صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۷۳۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 730

روزنامه صمت شماره 730

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫جنگل‌هاباید‬ ‫از دست‌اندازی حفظ شود‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬جمادی‌الثانی ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2017‬‬ ‫سال بیست‌و هشتم دوره جدید شماره ‪ 730‬پیاپی ‪2048‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫پاسخ قاطع روحانی به شبهه‌افکنی‬ ‫در اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫با شناخت به بازارهای هدف برویم‬ ‫دانشجویان معدن‬ ‫رنگ معادن را نمی‌بینند‬ ‫معدن‪4‬‬ ‫مذاکرات گروه «اس‌ام‌اس»‬ ‫برای تولید فوالد آلیاژی‬ ‫‪7‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫امضای قرارداد نیروگاه‌سازی‬ ‫ایران و جمهوری چک‬ ‫مسافران برلین و رم‬ ‫با عیار ایرانی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 30‬اسفند‬ ‫تعطیل رسمی اعالم شد‬ ‫همینصفحه‬ ‫سرمقاله‬ ‫راستگویی‬ ‫عیار دولت‌ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫شکوفایی ‪ 2017‬محصول‬ ‫تصمیم افکار عمومی‬ ‫معدن ‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫با باتری ماشین‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 30‬اسفند تعطیل رسمی اعالم شد‬ ‫س��خنگوی دولت ‪ 30‬اس��فند ‪ 95‬را تعطیل‬ ‫رسمی اعالم کرد و گفت‪ :‬سازمان‌ها می‌توانند با‬ ‫مرخصی کارمندانی که قصد مسافرت در شنبه‬ ‫‪ 28‬اسفند را دارند‪ ،‬موافقت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت چهارشنبه‬ ‫پ��س از پای��ان جلس��ه هیات دول��ت در جمع‬ ‫خبرن��گاران اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه تصمیم هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬روز ‪ 30‬اس��فند به‌عن��وان روز تعطیل‬ ‫رس��می اعالم ش��د و در ش��نبه هم ب��ه همه‬ ‫س��ازمان‌ها اج��ازه داده ش��د ک��ه ه��ر یک از‬ ‫کارمن��دان که قصد مس��افرت دارند‪ ،‬بتوانند به‬ ‫آنان مرخصی داده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ان‌ش��اءاهلل تعطیالت خوبی در‬ ‫انتظ��ار همه م��ردم به‌ویژه کارمن��دان دولت و‬ ‫کارگران باشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت همچنی��ن از تصوی��ب‬ ‫‪150‬میلیارد تومان در جلسه هیات دولت برای‬ ‫اتمام مس��کن مهر خبر داد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ام��روز برای این که بتوانیم قبل از پایان س��ال‬ ‫بار دیگر برای تاکی��د رییس‌جمهوری مبنی بر‬ ‫اتمام رس��اندن پروژه مس��کن مهر اقدام کنیم‪،‬‬ ‫‪150‬میلی��ارد توم��ان دیگ��ر تصویب ش��د که‬ ‫به‌عنوان کمک در اختیار مسکن مهر قرار دهیم‬ ‫تا ان‌ش��اءاهلل در طول دوره دولت یازدهم پروژه‬ ‫مسکن مهر به اتمام برسد‪.‬‬ ‫ادامه مجوز شرکت‌هایی مانند بوئینگ برای قرارداد با ایران‬ ‫اوباما در حمایت جدی نس��بت ب��ه ایران ازجمله‬ ‫ف��روش هواپیم��ا را ادامه می‌دهد‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫از س��وی دولت اوبام��ا به‌عنوان بخش��ی از توافق‬ ‫هسته‌ای با ایران شروع شده بود‪.‬‬ ‫این پای��گاه اینترنتی امریکایی اضافه کرد‪ :‬ایران‬ ‫در فوری��ه اعالم کرد که یک «ش��رکت خارجی»‬ ‫برای تامین مالی خرید ‪ 77‬هواپیمای نو از بوئینگ‬ ‫و ایرباس تاس��یس کرده است‪ .‬با وجود تقاضاهای‬ ‫مکرر‪ ،‬وزارت خزانه داری نام این شرکت را به فری‬ ‫پای��گاه اینترنتی روزنامه واش��نگتن فری بیکن‬ ‫گ��زارش داد‪ :‬وزارت خزان��ه داری دول��ت ترامپ‬ ‫دوش��نبه به این روزنامه اط�لاع داد که به اعطای‬ ‫مجوز به ش��رکت‌هایی مانند بوئینگ که می‌توانند‬ ‫قراردادهای چندین میلیارد دالری با ایران ببندند‪،‬‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬واشنگتن فری بیکن» نوشت‪:‬‬ ‫دولت ترامپ از س��وی اعضای جمهوریخواه س��نا‬ ‫زیرانتقاد فزاینده قرار دارد که سیاست‌های دوران‬ ‫بیک��ن اعالم نکرد و تنها بیان کرد که صدور مجوز‬ ‫برای ف��روش هواپیما به ایران مانن��د تمام موارد‬ ‫مشابه خواهد بود‪.‬‬ ‫فری بیکن نوش��ت‪ :‬فروش ای��ن هواپیماها باید‬ ‫بر اس��اس رهنمودهای��ی که در توافق هس��ته‌ای‬ ‫ب��ا ایران پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬انجام گی��رد اما برخی‬ ‫اعضای جمهوریخواه مدتهاست روی اجرای قانونی‬ ‫برای تعلیق فروش هواپیما به ایران از س��وی تمام‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی کار می‌کنند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار شرکت فرانسوی در راه ایران‬ ‫سفیر فرانسه در س��رمایه‌گذاری‌های بین‌المللی‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت بیزینس فران��س گفت‪ :‬این‬ ‫مجموعه تاکنون ‪ 300‬شرکت فرانسوی را در ورود‬ ‫به بازار ایران همراهی و بیش از ‪ 2‬هزار شرکت را به‬ ‫بازار ایران عالقه‌مند کرده اس��ت که این شرکت‌ها‬ ‫درحال برنامه‌ریزی برای فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪« ،‬موریل پنیکاد» چهارش��نبه‬ ‫در نشس��تی مطبوعاتی که در س��فارت فرانسه در‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رکت‌ها بیش��تر‬ ‫شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی هستند که‬ ‫در زمینه‌های مختل��ف ازجمله‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت‪ ،‬معدن‪ ،‬صنایع پالستیک‪،‬‬ ‫مواد غذایی و کش��اورزی فعالی��ت دارند‪ .‬وی این‬ ‫موفقیت ب��زرگ را توجه ب��ه نیازهای ب��ازار‪ ،‬نگاه‬ ‫برد‪-‬برد به تج��ارت و انعقاد قراردادهای بلندمدت‬ ‫دانست‪ .‬به گفته مدیرعامل بیزینس فرانس‪ ،‬فراهم‬ ‫ک��ردن زمینه‌های الزم برای ورود یک ش��رکت به‬ ‫ب��ازار ایران ‪ 2‬تا ‪ 3‬س��ال زمان می‌ب��رد و این ویژه‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خرید به موقع‬ ‫پیشنیاز‬ ‫انبارداری صحیح‬ ‫‪4‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪2048‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪75‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬جمادیاالول ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2017‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون تن محصوالت‬ ‫پتروشیمی صادر شد‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نگاه «گسترش صنعت» به اهمیت آموزش انبارداری به سبک امروزی‬ ‫سرمقاله‬ ‫خط قرمزهای مدیریتی‬ ‫در انبارداری نوین‬ ‫شرکتهای خدماتی‬ ‫گامی بهسوی‬ ‫خصوصیسازی‬ ‫از ابتدای تصویب قانون برنامه سوم همواره دغدغه‬ ‫دولته��ا خ��روج از اقتصاد دولت��ی و ورود به بخش‬ ‫غیردولتی و س��پردن و واگذاری امور به مردم برای‬ ‫گس��ترش عدالت و بهبود فضای کسبوکار و ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی و رشد و توسعه آن بوده است‪.‬‬ ‫یکی از نقاط اصلی و مرکز ثقل توس��عه صنعتی هر کش��وری در گرو توس��عه صنایع‬ ‫کوچک و متوسط است که در شهرکهای صنعتی نمود مییابد و تاثیر بسزای آن در رشد‬ ‫اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم و ناهنجاریهای اجتماعی غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫آمادگی ‪ 3‬بانک اروپایی‬ ‫برای همکاری با ایران‬ ‫«دوچرخهسواری» فرهنگی نهچندان دور که مغفول ماند‬ ‫‪3‬‬ ‫تهاتر چندجانبه‬ ‫راهکارجدید‬ ‫پرداخت بدهی دولت‬ ‫سفیر فرانسه در سرمایهگذاریهای بینالمللی‪:‬‬ ‫‪ 3۰۰‬شرکت فرانسوی به ایران آمدند‬ ‫س��فیر فرانس��ه در س��رمایهگذاریهای‬ ‫بینالمللی گفت‪ :‬ای��ن مجموعه تاکنون ‪۳۰۰‬‬ ‫ش��رکت فرانس��وی را در ورود به ب��ازار ایران‬ ‫همراه��ی و بیش از ‪ ۲‬هزار ش��رکت را به بازار‬ ‫ایران عالقهمند کرده که این شرکتها در حال‬ ‫برنامهریزی برای فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬خانم «موری��ل پنیکاد»‪،‬‬ ‫چهارش��نبه در نشس��تی مطبوعات��ی ک��ه در‬ ‫س��فارت فرانس��ه در تهران برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن ش��رکتها اغلب ش��رکتهای کوچک و‬ ‫متوس��ط فرانسوی هس��تند که در زمینههای‬ ‫مختل��ف از جمله‪ ،‬تعمیر و نگهداری تجهیزات‬ ‫و ماش��ینآالت‪ ،‬معدن‪ ،‬صنایع پالستیک‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی و کشاورزی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی ای��ن موفقیت بزرگ را توجه به نیازهای‬ ‫ب��ازار‪ ،‬ن��گاه برد‪-‬ب��رد ب��ه تج��ارت و انعق��اد‬ ‫قراردادهای بلندمدت دانست‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعام��ل بیزینس فرانس‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن زمینههای الزم برای ورود یک ش��رکت‬ ‫به بازار ایران ‪ ۲‬تا ‪۳‬س��ال زم��ان میبرد و این‬ ‫ویژه ایران نیس��ت و به همین دلیل اس��ت که‬ ‫بهبود اقتصادی و افزایش اش��تغال یک برنامه‬ ‫زمان بر محسوب میشود‪.‬‬ ‫پنیکاد تاکید کرد‪ :‬فرانس��ه از جمله معدود‬ ‫تولید کنسانتره مس‬ ‫رکابزنان حریف خودروهای شخصی‬ ‫اکن��ون س��ومین اس��ت‪ .‬س��فیر فرانس��ه در‬ ‫سرمایهگذاریهای بینالمللی‪ ،‬مسائل بیمهای‬ ‫و بانکی را از مهمترین مسائل دسترسی به بازار‬ ‫ای��ران عنوان کرد که همچنان فرانس��ه تالش‬ ‫میکند موانع را برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ س�رمایهگذاری و حج�م مبادالت‬ ‫تجاری‬ ‫ترازنامه ازسرگیری روابط دوجانبه‪ ،‬رفع موانع‬ ‫دسترس��ی به بازار ایران و کار مش��ترک برای‬ ‫عادیسازی روابط مالی دو کشور‪ ،‬گشود‪.‬‬ ‫س��فیر فرانس��ه در س��رمایهگذاریهای‬ ‫بینالمللی گفت‪ :‬فرانس��ه در بازار ‪ ۷۳‬کش��ور‬ ‫جهان حضور دارد و بس��یار خوشحال است که‬ ‫با امضای برنامه جامع اقدام مش��ترک(برجام)‬ ‫میان ایران و گ��روه ‪ ۵+۱‬به بازار ‪ ۸۰‬میلیونی‬ ‫ای��ران وارد ش��ده اس��ت و ای��ن ی��ک حضور‬ ‫بلندمدت خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عالوه بر توسعه روابط دوجانبه‪،‬‬ ‫کمک به توس��عه پروژههای آتی‪ ،‬س��رمایهای‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫نیز در دستور کار بیزینس فرانس قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بیزینس فرانس معیارهای‬ ‫س��فیر فرانس��ه در س��رمایهگذاریهای‬ ‫بینالمللی گفت‪ :‬حجم س��رمایهگذاری فرانسه‬ ‫در ای��ران و حجم تجارت دوجانبه دو کش��ور‬ ‫مرتب در حال افزایش اس��ت‪ .‬در پایان س��ال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م میزان سرمایهگذاری فرانسه در ایران‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلی��ون یورو ب��ود که این رق��م اکنون‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پنی��کاد ب��دون اش��اره ب��ه می��زان کنونی‬ ‫س��رمایهگذاری فرانس��ه در ای��ران گفت‪ :‬رقم‬ ‫دقیق آن در اختیار نیست اما هدف ما افزایش‬ ‫حجم س��رمایهگذاریها به سطح یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلی��ون یورو اس��ت که رکورد س��ال‬ ‫‪۲۰۰۲‬م بود‪ .‬پنیکاد همچنین ارزش مبادالت‬ ‫دوجانبه با ایران را در س��ال ‪۲۰۱۶‬م به میزان‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون ی��ورو عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این رقم نسبت به سال پیش از آن ‪۲۳۵‬‬ ‫درصد افزایش دارد‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫پیششماره‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال بیستو هشتم دوره جدید شماره‪ 730‬پیاپی ‪ 4 2048‬صفحه‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی‬ ‫نگه��داری صحی��ح مواد اولیه در انباره��ا‪ ،‬میزان خرید و نح��وه مدیریت کاالهای‬ ‫نهایی نیازمند ش��یوههای جدید انبارداری نوین است که بهطور معمول با استفاده از‬ ‫ابزارها و نرمافزاری جدید مانند اکس��ل یا ابزار ردیابی کاالها به آسانی انجام میشود‪.‬‬ ‫اهمی��ت بکارگیری روشه��ای جدید انبارداری از آن جهت مورد تاکید اس��ت که به‬ ‫کاهش هزینههای تولید و افزایش س��ودآوری واحد صنعتی منجر خواهد شد‪ .‬عرصه‬ ‫تولی��د و صنعت تنها در کارخانه محدود نمیش��ود بلک��ه بخشهای دیگری همچون‬ ‫تامی��ن و خرید مواد اولیه و نگهداری آن نیز جزو مراحل و فرآیند صنعتی اس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت��ی‪ ،‬نحوه نگه��داری و انبارداری در محیطهای صنعتی ب��ه موازات بخش تولید‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫بورکینافاسو‬ ‫به مدد معادن‬ ‫میزان تولید کنسانتره مس کشور در ‪11‬ماه سال ‪ 95‬با رشد‬ ‫‪10‬درصدی روبرو شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬ش��رکتهای زیر مجموعه شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران ش��امل «مس سرچشمه»‪« ،‬مس سونگون»‬ ‫و «مس میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‪982 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 95‬تن کنس��انتره مس تولید کردن��د در حالی که این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته‪893 ،‬هزار و ‪ 839‬تن بود‪ .‬میزان‬ ‫تولید کنسانتره این شرکتها در بهمن‪87 ،‬هزار و ‪ 45‬تن بود‬ ‫که در مقایس��ه با آمار مدت مشابه س��ال گذشته (‪89‬هزار و‬ ‫‪ 104‬تن) ‪2‬درصد کاهش نش��ان میدهد‪ .‬از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان بهمن امسال‪ ،‬مجتمعهای «مس سرچشمه» و «مس‬ ‫می��دوک»‪207 ،‬هزار و ‪ 750‬تن «م��س آند» و ‪173‬هزار و ‪4‬‬ ‫تن «مس کاتد» تولید کردند که نسبت به تولید مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته به ترتیب ‪3‬درصد کاهش و حدود یکدرصد‬ ‫رشد نش��ان میدهد‪ .‬میزان تولید این محصوالت (مس آند و‬ ‫مس کاتد) در بهمن نیز به ترتیب ‪18‬هزار و ‪ 90‬تن و ‪15‬هزار‬ ‫و ‪ 644‬ت��ن بود‪ .‬همچنین در ‪11‬ماه س��ال ‪ ،95‬مجتمع مس‬ ‫سرچشمه ‪ 5419‬تن «کنس��انتره مولیبدن» و مس سونگون‬ ‫‪ 1065‬ت��ن مولیبدن تولید کرد که در مقایس��ه با رقم مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته (‪ 5654‬تن کنس��انتره مولیبدن و ‪627‬‬ ‫ت��ن مولیبدن)‪ ،‬به ترتیب ‪4‬درصد کاهش و ‪ 70‬رش��د نش��ان‬ ‫میدهد‪ .‬مجتمعهای مس سرچش��مه‪ ،‬مس س��ونگون و مس‬ ‫می��دوک در ‪ 11‬ماه امس��ال‪ 44 ،‬میلی��ون و ‪609‬هزار و ‪47‬‬ ‫تن س��نگ س��ولفیدی تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪40 ،‬میلیون و ‪740‬هزار و ‪ 263‬تن بود که حاکی‬ ‫از افزای��ش ‪9‬درصدی تولید این محصول اس��ت‪ .‬میزان تولید‬ ‫سنگ سولفیدی در بهمن نیز ‪3‬میلیون و ‪917‬هزار و ‪ 484‬تن‬ ‫اعالم شد که حاکی از رش��د یکدرصدی تولید این محصول‬ ‫در ماه یادشده است‪.‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪10‬جمادیالثانی‪1438‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪4‬‬ ‫با خصوصیسازی‬ ‫اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم‬ ‫تصویب ایجاد منطقه‬ ‫آزادتجاری قصرشیرین‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫سال اول شماره‪ 122‬پیاپی ‪ 8 271‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫باید برای پیشرفت‬ ‫درهای تعامل را باز کنیم‬ ‫توسعه فرودگاه اصفهان‬ ‫با کمک فرانسه‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com - http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫تشویق به مصرف محصول ایرانی بهترین نوع حمایت است‬ ‫رشد ‪۴۸‬درصدی صادرات دارو از ایران‬ ‫در چند سال اخیر ایران در حوزه دارو به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته و هم تولید‬ ‫را رونق بخش��یده و هم توانس��ته در بازارهای صادراتی تا حدودی عرض اندام کند‪ .‬هرچند‬ ‫با تراز تجاری منفی در این حوزه روبهرو هس��تیم اما پلههای نخس��ت صادراتی را به نس��بت‬ ‫خوب پیمودهایم و اهداف و چش��ماندازهای خوبی نیز ترس��یم شده است‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی‬ ‫س��الجاری در حالی با رش��د خوبی در صادرات داروهای انس��انی‪ ،‬دامپزشکی و مواد اولیه‬ ‫دارویی روبرو بودیم که به گفته کارشناسان مشکالتی هم وجود دارد که در صورت رفع آنها‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بازگشت هزینهساز‬ ‫«آپلود»‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫وفاداری گردشگران‬ ‫به مقصدی ناامن!‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫پیشروی آهسته و پیوسته‬ ‫مترو زیر زمین ایران‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫گفت و‬ ‫گوی اختصاصی‬ ‫«رونق اقتصادی» شاه کلید‬ ‫حمایت از کارگر و کارفرما‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 10‬عضو اوپک که وع��ده کاهش تولید داده‬ ‫بودن��د‪ ،‬ب��ه می��زان ‪ 104‬درصد از ای��ن توافق‬ ‫پی��روی کردهاند‪ .‬اما در مقابل‪ ،‬بر اس��اس آمار‬ ‫اداره اطالعات انرژی امریکا‪ ،‬میزان ذخایر نفت‬ ‫خام امری��کا در هفته منتهی ب��ه ‪ 24‬فوریه به‬ ‫‪520/2‬میلیون بش��که رسیده که بیشترین رقم‬ ‫هفتگی از س��ال ‪ 1982‬تاکنون اس��ت‪ .‬استفن‬ ‫ش��ورک‪ ،‬رییس موسس��ه مش��ورتی ش��ورک‬ ‫در پنس��یلوانیا در اینب��اره گفت‪ :‬ب��ازار خیلی‬ ‫آسیبپذیر اس��ت‪ .‬آنها میخواهند بیش از یک‬ ‫ماه منتظر بمانند تا فصل عوض شود و روی این‬ ‫مسئله حساب کردهاند که اوپک کاهش عرضه‬ ‫را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫امضای نخستین قرارداد نیروگاهسازی ایران و جمهوری چک‬ ‫ای��ران و چ��ک قراردادی برای س��اخت یک‬ ‫نیروگاه زبالهسوز ‪ 20‬مگاواتی در قالب ‪BOT‬‬ ‫امضا کردند؛ با ساخت این نیروگاه روزانه ‪350‬‬ ‫تن زباله به انرژی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫هوش��نگ فالحتیان معاون ب��رق و انرژی وزیر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ناتوانی قیمت در عبور از مرز ‪ 55‬دالر‬ ‫قرارداده��ای ‪ BOT‬اح��داث و بازپرداخ��ت‬ ‫س��رمایه نیز از طریق فروش تضمینی برق در‬ ‫‪ 14‬س��ال آینده انجام خواهد ش��د ضمن آنکه‬ ‫پیشبینی میشود این نیروگاه روزانه ‪ 350‬تن‬ ‫زباله را تبدیل به انرژی کند‪.‬‬ ‫هوشنگ فالحتیان معاون برق و انرژی وزیر‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir - http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫تردید سرمایهگذاران در تداوم افزایش قیمت نفت‬ ‫ناتوانی قیم��ت نفت در عبور از مرز ‪ 55‬دالر‪،‬‬ ‫س��رمایهگذاران را درباره تداوم روند افزایش آن‬ ‫در بازار دچار تردید کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ‪ ،‬این نگرانی‬ ‫در حال��ی در حال افزایش اس��ت که بازار نفت‬ ‫بار دیگر در معرض ریس��ک کاهش قیمت قرار‬ ‫گرفت��ه و صندوقهای تامین‪ ،‬گمانه نس��بت به‬ ‫احتم��ال افزایش قیمت نف��ت امریکا را کاهش‬ ‫دادهاند‪.