صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۹۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 97

روزنامه صمت شماره 97

‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫اگر حرف منطقی و قرارهای عادالنه مطرح شود قبول می‌کنیم‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬آذر ‪1393‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1436‬‬ ‫‪ 29‬نوامبر‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 97‬پیاپی ‪ 24 1415‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫سال ‪ ۹۴‬افزایش نمی‌یابد‬ ‫آمار هفت ماهه نخست صنعت نشان داد‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار‬ ‫اعضای مجمع عالی بسیج و نمایندگان اقشار مختلف بسیج‪ ،‬احساس‬ ‫مسئولیت انس��انی و الهی و بصیرت را دو پایه اصلی تفکر منطقی‬ ‫بس��یج دانستند و ضمن تحسین تالش‪ ،‬جدیت و ایستادگی هیات‬ ‫مذاکره‌کننده ایرانی‪ ،‬به بی‌نیازی ملت ایران به جلب اعتماد امریکا‬ ‫اشاره کردند و افزودند‪ :‬به همان دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف‬ ‫نبودیم با تمدید مذاکرات هم مخالف نیستیم‪ ،‬البته هر قرار عادالنه‬ ‫و عاقالنه را قبول می‌کنیم‪ ،‬اما می‌دانیم که این دولت امریکاست که‬ ‫نیازمند توافق است و از هرگونه عدم توافق ضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫به دنبال صدور مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نانقاچاقچیانسیگارآجرشد‬ ‫‪8‬‬ ‫سقف‪7‬هزارمیلیاردریالی‬ ‫«سرمایه‌گذاریمحققشده»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجارتاینترنتی‪ ۲۵‬هزار‬ ‫میلیاردتومانیخودرو‬ ‫دورخیز برای تولید‬ ‫‪ 400‬هزار تن ریل فوالدی‬ ‫آمارهای بانک مرکزی نشان داد‬ ‫تورم در پایین‌ترین‬ ‫رقم ‪4‬سال اخیر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ثبات اقتصادی‬ ‫عامل کاهش تورم‬ ‫مدیرانی که‬ ‫مشقمی‌نویسند‬ ‫سید عزیز آرمن‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫عضوهیاتعلمیدانشگاه‬ ‫شهیدچمراناهواز‬ ‫‪9‬‬ ‫نبض اقتصاد دنیا‬ ‫در دست چین‬ ‫مازندران‪،‬رنگین کمانی‬ ‫از مواد‌معدنی‬ ‫فریدون وردی‌نژاد‬ ‫فریدون امیریان‬ ‫سفیر سابق ایران در چین‬ ‫‪17‬‬ ‫کارشناس بازرگانی در استان مازندران‬ ‫ما مصرف‌کنندگان‬ ‫بی‌رویه!!‬ ‫سیدحسین طاهری‬ ‫‪23‬‬ ‫پژوهشگر‬ ‫‪24‬‬
‫شنبه ها با سردبیر‬ ‫مدیرانی که مشق می‌نویسند‬ ‫و مسئله حل می‌کنند‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‬ ‫‪manegment@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫با هم تکرار کنیم؛ نهراسیم‪‌،‬‬ ‫مشق بنویسیم‪‌،‬‬ ‫صورت مسئله را پاک نکنیم‪‌،‬‬ ‫مسئله‌ها را حل کنیم‪.‬‬ ‫شما هم حتما این جمله مشهور را که به ضرب‌المثلی تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬شنیده‌اید‪« :‬مشق ننوشته‪ ،‬غلط ندارد‪ ».‬متاسفانه صدها مدیر‬ ‫در طول س��الیان خدمت خود‪ ،‬به اس��تناد همین جمله مشهور‪ ،‬به‬ ‫ظاهر غلطی ندارند‪ ،‬زیرا مشقی ننوشته‌اند که غلطی داشته باشند و‬ ‫سال‌هاست که آس��وده خوابیده‌اند و کوچک‌ترین خدمتی به خدا و‬ ‫ط نوش��تن و احیاناً نمره‬ ‫خلق خدا نکرده‌اند‪ .‬مدیرانی که از ترس غل ‌‬ ‫کم گرفتن‪ ،‬مسئولیت ریسک و جسارتی را به عهده نمی‌گیرند و آرام‬ ‫می‌آیند و آرام می‌روند که گربه شاخ‌شان نزند؛ حاال بماند که آیا اصال‬ ‫گربه شاخی دارد یا نه!‬ ‫این مش��ق‌های ننوش��ته مدیران محافظه‌کار‪ ،‬برای ملتی که یک‬ ‫انق�لاب بزرگ را ب��ا امید به آینده‌ای بهتر آغاز کرد و ‪ 8‬س��ال دفاع‬ ‫مقدس و محاصره اقتصادی را به جان خرید‪ ،‬نه‌تنها امتیازی محسوب‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬بلکه ننگی است که کشور را از هر حرکت تازه و پیشرفت‬ ‫و توس��عه باز داشته است‪ .‬متا ِس��فانه این مشق‌های ننوشته را جمله‬ ‫ش��عاری دیگری تکمیل کرده است‪« .‬وقتی حل کردن مسئله را بلد‬ ‫نیس��تید‪ ،‬صورت مسئله را پاک کنید‪ ».‬بدین ترتیب‪ ،‬توسط مدیران‬ ‫سنتی‪ ،‬ترسو و محافظه‌کار‪ ،‬چه فرصت‌های گرانقیمتی که هدر نشده‬ ‫است و چه مسئله‌هایی که به جای حل شدن‪ ،‬به صورت کامل و در‬ ‫ظاهر پاک شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه واژه «ظاه��ر» تاکید می‌کن��م‪ ،‬زی��را یادمان ن��رود که هرگز‬ ‫«مسئله‌ای» را نمی‌توان به صورت باطنی پاک کرد‪ .‬وقتی «مسئله»‬ ‫در جامع��ه‌ای ب ‌ه وج��ود آمد‪ ،‬برای همیش��ه باقی می‌مان��د‪ .‬راه‌حل‬ ‫«مس��ئله»‪ ،‬حل کردن «مس��ئله» است وگرنه «مس��ئله» تا ابد در‬ ‫آن جامعه باقی می‌ماند‪ ،‬ریش��ه می‌دواند‪ ،‬چرکین می‌شود و باالخره‬ ‫روزی در زمانی دیگر و این بار عمیق‌تر سرمی‌زند‪ ،‬می‌ترکد و عواقب‬ ‫وخیمی را به همراه می‌آورد‪.‬‬ ‫همین چند روز قبل شنیدم که برای جلوگیری از قاچاق یک کاال و‬ ‫رانت‌هایی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬تصمیم بزرگی گرفته شده و‬ ‫با امضای وزیر‪ ،‬کاری بزرگ به سرانجام رسیده تا بساط قاچاق کاالی‬ ‫مورد نظر برچیده ش��ود و از طریق مجاری قانونی وارد ش��ود و سود‬ ‫گمرکی آن به بیت‌المال بازگردد و کارخانه و فناوری آن نیز در مدتی‬ ‫کوتاه نصب شود تا از واردات آن هم بعد از چندی بی‌نیاز شویم‪.‬‬ ‫در جهان امروز و در دنیای ارتباطات‪ ،‬پاک کردن صورت مسئله و‬ ‫ل مناسبی نیست‪ .‬جهان‬ ‫یا مش��ق ننوشتن از ترس خطاکردن‪ ،‬راه‌ح ‌‬ ‫امروز‪ ،‬جهان درک واقعیت‌ها‪ ،‬اس��تفاده بهینه از امکانات‪ ،‬گفت‌وگو‪،‬‬ ‫صحبت‪ ،‬تساهل و تسامح است‪ .‬دنیای امروز‪ ،‬دنیای دانش و استفاده از‬ ‫معلم است‪.‬‬ ‫معلمان در حوزه‌های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬دینی‪ ،‬هنری‪ ،‬ورزش��ی‪ ،‬ادبی و‪ ...‬حضوری گس��ترده دارند‪.‬‬ ‫مش��ق‌های ننوشته ش��ده را در لحظه تصحیح می‌کنند‪ .‬فناوری در‬ ‫جهان امروز‪ ،‬امکان بازگش��ت به عقب‪ ،‬انتخ��اب راهی تازه‪ ،‬حرکت‬ ‫به س��وی آینده‌ای بهتر را برای همه فراهم کرده است‪ .‬فناوری‪ ،‬کار‬ ‫پاک‌کن‌های کودکی را برای مش��ق‌های نوش��ته شده انجام می‌دهد‬ ‫بدون لکه و پاره شدن کاغذ‪...‬‬ ‫در دهکده کوچک جهانی‪ ،‬آش��نانبودن به زبان یکدیگر هم‪ ،‬منع و‬ ‫سدی برای کمک کردن به همدیگر نیست‪ .‬در دنیای علم‪ ،‬حل‌کردن‬ ‫مسئله به‌صورت دسته‌جمعی و با مشورت و یاری خواستن از دیگران‬ ‫امکان‌پذیر شده است‪.‬‬ ‫خداوند این س��عادت را به مردم امروز جهان با پیش��رفت فناوری‬ ‫هدیه کرده اس��ت تا از حرف‌های همدیگ��ر در کوتاه‌ترین زمان آگاه‬ ‫ش��وند‪ .‬از این فرصت تاریخی هر ملتی که داناتر و هوش��یارتر باشد‪،‬‬ ‫بهره بیشتری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باید مدیران جامعه را به ریس��ک‌پذیری و جسارت بیشتری دعوت‬ ‫کرد‪ .‬از حرکت‌های جدید در جهت رش��د و توس��عه جامعه حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬امکان تصحیح مش��قی را که می‌نویسیم برای نخبگان جامعه‬ ‫فراه��م کنیم‪ .‬از این‌که دیگری غلط ما را بگیرد‪ ،‬دل آزرده نش��ویم‪.‬‬ ‫دس��ت مهربان همه کارکنان و همه مدی��ران میانی را با صمیمیت‬ ‫بفشاریم‪.‬‬ ‫ایران آینده متعلق به همه ماس��ت‪ ،‬رسیدن به قله‌های افتخار را با‬ ‫حرکت پرشتاب اما به دور از هیجان و با امکان ریسک و جسارت در‬ ‫عرصه‌هایی که نیاموخته‌ایم‪ ،‬تجربه کنیم‪ .‬استفاده از نیروهای جوان‪،‬‬ ‫تحصیلکرده‪ ،‬متخصص و عاش��ق را با تجربه مدیران پرسابقه در هم‬ ‫آمیزیم و از این بیعت‪ ،‬فرصتی گرانقیمت برای ملتی فراهم کنیم که‬ ‫همه ویژگی‌های رس��یدن به اوج افتخار را در درون خود دارد‪ .‬مردم‬ ‫ایران سزاوار زندگی بهتر هستند‪ .‬به‌طور مثال منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی پارس‪ ،‬توس��ط مدیرانی ش��کل گرفت‪ ،‬که از نوش��تن مش��ق‬ ‫نهراس��یدند و صورت مسئله را به خاطر مشکالتی که در پی داشت‬ ‫پاک نکردند‪.‬هرچند نتوانس��تیم به موقع و مناسب از آن امکانات در‬ ‫‪ 8‬س��الی که گذشت بهره مند ش��ویم‪ ،‬اما در دولت تدبیر‪ ،‬امیدواریم‬ ‫که دانش مدیران باتجربه و جسارت جوانان عاشق در هم پیچیده و‬ ‫باردیگر شعله‌های آتش گاز‌های عسلویه‪ ،‬خلیج‌فارس را روشن کند و‬ ‫نوید از آینده‌ای بهتر‌دهد‪.‬‬ ‫با هم تکرار کنیم؛ نهراسیم‪،‬‬ ‫مشق بنویسیم‪‌،‬‬ ‫صورت مسئله را پاک نکنیم‪‌،‬‬ ‫مسئله‌ها را حل کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج و نمایندگان اقشار مختلف بسیج‪:‬‬ ‫اگرحرفمنطقیوقرارهایعادالنهمطرحشودقبولمی‌کنیم‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اسالمی صبح روز پنجشنبه در دیدار اعضای مجمع‬ ‫عال��ی بس��یج و نمایندگان اقش��ار مختلف بس��یج‪،‬‬ ‫احساس مسئولیت انسانی و الهی و بصیرت را دو پایه‬ ‫اصلی تفکر منطقی بسیج دانستند و ضمن تحسین‬ ‫ت�لاش‪ ،‬جدیت و ایس��تادگی هی��ات مذاکره‌کننده‬ ‫ایرانی‪ ،‬به بی‌نیازی ملت ایران به جلب اعتماد امریکا‬ ‫اش��اره کردند و افزودند‪ :‬ب��ه همان دلیلی که با اصل‬ ‫مذاک��رات مخالف نبودی��م با تمدی��د مذاکرات هم‬ ‫مخالف نیس��تیم‪ ،‬البته هر ق��رار عادالنه و عاقالنه را‬ ‫قبول می‌کنیم‪ ،‬اما می‌دانیم که این دولت امریکاست‬ ‫که نیازمند توافق است و از هرگونه عدم توافق ضرر‬ ‫خواه��د کرد و اگ��ر این مذاک��رات در نهایت نیز به‬ ‫نتیجه نرس��د‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران ضرر نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬همراه شدن فکر‬ ‫و علم و منطق را با عش��ق و انگیزه‌های درونی‪ ،‬رمز‬ ‫حضور موفق بس��یج در میدان‌های متنوع و گسترده‬ ‫عمل خواندند و افزودند‪ :‬اولین و اصلی‌ترین پایه تفکر‬ ‫بسیجی که برگرفته از مبانی مستحکم دینی است‪،‬‬ ‫احس��اس مسئولیت انس��انی و الهی در قبال خود و‬ ‫خانواده و جامعه و بش��ریت اس��ت‪ .‬ایش��ان افزودند‪:‬‬ ‫دومین پایه تفکر بسیجی که تکمیل‌کننده پایه اول و‬ ‫شرط الزم آن است‪ ،‬بصیرت و روشن‌بینی به معنای‬ ‫شناخت زمان و اولویت‌ها‪ ،‬شناخت دوست و دشمن‬ ‫و ش��ناخت ابزار مقابله با دش��من اس��ت‪ .‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای خاطرنش��ان کردند‪ :‬بسیجی بودن‬ ‫اکثریت قاطع ملت ایران‪ ،‬دلیل شکست‌ناپذیری نظام‬ ‫اسالمی است اما این به معنای غفلت از امتحان‌ها و‬ ‫جهت گیری حرکت نیست‪.‬‬ ‫ایش��ان تاکید کردند‪ :‬جهت‌گی��ری اصلی حرکت‬ ‫نظام اس�لامی‪ ،‬مقابله با استکبار و دولت استکباری‬ ‫امریکا اس��ت و نبای��د در این جهت‌گیری سس��تی‬ ‫ی��ا اش��تباهی به‌وجود آید البته ما با ملت یا کش��ور‬ ‫امریکا مش��کلی نداریم‪ ،‬بلکه مش��کل ما زورگویی و‬ ‫زیاده‌خواهی دولت امریکاست‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی درباره تمدید مذاکرات‬ ‫با ‪ 5+‌1‬افزودند‪ :‬به هم��ان دلیلی که با اصل مذاکره‬ ‫مخالف��ت نکردیم‪ ،‬ب��ا تمدید هم مخالف نیس��تیم‬ ‫اما بای��د به چند نکته نیز توجه کرد‪ .‬ایش��ان هیات‬ ‫مذاکره‌کنن��ده ای��ران را پرت�لاش‪ ،‬جدی‪ ،‬دلس��وز‪،‬‬ ‫مستحکم و منطقی خواندند و افزودند‪ :‬هیات ایرانی‬ ‫حقاً و انصافاً در مقابل حرف زور ایس��تادگی می‌کند‬ ‫و برخ�لاف ط��رف مقابل‪ ،‬حرفش را ه��ر روز عوض‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب با اشاره به برخورد‌های دوگانه‬ ‫امریکایی‌ه��ا افزودند‪ :‬آنها در مجالس خصوصی و در‬ ‫نامه‌پراکن��ی یک جور حرف می‌زنند و در س��خنان‬ ‫عمومی یک جور دیگر!‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬با ی��ادآوری عقبه‌های‬ ‫ویژه‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار شد‬ ‫همکاریصندوقهمبستگیاسالمیبرایرفعفقردرمنطقه‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی کش��ورمان طی‬ ‫س��خنانی در س��ی‌امین نشس��ت کمیت��ه دائمی‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتص��ادی و تج��اری س��ازمان‬ ‫همکاری‌های اسالمی‪ ،‬خواستار همکاری صندوق‬ ‫همبستگی اسالمی برای توس��عه که موجب رفع‬ ‫بی��کاری و فقر ب��ا اس��تفاده از ابزارهایی همچون‬ ‫زکات و وقف در کشورهای عضو می‌شود‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬علی طیب نیا ک��ه به عنوان‬ ‫سخنران اصلی اجالس به ایراد سخنرانی پرداخت‬ ‫و در آغاز س��خنان خود‪ ،‬با اش��اره به رو به بهبود‬ ‫بودن اقتصاد جهانی و سرعت فزاینده این بهبودی‬ ‫در س��ال‌های ‪ 2014‬و ‪ 2015‬می�لادی‪ ،‬اظه��ار‬ ‫داش��ت‪ :‬با وجودی که به نظر می‌رس��د امسال و‬ ‫س��ال آینده میالدی‪ ،‬کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫محرک رشد اقتصاد جهانی باشند و با وجود بهبود‬ ‫در فعالیت‌های اقتص��ادی‪ ،‬بیکاری هنوز در صدر‬ ‫مشکالت آنها قرار دارد که کشورهای ‪ OIC‬نیز از‬ ‫این امر مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتص��اد اف��زود‪ :‬کش��ورهای ‪ OIC‬ب��ا‬ ‫چالش‌ه��ای س��اختاری ب��ازار کار همچ��ون نرخ‬ ‫پایین مشارکت اقتصادی زنان‪ ،‬نرخ باالی بیکاری‬ ‫جوانان‪ ،‬رش��د پایی��ن به��ره‌وری و رقابت‌پذیری‬ ‫مواج��ه هس��تند که در ای��ن مقول��ه‪ ،‬کارآفرینی‬ ‫خالقانه می‌تواند به عنوان یک راه‌حل‪ ،‬چالش‌های‬ ‫ف��وق را هدف قرار دهد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در این رابطه‬ ‫اگرچه حمایت از برنامه‌های ش��رکت‌های کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬سیاس��تی موثر و اثرگذار است که در‬ ‫اف��ق بلندمدت‪ ،‬منجر به پیدایش خیل عظیمی از‬ ‫کارآفرینان خواهد شد‪ ،‬لیکن تغییر محیط کسب‬ ‫و کار تاثیر اساس��ی‌تری در ای��ن خصوص برجای‬ ‫می‌گذارد که البته در اینجا‪ ،‬حفظ ثبات اقتصادی‬ ‫نیز اهمی��ت می‌یابد‪ ،‬چرا که با کنترل نوس��انات‬ ‫ن��رخ تورم‪ ،‬ن��رخ بهره و نرخ ارز‪ ،‬محیط کس��ب و‬ ‫کاری ع��اری از هرگونه بی‌اطمینانی و هزینه‌های‬ ‫پیش‌بینی نش��ده خواهد ش��د‪ .‬طیب نیا در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات‬ ‫مالی در منطقه‪ ،‬مس��تلزم اصالحات است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آزادس��ازی تجارت در خدمات مالی به کشورهای‬ ‫‪ OIC‬کم��ک خواهد کرد تا از فرصت‌های منطقه‬ ‫بهره گیرند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد اظهار داش��ت‪ :‬سیس��تم‌های مالی‬ ‫منطقه به‌طور عمده از بانک‌های تجاری تش��کیل‬ ‫می‌ش��وند و بازار سرمایه‪ ،‬توس��عه چندانی نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه «محدودیت دسترس��ی‬ ‫همگان��ی ب��ه تامین مال��ی» یک��ی از چالش‌های‬ ‫مهم در این زمینه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این رابطه‪ ،‬به‬ ‫منظ��ور تعمیق بخش مالی و جهت فائق آمدن بر‬ ‫محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی بانک‬ ‫توس��عه اس�لامی از طریق «صندوق همبس��تگی‬ ‫اسالمی برای توسعه» می‌تواند نقش‌آفرینی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از صندوق همبس��تگی اسالمی برای‬ ‫توس��عه می‌خواهی��م که با اس��تفاده گس��ترده از‬ ‫ابزارهایی همچون تامین مال��ی اجتماعی (زکات‬ ‫و وق��ف) در تجهیز منابع ب��رای فقرزدایی و غلبه‬ ‫بر بیکاری و محرومیت مالی اقش��ار آسیب‌پذیر به‬ ‫کشورهای عضو کمک کند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد کش��ورمان ادامه داد‪ :‬مطابق برنامه‬ ‫عمل ‪ 10‬س��اله ‪ OIC‬مقرر ش��ده اس��ت‪ ،‬س��هم‬ ‫تج��ارت درون گروه��ی ‪ OIC‬از کل تج��ارت‬ ‫‪ OIC‬ت��ا س��ال ‪2015‬م به ‪ 20‬درصد برس��د که‬ ‫با تالش‌ه��ای صورت گرفته در چند س��ال اخیر‪،‬‬ ‫امیدواریم به اهداف فوق نایل شویم‪.‬‬ ‫طیب نیا در ادامه یکی از چالش‌های موجود در‬ ‫مسیر توسعه تجارت در ‪ OIC‬را «فراتر بودن رشد‬ ‫تجارت کاالهای واسطه‌ای از رشد تجارت کاالهای‬ ‫نهایی» خواند که حکایت از نبود اتصال مناس��ب‬ ‫کشورهای عضو به زنجیره ارزش جهانی دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن پایین‌ت��ر ب��ودن ن��رخ رش��د‬ ‫(‪ 3/3‬درصد) حجم صادرات ‪ OIC‬نس��بت به نرخ‬ ‫رش��د (‪ 3/8‬درصد) حجم صادرات جهانی در دوره‬ ‫‪2000-2013‬م و نی��ز محدود بودن کش��ورهای‬ ‫هدف صادرات��ی ‪ OIC‬را از دیگ��ر معضالت آنها‬ ‫خواند‪« .‬اندک بودن س��هم منطقه از کل صادرت‬ ‫غیرنفتی جه��ان» از جمله دیگر چالش‌های مورد‬ ‫اش��اره از س��وی طیب نیا در خصوص کشورهای‬ ‫عضو ‪ OIC‬بود که وزیر اقتصاد کشورمان با توجه‬ ‫ب��ه آن و دیگر چالش‌های پیش گفته‪ ،‬خواس��تار‬ ‫تنظیم برنامه عمل جدید ‪ OIC‬برای دوره جدید‬ ‫(س��ال ‪ 2016‬ت��ا ‪2025‬م) ب��ه منظ��ور رفع آنها‬ ‫شد‪.‬وزیر اقتصاد با اشاره به انتخاب «گردشگری»‬ ‫به درس��تی ب��ه عنوان محور بحث جلس��ه‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬گردشگری نقش مهمی در بهبود اشتغال‬ ‫جهانی داش��ته و اش��تغالزایی در این بخش یکی‬ ‫از اهداف اقتصادی کالن در یک بس��ته منس��جم‬ ‫سیاستی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه با هشدار در مورد عواقب‬ ‫تحریم‌های غرب علیه روسیه یادآور شد که این اقدامات به اقتصاد جهانی‬ ‫ضربه می‌زند‪.‬‬ ‫نگران��ی از بح��ران اقتصادی فزاین��ده در اروپا‪ ،‬دولت‌ه��ای غربی را‬ ‫واداشته تا ذخایر طالی خود را از خزانه امریکا خارج ساخته و به کشور‬ ‫خود بازگردانند‪.‬‬ ‫روزنامه صهیونیس��تی «یدیعوت آحرونوت» نوش��ت نیروهای رژیم‬ ‫اشغالگر قدس صبح دیروز ‪ 6‬جوان فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه‬ ‫باختری بازداشت کردند‪.‬‬ ‫افس��ران ارتش عراق اع�لام کردند که نیروهای امنیتی‪ ،‬تهاجم گروه‬ ‫تروریستی داعش به ساختمان‌های دولتی در الرمادی مرکز استان انبار‬ ‫را دفع کردند‪.‬‬ ‫کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از باراک اوباما خواستند با احترام‬ ‫مختل��ف «دیپلماتی��ک‪ ،‬سیاس��ی و رس��انه‌ای‬ ‫مقابل ایران» گفتند پش��ت سر هر کدام‬ ‫طرف‌های‬ ‫ِ‬ ‫از مذاکره‌کنندگان با ما یک لش��کر ق��رار دارد و در‬ ‫میان آنها‪ ،‬امریکا از همه بداخالق‌تر و انگلیس��ی‌ها از‬ ‫همه موذی‌ترند‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬هم ملت ایران و هم‬ ‫طرف‌های مذاکره‌کنن��ده بدانند که اگر مذاکرات به‬ ‫نتیجه نرسد آنکه بیش از همه ضرر می‌کند امریکایی‌ها‬ ‫هستند نه ما‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب ب��ا انتقاد از س��خنان برخی‬ ‫مقامات امریکا بع��د از تمدید مذاکرات افزودند‪ :‬آنها‬ ‫می‌گویند ایران باید اعتم��اد جامعه جهانی را جلب‬ ‫کند که در این حرف دو نکته کام ً‬ ‫ال غلط وجود دارد‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬اولی��ن نکته این اس��ت که این‬ ‫چند کش��ور معدود‪ ،‬نام خودش��ان را جامعه جهانی‬ ‫گذاشته‌اند و برای اثبات این حرف حدود ‪ 150‬کشور‬ ‫عضو غیرمتعهدها و میلیاردها نفر از جامعه بش��ری‬ ‫را عم ً‬ ‫ال از جامع��ه جهانی حذف می‌کنند‪ .‬نکته دوم‬ ‫این اس��ت که ما اص ً‬ ‫ال به اعتم��اد کردن امریکا هیچ‬ ‫احتیاج��ی نداریم و نمی‌خواهی��م اعتماد او را جلب‬ ‫کنیم چرا که برای ما اهمیتی ندارد‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره ب��ه صداقت مس��ئوالن ایرانی با‬ ‫ملت‪ ،‬ایس��تادگی ملی ایرانیان را در مقابل حرف زور‬ ‫خاطرنش��ان کردند و افزودند‪ :‬اگر در مذاکرات حرف‬ ‫منطق��ی زده‪ ،‬و قرارهای عادالنه و عاقالنه گذاش��ته‬ ‫شود قبول می‌کنیم اما ایران‪ ،‬از صدر تا ذیل از آحاد‬ ‫مردمش تا همه مس��ئوالنش در مقابل زیاده خواهی‬ ‫می‌ایستند‪.‬‬ ‫به موازین و اس��تانداردهایی که امریکا در رابطه با رعایت حقوق بش��ر و‬ ‫شفافیت و مسئولیت‌پذیری مقرر کرده است‪ ،‬گزارش کاملی از شکنجه‬ ‫زندانیان سیاسی از سوی ماموران سازمان سیا در این کشور منتشر کند‪.‬‬ ‫حیدرالعبادی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر عراق با اشاره به آزادی مناطق «جلوال»‪،‬‬ ‫«الس��عدیه» در استان دیاله‪ ،‬بر ادامه حمالت تا نابودی گروه تروریستی‬ ‫داعش و پاکسازی کامل خاک این کشور از لوث تروریست‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫«زیاد النخاله» معاون دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین گفت‪:‬‬ ‫پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به مفاد توافقنامه قاهره‪ ،‬ما را به سمت‬ ‫درگیری جدید با این رژیم سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه تاریخ دهه‌های اخیر شاهد‬ ‫نمونه‌های زیادی از خش��ونت و وحش��ی‌گری علیه اقلیت‌های قومی و‬ ‫مذهبی بوده است‪ ،‬دفاع از حقوق این اقلیت‌ها و مقابله با خشونت علیه‬ ‫آنها را یک وظیفه جهانی دانست‪.‬‬ ‫همه مردم در دولت یازدهم‬ ‫بیمه شدند‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار در تاریخ کشورمان‪ ،‬همه مردم در دولت‬ ‫یازدهم زیر پوش��ش بیمه ق��رار گرفتند و تعداد اقالم‬ ‫داروهای کمیاب از ‪ 300‬قلم به کمتر از ‪ 30‬قلم رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدحسن هاشمی در سخنان پیش‬ ‫از خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران با گرامیداشت‬ ‫یاد امام خمینی (ره)‪ ،‬شهدا و هفته بسیج اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ابتدای کار دولت یازدهم با اختصاص ‪ 2‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬مشکل دارو در کشور تا حدودی رفع شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان‌ط��ور ک��ه رییس‌جمهوری پیش‬ ‫از انتخاب��ات وع��ده داده بود‪ ،‬در دول��ت یازدهم برای‬ ‫نخستین بار ‪7‬میلیون و ‪200‬هزار نفر زیر پوشش بیمه‬ ‫سالمت ایرانیان قرار گرفتند؛ موضوعی که آرزوی همه‬ ‫دولت‌ها بود‪ .‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬وحدت‪ ،‬همدلی و اتحاد‪ ،‬رمز موفقیت کشورمان‬ ‫اس��ت و تعظیم شعائر و در راس آن احترام به شهدا و‬ ‫خانواده شهدا و تکریم آنها از ارکانی است که ضامن بقا‬ ‫و ادامه نظام اسالمی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫هاش��می اف��زود‪ :‬امیدواریم همه سیاس��تمداران و‬ ‫ارکان انق�لاب در کنار همدلی‪ ،‬اتح��اد‪ ،‬وفاق و توجه‬ ‫به آرمان‌های ش��هدای انقالب و رعایت اخالق بتوانند‬ ‫در زمینه تحقق اهداف انقالب اس�لامی موثر و موفق‬ ‫باش��ند‪ .‬وی با ابراز خرس��ندی از اینکه سالمت جزو‬ ‫اولویت‌ه��ای اصلی دولت یازدهم اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی هم در این خصوص کمک‬ ‫کرد‪ ،‬چرا که بهداشت و درمان یکی از حوزه‌هایی است‬ ‫که مردم در آن مشکالت زیادی دارند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به تالش‌های انجام گرفته در‬ ‫حوزه بهداشت و درمان گفت‪ :‬در حوزه‌های بهداشتی‬ ‫و درمانی پیشرفت‌های زیادی نسبت به سال‌های دور‬ ‫در روستاها‪ ،‬شهرها‪ ،‬کالنشهرها‪ ،‬آموزش عالی‪ ،‬تربیت‬ ‫متخصصان و کاهش وابستگی به دارو داشته‌ایم‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تجارت اینترنتی ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومانی خودرو‬ ‫سقف تولید اوپک ثابت ماند‬ ‫کلنگی‌ها هم در انتظار پایان رکود‬ ‫‪3‬‬ ‫از آمارهای صنعتی ‪ 7‬ماه نخست امسال نشان داد‬ ‫سقف ‪7‬هزار میلیارد ریالی «سرمایه‌گذاری محقق شده»‬ ‫گروه صنعت‪ -‬با نگاهی به آخرین آمارهای‬ ‫ارائه ش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت مربوط به ‪7‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫درمی‏یابیم که در بیش��تر م��وارد وضعیت‬ ‫صنعتی کش��ور با بهبود نسبی مواجه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در صدور جوازهای تاسیس و پروانه‬ ‫بهره‏ب��رداری نی��ز کاهش‏ها تنها اش��اره به‬ ‫اندازه طرح‏ها و نشان از ورود سرمایه‏گذاران‬ ‫بزرگ به این بخش و نه روند کاهش تولید‬ ‫در بخش صنعت کشور داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪9‬هزار و ‪ 258‬فقره جواز تاسیس‬ ‫بناب��ر آخری��ن آماره��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت تا پایان مهرماه امس��ال‪،‬‬ ‫‪9‬ه��زار و ‪ 258‬فقره جواز تاس��یس صادر‬ ‫ش��ده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 9/8‬درصد کاهش داشت‪ .‬صدور‬ ‫این جواز در مهرماه هزار و ‪ 250‬فقره بوده‬ ‫که نس��بت به ش��هریورماه امس��ال با افت‬ ‫‪ 300‬فقره‏ای مواجه بوده اس��ت‪ .‬صدور این‬ ‫میزان جواز تاس��یس در ‪7‬ماه امسال برای‬ ‫‪235‬هزار و ‪ 910‬نفر ایجاد اش��تغال کرده‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪11/3‬درصد کاهش داشته است‪ .‬این میزان‬ ‫جواز تاس��یس به ‪705‬هزار و ‪ 619‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه نیاز داش��ته که درصد تغییر‬ ‫آن نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪17/8‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنین هزار و ‪ 715‬پروانه بهره‏برداری‬ ‫صنعت��ی ایج��ادی نیز در ای��ن مدت صادر‬ ‫شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ 28/7‬درصد افزایش را تجربه می‏کند‪ .‬این‬ ‫میزان در مهرماه ‪ 232‬فقره پروانه بوده که‬ ‫کاهش ‪ 41‬فقره‏ای را نسبت به شهریورماه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬صدور پروان��ه بهره‏برداری‬ ‫صنعتی ایج��ادی در مدت ‪ 7‬ماه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ،1393‬ایجاد ‪26‬هزار و ‪ 582‬ظرفیت‬ ‫شغلی را به همراه داشته که نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته‪ 2/4 ،‬درصد افزایش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬این میزان پروانه صادر شده‬ ‫به ‪42‬ه��زار و ‪ 298‬میلیارد ریال س��رمایه‬ ‫نیازمند بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪3/9‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در بررس��ی بین اس��تان‏ها از میان ‪9‬هزار‬ ‫و ‪ 528‬فقره جواز تاس��یس صادر ش��ده در‬ ‫‪7‬ماه ابتدای امسال بیشترین تعداد مربوط‬ ‫به استان آذربایجان ش��رقی با سهم ‪11/7‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬همچنین در مدت مورد‬ ‫بررس��ی‪ ،‬پیش‏بینی س��رمایه‏گذاری ‪705‬‬ ‫هزار و ‪ 619‬میلیارد ریال است که بیشترین‬ ‫مق��دار آن مربوط به اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری و بیشترین پیش‏بینی اشتغال نیز‬ ‫در اس��تان اردبیل با س��هم ‪9/5‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��ویی در ‪7‬م��اه ابت��دای امس��ال‬ ‫اس��تان‏های هرم��زگان و کهگیلوی��ه و‬ ‫بویراحمد بیش��ترین رشد س��رمایه‏گذاری‬ ‫محقق ش��ده را نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل تجربه کرده‌اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بیش��ترین س��رمایه‏گذاری محقق شده در‬ ‫استان تهران است و متوسط سرمایه‏گذاری‬ ‫پروانه بهره‏ب��رداری صنعتی ایجادی در هر‬ ‫واحد ‪ 24/6‬میلیارد ریال بوده که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قب��ل (‪33‬میلیارد‬ ‫ریال) با کاه��ش حدود ‪25‬درصدی مواجه‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین متوسط اشتغال ایجاد‬ ‫ش��ده در هر واحد در ‪7‬ماه ابتدای امس��ال‬ ‫‪ 15/4‬نفر بوده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قب��ل (‪ 19/4‬نفر) ب��ا کاهش حدود‬ ‫‪20‬درصدی همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین اشتغال در گروه‬ ‫محصوالت غذایی و آشامیدنی‬ ‫در ‪7‬م��اه ابتدای امس��ال و مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بیشترین تعداد جواز تاسیس‬ ‫صادر شده متعلق به گروه سایر محصوالت‬ ‫کانی غیرفلزی اس��ت‪ .‬بیشترین پیش‏بینی‬ ‫رش��د س��رمایه‏گذاری نس��بت ب��ه م��دت‬ ‫مشابه سال گذش��ته را گروه ساخت فلزات‬ ‫اساس��ی به خ��ود اختص��اص داده و میزان‬ ‫کل اش��تغال پیش‏بینی شده ‪235‬هزار نفر‬ ‫اس��ت که در مقایسه با مدت مشابه کاهش‬ ‫‪ 11/3‬درصدی را داش��ته اس��ت‪ .‬بیشترین‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��ده در مدت ذکر ش��ده‬ ‫در رش��ته فعالی��ت محص��والت غذای��ی و‬ ‫آشامیدنی‏هاس��ت که متوسط اشتغال این‬ ‫گ��روه در هر واح��د ‪36‬نفر اس��ت‪ .‬در یک‬ ‫جمع‏بندی بیش��ترین تع��داد واحد جدید‬ ‫راه‏ان��دازی ش��ده ه��زار و ‪ 643‬در گ��روه‬ ‫س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی‪ ،‬بیشترین‬ ‫س��رمایه‏گذاری پیش‏بینی ش��ده به ارزش‬ ‫‪ 148‬ه��زار و ‪ 323‬میلی��ارد ریال در گروه‬ ‫س��اخت م��واد و محص��والت ش��یمیایی و‬ ‫بیش��ترین اش��تغال ‪45‬هزار و ‪ 896‬نفر در‬ ‫گروه محصوالت غذایی و آش��امیدنی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجم��وع تع��داد ه��زار و ‪ 715‬پروانه‬ ‫بهره‏ب��رداری در کل کش��ور ص��ادر ش��ده‬ ‫اس��ت که از این تعداد بیش��ترین واحد به‬ ‫بهره‏برداری رس��یده در رشته فعالیت سایر‬ ‫محصوالت کان��ی غیرفلزی ‪ 248‬اس��ت و‬ ‫بیشترین سرمایه‏گذاری محقق شده در این‬ ‫مدت ‪7‬هزار و ‪ 262‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫تعداد طرح‏های در دس��ت اج��را تا پایان‬ ‫مهر ‪ ،1393‬طرح‏های با پیش��رفت فیزیکی‬ ‫تا ‪20‬درصد برای تمامی واحدهای صنعتی‬ ‫‪64‬هزار و ‪ 333‬ط��رح‪ ،‬برای طرح‏های بین‬ ‫‪ 20‬تا ‪40‬درصد پیش��رفت فیزیکی ‪6‬هزار و‬ ‫‪ 616‬طرح‪ ،‬طرح‏های با پیش��رفت فیزیکی‬ ‫بی��ن ‪ 40‬تا ‪60‬درصد ‪5‬ه��زار و ‪ 584‬طرح‪،‬‬ ‫ب��رای طرح‏ه��ای ‪ 60‬تا ‪80‬درص��د ‪3‬هزار‬ ‫و ‪529‬ط��رح و برای طرح‏ه��ای باالی ‪80‬‬ ‫درصد‪4 ،‬هزار و ‪ 177‬طرح بوده است‪.‬‬ ‫ی س��رمایه طرح‏های در دس��ت‬ ‫پیش‏بین ‏‬ ‫اجرا ب��رای طرح‏ها با پیش��رفت فیزیکی تا‬ ‫‪20‬درص��د در مجموع برای تمام واحدهای‬ ‫صنعت��ی ‪ 4‬میلی��ون و ‪ 659‬ه��زار و ‪81‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬برای طرح‏های بین ‪ 20‬تا ‪40‬‬ ‫درصد ‪ 433‬هزار و ‪ 526‬میلیارد ریال‪ ،‬برای‬ ‫طرح‏های با پیش��رفت فیزیک��ی بین ‪ 40‬تا‬ ‫‪60‬درصد ‪ 332‬ه��زار و ‪ 828‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫ب��رای طرح‏های بین ‪ 60‬ت��ا ‪ 80‬درصد نیز‬ ‫‪ 232‬ه��زارو ‪ 924‬میلیارد ریال و طرح‏های‬ ‫باالی ‪80‬درص��د ‪ 174‬هزار و ‪911‬میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین اشتغال در طرح‏های زیر‬ ‫‪20‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫در پیش‏بین��ی اش��تغال طرح‏ه��ای در‬ ‫دس��ت اجرا‪ ،‬طرح‏های ت��ا ‪20‬درصد برای‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ 786‬ه��زار و ‪ 143‬نف��ر‬ ‫ایجاد اش��تغال کردند‪ .‬طرح‏ه��ای بین ‪20‬‬ ‫تا ‪40‬درص��د نیز برای ‪ 260‬هزار و ‪ 18‬نفر‪،‬‬ ‫طرح‏های ‪ 40‬تا ‪60‬درصد برای ‪197‬هزار و‬ ‫‪ 173‬نفر‪ ،‬طرح‏ه��ای بین ‪ 60‬تا ‪ 80‬درصد‬ ‫برای ‪139‬هزار و ‪246‬نفر و طرح‏های باالی‬ ‫‪ 80‬درصد برای ‪ 127‬هزار و ‪ 180‬نفر ایجاد‬ ‫اشتغال کرده‏اند‪.‬‬ ‫همچنین در بررس��ی عملک��رد صندوق‬ ‫حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع‬ ‫الکترونی��ک تا مهرم��اه منابع س��رمایه‏ای‬ ‫صندوق به صنایع الکترونیک ‪139‬میلیون‬ ‫ریال بوده که نس��بت به ش��هریورماه تغییر‬ ‫چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار تولید کااله��ای منتخب‬ ‫صنعت��ی و معدنی وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت انواع س��واری تا پای��ان مهرماه‬ ‫‪،1393‬بی��ش از ‪ 530‬ه��زار دس��تگاه بوده‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪70/8‬درص��د تغییر کرده اس��ت‪ .‬وانت ‪84‬‬ ‫ه��زار دس��تگاه تولید ش��ده ک��ه افزایش‬ ‫‪69/5‬درصدی را ش��اهد بوده است‪ .‬اتوبوس‬ ‫و مینی‏بوس هم ‪ 0/09‬هزار دستگاه در این‬ ‫‪ 7‬ماه تولید شده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪80‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫تراکتور نیز در این مدت ‪10‬هزار دس��تگاه‬ ‫تولید ش��ده و افزایش ‪17‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تولید روغن‌نباتی در ‪ 7‬ماه امسال به‪829‬‬ ‫ه��زار تن رس��ید که ‪3/1‬درصد نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته تغییر داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬حج��م تولی��د دارو ‪ 21/2‬میلیارد‬ ‫عدد ب��وده که ‪ 8/1‬درصد افزایش نس��بت‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫پ��ودر ش��وینده ‪ 374‬ه��زار تن ب��وده که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل کاهش‬ ‫‪5/9‬درص��دی را تجربه می‏کند‪ .‬الس��تیک‬ ‫خودرو ‪129‬هزار تن در ‪7‬ماه س��ال ‪1393‬‬ ‫ب��وده که ‪ 6/9‬درصد افزایش را نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته تجربه می‏کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن حجم تولید کاغ��ذ هزار و ‪339‬‬ ‫هزار تن بوده که ‪ 5/5‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل افزایش داشته است‪ .‬نخ‬ ‫پلی‏استر در ‪7‬ماه نخست امسال ‪ 129‬هزار‬ ‫تن بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته کاهش ‪8/7‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرش ماشینی در این مدت ‪47‬هزار‬ ‫و ‪193‬هزار مترمربع تولید ش��د که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪3/1‬درصد‬ ‫افزای��ش داش��ته اس��ت‪ .‬چ��رم و کفش به‬ ‫ترتیب هزار و ‪ 759‬ف��وت مربع و ‪4‬هزار و‬ ‫‪ 730‬زوج تولید ش��ده که هر دو با کاهش‬ ‫‪3/8‬درصد و ‪8‬درصدی مواجه بوده‏اند‪.‬‬ ‫تلویزیون‏های ‪ LED‬و ‪ 986 LCD‬هزار‬ ‫دس��تگاه تولید ش��ده که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته ‪25/9‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬یخچال و فریزر ‪ 765‬هزار‬ ‫دستگاه تولید شد و افزایش ‪28/4‬درصدی‬ ‫را شاهد بود‪ .‬ماشین لباسشویی و کولر آبی‬ ‫ب��ه ترتیب‪ 527‬هزار و ‪ 543‬هزار دس��تگاه‬ ‫در این مدت تولید ش��د و هر دو با افزایش‬ ‫‪ 28/8‬و ‪880/3‬درصدی مواجه بوده‏اند‪.‬‬ ‫حج��م تولید کاش��ی و س��رامیک ‪224‬‬ ‫میلی��ون مترمربع بود که نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه پارسال ‪ 33/5‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ظروف چینی و چینی بهداشتی به‬ ‫ترتی��ب ‪ 29‬و ‪ 55‬ه��زار تن تولید داش��ته‬ ‫که ظ��روف چینی افزای��ش ‪12/4‬درصدی‬ ‫و چینی بهداش��تی کاهش ‪0/5‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن آماره��ا نمایانگ��ر حرک��ت آرام اما‬ ‫مثبت صنایع کش��ور و رو ب��ه بهبود بودن‬ ‫آنهاست‪ .‬هرچند که همچنان صنایع کشور‬ ‫با مش��کالت متعددی روبه‌رو است اما این‬ ‫آمار می‏تواند امیدی را در کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫صدور ‪۹‬هزار و ‪ ۸۶۰‬پروانه بهره‏برداری در صنعت نساجی‬ ‫فرسودگی تجهیزات‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬نبود مدیریت و برنامه‏ریزی منطقی‬ ‫و واردات بی‏رویه منسوجات به کشور صنعت نساجی را با چالش‏های جدی‬ ‫روب��ه‌رو کرده و ق��درت رقابت را از تولیدکنندگان گرفته اس��ت‪ .‬با در نظر‬ ‫گرفتن مقدار تولید پوش��اک و میزان مصرف ساالنه در کشور می‌توان ادعا‬ ‫ک��رد که ظرفیت تولید داخ��ل می‌تواند بیش از ‪۸۰‬درصد از نیاز پوش��اک‬ ‫کشور را تامین کند‪ ،‬مش��روط بر اینکه تولیدی‌های پوشاک کشور حداقل‬ ‫‪۷۰‬درصد از ظرفیت اس��می خود را تولید کنند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬جمش��ید‬ ‫بصیری‌تهرانی‪ ،‬نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��تگذاری دولت قبل موجب ش��د صنعت نساجی با چالش‏های‬ ‫جدی روبه‌رو ش��ود و امروز در کنار ده‌ها مش��کل دیگر ب��رای تداوم تولید‬ ‫ل ‪ ۴۸‬منسوجات ایرانی‬ ‫نگرانی داریم‪ .‬بصیری بیان کرد‪ :‬در حالی که در سا ‌‬ ‫به کش��ورهای فرانسه‪ ،‬انگلیس و ایتالیا صادر می‏شد و به‏عنوان صادرکننده‬ ‫بزرگ نس��اجی در دنیا محسوب می‏ش��دیم اما امروز با سیاست‏های اشتباه‬ ‫باید جای خود را به دیگران بدهیم و برای ادامه تولید هم مش��کل داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬عضو هیات ش��ورای عالی برنامه‏ری��زی وزارت صنایع تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال ‪۲۲۰‬هزار تن پارچه از هندوستان وارد کشور شده‪ ،‬در حالی‏که سرانه‬ ‫مصرف پارچه ما ‪۲۰‬متر اس��ت‪ ،‬همین می��زان واردات‪ ،‬نیاز داخل را تامین‬ ‫می‏کند و به محصول کارخانه‏های ایران دیگر نیازی نیس��ت‪ .‬ما باید به فکر‬ ‫صادرات باش��یم تا روی پای خود بایس��تیم‪ .‬بصیری‌تهرانی گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که معادل یک س��ال تولید داخل را وارد کرده‏اند‪ ،‬شاهد ورود یک‌میلیارد و‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالر نخ نیز هستیم که با این روند به نظر می‏رسد نباید امیدی‬ ‫به بهبود وضعیت تولیدکننده در نساجی داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت نساجی‬ ‫کشور توانسته برای بیش از‪ ۳۵۰‬تا ‪۴۰۰‬هزار نفر از جمعیت کشور اشتغال‬ ‫ایجاد کند و همچنان قادر اس��ت به‏عنوان صنعتی س��ودآور و اقتصادی در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد که الزمه آن عزم‬ ‫جدی مسئوالن برای برون‌رفت از مشکالت و رفع موانع تولید است‪ .‬بصیری‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در صنعت نس��اجی کش��ور ‪۹‬هزار و ‪ ۸۶۰‬پروانه‬ ‫بهره‏برداری صادر شده که بیشتر آنها با نیمی از ظرفیت کار می‏کنند که در‬ ‫صورت استفاده از همه ظرفیت‏ها می‏توان در اشتغال‪ ،‬ایجاد درآمد پایدار و‬ ‫رونق اقتصادی استان‏ها و کشور نقش بسیار مهمی ایفا کرد‪.‬مجید سپاسی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خوشخواب گفت‪ :‬اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه‬ ‫ملی باید تسهیل شود تا بتوانیم خود را نوسازی و به‌روز کرده و ضمن غلبه‬ ‫بر مش��کالت به صادرات هم کمک کنیم‪ .‬سپاسی تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫صنعت نساجی در کشور به‌روز نشود و از فناوری جدید استفاده نکنیم‪ ،‬قادر‬ ‫به ادامه حیات نخواهیم بود و از قافله رقابت عقب می‏مانیم و اگر امروز در‬ ‫بازارهای جهانی حضور کمرنگ��ی داریم‪ ،‬به‌دلیل برخوردار نبودن از صنایع‬ ‫های‏تک در این بخش است‪ ،‬در حالی که اگر دولت حمایت مالی را عملیاتی‬ ‫کند‪ ،‬صنعتگران قادرند هم کارخانه‏های خود را به‌روز کرده و هم صادرات را‬ ‫توسعه داده و با تولیدکنندگان خارجی به‌خوبی رقابت کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اخالق کسب‏وکار‬ ‫و فرهنگ سازمانی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫یک��ی از اس��تانداردهای مورد توجه در س��ازمان‌ها‌‪،‬‬ ‫رعایت و به‌کارگیری اخالق در کس��ب‏وکار اس��ت که‬ ‫روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌ش��ود‪ .‬رعایت اخالق‬ ‫بو‌کار از یک س��و در داخل سازمان‌ها و بنگاه‌های‬ ‫کس ‌‬ ‫اقتص��ادی بین مدیریت ب��ا تمامی ذی‌نفع��ان مطرح‬ ‫می‌ش��ود تا در قالب تئــوری «برن��ده ‪ -‬برنده» حقوق‬ ‫و منافع ذی‌نفعان س��ازمان در چارچوب رشد و توسعه‬ ‫پایدار آن تامین شود و از سویی دیگر رعایت استاندارد‬ ‫بو‌کار بین کشورهای مختلف جهان که در‬ ‫اخالق کس ‌‬ ‫تعام��ل با یکدیگر برای واردات و صادرات کاال‪ ،‬خدمات‬ ‫و مبادالت اقتصادی هس��تند‪ ،‬با ه��دف حفظ موازین‬ ‫و ارزش‌های انس��انی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی و تجاری از‬ ‫اهمیت بسزایی برخوردار است‪ .‬بررسی‌های کارشناسی‬ ‫و مش��اهدات اجتماع��ی نیز بیانگر این اس��ت که بین‬ ‫رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورها و نهادینه‌سازی‌‬ ‫موازین اخالق کس��ب‏وکار رابطه مستقیمی وجود دارد‬ ‫و از این‌رو شناس��ایی‪ ،‬فرهنگس��ازی‌‪ ،‬استانداردسازی و‬ ‫به‏کارگیری درس��ت و اصولی اخالق کس��ب‏وکار برای‬ ‫حضور موفق و پای��دار در صحنه‌های اقتصادی داخلی‬ ‫و بین‌المللی از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است‪.‬‬ ‫ام��روزه‪ ،‬بحث فرهنگ و چگونگی نهادینه کردن آن در‬ ‫سازمان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و مدیران‬ ‫و تصمیم‌گیران س��ازمان می‌کوش��ند ت��ا راهکار‌های‬ ‫مختلف��ی را برای تحقق این ه��دف ارائه دهند‪ .‬تدوین‬ ‫منش��ور اخالقی کارکنان که در برگیرن��ده ارزش‌های‬ ‫فرهنگی جامعه و اخالقیات مورد نظر س��ازمان باش��د‬ ‫یکی از زمینه‌های مطرح ش��ده در این خصوص است‪.‬‬ ‫براساس آن‪ ،‬اعضای سازمان از یک سرمشق و رهنمود‬ ‫کلی اخالقی و ارزشی تبعیت کرده و فرهنگی منسجم‬ ‫و قوی در س��ازمان به‌وجود می‌آید‪ .‬منش��ور اخالقیات‬ ‫سازمانی‪ ،‬همچون سوگندنامه پزشکان‪ ،‬اخالق حرفه‌ای و‬ ‫سازمانی کارکنان را شکل می‌دهد و راهنمای عمل آنان‬ ‫در مسیر خدمت‌شان است‪ .‬در نهادینه ساختن ارزش‌ها‬ ‫و اخالقیات س��ازمانی باید مصال��ح جهانی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سازمانی و باالخره مصلحت فردی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫با یک چنین چارچوبی می‌توان اطمینان یافت که قبول‬ ‫و اعتق��اد به اخالقیات و ارزش‌های س��ازمانی مصلحت‬ ‫هم��گان را حفظ کرده و س��عادت فرد‪ ،‬جامعه و تحقق‬ ‫اهداف س��ازمان در جهت پاسخگویی و خدمت‌رسانی‬ ‫را در پی خواهد داش��ت‪ .‬از ای��ن رو اخالق کار‪ ،‬متعهد‬ ‫شدن انرژی ذهنی‪ ،‬روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده‬ ‫جمعی درجهت اخذ قوا و اس��تعداد درونی گروه و فرد‬ ‫برای توسعه به‌هرنحو است‪ .‬اخالق کار مهم‌ترین عامل‬ ‫فرهنگی در توس��عه اقتصادی محسوب می‌‌شود‪ .‬منابع‬ ‫انس��انی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تش��کیل می‌دهند‪.‬‬ ‫سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند‪ ،‬در‬ ‫حالی که انسان‌ها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را‬ ‫متراکم می‌سازند‪ ،‬از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند‪،‬‬ ‫سازمان‌های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی را می‌سازند‬ ‫و توس��عه ملی را به جلو می‌برند‪ .‬بس��یاری از رفتارها و‬ ‫اقدام��ات مدیران و کارکنان متأثر از ارزش‌های اخالقی‬ ‫بوده و ریشه در اخالق دارد‪ .‬بی‌توجهی به اخالق کار در‬ ‫مدیریت س��ازمان‌ها‪ ،‬در جوامعی مانند ایران که از یک‬ ‫سو دارای ارزش‌های اخالقی غنی بوده و از سوی دیگر‬ ‫با کشورهای پیشرفته فاصله قابل‌توجهی دارند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫معضالتی بزرگ برای سازمان‌ها به‌وجود آورد‪ ،‬به عالوه‬ ‫با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان‌ها‪ ،‬جوامع نسبت‬ ‫به مسائلی مانند محیط‌زیس��ت‪ ،‬حقوق زنان‪ ،‬کودکان‪،‬‬ ‫اقلیت‌ه��ا‪ ،‬معلوالن‪ ،‬برابری اس��تخدام و کاهش نیروی‬ ‫انسانی حساس‌تر شده‌اند‪ .‬بی‌توجهی سازمان‌ها به این‬ ‫حق��وق و‌رعای��ت نکردن اصول اخالق��ی در برخورد با‬ ‫ذی‌نفعان بیرونی‪ ،‬می‌تواند مش��کالتی را برای سازمان‬ ‫ایجاد کند و مش��روعیت سازمان و اقدامات آن را مورد‬ ‫پرس��ش قرار داده‪ ،‬در نتیجه سود و موفقیت سازمان را‬ ‫تحت‌تاثی��ر قرار دهد‪ .‬اخالق کار ضعیف بر نگرش افراد‬ ‫نسبت به شغل‪ ،‬سازمان و مدیران موثر بوده‪ ،‬می‌تواند بر‬ ‫عملکرد فردی‪ ،‬گروهی و سازمانی اثر بگذارد‪ .‬از سویی‬ ‫فرهنگ سازمانی موضوعی است که به‌تازگی در دانش‬ ‫مدیریت و در قلمرو رفتار س��ازمانی راه‌یافته و به‌دنبال‬ ‫نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت‪ ،‬فرهنگ سازمانی‬ ‫دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و‬ ‫کانونی مدیریت را تشکیل داده است‪ .‬جمعیت‌شناسان‪،‬‬ ‫جامعه‌شناسان و اخیرا روانشناسان و حتی اقتصاددانان‬ ‫توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول‬ ‫داش��ته و در شناس��ایی نقش و اهمیت آن‪ ،‬نظریه‌ها و‬ ‫تحقیق��ات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مس��ائل و‬ ‫مش��کالت مدیریت به کار گرفته‌اند‪ .‬فرهنگ سازمانی‬ ‫به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مش��ترک بر‬ ‫رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند‬ ‫نقطه ش��روعی برای حرکت و پویایی ی��ا مانعی در راه‬ ‫پیشرفت به‌شما ‌ر آید‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫پرتال جامع خودرو‬ ‫گامی در جهت توسعه‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫محمود‌‌رضا بخشی‪ -‬مدیر بازاریابی شرکت‬ ‫ی ش��ده در‬ ‫‌مگا‪ :‬به منظور تحقق اهداف پیش‌بین ‌‬ ‫برنامه توسعه تجارت الکترونیک کشور‪ ،‬نخستین‬ ‫پرتال جامع خودروی کشور مطابق برنامه تعیین‬ ‫ش��ده در قان��ون‪ ،‬در ش��هریور ماه س��ال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫راه‌اندازی ش��د‪ .‬ایجاد و راه‌ان��دازی این پرتال به‬ ‫منظور مرتبط کردن فعاالن صنعت خودرو‪ ،‬ارائه‬ ‫اطالعات درب��اره تازه‌تری��ن فناوری‌های صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬امکان حض��ور تمام فعاالن حوزه صنعت‬ ‫خ��ودرو اع��م از تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنندگان‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازان‪ ،‬نمایندگی‌ه��ا و نمایش��گاه‌داران‪،‬‬ ‫تجهی��زات جانب��ی و‪ ...‬صورت گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن پرت��ال امکان��ات و خدمات��ی ب��رای تحقق‬ ‫اهداف پیش‌بینی ش��ده در برنامه توسعه تجارت‬ ‫الکترونی��ک لح��اظ ش��ده و یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫سرویس‌های آن که امکانپذیر بودن عملیات خرید‬ ‫و فروش خودرو با س��هولت خاص اس��ت‪ ،‬امکان‬ ‫ثب��ت رایگان اطالعات خ��ودرو بدون محدودیت‪،‬‬ ‫ام��کان درج عکس خودرو ب��ا کیفیت باال از تمام‬ ‫زوایا‪ ،‬انتخاب نحوه خرید نقدی یا اقس��اطی‪ ،‬ارائه‬ ‫جزئیات کامل از ش��رایط بیمه خ��ودرو و لوازم و‬ ‫وس��ایل اضافی و‪ ...‬از مهم‌تری��ن ویژگی‌های این‬ ‫بخش در پرتال جامع خودروی کش��ور به آدرس‬ ‫اینترنتی ‪ www.iranecar.com‬است‪.‬‬ ‫در ای��ن بخ��ش پ��س از ثبت خودرو توس��ط‬ ‫فروشنده‪ ،‬خودروی مذکور در فهرست خودروهای‬ ‫فروش��ی س��ایت قرار می‌گی��رد و خری��داران با‬ ‫مراجع��ه به بخش خرید خودروهای نو و دس��ت‬ ‫دوم اقدام به جس��ت‌وجوی خ��ودروی مورد نظر‬ ‫خود می‌کنن��د و پس از یافت��ن آن می‌توانند از‬ ‫طریق جایگاهی که س��ایت در اختی��ار آنها قرار‬ ‫داده ی��ا از طری��ق اطالعات تماس با فروش��نده‬ ‫وارد مذاکره ش��وند‪ .‬حجم قابل توجه خودروهای‬ ‫ت ش��ده در این بخش به خریداران این امکان‬ ‫ثب ‌‬ ‫را می‌دهد که بهترین انتخاب را داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫در ضمن واردکنندگان شخصی و نمایشگاه‌داران‬ ‫خ��ودرو نیز با مراجعه به این بخش قادر خواهند‬ ‫بود تمام خودروهای خود را به‌صورت رایگان ثبت‬ ‫کرده و منتظر جذب مشتریان اینترنتی باشند‪.‬‬ ‫در این بخش قس��متی با عن��وان قیمت صفر‬ ‫خودروه��ا نیز در نظر گرفته ش��ده ک��ه کاربران‬ ‫از قیمت‌ه��ای روز ش��رکت‌های خودروس��از یا‬ ‫واردکنندگان مطلع می‌شوند‪ .‬این پرتال به عنوان‬ ‫یک زیرس��اخت جامع و کامل تم��ام خدمات و‬ ‫فعالیت‌ه��ای صنعت خودرو را در ‪ 3‬الگوی ‪B2B‬‬ ‫(ش��رکت با ش��رکت)‪( B2C ،‬شرکت با مصرف‬ ‫کننده) و ‪(C2C‬مصرف‌کننده با مصرف کننده)‬ ‫به ش��رکت‌های فعال در این صنعت و مردم ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬یک��ی دیگر از اقدامات بس��یار ارزنده و‬ ‫بزرگی که در پرتال جامع خودروی کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فروش اینترنتی خودرو اس��ت‪ .‬از سال ‪۸۷‬‬ ‫فروش اینترنتی خودرو با مجموعه سایپا آغاز شد‬ ‫و سپس ایران خودرو‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬سایپا دیزل‬ ‫و بهم��ن موتور از دیگر خودروس��ازانی بودند که‬ ‫از طری��ق این پرتال فعالی��ت فروش خود را آغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حجم وس��یع خرید اینترنت��ی خودرو از طریق‬ ‫این س��ایت نش��ان می‌دهد که با وجود ظرفیت‬ ‫س��رویس‌دهی و امنیت بس��یار ب��االی پرتال و‬ ‫با توجه بیش��تر مس��ئوالن حوزه‌ه��ای مرتبط و‬ ‫گس��ترش این مقوله به سایر حوزه‌ها‪ ،‬باید شاهد‬ ‫س��هم قابل توجه��ی از تج��ارت الکترونیک در‬ ‫شکوفایی صنایع باشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خودرو‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫عضو هیات مدیره «مگا» از فروش آنالین ‪ 1250000‬دستگاه خودرو در ‪ ۶‬ماه امسال خبر داد‬ ‫تجارت اینترنتی ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومانی خودرو‬ ‫حس�ین علیزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬همواره‬ ‫میزان عرضه و تقاضا موید فعال بودن یک‬ ‫ب�ازار در حوزه‌ه�ای خ�رد و کالن بوده و‬ ‫روش‌ه�ای ف�روش و عرض�ه کاال نی�ز تعیین‌کننده‬ ‫موفقی�ت یک محص�ول در داخل یا خارج از کش�ور‬ ‫اس�ت‪ .‬درواق�ع کاالیی توفیق بیش�تری در کس�ب‬ ‫بازاره�ای فروش به‌دس�ت می‌آورد ک�ه از کانال‌های‬ ‫€ € پرت�ال خری�د اینترنت�ی خ�ودرو بر‬ ‫اس�اس چ�ه پیش�نهادی و از چ�ه زمانی‬ ‫فعالیت خود را آغاز کرد؟‬ ‫پرتال جامع خودرو کش��ور بر اس��اس ماده‬ ‫‪ ۳۷‬برنامه جامع توس��عه تج��ارت الکترونیکی‬ ‫کش��ور و زمانبن��دی پیش‌بینی ش��ده در این‬ ‫برنامه از ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۸۵‬فعالیت خود‬ ‫را به‌طور رس��می آغاز کرد‪ .‬اما فعالیت فروش‬ ‫اینترنتی ش��رکت‌های خودروساز که منجر به‬ ‫فروش اینترنتی خودرو در این پرتال ش��د‪ ،‬از‬ ‫اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۳۸۷‬بود‪.‬‬ ‫€ €هدف از راه‌اندازی این پرتال چه بوده‬ ‫است؟‬ ‫ایج��اد و راه‌ان��دازی پرت��ال جام��ع خودرو‬ ‫کش��ور به منظور مرتبط کردن فعاالن صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ارائه اطالعات درخص��وص تازه‌ترین‬ ‫فناوری‌های صنعت خودرو‪ ،‬ارائه س��رویس‌ها و‬ ‫خدمات در هر س��ه الگوی تجارت الکترونیکی‬ ‫‪ B2B,B2C,C2C‬ب��ه همه فع��االن صنعت‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫€ €روند اس�تقبال از این سایت‪ ،‬از زمان‬ ‫آغاز به کار آن چگونه بوده است؟‬ ‫اگر بخواهم به این سوال به‌طور کامل پاسخ‬ ‫دهم باید از دو منظر اس��تقبال از این پرتال را‬ ‫توصیف کرد‪ .‬نخست آنکه این پرتال‪ ،‬نخستین‬ ‫سایت تخصصی صنعت خودرو در کشور است‬ ‫که به طور جامع و کامل اقدام به معرفی و ارائه‬ ‫س��رویس در تمام بخش‌های صنعت خودرو از‬ ‫جمله تولید‌کنن��دگان و وارد‌کنندگان خودرو‪،‬‬ ‫قطعات یدک��ی و تجهیزات جانب��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬نمایشگاه‌داران و نمایندگی‌ها و‬ ‫همچنین بخش‌های اطالع‌رسانی کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین اس��تقبال م��ردم و همچنین فعاالن‬ ‫ای��ن صنعت در آغاز فعالیت ب��ا توجه به تنوع‬ ‫بخش‌های مختلف خدمات در زمان خود بسیار‬ ‫مطلوب بوده اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال در بخش‬ ‫اطالعات خودرو‪ ،‬س��ایت معرف��ی محصوالت‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و خارجی با تعداد خوبی‬ ‫آغاز ش��د و این روند در طول فعالیت با توجه‬ ‫به جذابیت آن برای عالقه‌مندان روز‌به‌روز مورد‬ ‫استقبال بیشتری قرار گرفت‪ .‬درحال‌حاضر‪ ،‬این‬ ‫بخش از سایت اطالعات بیش از ‪ ۷۲‬خودروساز‬ ‫داخلی و خارجی را به‌طور کامل پوشش داده و‬ ‫یکی از بخش‌های مورد توجه مردم است‪ .‬البته‬ ‫این روند اس��تقبال در بخش‌های دیگر سایت‬ ‫از جمل��ه بخش اطالع‌رس��انی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫بخش خرید و فروش خودرو‌های نو و دس��ت‬ ‫دوم و‪ ...‬نی��ز انجام گرفته اس��ت‪ .‬دوم از منظر‬ ‫ارائه سرویس فروش اینترنتی خودرو به واسطه‬ ‫حضور ش��رکت‌های بزرگ خودروسازی کشور‬ ‫متعددی برای فروش‪ ،‬عرضه می‌ش�ود‪ .‬خودرو نیز به‬ ‫لحاظ خ�اص ب�ودن از این قاع�ده مس�تثنا نبوده و‬ ‫فروشندگان این کاالی اس�تراتژیک همواره به دلیل‬ ‫متن�وع بودن‪ ،‬از روش‌های گوناگ�ون برای فروش آ‌ن‬ ‫بهر ‌ه می‌گیرن�د‪ .‬از آنجا که این محص�والت به نوع و‬ ‫سال ساخت و همچنین کالس‌های مختلف با برندهای‬ ‫داخلی و خارجی عرضه می‌شوند‪ ،‬مصرف‌کنندگان ما‬ ‫است که می‌توان اذعان کرد بر اساس آمار سال‬ ‫نخست فعالیت فروش اینترنتی که رقمی بالغ‬ ‫بر ‪ ۶000‬میلیارد ریال حجم فروش در س��ال‬ ‫‪ ۸۷‬بوده‪ ،‬نشان از استقبال بسیار مناسب مردم‬ ‫دارد که در نوع خود حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر ک�ه بیش از ‪ ۸‬س�ال‬ ‫از تاس�یس ای�ن پرت�ال می‌گ�ذرد‪‌،‬آی�ا‬ ‫ب�ه هدف‌گذاری پیش‌بینی‌ش�ده دس�ت‬ ‫یافته‌اید؟‬ ‫بر اساس اتفاق‌های رخ داده در حوزه فروش‬ ‫اینترنتی خودرو به نظر می‌رسد که بیش از ‪۶0‬‬ ‫درصد اهداف مدنظر محقق ش��ده است اما با‬ ‫این حال معتقدیم با توجه به رشد چشمگیری‬ ‫که در دنیای مجازی دیده می‌شود و همچنین‬ ‫نیازهای مخاطبان این حوزه باید تالش خود را‬ ‫دو چندان کرده تا بتوانیم به اهداف خود به‌طور‬ ‫جامع و کامل دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ € نح�وه تعام�ل س�ایت ب�ا خری�دار و‬ ‫فروش�نده چگون�ه اس�ت و فروش�نده‪،‬‬ ‫اطالع�ات محص�ول خ�ود را چگون�ه در‬ ‫اختی�ار پرتال قرار می‌ده�د؟ ضمن آنکه‬ ‫خریدار با چه تضمینی محصول ارائه شده‬ ‫در این س�ایت را از منظر کیفی و حقیقی‬ ‫بودن اطالعات خریداری می‌کند؟‬ ‫در پرت��ال جامع خودرو کش��ور نحوه تعامل‬ ‫خریدار و فروش��نده خودرو به دو شکل اتفاق‬ ‫می‌افت��د‪ .‬نخس��ت آنک��ه در سیس��تم فروش‬ ‫اینترنت��ی ش��رکت‌های خودروس��از ک��ه از‬ ‫طریق بس��تر پرتال جامع خودرو کشور انجام‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬کل مدیری��ت سیس��تم در اختیار‬ ‫خود فروش��ندگان‪ ،‬یعنی خودروس��از خواهد‬ ‫بود و در واقع این خودروس��از است که میزان‬ ‫ظرفیت‪ ،‬نوع خودرو قابل عرضه‪ ،‬رنگ خودرو‪،‬‬ ‫کیفی��ت خودرو‪ ،‬زمان تحوی��ل خودرو و دیگر‬ ‫شرایط فروش را در سیستم تعریف و مدیریت‬ ‫با ‪ 126/9‬نم��ره منفی در اختیار وانت‬ ‫نیسان دوگانه‌سوز است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬نهمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫قطع��ات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌ه��ای خودرو‬ ‫تهران روز گذش��ته با مش��ارکت حدود‬ ‫‪ 800‬ش��رکت داخل��ی و خارج��ی و با‬ ‫حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران آغاز به‌کار کرد‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫ح��دود ‪ 450‬ش��رکت داخل��ی و ‪440‬‬ ‫شرکت خارجی‪ ،‬جدیدترین تجهیزات‪،‬‬ ‫صنایع و خدمات مرتبط با حوزه قطعات‬ ‫و مجموعه‌ه��ای خ��ودرو را عرضه و به‬ ‫نمایش گذاش��تند‪ .‬در نهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌های‬ ‫خ��ودرو تهران تع��داد کش��ورها از ‪15‬‬ ‫کشور س��ال قبل‪ ،‬با ‪ 33‬درصد افزایش‬ ‫ب��ه ‪ 20‬کش��ور افزای��ش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن حضور ش��رکت‌های داخلی‬ ‫ه��م امس��ال ‪ 12‬درصد افزایش نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬آلم��ان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫آرژانتین‪ ،‬هند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬تایوان‪،‬‬ ‫تایلند‪،‬کره جنوبی‪ ،‬بوسنی‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئد‬ ‫و اتریش کشورهایی هستند که امسال‬ ‫در نمایشگاه مجموعه‌های خودرو تهران‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬عل��ی م��ددی‪ ،‬عض��و‬ ‫ناظ��ر ش��ورای رقاب��ت با بی��ان اینکه‬ ‫خودروس��ازان تا زمانی که به تعهدات‬ ‫خود عمل نکرده‌ان��د حق پیش‌فروش‬ ‫ندارن��د‪ ،‬گفت‌‪ :‬پیش‌فروش تندر ‪ 90‬از‬ ‫سوی خودروس��ازان براساس تصمیم‬ ‫ش��ورای رقاب��ت متوقف ش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نارضایتی ک��ه در بین مردم‬ ‫در تامی��ن تن��در ‪ 90‬پی��ش ف��روش‬ ‫به دلی�ل فق�ر اطالعاتی ی�ا از بس�یاری خودروها و‬ ‫برنده�ای موجود در کش�ور اطالع نداش�ته یا اینکه‬ ‫اطالعات آنها در این زمینه محدود یا گاهی با صحت‬ ‫آن منطب�ق نبوده اس�ت‪ .‬در این می�ان پرتال جامع‬ ‫خودروی کشور یکی از معتبرترین پرتال‌های عرضه‬ ‫خودرو است که ارتباطی بدون واسطه را میان خریدار‬ ‫و فروشنده برقرار می‌کند‪ .‬اما آنچه در این حوزه مورد‬ ‫می‌کن��د و خری��دار به طور مس��تقیم از خود‬ ‫شرکت خودروساز‪ ،‬خودروی مورد نظر خود را‬ ‫خری��داری می‌کند و همه تضمین‌های مربوط‬ ‫به ش��رایط فروش خ��ودرو به عهده ش��رکت‬ ‫خودروساز است و الزم به ذکر است در همین‬ ‫فرآیند‪ ،‬بخش دیگر این سیستم شامل مسائل‬ ‫فنی و ایجاد زیرساخت‌های الزم برای عملیات‬ ‫خرید و همچنین امنیت سایت و پرداخت‌های‬ ‫مالی از طریق اینترنت به عهده ش��رکت مگا و‬ ‫از زمان آغاز فروش‬ ‫اینترنتی خودرو در این‬ ‫پرتال که از اردیبهشت ماه‬ ‫سال ‪ ۸۷‬آغاز شده تا ‪‌6‬ماه‬ ‫نخست امسال‪ ،‬حدود یک‬ ‫میلیون و ‪۲۵0‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو با حجم ریالی بالغ‬ ‫بر ‪ 25000‬میلیارد تومان‬ ‫فروش انجام گرفته است‬ ‫ش��بکه بانکی خواهد بود‪ .‬در مدل دوم‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری در س��ایت وجود دارد که امکان خرید‬ ‫و فروش خودرو‌های دس��ت دوم توسط عموم‬ ‫مردم را مهیا می‌کند‪ .‬در این بخش فروشندگان‬ ‫می‌توانن��د خودرو قابل عرضه خ��ود را با تمام‬ ‫جزئی��ات و تصاویر آن در دی��د خریداران قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬پس از اینک��ه اطالعات خ��ودرو قابل‬ ‫عرضه از طرف فروش��نده مشخص شد‪ ،‬بخش‬ ‫مدیریت��ی س��ایت عملیات ارزیاب��ی و کنترل‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایس�نا ـ کیفیت تم��ام وانت‌های‬ ‫تولی��دی در کش��ور در مهرم��اه‬ ‫سال‌جاری افزایش یافته است‪ .‬براساس‬ ‫جدیدترین ارزیابی کیفی وانت پیکاپ‬ ‫فوت��ون دیزلی ب��ا ‪ 62/5‬نمره منفی با‬ ‫کیفیت‌ترین وانت تولیدی در کش��ور‬ ‫در مهرماه س��ال‌جاری بوده است‪ .‬پس‬ ‫از آن وان��ت وین��گل ‪ 5‬ب��ا ‪ 77/3‬نمره‬ ‫منفی در رتبه دوم رده‌بندی وانت‌های‬ ‫تولیدی در کش��ور قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫رتبه س��وم رده‌بندی نیز با ‪ 94/3‬نمره‬ ‫منفی در اختیار مزدا تک کابین است‪.‬‬ ‫س��ه وانت پی��کان تبریز‪ ،‬نیس��ان تک‬ ‫س��وز و م��زدا دو کابین ب��ا ‪ 125‬نمره‬ ‫منفی به‌طور مش��ترک در رتبه چهارم‬ ‫رده‌بن��دی کیفی وانت‌های تولیدی در‬ ‫مهرماه س��ال‌جاری ق��رار دارند‪ .‬رتبه‬ ‫پنجم وانت‌های تولیدی در کش��ور نیز‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ش��ده وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا اقدام به پی��ش فروش حجم‬ ‫باالیی از خ��ودروی تندر ‪ 90‬کرده‌اند‪،‬‬ ‫درحالی که نتوانس��تند در این زمینه‬ ‫به تعهدات خود عمل کرده و محصول‬ ‫پیش‌فروش ش��ده را س��ر موعد مقرر‬ ‫به مش��تری تحویل دهند‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه حج��م عظیمی از‬ ‫نارضایتی‌ه��ا که در اثر ای��ن اقدام در‬ ‫بین م��ردم به وج��ود آم��ده مدیران‬ ‫عامل این دو ش��رکت خودروساز برای‬ ‫پاس��خگویی دعوت ش��دند که تامین‬ ‫نکردن تع��دادی از قطعات این خودرو‬ ‫ازس��وی طرف خارجی را دلیل تحویل‬ ‫ندادن محصوالت پیش‌فروش��ی خود‬ ‫اعالم کردند‪ .‬مددی تاکید کرد‪ 5 :‬نوع‬ ‫محصول مشتق ش��ده از تندر ‪ 90‬نیز‬ ‫شامل این تصمیم می‌شود‪.‬‬ ‫توجه اس�ت‪ ،‬وجود اطالعات جام�ع از همه برندهای‬ ‫داخلی و خارجی و همچنین مشخصات فنی آنهاست‬ ‫ک�ه امکان انتخ�اب و خری�د و فروش خ�ودرو برای‬ ‫عرضه‌کننده و خریدار را فراهم می‌آورد‪ .‬در این راستا‬ ‫با عباس اربابی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره ش�رکت مشاورین‬ ‫تو‌گو نشسته‌ایم‬ ‫گسترش الکترونیک ایما( مگا) به گف ‌‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫صحت و س��قم اطالعات معرفی ش��ده توسط‬ ‫فروشنده را بررسی می‌کند و پس از تایید روی‬ ‫س��ایت قرار می‌دهد‪ .‬هم‌اکنون نیز سایت‪ ،‬در‬ ‫حال راه‌اندازی سیستم کارشناسی خودرو است‬ ‫تا بتواند به خریداران خودرو‌های دس��ت دوم‪،‬‬ ‫خدمات مشاوره کارشناسی برای تایید و صحت‬ ‫اطالعات فروشندگان و همچنین قیمت‌گذاری‬ ‫کارشناس��ی ارائه کند‪ .‬این امکان به زودی در‬ ‫این سایت قابل ارائه خواهد بود‪.‬‬ ‫€ € از ابت�دای آغ�از به کار ای�ن پرتال تا‬ ‫نیمه نخست امس�ال چه تعداد خودرو از‬ ‫نظر ارزش ریالی به فروش رسیده‌است؟‬ ‫از زم��ان آغاز فروش اینترنتی خودرو در این‬ ‫پرتال که از اردیبهشت ماه سال ‪ ۸۷‬آغاز شده‬ ‫تا ‪ 6‬ماه نخست امس��ال‪ ،‬حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۵0‬هزار دس��تگاه خودرو با حجم ریالی بالغ‬ ‫ب��ر ‪ 25000‬میلیارد تومان فروش انجام گرفته‬ ‫است‪ .‬همچنین در ‪ 6‬ماه نخست امسال تعداد‬ ‫فروش محصوالت خودروس��ازان بزرگ کشور‬ ‫در طیف قیمتی زیر‪ ۳0‬میلیون تومان به ‪۲۱۵‬‬ ‫هزار دستگاه رسید که این آمار نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬نشانگر رشد ‪ ۶0‬درصدی‬ ‫است‪ .‬تعداد فروش اینترنتی خودروهای طیف‬ ‫قیمت��ی ب��االی ‪ ۳0‬میلیون توم��ان در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۶‬برابر رش��د داشته‪ ،‬به طوری‬ ‫که در این مدت ‪ ۵۶‬هزار دستگاه در این طیف‬ ‫قیمتی به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ر اس�اس آم�ار موج�ود‪‌،‬از ابتدای‬ ‫فعالیت این پرتال به طور متوس�ط ساالنه‬ ‫چند دس�تگاه خودرو به فروش رس�یده‬ ‫است؟‬ ‫مطابق با آمار اعالم شده توسط مرکز توسعه‬ ‫تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی سابق‪ ،‬حجم‬ ‫تجارت الکترونیکی کش��ور به غیر از خودرو در‬ ‫س��ال ‪۱۳۸۴‬ح��دود ‪۴0‬میلیارد ریال‪ ،‬س��ال‬ ‫‪۱۳۸۵‬حدود ‪۱00‬میلیارد ریال و س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫ح��دود ‪۱000‬میلیارد ریال ب��وده و هنوز آمار‬ ‫رسمی برای سال‌های بعد اعالم نشده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تنها فروش اینترنتی خودرو‬ ‫در سال ‪ ۸۷‬بالغ بر ‪‌۶000‬میلیارد ریال و سال‬ ‫‪۱۳۸۸‬نیز حدود ‪۴000‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن این آمار در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬به ‪۸000‬‬ ‫میلی��ارد ریال‪ ،‬س��ال ‪۱۳۹0‬به‪29200‬میلیارد‬ ‫ریال و در سال ‪۱۳۹۱‬به ‪ ۶۸000‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۹۲‬به ‪ ۸۷000‬میلی��ارد ریال‪ ،‬در‬ ‫نیمه اول سال‪ ۹۳‬به ‪ 50700‬میلیارد ریال ارتقا‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به س�ابقه نامناس�ب خرید‬ ‫اینترنتی در میان خری�داران‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫ش�رکت ب�رای توفی�ق ای�ن س�ایت در‬ ‫اطالع‌رس�انی‪ ،‬افزای�ش می�زان خرید از‬ ‫این بخش و فرهنگ‌س�ازی ب�رای خرید‬ ‫اینترنتی چیست؟‬ ‫همانطور ک��ه می‌دانید حوزه خدمات فروش‬ ‫اینترنتی در سطح کش��ور شامل زنجیره‌ای از‬ ‫عوامل گوناگون از جمله زیرس��اخت‌های فنی‪،‬‬ ‫ش��بکه بانکی‪ ،‬س��رعت و پهنای باند اینترنت‪،‬‬ ‫امضای الکترونیکی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬بدیهی است در‬ ‫زمان‌هایی بعض��ی از مجموعه‌های ارائه‌کننده‬ ‫خدمات ف��روش اینترنتی در س��طح کش��ور‬ ‫با مس��ائل و مش��کالتی در این زنجیره روبه‌رو‬ ‫بوده‌ان��د اما بنده اذعان می‌کنم که س��رویس‬ ‫ف��روش اینترنتی خودرو‪ ،‬یک��ی از موفق‌ترین‬ ‫سیس��تم‌های فروش اینترنتی در سطح کشور‬ ‫اس��ت و حتی این شرکت توانسته با همکاری‬ ‫شبکه بانکی به‌واسطه سیستم فروش اینترنتی‬ ‫خ��ودرو تغیی��رات قابل توجه��ی در تعامالت‬ ‫ب��ا ش��بکه بانک��ی‪ ،‬از جمل��ه افزایش س��قف‬ ‫پرداخت‌های اینترنتی و موارد دیگر ایجاد کند‪.‬‬ ‫امروز با وجود چند سال سابقه فعالیت‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مسائل و مشکالت زیرساخت کشور و شبکه‬ ‫بانک��ی و حتی دانش اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫نوین حل شده و رشد چشمگیری داشته است‬ ‫و مطمئنیم مس��ائل اندکی ه��م که باقیمانده‬ ‫به‌زودی مرتفع خواهد ش��د‪ .