صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۳۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 31

روزنامه صمت شماره 31

‫سالروز میالد مسعود راضی به رضای الهی امام علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) مبارک‌باد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫با اصالح بخش‬ ‫ی از قانون مالیات‌‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪16‬شهریور ‪1393‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌القعده ‪1435‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 31‬پیاپی ‪ 24 1349‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫گریز دانشگاه‬ ‫از مدار صنعت‬ ‫ادامه تعطیلی‬ ‫پنجشنبه مدارس‬ ‫معدن‪،‬بهشتگمشده‬ ‫سرمایه‌هایسرگردان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫های م‬ ‫ستقیم رقم خورد‬ ‫حمایت م‬ ‫ال‬ ‫یا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ول‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ندگان‬ ‫‪18‬‬ ‫سرمایه‌‬ ‫گ‬ ‫ذا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫یلیاردی چینی‌ها‬ ‫در زنجان‬ ‫‪16‬‬ ‫تنوع مح‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ل‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫در بازار جهانی‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫هدف دولت‪ ،‬افزایش نقش بخش خصوصی است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس‌جمهوری در حرم مطهر رضوی‪‌:‬‬ ‫موفق شدیم از رکود عبور کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫غول های کاغذی‬ ‫پول پارو می‌کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫این بازار‬ ‫افسار گسیخته طال !‬ ‫‪11‬‬ ‫فرصت طالیی ایران‬ ‫درتجارت جهانی‬ ‫احمد پاکزاد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬خط موازی که باید‬ ‫یکدیگر را قطع کنند‬ ‫فرصت‌طلبی کنیم‬ ‫اما درست!‬ ‫حسین حقگو‬ ‫عیسی کالنتری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫‪3‬‬ ‫دبیر کل خانه کشاورز‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران در مسیر رشد‬ ‫نابودی کشاورزی‬ ‫با اختالف در آمار‬ ‫عبدالوحید فیاضی‬ ‫‪7‬‬ ‫نماینده استان مازندران‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس امور نمایشگاهی‬ ‫‪13‬‬
‫یادداشت‬ ‫فرصت طالیی ایران‬ ‫درتجارت جهانی‬ ‫احمد پاکزاد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫رش��د و توس��عه صنعت به عنوان یک زیرس��اخت ارتقای‬ ‫اقتصادی برمبنای اصول مزیت‌شناس��ی تکیه دارد‪ .‬در نگاهی‬ ‫اولیه‌‪،‬داشتنمواداولیهبهعنوانیکمزیتمی‌تواندتلقیگردد‪.‬‬ ‫اما در نگاهی عمیق‌تر در صورت جایگیری مناسب این فرصت‬ ‫درمدیریتزنجیرهتامینووجودزیرساختتولیدوتوزیع‪،‬آنگاه‬ ‫می‌تواندسترسیبهمواداولیهخامرامزیتبرشمرد‪.‬‬ ‫کشور ایران به واسطه دسترسی به مواد اولیه خام کشاورزی‬ ‫از طریق همس��ایگان خود و تولیدات داخلی‪‌،‬دراختیار داشتن‬ ‫فناوری و دانش فنی الزم در حوزه صنعت غذا و صنایع تبدیلی‬ ‫و همچنین وجود نیروی کار پرش��مار از ظرفیت و فرصت‌های‬ ‫مناسبیدرصنعتغذابرخورداراست‪.‬اینصنعت‪،‬بستربسیار‬ ‫مس��اعدیبرایرشداقتصادیکشورمهیامی‌کندوقادراست‬ ‫به عنوان صنعت نخست‪ ،‬جایگزین‪ ،‬پایدار و با ارزش افزوده باال‬ ‫تلقیشود‪.‬اماچهشرایطیباعثخلقچنینادعاییمی‌شوند‪:‬‬ ‫‪-1‬امکاندسترسیبه‪ 7‬درصدازکلگندمجهان‪.‬‬ ‫غالت یکی از بنیان‌های غذای بش��ریت در طول تاریخ بوده‬ ‫و کماکان چنان نی��ز خواهد ماند‪ .‬گندم مهم‌ترین غالت مورد‬ ‫مصرف در بین آدمیان اس��ت که ف��ارغ از نژاد و قومیت در هرم‬ ‫غذایی‌ش��انازجای��گاهمؤث��ریبرخوردارمی‌باش��د‪.‬درحال‬ ‫حاضر س��االنه‪ 680‬میلیون تن گندم در جهان تولید و مصرف‬ ‫می‌گ��ردد‪ .‬از این میزان‪ ،‬در حدود‪30‬درصد از گندم مصرفی از‬ ‫سوی کشورهای تولید کننده‪ ،‬وارد شبکه جهانی تجارت شده‬ ‫وبهمقصدکش��ورهایمصرفکننده‪،‬موردخریدوفروشقرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬مناطقتولیدکنندهدردونوارشمالیوجنوبیوشامل‬ ‫‪ 5‬منطقهآمریکایشمالی‪،‬آمریکایجنوبی‪،‬اروپا‌‪- cis،‬ایرانو‬ ‫اقیانوسیهپراکندگیدارند‪.‬‬ ‫در ش��مال ایران‪ ،‬کش��ورهای محصور در خشکی یا به دور از‬ ‫آب‌های آزاد گرم‪ ،‬س��االنه بیش از‪ 50‬میلیون تن گندم مازاد بر‬ ‫مصرف را به شبکه جهانی تجارت عرضه می‌کنند که به اجبار از‬ ‫طریق دریای سیاه‪ ،‬مدیترانه و دریای سرخ می‌توانند تولیدات‬ ‫خودرادراختیارمصرفکنندهقراردهند‪ ،‬اینبهمعنایبیشاز‬ ‫‪ 6‬هزارمایلجابه‌جاییمحصولاست‪.‬‬ ‫ام��ا همجواری ای��ران با این کش��ورها‌‪ ،‬وجود ش��بکه‌های‬ ‫لو‌نقل به ویژه راه‌آهن و وجود بنادر مساعد دریایی‪ ،‬اتصال‬ ‫حم ‌‬ ‫‪ 50‬میلی��ونت��نگندمموردبحثکهبی��شاز‪ 7‬درصدازکل‬ ‫تولی��داتجهانیمی‌باش��ندرابامس��افتی‪ 80‬درصدکمتراز‬ ‫مس��افت فعلی مواجه کرده و فرصت‌ه��ای بی‌نظیری را برای‬ ‫کشورمانفراهممی‌آورد‪.‬درواقعمی‌تواناینشرایطرابهترین‬ ‫مزیت ایران تلقی کرد‪ .‬ایران به عنوان کوریدور شمالی جنوبی‪،‬‬ ‫پل پیروزی اقتصادی ایران و تجلی آن در صنعت غذا می‌باشد‪.‬‬ ‫براس��اس برآوردهای انجام ش��ده بین‌المللی‪ ،‬همزمان با رشد‬ ‫جمعیتجهانوافزایشمیزانتقاضا‪،‬تولیدغالتبهویژهگندم‬ ‫همباروندافزایش��یمواجهمی‌باش��د‪.‬بدیناساسپیش‌بینی‬ ‫می‌گردد در س��ال‪ 2050‬میالدی‌می��زان تولید این محصول‬ ‫استراتژیکازمرز‪ 900‬میلیون تندر سالعبورکند‪.‬‬ ‫بی‌ش��ککشورهای‪ cis‬بهویژهقزاقستان‪‌،‬روسیهواوکراین‬ ‫به واس��طه وجود زمین‌های وسیع تحتکشت و امکان توسعه‬ ‫آنها‌‪ ،‬بیشترین سهم از این افزایش را خواهند داشت که طبعاً از‬ ‫هم‌اکنون توجه به زیرساخت‌های صادراتی مدنظر ایشان قرار‬ ‫داردوبی‌شکدرصورتنداشتنتوانمندینگهداشت‪،‬فرآوری‬ ‫و توزیع در ایران‌راه‌های دیگر مورد توجه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪-2‬دسترسیایرانبهنیمیازبازارجهانیغذا‬ ‫موقعیتایراندرمنطقهوامکاناستفادهاینکشورازآب‌های‬ ‫آزاد باعث شد‪ ،‬شبکه انتقالی این سرزمین با بیش از ‪ 50‬کشور‬ ‫دنیا به صورت س��هل و بدون نیاز به عبور از کش��ور ثالث اتصال‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬این کشورها نزدیک به‪ 3/5‬میلیارد نفر جمعیت‬ ‫را در خ��ود جای داده‌اند که در س��ال‪ 2050‬میالدی تعداد این‬ ‫جمعیت از ‪ 6‬میلیارد نفر فراتر خواهد رفت‪ .‬این مهم به معنای‬ ‫بازار بزرگ در دسترس ایران است‪ .‬ارزش سرمایه‌ای این بازار در‬ ‫حالحاضردرحدود‪ 2/800/000‬میلیارددالردرسالتخمین‬ ‫زده می‌شود که در ‪ 40‬سال آینده به ‪ 3/300/000‬میلیارد دالر‬ ‫افزایش خواهد داش��ت‪ .‬کشورهای شرق‪ ،‬مرکز و جنوب آفریقا‬ ‫وبخشعمده‌ایازکش��ورهایآسیاییشاملخاورمیانه‪،‬شبه‬ ‫قاره‪‌،‬جنوب و جنوب شرقی آس��یا‌‪ ،‬دارای نرخ گرسنگی بیش‬ ‫از‪ 25‬درص��دمی‌باش��ندکهبهدلیلاستمرارش��اندرمناطق‬ ‫غیرقابل کش��ت غالت به ویژه گندم‪ ،‬امکان تولید محصوالت‬ ‫غذایی محدودی دارند‪ .‬از سوی دیگر به واسطه شرایط سیاسی‬ ‫و اقتصادی هم از سطح پایین‌تری از فناوری و سرمایه صنعتی‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬از این رو چشمان‌ش��ان ب��ه فرصت‌های غذایی‬ ‫فراهم شده از س��وی دیگران است و ایران به واسطه دسترسی‬ ‫به مواد اولیه غذایی‪ ،‬داش��تن فن��اوری و توان تولید و دراختیار‬ ‫داش��تن امکانات حمل و نقل به راحتی می‌تواند ضمن تامین‬ ‫نیاز داخلی‪ ،‬س��هم قابل توجهی از غذای مورد نیاز این کشورها‬ ‫را فراهم آورد‪ .‬اگر ایران بتواند با ایجاد زیرس��اخت‌های انبارش‬ ‫ساالنه‪ 50‬میلیونتنغالتمازادبرمصرفکشورهایهمسایه‬ ‫ش��مالی خود را جذب و با اس��تفاده از مجتمع‌ه��ای فرآوری و‬ ‫تولی��دخود‪،‬آنهارابهمحصوالتباارزشافزودهباالتریتبدیل‬ ‫ک��رده و از طریق امکانات حم��ل و نقلی خود با بهترین کمیت‬ ‫و کیفی��ت دراختیار بازارهای مصرف جنوب��ی خود قرار دهد‪‌،‬‬ ‫س��االنه می‌تواند ‪ 80/000‬میلیارد تومان درآمد ملی را افزوده‬ ‫و ب��رای بیش از ‪ 2/800/000‬نفر فرصت ش��غلی پایدار فراهم‬ ‫کرد‪ .‬بدین لحاظ اس��ت که می‌توان مهم‌تری��ن مزیت ایران را‬ ‫در حوزه صنایع غذایی باتکیه بر توانمندی‌های انحصاری این‬ ‫سرزمیندرعرصهتجاربجهانیتلقیکرد‪.‬اینفرصتطالیی‪،‬‬ ‫زیاد نمی‌ماند‪ .‬چندین‌س��ال است که سایرین در تالشند که از‬ ‫ای��ن ظرفیت به نام و صرفه‌خود به��ره ببرند‪ ،‬لذا زمان کافی در‬ ‫اختیارنداریم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس‌جمهوری در حرم مطهر رضوی‪‌:‬‬ ‫موفق شدیم از رکود عبور کنیم‬ ‫تورم تا پایان سال به مراتب از ‪ ۲۰‬درصد هم پایین‌تر خواهد بود‬ ‫به گزارش تسنیم از مشهد مقدس‪ ،‬حجت‌االسالم حسن روحانی که در سالروز والدت حضرت رضا علیه‌السالم به استان خراسان سفر کرده در جمع زائران‬ ‫و مجاوران حرم‌مطهر رضوی به ایراد سخنرانی پرداخت‪ .‬رییس جمهوری در بخشی از سخنان خود خطاب به مردم یادآور شد شما در سرزمینی هستید‬ ‫که امید ایران به این سرزمین است‪ ،‬ما امروز یک سال بعد از حماسه شما مردم ایران و به ویژه مردم مشهد و خراسان قرار داریم‪ .‬ما امروز بعد از یکسال‬ ‫افتخار داریم که سال دوم تدبیر و امید را از کنار حرم شریف امام رضا (ع) شروع می‌کنیم‪ .‬من نمی‌دانم اتفاق بود‪ ،‬لطف امام رضا(ع) بود من اولین سخنرانی‬ ‫انتخاباتی را از مشهد شروع کردم و آخرین سخنرانی را هم در مشهدمقدس انجام دادم و اولین سفر بعد از انتخاب را هم به مشهدمقدس آمدم‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬ما امروز قدم‌های بزرگی را در یک‬ ‫سال برداش��ته‌ایم و با کمک و همت و هدایت‌های رهبری‬ ‫ما قدم‌های بلندتری در سال پیش‌رو برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ما در بخش اقتصاد در زمینه سیاست خارجی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی به کمک شما مردم به نقطه خوبی رسیدیم‪.‬‬ ‫اگر تا امروز ما توفیقی به دس��ت آورده‌ایم در سایه اتحاد‬ ‫و وحدت ملت بزرگ و عزیز ایران بوده اس��ت‪ .‬جوانان عزیز‪،‬‬ ‫برومندان و غیوران همه دست به دست هم دهیم‪ .‬همانطور‬ ‫که رهبری فرمودند ‪ 2‬جناح و احزاب مختلف اشکالی ندارد‬ ‫ولی باید یادمان باش��د که این دولت خدمتگزار همه مردم‬ ‫اس��ت راس��ت و چپ و این جناح و آن جناح و روس��تایی و‬ ‫شهری و مرد و زن همه ما عاشق ایران و انقالب هستیم‪.‬‬ ‫ما توانس��تیم بیش از آن که پارس��ال به شما قول دادیم‬ ‫و گفتیم پایان س��ال ‪ 93‬تورم به ‪ 25‬درصد می‌رس��د امروز‬ ‫می‌توانیم با قدرت به ش��ما بشارت بدهیم که در پایان سال‬ ‫انش��ااهلل رش��د تورم ما به مرات��ب از ‪ 20‬درصد هم پایین‌تر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ما به ش��ما قول داده بودیم ک��ه بر رکود غالب‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬م��ا طرح الزم ب��رای عبور از رک��ود را آماده‬ ‫کرده‌ایم و بخش��ی که نیاز به قانون داشت را تقدیم مجلس‬ ‫کرده‌ای��م و امروز در کنار ح��رم امام رضا (ع) اعالم می‌کنم‬ ‫ما خوش��بختانه از رکود عبور کرده‌ایم‪ .‬محاس��بات ‪ 3‬ماهه‬ ‫نخست سال ‪ 93‬اعالم می‌کند که دولت از رکود عبور کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز برای اینکه رش��د را در کشور نمایان کنیم‪ ،‬ما‬ ‫در زمینه انرژی‪ ،‬در زمینه نفت و گاز امس��ال ش��اهد تحول‬ ‫چشمگیری خواهیم بود‪ .‬ش��ما تا پایان سال آمار و ارقام را‬ ‫خواهید دید‪ .‬دولت برای امسال و ‪ 4‬سال آینده ‪ 10‬میلیارد‬ ‫دالر ب��رای آب اختصاص داده اس��ت‪ .‬همچنین برای مهار‬ ‫آب‌های مرزی برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫ما ‪ 3‬س��د را در این اس��تان تا پایان امسال به بهره برداری‬ ‫می‌رسانیم و دهها طرح برای این استان داریم‪.‬‬ ‫محیط زیس��ت ما توام با مش��کالت فراوان بوده و دولت‬ ‫قدم‌های اولیه را برای محیط زیس��ت برداشته است‪ .‬امروز‬ ‫در ش��هرهای بزرگ و پرجمعیت با تبدیل بنزین آب و هوا‬ ‫متفاوت شده است‪.‬‬ ‫بنزی��ن ی��ورو ‪ 4‬را امس��ال به مش��هدمقدس اختصاص‬ ‫خواهی��م داد؛ راه اندازی بخش��ی از مترو و اختصاص ‪200‬‬ ‫دس��تگاه اتوبوس به مشهدمقدس از دیگر طرح‌های دولت‬ ‫برای خراسان رضوی است‪ .‬البته هر خدمتی که انجام شود‬ ‫در این استان خدمت به تمام ایران است‪ .‬شهری که پذیرای‬ ‫‪ 25‬میلیون زائر در طول س��ال هست و به معنای خدمت به‬ ‫همه ایران‪ ،‬ایرانیان و ش��یعیان و عاشقان خاندان رسالت و‬ ‫اهل بیت(ع) است که همه ساله به این حرم شریف می‌آیند‪.‬‬ ‫تجلیل از تعاونی‌های برتر توسط وزیر‌کار‬ ‫از ‪ ۲۴‬تعاونی برتر ملی‪ ۳۱ ،‬تعاونی برتر اس��تانی‪ ۲۲ ،‬تعاونی بخش ویژه‬ ‫و ‪ ۵‬تعاونی بخش تداوم برتری در نهمین جشنواره تعاونی‌های برتر تجلیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش واحد مرکزی خب��ر‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این‬ ‫جش��نواره یکی از برنامه‌های دولت در بخش تعاون را تقویت کیفی و باال‬ ‫بردن عملکرد تعاونی‌ها دانست و گفت‪ :‬البته برای رسیدن به این مهم باید‬ ‫این بخش را از درون اصالح کرد‪ .‬علی ربیعی با تاکید بر لزوم توجه بیش از‬ ‫پیش به سرمایه‌های خرد مردم‪ ،‬از اینکه در این حوزه هیچ برنامه‌ای وجود‬ ‫ندارد انتقاد کرد و افزود‪ :‬دولت در نظر دارد از س��رمایه‌های خرد مردم در‬ ‫اقتصاد ملی استفاده کند‪ .‬وی با اشاره به سهام عدالت که می‌تواند اقتصاد‬ ‫ش��هرها را متحول کند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در این حوزه نیز در مسیر درست‬ ‫حرکت نش��ده است‪ .‬ربیعی وجود نارس��ایی در تشکل‌ها و فقدان دانش و‬ ‫تحقیق در بخش تعاون را از مش��کالت پیش‌روی این حوزه دانس��ت و بر‬ ‫لزوم مشارکت بیشتر مردم در شکل‌گیری تعاونی‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینک��ه ارزش اقتصادی‬ ‫عضویت در تعاونی‌ها مهم نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬آنچ��ه اهمیت دارد ارزش‬ ‫وقوع اتفاقات امیدآفرین در توسعه شبکه ملی‬ ‫و ارائه خدمات الکترونیکی‬ ‫ایرنا ‪ -‬ریی��س دفتر رییس‌جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬با حضور فعال و خالق تالش��گران‬ ‫ح��وزه اطالعات و رس��انه‌های کش��ور‬ ‫اتفاق��ات نوید بخش و امی��د آفرینی در‬ ‫زمینه توسعه شبکه ملی و ارائه خدمات‬ ‫الکترونیکی رخ داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬محم��د نهاوندی��ان‬ ‫در پیامی به نمایش��گاه فناوری اطالعات و رسانه‌های‬ ‫دیجیتال که امروز گش��ایش یافت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در فضای‬ ‫پیچی��ده ارتباطات و اطالعات دنی��ای امروز‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه فناوری اطالعات و رس��انه‌های دیجیتال‪،‬‬ ‫فرصتی مغتنم برای معرف��ی توانمندی‌های نخبگان‬ ‫علمی کشور در این عرصه گسترده و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬انتشار مقاالت و کتاب‌ها‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌ها و همایش‌های مس��تمر و گوناگون اخیر‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات در س��طح کش��ور‪ ،‬گویای‬ ‫موفقیت اقداماتی اس��ت که دولت تدبیر‬ ‫و امید در مس��یر رس��یدن ب��ه اهداف و‬ ‫اولویت‌های مذکور در سند نقشه جامع‬ ‫علمی کشور پیش روی دارد‪ .‬سرپرست‬ ‫نهاد ریاس��ت‌جمهوری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بی‌ش��ک نگاه راهبردی‪ ،‬اعتالی اخالق‬ ‫و معنویت در س��طح ملی و دستیابی به‬ ‫جامعه و اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین‬ ‫نیل به توسعه و پیش��رفت پایدار‪ ،‬درون‌زا و متوازن از‬ ‫طریق معماری ش��بکه ملی اطالع��ات و بهره‌گیری از‬ ‫قابلیت‌ها و امکانات گسترده و متنوع آن ممکن است‪.‬‬ ‫نهاوندیان ادامه داد‪ :‬از این‌رو ضروری اس��ت نقص‌ها و‬ ‫کاس��تی‌های این ش��بکه‪ ،‬اصالح و رفع شود و شبکه‬ ‫فیبر‪ ،‬امکانات انتقال دیتا و شبکه ملی آی‪.‬پی کشور که‬ ‫‪ 3‬س��طح زیرساختی فضای تبادل اطالعات در دنیای‬ ‫مجازی را تشکیل می‌دهند به شکلی مطلوب و شایسته‬ ‫ارتقا یابند‪.‬‬ ‫اجتماعی عضویت در تعاونی‌هاس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس گزارش سازمان‬ ‫ملل در س��ال ‪ 1994‬میالدی‪3 ،‬میلیارد انس��ان در دنیا به واسطه تعاونی‬ ‫زندگی‌ش��ان امن‌تر ش��ده اس��ت‪ .‬ربیعی با بیان اینکه در فرانسه ‪21‬هزار‬ ‫تعاون��ی وجود دارد و ‪ 3/5‬درصد جمعیت فعال آنها در این بخش اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪13 :‬درصد اقتصاد فرانسه ناشی از درآمد تعاونی‌هاست‪.‬‬ ‫وی به گزارش انجمن ملی کس��ب و کار امریکا اش��اره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این کش��ور ‪30‬هزار تعاونی توانست ‪2‬میلیون ش��غل ایجاد کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تعاونی‌ها در اقتصاد آزاد هم جایگاه ویژه‌ای دارند‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬بررس��ی‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد در دنیا ‪32‬درصد تعاونی‌ها در بخش کشاورزی‪25 ،‬درصد‬ ‫در صنعت بیمه‪9 ،‬درصد در بخش صنعت و ‪6‬درصد در بانکداری و خدمات‬ ‫مالی مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫افخم‪ :‬مشکل دانشجویان ایرانی‬ ‫در نروژ رفع شده است‬ ‫س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری‌های وزارت خارجه و س��فارت‬ ‫ای��ران مش��کل تبدیل روادی��د موقت‬ ‫تع��دادی از دانش��جویان ایران��ی در‬ ‫ن��روژ مرتفع ش��ده و انتظار م��ی‌رود با‬ ‫اقدام��ات س��ازنده دولت نروژ مش��کل‬ ‫اف��راد باقیمان��ده نی��ز ح��ل ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬مرضیه افخم‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به‬ ‫سوالی در خصوص مشکالت دریافت روادید و اقامت‬ ‫برخ��ی از دانش��جویان ایرانی در نروژ گف��ت‪ :‬بر اثر‬ ‫پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در اس��لو مشکل تبدیل روادید موقت‬ ‫تع��دادی از دانش��جویان ایران��ی در این کش��ور که‬ ‫با وجود درخواس��ت مس��ئوالن دانش��گاهی متوقف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬هم‌اینک مرتفع ش��ده و انتظار می‌رود با‬ ‫اقدامات س��ازنده دولت نروژ مش��کل افراد باقیمانده‬ ‫ادامه تعطیلی پنجشنبه مدارس در سال تحصیلی جدید‬ ‫وزی��ر آموزش و پ��رورش از اجرای طرح «یک روز با نش��اط» به طور‬ ‫آزمایشی و برای اولین بار در سطح ‪ 2000‬مدرسه ابتدایی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی‌اصغر فانی ب��ا بیان اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان در‬ ‫این روز اختیاری خواهد بود‪ ،‬از تعطیل بودن پنجشنبه‌ها در سال تحصیلی‬ ‫‪ 93-94‬خبر داد و افزود‪ :‬پنجش��نبه‌ها همچنان تعطیل خواهد بود به جز‬ ‫در مدارسی که طرح «یک روز بانشاط» در آنها اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص افزایش سرانه بهداشتی و تغذیه دانش‌آموزان‬ ‫در س��ال تحصیلی جدید بیان کرد‪ :‬س��رانه مدارس شبانه‌روزی در بودجه‬ ‫سال ‪ 93‬دو برابر به نسبت سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ما برای اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬آن طور که امام جمعه‬ ‫مشهدمقدس اشاره کردند بافت فرسوده اطراف حرم یکی‬ ‫از معضالت بزرگ و همچنین حاش��یه نش��ینی است من‬ ‫اعالم کردم و به اعضای هیئت وزیران گفتم که انشااهلل فردا‬ ‫هیئت دولت در ش��هر مشهد تش��کیل شود‪ .‬دستور هیئت‬ ‫دولت در مش��هد مس��ئله بافت فرس��وده و حاشیه نشینی‬ ‫مشهد خواهد بود‪.‬‬ ‫انش��ااهلل این ‪ 2‬معضلی که می‌دانم سال‌ها در این زمینه‬ ‫تالش شده و قول‌هایی داده شده است انشااهلل با تصمیماتی‬ ‫که اتخاد خواهد ش��د ما در طول این دولت یعنی در ‪ 3‬سال‬ ‫آینده قدم‌هایی برخواهیم داش��ت که انش��ااهلل در محضر‬ ‫حضرت ثامن الحجج(ع) شرمنده نباشیم‪.‬‬ ‫‪ 129‬طرح عمرانی در ش��ورای اداری برای اس��تان اعالم‬ ‫می‌شود و برای سال ‪ 93‬و ‪ 94‬اجرایی و تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنین یادآور ش��د‪ :‬سرانه طرح روس��تا مرکزی که در آن هزینه‬ ‫سرویس دانش‌آموزان را پرداخت می‌کنیم‪ ،‬دو برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪ 12‬هزار دانشجو وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند‬ ‫وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نمایندگان مجلس در بودجه س��ال‬ ‫‪ 93‬برای س��رانه مدارس ‪ 120‬میلی��ارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حداقل نیمی از این رقم قبل از ش��روع س��ال تحصیلی به حس��اب‬ ‫مدارس واریز می‌شود‪ .‬وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اعالم اینکه برای‬ ‫بازگشایی سال تحصیلی جدید هیچ‌گونه مشکلی نداریم و تمام تدابیر الزم‬ ‫اتخاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امسال از طریق کنکور سراسری ‪ 12‬هزار دانشجو‬ ‫نیز حل شود‪ .‬افخم اضافه کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫دانشجویان ایرانی در نروژ از همان ابتدا‬ ‫با جدیت و حساس��یت از سوی وزارت‬ ‫امور خارجه مورد پیگیری و رس��یدگی‬ ‫ق��رار گرفته و از همه ظرفیت‌ها در این‬ ‫رابطه استفاده شده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫موضوع ب��ا تمامی مقام��ات ذی‌ربط و‬ ‫موث��ر دول��ت ن��روژ از جمل��ه مقامات‬ ‫سیاسی و وزیر آموزش و تحقیقات‪ ،‬وزیر دادگستری‪،‬‬ ‫رییس پلیس مهاجرت مذاکره و اجرای حق آموزش‬ ‫اتباع ایران��ی و منع تبعیض برابر تعهدات بین‌المللی‬ ‫دولت نروژ یادآوری ش��د و در تهران نیز س��فیر آن‬ ‫کشور دعوت و بر این امر تاکید مجدد صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫تکمی��ل این اقدامات هماهنگی‌ه��ای الزم با مراجع‬ ‫ذی‌ربط داخلی ب��رای اختصاص اعتبارات ضروری و‬ ‫حمایت‌های مقتضی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وارد دانش��گاه فرهنگیان خواهند شد که پس از اتمام تحصیل وارد عرصه‬ ‫خدمت در آموزش و پرورش می‌ش��وند‪ .‬فانی در ادامه از نوس��ازی و مقاوم‬ ‫شدن دو سوم مدارس در سطح کشور خبر داد و بیان کرد‪ :‬یک سوم دیگر‬ ‫در قالب مقاوم‌سازی در برنامه‌های پیش‌رو است که امیدواریم با تخصیص‬ ‫اعتبارات مورد نیاز این تعداد هم هر‌چه سریع‌تر مقاوم‌سازی شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین یادآور ش��د‪ :‬اگرچه در س��ال‌های اخیر نگهداری و تعمیر‬ ‫م��دارس مورد غفلت قرار گرفته بود‪ ،‬اما از س��ال جاری تعمیر و نگهداری‬ ‫م��دارس را مجددا دنبال می‌کنیم‪ .‬فانی با اعالم اینکه «اگر در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته اعتباراتی تحت عنوان تعمیر و نگه��داری پیش‌بینی می‌کردیم‪،‬‬ ‫فضاها به این سرعت فرس��وده نمی‌شد»‪ ،‬از افزایش اعتبارات این سازمان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬درصدد هستیم این اعتبارات در بودجه سال ‪ 94‬افزایش‬ ‫بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫انتصاب مدیر امور اقتصادی صندوق توسعه ملی‬ ‫معرفی گزینه ریاست دانشگاه شریف به شورای انقالب فرهنگی‬ ‫رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی طی حکمی محمد نوفرستی را به سمت مدیر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی‬ ‫اس��تراتژیک صندوق توسعه ملی منصوب کرد‪.‬به گزارش از صندوق توسعه ملی‪ ،‬سید صفدر حسینی رییس هیأت‬ ‫عامل صندوق توس��عه ملی طی حکمی محمد نوفرس��تی را به سمت مدیر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک‬ ‫صندوق توسعه ملی منصوب کرد‪ .‬در این حکم آمده است؛ نظر به مراتب تعهد‪ ،‬تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی‬ ‫و با پیشنهاد عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق به موجب این حکم به سمت «مدیر اقتصادی و برنامه‌ریزی‬ ‫اس��تراتژیک» صندوق توس��عه ملی منصوب می‌شوید‪ .‬امید است با اس��تعانت از درگاه قادر متعال با برنامه ریزی و‬ ‫مدیریت موثر در بهره گیری از اندوخته علمی‪ ،‬تجربی و نیز توان مدیریتی و کارشناسی همکاران در صندوق توسعه‬ ‫ملی در انجام امور محوله موفق و موید باشید‪ .‬محمد نوفرستی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی است و دارای سوابق علمی و پژوهشی در زمینه الگوسازی اقتصادی‪ ،‬ساخت الگوهای اقتصاد‬ ‫سنجی کالن‪ ،‬اقتصاد‌بین‌الملل‪ ،‬تولید و سرمایه‌گذاری‪ ،‬سیاستگذاری‌های اقتصادی‪ ،‬نرخ ارز و بازار پول است‪ .‬پیش‬ ‫از این سید مهدی حسینی مدیر امور اقتصادی صندوق توسعه ملی بود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم گفت‪ :‬گزینه ریاست دانشگاه شریف به شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫معرفی شده و منتظر نظر شورا در این خصوص هستیم‪ .‬عبدالحسین فریدون‪ ،‬مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری در گفت‌وگویی درباره اخباری مبنی بر استعفای جعفر میلی‌منفرد معاون آموزشی‪ ،‬بروجردی‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و برخی دیگر از مسئوالن وزارت علوم اظهار کرد‪ :‬اخباری از این دست تا این‬ ‫لحظه صحت ندارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بروجردی پیش از عزل آقای فرجی‌دانا از وزارت علوم به دلیل مشکالت شخصی‬ ‫قصد رفتن داشت که قرار شد همچنان در وزارتخانه همراه با مسئوالن دیگر همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫درگذشت پدر ارجمند همکار عزیزمان آقای محسن امینی را صمیمانه به ایشان خانواده‬ ‫محترم تسلیت می‌گوییم‪.‬‬ ‫همکاران روزنامه صمت‬
‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫تنوع محصول‪ ،‬تردد مقبول در بازار جهانی‬ ‫صنعت شیشه شکستنی نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫پیوندی که به مرور زمان گسست‬ ‫گریزدانشگاه از مدار صنعت‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‌زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬ارتب��اط‬ ‫صنع��ت و دانش��گاه از دیرب��از م��ورد توجه مس��ئوالن‬ ‫قرار داش��ته و برای پیوند این دو برنامه‌هایی در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما به س��بب تف��اوت ماهیت این‬ ‫دو و الگوب��رداری غی��ر صحی��ح آنها از الگوهای مش��ابه‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته اغلب این همکاری با موفقیت‬ ‫همراه نبوده اس��ت‪ .‬به عقیده بسیاری از کارشناسان باید‬ ‫طرح‌های صنعتی در دانش��گاه‌ها مورد حمایت قرار گیرد‬ ‫و امتیازاتی برای اس��اتید و دانشجویان در اجرای چنین‬ ‫پروژه‌هایی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در این رابطه رمضانعلی صادق‌زاده‪،‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه خواجه‌نصی��ر و‬ ‫معاون سابق س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگو‬ ‫با صمت گفت‪ :‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫تالش ش��ده اس��ت ت��ا پیوند بین‬ ‫دانش��گاه و صنعت سازمان یابد تا هم نیاز صنعت برطرف‬ ‫ش��ود و هم دانش��گاه‌ها به پژوهش‌های خود متناسب با‬ ‫نیازهای کشور و صنعت بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ صنعت ایرانی در لبه فناوری قرار ندارد‬ ‫ص��ادق‌زاده در ادامه اظهار کرد‪ :‬هرچند جهت‌گیری به‬ ‫این س��و اتفاق افتاده اما هنوز این حلق��ه مفقوده وجود‬ ‫دارد و دانش��گاه‌ها به س��بب اینکه به دنب��ال تولید علم‬ ‫هستند و صنعت هم به دلیل اینکه اغلب وارداتی است و‬ ‫فناوری‌های نوین در آن کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد‬ ‫و هنوز در لبه فناوری قرار نگرفته‪ ،‬فاصله‌ای بین دانشگاه‬ ‫و صنع��ت به‌ط��ور واقع��ی وج��ود دارد‪ .‬بنابراین صنعت‬ ‫وارداتی‪ ،‬از تولید علم دانش��گاه‌ها نمی‌تواند استفاده کند‬ ‫و تولید علم دانش��گاه در قالب مقاالت ‪ ISI‬به طور عمده‬ ‫مورد اس��تفاده صنعتی قرار می‌گی��رد که در لبه فناوری‬ ‫قرار داشته باشد و مخاطب آن کشورهای صاحب فناوری‬ ‫هستند‪ .‬معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد در شورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی باید بازنگری ش��ود‪ ،‬در م��ورد مکانیزم‬ ‫ارتقای هیات علمی و اس��اتید دانشگاه‌هاست‪ .‬معموال در‬ ‫مکانیزم ارتقا‪ ،‬بیشتر مقاالت ‪ ISI‬مدنظر قرار می‌گیرد در‬ ‫حالی که باید ضمن اینک��ه این مقاالت مورد توجه واقع‬ ‫شده‪ ،‬امتیازاتی نیز برای پژوهش‌های صنعتی و کاربردی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬در این راس��تا اس��اتید می‌توانند‬ ‫بخش��ی از فرصت‌های مطالعاتی خود را به طور عملی به‬ ‫نیازهای کشور در حوزه تخصصی خود اختصاص دهندو‬ ‫این امر در مکانیزم ارتقای اس��اتید نیز مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫از طرف دیگر سیس��تم آموزشی در دانشگاه‌ها به‌صورتی‬ ‫است که به‌ویژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫ب��ه طورعمده آموزش تئ��وری دروس صورت می‌گیرد و‬ ‫کمت��ر ارتب��اط ارگانیک بین صنعت و دانش��گاه ش��کل‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ آموزش مهارت در واحدهای نوین آموزشی‬ ‫ص��ادق‌زاده از دانش��گاه‌های علمی‪-‬کارب��ردی ی��ا‬ ‫دانش��کده‌های فنی و حرفه‌ای ب��رای از بین بردن فاصله‬ ‫بین نیروهای متخصص و کارگرهای س��اده در واحدهای‬ ‫تولی��دی نام ب��رد و آم��وزش مهارت در ای��ن واحدهای‬ ‫آموزشی را اصل دانست‪ .‬وی در تشریح این شیوه آموزشی‬ ‫گفت‪ ‌:‬در این واحدهای آموزشی باید آموزش‌های الزم را‬ ‫به‌صورت مهارتی به نیروهایی که وارد بازار کار می‌ش��وند‬ ‫داد تا این افراد هم اطالعات آکادمیک داشته باشند و هم‬ ‫مهارت‌های الزم را بیاموزند‪.‬‬ ‫‹ ‹ حمایت ناقص از پروژه‌های علمی‬ ‫معاون توس��عه صنایع پیش��رفته س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران در پاس��خ به انتقاد صمت پیرامون‬ ‫کاربردی نشدن پژوهش‌های سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران پ��س از مرحله پایلوت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬پس‬ ‫از اج��رای قانون سیاس��ت‌های اصل ‪ 44‬ک��ه در مجلس‬ ‫هفتم تصویب ش��ده بود شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‬ ‫گس��ترش ازجمله خودروس��ازان از س��ازمان جدا شدند‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از این واگذاری‌ها‪ ،‬براس��اس ماده ‪ 8‬اساس��نامه‬ ‫تخصیص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخشی‬ ‫از بودجه این س��ازمان برای بخ��ش تحقیقات و آموزش‬ ‫صرف می‌ش��د‪ .‬در همین راستا قراردادهایی با دانشگاه‌ها‬ ‫و مراکز فناوری نوین بس��ته ش��د و دانش��گاه خود برای‬ ‫تحقیقات آموزش��ی و آزمایش بس��ترهای آماده‌ای یافت‪.‬‬ ‫بعد از واگذاری ش��رکت‌های زیرمجموعه سازمان‪ ،‬منابع‬ ‫داخلی س��ازمان از محل سود س��هام‌ها کاهش پیدا کرد‬ ‫و مناب��ع جایگزین نیز تعریف نش��د‪ .‬به این س��بب دیگر‬ ‫به ش��کل گذش��ته هزینه کردن در زمین��ه تحقیقات در‬ ‫سازمان به علت محدودیت منابع توجیه نداشت‪.‬‬ ‫صادق‌زاده افزود‪ :‬ارتباط بین س��ازمان گس��ترش و وزارت‬ ‫عل��وم در دانش��گاه‌ها باید حمایت از مس��ئله پ��ارک علم و‬ ‫فناوری به بعد باش��د یعنی ش��رکت‌هایی که مراحل مربوط‬ ‫ب��ه تحقیقات‪ ،‬س��اخت نمونه آزمایش��گاهی و پایلوت را طی‬ ‫و مرحل��ه نیمه‌صنعت��ی را هم در پارک‌های عل��م و فناوری‬ ‫گذرانده‌‌ان��د و تنها نیاز به حمایت در زمینه تولید انبوه دارند‬ ‫مورد حمایت سازمان قرار گیرند‪ .‬در این مرحله اگر حمایت‬ ‫های سازمان گسترش چه در قالب مشارکت به‌عنوان بخشی‬ ‫از سرمایه‌گذاری‌ها وچه به صورت تسهیالت کم‌بهره و چه در‬ ‫قالب مکانیزم بالعوض با مالکیت معنوی ‪50‬درصد دانش��گاه‬ ‫و ‪50‬درصد س��ازمان گسترش یا س��رمایه‌گذاری مشترک با‬ ‫بخ��ش خصوصی به‌ص��ورت ‪‌49‬درص��د دول��ت و ‪‌51‬درصد‬ ‫بخ��ش خصوصی می‌تواند همکاری‌های خ��ود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫اما همانطور که ش��ما می‌گویید‪ ،‬اگ��ر حمایت از تحقیقات تا‬ ‫حد مرحله آزمایشگاهی انجام‌گیرد و بعد به‌صورت ابتر بماند‬ ‫دیگر توجیهی ندارد و این انتقاد کاملا وارد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تولید ایده‌های نو برای صنعت‬ ‫مه��دی تق��وی‪ ،‬اس��تاد اقتص��اد‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی نیز در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا صمت با اش��اره به‬ ‫رویک��رد متف��اوت دانش��گاه‌ها با‬ ‫صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬دانش��گاه‌ها عموما‬ ‫روی کاره��ای تحقیقات��ی تمرکز‬ ‫می‌کنن��د و صنعت نیز روی تولید بهتر و بهبود کیفیت‬ ‫ب��ا آنها هم��کاری می‌کند‪ .‬اص��وال کار دانش��گاه تولید‬ ‫به دلیل اینکه صنعت‬ ‫اغلب وارداتی است و‬ ‫فناوری‌های نوین در‬ ‫آن کمتر مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد هنوز در‬ ‫لبه فناوری قرار نگرفته‬ ‫است‪ ،‬فاصله جدی بین‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫وجود دارد‬ ‫ایده‌های نو برای صنعت اس��ت و این مسئله چندان با‬ ‫ماهیت کاربردی صنعت هماهنگ نیست‪ .‬تقوی افزود‪:‬‬ ‫از س��ویی رک��ود در صنع��ت دلی��ل ج��ذب نش��دن‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاهی در این بازار می‌شود بر این‬ ‫اساس الزم است دولت‌ها سیاست‌های نادرست خود‬ ‫را کنار بگذارند تا صنعت رشد کند‪ .‬صنعتگران نیز باید‬ ‫به این مس��ئله بیندیش��ند ک��ه عالوه ب��ر تولید برای‬ ‫مص��رف داخل��ی‪ ،‬فضا را برای صادرات ب��از کنند تا از‬ ‫رکود فعلی خارج ش��وند‪ .‬این استاد دانشگاه در ادامه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همانگون��ه که صنعت بای��د از تحقیقات‬ ‫دانش��گاهی حمایت کند‪ ،‬از طرف مقابل دانش��گاه نیز‬ ‫بای��د به نحوی به تولید علم بپ��ردازد که از طریق آن‬ ‫کاالهای مفید برای صنعت ساخته شود‪ .‬صنعت نیز در‬ ‫مقابل می‌تواند از چنین پروژه‌های دانشگاهی حمایت‬ ‫کند‪ .‬هرچند در حال حاضر صنعت آنقدر کوچک شده‬ ‫که نمی‌تواند هزینه‌ای برای پروژه‌های صنعتی در نظر‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ صنعت در ایران به بلوغ نرسیده است‬ ‫ابراهیم رزاقی‪ ،‬اس��تاد بازنشسته‬ ‫دانش��گاه ته��ران نیزضمن تایید‬ ‫تفاوت ماهیت دانشگاه و صنعت‪،‬‬ ‫در گفت‌وگوی��ی ک��ه ب��ا صمت‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دانش��گاه‌ها روح‬ ‫تئ��وری دارند و با محیط اجرایی‬ ‫و عملی نا آش��نا هستند‪ .‬از سویی صنایع ما به معنای‬ ‫واقعی به بلوغ نرس��یده‌اند که از امکانات پژوهش��ی و‬ ‫نیروی تخصصی کمک بگیرند‪.‬‬ ‫رزاق��ی افزود‪ :‬در کن��ار آن از آنجایی ک��ه تولید در‬ ‫کشور سود چندانی ندارد‪ ،‬متخصصان دانشگاهی کمتر‬ ‫ب��ه صنع��ت روی می‌آورند‪ .‬فارغ از این مس��ئله ذهن‬ ‫مدیران کارخانه‌ها در صدد کسب درآمد بیشتر است و‬ ‫پروژه‌های صنعتی برای آنها سودی ندارد‪ .‬بدین سبب‬ ‫برای این پژوهش‌ها هزینه نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د در ای��ن رابط��ه باید ب��ه دنبال‬ ‫راهکارهایی جدی برای س��وددهی انج��ام پروژه‌های‬ ‫صنعت��ی در واحدهای تولیدی بود تا این واحدها برای‬ ‫انجام فعالیت‌های خود از فناوری‌های نوین و کاربردی‬ ‫بهره گرفته و از روش‌های قدیمی فاصله گیرند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫دانشگاه‌ها برای تولید نیرو در صنعت تمایل ندارند‬ ‫بنفش�ه بینش‪ :‬ارتب��اط صنعت و دانش��گاه در ای��ران به‌اندازه‌ای‬ ‫ناهماهنگ اس��ت که صدای صنعتگران را هم درآورده اس��ت‪ .‬محسن‬ ‫حاجی‌بابا‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که خود یکی از پیشگامان‬ ‫تحقیق و توسعه در کشور محسوب می‌شود‪ ،‬تمایل نداشتن دانشگاه‌ها‬ ‫ب��رای همکاری با صنعت را عاملی برای کمبود نیروی متخصص برای‬ ‫واحدهای صنعتی می‌داند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دانش��جویی که از دانش��گاه‬ ‫فارغ‌التحصیل می‌شود با یک بی‌سواد از نظر صنعت تفاوتی نمی‌کند و‬ ‫هیچ نوع اطالعاتی از وضعیت صنعت و تولید ندارد‪ .‬گفت‌وگویی کوتاه‬ ‫صمت با این کارشناس صنعتی را بخوانید‪:‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما آیا دانشگاه‌های ایران برای صنعت تولید نیرو‬ ‫می‌کنند؟‬ ‫ب��ه هیچ عنوان‪ .‬سال‌هاس��ت ک��ه پیوند بین‬ ‫دانشگاه و صنعت مطرح شده است اما متاسفانه‬ ‫دانش��گاه‌ها تمایلی به تولید نیرو برای صنعت‬ ‫ندارن��د و همچن��ان به آموزش‌ه��ای قدیمی و‬ ‫غیرکاربردی خ��ود می‌پردازند و چنین اراده‌ای‬ ‫بین هیات علمی دانشگاه‌ها نیز دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه در جامعه دانش��گاهی کش��ور همچنان بر آنچه که سال‌ها‬ ‫آم��وزش داده‌ان��د‪ ،‬تاکید می‌کنن��د و به این خاطر دانش��جویی که از‬ ‫دانش��گاه فارغ‌التحصیل می‌شود با یک بی‌سواد از نظر صنعت تفاوتی‬ ‫نمی‌کند و هیچ نوع اطالعاتی از وضعیت صنعت و تولید ندارد‪ .‬از سویی‬ ‫از نظر کارهای تحقیقاتی نیز عالقه‌ای از س��وی استادان مربوط وجود‬ ‫ن��دارد و همه‌چیز در حوزه نظری باقی مانده اس��ت‪ .‬اغلب در جامعه‬ ‫دانشگاهی حتی در دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه تهران تمایل و‬ ‫همتی برای ایجاد هماهنگی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €آی�ا در این زمینه از س�وی اهالی صنع�ت‪ ،‬اقدامی صورت‬ ‫گرفته است؟‬ ‫زمانی که دکتر توفیق وزیر علوم بود در دومین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫سیدمحمد خاتمی به نبود هماهنگی بین دانشگاه و صنعت‪ ،‬اعتراض‬ ‫کردیم و پیش��نهاد‌هایی نیز ب��رای همکاری این دو نهاد عنوان ش��د‬ ‫اما تمایلی از جانب دانش��گاه دیده نش��د‪ .‬در دول��ت احمدی‌نژاد نیز‬ ‫نمی‌توانستیم ارتباطی با دولت برقرار کنیم که بخواهیم این مسئله را‬ ‫مطرح کنیم‪ .‬در دولت کنونی نیز چندین جلسه در زمینه فعالیت‌های‬ ‫دانشجویی برگزار شد و در مورد تیم‌هایی که برای مسابقات روباتیک‬ ‫اعزام شده بودند‪ ،‬صحبت شد اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €به مسابقات روباتیک اشاره کردید‪ .‬چنین پروژه‌هایی آیا به‬ ‫تولید انبوه نیز می‌رسد؟‬ ‫خیر‪ .‬هیچ یک از این تحقیقات به تولید انبوه نمی‌رس��د و این افراد‬ ‫فق��ط برای دریافت مقام اق��دام می‌کنند‪ .‬کمتر طرح‌های تحقیقی در‬ ‫ایران وجود داشته است که به مرحله تولید انبوه برسد‪.‬‬ ‫ص��رف هزینه ب��رای تحقیق ب��دون اینکه ب��ه مرحله تولی��د انبوه‬ ‫برس��د‪ ،‬یعن��ی ص��رف هزینه بیه��وده و از بی��ن بردن س��رمایه‪ .‬اگر‬ ‫تحقیق به مرحله تولید انبوه رس��ید و س��رمایه تولید کرد ارزش دارد‬ ‫در غیر این صورت خیر‪.‬‬ ‫€ €آیا همکاری‌ها برای تحقیق و توسعه در کشور مناسب است؟‬ ‫در کشور ما بحث تحقیق و توسعه امری مغفول است‪ .‬وعده‌هایی که‬ ‫از س��وی دولت‌ها در این زمینه داده می‌شود اغلب به نتیجه نمی‌رسد‪.‬‬ ‫من به‌عنوان یکی از پیشگامان تحقیق و توسعه در کشور که سال‌هاست‬ ‫در این زمین��ه فعالیت می‌کنم بارها وعده‌هایی دی��ده‌ام که به نتیجه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫حتی وامی از س��وی دولت‌ها برای تحقیقات داده نمی‌ش��ود‪ .‬اصوال‬ ‫رس��یدن به نتیجه در پروژه‌ه��ای تحقیقی حداقل ‪10‬س��ال به طول‬ ‫می‌انجامد‪ .‬معموال در ایران برای کارهایی س��رمایه‌گذاری می‌شود که‬ ‫هرچه س��ریع‌تر به نتیجه برس��د و برای طرح‌های تحقیقاتی که زمان‬ ‫بیش��تری می‌برند س��رمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد‪ .‬ام��ا بحث ارتباط‬ ‫دانش��گاه و صنعت بحث جداگانه‌ای اس��ت‪ .‬دانش��جویی که در رشته‬ ‫دانش��گاهی مرتبط با صنعت تحصیل می‌کند‪ ،‬باید شناخت درستی از‬ ‫حوزه خود داش��ته باشد‪ .‬اما متاس��فانه چنین چیزی بین دانشجویان‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬زیرا کادر هیات علمی دانشگاه‌ها به این مسئله بی‌توجهند‪.‬‬ ‫این دانشگاه‌ها هستند که باید پیشگام در این زمینه باشند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما طرح‌هایی مانند «سرباز صنعت» می‌تواند برای‬ ‫تحقق این امر مناسب باشد؟‬ ‫س��رباز صنعت راهکار مناسبی است هرچند کافی نیست‪ .‬به هر حال‬ ‫س��رباز صنعت پس از تحصیل فرد در دانش��گاه‌ها اتفاق می‌افتد‪ .‬اما به‬ ‫عقیده من باید دانش��جو در هنگام تحصیل در سال سوم یا چهارم در‬ ‫واحدهای تخصصی خود وارد صنعت شود تا از آن آگاهی یابد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫‪ 2‬خط موازی که باید‬ ‫یکدیگر را قطع کنند‬ ‫حسین حقگو‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫عجیب‌ترین موضوع در روند توس��عه صنعتی کش��ور‪،‬‬ ‫آن اس��ت که این تحول عظیم واقع ش��ود اما بی‌حضور‬ ‫«دانش��گاه»‪ .‬حدیث دردناک یکصدس��اله تاریخ معاصر‬ ‫کشورمان دورافتادگی «دانشگاه» و «صنعت» از یکدیگر‬ ‫است‪ .‬در آغاز اما چنین نبود‪ .‬ارتباط ایران با مغرب‏زمین‬ ‫به گفته مورخ برجس��ته کشورمان مرحوم دکتر فریدون‬ ‫آدمیت‪« :‬معطوف به کس��ب دانش و فن جدید بود و بعد‬ ‫به علوم نظامی توجه داشت» چنانکه به نوشته ایشان در‬ ‫بیان منظور تاسیس دارالفنون به کالنتر تهران نوشته شد‪:‬‬ ‫«برای تحصیل علوم غریبه و از بابت حکمت و هندس��ه‬ ‫و معدن‏شناس��ی و آداب جن��گ و غی��ره» و در روزنامه‬ ‫وقای��ع اتفاقیه اعالم ش��د‪« :‬امنای دولت مقرر داش��تند‬ ‫تعلیم‏خانه‌ای سازند که علوم صنایع در آنجا تعلیم و تعلم‬ ‫شود»‪ .‬به‏پیروی از همین نقشه رواج علم و صنعت‪ 6« :‬نفر‬ ‫از صنعتکاران را به روسیه فرستادند که در تاسیسات آنجا‬ ‫اصول فنی جدید را فرا گیرند»(امیر کبیر و ایران صفحه‬ ‫‪ .)۳۵۴‬این رابطه منسجم دانشگاه و صنعت به دلیل رفع‬ ‫نیازهای توس��عه‌ای کش��ور رفته‏رفته به جدایی رسید و‬ ‫هری��ک از این‏دو همچون دو خط م��وازی راه خود را در‬ ‫پیش گرفتند‪« .‬دانش��گاه» به مکان و امکانی برای کسب‬ ‫مدرک و جایگاه و شان اجتماعی و «صنعت» به مرکزی‬ ‫به طورعمده «برای مونتاژ و کپی‏برداری از دستاوردهای‬ ‫دیگران و فقر خالقیت تبدیل شدند‪« .‬دارون‏عجم‏اوغلو»‬ ‫و «جیمز رابینس��ون» در کتاب «چرا کش��ورها شکست‬ ‫می‏خورند» این تالزم دانش��گاه و نظام صنعتی را چنین‬ ‫تبیین می‌کنند که‪« :‬آموزش‪ ،‬مهارت‌ها‪ ،‬شایس��تگی‌ها و‬ ‫دانش نیروی کار به‌دس��ت آمده در م��دارس‪ ،‬در خانه و‬ ‫در محل کار عمیقا با فن��اوری پیوند دارند‪ ...‬این آموزش‬ ‫و مهارت‏های نیروی کار اس��ت که دانش علمی را ایجاد‬ ‫می‌کند‪ ».‬متاس��فانه این اصل اساس��ی اما در «صنعت»‬ ‫کشور در جایگاهی نازل و بسیار پایین‏تر از سرمایه مالی و‬ ‫مواد اولیه و فناوری و‪ ...‬قرار داشته است‪ .‬چنانکه طبق یکی‬ ‫از آخرین گزارش‏های مرکز آمار ایران حدود ‪80‬درصد از‬ ‫نی��روی کار فعال در بخش صنعت کش��ور دارای مدرک‬ ‫دیپلم و کمتر از دیپلم هستند‪ ،‬حدود ‪10‬درصد لیسانس‪،‬‬ ‫کمتر از ‪1‬درصد فوق لیسانس‪ ،‬کمتر از نیم‏درصد دکترا و‬ ‫مابقی بی‏سوادند‪( .‬مرکز آمار ایران ‪ .)۱۳۸۷‬این در حالی‌‬ ‫است که کش��ور ما در یکی‏دو دهه اخیر همواره با حجم‬ ‫عظیم نیروی تحصیل‏کرده جویای کار مواجه بوده است‪.‬‬ ‫اشکال شاید آن است که دو نهاد دانشگاه و صنعت بدون‬ ‫درک نیازه��ای یکدیگر و به‏صورت غری��زی! راه خود را‬ ‫می‏روند‪ .‬دکتر نیلی و همکارانشان در مطالعات «استراتژی‬ ‫توسعه صنعتی کشور» عالوه بر تاکید بر اهمیت سرمایه‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬ایجاد این س��رمایه را ش��امل دو فرآیند‬ ‫مجزای «توس��عه مهارت» و «شکل‏دهی توانایی» عنوان‬ ‫می‌کنند‪ .‬منظور از توسعه مهارت به گفته ایشان‪ ،‬آموزش‬ ‫و تحصیالت رس��می کش��ور اس��ت و منظور از کارآیی‬ ‫توانایی‪ ،‬کس��ب مهارت و دانش اس��ت که از فعالیت‏های‬ ‫مدیریتی و صنعتی و فناوریک حاصل می‏شود‪ .‬تحقق این‬ ‫دو فرآیند و گردآمدن «سرمایه انسانی» الزم برای توسعه‬ ‫صنعتی کشور همان‏طوری که عنوان شد اکنون نه امری‬ ‫حاشیه‌ای و کم اهمیت‪ ،‬بلکه مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز‬ ‫توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است‪ ،‬چراکه بزرگترین‬ ‫چالش ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال آینده کشور را فارغ‏التحصیالن بیکار‬ ‫و موضوع اشتغال صنعتی تشکیل می‌دهد‪ .‬چنانکه طبق‬ ‫آمار در حال‌حاضر ‪ ۴/۵‬میلیون دانشجو در کشور در حال‬ ‫تحصیل‌ان��د که به‏زودی وارد بازار کار خواهند ش��د‪ .‬این‬ ‫ع��ده همراه با ‪ ۳/۵‬میلیون بی��کار حال حاضر که بخش‬ ‫بزرگی از آنان تحصیل‏کرده می‌باشند می‏توانند سونامی‬ ‫را در کش��ور سبب شوند که تنها صنعت می‏تواند سدی‬ ‫بر این امواج خروش��ان بس��ازد‪ .‬اما کدام رویکرد صنعتی‬ ‫و کدام صنعت می‏تواند مشکل‏گش��ای این معضل بزرگ‬ ‫باش��د؟ سوالی که کس��ی در یک‏دهه تاریخ تدوین انواع‬ ‫«استراتژی‌های توسعه صنعتی» در کشور به آن پاسخی‬ ‫نداده است‪ .‬اگر هدف صنعت چنانکه در سند چشم‌انداز‬ ‫نیز بر آن تاکید ش��ده‪ ،‬حرکت به سوی تولید محصوالت‬ ‫با ارزش افزوده باالست و اگر نیروی تحصیل‏کرده نیروی‬ ‫غالب را در نیروهای جویای کار در کشور تشکیل می‏دهد‬ ‫و خواهد داد‪ ،‬آنگاه باید مس��یر توسعه صنعتی کشور بر‬ ‫محوریتی باش��د که این نیاز را پاس��خگو باشد‪ .‬به نظر‪،‬‬ ‫رویکرد مبتنی بر «نوآوری» و «خالقیت» رویکردی است‬ ‫در توس��عه صنعتی که می‏تواند ه��م ارزش افزوده باال را‬ ‫برای رشد صنعتی خلق کند و هم جوانان تحصیل‏کرده را‬ ‫به کاری در خور شان و تحصیالت آنان بگمارد‪ .‬چنان‌که‬ ‫به‏قول عجم اوغلو‪« :‬کشورها به‏خاطر آموزش سطح پایین‬ ‫جمعیت شان و فقدان بازارهای فراگیر متحمل هزینه‌های‬ ‫گزاف می‏شوند و در تجهیز استعداد در حال پیدایش‏شان‬ ‫ناکام می‌مانند‪ .‬این کشورها‪ ،‬به‏طور بالقوه بیل‏گیتس‌های‬ ‫بی‏ش��مار و شاید یک یا دو آلبرت اینشتن دارند که حاال‬ ‫مثل فقرا و کشاورزان تحصیل‏نکرده کار می‏کنند و مجبور‬ ‫به انجام کاری هس��تند که نمی‏خواهند انجام دهند‪ ...‬لذا‬ ‫نباید تعجب‏آور باشد که این جامعه امریکا بود که توماس‬ ‫ادیس��ون را به‌وج��ود آورد نه مکزیک و پ��رو و این کره‬ ‫جنوبی است که امروزه شرکت‌های نوآور فناوریک مانند‬ ‫سامسونگ و هیوندای را می‏سازد و نه کره شمالی»‪ .‬بر این‬ ‫روال الزم است دو خط موازی «صنعت» و «دانشگاه» در‬ ‫قالب نظام صنعتی خالق و نوآور و درون نهادهای فراگیر‬ ‫به تالقی و پیوند رسند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات فقط‬ ‫با برند ایرانی‬ ‫امیرحسین قناتی‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه‬ ‫ل حاض��ر یک��ی از مباحث اصل��ی صنعت‬ ‫درح��ا ‌‬ ‫خ��ودرو در کنار تولید محص��والت‪ ،‬مقوله صادرات‬ ‫خودرو به بازارهای جهانی اس��ت‪ ،‬اما آنچه می‌تواند‬ ‫یک خودروس��از یا یک برن��د را در این خصوص با‬ ‫اقب��ال مواج��ه کن��د‪ ،‬کیفیت محص��والت در کنار‬ ‫تنوع و قیمت پایین آن اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به تفاوت‬ ‫س��اختار تولید در ایران و اینک��ه فضای تولید بعد‬ ‫از فضای سیاس��ی کش��ور ش��کلی مثب��ت به خود‬ ‫گرفته اس��ت‌‪ ،‬می‌ت��وان امی��دوار بود ب��ا توجه به‬ ‫اهداف سند چش��م‌انداز خودرو و پیش‌بینی ساالنه‬ ‫‪۱‬میلیون دس��تگاه خودرو‪ ،‬بازارهای صادراتی ایران‬ ‫از همسایگان به دوردست گسترده‌تر شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال نباید فراموش کرد زمان برای تحقق‬ ‫ای��ن اه��داف کوتاه اس��ت و خودروس��ازان باید به‬ ‫موازات تمرکز روی تولید محصوالت برای بازارهای‬ ‫داخل��ی ‪،‬روی صادرات محصوالت خ��ود همگام با‬ ‫فناوری‌های روز دنیا متمرکز شوند‪.‬‬ ‫در این راس��تا و درخص��وص کیفیت محصوالت‬ ‫برای خودروس��ازان برنامه‌ای ‪۵‬ساله تدوین شده تا‬ ‫در کنار روند افزایش��ی تولید محصول به س��طحی‬ ‫از کیفیت منطق��ی و مطلوب برای صادرات خودرو‬ ‫برسند‪ .‬با توجه به اینکه در کنار محصوالت داخلی‌‬ ‫محصوالت دیگر خودروس��ازان در سبد محصوالت‬ ‫خودروس��ازان دیده می‌ش��ود اما باید توجه داشت‬ ‫ک��ه صادرات محصوالت داخلی بای��د با برند ایرانی‬ ‫ص��ورت گی��رد و روند تولید و تامی��ن قطعات باید‬ ‫کاملا بومی‌سازی شده باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال بای��د توجه داش��ت ک��ه این‬ ‫محصوالت با عن��وان برند ایرانی و در حد بازارهای‬ ‫جهانی باش��د تا بتواند با محص��والت دیگر برندها‬ ‫رقابت کند‪ .‬اگرچه ش��اهدیم در س��بد محصوالت‬ ‫خودروس��ازان داخلی گاهی مونت��اژ خودروهایی از‬ ‫خودروس��ازان اروپایی و آس��یایی دیده می‌شود اما‬ ‫در اهداف س��ند چش��م‌انداز پیش‌بینی ش��ده تنها‬ ‫محصوالتی با برند ایرانی ب��ه بازارهای هدف صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نقش اصلی کیفی‌س��ازی‬ ‫و تولید محصوالتی با ت��وان رقابت در دیگر بازارها‬ ‫از ابتدای تولید برعهده قطعه‌س��ازان اس��ت؛ به این‬ ‫معنا که قطعه‌س��ازان اگر نتوانند قطعه‌ای س��الم و‬ ‫باکیفیت را به تولیدکننده تحویل بدهند‪ ،‬خروجی‬ ‫آن محصول��ی باکیفی��ت قابل قبول ب��رای رقابت‬ ‫ن راس��تا‬ ‫با خودروس��ازان دیگ��ر نخواهد بود‪ .‬در ای ‌‬ ‫نخس��تین بخش��ی که باید به آن توجه ویژه شود‪،‬‬ ‫زنجیره تامین اس��ت که با توجه به اهمیت آن‪ ،‬در‬ ‫س��ند اهداف کیفیت خودرو نیز بر این مورد تاکید‬ ‫ش��ده و ب��رای آن پیش‌بینی‌هایی ص��ورت گرفته‬ ‫است‪ .‬همچنین برای کیفیت قطعات ساخت داخل‬ ‫به‌عنوان تولید کیفی محصوالت نیز ش��اخص‌هایی‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه عمده مش��کالت قطعه‌س��ازان‬ ‫نقدینگی اس��ت روند مطالبات آنها از خودروسازان‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در حال��ی که ب��ه همان ان��دازه که می��زان تولید‬ ‫خودروس��ازان نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش‬ ‫چشمگیری داشته و ورودی سرمای ‌ه خودروساز نیز‬ ‫نسبت به سال‌های گذشته روندی صعودی داشته‪‌،‬‬ ‫مدت زمان بازپرداخت بدهی قطعه‌س��ازان از سوی‬ ‫خودروس��از نیز کاهش یافته است‪ .‬البته این میزان‬ ‫ب��ا آنچه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در نظر‬ ‫دارد‪ ،‬فاصله دارد که امید اس��ت ب��ا افزایش تولید‬ ‫خودروسازان و افزایش میزان نقدینگی قطعه‌سازان‪،‬‬ ‫مش��کل تامین منابع مالی زنجی��ره تامین نیز حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خودرو‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫تنوع محصول‪ ،‬تردد مقبول در بازار جهانی‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬سند اهداف و‬ ‫سیاس��ت‌های توس��عه صنعت خودرو در افق‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬توس��ط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تدوین شده است‪ .‬براساس این سند چشم‌انداز‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫ش��ده تا صنعت خودروی ایران به جایگاه نخس��ت صنعت‬ ‫خودروی منطقه‪ ،‬پنجم آس��یا و رتب��ه یازدهم در جهان از‬ ‫طری��ق رقابت‌پذی��ری مبتنی بر توس��عه فناوری دس��ت‬ ‫پیدا کند‪ .‬اما برای رس��یدن به این اهداف نیز راهبردهایی‬ ‫پیش‌بینی شده که می‌توان به ایجاد پایگاه ساخت و تولید‬ ‫خ��ودرو با نمانام داخلی‪ ،‬مش��ترک یا جهانی در منطقه‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر صادرات محصوالت تولیدی و ایجاد پایگاه مراکز‬ ‫طراح��ی‪ ،‬آزمون و خدمات مهندس��ی صنع��ت خودرو در‬ ‫منطقه اشاره کرد که خروجی آن می‌تواند طراحی و ساخت‬ ‫پلتفرم‌هایی جدید برای توسعه محصول و به‌تبع آن افزایش‬ ‫توان بازار برای پاسخگویی به نیاز مشتری باشد‪ .