،‬جذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫در دنی��ای فعلی که همگان به دنب��ال یافتن بازارهای‬ ‫صادراتی جدیدی هس��تند‪‌،‬راهکاره��ای جدیدی برای‬ ‫ج��ذب مش��تریان مط��رح می‌ش��ود ک��ه از جمله این‬ ‫اقدامات در حوزه خودرو‪ ،‬فروش اقساطی است‪ .‬هرچند‬ ‫در چند س��ال اخیر و به دلیل اعم��ال محدودیت‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬مش��کالتی بر سر راه اجرای تعهدات آنها به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬اما ش��رایط ورود به بازار ‪۷۰‬میلیون نفری‬ ‫ایران ک��ه روزی رویایی ب��رای تولیدکنندگان خارجی‬ ‫ب��ود نیز به واس��طه همی��ن محدودیت‌ها ایجاد ش��د؛‬ ‫واقعیت��ی تلخ که در دو س��ال اخی��ر رخ داد‪ .‬در همین‬ ‫زمان بس��یاری از ش��رکت‌هایی که پیش از تحریم‌ها با‬ ‫ای��ران همکاری گرمی داش��تند‪ ،‬از ارائه قطعه به ایران‬ ‫خ��ودداری کردن��د که نمونه آن رنو ب��ود‪ .‬این روند که‬ ‫درنهای��ت منج��ر به متوقف ش��دن خ��ط تولید برخی‬ ‫خودروه��ا از جمله مگان و توقف مقطعی ال‪ ۹۰‬ش��د‪،‬‬ ‫درس بزرگی به خودروس��ازان داد تا همه تخم‌مرغ‌های‬ ‫خود را در یک س��بد نچینند‪ .‬این ش��رکت که به بهانه‬ ‫تحریم‌ها از ارس��ال قطعه به ایران خودداری کرده بود‪،‬‬ ‫در اقدامی قابل توجه‪ ،‬اقدام به واردات خودروهای کامل‬ ‫(‪ )CBU‬کرد‪ .‬همان مصداق «جوفروش گندم‌نما» که‬ ‫مدیرعام��ل ایران‌خودرو از همکاری خ��ود با رنو از آن‬ ‫یاد کرد‪ .‬این روند که در چند س��ال اخیر باعث کاهش‬ ‫اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه صنعت خودرو‬ ‫شد‪ ،‬دستاوردهای دیگری هم به دنبال داشت که تشنه‬ ‫گذاش��تن مصرف‌کنندگان و عالقه‌مندان این خودرو از‬ ‫جمله آنها بود‪ .‬همگان بر این عقیده‌اند که به دلیل سود‬ ‫اندک در واردات قطعات خودرو‪ ،‬این شرکت‌ها به بهانه‬ ‫تحریم‌ه��ا اقدام به واردات خ��ودروی کامل کرده‌اند که‬ ‫ای��ن امر در نهایت چرخه صنعتی و اقتصادی حاصل از‬ ‫رونق خودرو را دچار خلل کرد‪ .‬پس از این اتفاق شاهد‬ ‫مطرح شدن طرح مدیریت و ساماندهی واردات خودرو‬ ‫بودیم؛ طرحی که از س��وی فع��االن این حوزه تدوین و‬ ‫در شورای سیاس��تگذاری خودرو مطرح شد تا با هدف‬ ‫حمایت از تولید داخ��ل‪ ،‬واردات خودروهای خارجی را‬ ‫محدود و س��اماندهی کند‪ .‬گفته می‌شود با اجرای این‬ ‫طرح برخی از ش��رکت‌های واردکنن��ده خودرو تعطیل‬ ‫یا در خودروس��ازان داخلی ادغام می‌ش��وند‪ .‬در یکی از‬ ‫بندهای این طرح که در ش��ورای سیاستگذاری خودرو‬ ‫در دس��ت بررسی است‪ ،‬آمده‪ :‬پس از اجرایی شدن این‬ ‫طرح هر شرکت خودروساز داخلی که قرارداد همکاری‬ ‫مش��ترک با یک خودروس��از خارجی منعقد کند‪ ،‬حق‬ ‫واردات انحص��اری محص��والت مربوط به آن ش��رکت‬ ‫خودروساز خارجی را نیز به‌دست خواهد آورد که بر این‬ ‫اساس برخی از ش��رکت‌های واردکننده خودرو ازجمله‬ ‫واردکنن��دگان محصوالت رنو و کیا تعطیل ش��ده یا در‬ ‫خودروسازان ما در همکاری برای تولید و تامین قطعات‬ ‫با خودروسازان بزرگ در شرایط تحریم با مشکل مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای واردات خودرو از س��وی خودروس��ازان‬ ‫بزرگ با محدودیت مواج��ه خواهند بود یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی در ای��ن خص��وص محدودیتی‬ ‫نخواهند داش��ت و می‌توانند از این کشورها خودرو وارد‬ ‫کنند اما باید توجه داش��ت که این یک شمش��یر دولبه‬ ‫خواهد بود و اگر دس��ت و پای خودروساز برای واردات‬ ‫باز باشد‪ ،‬این بخش منفعل و تنبل خواهد شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اگر با افزایش واردات و سود حاصل از آن‪ ،‬تولید را‬ ‫کنار گذاشته و به واردات بچسبند نیز آفتی برای بخش‬ ‫تولید‪ ،‬به خصوص صنعت خودروسازی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات مشروط خودروسازان‬ ‫باش��د‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د تقاب��ل نابرابری خواه��د بود که‬ ‫شرکت‌های خودروسازی داخلی ادغام خواهند شد‪.‬‬ ‫درنهایت خودروساز در آن متضرر خواهد شد‪ .‬محبی‌نژاد‬ ‫‹ ‹تقابل نابرابر وارد کننده با خودروساز‬ ‫دبیر ش��ورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع با اشاره به اینکه در همه جای دنیا رسم بر این است که‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکنن��ده‌ای که با خودروس��از خارجی ب��رای تولید‬ ‫همگن قطعه‌س��ازی در این خص��وص به‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ش��رکت‌های خودروس��از همچون ش��ریک می‌ش��ود‪ ،‬واردات آن خ��ودرو را نیز در دس��ت‬ ‫س��ایپا و ایران‌خودرو با ش��رکت‌های خارجی همچون می‌گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر واردکننده‪ ،‬خودروساز باشد‪‌،‬او‬ ‫ش��رکت کیاموت��ورز یا ش��رکت رنو مش��ارکت دارند و به‌دلیل اش��راف بر بازار روی همان خودروی خاص برای‬ ‫محصوالت مشترک تولید می‌کنند‪ ،‬واردات خودروهای تولید سرمایه‌گذاری خواهد کرد که این فرآیند بر قیمت‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی با همان مدل و هم��ان برند از تمام‌ش��ده تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در‬ ‫حالی‌اس��ت ک��ه خ��ودروی وارداتی در تیراژ ب��اال تولید‬ ‫طریق شرکت‌های واردکننده دیگر درست نیست‪.‬‬ ‫آرش محبی‌‌ن��ژاد ب��ا تش��ریح می‌ش��ود و هزینه‌های تولید آن نیز کاهش پیدا خواهد‬ ‫مش��کالت ناش��ی از ای��ن فرآیند کرد که با افزایش استقبال از یک خودرو در میان مصرف‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه شرکت‌های کنندگان‪ ،‬به‌طور حتم قیمت آن نیز پایین‌تر هم خواهد‬ ‫آم��د‪ .‬دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی‬ ‫خارج��ی در‬ ‫انجمن‌های تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫قرارداده��ای‬ ‫وقتی خودروساز‬ ‫قطعه‌س��ازی با عن��وان اینکه برخی‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬آخرین م��دل خودروی‬ ‫خارجی در حوزه‬ ‫خودروسازان خارجی به بهانه تحریم‪،‬‬ ‫س��اخت ش��رکت خود را در اختیار‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬مواد‬ ‫بخ��ش تولید ما را فل��ج کردند اما در‬ ‫تولیدکننده داخلی قرار نمی‌دهند و‬ ‫اولیه و قطعات در‬ ‫مقابل خودرو به ای��ران صادر کردند‪،‬‬ ‫معم��وال یک م��دل قبل‌ت��ر را ارائه‬ ‫اختیار خودروساز قرار تاکی��د ک��رد‪ :‬بنابرای��ن در ط��رح‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بنابراین اگر واردکنندگان‬ ‫ب��دون هماهنگ��ی ب��ا تولیدکننده‪ ،‬نمی‌دهد‪ ،‬حق این را ندارد ساماندهی واردات خودرو این مسئله‬ ‫هم��ان خودروها را با ش��کل فعلی که از بازار ایران به‌عنوان پیش‌بین��ی ش��ده ک��ه ش��رکت‌ها و‬ ‫خودروس��ازانی که در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫تعرف��ه وارد کنن��د‪ ،‬درنتیجه تولید‬ ‫فروش خودروی کامل‬ ‫صنعت خودروی ما را تحریم می‌کنند‪،‬‬ ‫خودرو در مقابله با واردات تضعیف‬ ‫استفاده کند‬ ‫حق صادرات به ایران را نیز نداش��ته‬ ‫می‌ش��ود که بازن��ده ای��ن فرآیند‪،‬‬ ‫باشند‪.‬محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه این‬ ‫تولیدکننده بوده و س��ود ناش��ی از‬ ‫واردات نی��ز به واردکننده رس��یده و تولیدکننده در این ش��رایط ب��رای نمایندگی‌ه��ای واردکنن��ده و حت��ی‬ ‫چرخه نقشی نخواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر واردکننده خودروسازان یکسان است‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی خودروساز‬ ‫با تعرفه ‪۴۰‬درصد که درحال‌حاضر تعرفه موثر ‪۳۳‬درصد خارجی در ح��وزه تولید خودرو‪ ،‬مواد اولیه و قطعات در‬ ‫است آخرین مدل خودروی روز را وارد کند و به موازات اختیار خودروس��از قرار نمی‌دهد‪ ،‬حق این را ندارد که از‬ ‫آن تولیدکننده نیز با تولید همان نوع محصول در انتظار بازار ایران به‌عنوان فروش خودروی کامل استفاده کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه در ش��رایطی که‬ ‫به ثمر رسیدن تولید محصول مشابه و اقبال آن در بازار‬ ‫ویژه‬ ‫خودرو سازان‬ ‫طراحی قوای محرکه ‪SP100‬‬ ‫براساس استاندارد یورو‪5‬‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ -‬سرپرس��ت‬ ‫ش��رکت مگاموتور از برنامه‌ریزی‬ ‫ب��رای طراح��ی ق��وای محرکه‬ ‫خودروهای تولیدی روی پلتفرم‬ ‫‪ SP100‬براس��اس اس��تاندارد‬ ‫یورو‪ 5‬خب��ر داد‪ .‬مجی��د امیری‬ ‫در نهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی قطعات‪،‬‬ ‫لوازم و مجموعه‌ه��ای خودرو‪ ،‬مگاموتور را‬ ‫ش��رکتی خاص در تولید ق��وای محرکه در‬ ‫کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬مگاموتور شرکتی‬ ‫اس��ت که تمام فرآین��د طراحی محصول‪،‬‬ ‫ماشین‌کاری‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬تولید نهایی‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬ص��ادرات و حت��ی بنگاهداری را‬ ‫در خود دارد‪ ،‬بنابراین براس��اس این مزیت‬ ‫این ش��رکت دارای چاالکی خاصی اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس در تحریم‌های‬ ‫بین‌المللی و زمانی که ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫هم��کاری خ��ود را قطع کردند‪ ،‬سیس��تم‬ ‫مهندس��ی مگاموتور وارد عمل شد و خیلی‬ ‫سریع با شناس��ایی قطعات و داخلی‌سازی‬ ‫آن‪ ،‬ای��ن تهدید را به فرص��ت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫امی��ری قوای محرک��ه را لکوموتیو صنعت‬ ‫محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه با اجرایی ش��دن این طرح‬ ‫باید نظارت در این خصوص نیز صورت گیرد‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫اگر از هر خودرو به‌عنوان مثال هزار دس��تگاه سی‌بی‌یو‬ ‫(خ��ودروی کام��ل) وارد و در ب��ازار ارزیاب��ی ش��ود که‬ ‫استقبال از این خودرو چگون ‌ه است‪ ،‬درنتیجه می‌توان در‬ ‫تولید داخلی آن هم با توجه به عمق ‪40‬درصد س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬سرمایه‌گذاری کرد که شیب افزایش از سی‌بی‌یو‬ ‫(خودروی کامل) به ‪۴۰‬درصد س��اخت داخل بین ‪ ۶‬ماه‬ ‫تا یک‌سال طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫مبنی ب��ر اینکه آیا‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه س��وال‬ ‫خودروس��ازان ما ظرفیت س��اخت خودروهای وارداتی با‬ ‫تغییر مدل‌ها و س��ال س��اخت آن را دارند؟ تصریح کرد‪:‬‬ ‫نقطه‌جوش‪ ،‬فرآیند‌های آماده‌سازی و بحث رنگ در همه‬ ‫کش��ورها یکی است که خوش��بختانه در حال‌حاضر نیز‬ ‫فناوری رنگ خودروس��ازان جزو برترین‌های دنیاست و‬ ‫فرقی نمی‌کند چه خودرویی تولید خواهد شد بلکه تنها‬ ‫بخشی که متفاوت است و تغییر می‌کند‪ ،‬قالب‌های بدنه‬ ‫و خطوط مونتاژ اس��ت که سرمایه‌گذاری سنگینی بابت‬ ‫تولید یک برند خارجی در داخل کشور به دنبال نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬دبیر ش��ورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی‬ ‫صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر‬ ‫توانایی تولید ‪۲‬میلیون دس��تگاه خودرو در کشور وجود‬ ‫دارد‌‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا فرض اینکه واردات با قص��د بازاریابی و‬ ‫تولید باش��د‪ ،‬موافق س��پردن واردات به خودروس��ازان‬ ‫هستیم‪ .‬درواقع خودروس��از برای کسب سود این کار را‬ ‫نکرده است‪ .‬وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫با س��پردن واردات به خودروس��ازان تکلیف شرکت‌های‬ ‫واردکنن��ده خصوصی که خودروها از آنها وارد بازار ایران‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬چه خواهد ش��د؟ عنوان کرد‪ :‬تحریم‌ها موجب‬ ‫شد تا فعالیت برخی شرکت‌ها با شرکت‌های خودروساز‬ ‫خارجی همچون کره‌ای‌ه‌ا با مش��کل مواجه شود که این‬ ‫روند منجر به همکاری با خودروس��ازان جدید همچون‬ ‫چینی‌ها شد که آنها نیز در اصل ماهیت واردات دارند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس اگر محدودیتی از این طریق برای آنها ایجاد‬ ‫شود به س��مت واردات دیگر برند‌ها یا خودروهای دیگر‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫خ��ودرو دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر اس��تاندارد‌های جدی��د‬ ‫کشور بر اس��اس تغییرات در این‬ ‫حوزه اس��ت و بنابراین براس��اس‬ ‫اقدامات قانونی و دانش به دست‬ ‫آمده‪ ،‬نسل موتورهای تولیدی را‬ ‫ب��ه‌روز کردیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬موتور جدید‬ ‫‪ M 13‬برهمین اساس طراحی و تولید شد‬ ‫و این موتور مجهز به استاندارد یورو‪ 4‬بوده‬ ‫و پایه طراحی آن بر کاهش اصطکاک درون‬ ‫موتور و کاهش مصرف سوخت پیش‌بینی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬سرپرست شرکت مگاموتور با‬ ‫اش��اره به نیاز گروه خودروسازی سایپا به‬ ‫گیربک��س نوین برای محص��والت جدید‬ ‫اف��زود‪ :‬نیاز محصوالت جدید گروه س��ایپا‬ ‫گیربک��س با قدرت باالتر ب��ود و گیربکس‬ ‫طراحی شده می‌تواند موتور ‪ 1300CC‬تا‬ ‫‪ 1500 CC‬را پوش��ش دهد‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫توانستیم خانواده گیربکس را کامل کنیم و‬ ‫در حال حاضر گیربکس از موتور کوچک تا‬ ‫‪ 2400 CC‬نیس��ان را در دس��ت تولی��د‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫شرط ایران‌خودرو برای همکاری‌ها‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران‌خودرو نقش��ه راه توس��عه‬ ‫همکاری‌ه��ای بین‌المللی خود‬ ‫را براس��اس س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک‪ ،‬انتق��ال فن��اوری‬ ‫تولید و اس��تفاده از ش��بکه‌های‬ ‫صادراتی ش��رکای خارجی ترس��یم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هاش��م یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو در آس��تانه برگزاری‬ ‫همای��ش بین‌الملل��ی صنع��ت خودروی‬ ‫ای��ران با بیان این مطلب گف��ت‪ :‬این گروه‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬سیاس��ت‌های تعیین ش��ده از‬ ‫سوی مس��ئوالن ذی‌ربط در مورد شروط‬ ‫همکاری با خودروسازان خارجی مبنی بر‬ ‫آغاز تولید با س��اخت داخل باال‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از ش��بکه‌های صادراتی‪‌،‬اس��تراتژی برد‪-‬‬ ‫برد و رش��د صنعت قطعه‌س��ازی کشور را‬ ‫سرلوحه امور خود قرار می‌دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در دور جدید همکاری‌‌های ما با ش��رکای‬ ‫خارج��ی ب��ه ازای ب��ازاری ک��ه در اختیار‬ ‫آنان ق��رار می‌دهیم‪ ،‬فن��اوری روز را طلب‬ ‫می‌کنیم و س��طح محصوالت تولیدی‌مان‬ ‫را افزای��ش می‌دهیم‪ .‬یکه‌زارع با‬ ‫تاکید بر اینک��ه عالوه بر فناوری‬ ‫در همکاری با ش��رکای خارجی‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک در‬ ‫تولی��د محصول را در برنامه خود‬ ‫داری��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬همکاری با‬ ‫شریک خارجی باید برای ارتقای فناوری و‬ ‫رقابت‌پذیری در بازار جهانی پیش برود‪ ،‬نه‬ ‫برای وابس��ته شدن ما به آنها‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که رویکردهای پیش��ین همکاری‬ ‫خارج��ی به گونه‌ای بود ک��ه در زمان قطع‬ ‫ناگهان��ی رابطه‪ ،‬حی��ات ایران‌خ��ودرو با‬ ‫تهدید روبه‌رو ش��د و این نتیج��ه رویکرد‬ ‫وابس��ته‌کننده اس��ت‪ .‬وی ی��ادآور ش��د‪:‬‬ ‫ام��روز ایران‌خودرو زیر بار قراردادهایی که‬ ‫مونتاژکاری را برای این ش��رکت به ارمغان‬ ‫م��ی‌آورد‪ ،‬نم��ی‌رود و رویک��رد جدید به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که ضمن تسهیل دستیابی‬ ‫ب��ه فناوری‌ه��ای روز جهان��ی‪ ،‬ب��ا قط��ع‬ ‫همکاری به هر دلیلی‪ ،‬ادامه تولید شرکت‬ ‫مختل نش��ود و این م��وارد در قراردادهای‬ ‫جدید گنجانده می‌شود‪.‬‬ ‫جلوگیری از واردات‬ ‫خودروهای بی‌کیفیت‬ ‫سخنگوی ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو از طرح‬ ‫جدی��د دول��ت ب��رای س��اماندهی واردات خ��ودرو و‬ ‫جلوگیری از ورود خودروه��ای بی‌کیفیت خارجی به‬ ‫ب��ازار ایران خب��ر داد و گفت‪ :‬با دس��تور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬طرح مدیریت واردات خودرو در حال‬ ‫تدوین اس��ت ک��ه امیدواریم در ماه آین��ده به تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ساس��ان قربان��ی در گفت‌وگ��و ب��ا مهر با تش��ریح‬ ‫جزئی��ات طرح مدیری��ت واردات خ��ودرو گفت‪ :‬تا به‬ ‫حال خودروهای��ی تنها با محدودی��ت حجم موتور یا‬ ‫به هر ش��کل وارد کشور ش��ده که بر این اساس وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با دس��تور وزیر‪ ،‬کمیته‌های‬ ‫تخصصی برای تدوین ط��رح مدیریت واردات خودرو‬ ‫را در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬س��خنگوی شورای‬ ‫سیاس��تگذاری خ��ودرو افزود‪ :‬پ��س از تصویب نهایی‬ ‫طرح مدیریت واردات خودرو براس��اس چارچوب‌های‬ ‫معین‪ ،‬خودرو وارد کشور خواهد شد و هم‌اکنون تیمی‬ ‫به ش��کل س��ازمان‌یافته در حال تدوین طرحی است‬ ‫که براس��اس آن‪ ،‬مشخص ش��ود چه خودرویی با چه‬ ‫ویژگی‌های��ی باید به بازار ایران وارد ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته برخی از خودروهایی که وارد کش��ور‬ ‫می‌شدند‪ ،‬از کیفیت الزم برخوردار نبودند و بنابراین از‬ ‫این پس در قالب طرح مدیریت واردات خودرو از ورود‬ ‫آنها جلوگیری خواهد شد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رویکرد تازه صنایع بزرگ معدنی به فعالیت‌های اکتشافی‬ ‫نقش تعامالت جهانی در بازگشایی گره‌های معدنی‬ ‫ساخت واحد ذوب‪ ،‬مشوق توسعه فرآوری‬ ‫‪5‬‬ ‫حامدشایگان‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫از نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در توسعه فرآوری معدنی‬ ‫توسعه صنایع پایین‌دستی با جذب سرمایه بورسی‬ ‫حامد ش�ایگان ‪-‬گ�روه معدن‪ :‬تامی�ن اعتبارات برای توس�عه‬ ‫زیرس�اخت‌های مورد نیاز حلقه‌های پایین‌دس�تی مواد معدنی‬ ‫یکی از مولفه‌های توس�عه صنایع معدنی در کش�ور اس�ت‪ .‬در‬ ‫این راس�تا برنامه‌های مختلفی از سوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫پیشنهاد شده اس�ت‪ ،‬به‌طوری‌که صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‬ ‫برای جذب س�رمایه‌های مردمی از طریق بورس برای طرح‌های‬ ‫معدنی از س�وی دولت مطرح ش�د تا ضمن تامی�ن مالی معادن‬ ‫بزرگ آنها را به سمت ایجاد واحد‌های فرآوری سوق دهند‪ .‬با این‬ ‫حال چندی پیش پدرام س�لطانی‪ ،‬نایب‌رییس اتاق بازرگانی از‬ ‫برنامه‌ریزی برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری اتاق به منظور‬ ‫فراهم کردن سازوکاری برای جمع‌آوری عوارض صادراتی مواد‬ ‫معدنی در این صندوق خبرداده بود که کارشناس�ان این امر را‬ ‫نیازمن�د مصوبات دولت و مجلس می‌دانند‪ ،‬هرچند برخی دیگر‬ ‫نیز معتقدند جمع‌آوری عوارض صادراتی بهتر است در صندوق‬ ‫توس�عه ملی انجام ش�ود تا اینکه صندوقی م�وازی با آن ایجاد‬ ‫ش�ود‪ .‬در هر صورت توسعه زیرساخت‌های صنایع پایین‌دستی‬ ‫وابس�ته به تامین اعتبارات اس�ت که باید س�ازوکاری برای آن‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫حلقه‌ه��ای فرآوری برای ایجاد ارزش‌افزوده در برخی‬ ‫م��واد معدنی که هم‌اکنون در ایران به‌صورت خام صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬امری الزامی اس��ت‪ .‬این موضوع در شرایطی‬ ‫که از یک سو دولت با کمبود اعتبارات و از سوی دیگر‬ ‫کاهش قیمت جهانی نفت مواجه است به چالشی بدل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این حالت جذب منابع مالی از طریق‬ ‫بازار سرمایه یک راهکار موفقیت‌آمیز است‪.‬‬ ‫استقرار صنایع پایین‌دستی معدن استفاده شود‪.‬عالمیر‬ ‫محمد صادقی با نگاهی به کارکرد صندوق‌های توسعه‌ای‬ ‫افزود‪ :‬صندوق س��رمایه‌گذاری اتاق تنها در یک صورت‬ ‫می‌تواند تشکیل ش��ود که حمایت‌های دولت را با خود‬ ‫داشته باشد و از این طریق سرمایه‌های داخلی و خارجی‬ ‫را جذب کند و با هدایت آن به سمت ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫درآمدهای خوبی برای سرمایه‌گذاران به‌دست آورد‪ ،‬هر‬ ‫چن��د صندوقی با چنین کارکردی نمی‌تواند جانش��ین‬ ‫صندوق توسعه‌ای ملی باشد زیرا میزان اعتبارات موجود‬ ‫در آن به اندازه این صندوق نخواهد بود و نقش پررنگی‬ ‫در توسعه زیرساخت‌ها نخواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار توسعه‪ ،‬فعال‌سازی صندوق پروژه است‬ ‫مش��اور امور بانک��ی و اقتصادی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره ب��ه اینک��ه فعال‌س��ازی‬ ‫حلقه‌های پایین‌دس��تی نیازمند‬ ‫تامین اعتبارات اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای اینک��ه صنایع کش��ور فعال ش��وند باید‬ ‫پروژه‌های بزرگ تعریف شوند که راه‌اندازی آنها نیازمند‬ ‫تامین مالی اس��ت‪ .‬تاکنون در کشور ما بیشتر ساختار‬ ‫تسهیالت‌دهی حول محور بانک‌ها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫از این‌رو باید برای بهره‌گی��ری از ظرفیت‌های بورس و‬ ‫هدای��ت آن برای ورود به پروژه‌های معدنی برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ود‪ .‬صندوق س��رمایه‌گذاری پروژه راه��کاری برای‬ ‫هدایت س��رمایه‌ها به طرح‌های ویژه اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر در بانک فرد س��پرده‌گذار از اینکه س��رمایه او در‬ ‫کدام پروژه هزینه می‌شود‪ ،‬اطالعی پیدا نمی‌کند اما در‬ ‫صندوق س��رمایه ب��ا ارائه اطالعات روش س��رمایه‌گذار‬ ‫می‌توان��د بر مبنای عالقه‌مندی در یک��ی از پروژه‌های‬ ‫مش��خص ش��ده ورود کند‪ .‬البته باید ب��ا حمایت‌های‬ ‫بیمه‌ای شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که ریسک سرمایه‬ ‫به حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫محمود دودانگه با بیان اینکه صندوق‌ها نباید موازی‬ ‫ه��م عمل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه گفته ش��ود یک صندوق‬ ‫تش��کیل ش��ود که در آن عوارض صادرات��ی یا حقوق‬ ‫‹ ‹صن�دوق س�رمایه‌گذاری اتاق نیازمن�د مصوبه‬ ‫دولت است‬ ‫دولتی تجمیع ش��ود و برای توس��عه زیرس��اخت‌ها به‬ ‫کار برده ش��ود عملکرد درس��تی نیس��ت زیرا صندوق‬ ‫توس��عه ملی نیز همین سازوکار را دارد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫وقتی بخش��ی از درآمدهای نفتی به‌عنوان انفال در این‬ ‫صندوق ذخیره می‌شود تا برای توسعه اقتصادی کشور‬ ‫به کار برده می‌شود کارکردی مشابه با صندوقی خواهد‬ ‫داشت که در آن عوارض صادراتی مواد معدنی و حقوق‬ ‫دولتی برای توسعه زیرساخت‌ها انباشته شود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل بهتر اس��ت به جای تش��کیل یک صندوق موازی‬ ‫همین فعالیت‌ها را در صندوق توسعه ملی دنبال کنیم‬ ‫و بخش��ی از ع��وارض صادراتی مواد معدن��ی و حقوق‬ ‫دولتی برای توسعه فرآوری مواد معدنی در این صندوق‬ ‫جمع‌آوری و برای سیاست‌های توسعه‌ای صنایع معدنی‬ ‫هزینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش صن�دوق توس�عه‌ای مل�ی در توس�عه‬ ‫زیرساخت اساسی است‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران در رابطه با تشکیل‬ ‫یک صندوق برای توس��عه صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی مع��دن ب��ه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‌طور کلی برای رشد‬ ‫اقتصادی در کشور نباید تنها بخش خصوصی را محدود‬ ‫ب��ه انج��ام واردات و صادرات م��واد معدنی ک��رد بلکه‬ ‫همکاری آنها در بخش‌های دیگر می‌تواند بستر مناسبی‬ ‫ب��رای افزایش رش��د تولید ناخالص داخلی باش��د‪ .‬حال‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری اگر قرار باش��د از س��وی اتاق‬ ‫بازرگانی ایجاد شود نیازمند مصوبه دولت و مجلس است‬ ‫تا با ایجاد س��اختارهایی از توان مردم برای راهگشایی و‬ ‫رییس کمیس��یون مع��ادن اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در مورد تش��کیل‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری توس��ط‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی به‬ ‫زمان��ی ک��ه موض��وع حمایت از‬ ‫تولید در کمیسیون‌های اتاق مطرح شد‪ ،‬ایجاد صندوقی‬ ‫با کارکرد سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع پایین‌دستی‬ ‫صنعت و معدن مطرح ش��د که بعد نیز خیلی پیگیری‬ ‫نشد‪ .‬اگر قرار باشد چنین صندوقی تشکیل و فعال شود‬ ‫باید بخش��ی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن نیز در‬ ‫آن جمع ش��ود که در چنین شرایطی نیازمند مصوبات‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬محمدرضا بهرامن با نگاهی به سازوکاری‬ ‫که این صندوق می‌تواند داش��ته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینکه‬ ‫صندوق سرمایه‌گذاری چگونه به توسعه زیرساخت‌ها و‬ ‫حلقه‌های پایین‌دستی معدن کمک کند به آیین‌نامه آن‬ ‫بس��تگی دارد و اینک��ه چگونه در بخش‌ه��ای معدنی‬ ‫س��رمایه‌گذاری کن��د و اولویت‌ه��ا را به ک��دام یک از‬ ‫بخش‌های معدنی بدهد‪.‬‬ ‫مدیر کل اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫در واگذاری پهنه‌ها عدالت رعایت می‌شود‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬مهندس عباس��علی اقبالی زارچ‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر بهره‌ب��رداری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت با‬ ‫هیات ایرانی در حاشیه ششمین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته‬ ‫ترکیه گفت‪ :‬سیاست جدید این وزارتخانه درمورد بخش معدن این‬ ‫است که بتوانیم مسائل مربوط به بخش خصوصی را در کوتاه‌ترین‬ ‫زمان ممکن انجام دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬متاسفانه در برخی از استان‌ها‬ ‫به دلیل بوروکراس��ی دولتی‪ ،‬صدور پروان��ه بهره‌برداری معادن ‪6‬‬ ‫م��اه زمان می‌برد و این موضوع باعث عقب افتادگی بخش معدن‬ ‫می‌ش��ود‪.‬اقبالی تصریح کرد‪ :‬ما باید به‌دنبال حفظ جایگاه واقعی‬ ‫بخ��ش معدن در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��یم و درغیر‬ ‫این صورت عقبگرد خواهیم کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫ایران از لحاظ فناوری و س��رمایه‌گذاری رشد قابل‌توجهی داشته‬ ‫درحالی که هم‌اکنون س��نگ‌آهن کم عی��ار ترکیه بعد از فرآوری‬ ‫در کارخانه‌های پرعیارس��ازی ایران دوباره به کش��ور ترکیه صادر‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین در این نشست مهندس کیوان جعفری طهرانی‪،‬‬ ‫مدی��ر امور بین‌الملل و عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‌آهن ایران در گزارش��ی به تشریح آخرین‬ ‫وضعیت معادن سنگ‌آهن کشور پرداخت و گفت‪ :‬هم‌اکنون بیش‬ ‫از نیمی از معادن کش��ور به نقطه سر به سری رسیده‌اند بنابراین‬ ‫برای رهایی از مشکالت مربوط به افت قیمت جهانی موادمعدنی‬ ‫باید به‌دنبال بازارهای جدید باشیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬معادن کشور‬ ‫بای��د فروش داخلی را هم زمان با صادرات انجام دهند درغیر این‬ ‫صورت برخی از آنها تعطیل خواهند شد‪ .‬عضو هیات‌مدیره انجمن‬ ‫سنگ‌آهن گفت‪ :‬به‌طور یقین اگر شرکت‌های گل‌گهر‪ ،‬چادرملو و‬ ‫صبانور‪ ،‬س��نگ‌آهن صادر نمی‌کردند‪ ،‬تمام طرح‌های توسعه آنها‬ ‫با مش��کل روبه‌رو می‌ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه وزارت امور‬ ‫خارجه ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی معدن نماینده‌ای ندارد و‬ ‫این موضوع سبب شده ما با برخی از کشورها با مشکالت تجاری‬ ‫روبه‌رو ش��ویم‪ .‬جعفری طهرانی اظهار کرد‪ :‬دفاتر سفارتخانه‌های‬ ‫ای��ران در خارج از کش��ور به منظور حمای��ت از هیات‌های ایرانی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫فعال سازی صنایع نیازمند واگذاری به افراد فعال‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت آذربایجان‬ ‫ش��رقی گفت‪ :‬بیش از ‪ 50‬درص��د واحد‌های صنایع معدنی‬ ‫به دالیل مختلف در حالت تعطیل هس��تند‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حس��ین نجاتی در جلسه بررس��ی راهکارهای بهبود تعامل‬ ‫میان مجموعه‌های مدیریتی معدن ش��مال غرب کشور در‬ ‫تبریز‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به منظور خروج از حالت رکود باید این‬ ‫بخش‌ها به افراد فعال و س��رمایه‌گذار واگذار ش��ود‪.‬مرتضی‬ ‫نیرومند اس��کویی‪ ،‬قائم مقام این س��ازمان در امور صنعت‬ ‫و معدن نیز با اش��اره به اهمیت بخش معدن و ارزش‌افزوده‬ ‫آن‪ ،‬درخصوص کاهش ش��دید صدور پروانه‌های اکتش��افی‬ ‫ب��ه دلیل بخش��نامه‌های محدود‌کننده‪ ،‬هش��دار‬ ‫داد و خواستار تعامل بیش��تر استان‌ها برای حل‬ ‫این‌گونه مش��کالت شد‪.‬جلسه بررسی راهکارهای‬ ‫بهبود تعامل میان مجموعه‌های مدیریتی معدن‬ ‫ش��مال غرب با حضور معاونان معدن‪ ،‬روسای سازمان‌های‬ ‫اکتش��افات معدنی و روسای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان‌های شمال غرب کشور برگزار شد‪.‬آذربایجان‬ ‫ش��رقی یکی از مناطق غنی معدنی کشور است و از ‪ 65‬نوع‬ ‫ماده معدنی موجود در س��طح کشور ‪ 56‬نوع در این استان‬ ‫قابل اس��تخراج اس��ت و اجرای آزمایشی س��امانه کاداستر‬ ‫حاضر در این کنفرانس‌ها و نمایش��گاه‌ها و بررسی مشکالت آنها‬ ‫حضور داشته باشند بهتر است‪ .‬تنها در کنفرانس اخیر آهن و فوالد‬ ‫چین که در تای‌یوان برگزار ش��د نمایندگانی از سفارتخانه ایران‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید برای توس��عه صادرات بخش معدن برنامه ارائه دهد و‬ ‫باید بازارهای جدید را هدف‌گذاری کند‪ .‬همچنین در این نشست‬ ‫اسداهلل کشاورز‪ ،‬مدیر کل دفتر اکتشافات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬مزایده مربوط به پهنه‌های معدنی در روزهای آینده‬ ‫از طریق آگهی برای عموم اطالع‌رسانی خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این سوال که آیا اولویت واگذاری با بانک‌ها و شرکت‌های فوالدی‬ ‫خواهد بود؟ گف��ت‪ :‬دولت تالش خواهد ک��رد در بحث واگذاری‬ ‫پهنه‌ها عدالت برقرار شود‪ .‬وی گفت‪ :‬خوشبختانه وسعت پهنه‌های‬ ‫معدنی در کشور ب ‌ه اندازه‌ای است که تمامی مردم می‌توانند از آن‬ ‫بهره ببرند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬ششمین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته‬ ‫ترکیه فردا به کار خود پایان خواهد داد‪.‬‬ ‫معادن برای نخس��تین بار در این اس��تان نشان از‬ ‫جایگاه بخش معدن آن دارد‪.‬این اس��تان به دلیل‬ ‫برخی ویژگی‌ه��ای منحصربه‌فرد در ذخایر خاص‬ ‫معدنی همچون نفلین سینیت‪ ،‬پرلیت و دیاتومیت‬ ‫و همچنی��ن رتبه‌بندی آن در بین ‪ 3‬اس��تان برتر‬ ‫کشور از نظر ظرفیت و رتبه نخست ذخیره معدنی‬ ‫کشور توانسته جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص‬ ‫دهد که بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و مزیت‌ها به‌طور قطع‬ ‫می‌تواند منجر به شتاب‌گیری روند توسعه اقتصادی کشور‬ ‫و کاهش آثار منفی ناش��ی از تحریم‌ها ش��ود‪.‬در این عرصه‬ ‫میزان ذخیره گواهی کشف استان بیش از ‪ 4‬میلیارد و ‪118‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 498‬هزار تن اعالم و میزان س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این بخش ‪ 81‬میلیارد و ‪ 389‬میلیون ریال اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرهنگ معدنکاری‬ ‫با حفظ محیط‌زیست‬ ‫توس��عه فعالیت‌های معدنی برای افزایش تولیدات‬ ‫صنایع پایین‌دستی هدفی است که دولت برای تحقق‬ ‫آن ع�لاوه بر واگ��ذاری پهنه‌ها به بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫عملی��ات اکتش��افی را نیز در دس��تور کار ق��رار داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حال از نظر سرمایه‌گذاران اجرای این مسئله با‬ ‫کاهش عرصه معدنکاری از سوی سازمان‌های ذی‌ربط‬ ‫همچون سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی محدود‬ ‫می‌شود که معدنکاران در واکنش به هدررفت سرمایه‬ ‫در اج��رای برنامه‌های محیط‌زیس��تی توجه چندانی‬ ‫نش��ان نمی‌دهن��د‪ .‬حال اگر س��ازمان‌های مس��ئول‬ ‫حفاظ��ت از مناب��ع طبیع��ی به جای کوچ��ک کردن‬ ‫عرصه‌های معدنکاری‪ ،‬برنامه‌های س��رمایه‌گذاران را‬ ‫به درس��تی ارزیابی کنند و راهکارهای کاهش تخریب‬ ‫محیط��ی را با ارائه اطالعاتی از گونه‌های خاص گیاهی‬ ‫و جان��وری دنبال کنن��د‪ ،‬به‌طور قط��ع معدنکاران به‬ ‫نگهداری از مخلوقات ویژه الهی توجه بیش��تری نشان‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬ازای��ن رو‪ ،‬جل��ب حمای��ت معدنکاران‬ ‫در اکتش��اف و بهره‌برداری غیرمخ��رب از محیط تنها‬ ‫منوط به اس��تفاده از روش‌های بازدارنده نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ارائ��ه روش‌هایی همچون انتق��ال هوایی تجهیزات به‬ ‫وس��یله تله‌کابین‪ ،‬انتقال با تونل‌ه��ای زیرزمینی و ‪...‬‬ ‫در جه��ت نگهداری بافت خاص گیاهی گرچه با هزینه‬ ‫بیش��تری همراه است‪ ،‬اما با حفاظت از محیط‌زیست و‬ ‫برخورداری از محدوده وسیع‌تر می‌تواند جبران شود‪.‬‬ ‫همچنین تسهیل صدور مجوز بهره‌برداری از معادن‬ ‫در چارچوب قانون از س��وی س��ازمان‌های وابسته به‬ ‫معدنکاری باید به گونه‌ای باش��د که س��رمایه‌گذاران‬ ‫را به س��متی س��وق دهد که پ��س از اس��تخراج ماده‬ ‫معدن��ی در جهت ترمی��م آن برآیند‪ .‬ای��ن موضوع به‬ ‫ق��دری اهمی��ت دارد که در قانون مع��ادن پیش‌بینی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬نزدیک به ‪ 15‬درصد از حقوق دولتی اخذ‬ ‫ش��ده از معدنکاران برای بازسازی منطقه استخراجی‬ ‫به مسئوالن محلی داده شود‪ ،‬اما این قانون تاکنون اجرا‬ ‫نش��ده است که به نظر می‌رس��د با ایجاد بستری برای‬ ‫کاهش بوروکراسی سرمایه‌گذاری معدنی امتیاز‌هایی‬ ‫را برای بازسازی محدوده‌های معدنی از آنها اخذ کنند‬ ‫و در نهایت به س��مت ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط‬ ‫از س��وی معدنکاران حرکت کنیم‪.‬پشتیبانی دولت از‬ ‫ورود تجهیزات پیش��رفته بخش خصوصی برای انجام‬ ‫فعالیت‌های معدنی راهکار دیگریست که آسیب‌های‬ ‫ناشی از تجهیزات سنتی و مخرب استخراجی را خواهد‬ ‫کاست‪ ،‬از سوی دیگر آموزش روش‌های نوین استخراج‬ ‫به ج��ای انفجار و ‪ ...‬در برخی محصوالت معدنی اثرات‬ ‫تخریبی فعالیت‌ه��ای معدنی کاهش می‌دهد که باید‬ ‫برنامه مدونی تدوین و در جهت اجرای آن سازمان‌های‬ ‫مربوطه دست به‌کار شوند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫سرانه مصرف فوالد در ایران ‪ 235‬کیلوگرم است‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫در اقتصادهای توس��عه‌یافته‪ ،‬سرانه مصرف‬ ‫فوالد به ‪ 500‬کیلوگرم می‌رسد اما در ایران‬ ‫در حال حاضر این رقم حدود ‪ 235‬کیلوگرم‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهدی کرباسیان در رابطه‬ ‫با نقش مصرف فوالد در توسعه هر کشوری‬ ‫گفت‪ :‬یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی را‬ ‫در دنی��ا‪ ،‬میزان تولی��د و مصرف محصوالت‬ ‫متالورژی ازجمله ف��والد می‌دانند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬س��رانه مصرف فوالد برای هر نفر در‬ ‫کشور به طور میانگین حدود ‪ 235‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه میانگین‬ ‫مصرف متوسط این محصول در اقتصادهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬بیش از ‪ 500‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای رس��یدن ب��ه چنی��ن‬ ‫جایگاه��ی‪ ،‬نیازمند افزایش س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن ح��وزه‪ ،‬افزایش به��ره‌وری‪ ،‬ارتقای‬ ‫عل��م و رفتن به س��مت تحقی��ق و پژوهش‬ ‫کاربردی هستیم؛ همان‌گونه که کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته در زمینه تحقی��ق و پژوهش‬ ‫س��رمایه‌گذاری خوب��ی می‌کنن��د و از نظر‬ ‫قانونگذاری نیز حمایت‌های الزم را به عمل‬ ‫می‌آورند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو نهادینه نشدن‬ ‫«اقتص��اد دانش‌بنی��ان» را ازجمل��ه موانع‬ ‫توس��عه در کش��ور برش��مرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش معدن از ذخایر غنی برخوردار است و‬ ‫بی‌تردید برای رشد بهره‌وری و ارزش‌آفرینی‬ ‫مناس��ب از این منابع خدادادی‪ ،‬باید بس��تر‬ ‫توسعه علم و دانش در این حوزه ‪ -‬که مبنی‬ ‫بر افزایش ارتباط بین دانش��گاه و صنعت و‬ ‫نیز گس��ترش تعامل بین بخش خصوصی و‬ ‫دولت است‪ -‬فراهم شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از دیگر اقدامات مورد نیاز‪،‬‬ ‫فرهنگ‌سازی بین کارآفرینان و صنعتگران‬ ‫برای افزایش سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫کرباس��یان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن‬ ‫می��ان‪ ،‬نقش انجمن‌های علمی‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫و اقتص��ادی اهمیت زی��ادی می‌یابد و این‬ ‫تش��کل‌ها باید ب��ه لحاظ کارب��ردی فعال‌تر‬ ‫شوند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫دولت از‬ ‫سنگ‌آهنی‌های‬ ‫کوچک حمایت کند‬ ‫دکتر سیداحمد مشکانی‬ ‫استاد دانشگاه تهران‬ ‫وضعیت بخ��ش خصوصی س��نگ‌آهن خیلی خوب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه تقریبا با قیمت‌های جهانی اعالم شده‪،‬‬ ‫ص��ادرات تعطیل ش��ده و به م��وازات آن در داخل نیز‬ ‫خریداری برای سنگ‌آهن وجود ندارد‪.‬‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدس��ازی س��همیه مش��خصی‬ ‫از س��نگ‌آهن از معادن بزرگ وابس��ته به دولت نظیر‬ ‫گل‌گه��ر و چادرملو دارند‪ ،‬بقیه واحد‌ها نیازش��ان را از‬ ‫خ��ارج وارد می‌کنن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که یکی از‬ ‫بزرگترین سنگ‌آهنی‌های بخش خصوصی که صاحب‬ ‫چند معدن سنگ‌آهن اس��ت با مشکالت عدیده مالی‬ ‫دست و پنجه نرم می‌کند‪.‬‬ ‫م��ا نیز در آخری��ن فعالیت صادراتی خ��ود‪ ،‬بیش از‬ ‫‪400‬میلیون تومان ضرر کردیم و نیازمند این هستیم‬ ‫که دولت از سنگ‌آهنی‌های خصوصی با تعیین کردن‬ ‫س��همیه‌ای برای فروش سنگ‌آهن به فوالدسازی‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬به ما کمک کند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته س��نگ‌آهنی‌های بخ��ش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬مواد معدنی اس��تخراجی را ب��ه این دلیل‬ ‫ک��ه چین با قیمت باالتر و به‌ص��ورت نقدی خریداری‬ ‫می‌کرد‪ ،‬می‌فروختند‪ ،‬درحالی که کارخانه‌های داخلی‬ ‫با قیمت پایین‌تر و با بازپرداخت ‪ 6‬ماه به باال‪ ،‬سنگ‌آهن‬ ‫را از ما خریداری می‌کردند که این مسائل برای معادن‬ ‫کوچک قابل‌تحمل نیس��ت و نمی‌توانند به حیات خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬درحال حاضر نیز که صادرات به‌طور کامل‬ ‫تعطیل ش��ده‪ ،‬انتظار داریم ب��رای آنکه معادن کوچک‬ ‫تعطیل نشوند‪ ،‬دولت اقدامات حمایتی انجام دهد و از‬ ‫این بخش و اشتغال ایجاد شده حمایت کند‪.‬‬ ‫در قیمت‌گ��ذاری س��نگ‌آهن دو فرآین��د بیرونی و‬ ‫درونی دخالت دارند‪ .‬فرآیند بیرونی مثل قیمت‌گذاری‬ ‫داخل اعالم نمی‌ش��ود ولی ب��رای مثال چین که یکی‬ ‫از بزرگترین مصرف‌کنندگان س��نگ‌آهن است‪ ،‬اعالم‬ ‫می‌کند س��نگ‌آهن را فالن مقدار می‌خرد‪ .‬این رقم به‬ ‫اضافه نرخ دالر که به تازگی باال رفته‪ ،‬باعث می‌ش��ود‬ ‫قیمت‌ها فایل فروش نشود و افت فروش در ایران اتفاق‬ ‫افت��د‪ .‬از طرف دیگر حقوق دولتی از معادن س��رجای‬ ‫خودش اس��ت و روی قیم��ت تمام ش��ده و به صرفه‬ ‫نبودن قیمت نهایی صادرات و عرضه س��نگ‌آهن تاثیر‬ ‫می‌گذارد و سود نهایی ما را به مرز می‌رساند‪.‬‬ ‫این را به خاطر داش��ته باش��ید ک��ه دولت به خاطر‬ ‫حمای��ت از کارخانه‌های گندله و ف��والد‪ ،‬عوارض ‪30‬‬ ‫درصدی برکنس��انتره آهن بس��ته که باعث شده بازار‬ ‫ن گنجای��ش و ظرفیتی برای پذیرش‬ ‫داخلی نیز چنی ‌‬ ‫تمام س��نگ‌آهن داخل را نداشته باشد‪ ،‬بنابراین تولید‬ ‫سنگ‌آهن در نقطه صفر توجیه اقتصادی قرار دارد‪.‬‬ ‫ادامه این روند را روی صنایع پایین‌دستی سنگ‌آهن‬ ‫نیز می‌توان دید‪ ،‬این گفته که س��ود در آهن اسفنجی‬ ‫است‪ ،‬گفته درس��تی نیست‪ ،‬چراکه س��نگ‌آهن باید‬ ‫مراحل��ی را طی کند تا به کاالیی با ارزش افزوده باالتر‬ ‫تبدی��ل ش��ود و این ارزش افزوده ی��ک افزایش خطی‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه به صورت نمایی ارزش آن اضافه می‌ش��ود‪،‬‬ ‫یعنی از یک مرحله به مرحله دیگر‪ ،‬ارزش آن چند برابر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬س��نگ‌آهن به ترتیب به کنسانتره‪ ،‬گندله‪،‬‬ ‫آهن اسفنجی‪ ،‬فوالد و فوالد با آلیاژهای خاص تبدیل‬ ‫می‌ش��ود و در هر مرحله ارزشی مضاعف پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫چنانکه قابل مقایس��ه با هیچ کاالی دیگری نیست‪ .‬اما‬ ‫فناوری مورد نیاز فوالد با ارزش‌افزوده باالتر را نداریم و‬ ‫امکانات ما در همین حد جواب می‌دهد و رضایت دادن‬ ‫به تولید ارزش‌افزوده در این مرحله است‪ ،‬نه چیز دیگر‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫عملیات اکتشاف سیلیس‬ ‫باید گسترش یابد‬ ‫عملیات اکتش��اف در معادن سیلیس کشور باید به‬ ‫صورت سراسری انجام شود‪ ،‬چراکه در نقاط مختلفی از‬ ‫کشور احتمال وجود ذخایر است‪ .‬به گزارش معدن ‪،24‬‬ ‫مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه‬ ‫در گفت‌وگو با مع��دن‪ 24‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬دو‬ ‫نوع س��یلیس با درصد اکسید آهن متفاوت داریم‪ ،‬یک‬ ‫دسته سیلیس با اکسید آهن ‪ 08/0‬تا ‪09/0‬درصد که‬ ‫در تولید شیش��ه‪ ،‬جام و بطری به کار می‌رود و دیگری‬ ‫س��یلیس با کمتر از ‪ 03/0‬درصد اکس��ید آهن که در‬ ‫تولید بلور و کریستال اس��تفاده می‌شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر معادن س��یلیس با درصد خلوص‬ ‫باال در کشور کم است‪ ،‬از این رو متقاضی سیلیس مورد‬ ‫استفاده بلور و کریستال هر روز در حال افزایش و ذخایر‬ ‫معدنی با کیفیت باال رو به اتمام است‪ .‬شکوهی بهترین‬ ‫ذخایر س��یلیس کشور را مربوط به استان همدان بیان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬متاسفانه بخشی از ذخایر سیلیس همدان‬ ‫زیر سد رفته و برخی به دلیل ممانعت محیط زیست و‬ ‫منابع طبیعی به بهره‌برداری نرسیده و همچنین بخشی‬ ‫از ذخایر سیلیس همدان رو به اتمام است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رویکرد تازه صنایع بزرگ معدنی به فعالیت‌های اکتشافی‬ ‫محبوبه ناطق‪-‬گ�روه مع�دن‪ :‬ورود صنایع مادر‬ ‫معدنی به عرصه‌ه�ای اس�تخراج و بهره‌برداری‬ ‫از مع�ادن‪ ،‬ام�ر نوظهوری نیس�ت ول�ی ورود به‬ ‫اکتش�اف پهنه‌ه�ای معدنی را می‌ت�وان رویکرد‬ ‫ت�ازه صنایع بزرگ معدنی دانس�ت‪ .‬این رویکرد‬ ‫از آن جهت که س�ازمان زمین‌شناس�ی کش�ور‬ ‫وظیف�ه دارد پهنه‌های معدنی را اکتش�اف کرده‬ ‫و در اختی�ار بخش دولتی یا خصوصی بهره‌بردار‬ ‫قرار دهد‪ ،‬می‌تواند نش�ان دهنده برخی مسائل‬ ‫از این دست باش�د که آیا سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و معاون�ت اکتش�اف آن در این حوزه ب�ه اندازه‬ ‫کافی فعال نبودند یا این فعالیت‌ها جوابگوی‌نیاز‬ ‫صنایع معدنی نیست که ناچار به حضور مستقیم‬ ‫در اکتش�اف پهنه‌ه�ای معدنی ش�ده‌اند‪ .‬نکته‬ ‫جالب توجه این اس�ت که اکتش�افات معدنی به‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کالن و تجهیزات خاصی نیاز‬ ‫دارد و نتیجه اکتش�اف هم معلوم نیس�ت مثبت‬ ‫باشد یا منفی و این به معنای احتمال ‪ 50‬درصدی‬ ‫از بین رفتن س�رمایه‌ای است که صرف اکتشاف‬ ‫محدوده‌های معدنی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین تامین مواد اولیه‬ ‫فوالد مبارکه بزرگترین واحد فوالدسازی‬ ‫کش��ور است که با تصویب بند جدیدی در‬ ‫اساسنامه ش��رکت می‌تواند به‌طور رسمی‬ ‫وارد فعالیت‌ه��ای معدن��ی و اکتش��اف و‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن فل��زی و غیرفلزی‬ ‫مرتبط ب��ا صنعت فوالد ش��ود‪ .‬در همین‬ ‫رابطه مرتضی ش��بانی‪ ،‬رییس امور س��هام‬ ‫و مجامع ش��رکت ف��والد مبارکه به‬ ‫می‌گوید‪ :‬این تغییر در اساس��نامه شرکت‪،‬‬ ‫ب��ه دنب��ال ضرورتی بود که ب��رای حضور‬ ‫ف��والد مبارک��ه در مزایده‌ه��ای معدنی از‬ ‫جمل��ه حض��ور در مزایده معدن س��نگان‬ ‫یا مزایده‌های دیگری در س��ال احس��اس‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬روال معم��ول در‬ ‫برگ��زاری مزایده‌های بزرگ به این ش��کل‬ ‫اس��ت ک��ه در دو مرحله انج��ام می‌گیرد‪.‬‬ ‫در مرحل��ه اول ارزیاب��ی فن��ی و مدارک‬ ‫ش��رکت‌کننده‌ها انج��ام می‌ش��ود ک��ه‬ ‫ش��رکت‌های حاضر در مزایده بر اس��اس‬ ‫توانایی‌ه��ای فنی و بازرگان��ی‪ ،‬رتبه‌بندی‬ ‫می‌ش��وند و س��پس در مرحل��ه دوم‬ ‫پاکت‌های پیشنهادات بازگشایی می‌شود‪،‬‬ ‫از جمله ش��رایطی که در توانایی‌های فنی‬ ‫لحاظ می‌ش��ود این است که در اساسنامه‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اجازه حضور در بخش اکتشاف و‬ ‫استخراج و بهره‌برداری قید شده باشد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬یک بند به اساسنامه شرکت‬ ‫افزوده شد که طی آن فوالد مبارکه‪ ،‬به‌طور‬ ‫رسمی می‌تواند وارد فعالیت‌های معدنی و‬ ‫اکتش��اف و بهره‌ب��رداری از معادن فلزی و‬ ‫غیرفلزی مرتبط با صنعت فوالد شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این مزایده ممکن‬ ‫است به‌صورت واگذاری کلی طرح معدنی‬ ‫باش��د یا برای مدت خاص��ی‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫از مع��دن واگذار ش��ود‪ ،‬ادام��ه می‌دهد‪ :‬با‬ ‫توجه به چشم‌انداز ‪ 1404‬که تولید فوالد‬ ‫‪ 52‬میلیون تن ترسیم شده و فوالد مبارکه‬ ‫نی��ز به موازات این برنامه‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫تولید را در دس��ت اقدام دارد‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫ب��رای تامین م��واد اولیه م��ورد نیاز خود‪،‬‬ ‫برنامه‌هایی را از پیش در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫وی درخصوص این س��وال که با توجه‬ ‫به کاهش چش��مگیر قیمت س��نگ‌آهن‬ ‫در دنی��ا و ب��ا توج��ه به اینک��ه صادرات‬ ‫سنگ‌آهن در کشور صفر شده است‪ ،‬چرا‬ ‫ف��والد مبارکه مواد اولی��ه مورد نیاز خود‬ ‫را از س��نگ‌آهن داخ��ل تامین نمی‌کند‪،‬‬ ‫تصری��ح می‌کند‪ :‬الزمه ه��ر واحد تولید‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه به‌صورت پایدار اس��ت و‬ ‫با توجه به اینکه کاهش قیمت سنگ‌آهن‬ ‫ممکن است مقطعی باشد‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نیاز دارد بتواند برنامه‌های خود را‬ ‫به‌صورت دراز مدت‪ ،‬در تامین مواد اولیه‬ ‫ببیند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬البته در حال حاضر این‬ ‫واح��د فوالدس��ازی عمده نیاز خ��ود را از‬ ‫داخل کش��ور تامین می‌کند چنان‌که نیاز‬ ‫فوالد مبارکه به س��نگ و گندله در س��ال‬ ‫‪ 8‬میلیون تن اس��ت که از معدن گل‌گهر‬ ‫و ‪ 31‬مع��دن چادرمل��و و ‪ 8‬را از ش��رکت‬ ‫س��نگ‌آهن مرک��زی و بقیه نی��ازش را از‬ ‫طریق واردات تامین می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹این یک اتفاق تازه نیست‬ ‫سخنگوی ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان ک��ه یکی از‬ ‫عمد ه ‌تر ی��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد‬ ‫در کش��ور محسوب‬ ‫می‌گوید‪ :‬ای��ن واحد‬ ‫می‌ش��ود ب��ه‬ ‫صنعتی که کارش را از ‪ 40‬سال پیش آغاز‬ ‫ک��رده در ابت��دا مالکی��ت چن��د مع��دن‬ ‫سنگ‌آهن را داشت از جمله البرز شرقی‪،‬‬ ‫برنا‪ :‬اقدامات اکتشافی‬ ‫صنایع بزرگ معدن‪ ،‬به‬ ‫معنای کم کاری سازمان‬ ‫زمین شناسی نیست‬ ‫معدن س��نگ‌آهن در کرمان و سنگ‌آهن‬ ‫مرکزی که در سال ‪ ،63‬مالکیت آن واگذار‬ ‫شد و زیرمجموعه ایمیدرو قرار گرفت ولی‬ ‫به‌تاز‌گی معدن البرز ش��رقی را خریداری‬ ‫ک��رده و مع��دن زغال‌س��نگ طب��س را‬ ‫به‌صورت ‪ 20‬ساله اجاره کرده‌ایم به اضافه‬ ‫چن��د پروژه دیگر برای تامی��ن مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز ذوب‌آهن اصفهان که در دس��ت‬ ‫اقدام داریم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ک��ج ب��اف ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫واحدهای فوالد س��ازی نی��از دارند برخی‬ ‫مع��ادن را برای تامین م��واد اولیه خود در‬ ‫اختیار داشته باش��ند می‌افزاید‪ :‬به همین‬ ‫دلیل به دنبال اکتش��اف پهنه‌های معدنی‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه مورد نیاز در آینده‬ ‫و درنظر گرفتن طرح‌های توس��عه‌ای خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹منافاتی با کار ما ندارد‬ ‫مع��اون اکتش��افات‬ ‫سازمان زمین‌شناسی‬ ‫اقدام��ات اکتش��اف از‬ ‫س��وی صنایع معدنی‬ ‫ب��زرگ را مغای��ر ب��ا‬ ‫برنامه‌های این س��ازمان نمی‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫سازمان زمین‌شناسی‪ ،‬یک وظیفه حاکمیتی‬ ‫دارد که اطالعات زمین‌شناسی و محدوده‌های‬ ‫معدنی را کامل کرده و از نقطه صفر اکتشاف‬ ‫که شناسایی محدوده‌هاست کار را آغاز کرده‬ ‫و در مراح��ل پی‌جوی��ی‪ ،‬اکتش��اف عمومی‪،‬‬ ‫اکتشاف تفصیلی به پایان برساند و در مرحله‬ ‫اکتش��اف تفصیلی که منجر به گواهی کشف‬ ‫محدوده معدنی می‌شود ادامه دهد‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا می‌افزاید‪ :‬تالش این س��ازمان‬ ‫این اس��ت که یک اکتش��اف را به این مرحله‬ ‫رسانده برای بخش‌های خصوصی آماده کرده‬ ‫و برای ای��ن بخش جذابیت ایج��اد کند تا با‬ ‫ارائ��ه اطالعات در خصوص محدوده‌های امید‬ ‫بخ��ش‪ ،‬آنها راغ��ب به حض��ور در این بخش‬ ‫ش��وند و ورود پیدا کنند‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫اما برخ��ی مایلند از ابتدای مرحله اکتش��اف‬ ‫را خودش��ان انج��ام بدهند و س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنن��د و ریس��ک‌آن را بپذیرن��د‪ .‬ای��ن گروه‬ ‫مانند صنایعی هس��تند که دوست دارند خود‬ ‫دارای نی��روگاه و راه مس��تقل باش��ند‪ ،‬حال‬ ‫درست است که بخش حاکمیتی وظیفه دارد‬ ‫زیرس��اخت‌هایی نظیر نی��روگاه و راه احداث‬ ‫کن��د اما اگر بخش خصوصی مایل به این کار‬ ‫اس��ت دولت منعی نمی‌بیند‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫اینکه بس��یاری از صنایع دوست دارند بدون‬ ‫توجه به زیرس��اخت‌های ایجاد ش��ده توسط‬ ‫حاکمیت‪ ،‬خ��ود اقدام به ایجاد زیرس��اختها‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬با این حال ظرفیت‌های‬ ‫خوبی در س��ازمان زمین‌شناس��ی ایجاد شده‬ ‫و ای��ن س��ازمان ن��ه تنها با هدف شناس��ایی‬ ‫محدوده‌ه��ای معدنی بلکه ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫اه��داف کلی و نیازهای همه جانبه کش��ور به‬ ‫بحث شناخت زمین‪ ،‬اقدام به تهیه نقشه‌های‬ ‫‪ 250‬هزارم‪ 100 ،‬هزارم و ‪ 25‬هزارم می‌کند‪.‬‬ ‫برنا می‌افزاید‪ :‬سازمان زمین‌شناسی همواره با‬ ‫کمترین اعتب��ار‪ ،‬کارهای بزرگی انجام داده و‬ ‫ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده و اگر بودجه‬ ‫کافی برس��د بس��یاری از کارهای زیرساختی‬ ‫دیگر که معطل بودجه است را عملی می‌کند‪.‬‬ ‫معاون اکتش��افات س��ازمان زمین‌شناسی در‬ ‫عین ح��ال‪ ،‬اقدامات اکتش��افی صنایع بزرگ‬ ‫معدن��ی را‪ ،‬به معنای کم‌کاری این س��ازمان‬ ‫نمی‌دان��د و می‌گوید‪ :‬البته در برخی موارد به‬ ‫دلیل مشکالت س��اختاری‪ ،‬دوباره کاری‌هایی‬ ‫انجام می‌شود که منجر به هدر رفتن سرمایه‌ها‬ ‫می‌شود که باید دقت کرد این اتفاقات نیفتد‪.