‬ما به عنوان یکی‬ ‫از نخس��تین مجموعه‌های ارائه‌کننده خدمات‬ ‫تجارت الکترونیکی در سطح کشور برای اشاعه‬ ‫این فرهنگ در سطح جامعه کارهای گوناگونی‬ ‫از جمله تبلیغات‪ ،‬اطالع رسانی عمومی‪ ،‬بن‌های‬ ‫تخفیف و‪ ...‬انجام داده‌ایم و در برنامه‌های آینده‬ ‫نیز همچنان ای��ن برنامه‌ها را در دس��تور کار‬ ‫خود ق��رار داده و حتی ب��ه‌زودی برای آگاهی‬ ‫بیش��تر مردم از خدمات این پرتال‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫اطالع‌رسانی وسیعی انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وقتی خودروهای سنتی و مدرن ترکیب می‌شوند‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ »Novague« -‬خ��ودرو‬ ‫س��بزی اس��ت که براس��اس بدنه خودروهای ابتدایی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو با داش��تن بدنه‌ای‬ ‫نوس��تالژیک و سیستم پیش��رانه‌ای مدرن‪ ،‬یک نمونه‬ ‫بارز برای افرادی اس��ت که عالقه خاصی به نوستالژی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫همیش��ه در فیلم و تصاویر نوس��تالژی جالب است و‬ ‫عده‌ای همیش��ه به دنبال عکس‌های قدیمی و تصاویر‬ ‫تاریخ گذش��ته‌اند تا به حال و ه��وای آن روزها بروند‪.‬‬ ‫ب��رای این اف��راد خودرویی جدید در دس��ت طراحی‬ ‫اس��ت که تلفیق��ی س��نتی و مدرنی��زه در آن وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫چرخ‌های بیرون از بدنه و همچنین طراحی ظاهری‬ ‫ش��باهت خاصی به اولین خودروهای تولید شده دارد‬ ‫ام��ا یک موتور تمام الکتریکی بس��یار تمی��ز دارد که‬ ‫هیچ آلودگ��ی تولید نمی‌کند‪« .‬ن��وواگ» از یک پنل‬ ‫خورش��یدی نیز برای ش��ارژ موتور اس��تفاده می‌کند‪.‬‬ ‫هدف از طراحی و س��اخت این خودرو حداکثر کردن‬ ‫میزان رضای��ت و راحتی خانواده‌ها در عین کم کردن‬ ‫چشمگیر آلودگی بوده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در مواجه��ه با این خ��ودرو آن را یک‬ ‫ش��اهکار بی‌نظی��ر برای آین��دگان می‌دانن��د و از آن‬ ‫به‌عنوان س��فیر خودروهای پیش از جنگ جهانی یاد‬ ‫می‌کنند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بهره‌برداری در گروی تجهیزات پیشرفته‬ ‫نگاه خیره خارجی‌ها به ظرفیت صنایع معدنی ایران‬ ‫دورخیز برای تولید ‪ 400‬هزار تن ریل فوالدی‬ ‫‪5‬‬ ‫از مزایا و معایب ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای شرکت‌های فوالدی‬ ‫ساخت نیروگاه تنها برای فوالدی‌های بزرگ‬ ‫ی برای صنایع انرژی‌بر‬ ‫حامدش�ایگان‪ :‬تامین انرژ ‌‬ ‫یک�ی از موان�ع توس�عه ای�ن محص�ول در دنی�ا‬ ‫محسوب می‌شود و این مسئله منجر شده برخی‬ ‫شرکت‌های تولید‌کننده فوالد برای رفع نیاز خود‬ ‫اقدام به ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای‬ ‫تولید برق کنند‪ .‬از این رو در س�فر رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی به همراه استاندار و نماینده مردم‬ ‫اس�تان یزد از طرح فوالدی اردکان که هم‌اکنون‬ ‫در دست ساخت است بازدید شد‪ .‬این کارخانه با‬ ‫تولی�د ‪ 1‬میلیون تن فوالد به‌زودی به بهره‌برداری‬ ‫می‌رس�د که در کنار دیگر واحدهای گندله‌سازی‬ ‫و‪ ...‬شرکت چادرملو به میزان قابل توجهی انرژی‬ ‫نی�از دارد‪ ،‬ب�ه همی�ن دلیل در ای�ن مجتمع یک‬ ‫نیروگاه س�یکل ترکیبی ب�ه ظرفیت ‪ 500‬مگاوات‬ ‫افتتاح ش�د که نیاز برق تولیدات این ش�رکت را‬ ‫تامی�ن کن�د‪ .‬کارشناس�ان در مورد نق�ش ایجاد‬ ‫واحده�ای نیروگاهی در توس�عه ف�والد و صنایع‬ ‫ان�رژی بر نظ�رات متفاوتی دارند‪ .‬ب�ه گونه‌ای که‬ ‫یکی از برنامه‌های دولت در چش��م‌انداز ‪ 1404‬رسیدن‬ ‫به ‪ 52‬میلیون تن فوالد در س��ال است‪ ،‬حال در شرایطی‬ ‫ک��ه تامین آب و ان��رژی از اولویت های توس��عه ظرفیت‬ ‫فوالدی‌هاست کاهش قیمت تمام شده محصوالت از دیگر‬ ‫عواملی اس��ت که می‌تواند از جانمایی و تامین انرژی این‬ ‫شرکت‌ها تاثیر پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت نیروگاه با سرمایه ‪ 265‬میلیون یورویی‬ ‫نماینده م��ردم اردکان در مجلس‬ ‫نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی چادرملو‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫چادرملو(سرو) که واحدهای گازی‬ ‫ف��از ی��ک و دو دارد با ظرفیت��ی بالغ ب��ر ‪ 500‬مگاوات و‬ ‫سرمایه‏‏‌گذاری ‪ 265‬میلیون یورویی ساخته شده و یکی از‬ ‫طرح‏‏های عظیم کشور به حساب می‏‏‌آید‪.‬‬ ‫محمدرضا تابش با اشاره به روند توسعه و راه‌اندازی این‬ ‫پروژه افزود‪ :‬واحد گازی شماره ‪ 1‬و ‪ 2‬این نیروگاه هرکدام‬ ‫‪ 164‬مگاوات��ی اس��ت که واح��د بخ��ار ‪160‬مگاواتی این‬ ‫نیروگاه هم تا تابستان ‪ 1394‬به بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت نی�روگاه تنها ب�رای فوالدی‌های بزرگ‬ ‫به صرفه است‬ ‫دبیر انجمن فوالد با اش��اره به نیاز‬ ‫باالی ف��والد به ان��رژی به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از نیاز ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی به انرژی توسط وزارت نیرو‬ ‫تامین می‌شود اما بخش دیگری از‬ ‫آن به عهده خود ش��رکت‌های خصوصی گذاشته شده که‬ ‫شرکت‌ها را مجاب می‌کند برای جلوگیری از بروز مشکالت‬ ‫آتی که از کمبود انرژی نش��ات می‌گیرد به دنبال رفع نیاز‬ ‫خود از طریق احداث نیروگاه‌های س��یکل ترکیبی باشند‪.‬‬ ‫این مس��ئله کاملا از صرفه اقتصادی برخوردار اس��ت زیرا‬ ‫قیمت گاز در ایران ارزان‌تر از برق اس��ت و همین منجر به‬ ‫کاهش هزینه‌های سربار برای تامین انرژی می‌شود‪ ،‬با این‬ ‫ح��ال باید به این موضوع توجه داش��ت ک��ه برای احداث‬ ‫نیروگاه‌ها باید ب��ه میزان انرژی مصرفی توجه کنیم یعنی‬ ‫باید این ش��رکت‌ها به انرژی باالیی نیاز داش��ته باشند که‬ ‫ساخت نیروگاه برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد و در‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی با ظرفیت تولیدی کم هزینه ساخت‬ ‫بیش از بهره‌برداری از انرژی نیروگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫رس��ول سلطان خلیفه با نگاهی به شرکت‌های فوالدی در‬ ‫کشور‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی شرکت‌ها سایر حلقه‌های باالدستی‬ ‫خبر روز‬ ‫قرارداد ‪ 20‬میلیون دالری صادرات‬ ‫پودر آلومینا به تاجیکستان‬ ‫مدیرعامل مجتم��ع آلومینای جاجرم با بیان اینکه‬ ‫عملیات احداث کارخانه تولید شمش این مجتمع ‪۷۵‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با تکمیل این‬ ‫کارخانه مجتمع آلومینای جاجرم در تمامی بخش‌ها‬ ‫خودکفا می‌شود که در حال حاضر قراردادی با ارزش‬ ‫‪ 20‬میلیون دالر با کش��ور تاجیکستان برای صادرات‬ ‫این محصول منعقد شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬مجید فیض آبادی در جمع‬ ‫خبرنگاران با بیان اینکه س��االنه ‪ ۲۵۰‬هزار تن پودر‬ ‫آلومینا در مجتمع آلومینای جاجرم تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬این میزان تولید پودر آلومینا پارسال‬ ‫برای نخس��تین بار در این مجتمع صورت گرفت اما‬ ‫امس��ال با بهره‌گیری از مواد اولی��ه باکیفیت و کادر‬ ‫انس��انی مج��رب‪3 ،‬درصد از برنامه پیش‌بینی ش��ده‬ ‫جلوتر هس��تیم و امید می‌رود در پایان س��ال میزان‬ ‫تولید از ‪ ۲۵۰‬هزار تن پودر آلومینا نیز فراتر رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه این میزان پ��ودر آلومینا با‬ ‫اس��تفاده از منابع غنی بوکس��یت در منطقه جاجرم‬ ‫تولید می‌ش��ود‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬در ح��ال حاضر ماهانه‬ ‫اف��زون بر ‪ ۶۰‬هزار تن بوکس��یت از مع��ادن منطقه‬ ‫جاجرم استخراج شده و در مجتمع آلومینای جاجرم‬ ‫فرآوری می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فی��ض آبادی پ��ودر آلومین��ای تولیدی‬ ‫در مجتم��ع آلومین��ای جاج��رم در صنایع مختلفی‬ ‫از جمل��ه کاش��ی و س��رامیک و لع��اب و ان��واع‬ ‫بل��ور داخ��ل کش��ور اس��تفاده ش��ده و بخش��ی از‬ ‫آن نی��ز ب��ه کش��ورهای مختل��ف صادر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار داش��ت‪ :‬در این زمینه برای س��ال جاری‬ ‫ق��رارداد ص��ادرات ‪ ۴۰‬ه��زار ت��ن پ��ودر آلومینا از‬ ‫ای��ن مجتم��ع ب��ه ارزش ‪ ۲۰‬میلیون دالر با کش��ور‬ ‫تاجیکستان منعقد شده است‪.‬‬ ‫فی��ض آب��ادی با بی��ان اینک��ه وج��ود منابع غنی‬ ‫بوکس��یت در منطقه جاجرم ظرفیت مناس��بی برای‬ ‫توس��عه مجتمع آلومینا محسوب می‌ش��وند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکی از طرح‌های توسعه‌ای مجتمع آلومینای جاجرم‪،‬‬ ‫احداث کارخانه شمش آلومینیوم است که اکنون در‬ ‫دست ساخت قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع آلومینای جاجرم با اش��اره به‬ ‫اینک��ه عملیات اح��داث کارخانه تولید ش��مش این‬ ‫مجتمع ‪ ۷۵‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫تکمیل ای��ن کارخانه مجتمع آلومین��ای جاجرم در‬ ‫تمام��ی بخش‌ها خودکفا می‌ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کارخانه ش��مش آلومینیوم مجتمع آلومینای جاجرم‬ ‫ظرفیتی معادل ‪ ۱۱۰‬هزار تن ش��مش آلومینیوم در‬ ‫س��ال دارد که با بهره‌برداری از فاز نخست آن امکان‬ ‫تولید ‪ ۳۶‬هزار تن ش��مش آلومینیوم فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫فیض آب��ادی تصریح ک��رد‪ :‬با تکمیل ای��ن کارخانه‬ ‫صنایع پایین دس��تی آلومینیوم در مجتمع آلومینای‬ ‫جاجرم فعال ش��ده و اشتغالزایی چشمگیری در این‬ ‫واحد صنعت��ی ایجاد می‌ش��ود‪ .‬کارخان��ه آلومینای‬ ‫جاج��رم در فاصل��ه ‪ ۱۷۵‬کیلومت��ری جن��وب مرکز‬ ‫خراسان شمالی در سال ‪ ۸۱‬و در دوران دولت هشتم‬ ‫با ظرفیت تولید ‪ ۱۰۰‬هزار تن پودر آلومینا در س��ال‬ ‫به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫همچون کنسانتره‪ ،‬گندله و ‪ ...‬وجود دارد که به نیاز انرژی‬ ‫ای��ن مجتمع‌ها اضافه خواهد کرد که در صورتی که میزان‬ ‫تولی��د بیش از نیاز مجتمع‌های فوالدی باش��د با فروش و‬ ‫انتق��ال آن به ش��بکه می توان درآمدزای��ی جداگانه‌ای به‬ ‫وجود آورد‪ .‬ساخت نیروگاه برای تامین انرژی چند شرکت‬ ‫فوالدی هم می‌تواند راهکار موثری باشد زیرا با تولید برق‬ ‫و انتقال آن به ش��بکه سراس��ری در هر گوشه‌ای از ایران‬ ‫امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹خری�د ب�رق ارزان‌تر از س�اخت نیروگاه س�یکل‬ ‫ترکیبی‬ ‫ی��ک عضو انجم��ن فوالد در رابط��ه با جای��گاه نیروگاه‌ها‬ ‫اظهار‬ ‫در تامی��ن انرژی ش��رکت‌های فوالدی ب��ه‬ ‫کرد‪ :‬تامین انرژی از طریق س��اخت نیروگاه‌های س��یکل‬ ‫برخ�ی معتقدند ایج�اد نیروگاه علاوه بر تامین‬ ‫نیاز می‌تواند عاملی برای درآمدزایی شرکت‌های‬ ‫فوالدی باش�د‪ .‬برخی دیگ�ر می‌گویند با توجه به‬ ‫هزینه باالی س�اخت نیروگاه‪ ،‬هزینه تمام ش�ده‬ ‫فوالد افزای�ش می‌یابد و همین منج�ر به کاهش‬ ‫صرفه اقتصادی می‌شود‪.‬‬ ‫ترکیبی از نظر اقتصادی به صرفه نیس��ت‪ ،‬زیرا خرید برق‬ ‫از طری��ق ش��بکه ارزان‌تر از تولید ان��رژی نیروگاهی برای‬ ‫فوالدی‌هاخواه��د ب��ود‪ .‬اینکه گفته می‌ش��ود خرید گاز و‬ ‫تبدی��ل آن در نیروگاه‌های س��یکل ترکیبی به برق منجر‬ ‫به تامین انرژی با هزینه کمتر خواهد ش��د درست نیست‪،‬‬ ‫زیرا از ابتدای امس��ال قیمت گاز ‪ 70‬درصد افزایش یافته‬ ‫و همی��ن مس��ئله منجر ب��ه افزایش تولید ب��رق از طریق‬ ‫نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شده است‪.‬‬ ‫رضا شهرس��تانی با بی��ان اینکه‬ ‫هم‌اکنون از یارانه انرژی در تولید‬ ‫فوالد اس��تفاده می‌کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ظرفی��ت ب��رق مصرف��ی در‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی به ظرفیت‬ ‫تولید آنها بستگی دارد‪ .‬یک کارخانه ذوب و ریخته‌گری‬ ‫به طور متوسط به نیروی برق ‪ 45‬مگاواتی نیاز دارد‪ ،‬در‬ ‫تولی��د نورد این می��زان انرژی به ‪ 12‬م��گاوات کاهش‬ ‫می‌یاب��د که اگر بخواهیم ب��رای تامین نیاز آنها نیروگاه‬ ‫تولید برق ایجاد کنیم از نظر اقتصادی متضرر خواهیم‬ ‫شد زیرا با سرمایه‌ای که صرف ساخت نیروگاه می‌شود‬ ‫به قیمت نهایی فوالد تولید ش��ده اضافه خواهد شد‪ .‬او‬ ‫با نگاهی به توس��عه شبکه برق در کشور اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫کمتر جایی از ایران ش��بکه توزیع ب��رق وجود ندارد از‬ ‫ای��ن‌رو در جاهایی که ش��بکه برق وج��ود ندارد هزینه‬ ‫انتقال برق به صرفه‌تر از ساخت نیروگاه خواهد بود‪ ،‬در‬ ‫ایران ش��رکت‌های فوالدی بر مبنای نیروی انس��انی و‬ ‫انرژی ارزان‌قیمت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شده‌اند‬ ‫که اگر بحث انرژی ارزان نادیده گرفته شود این مسئله‬ ‫تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد‬ ‫صادرات بیش از ‪ 11‬میلیون تنی سیمان در سال جاری‬ ‫با وجود اینکه بخشی از بازار صادراتی سیمان ایران به‬ ‫عراق تحت تاثیر بحران داخلی این کش��ور قرار گرفت‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش‬ ‫صادرات س��یمان و کلینکر ایران نسبت به سال گذشته‬ ‫خبر داده است که نشان‌دهنده روند رو به رشد صادرات‬ ‫ای��ن محصول و ورود ایران به بازار‌های جدید اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا شیخان اظهار کرد‪ :‬طبق آمار‪،‬‬ ‫در ‪ 7‬ماه امس��ال میزان تولید کلینکر ‪ 5‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت؛ به طوری که در این م��دت ‪ 45‬میلیون‬ ‫تن کلینکر تولید ش��ده اس��ت‪ .‬وی میزان تولید سیمان‬ ‫در ای��ن م��دت را ‪ 41‬میلیون و ‪ 600‬ه��زار تن عنوان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬میزان تولید سیمان و کلینکر امسال نسبت‬ ‫به سال گذش��ته رشد خوبی داشته اس��ت‪ .‬شیخان در‬ ‫خصوص میزان صادرات س��یمان و کلینکر گفت‪ :‬در ‪7‬‬ ‫ماه امس��ال حدود ‪ 8‬میلی��ون و ‪ 130‬هزار تن کلینکر و‬ ‫‪ 3‬میلیون و ‪ 660‬هزار تن س��یمان صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مجموعه‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر را در ‪ 7‬ماه نخست امسال ‪11‬‬ ‫میلیون و ‪ 800‬هزار تن عنوان و اظهار کرد‪ :‬در مجموع‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر ‪ 3/4‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه فعالیت خوب صنعت س��یمان در این‬ ‫م��دت افزود‪ :‬هیچ وارداتی در زمینه مواد اولیه س��یمان‬ ‫ص��ورت نمی‌گیرد و تنها در بح��ث تجهیزات و قطعات‬ ‫یدکی تولید سیمان واردات انجام می‌شود‪ .‬شیخان تاثیر‬ ‫تحریم‌ها را در صنعت س��یمان بس��یار ناچیز دانست و‬ ‫گفت‪ :‬صنعت سیمان توانسته است به بومی‌سازی دست‬ ‫یابد‪ .‬وی اظهار ک��رد‌‪ :‬در توافقنامه‌ای که با وزارت نفت‬ ‫داریم هر س��ال در فصل زمس��تان به ج��ای گاز‪ ،‬نفت‬ ‫ک��وره‌ای را با قیم��ت پایه گاز به کارخانه‌های س��یمان‬ ‫می‌دهند که امسال نیز این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫تولید ساالنه ‪ 500‬میلیون مترمربع‬ ‫کاشی و سرامیک در کشور‬ ‫ایران ب��ه عنوان چهارمین کش��ور برتر تولید‌کننده‬ ‫کاش��ی و س��رامیک س��االنه نزدیک به ‪ 500‬میلیون‬ ‫مترمربع کاشی و سرامیک تولید می‌کند که صادرات‬ ‫این محصول س��االنه برای کش��ور ‪ 455‬میلیون دالر‬ ‫ارزآوری دارد‪ .‬دبی��ر اجرای��ی نخس��تین کنفران��س‬ ‫بین‌المللی کاشی‪ ،‬س��رامیک و چینی بهداشتی ایران‬ ‫با بیان اینکه صنعت کاش��ی ایران رشد خوبی داشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در‬ ‫س��ال‌های اخیر در این صنعت صورت گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک کشور به رشد بسیار مطلوبی‬ ‫در کمی��ت و کیفیت تولیدات دس��ت یافته‪ ،‬به‌طوری‬ ‫که ایران در حال حاضر چهارمین کش��ور تولیدکننده‬ ‫و چهارمین کش��ور صادرکننده کاشی و سرامیک در‬ ‫جهان به ش��مار می‌رود‪ .‬بهنام عزی��ززاده اضافه کرد‪:‬‬ ‫کارخانه‌ه��ا و واحده��ای صنعتی کش��ورمان در حال‬ ‫حاضر ساالنه ‪ 500‬میلیون مترمربع کاشی و سرامیک‬ ‫تولید می‌کنند ک��ه از این رقم ‪ 350‬میلیون مترمربع‬ ‫آن در داخ��ل مصرف می‌ش��ود و مابق��ی نیز به دیگر‬ ‫کش��ورها صادر می‌ش��ود‪ .‬صادرات کاشی و سرامیک‪،‬‬ ‫ساالنه بیش از ‪ 455‬میلیون دالر ارزآوری برای کشور‬ ‫دارد‪ .‬در صنعت کاشی و سرامیک کشور تاکنون بیش‬ ‫از ‪3‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر سرمایه‌گذاری صورت‬ ‫گرفته و بیش از ‪ 380‬هزار فرصت ش��غلی ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدنکاری‪ ،‬منافعی‬ ‫برای مناطق محروم‬ ‫بیژن پناهی‌زاده‬ ‫رییس هیات‌مدیره شبکه انجمن‌های‬ ‫صنعتی و معدنی‬ ‫مواد معدنی در بیش��تر مواقع به دور از ش��هرها‬ ‫و در مناط��ق مح��روم قرار دارند‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫ایران از پراکندگی باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬معادن‬ ‫در جوار روس��تا‌ها و بخش‌ها یا یک ش��هر کوچک‬ ‫ق��رار می‌گیرن��د ک��ه می‌توانن��د مناف��ع متقابلی‬ ‫ب��رای همدیگر ب��ه وجود آورن��د‪ .‬به‌گون��ه‌ای که‬ ‫معدن��کار می‌توان��د از نیروی روس��تاییان نزدیک‬ ‫معدن بهره‌مند ش��ود و در مقابل روس��تاییان نیز‬ ‫از ظرفیت‌های اش��تغالزایی معدن اس��تفاده کنند‬ ‫ت��ا بتوانند به نوعی به اقتص��اد روزمره خود کمک‬ ‫کنند‪ .‬این موضوع حتی در سطح کالن‌تر بر اقتصاد‬ ‫منطقه اثر خواهد گذاشت‪ ،‬به‌گونه‌ای که معدنکاران‬ ‫با توس��عه حمل‌ونقل محدوده در تردد روستاییان‬ ‫کمک می‌کنند و حتی با بازکردن حساب بانکی در‬ ‫آن ش��هر به بهبود گردش مالی آن بانک و افزایش‬ ‫توان تسهیالت‌دهی بانک برای ساکنان آنجا کمک‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت افزایش فعالیت‌های معدنکاری‬ ‫در سراس��ر کشور و اقتصاد مناطق‪ ،‬باید روستاییان‬ ‫دید مثبتی به معدن��کاری پیدا کنند و در رابطه با‬ ‫معارضاتی که ممکن است وجود داشته باشد سعی‬ ‫کنند تعامل برق��رار کنند‪ ،‬زیرا یک معدن می‌تواند‬ ‫هم جنبه منفی در محیط‌زیست داشته باشد و هم‌‬ ‫جنبه مثبت برای اقتصاد منطقه‪ ،‬که کفه‌مثبت آن‬ ‫س��نگین‌تر اس��ت‪ .‬از طرف دیگر اثر منفی معدن را‬ ‫می‌ت��وان با رعای��ت اصول فنی به حداقل رس��اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن همان‌طور که احداث یک معدن کنار یک‬ ‫روس��تای دور افتاده منجر به مطرح ش��دن نام آن‬ ‫می‌شود‪ ،‬در بخش اقتصادی نیز به رشد و توسعه آن‬ ‫محدوده کمک خواهد کرد‪ ،‬از این‌رو فرهنگ سازی‬ ‫و آشنا کردن س��اکنان نزدیک یک معدن می‌تواند‬ ‫به توس��عه فرآوری معدنی کمک کند‪ .‬ساکنان یک‬ ‫محدوده معدنی می‌توانند در بخش فنی‪ ،‬حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫نگهبانی‪ ،‬فرآوری و‪ ...‬فعال شوند که عالوه‌بر کاهش‬ ‫هزینه پیدا کردن شغل برای آنها‪ ،‬منجربه حفاظت‬ ‫از محیط طبیعی ش��ود‪ ،‬چراکه تعهدی به منطقه و‬ ‫ساکنان خود دارند و در زمان فعالیت‌های وابسته به‬ ‫معدن کمتر به محیط‌زیست آسیب می‌زنند و حتی‬ ‫در ترمیم محدوده پس از اتمام ذخایر مواد معدنی‬ ‫نقش فعالی را ایفا خواهند کرد‪.‬‬ ‫توسع ‌ه صنایع پایین‌دس��تی در شهرهای نزدیک‬ ‫به معدن از دیگر عواملی اس��ت ک��ه درپی افزایش‬ ‫معدنکاری به وجود می‌آید‪ ،‬زیرا وقتی مواد معدنی‬ ‫ب��ا هزینه کمتری در اختیار س��رمایه‌گذاران محلی‬ ‫ق��رار می‌گیرد و می‌توان��د ارزش‌اف��زوده باالیی به‬ ‫دس��ت آورد بستری برای رشد اقتصادی آن شهر و‬ ‫توسعه صنایع وابسته فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫رشد ‪ 61‬درصدی برنامه‌های‬ ‫اکتشافی ایمیدرو‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) اعالم کرد‪ ،‬رشد برنامه‌های‬ ‫اکتش��افی سال جاری این س��ازمان به بیش از ‪61‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬امس��ال میزان‬ ‫حفاری‌های اکتش��افی به ‪100‬هزار متر و مساحت‬ ‫پهنه‌های اکتش��افی نیز ب��ه ‪ 50‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫می‌رس��د که این رقم ‪ 61/8‬درصد بیش ازعملکرد‬ ‫سال ‪ 92‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که کل حفاری‌های س��ال‬ ‫قبل ‪ 43‬هزار و ‪250‬متر بود و مس��احت پهنه‌های‬ ‫اکتش��افی نی��ز ‪11‬ه��زار و ‪ 500‬کیلومت��ر مربع را‬ ‫در بر گرفت‪.‬‬ ‫برنامه‌ه��ای اکتش��افی س��ال ج��اری ایمیدرو و‬ ‫شرکت‌های تابعه ش��امل معادن زرشوران‪ ،‬سنگان‪،‬‬ ‫تکمیلی س��نگان‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران و پهنه‌های س��نگان اس��ت‪.‬این برنامه بخشی‬ ‫از ط��رح کلی این س��ازمان برای انج��ام ‪200‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع اکتش��اف در مناطق مستعد معدنی‬ ‫کشور است که در ‪ 3‬سال انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫کل سرمایه مورد نیاز برنامه‌های اکتشافی امسال‬ ‫بالغ بر ‪ 12‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫حضور‪ ،‬سرمایه‌گذاران‬ ‫و مدیران بخش معدن‬ ‫در نمایشگاه ترکیه‬ ‫شش��مین نمایش��گاه بین‌المللی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات وابس��ته در ترکیه‬ ‫از دی��روز کار خود را آغاز کرد و تا ‪ 9‬آذر (‪ 27‬تا ‪30‬‬ ‫نوامبر) ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ،‬ی��ک گروه‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار اعزامی‬ ‫متش��کل از کارشناسان‪ ،‬مدیران و س��رمایه‌گذاران‬ ‫ایرانی نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫بناب��ر ای��ن گ��زارش‪ ،‬ای��ن نمایش��گاه در مح��ل‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی تویاپ اس��تانبول ترکیه‬ ‫برگزار شده و قرار اس��ت موضوعاتی چون اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬ف��رآوری موادمعدن��ی‪ ،‬ماش��ین‌آالت و‬ ‫تجهی��زات اکتش��افی‪ ،‬تجهی��زات آزمایش��گاهی‪،‬‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��اف معادن زیرزمینی‪ ،‬روباز‪،‬‬ ‫آتشباری‪ ،‬محیط‌زیست‪ ،‬تجهیزات ترابری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫فیلتراس��یون و هواس��از‪ ،‬ماش��ین‌آالت خردای��ش‬ ‫موادمعدنی مطرح شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت گروه ایرانی حاضر در ششمین‬ ‫نمایش��گاه معدن ترکی��ه‪ ،‬دیروز جمعه ب��ا مدیران‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت که در شش��مین‬ ‫نمایش��گاه ترکیه حضور دارند‪ ،‬دی��دار خواهند کرد‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود هدف از این دیدار ک��ه در پایان روز‬ ‫‪ 6‬آذر و در محل هتل هیات ایرانی برگزار شده‪ ،‬ارائه‬ ‫مباحث بخش معدن با مدیران وزارتخانه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد افراد هی��ات ایرانی حاضر در این‬ ‫نمایش��گاه ‪ 60‬نفر بوده و تع��دادی از مدیران وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از جمله اس��داهلل کش��اورز‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اکتش��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬عباس��علی اقبال��ی زارچ مدی��رکل دفتر‬ ‫بهره‌برداری معادن ای��ن وزارتخانه و کیوان جعفری‬ ‫طهرانی مسئول امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سنگ‌آهن نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫انتشار ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫صکوک مرابحه‬ ‫برای یک شرکت فوالدی‬ ‫مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اعالم خبر انتشار‬ ‫اوراق یک ش��رکت فوالدی در آین��ده نزدیک گفت‪:‬‬ ‫قرار است تا یک‌ماه آینده ‪ 400‬میلیارد ریال صکوک‬ ‫مرابحه به منظور تامین س��رمایه در گردش و خرید‬ ‫مواد اولیه یک شرکت فوالدی بزرگ منتشر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ول��ی نادی قم��ی درخصوص‬ ‫جزئیات انتشار این اوراق گفت‪ :‬این اوراق با نرخ سود‬ ‫‪ 22‬درصد و پرداخت هر ‪ 3‬ماه یکبار منتش��ر شده و‬ ‫ضامن اوراق بانک اقتصاد نوین است و شرکت تامین‬ ‫سرمایه نوین نیز مشاور عرضه‪ ،‬متعهد پذیره‌نویسی‬ ‫و بازارگردانی را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل حجم زیاد عرضه ممکن‬ ‫اس��ت کنسرسیومی از چند تامین سرمایه این اوراق‬ ‫را منتشر کنند‪،‬اظهار کرد‪:‬این سومین اوراق مرابحه‬ ‫اس��ت که در بازار س��رمایه منتشر می‌شود به‌طوری‬ ‫که نخس��تین اوراق در س��ال ‪ 1391‬برای ش��رکت‬ ‫بوتان و دومین اوراق در س��ال گذشته برای شرکت‬ ‫پتروشیمی تندگویان منتشر شده است‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزی و ریالی‬ ‫به کارخانه سیمان شهرکرد‬ ‫پرداخت می‌شود‬ ‫دنیای معدن ـ اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از‬ ‫موافق��ت برای پرداخت تس��هیالت ارزی و ریالی به‬ ‫کارخانه سیمان شهرکرد خبر داد‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در دی��دار با‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ای��ران اظهار کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫کارخان��ه س��یمان ش��هرکرد و افزایش اش��تغال در‬ ‫این کارخانه نیازمند حمایت بیش��تر و اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت این بانک است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬موافقت‌ه��ای الزم ب��ه منظور‬ ‫اختصاص ‪ 800‬میلیارد ریال تس��هیالت ریالی و ‪25‬‬ ‫میلیون یورو تس��هیالت ارزی برای تکمیل کارخانه‬ ‫سیمان شهرکرد صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار است تا پس از مکاتبه بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اس�لامی ب��ا بانک صادرات ای��ران و صندوق‬ ‫توس��عه ملی برای تش��ریح توجیه اقتصادی تکمیل‬ ‫کارخانه سیمان ش��هرکرد‪ ،‬نسبت به ارائه تسهیالت‬ ‫ریالی و ارزی به این پروژه اقدام شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت‪ :‬با تکمیل‬ ‫کارخانه س��یمان شهرکرد زمینه اش��تغال مستقیم‬ ‫‪ 150‬نفر در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری فراهم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم‬ ‫زمین��ه تکمی��ل طرح‌ه��ای نیمه‌تمام ب��ه خصوص‬ ‫طرح‌های تاثیرگذار را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ازدالیل بی‌توجهی به معادن کم‌عیار روی‬ ‫بهره‌برداری درگروی تجهیزات پیشرفته‬ ‫محبوبه ناط�ق‪ -‬گروه معدن‪:‬‬ ‫فلز روی یکی از ملزومات جامعه‬ ‫مدرن امروزی است که به عنوان‬ ‫مناس��ب‌ترین عایق در برابر خوردگی فوالد‬ ‫(ه��م از نظ��ر هزین��ه و هم از نظ��ر محیط‬ ‫زیست) شناخته شده و با افزایش طول عمر‬ ‫فوالد در زمینه حفظ منابع طبیعی همچون‬ ‫منابع فلز آهن‪ ،‬منابع انرژی و دوام مصنوعات‬ ‫فوالدی از قبیل خانه ها‪ ،‬پل ها‪ ،‬اس��کله ها‪،‬‬ ‫خطوط انتقال نیرو‪ ،‬تجهیزات مخابراتی و ‪....‬‬ ‫نقش مهمی ایفا می‌کند‪ .‬بر اساس برآوردها‪،‬‬ ‫فل��ز روی و محصوالت محت��وی این فلز هر‬ ‫س��اله در حدود ‪ 40‬میلی��ارد دالر از اقتصاد‬ ‫جهانی را به خود اختصاص می‌دهند‪ .‬از این‬ ‫رو کارشناس��ان معتقدند در ای��ران تنها در‬ ‫بهره برداری از خاک‌هایی که روی آن عیار‬ ‫باالیی دارد فعال هستند که برای توسعه این‬ ‫بخش باید به اکتشاف و استخراج خاک‌هایی‬ ‫که عیار روی آن پایین تر است ورود کنیم تا‬ ‫ب��ا ایجاد ارزش افزوده نیاز مواد اولیه صنایع‬ ‫پایین دس��تی را تامین کنیم و برای کش��ور‬ ‫ارزش افزوده به وجود آوریم‪.‬‬ ‫می��زان مص��رف فل��ز روی در س��ال‌های‬ ‫اخیر از رش��د چش��مگیری برخ��وردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور عمده از فل��ز روی در صنایع‬ ‫گالوانیزاسیون‪ ،‬س��اخت آلیاژهای گونا‌گون‬ ‫به‌ویژه برنج و برنز‪ ،‬صنایع ش��یمیایی تولید‬ ‫پودر روی و بس��یاری صنایع دیگر استفاده‬ ‫می‌ش��ود؛ مهم‌ترین استفاده این فلز صنعت‬ ‫گالوانیزاس��یون می‌باشد و در حدود نیمی از‬ ‫مص��رف جهانی این فلز را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به اکتشافات عمیق‌تر‬ ‫تولی��د ش��مش روی در ای��ران صنعت��ی‬ ‫نوپاس��ت‪ .‬ایران تا یک��ی دو دهه پیش یک‬ ‫واردکننده صرف بوده‪ ،‬اما با س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی کش��ور در ای��ن بخش‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که امسال بیش از ‪300‬‬ ‫هزار تن فلز روی تولید شود که از این مقدار‬ ‫حدود ‪ 100‬هزار تن به مصرف داخل می‌رسد‬ ‫و مابقی تولید صادر می‌شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بیش از ‪ 100‬کارخان��ه تولید روی در ایران‬ ‫وج��ود دارد که این فلز را ب��ا خلوص باالی‬ ‫‪ 99/7‬درص��د تولید می‌کند‪ .‬بخش عمده‌ای‬ ‫از تولیدات روی کش��ور به دلیل کاربرد کم‬ ‫آن در ایران صادر می‌شود و حدود ‪30‬درصد‬ ‫آن در داخل مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س کمیته س��رب و روی خانه معدن‬ ‫ایران در رابطه با وضعیت بازارهای س��رب و‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫روی در ای��ران و جه��ان به‬ ‫ای��ران از لحاظ مقدار ذخایر س��رب و روی‬ ‫مقام ‪13‬جه��ان را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن حس��ینقلی با‬ ‫بیان اینک��ه فقط ‪7‬‬ ‫درص��د از مع��ادن‬ ‫س��رب و روی کشور‬ ‫اکتشاف شده و اکثر‬ ‫اکتشافات تا عمق ‪ 200‬تا ‪ 300‬متر است‪،‬‬ ‫اضاف��ه می‌کند‪ :‬معادن س��رب و روی در‬ ‫دنیا اکثرا تا عم��ق ‪ 500‬تا ‪ 1000‬متر به‬ ‫ص��ورت زیر زمینی گس��ترش یافته‌اند به‬ ‫گونه‌ای که فعالیت فعلی کشورهای کانادا‬ ‫و اس��ترالیا در این مع��ادن در عمق‌های‬ ‫بی��ش از ‪ 1000‬ت��ا ‪ 1200‬مت��ر انج��ام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه اکتشافات‬ ‫صورت گرفته در ایران در عمق کم است‬ ‫و باید عمق اکتش��افات روی افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬اظهار م��ی‌دارد‪ :‬در این زمینه عمق‬ ‫استخراج روی باید به بیش از ‪ 300‬متر از‬ ‫سطح زمین ارتقا یابد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی با بیان اینک��ه میزان عرضه‬ ‫و تقاض��ای این فلزات در دنیا بیش��تر به‬ ‫ش��اخص‌های قیم��ت در ب��ورس ‪LME‬‬ ‫بس��تگی دارد تصری��ح می‌کن��د‪ :‬می��زان‬ ‫مص��رف روی در جهان ح��دود ‪ 11‬تا ‪12‬‬ ‫میلیون تن برآورد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬در حال حاضر ‪150‬‬ ‫هزار تن کنسانتره روی تولید می‌شود که‬ ‫‪ 80‬تا ‪ 90‬هزار تن آن به سایر کشورهای‬ ‫جه��ان از جمل��ه چی��ن و ترکی��ه صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکنن��ده فل��زات در جه��ان امریکا و‬ ‫چی��ن هس��تند می‌افزاید‪ :‬البته اس��ترالیا‬ ‫نی��ز به دلی��ل دارا ب��ودن ذخای��ر عظیم‬ ‫معدنی یکی از کشورهای مطرح در حوزه‬ ‫صادرات این فلز به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ -‬هفته گذشته بازار فلزات از مذاکرات‬ ‫تاثير گرفت‪ ،‬به طوري که با افزايش ناگهاني قيمت‬ ‫فلزات پايه در بازار داخلي مواجه ش�ديم‪ .‬هجوم‬ ‫‹ ‹چالش‌های صنعت روی در ایران‬ ‫یک کارشناس روی در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ضم��ن پرداخت��ن به‬ ‫وضعیت فعلی معادن و‬ ‫صنای��ع روی ای��ران‬ ‫اشاره کرد‪ :‬بزرگترین معدن روی ایران‪ ،‬معدن‬ ‫انگوران و معدن مهدی آباد اس��ت که تقریبا‬ ‫ش��روع ب��ه کار ک��رده‪ .‬معدن س��رب و روی‬ ‫«بام��ا»ی اصفهان نیز از معادن فعال کش��ور‬ ‫است‪ .‬حال با توجه به اینکه تأمین مواد اولیه‬ ‫بزرگتری��ن چال��ش کارخانجات روی کش��ور‬ ‫ایران تنها‪ 30‬درصد از روی‬ ‫تولیدیداخلرامصرف‬ ‫می‌کندامامسئلهمهماین‬ ‫است که صنعت در کشور‬ ‫ما‪ ،‬چند گام جلوتر از معدن‬ ‫قرار دارد و این امر شامل‬ ‫روی‪ ،‬فوالد و سایر مواد‬ ‫معدنیکشورمی‌شود‬ ‫محس��وب می‌ش��ود اکثر معادن پر عیار روی‬ ‫کش��ور مورد بهره‌برداری قرار گرفته ولی این‬ ‫معادن محدود هس��تند و نیاز است از معادنی‬ ‫که روی با عیار پایین‌تری دارند استفاده شود‪.‬‬ ‫س��ید مسعود حس��ینی اضافه کرد‪ :‬از آنجا‬ ‫که اکثر کارخانجات‪ ،‬تجهیزات و ماشین‌آالت‬ ‫خود را بر اساس خاک روی پر عیار مثال باالی‬ ‫‪ 18‬درص��د تهیه کرده‌اند و با هزینه کمتر آن‬ ‫را به راحتی به کنس��انتره ب��االی ‪ 50‬درصد‬ ‫می‌رس��اندند حاال نمی‌توانند از خاک‌های کم‬ ‫عیارتر اس��تفاده کنند و این امر باعث ش��ده‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری از معادن کم‌عیار‬ ‫مدیر س��ابق مع��دن روی مه��دی آباد در‬ ‫ادام��ه می‌افزاید‪ :‬در حال حاض��ر برای اینکه‬ ‫کارخانج��ات با تمام ظرفیت خ��ود کار کنند‬ ‫باید به سراغ خاک‌هایی با عیار زیر ‪10‬درصد‬ ‫بروی��م که بخ��ش زیادی از ذخای��ر ما از این‬ ‫عیار اس��ت‪ ،‬با این حال س��رمایه‌گذاری‌ها به‬ ‫سمت اس��تفاده از خاک‌هایی با عیار زیر ‪10‬‬ ‫درصد طراحی و انجام نشده است‪ .‬با توجه به‬ ‫مش��کالتی که معدن انگوران در تامین خاک‬ ‫ب��ا عی��ار ب��االی روی دارد‪ ،‬کارخانجات باید‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمتی ببرند که‬ ‫معادن کم عیار نیز مورد استفاده قرار بگیرد و‬ ‫کارخانجات بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی دلی��ل اینکه کارخانجات‬ ‫تولید کنس��انتره روی به سراغ معادن با عیار‬ ‫کمتر نمی‌رون��د تصریح ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫فعالی��ت در مع��ادن کم عیار ب��ه دلیل اینکه‬ ‫سرمایه‌گذاری بیش��تری را طلب می‌کند و از‬ ‫طرفی کار در معادن پرعیار راحت‌تر است باید‬ ‫در این روش تغییری اتفاق بیفتد‪ .‬کارخانجات‬ ‫روی از معادن پر عیار س��همیه دارند ولی کل‬ ‫ذخایر معدن انگوران ‪ 8‬میلیون تن است و در‬ ‫شرایطی که دنیا با تجهیزات جدید به سمت‬ ‫اس��تفاده از مع��ادن با عی��ار ‪ 5‬درصد و حتی‬ ‫پایین‌تر می‌روند بای��د در جهت بهره برداری‬ ‫از خاک��ی با عی��ار ‪ 5‬تا ‪ 6‬درص��د برویم تا از‬ ‫همه ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم‪ .‬این موضوع‬ ‫کمک می‌کن��د تا بیش از ‪ 20‬س��ال خوراک‬ ‫م��ورد نیاز کارخانجات روی کش��ور را تامین‬ ‫و ای��ن کارخانجات از تمام ظرفیت‌های ایجاد‬ ‫شده تولید استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫هيجان گذرا در بازار فلزات‬ ‫تقاضاي خريداران در ش�رايطي ب�ود که به گفته‬ ‫کارشناسان انتظار مي‌رفت بازار در اين روز جهت‬ ‫معکوس داش�ته باش�د‪ ،‬چرا‌که بازخورد مذاکرات‬ ‫هفته‌اي ناگوار براي سنگ‌آهن‬ ‫کارخانج��ات ب��ا نصف ظرفیت خ��ود فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هفته گذشته بازار سنگ‌آهن يکي از بدترين هفته‌ها را در ماه‌هاي اخير‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫هفته چهارم ماه نوامبر را سنگ‌آهن با سقوط آغاز کرد و اين سقوط از‬ ‫روز سه‌شنبه سرعت گرفت‪.‬‬ ‫قيمت سنگ‌آهن وارداتي با عيار ‪ 62‬درصد و ‪ 2‬درصد آلومينيوم ‪CFR‬‬ ‫در بندر کينگدائو بر اساس شاخص استيل ايندکس با ‪ 4/1‬درصد کاهش‬ ‫به ‪ 73/2‬دالر در هر تن (‪ 3/10‬دالر در يک روز) در روز سه‌شنبه کاهش‬ ‫پي��دا کرد‪ .‬قيمت س��نگ‌آهن در حال حاضر از ابتداي س��ال ‪ 46‬درصد‬ ‫کاهش نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫تحليلگران مي‌گويند‪ ،‬دليل اين کاهش قيمت بحران در بازار مستغالت‬ ‫چين و افت جديد قيمت‌هاي فوالد است‪ .‬چين بيش از دوسوم سنگ‌آهن‬ ‫جهان را مصرف کرده و در حد دیگر کشورهاي جهان فوالد توليد مي‌کند‪.‬‬ ‫اما مصرف فوالد امسال براي اولين بار حداقل از سال ‪ 2000‬رو به کاهش‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬بزرگترين فوالدسازي خصوصي چين اعالم ورشکستگي‬ ‫ک��رد و برخي از کارخانه‌ها ني��ز با حمايت دولت ب��ه فعاليت خود ادامه‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫مثبت بوده و اميدواري‌ه�ا براي تامين مواد اوليه‬ ‫اين صنايع بيش�تر شده اس�ت‪ ،‬اما افزايش حجم‬ ‫خريداران به دليل ترس از رش�د بيشتر قيمت‌ها‬ ‫کاهش قيمت مس در بازار ايران‬ ‫حجم معامالت مس مفتول در هفته جاري کاهش��ي بوده و درحالي که هفته‬ ‫قبل به ‪ 1330‬تن رس��يده بود‪ ،‬اين هفته تنها ‪ 970‬تن مس مفتول مورد معامله‬ ‫قرار گرفت‪ .‬نوس��انات قيمت مس در بورس فلزات لندن داليل متنوعي داش��ت‪.‬‬ ‫احتمال ارائه برنامه‌هاي جديد براي افزايش محرک‌هاي اقتصادي در اروپا و ژاپن‪،‬‬ ‫رشد قيمت فلز مس در بورس فلزات شانگهاي‪ ،‬رشد شاخص سهام در بورس‌هاي‬ ‫بزرگ دنيا‪ ،‬رش��د قيمت نفت و تداوم کاهش موج��ودي مس درانبارهاي بورس‬ ‫فلزات لندن از جمله عواملي بودند که باعث تقويت قيمت مس شدند‪.‬‬ ‫همچنين کاهش توليد کارخانجات چين در ماه نوامبر به کمترين حد در شش‬ ‫ماه اخير‪ ،‬ضعف شديد بازار مسکن در کشور مزبور و نوسانات منفي شاخص سهام‬ ‫در بورس‌هاي بزرگ دنيا‪ ،‬کاهشي بودن بهاي اين فلز را رقم زد‪.‬‬ ‫خوبی در دو س��ه س��ال اخی��ر در این معدن‬ ‫ص��ورت گرفته می‌گوی��د‪ :‬امی��دوارم تا پایان‬ ‫امس��ال بهره برداری از کارخانه تولید شمش‬ ‫روی در معدن مهدی آباد انجام گیرد و بتواند‬ ‫کنسانتره مورد نیاز کارخانجات تولید شمش‬ ‫را که به کنسانتره روی باالی ‪ 30‬تا ‪ 35‬درصد‬ ‫نیاز دارند تامین کند‪.‬‬ ‫وی با درست خواندن سیاست دولت مبنی‬ ‫ب��ر اینکه کار ذوب و فرآوری روی را به بخش‬ ‫خصوصی داده اظهار می‌دارد‪ :‬ذوب و فرآوری‬ ‫روی در کش��ور ‪ 100‬درصد در اختیار بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و بیش از ‪ 100‬کارخانه ذوب‬ ‫روی در کش��ور وج��ود دارد که تنه��ا ‪ 3‬تا ‪4‬‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬از خاک کم عیار‪،‬کنس��انتره تولید‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی با بی��ان اینکه بیش��تر تولیدات‬ ‫داخ��ل‪ ،‬به دلیل نداش��تن کارب��رد در ایران‪،‬‬ ‫ص��ادر می‌ش��ود ادام��ه می‌ده��د‪ 60 :‬تا ‪70‬‬ ‫درص��د ش��مش روی تولیدی با عی��ار باالی‬ ‫‪ 99/7‬درصد است صادر می‌شود و کشورهای‬ ‫زیادی هس��تند ک��ه روی ای��ران را با قیمت‬ ‫بورس لندن خریداری می‌کنند‪ .‬او به کاربرد‬ ‫روی در س��اخت فوالد با آلیاژ‌های خاص در‬ ‫داخل و اس��تفاده‌های متنوع ت��ر از روی در‬ ‫دنیا اش��اره می‌کن��د و می‌گوید‪ :‬ای��ران تنها‬ ‫‪ 30‬درص��د از روی تولی��دی داخل را مصرف‬ ‫می‌کند اما مس��ئله مهم این است که صنعت‬ ‫در کش��ور ما‪ ،‬چند گام جلوت��ر از معدن قرار‬ ‫دارد و ای��ن امر ش��امل روی‪ ،‬فوالد و س��ایر‬ ‫مواد معدنی کش��ور می‌ش��ود‪ .‬ب��ه طور مثال‬ ‫در صنعت کک‌س��ازی‪ 3 ،‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫صنعتی ایجاد ش��ده اما یک س��وم این مقدار‬ ‫هم زغال س��نگ نتوانس��ته‌ایم از معادن بهره‬ ‫برداری و استخراج کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن در مورد عقب ماندگی‬ ‫بخش معدن نسبت به فرآورده اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫اکتش��افات پابه پای مع��دن و صنعت حرکت‬ ‫نک��رده و در این ام��ر با کاس��تی‌های جدی‬ ‫روبه‌رو هس��تیم و از آنجا که اکتشاف یک امر‬ ‫صفر یا یک محس��وب می‌شود و ممکن است‬ ‫بعد از هزینه‌های زیاد‪ ،‬ذخیره معدنی کش��ف‬ ‫نش��ود‪ .‬به همی��ن دلیل این امر باید توس��ط‬ ‫بخ��ش حاکمیتی انجام گی��رد‪ .‬چراکه بخش‬ ‫خصوصی کمتر مایل است به این بخش ورود‬ ‫پیدا کند ‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دولت بای��د اطالعات‬ ‫اکتش��افات صورت گرفته را در اختیار بخش‬ ‫خصوصی بگذارد می‌گوید‪ :‬باید ذخایر معدنی‬ ‫را از حال��ت بالقوه به بالفع��ل تبدیل کنیم تا‬ ‫س��رمایه‌گذار خصوصی رغبت حضور در این‬ ‫بخش را داشته باشد و این امر نیازمند تدوین‬ ‫استراتژی‌های بلندمدت است که با تغییر هر‬ ‫دولت‪ ،‬عوض نشود‪.‬‬ ‫در اي�ن روز ب�ه قدري ب�ود که موجب ش�د بازار‬ ‫واکنش مثبت از خود نش�ان دهد و فروش�ندگان‬ ‫هم از فروش محصوالت خودداري کنند‪.‬‬ ‫فوالد در بازار داخل‬ ‫همزمان با رش��د نرخ انواع ارز اين اميدواري در بازار آهن تقويت ش��د که روند‬ ‫نزولي قيمت‌ها متوقف ش��ود‪ .‬از همين رو توليد‌کنندگان اغلب نرخ محصوالت را‬ ‫بدون تغيير اعالم کردند و در انتظار مش��خص ش��دن وضعيت بازار تا هفته آتي‬ ‫ماندند‪.‬‬ ‫بررس��ي آماره��اي مربوط به توليد و مصرف فوالد در فواصل زماني مش��خص‬ ‫حکايت از رش��د اقتصادي کش��ور دارد و تقاضاي اين فلز مي‌تواند شاخصي براي‬ ‫بررسي صنايع پايين‌دستي و مصرف‌کننده فوالد محسوب شود‪.‬‬ ‫در حالي که گفته مي‌ش��ود اگر بستري مناسب براي رشد و توسعه در صنايع‬ ‫پايين‌دس��تي فراهم شود‪ ،‬مي‌توان به رشد اقتصادي معنادار فکر کرد‪ ،‬اما صنعت‬ ‫فوالد کش��ور در دو س��ال اخير با پديده‌اي با عنوان «اضافه توليد» مواجه بوده‬ ‫است‪ .‬به بيان ديگر به علت رکود در صنايع مصرف‌کننده فوالد‪ ،‬رکود و بي‌رونقي‬ ‫به اين صنعت هم س��رايت کرده و موجب دپوي گسترده محصوالت فوالدي در‬ ‫انبار کارخانه‌ها‪ ،‬کاهش روزشمار قيمت اين محصوالت باوجود افزايش هزينه‌هاي‬ ‫تولي��د در س��ال‌جاري‪ ،‬کاهش حجم توليد و تش��ديد احتم��ال تعطيلي برخي‬ ‫واحدهاي توليدي بخش خصوصي و در نهايت بروز و ش��يوع ورشکس��تگي‌هاي‬ ‫متعدد در ميان صنف آهن‌فروش شده است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫خرید ارز صادراتی‬ ‫به نرخ آزاد چه شد؟‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات‬ ‫روز ملی صادرات به صادرکنندگان اعالم شد که بانک‌ها‬ ‫ارزهای صادراتی را به نرخ آزاد از صادرکنندگان خریداری‬ ‫خواهند کرد اما این وعده تاکنون اجرا نش��ده و ابالغیه‌ای‬ ‫از بانک مرکزی برای بانک‌های عامل صادر نش��ده است‪ .‬با‬ ‫توجه به قوانین موجود بانک مرکزی و نبود امکان خرید ارز‬ ‫صادرات��ی با نرخ بازار آزاد از یک‌طرف و از طرف دیگر نبود‬ ‫امکان فروش ارز صادراتی با نرخ بانکی از اواسط سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫که باعث رس��وب ارز صادرکنندگان در حساب‌های‌ش��ان‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬بنابر اعالم معاون اول رییس‌جمهوری قرار شد‬ ‫ارز صادر‌کنن��دگان ب��ه نرخ آزاد خریداری ش��ود که هنوز‬ ‫بالتکلیف اس��ت‪ .‬حدود ‪3‬سال پیش ارزهایی وارد سیستم‬ ‫بانکی شد که این موضوع قبل از تحریم بانک مرکزی بود‬ ‫و ای��ن ارزها را بانک مرکزی نمی‌توانس��ت بیش��تر از نرخ‬ ‫مصوب��ی که در بودجه تعیین ش��ده ب��ود خریداری کند؛‬ ‫بنابراین صادرکنندگان متضرر می‌ش��دند و به‌دلیل نبود‬ ‫ف��روش و نبود ام��کان حواله و فروش به واردکنندگان این‬ ‫ارزها تاکنون در حس��اب صادرکنندگان راکد مانده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر و با توجه به ش��رایط موجود‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫ب��ه روش‌های خاص��ی ارزها را به‌ص��ورت قطره‌چکانی یا‬ ‫مویرگی وارد سیس��تم داخل��ی اقتصاد می‌کنند که البته‬ ‫با مش��کالت فراوانی نیز مواجه هس��تند ولی به هر حال با‬ ‫دور زدن تحریم‌ها‪ ،‬ارزهای صادراتی برای واردات توس��ط‬ ‫صادرکننده به واردکننده واگذار می‌ش��ود‪ .‬از سویی دیگر‪،‬‬ ‫با نگاهی به میزان فروش ارز و صادرات و واردات مشخص‬ ‫می‌شود ارز صادرکنندگان به سیستم واردات تزریق شده‬ ‫و این به این معنی اس��ت که صادرکنن��ده ارز خود را وارد‬ ‫سیس��تم اقتصادی کرده ولی به دلیل تحریم در سیستم‬ ‫بانکی‪،‬ارزصادرکنندگانمستقیماواردسیستمبانکینشده‬ ‫است‪ .‬همچنین شرایط ورود ارز صادرکنندگان به بانک‌ها‬ ‫به‌صورت رسمی وجود ندارد که البته این به آن معنا نیست‬ ‫که ارز صادراتی به سیستم بانکی وارد نشده است‪ .‬براساس‬ ‫اعالم وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫میزان تزریق ارز صادراتی به سیستم اقتصادی کشور برای‬ ‫واردات‪ ،‬افزون بر ‪۷۰‬درصد بوده است و اینکه بعضی از افراد‬ ‫اعالم می‌کنند ارز صادراتی وارد سیس��تم اقتصادی نشده‪،‬‬ ‫ک طرف صادر‌کنندگان‬ ‫حرف درستی نیس��ت‪ .‬چون از ی ‌‬ ‫برای ادامه تولید و صادرات نیازمند فروش ارز به وارد‌کننده‬ ‫و تبدیل به ریال برای ادامه فعالیت اقتصادی خود هستند‬ ‫و از ط��رف دیگر آمارهای بانک مرکزی و میزان تخصیص‬ ‫ارز وارداتی نس��بت به واردات‪ ،‬موید تزریق ارز صادراتی به‬ ‫اقتصاد کشور بوده است‪.‬‬ ‫نگرانی از فروش زعفران چینی!‬ ‫بهزاد صادقی‬ ‫مشاور عالی شورای ملی زعفران‬ ‫کش��ورهای خارجی نمی‌توانند سودآوری زعفران برای‬ ‫ایران را تحمل کنند و این گیاه در خطر است که ضرورت‬ ‫دارد وزارت کشور توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد‪ .‬اجرای‬ ‫طرح جامع زعفران نباید متوقف می‌شد‌‪ ،‬در واقع این طرح‬ ‫را برای پایدار ماندن این محصول ‪4‬س��ال پیش تهیه و به‬ ‫مس��ئوالن کشوری رساندیم اما طرح فعال متوقف مانده و‬ ‫نگرانیم که آنقدر تعلل ش��ود تا زعفران چینی هم به ایران‬ ‫بیای��د‪ .‬در حالی تولید زعفران در مناطقی که از آب کافی‬ ‫بهره‌مند هستند‪ ،‬دغدغه ماست که نگرانم روزی در کوچه‌‬ ‫پس‌کوچه‌های خراس��ان با زعفران چینی یک‌سوم قیمت‬ ‫مواجه شویم‪ .‬اگر قرار باشد همه ایران زعفران تولید کنند‪،‬‬ ‫چه بالیی س��ر قوت الیم��وت خراس��انی‌ها خواهد آمد؟‬ ‫اس��تان‌های غربی و ش��مالی به میزان کافی باران دارند و‬ ‫می‌توانند به کش��ت دیگر محص��والت بپردازند و ما برای‬ ‫این کار نیازمند پادرمیانی وزارت کشور هستیم‪ .‬اگر روزی‬ ‫بازارهای جهانی زعفران خراس��ان گرفته شود و قرار باشد‬ ‫خشکسالی همچنان بر استان فشار بیاورد‪ ،‬تکلیف کشاورز‬ ‫زعفران‌کاری که قنات‌های‌شان خشک شده و نمی‌توانند‬ ‫کار دیگری انجام دهند‪ ،‬چیس��ت؟ امروز جهان متقاضی‬ ‫زعفران ایرانی اس��ت و این در حالی است که جای زعفران‬ ‫به‌تدریج در دنیا باز می‌شود‪ .‬میزان درآمدزایی زعفران دو تا‬ ‫‪‌3‬برابر بیشتر از نفت است اما کشور ما به دنبال درآمد نفت‬ ‫است که زعفران می‌تواند بهترین جایگزین برای صادرات‬ ‫نفت باشد‪ .‬ارزآوری زعفران از مرز ‪۴۰۰‬میلیون دالر گذشته‬ ‫و این رقم معادل تمامی صادرات غیرنفتی استان خراسان‬ ‫است در شرایطی که در کشور همه به همان یک میلیارد‬ ‫دالر ارزآوری نفت توجه کرده و به زعفران توجهی ندارند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده سال ‪ ۹۴‬افزایش نمی‌یابد‬ ‫رونق تجارت در اقتصاد بر‌تر‬ ‫صنعت نمایشگاهی زیر و رو خواهد شد‬ ‫‪7‬‬ ‫به دنبال صدور مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نان قاچاقچیان سیگارآجر شد‬ ‫منافع ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی سودجویان به خطر افتاد‬ ‫گروه تجارت‪ -‬ماه گذش��ته اخباری مبن��ی بر صدور مجوز‬ ‫واردات برای یکی از برندهای س��یگار از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منتش��ر ش��د که حاش��یه‌‌های بس��یاری را‬ ‫ه��م با خود به همراه داش��ت‪ .‬در واقع منتق��دان به این امر بر‬ ‫صهیونیستی بودن این شرکت اشاره می‌کنند و معتقدند باید‬ ‫مجوز فعالیت ش��رکت «مارلبورو» در ایران لغو شود‪ .‬بسیاری‬ ‫هم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را بدون مدارک مس��تند و‬ ‫دالیل منطقی‪ ،‬متهم به انحصارطلبی کردند و اعطای یک مجوز‬ ‫آن هم به دلیل جلوگیری از قاچاق سیگار را به «اصراری بیش‬ ‫از حد» تعبیر کردند‪.‬‬ ‫چندی پیش محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل‪۹۰‬‬ ‫با انتقاد از اظهارات متناقض وزارت امور خارجه در اعالم هویت‬ ‫یک ش��رکت که مجوز فعالیت در ایران را کس��ب کرده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک پرونده قطور در کمیس��یون اصل‪ ۹۰‬درخصوص‬ ‫وابستگی شرکت فیلیپ موریس تولیدکننده سیگار مارلبورو‬ ‫به صهیونیس��ت‌ها تهیه ش��ده اس��ت که به‌اعتقاد نمایندگان‬ ‫صهیونیس��تی بودن این شرکت قطعی اس��ت و در این رابطه‬ ‫باید اقدامات اساسی برای لغو مجوز فعالیت انجام شود‪.‬این ادعا‬ ‫در حالی صورت گرفته است که قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫مدیریت مرکز نظارت بر امور دخانیات در دو‪ ،‬سه هفته اخیر مورد تهدید قرار‬ ‫و تجارت در امور تجارت در واکنش به حواش��ی اعطای مجوز‬ ‫گرفته بود تا از صدور مجوز برای واردات و تولید سیگار مارلبرو خودداری شود‬ ‫برای واردات قانونی س��یگار مارلبورو‪ ،‬آن را ناش��ی از به خطر‬ ‫که مهندس نعمت‌زاده رأسا وارد موضوع شد و با شجاعت و جسارت این مجوز را‬ ‫افتادن منافع‪۵۰۰‬میلیارد تومانی قاچاقچیان یک نوع س��یگار‬ ‫صادر کرد تا این پیام را بدهد که وی در مقابله با فساد به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬تا به‌حال گزارش��ی دال بر صهیونیست‬ ‫بودن شرکت سازنده اعالم نشده است و مراجع ذی‌صالح‪ ،‬آن‬ ‫را تایید کرده‌اند‪ .‬مجتبی خس��روتاج با اشاره به چرایی صدور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معموال باندهای قاچاقچی در هر ‹ ‹وزیر شخصا وارد عمل شد‬ ‫مجوز برای واردات س��یگار تصریح کرد‪ :‬با اینکه این کاال برای کشور سعی می‌کنند با شبکه ارتباطات و فسادی که درجامعه‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا این مجوز با امضای‬ ‫س�لامت مردم مضر اس��ت و ما هم عالقه‌ای به استفاده آن در به‌وجود می‌آورند خود را مجهز به اهرم‌های فش��ار کرده و هر وزیرصنعت‪،‬مع��دن وتجارت صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کشور نداریم اما متاسفانه این واقعیت وجود دارد که تعدادی از وقت مقاومتی را در مقابل قاچاق کاال ببینند درصدد برخورد مدیریت مرکز نظارت بر امور دخانیات که س��ازمان رس��می‬ ‫مردم سیگار می‌کشند‪ .‬وی گفت‪ :‬از نظر قانونی ممنوعیتی برای با آن برآیند‪.‬‬ ‫مجوزدهنده واردات و تولید مواد دخانی اس��ت در س��ال‌های‬ ‫واردات سیگار وجود ندارد و در این راستا وزارت صنعت‪ ،‬معدن ‹ ‹شرکت سازنده صهیونیستی نیست‬ ‫گذش��ته و به خصوص این دو سه هفته اخیر مورد تهدید قرار‬ ‫و تجارت براساس قانون عمل می‌کند‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫خس��روتاج در ادامه با اش��اره به ش��ائبه صهیونیستی بودن گرفته بود تا از صدور مجوز برای واردات و تولید س��یگار برند‬ ‫مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬س��یگار جزو‬ ‫فیلیپ موریس توضیح داد‪ :‬امروزه کسی مذکور خودداری ش��ود که این اقدام به معنی ادامه امر قاچاق‬ ‫هیچ گزارشی دال بر‬ ‫کاالهایی اس��ت که از سال‌های گذشته‬ ‫در ایران نیست که با جنایات رژیم غاصب سیگار و ایجاد منافع ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی به نفع قاچاقچی‌ها‬ ‫به‌دلی��ل نیاز بازار داخلی بخش��ی از آن صهیونیستبودنشرکت صهیونیستی آشنا نباشد و قطعا تکلیفی ب��ود‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬از این رو به‬ ‫سازنده اعالم نشده و‬ ‫به‌صورت قاچاق وارد کش��ور می‌شود که‬ ‫اس��ت برای همه حق‌جویان و حمایت از منظ��ور پرهیز از هرگونه تهدی��دی که بالقوه می‌تواند متوجه‬ ‫دراین بین تعدادی از برندهای معروف به‬ ‫مظلوم��ان که با هر صنایع یا گروهی که مدیریت مرکز مذکور باش��د وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫مراجع ذی‌صالح‪ ،‬آن را‬ ‫شکل رسمی تولید و وارد و برخی از انواع‬ ‫حامی آرمان صهیونیستی است همکاری طرف مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور رأسا این‬ ‫تاییدکرده‌اند‬ ‫برندهای معروف نیز به‌دلیل نبود واردات‬ ‫نکن��د و قطعا در ای��ران هم همین‌گونه مجوز را با ش��جاعت و جسارت صادر کرد‪ .‬به گفته خسروتاج‪،‬‬ ‫اینکه‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫خسروتاج‬ ‫رسمی به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫حامی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫تش��خیص‬ ‫برای‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامه‬ ‫وی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫رفت��ار مهندس نعمت‌زاده این پی��ام را دارد که وی در مقابله‬ ‫قاچاق کاال از جمله سیگار می‌تواند دالیل متعددی داشته باشد آرمان صهیونیس��ت‌ها‪ ،‬طب��ق قانون‪ ،‬تبصره‪ ۱‬م��اده‪ ۸‬قانون با فس��اد به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید بنابراین ش��خصا در این‬ ‫یادآور شد‪ :‬باال بودن سود بازرگانی‪ ،‬ممنوع بودن واردات کاال به حمای��ت از انقالب اس�لامی مردم فلس��طین مصوبه مجلس موضوع ورود کرد‪.‬‬ ‫رغم نیاز داخل‪ ،‬رعایت نکردن مقررات فنی و بهداشتی‪ ،‬مسائل ش��ورای اسالمی‪ ،‬کمیته‌ای وجود دارد که براساس مستندات ‹ ‹قاچاق سیگار کاهش می‌یابد‬ ‫اجتماعی و اقتصادی در حاشیه مرزها یا نبود کار مناسب برای وظیفه دارد در این خصوص رسیدگی‌های الزم را به‌عمل آورده‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬معاون س��ابق س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫افراد بیکار در مناطق مرزی از جمله مواردی اس��ت که گاهی و فهرس��ت این‌گونه شرکت‌ها را اعالم می‌کند‪ .‬قائم‌مقام وزیر ارز با اعالم اینکه قاچاق س��یگار در ‪ 2‬س��ال اخیر ‪۳‬برابر ش��ده‬ ‫افراد را وارد موضوع قاچاق می‌کند‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬درخصوص مجوز صادره در ای��ن خصوص گفت‪ :‬در دوران مس��ئولیتم‪ ،‬وزارت خارجه‬ ‫‹ ‹واردات ممنوع بود‪ ،‬قاچاق شد‬ ‫برای س��یگار مورد نظر تا به‌حال گزارشی دال بر صهیونیست مدرکی برای صهیونیس��تی بودن شرکت فیلیپ موریس ارائه‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دلیل اصلی قاچاق یکی از برندهای س��یگار‪ ،‬بودن شرکت سازنده اعالم نشده و تنها مرجع رسمی که طبق نکرد اما بعضی‌ها مدعی صهیونیستی بودن این شرکت بودند‪.‬‬ ‫ممنوعیت ورود رس��می سیگار به کش��ور بوده که نتیجه آن قانون می‌تواند اظهارنظر کند همین کمیته اس��ت که تاکنون مهدی ابویی در گفت‌وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به اینکه اگر هویت‬ ‫قاچاق این کاال ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته معاون توسعه بازرگانی این کمیته در اظهارنظر رسمی هیچ‌گونه‬ ‫غیرصهیونیستی شرکت مارلبورو برای‬ ‫داخل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬س��یگار مارلبورو مس��تنداتی دال بر صهیونیس��تی بودن‬ ‫قاچاقچیانعمدهکسانی مسئوالن مش��خص ش��د؛ باید واردات‬ ‫به‌دلیل نداش��تن مجوز رس��می واردات در سال‌های گذشته شرکت سازنده س��یگار فوق‌الذکر اعالم‬ ‫آن جهت جلوگیری از قاچاق آزاد شود‪،‬‬ ‫هستند که منافع خود‬ ‫به‌صورت قاچاق وارد ش��ده اس��ت و از این محل رقمی افزون نکرده است‪.‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در صورت پ��اک بودن این‬ ‫را در انجام فعالیت‌های‬ ‫بر ‪۵۰۰۰‬میلیارد ریال در سال که می‌توانسته است به حساب ‹ ‹انحصاری در کار نیست‬ ‫شرکت از هویت صهیونیستی‪ ،‬تاسیس‬ ‫خزانه کشور برود در عمل به جیب قاچاقچیان و افراد مرتبط با خس��روتاج درخصوص ای��ن مطلب غیررسمیدنبالمی‌کنند‬ ‫کارخان��ه مارلب��ورو در ای��ران می‌تواند‬ ‫آنها رفته است‪ .‬خسروتاج متذکر شد‪ :‬قطعا کاالیی که به‌صورت که گفته می‌ش��ود مجوز فوق به صورت و به محض طرح موضوع حجم زیادی از قاچاق س��یگار را کاهش‬ ‫واردات رسمی برای‬ ‫رس��می وارد می‌شود از نظر ضوابط استاندارد و بهداشت بهتر انحصاری صادر ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ده��د‪ .‬وی با اع�لام اینکه ‪۴۰‬درصد کل‬ ‫قابل کنترل است تا کاالی قاچاقی که هیچ نظارتی بر آن اعمال ش��رکت‌های صاحب برند معروف گاهی کاالیی در کشور‪ ،‬نخستین حجم قاچاق س��یگار به کشور متعلق به‬ ‫نمی‌شود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که با صدور مجوز‌‪ ،‬جلوی ب��رای بازاریابی و حضور در یک کش��ور گروهی هستند که متضرر س��یگار مارلبورو اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫قاچاق گرفته خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر کاال یا برند خاصی از ی��ک ی��ا چند نماینده ب��رای فروش و شده و دست‌شان از منافع اوایل س��ال ‪ ۹۲‬جلس��ات ستاد مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز ب��رای بررس��ی هویت‬ ‫از محصوالت که بتواند در شکل رسمی وارد شود دلیلی برای توزیع کاالهای خ��ود بهره می‌برند‪ .‬وی بادآورده خالی می‌شود‬ ‫ورود به‌صورت قاچاق ندارد چرا که ش��رکت‌های صاحب برند اف��زود‪ :‬مجوز صادره از مرکز برنامه‌ریزی‬ ‫ش��رکت فلیپ موریس برگزار شد که در‬ ‫ترجیح می‌دهند در ش��کل رسمی وارد بازارهای جهانی شوند دخانیات برای نماینده رسمی این شرکت بوده است بنابراین آن مقطع جلس��ات متعددی را با مسئوالن وزارت امورخارجه‬ ‫زیرا در شکل قاچاق همواره با ریسک تغییراتی در بازار کشور چنانچه سازنده‪ ،‬نمایندگی‌های دیگری را معرفی کند آنها نیز و وزارت اطالع��ات برگ��زار کردیم اما در نهایت مدارکی دال بر‬ ‫هدف روبه‌رو خواهند شد که می‌تواند مشکل ساز باشد‪.‬‬ ‫می‌توانند براساس ضوابط مدنظر‪ ،‬درخواست خود را ارائه دهند صهیونیس��تی بودن این شرکت ارائه نش��د‪ .‬ابویی در واکنش‬ ‫خسروتاج با بیان اینکه عده‌ای با صدور مجوز واردات سیگار و پس از بررسی طبق ضوابط اقدام خواهد شد‪ .‬قائم‌مقام وزیر به اظهارات اخیر پورمختار رییس کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مبنی‬ ‫به‌ط��ور رس��می مخالفت می‌کنند افزود‪ :‬باید دید نخس��تین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬بنابراین هیچ انحصاری از ب��ر اینک��ه وزارت امور خارجه در مقطعی ش��رکت مارلبورو را‬ ‫کس��انی که با ورود کاالیی به‌صورت رس��می متضرر می‌شوند سوی این وزارتخانه وجود ندارد و هر کسی که بتواند نمایندگی صهیونیستی و در مقطع دیگر آن را غیرصهیونیستی می‌داند‬ ‫چه افرادی هس��تند‪ .‬می‌توان گفت قاچاقچیان عمده کسانی س��ازنده را داشته باش��د می‌تواند درخواست خود را ارائه کند‪ .‬اف��زود‪ :‬در آن دوران کمیته تخصص��ی وزارت امور خارجه که‬ ‫هس��تند که منافع خود را در انجام فعالیت‌های غیررس��می خس��روتاج با اش��اره به اینکه حکم قضایی برای جلوگیری از مسئول بررس��ی هویت شرکت‌های تجاری متقاضی فعالیت‬ ‫دنبال می‌کنند و به محض طرح موضوع واردات رس��می برای صدور مجوز واردات صادر نش��ده اس��ت افزود‪ :‬حکم قضایی از در ایران اس��ت‪ ،‬هیچ مدارکی مبنی بر صهیونیستی بودن این‬ ‫کاالیی در کشور‪ ،‬نخستین گروهی هستند که متضرر شده و شرایط و ضوابط خاصی باید برخوردار باشد که تابه حال چنین شرکت ارائه نکرد‪ .‬حال نمی‌دانم کمیسیون اصل‪ ۹۰‬براساس‬ ‫دست‌شان از منافع بادآورده خالی می‌شود‪ .‬به گفته قائم‌مقام حکمی برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیامده است‪.‬‬ ‫چه مستنداتی این صحبت‌ها را مطرح می‌کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫موکت نمدی‬ ‫از تولید تا صادرات‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫عضو هیات مدیره جامعه متخصصان‬ ‫صنایع نساجی‬ ‫یکی از مهم‌ترین محصوالت صنعت نساجی که نقش قابل‬ ‫توجهی در دکوراسیون داخلی منازل و هتل‌ها بر عهده دارد‪،‬‬ ‫کفپوش‌های ماش��ینی هستند‪ .‬امروزه کفپوش‌های مدرن‬ ‫و متنوعی برای پوش��اندن کف خانه وج��ود دارند اما هنوز‬ ‫هم بعضی از مردم دوس��ت دارن��د در بخش‌هایی از خانه و‬ ‫ب��ه ویژه ات��اق خواب از انواع موکت به عنوان پوش��ش کف‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬با توجه به آخرین آمار ارائه ش��ده توس��ط‬ ‫وزارت صنع��ت‪‌،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬درحال‌حاضر حدود ‪۶۰‬‬ ‫واحد در زمینه تولید موکت نمدی در کش��ور فعال هستند‬ ‫که ظرفیت تولیدی آنها بر اساس اطالعات مندرج در پروانه‬ ‫بهره‌برداری افزون بر ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمربع است‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم تولیدکنندگان درحال‌حاضر شاید بتوان اظهارکرد که‬ ‫میزان واقعی تولید این محصول در کش��ور در حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون مترمربع است‪ .‬واحدهای تولیدی محصول مذکور‬ ‫به‌طور عمده در اس��تان‌های قزوین‌‪ ،‬اصفهان‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری و خراسان متمرکز شده‌اند‪ .‬از بزرگترین واحدهای‬ ‫تولیدکننده این محصول در کشور می‌توان به واحدهای آرتا‬ ‫نقش تاک‪ ،‬پارس موکت‪ ،‬به نس��ج سپاهان‪ ،‬موکت همدان‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پارس‪ ،‬پاالز موکت‪ ،‬موکت نگین مشهد‪ ،‬آرتا‬ ‫موکت‪ ،‬س��پاهان موکت‪ ،‬موکت فیروزه یزد‪ ،‬ظریف مصور‪،‬‬ ‫رز موکت‪ ،‬تهران موکت‪ ،‬امین موکت‪ ،‬موکت مریم‪ ،‬موکت‬ ‫ش��یراز و‪ ...‬اش��اره کرد و بتوان ادعا نمود بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از موکت نمدی تولیدی در کش��ور توسط این واحدها بافته‬ ‫و عرضه می‌ش��ود‪ .‬با توجه به آم��ار طرح‌های صنعتی ارائه‬ ‫ش��ده توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۲۴‬طرح مختلف اعم از تاسیس یا طرح توسعه برای تولید‬ ‫موکت نمدی در کش��ور وجود دارند که از این بین‪ ۶ ،‬طرح‬ ‫برای توس��عه و ‪ ۱۸‬طرح برای تاسیس واحد جدید است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس کتاب مقررات صادرات و واردات کشور‪ ،‬تعرفه‌های‬ ‫فصل ‪ ۵۷‬به کفپوش‌های نساجی تعلق دارد‪ .‬وزارت صنعت‌‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان توس��عه تجارت ایران بر اساس‬ ‫تعاریف موجود ش��ماره تعرف��ه ‪ ۵۷۰۴‬را مربوط به موکت‬ ‫نمدی می‌دانند‪ .‬بر اساس اطالعات منتشره در سایت گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‌‪ ،‬از س��ال ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۲‬صادرات این‬ ‫محصول رشد باالیی داشته است‪ .‬از سال ‪ ۸۸‬تا ‪ ۹۲‬صادرات‬ ‫موکت نمدی جهش داشت و از ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۲۵۷‬دالر به ‪۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶۹‬دالر رسید‪ .‬روند صادرات این محصول از اواخر‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬تا اوایل دهه ‪ ۹۰‬صعودی بوده‪ ،‬لیکن حجم صادرات‬ ‫این محصول در سال ‪ ۹۲‬کاهش یافته است که شاید بتوان‬ ‫دلیل این امر را ناشی از مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫(به ویژهپلی‌پروپیلن)ازمنابعداخلیوهمچنینبرخیموانع‬ ‫صادراتی موجود در کش��ور دانس��ت‪ .‬مهم‌ترین کشورهای‬ ‫مقصد صادراتی این محصول از ایران نیز شامل افغانستان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ارمنس��تان‌‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫گرجستان‌‪ ،‬هند‪ ،‬قزاقستان و تاجیکستان می‌شود‪ .‬به منظور‬ ‫مشخص‌تر ش��دن مقدار موکت نمدی صادرشده از کشور‪،‬‬ ‫چنانچه به طور متوسط وزن هر مترمربع از این محصول را‬ ‫در حدود ‪ ۴۵۰‬گرم در نظر بگیریم‪ ،‬می‌توان گفت که ساالنه‬ ‫در حدود ‪ ۳۰‬میلیون مترمربع از این محصول از کشور صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬الزم به توضیح است که مجموع حقوق ورودی و‬ ‫سود بازرگانی مربوط به این شماره تعرفه در سال‌های ‪ ۹۲‬و‬ ‫‪ ۹۳‬برابر با ‪ ۴۰‬درصد بوده است (که در سال ‪6 ،۹۲‬درصد و‬ ‫در سال ‪8 ،۹۳‬درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به آن تعلق‬ ‫گرفته اس��ت)‪ .‬واردات این محصول به کش��ور در سال‌های‬ ‫‪ ۸۵‬و ‪ ۸۶‬به میزان قابل توجهی افزایش یافته‪ ،‬لیکن از سال‬ ‫‪ ۸۷‬دوباره حجم واردات کاهش یافته اس��ت و درحال‌حاضر‬ ‫نیز حجم واردات این محصول به کشور مقدار قابل توجهی‬ ‫نیست که عمده دلیل این امر را می‌توان توانایی واحدهای‬ ‫داخلی در تولید این محصول دانست‪ .‬مهم‌ترین کشورهای‬ ‫مبدا واردات این محصول به ایران عبارتند از چین و ترکیه‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به حج��م واقعی تولید موکت نمدی در کش��ور و‬ ‫همچنین واردات و صادرات آن‪ ،‬به نظر می‌رسد که مصرف‬ ‫داخلی این محصول در کشور ساالنه در حدود ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫مترمربع باشد‪ .‬شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‬ ‫گرفته در زمینه صادرات محصوالت غیرنفتی از کش��ور را‬ ‫پرداخت جوایز صادراتی دانس��ت که متاسفانه این سیاست‬ ‫به خوبی اجرایی نشد و در سال‌های گذشته به مرور ضریب‬ ‫اختصاصی به ص��ادرات محصوالت غیرنفتی کاهش یافته‬ ‫است و در نهایت قطع شد‪ .‬با توجه به توانایی ایران در تولید‬ ‫کفپوش‌های ماش��ینی به ویژه موکت نمدی‪ ،‬وجود منابع‬ ‫نفت و پتروشیمی در کشور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز‪،‬‬ ‫وجود دانش فنی تولید این محصول در کشور‪ ،‬ارزانی قیمت‬ ‫تمام‌شده و فروش موکت نمدی نسبت به سایر کفپوش‌ها‬ ‫و‪...‬بهنظرمی‌رسدکهچنانچهمسئوالنمربوطهحمایت‌های‬ ‫الزم از تولید داخلی این محصول را صورت دهند‪ ،‬این صنعت‬ ‫قادر باش��د عالوه بر تداوم روند تامین نیاز داخلی‪ ،‬صادرات‬ ‫خود را توس��عه داده و عالوه بر ورود گس��ترده‌تر به بازارهای‬ ‫موجود همچون کشورهای همسایه‪ ،‬بازارهای جدیدی نیز‬ ‫ب��رای خود فراهم کند که در این صورت روز به روز ش��اهد‬ ‫افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید موکت نمدی‬ ‫در کشور خواهیم بود‪.‬‬