‬این نکته که‬ ‫فاصله ما تا تحقق این اهداف آنچنان زیاد نیست‪ ،‬قابل تامل‬ ‫است اما آنچه مهم‌تر جلوه می‌کند موانعی است که می‌تواند‬ ‫باعث شود تا صنعت خودروی ایران از تحقق این هدف مهم‬ ‫باز بماند‪ .‬با نگاهی دقیق‌تر به گذشته می‌بینیم که صنعت‬ ‫خودروی ایران به نقطه اوج تولید و بهره‌برداری در سال ‪۹۱‬‬ ‫رسید تا جایی که مقام سیزدهم جهان را میان خودروسازان‬ ‫بزرگ کسب کرد‪ .‬اما با تغییر و تحوالت سال‌های گذشته در‬ ‫حوزه مدیریت و بحث تحریم‌های بین‌الملل و رکود اقتصادی‬ ‫ناشی از تحریم‌ها که به همه ساختارهای اقتصادی ازجمله‬ ‫صنعت خودرو فشار وارد آورد‪ ،‬فاصله معناداری بین انتظارات‬ ‫و روند مطلوب تولید خودرو به وجود آورد و ش��اید اگر آن‬ ‫روند ادامه پیدا می‌کرد باعث می‌شد تا جایگاه ما نسبت به‬ ‫مقام سیزدهمی که کسب کردیم به مراتب باالتر باشد‪ .‬اما‬ ‫باید توجه داشت اگر چه نتیجه این روند می‌توانست ما را در‬ ‫میان ‪ ۱۰‬کشور بزرگ تولیدکننده جهان قرار بدهد اما باید‬ ‫گف��ت ک��ه م��ا تنه��ا در بح��ث تی��راژ محص��ول‬ ‫موفقیت کس��ب می‌کردیم که توس��عه و تن��وع محصول‬ ‫همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب جایگاه نخست منطقه‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با اش��اره به ابالغ سند‬ ‫چش��م‌انداز صنعت خودرو به صمت گفت‪ :‬در یک س��ال‬ ‫اخیر جلسات متعددی در ارتباط با سند چشم‌انداز صنعت‬ ‫خودرو تش��کیل ش��ده است منتهی در س��ند چشم‌انداز‬ ‫شرایطی چون استقرار اقتصاد آزاد و رفع تحریم‌ها به‌منظور‬ ‫دستیابی به این اهداف مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخش به برنامه‌ریزی جهت طراحی ‪ ۵‬پلتفرم‬ ‫در صنعت خودرو اش��اره کرد و افزود‪ :‬خودروسازان برای‬ ‫طراحی این پلتفرم‌ها و ‪ ۳‬پلتفرم مش��ترک قطعا نیازمند‬ ‫همکاری و همسو ش��دن با شرکت‌های خارجی و کسب‬ ‫دانش فنی هستند که البته یکی از شرایط برای راهیابی به‬ ‫این هدف آزادس��ازی اقتصاد است که در الزامات اهداف و‬ ‫سیاست‌های صنعت خودرو قید شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به‌طور قطع با رفع تحریم‌ها و راهکارهای‬ ‫پیشنهادی در این سند‪ ،‬دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز‬ ‫صنعت خودرو توس��ط خودروس��ازان با کوشش مضاعف‬ ‫ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امید است با فراهم شدن شرایط و خروج‬ ‫خودروهای قدیمی هر چه س��ریع‌تر خودروهای جدیدی‬ ‫وارد چرخه تولید خودروس��ازان ش��ود و تولید ‪ ۳‬میلیون‬ ‫خودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬محقق شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با طراحی ‪ ۵‬پلتفرم جدید‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫خودروی به روز تولید و عرضه شده و اهداف صادراتی سند‬ ‫چشم‌انداز صنعت خودرو نیز تحقق می‌یابد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران در ادام��ه به جایگاه‬ ‫صنعت خودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬اشاره کرد و گفت‪ :‬با توانایی‬ ‫خودروس��ازان و حمایت و برنامه‌ریزی دولت و شرکت‌ها‪،‬‬ ‫کسب جایگاه نخست منطقه و یازدهم جهان دور از انتظار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این میان باید به این نکته اشاره کرد با ظرفیت‌هایی‬ ‫که ما در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی داریم اینکه به‬ ‫وزارت صنعت‬ ‫به دنبال تیراژ تولید خودرو‬ ‫ایسنا‪ -‬مش��اور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر‬ ‫اینکه قیم��ت خودرو به هیچ عنوان به این وزارتخانه مربوط نیس��ت‪،‬‬ ‫‌گفت‪ :‬وزارتخانه به دنبال تعادل مناس��ب بی��ن تولی ‌د و مصرف‌کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بی��وک علی‌مرادلو افزود‪ :‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال‬ ‫این نیستیم که قیمت را باال و پایین کنیم‪ ،‬بلکه به دنبال آن هستیم‬ ‫ک��ه تیراژ تولید خودرو افزایش یافته و بحث توس��ع ‌ه محصول‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفیت و صادرات را نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫مشاور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬براساس قانون‪،‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو بر عهده ش��ورای رقابت است و وظیف ‌ه این شورا‬ ‫این اس��ت که با توجه به بحث انحصار در خودرو‪ ،‬براس��اس فرمول و‬ ‫مکانیسم خاصی که آقایان هر از گاهی تغییرش می‌دهند‪ ،‬می‌خواهند‬ ‫به تعادل برسند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که قیمت باال و پایین خودرو از جمله موضوعاتی‬ ‫اس��ت که به ش��ورای رقابت و خودروس��ازان مربوط می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تعیی��ن قیمت��ی که برای بن��گاه ایجاد ضرر کند‪ ،‬درس��ت نیس��ت و‬ ‫در نهایت این کار بنگاه را از بین می‌برد البته باال‌بردن قیمت در حدی‬ ‫که به مصرف‌کننده و مشتریان فشار وارد شود نیز درست نیست‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫جایگاه نخست منطقه برسیم دور از دسترس نخواهد بود‬ ‫اما رس��یدن به مقام پنجمی آس��یا و رقابت با رقبایی که‬ ‫شاید بتوان گفت نیم قرن تجربه حضور موفق در بازارهای‬ ‫جهانی را دارند تا اندازه‌ای سخت و نیازمند برنامه‌ریزی در‬ ‫سطوح کالن و مدیریتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی تحقیق و توسعه در صنعت خودرو‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران نیز با اشاره به این مطلب‬ ‫ک��ه اگر اهداف این س��ند درخصوص طراحی و س��اخت‬ ‫پلتفر ‌م محقق نشود به‌طور قطع خودروسازان بزرگ ما به‬ ‫مشکل خواهند خورد‪ ،‬گفت‪ :‬ارائه محصوالت جدید روی‬ ‫پلتفرم‌های��ی که قابلیت تولید خودروی جدید را داش��ته‬ ‫باشند یک ضرورت است که خودروسازان ما باید از آن بهره‌‬ ‫گرفته و همسو با استانداردهای به روز دنیا گام بردارند‪ .‬به‬ ‫این دلیل که هم ب��ازار داخلی نیازمند محصوالت جدید‬ ‫اس��ت و هم در بحث صادرات‪ ،‬به دلیل وجود رقبایی که‬ ‫به روز و ماه محصوالت خود را ارتقا می‌بخشند حضور در‬ ‫بازار‌های جهانی نیازمند به روز شدن است‪ .‬ساسان قربانی‬ ‫مانع اصلی پیش روی تحقق توس��عه محصول در صنعت‬ ‫خ��ودروی ایران را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫کنار نقدینگی آنچه می‌تواند خودروس��ازان را در کس��ب‬ ‫اهداف ارتقای محصول با اقبال روبه‌رو کند‪ ،‬انتخاب شریک‬ ‫خارجی است که انتخاب شرکای قدرتمندی که ترجیحا‬ ‫چینی یا کره‌ای نبوده و ش��ناخته ش��ده باشند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫راهکار خوبی در این زمینه باشد‪.‬‬ ‫ب��ا این عنوان حتی می‌ش��ود پلتفرم‌های مش��ترک با‬ ‫توسعه بومی‌سازی محصوالت در ایران خودرو‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬گ��روه صنعتی ای��ران خودرو ب��ه منظور تحقق منوی��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬برنامه خود را براس��اس حرکت س��ریع به سمت ساخت قطعات با فناوری باال‪،‬‬ ‫داخلی‌سازی محصوالت و توسعه صادرات ترسیم کرده است‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ای��ران خودرو با بی��ان این مطلب گفت‪ :‬این امر با دو هدف صورت می‌گیرد‪ ،‬نخس��ت‬ ‫اینکه وابستگی کشور به خارج از کشور را کاهش داده و از خروج ارز جلوگیری می‌کند‬ ‫و دوم‪ ،‬فرصت‌های ش��غلی جدیدی را برای جوانان آموزش دیده فنی و صنعتی و نیز‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانش��گاه‌ها ایجاد می‌کند‪ .‬هاش��م یکه زارع با اشاره به اینکه گسترش‬ ‫ارتباطات ایران خودرو با شبکه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مراکز علمی معتبر‬ ‫سرفصل دیگری از برنامه‌های کاری گروه صنعتی ایران‌خودرو است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عرضه‬ ‫محصوالت جدید متناس��ب با سلیقه مش��تریان و توجه ویژه به ارتقای کیفی و ایمنی‬ ‫در س��رلوحه امور قراردارد‪ .‬وی تاکید کرد‪‌:‬براساس برنامه راهبردی‪ ،‬ما مصمم هستیم‬ ‫قطعه س��ازان توانمند ایرانی را به عنوان همکار راهبردی خود وارد عرصه‌های جهانی‬ ‫کنیم و برای نخستین بار قطعه‌سازان ایرانی در طراحی و تولید محصوالت جدید این‬ ‫شرکت سهیم خواهند شد‪.‬یکه زارع تصریح کرد‪‌:‬ظرفیت قطعه‌سازی در کشور باید به‬ ‫‪۳‬میلیون دس��تگاه خودرو درسال برس��د که ‪ ۲‬میلیون دستگاه آن برای بازار داخلی و‬ ‫‪ 1‬میلی��ون دیگ��ر به صورت قطعه به خارج صادرش��ود‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‬ ‫خ��ودرو با اش��اره به آغاز طراحی پلتفرم ایرانی درمرک��ز تحقیقات ایران خودرو گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از نخبگان دانش��گاهی و متخصصان داخلی درتم��ام مراحل طراحی درکنار‬ ‫مشاوران خارجی از ویژگی‌های بازر این پلتفرم است‪.‬‬ ‫این خودروس��ازان ساخت و تولید کرد تا هم شرکت‌های‬ ‫خودروس��از خارجی و هم داخلی‌ها روی یک پلتفرم چند‬ ‫محص��ول تولید کنند تا تنوع و توس��عه محصول در بازار‬ ‫خ��ودروی ایران ملموس ش��ود‪ .‬وی اس��اس موفقیت در‬ ‫طراحی و س��اخت پلتفر ‌م را فعال کردن بخش تحقیق و‬ ‫توس��عه دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬طراحی و ساخت پلتفرم‬ ‫بدون توانمندس��ازی بدنه ‪R&D‬ها امکان‌پذیر نیست‪ .‬ما‬ ‫باید به بحث تحقیق و توس��عه هم در حوزه خودرو و هم‬ ‫قطعه‌س��ازی به یک اندازه توجه کنیم ک��ه در این میان‪،‬‬ ‫حضور دولت با مشوق‌های مالیاتی و امتیازات مالی می‌تواند‬ ‫راهگشای خوبی در این زمینه باشد‪.‬‬ ‫قربان��ی ب��ا بیان این ک��ه در ایران به ح��وزه تحقیق‬ ‫و توس��عه با وج��ود ظرفیت باالی دانش��گاه‌ها و بخش‬ ‫خصوصی آنچنان بها داده نشده‌است‪ ،‬گفت‪ :‬در ساختار‬ ‫تولید ایران به دلیل مصرف‌گرایی‪ ،‬رغبتی برای ارتقای‬ ‫دانش فنی و توس��عه فناوری نش��ان داده نشده که در‬ ‫حال حاضر توجه به آن می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای‬ ‫برای ارتقای صنعت خودرو و یا دیگر صنایع ما داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران درخصوص رسیدن‬ ‫به جایگاه خودروس��ازی ایران براساس سند چشم‌انداز‬ ‫خودرو عنوان کرد‪ :‬رس��یدن به جایگاه نخست منطقه‬ ‫با توجه به ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر اس��ت اما در‬ ‫آس��یا پنجم شدن کار سختی‌است و با توجه به حضور‬ ‫رقب��ای بزرگ و همچنین مش��کالت س��ال‌های اخیر‬ ‫ک��ه ما را تا ح��دی از چرخه تولید دلخ��واه دور کرده‪،‬‬ ‫جایگاه جهانی خود را از دس��ت داده‌ایم‪ .‬اما با توجه به‬ ‫قابلیت‌های موجود در قطعه‌سازی و خودروسازی‪ ،‬این‬ ‫اهداف دور از دس��ترس نیس��ت‪ .‬اما در این میان‪ ،‬این‬ ‫مشکل در بحث مدیریت با مشکل روبه‌روست که باید‬ ‫در این سطوح انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بر مبنای تخصص‬ ‫و تجربه صورت گیرد‪.‬‬ ‫قربانی در پاسخ به این سوال که اگر مشکالت پیش روی‬ ‫خودروس��ازان در چند س��ال اخیر پیش نمی‌‌آمد و تولید‬ ‫خودرو با همان روند پیش می‌رفت جایگاه خودروس��ازی‬ ‫م��ا چگونه بود؟ گفت‪ :‬ممکن بود جایگاه ما با این روند به‬ ‫مقام دهم جهان هم برسد اما خالی از اشکال نبود‪ .‬به دلیل‬ ‫اینکه ممکن بود در تیراژ تولید‪ ،‬خودروسازان موفق‌شوند‬ ‫اما چون در توسعه محصول به‌درستی فعال نبودند دیر یا‬ ‫زود به این بحث می‌رس��یدیم که مصرف‌کننده خواستار‬ ‫تنوع و کیفیت محصول می‌شود‪.‬‬ ‫نخستین محموله محصوالت سایپا‬ ‫در راه بالروس‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬نخس��تین محمول��ه خودروهای تیبای‬ ‫شرکت سایپا به بازار بالروس ارسال شد‪ ،‬کشور بالروس‬ ‫ج��زو اتحادیه گمرکی س��ه گانه روس��یه‪ ،‬قزاقس��تان و‬ ‫بالروس اس��ت و از اس��تاندارد خودروی روس��یه پیروی‬ ‫می‌کند‪ .‬خودرو تیبا که تست‌های استاندارد کشور روسیه‬ ‫را در س��ال گذشته با موفقیت گذراند‪ ،‬مجوز ورود به این‬ ‫بازار را دارد‪ .‬در کشور ‪ ۱۰‬میلیونی بالروس درحال‌حاضر‬ ‫تنها خودروهای سنگین تولید می‌شوند‪ .‬بازار خودروهای‬ ‫س��واری در کش��ور بالروس رو به رشد اس��ت و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬فروش خودروهای سواری نو در این بازار به رکورد‬ ‫جدیدی دست یافت‪ .‬بازار خودروی سواری بالروس مانند‬ ‫تمامی کش��ورهای ‪ CIS‬برای محصوالت س��ایپا بسیار‬ ‫رقابتی است‪ .‬آزادی ورود خودروهای دست دوم و مهم‌تر‬ ‫از آن حض��ور محصوالت ش��رکت واز روس��یه که با برند‬ ‫الدا و با معافیت از تعرفه گمرکی وارد بالروس می‌ش��وند‬ ‫در کنار حضور قوی و پررنگ خودروسازان جهانی مانند‬ ‫فولکس‪ ،‬رنو و کیا محیطی پرچالش و پر رقابت را در بازار‬ ‫خودروی این کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چاپ آگهی مناقصه عمومی ـ نوبت سوم‬ ‫ش��رح‪ :‬ش��رکت س��ایپا در نظر دارد اج��رای عملیات‬ ‫ای��اب و ذهاب پرس��نل خود در مس��یر‌های اس��تان‬ ‫الب��رز (بخش‌ه��ای ش��مالی‪ ،‬جنوبی و غرب��ی) را به‬ ‫پیمانکار‪/‬پیمان��کاران واج��د ش��رایط واگ��ذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می‌توانن��د جه��ت دریاف��ت اس��ناد و‬ ‫م��دارک مناقص��ه ب��ه س��ایت پورت��ال گروه س��ایپا‬ ‫*‪« ،*www.saipagroup.net‬بخ��ش مناقص��ه‬ ‫الکترونیک��ی» و یا همه روزه از س��اعت ‪ 8‬الی ‪15:30‬‬ ‫حداکث��ر تا پن��ج روز کاری پس از نش��ر آگهی با در‬ ‫دس��ت داش��تن معرفی‌نامه به مدیریت خرید داخلی‬ ‫س��ایپا «اداره پیگیری و پش��تیبانی خری��د» واقع در‬ ‫کیلومتر ‪ 15‬جاده مخصوص کرج ـ ش��رکت س��ایپا ـ‬ ‫درب شماره ‪ 3‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫عنوان آگهی‪ :‬مناقصه عمومی‬ ‫ش��رح‪ :‬ش��رکت س��ایپا در نظر دارد تامی��ن مصالح‬ ‫و اج��رای عملی��ات تکمی��ل ابنی��ه و معم��اری انبار‬ ‫بازگش��ایی س��راتو را به پیمانکار واجد شرایط واگذار‬ ‫نمای��د‪ .‬متقاضی��ان می‌توانند جهت دریافت اس��ناد‬ ‫و م��دارک مناقص��ه به س��ایت پورتال گروه س��ایپا‪،‬‬ ‫‪« ،www.saipagroup.net‬بخ��ش مناقص��ه‬ ‫الکترونیکی» و یا همه روزه از س��اعت ‪ 8‬الی ‪15/30‬‬ ‫حداکثر تا پنج روز کاری پس از نشر آگهی با در دست‬ ‫داش��تن معرفی‌نامه ب��ه «اداره پیگیری و پش��تیبانی‬ ‫خرید» مدیریت خرید داخلی سایپا‪ ،‬واقع در کیلومتر‬ ‫‪ 15‬جاده مخصوص کرج ـ شرکت سایپا ـ درب شماره‬ ‫‪ 3‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ -‬در مرداد امس��ال ‪۷۶‬هزار و ‪ ۱۳۹‬دس��تگاه انواع خودرو‬ ‫تولید ش��د که این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال ‪ ۹۲‬رشد ‪۶۳/۶‬‬ ‫درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در مرداد تولید خودروهای س��واری با رش��دی معادل‪ ۷۰/۸‬درصد‬ ‫نسبت به مرداد سال گذشته به تعداد ‪۶۵‬هزار و‪ ۴۷۸‬دستگاه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید انواع خودروهای س��واری در مرداد امسال به این شرح است‪:‬‬ ‫«پراید نس��یم و صبا»‪ ۱۴‬هزار و‪۷۲۷‬دستگاه‪« ،‬پژو ‪ »۴۰۵‬به تعداد‬ ‫‪ ۷‬هزار و‪ ۷۰۳‬دستگاه‪« ،‬پژو پارس» به تعداد ‪۹‬هزار و ‪۴۴۰‬دستگاه‪،‬‬ ‫«س��مند» ‪۶‬هزار و ‪۱۴۶‬دستگاه‪« ،‬پژو ‪ »۲۰۶‬به تعداد ‪ ۶‬هزار و‪۸۱۷‬‬ ‫دستگاه‪« ،‬تندر‪ »۹۰‬به تعداد هزار و‪ ۶۰۰‬دستگاه‪« ،‬تیبا» به تعداد‪۶‬‬ ‫هزار و‪ ۲۱۱‬دس��تگاه و« ‪ »MVM‬به تعداد ‪۳‬هزار و‪ ۹۶۷‬دس��تگاه‬ ‫تولید ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در این مدت تولید سایر خودروهای‬ ‫س��واری «پراید نس��یم و صب��ای دوگانه س��وز» به تع��داد ‪۳‬هزار‬ ‫و‪۵۴۱‬دس��تگاه‪« ،‬رانا» به تعداد‪ ۳‬هزار و ‪۵۴۱‬دس��تگاه ومحصوالت‬ ‫«رنو» به تعداد‪۶۰۴‬دس��تگاه تولید شده اس��ت‪ .‬در مردادماه امسال‬ ‫وان��ت ‪۹‬هزار و‪ ۹۱۵‬دس��تگاه‪ ،‬کامی��ون ‪۷۱۷‬دس��تگاه‪ ،‬اتوبوس‪۲۲‬‬ ‫دستگاه و مینی‌بوس ‪۷‬دستگاه تولید شد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬وحید مرندی‌مقدم‪ ،‬معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد‬ ‫سازمان ملی استاندارد از اتمام مهلت خودروسازان برای تولید خودرو‬ ‫با اس��تاندارد یورو ‪ ۲‬خبر داد و گفت‪ :‬پایش اس��تاندارد خودروهای‬ ‫تولیدی در شرکت‌های خودروساز از سوی ناظران سازمان استاندارد‬ ‫آغاز شد‪ .‬وی با بیان اینکه خودروسازان تا پایان مرداد ماه برای تولید‬ ‫خودرو با استاندارد یورو ‪ ۲‬فرصت داشتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۴‬مجاز به تولید خودرو با استاندارد یورو ‪ ۴‬هستند و‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬به بعد باید به استاندارد یورو ‪ ۵‬مجهز شوند‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬علی معقول��ی‪ ،‬معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد و‬ ‫وی��ژه اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت دنبال این اس��ت که به هیچ‬ ‫عنوان خودرو باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی وارد کشور نشود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با‬ ‫توجه به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی از ثبت سفارش خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی خودداری می‌کند و احتمال دارد پیشنهادی‬ ‫طی روزهای آینده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا وزارت‬ ‫اقتصاد به هم��راه گمرک برای این موضوع ب��رای تصویب به دولت‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫خبر‌خودرو‪ -‬ایرج یزدان‌بخش‪ ،‬عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان‬ ‫ای��ن که در چند ماه گذش��ته روند پرداخت مطالبات قطعه‌س��ازان‬ ‫س��رعت گرفت��ه به طوری که در این راس��تا برخی از ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از عملکرد بهتری را در نحوه پرداخت مطالبات داشته‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالتی در یکی‪ ،‬دو س��ال گذش��ته در پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه‌س��ازان به‌وجود آمد که به جهت عملکرد نادرست دولت قبل‬ ‫ایجاد ش��ده بود که انتظار می‌رود دول��ت تدبیر و امید این موانع را‬ ‫برداشته و مشکالت این صنعت را برطرف کند‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫معدن‪ ،‬بهشت گمشده سرمایه‌های سرگردان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫هدف دولت‪ ،‬افزایش نقش بخش خصوصی است‬ ‫گروه معدن‪ :‬در هش��تمین سفر استانی‬ ‫رییس‌جمهوری و اعض��ای هیات دولت به‬ ‫اس��تان خراس��ان‌رضوی که با حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزیر دادگستری‪،‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و رییس هیات عامل ایمیدرو صورت گرفت‬ ‫از ‪ 2‬طرح توسعه مجتمع فوالد خراسان در‬ ‫نیش��ابور واقع در غرب این استان بازدید به‬ ‫عم��ل آمد‪ .‬همچنین در جریان این س��فر‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده از نمایشگاه‬ ‫توانمندی‌ه��ای اقتص��ادی اس��تان بازدید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬هدف دولت این اس��ت که‬ ‫تصدی‌گری را کاه��ش داده و نقش بخش‬ ‫خصوص��ی را پررنگ‌تر كنی��م‪ .‬محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده افزود‪ :‬اگر می‌خواهیم کش��ور از‬ ‫لحاظ اقتصادی‪ ،‬ارزش‌افزوده‪ ،‬تولید ملی و‬ ‫صادرات حمایت ش��ود باید از تولید داخلی‬ ‫حمای��ت كنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬وقت��ی کاالی‬ ‫خارجی مصرف می‌کنی��م برای خارجی‌ها‬ ‫ش��غل ایجاد ش��ده‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در کش��ور ما بیکاری مش��هود اس��ت و در‬ ‫این می��ان وظیفه ملی م��ا ایجاب می‌کند‬ ‫همواره از صنعتگران و کارآفرینان حمایت‬ ‫همه‌‌جانبه کنیم‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده در ادامه با اش��اره‬ ‫به تاکی��د مقام معظم رهب��ری بر حمایت‬ ‫‹ ‹فرهنگ کار و تلاش باید در جامعه‬ ‫ترویج شود‬ ‫از صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬ب��ا‬ ‫خ��روج از ركود اقتص��ادی می‌توانیم ایجاد‬ ‫اش��تغال و توس��عه صنعتی را رق��م بزنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه مهندس نعم��ت‌زاده‪ ،‬در مباحث‬ ‫مربوط به الیحه خ��روج از رکود اقتصادی‬ ‫دولت یازدهم م��وادی را تهیه کرده که به‬ ‫مجلس شورای اسالمی فرستاده شد ‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید بر اینکه‬ ‫خوشبختانه تورم روبه کاهش است‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬باید کمک کنیم بحث خروج از رکود‬ ‫زودت��ر نتیجه بدهد و این امر جز با افزایش‬ ‫تولید و تالش امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صادرات فوالد خراس�ان به‬ ‫کشورهای همجوار‬ ‫محمدرضا نعم��ت‌زاده پس از این بازدید‬ ‫در نشس��تی با مس��ئوالن مجتم��ع فوالد‬ ‫خراس��ان بر لزوم توس��عه ص��ادرات فوالد‬ ‫ای��ن مجتمع به کش��ورهای آس��یای‌میانه‬ ‫به‌ویژه ترکمنستان تاکید و بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫زیرساخت‌های توسعه‌ای صادرات فوالد به‬ ‫بازارهای هدف در ترکمنس��تان شناسایی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬مش��وق‌های الزم برای‬ ‫کاهش هزینه‌های حمل صادراتی از سوی‬ ‫دولت به بخش فوالد در نظر گرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫بر اختصاص ‪20‬درصد از ‪60‬درصد موضوع‬ ‫فراخوان س��رمایه‌گذاری به‌منظور تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید مجتمع فوالد خراس��ان در‬ ‫منطقه س��نگان خواف که شرکت ایمیدرو‬ ‫در آن سرمایه‌گذاری کرده نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در محل‬ ‫شرکت ایران‌خودروی خراسان گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫کار و ت�لاش در جامعه باید ترویج ش��ود تا‬ ‫بهره‌وری افزایش یابد‪ .‬محمدرضا نعمت‌زاده‬ ‫در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی‬ ‫در بازدید از ش��رکت ایران خودروی خراسان‬ ‫افزود‪ :‬خودروس��ازان باید تم��ام توان خود را‬ ‫ب��رای افزایش كیفی��ت به‌كارگیرند و تالش‬ ‫نماین��د از محص��والت قطعه‌س��ازان داخلی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��ا پیگیری‌های به عم��ل آمده‬ ‫درصدد هستیم تا جایزه صادراتی واحدهای‬ ‫تولیدی صادرات محور را تا پایان س��ال ‪94‬‬ ‫احیا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪2‬میلیون و ‪200‬هزار تنی فوالد‬ ‫ریی��س مجتمع ف��والد خراس��ان نیز در‬ ‫این نشس��ت گفت‪ :‬این مجتم��ع هم اینک‬ ‫س��االنه ‪600‬هزار تن میلگرد تولید می‌کند‬ ‫که پارس��ال ‪68‬ه��زار تن آن به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه به‌وی��ژه افغانس��تان ص��ادر ش��د‪.‬‬ ‫سیدحس��ین احم��دی همچنین اش��تغال‬ ‫ایجاد شده توسط ش��رکت مجتمع فوالد را‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪121‬نفر اعالم ک��رد و افزود‪ :‬طرح‬ ‫توس��عه ش��ماره یک با عنوان ش��مش بلوم‬ ‫فوالد س��اده کربنی و ک��م آلیاژی با ظرفیت‬ ‫‪720‬هزار تن در سال‪ ،‬سرمایه‌گذاری ‪4‬هزار و‬ ‫‪880‬میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ‪250‬نفر‬ ‫در زمینی به مس��احت ‪75‬ه��زار مترمربع با‬ ‫زیربنای ‪40‬هزار مترمربع در حال اجراس��ت‬ ‫که شهریور سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح فوالدس��ازی ش��امل‬ ‫واح��د ذوب به روش ق��وس الکتریکی و یک‬ ‫واحد ریخته‌گری مداوم شمش است و طرح‬ ‫توسعه شماره‪ 2‬نیز با عنوان گندله سنگ‌آهن‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاری ‪3‬ه��زار و ‪ 914‬میلیارد‪،‬‬ ‫اش��تغال مس��تقیم ‪ 300‬نف��ر در زمینی به‬ ‫مساحت ‪100‬هزار متر مربع با زیربنای ‪9‬هزار‬ ‫و ‪ 900‬مترمربع در حال اجراست‪ .‬وی گفت‪:‬با‬ ‫بهره‌برداری از این ‪ 2‬طرح‪ ،‬حجم تولید فوالد‬ ‫مجتمع خراسان به ‪2‬میلیون و‪200‬هزار تن‬ ‫در س��ال خواهد رسید‪ .‬رییس مجتمع فوالد‬ ‫خراسان همچنین خواس��تار جبران کسری‬ ‫گندله مورد تعهد‪ ،‬اطمینان از اس��تمرار رفع‬ ‫محدودیت‌ه��ای صادراتی‪ ،‬ارائه مش��وق‌های‬ ‫صادراتی در ح��وزه حمل‌ونقل‪ ،‬حضور موثر‬ ‫بخش بازرگانی ش��رکت ملی گاز در تهاتر با‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬مش��وق‌های بیشتر مالیاتی در‬ ‫انجام طرح‌های توسعه‪ ،‬معافیت‌های مالیات‬ ‫به آن بخش از س��ود س��االنه بنگاه‌هایی که‬ ‫صرف طرح‌های توسعه می‌شود و اختصاص‬ ‫‪20‬درصد از سرمایه‌گذاری در منطقه سنگان‬ ‫خواف شد‪.‬‬ ‫صمت از دالیل بازبینی مجدد طرح‌های فوالدی گزارش می‌دهد‬ ‫افزایش بهره‌وری فوالد‪ ،‬توسعه فرآوری گندله‬ ‫حامد شایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آخر هفته گذشته از تشکیل‬ ‫کمیته‌ای مرکب از کارشناسان بخش خصوصی و انجمن‌های معدنی برای بازنگری مجدد در ‪ 7‬طرح فوالدی خبر‬ ‫داد‪ .‬جعفر سرقینی معتقد است این طرح‌ها بدون مکان یابی و مطالعات فنی صورت گرفته‪ ،‬موضوعی که مورد‬ ‫تایید کارشناسان فوالد نیز هست‪ .‬در واقع‪ ،‬دولت گذشته هدف خود از راه‌اندازی این طرح‌ها را توسعه متوازن در‬ ‫تمام مناطق کشور و افزایش اشتغالزایی در مناطق محروم عنوان کرده بود‪ ،‬گرچه کلیت این موضوع مثبت است‪،‬‬ ‫اما زمانی که نظر کارشناسان را درخصوص این طرح‌ها جویا می‌شویم‪ ،‬نبود برنامه و شتابزدگی در تصمیمات‬ ‫دولت نهم و دهم را نشان می‌دهد که نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه هزینه همان سرمایه در بخش‌های دیگر‪،‬‬ ‫اشتغالزایی بیشتری به ارمغان خواهد داشت‪ .‬با این حال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای جبران کمبود‬ ‫تولید داخلی میلگرد و شمش فوالد‪ ،‬با توجه اینکه اقتصاد کشور مبتنی بر ساخت‌وساز است قصد دارد با افزایش‬ ‫بهره‌وری در طرح‌های فوالدی و گسترش واحد‌های گندله‌سازی‪ ،‬این طرح‌ها را اقتصادی کند‪.‬‬ ‫ساخت طرح‌های فوالدی زمانی برنامه‌ریزی شده بود که بیشتر محصوالت سنگ‌آهن به‌عنوان خوراک اولیه این‬ ‫کارخانه‌ها به‌صورت خام از کشور خارج می‌شد و در مقابل گندله و محصوالت فوالدی وارد می‌شد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬این طرح‌ها بدون نگاهی به چرخه تولید و فرآوری پیش‌بینی شده‪ ،‬به گونه‌ای که راه‌اندازی این طرح‌ها به‬ ‫حداقل ‪ 8/5‬میلیون تن گندله نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح پروژه‌ها در زمان اجرا‬ ‫یک اس��تاد معدن در مورد اهمی��ت بازنگری طرح‌های‬ ‫فوالدی به صمت می‌گوید‪ :‬نیاز به فوالد در کش��ور مس��لم‬ ‫و غیرقابل انکار اس��ت و از آنجایی که در چشم‌انداز ‪1404‬‬ ‫برای امس��ال تولید ‪ 30‬میلیون تن فوالد پیش‌بینی شده‪،‬‬ ‫بازنگری باید در مس��یر بهره‌وری کارخانه فوالد انجام شود‬ ‫به‌طوری‌ک��ه روش س��اخت آن با هزین��ه کمتری صورت‬ ‫گیرد و مصرف انرژی و آب در آن تعدیل ش��ود‪ .‬البته برای‬ ‫به‌صرفه کردن آنها می‌توان ظرفیت آنها را با ارتقای کوره و‬ ‫تجهیزات تغییر داد اما خیلی هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫فی��روز علی‌نیا با بی��ان اینکه بازنگری نیازمند بررس��ی‬ ‫جنبه‌ه��ای اقتصادی و محیط‌زیس��تی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در‬ ‫اجرای یک طرح باید به نزدیکی به مس��یرهای حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫نزدیکی به مواد اولیه و زیرساخت‌های انرژی توجه کرد‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬برای اقتصادی ک��ردن این طرح‌ها باید کمبود‌ها را‬ ‫برطرف کرد تا زمینه‌ای برای ایجاد واحدهای گندله‌سازی‬ ‫و کنس��تانتره فراهم ش��ود‪ .‬بنابراین طراحی مهندسی این‬ ‫پروژه‌ها ممکن اس��ت تا یک س��ال طول بکش��د به همین‬ ‫دلیل بخش��ی از اصالحات کارخانه‌ها در راستای بهره‌وری‬ ‫بای��د در هنگام اجرای پروژه ص��ورت گیرد تا افتتاح آن به‬ ‫تعویق نیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری بر پایه توسعه پایدار‬ ‫عضو انجمن فوالد ایران با اش��اره ب��ه اینکه این طرح‌ها‬ ‫بدون توجیه اقتصادی و تنها به بهانه اش��تغالزایی و عدالت‬ ‫مح��وری در مناطقی ک��ه هیچ‌گونه منطقی ب��رای ایجاد‬ ‫پروژه‌های فوالدی ندارند س��اخته شده‌اند‪ ،‬به صمت گفت‪:‬‬ ‫‪ 7‬ط��رح فوالدی به‌عنوان عاملی برای اش��تغالزایی معرفی‬ ‫ش��ده‌اند این در حالی اس��ت که اگر در هر بخش دیگری‬ ‫سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت به‌طور قطع نتیجه بهتری‬ ‫به همراه داش��ت چراکه این طرح‌ها در مکان‌هایی ساخته‬ ‫شده‌اند که به شدت با مشکل آب مواجه هستند و به نوعی‬ ‫راه‌اندازی آنها را با چالش مواجه کرده است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫با کمبود گندله روبه‌رو هس��تیم که در شرایط کنونی ورود‬ ‫کش��تی‌های با ظرفیت باالی ‪50‬هزار تن به‌دلیل نداش��تن‬ ‫اسکله‌های با قابلیت پهلوگیری این کشتی‌ها‪ ،‬موانع زیادی‬ ‫را سر راه بهره‌برداری از این پروژه‌ها به وجود آورده است‪.‬‬ ‫مشاور اقتصادی معاون اجرایی‬ ‫رییس‌جمهوری‬ ‫با توجه به اینکه دولت قصد دارد س��هم معادن در‬ ‫تولید ناخالص ملی را افزایش دهد باید سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن حوزه افزایش یابد‪ .‬از آنجایی که این فاکتور‬ ‫نیازمند تس��هیل فاکتورهای زیادی همچون فضای‬ ‫کسب و کار و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬نخست باید اقداماتی که در‬ ‫دسترس هستند انجام گیرد‪.‬‬ ‫نگاهی به روند اقتصادی ‪ 8‬س��ال گذش��ته نش��ان‬ ‫می‌دهد اخذ تصمیمات شتابزده و عملکرد دستوری‬ ‫منجر به نابودی فضای کسب و کار شده است‪.‬‬ ‫در واق��ع نبود ش��فافیت و پیش‌بین��ی پذیری در‬ ‫اقتصاد آن س��ال‌ها جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های‬ ‫مختل��ف از جمله صنعت و مع��دن را کاهش داد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال دولت یازدهم با تکیه بر تنش زدایی‪ ،‬دید‬ ‫بین‌المللی را نسبت به کشور مثبت کرده به گونه‌ای‬ ‫که موجبات توقف فعالیت ماشین صدور قطعنامه را‬ ‫فراهم آورده است‪.‬‬ ‫برای توس��عه س��رمایه‌گذاری در کش��ور به‌ویژه‬ ‫بخش‌های��ی چ��ون معدن ک��ه از ظرفی��ت باالیی‬ ‫برخورداری��م‪ ،‬ابت��دا ب��ا فراه��م ک��ردن زمین��ه‬ ‫سرمایه‌گذاری از خروج سرمایه از کشور جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬پس از آن با برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و‬ ‫تسهیل مسائل قانون کار‪ ،‬تسهیالت بانکی و صدور‬ ‫مجوزهای الزم س��رمایه‌گذاری چرخ‌های صنعت و‬ ‫معدن را به گردش درآوریم‪.‬‬ ‫ایران در بخش معدن ظرفیت باالیی دارد همان‌گونه‬ ‫که س��نگ آهن با حرکت در چرخ��ه تولید به فوالد‬ ‫تبدیل می‌ش��ود و ارزش افزوده باالیی دارد در سایر‬ ‫مواد معدنی نیز می‌توان با توسعه زیرساخت‌ها همین‬ ‫مس��یر را ایجاد کرده و سرمایه‌گذار خارجی را به این‬ ‫مسیر سوق داد‪ .‬در واقع ثبات نرخ ارز و بهبود فضای‬ ‫اقتصادی که اخیرا با همت دولت یازدهم فراهم شده‬ ‫اس��ت همچون پازلی عمل کرده که می‌توان با کنار‬ ‫هم قرار دادن تکه‌های آن راه‌حل توسعه اقتصادی در‬ ‫بخش صنعت و معدن را فراهم آورد‪.‬‬ ‫در بخ��ش معدن با توجه ب��ه اینکه فرآوری ارزش‬ ‫اف��زوده زی��ادی را به هم��راه دارد و مانن��د نفت از‬ ‫حلقه‌های تولید زیادی برخوردار اس��ت مشوق‌های‬ ‫الزم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد‪،‬‬ ‫هرکدام از این حلقه‌ها نش��انه سودآوری خواهد بود‬ ‫این در صورتی اس��ت که بتوانیم با تسهیل در جذب‬ ‫س��رمایه خارجی نقدینگی بخ��ش معادن را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬البته دولت مس��یر خوبی را برای دستیابی به‬ ‫این مهم آغاز کرده و به آرامی شرایط در حال فراهم‬ ‫شدن اس��ت‪ .‬یکی از این اقدامات افزایش تسهیالت‬ ‫بانکی و کاهش نرخ بهره خواهد بود که در الیحه ضد‬ ‫رکودی دولت دیده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن اقدامات مثبت در ای��ران که ذخیره باالیی از‬ ‫انرژی دارد‪ ،‬بستر مناسبی برای شتاب سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش‌ه��ای معدن��ی و صنعت��ی را ب��ه ارمغ��ان‬ ‫خواهد آورد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫به��ادر احرامیان ب��ا نگاهی به اقدامات نامناس��ب دولت‬ ‫گذش��ته اضاف��ه ک��رد‪ :‬در دول��ت گذش��ته کارخانه‌های‬ ‫فوالدس��ازی چند میلیون تنی ب��ه بخش خصوصی واگذار‬ ‫می‌ش��د و در مقابل کارخانه‌های ب��ا ظرفیت ‪800‬هزار تن‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده که پشت این مس��ئله هیچ‌گونه توجیه‬ ‫اقتصادی و منطقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه با توقف طرح‌ه��ا زیان حاصل از آن‬ ‫بهتر از سال‌های زیان ناشی از اقتصادی نبودن تولید است‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید این طرح‌ها به‌طور دقیق بررس��ی ش��وند و‬ ‫در صورت��ی که با بازنگ��ری نیز اقتصادی نش��دند از ادامه‬ ‫آن جلوگیری ش��ود چراکه بازنگری باید با محور توس��عه‬ ‫پای��دار صورت گیرد و ممکن اس��ت در س��ال‌های آتی با‬ ‫ضرر همراه ش��وند‪ ،‬چراکه در سال‌های آتی تولید و تقاضا‬ ‫برای محصوالت فوالدی همچون ش��مش فوالد و میلگرد‬ ‫متوازن ش��ده و در آن س��ال‌ها که این پروژه‌ها پیش‌بینی‬ ‫شده بود به‌دلیل اختصاص بخشی از بودجه نفت به توسعه‬ ‫مس��کن مهر میزان مصرف این محص��والت افزایش یافته‬ ‫بود و در سال‌های اخیر ساخت مسکن کاهش یافته و این‬ ‫نشان‌دهنده نیاز مقطعی ایران به محصوالت وارداتی بود‪.‬‬ ‫ایج��اد ظرفی��ت ‪2‬میلیون و ‪450‬ه��زار تن‬ ‫كنسانتره زغال‌سنگ در قالب ‪ 7‬طرح توسعه‬ ‫معادن زغال‌س��نگ كك‌شو‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫طرح‌ها ش��امل تجهیز معدن خمرود كرمان‬ ‫(با ظرفیت‪ 450‬هزارتن)‪ ،‬تجهیز معدن پروده‬ ‫‪ 4‬طبس (‪ 450‬هزارتن)‪ ،‬تجهیز معدن پروده‬ ‫ش��رقی (با ظرفیت ‪ 600‬هزارت��ن)‪ ،‬تجهیز‬ ‫معادن پ��روده ‪ 2‬و ‪ 3‬و بلوك‌های مس��تقل‬ ‫طب��س (با ظرفی��ت ‪ 500‬هزارتن) و تجهیز‬ ‫اولویت دولت توسعه معادن‬ ‫و صنایع مرتبط است‬ ‫‹ ‹تسریع روند ساخت واحد‌های گندله سازی‬ ‫محمدحس��ن ج��والزاده دیگر عض��و انجمن ف��والد در‬ ‫گفت‌وگو با صمت با نگاهی به اهمیت حضور کارشناس��ان‬ ‫مختلف در ح��وزه فوالد گفت‪ :‬بازنگری در طرح‌ها نیازمند‬ ‫حضور کارشناس��انی از ایمیدرو‪ ،‬شرکت ملی فوالد‪ ،‬انجمن‬ ‫فوالد و‪ ...‬است تا نگاهی همه‌جانبه صورت گیرد اما آنچه که‬ ‫می‌تواند راهگشای این مشکل شود تسریع در روند ساخت‬ ‫واحدهای گندله‌سازی اس��ت زیرا بخشی از مشکالت این‬ ‫کارخانه‌ها به‌دلیل کمبود گندله است که الزمه آن تسهیل‬ ‫در اخذ تسهیالت و توس��عه حمل‌ونقل و تامین انرژی آن‬ ‫واحدهاس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د طرح‌های غیراصولی دولت‬ ‫گذش��ته تنها به بخش معدن و صنایع وابسته بر نمی‌گردد‬ ‫بلکه در سایر بخش‌ها نیز ازجمله ایجاد شهرک‌های صنعتی‬ ‫به دلیل روابط ش��خصی و نفوذ برخ��ی نمایندگان صورت‬ ‫گرفت��ه که در حال حاضر نه‌تنها بازدهی پایینی دارند بلکه‬ ‫ادام��ه فعالی��ت آنها نیز با فراز و نش��یب‌های زیادی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تدوین طرح‌های توسعه معادن زغال‌سنگ در آینده نزدیک‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬معاون وزیر و رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو گفت‪ 7 :‬طرح توس��عه معادن‬ ‫زغال‌س��نگ كك‌ش��و برای اجرا ب��ه زودی‬ ‫تدوین و اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی كرباسیان با اعالم‬ ‫این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬با انجام برنامه‌ریزی در طرح‬ ‫جامع زغال‌س��نگ‪ ،‬برای تولید ‪8‬میلیون تن‬ ‫ف��والد خام ب��ه روش كوره بلندی تا س��ال‬ ‫‪ ،1398‬نیازس��نجی‌های الزم ب��رای تامین‬ ‫محسن بهرامی ارض اقدس‬ ‫وزیر دادگستری‪:‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪:‬‬ ‫م��واد اولیه این می��زان فوالد‪ ،‬انج��ام یافته‬ ‫كه براس��اس آن‪4 ،‬میلی��ون و ‪200‬هزار تن‬ ‫كك نی��از خواه��د ب��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ب��رای تولید این می��زان كك‪ ،‬به ‪5‬میلیون و‬ ‫‪800‬هزار تن زغال‌سنگ كنسانتره نیاز است‬ ‫ك��ه ‪4‬میلیون و ‪600‬هزار ت��ن آن در داخل‬ ‫كشور و یك‌میلیون و ‪200‬هزار تن از طریق‬ ‫واردات تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره به‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫با پیش‌بینی‌پذیری‬ ‫اقتصاد معدنی‬ ‫معدن كردآباد سوادكوه (‪150‬هزارتن) است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن‪ 2 ،‬ط��رح دیگر‬ ‫شامل تجهیز معدن تخت و وطن البرز شرقی‬ ‫(‪ 150‬هزارت��ن) و توس��عه معادن هش��ونی‬ ‫و پابدان��ای كرمان (‪150‬هزارتن) اس��ت كه‬ ‫براس��اس اصل‪ 44‬قانون اساسی واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح كرد‪ :‬برای شست‌وش��وی زغال‌سنگ‬ ‫تولی��دی معادن یادش��ده‪ 6 ،‬ط��رح احداث‬ ‫كارخانه‌های زغال‌شویی به ظرفیت ‪2‬میلیون‬ ‫و ‪750‬ه��زار تن تدوین ش��ده كه همزمان با‬ ‫اجرای طرح‌های تجهیز معادن زغال‌س��نگ‬ ‫شروع خواهند شد‪.‬‬ ‫وزیر دادگس��تری گفت‪ :‬توس��عه معادن و صنایع‬ ‫مرتبط با آن و ساماندهی بازار اشتغال از اولویت‌های‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام مصطفی پورمحمدی در حاش��یه‬ ‫بازدی��د از مجتم��ع ف��والد در بخ��ش جلگ��ه رخ‬ ‫تربت‌حیدریه به ایرنا گفت‪ :‬در برنامه ششم توسعه به‬ ‫شناسایی معادن کشور و زمین‌شناسی توجه ویژه‌ای‬ ‫شده و در دستورکار جدی دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دول��ت‪ ،‬توس��عه مع��ادن و ایج��اد‬ ‫زیر‌س��اخت‌های صنعتی را به صورت جدی پیگیری‬ ‫کرده و در برنامه کاری خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وزیر دادگستری با اشاره به خام‌فروشی محصوالت‬ ‫معدنی در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که ظرفیت‌های‬ ‫الزم صنایع باالدس��تی و پایین‌دس��تی فعال نش��ود‬ ‫امکان حذف خام‌فروشی توسط فعاالن حوزه صنعت‬ ‫امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موقعیت خ��وب مجتمع در حال‬ ‫س��اخت فوالد در تربت حیدریه‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیک بودن‬ ‫به معادن س��نگ‌آهن‪ ،‬وجود راه‌آه��ن‪ ،‬مجاورت در‬ ‫ج��اده اصلی تربت حیدریه ‪ -‬مش��هد‪ ،‬دارا بودن آب‬ ‫و گاز و باز ش��دن فاینانس از مزیت‌های پروژه بزرگ‬ ‫فوالد در بخش جلگه رخ این شهرستان است‪.‬‬ ‫مرکز شهرستان ‪210‬هزار نفری تربت حیدریه در‬ ‫‪150‬کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫تولیدسنگ‌آهك«پیربكران»‬ ‫‪ 7‬درصد رشد یافت‬ ‫میزان تولید ش��ركت سنگ‌آهك پیربكران اصفهان‬ ‫‪5‬ماهه ابتدای امس��ال ‪ 7‬درصد رشد یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬مجتمع س��نگ‌آهك پیربكران‬ ‫از ابت��دای فروردین تا پایان مرداد ج��اری‪580 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 281‬تن س��نگ‌آهك دانه‌بن��دی تولید كرد‪ .‬اما این‬ ‫رقم در مدت مشابه سال گذشته‪540 ،‬هزار و ‪ 663‬تن‬ ‫بود‪ .‬میزان تولید س��نگ‌آهك دانه‌بندی در ماه مرداد‬ ‫نیز با ‪9‬درصد افزایش نس��بت به مرداد س��ال گذشته‬ ‫به ‪136‬هزار و ‪ 50‬تن رس��ید‪ .‬همچنین میزان ارسال‬ ‫و ف��روش ای��ن محص��ول در ‪5‬ماهه اخی��ر ‪440‬هزار‬ ‫و ‪ 497‬تن بود كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ‪92‬‬ ‫(‪386‬هزار و ‪ 361‬تن)‪14 ،‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫عم��ده محصوالت تولی��دی این مجتمع به ش��ركت‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان ارس��ال می‌شود و برخی محصوالت‬ ‫نیز به مصرف ش��ركت‌های راه‌س��ازی و سیمان‌سازی‬ ‫می‌رس��د‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬واحد پیربكران در ‪5‬ماهه‬ ‫امس��ال ‪572‬ه��زار و ‪ 642‬تن كانس��نگ اس��تخراج‬ ‫ك��رد‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت كه میزان اس��تخراج این‬ ‫ش��ركت در مدت مشابه سال گذش��ته ‪547‬هزار تن‬ ‫ب��ود كه این روند‪ ،‬حاكی از افزایش ‪ 5‬درصدی رش��د‬ ‫استخراج این معدن است‪.‬‬ ‫بخش معدن ارزش افزوده‬ ‫و اشتغالزایی باالیی دارد‬ ‫یک عضو هیات‌رییس��ه کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��روز در بخش معدن با خام فروش��ی چوب‬ ‫حراج ب��ه دارایی‌های خ��دادادی می‌زنیم‪ .‬چهاردولی‪،‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد‪:‬‬ ‫کش��ورهایی که به‌دنبال تضعیف ایران هستند سال‌ها‬ ‫س��ت با تحریم ای��ران از صادرات فن��اوری و کاالهای‬ ‫اساس��ی به ایران جلوگی��ری می‌کنند و در ش��رایط‬ ‫مختل��ف مانع از ف��روش نفت و گاز ایران می‌ش��وند‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی مقام معظ��م رهبری تولید ارزش‬ ‫اف��زوده از بخش معدن را م��ورد تاکید قرار دادند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه می‌توان از ذخایر معدنی کش��ور به نحو‬ ‫مطلوب‌تری اس��تفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سوال اینجاست که‬ ‫چطور می‌توان از ظرفیت بالقوه بخش معدن در تولید‬ ‫ارزش افزوده اس��تفاده کرد؟ راهکار در این اس��ت که‬ ‫معادن به بخ��ش خصوصی واگذار ش��ود که در کنار‬ ‫استخراج مواد معدنی کارخانجات تبدیل مواد معدنی‬ ‫ب��ه ف��رآورده و ارزش افزوده احداث کن��د‪ .‬چهاردولی‬ ‫افزود‪ :‬با این کار هم اش��تغال کش��ور بهبود می‌یابد و‬ ‫هم ارزش افزوده بهتری نصیب ما می‌شود ضمن آنکه‬ ‫توس��عه و آبادانی مناطقی که معادن در آن سرزمین‬ ‫هس��تند می‌ش��ود‪ .‬نماینده م��ردم مالی��ر بهانه نبود‬ ‫اعتبار ب��رای تولید ارزش اف��زوده از مواد خام معدنی‬ ‫را غیرقابل پذیرش دانس��ت و افزود‪ :‬بخش مسکن که‬ ‫گفته می‌ش��ود بیش از ‪ 50‬درصد س��ودآوری دارد در‬ ‫مقابل عدد ناچیزی است در بخش معدن چندین برابر‬ ‫بخش مسکن و س��ایر بخش‌های اقتصادی سودآوری‬ ‫دارد‪ .‬وی متذکر ش��د‪ :‬بخش خصوصی امروز آمادگی‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش معدن را دارد به همین دلیل‬ ‫معادن باید به افرادی واگذار ش��ود که توانایی اجرایی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری باالی��ی داش��ته و در کن��ار معادن‬ ‫کارخانجات فرآوری احداث نمایند‪.‬‬ ‫دایره‌المعارف معدنی‬ ‫گروه معدن‪ :‬حوزه معدن و صنایع معدنی همچون‬ ‫سایر مش��اغل و فعالیت‌های اقتصادی نیز هر روزه به‬ ‫سمت علمی‌تر شدن و کاربرد تجهیزات و ماشین‌آالت‬ ‫نوین مهندس��ی پیش می‌رود‪ .‬در واقع در حال حاضر‬ ‫آگاه��ی از واژگان و اصطالح��ات حوزه‌ه��ای مختلف‬ ‫مهندس��ی معدن نه‌تنها برای فعاالن این حوزه الزامی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه گره خوردن اقتصاد کشور با حوزه معدن‬ ‫لزوم داشتن اطالعات و آگاهی از واژگان معدنی را برای‬ ‫تمامی افراد جامعه گوشزد می‌کند‪ .‬موضوعی که باعث‬ ‫شده تا در رویکرد جدید گروه معدن تمامی اطالعات‬ ‫و واژگان معدنی را در ستونی اختصاص توضیح دهیم‪،‬‬ ‫باشد که مفید واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن‬ ‫واژه مع��دن که ه��ر روزه در گویش و صحبت‌های‬ ‫عامیانه بارها در معانی مختلف به‌کار می‌بریم در واقع‬ ‫به محدوده‌ای اطالق می‌ش��ود ک��ه از آن یک یا چند‬ ‫ماده معدنی اس��تخراج ش��ده یا می‌گ��ردد‪ .‬هر معدن‬ ‫دارای اطالع��ات عموم��ی نظی��ر مش��خصات معدن‪،‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی‪ ،‬راه‌های دسترس��ی‪ ،‬اطالعات‬ ‫مربوط به کانسار‪ ،‬ابعاد‪ ،‬ذخیره‪ ،‬وضعیت فعلی معدن‪،‬‬ ‫روش استخراجی‪ ،‬نام بهره‌بردار و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹کانسار(‪)mining glossary‬‬ ‫کانس��ار که یکی از اصطالحات رایج در مهندس��ی‬ ‫معدن اس��ت به یک محدوده که در آن برای استخراج‬ ‫یک یا چن��د ماده معدنی مطالع��ات تکمیلی صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬گفته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری‬ ‫بهره‌ب��رداری در معدن با تعریف این واژه در س��ایر‬ ‫صنای��ع متفاوت اس��ت‪ .‬در واقع بهره‌ب��رداری در این‬ ‫حوزه به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که به‌منظور‬ ‫اس��تخراج و کانه‌آرایی و به‌دس��ت آوردن مواد معدنی‬ ‫قابل فروش انجام می‏گیرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صمت از ‪ 650‬هزار میلیارد تومان نقدینگی گزارش می دهد‬ ‫معدن‪ ،‬بهشت گمشده سرمایه‌های سرگردان‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬طبق تعریف‪ ،‬میزان کاال و خدمات در جامعه محدود است و باید میزان نقدینگی‬ ‫به اندازه‌ای باشد که با کاال و خدمات برابری کند‪ .‬اگر میزان نقدینگی افزایش یابد کاال و خدمات در جامعه کم‬ ‫شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد‪ .‬موضوعی که از آن به عنوان تورم یاد می‌شود‪ .‬کنترل نقدینگی از مهم‌ترین‬ ‫خواسته‌های کشورهاست و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز رش��د نقدینگی معضلی اس��ت که از این‬ ‫دول��ت به دول��ت بعدی منتق��ل می‌گردد‪ .‬در س��ال ‪91‬‬ ‫نقدینگی ‪ 270‬هزار میلیارد تومان اعالم شد و این رقم تا‬ ‫سال ‪ 92‬به ‪ 360‬هزار میلیارد تومان رسید ‪.‬این در حالی‬ ‫است که زمزمه‌ها حاکی از این است که این آمار به ‪600‬‬ ‫تا ‪ 650‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬از آن مهم‌تر‬ ‫نقدینگی سرگردان است و هر از چند گاهی مانند بختک‬ ‫بر یکی از حوزه‌های پولی و مالی مانند طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن و‬ ‫خودرو چنبره می‌زند و آن بازار را به آتش می‌کشد و توان‬ ‫مضاعفی را بر دولت و مردم تحمیل می‌کند‪ .‬در کنار این‬ ‫موض��وع‪ ،‬ما بحث ضرورت توجه ب��ه معدن به عنوان یک‬ ‫راه ح��ل بالق��وه ب��رای برون‌رف��ت از ش��رایط اقتص��اد‬ ‫تک‌محصول��ی را ه��م داریم ام��ا برای معارف��ه نقدینگی‬ ‫سرگردان و بخش معدن ظاهرا کاری انجام نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهشت سرمایه ها‬ ‫بخش معدن هنوز ظرفیت‌های کش��ف نش��ده فراوانی‬ ‫دارد و دقیق��ا به همین دلیل اس��ت ک��ه می‌تواند عنوان‬ ‫بهشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬ب��ه گونه‌ای که در این رابطه یک عضو کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس مطرح کرده‪ ،‬معادن باید در اختیار بخش‬ ‫خصوصی گذاش��ته ش��ود و با حمایت‌ه��ای بانکی اجازه‌‬ ‫تبدیل مواد خام معدنی به ارزش افزوده به مردم س��پرده‬ ‫شود و برای این امر اعتبارات دولتی الزم نیست‪.‬‬ ‫سید بهلول حسینی از دولت خواسته با واگذاری معادن‬ ‫به بخش خصوصی‪ ،‬مس��ائل اجرایی و بخشی از نقدینگی‬ ‫مورد نیاز بخش معدن را تامین و بقیه نقدینگی مورد نیاز‬ ‫را از طریق تسهیالت بانکی تامین کند‪ .‬سپس بهره‌برداری‬ ‫از معادن را به مدت چندین س��ال به بهره‌برداران واگذار‬ ‫کند‪ .‬در این صورت ش��اهد تحول چش��مگیری در حوزه‌‬ ‫معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫ام��ا آیا این گفت��ه‪ ،‬حاوی حرف‌های کلی اس��ت‪ .‬کدام‬ ‫بخش از معادن ما می‌تواند پذیرای س��رمایه‌های مردمی‬ ‫باشد؟ آیا برای جذب س��رمایه‌های سرگردان‪ ،‬سا ‌زو‌کاری‬ ‫جذاب تعریف ش��ده؟ بهترین راه حل ورود س��رمایه‌های‬ ‫سرگردان چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟‬ ‫سیدمحمدحس��ین میرمحم��دی‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی در گفت‌وگ��و با صمت معتقد اس��ت‪ :‬واگذاری‬ ‫ام��ور به بخ��ش خصوصی ح��رف تازه‌ای نیس��ت و اصل‬ ‫‪ 44‬بر همی��ن نکته تاکید دارد‪ .‬در م��ورد معدن بهترین‬ ‫ش��کل واگذاری امور به مردم ب��رای جذب نقدینگی‌های‬ ‫س��رگردان تش��کیل تعاونی‌های مردم نهاد و تشکل‌های‬ ‫مردمی اس��ت‪ .‬این واگذاری‌ها بس��ته به اینک��ه در کدام‬ ‫از بخش‌های اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج یا فرآوری قرار دارند‪،‬‬ ‫می‌تواند روش‌های مختلفی را داشته باشد‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی ‪ 600‬تا ‪ 650‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی درچرخش است‬ ‫و عمدتا در بخش داللی ورود پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن ناشناخته مانده‬ ‫میرمحمدی با اش��اره به اینکه بخش معدن هنوز برای‬ ‫اکثر مردم حوزه ش��ناخته شده‌ای نیس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬کار‬ ‫تبلیغی چندانی نه از طرف دولت و نه توس��ط رس��انه‌ها‬ ‫و نه توسط تش��کل‌های معدنی برای معرفی ظرفیت‌های‬ ‫معدنی که بعضا بس��یار پر درآمد اس��ت‪ ،‬انجام نش��ده و‬ ‫می‌شود گفت؛ شاهد غفلت بزرگی در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید می‌کند‪ :‬البته این بخش چالش‌های جدی دارد‬ ‫که همزمان با شناساندن ظرفیت‌های معدن باید برطرف‬ ‫ش��وند؛ چالش‌هایی در بهره‌برداری‪ ،‬اس��تخراج و واردات‬ ‫موادخام یا آماده نبودن زیرس��اخت‌هایی مثل حمل‌ونقل‬ ‫مناس��ب و انرژی مورد نیاز و یا افزایش عوارضی که دولت‬ ‫بر موادمعدنی می‌گذارد از این جمله‌اند‪.‬‬ ‫میرمحم��دی به اتخ��اذ سیاس��ت راهب��ردی‪ ،‬آمایش‬ ‫س��رزمین‪ ،‬هدف‌گ��ذاری در ‪ 3‬بخ��ش معدن ب��ه عنوان‬ ‫اقدام��ات دولت در این حوزه اش��اره می‌کند و می‌افزاید‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالتی ک��ه دولت یازدهم ب��رای معدن ایجاد‬ ‫کرده افزایش حقوق دولتی از معادن اس��ت که در بهمن‬ ‫‪ 92‬تصوی��ب ش��د ول��ی از ابت��دای ‪ 92‬قابلی��ت اجرایی‬ ‫پی��دا کرد‪ ،‬در حقیقت قانون عطف به ماس��بق ش��د‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه گرفتاری‌ه��ای دولت یازدهم زیاد اس��ت‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی معدن خبرداد‪:‬‬ ‫مخاطرات جدی‬ ‫در ایمنی معادن استان‌ها‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ام��روز موض��وع مخاطرات‬ ‫جدی در معادن ب��ه عنوان دغدغه اصلی‬ ‫این س��ازمان مطرح است و در استان‌ها با‬ ‫بی‌توجهی به این مهم برخورد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫هرمز ناصرنی��ا در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی‌های ص��ورت گرفت��ه در معادن‬ ‫استان‌ها نشان می‌دهد‪ ،‬شماری از معادن یا‬ ‫فاقد مسئول ایمنی هستند یا فرد متصدی‬ ‫این امر‪ ،‬فاقد صالحیت‌های تعریف ش��ده‬ ‫در قانون اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬مطابق‬ ‫قانون ایمنی مع��ادن و آئین‌نامه مربوطه‪،‬‬ ‫هر معدنی که دارای ‪ 25‬نفر کارگر باش��د‬ ‫باید نسبت به کارگیری یک نفر به عنوان‬ ‫مسئول ایمنی اقدام نماید و اکنون چندین‬ ‫سال از تصویب این قانون سپری شده‪ ،‬اما‬ ‫بهره‌ب��رداران معدنی زی��ادی در خصوص‬ ‫اجرای آن س��هل انگاری می‌کنند‪ .‬رییس‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت‪:‬‬ ‫در نشس��ت‌هایی که با مسئوالن ذی‌ربط‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار‬ ‫ش��ده‪ ،‬مقرر ش��د در مرکز تحقیقات این‬ ‫وزارتخانه ش��غل مس��ئول ایمنی‪ ،‬در یک‬ ‫دوره آموزش��ی ارایه و افراد ذی‌ربط تحت‬ ‫آموزش قرارگیرند‪.‬‬ ‫اس��تاندارد آم��وزش ایمنی بهداش��ت‬ ‫و محیط‌زیس��ت (‪ )HSE‬ب��رای تم��ام‬ ‫کارگ��ران معدن در دو زمینه معادن روباز‬ ‫و زیرزمینی به‌طور جداگانه تدوین ش��ده‬ ‫و برنامه‌ری��زی برای اجرای ای��ن دوره‌ها‬ ‫در حال انجام اس��ت و به‌زودی در سراسر‬ ‫کش��ور آغاز می‌ش��ود‪ .