‬‬ ‫پیش از این به دلیل خوشبینی درباره توافق‬ ‫کاهش تولید اوپک و مهار مازاد عرضه در بازار‪،‬‬ ‫این صندوقها حس��اب وی��ژهای روی افزایش‬ ‫قیمت نفت کرده بودند‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومانی برای ‪ ۱۲۱‬هزار واحد تولیدی‬ ‫مذاکرات گروه‬ ‫«اساماس»‬ ‫برای تولید‬ ‫فوالد آلیاژی‬ ‫دانشجویان معدن رنگ معادن را نمیبینند‬ ‫ام��ا اکنون رس��یدن میزان ذخای��ر نفتخام‬ ‫امریکا ب��ه ارقامی بیس��ابقه‪ ،‬درح��ال تقویت‬ ‫تردیدها نس��بت به چش��مانداز افزایشی قیمت‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫میش��ائیل لین��چ‪ ،‬رییس موسس��ه تحقیقات‬ ‫اس��تراتژیک انرژی و اقتصادی در ماساچوست‬ ‫امری��کا گفت‪ :‬آنه��ا زی��ادی امی��دوار بودند و‬ ‫رویاپردازی میکردند؛ ما در بازار شاهد اتفاقات‬ ‫زیادی که از این چشمانداز روشن حمایت کند‪،‬‬ ‫نیستیم‪ .‬نمونه آن هم میزان ذخایر نفت است‪.‬‬ ‫آمار نش��ان میدهد اوپک در فوریه ‪ 65‬هزار‬ ‫بش��که از تولید خود کاس��ته و آن را به ‪32/17‬‬ ‫میلیون بشکه در روز رسانده است‪.‬‬ ‫ایران نیس��ت و ب��ه همین دلیل اس��ت که بهبود‬ ‫اقتصادی و افزایش اش��تغال ی��ک برنامه زمان بر‬ ‫اس��ت‪ .‬پنیکاد تاکید کرد‪ :‬فرانس��ه ازجمله معدود‬ ‫کشورهایی بود که برای ورود به بازار ایران‪ ،‬منتظر‬ ‫لغو تحریم‌های هسته‌ای نشد و از سپتامبر ‪2015‬‬ ‫(شهریور ‪ )1394‬دفتر بیزینس فرانس در تهران را‬ ‫با ‪ 3‬هدف تهیه ترازنامه از سرگیری روابط دوجانبه‪،‬‬ ‫رفع موانع دسترس��ی به بازار ایران و کار مشترک‬ ‫برای عادی‌سازی روابط مالی ‪ 2‬کشور‪ ،‬گشود‪.‬‬ ‫ش��رایط خوبی برای حضور ش��رکتهایی که‬ ‫در زمین��ه س��اخت نیروگاهه��ای تجدیدپذیر‬ ‫میخواهند فعالیت کنند فراهم اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ازجمل��ه اینک��ه از قوانی��ن پش��تیبانی‬ ‫خوب��ی در این زمین��ه برخوردار اس��ت و این‬ ‫امکان وج��ود دارد که بالفاصل��ه برق تولیدی‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 117‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺎﺟﻰ ﺁﺫﺭﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪-‬ﻣﻴﺜﻢ ﺁﺫﺭ ﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻛﻴﻜﺎﻭﺱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9509970243501284‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 420000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/147886‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 287‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﻴﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﺩﻩ ﺳﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺴﺮﻭ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‪950706‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪96/2/17‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/147884‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪117‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪-‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9509970241401074‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 450000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ‪ 13690000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺡ ﻗﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪110/147883‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 117‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﭘﺴﻴﺎﻥ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻴﺪ ﻇﺮﻓﻰ ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 637/124/95‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 96/3/28‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/147881‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980213200517‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 179‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻠﺒﻞ ﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺍﻭﻟﻰ ﻛﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ .1 :‬ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ .2‬ﺍﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ‪ .3‬ﺍﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ .4‬ﺍﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ‪ .5‬ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ .1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ .2‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 261‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ ) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9509980216100807‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 96/1/28‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/148436‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 261‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﻭﻧﻚ ) ﺗﻬﺮﺍﻥ(‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ‪ :‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻫﻚ ‪ 951054‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ 96/2/20 :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ – ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻭﻳﺲ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ – ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 272‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪110/148434‬‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 272‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﺋﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﻨﺎﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 269‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 96/2/17‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫هند‪،‬کانادا و استرالیا‬ ‫مشتری خرمای هرمزگان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫میتوان شاهد رشد صادراتی قابلتوجهی در این بخش بود‪ .‬بر اساس آمار صادرات ‪۹۶‬میلیون‬ ‫دالری داروی انسانی در ‪۱۰‬ماه ابتدایی سالجاری ثبت شده که این میزان صادرات نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۴۸‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به سود ایران رای دهد‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬اقدام امریکا در‬ ‫بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور‬ ‫نیست را متعارض با حقوق بین‌الملل دانست و‬ ‫گفت‪ :‬انتظ��ار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع‬ ‫ایران رای دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی طیب‌نیا پس از جلس��ه‬ ‫هیات دولت درباره بلوکه‌ش��دن یک میلیارد و‬ ‫‪ 600‬میلی��ون دالر از منابع بان��ک مرکزی در‬ ‫لوکزامبورگ این مطلب را بیان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��ال‌های گذشته رسم بوده که‬ ‫بان��ک مرکزی بخش��ی از دارایی‌های خود را به‬ ‫ش��کل دارایی‌های خارجی به شکل ارز یا اوراق‬ ‫قرضه نگهداری می‌کند‪ .‬در فاصله س��ال ‪2002‬‬ ‫ت��ا ‪2007‬م بانک مرکزی اق��دام به خرید اوراق‬ ‫قرضه دالری کرد که در اروپا منتشر می‌شد‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫آن زم��ان هم مش��کل ویژه‌ای وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی ای��ن اوراق را خریداری می‌کرد‪،‬‬ ‫می‌فروخت و در سررس��ید‪ ،‬سودش را دریافت‬ ‫می‌کرد‪ .‬از س��ال ‪2006‬م یکس��ری مش��کالتی‬ ‫بوج��ود آمد و قوانینی ازجمله ممنوعیت یوترن‬ ‫برای ایران در امریکا تصویب ش��د که باعث شد‬ ‫وجوهی که ما به ش��کل دالر در خارج از کشور‬ ‫داشتیم در معرض خطر قرار گیرد‪.‬‬ ‫طیب‌نیا اضافه کرد‪ :‬انتهای پاییز ‪ 86‬ش��رکت‬ ‫لوکزامبورگ��ی کلیراس��تریم ک��ه اوراق قرضه‬ ‫دالری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار‬ ‫و اع�لام می‌کند‪ ،‬دیگر نمی‌توانم امنیت را برای‬ ‫منابع ش��ما تامین کنم و بهتر اس��ت این منابع‬ ‫را منتق��ل کنید‪ .‬آن زم��ان چیزی حدود ‪220‬‬ ‫میلیون دالر از این اوراق قرضه را می‌فروش��ند‬ ‫و منابعش را منتق��ل می‌کنند و از خطر نجات‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عض��و کابینه تدبی��ر و امید تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تا ‪ 27‬خرداد ‪ 87‬یعنی حدود ‪ 6‬ماه فرصت‬ ‫وجود داش��ته که این اوراق قرضه منتقل شود‬ ‫ولی متاسفانه فقط در حد ‪ 220‬میلیون دالر آن‬ ‫اقدام می‌ش��ود و آنچه در مکتوبات و مستندات‬ ‫اس��ت‪ ،‬اعالم ش��ده چون ش��رایط بازار چندان‬ ‫مناسب نبود‪ ،‬اقدام به فروش مابقی نکردیم‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا گف��ت‪ :‬به ظاهر آن‌ط��ور که به من‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬ای��ن دریافت هم وجود داش��ته که‬ ‫چ��ون ای��ن منابع متعل��ق به بان��ک مرکزی و‬ ‫متعل��ق به دولت نیس��ت و ام��کان توقیف آنها‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬این‌کار نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در فاصله آذر ‪ 86‬تا خرداد ‪،87‬‬ ‫‪ 6‬م��اه فرصت برای ف��روش و انتقال این وجود‬ ‫بوده که متاس��فانه اقدام نش��ده است‪ .‬به دنبال‬ ‫آن بود ک��ه برخی امریکایی‌ه��ا در دادگاه‌های‬ ‫مختل��ف امری��کا و غیرامریکا علیه ما ش��کایت‬ ‫کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند‪ .‬ایران‬ ‫در محاک��م مختلف حضور پیدا ک��رده‪ .‬درباره‬ ‫‪ 1.8‬میلی��ارد قبل��ی نیز به دیوان دادگس��تری‬ ‫بین‌المللی ش��کایت شده است و این مورد اخیر‬ ‫هم در‌حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ش��روع موضوع را باید در آن زمان بدانید‪ .‬یعنی‬ ‫فاصله زمانی سال ‪ 86‬تا ‪ 87‬که فرصت داشتیم‬ ‫منابع‌مان را منتقل کنیم و نکردیم‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا با بی��ان اینکه این اق��دام امریکا با‬ ‫همه حقوق بین‌الملل در تعارض اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن یک اقدام عجیب و غریبی اس��ت که یک‬ ‫ش��هروند امریکایی به یک دادگاه اروپایی برود‬ ‫آن‌هم درب��اره اموالی که در حوزه اقتدار امریکا‬ ‫قرار ندارد‪ ،‬شکایت کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم و انتظار داریم دادگاه‬ ‫لوکزامبورگ��ی به نفع ای��ران رای دهد و چیزی‬ ‫جز این مورد انتظار نیست‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و داریی اضافه کرد‪ :‬جای‬ ‫تعج��ب دارد که امریکا همه حق��وق بین‌الملل‬ ‫را نق��ض ک��رده و درصدد این اس��ت که اموال‬ ‫و دارایی‌های بان��ک مرکزی را که در همه‌جای‬ ‫دنی��ا مصونیت دارد به ازای ی��ک ادعای واهی‬ ‫برداشت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�یف‪ :‬دادگاه لوکزامب�ورگ در‬ ‫نخس�تین رای خود تقاض�ای امریکا را‬ ‫رد کرد‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی گف��ت‪ :‬دادگاه‬ ‫لوکزامبورگ درمورد بلوکه ش��دن ‪1/6‬میلیارد‬ ‫دالر از مناب��ع ای��ران در نخس��تین رای صادره‬ ‫تقاض��ای امریکایی‌ها را رد کرد ک��ه برای این‬ ‫تصمیم درخواس��ت فرجام ش��ده اس��ت که در‬ ‫آس��تانه رسیدگی اس��ت‪ ،‬دفتر خدمات حقوقی‬ ‫و وکالی بان��ک مرکزی نیز ای��ن موضوع را در‬ ‫دست پیگیری دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ولی‌اهلل س��یف چهارشنبه در‬ ‫حاشیه جلس��ه هیات دولت درباره خبر منتشر‬ ‫شده مبنی بر بلوکه ش��دن ‪1/6‬میلیارد دالر از‬ ‫منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان‌ط��ور که مدیر‌کل حقوق��ی بانک مرکزی‬ ‫توضیح داد به هیچ‌وجه اتفاق جدیدی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ادعایی بر علیه منابعی که از س��ال‬ ‫‪ 87‬ب��ه ش��کل اوراق دالری در ن��زد امی��ن در‬ ‫لوکزامبورگ گذاشته شده بود از سوی خسارت‬ ‫دیدگان حادثه ‪ 11‬سپتامبر مطرح شد و دادگاه‬ ‫امریکا تصمیم گرفت آن منابع را توقیف کند‪.‬‬ ‫ریی��س‌کل بانک مرکزی یادآور ش��د‪ :‬دادگاه‬ ‫لوکزامبورگ این ادعا را نپذیرفته و در نخستین‬ ‫رایی ک��ه صادر ک��رد تقاض��ای امریکایی‌ها را‬ ‫رد ک��رد‪ .‬برای این تصمیم فرجام در خواس��ت‬ ‫ش��ده که آن‌هم در آس��تانه رس��یدگی است و‬ ‫دفتر خدم��ات حقوقی به هم��راه وکالی بانک‬ ‫مرکزی این موضوع را در دس��ت پیگیری دارند‬ ‫و به احتمال زیاد امریکایی‌ها موفق هم نخواهد‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫س��یف با بیان ای��ن که این مطل��ب در یکی‬ ‫از روزنامه‌ه��ای امریکایی درج ش��ده و موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬همان‌طور که در‬ ‫گذش��ته توضی��ح داده بودی��م درکل ‪3/6‬دهم‬ ‫میلی��ارد دالر اوراق دالری وج��ود داش��ت که‬ ‫بعضی از آنها منش��أ امریکایی داش��ت و بعضی‬ ‫صادره از اروپا بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪:‬منابع��ی که منش��أ آن‬ ‫امریکای��ی بود‪،‬پیش از این ب��رای آن در امریکا‬ ‫اتف��اق افت��اد‪ ،‬ول��ی ای��ن مناب��ع در وضعیت‬ ‫خطرناک��ی نیس��ت و پیش‌بینی ما این اس��ت‬ ‫ادعای بع��دی ه��م در دادگاه لوکزامبورگ رد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس کل بان��ک مرکزی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��اید در س��ال ‪ 87‬امکان آن وجود داش��ت و‬ ‫می‌توانست این منابع آزاد شود ولی به هر دلیل‬ ‫این اتفاق نیفت��اده و با وجود تالش‌های زیادی‬ ‫که در این مدت شده است نتوانسته این منابع‬ ‫آزاد شود‪.‬س��یف اظهارامیدواری کرد با رای که‬ ‫در آینده نزدیک صادر می‌ش��ود این منابع آزاد‬ ‫شود و در مورد اقدامات بعدی هم اوراق دالری‬ ‫نداریم که آزاد شود‪.‬‬ ‫وی به گش��ایش‌های ایجاد شده بانکی بعد از‬ ‫اجرایی ش��دن برجام اش��اره کرد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بع��د ازبرج��ام فضا به‌ط��ور کام��ل تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ارتباط بانکی گسترش می‌یابد‪ .‬در اوایل‬ ‫بانک‌های اروپایی احتیاط بیش��تری می‌کردند‬ ‫اما در‌حال‌حاضر به دلیل ورود به مرحله جدید‬ ‫به تدریج وقتی بررس��ی کردن��د و دیدند خطر‬ ‫ویژه‌ای آنها را تهدید نمی‌کند و بر اساس برجام‬ ‫مجاز هس��تند و ریسکی تهدیدش��ان نمی‌کند‬ ‫اقبال بیش��تری شد و گشایش‌های بیشتری در‬ ‫روابط بانکی با ایران ایجاد شده است‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬جمادی‌الثانی ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2017‬‬ ‫شماره ‪730‬‬ ‫پیاپی ‪2048‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫علی نعیمی‪ /‬روزنامه‌نگار‬ ‫دولت پاکدس��ت‪ .‬دول��ت دروغگو‪ .‬اساس��ا چقدر این‬ ‫واژه‌ه��ا می‌تواند عیار یک مجموع��ه عظیم مدیریتی به‬ ‫نام دولت را نشان دهد؟ وزن این واژه‌ها چقدر در تعیین‬ ‫محبوبیت و جایگاه مدیران موثر است؟ از سوی دیگر تا‬ ‫چه میزان به این واژه‌ه��ا می‌توان به‌عنوان محرک یک‬ ‫جامعه اعتماد ک��رد؟ تجربه‌های مدیریت��ی ثابت کرده‬ ‫ه��ر‌گاه حرف‌ه��ا و وعده‌ها بیش از ت��وان یک مجموعه‬ ‫باش��د و به نوعی بازی با واژه‌ها بیشتر از درک لحظه‌ای‬ ‫از اتفاقات اس��تفاده شود نتیجه آن کارکرد برعکس آن‬ ‫واژگان است‪.‬‬ ‫در س��فر هفته گذش��ته که همراه مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫برای افتتاح یک طرح ملی در حوزه س��یمان داش��تم‪،‬‬ ‫شاهد یک نکته بسیار مهم اما مغفول مانده در آن بودم‬ ‫که به نظرم می‌تواند پاس��خ پرس��ش‌های این نوشتار را‬ ‫بده��د‪ .‬برای نگارن��ده که پیش از این ب��ه دلیل فضای‬ ‫متفاوت کاری و زندگی هیچ نس��بیتی با مس��ائل کالن‬ ‫مدیریتی و صنعتی ندارد و سیاس��ت و اقتصاد و صنعت‬ ‫را ب��ه عنوان یک عالقه‌مند جدی همواره پیگیری کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درک یکسری از مس��ائل مهم نیازمند ته‌نشین‬ ‫ش��دن غبار اطراف آن است‪ .‬در ش��ب رسیدن به شهر‬ ‫یاسوج و هنگام صرف ش��ام با مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن تجارت یک��ی از همراهان وزی��ر محترم صنعت‬ ‫معدن تجارت که از تهران آمده بود خطاب به مس��ئول‬ ‫استانی پیرامون آمادگی نسبت به افتتاح طرح پرسشی‬ ‫را مط��رح کرد و گفت اگر نکته‌ای هس��ت که باید االن‬ ‫گفته شود تا به گوش آقای وزیر برساند بهتر است قبل‬ ‫از رسیدن مسئوالن و معاون اول محترم رییس‌جمهوری‬ ‫ط در استان درباره افتتاح‬ ‫این اتفاق بیفتد‪ .‬مسئول مربو ‌‬ ‫کارخان��ه س��یمان مارگون با اش��اره به اینک��ه به دلیل‬ ‫زمان‌بندی امکان رس��یدن یکی از قطعات برای روشن‬ ‫ک��ردن ک��وره در بخش��ی از خط تولید س��یمان وجود‬ ‫نداش��ته و برای اینکه افتتاح کارخان��ه به تعویق نیفتد‬ ‫مجبور به تامین مواد اولیه آماده از اس��تان مجاور شدند‬ ‫س��خن گفت‪ .‬همان لحظه هم��راه وزیر محترم صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نکته‌ای را که مس��ئول اس��تانی گفت با‬ ‫تلفن به اطالع همراهان مهندس نعمت‌زاده رساند‪.‬‬ ‫در هم��ان لحظات که ای��ن اتفاقات و ای��ن گفت‌وگو‬ ‫رد و بدل می‌ش��د به ‪ 7 ،6‬س��ال قب��ل و ماجراهایی که‬ ‫در دولت پیش��ین اتف��اق افتاد فکر ک��ردم‪ .‬در بحبوحه‬ ‫برگ��زاری انتخابات‪ ،‬دولت نهم تصمیم گرفت طرح‌هایی‬ ‫را برای آنکه بتواند با دس��ت پر به صحنه انتخابات بیاید‬ ‫افتتاح کند‪ .‬یکی از ای��ن طرح‌ها افتتاح خط راه‌آهن در‬ ‫شهر‌های مرکزی کشور بود‪ .‬افتتاحی که پیچ و مهره‌های‬ ‫ریل‌هایش چفت و بست درستی نداشت و مسئوالن فقط‬ ‫برای آنکه از لحاظ رسانه‌ای بتوانند مانور مناسبی بدهند‬ ‫طرح��ی را افتتاح کردند که تا چند س��ال بعد از آن هم‬ ‫امکان استفاده از آن وجود نداشت‪ .‬بدون تعارف در همان‬ ‫لحظات حضور در کنار مسئوالن استانی و مرکزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم فکر می‌کردم سرنوشت این‬ ‫طرح هم همانند آن طرح‌های کذایی در دولت پیشین با‬ ‫مشکل بهره‌برداری نشدن روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫این افکار تا صبح فردا و افتتاح رس��می طرح با حضور‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمه��وری و وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همراهم بود‪ .