‫اولویت‌بندی‬ ‫اتحادیه‌های مشمول‬ ‫نظرگاه‬ ‫سیدحسین فرجی‬ ‫رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف‬ ‫ایران‬ ‫کمیس��یون تخصص��ی متش��کل از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت س��ازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف‪،‬‬ ‫اتحادیه‌ه��ای مش��مول مالیات ب��ر ارزش اف��زوده را‬ ‫اولویت‌بن��دی می‌کنن��د‪ .‬تاکن��ون م��اده ‪ 169‬قانون‬ ‫مالیات‌ها این اختیار را برای اولویت‌بندی اتحادیه‌های‬ ‫مش��مول مالی��ات داده ام��ا اصالحیه‌ای در جلس��ات‬ ‫کارشناس��ی ب��رای بازرس��ی قانون مالی��ات بر ارزش‬ ‫افزوده پیشنهاد شده تا تعیین اولویت دریافت مالیات‬ ‫ب��ر ارزش افزوده ب��ه اتحادیه‌ها داده ش��ود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس قرار است تا هیات ‪ 3‬نفره‌ای متشکل از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق اصناف ایران و س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی تشکیل و به مرور در جلسات کارشناسی‬ ‫دریاف��ت مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده از اتحادیه‌ها را‬ ‫اولویت‌بن��دی کن��د‪ ،‬چرا ک��ه واحده��ای صنفی باید‬ ‫به‌تدریج با نحوه دریافت و محاس��به مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده آش��نا شده و زمینه آن را فراهم کنند چون کار‬ ‫زیادی می‌طلب��د‪ .‬طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫نانوایی‌ها‪ ،‬کتاب‌فروشی‌ها و مطبوعات از پرداخت این‬ ‫نوع مالیات معاف هستند‪ ،‬ولی به سایر کاال و خدمات‬ ‫تعل��ق می‌گیرد‪ .‬هم‌اکنون رس��توران‌ها نیز ‪ 15‬درصد‬ ‫حق س��رویس و ‪ 10‬درصد مالیات بر ارزش افزوده را‬ ‫طبق قانون به قیمت غذا اضافه می‌کنند که البته آن را‬ ‫کمیسیون‌های نظارت برای رستوران‌ها تعیین کرده‌اند‬ ‫که نرخ حق سرویس در برخی استان‌ها کمتر است و‬ ‫حتی استان‌های کوچک از آن معاف هستند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫از دیروز تا امروز‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده نخس��تین بار توس��ط فون‬ ‫زیمن��س در س��ال ‪ 1951‬م به منظور فائ��ق آمدن بر‬ ‫مسائل مالی کش��ور آلمان طرح‌ریزی شد‪ ،‬اما با وجود‬ ‫عالقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه‬ ‫در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن‪ ،‬این مالیات‬ ‫به طور رسمی تا سال ‪1954‬م به مرحله اجرا در نیامد‪.‬‬ ‫از سال ‪1954‬م به بعد‪ ،‬برزیل‪ ،‬فرانسه‪ ،‬دانمارک و آلمان‬ ‫در زمره نخستین کش��ورهایی بودند که این مالیات را‬ ‫در نظ��ام مالیاتی خود معرفی کردند‪ .‬مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده به ‪ 3‬دسته مالیات بر ارزش افزوده تولید‌‪ ،‬درآمد‬ ‫و مصرف تقس��یم می‌ش��ود‪ .‬در بین ‪ 3‬ن��وع مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده یاد ش��ده‪ ،‬مالیات ب��ر ارزش افزوده از نوع‬ ‫تولیدی‌‪ ،‬بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫مصرف��ی کمترین پایه مالیات��ی را ایجاد می‌کند‪ .‬چون‬ ‫مالیات تولیدی‪‌،‬خریدهای ناخالص کاالهای سرمایه‌ای‬ ‫را شامل می‌شود ‌و موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬در بین ‪ 3‬روش یاد ش��ده نیز مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند‬ ‫یک مالیات عمومی بر مصرف است که بیشتر کشورها‬ ‫معموال این روش را انتخاب می‌کنند‪.‬البته استفاده از این‬ ‫روش باالترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی‬ ‫مطلوب نی��از دارد و ب��ه همین علت برخی کش��ورها‬ ‫کوش��ش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع‬ ‫مصرفی را به وسیله مالیات‌پذیر‌کردن بخشی از کاالهای‬ ‫سرمایه‌ای گسترش دهند‪ .‬با نگاهی به پیشینه مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده در ایران نیز مش��اهده می‌شود که برای‬ ‫نخستین بار‪ ،‬الیحه این قانون در ماه پایانی سال ‪1366‬‬ ‫همزمان با قانون جدید مالیات‌های مستقیم به مجلس‬ ‫فرستاده ش��د که با توجیه شرایط ویژه اقتصادی زمان‬ ‫جنگ و طرح سهمیه‌بندی کاالها از سوی مجلس وقت‬ ‫مس��کوت ماند‪ 4.‬س��ال پس از آن دپارتمان امور مالى‬ ‫صندوق بین‌المللى پول به ایران پیشنهاد کرد که اجرای‬ ‫این مالیات را به منظور بهبود نظام مالیاتی ایران به اجرا‌‬ ‫گذارد‪ ،‬به همین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی با‬ ‫هدف اصالح نظام مالیاتی کشور این الیحه را مجددا در‬ ‫سال ‪ 70‬در دستور کار قرار داد‪ .‬الیحه مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده در س��ال ‪ 81‬دوباره توسط دولت تقدیم مجلس‬ ‫شورای اسالمی ش��د که کمیسیون اقتصادی مجلس‪،‬‬ ‫بررس��ی الیحه را بر اس��اس اصل ‪ 85‬در سال ‪ 85‬آغاز‬ ‫و در نهایت تصویب کرد‪ .‬س��پس این الیحه برای تایید‬ ‫نهایی به شورای نگهبان تقدیم شد‪ ،‬اما شورای نگهبان‬ ‫ایرادات��ی را به این الیحه وارد ک��رد و آن را به مجلس‬ ‫بازگردان��د‪ .‬از آن زمان به بعد نیز این الیحه چندین بار‬ ‫به دلیل ایرادات شورای نگهبان میان مجلس و شورای‬ ‫نگهبان در رفت و برگشت بوده است‪ .‬در نهایت شورای‬ ‫نگهبان در آخرین بار در خرداد س��ال‪ 87‬الیحه مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده را خالف موازین ش��رع و قانون اساسى‬ ‫ندانست و آن را تایید کرد‪ .‬قانون مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫از س��ال ‪ ۸۷‬و با نرخ ‪ ۳‬درصد آغاز ش��د که از آن زمان‪،‬‬ ‫هر س��ال با عنوان افزایش تورم‌‪ ،‬یک درصد به این نرخ‬ ‫افزوده شده و در سال‌جاری‪ ،‬نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫به ‪۸‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یک گام برای حمایت از اصناف و فعاالن بازار‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده سال ‪ ۹۴‬افزایش نمی‌یابد‬ ‫گ�روه تج�ارت ‪ -‬قانون مالیات ب�ر ارزش‌افزوده‪ ،‬قانون�ی که از اول‬ ‫ض برخی از اصناف‬ ‫تیرماه ‪ ۱۳۸۷‬ابالغ ش�د و از همان ابتدا با اعترا ‌‬ ‫مواجه شد‪ .‬این بحث بعد از این همه سال همچنان ادامه دارد و هنوز‬ ‫گروهی از اصناف نسبت به نحوه محاسبه این مالیات معترضند‪ .‬هر‬ ‫چند که شفافیت در معامالت اقتصادی و مستند‌سازی از مهم‌ترین‬ ‫دالی�ل اجرای ای�ن قانون عنوان می‌ش�ود اما نگاهی به مش�کالت‬ ‫س�ال‌های اخیر اصن�اف در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نش�ان‬ ‫می‌دهد که قانون فعلی مش�کالتی دارد که باید مرتفع شود‪ .‬قانون‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده از س�ال ‪ ۸۷‬با نرخ ‪۳‬درصد آغاز و مقرر شد‪،‬‬ ‫هر س�ال با عن�وان افزایش تورم‌‪ ،‬ی�ک درصد به این ن�رخ افزوده‬ ‫ش�ود که براین اس�اس حاال نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به ‪۸‬درصد‬ ‫رسیده است‪ .‬حاال به دنبال پیگیری‌های اصناف‪ ،‬دولت برای فعاالن‬ ‫اقتصادی خبر خوبی دارد‪ .‬براس�اس تصمیم‌گی�ری جدید کارگروه‬ ‫وی�ژه مالی�ات بر ارزش‌اف�زوده‪ ،‬دولت تصمیم گرفته ن�رخ این نوع‬ ‫مالیات در س�ال ‪ ۹۴‬افزایش نیاب�د‪ ،‬خبری که برای اصناف و فعاالن‬ ‫بازار خبر خوبی به حساب می‌آید اما مشکل نحوه محاسبه و جرایم‬ ‫این مالیات همچنان پابرجاس�ت و در جلسات کارگروه ویژه مالیات‬ ‫بر ارزش‌افزوده در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹عم�ر ای�ن قانون ب�ه پایان رس�یده‬ ‫است‬ ‫بسیاری از اصناف‪ ،‬افزایش میزان مالیات‬ ‫را سبب رکود بازار می‌دانند و عده‌ای دیگر‬ ‫کال صنف‌شان را مبرا از پرداخت‪ .‬اعتراض‬ ‫اصلی فعاالن صنف‌ه��ای مخالف‪ ،‬افزایش‬ ‫چن��د مرحل��ه‌ای مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫اس��ت ک��ه در نهایت رقم چش��مگیری را‬ ‫به قیمت نهای��ی کاال می‌افزاید‪ .‬باال رفتن‬ ‫قیم��ت نهایی کاال هم به رکود بازار منجر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬طالفروشان و فعاالن بازار فرش‬ ‫از جمله اصنافی هستند که از همان ابتدا‬ ‫نس��بت به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫به شکل فعلی مشکل داشتند‪ .‬هرچند که‬ ‫محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬ریی��س اتحادیه طال‬ ‫و جواهرفروش��ان در گفت‌وگ��و با‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬صنف ما نه گل��ه‌ای دارد و نه‬ ‫مشکلی‪ .‬مشکل برای مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫وقتی قیمت طال باال برود‪ ،‬بازار وارد رکود‬ ‫می‌ش��ود و ق��درت خرید م��ردم کاهش‬ ‫پی��دا می‌کند‪ .‬بنابراین طالفروش��ان برای‬ ‫پرداخ��ت مالیات بر ارزش‌افزوده مش��کل‬ ‫ندارن��د و اگ��ر هم اعتراضی هس��ت برای‬ ‫حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده است‪».‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫هزینه‌ای اس��ت که مصرف‌کننده باید آن‬ ‫را به همراه به��ای خرید کاالها و خدمات‬ ‫به فروش��نده بپردازد و فروش��نده موظف‬ ‫اس��ت این هزینه را به‌صورت مستقیم به‬ ‫خزانه دول��ت واریز کند‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫این فرآیند کاملا مشخص است که اول و‬ ‫آخر زنجیره مالیات بر ارزش‌افزوده‪ ،‬مردم‬ ‫و دولت هستند و اصناف تنها نقش واسطه‬ ‫را اج��را می‌کنن��د‪ .‬ح��اال همی��ن اصناف‬ ‫معتقدند عمر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫به پایان رس��یده و باید م��ورد اصالح قرار‬ ‫گرفته و بازنگری ش��ود‪ .‬چن��د مرحله‌ای‬ ‫ب��ودن پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫و اختص��اص ای��ن مالی��ات ب��ر کاالهای‬ ‫سرمایه‌ای از مهم‌ترین مشکالتی است که‬ ‫از سوی برخی از اصناف مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون اصالح می‌شود‬ ‫با توجه به احکام مقرر در تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫‪ ۱۱۷‬قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط)‬ ‫تبص��ره ‪ ۹‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کل‬ ‫کشور نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‬ ‫آینده ‪۸‬درصد تعیین ش��د که ‪5/3‬درصد‬ ‫مالیات و ‪2/7‬درصد عوارض است‪ .‬براساس‬ ‫قانون برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬دولت مکلف‬ ‫شده نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال‬ ‫اول برنامه س��االنه یک‌درصد اضافه نماید‬ ‫به گون��ه‌ای که در پایان برنامه به ‪8‬درصد‬ ‫برس��د‪ .‬س��هم ش��هرداری‌ها از نرخ مزبور‬ ‫‪3‬درصد و سهم دولت ‪5‬درصد تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این قانون در حالی اجرا می‌ش��ود‬ ‫که اصن��اف بر اص�لاح قان��ون مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده تاکید دارند‪ .‬به طوری که بعد‬ ‫از گذش��ت یک سال و اندی از عمر دولت‬ ‫یازدهم مس��ئوالن درصدد رفع مشکالت‬ ‫و ابهام��ات این قانون هس��تند تا دود اخذ‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده نه به چش��م دولت‬ ‫رود و ن��ه تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده از‬ ‫وضع این قانون متضرر شوند‪.‬‬ ‫تا آنجا که علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف‬ ‫کشور از نهایی شدن اصالح قانون مالیات‬ ‫ب��ر ارزش‌اف��زوده تا پایان س��ال جاری یا‬ ‫اوایل س��ال آینده خبر داده و گفته است‪:‬‬ ‫اصالح قانون مالی��ات بر ارزش‌افزوده باید‬ ‫در کارگروه‌های مختل��ف‪ ،‬مراحل قانونی‬ ‫خود را س��پری کند و پیشنهادات مربوط‬ ‫در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نتایج‌باید به‌گونه‌ای‬ ‫باشد که در نهایت به نفع جامعه‪ ،‬دولت و‬ ‫مردم باش��د‪ ،‬می‌گوید‪ :‬این نوع مالیات به‬ ‫تولید ضربه می‌زند و ما بارها تاکید کردیم‬ ‫که مالیات بر ارزش‌افزوده یک قانون است‬ ‫اما بس��ترهای اجرایی آن برای حوزه‌های‬ ‫مختلف اصناف اصال فراهم نیست‪ .‬اکنون‬ ‫این مالی��ات از تولیدکننده‪ ،‬تبدیل‌کننده‪،‬‬ ‫فروش��نده و واردکننده اخذ می‌شود و این‬ ‫درحالی است که این مالیات فقط مالیات‬ ‫بر مصرف است‪.‬‬ ‫عل��ی فاضل��ی در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬مالیات بر‬ ‫از‬ ‫ارزش‌اف��زوده‬ ‫حقوق قانونی دولت‬ ‫اس��ت که از س��وی قانونگذار تعریف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به یقی��ن هیچ ی��ک از اصناف در‬ ‫پرداخت این مالیات اعتراضی ندارند‪ .‬فقط‬ ‫در موارد اجرایی آن ایرادهایی وجود دارد‬ ‫که آنها به آن معترض هستند و می‌گویند؛‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده بر مصرف اس��ت و‬ ‫باید فقط یک بار اخذ شود‪ .‬از نظر آنها این‬ ‫مالی��ات هم باید در فرآین��د نهایی عرضه‬ ‫کاال ب��ه مصرف‌کنن��ده گرفت��ه ش��ود اما‬ ‫متاس��فانه در بعضی از موارد تا ‪ ۳‬کانال از‬ ‫قانون مالیات‬ ‫برارزش‌افزوده هیچگاه‬ ‫مخالف تولید نیست و‬ ‫چون در زنجیره اجرایی‬ ‫قانون به حلقه آخر‬ ‫نرسیده است‪ ،‬تصور این‬ ‫است که مخالف تولید عمل‬ ‫می‌کند‪ ،‬سعی دولت براین‬ ‫است که مشکالت و موانع‬ ‫در مسیر اجرای این قانون‬ ‫حل و فصل شود‬ ‫ی��ک کاال‪ ،‬مالی��ات بر ارزش‌اف��زوده اخذ‬ ‫می‌شود و این یکی از موضوعاتی است که‬ ‫اتحادیه‌ه��ا ب��ا آن مش��کل دارن��د‪ .‬وی‬ ‫می‌افزاید‪ :‬مورد دیگر هم این است که در‬ ‫برخی از اصناف زمان ابالغ دریافت مالیات‬ ‫ب��ر ارزش‌اف��زوده ب��ا درخواس��ت دولت‪،‬‬ ‫متفاوت است‪ .‬یعنی بعضی از اصناف نامه‬ ‫دریاف��ت مالیات بر ارزش‌افزوده‌ش��ان در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬ابالغ ش��ده و به گفته آنها سال‬ ‫ماقب��ل در دس��تورالعمل نبوده اس��ت اما‬ ‫دولت مالیات سال قبل را نیز از آنها طلب‬ ‫می‌کن��د‪ .‬بر همین اس��اس ای��ن اصناف‬ ‫معترض‌اند که چون مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫از مشتری دریافت نشده‪ ،‬قادر نیستند این‬ ‫وی درخصوص مکانیزم پرداخت مالیات‬ ‫ب��ر ارزش‌افزوده نی��ز می‌گوی��د‪ :‬در اصل‬ ‫مالیات ب��ر ارزش‌اف��زوده را مصرف‌کننده‬ ‫می‌پ��ردازد‪ ،‬ام��ا وقتی این ن��وع کاالهای‬ ‫س��رمایه‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کنند‪،‬‬ ‫ن��وع خرید و میزان س��رمایه‌گذاری مردم‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫مخالف تولید نیست‬ ‫مهر‪ :‬براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬نرخ مالیات‬ ‫بر ارزش‌افزوده در سال ‪ ۹۴‬افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫علی عس��کری‪ ،‬رییس کل س��ازمان امور مالیاتی ب��ا بیان اینکه‬ ‫دیدگاه وزارت اقتصاد بر این اس��ت که نرخ مالیات برارزش‌افزوده‬ ‫در س��ال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس برنامه پنجم‪ ،‬پیش‌بینی شده صد درصد بودجه‬ ‫جاری کش��ور از مح��ل وصول مالی��ات تامین ش��ود‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫بس��ترهای الزم برای حصول صد درصدی بوجود نیامده که در این زمینه باید ابزارها و‬ ‫امکانات الزم برای تش��خیص مالیات براس��اس عدالت بوجود آی��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در نظام‬ ‫مالیات برارزش‌افزوده فعاالن اقتصادی باید بدانند ارزش‌افزوده و زنجیره عمل آن چگونه‬ ‫است‪ .‬این قانون هیچگاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه‬ ‫آخر نرسیده است‪ ،‬تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند‪ ،‬سعی ما براین است‬ ‫که مشکالت و موانع در مسیر اجرای این قانون حل و فصل شود‪.‬‬ ‫متفاوت و با افت شدیدی مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫یعن��ی افزایش مالی��ات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫به‌طور مس��تقیم در بازار تاثیرگذار اس��ت‬ ‫و بنابراین بازار از این هزینه رنج می‌برد‪.‬‬ ‫هزینه را خودشان متقبل شوند‪.‬‬ ‫به گفته فاضلی‪ ،‬به‌عنوان نمونه اتحادیه‬ ‫الکترونی��ک یکی از این اتحادیه‌هاس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن اتحادی��ه می‌گوید برای س��ال‪ ۸۸‬و‬ ‫‪ ۸۹‬هیچ بخش��نامه‌ای مبنی ب��ر دریافت ‹ ‹تالش اتا‌ق‌های بازرگانی و اصناف‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده ابالغ نش��ده و این برای اصالح قانون‬ ‫پ��درام س��لطانی‪،‬‬ ‫نامه س��ال‪ ۹۰‬به فعاالن این صنف ابالغ و‬ ‫نایب‌ریی��س ات��اق‬ ‫اعالم شده است‪ .‬در نتیجه براساس قانون‬ ‫بازرگان��ی ای��ران‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده هم از همین س��ال‬ ‫درخص��وص اصالح‬ ‫طبق فاکتورها از مش��تری دریافت ش��ده‬ ‫قان��ون مالی��ات ب��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف تاکی��د می‌کند که ارزش‌افزوده می‌گوید؛‌ از مهرماه سال‌جاری‬ ‫به هر حال سوءبرداشت‌هایی در اظهارات ط��رح جامع اصالح بعض��ی از مواد قانون‬ ‫ه��ر دو طرف وجود دارد که باید بررس��ی مالی��ات ب��ر ارزش‌افزوده تهیه و بررس��ی‬ ‫و رفع ش��ود‪ .‬وی درخص��وص اعتراضات مش��کالت قانون��ی آن در دس��تور کار‬ ‫صنف طالفروش��ان ه��م می‌گوید‪ :‬صنف کمیس��یون‌های مرتب��ط در مجلس قرار‬ ‫طال و جواهرفروش��ان مش��کلی دارند که گرفت‪ .‬اتاق‌ه��ای بازرگانی‪ ،‬اصناف و اتاق‬ ‫سال‌هاس��ت نسبت به آن گله‌مند هستند‪ .‬تعاون هم به بررسی و اصالح قانون مالیات‬ ‫آنها معتقدند که چون کاالی س��رمایه‌ای ب��ر ارزش‌اف��زوده پرداختن��د و قرار ش��د‬ ‫می‌فروش��ند نباید مالیات بر ارزش‌افزوده پیش‌نویس آن تا ‪ ۳‬ماه دیگر آماده‌ش��ود‪.‬‬ ‫در چن��د مرحل��ه از آنها اخذ ش��ود‪ .‬مثال حاال این ‪ 3‬ماه روزهای آخر را می‌گذراند‪.‬‬ ‫در بازیاف��ت‪ ،‬تبدی��ل‪ ،‬ف��روش و‪ ...‬یعنی به گفته نایب‌رییس ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫اعتراض‌شان در اخذ مالیات در فرآیندهای ‌برخی از فعاالن ب��ازار براین باورند که در‬ ‫مختلف اس��ت که اعتراض این گروه وارد قانون فعلی بار ب��ر دوش تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنگاه‌ه��ا و ش��رکت‌های بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و ش��رکت‌های دولتی به این قانون‬ ‫تمکی��ن نمی‌کنن��د‪ .‬نایب‌ریی��س ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫می‌گوی��د‪ ‌:‬ات��اق بازرگان��ی ب��ا هماهنگی‬ ‫اتاق‌های اصن��اف و تعاون این پیش‌نویس‬ ‫را بررسی و اصالح می‌کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫از صاحب‌نظران بخش اقتصادی و مالیاتی‬ ‫دع��وت کرده‌ایم که نظ��رات خود را برای‬ ‫اصالح ای��ن قانون و تدوی��ن پیش‌نویس‬ ‫جدید اع�لام کنند‪ .‬به گفت��ه نایب‌رییس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران‪‌،‬قانون فعلی ش��امل‬ ‫مش��کالت متعددی مث��ل طوالنی بودن‬ ‫اس��ترداد ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و‬ ‫گروه‌ه��ای بس��تانکار اس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫تولیدکنندگان پایین‌دس��تی زیر پوش��ش‬ ‫این قانون نیس��تند و مالیات بر مصرف بر‬ ‫دوش تولیدکنندگان است‪ .‬سلطانی معتقد‬ ‫اس��ت ش��رکت‌های دولتی ای��ن قانون را‬ ‫رعای��ت نمی‌کنن��د و می‌گوی��د‪ :‬تمکین‬ ‫نکردن ش��رکت‌های دولتی از این قانون‪،‬‬ ‫باعث می‌شود ش��رکت‌های خصوصی که‬ ‫به‌ط��ور پیمانکاری با ش��رکت‌های دولتی‬ ‫طرف معامله می‌شوند‪ ،‬مجبور شوند تمام‬ ‫مالیات را خودش��ان بپردازن��د‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر مصرف‌کنن��ده مجبور اس��ت تمام‬ ‫مالی��ات قب��ل از تولی��د کاالهای��ی ک��ه‬ ‫ارزش‌افزوده آنها صفر اس��ت را بپردازد و‬ ‫این به دلیل تفسیر سلیقه‌ای قانون است‪.‬‬ ‫سلطانی بر این باور است که با وجود تمام‬ ‫این کاستی‌ها و مش��کالت بررسی دوباره‬ ‫این قانون و رفع اش��کاالت فعلی ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جرایم از اصلش بیشتر است‬ ‫نرخ ‪8‬درصدی مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫چالش‌ه��ای زی��ادی را با خود ب��ه همراه‬ ‫داش��ته اس��ت ‌به‌ط��وری ک��ه برخ��ی‬ ‫کارشناس��ان نرخ ‪۸‬درصد را برای این نوع‬ ‫مالیات منطقی می‌دانن��د اما برخی دیگر‬ ‫معتقدند ک��ه این نرخ با ش��رایط اقتصاد‬ ‫کشور متناسب نیست‪ .‬عالوه بر تمام موارد‬ ‫یاد شده مورد دیگری به نام جرایم مالیات‬ ‫بر ارزش‌افزوده مش��کالتی را برای اصناف‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬نایب‌رییس اتاق اصناف‬ ‫ته��ران با اش��اره به اینکه س��اختار بخش‬ ‫بزرگی از اصناف س��نتی اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها بسیاری‬ ‫از اصناف نس��بت به ش��مول ای��ن قانون‬ ‫بی‌اطالعن��د و اکن��ون جریم��ه دیرک��رد‬ ‫پرداخ��ت مالیات بر ارزش‌افزوده برای آنها‬ ‫بیشتر از خود مالیات است‪.‬‬ ‫علیرضا راس��ی در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬در‬ ‫مورد روند اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده و‬ ‫افزایش آن در س��ال‌های آینده می‌گوید‪:‬‬ ‫در ظاه��ر دریاف��ت مالیات ب��رای دولت‬ ‫منب��ع درآمدی خوب��ی ش��ده‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه زیرس��اخت‌های اجرای��ی مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده هنوز فراهم نیس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫نایب‌ریی��س اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر اصن��اف مختلف عالوه ب��ر مالیات‬ ‫ب��ر درآم��د باید طب��ق قان��ون مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده را هم بپردازند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینک��ه بخش عم��ده‌ای از بدنه اصناف‬ ‫کشور سنتی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬کسی بر اصل‬ ‫دریافت مالیات حرفی ندارد اما باید نحوه‬ ‫اجرای آن نیز کارشناس��ی ش��ود‪ ،‬چرا که‬ ‫در این س��ال‌ها اصناف دسته‌بندی شده و‬ ‫به مرور مش��مول مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫شده‌اند که به‌دلیل اطالع‌رسانی غیرشفاف‬ ‫برخی بابت دیرکرد‪ ،‬شامل جریمه دیرکرد‬ ‫غیرقاب��ل بخش��ش هم ش��ده‌اند که خود‬ ‫اکنون دغدغه‌ای برای اصناف است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫بررسی‌های‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تثبیت نرخ ارز‪ ،‬گامی برای حفظ ارزش پول ملی‬ ‫صعود سقوط بورس با دو سیگنال از وین‬ ‫از آمارهای بانک مرکزی نشان داد‬ ‫تورمدرپایین‌ترینرقم‪4‬سالاخیر‬ ‫گ�روه اقتصاد – قاس�م دهقان‪ :‬بان��ک مرکزی در‬ ‫س��اعت‌های پایان��ی روز چهارش��نبه گذش��ته (پنجم‬ ‫آذرماه ‪ )93‬تازه‌ترین گزارش ماهانه نرخ رش��د تورم را‬ ‫که مربوط به آبان‌ماه گذش��ته اس��ت در سایت رسمی‬ ‫خود قرار داد‪ .‬که بر اس��اس آن نرخ رشد تورم در دوره‬ ‫‪12‬ماهه منتهی به آبان ماه ‪ 1393‬معادل ‪ 18.2‬درصد‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی بانک مرک��زی در خب��ر کوتاه خود‬ ‫اعالم کرد که اداره آمار اقتصادی این بانک‪،‬که مسئول‬ ‫جمع‌آوری اطالعات الزم و محاسبه شاخص‌های پولی‬ ‫و مالی اس��ت خالصه نتایج محاسبات خود از شاخص‬ ‫به��ای کاالها و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری‬ ‫ایران در آبان ‪ 93‬براس��اس س��ال پایه ‪ 1390=100‬به‬ ‫این ش��رح اعالم کرده است که شاخص بهای کاالها و‬ ‫خدمات شهری‪ ،‬نقطه به نقطه ماهیانه آبان‌ماه به عدد‬ ‫‪ 207/8‬رس��ید که در مقایس��ه با م��اه قبل خود یعنی‬ ‫مهرماه حداکثر رشدی ‪1/5‬درصدی را از سر گذراند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی همچنین ن��رخ تورم نقط��ه به نقطه‬ ‫آبان‌ماه ‪ 93‬نس��بت ب��ه آبان‌ماه ‪ 92‬را نیز محاس��به و‬ ‫منتش��ر کرده اس��ت که طبق این گزارش‪ ،‬رش��د این‬ ‫شاخص ‪15/1‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در گ��زارش بانک مرکزی دو نرخ تورم نقطه به نقطه‬ ‫آبان‌ماه ‪ 93‬اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ اول در مقایسه با‬ ‫ماه قبل و نرخ دوم در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل‬ ‫اس��ت که به ترتیب نرخ‌های ‪ 1/5‬و ‪15/1‬درصدی ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی تورم نقطه به نقطه‬ ‫در س��ال ‪،92‬با وجود آنکه برای آبان‌ماه ‪ 92‬نس��بت‬ ‫به مهرماه ‪،92‬نرخ تورم یک درصدی منظور ش��ده بود‬ ‫اما ب��رای تورم نقطه به نقطه آبان ‪ 92‬نس��بت به آبان‬ ‫‪ 91‬نرخ رشد تورم اعالم شده برابر با ‪31/9‬درصد بوده‬ ‫که بیش��تر از دو برابر تورم آبان‌ماه امسال است و یا به‬ ‫عبارت دیگر تورم نقط��ه به نقطه آبان ‪ 93‬به آبان ‪92‬‬ ‫در مقایسه با دوره مش��ابه سال گذشته خود‪،‬بیشتر از‬ ‫‪ 50‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫درآخرین گ��زارش اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی‬ ‫اما س��ومین نرخ ت��ورم مربوط به آبان‌م��اه ‪ 93‬را باید‬ ‫مهم‌ترین این نسبت‌ها قلمداد کرد زیرا مربوط به دوره‬ ‫‪12‬ماه��ه منتهی ب��ه آبان ‪ 93‬در مقایس��ه با ‪ 12‬ماهه‬ ‫منتهی به آبان ‪ 92‬بوده که معادل ‪18/2‬درصد محاسبه‬ ‫شده است و نرخ تورم اصلی برای آبان‌ماه ‪ 93‬محسوب‬ ‫می‌شود‪،‬چراکه مشابه نرخ رشد تورم ساالنه محاسبه و‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به گزارش سال گذشته بانک مرکزی‬ ‫از ن��رخ ت��ورم ‪12‬ماه منتهی به آبان ماه ‪92‬نس��بت به‬ ‫‪12‬م��اه منته��ی ب��ه آبان‌م��اه ‪ 91‬که نس��بتی برابر با‬ ‫‪40‬درصد برآورد ش��ده بود‪،‬تورم آبان‌ماه سال‌جاری در‬ ‫گزارش روز‬ ‫مقایسه با آبان ماه سال گذشته ‪21/8‬درصد کاهش را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫مقایسه شاخص بهای کاال‬ ‫همچنین مقایس��ه آمار مربوط به شاخص بهای کاال‬ ‫و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در پایان‬ ‫هش��تمین ماه از س��ال‌های سپری ش��ده از دهه ‪90‬‬ ‫خورش��یدی (‪4‬سال قبل) به روشنی نشان می‌دهد که‬ ‫کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه آبان و نیز پایین‌ترین‬ ‫نرخ تورم ‪12‬ماهه منتهی به آبان در س��ال‌جاری ثبت‬ ‫شده اس��ت و همانطور که در جدول متن گزارش نیز‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت نرخ نقطه به نقطه تورم آبان در‬ ‫خ�لال س��ال‌های ‪ 90،91،92 ،93‬به ترتی��ب برابر با‬ ‫‪ 22/1-35/9-31/9-15/1‬درصد بوده و نرخ تورم ‪12‬‬ ‫ماه��ه منتهی به آبان‌ماه نیز در طول این ‪4‬س��ال‬ ‫ب��ه ترتی��ب‪ 19/8-26/1-40-18/2‬درصد‬ ‫محاسبه و اعالم شده است‪.‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از خالصه نتایج ش��اخص‬ ‫به��ای کاالها و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری‬ ‫ایران در پایان آبان‌م��اه ‪ 93‬با توجه به اینکه جدای از‬ ‫شاخص کل ‪ -‬که تا اینجای گزارش به آن پرداختیم‪-‬‬ ‫به جزئیات دو گروه زیرمجموعه آن ش��امل گروه‌های‬ ‫اصل��ی و گروه‌های اختصاصی هم اش��اره کرده اس��ت‬ ‫حاوی نکات جالبی اس��ت که به برخی از آنها اشاره‌ای‬ ‫گذرا می‌کنیم‪.‬‬ ‫برای مثال در گروه‌های اصلی‪ 12 ،‬زیرگروه قید ش��ده‬ ‫اس��ت که نخس��تین مورد آنها مربوط به «خوراکی‌ها و‬ ‫آشامیدنی‌ها» می‌شود و مقایس��ه نرخ تورم آبان‌ماه این‬ ‫زیرگروه در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل آن در ‪4‬سال‬ ‫اخیر (به ترتیب برای س��ال‌های ‪ 90‬تا ‪ 93‬برابر با ‪،24/3‬‬ ‫‪9/2 ،38/7 ،46‬درصد) دوباره نش��انگر کمترین س��طح‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها ب��رای خوراکی‌ها و آش��امیدنی‌ها در‬ ‫آبان‌ماه ‪ 93‬نسبت به ‪ 3‬سال پیش از آن است‪ .‬همچنین‬ ‫در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال قبل‪ ،‬تورم نقطه به‬ ‫نقطه زیرگروه «پوشاک و کفش» ‪ 16/2‬درصد اعالم شده‬ ‫سال‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫تغییر شاخص کل آبان‌ماه‬ ‫نسبت به ماه قبل‬ ‫‪1/5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4/5‬‬ ‫‪1/6‬‬ ‫‪1/1‬‬ ‫‪0/5‬‬ ‫‪0/8‬‬ ‫‪1/7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫است در حالی‌که همین شاخص تورم نقطه به نقطه برای‬ ‫‪ 3‬سال ماقبل آن یعنی آبان‌ماه ‪ 91 ،92‬و ‪ 90‬به ترتیب‬ ‫‪ 55/4 ،44‬و ‪ 22/6‬درص��د منظور ش��ده بود و بار‬ ‫دیگر شاهد ثبت کمترین نرخ تورم برای هزینه‬ ‫پوشاک و کفش مردم در سال‌جاری هستیم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 93‬همچنین ت��ورم ماهانه آبان‬ ‫در زیرگروه «مس��کن‪ ،‬آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‬ ‫سایر سوخت‌ها» به ‪16‬درصد رسید‬ ‫و همین ش��اخص برای ‪ 3‬سال‬ ‫پیش��رفت آن (‪91 ،92‬‬ ‫و ‪ )90‬به ترتیب‬ ‫‪،2 0 /6‬‬ ‫‪ 15/3‬و‬ ‫‪ 20/5‬درص��د ذکر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ت��ورم آبان‌ماه‬ ‫امس��ال در ای��ن زیرگ��روه مه��م نیز پس‬ ‫از س��ال ‪ 91‬کمترین مقدار رش��د را ثبت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫«اثاث‪ ،‬لوازم و خدمات مورد اس��تفاده در خانه» از دیگر‬ ‫زیرمجموعه‌های گروه‌های اصلی در محاس��به ش��اخص‬ ‫بهای کاالها و خدمات مصرفی محسوب می‌شود که نرخ‬ ‫رش��د آن نسبت به آبان سال ماقبل خود در سال ‪1390‬‬ ‫مع��ادل ‪ 16/8‬درصد بود‪ .‬در طول دو س��ال بعدی یعنی‬ ‫سال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬نرخ رشد تورم ماهانه گروه یادشده به‬ ‫ش��دت افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که برای این ‪ 2‬سال‬ ‫پیاپی‪ ،‬به ترتیب تورم‌های ‪ 63/1‬درصدی و ‪42/5‬درصدی‬ ‫منظور شد‪ .‬در آبان‌ماه سال‌جاری اما نرخ تورم ماهانه این‬ ‫گروه به میزان قاب��ل توجهی بهبود پیدا کرده و حداکثر‬ ‫به ‪8/6‬درصد رس��ید که ‪ 5‬برابر کمتر از دوره مشابه سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫این گزارش بانک مرکزی‬ ‫البت��ه دارای م��وارد دیگری نیز‬ ‫هست اما باتوجه به محدودیت حجم‬ ‫صفحات ناگزیر به همین مقدار بس��نده‬ ‫ک��رده و در انتها فق��ط به این نکته اش��اره می‌کنیم که‬ ‫به عقیده اغلب کارشناسان‪ ،‬اگر در وضعیت شاخص‌‌های‬ ‫مه��م اقتص��ادی و مالی نظیر ت��ورم‪ ،‬نقدینگی و امثالهم‬ ‫ش��اهد ش��رایطی رو به بهبود هس��تیم‪ ،‬بخش عمده آن‬ ‫ناش��ی از حاکم بودن آرامش��ی نس��بی در پیکره اقتصاد‬ ‫کش��ورمان و ممانعت از وارد کردن ش��وک‌های ناگهانی‬ ‫و تصمیم‌های فوری بر این حیطه اس��ت‪ .‬اقتصاد قوانین‬ ‫خاص خود را دارد که اگر آنها را پذیرفته و رعایت کنیم‬ ‫به نفع ما حرکت خواهد کرد و در غیر این صورت همان‬ ‫خواهد شد که هر سال‌های قبل شاهد آن بودیم‪.‬‬ ‫تغییر شاخص کل آبان‌ماه تغییر شاخص ‪8‬ماهه منتهی به آبان‌ماه تغییرشاخص‪12‬ماههمنتهیبهآبان‌ماه‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫‪15/1‬‬ ‫‪31/9‬‬ ‫‪35/9‬‬ ‫‪22/1‬‬ ‫‪12/5‬‬ ‫‪7/4‬‬ ‫‪28/3‬‬ ‫‪19/1‬‬ ‫‪14/7‬‬ ‫‪11/1‬‬ ‫‪40/6‬‬ ‫‪28/1‬‬ ‫‪21/4‬‬ ‫‪10/2‬‬ ‫‪11/9‬‬ ‫‪27/2‬‬ ‫‪17/4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12/8‬‬ ‫‪18/2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26/1‬‬ ‫‪19/8‬‬ ‫‪9/7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪16/8‬‬ ‫‪11/5‬‬ ‫‪13/7‬‬ ‫* منبع‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫در بودجه سال آینده دولت تاکید شد‬ ‫نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬هزینه ماهانه یک خانواده ‪4‬نفری در سال ‪ 92‬بنا به گزارش‬ ‫بانک مرکزی درحالی ‪2‬میلیون و ‪ 730‬هزار تومان اعالم ش��ده بود که برای‬ ‫سال‌جاری حداقل حقوق کارگری ‪ 608‬هزار تومان تعیین شد که با احتساب‬ ‫مزایا حداکثر به ‪ 900‬هزار تومان می‌رسد‪ .‬دستمزد در سال‌جاری متناسب با‬ ‫نرخ تورم ‪32‬درصدی پایان سال ‪ 92‬نبود‪ .‬در این شرایط کارمندان و کارگران‬ ‫این روزها چشم به اخبار بودجه دوخته‌اند تا نرخ سال آینده دستمزدها اعالم‬ ‫شود‪ .‬این درحالی است که با افزایش سرعت روند کاهشی تورم در سال‌جاری‬ ‫نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه دس��تمزدها را برای سال آینده داشت‪ .‬در‬ ‫همین رابطه محمدباقر نوبخت‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری از افزایش‬ ‫حقوق کارمندان دولت در سال ‪ ۹۴‬به اندازه نرخ تورم خبر داد که با نگاهی به‬ ‫تورم موجود براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار‪ ،‬حداقل حقوق سال آینده‬ ‫بین ‪ ۶۹۰‬تا ‪ ۷۱۰‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت در حاشیه جلس��ه اخیر هیات وزیران گفت‪ :‬در سال ‪94‬‬ ‫حق��وق کارکنان دولت به اندازه نرخ ت��ورم افزایش می‌یابد‪ .‬با وجود اینکه ما‬ ‫سیاست صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای را دنبال می‌کنیم‪ ،‬اما نسبت به افزایش‬ ‫حقوق کارکنان دولت اهتمام الزم را داریم‪ .‬افزایش حقوق کارمندان دولت در‬ ‫سال ‪ 94‬به اندازه نرخ تورم در حالی اعالم شد که در حال حاضر بانک مرکزی‬ ‫و مرکز آمار هر دو نرخ تورم را اعالم می‌کنند‪ ،‬ولی براساس قانون جدید‪ ،‬منبع‬ ‫اصلی انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران است و البته نوبخت‪ ،‬سخنگوی دولت‬ ‫هم به‌تازگی برای اعالم نرخ تورم از گزارش مرکز آمار ایران اس��تفاده می‌کند‬ ‫که همه این تفاسیر نشان می‌دهد‪ ،‬معیار دولت برای محاسبه میزان افزایش‬ ‫حقوق کارمندان دولت در سال ‪ 94‬نرخ تورم مرکز آمار ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫بررس��ی نرخ‌های اعالمی تورم از س��وی مرکز آمار و بانک مرکزی نش��ان‬ ‫می‌دهد که نرخ مرکز آمار در س��ال جاری همواره کمتر از نرخ اعالمی بانک‬ ‫مرکزی بوده است‪.‬‬ ‫روند نرخ تورم در سال‌جاری براساس گزارش مرکز آمار ایران کاهشی بوده‪،‬‬ ‫به‌طوری که از ‪ 30/2‬درصد در فروردین سال‌جاری به ‪ 17/8‬درصد در آبان‌ماه‬ ‫ل رسیده است‪ .‬در صورتی که معیار دولت برای افزایش حقوق کارمندان‬ ‫امسا ‌‬ ‫دولت در روند بررس��ی بودجه ‪ 94‬آخرین تورم اعالم شده فعلی‪ ،‬یعنی تورم‬ ‫آبان ماه باشد‪ ،‬حداقل حقوق کارمندان دولت از ‪ 600‬هزار تومان سال جاری‬ ‫به حداکثر ‪ 710‬هزار تومان خواهد رسید‪ .‬این در حالی است که در سال‌های‬ ‫گذشته دولت‌ها برای افزایش حقوق‪ ،‬تورم پایان سال را مالک قرار می‌دادند‬ ‫که با این حساب چنانچه نرخ تورم روند کاهشی خود را مثل ماه‌های قبل ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬تورم سال ‪ 93‬به حدود ‪ 15‬درصد خواهد رسید که بدین ترتیب‪ ،‬حداقل‬ ‫حقوق کارمندان دولت در سال ‪ 94‬به ‪ 690‬هزار تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه تعیین دس��تمزد برای س��ال آینده‪ ،‬خبری نیز مبنی‌بر‬ ‫معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران کمتر از یک میلیون و ‪ 150‬هزار تومانی در سال‬ ‫آینده منتشر شد‪ .‬براس��اس این خبر با تصویب دولت در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۴‬کل کشور و به شرط تصویب مجلس‪ ،‬حقوق و دستمزد زیر یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان در س��ال ‪ ۹۴‬در بخش‌های دولتی و غیردولتی از پرداخت‬ ‫مالیات معاف می‌شود‪ .‬هیات وزیران در دومین جلسه فوق‌العاده هیات دولت‬ ‫به منظور بررس��ی تبصره‌های بودجه س��ال ‪ 1394‬کل کشور‪ ،‬افزایش سقف‬ ‫معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به میزان ‪15‬درصد نس��بت به سال ‪ ،1393‬را‬ ‫تصویب کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه س��قف معافی��ت مالیاتی حقوق‌بگی��ران بخش دولتی و‬ ‫غیردولتی در سال جاری ‪ 12‬میلیون تومان و ماهانه یک میلیون تومان بوده‪،‬‬ ‫افزایش ‪ 15‬درصدی این س��قف حاکی از این اس��ت که‪ ،‬در س��ال ‪ 94‬سقف‬ ‫معافیت ماهانه حقوق یک میلیون و ‪ 150‬هزار تومان و سقف معافیت ساالنه‬ ‫حقوق هم ‪ 13‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان می‌شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که افزایش ‪ 15‬درصدی سقف معافیت مالیاتی حقوق در‬ ‫الیحه بودجه ‪ 94‬مصوبه هیات وزیران است و شاید پس از ارائه الیحه بودجه‬ ‫به مجلس دچار تغییر شود‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫ثبات اقتصادی‬ ‫عامل کاهش تورم‬ ‫س�مانه گالب ‪ -‬هفت��ه‬ ‫گذش��ته در گی��رودار اخبار‬ ‫منتش��ر ش��ده از مذاک��رات‬ ‫هس��ته‌ای یک خبر اقتصادی‬ ‫مه��م دیگر نی��ز از دو مرجع‬ ‫رس��می آم��ار کش��ور اعالم‬ ‫ش��د؛ خبر تورم آبان‌ماه‪ .‬اگرچه طبق قواعد این‬ ‫چند س��ال‪ ،‬بازهم عدد اعالمی ای��ن دو نهاد با‬ ‫هم تفاوت داش��ت اما این ماه‪ ،‬ای��ن دو رقم به‬ ‫هم نزدیک شده بودند و هر دو یک خبر خوش‬ ‫برای اقتصاد داش��تند و آن هم چیزی نبود جز‬ ‫کاهش دوباره این ش��اخص مه��م اقتصادی‪ .‬با‬ ‫توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد و تالش‬ ‫دولت برای کنترل آن‪ ،‬به سراغ سید عزیز آرمن‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه شهید چمران اهواز‬ ‫رفتیم تا نظر وی را در مورد سیاست‌های دولت‬ ‫در راس��تای کاهش تورم جویا شویم‪ .‬شرح این‬ ‫گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€€جن�اب آق�ای آرمن به نظر ش�ما‬ ‫در یک‌س�ال گذش�ته دول�ت با چه‬ ‫سیاس�ت‌هایی توانس�ت نرخ تورم را‬ ‫کاهش دهد؟‬ ‫دولت یازدهم از زمانی که هدایت اقتصادی کشور‬ ‫را به‌عهده گرفت‪ ،‬مهم‌ترین هدف خود را مبارزه با‬ ‫تورم اعالم کرد و در همین زمینه سیاس��ت‌هایی‬ ‫را اجرایی ک��رد‪ .‬یکی از عوامل مه��م و تاثیرگذار‬ ‫برکاهش نرخ تورم در این مدت‪ ،‬ثباتی بود که پس‬ ‫از روی کار آمدن دول��ت یازدهم در حوزه اقتصاد‬ ‫به وجود آمد‪ .‬در اقتصاد گفته می‌ش��ود زمانی که‬ ‫مردم به هر دلیلی این تصور را داشته باشند که در‬ ‫آینده قیمت‌ها باال می‌رود‪ ،‬سعی می‌کنند کاالهای‬ ‫مورد نی��از خود را هرچه زودتر تهیه کرده و حتی‬ ‫ب��رای آینده نی��ز انبار کنند‪ .‬به همی��ن دلیل این‬ ‫رفتار خود به خود به تورم دامن می‌زند‪ .‬در مقابل‬ ‫زمانی ک��ه مردم انتظار ثبات اقتصادی را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬رفتار خ��ود را تعدیل ک��رده و در نتیجه‬ ‫ت��ورم از این طریق پایین می‌آید‪ .‬از زمان روی کار‬ ‫آمدن دولت یازدهم به واس��طه خوشبینی مردم و‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬ثبات بر اقتصاد حکمفرما ش��د و‬ ‫در نتیجه آن‪ ،‬عامل روانی یا همان انتظارات تعدیل‬ ‫شده و تورم را کاهش داد‪.‬‬ ‫€ €سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مالی‬ ‫چه اثری بر کاهش تورم داشته است؟‬ ‫یک��ی از عوامل افزایش ش��دید تورم در گذش��ته‬ ‫بی‌انضباطی‌های پولی در کشور بود تا جایی که این‬ ‫موضوع را می‌ت��وان موتور محرکه تورم در این دوره‬ ‫دانس��ت‪ .‬دولت یازدهم و مسئوالن اقتصادی آن این‬ ‫موت��ور محرکه را خوب ش��ناختند و تالش کردند با‬ ‫کنترل‌های انقباضی حجم پول و عرضه آن‪ ،‬سرعت‬ ‫حرکت آن را کاهش دهند‪ .‬همین انضباط در حوزه‬ ‫مال��ی و بودجه دولت نیز به چش��م می‌خورد‪ .‬دولت‬ ‫توانس��ت در این مدت نس��بت به گذشته یک شکل‬ ‫بهتری به هزینه‌های خ��ود بدهد و همه این عوامل‬ ‫در کنار ه��م ثبات اقتصادی را تا اندازه‌ای بر اقتصاد‬ ‫حاکم کرد‪ .‬در این فضا دولت توانس��ت سیاست‌های‬ ‫دیگ��ر خود را نیز در اقتص��اد پیاده کند و در نهایت‬ ‫کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف‪ ،‬محقق شد‪.‬‬ ‫€ €آیا این سیاست‌ها می‌تواند در آینده نیز‬ ‫ادامه داشته باشد؟‬ ‫این موضوع در ش��رایطی اس��ت ک��ه دولت در‬ ‫آینده نیز سیاس��ت‌های خ��ود را ادامه دهد‪ .‬باید‬ ‫توجه کرد که اگر مس��ئوالن کشور در یکی از این‬ ‫سیاست‌ها دچار اش��کال شوند‪ ،‬کل چرخه‌ای که‬ ‫تاکنون کاهش تورم را رقم زده است به هم خواهد‬ ‫خ��ورد‪ .‬چراکه بی‌انضباطی در حوزه پولی و مالی‪،‬‬ ‫ثب��ات اقتصادی را به هم می‌زن��د و این بی‌ثباتی‬ ‫انتظارات تورمی را دربین مردم به وجود می‌آورد و‬ ‫درنهایت دوباره تورم بر اقتصاد حاکم خواهد شد‪.‬‬ ‫حتی در زمینه رکود نی��ز اگر دولت نتواند با این‬ ‫مشکل مقابله کند و مردم تغییر واقعی و ملموسی‬ ‫در اقتصاد نبینند‪ ،‬ای��ن بدبینی دوباره در جامعه‬ ‫به‌وجود می‌آید و به تورم دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫€ €در خبرها آمده است که دولت باید برنامه‬ ‫اجرای ف�از س�وم هدفمندی‌یارانه‌ها را ارائه‬ ‫دهد‪ .‬به نظر ش�ما آیا این سیاس�ت می‌تواند‬ ‫ی�ک تورم دوب�اره را برای اقتص�اد به دنبال‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫اگ��ر در مرحله س��وم‪ ،‬افزای��ش قیمت‌ها مانند‬ ‫مرحله اول به صورت دفعی باش��د به‌طور مس��لم‬ ‫یک تورم باال بر اقتصاد حاکم خواهد ش��د اما اگر‬ ‫دولت به صورت پله‌ای قیمت‌ها را باال ببرد فش��ار‬ ‫تورمی حاصل از این سیاس��ت کمتر می‌شود‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رس��د که دولت نیز ب��ه دنبال اجرای این‬ ‫سیاست با افزایش یکباره قیمت‌ها نیست‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫پرداخت یک هزار و ‪600‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت بانکی‬ ‫صندوق توسعه ملی سال‌جاری یک‌هزار‬ ‫و ‪ 600‬میلیارد تومان تسهیالت بانکی‬ ‫پرداخت کرد ‌ه اس��ت‪ .‬به گزارش اعتبار‬ ‫نیوز‪ ،‬رییس صندوق توسعه ملی با اشاره به پرداخت‬ ‫یک هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان وام در ‪ 7‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ طرح ارزی به دلیل کمبود منابع‬ ‫در ‪ 5‬سال آینده رد نخواهد شد‪ .‬سیدصفدر حسینی‬ ‫افزود‪ :‬صندوق توس��عه ملی‪ ،‬صندوق ارزی است اما‬ ‫با این حال براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ 20‬درصد از س��رمایه آن برای بخش کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیل به ریال ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫نگاه مثبت صندوق توسعه ملی در حوزه گردشگری‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪ 5‬هتل بزرگ ‪ 5‬ستاره در کشور با‬ ‫تس��هیالت این صندوق درحال س��اخت است و تا‬ ‫پایان س��ال نیز ‪ 10‬هتل کش��وری تامی��ن اعتبار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حس��ینی افزود‪ :‬امس��ال ‪2‬ه��زار و ‪900‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان ب��رای کش��اورزی و ‪2‬ه��زار و‬ ‫‪900‬میلیارد تومان در بخش صنعت تبدیل به ریال‬ ‫شده و در قالب تسهیالت پرداخت خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس دستورالعمل‌ها هیچ‌گونه پیشنهادات‬ ‫سرمایه‌گذاری ارزی به این صندوق به دلیل کمبود‬ ‫منابع اعتباری رد نمی‌شود‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از فوالد اردستان با‬ ‫تامینمالیبانکصنعتومعدن‬ ‫ب��ا تامین مالی بان��ک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫خط تولید ش��رکت فوالد اردس��تان تا‬ ‫پایان سال‌جاری افتتاح خواهد شد‪ .‬این‬ ‫ط��رح که به منظ��ور تولید ‪ ٥٠٠‬هزار تن ش��مش‬ ‫فوالدی و آهن اس��فنجی به اج��را در آمده از ‪٢٣٦‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت این بانک برخوردار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با تولید این محصول س��االنه ‪ ٣٠٠‬میلیون‬ ‫دالر صرفه‌جویی ارزی نصیب کشورمان شده و برای‬ ‫تعداد ‪ ٣٩٣‬نفر از نیروهای آماده به کار کش��ورمان‬ ‫امکان اشتغال ایجاد خواهد شد‪ .‬اجرای طرح فوالد‬ ‫اردس��تان که آخرین مراحل خ��ود را می‌گذراند از‬ ‫س��ال ‪ ٨٧‬آغاز ش��ده و ورود آن ب��ه چرخه اقتصاد‬ ‫کشورمان می‌تواند تأثیر مثبتی در توسعه صنعتی و‬ ‫ایجاد اشتغال در استان اصفهان داشته باشد‪.‬‬ ‫بانک آینده‬ ‫خدمتی جدید راهی بازار کرد‬ ‫س��امانه ه��دف‪ ،‬خدمت��ی جدی��د از‬ ‫بانکداری الکترونیکی بانک آینده‪ ،‬راهی‬ ‫بازار مالی شد‪ .‬س��امانه هدف‪ ،‬خدمتی‬ ‫جدید از بانکداری الکترونیکی بانک آینده است که‬ ‫با هدف تحلیل و دس��ته‌بندی هزینه و درآمدهای‬ ‫روزمره افراد طراحی شده است‪ .‬سامانه مذکور این‬ ‫امکان را برای مش��تریان فراهم م��ی‌آورد تا ضمن‬ ‫دریافت گزارش��ی از هزینه‌ه��ا و درآمدها‪ ،‬وضعیت‬ ‫مالی خود را به‌صورت لحظه‌ای‪ ،‬بررس��ی و مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬بر همین اس��اس‪« ،‬س��امانه هدف»‪ ،‬هر روز‬ ‫ب آنها‬ ‫تراکنش‌های مالی مش��تریان را از صورتحسا ‌‬ ‫استخراج کرده و پس از پاالیش و مرتب‌سازی‪ ،‬آنها‬ ‫را به شکل هوشمند با بکارگیری الگوهایی که خود‬ ‫مش��تری ارائ��ه می‌دهد بازس��ازی و دس��ته‌بندی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫افزایش میزان رضایتمندی‬ ‫از عملکرد بانک شهر‬ ‫مدیر امور بازرسی و نظارت بانک شهر‬ ‫از رشد میزان رضایتمندی شهروندان از‬ ‫عملکرد ای��ن بانک خبر داد و گفت‌‪ :‬بر‬ ‫اس��اس تماس‌ه��ای دریافتی می��زان رضایتمندی‬ ‫مش��تریان ای��ن بان��ک از ‪ 69‬درصد در تابس��تان‬ ‫س��ال‌جاری به حدود ‪ 80‬درصد افزایش یافته است‬ ‫که این رضایتمندی بیش��تر در حوزه تکریم ارباب‬ ‫رج��وع و حس��ن انجام وظیفه از س��وی کارکنان و‬ ‫مدیران شعب بوده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا محمودی با اش��اره به اینک��ه راه‌اندازی‬ ‫مرکز ‪ ،۸۶۵۵‬با شعار «بانک شهر‪ ،‬بانک پاسخگو»‌‪،‬‬ ‫در زمینه تس��هیل ارتباط اثربخش و دوسویه میان‬ ‫مجموع��ه مدیران بانک با مش��تریان‪ ،‬س��هامداران‬ ‫و کارکن��ان ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به‬ ‫همی��ن منظ��ور شناس��ایی نقاط ق��وت و ضعف و‬ ‫تبدی��ل تهدیدها به فرصت ک��ه در نهایت منجر به‬ ‫اعتمادس��ازی میان بانک و مش��تریان آن می‌شود‬ ‫در دس��تور کار ق��رار دارد و نهادینه کردن فرهنگ‬ ‫نظارت در س��ازمان ب��ا اصالح و بهب��ود روش‌ها از‬ ‫جمله اولویت‌هایی است که دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫محمودی خاطر نش��ان کرد‪ :‬میزان رس��یدگی به‬ ‫پیام‌ها از میزان ‪ ۷۶‬درصد در تابستان به ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کارشناسان اقتصاد در گفت‌وگو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کردند‬ ‫تثبیتنرخارز‪،‬گامیبرایحفظارزشپولملی‬ ‫گروه اقتصاد – زهره محس�نی شاد‪ :‬کاهش ارزش‬ ‫پول ملی و باال رفتن قیمت دالر در س��ال‌های اخیر‪ ،‬به‬ ‫عنوان یکی از مش��کالت اقتصادی که بسیاری از افراد‬ ‫و قش��رهای مختلف را با خود درگیر کرده مطرح است‪.‬‬ ‫هرچند بروز این مش��کل را می‌توان تا حدودی متاثر از‬ ‫تحریم‌ها در طول این سال‌ها دانست‪ ،‬اما به نظر می‌رسد‬ ‫این امر تنها دلیل در این زمینه نباش��د‪ .‬کارشناسان و‬ ‫صاحب‌نظ��ران اقتص��ادی براین باورند ک��ه ارزش پول‬ ‫ملی هر کش��وری ارتب��اط نزدیکی با ت��وان اقتصادی‪،‬‬ ‫رش��د مستمر و پایدار تولید دارد‪ ،‬به این صورت که هر‬ ‫چه پایداری تولید ادامه داشته باشد‪ ،‬شاخص قیمت‌ها‬ ‫ثابت‌تر می‌ش��ود‪ .‬ضمن این که کارشناس��ان بر تثبیت‬ ‫ن��رخ ارز و ایجاد تعادل در عرض��ه و تقاضای ارز تاکید‬ ‫دارن��د و این را عاملی کلیدی در حفظ ارزش پول ملی‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت در عرضه و تقاضای ارز‬ ‫بهروز احمدی یکی از کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی در ای��ن رابط��ه در‬ ‫با بیان این که‬ ‫گفت و گو با‬ ‫ثبات نرخ ارز باعث تقویت ارزش‬ ‫پول ملی در کش��ور خواهد ش��د‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش پول ملی باید براس��اس مکانیس��م‌هایی‬ ‫تعیین ش��ود که تعادل و مهار نوسانات بازار ارز یکی از‬ ‫این راه‌هاس��ت‪ .‬وی با بیان این که باید جلوی نوسانات‬ ‫نابجا گرفته ش��ود تا دیگر اتفاقی که چند س��ال پیش‬ ‫افتاد تکرار نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نوس��انات باعث می‌ش��ود که‬ ‫فعاالن اقتصادی با مش��کل مواجه شوند و برنامه‌ریزی‬ ‫برای تولید و تجارت در کش��ور ممکن نشود‪ .‬وی البته‬ ‫تاکید کرد که تثبیت نرخ ارز به مفهوم نداشتن نوسانات‬ ‫غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی است‪ ،‬به این صورت که‬ ‫فعاالن اقتصاد به دلیل نقش اثر‌گذارش��ان در رش��د و‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور‪ ،‬بتوانند قدرت پیش‌بینی از‬ ‫آینده داش��ته باشند و بر اس��اس نرخی ثابت‪ ،‬اقدام به‬ ‫تولید و تجارت در کشور کنند تا بابت نوسانات نرخ ارز‬ ‫متضرر نشوند‪ .‬او تثبیت نرخ ارز را از راه تعادل بخشیدن‬ ‫ومدیریت عرضه و تقاضای ارز در کشور ممکن دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است که‬ ‫با پیش‌بینی درست از آینده‪ ،‬امکان تزریق یا خرید ارز‬ ‫را فراهم کند تا این امر باعث ایجاد تعادل در بازار شود‪.‬‬ ‫احمدی البته متنوع کردن درآمد‌های ارزی را نیز در‬ ‫این راس��تا مهم دانست و گفت‪ :‬درآمدهای ارزی کشور‬ ‫فق��ط نباید مبتنی بر درآمدهای نفتی باش��د بلکه باید‬ ‫نبض بازار‬ ‫با توس��عه بخش صادرات غیرنفت��ی و افزایش ظرفیت‬ ‫عرضه ارز از این طریق‪ ،‬امکان درآمدهای ارزی به شکل‬ ‫مداوم را در کشور فراهم کرد تا کشور مشکل تامین ارز‬ ‫نداشته باشد و این امرنوسانات نرخ ارز را کنترل کند تا‬ ‫در نهایت باعث حفظ ارزش پول ملی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم کردن رشد اقتصادی در کشور‬ ‫میث��م موس��ایی یکی دیگ��ر از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی در ای��ن‬ ‫رابط��ه یک��ی از عوام��ل تضعیف‬ ‫ارزش پ��ول ملی را باال بودن نرخ‬ ‫تورم در سال‌های اخیر دانست و‬ ‫در همی��ن راس��تا بر کنترل این ش��اخص تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬کنترل نقدینگی‪ ،‬تقویت بخش تولید و صنعت و‬ ‫رش��د اقتصادی کشور از دالیلی است که باعث می‌شود‬ ‫ت��ورم تا حد زیادی در کش��ور کنترل ش��ده و به ثبات‬ ‫برس��د و از اف��ت ارزش پول ملی جلوگی��ری کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتصادی جلوگیری از نوس��انات نرخ ارز و‬ ‫ایجاد تع��ادل در عرضه و تقاض��ای ارز را یکی دیگر از‬ ‫راه‌ه��ای حف��ظ ارزش پول مل��ی دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که نوس��انات نرخ ارز کنترل ش��ود‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫کاهش یابد و به ثبات برس��د می‌توان امیدوار شد که از‬ ‫این طریق سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و بخش‬ ‫تولی��د و صنعت رونق بگیرد که البت��ه این امر یکی از‬ ‫راه‌های حفظ ارزش پول ملی است‪ .‬موسایی براین باور‬ ‫اس��ت که راه اصلی نجات و حل مش��کالت اقتصادی و‬ ‫تقویت پول ملی‪ ،‬رشد اقتصادی در کشور است که این‬ ‫ام��ر باعث کاهش بیکاری‪ ،‬عرضه بیش��تر کاال در بازار‪،‬‬ ‫کنترل نرخ تورم‪ ،‬افزایش صادرات کاال‪ ،‬ارز آوری بیشتر‬ ‫به کشور و به تبع آن کاهش نرخ ارز می‌شود که تمامی‬ ‫اینها ش��رایطی را فراهم می‌کن��د که از ارزش پول ملی‬ ‫کاسته نش��ود‪ .‬وی تمامی این عوامل را از راه‌های مهم‬ ‫رفع مش��کالت اقتص��ادی و افزای��ش ارزش پول ملی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬البته با اقداماتی ک��ه دولت دربهبود‬ ‫ش��رایط اقتص��اد و ثبات نرخ‌ه��ا در حال انجام اس��ت‬ ‫می‌توان امیدوار بود که این امر محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تقویت بخش تولید‬ ‫عبدالرض��ا امیرتاش یکی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی نی��ز در‬ ‫عوامل مختلفی‬ ‫تو‌گو با‬ ‫گف ‌‬ ‫را در ب��اال ب��ردن ارزش پول ملی‬ ‫دخیل دانست و گفت‪ :‬ارزش پول‬ ‫ملی در کش��ور ارتباط نزدیکی با توان اقتصادی‪ ،‬رش��د‬ ‫مس��تمر و تقویت بخش تولی��د دارد‪ ،‬وی افزود‪ :‬به‌طور‬ ‫حتم هرچه تولید در کش��ور تقویت ش��ود‪ ،‬از این بابت‬ ‫قیمت‌ها در «استانبول» صعودی شد‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬قیمت سکه و طال و دالر در بازار آزاد‬ ‫روز پنجش��نبه نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته‬ ‫کمی افزایش یافت‪.‬‬ ‫ن��رخ ف��روش هر قطعه س��که‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫تم��ام بهار آزادی طرح جدید روز پنجش��نبه در بازار‬ ‫‪937‬ه��زار تومان‪ ،‬طرح قدیم ‪ 939‬ه��زار تومان‪ ،‬نیم‬ ‫س��که ‪472‬هزارتومان‪ ،‬ربع س��که ‪ 270‬ه��زار تومان‬ ‫و س��که گرم��ی ‪ 173‬هزارتومان اعالم ش��د‪ .‬نرخ هر‬ ‫گرم ط�لای زرد ‪ 18‬عیار در ب��ازار داخلی ‪ 96‬هزار و‬ ‫‪70‬تومان در روز پنجشنبه بود و نرخ هر اونس طال در‬ ‫بازارهای جهانی روز جمعه به ‪1184‬دالر و‪ 50‬س��نت‬ ‫رسید‪ .‬همچنین فعاالن بازار ارز‪ ،‬نرخ هر دالر امریکا را‬ ‫در پنجشنبه هفته‌ای که گذشت ‪3‬هزار و ‪ 323‬تومان‬ ‫تعیین کردند که رش��د قیمتی ح��دود ‪ 32‬تومانی را‬ ‫نس��بت به روز چهارشنبه ثبت کرد‪ .‬یورو نیز در حالی‬ ‫معامله شد که قیمت آن در حدود ‪4‬هزار و ‪ 166‬تومان‬ ‫قرار گرفته بود و نس��بت به روز چهارشنبه حدود ‪46‬‬ ‫تومان افزایش قیمت داشت‪ .‬درمجموع روز پنجشنبه‬ ‫دالالن و فعاالن بازار ارز و سکه‪ ،‬شاهد نوسان هرچند‬ ‫اندک اما رو به باال در قیمت‌های این بازار بودند‪.‬‬ ‫ام��ا در نگاهی ب��ه روند بازاره��ای جهانی می‌بینیم‬ ‫اونس طال در پایان هفته‌ای که گذش��ت کاهش پیدا‬ ‫ک��رد و از محدوده ‪ 1200‬دالر در روز چهارش��نبه به‬ ‫حدود یک هزار و ‪ 184‬دالر و ‪ 50‬سنت رسید‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد‬ ‫پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گزارش��ی پژوهش��ی‪ ،‬پیامدهای خلق پول توس��ط‬ ‫بانک‌های تجاری را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرک��ز پژوهش‌های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬دفتر مطالعات اقتص��ادی این مرکز اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به جای��گاه و اهمیت پول در اقتصاد و‬ ‫تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی‪ ،‬فهم چگونگی خلق‬ ‫آن و عوامل موثر بر آن برای سیاس��تگذاری ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن تحقیق تالش ش��ده اس��ت فرآیند‬ ‫پیچیده خلق پ��ول و نهادها و عوامل موثر بر آن در‬ ‫نظام بانک��داری با نرخ ذخیره قانون��ی جزئی که در‬ ‫تمام بانک‌های تجاری دنیا و موسس��ات سپرده‌پذیر‬ ‫جاری است‪ ،‬تبیین و تشریح شود‪.‬‬ ‫در نظ��ام ذخیره قانونی جزئی‪ ،‬بانک‌های تجاری و‬ ‫موسسات سپرده‌پذیر از طریق وام‌دهی به متقاضیان‬ ‫یا سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده(پول)‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که‬ ‫نسبت ذخایر بانک به سپرده‌ها از نرخ ذخیره قانونی‬ ‫که توس��ط بانک مرکزی تعیین می‌ش��ود‪ ،‬پایین‌تر‬ ‫ن��رود‪ .‬بنابراین ذخای��ر قانونی عام��ل محدودکننده‬ ‫قدرت خلق پول بانک‌ها محسوب می‌شوند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن بانک‌ها باید مبالغ کافی را به‌صورت پول رایج و‬ ‫سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند‪ .‬آنها باید به‌منظور‬ ‫پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده‌ای به‬ ‫اس��کناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در‬ ‫بانک دیگر آماده باش��ند‪ ،‬لذا ای��ن نیازهای عملیاتی‬ ‫ع�لاوه بر ن��رخ ذخیره قانونی‪ ،‬خلق پ��ول بانک‌ها را‬ ‫نیز محدود می‌کنند‪ .‬از س��وی دیگ��ر میزان تمایل‬ ‫فعاالن اقتص��ادی به گرفت��ن وام و در مقابل میزان‬ ‫تمایل بانک‌ها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد اما‬ ‫بانک‌ها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند از‬ ‫دادن وام خودداری کنند یا به دلیل رکود فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند‪،‬‬ ‫حجم پ��ول تغییری نخواهد ک��رد درنتیجه افزایش‬ ‫حجم ذخایر به معنای افزایش حجم پول نیس��ت اما‬ ‫عامل مسلط تغییرات حجم پول است‪ .‬در ادامه این‬ ‫گزارش آمده است که عملیات بازار باز بانک مرکزی‪،‬‬ ‫تغییر موجودی حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی‪،‬‬ ‫تغییر مانده اسکناس و مسکوک نزد مردم‪ ،‬تغییر در‬ ‫دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درنهایت وام‌های‬ ‫اعطای��ی بانک مرکزی به بانک‌ه��ا‪ ،‬ذخایر در اختیار‬ ‫بانک‌ها را تغییر می‌دهد‪ .‬بر این اس��اس مجموعه‌ای‬ ‫از عوامل سیاس��تی و غیرسیاس��تی در تعیین حجم‬ ‫پول در اقتصاد تاثیرگذارن��د و بدون مطالعات کمی‬ ‫دقیق نمی‌توان س��هم هری��ک از عوامل در تغییرات‬ ‫حجم پول را تعیین کرد‪ .‬از سوی دیگر وجود عوامل‬ ‫غیرسیاستی‪ ،‬کنترل و مدیریت حجم پول در اقتصاد‬ ‫را بسیار دش��وار کرده است‪ .‬ش��اید همین دشواری‬ ‫عامل تغییر ابزار سیاس��تگذاری پولی از رشد حجم‬ ‫پول به نرخ بهره باشد‪.‬‬ ‫باوجود اهمیت خلق پول‪ ،‬توجه شایسته‌ای به این‬ ‫موضوع در مطالعات اقتصاد اسالمی نشده است‪.‬‬ ‫عرضه کاال افزایش خواهدیافت و اش��تغالزایی در کشور‬ ‫بیشتر می‌شود که تمامی این‌ها در نهایت به کاهش نرخ‬ ‫تورم و کنترل نقدینگی در کشور منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫او اهرم سود بانکی را یکی دیگر از عوامل مهم دراین‬ ‫زمینه دانس��ت و گفت‪ :‬نرخ س��ود بانک��ی باید طوری‬ ‫تعیین ش��ود ک��ه نقدینگی در بانک‌ها جمع ش��ود و از‬ ‫ای��ن طریق زمینه حرکت س��رمایه‌ها برای فعالیت‌های‬ ‫تولی��دی و زیربنایی فراهم ش��ود‪ ،‬ضم��ن اینکه از این‬ ‫طریق نقدینگی‌های س��رگردان از س��طح جامعه جمع‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫وی یکی از عوام��ل اثر‌گذار در حفظ ارزش پول ملی‬ ‫را تثبیت نرخ ارز در کش��ور دانس��ت وگف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫درآمدهای ارزی در کش��ور ی��ک از راه‌های تثبیت نرخ‬ ‫و افزایش عرضه ارز در کشور است که این امر از طریق‬ ‫افزایش س��رمایه‌گذاری‌های خارجی‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫و ‪ ...‬ممک��ن خواهد ب��ود ‪ .‬این کارش��ناس در ادامه به‬ ‫اقدام��ات مثبت دولت در عرصه داخلی و خارجی برای‬ ‫به ثبات رس��اندن اقتصاد اش��اره کرد و گفت‪ :‬دولت در‬ ‫تالش اس��ت ک��ه بتواند با ثبات بخش‌ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند که به طور‬ ‫حت��م از این طریق‪ ،‬اقتصاد به رونق می‌رس��د و زمینه‬ ‫رشد ارزش پول ملی هم فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫واخواست ‪ 12/5‬هزار برگ‬ ‫سفته و برات‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬در ‪ 7‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ٩٣‬حدود ‪ 12/5‬هزار برگ س��فته و برات به مبلغی‬ ‫مع��ادل ‪ 2108/6‬میلی��ارد ری��ال در ش��هر تهران‬ ‫واخواس��ت ش��د‪ .‬در این دوره متوسط شاخص‌های‬ ‫تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب‬ ‫به اعداد ‪ 116/4‬و ‪ 85/7‬رس��ید که نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه سال قبل از نظر تعداد ‪ 37/6‬درصد افزایش‬ ‫و از لحاظ مبلغ ‪ 20/2‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫شاخص متوس��ط مبلغ یک برگ س��فته و برات‬ ‫واخواست ش��ده در ‪ 7‬ماه نخست سال ‪ 93‬به عدد‬ ‫‪ 69/5‬رس��ید‪ .‬عدد شاخص مذکور در ‪ 7‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ٩٢‬معادل ‪ 121/5‬بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در مهر م��اه ‪ ٩٣‬حدود ‪ 152/8‬میلیارد‬ ‫ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در‬ ‫مقایس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫‪ 3/7‬و ‪ 87/4‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ‪ 7‬ماه نخس��ت سال ‪ ٩٣‬حدود ‪ 783/4‬میلیارد‬ ‫ریال س��فته و برات در شهر تهران فروخته شد که‬ ‫این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال ‪ ٩٢‬معادل‬ ‫‪ 48/8‬درصد رش��د نش��ان می‌دهد‪ .‬یادآور می‌شود؛‬ ‫اگر یک س��فته را قبل از سررس��ید به بانک داده و‬ ‫در قبال آن بانک پس از کسر کارمزد و بهره مبلغی‬ ‫را به ما بدهد و در سررس��ید س��فته تادیه نش��ود‪،‬‬ ‫می‌گوییم سفته واخواست یا نکول شده است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫آوازه اقتصاد هنر در گستره طراحی پوستر‬ ‫جامعه‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬سپرده‌گذاری و‪ ...‬نقش بانک‌ها در ایران‬ ‫مته بر خشخاش یک صنعت گذاشتن!‬ ‫‪ 80‬درصد لوازم ورزشی بازارهای ایران وارداتی است‬ ‫رشد ساالنه ‪ 12‬درصدی بازار جهانی لوازم ورزشی‬ ‫پون�ه کرمانش�اهی ـ گ�روه گ�زارش‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود ارزش بازار جهانی لوازم‬ ‫ورزش��ی تا س��ال ‪2016‬م به ‪ 72/9‬میلیارد‬ ‫دالر افزای��ش یاب��د‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ارزش این بازار در سال ‪2011‬م حدود ‪64/9‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که‏ نش��ان از رش��د ‪12/2‬‬ ‫درص��دی این ب��ازار دارد‪.‬‏کش��ورهای ژاپن‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬آلمان و امریکا بازارهای عمده لوازم‬ ‫ورزشی به‌شمار می‌روند که‏امریکا به تنهایی‬ ‫‪ 40/6‬درصد از س��هم این ب��ازار را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه در س��ال‌های اخیر چین‪ ،‬تایوان‬ ‫و ایتالیا نیز به نوبه خود وارد این بازار ش��ده‌‬ ‫و س��هم عمده‌ای از صادرات لوازم ورزشی را‬ ‫در اختیار گرفته‌اند که بیشترین سهم از این‬ ‫ب��ازار را چین در اختیار گرفته اس��ت‪ ،‬علت‬ ‫آن هم قیمت پایین تجهیزات س��اخت چین‬ ‫است‪ ،‬از این‌رو این کشور خریداران بیشتری‬ ‫نس��بت به لوازم و تجهیزات ورزش��ی دیگر‬ ‫کشورها دارد‪.‬‬ ‫اینکه الزم اس��ت س��ود بازرگانی برابر تعرفه‬ ‫برایش تعریف کنن��د و نه دوبرابر آن‪ .‬ضرغام‬ ‫درب��اره اس��تاندارد ب��ودن ل��وازم و تجهیزات‬ ‫ورزش��ی تولید داخلی عنوان ک��رد‪ :‬برخی از‬ ‫لوازم ورزش��ی در سطح اس��تاندارد نیستند و‬ ‫بس��یاری از فدراسیون‌ها نیز این لوازم را قبول‬ ‫ندارن��د‪ ،‬چراکه اس��تاندارد بودن این وس��ایل‬ ‫برای س�لامت افراد از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است‪ .‬البته برخی لوازم و تجهیزات ورزشی در‬ ‫ایران مانند دستگاه‌های بدنسازی درحد باالی‬ ‫کیفیت درحال تولید هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استاندارد لوازم ورزشی‪،‬‬ ‫شرط الزم صادرات‬ ‫‹ ‹میدان منیریه‪ ،‬افول تولیدات داخلی‬ ‫می��دان منیریه ته��ران به عن��وان بورس‬ ‫ل��وازم ورزش��ی و همچنی��ن عرضه‌کنن��ده‬ ‫لوازم‪ ،‬تجهیزات و پوش��اک ورزشی به نقاط‬ ‫دور کش��ور به ش��مار می‌رود‪ .‬این بازار تمام‬ ‫نیازه��ای تهرانی‌ها و شهرس��تان‌ها را برای‬ ‫داش��تن بهترین ن��وع لوازم ورزش��ی اعم از‬ ‫س��اک‪ ،‬کفش‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کاپ‪ ،‬تندیس‪ ،‬مدال‬ ‫و وسایل ورزشی تامین می‌کند‪.‬‬ ‫برندهای متفاوت براس��اس کیفیت لوازم و‬ ‫پوشاک ورزش��ی با نرخ‌های متفاوت‪ ،‬در این‬ ‫بازار مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل وجود پوشاک و تجهیزات‬ ‫ورزش��ی با برند داخلی اس��ت که اس��تقبال‬ ‫مردم در سال‌های گذشته به نسبت آن خوب‬ ‫بوده است‪ .