‬طبق این برنامه تا‬ ‫پایان س��ال ‪ 1394‬حدود ‪ 30‬هزار نفر از‬ ‫کارگران بخ��ش معدن این دوره‌ها را باید‬ ‫طی کنن��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬معدن‬ ‫زغال‌س��نگ از معادن مخاط��ره آمیز در‬ ‫سطح جهان محسوب می‌شود و تازه‌ترین‬ ‫واقعه آن را در معدن زغال‌س��نگ س��وما‬ ‫ترکیه و تلفات ده‌ها نفری ش��اهد بودیم‪.‬‬ ‫ناصرنی��ا اضافه کرد‪ :‬وضعی��ت ایمنی در‬ ‫معادن زغال‌س��نگ با توجه به گازخیزی‬ ‫ب��اال و احتم��ال بروز ح��وادث و انفجار از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است و در اسفند‬ ‫ماه ‪ 1392‬ش��اهد وقوع انفجار در معدن‬ ‫زغال‌سنگ چشمه پودنه کرمان بودیم که‬ ‫منجر به کشته شدن ‪ 3‬معدنکار شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران با بیان اینکه در کرمان ‪ 253‬معدن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تعداد مسئول فنی این معادن‬ ‫به ‪ 93‬نفر می‌رس��د اما آنها تاکنون هیچ‬ ‫مسئول ایمنی ندارند‪.‬‬ ‫براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن‬ ‫در ح��ال بهره برداری س��ال ‪ 1391‬که از‬ ‫سوی مرکز آمار ایران منتشر شده‪ ،‬کرمان‬ ‫اولین استان معدنی کش��ور از نظر تولید‬ ‫م��واد معدن��ی و ارزش افزوده محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به گون��ه‌ای ک��ه ‪ 43‬درصد از‬ ‫ارزش اف��زوده کل معادن کش��ور در این‬ ‫اس��تان صورت گرفت‪ .‬میزان مواد معدنی‬ ‫استخراج شده در سطح کشور سال ‪1391‬‬ ‫به رقم ‪ 370‬تا ‪ 390‬میلیون تن رسید که‬ ‫ش��مار معادن فعال کش��ور در آن س��ال‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 200‬معدن اعالم شد‪.‬‬ ‫ناصرنیا تصریح کرد‪ :‬نبود مسئول ایمنی‬ ‫در معادن کش��ور به عنوان ضعف سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن محسوب نمی‌شود‪،‬‬ ‫بلکه تمام تشکیالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و س��اختارهای مرتبط در این‬ ‫زمینه باید تالش کنند و انتظار می‌رود با‬ ‫اقدامات همسو وزارتخانه یادشده‪ ،‬سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مع��دن و دس��تگاه‌های‬ ‫ذی‌ربط این نقص برطرف شود‪.‬‬ ‫متخصصان در ‪ 4‬رشته اصلی در سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مع��دن ای��ران عضویت‬ ‫پیدا می‌کنند که زمین‌شناس��ی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫نقش��ه‌برداری و متال��ورژی اس��تخراجی‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود و فارغ‌التحصی�لان‬ ‫در ‪ 11‬رش��ته مرتب��ط از جمل��ه عمران‪،‬‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬شیمی‪ ،‬برق و رایانه نیز در‬ ‫این سازمان می‌توانند عضو شوند‪.‬‬ ‫ول��ی حمایت از بخ��ش معدن را باید به ط��ور واقعی‌تر و‬ ‫عملیاتی‌تر نش��ان دهد‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬مجلس می‌تواند‬ ‫ب��رای تقوی��ت بخ��ش معدن و ج��ذاب ک��ردن آن برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران خأل‌ه��ای قانونی را بر ط��رف کند یا اگر‬ ‫نیازی به سبک‌سازی قانون است به الیحه‌های اصالحی و‬ ‫تکمیلی دولت با ‪ 2‬فوریت رای دهد و به این ش��کل نقش‬ ‫خود را در این بخش ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت‌های بزرگ مغفول مانده‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د؛ یک��ی دیگ��ر از راه‌های جذب‬ ‫س��رمایه‌های س��رگردان به بخ��ش مع��دن‪ ،‬هدایت آن‬ ‫توسط بورس اس��ت که کارکردهای آن تاکنون به خوبی‬ ‫ش��ناخته شده و مردم در س��ال‌های اخیر اقبال خوبی به‬ ‫آن داشته‌اند‪.‬‬ ‫محم��د حس��ین بابالو‪ ،‬کارش��ناس ب��ورس در این‌باره‬ ‫ب��ه صمت می‌گوید‪ :‬م��ن معتقدم صاحبان س��رمایه‌های‬ ‫س��رگردان زیرک هستند و در صورتی که از ظرفیت‌های‬ ‫اقتصادی این بخش اطمینان حاصل می‌کردند مطمئنا تا‬ ‫به حال ورود پیدا کرده و سرمایه‌های خود را به این سمت‬ ‫هدایت می‌کردند‪ .‬با این حال می‌توان مس��ئله را این‌گونه‬ ‫دید که این ظرفیت‌ها یا به آنان به درس��تی معرفی نشده‬ ‫یا در معادن بزرگ کارها دست شرکت‌های دولتی و نیمه‬ ‫دولتی است گمان دارند ورود بخش خصوصی امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬اکثر مع��ادن کوچک به دلیل‬ ‫اینک��ه در مناطق دور افتاده قرار دارن��د و بهره‌برداری از‬ ‫آنها در س��طح نازکی از الیه‌های رویی انجام می‌ش��ود و‬ ‫ام��کان حفاری عمیق ندارند‪ ،‬ذخای��ر خیلی زود به اتمام‬ ‫می‌رس��د و رها می‌ش��وند‪ .‬به رغم اینکه در دوره کوتاهی‬ ‫به رونق نس��بی می‌رس��ند‪ .‬معادن بزرگ هم هر زمان با‬ ‫مشکل مالی روبه‌رو شوند بالفاصله دست به فروش اوراق‬ ‫سهام در بورس کاال یا بورس سلف می‌زنند و تامین مالی‬ ‫قوی می‌شوند‪.‬‬ ‫بابالو تاکی��د می‌کند‪ :‬با این ح��ال ظرفیت‌های بزرگی‬ ‫در بخش گندله‌س��ازی‪ ،‬تولید پودر آلومینا‪ ،‬خاک س��رب‬ ‫و روی و فرآوری آن‪ ،‬واحدهای کک س��ازی زغال‌س��نگ‪،‬‬ ‫تولید فرومنگنز و فروکروم داریم که بسیار پردرآمد است‬ ‫و کش��ور نیز به آن بس��یار زیاد نیاز دارد و با عرضه کردن‬ ‫اوراق سلف می‌توان سرمایه‌گذاران را جذب کرد و تجربه‬ ‫موفق اوراق سلف سنگ‌آهن را تکرار نمود‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی تامین مالی‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان (جنوب) با استناد به مصوبه هیات مدیره در نظر دارد احداث گندله‌سازی ‪ 5‬میلیون تنی خود را به ارزش‬ ‫تقریبی ‪ 150‬میلیون یورو به صورت ‪ EPCF‬به پیمانکاران واجد شرایط و با تجربه واگذار نماید‪.‬‬ ‫بدین وسیله از شرکت‌ها و مشارکت‌های داخلی و خارجی توانمند دعوت به عمل می‌آید تا با ارائه مدارک مستند‪ ،‬سوابق تجربی‪،‬‬ ‫توان تامین مالی پروژه با بازپرداخت سه ساله به همراه اطالعات تکمیلی شامل مشارکت‌های فنی و اجرایی احتمالی و تامین‌کنندگان‬ ‫تجهیزات و مهندسی و هرگونه اطالعات در زمینه پروژه‌های اجرا شده قبلی یا در حال اجرای مشابه یا در این مقیاس‪ ،‬حداکثر تا ‪ 30‬روز‬ ‫کاری از تاریخ درج این آگاهی به دبیرخانه این شرکت به نشانی‪ :‬بندرعباس کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهیدرجایی‪ ،‬مجتمع فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫کدپستی ‪ 7917176319‬آمادگی خود را برای طراحی‪ ،‬تامین و اجرای پروژه به صورت یوزانس سه ساله اعالم نمایند‪.‬‬ ‫در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن ‪ 0761-5490033‬تماس حاصل فرمایند یا موارد را به صورت‬ ‫کتبی به آدرس مذکور و یا شماره فکس ‪ 0761-5550679‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان جنوب (سهامی عام)‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت و گاز پارس‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫مناقصه شماره ‪WSS-9250206‬‬ ‫شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد‬ ‫‪ 24‬قلم‬ ‫مورد نیاز خود را با برگزاری مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای طبق‬ ‫شرایط زیر از طریق یک شرکت واجد صالحیت تامین نماید‪.‬‬ ‫‪PARTS FOR "VERLINDE" HOIST WIRE ROPE &ROPE DRUM‬‬ ‫*‌ شرایط و مدارک الزم جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫الف) داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع کار‬ ‫الزم به توضیح است پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‪ ،‬اسناد‬ ‫مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫بدیهی است ارائه مدارک هیچ‌گونه حقی را جهت متقاضیان‬ ‫برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫*‌ آخرین مهلت تحویل پیشنهاد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬دو هفته‬ ‫پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫ب)‌ اساسنامه‪ ،‬اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی‌ تغییرات‬ ‫(مندرج در روزنامه رسمی)‬ ‫*‌ تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬متعاقبا به اطالع واجدان‬ ‫شرایط خواهد رسید‪.‬‬ ‫ج)‌ ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی و صورت‌های مالی‬ ‫حسابرسی شده مربوط به حداکثر ‪3‬سال گذشته‬ ‫* آخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها‪:‬‬ ‫‌‬ ‫طبق تاریخ‌های مندرج در اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫د) معرفی‌نامه جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می‌گردد بالفاصله‬ ‫پس از چاپ آگهی اول و حداکثر ‪5‬روز کاری پس از انتشار‬ ‫آگهی نوبت دوم تا پایان ساعت اداری ضمن ارائه تقاضای کتبی‪،‬‬ ‫به همراه مدارک فوق جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫به نشانی تهران‪ ،‬خیابان دکتر فاطمی‪ ،‬نبش خیابان پروین‬ ‫اعتصامی‪ ،‬پالک‪ ،1‬شرکت نفت و گاز پارس‪ ،‬طبقه اول‪ ‌،‬اتاق‬ ‫‪132‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫*‌ الزم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه‌گران‬ ‫باید تا ‪ 3‬ماه معتبر باشد‪.‬‬ ‫* در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می‌توانند به‬ ‫‌‬ ‫وب‌سایت شرکت نفت و گاز پارس به آدرس ‪ www.pogc.ir‬و یا‬ ‫سایت‪ www.shana.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪-83762128‬‬ ‫‪ 021‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬
‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫نظر نگاه‬ ‫فرصت‌طلبی کنیم‪،‬‬ ‫اما درست!‬ ‫عیسی کالنتری‬ ‫دبیر کل خانه کشاورز‬ ‫پس از دستور اخیر رییس‌جمهوری روسیه مبنی‬ ‫بر ممنوعیت واردات محص��والت غذایی از اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬ایران به‌عنوان یکی از کشور‌هایی که می‌تواند‬ ‫تامین‌کننده نیازمندی‌های غذایی کشاورزی روسیه‬ ‫باشد در فهرست مس��ئوالن این کشور قرار گرفت؛‬ ‫به گونه‌ای که روسیه در درخواستی بالغ بر ‪ ۶۰‬قلم‬ ‫مواد غذایی و کش��اورزی را به‌عنوان نیازمندی‌های‬ ‫این کش��ور از ایران اعالم کرده است‪ .‬در این میان‬ ‫باید صادرات ای��ن محصوالت را مدیریت کنیم و با‬ ‫توجه به حفظ منابع پایه کش��ور‪ ،‬هیچ‌گونه تعهدی‬ ‫برای تامی��ن مایحتاج روس‌ها در زمین ‌ه محصوالت‬ ‫آب‌بر ندهیم‪.‬‬ ‫برخی از محصوالتی که در فهرس��ت ارس��الی از‬ ‫روس��یه قرار دارد مانند موز‪ ،‬آنان��اس‪ ،‬قهوه‪ ،‬روغن‬ ‫زیتون و‪ ...‬محصوالتی هس��تند که در داخل چندان‬ ‫تولید نمی‌ش��وند و جزو محصوالت وارداتی به‌‌شمار‬ ‫می‌رون��د که ای��ران می‌تواند این محص��والت را از‬ ‫طریق صادرات مجدد به روسیه ارسال کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از محصوالت دیگر هم مانند انواع میوه‪،‬‬ ‫صیفی‌جات ازجمله هندوانه‪ ،‬س��یب‌زمینی و غیره‬ ‫که ج��زو محصوالت آب‌ب��ر به‌ش��مار می‌روند‪ ،‬در‬ ‫س��ال گذشته تولید ش��ده و همچنان مازاد آنها در‬ ‫کش��ور وجود دارد که می‌تواند فرصتی جدید برای‬ ‫ارز‌آوری کشور باش��د اما ایران برای دراز‌مدت باید‬ ‫سیاس��ت‌گذاری خود را براساس منافع ملی تعیین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایران نباید در بلندم��دت هیچ‌گونه تعهدی برای‬ ‫تامی��ن مایحتاج روس‌ها در زمین ‌ه محصوالت آب‌بر‬ ‫بده��د چرا که ص��ادرات محصوالت کش��اورزی به‬ ‫روس��یه باید به گونه‌ای مدیریت شود که آسیبی به‬ ‫دیگر مشتریان محصوالت کشاورزی ایران از جمله‬ ‫عراق نزند‪ .‬از س��وی دیگر به تنظیم بازار داخلی نیز‬ ‫توجه کنیم که صادرات بیش از حد آس��یبی به آن‬ ‫وارد نکند‪.‬‬ ‫روس��یه نمی‌تواند همه نیازهای خود را از طریق‬ ‫ای��ران تامین کند ام��ا با توجه به ش��رایط موجود‬ ‫می‌تواند نیازمندی‌های خود را از طریق کشور‌هایی‬ ‫مانن��د چین‪ ،‬هن��د و ایران برطرف س��ازد‪.‬صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی به روس��یه بای��د به گونه‌ای‬ ‫صورت گیرد که صادراتی مزیت‌دار براساس شاخص‬ ‫بهره‌وری آب و مازاد نیاز داخلی باشد؛ به گونه‌ای که‬ ‫نباید کاالیی که آب‌بری باالیی دارد و درآمد عرضه‬ ‫چندانی را برای کشور ندارد تولید و صادر کنیم‪ .‬به‬ ‫هر حال‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه‬ ‫صادرات خود به روس��یه باید سیاس��تی را تدوین و‬ ‫اجرا کند که به منابع پایه ازجمله منابع آبی کشور‬ ‫که دچار بحران اس��ت آس��یب وارد نش��ود چراکه‬ ‫مش��کل اصلی کشور در این ش��رایط بحران آب و‬ ‫کمبود منابع آبی است و باید مسئوالن توجه کنند‬ ‫تا سهم آب در بخش کشاورزی کاهش یابد نه اینکه‬ ‫از طریق صادرات آب مجازی آن را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫تسنیم‪ -‬محمدحسین انتظاری‪‌،‬دبیر شورای عالی‬ ‫فضای مجازی کش��ور با بیان این که صادرات نرم‌افزار‬ ‫باید به ‪ ۲‬میلیارد دالر برسد‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست حمایت از‬ ‫صادرات را به جلسه شورا می‌بریم‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬در ‪5‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪۳۱‬میلی��ون و ‪ ۵۲۰‬ه��زار دالر کاال و در هر روز به طور‬ ‫متوس��ط ‪۲۰۳‬هزار دالر کاال از طریق تجارت چمدانی‬ ‫از گمرکات کش��ور مرزی به کش��ور‌های ‪ CIS‬ارسال‬ ‫شده است‪ .‬گمرک آس��تارا با اختصاص ‪۲۸/۲۶‬درصد‬ ‫از ارزش تج��ارت چمدانی در رتبه اول‪ ،‬گمرک جلفا با‬ ‫سهم ‪۱۵/۳۲‬درصدی در رتبه دوم‪ ،‬گمرک بیله سوار با‬ ‫سهم ‪ ۱۲/۶۷‬درصدی در رتبه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬محمدرض��ا س��بزعلیپور‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫تجارت جهانی ایران گفت‪ :‬ایران با این همه مزایا‪ ،‬هنوز‬ ‫بکر و دس��ت نخورده باقی‌مانده و تشنه سرمایه‌گذاری‬ ‫است و بدون تزریق سرمایه و اجرای پروژه‌های بزرگ‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران راکدتر و اشتغال در آن روز به روز پسرفت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫گم�رک ای�ران‪ -‬از فروردی��ن تا مرداد امس��ال‪،‬‬ ‫‪6‬میلیون و ‪ ۳۷۴‬هزارو ‪ ۴۴‬تن غالت به ارزش ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۲۵‬میلی��ون و ‪ ۵۳۱‬هزارو ‪ ۹۳۴‬دالر به کش��ور وارد‬ ‫ش��د‪ .‬این میزان واردات از نظر وزنی ‪ ۶۷‬درصد و از نظر‬ ‫ارزشی ‪ ۲۰/۴۶‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫خبرآنالی�ن ‪ -‬سال گذشته تورم گروه خوراکی‌ها و‬ ‫آش��امیدنی‌ها از ‪ 50‬درصد عبور کرده بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫این شاخص در سال جاری بر روی ‪8/8‬درصد ایستاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫برنج هایی که در انبار خاک می خورد‬ ‫غول های کاغذی پول پارو می کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫صمت شرایط مبادالت ایران و عراق را بررسی می‌کند‬ ‫توسعه تجارت با کمک همسایه‌ها‬ ‫زه�را طهرانی ‪ -‬گروه تجارت‪ -‬عراق‬ ‫و افغانس��تان با توجه به نزدیکی که با ایران‬ ‫و البت��ه تمایل ب��ه خرید کااله��ای ایرانی‬ ‫دارند‪ ،‬فرصت مطلوبی محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫سال‌هاست عراق و افغانستان جزو ‪۵‬کشور‬ ‫نخس��ت تجاری با ایران هس��تند و همواره‬ ‫بیشتر صادرات به این دو کشور انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این در حالی اس��ت که وارداتی‬ ‫از این کش��ورها به ایران صورت نمی‌گیرد‬ ‫و در نتیج��ه ت��راز تجاری با این کش��ورها‬ ‫کم��ی نامتع��ادل اس��ت‪ .‬بیش��تر واردات‬ ‫ایران از کش��ور امارات اس��ت ک��ه البته با‬ ‫نگاهی گذرا بر فهرس��ت کاالها و جزئیات‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬در‌می‌یابیم که کاالهای وارداتی‬ ‫از امارات س��اخت خود این کش��ور نیست‪،‬‬ ‫بلکه به دلیل تحریم‌ها امارات به واسطه‌ای‬ ‫تبدیل شده که کاالهای کشور‌های دیگر از‬ ‫این طریق وارد ایران ش��ود‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫ص��ادرات ایران به امارات نی��ز به دلیل نیاز‬ ‫این کشور به محصوالت ایرانی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫کاالهای صادراتی ایران از مسیر امارات به‬ ‫کشورهای دیگر می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹عراق بازاری منحصر به فرد‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینکه ب��ازار ع��راق یکی از‬ ‫منحصر‌به فردتری��ن بازارهای بین‌المللی‬ ‫برای ایران اس��ت و اخیرا هم به دلیل برخی‬ ‫ناآرامی‌ها در این کش��ور‪ ،‬مبادالت و روابط‬ ‫با ایران س��خت شده اس��ت‪ ،‬الزم است تا با‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر‪ ،‬به اندیش��ه‌ای‬ ‫نو برس��یم‪ .‬مص��داق این س��خن را رییس‬ ‫کمیس��یون تجارت ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫مط��رح می‌کند‪ ،‬که معتقد اس��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه حجم ص��ادرات ای��ران به عراق‬ ‫ت اس��ت‬ ‫و افغانس��تان چندین برابر واردا ‌‬ ‫امکان ایجاد معامالت تهاتری وجود ندارد‬ ‫مگر اینکه در آین��ده زمینه ورود کاالهای‬ ‫مورد نیاز کش��ور از طریق صادرات مجدد‬ ‫از ع��راق و افغانس��تان مهیا شود‪.‬محس��ن‬ ‫بهرام��ی ارض‌اق��دس ب��ا بررس��ی روابط‬ ‫تجاری ای��ران با عراق و افغانس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صادرات ما به کش��ورهای همسایه به‬ ‫ویژه عراق و افغانس��تان به دلیل اس��تقبال‬ ‫خوب ش��هروندان این دو کش��ور نسبت به‬ ‫کاالهای ایرانی بوده بنابراین‪ ،‬اولویت دولت‬ ‫و بخش خصوصی افزایش صادرات است اما‬ ‫مشکالت و ناامنی‌هایی که اخیرا در کشور‬ ‫ع��راق به وجود آمده صادرات را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اس��ت‪.‬وی در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫افزود‪ :‬س��یمان از مهم‌ترین اقالمی اس��ت‬ ‫ک��ه پس از بازس��ازی ع��راق‪ ،‬بخش عمده‬ ‫صادرات ایران را در بر گرفت که امیدواریم‬ ‫با بازگش��ت آرامش به این کشور‪ ،‬صادرات‬ ‫این کاال نیز دوباره به جریان بیفتند‪.‬‬ ‫بهرام��ی‌ارض اقدس گف��ت‪ :‬تقریبا همه‬ ‫کاالهای دارای مزیت نسبی ایران در عراق‬ ‫قابل مصرف است‪ .‬مواد غذایی‪ ،‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنایع پایین دس��تی نفتی و‬ ‫کااله��ای س��اختمانی و‪ ...‬به ع��راق صادر‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تسهیل صادرات‬ ‫ب��ه گفته عضو هی��ات نمانی��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬به جز برخی از محصوالت‬ ‫نفتی برای خوراک پاالیشگاه‌ها یا ترانزیت‬ ‫به افغانستان‪ ،‬محصول دیگری از عراق وارد‬ ‫نمی‌شد و به طور کلی این ناآرامی‌های عراق‬ ‫به صادرات ما لطمه زده اس��ت‪ .‬اتاق همراه‬ ‫ب��ا سیاس��ت‌های دولت تالش در توس��عه‬ ‫روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دارد‪.‬‬ ‫در سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی هم این‬ ‫مسائل مد نظر قرار گرفته و اتاق هم فعاالن‬ ‫اقتصادی را به توس��عه روابط با کشورهای‬ ‫دیگر تش��ویق می‌کند‪ .‬بهرامی ارض‌اقدس‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسئله دیگری که صادرات به این‬ ‫کشورها را تسهیل می‌کند خرید مستقیم‬ ‫تجار این کش��ورها از بازار داخل به صورت‬ ‫ریالی است که می‌تواند به صورت معامالت‬ ‫پایاپای و اس��تفاده از پول مشترک‪ ،‬مشکل‬ ‫نقل و انتقال پول و تبدیل ریال به ارز مرجع‬ ‫را در شرایط تحریم تسهیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر برای تعادل در تراز تجاری‬ ‫رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران درباره معامالت تهات��ری با عراق و‬ ‫سهم آب کشاورزی تا ‪ ۲‬هفته دیگر نصف می‌شود‬ ‫مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی از نصف شدن سهم آب بخش کشاورزی‬ ‫توسط وزارت نیرو از مهر همزمان با آغاز سال زراعی جدید خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این شرایط حساس کنونی باید تولید محصوالت کشاورزی و تامین امنیت‬ ‫غذایی را با در نظر گرفتن افزایش بهره‌وری آب ادامه داد‪.‬‬ ‫محمدحسین ش��ریعتمدار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬پیش از این از سوی‬ ‫وزارت نی��رو اعالم می‌ش��د س��االنه ‪ ۸۵‬ت��ا ‪ ۹۰‬میلیارد متر مکع��ب آب در بخش‬ ‫کش��اورزی مصرف می‌شود که مسئوالن این وزارتخانه اعالم کردند از سال زراعی‬ ‫آین��ده ‪ -‬مهر م��اه – در نهایت باید روی حدود ‪ ۵۰‬میلی��ارد تومان آن برای تولید‬ ‫محصول کشاورزی حساب کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ایران ساالنه بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب آب از طریق واردات محصوالتی مانند گن��دم‪ ،‬برنج‪ ،‬دانه‌های روغنی‪،‬‬ ‫ذرت و‪ ...‬وارد می‌ش��ود و این بدین معناس��ت که اگر بخواهیم این محصوالت را در‬ ‫کش��ور تولید کنیم باید به همین میزان آب در کش��ور مصرف کنیم‪.‬ش��ریعتمدار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ایران در هر هکتار از مزارع آبی ‪ 3‬تن گندم برداشت می‌شود که اصال‬ ‫اقتصادی نیست‪ ،‬چراکه با این میزان برداشت می‌توان گفت به ازای هر متر مکعب‬ ‫مصرف آب به‌طور متوس��ط ‪ ۵۰۰‬گرم گندم تولید می‌ش��ود‪ ،‬در حالی که میانگین‬ ‫تولید گندم در جهان به ازای مصرف یک متر مکعب آب ‪ ۹۳۰‬گرم و این میزان در‬ ‫مصر ‪۱/۵۴‬کیلوگرم است‪ .‬مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد‪ :‬تولید گندم‬ ‫با ش��رایط کنونی که عملکردی حدود ‪ 3‬تن در هر هکتار دارد اقتصادی نیس��ت‪،‬‬ ‫به همین دلیل در طرح جدید گندم درصدد هس��تیم تا ‪ 5‬س��ال آینده با افزایش‬ ‫بهره‌وری آب و عملکرد تولید این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب‬ ‫آب برسانیم که این مهم از طریق آبیاری تحت فشار‪ ،‬کنترل آفات‪ ،‬تغذیه مناسب‬ ‫و تقویت مکانیزاسیون امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫افغانس��تان گفت‪ :‬س��هم تراز تجاری‌مان‬ ‫با افغانس��تان و عراق در تع��ادل قرار ندارد‬ ‫ک��ه بخواهی��م این معام�لات را به صورت‬ ‫تهات��ر انجام بدهیم‪ .‬حجم ص��ادرات ما به‬ ‫ای��ن دو کش��ور چندین براب��ر واردات‌مان‬ ‫اس��ت‪ ،‬لذا امکان ایج��اد معامالت تهاتری‬ ‫وج��ود ندارد و به نفع ما نیس��ت مگر اینکه‬ ‫در آین��ده زمینه ورود کااله��ای مورد نیاز‬ ‫کش��ور از طریق صادرات مج��دد از عراق و‬ ‫افغانستان مهیا ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچون‬ ‫ش��رایطی که اکنون با امارات متحده عربی‬ ‫داریم‪ .‬درحال‌حاضر بسیاری از صادرات به‬ ‫دلیل تحریم از طریق امارات متحده عربی‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫اگر در آمار صادرات و واردات کشور نگاه‬ ‫کنی��م‪ ،‬می‌بینیم ام��ارات در صدر جدول‬ ‫ص��ادرات و واردات ما ق��رار دارد در حالی‬ ‫که ن��ه کاالهایی که صادر می‌کنیم به طور‬ ‫کامل نیاز داخلی امارات است و نه کاالهایی‬ ‫که وارد می‌کنیم به طور مش��خص ساخت‬ ‫کشور امارات است‪ .‬عضو هیات نمانیدگان‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران اظهار کرد‪ :‬در عراق و‬ ‫افغانستان هم اگر شرایط امنیت و آسایش‬ ‫برقرار شود‪ ،‬در آینده می‌توانند مثل امارات‬ ‫ب��ه مرکز ص��ادرات و واردات مجدد تبدیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هرروز ‪ ۷۰۰‬کامیون به عراق می‌رود‬ ‫اما از سویی دیگر‪ ،‬مدیر دفتر امور تجاری‬ ‫عراق در س��ازمان توس��عه تجارت شرایط‬ ‫صادرات ب��ه عراق را بس��یار عالی توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رایط ن��اآرام در عراق و نیاز‬ ‫ش��دید این کش��ور به موادغذایی و مصالح‬ ‫س��اختمانی منجر به افزای��ش صادرات به‬ ‫عراق ش��ده اس��ت‪ .‬مجی��د قربانی‌فراز به‬ ‫خبرن��گار صم��ت گفت‪ :‬به طور متوس��ط‬ ‫روزانه ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪۷۰۰‬کامی��ون از مرزهای‬ ‫مهران‪ ،‬ش��لمچه و‪ ...‬به این کش��ور می‌رود‬ ‫که در همین راس��تا شاهد افزایش تجارت‬ ‫هس��تیم‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬در ‪۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال ‪۲‬میلیارد و ‪ ۱۱۱‬میلیون دالر کاال به‬ ‫عراق صادر ش��د‪ .‬ضمن اینکه بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر نیز س��هم ص��ادرات خدمات‬ ‫فنی‌مهندس��ی ایران به این کش��ور است‪.‬‬ ‫به گفته قربانی‌فراز س��ال گذش��ته شرایط‬ ‫س��ختی برای حضور در بازار عراق داشتیم‬ ‫و ت��ا مدت‌ها مرز مهران و دیگر مرزها برای‬ ‫صادرات مواد غذایی به این کشور بسته بود‬ ‫اما اخیرا با توجه به ش��رایط پیش آمده در‬ ‫عراق‪ ،‬تجارت آسان‌تر شده است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر امور تجاری عراق در س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت با اشاره به اینکه مواد غذایی‬ ‫در صدر صادرات ای��ران به عراق قرار دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بیش��ترین و‬ ‫مهم‌تری��ن دغدغ��ه دولت و م��ردم عراق‪،‬‬ ‫تامی��ن ق��وت و امنی��ت اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت که این کشور هم‬ ‫بتوان��د وارداتی به دیگر کش��ورها داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬ش��رایط موجود در عراق به گونه‌ای‬ ‫است که تا س��ال‌ها نمی‌تواند مانند امارات‬ ‫برای ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت گذشته حل شد‬ ‫در همی��ن ح��ال رییس اتاق مش��ترک‬ ‫ای��ران و عراق از رفع مش��کالت گذش��ته‬ ‫می��ان تجارت ایران و ع��راق گفت و افزود‪:‬‬ ‫حجم مبادالت ایران و عراق در سال حدود‬ ‫‪۱۲‬میلیارد دالر است که می‌تواند افزایش‬ ‫هم داش��ته باش��د‪ .‬یحیی آل اس��حاق در‬ ‫گفت‌وگ��و با صمت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایط عراق و وضعیت امنیتی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری این کش��ور و همچنین‬ ‫فرصت‌ه��ای موج��ود و آتی‪ ،‬ع��راق بازار‬ ‫بس��یار خوبی برای ما محسوب می‌شود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬در گذش��ته مشکالتی در بخش‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬استاندارد و گمرک داشتیم که‬ ‫درحال‌حاضر حل ش��ده است ضمن اینکه‬ ‫ایران و عراق نیز بخشی از بوروکراسی‌ها را‬ ‫ه��م در تجارت کاهش داده‌اند‪ .‬البته برخی‬ ‫مشکالت درباره نقل و انتقال پول و مسائل‬ ‫بانک��ی را همچن��ان داریم ک��ه البته مانع‬ ‫بزرگی بر س��ر راه تعامالت نیس��ت چرا که‬ ‫عراق مقررات خود را درخصوص تعرفه‌ها‪،‬‬ ‫بازرسی‌ها و استاندارد تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬برترین صادرکننده گوشت در خاورمیانه‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه واردات گوش��ت قرمز یکی از نیازهای‬ ‫جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬تراز گوشت کشور اگر مثبت نباشد‪ ،‬منفی‬ ‫هم نیس��ت ‪ .‬به گفته حجتی ایران اکنون یکی از صادرکنندگان برتر گوشت‬ ‫در س��طح خاورمیانه اس��ت اما باز هم با این وجود نیازمند واردات گوشت از‬ ‫کشورهای منطقه و خاورمیانه هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مه��ر‪ ،‬محمود حجتی ضمن بیان این مطلب تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما از نظر واردات و صادرات گوشت یکی از برترین‌های منطقه هستیم و‬ ‫در س��طح کشور از میزان ‪ ۱۰۰‬درصدی مصرف گوشت‪ ۹۵ ،‬درصد در کشور‬ ‫تولی��د و ‪ ۵‬درصد از منابع خارجی تامین می‌ش��ود که ای��ن مقدار از واردات‬ ‫یکی از الزام‌های کشور بوده و طبیعی است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬معاونت راهبردی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری جلسه مشترکی با معاونت توس��عه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫برگزار کرده که طبق آخرین مصوبه این جلسه تا پایان اسفند ماه ‪ ۸‬هزار نفر‬ ‫به عنوان ناظر گندم مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫وزیر جهادکشاورزی از آزاد شدن صادرات دام سبک به خارج از کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬براساس مصوبه جدید این وزارتخانه‪ ،‬خرید گوشت مرغ به قیمت‬ ‫‪ ۷۰‬هزار ریال از مرغداران به صورت تضمینی انجام می‌گیرد‪ .‬به گفته حجتی؛‬ ‫از این پس دامداران می‌توانند در نقاط مختلف کش��ور دام خود را بدون هیچ‬ ‫مانعی به کش��ورهای همس��ایه صادر کنند‪ .‬همچنی��ن از این پس خرید دام‬ ‫امانی از دامداران خس��ارت‌دیده از خشکس��الی توسط شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام وزارت جهاد کش��اورزی انجام می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس مصوبه جدید‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬خرید گوش��ت مرغ به قیمت ‪ ۷۰‬هزار ریال از مرغداران نیز به‬ ‫صورت تضمینی انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫نماینده خانه ملت در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪۳‬مشکل اساسی‬ ‫در تجارت با عراق‬ ‫«در همیشه روی یک پاشنه‬ ‫نمی‌چرخد»؛ شاید بتوان گفت‬ ‫این ضرب‌المث��ل‪ ،‬مصداق بارز‬ ‫روابط فعلی ما ب��ا عراق و بازار‬ ‫این کشور اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫برخی از فعاالن تجاری و حتی‬ ‫مس��ئوالن به آینده این روابط‬ ‫فکر نمی‌کنند و در این اندیش��ه به سر می‌برند که‬ ‫بازار عراق را گرفته‌ایم‪ ،‬پس تا همیشه هم این‌گونه‬ ‫می‌ماند‪.‬‬ ‫اما واقعیت چیز دیگری اس��ت‪ ،‬عراق دیر یا زود‬ ‫به ش��رایط آرام خود بازمی‌گ��ردد و اگر به اصطالح‬ ‫دیر بجنبیم‪ ،‬جایگاه خود را دودوستی تقدیم دیگر‬ ‫کش��ورهای رقیب در عراق خواهیم داد‪ .‬در همین‬ ‫زمینه محس��ن صرامی‌فروش��انی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی مجلس در گفت‌وگو با صمت از ‪۳‬مرحله‬ ‫ضروری در روابط کش��ورمان با عراق گفت‪ .‬مشروح‬ ‫گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €در حال حاض�ر روابط تج�اری و بازرگانی‬ ‫ایران با عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫میزان مبادالت ایران با عراق مطلوب است اما در‬ ‫این زمینه به ‪3‬مورد اساس��ی برای پایداری و حفظ‬ ‫مان��دگاری در بازار عراق نی��از داریم که باید از آنها‬ ‫بگذریم‪ .‬نخست اینکه باید تفاهمات مشترک مرزی‬ ‫با شفافیت الزم تدوین و تهیه کنیم‪ ،‬چراکه به‌دلیل‬ ‫نب��ود همین امر بخ��ش بس��یاری از کاال از طریق‬ ‫مرزهای عراق به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مورد دوم اینکه باید از خرده‌فروش��ی در بازار عراق‬ ‫دوری کنی��م‪ ،‬چراکه به این امر ع��ادت کردیم‪ .‬در‬ ‫واقع باید تجار بزرگ ایرانی و عراقی شناسایی شوند‬ ‫و برای تجارت عمده وارد عمل ش��وند و بتوانیم از‬ ‫خرده‌فروشی فاصله بگیریم‪ .‬بخش سوم نیز مربوط‬ ‫به کیفیت محصوالت ایرانی می‌شود که باید بیشتر‬ ‫در این زمینه تالش و با جدیت برخورد کرد‪.‬‬ ‫€ €یعن�ی کیفیت کااله�ای صادراتی به عراق‬ ‫مطلوب نیست؟‬ ‫واقعیت امر این است که در حال حاضر بازار عراق‬ ‫محتاج مواد غذایی و مصالح ساختمانی ایران است‪،‬‬ ‫اما نباید از این موضوع سوءبرداشت کرد‪ .‬استاندارد‬ ‫و کیفیت کاالها باید به قدری قوی باشد که اگر این‬ ‫کشور در آینده‌ای نزدیک به شرایط عادی بازگشت‪،‬‬ ‫بازهم خواهان محصوالت ایرانی باش��د‪ ،‬چراکه اگر‬ ‫با همی��ن روال ادامه دهیم بازار عراق را از دس��ت‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫€ €دیدگاه ش�ما درخصوص خرید مس�تقیم‬ ‫عراق از ایران و با پول رایج ایرانی یعنی ریال‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫بای��د دید مبادالت عرف جهان چگونه اس��ت و با‬ ‫توجه به اینکه تجارت در دنیا با دالر انجام می‌شود‪،‬‬ ‫به نظر م��ن آنچه در مبادالت تجاری اهمیت دارد‪،‬‬ ‫رعایت قوانین بین‌المللی در تمام حوزه‌هاست‪ .‬باید‬ ‫از مقررات بین‌المللی پیروی کنیم تا بتوانیم آهسته‬ ‫و پیوس��ته مسیر رش��د و توسعه را س��پری کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین معتقد نیستم که عراق یا هر کشور دیگری‬ ‫باید با ریال از ما خرید کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تالش دولت برای واریز همه‬ ‫مطالبات گندمکاران‬ ‫سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم گفت‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۶۲۷‬ه��زار و ‪ ۶۵‬تن گندم‬ ‫ب��ه ارزش ریال��ی ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۲۸۱‬میلی��ارد ریال از‬ ‫کشاورزان خریداری ش��ده است‪ .‬محسن ملکی در‬ ‫گفت‌وگ��و با خبرگزاری تس��نیم با اش��اره به اینکه‬ ‫مقداری از مطالبات گندمکاران باقی مانده اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مسئوالن دولتی در تالش هستند این‬ ‫میزان را تامین کنند و به حساب گندمکاران واریز‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪۶‬میلیون و ‪ ۶۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۶۵‬تن گندم به ارزش ریالی ‪۷۰‬هزار و ‪ ۲۸۱‬میلیارد‬ ‫ریال از کش��اورزان خریداری شده است‪ .‬این خرید‬ ‫با یک میلی��ون و ‪ ۷۶‬هزار و ‪۲۷‬محموله و در ‪۹۴۷‬‬ ‫مرکز انجام شده است‪.‬‬ ‫نظام آموزشی در مناطق آزاد‬ ‫متحول می‌شود‬ ‫با امضای تفاهمنامه میان دبیرخانه شورای عالی‬ ‫مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی و وزارت آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬نظام آموزشی مناطق آزاد متحول می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬در این تفاهمنام��ه ‪ 4‬ماده‌ای بر‬ ‫ارتقای کیف��ی و کمی آموزش و پ��رورش مدارس‬ ‫مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی‪ ،‬توس��عه و تجهیز‬ ‫مدارس و مراکز آموزش��ی و پرورش��ی و پژوهشی‬ ‫در ای��ن مناطق‪ ،‬توانمندس��ازی معلم��ان و تقویت‬ ‫انگی��زه فرهنگیان در این مناط��ق و ایجاد منطقه‬ ‫آموزش��ی و پرورش��ی الگو و نمونه در مناطق آزاد‬ ‫و ویژه اقتصادی و توس��عه مش��ارکت ب��رای ایجاد‬ ‫زمینه خودکفایی م��دارس و مراکز در این مناطق‬ ‫به عنوان اهداف آن تاکید شده است‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫این تفاهمنامه ‪ 5‬سال اعتبار دارد‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫از روند تجارت برنج‬ ‫ایران در صف واردکننده ها‬ ‫چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی روند تولید تجارت برنج در ایران را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ .‬به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ای��ران ب��ا واردات بی��ش از یک‌میلی��ون تن برنج‬ ‫در س��ال‌های اخیر‪ ،‬پس از کش��ورهای فیلیپین‪،‬‬ ‫نیجریه و عربستان سعودی در رده چهارم واردات‬ ‫برنج جهان قرار گرفته اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که عملکرد تولید برنج ایران با متوس��ط عملکرد‬ ‫جه��ان برابری می‌کن��د و میزان واردات کش��ور‬ ‫ح��دودا ‪2‬برابر میزان نیاز مصرف کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��ی گرفت��ن می��زان واردات برن��ج از میزان‬ ‫تولید این محصول در کش��ور‪ ،‬مسئله‌ای است که‬ ‫کسب‌وکار کشاورزانی را که به گونه مستقیم از این‬ ‫راه ام��رار معاش می‌کنند به خطر انداخته؛ به‌ویژه‬ ‫آن که در برخی از سال‌ها دیده شده واردات برنج‬ ‫در فصل برداش��ت ق��وت می‌گی��رد و برنج کاران‬ ‫را با مش��کالت بیش��تری مواجه می‌سازد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که باید منتظر اجرایی شدن برنامه‌ها‬ ‫و تصمیم��ات م��ردان دولت یازدهم در راس��تای‬ ‫حمایت از تولیدات داخل و کشاورزان بود‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجلس در گ��زارش خود‬ ‫آورده‪ ،‬بررس��ی آم��ار واردات برنج در س��ال‌های‬ ‫‪ 1380‬ت��ا ‪ 1391‬حاک��ی از آن اس��ت که در این‬ ‫دوره می��زان واردات این محصول از ‪ 699‬هزار تن‬ ‫در سال ‪ 1380‬با سیر صعودی به ‪ 1289‬هزار تن‬ ‫در س��ال ‪ 1391‬رسیده که نش��ان‌دهنده افزایش‬ ‫‪ 45‬درصدی در این دوره است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است به‌طور کلی اگر مصرف سرانه‬ ‫برنج برای هر ایران��ی ‪ 40‬کیلوگرم در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬س��االنه ‪3‬میلیون تن برنج مورد نیاز است‬ ‫که با احتس��اب تولید ‪2‬میلیون و ‪400‬هزار تن در‬ ‫داخ��ل‪ ،‬نیاز به واردات ‪ 600‬هزار تن برنج اس��ت‬ ‫و اگر ‪200‬ه��زار تن هم به منظور ذخیره‌س��ازی‬ ‫این محصول در نظر گرفته ش��ود ساالنه درنهایت‬ ‫بای��د ‪800‬هزار تن برنج خارجی وارد ش��ود تا هم‬ ‫تامین‌کننده بازار مصرف باش��د و هم به دسترنج‬ ‫کش��اورزان لطمه نزن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در این س��ال‌ها با واردات ‪‌1‬میلی��ون و ‪ 289‬هزار‬ ‫ت��ن برنج ‪489‬ه��زار تن بیش از آنچ��ه مورد نیاز‬ ‫اس��ت به کش��ور وارد ش��ده که این مقدار مازاد‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی را با مش��کالت بیش��تری‬ ‫مواجه می‌سازد‪.‬‬ ‫آم��ار و ارق��ام موجود نش��انگر آن اس��ت که با‬ ‫گذش��ت زم��ان‪ ،‬درص��د خوداتکایی تولی��د برنج‬ ‫کاه��ش پیدا کرده به طوری ک��ه از ‪61‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ 1380‬به ‪ 44‬درصد در سال ‪ 1391‬رسیده‬ ‫است‪ .‬مسئله فوق نشان دهنده این واقعیت است‬ ‫که در مورد خودکفایی برنج‪ ،‬در سال‌های گذشته‬ ‫به برنامه تولید برنج توجهی نش��ده است و دولت‬ ‫باید برای حفظ سرمایه‌های داخلی و جلوگیری از‬ ‫خروج ارز از کشور‪ ،‬حامی برنج‌کاران باشد‪.‬‬ ‫واردات بی‌روی��ه‪ ،‬نبود نظ��ارت دقیق و کافی بر‬ ‫واردات و تنظیم بازار برنج‪ ،‬همواره کش��اورزان را‬ ‫ب��رای فروش محصوالت خود با مش��کالت زیادی‬ ‫مواجه ساخته است‪.‬‬ ‫همچنین بررسی‌های نشان می‌دهند که واردات‬ ‫برن��ج متاثر از دو عام��ل تولید داخل و نرخ تعرفه‬ ‫تعیین شده بر برنج وارداتی است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬سیاس��ت‌های تعرفه‌ای‬ ‫کنونی در م��ورد برنج در کوتاه‌م��دت باعث ضرر‬ ‫کش��اورزان و کاهش درآمد آنان است و در میان‬ ‫مدت با تغیی��ر ذائقه به تغییر الگوی مصرف و در‬ ‫بلندم��دت الگوی کش��ت را متاثر ک��رده و تولید‬ ‫محصول اس��تراتژیکی مانند برن��ج را به مخاطره‬ ‫خواه��د انداخت و تولیدکنندگان س��نتی داخلی‬ ‫را با حاشیه س��ود پایین در مقابل دنیای مکانیزه‬ ‫کشاورزی در بازار جهانی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صمت جنجال واردات برنج را بررسی می‌کند‬ ‫برنج هایی که در انبار خاک می خورد‬ ‫ن�گار خس�روی – گروه تج�ارت‪ :‬برن��ج یکی از‬ ‫نعمت‌زاده معتقد اس��ت‪ :‬هم‌اکنون نیازمند س��االنه‬ ‫آن دس��ته کاالهایی است که هر س��ال برای وارداتش ‪ ۳۰۰‬هزار تن برنج در کش��ور هس��تیم‪ ،‬اگر حمایت از‬ ‫جنجال به پا می‌ش��ود‪ .‬بس��یاری از فعاالن این صنف تولید داخل به خوبی انجام ش��ود نیازی به خرید برنج‬ ‫معتقدند کشور با سرانه مصرف باالیی که دارد باید در خارجی نبوده و می‌توان جلوی واردات آن را بگیریم‪.‬‬ ‫س��ال رقمی حدود ‪ 1‬میلی��ون و ‪ 300‬تا ‪ 400‬هزار تن‬ ‫بر اس��اس گفته‌های نعمت‌زاده یکی از ابزارهایی که‬ ‫برنج وارد کند و عده‌ای دیگر معتقدند‪ ،‬حداکثر میزان می‌توان به‌وس��یله آن میزان واردات را کاهش داد‪ ،‬باال‬ ‫نیاز کشور برای واردات ‪ 600‬تا ‪ 700‬هزار تن است‪.‬‬ ‫بردن میزان تعرفه در زمان برداش��ت محصوالت است‪.‬‬ ‫تجربه سال‌های گذشته در دولت نهم و دهم سرشت او می‌گوید‪ :‬براساس قانون تنها راه جلوگیری از واردات‬ ‫اقتص��اد ای��ران را با واردات بی‌رویه گره زد و نداش��تن بهره‌گی��ری از ابزاری ب��ه نام تعرفه واردات اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫س��اماندهی مناس��ب س��بب ش��د که میزان زیادی از وزارت جهاد کش��اورزی می‌تواند از راه‌هایی مانند ثبت‬ ‫تولی��دات داخلی در پی همین سیاس��ت‌های اش��تباه سفارش در زمان‌های معین این امر را کنترل کند‪.‬‬ ‫در انبار‌ه��ا بماند‪ .‬واردات و ص��ادرات امری طبیعی در‬ ‫صحبت‌های وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت در شرایطی‬ ‫امور تجاری هر کش��ور است و هر کشوری برای تامین مطرح می‌ش��ود که به اعتقاد برخی از کارشناسان‪ ،‬در‬ ‫نی��از داخل خواه یا ناخ��واه واردات دارد اما گاهی برای بسیاری از مقاطع سال توازنی بین میزان برنج وارداتی‬ ‫تشخیص نیاز واقعی کشور اختالف‬ ‫با نیاز کش��ور وجود ن��دارد‪ .‬برخی‬ ‫نظ��ر وج��ود دارد‪ .‬بنابراین می‌توان‬ ‫از نماین��دگان مجل��س نداش��تن‬ ‫‌عباسپاپی‌زاده‪:‬‬ ‫گف��ت‪ ،‬واردات تنها در حد برقراری موضوع واردات بی‌رویه هماهنگ��ی بین نهاد‌ه��ای تصمیم‬ ‫تعادل و توازن در بازار منطقی است‪.‬‬ ‫گیرنده را س��بب چنین مشکالتی‬ ‫برنج و فراتر از نیاز در‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزی��ر‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫صنعت‌‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یکی از سال‌هایگذشتههمواره‬ ‫محم��د تق��ی توکل��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫دغدغهکشاورزانبود‬ ‫م��ردان اقتصادی دولت اس��ت که‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی در مجلس‬ ‫دغدغ��ه حمایت از تولی��د داخل را‬ ‫نیز معتقد است که ناهماهنگی بین‬ ‫استمتاسفانهواردات‬ ‫دارد‪ .‬وی درحمای��ت از تولی��دات‬ ‫وزارتخانه‌های متصدی سبب چنین‬ ‫زمانیصورتمی‌گیرد‬ ‫داخل��ی و اینک��ه سیاس��ت‌های‬ ‫مش��کالتی شده اس��ت‪ .‬او در گفت‬ ‫کهزمان برداشت همان‬ ‫حمایتی این وزارتخانه در راس��تای‬ ‫وگو ب��ا صمت می‌گوید‪ :‬متاس��فانه‬ ‫روند افزایشی است‪ ،‬گفته که دولت‬ ‫محصولمشابهدرداخل در برخ��ی از مقاط��ع س��ال خالف‬ ‫تمهیدات خاص��ی را برای وضعیت است و نتیجه این امر ضرر آنچه که نیاز واقعی کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫کش��ت گندم در طول س��ال‌جاری‬ ‫میزان واردات افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫و زیان کشاورز است‬ ‫اندیش��یده و ب��ا توجه به ش��رایط‬ ‫تا پیش از ای��ن تصمیم‌گیری برای‬ ‫موج��ود در س��ال آینده نی��ازی به‬ ‫واردات بین وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫واردات گندم نداشته و شاید مقدار واردات کم و ناچیز و صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بود ک��ه ناهماهنگی‌های‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زی��ادی در پی داش��ت‪ ،‬اما با تصویب ط��رح انتزاع در‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ :‬ب��ا برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مجلس ش��ورای اس�لامی این وظیفه از وظایف وزارت‬ ‫ش��ده‪ ،‬اجازه واردات محصوالتی چون برنج و گندم در صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جدا ش��د و واردات و صادرات‬ ‫فصل برداش��ت را نمی‌دهیم‪ ،‬این در شرایطی است که محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫برنج بیشترین سهم را در واردات محصوالت کشاورزی قرار گرفت‪.‬‬ ‫دارد بنابراین باید با مدیریت صحیح در عرصه مصرف و‬ ‫با چنین طرحی شاهد یکپارچگی و نظارت و کنترل‬ ‫حمایت از تولید داخلی واردات این محصول را کاهش بیشتری بر امور واردات و صادرات خواهیم بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫باید تالش کنیم که واردات بی‌رویه به کشاورزان ضرر‬ ‫صحبت‌ه��ای نعمت‌زاده ب��ار دیگر اص��رار دولت بر و زیانی وارد نکند‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولی��دات داخلی را نش��ان می‌ده��د‪ ،‬اما ‹ ‹واردات بی‌رویه امنیت را به خطر می‌اندازد‬ ‫بر اس��اس سرانه باالی مصرف برنج در مقاطع زیادی از‬ ‫فارغ از تاثیرات مشکل‌ساز واردات بی‌رویه در تولیدات‬ ‫سال‪ ،‬کش��ور نیازمند واردات است‪ .‬همچنین می‌گوید داخلی برنج‪ ،‬ب��اال رفتن میزان واردات برنج هر س��اله‬ ‫که اگر از تولیدات داخلی حمایت کنیم‪ ،‬دیگر نیازی به سیل زیادی از کشاورزان را بیکار می‌کند‪.‬‬ ‫واردات وجود ندارد‪.‬‬ ‫عباس پاپی‌زاده‪ ،‬دیگر عضو کمیسیون کشاورزی در‬ ‫شایق اضافه می‌کند‪ :‬سرانه مصرف برنج که آمار آن را‬ ‫مجلس در گفت‌وگو با صمت با اش��اره به اینکه واردات‬ ‫بی‌رویه و بیکاری کش��اورزان و مهاجرت آنها به سمت وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی رسما اعالم‬ ‫کالنشهرها صورت می‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬واردات و بی‌توجهی کرده است روزی ‪ 98‬گرم برای هر ایرانی است‪ ،‬بنابراین‬ ‫به تولیدات داخلی در حوزه کش��اورزی سبب به خطر میزان مصرف سرانه برنج در ایران ساالنه بین ‪ 36‬تا ‪37‬‬ ‫کیلوگرم اس��ت و بر این اس��اس نیازمان به واردات نیز‬ ‫افتادن امنیت غذایی می‌شود‪.‬‬ ‫پاپی‌زاده معتقد اس��ت؛ خالف آنچ��ه که در رابطه با حداکثر حدود ‪ 600‬هزار تن (با احتساب ذخیره سازی‬ ‫افزایش تعرفه‌های وارداتی در زمان برداشت محصوالت که داریم) است‪.‬‬ ‫آم��ار و ارقامی که ش��ایق مطرح کرده در ش��رایطی‬ ‫در میان اس��ت این موضوع صحت ن��دارد‪ .‬او می‌گوید‪:‬‬ ‫موضوع واردات بی‌رویه برنج و فراتر از نیاز در سال‌های است که عباس کشاورز‪ ،‬معاون امور زراعت وزیر جهاد‬ ‫گذشته همواره دغدغه کشاورزان بوده است‪ .‬متاسفانه کشاورزی گفته است مصرف سرانه برنج در کشور بین‬ ‫واردات زمانی صورت می‌گیرد که زمان برداشت همان ‪ 44‬تا ‪ 45‬کیلوگرم در س��ال و کس��ری ما ‪ 1‬میلیون و‬ ‫محصول مش��ابه در داخل است و نتیجه این امر ضرر و ‪ 200‬هزار تن است‪ .‬کشاورز اعالم کرد‪ :‬برآورد ما درباره‬ ‫زیان کشاورز است‪ .‬در حال حاضر متولی کنترل واردات مصرف س��رانه برنج کش��ور در اتاق بازرگانی ایران که‬ ‫و ص��ادرات به ویژه در حوزه کش��اورزی و جلوگیری از برآوردی ‪ 12‬س��اله را مورد ارزیابی قرار دادیم و ساالنه‬ ‫نیست نزدیک به ‪ 40‬کیلوگرم بوده‬ ‫آسیب و ضرر به کشاورزان به عهده‬ ‫است‪ .‬به نظر بنده ‪ 40‬کیلوگرم عدد‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫‌محمد تقی توکلی‪:‬‬ ‫قابل اعتمادی برای مصرف س��رانه‬ ‫با ای��ن اوصاف عضو کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی در مجلس می‌گوید که در برخی از مقاطع سال منطقی برنج در کشور است و ما از‬ ‫برخالف نیاز واقعی‬ ‫این عدد دفاع می‌کنیم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به شرایط ایده‌آل نباید‬ ‫مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی‬ ‫به وزارت جهاد کشاورزی فشار وارد کشور‪ ،‬میزان واردات‬ ‫در رابط��ه با اخت�لاف رقمی که از‬ ‫کرد‪ ،‬او ادامه می‌ده��د‪ :‬تقاضای ما‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‬ ‫سوی او و ش��ایق اعالم شده است‪،‬‬ ‫این اس��ت که اج��ازه بدهند وزارت‬ ‫باید تالش کنیم که‬ ‫می‌گوید‪ :‬تفاوت این عدد با ارقامی‬ ‫جهاد کشاورزی بر اساس واقعیت‌ها‬ ‫واردات بی‌رویه به‬ ‫که سایرین اعالم می‌کنند این است‬ ‫تصمیم‌گی��ری کند و این وزارتخانه‬ ‫کشاورزان ضرر و‬ ‫که آنها صرفا هزینه خانوار را مالک‬ ‫با اعمال فش��ارهای جانبی در عمل‬ ‫قرار می‌دهند‪ .‬در این صورت مصرف‬ ‫انجام شده قرار نگیرد‪.‬‬ ‫زیانی وارد نکند‬ ‫سرانه نزدیک به ‪ 35‬کیلوگرم است‬ ‫پاپ��ی‌زاده تصریح ک��رد‪ :‬در بحث‬ ‫اما واقعیت این است که این میزان‬ ‫واردات متاس��فانه هم��واره افرادی‬ ‫بودند که س��ودهای کالنی به جی��ب زده‌اند و در یک کمتر از ‪ 40‬کیلوگرم نیست‪.‬‬ ‫کش��اورز می‌گوید‪ :‬به نظر بنده نیاز کشور به واردات‬ ‫ش��ب به ثروت کالن رس��یده‌اند اما نتیجه این واردات‬ ‫برنج ‪ 2‬میلیون تن نیست و واردات ‪ 600‬هزار تنی نیز‬ ‫تنها به ضرر مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫با توجه به نوع و قیمت محصوالت داخلی برای جلب‬ ‫‹ ‹آمارهایی که از زمین تا آسمان متفاوتند‬ ‫متناقض بودن آماری که اخیرا از س��وی انجمن برنج رضایت مصرف‌کنندگان کافی نیست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می‌توان گفت‪ ،‬رقم نی��از واردات رقمی ما‬ ‫و وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده است‪ ،‬موج تازه‌ای‬ ‫از بحران را به همراه داش��ته است‪ .‬شایق‪ ،‬دبیر انجمن بین این دو احتس��اب اس��ت‪ .‬با توجه به مباحث فوق‬ ‫برنج کشور می‌گوید که حجم باالی واردات برنج تبعات به نظر می‌رس��د مهم ترین مس��ئله‌ای ک��ه باید بین‬ ‫منف��ی را در پی داش��ته اس��ت که باعث ش��ده مقدار مس��ئوالن مربوطه حل ش��ود تعیین می��زان مصرف‬ ‫چشمگیری از محصوالت س��ال گذشته کشاورزان در سرانه برنج در کشور است‪.‬‬ ‫انبارها تلمبار شود‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان از این تفاوت رقم‌ها به عنوان اختالف‬ ‫او در گفت و گو با تس��نیم بیان کرد‪ :‬در حال حاضر نظر یاد کرد اما مسئله اینجاست که بابت هر کیلوگرم‬ ‫برداشت برنج در مازندران شروع شده است اما مقداری تف��اوت آم��ار‪ ،‬به ه��ر کش��اورزی که در ای��ران برنج‬ ‫از برنج‌های س��ال قبل هنوز در انبارهاس��ت و کشاورز می‌کارد‪ ،‬ضرر غیرقابل توصیفی وارد می‌شود‪ .‬به گفته‬ ‫برای خالی شدن انبار مجبور است برنج‌های سال قبل حسین کمالی‪ ،‬مشاور امور اجتماعی مجمع تشخیص‬ ‫را به قیمت خیلی ارزان بفروش��د که جا برای محصول مصلح��ت نظام به ازای هر کیس��ه‌ برن��ج هندی‪ ،‬یک‬ ‫جوان ایرانی بیکار می‌شود‪.‬‬ ‫جدید باز شود‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫هر کیلو اختالف در آمار‪ ،‬نابودی کشاورزی را به همراه دارد‬ ‫مینا دای�ی‪ -‬تفاوت‬ ‫آمار سرانه مصرف برنج‬ ‫در کش��ور نگرانی‌های‬ ‫زی��ادی را در برداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا که تفاوت ‪5‬‬ ‫تا ‪ 6‬رقمی آمار س��بب‬ ‫واردات آن ه��م بی��ش‬ ‫از نیاز داخلی می‌ش��ود‬ ‫و ای��ن ام��ر ب��ه معنای‬ ‫متضرر شدن کشاورزی‬ ‫ایران خصوصا کشاورزان شمال کشور است‪ .‬عبدالوحید‬ ‫فیاضی‪ ،‬نماینده استان مازندران در گفت و گو با صمت‬ ‫به بررس��ی ای��ن موضوع پرداخته اس��ت ک��ه در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €بر اس�اس آمار‌ه�ای متفاوت�ی ک�ه در رابطه‬ ‫با مصرف س�االنه برنج منتش�ر ش�ده اس�ت‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رس�د دود این مش�کالت تنها به چش�م‬ ‫کش�اورزان خواهد رف�ت‪ .‬به نظرت�ان چرا چنین‬ ‫مسائلی به‌وجود آمده است؟‬ ‫مقوله واردات برنج مقوله بس��یار مهمی است چرا که‬ ‫برنج یکی از محصوالت استراتژیک برای کشور محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬خصوصا برای توسعه سالمت‪ .‬البته این نکته را‬ ‫نباید فراموش کرد که اقتصاد شمال کشور بر پایه همین‬ ‫محصول کش��اورزی اس��توار است‪ .‬متاس��فانه آمار‌های‬ ‫نادرست و ضد و نقیضی که ارائه می‌شود نشان می‌دهد‬ ‫که واردات به صورت بی‌رویه صورت می‌گیرد و بر همین‬ ‫اساس تولید داخلی به شدت آسیب می‌بیند‪.‬‬ ‫€ €به گفته فع�االن این بخش در چن�د ماه اخیر‬ ‫واردات گس�ترده‌ای ص�ورت گرفته اس�ت‪ .‬با این‬ ‫اوصاف شرایط کشاورزان چطور است؟‬ ‫امروز که من با ش��ما صحبت می‌کنم تمام کارخانه‌ها‬ ‫و انبارهای اس��تان مازندران مملو از برنج‌هایی است که‬ ‫حت��ی یک کیلو از آنها به فروش نمی‌رس��د و هر روز به‬ ‫کش��اورز ضرر می‌رس��اند‪ .‬علت‌اش ه��م ورود برنج‌های‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫وقتی رقم آمار‌های اعالم ش��ده افزون بر ‪ 3‬عدد است‬ ‫کاملا مش��هود اس��ت که چه ش��رایطی در این حوزه از‬ ‫کش��اورزی حاکم است‪ .‬ش��اید در نگاه اول تفاوت چند‬ ‫کیلوگرم خیلی مهم نباشد اما با یک حساب سرانگشتی‬ ‫می‌توان گفت بر اساس هر کیلو تفاوت چه ارقام نجومی‬ ‫به دست می‌آید‪ .‬اگر هر کیلو اختالفی که از سوی نهاد‌ها‬ ‫اعالم می‌شود را در ‪ 80‬میلیون نفر جمعیت ایرانی ضرب‬ ‫کنیم چقدر باید وارد کنی��م یا تولید کنیم؟ حاال دقت‬ ‫کنید که بین آمار‌های اعالمی گاهی دیده می‌شود که ‪6‬‬ ‫تا ‪ 10‬کیلوگرم تفاوت وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €چرا تخمین س�رانه مصرف تا این حد متفاوت‬ ‫است؟‬ ‫س��وال من ه��م همین اس��ت‪ .‬چ��را م��ا نمی‌توانیم‬ ‫س��رانه مص��رف را به درس��تی تخمین بزنی��م؟ چطور‬ ‫نمی‌توانیم محاس��به کنیم و بر اساس همین محاسبات‬ ‫سیاس��ت‌گذاری کنی��م؟ ب��ه تازگ��ی بنده ب��ه همراه‬ ‫نماینده آستانه اش��رفیه و چند نماینده دیگر با انجمن‬ ‫وارد‌کننده‌های برنج جلس��ه داش��تیم تا مش��کالت را‬ ‫بررس��ی کنیم‪ .‬عمده مشکل بازار برنج حضور برنج‌های‬ ‫خارجی در کشور است که به شدت هم تبلیغ می‌شوند‪.‬‬ ‫نتیجه‌اش هم که کاملا مش��خص اس��ت؛ تلنبار شدن‬ ‫برنج‌های داخلی و ضرر به کشاورزان!‬ ‫€ €با توجه به گفته ش�ما که برنج یکی از کاالهای‬ ‫استراتژیک کش�ور است‪ ،‬می‌توان این‌طور نتیجه‬ ‫گرفت که خس�ارت در کش�اورزی برن�ج‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بله در واقع یکی از مقوله‌های خس��ارت بار در اقتصاد‬ ‫کشور خصوصا در حوزه کشاورزی‪ ،‬سیاست‌های اشتباه‬ ‫وارداتی اس��ت که واقعا باعث تاس��ف اس��ت‪ .‬ادامه این‬ ‫اشتباهات به معنای نابودی کشاورزی ایران است‪.‬‬ ‫€ €گفت�ه می‌ش�ود که کش�اورزان ب�رای فروش‬ ‫برنج‌هایی که سال گذشته برداشت کرده‌اند رقم‬ ‫پایینی را در نظر گرفته‌اند‪ .‬آیا این موضوع صحت‬ ‫دارد؟‬ ‫بله‪ .‬س��ال گذشته برنج ناب مازندران به طور میانگین‬ ‫ب��ه ازای هر کیلوگرم ‪ 7‬هزار تومان فروخته می‌ش��د اما‬ ‫ح��اال حتی با ‪ 5‬هزار تومان هم فروخته نمی‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که هزینه تولید چندین برابر شده است‬ ‫اما کش��اورز برای خالی کردن انبار و برگرداندن حداقل‬ ‫نصفی از سرمایه اش مجبور شده است که با رقم پایین‬ ‫اقدام به فروش محصوالتش کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظرتان چ�ه کس�انی در این رون�د مقصر‬ ‫هستند؟‬ ‫در درج��ه اول وارد کننده‌های برنج خارجی و بعد از‬ ‫آنها تبلیغ‌کننده‌های این برنج‌ها مقصر هس��تند‪ .‬به نظر‬ ‫من وزارت جهاد کش��اورزی باید برای حل این مش��کل‬ ‫دس��ت به اقدامات اساسی و عملی بزند‪ .‬بر اساس قانون‬ ‫الحاق وظایف صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت با جهاد کشاورزی‬ ‫و طرح انتزاع‪ ،‬مجلس ای��ن طور مصوب کرد که وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی به این بحث ورود کند و نیاز داخلی را‬ ‫بسنجد و بر اساس آن رقم واردات را اعالم کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سال گذشته برنج بیش از ظرفیت کشور‬ ‫وارد ش��ده است و جالب اینجاست که در فروشگاه‌های‬ ‫شمال هم برنج‌های خارجی فروخته می‌شود!‬