‬نمی‌دان��م این دیوار بی‌اعتمادی از‬ ‫چه زمان میان قول مس��ئوالن و مردم کش��یده شد که‬ ‫تا همان لحظه باور نداش��تم اتفاقی بیفتد که غیراز باور‬ ‫و اف��کار من به عنوان یکی از ش��اهدان یک ماجرا تغییر‬ ‫کند‪ .‬اما در س��خنرانی مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در کمال تعجب اتفاقی افتاد که انتظار‬ ‫آن را نداش��تم‪ .‬مهندس نعمت‌زاده خطاب به معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری و تمامی حاضران در این مراس��م گفت‬ ‫که بخش��ی از خط تولید این مجموع��ه به خاطر همان‬ ‫دالیلی که ش��ب قبل شخصا شنیده بودم هفته آینده به‬ ‫حرکت می‌افتد‪ .‬شاید در نگاه کالن هیچ ضرورتی نداشت‬ ‫تا وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یک جمع عمومی که‬ ‫اصحاب رس��انه هم حضور داشتند این موضوع را مطرح‬ ‫کند و از نگاه کلی وقتی قرار اس��ت طرحی افتتاح شود‬ ‫و همگی مطمئن هس��تند این کارخانه به تولید رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مطرح کردن این موضوع در جمع رسانه‌ای شاید‬ ‫از نظر کلی عجیب به نظر برسد‪ .‬اما درستی این اظهارات‬ ‫در جمع از سوی وزیر محترم این نکت ‌ه را به من و تمامی‬ ‫افرادی که این موضوع را از نزدیک شاهد بودند یادآوری‬ ‫کرد که راس��تگویی مهم‌ترین اصل در اجرای یک نظام‬ ‫دولتی اس��ت‪ .‬ب��اور مهمی که در دولت پیش��ین تا مرز‬ ‫فروپاش��ی در بس��یاری از قش��رهای جامعه پیش رفت‬ ‫و حرکت ب��ر مبنای اخالق را به کل��ی فراموش کردیم‪.‬‬ ‫ب��رای من که ش��اید کمتر در چنین س��فرهایی حضور‬ ‫دارم‪ ،‬صحبت‌های وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تجربه‬ ‫گرانبهایی بود که از سفر به شهر یاسوج همواره در گوشه‬ ‫ذهنم باقی خواهد ماند‪ .‬برای آنکه بدانم انتخاب درس��ت‬ ‫در روز سرنوشت فرق میان واژه‌ها را شکل می‌دهد‪ .‬فرق‬ ‫بین راست گفتن و پنهان‌کاری‪ .‬فرق بین مدیریت شفاف‬ ‫و مدیریت عوامفریبی‪.‬‬ ‫جنگل‌ها باید از دست‌اندازی حفظ شود‬ ‫در هفته مناب��ع طبیعی‪ ،‬حضرت آیت‬ ‫اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫صبح چهارش��نبه دو نه��ال میوه‪ ،‬غرس‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت اطالع‌رس��انی مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫س��پس در سخنانی با اش��اره به اهمیت‬ ‫فضای س��بز و پوش��ش گیاهی افزودند‪:‬‬ ‫بس��یاری از عوارض ناشی از ریزگردها و‬ ‫آلودگی هوا و ناسالم بودن هوای شهرها‬ ‫به‌دلیل کمبود پوشش گیاهی است و با‬ ‫توجه به موقعیت اقلیمی و گس��تردگی‬ ‫مناطق کویری در کش��ور‪ ،‬حفظ پوشش‬ ‫گیاهی اهمیت مضاعفی دارد‪.‬‬ ‫رهبر معظ��م انقالب اس�لامی‪ ،‬وجود‬ ‫س��بزه‌گاه‌های برخ��وردار از گیاه��ان‬ ‫متن��وع داروی��ی و همچنین جنگل‌های‬ ‫ش��مال را از جمله امتیازات فضای سبز‬ ‫ایران برش��مردند و افزودند‪ :‬جنگل‌های‬ ‫ارزش��مند ش��مال ج��زو کم‌نظیرترین‬ ‫جنگل‌های دنیاست‪ ،‬اما عده‌ای سوداگر‬ ‫ب��دون توج��ه ب��ه منافع مل��ی‪ ،‬به جان‬ ‫جنگل‌ها و منابع کش��ور می‌افتند و باید‬ ‫ای��ن جنگل‌ها را از دس��ت‌اندازی حفظ‬ ‫ک��رد‪ .‬ایش��ان تاکید کردند‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫بخ��ش جنگل‌ه��ا‪ ،‬مرات��ع و زمین‌های‬ ‫کش��اورزی باید اهمیت زیادی برای کار‬ ‫خود قائل باش��ند و در حفظ این ثروت‬ ‫عظیم ملی تالش کنند‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای همچنین‬ ‫با اش��اره به ویژگی‌های ممتاز میوه‌های‬ ‫ایران��ی و با ابراز تاس��ف از واردات میوه‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬واردات می��وه جزو کارهای غلط‬ ‫است و مس��ئوالن جز در موارد ضروری‪،‬‬ ‫باید از این‌کار جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در پایان‪،‬‬ ‫آیی��ن درختکاری را نم��اد احترام مردم‬ ‫به طبیعت سرس��بز ایران عزیز خواندند‬ ‫و افزودن��د‪ :‬هم��ه بای��د ق��دردان ای��ن‬ ‫موهبت‌الهی باشند‪.‬‬ ‫پاسخ قاطع روحانی به شبهه‌افکنی در اقتصاد مقاومتی‬ ‫رییس جمهوری در کنگره بین‌المللی بزرگداشت روز‬ ‫شهید‪ ،‬بزرگترین و کارآمدترین سالح در برابر تهدیدهای‬ ‫پیش روی کش��ور را اراده‪ ،‬ایمان و وحدت مردم دانست‬ ‫و از پی��روزی قطع��ی ملت و دولت در پی��روی از الگوی‬ ‫اقتصاد مقاومتی سخن گفت‪.‬‬ ‫دکت��ر «حس��ن روحان��ی» در کنگ��ره بین‌الملل��ی‬ ‫بزرگداشت روز شهید در مشهد با اشاره به افتخارآفرینی‬ ‫شهیدان‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ایثارگران و خانواده آنان برای کشور‬ ‫در س��ال‌های دفاع از انقالب و میهن‪ ،‬به ضرورت تقویت‬ ‫توان دفاعی و کارنامه دولت یازدهم در این زمینه اشاره‬ ‫و تصریح کرد در ‪ 3/5‬سال گذشته در مقایسه با یک دهه‬ ‫اخیر س�لاح‌های راهبردی بیش��تری تولید شده‪ ،‬با این‬ ‫حال واقعیت جنگ‪ ،‬جنگ اراده‌هاس��ت و دو اراده رو در‬ ‫روی هم قرار می‌گیرند‪ .‬این موضوعی اس��ت که همواره‬ ‫در طول تاریخ بوده‪ ،‬هست و خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه دولت به استحصال منابع ملی در عرصه پررقابت‬ ‫منطقه‌ای‪ ،‬یکی دیگر از جنبه‌های مقاوم‌س��ازی اقتصاد‬ ‫بود ک��ه در حوزه‌هایی چون توس��عه میدان‌های نفتی‬ ‫و گازی نم��ود یافت‪ .‬دولت یازدهم باوجود ورود س��یل‬ ‫متقاضیان به بازار کار با تولید س��االنه ‪ 700‬هزار شغل‪،‬‬ ‫درخش��ان‌ترین کارنامه اش��تغالزایی را به ثبت رساند و‬ ‫کوشید از ظرفیت‌های ملی چون شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بهره جوید‪.‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازی برای اس��تفاده از کااله��ای داخلی در‬ ‫کنار اقدام عملی و مبنایی برای رش��د صنایع ملی‪ ،‬دیگر‬ ‫گام مهم دولت یازدهم اس��ت که در سازوکارهای کسب‬ ‫فناوری‌ه��ای نوین در قراردادهای خارجی و تس��هیالت‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬می‌توان آن را به چشم دید‪.‬‬ ‫آنچه گفته ش��د در کن��ار ده‌ها اقدام اساس��ی دولت‬ ‫برای مقاوم‌سازی اقتصاد و نیز آمار و ارقام موجود نشان‬ ‫می‌ده��د دولت یازدهم ب��ه دور از هرگونه هیاهوگری یا‬ ‫حتی تبلیغات‪ ،‬اراده خود را برای مقاوم‌س��ازی کشور در‬ ‫براب��ر تهدیدات و چالش‌های موجود ب��ه ویژه در عرصه‬ ‫اقتص��ادی اس��توار س��اخته و طرح��ی را درانداخته که‬ ‫باوج��ود ش��بهه‌افکنی‌های کنونی‪ ،‬نتیج��ه آن در آینده‬ ‫نزدیک عیان خواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اطالع‌رسانی ریاست‌جمهوری بخش‌هایی از این‬ ‫سخنرانی را گزارش کرد‪:‬‬ ‫‌جوان��ان عزیز و ایرانیان بزرگوار! جنگ‪ ،‬جنگ س�لاح‬ ‫نیست‪ ،‬جنگ اراده‌ها است‬ ‫جوان��ان ما در دوران ‪ 8‬س��اله دف��اع مقدس‪ ،‬با اراده‬ ‫پیروز ش��دند همان‌طور که حزب‌اهلل لبنان نیز در جنگ‬ ‫اراده‌ها بر رژیم صهیونیستی پیروز شد‬ ‫‌هر گاه در مس��یر خدا حرکت کنیم به‌طور قطع پیروز‬ ‫خواهیم بود‬ ‫‌اگر س�لاح موجب برتری بود‪ ،‬ملت یمن باید س��ال‌ها‬ ‫پیش در برابر متجاوز شکست می‌خورد‬ ‫‌شهیدان راه‌حق از صدر اسالم تا دفاع مقدس و مبارزه‬ ‫با تروریست‌ها‪ ،‬هم ‌ه گواه تاریخ و در کنار یکدیگرند‬ ‫‌هر روز ما روز شهید و احترام به خانواده شهداست‬ ‫‌افتخ��ار و همت دولت کاس��تن از مش��کالت خانواده‬ ‫شهداست و البته فداکاری ش��هیدان هرگز قابل جبران‬ ‫نیست‬ ‫‌وظیف��ه همگان��ی م��ا تواض��ع و خدمت ب��ه خانواده‬ ‫ایثارگران است‬ ‫‌دولت یازدهم بیش از ‪ 10‬سال گذشته سالح راهبردی‬ ‫ساخته و این راه را ادامه می‌دهد‬ ‫قانون رعایت شود فضای دو قطبی نداریم‬ ‫وزیر کش��ور می‌گوید نظارت بر انتخابات ش��وراهای اس�لامی شهر برعهده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اس��ت و تجربه‌های خوبی هم در این زمینه دارند؛ اگر دقت الزم‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬دغدغه آیت‌اهلل جنتی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‌فضلی‪ ،‬چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت‬ ‫در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی درباره اظهارات اخیر آیت‌اهلل جنتی رییس‬ ‫مجلس خبرگان درباره نظارت بر شوراهای اسالمی‪ ،‬این مطلب را مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجلس یک س��ازماندهی از نمایندگان در سراسر کشور انجام داده و‬ ‫در سراسر کشور در تمام حوزه‌ها و شهرستان‌ها این هیات‌های نظارت تشکیل شده و‬ ‫متناسب با استعالمات مراجع چهارگانه کار خود را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور اضافه ک��رد‪ :‬با توجه به توزیع کارها و فعالیت‌های انجام‌ش��ده؛ اگر در‬ ‫هیات‌های نظارت دقت الزم انجام شود‪ ،‬دغدغه آیت‌اهلل جنتی رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی بر این که پیشنهاد شما برای‬ ‫جلوگیری از دوقطبی ش��دن فضای انتخابات چیس��ت؟ اظهارکرد‪ :‬اگر قانون از سوی‬ ‫همه رعایت شود‪ ،‬ان‌شاءهلل دوقطبی نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره اس��تفاده برخی گروه‌ه��ا از فضاهای عمومی برای فعالیت‌های‬ ‫انتخاباتی افزود‪ :‬اگر این فعالیت‌ها به شکل عمومی و برای افزایش مشارکت و آگاهی‬ ‫بخشی باشد‪ ،‬مشکلی ندارد اما نباید تبلیغات برای فردی ویژه انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور درباره نظارت بر منابع مالی نامزدهای انتخابات س��ال آینده نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته در این زمینه الیحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه کردیم و معتقدیم‬ ‫باید برای این موضوع س��ازوکار فراهم ش��ود اما در مجلس بنا به دلیلی اقدامی انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضل��ی افزود‪ :‬در حال حاضر در چارچوب قوانین اس��تفاده از پول و توزیع‬ ‫آن و یا دریافت پول از منابعی که مش��خص نیس��ت‪ ،‬تخلف و جرم است اما فرآیند و‬ ‫راهکاری که بتواند که این را خوب توضیح دهد و آن را تعقیب کند‪ ،‬در قانون تعریف‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا‪ ،‬دوازدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری و نخس��تین میان دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ‪29‬‬ ‫اردیبهشت ‪ 1396‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مروارید سبز ارسنجان در استان فارس واقع است‪ .‬مروارید سبز ارسنجان‬ ‫تک درخت روییده بر یک تخته سنگ بزرگ است که به سنگ صبور نیز شهرت دارد‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫نخس��ت‌وزیر ع��راق در همایش ع��راق بعد از‬ ‫داعش در س��لیمانیه در ش��مال عراق گفت که در‬ ‫زدن تروریسم در کشورهای همجوار اگر که بخواهد‬ ‫عراق را تهدید کند‪ ،‬تردید نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه امریکا اعالم کرد که در صورت‬ ‫اتخ��اذ تدبی��ر الزم فرمان مهاجرت��ی دونالد ترامپ‬ ‫رییس‌جمهوری این کشور لغو خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه تونس چهارش��نبه در راس هیاتی‬ ‫اقتصادی از تاجران و سرمایه‌داران تونس وارد بغداد‬ ‫پایتخت عراق شد‪.‬‬ ‫پایگاه اینترنتی هافینگتون پست گزارش داد‪:‬‬ ‫دونال��د ترام��پ رییس‌جمهوری امریکا پیش��تر‪ ،‬در‬ ‫میانه رقابت‌های انتخاباتی اش در س��ال ‪2016‬م با‬ ‫سفیر روسیه در امریکا دیدار کرده بود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه چین چهارشنبه در سخنانی‬ ‫با اعتراف به وجود اختالفاتی میان پکن و واشنگتن‬ ‫در دوره دونالد ترامپ‪ ،‬خاطرنشان کرد که بهتر است‬ ‫دو کشور تالش کنند بر اختالف موجود فائق آیند‪.‬‬ ‫فرماندهی عملیات «قادمون یا نینوا»‪ ،‬سه‌شنبه‬ ‫تاکید کرد که «روس��تای» الثلجه در جنوب منطقه‬ ‫«بادوش» در ش��هر موصل واقع در شمال عراق آزاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخستین خبرگان بدون هاشمی‬ ‫آیت‌اهلل احمد جنتی‪ ،‬رییس مجلس خبرگان‪،‬‬ ‫بر باالترین کرس��ی هیات‌رییس��ه تکیه زد؛ روب��ه‌روی صندلی‬ ‫شماره ‪ ،١٢‬صندلی خالی آیت‌اهلل که حاال به جای خودش‪ ،‬قاب‬ ‫عک��س تزئین‌ش��ده‌اش با گل‌ه��ای س��فید و روبان مش��کی‪،‬‬ ‫خودنمایی می‌کرد‪ .‬دومین اجالسیه خبرگان پنجم را با سخنان‬ ‫خود آغاز ک��رد و در آن دو بار از رییس‌جمهوری خواس��ت تا از‬ ‫مردم عذرخواهی کن��د‪ .‬در‌حالی‌که حس��ن روحانی بر صندلی‬ ‫شماره چهار در ردیف نخست صندلی‌های مجلس قدیم شورای‬ ‫اس�لامی تکیه زده بود و به او می‌نگریس��ت‪ .‬اجالس��یه «دوم»‬ ‫خبرگان «پنجم» این‌گونه با نقد دولت در حضور حسن روحانی‬ ‫کلید خورد‪ ...‬از آنجا که جنتی‪ ،‬همزمان دبیری شورای نگهبان‬ ‫را هم برعهده دارد‪ ،‬نتوانست نگرانی خود را از انتخابات پیش‌رو‬ ‫در س��ال ‪ ٩٦‬بر زبان نیاورد‪ ،‬آنجا که نس��بت به وضعیت بررسی‬ ‫صالحیت نامزدها در شورای ش��هر‪ ،‬ابراز گالیه کرد؛ «متأسفانه‬ ‫نظارت خوبی بر انتخابات شوراهای شهر انجام نمی‌شود که این‬ ‫یک مصیبت است که نظارت بر انتخابات شوراها حساب و کتاب‬ ‫ندارد و صالحیت‌ها به خوبی رسیدگی نمی‌شود»‪.‬‬ ‫خواست هاشمی یک چیزبود‬ ‫آمدن روحانی‬ ‫تا انتخابات ریاس��ت‌جمهوری بی��ش از دو ماه‬ ‫باق��ی مانده؛ هنوز حس��ن روحانی ب��رای اعالم حض��ور در دور‬ ‫دوازده��م اعالم نظر نکرده اس��ت‪ ،‬ب��ا این ح��ال گفت‌وگو‌ها و‬ ‫رایزنی‌ها برای اعالم نظرش ادامه دارد‪ .‬روز گذش��ته محمدرضا‬ ‫ع��ارف‪ ،‬ریی��س ش��ورای عال��ی سیاس��تگذاری انتخابات��ی‬ ‫اصالح‌طلبان درباره دیدار اصالح‌طلبان با روحانی بدون اشاره به‬ ‫اعالم نظر روحانی عنوان کرده بود نامزد نهایی ریاست‌جمهوری‬ ‫اصالح‌طلبان قبل از پایان س��ال اعالم خواهد شد‪ .‬هرچند پیش‬ ‫از این برخی اصالح‌طلبان گفته بودند روحانی هنوز نظر خود را‬ ‫اعالم نکرده اس��ت‪ ،‬با این ح��ال محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬معاون‬ ‫اجرای��ی رییس‌جمه��وری در گفت‌وگو با «اعتم��اد» می‌گوید‪:‬‬ ‫«من تصور می‌کنم ایش��ان چاره‌ای جز آم��دن ندارند‪ .‬خیلی از‬ ‫نزدیکان و دوستان ایشان و بسیاری از متفکران‪ ،‬اندیشمندان و‬ ‫دلسوزان نظام در مالقات با ایش��ان با اصرار برای حضور در دور‬ ‫دوم انتخابات ریاس��ت‌جمهوری از آقای دکت��ر روحانی دعوت‬ ‫کرده‌اند‪» .‬‬ ‫رونمایی از جریان‌سوم‬ ‫قبل از انتخابات!‬ ‫عل��ی الریجان��ی ب��ه نش��ریه دول��ت گفت��ه‬ ‫اس��ت‪«:‬ارتباط نزدیکی برای اینکه بدانم اینها در شرایط فعلی‬ ‫چگونه عم��ل می‌کنند‪ ،‬چ��ه محورهایی را مدنظ��ر دارند و چه‬ ‫سیاس��تی را دنبال می‌کنند‪ ،‬ندارم‪ ».‬این اظهارات سبب حیرت‬ ‫برخی ش��د که تصور می‌کردن��د رییس مجلس ب��ا اصولگرایان‬ ‫کنونی همسو است‪ .‬احتمال رونمایی از جناح جدید سیاسی در‬ ‫کش��ور وجوددارد و پیش‌بین��ی می‌ش��ود این گ��روه پیش از‬ ‫انتخابات موجودیت خود را اعالم کند؛ طیفی متش��کل از علی‬ ‫الریجانی ب��ه عنوان لیدر سیاس��ی و با همراهی اف��رادی مانند‬ ‫باهنر‪ ،‬نعمتی‪ ،‬کاظم جاللی‪ ،‬تاجگ��ردون و‪ ....‬اهداف این جریان‬ ‫سوم در ابتدا رسیدن به کرس��ی‌های قدرت تعریف نخواهد شد‪،‬‬ ‫بلکه سعی در بازگشت اخالق و قانون‌مداری دارند‪ .‬چندی پیش‬ ‫علی‌الریجانی گفت‌‪« :‬اخالق و معنویت ارکان مهم نظام اسالمی‬ ‫هس��تند‪ ».‬او در مجلس ش��ورای اس�لامی هم بارها نشان داد‬ ‫بی‌اخالقی و تهمت را تحمل نمی‌کند و واهم��ه‌ای از برخورد با‬ ‫اتهام‌زنندگان ندارد‪.‬‬ ‫آیین‌نامه شورای نگهبان‬ ‫نیاز به اصالح دارد‬ ‫‪ 6‬دی س��ال گذش��ته ب��ود ک��ه اس��تعفای‬ ‫غیرمنتظ��ره و ناگهانی س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان‪ ،‬همه را‬ ‫غافلگیر کرد؛ آن هم در گیر و دار اعالم نتیجه بررسی صالحیت‬ ‫داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ .‬اگر چه نجات‌اهلل ابراهیمیان پیش‌تر به ایما و اش��اره‬ ‫گفته بود تمایلی به قبول و ادامه این مس��ئولیت ندارد‪ ،‬اما کمتر‬ ‫کس��ی فکر می‌کرد او در زمانی که همه نگاه‌ها متوجه ش��ورای‬ ‫نگهبان اس��ت‪ ،‬اعالم کناره‌گی��ری کند‪ .‬نج��ات‌اهلل ابراهیمیان‬ ‫می‌گوید‪« :‬من جا را خالی کردم تا دوستانی که نظرشان به نظر‬ ‫آقای جنتی نزدیک‌‌تر‌اس��ت با ایش��ان همکاری متقابل داشته‬ ‫باشند‪ ».‬وقتی از س��خنگوی وقت ش��ورای نگهبان می‌پرسیم‬ ‫«ش��ورای نگهبان که فقط آیت‌اهلل جنتی نیست»‪ ،‬از اختیاراتی‬ ‫سخن می‌گوید که دست دبیر شورای نگهبان را باز گذاشته و به‬ ‫اعتقاد وی‪ ،‬نیازمند بازبینی و تجدیدنظر است‪.‬‬ ‫با امریکای ترامپ چه کنیم؟‬ ‫«با امری��کای ترامپ چ��ه باید ک��رد؟» عنوان‬ ‫نشستی اس��ت که روز گذش��ته در س��الن اجتماعات روزنامه‬ ‫اطالعات و به همت س��ایت دیپلماسی ایرانی برگزار شد؛ در این‬ ‫نشس��ت مجید تخت‌روانچی معاون وزیر ام��ور خارجه‪ ،‬صادق‬ ‫خرازی دیپلمات پیشین‪ ،‬ناصر هادیان اس��تاد روابط بین‌الملل‬ ‫دانشگاه تهران و کیهان برزگر اس��تاد روابط بین‌الملل دانشگاه‬ ‫علوم و تحقیقات به بررس��ی امری��کای دوران دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رییس‌جمهوری جدید ایاالت‌متحده پرداختند و راهکارهایی را‬ ‫نیز درباره نح��وه رویارویی ایران با امریکای ترام��پ ارائه دادند‪.‬‬ ‫اغلب اس��تادان حاض��ر در این نشس��ت معتقد بودن��د در دوره‬ ‫ترامپ‪ ،‬امریکا دچار نوعی سردرگمی و آش��فتگی است و ایران‬ ‫باید از این مسئله استفاده کند‪.