‬به گفته محمد امین‌زاده‌گوهری‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫ل��وازم ورزش��ی‪« ،‬ل��وازم ورزش��ی داخل در‬ ‫ش��رایط بحران��ی ق��رار گرفته اس��ت و اگر‬ ‫مسئوالن نگاهی به تولیدی‌ها نداشته باشند‪،‬‬ ‫نظاره‌گر تعطیلی کامل مجموعه‌های تولیدی‬ ‫خواهیم بود‪».‬‬ ‫‹ ‹اولویت دهم‪ ،‬س�بب بی‌رونق�ی بازار‬ ‫لوازم ورزشی‬ ‫مش��اور امور گمرک��ی و بازرگان��ی اتحادیه‬ ‫صن��ف تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان لوازم‬ ‫ورزش��ی گفت‪ 90 :‬واحد تولیدی زیرپوش��ش‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان لوازم و‬ ‫تجهیزات ورزش��ی تهران مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند و تعدادی نیز با نظارت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫فی��روز ضرغ��ام در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره علت بی‌رونقی‬ ‫بازار لوازم ورزش��ی در‬ ‫س��ال‌های اخیر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار لوازم ورزش��ی در ایران پس از سال‬ ‫‪ 91‬که تحریم‌ها به اوج خود رسید‪ ،‬بسیار افت‬ ‫ک��رده اس��ت و دیگ��ر تولیدکنن��دگان و‬ ‫سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫این بازار ندارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان ص��ادرات و واردات لوازم‬ ‫و تجهیزات ورزش��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪20‬درص��د نیاز ب��ازار لوازم ورزش��ی از طریق‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی تامین و ‪80‬درصد نیاز‬ ‫این بازار نیز از خارج از کش��ور وارد می‌ش��ود‬ ‫و کش��ورهای چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬کان��ادا و تا حدی‬ ‫اتریش صادرکنندگان لوازم ورزش��ی به کشور‬ ‫به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫البت��ه س��هم واردات قاچاق در ای��ن بازار را‬ ‫نبای��د نادیده گرفت‪ .‬مش��اور ام��ور گمرکی و‬ ‫بازرگان��ی اتحادی��ه صنف تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان لوازم ورزش��ی‪ ،‬درباره علت افت‬ ‫بازار لوازم ورزش��ی در ایران یادآور ش��د‪ :‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین دالیل افت بازار لوازم و تجهیزات‬ ‫ورزشی‪ ،‬اولویت‌‌بندی کاالها براساس ضرورت‬ ‫به خاطر نوس��انات نرخ ارز در دو س��ال اخیر‬ ‫بوده است‪ .‬متاسفانه لوازم و تجهیزات ورزشی‬ ‫به عن��وان یک کاالی لوک��س و غیرضروری‪،‬‬ ‫اولوی��ت ده��م به‌ش��مار رفت��ه و همی��ن امر‬ ‫باعث افت ش��دید این بازار در این س��ال‌ها و‬ ‫بی‌رغبتی س��رمایه‌گذاران در این زمینه شده‬ ‫است‪ .‬ضرغام درباره مشکالت کلی تولید لوازم‬ ‫ورزش��ی گفت‪ :‬هماهنگ نبودن سازمان‌های‬ ‫مختلف مانند وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و آموزش پزش��کی‬ ‫و ورزش و جوان��ان در م��ورد تولی��د ل��وازم و‬ ‫تجهیزات ورزش��ی‪ ،‬یکس��ان نب��ودن نرخ ارز‬ ‫و اولوی��ت دهم بودن ای��ن کاال به عنوان یک‬ ‫کاالی لوکس و غیرضروری‪ ،‬کمبود مواد اولیه‬ ‫این لوازم و بوروکراس��ی‌های طوالنی اداری و‬ ‫کانال‌های مختلف ب��رای ورود مواد اولیه این‬ ‫لوازم یا کاالی ساخته شده‪ ،‬از جمله مهم‌ترین‬ ‫مشکالت صنایع تولیدکننده لوازم و تجهیزات‬ ‫ورزشی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه لوازم ورزشی در واقع‬ ‫ب��ه نوعی ضرورت فرهنگی به ش��مار می‌رود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدواریم با توجه ب��ه نگاه ویژه دولت‬ ‫جدید و رویکرده��ای این دولت و رایزنی‌های‬ ‫انجام گرفته در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کاالهای ورزش��ی از اولویت دهم خارج ش��ده‬ ‫و در اولویت‌ه��ای پایین‌تری قرار گیرد‪ ،‬ضمن‬ ‫علی محتش��م امیری‪،‬‬ ‫کارش��ناس تجهیزات‬ ‫ورزشی در گفت‌وگو با‬ ‫درباره صادرات‬ ‫ل��وازم ورزش��ی تولید‬ ‫داخ��ل اظهار کرد‪ :‬در تمام کش��ورهای بزرگ‬ ‫تولیدکنن��ده تجهی��زات ورزش��ی‪ ،‬گروهی از‬ ‫متخصصان و پزشکان گرد هم جمع می‌شوند‬ ‫تا با بررسی تمام عوامل و شرایط‪ ،‬نکات الزمی‬ ‫را که باید در تولید مدنظر قرار گیرد‪ ،‬آزمایش‬ ‫و در تولی��دات خود لح��اظ کنند‪ ،‬از این‌رو هر‬ ‫نوع دس��تگاه ورزشی و بدنس��ازی که ساخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بای��د اس��تانداردهای الزم را برای‬ ‫س�لامت و ایمنی داشته باش��د تا افرادی که‬ ‫اق��دام ب��ه اس��تفاده از آن می‌کنن��د‪ ،‬دچ��ار‬ ‫صدمه‌های جسمانی نشوند‪ .‬متاسفانه به خاطر‬ ‫اینک��ه اس��تانداردهای الزم ب��رای تولی��د‬ ‫دس��تگاه‌های ورزش��ی ما تعریف نش��ده یا به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬اصولی برای ساخت دستگاه‌ها و‬ ‫تجهیزات ورزش��ی در دنیا تعیین شده که در‬ ‫ایران این اصول رعایت نمی‌شود‪ ،‬ما در زمینه‬ ‫صادرات لوازم و تجهیزات ورزش��ی نمی‌توانیم‬ ‫فعالیت خاصی داش��ته باشیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫هن��وز در ح��وزه دانش��گاهی‪ ،‬علم��ی و‬ ‫استانداردس��ازی لوازم ورزش��ی به آن درجه‬ ‫نرسیده‌ایم که جهان بخواهد استانداردی برای‬ ‫م��ا تعری��ف کند‪ ،‬ت��ا بتوانی��م براس��اس آن‬ ‫استانداردها تولید و صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫شهر کوچکی که ‪ 65‬درصد توپ فوتبال جهان را تولید می‌کند‬ ‫توپ رس��می رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫برزیل در کشور همس��ایه ما پاکستان تولید شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبر آنالین‪ ،‬توپ رسمی جام‌جهانی ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫برزیل در کارخانه خواجه اختر واقع در شهر سیالکوت‬ ‫درپنجاب پاکس��تان تولید شده بود‪ .‬آقای خواجه اختر‬ ‫در جام‌جهان��ی‪۲۰۰۶‬م (‪ )۱۳۸۵‬آلم��ان حاض��ر بود و‬ ‫تحت‌تاثیر جو برگ��زاری مس��ابقات تصمیم گرفت به‬ ‫تولیدکننده توپ بزر‌گتری��ن رقابت‌های فوتبال جهان‬ ‫بدل ش��ود‪ .‬پس از تالش‌های بس��یار‪ ،‬باالخره در سال‬ ‫‪2013‬م موف��ق ش��د ق��رارداد تولید توپ‌ه��ای رقابت‬ ‫جام‌جهانی فوتبال ‪۲۰۱۴‬م در برزیل را به‌دس��ت آورد‪.‬‬ ‫امروز وقتی از فوتبال س��خنی ب��ه میان می‌آید همه از‬ ‫نام‌ها و باش��گاه‌های بزرگ صحب��ت می‌کنند‪ ،‬غافل از‬ ‫اینکه در همسایگی شرق ایران کشوری فقیر قرار دارد‬ ‫ک��ه یکی از قطب‌های اصلی تولید توپ‌های فوتبال در‬ ‫جهان بوده و کمتر کس��ی از این موضوع خبر داش��ته‬ ‫یا به آن اهمیت می‌دهد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس‬ ‫آمارهای منتش��ر ش��ده‪ ،‬ام��روزه ح��دود ‪ 80‬درصد از‬ ‫توپ‌های فوتبالی که در سراس��ر جهان مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرند‪ ،‬در پاکستان تولید می‌شوند‪ 75 .‬درصد‬ ‫از این حجم تولید که معادل ‪‌60‬درصد از کل تولید توپ‬ ‫فوتبال در جهان می‌ش��ود‪ ،‬در شهر سیالکوت پاکستان‬ ‫ص��ورت می‌گیرد‪ .‬همچنین تا پای��ان دهه ‪90‬میالدی‬ ‫پاکستان به قطب تولید ‪75‬درصد از مجموع توپ‌های‬ ‫فوتبال در جهان تبدیل ش��د‪ .‬بیش از ‪‌70‬درصد از کل‬ ‫توپ‌های وارداتی به امریکا نیز ساخت پاکستان هستند‪.‬‬ ‫عمده این توپ‌ها در ش��هر س��یالکوت تولید می‌شوند‪،‬‬ ‫ش��هری که نزدیک به ‪ 100‬سال سابقه کار در صنعت‬ ‫تولید توپ فوتبال را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیالکوت کجاست؟‬ ‫سیالکوت شهر کوچکی در پاکستان است که ساالنه‬ ‫‪ ‌۴۰‬میلی��ون توپ‌‪ ،‬به ارزش ‪ 210‬میلیون دالر را تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬در حقیق��ت در اواخر دهه‪ ۹۰‬میالدی بود که‬ ‫کش��ور پاکس��تان به قطب تولید ‪ ۷۵‬درصد از مجموع‬ ‫توپ‌های فوتبال در جهان تبدیل ش��د‪ .‬س��یالکوت از‬ ‫نظر درآمد س��رانه باالترین رتبه را در میان ش��هرهای‬ ‫پاکس��تان دارد و پس از کراچی دومین شهر پاکستان‬ ‫از نظر حجم درآمد ارزی به خاطر صادرات باالیش نیز‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کودکان کار‪،‬‬ ‫تولیدکننده‌های بی‌مزد توپ فوتبال‬ ‫نکته قابل توجه در فرآیند تولید توپ‌های فوتبال در‬ ‫پاکستان به‌طور عمده از کودکان کم‌سن‌وسال استفاده‬ ‫می‌ش��ود که این موضوع بارها با انتقاد شدید گروه‌های‬ ‫ضدکار کودکان مواجه ش��ده است‪ .‬در سال ‪1996‬م و‬ ‫در جریان بازی‌های فوتبال لیگ اروپا‪ ،‬عده‌ای از فعاالن‬ ‫حقوق کودکان اقدام به البی‌گری با شرکت‌های بزرگی‬ ‫مانند نای��ک و آدیداس کردند تا جل��وی کار کودکان‬ ‫پاکس��تانی در زمین��ه تولی��د توپ فوتب��ال را بگیرند‪.‬‬ ‫در ‪ 14‬فوری��ه ‪ 1997‬در آتالنت��ای امریکا توافقنامه‌ای‬ ‫بین س��ازمان بین‌المللی کار‪ ،‬یونیسف‪ ،‬جمعیت نجات‬ ‫کودکان بریتانیا و اتاق بازرگانی و صنایع س��یالکوت به‬ ‫امضا رس��ید که هدف اصل��ی آن مقابله با کار کودکان‬ ‫در مراک��ز تولی��د توپ در پاکس��تان ب��ود‪ .‬فیفا نیز در‬ ‫س��ال ‪1996‬م اعالم کرد که همه تولیدکنندگان توپ‬ ‫فوتبال بای��د دارای آرم مخصوصی باش��ند که آن آرم‬ ‫نش��ان‌دهنده تولید توپ ب��دون اس��تفاده از کودکان‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪1999‬م تحقیقاتی انجام شد تا نشان‬ ‫ده��د توافقنامه آتالنتا چقدر موفق بوده اس��ت‪ .‬نتایج‬ ‫تحقیقات نش��ان داد که روند بکارگی��ری کودکان در‬ ‫مراکز تولید توپ در پاکستان همچنان ادامه یافته و در‬ ‫نتیجه توافقنامه آتالنتا عمال شکست خورد‪ .‬همچنین‬ ‫با وجود همه تالش‌های انجام شده‪ ،‬فدراسیون جهانی‬ ‫فوتب��ال (فیفا) اعتراف کرده که کار کودکان در صنعت‬ ‫توپ‌سازی پاکستان موضوعی بسیار پیچیده بوده و این‬ ‫نهاد ورزش��ی توانایی و تجربه کافی و الزم را برای مهار‬ ‫آن ندارد‪.‬‬ ‫زن��ان پاکس��تانی فع��ال در صنعت توپ‌س��ازی این‬ ‫کش��ور نیز با تبعیضی مضاعف روبه‌رو بوده و به خاطر‬ ‫جنسیت‌ش��ان کمتر از مردان حق��وق می‌گیرند‪ .‬حال‬ ‫آنک��ه حقوق مردان هم کمتر از میزان تعیین ش��ده از‬ ‫سوی قانون است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقیبی به نام چین‬ ‫اخیرا مشکل دیگری نیز بر مشکالت کارگران صنعت‬ ‫توپ‌سازی پاکستان افزوده شده که آن مشکل اخراج از‬ ‫کار است‪ .‬با توجه به اینکه رقبا در شرق و جنوب شرقی‬ ‫آس��یا در دوخت توپ از ماشین‌های پیشرفته استفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این موضوع صنعت توپ‌سازی پاکستان را به‬ ‫شدت تهدید می‌کند‪ .‬اخیرا نیز تعداد زیادی از کارگران‬ ‫یکی از واحدهای بزرگ تولید توپ در پاکس��تان از کار‬ ‫خود اخراج ش��دند‪ .‬این باعث ش��ده تا کودکان اخراج‬ ‫ش��ده برای ادام��ه کار وارد بخش‌هایی مانند س��اخت‬ ‫تجهیزات جراحی یا برداش��ت پنبه ش��وند که شرایط‬ ‫کاری در آنها بس��یار خش��ن‌تر و بی‌رحم‌تر است‪ .‬چین‬ ‫در س��ال‌های اخیر به یکی از رقبای جدی پاکستان در‬ ‫زمینه تولید توپ فوتبال تبدیل شده و توانسته با توجه‬ ‫به مزیت تولید انبوه و نیروی کار ارزان‪ ،‬سهم خود را در‬ ‫بازار جهانی افزایش دهد‪ .‬با این وجود پاکستان باتوجه‬ ‫به سابقه طوالنی در صنعت توپ‌سازی جهان همچنان‬ ‫در بازار جهانی این کاال یکه‌تازی می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورزش یک ضرورت‬ ‫یا تجمل؟‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫براساس مطالعات صورت گرفته در سال ‪2011‬م‬ ‫ارزش صنایع تولید‌کننده لوازم ورزش��ی در دنیا به‬ ‫‪ 620‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬امروزه به خصوص‬ ‫در چند س��ال اخیر‪ ،‬تولید تجهیزات جدید ورزشی‬ ‫به‌ویژه در کش��ورهای توسعه‌یافته افزایش بسیاری‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬در لیگ‌ه��ای حرف��ه‌ای و لیگ‌های‬ ‫دانشگاهی این افزایش تجهیزات و امکانات به چشم‬ ‫می‌خورد‪ .‬صنعت ورزش بسیار وسیع است و عوامل‬ ‫زیادی از جمله باشگاه‌ها‪ ،‬لیگ‌ها‪ ،‬بازیکنان‪ ،‬رسانه‌ها‬ ‫و ش��رکت‌های تولیدکنن��ده لوازم ورزش��ی در آن‬ ‫دخیل هستند‪ .‬این ش��رکت‌ها به ورزشکاران اجازه‬ ‫می‌دهن��د تا در س��طح باالیی ب��ه ورزش بپردازند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هایی که لوازم ورزش��ی تولید می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫سال میلیون‌ها دالر خرج می‌کنند‪ .‬این مخارج برای‬ ‫تولید و بهتر کردن محصوالت ورزش��ی است و این‬ ‫تجهیزات تنها برای ورزش��کاران حرفه‌ای نیستند‪،‬‬ ‫بلکه برای همه کس��انی هستند که ورزش می‌کنند‬ ‫یا ترجیح می‌دهند از کفش‌ها و لباس‌های ورزشی‬ ‫در زندگی استفاده کنند‪.‬‬ ‫بیش��تر ای��ن هزینه‌ها در کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫ب��ا بودجه دولت��ی ص��ورت می‌گیرد‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه افزای��ش تولی��د این‬ ‫تجهیزات باعث تاثیرات اقتص��ادی مهمی در روند‬ ‫جامع�� ‌ه در یک بازه بلندمدت خواهد ش��د‪ .‬افزایش‬ ‫این امکان��ات باعث پرداخت هزینه‌های بیش��تر از‬ ‫س��وی مردم برای اس��تفاده از محصوالت ورزشی‬ ‫می‌ش��ود که این امر باعث ایجاد فرصت‌های شغلی‬ ‫و درآمد دولت از طریق مالیات می‌ش��ود‪ .‬س��اخت‬ ‫تجهیزات جدید ورزش��ی می‌تواند شرکت‌کنندگان‬ ‫در اتفاقات ورزش��ی را راضی کند‪ ،‬شرایط را بهبود‬ ‫بخش��د‪ ،‬تس��هیالتی برای کس��انی که برای دیدن‬ ‫مس��ابقات س��فر می‌کنند‪ ،‬ایجاد کن��د و به اقتصاد‬ ‫محل��ی کمک کند‪ .‬با س��اخت تجهیزات ورزش��ی‬ ‫جدید‪ ،‬فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شوند‪ .‬همچنین‬ ‫گردشگران بیشتری به منطقه سفر می‌کنند‪ .‬البته‬ ‫بدین شکل نقدینگی نیز افزایش می‌یابد‪ .‬همچنین‬ ‫مطالعات اقتصادی نش��ان داده‌اند ک��ه با باال رفتن‬ ‫امکانات ورزش��ی و ب��ه تبع افزای��ش فعالیت‌های‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬هزینه‌ه��ای دیگر کاه��ش می‌یابند‪ ،‬زیرا‬ ‫مردم هزینه‌ه��ای ورزش را جایگزین آنها می‌کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع با گس��ترش اتفاقات ورزش��ی مختلف در‬ ‫جهان‪ ،‬ورزش به ی��ک صنعت چند میلیارد دالری‬ ‫در کش��ورهای پیشرفته تبدیل شده است‪ .‬از این‌رو‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌ها روی ورزش��کاران جوان و با‬ ‫استعداد س��رمایه‌گذاری می‌کنند‪ .‬این ورزشکاران‬ ‫ممکن اس��ت در حوزه ورزشی خود قهرمان شوند‪.‬‬ ‫این سیس��ت ‌م حمایت از بازیکن��ان نقش موثری در‬ ‫ادامه سرمایه‌گذاری‌ها و تحقیقات و گسترش لوازم‬ ‫ورزشی دارد‪.‬‬ ‫ام��ا بازار ل��وازم و تجهیزات ورزش��ی در کش��ور‬ ‫م��ا از رونق چن��دان باالی��ی برخوردار نیس��ت به‬ ‫خصوص در س��ال‌های اخیر که نوس��انات نرخ ارز‪،‬‬ ‫کل بازاره��ای ای��ران را تحت تاثیر خ��ود قرار داد‪.‬‬ ‫در اولویت‌بن��دی کااله��ا ک��ه براس��اس نیازهای‬ ‫ضروری صورت می‌گیرد‪ ،‬کاالهای اساس��ی اولویت‬ ‫پایین‌ت��ری را به خود اختص��اص دادند و به همین‬ ‫ترتیب کاالهای غیرضروری و لوکس تا اولویت دهم‬ ‫تعریف ش��دند تا هر یک نس��بت به اولویت‌شان با‬ ‫ارز دولت��ی یا غیردولتی در بازار معامله ش��وند‪ .‬در‬ ‫ای��ن اولویت‌بن��دی ل��وازم و تجهیزات ورزش��ی به‬ ‫عنوان کاالی غیرض��روری و لوکس آخرین اولویت‬ ‫ش��ناخته ش��ده و اولویت دهم را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به گفته کارشناسان این حوزه‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین دالیل افت بازار لوازم و تجهیزات ورزشی‬ ‫در س��ال‌های اخیر‪ ،‬اولویت‌‌بندی کاالها براس��اس‬ ‫ضرورت به خاطر نوسانات نرخ ارز در دو سال اخیر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬متاس��فانه لوازم و تجهیزات ورزشی به‬ ‫عنوان یک کاالی لوکس و غیرضروری جزو اولویت‬ ‫دهم به ش��مار رفته و همین امر باعث افت ش��دید‬ ‫این بازار در این س��ال‌ها و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران‬ ‫در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫البته از س��ایر عوامل تاثیرگ��ذار در بی‌رونقی این‬ ‫بازار نیز نباید غافل ب��ود عواملی همانند هماهنگ‬ ‫نب��ودن س��ازمان‌های مختل��ف در تولید ل��وازم و‬ ‫تجهیزات ورزش��ی‪ ،‬کمبود مواد اولیه مورد نیاز این‬ ‫صنعت و بوروکراسی‌های طوالنی اداری و کانال‌های‬ ‫مختلف برای ورود مواد اولیه و‪...‬‬ ‫سوال اساسی این است که ورزش با تمام ابعاد آن‬ ‫چه از بعد صنعتی‪ ،‬اقتصادی یا س�لامت و شادابی‬ ‫برای یک جامع��ه در اولویت چن��دم می‌تواند قرار‬ ‫گیرد؟‬
‫یادداشت‬ ‫اهمیت رنگ‬ ‫در انتقال مفاهیم‬ ‫پوستر‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫رنگ در پوستر و نیز در نقاشی‪ ،‬وسیله‌ای برای به‬ ‫هم پیوستن اش��کال است‪ .‬در طراحی پوستر‪ ،‬رنگ‬ ‫ب��ر بخش‌های خاصی از طرح تاکید می‌کند تا آن را‬ ‫درح��د امکان متمایز کن��د و البته در نگاه مخاطب‬ ‫تاثیر‌گذارد‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله ب��ه این معنا نیس��ت که طراح‬ ‫پوستر مجاز است تناس��ب رنگ‌ها را که برای او به‬ ‫اندازه یک نقاش اهمیت دارد‪ ،‬نادیده بگیرد؛ تفاوت‬ ‫کل��ی ای��ن دو در این حقیقت اس��ت ک��ه آنها یک‬ ‫واسطه رنگ مش��ابه را برای مقاصد متفاوت به کار‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬در پوستری که هدفش جلب توجه است؛‬ ‫کاربرد رنگ به طور طبیعی به همین منظور است تا‬ ‫یک طراح پوس��تر بتواند از پالت رنگ خود آزادانه‌تر‬ ‫از یک نقاش استفاده کند‪.‬‬ ‫شاید به دلیل همین آزادی عمل است که بسیاری‬ ‫از طراحان پوس��تر معاصر ویژگی‌های اصلی رنگ را‬ ‫نادی��ده می‌گیرند‪ .‬آگاه��ی داش��تن از ویژگی‌های‬ ‫اساس��ی رنگ ممکن است به یک طراح کمک کند‬ ‫تا در بیان هدف به نهایت س��ادگی برسد و حتی به‬ ‫ش��کل‌های طرحش رنگی اختصاص دهد که خاص‬ ‫آن شکل‌ها در آن موقعیت باشند؛ زیرا اگر ارتباط و‬ ‫آنالیزی که در ش��کل‌ها و رنگ‌ها وجود دارد‪ ،‬به‌طور‬ ‫مناسب با یکدیگر ترکیب ش��وند تاثیر آنها افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬یک طراح پوس��تر که در مقایس��ه با یک‬ ‫نقاش به مراتب بیشتر می‌تواند شکل‌ها و رنگ‌ها را‬ ‫در حالت‌های تغیی��ر یافته یا کمی تغییر یافته آنها‬ ‫به‌کار گیرد‪ ،‬بدون نیاز به قبول اینکه مانعی در برابر‬ ‫درک ش��خصی وی از هنرش قرار داش��ته باشد‪ ،‬در‬ ‫واق��ع او باید مجموعه بزرگی از اش��کال و رنگ‌های‬ ‫متناظر آنها را در اختیار داش��ته باشد که بتواند در‬ ‫هر زمان از انواع آنها استفاده کند و او نمی‌تواند آن‬ ‫را بدون آگاهی از خصوصیاتش��ان به کار گیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫هنر حدس زدنی نیست‪.‬‬ ‫آنچ��ه باید در بعض��ی خط‌ها و ش��مایل طراحی‬ ‫پوستر رعایت شود تا چشم مخاطب را به خود جلب‬ ‫کند‪ ،‬دوری از تکرار است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در عنصر‬ ‫خط باید س��عی ش��ود از تکرار خط ب��دون هدف و‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن قالب و فرم کار‪ ،‬پرهیز ش��ود‪.‬‬ ‫به‌طور مثال در پوس��تری که مربوط به جش��نواره‬ ‫بین‌المللی موس��یقی بود این نشانه رعایت شده و از‬ ‫خطوطی که در آن طراحی ش��ده در قالب فرم‌های‬ ‫انتزاعی شده سازها و برای القای ریتم و حرکت بهره‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫در مورد پوس��تر هش��تمین جش��نواره موسیقی‬ ‫جوان در نحوه اس��تفاده از عنصر رنگ‪ ،‬از رنگ‌های‬ ‫درخش��ان و متنوع بهره گرفته ش��ده که نش��انگر‬ ‫صداهای مختلفی است که در نهایت همچون پیکره‬ ‫واحدی از صدای یک ارکستر منتقل می‌شود و شور‬ ‫و نشاط در آن موج می‌زند‪...‬‬ ‫به گفته قش�لاقی‪،‬یکی از طراحان پوستر‪ ،‬پوستر‬ ‫این جش��نواره‪ ،‬مفهومی نیست و لزومی هم نداشته‬ ‫که مفهومی باشد‪.‬‬ ‫چند نکته قابل توجه دیگر در طراحی پوستر‪:‬‬ ‫‪ -1‬توجه به مخاطب‪ :‬باید به گروه هدف تبلیغات‬ ‫توجه ش��ود‪ .‬آی��ا می‌توانند با پوس��تر ارتباط برقرار‬ ‫کنند؟ آیا تصاویر و متن به کار رفته به سادگی قابل‬ ‫فهم هس��تند؟ مخاطبان باید بتوانند پیام ارائه شده‬ ‫را تنها با یک نگاه تشخیص دهند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمرک��ز روی پی��ام‪ :‬هدف پوس��تر چیس��ت؟‬ ‫باید بررس��ی کرد‪ ،‬پیامی ک��ه قصد انتقال آن وجود‬ ‫دارد‪،‬چه پیامی است‪ .‬آیا همه مواردی که در طراحی‬ ‫آمده برای مخاطبان واضح اس��ت یا مبهم و غیرقابل‬ ‫درک؟ باید از طراحی مبهم موضوع موردنظر اجتناب‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه نتیجه آن گیج شدن مخاطب و تفسیر‬ ‫نادرست پیام خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬سادگی‪ :‬جلوه‌های هنری و خالقانه در پوستر‬ ‫از م��وارد مهمی اس��ت که بای��د در طراحی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬اما در انتقال پیام توجه به ساده بودن‬ ‫آن اهمیت فراوانی دارد‪ .‬مثال‪ ،‬اس��تفاده از تنها یک‬ ‫تصویر که با یک عبارت کوچک و ساده پوشش داده‬ ‫می‌شود و در ادامه‪ ،‬متن اصلی که جزئیات بیشتری‬ ‫از موضوع ارائه شده را توصیف خواهد کرد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫بر بیننده آن تاثیر ویژه‌ای بگذارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو با مدیر خانه گرافیک حوزه هنری در مورد نقش پوستر در موفقیت آثار فرهنگی و هنری‬ ‫آوازه اقتصاد هنر در گستره طراحی پوستر‬ ‫یاسمین سهرابی– گروه گزارش‪ :‬به انگیزه فراخوان گسترده‬ ‫مس�ابقه طراحی پوس�تر‌«فرهنگ و اقتصاد» ک�ه به تازگی‬ ‫از س�وی واحدگرافی�ک حوزه هنری اس�تان اصفه�ان ارائه‬ ‫ش�ده‪ ،‬قرار اس�ت نقد تصویری فرهنگ و اقتصاد در جامعه‬ ‫معاصر‪ ،‬رفتارهای مثبت ومنفی در این بخش‪ ،‬تغییر گفتار به‬ ‫رفتار و پرهیز از ش�عار در مبحث فرهنگ حمایت صحیح از‬ ‫تولید داخلی برای اعتلای اعتماد مصرف‌کنندگان‪ ،‬افزایش‬ ‫€ €مواد اصلی مورد نی�از برای تهیه یک‬ ‫پوستر چیست؟‬ ‫موادی که در تهیه هر پوستر به کار می‌رود‪،‬‬ ‫بنا بر فناوری‌های روز دنیا متفاوت اس��ت‪ .‬پایه‬ ‫اولیه و ماده اصلی پوس��تر کاغذ است اما برای‬ ‫انواع مختلف پوستر نوع کاغذ هم فرق می‌کند‪.‬‬ ‫€ €انواع ش�یوه‌های اجرایی برای تهیه و‬ ‫طراحی پوستر چیست؟‬ ‫چاپ‌های مختلف دیجیتال و افست است که‬ ‫می‌توان آن را با تیراژ باال و در کمترین زمان به‬ ‫سفارش دهنده ارائه داد‪.‬‬ ‫€ €نوع کاغذ به چه ویژگی‌هایی در پوستر‬ ‫بستگی دارد؟‬ ‫با توجه به موضوعی که پوستر دارد و مخاطب‬ ‫آن‪ ،‬به‌طور معمول گرم کاغذ فرق می‌کند‪.‬‬ ‫€ €آیا در حال حاضر پوس�ترها‪ ،‬سفارش‬ ‫طراحی دستی هم دارند؟‬ ‫بله‪ .‬ولی سفارش‌دهندگان آنها خاص هستند‬ ‫و به‌طور عمده تیراژ آنها پایین اس��ت‪ .‬طراحی‬ ‫با کلیشه دس��تی دشوار است و نمی‌توان تیراژ‬ ‫باالیی از یک پوس��تر را تولی��د کرد‪ ،‬مگر آنکه‬ ‫تیراژ کم باش��د‪ .‬زمانی که چاپ پوستر مکانیزه‬ ‫شده است‪ ،‬فقط در موارد خاص مانند تبلیغات‬ ‫مح��دود برای یک فعالیت هنری پوس��تر‌ها به‬ ‫شکل دستی طراحی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €چند درصد از پوس�ترها ممکن است‬ ‫دستی طراحی شوند؟‬ ‫‪95‬درصد از پوس��تر‌ها به ص��ورت دیجیتال‬ ‫و افس��ت چاپ می‌ش��ود و تنها ‪5‬درصد از آنها‬ ‫ممکن است که دستی طراحی شود‪.‬‬ ‫€ €در م�ورد هزینه پوس�ترهای قدیمی‬ ‫بگویید؟‬ ‫اگ��ر طراحی پوس��تر‌ها را در قدیم بررس��ی‬ ‫کنیم‪ ،‬هزینه آنها با توجه به وضعیت اقتصادی‬ ‫‪ 50‬س��ال پیش باز هم گران بوده‪ ،‬چون قدرت‬ ‫اقتصادی مردم پایین بوده اس��ت و به ش��یوه‬ ‫س��نتی هم طراحی می‌شد از طرفی مخاطبان‬ ‫این پوسترها محدود و خاص بودند و به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬شمار س��فارش‌دهندگان محدود بود‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬تهیه پوس��تر برای کانون پرورش‬ ‫فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان یا آگه��ی برای‬ ‫برنامه‌های تئاتر و نمایش‪ ،‬آن زمان بیش��ترین‬ ‫نمونه‌های کار سیلک و دستی بود‪.‬‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬کارآفرینی و توسعه اقتصاد فرهنگ در پوسترهایی‬ ‫که طراحی خواهدش�د به نمایش گذاشته شود‪ .‬در خصوص‬ ‫نقش پوس�تر در مطرح ش�دن و موفقیت آثار هنری و تاثیر‬ ‫آن ب�ر اقب�ال مخاطبان ع�ام و خاص و هزین�ه اقتصادی که‬ ‫درخواست‌کننده یک پوستر برای تبلیغ خود صرف می‌کند‬ ‫با امیر مسعود حالج‪ ،‬مدیر خانه گرافیک حوزه هنری استان‬ ‫اصفهان گفت‌وگویی داشتیم که از نظر می‌گذرد‪.‬‬ ‫€ €در دوره‌ای س�ردر س�ینماها هن�وز‬ ‫دستی نقاشی می‌شد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬تا س��ال ‪ 1370‬در تمام سر در سینماها‪،‬‬ ‫پوسترها و تبلیغات تک نسخه‌ای و دستی کار‬ ‫می‌شد و بیشترین پوسترهایی که چاپ می‌شد‪،‬‬ ‫سینمایی بود‪.‬‬ ‫€ €هزینه پوس�تر بر چه مبنایی تعیین یا‬ ‫دریافت می‌شود؟‬ ‫هزینه چاپ پوس��تر بنا بر پایه اصلی آن که‬ ‫کاغذ اس��ت‪ ،‬فرق می‌کند‪ .‬دلیل آن هم ممکن‬ ‫است نوسانات قیمت کاغذ باشد‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر آیا طراحی‌های پوستر‬ ‫قانونمند و تثبیت شده است؟‬ ‫دس��تمزد طراحی پوستر متفاوت است‪ .‬یک‬ ‫طراح ممکن اس��ت ‪ 200‬ه��زار تومان دریافت‬ ‫کن��د و همان پوس��تر به وس��یله ی��ک طراح‬ ‫حرف��ه‌ای ‪ 3‬میلیون تومان هزینه ب��ردارد‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬تعدادی هم هس��تند که حتی کمتر‬ ‫از قیمت پایه را می‌گیرند‪.‬همچنین بس��ته به‬ ‫س��وژه‌ای که طرح برای آن زده می‌شود قیمت‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫از زمانی که دیوارها محل‬ ‫تبلیغات تجاری شده و‬ ‫بیلبوردها در اتوبان‌ها‬ ‫نصب شد‪ ،‬استفاده و‬ ‫کاربرد پوستر کاهش‬ ‫یافت‬ ‫€ €تعیین قیمت طراحی پوستر ثبت شده‬ ‫است؟‬ ‫نه‪ .‬این قیمت در هیچ جا تثبیت شده نیست‬ ‫ام��ا یک قیمت پایه‌ای در این مورد وجود دارد‪،‬‬ ‫انجمن صنفی گرافیک برای طراحی پوس��تر‪،‬‬ ‫پایه ی��ک میلیون و ‪ 500‬ه��زار تومان تعیین‬ ‫کرده اس��ت که البته باز هم به طراح‪ ،‬س��وابق‬ ‫و ش��هرت وی بستگی دارد‪ .‬یعنی ممکن است‬ ‫تا ‪ 5‬میلیون تومان هم طراحی آن پوستر تمام‬ ‫شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خالقیت نکته مهم دیگری‬ ‫اس��ت که در جذابیت طراحی یک پوستر موثر‬ ‫است‪ .‬کس��ی که در یک بازه زمانی ‪ 7-8‬ساله‬ ‫تخصص و تجربه را در این حوزه کس��ب کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طور معمول از نظر نوع کار‪ ،‬کار مهم‬ ‫و با ارزش��ی ارائه می‌دهد‪ .‬در این میان کسانی‬ ‫هستند که بالفاصله بعد از فارغ‌التحصیل شدن‬ ‫از دانش��گاه و فقط برای حض��ور در بازار حتی‬ ‫حاضرن��د ‪ 100‬هزار توم��ان بگیرند‪ .‬گاهی هم‬ ‫حاضرن��د رایگان ای��ن کار را انج��ام دهند‪ ،‬به‬ ‫شرطی که در بازار کار مطرح شوند‪.‬‬ ‫€ €هزینه خدمات دیگر پوستر‪ ،‬جدای از‬ ‫طراحی آن محاسبه می‌شود؟‬ ‫زمان��ی ک��ه کاری را به یک طراح س��فارش‬ ‫می‌دهند‪ ،‬طراح باید مش��خصه‌های مختلف را‬ ‫برای طراحی داش��ته باشد وگرنه پول طراحی‬ ‫یکج��ا پرداخ��ت می‌ش��ود و او می‌تواند مثال‬ ‫بخش خوشنویس��ی پوس��تر را واگذار کند‪ ،‬اما‬ ‫پول خوشنویسی را جداگانه از سفارش دهنده‬ ‫نمی‌گی��رد‪ .‬در کل یک طراح بای��د زمانی که‬ ‫سفارش��ی را می‌پذیرد‪ ،‬توانای��ی انجام کارهای‬ ‫مختلف را برای پوستر داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €چاپ پوستر در ایران از نظر اقتصادی‬ ‫چه وضعیتی دارد؟‬ ‫برای آنکه بگوییم وضعیت چاپ پوس��تر در‬ ‫حال حاضر موفق اس��ت یا نه باید به یکس��ری‬ ‫از رویدادهای فرهنگی و اقتصادی توجه کنیم‪.‬‬ ‫بعض��ی از ارگان‌ه��ا و مراکز فرهنگی نس��بت‬ ‫به س��فارش پوس��تر ناگزیر هس��تند‪ .‬ما برای‬ ‫اطالع‌رس��انی در حال‌حاض��ر از آگهی‪ ،‬اعالن‪،‬‬ ‫بیلبورد‪ ،‬روزنامه‌ها و پوس��تر استفاده می‌کنیم‬ ‫بنابرای��ن در عمل کاربرد پوس��تر و اس��تفاده‬ ‫از آن ب��ه دلیل ابزاره��ای تبلیغاتی دیگر کمتر‬ ‫شده است‪ .‬در حالی که در دهه‌های قبل تبلیغ‬ ‫به وسیله پوستر کارس��از بود و به همان اندازه‬ ‫اثرگ��ذار اما از زمانی که دیوارها محل تبلیغات‬ ‫تج��اری ش��ده و بیلبورده��ا در اتوبان‌ها نصب‬ ‫شد‪ ،‬اس��تفاده و کاربرد پوس��تر کاهش یافت‪.‬‬ ‫بیلبوردهایی با ان��دازه حداقل ‪ 1/5‬متر در ‪1/5‬‬ ‫متر و بنرهایی در اندازه‌های ‪ 100‬در ‪ 70‬سانتی‬ ‫متر در کنار وجود رس��انه‌های دیجیتال باعث‬ ‫ش��د که حجم تولید و تهیه پوستر کم شود‪ ،‬با‬ ‫این حال در کنار رس��انه‌های دیجیتال‪ ،‬پوستر‬ ‫هنوز مخاطبان خاص خود را دارد‪ .‬هرچند ورود‬ ‫سایت‌های ش��خصی و گروهی و اطالع‌رسانی‬ ‫متف��اوت جای��گاه پوس��تر را نس��بت به قبل‬ ‫ضعیف‌تر کرده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به انواع تبلیغاتی که در حال‬ ‫حاض�ر وج�ود دارد‪ ،‬موقعیت پوس�تر را‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫دول��ت در ح��ال حاض��ر ب��ه ط��ور رایگان‬ ‫مکان‌های��ی را برای تبلیغات قرار داده اس��ت و‬ ‫نصاب‌ها پوسترهای مختلف را برای تبلیغات در‬ ‫این مکان‌ها نصب می‌کنند‪ .‬مثال ‪ 500‬پوستر را‬ ‫در یک مسیر نصب می‌کنند و چون مکان‌های‬ ‫نصب رایگان محدود است‪ ،‬نفر بعد پوسترهای‬ ‫بعدی را روی آن می‌چس��باند‪ .‬گاهی قطر این‬ ‫پوسترهایی که روی هم چسبانده می‌شوند به‬ ‫‪ 3‬سانتی‌متر هم می‌رسد‪ .‬یکی از مشکالتی که‬ ‫این کار دارد این است که پوسترهایی که در آن‬ ‫مکان‌ها نصب می‌ش��ود‪ ،‬به حد کافی که هیچ‪،‬‬ ‫اصال دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €کدام مراکز همچنان از چاپ پوس�تر‬ ‫بهره‌مند هستند؟‬ ‫چاپ پوستر در مراکز فرهنگی‪ ،‬فرهنگسراها‪،‬‬ ‫گالری‌ه��ا و کتابفروش��ی‌ها کارب��رد دارد ام��ا‬ ‫سفارش ها در این بخش به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬اگر به‌طور مثال ‪ 5‬سال پیش در اصفهان‬ ‫‪ 500‬پوس��تر چاپ می‌کردی��م االن این تعداد‬ ‫کمتر شده است‪.‬‬ ‫روش‌های درآمدزایی از پوسترهای تبلیغاتی‬ ‫‪ )۱‬پرداخ��ت هزین��ه تبلیغات بر مبن��ای نمایش بنرها و‬ ‫پوسترهای تبلیغاتی در مدت زمان خاص‪.‬‬ ‫‪ )۲‬پرداخ��ت هزینه تبلیغ��ات بر مبنای تع��داد نمایش‬ ‫بنرها‪،‬بیلبوردها و پوستر‌های تبلیغاتی‪.‬‬ ‫‪ )۳‬پرداخ��ت هزینه تبلیغات بر مبنای تعداد کلیک روی‬ ‫انواع این تبلیغات‪.‬‬ ‫‪ )۱‬پرداخت هزینه تبلیغات بر مبنای نمایش بنرهای‬ ‫تبلیغاتی در مدت زمان خاص‬ ‫سپیده سحر‪ -‬گروه گزارش‪ :‬پوسترهای تبلیغاتی نوعی‬ ‫از تبلیغات نمایش��ی هس��تند که صاحبان وب‌سایت‌ها به‬ ‫منظور درآمدزایی از وب‌س��ایت‌های خود از آنها اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪ .‬همان‌طور که برای کسب درآمد بیشتر از نمایش و‬ ‫طراحی‌های دیگری چون بنر استفاده می‌کنند‪ 3 .‬نوع هزینه‬ ‫برای استفاده از پوستر‌ها و بنرهای تبلیغاتی در وب‌سایت‌ها‬ ‫وجود دارد که عبارتند از‪:‬‬ ‫در این روش از تبلیغات بنر که مدتی است منسوخ شده‬ ‫و وب‌سایت‌های روز دنیا دیگر از این روش تبلیغاتی استفاده‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬مبلغی بابت نمایش بنر برای مدت‌زمان خاصی‬ ‫تعیین می‌شود و از سوی تبلیغ‌دهنده به وب‌سایت پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان مث��ال پرداخت مبلغ ‪ X‬ری��ال به ازای‬ ‫نمایش بنر یا پوس��تر تبلیغاتی برای یک ماه‪ .‬در این روش‬ ‫تعداد نمایش و تعداد کلیک روی این انواع تبلیغی تضمین‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬در این روش‪ ،‬دارندگان وب‌سایت تمام سعی خود‬ ‫را بر جذب تعداد بیش��تر پوسترهای تبلیغاتی می‌گذارند تا‬ ‫درآمد بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که با این روش تاثیر پوس��ترهای تبلیغاتی‬ ‫نیز کمتر می‌ش��ود و زیبایی آن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این روش بسیار در وب‌س��ایت‌های ایرانی مرسوم است که‬ ‫متاسفانه کیفیت وب‌سایت‌ها را نیز کاهش داده است‪.‬‬ ‫‪ )۲‬پرداخ�ت هزینه تبلیغات بر مبن�ای تعداد نمایش‬ ‫پوسترها و بنرهای تبلیغاتی‬ ‫در این روش‪ ،‬پرداخت‌ها براس��اس تعداد تضمین ش��ده‬ ‫نمایش پوس��تر در وب‌س��ایت‌ها صورت می‌گیرد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال پرداخت مبلغ ‪ X‬ریال بابت نمایش تعداد ‪ Y‬دفعه از‬ ‫پوستر تبلیغاتی که این روش در مقایسه با روش قبل بسیار‬ ‫کاراتر و مفیدتر اس��ت‪ .‬در این روش تعداد نمایش تبلیغات‬ ‫تضمین ش��ده اس��ت و تعداد زیاد بنرهای تبلیغاتی خللی‬ ‫در کارآیی وب‌س��ایت‌ها ایجاد نمی‌کن��د زیرا بنرها در حال‬ ‫چرخش هس��تند و به ازای هر مرتبه بارگذاری صفحه‪ ،‬یک‬ ‫بنر یا پوستر تبلیغاتی از میان بنرهای فعال موجود نمایش‬ ‫داده می‌شود و به شمارشگر تعداد نمایش بنرها و پوسترها‬ ‫در بانک اطالعات یک عدد اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫بنره��ا پس از رس��یدن به میزان حداکث��ر تعداد نمایش‬ ‫تعیین ش��ده می‌توانند غیرفعال یا حذف ش��وند‪ ،‬بنابراین‬ ‫از چرخ��ه بنره��ای تبلیغاتی فعال خارج ش��ده و دیگر در‬ ‫وب‌سایت نمایش داده نمی‌شوند‪.‬‬ ‫مزایای این روش تبلیغات به علت تضمین تعداد نمایش‬ ‫پوس��ترهای تبلیغات��ی از س��وی دارندگان وب‌س��ایت‌ها و‬ ‫تاثیر‌گذاری بیش��تر آنها بس��یار قابل توجه‌تر از مورد قبل‬ ‫اس��ت‪ .‬حت��ی می‌توان حداکث��ر نمایش روزان��ه را در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬به‌عنوان مثال تبلیغ‌دهنده‌ای ‪ X‬ریال پرداخت کرده‬ ‫و ‪ Y‬دفعه نمایش پوس��تر تبلیغاتی وی تضمین شده است‪.‬‬ ‫تبلیغ‌دهن��ده در عین حال می‌خواهد ک��ه تبلیغ وی برای‬ ‫مدت یک ماه حتما نمایش داده شود‪ ،‬در این صورت تعداد‬ ‫حداکثر نمایش تبلیغات او را که ‪ Y‬دفعه اس��ت بر ‪ 3۰‬روز‬ ‫تقس��یم می‌کنیم و تبلیغ وی بیش��تر از این تعداد در روز‬ ‫نمایش داده نخواهد شد و فردای آن روز دوباره نمایش بنر‬ ‫و پوستر‌ها از سر گرفته می‌شود تا به تعداد باالیی از نمایش‬ ‫روزانه برسد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬پرداخ�ت هزینه تبلیغات بر مبن�ای تعداد کلیک‬ ‫روی پوستر‌های تبلیغاتی‬ ‫در این روش تبلیغاتی‪ ،‬پرداخت‌ها بر مبنای تعداد تضمین‬ ‫شده کلیک‌ها روی پوستر‌ها محاسبه می‌شوند‪ .‬درآمدزایی‬ ‫در این روش در مقایسه با روش اول و دوم بسیار کمتر است‬ ‫به همین دلیل تنها وب‌سایت‌هایی با تعداد بازدید‌کنندگان‬ ‫بسیار زیاد از این روش تبلیغاتی استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن روش‪ ،‬به ازای نمایش بنرها و پوس��تر تبلیغاتی‬ ‫هزینه‌ای از تبلیغ‌دهنده گرفته نمی‌شود و مالک درآمدزایی‬ ‫تنها تعداد کلیک‌ها روی تبلیغات‌هایی با ش��مایل پوس��تر‬ ‫است‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫از روزگار قلک‌های خانگی تا دستیابی به بانک‌های دولتی و خصوصی‬ ‫‪13‬‬ ‫جامعه‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬سپرده‌گذاری و‪ ...‬نقش بانک‌ها در ایران‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌نژاد‪ -‬گروه گزارش‪ :‬روزگار س�اخت قلک‌های گلی‬ ‫خیلی وقت پیش تمام شده‪ ،‬قلک‌هایی که در دهه‌های قبل جای‌شان‬ ‫را ب�ه گاوصندوق‌های کوچک و بزرگ دادند‪ ،‬بعد هم انواع قوطی‌های‬ ‫فلزی از کش�ورهای اطراف به دست مردم رسید که با سوراخی کمی‬ ‫بزرگ‌ت�ر از یک س�که برای جمع کردن پول خردها و اس�کناس‌های‬ ‫‪ 5‬ریال�ی و یک تومانی ارزش�مند مورد اس�تفاده ق�رار می‌گرفت‪ .‬از‬ ‫گذش�ته‌های دور در قرارداده�ای اجتماع�ی و اقتصادی‪‌،‬هم�ه مردم‬ ‫جوامع روس�تایی و شهری‪ ،‬نوعی احس�اس ویژه به جمع کردن پول‬ ‫و س�که داش�تند‪ ،‬پول‌هایی که پس از گذر ماه‌های کم و زیاد یا حتی‬ ‫س�ال‌ها‪ ،‬صندوقچه را پر می‌کرد و صاحبان نقدینگی برای حفاظت از‬ ‫نخس��تین بانک‌های ایرانی حدود یک قرن‬ ‫پیش رونمایی ش��د‪ ،‬ل��زوم تجمیع نقدینگی‬ ‫بخش دولتی از مالیات‌های مردم‪ ،‬استفاده از‬ ‫موقوفات‪ ،‬درآمدسازی‌های مختلف از طریق‬ ‫صادرات میوه‌های خش��ک و پسته و زعفران‬ ‫و مهم‌ت��ر از هم��ه فروش خارج��ی قالی‌ها و‬ ‫قالیچه‌های دس��تباف کرک و ابریش��می به‬ ‫مردم کش��ورهای اروپایی و بعدها امریکایی‬ ‫احتی��اج به یک نهاد اقتصادی بزرگ داش��ت‬ ‫ک��ه با همکاری مستش��اران و کارشناس��ان‬ ‫و برنامه‌ری��زان اه��ل کش��ورهای اروپایی‪ ،‬با‬ ‫نخس��تین تش��کیالت بانک��داری و از جمله‬ ‫«بانک شاهی» شکل واقعی خود را پیدا کرد‪.‬‬ ‫به‌دنبال ش��کل‌گیری این بانک و باتوجه به‬ ‫استقبال گروه‌های مختلف اجتماعی و مردم‬ ‫عادی‪ ،‬بازاریان و مغازه‌داران از سپرده‌گذاری‬ ‫در بانک‌ه��ا و اش��تغالزایی به‌وج��ود آم��ده‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ای دولتی دیگ��ری ه��م راه‌اندازی‬ ‫ش��د که هر بان��ک آموزش‌های��ش را از بانک‬ ‫قبل��ی می‌گرفت‪ .‬این بانک‌ه��ا عبارت بودند‬ ‫از‪ :‬بان��ک ملی ایران‪ ،‬بانک توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫بانک صنعت و معدن‪ ،‬بانک کشاورزی‪ ،‬بانک‬ ‫مسکن‪ ،‬پست بانک ایران‪ ،‬بانک توسعه تعاون‬ ‫و‪ ...‬بانک‌ها ازدیاد شعبه‌های مربوط به آنها را‬ ‫نیز به همراه داش��ت ام��ا هنوز هم اقبال عامه‬ ‫م��ردم را به‌دنبال نداش��ت‪ ،‬چراک��ه در روی‬ ‫همان پاش��نه بی توجهی به مشتری‌مداری‬ ‫می‌چرخید و مش��تری‌ها فقط برای کار‌های‬ ‫بانکی روزمره وارد بانک‌ها و ش��عبه‌های آنها‬ ‫می‌ش��دند اما نخس��تین‌ بارقه‌های توجه به‬ ‫مش��تری و بالعکس به‌وجود آم��د‪ .‬رویش و‬ ‫فراگیری و رشد تشکیالتی بانک‌های دولتی و‬ ‫سپس نیمه ملی و دولتی و سپس شکل‌گیری‬ ‫بانک‌ه��ای مختل��ف ایران و عرب ی��ا ایران و‬ ‫انگلیس و نظایر آن وضعیت دس��تیابی کامل‬ ‫به پول مردمی و تجمیع آن با پول‌های فراهم‬ ‫ش��ده از بخش ص��ادرات و واردات و به‌نوعی‬ ‫پولشویی‌های مختلف توسط سرمایه‌گذاران‬ ‫اروپای��ی و امریکایی‪ ،‬صنع��ت بانکداری در‬ ‫ای��ران را چن��ان به بیراهه برد که باعث ش��د‬ ‫پول م��ردم در بانک‌های مختل��ط عاملی در‬ ‫برای خروج پول‌ها به س��مت بانک‌های مادر‬ ‫خارجی ش��ود‪ .‬در بحث بانک��داری ایرانی و‪...‬‬ ‫ش��کل‌گیری بانک‌ها و موسس��ات اقتصادی‬ ‫صرف��ا ایرانی و با پول ایرانی به س��ود صنعت‬ ‫و کش��اورزی و فعالیت‌ه��ای معدن��ی‪ ،‬بعد از‬ ‫روی��داد انق�لاب اس�لامی ب��ه واقعیت خود‬ ‫نزدیک شد‪ ،‬اما تا دستیابی به نتایج موردنظر‪،‬‬ ‫افراد و ش��رکت‌های نوظهور با استفاده از خال‬ ‫قانونی‪ ،‬پدیدار ش��دند که با وعده‌های بسیار‬ ‫فریبنده‪ ،‬ب��رای افزایش درآم��د خود از مال‬ ‫و ث��روت مردم��ی در روس��تاها و ش��هر‌های‬ ‫کوچ��ک و بزرگ حوادث ب��زرگ و عجیبی را‬ ‫به‌وجود آوردند‪ ،‬این سری کالهبرداری‌ها در‬ ‫نیمه‌ه��ای دهه ‪ 60‬تا ‪ 70‬اتف��اق افتاد مردم‬ ‫مش��تاق دریافت سود‌ها و بهره‌های باال حتی‬ ‫با فروش خانه و زمین و فرش و ماش��ین خود‬ ‫برای حضور در این سرمایه‌گذاری و پرداخت‬ ‫هرچه که داش��تند و نداش��تند از هم سبقت‬ ‫می‌گرفتن��د‪ ،‬برای مثال این ش��رکت‌های به‬ ‫اصطالح ایرانی و اقتصادی‪ ،‬حتی از س��فارش‬ ‫آدم‌های سرش��ناس برای س��پرده‌گذاری‌ها‬ ‫استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سود‌های دو برابری و‪...‬‬ ‫به هرحال روزی رس��ید که هرکس در این‬ ‫موسس��ات اقتصادی اقدام به سپرده‌گذاری‬ ‫می‌کرد‪ ،‬برای دریافت هرچه بیش��تر س��ود‪،‬‬ ‫بهره‌ه��ای ماهان��ه را در حس��اب دیگ��ری‬ ‫این پول‌های زحمت کش�یده ش�ده‌‪ ،‬از کف اتاق‌های خش�تی و گلی‪،‬‬ ‫باغچه‌ها یا کناره‌های دیوارهای خش�تی و آجری استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫«روزهای مبادا» همانگونه که از نامش پیداس�ت‪ ،‬روزهایی اس�ت که‬ ‫هیچ‌کس انتظار از راه رسیدنش را نمی‌کشید و نمی‌کشد و روزهای پر‬ ‫امید توام با خوشحالی‪ ،‬روزهای تولد بچه‌ها بود‪ ،‬روزهای خواستگاری‬ ‫و عروس�ی بود‪ ،‬روزهای خرید خانه دلخ�واه بود‪ ،‬بابت همه اینها باید‬ ‫پول پرداخت می‌ش�د‌‪ ،‬پولی که بعدا با برکت روزگار افزایش می‌یافت‪،‬‬ ‫فرش و قالیچه دستباف می‌شد که همیشه ضامن خوشبختی بود‪ .‬و‪...‬‬ ‫امان از بدبیاری‪ ،‬ریختن باران و تبدیل ش�دن به س�یل که کل ثروت‬ ‫ق�رار گرفته در باغچه‌ها را از بین می‌برد‪ ،‬ی�ا خدای ناکرده زمین‌لرزه‬ ‫و زلزل�ه‌ای حادث می‌ش�د و همه چیز را به هم می‌ریخت و داش�ته‌ها‬ ‫و نداش�ته‌هایی که با زحم�ت زیاد و رنج کار فراهم آم�ده بود از بین‬ ‫می‌رف�ت‪ ،‬همان س�که‌ها و خمره‌ه�ا و دس�تمال‌پیچ‌هایی که پس از‬ ‫چن�د ق�رن در روزگار فعلی و در جس�ت‌وجوهای مردمی به دس�ت‬ ‫آمده و می‌آید‪ .‬همه اینها دلیل بزرگتری داش�ت‪ ،‬نداش�تن جایی که‬ ‫با خیال راحت پول‌های مردم را با ارائه رسید در اختیار بگیرد و بابت‬ ‫نگه�داری از این پول‌ها س�ود و بهره نیز پرداخ�ت کند و این تجمیع‬ ‫شدن نقدینگی‌های مردمی از سوی دیگر آبادانی و ساخت و ساز را به‬ ‫دنبال داش�ت که هم به بانک سود می‌رسانید و هم به خاطر استفاده‬ ‫در فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی توسعه ملی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫و مدی��ران رده‌ باال فکری برای آینده‌س��ازی‬ ‫این موسس��ات بزرگ اقتص��ادی بکنند و از‬ ‫س��وی دیگر موسس��ات اقتصادی وا عتباری‬ ‫صدای‌ش��ان کم‌کم به گوش مردم رس��ید و‬ ‫همه دانس��تند در کار بانک��داری ایران اتفاق‬ ‫مهمی در حال ش��کل‌گیری است و بر همین‬ ‫اساس چش��م‌ها به س��وی آینده‌ای نزدیک‬ ‫دوخته ش��د که بانک‌ه��ای خصوصی‪ ،‬یکی‬ ‫یک��ی از پس پرده بی��رون آم��ده و رونمایی‬ ‫می‌شدند‪ ،‬مهم رسیدن به روز موعود بود‪.‬‬ ‫‹ ‹روز موعود‬ ‫سپرده‌گذاری می‌کرد‪ .‬یکی از این شرکت‌ها‬ ‫به نام «یوس��ف» ب��ه منظور تبلیغ‪ ،‬س��والی‬ ‫از ی��ک مرجع مط��رح کرد به ای��ن مضمون‪:‬‬ ‫برای گردش آس��ان س��پرده‌ها‪ ،‬در ساخت و‬ ‫راه‌ان��دازی کارخانه مدادس��ازی ب��رای ارائه‬ ‫نوش��ت‌افزار ارزان‌قیم��ت ب��ه دانش‌آموزان‬ ‫مانعی هس��ت؟ و ج��واب این س��وال تقریبا‬ ‫ب��ه ای��ن مضمون ب��ود‪ :‬کمک ب��ه آموزش و‬ ‫پرورش از طریق راه‌ان��دازی کارگاه‌هایی که‬ ‫اش��تغالزایی هم بکنند عیبی ندارد‪ .‬شرکت‬ ‫یوس��ف که میلیارد‌ها تومان پول مردم را در‬ ‫اختی��ار داش��ت و افزون بر ‪ 40‬درصد س��ود‬ ‫تضمین می‌ک��رد‪ ،‬عین عبارات در س��وال و‬ ‫جواب را پش��ت رسیدها‪ ،‬تبلیغ‌ها و مداد‌های‬ ‫تولید شده چاپ کرده و موفق جلو رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی دست زیاد می‌شود‬ ‫درآمد‌های میلیاردی چند ش��رکت اولیه‪،‬‬ ‫توج��ه بس��یاری از رندان و س��رمایه‌داران را‬ ‫به خود جل��ب کرد و تبلیغ‌های��ی به صورت‬ ‫شفاهی بین مردم ش��کل گرفت‪ .‬هر شرکت‬ ‫در ب��اال بردن مقدار س��ود و به��ره بر دیگری‬ ‫س��بقت می‌گرفت و کار به جایی رس��ید که‬ ‫ش��رکت‌هایی در جن��وب و ش��مال ای��ران‬ ‫راه‌اندازی ش��د که سود‌های ‪ 70‬و ‪ 80‬درصد‬ ‫را وعده می‌داد‪ ،‬برای مث��ال عده‌ای از تهران‬ ‫بارس��فر می‌بس��تند و در ش��هر‌های جنوبی‬ ‫س��پرده‌گذاری می‌کردن��د و باب��ت پولی که‬ ‫پرداخت��ه بودن��د ی��ک فقره چ��ک در عهده‬ ‫بانک‌های بزرگ دولتی ارائه می‌کردند حتی‬ ‫بعضی از ش��رکت‌ها چک‌های تضمین شده‬ ‫شرکت خود را به مشتری جماعت می‌دادند‪.‬‬ ‫کار دریاف��ت پول از مردم تا به آنجا رس��ید‬ ‫که ش��رکت‌های در سایه تش��کیل شده و با‬ ‫قول پرداخت سود‌های کالن‪ ،‬نقدینگی‌های‬ ‫مردمی را به حس��اب خود می‌ریختند‪ ،‬برای‬ ‫مثال مش��ترکی که ادع��ا می‌کرد واردکننده‬ ‫و فروش��نده سرش��ناس «ترازو» است‪ ،‬با نام‬ ‫میزان چنان س��رمایه‌ای جمع کرد که حتی‬ ‫پول‌ه��ای کارمندانش را نیز در اختیار گرفت‬ ‫و ب��ه گونه‌ای جلو رفت که تبدیل به یک قمار‬ ‫بزرگ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت از خانواده و فامیل‬ ‫رحمان حسینی که خود معاون مدیرعامل‬ ‫ش��رکت کالهبرداری به شمار می‌رفت‪ ،‬پس‬ ‫از شکس��ت کامل اقتصادی و از دس��ت رفتن‬ ‫س��رمایه و خانه و ماشین در حالی که گرفتار‬ ‫بیماری جس��می ش��دید و روحی شده بود‪،‬‬ ‫در همین زمینه گفت‪ :‬م��ن یک کارمند رده‬ ‫باالی ش��رکت بودم‪ ،‬روزی که رییس شرکت‬ ‫اعالم کرد می‌خواهد کار را گس��ترش بدهد‪،‬‬ ‫اول ترس��یدم و او را نصیحت کردم‪ ،‬اما هنوز‬ ‫یک ماهی از فعالیت ش��رکت نگذشته بود که‬ ‫سرمایه ش��رکت بیش��تر از یک میلیارد شد‬ ‫و من که می‌خواس��تم در این س��ود بزرگ تا‬ ‫اندازه‌ای ش��ریک شوم‪ ،‬خانه شخصی‌ام را در‬ ‫بان��ک گرو گذاش��تم و با هم��ه پول‌هایی که‬ ‫خودم و همس��رم در طول زندگی جمع کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬س��هم خریدیم‪ ،‬اما باز هم قانع نشدم‪،‬‬ ‫از خاله‌ه��ای همس��رم‪ ،‬از باجناق��م‪ ،‬حتی از‬ ‫پس��رم که تازه عروسی کرده بود و در بازار کار‬ ‫مهم‌ترین رابطه ایجاد شده‬ ‫در این شعبه و شعبه‌های‬ ‫دیگر‪ ،‬حس احترام‌آمیزی‬ ‫است که در کار و دیدار با‬ ‫سپرده‌گذارانبوجود‌آمده‪،‬‬ ‫به عبارت دیگر ما باید‬ ‫همچنانکه چیدمان سالن را‬ ‫مورد توجه قرار می‌دهیم‪،‬‬ ‫نوع برخورد و حرف‬ ‫وگفت‌وگو با مراجعان‬ ‫راهم در باالترین طبقه‬ ‫رفتاریبنگریم‬ ‫می‌کرد هر چه داش��تند گرفتم و چک دادم‪،‬‬ ‫تا روزی که ش��رکت‌های مختلف به اصطالح‬ ‫اقتصادی ک��ه با پول م��ردم کار می‌کردند با‬ ‫شکایت‌های س��پرده‌گذاران که پول‌هایشان‬ ‫را می‌خواس��تند تحت تعقی��ب قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ریی��س من با پول‌ه��ا‪ ،‬زمین و خان��ه و ده‌ها‬ ‫ماش��ین و قالی و قالیچه خریده بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫دسترس��ی سریع به پول‌ها نداشت امام مردم‬ ‫کوتاه نیامدند‪ ،‬ش��رکت ورشکست شد و همه‬ ‫اموال نیز برای برگردان��دن به مردم مصادره‬ ‫شد‪ ،‬اما یک سوم پول‌ها هم تامین نشد‪ .‬مدتی‬ ‫بع��د بانک خانه مرا توقی��ف کرد‪ ،‬همه فامیل‬ ‫در مقابلم ق��رار گرفتند و تقاض��ای دریافت‬ ‫پول‌ش��ان را داش��تند‪ ،‬از هم��ه دردناک‌ت��ر‬ ‫رفتار پس��رم بود که مرا ب��ه عنوان کالهبردار‬ ‫تحت تعقیب ق��رار داد‪ .‬بعد از تامین مقداری‬ ‫از پول��ش نفرینم کرد و قس��م خورد که دیگر‬ ‫م��را پدر خود نمی‌داند‪ .‬ه��م زندان رفتم‪ ،‬هم‬ ‫آبرویم رفت و باالتر از همه کل افراد خانواده و‬ ‫فامیل در مقابلم صف کش��یدند‪ .‬فشار روحی‬ ‫جس��م مرا متالشی کرد و به س��رطان معده‬ ‫دچار شدم و بقیه ماجرا‪ ....‬حاال فقط همسرم‬ ‫مانده‪ ،‬شاید خجالت کشید در حال بیماری و‬ ‫مرگ ترکم کند‪.‬‬ ‫پس��رم من و مادرش را برای همیشه ترک‬ ‫ک��رده و در یک خانه با یک ات��اق کوچک به‬ ‫س��ر می‌بریم که اجاره‌اش کردم‪ .‬در این بازی‬ ‫ترازو‪ ،‬زمین خوردم‪ .‬برای همیش��ه‪ .‬من یکی‬ ‫از آن هزاران بازنده بودم‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد‪ ،‬زندگی و بانکداری‬ ‫راه‌اندازی ش��رکت‌های اعتباری اقتصادی‬ ‫در حدود ‪ 15‬س��ال قبل تکان‌های الزم را در‬ ‫مردم و افراد صاح��ب نقدینگی بوجود آورد‪.‬‬ ‫در همی��ن ش��رکت‌ها مردم ع��ادی و عابران‬ ‫مالحظه کردند مشتری جایی برای نشستن‬ ‫دارد‪ ،‬می‌تواند از آب س��ردکن استفاده کند‪،‬‬ ‫به جای ایستادن‪ ،‬مبلمان اداری دراختیارش‬ ‫قرار گرفته بود و سپس با کوشش وهمکاری و‬ ‫همیاری دیگر شرکت‌ها نخستین بانک‌های‬ ‫خصوص��ی دارای خصایص مورد توجه مردم‬ ‫ش��کل گرفت‪ .‬به طوری‌که وقتی چند بانک‬ ‫خصوصی اولیه راه‌اندازی ش��د بسیاری فقط‬ ‫برای دی��دن دکور داخلی و نوع اس��تقبال از‬ ‫س��پرده‌گذاران جدید وارد این ش��عبه‌های‬ ‫اولیه بانکی ش��دند و به دنب��ال آن نام‌ها هم‬ ‫بر زبان‌ها ج��اری ش��د‪ .‬بانک‌هایی همچون‬ ‫اقتصاد نوین‪ ،‬پارسیان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬کارآفرین‪،‬‬ ‫س��امان‪ ،‬سینا‪ ،‬سرمایه‪ ،‬ش��هر‪ ،‬دی‪ ،‬حکمت‬ ‫ایرانیان‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬ایران زمین‪ ،‬قوامین‪،‬‬ ‫انصار‪ ،‬خاورمیانه و بانک‌های مشترک دیگر‪...‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬مهم‌تری��ن عام��ل جذب‬ ‫س��پرده‌گذاران به ش��عبه‌های بانکی‪ ،‬در نوع‬ ‫رفتار و استقبال از مشتری‌های قبلی و جدید‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بعد از تعطیلی کامل موسس��ات اقتصادی‬ ‫ب��ا همه عواقب وحش��تناکش که خیلی‌ها به‬ ‫خاک سیاه نشستند‪ ،‬مردم ماندند و شناخت‬ ‫بانک‌ه��ای دولت��ی و قدیمی ب��ا برنامه‌های‬ ‫س��نتی ک��ه بس��یاری از س��پرده‌گذاران در‬ ‫شهرهای کوچک و بزرگ‪ ،‬ناراضی از ایستادن‬ ‫در صف‌های طویل‪ ،‬بی‌توجهی سنتی بعضی‬ ‫کاربرهای خوگرفته ب��ا رفتارهای ویژه خود‪،‬‬ ‫راه به جایی نمی‌بردند‪.‬‬ ‫کار به جایی رسیده بود که بعضی کاربرها و‬ ‫کارمندان‪ ،‬سپرده‌گذاران را به جای همراهی‬ ‫و راه انداخت��ن کارها و خواسته‌های‌ش��ان به‬ ‫شعبه‌های بانکی رقیب می‌فرستادند‪.‬‬ ‫بعد از حدود ‪ 10‬س��ال که مش��تری یکی از‬ ‫بانک‌ها بودم برای برداش��ت پول از حس��اب ‹ ‹آینده‌نگری‬ ‫نیم ساعت در صف ماندم وقتی کاربر مربوطه‬ ‫گرچ��ه در این گ��ذر نزدیک ب��ه یک قرن‬ ‫داش��ت با تلف��ن صحبت می‌ک��رد اعتراض از ش��کل‌گیری کار بانک��داری در ای��ران‪،‬‬ ‫ک��ردم و دیگران نی��ز ناراضی بودن‌ش��ان را بس��یار ح��وادث و اتفاق��ات بوج��ود آمده و‬ ‫اعالم کردن��د‪ ،‬عصبانی و ناراح��ت گفت‪ :‬در خوش��بختانه کار به جایی رس��یده که در هر‬ ‫ای��ن خیابان چندین ش��عبه بانکی دیگر هم منطقه ومحله‌ای یک تا چند ش��عبه مجهز و‬ ‫هست بفرمایید آنجا‪ .... ،‬بدون دریافت پول از خوش‌رنگ و‌نگار بانکی راه‌اندازی ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫حساب خودم به روزنامه محل کارم بازگشتم کار بانکداری مثل فروش��گاه‌داری وهمیاری‬ ‫و در س��تون حرف‌های مردم ماجرا را نوشتم‪ ،‬و هم��کاری توام با رفاق��ت ومهربانی با عامه‬ ‫ظه��ر همان روز ب��ه چاپ رس��یدن گالیه از مردم س��پرده‌گذار اس��ت‪ ،‬مهم‌ترین حرکت‬ ‫ش��عبه مربوطه‪ ،‬به من زنگ زده شد و رییس ویترین‌داری اس��ت‪ ،‬بعد چیدمان وس��ایل و‬ ‫ش��عبه مربوطه ب��ا احترام دعوت��م کرد برای ل��وازم و رودررویی کاربره��ا‪ ،‬رییس و معاون‬ ‫توضیح ماج��را به آنجا بروم‪ .‬ش��عبه نزدیک شعبه بیشترین راهکار جذب مشتری است‪،‬‬ ‫مح��ل س��کونتم بود‪‌،‬رفتم داخ��ل و خودم را ‌ت��ا جایی که در صحبت با همکاران و کاربران‬ ‫معرفی کردم‪ ،‬چه احترامی گذاش��تند و چای ش��عبه‌های بانک‌ه��ای خصوص��ی خیلی از‬ ‫برایم آوردند‪ ،‬بماند‪ .‬رییس ش��عبه گفت شما چراغ‌های جدید بانکداری روش��ن می‌شود‪،‬‬ ‫لطف کنی��د و معذرت م��ا را بپذیرید‪ ،‬ضمن در همی��ن زمین��ه و ب��رای نتیجه‌گی��ری از‬ ‫اینکه کارب��ر مربوطه در اختی��ار کارگزینی فعالیت‌های بیش��تر از یک دهه‌ای مثال بانک‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬به باجه مح��ل کاربر نگاه کردم سامان‪ ،‬کاربرها و رییس یکی از شعبه‌های این‬ ‫که همان ش��خص نشس��ته بود و با لبخندی بان��ک واقعیت‌های جدیدی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫سر تکان داد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین رابطه ایجاد ش��ده در این ش��عبه و‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کس��ی‬ ‫چه‬ ‫گفتم‬ ‫خن��ده‬ ‫به‬ ‫م��ن هم‬ ‫شعبه‌های دیگر‪ ،‬حس احترام‌آمیزی است که‬ ‫اختیار کارگزینی قرار دادید‪ ،‬ایشان که اینجا در کار و دیدار با س��پرده‌گذاران بوجود‌آمده‪،‬‬ ‫هس��تند‪ .‬کاربر آمد جلو و با وقاحت گفت‪ :‬از به عبارت دیگر ما بای��د همچنانکه چیدمان‬ ‫این به بعد ما در خدمت هستیم‪‌،‬در ضمن من س��الن را م��ورد توجه ق��رار می‌دهی��م‪ ،‬نوع‬ ‫جدید آمده‌ام‪ .‬کفری از این دروغ‌گویی گفتم‪ :‬برخورد و ح��رف وگفت‌وگو با مراجعان راهم‬ ‫بیشتر از ‪ 5‬سال است که من در همین باجه و در باالتری��ن طبقه رفتاری بنگریم‪ .‬صاحبان‬ ‫با خود ش��ما کار کرده‌ام‪ ،‬چه فکر کرده‌اید‪ .‬اما اصل��ی بانک‌ها در ای��ران و هر جامعه دیگری‬ ‫آنها از هر راهی می‌خواس��تند من اعالم کنم مردم هس��تند چرا ک��ه تا س��پرده‌گذاران و‬ ‫اشتباه کرده‌ام‪...‬‬ ‫سرمایه‌داران نباشند بانک‌ها نیز جایی برای‬ ‫این اتف��اق برای همه می‌افت��اد‪ ،‬اما همین ظهور و حضور پیدا نمی‌کنند‪.‬‬ ‫گالیه‌ه��ا باعث ش��د ت��ا آقای��ان کارمند در‬ ‫بی��داری را تمرین کنی��م وگرنه در فردای‬ ‫ش��عبه‌های بانک��ی قدیمی به خ��ود بیایند اقتصاد جهانی ممکن است خواب‌مان ببرد‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫تاریخچه تاسیس‬ ‫نخستین بانک ایرانی‬ ‫نخستین بانک مردمی و دولتی بانک سپه بود که‬ ‫در حال حاضر یکی از بانک‌های بزرگ و گسترش‬ ‫یافته جهانی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در عصری ک��ه ایران فاقد بان��ک داخلی بود و‬ ‫بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع‬ ‫مالی و اقتصادی کش��ور اعمال می‌کردند‪ ،‬قدمی‬ ‫در راه تحکیم اس��اس اقتصاد کش��ور برداشته و‬ ‫ش��الوده محکم اولین بانک ایرانی به نام قش��ون‬ ‫ریخته شد‪.‬‬ ‫در آغاز س��ال ‪ ۱۳۰۴‬شمسی که هنوز اهمیت‬ ‫موسس��ات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون‬ ‫اداری و زندگی اجتماعی ایران محس��وس نشده‬ ‫ب��ود‪ ،‬ایج��اد نخس��تین موسس��ه بانکی کش��ور‬ ‫طرح‌ریزی ش��د و مامورین اج��رای این فرمان با‬ ‫تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند‬ ‫در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک‬ ‫ایرانی را در اردیبهشت سال ‪ ۱۳۰۴‬افتتاح کنند‪.‬‬ ‫س��رمایه اولیه بانک ‪ 3/883/950‬ریال از محل‬ ‫موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران قشون‬ ‫بود و بدین جهت فعالیت یک‌س��ال نخس��ت این‬ ‫بان��ک به افس��ران ارتش اختصاص داش��ت که با‬ ‫پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی‌های‬ ‫آن��ان کم��ک موثر می‌ک��رد و چون پیوس��ته به‬ ‫وس��عت دامنه عملیات خود می‌افزود‪ ،‬دوایر بانک‬ ‫به جای وسیع‌تری که در اول باب همایون از ابنیه‬ ‫قورخانه آماده ش��ده بود‪ ،‬انتق��ال یافت و در ‪۲۴‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۰۴‬نخستین شعبه این بانک در شهر‬ ‫رشت افتتاح ش��د و عالوه‌بر معامالت درجه‌داران‬ ‫قش��ون‪ ،‬خری��د و فروش برات و گش��ایش اعتبار‬ ‫ب��رای بازرگانان و فعالیت‌های بیش��تری در امور‬ ‫بانکی و معامالت بازرگانی آغاز شد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬ب��رای رفاه طبق��ه بی‌بضاعت و‬ ‫تنزل بهره‌های س��نگین‪ ،‬ش��عبه معامالت رهنی‬ ‫بانک در همان محل سابق تشکیل شد‪ .‬همچنین‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۰۶‬ش��عب دیگر بانک در مش��هد و‬ ‫هم��دان افتتاح ش��د تا تس��هیالت بیش��تری در‬ ‫انج��ام معام�لات بازرگانی فراهم کن��د‪ .‬در ادامه‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۱۳۰۷‬و ‪ ۱۳۰۸‬ش��عب تبری��ز و‬ ‫قزوین افتتاح ش��د و بدین ترتی��ب توجه تجار و‬ ‫س��رمایه‌داران داخلی و خارج��ی را به خود جلب‬ ‫کرد و در ش��مار مهم‌ترین موسس��ات اقتصادی‬ ‫کشور شناخته شد‪.‬‬ ‫در اواخر س��ال ‪ ۱۳۱۲‬موسس��ه‌ای به نام بانک‬ ‫س��په تاس��یس و در اواخر س��ال ‪ ۱۳۲۱‬به بانک‬ ‫تعاونی سپه موسوم شد و عالوه بر عملیات بانکی‪،‬‬ ‫پرداخ��ت حقوق افس��ران بازنشس��ته و موظفین‬ ‫ارت��ش و ژاندارم��ری نی��ز از اول ‪ ۱۳۲۴‬در تمام‬ ‫کشور به بانک سپه محول شد‪.‬‬ ‫در ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۲۵‬که تیمس��ار سپهبد‬ ‫«آق‌اولی» به مدیریت کل انتخاب شد‪ ،‬اساسنامه‬ ‫و آیین‌نام��ه جدیدی برای بانک تدوین ش��د و به‬ ‫تصویب رسید و در اسفند ‪ ۱۳۳۱‬نام بانک تعاونی‬ ‫س��په به بانک سپه تبدیل ش��د‪ .‬همچنین شعب‬ ‫دیگ��ر بانک به‌تدریج در ش��هرهای اه��واز‪ ،‬بابل‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬س��نندج‪ ،‬گرگان‪ ،‬ارومیه‪ ،‬خرمشهر‪،‬‬ ‫خرم‌آباد‪ ،‬قم و سبزه‌میدان تهران تاسیس شد‪.‬‬ ‫ب��ا توس��عه س��ازمان و کث��رت مراجع��ات و‬ ‫فعالیت‌ه��ای ادارات مرک��زی در تس��ریع جریان‬ ‫معامالت‪ ،‬عمارت قدیم بانک مناسب و کافی نبود‬ ‫و بن��ای جدیدی که درخور دس��تگاه فعلی بانک‬ ‫باش��د‪ ،‬ضروری به نظر می‌رسید و بنا به تصویب‬ ‫ش��ورای عالی بانک‪ ،‬اواخر س��ال ‪ ۱۳۲۹‬ساختن‬ ‫بنای جدید آغاز شد و در دو سال به اتمام رسید‪.‬‬ ‫بعد از انقالب اس�لامی ‪ ،۱۳۵۷‬شورای انقالب در‬ ‫خرداد س��ال ‪ ۱۳۵۸‬تمامی بانک‌ها را ملی اعالم‬ ‫کرد‪ .‬درپی ملی شدن بانک‌ها تغییرات و تحوالتی‬ ‫در سیس��تم بانکی به وقوع پیوس��ت که منتج به‬ ‫تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نهایت‬ ‫حذف ربا از سیستم بانکی شد‪.‬‬