‫در‬ ‫آینه‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‪ ،‬گفت‌وگو‪ ،‬بین‌الملل‪ ،‬نمایشگاه‪ ،‬گردشگری و توسعه‬ ‫احتمال چند برابر شدن هزینه دانشجویی‬ ‫سفرهای تجاری‪ -‬نمایشگاهی راهی برای گسترش تجارت‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪1000‬میلیاردی چینی‌ها در زنجان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 768‬هزار نفر با تحصیالت فوق دیپلم تا دکترای تخصصی بیکارند‬ ‫رنجبیکاریدررشته‌هایفنیوحرفه‌ای‬ ‫نگاه روز‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.258.791.226‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪94.613.619‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪167.678‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪39.038.714‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪69.186‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪55.574.904‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪4.645.504.888 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.111.328.942 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.111.370.870 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪46.099.592‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪95.034.267‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪239.956.105‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫گروه آینه‪ :‬باید این سوی مسئله ایستاد‬ ‫ت��ا به اعم��اق فاجع��ه پی‌ب��رد‪ .‬متخصصان‬ ‫کوچک راهی کش��ورهای بزرگ می‌ش��وند‬ ‫بی‌آنکه که کش��ور خودشان از تخصص آنها‬ ‫بهره‌برده باشد‪.‬‬ ‫نقشه‌کش��ی‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬س��اخت و تولید‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬معماری و الکترونیک رش��ته‌های‬ ‫فن��ی و صنعت��ی هس��تند که همه س��اله‬ ‫کش��ورهای نیازمن��د کار از مهاجرت‌ش��ان‬ ‫در کشورهای کمتر توس��عه یافته استقبال‬ ‫می‌کنند‪ .‬دانش��گاه فنی حرف��ه‌ای در ایران‬ ‫بیش از ‪ 250‬هزار دانشجو دارد که همه آنها‬ ‫از هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش‬ ‫ج��ذب ش��ده‌اند و بی��ش از ‪ 90‬درصد این‬ ‫دانش��جویان نیز در مقطع کاردانی تحصیل‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫آنه��ا اما کوله‌باری از مهارت‌اند که به امید‬ ‫داش��تن کارگاه��ی و منبع درآم��دی راهی‬ ‫بازار می‌ش��وند اما بازاری که از کمبود مواد‬ ‫اولیه یا خریدار الزم رنج می‌برد‪ .‬این ابتدای‬ ‫نا امیدی است و یاس تا جایی پیش می‌رود‬ ‫که تصمیم می‌گیرند ب��رای پیدا کردن کار‬ ‫به کش��ورهای خواهان نیروی کار مهاجرت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫آمار نش��ان می‌ده��د که در کش��ورهایی‬ ‫همچون جمهوری آذربایجان‪ ،‬شیلی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫نیجریه و کره‌جنوبی نیز تقاضای فزاینده‌ای‬ ‫ب��ه کس��ب و کار ب��ا مهارت‌ه��ای گوناگون‬ ‫وج��ود دارد که عام��ل اصل��ی آن توجه به‬ ‫مهارت‌هافنی و حرفه‌ای است‪.‬‬ ‫چندی پیش از س��وی سرپرس��ت پایگاه‬ ‫استنادی علوم جهان اسالم آماری اعالم شد‬ ‫که براس��اس آن در ایران تعداد دانشجویان‬ ‫شاغل در دانش��گاه‌های دولتی و غیردولتی‬ ‫در ح��دود ‪4/14‬میلیون نفر اس��ت و از این‬ ‫تع��داد تنها ‪ 590‬هزار نف��ر در آموزش‌های‬ ‫فن��ی و حرفه‌ای تحصیل می‌کنند که رقمی‬ ‫برابر ب��ا ‪ 13/4‬درصد را ب��ه خود اختصاص‬ ‫می‌دهد‪ .‬مقایسه این آمار با متوسط ثبت‌نام‬ ‫در آموزش‌های فنی حرفه‌ای جهانی (‪ 20‬تا‬ ‫‪40‬درصد) ش��کاف بیشتری را از خود نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫با توجه به توسعه رشته‌های فنی حرفه‌ای‬ ‫در س��طح جهانی و اس��تقبال کش��ورها از‬ ‫آموزش‌های مهارتی و س��هم ‪ 13/4‬درصدی‬ ‫ای��ن آموزش‌ها در ایران‪ ،‬الزم اس��ت دولت‬ ‫توج��ه ویژه‌ای ب��ه این نوع آموزش داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬براس��اس آمار در ایران‪ ،‬بیش از ‪440‬‬ ‫ه��زار نفر در جامع علم��ی کاربردی و بیش‬ ‫از ‪ 150‬هزار نفر در فنی حرفه‌ای به کس��ب‬ ‫آموزش و مهارت اشتغال دارند‪.‬‬ ‫ی��ک معل��م هنرس��تان از تجرب��ه خ��ود‬ ‫درب��اره دان��ش آموان��ش در این‌ب��اره‬ ‫از‬ ‫پ��س‬ ‫می‌گوید‪«:‬دانش‌آم��وزان‬ ‫فارغ‌التحصیلی تنها زمانی می‌توانند کار پیدا‬ ‫کنند که در هنرستان به خوبی آموزش دیده‬ ‫باشند‪».‬‬ ‫به گفته بهلولی به صمت‪ ،‬از س��وی دولت‬ ‫هیچ زمینه‌ای برای ج��ذب این افراد وجود‬ ‫ندارد و آنها هم مثل سایر مشاغل در کشور‬ ‫باید خودشان برای اشتغال دائم تالش کنند‬ ‫که در این رهگذر افرادی باهوش باش��ند یا‬ ‫از پشتوانه مالی و معرف‌های قوی برخوردار‬ ‫باشند راحت‌تر می‌توانند کار پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�درک معتبر فن�ی و حرف�ه‌ای در‬ ‫کشورهای توسعه یافته‬ ‫آمارها درباره چند کش��ور در حال توسعه‬ ‫تفاوت وضع ایران با دیگر کش��ورها را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬براس��اس تحقیق پایگاه اس��تنادی‬ ‫عل��وم جه��ان اس�لام در ک��ره جنوبی نرخ‬ ‫کلی اس��تخدام فارغ‌التحصیالن آموزش‌های‬ ‫غیردانشگاهی (فنی و حرفه‌ای) ‪76/7‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که ای��ن درصد در بین فارغ‬ ‫التحصی�لان کالج‌ه��ا ‪ 64.5‬درص��د و برای‬ ‫فارغ‌التحصی�لان دانش��گاه‌ها ‪48/5‬درص��د‬ ‫اس��ت‪ .‬در مالزی آمار س��ال ‪ 2010‬میالدی‬ ‫نشان می‌دهد که ‪ 53‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫غیردانشگاهی در طول یک سال بعد از فراغت‬ ‫از تحصیل موفق به اس��تخدام می‌شوند‪ .‬این‬ ‫رقم برای فارغ‌التحصیالن دانش��گاهی برابر‬ ‫با ‪ 50‬درصد اس��ت‪ .‬همچنین نرخ استخدام‬ ‫در بی��ن فارغ‌التحصیالن غیردانش��گاهی در‬ ‫نیجریه و جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد‬ ‫که وضعیت به مراتب بهتر اس��ت و تنها در‬ ‫کشور شیلی است که جذب فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی در ب��ازار کار به س��هولت انجام‬ ‫می‌گیرد‪ .‬طبق آمارهای موجود‪ ،‬در ش��یلی‬ ‫احتمال بیکاری فارغ‌التحصیالن یک س��ال‬ ‫بع��د از فارغ التحصیل��ی ‪ 17‬درصد‪ ،‬در بین‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانش��گاهی ‪ 0/33‬درصد در‬ ‫بین دارندگان مدرک فنی و حرفه‌ای است‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز منطق��ه‌ای اطالع رس��انی‬ ‫عل��وم و فناوری ایران معتقد اس��ت با توجه‬ ‫به توسعه رشته‌های فنی حرفه‌ای در سطح‬ ‫جهانی و اس��تقبال کش��ورها از آموزش‌های‬ ‫مهارت��ی و همچنین رقم ب��االی بیکاری در‬ ‫بین فارغ التحصیالن دانش��گاهی در کشور‬ ‫به نظر می‌رسد که پرداختن به آموزش‌های‬ ‫فن��ی حرفه‌ای موضوع با اهمیتی اس��ت که‬ ‫باید دول��ت جمهوری اس�لامی ایران بیش‬ ‫از پی��ش بدان توجه کن��د و از نرخ بیکاری‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 768‬هزار بیکار‬ ‫براساس آخرین سرشماری صورت گرفته‪،‬‬ ‫‪ 768‬هزار بیکار در کش��ور دارای تحصیالت‬ ‫فوق دیپلم تا دکترای تخصصی هس��تند که‬ ‫در ای��ن بین‪ 505 ،‬هزارنفر دارای لیس��انس‬ ‫و ‪ 207‬هزار نفر فوق دیپلم هس��تند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه بیش��ترین تعداد بیکاران دانش��گاهی‬ ‫در رش��ته‌های علوم انس��انی و هن��ر‪ ،‬علوم‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بازرگانی و حقوق و مهندس��ی‬ ‫ساخت و تولید هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رییس‌جمه��ور پیش از این با اش��اره به‬ ‫اینکه امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلی و‬ ‫اساسی کشور محسوب می‌شود گفته است‪:‬‬ ‫دولت در نظر دارد برنامه‌هایی را به صورت‬ ‫فوری و اضطراری در حوزه اش��تغال کش��ور‬ ‫اجرا کند‪.‬‬ ‫طی یکی دو ده��ه اخیر جامعه با گرایش‬ ‫روزاف��زون جوانان برای ورود به دانش��گاه‌ها‬ ‫مواج��ه بوده و این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫اغلب افرادی که دوره متوس��طه تحصیلی را‬ ‫طی می‌کنند یک ن��گاه جدی برای ورود به‬ ‫دانش��گاه و دریافت یک مدرک را دارند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله به حدی رسیده اس��ت که امروز در‬ ‫بس��یاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان‬ ‫از آنها فارغ التحصیل می‌ش��وند‪ ،‬بازار کاری‬ ‫وجود ندارد و به اصطالح بازار کار بسیاری از‬ ‫رشته‌ها اشباع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخ�ی رش�ته‌ها ب�ازاری ب�رای کار‬ ‫ندارند‬ ‫یکی از مهم‌ترین دالیلی که باعث به وجود‬ ‫آمدن این شرایط شده است‪ ،‬ارتباط نداشتن‬ ‫صحی��ح و منطقی بین دانش��گاه و بازار کار‬ ‫اس��ت تا جایی که هر ی��ک از این بخش‌ها‬ ‫به صورت کاملا جزی��ره‌ای و جدا از دیگری‬ ‫کار می‌کند‪ .‬دانش��گاه‌ها امروز در رشته‌های‬ ‫گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار‬ ‫دانش��جو تربیت می‌کنند‪ ،‬ام��ا بازار کار تنها‬ ‫به آن بخش��ی از فارغ‌التحصیالن توجه دارد‬ ‫ک��ه بتواند نیاز واقعی خ��ود به نیروی کار را‬ ‫برطرف نماید‪.‬‬ ‫باقی ماندن این ش��رایط درباره اش��تغال‬ ‫فارغ‌التحصی�لان دانش��گاهی و ناتوان��ی‬ ‫دانش��گاه‌ها ی��ا بی‌توجهی دانش��جویان به‬ ‫لزوم کس��ب مهارت‌های ش��غلی مورد نیاز‬ ‫بازار کار‪ ،‬باعث ش��ده تا همواره نرخ بیکاری‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاهی که انتظار می‌رود‬ ‫باید در وضعیت مناسبی باشد‪ ،‬بیش از سایر‬ ‫گروه‌ه��ا و تا ‪ 2‬برابر متوس��ط ن��رخ بیکاری‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫آم��اری از وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی درب��اره وضعی��ت بی��کاری‬ ‫فارغ التحصیالن دانش��گاهی در رش��ته‌های‬ ‫گوناگ��ون وجود دارد و اس��تناد آن به نتایج‬ ‫آخرین سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن‬ ‫سال ‪ 90‬مرکز آمار ایران است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬مجموع��ا ‪ 768‬هزار و ‪51‬‬ ‫نفر بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور‬ ‫وجود دارد که از این تعداد ‪ 207‬هزار و ‪310‬‬ ‫نفر دارای مدرک ف��وق دیپلم‪ 505 ،‬هزار و‬ ‫‪ 10‬نفر دارای مدرک لیس��انس‪ 52 ،‬هزار و‬ ‫‪ 169‬نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای و‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 388‬نفر نیز دارای مدرک دکترای‬ ‫تخصصی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیکاری در رشته‌های گوناگون‬ ‫بیش��ترین تع��داد بیکاران در رش��ته‌های‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬س��اخت و تولید ب��ا ‪ 251‬هزار‬ ‫و ‪ 402‬نف��ر وج��ود دارد و پ��س از آن نی��ز‬ ‫‪ 222‬ه��زار و ‪ 112‬نفر در رش��ته‌های علوم‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بازرگان��ی و حقوق ق��رار دارند‪.‬‬ ‫از مجم��وع بی��ش از ‪ 768‬هزار نف��ر بیکار‬ ‫فارغ‌التحصیل دانشگاهی‪ 363 ،‬هزار و ‪740‬‬ ‫نفر مرد و ‪ 404‬هزار و ‪ 311‬نفر نیز زن است‪.‬‬ ‫باالتری��ن تعداد م��ردان بیکار در رش��ته‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬س��اخت و تولید ب��ا ‪ 178‬هزار‬ ‫و ‪ 461‬نفر اس��ت و بیش��ترین تع��داد زنان‬ ‫بیکار نیز با ‪ 134‬هزار و ‪ 791‬نفر در رش��ته‬ ‫علوم اجتماع��ی‪ ،‬بازرگانی و حقوق تحصیل‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬مجموع��ا ‪ 100‬ه��زار و ‪ 912‬نفر‬ ‫مرد و زن در رش��ته‌های علوم انسانی و هنر‬ ‫بیکار هستند و ‪ 76‬هزار و ‪ 191‬نفر در علوم‪،‬‬ ‫ریاض��ی و کامپیوتر جزو بیکاران محس��وب‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ 38‬ه��زار و ‪ 438‬نف��ر در رش��ته‌های‬ ‫کشاورزی و دامپزشکی‪ 25 ،‬هزار و ‪ 997‬نفر‬ ‫در رش��ته‌های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و‬ ‫‪ 17‬هزار و ‪ 407‬نیز در رش��ته خدمات بیکار‬ ‫هستند‪ .‬از کل ‪ 768‬هزار بیکار فارغ‌التحصیل‬ ‫دانشگاهی کش��ور ‪ 13‬هزار و ‪ 45‬نفر رشته‬ ‫تحصیلی خود را اظهار نکرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیکاری ‪ 3‬هزار دکترای تخصصی‬ ‫از ‪ 52‬هزار و ‪ 169‬نفر بیکار فوق لیسانس‬ ‫و دکت��رای حرفه ای‪ 11 ،‬هزار و ‪ 886‬نفر‬ ‫در رشته‌های علوم اجتماعی‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫حقوق تحصیل کرده‌اند و ‪ 12‬هزار و ‪353‬‬ ‫نفر نیز دارای مدرک رشته‌های مهندسی‪،‬‬ ‫تولید و ساخت هستند‪ 9 .‬هزار و ‪ 607‬نفر‬ ‫نیز در رشته علوم‪ ،‬ریاضی و کامپیوتر و ‪6‬‬ ‫هزار و ‪ 781‬نفر نیز در رشته علوم انسانی‬ ‫و هنر بوده‌اند‪ .‬سهم سایر رشته‌ها از موارد‬ ‫یادشده کمتر بوده است‪.‬‬ ‫به ص��ورت کلی‪ 122 ،‬هزار و ‪ 863‬مرد‬ ‫دارای مدرک فوق دیپلم و بیکار هستند‪،‬‬ ‫از س��ویی ‪ 213‬هزار و ‪ 7‬نفر لیس��انس‪،‬‬ ‫‪ 25‬ه��زار و ‪ 517‬نف��ر فوق لیس��انس و‬ ‫دکترای حرفه‌ای و ‪ 2‬هزار و ‪ 257‬نفر نیز‬ ‫دکترای تخصصی دارند‪.‬‬ ‫در بی��ن زن��ان ‪ 84‬ه��زار و ‪ 447‬نف��ر‬ ‫بی��کار فوق دیپل��م‪ 292 ،‬ه��زار و ‪ 3‬نفر‬ ‫لیس��انس‪ 26 ،‬ه��زار و ‪ 652‬نف��ر ف��وق‬ ‫لیس��انی و دکت��رای حرف��ه‌ای و هزار و‬ ‫‪ 131‬نف��ر نی��ز دارای م��درک دکت��رای‬ ‫تخصصی هستند‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫مشکالت پیش‌روی صنایع‌دستی‬ ‫مینا بابایی‪-‬پژوهشگر مسائل اجتماعی‬ ‫صنایع‌دس��تی هویت و تاریخ یک کش��ور را بازگو می‌کند‪ .‬از این‌رو‬ ‫شناخت تمدن و آداب و رسوم ملت‌ها تا حد زیادی مرهون صنایع‌دستی‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬درحال حاضر از ‪ 460‬رش��ته صنایع‌دستی شناخته شده در‬ ‫دنیا‪ ،‬ایران سابقه تاریخی فعالیت نزدیک به ‪ 360‬رشته را داراست‪ .‬در‬ ‫مقطعی از تاریخ جایگاه ایران به لحاظ تولید و صادرات صنایع‌دس��تی‬ ‫در دنیا اول بود‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر گرچه ای��ن جایگاه به دلیل ش��رایط خاص حاکم بر‬ ‫روابط خارجی کش��ور تقلیل یافته اس��ت‪ ،‬اما همچنان در رشته‌هایی‬ ‫نظیر فرش‌بافی‪ ،‬قلم‌زنی‪ ،‬منبت‌کاری و معرق‌کاری رتبه نخست جهان‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫ای��ران در کنار کش��ور‌هایی چون چی��ن و هن��د دارای متنوع‌ترین‬ ‫صنایع‌دس��تی اس��ت‪ .‬اما مانن��د این کش��ور‌ها از نظر اش��تغالزایی و‬ ‫درآمدزایی از رشد مناسبی برخوردار نشده است‪ .‬به نظر می‌رسد هنوز‬ ‫از ظرفیت‌های این صنعت در حوزه اش��تغال در ایران اس��تفاده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروزه بازار صنایع‌دستی دنیا‪ ،‬بازار روبه‌رشد و درحال توسعه‌ای است‬ ‫که با روند موجود در آینده س��هم بیشتری از مبادالت اقتصادی را به‬ ‫خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫اگر ما بخواهیم سهم قابل‌توجهی از این بازار‌ها را داشته باشیم‪ ،‬الزم‬ ‫است مشکالت پیش‌روی این صنعت را واکاوی کرده و در راستای حل‬ ‫مشکالت گام‌های موثرتری برداریم‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در سال‌های اخیر باال بودن قیمت و مشکالت تهیه‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬اجاره بها‪ ،‬دستمزد کارگر‪ ،‬مالیات و ورود کاال‌های نامرغوب‬ ‫خارجی از جمله چینی عوامل اصلی در تعطیلی کارگاه‌ها و به حاشیه‬ ‫رانده شدن صنایع‌دستی است‪.‬‬ ‫همچنین در ش��رایط تحریم امکان صادرات میسر نبوده و کاالها به‬ ‫صورت چمدانی‪ ،‬با قیمت ارزان‪ ،‬به ش��کل محصول ناتمام و در برخی‬ ‫موارد با نام کشور‌های دیگر صادر شده است‪.‬‬ ‫گرچه عوامل ذکر ش��ده در رکود صنایع‌دستی ایران تاثیر‌گذار بوده‬ ‫اس��ت اما به نظر می‌رس��د مهم‌ترین مش��کل در بخش صنایع‌دستی‬ ‫بازرگانی و بازاریابی است‪.‬‬ ‫تبلیغ مناس��ب و بازاریاب��ی حلقه مفقوده‌ای در این صنعت اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری‌که صنایع‌دس��تی ما با روح زمان و پارادایم آن همراه نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در صورتی که ویژگی روحی انس��ان و حوزه زیباشناسی مردم‬ ‫تغییر می‌کند‪ ،‬بنابراین صنایع‌دستی نیز باید با این تغییر همراه شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه صنایع‌دس��تی ظرفی��ت ارزش آفرینی و کارآفرینی‬ ‫داش��ته و عام��ل مهمی در ب��از تولید هویت فرهنگ��ی و رونق فضای‬ ‫کس��ب‌وکار اس��ت‪ .‬به طوری که کمتر حوزه‌ای را می‌توان یافت که با‬ ‫هزینه پایین بتواند زمینه‌های اشتغال باالیی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنین صنایع‌دس��تی یکی از عوامل بسیار موثر در جلب و جذب‬ ‫گردشگر است‪ .‬به طوری که امروزه تولیدات صنایع‌دستی که مزین به‬ ‫نقش آثار تاریخی و باس��تانی کش��ورها است با قیمت ارزان در اختیار‬ ‫توریست‌ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین برپایی نمایش��گاه‌های سراس��ری داخل و خارج کشور در‬ ‫راس��تای معرفی و شناساندن صنایع‌دستی ایران‪ ،‬توجه به استان‌هایی‬ ‫که ظرفیت گردش��گری باال و س��ابقه و هوی��ت تاریخی طوالنی مدت‬ ‫دارند از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اص�لاح س��اختار مدیری��ت گردش��گری و ب��ه طبع آن‬ ‫صنایع‌دستی ضروری است‪.‬‬ ‫اس��تقرار سیس��تم مدیریت��ی ب��از ب��ه ج��ای بس��ته‪ ،‬ف��را ملی به‬ ‫ج��ای مل��ی‪ ،‬برون‌گ��را ب��ه ج��ای درون‌گ��را‪ ،‬گروه‌گ��را ب��ه ج��ای‬ ‫فردگ��را‪ ،‬می‌توان��د در رش��د و پویایی ای��ن صنعت نق��ش مهمی را‬ ‫ایفا نماید‪.‬‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫‪1.697.313‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪220.851.859‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪288.878‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده امسال‬ ‫‪2.255.913‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪82.100.206 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.965.748.190‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪92.205.121.255‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.581.658‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪289.935.555‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.727.122.173‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.539.024‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.764.483‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪23.985.537.539‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪8.166.152‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.663.838‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.067.883‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.596.544.893‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪532.181.631‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.487‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪209.878.267 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪83.373.172 $‬‬ ‫غذا‬ ‫آب‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3،373،769‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1،225،459‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪727،474،295‬‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف امروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‪172.755.906‬‬ ‫ـ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫‌‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪139.931.523‬‬ ‫ـ منابع قابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪32.824.383‬‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫امروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫‪1.289.844.618.978‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪36.970.220‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.204.042.107.691‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز‌)‬ ‫‪14.334‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.433.398.860‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.760‬‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده‬ ‫(واحد‌)‬ ‫‪4.376.952.827.350‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.929‬‬ ‫سالمت‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫‪8،833،609‬‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪5‬‬ ‫مر ‌‬ ‫سال‬ ‫‪5،172،254‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪28،586،898‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام‬ ‫مر ‌‬ ‫زايمان در اين سال‬ ‫‪233،932‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪36،546،982‬‬ ‫‪1،143،905‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪5،588،610‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪667،457‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده امروز‬ ‫‪6،675،711،146‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال‬ ‫مر ‌‬ ‫سيگار‬ ‫‪3،401،669‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف‬ ‫مر ‌‬ ‫الکل‬ ‫‪1،701،908‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد‬ ‫مخدر غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات‬ ‫جاده‌اي امسال‬ ‫‪729،696‬‬ ‫‪272،219،380،953 $‬‬ ‫‪918.558‬‬
‫نگاه روز‬ ‫خشکسالی امسال شرایط را‬ ‫برای «گرد و خاک» آماده کرد‬ ‫رییس س��ازمان هواشناسی کشور گفت‪ 18 :‬استان‬ ‫کشور دچار کم بارشی ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد به باال هستند‬ ‫و بیشترین بارش‌ها مربوط به غرب مازندران است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬داوود پرهیزکار در نشست خبری‬ ‫اداره کل هواشناس��ی خراس��ان رضوی که در مرکز‬ ‫اقلیم‌شناسی مشهد برگزار شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫از استان‌های کش��ور ما دچار خشکسالی هستند که‬ ‫در س��ال زراعی جاری منطقه البرز‪ ،‬تهران‪ ،‬س��منان‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬جنوبی و شمالی و بخش‌هایی‬ ‫از گلس��تان نس��بت به دوره بلندم��دت آماری یعنی‬ ‫سال‌های ‪ 70‬تا ‪ 92‬دچار کم‌بارشی هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خراس��ان رضوی شش��مین‬ ‫استانی اس��ت که در مقایسه با دوره بلندمدت آماری‬ ‫دچار کم بارش��ی اس��ت‪ ،‬از ابتدای سال زراعی جاری‬ ‫تاکنون میزان بارندگی در خراسان رضوی در مقایسه‬ ‫با سال زراعی گذشته ‪ 19‬درصد کاهش داشته و این‬ ‫درحالی است که کاهش بارندگی در میانگین کشوری‬ ‫‪ 7‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫پرهیزکار یادآور ش��د‪ :‬براساس ش��اخص استاندارد‬ ‫ش��ده در دنیا (‪ )SPI‬در دوره ‪ 9‬ماهه گذشته‪ ،‬شمال‬ ‫و ش��رق کشور ش��امل استان‌های خراس��ان رضوی‪‌،‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬گلستان‪ ،‬تهران و البرز دچار شرایط‬ ‫خشکسالیبوده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه خشکس��الی را از ‪ 3‬دی��دگاه‬ ‫هواشناس��ی‪ ،‬کشاورزی و آب‌شناس��ی یا هیدرولوژی‬ ‫بررس��ی می‌کنی��م‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬وقتی ش��اخص‬ ‫‪ SPI‬ب��رای دوره کوتاه مدت نش��ان دهن��ده مقادیر‬ ‫منفی باشد خشکس��الی هواشناس��ی اگر طوالنی‌تر‬ ‫باش��د خشکسالی کش��اورزی و در صورتی که به ‪24‬‬ ‫ماه برس��د‪ ،‬از نظر آب‌شناس��ی دچار مش��کل شده و‬ ‫خشکس��الی هیدرولوژیکی رخ می‌ده��د که درحال‬ ‫حاضر بخش‌هایی از خراسان رضوی‪ ،‬شمالی‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫البرز و قزوین دچار خشکسالی هیدرولوژیکی شده‌اند‪.‬‬ ‫رییس سازمان هواشناسی کشور از استان بوشهر به‬ ‫عنوان استانی که بیشترین بارش در سال زراعی جاری‬ ‫را داش��ته نام برد و گفت‪ :‬افزایش بارش در این استان‬ ‫نسبت به وضعیت متعادل آن ‪ 28‬درصد بوده و استان‬ ‫البرز کمترین بارش را با ‪ 42‬درصد کاهش نس��بت به‬ ‫وضعیت متعادل خود داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بحث نفوذ ریزگرد‌ها به عنوان یکی‬ ‫از آثار خشکسالی و خشک شدن تاالب‌ها گفت‪ :‬نفوذ‬ ‫ریزگردها منشا ی داخلی و خارجی داشته که عمده‬ ‫دلیل ریزگردهای خارجی خشک‌شدن تاالب‌هایی در‬ ‫سوریه و عراق است‪.‬‬ ‫پرهیزکار ادامه داد‪ :‬ریزگردهای با منش��ای داخلی‬ ‫از خشکس��الی و تاالب‌های داخلی ناش��ی می‌شود و‬ ‫با کاهش پوش��ش گیاهی ش��رایط برای شکل‌گیری‬ ‫گ��رد و خ��اک مهیا ش��ده و با توجه به خشکس��الی‬ ‫سال‌جاری استان‌ها آماده بروز این پدیده هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بخشی از ریزگرد‌ها بر اثر توفان‌های گرد‬ ‫و خاک در منطقه شرق کشور به عنوان بادهای ‪120‬‬ ‫روزه ک��ه تولید وزش باد ش��دید می‌کنند و حرکت‬ ‫ش��ن‌های روان و گ��رد و خاک را به دنب��ال دارد‪ ،‬رخ‬ ‫می‌دهد که از دیرزمان مردم این منطقه کش��ور با آن‬ ‫درگیر بوده‌اند‪.‬‬ ‫رییس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه تکرار‬ ‫روزهای همراه با گرد و خاک در کشور ما افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬دلیل این امر را خشکس��الی و تغییر کاربری‬ ‫زمین‌های کشاورزی دانس��ت و افزود‪ :‬تکرار روزهای‬ ‫همراه با گرد و خاک در تهران نس��بت به س��ال‌های‬ ‫گذشته بیشتر شده و اس��تان‌های خوزستان‪ ،‬ایالم و‬ ‫کرمانش��اه در نوار غربی ایران نیز از جمله استان‌های‬ ‫بسیار درگیر با پدیده ریزگردها هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امکان رسیدن ریزگردهای عراق و‬ ‫سوریه به شرق کشور وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امکان‬ ‫گرد و غبار س��وریه و عراق به خراسان و شرق کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬زیرا در الیه‌های باالی��ی جو قرار گرفته‬ ‫و جری��ان هوا این ریزگردها را در کل کش��ور پخش‬ ‫می‌کن��د و هر کجا ک��ه جریان قوی‌تر پی��ش برود‪،‬‬ ‫ریزگردها را نیز با خود می‌برد‪.‬‬ ‫پرهیزکار در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی‬ ‫بر اینکه ایجاد ب��اران مصنوعی یا باروری ابرها چقدر‬ ‫می‌تواند در نجات کش��ور از خشکسالی اثرگذار باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای ب��ارور کردن ابرها و ایجاد باران مصنوعی‬ ‫بای��د در ابتدا ابر و رطوبتی وجود داش��ته و جریانات‬ ‫هوا به حد کافی باش��د تا چیزی ب��ه عنوان بذر برای‬ ‫هس��ته‌های تجمع بخارآب پاشیده ش��ود و باید این‬ ‫شرایط فراهم ش��ود تا بتوانیم به شکل‌گیری قطرات‬ ‫باران و خروج آن از بستر هوایی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس آنچه در دنیا گزارش داده‪ ،‬باروری‬ ‫ابره��ا می‌تواند ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد موجب افزایش بارش‬ ‫شود‪ ،‬اما اینکه آیا نیاز آبی کشور با این موضوع تامین‬ ‫می‌شود نیازمند تحقیق و مطالعه بیشتر است‪.‬‬ ‫رییس سازمان هواشناسی کشور در بخشی دیگر از‬ ‫صحبت‌هایش ب��ه موضوع آلودگی هوا به عنوان یکی‬ ‫از معضالت ش��هرهای ب��زرگ اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این موضوع در کش��ورهایی که استانداردها را رعایت‬ ‫نمی‌کنند بیشتر مشهود است که خوشبختانه در حال‬ ‫حاضر با توجه به توزیع سوخت یورو ‪ 4‬در حال رعایت‬ ‫اس��تانداردها هستیم‪ ،‬اما این بدین معنا نیست که ما‬ ‫هوای پاکی داریم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫میلیون‌ها دانشجو در تب و تاب خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها‬ ‫احتمال چند برابر شدن هزینه دانشجویی‬ ‫گروه آینه‪ -‬محمدجواد صابری‪ :‬هنوز هم که هنوز ماه‬ ‫مهر برای خیلی‌ها ماه ویژه‌ای است‪ ،‬این فقط دانش‌آموزان‬ ‫نیستند که سراسر شهریور را در تب و تاب مدرسه به سر‬ ‫می‌برند‪ ،‬بلکه با افزایش تعداد دانشجویان در سال‌های اخیر‪،‬‬ ‫یک قشر دیگر نیز انتظار می‌کشند سال تحصیلی آغاز شود‬ ‫و دوره‌ای ‪ 9‬ماه��ه را آغاز کنند که بی‌ش��ک متفاوت با ‪3‬‬ ‫ماهی خواهد بود که در خانه و کنار خانواده سپری کرده‌اند‪.‬‬ ‫این به‌ویژه برای دانشجویانی که در شهری به جز شهر محل‬ ‫سکونت خود درس می‌خوانند از اهمیت بیشتری برخوردار‬ ‫است‪ .‬دوران دانشجویی آنها حتما متفاوت با دیگران خواهد‬ ‫بود‪ ،‬چرا که‌تجربه زندگی به دور از خانه و خانواده که برای‬ ‫بس��یاری از آنها برای نخس��تین بار اتفاق می‌افتد‪ ،‬آنها را‬ ‫درگیر نوعی س��بک زندگی می‌کند که ویژگی‌های خاص‬ ‫خودش را دارد‪ .‬س��بک زندگی دانشجویی اغلب با زندگی‬ ‫در خوابگاه‌های دانشجویی معنا پیدا می‌کند‪ .‬این نوع سبک‬ ‫زندگ��ی هر چند تلخی‌ها و ش��یرینی‌هایی دارد‪ ،‬به گفته‬ ‫اغلب فارغ‌التحصیالن نوستالژیک است‪ .‬سال‌ها بعد‪ ،‬وقتی‬ ‫دیگر دانشجو نیستیم‪ ،‬دلمان برای زندگی در خوابگاه تنگ‬ ‫می‌شود‪ .‬با وجود این‪ ،‬آن طور که برخی تصمیمات جدید‬ ‫نشان می‌دهد این نوستالژی ویژه یک یا حداقل چند نسل‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر طرح برون‌س��پاری خدمات رفاهی دانشجویان‬ ‫ازجمله خوابگاه‌ها اجرا ش��ود‪ ،‬ش��اید زندگ��ی خوابگاهی‬ ‫کم و کیف دیگری پیدا کند‪.‬‬ ‫آن ط��ور که آمار نش��ان می‌دهد بی��ش از ‪۴‬میلیون و‬ ‫‪۴۰۰‬هزار دانشجو داریم که در مقاطع کاردانی‪ ،‬کارشناسی‪،‬‬ ‫ارش��د و دکتری در ‪ ۲۵۰۰‬موسس ‌ه آموزش عالی تحصیل‬ ‫می‌کنند‪ .‬حدود ‪ 40‬درصد این تعداد دانش��جو خوابگاهی‬ ‫هس��تند و به این ترتی��ب خصوصی‌س��ازی خوابگاه‌ها یا‬ ‫برون‌س��پاری خدمات خوابگاهی حدود ‪ 2‬میلیون دانشجو‬ ‫را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬براس��اس برنامه پنجم توسعه‬ ‫ق��رار بود خدم��ات خوابگاه��ی به ص��ورت خصوصی به‬ ‫دانشجویان ارائه ش��ود‪ .‬استارت ضرورت واگذارى خدمات‬ ‫رفاهى دانشجویان به بخش خصوصى در دولت نهم با این‬ ‫توجیه که دانشگاه‌ها نباید وقت و انرژی خود را صرف امور‬ ‫رفاهی نظیر خوابگاه و غذا کرده‪ ،‬بلکه باید تمام وقت خود‬ ‫را به توسعه علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص دهند‪،‬‬ ‫زده شد‪ .‬مجلس هشتم نیز طى مصوبه‌اى در برنامه پنجم‬ ‫توسعه دانشگاه‌ها را موظف به برون‌سپاری امور رفاهی کرد‬ ‫که به موجب آن دانش��گاه‌ها باید طی برنامه پنجم توسعه‬ ‫هرس��ال ‪20‬درصد از خدمات رفاهی و دانشجویی خود را‬ ‫به بخش خصوصی واگذار می‌کردند‪ .‬این واگذاری‌ها البته‬ ‫دلیل اس��ت که دانش��جویان در آس��تانه مهر‪ ،‬نس��بت به‬ ‫خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها واکنش نشان داده و اغلب با آن‬ ‫مخالفت کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌سازی و عدالت‌آموزشی‬ ‫اتفاق نیفتاده اس��ت و آن طور که آخرین گزارش‌ها نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬دانشگاه‌ها عمدتا به ‪ 2‬دلیل اقتصادی و فرهنگی‬ ‫در این زمینه تعلل می‌کنند‪ .‬برآوردها نش��ان می‌دهد اگر‬ ‫خصوصی‌س��ازی خوابگاه‌ها اتفاق بیفت��د هزینه ماندن در‬ ‫خوابگاه به مراتب از چیزی که اکنون هست بیشتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خوابگاه چقدر خرج بر می‌دارد؟‬ ‫براس��اس آخرین نرخی ک��ه به تصویب هی��ات امنای‬ ‫صندوق رفاه دانشجویان رسیده است هزینه ماهانه اقامت‬ ‫در اتاق‌های ‪ 1‬و ‪2‬نفره‪ 3 ،‬و ‪ 4‬نفره‪ 5 ،‬و ‪ 6‬نفره‪ 7 ،‬و ‪ 8‬نفره‬ ‫و ‪ 9‬نفره و بیشتر برای دانشجویان روزانه به ترتیب ‪49‬هزار‬ ‫و ‪39 ،700‬ه��زار و ‪34 ،800‬هزار و ‪29 ،800‬هزار و ‪ 800‬و‬ ‫‪24‬هزار و ‪ 800‬تومان اس��ت‪ .‬به این ترتیب یک دانشجوی‬ ‫روزانه در صورتی که یک نیم س��ال در خوابگاه اقامت کند‬ ‫باید از ‪200‬ه��زار تومان تا ‪100‬هزار توم��ان بپردازد‪ .‬این‬ ‫هزینه به نظر ناچیز می‌رس��د چنانچه اج��اره ماهانه یک‬ ‫س��وئیت در هیچ کدام از مناطق تهران کمتر از ‪500‬هزار‬ ‫تومان نیست‪ .‬حتی اگر در نظر بگیریم که چند نفر به‌طور‬ ‫مشترک سوئیتی را اجاره کنند باز هم اجاره یک ماه کمتر‬ ‫از پولی که یک دانش��جوی روزانه برای یک ترم اقامت در‬ ‫خوابگاه می‌پردازد‪ ،‬نمی‌ش��ود‪ .‬البته با باال رفتن نرخ اجاره‬ ‫خوابگاه‌های دانشجویی به‌ویژه برای کسانی که به صورت‬ ‫اضافی یعنی بعد از سنوات تحصیلی در خوابگاه می‌مانند‪،‬‬ ‫و همچنین اجاره‌ای که دانش��جویان شبانه برای اقامت در‬ ‫خوابگاه می‌پردازند اجاره بهای خوابگاه‌های دانش��جویی و‬ ‫س��وئیت‌های خصوصی به هم نزدیک شده است‪ .‬با وجود‬ ‫این‪ ،‬نباید از این واقعیت غافل ش��د که هنوز بس��یاری از‬ ‫جونان به‌ویژه کسانی که از وضعیت مالی چندان مناسبی‬ ‫برخوردار نیستند درس خواندن و آمدن به دانشگاه دولتی‬ ‫را که هزینه‌ای برای آنها ندارد‪ ،‬یک امکان برای پیشرفت به‬ ‫حساب می‌آورند‪ .‬نباید راحت از واقعیتی مبنی بر افزایش‬ ‫هزینه دانشجویان با خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها که معاون‬ ‫دانش��جویی دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫بر آن تاکید کرده اس��ت‪ ،‬گذشت‪ .‬سیدمحمدرضا خلیلی‬ ‫می‌گوید‪ :‬هزینه خوابگاه‌ها به‌ویژه در کالنشهرها زیاد است‬ ‫وقتی به بخش خصوصی واگذار ش��ود‪ ،‬هزینه دانشجویان‬ ‫افزایش می‌یابد و دانشجویان توان پرداخت اجاره بهای زیاد‬ ‫را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این درس��ت اس��ت ک��ه وزارت عل��وم س��االنه بیش از‬ ‫یک‌میلیارد تومان از دانش��جویان خوابگاهی می‌گیرد‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا توجه به اجاره‌به��ا در تهران ای��ن وزارتخانه به گونه‌ای‬ ‫به دانش��جویان یارانه می‌دهد‪ .‬اقامت یک س��االنه بیش از‬ ‫‪2‬میلیون دانشجو در خوابگاه اگر قرار باشد خصوصی‌سازی‬ ‫اتفاق بیفتد ‪ ،‬ده‌ها میلیارد خواهد ش��د‪ .‬ش��اید به همین‬ ‫یک دانش��جوی س��ال آخر کارشناسی ارش��د که تنها‬ ‫دوران کارشناس��ی‌اش را در خواب��گاه گذران��ده‪ ،‬درب��اره‬ ‫خصوصی‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی به صمت می‌گوید‪:‬‬ ‫من مخالف این خصوصی‌س��ازی هستم ‪،‬چرا که به نظرم‬ ‫مسئل ‌ه آموزش نباید خصوصی ش��ود و هزینه‌های باالیی‬ ‫برای ش��هروندان داشته باشد‪ .‬او در پاسخ به این سوال که‬ ‫اگر این خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد و وزارت علوم یارانه‌ای‬ ‫در نظ��ر بگیرد تا هزینه‌ها چن��دان افزایش نیابد آیا با این‬ ‫خصوصی‌سازی موافق هستید؟ می‌گوید‪ :‬خصوصی‌سازی‬ ‫ذاتا مشکل ساز خواهد شد‪ .‬وقتی خوابگاه خصوصی شود‬ ‫بخش خصوصی برای س��ود بیشتر تس��هیالتی را در نظر‬ ‫می‌گیرد که اجباری نیس��ت و هر کس پ��ول دارد آنها را‬ ‫دریافت می‌کند اما این مسئله باعث تفاوت می‌شود ‪،‬چراکه‬ ‫ع��ده‌ای که تمکن مال��ی دارند آن خدم��ات را دریافت و‬ ‫دیگران این خدمات را دریافت نمی‌کند‪.‬‬ ‫یک دانشجوی کارشناسی هم که ‪ 2‬سال در خوابگاه‌های‬ ‫دانش��جویی دانش��گاه عالمه طباطبایی س��کونت داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به صمت می‌گوید‪ :‬دانش��گاه دولتی برای بسیاری‬ ‫از دانش��جویان امکانی برای پیش��رفت است‪ .‬به ویژه برای‬ ‫کس��انی که تمکن مالی کمتر ندارند‪ ،‬این مهم اس��ت که‬ ‫امکانی برای تحصیل داش��ته باش��ند‪ .‬به نظرم خصوصی‬ ‫کردن خوابگاه‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و این افزایش‬ ‫هزینه عدالت‌آموزشی را به خطر می‌اندازد‪.‬با وجود این‪ ،‬یک‬ ‫دانشجوی دیگر معتقد است‪ ،‬نمی‌توان به‌طور کلی موافق یا‬ ‫مخالف این طرح بود‪ .‬او در گفت‌وگو با صمت ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که امکانات در خوابگاه‌های دانشجویی‬ ‫بسیار پایین است‪ .‬اگر به کوی دانشگاه بروید شاهد هستید‬ ‫که اتاق‌ها بسیار از حد استاندارد پایین هستند‪ .‬به هر حال‬ ‫باید برنامه‌ای برای بهبود این وضع وجود داشته باشد‪ .‬شاید‬ ‫یکی از سناریوها همین خصوصی‌سازی باشد‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫افزایش هزینه‌ها هم درست نیست‪ .‬به هر حال‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫سناریوهایی که برای خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها می‌توان در‬ ‫نظر گرفت‪ ،‬مشخص نباشد‪ ،‬نمی‌توان اظهارنظر قطعی در‬ ‫این مورد داشت‪ .‬تنها شاید بتوان در بعد کلی به این مسئله‬ ‫اش��اره کرد که جامعه ایرانی همچنان به عدالت‌آموزش��ی‬ ‫محتاج اس��ت و هر طرحی که این عدال��ت را به مخاطره‬ ‫بیندازد‪ ،‬زیانبار خواهد بود‪.‬‬ ‫گفت وگو با قائم مقام ستاد توسعه فناوری آب‪‌،‬خشکسالی‪‌،‬فرسایش و محیط زیست‬ ‫سازگاری با خشکسالی و تغییر اقلیم‬ ‫خبرگ�زاری مه�ر‪ :‬نوس��انات اقلیم��ی‬ ‫یک��ی از ویژگی‌ه��ای طبیع��ی اس��ت ک��ه‬ ‫بر اث��ر ناهنجاری‌های��ی در رون��د پارامترهای‬ ‫هواشناس��ی ازجمل��ه بارندگی و دم��ا حاصل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش فرهنگ نیوز‪ ،‬خشکسالی‬ ‫بر خالف خش��کی که یک پدیده دائم و ویژگی‬ ‫ذاتی برخی از مناطق جهان است‪ ،‬پدیده موقت‬ ‫اس��ت که با عنوان انح��راف و کمبود مقدار آب‬ ‫در یک منطقه نس��بت ب��ه میانگین بلند مدت‬ ‫آن منطقه ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬در این راس��تا‬ ‫ستاد توسعه فناوری آب‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬فرسایش‬ ‫و محیط‌زیس��ت در معاون��ت علم��ی فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری در پی یافتن راهکارهایی برای‬ ‫برون‌رفت از آسیب‌ها و چالش‌های خشکسالی‬ ‫و تغییر اقلیم اس��ت؛ از این‌رو با «فرود شریفی»‬ ‫قائم‌مقام این ستاد گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که‬ ‫در پی می‌آید‪.‬‬ ‫€ €ستاد توسعه فناوری آب‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫فرس�ایش و محیط زیس�ت ب�ا چه هدفی‬ ‫تش�کیل ش�ده و چه اقداماتی در دس�ت‬ ‫انجام دارد؟‬ ‫ستاد توسعه فناوری آب‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬فرسایش‬ ‫و محیط زیست با هدف ایجاد هماهنگی و هم‬ ‫افزایی بین نهاده��ای علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی فعال كش��ور در زمینه فناوری‌های‬ ‫راهبردی به‌منظور نیل به چش��م‌انداز ‪‌20‬ساله‪،‬‬ ‫بسترس��ازی و توس��عه فعالیت‌های مربوط به‬ ‫ی مرتبط‪ ،‬كاربردی کردن و تجاری‌سازی‬ ‫فناور ‌‬ ‫نتایج حاصل از تحقیق‪ ،‬اس��تقرار الگوی بومی‬ ‫از همكاری وس��یع مل��ی با مش��اركت دولت‪،‬‬ ‫بنگاه‌های خصوصی‪ ،‬نهادهای علمی‪ -‬تحقیقاتی‬ ‫و بهره‌مندی از ابزارهای توسعه فناوری (از جمله‬ ‫مالكیت فك��ری‪ ،‬حمایت‌های مال��ی و پولی) و‬ ‫ارتباط��ات بین‌الملل در هر ی��ك از فناوری‌ها‬ ‫تشکیل شده اس��ت‪ .‬در این س��تاد ‪ ۵‬کارگروه‬ ‫شامل کارگروه آب‪ ،‬کارگروه مقابله و سازگاری‬ ‫با خشکس��الی و تغییر اقلیم‪ ،‬کارگروه فرسایش‬ ‫خ��اک و حافظ��ت خ��اک و رس��وب‪ ،‬کارگروه‬ ‫محیط‌زیس��ت و کارگ��روه جدیدی ب��ا عنوان‬ ‫انتش��ارات و مستندس��ازی یافته‌های فناوری‬ ‫مشغول به فعالیت هس��تند؛ همچنین اعضای‬ ‫ای��ن کارگروه‌ه��ا را متخصصان دانش��گاهی و‬ ‫دس��تگاه‌های اجرای��ی از وزارتخانه‌ه��ای نیرو‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی و وزارت علوم‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫و وزارت نفت و نیز اس��تادان و محققان حقیقی‬ ‫تشکیل می‌دهند و افرادی از انجمن‌های علمی‬ ‫و ش��رکت‌های دانش‌بنیان نیز در این مجموعه‬ ‫حض��ور دارن��د؛ به‌طور کل می‌ت��وان گفت این‬ ‫مجموعه ب��ه دنبال سیاس��تگذاری و ارزیابی و‬ ‫تقویت زیرس��اخت‌ها در جهت تولید و تجاری‬ ‫س��ازی محصوالت فناورانه مرتبط با محورهای‬ ‫مورد بحث است‪.‬‬ ‫€ € هم‌اکن�ون برای بحث خشکس�الی و‬ ‫بحران کم‌آبی چه محورهایی مورد بررسی‬ ‫در این کارگروه است؟‬ ‫در حوزه اقدامات بلندمدت‪ ،‬طرح‌های محوری‬ ‫متع��ددی را می‌توان مطرح کرد‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫ترویج روش‌های استحصال رطوبت هوا و هدایت‬ ‫به س��مت درختان‪ ،‬شكارش��بنم‪ ،‬سطوح آبگیر‬ ‫ب��اران‪ ،‬انتقال آب بین حوض��ه‌ای‪ ،‬آب مجازی‪،‬‬ ‫هدای��ت ابر‪ ،‬یونیزاس��یون‪ ،‬ب��اروری اب��ر و آب‬ ‫مغناطیسی از جمله این طرح‌ها است؛ همچنین‬ ‫در این س��تاد طرح‌هایی چون استفاده آب‌های‬ ‫غیرمتعارف‪ ،‬پس��اب‪ ،‬آب دری��ا مانند آب خزر‪،‬‬ ‫زه آب و تحقی��ق روی گونه‌های بومی گیاهی‪،‬‬ ‫درختی و نژادهای دامی مقاوم به خشکی مورد‬ ‫مطالعه و بررسی است‪.‬‬ ‫بازچرخان��ی آب و اس��تفاده از آب‌ه��ای‬ ‫غیرمتع��ارف مانن��د پس��اب‌ها‪ ،‬تحقی��ق روی‬ ‫کاهش تبخی��ر ن��زوالت و تبخی��ر از مخازن‪،‬‬ ‫تحقیق استفاده از دستگاه‌های آب شیرین‌کن‬ ‫با ان��رژی بادی و خورش��یدی‪ ،‬تولی��د گیاهان‬ ‫خوراکی دریایی(جلبک‌ها) و یا گیاهان علوفه‌ای‬ ‫با اس��تفاده از آب دریا مانند گیاه سالیکورنیا و‬ ‫نیز تمركز بر تولید و انتقال کش��ت‌های موجود‬ ‫به مناطقی ک��ه دارای منابع کافی آب یا منابع‬ ‫استراتژیك هستند از دیگر مواردی است که در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫در این راس��تا نخس��تین قدم ازدیاد منابع و‬ ‫جلوگیری از فرسایش است؛ براین اساس برای‬ ‫بهینه‌سازی منابع موجود اقداماتی مدنظر قرار‬ ‫گرفته شده است؛ برای مثال هم‌اکنون بیش از‬ ‫‪۶۰‬درص��د تلفات بهره‌وری آب داریم که باید به‬ ‫نقطه بیشینه منطقی و ممكن برسد یا اینکه در‬ ‫زمینه تولید محصوالت کش��اورزی با ‪۳۰‬درصد‬ ‫ضایعات تولید روبه‌رو هستیم که باید به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬میزان تولید به ازای یک مترمکعب آب‬ ‫مصرف��ی کمتر از یک کیلوگرم اس��ت که باید‬ ‫به بیش از ‪2/5‬کیلوگرم برس��د‪ .‬در همین حال‬ ‫باید در این زمینه عالوه بر پیش‌بینی‪ ،‬نسبت به‬ ‫ایجاد سازگاری نیز اقدام كرد؛ اما محورهای مهم‬ ‫دیگر که مرتبط با موضوعات فرسایش و محیط‬ ‫زیس��ت مطرح می‌ش��ود نیز مربوط به ریزگرد‪،‬‬ ‫آلودگی هوا و حفاظت خاک و کنترل رس��وب‬ ‫است که از زوایای فناوری به آن پرداخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به این معنی که چ��ه فناوری‌هایی به کار‬ ‫گرفته شود تا به‌كمك آن معضالت را کم کرده‬ ‫و شرایط بهتری ایجاد شود‪.‬‬ ‫€ €در این زمینه تاکنون چه کارهایی انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫به‌عن��وان نمون��ه‪ ،‬اقدام��ات مقدماتی تهیه‬ ‫ی��ک س��ری اطلس‌ه��ای مل��ی ب��رای ارائ��ه‬ ‫اطالعات منس��جم کش��وری به دس��تگاه‌های‬ ‫اجرای��ی و محقق��ان در دس��تور كار‬ ‫قرار گرفت تا با هدای��ت کار‪ ،‬اطالعات پراکنده‬ ‫در گوش��ه و کنار بالاس��تفاده نماند؛ پروژه‌های‬ ‫مطالعات��ی و کاربردی مرتبط با ب��ارش‪ ،‬دما و‬ ‫باد و هوا در دس��تور كار ق��رار گرفت؛ در زمینه‬ ‫اقلیم نیز روی س��ازگاری‪ ،‬مقابله و تغییر اقلیم‬ ‫کار ش��ده و در م��ورد محیط‌زیس��ت نیز روی‬ ‫آلودگی هوا‪ ،‬خ��اک‪ ،‬آب‪ ،‬دریاچه‌ها‪ ،‬و تاالب‌ها‬ ‫مانند ارومیه و زاینده‌رود اقداماتی صورت گرفته‬ ‫است؛ همچنین در مورد مسائل مربوط به خاک‬ ‫مباحثی از جمله جلوگیری از فرسایش خاک‪،‬‬ ‫از بی��ن رفتن‪ ،‬تخریب خ��اک‪ ،‬حفاظت خاک‪،‬‬ ‫مباحث آبخیزداری‪ ،‬رودخانه‌ها‪ ،‬آب زیرزمینی‪،‬‬ ‫آب شور‪ ،‬رطوبت هوا و بالیای طبیعی مثل سیل‬ ‫و گرد و غبار و خشکسالی موضوعاتی د‌ر دست‬ ‫پیگیری و مطالعه است‪.‬‬ ‫€ €حال اگ�ر بخواهیم به‌ط�ور خاص وارد‬ ‫مقوله خشکسالی شویم؛ وضعیت ایران را‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫م��ا به‌دلیل ش��رایط کش��ور به‌ط��ور ویژه‬ ‫مشکل خشکس��الی را داریم و این مشکل از‬ ‫گذشته تا به امروز وجود داشته است؛ از زمان‬ ‫هخامنشیان در سنگ نوشته‌ها دیده می‌شود‬ ‫که به‌دلیل خشکس��الی و قحطی گله شده تا‬ ‫به امروز که ب��ا بیش از ‪ ۷۰‬میلیون جمعیت‬ ‫و تش��دید مس��ائل تغییرات آب‌وهوایی‪ ،‬این‬ ‫موضوع شدت یافته است؛ خشکسالی به‌دلیل‬ ‫موقعیت جغرافیایی ای��ران و قرار گرفتن در‬ ‫کمربند خش��ک ک��ره زمین‪ ،‬ام��ری مربوط‬ ‫به دیروز و امروز نیس��ت ام��ا ما نیازهای‌مان‬ ‫بیش��تر ش��ده و دخل و تصرف‌های بش��ری‬ ‫خشکسالی را تشدید کرده است؛ برای مثال‬ ‫زمانی پوش��ش گیاهی حالت طبیعی داشت‬ ‫و بارش��ی که صورت می‌گرفت به س��رعت از‬ ‫دس��ترس خارج نمی‌شد و مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گرفت‪ ،‬در همین حال جمعیت هم کمتر‬ ‫بود و تاثیر خشکسالی به مراتب جلوه كمتری‬ ‫داشت‪ ،‬اما در حال حاضر میزان نیاز آبی زیاد‬ ‫شده است؛ برای مثال میزان نیاز آبی تهران را‬ ‫چند سد تامین می‌کند که چنانچه آب هریک‬ ‫از این سدها کم شود شاهد قطعی آب منازل‬ ‫می‌شویم و این حساسیت را افزایش می‌دهد؛‬ ‫در همین حال قبال پوشش گیاهی نیز بیشتر‬ ‫بوده و با بارش‪ ،‬میزان آب حاصل از بارش نفوذ‬ ‫می‌کرد‪ ،‬اما هم‌اکنون پوشش گیاهی کم شده‬ ‫و به دلیل وجود آس��فالت در اماکن شهری و‬ ‫مناطق نفوذناپذیر و قطع شدن جنگل‌ها‪ ،‬آب‬ ‫باران از دسترس خارج می‌شود‪ .‬البته در نگاه‬ ‫كالن‌تر باید به بحث گرمایش جهانی نیز اشاره‬ ‫کرد که میزان گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا‬ ‫ک��رده و درجه حرارت باال رفته که این باعث‬ ‫افزایش تبخیر و تعویض الگوی بارش می‌شود‪.‬‬ ‫€ €س�ایر کش�ورهای دنیا نیز با مشکل‬ ‫خشکس�الی مواجه‌اند چ�ه اقدامی برای‬ ‫برون‌رفت از این چال�ش انجام داده‌اند و‬ ‫چه فناوری‌هایی را به کار گرفته‌اند؟‬ ‫کشورهای دنیا فناوری‌های بسیاری را به کار‬ ‫گرفته‌اند؛ البته ما در گذش��ته نیز فناوری‌های‬ ‫بوم��ی را ب��ه کار می‌گرفتی��م؛ ب��رای مثال در‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬بوش��هر و خوزستان‬ ‫فن��اوری بوم��ی برای ک��م آبی ب��ه کار گرفته‬ ‫می‌ش��ده و نتایج اثربخش��ی داشته‌اس��ت‪ .‬در‬ ‫كش��ورهای دیگر متناسب با شرایط سرزمینی‬ ‫انواع فناوری‌ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته‌است؛ این درحالی است‬ ‫که ما فناوری‌های روز دنیا را هم کم اس��تفاده‬ ‫می‌کنی��م و فناوری‌های بومی نی��اکان خود را‬ ‫نیز به فراموش��ی س��پرده‌ایم‪ .‬باید توجه داشته‬ ‫باشیم که در بحث خشکسالی برای آنکه بتوانیم‬ ‫کاری را انجام دهیم که تاثیر داش��ته باشد باید‬ ‫از فناوری‌ها در سطح گسترده استفاده کنیم تا‬ ‫آسیب‌های مان کمتر شود‪.‬‬
‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫این بازار افسار گسیخته طال !‬ ‫مه�ری س�احلی ‪ -‬گ�روه گ�زارش ‪ :‬تب ط�لا‪ ،‬تبی‬ ‫که قرن‌هاس��ت ب��ر س��اختار اقتصادی – مالی بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای دنی��ا مس��تولی اس��ت‪ .‬تبی ک��ه هرگز در‬ ‫هی��چ زمانی و در هی��چ برهه‌ای از تاری��خ فروکش نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ران و در بس��یاری از کش��ورهای دنیا‪ ،‬طال‬ ‫پش��توانه اس��کناس اس��ت ام��ا این پش��توانه اس��کناس‬ ‫در گرو کار تولیدی و مفید اقتصادی اس��ت اما در ایران به‬ ‫برک��ت فروش نفت آن هم به ش��کل موادخام‪ ،‬نه تنها کار‬ ‫مولد اقتصادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی به شکل‬ ‫مفیدی انجام نمی‌شود بلکه همواره به دلیل نوسانات قیمت‬ ‫نف��ت در بازاره��ای جهانی‪ ،‬قیمت و نرخ طال دس��تخوش‬ ‫تغیی��رات زیادی می‌ش��ود و به طورکلی کارشناس��ان بر‬ ‫این باورند تا زمانی که س��اختار اقتصادی کش��ور ساختار‬ ‫صنعتی ‪ -‬اقتصادی نباش��د‪ ،‬قیمت طال به نرخ واقعی خود‬ ‫نزدیک نمی‌شود‪ .‬هم‌اکنون در بیشتر نقاط دنیا قیمت طال‬ ‫کاهش می‌یابد اما در ایران قیمت طال بس��یار باالست‪ .‬در‬ ‫چند س��ال اخیر قیمت سکه طال پیوسته در حال افزایش‬ ‫است‪ ،‬این درحالی اس��ت که درآمدهای نفتی اضافه شده‬ ‫اما روند اقتصاد مولد دس��تخوش س��یر نزولی بوده است‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت طال‬ ‫در ‪ 2 -3‬سال دیگر همچنان روند صعودی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1390‬نرخ طال به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬دالیل اقتصادی این مسئله از دیدگاه کارشناسی به‬ ‫تبعیت از بازارهای جهانی اس��ت و بررسی‌ها حاکی از آن‬ ‫اس��ت که نرخ طال وس��که در بازار‌های بین‌المللی پیوسته‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬برخی از عوام��ل افزایش قیمت طال‬ ‫در چندس��ال اخیر به دلیل اجرای سیاست‌هایی است که‬ ‫خواهان واگذاری بخش��ی از درآمد نفتی به مردم از طریق‬ ‫پرداخت کردن نقدی یارانه‌ه��ا بوده که این عامل نه تنها‬ ‫س��بب توزیع عادالنه درآمدها نشده بلکه بر مسائل تورمی‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬به دیگر سخن کارشناسان بازار طال در دنیا‪،‬‬ ‫هم عوامل عرض��ه و تقاضای واقعی طال را مورد بررس��ی‬ ‫قرار می‌دهند و ه��م اقدامات بانک‌های مرکزی در تبدیل‬ ‫پش��توانه ارزی خود ب��ه طال را بی‌تاثی��ر نمی‌دانند‪ .‬بدون‬ ‫تردی��د اقدام‌ه��ای بانک مرکزی در ایران از س��ال ‪1390‬‬ ‫تاکن��ون در افزایش داخلی قیمت طال ب��دون تاثیر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر همه این موارد‪ ،‬کارشناسان بر این باورند‬ ‫که عوامل روانی و حرکت‌های سیاسی نیز موجب نوسانات‬ ‫زیاد در قیمت طال می‌ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬همواره طال به‬ ‫عنوان یک نقطه اطمینان در برخی التهابات سیاس��ی و از‬ ‫این قبیل مورد توجه قرار می‌گیرد‪ .‬به گفته یک کارشناس‬ ‫در تحلیل قیمت طال در بازار ایران باید اول بخش��ی را که‬ ‫تابع بازار جهانی است خارج کرد و بازمانده آن را با عوامل‬ ‫داخلی مورد تحلیل قرارداد‪.‬‬ ‫‹ ‹گذری بر بازار طال‬ ‫ی��ک بعداز ظهر تفتیده و گرم اس��ت و با اینکه هوا رو‬ ‫به تاریکی می‌رود اما گرمای داغ نیمروز تابس��تانی تهران‬ ‫کاسته نشده است‪.‬‬ ‫برای خرید یک نیم سکه طال به سمت بازار طالفروشی‬ ‫و جواهر فروشی خیابان کریمخان می‌روم‪.‬‬ ‫با نگاهی سریع بیش��تر جواهرفروشی‌های پر طمطراق‬ ‫به طالفروش��ی تبدیل شده‌اند وچش��م که می‌گردانی از‬ ‫ع��روس و دامادهای��ی که برای خری��د حلقه‌های طال یا‬ ‫جواهرات جانبی س��ر س��فره عقد می‌آیند خبری نیست‬ ‫و بیش��تر آدم‌هایی دیده می‌ش��وند که در بازار سکه طال‬ ‫می‌چرخند در این غروب تفتیده تابستانی‪.‬‬ ‫ام��ا هن��وز ه��م جواهرفروش��ی‌هایی هس��تند که به‬ ‫س��نت‌های پدران خود وف��ادار هس��تند و جواهر و طال‬ ‫ن��ه به دالل‌ها بلکه به مردم عادی می‌فروش��ند و آن هم‬ ‫با قیمت‌های بس��یار کالن مثل همه گذش��ته‌های دور و‬ ‫نزدیک‪.‬‬ ‫به پاس��اژی بزرگ در خیاب��ان کریمخان می‌روم که پر‬ ‫ازمغازه‌های بزرگ و کوچک اس��ت و روی در بسیاری از‬ ‫این مغازه‌ها نوشته‌اند‪ :‬سکه‌های طالی شما را خریداریم!‬ ‫ی��ا خری��د و فروش س��که ط�لا و‪ ...‬به س��مت مغازه‌ای‬ ‫می‌پیچم که کوچکتر است که البته ظاهرا سیستم داللی‬ ‫آن قوی‌تر‪.‬‬ ‫می‌پرسم‪ :‬نیم سکه دارید؟‬ ‫م��رد ب��ا لبخن��دی فاتحان��ه می‌گوی��د‪ :‬بل��ه چند تا‬ ‫می‌خواهید!!!؟‬ ‫فکر می‌کنم یا قیافه م��ن به دالل‌ها می‌خورد یا اینکه‬ ‫خیلی پولدار هستم که دومی نیستم پس حتما اولی!!‬ ‫مرد همچنان نگاه پرسشگری دارد‪.‬‬ ‫زنی مس��ن باالی ‪ 70‬سال در مغازه نشسته است خیره‬ ‫به من نگاه می‌کند ان��گار فکر می‌کند برایش یک رقیب‬ ‫آمده اس��ت‪ .‬اما من ب��ا جوابی که می‌دهم ه��ر نوع نگاه‬ ‫شکاکانه را از حریف می‌گیرم‪.‬‬ ‫می‌گویم‪ :‬من یک نیم سکه بیشتر نمی‌خواهم‪.‬‬ ‫مرد ای��ن دفع��ه بالحنی ب��د می‌گوی��د‪ :‬نزدیک ‪600‬‬ ‫هزارتومن است‪.‬‬ ‫می‌گویم‪ :‬عیب ندارد‪.‬‬ ‫مرد مثل اینکه می‌ترس��د س��که ط�لا را یعنی همان‬ ‫نیم‌س��که را که درلفافی نه چندان زیبا پیچیده به دست‬ ‫من می‌دهد و می‌گوید‪ 585 :‬هزار تومن‪.‬‬ ‫اما ش��ما که این س��که را وزن نکردید! قیمتش همین‬ ‫است جای چانه زدن ندارد!‬ ‫زن سالخورده بانگاهی عاقل اندر سفیه مرا نگاه می‌کند‬ ‫‪11‬‬ ‫انگار از پشت کوه آمده‌ام‪.‬‬ ‫شتاب و عجله دارم و هیچ وقتی ندارم پول را می‌دهم و‬ ‫از درمغازه خارج می‌شوم و زن سالخورده بازهم با نگاهی‬ ‫معنی دار مرا بدرقه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹این دالالن طال‬ ‫دالالن و واس��طه‌های تجاری در همه عرصه‌ها سیستم‬ ‫اقتصادی کش��ور را فلج کرده‌اند‪ .‬آنان به برکت پول‌های‬ ‫ب��اد آورده نفت به ویژه در س��ال‌های اخی��ر و رانت‌های‬ ‫بسیاری که وجود دارد نقدینگی‌های خود را از موسسات‬ ‫و ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری برای مدیریت به س��مت‬ ‫بازارهای بی‌در و پیکر به ویژه بازار طال منتقل کرده‌اند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت نفت و دادن یارانه‌های نقدی در ‪ 4‬سال‬ ‫اخی��ر نه تنها تعادل��ی در بازار عرض��ه و تقاضا به وجود‬ ‫نی��اورد بلکه عمال نقدینگی بس��یاری را روان��ه بازارهای‬ ‫کاذب به ویژه بازار سیاه کرد و افزایش قیمت نفت بدون‬ ‫اینکه تاثیری در اقتصاد ملی داش��ته باشد و این پول‌ها و‬ ‫اعتبارات کالن ارزی روانه صندوق توس��عه ملی شود سر‬ ‫از بازارهای س��یاه طال‪ ،‬ارز و همچنان بورس بازی زمین‬ ‫و مس��کن و‪ ...‬در آورد و بهای طال و نرخ‌ارز را به ش��دت‬ ‫گسترش داد و برتورم وحشتناک افزود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫دالیل اقتصادی افزایش‬ ‫قیمت طال‬ ‫گ�روه گ�زارش ـ افزایش قیمت طال در کش��ور در‬ ‫س��ال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت به ویژه در‬ ‫‪ 5‬سال گذش��ته بوده و این افزایش نه‌تنها سودی برای‬ ‫بخش مولد اقتصادی نداشته بلکه به شکل عملی باعث‬ ‫داغ شدن بازار سکه و طال شده و نقدینگی‌ها را به سمت‬ ‫ای��ن بازار بی‌در وپیکر و سرش��ار از انواع دالالن بزرگ و‬ ‫کوچک رهسپار کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس تصمیم‌گیری اقتصاد سیاسی در کشور قرار‬ ‫بوده که ‪ 20‬درصد از درآمد نفت و مازاد بر بودجه مصوب‬ ‫به صندوق توسعه ملی واریز شود که افزایش قیمت نفت‬ ‫تاثیری در افزایش کاالهایی همچون طال نداشته باشد‬ ‫که در این زمینه به ویژه در دولت قبلی به طور اساسی‬ ‫به شکل شفاف این مسئله مطرح نشده که تا چه میزان‬ ‫مازاد درآمد نفت به صندوق توس��عه ملی واریز ش��ده و‬ ‫چنین کار بس��یار مهمی انجام شده یانه ؟ کارشناسان‬ ‫اقتصادی معتقدند که قیمت س��که طال حبابی است و‬ ‫درحقیقت بر ای��ن بازار بی‌سروس��امان نمی‌توان تکیه‬ ‫کرد و کار درس��تی نیس��ت که با انبار کردن سکه طال‬ ‫در خانه‌ها به طور عملی ضربه غیرمستقیمی به سیستم‬ ‫اقتصادی ‪ -‬مالی کشور وارد شود‪ .‬از سوی دیگر یکی از‬ ‫دالیل بی‌رویه بودن و افزایش قیمت طال به نفع دالالن‬ ‫و واسطه‌گران این کاالی ارزشمند سیاست‌های پولی و‬ ‫مالی نادرس��ت اس��ت‪ .‬در این زمینه کارشناسان بر این‬ ‫باورند که سیاس��ت‌های مالی ‪ -‬پولی کش��ور به‌ویژه در‬ ‫س��ال‌های اخیر برنامه‌ها و سیاست‌های مناسبی نبوده‬ ‫و ع�لاوه بر آن بودجه ملی همواره با کس��ر روبه‌رو بوده‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد کارشناسان همه کشورهای دارای کسری‬ ‫بودج��ه باید بتوانند بدهی‌ه��ای خارجی خود را مثبت‬ ‫کنند‪ .‬این کار نیاز به یک برنامه‌ریزی ‪ 2‬تا ‪ 5‬ساله برای‬ ‫ریاضت اقتصادی‪ ،‬کاهش هزینه‌های مصرف‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫بدهی‌های خارج��ی و جبران کس��ری بودجه از محل‬ ‫برنامه‌های ریاضتی دارد‪ .‬با توجه به این مسئله است که‬ ‫بحث اقتصاد مقاومتی به عن��وان یک ضرورت مهم در‬ ‫شرایط کنونی جامعه مطرح می‌شود‪ .‬کارشناسان بر این‬ ‫اعتقاد هستند بسیاری از کشورها که دچار اشتباهاتی به‬ ‫لحاظ پولی در ‪ 40‬سال گذشته بوده‌اند‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫باید تاوان این اش��تباه را پ��س دهند‪ .‬بحث دیگری که‬ ‫کارشناسان در مورد نرخ طال و همچنین گرایش مردم به‬ ‫ویژه زنان به انباشته کردن طال درخانه‌ها مطرح می‌کنند‬ ‫مسئله نرخ سود بانکی است‪ .‬کارشناسان بر این باورند اگر‬ ‫ن��رخ بهره بانکی در ایران افزایش یابد و ترجیح مردم به‬ ‫سمت سپرده‌گذاری در بانک باشد‪ ،‬مدتی تقاضا کاهش‬ ‫می‌یاب��د تا به تدریج قیمت‌ه��ای داخلی به قیمت‌های‬ ‫جهانی برس��د‪ .‬در چنین شرایطی است که قیمت‌های‬ ‫داخلی نیز ب��ا قیمت‌های جهانی براب��ری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به طورکلی مطرح می‌ش��ود در خصوص قیمت فلزات‪،‬‬ ‫تاثیرپذیری از قیمت‌های جهانی بسیار است‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫حجم انبار یا همان ذخایر کشور از طال بسیار باشد و با‬ ‫توجه به خریدهایی که از قبل شده و با عرضه بسیار اگر‬ ‫قرار باشد که این افزایش قیمت مهار شود‪ .‬البته باید در‬ ‫نظر داشت که با پایین آمدن این حجم از نسبت کفایت‪،‬‬ ‫قیمت طال در داخل کش��ور به حد قیمت‌های جهانی‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫دالیل ارزشمند بودن طال‬ ‫گروه گزارش ‪ -‬طال در اصل‪ ،‬عنصر ش��یمیایی است‬ ‫که در جدول تناوبی با نش��ان ‪( Au‬التین‪ ) aurum‬و‬ ‫ع��دد اتمی ‪ ۷۹‬وجود دارد‪ .‬طال فلزی اس��ت نرم‪ ،‬براق‪،‬‬ ‫زرد رنگ‪ ،‬چکش‌خ��وار‪ ،‬قابل انعطاف (‪3‬ظرفیتی) و فلز‬ ‫واسطه که با بیشتر عناصر شیمیایی واکنش ندارد و تنها‬ ‫به‌وسیله کلر و تیزاب سلطانی (آمیزه‌ای از اسیدنیتریک‬ ‫و اسیدهیدروکلریک) مورد حمله قرار می‌گیرد‪ .‬این فلز‬ ‫عمدتا به ش��کل آزاد و به شکل تکه‌هایی در سنگ‌ها و‬ ‫رس��وب‌های آبرفتی وج��ود دارد و یکی از فلزات ضرب‬ ‫سکه است‪ .‬طال در بس��یاری از کشورها به‌عنوان معیار‬ ‫ارزش پ��ول ب��ه‌کار م��ی‌رود‪ .‬همچنی��ن در جواهرات‪،‬‬ ‫دندانپزشکی و الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اما به راس��تی از چه زمانی این عنصر ش��یمیایی نزد‬ ‫مردم به ارزشی دست یافت که تغییری هرچند کوچک‬ ‫در قیمت یک اونس آن تمامی بازارهای جهانی را تحت‬ ‫تاثیر قرار می‌دهد؟‬ ‫ب��ه گ��زارش بانک��ی دات‌آی‌آر ‪(Gold‬طال) از اس��م‬ ‫گوتیک ‪ Gult‬گرفته شده است‪ .‬این فلز از قدیمی‌ترین‬ ‫فلزات شناخته شده است که مورد استفاده قرار گرفته‪،‬‬ ‫زیرا به سادگی شکل‌پذیر است‪ .‬هندی‌ها نخستین‌بار در‬ ‫کتاب مقدس شان (‪4‬هزار سال قبل از میالد مسیح) به‬ ‫طال اشاره کرده‌اند‪.‬‬ ‫قدیمی‌تری��ن معدن طال (‪4‬هزار س��ال قبل از میالد‬ ‫مس��یح) در بین‌النهری��ن‪ ،‬در خاورمیان��ه و مرب��وط به‬ ‫سومریان بوده است‪ .‬یافته‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های‬ ‫‪ ۲۶۵۴‬تا ‪ ۲۶۸۵‬قبل از میالد در آبیدوس(‪ )Abydos‬و‬ ‫نگده(‪ )Nagada‬مصر‪ ،‬زرگری مرس��وم بوده است‪ .‬این‬ ‫زمان به پیش از تاریخ استفاده از نقره برمی‌گردد‪ .‬در این‬ ‫زمان اس��تفاده از طال در جواهرسازی و تزئینات‪ ،‬به‌جز‬ ‫برای فرعونیان‪ ،‬خانواده آنها‪ ،‬کاهنان و مقامات بلندپایه‬ ‫ممنوع بود‪ .‬براساس اطالعات محلی در مصر‪ ،‬طال برای‬ ‫نخستین‌بار در نیل آبی و معادن خاص گزارش شده که‬ ‫به سال ‪ ۲۲۰۰‬قبل از میالد برمی‌گردد‪.‬‬ ‫زمان زیادی اس��ت که طال یک��ی از گرانقیمت‌ترین‬ ‫فلزات به حس��اب آم��ده و قیم��ت آن در تاریخ معیار‬ ‫بس��یاری از پول‌ه��ای رایج اس��ت (با عن��وان پایه طال‬ ‫شناخته می‌ش��ود)‪ .‬از طال به‌عنوان نمادی برای پاکی‪،‬‬ ‫ارزش‪ ،‬س��لطنت و مخصوص��ا نقش‌هایی که ترکیبی از‬ ‫این ویژگی‌هاست‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در ط��ول تاری��خ از طال برای پش��تیبانی پ��ول و در‬ ‫سیس��تمی تحت عنوان پایه طال استفاده می‌شد که در‬ ‫این سیستم یک واحد از پول رایج معادل مقدار معینی‬ ‫طال بود‪ .‬گاهی اوقات مالکیت طال به خاطر نقش��ی که‬ ‫به‌عنوان پش��توانه پول دارد‪ ،‬محدود یا ممنوع می‌شود‪.‬‬ ‫چون طال مدت زمان بسیار طوالنی ارزش خود را حفظ‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشهود اغلب‬ ‫به‌صورت بخش��ی از یک سهام نگهداری می‌شود‪ .‬چون‬ ‫طال ارزش خ��ود را حتی هنگامی‌که پول بی‌پش��توانه‬ ‫بی‌ارزش می‌ش��ود حفظ می‌کند‪ ،‬بنابراین مخصوصا در‬ ‫زمان ناتوانی یا تورم ش��دید مورد نیاز می‌گردد‪ .‬اگرچه‬ ‫این عنصر شیمیایی در صنعت و هنر بسیار مهم است‪،‬‬ ‫مزیت منحصربه‌فردی نسبت به تمامی کاالها دارد و آن‬ ‫حفظ ارزش خود در بلندمدت است‪.‬‬ ‫تاریخچه صنعت طال‌سازی در ایران‬ ‫ای��ران از لح��اظ جغرافیای��ی روی کمربن��د معدنی‬ ‫جهان ق��رار دارد و از ذخایر عظی��م فلزات و کانی‌های‬ ‫باارزش برخوردار اس��ت‪ .‬بنابرای��ن از نقطه‌نظر تاریخی‬ ‫همی��ن موض��وع موجبات گس��ترش دان��ش و صنعت‬ ‫فلز کاری از ایران به س��ایر مناطق جهان را فراهم کرده‬ ‫است‪ ،‬به‌طوری که ساکنان مصر‪ ،‬بابل‪ ،‬هند و جیحون با‬ ‫تمام پیشرفت‌هایی که در عصر خود داشتند‪ ،‬نتوانستند‬ ‫در ای��ن زمینه بر ایرانیان پیش��ی بگیرند‪ .‬صنعت طال و‬ ‫جواهر و س��اخت و تولید زیورآالت و مصنوعات فلزات‬ ‫قیمتی ایران در این رابطه س��رآمد کش��ورهای جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫آثار هنری بس��یار ارزش��مند و گرانبهایی که امروزه‬ ‫موزه‌ه��ای معتب��ر داخل��ی و خارج��ی و مجموعه‌های‬ ‫خصوص��ی کلکس��یونر‌های معروف دنیا را در سراس��ر‬ ‫جه��ان زینت بخش��یده‪ ،‬بیانگر این حقیقت اس��ت که‬ ‫ط�لا و جواهرس��ازان ایران��ی در ادوار مختلف تاریخی‬ ‫چه پیش از اس�لام و چه پس از آن در س��اختن اشیا‪،‬‬ ‫زیورآالت گرانبه��ا از مهارت خارق‌الع��اده‌ای برخوردار‬ ‫بوده‌ان��د و امروزه ه��ر بیننده‌ای که آنه��ا در موزه‌های‬ ‫معروف بین‌المللی مش��اهده می‌کند‪ ،‬مجس��مه مشهور‬ ‫بزبالدار جام طالی افسانه زندگی‪ ،‬جام طالی مارلیک و‬ ‫ده‌ها اثر تاریخی دیگر اصیل‌ترین اسناد تاریخ فرهنگی‬ ‫و هن��ری صنعتگران ایرانی در گ��ذرگاه زمان و کارنامه‬ ‫درخشان پیشینیان ما به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫همچنین باید اش��اره کرد که در دوره هخامنش��یان‬ ‫برای نخس��تین‌بار در جهان س��که طال توسط داریوش‬ ‫کبیر در ایران ض��رب گردید که به آن «داریک» گفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در عصر ساس��انیان نیز مصرف طال در ایران‬ ‫فراوان بود‪ .‬براس��اس نوش��ته‌های مورخان سرشناسی‬ ‫نظیر وی��ل دورانت‪ ،‬گیرش��من‪ ،‬ش��اردن و دیگران در‬ ‫ادوار مختلف تاریخی فعالیت‌ه��ای تولیدی و بازرگانی‬ ‫مصنوعات طال و جواهر و سنگ‌‌ها و مواد طبیعی قیمتی‬ ‫رونق فراوانی داش��ته است و طبقه اشراف و ثروتمندان‬ ‫جامعه عموما از وس��ایل و اشیای زینتی گرانبهایی که‬ ‫از طال و جواهرات س��اخته شده بود‪ ،‬استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫از ش��کوه و عظمت دست‌ساخته‌های هنری ایرانیان در‬ ‫روزگاران هخامنش��ی و ساس��انی هرچه گفته شود‪ ،‬کم‬ ‫اس��ت‪ .‬پادشاهان این سلس��له نظیر هرمز اول و خسرو‬ ‫دوم چنان به س��اخت زیورآالت اش��رافی و به‌ویژه تاج‬ ‫و تخت پادش��اهی توجه داش��تند که حی��رت مورخان‬ ‫را برانگیخت��ه اس��ت‪ .‬تئوفیالکت��وس مورخ بیزانس��ی‬ ‫وثعالبی م��ورخ عرب در وصف تاج و تخت پادش��اهان‬ ‫مذکور مطالبی نگاش��ته‌اند و اعت��راف کرده‌اند که طال‬ ‫و جواهرس��ازان ایران��ی در عص��ر خود همواره ش��هره‬ ‫آفاق بوده‌اند‪.‬‬ ‫با گام نهادن به قرن بیستم صنعت طال و جواهرسازی‬ ‫ایران وارد عصر جدیدی ش��د‪ ،‬زیرا به‌تدریج لباس‌های‬ ‫ایرانیان از حالت س��نتی گذش��ته خارج گردید و در اثر‬ ‫افزای��ش رفت‌وآمد‌های مردم ایران به‌ویژه با اروپاییان تا‬ ‫حدود زیادی صنعت طال و جواهرس��ازی هم تحت‌تاثیر‬ ‫قرار گرفت و س��بک‌های جدی��دی در تولید مصنوعات‬ ‫مردم‌پسند به‌کار گرفته ش��د‪ .‬البته در تاریخ ایران پس‬ ‫از استقرار سلس��له پهلوی نیز تزئینات شاهی نظیر تاج‬ ‫جدی��د چوگان جدی��د و جامه‌های جدید و‪ ...‬س��اخته‬ ‫ش��د که هم‌اکن��ون در م��وزه جواهرات بان��ک مرکزی‬ ‫نگهداری می‌شود‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫مدل مفهومی‬ ‫توسعه پایدار صنعتی‬ ‫برای دستیابی به توسعه پایدار صنعتی طراحی مدل‬ ‫مفهومی آن بس��یار مهم اس��ت‪ .‬بررسی‌های پژوهشی‬ ‫و علمی نش��ان می‌دهد که توس��عه پایدار اقتصادی ‪-‬‬ ‫صنعتی مرکب از ‪ 4‬رکن بسیار مهم واساسی‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫اجتماع‪ ،‬سیاس��ت و فرهنگ است‪ .‬درهمان حال نباید‬ ‫از خاطر برد که بحث توس��عه انسانی یکی از مباحث‬ ‫مهم توسعه پایدار است که شاخص‌های توسعه یافتگی‬ ‫با توجه به توس��عه انس��انی باید در آن در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬مفهوم توس��عه از دیدگاه نظریه‌پردازان غربی‬ ‫مقوله س��یطره کمیت است ‪.‬در تفکر اسالمی ‪ -‬ایرانی‬ ‫توس��عه بر مبنای‪« :‬خدامحوری» و «انسان محوری»‬ ‫معنا و مفهوم پیدا می‌کند‪ .‬بس��یاری از صاحب‌نظران‬ ‫و طراحان مدل‌های بومی توس��عه پایدار بر این باورند‬ ‫که در مدل توس��عه پای��دار‪ ،‬عالوه‌ب��ر دین‌محوری و‬ ‫انس��ان‌محوری‪ ،‬ارزش‌م��داری هم باید مدنظر باش��د‪.‬‬ ‫پژوهش‌ه��ای تحقیق��ی بیانگر آن اس��ت ک��ه عوامل‬ ‫موثر در طراحی مدل مفهومی توس��عه پایدار صنعتی‬ ‫عالوه‌بر چرخه‌های مهم اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬چرخه‌های ارتباطی و حتی روانشناس��ی هم‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫در مفهوم روانشناس��ی گروهی ب��ه فرهنگ کار در‬ ‫جامعه اشاره می‌کنند که در این زمینه باید تحقیقات‬ ‫و پژوهش‌های اساسی انجام شود‪.‬‬ ‫برای تعمیق و نهادینه کردن توسعه پایدار صنعتی‬ ‫ب��ه ابزارها و مج��اری ارتباطی نیاز اس��ت که فرهنگ‬ ‫توسعه پایدار از طریق آنها گسترش یابد‪.‬‬ ‫ازدی��دگاه صاحب‌نظران ارتباطات در نس��ل چهارم‬ ‫نظریه‌های ارتباطات توس��عه ی��ک تعریف اولیه از آن‬ ‫ویژگی‌ها‪ ،‬ارتباطات توس��عه را در این مقوله مشخص‬ ‫می‌کن��د‪ .‬در این مدل به توس��عه اقتص��ادی در کنار‬ ‫توس��عه‌های سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬انس��انی و توس��عه‬ ‫ارتباطات اشاره شده است‪.‬‬ ‫در این مدل س��اده توس��عه پایدار‪ ،‬بخش توس��عه‬ ‫اقتصادی آن مد نظر قرار گرفته است و در این توسعه‪،‬‬ ‫ایجاد اقتصاد پویا‪ ،‬توسعه صنعت‪ ،‬جلوگیری از تخریب‬ ‫محیط‌زیست و توسعه روستایی و درکنار آن گسترش‬ ‫کشاورزی و حفظ ذخایر ومنابع طبیعی مد نظر است‪.‬‬ ‫در این ارتباط برای اینکه مطبوعات بتوانند بیشترین‬ ‫تاثیر را درپیشبرد اهداف توسعه‌پایدار صنعتی داشته‬ ‫باش��ند نیازمند آزادی بیان‪ ،‬قلم‪ ،‬آزادی جست وجوی‬ ‫اطالعات و کس��ب و جمع‌آوری آن هس��تند‪ .‬در عین‬ ‫حال برای طراحی مدل مفهومی توسعه پایدار می‌توان‬ ‫مدل‌ه��ای مختلف توس��عه صنعتی را در کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر م��ورد مطالعه ق��رار داد و ش��اخص‌های اصلی‬ ‫آن را با س��اختار اقتص��اد و فرهنگ بومی تطبیق داد‪.‬‬ ‫مدل توس��عه غربی از رش��د خطی توس��عه که شامل‬ ‫شاخص‌هایی نظیر درآمد س��رانه‪ ،‬میزان راه‌ها‪ ،‬تولید‬ ‫ناخالص ملی س��رمایه‪ ،‬دانش و فناوری هس��ت شروع‬ ‫شده و به مدل‌های دیگری رسیده است‪.‬‬ ‫در مدل‌های دیگر غربی پیدایش مدل‌های توس��عه‬ ‫نظیر اندیشه اوالف پالمه نخست وزیر سابق سوئد بوده‬ ‫که با نام سوسیال دموکراسی اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدل غربی همچنین با تغییر وتحوالتی در دهه ‪70‬‬ ‫مواجه ش��د و نظریه‌های گوناگون��ی در این زمینه به‬ ‫وجود آمد‪.‬‬ ‫تقریب��ا آخرین نظریه‌ای که در مورد مدل توس��عه‬ ‫غربی وجود دارد الگوی نیو کالس��یک بازار آزاد است‬ ‫که مبارزه با برداشت دولت گرایانه و خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫تش��ویق ص��ادرات و تج��ارت‌آزاد و اس��تقبال از‬ ‫س��رمایه‌گذاران کش��ورهای توس��عه یافت��ه و حذف‬ ‫مقررات‌زائد دولتی و ‪ ...‬را مطرح می‌کند‪.‬‬ ‫در همین زمینه مدل‌های توسعه شرقی نظیر چین‬ ‫و هند و ژاپن هم مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدل چینی تقدم فرهنگ را بر اقتصاد مطرح کرده‬ ‫اس��ت که قدرت فرهنگ را از اقتصاد و سیاست باالتر‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫مدل هندی مبتنی‌بر توسعه روستایی با بهره‌گیری‬ ‫از زمین و تاکید بر بهره‌وری است‪.‬‬ ‫م��دل ژاپنی ه��م بومی ک��ردن مدل روس��تو را با‬ ‫بهره‌گی��ری از عنصر س��رعت سوسیالیس��تی اتحاد‬ ‫جماهیر شوروی سابق مدنظر قرار داده است و توجه‬ ‫کاملی به توسعه صنعتی روستایی و همچنین اعتنای‬ ‫کامل به فرهنگ ملی و بومی و ارتقای آن دارد‪.‬‬ ‫در م��دل بوم��ی ‪ -‬ملی توس��عه پای��دار صنعتی –‬ ‫اقتص��ادی ما قطع��ا گفتمان عدالت مح��وری‪ ،‬توزیع‬ ‫عادالنه ثروت‪ ،‬توسعه انسانی و ضرورت رشد هماهنگ‬ ‫اقتصادی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫درپایان باید اش��اره کرد که توس��عه صنعتی بدون‬ ‫تردید در گرو برنامه‌ریزی کالن اقتصادی – صنعتی و‬ ‫همچنین جلب و جذب سرمایه‌های غیرمولد به بخش‬ ‫مول��د اقتصاد کش��ور وتلفیق مدل‌هایی اس��ت که به‬ ‫توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر کشور کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران‬ ‫توسعهپایدار‪،‬فرازونشیب‌ها‪،‬راه‌هاوناهمواری‌ها‬ ‫گروه گزارش‪:‬توسعه پایدار صنعتی در گروی‬ ‫تعیین شاخص‌های کمی‌وکیفی این مقوله است‪.‬‬ ‫شاخص‌های اصلی توسعه پایدار شامل مشخص‬ ‫کردن جایگاه اقتصاد مولد در آن‪ ،‬یافتن و تحقیق‬ ‫در مورد صنایعی که اولویت بخشیدن به آنها‬ ‫نقش بسزایی در توسعه دارد‪ ،‬نظیر صنایع مادر‬ ‫و استراتژیک و زیربنایی‪ ،‬درنظر گرفتن جایگاه‬ ‫توسعه انسانی در آن و در همان حال اجرای‬ ‫برنامه‌های توسعه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫سیاست‌های کالن توسعه در این زمینه است‪ .‬به‬ ‫بیان دیگر‪ ،‬توسعه پایدار صنعتی به محورهای‬ ‫متعددی وابسته است که یکی از این محورها‬ ‫توسعه فرهنگی است‪ ،‬در این ارتباط از جمله‬ ‫شاخه‌ها و سررشته‌های اصلی توسعه فرهنگی‪،‬‬ ‫جایگاه و نقش مطبوعات به عنوان رسانه مکتوب‬ ‫در این عرصه است که در حکم بازوان اجرایی‬ ‫توسعه صنعتی به شمار می‌آید‪ .‬مطبوعات‬ ‫توسعه صنعتی در شرایطی جایگاه راستین خود را‬ ‫پیدا می‌کنند که توسعه پایدار صنعتی به عنوان‬ ‫اصلی‌ترین ابزار ارتباطی این مقوله از سوی برنامه‬ ‫ریزان آن شناخته شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش ضم��ن گفت‌وگ��و ب��ا برخ��ی از‬ ‫روزنامه‌ن��گاران زیر بناه��ای کار مطبوعاتی در ارتباط‬ ‫با بحث توس��عه پایدار صنعتی مورد بحث و اظهارنظر‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تعیین شاخص‌های توسعه پایدار صنعتی‪ ،‬تاکید بر‬ ‫عنص��ر دانایی اجتماعی‪ ،‬آموزش‪ ،‬آگاه‌س��ازی و آماده‬ ‫کردن افکار عمومی و‪ ...‬از جمله مواردی اس��ت که در‬ ‫این گفت وگو‌ها مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه‪ ،‬ارتقای‌کمی وکیفی یک پدیده‬ ‫توس��عه صنعتی به معنای اخص و توسعه اقتصادی‬ ‫به معنای عام ارتقای کمی وکیفی یک پدیده اس��ت‪.‬‬ ‫در این مورد هوشمند س��فیدی مدیرمسئول روزنامه‬ ‫آرم��ان در گفت‌وگو ب��ا صمت می‌گوید‪ :‬توس��عه در‬ ‫جامع��ه بدین معنی اس��ت که ش��اخص‌های کمی و‬ ‫وضعیت کیفی یک پدیده بهبود یابد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت که برای دس��تیابی به توس��عه‬ ‫پای��دار از بعد فرهنگی اس��تخراج ش��اخص‌ها‪ ،‬الزم و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪،‬در بعد توسعه مطبوعات که پیشبرنده‬ ‫امر توس��عه پایدار باش��ند یک ش��اخص مه��م تعداد‬ ‫رسانه‌هاس��ت و از بعد کیفی هم توس��عه رسانه بدین‬ ‫معنی اس��ت که به س��مت مخاطبان بیش��تر حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به بهره‌وری‬ ‫محم��د بل��وری‪ ،‬روزنامه‌نگار و س��ردبیر ب��ا تجربه‬ ‫مطبوعات معتقد اس��ت که برای رس��یدن به توسعه‬ ‫پای��دار بای��د ابت��دا به زی��ر س��اخت‌های فرهنگی ‪-‬‬ ‫اجتماعی پرداخت و ب��ه الگو‌های الزم برای بهره‌وری‬ ‫از مناب��ع طبیع��ی با حفظ محیط زیس��ت و توجه به‬ ‫نس��ل آینده دست یافت و همچنین به علم و فناوری‬ ‫مجه��ز بود‪ .‬به اعتقاد وی برای تحقق توس��عه پایدار‪،‬‬ ‫زمینه‌های الزم را برای کش��ف و پرورش استعداد‌ها و‬ ‫قابلیت‌های فردی باید فراهم آورد و بهداشت و درمان‬ ‫را برای قشرهای جامعه تامین کرد زیرا سالمت تن و‬ ‫روان زمینه ساز هر پیشرفتی است‪.‬‬ ‫بلوری اشاره می‌کند که زمانی توسعه پایدار محقق‬ ‫می‌ش��ود که عدالت اجتماعی برقرار ش��ود و با ترویج‬ ‫اخالق و تامین روحیه نش��اط و ش��ادابی در جامعه و‬ ‫تامین نیازهای بش��ری‪ ،‬آزادی‌ها را گسترش داد و با‬ ‫برقراری دموکراسی‪ ،‬آزادی بیان و قلم را تضمین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر عنصر دانایی اجتماعی در توسعه‬ ‫دکتر عبدالرضا ش��اه محمدی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه در‬ ‫زمینه اس��تقرار توس��عه پایدار در گفت وگو با صمت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬باید گف��ت در جهان ام��روز جامعه‌ای‬ ‫توس��عه یافته تلقی می‌ش��ود که بتواند در کنار سایر‬ ‫ش��اخص‌های توس��عه‪ ،‬بر معیار آموزش و اطالعات و‬ ‫در حقیق��ت دانایی اجتماعی تاکی��د کند‪ .‬در چنین‬ ‫جامعه‌ای‪ ،‬مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطالعات‬ ‫نق��ش زی��ادی در باالب��ردن آگاهی‌ه��ای گوناگون و‬ ‫ضروری برعهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی‬ ‫وترقی همه جانبه یاری می‌کنند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬توس��عه فرآیندی چند بعدی است و‬ ‫توس��عه اقتصادی در این میان از برجس��تگی خاصی‬ ‫برخوردار اس��ت تا جای��ی که این توس��عه به عبارت‬ ‫دقیق‌تر صنعتی ش��دن به عنوان محور اصلی و موتور‬ ‫حرکت هر نوع توسعه قلمداد شده است‪ .‬پژوهش‌های‬ ‫اندیش��مندان نشان می‌دهد که توس��عه اقتصادی به‬ ‫پیش ش��رط اهرم‌های کمکی عوامل فرهنگی نیازمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درمورد نقش ارتباطات اعتقاد دارد که ارتباطات‬ ‫فراگردی جدانش��دنی از سایر فراگردهای اجتماعی و‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی ضروری برای توس��عه و اقتصاد‬ ‫ملی اس��ت و برای موثر واقع شدن باید به طور نهادی‬ ‫با فراگرد‌هایی همچون هش��یار س��ازی‪ ،‬سازماندهی‪،‬‬ ‫سیاسی‌گری و تکنیک دهی ترکیب شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه فرهنگی و توسعه پایدار‬ ‫دکتر امیدعلی مس��عودی‪ ،‬اس��تاد ارتباطات مقوله‬ ‫توس��عه پایدار را از لحاظ اقتصاد فرهنگی مورد توجه‬ ‫قرار می‌دهد‪ .‬او تاکید می‌کند؛ توسعه فرهنگی اگر از‬ ‫دیدگاه علم اقتصاد نگریس��ته شود باید هرچه بیشتر‬ ‫تالش ک��رد که جلوی هزینه‌ها وخس��ارات در بخش‬ ‫فرهنگ و اقتصاد گرفته ش��ود‪ .‬در بحث توسعه پایدار‬ ‫امکان��ات را باید به س��متی هدایت ک��رد که کاهش‬ ‫خسارت‌ها را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫مسعودی بر این باور است که در بحث توسعه پایدار‬ ‫اقتصادی ‪ -‬صنعتی باید روی مسائل فرهنگی کار کرد‬ ‫و در حقیقت قوانین نانوش��ته‌ای از نظر فرهنگی دارد‬ ‫که می‌تواند به بحث توسعه اقتصادی کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه یافتگی مطبوعات ضرورت‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫توس��عه پایدار صنعت��ی زمانی ایجاد می‌ش��ود که‬ ‫رسانه‌های توس��عه یافته و مطبوعات پیشرفته وجود‬ ‫داشته باشند‪ .‬دکتر امید علی مسعودی سه عامل مهم‬ ‫قان��ون‪ ،‬فرهنگ و ع��رف را در فعالیت‌های مطبوعاتی‬ ‫موثر می‌داند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تاکید بر این مس��ئله ک��ه فرهنگ همه‬ ‫چیز را باخود دارد خصلت فرهنگ‌ها را پاالیش ش��ده‬ ‫فرهنگ همه انسان‌ها می‌داند و می‌گوید‪ :‬این فرهنگ‬ ‫است که تاثیر‌گذار در امر توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه تاکید دارد شاخص دیگری که‬ ‫برای توسعه یافتگی مطبوعات می‌توان ذکر کرد بحث‬ ‫آزادی آنها و عضویت در تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای‬ ‫مطبوعات و روزنامه‌نگاران به عنوان نهاد مدنی است‪.‬‬ ‫مسعودی همچنین می‌گوید‪ :‬اگر اصالح فرهنگی در‬ ‫حوزه مطبوعات انجام ش��ود کاه��ش همه هزینه‌های‬ ‫مربوط��ه ب��ه وج��ود می‌آی��د‪ .‬مطبوعات ب��ا توجه به‬ ‫اینکه در همه حوزه‌های توس��عه از جمله صنعت کار‬ ‫می‌کنن��د نه تنها در انتقال می��راث فرهنگی بلکه در‬ ‫تبیین راه‌های اس��تقرار توس��عه اقتصادی ‪ -‬صنعتی‬ ‫بسیار موثر خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه مستمر و فزاینده‬ ‫توس��عه‌ای که متک��ی برفرآینده��ا و عوامل اصلی‬ ‫و بنی��ادی اقتص��ادی ‪ -‬صنعتی و‪ ...‬باش��د همیش��ه‬ ‫جنبه‌های خالقانه خود را در همه حال دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫در واقع تولید مستمر و ابتکار در تولید به شکل فرض‬ ‫صنعتی نوعی زایش خالقه اس��ت که به توسعه پایدار‬ ‫منتج می‌شود‪.‬‬ ‫فریدون صدیقی روزنامه نگار در این زمینه در گفت‬ ‫وگو با صمت می‌گوید‪ :‬کشورهایی هستند که تاریخ را‬ ‫می‌سازند و توسعه پایدار به نوعی ساختن تاریخ است‬ ‫و س��اختن تاریخ در اقلی��م و جغرافیایی که ما در آن‬ ‫س��یر می‌کنیم سهیم و دخیل هس��تیم‪ .‬در این مورد‬ ‫مولفه‌های توس��عه یافتگی و مش��ارکت جهانی وجود‬ ‫دارد و اس��تمرار توس��عه رو به فزونی و کثرت خواهی‬ ‫اس��ت و تعمیق توس��عه‪ ،‬زایش و خالقیت در چنین‬ ‫جامع��ه‌ای وجه غال��ب تولیدات ما در توس��عه پایدار‬ ‫اقتصادی – صنعتی اس��ت ک��ه از صادرات تا واردات‪،‬‬ ‫تا تفکر وخرد تولید کمی و کیفی را در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی یک سازمان بلندمدت‬ ‫در زمینه اجرای توسعه پایدار طراحی یک سازمان‬ ‫بلن��د مدت در ای��ن زمینه ضروری اس��ت و عملیات‬ ‫بستر سازی و فرصت دهی به نهاد‌ها و بخش خصوصی‬ ‫در این بستر بسیار مهم است‪.‬‬ ‫فریدون صدیقی ضمن تاکید روی این مسئله خاطر‬ ‫نشان می‌کند‪ :‬بستر باور پذیری درمورد توسعه پایدار‬ ‫باید از س��وی مسئوالن مربوطه فراهم شود و آموزش‬ ‫اصول توس��عه پای��دار باید در نظام آموزش��ی و دوره‬ ‫دبس��تان آغاز شود و اگر نقصان و کاستی و عیبی در‬ ‫این زمینه وجود دارد باید آن را برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬این موضوع یعنی آموزش دائمی‬ ‫توس��عه پایدار باید به کل جامعه تس��ری پیدا کند و‬ ‫لزوما نگاه کالن به رسالت و مسئولیت رسانه در قانون‬ ‫توس��عه پایدار باید در نظر گرفته شود‪ .‬توسعه پایدار‬ ‫دریک ش��اخه ی��ک معنی پیدامی‌کن��د و در ظرفیت‬ ‫ملی‪ ،‬ابعاد کالن و گسترده‌ای را می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد هماهنگی بین شهر و روستا‬ ‫صنایع روس��تایی درکنار صنای��ع مادر وزیر بنایی‬ ‫باید در چارچوب توسعه پایدار اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫رش��د کنند‪ .‬بیژن نفیسی روزنامه نگار در این زمینه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬توس��عه پای��دار مفهومی بنی��ادی دارد و‬ ‫اس��تمرار این گس��ترش و یا به کالم دیگر پیشرفت‬ ‫نباید مقطعی باشد‪.‬‬ ‫به دیگر س��خن اگ��ر هدف در توس��عه پایدار مثال‬ ‫فرهنگ��ی این س��ت که تع��داد مخاطبان رس��انه‌ها‬ ‫افزایش پیدا کند و اگر از رقم مثال ‪ 20‬هزار مخاطب‬ ‫برای یک رسانه مکتوب به ‪ 100‬هزار مخاطب برسد‬ ‫معنای آن نقطه ایده ال نیس��ت بلکه با اضافه کردن‬ ‫مث�لا ‪101‬و ‪ 102‬هزار مخاطب درای��ن زمینه باید‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد؛ در رژیم گذش��ته با نگاهی یک‬ ‫بعدی به مسئله توسعه مثال در شهرها‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫از روستاییان به شهرها مهاجرت کردند و در حقیقت‬ ‫با برنامه‌های مختلف اقتصادی که در رژیم گذش��ته‬ ‫اجرا شد نابودی روستاها به وجود امد و ‪ 25‬درصد از‬ ‫روستاییان به شهرها آمدند‪.‬‬ ‫نفیسی تاکید می‌کند‪ :‬توسعه اقتصادی ‪ -‬صنعتی‬ ‫باید به شکل هماهنگ در شهر و روستا دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹متوازن بودن توسعه پایدار‬ ‫مفهوم توس��عه پایدار صنعتی مفهومی همه جانبه‬ ‫و در حقیقت سراس��ری اس��ت به بیان دیگر توسعه‬ ‫فرآین��دی از کل جامع��ه اس��ت که هرگز به ش��کل‬ ‫مج��زا و مس��تقل اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬مگر آنکه با س��ایر‬ ‫بخش‌های جامعه هماهنگ باشد‪.‬‬ ‫در این م��ورد علی اکب��ر قاض��ی‌زاده روزنامه‌نگار‬ ‫دیگری اس��ت که می‌گوید‪ :‬در جامعه جزایر مجزا از‬ ‫هم وجود ندارد و متاس��فانه بای��د گفت که هنوز در‬ ‫اداره مملک��ت یک الگوی ثابت توس��عه وجود ندارد‬ ‫این درحالی اس��ت که در ادبیات مدون ما در زمینه‬ ‫پیشرفت و رشد از قرن‌های دور چنین مسائلی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬مس��ئله توس��عه هم��واره تحت تاثیر‬ ‫نح��وه اداره و مدیری��ت بوده اس��ت‪ ،‬یک ش��اخه از‬ ‫مدیری��ت به‌طور قط��ع مدیریت فرهنگی اس��ت که‬ ‫اص��ول و ضواب��ط آن با ان��واع مدیریت‌ه��ای دیگر‬ ‫تفاوتی ندارد‪ .‬فرهنگ مقوله‌ای اس��ت که مش��کالت‬ ‫آن برخالف صنعت‪ ،‬بازرگانی و‪ .. .‬آش��کار و ملموس‬ ‫نیس��ت اما درهم��ه زمینه‌های صنعت��ی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫حتی‪ ،‬مدیریت فرهنگی به کار می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع فرهنگی توسعه‬ ‫یک مشکل اساس��ی در موفق نبودن سیاست‌های‬ ‫توس��عه این اس��ت که گاه��ی موان��ع فرهنگی مانع‬ ‫اجرای سیاست‌های اقتصادی تولیدی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عل��ی اکبر قاض��ی‌زاده‪ ،‬از جمل��ه موانع‬ ‫فرهنگی توس��عه اینست که ثبات در امر توسعه نادر‬ ‫اس��ت و بر اس��اس تغییر مدیریت‌ها‪ ،‬سیاست‌ها نیز‬ ‫عوض می‌شود که در چنین ش��رایطی توسعه امری‬ ‫بسیار محال و نادر به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫قاضی‌زاده معتقد اس��ت ‪:‬کش��ور م��ا در چهار راه‬ ‫ح��وادث دنیا قرار گرفته اس��ت از اس��کندر مقدونی‬ ‫تا مغول‌ها‪ ،‬تیم��ور لنگ‌ها و‪ ...‬به ایران حمله کردند‪.‬‬ ‫انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها آمدند ونفت ما را به غارت‬ ‫بردند همه این موارد در طول تاریخ موانع گوناگونی‬ ‫را در راه توسعه و پیشرفت به وجود آورد‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬از دیگر مس��ائل این اس��ت که‬ ‫م��ا به لحاظ فرهنگی روحی��ه جمعی نداریم این هم‬ ‫یکی از مس��ائل است که ضد توسعه به شمار می‌رود‬ ‫یعنی اینکه ما فردگرا هس��تیم‪ .‬از دیگر موانع توسعه‬ ‫فرهنگی هم فقر اقتصادی و مسائل اقلیمی است‪ .‬در‬ ‫این م��ورد اگر توجه کنیم فق��ر فرهنگی و موقعیت‬ ‫اقلیمی کش��ور ما را به لحاظ فرهنگی دچار مش��کل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی خاط��ر نش��ان می‌کن��د‪ :‬ارتق��ای فرهنگ��ی و‬ ‫توس��عه پایدار الزمه‌اش این س��ت که فقر اقتصادی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ .‬به جز آن ب��رای پیاده کردن‬ ‫سیاس��ت‌های توس��عه اقتص��ادی – فرهنگ��ی نیاز‬ ‫به امنیت وجود دارد و رش��د اقتص��ادی ‪ -‬فرهنگی‬ ‫همیش��ه در دوره‌ای بوده که هم��واره امنیت حاکم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مثال بناهای تاریخی در کشور ما مربوط‬ ‫به دوره‌ای است که امنیت وجود داشته است‪.‬‬ ‫نبود امنیت هرنوع توسعه پایدار اقتصادی و توسعه‬ ‫فرهنگی را با مش��کل روبه رو می‌کند‪ .‬مثال توکیو در‬ ‫ژاپن هرگز اشغال نشد به همین دلیل ژاپن توسعه و‬ ‫پیشرفت صنعتی گسترده‌ای کرد اما شهرهای بزرگ‬ ‫ما نظیر ش��هرری‪ ،‬نیش��ابورو اصفه��ان بارها باخاک‬ ‫یکسان شده و دوباره ساخته شده است‪.‬‬ ‫اگر ی��ک مقایس��ه تاریخ��ی انجام دهی��م به این‬ ‫نتیجه می‌رس��یم که ش��هرهای اروپایی مانند لندن‬ ‫و پاریس در طول تاریخ‌ش��ان ک��ه هرگز هم تاریخی‬ ‫مثل شهرهای قدیمی ما ندارند هرچه در آنها ساخته‬ ‫شده‌اند پابرجا مانده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د تاکید کرد ک��ه دو عنصر امنیت و‬ ‫رفاه مادی در توسعه اقتصادی – صنعتی و مدیریت‬ ‫فرهنگی و همچنین توس��عه فرهنگ نقش بس��زایی‬ ‫دارد‪.‬‬
‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گفت‌وگوی صمت با معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌‌المللی‬ ‫‪13‬‬ ‫سفرهای تجاری‪ -‬نمایشگاهی راهی برای گسترش تجارت‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬فعاالن اقتصادی و کارشناسان همواره بر ضرورت رشد یکپارچه سایت‌های نمایشگاهی در‬ ‫تمام نقاط کشور تاکید می‌کنند‪ .‬از طرفی بسیاری از صاحب‌نظران‪ ،‬پویایی و رشد صحیح کشور در امور بازرگانی را در گرو‬ ‫تعامل مداوم و سازنده با دیگر کشورهای جهان می‌دانند‪ .‬در گفت‌وگوی صمت با محمدجواد قنبری‪ ،‬معاون امور نمایشگاهی‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌‌المللی جمهوری اسالمی‪ ،‬موضوعاتی چون وضعیت نمایشگاه‌های استانی‪ ،‬نقش سفرهای تجاری و‬ ‫بازرگانی در کسب تجربیات نمایشگاهی و اهمیت حمایت‌های دولتی از شرکت‌های نمایشگاهی بررسی شده است‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما در م�ورد تاثیر س�فرهای‬ ‫تجاری به کش�ورهای دیگر و حضور در‬ ‫نمایش�گاه‌های خارجی با هدف کس�ب‬ ‫تجرب�ه ب�رای برگ�زاری نمایش�گاه‌ها‬ ‫چیس�ت‪ .‬آیا تحمیل چنین هزینه‌ای به‬ ‫شرکت‌های مختلف ضرورت دارد؟‬ ‫خ��ب‪ ،‬این خودش نوعی بازاریابی حرفه‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬من با این موض��وع صددرصد موافق‬ ‫هستم که حضور ما در نمایشگاه‌های خارجی‬ ‫باعث رش��د و کس��ب تجربی��ات تخصصی و‬ ‫بازاریاب��ی محص��والت ب��رای صادر‌کنندگان‬ ‫ما خواهد ش��د‪ .‬یعنی تولید‌کنن��دگان ما در‬ ‫کارخانج��ات و صنایع نبای��د فقط به تولید و‬ ‫بازاریابی محدود بس��نده کنند‪ ،‬بلکه باید در‬ ‫چارچوب یک فعالی��ت تخصصی و تبلیغات‬ ‫گسترده این محصول را معرفی کنند‪.‬‬ ‫حض��ور در یک نمایش��گاه خارجی زمینه‬ ‫بس��یار خوبی ب��رای این تبلیغ��ات و معرفی‬ ‫محص��والت به‌صورت تخصصی اس��ت و من‬ ‫فکر می‌کنم اگر صنعتگ��ران بتوانند با توجه‬ ‫به ظرفیت تجاری خودشان به‌صورت سالیانه‬ ‫در صدها نمایش��گاه خارجی شرکت کنند و‬ ‫به درستی بازارهای هدف را شناسایی کنند‪،‬‬ ‫این مهم کمک بسیار زیادی باشد برای اینکه‬ ‫توانمندی‌ه��ای بومی خودمان را به جهانیان‬ ‫نشان داده و به بازارهای بزرگ نفوذ کنیم که‬ ‫می‌تواند شرایط بس��یار خوبی برای صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ما ایجاد کند‪ .‬به ش��رطی که بازار‬ ‫هدف را به خوبی بشناس��یم و توانمندی‌های‬ ‫خودم��ان را هم در نظر بگیری��م‪ .‬یعنی باید‬ ‫بدانیم دقیقا در پازل کدام بازار قرار می‌گیریم‬ ‫تا در نهایت رشد مطلوب داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €بنابراین به حمایت دولتی نیاز دارند؟‬ ‫البته! این حض��ور نیازمند حمایت مداوم‬ ‫دولتی اس��ت‪ .‬ما به‌عنوان یک شرکت دولتی‬ ‫نیازمن��د بودجه الزم هس��تیم و متاس��فانه‬ ‫هی��چ بودجه خاصی از ط��رف دولت و بانک‬ ‫مرکزی در این زمینه به ما اعالم نشده است‪.‬‬ ‫اگ��ر چنین بودجه‌ای در اختیار ما قرار بگیرد‬ ‫ان‌شاءاهلل می‌توانیم در نمایشگاه‌ها و بازارهای‬ ‫جهانی با تعداد و قدرت بیشتر ظاهر شویم‪.‬‬ ‫€ €اگر س�ری ب�ه س�ایت‌های مختلف‬ ‫آژانس‌های هواپیمای�ی بزنیم با اخبار و‬ ‫تبلیغات گس�ترده تورهای نمایشگاهی‬ ‫مواجه خواهیم ش�د‪ .‬معموال پایگاه‌های‬ ‫اطالع‌رسانی این آژانس‌ها برنامه جامعی‬ ‫از زمان و مکان برگزاری نمایشگاه‌ها در‬ ‫کشورهای مختلف تهیه کرده و براساس‬ ‫آن اقدام به جذب مشتری می‌کنند‪ .‬این‬ ‫سفرها با هماهنگی و نظارت شما صورت‬ ‫می‌گی�رد یا صرفا یک فعالیت س�ودآور‬ ‫برای آژانس‌های مسافرتی است؟‬ ‫تقریبا بیش��تر فعالیت‌های نمایشگاهی به‬ ‫حضوردریکنمایشگاه‬ ‫خارجیزمینهبسیار‬ ‫خوبیبرایتبلیغات‬ ‫ومعرفیمحصوالت‬ ‫به‌صورتتخصصی‬ ‫است و من فکر می‌کنم اگر‬ ‫صنعتگرانبتوانندساالنه‬ ‫درصدهانمایشگاهخارجی‬ ‫شرکتکنند‪،‬توانمندی‌های‬ ‫بومیمابهجهانیاننشان‬ ‫داده خواهد شد‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬همین‬ ‫امروز بیش از ‪90‬درصد فعالیت‌های نمایشگاه‬ ‫بین‌‌المللی تهران همگی توسط فعاالن بخش‬ ‫خصوصی انجام می‌شود‪ .‬خدمات نمایشگاهی‬ ‫در ح��وزه برگزاری به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��ده و ش��رکت‌های خصوص��ی تم��ام این‬ ‫مسئولیت‌ها را برعهده دارند و ما به‌عنوان یک‬ ‫شرکت دولتی و بر مبنای سیاست‌های کالن‬ ‫اقتص��ادی و تجاری کش��ور و همچنین اصل‬ ‫‪ 44‬بیشتر به‌عنوان سیاست‌گذار نقش داریم‪.‬‬ ‫در م��ورد توره��ای نمایش��گاهی اط�لاع‬ ‫دقیقی ندارم اما فکر می‌کنم که شرکت‌های‬ ‫برگزارکنن��ده نمایش��گاهی در قال��ب ی��ک‬ ‫قرارداد تج��اری با آژانس‌های نمایش��گاهی‬ ‫و گردش��گری اقدام به برگ��زاری این تورها‬ ‫می‌کنند‪ .‬ش��اید هم خود این تورها با توجه‬ ‫به اطالعاتی که در مورد س��وددهی سفرهای‬ ‫نمایشگاهی دارند در کنار سفرهای توریستی‬ ‫و تفریحی خودشان این شکل از سفرها را هم‬ ‫تدارک دیده‌اند‪ .‬احتماال با توجه به برآوردی‬ ‫که از تعداد نمایش��گاه‌های اروپا و شرق آسیا‬ ‫و برخی کش��ورها در منطقه در خلیج‌فارس‬ ‫دارند‪ ،‬تورها را برای بازدید هیات‌های تجاری‬ ‫اعزام می‌کنند و به این ش��کل استفاده کاری‬ ‫خودشان را می‌برند‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر در تمام مراکز استان‬ ‫حداقل یک س�ایت نمایش�گاهی فعال‬ ‫ب�رای برگزاری فس�تیوال‌های اس�تانی‬ ‫وج�ود دارد که به‌طور میانگین هر کدام‬ ‫س�االنه ‪ 30‬نمایش�گاه مختلف با توجه‬ ‫به نیازهای اس�تان برگ�زار می‌کنند‪ .‬به‬ ‫غی�ر از ته�ران ک�ه ظاهرا بیش�ترین و‬ ‫تاثیرگذارتری�ن فعالی�ت را در س�ایت‬ ‫نمایش�گاه بین‌‌المللی دارد کدام شهرها‬ ‫و اس�تان‌ها هستند که در یکی‪ ،‬دو سال‬ ‫گذشته فعالیت مطلوبی داشته‌اند؟‬ ‫باید توجه داشت که مالک ما برای سنجش‬ ‫کیفی��ت و کمیت هر نمایش��گاهی هدفمند‬ ‫بودن برگزاری آن در حوزه بازاریابی اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه هدف‌گذاری به درس��تی صورت‬ ‫بگی��رد در نهای��ت به یک جه��ش اقتصادی‬ ‫منجر خواهد شد‪ .‬مثال در نمایشگاه مبلمان‪،‬‬ ‫نمایش��گاه س��اختمان‪ ،‬نفت و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه مواد غذایی نمایشگاه فناوری‌های‬ ‫دیجیت��ال و ه��ر نمایش��گاه دیگ��ری که ما‬ ‫برگزار می‌کنیم هدف اصل��ی ایجاد تحول و‬ ‫باال رفتن کیفی��ت در آن بازرگانی و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫برگزاری هر نمایش��گاهی در هر شهری در‬ ‫صورت داش��تن استاندارد‌های الزم در نهایت‬ ‫منجر به ارتقای صنعت مربوطه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در استان‌ها در یک دهه گذشته شاهد رشد و‬ ‫ظهور و بروز سایت‌های نمایشگاهی مختلف‬ ‫بودیم که بنابر آمار‌های به‌دست آمده برخی از‬ ‫استان‌ها در طول سال نمایشگاه‌های بهتری‬ ‫نسبت به دیگران داشته‌اند‪ .‬البته توجه اصلی‬ ‫ما روی تاثیر‌گذاری تجاری معطوف است‪.‬‬ ‫م��ا در نمایش��گاه‌های خودم��ان به‌صورت‬ ‫تخصص��ی کار می‌کنیم ت��ا فعاالن هر صنف‬ ‫و صنعت��ی ب��ا مراجع��ه ب��ه نمایش��گاه‌ها با‬ ‫آخرین دس��تاوردها و تولیدات آش��نا شوند‬ ‫و در راس��تای آن ب��ا بازرگان��ان و تجار وارد‬ ‫همکاری‌ه��ای جدی‌ت��ری گردن��د‪ .‬ضم��ن‬ ‫اینک��ه می‌توانن��د ب��ه دنب��ال پی��دا کردن‬ ‫مش��تریان داخل��ی و خارج��ی جدی��دی‬ ‫نیز باشند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به مس��ائلی ک��ه ع��رض کردم‬ ‫می‌توانم از ش��هرهای تبریز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫مشهد و ارومیه و گیالن نام ببرم که کیفیت‬ ‫نمایش��گاهی باالیی دارند و در این سایت‌ها‬ ‫فعالیت‌های نمایش��گاهی خوب��ی در جریان‬ ‫اس��ت‪ .‬ما اعتق��اد داریم با توج��ه به تجمیع‬ ‫صنای��ع مختلف در برخی اس��تان‌ها‪ ،‬ش��اید‬ ‫ط��رح این ایده که ما بتوانیم یک نمایش��گاه‬ ‫اس��تاندارد را فق��ط در چند منطقه کش��ور‬ ‫داش��ته باش��یم و با همان فعالیت ش��هرهاو‬ ‫اس��تان‌های همج��وار از جمل��ه کارخانجات‬ ‫و صنوف مختلف را پوش��ش بدهیم بس��یار‬ ‫ایده مناسب‌تری باشد تا اینکه بدون در نظر‬ ‫گرفتن امکانات هر شهر‪ ،‬اصرار بر دایر کردن‬ ‫سایت نمایشگاهی در تمام شهرها و بخش‌ها‬ ‫داشته باشیم و به‌تبع آن از کیفیت برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها بکاهیم!‬ ‫بررسی برترین‌های صنعت الکترونیک در نمایشگاه ‪ IFA 2014‬از نگاه صمت‬ ‫غول‌های کهنه‌کار دنیای فناوری زیر یک سقف‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ش��هر برلین مثل هر سال‬ ‫میزبان نمایشگاه فناوری ‪ IFA‬است‪ .‬بسیاری‬ ‫از خبرن��گاران و دوس��تداران تکنول��وژی از‬ ‫نقاط مختلف دنیا به این ش��هر آمده‌اند تا با‬ ‫جدیدترین محصوالت کمپانی‌های مختلف‬ ‫از نزدیک آشنا شوند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ‪ IFA‬یک��ی از قدیمی‌تری��ن‬ ‫نمایش��گاه‌های صنعت الکترونی��ک و لوازم‬ ‫برقی مصرفی در اروپاس��ت که آخرین دوره‬ ‫آن از ‪ 5‬ال��ی ‪ 10‬س��پتامبر ‪ 14( 2014‬الی‬ ‫‪ 19‬ش��هریور ‪ )1393‬ب��ا حض��ور غول‌های‬ ‫کهن��ه کار دنیای فناوی نظیر پاناس��ونیک‪،‬‬ ‫سونی‪ ،‬سامس��ونگ‪ ،‬ال‌جی‪ ،‬ایسوس و دیگر‬ ‫شرکت‌ها در حال برگزاری است‪ .‬این روزها‬ ‫برلین آماده پذیرایی از توریست‌هاست و در‬ ‫کنار نمایشگاه‪ ،‬مسافران می‌توانند از بناهای‬ ‫تاریخی و موزه‌های ش��هر نی��ز دیدار کنند‪.‬‬ ‫چیزی ک��ه توجه مخاطب��ان را بیش از هر‬ ‫موضوع��ی به خود جلب کرد‪ ،‬نظم و ترتیبی‬ ‫اس��ت که در همه جای این شهر و در همه‬ ‫سرویس‌ها و خدمات قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش قص��د داریم نگاهی کوتاه‬ ‫داشته باش��یم به فعال‌ترین برندهای حاضر‬ ‫در نمایشگاه ایفا ‪:2014‬‬ ‫‹ ‹پاناسونیک و باکیفیت‌ترین‬ ‫تلویزیون دنیا‬ ‫ش��اهکاری ک��ه پاناس��ونیک دس��ت‬ ‫ب��ه معرف��ی و رونمای��ی آن زده‬ ‫‪X940 4K Ultra HD TV‬نام دارد که به‬ ‫کاربر خود رزولوشن ‪ ۳۸۴۰‬در ‪ ۲۱۶۰‬پیکسل‬ ‫و تکنول��وژی پردازش دیجیتال��ی را عرضه‬ ‫می‌کن��د‪ .‬تکنولوژی پ��ردازش دیجیتال در‬ ‫تلویزیون‌های پاناسونیک و ویژگی کنتراست‬ ‫بس��یار غنی این تلویزیون دو مؤلفه‌ای است‬ ‫که طی س��ال‌های آینده خط مش��ی تولید‬ ‫باکیفیت‌تری��ن ال‌س��ی‌دی و ال‌ای‌دی‌ه��ا‬ ‫قرار خواهدگرفت‪.‬‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬از دیگر ویژگی‌ه��ای تبلت جدید‬ ‫هواوی اس��ت‪ .‬هواوی مدعی است که موتور‬ ‫امنیتی که در اس��ند میت ‪ ۷‬به کار برده به‬ ‫وسیله اپلیکیشن‌های جانبی قابل دسترسی‬ ‫نیست و به عالوه‪ ،‬اطالعات توسط امضا‌های‬ ‫مخصوص سیستم به ثبت می‌رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت وکام با قلم های هوشمند‬ ‫‹ ‹سامسونگ و چاپگر هوشمند‬ ‫اندرویدی‬ ‫‹ ‹هواوی با تبلت ‪ 6.1‬اینچی‬ ‫یکی از معدود تولیدکنندگان گوشی‌های‬ ‫هوش��مند در چین ک��ه خ��ودش می‌تواند‬ ‫چیپ‌های پردازش��ی محصوالت��ش را تولید‬ ‫کند‪ ،‬هواوی نام دارد‪ .‬ش��رکت هواوی چیپ‬ ‫پردازش��ی ‪ Kirin 925‬را ب��رای ‪Mate 7‬‬ ‫تدارک دیده اس��ت‪ .‬پردازنده ‪ ۸‬هسته‌ای که‬ ‫‪ ۴‬هسته آن بر فرکانس ‪1/8‬گیگاهرتز ‪A15‬‬ ‫و ‪ ۴‬تای دیگر بر فرکانس ‪1/3‬گیگاهرتز ‪A7‬‬ ‫تنظیم شده‌اند‪ .‬حافظه رم ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬گیگابایت‪،‬‬ ‫پردازن��ده گرافیک��ی‪ ،Mail T628‬م��ودم‬ ‫‪ LTE Cat 6‬با حداکثر سرعت دانلود ‪۳۰۰‬‬ ‫مگابیت بر ثانیه و موتور امنیتی که اطالعات‬ ‫رمزنگاری شده اثر انگشت شما را نگهداری‬ ‫‹ ‹کمپانی کت و تولید ضد ضربه‬ ‫ترین موبایل دنیا‬ ‫دوربی��ن ‪ ۸‬مگاپیکس��ل مجه��ز ب��ه فلش‬ ‫ال‌ای‌دی‌اندروید ‪4/4‬کیت‌کت بدون هرگونه‬ ‫تغیی��ر رتب ‌ه ‪ IP67‬حفاظ��ت در یک مدل و‬ ‫‪MIL-810G‬در نمون ‌ه دیگر‪.‬‬ ‫سامس��ونگ اعالم کرده ک��ه چاپگر‌های‬ ‫چن��دکاره ‌‪ Smart MultiXpress‬را‬ ‫برای اس��تفاده در ان��واع محیط‌های کاری‬ ‫تولی��د کرده تا کارب��ران بتوانند این پرینتر‬ ‫را به‌ص��ورت مس��تقل مورد اس��تفاده قرار‬ ‫دهن��د‪ ،‬از ای��ن‌رو کره‌ای‌ها سیس��تم‌عامل‬ ‫اندروید را در این پرینتر مورد استفاده قرار‬ ‫داده‌اند تا با به‌خدم��ت گرفتن قابلیت‌های‬ ‫آن امکان اس��تفاده از امکان��ات متعدد در‬ ‫کنار راب��ط‌کاربری دوس��تانه‌تر در اختیار‬ ‫کاربران قرار گیرد‪ .‬اندروید مورد اس��تفاده‬ ‫در این چاپگر‌ه��ا ‪Smart UX Center‬‬ ‫ن��ام دارد و اس��تفاده از آن تجرب��ه‌کاربری‬ ‫مش��ابهی را چون ابزار‌های س��ری گلکسی‬ ‫سامسونگ در اختیار کاربران قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن چاپگر را می‌توان ب��دون نیاز به رایانه‬ ‫مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫‪CAT‬یک��ی دیگر از تلفن‌های اندرویدی‬ ‫ض��د ضرب�� ‌ه خ��ود را در جریان نمایش��گاه‬ ‫‪ IFA‬در برلی��ن معرفی کرد‪ .‬این دس��تگاه‬ ‫از درج ‌ه حفاظت نظامی و شیش ‌ه ضد ضربه‬ ‫به��ره می‌ب��رد‪ CAT S50‬از مش��خصات‬ ‫سخت‌افزاری متوس��طی برخوردار است که‬ ‫در ادامه به تفصیل آنها را بیان خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ Cat S50‬در دو مدل و با درجات متفاوتی‬ ‫از سختی ارائه می‌ش��ود که نوع اول ‪IP67‬‬ ‫ب��ه معنای مقاوم��ت این دس��تگاه در برابر‬ ‫آب ت��ا عمق یک‌متر و به م��دت ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫اس��ت در صورتی‌که‪ MIL-810G‬در مدل‬ ‫س��خت‌تر مقاومت دس��تگاه در برابر نمک‪،‬‬ ‫گرد و غبار‪ ،‬رطوبت‪ ،‬باران‪ ،‬لرزش‪ ،‬اشعه‌های‬ ‫خورشیدی‪ ،‬حمل و نقل و شوک حرارتی را‬ ‫تضمین می‌کند‪ .‬در نهایت شیش ‌ه ضد ضربه‬ ‫نیز برای حفاظت از نمایش��گر به دس��تگاه‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫صفح��ه نمای��ش ‪ 4/7‬اینچ با رزولوش��ن‬ ‫‪ 1280‬در ‪ - 720‬پردازن��د ‌ه چهارهس��ته‌ای‬ ‫‪ 1/2‬گیگاهرت��ز ‪ MSM8926‬کوال��کام ‪-‬‬ ‫‪ ۲‬گیگابایت رم‬ ‫‪ ۸‬گیگابای��ت فض��ای ذخی��ر س��ازی ‪-‬‬ ‫ای��ن قل��م ن��وک ‪ 2/9‬میلیمتری داش��ته‬ ‫و جن��س آن از آلومینی��وم ب��راق اس��ت و‬ ‫‪ 2048‬س��طح فش��ار را تش��خیص می‌دهد‬ ‫و البت��ه به‌خوب��ی با دس��تگاه‌های س��اخت‬ ‫اپل (دس��تگاه‌های بع��د از آیپد ‪ )2‬س��ازگار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همان‌ط��ور ک��ه انتظ��ار م��ی‌رود‬ ‫‪ Creative Stylus2‬ب��ا نرم‌افزاره��ای‬ ‫‪ Doodle‬مختل��ف نظی��ر ‪SketchBook‬‬ ‫‪ Pro‬و البته ‪ Bamboo Paper‬کار می‌کند‪.‬‬ ‫وکام در تالش است تا این دو قلم اکتیو خود‬ ‫را با اندروید نیز س��ازگار کن��د‪ ،‬از همین رو‬ ‫به‌تازگی نرم‌افزار ‪Bamboo Paper‬خود را‬ ‫برای پلت‌فرم گوگل منتشر کرد‪.‬‬ ‫تمامی قلم‌های معرفی شده توسط واکام از‬ ‫همین امروز قابل خرید هس��تند‪ .‬استایلوس‬ ‫جدی��د بامبو با قیمت ‪20‬دالر و اس��تایلوس‬ ‫بامبو دو سر با قیمت ‪ 30‬دالر عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ fineline‬قیمت��ی باالتر و مع��ادل ‪60‬دالر‬ ‫دارد و ‪ Creative Stylus 2‬گران‌ترین قلم‬ ‫معرفی شده با قیمت ‪ 80‬دالر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران در مسیر رشد‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫کارشناس امور نمایشگاهی‬ ‫اقتصاد ایران همواره به لحاظ کسب درآمدهای‬ ‫ارزی به تولید و صادرات نفت وابس��ته بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به نوس��انات قیمت نف��ت در برنامه‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن‬ ‫از هر زمان دیگری بیشتر مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫آنچه در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار‬ ‫اس��ت گزینش و مدیریت صحی��ح منابع موجود‬ ‫ارزی و غیرارزی در گردش امور تولیدی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬به عالوه نقش برنامه‌ریزی و س��ازماندهی‬ ‫دقیق‌ت��ر و منطقی‌تر نیروی کار و س��ایر عوامل‬ ‫تولی��د در جهت تولی��د هر چه بیش��تر کاالها و‬ ‫خدمات با کیفیت‌های باالت��ر و امکان عرضه آن‬ ‫در بازارهای جهانی می‌بایست بیش از پیش مورد‬ ‫توجه مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫عالوه‌بر آن‪ ،‬بازار‌یابی کاالهای تولید ش��ده نیز‬ ‫از اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬البته در این‬ ‫راستا مشکالت س��اختاری اقتصاد ایران و حضور‬ ‫و وجود رقیبان توانمندی که در بازارهای جهانی‬ ‫حضور فعال دارند را نباید فراموش کرد‪ .