‬‬ ‫اگر یک سری وظایف به بخش دولتی سپرده‬ ‫ش��ده باید توسط همین بخش به انجام برسد‬ ‫و بخ��ش خصوصی و صنع��ت هم‌وغم خود را‬ ‫بر کارهای پیشبردی نظیر پرعیارسازی سنگ‬ ‫معادن بگذارد‪ .‬در غیراین‌صورت این اقدامات‬ ‫وقفه‌ای اس��ت که در راه پیش��رفت صنعت و‬ ‫معدن کش��ور رخ می‌دهد‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫البته بیش��تر فعالیت اکتشافی صنایع معدنی‪،‬‬ ‫معطوف به پهنه‌هایی است که شناسایی شده‬ ‫و آنها فقط کارهای تکمیلی را انجام می‌دهند‬ ‫و به‌صورت تخصصی مثال روی س��نگ‌آهن یا‬ ‫مس کار می‌کنند‪ .‬برنا اضافه می‌کند‪ :‬سازمان‬ ‫زمین‌شناسی نیز آماده هرگونه همکاری با این‬ ‫صنایع اس��ت و هیچ اطالعاتی را دپو نکرده و‬ ‫می‌توان��د در آینده حت��ی از نتیجه مطالعاتی‬ ‫این صنایع اس��تفاده کند و آن را در کتابخانه‬ ‫این س��ازمان یا پایگاه اطالعات داده‌ها ذخیره‬ ‫کند ت��ا دوباره‌کاری نش��ود و س��رمایه‌هایی‬ ‫صرف این دوباره کاری‌ها نشود‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫خروج شمش آلومینیوم از منطقه ویژه تسهیل شود‬ ‫ریی��س بخش فروش داخل��ی آلومینیوم المهدی‬ ‫هرم��زال از افزای��ش عرضه ش��مش آلومینیوم این‬ ‫ش��رکت در بورس کاال در هفته‌های آینده خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین تاخیر در عرض��ه این محصوالت به دلیل‬ ‫مشکل در اخذ مجوز خروج شمش بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬علیرض��ا نصیری در غرفه‬ ‫آلومینی��وم المهدی هرمزال با اش��اره به اینکه این‬ ‫شرکت اکثر محصوالت خود را در بورس کاال عرضه‬ ‫کرده و می‌فروش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اوایل امس��ال یکس��ری‬ ‫مش��کالت در منطقه ویژه و گمرک منطقه به وجود‬ ‫آمد و مجوزهایی که برای خروج ش��مش از منطقه‬ ‫نیاز بود‪ ،‬با تاخیر صادر شد و برای همین نتوانستیم‬ ‫به‌طور منظم در بورس کاال عرضه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازس��وی دیگر نوسان در تعیین فرمول‬ ‫جدید قیمت‌گذاری شمش آلومینیوم در بورس کاال‬ ‫نیز مزید بر علت شده و محدودیت‌هایی را در عرضه‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬البته اصلی‌ترین دلیل بی‌نظمی عرضه در‬ ‫بورس همان مش��کالت گمرکی منطقه ویژه بود که‬ ‫هم‌اکنون درحال جبران آن هس��تیم و این جبران‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬برهمی��ن اس��اس در عرضه‌های‬ ‫پیش‌رو با رش��د مواجه خواهیم ش��د‪ .‬در دو عرضه‬ ‫قبل��ی هم به جای ‪ 2‬ت��ا ‪ 3‬هزارتن ‪ 5‬هزارتن عرضه‬ ‫داش��تیم و تالش ما بر این است که در هفته آینده‬ ‫نیز همین روند عرضه ادامه یابد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ س��وال ماین نیوز مبنی‌بر پیش‌بینی‬ ‫رون��د قیمت جهان��ی آلومینیوم گف��ت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫‪ LME‬برای سال ‪2015‬م افزایش قیمت آلومینیوم‬ ‫با توجه به تقاضای جهانی است‪ .‬البته بازار هیچ‌وقت‬ ‫مش��خص نیس��ت و مدام درحال نوس��ان است اما‬ ‫پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت است‪.‬‬ ‫نصی��ری درباره آخری��ن وضعیت فرم��ول جدید‬ ‫قیمت‌گ��ذاری ش��مش آلومینی��وم در ب��ورس کاال‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬فرم��ول قیمت‌گذاری قبال براس��اس‬ ‫‪ LME‬ب��ود اما االن حدود یک ماه اس��ت که بدون‬ ‫‪ LME‬ب��وده و قیمت تقریبا ثابت مانده و به نظر ما‬ ‫این نوع فرمول درس��ت نیست‪ .‬چون قیمت جهانی‬ ‫آلومینیوم م��دام درحال تغییر اس��ت و نباید ثابت‬ ‫بماند‪ .‬ازس��وی دیگ��ر صنعت آلومینی��وم ایران نیز‬ ‫در تحری��م بوده و تامین مواداولیه آن با مش��کالت‬ ‫خاصی مواجه است‪ .‬در تعیین فرمول قیمت‌گذاری‬ ‫باید منافع هر دو طرف دیده شده و البته نیم‌نگاهی‬ ‫هم به صنعت آلومینیوم کشور شود‪.‬‬ ‫ریی��س بخش فروش داخل��ی آلومینیوم المهدی‬ ‫هرمزال تاکید کرد‪ :‬اگر دو شرکت المهدی و ایرالکو‬ ‫را نداش��تیم در شرایط تحریم‪ ،‬کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلی��ج فارس یک گرم هم ش��مش آلومینیوم به ما‬ ‫نمی‌دادند؛ بنابراین این صنعت اس��تراتژیک بوده و‬ ‫باید از آن حمایت شود‪ .‬اولویت فروش ما نیز با بازار‬ ‫داخل است در صورتی که از ما حمایت کرده و به ما‬ ‫ارز مبادله‌ای برای واردات مواداولیه بدهند‪ .‬نصیری‬ ‫در پاسخ به سوال دیگر ماین نیوز مبنی بر اینکه آیا‬ ‫قیمت شمش در بازار داخلی گران‌تر از بازار خارجی‬ ‫اس��ت؟ گفت‪ :‬با فرمول جدید قیمت جهانی بیشتر‬ ‫از قیم��ت داخل��ی بوده و به همی��ن دلیل صادرات‬ ‫به‌صرفه‌تر اس��ت‪ .‬به نظر من تا ج��ای ممکن نباید‬ ‫در رون��د عرضه و تقاضا در بورس کاال دخالت انجام‬ ‫ش��ود و باید اجازه داد این رون��د به صورت طبیعی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫دخالت‌ه��ای غیرمنطق��ی در ب��ورس کاال باعث‬ ‫ملتهب ش��دن بازار می‌ش��ود‪ .‬مث�لا وقتی صحبت‬ ‫می‌شود که ممکن است فرمول قیمت‌گذاری عوض‬ ‫ش��ود بازار به هم می‌ریزد و دیگ��ر تقاضایی وجود‬ ‫ندارد و دوب��اره هجوم تقاضا صورت می‌گیرد و بازار‬ ‫تشنه می‌ماند‪ .‬فرمولی که برای قیمت‌گذاری تعیین‬ ‫می‌ش��ود باید هر دو طرف عرضه و تقاضا را مدنظر‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید ب��ر اینکه باید برای خروج‬ ‫ش��مش از گمرک منطقه ویژه تس��هیالت بیشتری‬ ‫فراهم ش��ود تا ای��ن محصول در س��ریع‌ترین زمان‬ ‫ممکن در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬هرگونه تاخیر‬ ‫در خ��روج ش��مش از منطق��ه وی��ژه و عرض��ه آن‬ ‫در ب��ورس کاال باعث ملتهب ش��دن بازار می‌ش��ود‬ ‫ک��ه باید ب��ه هر ش��یوه‌ای جل��وی این الته��اب را‬ ‫گرفت‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫سهم ‪5‬میلیارد‬ ‫دالری ایران از بازار‬ ‫«حالل»‬ ‫عبدالحسین فخاری‬ ‫دبیرکل موسسه حالل جهانی‬ ‫حجم گردش نقدینگی غذای حالل در بازار کشورهای‬ ‫مس��لمان ‪۲‬هزار میلیارد دالر اس��ت و در این راستا‪ ،‬سهم‬ ‫ای��ران از این بازار تنها ‪ ۵‬تا ‪۶‬میلیارد دالر اس��ت که هنوز‬ ‫نتوانس��ته س��هم خود را افزایش دهد‪ .‬باید سهم ایران از‬ ‫تج��ارت محصوالت حالل را افزایش دهیم و این در حالی‬ ‫اس��ت که ایران ظرفیت ویژه‌ای ب��رای تولید غذای حالل‬ ‫در میان همه کش��ورهای دنیا دارد‪ ،‬اما مالزی با ‪۴۷‬درصد‬ ‫جمعیت غیرمسلمان و اینکه کارخانه‌های صنایع غذایی‬ ‫آن نیز بیش��تر در اختیار غیرمس��لمانان است‪ ،‬بیشترین‬ ‫سهم را در این بازار دارد‪.‬‬ ‫ایران تنها کش��وری اس��ت که ‪۹۹‬درص��د جمعیت آن‬ ‫را مسلمانان تش��کیل می‌دهند و صددرصد غذای تولید‬ ‫ش��ده در آن غذای حالل است‪ .‬اگر کشورمان بتواند فقط‬ ‫‪۱۰‬درص��د از گردش غذایی بازار حالل را از آن خود کند‪،‬‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬میلیارد دالر درآمد کسب خواهد کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه اش��تغال و رون��ق اقتصادی پررنگی برای کش��ور به‬ ‫ارمغان م��ی‌آورد‪ .‬تولید غذای حالل یک��ی از مزیت‌های‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��ت و در اقتصاد کشور باید این مزیت‬ ‫به‌عنوان یکی از ش��اخص‌های صادرات��ی مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬یک��ی از دالیلی که ای��ران هنوز‬ ‫نتوانس��ته در بازار غ��ذای حالل حضور پررنگی داش��ته‬ ‫ت نشدن مشوق‌های صادراتی است‪ .‬گاهی‬ ‫باش��د‪ ،‬پرداخ ‌‬ ‫با افزایش ‪ 5‬تا ‪ ۱۰‬س��نتی صنایع غذایی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫ناگزیر هس��تند بازار را به کش��ور رقیب واگذار کنند چرا‬ ‫که مش��وق‌های صادراتی ایران که باید مانند کشورهای‬ ‫همس��ایه بالفاصله پ��س از صادرات به فع��ال اقتصادی‬ ‫پرداخت شود‪ ،‬گاهی با ‪ 7‬تا ‪8‬سال تاخیر پرداخت و گاهی‬ ‫پرداخت‌ه��ای آن نیز به کلی لغو می‌ش��ود‪ .‬ضابطه‌مندی‬ ‫در تایی��د محصوالت با عنوان حالل منوط به اس��تاندارد‬ ‫حالل در آن محصول یا خدمت اس��ت‪ .‬اس��تاندارد غذای‬ ‫حالل سازمان همکاری‌های اسالمی‪ ،‬در اکتبر ‪۲۰۱۰‬م به‬ ‫امضای وزرای عضو سازمان رسید و اکنون این استاندارد‬ ‫مالک ارزیابی محصوالت حالل است‪ .‬اجرای این وظیفه‬ ‫در استقرار اس��تاندارد جهانی حالل از افتخارات موسسه‬ ‫حالل جهانی اس��ت و خوش��بختانه در ایجاد نمایندگی‬ ‫در ‪ 20‬کشور توفیق حاصل شده و این مسیر ادامه دارد‪.‬‬ ‫مرکز مبادالت مالی‬ ‫بین‌المللی‬ ‫در مناطق آزاد‬ ‫ناصر خرمالی‬ ‫مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد‬ ‫در حال��ی بازنگ��ری مقررات بیم��ه‌ای و ایجاد مرکز‬ ‫مب��ادالت مالی بین‌المللی در مناطق آزاد در دس��تور‬ ‫کار ق��رار دارد که به‌طور کل��ی به‌دنبال ارتقای صنعت‬ ‫بیمه در این مناطق هس��تیم‪ .‬س��عی بر این اس��ت که‬ ‫ساختار حکومتی و قوانین به‌تبع این ساختار متفاوت‬ ‫شود و در این راستا اقداماتی برای ایجاد مرکز مبادالت‬ ‫مال��ی بین‌المللی (‪ )IIFC‬انج��ام می‌دهیم‪ .‬این مرکز‬ ‫قرار است در یکی از مناطق آزاد ایجاد شود‪ .‬هنوز مکان‬ ‫انجام این پروژه مش��خص نشده است‪ ،‬باید مدیر پروژه‬ ‫انتخاب ش��ود چون تم��ام وزارتخانه‌ه��ا باید عضو آن‬ ‫باش��ند و بودجه این طرح نیز باید مشخص شود‪ .‬مدیر‬ ‫پروژه هسته مرکزی‪ ،‬تعیین بودجه و مکان انجام طرح‬ ‫و مقرراتی که برای آن باید اعمال ش��ود‪ ،‬هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته بانک مرکزی می‌گوید که هسته مرکزی‬ ‫آن باید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد باشد‪ .‬چون‬ ‫این مرکز ش��امل مجموعه‌ای از ارگان‌هایی اس��ت که‬ ‫خدمات‌دهی می‌کنند‪ .‬از س��ویی دیگر باید گفت‪ ،‬نرخ‬ ‫سود تسهیالت و س��پرده بانک‌های مناطق آزاد نباید‬ ‫همانند سرزمین اصلی باشد‪ ،‬بلکه باید توسط بانک‌های‬ ‫مستقر در مناطق آزاد مشخص شود‪ .‬این درحالی است‬ ‫که اکنون این کار توس��ط ش��ورای پول و اعتباری که‬ ‫برای بانک‌های س��رزمین اصلی قانون‌گذاری می‌کند‪،‬‬ ‫تعیین ش��ده و همان نرخ‌ها ب��ه بانک‌های مناطق آزاد‬ ‫تسری داده می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر قوانین پولی و بانکی‬ ‫مناطق آزاد همانند س��رزمین اصلی است و موسسات‬ ‫مال��ی و اعتباری نیز در قالب همی��ن مقررات فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬مناطق آزاد مناطقی هستند که باید با قوانین‬ ‫خاص خود فراتر از مقررات سرزمین اصلی باشند‪ .‬ولی‬ ‫درحال‌حاض��ر این مناطق متاث��ر از برخی تصمیمات‬ ‫داخل کشور هستند که باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آب‪ ،‬لیوانی ‪ 250‬تومان‬ ‫خواب آرام قطر روی دالرهای نفتی‬ ‫جذب گردشگر؛ اولویت ایران در میالن‬ ‫‪7‬‬ ‫‹ ‹روبل و ریال‪ ،‬جایگزین دالر‬ ‫به‌تازگی با توجه به شرایط جدید روسیه این موضوع مطرح‬ ‫ش��د که پیمان پولی دو جانبه بین ایران و این کشور منعقد‬ ‫ش��ود تا با توجه به حجم باالی مبادالت بین این دو کش��ور‬ ‫پیوستن به سازمان جهانی‬ ‫تجارت‪ ،‬فرصتی برای اصالح‬ ‫«الحاق به س��ازمان جهانی تج��ارت‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫اصالح تجرب��ه کش��ورهای در حال توس��عه» عنوان‬ ‫نشستی بود که هفته گذش��ته در موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد‪.‬‬ ‫راه‌حلی برای تغییر ارز مبادالت تجاری‬ ‫پیمان پولی اتکا به دالر را کم می‌کند‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گروه تج�ارت‪« :‬پیمان پولی دوجانبه»‬ ‫تقریبا از زمانی ش��کل گرفت که جهان در س��ال ‪ ۲۰۰۷‬م‬ ‫دچار بحران مالی ش��د و برخی از کش��ورها به این رویکرد‬ ‫جدید در س��اختار تجارت بین‌الملل کشیده شدند‪ .‬براین‬ ‫اس��اس کش��ورهایی که پیش از آن از پول‌های رایج مانند‬ ‫دالر و ی��ورو در مب��ادالت خود اس��تفاده می‌کردند‪ ،‬روش‬ ‫جدی��دی را برگزیدند ک��ه در آن از پول کش��ورهای مبدأ‬ ‫و مقصد تجارت اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬این موضوع تقریبا از‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به کرات در بخ��ش ارزی بانک مرکزی ایران هم‬ ‫مورد بررسی کارشناس��ی قرار گرفت و مکاتبات متعددی‬ ‫با س��ازمان‌هایی چون وزارت اقتص��اد‪‌،‬وزارت امور خارجه‬ ‫و ش��ورای‌عالی امنیت ملی انجام ش��د اما نتیجه‌ای صورت‬ ‫نگرف��ت‪ .‬مذاکراتی این روزها باز قوت گرفته و امید می‌رود‬ ‫دولت یازدهم سرمنش��أ آغاز و اجرایی شدن این طرح مهم‬ ‫اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫ایران تا امروز‌در حالی به‌طور رسمی به پیمان‌های پولی‬ ‫وارد نش��ده که بررسی‌ها نش��ان می‌دهد اگر این پیمان با‬ ‫‪ 8‬کش��ور چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬تایوان‪ ،‬پاکس��تان و روس��یه امضا شود‪ ،‬امکان انجام‬ ‫‪۵۵‬درص��د از واردات ب��دون ارزهای واس��ط وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬اگرچه کمرنگ ش��دن ارزهای واسطی نظیر دالر‬ ‫در معام�لات بین‌المللی در دوره تحریم‌ها و اعمال فش��ار‬ ‫خارجی که حساسیت آن را نسبت به قبل افزایش می‌دهد‬ ‫ارزش پیمان‌ه��ای پولی را بیش از پی��ش باال می‌برد‪ ،‬ولی‬ ‫انعقاد این پیمان‌ها ویژه ش��رایط تحریم نبوده و کشورهای‬ ‫خارج از این محدودیت نیز به آن وارد شده‌اند‪.‬‬ ‫از سویی دیگر‪ ،‬باوجود اینکه برخی از فعاالن حوزه تجارت‬ ‫معتقدند که کم کاری بانک مرکزی و ریس��ک‌پذیر نبودن‬ ‫آن در این رابطه مانعی برای جاماندن ایران از این دور شده‬ ‫اما مقامات بانک مرکزی معتقدند که همواره کارشناس��ان‬ ‫ای��ن بانک در مورد ابعاد پیمان‌های پولی بررس��ی‌هایی را‬ ‫انجام داده‌اند که در نهای��ت به نتیجه قابل قبولی که ایران‬ ‫بتوان��د بر پایه آن به‌طور محکم چنین قراردادهایی را امضا‬ ‫کند‪ ،‬نرسیده‌اند‪ .‬این در حالی است که مسئوالن دولتی در‬ ‫ح��وزه تجارت و خانه ملتی‌ها تاکید دارند که بانک مرکزی‬ ‫بای��د تایید یا رد خ��ود را در این خصوص اظهار کند و دلیل‬ ‫منطقی برای آن بیاورد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ب��ا ح��ذف دالر‪ ،‬روبل و ریال جایگزین ش��وند‪ ،‬اما در حالی‬ ‫که حدود ‪ 3‬ماه از قرار بررس��ی ای��ن مورد در بانک مرکزی‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬هنوز نتیجه مشخصی از آن اعالم نشده است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‌‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫شافعی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬جایگزینی روب��ل و ریال به‬ ‫ج��ای دالر و ی��ورو در معام�لات‬ ‫تجاری با روسیه بر اساس ضرورت‬ ‫دو کش��ور مورد توجه اس��ت و در آین��ده نزدیک عملیاتی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امیدواری زی��ادی برای حصول به‬ ‫موض��وع جایگزینی روب��ل و ریال در معام�لات تجاری با‬ ‫روس��یه و ح��ذف دالر از معامالت وج��ود دارد و با توجه به‬ ‫موقعیت‌هایی که از نظر مبادالت اقتصادی بین دو کش��ور‬ ‫وجود دارد و آینده‌ای که تصور می‌شود‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫این مبادالت به حجم قابل توجهی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر بشود خوب است اما‪...‬‬ ‫در همین رابطه رییس کمیسیون‬ ‫مدیری��ت واردات ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران با بیان اینکه پیشنهاداتی که‬ ‫ارائه می‌دهیم باید قابل اجرا باشد‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬برای ایجاد پیمان‌های‬ ‫پولی دو یا چندجانبه با کش��ورهای دیگ��ر نیازمند فراهم‬ ‫شدن شرایطی هستیم که درحال‌حاضر آنها را نداریم‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫مجیدرض��ا حریری در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کش��ورهایی که در این فضا با هم ارتباط دارند پولش��ان با‬ ‫س��بدی از پول‌های معتبر دنیا یا با یکی از آنها مانند دالر و‬ ‫یورو سنجیده می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در همین راستا باید‬ ‫در وهل��ه اول به ثبات در ارزش پولی که قرار اس��ت مبنای‬ ‫معامله قرار بگیرد‪ ،‬برس��یم‪ .‬ارزش ریال در ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫حدود ‪۳‬تا ‪ ۴‬درصد افت کرده است و این در حالی است که‬ ‫در دنیا صحبت از هزارم و صدم درصد است‪ .‬حریری با تاکید‬ ‫بر اینکه اگر پیمان‌های پولی با دیگر کشورها صورت گیرد‬ ‫قطعا خوب و اثر بخش است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با شرایط و فضای‬ ‫فعل��ی اجرای چنین طرحی مبنای عملی ندارد و ش��دنی‬ ‫نیست‪ .‬رییس کمیس��یون مدیریت واردات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران افزود‪ :‬از س��ویی دیگر باید دید کشورهای مورد طرف‬ ‫تمای��ل به چنین کاری با م��ا دارند یا خیر‪ ،‬چون ارزش پول‬ ‫ما و روابط پولی و بانکی که در داخل هم مورد انتقاد اس��ت‪،‬‬ ‫مورد پذیرش هیچ جای دنیا قرار نمی‌گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬برای‬ ‫تحق��ق منطقی و نتیجه بخش این ام��ر باید پایه اقتصادی‬ ‫و پولی قوی و منس��جمی داش��ته باش��یم‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫رییس سازمان حمایت اعالم کرد‬ ‫تشکیل ‪ ۴۰۰‬انجمن‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کننده‬ ‫رییس س��ازمان حمایت حق��وق مصرف‌کننده و تولیدکنن��ده با تاکید‬ ‫براینکه موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو هم ارگان‌هایی برای احقاق‬ ‫حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰۰‬انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کننده در کشور شکل گرفته است‪ .‬جواد تقوی در گفت‌وگو‬ ‫با ایلنا در پاس��خ به این پرس��ش که آیا انجمنی موازی با سازمان حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان در کش��ور در حال فعالیت است یا خیر؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در کش��ور تنها یک س��ازمان دولتی در این حوزه فعالیت می‌کند اما‬ ‫تش��کل‌های بخش خصوصی دیگری نیز هستند که در این راستا فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته تش��کل‌های بخ��ش خصوصی می‌توانند در این‬ ‫فضا به ما کمک کنند و برای اینکه این بحث فراگیر شود‪ ،‬اجازه داده‌ایم تا‬ ‫سمن ها و انجمن‌هایی در سراسر کشور شکل گیرند و به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫چرخه بازار پول بین‌الملل نیز باید جایگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫حریری با اش��اره به کشورهای چین‪ ،‬ژاپن و کره‌جنوبی که‬ ‫برترین‌های پیمان‌های پولی در دنیا هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این کش��ورها در جنوب شرق آس��یا به دالیل پیمان‌های‬ ‫منطقی و «آسه‌آن» وارد این کار شدند ضمن اینکه میزان‬ ‫مبادالت آنها با پول‌های ملی بس��یار ناچیز است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه چین که ‪۴‬هزار میلیارد دالر در س��ال خرید و فروش‬ ‫ب��ا دنیا دارد حدود یک درصد از حجم تجارت خود را با پول‬ ‫ملی این کشور انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار‬ ‫در همین حال‪ ،‬مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس در یکی از بررسی‌های خود‬ ‫نیز انعقاد پیمان پولی دوجانبه را به‬ ‫عن��وان یک��ی از محوری‌تری��ن‬ ‫مولفه‌ه��ای اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫حوزه تبادالت بانکی خارجی کش��ور عنوان کرد که ارتقای‬ ‫جای��گاه ریال در تج��ارت بین‌المللی‪ ،‬کاه��ش آثار تحریم‬ ‫بانک��ی‪ ،‬افزایش قدرت چانه‌زنی کش��ور و کاهش هزینه و‬ ‫ریسک انتقال ارز از مهم‌ترین دستاوردهای امضای پیمان‬ ‫پولی دوجانبه مطرح شد‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫مجل��س این موض��وع را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‌عنوان ناظر مجلس در ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫به زودی گزارش��ی درخصوص ایج��اد پیمان‌های پولی با‬ ‫دیگر کش��ورها را به این نه��اد ارائه خواهم داد‪ .‬محمدرضا‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای پ��ول و اعتبار با‬ ‫پورابراهیم��ی ب��ه‬ ‫جمع‌بندی نهایی و در صورت توافق آن را به بانک مرکزی‬ ‫برای اجرایی ش��دن تقدیم می‌کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راهکارهای��ی که کش��ورها می‌توانند رواب��ط خود را در‬ ‫غالب تجارتی غیراز ارز رس��می دنی��ا انجام دهند‪ ،‬همین‬ ‫پیمان‌های پولی اس��ت که باید در کش��ور ما هم اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند این امر‪ ،‬ب��ه توافقاتی که بین طرفین ایجاد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بس��تگی دارد‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬گزارش��ی که در‬ ‫مجلس تهیه شد‪ ،‬مهر تاییدی بر اجرایی شدن پیمان‌های‬ ‫پولی دو یا چندجانبه میان ایران و دیگر کش��ورها اس��ت‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه این مورد را می‌توان یکی از راهکارهای کنار‬ ‫گذاش��تن تحریم‌ها عنوان کرد‪ .‬پورابراهیمی درخصوص‬ ‫واکنش بانک مرکزی گفت‪ :‬این س��ازمان باید به ش��کل‬ ‫دقیق‌ت��ر و با کار کارشناس��ی قوی وارد عمل ش��ود و نظر‬ ‫خود را در این‌باره اعالم کند‪ .‬یعنی اگر مخالف است دالیل‬ ‫خود را مطرح کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی‬ ‫با پیشرفت مذاکرات‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تقلیل تحریم‌ها درصورت پیش��رفت‬ ‫در مذاکرات هس��ته‌ای موجب افزایش رقابت در بسیاری از رشته‌های صنعتی خواهد شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کاهش قیمت تمام ش��ده به دلیل موانعی که درحال‌حاض��ر در اقتصاد ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬موجب می‌ش��ود که بس��یاری از فعالیت‌های اقتصادی توجیه‌پذیرتر ش��ده و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد‪ .‬ولی‌اهلل افخمی‌راد در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این پرسش‬ ‫که در صورت مثبت بودن روند مذاکرات هسته‌ای کشور‪ ،‬چه برنامه‌ای برای بخش تجارت‬ ‫و صادرات کاال در س��ازمان توس��عه تجارت پیش‌بینی کرده‌اید‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم بانکی یکی‬ ‫از موانع بازدارنده و مش��کل‌آفرین برای مبادالت تجاری و کاالیی در کش��ور اس��ت که در‬ ‫صورت پیش��رفت مذاکرات رفع تحریم بانک مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با رفع تحریم بانک مرکزی ش��رایط رقابتی‌تری در اقتصاد ایران به وجود خواهد‬ ‫آمد و هزینه‌های تولید و نقل و انتقال ناشی از تحریم سیستم بانکی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا رضوی‬ ‫رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های‬ ‫بازرگانی‬ ‫درگیر شدن کش��ور در فرآیند الحاق به اصالح امور‬ ‫داخلی کمک می‌کند و تغییرات غیرقابل بازگشتی را‬ ‫رقم می‌زند اما جهانی ش��دن هم منافع و هم هزینه به‬ ‫هم��راه دارد‪ .‬البته برخی از مطالعات نش��ان می‌دهند‬ ‫ک��ه هزینه‌ها کدامند و ما باید اینها را بخوانیم و بدانیم‬ ‫ک��ه وارد باغ پر از گل نمی‌ش��ویم‪ ،‬بلکه ابعاد منفی هم‬ ‫در ای��ن زمین��ه وج��ود دارد و ما بای��د در الحاق‪ ،‬این‬ ‫زمینه‌ه��ای منفی را بپذیری��م و چون ما دیر عضو این‬ ‫سازمان می‌شویم‪ ،‬این ابعاد برایمان بیشتر هم خواهد‬ ‫بود‪ .‬وقت��ی برزیل‪ ،‬ژاپ��ن یا کره جنوب��ی به عضویت‬ ‫س��ازمان درمی‌آمدن��د به‌ط��ور قط��ع از آزادی عمل‬ ‫بیش��تری برخوردار بودند‪ .‬برای مثال برزیل به‌تازگی‬ ‫ن��رخ تعرف��ه گمرکی خودرو را ب��ه ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داده اس��ت که نش��ان می‌دهد این کش��ور در بخش‬ ‫خ��ودرو ‪ ۳۵‬درصد تعرفه در مذاک��رات در نظر گرفته‬ ‫ولی برای الحاق ما رقم مشابه از ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬درصد بیشتر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬پس اگر ف��رض کنیم که هزینه الحاق ما‬ ‫بیش��تر خواهد بود‪ ،‬به همین نس��بت باید هوشمندی‬ ‫بیشتری به خرج دهیم تا یاد بگیریم که درخواست‌ها‬ ‫از ما چیس��ت و چگونه می‌توانیم با آنها روبه‌رو شویم‪،‬‬ ‫راه مناس��ب برای الحاق کدام اس��ت و به‌طور اساسی‬ ‫چ��ه راه‌هایی و چه انتخاب‌های��ی در برابر ما قرار دارد‬ ‫ک��ه در ای��ن راه نیاز به هوش��مندی و تخصص دولت‪،‬‬ ‫هوش��مندی فعاالن اقتصادی‪ ،‬توان و تس��لط حقوقی‬ ‫به مقررات س��ازمان جهانی تجارت و هوشمندی نظام‬ ‫ب��رای مذاک��رات اصولی خواهیم داش��ت‪ .‬الحاق یک‬ ‫موضوع ساده کاهش تعرفه‌ها و نظایر آن نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫فوق‌العاده پیچیده اس��ت و ب��ه همین دلیل نیاز داریم‬ ‫تخص��ص و مهارت در این زمینه را تقویت کنیم‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر اینکه قواعد حقوقی بخشی از جهانی شدن‬ ‫هستند که توس��ط قدرت‌های بزرگ مورد تاکید قرار‬ ‫می‌گیرند تا سیس��تم حقوقی خود را به دیگر کشورها‬ ‫تحمیل کنند‪ .‬باید توجه داش��ت که بخش��ی از نظام‬ ‫حقوقی سازمان جهانی تجارت منبعث از نظام فکری‬ ‫آنگلوساکس��ونی است‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫عملکردی که برای موفقیت عنوان می‌ش��ود به چین‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬برای مثال گفته می‌ش��ود ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫نفر در دهه گذش��ته در جهان از فق��ر رهایی یافته‌اند‪.‬‬ ‫اما وقتی به جزئیات آم��اری این مورد توجه می‌کنیم‬ ‫می‌بینی��م چین به تنهایی ‪ ۶۱۷‬میلی��ون نفر را از فقر‬ ‫رهایی داده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬معنای این آمار این است‬ ‫ک��ه در کل دنیا ‪ ۱۷‬میلیون به تعداد فقرا اضافه ش��ده‬ ‫ولی چین به تنهایی توانس��ته ب��ا عملکرد خوب خود‬ ‫موج��ب کاهش فق��ر در کل جهان ش��ود‪ .‬از این نظر‬ ‫نبای��د بهبود وضعی��ت را کامل به الحاق به س��ازمان‬ ‫جهانی تجارت نس��بت دهیم و از عملکرد چین غفلت‬ ‫کنیم‌‪ ،‬این عملکرد تاثیر مثبتی بر آمارهای جهانی در‬ ‫حوزه تجارت گذاش��ته است‪ .‬همان‌گونه که می‌دانید‬ ‫امکان این وج��ود دارد که از روش‌های مختلفی برای‬ ‫پیگیری سیاس��ت صنعتی اس��تفاده کنی��م تا افزوده‬ ‫بیشتری به زنجیره ارزش جهانی داشته باشیم‪ .‬اینکه‬ ‫در قعر زنجیره ارزش جهانی باش��یم و به تولید نفت و‬ ‫اقالم پایه‌ای نفت مش��غول باشیم‪ ،‬کار سختی نیست‪،‬‬ ‫بلکه ارتقای جایگاه‌مان در زنجیره ارزش مهم اس��ت‪.‬‬ ‫پروفس��ور جرافی ک��ه از ‪۱۹۷۶‬م مطالعات خود را در‬ ‫حوزه زنجی��ره جهانی ارزش انج��ام داده به این نکته‬ ‫اش��اره می‌کند که الزم است ما اموری از قبیل تحقیق‬ ‫و توس��عه و نظایر آن را انجام دهیم تا جایگاه مناس��ب‬ ‫خودم��ان را در زنجیره ارزش جهانی تعیین کنیم‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت وضعیت مطلوبی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫تس�نیم‪ -‬گمرک چین از افزای��ش ‪ ۲‬برابری صادرات‬ ‫این کش��ور به ایران در ‪ ۱۰‬ماه نخست ‪۲۰۱۴‬م خبر داد و‬ ‫اعالم کرد چین در این مدت ‪ ۲۰‬میلیارد دالر کاال به ایران‬ ‫صادر و ‪ ۲۳‬میلیارد دالر کاال از این کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫گمرک چی��ن مبادالت تجاری ای��ران و چین در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫نخست امسال میالدی را ‪۴۳/۹۳‬میلیارد دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬با تصویب هیات دولت‪ ،‬اس��ناد رس��می اراضی‬ ‫کش��اورزی و منازل روس��تایی به عنوان وثیقه وام توسط‬ ‫بانک‌ها پذیرفته می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬با توجه ب��ه اعالم اخباری مبن��ی بر واردات‬ ‫نارنگی پاکس��تانی به کش��ور و آلوده ب��ودن آن به نوعی‬ ‫کرم کش��نده ‪ ،‬واردات هر گون��ه مرکبات از جمله نارنگی‬ ‫پاکستانی به کشور ممنوع است‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫نظارت بر استانداردهای‬ ‫آب معدنی‬ ‫اس��تاندارد آب‌های معدن��ی‪ ،‬لبنیات و برن��ج ازجمله‬ ‫مواردی اس��ت که رییس سازمان ملی اس��تاندارد بر آن‬ ‫تاکی��د دارد‪ .‬آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ایس��نا‬ ‫است با نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به شبهات مطرح درخصوص استاندارد‬ ‫آب‌های معدنی‪ ،‬آیا آب‌های معدنی موجود در بازار‬ ‫مورد تایید سازمان استاندارد است؟‬ ‫اس��تاندارد آب‌ه��ای معدنی به دلی��ل اینکه به صورت‬ ‫اجباری در نظر گرفته شده است‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫نظارت ویژه‌ای بر آن دارد‪ .‬وزارت بهداش��ت و سازمان غذا‬ ‫و دارو نی��ز نظارت خوب��ی در این ام��ر دارد و به‌طور کلی‬ ‫ی��ک نظارت دوجانبه روی آب‌معدنی وجود دارد که مورد‬ ‫تایید اس��ت و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫از آنجاکه در زمینه اس��تاندارد هی��چ درجه‌بندی باالتر و‬ ‫پایین‌ت��ری وجود ندارد نمی‌توان ب��رای آن رتبه‌ای را در‬ ‫نظر گرفت چراکه اس��تاندارد همان استاندارد است و این‬ ‫مس��ئله که کاالیی باالتر باشد منوط به کیفیت کاالست‬ ‫نه استاندارد آن‪.‬‬ ‫€ €آیا ممنوعیت اس�تفاده از خمیر مرغ در آینده‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت؟‬ ‫اگ��ر روش‌های تولی��د خمیرمرغ اصالح ش��ود‪ ،‬امکان‬ ‫اس��تفاده آن در فرآورده‌ه��ای گوش��تی خواه��د بود اما‬ ‫هم‌اکنون اس��تفاده از خمیرمرغ ب��ا ماهیت فعلی ممنوع‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه خمیرم��رغ ویژگی‌های خاص��ی دارد که‬ ‫اگ��ر همی��ن ویژگی‌ها تغیی��ری نکند اس��تفاده از آن در‬ ‫فرآورده‌های گوشتی مجاز نیس��ت‪ .‬نکته قابل توجه این‬ ‫اس��ت که برخالف نظر وزارت بهداش��ت از ‪3‬س��ال پیش‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد اعالم کرده بود که اس��تفاده از‬ ‫خمیرم��رغ در فرآورده‌های گوش��تی به‌طور کلی ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €نظ�ارت در مورد اس�تفاده غیرقانونی از روغن‬ ‫پالم ادامه دارد؟‬ ‫درخصوص روغن پالم طبق آخرین اعالم‪ ،‬از اول مهرماه‬ ‫لبنیات پالم‌دار از سطح کشور جمع‌آوری شدند و این قول‬ ‫را به مردم می‌دهیم ک��ه هیچ‌گونه نگرانی دربار ‌ه لبنیات‬ ‫نداش��ته باشند‪ .‬س��ازمان ملی اس��تاندارد پیگیری‌های‬ ‫خوبی را در این زمینه انجام داده اس��ت؛ به‌طوری که در ‪3‬‬ ‫م��اه اخیر ‪ 300‬نمونه از بازار‪ ،‬مورد ارزیابی قرار گرفتند‪ .‬به‬ ‫عالوه اس��تفاده از روغن پالم در خمیرخامه‌ای نیز ممنوع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €آیا دس�تگاه‌های برنج‌کوب صنعتی در کش�ور‬ ‫وجود دارد که به تبع آن برنج صنعتی عرضه شود؟‬ ‫طبق بررس��ی‌های انجام ش��ده هیچ‌گونه برنج صنعتی‬ ‫در ایران تولید نشده است درخصوص دستگاه تولید برنج‬ ‫صنعتی می‌توان گفت ک��ه تاکنون حتی یک مجوز برای‬ ‫واردات دس��تگاه برنج صنعتی از سوی سازمان استاندارد‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار آب معدنی را بررسی می‌کند‬ ‫آب‪ ،‬لیوانی ‪ 250‬تومان‬ ‫‪ 1‬لیتر بنزین سهمیه‌ای ‪ 700‬تومان؛ ‪ 1/5‬لیتر آب معدنی ‪ 800‬تومان‬ ‫گروه تجارت ‪« :‬نیترات آب تهران زیاد اس�ت‪».‬‬ ‫همی�ن یک جمله کافی اس�ت که ب�ازار فروش‬ ‫بطری‌های آب معدنی داغ ش�ود‪ .‬داس�تانی که‬ ‫هرچند وقت یک‌بار تکرار می‌ش�ود‪ .‬چندسالی‬ ‫می‌ش�ود ک�ه آش�امیدن آب معدن�ی در تمام‬ ‫خانه‌ه�ا و بین پی�ر و جوان ب�ه اپیدمی تبدیل‬ ‫ش�ده و ب�زرگ و کوچ�ک ترجی�ح می‌دهن�د‬ ‫برای��ن اس��اس محص��ول ‪ 1/5‬لیتری آب‬ ‫معدن��ی از ‪ 650‬توم��ان ب��ه ‪ 800‬تومان‬ ‫و محص��ول نیم لیت��ری از ‪ 400‬تومان به‬ ‫‪ 475‬توم��ان افزایش قیم��ت یافت‪ .‬یعنی‬ ‫مصرف‌کنن��ده برای هر لی��وان آب معدنی‬ ‫باید حدود ‪ 250‬تومان پول پرداخت کند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ه��ر لیتر بنزین در‬ ‫ایران به ن��رخ آزاد ‪ 1000‬تومان به فروش‬ ‫می‌رس��د و هر لیتر بنزین س��همیه‌ای هم‬ ‫‪ 700‬تومان است و هر ‪ 1/5‬لیتر آب معدنی‬ ‫هم به قیمت ‪ 800‬تومان‪ .‬مقایسه‌ای کوتاه‬ ‫نمایانگر رش��د پایاپای قیمت آب و بنزین‬ ‫در سبد خرید خانوار است!‬ ‫البته قیمت‌های مصوب و اعالم ش��ده‪،‬‬ ‫قیمت در کارخانه اس��ت و وقتی به سطح‬ ‫ش��هر می‌آی��ی قیمت‌ها متف��اوت و کمی‬ ‫باالتر است‪ .‬فروشندگان سطح شهر بطری‬ ‫نیم‌لیت��ری را با نرخ ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫و بطری‌ه��ای ‪ 1/5‬لیتری را ب��ا نرخ ‪۸۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰۰‬تومان به‌دس��ت مصرف‌کنندگان‬ ‫نهایی می‌رسانند‪.‬‬ ‫آب‌معدن�ی بنوش�ند‪ .‬ب�ازار آب معدن�ی از آن‬ ‫دسته بازارهایی اس�ت که نوسان اندک آن هم‬ ‫ب�ا واکنش باالی مصرف‌کنندگان همراه اس�ت‪.‬‬ ‫آخرین‌بار در خردادماه ‪ 93‬آب معدنی ‪20‬درصد‬ ‫گران شد و انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی‬ ‫ای�ران اطالعیه‌ای را در ای�ن زمینه صادر کرد و‬ ‫خبری ب�ا عنوان «آب معدنی گران ش�د» روی‬ ‫هزینه حمل‌ونقل در چند س��ال اخیر نیز‬ ‫ب��ر افزایش قیمت تمام ش��ده آب معدنی‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن بازار‪ ،‬فرآوری‬ ‫آب معدنی در کارخانه‌های مختلف هزینه‬ ‫چش��مگیری را دربر نمی‌گیرد‪ ،‬اما ظاهرا‬ ‫س��اخت بطری‌های آب هزینه باالیی را به‬ ‫دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان دنباله‌دار‬ ‫پی��ش از ای��ن در س��ال ‪ 90‬و ‪ 91‬ه��م‬ ‫دلی��ل افزایش قیم��ت آب معدنی‪ ،‬تامین‬ ‫م��واد اولیه تولید بطری عنوان ش��ده بود‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت آب معدنی نسبت به عرضه‬ ‫مح��دود «پ��ت» (‪ )PET‬به عن��وان ماده‬ ‫اولی��ه بطری‌ه��ای پالس��تیکی در بورس‬ ‫کاال هش��دار دادند و خواس��تار‬ ‫رفع این مشکل شدند‪.‬‬ ‫کمبود عرض��ه «پت»‬ ‫در بورس کاال یکی‬ ‫خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت‪ .‬البته انجمن‬ ‫آب‌ه�ای معدنی و آش�امیدنی ای�ران تقاضای‬ ‫افزای�ش ‪ 30‬درصدی محصوالت را به س�ازمان‬ ‫حمای�ت مصرف‌کننده و تولید‌کنن�ده داده بود‬ ‫ک�ه ای�ن س�ازمان درنهایت ب�ا هدف دف�اع از‬ ‫حقوق مصرف‌کننده تنها با افزایش میانگین ‪20‬‬ ‫درصدی محصوالت موافقت کرد‪.‬‬ ‫از مش��کالت اساس��ی کارخانه‌ه��ای آب‬ ‫معدنی عنوان ش��د‪ .‬به طوری که در مقابل‬ ‫‪15‬هزارت��ن تقاضا برای خرید «پت»‪ ،‬تنها‬ ‫‪ 1500‬تا ‪( 2000‬حداکثر ‪13‬درصد) تن از‬ ‫سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کاال‬ ‫عرضه می‌ش��د‪ .‬بنابرای��ن بخش اعظمی از‬ ‫نیاز کارخانه‌های تولید آب معدنی (حدود‬ ‫‪ 87‬درص��د) باید از خارج از کش��ور تامین‬ ‫می‌شد‪ .‬در همین حال با توجه به افزایش‬ ‫قیم��ت ارز‪ ،‬قیمت این ماده از مرز کیلویی‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬توم��ان نیز گذش��ت و در برخی از‬ ‫واحدهای پتروشیمی هم به دلیل افزایش‬ ‫نرخ ارز به جای عرضه‬ ‫«پت» در بورس کاال‪،‬‬ ‫ای��ن ماده را در اختیار‬ ‫تجار می‌گذاشتند تا‬ ‫آن را صادر کنند‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی‬ ‫‹ ‹مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای بررس��ی چرای��ی قیم��ت «آب‬ ‫معدنی» بای��د پای صحبت تولیدکنندگان‬ ‫هم نشست‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان آب‬ ‫معدنی‪ ،‬قیمت مواد پتروشیمی و مواد اولیه‬ ‫برای س��اخت بطری‪ ،‬هزینه حمل‌ونقل و‪...‬‬ ‫را عاملی ب��رای تعیین قیمت تمام ش��ده‬ ‫این محص��ول می‌دانند‪ .‬به‌ع�لاوه افزایش‬ ‫باعث سخت‌تر شدن فعالیت کارخانه‌های‬ ‫تولید‌کنن��ده آب معدن��ی و درنهایت باال‬ ‫رفتن قیمت تمام ش��ده ای��ن محصول در‬ ‫بازار ش��د‪ .‬این‌چنین بود که درس��ال ‪‌،90‬‬ ‫دولت مجوز افزایش قیمت آب‌های معدنی‬ ‫را صادر کرد‪ .‬مجوزی که باعث شد قیمت‬ ‫آب‌های معدنی نی��م لیتری ‪ 250‬تومان و‬ ‫قیم��ت آب‌های معدن��ی ‪ 1/5‬لیتری ‪350‬‬ ‫تومان تعیین شود‪ .‬سال ‪ 91‬نیز قیمت آب‬ ‫معدنی ‪ 1/5‬لیتری با افزایش ‪ 30‬تومانی به‬ ‫‪ 380‬تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ب��ا این همه ب��ازار ف��رآوری و فروش آب‬ ‫معدن��ی و آب ش��یرین‪ ،‬ازجمل��ه بازارهای‬ ‫ج��ذاب در ای��ران و جهان اس��ت‪ .‬این بازار‬ ‫در ای��ران ب��ا دارا ب��ودن تقاضای س��االنه‬ ‫ح��دود ‪2‬میلیارد لیتری و ص��ادرات حدود‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون دالری ب��ه کش��ورهای عرب��ی‬ ‫ازجمله عربستان‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت‪ ،‬یمن‪ ،‬عراق و‬ ‫نیز افغانستان و ترکیه‪ ،‬گردش مالی ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومانی دارد‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫س��رانه مصرف آب معدنی در ایران ساالنه‬ ‫حدود ‪ 15‬لیتر برآورد ش��ده که این سرانه‬ ‫در ترکیه بیش از ‪ 130‬لیتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر الگوی مصرف آب شرب‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه دولت در تالش‬ ‫اس��ت‪ ،‬الگوی مصرف آب شرب در کشور‬ ‫را به س��مت آب‌های بسته‌بندی شده ببرد‬ ‫و به همین دلیل از توسعه واحدهای فعال‬ ‫در این بخش حمای��ت می‌کند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی براساس آمارهای گمرک‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات ای��ن محصوالت از رقم ‪ ۹‬میلیون‬ ‫‌دالر در سال ‪ ۸۸‬به ‪۷‬میلیون دالر در سال‬ ‫‪ ۹۲‬رس��یده اس��ت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫به گفت��ه فعاالن بازار‪ ،‬بی��ش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫کارخانه‌ه��ای فعلی این بخ��ش با کمتر از‬ ‫‪ ۴۰‬درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و در‪2‬‬ ‫سال گذش��ته نیز آمار تولید در این بخش‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلی��ون لیتر کاه��ش یافته‬ ‫است‪ .‬اما در همین ش��رایط‪ ،‬میزان تولید‬ ‫آب بسته‌بندی از ‪۱۰‬میلیون لیتر در سال‬ ‫‪ ۷۰‬به ‪ ۵/۱‬میلیارد لیتر در س��ال ‪ ۹۰‬و در‬ ‫مقطع ‪ ۲‬س��ال گذشته به ‪۲/۱‬میلیارد لیتر‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۲‬رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی به قدمت ‪ 2‬دهه‬ ‫صنع��ت آب معدن��ی در ایران ت��ا اواخر‬ ‫ده��ه ‪ ۷۰‬ب��ا نگاه��ی صادرات��ی فعالی��ت‬ ‫می‌کرد‪ .‬اوای��ل دهه ‪ ۸۰‬ب��ه دلیل افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید و حمل و نقل‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫تولیدکننده بازاره��ای داخلی را هدف قرار‬ ‫دادن��د‪ .‬هم‌اکنون تع��داد کارخانه‌های آب‬ ‫معدنی در ایران بعد از گذش��ت نزدیک به‬ ‫‪۴۰‬س��ال‪ ،‬از ‪ ۲‬کارخان��ه ب��ه ‪ ۱۴۰‬کارخانه‬ ‫ارتقا پیدا کرده‌اس��ت‪ .‬البته این صنعت در‬ ‫مقایس��ه با صنایعی همچ��ون نان و صنایع‬ ‫لبنی‪ ،‬صنعت جدیدی محس��وب می‌شود و‬ ‫صنعتی ش��دن آن نیز حدود ‪ ۲‬دهه قدمت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هزینه بطری و بسته‌بندی‪ ،‬قیمت آب معدنی را تعیین می‌کند‬ ‫میالد محمدی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬قیمت آب بسته‌بندی‬ ‫در ای��ران ارزان‌تر از تمام کش��ورهای دنیاس��ت‪ .‬این را‬ ‫تولید‌کنن��دگان بازار آب معدن��ی می‌گویند و در مقابل‬ ‫مصرف‌کنن��دگان از گران بودن آب معدنی گالیه دارند‪.‬‬ ‫آمار می‌گوید‌؛ س��رانه مصرف کشور در حدود ‪ ۱5‬تا ‪20‬‬ ‫لیتر در س��ال است درحالی که کشوری همچون ترکیه‬ ‫مصرف س��رانه‌ای بیش از ‪ ۱۰۰‬لیتر در سال دارد‪ .‬دولت‬ ‫تالش دارد الگوی مصرف آب شرب در کشور را به سمت‬ ‫آب‌های بسته‌بندی شده ببرد‪ .‬بر همین اساس است که‬ ‫می‌توان گفت آب معدنی بازاری نوپاس��ت که می‌تواند‬ ‫درآینده‌ای نه‌چندان دور به توس��عه چشمگیری دست‬ ‫یابد‪ .‬پیمان فروهر‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های‬ ‫درخصوص‬ ‫معدن��ی و آش��امیدنی در گفت‌وگو با‬ ‫دالی��ل قیمت آب معدنی که مصرف‌کنندگان آن را باال‬ ‫می‌دانند سخن گفته و تاکید دارد که با توجه به قیمت‬ ‫تمام‌شده تولید و بسته‌بندی این محصول‪ ،‬قیمت فروش‬ ‫اصال باال نیست‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر می‌رس�د مصرف‌کنن�دگان از قیمت‬ ‫آب‌ه�ای معدن�ی راض�ی نیس�تند‪ .‬درواق�ع‬ ‫مصرف‌کننده معتقد اس�ت که قیمت این محصول‬ ‫باالست‪ .‬پاسخ شما به عنوان دبیر انجمن آب‌های‬ ‫معدنی و آشامیدنی چیست؟‬ ‫م��ن فک��ر نمی‌کن��م قیمت آب‬ ‫معدنی باال باشد‪ .‬یک بطری ‪1/5‬‬ ‫لیتری آب معدنی با قیمت ‪800‬‬ ‫توم��ان درواقع گران نیس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به قیمت تمام شده تولید و‬ ‫بس��ته‌بندی این محص��ول‪ ،‬قیمت ف��روش دراصل باال‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €به هر حال آب ش�رب چیزی است که حداقل‬ ‫در ایران همیش�ه در دسترس بوده و ممکن است‬ ‫همین امر باعث ش�ود برچسب قیمت ‪ 800‬تومانی‬ ‫ب�رای مردم زیاد به نظر برس�د‪ .‬حاال چه چیزی بر‬ ‫روی ای�ن قیمت تاثیر‌گذاراس�ت؟ مواد خاصی در‬ ‫آب مورد استفاده قرار می‌گیرد یا مواد اولیه تولید‬ ‫بطری‌ها قیمت را باال می‌برد؟‬ ‫از خود بطری گرفته تا برچس��ب و در و بس��ته‌بندی‬ ‫جعبه‌ها و باکس‌ها؛ تمام این اقالم از مش��تقات نفتی و‬ ‫محصوالت پتروشیمی هستند‪ .‬ش��اید عده‌ای از قیمت‬ ‫آب معدن��ی ناراضی باش��ند و بگوین��د قیمت آب‌های‬ ‫معدنی نزدیک به قیمت نفت و بنزین اس��ت‪ .‬به هرحال‬ ‫مواد اولیه تولید و بس��ته‌بندی این محصول مش��تقات‬ ‫نفتی ب��وده و این موضوع روی قیم��ت تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫یعنی ح��دود ‪ 80‬درصد قیمت‌ها در مورد هر محصولی‬ ‫که برای بس��ته‌بندی آنها از مش��تقات نفتی اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪ ،‬وابسته به قیمت محصوالت پتروشیمی است‪.‬‬ ‫درنهایت بطری و بسته‌بندی باعث باالرفتن قیمت تمام‬ ‫شده آب معدنی شده است‪.‬‬ ‫€ €گاه�ی اخباری درخصوص آب لوله‌کش�ی و یا‬ ‫مواد مضر دیگری در آب مطرح می‌شود که به تبع‬ ‫متقاضی برای مصرف آب معدنی را باال می‌برد‪ .‬این‬ ‫موضوعات در افزایش قیمت آب‌های معدنی تاثیر‬ ‫نمی‌گذارد؟‬ ‫ب��ه هیچ عنوان‪ .‬اص�لا و ابدا چنین اتفاق��ی رخ نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنا به دالیلی که گفتم م��ا هیچ نفعی از افزایش‬ ‫قیمت‌ها نمی‌بریم و حتی ممکن اس��ت به ضررمان هم‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر چند تولید‌کننده فعال در حوزه‬ ‫آب معدنی داریم؟‬ ‫حدود ‪ 120‬الی ‪ 140‬واحد فعال در این حوزه هستند‬ ‫که البته تعداد این واحدها متغیر است‪ .‬ممکن است در‬ ‫س��ال ‪ 5‬یا ‪ 10‬تا از تولیدکنندگان آب معدنی به دالیل‬ ‫مختلف غیرفعال ش��وند و ش��اید ش��رکت‌های دیگری‬ ‫جایگزین آنها بشود‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ب�ازار آب معدن�ی در ای�ران چگونه‬ ‫است؟‬ ‫به‌طور اساس��ی صنعت آب معدنی خیلی پرسود هم‬ ‫نیس��ت و اکثر تولیدکنندگان این صنعت یا به س��مت‬ ‫ورشکس��تگی و خروخ از گردونه تولید می‌روند یا تراز‬ ‫مالی آنها منفی است‪ .‬چراکه صنعت نوپایی است و عمر‬ ‫طوالنی ندارد‪ .‬تنها ‪ 3‬درصد از مردم ایران از آب معدنی‬ ‫اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬درحال حاضر س��رانه مصرف آب‬ ‫معدنی در کشور ما حدود ‪ 15‬تا ‪ 20‬لیتر است‪ .‬همین‬ ‫آم��ار درکش��ورهای حوزه خلیج‌فارس ب��ه باالی ‪100‬‬ ‫لیتر می‌رس��د‪ .‬این س��رانه مصرف در ترکیه ‪ 130‬لیتر‬ ‫است‪ .‬ش��اید صنعت تولید آب معدنی بتواند در آینده‬ ‫به صنعت قابل توجه و درآمدزایی تبدیل ش��ود‪ .‬به هر‬ ‫حال مردم هنوز آب لوله‌کشی را استفاده می‌کنند و در‬ ‫آین��ده با توجه به معضالت کم آبی که در پیش داریم‪،‬‬ ‫به‌طور احتمالی شاخص استفاده از آب معدنی افزایش‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬در هر حال ما قیمت‌ه��ای خودمان را‬ ‫براساس آنچه مصوب می‌شود‪ ،‬تعیین می‌کنیم و هرگز‬ ‫هم س��عی نمی‌کنیم باالتر از قیمت‌های تعیین ش��ده‬ ‫گام برداریم‪ .‬باال رفتن قیمت‌ها خیلی به نفع ما نیست‪،‬‬ ‫چراکه ممکن اس��ت همین ‪ 3‬درصد متقاضی را هم از‬ ‫دست بدهیم‪.‬‬ ‫€ €آیا تولید‌کننده آب معدنی بدون مجوز هم در‬ ‫کشور فعالیت دارد؟‬ ‫خیر! براس��اس گزارش س��ازمان اس��تاندارد و انجمن‬ ‫آب‌های معدنی و آش��امیدنی در ای��ن مورد هیچ نمونه‬ ‫متخلفی مشاهده نشده اس��ت‪ .‬به هرحال خود ما یکی‬ ‫از بازوه��ای نظارت��ی در این عرصه هس��تیم و فعالیت‬ ‫تولید‌کننده‌ه��ا را در ه��ر س��طحی بررس��ی و کنترل‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬االن از ای��ن ح��دود ‪ 120‬ش��رکت فع��ال‪،‬‬ ‫هیچ‌کدام در ش��رایط غیراستاندارد فعالیت نمی‌کنند و‬ ‫کیفیت تولیدات آنها مورد تایید است‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت در این میان به صورت موردی گزارشی‬ ‫درباره تخلف یا سهل‌انگاری تولید‌کننده‌ها داشته باشیم‬ ‫ام��ا این فراگیر نیس��ت‪ .‬یعنی اگر هم اف��ت کیفیت یا‬ ‫هرچیزی شبیه به این اتفاق افتاده باشد‪ ،‬محدود بوده و‬ ‫خیلی زود هم رفع شده است‪ .‬به هر حال فرآیندی که هم‬ ‫با ماشین و هم با نیروی انسانی سروکار دارد‪ ،‬تاحدودی‬ ‫دارای خطاس��ت و گاهی ممکن است سهل‌انگاری‌هایی‬ ‫ص��ورت بگیرد اما ای��ن عمومیت ن��دارد و به طور کلی‬ ‫وضیعت آب‌های معدنی در ش��رایط اس��تانداردی قرار‬ ‫دارد‪ .‬من فکر می‌کنم مردم نباید نگران هیچ ش��ایعه‌ای‬ ‫باشند چراکه همه چیز تحت کنترل ماست و اشتباهی‬ ‫هم اگر باشد‪‌،‬با کنترل سریع رفع می‌شود‪.‬‬ ‫€ €چرا در مورد صنعت شما که نه رقیبی دارد و نه‬ ‫گستردگی‌‪ ،‬باید این همه شایعات به‌وجود بیاید؟‬ ‫نمی‌دانم! واقعا گاهی ش��ایعات عجیبی در این زمینه‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ .‬مثال گفته بودند که ما برای ناس��ا آب‬ ‫معدنی ارس��ال کردیم و آنها ب��ه دلیل کیفیت پایینش‬ ‫آن را بازگردانده بودند‪ .‬به هر حال بازار ش��ایعه در مورد‬ ‫همه صنایع داغ اس��ت‪ .‬مردم هم گاهی تحت‌تاثیر قرار‬ ‫می‌گیرند و ممکن اس��ت همین حواشی‌ها یک صنعت‬ ‫را فلج کند‪.‬‬ ‫€ €تولیدکنن�دگان آب معدن�ی ب�ا چ�ه ظرفیتی‬ ‫فعالیت می‌کنند؟‬ ‫ما هم مثل خیلی از صنایع با حدود ‪ 40‬الی ‪ 50‬درصد‬ ‫از توان تولیدمان فعالیت می‌کنیم‪ .‬یعنی شرکت‌ها کمتر‬ ‫از نص��ف ظرفیت‌های خ��ود را ب��ه کار می‌گیرند و این‬ ‫میزان��ی که تولید می‌کنیم برای همان ‪ 3‬درصد مصرف‬ ‫کافی است‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید ایران در این حوزه چقدر است؟‬ ‫حدود ‪ 6‬میلیارد لیتر اس��ت که ما یک میلیارد آن را‬ ‫تولید می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €آیا ای�ران در ب�ازار صادرات�ی آب معدنی هم‬ ‫حضور دارد؟‬ ‫بله‪ .‬س��ال قب��ل ح��دود ‪ 7‬میلیون دالر ص��ادرات به‬ ‫کشورهای ترکمنستان‌‪ ،‬عراق و افغانستان داشتیم‪ .‬البته‬ ‫بحث صادرات محدود اس��ت‪ .‬این محصول هم حجیم و‬ ‫س��نگین اس��ت و هم کرایه حمل و نقل بار بسیار زیاد‬ ‫تمام می‌ش��ود‪ .‬بنابراین صادرات این محصول خیلی به‬ ‫صرفه نیس��ت و رقابت��ی برای صادراتش وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫کیفیت محصول ما درحدی اس��ت که به همه کشورها‬ ‫امکان ص��ادرات داریم اما ش��رایط مناس��ب آن فراهم‬ ‫نیست‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روند تولید شتاب می‌گیرد‬ ‫خودرو در صدر صنایع برتر بورس ایستاد‬ ‫«پول در دست» مردم نصف شد‬ ‫با کاهش ‪ 56‬درصدی حجم سپرده‌های دیداری و اسکناس‬ ‫قاسم دهقان ـ گروه اقتصاد‪ :‬با انتشار تازه‌ترین گزارش‬ ‫بانک مرکزی از وضعیت نظام پولی و فعالیت‌های ش��بکه‬ ‫بانکی در طول ‪ 6‬ماه نخس��ت سال‌جاری (‪ )1393‬نمایی‬ ‫نس��بتا گویا از نحوه گردش نقدینگ��ی و مجموعه اجزای‬ ‫تش��کیل‌دهنده آن در چرخه مب��ادالت اقتصادی‪ ،‬مالی و‬ ‫پولی کش��ور و تاثیرگذاری‌های نس��بی این شاخصه‌ها بر‬ ‫سایر مولفه‌های مهم و اثرگذار بر زندگی عموم مردم نظیر‬ ‫نرخ رش��د تورم به دس��ت می‌آید‪ .‬درگزارش اخیر بانک‬ ‫مرکزی از بازار پولی و بانکی کشور‌ها در ‪ 6‬ماهه منتهی به‬ ‫پایان ش��هریورماه ‪ ،93‬یکی از شاخص‌های حیاتی چرخه‬ ‫اقتصادی ایران یعنی حجم نقدینگی و نرخ رش��د آن که‬ ‫در گزارش پیشین این بانک از نوسانات بازار پول در پایان‬ ‫سال‌جاری‪ ،‬رشدی نامتعارف (‪ 34/7‬درصد) را نشان داده‬ ‫بود به مرور س��یر نزول��ی را در پیش‌گرفت و با ثبت نرخ‬ ‫رشد ‪ 31/2‬درصدی در پایان تیرماه و رشد ‪ 30/3‬درصدی‬ ‫در انتهای مردادماه‪ ،‬در نهایت ‪ 6‬ماهه نخس��ت سال‌جاری‬ ‫را ب��ا موجودی نقدینگی معادل ‪ 653‬هزار و ‪ 816‬میلیارد‬ ‫توم��ان و نرخ رش��د ‪ 29/1‬درصدی در مقایس��ه با ‪ 6‬ماه‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬به انتها رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی نقدینگی براساس دو نوع تعریف‬ ‫روند تغییرات مجموعه مولفه‌های تاثیرگذار و مهم پولی‬ ‫و بانکی که در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی به صورت‬ ‫پیوسته درج و از س��وی صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی‪،‬‬ ‫رصد می‌ش��ود‪ ،‬در یک ن��گاه کلی نش��انگر برقراری یک‬ ‫تعادل نسبی در فضای تبادالت پولی و بانکی کشور در ‪6‬‬ ‫ماهه فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه ‪ 93‬است‪ .‬متغیر‌های‬ ‫زیرمجموع��ه نقدینگ��ی به‌طور کلی به دو ش��کل تعریف‬ ‫می‌شود که نوع اول در قالب پول به عالوه‌ شبه پول و نوع‬ ‫دوم نیز به صورت سپرده‌های دیداری به‌عالوه سپرده‌های‬ ‫غیردیداری (که همان ش��به پول است) به‌عالوه اسکناس‬ ‫و مس��کوک در دست اش��خاص تعریف می‌شود‪ .‬بادرنظر‬ ‫گرفتن ای��ن توضیح و مقایس��ه مقادیر هری��ک از موارد‬ ‫نامبرده در پایان ‪ 6‬ماهه منتهی به شهریورماه سال‌جاری‪،‬‬ ‫به وضوح ش��اهد کاهش معنادار حجم و نرخ رش��د پول و‬ ‫افزایش مقدار ش��به پول یا سپرده‌های غیردیداری و روند‬ ‫روبه‌رشد و افزایش آن در این مدت هستیم به‌گونه‌ای که‬ ‫در مورد پول و اجزای آن که ش��امل سپرده‌های دیداری‬ ‫و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌شود‪ ،‬سیری‬ ‫نزولی در هر ‪ 3‬شاخص ثبت شده است‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫نرخ رشد شاخص پول که در پایان ‪ 3‬مقطع زمانی مشابه‬ ‫‪ 6‬ماه��ه در س��ال‌های ‪ 1391،1390‬و ‪ 1392‬به ترتیب‬ ‫براب��ر ب��ا ‪ 21/21 ،21/1‬و ‪ 20/3‬درصد اعالم ش��ده بود‪،‬‬ ‫در انتهای ‪ 6‬ماه س��ال جاری ب��ه یکباره به کمتر از نصف‬ ‫کاهش یافته و در پایان شهریور ماه نرخ رشد معادل ‪8/8‬‬ ‫درصد برای این شاخص ثبت می‌شود‪ .‬این اتفاق در مورد‬ ‫البته کاهش قابل توجه حجم اس��کناس و مسکوک در‬ ‫هر دو ش��اخص زیرمجموعه پول‬ ‫دس��ت اش��خاص با توجه به رواج‬ ‫نیز البته با شدت و ضعفی متفاوت‬ ‫بی��ش از پیش خدم��ات بانکداری‬ ‫روندتغییراتمجموعه‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬یعنی سپرده‌های‬ ‫الکترونیک عجی��ب و دور از تصور‬ ‫مولفه‌هایتاثیرگذارومهم‬ ‫دیداری پس از رش��دهای ‪،22/8‬‬ ‫نب��وده و ای��رادی هم ب��ه آن وارد‬ ‫‌های‬ ‫ش‬ ‫گزار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بانکی‬ ‫و‬ ‫پولی‬ ‫‪ 20/6‬و ‪ 21/5‬درص��دی در پایان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به‌شکل طبیعی با توجه به‬ ‫مقاطع ‪ 6‬ماهه س��ال‌های ‪ 91 ،92‬رسمی بانک مرکزی به صورت اینکه در همی��ن مقاطع زمانی یاد‬ ‫و ‪ ،90‬در پایان ‪ 6‬ماه س��ال جاری‬ ‫شده‪ ،‬دائما بر حجم نقدینگی افزوده‬ ‫پیوسته درج و از سوی‬ ‫حداکثر به رشدی ‪ 10/3‬درصدی‬ ‫ش��ده و این روند با نرخ رشدی باال‬ ‫صاحب‌نظراناقتصادیو‬ ‫می‌رس��د و همچنین اس��کناس و‬ ‫و هشداردهنده تداوم داشته است‪،‬‬ ‫بانکی‪ ،‬رصد می‌شود‪ ،‬در یک‬ ‫مس��کوک در دست اش��خاص نیز‬ ‫در مقابل سیر نزولی پول و اجزای‬ ‫نگاهکلینشانگربرقراری‬ ‫در روندی مشابه و با شدتی بیشتر‬ ‫آن‪ ،‬س��مت و س��وی تغییرات رخ‬ ‫یکتعادلنسبیدرفضای‬ ‫همین مسیر را طی کرده است‪.