‫پرسه در بازار‬ ‫قیمت مته‌های کبالت‌دار‬ ‫در بازار امروز‬ ‫مته‌هایی که در بازار لوازم و ابزار صنعتی و یراق‌آالت‬ ‫تهران (راس��ته حس��ن‌آباد) و برخی از شهرستان‌ها به‬ ‫فروش می‌رسند ‪ 50‬اندازه دارند که از اندازه یک شروع‬ ‫می‌ش��ود و تا اندازه ‪ 16‬بازار خری��د و فروش دارد‪ .‬در‬ ‫تازه‌ترین فهرس��ت‪ ،‬قیمت‌های این مته‌ها به این شرح‬ ‫اعالم شده اس��ت‪ ،‬گرچه ممکن است این قیمت‌ها در‬ ‫نوسانات ناشی از بازار‪ ،‬کمی هم تغییر کرده باشد‪.‬‬ ‫اندازه ‪ 4/500��������������������������������������������������������������1‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 8/500������������������������������������������������������������ 2‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 11/000�����������������������������������������������������������3‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 16/500���������������������������������������������������������� 4‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 18/500����������������������������������������������������� 5/2‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 22/000�����������������������������������������������������������6‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 25/500��������������������������������������������������������� 7‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 36/000������������������������������������������������������������8‬ریال‬ ‫اندازه ‪46/000����������������������������������������������������������� 9‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 49/000������������������������������������������������������ 10‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 68/000���������������������������������������������������������11‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 85/500��������������������������������������������������������12‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 99/000������������������������������������������������������ 13‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 145/000�����������������������������������������������������14‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 185/000�����������������������������������������������������15‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 210/000�����������������������������������������������������16‬ریال‬ ‫قیمت‌هایی نیز برای اندازه های میانی مته‌ها در بازار‬ ‫رایج است‪ ،‬شامل‪:‬‬ ‫اندازه ‪ 5/500����������������������������������������������������������1/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 9/500����������������������������������������������������������2/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 13/500�������������������������������������������������������3/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 17/500�������������������������������������������������������4/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 19/500�������������������������������������������������������5/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 23/500�������������������������������������������������������6/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 25/500�������������������������������������������������������7/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪‌39/500������������������������������������������������������� 8/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 46/000������������������������������������������������������ 9/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 51/000�������������������������������������������������� 10/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 71/000�������������������������������������������������� 11/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 92/000�������������������������������������������������� 12/5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 115 /000��������������������������������������������� 13 /5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 165 /000��������������������������������������������� 14 /5‬ریال‬ ‫اندازه ‪ 195 /000��������������������������������������������� 15 /5‬ریال‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫کندوکاو در زوایای پنهان کاربرد مته و دریل‬ ‫مته بر خشخاش یک صنعت گذاشتن!‬ ‫حسن فرازمند – گروه گزارش‪ :‬از روزگاری‬ ‫ک��ه برای یک موضوع کوچک ما را زیر فش��ار‬ ‫یا به قول معروف س��ین – جیم قرار می‌دادند‬ ‫عبارت ضرب‌المثل گونه «مته به خش��خاش‬ ‫گذاشتن» را به خاطرمان سپرده‌ایم و آن‌طور‬ ‫ک��ه مت��ون که��ن و یکی‌دوقرن اخیر نش��ان‬ ‫می‌دهند «مته» وس��یله‌ای بوده اس��ت که از‬ ‫روزگاران دور در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف‬ ‫برای سوراخ کردن و حفاری‌های زمین‪ ،‬غارها‪،‬‬ ‫معادن و کوه‌ها مورد اس��تفاده قرار می‌گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این روس��ت که نام «مته» سابقه‌ای‬ ‫ذهن��ی در ما ونس��ل‌های قبل از م��ا دارد‪ ،‬اما‬ ‫زمانی که دریل‌ها و مته‌های برقی از ش��رکت‬ ‫مع��روف «بالک‌انددکر» امریکا وارد ایران – و‬ ‫شاید هم خیلی کشورهای دیگر – شد‪ ،‬کم‌کم‬ ‫نام «مته» به این وس��یله برقی اطالق شد به‬ ‫طور مثال اگر می‌خواس��تیم «مته» همس��ایه‬ ‫را برای س��وراخ کردن یا رولپالک کردن دیوار‬ ‫قرض بگیریم به او می‌گفتیم «همس��ایه لطفا‬ ‫آن «ب�لاک انددکر»ت را بده» و حواس��مان‬ ‫نبود که ب��ه جای گفتن «مت��ه برقی» داریم‬ ‫نام یک ش��رکت امریکای��ی تولیدکننده را به‬ ‫زبان می‌آوریم‪ ،‬ش��رکتی که هم‌اکنون یکی از‬ ‫تولیدکنن��دگان بزرگ ل��وازم خانگی برقی در‬ ‫امریکاس��ت و محصوالتش در سراس��ر جهان‬ ‫مع��روف خاص و عام اس��ت و البته امیدواریم‬ ‫عده‌ای االن مته برخشخاش نگذارند و نگویند‬ ‫ن حرف‌ها تبلیغ برای آن شرکت است‪.‬‬ ‫که ای ‌‬ ‫یادآوری می‌کنیم که مته در زبان و ادبیات‬ ‫فارسی کهن یک وسیله نسبتا بزرگ و زمخت‬ ‫بوده اس��ت و خش��خاش یک دانه ریز گیاهی‬ ‫است که از آن تریاک تهیه می‌شود و هنگامی‬ ‫که می‌گوییم فالنی خیلی مته به خشخاش ما‬ ‫می‌گذارد منظور این است که وارد موضوع‌های‬ ‫خصوصی‌می‌ش��ود‪ .‬گرچه هر عاقلی که کمی‬ ‫ب��ه حوزه تصورات خ��ود مراجعه کند متوجه‬ ‫مارپیچ مته‏ای اس��ت که ب��رای دور کردن‬ ‫براده‏های اضافی دارای شیارهای مارپیچی‬ ‫روی بدنه اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬با فرو رفتن‬ ‫مته در قطعه‏کار‪ ،‬براده‏ها در امتداد ش��یار‬ ‫خارج می‏شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مته راست شیار‬ ‫مته راست شیار برای ماشین‌کاری برنج‪،‬‬ ‫برنز و دیگر مواد نرم به‌ویژه در ماشین قالویز‬ ‫به‌کار می‌رود‪ .‬مته‏های س��ه ی��ا چهارراهه‬ ‫به‌ویژه برای گشاد کردن سوراخ‌های ایجاد‬ ‫شده با منگنه‪ ،‬سنبه ماتریس یا مته به‌کار‬ ‫می‏روند و در تمام امتداد طول ش��یار قرار‬ ‫می‏گیرند و اندازه درس��ت سوراخ را تعیین‬ ‫می‏کنند‪ .‬اندازه مته ب��ا اندازه‏گیری فاصله‬ ‫دو نقطه نظیربه‏نظیر روی طوقه با ریزسنج‬ ‫مشخص می‏شود‪.‬‬ ‫می‌شود کوچک‌ترین مته‌ها هم روی بدن یک‬ ‫خش��خاش کارآمد نیس��ت و نمی‌تواند آن را‬ ‫بشکافد یا چیزی از آن استخراج کند‪ ،‬مگر آنکه‬ ‫قصد کش��تن و نابودی آن خشخاش را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬البته اخیرا برخی از سخنرانان عبارت‬ ‫«مته بر س��تون فقرات خشخاش گذاشتن» را‬ ‫جایگزین آن کرده‌اند و به شکل ناباورانه‌ای از‬ ‫این عبارت در سخنرانی‌های خود استفاده هم‬ ‫می‌کنند که یکی از آنها «ساعد باقری» منتقد‬ ‫و شاعر معاصر است‪ ،‬بگذریم‪ ...‬در این گزارش‬ ‫م��ا قصد داریم ش��ما را با گوش��ه‌ها و زوایای‬ ‫پنهان جهان صنعت آش��نا کنی��م‪ ،‬زیرا حوزه‬ ‫صنعت تنها به س��یمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬خودروسازی و‬ ‫لوازم خانگی خالصه نمی‌ش��ود و هر عنصری‬ ‫که درگوش��ه‌ای از جهان یا کشوری به تولید‬ ‫انبوه می‌رسد و انسان‌ها به طور مشترک از آن‬ ‫استفاده می‌کنند قطعا یک صنعت است‪ ،‬مثل‬ ‫همین صنعت مته‌سازی در جهان؛ اما پیش از‬ ‫هر چیز می‌رویم سراغ اینکه چند نوع مته در‬ ‫«مته» وسیله‌ای است‬ ‫که از روزگاران دور در‬ ‫شکل‌ها و اندازه‌های‬ ‫مختلف برای سوراخ‬ ‫کردن و حفاری‌های‬ ‫زمین‪ ،‬غارها‪ ،‬معادن و‬ ‫کوه‌ها مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گرفته است‪ ،‬از‬ ‫این روست که نام «مته»‬ ‫سابقه‌ای ذهنی در ما‬ ‫ونسل‌های قبل از ما دارد‬ ‫جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ابزارهای صنعت��ی در این‬ ‫زمین��ه رده‌بندی‌های متفاوت��ی را تاکنون‬ ‫انجام داده و اعالم کرده‌اند‪ ،‬اما معروف‌ترین‬ ‫رده‌بن��دی مته‌ها در جهان این اس��ت که‬ ‫در س��ایت‌ جهان��ی «بالک‌انددکر» آمده و‬ ‫توسط مهندس جعفر آترباک ترجمه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع مته‌ها‬ ‫بناب��ر ای��ن رده‌بندی‪ ،‬ام��روزه مته‏ها در‬ ‫ان��دازه و ش��کل‌های بس��یار گوناگ��ون و‬ ‫متنوع ب��رای مواد مختل��ف و کاربردهای‬ ‫ویژه ساخته می‏شوند‪ .‬مته تخت در دوران‬ ‫ابتدای��ی کاره��ای ماش��ین‌کاری کارب��رد‬ ‫انحصاری داش��ت ولی به تدریج جای خود‬ ‫را به مته مارپیچ که بس��یار کارآتر اس��ت‪،‬‬ ‫داد‪ .‬مته‏های مارپیچ به روش آهنگری گرم‬ ‫با اندازه‏ای نزدیک به اندازه دلخواه ساخته‬ ‫و سپس تا رسیدن به اندازه نهایی فرزکاری‬ ‫و س��نگ‏زده می‏شوند‪ .‬مته‌های مارپیچ نیز‬ ‫انواع مختلفی دارند ازجمله‪ ،‬مته‏های راست‬ ‫شیارگاه که برای سوراخکاری مواد نرم به‬ ‫کار می‏روند به ش��کل اصولی بیشتر مته‏ها‬ ‫با ش��یارهای مارپیچ ساخته می‏شوند‪ .‬مته‬ ‫‹ ‹مته‏های کم‏پیچ‬ ‫کم‌پیچ‌ها برای جلوگیری از چسبیدن و‬ ‫گیر ک��ردن براده در ش��یارهای مته و نیز‬ ‫افزودن ب��ر فضای الزم ب��رای عبور براده‪،‬‬ ‫ش��یارهایی بازتر از شیار مته‏های معمولی‬ ‫دارند‪ .‬قطر هس��ته شیارها در این نوع مته‬ ‫کوچک‌تر است‪ .‬این مته‏ها در هنگام کار به‬ ‫فشار کمتری نیاز دارند و آسان‌تر در قطعه‬ ‫ف��رو می‏روند و گرمای کمتری نس��بت به‬ ‫مته‏های معمولی ایجاد می‏کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مته‌های پرپیچ‬ ‫این مته‌ها ش��یب برش بزرگ‌تری دارند‬ ‫و در س��وراخ‌کاری آلومینی��وم و بعضی از‬ ‫پالستیک‌ها دارای ویژگی بهبودیافته‌ای از‬ ‫نظر انتقال براده به بیرون هستند‪.‬‬ ‫مته پرپیچ با شیب برش بزرگ‌تر طراحی‬ ‫می‌شود و ش��رایط براده‌برداری آسان‌تری‬ ‫در سوراخکاری موادی همچون آلومینیوم‪،‬‬ ‫آلیاژ‌ه��ای ریختگ��ی فش��اری و بعضی از‬ ‫پالستیک‌ها فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫همکاری کشور های مختلف با ایران در ساخت مته‬ ‫‹ ‹تصمیم‌هایی برای مته‌ها و حفاری‌ها‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر صنعت مته‌س��ازی ه��م از مواهب‬ ‫پشتیبانی‌های مسئوالن صنعت کش��ورمان بی‌بهره نبوده‬ ‫و مس��ئوالن باره��ا اع�لام کرده‌اند در تالش هس��تند که‬ ‫صنعتگران حوزه ماشین‌س��ازی کش��ور‪ ،‬این صنعت را نیز‬ ‫بومی کنند و به ساخت دریل‌ها و مته‌های داخلی بپردازند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در حاش��یه هجدهمین نمایشگاه صنعت‬ ‫نفت کش��ورمان گفته شد قرارداد س��اخت انبوه مته‌های‬ ‫حفاری س��اخت داخل منعقد شده اس��ت‪ .‬حاال بد نیست‬ ‫برخی از این خبرها و تصمیمات مسئوالن را با هم در اینجا‬ ‫مرور کنیم‪:‬‬ ‫بن��ا ب��ه گزارش‌های ارائه ش��ده ای��ن قرارداد ب��ه ارزش‬ ‫‪٧٠‬میلی��ارد ری��ال در نخس��تین روز برپای��ی هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی با‬ ‫حضور مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران به امضای مدیر‬ ‫تدارکات و امور کاالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و‬ ‫مدیرعامل شرکت سیلندرسازی تهران رسید‪.‬‬ ‫در چارچوب این قرارداد شرکت «سیلندرسازی تهران»‬ ‫مته‌های حفاری مورد نیاز مناطق نفتخیز جنوب در س��ایز‬ ‫‪ ١/٢‬تا ‪ 17‬اینچ را به مدت ‪ 2‬سال تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫مته حفاری س��ایز ‪ ١/٢‬تا ‪ ١٧‬اینچ برای نخستین بار در‬ ‫کشور با همکاری کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب و شرکت سیلندرسازی تهران بومی‌سازی شده است‪.‬‬ ‫بومی‌س��ازی این مته ‪ 2‬س��ال به طول انجامید و نمونه‬ ‫ساخته شده آن پس از آزمایش‌های میدانی و تایید کیفیت‪،‬‬ ‫بهمن ‪ 2‬س��ال پیش با حضور وزیر نفت وقت در چهارمین‬ ‫نمایش��گاه نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی خوزس��تان‬ ‫رونمایی ش��د و اگر یادتان باش��د در حاشیه این نمایشگاه‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هدف تامین یک ماده‬ ‫ن��م‌زدا و دو ن��وع مته حفاری با ‪ ٢‬ش��رکت داخلی قرارداد‬ ‫همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬این قرارداد با هدف تامین ماده شیمیایی‬ ‫مولکوالرسیو و مته‌های حفاری ‪ ١٧‬و ‪ 1/2‬اینچ امضا شد و‬ ‫مبلغ قرارداد ساخت ماده شیمیایی مولکوالرسیو که برای‬ ‫نخستین بار در کشور بومی شده ‪١٢‬میلیارد و ‪٦٠٠‬میلیون‬ ‫ریال اس��ت و در بخش نم‌زدایی در کارخانه‌های گاز و گاز‬ ‫مایع کارب��رد دارد‪ .‬این ق��رارداد میان مدیری��ت تدارکات‬ ‫ش��رکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت «گهرسرام» و با‬ ‫هدف تامین ‪١٢٠‬تن از این ماده امضا شده است‪.‬‬ ‫در آن نمایش��گاه همچنین قرارداد تولید انبوه مته‌های‬ ‫حفاری در س��ایزهای ‪ ١٧‬و ‪ 1/2‬اینچ نی��ز میان مدیریت‬ ‫ت��دارکات ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ش��رکت‬ ‫«سیلندرس��ازی ته��ران» امض��ا ش��ده که ارزش��ی برابر‬ ‫‪٧٠‬میلیارد ریال دارد‪.‬‬ ‫این تالش‌ها و قراردادها نش��ان می‌دهد در چند س��ال‬ ‫اخیر تالش برای رسیدن به خودکفایی حداکثری در تامین‬ ‫نیازهای صنعت نف��ت در راس برنامه‌های وزارت نفت قرار‬ ‫داشته است و کارشناسان و کارکنان توانمند صنعت نفت‬ ‫با همکاری صنعتگران داخلی تحقق این ماموریت در مدت‬ ‫زم��ان کوتاه را برنامه‌ریزی کرده‌اند ک��ه در این زمینه نیز‬ ‫ش��رکت ملی حف��اری قصد ورود به یک��ی از کلیدی‌ترین‬ ‫حوزه‌های خودکفایی صنعت نفت را داشته و دارد‪.‬‬ ‫در آن روز نیز معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫در پروژه‌ه��ای حفاری در گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با شرکت‌های داخلی برای‬ ‫ساخت مته‌های حفاری خبر داده و گفته بود‪ :‬شرکت‌های‬ ‫سازنده باید مذاکره با شرکت‌های صاحب فن و فناوری در‬ ‫زمینه س��اخت این قطعه اس��تراتژیک را در اولویت کاری‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫او همچنین گفته بود‪ :‬اس��تفاده از مته‌های باکیفیت در‬ ‫عملیات حفاری نقش مهمی در پیشبرد سریع حفاری دارد‬ ‫و با بکارگیری قطعه مناس��ب و ب��ا کیفیت ضمن افزایش‬ ‫مت��راژ حف��اری در یک روز‪ ،‬هزینه روزانه ی��ک چاه‪ ،‬اجاره‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬خدمات حفاری و وسایل حفاری کاهش می‌یابد‬ ‫که این امر خود به خود س��ود حاص��ل از حفر یک چاه را‬ ‫افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته او حدود ‪ ۱۲‬سال پیش چندین شرکت سازنده‬ ‫داخلی با شرکت‌های خارجی در‬ ‫زمینه ساخت مته همکاری‬ ‫داش��تند ک��ه نتیج��ه‬ ‫ای��ن هم��کاری توانای��ی‬ ‫در تکمی��ل ‪۱۲‬درص��دی‬ ‫ساخت قطعات حفاری‬ ‫ب��ود (‪۸۸‬درصد مته‬ ‫خ��ارج از ای��ران و‬ ‫‪۱۲‬درص��د کارهای‬ ‫تکمیل��ی در ایران‬ ‫انج��ام می‌ش��د) که‬ ‫متاسفانه این همکاری از ‪۵‬سال پیش متوقف شده است‪.‬‬ ‫طبق گفته‌های مسئوالن وزارت نفت تاکنون شرکت‌های‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬امریکای��ی‪ ،‬آس��یایی (چین و هن��د) در زمینه‬ ‫س��اخت مته‌های حفاری در کش��ورمان فعالیت داشته اند‬ ‫و به تازگی ش��رکت‌های روس��ی هم وارد عرصه س��اخت‬ ‫این قطعه اس��تراتژیک ش��ده‌اند‪ .‬نوع مته‌ای که باید برای‬ ‫عملیات حفاری انتخاب ش��ود در درجه اول به نوع سنگی‬ ‫بس��تگی دارد ک��ه باید حفاری‌ش��ود‪ .‬عالوه بر ش��اخص‬ ‫ذکر ش��ده عامل اقتصادی نیز بای��د مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به‌طور کلی شیل‌های نرم‪ ،‬سنگ‌های جوان رسوبی توسط‬ ‫سیس��تم‌های حفاری که مجهز به مته‌های تیغه‌ای باشند‬ ‫بازدهی مناسبی دارند و مته‌هایی که دندانه‌های دندان‌گونه‬ ‫دارند مناسب‌ترین مته برای شیل‌های سخت ماسه سنگ‬ ‫و آهک هستند و به دلیل سختی الماس نسبت به کانی‌ها‬ ‫و س��نگ‌های معمولی از نظر اقتصادی از آن برای شرایط‬ ‫بسیار سخت استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مته‌های تیغه‌ای‬ ‫این نوع مته‌ها از ‪ 2‬یا ‪ 3‬یا ‪ 4‬تیغه تش��کیل ش��ده‌اند که‬ ‫ب��ا فاصله ‪ 180‬درج��ه‪ 120 ،‬درج��ه و ‪ 90‬درجه در کنار‬ ‫یکدیگر ق��رار گرفته‌ان��د‪ .‬دو تیغ��ه‌ای آن را دم ماهی نیز‬ ‫می‌نامن��د‪ .‬متداول‌تری��ن مته‌های تیغ��ه‌ای ‪ 3‬تیغه دارند‪.‬‬ ‫مته‌ه��ای تیغ��ه‌ای که گاهی ب��ه آنها مته‌ه��ای ثباتی نیز‬ ‫می‌گویند مخصوص طبقات نرم هستند و ابتدایی‌ترین مته‬ ‫ماشین‌های چرخشی محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫جنس تیغه‌ها معموال از کربور تنگس��تن است و هر چه‬ ‫طول آنها کمتر باش��د بازدهی مته بیشتر خواهد بود‪ .‬روی‬ ‫این مته‌ها منافذی (‪ )Nozzle‬تعبیه شده که گل حفاری‬ ‫پس از عبور از این منافذ (تحت‌فش��ار) قطعات خرد شده‬ ‫ته‌چاه رابه سطح منتقل می‌کند و باعث تمیز شدن ته‌چاه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این نوع مته‌ها بیشتر برای حفاری طبقات یا‬ ‫س��نگ‌های نرم مانند رس‪ ،‬شیل‌های نرم یا نیمه‬ ‫سخت‪ ،‬ماسه سنگ و سنگ آهک نرم‬ ‫و سنگ‌های مشابه‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مته‌های چرخشی مخروطی‬ ‫مته‌ه��ای چرخش��ی مخروطی یا غلتکی برحس��ب نوع‬ ‫س��اختمان آنها به چند گروه تقس��یم‌بندی می‌شوند‪ .‬این‬ ‫تقسیم‌بندی نخستین‌بار در سال ‪1909‬م‪ .‬توسط شخصی‬ ‫به نام «هوارد هیوز» ارائه ش��ده که در واقع تالش��ی بوده‬ ‫اس��ت برای توس��عه بیشتر سیس��تم حفاری چرخشی در‬ ‫مقابل ماش��ین‌های ضربه‌ای‪ ،‬به‌خص��وص از نوع کابلی که‬ ‫بازده��ی قابل توجهی در س��نگ‌های س��خت دارد‪ .‬روی‬ ‫مته‌های مخروطی ‪ 2‬تا ‪ 4‬ردیف دندانه به ش��کل ‪ V‬تعبیه‬ ‫ش��ده اس��ت بدین جهت در بعضی موارد این نوع مته‌ها را‬ ‫مته‌های چرخی دندانه‌دار نیز می‌گویند‪.‬‬ ‫البته به دلیل نیاز به حفر چاه در س��نگ‌های بس��یار در‬ ‫س��ال‌های اخیر تغییراتی در این نوع مته‌ها به وجود آمده‬ ‫بس��یار کم و‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مته‌ها ارتفاع دندانه‌ها‬ ‫و س��ر ای��ن‬ ‫جنس آنها از کربور تنگستن‬ ‫و صاف است‬ ‫دندانه‌ها کاملا گرد‬ ‫شبیه دگمه‌اند به‬ ‫و چون‬ ‫آن مته‌های دگمه‌ای‬ ‫هم می‌گویند‪.‬‬ ‫مته‌های مخروطی دندانه‌دار‬ ‫(غلتک��ی دندان��ه‌دار) قادرن��د در‬ ‫سنگ‌های سختی همچون گرانیت‪،‬سنگ‬ ‫معدن بس��یار س��خت مس دار‪،‬سنگ معدن‬ ‫ت آه��ن‌دار ف��رو برون��د و درجه‬ ‫بس��یار س��خ ‌‬ ‫نفوذپذیری این نوع مته‌ها در این سنگ‌ها بین ‪17‬‬ ‫تا ‪ 36‬فوت در س��اعت ( ‪5‬تا‪9‬متر در ساعت) متغیر است و‬ ‫در س��نگ‌های آهکی و دولومیتی بسیار سخت و نیز ماسه‬ ‫س��نگ بسیار سخت درجه نفوذپذیری بین ‪ 30‬تا ‪ 80‬فوت‬ ‫در ساعت (‪9‬تا ‪ 24‬متر در ساعت) می‌تواند متغیر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مته‌های تک غلتکی ( یک مخروطی)‬ ‫ای��ن نوع مته‌ه��ا در سیس��تم حفاری چرخش��ی برای‬ ‫سنگ‌های شکاف‌دار‪ ،‬سنگ‌هایی با خاصیت خراش‌اندازی‪،‬‬ ‫سنگ‌هایی با سختی متوسط‪ ،‬و برای طبقات شیبدار کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬چون در این وضعیت امکان انحراف چاه با این نوع مته‬ ‫به مقدار ماکسیمم خواهد رسید شکل مته تقریبا کروی و‬ ‫روی آن دندانه‌های نیمه کروی یا ‪ V‬شکل متشکل از آلیاژ‬ ‫س��خت تعبیه ش��ده و برای عبور گل حفاری از ته چاه به‬ ‫بیرون‪ ،‬معموال یک سوراخ روی مته ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مته‌های الماسی‬ ‫الماس سخت‌ترین ماده‌ای است که تاکنون شناخته و از‬ ‫کربن خالص تشکیل شده است؛ جسمی متبلور و به مراتب‬ ‫سخت‌تر از کانی‌ها و سنگ‌هایی است که باید حفاری شوند‬ ‫و مته‌هایی که جنس آنها از الماس اس��ت برای سنگ‌های‬ ‫سخت و کانی و سنگ‌هایی با خاصیت خراش‌اندازی از نظر‬ ‫فنی و اقتصادی مناسب‌ترین مته هستند‪ ،‬از این نوع مته‌ها‬ ‫بیش��تر برای تهیه مغزه یا نمونه‌برداری استفاده می‌شود و‬ ‫در ای��ن نوع مته قطر نمونه‌ها کمتر از ‪ 3‬اینچ اس��ت‪ .‬برای‬ ‫س��اختن مته‌های الماسی ابتدا مته س��اده از فوالد ساخته‬ ‫می‌شود و سپس این مته را به ناودان یا لوله نگه‌دارنده مغزه‬ ‫ی��ا وزنه اضافی حفاری وص��ل می‌کنند و بعد ذرات الماس‬ ‫روی قالب مته تعبیه می‌شود‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫با امضای تفاهمنامه سازمان بورس و صندوق ضمانت صادرات اتفاق افتاد‬ ‫‪15‬‬ ‫رونقاقتصادیبنگاه‌هایصادرات‌محوربازارسرمایه‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بانک‌های خصوص��ی‪ ،‬دولتی و‬ ‫کیمیا بامدادیان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بازار سرمایه به عنوان‬ ‫یکی از روش‌های تامین مالی برای ش��رکت‌ها به‌ش��مار نیمه‌دولتی برای تامین مالی از این طریق جذب شده‌اند‪،‬‬ ‫ن مالی گفت‪ :‬این بانک‌ها هیچ سابقه‌ای برای تامین مالی صادراتی‬ ‫می‌آید‪ .‬در کش��ور ما بیش��تر بنگاه‌ها ب��رای تامی ‌‬ ‫کوتاه‌مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت از طریق بانک‌ها اقدام نداشتند و بعد امضای تفاهمنام ‌ه شرکت صندوق ضمانت‬ ‫می‌کنند‪ .‬به این ترتیب بازار سرمایه که در بیشتر نقاط دنیا ص��ادرات ایران ب��ا بانک‌ها‪ ،‬آنها موظف ش��دند به عنوان‬ ‫برای تامین مالی بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ ،‬در تامین‌کنن��ده بخش صادرات عمل ک��رده و این بخش را‬ ‫کشور ما مهجور مانده است‪ .‬اکنون باید مسئوالن سازمان حمایت کنند‪.‬‬ ‫شه‌حامد با بیان اینکه همکاری صندوق ضمانت صادرات‬ ‫بورس و اوراق بهادار تدابیری را اتخاذ کنند تا س��ایه بازار‬ ‫پول از روی بازار س��رمایه برداش��ته ش��ود‪ .‬در این زمینه با بانک‌ها در مراحل مختلفی انجام شده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن گام‌های بس��یار مفیدی را برداشته‌اند که برای در گام نخس��ت همکاری‌هایی را با صندوق توسعه ملی‬ ‫نمونه می‌توان به امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان انج��ام دادیم تا خط‌های اعتباری را در اختیار سیس��تم‬ ‫بورس‪ ،‬اوراق بهادار و صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد‪ .‬بانک‌ه��ا قرار دهن��د و از طریق این خط‌ه��ای اعتباری‪،‬‬ ‫براین اس��اس مقرر شد‪ ،‬از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تسهیالتی را حتی برای تامین مالی بعد از حمل (اعتبار‬ ‫خریدار و خرید دین اسناد صادراتی) عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی استفاده شود‪.‬‬ ‫وی به تامین مالی‌های کوتاه‌مدت در بازار پول اشاره کرد‬ ‫تفاهمنام��ه منعقد ش��ده دوط��رف را موظف می‌کند‬ ‫تا ش��رایطی را فراه��م آورند که براس��اس آن‪ ،‬امکانات و و گفت‪ :‬در همه نقاط دنیا از موجودی بازار پول برای تامین‬ ‫زیرساخت‌های الزم برای جذب منابع پروژه‌های صادرات مالی کوتاه‌مدت و حداکثر یک‌ساله استفاده می‌کنند‪ .‬در‬ ‫نتیجه ما هم از بانک‌ها برای تامین‬ ‫خدمات فنی و مهندسی در قالب منابع‬ ‫ارزی و معرف��ی ابزارهای نوین مالی به ساز و کار طراحی شده به مالی س��رمایه در گردش بنگاه‌ها و‬ ‫گونه‌ای است که براساس شرکت‌ها استفاده کردیم‪ .‬شه‌حامد‬ ‫وجود آید‪.‬‬ ‫با اشاره به اینکه تمامی این اقدامات‬ ‫از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های‬ ‫آن‪ ،‬شرکت‌های صادراتی‬ ‫گفته شده برای تامین مالی بخش‬ ‫ب��زرگ ک��ه در زمینه ص��ادرات کاالها‬ ‫که در ایران فعالیت‬ ‫صادرات از طریق بازار پول خواهد‬ ‫و خدم��ات فعالیت می‌کنن��د‪ ،‬در بازار‬ ‫می‌کنند‪ ،‬می‌توانند با‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از آنجای��ی که تامین‬ ‫سرمایه نیز حضور دارند‪ ،‬این تفاهمنامه‬ ‫مجوز رسمی سازمان‬ ‫مالی از بازار پول به طور معمول به‬ ‫می‌تواند در رونق این بازار بس��یار کارا‬ ‫بورس و اوراق بهادار‬ ‫صورت کوتاه‌مدت انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫باشد‪ .‬با امضای این تفاهمنامه سازمان‬ ‫صکوک منتشر کنند و‬ ‫به همین دلیل س��راغ بازار سرمایه‬ ‫ب��ورس‪ ،‬اوراق بهادار و صندوق ضمانت‬ ‫از ضمانت‌های صندوق رفتیم و ب��ا این بخش وارد مذاکره‬ ‫صادرات موظف می‌ش��وند شرایطی را‬ ‫شدیم تا بتوانیم از توانایی‌های این‬ ‫برای تامین مالی بنگاه‌های صادراتی از‬ ‫توسعه صادرات نیز‬ ‫ب��ازار برای تامی��ن مالی بلندمدت‬ ‫طریق طراحی و انتش��ار ابزارهای مالی‬ ‫بهره‌مند شوند‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬زیرا به نظر می‌رسد‬ ‫جدید ایجاد کنند تا این امر با سهولت‬ ‫هیچ‌گاه ظرفیت‌های بازار س��رمایه‬ ‫بیش��تری انجام شود‪ .‬از این رو صندوق‬ ‫ضمانت صادرات می‌تواند در نق��ش ضامن‪ ،‬بازارگردان و در ایران به صورت مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی به کاربردهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در‬ ‫متعهد پذیره‌نویسی‪ ،‬به تامین مالی شرکت‌های فعال در‬ ‫بخش صادرات اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای تامین مالی‌های‬ ‫عرصه صادرات کمک کند‪.‬‬ ‫بلندمدت‪ ،‬با مس��ئوالن س��ازمان بورس و اوراق بهادار به‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه‬ ‫در همین رابطه طاهر شه‌حامد به عنوان یک��ی از نهادهای بازار س��رمایه‪ ،‬مذاکرات اولیه را‬ ‫عنوان مدیرعامل صندوق ضمانت آغاز کردیم و از سوی دیگر کارشناسان صندوق ضمانت‬ ‫صادرات نیز مطالعات ابتدایی را انجام دادند‪.‬‬ ‫صادرات ایران در گفت‌وگو با‬ ‫شه‌حامد به نشس��ت‌های انجام شده با رییس سازمان‬ ‫با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت‬ ‫فعلی بخش صادرات مشکل کمبود بورس اشاره کرد و افزود‪ :‬بعد از گفت‌وگوهای انجام شده‪،‬‬ ‫نقدینگی است‪ ،‬به راه‌اندازی تشکلی برای تامین مالی این تفاهمنام��ه‌ای را مبنی بر تامین مالی صادراتی طرح‌های‬ ‫بخش اشاره کرد و گفت‪ :‬در این زمینه با بانک‌های مختلف س��رمایه‌گذاری (تاسیسی و توس��عه‌ای) برای واحدهای‬ ‫تفاهمنامه‌های��ی را امض��ا کردی��م و آنه��ا را در جرگ��ه صادراتی امضا کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬صندوق ضمانت صادرات قصد‬ ‫تامین‌کننده‌های مالی برای بخش صادرات آوردیم‪.‬‬ ‫دارد که عالوه بر بازار پول‪ ،‬بازار سرمایه را به عنوان منبع‬ ‫تامین مالی برای شرکت‌های صادراتی قرار دهد تا بدین‬ ‫وس��یله بتواند از توانایی این بازار که در فضای اقتصادی‬ ‫ایران تا حدودی مهجور مانده است‪ ،‬استفاده الزم را ببرد‪.‬‬ ‫شه‌حامد امضای این تفاهمنامه را به طور قطع به نفع‬ ‫شرکت‌های بورس��ی صادرات‌محور دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫بنگاه‌های صادرات‌محور در بورس می‌توانند برای توسعه‬ ‫یا ایجاد واحدهای جدید خود با استفاده از ضمانت‌های‬ ‫صندوق ضمانت صادرات برای توس��عه اقدامات الزم را‬ ‫انجام دهند‪ .‬وی در پایان بیان کرد‪ :‬س��از و کار طراحی‬ ‫ش��ده به گونه‌ای اس��ت که براس��اس آن‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫صادراتی که در ایران فعالیت می‌کنند‪ ،‬می‌توانند با مجوز‬ ‫رس��می س��ازمان بورس و اوراق بهادار صکوک منتشر‬ ‫کنن��د و از ضمانت‌های صندوق توس��عه ص��ادرات نیز‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مزیت‌های تفاهمنامه‬ ‫در همی��ن خص��وص محمدعلی‬ ‫احمدزاده‌اصل‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ‬ ‫توسعه امید در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به ط��ور کلی امضای‬ ‫تفاهمنام��ه میان صندوق ضمانت‬ ‫صادرات با س��ازمان بورس و اوراق بهادار موضوعی مثبت‬ ‫تلقی می‌شود‪ .‬زیرا به طور قطع می‌تواند به عنوان راهکاری‬ ‫درخصوص رونق بازار سرمایه عمل کند‪.‬‬ ‫ت بخشی‬ ‫وی امضای این تفاهمنامه‌ها را در زمینه مزی ‌‬ ‫و اس��تفاده از توانایی‌های بازار س��رمایه برای تامین مالی‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬به طور کلی ه��ر تفاهمنامه‌ای که‬ ‫میان دستگاه‌های مختلف امضا می‌شود‪ ،‬دارای مزیت‌های‬ ‫بس��یاری برای دو ط��رف خواهد بود‪ ،‬زی��را تفاهمنامه‌ها‬ ‫می‌توانند ش��رایطی را به وجود آورند که موجب افزایش‬ ‫ارزش افزوده شرکت‌ها شود‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اصل از دیگر مزایای تفاهمنامه‌ها به استفاده‬ ‫از امکانات متقابل یکدیگر اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬با ایجاد‬ ‫تفاهمنامه‌های مشترک‪ ،‬سازمان‌ها موظف خواهند شد تا‬ ‫به پش��تیبانی و حمایت متقابل از یکدیگ��ر بپردازند و از‬ ‫ظرفیت‌های هم استفاده کنند‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اص��ل این تفاهمنامه را به نفع ش��رکت‌های‬ ‫صادرات‌محور در بورس دانس��ت و گف��ت‪ :‬با امضای این‬ ‫تفاهمنامه به نوعی انتظام بخشی وسیعی صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬به این ترتیب شرکت‌های صادرات‌محور می‌توانند‬ ‫از ظرفیت‌ه��ا و ضمانت‌های صندوق ضمانت صادرات به‬ ‫صورت نظام‌مند برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی ای��ن ش��یوه را ب��رای حمایت از صنای��ع صادرات‬ ‫محور بس��یار مطلوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬با امضای این‬ ‫تفاهمنامه شرکت‌های صادرات محور بورسی قادر خواهند‬ ‫بود تا بدون هرگونه بوروکراسی‌های غیرمتعارف از امکانات‬ ‫ق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند‪ .‬احمدزاده اصل‬ ‫صندو ‌‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬اگر ای��ن ضمانتنامه‌ها به عنوان ابزار‬ ‫مالی در بازار مورد داد و ستد قرار گیرد‪ ،‬می‌تواند به عنوان‬ ‫ضامنی تلقی ش��ود که از این پس شرکت‌های بورسی با‬ ‫انتشار صکوک برای تامین مالی از ضمانت‌های «صندوق‬ ‫ضمانت» صادرات نیز بهره کافی را ببرند‪.‬‬ ‫یکهفته‪،‬یکنگاه‬ ‫سهامداران هفته گذشته تحت تاثیر رفتار هیجانی قرار گرفتند‬ ‫صعود و سقوط بورس با دو سیگنال از وین‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬کیمیا بامدادیان ‪ :‬بازار سرمایه در هفته گذشته روزهای‬ ‫متفاوتی را سپری کرد‪ .‬با تمدید مذاکرات هسته‌ای در روز سه‌شنبه‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه تحت تاثیر فضای هیجانی سرمایه‌گذاران قرار گرفت و سهامداران‬ ‫حقیقی با ایجاد صف‌های فروش طوالنی‪ ،‬در بازار التهاب به وجود آوردند‪.‬‬ ‫البته در روز چهارش��نبه از شدت این هیجان کاسته شد و سرمایه‌گذاران‬ ‫با رفتار منطقی‌تر صف‌های فروش را کوتاه‌تر کردند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بسیاری معتقدند که رفتارهای هیجانی سهامداران نه تنها‬ ‫موجب آسیب به دارایی‌های این گروه از افراد خواهد شد بلکه بازار سرمایه‬ ‫را دچار هیجان کاذب می‌کند‪.‬‬ ‫همیش��ه س��رمایه‌گذاران بازار س��رمایه تحت تاثی��ر رفتارهای هیجانی‬ ‫بس��یاری قرار می‌گیرند‪ .‬س��هامداران در هفته‌های گذش��ته با خوشبینی‬ ‫زیادی سهام خریداری کرده بودند‪ ،‬اما از آنجایی که انتظارات‌شان برآورده‬ ‫نشد‪ ،‬بدون دلیل منطقی صف‌های فروش سنگینی را به وجود آوردند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که در هفته گذشته نه تنها اتفاق منفی در مورد‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای مخابره نش��ده بلکه با تمدید مذاکرات به ‪ 7‬ماه آینده‬ ‫می‌ت��وان امیدوار بود که کش��ور به توافقی بزرگتر و جامع‌تر برس��د‪ .‬آنها‬ ‫همچنین به س��رمایه‌گذاران توصیه می‌کنند که از فضای هیجانی دوری‬ ‫کرده و به این ترتیب از ضررهای احتمالی خود جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش صف‌های فروش طوالنی‬ ‫در همین رابطه حمیدرضا صفری‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اعالم نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای در روز سه‌شنبه‬ ‫با‬ ‫هفت��ه گذش��ته حجم معام�لات کاهش یاف��ت اما در روز چهارش��نبه‬ ‫س��هامداران رفت��ار معقول‌تری را از خود نش��ان دادند و حجم معامالت‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی دلیل کاهش ش��اخص کل در روزهای پایانی هفته گذشته را توقع‬ ‫بی��ش از اندازه س��هامداران از نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای دانس��ت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬س��هامداران بس��یاری که در هفته‌های گذش��ته به خریداری سهام‬ ‫پرداخته بودند‪ ،‬در گوش��ه‌ای از ذهن خ��ود تمدید مذاکرات را پیش‌بینی‬ ‫می‌کردند اما به نظر می‌رسد این گروه از افراد از تمدید بلندمدت مذاکرات‬ ‫نگران شده‌اند‪.‬‬ ‫صفری به صف‌های فروش روز سه‌ش��نبه اشاره کرد و گفت‪ :‬سهامداران‬ ‫روز سه‌ش��نبه برای فروش س��هام خود‪ ،‬صف‌های طویلی را تشکیل دادند‬ ‫اما در روز چهارش��نبه بس��یاری از صف‌های فروش در بازار سرمایه جمع‬ ‫ش��د و شاهد کاهش این صف‌ها بودیم‪ .‬برای نمونه نمادهای خودروسازی‬ ‫توانستند از سنگینی صف‌های فروش خود بکاهند‪.‬‬ ‫وی آزاد ش��دن پول‌های بلوکه ش��ده را به نفع نمادهای بانکی دانست‬ ‫و بی��ان ک��رد‪ :‬از آنجایی که س��هامداران در این گروه دارای خوش��بینی‬ ‫بس��یار زیادی بودند‪ ،‬بعد از برآورده نشدن انتظارات‌شان‪ ،‬صف‌های فروش‬ ‫سنگینی را برای این نمادها به وجود آوردند‪ .‬در صورتی که اتفاق ناگواری‬ ‫ب��رای این گروه نیفتاده بلکه آزاد ش��دن پول‌ها را نی��ز می‌توان به عنوان‬ ‫اتفاقی مثبت برای بانکی‌ها قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ت س��هام در بازار س��رمایه‬ ‫صفری با اش��اره به اینکه در حال حاضر قیم ‌‬ ‫جذابی��ت دارند‪ ،‬اظهار کرد‌‪ :‬انتظار می‌رود که س��هامداران امروز با کنترل‬ ‫هیجان خود در بازار س��رمایه‪ ،‬صف‌های فروش کمتری را به وجود آورند‬ ‫اما به وجود آمدن صف‌های خرید در بازار امروز کمی دور از انتظار است‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در وضعیت کنونی اگر خبرهای خوبی از بودجه‬ ‫س��ال ‪ 94‬منتشر شود‪ ،‬می‌تواند بازار س��رمایه را از رونق نسبی برخوردار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صفری در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما تا پایان سال برای بازار‬ ‫س��رمایه چگونه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬متغیره��ای کالن اقتصادی می‌توانند‬ ‫تاثیرات بس��یاری را بر بازار سرمایه داشته باشند‪ .‬از این رو تعیین منطقی‬ ‫و مناس��ب نرخ دالر‪ ،‬قیمت نفت‪ ،‬تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره‬ ‫مالکانه در بودجه سال ‪ 94‬می‌تواند تاثیرات بسیار مطلوبی بر بازار سرمایه‬ ‫داشته باشد و موجب رونق این بازار شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آینده متعلق‬ ‫به خطرپذیران است‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس سهام‬ ‫پس از اعالم تمدید مذاکرات از س��وی وین‪ ،‬بازار‬ ‫بورس یکپارچه قرمزپوش ش��د‪ .‬این سرخی بازار نه‬ ‫از روی تحلی��ل و نه از روی منطق بلکه در اثر بروز‬ ‫رفتارهای هیجانی ناشی از اخبار مذاکرات از سوی‬ ‫برخی سهامداران عجول ایجاد شده است‪.‬‬ ‫از درخواس��ت اوباما از پس��ر مل��ک عبداله برای‬ ‫عادی‌سازی روابط با ایران گرفته تا تعلیق تحریم‌ها‬ ‫در صنعت پتروش��یمی‪ ،‬صنعت خ��ودرو‪ ،‬مبادالت‬ ‫فل��زات گرانبها‪ ،‬تامی��ن قطعات هواپیمای��ی و ‪ ...‬و‬ ‫اخباری از این دس��ت همه و همه برای ادامه صعود‬ ‫بازار کافی است که بدانیم نتایج مذاکرات مثبت تر‬ ‫از آنی است که در تحلیل‌ها یا رفتارهای عجوالنه ما‬ ‫بگنجد زیرا توفیقات تیم هس��ته‌ای با رهنمون‌های‬ ‫رهبر معظم انقالب بوده و در عمل آنچه محقق شده‬ ‫در راستای دستورات رییس‌جمهور و حمایت مردم‬ ‫بوده است‪ .‬از این رو توفیقاتی که دکتر ظریف و تیم‬ ‫همراه به دس��ت آوردند بسیار باالتر از یک موفقیت‬ ‫عادی محس��وب می‌ش��ود‪ .‬بر همین اساس بود که‬ ‫یکروز بعد تشکیل صف‌های سنگین فروش بسیاری‬ ‫از س��هام ارزنده به روند منطقی خود بازگشتند و با‬ ‫ایجاد صف‌های س��بک‌تر انگیزه و اعتماد دوباره را‬ ‫در س��هامداران ایجاد کردن��د‪ .‬همانطور که پیش‌تر‬ ‫نیز اشاراتی به آن داش��تم بازار سرمایه بدون هیچ‬ ‫نگرانی به روند عادی خود باز می‌گردد و به‌ش��دت‬ ‫توصیه دارم برای جانماندن پرواز س��بز بهتر اس��ت‬ ‫کمربندهای‌مان را محکم تر ببندیم‪.‬‬ ‫در بی��ن اکثر گروه‌های صنعت بورس گروه بانکی‬ ‫که بیشترین وابستگی‌ها را به تحریم‌ها و مذاکرات‬ ‫دارد‪ ،‬از این قاعده مس��تثنا نبود و بیش��ترین درد‬ ‫را در ای��ن روزه��ا متحمل می‌ش��ود‪ .‬از این رو این‬ ‫روزها فش��ار فروش بیش��تری را تجرب��ه می‌کنند‬ ‫ک��ه احتمال زیاد صف‌های ف��روش در این گروه به‬ ‫مدد حقوقی‌ها جمع‌آوری می‌ش��ود‪ .‬افزایش حجم‬ ‫معامالت در منفی کامل روز چهارشنبه نشانه خوبی‬ ‫برای برگشت تعادل به بازار است‪.‬‬ ‫«آین��ده متعلق ب��ه خطرپذیران اس��ت»‪ ،‬آینده‬ ‫از آن کس��انی اس��ت که حاضرند برای پیش��روی‪،‬‬ ‫متحمل ریسک حساب شده شوند‪ .‬شاید بزرگترین‬ ‫مانع موفقیت در زندگی ترس از شکس��ت باش��د‪،‬‬ ‫رهب��ر موفق در کس��ب و کار متف��اوت از دیگران‬ ‫عمل می‌کند‪ .‬فروش��ندگان ام��روز بازندگان اصلی‬ ‫هس��تند که بدون تحلیل و مطالعه در صف فروش‬ ‫خودنمای��ی می‌کنند‪ .‬تنها یک نی��م نگاه به حجم‬ ‫معامالت روز چهارش��نبه نش��ان از این است حتی‬ ‫سهامی که مربوط به تحریم‌ها نمی‌شوند یا افزایش‬ ‫نرخ دالر به این ش��رکت‌ها نفع می‌رس��اند نیز در‬ ‫صف ف��روش بودند و تنها این داس��تان نش��ان از‬ ‫حکای��ت نبود مطالعه س��هامداران بر روی خرید و‬ ‫فروش خود است‪ .‬البته در این کشاکش سهامداران‬ ‫حرفه‌ای و خریداران با تحلیل‪ ،‬این روزهای بازار را‬ ‫دوس��ت دارند‪ ،‬زیرا تحلیلگران واقعی که براساس‬ ‫مطالعه و تحلیل س��هم را ارزشگذاری کرده‌اند در‬ ‫این روزها از خرید س��هام در کف‌های قیمتی لذت‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاهش عرضه‌های دولتی‬ ‫در فرابورس‬ ‫‹ ‹ نگاهی به آمار‬ ‫‪ ،‬تاالر حافظ هفته گذش��ته را در ش��رایطی به پایان‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫رساند که شاخص کل در آخرین روز کاری به ‪ 74‬هزار و ‪ 76‬واحد رسید‬ ‫که در مقایس��ه با هفته مشابه قبل از آن با بازدهی مثبت ‪ 1/56‬درصدی‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬اما ارزش کل معامالت با ثبت رق��م ‪13‬هزار و ‪ 812‬میلیارد‬ ‫ریال نسبت به هفته قبل ‪ 7/7‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین در هفته گذشته حجم سهام و حق‌تقدم معامله شده معادل ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ 684‬میلیون س��هم بود که در مقایسه با هفته ماقبل آن که میزان‬ ‫‪4‬هزار و ‪ 897‬میلیون سهم بود‪ ،‬شاهد افزایش ‪ 16/1‬درصدی بودیم‪.‬‬ ‫این معامالت در هفته گذش��ته در ‪ 470‬هزار و ‪ 321‬دفعه انجام شد که‬ ‫در مقایس��ه با هفته پایانی آبان‌ماه که معادل ‪ 468‬هزار و ‪ 979‬دفعه بود‪،‬‬ ‫شاهد افزایش این متغیر به میزان ‪ 0/3‬درصد بودیم‪ .‬روزهای فعالیت تاالر‬ ‫حافظ در نخس��تین هفته آذرماه مانند هفته آخ��ر آبان ‪ 5‬روز بود‪ .‬تعداد‬ ‫خریداران نیز در هفته گذشته ‪127‬هزار و ‪ 918‬نفر بود که در مقایسه به‬ ‫هفت��ه پایانی آبان‌ماه که ‪168‬هزار و ‪ 129‬بودند‪ ،‬از کاهش ‪ 23/9‬درصدی‬ ‫برخوردار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فرابورس گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط بازار‪ ،‬عرضه‌های‬ ‫خرد و تدریجی خصوصی‌سازی‬ ‫در ب��ورس مح��دود ب��وده و به‬ ‫همین دلیل عرضه‌های بلوکی‬ ‫دول��ت در بازار س��وم فرابورس‬ ‫تقویت و انجام شد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬امیر هامونی‬ ‫درخص��وص کاه��ش عرضه‌های دولت��ی در بورس‬ ‫اوراق بهادار در امس��ال نیز بیان کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫با توجه به ش��رایط بازار عرضه‌های خرد و تدریجی‬ ‫خصوصی‌س��ازی به عموم مردم محدود بوده است‬ ‫و به همی��ن خاطر عرضه‌های بلوکی دولت در بازار‬ ‫س��وم فرابورس تقویت و انجام شد‪ .‬وی درخصوص‬ ‫وضعیت ب��ازار س��رمایه و تاثیر آن ب��ر عرضه‌های‬ ‫دولت��ی در بورس گفت‪ :‬با ای��ن وجود جای نگرانی‬ ‫نیست و افت و خیزها در بازار سرمایه معمول است‬ ‫و آینده بازار س��هام روبه رشد خواهد بود‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش؛ از ابتدای امس��ال تا پایان آبان ‪۳۲‬هزار‬ ‫و ‪۵۷۸‬میلیارد ریال س��هم دولتی واگذار شده که از‬ ‫این میزان ‪25‬هزار و ‪۶۹۸‬میلیارد ریال در فرابورس‪،‬‬ ‫‪۶‬ه��زار و ‪۵۹۸‬میلی��ارد ری��ال از طری��ق مزای��ده‪،‬‬ ‫‪۲۸۲‬میلیارد ریال در ب��ورس و یک‌میلیارد ریال از‬ ‫طریق مذاکره به فروش رسیده است‪.‬‬
‫‪16‬‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش(ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,660,000‬‬ ‫‪4,720,000‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫‪9,390,000‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,320,000‬‬ ‫‪9,370,000‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪943,100‬‬ ‫‪960,700‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫‪4,160,000‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش(ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33000‬‬ ‫‪33230‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41300‬‬ ‫‪41660‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51600‬‬ ‫‪52050‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪8950‬‬ ‫‪9050‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14950‬‬ ‫‪15130‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8550‬‬ ‫‪8800‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9780‬‬ ‫‪9980‬‬ ‫سهامی عام‬ ‫دوره جاری‬ ‫تا ‪1393/09/05‬‬ ‫از ‪1393/09/01‬‬ ‫دوره گذشته‬ ‫دوره جاری‬ ‫شرح‬ ‫ارزش کل معاملت سهام و حق تقدم ‪-‬میلیارد ریال‬ ‫‪13,812‬‬ ‫تا ‪1393/08/28‬‬ ‫حجم سهام و حق تقدم معامله شده ‪-‬میلیون سهم‬ ‫‪12,821‬‬ ‫‪5,684‬‬ ‫‪4,897‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫‪470,326‬‬ ‫‪468,997‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ارزش معاملت نرمال ‪-‬میلیارد ریال‬ ‫‪13,812‬‬ ‫‪12,821‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪273,232‬‬ ‫حجم معاملت نرمال ‪-‬میلیون سهم‬ ‫‪5,684‬‬ ‫‪4,897‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪98,247‬‬ ‫دوره گذشته‬ ‫‪75,248.4‬‬ ‫‪306,152.0‬‬ ‫‪86,629.3‬‬ ‫‪55,591.5‬‬ ‫‪146,962.0‬‬ ‫‪148,528.4‬‬ ‫‪62,814.5‬‬ ‫‪3,090.4‬‬ ‫دفعات معامله ‪-‬نرمال‬ ‫‪470,321‬‬ ‫‪468,979‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪9,383,422‬‬ ‫ابتدای سال‬ ‫‪79,015.4‬‬ ‫‪321,478.0‬‬ ‫‪90,978.0‬‬ ‫‪58,606.8‬‬ ‫‪152,441.6‬‬ ‫‪157,627.9‬‬ ‫‪65,836.9‬‬ ‫تعداد خریداران‬ ‫‪127,918‬‬ ‫‪168,129‬‬ ‫‪-23.9‬‬ ‫‪2,789,570‬‬ ‫میزان تغییر از ابتدای سال‬ ‫)‪(4,939‬‬ ‫)‪(10,498‬‬ ‫)‪(4,071‬‬ ‫)‪(308‬‬ ‫)‪(3,349‬‬ ‫)‪(389‬‬ ‫روزهای فعالیت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫درصد تغییر از ابتدای سال‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫شرکت بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫شرح‬ ‫‪74,076.1‬‬ ‫‪301,382.0‬‬ ‫)‪(1,172‬‬ ‫)‪(4,770‬‬ ‫)‪(1.56‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مالی‬ ‫‪7‬‬ ‫میانگین موزون ‪ 50‬شرکت برتر‬ ‫دوره‬ ‫درصد تغییر‬ ‫صنعت‬ ‫‪5‬‬ ‫دوره گذشته‬ ‫نقدی‬ ‫‪306,152.0‬‬ ‫‪75,248.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شناور آزاد‬ ‫میزان تغییر از ابتدای سال‬ ‫‪ 30‬شرکت بزرگتر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪321,478.0‬‬ ‫)‪(4,939‬‬ ‫)‪(20,096‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪85,381.4‬‬ ‫)‪(1.47‬‬ ‫)‪61,766.4 (1.44‬‬ ‫‪86,629.3‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪261,574.1‬‬ ‫‪299,678.1‬‬ ‫شــــرح‬ ‫ماشین آلت و تجهیزات‬ ‫دوره جاری‬ ‫‪13,763.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23,656.0 639‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫حجم معاملت ‪-‬برگه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪74,076.0‬‬ ‫‪75,248.4‬‬ ‫‪61,766.4‬‬ ‫‪147,130.4 144,366.7‬‬ ‫‪54,772.0‬‬ ‫‪55,591.5‬‬ ‫‪144,366.7(1,398) 146,962.0‬‬ ‫)‪(1,048‬‬ ‫)‪(2,595‬‬ ‫‪148,528.4‬‬ ‫)‪(1.77‬‬ ‫‪62,814.5‬‬ ‫‪3,090.4‬‬ ‫‪146,962.0‬‬ ‫‪141,148.5‬‬ ‫‪86,629.3‬‬ ‫)‪(8,075‬‬ ‫‪3,448.7‬‬ ‫تابلو اصلی‬ ‫دامین‪1‬‬ ‫داروسازي امین‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫سرمایهگذاريبوعلی‬ ‫بیمه دانا‬ ‫قبلی‬ ‫‪248,096.1‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪13,210.2‬‬ ‫‪13,260.0‬‬ ‫‪23,359.3‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪20,401.1‬‬ ‫‪20,353.6‬‬ ‫‪20,345.5‬‬ ‫‪1,929.7‬‬ ‫‪1,948.1‬‬ ‫‪1,681.3‬‬ ‫‪1,672.5‬‬ ‫‪1,761.1‬‬ ‫‪1,027.6‬‬ ‫‪999.6‬‬ ‫‪1,041.8‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫شرکت مدیریت فناوری بورس‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی‬ ‫‪3,426.2‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬املك و مستغلت‬ ‫‪1,970.2‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪996.5‬‬ ‫‪1,691.2‬‬ ‫استخراج زغال سنگ‬ ‫‪1,031.7‬‬ ‫‪3,381.8‬‬ ‫‪986.3‬‬ ‫‪1,181.2‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫‪2,607.5‬‬ ‫‪2,607.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مبلمان و مصنوعات دیگر‬ ‫‪272.7‬‬ ‫دباغی‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪642.1‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪569.1‬‬ ‫سایر تجهیزات حمل و نقل‬ ‫‪1,125.2‬‬ ‫‪1,125.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫پیمانكاری صنعتی‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪645.2‬‬ ‫‪642.0‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباری‬ ‫‪708.8‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪826.8‬‬ ‫‪838.1‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪3,784.2‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫‪695.4‬‬ ‫‪717.3‬‬ ‫‪694.1‬‬ ‫کاشی و سرامیك‬ ‫‪2,453.8‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫سایر محصولت کانی غیرفلزی‬ ‫‪1,939.4‬‬ ‫محصولت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر‬ ‫‪2,738.8‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی‬ ‫‪6,843.9‬‬ ‫ابزارپزشكی‪ ،‬اپتیكی و اندازهگیری‬ ‫‪2,218.6‬‬ ‫‪4,906.8‬‬ ‫محصولت شیمیایی‬ ‫‪4,919.8‬‬ ‫‪2,002.8‬‬ ‫‪4,977.1‬‬ ‫‪4,905.5‬‬ ‫‪5,046.4‬‬ ‫‪4,919.8‬‬ ‫‪2,809.1‬‬ ‫‪2,738.8‬‬ ‫‪6,945.1‬‬ ‫‪6,843.9‬‬ ‫‪2,372.9‬‬ ‫‪2,193.1‬‬ ‫لستیك و پلستیك‬ ‫‪21,250.2‬‬ ‫‪21,447.3‬‬ ‫‪21,167.0‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪7,169.5‬‬ ‫‪7,401.8‬‬ ‫‪7,165.5‬‬ ‫محصولت کاغذی‬ ‫‪9,461.0‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪58,792.5‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪4,370.6‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫‪15,693.1‬‬ ‫‪16,444.7‬‬ ‫‪33,871.0‬‬ ‫‪34,733.6‬‬ ‫‪61,120.2‬‬ ‫‪58,572.9‬‬ ‫تاریخ تهیه گزارش‬ ‫جمع معاملت‬ ‫به ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه‬ ‫پایین ترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪2,083,148,298‬‬ ‫‪4,989,926,342,443‬‬ ‫‪5,892,118‬‬ ‫‪25,728,355,531‬‬ ‫‪4,196‬‬ ‫بالترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪4,660‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪4,406‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪4,854‬‬ ‫تاریخ معامله‬ ‫قبلی‬ ‫از‬ ‫‪-17.1‬‬ ‫‪-36.5‬‬ ‫‪-39.3‬‬ ‫‪2,018.4‬‬ ‫‪-63.4‬‬ ‫‪2,821.1‬‬ ‫‪-70.3‬‬ ‫‪4,976.9‬‬ ‫‪-70.3‬‬ ‫‪6,943.0‬‬ ‫‪-101.2‬‬ ‫‪5,045.8‬‬ ‫‪-126.6‬‬ ‫‪2,398.0‬‬ ‫‪-154.3‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-6.50‬‬ ‫‪-751.6‬‬ ‫‪16,442.4‬‬ ‫‪-796.7‬‬ ‫‪9,981.6‬‬ ‫‪-862.6‬‬ ‫‪34,972.9‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪-7.77‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫واتی‪1‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪1,609‬‬ ‫‪9,515,740‬‬ ‫‪42,395,788,020‬‬ ‫‪4,260‬‬ ‫فاذر‪1‬‬ ‫‪5,148‬‬ ‫‪15,271‬‬ ‫‪128,025,123‬‬ ‫‪444,939,232,384‬‬ ‫‪3,270‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪616,541‬‬ ‫‪1,362,092,736‬‬ ‫‪2,138‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪2,223‬‬ ‫‪2,239‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪2,465,176‬‬ ‫‪9,547,533,964‬‬ ‫‪3,652‬‬ ‫‪3,979‬‬ ‫‪3,969‬‬ ‫‪3,978‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪5,822‬‬ ‫‪52,599,836‬‬ ‫‪71,776,464,604‬‬ ‫‪1,293‬‬ ‫‪1,470‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-102‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪7,068,800‬‬ ‫‪31,505,923,631‬‬ ‫‪4,115‬‬ ‫‪4,651‬‬ ‫‪4,407‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪1393/04/24‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪1,674‬‬ ‫‪2,680,402‬‬ ‫‪28,319,908,829‬‬ ‫‪10,126‬‬ ‫‪11,180‬‬ ‫‪10,248‬‬ ‫‪10,961‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-713‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫خاذین‪1‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪4,619,719‬‬ ‫‪13,916,889,472‬‬ ‫‪2,799‬‬ ‫‪3,116‬‬ ‫‪2,862‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫کبافق‪1‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪1,777,259‬‬ ‫‪7,148,338,145‬‬ ‫‪3,701‬‬ ‫‪4,207‬‬ ‫‪3,905‬‬ ‫‪4,236‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-331‬‬ ‫کاما‪1‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪2,010,364‬‬ ‫‪18,747,509,130‬‬ ‫‪9,060‬‬ ‫‪9,623‬‬ ‫‪9,520‬‬ ‫‪9,174‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪346‬‬ ‫پكرمان‪1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1,677,577‬‬ ‫‪19,730,454,497‬‬ ‫‪11,420‬‬ ‫‪12,040‬‬ ‫‪11,803‬‬ ‫‪11,825‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫غبهنوش‪1‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪1,348,400‬‬ ‫‪11,771,873,049‬‬ ‫‪8,151‬‬ ‫‪9,017‬‬ ‫‪8,775‬‬ ‫‪8,110‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪665‬‬ ‫کهرام‪1‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪2,418,800‬‬ ‫‪5,468,003,688‬‬ ‫‪2,176‬‬ ‫‪2,364‬‬ ‫‪2,343‬‬ ‫‪2,266‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪77‬‬ ‫باما‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫البرزدارو‬ ‫دالبر‪1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪127,327‬‬ ‫‪1,392,797,611‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪11,448‬‬ ‫‪10,998‬‬ ‫‪11,056‬‬ ‫داروسازي فارابی‬ ‫دفارا‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪248,650‬‬ ‫‪2,748,881,090‬‬ ‫‪10,802‬‬ ‫‪11,393‬‬ ‫‪11,093‬‬ ‫دکوثر‪1‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪1,015‬‬ ‫‪2,531,032‬‬ ‫‪13,148,414,541‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪5,363‬‬ ‫‪5,289‬‬ ‫‪5,151‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪138‬‬ ‫بین المللی محصولت پارس‬ ‫رتاپ‪1‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪2,252,200‬‬ ‫‪19,082,530,095‬‬ ‫‪8,342‬‬ ‫‪8,650‬‬ ‫‪8,574‬‬ ‫‪8,559‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فولژ‪1‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪252‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫فجر‪5 1‬‬ ‫تاریخ‬ ‫تا‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫فرآوريموادمعدنیایران‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫ایرانتهران‬ ‫بورس‬ ‫فناوري‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫خودرو‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫فرآور‪1‬‬ ‫نماد‬ ‫وصنا‪1‬‬ ‫ختوقا‪1‬‬ ‫‪319‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪ 53‬نفر‬ ‫‪85‬‬ ‫خگستر‪1‬‬ ‫‪497‬‬ ‫مرقام‪1‬‬ ‫‪11,242,142,081‬‬ ‫‪3,530‬‬ ‫‪3,840‬‬ ‫‪3,648‬‬ ‫‪3,502‬‬ ‫‪75,277,023,784‬‬ ‫‪4,014‬‬ ‫‪4,509‬‬ ‫‪4,412‬‬ ‫‪4,167‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪3,030,199‬‬ ‫‪1,476‬‬ ‫‪17,126,292‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪1,759,006‬‬ ‫‪5,617,237,329‬‬ ‫‪3,012‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪3,286‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫خودرو‪1‬‬ ‫‪5,014‬‬ ‫‪18,114‬‬ ‫‪277,757,772‬‬ ‫‪868,502,290,927‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,286‬‬ ‫‪3,016‬‬ ‫‪3,037‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫وخارزم‪1‬‬ ‫‪1,378‬‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪120,091,860‬‬ ‫‪195,530,879,795‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪1,696‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪1,570‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫پارسیان‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪2,028,985‬‬ ‫‪4,393,787,291‬‬ ‫‪2,044‬‬ ‫‪2,290‬‬ ‫‪2,125‬‬ ‫‪2,247‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-122‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪1,075‬‬ ‫‪10,370,858‬‬ ‫‪23,670,511,841‬‬ ‫‪2,110‬‬ ‫‪2,368‬‬ ‫‪2,331‬‬ ‫‪2,133‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪198‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫لخزر‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪215,470‬‬ ‫‪1,886,079,798‬‬ ‫‪8,494‬‬ ‫‪9,120‬‬ ‫‪8,708‬‬ ‫‪9,133‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-425‬‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫فلوله‪1‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪1,459‬‬ ‫‪8,153,850‬‬ ‫‪14,436,113,739‬‬ ‫‪1,706‬‬ ‫‪1,851‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪1,758‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫بكام‪1‬‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫مارگارین‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫غمارگ‪1‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪3,920,875‬‬ ‫‪18,055,672,572‬‬ ‫‪4,331‬‬ ‫‪4,792‬‬ ‫‪4,475‬‬ ‫‪4,423‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪52‬‬ ‫خموتور‪1‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪3,386,792‬‬ ‫‪11,357,092,173‬‬ ‫‪3,033‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪3,462‬‬ ‫‪3,116‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪346‬‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫آمار معاملت سهام از‬ ‫کربن ایران‬ ‫بازار دوم‬ ‫دادهپردازيایران‬ ‫داروسازي زاگرس فارمد پارس‬ ‫داملران‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫شیمی داروئی داروپخش‬ ‫لقمان‬ ‫دارویی‬ ‫فناوري بورس تهران‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫داسوه‪1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪446,360‬‬ ‫دارو‪1‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪138‬‬ ‫درخشان تهران‬ ‫پدرخش‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪79,993‬‬ ‫‪397,968,837‬‬ ‫‪4,735‬‬ ‫‪5,069‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪5,280‬‬ ‫‪1393/08/27‬‬ ‫‪-380‬‬ ‫دارویی رازك‬ ‫درازك‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11,469‬‬ ‫‪298,935,969‬‬ ‫‪25,917‬‬ ‫‪26,950‬‬ ‫‪26,923‬‬ ‫‪26,986‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-63‬‬ ‫دسینا‪1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪127,353‬‬ ‫‪1,737,911,393‬‬ ‫‪13,599‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪13,863‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-437‬‬ ‫تیپیكو‪1‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪2,097‬‬ ‫‪5,261,120‬‬ ‫‪26,560,309,471‬‬ ‫‪4,855‬‬ ‫‪5,190‬‬ ‫‪4,971‬‬ ‫‪5,122‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-151‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫ونفت‪1‬‬ ‫‪2,318‬‬ ‫بنیرو‪1‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪736‬‬ ‫خمحرکه‪1‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪6,878,245‬‬ ‫‪17,943,154,805‬‬ ‫‪2,480‬‬ ‫‪2,715‬‬ ‫‪2,577‬‬ ‫‪2,513‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪64‬‬ ‫شپترو‪1‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪702,797‬‬ ‫‪2,728,853,229‬‬ ‫‪3,755‬‬ ‫‪4,089‬‬ ‫‪3,780‬‬ ‫‪3,937‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-157‬‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫پاکسان‬ ‫شپاکسا‪1‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪550,256‬‬ ‫‪2,724,860,445‬‬ ‫‪4,801‬‬ ‫‪5,159‬‬ ‫‪4,954‬‬ ‫‪5,024‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫شپدیس‪1‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪580,523‬‬ ‫‪8,279,599,547‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪14,803‬‬ ‫‪14,237‬‬ ‫‪15,822‬‬ ‫‪1393/08/27‬‬ ‫‪-1,585‬‬ ‫سرمایه گذاري دارویی تامین‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪6,610‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫بورسسینا‬ ‫سرامیك‬ ‫کاشی و‬ ‫صنایع‬ ‫تهران‬ ‫فناوري‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫سایپا‬ ‫‪110‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪5‬‬ ‫نفر‬ ‫‪272‬‬ ‫سغرب‪1‬‬ ‫نماد‬ ‫سهگمت‪1‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫خزر‪1‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪5,585,622‬‬ ‫‪14,564,835,065‬‬ ‫‪2,358‬‬ ‫‪2,797‬‬ ‫‪2,358‬‬ ‫‪2,702‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫فرآوردههاي تزریقی ایران‬ ‫دفرا‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪103,352‬‬ ‫‪968,910,370‬‬ ‫‪9,200‬‬ ‫‪9,485‬‬ ‫‪9,167‬‬ ‫‪8,936‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪231‬‬ ‫فولدکاویان‬ ‫فوکا‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪275,041‬‬ ‫‪883,763,123‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,340‬‬ ‫‪3,214‬‬ ‫‪3,215‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫غگل‪1‬‬ ‫‪1,448,806‬‬ ‫‪3,326,539,497‬‬ ‫‪2,221‬‬ ‫‪2,375‬‬ ‫‪2,304‬‬ ‫‪2,341‬‬ ‫‪458,491‬‬ ‫‪3,108,780,518‬‬ ‫‪6,456‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪6,723‬‬ ‫‪6,723‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-37‬‬ ‫از ‪16 0‬‬ ‫فیبر ایران‬ ‫‪4,772,249,309‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪5,200‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪5,769‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪5,479‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪5,326‬‬ ‫‪4,485,838,152‬‬ ‫‪5,583‬‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪5,332‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫معامله‬ ‫تاریخ‬ ‫‪-104‬قیمت‬ ‫تغییر‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪3,173‬‬ ‫‪3,002‬‬ ‫‪3,180‬‬ ‫‪11,887‬‬ ‫‪12,415‬‬ ‫‪12,362‬‬ ‫‪12,651‬‬ ‫‪872,575‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫سشمال‪1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪1,486,915‬‬ ‫کساوه‪1‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪100,482‬‬ ‫‪1,212,130,568‬‬ ‫‪172,903,463‬ریال‬ ‫به‬ ‫‪5,210‬قیمت‬ ‫‪5,264‬قیمت‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-178‬‬ ‫گزارش ‪-289‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫خساپا‪1‬‬ ‫‪3,105‬‬ ‫‪11,951‬‬ ‫‪252,298,765‬‬ ‫‪401,563,667,983‬‬ ‫‪1,529‬‬ ‫‪1,670‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪1,555‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫سخزر‪1‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪2,307,007‬‬ ‫‪15,591,414,031‬‬ ‫‪6,446‬‬ ‫‪6,988‬‬ ‫‪6,658‬‬ ‫‪6,720‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫سكرد‪1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪663,374‬‬ ‫‪2,687,666,820‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪4,289‬‬ ‫‪3,978‬‬ ‫‪4,316‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-338‬‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫ونیرو‪1‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪5,408,881‬‬ ‫‪8,494,628,182‬‬ ‫‪1,506‬‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪1,506‬‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-184‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪2,810‬‬ ‫‪16,695,612‬‬ ‫‪33,553,042,935‬‬ ‫‪1,888‬‬ ‫‪2,097‬‬ ‫‪1,957‬‬ ‫‪2,051‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-94‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪37,333‬‬ ‫‪156,773,425‬‬ ‫‪4,195‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪4,361‬‬ ‫‪4,376‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪5,030‬‬ ‫‪4,587‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-344‬‬ ‫‪246,616‬‬ ‫‪1,551,972,907‬‬ ‫‪6,123‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪6,376‬‬ ‫‪6,565‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-62‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫چفیبر‪1‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪835,437‬‬ ‫‪4,039,481,652‬‬ ‫‪4,555‬‬ ‫‪4,530‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪98,067,857‬‬ ‫‪156,566,587,385‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪1,651‬‬ ‫‪1,568‬‬ ‫‪1,559‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪11‬‬ ‫سشرق‪1‬‬ ‫دلر‪1‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪459,683‬‬ ‫‪6,847,366,261‬‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪15,501‬‬ ‫‪14,827‬‬ ‫‪14,618‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪32,895‬‬ ‫معامله شده‬ ‫سصوفی‪1‬‬ ‫‪50,423‬‬ ‫‪2,665,371,275‬‬ ‫‪51,204‬‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪53,093‬‬ ‫‪53,353‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-260‬‬ ‫‪-189‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫دزهراوي‪1‬‬ ‫‪107‬‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫‪ -6‬ریال‬ ‫به‬ ‫شدوص‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪266,267‬‬ ‫‪974,169,822‬‬ ‫‪3,512‬‬ ‫‪3,769‬‬ ‫‪3,619‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪191,628‬‬ ‫‪8,254‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫غدشت‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪103,824‬‬ ‫‪1,127,793,712‬‬ ‫‪10,395‬‬ ‫‪11,240‬‬ ‫‪10,808‬‬ ‫‪10,487‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪6,562,679,587‬‬ ‫‪3,631,256‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫بازار اول‬ ‫‪4,845‬‬ ‫‪4,972‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫گزارش ‪-127‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,436,032,673‬‬ ‫‪77,135,113‬‬ ‫سفانو‪1‬‬ ‫دشیمی‪1‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫‪25,255,556,240‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دلقما‪1‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪546,628‬‬ ‫ددام‪1‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,341‬‬ ‫‪14,301‬‬ ‫‪280,918,724,118‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2,689,098,654‬‬ ‫‪4,710‬‬ ‫‪5,140‬‬ ‫‪ 55‬نفر‬ ‫‪22‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪31,451‬‬ ‫‪227,336,238‬‬ ‫‪7,101‬‬ ‫‪9,470‬قیمت‬ ‫‪9,146‬‬ ‫‪7,424‬‬ ‫‪-83‬‬ ‫‪7,816‬‬ ‫‪6,490‬‬ ‫معاملت آما‬ ‫آمار صنعتی‬ ‫سهام از‬ ‫نماد‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫معامله شده‬ ‫‪25,767‬‬ ‫‪233,789,494‬ریال‬ ‫به‬ ‫‪8,888‬‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪9,381‬قبلی‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫‪-235‬‬ ‫‪15,129‬‬ ‫‪3,431‬‬ ‫ساراب‪1‬‬ ‫مداران‪1‬‬ ‫ددام‪1‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪67‬تعداد خریدار‬ ‫‪81‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪66,461‬‬ ‫‪74,837,276,697‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪602,196,571‬‬ ‫‪2,365‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪8,798‬‬ ‫‪2,613‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪9,470‬‬ ‫‪9,146‬‬ ‫‪7,580‬‬ ‫‪3,742‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,506‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-72‬‬ ‫‪14,832‬‬ ‫‪7,137‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪3,397‬‬ ‫‪29,781,026‬‬ ‫‪2,434‬‬ ‫‪9,381‬معامله‬ ‫قیمت‬ ‫‪-235‬قیمت‬ ‫معامله تغییر‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪7,658‬‬ ‫‪3,621‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫دابور‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪49,529‬‬ ‫‪1,065,008,194‬‬ ‫‪20,600‬‬ ‫‪21,665‬‬ ‫‪21,290‬‬ ‫‪20,765‬‬ ‫‪14,430‬‬ ‫‪7,120‬‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫شكربن‪1‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪5,443,738‬‬ ‫‪17,800,046,053‬‬ ‫‪3,179‬‬ ‫‪3,450‬‬ ‫‪3,225‬‬ ‫‪3,361‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪ 1393/08/28‬از ‪16525‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪3,571‬‬ ‫ورنا‪1‬‬ ‫‪-136‬‬ ‫تكمبا‪1‬‬ ‫تا تاریخ ‪1393/09/05‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪46‬‬ ‫فاما‪1‬تاریخ‬ ‫تا‬ ‫‪24‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪664,698‬‬ ‫‪935,894,784‬‬ ‫‪1,408‬‬ ‫‪1,408‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪1,354‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪42‬‬ ‫سیدکو‪1‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪7,806‬‬ ‫‪49,713‬‬ ‫‪305,273,071‬‬ ‫‪509,946,281,795‬‬ ‫‪1,618‬‬ ‫‪1,732‬‬ ‫‪1,669‬‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪-78‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫پتروشیمی آبادان‬ ‫غچین‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪128,835‬‬ ‫‪2,493,061,622‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪19,764‬‬ ‫‪18,960‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫داروسازي ابوریحان‬ ‫‪50‬‬ ‫نیروترانس‬ ‫خچرخش‪1‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪680,301‬‬ ‫‪1,864,021,264‬‬ ‫‪2,655‬‬ ‫‪2,879‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,769‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪730‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫شپارس‪1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪862,619‬‬ ‫‪4,523,583,255‬‬ ‫‪4,956‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪5,408‬‬ ‫‪4,942‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫گزارش ‪245‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫معامله شده‬ ‫قبلی‬ ‫به ریال‬ ‫‪4,637‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪599‬‬ ‫نماد‬ ‫نفر‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫به ریال‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫قبلی‬ ‫تاریخ معامله تغییر قیمت‬ ‫‪3,609‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪222‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫تاریخ تهیه گزارش ‪1393/09/05‬‬ ‫‪4,356‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪1,794,112‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫شرکت مدیریت فناوري بورس تهران‬ ‫تعداد سهام‬ ‫جمع معاملت‬ ‫پایین ترین‬ ‫بالترین‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3,392‬‬ ‫‪1,178‬‬ ‫‪ 2,308,860‬شده‬ ‫معامله‬ ‫ح ‪.