‬‬ ‫روی خط مطبوعات‬ ‫راستگویی‬ ‫عیار دولت‌ها‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﺒﺢ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﭘﻴﺶﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪271‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 19‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 730‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪ 4 2048‬ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪10‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﺲ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﺲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ‪11‬ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﺎ ﺭﺷﺪ‬ ‫‪10‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺎﻣﻞ »ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ«‪» ،‬ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮﻥ«‬ ‫ﻭ »ﻣﺲ ﻣﻴﺪﻭﻙ« ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦ‪982 ،‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪ 95‬ﺗﻦ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪893 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 839‬ﺗﻦ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ‪87 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 45‬ﺗﻦ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ )‪89‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ‬ ‫‪ 104‬ﺗﻦ( ‪2‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯ »ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ« ﻭ »ﻣﺲ‬ ‫ﻣﻴــﺪﻭﻙ«‪207 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 750‬ﺗﻦ »ﻣــﺲ ﺁﻧﺪ« ﻭ ‪173‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪4‬‬ ‫ﺗﻦ »ﻣﺲ ﻛﺎﺗﺪ« ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪3‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ )ﻣﺲ ﺁﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﺲ ﻛﺎﺗﺪ( ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪18‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 90‬ﺗﻦ ﻭ ‪15‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪ 644‬ﺗــﻦ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ‪11‬ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ‪ ،95‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ‪ 5419‬ﺗﻦ »ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ« ﻭ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮﻥ‬ ‫‪ 1065‬ﺗــﻦ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺭﻗﻢ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ )‪ 5654‬ﺗﻦ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ ﻭ ‪627‬‬ ‫ﺗــﻦ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ(‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪4‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ‪ 70‬ﺭﺷــﺪ ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸــﻤﻪ‪ ،‬ﻣﺲ ﺳــﻮﻧﮕﻮﻥ ﻭ ﻣﺲ‬ ‫ﻣﻴــﺪﻭﻙ ﺩﺭ ‪ 11‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ‪ 44 ،‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ‪609‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪47‬‬ ‫ﺗﻦ ﺳــﻨﮓ ﺳــﻮﻟﻔﻴﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪40 ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪740‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 263‬ﺗﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ‪9‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻨﮓ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻴﺰ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪917‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 484‬ﺗﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﻳﻚﺩﺭﺻﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳــﺮ ﻧﻔﺖﺧﺎﻡ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑــﻪ ﺍﺭﻗﺎﻣﻰ ﺑﻰﺳــﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺸــﺎﺋﻴﻞ ﻟﻴﻨــﭻ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﻧﻬــﺎ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴــﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻭﭘﻚ ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪ 65‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺑﺸــﻜﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺳــﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ‪32/17‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 10‬ﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ ﻛﻪ ﻭﻋــﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧــﺪ‪ ،‬ﺑــﻪ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ‪ 104‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﭘﻴــﺮﻭﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺧﺎﻡ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑــﻪ ‪ 24‬ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ‬ ‫‪520/2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 1982‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺳﺘﻔﻦ‬ ‫ﺷــﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﺸــﻮﺭﺗﻰ ﺷــﻮﺭﻙ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻨﺴــﻴﻠﻮﺍﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻴﻠﻰ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﻋﻮﺽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﭘﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﭼــﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ‪BOT‬‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪350‬‬ ‫ﺗﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‪،‬‬ ‫ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﻓﻼﺣﺘﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑــﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ »ﻣﻴﻼﻥ ﺷﺎﺭﭘﺎﺗﻜﺎ«‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧــﺮژﻯ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮ ﺍﻳــﻦ ﺍﺳــﺎﺱ‪ ،‬ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ ﻧﻮ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳــﺎﻧﺎ( ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ »ﭘﺎﻙ‬ ‫ﺯﻳﺴــﺖ« ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﭼــﻚ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳــﺎﺧﺖ‬ ‫ﻳــﻚ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺗــﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟــﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ‪ BOT‬ﺩﺭ ﮔﻴــﻼﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﻧﮓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ‪ 55‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﻗﻴﻤــﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ‪ 55‬ﺩﻻﺭ‪،‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﻳﺴــﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔــﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻮﺵﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﭘﻚ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺣﺴــﺎﺏ ﻭﻳــﮋﻩﺍﻯ ﺭﻭﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫»ﺍﺱﺍﻡﺍﺱ«‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ‪ BOT‬ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ‬ ‫‪ 14‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 350‬ﺗﻦ‬ ‫ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﻼﺣﺘﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳــﻮﺯ ﭘﺮﺍگ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳــﻮﺯ ﭘﺮﺍگ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭼﻚ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭼﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯﺟﻤﻠــﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠــﻪ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑــﺮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﻀﻤﻴﻨــﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻼﺣﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ‪ 5‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 5000‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ‬ ‫ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳــﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣــﺪﺍﺭ ﻛﻨــﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 117‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‪950706‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪96/2/17‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/147884‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪117‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪-‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺎﺟﻰ ﺁﺫﺭﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪-‬ﻣﻴﺜﻢ ﺁﺫﺭ ﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻛﻴﻜﺎﻭﺱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9509970243501284‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 420000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/147886‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 287‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﻴﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﺩﻩ ﺳﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺴﺮﻭ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 261‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ ) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9509980216100807‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 96/1/28‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9509970241401074‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/148436‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 261‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﻭﻧﻚ ) ﺗﻬﺮﺍﻥ(‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 450000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ‪ 13690000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺡ ﻗﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪110/147883‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 117‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﭘﺴﻴﺎﻥ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻴﺪ ﻇﺮﻓﻰ ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 637/124/95‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 96/3/28‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/147881‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980213200517‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 179‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻠﺒﻞ ﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺍﻭﻟﻰ ﻛﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ .1 :‬ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ .2‬ﺍﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ‪ .3‬ﺍﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ ‪ .4‬ﺍﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ‪ .5‬ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ .1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ .2‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ‬ ‫‪ .3‬ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﻠﺒﻞ ﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺍﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻭ ﺍﻗﺎﻳﺎﻥ ‪ .2‬ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ‪ .3‬ﻓﺮﺩﻳﻦ‪.4‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮ‪ .5‬ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻫﻤﮕﻰ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪33408‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 12‬ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ‪ 12‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺛﻤﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﺴﺮﻯ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 30/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 30/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻔﺎﺩﺍ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ‪:‬ﻣﻮﻛﻞ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 552266‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/2/7‬ﻭ ‪ 11343‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 91/5/30‬ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 26310‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 91/9/9‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 916‬ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 130807‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/9/4‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 245‬ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 7084‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 95/10/12‬ﻭ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪237-220-219-190-183-10‬ﻭ ‪ 1257‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭ ‪515-198‬ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﺎﻳﺎﻥ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 30/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺛﻤﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3/122/829‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺧﺮ ﺍﻋﻼﻣﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 197‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 89‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﺪ ‪ 4‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 84‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 179‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/147879‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ‪ :‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻫﻚ ‪ 951054‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ 96/2/20 :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ – ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻭﻳﺲ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ – ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 272‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪110/148434‬‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 272‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﺋﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﻨﺎﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 269‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 96/2/17‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/148432‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 269‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ ) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980226900134‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪– 9509970226901197‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﺧﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ – ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ – ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ‪ -2 ...‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪– 3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ‪ -4 ...‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ – ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﺧﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪600/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪ 50/100/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺮﮔﺪﻥ ﺳﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 347/963/340‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 503-502-198‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 347/963/340‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ) ‪ (95/2/26‬ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/148430‬‬