‬‬ ‫داده در خص��وص ش��به‌پول ی��ا‬ ‫کشور‬ ‫بانکی‬ ‫و‬ ‫پولی‬ ‫تبادالت‬ ‫به این صورت که مقدار رش��د‬ ‫همان سپرده‌های غیردیداری (که‬ ‫اس��کناس و مسکوکات در جریان در‪ 6‬ماهه فروردین‌ماه تا پایان شامل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه‪،‬‬ ‫شهریورماه‪ 93‬است‬ ‫و در دس��ت مردم که در آخرین‬ ‫سپرده‌های پس‌انداز مسکن (بانک‬ ‫روز از ش��هریور ماه سال ‪ 90‬نرخ‬ ‫مس��کن)‪ ،‬روندی افزایشی و مثبت‬ ‫‪ 20/2‬درصدی را نش��ان داده بود و در ادامه این مس��یر را نشان می‌دهد که همینطور هم بوده و هست‪.‬‬ ‫و در دو مقطع مش��ابه سال‌های ‪ 91‬و ‪ ،92‬برآیند نهایی‬ ‫به عبارت دیگر تغییرات ثبت شده در رابطه با شاخص‬ ‫نوس��انات آن به نرخ رش��دهای ‪ 22/3‬درصدی و ‪ 13/7‬شبه‌پول (س��پرده‌های غیردیداری) با مرور ارقام رسمی‬ ‫درصدی ختم ش��ده بود‪ ،‬سیر کاهشی خود را با سرعتی اعالم ش��ده در مقاطع زمانی ‪ 6‬ماهه نخس��ت س��ال در‬ ‫پرشتاب‌تر ادامه داد تا س��رانجام در انتهای ‪ 6‬ماهه بهار س��ال‌های ‪ 1390‬تا ‪ 93‬به این صورت اتفاق افتاده است‬ ‫و تابس��تان س��ال جاری (‪ )93‬در مقابل نرخ رش��د ‪ 4/4‬که حجم ‪ 242‬هزار و ‪ 653‬میلیارد تومانی ش��به‌پول در‬ ‫درصدی آرام گرفت‪.‬‬ ‫انتهای ش��هریور ماه س��ال ‪ 90‬در دو مقطع بعدی (پایان‬ ‫‹ ‹کاهش اس�کناس و مس�کوک ب�ا رواج پرداخت‬ ‫مجازی‬ ‫ش��هریور ماه س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ )92‬ب��ه ترتیب ‪ 310‬هزار‬ ‫و ‪ 831‬میلی��ارد توم��ان و ‪ 396‬ه��زار و ‪ 244‬میلی��ارد‬ ‫تومان افزای��ش پیدا کرده و در نهایت براس��اس آخرین‬ ‫گزارش‌ه��ای موجود‪ ،‬مبلغ کل س��پرده‌های غیردیداری‬ ‫(یا ش��به‌پول) در شروع پاییز س��ال جاری (‪ 31‬شهریور‬ ‫‪ )1393‬با رش��دی پرش��تاب‌تر به رقم ‪ 533‬هزار و ‪953‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫میزان رش��د مقادیر ذکر ش��ده فوق در همان بازه‌های‬ ‫زمانی مورد نظر (مطابق محاس��بات بانک مرکزی که در‬ ‫جداول منتش��ر ش��ده بازتاب پیدا کرده است) به ترتیب‬ ‫برای سال‌های ‪ 1390‬تا ‪ 1393‬معادل ‪27/5 ،28/1 ،22‬‬ ‫و ‪ 34/8‬درصد منظور شده است‪ .‬البته این نرخ رشدهای‬ ‫ذکر ش��ده مربوط به س��پرده‌های غیردی��داری یا همان‬ ‫ش��به‌پول اس��ت و با توجه به عملک��رد جداگانه هر یک‬ ‫از اجزای تش��کیل‌دهنده این شاخص‪ ،‬نرخ رشد مثبت و‬ ‫صعودی الزاما در رابط��ه با همه آن اجزا صدق نمی‌کند‬ ‫و حتی گاهی تفاوت‌های زی��ادی با یکدیگر دارند‪ .‬برای‬ ‫نمونه در مقابل رشد مثبت و تقریبا یکنواخت سپرده‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها ـ ک��ه در طول چندین‬ ‫س��ال گذشته دامنه نوسانات چندان زیادی نداشته‌اند ـ‪،‬‬ ‫نرخ رش��د برخی از اجزای دیگر خانواده شبه‌پول بسیار‬ ‫آهس��ته‌تر و حتی مثال در رابطه با سپرده‌های پس‌انداز‬ ‫بانک مس��کن نرخ رش��د منفی هم ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مجموعه ارقام و نوس��انات متفاوتی که تا به اینجای این‬ ‫گزارش به آنها اش��اره ش��د‪ ،‬در کنار هم شاخصی بسیار‬ ‫مه��م یعنی نقدینگی را ش��کل می‌دهند ک��ه همواره به‬ ‫صورت تیغی دولبه در گس��تره اقتصاد ایران نقش‌آفرین‬ ‫ب��وده و خواهد بود‪ .‬برآیند نوس��انات مجموعه عوامل و‬ ‫اجزای ش��اخص نقدینگی و نرخ رش��د این ش��اخص در‬ ‫ماه‌های س��پری شده از س��ال جاری حکایت از برقراری‬ ‫تع��ادل نس��بتا قابل قب��ول در فضای اقتص��اد و چرخه‬ ‫مبادالت پولی و نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫بدیهی است که همین تعادل و آرامش کوتاه‌مدت که از‬ ‫حدود یک س��ال گذشته فضای اقتصاد و بازار پول کشور‬ ‫را فرا گرفته اس��ت قابلیت واکاوی و بررس��ی دقیق‌تر را‬ ‫داش��ته و حتی الزامی به نظر می‌رس��د چ��را که با وجود‬ ‫توجه دس��ت‌اندرکاران ش��بکه بانکی و متولیان ارشد آن‬ ‫در بان��ک مرکزی بر لزوم حفظ وضعی��ت فعلی برخی از‬ ‫مس��ئوالن اعتقادی به شکل‌گیری تعادل نسبی بر فضای‬ ‫ب��ازار پولی و به ویژه نقدینگ��ی ندارند مانند نایب رییس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس که چند روز قبل گفت شاهد‬ ‫بی‌سابقه‌ترین روند انحراف نقدینگی هستیم‪.‬‬ ‫جدول مقادیر نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن ‪ +‬میزان تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل (واحد ارقام‪ :‬میلیارد ریال)‪ -‬منبع‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫ردیف‬ ‫نام شاخص‬ ‫پایان‬ ‫شهریور ‪93‬‬ ‫پایان‬ ‫شهریور ‪92‬‬ ‫پایان‬ ‫شهریور ‪91‬‬ ‫پایان‬ ‫شهریور ‪90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نقدینگی‬ ‫‪6538164‬‬ ‫‪5063964/5‬‬ ‫‪4023699/9‬‬ ‫‪3182474/1‬‬ ‫‪29/1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پول‬ ‫‪1198636/1‬‬ ‫‪1101523/7‬‬ ‫‪915388/8‬‬ ‫‪755946‬‬ ‫*‪8/8‬‬ ‫‪20/3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شبه‌پول (سپرده‌های‬ ‫غیردیداری)‬ ‫‪5339528‬‬ ‫‪3962440/8‬‬ ‫‪3108311/1‬‬ ‫‪2426528/1‬‬ ‫‪34/8‬‬ ‫‪27/5‬‬ ‫‪28/1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سپرده‌های دیداری‬ ‫‪905413/1‬‬ ‫‪820793‬‬ ‫‪668452/6‬‬ ‫‪554101/1‬‬ ‫‪10/3‬‬ ‫‪22/8‬‬ ‫‪20/6‬‬ ‫‪21/5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اسکناس و مسکوک‬ ‫در دست اشخاص‬ ‫‪293223‬‬ ‫‪280730/7‬‬ ‫‪246936/2‬‬ ‫‪201844/9‬‬ ‫‪4/4‬‬ ‫‪13/7‬‬ ‫‪22/3‬‬ ‫‪20/2‬‬ ‫اقتصاد محاوره‬ ‫تغییر شهریور ‪91‬‬ ‫به شهریور ‪( 90‬درصد)‬ ‫تغییر شهریور ‪90‬‬ ‫به شهریور ‪( 89‬درصد)‬ ‫تغییر شهریور ‪92‬‬ ‫تغییر شهریور ‪93‬‬ ‫به شهریور ‪( 92‬درصد) به شهریور ‪( 91‬درصد)‬ ‫‪25/9‬‬ ‫‪26/4‬‬ ‫‪21/8‬‬ ‫‪21/1‬‬ ‫‪21/1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫کاالی عمومی چیست؟‬ ‫در اقتصاد خرد کاالها با دو مش��خصه اصلی دسته‌بندی می‌شوند‪ .‬این‬ ‫دو مش��خصه عبارتند از‪ :‬رقابت پذیری و اس��تثناپذیری‪ .‬رقابتی بودن به‬ ‫این معنی اس��ت که اگر یک نفر از کاال اس��تفاده کند میزان دسترس��ی‬ ‫دیگ��ران را به این کاال کاهش می‌دهد‪ .‬مث�لا زمانی که ‪ 10‬عدد از یک‬ ‫کاال وجود دارد و ش��ما یکی از این ‪10‬عدد را تصاحب می‌کنید دیگران‬ ‫می‌توانن��د ب��رای اس��تفاده از ‪ 9‬کاالی باقی مانده ت�لاش کنند که این‬ ‫موضوع در عمل احتمال اس��تفاده دیگران از کاال را کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تثناپذیری زمانی اتفاق می‌افتد که بتوان برای اس��تفاده از یک کاال‬ ‫شرایطی قائل شد به طوری که تنها افرادی که قادر به تامین آن شرایط‬ ‫هس��تند‪ ،‬بتوانند از کاال استفاده کنند‪ .‬مثال در یک رستوران برای تهیه‬ ‫یک پرس غذا الزم اس��ت قیمت آن پرداخته ش��ود و کسی که قیمت را‬ ‫نپردازد نمی‌تواند غذا داش��ته باش��د اما صاحب رستوران نمی‌تواند برای‬ ‫ب��وی غذا قیمت تعیین کند چراکه هر کس��ی در فض��ای اطراف محل‬ ‫حضور داش��ته باشد بوی غذا به مشامش می‌رسد و استثنا هم ندارد! در‬ ‫این حالت غذا یک کاالی استثناپذیر و بوی آن یک کاالی استثناناپذیر‬ ‫است‪ .‬در اقتصاد به کاالهایی که نه می‌توان بر سر آنها رقابت داشت و نه‬ ‫اس��تفاده از آن را استثنا کرد‪ ،‬کاالی عمومی محض می‌گویند‪ .‬بر اساس‬ ‫فروض اقتصادی بخش خصوصی تنها کاالهایی را تولید می‌کند که برای‬ ‫آنها در بازار قیمت وجود دارد و این قیمت از هزینه‌های تولید نیز بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در مورد کاالهای عمومی چون ای��ن کاالها قیمت ندارند‪ ،‬انگیزه‬ ‫برای تولید آن نیز وجود ندارد این در حالی است که جامعه به این کاالها‬ ‫نیازمند است‪ .‬به همین دلیل اقتصاددانان موضوع کاالهای عمومی را از‬ ‫مصادیق شکس��ت بازار می‌دانند و معتقدند برای تهیه این کاالها دولت‬ ‫باید دست به کار شود‪.‬‬ ‫امنیت یک مثال همیش��گی در مورد کاالی عمومی اس��ت و دولت‌ها‬ ‫موظف به تامین امنیت در کشور هس��تند‪ .‬راه‌سازی و جاده‌سازی‪ ،‬امور‬ ‫آتش‌نشانی و هوای پاک دیگر مثال‌های کاالی عمومی هستند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تورم تولید‌کننده‬ ‫‪ 17/7‬درصد شد‬ ‫از س��وی اداره آم��ار اقتص��ادی ش��اخص بهای‬ ‫تولید‌کنن��ده در ای��ران در آبان ماه ج��اری معادل‬ ‫‪ 17/7‬درصد اعالم شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره آم��ار اقتص��ادی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ش��اخص بهای تولید‌کننده در ایران در آبان ماه را‬ ‫‪ 17/7‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫خالص��ه نتای��ج به‌دس��ت آم��ده از ش��اخص‬ ‫به��ای تولید‌کنن��ده در ایران براس��اس س��ال پایه‬ ‫(‪ )1390=100‬به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫ ش��اخص به��ای تولید‌کننده در‌ای��ران در آبان‬‫‪ 93‬به عدد ‪ 207/8‬رس��ید که نس��بت به ماه قبل‬ ‫‪0/6‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ شاخص مذکور در آبان ‪ 93‬نسبت به ماه مشابه‬‫سال قبل معادل ‪13‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران‪ ،‬در ‪‌12‬ماه‬‫منته��ی به آبان ‪ 93‬نس��بت به ‪ 12‬م��اه منتهی به‬ ‫آبان‌‪ 92‬به‌میزان ‪ 17/7‬درصد افزایش نشان می‌‌دهد‪.‬‬ ‫قیمت نفت در بودجه‬ ‫‪ 65‬دالر باشد‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه درآمدهای بودجه س��ال جاری به دلیل‬ ‫کاهش قیمت نفت با کسری مواجه خواهد شد گفت‬ ‫که قیمت نفت در بودجه س��ال آینده باید بین ‪ 65‬تا‬ ‫‪ 70‬دالر پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫ارس�لان فتحی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫سیر نزولی قیمت نفت اظهار کرد‪ :‬با وضعیتی که ایجاد‬ ‫ش��ده و ما هر روز شاهد کاهش قیمت نفت هستیم‪،‬‬ ‫باید به فکر کاهش وابستگی بودجه ‪ 94‬به درآمدهای‬ ‫نفتی باشیم‪ ،‬ما می‌توانیم با اجرای قانون مالیات‌های‬ ‫مستقیم‪ ،‬شفاف‌سازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی‬ ‫کشور را در سال آینده با درآمدهای مالیاتی اداره کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم توجه بیش��تر ب��ه درآمدهای‬ ‫صادرات غیرنفتی یادآور شد‪ :‬ما نباید بعد از این روی‬ ‫نفت در بودجه حس��اب کنیم‪ ،‬بلکه باید به س��مت و‬ ‫سوی اقتصاد مقاومتی برویم و بتوانیم جایگزینی برای‬ ‫نفت صادراتی پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫فتحی‌پ��ور با بیان اینک��ه قیمت نف��ت در بودجه‬ ‫س��ال آینده باید بین ‪ 65‬تا ‪ 70‬دالر پیش‌بینی شود‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بودجه س��ال ‪ 94‬باید یک بودجه‬ ‫عملیاتی باش��د نه یک بودج��ه غیرواقعی‪ .‬با توجه به‬ ‫اقدام‌ها و فتنه‌هایی که کشورهای منطقه و به‌خصوص‬ ‫عربس��تان انجام می‌دهند باید بتوانیم جلوی کسری‬ ‫بودجه را بگیریم‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه‬ ‫درآمدهای بودجه در سال ‪ 93‬با کسری مواجه خواهد‬ ‫ش��د اضافه کرد‪ :‬البته باید ببینیم تا آخر سال قیمت‬ ‫نفت به چه شکل تغییر خواهد کرد‪ ،‬اما ما یک کسری‬ ‫در بودجه سال جاری را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫فتحی پور درباره چگونگی جبران کس��ری بودجه‬ ‫س��ال جاری اظهار ک��رد‌‪ :‬اجرای قان��ون مالیات‌های‬ ‫مستقیم باتوجه به اینکه هنوز اصالح این قانون نهایی‬ ‫نشده به س��ال آینده موکول می‌شود‪ ،‬نمی‌توان برای‬ ‫سال جاری از طریق درآمدهای مالیاتی کسری بودجه‬ ‫را جبران ک��رد‪ ،‬بنابراین من برای س��ال جاری امید‬ ‫چندانی نمی‌بینم که بتوانیم کسری بودجه را جبران‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جمعیت ایران در آستانه‬ ‫‪ 78‬میلیون نفر‬ ‫بر اس��اس برآورد مرکز آم��ار ایران جمعیت حال‬ ‫حاضر کش��ور بیش از ‪ 77‬میلیون و ‪ 930‬هزار نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫محاس��به جمعیت کش��ور بر اس��اس رابطه رشد‬ ‫ی‪‎‬گیرد ک��ه در آن جمعیت سرش��ماری‬ ‫ص��ورت م ‌‬ ‫س��ال ‪ 1390‬و رشد جمعیت س��االنه کشور دخیل‬ ‫اس��ت که در حال حاضر حدود ‪ 0/01179‬و بر پایه‬ ‫سرشماری نفوس و مس��کن سال ‪ 1390‬نرخ رشد‬ ‫جمعیت کش��ور حدود ‪ 1/29‬درصد اس��ت که پس‬ ‫از انجام هر سرش��ماری نرخ رش��د پیش‌بینی مورد‬ ‫تجدیدنظر قرار می‌گیرد‪ .‬بر اس��اس آخرین برآورد‬ ‫مرکز آمار ایران جمعیت کشور دیروز‪ ،‬شنبه (‪ 8‬آذر‬ ‫‪ )93‬براب��ر با ‪ 77‬میلیون و ‪ 930‬ه��زار و ‪ 486‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که مرجع رسمی آماری کشور‬ ‫پیش از این پیش‌بینی ک��رده بود که کل جمعیت‬ ‫ایران در پایان سال ‪ 93‬به ‪ 77/8‬میلیون و در سال‬ ‫‪ 1395‬به بیش از ‪ 79/6‬میلیون نفر خواهد رسید‪ .‬بر‬ ‫این اساس جمعیت کل ایران بنابر نتایج سرشماری‬ ‫نفوس و مسکن س��ال ‪ 1390‬از ‪‌70‬میلیون و ‪496‬‬ ‫هزار نفر در س��ال ‪ 85‬با رش��د حدود یک میلیون‬ ‫نفری در هر سال به ‪ 75‬میلیون و ‪ 150‬هزار نفر در‬ ‫سال ‪ 90‬افزایش یافته است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫تالش بانک صنعت و معدن‬ ‫برای ایجاد درآمد پایدار در کشور‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت ومعدن در مراسم‬ ‫گرامیداشت هفته بسیج گفت‪ :‬ما در بانک‬ ‫صنع��ت و معدن ت�لاش خواهیم کرد تا‬ ‫برای مردم کشورمان فعالیت مولد و درآمد پایدار ایجاد‬ ‫کنی��م‪ .‬افخمی تصریح کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت که‬ ‫کش��ورمان در رتبه‌بندی‌ه��ای جهانی‪ ،‬ازنظر رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فضای کسب و کار و سطح زندگی مردم هر‬ ‫روز به وضعیت مطلوب‌تری دست‌یابد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اختصاص نزدیک به ‪ ٦/٥‬میلیارد دالر سهمیه ارزی به‬ ‫ای��ن بانک‪ ،‬جذب این منابع برای توس��عه کش��ور را‬ ‫نیازمند حرکتی بسیجی‌گونه توصیف کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک صنعت و معدن در ادامه سخنان خود بیان کرد‪:‬‬ ‫کشور ما در سال‌های گذشته تورم باال‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫پایین و محدودیت نقل‌وانتقال پول برای سرمایه‌گذاری‬ ‫را تجربه کرد اما خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‬ ‫شده شاهد آثار بهبود اقتصادی هستیم‪ .‬افخمی افزود‪:‬‬ ‫وظیفه ما در زمان حاضر آن است که همواره در مسیر‬ ‫سیاست‌های ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب و نظام‬ ‫حرکت کرده و کشور را به سمت توسعه هدایت کنیم‪.‬‬ ‫بازپرداختتسهیالتوسایل‬ ‫تولیدوماشین‌آالتپلکانیشد‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫بخش��نامه‌ای روش بازپرداخ��ت پلکانی‬ ‫تسهیالت اعطایی را به شبکه بانکی کشور‬ ‫اب�لاغ کرد‪ .‬بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بخشنامه‌ای روش بازپرداخت پلکانی تسهیالت اعطایی‬ ‫را به ش��بکه بانکی کشور اعالم کرد که براساس آن در‬ ‫صورت درخواست مشتری‪ ،‬بانک‌ها و موسسات اعتباری‬ ‫غیربانکی می‌توانند در فروش اقس��اطی وسایل تولید‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت‪ ،‬وسایل حمل‌ونقل(به استثنای خودروی‬ ‫سواری) و تاسیسات‪ ،‬از روش بازپرداخت پلکانی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬با توجه به ظرفی��ت موجود در مفاد آیین‌نامه و‬ ‫دستورالعمل تسهیالت اعطایی در قالب فروش اقساطی‬ ‫وس��ایل تولی��د‪ ،‬ماش��ین‌آالت‪ ،‬وس��ایل حمل‌ونقل و‬ ‫تاسیسات برای بازپرداخت پلکانی تسهیالت اعطایی‪ ،‬به‬ ‫منظور تسهیل در بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط‬ ‫مشتریان‪ ،‬کمک به وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات‬ ‫اعتباری‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار و رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫موضوع بازپرداخت پلکانی تسهیالت اعطایی در قالب‬ ‫فروش اقساطی وسایل تولید‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬وسایل حمل‬ ‫ونقل و تاسیس��ات در شانزدهمین جلس��ه مورخ ‪16‬‬ ‫شهریور ماه ‪ 93‬کمیسیون مقررات و نظارت موسسات‬ ‫اعتب��اری مطرح و تصویب ش��د‪ .‬در حال حاضر روش‬ ‫بازپرداخت پلکانی تسهیالت اعطایی‪ ،‬منحصر به فروش‬ ‫اقساطی مسکن است‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت با سپرده‬ ‫جاری در بانک مهر اقتصاد‬ ‫بانک مهر اقتصاد برای تکریم مشتریان‬ ‫خود که دارای حس��اب قرض‌الحس��نه‬ ‫جاری هس��تند تسهیالتی را با توجه به‬ ‫کارکرد حس��اب و نیاز مش��تری ب��ه وی پرداخت‬ ‫می‌کند‪ .‬بر اس��اس این طرح مش��تریانی که دارای‬ ‫حساب جاری باشند‪ ،‬می‌توانند پس از گذشت ‪ 6‬ماه‬ ‫از تاریخ افتتاح حساب درخواست دریافت تسهیالت‬ ‫خود را به بانک ارائه کنند‪ .‬بانک نیز تسهیالتی را در‬ ‫قالب عقود اسالمی و درراستای بانکداری بدون ربا‬ ‫به میزان ‪ ۱۵۰‬درصد میانگین حساب مشتری در ‪۶‬‬ ‫ماه گذش��ته محاس��به و ب��ه وی پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫بازپرداخت این تس��هیالت نیز ‪ 6‬ماهه و نرخ مورد‬ ‫انتظار به ‪ ۱۴‬درصد اس��ت ک��ه با توجه به نرخ‌های‬ ‫تس��هیالتی که در سایر بانک‌ها و موسسات مالی و‬ ‫اعتب��اری پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬به نظر می‌رس��د نرخ‬ ‫بسیار جذابی باشد‪.‬‬ ‫راه‌اندازیسامانهاستعالم‬ ‫ضمانتنامه‌هایریالیبانکآینده‬ ‫بانک آینده در راس��تای کاهش ریسک‬ ‫عملیات��ی ذی‌نفع��ان و افزایش ضریب‬ ‫اطمینان ضمانتنامه‌های صادره‪ ،‬سامانه‬ ‫تایید اصالت ضمانتنامه‌های ریال��ی خود را راه‌اندازی‬ ‫کرد‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک آینده‪ ،‬به‌منظور‬ ‫توس��عه خدمات الکترونیکی و تسهیل فرآیند احراز‬ ‫اصالت ضمانتنامه‌های ریالی صادره‪ ،‬سامانه‌ای با عنوان‬ ‫«استعالم ضمانتنامه» در تارگاه بانک آینده به نشانی‬ ‫‪ www.ba24.ir‬ایجاد ش��ده است‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫دریافت‌کنندگان ضمانتنامه‌های صادره بانک آینده‪،‬‬ ‫می‌توانند با بهره‌گیری از این س��امانه‪ ،‬با ورود شماره‬ ‫شناس��ه ملی ذی‌نفع و ش��ماره ضمانتنامه‪ ،‬از طریق‬ ‫مراجعه به تارگاه بانک از اصالت ضمانت‌نامه دریافتی‬ ‫خود اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫با افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای – تخصصی‬ ‫روندتولیدشتابمی‌گیرد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬اگ��ر بپذیری��م که توس��عه اقتصادی‬ ‫فرآیندی ب��رای بهبود وضعیت جامعه اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫رشد اقتصادی محور اساس��ی توسعه اقتصادی خواهد‬ ‫بود‪ .‬اما رش��د اقتص��ادی فرآیندی پایدار اس��ت که در‬ ‫اثر آن ظرفیت تولیدی اقتص��اد در طول زمان افزایش‬ ‫می‌یابد و س��بب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود که‬ ‫نق��ش بانک‌های تخصصی و توس��عه‌ای در این فرآیند‬ ‫غیرقاب��ل انکار اس��ت‪ ،‬بنابراین بانک‌ه��ای تخصصی و‬ ‫توسعه‌ای می‌توانند با مشارکت و تامین مالی پروژه‌های‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬توس��عه‌ای را فراهم آورند که از نظر‬ ‫اقتصادی پایدار باشد‪ .‬در واقع افزایش سرمایه و حمایت‬ ‫از بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری‬ ‫ای��ن بانک‌ها در ام��ور زیربنای��ی اقتصادی و توس��عه‬ ‫بخش‌های صنعتی تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت این موضوع نی��ز‪ ،‬بانک صنعت و‬ ‫معدن میزگردی درخصوص افزایش سرمایه بانک‌های‬ ‫توس��عه‌ای با حضور نمایندگان مجلس برگزار کرد که‬ ‫دراین میزگرد نیز نمایندگان مجلس بر افزایش سرمایه‬ ‫بانک‌های توسعه‌ای ‪ -‬تخصصی برای شتاب روند تولید‬ ‫و رفع رکود و ایجاد اشتغال در کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ای تخصصی چند برابر می‌کند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک پیش��رو و الگو‬ ‫عم��ل می‌کن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امی��دوارم ب��ا افزایش‬ ‫س��رمایه‌های بانک تخصصی و توسعه‌ای روند تولید در‬ ‫کش��ور شتاب بیش��تری گیرد و ش��اهد خروج از رکود‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌های صنعتی وارد فاز جدید می‌شوند‬ ‫ایرج ندیمی‪ ،‬نماینده الهیجان و‬ ‫سیاهکل و نایب رییس کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی در این‌ب��اره ب��ا تاکید‬ ‫اینکه بانک‌ه��ای تخصصی نظیر‬ ‫بانک صنعت و معدن باید افزایش‬ ‫س��رمایه داش��ته باش��ند؛ زیرا در خدمت سیاست‌های‬ ‫دول��ت و نظ��ام هس��تند‪ ،‬یادآورش��د‪ :‬حکوم��ت برای‬ ‫سرمایه‌گذاری و تولید از طریق این بانک‌های تخصصی‬ ‫و توس��عه‌ای عمل می‌کن��د و آنها ک��ه درواقع مجری‬ ‫سیاس��ت‌های حکومت‌ان��د‪ ،‬نمی‌توانند با س��رمایه‌های‬ ‫ان��دک کارهایی بزرگ انجام بدهن��د‪ .‬به گفته او هرچه‬ ‫بانک‌ه��ای تخصصی افزایش س��رمایه داش��ته باش��ند‬ ‫می‌توانند مشکالت نظام را حل کنند‪ ،‬از این رو ما باید‬ ‫در بودجه‌گذاری سنواتی سرمایه بانک‌های تخصصی و‬ ‫توسعه‌ای را افزایش دهیم‪ .‬وی تاکید کرد که با این کار‬ ‫مشکل اشتغال حل می‌ش��ود و تولید و صادرات بهبود‬ ‫پیدا می‌کند البته به ای��ن مهم در ماه‌های آینده عمل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد‪ ،‬نماینده رشت‬ ‫و عض��و کمیس��یون آم��وزش و‬ ‫تحقیقات نیز درای��ن باره با بیان‬ ‫اینک��ه ما در قان��ون‪ ،‬یارانه‌ها هم‬ ‫داریم که دولت می‌تواند بخشی از‬ ‫یارانه‌ها را به صنعت اختصاص دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دراین‬ ‫زمینه دولت می‌تواند بخشی از هدفمندی یارانه‌ها را در‬ ‫بانک بگذارد یا برای س��رمایه‌گذاری در بخش صنعت و‬ ‫مع��دن وام بالعوض بدهد‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬این امر از‬ ‫طریق صندوق توس��عه مل��ی و با وجوه اداره ش��ده به‬ ‫بانک‌ها هم ممکن خواهد ش��د ت��ا بتوانند برای اعطای‬ ‫تسهیالت به صنایع توان الزم را داشته باشند‪ .‬به گفته‬ ‫او به‌طور قطع با افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای به‬ ‫ویژه بان��ک صنعت و معدن روند مش��ارکت و حمایت‬ ‫مال��ی از پروژه‌ه��ا و طرح‌های صنعت��ی وارد فاز جدید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفع کشور از افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن‬ ‫جعف��ر قادری‪ ،‬نماینده ش��یراز و‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه و‬ ‫محاسبات هم با بیان اینکه بانک‬ ‫صنعت و معدن یکی از بانک‌های‬ ‫تخصصی کش��ور است که امکان‬ ‫جذب پس‌انداز سپرده را ندارد و تمام منابعش نیز برای‬ ‫تولید ب��ه کار گرفته می‌ش��ود‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬این بانک‬ ‫هم��واره به توس��عه کش��ور کم��ک کرده اس��ت و اگر‬ ‫سرمایه‌اش افزایش پیدا نکند‪ ،‬نمی‌تواند اهداف دولت و‬ ‫نظام را برای توس��عه محقق کن��د‪ .‬به گفته او از این رو‬ ‫افزای��ش و س��رمایه فعلی بانک ک��ه در بخش ضروری‬ ‫اقتصاد کش��ور سرمایه‌گذاری می‌شود باید افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی معتقد است که در مجلس این آمادگی وجود‬ ‫دارد و دولت هم باید کمک کند که این امر تحقق پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از حوزه تولید و معدن‬ ‫غالمعلی جعف��رزاده ایمن‌آبادی‪،‬‬ ‫نماینده رش��ت و عضو کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه و محاسبات هم بر‬ ‫افزایش س��رمایه بانک صنعت و‬ ‫معدن تاکید کرد و افزود‪ :‬عملکرد‬ ‫خ��وب این بان��ک وظیفه م��ا را در یاری رس��اندن به‬ ‫همچنین محمد قسیم عثمانی‪،‬‬ ‫نماینده بوکان و عضو کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه و محاس��بات در‬ ‫این باره با بیان اینکه بانک‌های‬ ‫توس��عه‌ای‪ ،‬به هر میزانی که از‬ ‫قدرت بیش��تری برخوردار باش��ند می‌توانند به ایجاد‬ ‫‹ ‹بهبود وضعیت تولید و صادرات‬ ‫‹ ‹تولید از رکود خارج می‌شود‬ ‫نبض بازار‬ ‫‹ ‹کمک به توسعه کشور‬ ‫‹ ‹ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه همه‌جانبه در کشور‬ ‫زیرساخت‌ها و توسعه همه جانبه کشور کمک کنند و‬ ‫ب��ه خاطر ایفای همین نقش کلی��دی باید از منابع و‬ ‫سرمایه کافی برخوردار باشند‪ ،‬یادآورشد‪ :‬به‌خصوص‬ ‫بانک صنعت و معدن که برای توس��عه کشور فعالیت‬ ‫می‌کند و در ش��رایطی که کشور درحال رکود است‪،‬‬ ‫رف��ع این رکود نی��از به تزریق مال��ی دارد که باید از‬ ‫طریق یک بانک توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن‬ ‫انجام گیرد‪ .‬به گفته او این کار آثار تورمی نیز ندارد و‬ ‫می‌توان��د موج��ب ایجاد آث��ار مثب��ت میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت شود‪.‬‬ ‫نظیر اینکه سیاست‌های ضد تولید دارند ـ درمورد این‬ ‫بانک صادق نیست‪ .‬وی با بیان اینکه این بانک نیاز دارد‬ ‫که سرمایه‌اش افزایش پیدا کند تا بتواند به حوزه تولید‬ ‫و اشتغال و معدن کمک کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک صنعت‬ ‫و مع��دن می‌تواند با افزایش س��رمایه خود توان خود را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در ش��رایط کنونی که ب��ا تحریم روبه‌رو‬ ‫هس��تیم و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ـ اگر افزایش‬ ‫سرمایه انجام شود ـ این بانک می‌تواند نقش پررنگ‌تری‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫حس��ینی ص��در‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫خوی و عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن نیز معتقد اس��ت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینک��ه در این بره��ه از زمان‬ ‫میزان بیکاری افزایش پیدا کرده‬ ‫و تولید با مشکل روبه‌رو است و تولید راه حل آن است‬ ‫و رهبر معظم انقالب نیز تاکید کرده‌اند که تولید کشور‬ ‫باید تقویت ش��ود بانک صنعت و معدن باید به صورت‬ ‫ویژه م��ورد توجه قرار گی��رد‪ .‬او بر این‌باور اس��ت که‬ ‫بانک‌های تخصصی باید تقویت ش��و‌د و س��رمایه شان‬ ‫افزای��ش یابد و حتی برای حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫موفق یارانه وام داده ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه بانک باید‬ ‫بتواند برای مشتریان خوش حساب خود تسهیالت قائل‬ ‫ش��ود‪ ،‬یادآورش��د‪ :‬ما افزایش س��رمایه بانک صنعت و‬ ‫معدن را صددرصد به نفع کشور و اشتغال می‌دانیم‪.‬‬ ‫س��عید حیدری‌طی��ب‪ ،‬نماینده‬ ‫کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی‬ ‫نی��ز در این رابطه ب��ا بیان اینکه‬ ‫بانک‌ه��ای توس��عه‌ای در صورت‬ ‫حمایت و داشتن سرمایه مناسب‬ ‫می‌توانند در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ور؛ به نحو مطلوبی س��رمایه‌گذاری کنن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وظایف‪ ،‬نق��ش و فعالیت‌های بانک‌های توس��عه‌ای در‬ ‫ارتب��اط با فرآیند توس��عه اقتصادی تبیین می‌ش��ود و‬ ‫ضرورت رس��یدن به توس��عه اقتصادی در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته و در حال توسعه موجب ش��ده تا نهادهایی‬ ‫برای هدایت س��رمایه‌گذاری‌ها در امر توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ورها در قالب بانک‌ها و س��ازمان‌های توسعه‌ای به‬ ‫وجود آین��د‪ .‬به گفته او س��رمایه‌گذاری‌های بانک‌های‬ ‫توسعه‌ای بنا بر سیاست‌های توسعه اقتصادی هر کشور؛‬ ‫گسترش امکانات زیربنایی اقتصادی و توسعه بخش‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و حتی رشد بخش تعاونی صورت‬ ‫می‌گیرد در واقع بانک‌های توسعه‌ای‪ ،‬در مسیر کمک به‬ ‫حل مشکالت توسعه اقتصادی کشورها و رفع تنگناهای‬ ‫موجود‪ ،‬رس��الت مهمی برعهده دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بنابراین حمایت از افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای‬ ‫باید از طرف مجلس ش��ورای اسالمی مورد توجه ویژه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمد بیاتی��ان‪ ،‬نماینده بیجار و‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن نیز دراین رابطه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بانک صنعت ومعدن‬ ‫تنها بانک تخصصی است که این‬ ‫سال‌ها در حوزه کمک به تولید و صنعت تخصصی عمل‬ ‫کرده و انتقاداتی هم که به بانک‌های دیگر وارد است ـ‬ ‫‹ ‹گامی برای رفع تنگناهای موجود‬ ‫به دنبال کاهش قیمت طالی سیاه رخ داد‬ ‫سقوط ‪ 25‬دالری فلز زرد زیر سایه نفت‬ ‫ش�یرین حس�ینی‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬درحالی‌که پیش‌بینی‌ها از رش��د‬ ‫قیم��ت طال خبر می‌داد ولی از روز جمعه رون��د نزولی بهای طال در بازار‬ ‫جهانی آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در معامالت جهانی‪ ،‬بهای طال ‪ 25‬دالر سقوط‬ ‫کرد و قیم��ت این فلزگرانبها به عدد ‪ 1167‬دالر رس��ید‪ .‬البته این اتفاق‬ ‫در ش��رایطی رخ داد که ارزش دالر نیز در بازارهای جهانی روند صعودی‬ ‫ب��ه خود گرفته و همچنین کاهش قیمت نفت نیز به موازات این تحوالت‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند‪ :‬اصلی ترین دلیل کاهش‬ ‫قیمت طال‪ ،‬افت بهای نفت اس��ت‪ .‬قیمت هر بش��که نفت پس از تصمیم‬ ‫س��ازمان اوپک در حفظ سقف تولید خود با افت شدیدی روبه‌رو شد و به‬ ‫پایین ‪ 70‬دالر رسید‪.‬‬ ‫دراین رابطه محمدحسین بابالو‪ ،‬تحلیلگر بازار طال در گفت‌وگو با‬ ‫س��قوط قیمت نفت و افزایش امی��دواری به دورنمای اقتص��اد جهانی را‬ ‫مهم‌ترین عامل افت قیمت جهانی دانس��ت و گفت‪ :‬به نظر می‌رس��د که‬ ‫روند نزولی قیمت طال در بازارهای جهانی ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه با توجه ب��ه کاهش قیمت نف��ت و افزایش انتظارها‬ ‫برای ضعیف‌تر شدن فشارهای تورمی که جذابیت طال را کاهش می‌دهد‪،‬‬ ‫این فلز گرانبها باعث ش��د که برای س��ومین روز متوالی در معامالت روز‬ ‫گذشته نیز کاهش یابد گفت‪ :‬قیمت نفت به‌عنوان یکی از نرخ‌های کلیدی‬ ‫بین‌المللی نقش مهمی در تغییرات نرخ طالی جهانی داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او این امر باعث ش��ده‪ ،‬امیدواری ب��ه دورنمای اقتصاد جهانی‬ ‫افزایش یابد و قیمت طال با افت مواجه ش��ود‪ .‬وی از دیگر عوامل موثر بر‬ ‫کاه��ش قیمت طال را تقویت ارزش دالر عنوان کرد و گفت‪ :‬به هر ترتیب‬ ‫افزایش نرخ برابری دالر در مقابل س��ایر ارزها و کاهش بهای نفت موجب‬ ‫کاهش تقاضای طال شد و قیمت این فلز ارزشمند را کاهش داد‪.‬‬ ‫او بر این باور اس��ت که س��رمایه‌گذاران بین‌المللی به‌طور معمول در‬ ‫ش��رایط بحران‌ها و تنش‌های سیاس��ی اقدام به خرید طال می‌کنند اما‬ ‫در ح��ال حاض��ر بهبود اوضاع اقتصادی امریکا موجب ش��ده تا با وجود‬ ‫بحران اوکراین سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل چندانی برای خرید طال‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار داخل آرام است‬ ‫به هر حال بازار جهانی طال درحالی ش��اهد افت قیمت‌هاست که دیروز‬ ‫به‌دلیل کاه��ش ارزش این فلز گرانبها‪ ،‬قیمت‌ه��ا در بازار داخل برخالف‬ ‫آخرین روز کاری هفته گذش��ته که هم‌س��و با افزایش دالر باال رفته بود و‬ ‫قیمت س��که به کانال ‪940‬هزار تومان نزدیک شده بود‪ ،‬افت کرد و سکه‬ ‫تمام بهار آزادی به مرز ‪937‬هزار تومان نزدیک ش��د‪ .‬دراین روز نیم سکه‬ ‫هم بدون تغییر ‪471‬هزار تومان و هر ربع س��که ‪270‬هزار تومان فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬سکه‌های گرمی هم روز گذشته با ‪170‬هزارتومان به فروش رسید و‬ ‫نرخ هر گرم طالی زرد ‪18‬عیار در بازار داخلی که روز پنجشنبه به ‪96‬هزار‬ ‫تومان رس��یده بود‪ ،‬دیروز ‪95‬هزار و ‪ 713‬تومان معامله شد‪ .‬همچنین هر‬ ‫مثقال طال حدود ‪ 415‬تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫بابالو معتقد اس��ت که قیمت طالی جهان��ی و دالر‪ ،‬از مهمترین عوامل‬ ‫موثر بر تغییرات قیمت طال و سکه در بازار داخل است و همین تغییرات‬ ‫قیمت باعث ش��ده که بازار داخل با نوس��ان کمی همراه شود‪ .‬البته با این‬ ‫حال شاهد تغییرات قیمتی چندانی در بازار نبودیم‪.‬‬ ‫به گفته او ادامه روند قیمت در بازارهای داخلی قابل پیش‌بینی نیس��ت‬ ‫و باید منتظر بازگش��ایی بازارهای جهانی در روز دوش��نبه ماند‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت که نمی‌توان در حال حاضر به‌طور مطمئن گفت که سمت و سوی‬ ‫قیمت‌ه��ا در بازار داخل کجاس��ت اما به نظر می‌رس��د ک��ه قیمت‌ها در‬ ‫بازارهای جهانی با افت همراه باشد‪.‬‬ ‫آن‌طور که تحلیلگران بازار می‌گویند قیمت طال در بهترین حالت در س��ال‬ ‫آینده از مرز ‪ 1200‬دالر برای هر اونس عبور نمی‌کند و در شرایطی که قیمت‬ ‫دالر در بازاره��ای جهانی روندی افزایش��ی پیدا کند‪ ،‬بهای طال بازهم کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬چرا که پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی امریکا نیز نشان می‌دهد در‬ ‫ماه‌های آینده احتمال رشد ارزش دالر به‌صورت جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ حرکت معکوس دالر‬ ‫به هر ح��ال قیمت‌ها در بازار آزاد ارز حاک��ی از افزایش ‪ 50‬تومانی هر‬ ‫دالر امریکا نسبت به آخرین روز هفته گذشته است‪ .‬نرخ دالر که از اواسط‬ ‫هفته گذش��ته با ش��یبی ملایم روندی افزایشی به خود گرفته بود در روز‬ ‫پایانی هفته گذش��ته به مرز ‪ 3300‬تومان رس��ید و این روند صعودی تا‬ ‫دیروز در بازار ادامه یافت و هر دالر تا ‪ 3350‬تومان در صرافی‌های تهران‬ ‫به فروش رسید‪ .‬به این ترتیب هر دالر امریکا در صرافی‌های تهران به‌طور‬ ‫میانگین ‪ 3300‬تومان تا ‪ 3320‬تومان خریداری ش��د و ‪ 3328‬تا ‪3350‬‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬قیمت هر یورو نیز در صرافی‌ها به‌طور میانگین ‪4140‬‬ ‫تومان خریداری و به قیمت ‪ 4195‬تومان فروخته ش��د‪ .‬هر پوند انگلیس‬ ‫نیز به قیمت ‪ 5150‬خریداری و به قیمت ‪ 5250‬تومان به فروش رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین یورو اروپا‪ ،‬پوند انگلس��تان و لیر ترکیه سایر ارز‌هایی هستند که‬ ‫بعد از دالر در صرافی‌ها خرید و فروش قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫حس��ینی هاش��می‪ ،‬کارش��ناس بانکی اعتقاد دارد در سه هفته گذشته‬ ‫خری��د و ف��روش کالن ارز در بازار متوقف ش��ده بود ک��ه دلیل اصلی نیز‬ ‫انتظار بازار برای کاهش قیمت‌ها بود ولی همین گروه اقدام به خرید دالر‬ ‫کرده‌اند و این جریان موجب رشد قیمت‌ها در بازار شده است‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫در گذر تاریخ‬ ‫نگاهی به تاریخچه ساخت مبل‬ ‫در جهان و ایران‬ ‫شما هم می‌توانیدصاحب یک نقاشی باشید‬ ‫از ُمرشد چلویی چهارسوق تا نایب چلویی‬ ‫طبل کوبیدن تبلت‌ها علیه لپ‌تاپ‌ها!‬ ‫بازار جهانی مبلمان بیش از ‪ 450‬میلیارد دالر گردش مالی دارد‬ ‫سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی مبل‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‪ :‬مبلمان و تنوع و پراکندگی‬ ‫آن‪ ،‬حجم باالیی از مبادالت تجاری را در سطح جهان به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬ایران اگرچه یکی از کشورهایی‬ ‫است که سابقه طوالنی در حوزه تولید مبلمان در جهان دارد‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به رش�د س�ریع کش�ورهای درحال توس�عه در زمینه تولید‬ ‫محصوالت مبلمان و صادرات آن به جهان‪ ،‬نتوانس�ته است جایگاه‬ ‫گذش�ته خود را حفظ کند‪ .‬بس�یاری از کش�ورهایی که واردکننده‬ ‫مبلمان از ایران بودند امروز به صادرکنندگان مبل تبدیل ش�ده‌اند‪.‬‬ ‫درح�ال حاضر ع�راق‪ ،‬افغانس�تان‪ ،‬ترکمنس�تان‪ ،‬تاجیکس�تان و‬ ‫جمهوری آذربایجان بازارهای صادراتی ایران محسوب می‌شوند‪ .‬در‬ ‫فاصله س�ال‌های ‪ ۸۱‬ت�ا ‪ ،۹۱‬صادرات این محصول رو به رش�د بود‪،‬‬ ‫به‌طوری که از ‪۳۰‬میلیون دالر صادرات در س�ال ‪ 81‬به ‪۱۶۲‬میلیون‬ ‫دالر در س�ال ‪ 91‬رسید اما بس�یاری از کارشناسان همچنان بر این‬ ‫عقیده‌ان�د ک�ه با وجود س�ابقه طوالنی ایران در صنع�ت مبلمان و‬ ‫دکوراسیون‪ ،‬کش�ورمان نقش چندانی در تجارت آن ندارد و سهم‬ ‫خوبی در این بخش به دست نیاورد ‌ه است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫س�ال ‪۲۰۱۳‬م‪ ،‬نزدیک به ‪۴۵۰‬میلیارد دالر از حجم مبادالت تجاری‬ ‫جه�ان را تج�ارت مبلمان به خود اختصاص داده اس�ت‪ .‬در س�ال‬ ‫‪.۲۰۱۲‬م نیز میزان تجارت حاصل از صادرات این محصول به تنهایی‬ ‫در جهان ‪ ۱۴۶‬میلیارد دالر بوده اس�ت‪ .‬کشورهایی همچون ایتالیا‪،‬‬ ‫چی�ن‪ ،‬مکزیک و امریکا ج�زو بزرگان این صنعت در دنیا به‌ش�مار‬ ‫می‌روند‪ .‬چین‪ ،‬آلمان و ایتالیا ‪ 3‬کش�ور ب�زرگ در عرصه مبلمان و‬ ‫دکوراس�یون به‌ش�مار می‌روند که البت�ه هلند‪ ،‬مکزی�ک و امریکا‬ ‫س�ال‌های طوالنی به‌عنوان کشورهای نخس�ت در تجارت مبلمان‬ ‫مط�رح بوده‌اند‪ .‬هر چند بازار صنعت مبلمان در جهان با نوس�اناتی‬ ‫روبه‌رو بوده اما این تجارت همواره حرکت رو به جلو داشته است‪ ،‬به‬ ‫نح�وی که میزان ص�ادرات مبلم�ان در فاصله س�ال‌های ‪ ۲۰۰۴‬تا‬ ‫‪۲۰۱۲‬م‪ ،‬از حجم ‪۴۲‬میلیارد دالر به ‪۱۴۶‬میلیارد دالر رسید که دلیل‬ ‫ای�ن امر را می‌توان در گس�ترش تقاضا در بازار و رش�د تولید این‬ ‫محصول از سوی کشورهای در حال توسعه دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت مبلمان؛ صنعتی زودبازده‬ ‫ب��ا وجود ظرفیت‌های زی��ادی که در زمینه‬ ‫صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی وجود دارد‪،‬‬ ‫در سال‌های گذشته به دلیل صادرات محصوالت‬ ‫نامرغوب و رعایت نکردن استانداردهای الزم در‬ ‫این خصوص بس��یاری از بازارهای مناس��ب از‬ ‫دس��ترس خارج شده و حتی در مواردی منجر‬ ‫به از بین رفتن اعتماد مصرف‌کنندگان مبلمان‬ ‫ایرانی در برخی از بازارهای جهانی شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از اعضای صنف‬ ‫درودگران و مبل‌سازان‬ ‫تهران درب��اره اهمیت‬ ‫صنع��ت مبلمان گفت‪‌:‬‬ ‫صنعت مبلمان در واقع‬ ‫جزو یکی از صنایع س��بک و زودبازده به شمار‬ ‫می‌رود که در داخل کشور ‪8‬درصد اشتغالزایی‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬علیرضا عباس��ی در گفت‌وگوی‬ ‫‪ ،‬در مورد پایین بودن میزان‬ ‫اختصاصی با‬ ‫صادرات صنعت مبلمان اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪20‬میلی��ون دالر ص��ادرات در صنعت مبلمان‬ ‫صورت گرفته که نس��بت به کش��ور ترکیه که‬ ‫صادراتی بین ‪ 500‬ت��ا ‪600‬میلیون دالر دارد‪،‬‬ ‫رق��م بس��یار پایین��ی اس��ت‪ .‬وی در م��ورد‬ ‫تولیدکننده‌های مبل در ایران تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ایران تولید مبلمان بیش��تر از سوی واحدهای‬ ‫صنفی که اغلب به صورت کارگاه‌های کوچک‬ ‫اداره می‌شوند‌‪ ،‬صورت می‌گیرد و نه واحدهای‬ ‫صنعت��ی ک��ه به‌صورت انب��وه در ح��ال تولید‬ ‫هستند‪ .‬عباس��ی درباره تولید انواع مبلمان و‬ ‫می��زان واردات و صادرات آنها نیز خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ 3 :‬نوع متفاوت مبلم��ان به صورت اداری‪،‬‬ ‫مدرن (راحتی) و اس��تیل (کالسیک) در داخل‬ ‫تولید می‌شود که هر یک از این مدل‌ها میزان‬ ‫متفاوت��ی از واردات و ص��ادرات را رقم می‌زند‪.‬‬ ‫میزان واردات ما در نوع مبلمان اداری نسبت به‬ ‫چند س��ال گذشته بس��یار پایین آمده است و‬ ‫حتی در این بخش صادرات نیز داریم و در تولید‬ ‫مبلمان مدرن و راحت��ی‪ ،‬واردات درصد باالیی‬ ‫داشته و صادراتی هم نداریم و در تولید مبلمان‬ ‫استیل و کالس��یک که بیشتر با منبت‌کاری و‬ ‫هنر همراه است‪ ،‬وارداتی نداریم و به کشورهایی‬ ‫مانند عراق و کش��ورهای افریقایی نیز صادرات‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت پیش روی صنعت مبلمان‬ ‫عباس��ی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر‬ ‫تحریم‌ه��ا‪ ،‬تولید مبلمان را نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪ ،‬گفت‪ :‬با اوج گرفتن تحریم‌ها در چند سال‬ ‫اخیر و افزایش قیمت تمام‌شده تولید مبلمان‪،‬‬ ‫صادرات نیز با مشکالتی مواجه شده است‪ .‬قبل‬ ‫از تحریم‌ه��ا ما به کش��ورهای افریقایی‪ ،‬عربی‬ ‫و حت��ی اروپایی مانند س��وئد یا یونان صادرات‬ ‫داش��ته‌ایم ولی در چند سال اخیر این صادرات‬ ‫به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره نب��ود ی��ک برند موف��ق در این‬ ‫صنعت تصریح کرد‪ :‬صنعت مبلمان کش��ور در‬ ‫گذشته یکی از موفق‌ترین‌ها در بخش صادرات‬ ‫غیرنفتی بود‪ ،‬در حالی که امروز به خاطر برخی‬ ‫سیاس��ت‌ها (مانن��د واردات مبلم��ان خارجی‬ ‫به‌صورت بی‌رویه)‪ ،‬این صنعت مانند قبل نقش‬ ‫تعیین‌کننده‌ای در کسب درآمدهای ارزی برای‬ ‫کشور ندارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه برندسازی باید‬ ‫با جدیت مورد توجه برنامه‌ریزان و نیز ش��ورای‬ ‫ملی مبلمان و دکوراس��یون ق��رار گیرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه با وجود اینکه صنعت مبلمان‬ ‫ایران ازجمله قدیمی‌ترین صنایع جهان است‪،‬‬ ‫ولی ما نتوانس��ته‌ایم در خل��ق برندهای مطرح‬ ‫مبلم��ان برای کش��ورمان کاری صورت دهیم‪.‬‬ ‫عباسی درباره مشکالت این صنعت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین مشکالت حوزه مبلمان‬ ‫داخلی‪ ،‬تسهیالت پایین دولتی و بهره‌های باالی‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی به خاطر‬ ‫بهره‌های ‪27 ،26‬درصدی در حال ورشکستگی‬ ‫هس��تند‪.‬تعرفه باالی واردات مواد اولیه س��بب‬ ‫ش��ده اس��ت تا تولید‪ ،‬صرفه اقتصادی نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬وقتی که م��واد اولیه با تعرف��ه باال وارد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬قیمت تمام‌شده بسیار افزایش یافته‬ ‫و در نتیج��ه راه صادرات را ب��رای تولیدکننده‬ ‫مسدود می‌کند‪ .‬وی در پایان اظهار امیدواری‬ ‫کرد ک ‌ه اگر بانک‌ها بهره‌های وام‌های صنعتی و‬ ‫اشتغالزا را کاهش دهند‪ ،‬می‌توان امیدوار بود که‬ ‫تمام صنایع در ایران از رکود کنونی خارج شوند‪.‬‬ ‫کشورهای پیشرو در صنعت مبلمان جهان‬ ‫صنع��ت بهره‌برداری از چوب با هدف تولید فرآورده‌های‬ ‫مورد نیاز بش��ر‪ ،‬در مقاطع مختلف تاریخ با پیش��رفت‌ها و‬ ‫جهش‌های علمی انس��ان همراه بوده ت��ا جایی که ارزش‬ ‫تولی��دات انواع مبلم��ان چوبی جهان به ارق��ام میلیاردی‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬صنعت تولید مبلمان که تا اواس��ط قرن‬ ‫بیستم میالدی به‌عنوان یکی از اصناف تولیدی هر کشور‪،‬‬ ‫فقط منطبق ب��ا فرهنگ و نیاز بومی آن کش��ور به تولید‬ ‫محص��والت مورد نیاز مردم می‌پرداخت‪ ،‬رفته‌رفته به یکی‬ ‫از مهم‌ترین ش��اخه‌های صنعتی مولد اشتغال و ثروت در‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه و نیز یکی از شاخه‌های مهم‬ ‫تجارت بین‌الملل تبدیل شده است‪ .‬البته چند کشور پیشرو‬ ‫در جهان همانند چین‪ ،‬امری��کا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلمان و ترکیه در‬ ‫این زمینه بازار تجاری داغ‌تری نس��بت به سایر کشورهای‬ ‫جهان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چین‬ ‫صنعت مبلمان در چین از سال ‪1990‬م رشد چشمگیری‬ ‫داش��ته است‪ 50 .‬هزار کارگاه مبلمان در این کشور وجود‬ ‫دارد و ‪ 5‬میلیون نفر در این صنعت شاغل هستند و به‌طور‬ ‫کلی ‪ 10‬میلیون نفر از جمعیت این کشور در زنجیره تامین‬ ‫مبلمان درگیر هس��تند‪ .‬از س��ال ‪ 1998‬م حقوق ورودی‬ ‫چ��وب به چین صفر اعالم ش��ده و تامی��ن مبلمان تولید‬ ‫شده در سال ‪2002‬م چین برابر ‪ 40‬میلیارد دالر بوده که‬ ‫ب��رای تولید این محصوالت نیاز به ‪ 8/2‬میلیون مترمکعب‬ ‫چوب و ‪ 9/2‬مترمکعب ورق چوبی فش��رده اس��ت‪ .‬از این‬ ‫می��زان تولیدات ‪ 30‬میلی��ارد دالر به مصرف داخلی و ‪10‬‬ ‫میلیارد دالر برای صادرات تولید ش��د و همچنین مبلمان‬ ‫بیش��تر در نواحی جنوبی چین تولید می‌ش��ود‪ .‬از مزایای‬ ‫صنعت مبلمان چین می‌ت��وان به نیروی کار ارزان‪ ،‬هزینه‬ ‫پایین تولید‪ ،‬فراوانی مواد اولیه برای تامین‪ ،‬رش��د خوشه‬ ‫مبلمان در این کشور و آموزش و تربیت نیروهای متخصص‬ ‫دانش��گاهی اش��اره کرد‪ .‬صادرات چین از س��ال ‪ 1997‬تا‬ ‫‪2001‬م‪ ،‬به میزان ‪335‬درصد رش��د داشته و جای ایتالیا‬ ‫و کان��ادا را در بازارهای جهانی به عنوان اصلی‌ترین رقبای‬ ‫خود گرفته اس��ت‪50 .‬درصد از تولید مبلمان خانگی این‬ ‫کشور صادر می‌ش��ود که ‪12‬درصد از کل میزان صادرات‬ ‫چی��ن را نیز به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬چین از بزرگترین‬ ‫بازاره��ا برای مبلمان خانگی به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬تقاضای‬ ‫داخلی برای مبلمان خانگی چوبی در چین خیلی باالست‪.‬‬ ‫این کش��ور به ‪ 217‬کشور صادرات مبلمان دارد که امریکا‬ ‫حج��م باالیی از واردات مبلمان از کش��ور چین را به خود‬ ‫اختصاص داده است و پس از آن ژاپن‪ ،‬انگلیس‪ ،‬هنگ‌کنگ‬ ‫و کانادا قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایتالیا‬ ‫ایتالی��ا اگرچ��ه در صنع��ت مبلم��ان حرف نخس��ت را‬ ‫نمی‌زن��د ولی ب��ه دلیل ظرافت و س��خت‌گیری در تولید‪،‬‬ ‫مصرف‌کنندگان خاص خودش را دارد و جزو ‪ 5‬کش��وری‬ ‫است که به ایران صادرات خوبی به خصوص در مبلمان‌های‬ ‫فلزی و چوبی دارد‪ .‬براس��اس آمار سازمان تجارت خارجی‬ ‫ایتالیا‪ ،‬صنعت مبلمان در این کش��ور گردش مالی حدود‬ ‫‪ 23‬میلی��ارد ی��ورو ک��ه تقریب��ا ‪50‬درص��د آن مربوط به‬ ‫بازارهای بین‌المللی اس��ت‪ ،‬ایجاد کرده اس��ت و همچنین‬ ‫این صنعت ‪ 230‬هزار شغل در ‪ 37‬هزار شرکت که بیشتر‬ ‫این شرکت‌ها‪ ،‬شرکت‌های کوچک یا خیلی کوچک هستند‬ ‫برای مردم این کش��ور ایجاد کرده که ای��ن مزایا ایتالیا را‬ ‫از نظ��ر کیفیت و طراح��ی در دنیا متفاوت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت مبلمان در ایتالیا از بخش‌های صنعتی بسیار مهم‬ ‫و پویاست که در چند دهه گذشته در ایجاد نام در سراسر‬ ‫جه��ان از نظر کیفیت و فناوری بس��یار موفق عمل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬آغاز تحول در تولید مبلمان کشور ایتالیا مربوط به‬ ‫دهه ‪ 50‬م اس��ت‪ ،‬که از آن زمان موفق به رش��د و افزایش‬ ‫نرخ تولید شد و بازارهای جهانی را متوجه خود کرد‪ .‬کشور‬ ‫ایتالیا در صنعت مبلم��ان دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار‬ ‫اس��ت و این کشور ساالنه حجم زیادی صادرات مبلمان به‬ ‫دنیا انجام می‌دهد‪ .‬کش��ور ایتالیا به ‪ 219‬کشور صادرات‬ ‫مبلمان دارد که کش��ورهای اروپایی و امریکایی بیشترین‬ ‫درصد از محصوالت این کش��ور را وارد می‌کنند‪ .‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫آلمان و انگلیس واردات مبلمان زیادی از این کشور دارند‪.‬‬ ‫قابل‌توجهی در تاسیس کارخانه‌های بزرگ و متوسط وجود‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬با این وجود سهم س��رمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در ای��ن بخش کوچک باق��ی مانده اس��ت‪ .‬باوجود آینده‬ ‫امیدوارکنن��ده صنعت مبل در ترکیه مش��کالتی چند بر‬ ‫ترقی آن تاثیرگذار است‪ .‬صادرات مبلمان ترکیه نسبت به‬ ‫کشورهای منطقه باالست ولی در کل صادرات پایین‌تری‬ ‫نسبت به چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬آلمان و ایتالیا دارد‪.‬‬ ‫از میان کشورهای خاورمیانه ترکیه دارای آینده‌دارترین‬ ‫و موفق‌ترین صنایع تولیدی مبلمان است‪ .‬در سال ‪2005‬م‬ ‫میزان صادرات مبلمان ترکیه به بیش از ‪ 600‬میلیون دالر‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬تعداد کل تولیدی‌های مبل این کشور ‪55‬‬ ‫هزار واحد بوده و حدود ‪ 97‬درصد آنها تولیدی‌های کوچک‬ ‫(کارگاه‌ه��ای کمتر از ‪ 10‬نفر) هس��تند‪ .‬اگرچه ترکیه به‬ ‫‪ 100‬کش��ور صادرات مبلمان دارد اما خاورمیانه همچنان‬ ‫بزرگترین بازار مبل این کش��ور است‪ .‬استانبول و آنکارا دو‬ ‫تولیدکننده مهم مبلمان این کشور هستند که ‪ 55‬درصد‬ ‫کل محصوالت را تولید می‌کنند‪ .‬در سال‌های اخیر افزایش‬ ‫صنع��ت محص��والت چوب��ی در امری��کا دارای مزایای‬ ‫رقابتی نظیر پایه‌های فرآین��دی مدرن‪ ،‬نزدیکی و موجود‬ ‫ب��ودن جنگل‌ها‪ ،‬سیس��تم حم��ل و توزی��ع کاال‪ ،‬مهارت‬ ‫باالی نیروی‌کار‪ ،‬داش��تن منابع آب و انرژی کافی اس��ت‪.‬‬ ‫به‌عل��ت حقوق گمرکی پایین این محص��والت در امریکا‪،‬‬ ‫رقابت محصوالت خارجی افزایش یافته اس��ت‪ ،‬برای مثال‬ ‫‪‌50‬درصد واردات چ��وب و کاغذ از کانادا به امریکا صورت‬ ‫می‌گیرد‪ 220 .‬کش��ور از امری��کا واردات مبلمان دارند که‬ ‫سهم کشورهای کانادا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ژاپن و انگلیس از صادرات‬ ‫مبلمان این کشور نسبت به سایر کشورها باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیه‬ ‫‹ ‹امریکا‬ ‫یکی از شاخصه‌های رشد تمدن‪ ،‬تغییر و تحول‬ ‫در نگرش انس��ان نسبت به زندگی و به طبع آن‬ ‫تغییر در طراحی در تمامی اس��باب و لوازم مورد‬ ‫استفاده در زندگی از طراحی در لباس تا معماری‬ ‫و دکوراسیون داخلی منازل و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫تاریخچه مبلمان در دنیا با شهرنش��ینی آغاز‬ ‫ش��ده و تاکنون نیز ادامه داش��ته است‪ .‬مبلمان‬ ‫از تغییر ش��کل و تح��ول چهارپایه‌ها‪ ،‬نیمکت‌ها‬ ‫و میزه��ای س��اده و به تدری��ج و در طول زمان‬ ‫حاصل ش��د‪ .‬زمان ساخت نخس��تین مبل‌های‬ ‫اولی��ه را ب��ه علت دس��تیابی نداش��تن ب��ه نام‬ ‫سازندگان‌ش��ان دقیقا نمی‌توان مش��خص کرد‪.‬‬ ‫پ��س از قرن ‪ ۱۵‬م بود که نخس��تین مبل‌هایی‬ ‫که شناسایی شده‌اند نام سازندگان و صنعتگران‬ ‫خود را به همراه داشته‌اند‪ .‬در قرن ‪۱۸‬م مبلمان‬ ‫حجیم و پرزینت‪ ،‬انعکاس��ی از معماری و اماکن‬ ‫مذهبی آن دوران بود‪ ،‬قطعه‌های قطور و خشک‬ ‫و خش��ن به مدد کنده‌کاری‌ه��ای حجیم همراه‬ ‫با نصب قطعه‌های فلزی گرانقیمت و س��نگ‌ها‬ ‫و چوب‌ه��ای کمی��اب تزئین می‌ش��دند و این‬ ‫مخصوص دورانی اس��ت که هن��وز مهارت‌های‬ ‫فن��ی و فناوری ماش��ینی نتوانس��ته ب��ود توان‬ ‫سازندگان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫در عصر رنس��انس‪ ،‬مهارت‌های فنی فوق‌العاده‬ ‫موج��ب پیدایش کنده‌کاری‌های بس��یار عالی و‬ ‫بدیع‪ ،‬نخست در ایتالیا و بعدها در آلمان‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫فرانس��ه و باالخره انگلستان شد و مبل‌های دوره‬ ‫رنس��انس از خطوط معماری ساختمان‌ها پیروی‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫س��بک‌های آن دوره به نام سالطین نامگذاری‬ ‫ش��ده بودند ک��ه از آن میان مبل‌ه��ای تئودور‪،‬‬ ‫الیزابت‪ ،‬ژاکوب��ی‪ ،‬ویلیام‪ ،‬ماری‪ ،‬ملکه آن و لوئی‬ ‫فرانس��ه را می‌ت��وان نام برد‪ .‬در برخ��ی دیگر‪ ،‬از‬ ‫نام س��ازندگان خود مایه گرفت��ه بودند که از آن‬ ‫می��ان مبل‌های چیپندل‪ ،‬هپل وایت و ش��راتون‬ ‫معروف‌ترین آنان هستند‪.‬‬ ‫به‌منظور هماهنگ ش��دن ب��ا معماری تحول‬ ‫یافت��ه‪ ،‬مبلمان نیز به‌تدریج نه‌تنها از طریق فرم‬ ‫و سبک بلکه از نوع مواد و چوب نیز تغییر یافت‪.‬‬ ‫چوب‌های مختلف��ی مثل بلوط‪ ،‬س��رو‪ ،‬آبنوس‪،‬‬ ‫و ش��اه بلوط به‌ تدریج جایگزی��ن چوب گردو و‬ ‫ماهاگونی ش��دند‪ .‬در اواخر ق��رن ‪ ۱۷‬م از چوب‬ ‫گ��ردو به می��زان قاب��ل مالحظه‌ای در س��اخت‬ ‫مبلمان استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫تا پایان قرن ‪ 17‬م مبل‌سازان فرانسوی شروع‬ ‫به ساخت انواع کاناپه‌های ابتدایی کردند‪ ،‬بعضی‬ ‫از آنها تنها یک دس��ته داش��تند ک��ه به عنوان‬ ‫تکیه‌گاه و برای استراحت و لم‌دادن مورداستفاده‬ ‫ق��رار می‌گرفت‪ ،‬در حالی‌که در دیگر مدل‌ها دو‬ ‫دس��ته در طرفین بوده و چندی��ن نفر روی آن‬ ‫می‌نشس��تند‪ .‬پس از اختراع ماشین‌های تراش‬ ‫و ب��ا افزایش راندم��ان کاری فرآیند‌هایی مانند‬ ‫خ��م کردن چ��وب‪ ،‬ورقه ورقه ک��ردن و مونتاژ‬ ‫مکانیکی قطعات به سازندگان این مدد را رساند‬ ‫که بتوانند زیباتری��ن و مقاوم‌ترین مبل‌ها را در‬ ‫کوتاه‌تری��ن زمان ممکن با تناس��بات بدیع و بر‬ ‫مبنای ابعادی اس��تاندارد بیافرینند و همچنین‬ ‫تحول در علم ش��یمی و فرآورده‌های شیمیایی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬در قی��اس ب��ا گذش��ته ان��واع م��واد‬ ‫جالدهن��ده مصنوع��ی و مقاوم��ی را در اختیار‬ ‫س��ازندگان قرار داد تا بتوانن��د به مبل‌ها‪ ،‬نمای‬ ‫دلپذیرتری بدهند‪.‬‬ ‫از ق��رن بیس��تم در طراحی مبلم��ان تحوالتی‬ ‫ص��ورت گرف��ت‪ .‬در این ق��رن انتخ��اب مبلمان‬ ‫براس��اس ش��خصیت‌ها همچنان نشانه تشخیص‬ ‫و ف��رق بین موقعیت‌ها به ش��مار می‌رود و اینک‬ ‫وج��ود مبلمان در تمام کش��ورها و حفظ جایگاه‬ ‫خ��ود در بهتری��ن و مهم‌تری��ن مکان‌ه��ا جالب‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬گذری برخط س��یر صنعت چوب و‬ ‫مبلمان ایران در ‪ 50‬سال گذشته نشان می‌‌دهد‬ ‫این صنعت که تا اواس��ط دهه ‪ 40‬خورشیدی به‬ ‫صورت سنتی دنبال می‌شد به تدریج تحت‌تاثیر‬ ‫جهش‌ه��ای علمی و تکنولوژی��ک بهره‌‌برداری از‬ ‫چ��وب و تولید مبلمان در جه��ان‪ ،‬حرکت رو به‬ ‫رش��دی را آغاز ک��رد و کمتر از یک دهه ظهور و‬ ‫ب��روز جدیدی را در عرصه صنعت و اقتصاد ایران‬ ‫به نمایش گذاشت‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫پل عبور از بازار جهانی‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫به نظر می‌رس��د پی��ش از آنکه در م��ورد فروش‬ ‫تابلو‌های بزرگ و هنری دنیا به جدول‌ها و ستون‌های‬ ‫بی‌ش��ماری از اعداد و ارقام قیمت آنها تکیه کنیم و‬ ‫قیمت آنها را در س��ال‌های گذشته در ارزش فعلی‬ ‫تابلوه��ا ضرب کنی��م و از موفقیت‌های چش��مگیر‬ ‫نقاشان عهد کالسیک و معاصر بگوییم‪ ،‬به خبر‌های‬ ‫ش��نیدنی از همایش‌ها و فراخوان‌های اقتصاد هنر‬ ‫س��ری بزنیم که تا چند س��ال پی��ش جزو مباحث‬ ‫غریب حوزه اقتصاد بود و واژه «اقتصاد هنر» هم از‬ ‫واژگان نامانوس و عجیب به شمار می‌آمد‪ .‬اما طرح‬ ‫این مسئله به تدریج فضای تازه‌ای را در عالم هنر و‬ ‫جهان اقتصاد ایجاد کرد که به وسیله آن هنرمندان‬ ‫از پس��تویی که ب��ا آثار هنری خ��ود در آن زندگی‬ ‫می‌کردن��د ولی گذران ام��ور نمی‌کردند‪ ،‬به جهانی‬ ‫دیگ��ر قدم‌گذارند که همان اقتصاد اس��ت‪ .‬وقتی با‬ ‫خبر می‌ش��ویم ک��ه دکترمحمدرضامریدی‪ ،‬معاون‬ ‫هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان‬ ‫فارس از برگزاری نخس��تین همایش ملی «اقتصاد‬ ‫و هنر» در اس��فندماه ‪ ۹۳‬در ش��یراز خبر می‌دهد‪،‬‬ ‫می‌توان امیدوار بود ک��ه در آینده‌ای نه‌چندان دور‬ ‫و چش��م‌اندازی امیدوارکننده‪« ،‬اقتصاد هنر» بتواند‬ ‫به‌عنوان حوزه‌ای مس��تقل و با بهره‌گیری از نظرات‬ ‫کارشناسانه هنرمندان و اقتصاددانان به شکوفایی و‬ ‫پویایی قابل توجه برسد‪.‬‬ ‫نخس��تین همایش ملی «اقتصاد هنر» در شیراز‬ ‫همانند نشس��ت‌های دیگر اقتصادهن��ر ‪ -‬به گفته‬ ‫بسیاری از کارشناسان مرتبط با این حوزه‪ -‬می‌تواند‬ ‫راهگش��ای بس��یاری از مش��کالت این حوزه باشد‪.‬‬ ‫اگرچه متاسفانه تاکنون ساز و کار درستی برای این‬ ‫حوزه در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬به گفته مریدی‬ ‫نخس��تین بودن این همایش ملی از یک نظر خوب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه باید تاکنون ای��ن همایش‌ها بیش‬ ‫از ‪ 10‬بار برگزار می‌ش��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه برخی‬ ‫شهرس��تان‌ها مانند اصفهان نیز عالقه‌ای به حضور‬ ‫در این مهم دارند و تمایل به برگزاری این نشس��ت‬ ‫علمی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانشگاه هنر تهران‪ ،‬تربیت‬ ‫مدرس تهران‪ ،‬اس��تانداری فارس‪ ،‬اداره کل ورزش‬ ‫و جوان��ان فارس‪ ،‬صندوق حمای��ت از هنرمندان و‬ ‫روزنامه‌ن��گاران و بانک ملی اس��تان ف��ارس در این‬ ‫همایش همکاری دارند‪.‬‬ ‫تع��دادی از کارشناس��ان برای��ن باورن��د ک��ه‬ ‫اقتصاد هنر نمی‌تواند دولتی باشد و تالش می‌شود‬ ‫در این همایش‌ها در رویکرد نس��بت به این مقوله‬ ‫تحلیل بهتری داش��ته باشیم و در این مکان‌هاست‬ ‫که صاحب‌نظران می‌توانند داشته‌های‌شان را از این‬ ‫منظر با خود بیاورند‪.‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت ک��ه محوره��ای همایش‌ه��ای‬ ‫اقتص��اد هنر به «بودجه‌ه��ا‪ ،‬حمایت‌ها و یارانه‌های‬ ‫هن��ری»‪« ،‬سیاس��تگذاری‌های فرهنگ��ی و نظ��ام‬ ‫مدیریت��ی مطلوب هنر در رونق‌بخش��ی به اقتصاد‬ ‫هنر» اختصاص می‌یابد که در نخس��تین همایشی‬ ‫که در شیراز برگزار خواهد شد‪ ،‬موارد دیگری چون‬ ‫«قوانین و نظام حقوق تسهیل‌کننده بازار»‪« ،‬نظام‬ ‫بانک��ی و سیاس��ت‌های وام برای گردش س��رمایه‬ ‫در ب��ازار هن��ر»‪« ،‬درآمدزایی بنگاه‌ه��ای کوچک‬ ‫هن��ری» و «ب��ازار کارآفرین��ان و تولیدکنن��دگان‬ ‫هن��ر» و مباحث دیگری چ��ون «قیمت‌گذاری آثار‬ ‫هنری و ارزش��گذاری آثار»‪« ،‬مخاطبان‪ ،‬خریداران‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان هن��ر»‪« ،‬واس��طه‌های فروش‪،‬‬ ‫نمایش��گاه‌گردان‌ها و مجموعه‌داران در بازار هنر»‪،‬‬ ‫«صنای��ع خالق و اقتص��اد هنر بنی��ان»‪« ،‬تجارت‬ ‫جهانی هنر» و «حراجی‌ه��ا و بازارهای بین‌المللی‬ ‫هنر» محورهای دیگر بحث و نشس��ت خواهند بود‪.‬‬ ‫مریدی با اش��اره به اینکه هن��ر ویژگی بین‌المللی‬ ‫دارد‪ ،‬در مورد این همایش گفت که ما با این فرض‬ ‫پیش می‌رویم که شیراز و فارس می‌تواند منطقه‌ای‬ ‫موفق برای اقتصاد هنر و هنر ایران باش��د و شیراز‬ ‫داوطلب طرح‌های ملی است که دولت در این زمینه‬ ‫دنبال می‌کند‪ .‬بند پایانی یادداشت برای دوستداران‬ ‫این مبحث است که می‌خواهند از آخرین خبر‌های‬ ‫ای��ن همایش‌ها با خبر ش��وند‪ .‬در تاریخ ‪ 10‬بهمن‬ ‫‪ 93‬و اس��فندماه نی��ز همای��ش ‪ 2‬روزه در تهران و‬ ‫ش��یراز برگزار می‌ش��ود که عالقه‌مندان می‌توانند‬ ‫برای اطالعات بیش��تر از آن به پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫‪ www.arteconomics.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫امی��د می‌رود با برگزارش��دن این نشس��ت‌ها در‬ ‫ش��هر‌های بزرگ ای��ران‪ ،‬راهکار‌های علمی و عملی‬ ‫برای پیشرفت و تعالی فرهنگ و هنر سرزمین مان‬ ‫فراه��م ش��ود و از این پس قدم��ت و غنای تمدن‪،‬‬ ‫فرهن��گ و معنویت مردم ما رنگ و جان دیوارهای‬ ‫سرزمین‌های دیگر باشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫شما هم می‌توانید‬ ‫صاحب یک نقاشی باشید‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گ�روه گزارش – س�هیال احم�دی‪ :‬در روزهای��ی که نرخ‬ ‫س��ود پایین است و بس��یاری از سرمایه‌گذاران عالقه دارند در‬ ‫زمینه‌های مختلف پول خرج کنند‪ ،‬ش��اهکارهای هنرمندان‬ ‫بزرگ قرن بیستم از پیکاسو گرفته تا خوان میرو یا هنرمندان‬ ‫معاصری چون آنیش کاپور و آنتونی گورملی در بازل به نمایش‬ ‫درآمدند‪.‬‬ ‫یکی از نکات گفتنی در این نمایشگاه‌ها‪ ،‬حضور دوستداران‬ ‫هنر و دالالن آثار هنری است که با گوشی‌های خود از این آثار‬ ‫عکس می‌گرفتند و آن را برای موکالن خود ارسال می‌کردند‪.‬‬ ‫در یکی دیگر از همین نمایش��گاه‌ها سوکانایا راجاراتنام‪ ،‬مدیر‬ ‫گالری «‪ »L&M‬در نیویورک گفت‪« :‬نسبت به سال گذشته‬ ‫افراد بیشتری آمده‌اند‪.‬او ابراز کرد‪ ،‬شاید بازار دیوانه‌وار نباشد‪ ،‬اما‬ ‫بازار مطمئنی است‪ .‬او افزود در همین چند روز نمایشگاه برخی‬ ‫از بهترین آثارش را به فروش رس��انده اس��ت‪ .‬مثال یکی از آثار‬ ‫مارک روتکو به قیمتی حدود ‪ 5‬میلیون دالر و تابلویی سه‌تکه‬ ‫اثر پل مک‌کارتی هم به قیمت‪ 5/2‬میلیون دالر به فروش رفت‪.‬‬ ‫با توجه به فروش خوب آثار هنری چند گالری مهم مجبور‬ ‫ش��دند دیوار نمای��ش آثار هنری خود را دوب��اره با آثار جدید‬ ‫تزئین کنند‪ .‬بس��یاری از خریداران اروپایی هستند و برخی از‬ ‫صاحب‌نظ��ران معتقدند‪ ،‬تعداد خری��داران امریکایی به دلیل‬ ‫ضعیف شدن دالر پایین آمده است‪.‬‬ ‫بازار آثار هنری در س��ال ‪2009‬م اوضاع بدی داشت‪ ،‬زمانی‬ ‫که حراجی‌های کریستی و سوتبی و دیگر رقبای کوچک آنها‬ ‫با افت خریداران مواجه شدند‪.‬‬ ‫اما سال ‪2010‬م همه چیز به حالت عادی بازگشت‪ ،‬حراجی‬ ‫کریس��تی‪ ،‬بزرگترین حراجی دنیا اعالم کرد در این س��ال ‪5‬‬ ‫میلیارد‌دالر فروش کل داشته که نسبت به سال ‪2009‬م حدود‬ ‫‪ 53‬درصد بیش��تر بوده است‪ .‬س��وتبی هم اعالم کرد در سال‬ ‫‪2009‬م ف��روش حراجی معادل ‪ 3/2‬میلی��ار‌د دالر بود که در‬ ‫س��ال ‪2010‬م این رقم به ‪ 3/4‬میلیارد‌دالر رسید‪ .‬این رشد تا‬ ‫حدودی مدیون به عرصه آمدن ثروتمندان چینی است که به‬ ‫آثار هنری غرب (برای مثال آثار پیکاسو) عالقه‌ای بسیار دارند‪.‬‬ ‫فیلیپ هافمن‪ ،‬مدیر گروه س��رمایه‌گذاری هنرهای زیبا در‬ ‫لن��دن که آثار هنری ب��ه ارزش ‪ 100‬میلی��ون‌دالر را در انبار‬ ‫خ��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در روز اول چندی��ن اثر هن��ری به ارزش‬ ‫‪ 8‬میلیون‌دالر فروخته است‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬با توجه به نوسانات ارز‪ ،‬درآمد نقدی نزدیک به صفر‬ ‫و تورم ‪ 5/4‬درصد در لندن بس��یاری آثار هنری را بهشت امن‬ ‫پول و سرمایه خود می‌دانند‪».‬‬ ‫او اف��زود‪« :‬ما جنون خریداران را دیده‌ایم و بس��یاری از آثار‬ ‫خوب هنری رکورد شکسته‌اند‪ .‬سطح فروش باالتر از سال‌های‬ ‫‪ 2007‬و ‪2008‬م ب��وده اس��ت‪ .‬آث��اری که قیم��ت منصفانه و‬ ‫مناسب دارند در عرض یکی‪ ،‬دو ساعت به فروش می‌روند‪».‬‬ ‫در نمایش��گاه‌های هنر بازل ‪ 300‬گالری از سراس��ر دنیا‬ ‫حضور دارند وتنها در یکی از نمایش��گاه‌های آن‪ ،‬آثار ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬هنرمن��د ب��ه نمای��ش درمی‌آید‪ .‬آثار هنری ش��امل‬ ‫عکس‪ ،‬نقاش��ی‪ ،‬مجسمه‪ ،‬طراحی‪ ،‬چیدمان و آثار ویدیویی‬ ‫در این نمایش��گاه عرضه ش��ده‌اند و طبق آمار موسسه مالی‬ ‫هیس‌کاک��س در چه��ل و دومین نمایش��گاه هنر بازل این‬ ‫نمایش��گاه نس��بت به سال گذش��ته ‪ 15‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه این روزها ب��ازار آثار هنری‬ ‫هنرمندان تازه‌ظهور قوی‌تر از س��ال‌های پیش است‪ .‬برای‬ ‫نمونه مجسمه‌ای از ران موئک به قیمت ‪ 450‬هزار پوند در‬ ‫این نمایشگاه به فروش رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جنون مجموعه‌داران از سال ‪ 2007‬تا ‪ 2010‬میالدی‬ ‫گروه گزارش‪ :‬مقایسه موردی قیمت تابلو‌های‬ ‫جهان با در نظر گرفتن بازه زمانی در حدود ‪10‬‬ ‫س��ال‪ ،‬ارزش مالی و قیمت تابلو‌های مهم دنیا‬ ‫را نمای��ان می‌کند‪ .‬به همین دلیل بی‌مقدمه به‬ ‫مقایسه چند تابلو و قیمت‌های آنان پرداختیم‪.‬‬ ‫اثر هنری شاهکار جکسون پوالک به قیمت ‪140‬‬ ‫میلیون دالر فروخته شد‪ .‬این تابلو گرانترین اثر‬ ‫هن��ری در تاریخ م��درن به ش��مار می‌رفت‪ .‬او‬ ‫فهرستی هم از دیگر آثار هنری تحسین‌شده و‬ ‫گرانقیمت تهیه کرد‪ .‬از پوالک تا پیکاسو‪ ،‬رنوآر تا‬ ‫ونگوگ‪ ...‬پر واضح است که قیمت‌گذاری هنرها‬ ‫در جهان امروز بس��یار متفاوت با گذشته است‪.‬‬ ‫به انگیزه یادآوری این شاهکارها و نیز فهرست‬ ‫ثروتمندان��ی ک��ه اینها را خری��داری می‌کنند‪،‬‬ ‫فهرستی از ‪ 15‬نقاش��ی گرانقیمت جهان را به‬ ‫ط��ور موردی برگزیده‌ایم‪ .‬برای آماده کردن این‬ ‫فهرست‌‪ ،‬ما ارزش دالر را در سال ‪2008‬م امریکا‬ ‫ب��رای قیمت معادل در نظر گرفته‌ایم‪( .‬چرا که‬ ‫این گزارش مربوط به سال ‪2008‬م است) برای‬ ‫مثال‪ ،‬تابلویی از ونگوگ در سال ‪1987‬م‪53/9 ،‬‬ ‫میلیون دالر فروخته ش��د و این مقدار پول در‬ ‫سال ‪2008‬م معادل ‪ 102/3‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تک چهره اثر پابلو پیکاسو‬ ‫ش��اید در نگاه اول‪ ،‬تک‌چهره پیکاسو که در‬ ‫سال ‪1901‬م کشیده شده خیلی قابل تشخیص‬ ‫نباشد اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم در زمینه‬ ‫خرید و فروش این اثر‪ ،‬قیمت باالیی پیشنهاد‬ ‫و ارزیابی خواهد ش��د‪ .‬مدت‌ها قب��ل از اینکه‬ ‫پیکاس��و سبک‌های کوبیس��م و سورئالیسم را‬ ‫تجربه کند‪ ،‬نخستین کارهای رنگ روغن او نیز‬ ‫به همان اندازه خیره‌کننده بودند‪.‬‬ ‫سال‪ 1901 :‬م‪ ،‬سال فروش‪1989 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 47/85 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 83/2 :‬میلیون دالر‬ ‫‹ ‹کشتزار گندم و سروها ‪ -‬اثر ونگوگ‬ ‫یک��ی از دو اثر ونگ��وگ از زمین و طبیعت‬ ‫به نام کش��تزار گندم و سروها در این فهرست‬ ‫‪15‬تایی ما‪ ،‬نقاش��ی از طبیعت همراه با سبک‬ ‫خاص ونگوگ در رنگ کردن چرخشی آسمان‬ ‫اس��ت‪ .‬این نقاشی تا س��ال ‪2002‬م متعلق به‬ ‫دیپلمات نیکوکار والتر آننبرگ بود و حاال بعد‬ ‫از مرگ��ش جزو دارایی و مایملک او به ش��مار‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫سال‪1889 :‬م‪ ،‬سال فروش‪1993 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 57 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 85/1 :‬میلیون دالر‬ ‫‹ ‹آغاز نادرست‪ -‬اثر َجسپر جانز‬ ‫تنها اثر مربوط به دوره معاصر در فهرس��ت‬ ‫‪‌15‬تایی در میان ی��ک مجموعه هنری بزرگ‬ ‫فروخته ش��ده توس��ط دیوید گیفن در س��ال‬ ‫‹ ‹میلیاردها دالر نقاشی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫در هردوره‌ای که نمایشگاه‌های هنری برگزار می‌شود قیمت‬ ‫آثاری که در نمایشگاه‌های هنری مورد نقد قرار می‌گیرد البته‬ ‫در کنار اش��تیاق باالی خریداران مخالفانی هم دارد‪ .‬برخی از‬ ‫مجموعه‌داران معتقدن��د‪ ،‬تعدادی آثار بدون دلیل گرانقیمت‬ ‫هستند‪ ،‬به طوری که برخی آثار به قیمتی ‪ 2‬برابر ارزش خود‬ ‫عرضه شده‌اند‪.‬‬ ‫آثار هنری مورد عالقه‌‌ش��ان شدند‪ .‬جان دیالن‪ ،‬ارزشگذار آثار‬ ‫هنری در انگلستان معتقد است‪« :‬این طرح باعث می‌شود که‬ ‫سطح سلیقه دوستداران آثار هنری به دلیل نداشتن استطاعت‬ ‫مالی الزم برای خرید نقاشی پایین نیاید و به این ترتیب جمع‬ ‫گسترده‌تری به عرصه هنر جدی پا بگذارند‪ .‬در غیراین صورت‪،‬‬ ‫تابلوهای نقاشی و خرید آنها تنها به عده محدودی که به شدت‬ ‫ثروتمند هم هستند‪ ،‬تعلق می‌گیرد‪».‬‬ ‫درآمد فروش آثار هنری در سال ‪ 2006‬و‪2007‬م نسبت به‬ ‫سال ‪.2005‬م رشد ‪ 10‬درصدی روبه رو بود‪.‬‬ ‫در آخرین روزهای دس��امبر همین سال اغلب حراجی‌های‬ ‫معتبر همچون کریس��تی‪ ،‬منهتن و ساتبی از درآمدهای یک‬ ‫سال اخیرشان اظهار رضایت داشتند و به این ترتیب باید گفت‬ ‫هرچند بسیاری از رکود اقتصادی در سال ‪2006‬م حرف زدند‬ ‫اما آمارها چیز دیگری را در عرصه هنر نشان داشت‪.‬‬ ‫در سال ‪2006‬م گالری سیت لندن دست به ابتکار جدیدی‬ ‫زد و به خریداران جوانی که توانایی خرید آثار هنری نقاش��ان‬ ‫معاص��ر را نداش��تند‪ ،‬وام بدون به��ره پرداخت‪ .‬این طرح که با‬ ‫عنوان «شما هم می‌توانید صاحب یک نقاشی باشید» اجرا شده‬ ‫و با اس��تقبال بی‌نظیری روبه رو ش��ده است‪ .‬این طرح در سال‬ ‫‪2004‬م از سوی شورای هنرهای تجسمی انگلستان تصویب‬ ‫و از اوایل سال ‪2006‬م عملی شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تنها در نیمه‬ ‫اول ‪2006‬م بیش از ‪ 4‬هزار نفر از طریق این طرح موفق به خرید‬ ‫دانشگاه کلمبیا درسال ‪2006‬م اعالم کرد‪ ،‬گردش مالی‬ ‫ف��روش آثار هنری دانش��جویان در س��ال ‪2006‬م‪ ،‬تقریبا‬ ‫نزدیک به ‪ 190‬میلیون‌دالر بود و این دانش��گاه با همکاری‬ ‫فریدمن و کارشناس��ان دیگر س��عی کرد دانش��جویانش را‬ ‫از افت��ادن در دام دالالن نج��ات ده��د‪ .‬با ای��ن حال بروس‬ ‫فرگوسن‪ ،‬استاد دانش��گاه کلمبیا معتقد است‪« :‬این ماجرا‬ ‫همان قدر که می‌تواند به نفع دانشجویان باشد به ضرر آنها‬ ‫هم می‌شود‪ .‬اس��تقبال از سبک‌های جدید و هجوم دالالن‬ ‫می‌تواند آنها را دچار خودش��یفتگی کند و این مسئله کمی‬ ‫خطرناک است‪ .‬در آخرین نمایشگاهی که توسط این گروه‬ ‫برای دانشجویان برگزار شد‪ ،‬درآمد حاصل از نمایشگاه برای‬ ‫دانشجویان چیزی نزدیک به ‪ 130‬میلیون دالر بود آن هم‬ ‫برای ‪ 38‬تابلوی نقاش��ی‪ ،‬میانگی��ن قیمت تابلوها بین ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 19‬میلی��ون‌دالر بود‪ .‬اغلب این تابلوها هم در حال و هوایی‬ ‫شبیه به هم و پر از ابهام خلق می‌‌شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفاناشتیاق‬ ‫‹ ‹رقم‌های در نوسان برای تابلوهای جنجال برانگیز‬ ‫‹ ‹نقطه مقابلی داللی آثار هنری‬ ‫دومین اثر در فهرس��ت ما که ‪Ryoei Saito‬‬ ‫آن را خریده اس��ت‪ .‬این نقاش��ی که به قیمت‬ ‫‪ 82/5‬میلی��ون دالر فروخت��ه ش��د‪ ،‬گرانترین‬ ‫نقاشی ونگوگ به ش��مار می‌آید که ارزش آن‬ ‫معادل ‪ 136/1‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫سال‪1890 :‬م‪ ،‬سال فروش‪1990 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 82/5 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 136/1 :‬میلیون دالر‬ ‫بائ�ور‪ -‬اث�ر‬ ‫‹ ‹ت�ک چه�ره ِ‬ ‫آدل بلاخ‪ِ -‬‬ ‫کلیمت‬ ‫گوستاو ْ‬ ‫نقاشی‌های گرانقیمت جهان!‬ ‫‪2006‬م اس��ت‪ .‬اگر شما هم مثل ما باشید در‬ ‫مورد برچس��ب قیمت این نقاشی سخت فکر‬ ‫خواهید کرد‪.‬‬ ‫سال‪1959 :‬م‪ ،‬سال فروش‪2006 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 80 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 85/6 :‬میلیون دالر‬ ‫‹ ‹‪ :Les Noces de Pierrette‬اثر پیکاسو‬ ‫قدیمی‌تر در فهرست ما است و نیز تنها نقاشی‬ ‫الهام گرفته شده از مذهب‪ .‬این اثر که در سال‬ ‫‪1611‬م خلق شده نشان‌دهنده صحنه قتل عام‬ ‫برگرفته از انجیل متی است‪.‬‬ ‫سال‪ 1611 :‬م‪ ،‬سال فروش‪ 2002 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 76/7 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 91/9 :‬میلیون دالر‬ ‫ما دارای نام س��اده «زنبق‌ها»ست و در یک نگاه‬ ‫کلی جهانی آفتابی و روش��ن را نشان می‌دهد که‬ ‫در تضاد با خلق و خوی خود نقاش است‪.‬‬ ‫سال‪ 1889 :‬م‪ ،‬سال فروش‪ 1987 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 53/9 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 102/2 :‬میلیون دالر‬ ‫‹ ‹پسری با پیپ‪ -‬اثر پابلو پیکاسو‬ ‫این نقاش��ی پیکاس��و مربوط به س��ال‌های‬ ‫«دوره آب��ی» می‌ش��ود‪ ،‬یعنی هم��ان دوره‌ای‬ ‫ک��ه کارهای معروف زیادی خل��ق کرد‪ .‬در آن‬ ‫دوران پیکاسو با تنگدس��تی‪ ،‬تنهایی و نبودن‬ ‫یک دوست صمیمی‌دست به گریبان بود (چرا‬ ‫که دوست قبلی‌اش خودکش��ی کرده بود) اما‬ ‫باالخره همین آثار دوره آبی موجبات رسیدن‬ ‫به ثروت و روزهای پربار آینده شد‪.‬‬ ‫سال‪ 1905 :‬م‪ ،‬سال فروش‪ 1989 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 49/3 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 85/7 :‬میلیون دالر‬ ‫تک چهره بدون ریشی که ونگوگ از خودش‬ ‫کشیده نشان‌دهنده این است‪ ،‬هنرمند چیزی‬ ‫را پنهان می‌کند‪ .‬در همان س��ال کشیدن این‬ ‫پرتره ونگوگ در حالی که از بیماری افسردگی‬ ‫ش��دید رن��ج می‌برد گوش��ش را بری��د و این‬ ‫افسردگی بعدها منجر به خودکشی او شد‪.‬‬ ‫سال‪1889 :‬م‪ ،‬سال فروش‪1998 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 71/5 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 94/6 :‬میلیون دالر‬ ‫فرانس��یس بیکِن نقاش ایرلن��دی به عنوان‬ ‫یکی از هنرمندان برتر دوران سورئالیس��ت در‬ ‫این نقاشی فرم سه‌لته‌ای (صفحه‌ای) را کشف‬ ‫کرد‪ .‬اثر او ب��ا همین نام جدیدترین اثر هنری‬ ‫فروخته شده در فهرست ما به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫سال‪1976 :‬م‪ ،‬سال فروش‪2008 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 86/3 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 86/3 :‬میلیون دالر‬ ‫یک��ی از بزرگترین آثار پابلو پیکاس��و پرتره‬ ‫دورا مار است‪ .‬دوشیزه مار در آن زمان ‪ 29‬ساله‬ ‫و ‪ 26‬سال کوچکتر از پابلو پیکاسو بود‪.‬‬ ‫موضوع نقاشی‪ :‬تصویری از دوشیزه مار روی‬ ‫صندلی همراه با یک گربه سیاه‪.‬‬ ‫سال‪ 1941 :‬م‪ ،‬سال فروش‪ 2006 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 59/2 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 95/2 :‬میلیون دالر‬ ‫رن��وآر هم با اث��ر منحصر به ف��ردش به نام‬ ‫«المولَ��ن ُدالگال ِت» در فهرس��ت ‪15‬تایی ما‬ ‫ج��ای می‌گی��رد‪ Ryoei Saito .‬کلکس��یونر‬ ‫هنره��ای زیبا و رییس ی��ک روزنامه ژاپنی در‬ ‫سال ‪1990‬م این نقاشی را خرید‪.‬‬ ‫سال‪1876 :‬م‪ ،‬سال فروش‪1990 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 78/1 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 128/8 :‬میلیون دالر‬ ‫نقاش��ی پیتر پل روبنس هم یک��ی از دو اثر‬ ‫دومین اثر ونگوگ با موضوع طبیعت در فهرست‬ ‫آخری��ن نقاش��ی ونگوگ در فهرس��ت ما‪ ،‬و‬ ‫‹ ‹نقاشی سه لته‪ -‬اثر فرانسیس بیکِ ن‬ ‫‹ ‹قتل‌عام بی‌گناهان‪ -‬اثر پیتر پل روبنس‬ ‫‹ ‹تک چهره بدون ری�ش ونگوگ‪ -‬اثر‬ ‫وینسنت ونگوگ‬ ‫‹ ‹چهره دورا مار‪ -‬اثر پابلو پیکاسو‬ ‫‹ ‹زنبق‌ها‪ -‬اثر وینسنت ونگوگ‬ ‫«پس��ری با پیپ» گرانترین تابلوی پیکاسو‬ ‫در فهرس��ت ماس��ت ک��ه س��ال ‪2004‬م ب��ه‬ ‫قیمت ‪ 104/2‬میلیون دالر فروخته ش��د (که‬ ‫ارزش آن در ح��ال حاضر ‪ 118/9‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت)‪ .‬این پس��ر یکی از بازیگرانی بود که در‬ ‫محله مونتم��ارت پاریس زندگ��ی می‌کردند‪،‬‬ ‫تعداد زیادی از این افراد مدل نقاش��ی پیکاسو‬ ‫می‌شدند‪.‬‬ ‫سال‪1905 :‬م‪ ،‬سال فروش‪2004 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 104/2 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 118/9 :‬میلیون دالر‬ ‫‹ ‹المولَن دُ الگالِت‪ -‬اثر آگوست رنوآر‬ ‫‹ ‹پرتره دکتر گجت‪ -‬اثر ونگوگ‬ ‫گوستاو کلیمت برای این نقاشی که در زمره‬ ‫یکی از گرانترین نقاشی‌های جهان است‪ 3 ،‬سال‬ ‫وقت صرف کرد تا اثری را با رنگ روغن بر زمینه‬ ‫طال خلق کند‪ .‬خریدار این نقاشی هم کسی نبود‬ ‫جز غول شکر سوئیس در دنیای تجارت!‬ ‫سال‪1907 :‬م‪ ،‬سال فروش‪2006 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 135 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 144/4 :‬میلیون دالر‬ ‫‹ ‹زن ‪ -‬اثر ویلم دِ کونینگ‬ ‫دومین تابلوی گران در فهرس��ت ما در سال‬ ‫‪ 2006‬توسط دیوید گیفن به فروش رفت‪ .‬این‬ ‫تابلو جزو ‪ 6‬تابل��وی این هنرمند بود که بیبن‬ ‫س��ال‌های ‪ 1951‬تا ‪1953‬م در موزه هنرهای‬ ‫معاص��ر تهران نگه��داری می‌ش��د و به دلیل‬ ‫طرفداری‌اش از قوانین حکومت در مورد تلفات‬ ‫و م��رگ و میر در معرض نمایش بازدید عموم‬ ‫مردم قرار نمی‌گرفت‪.‬‬ ‫سال‪1953 :‬م‪ ،‬سال فروش‪2006 :‬م‬ ‫قیمت فروش‪ 137/5 :‬میلیون دالر‬ ‫قیمت معادل‪ 147 :‬میلیون دالر‬ ‫در این فهرس��ت که از نقاشی‌های گرانقیمت‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬نام ونگوگ بیش از بقیه تکرار ش��د‪.‬‬ ‫مجموع قیمت تابلوه��ای ونگوگ چیزی معادل‬ ‫‪ 418/1‬میلیون دالر می‌شود که این مبلغ ونگوگ‬ ‫را نخس��تین و گرانترین هنرمند در فهرست‌مان‬ ‫ق��رار می‌دهد و پس از او هم پیکاس��و با قیمت‬ ‫‪ 389/6‬میلیون دالر (مجموع تابلوها) عنوان دوم‬ ‫را کس��ب می‌کند‪ .‬نکته دیگر اینکه تابلوی پرتره‬ ‫آدل بالخ‪ -‬باور اثر گوستاو کلمنت نسخه دیگری‬ ‫هم داش��ته که آن هم به قیمت ‪94‬میلیون‌دالر‬ ‫فروخته شده‪ ،‬پس ما باید نام این تابلو را دو بار در‬ ‫متن می‌آوردیم! به نظر می‌رسد‪ ،‬قیمت تابلوها در‬ ‫زمان خود مناسب و به نسبت گران بوده است‪ .‬با‬ ‫ارزیاب��ی قیمت این تابلوها و با نگاه و ارزش مالی‬ ‫امروزی می‌توان به این نتیجه رس��ید که نه تنها‬ ‫از ارزش آنها کاس��ته نش��د بلکه با گذشت زمان‬ ‫و حتی احتمال فرس��ودگی اث��ر‪ ،‬همچنان برای‬ ‫مخاطب ارزش��مند و ماندنی اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫می‌توان گفت که قیمت م��ادی هر اثر از ابتدا و‬ ‫تا انتهای جهان‪ ،‬بیانگر ارزش واقعی آن اثر نیست‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫از ُمرشد چلویی چهارسوق تا نایب چلویی‬ ‫محمدعلی عرفی‌ن�ژاد‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫می‌گف�ت م�ن گالی�ه دارم‪ ،‬آن ه�م‬ ‫گالیه‌ه�ای ف�راوان‪ .‬گفتم ح�اال از چه‬ ‫چیزهای�ی ناراحتی که اینط�ور صدایت درآمده‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬اینک�ه اوال خیلی وقت می‌ش�ود که خنده‬ ‫کردن را فرام�وش کرده‌‌ام‪ ،‬به همی�ن لطیفه‌های‬ ‫«اس‪-‬ام‪-‬اس» ک�ه کل�ی ب�ا ش�نیدنش قهقه�ه‬ ‫‹ ‹تنور شکم را تافتن‬ ‫قب��ل از ای��ن در همی��ن جامع��ه ایرانی‬ ‫خودمان تکیه کالمی ب��ود به این مضمون‬ ‫که‪ :‬هیچ جا خونه خود آدم نمی‌ش��ه‪ ،‬هیچ‬ ‫غذایی هم غ��ذای خونگی نمی‌ش��ه‪ ،‬برای‬ ‫همین هم فقط برای میهمانی‌ها و مراس��م‬ ‫مربوط به روز خاکس��پاری عزیزان خانواده‪،‬‬ ‫ولیمه دادن حاجی‌ها که از س��فر خانه خدا‬ ‫برمی‌گشتند و نیز مراسم عقد و عروسی از‬ ‫سالن‌های رس��توران‌ها استفاده می‌شد آن‬ ‫هم فقط به ص��رف چلوکباب‪ ،‬غذای عقد و‬ ‫عروسی و عزا‪ ،‬چند تا چلوکبابی مشهور هم‬ ‫مثل نای��ب و البرز و‪ ...‬بودند که کم‌کم یک‬ ‫س��الن بزرگتر را آن هم به ص��ورت ویژه و‬ ‫رزرو شده برای این‌طور مراسم می‌گذاشتند‬ ‫و دیگ��ر خ��وردن غذا بی��رون از خانه و در‬ ‫رس��توران معن��ی و مفهومی نداش��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان افرادی ه��م بودند که به صورت‬ ‫مجرد زندگی می‌کردند و اگر دسترس��ی به‬ ‫آشپزخانه نداش��تند‪ ،‬به خوردن یک دیزی‬ ‫آبگوش��ت آن ه��م در قهوه‌خان��ه قناع��ت‬ ‫می‌کردند که دیزی با دو چای که روی هم‬ ‫می‌ش��د ‪ 18‬ریال و با چ��ای اضافه یا قلیان‬ ‫‪ 20‬ریال و تمام‪ ،‬غذا خوردن در خانه ارزش‬ ‫و اهمی��ت خ��ودش را داش��ت‪ ...‬در همین‬ ‫زمینه یک روز با یکی از چلویی‌های مشهور‬ ‫بازار صحب��ت می‌کردم‪ ،‬در کل بازار دو نفر‬ ‫مش��هورتر از همه بودند و ظهر بازارش��ان‬ ‫ش��لوغ‌ترین جای ب��ازار بود‪ ،‬یک��ی نایب و‬ ‫دیگ��ری معروف به مرش��د چلوی��ی‪ .‬البته‬ ‫چلوکبابی‌هایی مثل اس�لامی و اسالمیه و‬ ‫مش��هورتر از همه غیر از دو ش��خص اولیه‪،‬‬ ‫یعنی شمش��یری هم فعالیت‌هایی داشتند‪،‬‬ ‫اما مرش��د چلوی��ی از جمله مش��هورترین‬ ‫چلوی��ی ب��ازار را می‌چرخانید ک��ه معروف‬ ‫است‪ ،‬وقتی ناهار بازارش شروع می‌شد بوی‬ ‫برنج درجه یک ایرانی و روغن کرمانشاهی‬ ‫و ن��وع خورش‌هایش ب��ازار را فرا می‌گرفت‬ ‫و بس��یاری از بیرون‌برها که از شهرستان‌ها‬ ‫ب��رای خرید به ته��ران می‌آمدن��د حداقل‬ ‫یکب��ار در رس��توران مرش��د چلوی��ی غذا‬ ‫می‌خوردند‪ ،‬درباره مرشد که بهترین طریق‬ ‫مش��تری‌داری را ب��ه کار می‌برد می‌گفتند‪،‬‬ ‫هم��ه مش��تریان بازاریش را می‌ش��ناخت‪،‬‬ ‫دخل چلوی��ی را به تنهای��ی اداره می‌کرد‪،‬‬ ‫به عبارتی وقتی می‌دید مش��تری کنار میز‬ ‫برای پرداخت چشم می‌گرداند‪ ،‬از هر جا که‬ ‫ایستاده بود مبلغ مورد نظر را به دخل‌دارش‬ ‫اع�لام می‌کرد‪ ،‬دخل‌دار هم کس��ی بود که‬ ‫ماموری��ت گرفت��ن پول غذا را داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫اگر کس��ی نش��ان می‌داد در آن روز خاص‬ ‫به اندازه خوراکش پول ندارد‪ ،‬مرش��د فقط‬ ‫ب��ا لبخندی او را بدرق��ه می‌کرد و هیچ‌گاه‬ ‫دخ��ل‌دار چلویی حق جلوگی��ری از خروج‬ ‫کسی را نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهار بازار و شلوغی‬ ‫ب��ه خاطر اینک��ه بازاری‌ها ی��ک وقت به‬ ‫غذای مرشد نرس��ند‪ ،‬ش��اگرد بازاری‌ها با‬ ‫می‌زنن�د گوش می‌کنم و هیچ احس�اس خنده‌ای‬ ‫نمی‌کنم‪ ،‬برای بعضی‌هاش که دلم می‌خواهد گریه‬ ‫کن�م‪ ...‬بعد هم چیزی که در ای�ن مملکت فراوان‬ ‫شده‪ ،‬رس�توران است‪ ،‬از رس�توران‌های بزرگ و‬ ‫نام�دار به قول�ی با برنده�ای معروف ک�ه دیدن‬ ‫می‌کنم و غذایی را برای خوردن می‌پس�ندم‪ ،‬آن‬ ‫هم با آن قیمت‌های نجومی باالی ‪30‬هزار تومان‪،‬‬ ‫بردن قابلمه و س��ینی و بشقاب به قسمت‬ ‫تقس��یم غذا‪ ،‬با نوش��تن مقدار پرس غذا و‬ ‫ن��ام خریدار ک��ه درون قابلمه می‌انداختند‬ ‫ب��ه اصط�لاح غ��ذای آن روزش��ان را رزرو‬ ‫می‌کردن��د و از برنامه‌ه��ا و ابت��کارات و‬ ‫بده‌بستان بین مرشد چلویی و مشتریانش‬ ‫اندازه قابلمه ب��ود‪ ،‬به این صورت که وقتی‬ ‫تع��داد میهم��ان در حجره باال ب��ود‪ ،‬مثال‬ ‫تقاض��ای ‪ 5‬پرس غذا می‌ش��د ام��ا قابلمه‬ ‫بزرگی فرستاده می‌ش��د که مرشد شخصا‬ ‫عالوه بر ‪ 5‬پرس با گذاشتن یک قرص نان‬ ‫روی غ��ذا تعداد غذای اضاف��ه را روی نان‬ ‫می‌ریخت و خورش را هم براس��اس مقدار‬ ‫برنج اضاف��ه می‌کرد‪ .‬بخش جالب ارائه غذا‬ ‫در چلوی��ی مرش��د این بود که از س��اعت‬ ‫‪ 11‬یا یک س��اعت مانده ب��ه ظهر بازار غذا‬ ‫فروخته می‌شد تا س��اعت ‪ 3:30‬بعدازظهر‬ ‫این در حالی بود که مرش��د غذای کارگرها‬ ‫و خودش را دس��تور می‌داد جداگانه بپزند‬ ‫ام��ا بعد از پایان کار ک��ه کارگرها در حال‬ ‫رفت��ن بودند‪ ،‬در قابلمه‌های‌ش��ان از همان‬ ‫غذای روز برای خانواده‌های‌شان می‌فرستاد‬ ‫و جالب اینکه هیچ‌گاه دیده نش��د غذا کم‬ ‫بیاید و یا مش��تری پشت دربماند‪ ،‬نیمی از‬ ‫بازار و چهارس��وق غذای‌ش��ان را از مرشد‬ ‫می‌گرفتند‪ ،‬اما بعد از فوت او بازماندگانش‬ ‫گرچ��ه با همان رویه غذاپزی را چرخاندند‪،‬‬ ‫اما مثل مرش��د خدا بیامرز نتوانستند دوام‬ ‫بیاورند و مشتری جذب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نایب چلویی‬ ‫در مقابل مرش��د چلویی که فقط خورش‬ ‫و کب��اب کوبیده پخت می‌کرد‪ ،‬نایب ابتکار‬ ‫دیگری به خرج داد‪ ،‬او که مثل مرش��د در‬ ‫هم��ه لحظات در س��الن قدیمی و دایره‌ای‬ ‫ش��کلش حضور داش��ت‪ ،‬به ج��ای خورش‬ ‫فقط دو نوع غذا را سرو می‌کرد‪ ،‬چلوکباب‬ ‫کوبی��ده و چلوکباب ب��رگ‪ ،‬از نکات جالب‬ ‫در کار ناهار ب��ازار نایب این بود که هنگام‬ ‫صرف غذا که س��الن پر از مشتری بود‪ ،‬اول‬ ‫ب��ا یک مالقه بزرگ روغن در محیط بزرگ‬ ‫غذاخوری می‌چرخید و ب��ا توجه به مقدار‬ ‫برنج و کم و کس��ری روغ��ن‪ ،‬با یک مالقه‬ ‫کوچ��ک گ��رد مس��ی‪ ،‬روی برنج‌ها‬ ‫وقتی می‌خورم‪ ،‬نه مزه‌اش برایم جذابیت دارد‪ ،‬نه‬ ‫عطر و بویش و نه حتی آن دورچین‌های نپخته‌اش‪،‬‬ ‫مثل ش�لغم و لبو و گوجه‌فرنگی‌های آب افتاده و‬ ‫کدوه�ای بی‌م�زه ک�ه بع�د از چند قاش�ق دیگر‬ ‫اشتهایم را از دست می‌دهم تازه این تنها درد من‬ ‫تنه�ا نیس�ت‪ ،‬درد خیلی از آدم‌ه�ای این روزگار‬ ‫اس�ت‪ .‬گفتم‪ :‬ولی من دی�ده‌ام همین نوجوان‌ها و‬ ‫مق��داری روغ��ن کرمانش��اهی می‌ریخت‪،‬‬ ‫بع��د از روغ��ن همه منتظر کب��اب کوبیده‬ ‫می‌ش��دند‪ ،‬این ب��ار در حالی‌ک��ه نایب هر‬ ‫بار حدود ‪ 30‬س��یخ کب��اب کوبیده تقریبا‬ ‫کوچکتر از معمول را در یک دس��ت گرفته‬ ‫و برای هر مش��تری یک سیخ کوبیده روی‬ ‫برنجش خالی می‌کرد که همه معتقد بودند‬ ‫این کوبیده بین غذا مزه دیگری دارد‪ ،‬نایب‬ ‫جوان‌ها چه دختر چه پس�ر از این ساندویچ‌های‬ ‫نخ�ود و لپه کوبی�ده رو چی میگ�ن؟‪ ...‬هان یادم‬ ‫اوم�د میخورن و کلی حال می‌کن�ن‪ ،‬می‌خندن و‬ ‫گوش�ت میذارن رو گوشت‪ ،‬البته نوش جان‌شان‪،‬‬ ‫ما که بخیل نیستیم‪ ،‬کور شود هر آنکس که نتواند‬ ‫ببین�د‪ ،‬گفت�م‪ ،‬می‌بخش�یدها‪ ،‬پ�س کال ح�ال‬ ‫نمی‌کنی‪...‬‬ ‫ک��ه وقتی یک نفر در نایب بازار غذا خورد‪،‬‬ ‫در نایب تجریش ی��ا عباس‌آباد آن روزگار‪،‬‬ ‫هم��ان طعم و مزه را احس��اس کند‪ ،‬با این‬ ‫ش��گرد و پی‌گیری‪ ،‬اج��ازه و خرید تابلوی‬ ‫نای��ب جای��گاه وی��ژه‌ای یاف��ت‪ ،‬ام��ا همه‬ ‫غذا‌خور‌ها معتقد بودند‪ ،‬نایب بازار غذایش‬ ‫با همه نایب‌های دیگر فرق دارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل هم بس��یاری از مردم یا س��ازمان‌ها‬ ‫میهمان‌های خود را به نایب بازار می‌بردند‬ ‫بعدا نایب ولی‌عصر و نایب تجریش و‪ ...‬هم‬ ‫به خاطر رعایت نوع و مقدار غذا و مخلفات‬ ‫نایب اصلی به شهرت رسیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی ذائقه‌ها تغییر کرد‬ ‫چلوکباب این غذای مورد‬ ‫عالقه ایرانی‌ها نه در‬ ‫سرزمین خودمان که اینک‬ ‫در بعضی ایالت‌های امریکا‬ ‫و دیگر کشور‌های اروپایی‬ ‫از شهرت باالیی برخوردار‬ ‫است‬ ‫در روزه��ای عید و مناس��بت‌های مذهبی‪،‬‬ ‫ی��ک ظرف ب��زرگ قیم��ه هم ب��ه دیگ‌ها‬ ‫اضافه می‌کرد و با هر پرس غذا یک کاس��ه‬ ‫ماست‌خوری قیمه هم به مشتری‌ها می‌‌داد‬ ‫که معروف به قیمه صلواتی بود‪ .‬با توجه به‬ ‫مشتری‌مداری نایب و مرشد چلویی‪ ،‬خیلی‬ ‫از کارشناس‌ها و سرمایه‌دارهایی که در کار‬ ‫پخت غذای ظهر بودند برای به دست آوردن‬ ‫اس��م یا به قول امروزی‌ها «برند» مرش��د و‬ ‫نایب از آنها درخواست اجازه تابلو کردند که‬ ‫مرشد چلویی هرگز اجازه این کار را نداد و‬ ‫اع�لام کرد هیچ چلویی دیگ��ری ندارد‪ .‬اما‬ ‫نایب با قرارداد‌هایی تابلوفروش��ی هم کرد‪،‬‬ ‫اما قرارش براین ش��د که باید مقدار و نوع‬ ‫برنج مصرفی‪ ،‬گوشت گوسفندی موردنیاز و‬ ‫حت��ی روغن یا کره با نظر و اجازه او تامین‬ ‫ش��و د‬ ‫درحال��ی ک��ه در همه زمان‌ه��ا و در این‬ ‫نیم‌قرن اخیر اغل��ب خانواده‌های ایرانی از‬ ‫طرف مردان خانواده عادت داده شده بودند‬ ‫تا ناهار ظهر جمعه را با خوردن چلوکباب‪،‬‬ ‫آن ه��م با خری��د از چلوکبابی‌های معروف‬ ‫بگذارنند‪ ،‬ام��ا اتفاقات دیگری هم افتاد که‬ ‫باعث شد ذائقه جمعی مردم تهران به طرف‬ ‫غذا‌ه��ای معروف به خیابا‌نی و بازاری جلب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹و‪ ...‬فست‌فود‌ها‬ ‫‪13‬‬ ‫ب��ا گذر از خاطره‌ه��ا و حرف‌ها و گفت و‬ ‫شنود‌ها درباره مصرف غذا در رستوران‌های‬ ‫چ در‬ ‫بزرگ و کوچک‪ ،‬مصرف انواع س��اندوی ‌‬ ‫«بیس��ترو»‌های مشهور و س��اندویچی‌های‬ ‫وابس��ته ب��ه فس��ت‌فود‌ها درح��ال حاضر‬ ‫می‌رسیم به پررونق‌ترین و مطرح‌ترین غذا‬ ‫معروف به «فس��ت‌فود‌» که به عبارتی ‪24‬‬ ‫س��اعته در خدمت مصرف‌کنندگان است‪.‬‬ ‫عمر استفاده از فست‌فود‌ها با آغاز پیدایش‬ ‫پیتزا پنیری‌های ویژه محاس��به می‌شود‪ ،‬از‬ ‫نیمه‌ه��ای دهه ‪« 40‬پیت��زا» به‌عنوان یک‬ ‫غذای فوری و آم��اده ایتالیایی در تهران و‬ ‫دیگر شهر‌ها شناخته شد که اوایل به‌صورت‬ ‫مدرن و یک نوع ناهار یا شام مطرح بود‪ ،‬اما با‬ ‫ی سرخ‬ ‫افزوده شدن همبرگر‌ها و سیب‌زمین ‌‬ ‫شده‪ ،‬انواع ساندویچ نوظهور از نان سیردار‬ ‫ویژه گرفته تا پیاز و گوجه «خالصه» شده‬ ‫همراه با موز و حتی عسل در رستوران‌های‬ ‫معروف‪ ،‬همه این غذا‌ها جماعت ش��هری را‬ ‫به خود جلب کرد تا کار به‌جایی‬ ‫رس��ید که در ی��ک خانواده اگ��ر بزرگتر‌ها‬ ‫مث�لا قیمه‌پلو مصرف می‌کنن��د‪ ،‬بچه‌ها و‬ ‫نوجوان‌ها در صورتی رغبت نشان می‌دهند‬ ‫ک��ه همبرگر یا پیتزا هم در کنارش باش��د‬ ‫و چون روزگار فرماندهی کوچکتر‌هاس��ت‪،‬‬ ‫بزرگتر‌ها تسلیم شده و دست باال می‌برند‪.‬‬ ‫ح��اال دیگر در هر محله و خیابانی حتی در‬ ‫خ��ود بازار و اطراف س��بزه می��دان و ناصر‬ ‫خس��رو پر اس��ت از مغازه‌هایی که درحال‬ ‫درست کردن س��اندویچ «فالفل» هستند‬ ‫و ب��ه نوعی یک غذای س��رپایی ارزانقیمت‬ ‫هم هس��ت که با نخ��ود پخت��ه و کوبیده‬ ‫ش��ده و اخیرا افزودن سویا فراهم می‌آید و‬ ‫جبر روزگار و فرهنگ و تمدن باعث ش��ده‬ ‫تا فس��ت‌فود‌ها جزو غذا‌های م��ورد عالقه‬ ‫م��ردم در آمده و هر س��رمایه‌دار و صاحب‬ ‫نقدینگ��ی با خرید یا اج��اره یک مغازه دو‬ ‫دهنه اقدام به راه‌اندازی یک رستوران ویژه‬ ‫ارائ��ه غذا‌های فوری و آماده می‌کند‪ .‬با این‬ ‫هم��ه پیتزا هنوز معروفیت خ��ود را دارد و‬ ‫معروف اس��ت که ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها‬ ‫پیتزای ایران را بس��یار بهتر و خوش مزه‌تر‬ ‫از پیتزا‌ه��ای ب��زرگ ایتالیایی می‌دانند که‬ ‫به‌صورت تکه‌های بریده ش��ده به مشتری‬ ‫عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹و هنوز ‪ ...‬چلوکباب‬ ‫از هرچ��ه بگذریم چلوکب��اب این غذای‬ ‫م��ورد عالق��ه ایرانی‌ه��ا نه در س��رزمین‬ ‫خودم��ان ک��ه اینک در بعض��ی ایالت‌های‬ ‫امریکا و دیگر کشور‌های اروپایی از شهرت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت و به قول آنها که از‬ ‫آنسوی آب می‌آیند و سری به چلوکبابی‌ها‬ ‫می‌زنند‪ ،‬گرچ��ه چلوکباب‌ه��ای ایران در‬ ‫هیچ‌کجا طبخ و پیدا نمی‌شود‪ ،‬بی‌دلیل هم‬ ‫نیست که بهای تابلوی بعضی چلوکباب‌ها‬ ‫و حتی پیتزاپزی‌ها و رس��توران‌های سنتی‬ ‫تا بیش��تر از ‪500‬میلیون تومان هم رسیده‬ ‫ن س��اندویچ‬ ‫و کافی اس��ت تابلوی مثال فال ‌‬ ‫کالباس��ی را داشته باشی تا مشتری فراوان‬ ‫شود یا اسم فالن چلوکبابی را داشته باشی‬ ‫و انبوه مشتری از راه برسد‪.‬‬ ‫به ه��ر حال دوره‪ ،‬دوره ش��کم اس��ت و‬ ‫فروش محصوالت ویژه ش��کم که اگر با دل‬ ‫خوش همراه شود‪ ،‬چه می‌شود!‬ ‫یادداشت‬ ‫اول ساندویچ بعد سینما‬ ‫از جمل��ه مواد غذایی آماده مصرف که در تهران‬ ‫و ش��هرهای بزرگ جای ویژه‌ای را به دست آورد‪،‬‬ ‫ساندویچ‌های عصرانه بود‪ ،‬تبلیغ مصرف ساندویچ‌‬ ‫اول‌بار از منطقه سینماهای تهران و الله‌زار شروع‬ ‫ش��د‪ ،‬چرا که الله‌زار تبدیل به مرکزی ش��ده بود‬ ‫برای س��ینما رفتن‪ ،‬البته در آغاز فقط خانواده‌ها‬ ‫و کس��انی که عالقه‌مند تماشای فیلم‌های جدید‬ ‫بودند به الله‌زار می‌رفتند‪ ،‬اما به مرور که سالن‌های‬ ‫س��ینما در شمال تهران ش��کل گرفت و از جمله‬ ‫سینماهای معروف با آپارات‌های جدید و چینش‬ ‫صندلی‌های راحت‪ ،‬در خیابان‌های ش��مال تهران‬ ‫ساخته شد‪ ،‬الله‌زار در اختیار طبقه میانی جامعه‪،‬‬ ‫گروه سربازهای به مرخصی آمده و کارگرهایی که‬ ‫تنها روز جمعه را برای رفتن به س��ینما داش��تند‬ ‫قرار گرفت اما این گروه بزرگ تماش��اچی یکی از‬ ‫سرگرمی‌های‌ش��ان خورد و خوراک بود‪ ،‬نخس��ت‬ ‫خری��د و بردن س��اندویچ به داخل س��ینما که با‬ ‫س��روصدای فیلم در هم می‌آمیخت‪ ،‬و ساندویچی‬ ‫معروف اختیاری جنب سینما متروپل ابتکاری به‬ ‫خرج داده و با زدن تابلوی روی شیش��ه با عنوان‬ ‫«اول س��اندویچ‪ ،‬بعد س��ینما» توجه همگان را به‬ ‫ای��ن تابلو و س��اندویچی‌اش جلب ک��رد‪ ،‬از نکات‬ ‫مه��م کار اختیاری که فقط س��اندویچ کالباس را‬ ‫ارائ��ه می‌کرد‪ ،‬آماده کردن س��اندویچ‌ها از صبح و‬ ‫چیدمان اش��تهاآور آنها پشت شیش��ه‌ها و درون‬ ‫یک محفظه شیش��ه‌ای بود‪ ،‬ای��ن ابتکار و نمایش‬ ‫س��اندویچ‌ها مردم را به خوردن س��اندویچ قبل از‬ ‫فیل��م و در همان فضای داخل��ی اختیاری عادت‬ ‫داد و موجب ش��د که یکی دو ماه نگذشته تابلوی‬ ‫پش��ت شیشه «اول ساندویچ بعد سینما» در همه‬ ‫ساندویچ‌فروشی‌ها باشد که به دنبال آن «بیسترو»‬ ‫‪ 6‬ریالی معروف شد‪.‬‬ ‫شیش زار‬ ‫‹ ‹بیسترو‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫یکی از پایه‌گذاران فروش س��اندویچ ونوشابه و‬ ‫س��االد و هر نوع غذای سرپایی دیگر‪ ،‬سالن دراز و‬ ‫شیک و پرعکس و پوستر بود در خیابان اسالمبول‬ ‫که به س��رعت معروف شد به «بیس��ترو»‪ .‬نکته‬ ‫جالب‌فروش اغذیه و نوش��ابه در این اغذیه‌فروشی‬ ‫به��ای ‪ 6‬ریالی ب��ود که روی همه س��اندویچ‌ها و‬ ‫س��االدها‪ ،‬بستنی و نوش��ابه گذاشته ش��ده بود‪،‬‬ ‫مش��تری می‌دانس��ت هرچ��ه را انتخ��اب کند از‬ ‫ساندویچ گرم و سرد تا نوشابه تنها ‪ 6‬ریال قیمت‬ ‫دارد‪ .‬وابتکار دیگرش ق��رار دادن این خریدها در‬ ‫یک پاکت چاپی ویژه بود که بسیاری این غذاها را‬ ‫ب��ه خانه می‌بردند و جماعت جوان تهرانی‪ ،‬بعد از‬ ‫اختیاری‪ ،‬بیس��ترو را کشف کرد با سینماهایی در‬ ‫اطراف که یک��ی تنها فیلم هندی نمایش می‌داد‪،‬‬ ‫دیگری فیلم‌ه��ای امریکایی‪ ،‬بعضی‌ه��ا ایتالیایی‬ ‫و‪ ...‬ت��ا روزی که با نمای��ش فیلم گنج‌قارون ذائقه‬ ‫تماشاچی عوض شده و س��ینمای ایران یا همان‬ ‫فیلم‌فارسی جایگاه خودش را پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط ساندویچ با سینما‬ ‫خوردن س��اندویچ و نوشابه و شکالت و آدامس‬ ‫نه تنها در ایران که در همه کش��ورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی از آغاز تا کنون ادامه داشته است‪ .‬گرچه‬ ‫قبل از این تماش��اگران گرامی دوس��ت داش��تند‬ ‫همراه با تماش��ای فیلم دلخواه‌ش��ان س��اندویچ و‬ ‫نوش��ابه هم بخورن��د که در نتیجه ب��وی کالباس‬ ‫و گوجه‌فرنگ��ی محی��ط را برمی‌داش��ت تا اینکه‬ ‫همراه با پیش��رفت‌های اقتص��ادی و فرهنگی اول‬ ‫س��ینماهای بزرگ باالی ش��هر بردن ساندویچ و‬ ‫تخمه را به داخل س��ینما ممنوع کردند و سپس‬ ‫طبق دستورالعمل مسئوالن فرهنگی اصوال بردن‬ ‫مواد غذایی و تخمه به داخل سینما ممنوع شد که‬ ‫با همه گرفتاری‌هایش باالخره به واقعیت پیوست‪.‬‬ ‫وگرن��ه در خاط��رات ش��کل‌گیری ورود فیل��م‬ ‫به ایران و س��اختن سالن‌های س��ینما و از جمله‬ ‫معروف‌ترینش س��ینما «تمدن» دهه‌های گذشته‬ ‫آمده اس��ت که در همین س��ینما و در دو قسمت‬ ‫کنار دیوار دو دیگ سیرابی شیردان هم روی آتش‬ ‫بود که همزمان با آنتراکت‪ ،‬تماش��اچیان سیرابی‬ ‫ش��یردان هم می‌خریدند و هنگام تماشای فیلم یا‬ ‫روی نیمکت‌ها و ی��ا همان کنار دیوار می‌خوردند‬ ‫که در گذر ایام این بساط کمدی تراژدی خورد و‬ ‫خوراک در سالن سینما به اتمام رسید تا حاال که‬ ‫تنها مزاحم همیشگی بعضی تماشاگران‪ ،‬استفاده‬ ‫از گوش��ی همراه اس��ت که به نوعی خودخواهی‬ ‫صرف بدل شده است‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫ماجرای کتابخوانی‬ ‫در لپ‌تاپ و تبلت‬ ‫نخس��تین کتاب‌های دیجیتالی ک��ه موضوع آنها‬ ‫ب��ه راهنمای اس��تفاده از نرم‌افزار‌ه��ای جدید عرضه‬ ‫شده به بازار محدود می‌ش��د تنها برای گروه خاصی‬ ‫از مخاطبان نوش��ته می‌ش��د‪ .‬تاری��خ کوتاه متن‌های‬ ‫الکترونیک شاهد ظهور و گسترش قالب‌های متعددی‬ ‫بوده است که برخی از آنها را شرکت‌های بزرگ تولید‬ ‫نرم‌افزار پشتیبانی می‌کردند و برخی دیگر با حمایت‬ ‫نرم‌افزارهای متن باز بوده اس��ت‪ .‬کار با این نرم‌افزارها‬ ‫چندان آس��ان نبود و دامنه مح��دود طرفداران متون‬ ‫الکترونیک نیز مزید بر علت می‌ش��د تا ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ چندان عالقه‌ای به کار در این زمینه نداش��ته‬ ‫باش��ند و بازار کتاب الکترونیک به صورتی زیرزمینی‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫نخستین ناش��ران کتاب‌های الکترونیک تنها سراغ‬ ‫آثاری می‌رفتند که در مالکیت عمومی قرار داش��ت‪،‬‬ ‫یعن��ی فاقد حق��وق مولف بود‪ .‬در همی��ن زمان بود‪،‬‬ ‫نویسندگانی که نمی‌توانستند ناش��ران را قانع کنند‬ ‫تا آثار آنها را منتش��ر کند به س��راغ دنیای وب آمدند‬ ‫تا با ش��یوه چاپ آنالین کتاب‪ ،‬دیگران را نیزش��ریک‬ ‫نوش��ته‌های خود کنند‪ .‬به این ترتیب فهرس��ت‌های‬ ‫غیررس��می کتاب‌ه��ای الکترونیک روزب��ه‌روز روی‬ ‫شبکه‌جهانی گسترش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹ساندویچ آقای «مایکل هادت»!‬ ‫اما داس��تان راه‌اندازی کتابخانه‌ه��ای دیجیتال نیز‬ ‫همانند بس��یاری از دیگر فناوری‌ها برگرفته از ایده‌ای‬ ‫اس��ت که به طور ناگهانی به ذهن یک محقق جوان‬ ‫خطور ک��رده و در نهایت به عنوان مبنایی برای ورود‬ ‫به عصر کتابخوانی دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ 4‬ژوئیه ‪۱۹۷۱‬م مهندس جوانی مش��غول تماش��ای‬ ‫آتش‌بازی در روز اس��تقالل امریکا بود که هوس کرد‬ ‫ساندویچ بخورد‪ .‬فروشنده نسخه‌ای از اعالمیه‌استقالل‬ ‫امری��کا را نیز البه‌الی اغذیه ب��ه او داد‪ .‬این مهندس‬ ‫جوان که مایکل هادت نام داشت‪ ،‬تصمیم گرفت متن‬ ‫اعالمیه را برای دوستانش در شبکه محدود دانشگاهی‬ ‫بفرستد اما نتوانست آن را از راه ایمیل پست کند؛ چون‬ ‫دستگاه کامپیوتر توانایی چنین حجم کاری را نداشت‬ ‫و با ارس��ال چنین ایمیلی از کار می‌افتاد‪ ،‬بنابراین آن‬ ‫را در جایی به اشتراک گذاشت و با ارسال پیامی برای‬ ‫دوستانش از آنها خواست این متن را دانلود کنند؛ این‬ ‫متن نقطه عطفی برای شروع به کار کتابخانه آنالین‬ ‫گوتنبرگ بود و در حقیقت نخستین کتاب الکترونیکی‬ ‫محسوب می‌شد که در جایی به اشتراک گذاشته شد‪.‬‬ ‫در دس��ترس ب��ودن و حمل آس��ان تنه��ا مزایای‬ ‫کتاب‌های الکترونیک نیست‪ ،‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ 2‬میلیون عنوان کتاب الکترونیک روی شبکه جهانی‬ ‫وج��ود دارد که برخی را می‌ت��وان رایگان دانلود کرد‬ ‫اما ب��رای برخی دیگر باید پول پرداخت کنید و البته‬ ‫قیمت آن از کتاب‌های معمولی ارزانتر اس��ت‪ .‬کتاب‬ ‫دیجیتال جای کمتری اشغال می‌کند‪ ،‬در یک دستگاه‬ ‫کتابخ��وان می‌توانی��د تا هزار و ‪ 500‬کت��اب را یکجا‬ ‫داشته باشید و بدیهی است که با یک حافظه جانبی‬ ‫می‌توانید این مق��دار را چندین برابر کنید‪ .‬در کتاب‬ ‫دیجیتال می‌توانید کلمات را جست‌وجو کنید یا زیر‬ ‫جمالت را به صورت موقت خط بکش��ید و هایالیت‬ ‫کنی��د‪ .‬همچنین می‌توانید فونت کت��اب را بزرگتر یا‬ ‫کوچکتر کنید‪ .‬عالوه بر آن می‌توانید براحتی از آخرین‬ ‫صفحه‌‌ای که خوانده‌اید مطالعه را از سر بگیرید‪ .‬با یک‬ ‫دستگاه کتابخوان الکترونیک می‌توان کلیپ تماشا کرد‬ ‫و این در حالی است که حتی تاریکی مطلق نیز مانع‬ ‫مطالعه نمی‌شود‪ .‬از این نظر در میزان انرژی که برای‬ ‫روش��ن کردن المپ الزم است صرفه‌جویی می‌شود؛‬ ‫بات��ری دس��تگاه نیز تا ی��ک هفته انرژی م��ورد نیاز‬ ‫کتابخوان را تامین می‌کند‪ .‬با اس��تفاده از کتابخوان‌ها‬ ‫می‌توانید صدها کتاب را همیشه با خود حمل کنید و‬ ‫در هر لحظه با استفاده از جست‌وجوی قوی‪ ،‬به مطالب‬ ‫خود دسترسی داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل جدید ‌کتابخوان‌ها‬ ‫نسل جدید کتابخوان‌ها مقوله جدیدی در دنیای‬ ‫کتاب و کتابخوانی هستند که هنوز برای بسیاری از‬ ‫پیشکسوتان این عرصه قابل لمس نیستند‪ .‬در میان‬ ‫نسل س��ومی‌ها‪ ،‬این کتاب‌ها جایگاه متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫خیلی از جوان‌ها حاال دیگر این کتاب‌ها را بخش��ی‬ ‫ع��ادی از زندگی‌ش��ان می‌دانن��د در حالی که برای‬ ‫بعضی‌ها هنوز کتاب الکترونیکی یک موضوع مجازی‬ ‫اس��ت نه واقعی و تا وقتی کتاب در کتابخانه‌ش��ان‬ ‫نباش��د‪ ،‬آن را به رس��میت نمی‌شناسند‪ .‬حاال دیگر‬ ‫بعضی از کتاب‌هایی که در محیط وب در دس��ترس‬ ‫عالقه‌مندان به کتابخوانی قرار می‌گیرند شکل چاپی‬ ‫ندارند و فقط در قالب دیجیتالی منتشر می‌شوند و‬ ‫همه فرآیند نشر کتاب‪ ،‬از زمان نوشته شدن تا قرار‬ ‫گرفتن در محیط وب‪ ،‬الکترونیکی انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین چنی��ن کتاب‌هایی را نمی‌ت��وان در جهان‬ ‫چاپی و کتابخانه‌های س��نتی یاف��ت و از این لحاظ‬ ‫اثری منحصربه‌فرد هستند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نیم‌نگاهی به رقابت‌های تنگاتنگ تبلت و لپ‌تاپ‬ ‫طبل کوبیدن تبلت‌ها علیه لپ‌تاپ‌ها!‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه گزارش‪ :‬عده‌ای‬ ‫تصور می‌کنند که ایده‌ س��اخت وسیله‌ای‬ ‫به ن��ام «تبل��ت» متعلق به امروز اس��ت‪،‬‬ ‫اما چنین نیس��ت‪ ،‬ما همیشه در این‌گونه‬ ‫م��وارد س��خت در اش��تباهیم و هر وقت‬ ‫می‌خواهیم واقعی��ت را در این‌باره بدانیم‪،‬‬ ‫مانعی برسر راه‌مان پیدا می‌شود یا منابعی‬ ‫جدی در ای��ن زمینه نمی‌یابی��م‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش ما قص��د داریم ب��ه واگویی قصه‬ ‫تبلت‌ها بپردازیم و قیام تدریجی آنها علیه‬ ‫«لپ‌تاپ‌ها» را تا حدودی بررس��ی کنیم‪،‬‬ ‫ام��ا می‌دانیم دی��ر یا زود بای��د در انتظار‬ ‫قیام یا جنبش نسل جدیدی از رایانه‌های‬ ‫ارتباطی دستی باشیم که قصد دارند نسل‬ ‫تبلت‌ها را نی��ز از روی زمی��ن بردارند‪ .‬با‬ ‫این حال خوب اس��ت بدانید طرح و ایده‬ ‫تبلت‌ه��ا متعل��ق ب��ه ‪ 46‬س��ال پیش در‬ ‫س��ال ‪1968‬م ب��ود که یک دانش��مند به‬ ‫نام «آلن‌کی» پیش��نهاد کرد با پیش��رفت‬ ‫در فن��اوری صفح��ات نمایش��گر س��طح‪،‬‬ ‫واس��طه‌‌های کاربرد‪ ،‬کوچک‌سازی اجزای‬ ‫رایانه‌ه��ا و برخ��ی آزمایش‌ه��ا در زمینه‬ ‫فناوری موس��وم ب��ه «‪ »WiFi‬در آینده‬ ‫(شاید منظورش این س��ال‌ها بوده است)‬ ‫می‌توان دس��تگاه رایانه‌های پیش��رفته‌ای‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫مهن��دس «آل��ن» ایده خود را توس��عه‬ ‫داد و پیش��نهاد کرد این دستگاه می‌تواند‬ ‫برای اهداف کمک آموزشی مناسب باشد‬ ‫و بدین‌سان در س��ال ‪1972‬م او مقاله‌ای‬ ‫درباره این دس��تگاه منتش��ر کرد و آن را‬ ‫کتاب پویا یا ‪ DYnabook‬نامید‪.‬‬ ‫اما امروز تبلت‪ ،‬وسیله‌ای است که تقریبا‬ ‫همه ما به‌آسانی می‌توانیم به آن دسترسی‬ ‫داشته باشیم و از آن بهره‌مند شویم‪.‬‬ ‫خبرن��گار یک��ی از روزنامه‌ه��ای پ��ر‬ ‫ش��مارگان خراسان‌ش��مالی در یک��ی از‬ ‫یادداش��ت‌ها و سلس��له‌ خاط��رات خ��ود‬ ‫نوش��ته اس��ت که برای تهیه گزارشی در‬ ‫ب��اره محرومیت در روس��تا‌های محروم به‬ ‫شهرستان «مانه‌وسملقان» رفته بودیم که‬ ‫هنگام تهیه گزارش متوجه شدیم از داخل‬ ‫حیاط یکی از خانه‌های آن روس��تا صدای‬ ‫گریه و بی‌تابی‌های یک بچه می‌آید و گویا‬ ‫مادرش او را تنبیه می‌کرد‪ .‬جلوتر رفتیم و‬ ‫از پیرمردی که بی‌خیال آن صحنه ‪ ،‬روی‬ ‫س��کوی جلوی در آن خانه نشس��ته بود‪،‬‬ ‫پرسیدیم چه شده است و این سروصدا‌ها‬ ‫چیس��ت؟ پیرم��رد ب��ا هم��ان بی‌خیالی‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫گفت‪ :‬چیزی نیس��ت‪ ،‬نگران نشوید‪ ،‬بچه‬ ‫اس��ت‪ ،‬بهانه می‌گی��رد و از مادرش تبلت‬ ‫می‌خواه��د! دیش��ب در عروس��ی یکی از‬ ‫فامیل‌های‌ش��ان دست چند تا از بچه‌های‬ ‫ده باال تبلت دیده است!‬ ‫ای��ن خبرنگار‪ ،‬ای��ن یادداش��ت را برای‬ ‫دوس��تانش ارس��ال می‌کن��د ک��ه آنها را‬ ‫غافلگیر کند اما برخی از دوس��تانش برای‬ ‫او کامنت می‌گذارند ک��ه از این‌ صحنه‌ها‬ ‫زیاد دیده‌اند! خبرنگار متوجه می‌شود که‬ ‫انگار خیلی با روزگار فاصله دارد!!!‬ ‫با این حال‪ ،‬بد نیس��ت ش��ما در جریان‬ ‫چگونگی ش��کل‌گیری و ساخت نخستین‬ ‫تبلت‌ها قرار بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین تبلت‌ها‬ ‫یک��ی از تبلت‌های اولی��ه ‪GRiDPad‬‬ ‫است که برای نخس��تین‌بار سال ‪1989‬م‬ ‫س��اخته شد و ش��امل یک صفحه لمسی‬ ‫خازنی تک رنگ و قلمی س��یمی بود‪ .‬وزن‬ ‫آن حدود ‪ 2/2‬کیلوگرم می‌شد‪ .‬در مقایسه‬ ‫با تبلت‌های امروزی ‪ GRiDPad‬زمخت‪،‬‬ ‫س��نگین و عمر باتری‌اش کوتاه (حدود ‪3‬‬ ‫ساعت) بود‪.‬‬ ‫ب��ه دنب��ال ‪ ،GRiDPad‬تبلت‌ه��ای‬ ‫دیگ��ری ب��ر پای��ه قل��م ارائه ش��دند که‬ ‫هیچ‌ک��دام ب��ا اقب��ال عموم��ی روب��ه‌رو‬ ‫نش��دند‪ .‬ت��ا اینک��ه ش��رکت اپ��ل برای‬ ‫نخس��تین‌بار با تبلت «نیوت��ن» وارد این‬ ‫کارزار ش��د‪ ،‬دس��تگاهی که بع��د از چند‬ ‫س��ال‪ ،‬همان‌اندازه که تحسین شد‪ ،‬مورد‬ ‫تمسخر هم قرار گرفت‪ .‬بیشتر انتقادها به‬ ‫‹ ‹چرا شما تبلت می‌خرید؟‬ ‫بعضی از انواع تبلت‌ها‬ ‫مجهز به فروشگاهی‬ ‫هستند که برنامه‌های‬ ‫جانبی زیادی را‬ ‫می‌توانید از آن خریداری‬ ‫کنید و سطح کاربری‬ ‫دستگاه‌تان را ارتقا‬ ‫دهید همچنین خیلی‬ ‫راحت می‌توانید تمام‬ ‫برنامه‌های مورد‬ ‫عالقه‌تان را در تبلت‬ ‫نصب کنید‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫نیاز به وارد کردن‬ ‫رمز ثبت یا رمز خرید‬ ‫محصول داشته باشید‬ ‫«نیوت��ن» درخصوص نرم‌افزار شناس��ایی‬ ‫دست‌نوشته آن بود‪.