‬نفت بهران‬ ‫صفحه‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪4,458‬‬ ‫‪4,118‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫‪5,483,141,721‬‬ ‫وامیدح‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪427,963‬‬ ‫‪602,925,970‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪1,428‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫از‬ ‫‪3,377‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪8,142,866,515‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫شبهرنح‪1‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1,556,915‬‬ ‫‪16,511,237,311‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,220‬‬ ‫‪10,680‬‬ ‫‪10,035‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪-31‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪35,546,409‬‬ ‫‪2,300‬قیمت‬ ‫دسبحاح‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪125,292‬‬ ‫‪655,754,032‬‬ ‫‪5,062‬‬ ‫‪5,560‬‬ ‫‪5,234‬‬ ‫‪5,388‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-154‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪16,040,071‬‬ ‫‪4,332‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫کچادح‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1,236,897‬‬ ‫‪3,777,021,026‬‬ ‫‪2,911‬‬ ‫‪3,179‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪3,168‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-238‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪52,595,102,620‬‬ ‫‪2,440‬قیمت‬ ‫ح ‪.‬سرمایه گذاريالبرز(هلدینگ‬ ‫والبرح‪1‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪1,647,733‬‬ ‫‪4,814,317,277‬‬ ‫‪2,781‬‬ ‫‪3,150‬‬ ‫‪2,902‬‬ ‫‪4,257‬‬ ‫‪1392/12/25‬‬ ‫‪-1,355‬‬ ‫‪-102‬‬ ‫‪29,182,372,056‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫بالترین‬ ‫سرمایه گذاري پارس توشه‬ ‫وتوشه‪1‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1,249‬‬ ‫‪8,504,874‬‬ ‫‪38,599,410,611‬‬ ‫‪4,260‬‬ ‫‪4,727‬‬ ‫‪4,722‬‬ ‫‪4,332‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪390‬‬ ‫آبسال‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪4,589‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪2,362‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫وبشهر‪1‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪17,722,877‬‬ ‫‪48,301,884,920‬‬ ‫‪2,611‬‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪2,651‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-193‬‬ ‫معدنی املح ایران‬ ‫‪1,728‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪2,400‬‬ ‫قبلی‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫بترانس‪1‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪5,518‬‬ ‫‪67,773,564‬‬ ‫‪366,443,572,659‬‬ ‫‪5,085‬‬ ‫‪5,576‬‬ ‫‪5,573‬‬ ‫شامل‪1‬‬ ‫‪1,565‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1,716‬‬ ‫‪9,889,260‬‬ ‫‪49,904,437,156‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪5,210‬‬ ‫‪5,084‬‬ ‫‪4,904‬‬ ‫‪5,128‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪445‬‬ ‫لبسا‪1‬‬ ‫‪1,880‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫معامله‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1392/08/04‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1,476‬‬ ‫‪-38‬ریال‬ ‫به‬ ‫سرمایهگذاريتوکافولد(هلدینگ‬ ‫وتوکا‪1‬‬ ‫‪2,915‬‬ ‫‪17,861,171‬‬ ‫‪96,954,950,738‬‬ ‫‪5,001‬‬ ‫‪5,801‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫‪4,407‬‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪1,728‬‬ ‫‪-70‬قیمت‬ ‫تغییر‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫حتاید‪1‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪88,806‬‬ ‫‪632,425,610‬‬ ‫‪7,004‬‬ ‫‪7,299‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫‪7,328‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,360‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪11,191‬‬ ‫فولد خراسان‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫ساروم‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫بازار اول‬ ‫سیمان تهران‬ ‫ستران‪1‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪6,699,595‬‬ ‫‪27,655,009,820‬‬ ‫‪4,025‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪4,158‬‬ ‫‪4,222‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-64‬‬ ‫‪1,204,451‬‬ ‫‪1,493‬‬ ‫فروس‪1‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫سپاها‪1‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪1,603‬‬ ‫‪11,510,327‬‬ ‫‪22,982,410,916‬‬ ‫‪1,937‬‬ ‫‪2,064‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪2,033‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪5,169,119‬‬ ‫‪1,793‬‬ ‫فخاس‪1‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫سرود‪1‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪536,368‬‬ ‫‪2,550,209,210‬‬ ‫‪4,651‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‪4,951‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-171‬‬ ‫‪28,719,144,416‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫وسپه‪1‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪9,544,847‬‬ ‫‪23,395,899,318‬‬ ‫‪2,384‬‬ ‫‪2,525‬‬ ‫‪2,424‬‬ ‫‪2,457‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-33‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪18,147,537,733‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪35‬‬ ‫وصنعت‪1‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪3,214‬‬ ‫‪35,947,462‬‬ ‫‪63,002,419,719‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪1,832‬‬ ‫‪1,815‬‬ ‫‪2,572‬‬ ‫‪1393/08/25‬‬ ‫‪-757‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪5,212‬‬ ‫‪-65‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سكرما‪1‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1,545,800‬‬ ‫‪15,371,546,279‬‬ ‫‪9,460‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫‪10,011‬‬ ‫‪10,203‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪51‬‬ ‫سفارس‪1‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪1,781‬‬ ‫‪13,907,004‬‬ ‫‪38,328,711,122‬‬ ‫‪2,591‬‬ ‫‪2,949‬‬ ‫‪2,717‬‬ ‫‪2,919‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-192‬‬ ‫‪5,785‬‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫‪14,261‬‬ ‫‪2,747,242‬‬ ‫‪4,905,367,267‬‬ ‫‪1,679‬‬ ‫‪1,879‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫‪15,360‬‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫‪237,734‬‬ ‫وبهمن‪1‬‬ ‫‪5,334‬‬ ‫فباهنر‪1‬‬ ‫‪95,262,448‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪14,895‬‬ ‫وبوعلی‪1‬‬ ‫‪709,122,985‬‬ ‫وصندوق‪1‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪4,460,730‬‬ ‫‪16,475,909,578‬‬ ‫‪3,601‬‬ ‫‪3,792‬‬ ‫‪3,722‬‬ ‫‪3,814‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-92‬‬ ‫‪5,602‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫وساخت‪1‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪2,937‬‬ ‫‪29,409,335‬‬ ‫‪157,017,929,015‬‬ ‫‪4,931‬‬ ‫‪5,585‬‬ ‫‪5,244‬‬ ‫‪5,005‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪15,083‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪6,678‬‬ ‫ثشاهد‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫گزارش ‪-58‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪6,680‬‬ ‫ولساپا‪1‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪2,361‬‬ ‫‪8,808‬‬ ‫‪2,261‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,953‬‬ ‫‪3,070‬‬ ‫‪5,235‬‬ ‫‪83,658,988‬‬ ‫‪130,589,496‬‬ ‫‪220,035,606,855‬‬ ‫‪ 621‬نفر‬ ‫به ریال‬ ‫‪21,611,378,207‬‬ ‫‪2,170‬قیمت‬ ‫‪2,330‬قیمت‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-62‬ریال‬ ‫به‬ ‫‪-268‬‬ ‫‪824,537‬‬ ‫‪6,956‬‬ ‫‪1,587‬‬ ‫‪1,772‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪1,654‬‬ ‫‪9,662,464‬‬ ‫معامله شده‬ ‫شیراز‪1‬‬ ‫نماد‬ ‫کروي‪1‬‬ ‫‪-188‬‬ ‫‪10,980,122‬‬ ‫‪3,066‬‬ ‫‪244,617,984,622‬‬ ‫‪2,721‬‬ ‫‪3,050‬‬ ‫‪2,828‬‬ ‫‪2,808‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪154‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪274‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪1,454‬‬ ‫‪454,512‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫کاشی الوند‬ ‫‪2,011,683,628‬‬ ‫‪6,958‬‬ ‫‪3,316,774,642‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪7,196‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪7,575‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪7,486‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪2,199‬‬ ‫‪7,571‬معامله‬ ‫قیمت‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫معامله‬ ‫تاریخ‬ ‫‪-85‬قیمت‬ ‫تغییر‬ ‫شخارك‪1‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪826,742‬‬ ‫کلوند‪1‬‬ ‫‪28,333,122,106‬‬ ‫‪3,102‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪15,932,114,982‬‬ ‫‪18,950‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪19,247‬‬ ‫‪19,563‬‬ ‫کرماشا‪1‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2,341‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪1,027,576‬‬ ‫‪7,152,370,202‬‬ ‫‪6,760‬‬ ‫‪7,095‬‬ ‫‪7,014‬‬ ‫‪7,181‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,393‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫‪66‬‬ ‫شفن‪1‬تاریخ‬ ‫تا‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪135,504‬‬ ‫‪3,800,238,935‬‬ ‫‪27,922‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,073‬‬ ‫‪29,281‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-208‬‬ ‫‪-167‬‬ ‫از ‪16‬‬ ‫‪-316‬‬ ‫‪481,573‬‬ ‫‪2,517‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫پارسان‪1‬‬ ‫‪1,539‬‬ ‫‪3,428‬‬ ‫‪18,658,574‬‬ ‫‪132,796,378,290‬‬ ‫‪6,930‬‬ ‫‪7,295‬‬ ‫‪7,033‬‬ ‫‪7,280‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-247‬‬ ‫‪1,089,793,633‬‬ ‫‪2,828‬‬ ‫از ‪16-36‬‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫شاراك‪1‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪1,315,535‬‬ ‫‪9,152,843,044‬‬ ‫‪6,816‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪6,924‬‬ ‫‪7,070‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-146‬‬ ‫‪2,221‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫فولد آلیاژي ایران‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫وامید‪1‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪3,632,594‬‬ ‫‪9,171,862,012‬‬ ‫‪2,475‬‬ ‫‪2,657‬‬ ‫‪2,576‬‬ ‫‪2,628‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪-58‬‬ ‫آمار معاملت سهام از‬ ‫نفت پارس‬ ‫شنفت‪1‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1,001,866‬‬ ‫‪12,979,096,027‬‬ ‫‪12,250‬‬ ‫‪13,824‬‬ ‫‪13,824‬‬ ‫‪11,931‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪2,257‬‬ ‫‪-98‬‬ ‫فولد امیرکبیرکاشان‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫ونوین‪1‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪6,083,656‬‬ ‫‪15,819,962,382‬‬ ‫‪2,478‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫‪2,636‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-74‬‬ ‫‪2,377‬‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫سرمایهگذاري ملیایران‬ ‫ونیكی‪1‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪20,889,184‬‬ ‫‪45,000,772,581‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫‪2,228‬‬ ‫‪2,135‬‬ ‫‪2,098‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2,444‬‬ ‫‪11,412‬‬ ‫شبهرن‪1‬‬ ‫‪1,358‬‬ ‫‪2,348‬‬ ‫‪4,846,374‬‬ ‫‪58,574,479,525‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪12,312‬‬ ‫‪12,206‬‬ ‫‪11,499‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪-120‬‬ ‫‪2,404‬‬ ‫‪2,306,254‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫فملی‪1‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪3,377‬‬ ‫‪147,906,692‬‬ ‫‪412,603,567,519‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫‪2,889‬‬ ‫‪2,639‬‬ ‫‪2,746‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪2,746‬‬ ‫‪135,374,452‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫ثمسكن‪1‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪1,757‬‬ ‫‪21,122,383‬‬ ‫‪40,246,558,986‬‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪1,968‬‬ ‫‪1,841‬‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪-107‬‬ ‫فایرا‪1‬‬ ‫‪2,429‬‬ ‫‪7,787,756,184‬‬ ‫موتوژن‬ ‫بموتو‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪140,015‬‬ ‫‪894,760,798‬‬ ‫‪6,371‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,376‬‬ ‫‪6,371‬‬ ‫‪1393/08/26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫اخابر‪1‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1,573‬‬ ‫‪15,450,914‬‬ ‫‪42,918,452,474‬‬ ‫‪2,701‬‬ ‫‪2,920‬‬ ‫‪2,777‬‬ ‫‪2,820‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫‪2,301‬‬ ‫‪2,362‬‬ ‫‪1,303‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪11,856‬‬ ‫)گروه مپنا (سهامی عام‬ ‫رمپنا‪1‬‬ ‫‪1,413‬‬ ‫‪5,281‬‬ ‫‪44,108,276‬‬ ‫‪359,721,264,136‬‬ ‫‪7,834‬‬ ‫‪8,572‬‬ ‫‪7,850‬‬ ‫‪8,092‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪5,851,833‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3,499‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪2,464‬‬ ‫‪15,524,991‬‬ ‫‪39,879,366,984‬‬ ‫‪2,415‬‬ ‫‪2,720‬‬ ‫‪2,495‬‬ ‫‪2,647‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-242‬‬ ‫‪40,630,574,763‬‬ ‫‪-342‬‬ ‫‪11,867‬‬ ‫‪4,100,529‬‬ ‫‪9,907,173,840‬‬ ‫‪2,493‬‬ ‫‪2,364‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-152‬‬ ‫‪6,665‬‬ ‫آسیا‪1‬‬ ‫‪3,319‬‬ ‫ومعادن‪1‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪7,178‬‬ ‫پردیس‪1‬‬ ‫‪12,344‬‬ ‫ولیز‪1‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7,123‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪3,371‬‬ ‫ولصنم‪1‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪12,523,489‬‬ ‫‪27,962,502,737‬‬ ‫‪2,124‬‬ ‫‪2,295‬‬ ‫‪2,192‬‬ ‫‪2,185‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪6,942‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪12,361‬‬ ‫فاسمین‪1‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪6,619,397‬‬ ‫‪24,706,963,093‬‬ ‫‪3,630‬‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪3,671‬‬ ‫‪3,747‬‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫وکار‪1‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪13,809,941‬‬ ‫‪35,112,950,453‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪2,614‬‬ ‫‪2,501‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫گزارش ‪1393/09/05‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪-76‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫کیمیدارو‬ ‫انفورماتیك‬ ‫خدمات‬ ‫دکیمی‪1‬‬ ‫رانفور‪1‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1,097,073‬‬ ‫‪1,288,145‬‬ ‫‪8,877,590,201‬‬ ‫‪14,331,508,549‬‬ ‫‪7,750‬‬ ‫‪10,401‬‬ ‫‪8,356‬‬ ‫‪11,325‬‬ ‫‪8,101‬‬ ‫‪11,005‬‬ ‫‪8,026‬‬ ‫‪10,702‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫کگل‪1‬‬ ‫‪67,009,888,637‬‬ ‫به ریال‬ ‫‪5,870‬قیمت‬ ‫‪6,255‬قیمت‬ ‫توریستی ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫‪6,356,660‬‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪5,293‬‬ ‫ثاباد‪1‬‬ ‫‪14,619,885‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫حفاري شمال‬ ‫نماد‬ ‫حفاري‪1‬‬ ‫‪273‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪ 131‬نفر‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪654‬‬ ‫‪7,233,833‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪10,965,389‬شده‬ ‫معامله‬ ‫‪38,063,244,766‬‬ ‫جمع معاملت‬ ‫‪5,112‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪5,500‬‬ ‫بالترین‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪5,956‬‬ ‫‪5,558‬‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪6,038‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تاریخ معامله‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪-265‬‬ ‫تغییر قیمت‬ ‫‪-82‬ریال‬ ‫به‬ ‫‪390‬‬ ‫‪7,324,648,577‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫فولد‪1‬‬ ‫‪1,037‬‬ ‫‪2,372‬‬ ‫‪19,637,108‬‬ ‫‪47,861,989,306‬‬ ‫‪2,369‬‬ ‫‪2,541‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪2,505‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫از ‪16-87‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪24,096,891,842‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫فخوز‪1‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪893,131‬‬ ‫‪5,774,250,895‬‬ ‫‪6,350‬‬ ‫‪6,560‬‬ ‫‪6,584‬‬ ‫‪6,625‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-41‬‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪8,414,595‬‬ ‫‪1,520‬‬ ‫آکنتور‪1‬‬ ‫دسبحا‪1‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪1,304,863‬‬ ‫‪8,294,052,347‬‬ ‫‪40,296,082,858‬‬ ‫‪1,110‬‬ ‫‪775‬‬ ‫دجابر‪1‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪946,651‬‬ ‫‪8,016,997,021‬‬ ‫‪6,140‬‬ ‫‪4,574‬‬ ‫‪1,718‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪15,941‬‬ ‫‪4,962‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫وپست‪1‬‬ ‫‪4,429‬‬ ‫‪4,790‬‬ ‫‪1,628‬‬ ‫کچینی‪1‬‬ ‫‪15,953‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪1,082‬‬ ‫‪4,413‬‬ ‫‪1,124‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪4,223‬‬ ‫‪4,414‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-191‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1,192‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,536‬‬ ‫‪1,471‬‬ ‫‪1,123‬‬ ‫‪1,110‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,720‬‬ ‫‪1,869‬‬ ‫‪1,734‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫‪892‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-37‬‬ ‫‪2,831‬‬ ‫‪3,039‬‬ ‫تهیه‬ ‫تاریخ‬ ‫‪2,913‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪2,894‬‬ ‫‪8,301‬‬ ‫ح‪.‬گروه مدیریت سرمایه گذار امید‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫‪1,771‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪365,498,274,634‬‬ ‫‪2,225‬‬ ‫‪2,426‬‬ ‫‪2,225‬‬ ‫‪6,620‬‬ ‫ح ‪.‬معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫بازار دوم‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-37‬‬ ‫‪229,300,545,756‬‬ ‫‪1,764‬‬ ‫‪1,922‬‬ ‫‪1,842‬‬ ‫‪8,718‬‬ ‫‪61,146.7‬‬ ‫ح ‪.‬گروه دارویی سبحان‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪-2,327.7‬از ‪ 1393/09/01 -3.81‬تا تاریخ‬ ‫آمار معاملت سهام‬ ‫‪ 1393/09/05‬ساعت تهیه گزارش ‪14:24:32‬‬ ‫‪2,259‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪55,278,684,323‬‬ ‫‪2,822‬‬ ‫‪3,071‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫‪2,862‬‬ ‫‪1,783‬‬ ‫‪403,336‬‬ ‫‪69,744,946,956‬‬ ‫‪58.8‬‬ ‫‪8,450‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪5,001‬‬ ‫‪5,490‬‬ ‫‪5,141‬‬ ‫‪6,321‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,290‬‬ ‫‪10,163,066‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫‪6,519‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪8,414‬‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-194‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگی‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪1,273‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫شاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫بورس تهران‬ ‫فناوري‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫‪-3.05‬‬ ‫‪3,980‬‬ ‫به ریال‬ ‫‪36‬‬ ‫پتروشیمیشیراز‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪2,016‬‬ ‫‪33,596,383‬‬ ‫‪43,862,570,798‬‬ ‫‪10,1694,192‬‬ ‫تغییر قیمت‬ ‫‪-198‬‬ ‫پتروشیمی خارك‬ ‫بازار اول‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪7,411.2‬‬ ‫وپخش‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪46,263‬‬ ‫‪732,144,446‬‬ ‫‪15,306‬‬ ‫‪16,050‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪-232.3‬‬ ‫‪-201.9‬‬ ‫کچاد‪1‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪1,572‬‬ ‫‪15,315,846‬‬ ‫‪66,154,521,954‬‬ ‫‪4,092‬‬ ‫فناوراناز‬ ‫پتروشیمیسهام‬ ‫آمار معاملت‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫به ریال‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪21,641.8‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫وتجارت‪1‬‬ ‫‪1,721‬‬ ‫‪8,468‬‬ ‫‪178,643,346‬‬ ‫‪208,264,432,346‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-197.1‬‬ ‫تغییر قیمت‬ ‫‪-448‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪4,554.0‬‬ ‫‪33,871.0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪755.7‬‬ ‫‪-21.9‬‬ ‫‪2,522.1‬‬ ‫‪15,693.0‬‬ ‫‪10,257.7‬‬ ‫‪3,941.6‬‬ ‫‪-13.4‬‬ ‫‪5,636.9‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫‪-11.3‬‬ ‫‪849.2‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫وبصادر‪1‬‬ ‫‪2,764‬‬ ‫‪17,397‬‬ ‫‪358,876,993‬‬ ‫‪338,346,759,539‬‬ ‫شرکت مدیریت فناوری بورس‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫وپاسار‪1‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪6,625‬‬ ‫‪315,682,806‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪-9.6‬‬ ‫‪864.8‬‬ ‫‪4,369.6‬‬ ‫‪9,431.0‬‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪754.5‬‬ ‫‪2,438.3‬‬ ‫‪1,926.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫وپارس‪1‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1,043‬‬ ‫‪14,626,482‬‬ ‫‪43,194,926,203‬‬ ‫‪560,397,978,476‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫وبملت‪1‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪10,931‬‬ ‫‪155,811,736‬‬ ‫گروه دارویی سبحان‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫خبهمن‪1‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪7,098‬‬ ‫شرکت مدیریت فناوري بورس تهران‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫وانصار‪1‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1,228‬‬ ‫‪18,465,275‬‬ ‫‪123,703,545‬‬ ‫برگه‬‫معاملت‬ ‫توسعه ملی‬ ‫حجم گذاري گروه‬ ‫سرمایه‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪18,122,262,410‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪3,859‬‬ ‫‪4,29959.6‬‬ ‫وبانك‪1‬‬ ‫بازار اول‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪974‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪4,460,791‬‬ ‫به ریال‬ ‫قیمت‬ ‫البرز‪1‬‬ ‫فولد مبارکه اصفهان‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪579.2‬‬ ‫‪5,195.7‬‬ ‫‪4,572.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪645.9‬‬ ‫‪823.7‬‬ ‫‪2,493.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪2,607.5‬‬ ‫‪826.8‬‬ ‫‪5,340.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪1,181.2‬‬ ‫‪569.1‬‬ ‫‪3,797.6‬‬ ‫‪5,304.0‬‬ ‫‪1,024.9‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫ریال‬ ‫والبر‪1‬‬ ‫نفر‬ ‫دوره‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫جاریتعداد سهام‬ ‫معامله شده‬ ‫جمع معاملت‬ ‫گذشته‬ ‫دوره‬ ‫پایین ترین‬ ‫درصد‬ ‫قیمت‬ ‫‪482‬‬ ‫فولد خوزستان‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫از‬ ‫کنون‬ ‫از‬ ‫معامله‬ ‫سال تاتاریخ‬ ‫ابتدای معامله‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫قبلی‬ ‫قبلی‬ ‫بالترین‬ ‫تغییر‬ ‫‪371‬‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪3,784.2‬‬ ‫‪831.5‬‬ ‫‪3,426.3‬‬ ‫‪2,074.4‬‬ ‫‪708.7‬‬ ‫‪848.6‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪718.4‬‬ ‫‪77.9‬‬ ‫‪1,125.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪579.2‬‬ ‫‪296.7‬‬ ‫‪10,169‬‬ ‫‪130.3‬‬ ‫‪10,163,066‬‬ ‫تاریخ تهیه گزارش‬ ‫‪992.8‬‬ ‫‪1,172.5‬‬ ‫‪553.6‬‬ ‫‪21,200.5‬‬ ‫‪3,381.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مواد و محصولت دارویی‬ ‫‪13,775.6‬‬ ‫‪4,481.4‬‬ ‫‪4,402.7‬‬ ‫‪5.43‬‬ ‫‪) -6.5‬سهامی عام( ‪-5.3‬‬ ‫‪640,655 1,895‬‬ ‫‪13,318,885‬‬ ‫آمار معاملت سهام از‬ ‫از ابتدای سال تا کنون‬ ‫‪14,892.7‬‬ ‫‪58.8‬‬ ‫‪403,336‬‬ ‫‪2,662.7‬‬ ‫‪25,687.4‬‬ ‫‪23,656.0‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫‪4,403.5‬‬ ‫‪13,478.0‬‬ ‫معاملت ‪-‬میلیارد‬ ‫گذاريکل‬ ‫ارزش‬ ‫البرز(هلدینگ‬ ‫سرمایه‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫شرکت بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫نماد‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫مقدار تغییر درصد تغییر‬ ‫‪299,678.1‬‬ ‫‪14,004.7‬‬ ‫رایانه و فعالیتهای وابسته به آن‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪262,762.5‬‬ ‫‪296,978.1‬‬ ‫دوره گذشته‬ ‫‪88,396.6‬‬ ‫)‪(308‬‬ ‫‪3,514.0‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪248,146.5‬‬ ‫‪297,015.4‬‬ ‫‪309,002.0‬‬ ‫‪3,335.8‬‬ ‫‪-1.44 -1,247.9‬‬ ‫)‪(3,349‬‬ ‫)‪(389‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫)‪(76.9‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫لبوتان‪1‬‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫تابلو فرعی‬ ‫شاخص‬ ‫کمترین‬ ‫‪-1,426.0‬‬ ‫‪-1.56 143,071.1‬‬ ‫‪-4,770.0‬‬ ‫‪3,760.4‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫ملت‪1‬‬ ‫تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫تابلو فرعی‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪3,090.4‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪92‬‬ ‫وبیمه‪1‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-62.3‬‬ ‫‪3,448.7‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫دانا‪1‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫‪549‬‬ ‫‪85,380.9‬‬ ‫)‪(10,498‬‬ ‫)‪(4,071‬‬ ‫‪3,371.8‬‬ ‫‪3,111.6‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪141,148.5‬‬ ‫‪142,128.6‬‬ ‫بازار دوم‬ ‫تابلو فرعی‬ ‫جمع‬ ‫‪38,267‬‬ ‫‪148,528.4‬‬ ‫‪139,722.4‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫بازار اول‬ ‫معامله شده‬ ‫‪62,814.5‬‬ ‫‪301,382.0157,627.9 306,152.0‬‬ ‫‪152,441.6‬‬ ‫‪65,836.9‬‬ ‫شرکت مدیریت فناوری بورس‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪147,128.0‬‬ ‫)‪(1.67‬‬ ‫)‪61,766.4 (0.94‬‬ ‫‪3,028.1‬‬ ‫‪13,874.4‬‬ ‫‪4,481.4‬‬ ‫منسوجات‬ ‫کمترین‬ ‫‪13,878.4‬‬ ‫‪640,655‬‬ ‫ساخت محصولت فلزی‬ ‫قبلی‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪ 1‬معاملت اوراق مشارکت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3,028.1‬‬ ‫‪55,591.5‬‬ ‫‪139,722.5‬‬ ‫‪301,382.0 90,978.0‬‬ ‫‪58,606.8‬‬ ‫‪85,381.4‬‬ ‫)‪(3,835‬‬ ‫)‪(5,597‬‬ ‫‪3,371.80‬‬ ‫ماشین آلت و دستگاههای برقی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪54,772.2‬‬ ‫‪54,772.2‬‬ ‫)‪144,366.7 (1,248‬‬ ‫)‪(819‬‬ ‫‪147,130.4‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کك و سوخت هسته ای‬ ‫‪2‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪74,076.1‬‬ ‫بازار دوم‬ ‫صنعت‬ ‫بازار دوم‬ ‫کلعنوان‬ ‫قیمت و سود‬ ‫شناور آزاد بازار اول‬ ‫شاخص‬ ‫مالی‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫شرکت فعالتر ‪50‬‬ ‫شرکت ‪30‬‬ ‫مقدار تغییر درصد تغییر‬ ‫بیشترین‬ ‫بزرگ‬ ‫موزون میانگین ساده‬ ‫میانگین‬ ‫‪-1.56 -1,172.3‬‬ ‫‪76,111.9‬‬ ‫‪3,028.1‬‬ ‫‪139,722.5‬‬ ‫‪3,371.8‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-819.3‬‬ ‫‪56,430.0‬‬ ‫‪-2,595.3‬‬ ‫‪147,348.5‬‬ ‫)‪(77‬‬ ‫)‪(1,426‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫‪-0.94 -1,398.0‬‬ ‫‪155,909.9‬‬ ‫)‪(2.02‬‬ ‫)‪(2.23‬‬ ‫)‪(1.01‬‬ ‫‪-1.67 -1,048.1‬‬ ‫‪63,104.8‬‬ ‫بازار اول‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫)‪(3,835‬‬ ‫)‪(8,075‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪-‬سهامی عام شــــرح‬ ‫نام شرکت‬ ‫تابلو اصلی‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫)‪(20,096‬‬ ‫)‪(5,597‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫معاملت اوراق مشارکت‬ ‫تابلو اصلی‬ ‫ردیف‬ ‫آمار معاملت سهام از‬ ‫سهامی عام‬ ‫‪1‬‬ ‫کل‬ ‫دوره جاری‬ ‫بازار اول‬ ‫‪2‬‬ ‫دوم‬ ‫میزان تغییربازار‬ ‫‪3‬‬ ‫دوره‬ ‫‪1,389‬‬ ‫درصد تغییر دوره‬ ‫)‪(1.56‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫)‪(1.44‬‬ ‫)‪(1.47‬‬ ‫)‪(1.77‬‬ ‫)‪(0.94‬‬ ‫)‪(1.67‬‬ ‫)‪(2.02‬‬ ‫)‪(1.01‬‬ ‫)‪(2.23‬‬ ‫‪3,335.8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نفر‬ ‫میزان تغییر دوره‬ ‫)‪(1,172‬‬ ‫)‪(4,770‬‬ ‫)‪(1,248‬‬ ‫)‪(819‬‬ ‫)‪(2,595‬‬ ‫)‪(1,398‬‬ ‫)‪(1,048‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(1,426‬‬ ‫)‪(77‬‬ ‫‪141,148.5‬‬ ‫گزارش وضعیت شاخص های بورس از تاریخ‬ ‫‪138,643‬‬ ‫‪74,076.1‬‬ ‫‪301,382.0‬‬ ‫‪85,381.4‬‬ ‫‪54,772.2‬‬ ‫‪144,366.7‬‬ ‫‪147,130.4‬‬ ‫‪61,766.4‬‬ ‫‪3,028.1‬‬ ‫‪139,722.5‬‬ ‫‪3,371.8‬‬ ‫‪143,071.1‬‬ ‫شاخصها‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫میانگین موزون میانگین ساده‬ ‫بزرگ‬ ‫‪3,448.7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫شرح‬ ‫نقدی‬ ‫شناور آزاد بازار اول‬ ‫بازار دوم‬ ‫مالی‬ ‫صنعت‬ ‫شرکت فعالتر ‪50‬‬ ‫شرکت ‪30‬‬ ‫‪3,760.4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نماد‬ ‫قیمت و سود‬ ‫کل‬ ‫دوره جاری‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪416,827‬‬ ‫‪110,405‬‬ ‫محصولت چوبی‬ ‫معاملت ‪-‬میلیارد ریال‬ ‫‪ 4‬ارزش کل‬ ‫آمار معاملت سهام از‬ ‫دوره گذشته‬ ‫درصد تغییر‬ ‫از ابتدای سال تا کنون‬ ‫‪9,385,367‬‬ ‫درصد تغییر از ابتدای سال‬ ‫ردیف‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شاخصها‬ ‫‪8‬‬ ‫میانگین ساده ‪ 50‬شرکت برتر‬ ‫‪9‬‬ ‫ابتدای سالبازده نقدی و قیمت‪79,015.4‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫تعداد خریداران‬ ‫‪127,918‬‬ ‫‪168,129‬‬ ‫‪-23.9‬‬ ‫‪2,789,570‬‬ ‫روزهای فعالیت‬ ‫معاملت سهام و حق تقدم‬ ‫‪1393/09/05‬‬ ‫دفعات معامله ‪-‬نرمال‬ ‫‪470,321‬‬ ‫‪468,979‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪9,383,422‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫گزارش دوره ای بازار اوراق بهادار‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫‪17‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نبض اقتصاد دنیا‬ ‫در دست چین‬ ‫فریدون وردی‌نژاد‬ ‫سفیر سابق ایران در چین‬ ‫بررسی نقش مبادالت بازرگانی در قدرت اقتصادی چین‬ ‫رونق تجارت دراقتصاد بر‌تر‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬چین را بای��د یکی از قدرت‌ه��ای بر‌تر‬ ‫اقتصادی دانس��ت که به واس��طه دارایی‌هایش حضوری‬ ‫بسیار چش��مگیر در فضای تجاری جهان دارد‪ .‬این کشور‬ ‫هم در ص��ادرات و هم در واردات ح��رف اول را می‌زند و‬ ‫به همین دلیل به نوعی اقتصاد بر‌تر خوانده می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫زیر نگاهی انداخته می‌ش��ود به شرایطی که منجر شده تا‬ ‫اقتصاد این کش��ور رونقی بی‌مث��ال‪ ،‬یا کم‌مثال را به خود‬ ‫ببیند‪.‬‬ ‫اقتص��اد چی��ن از اواخر دهه ‪( 70‬ق��رن ‪ )۲۰‬به تندی‬ ‫تغییر کرده و در حال رش��د است‪ .‬بر اساس برابری قدرت‬ ‫خری��د‪ ،‬چی��ن دارای دومین اقتصاد ب��زرگ جهان و یک‬ ‫بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی اس��ت‪ .‬حجم اقتصاد چین‬ ‫‪ 12/380/000/000/000‬در س��ال ‪۲۰۱۲‬م بر آورد شده‬ ‫که بالفاصله پ��س از اتحادیه اروپا و امریکا یعنی در مقام‬ ‫س��وم در جهان قرار می‌گیرد‪ .‬اگر رش��د کنونی اقتصادی‬ ‫چین همچنان ادامه یابد‪ ،‬چین از نظر اقتصادی‪ ،‬به‌زودی‬ ‫می‌تواند به س��طح امریکا یعن��ی بزرگترین اقتصاد جهان‬ ‫برس��د و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی این موضوع آماده کند‪ .‬بر اساس آمار و اطالعات‬ ‫منتش��ر ش��ده بیش از ‪ ۵۰‬درصد مردم چین کشاورزند‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران ‪۲۴‬درصد و کارمن��دان و بازرگانان‪ ۲۶‬درصد‬ ‫نیروی کار فعال این کش��ور را تش��کیل می‌دهند‪ .‬با این‬ ‫وج��ود ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون نفر از مردم چی��ن با درآمد‬ ‫روزان��ه کمتر از یک دالر زندگ��ی می‌کنند‪ .‬میلیون‌ها تن‬ ‫هنوز در فقر ش��دید زندگی می‌کنند و مشکالت زیربنایی‬ ‫نیز در چین ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اوضاع واردات و صادرات‬ ‫در روند رش��د مس��تمر و س��ریع اقتصاد چین‪ ،‬تجارت‬ ‫خارجی این کش��ور نیز به طور مداوم توسعه یافته است‪.‬‬ ‫در فهرست رده‌بندی تجارت جهان‪ ،‬چین از مقام ‪ ۳۲‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬م به مرز ‪ ۳۰‬میلیارد دالر بازگشت و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬م با رشد ‪ ۵۰‬درصدی به بیش از ‪ ۴۵‬میلیارد دالر‬ ‫افزون ش��د‪ .‬تجارت خارجی دو کش��ور در سال ‪ ۲۰۱۲‬م‬ ‫با حدود ‪ ۲۰‬درصد کاهش نس��بت به س��ال قبل به رقم‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۷‬میلیارد دالر رسید و هم‌اکنون هم با وجود‬ ‫افتی ک��ه در فضای تجاری ایران و چی��ن به وجود آمده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بازهم می‌توان این دو کشور را کشورهایی دانست‬ ‫که در تجارت رابطه و تعامل قابل قبولی با هم دارند‪.‬‬ ‫س��ال ‪۱۹۷۸‬م‪ ،‬مقام ‪ ۱۵‬در سال ‪۱۹۸۹‬م و مقام ‪ ۱۰‬در س��ال ‪۲۰۱۴‬م صادرات چین برابر با ‪ ۲۱۳‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۷‬م به مقام ‪ ۶‬در س��ال ‪ ۲۰۰۱‬م ارتقا یافته میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬گمرک چین‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪۲۰۰۱‬م همچنی��ن حج��م کل تجارت عن��وان کرده که با رش��د ‪7‬درصدی واردات این کش��ور‬ ‫واردات و صادرات چین از ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر تجاوز کرد و نس��بت به سال گذش��ته به ‪ ۱۸۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫دالر افزون شده است‪ .‬به گفته گمرک‬ ‫به ‪ ۵۰۹‬میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر‬ ‫چی��ن‪ ،‬مجموع تج��ارت خارجی این‬ ‫رس��ید و در مقایس��ه با سال ‪،۱۹۷۸‬‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کش��ور برابر ب��ا ‪ ۳۹۶‬میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۹‬و سال ‪ ۱۹۹۷‬م به ترتیب‬ ‫اطالعات منتشر‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت که نسبت به‬ ‫‪ ۱/۵۷ ،۴/۶ ،۲۴/۷‬برابر رشد کرد‪ .‬در‬ ‫شده بیش از‬ ‫س��ال گذشته افزایش ‪ 3/11‬درصدی ‹ ‹عملکرد تجاری ایران‬ ‫س��ال ‪۲۰۰۲‬م‪ ،‬حج��م کل واردات و‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مردم‬ ‫ن در‌یک دهه گذش��ته‬ ‫ن ب ‌ه چی ‌‬ ‫ص��ادرات‌غیرنفتی‌ایرا ‌‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫صادرات چین به سطح جدید معادل‬ ‫‹ ‹مب�ادالت تج�اری ای�ران و دچار تحول اساس��ی و رش��د چشمگیری ش��ده است‪ ،‬به‬ ‫‪ ۶۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۷۷۰‬میلیون دالر و‬ ‫چین کشاورزند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬م ای��ن رقم به ‪ ۸۵۱‬صنعتگران ‪۲۴‬درصد چین‬ ‫ط��وری که در این مدت حدود ‪ ۲۸‬برابر ش��ده و صادرات‬ ‫کشور چین در حال حاضر از روابط ‌از ‪ ۱۹۸‬میلی��ون دالر در س��ال ‪ 81‬به ‪ ۵۵۰۱‬میلیون دالر‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر رس��ید‪.‬‬ ‫و کارمندان و‬ ‫بازرگانان‪ ۲۶‬درصد خوب تجاری با ایران برخوردار است‪ .‬در س��ال ‪ 91‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬چین در سال ‪ ۸۵‬و ‪۸۶‬‬ ‫این آمار در مقایسه با سال ‪ ۲۰۰۲‬م‬ ‫ش��روع روابط جدی ایران و چین به س��ومین‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۷‬و ‪ ۸۸‬دومین‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۹‬و ‪۹۰‬‬ ‫با‪ ۳۷‬در صد رش��د مواجه بوده است‪.‬‬ ‫نیروی کار فعال‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۱‬باز می‌‌گردد که می‌‌توان نخستین و در سال ‪ ۹۱‬دومین شریک صادراتی ایران بوده‬ ‫این رون��د در هزاره س��وم هم تداوم‬ ‫داشت و چین هم‌اکنون در مجموع با این کشور را تشکیل‬ ‫آن را ب��ه ‪3‬مقطع تقس��یم ک��رد‪ :‬از است‪ .‬محصوالت پتروشیمی با بیشترین ارزش و پس از آن‬ ‫می‌دهند‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬تا ‪ ،۱۳۶۰‬از ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪۱۳۷۰‬و مواد کانی و معدنی و همچنین محصوالت غذایی باال‌ترین‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۰‬کش��ور و منطقه جهان‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۰‬تاکنون‪ ،‬که مرحله اول رقم در ص��ادرات غیرنفتی را به خود اختص��اص داده‌اند‪.‬‬ ‫تجارت می‌کند‪ .‬بر اساس آمار تجاری‬ ‫این روابط تا پیروزی انقالب اس�لامی مهم‌ترین رقبای صادراتی ایران در بازار چین‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫این کش��ور؛ ژاپن‪ ،‬امری��کا‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ‪ ،‬اتحادیه کش��ورهای با کندی همراه ب��ود‪ .‬این رابطه تجاری از پیروزی انقالب ژاپن‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬تایوان‪ ،‬امریکا‪ ،‬آلمان‪ ،‬مالزی‪ ،‬س��نگاپور‪،‬‬ ‫آس��یای جنوب شرقی‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬اس��تان تایوان چین‪ ،‬تا سال ‪ ۶۰‬متوقف شد‪ .‬در مرحله دوم روابط دوباره برقرار اس��ترالیا و روسیه هس��تند‪ .‬همچنین میزان واردات ایران‬ ‫استرالیا‪ ،‬روس��یه و کانادا ‪ ۱۰‬شریک بزرگ تجاری چین گش��ت اما رشد و سرعت چندانی نداشت‪ .‬در مرحله سوم از چین در یک دهه گذش��ته با رش��د همراه بوده است به‬ ‫دوباره روابط تجاری ش��تاب گرفت ب��ه طوری که حجم ط��وری که در ای��ن مدت حدود ‪ ۸‬برابر ش��ده و‌از ‪۱۰۴۶‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مبادالت ایران با چین در سال‌های گذشته افزایش یافته میلیون دالر در س��ال ‪ 81‬به ‪ ۸۱۵۵‬میلیون دالر در سال‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۵‬درصدی صادرات چین‬ ‫صادرات چین در س��ال‌جاری میالدی افزایش بیش از و رق��م مبادالت تج��اری دو طرف (نفت��ی و غیرنفتی) از ‪ 91‬افزایش یافته است‪ .‬چین در سال ‪ ۸۶ ،۸۵‬و ‪ ۸۷‬سومین‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی یافت‪ .‬آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ‪۲۰۰‬میلی��ون دالر ب��ه ‪۳۰‬میلیارد دالر در س��ال ‪۲۰۰۸‬م و در سال ‪ ۹۰ ،۸۹ ،۸۸‬و ‪ ۹۱‬دومین شریک وارداتی ایران‬ ‫چین نش��ان می‌دهد که صادرات این کش��ور سال‌جاری رسیده است‪ .‬با توجه به بحران جهانی و کاهش تقاضا این بوده اس��ت‪ .‬با این حس��اب می‌توان گفت چشم بادامی‌ها‬ ‫میالدی رش��د ‪ 3/15‬درصدی داش��ته ک��ه باال‌ترین نرخ رقم در سال ‪۲۰۰۹‬م کاهش داشته و به حدود ‪ ۲۲‬میلیارد تمام کش��ورهای جهان را زیر چتر کاالهای وارداتی خود‬ ‫رش��د در ‪ ۱۹‬ماه گذش��ته بوده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در دالر رس��ید و با بهبود وضعیت اقتصاد جهانی این رقم در در آورده‌اند و مناسبات بازرگانی باالیی با تمام جهان دارند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫چین ابرقدرت تجارت جهان است‬ ‫صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از وضعیت‬ ‫کش��ورها از لحاظ ش��اخص «برابری ق��درت خرید»‬ ‫برآورد کرده که چین تا پایان سال ‪ 2014‬م با تعدیل‬ ‫اث��ر تولید ناخال��ص داخل��ی‪ 16/48 ،‬درصد از قدرت‬ ‫خرید جهان را به خود اقتصاد خواهد داد‪ .‬این گزارش‬ ‫در حالی منتش��ر ش��د که تا پیش از این امریکا ادعا‬ ‫می‌ک��رد‪ ،‬بزرگترین قطب اقتصادی در دنیاس��ت‪ .‬اما‬ ‫جنگ‌ه��ای طوالنی و پی‌درپی امریکا در کش��ورهای‬ ‫دیگر باعث ش��د ت��ا اقتص��اد امریکا به ی��ک اقتصاد‬ ‫ورشکسته تبدیل شود‪.‬‬ ‫محس��ن ش��ریعتی‌نیا‪ ،‬کارشناس مس��ائل چین در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوید‪« :‬اگر بخواهیم تاثیر چین‬ ‫در تجارت را در نظر بگیریم‪ ،‬باید از ‪2‬منظر به مسئله‬ ‫نگاه کنی��م‪ .‬اول بحث تجارت در کاالها و خدمات که‬ ‫این کش��ور با فاصله زیادی نسبت به امریکا‪ ،‬نخستین‬ ‫قدرت به ش��مار م��ی‌رود و دوم در ح��وزه صادرات و‬ ‫خدمات که با توجه به پیشرفت اقتصاد ایاالت متحده‬ ‫آنها قدرت برتر هس��تند‪ .‬اما از لحاظ سیاس��تگذاری‬ ‫چین توانسته به موتور اقتصاد جهانی بدل شود‪».‬‬ ‫این کارشناس مسائل چین همچنین با گفتن اینکه‬ ‫چین ابرقدرت تجارت جهان اس��ت‪ ،‬به سواالت‬ ‫پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €چین در تجارت جهانی‪ ،‬نخس�تین قدرت به‬ ‫ش�مار می‌رود‪ .‬این موقعیت چگونه برای آنها به‬ ‫دست آمده است؟‬ ‫چین همان طور که اش��اره کردی��د‪ ،‬قدرت اول‬ ‫تجارت در دنیاس��ت‪ .‬این کش��ور هم در صادرات‪،‬‬ ‫اول اس��ت و هم در واردات تا بتوان گفت که نقش‬ ‫بس��یار وی��ژه‌ای در اقتصاد و به خص��وص فضای‬ ‫تجاری جهان دارد‪ .‬جالب است بدانید که چینی‌ها‬ ‫اولین ش��ریک تج��اری امریکا و اتحادی��ه اروپا و‬ ‫همچنین خیلی از کش��ورهای خاورمیانه اس��ت و‬ ‫کاالهای این کش��ور‪ ،‬بخش مهمی از تجارت را در‬ ‫دنی��ا به خود اختص��اص می‌دهند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که آنها می‌توانند حتی در حوزه‌های سیاسی‬ ‫و ‪ ...‬ه��م ذهنیت خود را ب��ه دیگران دیکته کنند‪.‬‬ ‫همچنین باید اذعان داشت که شواهد نشانگر این‬ ‫اس��ت که س��لطه چین بر تجارت دنی��ا پدیده‌ای‬ ‫ماندگار است‪.‬‬ ‫€ €چگونه به این نتیجه رسیدید که سلطه چین‬ ‫بر تجارت ماندگار است؟‬ ‫آنها موقعیت فعلی را یک‌ش��به به دست نیاورده‌اند‬ ‫که به راحتی از دستش بدهند‪ .‬بر مبنای آمار مورخان‬ ‫چی��ن تا س��ال ‪1820‬م باالتری��ن تولی��د داخلی در‬ ‫جهان را داشته اس��ت و از برترین قدرت‌های تجاری‬ ‫آن روزگار ب��ود‪ .‬تنها موردی ک��ه در این روند فاصله‬ ‫انداخته‪ ،‬مربوط به زمانی اس��ت که از س��ال ‪ 1941‬تا‬ ‫‪1979‬م موقعیت اقتصادی این کشور رو به زوال رفت‬ ‫اما دوباره با مدیریت صحیح مش��کالت را پش��ت سر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫€ €چی�ن در صادرات و واردات دنیا چه نقش�ی‬ ‫دارد؟‬ ‫اگ��ر بخواهیم تاثیر چین در تجارت جه��ان را در نظر‬ ‫بگیری��م‪ ،‬باید از ‪ 2‬منظر به مس��ئله نگاه کنیم‪ .‬اول بحث‬ ‫تجارت در کاالها و خدمات اس��ت که این کشور با فاصله‬ ‫زیادی نسبت به امریکا‪ ،‬نخستین قدرت به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫دوم در ح��وزه صادرات و خدمات اس��ت ک��ه با توجه به‬ ‫پیشرفت اقتصاد ایاالت متحده آنها قدرت برتر هستند‪ .‬اما‬ ‫از لحاظ سیاستگذاری معتقدند که چین توانسته است به‬ ‫موتور اقتصاد جهانی بدل شود‪ .‬در نقطه مقابل‪ ،‬دیدگاهی‬ ‫ه��م وج��ود دارد که می‌گوید چی��ن از موقعیت خود در‬ ‫نظام اقتصادی سوء‌اس��تفاده می‌کند و سعی دارند‪ ،‬تا در‬ ‫تصمیم‌گیری‌های بانک جهانی مداخله کند‪ ،‬همچنین در‬ ‫مراودات سیاسی هم دخالت دارند و سعی می‌کنند تا همه‬ ‫معادالت به نفع خودش��ان و شریک‌هایشان رقم بخورند‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬گروهی چین را پدیده‌ای مثبت در نظام‬ ‫اقتص��اد می‌دانند و گروهی هم بر ای��ن باورند که آنها در‬ ‫فضای سیاسی نقشی تخریب‌کننده دارند‪.‬‬ ‫€ €چین در صادرات با چه کشورهایی در تعامل‬ ‫است؟‬ ‫ش��رکای اصلی چین امریکا و اتحادیه اروپا هستند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬بزرگترین بازار صادراتی چین اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که در س��ال ح��دود ‪ 600‬میلیارد کاال جابه‌جا‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در رتبه بعدی امریکاست که بیش از ‪400‬‬ ‫میلیارد از چین کاال وارد می‌کند‪ .‬رتبه سوم هم قبل از‬ ‫شکوفایی اقتصادی چین در شرایطی اتفاق افتاد‬ ‫که به دلیل ش��یوه کمونیستی رابطه خوبی با دنیا‬ ‫نداش��ت‪ .‬اما بعد از فروپاش��ی شوروی این کشور و‬ ‫اقتص��ادش توانس��تند در عرصه اقتص��اد و به طور‬ ‫مش��خص تج��ارت خودنمایی کنند‪ .‬چی��ن دارای‬ ‫فاکتورهایی بود که از طریق آنها توانست اهدافش‬ ‫را در اقتص��اد عمل��ی کن��د‪ .‬اولین نکت��ه جمعیت‬ ‫میلیاردی ب��ود که به چین کمک می‌کرد تا بتواند‬ ‫از نیروی پرش��مار و ارزان در چرخه فعالیت‌هایش‬ ‫استفاده ببرد‪ .‬همچنین ثبات سیاسی در این کشور‬ ‫و همچنی��ن تغییرات در نوع حکومت باعث ش��د‬ ‫تا مقوله اقتصاد با سیاس��ت جدا ش��ود و دقیقا به‬ ‫همین دلیل بود که آنها توانس��تند در فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی توفیق داشته باشند و در نتیجه حضوری‬ ‫پررنگ و مثبت در تجارت جهانی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫حاال چین با پشت‌سر گذاشتن دوران‌گذار‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتص��ادی‌اش را در ش��رایطی می‌بیند که می‌تواند‬ ‫ادعا کند قدرت برتر اقتصاد و تجارت دنیا در هزاره‬ ‫سوم است‪.‬‬ ‫البت��ه نبای��د فرام��وش کرد که حج��م صنعت و‬ ‫تجارت این کش��ور باعث شده تا آنها در واردات هم‬ ‫نقش داشته باشند و به مواد خام و انرژی کشورهای‬ ‫دیگر احتیاج پیدا کنند‪ .‬نباید فراموش کرد که چین‬ ‫هنگام شروع فعالیت‌های اقتصادی‌اش‪ ،‬با تصمیمی‬ ‫منطقی همه تحرکات سیاسی‌اش در تایوان و افریقا‬ ‫را کنار گذاش��ت و بن��ا را بر این گذاش��ت تا نفوذ‬ ‫اقتص��ادی را جایگزین نفوذ سیاس��ی کند که این‬ ‫تصمیم‪ ،‬تاثیری ش��گرف و غیرقابل‌انکار در رشدی‬ ‫که هم‌اکنون قابل مشاهده است‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫ح��ال چین در ش��رایطی نب��ض اقتص��اد دنیا را‬ ‫در دس��ت خ��ودش می‌بیند‪ ،‬که به‌واس��طه همین‬ ‫موقعیت اقتصادی هم ش��رایط مال��ی خوبی را در‬ ‫دنیایی که با بحران اقتصادی مواجه اس��ت‪ ،‬تجربه‬ ‫می‌کند و ه��م اینکه به دلیل جای��گاه ویژه‌اش در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬در مناسبات سیاسی هم قدرت تاثیرگذاری‬ ‫قابل‌توجهی را از آن خود می‌بیند‪.‬‬ ‫همچنی��ن چی��ن در دهه‌های اخیر داد و س��تد‬ ‫قابل‌توجهی با ایران داشته است که البته به دالیلی‬ ‫با افت مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬اما آنها از همین تعامل‬ ‫فعلی هم بیشترین بهره را می‌برند‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫بودجه‌بندی عراق‬ ‫با نفت ‪ 70‬دالری‬ ‫رویترز؛ ایس�نا‪ :‬هوش��یار زیباری‪ ،‬وزیر دارایی عراق‬ ‫گفت‪ :‬ارزش بودجه یکصد میلیارد دالر است‪ ،‬ما بودجه‬ ‫را براس��اس قیمت نفت بش��که‌ای ‪ 70‬دالر پیش��نهاد‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬ولی ممکن اس��ت این رقم تغییر کند و هیچ‬ ‫چیز قطعی نیست‪ .‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬وزیر نفت عراق‬ ‫پیش‌تر گفته بود‪ ،‬کش��ورش پیش‌بینی می‌کند الیحه‬ ‫بودجه سال ‪2015‬م براساس قیمت ‪ 80‬دالر برای هر‬ ‫بشکه نفت تنظیم شود‪.‬‬ ‫امریکا تعرفه‌های واردات‬ ‫کاالهای چینی را باال برد‬ ‫رکورد فعلی در اختیار ژاپن بود‪ .‬همچنین کشورهای‬ ‫آس��ه‌آن ک��ه به عنوان یک��ی از ش��رکای اصلی چین‬ ‫شناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫€ €چه عاملی باعث ش�ده است تا چین واردات‬ ‫رتبه اول را داشته باشد؟‬ ‫چی��ن مانند ص��ادرات در واردات ه��م از بزرگترین‬ ‫وارد‌کنندگان جهان به شمار می‌رود‪ .‬عمده واردات آنها‬ ‫مواد خام از کش��ورهای نفتی خلیج فارس و افریقایی‬ ‫است‪ ،‬دس��ته‌ای دیگر هم واردات ماشین‌آالت هستند‬ ‫که از امریکا‪ ،‬آلمان و فرانسه به چین صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €تعامالت اقتصادی چین با ایران چه شرایطی‬ ‫را تجربه می‌کند؟‬ ‫هم��کاری تجاری ایران و چین در چند س��ال اخیر‬ ‫افت شدیدی داشته است‪ .‬بازیگران بیرونی در کاهش‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتص��ادی ما ب��ا چین نق��ش زیادی‬ ‫داشته‌اند‪ .‬همچنین در ایران هم نقطه نظرات مختلفی‬ ‫درخصوص چین و نقش آن بر ایران وجود دارد که این‬ ‫مس��ائل هم در افت همکاری‌ها موثر بوده است‪ .‬البته‬ ‫نباید فراموش کرد که آنها از تحریم ایران سوءاستفاده‬ ‫کرده‪ ،‬از ممنوعیت ما بهره بردند و کاالهای نامرغوب‬ ‫خ��ود را به بازار ایران فروختند‪ .‬به هر حال باید اذعان‬ ‫داشت که چین‪ ،‬ابرقدرت تجارت جهان است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬ایاالت متح��ده امریکا اعالم ک��رد بر واردات‬ ‫برخ��ی محصوالت چین��ی از جمله الس��تیک خودرو‬ ‫تعرفه واردات اعمال خواهد کرد‪ .‬منابع رس��می امریکا‬ ‫اع�لام کرده‌اند این تعرفه واردات ت��ا ‪81/29‬درصد بر‬ ‫محصوالت چینی اعمال خواهد ش��د‪ .‬براس��اس منابع‬ ‫رس��می موجود‪ ،‬امریکا در سال گذش��ته ‪ 2/1‬میلیارد‬ ‫دالر از چی��ن الس��تیک خودرو وارد ک��رده و اتحادیه‬ ‫تولید‌کنندگان امریکایی نس��بت ب��ه قیمت پایین این‬ ‫محصوالت اعتراض کرده اس��ت‪ .‬دول��ت امریکا مدعی‬ ‫ش��ده اس��ت چین یارانه ناعادالنه‌ای را ب��ه تولید این‬ ‫محصوالت اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کشور حاشیه خزر تفاهمنامه‬ ‫امضا کردند‬ ‫فارس‪ :‬تفاهمنامه هماهنگی آب و هواشناسی و مراقبت‬ ‫محیطی دریای‌خزر بین ‪ ۵‬کش��ور ای��ران‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫روس��یه‌‪ ،‬قزاقس��تان و ترکمنس��تان به امضا رسید که‬ ‫به‌زودی موضوع��ات مرتبط با این تفاهمنامه عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪ .‬نشست کمیته هماهنگی آب و هواشناسی‬ ‫و مراقبت محیط دریای‌خزر پیش��ینه ‪20‬ساله دارد که‬ ‫در س��ال ‪ 74‬فعالیت این نشس��ت آغاز شده است‪ .‬بنا‬ ‫ب��ود در طول این ‪ 20‬س��ال هماهنگی بین ‪ 5‬کش��ور‬ ‫حاشیه دریای‌خزر (ایران‌‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬روسیه‌‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و ترکمنس��تان) ایجاد شود تا در استفاده بهینه از این‬ ‫دریاچه بزرگ و حفظ و نگهداری آن تالش شود‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی قطعات‬ ‫لوازم و مجموعه‌های خودرو‬ ‫ نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم‬‫و مجموعه‌ه��ای خ��ودرو با حضور گس��ترده گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در قالب بیش از ‪ ۲۰‬شرکت‬ ‫تولیدکننده قطعات خودرو افتتاح شد‪.‬‬ ‫همزمان��ی این نمایش��گاه ب��ا دومی��ن همایش‬ ‫بین‌المللی صنعت خودرو که قرار است‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫ب��ا حضور تعداد زی��ادی از تولیدکنندگان خودرو و‬ ‫قطع��ات و همچنی��ن تج��ار‪ ،‬بازرگان��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی حوزه خودروس��ازی از سراس��ر جهان در‬ ‫ایران برگزار ش��ود موجب شده تا نهمین نمایشگاه‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌ه��ای خ��ودرو کام�ل ً‬ ‫ا متفاوت‬ ‫از دوره‌ه��ای گذش��ته برگزار ش��ود‪ .‬حض��ور انبوه‬ ‫کارشناسان و شرکت‌های قطعه‌ساز خارجی در این‬ ‫نمایشگاه زمینه مساعدی را برای قطعه‌سازان ایرانی‬ ‫فراهم کرده تا با اس��تفاده از روش‌ه��ای بازاریابی‪،‬‬ ‫زمین��ه ص��ادرات محص��والت خود به کش��ورهای‬ ‫خارجی را بیش از گذشته فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مجری پروجکت ایران مطرح شد‬ ‫صنعت نمایشگاهی زیر و رو خواهد شد‬ ‫نخستین نمایشگاه بهداشت‪،‬‬ ‫ایمنی و محیط‌زیست‬ ‫– نخس��تین نمایش��گاه بین‌المللی بهداشت‪،‬‬ ‫ایمنی و محیط‌زیس��ت‪ ،‬آتش‌نشانی و امداد و نجات‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با هدف ارتقای سطح علمی‪ ،‬ارائه‬ ‫فناوری‌های پیشرفته و تخصصی و معرفی تجهیزات‬ ‫ش��رکت‌های توانمند حوزه ‪ ،HSE‬ترویج و توسعه‬ ‫تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی‪ ،‬تغییر نگرش‌های‬ ‫جدید در زمینه‌های ایمنی‪ ،‬بهداش��ت کار و محیط‬ ‫زیست در تمامی صنایع و ارائه چشم‌اندازی نوین در‬ ‫عرصه سالمت و بهداشت جامعه‪ ،‬تعامل و هم‌فکری‬ ‫بین صاحب��ان صنایع‪ ،‬محقق��ان و صاحب‌نظران و‬ ‫ارتقای اس��تانداردهای مدیریت ایمنی‪ ،‬س�لامت و‬ ‫محیط‌زیست برگزار شده است‪.‬‬ ‫مخاطبان تا ‪ 10‬آذر برای بازدید از این نمایشگاه‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه بین‌المللی تهران فرصت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫برپایی یازدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی متالورژی‬ ‫‪ :‬یازدهمی��ن دوره نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫متالورژی (‪ )IranMetafo2014‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایشگاه با اس��تقبال گسترده فعاالن‬ ‫داخل��ی و بین‌المللی و اخذ تاییدیه اتحادیه جهانی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی(‪ ،)UFI‬در سال گذشته‬ ‫با حض��ور ‪146‬ش��رکت از ‪ 16‬کش��ور مختلف‪ ،‬در‬ ‫‪5424‬مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ش��رکت‌های صنعتی داخلی‬ ‫و بین‌الملل��ی محص��والت‪ ،‬قابلیت‌ه��ای فن��ی و‬ ‫نوآوری‌ه��ای خ��ود را ب��ه بازدیدکنن��دگان عرضه‬ ‫می‌کنند‪ .‬آه��ن و فوالد ریخته‌گری‪ ،‬قالب‌س��ازی‪،‬‬ ‫آهنگری و ماش��ین‌کاری فل��زات غیرآهنی‪ ،‬معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬کوره‌ها‪ ،‬نس��وزها و سرامیک‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬ش��یرهای صنعت��ی و تجهی��زات کنترل‬ ‫س��یاالت و پروژه‌ه��ای صنع��ت و مع��دن از جنبه‬ ‫بخش‌های ایران‌متافو است‪.‬‬ ‫برگزاری یازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی انرژی کیش‬ ‫ایرنا ‪ -‬یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش‬ ‫با حضور ش��رکت‌های داخلی و خارج��ی فعال در‬ ‫عرص��ه انرژی از ‪ 22‬تا ‪ 25‬دی ماه س��ال جاری در‬ ‫جزیره کیش برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی ان��رژی‬ ‫کی��ش‪ ،‬نمایندگانی از کش��ورهای چی��ن‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬کره‌جنوب��ی‪ ،‬تایوان‪ ،‬جمهوری‬ ‫آذربایجان‪ ،‬مالزی‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬امارات متحده عربی و‬ ‫آلمان حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫ای��ن دوره از نمایش��گاه با هم��کاری وزارت نفت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ش��رکت ملی نفت و گاز‬ ‫ایران‪ ،‬شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫پش��تیبانی س��اخت و تهی��ه کاالی نف��ت تهران‪،‬‬ ‫ش��رکت طراحی و مهندس��ی و تامی��ن قطعات و‬ ‫مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)‏‪ ،‬انجمن‬ ‫س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران‪ ،‬سندیکای‬ ‫صنع��ت برق ای��ران و انجمن صنفی ش��رکت‌های‬ ‫صنعت آب و فاضالب برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در طول برگزاری نمایشگاه‪ ،‬نشست‌های تخصصی‬ ‫با رویکرد س��رمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری و بازدید‬ ‫مدیران و کارشناسان صنعت نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫آب‪ ،‬برق و انرژی‌های نو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش به طور‬ ‫میلاد محم�دی – گ�روه تجارت‪:‬چندی پی� ‌‬ ‫مفص�ل در مورد طرح پروجکت ای�ران صحبت کردیم‪.‬‬ ‫ق�راردادی ک�ه یک ش�رکت لبنانی ب�ا عن�وان‪ IFP‬با‬ ‫مسئوالن ایرانی منعقد کرده و در آن قرار است در خردادماه سال‬ ‫‪ 94‬اولین همکاری مش�ترک ایران با نمایشگاه پروژه کلید بخورد‪.‬‬ ‫این اولین تجربه کامل ساخت‌وس�از صنعتی س�اختمان در ایران‬ ‫اس�ت‪ .‬مجموع�ه‌ای از ش�رکت‌های محل�ی و منطق�ه‌ای ب�ا ارائه‬ ‫فناوری‌ه�ای جدید‪‌،‬برای دریافت نمایندگی‌های مختلف در ایران‬ ‫تلاش می‌کنند تا یک فضای تجاری را برای هزاران تولید‌کننده و‬ ‫صادر‌کننده عمده از سراس�ر جه�ان و ده‌ها هزار نفر واردکننده و‬ ‫کارش�ناس حوزه صنعت از سراس�ر ایران فراه�م کنند‪ .‬در همین‬ ‫به س�راغ کی�ان معتمدی‌کی�ا‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت‬ ‫رابط�ه‌‪،‬‬ ‫€ € دوره نخست پروجکت ایران خرداد ‪ 94‬کلید در بح��ث فناوری و دان��ش فنی با دسترس��ی محدود‬ ‫خواهد خورد‪ .‬برای برپایی این طرح چه تقس�یم روبه‌رو هستند‪ .‬حضور شرکت‌های خارجی می‌تواند این‬ ‫کاری بی�ن طرف لبنان�ی و ط�رف ایرانی صورت محدودیت‌ها را از بین ببرد‪ .‬درحقیقت ما روی دو بخش‬ ‫گرفته اس�ت؟ به صورت کلی وظایفی که شرکت اساس��ی تکیه کردیم‪ .‬نخست تامین نیازهای خدمات و‬ ‫‪ IFP‬و شرکت نوژن راد بر عهده دارند را تشریح کاالیی که به خاطر تحریم‌ها دسترس��ی به آنها دشوار‬ ‫اس��ت و با آوردن شرکت‌هایی که این کاالها و خدمات‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫«نوژن‌راد» مس��ئولیت اجرا و برگزاری نمایشگاه را به را در اختیار دارند‪ ،‬راه دسترسی به آنها را آسان کنیم‪.‬‬ ‫دومی��ن موض��وع انتق��ال دان��ش فنی اس��ت که به‬ ‫ص��ورت تمام و کمال بر عه��ده دارد اما تمام اقدامات با‬ ‫نظارت ط��رف لبنانی صورت می‌گیرد‪ .‬در واقع به نوعی مراتب از بخش اول مهم‌تر اس��ت‪ .‬ما باید در حوزه‌های‬ ‫برای برگزاری نمایشگاه در سطح مطلوب به ما مشاوره مختل��ف صنعت‌‪ ،‬دانش فنی خودمان را از طریق تجربه‬ ‫کش��ورهای دیگر تکمیل کنیم که باز‬ ‫می‌دهند‪ .‬ضمن اینکه بحث جذب‬ ‫این موض��وع مهم نیز از طریق ارتباط‬ ‫غرف��ه داران بین‌الملل��ی ه��م با‬ ‫صحیح با کشورهای مختلف امکانپذیر‬ ‫آنهاست‪.‬‬ ‫است‪ .‬چه‌بسا شاید به لحاظ اقتصادی‬ ‫به‌ط��ور کل��ی کاره��ای اجرایی‬ ‫واردات برخ��ی کااله��ا به کش��ور ما‬ ‫تم��ام و کمال با ماس��ت‪ .‬از حمل‬ ‫پرهزینه باشد و اگر ما دانش فنی آنها‬ ‫بار‪ ،‬امور مرب��وط به ویزا‪ ،‬ترخیص‬ ‫را فرا بگیریم‪ ،‬با تولیدش��ان در کشور‬ ‫بار‪ ،‬غرفه‌س��ازی‪ ،‬پارتیش��ن‌بندی‬ ‫و آماده‌س��ازی س��الن‌ها ت��ا آنگونه که همکاران ما در سود بیشتری کسب خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برگ��زاری افتتاحی��ه و اختتامی��ه سازمان توسعه تجارت‬ ‫نبای��د فرام��وش کنی��م ک��ه ما در‬ ‫و نظ��ارت مس��تقیم ب��ر فعالیت خبر داده‌اند‪ ،‬بسیاری از کشورمان هم مواد اولیه و انرژی و هم‬ ‫مش��ارکت‌کنندگان را خودم��ان شرکت‌های صاحب‌نام در نی��روی کار آم��اده را داریم که اگر به‬ ‫عرصه نمایشگاهی قصد اینها دانش فنی تولید کاال یا خدمات‬ ‫انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫€ €نقشی که س�ازمان توسعه عزیمت به ایران را دارند‪ .‬مورد نیازمان را اضافه کنیم‪ ،‬از واردات‬ ‫آنها بی‌نیاز می‌ش��ویم‪ .‬ضمن اینکه با‬ ‫تج�ارت و ش�رکت س�هامی‬ ‫توجه ب��ه موقعیت اس��تراتژیک ایران‬ ‫نمایش�گاه‌های بین‌الملل�ی در‬ ‫در منطقه‪‌ ،‬ارتق��ای دانش فنی تولید‬ ‫این میان ایف�ا می‌کنند به چه‬ ‫هر ن��وع کاال و خدمات می‌تواند به گس��ترش صادرات‬ ‫شکل است؟‬ ‫سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماینده و زیرمجموعه منتهی شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که به‌عنوان ناظر بر امور € €چ�را تاکنون ای�ن اتفاق رخ نداده ب�ود؟ ایران‬ ‫مختلف نمایش��گاهی کار می‌کند‪ ،‬درحقیقت مسئولیت همیشه معتقد بوده که یکی از قدیمی‌ترین صنایع‬ ‫صدور مج��وز و اجازه ورود خارجی‌ها به ب��ازار ایران را نمایش�گاهی را در منطق�ه دارد‪ .‬چرا در طول این‬ ‫برعهده دارد که در این زمینه و با درک اهمیت برگزاری س�ال‌ها به فک�ر برگزاری چنین نمایش�گاهی که‬ ‫پروجکت ایران کاملا س��ریع و به موق��ع با ما همکاری به تعبی�ر ش�ما در چندین حوزه مه�م اقتصادی‬ ‫می‌تواند تاثیر‌گذار باشد‪ ،‬نبودیم؟‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های خارجی در هم��ه ادوار در ایران حضور‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگاه‌های تهران نیز ضلع چهارم‬ ‫ای��ن گروه اس��ت ک��ه فضای م��ورد نیاز ب��رای برپایی داش��تند‪ .‬اینطور نبوده که بگوییم هرگ��ز نیامده‌اند اما‬ ‫نمایش��گاه را در اختیار ما گذاش��ته اس��ت‪ .‬به هر حال زمینه حضور گسترده آنها در صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫ما همکاری‌ه��ای نزدیکی با هر دوی اینها داریم و واقعا تاکنون فراهم نبود‪ .‬به عالوه در یک مقطع زمانی حدود‬ ‫‪10‬ساله‪ ،‬محدودیت‌های بس��یاری برای ایران به وجود‬ ‫سعی می‌کنند به خوبی ما را پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ش�ما در کنار ج�ذب مخاطب�ان خارجی آم��د که ناخودآگاه رفت‌وآمد خارجی‌ها را کمرنگ کرد‪.‬‬ ‫این س��یر نزولی هر روز ش��دیدتر شد و‬ ‫به‌دنبال رشد فنی و کیفی صنعت نمایشگاهی هم‬ ‫ایران ه��ر روز منفعل‌تر‪ .‬انفعالی که به‬ ‫هستید؟‬ ‫تازگی به واس��طه مذاک��رات مثبت با‬ ‫این نمایش��گاه ب��ا موقعی��ت خاصی ک��ه در صنعت‬ ‫دنی��ا در حال از بین رفتن و به‌وجود‬ ‫ساخت‌وس��از و انرژی و محیط‌زیست دارد‌‪ ،‬بدون تالش‬ ‫آمدن زمینه‌های تعامل س��ازنده با‬ ‫خاصی باعث جذب مخاطبان خارجی خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫کشورهای مختلف است‪.‬‬ ‫که فقط نمایش��گاهی برگزار ش��ود و یکس��ری افراد‬ ‫حاال که سد تحریم‌ها در حال‬ ‫خارجی بخواهند به واس��طه آن نمایشگاه به ایران‬ ‫فرو ریختن اس��ت‪ ،‬ش��رکت‌ها‬ ‫سفر کنند‌‪ ،‬خیلی برای ما مالک نیست‪ .‬حداقل‬ ‫بی‌صبرانه منتظر ورود به ایران‬ ‫اولویت اول ما چنین موضوعی نیست‪ .‬ما به فکر‬ ‫هستند‪ .