‬از این‌رو‬ ‫ش��ناخت بازاره��ای جهانی بالق��وه موجود برای‬ ‫کاالهای تولید شده داخلی و شناساندن کاالهای‬ ‫تولید ش��ده به بازارهای فوق ازجمله نکات بسیار‬ ‫مه��م در پیش��برد هرچه بیش��تر سیاس��ت‌های‬ ‫صادرات غیرنفتی است‪.‬‬ ‫در این راس��تا هر آنچ��ه که بتواند به توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی کمک کند می‌بایس��ت مدنظر‬ ‫سیاس��ت‌گذاران‪ ،‬برنامه‌ریزان و فعاالن اقتصادی‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬یک��ی از ابزار‌های مهم ب��رای رونق‬ ‫ت موثر در‬ ‫بخش��یدن به ص��ادرات و انج��ام فعالی ‌‬ ‫تبلیغات و بازاریابی کاالها و خدمات‪ ،‬نمایشگاه‌ها‬ ‫می‌باش��ند‪ .‬در ای��ن خص��وص‪ ،‬نمایش��گاه‌ها و‬ ‫به‌وی��ژه نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی از موقعیتی‬ ‫ممت��از برخوردارند‪ .‬اینگون��ه رویداد‌ها‪ ،‬مجامعی‬ ‫چند بعدی هس��تند و اهداف چندگانه سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی را دنبال می‌نمایند‬ ‫و واالتری��ن نقش را در تج��ارت بین‌المللی بازی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬چنین نقش برجسته‌ای ریشه در تاریخ‬ ‫دارد و مراح��ل تکامل��ی آن را در رون��د س��ال‌ها‬ ‫می‌توان جست‌وجو کرد‪ .‬امروزه نمایشگاه‌ها گرچه‬ ‫به‌عنوان محملی برای بازاریابی و توس��عه تجارت‬ ‫کاربرد روزافزونی دارند اما مهم‌تر از بعد اقتصادی‬ ‫نمایش��گاه‌‪ ،‬ابعاد ارتباطی آن اس��ت که همچون‬ ‫ی��ک کان��ال ارتباط��ی‪ ،‬کارکردی جه��ت انتقال‬ ‫مفاهی��م‪ ،‬اطالعات و آگهی‌ها ب��ه گیرندگان پیام‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین می‌توان مدعی بود که نمایشگاه‌ها‬ ‫عالوه‌ب��ر دارا ب��ودن کارکرد‌ه��ای بازرگانی واجد‬ ‫عملک��رد فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و حت��ی اجتماعی‬ ‫نیز هس��تند و ب��ه نوعی می‌ت��وان اذعان کرد که‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی از ابزارهای مهم بازاریابی‬ ‫و بازوی توسعه صادرات هر کشور می‌باشد‪.‬‬ ‫نمایش��گا ‌ه به‌عنوان پدیده‌ای ک��ه امروزه نقش‬ ‫غیرقابل انکاری در توس��عه مبادالت بین‌المللی‪،‬‬ ‫کس��ب درآمده��ای ارزی‪ ،‬ایج��اد فرصت‌ه��ای‬ ‫شغلی متعدد‪ ،‬گسترش فناوری پیشرفته و بسط‬ ‫توسعه مناسبات حس��نه بین کشور‌های دنیا ایفا‬ ‫می‌نمای��د‪ ،‬به‌عنوان یک صنعت موثر و فراگیر در‬ ‫جهان ش��ناخته شده که همه‌س��اله سود زیادی‬ ‫عاید کشور‌های جهان می‌نماید‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 150‬س��ال از برگزاری نمایشگاه مدرن‬ ‫لندن که س��رآغاز ب��ه نمای��ش درآوردن جهان‬ ‫تکنولوژی��ک و ارائه طرح‌ه��ای جدید از معماری‬ ‫و ساخت غرفه‌های نمایشگاهی بود‪ ،‬می‌گذرد در‬ ‫حال��ی که در ایران نمایش��گاه‌ها با رویکرد جدید‬ ‫سابقه‌ای حدود سال دارند‪ .‬البته با رشد صنایع و‬ ‫خدمات قابل ارائه در کش��ور از دهه گذشته روند‬ ‫رو‌به رش��د برگزاری نمایش��گاه‌ها افزایش یافته و‬ ‫ساالنه صدها نمایش��گاه در سطح استانی‪ ،‬ملی و‬ ‫بین‌المللی در کشور برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫براس��اس بررس��ی‌های انجام شده س��االنه از‬ ‫طریق برپایی نمایش��گاه‌ها بالغ‌ب��ر ‪ 350‬میلیارد‬ ‫دالر به‌صورت مس��تقیم عاید کش��ور‌ها می‌گردد‪.‬‬ ‫همچنین همه‌ساله بیش از ‪ 4500‬نمایشگاه بزرگ‬ ‫و مس��تمر بین‌‌المللی زیرنظر اتحادیه بین‌المللی‬ ‫نمایش��گاه‌ها در دنی��ا برپا می‌ش��ود که در خالل‬ ‫برپای��ی آن میلیاردها دالر ق��رارداد برای مبادله‬ ‫کاالها و خدمات منعقد می‌گردد‪ .‬س��ود حاصل از‬ ‫برپایی نمایش��گاه‌ها در دنیا برای برگزارکنندگان‬ ‫آنها حداقل ‪25‬درصد تخمین زده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال ارزش‌افزوده صنعت نمایش��گاهی‬ ‫در س��نگاپور در س��ال ‪ )1388( 2009‬بال��غ‌بر‬ ‫‪ 2‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬امید اس��ت با توسعه‬ ‫مراکز نمایش��گاهی در کش��ور اس��تفاده از همه‬ ‫ظرفیت‌ه��ا‪ ،‬چ��ه در بع��د منابع انس��انی کارآمد‬ ‫و مناب��ع مادی و اس��تاندارد نم��ودن روش‌های‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌ها و همه‌گیر شدن آن در حوزه‬ ‫آکادمیک و عمومی بتوان رش��د مناس��بی برای‬ ‫صنعت نمایشگاهی کشورمان رقم زد‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫الگوسازی بومی و نوآوری‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫احمدرضا هدایتی‪ -‬سایت اقتصاد مقاومتی‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید‬ ‫اگرچ��ه در این رابطه اقدامات متنوعی صورت گرفته‬ ‫کبُعدی نس��بت به‬ ‫ام��ا عمدتا به علت نگاه مقطعی و ت ‌‬ ‫موض��وع‪ ،‬تقریب��ا هیچگاه نتیجه کام��ل و مطلوب عاید‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬زیرا ایج��اد مزیت‌های برتری‌س��از برای‬ ‫حمای��ت واقع��ی از تولید داخلی تنه��ا هنگامی محقق‬ ‫خواهد شد‪ ،‬که ضمن توجه به خِ رد جمعی و منافع کلیه‬ ‫اج��زا و ارکان ذی‌ربط و ذی‌نفع‪ ،‬تمام ابعاد و زوایای کار‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته و تمام پیامدها و عوارض مثبت‬ ‫و منفی آن‪ ،‬لحاظ و الزامات کار به شکل کامل و جدی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال؛ اگرچه در کش��ور ما معموال تبلیغات‬ ‫گس��ترده کاالها و محص��والت خارجی ب��ه بهانه ایجاد‬ ‫رقابت و ارتقای کیفی محص��والت صورت می‌گیرد‪ ،‬اما‬ ‫اوال این روش تنها راه رقابت محس��وب نمی‌شود و ثانیا‬ ‫نمی‌توان��د در همه عرصه‌ها و همه موضوعات مصداق و‬ ‫کاربرد داش��ته باش��د‪ ،‬ثالثا چون در حال حاضر بخش‬ ‫تولید کش��ور به خوداتکایی و بلوغ الزم نرس��یده است‪،‬‬ ‫لذا این رقابت تبلیغاتی باید در ابتدای کار به رقابت بین‬ ‫صنایع داخلی محدود ش��ود و لذا حمایت کامل از تولید‬ ‫داخلی نمی‌تواند بدون حذف یا حداقل کاهش تبلیغات‬ ‫لجام‌گسیخته محصوالت خارجی‪ ،‬معنا داشته باشد‪.‬‬ ‫الگوس��ازی بوم��ی و نوآوری در تهی��ه طرح‌ها و برنامه‌ها‪ -‬تهیه نقش��ه راه و‬ ‫الگوس��ازی بومی‪ ،‬یکی از نیازهای ضروری تحقق طرح‌های ملی از جمله طرح‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت و تابه‌حال اقدامات متع��ددی نیز در این زمینه صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬اما انحراف در الگو‌س��ازی بومی و خالقی��ت در تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها‬ ‫از جایی ش��روع می‌شود که کارشناسان تالش می‌کنند تا با اتکا به داشته‌های‬ ‫علمی عمدتا کس��ب شده از منابع خارجی‪ ،‬مدل‌های غربی و شرقی را با مبانی‬ ‫و مفاهیم اس�لامی تطبیق داده و مبنای کار قرار دهند‪ ،‬در حالی که ش��رایط‬ ‫و مهم‌تر از همه اهداف و نیات مکاتب غربی و ش��رقی درباره مس��ائل مختلف‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و بخصوص اقتصادی با شرایط‪ ،‬اصول و ارزش‌های‬ ‫ایرانی اسالمی متفاوت است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر در اکثر موارد‪ ،‬نس��خه‌های غربی و ش��رقی به‌ویژه مدل‌های‬ ‫تجویزی از س��وی نظام س��رمایه‌داری غرب‪ ،‬مطلقا قادر به درمان مشکالت یا‬ ‫رفع کاس��تی‌های ما نیس��تند و فقط گاهی به عنوان یک ُمسکن موقتی عمل‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بنابراین برای کس��ب نتیجه الزم در اینگونه م��وارد‪ ،‬تنها باید منابع‬ ‫اس�لامی را اص��ل و پایه طراحی‌ها ق��رار داد‪ ،‬البته این مفه��وم به معنای طرد‬ ‫کامل علوم خارجی نیست‪ ،‬بلکه غرض؛ بیان ضرورت بهره‌برداری از منابع غنی‬ ‫اس�لامی و نیروهای درونزای عظیمی است که چنانچه با اعتماد و اعتقاد قلبی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرند‪ ،‬موفقیت در عرصه‌های مختلف را تضمین خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تعادل در واردات و صادرات‬ ‫در کن��ار معضل قاچ��اق کاال و مواد مخ��در‪ ،‬واردات‬ ‫و همچنی��ن صادرات بی‌رویه نیز چالش دیگری اس��ت‬ ‫که هرازگاهی به ش��کل موج‌های مقطع��ی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬اما متاس��فانه به رغم شرایط تحریم‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رسد در سایه غفلت از ایجاد سیستم نظارتی کارآمد و‬ ‫همچنین نفوذ مافیای پنهان و غیررسمی قدرت و ثروت‪،‬‬ ‫این موضوع همچنان گرفتار نابسامانی‌های فراوانی است‬ ‫که مصادیق آن را می‌توان در واردات کاالهای تجمالتی‬ ‫و غیر‌ضروری مانند انواع لوازم آرایشی و بهداشتی‪ ،‬انواع‬ ‫خودروهای لوکس و پرمصرف و حتی بس��یاری از انواع‬ ‫محصوالت کشاورزی و دیگر کاالهایی که مشابه داخلی‬ ‫دارند یا صادرات اقالم ضروری مورد نیاز صنعت کشور‪،‬‬ ‫رویت نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌اعتم�ادی ب�ه برخ�ی از‬ ‫محصوالت داخلی‬ ‫ب��ا اینکه متاس��فانه در بس��یاری‬ ‫از م��وارد‪ ،‬به علل مختل��ف (عمدتا‬ ‫فرهنگ��ی)‪ ،‬برخ��ی از محصوالت و‬ ‫کااله��ای تولی��د داخ��ل از کیفیت‬ ‫و تن��وع الزم برخ��وردار نیس��تند‪،‬‬ ‫اما ای��ن ناهنج��اری را می‌ت��وان با‬ ‫فرهنگ‌س��ازی و ترغی��ب جامعه و‬ ‫دول��ت به مص��رف کااله��ای تولید‬ ‫داخل برطرف نمود‪ ،‬مشروط بر آنکه‬ ‫صاحبان سرمایه در بخش تولید‪ ،‬از‬ ‫فه��م و درک الزم برای جلوگیری از‬ ‫قربانی کردن سود و منافع دائمی در‬ ‫برابر منافع زودگ��ذر و کوتاه مدت‪،‬‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردسازی‬ ‫اختص��اص دارد‪ ،‬اما در این رابطه نیز به نظر می‌رس��د‪،‬‬ ‫نظام اداری و اجرایی کش��ور ما از مزای��ای کامل آنالیز‬ ‫قیمت اصولی و در عین حال منطقی برخوردار نیس��ت‬ ‫و این نقص اساس��ی‪ ،‬عالوه بر وارد ساختن خسارت‌های‬ ‫فراوان اخالقی و فرهنگی به بخش پیمانکاری‪ ،‬تش��دید‬ ‫ت��ورم در جامعه را نیز در پی داش��ته و صدمات جبران‬ ‫ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونگذاری و حذف و اصالح قوانین زائد‬ ‫قانونگذاری اصولی و صحیح عالوه بر نقش بازدارندگی‬ ‫در بروز تخلفات‪ ،‬نقش تسهیل‌کننده‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی را نیز بر عهده‬ ‫تولیدوتجارتازمبادله‬ ‫دارد‪ ،‬به عنوان مثال؛ با اینکه فرآیند‬ ‫پایاپای مواد خام و کاال و‬ ‫اخ��ذ مجوز صادرات در بس��یاری از‬ ‫و‬ ‫خدماتبهسمتاستخراج‬ ‫کشورهای پیش��رفته جهان کمتر از‬ ‫صدور مواد اولیه و سپس ‪ 10‬مرحله اس��ت‪ ،‬در برخی از دیگر‬ ‫کشورها از جمله کش��ور ایران‪ ،‬این‬ ‫تولیدمحصوالتابتدایی‬ ‫فرآیند به بیش از ‪ 200‬مرحله افزون‬ ‫ومتعاقبامحصوالت‬ ‫می‌شود و برعکس صدور مجوز برای‬ ‫پیشرفتهصنعتیمتمایل‬ ‫ثبت یک ش��رکت به قدری آس��ان‬ ‫گردیدوهم‌اکنونفروش‬ ‫طراح��ی ش��ده که ش��رایط را برای‬ ‫علم و تکنولوژی به یکی از سوءاس��تفاده افراد س��ودجو فراهم‬ ‫نموده اس��ت‪ ،‬بدون آن‌که چگونگی‬ ‫سودآورترینمحصوالت‬ ‫فکریبشرتبدیلشدهاست تامین سایر الزامات و پیش نیازهای‬ ‫این‌کار از جمله؛ آمایش س��رزمینی‪،‬‬ ‫بازار فروش‪ ،‬سرمایه کافی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و امکانات و مواد اولیه آن مورد توجه قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی و آموزش‬ ‫رعایت نکردن اس��تاندارد در تولی��د کاال و خدمات‪،‬‬ ‫یکی از موضوعات دیگری اس��ت که معموالً دوباره‌کاری‬ ‫و هدر رفتن سرمایه‌های ملی را به دنبال دارد و عوارض‬ ‫آن تقریباً شامل تمام بخشها از جمله؛ بخشش صنعت‪،‬‬ ‫عمران و کش��اورزی می‌ش��ود‪ ،‬اما بررس��ی فعالیت‌های‬ ‫عمرانی نش��ان می‌دهد که بخش عمرانی کش��ور یکی‬ ‫از عرصه‌هایی اس��ت که به علت نظ��ارت ناکافی و عدم‬ ‫تردیدی وج��ود ندارد که آموزش و فرهنگ س��ازی‬ ‫در ابع��اد مختلف‪ ،‬تنها محدود به مس��ئوالن‪ ،‬مجریان و‬ ‫متولیان بخش اقتصادی نمی‌شود‪ ،‬بلکه این مهم جریان‬ ‫دو سویه‌ای است که در یک طرف آن مجریان و متولیان‬ ‫بخش تولید و تجارت و در سوی دیگر مصرف‌کنندگان‬ ‫و حامی��ان آن یعن��ی مردم قرار دارند و لذا اس��تفاده از‬ ‫روش‌های مناس��ب فرهنگی و آموزش��ی نقش بسزایی‬ ‫رعایت اصول اس��تاندارد‪ ،‬بیش��ترین هزینه را به اقتصاد‬ ‫کش��ور تحمیل می‌نماید‪ ،‬به عن��وان مثال؛ در حالی که‬ ‫عمر مفید س��اختمان در کش��ورهای پیشرفته به ‪100‬‬ ‫س��ال و آس��فالت و پوش��ش و جدول‌گذاری خیابان‌ها‬ ‫و معابر به حدود ‪ 20‬س��ال می‌رس��د‪ ،‬در کش��ور ما (به‬ ‫خصوص در پروژه‌هایی که در مالکیت دولت قرار دارد)‪،‬‬ ‫در بسیاری از موارد از همان ابتدای بهره‌برداری‪ ،‬فرآیند‬ ‫استهالک و تخریب زودهنگام آغاز و گاهی زمان مواجه‬ ‫شدن با نواقص کار به یک‌سال هم نمی‌رسد‪.‬‬ ‫در جلوگیری از گرایش به سمت فرهنگ مصرف‌گرایی‬ ‫و زندگ��ی تجمالتی خواهد داش��ت و بنابراین پرداختن‬ ‫به این موض��وع می‌تواند به طور جدی در ایجاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی موثر واقع گردد‪.‬‬ ‫صنعت یا شبکه کشاورزی و امثال آن به راحتی می‌تواند‪،‬‬ ‫بخش قابل توجهی از نقش مراکز علمی و تحقیقاتی در‬ ‫معرفی شرایط و الزامات کار در این بخش‌ها را بر عهده‬ ‫گرفته و سرمایه‌ها را به این سمت سوق دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹درنظر گرفتن همه ظرفیت‌ها‬ ‫همان‌گونه که اش��اره ش��د کش��ور ما از ظرفیت‌های‬ ‫منحصربه‌ف��رد و متعددی برای تولید ث��روت برخوردار‬ ‫اس��ت که مهم‌ترین آنها عبارتند از‪ :‬در اختیار داش��تن‬ ‫مناب��ع و ذخائر فراوان طبیعی مانن��د نفت و گاز و مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬در اختیار داش��تن زمین‌های مس��تعد و فراوان‬ ‫برای گسترش کش��اورزی‪ ،‬برخورداری از موقعیت ویژه‬ ‫ارتباط��ی به عنوان پل ارتباطی بین ‪ 3‬قاره آس��یا‪ ،‬اروپا‬ ‫و افریقا و دسترس��ی به راه‌های مختلف دریایی‪ ،‬زمینی‬ ‫و هوای��ی‪ ،‬برخ��ورداری از تمدن که��ن و موقعیت ویژه‬ ‫گردش��گری‪ ،‬برخورداری از ش��رایط جغرافیایی و جوی‬ ‫متنوع‪ ،‬برخورداری از ظرفیت‌های بس��یار مناسب برای‬ ‫توس��عه صنعتی‪ ،‬دسترس��ی نسبتا آس��ان به بازارهای‬ ‫بین‌المللی و مهم‌تر از همه برخورداری از توانمندی‌های‬ ‫علمی جوانان متخصص‪ ،‬متعهد و با انگیزه‌ای که همواره‬ ‫ثابت کرده‌اند که ما می‌توانیم و خواستن‪ ،‬توانستن است‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک ب��ا توجه ب��ه ش��رایط ف��وق و موهبت‌های‬ ‫فراوانی‌که خداوند در این س��رزمین به ودیعه گذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬موفقیت در دستیابی به یک اقتصاد پویا‪ ،‬پایدار‪،‬‬ ‫قدرتمند و اثرگذار‪ ،‬مس��تلزم اس��تفاده همزمان و البته‬ ‫منطقی و معقول از تمام ظرفیت‌های طبیعی و مردمی‬ ‫م��ورد اش��اره و تبدیل توانمندی‌ها به ی��ک باور و غرور‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شایسته ساالری در به‌کارگیری مجریان‬ ‫‹ ‹آنالیز قیمت اصولی و منطقی‬ ‫در دنیای معاصر‪ ،‬علم ب��رآورد و آنالیز قیمت (متره)‬ ‫به یک رش��ته تحصیلی دانشگاهی و کار کاملا تخصصی‬ ‫و حرفه‌ای در بخش‌ها و موضوعات مختلف تبدیل شده‬ ‫و مهم‌ترین بخش هر ق��رارداد اقتصادی به این موضوع‬ ‫‹ ‹استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‬ ‫یکی از اثرگذارترین ابزار در مسیر دستیابی به اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی بهره بردن از ظرفیت رس��انه‌ها است و‬ ‫طبیعی اس��ت که رس��انه ملی نقش اساس��ی را در این‬ ‫زمینه بر عهده خواهد داش��ت‪ ،‬به عبارت دیگر رسانه‌ها‬ ‫عالوه بر نقش فرهنگی و آموزشی‪ ،‬می‌توانند چشم‌انداز‬ ‫ن و ملموس‌تری از مسیر پیشرفت اقتصادی را به‬ ‫روش�� ‌‬ ‫تصویر کش��یده و با ترغیب جامعه برای مشارکت بیشتر‬ ‫در بخش تولید‪ ،‬حرکت به این سمت را تسهیل نمایند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال؛ تاس��یس و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی‬ ‫تعه��د توام با تخص��ص‪ ،‬از مهم‌ترین مولفه‌های نظام‬ ‫شایسته ساالری به شمار می‌روند و قطعا آن‌گاه که این‬ ‫ویژگی‌ه��ا در وجود افراد مس��تعد تجل��ی بیابد‪ ،‬قدرتی‬ ‫معجزه آس��ا را بروز خواهد داد‪ ،‬بنابراین کادرسازی تراز‬ ‫اهداف انقالب اسالمی از طریق نخبه‌یابی و نخبه‌پروری‪،‬‬ ‫نخبه‌گزین��ی و نخبه‌گم��اری‪ ،‬نخبه‌‌ی��اری و به عبارت‬ ‫دیگر حفظ نخبگان در کش��ور و در یک کالم شایس��ته‬ ‫ساالری و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب علمی‬ ‫و پژوهش��ی و تسهیالت مش��روع و معقول مشابه آنچه‬ ‫باع��ث جذب برخی از آنها به خارج از کش��ور می‌گردد‪،‬‬ ‫یکی از الزاماتی اس��ت که توجه به آن می‌تواند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کارآفرینی‪ ،‬موفقیت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را‬ ‫نیز تضمین نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر تولید علم و دانش‬ ‫با گذش��ت زمان به‌تدریج تولی��د و تجارت‪ ،‬از مبادله‬ ‫پایاپای مواد خام و کاال و خدمات به س��مت اس��تخراج‬ ‫و صدور مواد اولیه و س��پس تولی��د محصوالت ابتدایی‬ ‫و متعاقبا محصوالت پیشرفته صنعتی متمایل گردید و‬ ‫هم‌اکنون فروش علم و تکنولوژی به یکی از سودآورترین‬ ‫محصوالت فکری بش��ر مبدل شده اس��ت‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب نیز بارها از این توانایی ب��ه عنوان مولفه قدرت‬ ‫ن��ام برده و بر ضرورت تبدیل علم به ثروت یاد کرده‌اند‪،‬‬ ‫بنابراین تمرکز بر کس��ب ث��روت از این طریق‪ ،‬ضمانت‬ ‫بی‌بدیلی اس��ت‪ ،‬که هی��چ محصول دیگ��ری نمی‌تواند‬ ‫جایگزین آن گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجتناب از خام‌فروشی‬ ‫خام‌فروش��ی موض��وع دیگری اس��ت که ت��ا چندی‬ ‫پیش فقط به صادرات نفت و س��ایر مواد اولیه معدنی و‬ ‫کشاورزی محدود می‌ش��د‪ ،‬اما به نظر می‌رسد در سایه‬ ‫نیرنگ بیگانگان‪ ،‬طی س��ال‌های اخیر‪ ،‬خام‌فروشی علم‬ ‫و دانش از طریق انتش��ار مقاله‌های دانش��مندان ایرانی‬ ‫در مج�لات خارجی یا برگزاری انواع مس��ابقات علمی‬ ‫و فرهنگ��ی ب��رای شناس��ایی و جذب نخبگان کش��ور‬ ‫نیز به این مش��کل افزوده شده اس��ت‪ ،‬این وضعیت در‬ ‫ش��رایطی ادامه دارد که غربی‌ها با جذب نخبگان ایرانی‬ ‫و کش��ورهایی مانند چین ب��ا خرید مواد اولیه از ایران و‬ ‫تبدیل این مواد به محصوالت جدید‪ ،‬در‌واقع همان مواد‬ ‫یا ترکیبی از همان مواد را با چندین برابر قیمت به خود‬ ‫ما می‌فروشند‪.‬‬ ‫بنابراین باید توجه داش��ته باش��یم ک��ه وقتی صنعت‬ ‫نوپای آنه��ا می‌توان با تبدیل مواد خ��ام به محصوالت‬ ‫ثانویه یا نهایی و ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬س��ودهای کالن را‬ ‫فرآینداخذمجوزصادرات‬ ‫دربسیاریازکشورهای‬ ‫پیشرفتهجهانکمتراز‬ ‫‪ 10‬مرحله است‪ ،‬در برخی‬ ‫ازدیگرکشورهاازجمله‬ ‫کشورایراناینفرآیندبه‬ ‫بیش از‪ 200‬مرحله افزون‬ ‫می‌شودوبرعکسصدور‬ ‫مجوزبرایثبتیکشرکت‬ ‫به قدری آسان طراحی‬ ‫شده که شرایط را برای‬ ‫سوءاستفادهافرادسودجو‬ ‫فراهمنمودهاست‬ ‫نصیب خود کند‪ ،‬صنعت مستعد ما نیز قادر خواهد بود‬ ‫با کمک نخبگان و متخصصان کشور به چنین شرایطی‬ ‫دست یابد و شرایط را برای ایجاد اقتصاد مقاومتی فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها‬ ‫کش��ور ای��ران در ردی��ف یک��ی از برخوردارتری��ن و‬ ‫مس��تعدترین کش��ورها از نظر دسترسی به منابع تولید‬ ‫ثروت قرار دارد‪ ،‬اما همان‌گونه که در پزشکی‪ ،‬پیشگیری‬ ‫بر درمان ارجحی��ت و اولویت دارد‪ ،‬در اقتصاد مقاومتی‬ ‫نیز پیش��گیری از هدر رفتن ثروت و سرمایه‌های ملی و‬ ‫به عبارت دیگر اس��تفاده بهین��ه از منابع‪ ،‬حائز اهمیت‬ ‫فراوان اس��ت و در این مسیر عالوه بر اس��تفاده از ابزار‬ ‫و روش‌ه��ای س��لبی و قانونی مانند نظارت و بازرس��ی‪،‬‬ ‫باید همزمان از س��ایر روش‌ه��ا از جمله صرفه‌جویی به‬ ‫معنای واقعی آن یعنی درس��ت و بج��ا مصرف کردن و‬ ‫استانداردسازی کاال و خدمات نیز بهره برد‪.‬‬ ‫این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم‪،‬‬ ‫در بخش‌های قابل توجهی از عرصه تولید در کش��ور ما‬ ‫از جمله کش��اورزی‪ ،‬حدود ‪ 27‬درصد از محصوالت در‬ ‫چرخه کاش��ت‪ ،‬داشت و برداشت و حمل و نقل به هدر‬ ‫می‌رود‪ ،‬شبکه فرسوده و قدیمی توزیع آب و برق کشور‬ ‫نیز به علل مختلف با همین مش��کل مواجه اس��ت و به‬ ‫این موارد باید شرایط نامطلوب کشور در مصرف انرژی‪،‬‬ ‫تخریب جنگل‌ها‪ ،‬فرسایش خاک‪ ،‬مصرف بی‌رویه منابع‬ ‫آب‌های زیرزمینی و امثال آن که اکثر آنها در ردیف ‪10‬‬ ‫کشور اول دنیا قرار دارد را نیز اضافه کرد و توجه به این‬ ‫نکته می‌تواند نقش قابل توجهی در بسترس��ازی پایدار‬ ‫برای ایجاد اقتصاد مقاومتی داشته باشد‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال با اینکه برای تولید انرژی راهکارهای‬ ‫متفاوتی کشف و اختراع شده و باوجود اینکه برای تولید‬ ‫مصنوعات نفتی و پتروش��یمی هنوز جایگزین مناسب و‬ ‫قابل گسترش��ی پیدا نش��ده‪ ،‬اما در کشور ما دسترسی‬ ‫نسبتا آسان به مواد اولیه و منابع غنی نفت و گاز سبب‬ ‫ش��ده ت��ا از این نعمات الهی به ش��کل کاملا مس��رفانه‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬در صورتی‌که حفظ و استفاده درست‬ ‫از ذخای��ر طبیع��ی و مواد اولیه و مناب��ع نفتی می‌تواند‬ ‫به عن��وان یک مزی��ت برتری‌س��از و قدرت‌آفرین برای‬ ‫تولید‌کنن��دگان داخلی‪ ،‬نقش مهمی را در گس��ترش و‬ ‫استمرار اقتصاد مقاومتی ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولوی�ت به خودکفای�ی در تولی�د محصوالت‬ ‫استراتژیک‬ ‫برای رهایی از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی و به تعبیر‬ ‫دیگر کاهش وابس��تگی‌های اقتصادی‪ ،‬در گام نخس��ت‬ ‫باید ب��ر خودکفایی در تولید محصوالت اس��تراتژیک و‬ ‫ضروری تمرکز کرد و در گام بعد‪ ،‬تقویت و توسعه سایر‬ ‫بخش‌های تولید را هدف قرار داد‪ ،‬البته بدیهی است که‬ ‫هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی خودکفایی کامل شود‪ ،‬اما‬ ‫قطعا ارتقا سطح تولید و ایجاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند‬ ‫با ایجاد وابس��تگی سایر کش��ورها به محصوالت ایرانی‪،‬‬ ‫نوعی متفاوت از جلوه‌های خودکفایی را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫البته در این فرآیند باید استفاده از ابزارهای مختلف را‬ ‫در دستور کار قرار داد‪ ،‬به عنوان مثال غرب برای رهایی‬ ‫از وابستگی به نفت و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی‬ ‫مانن��د نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬زغال‌س��نگ و امثال آن و حتی چوب‬ ‫و س��ایر منابع طبیعی تجدیدناپذیر‪ ،‬ب��ا افزایش قیمت‬ ‫این محصوالت‪ ،‬به‌طور جدی امکان اس��تفاده از اینگونه‬ ‫مواد س��وختی را برای مردم خود محدود س��اخته‌اند و‬ ‫در س��ایه این سیاس��ت ضم��ن فراهم کردن ش��رایط‬ ‫الزم ب��رای بروز خالقیت‌ه��ا‪ ،‬با ایج��اد منابع جایگزین‬ ‫جدید‪ ،‬تابه‌حال موفقیت‌های زیادی را کس��ب کرده‌اند‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود طی یک دهه آینده در‬ ‫اروپ��ا انرژی‌های نو به‌طور کامل جایگزین انرژی حاصل‬ ‫از سوخت‌های فسیلی شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به مطلب فوق به نظر می‌رس��د‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫هم‌افزایی و کس��ب موفقیت قطعی در این زمینه‪ ،‬باید‬ ‫ضم��ن پرهی��ز از هیجان‌زدگی و انج��ام اقدامات صرفا‬ ‫ش��عاری‪ ،‬همزمان س��ایر اجزای منظوم��ه فکری مقام‬ ‫معظم رهبری در مس��یر ایجاد دولت و جامعه اسالمی‬ ‫را نیز به ش��کل کامل و جامع آن مورد توجه قرار داد‪،‬‬ ‫چراکه ایجاد اقتصاد مقاومتی در کنار موضوعاتی مانند‬ ‫طراحی الگوی ایرانی ـ اس�لامی پیشرفت و حمایت از‬ ‫تولی��د‪ ،‬کار و س��رمایه ایرانی‪ ،‬قطعاتی خاص از نقش��ه‌‬ ‫راهی هس��تند که پیوند آنه��ا در کنار یکدیگر می‌تواند‬ ‫موفقیت در این زمینه را با ضریب باالتری تضمین کند‪.‬‬ ‫البته بدیهی اس��ت که از حرف تا عم��ل فاصله زیادی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما در عین حال همه م��ا باید به مصداق‬ ‫ضرب‌المثل معروف ایرانی «عدو ش��ود س��بب خیر اگر‬ ‫خدا خواهد» به یاد داشته باشیم که به یاری خدا حتی‬ ‫در جریان جنگ و تحریم نیز می‌توان به موفقیت دست‬ ‫یافت‪.‬‬
‫بین الملل‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫پرورش استعدادها برای فناوری‬ ‫نویسندگان‪ :‬فرانسینه دیبانه‪ ،‬کاتیا دیفوزیز و مارک‬ ‫مک میالن‬ ‫‪Francine Debane, Katya Defossez,‬‬ ‫‪and Mark McMillan‬‬ ‫ترجم�ه‪ :‬دکت��ر محم��د حس��ن‬ ‫جعفری سهامیه‬ ‫پی��دا ک��ردن مدیربرنام��ه توانا‬ ‫و ماه��ر کار آس��انی نیس��ت‪ .‬در‬ ‫این نوش��تار به ارائ��ه روش هایی‬ ‫م��ی پردازیم ک��ه س��ازمان ها از‬ ‫طری��ق آن بتوانند اس��تعدادهای درخش��ان در زمینه‬ ‫مدیریت برنام��ه های فناوری اطالعات را جذب و برای‬ ‫خود پرورش دهند‪.‬‬ ‫برنامه های کالن انتقال فناوری اطالعات (‪ )IT‬برای‬ ‫ایجاد ارزش تجاری (یا ارزش کس��ب و کار) در صنایع‬ ‫مختلف امری ضروری است‪ .‬با این حال نتایج تحقیقی‬ ‫که ما با همکاری دانش��گاه آکس��فورد انج��ام داده ایم‬ ‫حاکی اس��ت که ‪ 71‬درصد از پروژه های کالن فناوری‬ ‫اطالعات با س��رریز هزینه و ‪ 33‬درص��د نیز با افزایش‬ ‫‪50‬درصدی حد هزینه ها نسبت به بودجه پروژه همراه‬ ‫هس��تند‪ .‬ارزش کسب ش��ده پروژه های کالن فناوری‬ ‫اطالعات به طور متوس��ط ‪ 56‬درصد کمتر از حد پیش‬ ‫بینی شده است‪.‬‬ ‫به منظور بهبود دستاوردهای چنین پروژهایی‪ ،‬توسعه‬ ‫و تقویت قابلیت ه��ای مدیران عرصه ‪ IT‬امری حیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در پژوهش��ی که موسس��ه مک‌کنزی در سال‬ ‫‪ 2013‬انج��ام داد از مدیران فناوری اطالعات سراس��ر‬ ‫جه��ان در خصوص اهرم های بهبود عملکرد بخش ‪IT‬‬ ‫سوال شد‪ 35 .‬درصد از پاسخ دهندگان عقیده داشتند‬ ‫که ارتقای سطح کلی استعداد و قابلیت های کارمندان‬ ‫بخش ‪ IT‬یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه است‬ ‫و ‪ 20‬درص��د از آنها نیز جایگزین کردن مدیریت ‪ IT‬را‬ ‫به عنوان اهرم کلیدی معرفی کردند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه ایجاد ی��ک تش��کیالت اقتصادی‬ ‫دیجیت��ال‪ ،‬اولوی��ت اصلی تمام ش��رکت ها محس��وب‬ ‫می شود‪ ،‬پاسخ های مذکور بیانگر چالشی است که این‬ ‫ش��رکت ها برای جذب‪ ،‬پرورش و حفظ اس��تعدادهای‬ ‫برتر ‪ IT‬با آن مواجه هستند‪.‬‬ ‫سازمان ها برای موفقیت در این زمینه باید به پرورش‬ ‫استعدادهای درون‌شرکتی بپردازند و آنها را در وظایف‬ ‫و مسئولیت هایی به کار گیرند که مستلزم برخورداری‬ ‫از آش��نایی کامل با نوع کسب و کار و سازمان مربوطه‬ ‫هستند‪ .‬موسس��ات اقتصادی همچنین باید به ارزش و‬ ‫منحصربفرد بودن کارمندانی که دانش ‪ IT‬را توامان با‬ ‫هوش تجاری به کار می گیرند‪ ،‬واقف باشند و پرسنلی‬ ‫متشکل از این افراد را برگزینند و از آنها حمایت کنند‪.‬‬ ‫در این مقاله به بررس��ی سه گام مهمی می پردازیم که‬ ‫س��ازمان ها باید در مسیر توسعه استعدادهای مرتبط و‬ ‫بج��ا برای مدیریت پروژه ه��ای کالن فناوری اطالعات‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر مس�ئولیت هایی که از اهمیت واقعی‬ ‫برخوردارند‬ ‫تالش شرکت ها برای پرورش و توسعه مهارت هایی‬ ‫که می توانند برون‌س��پاری ش��وند‪ ،‬اتالف انرژی است‪.‬‬ ‫پژوهش و تجربیات ما نشان می دهد که برای موفقیت‬ ‫هرگونه برنامه فناوری اطالعات‪ ،‬س��ه مسئولیت وجود‬ ‫دارد که حفظ و بقای آنها در داخل س��ازمان از ضرورت‬ ‫حیاتی برخوردار اس��ت‪ :‬مدیر برنام��ه ‪ ،IT‬مدیر تغییر‬ ‫کسب و کار و مدیر معماری ‪.IT‬‬ ‫مدیر برنامه ‪ IT‬باید به پروژه نظارت و اش��راف داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬نس��بت به ماهیت کس��ب و کار و فناوری های‬ ‫مرتبط آگاهی داشته باش��د و از قابلیت های مدیریتی‬ ‫قوی برخ��وردار باش��د‪ .‬وی همچنین باید قادر باش��د‬ ‫تصمیمات مرتبط با فناوری و کس��ب و کار را به زبانی‬ ‫ساده و قابل فهم برای مدیران سازمان شرح دهد‪.‬‬ ‫مدی��ر تغییر س��ازمان بای��د اطمین��ان حاصل کند‬ ‫که س��ازمان م��ی تواند تغییرات را بپذی��رد و خود را با‬ ‫آنها وفق دهد‪ .‬این مس��ئولیت مس��تلزم برخورداری از‬ ‫مهارت های ارتباطی قوی‪ ،‬آش��نایی کامل با وس��عت و‬ ‫دامنه تغییرات و پیامدهای آن برای موسس��ه از جمله‬ ‫تغییرات سازمانی‪ ،‬فرآیندی و ذهنیتی است‪.‬‬ ‫مدیر معماری ‪ IT‬مسئول بررسی و به چالش کشیدن‬ ‫ط��رح های فن��ی و قابل ارائه نظیر طراح��ی راه حل و‬ ‫معم��اری ‪ IT‬اس��ت‪ .‬وی باید با معم��اری ‪ IT‬رایج در‬ ‫سازمان آشنا باشد و همچنین از روند گذار نیز به خوبی‬ ‫آگاهی داشته باشد و اطمینان حاصل کند که تغییرات‬ ‫انجام شده با نقشه راه معماری ‪ IT‬مطابقت دارد‪ .‬تمرکز‬ ‫س��ازمان ها بر اس��تخدام‪ ،‬پرورش و حفظ افراد در این‬ ‫سه مس��ئولیت باعث می شود تا س��رمایه گذاری آنها‬ ‫در زمینه اس��تعداد این افراد بازدهی قابل توجهی را به‬ ‫دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب استعداد از طریق ارتقای فرهنگ‪ ،‬مزایا‬ ‫و مسیرهای شغلی‬ ‫بعد از تعیین مس��ئولیت ها و مه��ارت های ضروری‬ ‫درون‌س��ازمانی‪ ،‬نوب��ت ب��ه ج��ذب‪ ،‬پ��رورش و حفظ‬ ‫استعدادها می رسد‪ 500 .‬مدیر فعال در عرصه فناوری‬ ‫اطالع��ات و س��ایر زمینه ه��ا که از سراس��ر جهان در‬ ‫پژوهش مک‌‌کنزی شرکت کرده بودند‪ ،‬عقیده داشتند‬ ‫که فرهنگ‪ ،‬مزایا و مس��یرهای شغلی شفاف سه اهرم‬ ‫مهم جذب اس��تعداد به ش��مار می رون��د‪( .‬به ضمیمه‬ ‫رجوع شود)‬ ‫‹ ‹ضمیمه‬ ‫شرکت ها برای رویارویی با چالش جذب استعداد باید بر فرهنگ و مزایا تمرکز کنند‪.‬‬ ‫درصد پاسخ دهندگان‪ ،‬تعداد= ‪ 493‬نفر‬ ‫شرایط موردنیاز سازمان ها برای بهبود اثربخشی جذب استعدادها‬ ‫بهبود فرهنگ‪ ،‬توانایی کار و روحیه در سازمان ‪IT‬‬ ‫‪52‬‬ ‫افزایش دستمزد‪ ،‬مزایا و مشوق های رقابتی‬ ‫‪46‬‬ ‫مسیرهای شغلی شفاف و ساختاری‬ ‫‪41‬‬ ‫کار مهیج و نوآورانه در زمینه ‪IT‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ورود مدیران پرتوان و ماهر (مرتبط) به شبکه های قوی فناوری‬ ‫‪35‬‬ ‫برخورداری از یک الگوی اجرایی یا محیط کاری انعطاف پذیرتر (مثال‪،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫برخورداری سازمان از نیروهای تازه استخدام شده‌ای که خوب آموزش‬ ‫‪13‬‬ ‫برخورداری از موقعیت جغرافیایی بهتر (مثال‪ ،‬قرار گرفتن سازمان در یک‬ ‫‪10‬‬ ‫استخدام متخصصان فنی و آزاد از طریق اینترنت)‬ ‫دیده و سرمایه گذاری شده اند‬ ‫منطقه حساس فناوریک)‬ ‫پاسخ های «سایر موارد»‪« ،‬نمی دانم‪/‬قابل اجرا نیست» حذف شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود فرهنگ‪ ،‬توان کار (انرژی) و روحیه‬ ‫برخ��ی از برنامه های کالن فن��اوری اطالعات گاهی‬ ‫به ش��دت اس��ترس ز‌ا هس��تند‪ .‬این برنامه ها مستلزم‬ ‫اضافه کاری های شایان توجهی هستند‪ ،‬به دلیل برخی‬ ‫اختالالت��ی که در رون��د کار ایجاد م��ی کنند از طرف‬ ‫سازمان به ندرت مورد قدردانی قرار می گیرند و عمدتا‬ ‫به کیفیت کاری دیگران وابسته اند‪ .‬بنابراین برخورداری‬ ‫از فرهن��گ صحیح فائق آمدن ب��ه این چالش ها امری‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬طبق پژوهش��ی که موسسه مک‌کنزی‬ ‫در خص��وص الگوهای اولی��ه و خصوصیات س��ازمانی‬ ‫موسس��ات موفق انجام داد‪ ،‬فرهنگ سازی پروژه های‬ ‫کالن ‪ IT‬باید بر پایه سه اصل عمده شکل گیرد‪.‬‬ ‫اصل اول ترس��یم مسیری ش��فاف است که می تواند‬ ‫ب��ه کارمندان انگیزه بدهد‪ .‬س��رمایه گذاری های کالن‬ ‫فناوری می تواند بهبود چش��مگیر عملکرد کاری را به‬ ‫دنبال داش��ته باش��د‪ ،‬اما اغلب در روند روزانه و جاری‬ ‫پروژه آنچه به فراموشی سپرده می شود تمرکز بر ارزش‬ ‫کس��ب و کار است‪ .‬برپایی نشس��ت و جلسات عمومی‬ ‫م��ی تواند ارزش کار گروه های مختلف کاری را به آنها‬ ‫یادآوری کند‪.‬‬ ‫انضب��اط عملیاتی قوی و کارآم��د اصل دوم فرهنگ‬ ‫س��ازی در پ��روژه ه��ای ‪ IT‬اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫گروه های کاری باید از دستور جلسات و قواعد عملیاتی‬ ‫اکید و محکم تبعی��ت کنند‪ .‬مدیران پروژه های بزرگ‬ ‫برای هدایت موثر و کارآمد پروژه ها باید به ابزار صحیح‬ ‫دسترسی داشته باش��ند‪ .‬تعریف یک ساختار نظارتی و‬ ‫مدیریتی شفاف‪ -‬مثال ایجاد یک صفحه مخصوص پروژه‬ ‫در یکی از شبکه های اجتماعی برای تشریح این که چه‬ ‫کس��ی چه وظیفه ای دارد‪ -‬می تواند به ایجاد شفافیت‬ ‫بیانجامد و از انضباط عملیاتی حمایت کند‪ .‬بهره گیری‬ ‫از معیارها و اس��تاندارهای عینی مهم اس��ت‪ ،‬چون این‬ ‫معیاره��ا زمینه ایج��اد ارتباطات حقیق��ی بین اعضای‬ ‫گروه ها و تصمی��م گیری آگاهانه مدیران را فراهم می‬ ‫کنند‪ .‬مدیران برنامه باید به ابزار الزم برای پوش��ش دو‬ ‫وظیفه مهم مدیریتی یعنی برنامه‌ریزی و گزارش دادن‬ ‫مجهز ش��وند تا امکان پیش��رفت برنامه‪ ،‬تاثیر کسب و‬ ‫کار و س��نجش قابلیت ها فراهم ش��ود‪ .‬کارت امتیازی‬ ‫قابلیت ها یکی از این ابزارهاست که برای ارزیابی تاثیر‬ ‫و توسعه مهارت ها از آن استفاده می شود‪.‬‬ ‫اصل س��وم‪ ،‬اعتمادسازی و ایجاد یک فضای باز برای‬ ‫خطرپذیری و تش��ویق مدیران و کارمندان برای قبول‬ ‫اشتباهات شان است‪ .‬مثال بعضی سازمان ها از پیمایش‬ ‫های الکترونیکی س��اده برای سنجش روحیه و عملکرد‬ ‫کارمندان خود اس��تفاده می کنن��د و نتایج را به بحث‬ ‫آزاد می گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش پاداش و مزایا‬ ‫میزان پاداش��ی که به مدی��ران برنامه تعلق می گیرد‬ ‫اغلب بر مبنای دس��تمزد دریافتی آنها تعیین می شود‬ ‫و در ای��ن پاداش ها مس��ئولیتی که ب��ه عهده مدیران‬ ‫پروژه های کالن ‪ IT‬اس��ت‪ ،‬لحاظ نمی ش��ود‪ .‬شرکت‬ ‫ه��ا باید برای پ��اداش دادن به مدی��ران برنامه خود از‬ ‫معیارهای انعطاف پذیر و قابل تغییر‪ ،‬مثال معرفی رتبه‬ ‫جدید شغلی اس��تفاده کنند‪ .‬همچنین سازمان ها می‬ ‫توانند بخش��ی از پاداش مدیران برنام��ه و گروه کاری‬ ‫وی را با توجه به میزان موفقیت برنامه و در نظرگرفتن‬ ‫س��رعت انجام کار‪ ،‬هزینه نهایی و ارزش کس��ب شده‬ ‫تعیین کنند‪ ،‬ضمن این که باید توجه داشته باشند که‬ ‫برنامه های کالن ذاتا ریس��ک دیرکرد و افزایش هزینه‬ ‫چشمگیر دارند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر پ��اداش‪ ،‬امتیازات و مزای��ای دیگری مانند‬ ‫قدردانی‪ ،‬مرخصی‪ ،‬شیفت های کاری متغیر و ارشدیت‬ ‫(انتصاب افراد به مقام ارشدی بخشی که در آن کار می‬ ‫کنند) نیز می توانند راه های مناس��بی برای تشویق و‬ ‫ایجاد انگیزه در کارمندان باشند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫های گروه اقدام کرد‪.‬‬ ‫مسئوالن یک س��ازمان که برای اتمام یک پروژه ‪IT‬‬ ‫و انتقال فناوری اطالعات به س��ازمان با مشکل اساسی‬ ‫مواجه بودند‪ ،‬مجبور شدند برنامه را دوباره شروع کنند‬ ‫و این بار از همان ابتدای کار بر ایجاد قابلیت‌ها متمرکز‬ ‫ش��دند‪ .‬در واقع‪ ،‬این بار به مهارت هایی پرداخته ش��د‬ ‫ک��ه در موفقیت برنامه های پیچیده و کالن بیش��ترین‬ ‫اهمیت را دارند‪ :‬مدیریت ذی نفعان‪ ،‬تشکیل گروه‌های‬ ‫کارساز (‪ ،)HPTs‬مدیریت فروشندگان و توسعه چابک‬ ‫نرم افزار‪ .‬مسئوالن این پروژه با تلفیق جلسات آموزشی‬ ‫رس��می‪ ،‬آموزش های ضمن خدمت و الگوی ارزشیابی‬ ‫همتا توانستند گروهی تشکیل دهند که فقط در عرض‬ ‫‪ 9‬ماه اولین دستاورد عمده خود را ارائه داد‪ ،‬که با توجه‬ ‫ب��ه این که قبل از ش��روع دوباره‪ ،‬برنام��ه مورد نظر به‬ ‫مدت ‪ 2‬س��ال بدون هیچ گونه نتیجه ای در حال اجرا‬ ‫بود‪ ،‬موفقیت بزرگی محس��وب می ش��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫رویکردهای اتخاذ ش��ده در این برنامه به کل س��ازمان‬ ‫تعمیم داده ش��د و مزایای ثانویه ایجاد قابلیت در تمام‬ ‫سازمان نمود پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد مرکز بهینه سازی‬ ‫یکی دیگ��ر از راه های بهبود قابلی��ت های مدیریت‬ ‫پروژه ایجاد مرکز بهینه س��ازی اس��ت‪ ،‬نهادی که ارائه‬ ‫دهن��ده مدیریت‪ ،‬تخصص‪ ،‬بهترین ش��یوه های کاری‪،‬‬ ‫‹ ‹تعریف مسیرهای کاری‬ ‫معموال تعریف مس��یرهای کاری شفاف برای مدیران حمای��ت و آموزش باش��د‪ .‬یکی از س��ازمان های مهم‬ ‫پ��روژه ه��ای کالن ‪ IT‬ب��ه ندرت صورت م��ی گیرد و دولتی ک��ه در اجرای پ��روژه های ‪ IT‬خود شکس��ت‬ ‫اجباری برای آن نیس��ت‪ .‬به همین دلیل است که این بزرگی را متقبل ش��ده و در امور استعدادهای مدیریتی‬ ‫مدیران کمیاب هس��تند و تعداد آنها اندک اس��ت‪ .‬چرا و حمایت های تجاری به مش��کل برخورده بود‪ ،‬از این‬ ‫باید یک مدیر برنامه بدون داشتن هیچ گونه چشم انداز ش��یوه به��ره گرفت‪ .‬این س��ازمان نتوانس��ته بود برای‬ ‫پ��روژه های خ��ود که بخ��ش ها و‬ ‫ترفیع ش��غلی و حتی دانس��تن این‬ ‫واحده��ای مختلف این س��ازمان را‬ ‫ک��ه بعد از اتمام پ��روژه چه خواهد‬ ‫سازمان های مختلف‬ ‫در بر م��ی گرفت یک مالک تجاری‬ ‫کرد‪ ،‬ریس��ک مدیریت ی��ک پروژه‬ ‫برای این که بتوانند‬ ‫(‪ )Business owner‬واحد بیابد‬ ‫کالن را ب��ه عهده بگی��رد؟ با توجه‬ ‫بهترین نتایج را از‬ ‫و همچنین با کمبود اس��تعدادهای‬ ‫به ریس��ک ذاتی پ��روژه های کالن‬ ‫پروژه های کالن انتقال مدیریت��ی ‪ IT‬مواجه بود‪ .‬در نتیجه‬ ‫‪ ،IT‬یک مدیر جاه‌طلب‪ ،‬در صورت‬ ‫فناوری اطالعات کسب گ��روه مدیریت برنامه ب��ه نیروهای‬ ‫ع��دم موفقیت پروژه‪ ،‬باید ریس��ک‬ ‫خارج از س��ازمان متوس��ل شد و به‬ ‫ش��غلی بزرگ��ی را متحمل ش��ود‪.‬‬ ‫ی��ک راه محتمل برای حل مس��اله کنند‪ ،‬باید به توسعه و‬ ‫ای��ن ترتیب اس��تعدادهای مدیریت‬ ‫پرورش استعدادهای‬ ‫برنام��ه و متخصصان ارش��د ‪ IT‬در‬ ‫و پاسخ به س��وال باال این است که‬ ‫در‬ ‫با ایجاد پل های ارتباطی در داخل درون‌سازمانی خود‬ ‫مرک��ز بهینه س��ازی گردهم آمدند‪.‬‬ ‫س��ازمان این امکان در اختیار مدیر زمینه مدیریت برنامه و مرکز بهینه سازی امکان پیشرفت و‬ ‫برنامه گذاش��ته ش��ود که از بخشی مهارت‌های ‪ IT‬بپردازند ترقی را ب��رای مدیران برنامه فراهم‬ ‫کرد‪ ،‬در حالی که آنها قبل از تشکیل‬ ‫به بخ��ش دیگر رفت��ه و مانند یک‬ ‫این مرکز مسیری یکنواخت را طی‬ ‫مدیر‪ ،‬روند پیشرفت را طی کند‪ .‬راه‬ ‫م��ی کردند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تش��کیل‬ ‫دیگر گشایش مسیرهای کاری بین‬ ‫طرف فعال در زمینه ‪ IT‬و موسس��ه تجاری اس��ت‪ .‬در مرکز بهینه س��ازی به عنوان یک س��ازمان مجزا باعث‬ ‫ص��ورت اتخاذ هریک از ای��ن دو راه باید وظیفه و مقام ش��د تا این مرکز از محدودیت های یک سازمان دولتی‬ ‫یک مدیر برنامه ارش��د به عنوان زیربنایی برای رسیدن در تعیین معیار پرداخت دس��تمزد رها ش��ود و به این‬ ‫ترتیب مرکز بهینه سازی توانست دستمزدهای باالتری‬ ‫به مسئولیتی مهمتر در سازمان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫پرداخت کند‪ .‬مرکز بهینه سازی همچنین توانست ابزار‬ ‫‹ ‹ایجاد قابلیت های مدیریت پروژه ‪IT‬‬ ‫جذب و حفظ استعدادهای مرتبط و بجا کافی نیست؛ و فرآینده��ای الزم برای مدیریت پ��روژه های کالن را‬ ‫برای تکمیل این اقدامات ش��رکت ها باید به طور نظام جایگزی��ن کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تم��ام پروژه ها باید به‬ ‫مند ب��ه ایجاد مه��ارت های مدیریت پ��روژه های ‪ IT‬تایی��د کمیته تجدیدنظر می رس��ید و هیج یک از آنها‬ ‫بپردازند‪ .‬تمرکز و پرداختن به پیش��رفت و ترقی افراد‪ ،‬بدون حمایت مالی واقعی به اجرا در نمی آمد‪.‬‬ ‫هم به ایجاد قابلی��ت و توانمندی گروه های کاری می‬ ‫عوام��ل مختلفی در موفقیت این مرکز بهینه س��ازی‬ ‫انجامد و هم باعث جذب و حفظ نیروهای مس��تعد می نقش داشتند‪.‬‬ ‫شود‪ .‬به همین دلیل اس��ت که سازمان ها باید به ارائه‬ ‫مه��م ترین این عوامل برخورداری از حامیان تجاری‬ ‫ترکیبی از آموزش های رسمی و عملی بپردازند و برای برت��ر و قوی بود که این امکان را برای مرکز فراهم می‬ ‫مدیریت برنامه از الگوی ایجاد مرکز بهینه س��ازی بهره کرد تا پروژه های کالن استراتژیک را به شکل منسجم‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫و متمرک��ز به پیش ببرند‪ .‬مهارت در ایجاد یک چش��م‬ ‫‹ ‹آم�وزش های ضمن خدم�ت و آموزش های انداز مس��تقل از پ��روژه نیز عامل مهم و اساس��ی بود‪.‬‬ ‫خارج از محل خدمت‬ ‫اعض��ای مرکز بهینه س��ازی‪ ،‬هم باید ب��ا نظارت بر کار‬ ‫س��ازمان ها می توانند دوره های آموزش��ی رسمی را روند پیش��رفت پ��روژه را مدیریت م��ی کردند و هم به‬ ‫هم در داخل س��ازمان و هم در خارج از سازمان برگزار عن��وان همکارانی مطل��ع و آگاه تخصص و مهارت الزم‬ ‫کنند‪ .‬محتوای آموزش��ی ارائه ش��ده باید مهارت های را ارائ��ه می دادند‪ .‬س��ازمان های مختلف برای این که‬ ‫مختل��ف مدیریتی از جمله مدیریت گ��روه و مدیریت بتوانن��د بهترین نتای��ج را از پروژه ه��ای کالن انتقال‬ ‫تغییر و همچنین مهارت های عملی مانند برنامه ریزی فناوری اطالعات کسب کنند‪ ،‬باید به توسعه و پرورش‬ ‫و مدیریت ش��رایط فروشنده و مصرف کننده را پوشش اس��تعدادهای درون‌س��ازمانی خود در زمینه مدیریت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫برنامه و مهارت‌های ‪ IT‬بپردازند‪ .‬اهرم‌های اصلی تحقق‬ ‫اگر چه آموزش های رس��می مدیری��ت پروژه‪ ،‬پایه و ای��ن هدف از اص�لاح پاداش ها و مس��یرهای کاری تا‬ ‫اس��اس مهارت های موردنیاز است‪ ،‬اما نمی توان آن را آموزش های رسمی و ایجاد مرکز بهینه سازی را شامل‬ ‫جایگزین تجربیاتی کرد که در محیط و شرایط حقیقی می ش��وند‪ .‬س��ازمان ها باید نس��بت به اس��تعدادهای‬ ‫به دست می آیند‪ .‬در پروژه های کالن و بلندمدت باید خودآگاه��ی و در یافت��ن راه حل ه��ای موثر خالقیت‬ ‫در همان مراحل اولیه پروژه به ایجاد و توس��عه قابلیت داشته باشند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫نظام سالمت کوبا‬ ‫یک مدل خوب برای جهان‬ ‫روزب�ه هژبری‪ :‬با توجه به گ��زارش هافینگتون‬ ‫پس��ت و سایت ویزیبل‌هلث‪ ،‬دکتر مارگارت چاون‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان بهداش��ت جهانی در جوالی سال‬ ‫‪ 2014‬مص��ادف با تیر ‪ 1393‬از کوبا دیدن نمود و‬ ‫اعالم کرد که مدل نظام سالمت کوبا می‌تواند مثال‬ ‫خوبی برای کش��ور‌های جهان باشد‪ .‬نظام سالمت‬ ‫در کوبا با وجود تحریم‌های گس��ترده به‌عنوان یک‬ ‫نظام س�لامت اثربخش و متعالی در دنیا ش��ناخته‬ ‫شد است‪ .‬این در حالی است که در این حوزه منابع‬ ‫محدودی وجود دارد و به‌شدت تجت تاثیر اقتصاد‬ ‫کوبا قرار دارد‪.‬‬ ‫این تحریم‌ها بیش از ‪ 50‬س��ال اس��ت از طریق‬ ‫امری��کا علیه کش��ور کوبا وضع ش��ده‌اند‪ ،‬اما نظام‬ ‫سالمت در کوبا توانسته دسترسی مردم به خدمات‬ ‫بهداش��تی و درمان��ی را تضمی��ن و مدیریت کند‪.‬‬ ‫این دسترس��ی تمامی س��طوح اجتماع را ش��امل‬ ‫می‌ش��ود و شاخص‌های س�لامت در این کشور را‬ ‫در سطح کشور‌های توس��عه یافته‪ ،‬باال برده است‪.‬‬ ‫دکت��ر مارگارت چاون در جری��ان بازدید از مراکز‬ ‫بهداش��تی و درمانی کوبا اعالم ک��رد که کوبا تنها‬ ‫کشوری است که در آن نظام ارائه خدمات سالمت‬ ‫با بحث تحقیق و مطالعات متصل ش��ده اس��ت‪ .‬و‬ ‫این می‌تواند نوآوری را در نظام سالمت این کشور‬ ‫پشتیبانی کند‪ .‬همچنین اضافه کردند که سالمت‬ ‫یک ستون ضروری برای توسعه کشور‌ها است‪.‬‬ ‫نظام سالمت در کوبا بر مبنای پزشکی پیشگیرانه‬ ‫است و تجربه کوبا نشان داده که این مدل کارکرد‬ ‫مناس��بی را دارا اس��ت‪ .‬به گفته دکتر چاون‪ ،‬دنیا‬ ‫می‌تواند از مدل نظام س�لامت این جزیره کوچک‬ ‫پی��روی کند و چنین نظام س�لامتی را جایگزین‬ ‫نظام‌ه��ای ناکارآمد و گران خ��ود کنند‪ .‬مدل کوبا‬ ‫نش��ان می‌دهد که نظام س�لامت پیشگیری محور‬ ‫کارآمدتر از دیگر سیس��تم‌های س�لامت اس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد ک��ه امیدوار اس��ت کل جهان به‬ ‫خدمات پزش��کی که در کوبا وجود دارد دسترسی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ایش��ان عن��وان کردند که کمبود دسترس��ی در‬ ‫دنیا بیش��تر به این علت اس��ت که منابع مورد نیاز‬ ‫برای فراهم آوردن س��طحی از دسترسی به‌صورت‬ ‫اصول��ی‪ ،‬پیش‌بینی و توزیع نمی‌ش��ود و گاهی نیز‬ ‫سیاس��ت‌های نادرست باعث می‌شود که دسترسی‬ ‫مردم کشورها‪ ،‬به خدمات سالمت درست طراحی‬ ‫نش��ود‪ .‬ش��اخص‌های س�لامت در این کش��ور از‬ ‫کش��ور‌های پیش��رفته دنیا از قبی��ل ایالت متحده‬ ‫امریکا باالتر اس��ت‪ .‬به‌طور مث��ال نرخ مرگ و میر‬ ‫ک��ودکان در کوب��ا از تم��ام جهان پایین‌تر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص امید ب��ه زندگ��ی در کوبا ‪78‬‬ ‫سال است ‪،‬پیش‌بینی می‌شود در سال ‪ 2025‬کوبا‬ ‫باالترین نس��بت ‪ 60‬سال به باال به کل جمعیت را‬ ‫در امریکای التین خواهد داشت‪.‬‬ ‫سی‌ان‌ان اعالم کرد‬ ‫فرصت شغلی در امریکا دوباره‬ ‫کاهش یافت‬ ‫سی‌ان‌ان اعالم کرد‪ :‬نرخ ایجاد اشتغال در امریکا‬ ‫ماه گذشته افت ش��دیدی را تجربه کرد‪ .‬همچنین‬ ‫س��هم قابل توجهی از اشتغال ایجادشده در امریکا‬ ‫مشاغل با سطح پرداخت پایین است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫فارس به نقل از س��ی‌ان‌ان‪ ،‬طی ماه‌های گذش��ته‬ ‫ایجاد اش��تغال در ایاالت متحده روندی افزایش��ی‬ ‫را تجربه می‌کرد اما این روند در ماه آگوس��ت سال‬ ‫جاری به شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫در ماه آگوس��ت تنها ‪142‬هزار ش��غل در سراسر‬ ‫ایاالت‌متحده ایجاد ش��ده است که این میزان برای‬ ‫نخستین‌بار طی ماه‌های اخیر در سطح پایین‌تر از‬ ‫‪200‬هزار شغل در ماه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس آمارها اگرچه بیکاری در ایاالت متحده‬ ‫در حال کاهش است‪ ،‬چند چالش در زمینه اشتغال‬ ‫در سطح ایاالت متحده همچنان پابرجا است‪.‬‬ ‫نخس��تین چالش تعداد باالی بیکارانی است که‬ ‫بیش از ‪6‬ماه در امریکا بیکار بوده‌اند که تعداد آنها‬ ‫بالغ‌بر ‪3‬میلیون نفر تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫چالش دوم نوع اش��تغالی است که در حال ایجاد‬ ‫شدن اس��ت‪ ،‬س��هم قابل توجهی از اشتغال ایجاد‬ ‫ش��ده در امریکا را مشاغل با سطح پرداخت پایین‬ ‫تش��کیل می‌دهند که نسبت به مش��اغل از دست‬ ‫رفته در زمان رکود بزرگ اقتصادی نس��بت کاملا‬ ‫متفاوتی را دارند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫داخلی در اولویت‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪16‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫در گفت‌وگوی صمت با رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان مطرح شد‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪1000‬میلیاردی چینی‌ها در زنجان‬ ‫سید بهلول حسینی‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫یک��ی از صنایعی ک��ه ام��روزه می‌تواند نقش‬ ‫بسزایی در رس��یدن به اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫ایف��ا کن��د‪ ،‬صنایع معدنی اس��ت اما ب��ه دلیل‬ ‫سختی‌ها و مشکالت فراوان در بخش استخراج‬ ‫و بهره‌ب��رداری از مع��ادن بیش��ترین درآم��د و‬ ‫س��ودآوری کش��ور از فرآورده‌های نفتی حاصل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این درحالی است که در صورت توجه‬ ‫ب��ه معادن ش��اهد کس��ب درآمد و س��ودآوری‬ ‫چندین برابری نس��بت به دیگر صنایع خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با توجه به این موضوع که معادن انفال بوده و‬ ‫متعلق به مردم است می‌توان با واگذاری معادن‬ ‫به بخش خصوصی که همان مردم است به رشد‬ ‫و توسعه در این بخش کمک کرد‪ ،‬چراکه نسبت‬ ‫ارزش اف��زوده حاصل در صنایع معدنی نس��بت‬ ‫ب��ه دیگر صنایع ‪ 10‬به ‪ 1‬بوده و این در صورتی‬ ‫است که تس��هیالت مورد نیاز در اختیار فعاالن‬ ‫ای��ن بخش قرار گیرد‪ .‬البته با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود بانک‌ها هم��کاری الزم را برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت برای فعاالن معدنی ندارند‪ ،‬از این رو‬ ‫الزم اس��ت تا دولت و مس��ئوالن نسبت به رفع‬ ‫این مشکل اقدام کرده و با تامین اعتبار شرایط‬ ‫الزم را برای رس��یدن به خودکفایی در فرآوری‬ ‫م��واد معدنی فراهم کنن��د‪ .‬در خصوص فعالیت‬ ‫سرمایه‌گذاران داخلی می‌توان با تکیه بر قوانینی‬ ‫ک��ه در ای��ن رابطه تعریف ش��ده بهره‌برداری از‬ ‫معادن را به صورت کوت��اه مدت در اختیار آنها‬ ‫گذاش��ته و در صورت منجر شدن به اکتشاف با‬ ‫س��ود حاصل از تولید هزینه‌ها را پوشش داده و‬ ‫بتوانند به تعهدات خود عمل کنند‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د ب��ه این نکت��ه توجه داش��ت که‬ ‫سرمایه‌گذاری در معادن با ریسک باالیی همراه‬ ‫بوده و همیش��ه با سودآوری همراه نیست‪ .‬پس‬ ‫الزم اس��ت تا هم��کاری الزم را برای آنها فراهم‬ ‫کرده و با ایجاد امنی��ت منابع مالی‪ ،‬راه را برای‬ ‫ورود آنان هموار کرد‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که امروزه برای توسعه و رونق‬ ‫بخش��یدن به صنایع معدنی کش��ور مورد توجه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬ورود س��رمایه‌گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫اما با توجه به ظرفیت باالیی که در معادن کشور‬ ‫وجود دارد می‌توان با تش��ویق س��رمایه‌گذاران‬ ‫داخلی عالوه بر جلوگیری از خام‌فروشی‪ ،‬زمینه‬ ‫فرآوری و تولید مواد مورد نیاز در صنایع مختلف‬ ‫را تامین کرده و روند توسعه را تسریع کرد‪.‬‬ ‫معدن و توسعه‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫حسن ساعدی‪ -‬گروه معدن‪ :‬استان‬ ‫زنجان ‪20‬سال اقتصاد خود را از طریق‬ ‫بهره‌برداری از معدن سرب و روی انگوران‬ ‫گذرانده است‪ ،‬اقتصادی که می‌تواند‬ ‫عالوه بر معادن سرب و روی به معادن‬ ‫سنگ‌آهن خود نیز تکیه کند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که هم‌اکنون مورد توجه سرمایه‌گذاران‬ ‫چینی نیز قرار گرفته‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫دوستان چشم‌بادامی با ابراز تمایل برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش‌افزوده‬ ‫فوالد همچون تولید کنسانتره و گندله با‬ ‫سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی وعده‬ ‫بهره‌برداری از این کارخانه‌ها تا ‪ 4‬سال‬ ‫آینده را داده‌اند‪ .‬در این رابطه گفت‌وگویی‬ ‫با سعید سیاری رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان زنجان ترتیب‬ ‫داده‌ایم که در زیر می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت‌ه�ای معدن�ی و صنای�ع‬ ‫معدنی استان زنجان را چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫استان‌های شمال‌غرب کشور وسعت کم‬ ‫و اس��تعداد معدنی باالی��ی دارند و زنجان‬ ‫در ای��ن بین از مناطق غنی از مواد معدنی‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ ،‬به گونه‌ای‌که هم‌اکنون‬ ‫این اس��تان صاح��ب یک��ی از بزرگترین و‬ ‫غنی‌ترین معادن س��رب و روی خاورمیانه‬ ‫است‪ .