‬‬ ‫ت��ا زمان��ی ک��ه «اس��تیو جاب��ز» برای‬ ‫نخس��تین‌بار «آی‌پ��د» را ب��ه جمعی��ت‬ ‫مش��تاق نش��ان دهد‪ ،‬رایانه‌های لوحه‌ای‪،‬‬ ‫محصول مناس��بی برای کارب��ران نبود و‬ ‫امروزه‪ ،‬ش��رکت‌هایی مانن��د اپل‪ ،‬گوگل‪،‬‬ ‫مایکروس��افت و ‪ HP‬درحال تالش برای‬ ‫پیش‌بینی نیاز مصرف‌کننده برای طراحی‬ ‫نس��ل بعدی دس��تگاه‌های تبلت هستند‪.‬‬ ‫باید دید نس��ل‌های بعدی تبلت‌ها چگونه‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫نخست‪ ،‬تبلت‌ها به علت نوع طراحی‌شان‬ ‫نس��بت به کامپیوترهای معمولی راحت‌تر‬ ‫حمل می‌ش��وند و در مقایس��ه با گوش��ی‬ ‫همراه که از نسخه دیگری از وب‌سایت‌ها‬ ‫اس��تفاده می‌کنند و بس��یار ریز و کوچک‬ ‫هستند‪ ،‬بس��یار راحت‌تر به اینترنت وصل‬ ‫می‌ش��وند و ش��ما ق��درت جس��ت‌وجوی‬ ‫بیش��تری داری��د‪ .‬دوم‪ ،‬وج��ود یک تبلت‌‬ ‫در محل کار‪ ،‬بس��یار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫زیرا ش��ما می‌توانید ب��رای انجام کارهای‬ ‫ابتدایی مثل خواندن ایمیل‌ها و رسیدگی‬ ‫به برنامه‌ها از آن اس��تفاده کنید و فضای‬ ‫زی��ادی نمی‌گیرند‪ .‬ش��ما می‌توانید تبلت‬ ‫خود را روی یک پایه س��وار کرد ‌ه و حتی‬ ‫کنار نمایش��گر رایان ‌ه خود قرار دهید و از‬ ‫آن به عنوان یک نمایش��گر دوم اس��تفاده‬ ‫کنی��د‪ .‬همچنین در جلس��ات کاری مهم‬ ‫خود‪ ،‬یادداش��ت‌برداری کنید یا به دانلود‬ ‫سریع مطالب مربوط به بحث و استناد به‬ ‫آنها‪ ،‬از تبلت خود بپردازید‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نی��ازی نیس��ت که برای پی��دا کردن یک‬ ‫نکته یا جدول و نم��ودار‪ ،‬میز کار خود را‬ ‫پر از کاغذ کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلت در مدارس‬ ‫تبل��ت در مدارس ه��م می‌تواند کاربرد‬ ‫داش��ته باش��د برای مثال معل��م می‌تواند‬ ‫نس��خه دیجیتالی کتاب‌های درسی را به‬ ‫دانش‌آموزان معرفی کند و آنها هم کتاب‌ها‬ ‫را روی تبلت‌ه��ای خود ذخیره کرده و به‬ ‫منزل ببرند‪ ،‬این‌گونه دانش‌آموزان از اینکه‬ ‫قصه‌ لپ‌تاپ‌های ساخت داخل‬ ‫اینکه ما می‌توانیم لپ‌تاپ تولید کنیم یا نه و امکانات آن از نظر مسئوالن‬ ‫در کش��ور وجود دارد یا نه‪ ،‬بحث‌هایی است که گاهی پای آن به رسانه‌ها‬ ‫هم کشیده می‌شود‪.‬‬ ‫در حالی که افزایش تعرفه واردات لپ‌تاپ از ‪ ۴‬به ‪ 10‬درصد به تصویب‬ ‫مجلس رس��یده است اما رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفته‬ ‫است‪ ،‬این امر ناشی از ادعای یک شرکت ایرانی مبنی بر تولید لپ‌تاپ‌های‬ ‫‪ MSI‬در ایران است‪.‬‬ ‫او ب��ا این حرف می‌خواهد بگوید که ایران هم «لپ‌تاپ» تولید می‌کند‪،‬‬ ‫البته افزایش تعرفه واردات لپ‌تاپ با توجیه حمایت از تولید داخلی است‪.‬‬ ‫در هفته دوم فروردین امسال همزمان با انتشار کتابچه قوانین و مقررات‬ ‫صادرات و واردات س��ال ‪ ۹۳‬موجی از انتقادهای رسانه‌ای توسط اتحادیه‬ ‫صنف فناوران رایانه تهران و فع��االن بازار مبنی بر افزایش تعرفه واردات‬ ‫لپ‌تاپ از ‪ ۴‬به ‪ 10‬درصد آغاز شد که بر همین مبنا‪ ،‬این گروه معتقد بودند‬ ‫که این افزایش تعرفه‪ ،‬ناش��ی از ادعای یک شرکت ایرانی مبنی بر تولید‬ ‫لپ‌تاپ‌های ‪ MSI‬در ایران بوده است‪.‬‬ ‫یکی از روزنامه‌ها نوشت‪ :‬رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران که از‌‌‬ ‫همان ابتدای مطرح شدن موضوع افزایش تعرفه واردات کاالهای آی‌تی‪،‬‬ ‫نامه‌نگاری‌های مختلفی را با رییس‌جمهوری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و سایر دس��تگاه‌های نظارتی مس��ئول انجام داده و معلوم شده است در‬ ‫کارخانه تولیدکننده داخلی لپ‌تاپ تنها ‪ 20‬نفر مش��غول به کار هستند‬ ‫و این ش��رکت حتی توان تولید یک پیچ ساده لپ‌تاپ را هم ندارد اما نام‬ ‫خود را تولیدکننده گذاشته و با مونتاژ قطعات وارد شده به صورت ‪،CKD‬‬ ‫ادعای تولید لپ‌تاپ را در کشور می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین میرمهدی یادآور شده بود که این شرکت حتی حاضر نیست‬ ‫نام ای��ران را روی لپ‌تاپ‌های تولیدی خود‬ ‫بگذارد و لپ تاپ‌ها با اسم کشورهای مالزی‬ ‫و چین به دست مصرف‌کننده می‌رسد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬رییس اتحادیه صنف فناوران‬ ‫رایانه ب��ا بیان اینک��ه از کارخانه‌های تولید‬ ‫مانیتور سامس��ونگ و ال‌جی در هش��تگرد‬ ‫بازدید کرده است و صفر تا ‪ 100‬مانیتور در‬ ‫داخل ایران تولید می‌ش��ود‪ ،‬یادآوری کرده‬ ‫بود که خط تولید مادیران در خاورمیانه تک‬ ‫اس��ت و بر همین اس��اس تعرف ‌ه واردات مانیتور را به خاطر فعالیت‌های‬ ‫تولیدی این دو ش��رکت افزای��ش دادند و آنها هم با افتخ��ار کامل روی‬ ‫محصوالت تولیدی‌ش��ان نام ای��ران را درج می‌کنند و ما از افزایش تعرفه‬ ‫واردات مانیتور به خاطر حمایت از این دو شرکت استقبال کردیم و حتی‬ ‫اگر تعرفه واردات آنها ‪ 70‬درصد شود‪ ،‬باز هم از آن استقبال می‌کنیم؛ چرا‬ ‫که جوابگوی مصرف داخلی است‪.‬‬ ‫محمد بیاتیان‪ ،‬نماینده مردم بیجار و عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس در واکنش به اخبار منتشر شده‪ ،‬این اتفاق را ظلم به مردم و بازار‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر گزارش شرکت یاد شده به دست کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس برسد‪ ،‬کمیته‌های مخابرات و صنعت به این موضوع وارد‬ ‫خواهند ش��د و شاید هم کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬پیگیری پرونده این شرکت‬ ‫را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬مدیرعامل شرکت مربوط گفته بود‪ :‬در مورد ادعای برخی‬ ‫از فع��االن بازار مبنی بر اینکه این ش��رکت از رانت دولتی برای راه‌اندازی‬ ‫خط مونتاژ لپ‌تاپ در کشور استفاده کرده است باید بگویم که متاسفانه‬ ‫بار اضافی حمل کنند و دفتر و کتاب‌های‬ ‫سنگین داشته باش��ند‪ ،‬راحت می‌شوند و‬ ‫البته خانواده‌ه��ا هم از خریدن کتاب‌های‬ ‫درسی با قیمت باال معاف خواهند شد‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع می‌دانید ک��ه تبلت‌ها یک‬ ‫صفحه نمایش��گر بزرگ هستند و می‌توان‬ ‫آنها را بهترین وسیله برای تماشای فیلم و‬ ‫برنامه‌های تلویزیونی به شمار آورد‪ .‬به‌طور‬ ‫مث��ال ب��رای تماش��ای فیلم‌ه��ای رزمی‪،‬‬ ‫نمایشگر ‪ 3/5‬اینچی (حدود ‪ ۹‬سانتی‌متر)‬ ‫تبلت به ش��ما اج��ازه می‌دهد ک��ه تمام‬ ‫صحنه را در کادر مشاهده کنید‪.‬‬ ‫در ضم��ن ب��ا وج��ود وس��ایلی مث��ل‬ ‫نت‌فلیک��س و هول��و پ�لاس‪ ،‬ش��ما دیگر‬ ‫احتیاجی به ذخی��ره فیلم‌ها روی حافظه‬ ‫تبل��ت ندارید و ای��ن امکان وج��ود دارد‬ ‫که ش��ما فیلم‌ها را به طور مس��تقیم روی‬ ‫وسیله‌تان آرشیو کنید‪.‬‬ ‫تبلت‌ه��ا مجهز به صفحه کلید لمس��ی‬ ‫هس��تند‪ ،‬به همین علت ای��ن امکان را به‬ ‫ش��ما می‌دهد ت��ا لحظات خالقان��ه‌ای را‬ ‫هنگام بازی به‌وجود آورید‪.‬‬ ‫بعض��ی از ان��واع تبلت‌ه��ا مجه��ز ب��ه‬ ‫فروشگاهی هس��تند که برنامه‌های جانبی‬ ‫زیادی را می‌توانی��د از آن خریداری کنید‬ ‫و س��طح کاربری دستگاه‌تان را ارتقا دهید‪.‬‬ ‫همچنی��ن می‌توانید برنامه‌ه��ای مرتبط با‬ ‫نیاز خود را روی آنه��ا دانلود کنید‪ ،‬به‌طور‬ ‫مثال می‌توانید آخری��ن اخبار روز را رصد‬ ‫کنی��د یا در ش��بکه‌های اجتماع��ی دنبال‬ ‫دوس��تان قدیمی‌ خود بگردید یا به راحتی‬ ‫تمام برنامه‌ه��ای مرتب��ط را دانلود کنید‪،‬‬ ‫همچنی��ن خیل��ی راحت می‌توانی��د تمام‬ ‫برنامه‌های مورد عالقه‌تان را در تبلت نصب‬ ‫کنید‪ ،‬بدون اینکه نی��از به وارد کردن رمز‬ ‫ثبت یا رمز خرید محصول داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹عمر باتری‌های تبلت‌ها‬ ‫به ط��ور معمول لپ‌تاپ‌ها قبل از اتصال‬ ‫به پریز برق‪ ،‬حدود ‪ ۲‬س��اعت‌ونیم ش��ارژ‬ ‫نگ��ه می‌دارند که البته بعضی‌ها هم کمتر‬ ‫از این مقدار است‪.‬‬ ‫بعضی تبلت‌ها حالتی دارند که بیشتر به‬ ‫صفحه کتاب شبیه اس��ت و برای کسانی‬ ‫مناس��ب اس��ت ک��ه بیش��تر می‌خواهند‬ ‫کتاب‌های الکترونیکی و ‪ PDF‬را با تبلت‬ ‫بخوانند‪ .‬با این توصیف‌ها عده‌ای معتقدند‬ ‫ک��ه تبلت‌ها مدت‌هاس��ت ک��ه وارد بازار‬ ‫شده‌اند تا علیه لپ‌تاپ‌ها قیام کنند و بازار‬ ‫را از دست آنها بگیرند‪.‬‬ ‫مطرح کردن این موضوع‪ ،‬پوشش��ی برای‬ ‫طرح اتهامات مختلف علیه این ش��رکت و‬ ‫زیرسوال بردن فعالیت‌های آن است‪.‬‬ ‫مدیر یاد شده ادامه داد‪ :‬این مجموعه تا به‬ ‫امروز نه تنها هیچ‌گونه حمایت مالی از هیچ‬ ‫سازمان دولتی دریافت نکرده بلکه تاکنون‬ ‫از هی��چ وام بانکی یا دولتی هم اس��تفاده‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫این کارخانه با س��رمایه شخصی بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد تومانی راه‌اندازی ش��ده و این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند‬ ‫رانت محس��وب ش��ود‪ .‬او در ادامه در پاسخ به این سوال که رییس صنف‬ ‫فناوران رایانه تهران تعداد کارکنان این شرکت را ‪ ۲۰‬نفر عنوان کرده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۰۰‬نفر از اس��تان‌های تهران و البرز در خط تولید‬ ‫این شرکت مشغول به کار هستند و در آینده نزدیک در فاز دوم کارخانه‬ ‫که با نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های تزریق پالستیک انجام خواهد گرفت‬ ‫تعداد کارکنان به ‪ 1200‬نفر می‌رس��د و در فاز سوم نیز که مرحله نصب‬ ‫و راه‌اندازی ماشین‌آالت خط تولید بورد رایانه است‪ ،‬تعداد افراد شاغل به‬ ‫‪ 2000‬نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫این مدیرعامل در پاسخ به این اتهام که این شرکت حتی توانایی تولید‬ ‫پیچ و کارتن لپ‌تاپ را هم ندارد‪ ،‬گفته بود‪ :‬عده‌ای توانمندی مهندس��ان‬ ‫ایرانی در حوزه سخت‌افزار را به سخره می‌گیرند و اعالم می‌کنند که تولید‬ ‫در همان ابتدا متوقف شود‪.‬‬ ‫یا باید صددرصد باشد یا ‌‌‬ ‫بنابراین با سنگ‌اندازی‌ها و برخی البی‌گری‌های گسترده سعی در دلسرد‬ ‫کردن مهندسان و مدیران این شرکت و مسئوالن دارند‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫لیدرهای بازار سرمایه زیر ذره‌بین‬ ‫خودرو در صدر صنایع برتر بورس ایستاد‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‌‪ :‬ش��اید‬ ‫یکی از مهم‌ترین سواالت پیش روی فعاالن‬ ‫ب��ازار‪ ،‬ش��ناخت صنایع برت��ر در دوره‌های‬ ‫زمانی مختلف باشد‪ .‬دانستن این موضوع که‬ ‫کدام صنعت در کوتاه‌تری��ن زمان می‌تواند‬ ‫بازدهی مناسبی داشته باشد یا کدام صنایع‬ ‫می‌توانند از عملکرد بهتری برخوردار شوند‪،‬‬ ‫همواره به‌عنوان یکی از پرسش‌های اساسی‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬کارشناس��ان معتقدن��د‬ ‫عملکرد و روند ش��اخص در سال ‪ 94‬عالوه‬ ‫بر نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای به نقش دولت‬ ‫در تدوی��ن بودجه و همچنی��ن متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی در بازار سرمایه نیز بستگی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان عقیده دارند که تعیین نرخ‬ ‫به��ره مالکان��ه‪ ،‬نرخ خوراک پتروش��یمی‌ها‬ ‫و همچنی��ن قیم��ت ارز می‌توان��د تاثیرات‬ ‫بس��یاری بر عملکرد ش��رکت‌های بورس��ی‬ ‫داش��ته باش��د و از طریق تغییر میزان سود‬ ‫این بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬روی قیمت س��هام‬ ‫آنه��ا تاثی��ر بگذارد و ب��ه این ترتی��ب بازار‬ ‫سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫برخی از آگاهان بازار گروه خودرویی‌ها و‬ ‫برخی دیگر گروه دارویی را پیش��تاز صنایع‬ ‫بورسی تا پایان سال ‪ 94‬می‌دانند و هرکدام‬ ‫هم دالیلی را ب��رای پیش‌بینی خود عنوان‬ ‫می‌کنن��د اما نکته قابل توجه آن اس��ت که‬ ‫همگی به نقش بودجه بر آینده بازار سرمایه‬ ‫تاکید بسیار دارند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان گ��واه این مدع��ای خود را‬ ‫فض��ای به وج��ود آمده بر بازار س��رمایه در‬ ‫س��ال گذش��ته و بعد از ارائه بودجه س��ال‬ ‫‪ 93‬به مجلس ش��ورای اسالمی و همچنین‬ ‫ش��رایط اقتصادی توام با رک��ود و تورم باال‬ ‫عنوان می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹آثار بودجه بر بازار سرمایه‬ ‫در همی��ن رابط��ه‬ ‫مصطف��ی‬ ‫حا جی ‌حس��ینی ‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫کارگ��زاری بان��ک‬ ‫‪ ،‬درخصوص‬ ‫پاسارگاد در گفت‌وگو با‬ ‫پیش‌بینی صنایع برتر بورسی تا پایان سال‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس از آنکه در هفته گذش��ته به‬ ‫دنبال خبر تمدید مذاکرات هس��ته‌ای بازار‬ ‫س��رمایه ریزش ش��دیدی را تجرب��ه کرد و‬ ‫تحت تاثیر فضای هیجانی بازار سرمایه قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬سهامداران در روز چهارشنبه با رفتار‬ ‫منطقی‌تر به این بازار واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫وی در ح��ال حاض��ر بازار س��رمایه را به‬ ‫گونه‌ای دانست که به سوی ثبات در حرکت‬ ‫اس��ت و بیان کرد‪ :‬بع��د از هیجان به وجود‬ ‫آمده بازار س��رمایه با آرامش به مسیر خود‬ ‫ادام��ه خواهد داد زی��را در عمل هیچ اتفاق‬ ‫منفی در بازار سرمایه به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫حاجی‌حسینی تعیین صنایع برتر بورسی‬ ‫تا پایان س��ال را ب��ا چگونگی تعیین بودجه‬ ‫‪ 94‬دارای رابطه‌ای مستقیم دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به آنکه بس��یاری از متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی در بودجه تعیین می‌ش��وند‬ ‫و بودجه کش��ور نیز به‌طور مس��تقیم روی‬ ‫بازار سرمایه تاثیر دارد بنابراین بازار سرمایه‬ ‫مانن��د آین��ه همه آن تغیی��رات را منعکس‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بس��یاری از‬ ‫شرکت‌های بورسی تحت تاثیر این متغیرها‬ ‫قرار می‌گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجایی که بنگاه‌های‬ ‫فعال در بازار س��رمایه‪ ،‬صنای��ع مختلفی را‬ ‫شامل می‌شوند‪ ،‬بنابراین تغییر و تعیین نرخ‬ ‫ای��ن متغیرها روی عملکرد ش��رکت‌ها و در‬ ‫نتیجه بورس اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه تعیی��ن ن��رخ خ��وراک‬ ‫پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه از عواملی است‬ ‫ک��ه به‌طور قط��ع در بازار س��رمایه تاثیرات‬ ‫بسیاری می‌گذارد‪.‬‬ ‫حاجی‌حسینی اقبال گروه‌های خودرویی‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫گ�روه اقتص�اد ـ بع��د از اعالم نتیج��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای در هفته گذشته‪ ،‬بازار سرمایه با هیجانی‬ ‫غیرمنطقی روبه‌رو ش��د‪ .‬به این ترتیب س��هامداران‬ ‫با قرارگیری در صف‌های فروش‪ ،‬موجب آب ش��دن‬ ‫س��رمایه‌های خود ش��دند اما این روند ن��ه تنها در‬ ‫هفته گذش��ته بلکه در روز ش��نبه نیز ادامه داشت‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران با وجود هش��دارهای کارشناس��ان‬ ‫مبنی‌بر پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه‪،‬‬ ‫باز هم به این شرایط دامن زدند و شاخص کل را به‬ ‫نیمه ‪ 73‬واحد رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی سهامداران‬ ‫در همین خصوص مصطفی بابالو‪ ،‬کارشناس بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اواخر‬ ‫س��رمایه در گفت‌وگو با‬ ‫روز چهارشنبه سرمایه‌گذاران به‌خصوص گروه‌های‬ ‫خودروی��ی مانن��د پارس‌خ��ودرو و زامیاد صف‌های‬ ‫خرید را تجربه کردند اما دیگر گروه‌ها نتوانستند بر‬ ‫صف‌های فروش خود غلبه کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکسری اخبار را‬ ‫منفی قلمداد کرده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دیروز اخباری‬ ‫مبنی بر تداوم تحریم س��وئیفت مخابره شد‪ ،‬اگرچه‬ ‫ای��ن اخب��ار جدید نبود اما س��هامداران ب��ا نگرانی‬ ‫بس��یاری به آن نگاه کردند و موجب ریزش شاخص‬ ‫کل به ‪ 73‬واحد شدند‪.‬‬ ‫بابال��و یک��ی از مهم‌ترین نگرانی‌ه��ای اهالی بازار‬ ‫س��رمایه را افت قیمت نفت دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫از آنجایی که وزن عمده‌ای از بازار س��رمایه ایران را‬ ‫صنایع پتروش��یمی‪ ،‬فلزی و معدنی شامل می‌شوند‬ ‫و این صنایع به صورت مستقیم از قیمت نفت تاثیر‬ ‫می‌پذیرند‪ ،‬بنابراین به کاهش یا افزایش قیمت نفت‬ ‫را برای قرارگیری در صنایع برتر بورس��ی تا‬ ‫پایان س��ال بیشتر از دیگر گروه‌ها دانست و‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در حال حاضر ب��ا توجه به آنکه‬ ‫اتفاق ویژه‌ای در بازار سرمایه نیفتاده است و‬ ‫از سوی دیگر دوباره و به‌تدریج خوشبینی‌ها‬ ‫در بورس افزایش می‌یابد‪ ،‬به نظر می‌رس��د‬ ‫گ��روه خودرویی‌ه��ا و بیمه‌ای‌ه��ا دوباره از‬ ‫حاجی‌حسینی با اشاره به اینکه بسیاری از‬ ‫مواد اولیه گروه‌های دارویی از خارج کش��ور‬ ‫وارد می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نرخ ارز افزایش یابد‪،‬‬ ‫ممکن است که بر ش��رکت‌های دارویی اثر‬ ‫منفی بگذارد و سود آنها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ش��رایط بازار سرمایه را نسبت به قبل‬ ‫دارای تغییرات زیادی ندانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هفته گذش��ته به دلیل تمدید مذاکرات‬ ‫و رفتار هیجانی س��هامداران‪ ،‬شوک به بازار‬ ‫سرمایه وارد شد اما به تدریج آثار آن از بین‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫حاجی‌حسینی در پایان اظهار کرد‪ :‬نباید‬ ‫خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای را به صورت‬ ‫منفی برداش��ت کنیم‪ .‬س��رمایه‌گذاران نیز‬ ‫نباید تنها ب��ه نتیجه مذاک��رات نگاه کنند‬ ‫و ب��رای حرکت صحیح در بازار س��رمایه به‬ ‫دیگ��ر متغیرهای کالن اقتص��ادی نیز باید‬ ‫توجه داشته باشند‪ .‬زیرا به نظر نمی‌رسد که‬ ‫فضای منفی حاکم بر بازار سرمایه ادامه‌دار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سوی سهامداران مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی نوس��انات ن��رخ ارز را در گروه دارویی‬ ‫بس��یار موثر خواند و بیان ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫آنکه صنایع دارویی به ش��دت از قیمت ارز‬ ‫تاثی��ر می‌پذیرند‪ ،‬قیمت ای��ن متغیر کالن‬ ‫بورسی در میزان فروش و تولید این صنعت‬ ‫به شدت اثرگذار است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید منتظر مان��د و دید که نرخ‬ ‫ارز در بودجه به چه میزانی تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫در همی��ن رابط��ه‬ ‫حمیدرض��ا صف��ری‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار‬ ‫س��رمایه نی��ز در‬ ‫‪،‬‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫درخصوص پیش‌بینی صنایع برتر بورسی تا‬ ‫پای��ان س��ال‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫صنایعی مانند دارویی‌ها اولویت نخست بازار‬ ‫سرمایه هستند‪ .‬زیرا این صنعت مانند دیگر‬ ‫پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که خودروسازان تا‬ ‫پایان سال میزان تولید‬ ‫مناسبی داشته باشند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر آمارهای‬ ‫تولید آنها منتشر شود‪،‬‬ ‫این گروه نیز به‌طور قطع‬ ‫می‌تواند تا پایان سال در‬ ‫جرگه صنایع پیشروی‬ ‫بورسی قرار بگیرد‬ ‫‹ ‹عوامل رشد نمادهای بزرگ‬ ‫‪15‬‬ ‫صنایع از فضای هیجانی بازار پیروی نکرد‪.‬‬ ‫وی ب��ه افزایش ف��روش صنای��ع دارویی‬ ‫در ‪6‬ماهه دوم س��ال اش��اره کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫آنجایی که افراد در فصل زمستان به امراض‬ ‫مختل��ف مانند س��رماخوردگی و عفونت‌ها‬ ‫ش‬ ‫بیش��تر دچ��ار می‌ش��وند‪ ،‬مق��دار ف��رو ‌‬ ‫شرکت‌های دارویی افزایش می‌یابد و به این‬ ‫ترتی��ب این بنگاه‌های اقتصادی س��ودهای‬ ‫بیشتری را کسب می‌کنند‪.‬‬ ‫صفری با اش��اره به اینکه در هفته گذشته‬ ‫نمادهای دارویی ریزش��ی را تجربه نکردند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از آنجای��ی ک��ه دارویی‌ها در‬ ‫هفته‌های گذش��ته رفتار متناسبی داشتند‬ ‫و تحت تاثیر رش��د هیجانی ق��رار نگرفتند‪،‬‬ ‫بنابراین در هفته گذش��ته نی��ز این گروه از‬ ‫رفتارهای هیجانی در بازار س��رمایه در امان‬ ‫ماند و ریزشی را تجربه نکرد‪.‬‬ ‫وی گ��روه خودرویی‌ها را از دیگر صنایعی‬ ‫دانست که در صورت ایجاد پیش‌شرط‌هایی‬ ‫می‌توانند در گروه صنایع برتر قرار بگیرند و‬ ‫در این راستا اظهار کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که خودروس��ازان تا پایان سال میزان تولید‬ ‫مناسبی داشته باشند‪ ،‬بنابراین اگر آمارهای‬ ‫تولید آنها منتشر شود‪ ،‬این گروه نیز به‌طور‬ ‫قطع می‌تواند تا پایان سال در جرگه صنایع‬ ‫پیشروی بورسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫صفری رش��د س��هم‌های ب��زرگ در بازار‬ ‫س��رمایه را نیازمند دو عامل دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬نخس��تین عامل برای رش��د سهم‌های‬ ‫ب��زرگ در ب��ورس تهران‪ ،‬ماهی��ت بنیادی‬ ‫شرکت‌هاست و عامل دیگر را می‌توان میزان‬ ‫نقدینگی تزریق شده به این شرکت‌ها عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گروه‌ه��ای بانک��ی را مس��تعد رش��د‬ ‫خوان��د و بیان ک��رد‌‪ :‬برای آنک��ه نمادهای‬ ‫بانکی بتوانند رش��د زیادی را تجربه کنند‪،‬‬ ‫باید میزان نقدینگی بسیاری وارد آنها شود‪،‬‬ ‫در نتیج��ه ش��اید تا پایان س��ال این میزان‬ ‫نقدینگی به گروه‌های بانکی تزریق نشود‪.‬‬ ‫صفری در پایان به سهامداران توصیه کرد‬ ‫ک��ه از خرید و فروش‌ه��ای هیجانی دوری‬ ‫کنن��د و برای حفظ س��رمایه خ��ود نه وارد‬ ‫صف‌های خرید و نه صف‌های فروش شوند‬ ‫زیرا اگر افراد رفتار هیجانی نداش��ته باشند‪،‬‬ ‫ه��م به نفع خ��ود افراد و هم بازار س��رمایه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫افت شاخص به کانال ‪ ۷۳‬هزار واحد‬ ‫واکنش بس��یاری نش��ان می‌دهند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه حجم معامالت در بازار دیروز قابل قبول بود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر قیمت نفت کاهش یابد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫بازار سرمایه و ش��اخص کل نیز روند نزولی خود را‬ ‫ادامه خواهد داد‪ .‬البته دیروز هم بازار سرمایه میزان‬ ‫فروش نگران‌کننده‌ای داشت زیرا بسیاری از سهم‌ها‬ ‫در اول وقت دیروز صف‌های خرید را تجربه کردند و‬ ‫ب��ه تدریج تا انتهای وقت به صف‌های فروش تبدیل‬ ‫ش��دند‪ .‬تداوم این روند نیز برای بورس تهران بسیار‬ ‫نگران‌کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫بابالو پیش‌بینی کرد‪ :‬اگر روند نزولی بازار سرمایه‬ ‫امروز و فردا نیز ادامه داش��ته باشد‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫بازار در یک رکود نس��بی فرو خواهد رفت و حدود‬ ‫دو ماه نیز این رکود ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت دیروز‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��رمایه‌گذاران بیش از یک ه��زار و ‪ 394‬میلیون‬ ‫برگه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند که‬ ‫ارزش این مبادالت بی��ش از ‪3‬هزار و ‪ 664‬میلیارد‬ ‫ریال بود و در ‪ 122‬هزار نوبت معامالتی انجام ش��د‪.‬‬ ‫در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاض��ر در بورس تهران‪ ،‬گروه‌‬ ‫خودرو توانست با بیشترین حجم و ارزش معامالت‬ ‫در ص��در برترین گروه‌های صنعت قرار گیرد و پس‬ ‫از آن گرو ‌ه مالی و ماشین‌آالت در جایگاه‌های بعدی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در نخستین روز بازار‪ ،‬شاخص کل در ادامه ریزش‬ ‫هفته گذش��ته‪ 830 ،‬واحد کاه��ش یافت و به عدد‬ ‫‪۷3‬هزار و ‪ 245‬رسید‪ .‬در بازار دیروز نمادهای صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج‌ف��ارس‪ ،‬فوالدمبارک��ه اصفهان‪،‬‬ ‫س‪.‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین‪ ،‬گسترش نفت و‬ ‫گاز پارسیان‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬بانک ملت‬ ‫و بانک پاسارگاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص‬ ‫کل داشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دیروز نماده��ای ایران یاس��اتایرورابر‪،‬‬ ‫ماشین‌س��ازی اراک‪ ،‬گس��ترش صنای��ع و خدمات‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬پس��ت بانک ای��ران‪ ،‬لنت ترم��ز ایران‪،‬‬ ‫معادن بافق و نفت پارس بیش��ترین افزایش قیمت‬ ‫را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش قیمت نیز در این‬ ‫روز متعلق به نمادهای بین‌المللی توسعه ساختمان‪،‬‬ ‫سامان‌گستر اصفهان‪ ،‬پتروشیمی فارابی‪ ،‬فیبر ایران‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشس��تگی و بانک پارس��یان بود و این نمادها در‬ ‫انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در این روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین صف‌های‬ ‫خری��د را ب��رای نماده��ای نف��ت پارس‪ ،‬ماش��ین‬ ‫سازی اراک‪ ،‬پس��ت‌بانک ایران‪ ،‬ایران یاساتایرورابر‪،‬‬ ‫گلوکوزان‪ ،‬سرمایه‌گذاری پارس توشه و کالسیمین‬ ‫تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نماده��ای س��رمایه‌گذاری رن��ا‪ ،‬بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬ایران‌خودرو‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬سرمایه‌گذاری سایپا‪،‬‬ ‫گروه مپنا و گس��ترش س��رمایه‌گذاری ایران‌خودرو‬ ‫با س��نگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روز‌ش��نبه پارس‌خ��ودرو با معامله‬ ‫‪ 208‬میلیون س��هم‪ ،‬بانک ص��ادرات ایران با معامله‬ ‫‪ 82‬میلیون سهم و تراکتورسازی ایران با معامله ‪66‬‬ ‫میلیون سهم دارای بیشترین حجم معامالت بودند‪.‬‬ ‫همچنین تراکتورس��ازی ایران با معامله س��هام به‬ ‫ارزش ‪ 405‬میلیارد ریال در صدر قرار گرفت و پس‬ ‫از آن پ��ارس خودرو ب��ا معامله‌هایی به ارزش ‪189‬‬ ‫میلیارد ریال و ماشین‌سازی اراک با معامله‌هایی به‬ ‫ارزش ‪ 176‬میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شاخص حاکمیت شرکتی‬ ‫در یک قدمی اجرا‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بورس‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه منظ��ور طراح��ی‬ ‫ش��اخص حاکمیت ش��رکتی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های حاض��ر در بورس‬ ‫اوراق بهادار براساس معیارهای‬ ‫حاکمیت شرکتی رتبه‌بندی و‬ ‫به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است‬ ‫و انتظار می‌رود به زودی مراحل کار نهایی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��نا‪ ،‬حس��ن قالیباف اص��ل با بیان‬ ‫این مطل��ب اظهار کرد‪ :‬به این منظور هر ش��رکت‬ ‫بورس��ی بر اس��اس فهرس��ت‪ ،‬یک نمره حاکمیت‬ ‫ش��رکتی دریاف��ت کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان معاونت‬ ‫توسعه شرکت بورس و شرکت فناوری مقرر شد تا‬ ‫شاخصی برای ‪ ۳۰‬شرکت باالتر هم طراحی شود‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه‌ریزی‌های‬ ‫الزم برای اعالم نمره شرکت‌ها انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار یادآور شد‪:‬‬ ‫بحث حاکمیت ش��رکتی از دهه ‪۱۹۹۰‬م به صورت‬ ‫جدی مطرح شد و بیشتر کشورها به سمت آن رفته‬ ‫و سعی کرده‌اند آن را اجرایی کنند؛ به طوری که در‬ ‫ل حاضر بیشتر بورس‌های دنیا شاخص حاکمیت‬ ‫حا ‌‬ ‫شرکتی دارند و تالش می‌کنند شرکت‌ها را در این‬ ‫شاخص قرار دهند‪.‬‬ ‫قالیباف بیان کرد‪ :‬مطالعات در این زمینه نش��ان‬ ‫می‌ده��د که ای��ن ش��اخص در بازارهای س��رمایه‬ ‫عملکرد بهتری از شاخص عادی داشته و سهام آن‬ ‫ب��ا قیمت باالتری در بازار خرید و فروش می‌ش��ود‪.‬‬ ‫امیدواریم این ش��اخص در بازار س��رمایه ایران نیز‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس با اشاره به رشد صدور‬ ‫کدهای معامالتی در س��ال‌جاری اظهار کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال‪ ۱۰۰ ،‬ه��زار کد‬ ‫معامالتی جدید صادر ش��د اما امسال بالغ بر ‪۱۱۰‬‬ ‫هزار کد صادر شده است‪.‬‬ ‫قالیب��اف با اش��اره ب��ه اینکه تع��داد کدهایی که‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ ،‬نش��ان‌دهنده ورود افراد جدید به‬ ‫بازار س��رمایه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این افراد بالقوه‬ ‫می‌توانند در بازار معامل��ه کنند و در نتیجه صدور‬ ‫کد معامالتی در بازار سرمایه نشان‌دهنده این است‬ ‫که افراد تازه‌وارد ج��زو ظرفیت‌های معامالتی بازار‬ ‫سرمایه هستند‪.‬‬ ‫صدور مجوز پذیرش ‪ 8‬شرکت‬ ‫جدید در فرابورس‬ ‫معاونت توسعه بازار فرابورس‬ ‫ای��ران اعالم کرد‪ :‬در جلس��ات‬ ‫هی��ات پذیرش در ماه‌های مهر‬ ‫و آبان‪ ،‬با ورود ‪ 8‬شرکت جدید‬ ‫به فرابورس موافقت شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فراب��ورس‪،‬‬ ‫س��یدمهدی علم‌الهدی ب��ا اعالم این خب��ر افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های توس��عه و عمران شهرس��تان نائین‪،‬‬ ‫کش��تیرانی والفجر‪ ،‬تولید و خدماتی صنایع نس��وز‬ ‫توکا‪ ،‬مواد ویژه لیا‪ ،‬لیزینگ امید‪ ،‬کشتیرانی جنوب‬ ‫خط‪ ،‬فرآوری زغال س��نگ پ��رورده طبس و بیمه‬ ‫اتکایی ایرانیان از جمله ش��رکت‌هایی هستند که با‬ ‫پذیرش آنها توس��ط هیات پذیرش فرابورس ایران‬ ‫موافقت شده است‪.‬‬ ‫وی درخص��وص ش��رکت ‪ 25‬میلی��ارد ریال��ی‬ ‫توس��عه عمران شهرستان نائین ادامه داد‪ :‬گسترش‬ ‫س��رمایه‌گذاری ایران خودرو و طراحی مهندسی و‬ ‫تامین قطعات ایران خودرو از سهامداران عمده این‬ ‫شرکت محسوب می‌شوند‪ .‬همچنین زمینه فعالیت‬ ‫آن انجام عملیات ماش��ین کاری ب��ا ظرفیت ‪357‬‬ ‫هزار قطعه در س��ال ب��وده به‌طوری‌که قطعات خام‬ ‫میل لنگ و می��ل بادامک پس از انجام عملیات به‬ ‫محصول تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه علم‌الهدی‪ ،‬کش��تیرانی والفجر ‪561/2‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه داشته و کشتیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ 90 ،‬درصد مالکیت س��هام آن را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سرمایه ‪ 72‬میلیارد ریالی تولید و‬ ‫خدماتی صنایع نس��وز توکا گفت‪ 53 :‬درصد سهام‬ ‫این ش��رکت متعلق به توکا تولید اس��پادان بوده و‬ ‫ح��وزه فعالیت آن س��اخت و تولی��د محصوالت و‬ ‫فرآورده‌های نسوز و تعمیر و نگهداری انواع نسوزها‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول همچنین در خصوص موافقت‬ ‫پذیرش سهام ش��رکت‌های مواد ویژه لیا و لیزینگ‬ ‫امید هر کدام با سرمایه ‪ 80/8‬و ‪ 300‬میلیارد ریال‬ ‫توضیح داد‪ :‬س��هامداران عمده این دو ش��رکت به‬ ‫ترتیب س��رمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران و گروه‬ ‫مدیریت سرمایه‌گذاری امید هستند‪.‬‬
‫نرخ سکه و ارز‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش(ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,390,000‬‬ ‫‪9,440,000‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,340,000‬‬ ‫‪9,420,000‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪945,300‬‬ ‫‪965,300‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪4,180,000‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش(ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33550‬‬ ‫‪33850‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41800‬‬ ‫‪42200‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51900‬‬ ‫‪52400‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪29550‬‬ ‫‪29950‬‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫‪34100‬‬ ‫‪34600‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15050‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪10100‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7169.4‬‬ ‫‪-0.001395‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪-2.103325‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪-0.217707‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪15457.9‬‬ ‫‪-1.498748‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪5217.9‬‬ ‫‪-1.623303‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫معادن در آینه بورس‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3733‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪280,640‬‬ ‫‪1047589905‬‬ ‫‪60‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪8974‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪49,571‬‬ ‫‪444830410‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫باما‬ ‫‪9893‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪984,931‬‬ ‫‪9744122180‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪5467‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪293,499‬‬ ‫‪1604646993‬‬ ‫‪120‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪5266‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪708,608‬‬ ‫‪3602224371‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ح ‪ .‬معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪2909‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪99,726‬‬ ‫‪290101329‬‬ ‫‪65‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4061‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪186,859‬‬ ‫‪758834399‬‬ ‫‪43‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪20,135‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪1711‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪59,146,372‬‬ ‫‪1.01215E+11‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪6,349,389‬‬ ‫‪12791031838‬‬ ‫‪927‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪4,461,719‬‬ ‫‪12522502967‬‬ ‫‪480‬‬ ‫سیمان دورود‬ ‫‪17562‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪275,917‬‬ ‫‪4845570085‬‬ ‫‪147‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪4171‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪725,351‬‬ ‫‪3027446982‬‬ ‫‪146‬‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪343,696‬‬ ‫‪2507926983‬‬ ‫‪138‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪5697‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪900,769‬‬ ‫‪5132085549‬‬ ‫‪135‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪10374‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪602,424‬‬ ‫‪6249541920‬‬ ‫‪116‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪352,871‬‬ ‫‪826752269‬‬ ‫‪85‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪6739‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪358,945‬‬ ‫‪2418915352‬‬ ‫‪64‬‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪2776553634‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫‪4702‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪154,443‬‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪3992‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪137,110‬‬ ‫‪548929150‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪131,082‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪4799‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪162,385‬‬ ‫‪783156427‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪4358‬‬ ‫‪14054‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪7,232‬‬ ‫‪27,465‬‬ ‫‪30358036‬‬ ‫‪374615114‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28‬‬ ‫خاش‬ ‫سیمان قائن‬ ‫‪7650‬‬ ‫‪38739‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪15,797‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪124132195‬‬ ‫‪39386166‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصفهان‬ ‫سیمانفارس‬ ‫سیمان‬ ‫‪14298‬‬ ‫‪10422‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,492‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪130608391‬‬ ‫‪2101370‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مازندراندشتستان‬ ‫سیمان سیمان‬ ‫صنایع‬ ‫‪17116‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3,116‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪51578611‬‬ ‫‪7065000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2,869‬‬ ‫‪14210157‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سیمان بجنورد‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2261.4‬‬ ‫‪1.9291445‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪13805.6‬‬ ‫‪-1.421666‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪689.9‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1935.3‬‬ ‫‪-1.771394‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪3811‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪8,827,961‬‬ ‫‪33644106231‬‬ ‫‪834‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪2335‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪9,808,182‬‬ ‫‪22817630945‬‬ ‫‪663‬‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪5006‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪1,929,667‬‬ ‫‪9659904854‬‬ ‫‪485‬‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪3,240,856‬‬ ‫‪5695909944‬‬ ‫‪411‬‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪2,101,165‬‬ ‫‪5417056402‬‬ ‫‪398‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪7388‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪3,192,351‬‬ ‫‪23585387031‬‬ ‫‪355‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪3234‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪888,458‬‬ ‫‪2873396946‬‬ ‫‪342‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪2474‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪2,272,107‬‬ ‫‪5621246144‬‬ ‫‪329‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1,322,205‬‬ ‫‪5250157560‬‬ ‫‪237‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3736.6‬‬ ‫‪-1.257862‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪0.652283‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪2981‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪656,284‬‬ ‫‪1956301235‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪-0.861009‬‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫‪4744‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪647,857‬‬ ‫‪3073622889‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪3431.8‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪564.2‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪4489‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪143584.4‬‬ ‫‪0.1634464‬‬ ‫‪0.1695899‬‬ ‫‪-2.410107‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪674,765‬‬ ‫‪4309852849‬‬ ‫‪158‬‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪4306‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪417,594‬‬ ‫‪1798033287‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪-1.948514‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪3605‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪453,771‬‬ ‫‪1636030300‬‬ ‫‪143‬‬ ‫ملي سربوروي ایران‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪905,415‬‬ ‫‪1664905488‬‬ ‫‪76‬‬ ‫فوالدکاویان‬ ‫‪3229‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪171,119‬‬ ‫‪559620418‬‬ ‫‪40‬‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪3323‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪311,688‬‬ ‫‪1038054649‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪80,662‬‬ ‫‪441852463‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪13502‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪35120100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪96,500‬‬ ‫‪284471000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪3,908‬‬ ‫‪19546152‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-1.840667‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪682.6‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪84412.6‬‬ ‫‪-1.134673‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪142802.8‬‬ ‫‪-1.083283‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3306.1‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2986.2‬‬ ‫‪-1.383706‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪61217.3‬‬ ‫‪-0.888995‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪54149.2‬‬ ‫‪-1.137438‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪73245.1‬‬ ‫‪-1.121819‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪138980.4‬‬ ‫‪-0.531124‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪829.7‬‬ ‫‪-0.610925‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪210.4‬‬ ‫‪0.1904762‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪393.4‬‬ ‫‪-0.756811‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪4175‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪680,353‬‬ ‫‪2840281658‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪39482‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪1663.4‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪763,996‬‬ ‫‪2122608146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪-1.643803‬‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‪2985‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪868,879‬‬ ‫‪2593349570‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪111,513‬‬ ‫‪264709.2‬‬ ‫‪-2.666479‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫‪3497‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1,385,214‬‬ ‫‪4844735032‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪4402798024‬‬ ‫‪1.1985514‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪2,152,185‬‬ ‫‪4274164619‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪69‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪2,324,371‬‬ ‫‪4776493949‬‬ ‫‪267‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪14044.2‬‬ ‫‪1963.5‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2611‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪2,510,028‬‬ ‫‪6554033114‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪20917.4‬‬ ‫‪1.2426524‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪6028‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪2,058,850‬‬ ‫‪12411562256‬‬ ‫‪392‬‬ ‫بیشترین حجم ‪221,641‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫معامالت‬ ‫‪2.0372281‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪7,830,724‬‬ ‫‪33361670292‬‬ ‫‪455‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪2.5307459‬‬ ‫‪841.4‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪2306‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪3,364,265‬‬ ‫‪7756498074‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪2995‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪2446.9‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪9559‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪1,011,516‬‬ ‫‪9669305028‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪1.1906194‬‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪5,397,599‬‬ ‫‪16457992221‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪292,285‬‬ ‫‪33473.2‬‬ ‫‪-0.281197‬‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪5,429,455‬‬ ‫‪14437303332‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪873126894‬‬ ‫‪-1.174456‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪2699‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪7,594,884‬‬ ‫‪20501681836‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪71‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪970‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪20,043,698‬‬ ‫‪19438475901‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪21427.6‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪32,641,923‬‬ ‫‪57733594732‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2415‬‬ ‫‪0.8348157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26612806507‬‬ ‫‪87179183‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪7420787525‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪12200000000‬‬ ‫‪300349.9‬‬ ‫‪4828.2‬‬ ‫‪4,487,219‬‬ ‫‪10178564369‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.2241739‬‬ ‫‪-1.861864‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪15‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪337‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪59188‬‬ ‫‪4924.3‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪24,702,178‬‬ ‫‪37935210674‬‬ ‫‪1668‬‬ ‫‪4065‬‬ ‫‪0.6727049‬‬ ‫‪0.3566479‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪32,718,893‬‬ ‫‪37757988425‬‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪2466‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪45,848,255‬‬ ‫‪87121524538‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪9253‬‬ ‫‪6797‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪40,157,856‬‬ ‫‪1.18262E+11‬‬ ‫‪2928‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪22746.7‬‬ ‫‪2742.2‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪58,947,409‬‬ ‫‪88213039610‬‬ ‫‪8868‬‬ ‫‪6,546,604‬‬ ‫‪-2.198499‬‬ ‫‪0.124142‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪906‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪3,029,697‬‬ ‫‪-3.843845‬‬ ‫‪-0.685282‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪208,765,854‬‬ ‫‪2268‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫ایرکا پارت صنعتپارس خودرو‬ ‫‪536,654‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪1295898694‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪786091370‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪726169315‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪480939858‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪5038‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪208765854‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪503800000‬‬ ‫‪2669‬‬ ‫ايران‬ ‫چرخشگر بانك صادرات‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪80,700‬‬ ‫‪82970563‬‬ ‫‪210433400‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪22072‬‬ ‫ايران‬ ‫تراکتور سازي‬ ‫‪3561‬‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫پالسكوکار‬ ‫سايپا‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪66395917‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪58947409‬‬ ‫‪7,997,713‬‬ ‫‪55856398‬‬ ‫‪7205620‬‬ ‫‪24027000‬‬ ‫‪12625943174‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪49453818‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪48438466‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫تراکتور سازي ايران‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪405947109585‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪906‬‬ ‫‪189129960103‬‬ ‫ماشين سازي اراك‬ ‫‪5825‬‬ ‫‪176096829480‬‬ ‫خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه‬ ‫‪5990‬‬ ‫‪132727217950‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪3484‬‬ ‫‪123743382128‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪3744‬‬ ‫‪122398453848‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪120633794503‬‬ ‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-34.07‬‬ ‫ت‪-‬گلوکوزان‬ ‫‪42246‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪-5.34‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫‪7508‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن تير‪92‬‬ ‫‪806431‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫گسترش صنايع و خدمات کشاورزي‬ ‫‪8403‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪92‬‬ ‫‪792450‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫توليدي لنت ترمز ايران‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امتياز مسکن دي‪90‬‬ ‫‪777233‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫ماشين سازي اراك‬ ‫‪5825‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪92‬‬ ‫‪788710‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(ریال)‬ ‫ارزش معامله‬ ‫(ریال)‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1.8913E+11‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪269,719‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫(ریال)‬ ‫‪9504‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪641.7‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪8289‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪2235763603‬‬ ‫خودرو در آینه بورس‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪1181.3‬‬ ‫‪4321.1‬‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.008466‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫(ریال)‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪-0.062296‬‬ ‫‪-1.132568‬‬ ‫(ریال)‬ ‫نام شرکت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ايران ياسا تاير و رابر‬ ‫‪4641‬‬ ‫‪13.36‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫(ریال)‬ ‫درصد تغيير‬ ‫(ریال)‬ ‫ارزش معامله‬ ‫(ریال)‬ ‫(ریال)‬
‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت بین‌الملل‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫خواب آرام قطر روی دالرهای نفتی‬ ‫گ�روه تج�ارت ‪« -‬لوکس‌نش��ینی در‬ ‫صحرا» را می‌توان اصطالحی واقعی برای‬ ‫قطری‌ها دانس��ت‪ .‬این کش��ور نفتخیز با‬ ‫توج��ه به درآمد نفتی زی��اد و جمعیت و‬ ‫تراکم کم‪ ،‬امکانی کم‌نظیر برای شکوفایی‬ ‫اقتص��ادی دارد که البت��ه نباید مدیریت‬ ‫صحیح‌ش��ان را ه��م در این بی��ن نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬حاال آنها در ش��رایطی که منطقه‬ ‫خاورمیان��ه با ان��واع و اقس��ام محدودیت‬ ‫و ناامن��ی دس��ت و پنج��ه ن��رم می‌کند‪،‬‬ ‫ش��کوفایی اقتص��ادی و در نتیجه رفاه را‬ ‫به معنای واقع��ی کلمه تجربه می‌کنند و‬ ‫برنامه‌های‌ش��ان را نه به مانن��د خیلی از‬ ‫همس��ایه‌ها در راس��تای خروج از بحران‪،‬‬ ‫بلک��ه با هدف جهانی ش��دن و به دس��ت‬ ‫آوردن جایگاه��ی شایس��ته در فض��ای‬ ‫اقتصادی و تج��اری دنبال می‌کنند‪ .‬قطر‬ ‫هم مانند اکثر کش��ورهای منطقه درآمد‬ ‫ارزی‌اش را از راه ف��روش نف��ت و گاز به‬ ‫دس��ت م��ی‌آورد‪ .‬این کش��ور ب��ا وجود‬ ‫کوچکی‪ ،‬بعد از روس��یه و ایران بیشترین‬ ‫ذخی��ره گاز دنی��ا را در اختی��ار خودش‬ ‫می‌بین��د و همچنین اقتصادش‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کاملا نفتی اس��ت‪ .‬ذخیره گازی‌اش‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۲۰۰‬س��ال آینده‪ ،‬کفایت هزینه‌های این‬ ‫کشور را می‌دهد‪ .‬قطر به علت پیشدستی‬ ‫در بهره‌ب��رداری از منطق��ه گازی پ��ارس‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬توانسته‌اس��ت بی��ش از ایران از‬ ‫ای��ن میدان گازی مش��ترک‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫اس��تخراج کند و به رشد سریع اقتصادی‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬در حالی که این کشور رشد‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۲۰‬درص��د را تجربه می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری ج��ام جهانی ‪۲۰۲۲‬م‬ ‫فرصت��ی طالیی برای اقتصاد این کش��ور‬ ‫خواهد بود‪ .‬قطر عضو س��ازمان کشورهای‬ ‫صادر‌کننده نفت اوپک اس��ت‪ .‬این شرایط‬ ‫ایده‌آل در ش��رایطی اس��ت که مساحت‬ ‫ای��ن کش��ور از ‪ ١١٤٣٧‬کیلومت��ر مربع‬ ‫تج��اوز نمی‌کند‪ .‬در واق��ع می‌توان گفت‬ ‫که قط��ر راه��ی را پیم��وده و اهدافی را‬ ‫محقق کرده است که کشورهای پیشرفته‬ ‫صنعت��ی جه��ان در ط��ول ‪ 200‬تا ‪300‬‬ ‫سال توانس��ته‌اند به آنها برسند‪ .‬به‌طوری‬ ‫که درآمد س��رانه‌اش بیشتر از ‪ 102‬هزار‬ ‫دالر اس��ت که از این حی��ث به تنهایی با‬ ‫‪ 3‬کش��ور مهم صنعتی انگلستان‪ ،‬فرانسه‬ ‫و آلم��ان برابری می‌کند؛ ‪ 3‬کش��وری که‬ ‫ب��ه تنهایی جه��ان را با انق�لاب صنعتی‬ ‫آش��نا کرده‌اند‪ .‬عمده تجارت کش��ور قطر‬ ‫در زمین��ه واردات با امری��کا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‬ ‫و آلمان اس��ت‪ .‬همچنین از س��وی دیگر‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬امارات‪ ،‬انگلستان‪،‬‬ ‫چین و عربس��تان مراوداتی با این کش��ور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرف‌های وارداتی و صادراتی‬ ‫اقالم عمده صادراتی این کش��ور شامل‬ ‫س��وخت‌های معدن��ی و نفت خ��ام‪ ،‬مواد‬ ‫پالس��تیکی‪ ،‬محصوالت ش��یمیایی آلی‪،‬‬ ‫چ��دن‪ ،‬آهن و فوالد‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬دیگ‌های‬ ‫بخار و آبگرم‪ ،‬ماشین‌آالت و دستگاه‌های‬ ‫برق��ی‪ ،‬محص��والت ش��یمیایی غیرآلی و‬ ‫مصنوع��ات از چ��دن و آهن اس��ت‪ .‬ژاپن‬ ‫بزرگترین ش��ریک صادراتی قطر است به‬ ‫طوری که ‪ 30‬درصد از کل صادرات قطر‬ ‫به ژاپن انجام می‌شود‪ .‬به عالوه ‪ 16‬درصد‬ ‫کاالهای صادراتی قطر به کره جنوبی‪13،‬‬ ‫درصد به اتحادیه اروپا‪ ،‬بیش از ‪8‬درصد به‬ ‫هند و حدود ‪ 7‬درصد به سنگاپور می‌رود‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه اق�لام عمده واردات��ی قطر نیز‬ ‫شامل دیگ‌های بخار و آبگرم‪ ،‬مصنوعات‬ ‫از چ��دن‪ ،‬آه��ن یا فوالد‪ ،‬ماش��ین‌آالت و‬ ‫دس��تگاه‌های برقی و اجزا و قطعات آنها‪،‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬طبق آمارهای موجود س��رانه تولید‬ ‫ناخالص داخلی قطر به عنوان عضو ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج‌فارس معادل سه چهارم کشورهای اروپایی است‬ ‫و با توجه به سیاس��ت‌های این کش��ور تا رس��یدن به‬ ‫اقتصادهای برتر جهان راه درازی باقی نمانده اس��ت‪.‬‬ ‫قطر همچ��ون دیگر کش��ورهای ح��وزه خلیج‌فارس‬ ‫اقتصادی وابس��ته به نفت دارد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫با داش��تن تنها ‪ 15‬میلیارد بش��که نفت خام می‌تواند‬ ‫ت��ا ‪ 23‬س��ال دیگر از این ذخیره انرژی برای توس��عه‬ ‫اقتص��ادش بهره ببرد‪ .‬امروزه نفت ‪ 85‬درصد از درآمد‬ ‫صادراتی قطر را تشکیل می‌دهد و ‪ 60‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کش��ور آس��یایی ب��ا درآمد نفتی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫همین شرایط موجب شده تا آنها مصرفگرا باشند و‬ ‫به همین دلیل تجارت‌ش��ان در بحث صادرات محدود‬ ‫به صدور نفت‪ ،‬گاز و مشتقات نفتی شود‪.‬‬ ‫حمید حس��ینی رییس کمیسیون کسب و کار اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران در همین رابط��ه می‌گوید‪« :‬قطری‌ها‬ ‫هی��چ نیازی ندارند که برای کس��ب درآمد خود را به‬ ‫ق��ول معروف ب��ه آب و آتش بزنند‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫مس��ئوالن سیاس��ی و اجرایی قطر دنبال این هستند‬ ‫که کشورشان در ویترین جهانی جای ثابت و پررنگی‬ ‫با این کارشناس‬ ‫داش��ته باش��د‪ ».‬گفت‌وگوی‬ ‫آشنا به امور قطر در زیر می‌آید‪:‬‬ ‫€ €پیش�رفت قط�ر و جایگاه�ی ک�ه در نظ�ام‬ ‫اقتصادی جهان به دس�ت آورده اس�ت‪ ،‬ریش�ه‬ ‫در چه ش�رایطی دارد‪ .‬در کره خاکی کشورهای‬ ‫دیگر هم نفتخیز هس�تند اما نتوانس�تند مانند‬ ‫قطر در اقتصاد جهانی ظاهر شوند‪.‬‬ ‫قطر کش��وری پولدار اس��ت که جمعیتش بیشتر از‬ ‫‪ 2/5‬میلیون نفر نمی‌ش��ود‪ .‬ش��ما با یک حساب ساده‬ ‫وسایل نقلیه زمینی‪ ،‬چدن‪ ،‬آهن و فوالد‪،‬‬ ‫گچ‪ ،‬آهک و س��یمان‪ ،‬مواد پالس��تیکی و‬ ‫اشیای ساخته شده از آن است‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫ش��رکای وارداتی قطر‪ ،‬کشورهای اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬امریکا‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ژاپن و‬ ‫عربستان سعودی هستند‪ .‬قطر ‪ 34‬درصد‬ ‫شیخ‌نشینان این کشور‬ ‫حاشیه خلیج‌فارس در‬ ‫شرایطی که ‪ 130‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات نفتی و‬ ‫مشتقات نفت و همچنین‬ ‫گاز دارند‪ ،‬در سال ‪40‬‬ ‫میلیارد دالر را به واردات‬ ‫خود اختصاص داده‌اند تا‬ ‫بلکه از این طریق بتوانند‬ ‫رفاه را به معنای واقعی‬ ‫کلمه به مردم هدیه کنند‬ ‫از کل واردات خود را از اتحادیه اروپا وارد‬ ‫می‌کند و بقیه از کش��ورهای دیگر تامین‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران و قط�ر؛ تمای�ل نداش�تن به‬ ‫تعامل‬ ‫ایران و قطر با وجود اینکه همسایه هستند‬ ‫و صادرات و واردات‌شان با کمترین هزینه‬ ‫ممک��ن اتفاق می‌افتد‪ ،‬همکاری چندانی با‬ ‫هم ندارند‪ .‬البته این تمایل نداش��تن برای‬ ‫تعامل اقتصادی بیش��تر از جانب قطری‌ها‬ ‫است به‌طوری که آمار نشان از این واقعیت‬ ‫دارد ک��ه قط��ر و ای��ران ش��رکای تجاری‬ ‫مهمی برای یکدیگر نیستند‪ .‬قطر در میان‬ ‫‪ 50‬ش��ریک برت��ر تج��اری ای��ران‪ ،‬رتبه‬ ‫س��ی‌وپنجم را داشته است‪ .‬این کشور تنها‬ ‫‪ 0/1‬درص��د از کل تجارت ایران را ش��کل‬ ‫داده است‪ .‬در مقابل ایران بیست و هفتمین‬ ‫شریک تجاری قطر به شمار می‌رود و تنها‬ ‫‪ 0/2‬درصد از کل تجارت این کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫تجارت پایی��ن این دو کش��ور را می‌توان‬ ‫مشابه بودن ساختار واردات و صادرات آنها‬ ‫دانست‪ .‬این دو کش��ور بیشترین صادرات‬ ‫خود را در حوزه انرژی و بیشترین واردات‬ ‫را در حوزه ماش��ین‌آالت داشته‌اند‪ .‬با این‬ ‫وجود مطالعات نش��ان می‌دهد که در این‬ ‫شرایط نیز در برخی حوزه‌ها امکان توسعه‬ ‫تجارت وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پارس جنوبی؛ سهم خواهی گازی‬ ‫پ��ارس جنوبی با دارا ب��ودن ذخایر گاز‬ ‫و میعان��ات گازی مع��ادل ‪ 230‬میلی��ارد‬ ‫بش��که نفت خام‪ ،‬بزرگترین میدان گازی‬ ‫مش��ترک جه��ان اس��ت‪ .‬مس��احت این‬ ‫می��دان ‪ 9700‬کیلومت��ر مربع اس��ت که‬ ‫‪ 3700‬کیلومت��ر مرب��ع آن در آب‌ه��ای‬ ‫‪17‬‬ ‫س��رزمینی ای��ران و ‪ 6000‬کیلومت��ر‬ ‫مرب��ع آن در آ‌ب‌ه��ای س��رزمینی قط��ر‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬ذخی��ره بخ��ش ایرانی میدان‬ ‫‪ 14‬تریلی��ون مترمکع��ب گاز درج��ا و‬ ‫‪ 10‬تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت و‬ ‫‪ 17‬بیلیون بشکه میعانات گازی است که‬ ‫‪ 50‬درصد ذخایر گازی ایران و ‪ 8‬درصد از‬ ‫ذخای��ر گازی جهان را در خود جای داده‬ ‫اس��ت‪ .‬ذخیره بخش قطری میدان پارس‬ ‫جنوبی ‪ 37‬تریلیون مترمکعب گاز درجا و‬ ‫‪ 26‬تریلیون مترمکعب گاز قابل برداش��ت‬ ‫و ‪ 30‬بیلیون بش��که میعانات گازی است‬ ‫که معادل ‪99/9‬درصد ذخایر گازی قطر و‬ ‫‪ 21‬درص��د ذخای��ر گازی جهان اس��ت‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون برداش��ت گاز ای��ران از ای��ن‬ ‫می��دان حدود ‪ 320‬میلی��ون متر مکعب‬ ‫در روز اس��ت اما قطر روزانه ‪ 600‬میلیون‬ ‫مترمکعب یعنی نزدیک به دو برابر میزان‬ ‫برداش��ت ایران از این می��دان‪ ،‬گاز تولید‬ ‫می‌کن��د‪ .‬مقامات ای��ران در تالش‌اند که‬ ‫تولید گاز کشور از این میدان مشترک را‬ ‫ظرف دو س��ال آینده حدود ‪ 200‬میلیون‬ ‫متر مکعب افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹لوکس‌نشینی در صحرا‬ ‫درآم��د ‪ 130‬میلی��ارد دالری ب��رای‬ ‫کش��وری ک��ه ‪ 2/5‬میلیون نف��ر جمعیت‬ ‫دارد‪ ،‬بهانه خوبی اس��ت ت��ا به فکر تولید‬ ‫و صنعت و‪ ...‬نباش��ند‪ .‬شیخ‌نش��ینان این‬ ‫کش��ور حاش��یه خلیج‌فارس در شرایطی‬ ‫ک��ه ‪ 130‬میلیارد دالر ص��ادرات نفتی و‬ ‫مش��تقات نفت و همچنین گاز دارند‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 40‬میلیارد دالر را به واردات خود‬ ‫اختص��اص داده‌اند تا بلک��ه از این طریق‬ ‫بتوانند رفاه را ب��ه معنای واقعی کلمه به‬ ‫مردم هدیه کنند‪ .‬پس رکود فعالیت‌های‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی را نبای��د یک��ی از‬ ‫ضعف‌های قطر دانست‪ ،‬چراکه آنها نیازی‬ ‫ندارند برای درخش��ش در فضای تجاری‬ ‫و کس��ب درآمد ت�لاش کنند‪ .‬ش��اید به‬ ‫همین دلیل اس��ت که مجله فوربس قطر‬ ‫را ثروتمندترین کشور جهان معرفی کرده‬ ‫و معتقد اس��ت که قطر باالترین شاخص‬ ‫توسعه انسانی بین کشورهای جهان عرب‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫قطر نیازی به صادرات غیرنفتی ندارد‬ ‫ه��م می‌توانید به این نتیجه برس��ید که درآمد ‪130‬‬ ‫میلیاردی برای این تعداد جمعیت بس��یار قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬دقیقا به همین دلیل ش��اهد این هس��تیم که‬ ‫قطری‌ها بدون اینکه کمترین مش��کلی داشته باشند‪،‬‬ ‫فقط مشغول خرج کردن پول‌هایشان هستند و کاری‬ ‫ب��ه این ندارند ک��ه نیاز‌های مالی‌ش��ان را باید چطور‬ ‫تامین کنند‪ .‬به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب‬ ‫به اتفاق قطری‌ها فقط به فکر این هس��تند که دارایی‬ ‫و درآمدش��ان را چطور و کجا خرج کنند‪ .‬با نگاهی به‬ ‫بازار اش��تغال قطر‪ ،‬می‌ت��وان دید که باالی ‪ 90‬درصد‬ ‫نیروی کار این جزیره پولدار اتباع خارجی هستند‪.‬‬ ‫€ €مسئوالن و تصمیم‌گیران قطر هم از استفاده‬ ‫از نیروی کار خارجی حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫بل��ه‪ .‬در واقع بای��د گفت که قطری‌ه��ا هیچ نیازی‬ ‫ندارند که برای کس��ب درآمد خود را به قول معروف‬ ‫به آب و آتش بزنند‪ .‬به همین دلیل مسئوالن سیاسی‬ ‫و اجرایی قطر دنبال این هس��تند که کشورش��ان در‬ ‫ویترین جهانی جای ثابت و پررنگی داش��ته باش��د‪ .‬با‬ ‫ای��ن هدف ش��بکه خبری الجزیره را تاس��یس کردند‬ ‫و همچنی��ن با تالش فراوان و ص��رف هزینه‌های زیاد‬ ‫توانس��تند با شکست دادن رقبای قدرتمند و بانفوذی‬ ‫چون ژاپن و انگلس��تان فیفا را راغب کنند تا میزبانی‬ ‫ج��ام جهان��ی ‪ 2020‬فوتبال را به آنه��ا بدهد‪ .‬جالب‬ ‫است بدانید که قطری‌ها برخالف دیگر گزینه‌ها‪ ،‬اصال‬ ‫انگی��زه مالی ندارند و با میزبانی ج��ام جهانی فقط و‬ ‫فقط می‌خواهند کشورشان را سر زبان‌ها بیندازند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه قطر از محل صادرات‪،‬هزینه‬ ‫م�ورد نی�از کش�ورش را تامین می‌کن�د‪ .‬منابع‬ ‫صادراتی این کش�ور چه هستند‪ .‬آیا تنها انرژی‬ ‫تامین‌کننده دالرهای مورد نیاز این کشور است؟‬ ‫آنه��ا نفت خام‪ LNG ،‬و میعانات گازی و همچنین‬ ‫ذخای��ر عظیم گاز را دارند که باعث ش��ده تا مردمش‬ ‫س��االنه ‪ 100‬هزار دالر درآمد داشته باشند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر قطر تنها از محل صادرات انرژی کس��ب درآمد‬ ‫دارد‪ .‬این موقعیت اس��تثنایی باعث ش��ده ت��ا آنها به‬ ‫مصرف صرف ع��ادت کنند و به دنبال تولید نروند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل قطر ب��ه بحث اقتصاد و تجارت غیرنفتی‬ ‫با خواس��ت خ��ود ورود نمی‌کند‪ .‬ش��اید هم این رویه‬ ‫منطقی باش��د‪ ،‬چون آنه��ا واقعا پولدار هس��تند و به‬ ‫هیچ‌وج��ه احتیاجی به «تالش جهت کس��ب درآمد»‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫€ €با این حس�اب‪ ،‬فضای تجاری این کش�ور را‬ ‫چطور می‌بینید؟‬ ‫این کش��ور کوچک حاشیه خلیج‌فارس فقط نفت و‬ ‫گاز دارد‪ .‬به همین دلیل س��االنه ح��دود ‪ 30‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات ان��رژی دارد و ‪ 40‬میلی��ارد دالر ه��م‬ ‫واردات غیرنفتی‪ ،‬ت��ا مایحتاج مردم را تامین کند‪ .‬در‬ ‫بحث صادرات با صادر کردن ‪ 75‬میلیون تن گاز مایع‬ ‫صادر‌کننده اول است‪ ،‬همچنین در فروش نفت و گاز‬ ‫و مشتقات نفتی از ظرفیت باالیی هم برخوردار است‪.‬‬ ‫€ €وارد‌کننده بودن قط�ر را می‌توان ضعف این‬ ‫کشور تلقی کرد؟‬ ‫ن��ه‪ ،‬هر کش��وری هم که ش��رایط قطر را داش��ت‪،‬‬ ‫همینط��ور عم��ل می‌ک��رد‪ .‬آنه��ا مصرف ک��ردن را‬ ‫برگزیده‌ان��د و حت��ی کارهای س��اده خ��ود را هم به‬ ‫نیروهای خارجی سپرده‌اند‪.‬‬ ‫€ €جام‌جهان�ی چ�ه دس�تاوردی ب�رای فضای‬ ‫تجاری قطر دارد؟‬ ‫بر خالف کش��ورهایی که از برگزاری جام جهانی یا‬ ‫فستیوال های بزرگ بین‌المللی به دنبال کسب درآمد‬ ‫و آبادانی هس��تند‌؛ قطری‌ها اصال دنبال این نیس��تند‬ ‫که از طری��ق برگزاری جام جهانی به درآمد برس��ند‬ ‫یادداشت‬ ‫انتقال صحنه‬ ‫شکوفایی اقتصادی‬ ‫از دبی به قطر‬ ‫محمد علی مهتدی‬ ‫کارشناس دنیای عرب‬ ‫عم��ده درآمد قطر در گذش��ته از طریق صادرات‬ ‫مروارید بوده اس��ت‪ ،‬اما در س��ال‌های اخیر‪ ،‬کش��ور‬ ‫قطر با بهره‌برداری از مخازن گاز مایع خود (‪)LNG‬‬ ‫توانس��ته اس��ت ب��ه لحاظ توس��عه اقتصادی رش��د‬ ‫چشم‌گیری داشته باشد‪.‬‬ ‫جای��گاه س��ومی در کش��ورهای تولید‌کنن��ده گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬بعد از روس��یه و ایران‪ ،‬صنایع پتروش��یمی‬ ‫گس��ترده و پیشرفته و فروش نفت توانسته است این‬ ‫کشور را به لحاظ درآمدزایی در رده باالیی قرار دهد‪.‬‬ ‫ت��ورم در قطر ‪ 2/15‬درصد و ن��رخ بیکاری آن هم ‪٦‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬بررسی ش��اخص‌های اقتصادی نشان‬ ‫می‌دهد که قطر از منظر وضعیت اقتصادی‪ ،‬ش��رایط‬ ‫مس��اعدی دارد‪ .‬تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬قطر‬ ‫‪ 29/83‬میلیارد دالر است‪ .‬رشد تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کش��ور در سال‌های گذش��ته ‪ 8/11‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬این آمار نشان‌دهنده آن است که باوجود رکود‬ ‫اقتصاد جهانی و آس��یب‌های عمده کش��ورها از این‌‬ ‫وضعیت‪ ،‬قطر توانس��ته به رشد خود ادامه دهد‪ .‬نکته‬ ‫مه��م درخصوص اقتصاد قطر‪ ،‬س��رانه تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی اس��ت که آن کش��ور را‪ ،‬با س��رانه‌ای حدود‬ ‫س��ه‌چهارم کش��ورهای اروپایی‪ ،‬جزو ثروتمندترین‬ ‫کش��ورهای جهان اس�لام قرار می‌دهد‪ .‬درآمد سرانه‬ ‫قطر در سال‌های اخیر نیز ‪ 969/72‬دالر تخمین زده‬ ‫می‌ش��ود که رقم بسیار باالیی اس��ت و این کشور از‬ ‫نظر درآمد س��رانه بعد از لوکزامب��ورگ‪ ،‬در رده دوم‬ ‫جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫با وج��ود رکود اقتصادی جهان��ی و تاثیرات منفی‬ ‫آن بر اغلب کش��ورهای ح��وزه خلیج‌فارس و به ویژه‬ ‫بازارهای مالی امارات متحده عربی‪ ،‬عربستان سعودی‬ ‫و کوی��ت‪ ،‬اقتصاد قطر خس��ارات کمتری را متحمل‬ ‫شده و در دوره رکود از بقیه کشورها رشد سریع‌تری‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬بر این اساس است که برخی این ایده‬ ‫را مطرح می‌کنند که صحنه ش��کوفایی اقتصادی در‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬در حال انتقال از دبی به قطر است‪.‬‬ ‫همچنین دولت قطر توانس��ته است سطح رفاه به‬ ‫نس��بت مطلوب��ی را برای مردم خود ایج��اد کند و با‬ ‫توجه به درآمدزایی زی��اد و جمعیت کم‪ ،‬میزان فقر‬ ‫در این کش��ور بسیار کم است‪ .‬این مسئله از تمایزات‬ ‫اصلی قطر با کش��ورهایی مثل یمن‪ ،‬بحرین‪ ،‬مصر و‬ ‫تونس و لیبی است‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫هدررفت ‪ 6‬تریلیون دالر‬ ‫‌‬ ‫در اقتصاد چین‬ ‫بیزینس اینس�ایدر‪ :‬کمیسیون اصالحات و توسعه‬ ‫مل��ی چین اعالم کرد ک��ه افزون‌ب��ر ‪ 6800‬میلیارد‬ ‫دالر از س��رمایه‌های این کش��ور در ‪ 4‬س��ال گذشته‬ ‫به هدر رفته اس��ت‪ .‬به گفته کمیس��یون اصالحات و‬ ‫توس��عه ملی چین‪ ،‬بالغ بر ‪ 6/8‬هزار میلیارد دالر در‬ ‫این کش��ور در ‪ 4‬سال گذشته در زمینه‌های نادرست‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است‪ .‬بر این اساس این دو مرکز‬ ‫اعالم کرده‌اند‪ ،‬این حجم از سرمایه‌گذاری به عبارتی‬ ‫هدر رفته است‪ ،‬چراکه در توسعه اقتصادی این کشور‬ ‫و رش��د اقتصاد چین تاثیر چندانی نداشته است‪.‬این‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری غیربازده مع��ادل ‪ 2‬برابر کل‬ ‫تولید ناخالص داخلی آلمان بوده است‪.‬‬ ‫افزایش بیکاری در حوزه یورو‬ ‫ی��ا در فضای تج��اری دنیا جایگاهی به دس��ت آورند‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪2020‬م برای قطر فقط ویترینی پربیننده‌‬ ‫است تا آنها بتوانند کشور خود و همچنین داشته‌ها و‬ ‫رفاه خودش��ان را به معرض نمایش عمومی بگذارند و‬ ‫به دنیا این پی��ام را بدهند که توانایی انجام دادن هر‬ ‫کاری را دارند‪.‬‬ ‫€ €چرا ایران نمی‌تواند سهم چندانی از واردات‬ ‫‪ 40‬میلیارد دالری این همسایه داشته باشد؟‬ ‫رابطه ایران و قطر در چند س��ال گذش��ته به دلیل‬ ‫برخی مسائل سیاسی خوب نبود‪ .‬اما روابط در شرایط‬ ‫فعلی تا حدی بهتر ش��ده است‪ .‬همچنین قطری‌ها به‬ ‫خاطر برگزاری جام جهانی ترجیح ش��ان این است تا‬ ‫از ایران به عنوان همیاری لجس��تیکی اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که آنها همچنان عالقه‌ای به‬ ‫تعامل اقتصادی با ما ندارند‪ .‬قطر نگاه ویژه‌ای به غرب‬ ‫و امریکا دارد و ب��ه همین دلیل تمایلی برای نزدیکی‬ ‫ب��ا ایران ن��دارد‪ .‬در کل می‌توان گف��ت قطر نیازی به‬ ‫صادرات غیرنفتی ندارد‪.‬‬ ‫یورو اس�تات‪ :‬براساس آخرین آمارهای یورو استات‬ ‫نرخ بیکاری در حوزه یورو همچنان در س��طح بسیار‬ ‫باالیی باقی‌مانده است‪.‬‬ ‫یورو استات متوس��ط نرخ بیکاری در این کشورها را‬ ‫معادل ‪ 11/5‬درصد ارزیابی و اعالم کرد که در ‪ 3‬ماه‬ ‫گذش��ته نه‌تنها نرخ بیکاری در این کش��ورها کاهش‬ ‫نیافته اس��ت بلک��ه ‪ 60‬هزار نفر دیگ��ر نیز در حوزه‬ ‫یورو بیکار ش��ده‌اند‪ .‬براساس اعالم این منبع رسمی‬ ‫اروپایی‪ ،‬هم‌اکنون بیش از ‪ 18/35‬میلیون نفر در ‪18‬‬ ‫کشور حوزه یورو بیکار هستند‪.‬‬ ‫‌اقتصاد روسیه‬ ‫فرو نخواهد پاشید‬ ‫بیزینس اینسایدر‪ :‬وزارت اقتصاد روسیه در اقدامی‬ ‫نامتع��ارف جمل��ه‌ای از وزیر اقتصاد این کش��ور را با‬ ‫مضمون «اقتصاد ما فرو نخواهد پاش��ید» در صفحه‬ ‫توییتر خود قرار داده اس��ت‪ .‬درح��ال حاضر اقتصاد‬ ‫روسیه از یک س��و به دلیل اعمال تحریم‌ها از سوی‬ ‫غ��رب از کاه��ش ارزش جهانی روبل رن��ج می‌برد و‬ ‫ازسوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در حال فشار‬ ‫آوردن ب��ه دولت این کش��ور در تامین منابع بودجه‬ ‫سراسری روسیه است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫بیست و یکمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی چاپ برگزار می‌شود‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی و خبری نمایش�گاه‌های‬ ‫ای�ران ـ بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫چاپ و بس��ته‌بندی و ماشین‌آالت وابسته با حضور و‬ ‫مشارکت بیش از ‪ ۴۵۰‬شرکت داخلی و خارجی از ‪6‬‬ ‫تا ‪ 9‬دی‌ماه‪ ،‬در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه بزرگ‪ 330 ،‬ش��رکت داخلی‬ ‫و بی��ش از ‪ 120‬ش��رکت خارج��ی‪ ،‬ضم��ن عرضه‬ ‫جدیدتری��ن و نوین‌تری��ن دس��تگاه‌های چ��اپ‪،‬‬ ‫دس��تگاه‌های بس��ته‌بندی‪ ،‬دس��تگاه‌ها و تجهیزات‬ ‫کدگ��ذاری‪ ،‬دس��تگاه‌های پلمب صادرات��ی و کاالها‬ ‫و اجناس مخصوص بس��ته‌های داخل��ی و صادراتی‪،‬‬ ‫روش‌ه��ای نوی��ن بس��ته‌بندی کاالها ب��رای جذب‬ ‫مخاطب��ان و بازارهای صادرات��ی را نیز ارائه خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬تای��وان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫کره‌جنوب��ی‪ ،‬هن��د‪ ،‬ژاپن‪ ،‬س��وئد‪ ،‬اتری��ش‪ ،‬آلمان و‬ ‫فرانسه؛ کش��ورهایی هستند که در بیست و یکمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی و ماشین‌آالت‬ ‫وابسته تهران‪ ،‬حضور و مشارکت دارند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در ‪ 11‬س��الن اصلی و بزرگ محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی تهران‪ ،‬در فضائی‬ ‫افزون‌بر ‪38‬هزار مترمربع برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫اسفندماه در عشق‏‌آباد‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی و خبری نمایش�گاه‌های‬ ‫ای�ران‪ -‬دهمین نمایش��گاه اختصاص��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در تاریخ ‪6‬تا ‪ 8‬اسفندماه سال‌جاری‬ ‫در عشق‌‏آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می‏‌شود‪.‬‬ ‫تلویزیون ملی ترکمنس��تان امروز در برنامه خبری‬ ‫«وطن» ضمن اعالم این خبر تصریح کرد‪« :‬قربانقلی‬ ‫بردی‏‌محمداف» رییس‌جمهوری ترکمنستان در این‬ ‫زمین��ه فرمانی را صادر کرده و به مقامات عالی رتبه‬ ‫دولت این کش��ور دس��تور داد ‏ه که این نمایشگاه در‬ ‫سطح عالی سازمان‌دهی و برگزار شود‪.‬‬ ‫ریی��س جمه��ور ترکمنس��تان در ای��ن زمینه به‬ ‫«پهل��وان طاقان‏‌اف» معاون خ��ود در امور بازرگانی‪،‬‬ ‫دستورداد که نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در عش��ق‏‌آباد‪ ،‬باید در سطح عالی سازماندهی‬ ‫و برگزار ش��ود و در این زمینه مس��اعدت‌های الزم‬ ‫را انجام دهند‪.‬مصالح س��اختمانی (کاشی‪ ،‬سرامیک‪،‬‬ ‫ش��یرآالت‪ ،‬چینی بهداش��تی‪ ،‬رنگ‪ ،‬س��یم و کابل‪،‬‬ ‫تجهیزات برقی و تاسیس��اتی س��اختمان) عمران و‬ ‫راهسازی پزش��کی و تجهیزات وابسته و فرصت‏‌های‬ ‫س��رمایه‌‏گذاری و انبوه‌س��ازی ازجمل��ه زمینه‏‌هایی‬ ‫هستند که شرکت‌های ایرانی توانمندی و محصوالت‬ ‫خود را در عشق‏‌آباد به نمایش خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫دریایی در بندرعباس‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی و خبری نمایش�گاه‌های‬ ‫ایران ـ دبیر ش��انزدهمین همای��ش صنایع دریایی‬ ‫از برگزاری ش��انزدهمین همای��ش صنایع دریایی و‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی دریای��ی در روزهای ‪ 11‬تا ‪14‬‬ ‫آذرماه جاری ازس��وی انجمن مهندسی دریایی ایران‬ ‫با همکاری ارگان‏های دریایی کش��ور در بندرعباس‬ ‫خبرداد‪ .‬دبیر ش��انزدهمین همایش صنایع دریایی با‬ ‫اشاره به افتتاح نمایشگاه بین‌المللی دریایی در ساعت‬ ‫‪ 17‬و ‪ 30‬دقیقه روز ‪ 11‬آذرماه در محل نمایشگاه‏‌های‬ ‫بین  المللی بندرعباس‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایشگاه در ‪ 4‬روز‬ ‫از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 22‬میزبان عالقه‌مندان خواهد بود و‬ ‫بازدید از آن برای عموم آزاد اس��ت‪ .‬وی درباره برنام ‏ه‬ ‫اختتامیه همایش نیز از رایزنی برای حضور دکترعلی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در این‬ ‫مراس��م خبرداد و گفت‪ :‬هماهنگی‏های الزم در این‬ ‫زمینه ازس��وی مجمع نمایندگان اس��تان هرمزگان‬ ‫درحال انجام است‪.‬‬ ‫زراعتگ��ر افزود‪ :‬قبل از مراس��م اختتامیه‪ ،‬میزگرد‬ ‫بررس��ی موفقیت‏ه��ا و چالش‏های صنای��ع دریایی‬ ‫هرم��زگان با حضور مدیران ذی‌ربط اس��تانی برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر ش��انزدهمین همایش صنای��ع دریایی درباره‬ ‫برنامه‌ه��ای جانبی همایش نیز گفت‪ 3 :‬پروژه بزرگ‬ ‫دریایی شامل حوض خشک تعمیرات کشتی عظیم‬ ‫گسترش هرمز‪ ،‬نخس��تین کشتی تحقیقاتی ایران و‬ ‫شناورهای مسافری و خدماتی ساخته‏شده از محل‬ ‫طرح وجوه ادار ‏ه شده سازمان بنادر و دریانوردی در‬ ‫روز اول همایش افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین بازدیده��ای عمومی از بندر‬ ‫شهیدرجایی‪ ،‬مجتمع کشتی‏‌سازی ایزوایکو و جزیره‬ ‫قشم پیش‏بینی شده که در روزهای ‪ 13‬و ‪ 14‬آذرماه‬ ‫انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مسئول برنامه‌ریزی ستاد اکسپو‪:‬‬ ‫جذب گردشگر؛ اولویت ایران در میالن‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬اکسپو‬ ‫میالن همچنان زیر ذره‌بین اهالی‬ ‫اس��ت و سعی داریم هر هفته یکشنبه‌ها‪،‬‬ ‫کم و کیف پیش��رفت این پروژه عظیم را‬ ‫در قالب گزارش‪ ،‬گفت‌وگو و تحلیل همه‬ ‫جانب��ه در اختیار مخاطب��ان قرار دهیم‪.‬‬ ‫بعد از گزارش‌های مختلف در این زمینه‬ ‫و حضور در جلس��ات متعدد کمیته‌های‬ ‫هفتگان��ه ب��رای تصمیم‌گی��ری در مورد‬ ‫محتوای مورد نیاز این اتفاق بین‌المللی‪،‬‬ ‫آرام‌آرام بای��د به س��راغ مباحث اجرایی‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫در این زمینه به س��راغ یکی از مسئوالن‬ ‫برنامه‌ریزی س��تاد اکس��پو میالن رفتیم‪.‬‬ ‫محمدمه��دی تندگوی��ان از س��ال ‪82‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی تهران بوده و‬ ‫تا امروز مسئولیت اجرای دو اکسپو مهم‬ ‫از جمل��ه ناگویا در ژاپن و ش��انگهای در‬ ‫چین را برعهده داشته است‪ .‬درباره روند‬ ‫برگزاری اکس��پو میالن‪ ،‬وضعیت کمیته‬ ‫تلفیق‪ ،‬شرایط ساخت‌وساز پاویون ایران‬ ‫در میالن ایتالیا س��واالت بسیاری از این‬ ‫مقام مسئول داشتیم که در این گفت‌وگو‬ ‫آنها را پاسخ داده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اهمیت حض�ور ایران‬ ‫در اکسپو میالن‪‌ ،‬ستاد وکمیته‌هایی‬ ‫برای برنامه‌ریزی هر چه بهتر حضور‬ ‫ای�ران در این نمایش�گاه بین‌المللی‬ ‫تش�کیل ش�ده اس�ت‪ .‬برنامه‌ه�ای‬ ‫ای�ن کمیته‌ه�ا و روند حض�ور ایران‬ ‫در اکس�پو میالن را چگون�ه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫بع��د از تغییر دولت در زمینه اکس��پو‬ ‫هم جابه‌جایی‌هایی ص��ورت گرفت‪ .‬این‬ ‫موضوع البته اجتناب‌ناپذیر است و به هر‬ ‫حال روند پیشبرد محتوایی و اجرایی هر‬ ‫پروژه‌ای را دچار مشکل می‌کند‪.‬‬ ‫در اکسپو میالن در ابتدا اقداماتی شکل‬ ‫گرف��ت و ط��رح پاویون ای��ران از طریق‬ ‫برگ��زاری یک مس��ابقه می��ان گروه‌های‬ ‫مختلف طراح��ی و بهترین طرح از میان‬ ‫‪10‬گزینه برتر‪ ،‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫منته��ا با تغییر دول��ت و تعویض مدیر‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬با نظارت وزیر محترم صنعت‪‌،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کل ایده‌ه��ا تغییر کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تغیی��رات البته یک حس��ن بزرگ‬ ‫داشت و آن این بود که وزیر دستورداد از‬ ‫هم��ه طرح‌های برتر و مجموع ‪ 10‬گزینه‬ ‫نهایی یک طراح��ی جدید صورت بگیرد‬ ‫ک��ه از این طریق از زحمت همه طراحان‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر شما مس�ئول انجام‬ ‫چه کاری در اکسپو ‪ 2015‬هستید؟‬ ‫در مرحله نخس��ت‪ ،‬م��ن از هیات‌مدیره‬ ‫برکنار ش��دم و دوب��اره از ح��دود یک‌ماه‬ ‫قبل به دس��تور وزیر‪ ‌،‬جایگاه خودم را پس‬ ‫گرفتم‪ .‬بنابراین دقیقا در جریان روندی که‬ ‫در این مدت برقرار بوده‪ ،‬نیستم‪ ،‬یعنی در‬ ‫بحث‌های محتوای��ی و تصمیماتی که باید‬ ‫اتخاذ می‌شد‌‪ ،‬دخیل نبودم‪.‬‬ ‫به هرحال اکسپو یک فرآیند طوالنی‌مدت‬ ‫اس��ت که حدود ‪ 6‬ماه طول می‌کشد‪ .‬االن‬ ‫بحث طراحی داخلی پاویون مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫البته چون ایده اصلی طراحی بیرونی باید‬ ‫حفظ ش��ود‪‌،‬بنابراین ما در طراحی داخلی‬ ‫به ش��دت ب��ا محدودیت همراه هس��تیم‪.‬‬ ‫یعن��ی ما بای��د از همان الگ��و و مدل بهره‬ ‫بگیری��م و المان‌ها و ایده‌ه��ای مربوط به‬ ‫غذا و حفظ انرژی را در آن ترس��یم کنیم‪.‬‬ ‫کار خاکبرداری به پایان‬ ‫رسیده و از اواسط آبان‬ ‫پیمانکار وارد محوطه‬ ‫شده تا کار ستون‌گذاری‬ ‫و کارهای مربوط به‬ ‫اسکلت‌بندی را انجام‬ ‫‌دهند‪ .‬اگر با همین سرعت‬ ‫کار را پیش ببرند و‬ ‫مشکل خاصی رخ ندهد‪،‬‬ ‫فکر می‌کنم تا اواخر‬ ‫اسفند کار به پایان برسد‬ ‫البته خیلی از کارهای مربوط به این بخش‬ ‫هم از قبل انجام ش��ده و از نظر محتوایی‪‌،‬‬ ‫فکر و ایده‌هایش تجمیع ش��ده و فقط کار‬ ‫اجرایش در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫€ €در دوره‌ه�ای قبل�ی اکس�پو چ�ه‬ ‫مش�کالتی وجود داش�ته ک�ه در این‬ ‫اکسپو وجود ندارد؟‬ ‫مثال در دوره آقای میرکاظمی دستوری‬ ‫مبنی‌بر برون‌سپاری اکسپو صادر شده بود‪.‬‬ ‫یعنی مسئوالن نمایشگاه حقوق برگزاری‬ ‫و حضور در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو را‬ ‫به سازمان میراث فرهنگی واگذار کردند‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی هم آن را به اتومبیل‌رانی‬ ‫س��پرد ک��ه یک��ی از غیرمنطقی‌تری��ن‬ ‫تصمیم��ات مدیریتی بود و هیچ توجیهی‬ ‫نداش��ت‪ .‬این‌ها مواردی است که در این‬ ‫اکسپو وجود ندارد‪ .‬به هرحال امیدوارم با‬ ‫توجه به بحث‌های کارشناسی شده‌ای که‬ ‫در دولت جدید وجود دارد برای اکس��پو‬ ‫می�لان ‪ 2015‬ش��اهد اتفاق��ات بهت��ری‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫€ €گفته می‌شود که به عنوان نماینده‬ ‫و ناظر ش�ورای ش�هر در ای�ن پروژه‬ ‫حضور دارید‪ ،‬چه شد که حاال با سمت‬ ‫مسئول اجرایی همکاری می‌کنید؟‬ ‫اکس��پو قبلی با شعار شهر بهتر‌‪ ،‬زندگی‬ ‫بهتر بود که خود مسئوالن اصرار داشتند‬ ‫مدیران ش��هرداری و نماینده‌های شورای‬ ‫ش��هر باید حضور داش��ته باش��ند‪ .‬یعنی‬ ‫به‌طور کلی با موضوع ش��هر و ش��هرداری‬ ‫عجی��ن بود و ل��زوم این هم��کاری حس‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫اما در اکس��پو میالن دیگ��ر نمی‌توان از‬ ‫نهادهای مذکور اس��تفاده ک��رد‪ .‬موضوع‬ ‫و ش��عار اصل��ی مرتبط با غ��ذا و انرژی و‬ ‫محیط‌زیس��ت است که بیشتر می‌توان در‬ ‫بحث کش��اورزی و تغذیه و‪ ...‬فعالیت کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره ه��م البته م��ن همچنان به‬ ‫نمایندگی از ش��ورای شهر حضور دارم اما‬ ‫هیچ فعالیت مرتبط با شهرداری یا مسائل‬ ‫شهری ندارم‪.‬‬ ‫€ €کمیته‌ه�ای هفتگان�ه باالخ�ره به‬ ‫کمیته تلفیق رسیدند‪ .‬درباره آخرین‬ ‫وضعیت این کمیته اطالعاتی دارید؟‬ ‫بله‪ .‬کار کمیته تلفیق هم به‌طور تقریبی‬ ‫تمام ش��ده و اکنون درحال طراحی نهایی‬ ‫فعالیت‌ها هستیم‪.‬‬ ‫€ €کمیته‌ه�ای هفتگان�ه ه�ر ک�دام‬ ‫فعالیتی را به عنوان برنامه پیشنهادی‬ ‫در نظر گرفتند‪ .‬آیا مش�خص شده که‬ ‫در هر بخش چه فعالیتی به عنوان کار‬ ‫نهایی انجام بگیرد؟‬ ‫داخل سالن اصلی به چند بخش تقسیم‬ ‫ش��ده است‪ .‬بخش آب‪ ‌،‬بخش نان و نمک‪،‬‬ ‫بخش محصوالت کشاورزی‌‪ ،‬بخش باغ‌ها‪،‬‬ ‫‌بخش محص��والت خوراک��ی و در نهایت‬ ‫بخش س��فره ایران��ی را داری��م‪ .‬اینها هر‬ ‫ک��دام یکس��ری فعالیت را‬ ‫ب��رای ای��ن ‪ 6‬ماه‬ ‫طراح��ی کرده‌اند‬ ‫که بیش��ترین و قابل‬ ‫توجه‌تری��ن بخش این‬ ‫فعالیت‌ه��ا کار روی‬ ‫ص��وت و تصوی��ر و در واقع‬ ‫موضوع اطالع‌رسانی چندرسانه‌ای است‪.‬‬ ‫وج��ود تع��دادی ماک��ت و اس��تند هم‬ ‫طراحی ش��ده که با کمک آنها قرار است‬ ‫صنایع غذای��ی ایران از گذش��ته تا امروز‬ ‫معرف��ی ش��ود‪ .‬در مجموع فک��ر می‌کنم‬ ‫بیشترین فعالیت را کمیته کشاورزی دارد‬ ‫و بع��د از آن کمیته علمی و فناوری و در‬ ‫نهایت گردشگری‪ .‬البته هنوز این برنامه‌ها‬ ‫به تایید نهایی نرسیده و به احتمال زیاد تا‬ ‫زمان اجرا تغییرات زیادی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه گردش�گری چ�ه‬ ‫فعالیت‌هایی خواهید داشت؟‬ ‫یک بخش مج��زا و متفاوت برای حوزه‬ ‫گردش��گری در نظ��ر گرفته ش��ده‪ .‬البته‬ ‫نمایش��گاه ایران ب��ه صورت غرف��ه غرفه‬ ‫نیس��ت و ی��ک س��الن کامل و یکدس��ت‬ ‫اس��ت ام��ا ب��ه هر حال س��عی ش��ده در‬ ‫حوزه گردش��گری یک کار متفاوت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین انتهای س��الن و در زمانی‬ ‫ک��ه مراجعه‌کنن��دگان قص��د خ��روج از‬ ‫پاویون ای��ران را دارند‌‪ ،‬خدمات مربوط به‬ ‫گردشگری به آنها ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €طرح نهای�ی پاویون ایران به کجا‬ ‫رسید؟‬ ‫ط��رح نهایی ش��بیه به یک س��فره لوله‬ ‫شده اس��ت که در معرض باد قرار گرفته‬ ‫و یک حالت ش��یب‌دار دارد‪ .‬داخل آن هم‬ ‫فضاهایی مثلثی ش��کل اس��ت که ما باید‬ ‫در قال��ب همان فضاه��ای مثلثی طراحی‬ ‫داخلی کنیم‪.‬‬ ‫کار خاکب��رداری به پایان رس��یده و از‬ ‫اواس��ط آبان پیمانکار وارد محوطه ش��ده‬ ‫تا کار س��تون‌گذاری و کارهای مربوط به‬ ‫اس��کلت‌بندی را انجام‌دهند‪ .‬اگر با همین‬ ‫سرعت کار را پیش ببرند و مشکل خاصی‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬فکر می‌کنم تا اواخر اسفند کار‬ ‫به پایان برس��د‪ .‬البته ریزه‌کاری مربوط به‬ ‫طراحی داخلی ممکن اس��ت کمی بیشتر‬ ‫برای مثال تا اواسط فروردین طول بکشد‪.‬‬ ‫€ €ظاهرا برای اجرای اکس�پو میالن‬ ‫‪ 40‬میلی�ارد توم�ان ب�رآورد‬ ‫هزین�ه و درخواس�ت بودجه‬ ‫ش�ده بود ک�ه از ط�رف دول�ت قبل‬ ‫تصویب شده این بودجه کفاف اجرای‬ ‫پروژه را خواهد داد؟‬ ‫این بودجه برای کل کار اس��ت و قراری‬ ‫مبن��ی ب��ر اینک��ه هزین��ه‌ای ب��ه صورت‬ ‫جداگان��ه به کمیته یا بخش خاصی انجام‬ ‫بگیرد‪ ،‬وجود ن��دارد‪ .‬مگر اینکه همکاران‪،‬‬ ‫گردش کاری را انجام داده باشند که خود‬ ‫مدیر پروژه در آن زمینه تصمیم می‌گیرد‬ ‫و هزینه‌های آنها را می‌پردازد‪ .‬اما به طور‬ ‫کلی تمام س��عی بر آن اس��ت که بهترین‬ ‫کار با هزینه مصوب انجام گیرد‪.‬‬ ‫€ € ب�رای روز مل�ی ایران در اکس�پو‬ ‫برنامه خاصی دارید؟‬ ‫پیش‌بین��ی ای��ن اس��ت ک��ه آق��ای‬ ‫رییس‌جمه��ور دعوت ش��ود‪ .‬اگر ایش��ان‬ ‫بتوانن��د حضور پی��دا کرده و س��خنرانی‬ ‫کنند‪ ،‬خیلی اتفاق خوبی اس��ت‪ .‬یکسری‬ ‫برنامه‌های جانبی مثل نمایش‌های آیینی‬ ‫و سنت‌های خاص ایرانی‪ ‌،‬مثل جشن انار‪‌،‬‬ ‫پخت برن��ج و کارهایی از ای��ن قبیل هم‬ ‫می‌توانیم داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €در نهای�ت فک�ر می‌کنی�د حضور‬ ‫‪ 6‬ماه�ه ای�ران در اکس�پو میالن چه‬ ‫فایده‌ای می‌تواند برای کش�ور داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫بستگی به طرحی که برای داخل سالن‬ ‫طراح��ی می‌کنیم‪ ،‬دارد‪ .‬اینکه چقدر گویا‬ ‫باش��د و به ج��ذب مخاطب کم��ک کند‪.‬‬ ‫احس��اس من این اس��ت که ف��رم خاص‬ ‫طراحی می‌تواند ب��رای ترغیب خارجی‌ها‬ ‫مناسب باشد و این فضاسازی‌ها در نهایت‬ ‫منجر به بازدید از کل بخش‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط فکر می‌کنم هم در بحث‬ ‫کش��اورزی و ه��م گردش��گری می‌توانیم‬ ‫کاره��ای خوبی انج��ام بدهی��م‪ .‬اما نکته‬ ‫مهم این اس��ت که افرادی که قرار اس��ت‬ ‫ما با خودمان ببریم‪ ،‬چقدر کاربلد هستند‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ر آنکه اعزام‌های مدیریتی آفت‬ ‫کارهای اینچنینی است که باعث می‌شود‪‌،‬‬ ‫کارها درس��ت انجام نش��ود‪ .‬اگر‌نیروهای‬ ‫کاری و کارشناس��ان خب��ره حض��ور پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬نه مدیران سفارش��ی و سهمیه‌ای‪،‬‬ ‫فکر می‌کنم نمایش��گاه خوبی برای ایران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نقش تعامالت جهانی در بازگشایی گره‌های معدنی‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬معدنکار ایرانی به هماهنگ ش�دن با س�اختارهای‬ ‫ش روز دنیا و تولی�د و فرآوری محصوالت با‬ ‫جهان�ی نیاز دارد‪ .‬دان ‌‬ ‫قیمت‌های رقابت‌پذیر جهانی در س�ایه رواب�ط بین‌المللی و ورود‬ ‫فناوری‌ه�ای روز دنی�ا محقق خواه�د ش�د‪ .‬درحال‌حاضر صنایع‬ ‫با توجه به عالقه‌مندی‌هایی که از س��وی طرف‌های‬ ‫خارجی دیده می‌ش��ود ایج��اد تفاهم‪ ،‬دس��تاوردهایی‬ ‫در زمین��ه ورود فن��اوری و دانش‌ه��ای روز ب��ا انج��ام‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خارجی به همراه خواهد داشت که‬ ‫منج��ر به ارتقای دانش بوم��ی در بخش صنایع معدنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حال اینکه این تاثیر مثبت چقدر در الیه‌های رش��د‬ ‫معدن نفوذ می‌کند به س��طح توافقات بستگی دارد به‬ ‫طوری که با حذف کامل تحریم‌ها ش��کوفایی اقتصادی‬ ‫ب��ه صورت جهش��ی رخ خواهد داد و روند توس��عه در‬ ‫بخش معدن با شیب بیشتری صورت می‌گیرد‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر‪ ،‬تامین بازار از گره‌های بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت که در س��ایه تعامالت بین‌المللی گشوده‬ ‫خواهد ش��د و منجر به رونق این بخش می‌شود‪ ،‬چراکه‬ ‫هرقدر دسترس��ی به بازار صادراتی تس��هیل شود مواد‬ ‫معدن��ی با قیمت پایین‌تری در اختی��ار متقاضیان قرار‬ ‫خواه��د گرفت و به عبارت دیگر در قیمت تمام ش��ده‬ ‫محصوالت اثر خواهد گذاش��ت و با قیمتی رقابتی‌تر به‬ ‫مش��تریان عرضه می‌ش��ود که منجر به افزایش درآمد‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی حاضر در معدن خواهد شد تا با‬ ‫تجدید سرمایه‌گذاری و توسعه فازهای معدنی تولیدات‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم بهانه‌ای برای کم کاری نیست‬ ‫ابراهی��م جمیل��ی‪ ،‬رییس‌خان��ه‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫اقتص��اد ایران به‬ ‫کشور ما در رابطه با مواد معدنی‬ ‫به‌طور تقریبی ب��ا کمبود مواجه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه جزو کشورهایی به‬ ‫ش��مار می‌رود که از نظر مواد معدنی‪ ،‬تنوع مواد معدنی‬ ‫و میزان ذخایر آن غنی است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬با اکتش��افات انجام ش��ده فعلی‪57 ،‬‬ ‫میلیارد تن ذخایر کش��ف ش��ده داریم و این در حالی‬ ‫است که اکتشافات ما سطحی بوده و اکتشافات عمقی و‬ ‫تکمیلی را انجام ندادیم بنابراین در این زمینه وابستگی‬ ‫کمتری به مواد معدنی داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬آنچ��ه که بخش مع��دن ما در‬ ‫تعامالت جهانی می‌تواند به دس��ت بیاورد ماشین‌آالت‬ ‫معدنی در بخش‌های اکتش��اف‪ ،‬استخراج و بهره‌برداری‬ ‫و فن��اوری فرآوری م��واد معدنی اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫تعامالت بین‌المللی می‌تواند تاثیر‌گذار باش��د‪.‬اگر سطح‬ ‫تعامالت باالتر ب��رود و منجر به ورود فناوری‌های نوین‬ ‫و ماش��ین‌آالت پیشرفته شود‪ ،‬مهندس��ان ایرانی توان‬ ‫مهندسی معکوس و به دست آوردن فناوری‌های به کار‬ ‫رفته در ماشین‌آالت را دارند و می‌توانند با الگو‌سازی به‬ ‫خودکفایی برسند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ساخت این ماشین‌آالت مقرون‬ ‫به صرفه نیس��ت‪ ،‬اظهار می‌دارد‪ :‬می‌توانیم بیش��ترین‬ ‫انرژی خود را صرف جذب س��رمایه‌گذاری‌های خارجی‬ ‫کنیم‪ ،‬در ش��رایط فعلی که س��رمایه بانک‌های داخلی‬ ‫معدنی که صادراتی هس�تند‪ ،‬توانس�ته‌اند با ش�رایط بازار جهانی‬ ‫هماهن�گ ش�وند ام�ا برخی دیگ�ر از محص�والت معدن�ی هنوز‬ ‫نتوانس�ته‌اند مسیر توس�عه را برای تولید بهره‌ور هدایت کنند‌‪ .‬از‬ ‫طرفی تعویق ‪ 7‬ماهه مذاکرات هس�ته‌ای ای�ران‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ها و‬ ‫محدود اس��ت و از طرفی دیگر توجیه طرح‌های معدنی‬ ‫نیز خوب اس��ت باید اجرای آنها تس��ریع شود‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌توانیم از ش��رکت‌ها ی��ا افرادی کم��ک بگیریم که‬ ‫سرمایه و فناوری را با هم می‌آورند‪.‬‬ ‫ابراهی��م جلیل��ی توضی��ح می‌دهد‪ :‬این ام��ر نیاز به‬ ‫ی��ک کار گروهی دارد ک��ه در آن باید از وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت خارجه‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫س��فارتخانه‌های ایران در کشورهای مقصد‪ ،‬تشکل‌های‬ ‫معدن��ی بخش خصوصی و عالقه‌مندان به معدن دعوت‬ ‫به کار ش��ود تا شرایط برای رش��د بخش معدن فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش��ترین نیاز ما به س��رمایه است‪،‬‬ ‫اضاف��ه می‌کند‪ :‬ایج��اد جذابیت برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی توس��ط رس��انه‌های انگلیس��ی زب��ان‪ ،‬نظیر‬ ‫شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما با معرفی مزیت‌های‬ ‫معدنی ما منجر به جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫که عالقه‌مند به س��رمایه‌گذاری هس��تند می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫این خصوص الزم اس��ت وزرات امور اقتصادی و دارایی‬ ‫برنامه‌ه��ای مدونی برای معرف��ی مزیت‌های معدنی ما‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در خصوص وضعیت فعلی مذاکرات که تا تیر ماه‬ ‫س��ال آینده به تعویق افت��اد و بایدها و نباید‌های فعلی‬ ‫اقتصاد معدنی می‌گوید‪ :‬درس��ت است که مذاکرات به‬ ‫تعویق افتاده اما باید توجه داشت که تا همین االن نیز‬ ‫تحریم‌ها سست شده است و ما باید تالش‌مان را بیشتر‬ ‫کنیم‪ .‬به اعتقاد بنده‪ ،‬اتاق بازرگانی االن وظیفه دارد با‬ ‫اعزام هیات‌های مختلف به کشورهای دیگر‪ ،‬مزیت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش معدن را تش��ریح و از طریق‬ ‫بخش خصوصی آن کشورها‪ ،‬دولت‌های‌شان را زیر فشار‬ ‫ق��رار دهند که ب��ا ایران تعامالت اقتص��ادی خود را در‬ ‫سطح باالتری بهبود بخشند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫رویترز مدعی شد‬ ‫پیشنهاد هند؛ فوالد در برابر نفت‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬گروه صنعتی اس��ار هند‪ ،‬در‬ ‫تالش��ی جدید برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬به دنب��ال اس��تفاده از درآمدهای نفتی‬ ‫بلوکه ش��ده ایران در هند برای دریافت پول صادرات‬ ‫فوالد خود به تهران است‪.‬‬ ‫ش��رکت مل��ی نفت ای��ران این مکانی��زم پرداخت‬ ‫ک��ه می‌تواند راه جدیدی برای آزادس��ازی پول نفت‬ ‫مسدودش��ده ایران در هند بگشاید را در ماه آگوست‬ ‫پیشنهاد کرد‪.‬‬ ‫به گفته منابع صنعتی و دولتی‪ ،‬اسار از دولت ایران‬ ‫خواسته است تا این شرکت را از پرداخت بدهی‌های‬ ‫نفت��ی به ایران معاف ک��رده و در مقابل یک قرارداد‬ ‫‪2/5‬میلی��ارد دالری برای صدور ورقه‌های فوالدی به‬ ‫یک ش��رکت زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت ایران با‬ ‫اسار منعقد کند‪.‬‬ ‫این طرح در شرایطی افشا شده است که مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای بین ایران و ‪ 6‬قدرت جهانی در مرحله‌ای‬ ‫حس��اس ق��رار دارد‪ .‬هفته گذش��ته مذاک��رات برای‬ ‫دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تا اواسط سال‬ ‫‪2015‬م تمدید شد و براساس آن ماهانه ‪700‬میلیون‬ ‫دالر از دارایی‌ه��ای بلوکه ش��ده ای��ران در بانک‌های‬ ‫خارجی آزاد خواهد شد‪.‬‬ ‫جانات��ان موس‪ ،‬رییس بخش امور دریایی و تجاری‬ ‫موسس��ه حقوقی دی‌دبلیو‌اف در لندن گفت‪ :‬عرضه‬ ‫ف��والد به ایران ممنوع اس��ت‪ ،‬در حالی که معامله با‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران به احتمال فراوان در تضاد با‬ ‫قانون تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکاست‪.‬‬ ‫ام��ا یک وکی��ل دیگر در لندن که به ش��رکت‌های‬ ‫هندی طرف معامله با ایران مش��اوره می‌دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند موضع غرب‬ ‫را نرم‌تر کند‪.‬‬ ‫سروش زایواال‪ ،‬موسس موسسه حقوقی زایواال‌اندکو‬ ‫گفت‪ :‬من گمان نمی‌کنم این طرح مشمول تحریم‌ها‬ ‫باش��د‪ ...‬اگر امریکایی‌ها ادعا نکنن��د که فوالد صادر‬ ‫ش��ده در برنامه هسته‌ای مورد اس��تفاده قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬این یک معامله کاملا حقوقی خواهد بود‪.‬‬ ‫گ��روه صنعتی اس��ار هند‪ ،‬در تالش��ی جدید برای‬ ‫دور زدن تحریم‌های مالی غرب علیه ایران‪ ،‬به دنبال‬ ‫استفاده از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در هند‬ ‫برای دریافت پول صادرات فوالد خود به تهران است‪.‬‬ ‫امیدواری‌های بخش خصوصی را می‌توانس�ت ب�ه تعویق بیندازد‬ ‫اما پیام‌های مثبت از ش�رکت‌های بزرگ معدنی س�ایر کشورها به‬ ‫بخش خصوصی ایران نش�ان داده که خیلی زودتر از نتیجه‌گیری‬ ‫مذاکرات این روند آغاز شده است‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که‬ ‫نباید به صرف وجود تحریم‌ها‪ ،‬دست از تالش بکشیم و‬ ‫می‌گوید‪ :‬به‌طور قطع گام برداشتن در این مسیر منجر‬ ‫به موفقیت‌های بزرگی می‌شود‪ ،‬چرا که تحریم اگر چه‬ ‫محدودیت‌هایی را بر ما تحمیل کرده‪ ،‬ولی نباید ازتالش‬ ‫برای رفع اثرات سوء‌تحریم‌ها به نفع خود دست برداریم‪.‬‬ ‫وی به کمکی که بخش خصوصی کشور در این رابطه‬ ‫می‌تواند انجام دهد‪ ،‬اش��اره می‌کند و می‌افزاید‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت بخش خصوصی توانمند نباش��د اما باید به این‬ ‫بخ��ش کمک کرد تا ب��ا حمایت‌ه��ای الزم زمینه دور‬ ‫زدن تحریم‌ها فراهم ش��ود به طوری که در بین بخش‬ ‫خصوصی کسانی هس��تند که توانایی الزم را برای این‬ ‫کار دارند‪.‬‬ ‫ریی��س خانه اقتص��اد ایران ادامه می‌ده��د‪ :‬در زمان‬ ‫دولت نهم و دهم‪ ،‬بر اثر فش��ارهایی که از هر سو برای‬ ‫تحریم ایران شکل می‌گرفت‪ ،‬جریان فاینانس بسته شد‬ ‫و از ط��رف دیگر نق��ل و انتقال پ��ول از طریق بانک‌ها‬ ‫تعطیل ش��د ولی در حال حاض��ر با جو مثبت به وجود‬ ‫آمده‪ ،‬با کمی تالش می‌توانیم اعتماد دوباره را به دست‬ ‫بیاوری��م و در این میان وظیفه بخش خصوصی کمتر از‬ ‫بخش دولتی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹یک اتفاق مثبت‬ ‫جمش��ید عدالتیان‪ ،‬عض��و اتاق‬ ‫ای��ران و تهران نی��ز در خصوص‬ ‫وظیفه بخ��ش خصوصی معدنی‬ ‫در وضعی��ت فعلی روند مذاکرات‬ ‫توافق ایران و گروه ‪ 5+1‬به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬من باید ب��ه نکته جالبی اش��اره کنم که در‬ ‫جری��ان مذاکرات اخیر اتفاق افتاده و آن این اس��ت که‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌های اروپایی متوجه شدند که جزو‬ ‫تحریمی‌ها نیستند اما فضای تبلیغاتی به شکلی بود که‬ ‫فکر می‌کردند تجارت آنها با ایران تحریمی بوده است و‬ ‫قادر نیستند تجهیزات معدنی به ایران ارسال کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که این‌گونه نبود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره نقش بخش خصوصی می‌افزاید‪ :‬آنها با‬ ‫تحریم ایران‪ ،‬ب��دون اینکه مصادیق و موارد تحریم را‬ ‫بدانند‪ ،‬فکر می‌کردند مش��مول تحریم می‌ش��وند و از‬ ‫هرگون��ه معامله با ایران کنار کش��یدند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که تنها کاالهایی که استفاده دوگانه‌ای داشت‪،‬‬ ‫تحریم بود اگر چه حتی این کاالها را نیز با اخذ مجوز‬ ‫می‌توانس��تند صادر کنند؛ حتی در هر کشور اروپایی‬ ‫دفتری برای مش��خص ک��ردن مصادیق تحریم وجود‬ ‫داش��ت اما ش��رکتی به این دفتر مراجعه نکرده بود‪.‬‬ ‫این امر باعث ش��د کمی یخ رابطه‌ها آب شود و روابط‬ ‫ب��ا ایران خارج از توافقنامه ش��روع کردند منتها هنوز‬ ‫مش��کل جابه‌جایی و انتقال پول باقی اس��ت ولی این‬ ‫مشکل را می‌توان مثل گذشته دور زد‪.‬‬ ‫جمشید عدالتیان می‌گوید‪ :‬بخش خصوصی االن در‬ ‫حال برقراری ارتباط با طرف‌های خصوصی کشورهای‬ ‫اروپایی و‪ ...‬است و حتی در این بین آنها با هم رقابت‬ ‫می‌کنند‪ .‬ایران در یک فضای رقابتی می‌تواند کاالهای‬ ‫خوبی را به دس��ت بیاورد و باید از این فرصت برای به‬ ‫دست آوردن فناوری اس��تفاده کند‪ .‬او ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫تحرکات خ��وب در دو طرف دیده می‌ش��ود در حال‬ ‫حاضر مهمانان زی��ادی می‌روند و می‌آیند و معتقدند‬ ‫دو طرف به نتیجه می‌رس��ند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫هنوز توافقات به نتیجه نرس��یده اس��ت‪ .‬کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬ای��ران را به عن��وان قدرتمندترین کش��ور‬ ‫خاورمیانه پذیرفته‌اند و خ��ود دارند راه را برای ما باز‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون کس��ب و کار ات��اق تهران به‬ ‫نکته‌ای کلیدی و راهبردی در این میان اشاره می‌کند‬ ‫و می‌گوید‪ :‬درس��ی که تحریم‌ها به ما داد این بود که‬ ‫باید به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای‬ ‫اروپایی باش��یم که در صورت ادام��ه تحریم‌ها‪ ،‬آنها را‬ ‫در ض��رر و زیان خود ش��ریک کنی��م‪ .‬در حال حاضر‬ ‫این کشورها چون سرمایه‌های‌شان در خطر نیست ما‬ ‫را زیر فش��ار می‌گذارند‪ ،‬ولی در صورتی که به دنبال‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مش��ترک برویم هم فناوری را به‬ ‫کش��ور خود آورده‌ایم هم از س��رمایه‌های آنها به نفع‬ ‫خود بهره‌برداری کرده‌ایم‪ .‬می‌توانیم با این کشورها به‬ ‫تولید و صادرات مشترک برسیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون آموزشی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬ ‫در ات��اق ای��ران در ادام��ه می‌گوی��د‪ :‬در تحریم‌ها به‬ ‫یک‌س��ری از تجربیات ب��اارزش رس��یدیم که هزینه‬ ‫زی��ادی هم ب��رای آن پرداخت کردیم ک��ه باید از آن‬ ‫اس��تفاده کنیم و مثل گذش��ته یک واردکننده صرف‬ ‫نباش��یم‪ .‬بخش مع��دن بهترین ظرفی��ت را برای این‬ ‫کار دارد ک��ه از کش��ورهای دیگ��ر ب��رای ایجاد خط‬ ‫ارزش‌افزوده مواد معدنی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بازار صادرات مقاطع سی‌آی‌اس در رکود‬ ‫عرضه‌کنن��دگان مفتول و میلگرد س��ی‌آی‌اس قیمت‬ ‫پیش��نهادی به خاور میانه و افریقا را به ترتیب به ‪ ٤٧٠‬و‬ ‫‪ ٤٥٥‬تا ‪ ٤٦٠‬دالر هر تن فوب دریای سیاه کاهش داده‌اند‬ ‫که نس��بت به ‪ 10‬روز قبل تا ‪ ٣٠‬دالر هر تن افت داشته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬باوجود این افت قیمت‪ ،‬هنوز‬ ‫خریداران تمایلی به معامل��ه ندارند چون فعال موجودی‬ ‫تا ‪ ٢٠‬دالر در هر تن افت داش��ته است‪ .‬هفته گذشته ‪٥‬‬ ‫هزار تن میلگرد در ترکیه در‪ ٥٢٠‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫هوستون خریداری شد‪ .