‬یعنی آنها از ما برای‬ ‫تقویت صنعت نمایش��گاهی و خأل‌های موجود‬ ‫تعامل مشتاق‌ترند‪ ،‬چراکه‬ ‫در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫تحریم‌ها بیش��تر از‬ ‫بای��د توج��ه داش��ت که‬ ‫آنک��ه ب��رای ای��ران‬ ‫حضور ش��رکت‌های خارجی‬ ‫زیان‌بار و مخرب باش��د‪،‬‬ ‫می‌توان��د تکمیل‌کنن��ده‬ ‫برای آنها بوده و حاال‬ ‫مش��کالت فنی باشد‪ .‬خیلی‬ ‫که ش��رایط مساعد‬ ‫از ش��رکت‌های ما امروز‬ ‫نوژن‌راد به‌عنوان مجری و مش�ارکت‌کننده طرح‌های نمایشگاهی‬ ‫پروجکت در چند کشور خاورمیانه و به تازگی کشور ایران رفته تا‬ ‫ابعاد مختلف آن را مورد بررس�ی قرار دهد‪ .‬وی در بخش نخس�ت‬ ‫گفت‌وگو به معرفی ط�رح پروجکت ایران و برنامه‌هایی که در این‬ ‫زمینه برای رش�د و ارتقای صنعت نمایش�گاهی در دس�ت اقدام‬ ‫است‪ ،‬پرداخت‪ .‬در ادامه بخش دوم این گفت‌وگو را بخوانید‪:‬‬ ‫شده در اولین فرصت همگی آنها قصد ورود به بازارهای‬ ‫ایران را دارند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬اروپایی‌ها در کش��ورهای‬ ‫مختل��ف با بحران صنعتی دس��ت به گریبان هس��تند‪.‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬ورشکس��تگی‌های عظیم شرکت‌ها‪ ،‬بحران‌های‬ ‫تجاری و موضوعاتی از این دست آنها را مجبور کرده که‬ ‫میان کشورهای درحال توس��عه به دنبال بازارها جدید‬ ‫بگردند‪ .‬بازارهایی که تداوم و پویایی داشته باشند‪.‬‬ ‫کشور عراق را در نظر بگیرید! یک کشور مناسب برای‬ ‫پیاده کردن مقاصد تجاری و بازرگانی است اما چه کسی‬ ‫حاضر است روی کشوری که نه ثبات سیاسی دارد و‌نه‬ ‫امنیت داخلی سرمایه‌گذاری وسیع انجام بدهد؟ همین‬ ‫شرایط در کشورهای دیگر نظیر افغانستان و سوریه هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬بنابراین تنها گزینه مناس��ب‪ ،‬ایران است که‬ ‫جایگاه بس��یار خوبی در بحث امنیت و ثبات سیاس��ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €از اعالم حضور کشورها و شرکت‌های مختلف‬ ‫برای س�فر به ایران و شرکت در پروجکت‪ ،‬آماری‬ ‫دارید؟‬ ‫بله‪ .‬آنگونه که همکاران ما در س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫خبر داده‌اند‪ ،‬بسیاری از شرکت‌های صاحب‌نام در عرصه‬ ‫نمایش��گاهی قص��د عزیمت به ایران را دارن��د‪ .‬از آلمان‬ ‫تاکنون حضور ‪ 4‬ش��رکت معتبر نهایی ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا و کره‌جنوبی هم چندین شرکت حضور‬ ‫پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌طور طبیعی ش��رکت ‪ IFP‬با توج��ه به بومی بودن‬ ‫در منطقه و ش��ناخت حساس��یت‌های مختلف تجاری‬ ‫و بازرگانی خاورمیانه‪ ،‬قبل از دیگر کش��ورها نس��بت به‬ ‫ن احس��اس نیاز کرده و قدم همکاری‬ ‫شرایط امروز ایرا ‌‬ ‫را زودتر از دیگران برداش��ته است‪ .‬ما هم خیلی زود این‬ ‫احس��اس نیاز را پاس��خ گفتیم و آنه��ا را برای همکاری‬ ‫دعوت کردیم‪ .‬فک��ر می‌کنم در دولت جدید با توجه به‬ ‫تغییر نگرش��ی که نس��بت به تعامالت بین‌المللی انجام‬ ‫گرفته‌‪ ،‬به زودی ش��رایط برای گس��ترش همکاری‌های‬ ‫نمایشگاهی قوت بیشتر و بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €به نظر می‌رسد ورود به بازار ایران برای شرکت‬ ‫‪ IFP‬اهمیت بس�یاری داشته باش�د‪ .‬پیش از این‪،‬‬ ‫پروژه‌ه�ا در عراق و قطر اجرا ش�ده بود که البته‬ ‫هیچ کدام‌ش�ان کش�ورهای قدرتمندی نیستند‪.‬‬ ‫آنه�ا در س�ومین گام خود ب�ه ایران رس�یده‌اند‪.‬‬ ‫بازاری استراتژیک و پهناور‪ .‬فکر می‌کنید شرکت‬ ‫لبنانی به‌دنبال چه منفعتی در این طرح است؟‌‬ ‫ایران بازار بس��یار بزرگی برای لبنان اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌تواند در ‪ 10-15‬س��ال‪ ،‬مش��ارکت‌کنندگان مختلف‬ ‫ب��ه توس��عه بین‌المللی‬ ‫از کش��ورهای دیگر را‬ ‫برس��اند‪ .‬شرکت ‪IFP‬‬ ‫یکی از بزرگترین‬ ‫ش��رکت‌های‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫ا س��ت‬ ‫ک��ه به‌دنب��ال‬ ‫بازاره��ای مطمئن‬ ‫ب��رای کار خودش‬ ‫می‌گ��ردد‪ .‬ای��ن‬ ‫ب��ازار در ای��ران‬ ‫وج��ود دارد و‬ ‫کش��ور ما می‌تواند‬ ‫به آنها در رشد و تداوم فعالیت‌هایشان کمک کند‪.‬‬ ‫اما به هر حال‪ ،‬همه چیز به تعامل سازنده برمی‌گردد‪.‬‬ ‫در دنی��ای اقتصادی امروز یک ش��رکت ی��ا مجموعه به‬ ‫تنهایی نمی‌تواند به نیازهای خودش پاس��خ بدهد‪ .‬باید‬ ‫با آینده‌نگری‪ ،‬برای بقای خود با دیگران مشارکت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬طرف لبنانی ما هم ب��رای بقای خود چاره‌ای جز‬ ‫گسترش همکاری‌ها ندارد‪ .‬بنابراین امروز به ایران آمده‬ ‫تا بازارش را توس��عه ببخش��د‪ .‬در این راه ه��م البته ما‬ ‫ذی‌نفع خواهیم بود و منافع مشترکی برای هر دو طرف‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از دالیلی که امروز مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت اج��ازه برگزاری چنین نمایش��گاهی را‬ ‫صادر کرده‌اند‪ ،‬همین احس��اس نی��از به منافع دوجانبه‬ ‫تجاری باشد‪ .‬منفعتی که قرار است بازارهای امن‪ ،‬وسیع‬ ‫و غنی ایران را در کنار دانش فنی و تعامل با کشورهای‬ ‫مختلف در قالب یک پروژه بین‌المللی به دنیا بشناساند‪.‬‬ ‫€ €برگزاری این نمایش�گاه چه سرانجامی خواهد‬ ‫داش�ت ‌؟ آیا مخاط�ب صنعت نمایش�گاهی ایران‬ ‫می‌تواند برای مثال ‪5‬سال بعد توقع یک پیشرفت‬ ‫مطل�وب در بحث‌های نمایش�گاهی مثل امکانات‬ ‫رفاه�ی‪ ،‬حضور مس�تمر ش�رکت‌های صاحب‌نام‪‌،‬‬ ‫تغیی�ر چهره س�ایت‌های نمایش�گاهی و افزایش‬ ‫تعداد آنها را داشته باشد؟‬ ‫در اص��ل ه��دف همین اس��ت‪ .‬ارتقای ام��روز صنعت‬ ‫نمایش��گاهی چیزی اس��ت ک��ه از حدود ‪10‬س��ال قبل‬ ‫متوقف ش��ده و ما درصدد هس��تیم آن اعتب��ار و بزرگی‬ ‫دوباره به صنعت نمایش��گاهی ما بازگردد‪ .‬البته به لحاظ‬ ‫کمی و ساخت‌وساز س��ایت‌های مختلف در شهرها رشد‬ ‫خوب��ی داریم اما از نظ��ر کیفی توق��ف کرده‌ایم‪ .‬اکنون‬ ‫حت��ی در منطقه هم جایگاه قابل توجهی نداریم‪ .‬خیلی‬ ‫از ش��رکت‌های معتبر نمایش��گاهی ما مدت‌هاس��ت که‬ ‫نیازهای خودشان را در کشورهای دیگر برطرف می‌کنند‪،‬‬ ‫یعنی س��طح خودش��ان را باالتر از نمایشگاه‌های داخلی‬ ‫دانس��ته و بنابراین به کشورهای‬ ‫دیگری مث��ل دوبی و ابوظبی‬ ‫می‌رون��د تا تعام�لات تجاری‬ ‫خ��ود را آنج��ا پی��ش بگیرند‪.‬‬ ‫سابق بر این کشورهای دیگر‬ ‫ب��رای ورود به ایران در‬ ‫ص��ف می‌ایس��تادند‬ ‫و الزم نب��ود م��ا‬ ‫برای دسترس��ی به‬ ‫بازاره��ای جهان��ی‬ ‫به کش��ورهای آنها‬ ‫بروی��م‪ .‬برنام��ه ما‬ ‫این اس��ت که در‬ ‫چند سال آینده با‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مختلف در صنعت‬ ‫نمایشگاهی و به‌روز‬ ‫ک��ردن ه��ر آنچه ام��روز در‬ ‫دس��ت داری��م‪ ،‬ه��م از نظر‬ ‫س��خت‌افزاری و ه��م از نظر‬ ‫نرم‌اف��زاری ب��ه جایگاه��ی‬ ‫برسیم که حداقل در منطقه‬ ‫حرف اول را بزنیم‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در نمایشگاه بین‌المللی متافو (فوالد‪ ،‬معدن و صنایع معدنی)‬ ‫‪19‬‬ ‫نگاه خیره خارجی‌ها به ظرفیت صنایع معدنی ایران‬ ‫ش�ایان صداقت‪ -‬گروه معدن‌‪ :‬یازدهمین نمایش�گاه بین‌المللی فوالد‪ ،‬معدن و صنایع معدنی (متافو) با‬ ‫حضور ش�رکت‌های ایرانی و خارجی افتتاح ش�د‪ .‬این نمایشگاه در ش�رایطی که برنامه کشور افزایش‬ ‫جذب س�رمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و فرآوری اس�ت می‌تواند زمینه انتقال فناوری را فراهم‬ ‫کند‪ .‬زیرا به گفته یکی از مس�ئوالن انجمن بازیافت فلز؛ چیدمان نمایش�گاه به ش�کلی صورت گرفته‬ ‫است که سرمایه‌گذاران بتوانند با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوند و محققان ایرانی نیز با شناخت‬ ‫فناوری‌های روز ارائه ش�ده شرایط س�اخت آن را در کشور فراهم کنند‪ .‬از این‌رو کارشناسان معتقدند‬ ‫این نمایشگاه که با محوریت ارائه تجهیزات و فناوری‌های روز صورت گرفته است در ‪ 3‬موضوع کاهش‬ ‫مصرف انرژی در صنایع‪ ،‬کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری صنایع و معادن اثر‌گذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالوژی (فوالد‪،‬‬ ‫معدن و صنای��ع معدنی) حدود‪ 400‬ش��رکت داخلی‬ ‫و خارج��ی از جمهوری اس�لامی ایران و ‪ 17‬کش��ور‬ ‫انگلی��س‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬س��وئد‪ ،‬آلمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬اسلوانی‪ ،‬هند‪ ،‬استرالیا‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬چ��ک‪ ،‬ایران‪ ،‬هلن��د و بلغارس��تان جدیدترین‬ ‫صنایع‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬دستاوردها و تولیدات خود را ارائه و‬ ‫در معرض دید عالقه‌مندان قرار دادند‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی متالوژی(فوالد‪،‬‬ ‫معدن و صنایع معدنی) امس��ال با استقبال چشمگیر‬ ‫کش��ورهای مختلف مواجه ش��ده به‌طوری که در این‬ ‫نمایشگاه حدود ‪ 250‬ش��رکت داخلی و ‪ 140‬شرکت‬ ‫خارجی حضور و مشارکت دارند‪ .‬در مجموع ‪77‬درصد‬ ‫این نمایشگاه نسبت به سال گذشته رشد داشته است‬ ‫که در شرایطی که ایران هنوز نتوانسته است از چنگال‬ ‫تحریم‌ها بگریزد حضور کشورهای خارجی هم نسبت‬ ‫به دوره قبل ‪35‬درصد افزایش را نش��ان می‌دهد و این‬ ‫نکته‌ای مثبت در بهبود ش��رایط فعالیت ش��رکت‌های‬ ‫معدنی در ایران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه صنای�ع فل�زی‪ ،‬اس�تراتژی بلندم�دت‬ ‫دولت‬ ‫رییس س��تاد برگزاری نمایشگاه‬ ‫متاف��و ب��ا نگاه��ی ب��ه اهمیت‬ ‫برگزاری این نمایشگاه در توسعه‬ ‫اظهار‬ ‫بخش مع��دن ب��ه‬ ‫کرد‪ :‬ایران از ذخایر غنی معدنی‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه در کن��ار بهره‌من��دی از انرژی‬ ‫ارزانقیمت و نیروی انسانی متخصص منجر شده است‬ ‫ش��رکت‌های خارجی برای حضور در ایران بسترسازی‬ ‫کنند‪ ،‬به‌طوری که در ش��رایط کنونی شرکت‌هایی از‬ ‫کشورهای آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هند و ترکیه به‌دنبال گرفتن‬ ‫شریک ایرانی هس��تند تا بتوانند راحت‌تر در معادن و‬ ‫صنایع فرآوری ایران حض��ور پیدا کنند‪ .‬چراکه حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت‬ ‫اس��ت که تنها در صورتی که تعام�لات جهانی وجود‬ ‫داشته باشد و اقتصاد کشور از ثبات مناسبی برخوردار‬ ‫باشد می‌توانیم رونق بیشتر با جذب سرمایه و فناوری‬ ‫روز ش��رکت‌های بزرگ خارجی را به صنایع و معادن‬ ‫کش��ور هدی��ه دهیم‪ .‬این مس��ئله نش��ان می‌دهد که‬ ‫ش��رکت‌های خارجی در کمین باز ش��دن دروازه‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی‬ ‫هس��تند‪ .‬حال با توجه به اینکه صنایع فلزی همواره از‬ ‫اولویت‌های توسعه استراتژیک دولت در درازمدت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬با بهبود رواب��ط بین‌المللی این ام��کان فراهم‬ ‫خواهد ش��د که ایران در منطق��ه به‌عنوان یک قدرت‬ ‫منطق��ه‌ای در بخ��ش معدن مط��رح ش��ود‪ .‬از این‌رو‬ ‫ش��رکت‌هایی که نیازمند اطالعات س��رمایه‌گذاری از‬ ‫بخش‌ه��ای معدنی و صنایع وابس��ته ایران باش��ند به‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط هم چون ایمیدرو معرفی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عبدالکری��م جالل��ی با بیان اینکه این نمایش��گاه به‬ ‫افزایش بهره‌وری در تولیدات معدنی و صنایع وابس��ته‬ ‫کمک خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ‬ ‫تجهیزات معدنی و فرآوری دنیا با ارائه تجهیزات مدرن‬ ‫در ‪ 3‬بخش بهره‌وری تولیدات‪ ،‬کاهش هدررفت انرژی‬ ‫و توسعه فعالیت‌های صنایع با حفاظت از محیط‌زیست‬ ‫به رونق این بخش کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه پایدار با فرآوری و حفظ محیط زیست‬ ‫مسئول انجمن بازیافت فلز در تهران در رابطه با نقش‬ ‫این نمایش��گاه در توسعه فرآورده‌های معدنی ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬فوالد جزو صنایع مادر در هر کش��وری‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با‬ ‫آن می‌تواند در توسعه صنایع پایین‌دستی موثر باشد‪.‬‬ ‫زیرا فراهم کردن بستری در کنار عرضه محصوالت روز‬ ‫دنیا برای بهبود سرمایه‌گذاری خارجی فاکتوری است‬ ‫که همواره می‌تواند دس��تاوردهای خوبی برای کشور‬ ‫به همراه داش��ته باشد‪ ،‬زیرا محققان ایرانی با اطالع از‬ ‫تجهیزات روز معدنی و صنایع وابس��ته که دستیابی به‬ ‫آن خیلی دور از دسترس نیست‪ ،‬به رشد صنایع فلزی‬ ‫در کشور کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫ناص��ر بهزادفر با اش��اره به نقش بازیاف��ت فلزات در‬ ‫توس��عه پایدار افزود‪ :‬در همه کش��ورهای دنیا در کنار‬ ‫توس��عه صنعتی به مس��ئله محیط‌زیس��ت و بازیافت‬ ‫عناص��ر فلزی توج��ه می‌کنند‪ ،‬حال در ش��رایطی که‬ ‫کش��ور برای دس��تیابی به اقتصادی قدرتمند نیازمند‬ ‫تقویت صنایع وابسته به معدن است‪ ،‬حرکت به سمت‬ ‫پیش��رفت در بازیافت فلزات می‌توان��د عالوه بر بهبود‬ ‫وضعیت استقرار صنایع در جلوگیری از تخریب محیط‬ ‫به افزایش درآمدها با کاهش هدررفت انرژی و‪ ...‬کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ظرفیت‌های نمایشگاه‬ ‫در یازدهمین نمایش��گاه بین‌المللی متالوژی (فوالد‪،‬‬ ‫معدن و صنایع معدنی) انواع آهن و فوالد‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫س��اخت فوالد‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬تهیه‪ ،‬نصب و اجرا ‪،EPC‬‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت (کوره‌ها‪ ،‬بوته آهنگری‪ ،‬پاتیل‪،‬‬ ‫غلتک‪ ،‬مش��عل‌ها‪ ،‬گلوله‌ه��ای آس��یابی‪ ،‬بلبرینگ‌ها‪،‬‬ ‫وسایل سنجش و اندازه‌گیری‪ ،‬ماشین‌آالت و تجهیزات‬ ‫گرمایش و سخت‌کننده‪ ،‬ماش��ین‌آالت لیزری) عرضه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬همچنی��ن آلومینی��وم‪ ،‬فلزات‬ ‫غیرآهن��ی‪ ،‬مع��دن و صنای��ع معدن��ی‪ ،‬تجهی��زات و‬ ‫خواندنی‌ها‬ ‫انفجار دومین معدن زغال‌سنگ در چین‬ ‫انفجار دومین معدن زغال‌س��نگ در چین در مدت‬ ‫دو روز‪ ،‬ج��ان تعداد دیگری از معدنچیان این کش��ور‬ ‫را گرفت‪.‬‬ ‫پس از انفجار روز چهارش��نبه هفته گذشته در یکی‬ ‫از معادن زغال‌س��نگ در ش��مال شرقی چین و کشته‬ ‫شدن ‪ 24‬معدنچی‪ ،‬گزارش‌ها حکایت از انفجار معدن‬ ‫دیگری در این کشور دارد‪.‬‬ ‫شینهوا‪ ،‬خبرگزاری رس��می چین در گزارشی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬روز پنجش��نبه نیز معدن دیگری بر اثر انباش��ت‬ ‫گاز‪ ،‬دچار آتش سوزی و تخریب شده است‪.‬‬ ‫س��ونگ‌لین نام معدنی در استان «گویژو» در جنوب‬ ‫غربی چین اس��ت که ‪ 26‬کارگر در هنگام آتش‌سوزی‬ ‫ای��ن معدن در آن مش��غول ب��ه کار بودند‪ .‬براس��اس‬ ‫گزارش‌های منتش��ر ش��ده‪ 11 ،‬کارگ��ر در این معدن‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬خدمات پیمانکاری‪ ،‬کوره‌های صنعتی‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬سیستم‌های اندازه‌گیری و دوربین‌های کنترل‬ ‫کوره و مشعل‪ ،‬نسوزهای شکل‌دار(آجرها‪ ،‬دیرگدازها)‪،‬‬ ‫نسوزهای بی‌شکل‪ ،‬جرم‌های ویژه نسوز‪ ،‬سرامیک‌های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬قطع��ات و تجهی��زات نس��وز‪ ،‬ریخته‌گری‪،‬‬ ‫قالب‌س��ازی‪ ،‬آهنگری‪ ،‬ماشین‌کاری‪ ،‬آبکاری‪ ،‬جوش و‬ ‫برش‪ ،‬ش��یرهای صنعتی و تجهیزات کنترل سیاالت‪،‬‬ ‫پروژه‌های صنعت و معدن‪ ،‬سرمایه‌گذاری و پروژه‌های‬ ‫نیروگاهی و تولید برق‪ ،‬راهسازی‪ ،‬پروژه‌های طرح‌های‬ ‫تکمیل و توس��عه‌ای‪ ،‬لوازم و قطعات شیر‪ ،‬عملگرها و‬ ‫محرک‌ها‪ ،‬مس��تقرکننده‌ها‪ ،‬لوازم و ابزارهای انتقال و‬ ‫کنترل س��یاالت از دیگر تجهیزات به نمایش گذاشته‬ ‫در این نمایشگاه است‪ .‬این نمایشگاه در فضایی بالغ بر‬ ‫‪ 15‬هزار و ‪ 500‬مترمربع و در س��الن‌های ‪-9-8-7-6‬‬ ‫‪ 27‬برپا شده است‪.‬‬ ‫تس��ت‌های غیرمخ��رب جریان گرداب��ی و بتن‌های‬ ‫نس��وز در صنایع مادر‪ ،‬دو نوآوری تولیدی است که در‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فوالد‪ ،‬معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬فلزات غیرآهن��ی‪ ،‬ریخته‌گ��ری و کوره‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬آهنگری‪ ،‬ماش��ین کاری و قالب‌سازی (ایران‬ ‫متافو) ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی متال��وژی‬ ‫(فوالد‪،‬معدن و صنایع معدنی) از دیروز تا ‪ 10‬آبان‌ماه‬ ‫هر روز از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 16‬در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران آماده بازدید عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫جان باخته‌اند‪ .‬انفجار دیروز نیز در معدن «لیائونینگ»‬ ‫رخ داد که عالوه بر کش��ته ش��دن ‪ 26‬کارگر‪ 52 ،‬نفر‬ ‫دیگر را روانه بیمارس��تان کرد‪ .‬انفجار و ریزش معادن‬ ‫در چی��ن به دلیل پایی��ن بودن ضری��ب ایمنی که از‬ ‫سوی کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکار نادیده گرفته‬ ‫می‌شود‪ ،‬س��االنه تعداد زیادی از کارگران چینی را به‬ ‫کام مرگ می‌کش��اند‪ .‬کس��ب سود بیش��تر و وضعیت‬ ‫اقتصادی نامناس��ب کارگران معدن س��بب می‌ش��ود‬ ‫کارفرمای��ان توجهی به افزای��ش ضریب ایمنی معادن‬ ‫یادداشت‬ ‫اکتشاف عناصر‬ ‫نادر خاکی با همراهی‬ ‫شرکت‌های خارجی‬ ‫وحید صائب‌فر‬ ‫رییس کمیته اکتشاف خانه معدن‬ ‫عناص��ر نادر خاکی به‌دلی��ل کاربردهای فراوانی که‬ ‫در صنای��ع مختلف دارند از جای��گاه ویژه‌ای در بهبود‬ ‫ارزش اف��زوده معدنی برخوردارند‪ .‬نکته‌ای که در مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری از این منابع معدنی وجود دارد در اختیار‬ ‫داشتن تجهیزات و دانش فنی روز است که در صورت‬ ‫نبود آنها امکان بهره‌برداری و استخراج از معادن وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬از این‌رو کش��ورهای پیشرفته در این‬ ‫م��اده معدنی همچون روس��یه و چی��ن می‌توانند در‬ ‫کنار تیم ایرانی اکتش��افات عناصر ن��ادر خاکی را آغاز‬ ‫کنن��د و در ادامه تجهیزات را در اختیار ش��رکت‌های‬ ‫ایرانی قرار دهند تا با جداسازی مواد در ساخت صنایع‬ ‫‌های‌تک‪ ،‬هواپیماس��ازی‪ ،‬کشتی‌سازی‪ ،‬صنایع نظامی‬ ‫و‪ ...‬کمک ش��ود‪ .‬از سوی دیگر بهره‌برداری از این مواد‬ ‫معدنی با مشتریان خارجی زیادی در ساخت تجهیزات‬ ‫الکترونیکی همراه است که این موضوع زمینه را برای‬ ‫ورود ای��ران به بازارهای خارجی بیش��تر فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حال باتوجه به ذخایر فراوانی از عناصر نادر خاکی‬ ‫که ای��ران در خود جای داده اس��ت‪ ،‬نب��ود تجهیزات‬ ‫مورد نیاز برای آنالیز مواد و نداشتن تجربه کافی برای‬ ‫مش��خص کردن نوع عنصر موجب ش��ده در استخراج‬ ‫و ف��رآوری عناصر نادر خاکی با مش��کل روبه‌رو بوده و‬ ‫امکان بهره‌ب��رداری از خاک‌های نادر در گرو همکاری‬ ‫با ش��رکت‌های خارجی باش��د‪ .‬با این ح��ال هم‌اکنون‬ ‫تعداد معدودی کارش��ناس در این ح��وزه توانایی الزم‬ ‫برای شناس��ایی عناصر نادر خاکی را دارند که با ورود‬ ‫تجهیزات روز می‌توان آنها را در اکتش��اف عناصر نادر‬ ‫خاکی هدایت کرد‪ .‬در حال حاضر شاهد انجام عملیات‬ ‫اکتش��اف از ای��ن معادن به صورت پراکنده در کش��ور‬ ‫هستیم و این در حالی است که بسیاری از نقاط کشور‬ ‫از ظرفیت باالی این کانی برخوردار هستند که از جمله‬ ‫مهمترین آنها می‌توان به اس��تان یزد‪ ،‬ایران مرکزی و‬ ‫اس‌فوردی اش��اره کرد‪ .‬از این‌رو می‌توان از دانش فنی‬ ‫کشورهایی که در این زمینه از تخصص و تجربه باالیی‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬استفاده کرده و زمینه را برای کامل‬ ‫کردن حلقه تولید این محصول معدنی از اکتش��اف تا‬ ‫استخراج و بهره‌برداری فراهم کنیم تا بتوان به یکی از‬ ‫قطب‌های اصلی دارنده عناصر نادر خاکی تبدیل ش��د‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت هم‌اکنون برخی از سازمان‌های‬ ‫متولی در حوزه صنایع معدنی همچون سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی با توجه ویژه به این‬ ‫بخش‪ ،‬اقدامات��ی را در این حوزه انجام داده‌اند‪ .‬درواقع‬ ‫عناصر نادر خاکی به‌دلی��ل ارزش اقتصادی باالیی که‬ ‫دارن��د به‌عنوان یک گنج معدنی ش��ناخته ش��ده و از‬ ‫این‌رو می‌توان با اس��تفاده از دستگاه‌های مجهز نسبت‬ ‫به تعیین عی��ار و نوع آنها با تامی��ن نیاز داخل صرفه‬ ‫اقتصادی را برای صنایع به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫زیرپوشش خود نداشته باشند‪ .‬بر اساس گزارش دولت‬ ‫چین‪ ،‬سال گذشته ‪ 589‬حادثه معدن در این کشور رخ‬ ‫داد که س��بب جان باختن یا مفقود ش��دن یک هزار و‬ ‫‪ 49‬نفر شد‪ .‬مقامات چین تالش دارند‪ ،‬بیش از ‪ 2‬هزار‬ ‫مع��دن کوچک را که اغلب ح��وادث در چنین معادنی‬ ‫رخ می‌دهد تا پایان س��ال آینده میالدی تعطیل کنند‪.‬‬ ‫در اردیبهش��ت ماه سال جاری نیز بر اثر ریزش معدن‬ ‫زغال‌س��نگ در استان «شانس��ی» چین ‪ 11‬معدنچی‬ ‫جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫وزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫سازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانگلستان‬ ‫آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده‌های اکتشافی استان گلستان‬ ‫وزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫سازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانگلستان‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان درنظر دارد اکتشاف و بهره‌برداری تعدادی از محدوده‌های اکتشافی ‪ /‬محدوده‌های معدنی ‪/‬‬ ‫معادن متروکه و راکد را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ش��رکت در مزای��ده می‌توانن��د جهت آگهی و کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد مزایده و لیس��ت موض��وع مزایده‬ ‫از روز ش��نبه م��ورخ ‪ 1393/09/08‬ب��ه م��دت ده روز (‪ )1393/09/18‬ب��ه مح��ل س��ازمان ب��ه آدرس‪ :‬گرگان ـ بلوار ش��هید ش��کاری‬ ‫ـ نب��ش کوچ��ه هفت��م ـ س��اختمان ش��هید دوانل��و ـ طبق��ه همک��ف ـ دبیرخان��ه مرکزی س��ازمان و ی��ا پرتال س��ازمان به نش��انی‪:‬‬ ‫‪ http:// gol.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/10/08‬به دبیرخانه سازمان به آدرس‪ :‬گرگان ـ بلوار شهید شکاری ـ نبش کوچه هفتم ـ ساختمان شهید‬ ‫دوانلو ـ طبقه همکف ـ دبیرخانه مرکزی سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪1‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده هر محدوده اکتشافی در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ پیشنهادات رسیده راس ساعت ‪ 10:30‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/10/28‬در محل سالن جلسات ساختمان شهید دوانلو سازمان به‬ ‫آدرس‪ :‬گرگان ـ بلوار شهید شکاری ـ نبش کوچه هفتم بازگشایی شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‪ .‬حضور مزایده‌گر و یا نماینده‬ ‫قانونی وی در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است‪.‬‬ ‫‪3‬ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد‪.‬‬ ‫معاونت توسعه مدیریت و منابع‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان‬ ‫نوبت اول‬ ‫م‪.‬الف ‪1750‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی پهنه‌های اکتشافی مصوب استان گلستان‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان گلس�تان در راستای اجرای مفاد دس��تورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتش��افی مصوب (به شماره‬ ‫‪ 60/133211‬مورخ ‪ )1393/6/17‬در نظر دارد طبق ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی قانون معادن‪ ،‬شناس��ایی پتانس��یل‌های معدنی پهنه‪/‬پهنه‌های اکتش��افی‬ ‫شیست گرگان و خوش‌ییالق را از طریق فراخوان عمومی و با رعایت مقررات مربوط به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلی��ه متقاضی��ان می‌توانند جهت آگاهی‪ ،‬کس��ب اطالعات تکمیلی و دریافت اس��ناد فراخوان‪ ،‬از روز ش��نبه مورخ ‪ 1393/9/8‬به محل این س��ازمان به‬ ‫آدرس‪ :‬گرگان – بلوار ش��هید ش��کاری – نبش کوچه هفتم – ساختمان شهید دوانلو – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی سازمان و یا پورتال سازمان به‬ ‫نشانی‪ http://gol.mimt.gov.ir :‬مراجعه‪ ،‬اسناد و مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1393/10/8‬به دبیرخانه س��ازمان به آدرس‪ :‬گرگان – بلوار ش��هید ش��کاری – نبش کوچه هفتم – ساختمان شهید دوانلو – طبقه همکف – دبیرخانه‬ ‫مرکزی سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند‪ .‬پیشنهادات رسیده رأس ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/10/28‬در محل سالن جلسات ساختمان‬ ‫شهید دوانلو سازمان به‌آدرس گرگان – بلوار شهید شکاری – نبش کوچه هفتم – باز و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است امتیاز صالحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی به استناد دستورالعمل شماره ‪ 60/257637‬مورخ ‪ 1392/11/30‬توسط سازمان‌های نظام‬ ‫مهندسی معدن تعیین می‌گردد و اشخاص – حقوقی به منظور اخذ گواهی مربوطه‪ ،‬موظف به مراجعه به سازمان مذکور خواهند بود‪ .‬حداقل امتیاز الزم‬ ‫جهت شرکت در فراخوان پهنه‌های اکتشافی‪ 150 ،‬امتیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ تضمین شرکت در مزایده هر محدوده اکتشافی در اسناد مزایده درج گردیده است‪ .‬مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پهنه‌های اکتشافی به ازاء‬ ‫هر کیلومتر مربع از پهنه‌های فوق‌الذکر به میزان ‪( 500/000‬پانصد هزار) ریال می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیش��نهادات رس��یده راس ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/10/28‬در محل س��الن جلسات ساختمان شهید دوانلو سازمان به آدرس گرگان‬ ‫– بلوار شهید شکاری – نبش کوچه هفتم بازگشایی شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‪ .‬حضور مزایده‌گر و یا نماینده قانونی وی در جلسه افتتاح‬ ‫پیشنهادات آزاد است‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد‪.‬‬ ‫معاونت توسعه مدیریت و منابع‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان‬ ‫م الف ‪1750‬‬
‫یادداشت‬ ‫رقابت پذیری با‬ ‫ظرفیت‌های معدنی‬ ‫همسایگان‬ ‫جهانگیر یداللهی فارسی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معادن کشورهای همسایه و‬ ‫ورود کردن در این ح��وزه می‌تواند زمینه‌ای برای‬ ‫تبدیل ش��دن به یکی از قدرت‌های معدنی منطقه‬ ‫را فراه��م کند‪ .‬گرچه ای��ن موضوع به نحوه ورود و‬ ‫تعیین مدت زمان انجام سرمایه‌گذاری بستگی دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر آیا سرمایه‌گذاری برای کوتاه‌مدت‬ ‫خواهد بود یا بلندمدت؟ پاسخ به این سوال می‌تواند‬ ‫در ن��وع بهره‌برداری اثر‌گذار باش��د‪ .‬به گونه‌ای که‬ ‫س��رمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تنه��ا در منطقه مفید‬ ‫خواه��د ب��ود و ام��کان رقابت با دیگر کش��ورها را‬ ‫نخواهی��م داش��ت اما اگ��ر برنامه س��رمایه‌گذاری‬ ‫بلند‌م��دت انجام ش��ود به‌صرفه‌تر ب��وده و فعالیت‬ ‫اقتصادی بیشتر و مزیت رقابت باالتری را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در واق��ع ایران که یکی از کش��ورهای معدنی به‬ ‫ش��مار می‌آید و برای رقابت با برخی از کشورهای‬ ‫اروپایی و همچنین چین و امریکا در آینده نیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه با ظرفیت‌های‬ ‫معدنی اس��ت‪ ،‬با فعال ش��دن در این امر می‌تواند‬ ‫مقدم��ات الزم ب��رای حضور به عنوان یک کش��ور‬ ‫قدرتمند معدنی در دنیا را فراهم کند‪.‬‬ ‫البت��ه باید ب��ه این نکته توجه داش��ت که ورود‬ ‫به این حوزه توس��ط نیروهای متخصص و باتجربه‬ ‫انجام شود چراکه استفاده از نیروهای متخصص به‬ ‫عنوان یک نقطه قوت و عامل مثبت برای ایران به‬ ‫ش��مار خواهد آمد‪ .‬در صورتی ک��ه به این موضوع‬ ‫مهم توجه نش��ود و افراد ناکارآم��د و ضعیف وارد‬ ‫عرصه بین‌المللی شوند‪ ،‬به‌عنوان یک نقطه ضعف و‬ ‫تهدید برای جایگاه معادن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وجود افراد ناکارآمد با نق��ض قوانین بین‌المللی‬ ‫تعریف شده و ارائه خدمات یا کاالیی که از کیفیت‬ ‫پایین‌تری نس��بت به دیگر کشورهای تولید‌کننده‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬به تضعیف برن��د ایرانی در حوزه‬ ‫صنایع معدنی خواهد انجامید‪.‬‬ ‫در دنیای صنعتی امروز سرمایه‌ای برای کشورها‬ ‫و ش��رکت‌های فعال وجود دارد که شامل اعتبار و‬ ‫سرمایه اجتماعی اس��ت‪ .‬زمانی که در انجام کارها‬ ‫اس��تانداردهای کیفی بین‌المللی م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬با تعهد به قراردادها و احترام به مش��تریان‪،‬‬ ‫می‌ت��وان زمینه را برای ایجاد یک همکاری س��الم‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��رای ورود به کش��ورهای همس��ایه و‬ ‫شناس��ایی ظرفیت‌های معدنی آنها الزم اس��ت تا‬ ‫دولت نی��ز حمایت خ��ود را از بخش خصوصی به‬ ‫عن��وان فع��االن اصل��ی در این حوزه اع�لام کرده‬ ‫و دوره‌ه��ای آموزش��ی به‌منظ��ور آش��نایی آنها با‬ ‫روش‌ه��ای ورود ب��ه بازاره��ای بین‌المللی‪ ،‬تعریف‬ ‫مزی��ت رقابتی در حوزه صنع��ت و معدن و مزیت‬ ‫رقاب��ت پایدار در بازار جهانی و قوانین بین‌الملل را‬ ‫برگزار کند‪ .‬با راه‌اندازی موسسات مشاوره‌ای برای‬ ‫ش��رکت‌هایی که قصد ورود ب��ه پهنه‌های معدنی‬ ‫منطقه را دارند و ارائه راهکارهای درست و علمی‪،‬‬ ‫می‌توان زمینه را برای رس��یدن ب��ه نتایج مطلوب‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ش��رایطی ای��ران ذخای��ر باالیی از‬ ‫محص��والت معدن��ی را داراس��ت ک��ه می‌تواند با‬ ‫بهره‌گی��ری از نیروه��ای جوانی ک��ه هم‌اکنون در‬ ‫س��طح معادن کشور و دانش��گاه‌ها فعال هستند از‬ ‫ش��رکت‌های ب��زرگ معدنی برخ��وردار و عالوه بر‬ ‫توس��عه اکتشاف و استخراج داخل کشور در سطح‬ ‫منطقه نیز فعال ش��ود حتی در کشورهای بزرگتر‬ ‫نیز با فعالیت‌های مشترک و کنسرسیومی در کنار‬ ‫شرکت‌های برتر معدنی می‌تواند به صورت صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندسی نیز درآمدزایی کند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫گزارش‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از نقش توسعه استانداردهای فوالد داخلی در توسعه شبکه ریلیکشور‬ ‫دورخیز برای تولید ‪ 400‬هزار تن ریل فوالدی‬ ‫نرگ�س قیصری ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬ف�والد کاربرده�ای فراوانی در‬ ‫صنایع مختلف و ساخت ریل برای ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری‬ ‫و برون‌شهری در بسیاری از کشورها دارد‪ .‬نکته‌ای که در ساخت‬ ‫ای�ن ریل‌ها باید م�ورد توجه قرار گیرد‪ ،‬رعایت اس�تاندارد‌های‬ ‫تعریف شده بین‌المللی است‪ .‬در حال حاضر بسیاری از کشورها‬ ‫با استفاده از ناوگان ریلی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که در ایران با وجود در اختیار داشتن ظرفیت‌های‬ ‫بس�یار از جمله مواد اولیه و نیروهای کارآمد و متخصص به‌دلیل‬ ‫نبود فناوری‌های روز دنیا‪ ،‬ش�اهد مش�کالت بسیاری در ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل ریلی هستیم‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این امر را می‌توان نبود زیرس�اخت‌های مناس�ب‬ ‫و مناب�ع مال�ی دانس�ت‪ .‬از این رو الزم اس�ت از س�وی دولت و‬ ‫س�ازمان‌های متول�ی این حوزه حمایت‌ه�ای الزم انجام گیرد تا‬ ‫بت�وان با اس�تفاده از ظرفیت‌های موجود زمینه را برای رش�د و‬ ‫توسعه ناوگان ریلی فراهم کرد‪ .‬به همین دلیل شرکت ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان ب�ا خرید کارخان�ه‌ای از آلمان به دنب�ال تولید ‪ 400‬تن‬ ‫ریل اس�ت که با دس�تیابی به آن بزرگترین شرکت تولید‌کننده‬ ‫خاورمیانه در این محصول خواهد شد‪.‬‬ ‫داخلی کشور تولید ریل خواهد داشت‪ .‬میزان‬ ‫مصرف در کش��ور ساالنه ‪ 150‬هزارتن بوده و‬ ‫از این‌رو می‌توان عالوه‌بر تامین نیاز داخلی با‬ ‫صادر کردن مازاد تولید با ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫زمینه‌های توسعه اقتصادی در صنایع معدنی‬ ‫را فراه��م کرد‪ ،‬زیرا در حال حاضر در منطقه‬ ‫خاورمیانه تولید‌کننده خطوط ریلی با ظرفیت‬ ‫‪ 400‬هزار تن وجود ندارد و با اجرایی ش��دن‬ ‫این طرح‪ ،‬ایران به یکی از قدرت‌های منطقه‬ ‫در تولید خطوط ریلی تبدیل خواهد ش��د و‬ ‫با ارزیابی ش��رایط حاکم بر کش��ورها زمینه‬ ‫صادرات را به کش��ورهای منطقه و آس��یای‬ ‫میانه فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه ریل م��ورد نیاز برای‬ ‫توس��عه ش��بکه حمل‌ونق��ل کش��ور‪ ،‬ریل‬ ‫یوآی‌س��ی ‪ 60‬ب��وده‪ ،‬هم‌اکن��ون ش��اهد‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای تولید این محصول از‬ ‫س��وی واحدهای تولیدی کش��ور هستیم‪.‬‬ ‫چندی پیش مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫از خرید یک کارخانه تولید‌کننده این ریل‬ ‫خبر داد‪ ،‬به این ترتیب که با تهیه تجهیزات‬ ‫و فناوری‌های روز دنی��ا زمینه برای تولید‬ ‫ریل آهن فراهم ش��ود تا در آینده ش��اهد‬ ‫توسعه و بهبود شرایط در شبکه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی کش��ور باش��یم‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی از‬ ‫افراد مسئول در شبکه حمل‌ونقل ریلی این‬ ‫موضوع را تنها منوط به در اختیار داش��تن‬ ‫ریل نمی‌دانند و معتقدند الزم است تا دیگر‬ ‫زیرس��اخت‌های مورد نیاز در این حوزه را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استانداردهای بین‌المللی‬ ‫‹ ‹تولی�د ری�ل ب�ا ف�والد باکیفی�ت‬ ‫نقطه قوت است‬ ‫ریی��س کمیس��یون‬ ‫حمل‌ونق��ل ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران‬ ‫درگفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اختیار‬ ‫داش��تن خطوط ریلی تنها بخشی از شبکه‬ ‫حمل‌ونق��ل ب��وده و باید به تامی��ن دیگر‬ ‫زیرس��اخت‌های مورد نی��از در این بخش‬ ‫توجه کرد‪ .‬البته تولید خطوط ریلی با فوالد‬ ‫باکیفی��ت و مطابق اس��تاندارد‌های جهانی‬ ‫می‌تواند به عنوان ی��ک نقطه قوت در این‬ ‫حوزه یاد ش��ود‪ ،‬حال چه به مصرف داخلی‬ ‫برس��د یا اینکه به کش��ورهای دیگر صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مسعود دانش��مند با بیان اینکه تا کامل‬ ‫ک��ردن چرخ��ه سیس��تم حمل‌ونقل ریلی‬ ‫ای��ران راهی طوالنی در پیش داریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در واق��ع وارد کردن خط��وط ریلی تنها به‬ ‫عن��وان یک��ی از ارکان این ش��بکه بوده و‬ ‫باید نس��بت به مهیا کردن زیرس��اخت‌ها‬ ‫که ش��امل مواردی همچ��ون خرید واگن‪،‬‬ ‫لکوموتیو و‪ ...‬می‌ش��وند‪ ،‬اقدام کرد و انجام‬ ‫این ام��ور هزینه‌های مالی زیادی را در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در واقع راه‌ان��دازی یک کیلومتر خطوط‬ ‫ریلی رقم��ی افزون‌بر یک میلی��ارد تومان‬ ‫هزینه درپی خواهد داش��ت و تهیه خطوط‬ ‫ریلی تنها ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد روی قیمت تمام‬ ‫ش��ده برای ساخت و راه‌اندازی تاثیر داشته‬ ‫و در کل مجموع��ه تولی��د تنها ‪ 30‬درصد‬ ‫هزینه‌ه��ا مربوط به خط��وط ریلی بوده و‬ ‫‪ 70‬درص��د آن برای ایجاد زیرس��اخت‌ها و‬ ‫راه‌اندازی پروژه هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون حمل‌ونق��ل ات��اق‬ ‫بازرگانی میزان استفاده از این شبکه را در‬ ‫جابه‌جای��ی کاال ‪ 5‬درصد و در مس��افربری‬ ‫بین ‪ 12‬ت��ا ‪13‬درصد اعالم ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫برای رس��یدن به شرایط ایده‌آل الزم است‬ ‫تا از سوی مسئوالن این حوزه که مهم‌ترین‬ ‫آنه��ا فعاالن در بخ��ش راه‌آهن هس��تند‪،‬‬ ‫اقدامات��ی انجام ش��ود‪ .‬اما ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که برای رس��یدن به این مهم باید‬ ‫حمایت‌های الزم ازسوی دولت انجام گرفته‬ ‫و ب��ا تخصیص دادن بودج��ه الزم زمینه را‬ ‫برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل فراهم کرد‪.‬‬ ‫البته هم‌اکنون مسئوالن در بخش راه‌آهن‬ ‫فعالیت‌ه��ای خود را آغ��از کرده‌اند و در ‪5‬‬ ‫س��ال آینده مردم ای��ران می‌توانند امکان‬ ‫استفاده از یک سیستم حمل‌ونقل مناسب‬ ‫را داش��ته باشند و زمینه س��فرهای برون‬ ‫مرزی نیز به وجود آید‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط ریلی استاندارد‬ ‫مدیر رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ذوب‌آه��ن‬ ‫درخص��وص جزئیات‬ ‫این پ��روژه به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬یک��ی از‬ ‫نیازهای مهم در شبکه حمل‌ونقل استفاده از‬ ‫خطوط ریلی با اس��تانداردهای تعریف ش��ده‬ ‫است‪ .‬از این‌رو ذوب‌آهن اصفهان نیز در زمینه‬ ‫رس��یدن به این امر با انجام س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫خرید ی��ک کارخانه از کش��ور آلمان‪ ،‬زمینه‬ ‫تولید این محصول را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا کج‌باف در ادامه به میزان تولید‬ ‫این کارخانه اشاره کرد و گفت‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫این کارخانه ‪400‬هزارتن است و بیش از نیاز‬ ‫محمدرضا کج‌باف با اشاره به اینکه کارخانه‬ ‫خریداری شده از آلمان به عنوان تولیدکننده‬ ‫اصلی خطوط ریلی در این کش��ور ش��ناخته‬ ‫ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬با اس��تفاده از فناوری‌ها و‬ ‫تجهیزات روز می‌ت��وان با تولید این محصول‬ ‫بر اساس استاندارهای تعریف شده بین‌المللی‬ ‫راه را برای س��فرهای برون‌مرزی هموار کرد‪.‬‬ ‫چراکه هم‌اکنون برای عملی شدن این طرح از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت‬ ‫راه‌وترابری نیز توجه داشته و به این ترتیب با‬ ‫تسهیل شدن و سرعت گرفتن در اجرای این‬ ‫پروژه در سال آینده شاهد تولید و بهره‌برداری‬ ‫از این طرح خواهیم بود‪ .‬اما این درحالی است‬ ‫ک��ه هم‌اکنون توان کش��ور در تولید ریل ‪50‬‬ ‫ه��زار تن ب��وده که بای��د افزایش پی��دا کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬بخشی از تجهیزات وارد کشور‬ ‫ش��ده و با شروع عملیات خاک برداری توسط‬ ‫پیمان��کاران‪ ،‬راه‌ان��دازی پ��روژه را ب��ه همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی میزان سرمایه مورد نیاز‬ ‫برای این طرح را رقمی بین ‪ 70‬تا ‪ 80‬میلیون‬ ‫یورو برای خرید تجهیزات اعالم کرد‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگ��ر انجام امور زیرس��اختی و زیربنایی نیز‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان هزینه درپی داشته است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 10‬میلیارد دالری در بخش معدنی کرمان‬ ‫استاندار کرمان از سرمایه‌گذاری ‪ 10‬میلیارد دالری‬ ‫یک شرکت مالزیایی و چینی برای ورود به معادن خبر‬ ‫داد ک��ه می‌تواند به ایجاد ارزش‌افزوده در مواد معدنی‬ ‫کشور بینجامد‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حسینی اس��تاندار کرمان در نشست با‬ ‫هیات س��رمایه‌گذار مالزیایی و چینی در کرمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ماهانه هیات‌های س��رمایه‌گذاری از کش��ورهای‬ ‫اروپایی و آس��یایی به اس��تان کرمان می‌آیند و حجم‬ ‫قاب��ل مالحظه س��رمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی و‬ ‫گردشگری استان درحال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬نزدی��ک به یک‬ ‫میلی��ارد دالر از مح��ل فاینانس چین در بخش معدن‬ ‫استفاده کرده‌ایم‪ .‬فرصت خوبی برای شرکت‌هاست که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‬ ‫(فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران)‬ ‫در پروژه‌های اقتصادی ایران و استان کرمان مشارکت‬ ‫کنند‪ .‬آمادگی داریم در اجرای پروژه‌ها همکاری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬درحال حاضر ش��رایط ایران و کشورهایی که‬ ‫ب��ا ما همکاری می‌کنند‪ ،‬خوب اس��ت و هرکس بتواند‬ ‫زودتر بس��ته مال��ی‪ ،‬فنی و اقتص��ادی را تعریف کند‪،‬‬ ‫زودتر می‌تواند از ظرفیت‌های ایران استفاده کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمان افزود‪ :‬باید هرچه زودتر کار اجرایی‬ ‫و مطالع��ات پروژه منوریل ش��هر کرمان آغاز ش��ود تا‬ ‫بتوانیم از محل صندوق توس��عه ملی و فاینانس برای‬ ‫تامین مالی پروژه اس��تفاده کنیم‪ .‬انتظار داریم برنامه‬ ‫زمانبندی پروژه منوریل شهر کرمان ارائه شود‪.‬‬ ‫رزم حسینی با اشاره به وضعیت استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫این اس��تان ‪ 4‬درصد جمعیت کشور را دارد و استانی‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان دستگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق‬ ‫معدنی در نظر دارد برای تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی براساس ضوابط آیین‌نامه انتخاب و ارجاع‬ ‫کار به مش��اوران واجد صالحیت موضوع بخش��نامه شماره ‪/193542‬ت ‪ 42986‬ک مورخه ‪ ،88/10/01‬اقدام به شناسایی مشاوران واجد‬ ‫شرایط جهت ارائه خدمات مشاوره در تخصص‌های راهسازی‪ ،‬تاسیسات آب و فاضالب و انتقال نیرو نموده است‪ .‬از مشاوران واجد شرایط‬ ‫دع��وت به عمل می‌آید تا پیش��نهاد خود را به صورت جداگانه در هر تخصص‪ ،‬براس��اس مدارک موج��ود در پایگاه ملی مناقصات (مهلت‬ ‫دریافت اسناد از پایگاه ‪ 93/09/8‬لغایت ‪ )93/09/11‬در یک نسخه تهیه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ‪1393/09/26‬‬ ‫به این طرح به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬نرسیده به بهار‪ ،‬پالک ‪ ،154‬طبقه ششم ارسال نمایند‪.‬‬ ‫م الف ‪3239‬‬ ‫فعال در بخش‌های معدنی‪ ،‬کش��اورزی و گردش��گری‬ ‫اس��ت‪ 40 .‬درصد ارزش‌افزوده بخش معدن کشور در‬ ‫اختیار ماس��ت و کرمان رتبه اول معادن را داراس��ت‪،‬‬ ‫درحالی که اکتش��افات انجام شده مربوط به ‪ 40‬سال‬ ‫قبل است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حدود ‪ 60‬درصد س��نگ‌آهن کش��ور‪،‬‬ ‫‪ 85‬درص��د م��س‪ 70 ،‬درصد کرومی��ت و حدود ‪70‬‬ ‫درصد زغال‌س��نگ کشور در استان کرمان وجود دارد‪.‬‬ ‫در ‪5‬س��ال آینده حدود ‪ 32‬میلیون تن کنسانتره آهن‬ ‫و ‪10‬میلیون‌ت��ن ذوب فوالد در اس��تان کرمان تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ورود گردش��گر به استان کرمان در‬ ‫سال‌جاری ‪ 6‬برابر سال‌های گذشته شده و فضای فراهم‬ ‫شده در کشور بسیار خوب است‪ .‬در صورتی که مسائل‬ ‫سیاست خارجی رفع شود‪ ،‬حجم سرمایه‌گذاری زیادی‬ ‫به کشور و استان وارد خواهد شد‪ .‬رزم حسینی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر رونق خوبی در بخش‌های عمرانی کشور‬ ‫و استان کرمان صورت گرفته و در سال‌جاری تاکنون‬ ‫‪ 76‬درصد اعتبارات بودجه به اس��تان تخصیص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش از ‪ 10‬درصد جمعیت کشور حاشیه‌نشین‬ ‫شده است و در هر شهرستانی حاشیه‌نشین وجود دارد‬ ‫که از روستاها به اطراف شهرها آمده‌اند‪.‬‬ ‫مس برای سالمت مغز ضروری است‬ ‫محقق��ان وزارت انرژی امریکا دریافتند‪،‬‬ ‫وجود مقادیر مناس��ب مس در بدن‪ ،‬برای‬ ‫حفظ سالمت مغز ضروری است‪.‬‬ ‫محقق��ان ب��ا اس��تفاده از تکنیک‌ه��ای‬ ‫تصویرب��رداری مولکول��ی دریافتند‪ ،‬عنصر‬ ‫مس نقش ی��ک تعدیل‌کننده دینامیکی را‬ ‫در ش��کل‌گیری مداره��ای عصبی در مغز‬ ‫انسان برعهده دارد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه مغز انس��ان فقط ‪ 2‬درصد‬ ‫از وزن کل ب��دن را تش��کیل می‌ده��د‪،‬‬ ‫‪ 20‬درص��د از اکس��یژن ب��دن را مص��رف‬ ‫می‌کند‪ .‬متابولیس��م مغز و میزان واکنش‬ ‫اکسیداس��یون در آن موجب مصرف حجم‬ ‫زی��ادی از مس‪ ،‬روی و آه��ن در این اندام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اکسید شدن نامتناسب این مواد‬ ‫منجر به بروز بیماری‌های سیس��تم عصبی‬ ‫از جمله پارکینسون و آلزایمر می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن وج��ود م��س ب��رای تولی��د‬ ‫آنزیم‌های حیاتی ک��ه ارتباطات الکتریکی‬ ‫مغز را کنترل می‌کنند‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫فقدان ابزارهای مناس��ب ب��رای نظارت‬ ‫بر تاثیرات میزان م��س در بدن جانداران‪،‬‬ ‫تحلیل و کسب اطالع از اثرات آن را دشوار‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫قارچ‪ ،‬ان��واع آجیل‪ ،‬دانه س��ویا‪ ،‬غذاهای‬ ‫دریای��ی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬میوه خش��ک و پنیر بز‬ ‫حاوی مقادیر باالی مس هستند‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬در ش��رایطی که بس��یاری از‬ ‫رس��انه‌ها برخورد ایران در نشس��ت اوپک را‬ ‫نس��بت به س��ال‌های پیش منفعالنه توصیف‬ ‫کردند به نظر می‌رسد وزیر نفت با خونسردی‬ ‫تم��ام همه توان خود را به کار گرفته تا حجم‬ ‫تولی��د نفت ب��ازار ای��ران را ثابت نگ��ه دارد؛‬ ‫حجم��ی ک��ه درحال‌حاضر با وج��ود کاهش‬ ‫تحریم‌ها در حوزه مب��ادالت نفتی‪ ،‬همچنان‬ ‫کمت��ر از ظرفیت موجود ذخای��ر نفتی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ج��و کلی بازار نفت حاکی از این اس��ت که‬ ‫ش��رایط تقاضا برای نفت خام در دنیا و قیمت‬ ‫هر بش��که نف��ت رو به کاهش اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد با شرایط فعلی ایران در زمینه رایزنی‬ ‫برای توافق هس��ته‌ای ‪ ،۵+۱‬تنها راهکاری که‬ ‫ای��ران در پیش‌رو دارد‪ ،‬اس��تفاده از البی‌های‬ ‫سیاسی با سایر کشورهای دارای ذخایر نفتی‬ ‫در راستای تثبیت حجم تولیدات نفتی است‪.‬‬ ‫البته بد نیس��ت بدانید که وزی��ر نفت ایران‪،‬‬ ‫زنگن��ه به صراح��ت اعالم کرده اس��ت که از‬ ‫تصمیم نهایی نشست اوپک ناراحت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران و می�زان تاثیر‌گ�ذاری بر بازار‬ ‫نفت جهانی‬ ‫به گفت��ه برخی کارشناس��ان ای��ن حوزه‪،‬‬ ‫ایران قدرت تاثیرگذاری س��ابق در بازار نفت‬ ‫را نداشته و چاره‌ای جز تثبیت حجم تولیدی‬ ‫نف��ت خود ن��دارد‪ .‬از طرفی ب��ا کاهش حجم‬ ‫تولیدی نف��ت خود در راس��تای تاثیر‌گذاری‬ ‫ب��ر قیمت نفت در جهان نه‌تنها خللی به بازار‬ ‫جهان��ی وارد نمی‌ش��ود بلکه عرص��ه را برای‬ ‫تولید نفت یک‌میلیون و ‪۳۶۰‬هزار بش��که‌ای‬ ‫کشور‌های غیرعضو اوپک باز می‌کند‪.‬‬ ‫این تثبی��ت قیمت حجم تولیدی نفت خام‬ ‫از س��وی اوپک در ش��رایطی رخ می‌دهد که‬ ‫اقتص��اد امری��کا و اروپا (به‌عن��وان بزرگترین‬ ‫مصرف‌کنندگان نفت خام آس��یا) در شرایط‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اوپک باقی بماند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بودجه این‬ ‫س��ازمان برای س��ال ‪٢٠١٥‬م نیز به تصویب‬ ‫اعضای اوپک رسید‪.‬‬ ‫در این نشست همچنین تصمیم گرفته شد‬ ‫که نشس��ت آینده این سازمان در پنجم ژوئن‬ ‫‪٢٠١٥‬م مقارن با جمعه‪ ١٥ ،‬خردادماه ‪١٣٩٤‬‬ ‫در مقر دائمی این سازمان واقع در وین برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رد پای سیاست در جریانی اقتصادی‬ ‫با وجود پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته‬ ‫سقف تولید اوپک ثابت ماند‬ ‫رکود به س��ر برده و نی��از صنعت آنها به نفت‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬از طرفی امریکا با استفاده‬ ‫از ذخایر غیررس��می‪ ،‬س��نگ شیل‪ ،‬بخشی از‬ ‫نی��از خود به نفت خام را تامین کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همه این ش��رایط دست‌به‌دس��ت هم داده تا‬ ‫تقاضا برای نفت رو به کاهش بگذارد؛ کاهشی‬ ‫که بر اس��اس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از‬ ‫س��وی اعضای اوپک تا ماه‌های دوم‪ ،‬س��وم و‬ ‫چهارم ‪۲۰۱۵‬م ادامه دارد‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفت��ه نمان��د که طب��ق گفته‌ها و‬ ‫تصمیمات اعضای اوپ��ک تثبیت قیمت نفت‬ ‫ت��ا جایی ادامه می‌یابد که بر رش��د اقتصادی‬ ‫جه��ان تاثیر منف��ی نگ��ذارد و درآمد کافی‬ ‫برای تولیدکنندگان به همراه داش��ته باشد و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های آینده را تضمین کند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د کاهش قیم��ت نفت خام‬ ‫عالوه بر مضراتی که بر اقتصاد‌های تک قطبی‬ ‫(نفت��ی) دارد منافعی را ب��رای مصرف‌کننده‬ ‫در پی داش��ته باش��د‪ .‬از آنجایی که ‪۷۱‬درصد‬ ‫قیمت هر لیتر بنزی��ن مربوط به قیمت نفت‬ ‫خام است‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود با کاهش قیمت‬ ‫نف��ت خام‪ ،‬قیمت بنزین نی��ز کاهش یابد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی که قیمت نفت خام در جهان‬ ‫رو ب��ه کاهش اس��ت و با توجه ب��ه اینکه ارز‬ ‫مبادالتی کش��ور دالر اس��ت و از آنجایی که‬ ‫قیم��ت نف��ت و ارزش دالر رابط��ه تنگاتنگی‬ ‫دارد‪ ،‬س��رمایه‌گذاری نکردن در بخش تولید‬ ‫که کاهش ارزش پولی را در پی دارد می‌تواند‬ ‫تاثیر منفی مضاعفی بر بدنه اقتصادی کش��ور‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه جلسه‪...‬‬ ‫درحال‌حاضر حجم تولید نفت کش��ور‌های‬ ‫عضو اوپک ‪۳۰‬میلیون و ‪۹۸۰‬هزار بش��که در‬ ‫روز اس��ت که در پایان جلسه ‪ ١٢‬کشور عضو‬ ‫اوپک درباره حفظ سقف تولید اوپک در سطح‬ ‫روزانه ‪٣٠‬میلیون بشکه به اجماع رسیدند‪.‬‬ ‫وزی��ران نفت اوپک همچنی��ن برنارد مومر‪،‬‬ ‫نماینده هیات عامل ونزوئال را به‌عنوان رییس‬ ‫هیات عامل اوپک در س��ال ‪٢٠١٥‬م منصوب‬ ‫کردن��د‪ ،‬همچنی��ن احمد مس��یلی‪ ،‬نماینده‬ ‫الجزای��ر در هی��ات عامل اوپک ب��رای همین‬ ‫مدت به عنوان جانشین وی انتخاب شد‪.‬‬ ‫اعض��ای اوپ��ک تصمی��م گرفتن��د عبداهلل‬ ‫س��الم‌البدری ب��رای ی��ک دوره ‪ ٦‬ماهه دیگر‬ ‫تا پایان دس��امبر ‪٢٠١٥‬م به سمت دبیرکلی‬ ‫در ش��رایطی که بیشتر رس��انه‌های داخلی‬ ‫و خارج��ی قری��ب ب��ه اتف��اق معتقدند که‬ ‫می��زان تاثیر‌گ��ذاری اوپ��ک به عن��وان یک‬ ‫نه��اد تخصص��ی ح��وزه نفت در ط��ول ‪۵۴‬‬ ‫سال گذش��ته به میزان قابل توجهی کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬علت این کاهش تاثیر‌گذاری‬ ‫را می‌توان آلوده ش��دن بی��ش از حد فضای‬ ‫اقتصادی گروه اوپک به سیاس��ت دانست‪ .‬از‬ ‫طرفی با علم به این موضوع که رابطه اقتصاد‬ ‫و سیاس��ت جدایی‌ناپذیر اس��ت‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود که این آلودگی سیاسی گروه اوپک‬ ‫همچنان ادامه یابد! با نگاهی دوباره به نتایج‬ ‫نشست اوپک در روز پنجشنبه می‌توان گفت‬ ‫که توافق نظر عربس��تان به‌عنوان بزرگترین‬ ‫متحد غرب در خاورمیانه در راس��تای تامین‬ ‫اهداف غرب امری بدیهی است‪ ،‬زیرا عربستان‬ ‫به‌عنوان بانی و حامی اخاللگران در س��وریه‪،‬‬ ‫عراق و س��ایر کشور‌های دارای ذخایر نفتی و‬ ‫همچنین حفظ سلطنت آل‌سعود هزینه‌های‬ ‫زی��ادی را به بدن��ه بودجه نفتی خ��ود وارد‬ ‫می‌کن��د به همی��ن دلیل نیاز این کش��ور به‬ ‫ذخایر نفتی‌اش زیاد بوده و در هیچ شرایطی‬ ‫حاضر به کاهش میزان صادرات خود نیست و‬ ‫تنها کمکی که در راستای کنترل قیمت نفت‬ ‫به‌عنوان یک��ی از اعضای اوپک می‌توانس��ت‬ ‫انجام دهد‪ ،‬تثبی��ت حجم تولیدی نفت خود‬ ‫در روز بود‪.‬‬ ‫آزمایش‌های تصادفی سازمان استاندارد از بنزین‌های وارداتی‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد ایران با تشریح چگونگی‬ ‫واگذاری نظارت بر اس��تاندارد بنزین به وزارت نفت گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬مصوبه ش��ورای‌عالی اس��تاندارد مبنی‌بر‬ ‫استاندارد‌س��ازی بنزین از نظر تولید داخل اجباری ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تفاهمنامه‌ای بی��ن معاونان وقت دو‬ ‫دس��تگاه سازمان ملی استاندارد و شرکت پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی به امضا رس��ید که بر اس��اس آن تمام‬ ‫فعالیت‌های مرتب��ط با نظارت بنزین به‌وی��ژه برای تولید‬ ‫داخل به وزارت نفت واگذار شد‪.‬‬ ‫نی��ره پیروزبخت در گفت‌وگو با ایس��نا با تاکید بر اینکه‬ ‫به دلیل در اختیار نداش��تن آزمایش��گاهی مجهز از سوی‬ ‫سازمان ملی استاندارد‪‌،‬وزارت نفت مسئول انجام بررسی‌ها‬ ‫و ارائه گزارش‌های فصلی به س��ازمان ملی استاندارد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن روال فقط مدتی انجام گرف��ت و بعد از مدت‬ ‫کوتاهی‪ ،‬دیگر گزارش��ی از س��وی وزارت نفت به سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ارائه نش��د‪ .‬در همین راستا از سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫مذاکرات س��ازمان ملی اس��تاندارد با وزارت نفت مبنی بر‬ ‫واگ��ذاری نظارت بر بنزی��ن انجام گرفت‪ ،‬ام��ا از آنجا که‬ ‫وزارت نف��ت در بخش واردات نظارت می‌کرد و به موجب‬ ‫قانون سازمان ملی استاندارد‪ ،‬وزارت نفت باید در مجموع‬ ‫برای واردات بنزی��ن کارمزد خدماتی پرداخت می‌کرد که‬ ‫این امر را نپذیرفت‪.‬‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۱‬ای��ن‬ ‫‌‌‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در قان��ون‬ ‫پیش‌بین��ی ص��ورت گرفت ک��ه از این به بع��د‪ ،‬نظارت بر‬ ‫واردات و تولی��دات بنزین بر عهده وزارت نفت باش��د و از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۰‬این مسئله مطرح و در آیین‌نامه اجرایی یکی‬ ‫از م��واد مرتبط با نفت با صراحت قید ش��د که نظارت بر‬ ‫اجرای اس��تاندارد‌های مرتبط با کیفی��ت بنزین وارداتی و‬ ‫تولی��د داخل بر عهده وزارت نفت باش��د که این مس��ئله‬ ‫تعجب برانگیز است؛ چرا که بر اساس نظامات بین‌المللی‪،‬‬ ‫نهادی که خود تولید‌کننده و وارد‌کننده اس��ت نمی‌تواند‬ ‫ناظر بر فعالیت‌های تولیدی خود باش��د‪ ،‬اما متاس��فانه از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۱‬این مصوبه برای بار دوم اجرایی شد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد یادآور ش��د‪ :‬با وجود‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد از ابتدای امس��ال‬ ‫بررسی‌هایی را آغاز و به دفعات اعالم کرد که این سازمان‬ ‫آمادگی کافی برای کنترل بنزین دارد و آزمایشگاهی را در‬ ‫ل حاضر آماده فعالیت است‪.‬‬ ‫مهرماه افتتاح کرد که درحا ‌‬ ‫پیروزبخت با اظهار گالی��ه از اینکه هنوز زمان واگذاری‬ ‫کامل این نظارت از وزارت نفت به س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫مش��خص نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بیش��تر دس��ت‌اندرکاران که در‬ ‫ش��ورای‌عالی استاندارد عضو هستند‪ ،‬همچنین کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬و کمیسیون انرژی مجلس هم راغب به واگذاری‬ ‫این امر به استاندارد هستند‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی اس��تاندارد در خصوص نظارت این‬ ‫سازمان بر کنترل بنزین وارداتی و زمان انجام آن نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس مذاکرات انجام شده با وزارت نفت به صورت‬ ‫نانوشته‪ ،‬توافق شد که واردات امسال به صورت رندوم‌چک‬ ‫از سوی سازمان ملی اس��تاندارد انجام گیرد که بر همین‬ ‫اساس از هر محموله‌ای که وارد کشور می‌شود‪ ،‬به صورت‬ ‫تصادفی آزمایش‌هایی انجام و گزارش به شرکت نفت ابالغ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پیروزبخت با تاکید بر اینکه تفکیکی بین بنزین وارداتی‬ ‫و بنزین داخلی برای سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و‬ ‫این سازمان در یک طبقه‌بندی بنزین را در ‪ ۳‬گروه سوپر‪،‬‬ ‫معمولی و یورو ‪ ۴‬مورد بررس��ی قرار داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل مناقش��ات پیش‌آمده بین س��ازمان ملی استاندارد و‬ ‫وزارت نف��ت‪ ،‬تعدادی نمونه از س��طح تهران بدون در نظر‬ ‫گرفت��ن بنزین داخلی ی��ا وارداتی گرفته ش��د‪ .‬در همین‬ ‫زمین��ه بنزین را در س��ه گروه س��وپر‪ ،‬معمول��ی و یورو ‪۴‬‬ ‫بس��ته‌بندی کردیم و در اسفن ‌د پارسال ‪ ۱۰‬نمونه از نقاط‬ ‫مختلف کش��ور گرفته شد‪ .‬نتایج به‌دست آمده اینگونه بود‬ ‫که بنزین‌های معمولی و س��وپر در مقایس��ه ب��ا یورو ‪ ۴‬از‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت پاالیش گاز فجر جم‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار‪ :‬شرکت پاالیش گاز فجر جم به آدرس استان بوشهر‪ /‬شهرستان جم‪ /‬شهر خاص‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬وفق جدول ذیل به صورت فراخوان به ارزیابی کیفی‬ ‫نوع تضمین‬ ‫نوع مناقصه از‬ ‫لحاظ فراخوان‪-‬‬ ‫مراحل بررسی‬ ‫حدود برآورد (به‌ریال)‬ ‫‪815/000/000‬‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪ /‬نقدی‬ ‫ارزیابی کیفی‪-‬‬ ‫یک مرحله‌ای‬ ‫‪40/500/000/000‬‬ ‫دارا بودن تاییدیه از اداره‬ ‫کار در کد مربوطه و تاییدیه‬ ‫از سازمان حراست نفت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪93/24‬‬ ‫تعمیرات اساسی یک‬ ‫دستگاه کمپرسور هوای‬ ‫فشرده‬ ‫‪145/000/000‬‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪ /‬نقدی‬ ‫ارزیابی کیفی‪-‬‬ ‫دومرحله‌ای‬ ‫‪7/000/000/000‬‬ ‫گواهی صالحیت از مراجع‬ ‫مربوطه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪93/25‬‬ ‫خدمات تعمیر و نگهداری‬ ‫ساختمانی مستغالت‬ ‫پاالیشگاه به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪ /‬نقدی‬ ‫ارزیابی کیفی‪-‬‬ ‫یک مرحله‌ای‬ ‫‪22/700/000/000‬‬ ‫گواهی صالحیت‬ ‫پیمانکاری پایه‪ -5‬ابنیه یا‬ ‫تایید صالحیت اداره کار‬ ‫و امور اجتماعی در زمینه‬ ‫مرتبط با موضوع کار‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫حفاظت و حراست از‬ ‫اموال‪ ،‬اماکن و تاسیسات‬ ‫‪93/23‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز فجر جم‬ ‫و حوزه استحفاظی‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫مبلغ (به ریال)‬ ‫حداقل رتبه‪ /‬گواهی‬ ‫‪ -3‬میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مطابق با جدول فوق و به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی‪ :‬محل دریافت اس��ناد استعالم اداره مرکزی شرکت پاالیش گاز فجر جم یا تارنمای مناقصه‌گزار‪ .‬زمان دریافت‪ ،‬تکمیل و تحویل‬ ‫فرم‌های استعالم ارزیابی حداکثر ‪ 14‬روز پس از درج آگهی نوبت دوم روزنامه می‌باشد‪ .‬مهلت ارائه پیشنهادات و بازگشایی آنها پس از انجام ارزیابی کیفی به آگاهی مناقصه‌گران رسانیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ برآورد شده معامله‪ :‬مبالغ برآوردی فوق‌الذکر حدود تقریبی برآورد اولیه هزینه انجام خدمات موضوع مناقصات مذکور می‌باشد‪.‬‬ ‫مناقصه‌گران محترم می‌بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع‌رسانی الکترونیکی این شرکت به نشانی ‪ WWW.FAJRJAM.IR‬یا به آدرس استان بوشهر‪ -‬شهرستان جم‪ -‬شرکت‬ ‫پاالیش گاز فجر جم‪ -‬امور پیمان‌ها (کدپستی ‪ )755156154864‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 0773-1682034-6‬تماس حاصل نمایند‪ .‬ضمنا فراخوان مناقصات فوق‌الذکر در پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫مناقصات به نشانی ‪ http://iets.mporg.ir‬و پایگاه اطالع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی ‪ www.shana.ir‬نیز قابل مشاهده می‌باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز فجر جم‬ ‫حد اس��تاندارد پایین‌تر است‪ .‬در بنزین یورو ‪ ۴‬نیز مشکل‬ ‫خاصی وجود نداشت و مشکلی جزئی در یکی از پارامترها‬ ‫بود که آن هم مربوط به آالینده‌ها نبود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه از خرداد امس��ال حذف بنزین غیر‬ ‫از یورو ‪ ۴‬از کالنشهرهای کشور اعالم شد‪ ،‬افزود‪ :‬در همین‬ ‫زمین��ه از اول آبان‌ماه نمونه‌برداری‌ها بدون در نظر گرفتن‬ ‫بنزین داخل یا وارداتی و با هدف اینکه مصرف بنزین مردم‬ ‫را شناس��ایی کنی��م‪ ،‬انجام گرفت و درح��ال‌حاضر به جز‬ ‫تهران‪ ،‬از ‪ ۷‬استان دیگر‪ ۵۰ ،‬نمونه گرفته شد که براساس‬ ‫پیش‌بینی‌ها قرار بود تا پایان آبان‌ماه نتایج اعالم ش��ود که‬ ‫این امر انجام نگرفت و در کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬گفته شد‬ ‫که تا ‪ ۱۵‬آذر ماه نتایج اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تس�نیم‪ -‬واردات نفت ژاپ��ن از ایران در اکتبر‬ ‫‪۲۰۱۴‬م ب��ا افزایش ‪ ۲۸‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال قبل به ‪ ۱۸۰‬هزار بشکه در روز رسید‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارهای وزارت اقتص��اد و تجارت ژاپن‪،‬‬ ‫خرید نفت ژاپن از ای��ران در ماه اکتبر ‪۲۰۱۴‬م به‬ ‫‪ ۸۰۴‬ه��زار کیلو لیتر برابر با ‪ ۱۸۰‬هزار بش��که در‬ ‫روز رس��ید‪ .‬این رقم نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل رشد ‪ ۲۸‬درصدی داش��ته است‪ .‬واردات نفت‬ ‫ژاپن از ایران در اکتبر س��ال گذشته میالدی ‪۹۸۱‬‬ ‫هزار کیلو لیتر برابر با ‪ ۱۴۰‬هزار بشکه در روز اعالم‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬همای��ون حائری مدیرعامل توانیر با بیان‬ ‫اینک��ه ایران ب��ا در اختیار داش��تن ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۷۲‬ه��زار مگاوات برق به ق��درت اول برق منطقه‬ ‫خاورمیانه تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید برق تجدیدپذیر در کش��ور تا پایان امس��ال‬ ‫دو برابر می‌ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در شرایط‬ ‫فعلی که با محدودیت تامین نقدینگی و منابع مالی‬ ‫روبه‌رو هستیم باید اولویت‌ها را مشخص و پروژه‌ها‬ ‫را اولویت‌بندی و متناسب با منابع‪ ،‬آنها را عملیاتی‬ ‫کنی��م‪ ،‬در خص��وص بهره‌گی��ری از انرژی‌های نو‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با وج��ود آنکه در کش��ور اقدام‌های‬ ‫زیربنایی خوبی در زمینه اس��تفاد از انرژی‌های نو‬ ‫انجام گرفته است‪ ،‬اما همچنان نیاز به زمان داریم‬ ‫تا شاهد خروجی فعالیت‌های انجام شده باشیم‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬هوشنگ فالحتیان‪ ،‬معاون وزیر نیرو در‬ ‫امور برق و انرژی با بیان اینکه وزارت نیرو از تولید‬ ‫برق از گازهای همراه نفت استقبال می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برق تولیدی از گازه��ای فلر را تضمینی خریداری‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬وی در خص��وص هماهنگی‌های وزارت‬ ‫نف��ت و نیرو برای س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫و تولید برق از گازه��ای همراه نفت (گازهای فلر)‬ ‫گفت‪ :‬وزارت نیرو‪ ،‬برق تولیدی بخش خصوصی را‬ ‫چه ب��ا گاز طبیعی و چه با گاز‌های فلر (گاز همراه‬ ‫نف��ت) خریداری می‌کن��د و اع�لام آمادگی کرده‬ ‫اس��ت که آن را به ش��کل تضمینی خریداری کند‪.‬‬ ‫فالحتیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابرای��ن وزارت نیرو‬ ‫آمادگ��ی خود را اعالم می‌کند اگر بخش خصوصی‬ ‫تمایل داش��ته باش��د‪ ،‬س��رمایه‌گذاری ک��رده و از‬ ‫گازهای فلر برای تولید برق استفاده کند‪ ،‬برق آنها‬ ‫را تضمینی خریدار باشد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬محمدرضا تاکایدی‪ ،‬قائم‌مقام شرکت‬ ‫مل��ی حف��اری با تاکید ب��ر اینک��ه تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات صنعت نفت و حفاری به حمایت بیش��تر‬ ‫دولت نی��از دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تولی��د تجهیزات حفاری‬ ‫چین��ی ‪ ۸۰‬درص��د ارزان‌ت��ر از تولی��دات داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تجهی��زات حفاری ب��ه حمایت بیش��تر دولت نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مش��کالت سازندگان قطعات‬ ‫این حوزه کش��ور تفاوت قیمت تمام ش��ده کاالها‬ ‫نسبت به کاالهای مشابه خارجی است؛ در بسیاری‬ ‫از م��وارد تولید تجهیزات حفاری کش��ور چین ‪۸۰‬‬ ‫درصد ارزان‌تر از تولیدات صنعتگران کش��ور است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه دولت می‌تواند ب��ا دادن برخی‬ ‫تس��هیالت به صنعتگ��ران این بخش ی��ا معافیت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬به تولید‌کنندگان تجهیزات حفاری کشور‬ ‫کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی می‌تواند در کنار‬ ‫دولت‪ ،‬قس��متی از نیازهای صنعت نفت و حفاری‬ ‫کشور را به بهترین شکل تامین کند‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذشته سازندگان داخلی ثابت کرده‌اند که توانایی‬ ‫الزم برای خودکفا کردن کشور در بخش تجهیزات‬ ‫نفت و حفاری را دارند‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ‪/33-06-4449‬م‪.‬ک‪93/‬‬ ‫ش کرتملینفتاریان‬ ‫‪ 413268‬شماره مجوز‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش�رکت ملی حفاری ایران در نظر دارد‪ ،‬تامین خدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل طبق معیارهای ارزیابی کیفی قانون برگزاری مناقصات و از‬ ‫طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح خدمات مورد نیاز‪:‬‬ ‫تامین خدمات مربوط به اسکان و غذای کارکنان شرکت در جزیره کیش‬ ‫ب) مبلغ برآورد و ضمانتنامه شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه شرکت در مناقصه به حروف نود و شش میلیون و پانصد هزار ریال (‪)96/500/000‬ریال‬ ‫ج) حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ‪ 50‬امتیاز می‌باشد‪.‬‬ ‫د) مناقصه‌گران می‌توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را با مراجعه به پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات کشور به آدرس اینترنتی ‪ http://iets.mporg.ir‬با‬ ‫کد فراخوان شماره‪ 1380861 :‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫و) کلیه مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/09/09‬به مدت ‪ 7‬روز کاری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/17‬با مراجعه حضوری نس��بت به دریافت فرم‌های اس��تعالم ارزیابی به نش��انی‪ :‬خوزس��تان‪ -‬اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬باالتر از سه‌راهی‬ ‫فرودگاه‪ -‬کارگاه یک شرکت ملی حفاری ایران‪ -‬اداره قراردادها‪ -‬اتاق ‪ 106‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ه) فرم‌های استعالم ارزیابی باید توسط اشخاص مجاز تکمیل‪ ،‬امضا و ممهور گردیده و ظرف مدت ‪ 14‬روز از روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/09/17‬تا پایان‬ ‫وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/10/01‬به نشانی فوق تحویل گردد‪.‬‬ ‫ی) اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫اداره قراردادها‬