‫‪2‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 19‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪730‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2048‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻳﻚ‬ ‫ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻰﺑﺮﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻰﺗﺮﻛﻤﺎﻥ‪ /‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺩﻳﻨﻰﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﻰ ﻛــﻪ ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﻣﺸــﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻚﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺰﺭگﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﭼﺮﺧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‪ ،‬ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻭ ﺷﻤﺶ‪ ،‬ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺟــﺎﻯ ﻛﻢﺁﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻰﺷﻮﺩ؛ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻭ ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺍﻣــﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘــﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻣــﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺏ ﻋﻤــﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺑﻮﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﭼــﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺴــﺖ؛‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻧﻴﻤﻪﺧﺎﻡ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺷﻜﻞﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻳﻰ ﺩﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻳﻜﻰ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﺑﻴﻨﺶ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮﻫﺎ ﻛﻤــﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﻰﺗﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺱﺗﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻛــﺮﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻤﻴﺪﺭﻭ ﻳﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧــﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻒ‪ ،‬ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻫﻚ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎﻯ ﺳﺒﻚ ﮔﺎﺯﻯ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ »ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻫﻚ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻭ ﻫﻴﺪﺭﺍﺗــﻪ« ﻭ »ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑﻠﻮﻙﻫــﺎﻯ ﺳــﺒﻚ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﻛﻠﺴــﻴﻢ« ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻣﺠﺮﻯ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﻫﻚ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﺍﺗﻪ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻟﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺒــﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻫﻚ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﺍﺗﻪ‬ ‫ﭘﻠﺪﺧﺘــﺮ(‪ ،‬ﺣــﺪﻭﺩ ‪600‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ‬ ‫)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎﻯ ﺳــﺒﻚ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﻛﻠﺴﻴﻢ(‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪600‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ‪ 150‬ﻧﻔــﺮ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻭ ‪450‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ‪300‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﻃﺮﺡ ﺳﻨﮕﺒﺮﻯ ﻣﺪﺭﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫)ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳــﻔﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ (93‬ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺰﺋﻴﻨــﻰ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫‪ 30‬ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ‪ ،‬ﻃــﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻫــﻚ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﻫﻴﺪﺭﺍﺗــﻪ ﭘﻠﺪﺧﺘــﺮ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎﻯ ﺳــﺒﻚ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﺑﻨﺎﺕﻛﻠﺴــﻴﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﺭﺿﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎ‪9 ،‬ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻤﻴﺪﺭﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻧﻬﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺫﻭﺏﺁﻫــﻦ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﺨﺘﻪﮔــﺮﻯ‪ ،‬ﻓﻮﻻﺩﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻣﺲ‪ ،‬ﻗﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺸــﻜﺮ‪ ،‬ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‪ ،‬ﺳﺪﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﻭ‪ ...‬ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺭﺱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻫﻤﭙﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ‬ ‫ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻋﻰ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕــﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺪﻥﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﻫﺎﺷــﻢ ﺑﺎﺭﻭﺗﻰ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑــﺰﺭگ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳــﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺭﻧﮕﻰ‪ ،‬ﻓﻮﻻﺩ ﻃﻼ ﻭ‪ ...‬ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜــﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳــﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺻﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻴﻤــﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻓــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﻛﺎﻫــﺶ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺻﻌﻮﺩﻯ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺁﻥ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﺳــﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺷﺮﻛﺘﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﻭﻗﺘﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺻﻌﻮﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻧﺰﻭﻟﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ »ﺍﺱﺍﻡﺍﺱ« ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‬ ‫ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﻣﻠﻜﻰ‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ‬ ‫ﺷﺮﻳﻔﻰ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺱﺍﻡﺍﺱ‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻠﻦ ﺳﻴﻢ‬ ‫ﻟﺲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴــﺎژﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ‪ 1404‬ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪55‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗــﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﺎﻳــﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻮﻻﺩﻫــﺎﻯ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴــﺎژﻯ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺁﻟﻴﺎژ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ‪ 2‬ﺩﺳﺘﻪ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﻛﻢ ﺁﻟﻴﺎژ ﻭ ﭘﺮ ﺁﻟﻴﺎژ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷــﻤﺶ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻟﻴﺎژ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩ‪ ،‬ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓــﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨــﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﮕﻨﺰ‪ ،‬ﻧﻴــﻜﻞ‪ ،‬ﻛﺮﻭﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺎﺩﻳﻢ‪ ،‬ﺳﻴﻠﻴﺴــﻴﻢ ﻭ ﺑــﻮﺭ ﻭ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻢﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗــﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨــﺪ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻛﺒﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺲ‪،‬‬ ‫ﺳــﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻧﻴﻮﺑﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻴﺘﺎﻧﻴــﻮﻡ‪ ،‬ﺗﻨﮕﺴــﺘﻦ‪ ،‬ﻗﻠﻊ‪ ،‬ﺭﻭﻯ‪،‬‬ ‫ﺳــﺮﺏ ﻭ ﺯﻳﺮﻛﻮﻧﻴﻢ‪ .‬ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﻭ ﺁﻟﻴﺎژﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻰ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ‪ ،‬ﺳﺨﺘﻰ‪ ،‬ﭼﻘﺮﻣﮕﻰ‪ ،‬ﺳﺎﻳﺶ‪ ،‬ﺳﺨﺖﺷﺪﮔﻰ‬ ‫ﻭ ﺳﺨﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫــﺎﻯ ﻓﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺁﻫﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻰ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻓــﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺷــﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1404‬ﺑﻪ ‪55‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻦ ﺩﺳــﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﺎﻡ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳــﻨﮓ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﻯ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺁﻫﻦ ﺍﺳﻔﻨﺠﻰ ﻭ ﺷﻤﺶ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺷــﻤﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ‪ ،‬ﺗﻴﺮﺁﻫﻦ‪ ،‬ﻭﺭﻕ‬ ‫ﻭ‪ ...‬ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴــﺎژﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺮﻳﻔﻰ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭼﻪ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﭼﻪ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓــﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴــﺎژﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺭﻕﻫﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻢ ﻟﺲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﺷــﺪﻩ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺱﺍﻡﺍﺱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻠﻦ ﺳــﻴﻢ ﻟﺲ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳــﮋﻩ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺿﻊ ﻋﻮﺍﺭﺽ‬ ‫ﭘﻠﻜﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــﻰ ﺳــﭙﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻓــﻮﻻﺩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑــﺎ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺷــﻜﻠﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻤﺎﻧــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛــﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻓــﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻭﻧﻖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻯﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪55‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻦ ﻓــﻮﻻﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣــﻮﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑــﻰ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﻭ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﮔﻤﺮﻙ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪200‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻭﺭﻕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺨﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ‪200‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻳﺮ ﺁﻟﻴــﺎژﻯ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ‪250‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪290‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﭼﺎﻳﭽﻰﻳــﺰﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ‪ 600‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺭﺩ‬ ‫ﮔﺮﻡ ﻭ ﻓﻮﺭﺝ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓــﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺳــﻔﺮﺍﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﺻﻔﻬــﺎﻥ ﻭ‪ ...‬ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺑﮕــﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻭﺍﻳﺮ ﻭ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻭﺍﻳﺮ ﻭ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻮﻳﺮ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻼﻑ ﻛﺸﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑــﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩﻥ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳــﺶ ﻭ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺧﻄﻮﻁ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﺮ‬ ‫ﻭ ﻣﻔﺘــﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎژﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﭼﺎﻳﭽﻰﻳﺰﺩﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ‪ ،‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﻰ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺗﺎ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺰ ‪ 6‬ﺍﻳﻨﭻ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴــﺘﺮ ﺍﺳﻔﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻄﺮﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﭼﺎﻳﭽﻰﻳــﺰﺩﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺗﺨﺖ ﺁﻟﻴــﺎژﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻛﺴــﻴﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﻛــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻭﻫــﻰ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩﻫــﺎﻯ ﻛﻢﺁﻟﻴﺎژ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺗﻮﺗﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺪﻥﻧﻴﻮﺯ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻣﻮﻻﻳــﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫــﺎ ﻛﻪ ﻧﻘــﺪﻯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯ ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﺍﻝﺳﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺍﻝﺳﻰ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮﺭﻛﻠﻰ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳــﺎﻝ ﻣﺜﺒﺘــﻰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺴﺒﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻻﻳــﻰ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺻﺤﺒﺖﻫــﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣــﭗ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﻯ ﺍﺗﻮﺗﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺗﻮﺗﻚ ﺩﺭ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﺸــﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﭘــﺎﻯ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑــﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﻣﻬﻤــﻰ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫ﭘﺎ ﭘﺲ ﻛﺸــﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣــﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﻻﻳﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﮔــﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎ ﺩﻭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷــﻮﺩ ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗــﻰ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﻪﻃــﻮﺭ ﺟــﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ‬ ‫ﻭ ﺭﻏﺒﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﻻﻳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺮﺳﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻓــﺮﺁﻭﺭﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺭﻏﺒﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺷــﺘﻴﺎﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 19‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪730‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2048‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺭﺣﻴﻤﻰﺭﺍﺩ‪ /‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺭﺣﻴﻤﻰﺭﺍﺩ‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻯ ﻃﻼ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺍﻧﺪﻳﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﻳﻮﺭﻭﻧﻴﻮﺯ ﻃﻼ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻭ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ؛ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺸﻜﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ‬ ‫ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺻﺤﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻪ ﺩﺷﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﺁﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ‬ ‫ﻓﻼﺕﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ‪ 500‬ﻣﺘﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﻌﺪﻥ‪ ،‬ﺭﻛــﻦ ﻣﻬﻤــﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳــﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺑــﺎ ﭘﻴــﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻯ »ﺑﺎﮔﺎﺳــﻰ« ﺩﺭ‬ ‫ﻏﺮﺏ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ‪ ،‬ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ‪ 8‬ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ »ﺭﺍﻛﺲ ﮔﻮﻟــﺪ« ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻃﻼﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪3‬‬ ‫ﺗﻦ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻞ ﻛﺒﺎﺗﻴﻪﺑﺎ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑــﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﮔﺎﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪» :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻃﻼ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻃﻼ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺑــﺮﻕ ﻭ ﺭﺍﻫﺴــﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻃﻼ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ‪ ،‬ﻣﻨﮕﻨﺰ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﻯ ﻭ ﻓﺴــﻔﺮ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺷﻐﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪17‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺷــﻐﻠﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﻣﻮﻧﻰ ﺳِ ﺮﻩ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﻜﻨﺴــﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪﺍﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳــﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﻢ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻰ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﺭﺍ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗــﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴــﺎﺯ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺪﻳﺘﺰﺍﺗﻮ ﻛﻮﻟﻰﺑﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺮﺭﻭﻧﻖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﺪﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴــﺒﻰ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﻃﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫ﺣﺎﺻــﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻃﻼﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ 2015‬ﻣﻴــﻼﺩﻯ )‪ 1394‬ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ(‪ ،‬ﻣﻌــﺎﺩﻝ‬ ‫‪255‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻃــﺮﺍﻑ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻯ »ﺑﺎﮔﺎﺳــﻰ« ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ‬ ‫ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺷــﻐﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻛﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ‪ ،‬ﻏﺬﺍﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰﻓﺮﻭﺷــﺪ‬ ‫ﺑــﻪ ﻳﻮﺭﻭﻧﻴﻮﺯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻰﺷﺎﻥ‬ ‫ﻛﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﺑﻪﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺳــﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫــﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﻖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﻛﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻪ ‪83/58‬‬ ‫ﺩﻻﺭ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﭼﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ‪ 77‬ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺑــﻮﺭﺱ‪ ،24‬ﻗﻴﻤﺖ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﻣﻴــﻼﺩﻯ ‪81‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴــﻪ‬ ‫ﺁﺭﺑﻰﺳﻰﻛﭙﻴﺘﺎﻝﻣﺎﺭﻛﺘﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺍﺭﻗﺎﻡ‬ ‫ﻛﻨﻮﻧﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿــﻪ ﺑﺎﻻﻯ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫــﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻴﻼﺩﻯ )‪ (2016‬ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻨﺎﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ‪ 2/7‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ‪113/91‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ‬ ‫ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﺷﺪﻯ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ‪3‬ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ‪41‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺗــﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﻨﮕﺮﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠــﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻫﺮ ﺳــﺎﻝ ‪ 100‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﻴﻦ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭼﻴﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳــﺎﺯ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ‪ 6/5‬ﺗﺎ ‪7‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﻮﻻﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺰﺭﮔﻰ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﻄﻮﺡ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﭼﻴــﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺧــﻮﺩ ﺑﻜﺎﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﺳــﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ﺩﺭﺳــﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷــﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑــﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻡ‬ ‫ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﺭﻛﻠﻴﺰ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ‪ 3‬ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﻮﻡ ﺳــﺎﻝ ﺟــﺎﺭﻯ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﺗﻦ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ‪ 50‬ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳــﺎﺯ ﭼﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﻨﻠﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ؟‬ ‫ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﻳﻞ‪ ،‬ﮔﻴﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﺎﺋﻴــﻜﺎ ﻭ ﮔﻴﺎﻧــﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﭘﻮﺷﺶﺩﻫﻰ‪ ،‬ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻣﺤﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺁﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻳﻮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻛﺴﻴﺪﺯﺩﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻳﻠﻴﻮﻡ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﻻﻣﭗﻫﺎﻯ ﺍﺷــﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻭ‬ ‫ﻻﻣﭗﻫﺎﻯ ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﻧﻤﻚ ﺑﺮﻳﻠﻴﻮﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻳﺎ ﺯﻣﺮﺩ ﻛﺒﻮﺩ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻃــﻼ‪ ،‬ﻓﻠﺰ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺁﻳــﺪ‪ .‬ﻃﻼ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺁﻳﺪ‪ .‬ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‪ ،‬ﺭﻭﺳــﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻃﻼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮﺯﻳﻞ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ ،‬ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺑﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪ .‬ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‪ ،‬ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﻋﻨﺼﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺮﺑﻦ‪ ،‬ﺍﻛﺴــﻴﮋﻥ‪ ،‬ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ‪ ،‬ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ ﻭ‬ ‫ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻧﻰ ﺍﻧﺮژﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 70‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﭼﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪:‬ﻣﺎﻯﺍﻳﻨﺘﺮﺳﺘﻴﻨﮓ َﻓﻜﺘﺰ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ ‪2020‬‬ ‫ﻣﻴﻼﺩﻯ )‪ 1399‬ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ( ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﻫﺮ ﺳــﺎﻝ ‪8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒــﺮﺩ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﭘﺮﻭﺍﺯﺍﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳــﺪ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ‪5/17‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫‪5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔــﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪13‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ‪77‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ‪46/4 .‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻗــﻼﻡ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳــﻮ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﻤﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺮﻣﺮ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻭ ﻧﻤﻚ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻜﺎﺭﮔﻴــﺮﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻃﻼ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻯ‬ ‫ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 2006‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‬ ‫)‪ 1385‬ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ( ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻯ‬ ‫»ﺑﺎﮔﺎﺳﻰ«‬ ‫ﺩﺭ ﻏﺮﺏ‬ ‫ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ‪،‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ‪ 8‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻃﻼﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ »ﺭﺍﻛﺲ‬ ‫ﮔﻮﻟﺪ« ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻃﻼﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 3‬ﺗﻦ‬ ‫ﻃﻼ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫‪ 2016‬ﻣﻴــﻼﺩﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪ؛ ﺳــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻗــﻼﻡ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﺳــﭙﺮﻯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﻭ ﻛﺴــﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮ ﺷــﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻏﻮﻝﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺒﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ‪2000‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ‪ 41‬ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻏﻮﻝﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻰﺍچﭘﻰ‬ ‫ﺑﻴﻠﻴﺘﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸــﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻚ ﺿﺮﺭ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﺶ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ 4/6 .‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ژﻭﺋﻦ )ﺗﻴﺮ( ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺪ ﺳﺎﻣﺎﺭﻛﻮ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ‪ 276‬ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳــﻨﮓ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑــﻪ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﺭﻓﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺰﻭﺍ‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﭙﺎﻳﻴــﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ‬ ‫ﻛﺴــﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺟﻮﻻﻥ ﺩﻫﺪ‪ 2016 .‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﺭﻛﻮﺩ ﺳــﭙﺮﻯ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻴــﺮﻭﺯﻯ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﻴﺰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺑﺮﻫﺎﻯ ﻛﺴﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﺗﺮﺍﻣﭗ‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺑﻠﻜــﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻃــﺮﺡ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺩﻻﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻞﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳﺨﻦ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺧﻴﺰ ﻭﺟﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻫﺮ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﻭ ﺧﻴﺰ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻰﺯﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻓﻜﺎﺭ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻓﺖ‪ ،‬ﺧﻴﺰﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ‪2017‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺭﺍ ﺳﺎﻝ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ‪2017‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬
‫‪4‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 19‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪730‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2048‬‬ ‫ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻛﻠــﻰ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺭﻫﺒــﺮ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ‪ 29‬ﺑﻬﻤــﻦ ‪،92‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺳــﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺷــﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺑﺎﻳــﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻳﻦﻧﻴــﻮﺯ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴــﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ‪ 45‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺷــﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ »ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ« ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻛﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫــﺎﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ‪3‬ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﭼﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑــﺎﺭﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻨﺪﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺟﻤﻴﻠــﻰ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨــﻮﺯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﻰ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﺟــﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﺩﻻﻝﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺳﺖﻭﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺸﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺪﺑﻴﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ‪6‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺩﺭ ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 53/8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻦ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌــﺪﻥ ﺩﺭﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴــﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻬﺮﺍﻣﻦ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺮﺧﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﺑــﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺳــﻠﺐ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺩﺭ ﻣﻌــﺪﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺩﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌــﺪﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑــﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴــﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﺰﺭگ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﻣﺴــﺌﻠﻪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺑﻮﺩﺟﻪﺍﻯ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﺎﺕ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺍﺷــﺮﻑ ﺳــﻤﻨﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ 95‬ﻛﺎﻫــﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻰ‬ ‫ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻔﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫــﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑــﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﺳــﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺑﻮﺩﺟــﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞﻭﻓﺼﻞ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺮﻑ ﺳــﻤﻨﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺣﺠــﻢ ﺣﻔﺎﺭﻯﻫــﺎ ﺗﺎﺑﻌــﻰ ﺍﺯ ﺣﺠــﻢ‬ ‫ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﺎﺕ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻏﻴﺮﻧﻔﺘــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴــﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺩﻟﻴﻞ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺮﻑ ﺳﻤﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻰ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳــﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻳــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑﻪ ﻧﻔــﻊ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻳﻚ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﻧﮓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧﺮﮔﺲ ﻗﻴﺼﺮﻯ‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳـﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻛـﻪ ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴـﺶ ﺍﺯ ﺳـﻮﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷـﺪ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﭘﺎ ﺷـﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺍﻓـﺮﺍﺩﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﻫﺮﻣـﺰ ﻧﺎﺻﺮﻧﻴﺎ ﻣﺸـﺎﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌـﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ‪ ،‬ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﺷـﻜﻮﻫﻰﺭﺍﺯﻯ ﺭﻳﻴـﺲ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻨـﻰ ﭼﻨـﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﻳﻜﺴـﻮ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔـﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷـﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴــﻼﻥ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﺍﺭﺷــﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳــﻌﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺎﺻﺮﻧﻴــﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻬﺖﺩﻫــﻰ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ‬ ‫ﻛــﻪ ﺻــﺮﻑ ﺗﺤﺼﻴــﻞ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﻫﻴــﻢ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗــﻼﺵ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﻣﻌــﺪﻥ ﺣﻔــﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﺳــﺘﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺭﺳﺘﻪ‬ ‫ﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ‬ ‫ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻓﻘــﻂ ﺭﺷــﺘﻪ ﻣﻌــﺪﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺗﺒﻪﻫﺎﻯ ﻧﺨﺴﺖ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳــﻴﺪﺿﻴﺎﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻔﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴــﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳــﺮﺍﺩﻯ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ؛‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻢﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 3‬ﻧﺴﻞ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫‪ 3‬ﻧﺴــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺴﻞ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻔﺎﻳﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺷــﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﺒﺤﺮ ﻛﺎﻓﻰ ﻛﺴــﺐ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴــﺰ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ‬ ‫ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ‪ 140‬ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺳﻰ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻳﻚ ﻣﻌــﺪﻥ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﻧﺪﻳﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺑﺎ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺷﻔﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﻼﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ‬ ‫ﻓﻀــﺎ ﻭ ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫــﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻬــﺎﺩ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻞ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪85‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺑﻴــﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭﻭﻥﺑﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺎﺑﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭼﺎﻟﺶ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺫﻯﻧﻔﻊ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﭼﺎﻧﻪﺯﻧــﻰ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻌــﺪﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺷﻜﻮﻫﻰﺭﺍﺯﻯ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻴــﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦﻛﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻜﻮﻫﻰﺭﺍﺯﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪1700‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺗــﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺸــﺎﺭ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻜﻮﻫﻰﺭﺍﺯﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻧﻴــﺎ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 2‬ﺗــﺎ ‪ 3‬ﺳــﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺸــﻴﺪ ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ‪ 5‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔــﺬﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺎﻳــﺪ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻓﺸــﺎﺭ‬ ‫ﻭ ‪ NGO‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﺳــﻨﺠﻰ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﻟﻴــﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻧﮕﻴــﺰﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺴــﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺳــﺒﺐ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺭﻓﺘــﻦ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻛﺎﺭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻜﻮﻫﻰﺭﺍﺯﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺪﺍﻡ ﺟﺰﻳﺮﻩﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻃﺮﻑ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬
‫‪7‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺑــﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ)ﺭﻩ(‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴــﻴﺮ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﻫﺮ‬ ‫ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﻛﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﺮﺧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷــﺎﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴــﺘﻴﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ 5‬ﺳــﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﻯ ﺭﻭﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﺮﺟــﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷــﻮﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﻘﺮﺯﺩﺍﻳﻰ ﻭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺪﻳﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺧﻼﻗﻴﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﮕﻴــﺰﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﺗﻜﺎ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﻭﻳﻢ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺷــﻤﺎﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨــﺪ ﻭ ﮔﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺑﺮ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞﻓــﺎﺭﺱ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴــﻰ‬ ‫ﭘﻮﺷــﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺁﺳــﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗــﺪﺍﻭﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺻﻐﺮ ﺁﻫﻨﻴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮﻛﺎﻧــﻮﻥ ﻋﺎﻟــﻰ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ‬ ‫ﺩﻳﺪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴــﺮﻯ ﺑﻬﺘــﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﻣﻰﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﺪﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭﺍﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺻﺎﺣﺒــﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺁﻫﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ‬ ‫ﭼﻄﻮﺭ ﻭﺍﺑﺴــﺘﮕﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻰﺩﻫــﺪ‪ :‬ﻭﺍﺑﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺑﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﭘﺮﺑﺎﺭﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻬﺘــﺮﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻗﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑــﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﺳﺖ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻰ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ :‬ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔــﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷــﺎﻫﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬ﺁﻫﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪:‬ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﻭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﺳــﻴﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻴﻢ‬ ‫ﺳــﭙﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﻛﻨﻴــﻢ‪ .‬ﻋﻀﻮﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺭﺍﻳﺰﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩﺍﻯ‬ ‫ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‪ ،‬ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﮔﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻳﺰﻧــﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎﺭﻯ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ ﺗــﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻔﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺭﻗﺒﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻫﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗــﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻀﻮﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫‪ CIS‬ﻳﺎ ﺍﻭﺭﺍﺳــﻴﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎﺑﺮﻗــﺮﺍﺭﻯ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻫــﺪﻑ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ)ﺑﺮﻧﺪ(ﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﻓﻖ ﻧﮕﺮﻳﺴــﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﻛﻨﻴﻢ ‪.‬ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺳــﺎﺩﻩﺍﻯ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺴــﺨﻴﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﮔﺮﺷﺎﺳــﺒﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ‪ :‬ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳــﺎﻯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭﻯ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺷﻨﺎ‬ ‫ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺻــﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨــﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻌــﺎﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ :‬ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻃﻼﻯ ﺳﻴﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﺟﺪﻯ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺍﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﮕﻨﺎﻫﺎ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌــﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪،‬‬ ‫ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺸﻮﻕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﺷﺎﺳــﺒﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺗــﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷــﻜﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺷــﺮﻕ‪ ،‬ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷــﻤﺎﻝ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺳــﻰﺁﻯﺍﺱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻏﺮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﻭ ﻛﻮﻳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ‪ ،‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺠﺪﻯ‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﮔﺰﻳﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺳﻠﻮﺍﻛﻰ‬ ‫ﺍﺻﻐﺮ ﺁﻫﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪ ‬ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧــﺎﻥ ﻭ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻣــﺮﻯ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻓﻨــﺂﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻧﻴــﺎ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﻮﺛــﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﻔﺎ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ‪ 5‬ﺑﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ‪ 42‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪ 121‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻮﭼﻬــﺮ ﻃﺎﻫﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﻨﺎ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﺑﻪ ﺳــﺘﺎﺩ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ‪42‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ‪ 121‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ‪ 5‬ﺑﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑــﻪ ‪ 100‬ﻫﺰﺍﺭ ﺻﻨﻒ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‪ 5000 ،‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ 10 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﮔــﺮﺩﺵ‪5 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣــﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﻧﻴﻤﻪﺗﻤــﺎﻡ ﻭ ‪ 1000‬ﻭﺍﺣــﺪ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺳــﻠﻮﺍﻛﻰ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ؛‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﻠﻮﺍﻛﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺳــﻠﻮﺍﻛﻰﻫﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺎﺷــﻴﻢ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺍﮔﺰﻳﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺳــﻠﻮﺍﻛﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺷــﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﭘﻴﺘﺮ ﭘﻠﮕﺮﻳﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺳــﻠﻮﺍﻛﻰ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻻﺳــﺘﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻣﻀــﺎ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ‪ 50‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮﺩ ﻭ ‪ 30‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺳﻠﻮﺍﻛﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺧﻮﺏ‪ ،‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻳــﻰ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﻭ ﻧــﻮ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1396‬ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫‪121‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪42‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺷــﻌﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑــﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻴــﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﻮﺍﺑﻰ ﺩﺭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓــﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﻛﺎﻻﻯ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻧﻮﺍﺑﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﺟﻨﺲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ« ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ‪ ،‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺎﺭ ﺑﻪ »ﺟﻨﺲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ« ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺮﺩﻡ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ‪) 124‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﻥﻓﺮﻭﺷﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺻﻨﺎﻑ( ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻮﺍﺑﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ ﻣﻠﺰﻡ ﺍﺳــﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺟﻨــﺎﺱ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺁﻧﻬــﺎ ﺩﺭﺝ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻨﻬﺎ‬ ‫ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ‪ ،‬ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻠﻴﺖ ﺧﻄﻮﻁ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1395‬ﻧﻴﺰ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ‬ ‫ﺍﻣﺮ ‪ 7500‬ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 23‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﻨــﻰ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ‪ 3‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ ‪16‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪100‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪23‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪410‬‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﭘــﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺑﺮﺟــﺎﻡ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣــﻊ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻣﺸــﺘﺮﻙ( ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑــﻪ ‪ 2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺷــﺪﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻭﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‪ ،‬ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫»ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟــﺖ« ﺣﻞ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﻳﻌﻨــﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳــﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﻧﺠــﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﻳــﺮ‪ ،‬ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ‪ 6‬ﺗﺎ‪ 7‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻯﺧﻂﺧﺒﺮ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴــﺰ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻮﺍﺣﻞ ﻣﻜﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻧﻴــﺰ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻓﺮﻣــﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ)ﺭﻩ(‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺤﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳــﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 300‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺑــﺮ ﻣﺤــﻮﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ‪ 4‬ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 360‬ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻬﻴﺎ‬ ‫‪ 19‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪730‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2048‬‬