‬یکی از مشکالت تولید‌کنندگان‬ ‫فوالد امری��کا در فروش ارزانقیمت محصوالت چینی در‬ ‫بازارهای آن کش��ور بوده و خطری برای فوالدی‌های آن‬ ‫کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫بازار صادرات میلگرد چین در ثبات‬ ‫قیم��ت میلگ��رد صادراتی چین هفته گذش��ته در‬ ‫ثب��ات بود‪ .‬قیم��ت ب��ازار داخلی در ش��مال چین با‬ ‫ی در‬ ‫کاه��ش عرضه باال رفت و قیمت ق��رارداد ماه م ‌‬ ‫بورس فیوچرز ش��انگهای تا ‪ ٤‬درصد باال رفت‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب صادرکننده‌ها در مقاب��ل افت قیمت مقاومت‬ ‫کردند‪ .‬در ش��رایط کنونی کاهش ارزش پول روس��یه‬ ‫پیمان افضل‬ ‫استاد اقتصاد معدن‬ ‫اگر بخواهیم توس��عه معادن بزرگ در کشورهای‬ ‫اروپای��ی و امریکا را با معادن ایران مقایس��ه کنیم‬ ‫در گام نخس��ت بای��د به تفاوت‌ه��ای اقتصادی که‬ ‫صنایع و معادن کشورها بر پایه آن استوار هستند‪،‬‬ ‫نگاه کنیم‪ .‬در این کش��ورها فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫برمبنای سودآوری پایدار و نگاه آنها به ظرفیت‌های‬ ‫معدنی بلندمدت اس��ت به‌طوری که با جداس��ازی‬ ‫م��واد معدن��ی پایه از عناص��ر فل��زی ارزش‌افزوده‬ ‫باالیی را برای کش��ور رقم می‌زنند‪ .‬در معادن ایران‬ ‫مولیبدن را از مس جداسازی و صادر می‌کنند این‬ ‫درحالی است که کشورهای پیشرفته رنیوم که یک‬ ‫ماده استراتژیک برای تولید سالح‌های نظامی است‬ ‫از آن اس��تخراج می‌کنند یا ماده ژرمانیوم در سرب‬ ‫توسط ش��رکت‌های خارجی جداس��ازی می‌شود و‬ ‫به عنوان یک ابر رس��انا در تجهیزات الکترونیک به‬ ‫کار می‌برند‪ .‬ح��ال ایران که دارای اقتصادی دولتی‬ ‫است و توسعه‌ای کشور را از درآمدهای نفتی دنبال‬ ‫می‌کند منجر به شکل‌گیری شرکت‌هایی شده است‬ ‫که تنها به س��رمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سودآوری‬ ‫سریع می‌اندیش��ند‪ .‬از این‌رو ساختارهای اقتصادی‬ ‫تا حدودی مس��یر فعالیت‌ه��ای معدنی را تعیین و‬ ‫برنامه‌ریزی آینده شرکت‌ها برای ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫را تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫در مع��ادن ش��رکت‌های بین‌الملل��ی ن��ه تنها تا‬ ‫حلقه‌های پایانی فرآوری س��رمایه‌گذاری می‌کنند‬ ‫بلک��ه به‌دنبال اس��تقرار صنایع پایین دس��تی نیز‬ ‫می‌روند تا حداکثر درآمد به وجود آورند و حتی آنها‬ ‫بخشی از درآمد ساالنه خود را برای توسعه فعالیت‬ ‫معدنکاری از اکتشاف تا فرآوری در نظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته برای مدتی ورود س��رب‬ ‫ب��ه کش��ورهای اروپای��ی ب��ه دلی��ل آلودگی‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی که ایجاد می‌کند‪ ،‬ممنوع ش��د و‬ ‫همی��ن منجر ب��ه کاهش قیمت این م��اده معدنی‬ ‫ش��د اما پس از اینک��ه به عناصر ارزش��مند داخل‬ ‫آن پی بردند به س��رعت ساختارهای فرآوری برای‬ ‫جداسازی این عناصر موجود در آن را شکل دادند تا‬ ‫حداکثر درآمدزایی را به ارمغان بیاورند این مسئله‬ ‫منجر ش��د معدنکاران ایران با خوش��حالی س��رب‬ ‫موجود در انبار‌های خود را به س��رعت صادر کنند‬ ‫ب��دون اینکه به ارزش فرآوری و جداس��ازی عناصر‬ ‫موجود در آن پی ببرند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ش��رکت‌های ب��زرگ معدن��ی دنیا در‬ ‫هرمرحله با درآمدزایی که انجام می‌دهند برنامه‌ای‬ ‫برای توسعه فعالیت‌های خود در ایجاد زیرساخت‌ها‬ ‫و انجام تحقیقات در شناس��ایی و جداسازی عناصر‬ ‫ارزش��مند و کم‌عی��ار موج��ود در کانس��ار ص��رف‬ ‫می‌کنند تا از این طریق بتوانند حداکثر سودآوری‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬دربازارهای جهانی فلزاتی مانند‬ ‫نی��کل‪ ،‬کبال��ت‪ ،‬ژرمانیوم و‪ ...‬به ص��ورت کیلویی و‬ ‫برخی دیگر به صورت گرمی به فروش می‌رسند که‬ ‫اگر ارزش آنها را در تن محاسبه کنیم شاهد درآمد‬ ‫هنگفتی خواهیم بود که قابل مقایسه با مواد معدنی‬ ‫دیگری نیست‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫افزایش قیمت ورق تخت‬ ‫در روسیه‬ ‫در انبارها کافی اس��ت‪ .‬از طرفی به نظر آن‌ها قیمت‌های‬ ‫س��ی‌آی‌اس هنوز قدرت رقابت با چی��ن را ندارد چراکه‬ ‫میلگرد چین در افریقا ‪ ٤٢٠‬دالر هر تن فوب است‪ .‬علت‬ ‫این افت قیمت‌ها در بازار مقاطع س��ی‌آی‌اس روند نزولی‬ ‫بازار بیلت و قراضه صادراتی این منطقه است که چند ماه‬ ‫اخیر روندی رو به پایین داشته است‪.‬‬ ‫میلگرد وارداتی در امریکا نزولی است‬ ‫ب��ا کاهش قیمت پیش��نهادی میلگ��رد ترکیه‪ ،‬خرید‬ ‫امریکایی‌ها از میلگرد ترکیه افزایش یافته است‪ .‬میانگین‬ ‫قیم��ت‪ ٤٨٠‬تا ‪ ٤٩٠‬دالر هر ش��ورت تن معادل ‪ ٥٢٩‬تا‬ ‫‪ ٥٤٠‬دالر هر تن س��ی‌آی‌اف هوستون است در حالی که‬ ‫هفت��ه قبل ‪ ٥٤٦‬ت��ا ‪ ٥٥٧‬دالر در هر تن بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ماین نیوز‪ ،‬دو هفته اخیر قیمت میلگرد وارداتی در امریکا‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫بلندمدت‬ ‫شرکت‌هایبین‌المللی‬ ‫نیز منجر به صادرات ارزانقیمت فوالد این کش��ور به‬ ‫کشورهای همسایه شده و قیمت فوالد چین نیز سیر‬ ‫نزولی گرفته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ماین نی��وز‪ ،‬آخرین‬ ‫قیمت صادراتی ‪ ٤٠٧‬تا ‪ ٤١٠‬دالر هر تن فوب شنیده‬ ‫ش��ده اس��ت و در ‪ ٤٢٥‬تا ‪ ٤٢٨‬دالر هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫هنگ‌کنگ‪ ،‬معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫تولید‌کنن��دگان ورق تخت در روس��یه به دنبال‬ ‫افزای��ش ‪ ١٢‬دالری در ه��ر تن قیم��ت ورق تخت‬ ‫تولید دس��امبر خود نس��بت به نوامبر هس��تند در‬ ‫حال��ی که قیمت‌ها در نوامب��ر نیز در همین حدود‬ ‫رش��د داش��ت‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬بدین ترتیب‬ ‫قیمت ورق تخت تولید دس��امبر ‪ ٤٣٥‬تا ‪ ٤٤٠‬دالر‬ ‫هر ت��ن درب کارخانه ب��دون ‪ ١٨‬درصد مالیات بر‬ ‫ارزش اف��زوده خواهد بود‪ .‬قیمت تحویل موس��کو‬ ‫‪ ٤٧٣‬ت��ا ‪ ٤٧٨‬دالر هر تن ب��دون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده خواهد شد‪ .‬این افزایش قیمت برای مقابله با‬ ‫افت ارزش روبل اس��ت که از ‪ ٢٦‬اکتبر تا ‪ ٢٦‬نوامبر‬ ‫تا ‪١٠‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ ٥ .‬ماه اخیر نیز‬ ‫ارزش روبل نسبت به دالر تا ‪ ٣٠‬درصد پایین آمده‬ ‫اس��ت‪  .‬افزایش قیمت ورق گرم در بازار داخلی نیز‬ ‫به تولیدکنندگان ورق تخت انگیزه بیش��تری برای‬ ‫باال بردن قیمت‌ها داده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تعامل سه طرفه‬ ‫بین بانک‪ ،‬سرمایه‌گذار‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫ناصر عابدیان‬ ‫عضو خانه معدن‬ ‫یکی از نیازهای اساس��ی برای رش��د و توسعه‬ ‫در عرص��ه معدن و صنایع معدن��ی ایجاد زمینه‬ ‫مناس��ب برای فعالیت در این حوزه است‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالتی که هم‌اکنون در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی کش��ور وجود دارد‪ ،‬نبود منابع مالی برای‬ ‫تهیه زیرس��اخت‌ها و فناوری‌های روز دنیاست و‬ ‫همین امر سبب شده ایران از جایگاه واقعی خود‬ ‫با وجود ذخایر باال دور بماند‪.‬‬ ‫در واق��ع می‌توان از معادن به عنوان یک ثروت‬ ‫ملی یاد کرد که الزم اس��ت نس��بت به بازنگری‬ ‫و ترمیم وضعیت مع��ادن و کارخانه‌های فرآوری‬ ‫مواد معدنی اقدام شود‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون بخش خصوصی ک��ه به عنوان یکی‬ ‫از فعاالن مهم در این عرصه به ش��مار می‌آید به‬ ‫دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز از دس��تگاه‌ها و‬ ‫تجهیزات��ی که عمر آنها به قب��ل از انقالب و در‬ ‫برخی موارد به ‪ 20‬سال قبل بازمی‌گردد استفاده‬ ‫می‌کن��د‪ .‬در برخی موارد نیز ب��ه دلیل باال بودن‬ ‫قیم��ت تجهیزات اق��دام به خرید دس��تگاه‌های‬ ‫کارک��رده می‌کند و همین امر باعث ش��ده تا راه‬ ‫برای رس��یدن به یک سیس��تم م��درن در حوزه‬ ‫معدن و تولید محصوالت معدنی دشوار شود‪.‬‬ ‫حال با توجه به اینکه در دنیای صنعتی امروزه‬ ‫شاهد پیش��رفت روزبه‌روز در ساخت تجهیزات و‬ ‫فناوری در عرصه معدن و صنایع معدنی هستیم‬ ‫نیاز است تا از سوی متولیان امر در حوزه معدن‬ ‫و صنای��ع پایین دس��تی در جهت ب��ه‌روز کردن‬ ‫تجهیزات و فناوری‌های موجود گام‌های اساس��ی‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری که در م��ورد مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی کش��ور وجود دارد دو قطبی بودن فعاالن‬ ‫در این حوزه اس��ت که شامل بخش خصوصی و‬ ‫دولت بوده و از آنجایی که ضعیف ش��دن بخش‬ ‫خصوصی موجبات تضعیف اقتصاد معدنی کشور‬ ‫را درپی خواهد داشت الزم است تا دولت حمایت‬ ‫الزم را از این بخش کرده و با ارائه تس��هیالت به‬ ‫بخ��ش خصوصی زمینه را برای یک تغییر بزرگ‬ ‫در ساختار فیزیکی معادن و صنایع معدنی فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در این راه بانک‌ها می‌توانند به عنوان یک نیروی‬ ‫محرکه معدن و صنایع معدنی ش��ناخته ش��وند‪.‬‬ ‫چراکه درحال حاضر بس��یاری از سرمایه‌گذاران‬ ‫به دلیل ریس��کی که در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی وج��ود دارد تمایلی ب��رای ورود به این‬ ‫بخ��ش ندارند‪ .‬از این‌رو می‌توان ب��ا ایجاد تعامل‬ ‫بین س��رمایه‌گذار‪ ،‬بان��ک و صنایع معدنی زمینه‬ ‫را برای ورود س��رمایه به ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی فراهم و به این ترتیب عالوه‌بر تامین نیاز‬ ‫برای خرید تجهیزات فنی نس��بت به وارد کردن‬ ‫فناوری‌ه��ای روز دنیا نیز اق��دام کرد و موجبات‬ ‫قرار گرفت��ن ایران در جایگاه واقعی‌‌اش در حوزه‬ ‫صنایع معدنی را فراهم آورد‪.‬‬ ‫حال در ش��رایطی ک��ه خیل��ی از صنایع برای‬ ‫تامی��ن نیاز خ��ود اق��دام ب��ه واردات تجهیزات‬ ‫س��نتی با قیمت پایین‌تر از کشورهای پیشرفته‬ ‫می‌کنند نه تنه��ا نمی‌توانن��د در جهت افزایش‬ ‫اس��تخراج و تولی��د گام بردارن��د بلک��ه به دلیل‬ ‫افزایش هزینه‌های ناش��ی از مص��رف انرژی و‪...‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت خود را باال می‌برند‬ ‫که در نهای��ت محصوالت ایران��ی نمی‌توانند در‬ ‫بازارهای بین‌المللی رقاب��ت کنند‪ .‬بنابراین آنچه‬ ‫ک��ه بیش از پیش نیاز اس��ت به آن توجه ش��ود‬ ‫هدایت سرمایه‌گذاران به بهره‌مندی از تجهیزات‬ ‫با بهره‌وری باالست نه اینکه تنها به بخش معدن‬ ‫ورود کنند و هیچ‌گونه نظارتی بر کار آنها صورت‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برای جلوگیری از خام‌فروشی سنگ‌آهن منطقه زنجان الزم است‬ ‫ساخت واحد ذوب‪ ،‬مشوق توسعه فرآوری‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬فرآوری م��واد معدنی‬ ‫به‌عنوان یکی از ارکان‌های اصلی در صنایع معدنی به شمار‬ ‫می‌آید‪ .‬از این رو بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته که‬ ‫تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا را در اختیار دارند با انجام‬ ‫فرآوری مواد معدنی به سود سرشاری دست پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی از آنها حتی مواد اولیه معدنی‬ ‫را در اختیار نداشته و با خرید این کانی‌ها از کشورهایی که‬ ‫تجهیزات و فناوری‌های م��ورد نیاز برای فرآوری را ندارند‬ ‫اقدام کرده و با تبدیل کردن این مواد به محصوالت معدنی‬ ‫با چندین برابر قیمت به کشورهای فروشنده این کانی باز‬ ‫می‌گردانند‪ .‬حال این کشورها با ایجاد ارزش‌افزوده و کسب‬ ‫درآمد روز به روز در این صنعت به پیشرفت می‌رسند‪ .‬در‬ ‫واق��ع کانی‌های فلزی ا ‌ز جمله مهمترین مواد معدنی بوده‬ ‫که به‌دلیل کاربردهای فراوان در صنایع مختلف از جایگاه‬ ‫ویژه‌ای برخوردار هستند که از جمله مهمترین آنها می‌توان‬ ‫از س��نگ‌آهن به‌عنوان پایه اصلی در تولید فوالد یاد کرد‪.‬‬ ‫اما به دلیل نبود واحدهای فرآوری در نزدیکی این معادن‬ ‫و باال بودن هزین��ه‌حمل‌ونقل‪ ،‬انگیزه کافی برای انتقال و‬ ‫فرآوری آن وجود ندارد که س��اخت واحدهای ذوب در هر‬ ‫منطقه می‌تواند انگیزه معدنکاران برای توس��عه فرآوری را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهایی که از ذخایر فراوان‬ ‫سنگ‌آهن برخوردار بوده و ذخیره احتمالی آن رقمی بالغ‬ ‫بر ‪5/5‬میلیارد تن تخمین زده شده‪ ،‬اما به‌دلیل در اختیار‬ ‫نداش��تن فناوری و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فرآوری‬ ‫این محصول در زمینه تولید کنس��انتره و گندله س��االنه‬ ‫میزان زیادی از این محصول را صادر می‌کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که می‌توان با انجام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در‬ ‫این حوزه زمینه را برای تولید این محصوالت فراهم کرد و‬ ‫به این ترتیب عالوه بر تامین نیاز داخل از ورود محصوالت‬ ‫دیگر کشورها با قیمت‌های باال جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ذخایر معدنی فراوان��ی در ایران به‌ویژه‬ ‫منطقه زنجان وجود دارد و از جمله مهمترین آنها می‌توان‬ ‫به س��رب و روی و سنگ‌آهن اش��اره کرد‪ .‬با این وجود در‬ ‫ذخایر سنگ‌آهن آن منطقه از عیار‌های متنوعی برخوردار‬ ‫بوده و ظرفیت الزم برای تبدیل ش��دن به مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز در فوالدس��ازی را دارد‪ .‬به‌دلیل نبود زیرس��اخت‌های‬ ‫مورد نیاز و نداش��تن صرفه اقتصادی‬ ‫فعاالن معدنی سنگ‌آهن‌های خود را‬ ‫به دیگر استان‌ها و در برخی موارد به‬ ‫دیگر کشورها صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خام‌فروشی سنگ‌آهن‬ ‫نب��ود تجهی��زات و فناوری‌های مورد‬ ‫نیاز ب��رای فرآوری و تولید محصوالت‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬نبود صرف��ه اقتصادی‬ ‫برای تولید‌کنن��دگان این محصول و‬ ‫باال ب��ودن میزان هزینه‌هایی همچون‬ ‫هزینه‌ه��ای‌حمل‌ونقل برای ارس��ال‬ ‫محصوالت خود به نقاطی از کشور که‬ ‫امکان فرآوری این محصوالت را دارند‬ ‫از دیگ��ر مواردی اس��ت که موجبات‬ ‫خام‌فروشی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫اس��تان زنجان در رابط��ه با وضعیت‬ ‫تامین منابع مالی برای‬ ‫مع��ادن فلزی ای��ن منطقه به‬ ‫ایجادزیرساخت‌های‬ ‫می‌گوید‪ :‬استان زنجان ذخایر معدنی‬ ‫مورد نیاز برای انجام‬ ‫فراوان��ی را در خ��ود ج��ای داده که‬ ‫‹ ‹روش‌های سنتی اکتشاف‬ ‫از مهمتری��ن آنها می‌توان به س��رب‪ ،‬عملیاتفرآوریمی‌تواند‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه نوع برداش��ت‬ ‫روی و معادن س��نگ‌آهن اشاره کرد‪ .‬زمینه‌سازیکتحولعظیم‬ ‫از مع��ادن اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬نبود‬ ‫اما نکته‌ای که در این خصوص وجود در حوزه معادن و صنایع‬ ‫تجهی��زات و فناوری‌ه��ای روز دنی��ا‬ ‫دارد‪ ،‬خام‌فروش��ی س��نگ‌آهن است‪.‬‬ ‫معدنیشود‬ ‫در معادن س��بب ش��ده ت��ا برخی از‬ ‫یکی از دالیل اصلی برای این موضوع‬ ‫را می‌توان کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی و رکود معدنکاران با روش‌های سنتی‪ ،‬برداشت درستی از معادن‬ ‫نداش��ته باش��ند و باعث از بین رفتن بخشی از ذخایر این‬ ‫در این حوزه دانست‪.‬‬ ‫رامی��ن کیامه��ر در ادامه گفت‪ :‬یکی دیگر از مس��ائلی کانی شوند‪ .‬کیامهر کاهش تمایل فعاالن معدنی در حوزه‬ ‫که سبب ش��ده تا معدنداران به خام‌فروشی روی بیاورند‪ ،‬سنگ‌آهن را افزایش حقوق دولتی معادن و کاهش قیمت‬ ‫جهانی س��نگ‌آهن دانس��ت‪ .‬همچنین از دیگ��ر مواردی‬ ‫که می‌توان به آن اش��اره ک��رد‪ ،‬افزایش هزینه‌های جانبی‬ ‫همچ��ون‌حمل‌ونقل و جابه‌جایی مواد معدنی اس��ت که‬ ‫باع��ث ش��ده قیمت تمام ش��ده محص��ول افزایش پیدا‬ ‫کند و این موضوع ب��ا افزایش قیمت جهانی در تناقض‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬رییس س��ازمان نظام مهندس��ی استان‬ ‫زنجان اظهار داش��ت‪ :‬یکی دیگر از مس��ائلی که س��بب‬ ‫شده تا س��نگ‌آهن خام فروخته شود‪ ،‬نبود تجهیزات و‬ ‫فناوری‌های مورد نیاز برای فرآوری‌های معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫ح��ال باید ب��ا انج��ام برنامه‌ریزی زمین��ه ورود و جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار و با س��اخت مجموعه ب��رای ذوب‌آهن در‬ ‫اس��تان زنجان یا ش��هرهای اطراف زمینه را برای انجام‬ ‫فرآوری فراهم کنیم چراکه در این اس��تان ذخایر قابل‬ ‫توجهی از س��نگ‌آهن با عیار‌های متن��وع وجود دارد و‬ ‫می‌توان با تولید محصوالتی همچون گندله و کنسانتره‬ ‫ضمن تامین نیاز داخلی زمینه را برای صادرات و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده فراهم کرده و به این ترتیب توسعه اقتصاد‬ ‫معدنی را برای این استان به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه تسهیالت مالی‬ ‫رامین کیامهر در رابطه با توسعه حلقه‌های پایین‌دستی‬ ‫در جوار معادن سنگ‌آهن گفت‪ :‬برای رسیدن به این مهم‬ ‫الزم است تا حمایت‌های الزم از سوی دولت انجام شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب که با ارائه تسهیالت و تامین منابع مالی می‌توان‬ ‫نس��بت به راه‌اندازی و رونق بخش��یدن به صنایع معدنی‬ ‫اس��تان اقدام کرد‪ .‬همچنین ریس��ک باال در فعالیت‌های‬ ‫معدنی سبب ش��ده تا تمایل افراد برای ورود به این حوزه‬ ‫کم ش��ود‪ .‬به گونه‌ای که افراد حاضرند سرمایه خود را در‬ ‫بانک‌ها س��پرده‌گذاری کرده و سود دریافت کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر بانک‌ها نیز همکاری الزم را برای ارائه تس��هیالت به‬ ‫فعالیت‌های معدنی ندارند‪ .‬در واقع ارائه تسهیالت به بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی می‌تواند زمینه‌ساز کارآفرینی در این‬ ‫حوزه ش��ده و به این ترتیب رونق بخشیدن به این حوزه و‬ ‫ایجاد ش��غل برای افراد جویای کار را فراهم کرد‪ .‬در واقع‬ ‫ایجاد یک فضای امن از جنبه‌های مختلف همچون تامین‬ ‫منابع مالی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام‬ ‫عملیات فرآوری می‌تواند زمینه‌س��از یک تحول عظیم در‬ ‫حوزه معادن و صنایع معدنی شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی هزینه و درآمد معدنی موثر در جذب سرمایه‬ ‫کشور ایران براساس آمار موجود‪ ،‬با داشتن‬ ‫یک درصد مس��احت جهان‪ 3 ،‬درصد ذخایر‬ ‫معدن��ی دنیا را در اختی��ار دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫جایگاه متناس��ب با این میزان ذخایر معدنی‬ ‫را در بازاره��ای مع��دن و صنایع وابس��ته به‬ ‫مواد معدنی به دس��ت نیاورده است‪ .‬این امر‬ ‫نشانگر این اس��ت که از لحاظ ذخایر معدنی‬ ‫چش��م‌انداز بس��یار خوبی پی��ش‌روی ایران‬ ‫قرار دارد ولی دس��تیابی به این رتبه جهانی‬ ‫نیازمند برنامه‌ریزی‪ ،‬سرمایه‌گذاری و مدیریت‬ ‫هدفمند اس��ت‪ .‬به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬در‬ ‫این رابط��ه علی همت‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫بین‌المللی مهندسی ایران معتقد است که در‬ ‫اجرای پروژه‌ها باید زمینه جذب سرمایه‌گذار‬ ‫خارج��ی و داخل��ی فراهم ش��ود‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫هزینه‌ه��ا و درآمدهای یک پ��روژه معدنی از‬ ‫عوامل اثر‌گذار در جذب بیشتر سرمایه است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه عزم دولت ب�رای توجه‬ ‫وی�ژه به بخ�ش مع�دن و صنایع معدنی‬ ‫و راه‌ان�دازی پروژه‌ه�ای ای�ن بخ�ش‪،‬‬ ‫چشم‌اندازی که ش�ما درباره آینده این‬ ‫حوزه ترسیم کرده‌اید‪ ،‬چگونه است؟‬ ‫باید در بخش‌های اکتشاف و استخراج مواد‬ ‫معدنی گام‌های س��ریع برداری��م و با جذب‬ ‫سرمایه‌های داخلی و خارجی‪ ،‬حرکتی با ثبات‬ ‫و پیش��رو در بخش معدن کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫با توجه به جهت‌گیری‌ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت براس��اس س��ند چش��م‌انداز‬ ‫برنامه پنجم توسعه جهت‌گیری‌های عمده‌ای‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی نظیر‬ ‫واگذاری امر اکتش��اف ب��ه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫توسعه زیرساخت‌ها‪ ،‬توسعه فناوری و ابزارها‪،‬‬ ‫توس��عه صنایع فرآوری شده‪ ،‬ارتقای سرمایه‬ ‫انسانی‪ ،‬افزایش سرعت توسعه صنعتی کشور‬ ‫با تامین مواداولیه موردنیاز آنها و توسعه توازن‬ ‫منطقه‌ای از طریق اش��تغال مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬باید به سرمایه‌گذاران داخلی و‬ ‫خارجی عالقه‌مند به س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫بخش راهکارهای مناس��ب و س��ریعی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری معرفی کرد و با کاهش ریسک‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬هزینه س��رمایه‌گذار کاهش‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما بهترین راه تامین مالی‬ ‫پروژه‌های معدنی به منظور تس�ریع در‬ ‫بهره‌برداری از آنها چیست؟‬ ‫س��رمایه‌گذاری تعری��ف مش��خصی دارد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‬ ‫(فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان دستگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق‬ ‫معدنی در نظر دارد برای تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی براساس ضوابط آیین‌نامه انتخاب و ارجاع‬ ‫کار به مش��اوران واجد صالحیت موضوع بخش��نامه شماره ‪/193542‬ت ‪ 42986‬ک مورخه ‪ ،88/10/01‬اقدام به شناسایی مشاوران واجد‬ ‫شرایط جهت ارائه خدمات مشاوره در تخصص‌های راهسازی‪ ،‬تاسیسات آب و فاضالب و انتقال نیرو نموده است‪ .‬از مشاوران واجد شرایط‬ ‫دع��وت به عمل می‌آید تا پیش��نهاد خود را به صورت جداگانه در هر تخصص‪ ،‬براس��اس مدارک موج��ود در پایگاه ملی مناقصات (مهلت‬ ‫دریافت اسناد از پایگاه ‪ 93/09/8‬لغایت ‪ )93/09/11‬در یک نسخه تهیه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ‪1393/09/26‬‬ ‫به این طرح به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬نرسیده به بهار‪ ،‬پالک ‪ ،154‬طبقه ششم ارسال نمایند‪.‬‬ ‫م الف ‪3239‬‬ ‫ج��ذب س��رمایه چه داخلی و چ��ه خارجی‬ ‫امکان‌پذی��ر اس��ت‪ ،‬به ش��رط آنک��ه برای‬ ‫سرمایه‌گذار مش��خص باشد که به چه چیز‬ ‫دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫تامین فاینانس‪ ،‬س��رمایه‌گذاری محسوب‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬چراک��ه تامین‌کنن��ده فاینانس‬ ‫درگیر س��وددهی پروژه نیست‪ .‬عواملی که‬ ‫می‌تواند ی��ک س��رمایه‌گذار را جذب کند‪،‬‬ ‫زیاد نیس��ت و ش��اید مهمترین آنها امکان‬ ‫پیش‌بینی هزینه‌ه��ا و درآمدها در یک بازه‬ ‫مشخص زمانی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬م��وارد چال��ش برانگیر‬ ‫پروژه‌ها عبارتند از‪ :‬دستمزد نیروی انسانی‪،‬‬ ‫ان��رژی‪ ،‬راه‌های دسترس��ی و انتقال موارد‪،‬‬ ‫ب��ازار مص��رف و امکانات صادرات��ی‪ ،‬وجود‬ ‫یک گزارش مس��تند فنی اقتصادی‪ ،‬تثبیت‬ ‫سیاست اجرا در نهادهای سیاستگذار درگیر‪،‬‬ ‫آزادسازی قیمت فروش محصوالت معدنی‪،‬‬ ‫تضمین امکان انتقال س��رمایه و سود آنها‪،‬‬ ‫ح��ذف رقابت غیرس��الم در بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫کاهش سود در عملیات غیرتولیدی‪ ،‬کاهش‬ ‫ریس��ک در س��رمایه‌گذاری و در مقابل باال‬ ‫بردن ریسک در کارهای غیرتولیدی‪.‬‬ ‫€ €برای هدایت سرمایه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید زیادی بر جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش�ی مواد معدنی دارد به نظر‬ ‫شما دولت باید چه حمایت‌هایی از بخش‬ ‫فرآوری مواد معدنی داشته باشد؟‬ ‫حمای��ت وی��ژه‌ای الزم نیس��ت صورت‬ ‫بگی��رد‪ ،‬فقط الزم اس��ت دولت به تعهدات‬ ‫خود عم��ل کند مانند تامین آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و حمل‌ونق��ل اقتص��ادی در منطقه‌ای که‬ ‫پروژه انجام خواهد شد و آزادسازی قیمت‬ ‫فروش محص��والت و ص��ادرات‪ .‬اگر کاری‬ ‫اقتصادی باش��د‪ ،‬سرمایه خودبه‌خود جذب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر فعالی��ت اقتصادی نباش��د‪،‬‬ ‫کاس��ب‌کاران درگیر آن خواهند شد تا در‬ ‫کوتاه‌مدت درآمدی کس��ب کنند و بروند‪.‬‬ ‫این س��اده‌ترین تعریف برای یک کارآفرین‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما چگونه می‌توان تکنولوژی‬ ‫تولید فوالد را در کشور ارتقا داد؟‬ ‫برای خرید یک تکنولوژی بزرگ توسط‬ ‫یک کارفرمای ذی‌صالح‪ ،‬دارنده تکنولوژی‬ ‫باید یک گ��زارش فنی ‪-‬اقتص��ادی برای‬ ‫تکنول��وژی‌ای که معرف��ی می‌کند تهیه و‬ ‫در اختی��ار بگ��ذارد و باید مطمئن باش��د‬ ‫ک��ه با این گ��زارش خرید نی��ز از او انجام‬ ‫می‌ش��ود که یک بازی برد ‪ -‬برد رخ دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه بسیاری از کارفرمایان این تصور‬ ‫را دارند که بهتر اس��ت بازی برد ‪ -‬باخت‬ ‫به نفع خود را هدایت کنند‪ .‬بدون اش��اره‬ ‫به موردی خاص‪ ،‬در صورت بررسی صدها‬ ‫مورد را مشاهده خواهید کرد که تکنولوژی‬ ‫پایین‌تر و ارزان‌تر خریداری ش��ده عواقب‬ ‫محیط زیستی‪ ،‬مصرف بی‌رویه آب و برق‪،‬‬ ‫افزایش زیاد هزین��ه عملیات بهره‌برداری‪،‬‬ ‫کاه��ش راندم��ان تولید‪ ،‬خط��رات جانی‬ ‫در بخ��ش معدن و کاه��ش کیفیت را به‬ ‫کشور تحمیل کرده است‪ .‬شاید ساده‌ترین‬ ‫موارد در خرید تجهیزات ایمنی در معادن‬ ‫زیرزمینی باشد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫کنسرسیوم سرمایه‌گذار معدن گل گهر ‪ 6‬مشخص شد‬ ‫کنسرسیوم س��رمایه‌گذار معدن س��نگ‌آهن گل‌گهر ‪ 6‬در زمینه‬ ‫جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای فعال‌سازی طرح‌های بخش‬ ‫معدن مش��خص ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‌‪ ،‬شرکت‌های معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل‌گهر‌‪ ،‬هلدینگ خاورمیانه (میدکو) و فوالد س��یرجان‬ ‫که در قالب کنسرسیوم در این مزایده حضور داشته‌اند‪ ،‬توانستند از‬ ‫بین کنسرس��یوم‌های دیگر با کسب باالترین امتیاز‪ ،‬به عنوان برنده‬ ‫مزایده بسته سرمایه‌گذاری این معدن انتخاب شوند‪ .‬هدف ایمیدرو‬ ‫از برگ��زاری مزای��ده فوق‌‪ ،‬تامین س��رمایه و بهره‌ب��رداری از معدن‬ ‫ش��ماره ‪ 6‬معدن س��نگ‌آهن گل‌گهر اس��ت که در قالب «عملیات‬ ‫اس��تخراج و فروش» به بخش خصوصی واگذار ش��د‪ .‬این برنامه در‬ ‫راس��تای سیاست‌های اجرایی اصل ‪ 44‬قانون اساسی‌‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫خصوصی‌سازی و اهداف کالن دولت‪ ،‬به منظور پیاده‌سازی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و اس��تفاده از توان بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز زنجیره تولید فوالد کشور صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های حاضر در این کنسرس��یوم که از تجربه فعالیت‌های‬ ‫معدنی برخوردارند توانس��تند باالترین امتیاز فنی و مالی را در بین‬ ‫سایر متقاضیان کس��ب کنند‪ .‬هدف از برگزاری این مزایده‪ ،‬تامین‬ ‫سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره تولید فوالد کشور در زمینه برنامه‌های‬ ‫تدوین شده چشم‌انداز توسعه کشور است از همین‌رو اجرای چنین‬ ‫طرحی با توجه به تسریع در عملیات اجرایی توده‌های مذکور گامی‬ ‫در جهت تامین اهداف کالن این بخش به شمار می‌آید‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به سکوت ایران در خصوص کاهش قیمت نفت پاسخ می‌دهند‬ ‫‪21‬‬ ‫ایران در موضع ضعف یا قدرت؟‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬پس از اعالم نتیجه نشس��ت اوپک‪ ،‬گپ و‬ ‫گفتی میان موافقان و مخالفان این تصمیم ش��کل گرفت‪.‬‬ ‫برخی چنین تصمیمی را نتیجه رکود اقتصادی اروپا و امریکا‬ ‫به عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت خام تولید شده در‬ ‫آسیا دانس��ته و معتقدند‪ ،‬حتی اگر تصمیم نهایی منتج به‬ ‫کاهش یا افزایش تولیدات نفت اوپک می‌ش��د‪‌،‬در هر حال‬ ‫قیمت نفت همچنان رو به کاهش می‌گذاشت ؛ زیرا تقاضایی‬ ‫ب��رای نفت خام در بازار جهانی وجود ن��دارد و اعالم توافق‬ ‫نظر ایران با عربس��تان تاثیری در نتیجه امر نداش��ته است‪.‬‬ ‫عده‌ای دیگر بر این باورند که ایران با توجه به ش��رایطی که‬ ‫در مذاکرات هسته‌ای ‪ 5+۱‬دارد انتخابی جز اعالم توافق نظر‬ ‫با عربستان نداش��ته است‪ ،‬زیرا همین حجم یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار بشکه در روز را که نسبت به سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی‬ ‫افزایش داشته است در سایه کاهش تحریم‌ها صادر می‌کند‪.‬‬ ‫محمود خاقان��ی‪ ،‬کارش��ناس امور‬ ‫بین‌المل��ل ب��ازار نفت در راس��تای‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تبیین این موضوع به‬ ‫به عقیده من اینکه موضع ایران در‬ ‫مواجه��ه با تصمیم اوپک را به گفته‬ ‫برخی از رس��انه‌ها منفعالنه بدانیم‪‌،‬به هیچ عنوان درس��ت‬ ‫نیس��ت‪ .‬ایران تصمیمی را اتخاذ کرد که در ش��رایط فعلی‬ ‫صنعت جهان‪ ،‬بهترین تصمیم بود‪ .‬ایران به تنهایی نمی‌تواند‬ ‫تاثیر چندانی بر قیمت نفت خام در بازار جهانی داشته باشد‬ ‫از ای��ن رو تصمیم ایران برای افزای��ش حجم تولید خود یا‬ ‫کاهش آن به تنهایی تاثیر خاصی بر روند کلی قیمت نفت‬ ‫خام ندارد‪.‬‬ ‫خاقانی ادامه داد‪ :‬به گفته برخی‪ ،‬این کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫شوکی بر بدنه اقتصاد‌های تک قطبی ( نفتی) است؛ در این‬ ‫خصوص باید گفت که این نخستین شوک برای صنعت نفت‬ ‫ایران محسوب نمی‌شود‪ .‬با ملی شدن صنعت نفت ایران در‬ ‫س��ال‌های ‪۱۹49 - ۱۹50‬م در ای��ران‪ ،‬قیمت نفت کاهش‬ ‫یافت و این نخس��تین تجربه شوک قیمت نفت بود‪ ،‬پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی در ایران و همچنین در طول ‪ ۸‬سال‬ ‫دفاع مقدس صنعت نفت ایران چنین شوک‌هایی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در دهه ‪۱۹۹۰‬م پس از سفر زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫ایران در نشس��ت اوپک دوباره قیمت نفت در ایران به ‪۷-۸‬‬ ‫دالر کاه��ش یافت؛ در آن زم��ان اندونزی هنوز عضو اوپک‬ ‫نب��ود‪ .‬در آن زمان هم عده‌ای با تندی به وزیر نفت اعتراض‬ ‫کردن��د که در پی چ��ه صحبت‌ها و تصمیماتی قیمت نفت‬ ‫کاهش یافت؟!‬ ‫وی افزود‪ :‬زنگنه در مواجهه با تصمیم اعضای اوپک برای‬ ‫تثبیت حجم تولید نفت با خونس��ردی و تس��لط کامل که‬ ‫نتیجه تجربه س��الیان زیاد اوست‪‌،‬برخورد کرد در حالی‌که‬ ‫در مقابل وی‪ ،‬نعیمی بسیار پریشان‌خاطر و مضطرب به نظر‬ ‫می‌رسید که این رفتار وی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های‬ ‫خارجی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹متحدی در خاورمیانه یا ماری در آستین؟‬ ‫این کارش��ناس امور بین‌الملل ب��ازار نفت با یادآوری این‬ ‫موضوع که عربستان س��عودی از جمله متحدان بی‌چون و‬ ‫چرای غرب و امریکا در منطقه محسوب می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی عربستان هم نمی‌داند که باید چطور رفتار‬ ‫کند‪ ،‬زیرا عربس��تان به طور مس��تقل قادر به تصمیم‌گیری‬ ‫نیس��ت‪ .‬یک ش��رکت نفتی بین‌المللی در عربستان به نام‬ ‫«آرامکو» وجود دارد که مجموعه‌ای اس��ت از ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ و بین‌المللی که تصمیم‌های ب��زرگ در مورد نفت‬ ‫عربستان سعودی اتخاذ می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه�ی ب�رای پرداخ�ت بده�کاری ‪ ۱۸‬تریلیونی‬ ‫امریکا‬ ‫خاقانی افزود‪ :‬باید دانست در پی این کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫ارزش س��هام ش��رکت‌های نفتی نیز کاهش یافت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬می�لادی حبابی را در امری��کا ایجاد کردند و قیمت‬ ‫نفت را به بش��که‌ای ‪ ۱۴۸‬دالر رساندند و پس از نابود شدن‬ ‫این حباب‪ ،‬قیمت به ‪ ۳۵‬دالر سقوط کرد‪ .‬متاسفانه قیمت‬ ‫نفت وابس��ته به دالر اس��ت و دالر تصمیم می‌گیرد قیمت‬ ‫نفت به چه میزان باشد‪ .‬در شرایط کنونی که ایاالت متحده‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬تریلیون دالر بدهکار است‪ ،‬این میزان بدهی خود‬ ‫را از طریق دالر به سایر مردم جهان منتقل می‌کند‪ .‬بنابراین‬ ‫امریکا به چ��اپ دالر پرداخت تا راه نجاتی برای خود بیابد‪.‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫ش کرتملینفتاریان‬ ‫ش�رکت ملی حفاری ایران در نظر دارد‪ ،‬تامین خدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل طبق معیارهای ارزیابی کیفی قانون برگزاری مناقصات و از‬ ‫طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح خدمات مورد نیاز‪:‬‬ ‫تامین خدمات مربوط به اسکان و غذای کارکنان شرکت در جزیره کیش‬ ‫ب) مبلغ برآورد و ضمانتنامه شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه شرکت در مناقصه به حروف نود و شش میلیون و پانصد هزار ریال (‪)96/500/000‬ریال‬ ‫ج) حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ‪ 50‬امتیاز می‌باشد‪.‬‬ ‫د) مناقصه‌گران می‌توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را با مراجعه به پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات کشور به آدرس اینترنتی ‪ http://iets.mporg.ir‬با‬ ‫کد فراخوان شماره‪ 1380861 :‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫و) کلیه مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/09/09‬به مدت ‪ 7‬روز کاری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/17‬با مراجعه حضوری نس��بت به دریافت فرم‌های اس��تعالم ارزیابی به نش��انی‪ :‬خوزس��تان‪ -‬اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬باالتر از سه‌راهی‬ ‫فرودگاه‪ -‬کارگاه یک شرکت ملی حفاری ایران‪ -‬اداره قراردادها‪ -‬اتاق ‪ 106‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ه) فرم‌های استعالم ارزیابی باید توسط اشخاص مجاز تکمیل‪ ،‬امضا و ممهور گردیده و ظرف مدت ‪ 14‬روز از روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/09/17‬تا پایان‬ ‫وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/10/01‬به نشانی فوق تحویل گردد‪.‬‬ ‫ی) اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫اداره قراردادها‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای‬ ‫‹ ‹توصیه‌ای برای مجلس‪...‬‬ ‫این کارش��ناس امور بین‌المللی بازار نفت ضمن اشاره به‬ ‫این مهم که درحال‌حاضر نمی‌توانیم تصویر روشنی از آینده‬ ‫بازار جهانی نفت در نظر داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه من به‬ ‫مجلس این اس��ت که بهتر اس��ت بودجه سال آینده کشور‬ ‫را بر اس��اس قیمت بش��که‌ای ‪ ۶۰‬دالر برنامه‌ریزی کند که‬ ‫در این صورت اگر قیمت نفت افزایش داش��ته باشد‪ ،‬بودجه‬ ‫کش��ور با کسری مواجه نمی‌شود اما اگر برنامه‌ریزی بودجه‬ ‫کش��ور را براساس بشکه‌ای ‪ 80 – 100‬دالر انجام دهند‪‌،‬با‬ ‫کاهش قیمت نفت‪ ،‬به طور قطع دچار کس��ری در بودجه و‬ ‫پیامد‌های منفی آن خواهیم شد‪.‬‬ ‫وزیر نفت تصمیم اخیر اوپک را به نفع همه اعضای اوپک ندانست‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ‪/33-06-4449‬م‪.‬ک‪93/‬‬ ‫‪ 413268‬شماره مجوز‬ ‫نوبت دوم‬ ‫وقتی عرضه دالر افزایش یابد‪ ،‬ارزش آن کاهش پیدا می‌کند‬ ‫و به‌دنب��ال آن ارزش کاالهای��ی که ب��ا دالر قیمت‌گذاری‬ ‫می‌ش��ود نیز افزایش می‌یابد‪ .‬ب��ه این معنا که قیمت نفت‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬نقره‪ ،‬پالتین و‪ ...‬افزایش یافته و نکته جالب اینجاست‬ ‫که کسی دقتی به بازار طال ندارد و تمامی توجهات به بازار‬ ‫نفت اس��ت‪ .‬ماحصل این اتفاق‪ ،‬رکودی است که در جوامع‬ ‫اروپایی و امریکایی رخ داده اس��ت‪ .‬به علت افزایش قیمت و‬ ‫کاهش ارزش پولی‪ ،‬مصرف‌کننده قادر به خرید نیس��ت‪ .‬در‬ ‫سال‌های ‪ ۲۰۰۳‬و ‪۲۰۰۵‬م‪ ،‬فناوری این امکان را برای امریکا‬ ‫فراهم آورد تا از ذخایر رس��ی شیل نفت استخراج کرده و از‬ ‫این طریق بخش��ی از نیاز خود به نفت خام را کاهش دهد‪.‬‬ ‫از طرفی دیگر در شرایطی که صنعت نفت در اختیار بخش‬ ‫خصوصی باشد مجبور به تولید حجم معینی در روز است اما‬ ‫در ش��رایطی که مصرف‌کننده حجم مصرف خود را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬تولید‌کننده به تبع مجبور به کاهش حجم تولید خود‬ ‫اس��ت که این به خودی خود موج��ب کاهش قیمت نفت‬ ‫خام می‌ش��ود‪ .‬به هر حال این اتفاق خارج از کنترل امریکا‪،‬‬ ‫‌عربستان و حتی ش��رکت‌ها و بانک‌های بزرگ و موسسات‬ ‫مالی بزرگ مثل مورگان اس��تنلی اس��ت‪ .‬این یک موضوع‬ ‫جهانی است و تنها مربوط به ایران نمی‌شود‪ .‬البته تاثیرات‬ ‫جانب��ی این تثبیت قیمت نفت خام بر بدنه اقتصاد کش��ور‬ ‫قطعی است و کاهش قدرت خرید مردم و کسری بودجه را‬ ‫در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪93/027 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬نگهداری و راهبری فضای سبز پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 13/850/000 :‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ‪ 0100556652009‬بانک صادرات کد ‪190‬‬ ‫تاریخ درج اسناد در سایت شرکت پاالیش گاز ایالم‪93/09/05 :‬‬ ‫تاریخ آخرین مهلت عودت اسناد از جانب مناقصه‌گران‪93/09/29 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات «الف» و فرم‌های ارزیابی کیفی‪93/10/01 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی «ج»‪93/10/01 :‬‬ ‫آدرس دریافت اسناد الکترونیک‪ www.nigc-igtc.ir :‬بخش مناقصه و مزایده‬ ‫آدرس پس�تی مناقصه‌گزار‪ :‬ایالم‪ /‬بخش چوار ‪ /‬صندوق پس��تی ‪144‬ـ‪ / 69361‬کد پس��تی‪ / 6937181111 :‬دبیرخانه‬ ‫رمز و محرمانه‬ ‫* مناقصه‌گران می‌توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن ‪2912076 ،2077‬ـ ‪( 0841‬دبیرخانه کمیس��یون‬ ‫‌‬ ‫مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫کد فراخوان‪1382068 :‬‬ ‫نفت با سقوط ‪۹‬دالری ‪ ۷۰‬دالر شد‬ ‫قیمت نفت در پای��ان معامالت هفته‬ ‫گذش��ته به ‪ ۷۰‬دالر و ‪ ۱۵‬سنت رسید‬ ‫که این رقم از زمان تصمیم اوپک مبنی‬ ‫بر حفظ سقف تولید خود ‪ ۹‬دالر کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه تصمیم اوپ��ک مبنی‌بر‬ ‫کاه��ش نیافت��ن می��زان تولی��د‪ ،‬تاثیر‬ ‫کاهش��ی قابل‌توجه��ی ب��ر ب��ازار نفت‬ ‫گذاشته اس��ت‪ ،‬قیمت نفت خام امریکا‬ ‫دی��روز ‪ ۱۰‬درص��د کاه��ش یافته‪ ،‬که‬ ‫بزرگترین کاهش یک‌روزه در بیش از ‪۵‬‬ ‫س��ال اخیر بود‪ .‬قیمت نفت برنت نیز به‬ ‫زیر ‪ ۷۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬قیمت هر بشکه‬ ‫نفت سبک وس��ت تگزاس اینترمدییت‬ ‫امریکا در پای��ان معامالت روز جمعه با‬ ‫‪ ۷‬دالر و ‪ ۵۴‬س��نت کاهش به ‪ ۶۶‬دالر‬ ‫و ‪ ۱۵‬سنت رس��ید‪ .‬بازار آخرین بار در‬ ‫م��ارس ‪۲۰۰۹‬م‪ ،‬کاه��ش ‪۱۰‬درصدی‬ ‫قیم��ت در طول یک روز را تجربه کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫قیم��ت نفت برنت دریای ش��مال نیز‬ ‫در پای��ان معام�لات روز جمع��ه ب��ا ‪۲‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۳‬س��نت‪ ،‬مع��ادل ‪ ۳/۳‬درصد‬ ‫کاهش به ‪ ۷۰‬دالر و ‪ ۱۵‬س��نت رسید‪.‬‬ ‫قیمت نفت برنت از زمان تصمیم اوپک‬ ‫مبنی‌بر حفظ س��قف تولید خود حدود‬ ‫‪ ۹‬دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬در معامالت‬ ‫دیروز ب��ازار لندن نفت برنت قیمت ‪۶۹‬‬ ‫دالر و ‪ ۷۸‬س��نت را نیز تجربه کرد که‬ ‫پایین‌ترین رقم از م��ی‌‪۲۰۱۰‬م تاکنون‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نفت برنت معامالت ماه نوامبر را برای‬ ‫پنجمین ماه متوالی با ‪ ۱۸‬درصد کاهش‬ ‫به اتمام رس��اند‪ .‬این طوالنی‌ترین دوره‬ ‫کاهش قیمت نفت برنت از زمان بحران‬ ‫مالی ‪۲۰۰۸-۲۰۰۹‬م تاکنون است‪.‬‬ ‫از م��اه ژوئن‪ ،‬قیمت نفت برنت حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د کاه��ش یافت��ه و به‌دلی��ل‬ ‫افزای��ش تولید نفت ش��یل در امریکا و‬ ‫تضعی��ف تقاضای جهانی‪ ،‬از باالی ‪۱۱۵‬‬ ‫دالر به زیر ‪ ۷۰‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫قیمت نفت اوپک متناس��ب با قیمت‬ ‫نفت برنت در بازار جهانی پیش می‌رود‬ ‫و اندک��ی پایین‌تر از ای��ن نفت معامله‬ ‫می‌ش��ود که بر این اساس قیمت سبد‬ ‫نفتی اوپک از جمله نفت سنگین ایران‬ ‫به زیر ‪ ۷۰‬دالر سقوط کرده است‪.‬‬ ‫در همین حال بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫تصمیم اخیر اوپک ب��رای حفظ میزان‬ ‫تولید روزانه را به نفع همه کش��ورهای‬ ‫عض��و اوپ��ک ندانس��ت و در پاس��خ به‬ ‫پرسش جان‌دفتریوس‪ ،‬مجری سی‌ان‌‌ان‬ ‫درباره اینکه آیا حفظ سقف تولید اوپک‬ ‫ب��رای ‪ ١٢‬عضو اوپک تصمیم خوبی بود‬ ‫یا خی��ر؟ گفت‪ :‬فکر نمی‌کن��م که این‬ ‫تصمیم ب��ه نفع همه کش��ورهای عضو‬ ‫اوپک باش��د زیرا بعضی از کش��ورهای‬ ‫عض��و اوپک ب��ا این توافقنام��ه مخالف‬ ‫بودن��د اما ب��رای وحدت و همبس��تگی‬ ‫اوپک بود که ما تصمیم گرفتیم اقدامی‬ ‫خالف این تصمیم اتخاذ نکنیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه جان دفتریوس از وزیر نفت‬ ‫ایران پرسید‪ :‬برداشت من این است که‬ ‫فقط تولید‌کنندگان حاشیه خلیج‌فارس‬ ‫بودند که از تالش عربس��تان س��عودی‬ ‫حمایت کردند اما بیشتر کشورهای عضو‬ ‫مخالف اقدام عربستان بودند‪ .‬زنگنه در‬ ‫پاس��خ گفت‪ :‬من نمی‌توان��م بگویم که‬ ‫هیچ‌ک��س موافق این تصمی��م نبود اما‬ ‫چیزی ک��ه می‌توانم بگویم این اس��ت‬ ‫که بیشتر کش��ورها تالش می‌کردند به‬ ‫ش��یوه‌ای دیگ��ر تصمیم بگیرن��د‪ .‬وزیر‬ ‫نف��ت در پاس��خ ب��ه این ک��ه آیا هدف‬ ‫واقعی این است که تولید‌کنندگان نفت‬ ‫ش��یل امریکا اوج نگیرند؟ گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از تولیدکنن��دگان اوپ��ک چنی��ن فکر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اوپک و استراتژی‬ ‫نفتی ایران‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫ای��ن روزها بحث‌ه��ای داغ و تحلیل‌ه��ای متعدد‪،‬‬ ‫متفاوت و متناقضی از سوی کارشناسان‪ ،‬متخصصان‬ ‫و مس��ئوالن نفت��ی پ��س از اتخاذ تصمیم روس��ای‬ ‫هیات‌ه��ای نمایندگی کش��ورهای عض��و اوپک در‬ ‫نشس��ت یکصد و شصت و ششم این سازمان مطرح‬ ‫و م��ورد تجزی��ه و تحلیل ق��رار می‌گی��رد‪ .‬بیش از‬ ‫پنجاه و اندی سال از تاسیس مهم‌ترین تشکل نفتی‬ ‫که فراز و نش��یب‌هایی هم داشته است می‌گذرد‪ .‬در‬ ‫این سال‌ها اگرچه این سازمان رویکردهای متفاوتی‬ ‫نس��بت به ه��ر دوره از فعالیت خود داش��ته اس��ت‬ ‫ولی در طی این دوره با ورود مناقش��ات کش��ورهای‬ ‫عض��و یا غیرعضو به صحنه اجرای��ی و عملیاتی این‬ ‫س��ازمان مهم و اثرگذار‪ ،‬ش��رایطی را حاصل آورده‬ ‫که سیاس��ت‌های س��ازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نف��ت اوپک رن��گ و ب��وی دیگری به خ��ود بگیرد‪.‬‬ ‫این موضوع از آنجا ناش��ی می‌شود که پس از پایان‬ ‫اجالس رس��می این سازمان در روز پنجشنبه ششم‬ ‫آذرم��اه ج��اری و آمادگی هیات‌رییس��ه اوپک برای‬ ‫انجام مصاحبه خبری و در ش��رایطی که بورس‌های‬ ‫جهان��ی در اقصی‌نقاط جهان تعطی��ل بودند‪ ،‬اعالم‬ ‫ش��د که قیمت نفت س��قوط کرده است‪ .‬انتشار این‬ ‫خبر و غوغاس��االری رس��انه‌ای در س��طح گسترده‬ ‫خ��ود ش��رایطی را حاصل آورد ک��ه منطق عرضه و‬ ‫تقاضا رخت بربست و سایر مکانیزم‌های غیرعادی و‬ ‫غیرمتعارف که بوی دیگری همانند سوداگری و تبانی‬ ‫را ب��ه ذهن متبادر می‌کند جای‌اندازی ش��د‪ .‬در این‬ ‫صورت معادالت اقتص��ادی جای خود را با معادالت‬ ‫غیراقتصادی یا به‌درس��تی می‌‌توان گفت غیرمعقول‬ ‫تغییر داده و جایگزین کرده و برنامه‌ریزی‌ها و درایت‬ ‫مدیریت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد‪ .‬مسیری که در‬ ‫ای��ن دو روز بر بازارهای جهانی نفت گذش��ت حس‬ ‫اعتماد و محیط اطمینان‌بخش را از خود دور کرده و‬ ‫سیاست به جای اقتصاد حرف اول را مطرح می‌کند‪.‬‬ ‫در این شکل جدید همه مس��ئوالن عالی‌رتبه و نیز‬ ‫دس��ت‌اندرکاران حوزه مدیریت اقتصادی کشور باید‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های جدید را متناس��ب با اوضاع و‬ ‫احوال اقتصادی حاکم ب��ه مرحله اجرا درآورده تا از‬ ‫ضربه‌ه��ای نابهنگام نزول درآمدهای نفتی که ظرف‬ ‫دو روز گذشته بر کشورهای صادرکننده نفت تحمیل‬ ‫شده مصون بمانند‪ .‬مطالعات و تحقیقات اولیه پس از‬ ‫اتخاذ تصمی��م اوپک در اجالس ‪ 166‬این موضوع را‬ ‫بیان می‌کند که در این س��ازمان بزرگ و مهم نفتی‬ ‫جهان‪ ،‬دیپلماسی جایی ندارد و فقط حاکمان بر این‬ ‫س��ازمان که جایگاه بیش��تری را از لحاظ سهم بازار‬ ‫در اختیار دارند‪ ،‬تعیین‌کننده و هدایت‌دهنده معرفی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬در این جهت شناس��ایی و روانشناس��ی‬ ‫قدرت در س��طوح مختلف س��ازمانی و مدیریتی در‬ ‫جهان و به‌ویژه در س��اختارهای حاکمیتی و دولتی‬ ‫برای اداره کشورها باید صورت گیرد تا بتوان فرآیند‬ ‫اجرایی و نه سیس��تمی را پیش‌بینی کرد‪ .‬باتوجه به‬ ‫شرایط حاکم بر کشور و تا دستیابی به اصول پایه‌ای‬ ‫و توافق��ی با قدرت‌های جهانی‪ ،‬تنه��ا راه پیش‌روی‬ ‫کش��ور اجرای عمل��ی برنامه‌های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫ب��ا رویکرد قانون��ی حداکثر اس��تفاده از توان ملی و‬ ‫داخلی اس��ت که می‌تواند ش��رایط حاصل از کاهش‬ ‫درآمدهای ملی حاص��ل از فروش نفت را تصحیح و‬ ‫موازنه اقتصادی را فراهم آورد‪ .‬با اتخاذ این سیاست‬ ‫و با همبس��تگی ملی می‌توان طرح‌ه��ا و برنامه‌های‬ ‫مص��وب را با مش��ارکت بخش خصوص��ی به مرحله‬ ‫اجرا درآورد‪ .‬در این صورت اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫داخلی در دو بعد فنی و مهندسی و نیز سرمایه‌های‬ ‫مالی به صورت مش��ارکت مستقیم و با حفظ انتظار‬ ‫س��ود س��رمایه‌ای آنان می‌تواند ضمانت اجرای این‬ ‫مهم باش��د‪ .‬تجارب این اقدام را پس از پایان جنگ‬ ‫تحمیلی در کش��ور در اختیار داری��م‪ .‬در این رابطه‬ ‫خریدهای اعتباری و نیز گش��ایش اعتبار اس��نادی‬ ‫ریالی از طریق سیستم بانکی کشور بهترین مسیر در‬ ‫تحقق پروژه‌هاست‪ .‬سازندگان تجهیزات صنایع نفت‬ ‫و گاز با اعتقاد عملی به حضور موثر خود در تکمیل‬ ‫و توس��عه طرح‌های صنعت نفت آمادگی دارند تا در‬ ‫چارچوب سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی و نیز قانون‬ ‫اس��تفاده از حداکث��ر توان فنی و مهندس��ی داخلی‬ ‫حض��وری فعال در اجرای طرح‌های مصوب داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬با توجه به ش��رایط حاکم بر سازمان اوپک و‬ ‫عبور معامالت نفتی از بازارهای فیزیکی به بازارهای‬ ‫کاغذی ضرورت دارد دولت و دس��ت‌اندرکاران برای‬ ‫فراه��م‌آوری محیط اطمینان‌بخش رابطه جدیدی را‬ ‫با سازندگان به‌عنوان محور توسعه ملی کشور فراهم‬ ‫آورده و از ظرفیت بالاستفاده آنان که در حال حاضر‬ ‫بیش از ‪65‬درصد آن خالی است بهره بگیرند و تبانی‬ ‫در بازارهای جهانی را به خود آنان واگذار کنند‪.‬‬