‫‪22‬‬ ‫گپ‬ ‫ارزآوری ‪800‬هزار یورویی‬ ‫صادرات واگن‌های مسافری‬ ‫یل�دا یزدان‌فرح�ی‪ :‬نگاهی‬ ‫ب��ه نیازمندی‌های کش��ور در‬ ‫بخ��ش واگ��ن در حوزه‌ه��ای‬ ‫حم��ل و نق��ل ریل��ی نش��ان‬ ‫می‌ده��د که کش��ور م��ا تنها‬ ‫در بخش واگن‌های مس��افری‬ ‫نیازمن��د افزودن ح��دود ‪ 2500‬واگن در س��ال به‬ ‫ش��بکه ریلی خود اس��ت‪ .‬در صورت اراده دولت به‬ ‫تامین ناوگان ریلی از داخل کش��ور‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫در شرکت‌های واگن‌س��ازی ما قابلیت افزایش تا ‪3‬‬ ‫برابر تولید فعلی خود را نیز خواهند داشت‪ .‬باید به‬ ‫خاطر داشت با توجه به دانش فنی باال و تجهیزات‬ ‫و ماشین‌آالت موجود در ش��رکت‌های تولید‌کننده‬ ‫واگن‪ ،‬با وجود بس��یاری از کمبودهای تجهیزات و‬ ‫قطعات‪ ،‬تولیدات شرکت‌های واگن‌سازی داخلی از‬ ‫نظر کیفی از بس��یاری از تولیدات مشابه خارجی از‬ ‫س��طح بهتری برخوردار بوده‌اند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بررسی‌های کارشناسی نش��ان‌دهنده این نکته‬ ‫اس��ت ک��ه ورود هر واگن به چرخه ریلی کش��ور و‬ ‫بهره‌برداری از آن‪ ،‬موجب ایجاد اش��تغال برای ‪10‬‬ ‫نفر به ازای هر واگن مس��افری و ‪ 2‬نفر به ازای هر‬ ‫واگن باری خواهد ش��د‪ .‬توان باالی کشور در تولید‬ ‫واگن این انگی��زه را برای صنعتگران ایجاد می‌کند‬ ‫تا با صادرات این محصول به خارج از کشور‪ ،‬زمینه‬ ‫ارزآوری را برای ایران فراهم کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه با س��ید ابوالفضل بهره‌ب��ردار‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی ای��ران و رییس‬ ‫انجمن مهندس��ی حمل‌ونقل ریلی ایران گفت‌وگو‬ ‫کردیم که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €آیا واگن‌ه�ای تولید داخل به کش�ورهای‬ ‫دیگر نیز صادر می‌شود؟ به کدام کشورها؟‬ ‫در زمین��ه ص��ادرات واگن‌ها فقط ش��رکت واگن‬ ‫پ��ارس تولیدات و اقداماتی برای صادرات واگن‌های‬ ‫باری به کشورهایی ازجمله کوبا‪ ،‬سودان‪ ،‬بنگالدش‬ ‫و سوریه داشته است‪.‬‬ ‫€ €ص�ادرات ای�ن محص�ول چه می�زان برای‬ ‫کشور ارزآوری دارد؟‬ ‫تعیین میزان دقی��ق ارزآوری محصول مورد نظر‬ ‫به‌خصوص در مقایس��ه با سایر محصوالت صادراتی‬ ‫اگرچه خیلی دقیق نیس��ت‪ ،‬اما چ��ون قیمت یک‬ ‫واگن در ایران حدود ‪800‬هزار یورو برای مس��افری‬ ‫و ‪80‬هزار یورو برای واگن‌های باری اس��ت بنابراین‬ ‫صادرات واگن‌ها به همین میزان ارزآوری در داخل‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹آی�ا تولیدات داخ�ل‪ ،‬نیاز کش�ور را تامین‬ ‫می‌کند؟‬ ‫در ص��ورت حمایت واقعی دول��ت و تعیین تعرفه‬ ‫رقابتی ب��ا کیفیت قابل قبول برای مصرف‌کنندگان‬ ‫کارخانه‌های واگن‌س��ازی‌ به‌خص��وص کارخانه‌های‬ ‫نوپا‪ ،‬برنامه‌ری��زی صحیح‪ ،‬ایجاد تغییرات مورد نیاز‬ ‫مش��تری و تزریق تس��هیالت به کارخانه‌های فعال‬ ‫برای اس��تفاده از حداکثر ظرفیت پیش‌بینی شده‪،‬‬ ‫به طور طبیعی تولید داخلی پاسخگوی نیازهای رو‬ ‫به رشد داخل کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €مزی�ت تولی�دات خارج�ی در مقایس�ه با‬ ‫تولیدات داخل چیست؟‬ ‫با توجه به اینکه تولید قطعات موثر بر ایمنی(شامل‬ ‫سیس��تم ترم��ز‪ ،‬درب‪ ،‬موتورهای ترکش��ن و‪ )...‬در‬ ‫داخل کشور صرفه اقتصادی و توجیه ایمنی ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین به طور عمده از شرکت‌های صاحب تجربه‬ ‫و با تخصص اروپایی تامین می‌شود به‌عالوه خدمات‬ ‫پس از فروش ش��رکت‌های داخلی در دس��ترس و‬ ‫ارزان‌ت��ر اس��ت‪ ،‬بنابراین با توجه به بومی‌س��ازی و‬ ‫انتق��ال دانش فنی‪ ،‬تولی��دات خارجی هیچ مزیتی‬ ‫نسبت به تولیدات داخلی ندارد‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌های س�ال‌های گذشته تا چه میزان‬ ‫بر صنعت ساخت واگن‪ ،‬سفارش‌ها‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات و اشتغال کشور تاثیر‌گذار بوده است؟‬ ‫به‌ط��ور واقع‌بینان��ه تاثیرات منف��ی تحریم‌ها در‬ ‫بخش سفارش‌ها‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬واردات و‪ ...‬را نمی‌توان‬ ‫انکار کرد‪ ،‬ولی خوش��بختانه مشکالت ناشی از این‬ ‫تاثی��رات را مدیران با ش��گردهای مدیریتی خود تا‬ ‫حدودی مرتفع کرده‌اند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس کانون سراسری انبوه‌سازان‬ ‫تهران گفت‪ :‬مشکل اصلی در بخش ساخت‌وساز‬ ‫در کش��ور نظام اجرایی و مهندسی است و با‬ ‫اص�لاح این نظام می‌توان میزان کارآیی را در‬ ‫روند ساخت ساختمان‌ها به صددرصد رساند‪.‬‬ ‫به گفته ایرج رهبر مشکل عمده ساختمان‌ها‬ ‫به دو مسئله بازمی‌گردد؛ یکی کیفیت مصالح‬ ‫ساختمانی و دیگری نحوه اجرا و ساخت‌وساز‪.‬‬ ‫وی افزود‪‌:‬وجود افراد غیرمتخصص به صورت‬ ‫زیربنایی‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خواب بازار مسکن زمستانی شد‬ ‫کلنگی‌ها هم در انتظار پایان رکود‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گ�روه‬ ‫صنعت‪ :‬با مدرن ش��دن زندگی‬ ‫شهرنشینی و افزایش مهاجرت به‬ ‫ش��هرهای بزرگ‪ ،‬خانه‌‌های ی��ک یا دو طبقه‬ ‫جای��گاه خود را در مقایس��ه ب��ا آپارتمان‌های‬ ‫چندطبقه از دس��ت داد‪ .‬درواق��ع افراد دیگر‬ ‫حاض��ر به زندگی در خانه‌های بزرگ نبودند و‬ ‫سکونت در یک آپارتمان کوچک یا متوسط را‬ ‫به زندگی در خانه‌ای با مس��احت زیاد ترجیح‬ ‫دادند‪ .‬از سویی فعاالن بخش ساخت‌وساز برای‬ ‫تامین نی��از افراد جامعه و س��اخت ملک‌های‬ ‫کوچک‌ت��ر‪ ،‬اقدام به خری��د خانه‌های کلنگی‬ ‫کرده و با سرمایه‌گذاری و ساخت آن در چند‬ ‫طبقه‪ ،‬امکان سکونت تعداد افراد بیشتری را در‬ ‫ی��ک ملک فراه��م کردند‪ .‬این اتف��اق با اقدام‬ ‫شهرداری وقت مبنی بر تراکم‌فروشی و کسب‬ ‫درآم��د بیش��تر‪ ،‬ب��ه م��ذاق مال��کان زمین و‬ ‫خانه‌ه��ای کلنگ��ی خوش‌آم��د و ب��ه ناگهان‬ ‫متقاضیان خری��د خانه‌های کلنگ��ی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬این رویه در حالی ادامه پیدا کرد که اگر‬ ‫تا پی��ش از آن عبارت «خان��ه کلنگی» برای‬ ‫ساختمان‌هایی با عمر بیش از ‪ 35‬سال به‌کار‬ ‫ب��رده می‌ش��د‪ ،‬ام��ا کار به جایی کش��ید که‬ ‫س��اختمان‌هایی با عمر بیش از ‪10‬س��ال نیز‬ ‫تخریب و تبدیل به آپارتمان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیرگذار‬ ‫این روند ادامه داشت تا اینکه بخش مسکن‬ ‫در کشور با رکود عجیبی مواجه شد‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬تورم‪ ،‬تحریم‪ ،‬نبود عرضه و تقاضا‬ ‫برای مس��کن چه نوساز و چه کلنگی و عوامل‬ ‫متعدد دیگری که در چند س��ال اخیر گریبان‬ ‫بازار مس��کن را گرفت‪ ،‬عوامل اصلی بروز این‬ ‫رک��ود بوده‌اند‪ .‬روز گذش��ته خبرگ��زاری مهر‬ ‫نوش��ت؛ رکود بازار مس��کن در دو سال اخیر‪،‬‬ ‫بیش��ترین زیان را به امالک کلنگی وارد کرده‬ ‫به‌طوری‌ک��ه خرید و فروش این نوع ملک‌ها با‬ ‫کاهش زیادی مواجه ش��ده است تا جایی که‬ ‫یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های‬ ‫امالک بی‌مشتری می‌ماند‪.‬‬ ‫امالک کلنگی ک��ه در دوران افزایش قیمت‬ ‫مس��کن حتی با نرخ‌هایی بی��ش از دوبرابر به‬ ‫خواهند گش��ت چراکه کیفی��ت مصالح مورد‬ ‫اس��تفاده در آپارتمان‌های تازه احداث بس��یار‬ ‫پایین است‪ .‬از سوی دیگر با توجه به وضعیت‬ ‫فعلی بازار مس��کن و رکودی که در این بخش‬ ‫ن و خانه‌های کلنگی‬ ‫پیش آمده‪ ،‬صاحبان زمی ‌‬ ‫نمی‌توانند برنامه بلندمدت برای ساخت‌وس��از‬ ‫داش��ته باش��ند و با توجه به نداش��تن امنیت‬ ‫خاطر ب��رای ف��روش واحدها بعد از س��اخت‬ ‫و حتی مش��خص نب��ودن قیمت تمام ش��ده‬ ‫ساختمان و نوسان قیمت مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫روند بازار نش��ان از دس��ت نگه داشتن برخی‬ ‫سازنده‌ها و در عین حال باال رفتن قیمت این‬ ‫زمین‌ها دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضای خانه‌های کلنگی‬ ‫فروش می‌رس��ید‪ ،‬در حال حاضر بی‌مش��تری‬ ‫مانده‌اند و سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید این‬ ‫امالک کلنگی ندارند‪ .‬دس��ته‌ای از سازندگان‬ ‫مس��کن هم باوجودی‌که مل��ک کلنگی را در‬ ‫س��ال‌های قبل خریداری کردن��د‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫رکود خرید و فروش مس��کن یا کار س��اخت‬ ‫را ش��روع نکرده‌ان��د یا اینکه ساخت‌وس��از را‬ ‫نیمه‌تمام ره��ا کردند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬مالکان‬ ‫خانه‌ه��ای کلنگی هم به اجب��ار برای فروش‬ ‫دست نگه داشته‌اند تا در موقعیت مناسب‌تری‪،‬‬ ‫ملک خود را به فروش برس��انند‪ ،‬در این میان‬ ‫امالکی که ج��واز س��اخت گرفته‌اند راحت‌تر‬ ‫از دیگ��ر خانه‌ها به فروش می‌رود و مش��تری‬ ‫بیشتری برای این خانه‌های کلنگی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش ملک کلنگی و نوساز‬ ‫تا چن��د س��ال پیش‬ ‫بنگاه��داران مس��کن‬ ‫معتقد بودند که ارزش‬ ‫ملک کلنگی نزدیک به‬ ‫ارزش واح��د نوس��از‬ ‫اس��ت به همین خاطر قیمت این دو نوع ملک‬ ‫تفاوت آنچنانی با یکدیگر نداشت‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر فاصله قیمتی بین واحدهای تازه ساخت‬ ‫و کلنگ��ی به اندازه‌ای افزایش یافته اس��ت که‬ ‫بازار امالک کلنگی با نبود مشتری مواجه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع را حس��ن محتش��م‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به‬ ‫می‌گوید و در ادامه می‌افزاید‪ :‬در حال حاضر با‬ ‫توجه به اینکه انبوه‌س��ازان‪ ،‬بازار سال آینده را‬ ‫مل��ک به قیمت‌های دلخواه خ��ود می‌کنند و‬ ‫دلیلی که بیشتر فروشنده‌های امالک کلنگی‬ ‫برای توجیه تغییرات قیمت امالک‌شان عنوان‬ ‫می‌کنند‪ ،‬نوس��ان قیمت واحدهای مس��کونی‬ ‫قابل سکونت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تراکم؛ محرک ملک کلنگی‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫انبوه‌سازان‪ ،‬بازار‬ ‫سال آینده را نسبت به‬ ‫امسال با رونق بیشتری‬ ‫پیش‌بینی کرده‌اند‪،‬‬ ‫بنابراین امکان اینکه‬ ‫رونق نسبی در فروش‬ ‫امالک کلنگی ایجاد شود‪،‬‬ ‫بیشتر است‬ ‫نسبت به امس��ال با رونق بیشتری پیش‌بینی‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬بنابراین امکان اینکه رونق نسبی در‬ ‫فروش امالک کلنگی ایجاد شود‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫درواقع هر زمان ک��ه خرید و فروش آپارتمان‬ ‫رون��ق پیدا کند‪ ،‬بازار ام�لاک کلنگی هم داغ‬ ‫می‌ش��ود اما فروشندگان باید تا آن زمان صبر‬ ‫زی��ادی داش��ته باش��ند‪ .‬ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در‬ ‫آش��فته‌بازار رکود مس��کن عده‌ای از مالکان و‬ ‫فروشنده‌های خانه‌های کلنگی‪ ،‬اقدام به عرضه‬ ‫محتش��م معتقد اس��ت؛ یکی از دالیلی که‬ ‫س��ازنده‌های بخ��ش مس��کن را ب��ه تخریب‬ ‫خانه‌های کلنگی ترغیب می‌کند‪ ،‬فروش تراکم‬ ‫غیرمجاز به این خانه‌هاست‪ .‬درواقع باب شدن‬ ‫تراکم‌فروشی باعث شد تا دالالن بازار مسکن‬ ‫بخش زیادی از خانه‌های کلنگی را خریداری و‬ ‫به آپارتمان تبدیل کنند‪.‬‬ ‫شاید عده‌ای از کارشناسان بر این باور باشند‬ ‫که کالنش��هرهای کش��ور به ویژه جایی نظیر‬ ‫پایتخت باید از س��اختمان‌های مدرن و به روز‬ ‫برخوردار باش��د و تخریب خانه‌های کلنگی و‬ ‫ساخت ساختمان‌های امروزی قدم مثبتی در‬ ‫این زمینه اس��ت‪ ،‬اما باید دی��د آیا عمر مفید‬ ‫ساخت‌وساز کنونی به اندازه‌ای است که ارزش‬ ‫تخریب بافت‌ها و خانه‌‌های کلنگی را داش��ته‬ ‫باشد؟‬ ‫سوالی که محتشم در پاسخ به آن می‌گوید‪:‬‬ ‫آپارتمان‌های در حال س��اخت کنونی در ‪20‬‬ ‫س��ال آینده به سرعت به چرخه فرسودگی باز‬ ‫خرید و ورود ‪ 1/5‬میلیون دالر تجهیزات فرودگاهی‌ به کشور‬ ‫علیرضا خروطی‌‪ ،‬مع��اون عملیات فرودگاهی هما با بیان‬ ‫اینکه به ‪ ۱۷‬ایرالین خارجی در فرودگاه‌های کشور خدمات‬ ‫ارائه می‌دهیم‪ ،‬از خرید ‪ 3‬دستگاه ایر استارت با هزینه ‪۷۱۰‬‬ ‫هزار دالر و ‪ 2‬دس��تگاه فرودگاهی دیگر با هزینه ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫یورو (‪ ۷۶۰‬هزار دالر)که در مجموع ‪ 1/5‬میلیون دالر خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬وی افزود‪ :‬یکی از وظایف‬ ‫س��ازمانی ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫عنوان قدیمی‌ترین شرکت هواپیمایی کشور و حامل پرچم‪،‬‬ ‫ارائ��ه خدمات هندلینگ به پرواز‌های خود اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬این ش��رکت هواپیمایی ‪ 4‬دوره آیوسا را گذرانده است‪،‬‬ ‫این گواهینامه مدرک معتبری است که یاتا به شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی می‌دهد‪ ،‬تا بتوانند ارائه خدمات هندلینگ داشته‬ ‫یا پ��رواز انجام دهن��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه معاونت خدمات‬ ‫فرودگاهی ایران‌ایر به‌عنوان بزرگ‌ترین معاونت این ایرالین‬ ‫مج��وز ارائه خدم��ات را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در این راس��تا به دلیل‬ ‫تخصص باالی خدمات فرودگاهی ایران‌ایر‪ ،‬ارائه خدمات به‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی خارجی و داخلی نیز در دستور کار‬ ‫این ایرالین اس��ت‪ .‬معاون عملیات فرودگاهی ایران‌ایر ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال‌حاض��ر هما به ‪ ۱۷‬ش��رکت هواپیمایی خارجی‬ ‫و ‪ ۵‬ش��رکت هواپیمای��ی داخلی در ‪ ۲۴‬ف��رودگاه‪ ،‬خدمات‬ ‫فرودگاهی ارائه می‌دهد‪ .‬خروطی با بیان اینکه این خدمات‌‬ ‫برای ایران‌ای��ر درآمد قابل‌توجهی دارد‪ ،‬اضافه کرد‪‌:‬معاونت‬ ‫ناظر در روند س��اخت یک ساختمان به عمر‬ ‫مفید س��اختمان و کیفیت آن لطمه می‌زند‪.‬‬ ‫رهب��ر در م��ورد کیفیت مصالح س��اختمانی‬ ‫گفت‪ :‬مصالح غیرکلی��دی مانند آجر و بلوک‬ ‫در روند س��اخت موثر نیستند و به‌طور عمده‬ ‫مسئله ما فوالد‪ ،‬بتن و سیمان است‪ .‬چون به‬ ‫عنوان سازه مستحکم در ساختمان‌ها استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مشکل اصلی‪ ،‬نظام‬ ‫اجرایی و مهندس��ی ماست و این نظام باید به‬ ‫خدمات فرودگاهی ایران‌ایر به دلیل رعایت اس��تاندارد‌های‬ ‫ت با بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نیروی آموزش دیده‬ ‫باال در خدما ‌‬ ‫در ‪ 2‬فرودگاه امام خمینی و مهر‌آباد و بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫نیرو در کل فرودگاه‌های کشور‪ ،‬ارائه خدمات فرودگاهی به‬ ‫ایر‌الین‌ه��ا را انجام می‌ده��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫در فرودگاه امام خمینی (ره) به ش��رکت هواپیمایی امارات‬ ‫خدمات ارائ��ه می‌دهیم‪ ،‬در فرود هواپیم��ای ایر‌باس ‪۳۸۰‬‬ ‫ام��ارات که چندی پی��ش در فرودگاه امام(ره) انجام ش��د‪،‬‬ ‫خدمات هندلینگ توسط ایران‌ایر انجام شد‪ .‬معاون عملیات‬ ‫فرودگاه��ی ایران‌ای��ر اظهارکرد‪ :‬تمام ش��رکت‌هایی که در‬ ‫فرودگاه ام��ام(ره) خدمات هندلینگ ارائ��ه می‌کنند‪ ،‬جزو‬ ‫ایر‌الین‌های تراز اول دنیا هس��تند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در بحث‬ ‫تس��ویه مالی ارائه خدمات به ایرالین‌ه��ای خارجی‪ ،‬اغلب‬ ‫صورت صد درصد کارا ش��ود تا بتوانند مجری‬ ‫تمام‌وقت یک ساختمان شوند‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬نخستین کنفرانس‬ ‫بین‌المللی کاشی‪ ،‬سرامیک و چینی بهداشتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ام��روز و ف��ردا با حض��ور صنعتگران‌‪،‬‬ ‫محقق��ان‪ ،‬متخصص��ان‌‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫دانش��جویان حوزه صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫و همچنی��ن مقامات دولت��ی و غیردولتی در‬ ‫تهران برگزار می‌ش��ود‪ .‬بهن��ام عزیززاده‪ ،‬دبیر‬ ‫باب��ت این خدمات‪ ،‬پول به صورت نقدی دریافت می‌‌ش��ود‪.‬‬ ‫خروطی ادامه داد‪‌:‬قراردادهای ما با ش��رکت‌های خارجی بر‬ ‫مبنای دالر یا یورو تنظیم می‌شود و اگر نیاز باشد با ایرالین‬ ‫دیگ��ر تهاتر کنیم‪ ،‬از طریق معاونت مال��ی این مورد انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما اغلب قراردادها ب��ا ایرالین‌های دیگر در ایران‬ ‫تسویه می‌ش��ود‪ .‬معاون عملیات فرودگاهی ایران‌ایر با بیان‬ ‫اینکه درصدد تجهیز بیشتر ناوگان از نظر تجهیزات کمکی‬ ‫و هندلینگ هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حال نوس��ازی تجهیزات‬ ‫فرودگاهی خود هستیم‪ ،‬در این راستا دستگاه‌هایی از خارج‌‬ ‫کش��ور خریداری ش��ده که در حال ورود به کشور است‪ ،‬تا‬ ‫بتوانیم پاسخگوی نیا ‌ز روز‌افزون ایرالین‌ها باشیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه برای خرید این تجهیزات نرخ‌های متفاوتی پرداخت‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬مث ً‬ ‫ال بابت خرید ‪2‬دس��تگاهی که هواپیما را‬ ‫تور یا پوش می‌کند‪ ،‬حدود ‪ ۶۰۰‬هزار یورو (‪ ۷۶۰‬هزار دالر)‬ ‫هزینه کرده‌ایم؛ همچنین برای خرید‪ 3‬دستگاه ایر استارت که‬ ‫ب��ه نوعی موتور زمینی هواپیما اس��ت‪ ۷۱۰ ،‬هزار دالر هزینه‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬خروطی ادامه داد‪ :‬همچنین برای خرید ‪ ۱۰‬دستگاه‬ ‫اتوب��وس ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هزینه کرده‌ایم؛ این‬ ‫اتوبوس‌ها تولید داخل با موتور و گیربکس خارجی است‪.‬در گام‬ ‫دیگر‌حدود ‪ ۷‬میلیارد تومان برای خرید تجهیزاتی نظیر باال‌بر‬ ‫بیمار و غلتک و پله هزینه کرده‌ایم که این تجهیزات به نوبت در‬ ‫حال ورود به کشور است‪.‬‬ ‫اجرایی نخستین کنفرانس بین‌المللی کاشی‪،‬‬ ‫س��رامیک و چینی بهداش��تی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫ای��ن کنفرانس در ‪ 9‬محور توس��عه فرآیندها‪،‬‬ ‫محصوالت و فناوری‌های جدید‪ ،‬فرموالسیون‬ ‫و آماده‌س��ازی بدن��ه‪ ،‬لع��اب و دکوراس��یون‪،‬‬ ‫کاشی‌های خودتمیز شونده و آنتی باکتریال‪،‬‬ ‫بهره‌وری انرژی و توس��عه پایدار‪ ،‬مواد اولیه و‬ ‫ماشین‌آالت‪ ،‬محیط‌زیست و صنایع سرامیک‬ ‫و توسعه صنایع کاشی و سرامیک ایران برگزار‬ ‫براس��اس اظه��ارات‬ ‫محس��ن بهرام‌غفاری‪،‬‬ ‫مشاور س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی کش��ور‪ ،‬در‬ ‫یک بازه زمانی‪ ،‬چرخه‬ ‫تبدیل خانه‌های کلنگی به آپارتمان‌های نوساز‬ ‫س��بب ش��د تا هر اندازه عرضه آپارتمان‌های‬ ‫نوس��از در ش��هر افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬عرضه‬ ‫خانه‌های کلنگی کاهش یابد‪ .‬همین امر نسبت‬ ‫قیم��ت آپارتمان نوس��از و کلنگ��ی را به نفع‬ ‫خانه‌ه��ای کلنگ��ی تغییر داد‪ .‬یعن��ی اگرچه‬ ‫قیم��ت آپارتمان‌ه��ای نوس��از همپ��ای تورم‬ ‫عموم��ی کش��ور پیش م��ی رود‪ ،‬ام��ا قیمت‬ ‫خانه‌های کلنگی بیش از تورم افزایش می‌یابد‪،‬‬ ‫اما ای��ن روند تا جایی ادام��ه پیدا می‌کند که‬ ‫قیمت‌ه��ا ب��ه نقط��ه سربه‌س��ری برس��د و‬ ‫ارزش‌افزوده خانه‌های کلنگی کاهش یابد‪.‬‬ ‫در حال حاضر با توجه به اینکه انبوه‌سازان‪،‬‬ ‫بازار س��ال آینده را نس��بت به امسال با رونق‬ ‫بیش��تری پیش‌بینی کرده‌اند‪ ،‬بنابراین امکان‬ ‫اینکه رونق نس��بی در ف��روش امالک کلنگی‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫درواق��ع ه��ر زم��ان ک��ه خری��د و فروش‬ ‫آپارتم��ان رون��ق پی��دا کن��د‪ ،‬ب��ازار امالک‬ ‫کلنگ��ی ه��م داغ می‌ش��ود اما فروش��ندگان‬ ‫بای��د ت��ا آن زم��ان صب��ر زی��ادی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫چابهار‪ ،‬بهترین شاهراه تردد‬ ‫کشورهای ‪CIS‬‬ ‫مانا‪ :‬مدیر توس��عه منابع انس��انی منطقه آزاد چابهار‬ ‫گف��ت‪ :‬ایج��اد اش��تغال و زیرس��اخت‌های توس��عه‬ ‫اش��تغالزایی در منطق��ه آزاد در س��ال‌های اخی��ر از‬ ‫رش��د مطلوبی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬به گفته حسن‬ ‫غیبی‪ ،‬جذب س��رمایه‌های خارجی‪ ،‬ایجاد فرصت‌های‬ ‫شغلی جدید‪ ،‬کس��ب درآمد ارزی و افزایش صادرات‪،‬‬ ‫دس��تیابی به فناوری پیش��رفته و محرومیت‌زدایی از‬ ‫مناطقی که امکان رش��د و توس��عه بالق��وه را دارند از‬ ‫سیاست‌های اصلی دولت در منطقه آزاد چابهار است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تکمیل زیرساخت‌های منطقه با‬ ‫بکارگیری نیروهای جوان‪ ،‬مس��تعد و بومی سیستان و‬ ‫بلوچستان میسر خواهد شد و این نتیجه زمانی حاصل‬ ‫می‌شود که از ظرفیت‌های اقلیمی و انسانی در راستای‬ ‫رفاه مردم منطقه اس��تفاده کنیم‪ .‬مدیر توس��عه منابع‬ ‫انس��انی منطقه آزاد چابهار گفت‪ :‬با توجه به موقعیت‬ ‫چابهار‪ ،‬عالوه بر مزیت‌های بندری و شهری باید خارج‬ ‫از ن��گاه واردات‪ ،‬به‌عن��وان یک قطب و منش��أ تولید و‬ ‫صادرات نگریس��ته ش��ود و هماهنگی‌ه��ا و حرکت‌ها‬ ‫نیز هم‌راس��تا ش��ود‪ .‬غیب��ی ضمن تاکید ب��ر رویکرد‬ ‫صادراتی‌ش��دن مناطق آزاد به‌ویژه منطقه آزاد چابهار‪،‬‬ ‫ازجمله الزامات اولیه در دس��تیابی به اهداف پررونق و‬ ‫فعال‌تر شدن چابهار را‪ ،‬یکپارچگی و همدلی دستگاه‌ها‬ ‫در آماده‌سازی زیرساخت‌ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ ایسنا‪ :‬معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای خرید و فروش واحدهای مس��کن‬ ‫مهر و اطمینان از نداش��تن بدهی معوق بابت‬ ‫اج��اره عرصه به دولت از س��ازمان ملی زمین‬ ‫و مسکن و ش��هرهای جدید استعالم صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬همچنی��ن متقاضیان نباید به بانک‬ ‫بده��ی معوق بابت تس��هیالت بانکی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬احمد اصغری درباره شرایط خرید و‬ ‫فروش اعیان مس��کن مهر گفت‪ :‬طبق مصوبه‬ ‫دول��ت قبل باید ‪ 10‬درصد بدهی بانکی و نیز‬ ‫‪ 5‬برابر اجاره عرصه یک جا پرداخت می‌ش��د‬ ‫که‌این ش��رایط برای خریداران س��خت بود و‬ ‫وزارتخانه را به‌س��مت حذف ش��رایط فوق به‬ ‫منظور انجام معامالت رسمی و آسان‌تر پیش‬ ‫برد که درواقع دو ش��رط مذکور حذف شد تا‬ ‫خری��داران به‌راحتی بتوانند نس��بت به خرید‬ ‫اعیانی اقدام کنند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫ایجاد ‪‌4‬هزار شغل جدید تا بهار سال آینده در مازندران‬ ‫‪23‬‬ ‫چرخ کک‌سازی سوادکوه به گردش در می‌آید‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬شهرس��تان سوادکوه از‬ ‫گذشته یکی از مراکز مهم صنعتی و معدنی کشور بوده اما‬ ‫این دوران طالیی با تعطیلی بخشی از شرکت البرز مرکزی‬ ‫به بهانه خصوصی‌س��ازی با گس��تردگی و حجم اش��تغال‬ ‫‪ 7‬هزار نفری در دولت‌های پیشین‪ ،‬مشکالت فراوانی برای‬ ‫مردم ای��ن منطقه به بار آورد و س��رآغاز مهاجرت آنان به‬ ‫شهرهای دیگر شد‪ .‬حاال در جدیدترین اخبار‪ ،‬از بازگشایی‬ ‫و احیای دوباره این مرکز مهم صنعتی و معدنی کشور خبر‬ ‫رس��یده است‪ .‬به گفته استاندار مازندران با اختصاص ‪600‬‬ ‫ی قرار است‬ ‫میلیارد تومان اعتبار‪ ،‬در فاصله زمانی مشخص ‌‬ ‫از طریق واگذاری به بخش خصوصی‪ ،‬کارخانه کک‌س��ازی‬ ‫احداث و ‪ 4‬هزار ش��غل در این منطقه ایجاد شود‪ .‬پیش از‬ ‫این نیز مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بر رونق صنایع این منطقه با تکیه بر معادن آن‪،‬‬ ‫به‌ویژه بر احیای ش��رکت البرز مرکزی تاکید کرده بود‪ .‬وی‬ ‫که به‌تازگی از اقدامات انجام شده برای احیای زغال‌سنگ‬ ‫الب��رز مرک��زی بازدید کرده اس��ت بر تس��ریع س��اخت و‬ ‫بهره‌ب��رداری بعد از تعطیالت عید و تا قبل از اردیبهش��ت‬ ‫س��ال ‪ 94‬توس��ط پیمانکار تاکید کرد‪ .‬هم‌اکن��ون میزان‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬ذخیره و بهره‌برداری از ظرفی��ت این کارخانه‪،‬‬ ‫‪ 180‬میلیون تن برآورد شده و قرار است ‪ 4‬طرح توسعه‌ای‬ ‫در منطقه البرز مرکزی اجرایی شود‪.‬‬ ‫س��وادکوه منطق��ه‌ای دارای اس��تعدادها و ظرفیت‌های‬ ‫فراوان است در صورتی که امکان بهره‌برداری از این مواهب‬ ‫طبیعی ایجاد شود‪ ،‬رونق اقتصادی و اشتغال را در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وجود ذخائر حایز اهمیت زغال‌س��نگ در س��طح‬ ‫استان مازندران و به‌خصوص محدوده شهرستان سوادکوه‬ ‫موجب شد که احداث کارخانه کک‌سازی به ظرفیت ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال و نیروگاه حرارتی به ظرفیت ‪ ۲۵‬مگاوات‬ ‫در دس��تورکار قرار گیرد‪ .‬میزان زغال‌سنگ کنسانتره مورد‬ ‫نیاز این کارخانه‪۴۵۰‬هزارتن و میزان زغال‌سنگ خام مورد‬ ‫نیاز در حدود‪ ۶۵۰‬هزارتن است‪.‬‬ ‫کارخانه زغال‌شویی سوادکوه به عنوان یکی از بزرگترین‬ ‫طرح‌های زیر ساختی منطقه‪ ،‬در راستای تولید زغال‌سنگ‬ ‫و کنسانتره به‌منظور استفاده در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫بدون در نظر گرفتن س��وددهی با اش��تغال بیش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫نفر به فعالیت می‌پرداخت‪ .‬از زمانی که در راستای اصل ‪44‬‬ ‫کارخانه ذوب‌آهن اصفهان خصوصی‌س��ازی شد‪ ،‬کنسانتره‬ ‫برای فروش نقدی تولید شد که برای شرکت البرز مرکزی‬ ‫این فروش نقدی مقرون به‌صرفه نبود‪ .‬با خصوصی‌س��ازی‬ ‫البرز مرکزی‪ ،‬دولت‌های نهم و دهم با توجه به ذخایر ‪250‬‬ ‫و ‪ 300‬س��اله در منطقه به فکر چاره‌ای برای ایجاد اشتغال‬ ‫افتادن��د‪ .‬درپی تحقی��ق و نظرخواهی از کارشناس��ان امر‪،‬‬ ‫بهترین راهکار تبدیل کنس��انتره به کک شناخته شد و به‬ ‫همین دلیل در کنار زغال‌سنگ‪ ،‬احداث کارخانه کک‌سازی‬ ‫نیز آغاز ش��د‪ .‬تخمین‌ها نشان می‌دهد که ذخیره‌ای حدود‬ ‫‪ 350‬ساله در منطقه سوادکوه وجود دارد که تا االن حدود‬ ‫‪ 50‬س��ال از آن برداش��ت شده اس��ت‪ .‬همچنین دو معدن‬ ‫زغال‌سنگ جدید در سوادکوه اکتشاف شده که در مرحله‬ ‫تجهیز برای بهره‌برداری است‪ .‬طرح زغال‌شویی و کارخانه‬ ‫کک‌سازی در س��وادکوه در حالی انجام می‌شود که ضمن‬ ‫تولید زغال کنسانتره ش��ده آن را تبدیل به کک می‌کنند‬ ‫ت��ا برای ش��رکت فوالد اهواز و اصفهان ارس��ال ش��ود‪ .‬در‬ ‫دولت‌های نهم و دهم طرح احداث کارخانه فوالد مازندران‬ ‫ب��ا تولید ی��ک میلیون تن در س��ال در قال��ب مصوبه‌ای‪،‬‬ ‫رسانه‌ای شد‪ .‬به نظر می‌رسد که استفاده از زغال‌کنسانتره‬ ‫تولید ش��ده و تبدیل آن به کک در این کارخانه نیز بسیار‬ ‫کاربرد داش��ته باشد‪ .‬کارشناس��ان می‌گویند با احیای این‬ ‫کارخان��ه در س��وادکوه‪ ،‬انقالبی در معادن اس��تان صورت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬ضمن آنکه موقعیت استان مازندران و قرار گرفتن‬ ‫آن در نزدیکی روسیه‪ ،‬ظرفیتی قابل تامل برای صادرات را‬ ‫به نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫در جریان بازدید استاندار مازندران‬ ‫از ش��رکت البرز مرکزی که رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان و مسئوالن دیگر استان وی‬ ‫را همراه��ی می‌کردن��د‪ ،‬گ��زارش‬ ‫کاملی از نحوه فعالیت ش��رکت البرز مرکزی و روند احداث‬ ‫کارخانه کک‌س��ازی ارائه ش��د‪ .‬ربیع فالح جل��ودار در این‬ ‫بازدی��د از اختص��اص ‪ 600‬میلیارد تومان اعتبار از س��وی‬ ‫دولت برای احیای معادن و زنجیره صنایع مورد نیاز فوالد‬ ‫در منطقه سخن گفت و از روند مهاجرت به دلیل تعطیلی‬ ‫فریدون امیریان‬ ‫کارشناس بازرگانی در استان مازندران‬ ‫کارخانه‌های فوالد ابراز نارضایتی کرد‪ .‬وی با تاکید بر مهیا‬ ‫بودن فرصت برای تکمیل این کارخانه‪ ،‬از رونق اقتصادی و‬ ‫کاهش نرخ بیکاری در منطقه به دلیل اشتغالزایی مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم ای��ن پروژه خب��ر داد‪ .‬همچنی��ن به گفته‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬پیمانکار معدن کردآباد انتخاب شده و تا اواسط‬ ‫فروردین س��ال آینده کارخانه زغال‌شویی افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫فالح ش��رایط را برای احداث کارخانه کک‌سازی سوادکوه‬ ‫مهیا دانست و گفت‪ :‬دولت حدود ‪ 600‬میلیارد تومان برای‬ ‫احداث این کارخانه در نظر گرفته است و باید با تقسیم کار‪،‬‬ ‫در زمانبندی مشخص‪ ،‬این پروژه به بهره‌برداری برسد‪ .‬که‬ ‫در این صورت در این مجموعه برای ‪ 4‬هزار نفر شغل ایجاد‬ ‫می‌شود ضمن آنکه احداث کارخانه کک‌سازی در سوادکوه‬ ‫با اس��تفاده از فناوری روز دنیا آسیبی به محیط‌زیست وارد‬ ‫نمی‌کند و پیوست زیست‌محیطی دارد‪.‬‬ ‫برنده مناقصه کک‌س��ازی س��وادکوه که ی��ک پیمانکار‬ ‫ایرانی است با اس��تفاده از فاینانس مشخص شده‪ ،‬درحال‬ ‫حاضر عملی��ات تجهی��ز کارگاه را آغاز کرده تا براس��اس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ا‪ ،‬زغال‌ش��ویی س��وادکوه تا پایان امس��ال و‬ ‫کک‌س��ازی سوادکوه در س��ال ‪ 94‬آماده بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫ب��رای احداث کارخانه کک‌س��ازی به س��رمایه‌گذاری ‪82‬‬ ‫میلیون یورویی نیاز است‪ .‬میزان کک مورد نیاز برای تولید‬ ‫ف��والد کوره بلند‪ ،‬افزون بر ‪ 4/5‬میلیون تن و زغال‌س��نگ‬ ‫کنس��انتره برای تولید این مقدار کک‪ ،‬حدود ‪ 6‬میلیون تن‬ ‫برآورد می‌ش��ود‪ .‬تجهیز و توس��عه معادن زغال‌سنگ و نیز‬ ‫احداث کارخانه‌های زغال‌ش��ویی و کک‌س��ازی در اولویت‬ ‫برنامه‌های سازمان توس��عه صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫ق��رار دارد و منطق��ه البرز مرک��زی برای توس��عه معادن‬ ‫زغال‌سنگ ایران در نظر گرفته شده است‪ .‬اکتشاف در هزار‬ ‫کیلومتر مربع‪ ،‬عملیات احداث زغال‌شویی به ظرفیت ‪500‬‬ ‫هزار تن و طرح معدن زغال‌سازی از برنامه‌های این شرکت‬ ‫است‪ .‬همچنین ایجاد معدن جدید کردآباد به ظرفیت ‪230‬‬ ‫هزار تن زغال‌سنگ خام با اعتبار ‪ 98‬میلیارد تومان و طرح‬ ‫ایجاد یک واحد کک‌سازی به ظرفیت ‪ 300‬هزار تن نیز در‬ ‫فهرست برنامه‌های شرکت دیده می‌شود‪ .‬بازیافت حرارتی‬ ‫س��ازگار با محیط‌زیس��ت و تولید ‪ 25‬مگاوات برق با اعتبار‬ ‫‪ 685‬میلیون یوآن چین نیز از دیگر برنامه‌هاست‪.‬‬ ‫اشتغال بومی در پتروشیمی گلستان‬ ‫حمید میرزاعل�ی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬در‬ ‫هش��تمین جلس��ه کارگروه اش��تغال استان‬ ‫گلس��تان نماین��ده مردم گ��رگان و آق‪‎‬قال با‬ ‫اشاره به اهمیت س��رمایه‌گذاری گفت‪ :‬برای‬ ‫واقعی شدن نرخ بیکاری باید سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫انجام شود و به همین منظور اداره تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی باید سرمایه‪‎‬گذاری‪‎‬های موفق‬ ‫خود را در این استان در دستورکار قرار دهد‪.‬‬ ‫عیس��ی امام��ی ب��ا اش��اره ب��ه پروژه‌های‬ ‫ت‬ ‫راه‌آهن و پتروشیمی استان گلستان ظرفی ‪‎‬‬ ‫پتروش��یمی را قاب��ل توجه خوان��د و گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان فن��ی و حرف��ه‪‎‬ای بای��د در زمینه‬ ‫ش الزم را‬ ‫اس��تعدادیابی ورود کرده و آم��وز ‪‎‬‬ ‫به افراد بدهد تا پ��س از بهره‪‎‬برداری‪ ،‬جذب‬ ‫و اش��تغال بومی ‪ 100‬درصدی انجام ش��ود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مدیر کل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس��تان گلستان نیز گفت‪ :‬اشتغال‬ ‫ناق��ص در کش��اورزی‪ ،‬پایین بودن س��طوح‬ ‫دستمزدها‪ ،‬دو شغله بودن افراد‪ ،‬سنتی بودن‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی و کوچ��ک بودن آنها از‬ ‫عوامل تاثیرگذار در بازار کار گلس��تان است‪.‬‬ ‫امراهلل عباس��ی بر ض��رورت توانمندس��ازی‬ ‫تعاونی‌های اس��تان تاکید کرد و یادآور شد‪:‬‬ ‫نرخ بیکاری گلس��تان در بهار امس��ال ‪13/7‬‬ ‫درصد بوده که این رقم در کشور ‪ 10/7‬درصد‬ ‫برآورد شده است و با تالش‌های صورت‌گرفته‬ ‫ن��رخ بیکاری ‪ 10/5‬درصد کاهش یافته و در‬ ‫کشور نیز ‪ 9/5‬درصد شده است‪.‬‬ ‫ک��ورش پرند‪ ،‬مع��اون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی و ریاس��ت س��ازمان فنی و‬ ‫حرفه‌ای کش��ور نیز طرح‌های اشتغالزایی در‬ ‫قالب توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی به‬ ‫گروه‌های هدف مختلف را تشریح کرد‪.‬‬ ‫تو‌گوی‬ ‫وی در حاش��یه این جلسه در گف ‌‬ ‫اختصاص��ی ب��ا‬ ‫ابعاد مختل��ف طرح‬ ‫توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی را تشریح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این طرح ش��امل نیازسنجی با‬ ‫هم��کاری دهیاری‌ها‪ ،‬تدوین اس��تانداردها‪،‬‬ ‫تربیت مرب��ی‪ ،‬تهیه محتوا وآموزش منتج به‬ ‫اشتغال است‪ ،‬بنابراین با توجه به ‪21‬میلیون‬ ‫و ‪800‬هزار نفر جمعیت روس��تایی و ‪61‬هزار‬ ‫روس��تا نیازمن��د بودج��ه کالن و همکاری‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫‏‏‬ ‫س��ایر نهاد‌ه��ا و دستگاه‌هاس��ت‪ .‬وی‬ ‫دومین طرح پیش��نهادی ک��ه رییس‌جمهور‬ ‫نیز بر آن تاکید دارند طرح توانمندس��ازی و‬ ‫آموزش مهارت��ی برای فارغ‌التحصیالن بیکار‬ ‫و دانش��جویان اس��ت‪ .‬در این طرح ‪10‬بسته‬ ‫یا مدل از جمل��ه کارورزی نوین‪ ،‬کارآموزی‬ ‫نوی��ن‪ ،‬مراکز ج��وار ‪ ،ASD‬تولید‪ ،‬آموزش‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش به‌کار گرفته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در واق��ع این طرح حاصل تالش ‪ 30‬س��اله‬ ‫همکاران‪ ،‬آسیب‌شناسی ش��ده و به صورتی‬ ‫ساختارمند بکارگیری می‌شود‏‪.‬‬ ‫ایالم در انتظار مشوق صادراتی‬ ‫افزایش صادرات از همدان به روسیه‬ ‫جایگاه صنعت نساجی کاشان‬ ‫‪ :‬ریی��س اتاق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایالم گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه عراقی‌ها بدون هماهنگی با ما در بعضی از مواقع مرز را می‌بندند‬ ‫که اگر ما س��ردخانه و تجهیزات الزم در مرز داشته باشیم‪ ،‬از بروز بسیاری‬ ‫از مش��کالت جلوگیری می‌ش��ود و زی��ان تجار ما به حداقل می‌رس��د‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم‪ ،‬شعبان‬ ‫فروتن در مراس��م گرامیداشت روز ملی صادرات اظهار کرد‪ :‬توجه و توسعه‬ ‫زیرس��اخت‌های مرز بین‌المللی مهران می‌تواند س��هم بسزایی در توسعه‬ ‫اس��تان و رفع مش��کالت فعاالن اقتصادی و تجار داشته باشد‪ .‬فروتن‪ ،‬مرز‬ ‫مهران را امن‌ترین مرز خاکی کش��ور با عراق دانس��ت و گفت‪ :‬مشوق‌های‬ ‫صادراتی که از س��ال ‪ 89‬به هر دلیل متوقف شدند باید دوباره فعال شوند‪،‬‬ ‫چون تجار و فعاالن اقتصادی ما با وجود این مشوق‌ها می‌توانند بیشتر کار‬ ‫کنند‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایالم به نبود دفتر‬ ‫کنس��ولگری عراق در ایالم اشاره و تاکید کرد‪ :‬تجار ما برای دریافت ویزای‬ ‫تجاری مجبورند به تهران یا کرمانشاه بروند که اگر این دفتر در ایالم باشد‪،‬‬ ‫بخشی از مشکالت ما حل خواهد شد‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫معافیت بخش صادرات از پرداخت مالیات ولی تجار ما هنوز مالیات صادرات‬ ‫را می‌پردازند که همین امر مشکل بزرگ بخش صادرات استان است‪.‬‬ ‫‌‪ :‬ریی��س‌س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان همدان از‬ ‫ص��ادرات بیش از ‪ ۲۲‬میلی��ون دالر کاالی بخش کش��اورزی در هفت‬ ‫ماه امس��ال خبرداد و گفت‪ :‬صادرات موادغذایی و کش��اورزی از همدان‬ ‫به روس��یه افزایش می‪‎‬یابد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همدان‪ ،‬حمیدرض��ا متین اظهار کرد‪ :‬در هفت‬ ‫ماه ابتدایی امس��ال ‪ 22/2‬میلیون دالر کاالی بخش کشاورزی از استان‬ ‫همدان به سایر کشورها صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه صادرات بخش کش��اورزی ‪ 27/5‬درصد از کل‬ ‫صادرات اس��تان را به خ��ود اختصاص می‪‎‬دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬صادرات بخش‬ ‫کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی یک درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬این بخش ش��امل هفت قلم کاال بوده که به ‪11‬‬ ‫کشور روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬مجارستان‪ ،‬صربستان‪ ،‬لهستان‪ ،‬اوکراین‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬امارات و عراق صادر شده است‪ .‬متین با بیان‬ ‫اینکه روسیه ساالنه ‪ 40‬میلیارد دالر موادغذایی و محصوالت کشاورزی‬ ‫مورد نیاز خود را از دیگر کشورها وارد می‪‎‬کند‪ ،‬گفت‪ :‬با بروز تحریم‌های‬ ‫کشورهای اروپایی و امریکا نس��بت به روسیه‪ ،‬دولت این کشور واردات‬ ‫این کاالها را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‪ ،‬از ثبت‬ ‫جایگاه صنعت نس��اجی کاش��ان در بس��ته تنظیمی دولت خبر داد‪.‬‬ ‫اس��رافیل احمدیه‪ ،‬در پاسخ به پرسش ایلنا درباره اقدامات انجام‌شده‬ ‫از ط��رف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای ثبیت جایگاه صنعت‬ ‫نساجی کاشان گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیش از یک هزار واحد تولیدی‬ ‫در شهرس��تان کاشان فعالیت می‌کنند‪ ،‬امیدواریم جایگاه این صنعت‬ ‫را در بسته تنظیمی دولت برای صنایع ثبت کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان اصفه��ان‪ ،‬از‬ ‫بهره‌برداری ‪ 10‬طرح بزرگ تولیدی با اعتباری افزون‌بر ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان و اشتغالزایی یک‌هزار نفر تا پایان سال‌‌جاری در این استان خبر‬ ‫داد‪ .‬احمدیه درحاش��یه بازدی��د از واحدهای تولیدی و صنعتی فرش‬ ‫خاطره و نس��اجی تندیس کاش��ان‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ 8500‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی با اش��تغال بیش از ‪230‬هزارنفر در س��طح استان‬ ‫اصفهان مشغول فعالیت هستند‪ .‬او از بهره‌برداری افزون‌بر ‪ 7500‬طرح‬ ‫تولیدی با اشتغالزایی افزون‌بر ‪ 130‬هزارنفر تا پایان سال ‪ 95‬در سطح‬ ‫این استان خبرداد و گفت‪ :‬برای تکمیل این تعداد طرح حدود ‪ 6‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫وب‌سایت ‪www.smtnews.ir‬پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫نگاه‬ ‫مازندران‬ ‫رنگین کمانی از‬ ‫مواد معدنی‬ ‫م��واد معدنی یکی از منابع اصل��ی درآمد اقتصادی و‬ ‫ارزی کشور محسوب می‌شود و به‌دلیل ارتباط نزدیک و‬ ‫پیوسته آن در تامین مواد اولیه مورد نیاز در بخش‌های‬ ‫صنعتی و تولیدی به عنوان زیربنای مناس��ب اقتصادی‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬به طورکلی ‪ 13‬نوع ماده معدنی ش��امل‬ ‫فلورین‪ ،‬زغال سنگ (حرارتی و کک شو)‪ ،‬سنگ‌آهک‪،‬‬ ‫شن‌وماس��ه‪ ،‬گچ‪ ،‬س��رب‪ ،‬باریت‪ ،‬پوکه معدنی‪ ،‬س��نگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬س��نگ تزئینی و مرمریت در استان‬ ‫مازن��دران وجود دارد ک��ه رنگین‌کمانی از مواد معدنی‬ ‫را تشکیل می‌دهند‪ .‬منابع معدنی ثروت‌های بالقوه هر‬ ‫جامعه محس��وب می‌شود و پشتوانه اقتصادی و یکی از‬ ‫مولفه‌های قدرت ملی اس��ت‪ ،‬در نتیجه ارتقای س��هم‬ ‫معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی از جایگاه‬ ‫ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬در استان مازندران ‪ 206‬فقره‬ ‫پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده که ‪ 91‬معدن آن‬ ‫فع��ال‪ 29 ،‬فقره غیرفعال و ‪ 12‬فقره نیمه فعال اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ 16‬فقره پروانه بهره‌برداری سلب صالحیت‬ ‫ش��ده و اعتبار ‪ 36‬فقره هم به اتمام رسیده است‪ .‬برای‬ ‫‪ 14‬مورد هم پیشنهاد سلب صالحیت داده شده است‪.‬‬ ‫س��وادکوه در اس��تان مازن��دران از نظ��ر جای��گاه‬ ‫زمین‌شناختی ـ س��اختاری ویژه‪ ،‬تنوع زیاد سنگ‌ها و‬ ‫رس��وبات توان بالقوه و درخورتوج��ه‌ای در خود دارد از‬ ‫جمله می‌توان به ذخایری همچون زغال سنگ (کارمزد‬ ‫و پاک و انجیر تنگه و‪ )...‬باریت‪ ،‬فلورین‪ ،‬سرب (‪ 6‬رودبار‬ ‫و اش��چال کمرپش��ت و امافت و کرمان و دراس��له و‪)...‬‬ ‫س��نگ‌آهک‪ ،‬سیلیس شن و ماسه اش��اره کرد‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت مع��ادن زغال‌س��نگ‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬فلورین و‬ ‫سنگ‌های ساختمانی (الشه) و واریزه کوهی در رونق و‬ ‫آبادانی سوادکوه از نظر اقتصادی می‌تواند نقشی مهم و‬ ‫برجسته‌ای داشته باشد‪ .‬سوادکوه ‪ 23‬مورد معدن فعال‬ ‫دارد که ‪ 53‬درصد از ذخایر زغال س��نگ اس��تان و ‪84‬‬ ‫درصد از ذخایر فلورین مازندران در این شهرستان واقع‬ ‫ش��ده است‪ .‬در سال ‪ 86‬اکتش��افات تفصیلی فلورین و‬ ‫پاراژنز در منطقه سرتنگه و شورکچال (جنوب سوادکوه)‬ ‫انجام ش��د‪ .‬همچنین در سال ‪ 87‬اکتشافات فلزات پایه‬ ‫و عناصر همراه درجنوب سوادکوه منطقه بایع‌کال و در‬ ‫سال ‪ 88‬اکتش��افات فلورین و پاراژنز همراه در جنوب‬ ‫س��وادکوه و سال‌های ‪ 89-90‬نیز اکتشافات فلورین در‬ ‫منطقه زنگی��ان صورت گرفت که در طول س��ال‌های‬ ‫مذکور با توجه به تخصیص اعتبار ‪ 2167‬میلیون ریال‬ ‫در منطقه س��وادکوه بابت اکتشافات مواد معدنی منجر‬ ‫به شناس��ایی فلورین در مناطق س��رتنگه – بایع‌کال و‬ ‫زنگیان شد‪ .‬درحال حاضر با هماهنگی سازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران توسعه معادن زغال‌سنگ البرز‬ ‫مرکزی‪ ،‬اج��رای طرح‌های اکتش��اف ناحیه زغال‌داری‬ ‫الب��رز مرکزی از محور فیروزکوه ت��ا محور هراز‪،‬تجهیز‬ ‫معدن زغال‌سنگ کردآباد‪ ،‬احداث کارخانه زغال‌شویی‬ ‫س��وادکوه و اح��داث کارخان��ه کک‌س��ازی و نیروگاه‬ ‫بازیافت حرارتی س��وادکوه در برنامه‌های کاری شرکت‬ ‫زغال‌سنگ البرز قرار گرفت‪.‬‬ ‫درخصوص طرح تجهیز معدن زغال‌س��نگ کردآباد‪،‬‬ ‫ظرفیت تولی��د این معدن ‪ 230000‬تن زغال س��نگ‬ ‫کک‌شو در سال اس��ت‪ .‬در طرح احداث کارخانه زغال‬ ‫ش��ویی س��وادکوه ظرفیت این کارخانه شست‌وش��وی‬ ‫‪500000‬ت��ن زغال‌س��نگ خ��ام در س��ال و تولی��د‬ ‫‪350000‬تن کنس��انتره زغال‌س��نگ می‌باش��د که به‬ ‫عنوان خوراک اولیه‪ ،‬کارخانه کک‌سازی مورد استفاده‬ ‫ق��رار خواهد گرفت‪ .‬در منطقه س��وادکوه طرح احداث‬ ‫کارخانه کک‌سازی و نیروگاه بازیافت حرارتی سوادکوه‬ ‫نیز در دس��ت اقدام اس��ت ک��ه ظرفیت ای��ن کارخانه‬ ‫‪ 300‬هزارتن در س��ال می‌باش��د که با روش سازگاری‬ ‫با محیط‌زیس��ت بازیافت حرارتی در سایت انجیرتنگه‬ ‫احداث خواهد شد‪ .‬در این طرح یک نیروگاه تولید برق‬ ‫ب��ه ظرفیت ‪ 25‬مگاوات نیز وجود دارد که تامین منابع‬ ‫مالی این پروژه از محل فاینانس اس��ت‪ .‬در دولت تدبیر‬ ‫و امی��د انتظار می‌رود با احیای مجدد البرز مرکزی که‬ ‫روزگاری بی��ش از ‪ 6‬هزار نفر در معادن آن به کس��ب‬ ‫رزق و روزی مش��غول بودند س��فره خانواده‌ها و س��بد‬ ‫غذایی آنها پررنگ و وزین باش��د و حتی در چشم‌انداز‬ ‫آن در سال ‪1394‬اشتغال ‪ 10‬هزار نفری دیده شده بود‬ ‫ولی متاس��فانه درحال حاضر با مجموع نیروهای بخش‬ ‫خصوصی به حدود یک‌هزار و اندی نفر رس��یده است‪.‬‬ ‫امیدواریم در پنجره جدیدی که باز شده است عالوه بر‬ ‫رونق البرز مرکزی سایر طرح‌ها و پروژه‌های اشاره شده‪،‬‬ ‫سخاوتمندی سفره‌های طبیعت را بار دیگر بر سفره‌های‬ ‫مردم منطقه شاهد باشیم‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫شنبه ‪ 8‬آذر‪ 6 - 1393‬صفر ‪ 29 -1436‬نوامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 97‬پیاپی ‪1415‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫ابوسعید ابی‌الخیر‪:‬‬ ‫ای آنکه به ملک خویش پاینده تویی‬ ‫وز دامن شب صبح نماینده تویی‬ ‫کار من بیچاره قوی بسته شده‬ ‫بگشای خدایا که گشاینده تویی‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬رییس جهاد دانش��گاهی در حکمی «علی‬ ‫متقیان» را به‌عنوان سرپرست خبرگزاری دانشجویان‬ ‫ایران (ایسنا) منصوب کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬آذر کی��ش‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر آموزش‌های‬ ‫کاردان��ش وزارت آموزش و پ��رورش گفت‪ :‬اکنون در‬ ‫ش��اخه فن��ی و حرف��ه‌ای و کاردانش ‪7‬ه��زار و یکصد‬ ‫هنرس��تان در تمامی مناطق کش��ور داریم که حدود‬ ‫‪760‬ه��زار هنرج��و در این هنرس��تان‌ها مش��غول به‬ ‫تحصیل هستند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪60-‬کشاورز اتریشی اردیبهشت سال آینده به‬ ‫ایران می‌آیند تا در سفری توریستی‪ ،‬از مزارع و باغ‌های‬ ‫و پرورش گل ش��هرهای شمالی‪ ،‬تهران‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‬ ‫و کاشان دیدن کنند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬نقاش��ى ‪150‬میلیونی س��هراب س��پهرى؛‬ ‫تابلوی ‪70‬میلیونی آیدین آغداشلو؛ ‪3‬گان ‌ه ‪65‬میلیونی‬ ‫محمد احصایى؛ اثر ‪70‬میلیونی صداقت جبارى؛ نقاشی‬ ‫‪60‬میلیونی على ش��یرازى؛ تابلوی ‪50‬میلیونی نصراهلل‬ ‫افجه‌اى و تابلوی ‪27‬میلیونی ایرج شافعى گرانترین آثار‬ ‫نمایشگاه ‪ 7‬نگاه بودند‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪-‬باش��گاه ه��واداران برج می�لاد تهران به‬ ‫مناس��بت اربعین حس��ینی فیلم‌های مطرح سینمای‬ ‫کش��ور رابا موضوع عاش��ورایی به مدت یک هفته و در‬ ‫قال��ب هفته فیلم با حضور هنرمندان س��ینمای ایران‬ ‫اکران می‌کند‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬نهمی��ن یادبود منوچهر آتش��ی ش��اعر‬ ‫فقی��د بلند آوازه معاصر و از چهره‌های ماندگار کش��ور‬ ‫پنجش��نبه شب‌گذش��ته با حضور خانواده این ش��اعر‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬شاعران‪ ،‬هنرمندان و مردم استان درسینما‬ ‫کانون شهر بوشهر برگزار شد‪.‬‬ ‫پرسه در شب‬ ‫آرزوی آرزو‬ ‫مینو بدیعی‪ -‬آرزو دختر چش��م آبی با استعدادی‬ ‫بود که تا زمانی که پدرش در قید حیات بود زندگی‬ ‫پر ناز و نعمتی داشت‪.‬‬ ‫پدرش با کار و تالش بس��یار ب��ا اینکه یک کارگر‬ ‫س��اده کارخانه بود همه س��عی خ��ود را می‌کرد که‬ ‫فرزند و همس��رش از رفاه برخوردار باشند‪ .‬یک روز‬ ‫که پدرش زن��ده بود همراه با او ب��ه کارخانه عظیم‬ ‫خودروس��ازی که پ��درش در آن کار می‌کرد رفت و‬ ‫از نزدی��ک ب��ا دیدن تجهیزات و وس��ایل عظیم این‬ ‫کارخانه ش��وق و ذوق زیادی ب��رای کار در آن پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬آرزو گفت‪ :‬بابا جان می‌ش��ه من روزی این جا‬ ‫کار کنم‪.‬‬ ‫بابا گفت‪ :‬می‌شه دخترم خیلی سخته باید دانشگاه‬ ‫بری خیلی درس بخونی‪ ،‬ریاضی و فیزیکت‪ ،‬مکانیک‬ ‫و‪ ...‬خوب باش��ه! و خیلی درس‌ه��ای دیگه‪ ،‬آرزو با‬ ‫تیزهوشی پرس��ید‪ :‬بابا تو که فقط دیپلم‌داری‪ ،‬پدر‬ ‫آهی کشید و جواب داد‪ :‬اما با دیپلم یک کارگر ساده‬ ‫یا فوقش یک تکنس��ین ماهر می‌ش��ی و دیگه خانم‬ ‫مهندس نمی‌شی‪ ،‬تازه یک دختر هم نمی‌تونه کارگر‬ ‫فنی کارخونه بشه آخه محیط خیلی مردونه‌اس‪ ،‬اما‬ ‫من دوس��ت دارم تو درس بخونی و مهندس بشی و‬ ‫اینجا کار کنی!‬ ‫آرزو در تمام آن روزهایی که محصل بود به آرزوی‬ ‫مهندس شدن فکر می‌کرد اما پدر خیلی زود از دنیا‬ ‫رفت و آرزو ماند همراه مادرش با حقوق مستمری و‪...‬‬ ‫مادر گفت‪ :‬دخترم خرج تحصیل دانشگاه خیلی زیاد‬ ‫می‌شه‪ ،‬دیپلم که گرفتی بهتره به یکی از خواستگارا‬ ‫که پاشنه درو در آوردن جواب مثبت بدی‪.‬‬ ‫آرزو غمگین ش��د و چون نمی‌خواست به مادرش‬ ‫بی‌احترام��ی کند چی��زی نگف��ت و در خلوت خود‬ ‫‌های‌های گریست‪.‬‬ ‫بعد که به حال عادی برگشت با همه ذوق و شوقی‬ ‫که داشت شروع به خواندن درس کرد آن هم شدید‬ ‫و ش��بانه روزی! ی��ک روز ک��ه پ��س از چندین ماه‬ ‫بی‌وقفه درس خواندن و ش��رکت در امتحانات نهایی‬ ‫دبیرس��تان و بعد از آن حضور در کنکور سراس��ری‬ ‫و‪ ...‬مدت��ی ه��ول و والی قبول ش��دن در کنکور را‬ ‫داشت که با اعالم شدن نتایج‪ ،‬نام خود را در لیست‬ ‫قبول‌ش��دگان دید و فریادی از خوشحالی کشید و با‬ ‫همه شوق و ذوق به مادرش گفت‪ :‬تو همون رشته‌ای‬ ‫که می‌خواستم قبول شدم‪ ،‬مهندسی مکانیک ‪...‬‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫استخدام ویراستار رتبه رسانه‌ها را ارتقا می‌دهد‬ ‫مع��اون مطبوعات��ی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی اعالم کرد‪ :‬اس��تخدا ِم‬ ‫ویراس��تار از ش��اخص‌های رتبه‌بن��دی‬ ‫رسانه‌ها به شمار خواهد آمد ‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ین انتظامی‬ ‫در نشس��ت هم‌اندیش��ی «ویرای��ش در‬ ‫مطبوع��ات» گف��ت‪ :‬می‌ت��وان توجه به‬ ‫ویرای��ش و اس��تخدام ویراس��تاران را‬ ‫جزو ش��اخص‌های مورد توجه در طرح‬ ‫رتبه‌بندی مطبوعات و رسانه‌های فضای‬ ‫مج��ازی در نظ��ر گرف��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬موضوع ویرای��ش و زبان و ادبیات‬ ‫فارس��ی موضوع مهمی اس��ت‪ .‬ادبیات و‬ ‫زبان فارس��ی در شکل وسیعش برای ما‬ ‫هویت‌بخش و امنیت‌آفرین است‪ .‬بنابراین‬ ‫نباید به شکل فانتزی یا سانتی‌مانتال با‬ ‫آن برخورد ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬زبان یک امر‬ ‫لوکس نیست که مثل پُز روشن‌فکری با‬ ‫آن برخورد کنیم‪ ،‬از عناصر هویت‌بخش‬ ‫فرهنگ و تمدن است و با بی‌توجهی به‬ ‫آن نهایتش مثل ترکیه می‌ش��ویم که از‬ ‫خودش خط ندارد‪ .‬در شرایطی که گفته‬ ‫می‌ش��ود مورد هجوم فرهنگی هستیم‪،‬‬ ‫پن��اه آوردن به زبان مهم اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه امنیت‌آفری��ن هم هس��ت؛ چون‬ ‫مباح��ث مربوط ب��ه ژئوپولیتی��ک زبان‬ ‫ارزش دارد و به کشور قدرت می‌دهد‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعاتی وزیر ارش��اد گفت‪:‬‬ ‫توج��ه به این ح��وزه‪ ،‬از سیاس��ت‌هایی‬ ‫اس��ت که در معاون��ت مطبوعاتی دنبال‬ ‫می‌کنیم‪ .‬بنابراین در جشنواره مطبوعات‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬بخش تقدیر از رسانه‌ای‬ ‫که به زبان و ادبیات فارس��ی توجه ویژه‬ ‫کند‪ ،‬اضافه ش��د‪ .‬در اصل رس��انه‌ها در‬ ‫س��اخت زبان بسیار نقش‌آفرین هستند؛‬ ‫رس��انه‌های مکت��وب ب��ه یک ش��کل و‬ ‫رسانه‌های شنیداری و دیداری به شکلی‬ ‫دیگر‪ .‬امسال هم در نمایشگاه مطبوعات‪،‬‬ ‫این بخش به طور رس��می ایجاد ش��د و‬ ‫قرارمان این است که با شاخص‌هایی که‬ ‫هیات داوران فرهنگس��تان زبان و ادب‬ ‫فارس��ی تعیین می‌کنند‪ ،‬س��الی یک‌بار‬ ‫رسانه‌ای در این زمینه انتخاب شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬موض��وع دیگری که‬ ‫معاونت مطبوعاتی دنبال می‌کند‪ ،‬طرح‬ ‫رتبه‌بندی روزنامه‌ها و رسانه‌های فضای‬ ‫مجازی اس��ت‪ .‬بهتر است اجرای آن هم‬ ‫دس��ت دولت نباش��د‪ .‬هیات‌هایی که در‬ ‫این زمینه تشکیل شده‌اند‪ ،‬این هیات‌ها‬ ‫ش��اخص‌هایی تعیین می‌کنند‪ .‬می‌توان‬ ‫در این ش��اخص‌ها ب��ه ویرایش و توجه‬ ‫رسانه‌ها به آن هم توجه کرد‪ .‬می‌توانیم‬ ‫همان‌طور که تعداد همکاران یک رسانه‬ ‫را جزو ش��اخص‌های رتبه‌بندی در نظر‬ ‫گرفته‌ایم‪ ،‬داش��تن بخش ویراس��تاری و‬ ‫اس��تخدام مختصصان ویراستاری را هم‬ ‫جزو ش��اخص‌هایمان در نظ��ر بگیریم‪.‬‬ ‫حتی خ��وب اس��ت تش��کل‌هایی برای‬ ‫ویراستاران مطبوعات تشکیل شود‪.‬‬ ‫انتظامی در بخش دیگری از این نشست‬ ‫درباره آینده رسانه‌های کاغذی و سنتی‬ ‫و وضعیت ویرایش در دنیای رسانه‌های‬ ‫بع��دی گفت‪ :‬م��ا به س��مت جایگزینی‬ ‫رسانه‌ها می‌رویم‪ .‬عده‌ای بدبین هستند‬ ‫و می‌گویند تا ‪ 10‬سال دیگر بساط کاغذ‬ ‫جمع می‌ش��ود‪ .‬من جزو آنها نیستم‪ ،‬اما‬ ‫یا بر اس��اس اقتض��ای صفحات مجازی‪،‬‬ ‫یا به دلیل کم‌س��واد بودن کس��انی که‬ ‫در این فضا فعالیت می‌کنند نس��بت به‬ ‫‌نگاران رس��انه‌های کاغذی‪ ،‬یا به‬ ‫روزنامه‬ ‫ِ‬ ‫اقتضای تعجیل در این فضا و ش��اید به‬ ‫اقتضای نس��لی که امروز بیشتر در این‬ ‫فضا هستند‪ ،‬ما به س��متی می‌رویم که‬ ‫ساخت زبانی در فضای مجازی مشکالت‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬ش��اید ای��ن مش��کالت‬ ‫با مش��کالت فض��ای مکت��وب متفاوت‬ ‫باش��د‪ .‬این دو به لحاظ هویتی متفاوت‬ ‫هس��تند‪ .‬مش��کالت هم بیش��تر خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬مگ��ر اینکه چاره‌اندیش��ی ش��ود‪.‬‬ ‫در نشس��ت هم‌اندیش��ی «ویرای��ش در‬ ‫مطبوع��ات»‪ ،‬علی‌اکبر قاضی‌زاده‪ ،‬احمد‬ ‫میرعابدینی‪ ،‬سیروس علی‌نژاد‪ ،‬فریدون‬ ‫عموزاده‌خلیلی‪ ،‬علی صلح‌جو‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫ابک‪ ،‬هومن عباسپور و جمعی از فعاالن‬ ‫حوزه ویراس��تاری و مطبوعات ش��رکت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‪ 6‬هزار کارت نذر اهدای خون در کشور صادر شد‬ ‫رییس سازمان انتقال خون ایران گفت‪ :‬تاکنون ‪6‬هزار‬ ‫نف��ر کارت اهدای خون را پر ک��رده و تا اربعین به مراکز‬ ‫م��ا مراجعه و ن��ذر خود را ادا می‌کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬همه‬ ‫مردم می‌توانند نذر اهدای خون داش��ته باش��ند و آن را‬ ‫در س��ایر ای��ام س��ال ادا کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دکتر‬ ‫علی‌اکب��ر پورفتح‌اهلل با بیان اینک��ه اهدای خون پیوندی‬ ‫ویژه با عشق و عالقه مردم به ائمه اطهار به ویژه حضرت‬ ‫اب‌ا عبداهلل‌الحس��ین (ع) دارد‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬بخش قابل‬ ‫توجهی از اهدا‌کنندگان خون عزاداران حس��ینی هستند‬ ‫و ما بیش��ترین آم��ار اهداکننده خون را در ایام تاس��وعا‬ ‫و عاش��ورا‪ ،‬اربعین حس��ینی و ش��ب‌های قدر داریم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه اعالم کرد‪ :‬امس��ال در ایام تاس��وعا و عاشورای‬ ‫حس��ینی ‪ 47‬هزار و ‪ 962‬نفر در سراسر کشور به مراکز‬ ‫اه��دای خون مراجع��ه و از این می��زان ‪ 39‬هزار و ‪890‬‬ ‫ره نوشت‬ ‫س�ارا اصغ�ری ‪ :‬بعضی‌ه��ا ب��ه واس��طه‌اش معروف‬ ‫می‌شوند و برخی‌ها نه‪ ...‬حاال چه فرقی می‌کند؟ مهم‬ ‫این اس��ت که هس��تند آدم‌هایی که مفاهیم بزرگ را‬ ‫ب��رای تو معنا می‌کنند‪ ...‬و این نهایت انس��ان ش��دن‬ ‫اس��ت‪ ...‬مفهوم��ش این اس��ت که بتوان��ی از خودت‬ ‫بگ��ذری‪ ...‬یا حتی چی��زی فراتر از گذش��تن‪ ...‬البته‬ ‫بی‌هیچ چشمداشتی‪ ...‬اما معنایش چیزی فراتر از این‬ ‫تعریف ساده اس��ت‪ ...‬مفهوم مقام‌بخشی که باالترین‬ ‫مقام‌های انسانی است‪...‬‬ ‫«غروب یکی از روزهای سرد پاییز بود‪ .‬خورشید در‬ ‫واگویه‌های انسانی‬ ‫پشت کوه‌های پربرف یکی از روستاهای آذربایجان فرو‬ ‫رفته بود‪ .‬کار روزانه دهقانان پایان یافته بود‪ .‬ریز علی‬ ‫هم دست از کار کشیده بود و به ده خود بازمی‌گشت‪.‬‬ ‫در آن شب س��رد و تاریک‪ ،‬نور لرزان فانوس کوچکی‬ ‫راه او را روش��ن می‌کرد‪ .‬ده��ی ک��ه ریزعل��ی در آن‬ ‫زندگی می‌کرد نزدیک راه‌آهن بود‪ .‬ریز‌علی هر ش��ب‬ ‫از کنار راه‌آهن می‌گذش��ت تا به خانه‌اش برس��د‪ .‬آن‬ ‫شب‪ ،‬ناگهان صدای غرش ترسناکی از کوه برخاست‪.‬‬ ‫س��نگ‌های بس��یاری از کوه فرو ریخ��ت و را ‌ه آهن را‬ ‫مس��دود کرد‪ .‬ریزعلی می‌دانس��ت که تا چند دقیقه‬ ‫س روز‬ ‫عک ‌‬ ‫پرنده‌ها هم به بازار خرید و فروش آمدن د‬ ‫نفر خون اه��دا کردند‪ .‬این آمار ‪ 3‬برابر ظرفیت عادی ما‬ ‫و در برخی اس��تان‌ها چون آذربایجان شرقی‪ ،‬آذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬ایالم و اصفهان ‪ 7‬برابر ظرفیت عادی گزارش شده‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه این‬ ‫س��ازمان با تمام ظرفیت در خدمت عزاداران حسینی و‬ ‫همه اهدا‌کنندگان خون اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انتقال خون نقش‬ ‫بزرگ��ی در تغییر برخ��ی فرهنگ‌های نادرس��ت جامعه‬ ‫چون قمه‌زنی داشته است‪ ،‬به گونه‌ای که شاهد هستیم‪،‬‬ ‫هیات‌ه��ای عزادارای در ده��ه اول محرم به قصد اهدای‬ ‫خون به سمت مراکز ما حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬قطار مس��افربری به آنجا خواهد رسید‪ .‬با خود‬ ‫اندیش��ید که اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد کند‬ ‫واژگون خواهد ش��د‪ .‬از این اندیش��ه سخت مضطرب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمی‌دانس��ت در آن بیابان دور افتاده چگونه راننده‬ ‫قطار را از خطر آگاه کند‪»...‬‬ ‫ریزعل��ی خواج��وی ی��ا دهقان ف��داکار تنه��ا تمام‬ ‫خاط��رات دوران کودکی چند نس��ل را رقم نمی‌زند‪...‬‬ ‫انس��ان‌های فداکار فرهن��گ یک جامع��ه را برای تو‬ ‫واگویه می‌کنند‪...‬‬ ‫تصویب ‪700‬میلیارد اعتبار‬ ‫برای طرح‌های گردشگری‬ ‫ ‬ ‫مهر‪ -‬مهسا احرابی فرد‬ ‫‪700‬میلی��ارد ریال اعتب��ار برای اج��رای طرح‌های‬ ‫گردشگری در استان‌ها مصوب شده که تاکنون ‪70‬درصد‬ ‫آن تخصیص یافته است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرکل بودجه‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‌دستی در‬ ‫بوشهر گفت‪ 30 :‬منطقه ویژه گردشگری در استان‌های‬ ‫کش��ور طراحی شده که این طرح‌ها در بیشتر استان‌ها‬ ‫در دس��ت اجراس��ت‪ .‬مس��عود نوری ادامه داد‪ :‬توسعه‬ ‫گردش��گری اولویت اقتصادی و فرهنگی کشور است و‬ ‫نقشی مهم در هدف‌گذاری کمی و کیفی سازمان میراث‬ ‫فرهنگی دارد‪.‬مدیرکل بودجه سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دس��تی گفت‪ :‬راه‌اندازی موزه‌های‬ ‫منطقه‌ای در برنامه پنجم توس��عه طراحی ش��ده و این‬ ‫طرح‌ها در قالب برش‌های استانی در برنامه ششم که در‬ ‫دست تدوین است‪ ،‬ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫بهینه‌سازی مصرف‬ ‫ما مصرف‌کنندگان‬ ‫بی‌رویه!!‬ ‫سیدحسین طاهری‬ ‫پژوهشگر‬ ‫بنیه و ظرفیت هرکش��ور ح��دی دارد و تا دیر زمانی‬ ‫نمی‌تواند از کیس��ه بخورد یا از نف��ت انتظار معجزه و‬ ‫انبان جادویی داش��ته باش��د‪ .‬همان‌طور ک��ه دریاچه‬ ‫ارومیه خش��ک ش��د چاه‌های نفت هم خشک خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با این تفاوت که دریاچه ارومیه برس��طح زمین و‬ ‫برابر نگاه عموم ملت اس��ت اما نان سفره‌های مردم در‬ ‫یک اقتصاد وابس��ته به نفت در سفره‌هایی قرار دارد که‬ ‫در اعماق زمین هستند‪ .‬سفره‌هایی سرشار از نفت‌وگاز‬ ‫که ش��یره‌اش را یا خودمان می‌کشیم و بی‌رویه مصرف‬ ‫می‌کنیم یا همس��ایگان زرنگ م��ا که اگر در چارچوب‬ ‫رقابت��ی به آن نگاه کنیم و به ش��تاب برداش��ت منابع‬ ‫مشترک ازس��وی کشورهای همس��ایه توجه کنیم به‬ ‫تلخی آن بیشتر پی خواهیم برد‪.‬‬ ‫ش��عار «اقتصاد بدون نفت» رهب��ر معظم انقالب که‬ ‫در اقتصاد مقاومتی هم تاکید شد‪ ،‬از سال‌ها پیش باید‬ ‫توسط دولتمردان اجرا می‌شد که به‌بهانه‌های مختلف‬ ‫به آن توجه نش��د و ام��روز این پرس��ش‌ها پیش‌روی‬ ‫ماس��ت‪ ،‬اگر نتوانیم از فردا نفت بفروش��یم چه اتفاقی‬ ‫می‌افتد؟ چرا نفتی‌تر شدیم؟ آیا لغو تحریم‌های خارجی‬ ‫مش��کالت اقتصادی را حل می‌کند؟ اگ��ر تحریم‌های‬ ‫خارجی ادامه‌دار بود س��ناریوی مقابله چه باید باش��د؟‬ ‫نگاه اقتصاد مقاومتی برای مقابله با مش��کالت اقتصاد‬ ‫ایران چیس��ت؟ چرا ‪ ۶۰‬س��ال پس از ملی شدن نفت‪،‬‬ ‫نف��ت از اقتصاد جدا نش��ده اس��ت؟ درآم��د جایگزین‬ ‫ب��رای جدا کردن اقتصاد از وابس��تگی ب��ه درآمدهای‬ ‫نفتی چیس��ت؟ اینها پرس��ش‌هایی اس��ت که هرچند‬ ‫اقتصاددانان پاس��خ‌هایی هم به آن داده‌اند اما در عمل‬ ‫چقدر از آن انجام ش��ده اس��ت؟ ش��عار «اقتصاد بدون‬ ‫نفت» سال‌هاست شنیده می‌شود‪ .‬اما کو؟ آیا توانسته‌ایم‬ ‫جلوی خام‌فروش��ی را بگیریم یا اینکه در طول چندین‬ ‫سال نفت خام دادیم و به جایش از سنگ قبر و تسبیح‬ ‫و یویو گرفته تا دیگر اجناس بنجل از بازارهای دس��ت‬ ‫چندم وارد کردیم؟ مصرف انرژی در کش��ور ما بی‌رویه‬ ‫اس��ت‪ .‬مص��رف گاز در بخ��ش خانگی ما ب��ه ازای هر‬ ‫مترمربع معادل ‪ 26‬مترمکعب گاز است و این درحالی‬ ‫اس��ت که در کشور‌های توس��عه‌یافته این مقدار حدود‬ ‫‪ 5‬مترمکع��ب به ازای هر مترمربع اس��ت‪ .‬بیش از کل‬ ‫کش��ور‌های اتحادیه اروپا در بخش مسکونی و تجاری‬ ‫گاز مصرف می‌کنیم‪ .‬ش��دت مص��رف انرژی در بخش‬ ‫خانگی ما چند برابر بخش خانگی در اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫‪ 2/5‬برابر متوسط جهانی ش��دت مصرف انرژی داریم‪.‬‬ ‫از ش��یر‌های قطع‌کنن��ده اضطراری در مس��یر خطوط‬ ‫لوله اصلی گاز مقادیر بس��یار باالی��ی گاز هدر می‌رود‪.‬‬ ‫در بخ��ش حمل‌ونقل و صنعت ما ات�لاف انرژی بیداد‬ ‫می‌کن��د که اگر در بر همین پاش��نه بچرخد در حالت‬ ‫خوش��بینانه‌اش در س��ال ‪ 1404‬به نقطه سربه‌س��ری‬ ‫بح��ران می‌رس��یم‪ .‬نقطه‌ای ک��ه هر آنچه برداش��ت و‬ ‫استحصال کنیم را باید در داخل کشور مصرف کنیم‪ .‬از‬ ‫دل زمین نفت‌وگاز استخراج کنیم و روی زمین بریزیم‬ ‫در حلقوم ماش��ین کهنه‪ ،‬پر خور و تنبل مصرف انرژی‬ ‫در بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫ساختمان‌های مسکونی و اداری و تجاری‪ .‬نقطه بحران‬ ‫که ‪ 4‬اس��به با این مصرف مسرفانه و فاقد بهره‌وری به‬ ‫سمت آن خیز برداشته‌ایم نقطه‌ای است که حتی یک‬ ‫بشکه نفت هم برای صادرکردن نمی‌ماند و همین‌طور‬ ‫گاز‪ .‬فکرش را بکنید این اتفاق در یک اقتصاد وابس��ته‬ ‫ب��ه صادرات نفت چه معن��ا و مفهومی دارد‪ .‬به صنعت‬ ‫نفت ایران که در س��ال‌های ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬یک دوره طالیی‬ ‫و درخشان توسعه را طی کرد در ‪ 8‬سال دولت گذشته‬ ‫آس��یب‌های جدی وارد آمد و بسیاری از چاه‌های نفت‬ ‫مردند‪ .‬نه تولیدمان صیانت��ی بود و نه مصرف صیانتی‬ ‫آن‌گونه که باید داشتیم‪ .‬روش‌های شعاری و احساسی‬ ‫و قش��ری‌گرایی تصمیمات جزی��ره‌ای و غیرهماهنگ‬ ‫گرفت��ن و مدیریت غیرسیس��تماتیک اعم��ال کردن‪،‬‬ ‫تخصص‌س��تیزی و کارشناس‌س��تیزی ک��ه از بی��رون‬ ‫به وزارت نفت تحمیل ش��د چاه نفت را به سرنوش��ت‬ ‫قنات حاج میرزا آغاس��ی دچار کرد که اگر آب نداشت‬ ‫برای عده‌ای نان داش��ت‪ .‬نمونه بارزش فازهای ‪ ۹‬و‪۱۰‬‬ ‫پارس‌جنوبی اس��ت که ب��ا پیش��رفت ‪ ۶۰‬درصدی به‬ ‫دولت دهم تحویل ش��د و در طول ‪ 8‬سال به زیان هم‬ ‫نرس��ید! گویا اینها هم مانند قنات حاج میرزا آغاس��ی‬ ‫اس��ت که برای مملکت گازی ندارد اما برای برخی نان‬ ‫دارد‪ .‬آیا این همان نانی بود که رییس دولت وقت وعده‬ ‫گذاشتنش در سفره‌های مردم را داد؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!