‬البته با وجود مواد معدنی غنی فلزی‬ ‫و غیرفلزی این اس��تان فعالیت‌های بسیار‬ ‫تاثیرگذاری را در زمینه ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫کش��ور انج��ام داده اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که با‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای ص��ورت گرفت��ه در پی‬ ‫رفع موانع و نقص‌ه��ای احتمالی در ایجاد‬ ‫کارخانه‌های ارزش‌افزوده اس��ت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال یک��ی از نقایصی ک��ه هم‌اکنون در‬ ‫س��طح کارخانه‌های روی و س��رب مطرح‬ ‫است نبود فناوری نوین در جهت بهره‌وری‬ ‫بهینه از س��ولفور روی و سرب است که در‬ ‫این راستا واحدهای احیا با امکانات منطبق‬ ‫با اس��تانداردهای روز جهان برای استفاده‬ ‫بهین��ه از ضایع��ات و باطله‌ه��ا در ح��ال‬ ‫احداث است‪.‬‬ ‫همچنین در ای��ن اس��تان کارخانه‌های‬ ‫تولیدکنن��ده بیلت با ظرفیت ‪300‬هزار تن‬ ‫در سال با استفاده از قراضه و آهن اسفنجی‬ ‫در حال فعالیت اس��ت که با اجرای درست‬ ‫شرکت چینی با‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫‪17‬میلیارد تومانی‬ ‫ساخت یک واحد‬ ‫‪1‬میلیارد و ‪ 200‬هزار‬ ‫تنی کنسانتره آهن و‬ ‫همچنین احداث واحد‬ ‫تولید ‪1‬میلیارد و‬ ‫‪200‬هزار تن تولید گندله‬ ‫را در حال اجرا دارد‬ ‫طرح‌ه��ای برنامه‌ریزی ش��ده و راه‌اندازی‬ ‫واحدهای جدید‪ ،‬ظرف ‪ 3‬تا ‪4‬س��ال آینده‬ ‫ظرفیت تولید ب��ه بیش از ‪2‬میلیون تن در‬ ‫سال افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €طرح‌های افتتاح ش�ده در استان‬ ‫کدام است؟‬ ‫در هفته دولت یک واحد فلوتاس��یون‬ ‫با ظرفیت تولید ‪ 420‬هزار تن كنسانتره‬ ‫سرب و روی با سرمایه‌گذاری ‪ 17‬میلیارد‬ ‫تومان احداث ش��ده که زمینه اش��تغال‬ ‫بیش از ‪ 100‬نفر را فراهم کرد‪ .‬این واحد‬ ‫که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده‬ ‫از روش مهندس��ی معکوس و با استفاده‬ ‫از فن��اوری روز دنی��ا به��ره می‌ب��رد که‬ ‫می‌توان گفت ای��ن واحد از نظر امکانات‬ ‫و فن��اوری خیل��ی بهتر و پیش��رفته‌تر از‬ ‫واحده��ای احداث ش��ده توس��ط ترکیه‬ ‫اس��ت‪ .‬البته باید توجه داش��ت که اخیرا‬ ‫واح��د س��رب ش��رکت س��رب و روی‬ ‫ایران به‌دلیل مش��کالت زیست‌محیطی‬ ‫تعطیل ش��ده ب��ود و فقط واح��د تولید‬ ‫ش��مش روی این واحد ب��ه فعالیت خود‬ ‫ادامه می‌داد‪.‬‬ ‫€ €دالیل تعطیلی کارخانه س�رب و‬ ‫روی زنجان چه بوده و آیا مش�کالت‬ ‫مرتفع شده است؟‬ ‫کارخانه سرب و روی ایران که به‌عنوان‬ ‫یکی از کارخانه‌ه��ای بزرگ تولیدکننده‬ ‫ش��مش س��رب و روی محسوب می‌شود‬ ‫به‌دلیل مشکالت زیس��ت‌محیطی واحد‬ ‫سرب این شرکت تعطیل شد که پس از‬ ‫رس��یدگی و لحاظ کردن تمام تمهیدات‬ ‫الزم در زمینه محیط‌زیست‪ ،‬تجهیزات به‬ ‫کار گرفته ش��ده در ای��ن واحد با نظارت‬ ‫کارشناس��ان بازس��ازی و نوسازی شد و‬ ‫سیس��تم‌های رفع آالیندگی در خطوط‬ ‫تولید نصب شد‪ .‬در حال حاضر این واحد‬ ‫منتظر نظر نهایی اداره امور اس��تان برای‬ ‫راه‌اندازی دوباره است‪ .‬در واقع برای این‬ ‫اس��تان هیچ مس��ئله‌ای مهم‌تر از رعایت‬ ‫و حفظ محیط‌زیس��ت نیس��ت‪ ،‬چراکه با‬ ‫محیط‌زیست س��الم می‌توان فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی را توسعه بخشید‪.‬‬ ‫€ €استقبال سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫از ظرفیت‌ه�ای اس�تان چگونه بوده‬ ‫است؟‬ ‫اقتص��اد اس��تان زنجان در ‪ 20‬س��ال‬ ‫گذش��ته تحت تاثیر فعالی��ت معادن آن‬ ‫قرار داش��ته اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که در تالش هس��تیم با فضای جدیدی‬ ‫ک��ه دول��ت تدبیر و امید ایج��اد کرده از‬ ‫ظرفیت‌های جذب س��رمایه‌گذار داخلی‬ ‫و خارجی در س��ایر بخش‌ه��ای معدنی‬ ‫اس��تان بهره‌وری مناسب داشته تا سهم‬ ‫خود را در ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور‬ ‫ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫در همین راس��تا و در پ��ی ابراز تمایل‬ ‫چینی‌ه��ا برای س��رمایه‌گذاری در ایجاد‬ ‫واحدهای ف��رآوری گندله و کنس��انتره‬ ‫اقدام��ات اولی��ه ص��ورت گرفت��ه و ب��ا‬ ‫طرف چین��ی مذاکرات اولیه و بررس��ی‬ ‫طرح‌ه��ا صورت گرفته اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا هم‌اکنون یک واح��د ریخته‌گری‬ ‫‪700‬ه��زار تنی ک��ه یک��ی از بزرگترین‬ ‫واحده��ای ریخته‌گ��ری چ��دن در‬ ‫خاورمیانه است با س��رمایه‌گذاری ‪400‬‬ ‫میلیارد تومانی در حال احداث اس��ت و‬ ‫در آین��ده نه‌چندان دور ب��ه بهره‌برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت چین��ی ب��ا‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪17‬میلیارد تومانی ساخت‬ ‫یک واح��د ‪1‬میلی��ارد و ‪ 200‬هزار تنی‬ ‫کنس��انتره آهن و همچنین احداث واحد‬ ‫تولید ‪1‬میلی��ارد و ‪200‬ه��زار تن تولید‬ ‫گندله را در حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫البت��ه در برنامه‌های آتی این ش��رکت‬ ‫اح��داث واح��د ‪1‬میلی��ون تن��ی آه��ن‬ ‫اس��فنجی و واحد نورد در دستورکار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬به‌طور کلی سرمایه‌گذاری‬ ‫صورت‌گرفته برای ایج��اد زنجیره کامل‬ ‫تولید فوالد در اس��تان زنجان نزدیک به‬ ‫‪1000‬میلیارد تومان پیش‌بینی شده که‬ ‫طی ‪4‬س��ال باید این واحده��ا به مرحله‬ ‫بهره‌برداری برسند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گ��روه دانیال��ی ک��ه ی��ک‬ ‫گ��روه معروف اروپای��ی در زمینه اجرای‬ ‫پروژه‌ه��ای ب��زرگ معدن��ی و صنعت��ی‬ ‫محس��وب ش��ده و در ای��ران نی��ز فوالد‬ ‫مبارکه را س��اخته‌اند تمایل خود را برای‬ ‫ایجاد ی��ک واحد ماشین‌س��ازی صنایع‬ ‫سنگین در اس��تان زنجان اعالم کرده‌اند‬ ‫که در واقع س��ومین واح��د تولیدی این‬ ‫گروه در ایران است‪.‬‬ ‫تازه‌های معدنی‬ ‫سرقت الماس ‪ 6‬میلیون دالری‬ ‫پلی��س نامیبی��ا در‬ ‫تو‌جوی یک الماس ‪78‬‬ ‫جس�� ‌‬ ‫قیراط��ی اس��ت ک��ه در زمان‬ ‫اعتصاب ‪ 1500‬کارگر شرکت‬ ‫بازرگانی الماس نامیبیا مفقود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت همانند شرکت‬ ‫نامدب سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫پنج��اه ـ پنجاه میان ش��رکت‬ ‫دوبی��رز و دول��ت نامیبی��ا ب��وده و قدمت آن ب��ه دهه ‪1920‬‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬براساس گزارش بلومبرگ‪ ،‬ارزش الماس به کیفیت‬ ‫و اندازه س��نگ صیقلی شده بس��تگی دارد اما یک الماس ‪78‬‬ ‫قیراطی که از معدن ایکاتی در ش��مال کانادا اس��تخراج ش��د‪،‬‬ ‫‪6‬میلیون دالر به فروش رفت‪.‬‬ ‫تهدید مازاد عرضه پتاس‬ ‫افزای��ش تقاضا ب��رای پتاس‬ ‫دورنم��ای ش��رکت‌های پتاس‬ ‫امری��کای ش��مالی را که از افت‬ ‫قیم��ت و س��ود لطم��ه دی��ده‬ ‫بودند‪ ،‬روشن کرده است‪ .‬مازاد‬ ‫ظرفی��ت معدن��کاری پتاس در‬ ‫سال‌های آینده افزایش بیشتری‬ ‫خواهد یاف��ت و تولیدکنندگان‬ ‫اروپایی کم‌هزین��ه را در موضع‬ ‫برتر نسبت به معدنکاران امریکای شمالی قرار می‌دهد‪ .‬براساس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬پتاس ‪ 6‬سال قبل با این توجیه که رشد جمعیت و درآمد باعث‬ ‫رش��د تولید غله می‌شود‪ ،‬محبوب سرمایه‌گذاران شد و تولیدکنندگان‬ ‫یک به یک اقدام به توس��عه فعالیت‌شان کردند اما قیمت‌های کود در‬ ‫جریان بحران مالی به همراه کاالهای دیگر سقوط کرد‪.‬‬ ‫عمیق‌ترین معدن شن و ماسه در پایتخت‬ ‫اهال��ی منطقه‪18‬ته��ران در‬ ‫جریانبازدیداحمدمسجدجامعی‬ ‫از منطقه‌ش��ان اع�لام کردن��د‪،‬‬ ‫‪30‬درص��د مراجعه‌کنندگان به‬ ‫بیمارستان خلیج‌فارس مشکالت‬ ‫ریوی‪ ،‬تنفسی و چشمی دارند که‬ ‫به‌دلیل ریزگردهای معدن شن و‬ ‫ماسه است‪ .‬احمد مسجدجامعی‬ ‫در جری��ان بازدی��د از منطق��ه‬ ‫یافت‌آباد از معدن ش��ن و ماسه بازدید کرد و گفت‪ :‬گودال ایجاد شده‬ ‫عمیق‌ترین گودال تهران اس��ت و گودبرداری در حاش��یه این معادن‬ ‫سبب نشست‌های زیاد در منطقه شده است‪.‬وی با اشاره به اختصاص‬ ‫‪100‬میلیارد اعتبار در بودجه سال‪ 93‬برای ساماندهی این گودبرداری‌ها‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه‌ای فراملی است که به اعتبارات بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫تولید حداقل طالی گولدکورپ‬ ‫اگر گولدکورپ نتواند تولید‬ ‫طالی یکی از معادن مکزیکی‬ ‫خود را از س��ر بگی��رد‪ ،‬ممکن‬ ‫است تولید امسال این شرکت‬ ‫در پایین‌تری��ن س��طح م��ورد‬ ‫پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ممکن اس��ت‬ ‫ت��ا پای��ان س��ال ب��ا کاه��ش‬ ‫‪ 60‬ت��ا ‪ 70‬ه��زار اونس��ی‬ ‫تولی��د ط�لا ک��ه انتظ��ار می‌رف��ت در ال‌س��وارز تولید ش��ود‬ ‫روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬گولدکورپ انتظار دارد امسال بین‬ ‫‪ 2/95‬میلی��ون تا ‪ 3/10‬میلیون اونس طال تولید کند که باالتر‬ ‫از ‪ 2/67‬میلیون اونس در سال گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫روش‌های حفاظت از آهن اسفنجی‬ ‫حسن کرباسچی‬ ‫کارشناس ارشد صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫ای��ران با تولید حدود ‪ 16‬میلیون تن فوالد از بزرگترین تولیدكنندگان‬ ‫در خاورمیانه و پانزدهمین تولیدكننده فوالد در س��طح جهان محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬این در حالی است که وجود منابع مختلف مورد نیاز این صنعت‬ ‫در داخل كش��ور اعم از س��نگ آهن‪ ،‬گاز طبیعی و س��ایر مواد مورد نیاز‪،‬‬ ‫رشد و توسعه روزافزون در این صنعت را الزامی كرده است‪ .‬در این راستا‬ ‫مطالعه دقیق مولفه‌هایی مانند انتخاب روش تولید و اس��تفاده از آخرین‬ ‫فناوری‌های موفق‪ ،‬انتخاب ظرفیت‌های مناس��ب در خطوط تولید و ده‌ها‬ ‫پارامتر دیگر و اثر آنان بر قیمت تمام شده اجتناب‌ناپذیر بوده و از اهمیت‬ ‫بس��زایی برخوردار است‪ .‬درحال حاضر کشور ایران با تولید ‪ 14‬میلیون‬ ‫و ‪ 500‬ه��زار ت��ن آهن اس��فنجی در رتبه دوم جهان ق��رار دارد و حدود‬ ‫‪ 25‬درصد آهن اسفنجی دنیا در ایران تولید می‌شود‪ .‬با توجه به هدف‌گذاری‬ ‫دولت در افق ‪ 1404‬جهت رسیدن به تولید ‪ 55‬میلیون تن فوالد خام و‬ ‫با در نظر گرفتن سهم تولید فوالد به روش احیای مستقیم‪ ،‬نیاز به تولید‬ ‫حدود ‪ 45‬میلیون تن آهن اس��فنجی در برنامه چش��م‌انداز توسعه فوالد‬ ‫کش��ور خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود ایران طی سال‌های آینده به‬ ‫نخستین تولیدکننده آهن اسفنجی در دنیا تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی روش‌های حفاظت‬ ‫آهن اس��فنجی (‪ )DRI‬یکی از مهم‌ترین منابع آهنی مورد اس��تفاده‬ ‫در صنای��ع فوالدس��ازی محس��وب می‌ش��ود‪ .‬ب��ه دلیل خ��واص ذاتی‬ ‫آه��ن اس��فنجی از قبیل می��زان تخلخل زی��اد (ح��دود‪ 50-70‬درصد)‬ ‫و ج��ذب رطوب��ت و اکس��یژن قاب��ل توج��ه ناش��ی از آن‪ ،‬س��طح ویژه‬ ‫(‪ )0/5-4gr/m2‬وقابلیتاشتعالباال‪،‬استحکاممکانیکیومقاومتبهسایش‬ ‫کم‪ ،‬فرآیند ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل آن مشکل و نیازمند تدابیر ایمنی بسیار‬ ‫دقیقی اس��ت‪ .‬بر اس��اس برنامه حمل‌ونقل و مصرف آهن اس��فنجی در‬ ‫واحد فوالدس��ازی‪ ،‬فرآیندهای متعددی جهت کاهش نرخ اکسایش آن‬ ‫وجود دارد که عبارتند از‪ :‬حفاظت در سیلو به وسیله گاز خنثی‪ ،‬حفاظت‬ ‫در س��یلو به وس��یله هوا‪ ،‬حفاظت طبیعی در انبار سرپوش��یده‪ ،‬حفاظت‬ ‫توس��ط سیلیکات س��دیم (روش ش��ماری)‪ ،‬حفاظت از طریق پوشش با‬ ‫آهک و بریکت‌س��ازی‪ .‬از سوی دیگر اساس فرآیندهای حفاظت در سیلو‪،‬‬ ‫پسیو کردن آهن اسفنجی است‪ .‬پسیو کردن به این صورت انجام می‌شود‬ ‫که با اکسیداسیون جزئی آهن اسفنجی‪ ،‬الیه‌ای اکسیدی در سطح ایجاد‬ ‫شده و از ادامه اکسیداسیون ممانعت به عمل خواهد آورد‪ .‬این روش‌ها در‬ ‫صورتی می‌توانند به طور مطلوب وظیفه محافظت را انجام دهند که آهن‬ ‫اس��فنجی جابه‌جا نشود‪ ،‬زیرا هرگونه جابه‌جایی و ایجاد سایش احتمالی‬ ‫باعث کنده شدن پوسته اکسیدی‪ ،‬افزایش نرمه تولیدی و افت درجه فلزی‬ ‫آهن اس��فنجی خواهد شد‪ .‬روش‌های شماری یا پوشش دهی با آهک‪ ،‬با‬ ‫ایجاد یک الیه محافظ روی آهن اسفنجی باعث کاهش فعالیت شیمیایی‬ ‫آن می‌ش��وند‪ .‬ام��ا در صورت جابه‌جایی آهن اس��فنجی‪ ،‬ب��ه دلیل عدم‬ ‫چسبندگی مناسب پوشش ایجاد شده با سطح آهن اسفنجی‪ ،‬امکان کنده‬ ‫ش��دن آنها و قرار گرفتن سطح آزاد در تماس با هوا و وقوع اکسیداسیون‬ ‫وجود دارد‪ .‬از طرف دیگر استفاده از سیلیکات سدیم و آهک باعث افزایش‬ ‫قابل توجه هزینه‌های اقتصادی این فرآیندها می‌شود‪.‬‬ ‫به طور کلی در روش‌های غیر از بریکت سازی‪ ،‬از آنجا که اساس فرآیند‪،‬‬ ‫ایجاد الیه محافظ روی سطح آهن اسفنجی است و همچنین پوشش‌های‬ ‫ایجاد شده استحکام مکانیکی و مقاومت کافی در مقابل سایش و جابه‌جایی‬ ‫را ندارد‪ ،‬بنابراین نمی‌تواند راهکارهای موثری جهت حفاظت آهن اسفنجی‬ ‫محسوب ش��وند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬این روش‌ها تغییری در دانسیته و سطح‬ ‫ویژه آهن اس��فنجی ایجاد نکرده و با کنده ش��دن پوشش محافظ‪ ،‬سطح‬ ‫فعال آهن اسفنجی در معرض محیط قرارگرفته و دچار اکسایش خواهد‬ ‫شد‪ .‬در مجموع‪ ،‬این فرآیندها نمی‌توانند عامل موثری جهت جلوگیری از‬ ‫افت درجه فلزی آهن اسفنجی در حین عملیات ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل‬ ‫محسوب شوند‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت ک��ه بریکت‌س��ازی موثرترین راه��کار کاهش نرخ‬ ‫اکسیداس��یون آهن اسفنجی در حین ذخیره‌س��ازی و حمل‌ونقل آن به‬ ‫شمار می‌رود‪ .‬دلیل اصلی توسعه صنعت بریکت‌سازی آهن اسفنجی‪ ،‬تولید‬ ‫محصولی با خواص مطلوب و با قابلیت ذخیره‌س��ازی و جابه‌جایی آسان‬ ‫است‪ .‬بریکت‌سازی باعث کاهش تخلخل و سطح ویژه و افزایش دانسیته‬ ‫و مقاومت به س��ایش ‪ DRI‬می‌ش��ود‪ .‬این تغییرات موجب می‌ش��ود که‬ ‫نرخ اکسایش آهن اسفنجی و میزان نرمه ایجادشده در حین حمل‌ونقل‬ ‫آن کاه��ش یابد ک��ه مزایای اقتصادی قاب��ل توجه��ی را در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت در ش��رایط یکس��ان‪ ،‬نرخ اکسایش بریکت‬ ‫آه��ن اس��فنجی ح��دود ‪ 70‬درص��د کمت��ر از آهن اس��فنجی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل افزایش قابل توجه دانس��یته بریکت نسبت به ‪،DRI‬‬ ‫عملک��رد ش��ارژ ورودی به کوره ق��وس الکتریکی به طور چش��مگیری‬ ‫بهب��ود پی��دا خواهد ک��رد‪( .‬ادام��ه این مقال��ه را در ش��ماره‌های بعدی‬ ‫خواهید خواند)‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بررسی تجارت کاغذ در جهان از نگاه صمت‬ ‫‪17‬‬ ‫غول های کاغذی پول پارو می‌کنند‬ ‫امیرمسعود برکتین‬ ‫کارشناس و استاددانشگاه‬ ‫فرانک میرزایی‪-‬گروه تجارت‪ :‬در میان تمام تجارت‌های پرسود و پر حجم دنیا‪ ،‬کاغذ تجارتی متفاوت برای اهالی قلم است‪ .‬در دنیای امروز‪ ،‬گمان‬ ‫نمی‌کنم کسی پیدا‌شود که از این کاال بی‌نیاز باشد‪ .‬از کودکی که از کاغذ‌های دفترش برای کشیدن نقاشی‌های رنگارنگ استفاده می‌کند تا نویسنده‬ ‫کتاب‌های مهم و اسناد بایگانی‌شده‌ای که هزاران اطالعات در دل‌شان نهفته است‪ .‬تاریخ این تجارت پراهمیت به‌گذشته‌های بسیار دور بازمی‌گردد زمانی‬ ‫که بشر اولیه خط را اختراع کرد و به مرور متوجه نیاز به کاال یا وسیله‌ای برای ثبت این خط نوشته‌ها شد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ه��زار و پانص��د س��ال پیش‬ ‫از می�لاد مس��یح‪،‬‬ ‫تمدن س��ومریان‬ ‫ب��ا اخت��راع خطی ب��ه نام‬ ‫میخ��ی‪ ،‬خدمت��ی ب��زرگ به‬ ‫بشریت کردند‪ .‬در آن زمان‪،‬‬ ‫برای نوشتن از اجس��ام تیز و فلزی‬ ‫بر روی اجس��امی چون گل نرم‪ ،‬چوب یا عاج‬ ‫اس��تفاده می‌کردند‪ .‬برای این منظور‬ ‫کاتبانی تربیت ش��ده وجود‬ ‫داشتند و پس از نوشتن‪ ،‬گل‬ ‫ن��رم را می‌پختند تا س��خت‬ ‫ش��ود‪ .‬قطع��ات گل پخته به‬ ‫صورت لوحه‪ ،‬نخس��تین کتاب‌هایی است که‬ ‫تاکنون کشف شده است‪ .‬لوحه‌ها ابزار ثبت‬ ‫اطالعات تجاری‪ ،‬آثار مذهبی ش��امل‬ ‫دعاها‪ ،‬مناس��ک عالئ��م جادویی‪،‬‬ ‫افس��انه‌های مقدس و حکایات و روایات‬ ‫قومی و ملی بودند‪.‬‬ ‫پ��س از آن‪ ،‬نیاز به ابزاری مناس��ب‌تر‬ ‫برای نگارش سبب شد تا امپراتوری‬ ‫چین اقدام ب��ه اختراع کاغذی‬ ‫ب��ه ن��ام پاپی��روس کنند‪.‬‬ ‫پاپیروس‌ه��ا پایه‌ه��ای‬ ‫تولید کاغذه��ای امروزی را‬ ‫ایج��اد کردند‪ .‬امروز کاغذ به یک‬ ‫کاالی پرس��ود و تجاری تبدیل شده‬ ‫است که بررسی آن نیاز به تحقیق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین تاجران‬ ‫کاغذ‬ ‫امریکای شمالی‬ ‫یک��ی از مناط��ق‬ ‫تولیدکنن��ده و‬ ‫صادرکنن��ده بزرگ‬ ‫در عرصه تجارت کاغذ‪ ،‬منطقه‬ ‫امریکای شمالی با داشتن ‪600‬‬ ‫ش��رکت کاغذ و مقوا سازی‬ ‫و ‪ 233‬ش��رکت خمیر سازی‬ ‫اس��ت که با این حج��م‪ ،‬قادر به‬ ‫تولید ‪ 100‬میلیون تن کاغذ و‬ ‫محصوالت آن در س��ال است‪.‬‬ ‫ای��ن س��رزمین دارای مناطع‬ ‫طبیعی فراوان و وسیع با جمعیت‬ ‫بسیار کم اس��ت که این تعداد کم‬ ‫جمعیت مقدار مصرف آن برابر‬ ‫‪ 95‬میلیون تن در سال است‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪،‬‬ ‫حجمی‬ ‫بال��غ بر‬ ‫‪ 5‬میلیون‬ ‫ت��ن کاغ��ذ تولی��دی و‬ ‫محص��والت آن از این منطقه به‬ ‫دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود‪ .‬کشورهای‬ ‫صادرکننده این قاره به‌طور عمده ایاالت متحده امریکا و کانادا ست‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکای جنوبی‬ ‫منطقه دیگر مطرح در حوزه تجارت کاغذ‪ ،‬امریکای جنوبی اس��ت‬ ‫که دارای ‪ 416‬ش��رکت کاغذ و مقواس��ازی و همچنین ‪ 115‬شرکت‬ ‫خمیرسازی است که حاصل فعالیت این شرکت‌ها‪ ،‬تولید ‪ 14‬میلیون‬ ‫تن کاغذ و مقوا می‌ش��ود‪ .‬این منطقه‪ ،‬ب��ه دلیل مصرف باالی کاغذ با‬ ‫وجود داش��تن حجم وس��یع تولید‪ ،‬واردات نیز دارند‪ .‬میزان مصرف‬ ‫کاغذ و محصوالت آن در کشورهای این منطقه بالغ بر ‪ 17‬میلیون تن‬ ‫است‪ .‬بنابراین چیزی در حدود ‪3‬میلیون تن کسری کاغذ این منطقه‪،‬‬ ‫با واردات تامین می‌ش��ود‪ .‬اگر میزان کم واردات این کاال به امریکای‬ ‫جنوب��ی را در نظر نگیریم‪ ،‬می‌توان گفت که از نظر تولید کاغذ و مقوا‬ ‫نزدیک به خودکفایی است‪ .‬عمده کشورهای تولیدکننده کاغذ جزو‬ ‫صادر‌کنندگان این منطقه به حس��اب می‌آیند‪ .‬از جمله این کشورها‬ ‫می‌ت��وان به برزیل‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬مکزیک‪ ،‬کلمبیا و ش��یلی اش��اره کرد‪.‬‬ ‫کاالهای تولیدی از سوی این کشورها به کشورهایی چون هندوراس‪،‬‬ ‫جامائیکا‪ ،‬نیکاراگوئه‪ ،‬پاراگوئه و ‪ ...‬صادر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا‬ ‫بر اس��اس آمار سال ‪ ،2011‬منطقه نامدار دیگر در صنعت و تجارت‬ ‫کاغذ‪ ،‬اروپاس��ت‪ .‬این کش��ور دارای‪ 140‬شرکت کاغذ و مقوا سازی و‬ ‫‪ 298‬شرکت خمیرسازی است که با این تعداد کارخانه‪ ،‬قادر به تولید‬ ‫س��االنه ‪ 98‬میلیون تن کاغذ و محصوالت آن است‪ .‬مقدار مصرف این‬ ‫محص��والت با توجه به نرخ مصرف و جمعیت این قاره در طول س��ال‬ ‫برابر ‪ 89‬میلیون تن اس��ت‪ .‬این آمار بیانگر این واقعیت اس��ت که این‬ ‫ق��اره نیازهای کاغذ و محصوالت کاغذی خود را نه تنها تهیه می‌کند‪،‬‬ ‫بلکه م��ازاد تولید خود را به مناطق دیگر ص��ادر می‌کند‪ .‬در این قاره‬ ‫تعدادی از کش��ورها که صاحبان فناوری ساخت کاغذ و ماشین‌آالت‬ ‫آن هس��تند‪ ،‬به طور عمده صادر‌کننده کاغذ بوده و س��ایر کش��ورها‬ ‫نیز واردکنندگان کاغذ هستند‪ .‬البته واردکننده‌ها شامل کشورهای‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬فنالند‪ ،‬پرتقال و روسیه‬ ‫هستند‪ .‬تولید‌کنندگان عمده اروپا معموال فراتر از میزان مصرف خود‬ ‫تولیدات کاغذ و محصوالت آن را دارند به‌طوری که جزو کش��ورهای‬ ‫صادر‌کننده کاغذ در دنیا نیز هستند‪.‬‬ ‫آفریقا‬ ‫ق��اره آفریقا در مجم��وع دارای ‪ 83‬ش��رکت کاغذ و مقواس��ازی و‬ ‫‪ 28‬شرکت خمیرس��ازی است‪ .‬تولید این قاره ‪ 14‬میلیون تن کاغذ و‬ ‫مقوا در سال است‪ .‬مقدار مصرف این قاره با توجه به نرخ مصرف ساالنه‬ ‫بال��غ بر ‪ 48‬میلی��ون تن کاغذ و محصوالت کاغذی اس��ت‪ .‬این میزان‬ ‫مصرف بیانگر کمبود ش��دید کاغذ در این کشورها است‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫کشورهای این قاره‪ ،‬جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان کاغذ هستند و این‬ ‫در حالی است که بزرگ‌ترین جنگل‌ها که منابع سلولزی بزرگ صنعت‬ ‫کاغذسازی به شمار می‌آیند در قاره آفریقا وجود دارد‪ .‬تولید‌کنندگان‬ ‫این قاره عبارتند از مصر‪ ،‬لیبی‪ ،‬آفریقای جنوبی‪ ،‬تانزانیا و نیجریه‪.‬‬ ‫‹ ‹‪2‬کشور نامدارتولیدکننده ایاالت متحده‬ ‫از گذش��ته‌های بسیار دور‪ ،‬صنایع کاغذسازی مورد توجه تمدن‌ها‬ ‫و دولت‌ه��ای جه��ان قرار گرفته اس��ت اما در اواخر ه��زاره دوم‪ ،‬این‬ ‫صنعت به ش��کلی گس��ترده وارد چرخه تجارت مدرن جهان ش��د‪.‬‬ ‫هدف این صنعت تبدیل سلولز طبیعی گیاهان به خمیر کاغذ و تولید‬ ‫محصوالت کاغذی از آن است‪.‬‬ ‫مواد اولیه کارخانه‌های تولید کاغذ‪ ،‬چوب درختان جنگلی اس��ت‬ ‫و ای��االت متح��ده با ‪ 521‬کارخان��ه تولید کاغذ و مق��وا‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولید‌کننده کاغذ در جهان است‪.‬‬ ‫این کش��ور روزان��ه هزاران درخ��ت قط��ور را برای تولی��د‪ ،‬روانه‌‬ ‫کارخانه‌های کاغذسازی خود می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانادا‬ ‫کانادا پس از ایاالت متح��ده‪ ،‬بزرگ‌ترین تولید‌کننده کاغذ جهان‬ ‫اس��ت و در زمینه تولی��د خمیر کاغذ و صادرات کاغذ‪ ،‬رتبه نخس��ت‬ ‫جهان را دراختیار دارد‪ .‬بر اساس آمار سال ‪ ،2011‬کشور کانادا دارای‬ ‫‪ 140‬کارخان��ه تولید خمیر کاغذ و کاغذس��ازی اس��ت‪ .‬همچنین به‬ ‫منظور حمایت از صنایع کاغذس��ازی این کشور‪ ،‬ده‌ها کارگاه کوچک‬ ‫و بزرگ دیگ��ر نیز فعالیت جانبی می‌کنند‪ .‬کان��ادا در عرصه تولید و‬ ‫تج��ارت کاغذ موفق به ثبت رکوردهای جهانی ش��ده اس��ت‪ .‬صنایع‬ ‫کاغذسازی کانادا توانس��ت در بین سال‌های ‪ 1985‬تا ‪ 1990‬ساالنه‬ ‫در حدود ‪ 14‬میلیارد دالر درآمد کس��ب کن��د‪ .‬این حجم‪ ،‬چیزی در‬ ‫حدود ‪ 3‬درصد از تولید ناخالص داخلی این کش��ور را تشکیل می‌داد‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه صادرات نیز این کش��ور توانس��ت در آن س��ال‌ها‬ ‫مکمل بزرگی برای صادرات کانادا به شمار می‌آمد و در حدود ‪9‬درصد‬ ‫صادرات این کش��ور را به خود اختص��اص دهد‪ .‬از دیگر موفقیت‌های‬ ‫کانادا این بود که این کشور در سال ‪ 1990‬موفق به کسب درآمد ‪11‬‬ ‫میلیارد دالری از محل فروش کاغذ و خمیر کاغذ ش��د که تا آن زمان‬ ‫بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا پیشگام در بازیافت‬ ‫تجارت کاغذ یکی از تجارت‌های پرس��ودی اس��ت که چندس��الی‬ ‫اس��ت از سوی حامیان محیط زیست مورد نقد قرار گرفته است‪ .‬ماده‬ ‫اولی��ه تولید ای��ن محصول‪ ،‬چوب درختان اس��ت و از آنجا که هر روز‬ ‫بیش از پیش‪ ،‬از حجم درختان کاس��ته می‌ش��ود و طبیعت در حال‬ ‫نابودی اس��ت‪ ،‬نگرانی‌ها نسبت به بهره برداری از درختان برای تولید‬ ‫کاغذ بیشتر می‌شود‪ .‬از جمله راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش‬ ‫این آس��یب‪ ،‬بازیافت کاغذ و مقواس��ت‪ .‬اقدام دیگر‪ ،‬جایگزین شدن‬ ‫فناوری‌های الکترونیکی به جای کاغذ است‪.‬‬ ‫بر اساس آمار س��ال ‪ ،)1390( 2011‬امریکا با مصرف ‪30‬درصد از‬ ‫کل کاغذ جهان‪ ،‬از کش��ورهای پیش��گام در بازیافت کاغذ است‪ .‬این‬ ‫کش��ور تمام کاغ��ذ مصرفی خود را از بازیاف��ت کاغذهای باطله تهیه‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬به طوری که میزان تولید کاغذهای بازیافتی در کش��ور به‬ ‫قدری اس��ت ک��ه درصدی از آن را به فروش می‌رس��اند‪ .‬در میان کل‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولید کاغذ امریکا‪ 450 ،‬کارخان��ه از کاغذهای باطله‬ ‫برای تولید کاغذ اس��تفاده می‌کند و در مقیاس جهانی‪ ،‬هر ساله بیش‬ ‫از ‪ 95‬میلیون تن کاغذ باطله برای تولید کاغذ جدید بازیافت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آلمان بزرگ‌ترین بازیافت‌کننده کاغذ‬ ‫آلمان یکی از بزرگ‌ترین کش��ورها در حوزه بازیافت کاغذ اس��ت‪.‬‬ ‫دلیل اصلی حجم باالی بازیافت در این کش��ور‪ ،‬تاکید دولت بازیافت‬ ‫کاغذ و جلوگیری از سرازیر شدن کاغذها به محل‌های دفن زباله است‪.‬‬ ‫در صورتی که بازیافت در آلمان بود‪ ،‬میزان خمیر چوب مصرفی برای‬ ‫تولید کاغذ در س��طح جهان حدودا یک‌سوم کاهش می‌یافت‪ .‬آلمان‬ ‫خ��ود را بزرگ‌تری��ن تولیدکننده کاغذ در قاره اروپاس��ت‪ .‬پس از آن‬ ‫کشورهای فنالند‪ ،‬سوئد‪‌،‬ایتالیا و فرانسه قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹هند و چین مصرف‌کننده بازیافتی‌ها‬ ‫از دیگر کشورهای فعال در حوزه بازیافت کاغذ‪ ،‬کشور هند با مصرف‬ ‫‪50‬درصد کاغذ بازیافتی اس��ت‪ .‬کشور ژاپن نیز ‪ 30‬میلیون تن کاغذ‬ ‫مصرف��ی دارد که نیمی از این میزان را ب��ه روش‌های مختلف از زباله‬ ‫ش��هری جدا کرده و از درآمد حاصل از آن س��االنه ‪2‬میلیارد دالر به‬ ‫هزینه جمع‌آوری و دفع زباله‌های کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫میزان بازیافت کاغذ در ‪ 10‬کش��وری که بیش��ترین تولید کاغذ را‬ ‫دارند‪ ،‬بس��یار متفاوت اس��ت‪ .‬کش��ورهای چین و ایتالیا به ترتیب با‬ ‫‪ 27‬و ‪ 31‬درصد کمترین و کش��ورهای آلمان و کره جنوبی به ترتیب‬ ‫با ‪ 72‬و ‪ 66‬درصد بیش��ترین می��زان بازیافت کاغذ مصرفی را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫ورق‌های کاغذ از کجا می‌آیند‬ ‫کاغ��ذ ورقه نازک همواری اس��ت که معموال از الیاف گیاهی س��اخته‬ ‫می‌ش��ود ولی آن را از مواد لیفی دیگر هم می‌سازند و به طور عمده برای‬ ‫نوشتن و چاپ کردن به کار می‌رود‪ .‬ولی موارد استفاده متعدد دیگری نیز‬ ‫دارد‪ .‬کلمه کاغذ ظاهرا از زبان سانس��کریت وارد زبان فارسی شده است‪.‬‬ ‫لفظ اروپایی برای کاغذ از کلمه پاپیروس یونانی گرفته شده است و ضمنا‬ ‫قرطاس مصری را از آن می‌س��اختند‪ .‬کلم��ه قرطاس که امروزه به معنی‬ ‫کاغ��ذ به کار می‌رود خود ماخوذ از کلمه یونانی خارتس به معنی چیزی‬ ‫که بر آن می‌نویسند است‪.‬‬ ‫معادل کاغذ در عربی ورقه و صحیفه اس��ت‪ .‬بین ‪ 1/2‬تا ‪ 1/3‬کاغذهای‬ ‫نو از کاغذهای مستعمل یا بازیافتی ساخته می‌شوند‪ .‬جسم کاغذ‪ ،‬از الیاف‬ ‫به هم آمیخته س��لولز تشکیل می‌شود که از سال ‪ 1860‬به این طرف به‬ ‫طورعمده از چوب به دست می‌آیند‪.‬‬ ‫‹ ‹پنبه در کاغذ‬ ‫تکه‌های پارچه (معموال پنبه‌ای) هم که از کارخانه‌های بافندگی و لباس‬ ‫دوزی به دست می‌آید برای ساختن کاغذ‌های تحریری و کاغذ‌هایی مانند‬ ‫کاغذ سیگار و نظایر آن به کار می‌روند‪.‬‬ ‫برای کاغذهای خاص دیگر یا در جاهایی که چوب در دس��ترس نیست‬ ‫از نیشکر شیره گرفته (خشک و بدون شیره)‪ ،‬خیزران‪ ،‬ساقه کتان مانیل‪،‬‬ ‫کاه و الیاف دیگر استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مغز چوب حرف اول را می‌زند‬ ‫ولی قسمت عمده کاغذ جهان از مغز چوب به دست می‌آید‪ .‬مغز چوب‬ ‫مکانیکی یا چوب آسیاب شده برای ساختن کاغذ روزنامه و دستمال‬ ‫کاغذی و س��ایر انواع کاغذ ارزان قیمت ب��ه کار می‌رود‪ .‬ماده لینین‬ ‫چوب که الیاف را به هم می‌چس��باند در کاغذ باقی می‌ماند و همین‬ ‫ماده اس��ت که سبب زرد شدن رنگ کاغذ در مقابل نور می‌شود‪.‬مغز‬ ‫چوبی که از طریق ش��یمیایی به‌دس��ت می‌آید تقریبا سلولز خالص‬ ‫اس��ت و آن را از جوشاندن همراه با فشار تراشه‌های چوب با یکی از‬ ‫‪3‬ماده ش��یمیایی سود‪ ،‬سولفات یا سولفیت که لینین را حل می‌کند‬ ‫به دس��ت می‌آورند‪ ،‬سپس مغز چوب را می‌شویند و سفید می‌کنند‬ ‫و از غرب��ال می‌گذرانن��د و آن را می‌زنند و خ��وب مخلوط می‌کنند‪.‬‬ ‫چون آب از غربال می‌گذرد‪ ،‬ورقه‌ای از الیاف تش��کیل می‌ش��ود که‬ ‫به س��بب ت��کان خوردن در امتداد‌های مختل��ف در هم می‌رود و به‬ ‫ورقه ش��کلی حصیر مانند می‌دهد‪.‬یک تس��مه نمدین و مرطوب بر‬ ‫غربال فشار می‌آورد و کاغذ را از روی آن برمی‌دارد و سپس آن را به‬ ‫نوردهای خش��ک‌کننده منتقل می‌کند‪ .‬در پایان این عملیات‪ ،‬کاغذ‬ ‫از میان نورد‌هایی آهنین می‌گذرد که آن را می‌فش��ارند و سطحش‬ ‫را صاف می‌کنند‪ .‬برای آنکه بافت و خاصیت چاپ پذیری و مقاومت‬ ‫کاغذ را بهتر کنند‪ ،‬موادی اضافی بر خمیر آن می‌افزایند‪ .‬برای آنکه‬ ‫چ��اپ حروف و مخصوص��ا تصاویر با دانه‌های ریز بهتر ش��ود‪ ،‬کاغذ‬ ‫مخص��وص چاپ کتاب را با قش��ری از گل چین��ی مخلوط با نوعی‬ ‫چس��ب می‌پوش��انند‪.‬برای آنکه مرکب بر کاغذ تحریر پخش نش��ود‬ ‫صمغ (راتیان��ج) به خمیر آن اضافه می‌ش��ود‪ .‬کاغذ دیواری ضخیم‬ ‫اس��ت و برای آنکه آب نگیرد راتیانج به‬ ‫آن می‌زنند و سطح آن را برای چاپ‬ ‫ک��ردن نقش‌های مورد نظر بر آن‪،‬‬ ‫مانن��د کاغذ کتاب آهار می‌زنند‪.‬‬ ‫کاغذ مس��تحکم لفاف و کیسه‪،‬‬ ‫کاغذ کرافت است که از لینین‬ ‫حل شده در س��ولفات ساخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ انواع کاغذ‬ ‫*کاغ�ذ اب�ری‪ :‬نوع��ی کاغذ‬ ‫تزئین��ی برای جل��د بدرقه یا درون‬ ‫جلد ک��ه از دوره تیم��وری به بعد در‬ ‫ای��ران رای��ج ش��د‪ .‬ابری‌های هم��دان و‬ ‫کشمیر معروف بوده است‪.‬‬ ‫* کاغ�ذ بالی�غ‪ :‬کاغذ بس��یار مرغوبی که‬ ‫در ش��هر پکن (خان بالیغ ‪ -‬شهر خان) ساخته‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬جنس کاغذ بس��یاری از کت��ب و اوراق‬ ‫خطی نفیس ایران کاغذ خان بالیغ است‪.‬‬ ‫* کاغذ زر افش�ان‪( :‬نوعی تزئین بر روی کاغذ) برای زر افش��ان‬ ‫کردن کاغذ مقداری صمغ را به طرز خاصی روی کاغذ می‌پاش��یدند‬ ‫و س��پس ورقه‌های نازک طال را به آن می‌چس��باندند به طوری که‬ ‫یادداشت‬ ‫سودهای غیرمنطقی در‬ ‫تجارت کاغذ کارخانه‌ها‬ ‫را تعطیل می‌کند‬ ‫زمانی که فروشندگان خواهان سودهای غیرمنطقی‬ ‫هستند تجارت در بازار کاغذ نمی‌تواند سودآور باشد‪.‬‬ ‫با توجه به میزان دخالت و تاثیر تحریم‌های سیاسی و‬ ‫اقتصادی بر بازار کاغذ به چند نکته می‌توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫به‌دلیل فقیر ب��ودن در منابع طبیعی و مواد اولیه تهیه‬ ‫کاغذ‪ ،‬ایران نیازمند واردات کاغذ از کشورهای غنی از‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬است‪.‬‬ ‫نیازمندی مفرط بازار کاغ��ذ ایران به واردات از آنجا‬ ‫نش��ات می‌گی��رد که بی��ش از ‪ 80‬یا حت��ی در برخی‬ ‫موارد ‪ 90‬درص��د کاغذ مورد نیاز ب��ازار ایران از خارج‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس مس��ئله تحریم‌ها در‬ ‫چند س��ال گذش��ته‪ ،‬اوضاع بازار این محصول بس��یار‬ ‫ش��کننده کرد‪ .‬کشورهایی مانند کانادا‪ ،‬برزیل‪ ،‬اتریش‬ ‫و‪ ...‬ک��ه دارای مناب��ع غنی هس��تند‪ ،‬بهتری��ن گزینه‬ ‫ب��رای واردات و مب��ادالت تج��اری در عرصه صنعت‬ ‫کاغذس��ازی و ب��ازار تج��اری این صنعت محس��وب‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬لیکن تاثیرپذی��ری فرآیندهای صنعتی و‬ ‫رویدادهای اقتصادی جامعه ایران از مناسبات سیاسی‬ ‫و رخداده��ای حاش��یه‌ای آن‪ ،‬در بس��یاری از م��وارد‬ ‫موجب می‌شود بدون توجه به ضرورت‌های اقتصادی‬ ‫و صنعتی و تنها برپایه روابط دیپلماتیک و مناس��بات‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬کشور مبداء را انتخاب نماییم‪ .‬به گونه‌ای که‬ ‫کش��ورهایی مانند اندونزی‪ ،‬تایلند و‪ ...‬در س��طح اول‬ ‫فروش��ندگان کاغذ به ایران قرار گرفته‌اند‪ .‬حال آن‌که‬ ‫همان‌گونه که پیش‌تر نیز اش��اره شد کشورهایی نظیر‬ ‫کان��ادا‪ ،‬برزیل‪ ،‬اتریش و‪ ...‬سرش��ار از منابع تولید کاغذ‬ ‫ب��وده و می‌توانند فروش��ندگان اصلی کاغذ به کش��ور‬ ‫ایران قلمداد شوند‪ .‬در این میان‪ ،‬کیفیت و بهره‌وری از‬ ‫محصوالت قربانی مطلق چنین بازاری قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫درخص��وص می��زان تاثیرگذاری تحریم‌ه��ا بر بازار‬ ‫فعل��ی کاغذ در ایران می‌ت��وان گفت‪،‬کاغذ یک کاالی‬ ‫اس��تراتژیک نیس��ت به همی��ن دلیل ب��ا چگونگی و‬ ‫می��زان واردات کاغذ در ایران مخالفت نمی‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫اگر تحریم‌ه��ا بخواهد در این حوزه فش��ار ایجاد کند‬ ‫بیش��تر در اعتب��ارات بانک��ی و به‌خص��وص پرداخت‬ ‫وجه می‌باش��د زیرا تحریم‌ها در بانک‌ها باعث کاهش‬ ‫اعتبارات می‌شود‪ .‬از س��وی دیگر در مبادالت بازار نیز‬ ‫می‌توان گف��ت که کاغذ براس��اس وزن و تناژ خرید و‬ ‫فروش می‌ش��ود و تابع قیمت دالر است به همین دلیل‬ ‫با افزایش و کاهش دالر قیمت کاغذ تغییر می‌کند‪ .‬که‬ ‫عالوه می‌توان گفت دامنه کاغذ گس��ترده است تنوع‬ ‫جنسی و مصرف کاغذ باال می‌باشد بنابراین دلیل برای‬ ‫بس��ته شدن شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در این حوزه‬ ‫فعالیت می‌کنند نیس��ت اما باید متذکر ش��د که تنها‬ ‫زمانی که فروش��ندگان خواهان سودهای غیرمنطقی‬ ‫هستند کاغذ نمی‌تواند سودآور باشد‪ .‬در گذشته دولت‬ ‫به‌منظ��ور باال بردن فرهن��گ کتابخوانی کاغذهایی را‬ ‫به‌منظور یارانه‌ها وارد بازار کرده و در اختیار ناشران قرار‬ ‫داد اما متاسفانه با سوءاستفاده‌هایی که از طرف ناشران‬ ‫صورت گرفت این قانون برداش��ته ش��د و بازار کاغذ به‬ ‫دس��ت واردکنندگان و تولیدکنندگان کاغذ افتاد و در‬ ‫حال حاضر این اشخاص هستند که تعیین‌کننده اصلی‬ ‫نرخ کاغذ می‌باش��ند‪ .‬متاس��فانه باید گفت با توجه به‬ ‫روند این سال‌ها چش��م‌انداز روشنی برای آینده کاغذ‬ ‫در ایران متصور نیس��ت‪ .‬زمانی می‌توان افق روشنی را‬ ‫برای بازار کاغذ متصور شد که تامین‌کننده منابع اولیه‬ ‫باشیم‪ .‬همانطور که گفته شد ایران از لحاظ منابع اولیه‬ ‫فقیر است و بنابراین کشورهایی در صنعت کاغذ موفق‬ ‫هس��تند که از نظر جن��گل و منابع طبیعی غنی بوده و‬ ‫از همه مهم‌تر هنر تولید داش��ته باش��ند‪ .‬اگر تمام این‬ ‫مس��ائل را در نظ��ر نگیریم‪ ،‬جای خال��ی فناوری مورد‬ ‫نیاز بزرگ‌ترین مانع پیشرفت در این صنعت می‌باشد‪.‬‬ ‫تکه‌های طال مانند س��تاره روی صفحه‬ ‫کاغذ می‌درخشید‪ .‬این نوع کاغذ را‬ ‫معموال در حواشی کتب و اوراق‬ ‫گرانبها مصرف می‌کردند‪.‬‬ ‫* کاغ�ذ زر نش�ان‪( :‬نوعی‬ ‫تزئی��ن ب��ر روی کاغذ) ب��رای زر‬ ‫نشان کردن کاغذ ابتدا بر روی کاغذ‬ ‫مقداری نشاس��ته با صمغ می‌مالیدند‬ ‫و س��پس ذرات زر را که بی‌ش��باهت به‬ ‫اکلی��ل فرنگی امروز نبوده اس��ت بر روی‬ ‫کاغذ می‌پاش��یدند‪ .‬این ن��وع کاغذ را برای‬ ‫کتب نفیس یا حواشی مرقعات و اوراق نفیس‬ ‫مصرف می‌کردند‪.‬‬ ‫* کاغذ س�مرقندی‪ :‬یک��ی از معروفترین و‬ ‫مرغوب‌تری��ن کاغذ‌ه��ای مورد مص��رف در طول‬ ‫سده‌های میانی دوران اسالمی که در شهر سمرقند‬ ‫ساخته می‌شد‪.‬‬ ‫کاغذ س��مرقندی جزو نخس��تین کاغذهای ساخته‬ ‫ش��ده در جهان اس�لام بود ک��ه در ق��رن دوم هجری‪،‬‬ ‫مس��لمانان به کمک کاغذ س��ازان چینی نخستین کارگاه‬ ‫س��اخت آن را در ش��هر س��مرقند بر پا کردند و از این شهر صنعت‬ ‫کاغذسازی به سایر بالد اسالم راه یافت‪.‬‬ ‫* کاغذ شامی‪ :‬نوعی کاغذ سفید و به غایت شفاف و لطیف منسوب‬ ‫به شهر شام‪.‬‬
‫سیاوش غیبی حاجی‌ور‬ ‫کارشناس مسائل مالیاتی‬ ‫در راس��تای افزایش شفافیت مالیاتی و بر اساس‬ ‫ماده ‪ 169‬قانون مالیات‌های مس��تقیم‪ ،‬همه فعاالن‬ ‫اقتص��ادی باید شناس��نامه‌دار ش��وند یعن��ی باید‬ ‫ن��وع فعالیت و مبدا و مقصد ه��ر فعالیت اقتصادی‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬اگر چرخه و س��طح فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی مش��خص ش��ود و در کنار آن سیس��تم‬ ‫بانکی کامل به درس��تی عمل کن��د دیگر ‪ 2‬پدیده‬ ‫کد فروش��ی و فرار مالیاتی رخ نخواهد داد و به این‬ ‫ترتیب درآمد مالیاتی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ام��ا در عم��ل بخش‌هایی از اقتصاد هس��تند که‬ ‫مش��مول معافیت مالیاتی شده‌اند ولی برای تکمیل‬ ‫فرآیند ثبت عملیات اقتصادی ملزم به شناسنامه‌دار‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬این موض��وع مش��کالتی را برای‬ ‫تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان بخش خصوصی‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد و دارایی را بر آن داش��ت ت��ا به دنبال حل‬ ‫محدودیت‌ها و تس��هیل شناسنامه‌دار کردن فعاالن‬ ‫حقیق��ی در بخش‌ه��ای کش��اورزی و دام��داری‪،‬‬ ‫درخواس��ت اصالح م��اده ‪ 169‬را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارسال کند‪.‬‬ ‫در تم��ام کش��ورهای در ح��ال توس��عه‪ ،‬بخش‬ ‫کش��اورزی و دامداری از معافیت مالیاتی برخوردار‬ ‫هس��تند اما با توج��ه به لزوم ثب��ت تمامی مراحل‬ ‫تولید نیاز است تا این بخش‌ها نیز مبادرت به ثبت‬ ‫فعالیت‌های خود در سیس��تم مالیاتی کنند‪ .‬از آنجا‬ ‫که ای��ن بخش از اقتصاد با مش��کالت زیادی برای‬ ‫ثبت فعالیت‌های اقتصادی خود روبه‌رو هستند باید‬ ‫اضافه ش��دن بند ‪ 5-6‬را نقطه عطفی در روند ثبت‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی ارزیاب��ی کرد‪ .‬به موجب این‬ ‫بند مشموالن ماده ‪ 169‬قانون مالیات‌های مستقیم‬ ‫که خریدهای��ی را در ارتباط ب��ا فعالیت‌های حوزه‬ ‫کش��اورزی و دامپروری که به تفصیل در متن این‬ ‫ماده آمده اس��ت‪ ،‬انجام می‌دهن��د‪ ،‬دیگر نیازی به‬ ‫دریافت ش��ماره اقتصادی یا ش��ماره ملی نداشته و‬ ‫می‌توانند اطالعات معامالت خرید خود را به صورت‬ ‫تجمیعی برای هر فصل اعالم کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر زنجی��ره فعالیت‌های تولیدی که‬ ‫منتهی به کاالی نهایی می‌ش��ود کامل نشده و این‬ ‫موضوع شکاف‌هایی را در روند محاسبات مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کرده است‪ .‬اگرچه این بند همه‌‬ ‫موانع را برط��رف نخواهد کرد ام��ا امید می‌رود به‬ ‫موجب این تس��هیالت‪ ،‬با افزایش ثبت فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی افراد حقیقی در این زمینه روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫«انتظارات تورمی»‬ ‫چگونه شکل می‌گیرد؟‬ ‫«ب��ازار ط�لا امروز ه��م پرتالطم ب��ود و با وجود‬ ‫افزای��ش ‪10‬هزار تومانی قیمت س��که‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫آن افزایش داش��ت»‪ .‬کمتر از ‪2‬سال قبل زمانی که‬ ‫قیم��ت طال دائما در حال افزای��ش بود‪ ،‬این جمله‬ ‫به‌طور مرتب در تحلیل‌های بازار تکرار می‌ش��د‪ .‬اما‬ ‫چرا در بعضی ش��رایط اقتص��ادی وقتی قیمت یک‬ ‫کاال در حال افزایش اس��ت تمایل به خرید آن نیز‬ ‫دائم��ا باال می‌رود؟ آیا این رفت��ار در تضاد با قانون‬ ‫تقاضا نیست‌؟‬ ‫اقتصاددان��ان در تش��ریح این وضعی��ت‪ ،‬موضوع‬ ‫«انتظ��ارات تورم��ی» را مط��رح می‌کنن��د‪ .‬به این‬ ‫معنی که گاهی شرایط تورمی در اقتصاد به شکلی‬ ‫حاکم می‌شود که مردم دائما انتظار افزایش بیشتر‬ ‫قیمت‌ها را دارند‪ ،‬در این حالت افزایش قیمت یک‬ ‫محصول نه تنها تقاضا را برای آن کاهش نمی‌دهد‪،‬‬ ‫بلکه از ترس افزایش بیشتر قیمت‪ ،‬تقاضا باالتر نیز‬ ‫می‌رود‪ .‬از این رو در این شرایط انتظارات تورمی به‬ ‫جای قیمت‌ها قرار می‌گی��رد و مردم تقاضای خود‬ ‫را ب��رای هر کاالیی با توجه به این انتظارات ش��کل‬ ‫می‌دهند‪ .‬البته ارتباط بین تورم و انتظارات تورمی‬ ‫یک ارتباط دوطرفه اس��ت‪ .‬به این معنی که هرگاه‬ ‫تورم حال��ت فزاینده دارد‪ ،‬انتظ��ارات تورمی ایجاد‬ ‫می‌ش��ود و هرگاه انتظارات تورمی ایجاد شد‪ ،‬تورم‬ ‫نیز افزایش می‌یابد‪ .‬همان‌طور که گفته ش��د زمانی‬ ‫که انتظ��ارات تورمی بر رفتار اقتص��ادی افراد یک‬ ‫جامعه حاکم است با افزایش قیمت‪ ،‬تقاضا افزایش‬ ‫می‌یابد و از آنجا که در کوتاه‌مدت عرضه نمی‌تواند‬ ‫خ��ود را با ای��ن افزایش در تقاض��ا هماهنگ کند‪،‬‬ ‫قیمت‌ها باال می‌روند‪ .‬باید توجه کرد تاثیر انتظارات‬ ‫در رفتار اقتصادی به اندازه‌ای قابل توجه اس��ت که‬ ‫حتی می‌تواند سیاس��ت‌های دولت را بی‌تاثیر کند‪.‬‬ ‫اگر دولت با سیاس��ت‌هایی مانند کاهش نقدینگی‬ ‫در جهت کنترل تورم حرکت کند‪ ،‬باز هم انتظارات‬ ‫تورمی می‌تواند با ایجاد فش��ار تقاضا‪ ،‬تورم را شدت‬ ‫بخش��د‪ .‬از این‌رو هر دولت همزمان با سیاست‌های‬ ‫انقباضی باید این اطمین��ان را در مردم ایجاد کند‬ ‫ت��ورم افزای��ش نخواهد یافت و تنها ب��ا این اعتماد‬ ‫بین دولت و مردم است که سیاست‌های ضدتورمی‬ ‫می‌تواند در عمل به اهداف مورد نظر آن دست یابد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیل ثبت‬ ‫فعالیت‌های بخش‬ ‫کشاورزی و دامداری‬ ‫‪18‬‬ ‫رکود بر بورس خیمه زد‬ ‫آرامش به تولید بازمی‌گردد‬ ‫با اصالح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم رقم خورد‬ ‫حمایت مالیاتی از تولید‌کنندگان‬ ‫س�میرا کرمی‪ -‬تکمی��ل دوره‌ای فرم‌های مالیاتی‬ ‫هر چن��د باعث افزایش ش��فافیت عملی��ات اقتصادی‬ ‫می‌ش��ود اما برای گروهی از تولیدکنندگان بوروکراسی‬ ‫زمانبر بود که همیش��ه مورد اعتراض و انتقاد این گروه‬ ‫قرار می‌گرفت‪ .‬به خصوص کشاورزان و دامداران در امر‬ ‫شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌های خود با مشکالت زیادی‬ ‫روبه‌رو بودند‪ .‬به دنبال پیگیری‌های به عمل آمده دراین‬ ‫خصوص‌‪ ،‬اخیرا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به متولی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کشور‪ ،‬بوروکراسی دریافت این مالیات‬ ‫را از گروه��ی از تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران حذف‬ ‫کرده است‪ .‬در همین رابطه وزیر امور اقتصاد و دارایی‬ ‫در نامه‌ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫اصالح بخش��ی از قانون مالیات‌های مستقیم را ابالغ و‬ ‫اعالم کرد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬تمامی مشموالن ماده ‪169‬‬ ‫ای��ن قانون که خریدهای��ی را در ارتباط با فعالیت‌های‬ ‫ذکر ش��ده در این بند انجام می‌دهند‪ ،‬نیازی به دریافت‬ ‫ش��ماره اقتصادی یا ش��ماره ملی نداش��ته و می‌توانند‬ ‫اطالع��ات معامالت خرید خود را ب��ه صورت تجمیعی‬ ‫ب��رای هر فصل اع�لام کنند‪ .‬در واق��ع وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی در راس��تای اجرای ماده ‪ 169‬قانون مالیات‌های‬ ‫مس��تقیم با اضافه کردن یک بند به این دس��تورالعمل‬ ‫بخش��ی از فعاالن اقتصادی را از ارائه ش��ماره اقتصادی‬ ‫معاف کرده است‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬مقرر ش��د برای حمایت از اشخاص‬ ‫حقیقی فع��ال در بخش‌ه��ای کش��اورزی‌‪ ،‬دامپروری‪‌،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬پرورش ماهی و زنبور عس��ل و طیور‌‪ ،‬صیادی‬ ‫و ماهیگیری‌‪ ،‬نوغ��ان‌داری‌‪ ،‬احیای مرات��ع و جنگل‌ها‪،‬‬ ‫باغات و اش��جار از هر قبیل و نخیالت‌‪ ،‬این گروه از ارائه‬ ‫ش��ماره اقتصادی یا شماره ملی در خریدهای مرتبط با‬ ‫فعالیت‌های‌شان معاف شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�اده ‪ 169‬قان�ون مالیات‌ه�ای مس�تقیم‬ ‫چه می‌گوید؟‬ ‫ناصر شیخ حس��نی‪ ،‬کارشناس مالیاتی در این زمینه‬ ‫تو‌گ��و ب��ا صمت‪ ،‬ضمن اش��اره ب��ه اینکه ماده‬ ‫در گف ‌‬ ‫‪ 169‬قانون مالیات‌های مس��تقیم ب��رای افزایش حجم‬ ‫درآمدهای مالیاتی کشور و شفاف‌سازی بیشتر به وجود‬ ‫آمده‪ ،‬اظهار کرد‌‪ :‬در ماده ‪ 169‬آمده اس��ت که مودیان‬ ‫مالیاتی موظف هس��تند به صورت ‪ 3‬ماه یکبار اقدام به‬ ‫تکمیل فرم‌های مالیاتی خود کرده و از این طریق ضمن‬ ‫افزایش شفافیت عملیات اقتصادی‌‪ ،‬درآمدهای مالیاتی‬ ‫نیز افزایش پیدا کند‪ .‬همچنین براس��اس این ماده اگر‬ ‫مودی��ان در تکمیل این فرآیند کوتاهی کنند ‪10‬درصد‬ ‫از مبالغ کارکردشان مشمول جریمه مالیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در صورت تقویت و پیگیری این‬ ‫موضوع توسط مودیان مالیاتی‪ ،‬به‌طور قطع درآمدهای‬ ‫مالیاتی کشور افزایش خواهد یافت و مبالغ هنگفتی از‬ ‫محل مالیات‌ها عاید س��ازمان امور مالیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫اما افراد حقیقی فعال در کش��اورزی و دامداری در امر‬ ‫شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌های خود با مشکالت زیادی‬ ‫روبه‌رو بودند که اضافه کردن بند‪ 5-6‬منجر به تسهیل‬ ‫این فرآیند برای آنها خواهد ش��د‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫ش حقیقی احس��اس امنیت بیش��تری می‌کند که‬ ‫بخ�� ‌‬ ‫دول��ت با آنه��ا کاری ندارد‪ .‬بر همین اس��اس این گروه‬ ‫دیگ��ر کتمان درآمد نکرده و بی‌واهمه به افزایش تولید‬ ‫روی می‌آورن��د‪ .‬اما این موضوع برای اطمینان س��ازی‬ ‫فع��االن ای��ن حوزه‌ها کافی نیس��ت و بای��د تمهیدات‬ ‫بیشتری برای تسهیل شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌های‬ ‫کشاورزی چیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید بخش کشاورزی و دامپروری‬ ‫شیخ حسنی همچنین در ادامه اظهارکرد‪ :‬این موضوع‬ ‫منجر به تشویق اشخاص حقیقی برای ثبت فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی‌شان خواهد شد که به طور غیرمستقیم موجب‬ ‫افزایش کارآیی سیستم مالیات بر ارزش افزوده می‌شود‬ ‫و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬اضافه شدن این بند‬ ‫موجب دلگرمی و اطمینان خاطر بیش��تر کش��اورزان و‬ ‫دامپ��روران به فعالیت‌های اقتصادی و ثبت آن ش��ده و‬ ‫افزایش تولید آنها را در پی خواهد داش��ت‪ .‬آنها در این‬ ‫صورت آرامش بیش��تری داش��ته و دامن ‌ه فعالیت‌های‬ ‫تولیدی خود را افزیش می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش درآمدهای مالیاتی‬ ‫به��روز احمدی‪ ،‬مدرس اقتص��اد نیز در این زمینه در‬ ‫گفت‌وگو با صمت‪ ،‬اضافه ش��دن بند ‪ 6-5‬به ماده ‪169‬‬ ‫مالیات‌‌های مس��تقیم را‪ ،‬مثبت ارزیابی ک��رده وافزود‪:‬‬ ‫مصوبه ‪ 200‬میلیارد تومانی برای تعاونی‌ها‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از تصویب ‪200‬میلیارد‬ ‫تومان توسط صندوق توسعه ملی برای اختصاص به بخش تعاون‬ ‫خبر داد و گفت‪ 550 :‬میلیارد تومان از محل وجوه اداره ش��ده‬ ‫منتظر اختصاص توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمهوری است‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬حمید کالنتری با بی��ان اینکه ‪200‬میلیارد‬ ‫تومان از محل صندوق توس��عه ملی تصویب ش��ده تا به بخش‬ ‫تعاون اختصاص یابد‪ ،‬افزود‪ :‬تعاونی‌ها برای دریافت این تسهیالت به بانک توسعه تعاون معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کاره و رفاه اجتماعی اظهار کرد‪ :‬ظرفیت دیگری نیز در قالب ‪ 550‬میلیارد تومان‬ ‫وجوه اداره شده در اختیار داریم که منتظر اختصاص آن از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمهوری هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که این منابع به بخش تعاون تزریق ش��ود‪ ،‬می‌توان برای کمک به تعاونی‌ها‬ ‫تا ‪3‬برابر آن از بانک‌ها تسهیالت گرفت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد‪ :‬میانگین سرمایه‌گذاری الزم برای ایجاد اشتغال در بخش‬ ‫تع��اون ‪50‬میلیون تومان اس��ت که البته این رقم در گرایش‌های مختل��ف تعاونی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیون‬ ‫تومان متغیر است‪.‬‬ ‫وی درب��اره واگ��ذاری ش��رکت‌های دولتی به بخ��ش تعاون اضافه ک��رد‪ :‬در قانون اص��ل ‪ 44‬بر این‬ ‫موضوع تاکید ش��ده اما تاکنون این ظرفیت قانونی به‌خوبی اجرا نش��ده اس��ت و باید تالش کنیم که‬ ‫خصوصی‌س��ازی‌ها به س��مت توسعه بخش تعاون هدایت شود‪ .‬کالنتری تصریح کرد‪ :‬مطابق اصل ‪ 44‬و‬ ‫ابالغ مقام معظم رهبری‪ ،‬سهم بخش تعاون در اقتصاد باید به ‪25‬درصد برسد‪ ،‬اما متاسفانه تاکنون رشد‬ ‫قابل توجهی نداشته‌ایم و در حال حاضر این سهم حدود ‪5‬درصد است‪.‬‬ ‫کشاورزی بخش��ی از اقتصاد اس��ت که در آن‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول درآمدزایی‪ ،‬س��الی یک بار ص��ورت می‌گیرد‬ ‫یعن��ی یک س��ال طول می‌کش��د ت��ا درآمد کش��اورز‬ ‫محقق ش��ود بنابراین هرچه بازه زمان��ی پرداخت‌های‬ ‫مالیاتی طوالنی‌تر باشد‪ ،‬کشاورزان با مشکالت کمتری‬ ‫روبه‌رو خواهند ش��د‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬اگر چه‬ ‫کشاورزان دارای معافیت مالیاتی هستند اما بوروکراسی‬ ‫مالیات��ی برای آنه��ا فرآین��دی زمانبر اس��ت و نیاز به‬ ‫تس��هیالتی در این خصوص وجود داش��ت که این بند‬ ‫می‌تواند تسهیالتی را برای آنها فراهم کند‪.‬‬ ‫احم��دی در خصوص تغییرات احتمالی که به موجب‬ ‫این بند در درآمدهای مالیاتی ایجاد خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع اضافه شدن این بند‪ ،‬درآمدهای مالیاتی را‬ ‫افزایش خواهد داد و به طور اساسی یکی از اهداف این‬ ‫اقدام هم افزایش درآمدهای مالیاتی و ش��فافیت بیشتر‬ ‫مالیاتی بوده اس��ت‪ .‬شناس��نامه‌دار کردن فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی در کش��اورزان‪ ،‬دامپروران و اف��راد حقیقی‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن چالش‌های پی��ش روی نظام ثبت‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی بوده و الزم است تا این فرآیند هر‬ ‫چه بیش��تر برای آنها تسهیل شود‪ .‬احمدی ضمن بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬هر چه نظام مالیاتی کشور از شفافیت‬ ‫بیش��تری برخوردار باش��د‪ ،‬از فرار مالیات��ی جلوگیری‬ ‫بیش��تری به عمل خواهد آمد و منجر به افزایش درآمد‬ ‫مالیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به اصالحات بیشتر‬ ‫اهمیت تس��هیل فرآیند ثب��ت فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫ب��رای کش��اورزان‪ ،‬دامپ��روران و اف��راد حقیقی از یک‬ ‫طرف و لزوم تکمیل زنجیره ثبت فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫از ط��رف دیگ��ر منجر به لزوم اصالح��ات و بازبینی در‬ ‫ماده ‪ 169‬قانون مالیات‌های مستقیم شده است‪ .‬اضافه‬ ‫ش��دن بند ‪ 5-6‬تشریح شده در باال‌‪ ،‬اگر چه تسهیالتی‬ ‫را با خود به همراه می‌آورد ولی با توجه به اینکه دامنه‌‬ ‫این اصالح بس��یار محدود است به نظر می‌رسد نیاز به‬ ‫اصالحات بیشتری در آینده وجود دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد یورو وارد رکود شد‬ ‫آمارهای رس��می نشان داد ؛ اقتصاد حوزه یورو در ‪3‬ماهه دوم‬ ‫سال‌جاری میالدی دچار رکود شده و متوسط رشد ‪ ۱۸‬عضو این‬ ‫منطقه به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از دیلی‌نیوز‪ ،‬در حالی که چشم‌انداز‬ ‫منفی اقتصاد اروپا بانک مرکزی اروپا را پنجشنبه وادار به اتخاذ‬ ‫تصمیمات اساسی کرد‪ ،‬آمارهای رسمی در روز جمعه نشان داد‬ ‫ک��ه اقتصاد حوزه یورو در ‪3‬ماهه دوم ‪ 2014‬دچار رکود ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬موسسه یورو اس��تات در دومین ارزیابی خود از رشد اقتصادی در ‪18‬کشور عضو یورو‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫صفردرصدی را برای این حوزه در ‪ 3‬ماهه قبلی تایید کرد‪.‬‬ ‫این موسسه همچنین رشد جزئی ‪ 0/2‬درصدی را برای کل ‪ 28‬کشور اتحادیه اروپا اعالم کرد‪.‬‬ ‫هاوارد آرچر‪ ،‬تحلیلگر موسس��ه ای‌اچ‌اس گلوبال اینس��ایت در این باره گفت‪ :‬رکود در تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی حوزه یورو در ‪3‬ماهه دوم مش��خصا فش��ار را بر بانک مرکزی اروپا ب��رای اعمال فوری اقدامات‬ ‫محرک اقتصادی بیشتر و تالش برای کاهش ریسک ناشی از نرخ پایین تورم افزایش داد‪.‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتصادی در ح��وزه یورو نیز «به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی‪ ،‬به خصوص‬ ‫بحران اوکراین و روسیه و کاهش میزان سرمایه‌گذاری» آسیب دیده است‪ .‬نخستین برآورد اعالم شده‬ ‫در اواس��ط ماه آگوس��ت به بازارهای مالی و دولت‌های ناامید از رش��د ش��وک وارد کرد و فشار بر بانک‬ ‫مرکزی اروپا را برای اتخاذ تصمیم تحت فشار قرار داد‪ .