‫گپ‬ ‫تجهیزبنادر‬ ‫زمان توقف را کاهش می‌دهد‬ ‫یلدا ی�زدان فرحی‪ :‬مدت‬ ‫مج��از کاالى وارد ش��ده به‬ ‫گمرک ‪ 4‬ماه بعد از تس��لیم‬ ‫مانیفست یا اظهارنامه کلى یا‬ ‫تاریخ صدور قبض انبار است‪.‬‬ ‫در صورت��ى که در این مدت‬ ‫صاح��ب کاال یا نماین��ده او جهت ترخیص کاال‬ ‫اق��دام نکند‪ ،‬کاال متروکه مى‌ش��ود و نمى‌توان‬ ‫ب��راى کاال اظهارنام��ه تنظیم ک��رد‪ .‬این مهلت‬ ‫‪4‬ماهه‪ ،‬در صورت تقاض��اى کتبى صاحب کاال‬ ‫حداکث��ر تا ‪ 4‬ماه دیگر به ش��رط پرداخت حق‬ ‫انباردارى قابل تمدید است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه با غالمرضا اکب��ری‌زاده‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون حمل‌ونقل‪ ،‬ترانزیت و گمرک اتاق‬ ‫بازرگان��ی آبادان گفت‌وگ��و کردیم که در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما راهکار کاهش زمان توقف‬ ‫کاالهای وارداتی در انبار بنادر چیست؟‬ ‫تجهیز بن��ادر و انبارها‪ .‬با توجه به اینکه ورود‬ ‫ه��ر کاالی جدی��د به گم��رک مس��تلزم انجام‬ ‫یکس��ری آزمایش‌های مختلف ب��رای دریافت‬ ‫مجوز ترخیص است‪ ،‬زمان الزم برای انجام این‬ ‫آزمایش‌ها زیاد اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در صورت تجهیز بنادر به انواع آزمایش��گاه‌های‬ ‫کنت��رل کیف��ی یا آزمایش��گاه‌های بهداش��تی‬ ‫در م��دت ‪ 2‬ت��ا ‪ 3‬روز آزمایش‌ه��ا انجام و کاال‬ ‫ترخی��ص می‌ش��ود‪ .‬در این زمین��ه باید بخش‬ ‫خصوص��ی و دولتی کمک کند تا س��رمایه انبار‬ ‫شده در بنادر هرچه سریع‌تر به چرخه اقتصادی‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫€ €به اعتقاد شما مشکالت اصلی انبارداری‬ ‫در بنادر چیست؟‬ ‫درح��ال حاضر معض��ل اصلی برخ��ی بنادر‬ ‫کش��ور در مقایس��ه با بن��ادر خارج��ی‪ ،‬بحث‬ ‫م��دت مان��دگاری کانتینر اس��ت‪ .‬این معضل‬ ‫چن��د علت دارد که یک��ی از آنها‪ ،‬بحث قوانین‬ ‫و مقررات اس��ت و بح��ث دیگ��ر دولتی بودن‬ ‫صاحبان کاال اس��ت که به طور معمول دولتی‬ ‫هس��تند و نس��بت به قیمت انبارداری‪ ،‬چندان‬ ‫حساسیتی ندارند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن ایمنی و ک��م هزین��ه بودن‬ ‫انبارداری داخل بندر نس��بت به تهران (بیشتر‬ ‫صاحب��ان کاال در ته��ران هس��تند) و نیز بحث‬ ‫مش��کالت عام موج��ود در حمل‌ونق��ل زمینی‬ ‫و ریل��ی‪ ،‬از دیگ��ر ریش��ه‌های ای��ن معض��ل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €برای حل این معضل چه باید کرد؟‬ ‫ب��رای حل این مش��کل‪ ،‬س��ازمان بن��ادر در‬ ‫مقطعی تعرفه خ��ود را در زمینه انبارداری باال‬ ‫برد که این‪ ،‬موجب ش��د در ی��ک بازه زمانی ‪6‬‬ ‫ماهه‪ ،‬م��دت مان��دگاری کاال از ‪ 45‬روز به ‪25‬‬ ‫روز برس��د‪ ،‬اما دوب��اره بعد از گذش��ت ‪ 8‬ماه‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های دولتی این آیت��م را هم در بودجه‬ ‫س��ال آینده خ��ود پیش‌بینی کردن��د و دوباره‬ ‫ماندگاری افزایش یافت‪ ،‬بنابراین‪ ،‬این کار برای‬ ‫حذف مدت زم��ان ماندگاری کانتینر امکانپذیر‬ ‫نبود‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬س��ازمان بنادر تصمیمی‬ ‫اساس��ی گرفت مبنی بر اینکه اراضی پشتیبانی‬ ‫بنادر را ک��ه در آن زمان‪ ،‬ب��ه تازگی تبدیل به‬ ‫منطقه ویژه ش��ده بود‪ ،‬به سرمایه‌گذارها واگذار‬ ‫کن��د؛ با این ایده که انب��ارداری در این مناطق‬ ‫انجام ش��ود و ترمینال اصل��ی‪ ،‬به اصل موضوع‬ ‫که خدمات کشتیرانی‌هاس��ت برس��د و این کار‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایس�نا‪ :‬داوود کش��اورزیان‪ ،‬مع��اون وزی��ر راه‬ ‫و شهرس��ازی از برنامه‌ری��زی ب��رای کار گذاش��تن‬ ‫دوربین‌ه��ای هوش��مند در تمام جاده‌های کش��ور تا‬ ‫اواس��ط س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خبر داد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه‬ ‫به باال‌بودن میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایران‬ ‫از چند س��ال گذش��ته تالش کرده‌ایم با اس��تفاده از‬ ‫مکانیزم‌های جدید این روند را کاهش دهیم که یکی‬ ‫از آنها استفاده از دوربین‌های نظارتی هوشمند است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد ای��ن دوربین‌ها که کارگذاری آنها از‬ ‫چند س��ال قبل در جاده‌ها آغاز شده درحال‌حاضر به‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬عدد رسیده که در کاهش آمار تصادفات‬ ‫نقش بس��زایی ایفا کرده اس��ت‪ .‬از این‌رو در سازمان‬ ‫راهداری کل کش��ور‪ ،‬برنامه‌ریزی ش��ده تا تعداد این‬ ‫دوربین‌ها بیشتر از آنچه تا امروز فعال شده‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ :‬محمد سعیدنژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان بنادر با اش��اره به اینکه در گذشته بخشی از‬ ‫بندر ش��هید رجایی بدون تجهیزات افتتاح شده بود‪،‬‬ ‫از امض��ای قراردادی برای تامی��ن این تجهیزات خبر‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در مورد انبارداری در حمل‌ونقل دریایی معتقدند‬ ‫خواب سرمایه در انبار‌ها طوالنی است‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گ�روه‬ ‫صنع�ت‪ :‬یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫بخش‌ه��ای ح��وزه حمل‌ونقل‬ ‫دریای��ی و ص��ادرات و واردات کاال در ه��ر‬ ‫کشوری‪ ،‬بخش انبارداری است‪ .‬هر کشوری‬ ‫بر اس��اس قوانین خود ضوابط و مقرراتی را‬ ‫ب��رای ورود کاالهای وارداتی ب��ه انبا ‌ر بنادر‬ ‫تعیین کرده و بر اساس آن تعرفه‌ای را برای‬ ‫کااله��ای انبار ش��ده قرار داده اس��ت‪ .‬انبار‬ ‫محیطی است که عملیات انبارداری در معنا‬ ‫و مفهوم کلی آن ک��ه به معنی یک خدمت‬ ‫اقتصادی در بنادر‌اس��ت‪ ،‬انجام می‌شود که‬ ‫در نهای��ت بازخورد آن اقتصاد کش��ور را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬دریافت‪ ،‬نگهداری و‬ ‫ارس��ال کاال از عمده اقداماتی‌ اس��ت که در‬ ‫حوزه انب��ارداری در بنادر انجام می‌ش��ود و‬ ‫منظ��ور از خدمت اقتصادی‪ ،‬س��ودآور بودن‬ ‫این مراح��ل در فرآیند انبارداری اس��ت‪ .‬از‬ ‫زمان ورود کاال به انبار تا زمان ترخیص آن‪،‬‬ ‫وارد‌کننده موظف ب��ه پرداخت هزین ‌ه برای‬ ‫نگهداری کاالهای وارداتی است که بر حسب‬ ‫نوع کاال‪ ،‬مدت زمان توقف در انبار‪ ،‬نوع انبار‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬میزان تعرفه در نظر گرفته شده‬ ‫متفاوت است‪ .‬اینکه هزینه‌های انبارداری تا‬ ‫چه اندازه بر قیمت تمام شده کاالی وارداتی‬ ‫و در نهای��ت تولید داخلی تاثیرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫موضوع گزارش پیش‌رو درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه‌های انبارداری براساس زمان‬ ‫هادی احمدی‪ ،‬وارد‌کننده قطعات خودرو‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬مدت‬ ‫در ای��ن زمین��ه به‬ ‫زم��ان و هزینه انب��ارداری در مورد نوع کاال‬ ‫متفاوت اس��ت؛ ب��ه این معنا ک��ه کاالهای‬ ‫فنی ب��ه دلیل ام��کان ماندگاری بیش��تر و‬ ‫ل��زوم دریافت تاییدیه اس��تاندارد از س��وی‬ ‫سازمان ملی استاندارد‪ ،‬تا مدت ‪ ۲‬ماه مهلت‬ ‫دارند کاالهای خ��ود را در انبارهای گمرک‬ ‫نگهداری کنند‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬گمرک زمان‬ ‫مش��خصی را برای نگه��داری کاال در انبار‪،‬‬ ‫برای وارد‌کنن��ده تعیین می‌کند و او در این‬ ‫ب��ازه زمانی موظف به پرداخ��ت هزینه‌های‬ ‫انبارداری است‪ ،‬اما چنانچه وارد‌کننده نتواند‬ ‫در مدت تعیین شده کاالی خود را ترخیص‬ ‫کن��د‪ ،‬ملزم به پرداخت دم��وراژ (هزینه‌های‬ ‫انبارداری) خواهد شد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت‪ ،‬همان‌گون��ه ک��ه در‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا‪ ،‬گمرک برای‬ ‫ترخیص کاالهای وارداتی معروف که دارای‬ ‫برند جهانی هستند‪ ،‬به گواهی فروش اعتماد‬ ‫می‌کن��د و کاالهای ش��رکت صادر‌کننده را‬ ‫مب��را از هر‌گونه آزمایش و تایید اس��تاندارد‬ ‫می‌داند‪ ،‬گمرک ای��ران نیز باید با اعتماد به‬ ‫محصوالت معروف دنیا زمان باقی ماندن در‬ ‫گمرک ای��ن کاالها را کاه��ش دهد‪ .‬چراکه‬ ‫وارد‌کنندگان��ی ک��ه از کارخانه‌ه��ای معتبر‬ ‫و صاحبن��ام دنیا کاال خری��داری می‌کنند‪،‬‬ ‫به واس��طه خری��د گران‌تر بای��د مزیتی در‬ ‫مقایس��ه با واردکنندگانی داش��ته باشند که‬ ‫از ش��رکت‌های بی‌نام و نشان کاال خریداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ناچیز هزین ‌ه انبار‌داری‬ ‫اما تاثی��ر هزینه‌های‬ ‫انب��ارداری ب��ر قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده کااله��ای‬ ‫واردات��ی یا مواد اولیه‬ ‫تولی��دات داخل��ی‪،‬‬ ‫موضوعی است که مسعود دانشمند‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون حمل‌ونقل و ترانزیت و گمرک‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ای��ران چندان پ��ر اهمیت‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫نمی‌داند و در این زمینه به‬ ‫هزینه‌های انبار‌داری چندان زیاد نیست که‬ ‫ب��ر روی کاالها ی��ا مواد اولیه وارد ش��ده به‬ ‫کش��ور تاثیر چندان بگذارد‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫هزینه انبارداری به میزان ارزش کاال بستگی‬ ‫دارد؛ به ای��ن معنا که باید دید ارزش مادی‬ ‫بار وارد شده به انبار چقدر است‪ .‬برای مثال‬ ‫قرار است یک کانتینر آجر انبار شود یا یک‬ ‫کانتینر طال؟‬ ‫به گفته وی‪ ،‬آنچه در حوزه انبارداری بنادر‬ ‫به عنوان یک معضل نا ‌م برده می‌شود‪ ،‬خواب‬ ‫سرمای ‌ه اس��ت‪ .‬فرآیندی که نتیجه طوالنی‬ ‫ش��دن توقف کاال در انبارها و در نتیجه وارد‬ ‫نش��دن س��رمایه در گردش اس��ت‪ .‬چرا که‬ ‫کاالی خریده ش��ده زمان��ی را برای ورود به‬ ‫کش��ور س��پری می‌کند و پس از ورود‪ ،‬یک‬ ‫دوره طوالنی‌مدت در گمرک انبار می‌ش��ود‬ ‫تا مجوزه��ای الزم را برای ترخیص دریافت‬ ‫کن��د‪ .‬دریافت زمان‌بر این مجوزها به معنای‬ ‫بدون سود ماندن سرمایه است‪.‬‬ ‫‹ ‹گمرک‪ ،‬انبار نیست‬ ‫دانش��مند معتقد اس��ت که گمرک محل‬ ‫انبار و نگه‌داشتن کاال نیست و با بیان اینکه‬ ‫در کشورهای توسعه یافته کاالهای وارداتی‬ ‫بیش از ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬روز در گمرک باقی نمی‌مانند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬سرمایه باید به طور معمول ساالنه‬ ‫‪ ۴‬ب��ار در گردش باش��د‪ ،‬تا س��ود الزم را به‬ ‫س��رمایه‌گذار و وارد‌کنن��ده برس��اند‪ ،‬ای��ن‬ ‫درحالی است که مدت زمان نگهداری بار در‬ ‫انبارهای ایران این گردش سرمایه را به ‪ ۲‬بار‬ ‫در سال کاهش داده است در صورتی که اگر‬ ‫در هر چرخش سرمایه ‪ ۱۵‬درصد سود وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬بنابراین در ‪ ۲‬ماه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رشد کرده که این سود جوابگوی هزینه‌های‬ ‫وارد‌کننده نیس��ت به همی��ن دلیل به ناچار‬ ‫و ب��رای جب��ران ماف��ات‪ ،‬وارد‌کننده قیمت‬ ‫محص��ول خود را افزای��ش می‌دهد‪ .‬درحالی‬ ‫ک��ه اگر بتوان با کاهش زم��ان توقف بار در‬ ‫گم��رک و انبار چرخش س��رمایه را باال برد‪،‬‬ ‫می‌توان قیمت تولید را کاهش داد‪ .‬در چنین‬ ‫هزینه انبارداری نیز وجود نداشته و‬ ‫‌‌‬ ‫شرایطی‬ ‫تاثیری بر قیمت تمام شده محصول وارداتی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان‪ ،‬معضل اصلی حمل‌ونقل‬ ‫آنچ��ه از اظه��ارات دانش��مند برداش��ت‬ ‫می‌شود‪ ،‬وجود معضل بزرگ «زمان طوالنی»‬ ‫انبارداری در بنادر کش��ور است‪ .‬مشکلی که‬ ‫به گفته وی‪ ،‬زمان ترخیص محصول و ورود‬ ‫آن به بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون حمل‌ونقل و ترانزیت و‬ ‫گمرک ات��اق بازرگانی ایران وجود و دخالت‬ ‫‪ ۲۵‬س��ازمان در گمرک و ل��زوم ارائه مجوز‬ ‫از س��وی هر کدام از این س��ازمان را مشکل‬ ‫اصل��ی ح��وزه حمل‌ونق��ل دریای��ی و بنادر‬ ‫کش��ور می‌داند و می‌گوید‪ :‬تبعیت هر کدام‬ ‫از س��ازمان‌ها از قوانین و ضوابط خود برای‬ ‫ارائه مجوز به کاالهای وارداتی از مش��کالت‬ ‫مه��م این بخش از حوزه حمل‌ونقل اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین برای محاسبه تاثیر هزین ‌ه انبارداری‬ ‫بر قیمت تمام ش��ده باید موارد متعددی را‬ ‫در نظر گرفت و سپس با ارزیابی ارزش کاال‬ ‫هزین��ه انبارداری را ب��ر قیمت کل محصول‬ ‫تقسیم و محاسبه کرد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ردیف بودجه برای تکمیل مسکن مهر‬ ‫احمد اصغری‌مهرآبادی‪ ،‬مجری ویژه و‬ ‫قائم‌مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح‬ ‫مسکن مهر گفت‪ :‬قرار است برای تکمیل‬ ‫خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر‬ ‫در سال ‪ ،۹۴‬مبلغ هزار میلیارد تومان در‬ ‫نیمه نخس��ت سال پرداخت شود و هزار‬ ‫میلیارد دیگر با بهبود شرایط مالی دولت‬ ‫نیمه دوم سال پرداخت شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی درباره مشکل به‬ ‫وجود آمده با وزارت نیرو برای تامین آب‬ ‫و برق واحدهای مسکن مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره تامین آب و برق واحدهای مسکن‬ ‫مه��ر ب��ا وزارت نیرو در ح��ال همکاری‬ ‫هس��تیم ک��ه در نهایت تا روز گذش��ته‬ ‫توانسته‌ایم یک‌میلیون و ‪۲۰۰‬هزار واحد‬ ‫را تحویل دهیم‪.‬‬ ‫مهرآب��ادی با بیان اینک��ه روند تامین‬ ‫خدمات بسیار کند است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫تغییر روند اح��داث و تکمیل پروژه‌های‬ ‫مس��کن مه��ر به پیش��نهاد وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی و معاون اول رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫دو کارگروه تشکیل شده‪ ،‬یکی کارگروه‬ ‫خدم��ات زیربنای��ی و دیگ��ری کارگروه‬ ‫خدمات روبنایی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تش��کیل ‪ ۳۶‬جلسه با‬ ‫حضور مدیران کل شهرس��ازی‪ ،‬مدیران‬ ‫عام��ل آب و برق و فاضالب گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫مورد نیاز برآورد ش��ده که با جمع‌بندی‬ ‫نظرات اس��تان‌ها به رق��م ‪۵۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گ��زارش و جمع‌بندی‬ ‫جلس��ات در جلس��ه‌ای در دفت��ر آقای‬ ‫جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رییس‌جمهوری‬ ‫مط��رح ش��د و وی تاکید ک��رد که هزار‬ ‫میلیارد تومان در نیمه نخس��ت س��ال و‬ ‫هزار میلیارد دیگر نیز با بهبود ش��رایط‬ ‫مالی دولت در نیمه دوم س��ال پرداخت‬ ‫شود‪ .‬به همین دلیل پیشنهاد شد تا یک‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬با توج��ه به تامین مناب��ع ارزی واردات‬ ‫تجهیزات از ‪۱۸‬ماه آینده آغاز می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫‌خطوط مختلف کشتیرانی‌های دنیا همچنان در حال‬ ‫ورود به بنادر کش��ور هس��تند‪ ،‬به‌طوری‌که حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد از کاالها با کشتی‌های خارجی به بنادر بوشهر‪،‬‬ ‫اما ‌م خمینی(ره)‪ ،‬شهید رجایی و چابهار وارد می‌شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ :‬محمدرضا کمالی‌نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ریلی ایریکو ب��ا بیان اینکه ایریکو می‌تواند ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫تقاضا و نیاز موجود را پاس��خ دهد‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫خط تولید ایریکو از سال ‪ ۸۹‬متوقف شد و در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته هزینه‌های گزافی را بابت تعطیلی خط تولید‬ ‫متحمل شده‌ایم و ساالنه چیزی حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان هزینه ضرر و زیان پرداخت می‌کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬نبود مش��تری‪ ،‬خط تولید ایریکو را متوقف کرده‬ ‫است چراکه خریداران به دنبال تسهیالت ارزانقیمت‬ ‫هس��تند که این تس��هیالت هنوز در اختیار آنها قرار‬ ‫نگرفته است‪ .‬کمالی‌نژاد با بیان اینکه ترجیح شرکت‌ها‬ ‫به خرید واگن دس��ت دوم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرکت‌ها‬ ‫ردیف مش��خص در بودجه سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬درب��اره تامی��ن‬ ‫خدم��ات روبنای��ی و زیربنای��ی که نیاز‬ ‫واقع��ی پروژه‌های مس��کن مهر اس��ت‪،‬‬ ‫بررس��ی‌هایی انجام گرفت��ه و با توجه به‬ ‫برآورده��ای اولیه مبل��غ ‪۵۶۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان جهت خدم��ات زیربنایی و مبلغ‬ ‫‪۵۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��رای خدمات‬ ‫رو‌بنای��ی اعتبار مورد نیاز اس��ت که هر‬ ‫دو ب��رای اتخاذ تصمیم‪‌،‬ب��ه معاون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری ارائ��ه ش��ده و وی نیز‬ ‫به‌طور مرتب تامین این مبالغ را پیگیری‬ ‫می‌کن��د که امی��دوارم مطاب��ق تصمیم‬ ‫گرفته شده این مبالغ پرداخت شود‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر در طرح مس��کن مهر‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬براساس برآوردی که‬ ‫توس��ط ش��هرهای جدی��د و ادارات کل‬ ‫راه و شهر‌س��ازی به‌دس��ت آمد‪ ،‬نزدیک‬ ‫با خرید واگن دس��ت دوم‪ ،‬در کوتاه‌مدت می‌توانند به‬ ‫محصولی دست یابند که در سریع‌ترین زمان‪ ،‬خدمات‬ ‫مورد نیازشان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬محمدرض��ا قائم‌مقام��ی‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫پایانه‌داران بنادر از بررسی مسائل حمل‌ونقل کانتینری‬ ‫دریایی و رفع موانع توسعه آن در این انجمن خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با س��ازمان بنادر درباره می��زان انبارداری در‬ ‫بنادر توافقاتی داشتیم که مورد انتقاد برخی اعضا بود‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه با پیگیری‌‌ دوب��اره انجمن‪ ،‬موانع رفع‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تش��کل‌های صنفی به‌عنوان رکن‬ ‫اصلی توسعه پایدار در تمام دنیا تعریف می‌شوند و در‬ ‫تشکیل این توسع ‌ه نقش اساسی دارند‪.‬‬ ‫مان�ا‪ :‬احمد موهبتی‪ ،‬فرمان��دار چابهار گفت‪ :‬تمام‬ ‫مزای��ای بالقوه چابهار همانند گردش��گری‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫واردات‪ ،‬توس��عه صید و صی��ادی و ترانزیت کاال تنها‬ ‫زمانی بالفعل خواهد شد که این بندر شاهد توسعه و‬ ‫تکمیل زیرس��اخت‌های مورد نیاز خود باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی با تالش و برنامه‌ریزی مسئوالن‪ ،‬چابهار در آینده‬ ‫ب��ه ‪۵۰۰۰‬میلی��ارد تومان اعتب��ار مورد‬ ‫نیاز اس��ت تا مش��کل خدم��ات روبنایی‬ ‫یعنی مش��کل مدرسه‪ ،‬مسجد‪ ،‬کالنتری‬ ‫و واحد‌ه��ای بهداش��تی و دیگر خدمات‬ ‫مورد نیاز حل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مع��اون اول‬ ‫رییس‌جمهوری دستور داد ‌ه تا در بودجه‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬این ارقام پیش‌بینی شود‪ ،‬تصریح‬ ‫نزدیک به قطب اقتصادی شرق کشور تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چابهار در نقطه‌ای قرار گرفته که عالوه بر‬ ‫ش��عاع کارکرد منطقه‌ای و ملی به جایگاه بین‌المللی‬ ‫نی��ز دس��ت یافته اس��ت و بخ��ش عظیم��ی از صید‬ ‫ماهیان کش��ور در چابهار انجام می‌ش��ود و باتوجه به‬ ‫این ظرفی��ت‪ ،‬ایجاد واحدهای فرآوری در این منطقه‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬در حالی که اکنون روش بازپرداخت پلکانی‬ ‫تسهیالت اعطایی‪ ،‬منحصر به فروش اقساطی مسکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬ب��ا توجه به ظرفیت‬ ‫موجود در مفاد آیین‌نامه و دس��تورالعمل تس��هیالت‬ ‫اعطای��ی در قال��ب فروش اقس��اطی وس��ایل تولید‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬وس��ایل حمل‌ونقل و تاسیس��ات برای‬ ‫بازپرداخت پلکانی تسهیالت اعطایی‪ ،‬به منظور تسهیل‬ ‫در بازپرداخت تس��هیالت دریافتی توس��ط مشتریان‪،‬‬ ‫کمک به وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری‪،‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب و کار و رونق اقتصادی‪ ،‬موضوع‬ ‫بازپرداخت پلکانی تس��هیالت اعطایی در قالب فروش‬ ‫کرد‪ :‬مش��کل اصلی مس��کن مهر بحث‬ ‫تامین منابع مالی اس��ت ک��ه اگر تامین‬ ‫منابع مالی و رقم اعالم ش��ده برای اتمام‬ ‫پروژه‌های نیمه‌تمام در دس��ت س��اخت‬ ‫از محل ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫مط��رح ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬پرونده مس��کن مهر به‬ ‫راحتی بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫اقساطی وسایل تولید‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬وسایل حمل‌ونقل‬ ‫و تاسیس��ات در ش��انزدهمین جلس��ه در تاریخ ‪۱۶‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۹۳‬کمیسیون مقررات و نظارت موسسات‬ ‫اعتباری مطرح شد و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬ابراهیم شوش��تری‪ ،‬معاون‬ ‫عملی��ات هوان��وردی ش��رکت فرودگاه‌ه��ا گفت‪ :‬در‬ ‫تالش هستیم تمام امکانات و تجهیزات فرودگاه‌ها را‬ ‫افزایش دهی��م و درحال‌حاضر برنامه‌ای برای افزایش‬ ‫تع��داد فرودگاه‌ها وجود ندارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫تالش هس��تیم امکانات پایانه فرودگ‌اه‌ه��ا را افزایش‬ ‫دهی��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬فرودگاه‌ها محل ایس��تایی نیس��ت و‬ ‫محل عبور اس��ت و در صورتی ک��ه بودجه در اختیار‬ ‫ش��رکت فرودگاه‌ها قرار گی��رد‪ ،‬امکان��ات پایانه‌‌ها را‬ ‫افزای��ش می‌دهیم‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬ف��رودگاه مهرآباد‬ ‫به‌دلیل تک‌ورودی بودن پاسخگوی حجم مسافران و‬ ‫پروازهای حج و هواپیماها نیس��ت‪ ،‬بنابراین از امسال‬ ‫س��عی کردیم تمامی پروازهای حج��اج را به فرودگاه‬ ‫امام خمینی(ره) انتقال دهیم‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان‌رضوی به‬ ‫خبر داد‬ ‫‪23‬‬ ‫صادرات ساالنه ‪6‬میلیون دالر مبلمان از خراسان رضوی‬ ‫مهدی�ه قمری – گروه اس�تان‌ها‪ :‬از آنجا که مرغ‬ ‫همس�ایه غاز اس�ت‪ ،‬ما ایرانی‌ها بی‌توجه به همه‬ ‫اقدام�ات فرهنگی برای خری�د کاالی ایرانی‪ ،‬به‬ ‫س�راغ کاالهای خارج�ی می‌رویم و ب�ا پرداخت‬ ‫هزین�ه گ�زاف‪ ،‬خری�د کاالی خارج�ی را به نوع‬ ‫ایران�ی آن ترجیح می‌دهیم‪ .‬این امر باعث ش�ده‬ ‫به جای انتخاب و سفارش کاالهای مورد نظر خود‬ ‫€ € وضعیت صنایع چوب و مبلمان در‬ ‫کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫در ح��ال حاضر صنایع چ��وب و مبلمان‬ ‫ازجمله صنایعی اس��ت که از گس��تردگی‬ ‫زی��ادی به لح��اظ تولید به‌ص��ورت اصناف‬ ‫تولیدی و صنایع تولید مبلمان برخوردار و‬ ‫دارای امکانات بالقوه فراوانی اس��ت‪ .‬بیشتر‬ ‫مبلمان تولید ش��ده در کشور در واحدهای‬ ‫صنفی بوده و تعداد بس��یار کمتری توسط‬ ‫واحده��ای صنعت��ی تولی��د می‌ش��ود که‬ ‫مهمتری��ن تفاوت این دو بخ��ش تولیدی‪،‬‬ ‫یکی تولی��د انبوه در واحده��ای صنعتی و‬ ‫دیگ��ری وجود ابع��اد هن��ری در تولیدات‬ ‫صنفی اس��ت‪ .‬طبق گزارش‌های مرکز آمار‬ ‫ایران حدود ‪ 226‬واحد صنعتی با اش��تغال‬ ‫ح��دود ‪10‬هزار نفر در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫همچنین طبق گ��زارش اتحادیه درودگران‬ ‫تع��داد ‪ 46700‬واح��د رس��می صنف��ی با‬ ‫اش��تغال ‪117‬هزار نفر در کارگاه‌ها مشغول‬ ‫به فعالیت هس��تند که دارای میانگین ‪2/5‬‬ ‫نفر در هر کارگاه است و مجموع فعاالن این‬ ‫صنعت ‪7/8‬درصد از کل نیروی کار کش��ور‬ ‫را تش��کیل می‌دهند که گ��ردش مالی این‬ ‫صنعت بیش از ‪1000‬میلیارد ریال در سال‬ ‫برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ه ای�ن ترتی�ب‪ ،‬وضعی�ت تولید‬ ‫مبلم�ان در اس�تان خراس�ان رضوی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی در حال حاضر‬ ‫دارای ‪ 670‬واح��د تولی��دی صنفی دارای‬ ‫به ویژه لوازم منزل‪ ،‬به س�راغ مارک‌های معروف‬ ‫بروی�م‪ .‬این موضوع ش�اید ناش�ی از آگاه نبودن‬ ‫ما از ش�رایط کیف�ی و کمی اجناس تولید ش�ده‬ ‫در داخل باش�د‪ .‬به‌عنوان مثال شاید کمتر کسی‬ ‫درباره کیفی�ت باال و صادرات مصنوعات چوبی و‬ ‫مبلمان از خراسان رضوی به کشورهای منطقه و‬ ‫سایر کش�ورهای اروپایی بداند‪ .‬این امر در حالی‬ ‫مجوز با اشتغال ‪3‬هزار و ‪ 650‬نفر است که‬ ‫میزان فروش آن ‪290‬میلیارد ریال و میزان‬ ‫صادرات آن ‪6‬میلیون دالر محاس��به ش��ده‬ ‫و می‌توان این اس��تان را یکی از قطب‌های‬ ‫اصلی تولید مبلمان در کشور دانست‪.‬‬ ‫€ €تاکنون مجوز چن�د کارخانه تولید‬ ‫مبلمان در خراسان رضوی صادر شده‬ ‫است؟‬ ‫ب��ا توجه به اینکه بیش��تر تولیدکنندگان‬ ‫مبلمان در استان خراسان‌رضوی واحد‌های‬ ‫صنفی هستند‪ ،‬تعداد واحدهای فعال دارای‬ ‫مجوز از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که‬ ‫بیش�تر م�ورد توجه ق�رار می‌گیرد ک�ه به گفته‬ ‫کارشناس�ان مبلمان و مصنوعات چوبی‪ ،‬کیفیت‬ ‫این نوع تولیدات در استان خراسان‌رضوی در حد‬ ‫استانداردهای کشورهای اروپایی است و برخالف‬ ‫تصور برخی از شهروندان‪ ،‬کیفیت مبلمان داخلی‬ ‫از مش�ابه ترک آن نیز بهتر است‪ .‬در گفت‌وگویی‬ ‫ک�ه با مس�عود مهدیزاده‪ ،‬معاون صنایع ش�رکت‬ ‫فعال و در حال تولید هستند‪ ،‬نزدیک به ‪35‬‬ ‫واحد تولیدی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به تولید مناس�ب مبلمان‬ ‫و فعالی�ت خوش�ه مبلمان در اس�تان‬ ‫خراس�ان‌رضوی‪ ،‬در ح�وزه ص�ادرات‬ ‫وضعیت این استان چگونه است؟‬ ‫یک��ی از برنامه‌ه��ای اصل��ی در خوش��ه‬ ‫مبلمان‪ ،‬توسعه بازارهای صادراتی است که‬ ‫در همین راستا ضمن حمایت از حضور در‬ ‫کشورهای مقصد‪ ،‬موانع صادرات مبلمان در‬ ‫شورای رهبری خوش��ه‌ها بررسی و در حد‬ ‫توان نسبت به حل مشکل اقدام می‌شود که‬ ‫ش�هرک‌های صنعتی خراس�ان رضوی داشتیم با‬ ‫مش�کالت صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی در‬ ‫استان خراس�ان‌رضوی به‌عنوان روی دیگر سکه‬ ‫ک�ه می‌تواند گردش اقتص�ادی و میزان صادرات‬ ‫را کاهش دهد بیشتر آشنا شدیم‪ .‬آنچه در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪ ،‬گفت‌وگوی‬ ‫با این مقام‌مس�ئول‬ ‫در شرکت شهرک‌های صنعتی است‪.‬‬ ‫عمده صادرات مبلمان تولیدشده در مشهد‬ ‫به کشورهای افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬قزاقس��تان و تاجیکستان انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €لطفا به عمده مشکالتی که در این‬ ‫نوع صنعت در خراسان‌رضوی به چشم‬ ‫می‌خورد نیز اشاره کنید‪.‬‬ ‫از عم��ده مش��کالت صنع��ت مبلمان در‬ ‫استان خراس��ان می‌توان به فرسوده بودن‬ ‫و نب��ود فناوری تولید روز دنیا اش��اره کرد‬ ‫که ب��ا توجه به هزینه‌بر بودن آن‪ ،‬همکاری‬ ‫سیس��تم بانکی بسیار مهم است‪ ،‬همچنین‬ ‫لزوم ایجاد ش��رکت‌های تامی��ن اولیه برای‬ ‫عرضه مواد اولیه ارزانقیمت و ش��رکت‌های‬ ‫مدیری��ت ص��ادرات به‌منظ��ور حض��ور در‬ ‫بازاره��ای خارجی بس��یار مه��م و ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راه‌حل‌هایی را ب�رای رفع این‬ ‫مشکالت پیشنهاد می‌کنید؟‬ ‫وج��ود نی��روی کار ماه��ر و ارزانقیمت و‬ ‫همچنی��ن تجربه به‌دس��ت آم��ده در طول‬ ‫س��ال‌های بع��د از انقالب که عمال کش��ور‬ ‫وارد عرص��ه تولید مبلمان ش��ده به‌عنوان‬ ‫ی��ک مزیت منحصربه‌فرد زمینه رش��د این‬ ‫صنعت را در اس��تان خراسان رضوی فراهم‬ ‫آورده اس��ت ولی با توجه ب��ه اینکه عمده‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز برای صنعت مبلمان از‬ ‫خارج از استان تامین می‌شود‪ ،‬لزوم تکمیل‬ ‫و راه‌ان��دازی خطوط تولید مواد اولیه چوب‬ ‫ازجمله نئوپ��ان‪ ،‬ام دی اف و یراق‌آالت در‬ ‫استان خراسان‌رضوی بسیار ضروری و مورد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫€ €نقش معاونت صنایع کوچک در این‬ ‫صنعت چیست؟‬ ‫ب��ه نظر من حوزه معاونت صنایع کوچک‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی‬ ‫به‌عن��وان متول��ی خوش��ه‌های صنعتی با‬ ‫کمک به توس��عه خوش��ه مبلمان توانسته‬ ‫تحوالت بزرگی در صنعت مبلمان اس��تان‬ ‫به‌وجود آورد که ت��داوم این فعالیت منوط‬ ‫به همکاری و همگرایی بیش��تر حوزه‌های‬ ‫مرتبط با این صنعت است‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمان عنوان کرد‬ ‫افزایش سود استخراج‪ ،‬سرمایه گذار را به کرمان میکشاند‬ ‫گروه اس�تان‌ها ‪ -‬معاون امور معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان کرمان گفت‪ :‬س��االنه حدود‬ ‫‪56‬میلیون‌تن انواع مواد معدنی در س��طح استان کرمان‬ ‫استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫از کرمان‪ ،‬مهدی حسینی‌نژاد پیش‬ ‫به گزارش‬ ‫از ظه��ر دیروز در نشس��ت خبری اظهار ک��رد‪ :‬معموال‬ ‫اس��تان کرم��ان به عنوان بهش��ت معادن کش��ور تلقی‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما من می‌گویم این اشتباه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تان کرمان بهشت زمین شناسی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما هنوز بهش��ت معادن نشده و ‌ان‌ش��ااهلل باید‬ ‫بهشت معادن شود‪.‬‬ ‫حسینی‌نژاد بیان کرد‪ :‬ما در استان کرمان ظرفیت‌های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬زون‌های زمین شناس��ی و مناط��ق کانی‌زایی‬ ‫خوب��ی داریم و به‌طور ویژه زون‌ه��ای ایران مرکزی که‬ ‫به‌طور عمده زغال‌سنگ‪ ،‬سنگ‌آهن‪ ،‬سرب و روی است‪،‬‬ ‫در استان کرمان یافت می‌شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬زون ارومیه ـ دختر ک��ه امتداد آن‬ ‫از اس��تان کرمان می‌گذرد‪ ،‬بیشتر ذخایر مس را شامل‬ ‫می‌ش��ود و همچنین زون س��نندج ـ س��یرجان بیشتر‬ ‫کانی‌زایی آهن را در برگرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرم��ان گف��ت‪ :‬درح��ال حاض��ر ‪ 330‬پروان��ه‬ ‫بهره‌برداری معدنی در س��طح استان کرمان صادر شده‬ ‫اس��ت که ح��دود ‪ 56‬میلیون تن انواع م��واد معدنی را‬ ‫ساالنه استخراج می‌کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی‌نژاد با اشاره به اینکه تقریبا ‪ 34‬ماده معدنی‬ ‫ش��ناخته ش��ده در اس��تان وج��ود دارد‪ ،‬بیان داش��ت‪:‬‬ ‫عمده‌ترین تولیدات مواد معدنی ما مس‪ ،‬س��نگ‌آهن و‬ ‫زغال‌سنگ و کرومیت و بخشی از سنگ‌های ساختمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه معادن مس سرچش��مه معدن‬ ‫گل‌گهر سیرجان و معادن زغال‌سنگ ما بیشترین مواد‬ ‫معدنی را استخراج می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مس سرچشمه‬ ‫به‌طور میانگین ساالنه ‪ 25‬میلیون‌تن‪ ،‬گل‌گهر سیرجان‬ ‫ساالنه ‪ 17‬میلیون تن‪ ،‬زغال‌سنگ ساالنه ‪ 600‬هزار تن‪،‬‬ ‫سنگ‌آهن جالل آباد ساالنه ‪ 4‬میلیون‌تن و کرومیت در‬ ‫شمال استان ساالنه ‪ 70‬هزار تن استخراج دارند‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان افزود‪ :‬حدود ‪ 99/6‬درصد ارزش تولیدات‬ ‫م��واد معدنی مربوط به این چند ش��رکت بزرگ بوده و‬ ‫‪ 0/4‬درصد مربوط به مابقی معادن استان کرمان است‪.‬‬ ‫حس��ینی‌نژاد خاطر نشان کرد‪ :‬حدود ‪ 6‬هزار محدوده‬ ‫معدنی در استان کرمان ثبت شده که شامل درخواست‬ ‫ثبت محدوده‪ ،‬ثبت اکتشاف و پروانه بهره‌برداری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مسائل و مش��کالتی در حوزه معدن داریم‬ ‫ک��ه مهم‌تری��ن آنها بحث اکتش��اف و دومین مش��کل‬ ‫محدوده‌های ثبت ش��ده اس��ت که درحال حاضر کار ما‬ ‫را بلوکه کرده و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود‪.‬‬ ‫حس��ینی‌نژاد بیان کرد‪ :‬نداش��تن صنایع فرآوری در‬ ‫زمین��ه کرومیت‌ها در جنوب اس��تان کرمان یکی دیگر‬ ‫از مش��کالت حوزه معدن اس��ت که باید در این زمینه‬ ‫چاره‌ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در استان کرمان بحث صنایع معدنی‬ ‫در زمینه آهن را شروع کرده‌ایم و در آینده نزدیک اتفاق‬ ‫خوب��ی در این زمینه برای اس��تان رخ می‌دهد و کرمان‬ ‫با تولید بیش از ‪ 10‬میلیون ش��مش‪ ،‬قطب فوالد کشور‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان بیان ک��رد‪ :‬در زمینه مس‌ان��د‪ ،‬کاتد و‬ ‫کنسانتره کارهای خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫وب‌سایت ‪www.smtnews.ir‬پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‌مشاوره کسب‌وکار‬ ‫در شهرک‌های صنعتی اصفهان‬ ‫بهروز راعی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان اصفهان ب��ا حضور در‬ ‫مراس��م افتت��اح نخس��تین کلینیک س��یار خدمات‬ ‫مشاوره کسب‌وکار گفت‪ :‬به منظور تسهیل دسترسی‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان به مش��اوران متخصص؛ این شرکت برگزاری‬ ‫کلینیک سیار مشاوره کسب‌وکار را برای نخستین‌بار‬ ‫در مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها‪ ،‬در‬ ‫دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫محم��د جعفری افزود‪ :‬در ای��ن طرح که با حمایت‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اجرا می‌ش��ود‪ ،‬طبق‬ ‫برنامه‌ریزی و اطالع‌رسانی قبلی‪ ،‬مشاوران حرفه‌ای در‬ ‫حوزه‌های مختلف کسب‌وکار در یک روز مشخص در‬ ‫شهرک صنعتی حضور به‌هم می‌رسانند و صنعتگران‬ ‫در مدت حضور گروه مشاوران می‌توانند با مراجعه به‬ ‫دبیر جلسه و بیان مشکالت خود به یک یا چند مشاور‬ ‫متخصص برای دریافت مشاوره رایگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه و ارتقای مدیریت در واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک و متوس��ط در ش��رایط نامس��اعد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و این مهم مستلزم‬ ‫توسعه فرهنگ استفاده از مشاوران حرفه‌ای در حوزه‬ ‫کسب‌وکار می‌باشد‪.‬‬ ‫‌امضایتفاهمنامه‬ ‫میان خوزستان و بصره‬ ‫‪ :‬تفاهمنامه همکاری در ‪ 15‬بند در زمینه‌های‬ ‫اقتصادی و تجارت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنعت و بهداشت و‬ ‫درمان بین عبدالحسن مقتدایی‪ ،‬استاندار خوزستان‬ ‫و ماج��د مهدی‌النصراوی‪ ،‬اس��تاندار بص��ره درمحل‬ ‫اس��تانداری بصره عراق امضا و مبادله شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خوزستان تاسیس دفاتر همکاری اقتصادی و تجاری‬ ‫در بصره و خوزستان و تجهیز آنها توسط استان‌های‬ ‫میزبان‪ ،‬توسعه خطوط انتقال برق خوزستان به بصره‪،‬‬ ‫توس��عه روابط تجاری و کش��اورزی و همچنین ارائه‬ ‫خدمات بهداش��تی و درمانی از س��وی مراکز درمانی‬ ‫خوزس��تان به اتباع عراقی از اهم مفاد این تفاهمنامه‬ ‫همکاری است‪ .‬اس��تاندار خوزستان در آیین امضای‬ ‫این تفاهمنامه بر تحکیم روابط بین مردم دو اس��تان‬ ‫خوزس��تان و بصره عراق باتوجه به وجود اش��تراکات‬ ‫فرهنگ��ی و مذهبی و نیز نس��بت فامیل��ی بین آنها‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬درکنار تم��ام مبادالت اقتصادی‬ ‫و مراودات سیاسی‪ ،‬ما به دنبال ایجاد پیوند گسترده‬ ‫و عمیق‌تر بین مردم دو اس��تان هس��تیم‪ .‬اس��تاندار‬ ‫خوزستان از اس��تاندار بصره و رییس مجلس محلی‬ ‫این اس��تان عراق دعوت به عمل آورد تا از خوزستان‬ ‫دیدن کنند‪.‬‬ ‫‌صدور مجوز ثبت سفارش‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫حس��ینی‌نژاد ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به ایج��اد کارخانه‬ ‫کک‌س��ازی با ظرفیت یک میلی��ون و ‪ 200‬هزار تن‪ ،‬به‬ ‫حدود ‪ 4/5‬میلیون زغال‌س��نگ نیاز داریم و چیزی که‬ ‫االن به‌طور میانگین تولی��د می‌کنیم‪ ،‬تقریبا ‪ 500‬هزار‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬معادن زغال‌سنگ ما ‪ 55‬درصد دولتی و‬ ‫‪ 45‬درصد خصوصی است و معادن دولتی که عمده‌ترین‬ ‫شرکت زغال‌سنگ است‪ ،‬یکی از مشکالت نیروی مازاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی‌نژاد اف��زود‪ :‬یکی از مش��کالت م��ا در تولید‬ ‫زغال‌س��نگ این اس��ت ک��ه به دلی��ل فرس��وده بودن‬ ‫تجهیزات آن قیمت تمام شده باالیی دارد و تک خریدار‬ ‫آن ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان اس��ت ک��ه قیمت آن را‬ ‫تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان تصریح کرد‪ :‬وقتی قیمت تمام شده باال‬ ‫بوده و س��ودی در استخراج وجود نداشته باشد‪ ،‬به طبع‬ ‫جذابیتی برای سرمایه‌گذار ندارد که کار سرمایه‌گذاری‬ ‫و توس��عه را انجام دهد و این سبب شده مشکالت ما در‬ ‫این زمینه بیشتر شود‪.‬‬ ‫حسینی‌نژاد گفت‪ :‬ش��رکت زغال‌سنگ حدود ‪ 4‬هزار‬ ‫نیرو دارد و در دنیا به ازای هر شیفت ‪ 95‬تن تولید دارند‬ ‫و این درحالی اس��ت که در کشور ما به ازای هر شیفت‬ ‫نزدیک یک تن تولید زغال‌سنگ داریم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬یکی از دالیل غیرفعالی معدن هجدک‪،‬‬ ‫نیروهای مازاد است و این افراد دارای سابقه باال نزدیک‬ ‫بازنشستگی هستند و امکان کار سخت زیرزمینی برای‬ ‫آنها امکانپذیر نیست و به نحوی شرکت زغال‌سنگ این‬ ‫را به س��مت غیرفعال بودن برده است تا در بحث نیروی‬ ‫آزاد تعیین تکلیف شود‪ .‬حسینی‌نژاد بیان داشت‪ :‬معدن‬ ‫خم��رود ‪ 38‬میلیون ت��ن ذخیره زغال‌س��نگ دارد‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون استفاده نشده است‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 7‬ماه ابتدایی سال‌جاری‬ ‫تع��داد ‪ 500‬فقره مجوز‬ ‫ثبت س��فارش به ارزش‬ ‫بی��ش از ‪ 35‬میلی��ون‬ ‫دالر صادر ش��ده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان شمالی‪‌،‬‬ ‫یحیی نیکدل افزود‪ :‬ثبت س��فارش واردات در ‪ 7‬ماه‬ ‫ابتدای سال‌جاری شامل کاالهای اجزا و قطعات لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬انواع لپ‌تاپ‪ ،‬نوت‌بوک‪ ،‬تبلت و اجزا و قطعات‬ ‫آنها‪ ،‬لوازم الکترونیکی‪ ،‬محصوالت پالستیکی‪ ،‬صنایع‬ ‫نس��اجی‪ ،‬فلزات معمولی‪ ،‬چای‪ ،‬برنج‪ ،‬قراضه روی و‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی اس��تان از‬ ‫جمله پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین‬ ‫و‪ ...‬بوده اس��ت‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬مجوزهای‬ ‫ثبت س��فارش جه��ت واردات از کش��ورهای ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬مال��زی‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫تایلند‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره‌جنوب��ی‪ ،‬امارات‌متحده‬ ‫عربی‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ترکمنستان و‪ ...‬صادر‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬آذر‪ 7 - 1393‬صفر ‪ 30 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 98‬پیاپی ‪1416‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫سنایی غزنوی‪:‬‬ ‫ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی‬ ‫نروم جز به همان ره که توام راه نمایی‬ ‫همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم‬ ‫همه توحید تو گویم که به توحید سزایی‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬مع��اون فرهنگی هنری موسس��ه تنظیم و‬ ‫نش��ر آثار امام خمینی(ره) گف��ت‪ :‬اهالی ادب و هنر در‬ ‫ترویج و نشر آثار حضرت امام (ره) جایگاه ویژه‌ای دارند‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم «علی کمساری» در نشست هم اندیشی‬ ‫هش��تمین جشنواره بین‌المللی شعر یار و یادگار افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم این جش��نواره‪ ،‬آغاز حرکتی وسیع در عرصه‬ ‫ادبیات کش��ور با محوریت یاد‪ ،‬نام و اندیشه رهبرکبیر‬ ‫انقالب باشد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬جعفر قادری نماینده مردم ش��یراز از حذف‬ ‫ایرانی��ان مقیم خارج از دریافت یاران��ه نقدی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬دولت نخس��تین ق��دم را برای اج��رای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها در جه��ت پرداخت یارانه نقدی به‬ ‫قشرهای نیازمند برداشت‪.‬‬ ‫س�ایت خانه هنرمندان ای�ران ‪ -‬نهمین سالگرد‬ ‫درگذش��ت اس��تاد مرتضی ممیز‪ ،‬گرافیس��ت و طراح‬ ‫سرشناس‪ ،‬جمعه ‪7‬آذر با حضور بسیاری از عالقه‌مندان‬ ‫به این هنرمند‪ ،‬در خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬س��امانه بارش��ی امروز کماکان به صورت‬ ‫برف و باران در س��واحل شمال‌ش��رق کشور ادامه پیدا‬ ‫می‌‌کن��د‪ .‬و در اواس��ط امروز به تدریج از کش��ور خارج‬ ‫می‌ش��ود و روز دوش��نبه با پایداری نسبی دما روبه‌رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫همشهری آنالین ‪ -‬مراسم اولین سالگرد درگذشت‬ ‫دکتر کاظم معتمدنژاد‪ ،‬اس��تاد برجسته ارتباطات‪ ،‬روز‬ ‫دوش��نبه دهم آذرماه از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬در دانشکده‬ ‫علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫دکتر حسین سلیمی رییس دانشگاه عالمه طباطبایی و‬ ‫دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران از سخنرانان‬ ‫این مراسم هستند‪.‬‬ ‫در حوالی امروز‬ ‫راه رفتن در ذهن کسی‬ ‫محبوبه ناط�ق‪ :‬از پله‌های کوچه که باال‬ ‫می‌آییم پسرک ‪ 4‬ساله‌ام دستمو به سمت‬ ‫چپ می‌کشه که به پارک الله و شهربازی‬ ‫ختم می‌ش��ه اما من عجله دارم به سمت راست رفته‪،‬‬ ‫وارد دفتر بش��م و کارمو تحویل بدم؛ یکدفعه می‌ایستم‬ ‫چون این صحنه مثل مرور یک خاطره اس��ت؛ انگار که‬ ‫هزار بار در تاریخی خیلی دور نه از جنس ماه و سال و‬ ‫س��ده‪ ،‬که از جنس روزگاری دیگه برام تکرار میش��ه و‬ ‫اص��رار من برای اینکه تاریخ ای��ن صحنه را در حافظه‬ ‫بلندمدتم بگیرم و بکشونمش به عصر حاضر‪ ،‬فایده نداره‬ ‫و از دستم در می‌ره‪ .‬دوباره اون کابوس لعنتی برام تکرار‬ ‫می‌ش��ه و حس می‌کنم تو فیلم س��ینمایی دارم بازی‬ ‫می‌کن��م که ص��د ب��ار کات دادن و هر ب��ار کارگردان‬ ‫می‌خواد برداش��ت بهتری از اون سکانس داشته باشه‪.‬‬ ‫دوباره اون حس می‌آد سراغم که هممون مردیم‪ .‬شاید‬ ‫هم از اول وجود نداشتیم و فقط داریم تو ذهن شخصی‬ ‫مرور می‌شیم و جزو خاطراتش هستیم؛ برای همینه که‬ ‫یک صحنه‌ای که تا به حال برامون اتفاق نیفتاده‪ ،‬اینقدر‬ ‫آشناس��ت و فک��ر می‌کنیم یه زمانی خ��واب دیدیم یا‬ ‫برامون تکرار ش��ده‪ .‬تا جایی که یادمه روانشناس‌ها یه‬ ‫اسمی واسه این حالت آدم‌ها گذاشتن و مثال واسه اینکه‬ ‫ما گیر ندیم و سر از کار اون شخصی که داره زندگی و‬ ‫خاطرات ما رو توی ذهنش عین فیلم‌ها هی عقب و جلو‬ ‫می‌ب��ره در نیاری��م‪ .‬حتی یادمه چند تا ش��اعر هم در‬ ‫این‌باره ش��عرهایی داشتن و از عالم «ذر» یا «مثل» نام‬ ‫بردن که صورت حقیقی این جهانه ولی همه اینها باعث‬ ‫نمی‌ش��ه اون وحشت بزرگ به سراغم نیاد که من دارم‬ ‫تو ذهن کی تکرار می‌ش��م و اون شخص نیت خیری از‬ ‫مرورکردن خاطراتش داره یا یه بیمار مبتال به گذشته‬ ‫است؟ آیا منو به خوبی رهنمون میشه یا به بدی و نقش‬ ‫من این وسط چیه؟‬ ‫دس��ت خودم نیس��ت وقتی ذهنم چنی��ن بک‌هایی‬ ‫می‌زنه تا چند روز تو حال خودم نیستم و منتظرم تا این‬ ‫شخص عزیز دوباره و در جای دیگری منو به خاطر بیاره‪.‬‬ ‫شاید هم همین االن داره سناریوی زندگی منو می‌نویسه‬ ‫و یه جاهایی روی کلید تکرارش قفل کرده و نمی‌تونه رد‬ ‫بشه‪ .‬شاید اص ً‬ ‫ال زندگی من اون چیزیه که یک نویسنده‬ ‫داره تو ستون هفتگی‌اش می‌نویسه‪ .‬شاید اون نویسنده‬ ‫امروز حالش خوب نباشه و تصمیم بگیره منو تو ذهنش‬ ‫بکش��ه یا وادار به خودکشی کنه یا شاید تصمیم گرفته‬ ‫یهویی منو تو پول غرق کنه‪ ،‬شاید؛ کسی چه می‌دونه!‬ ‫بررسی سیره اقتصادی امام هفتم‬ ‫در رادیو معارف‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬رادیو معارف در روز میالد امام هفتم(ع) هفتم‬ ‫صفر همزمان با نهم آذر ویژه برنامه «درگه حاجات» را‬ ‫به منظور بیان سیره اقتصادی آن حضرت پخش می‌کند‬ ‫این برنامه با کارشناس��ی حجت‌االسالم سید بهاءالدین‬ ‫ضیایی پژوهشگر معارف قرآن به بررسی سیره و منش‬ ‫اقتصادی امام موسی کاظم (ع) می‌پردازد‪.‬‬ ‫در این برنام��ه مطالبی از جمله‪ :‬اصول کلی حاکم بر‬ ‫س��یره اقتصادی امام با نگاهی به سیاس��ت سختگیرانه‬ ‫اقتص��ادی حکومت عباس��ی‪ ،‬منابع مال��ی آن حضرت‪،‬‬ ‫موقوف��ات و هدایا و وضعیت مالی و معیش��تی امام(ع)‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬معاون س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنای��ع دس��تی و گردش��گری گف��ت‪:‬‬ ‫درآمده��ای نفت��ی نمی‌تواند پاس��خگوی‬ ‫نیازهای اعتباری کش��ور باشد‪ .‬بنابراین به‬ ‫همین دلیل با استفاده از صنعت گردشگری‬ ‫باید درآمدزایی را در کشور تقویت کرد‪.‬‬ ‫سمیع‌اله حس��ینی‌مکارم افزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫ناش��ناخته اکوتوریسم که در استان بوشهر‬ ‫است در ش��هرهای مختلف کشور از جمله‬ ‫شهرهای شمالی یافت نمی‌شود و باید به این‬ ‫مهم توجه ویژه شود‪ .‬وی توریسم صنعتی را‬ ‫از دیگر ظرفیت‌های مهم گردشگری استان‬ ‫بوشهر برش��مرد و بیان کرد‪ :‬اکوتوریسم و‬ ‫توریس��م صنعت��ی افق روش��نی در حوزه‬ ‫گردشگری برای استان بوشهر فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امس��ال ‪ 54‬میلیارد‬ ‫ریال از محل اعتب��ارات ملی برای تکمیل‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫طرح‌ه��ای نیم��ه تمام می��راث فرهنگی و‬ ‫گردشگری اس��تان بوشهر مصوب شده که‬ ‫تاکنون ‪80‬درصد آن تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫حسینی‌مکارم با بیان اینکه اعتبارات سال‬ ‫‪ 94‬اس��تان بوش��هر در حوزه گردش��گری‬ ‫افزایش می‌یابد اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫برنامه ششم توسعه کش��ور درحال تدوین‬ ‫است طرح‌های گردشگری و میراثی استان‬ ‫بوشهر در این برنامه توسعه‌ای به طور ویژه‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫استاندار بوش��هر نیز گفت‪ :‬برای ساخت‬ ‫دهکده گردش��گری بوشهر که ‪ 400‬هکتار‬ ‫اراضی ساحلی بوشهر به آن اختصاص یافته‬ ‫‪ 150‬میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که‬ ‫به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫مصطفی س��االری افزود‪ :‬س��احل ‪900‬‬ ‫کیلومتری خلیج‌فارس در اس��تان بوش��هر‬ ‫زیرساخت مناسبی را برای توسعه طرح‌های‬ ‫گردشگری فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اعتب��ارات عمران��ی میراث‬ ‫فرهنگی اس��تان بوش��هر امس��ال افزون‌بر‬ ‫‪ 350‬میلیارد ریال اس��ت که تخصیص این‬ ‫اعتبارات تا پایان سال به صددرصد می‌رسد‪.‬‬ ‫(ع)‬ ‫خاطره استاد‬ ‫نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای‬ ‫نظارت بر ب��ازار بازی‌های رایانه‌ای‪ ،‬به‬ ‫دس��تور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به‬ ‫بنیاد ملی بازی‌های‌رایانه‌ای واگذار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر هادی کافی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫بنی��اد ملی بازی‌ه��ای رایان��ه‌ای گفت‪:‬‬ ‫پی��ش از این مس��ئولیت نظارت بر همه‬ ‫محصوالت فرهنگی برعهده ستاد صیانت‬ ‫از آثار فرهنگی بود‪ .‬با ابالغ وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی‪ ،‬نظارت بر هر محصول‬ ‫به نه��اد تخصصی‌اش س��پرده و نظارت‬ ‫بر بازار بازی‌ه��ای رایانه‌ای به بنیاد ملی‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای‪ ،‬قرار اس��ت این بنیاد ستادی را‬ ‫تشکیل دهد که به جمع‌آوری بازی‌های‬ ‫غیرمج��از و همچنین ارائ��ه محصوالت‬ ‫س��الم فرهنگی به مخاطب بپردازد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله به بازی‌س��ازان کمک می‌کند و‬ ‫ت��ا اندازه‌ای نگرانی آنها از کپی غیرمجاز‬ ‫کارهای‌ش��ان و شکس��تن قفل بازی‌ها‬ ‫و‪ ...‬برطرف می‌ش��ود‪ .‬کاف��ی به ضرورت‬ ‫جلوگیری از دانلودها و کپی‌های غیرمجاز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به نبود قانون‬ ‫کپی‌رایت یکی از وظایف ستادی که قرار‬ ‫اس��ت در بنیاد ملی بازی‌ه��ای رایانه‌ای‬ ‫ش��کل بگی��رد‪ ،‬جلوگی��ری از بازی‌های‬ ‫خارج��ی غیرمجاز و کپ��ی و فروش آثار‬ ‫ایرانی به ش��یوه غیرقانونی است‪ ،‬گرچه‬ ‫پیش از این بنیاد کوشیده بود با ضروری‬ ‫کردن نص��ب هولوگرام‪ ،‬این مش��کل را‬ ‫به حداق��ل برس��اند‪ .‬کافی‪ ،‬نظ��ارت بر‬ ‫گیم‌نت‌ها را هم در ش��مار وظایف ستاد‬ ‫نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای و بنیاد ملی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬قرار است ستاد و بنیاد‬ ‫ملی بازی‌های رایانه‌ای با نیروی انتظامی‬ ‫همکاری داش��ته باشند‪ .‬پیش از این هم‬ ‫همکاری‌های پراکنده‌ای وجود داش��ته‬ ‫اما با قانونی ش��دن این موضوع همکاری‬ ‫بنی��اد مل��ی بازی‌ها و نی��روی انتظامی‬ ‫بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫حسین علیزادهاز دریافت نشان شوالیهانصراف داد‬ ‫ایرنا – حسین علیزاده آهنگساز و موسیقی‌دان نامدار‬ ‫کشور از دریافت نشان شوالیه‪ ،‬نشانی مربوط به کشور‬ ‫فرانسه انصراف داد‪.‬‬ ‫علیزاده در یادداشت خود ضمن قدردانی از مسئوالن‬ ‫کش��ور و سفارت فرانسه آورده است‪ :‬به احترام مردم‪،‬‬ ‫به نام حس��ین علیزاده قناعت کرده و تا آخر عمر به‬ ‫آن پیشوند یا پسوندی نخواهم افزود‪ .‬وی در نامه‌اش‬ ‫نوشت‪ :‬شاید نوشتن این نامه‪ ،‬دشوارترین و زیباترین‬ ‫لحظ��ه عمرم را رقم می‌زند‪ .‬هن��ر فراتر از هر مرزی‪،‬‬ ‫حکایتی اس��ت آشنا برای هر انس��ان‪ .‬پیام آور عشق‪،‬‬ ‫صلح‪ ،‬دوس��تی‪ ،‬برادری و برابری‪ .‬نقش��ی است تا ابد‬ ‫ب��رای هر دلی که می‌تپد در دی��ار من و دیاری دگر‪.‬‬ ‫هنرمند در دیار خود س��اخته می‌ش��ود ت��ا بپروراند‬ ‫جهانی را‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از این نامه یادآور ش��د‪ :‬نغمه‬ ‫عش��ق و محب��ت و س��پاس از دیاری دگر ب��ا عنوان و‬ ‫معنی خاص‪ .‬نه در س��تایش من‪ ،‬بلکه در ستایش هنر‬ ‫و هنرمند و چه زیباس��ت نام ایران بر بال هنر‪ ،‬در پرواز‬ ‫از دیاری به دیاری و از مردمی به مردمی‪ .‬اگر س��یاهی‬ ‫عکس روز‬ ‫«کاری‌پیپو گرافیست فنالندی در مراسم گرامیداشت سالروز درگذشت مرتضی ممیز» مهر‪ -‬حسین اسماعیلی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫یک چهره‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار می‌گیرد‪ .‬س��یره ام��ام هفتم (ع)‬ ‫در عرص��ه تولی��د‪ ،‬برنامه‌ری��زی اقتص��ادی‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬س��یره آن حض��رت در مخارج زندگی‪،‬‬ ‫اعتدال ایشان در مصرف‪ ،‬رعایت شئون اجتماعی افراد‬ ‫در امور اقتصادی‪ ،‬اصالح��ات اقتصادی امام و مبارزه با‬ ‫احتکار‪ ،‬قمار‪ ،‬س��رقت و رش��وه‌خواری از دیگر مطالبی‬ ‫است که در این برنامه بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫براساس گزارش رادیو معارف‪ ،‬این برنامه کاری است‬ ‫از گروه معارف و علوم اهل بیت (ع) که از دیروز (شنبه)‬ ‫ساعت ‪ 19‬و ‪ 30‬دقیقه پخش می‌شود‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری درآمدزاست‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫جنگ و کینه و نابرابری در دنیای قدرت حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫نغمه‌های عش��ق در دل مردم جه��ان فراتر و با قدرتی‬ ‫جاودانه نیز حاکم اس��ت‪ .‬اگر سفیر سیاسی و فرهنگی‬ ‫کشور فرانسه‪ ،‬هدیه ملت با فرهنگ فرانسه را به سینه‬ ‫هنرمندان بزرگ ما نصب می‌کند‪ ،‬آن را ارج می‌نهیم و‬ ‫ما نیز ستایش می‌کنیم ستارگان پر افتخار تاریخ خود‬ ‫را‪ .‬و اما من ضمن قدردانی از مسئوالن کشور و سفارت‬ ‫فرانسه‪ ،‬به احترام مردم هنرپرور و هنردوست ایران‪ ،‬به‬ ‫نام حس��ین علیزاده قناعت ک��رده و تا آخر عمر به آن‬ ‫پیشوند یا پس��وندی نخواهم افزود‪ .‬وی در پایان افزود‪:‬‬ ‫در آخر ضمن تبریک به تمام بزرگان ایران و جهان که‬ ‫نشان با ارزش شوالیه را دریافت کرده‌اند‪ ،‬خود را بی‌نیاز‬ ‫از دریافت هر نشانی دانس��ته‪ ،‬همچنان اندر خم کوی‬ ‫دوست و به شوق عشق تا آخر عمر خواهم ایستاد‪.‬‬ ‫مینو بدیعی‪ -‬کالس‌‌های دانش��کده‬ ‫همیشه ‪ 8‬صبح شروع می‌‌شد و من که‬ ‫از راه��ی دور به دانش��کده م��ی‌ رفتم‬ ‫همیشه دیر می‌رسیدم‪ ،‬استاد همیشه زودتر از همه‬ ‫دانشجویان می‌‌آمد‪ .‬موضوعی را که او درس می‌داد‪،‬‬ ‫حقوق مطبوع��ات بود و همچنین وس��ائل ارتباط‬ ‫جمعی که هنوز بعد از سالیان طوالنی پلی‌کپی‌های‬ ‫قط��ور او را دارم که بعده��ا همه این پلی‌کپی‌ها به‬ ‫کتاب‌های ارزنده و ارزش��مند روزنامه‌نگاری و علوم‬ ‫ارتباطات تبدیل ش��دند‪ ،‬بیان گرم اس��تاد و تسلط‬ ‫کامل او بر مباحث درس��ی عجیب و ش��گفت‌انگیز‬ ‫ب��ود‪ ،‬کمتر اس��تادی را در تمامی طول تحصیالت‬ ‫عالی دیدم که با تسلط کامل ‪ 2‬ساعت تمام جلسه‬ ‫را اداره کند و برای یک لحظه هم از پای ننش��یند‪،‬‬ ‫او استاد گرانمایه و بی‌بدیلی بود که حداقل ‪ 3‬نسل‬ ‫از روزنامه‌نگاران این کشور مدیون او هستند‪.‬‬ ‫از اس��تاد دکتر کاظم معتمدنژاد سخن می‌گویم‬ ‫که یک‌سال اس��ت روح آزاده‌اش به جهان دیگر پر‬ ‫کشیده است‪ ...‬و چه خاطره سترگی از او‪...‬‬ ‫**‬ ‫در تحریری��ه روزنام��ه و در س��رویس گ��زارش‬ ‫قرار بود گزارش��ی در مورد نق��ش و جایگاه انتقاد‬ ‫در رس��انه‌های جمعی به ویژه مطبوعات بنویس��م‪،‬‬ ‫فهرس��ت هم��ه متخصصان��ی را ک��ه باید ب��ا آنها‬ ‫گفت‌وگو می‌کردم در برابر چشم‌هایم گذاشتم و در‬ ‫راس آنها اس��تاد گرانقدر دکتر کاظم معتمد نژاد و‬ ‫شماره دانشکده را و‪...‬‬ ‫ استاد سالم من یکی از دانشجویان قدیمی شما‬‫هستم‪.‬‬ ‫با فروتنی و تواضع بسیار‪ ،‬استاد گفت‪ :‬بله‪ ،‬شما را‬ ‫به خوبی می‌شناسم‪.‬‬ ‫ استاد می‌خواهم خدمت برسم و سواالتی را در‬‫مورد جایگاه انتقاد در رسانه‌ها مطرح کنم‪.‬‬ ‫ چرا شما می‌خواهید بیایید‪ ،‬من می‌آیم‪.‬‬‫برای چند لحظه بهت زده شده و نتوانستم جوابی‬ ‫بدهم‪ - .‬نه نه استاد شما قدم رنجه نفرمایید‪.‬‬ ‫ هیچ اش��کالی ندارد من چند سال است که به‬‫روزنامه نیامده‌ام و‪...‬‬ ‫در آن لحظه من ش��رمنده استاد شدم و به یادم‬ ‫آم��د که چقدر برای انجام یک گفت‌وگوی معمولی‬ ‫با یک مدیر رده پایین در سازمانی معطل می‌ماندم‪.‬‬ ‫روزی دیگر که س��حرگاهی روشن برای من بود‪،‬‬ ‫قدم‌ه��ای آرام و متین دکتر کاظ��م معتمدنژاد در‬ ‫تحریریه طنین انداخت و‪...‬‬ ‫همه خبرنگاران و گزارش��گران و دبیران گروه‌ها‬ ‫و اعضای ش��ورای س��ردبیری روزنامه به احترام او‬ ‫از جایشان بلند شدند‪ .‬همه در برابر استاد سترگی‬ ‫س��ر فرود آورده و می‌آورند که پ��در روزنامه‌نگاری‬ ‫نوین ایران لقب گرفته است‪ ،‬استادی در استاندارد‬ ‫جهان��ی‪ ،‬دکتر کاظم معتمدنژاد که س��الگرد عروج‬ ‫او به بهش��ت خداوندی اس��ت‪ .‬یاد و نامش همیشه‬ ‫جاودان و پایدار‪.‬‬ ‫طنز کاملا ایرانی‬ ‫وایبر نویس ‪ -‬رفتم‬ ‫نونوای��ی س��نگکی‬ ‫گفتم ‪ :‬آقا یه نون بده‬ ‫‪..‬ش��اطر گف��ت‪ :‬کدوموبدم ؟ ‪-1‬‬ ‫س��نگک س��اده ‪ 600‬تومن ‪--2‬‬ ‫سنگک کنجدی ‪ 800‬تومن ‪-3‬‬ ‫س��نگک دو رو کنجدی ‪1000‬‬ ‫توم��ن ‪ -4‬س��نگک پ��ر کنجد‬ ‫‪ 1500‬تومان س��نگک برش��ته‬ ‫پرکنجد ‪1800‬تومن‬ ‫گیج ش��دم گفتم می‌رم خونه‬ ‫فکرامو می‌کنم بعد میام می‌خرم‬ ‫یعنی اینقدری که نون س��نگک‬ ‫در ایران آپشن داره‪ ،‬خدا شاهده‬ ‫که بنز تو آلمان نداره‪.‬‬ ‫من می‌گم که چط��وره انواع‬ ‫واقس��ام اپش��ن رو در نون‌های‬ ‫دیگ��ه هم اخت��راع کنیم ! یعنی‬ ‫بگیم نون بربری الغر‪ ،‬نون بربری‬ ‫متوسط‪ ،‬نون بربری خیکی‪ ،‬نون‬ ‫بربری کمی تا قسمتی خیکی‪.‬‬ ‫یا اینکه بگی��م نون تافتون گرد‪،‬‬ ‫نون تافت��ون زرد‪ ،‬ن��ون تافتون‬ ‫س��فید‪ ،‬نون تافت��ون خال خال‬ ‫رنگی اما این ل��واش المصب رو‬ ‫نمی‌تونیم کاریش بکنیم‪.‬‬ ‫وارد داروخانه ش��دم ومنتظر‬ ‫ب��ودم ک��ه نس��خه‌ام را تحویل‬ ‫بدهن��د‪ ،‬ی��ه بابایی وارد ش��د و‬ ‫گفت‪ :‬کرم ضد س��یمان دارین؟‬ ‫ی��ارو یعنی فروش��نده ک��ه فکر‬ ‫کرده بود با آدم س��اده‌ای طرفه‬ ‫گف��ت بله ک��رم ض��د تیرآهن و‬ ‫ضد‌آجر هم داریم! خریدار گفت‪:‬‬ ‫از هم��ه ای��ن کرم‌ه��ا ‪ 10‬کیلو‬ ‫بکش! می‌خوام برم تو بازار سیاه‬ ‫بفروشم‪.‬‬ ‫فروش��نده گف��ت‪ :‬م��ارو گرفتی‬ ‫یعن��ی چ��ه ؟ خری��دار گف��ت‪:‬‬ ‫فق��ط فکر ک��ردی ک��ه خودت‬ ‫مخت��رع کرم ضدس��یمان و گچ‬ ‫و آج��ر هس��تی‪ ،‬من‌ه��م مبتکر‬ ‫بازارسیاهش هس��تم چیزی که‬ ‫ت��و مملکت خیل��ی مخترع داره‬ ‫بازار سیاهه‪ ،‬بازارسیاه میخ‪،‬بازار‬ ‫سیاه سیخ‪ ،‬بازار سیاه خاک‌انداز‬ ‫! و این��م از بازار س��یاه کرم ضد‬ ‫سیمان!!‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!