‫پنجشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 10 - 1395‬جمادی‌الثانی ‪ 9- 1438‬مارس ‪ - 2017‬شماره ‪ -730‬پیاپی ‪2048‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه صمت‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫راه ارتباط با صفحه آخر‬ ‫نمایش گنجینه موزه‌ هنرهای معاصر تهران در مقابل دید رسانه‌ها‬ ‫طنز‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با بی��ان اینکه حدود‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد تومان در سال ‪ ۹۵‬به اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫کمک مالی شد‪ ،‬گفت‪ :‬سال ‪ ،۱۳۹۶‬سال جهش و توسعه‬ ‫فرهنگی و دس��تیابی به وعده‌های دولت یازدهم به مردم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدرضا صالحی امیری خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬تالش ما حمایت معنوی و مادی از اصحاب فرهنگ‬ ‫و هنر است که به همین منظور در سال جاری در مجموع‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان کمک و یاران��ه به اصحاب‬ ‫فرهن��گ و هنر در حوزه‌های رس��انه‪ ،‬مطبوع��ات‪ ،‬قرآن‪،‬‬ ‫امور مساجد‪ ،‬کتاب‪ ،‬ش��عر و هنر داشتیم که اگرچه عدد‬ ‫کوچکی اس��ت اما قدمی است که در توان دولت و ما بود‬ ‫که انجام دادیم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫ش��صت و یک اث��ر از آثار گنجین��ه موزه‬ ‫هنره��ای معاصر تهران که ق��رار بود پیش از‬ ‫این در برلی��ن و رم به نمای��ش دربیایند در‬ ‫محل این موزه به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار گنجینه موزه‬ ‫هنرهای معاصر با عنوان «مس��افران برلین و‬ ‫رم» عصر سه‌شنبه ‪ ۱۷‬اسفند با حضور مجید‬ ‫مالنوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫علی زارع سرپرس��ت موزه هنرهای معاصر و‬ ‫برخ��ی از چهره‌های هن��ری و ادبی از جمله‬ ‫محمود دولت‌آبادی‪ ،‬علی فرامرزی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫نامی‪ ،‬مهدی حس��ینی‪ ،‬عباس مشهدی‌زاده‪،‬‬ ‫عین‌الدین صادق‌زاده و‪ ...‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدواری�م ای�ن آث�ار تابس�تان‬ ‫آین�ده در برلین و رم ب�ه نمایش در‬ ‫بیاید‬ ‫کتاب آثار چاپ‬ ‫دستی گنجینه‬ ‫شامل ‪ ۵۰۰‬اثر‬ ‫از ‪ ۱۶۱‬هنرمند‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫قدیمی‌ترین اثر‬ ‫موجود در این‬ ‫کتاب مربوط‬ ‫به سال ‪۱۸۵۹‬‬ ‫میالدی است‬ ‫در ابت��دای ای��ن آیین مجی��د مالنوروزی‬ ‫مدی��رکل مرکز هنره��ای تجس��می وزارت‬ ‫ارش��اد گفت‪ :‬امروز شاهد افتتاح نمایشگاهی‬ ‫هس��تیم که پیش از این قرار ب��ود در برلین‬ ‫و پ��س از آن در رم برگزار ش��ود‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫حاشیه‌هایی به تاخیر افتاد که امیدواریم این‬ ‫نمایشگاه تابس��تان س��ال آینده در برلین و‬ ‫بع��د از آن در رم افتتاح ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ما این نمایش��گاه را برپا کردیم تا هنرمندان‬ ‫ایرانی و عالقه‌من��دان ببینند چه آثاری برای‬ ‫این نمایش��گاه انتخاب ش��ده ب��ود‪ .‬خیلی‌ها‬ ‫می‌گفتن��د برخی از این آثار عوض ش��ده یا‬ ‫به خارج از کش��ور رفته و برنگش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫متاسفانه این‌گونه حاشیه‌ها در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر وجود دارد‪.‬‬ ‫مالنوروزی گفت‪ :‬تم��ام آثار گنجینه برای‬ ‫تهیه کتاب آثار عکس��برداری ش��ده است اما‬ ‫متاس��فانه صحاف��ی تمام نش��ده و به همین‬ ‫دلیل رونمایی از این کتاب به بعد از تعطیالت‬ ‫نوروز موکول شد‪ .‬روزی که من به موزه آمدم‬ ‫نمایشگاهی از آثار چاپ دستی گنجینه موزه‬ ‫هنرهای معاصر برگزار ش��د که کاتالوگ آن‬ ‫خیلی زود ف��روش رفت و ما تصمیم گرفتیم‬ ‫همه آثار چاپ دس��تی را در قالب یک کتاب‬ ‫چاپ کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بنیاد الجوردی که مس��ئول چاپ‬ ‫کاتال��وگ آن نمایش��گاه ب��ود‪ ،‬در چاپ دوم‬ ‫کاتالوگ از همه آثار چاپ دستی عکسبرداری‬ ‫کرد تا امروز ش��اهد رونمای��ی کتاب این آثار‬ ‫که به‌وس��یله بنیاد الجوردی گردآوری شده‪،‬‬ ‫باش��یم‪ .‬این آثار ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬تابلوی چاپ‬ ‫دس��تی اس��ت که بخش��ی از گنجینه موزه‬ ‫هنرهای معاصر به ش��مار می‌رود‪ .‬گرچه این‬ ‫کتاب در قطع کوچک چاپ شده اما به عنوان‬ ‫یک آرشیو از بخشی از موزه هنرهای معاصر‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫مدی��رکل مرکز هنرهای تجس��می گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه به دلیل ش��رایط برخی از آثار ما‬ ‫مجبور ش��دیم تعدادی از آنها را با یک پوشه‬ ‫سانسور کنیم و بخش��ی از تابلو را به نمایش‬ ‫دربیاوریم‪.‬‬ ‫مالن��وروزی بی��ان ک��رد‪ :‬ام��روز در ای��ن‬ ‫نمایش��گاه آثار ایران��ی و خارجی را می‌بینیم‬ ‫که خارجی‌ه��ا با همکاری رییس موزه برلین‬ ‫و ریی��س موزه رم انتخاب کرده و کار انتخاب‬ ‫آثار ایرانی برعهده مهدی حسینی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش در برلین و رم‬ ‫در بخ��ش دیگری از ای��ن آیین غالمرضا‬ ‫نام��ی دبیر نمایش��گاه مس��افران برلین و رم‬ ‫گفت‪ :‬اگر نمایش��گاه این آث��ار در برلین و رم‬ ‫برگزار می‌ش��د برای آنها و ب��رای هنر ایرانی‬ ‫مفید ب��ود‪ .‬البته اعتقاد داری��م که این اتفاق‬ ‫هنوز ممکن است روی بدهد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ط��ور معم��ول این نوع‬ ‫نمایش��گاه‌ها چند ماه زمان می‌ب��رد تا آماده‬ ‫ش��ود اما م��ا آن را در عرض ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۳‬روز‬ ‫آماده کردیم‪ .‬به همین دلیل اگر در آن کمی‬ ‫و کاس��تی وجود دارد ما را ببخشید‪ .‬شایسته‬ ‫ب��ود ای��ن نمایش��گاه کامل‌تر و ب��ا اطالعات‬ ‫بیش��تری برگزار شود تا بتواند عالقه‌مندان را‬ ‫سیراب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از حاشیه‌ها تعجب کردم‬ ‫در ادامه این آیین مهدی حسینی پژوهشگر‬ ‫و هنرمند نقاش گف��ت‪ :‬از زمانی که صحبت‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه در اروپا مطرح ش��د‪،‬‬ ‫حاش��یه‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های‬ ‫اجتماعی به وجود آمد‪ .‬اینکه چه کسی آثار را‬ ‫انتخاب کرده‪ ،‬چه آثاری انتخاب شده و اینکه‬ ‫اگر از ایران خارج ش��وند آی��ا برمی‌گردند یا‬ ‫ممکن است آنها را با نمونه‌های مشابه عوض‬ ‫کنند؟ او اف��زود‪ :‬من از به وج��ود آمدن این‬ ‫حاش��یه‌ها خیلی تعجب کردم چون قرار بود‬ ‫این نمایشگاه در کش��وری برگزار شود که از‬ ‫نظر اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگی همیشه با‬ ‫ما دوس��ت بوده و چنین اف��کاری به هیچ به‬ ‫ذهن اروپایی‌ها نمی‌رسد‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫این پژوهشگر گفت‪ :‬آلمان رابطه اقتصادی‬ ‫خوبی ب��ا ما دارد که این رابطه در هر س��ال‬ ‫متج��اوز از ‪ ۱۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل چطور ممکن اس��ت تع��دادی از آثار‬ ‫گنجینه رس��می یک کشور را قرض بگیرد و‬ ‫پس ندهد یا آن را با نمونه‌های مش��ابه عوض‬ ‫کند؟ همه این حاشیه‌ها آنقدر بزرگ شد که‬ ‫سبب شد برگزاری نمایشگاه به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬موزه برلین برای تک‌تک‬ ‫ای��ن آثار مکانی را طراحی کرده بود که هنوز‬ ‫ه��م آنها را از بین نبرده اس��ت ت��ا در آینده‬ ‫این نمایش��گاه در آنجا برگزار شود‪ .‬همچنین‬ ‫کتاب��ی برای ای��ن کار به زبان‌های فارس��ی‪،‬‬ ‫آلمانی‪ ،‬ایتالیایی و انگلیس��ی ت��دارک دیده‬ ‫شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه رسالتی‬ ‫دارد و آن این اس��ت که نشان بدهیم در این‬ ‫مملکت چه می‌گ��ذرد و ما چه چیزهایی در‬ ‫گنجینه‌هایمان داریم‪ .‬گنجینه موزه هنرهای‬ ‫معاصر بعد از اروپا و امریکا بزرگترین گنجینه‬ ‫سبک انتزاعی و آبستره است‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫گف��ت‪ :‬این آثار ک��ه در کتاب چاپ دس��تی‬ ‫منتشر ش��ده‪ ،‬کل آثار چاپ دستی گنجینه‬ ‫موزه هنره��ای معاصر اس��ت‪ .‬کتاب دیگری‬ ‫ک��ه قرار بود به عنوان کتاب کل آثار گنجینه‬ ‫رونمایی ش��ود به دلیل تاخیر در صحافی به‬ ‫بع��د از تعطیالت عید موکول ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫یک کتاب هم فراهم ش��ده که آثار عکاس��ی‬ ‫بین‌المللی موزه هنرهای معاصر اس��ت که در‬ ‫دست تهیه است‪ .‬همین‌طور آثار سقاخانه‌ای‬ ‫گنجینه عکس��برداری شده تا در قالب کتاب‬ ‫منتش��ر ش��ود‪ .‬چاپ آثار کتاب گنجینه این‬ ‫حربه را از دس��ت کس��انی که می‌گفتند در‬ ‫موزه چه خبر اس��ت و آثار چه ش��ده‪ ،‬خارج‬ ‫می‌کند‪ .‬در بخش بعدی این آیین‪ ،‬کتاب آثار‬ ‫چاپ دس��تی گنجینه شامل ‪ ۵۰۰‬اثر از ‪۱۶۱‬‬ ‫هنرمند رونمایی شد‪ .‬قدیمی‌ترین اثر موجود‬ ‫در این کتاب مربوط به س��ال ‪ ۱۸۵۹‬میالدی‬ ‫است‪ .‬در پایان نمایشگاه ‪ ۳۱‬اثر ایرانی و ‪۳۰‬‬ ‫اثر خارجی گنجین��ه موزه هنرهای معاصر با‬ ‫حضور هنرمندان و عالقه‌مندان افتتاح شد‪.‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی رتبه ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی رتبه ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 227‬روزنـامـه کشور رتبه ‪18‬‬ ‫‪Art@smtnews.ir‬‬ ‫زیر هر سنگ قبری‬ ‫یک تاریخ خفته است‬ ‫علی نعیمی‪:‬پدر مطالعات خلیج‌فارس «احمد اقتداری» نقل‬ ‫می‌کند‪« :‬جالل آل‌احمد نوش��ته است «منوچهر ستوده‪ ،‬ایرج‬ ‫افش��ار و احمد اقتداری س��ه تفنگدار گورنگاراند! » دلیل آن را‬ ‫این مس��ئله بیان کرده بود که این سه در سفرها تنها به دیدن‬ ‫کتابخانه‌ها و گورس��تان‌ها می‌روند‪ ».‬ایرج افش��ار بعدها به ما‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید او (آل‌احمد) درس��ت گفته‪ ،‬ما گفتیم‪ :‬چطور؟! و‬ ‫او خاط��ره‌ای از زنده‌یاد دانش‌پژوه را بازگفت‪ ،‬از این قرار‪« :‬یک‬ ‫ب��ار دانش‌پژوه به دعوت یک کنگره علمی به س��مرقند و بخارا‬ ‫رفته بود‪ .‬خودش بازگو می‌کرد که راهنمای من در سفر به این‬ ‫خطه‪ ،‬جوانکی امروزی بوده که آمد و به من گفت در سفر چند‬ ‫روزه‪ ،‬شرکت در کنسرت‌ها و شام‌های رسمی هم در برنامه شما‬ ‫است و از این بابت نگران نباشید‪ .‬من (دانش‌پژوه) به او گفتم که‬ ‫اینجاها نمی‌روم‪ ،‬من را به گورستان‌هایتان ببر تا ببینم نیاکان‬ ‫تو مانند عالمان و دانش��مندان و شعرای ایرانی بوده‌اند یا مثل‬ ‫تو آدم‌های بیکاره؟!»‬ ‫اس��تاد ایرج افش��ار ایران‌ش��ناس‪ ،‬کتابش��ناس و از اعضای‬ ‫ش��ورای مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسالمی بود‪ .‬او از پراثرترین‬ ‫پژوهش��گران معاصر ایران و گس��تره پهناوری از فعالیت‌ها‪ ،‬از‬ ‫جمله س��ردبیری چن��د نش��ریه فرهنگی و هم��کاری با آنها‪،‬‬ ‫کتابداری‪ ،‬فهرس��ت‌نگاری‪ ،‬نسخه‌شناسی‪ ،‬تدریس دانشگاهی‬ ‫در داخل و گاه در خارج‪ ،‬مطالعات ایران‌شناسی‪ ،‬قاجارپژوهی‪،‬‬ ‫هم��کاری در س��طوح مختلف ب��ا نهادهای متعدد پژوهش��ی‬ ‫و ایران‌شناس��ی و کتابخانه‌ه��ا و مراکز نس��خه‌های خطی‪ ،‬از‬ ‫عرصه‌های تکاپوی فرهنگی پژوهشی اوست‪.‬‬ ‫ایرج افش��ار در تهران و در خانواده‌ای یزدی و بافرهنگ زاده‬ ‫ش��د‪ .‬پدرش محمود افشار یزدی از ش��خصیت‌های فرهنگی‬ ‫و ایراندوس��ت زمان خود بود‪ .‬ایرج در مدرس��ه‌های شاهپور و‬ ‫فیروز بهرام در تهران تحصیل کرد و در ‪ ١٣٢٨‬ش از دانش��کده‬ ‫حقوق دانشگاه تهران در رش��ته قضایی فارغ التحصیل شد‪ .‬از‬ ‫‪ ١٩‬سالگی در اداره امور مختلف مجله آینده دستیار پدرش بود‬ ‫و نخستین تجربه‌های اداره و انتشار نشریه‌ای فرهنگی را از این‬ ‫راه و با کار عملی آموخت‪.‬‬ ‫در دوره دانشجویی با مجله جهان نو همکاری کرد‪ .‬در ‪١٣٢٩‬‬ ‫ش در دبیرستان‌های تهران به تدریس پرداخت و در ‪١٣٣٠‬ش‬ ‫به دانش��گاه تهران منتقل و در کتابخانه دانش��کده حقوق‪ ،‬که‬ ‫بزرگترین کتابخانه دانش��کده‌ای ایران در آن س��ال‌ها بود‪ ،‬به‬ ‫کتابداری مش��غول ش��د و فنون کتابداری را به شیوه عملی و‬ ‫تجربی آموخت‪ .‬ایرج افشار در ‪ ١٣٣٣‬ش‪ ،‬زمانی که با کتابخانه‬ ‫ملی ایران همکاری داش��ت‪ ،‬نخستین دفتر کتاب‌های ایران را‬ ‫انتش��ار داد‪ .‬این دفتر‪ ،‬سرآغاز تدوین و انتشار کتابشناسی ملی‬ ‫بود‪ ،‬اثری که باید بازنمای رس��می کتاب‌های انتش��ار یافته در‬ ‫کشور باشد و تا آن زمان هیچ نهاد دولتی به نشر آن اقدام نکرده‬ ‫بود‪ .‬افشار‪ ،‬انتشار این فهرست ساالنه را به طور تقریبی به همان‬ ‫صورت تا ‪ ١٣٤٥‬ش به مدت ‪ ١٢‬سال ادامه داد‪ .‬به موازات این‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬مدتی س��ردبیر مجله سخن و مدت طوالنی‌تری هم‬ ‫( ‪ )١٣٣٣- ١٣٣٤‬کتاب‌ه��ای م��اه ب��ود‪ .‬در ‪ ١٣٣٥‬ش‪ ،‬زمینه‬ ‫دیگری از فعالیت‌های ایرج افشار آغاز شد‪.‬‬ ‫افشار مسئولیت انتشارات را در بنیاد موقوفات دکتر محمود‬ ‫افش��ار خود به عهده گرفت و به گردآوری و انتش��ار کتاب‌ها و‬ ‫مقاله‌های پژوهش��ی در سلسله انتش��ارات این بنیاد در زمینه‬ ‫مطالعات ایران‌شناسی ادامه داد‪.‬‬ ‫ایرج افش��ار به تالیف کتاب و مقاله‪ ،‬شرکت در همایش‌های‬ ‫داخل��ی در زمینه مس��ائل ایران شناس��ی و کتاب‌شناس��ی و‬ ‫نسخه‌شناس��ی‪ ،‬نگارش مرتب و مداوم نکته‌ها و یادداشت‌ها در‬ ‫همه زمینه‌های مورد عالقه‌اش و انتش��ار آنها در نش��ریه‌هایی‬ ‫چون گ��زارش میراث‪ ،‬آینه می��راث‪ ،‬کلک‪ ،‬بخ��ارا و‪ ...‬نظارت‬ ‫بر تدوین فهرس��ت مقاالت فارس��ی و تکمیل و تداوم انتش��ار‬ ‫مجلدات آن‪ ،‬نظارت بر انتش��ار آثار متعدد در گستره مطالعات‬ ‫ت��ا پایان زندگی ادامه داد‪ .‬بنا به برآورده��ا‪ ،‬تا این زمان حدود‬ ‫‪ ٣٠٠‬کت��اب در زمینه‌ه��ای ایران پژوهی‪ ،‬نس��خه شناس��ی‪،‬‬ ‫کتاب‌شناسی‪ ،‬فهرس��ت‌نگاری‪ ،‬قاجارشناسی‪ ،‬رجال شناسی‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی فرهنگی‪ ،‬متون کهن فارس��ی و ش��اید بیش از‬ ‫‪ ٢٠٠٠‬مقاله و یادداش��ت از او در همی��ن زمینه‌ها و نیز درباره‬ ‫رجال فرهنگی ایران در دوره معاصر‪ ،‬ایران شناس��ان خارجی‪،‬‬ ‫معرفی و نقد کتاب‪ ،‬نکات و اسناد تاریخی‪ ،‬جغرافیای تاریخی‪،‬‬ ‫باستان شناسی‪ ،‬سفرنامه‪ ،‬گاه نکات ادبی و عرفانی‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫ارزش‌های ادبی و زبان فارس��ی‪ ،‬انتش��ار یافته و شماری نیز در‬ ‫دست تالیف‪ ،‬تکمیل و انتشار است‪.‬‬ ‫مجموعه نوش��ته‌ها‪ ،‬یادداشت‌ها‪ ،‬اش��اره‌ها و گردآورده‌های‬ ‫او درب��اره دکتر محمدمص��دق‪ ،‬گرچه نه در ح��د آثار مربوط‬ ‫به تق��ی‌زاده‪ ،‬نمونه دیگری از کوش��ش گس��ترده او در قلمرو‬ ‫اطالع‌رس��انی فرهنگی معاصر است‪ .‬اس��تاد ایرج افشار در ‪۱۸‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۸۹‬دارفانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مسافران برلین و رم با عیار ایرانی‬ ‫محسن جعفری‪ /‬نویسنده‬ ‫کمک ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومانی‬ ‫دولت به اصحاب فرهنگ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫تولید و بازرگانی‪ :‬ملیحه خورده‌پا‬ ‫معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫کار و کارآفرینی ‪ ‌:‬علی نعیمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر ‪64097‬‬ ‫حضرت علی (ع) می‌فرمایند‪« :‬آنکه دلش به دوستی دنیا شیفته است دل وی به سه چیز آن چسبیده است‪ :‬اندوهی که از او دست بر ندارد‪ ،‬و حرصی که او را وانگذارد‪ ،‬و آرزویی که آن را به چنگ نیارد»‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫با باتری ماشین‬ ‫روس��تای ما تو دهه ‪ 50‬برق نداش��ت فق��ط چند تا خونه‬ ‫رادیو داش��تند‪ .‬نمی‌دونم سال ‪ ۵۲‬بود یا ‪ ۵۳‬مش محمود که‬ ‫بیشتر اهالی بهش میگفتن دایی محمود یه پیکان قرمز رنگ‬ ‫م��دل ‪ ۴۹‬خریده بود و باهاش رف��ت و آمد میکرد‪ .‬آخه تنها‬ ‫وس��یله تردد اهالی به ش��هر دوتا مینی‌بوس کوچولو بود که‬ ‫دوتا برادر صاحب اونا بودن و پیکان دایی محمود تنها وسیله‬ ‫ش��خصی روستا بود که گاهی اگر کسی شب‌ها مریض میشد‬ ‫دای��ی محمود اون رو می‌برد درمانگاه‪ ،‬یه روز خبر دادن دایی‬ ‫محم��ود یه تلویزیون خریده که با برق باتری ماش��ینش کار‬ ‫میکنه از اون روز به بعد خونه دایی شده بود بازار شام هر شب‬ ‫چند خانوار به بهانه دیدن فیلم شامش��ون رو میبردن اونجا و‬ ‫با صرف شام و چایی تلویزیون میدیدن بعضی خانواده‌ها هم‬ ‫منع کرده بودن که خودش��ون و بچه‌هاش��ون برن تلویزیون‬ ‫ن��گاه کنند چون می‌گفتن حرامه؛ القصه یه جمعه بعدازظهر‬ ‫برا دیدن فیلم سینمایی رفتیم خونه دایی محمود اوال اونقدر‬ ‫ش��لوغ بود که دایی تلویزیون رو آورد گذاش��ت تو حیاط ما‬ ‫هم که آخر نشس��ته بودی��م از اون تلویزیون ‪14‬اینچ چیزی‬ ‫نمی‌دیدی��م یه دفعه دیدیم تلویزیون خاموش ش��د؛ اول فکر‬ ‫کردیم ش��اید باتری تموم شد یا دایی خسته شده خاموشش‬ ‫کرده تا مردم برن اما بعد متوجه شدیم یکی اومده بره توالت‬ ‫پاش به سیم گیر کرده و سر سیم از باتری قطع شده که دایی‬ ‫اومد دوباره وصل��ش کرد؛ دوباره دیدیم صدای همهمه میاد‪،‬‬ ‫خوب که دقت کردیم‪ ،‬دیدیم پلیس دنبال خالفکار میگرده و‬ ‫همه دارن میگن پش��ت دیواره پشت دیواره به این صورت به‬ ‫پلیس تو فیلم گرا میدادن؛ خالصه تا رس��ید به آخر فیلم که‬ ‫آرتیست فیلم رو که اول فیلم قتلی انجام داده بود آورده بودن‬ ‫توی دادگاه و قاضی گفت‪ :‬آقای جو ش��ما اعتراف میکنی که‬ ‫جکی را کشته‌ای؟ آرتیسته گفت نه من نکشتم یه دفعه احمد‬ ‫مشتی که راننده تراکتور بود و زمین‌های کشاورزها رو شخم‬ ‫می‌زد از میون جمعیت بلند ش��د و گفت‪ :‬بابا ما که دیدیم تو‬ ‫کشتی مرد ناحسابی چرا دروغ میگی بعد برگشت روبه چند‬ ‫تا از مردهای روس��تا و گفت ش��ما هم که دیدید چرا هیچی‬ ‫نمی‌گین خون یه بیگناه داره پامال میش��ه‪ .‬بعد دایی محمود‬ ‫اومد گفت احمد آقا آروم باش این فیلمه‪.......‬‬ ‫)‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان‌ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!