‬روز پنجشنبه‪ ،‬ماریودراگی‪ ،‬رییس بانک مرکزی‬ ‫اروپا در اقدامی غیرمنتظره سیاست‌های جدید محرک اقتصادی این بانک را اعالم کرد و در عین حال‬ ‫هشدار داد که راه‌حل واقعی انجام اصالحات سریع توسط دولت‌های عضو است‪ .‬نگرانی‌ها در این زمینه‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت که اقتصاد اروپا پ��س از عبور از بحران یورو و احتمال فروپاش��ی واحد پول واحد‬ ‫اروپایی‪ ،‬اکنون ممکن است برای سال‌های متمادی گرفتار رکود یا نرخ رشد پایین شده باشد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫رونق اقتصادی با حل مشکل معیشت‬ ‫یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه آسیب ناشی از غفلت معیشت‬ ‫و مش��کالت اقتصادی مردم‪ ،‬در کل جامعه متبلور خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید بهبود معیش��ت مردم و افزایش سطح اشتغال را در اولویت کاری خود‬ ‫قرار دهد‪ .‬علیرضا نجفی در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬دولت برای رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫حل مشکل معیشتی‪ ،‬توسعه فرهنگ کار و مبارزه با فساد اقتصادی‪ ،‬باید حل‬ ‫مشکالت معیشتی را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد‪ .‬وی حضور‬ ‫بانشاط و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصادی را پیش‌شرط‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی دانست و ادامه داد‪ :‬مردم به وعده‌های اقتصادی دولت‬ ‫دل بسته‌اند بنابراین دولت نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود‪ ،‬در جهت‬ ‫تقویت بنیه اقتصادی‪ ،‬معیش��تی و درمانی مردم گام بردارد‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتصادی با اش��اره به اینکه دولت و مردم باید با کمک هم مشکل اقتصادی‬ ‫جامعه را حل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان‬ ‫اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ‪ ،‬معیشت و پیشرفت جوامع ایفا‬ ‫می‌کند و پدیده‌هایی مانند فقر و ثروت‪ ،‬عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه‬ ‫فردی یا نبود آن‪ ،‬همه تحت تاثیر نظام اقتصادی و در چارچوب آن به وجود‬ ‫می‌آیند‪ .‬وی اش��تغال را مش��کل عمده مردم دانست و افزود‪ :‬باید با افزایش‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬به بهبود تولید در کشور کمک کرد تا زمینه اشتغال حجم‬ ‫بیکاران که عمدتا جوانان هستند‪ ،‬فراهم شود‪ .‬نجفی با اشاره به اینکه محور‬ ‫فعالیت‌ها باید بر بخش کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های آن متمرکز شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کشور در ابعاد مختلف به تقویت و احیای ظرفیت‌های کشاورزی‬ ‫اعم از زراعت‪ ،‬باغداری و دامداری نیاز مبرم دارد‪ .‬وی همچنین الزمه تحقق‬ ‫حماسه اقتصادی را توانمند کردن تولید داخلی‪ ،‬کاهش وابستگی به فروش‬ ‫نفت خام‪ ،‬افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت مردم در بخش اقتصادی‬ ‫عنوان کرد‪ .‬این استاد اقتصاد یادآور شد‪ :‬یک نظام اقتصادی می‌تواند زمینه‬ ‫ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را تقویت کند و با تکیه بر مکانیزم بازار‬ ‫به ویژه توزیع درآمد‪ ،‬فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در نهایت موجب‬ ‫افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در مردم و کاهش کارآیی شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تردیدی نیست که اقتصاد و فرهنگ در اولویت کاری دولت‬ ‫قرار دارد اما هنگامی که دولت درگیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شد‪،‬‬ ‫قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی‪ ،‬قبل از ورود به سال جدید تشدید یافت‬ ‫و آثار خود را بر افزایش قیمت برخی کاالها برجای گذاش��ت‪ .‬نجفی افزود‪:‬‬ ‫مهار روانی تورم مرحله دوم به این دلیل که میزان افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی به مراتب کمتر از مرحله نخس��ت است‪ ،‬آسان‌تر خواهد بود؛ از این رو‬ ‫دولت باید توجه خود را بر وضعیت بازار و نظارت بر قیمت‌ها متمرکز کند و به‬ ‫سودجویان و فرصت‌طلبان اجازه افزایش قیمت بی‌رویه کاال را ندهد‪ .‬بدیهی‬ ‫است هرگونه س��هل‌انگاری در این زمینه‪ ،‬نتیجه‌ای ناگوار را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان مش��کل عمده مردم را گرانی کاال و خدمات دانست و گفت‪:‬‬ ‫دولت باید با کنترل دقیق و معقول‪ ،‬تالش‌هایی که در س��ال گذشته برای‬ ‫مهار تورم انجام داد را ادامه دهد و از آزمون اجرای فاز دوم هدفمندی سربلند‬ ‫خارج شود‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پیش‌بینی س��ود صنایع بورس��ی با ‪ 6‬ه��زار و ‪117‬‬ ‫میلی��ارد ریال افزایش به رقم ‪ 588‬هزار و ‪ 128‬میلیارد‬ ‫ریال رس��ید‪ .‬براس��اس جدیدترین گزارش اداره آمار و‬ ‫اطالعات معاونت بازار ش��رکت بورس‪ ،‬پیش‌بینی سود‬ ‫‪ 14‬صنعت بورس��ی در پایان مرداد ‪ 93‬نسبت به مدت‬ ‫مشابه ماه قبل افزایش یافت‪ .‬شرکت‌های چند رشته‌ای‬ ‫صنعتی ب��ا ‪ 3‬هزار و ‪ 505‬میلیارد ری��ال‪ ،‬فرآورده‌های‬ ‫نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته‌ای با ‪ 2‬هزار و ‪ 498‬میلیارد‬ ‫ریال و اس��تخراج کانه‌های فلزی با ‪ 469‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫بیش��ترین پیش‌بینی س��ود را در یک ماه اخیر به خود‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫رشد ‪ 6‬هزار میلیاردی سود صنایع بورسی‬ ‫اختص��اص دادن��د‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬محصوالت‬ ‫ش��یمیایی با ‪ 31‬شرکت و پیش‌بینی سود ‪ 147‬هزار و‬ ‫‪ 525‬میلیارد ریال همچنان در صدر فهرست بیشترین‬ ‫پیش‌بینی سود صنایع بورسی قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های چن��د رش��ته‌ای صنعتی ب��ا ‪ 79‬هزار و‬ ‫‪ 336‬میلیارد ری��ال‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬موسس��ه‌های اعتباری و‬ ‫س��ایر نهادهای پولی با ‪ 72‬ه��زار و ‪ 214‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫فرآورده‌های نفتی‪ ،‬کک و س��وخت هسته‌ای با ‪ 68‬هزار‬ ‫و ‪ 491‬میلیارد ریال‪ ،‬فلزات اساس��ی با ‪ 59‬هزار و ‪811‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬مخابرات با ‪ 50‬هزار و ‪ 606‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫استخراج کانه‌های فلزی با ‪ 33‬هزار و ‪ 801‬میلیارد ریال‬ ‫و س��یمان‪ ،‬آهک و گچ با ‪ 15‬هزار و ‪ 561‬میلیارد ریال‬ ‫میلیارد ریال سود پیش‌بینی کرده و در رتبه‌های دوم تا‬ ‫هشتم این فهرست جای گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گزارش‪ ،‬گ��روه محص��والت چوبی با‬ ‫‪10‬میلیارد ریال‪ ،‬س��اخت رادیو‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬دس��تگاه‌ها‬ ‫و وس��ایل ارتباطی با ‪ 13‬میلیارد ریال‪ ،‬اس��تخراج سایر‬ ‫معادن با ‪ 25‬میلیارد ریال و اس��تخراج زغال‌س��نگ با‬ ‫‪31‬میلیارد ریال پیش‌بینی س��ود در انتهای این جدول‬ ‫ایس��تاده‌اند‪ .‬اداره آمار و اطالعات معاونت بازار ش��رکت‬ ‫‪19‬‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار تهران متوس��ط پیش‌بینی س��ود‬ ‫صنایع بورسی در پایان مرداد امسال را ‪749‬ریال اعالم‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬گروه کشاورزی‪ ،‬دامپروری‬ ‫و خدمات وابس��ته به آن با ‪ 5287‬ری��ال‪ ،‬فرآورده‌های‬ ‫نفتی‪ ،‬کک و سوخت هس��ته‌ای با ‪ 2876‬ریال‪ ،‬انتشار‪،‬‬ ‫چ��اپ و تکثیر با ‪ 2077‬ریال‪ ،‬محصوالت ش��یمیایی با‬ ‫‪ 1610‬ریال‪ ،‬مواد و محصوالت دارویی با ‪ 1549‬ریال و‬ ‫وسایل اندازه‌گیری‪ ،‬پزشکی و اپتیکی با ‪ 1351‬ریال در‬ ‫صدر بیش��ترین متوسط پیش‌بینی سود صنایع بورسی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫کارشناسان دالیل عقبگرد شاخص را بررسی کردند‬ ‫رکود بر بورس‬ ‫خیمه زد‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه اقتصاد کشور در‬ ‫سرمایه روزهای رکود را پشت سر می‌گذارد‪ ،‬حالت رکود به س��ر می‌برد‪ ،‬در بازار سرمایه‬ ‫بورس تهران هر روز شاهد افتی دوباره است هم شاهد رکود هستیم‪ .‬بر این اساس به نظر‬ ‫و به نزول پرسرعت خود ادامه می‌دهد‪ .‬روز می‌رس��د تا زمانی که شرکت‌ها گزارش‌های‬ ‫گذش��ته نیز در ادامه رون��د منفی حاکم بر ‪9‬ماهه شان را ارائه کنند وضعیت بورس نیز‬ ‫تاالر حافظ بازهم شاخص حدود ‪ 300‬واحد به همین شکل ادامه یابد‪ .‬زیرا مسیر حرکت‬ ‫عقب نشینی کرد و وارد کانال ‪71‬هزار شد‪ .‬بورس براساس گزارش‌های واقعی اقتصادی‬ ‫به نظر می‌رس��د این روزها بازار س��رمایه تعیین می‌ش��ود‪ .‬وی به سیاست‌های دولت‬ ‫در حالت انتظار به س��ر می‌برد و در چنین اش��اره کرد و گفت‪ :‬دولت برای خارج کردن‬ ‫ش��رایطی نقدینگ��ی جدید وارد ای��ن بازار اقتص��اد از وضعی��ت رک��ودی راهکارهایی‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬مش��کل را ارائه کرده اس��ت‪ .‬بس��ته خ��روج از رکود‬ ‫کنون��ی ب��ازار س��رمایه‪ ،‬کمب��ود نقدینگی غیرتورم��ی یک��ی از این موارد اس��ت که تا‬ ‫ونگرانی از آینده مبهم اقتصادی و سیاس��ی تصویب آن در مجلس‌ش��ورای اسالمی باید‬ ‫منتظر بمانیم‪.‬‬ ‫است که ‪ ،‬بر روند این بازار‬ ‫شمس��ی دخالت در‬ ‫تاثیر منفی گذاشته‌است‪.‬‬ ‫بورس تهران در حالت‬ ‫بازار را امری نامناسب‬ ‫دولت برای آنکه اقتصاد‬ ‫بسته به‌سر می‌برد‬ ‫خوان��د و بیان کرد‪ :‬به‬ ‫را از وضعی��ت رک��ودی‬ ‫و تعداد شرکت‌های‬ ‫نظر من دول��ت نباید‬ ‫خارج کن��د‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫را ارائ��ه ک��رده ام��ا هنوز خصوصی بسیار محدود ب��رای ایج��اد رونق در‬ ‫است و شرکت‌های بزرگ ب��ازار س��رمایه‪ ،‬آن را‬ ‫اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫دس��تکاری کند‪ .‬زیرا‬ ‫ابتدای سال‌جاری تاکنون‬ ‫بورسی به‌طور عمده‬ ‫این امر هم اش��تباه و‬ ‫نی��ز بارها دولتم��ردان و‬ ‫دولتی هستند‪ ،‬بنابراین هم خالف قانون است‬ ‫مجلس��ی‌ها تالش کردند‬ ‫نقش دولت در بازار‬ ‫و نمی‌ت��وان ش��اخص‬ ‫با دخالت در روند بازار‪ ،‬از‬ ‫سرمایه بسیار مهم است را در عدد مش��خصی‬ ‫افت بیشتر آن جلوگیری‬ ‫نگه داش��ت‪ .‬وی رونق‬ ‫کنن��د ام��ا با وج��ود این‬ ‫در تولی��د را مهم‌ترین‬ ‫تدابیر ش��اخص کل ب��ورس همچنان روند‬ ‫نزولی را طی می‌کند و تالش مسئوالن نیز عام��ل رش��د بورس دانس��ت و گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫تاثیری در بازگش��ت وضعیت بازار سرمایه و ش��رایطی در اقتصاد کش��ور به وجود بیاید‬ ‫که به رونق تولید بینجامد‪ ،‬پیش‌بینی سود‬ ‫رشد مجدد آن نداشته است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌ها افزایش می‌یابد و باعث باال رفتن‬ ‫‹ ‹رونق تولید‬ ‫در همین خصوص محمدحسن شمسی‪ ،‬سود ش��رکت‌ها می‌ش��ود که در نتیجه آن‬ ‫کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت قیمت سهام نیز افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫شمسی به سهامداران توصیه کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بس��یاری از سهم‌ها به کف قیمتی‬ ‫خود رس��یده‌اند‪ ،‬اکنون زمان مناسبی برای‬ ‫خروج از بازار سرمایه نیست و سرمایه‌گذاران‬ ‫باید با دید بلندمدت به بورس نگاه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود در تمامی بازارها‬ ‫در همی��ن رابط��ه عرفان��ه افش��ار‪ ،‬مدیر‬ ‫معام�لات کارگ��زاری س��هام ب��ارز نیز در‬ ‫گفت‌وگو با صمت اظهار کرد‪ :‬نبود نقدینگی‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬پایین بودن حجم معامالت و نبود‬ ‫حمایت از بازار س��رمایه از مهم‌ترین عوامل‬ ‫رکودی در بورس است‪.‬‬ ‫وی تنه��ا راه خ��روج از وضعیت کنونی را‬ ‫دخالت مسئوالن دولتی دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫به نظر من دولت باید شرکت‌ها را مجاب به‬ ‫خرید کند تا بازار سرمایه از این حالت خارج‬ ‫ش��ود‪ .‬بورس تهران در حالت بس��ته به‌سر‬ ‫می‌برد و تعداد شرکت‌های خصوصی بسیار‬ ‫محدود است و ش��رکت‌های بزرگ بورسی‬ ‫به‌طور عمده دولتی هس��تند‪ ،‬بنابراین نقش‬ ‫دولت در بازار سرمایه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫افشار به رش��د اقتصادی منفی در ‪2‬سال‬ ‫گذشته اش��اره کرد و گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫در ‪2‬س��ال گذش��ته رش��د اقتصادی ایران‬ ‫منفی بود‪ ،‬اما ش��اخص کل در بورس روند‬ ‫مثبتی را ط��ی کرد‪ .‬براس��اس آمار‪،‬اکنون‬ ‫رش��د اقتصادی ایران بعد از ‪2‬س��ال رو به‬ ‫رشد است اما بازار س��رمایه با رکود شدید‬ ‫روبه‌رو شده که باید دلیل این نا هماهنگی‬ ‫ش��اخص بورس با رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫توسط مسئوالن پیگیری ش��ود‪ .‬وی رکود‬ ‫ایجاد شده را متعلق به تمام بازارهای مالی‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬در شرایط فعلی رکود‬ ‫در تمام بازارهای مالی مش��اهده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن نمی‌توان انتظار داش��ت ت��ا بازار‬ ‫س��رمایه روندی رو به رشد و پررونق داشته‬ ‫باش��د‪ .‬افش��ار به کاهش س��ود سپرده‌های‬ ‫بانکی اشاره کرد و گفت‪ :‬انتظار می‌رفت که‬ ‫با کاهش سود سپرده‌های بانکی‪ ،‬نقدینگی‬ ‫از بان��ک به بازار س��رمایه روانه ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫بانک‌ه��ا در این زمینه به‌ص��ورت یکپارچه‬ ‫عمل نکردن��د‪ .‬وی به س��هامداران توصیه‬ ‫ک��رد که اگر دارای دید بلندمدت هس��تند‬ ‫صبر کنند و س��رمایه‌های خود را از بورس‬ ‫خارج نکنند اما اگر به‌دنبال سود کوتاه‌مدت‬ ‫هس��تند‪ ،‬به خرید اوراق مشارکت یا اوراق‬ ‫تبعی روی بیاورند‪ .‬زیرا با توجه به شرایطی‬ ‫که بازار س��رمایه دارد‪ ،‬به نظر می‌رسد این‬ ‫روند تا زمستان ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیر فضای روانی بازار نشوید‬ ‫محمدعل��ی احمدزاده‌اص��ل‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ توسعه صنعتی امید‪ ،‬نیزافت بازار‬ ‫را در معام�لات ای��ن روزها ناش��ی از ترس‬ ‫س��رمایه‌گذاران از نا‌امنی منطقه دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬خبره��ای پیرامون ای��ن موضوع‬ ‫هیچ‌کدام پش��توانه‌ای ندارند و فقط در حد‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫نبض بازار‬ ‫افت دسته جمعی متغیرهای بورسی‬ ‫رونق عرضه در رینگ کشاورزی‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬روز گذشته فضای منفی بر بسیاری از‬ ‫صنایع بزرگ و کوچک بازار سایه افکند و همین امر منجر‬ ‫به عقبگرد مجدد شاخص‌ها در بورس و فرابورس شد‪.‬‬ ‫به گزارش صمت از تاالر حافظ‪ ،‬در معامالت دیروز تاثیر‬ ‫منف��ی نمادها در گروه‌هایی همچون چند رش��ته‌ای‬ ‫صنعتی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬مالی‪ ،‬خودروی��ی‪ ،‬مخابرات و‬ ‫فنی مهندسی‪ ،‬معدنی و فلزی بر شاخص‌ها محسوس‬ ‫بود‪ ،‬به طوری که ش��اخص کل ب��ورس با افتی ‪299‬‬ ‫واحدی به مرز ‪72‬هزار واحدی را رو به پایین شکست‬ ‫و وارد کانال ‪ 71‬هزار ش��د‪ .‬نمادهای س��رمایه‌گذاری‬ ‫غدیر‪ ،‬مپنا‪ ،‬تاپیکو‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬مخابرات‪ ،‬ملی مس‬ ‫و سایپا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث شدند‬ ‫تا این متغی��ر ‪ 299‬واحد افت کند و در عدد ‪71‬هزار‬ ‫و ‪ 822‬ق��رار بگیرد‪ .‬همچنین س��رمایه‌گذاران در روز‬ ‫گذش��ته بیش از ‪ 324‬میلیون سهم و حق تقدم را در‬ ‫بازار دس��ت به دس��ت کردند که ارزش این مبادالت‬ ‫‪ 90‬میلیارد تومان بود‪ .‬در مجموع همه ش��اخص‌های‬ ‫منتخ��ب دیروز ب��ه وضعیت قرم��ز درآم��ده و روند‬ ‫کاهش��ی را تجربه کردند‪ .‬در معام�لات دیروز بورس‬ ‫تهران سرمایه‌گذاران بیشتر به سهام‌های کوچک بازار‬ ‫توجه کرده و بیشترین افزایش قیمت در این گروه از‬ ‫نمادها رقم خورد‪ ،‬به طوری که ش��یر پاستوریزه پگاه‬ ‫خراس��ان‪ ،‬کابل البرز‪ ،‬معادن بافق‪ ،‬کاشی و سرامیک‬ ‫حافظ‪ ،‬درخش��ان و المیران بیشترین افزایش قیمت‬ ‫را داشتند‪.‬‬ ‫در فراب��ورس هم ش��اخص ب��ا افت ی��ک واحدی‬ ‫ب��ه رقم ‪ 809‬واحد رس��ید که پتروش��یمی زاگرس‪،‬‬ ‫توس��عه خدمات دریایی و بندری س��ینا‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫خراس��ان‪ ،‬کویرتایر و فوالد ارفع بیشترین تاثیر منفی‬ ‫را داشتند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬روز گذشته تاالر محصوالت کشاورزی‬ ‫ب��ورس کاال ش��اهد عرضه ان��واع محصول کش��اورزی‬ ‫کشورهای روسیه‪ ،‬برزیل‪ ،‬آرژانتین و هندوستان است‪.‬‬ ‫به گزارش صمت از تاالر بورس کاال‪ ،‬در این روز و در‬ ‫تاالر محصوالت کش��اورزی‪ 235 ،‬تن جو دامی روسیه‬ ‫به قیمت پایه ‪ 9580‬ریال در هر کیلو عرضه شد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این ‪ 205‬ت��ن ذرت دانه‌ای برزیل به قیمت پایه ‪10‬‬ ‫ه��زار و ‪ 100‬ریال در هر کیلو روی تابلوی عرضه رفت‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪ 1094 ،‬تن برنج هندوستان و ‪125‬‬ ‫تن کنجاله س��ویا پیلت آرژانتی��ن عرضه را در این روز‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫از دیگر محصوالت کش��اورزی عرضه شده در این روز‬ ‫می‌توان به یک هزار تن گندم دورم کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫و ‪ 500‬تن قند کارخانه بردسیر کرمان اشاره‌کرد‪.‬‬ ‫روز گذشته در تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی‪،‬‬ ‫شایعه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��ا تکیه بر ش��ایعه اقدام به فروش س��هام‬ ‫نکنند‪ ،‬به تجربه ش��ایعه جنگ در کش��ور‬ ‫در اوج درگیری‌های س��وریه اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در آن دوران نیز صف‌های س��نگین‬ ‫فروش تش��کیل شد اما در نهایت متضرران‬ ‫ب��ازار‪ ،‬فروش��ندگان بودن��د‪ ،‬چراکه پس از‬ ‫چن��د روز هم��ه ش��ایعات تکذیب ش��د و‬ ‫سهامی که شاهد صف‌های سنگین فروش‬ ‫بودن��د‪ ،‬صف‌ه��ای خرید را تجرب��ه کردند‪.‬‬ ‫در آن ش��رایط فروشندگان س��هام مجبور‬ ‫ش��دند در صف‌های خرید سهامی را که با‬ ‫ضرر فروخت��ه بودند در نرخ‌ه��ای باالتری‬ ‫دوباره بخرند‪ .‬این کارش��ناس بازار سرمایه‬ ‫سهامداران را به صبوری دعوت کرد و گفت‪:‬‬ ‫با نگاه بلند‌مدت وارد بازار شوید‪.‬‬ ‫وی ب��ه س��رمایه‌گذاران توصی��ه کرد از‬ ‫سرمایه‌ش��ان محافظت کنن��د و در فضای‬ ‫هیجانی و احساس��ی اقدام به فروش سهام‬ ‫نکنن��د‪ .‬احمدزاده‌اصل گف��ت‪ :‬گروهی که‬ ‫امروز درگی��ر فضای روانی بازار ش��ده و با‬ ‫ف��روش س��هام از آن خارج می‌ش��وند‪ ،‬به‬ ‫زودی ب��رای خرید همان س��هام مجبور به‬ ‫ورود به صف‌های خرید خواهند شد‪.‬وی به‬ ‫س��هامداران توصیه کرد‪ :‬صبوری کرده و با‬ ‫نگاه بلندمدت سهام خود را انتخاب کنند تا‬ ‫اسیر هیجان‌های کوتاه‌مدت نشوند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 31‬هزار تن انواع مواد پتروشیمی مجتمع‌های‬ ‫اروند‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ایالم‪ ،‬آب��ادان‪ ،‬برزویه‪ ،‬بندرامام‪ ،‬بوعلی‬ ‫س��ینا‪ ،‬پارس‪ ،‬تندگویان‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬شازند‪،‬‬ ‫ش��یراز‪ ،‬کارون‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬مهر و ش��رکت‌های پلیمر‬ ‫کرمانش��اه و مترون میدل ایست چین عرضه شد؛ مواد‬ ‫پتروش��یمی عرضه ش��ده در این روز ش��امل انواع پلی‬ ‫اتیلن‪ ،PVC ،‬اپوکس��ی رزین‪ ،‬اس��تایرن منومر‪ ،‬اسید‬ ‫کلردریک‪ ،‬اسید نیتریک‪ ،‬آروماتیک سنگین‪ ،‬آمونیاک‪،‬‬ ‫پارازایلی��ن‪ ،‬پلی بوتادین رابر‪ ،TDI ،‬جوش ش��یرین و‬ ‫س��ود کاس��تیک بود‪ .‬در گروه قیر ح��دود ‪ 35‬هزار تن‬ ‫انواع قیر شرکت نفت جی‪ ،‬حدود ‪ 20‬هزار تن انواع قیر‬ ‫ش��رکت نفت پاسارگاد‪ 4 ،‬هزار تن قیر ‪ 85100‬شرکت‬ ‫پاالی��ش نف��ت تبریز‪ 2 ،‬هزار تن قیر ‪ 85100‬ش��رکت‬ ‫ایزوگام تبریز و ‪ 300‬تن قیر ‪ 85100‬شرکت پاالیش و‬ ‫انرژی شمال غرب آرکا راهی تاالر معامالت شد‪.‬‬ ‫بازار محصوالت پتروشیمی به تعادل رسید‬ ‫همزمان با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫آزادس��ازی قیمت محصوالت پتروشیمی اکنون معامله‌ها در بورس کاال‬ ‫به تعادل رسیده و شفاف است‪.‬‬ ‫حس��ین پناهیان‪ ،‬مدیرعامل بورس کاالی ایران در گفت‌‌وگو با ش��انا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬معامله‌های محصوالت پتروش��یمی در بورس کاالی ایران‬ ‫متعادل شده و تمام معامله‌ها واقعی شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه معامله‌های پلیمری و ش��یمیایی در بورس‬ ‫کاال رون��د قاب��ل قبولی دارد که در این مس��یر‪ ،‬افزایش حجم عرضه‌ها‪،‬‬ ‫منطقی‌تر و ش��فاف‌تر ش��دن بازار‪ ،‬ح��ذف واس��طه‌گری و آزادی عمل‬ ‫بیش��تر برای مصرف‌کننده واقعی در بورس کاال مهم‌ترین دستاوردهای‬ ‫دستورالعمل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاال ادامه داد‪ :‬مصوبه قبلی س��تاد تنظیم بازار سبب‬ ‫ش��ده بود تا کارکرد بورس کاال تحت تاثیر قرار بگیرد بر این اس��اس از‬ ‫مدت‌ها قبل از مصوبه ابالغ شده به دنبال اصالح معامله‌ها بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه مقایس��ه ‪ ١٨‬جلسه قبل و‬ ‫بع��د از مصوبه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت آمارهای قابل‌توجهی را‬ ‫نشان می‌دهد اظهار کرد‪ :‬حجم عرضه محصوالت پلیمری قبل از مصوبه‬ ‫‪ ٤١٦‬هزار تن بوده است و حجم تقاضای ثبت شده در سایت بهین‌یاب‬ ‫(وزارت صنعت) که تولیدکنندگان دارای پروانه بودند ‪ 2‬میلیون و ‪٢٩٧‬‬ ‫هزار تن بوده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ٥‬برابر عرضه‌ها‪،‬تقاضا وجود‬ ‫داشته و همه آنها به نام تولیدکنندگان بوده است‪.‬‬ ‫پناهی��ان افزود‪ :‬در آن مقطع زمانی س��قف قیمت مجاز ‪٥‬درصد بوده‬ ‫اس��ت که همه این س��قف را می‌زدند و ارزش معامله‌ها ‪ ١٢٠٠‬میلیارد‬ ‫تومان بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاال‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پ��س از مصوبه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬آماره��ا‬ ‫نش��ان‌دهنده شفاف و واقعی‬ ‫شدن بازار است به طوری‌که‬ ‫حجم عرضه به ‪ ٥٦٠‬هزار تن رس��یده اس��ت و حجم تقاضا نیز به ‪٥٤٨‬‬ ‫هزار تن رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬سقف رقابت پس از مصوبه به ‪ ١٠‬درصد رسید‬ ‫و در این مسیر آمارها نشانگر ‪ 1/2‬درصد سقف است‪.‬‬ ‫پناهی��ان با بیان اینکه با واقعی ش��دن معامله‌ها بورس کاال به جایگاه‬ ‫واقعی خود برگش��ته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حجم معامله‌ه��ای پلیمری از‬ ‫‪ ١٢٠٠‬میلیارد تومان به ‪ ١١٠٠‬میلیارد تومان رسیده و با وجود کاهش‬ ‫بیانگر عرضه و تقاضای واقعی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫در دوره‌گذار‬ ‫مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‬ ‫در ‪ 3‬الی ‪ 4‬س��ال گذش��ته اکثر بازاره��ا به نوبت با‬ ‫رش��دهای جهشی مواجه ش��دند و در نهایت هم سال‬ ‫گذش��ته نوبت به بازار سرمایه رسید اما سیاست دولت‬ ‫در امسال‪ ،‬مدیریت بازارها و جلوگیری از ایجاد فضای‬ ‫هیجانی و رشد‌های غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫برهمین اساس است که در نگاهی به همه بازارهای‬ ‫موازی با بازار س��رمایه به ثبات قیمت‌ها می‌رسیم‪ .‬در‬ ‫کنار سیاس��ت دولت برای کنترل بازارها‪ ،‬رکود حاکم‬ ‫بر اقتص��اد و برنامه‌های انقباضی بودج��ه نیز در روند‬ ‫بازار س��رمایه تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬در این ش��رایط جدید‬ ‫زمان الزم اس��ت تا ارکان بازار س��رمایه خودشان را با‬ ‫وضعیت موجود تطبیق دهند‪ ،‬پس از هماهنگ ش��دن‬ ‫همه ارکان بازار با سیاست‌های جدید‪ ،‬قطعا شاخص‌ها‬ ‫و س��ایر متغیر‌ه��ای این ب��ازار به حال��ت متعادلی باز‬ ‫می‌گردن��د‪ .‬برنامه‌ریزی‌های جدی��د دولت برای خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رک��ود ب��رای بازار س��رمایه ی��ک دوره‬ ‫انتظار و‌گذار اس��ت‪ .‬این دوره در همه بازارها از جمله‬ ‫مس��کن‪ ،‬طال و ارز نیز وجود دارد اما در بازار س��رمایه‬ ‫پررنگ‌تر اس��ت‪ .‬دلی��ل پررنگ ب��ودن دوره انتظار در‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬رشد پرسرعت سال گذشته در این بازار‬ ‫است‪ .‬سال گذشته بازار سرمایه بازدهی باالیی داشت و‬ ‫شاخص‌ها از طرف رسانه تبلیغات گسترده‌ای را تجربه‬ ‫کردند اما در س��ال جاری در فاز اصالح و اس��تراحت‪،‬‬ ‫ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا تاثیر سیاس��ت‌های‬ ‫جدی��د دولت در ش��رکت‌ها اعمال و اجرایی ش��ود‪ .‬به‬ ‫طور قطع با گذش��ت زمان س��رمایه‌گذاران به دولت و‬ ‫تحق��ق برنامه‌های��ش اعتماد می‌کنن��د و از آن به بعد‬ ‫تصمیم‌ه��ای جدیدی برای س��رمایه‌گذاری می‌گیرند‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر س��رمایه گذاران منتظر هس��تند و در‬ ‫هی��چ ب��ازار دیگ��ری س��رمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه‬ ‫ترجیح می‌دهند منتظر بمانن��د تا پس از رفع ابهام‌ها‬ ‫س��رمایه‌های خ��ود را وارد بازار س��هام کنن��د‪ ،‬اما در‬ ‫روزه��ای اخیر و در ش��رایط افت ادام��ه‌دار بازار آنچه‬ ‫مهم است صبوری سهامداران و سرمایه‌گذاران در تاالر‬ ‫حافظ اس��ت‪ .‬یاران قدیمی این بازار چنین روزهایی را‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته نیز تجربه کرده و می‌دانند در‬ ‫این ش��رایط فقط صبر و مدارا با بازارس��رمایه می‌تواند‬ ‫به متغیرهای بورس��ی کمک کند تا راه خود را بیابند‪.‬‬ ‫در ش��رایط امروز اش��تباه‌ترین تصمیم قرار گرفتن در‬ ‫صف‌های طوالنی فروش است‪ ،‬همان طور که خرید در‬ ‫شرایط رشدهای پر سرعت باعث ضرر و زیان می‌شود‪،‬‬ ‫ف��روش در روزهای منفی و در جریان صف‌های فروش‬ ‫نیز نتیجه‌ای جز زیان ندارد‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫تکرار روزهای خوب برقی‬ ‫در معام�لات روز گذش��ته ب��ورس ان��رژی بیش از‬ ‫‪ 38‬میلیارد ریال برق در نماد بار پایه روزانه معامله شد‪.‬‬ ‫روز ش��نبه در جری��ان معام�لات بورس ان��رژی در‬ ‫تابلوی مش��تقه (برق) ط��ی ‪ 114‬نوبت ‪ 3377‬قرارداد‬ ‫سلف موازی اس��تاندار برق انجام گرفت‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫دی��روز ‪ 81‬هزار و ‪ 48‬مگاوات س��اعت برق در نماد بار‬ ‫پایه روزانه برای تاریخ‌های مختلف ش��هریور و مهر به‬ ‫ارزش ‪ 38‬میلیارد و ‪ 462‬میلیون ریال معامله ش��د اما‬ ‫در تابل��وی فیزیک��ی نیتروژن‪ 2 ،‬نوع ح�لال و متانول‬ ‫معامله ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس ‪ 200‬تن نیتروژن‬ ‫مایع پتروش��یمی مبین ب��ه ارزش هر کیلوگرم ‪2500‬‬ ‫ری��ال‪ 640 ،‬ه��زار لیتر حالل ‪ 402‬ب��ه ارزش هر لیتر‬ ‫‪ 18739‬ری��ال‪ 36 ،‬هزار لیتر حالل ‪ 410‬پاالیش نفت‬ ‫آب��ادان به ارزش هر لیتر ‪18‬ه��زار و ‪ 348‬ریال و ‪600‬‬ ‫تن متانول پتروشیمی زاگرس به ارزش هر کیلو ‪8703‬‬ ‫ریال معامله ش��د ت��ا مجم��وع ارزش معامالت تابلوی‬ ‫فیزیک��ی در جریان این ‪ 4‬معامل��ه به رقم ‪ 2‬میلیارد و‬ ‫‪ 966‬میلی��ون ریال برس��د‪ .‬ارزش کل معامالت بورس‬ ‫ان��رژی در هر ‪ 2‬تابلوی مش��تقه و فیزیکی به رقم ‪68‬‬ ‫میلیارد و ‪ 128‬میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫مبلغ صرفه‌جویی برق‬ ‫در حساب شرکت‌های توزیع‬ ‫معادل مبلغ صرفه‌جوی��ی خرید برق از بورس انرژی‬ ‫به حس��اب ش��رکت‌های توزیع نیروی برق واریز ش��د‪.‬‬ ‫محمدحسین عسگری رییس اداره عملیات بازار بورس‬ ‫انرژی ب��ا بیان مطلب فوق گفت‪ :‬مع��ادل صرفه‌جویی‬ ‫ناش��ی از خرید ب��رق از بورس ان��رژی در ماه‌های دی‪،‬‬ ‫بهمن و اس��فند ‪ 92‬بر اساس دس��تور معاون امور برق‬ ‫و انرژی به حس��اب شرکت‌های توزیع نیروی برق واریز‬ ‫ش��د‪ .‬وی درباره فهرست ش��رکت‌های بهره‌مند از این‬ ‫امتیاز تصریح کرد‪ 34 :‬ش��رکت از این امتیاز برخوردار‬ ‫ش��دند که به ترتیب ش��رکت‌های توزی��ع نیروی برق‬ ‫تهران بزرگ‪ ،‬استان اصفهان‪ ،‬البرز (غرب تهران)‪ ،‬نواحی‬ ‫استان تهران‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اهواز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬گلستان‪ ،‬استان‬ ‫کرمان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬استان مازندران‪ ،‬کرمان‪ ،‬رضوی‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬زنجان‪ ،‬استان قزوین‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬یزد‪ ،‬شهرستان مشهد‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬س��منان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خراسان‌ش��مالی‪ ،‬استان‬ ‫فارس‪ ،‬اس��تان قم‪ ،‬اس��تان همدان‪ ،‬تبریز‪ ،‬شهرس��تان‬ ‫اصفهان و خراسان‌جنوبی است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫یک نرخ برای ارز‬ ‫کافی است‬ ‫حمیدرضا کاهدی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫یک��ی از سیاس��ت‌های مهم ارزی در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬سیاس��ت یکس��ان س��ازی نرخ ارز بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اجرای این سیاس��ت از آنجا که می‌تواند بر‬ ‫متغیره��ای اقتصادی نظیر تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تولید و‪...‬‬ ‫تاثیر بگذارد و در نتیجه ش��رایط الزم را برای ثبات‬ ‫اقتصادی فراهم آورد‪ ،‬همواره در دولت‌های مختلف‬ ‫از اولویت باالیی برخوردار بوده و تالش‌های زیادی‬ ‫هم برای دستیابی به این هدف صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم هم مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی اع�لام کردن��د ک��ه کنت��رل ب��ازار ارز از‬ ‫اولویت‌ه��ای مه��م اقتصادی این دولت اس��ت و از‬ ‫سیاس��ت تک‌نرخی ش��دن ارز س��خن گفتند‪ .‬اما‬ ‫نکته‌ای ک��ه در این بین وجود دارد این اس��ت که‬ ‫ب��ه هر حال اجرای هر طرحی نیازمند فراهم کردن‬ ‫ش��رایطی است و برای تک‌نرخی کردن ارز هم باید‬ ‫زمینه اجرای این طرح فراهم آید تا این مهم بدون‬ ‫ایجاد تبعات منفی در اقتصاد اجرایی ش��ود‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد در شرایط فعلی برای اینکه بتوانیم به این‬ ‫مهم دست یابیم و آثار مثبت این طرح را دراقتصاد‬ ‫ش��اهد باش��یم‪ ،‬ابتدا باید نرخ تورم را مهار کنیم تا‬ ‫در یک فضای باثبات‌تر سیاست یکسان سازی نرخ‬ ‫ارز محقق ش��ود‪ ،‬چون در غی��ر این صورت این امر‬ ‫موجب تش��دید تورم و به تب��ع آن افزایش قیمت‬ ‫کاال‌ها در کشور خواهد شد که این اصال در شرایط‬ ‫کنون��ی به نفع اقتصاد کش��ور نخواهد بود و ممکن‬ ‫است سیاست‌های دولت را در جهت بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی خنثی کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بهتر اس��ت ابتدا ش��رایط را به گونه‌ای‬ ‫فراهم کنیم که در نهایت به س��راغ یکسان‌س��ازی‬ ‫و تثبی��ت نرخ ارز برویم ت��ا در یک فضای مطلوب‪،‬‬ ‫تبع��ات مثبت اج��رای این ط��رح ش��امل تمامی‬ ‫بخش‌ه��ای اقتص��ادی ش��ود و اث��رات منفی نرخ‬ ‫ارز چندگان��ه‪ ،‬از بی��ن برود‪ .‬از آس��یب‌هایی که ارز‬ ‫چندنرخی به اقتصاد ایران وارد می‌کند ایجاد فساد‪،‬‬ ‫رانت‪ ،‬بالتکلیفی فعاالن بخش اقتصاد‪ ،‬گران ش��دن‬ ‫هزین��ه تمام ش��ده تولید‪ ،‬نبود ن��گاه بلندمدت در‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتصادی و بخش س��رمایه‌گذاری و‪...‬‬ ‫است که همین موضوع هم اجرای تک نرخی شدن‬ ‫ارز را به یک ضرورت مبدل کرده است ‪ .‬به هر حال‬ ‫الزم اس��ت ک��ه دولت نرخ ارز را ب��ا توجه به حفظ‬ ‫دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه‬ ‫تورم داخلی و همچنین شرایط اقتصاد کالن تعیین‬ ‫کند و آن را به سمت یکسان‌سازی نرخ حرکت دهد‬ ‫تا در چنین ش��رایطی نرخ‌گ��ذاری چندگانه ارز که‬ ‫باعث بالتکلیفی فعاالن بخش اقتصاد شده است به‬ ‫یک نرخ واحد تغییر کند و اقتصاد هم از مش��کالت‬ ‫فعلی خارج شود‪.‬‬ ‫خبرکده‬ ‫گسترش همکاری‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری ایران و ژاپن‬ ‫ش��ینیچی یاماناکا‪ ،‬مدیرکل خاورمیانه و اروپای‬ ‫دفتر منطق��ه‌ای آژانس همکاری‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫ژاپن (جایکا) و خانم ماکیک��و اومورا معاون جایکا‬ ‫ب��ا محمدخزاع��ی‪ ،‬مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی و ریی��س کل س��ازمان س��رمایه‌گذاری و‬ ‫کمک‌ه��ای اقتص��ادی و فنی ای��ران در محل این‬ ‫س��ازمان دیدار و گفت و گو کرد ‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫ی ایران و‬ ‫ارتق��ای همکاری‌های جمهوری اس�لام ‌‬ ‫ژاپن به ویژه همکاری‌های س��ازمان سرمایه‌گذاری‬ ‫با جایکا مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬خزاعی‬ ‫ضمن ارزیابی همکاری‌های مشترک ایران و ژاپن‪،‬‬ ‫ب��ر لزوم گس��ترش همکاری‌ه��ای فی‌مابین تاکید‬ ‫کرد‪ .‬ش��ینیچی یاماناکا مدی��ر خاورمیانه و اروپای‬ ‫جای��کا نی��ز در این دی��دار تصریح ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر همکاری‌های فنی ‪ 2‬کش��ور روند خوبی را‬ ‫طی می‌کند و در آینده این همکاری‌ها گس��ترش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫اخذ مجوز استفاده از منابع‬ ‫صندوق توسعه برای بحث آب‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی ایران گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫اقدامات اساس��ی دولت یازدهم‪ ،‬اخذ مجوز اس��تفاده‬ ‫از منابع صندوق توس��عه ملی برای بحث آب توسط‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری از مقام معظم رهبری بود و حدود‬ ‫‪10‬میلی��ارد دالر در این زمینه اختصاص داده ش��ده‬ ‫است‪ .‬محمد طالبی اظهار کرد‪ :‬باید در مسیر کنونی‬ ‫مصرف آب در کش��ورمان تجدیدنظر ک��رد‪ ،‬اگر این‬ ‫روند ادامه یابد‪ ،‬طی ‪ 10‬س��ال آین��ده به بحران آب‬ ‫تبدیل خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬رویکردهای مدیریت‬ ‫در بخش آب و کش��اورزی بسیار تعیین‌کننده است‬ ‫و بای��د عملکرد کنونی مورد بازنگ��ری قرار گرفته و‬ ‫اولویت‌های کش��اورزی کش��ور باید مش��خص شود‪.‬‬ ‫طالبی تصریح کرد‪ :‬اصالح الگوی کشت جزو کارهایی‬ ‫است که باید انجام شود و بسیاری از راهکارهای موثر‬ ‫در بحث آب در این قالب تحقق یابد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پیش‌بینی کارشناسان ازآینده اقتصاد کشور با ارز تک‌نرخی‬ ‫آرامش به تولید بازمی‌گردد‬ ‫زهره محس�نی شاد ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بی‌شک رشد‬ ‫و توسعه بخش تولید و صنعت نیازمند ثبات در اقتصاد‬ ‫اس��ت و بدون تثبی��ت قیمت‌ها این رش��د تا حدودی‬ ‫غیرممکن و س��خت خواهد ب��ود‪ .‬در حقیقت با حذف‬ ‫نوس��انات قیمت��ی در بازار و کاهش واسطه‌هاس��ت که‬ ‫می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کش��ور به ثبات برس��د‬ ‫و در چنین فضایی تولید‪ ،‬اش��تغال و صادرات از رش��د‬ ‫مناس��ب برخوردار ش��ود‪ ،‬موضوعی که در س��ال‌های‬ ‫گذشته تاحدودی در اقتصاد مغفول مانده بود‪.‬‬ ‫در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات قیمتی در بازارها‬ ‫به خصوص بازار ارز‪ ،‬این ثبات کاملا در اقتصاد کمرنگ‬ ‫و سبب شد که پیش‌بینی آینده به راحتی برای فعاالن‬ ‫این حوزه امکانپذیر نباشد‪ .‬از این رو اولویت قرار گرفتن‬ ‫تثبی��ت و یکسان‌س��ازی نرخ ارز از س��وی دولت‪ ،‬امید‬ ‫ت��ازه‌ای در کالب��د اقتصاد و صنعت دمی��ده‪ ،‬به طوری‬ ‫که فعاالن این بخش امیدوارند با اجرای این سیاس��ت‪،‬‬ ‫بتوانن��د ب��دون نگران��ی از آینده‪ ،‬با ش��رایط بهتری به‬ ‫فعالیت‌شان ادامه دهند‪ .‬خواسته‌ای که همواره از سوی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز مطرح شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز تک‌نرخی راهکار توسعه صنعت‬ ‫وزیرصنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت معتق��د اس��ت که‬ ‫ی شدن ارز‪ ،‬تنها راهکار توسعه صنعت و نجات‬ ‫تک‌نرخ ‌‬ ‫واحدهای صنعتی از رکورد است و بر این موضوع تاکید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نعمت‌زاده ب��ا بیان اینکه تف��اوت نرخ ارز‬ ‫دولتی و مبادله‌ای ازمش��کالت اقتصادی و تنها راه‌حل‬ ‫آن‪ ،‬س��اماندهی و تک‌نرخی شدن ارز است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا زمانی که تولیدکنن��دگان از ارز آزاد و واردکنندگان‬ ‫از ارز مبادله‌ای اس��تفاده می‌کنن��د‪ ،‬تولیدات داخلی با‬ ‫مشکل مواجه می‌شوند‪ .‬به گفته او‪ ،‬چند نرخی بودن ارز‬ ‫همچنین مش��کالتی را برای مصرف‌کننده و واردکننده‬ ‫به همراه دارد که در این راستا در حال سبک و سنگین‬ ‫کردن موضوع هستیم تا ارز سال آینده تک نرخی‌شود‪.‬‬ ‫به هر ح��ال تک نرخی کردن ارز در حالی این روزها‬ ‫بحث‌ه��ا و نظرات مختلفی را با خود همراه کرده که در‬ ‫همی��ن حال متولیان اقتصادی نیز معتقدند اجرای این‬ ‫سیاس��ت نه تنها روزهای روش��نی را برای اقتصاد رقم‬ ‫خواهد زد‪ ،‬بلکه تولید و صنعت را از دغدغه همیش��گی‬ ‫و بالتکلیفی ن��رخ ارز نجات خواهد داد‪ .‬در همین حال‬ ‫کارشناسان هم‌نظر با این سیاست نیز تحقق این امر را‬ ‫نیازمند برخ��ی پیش نیازها می‌دانند و براین باورند که‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز در یک شرایط باثبات‪ ،‬می‌تواند‬ ‫آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف صاحبان صنایع مشخص می‌شود‬ ‫محمدباق��ر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران در‬ ‫همین رابطه در گفت‌وگو با صمت‪ ،‬متنوع بودن نرخ ارز‬ ‫را موجب بی‌اعتم��ادی و بالتکلیفی صاحبان صنعت و‬ ‫سرمایه‌گذاران در این بخش دانست و گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫تالش کند که ارز را به س��مت تک نرخی شدن حرکت‬ ‫ده��د تا این امر موجب ش��ود که فع��االن بخش تولید‬ ‫ارز باید در یک ش��رایط مناس��ب اتفاق بیفتد تا اثرات‬ ‫مثبت ان در اقتصاد به وضوح مشخص شود‪ .‬او گشایش‬ ‫در بحث سیاس��ت‌های خارجی‪ ،‬رشد اقتصادی‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ تورم و س��ایر عوامل را موجب فراهم کردن شرایط‬ ‫برای حرکت به س��مت یکسان سازی نرخ ارز دانست و‬ ‫افزود‪ :‬به طور حتم انجام شدن این اقدامات و برنامه‌ها‪،‬‬ ‫نیاز به زمان دارد و این‌طور به نظر می‌رس��د که اجرای‬ ‫طرح یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان امسال محقق نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی درست از آینده‬ ‫نگران آینده نباش��ند و با اطمینان بیشتری به فعالیت‬ ‫بپردازن��د‪ .‬او با تاکید براین موضوع که چند نرخی بود‬ ‫ارز باعث ش��فاف نبودن می‌ش��ود و برنامه‌ریزی درست‬ ‫را از فع��االن اقتصادی س��لب می‌کند‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که متولیان اقتصاد‬ ‫به این اتفاق‌نظر رس��یده‌اند که باید ن��رخ ارز تثبیت و‬ ‫یکسان‌سازی شود اما اینکه ارز در چه محدوده قیمتی‬ ‫و چه زمانی یکسان‌س��ازی می‌شود خود به عنوان یک‬ ‫مس��ئله مهم مطرح اس��ت که در این زمینه استفاده از‬ ‫نظرات کارشناسی و بررسی‌های کارشناسانه بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه تمام شده کاال‬ ‫وی در ادامه کاهش فس��اد‪ ،‬کاهش هزینه تمام شده‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش ق��درت رقابت‌پذیری تولیدات داخل در‬ ‫بازارهای جهانی را از مزیت‌های ارز تک نرخی دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬درصورتی که شرایط هرچه زودتر برای اجرای‬ ‫این طرح مهیا ش��ود ‪ ،‬می‌توان اث��رات مثبت آن را در‬ ‫اقتصاد زودتر لمس کرد‪.‬‬ ‫ص��دری در کن��ار تثبیت و یکسان‌س��ازی ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫افزایش پ��ول ملی را مورد توجه ق��رار داد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫این مهم نیز در دس��تور کار بان��ک مرکزی قرار بگیرد‪،‬‬ ‫می‌ت��وان امیدوار بود که قدرت خری��د مردم افزایش و‬ ‫به��ای کاال و خدمات نیز کاه��ش یابد که در نهایت به‬ ‫نفع کل اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫به��روز احم��دی از دیگ��ر کارشناس��ان اقتصادی در‬ ‫این‌باره با مثبت ارزیابی کردن یکس��ان س��ازی نرخ ارز‬ ‫در گفت‌وگو با صمت رس��یدن به این ه��دف را دارای‬ ‫پیش نیازهایی دانس��ت و گفت‪ :‬تک نرخی ش��دن نرخ‬ ‫بانک مرکزی به دنبال تک نرخی کردن ارز‬ ‫مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در یک سال گذشته توانسته‌ایم نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانیم‪ ،‬گفت‪ :‬متوسط نرخ ارز در ‪ 12‬ماهه منتهی به مرداد‬ ‫سال‌جاری حدود ‪ 5.6‬درصد کاهش یافته است‪ .‬ابوالفضل اکرمی‪ ،‬درباره وضعیت بازار ارز افزود‪ :‬هم‌اکنون واریانس(سنجش پراکندگی) نرخ ارز حدود ‪ 70‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ ،‬برهمین اساس بانک مرکزی توانسته تالطمات بازار ارز را کنترل کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کاهش تالطمات بازار ارز نه تنها با مداخله در بازار ارز‪ ،‬بلکه بدون تزریق منابع آنچنانی‬ ‫ارز محقق شده که البته می‌توان گفت کاهش نرخ تورم یکی از نتایج آن است‪ .‬اکرمی درباره دالیل وجود نرخ دالر هزار تومانی در دهه ‪ 80‬در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نرخ با تزریق‬ ‫منابع ارزی تعیین شده بود‪ .‬مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه‪ ،‬این بانک از سال گذشته کاهش نوسانات نرخ ارز را جزو برنامه‌های خود قرار داده بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برهمین اساس بانک مرکزی خواستار کاهش نوسانات نرخ ارز و معقول و منطقی کردن آن بود تا تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول در ادامه به یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و یادآور شد‪ :‬یکسان سازی نرخ ارز به معنای آن است که نرخی واحد و به صورت یکسان در اقتصاد ساری و جاری می‌شود تا‬ ‫تفاوت نرخ در بازار آزاد و رسمی بیشتر از به‌عالوه و منهای ‪2‬درصد نباشد‪ .‬بنابراین باید شرایطی مهیا شود تا نرخی را که بانک مرکزی برای ارز اعالم می‌کند بتواند با همان نرخ‪،‬‬ ‫نیاز اقتصاد کشور را جواب دهد که البته این امر در سال ‪ 81‬اتفاق افتاد و در آن زمان وقتی نرخ ارز حدود ‪ 790‬تومان اعالم شد بانک مرکزی حاضر بود با همین نرخ هم ارز را‬ ‫خریداری و هم به فروش برساند‪ .‬اکرمی تصریح کرد‪ :‬برای تک نرخی کردن ارز باید به سمتی حرکت کنیم که پرتفوی مناسبی از ذخایر را داشته و به ثبات نسبی رسیده باشیم‬ ‫ضمن آنکه موارد مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیز باید به سرانجام رسیده باشد و در آن زمان به سمت نرخ تعادلی حرکت کرده و نرخ ثابت و یکسان را اعالم کنیم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هرچند بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را تعقیب می‌کند اما اجرای آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد ولی احتماال این امر در سال آتی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ساماندهیکارمزدپرداخت‌هایالکترونیک‬ ‫مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی‬ ‫از برنامه‌ه��ای این بانک برای س��اماندهی‬ ‫کارمزد‌ه��ای بانکی خب��رداد و گفت‪ :‬باید‬ ‫عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات‬ ‫پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح‬ ‫کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد‬ ‫اقتصادی شود و از فضای گلخانه‌ای بیرون‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫‌ ناصر حکیمی‪ ،‬با بیان اینکه نخس��تین‬ ‫قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی‬ ‫کاربر نهایی است‪ ،‬بنابراین در آینده مردم‬ ‫و پذیرندگان‪ ،‬کارمزد اس��تفاده از خدمات‬ ‫پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قواع��د کس��ب و کار در ح��وزه پرداخت‬ ‫الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس‬ ‫بین بانکی ارائه ش��ود‪ ،‬کارمزد هم دریافت‬ ‫شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید‬ ‫به همین سمت حرکت کنیم و به همین‬ ‫منظور از خرداد ب��ه تراکنش مانده‌گیری‬ ‫بین بانک��ی کارمزد تعلق گرفت که با این‬ ‫اقدام کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده‬ ‫از این سرویس پرداخت کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظام‌ه��ای پرداخ��ت بان��ک‬ ‫مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند‬ ‫فاز عملیاتی می‌کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در فاز اول‬ ‫دریافت تراکن��ش از مانده‌گیری عملیاتی‬ ‫ش��د و در مرحله دوم دریاف��ت کارمزد از‬ ‫خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم‬ ‫هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و‬ ‫حتی برداشت نقدی برویم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله نرخ ارز‬ ‫آزاد و مبادله‌ای باعث ایجاد رانت و نبودن ش��فافیت در‬ ‫تخصیص ارز می‌شود که در نهایت سبب خواهد شد تا‬ ‫منابع از بخش تولید خارج ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این طرح باعث می‌ش��ود که فساد و عدم شفافیتی که‬ ‫ممکن اس��ت در این بخش به وجود آید و موجب شود‬ ‫که بخش تولید آس��یب ببیند از بین رود‪ .‬او بالتکلیفی‬ ‫و اطمینان نداشتن از آینده را از تبعات ارز چند نرخی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬متنوع بودن نرخ ارز باعث می‌شود که‬ ‫واردکنن��دگان‪ ،‬تولید‌کنن��دگان و صادر‌کنندگان توان‬ ‫تصمیم‌گیری و پیش‌بینی درست در بلندمدت نداشته‬ ‫باش��ند و این موجب اش��کال در فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬احمدی با بی��ان اینکه ای��ن نااطمینانی بر‬ ‫قیمت تمام ش��ده کاال اثر می‌گ��ذارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از آنجا‬ ‫که اطمینان نداش��تن از آینده تولید‌کننده را با ریسک‬ ‫مواج��ه می‌کند‪ ،‬دراین راس��تا تولید‌کنن��ده هم تالش‬ ‫می‌کند که به طریقی این ریس��ک را منتقل کند که در‬ ‫نهایت با گران کردن قیمت تمام شده کاال اقدام به این‬ ‫کار می‌کند‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬تفاوت قیمت ارز‬ ‫در بازار اگر از بین برود و ثبات دراین بازار حاکم ش��ود‬ ‫به طور حتم افق روشن‌تری در انتظار فعاالن اقتصادی‬ ‫خواهد بود و دراین راستا می‌توان امیدوار بود که اقتصاد‬ ‫کشور با رفع مش��کالت بخش تولید و صنعت‪ ،‬از رکود‬ ‫فعلی خارج شود و توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره مبنای تعیین این کارمزدها‬ ‫نیز اظه��ار ک��رد‪ :‬کارمزدی ک��ه دریافت‬ ‫می‌ش��ود بر اس��اس قیمت تمام‌شده این‬ ‫س��رویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی‬ ‫بیش��تر از آن دریافت نخواهد ش��د؛ تنها‬ ‫اتفاقی ک��ه می‌افتد‪ ،‬تغییر پرداخت‌کننده‬ ‫نهای��ی از بانک به کارب��ر یا همان ذی‌نفع‬ ‫نهایی است‪.‬‬ ‫حکیمی در واکنش ب��ه برخی انتقادها‬ ‫که تعیین کارم��زد برای کارب��ر نهایی را‬ ‫موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت‬ ‫الکترونیکی ارزیاب��ی می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫آزادی عمل برای مش��تری وجود دارد که‬ ‫به جای اس��تفاده از خدم��ات بین بانکی‪،‬‬ ‫از خدم��ات درون بانکی اس��تفاده کند تا‬ ‫کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده‬ ‫از خودپرداز‪ ،‬از تلفن بانک برای مانده‌گیری‬ ‫و پرداخت قبوض استفاده کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ترتیب ترافیک شبکه‬ ‫بین‌بانکی کاهش می‌یاب��د و در نهایت به‬ ‫س��ود کش��ور اس��ت‪ ،‬زیرا در هر تراکنش‬ ‫بین‌بانک��ی حداق��ل ‪ 3‬عام��ل بانک‌های‬ ‫صادرکنن��ده و پذیرنده کارت و س��وئیچ‬ ‫ش��تاب درگیر می‌ش��وند تا یک تراکنش‬ ‫کم ارزش انجام شود‪.‬‬ ‫حکیم��ی ادامه داد‪ :‬به عن��وان مثال در‬ ‫ح��ال حاض��ر تراکنش‌های خرید ش��ارژ‬ ‫تلفن‌های همراه‪ ،‬بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫ترافیک آنالین ش��بکه بانکی کشور را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪ ،‬در حالی که ارزش‬ ‫این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو‬ ‫هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه‬ ‫بانکی خود را درگیر تراکنش‌های س��نتی‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬بلکه برای ارائه این س��رویس‬ ‫روش‌های جایگزین درنظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری چن��د‬ ‫‪10‬میلیاردی برای ارتقای زیرس��اخت‌ها‬ ‫نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی‬ ‫شود و باید راه‌حل‌های ارزان‌قیمت دیگری‬ ‫برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل اداره نظام‌های پرداخت بانک‬ ‫مرک��زی در جمع‌بن��دی برنامه‌های این‬ ‫بانک ب��رای حوزه پرداخ��ت الکترونیکی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصمیم م��ا برگرداندن کارمزدها به‬ ‫مس��یر صحیح است و در واقع قرار نیست‬ ‫اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و‬ ‫فقط به دنبال تصحیح فرآیندها در فضای‬ ‫کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم‪.‬‬ ‫حکیم��ی در ادام��ه با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫در بانک��داری الکترونی��ک ه��م نیازمند‬ ‫هدفمن��د‌ی یارانه‌ها هس��تیم‪ ،‬ب��ه مقوله‬ ‫مانده‌گی��ری و کارم��زد آن اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌‬ ‫نیازمن��د مانده‌گیری‌های متع��دد در روز‬ ‫هس��تند که بار و هزینه فراوانی به شبکه‬ ‫بانکی کش��ور تحمیل می‌کند ولی هزینه‬ ‫ای��ن مانده‌گیری‌ها را تا پی��ش از خرداد‪،‬‬ ‫بانک‌های دولتی از بیت‌المال و بانک‌های‬ ‫خصوص��ی از جیب س��هامداران پرداخت‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی است که بسیاری‬ ‫از مردم اساسا نیازی به مانده‌گیری بیش از‬ ‫چند بار در طول ی��ک ماه ندارند‪ ،‬ولی در‬ ‫واقع هزینه مانده‌گیری‌های متعدد عده‌ای‬ ‫خاص از جیب آنها کسر می‌شود‪ .‬این اتفاق‬ ‫در واقع پرداخت یارانه از جیب ‪ 75‬میلیون‬ ‫نفر به ‪300‬هزار فروشگاه است‪ ،‬بنابراین در‬ ‫اصالح این روند هیچ شکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان‬ ‫اینک��ه تاکن��ون مصوب��ه‌ای درخصوص‬ ‫کاهش نرخ سود بخش کشاورزی به بانک‬ ‫مرکزی ابالغ نش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از پیش��نهادهای‬ ‫کمیسیون اعتباری‪ ،‬بررسی این موضوع در شورای پول‬ ‫و اعتبار است‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س هیات‌مدیره بانک توس��عه‬ ‫تعاون گفت‪ :‬اعطای تسهیالت این بانک‬ ‫در ‪ ۵‬ماه امسال ‪17‬درصد رشد داشته‌است‬ ‫و انتظار می‌رود س��رمایه بانک حداقل ‪ 5‬برابر افزایش‬ ‫پیدا کند تا بتواند پاسخگوی نیاز تعاونگران باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت س��هامی بیمه ایران نخستین‬ ‫کلینیک مدیریت ریسک و ایمنی صنعت‬ ‫بیمه را به‌منظور کاهش خسارات مختلف‬ ‫در صنعت و کمک به اقتصاد ملی کشور راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫بیم��ه دان��ا موفق ب��ه دریافت نش��ان و‬ ‫استاندارد بین‌المللی ارزش برند تجاری‬ ‫{‪ }10668:2010 ISO‬از سوی اتحادیه‬ ‫اروپا و تندیس معتبرترین و خوش��نام‌ترین ش��رکت‬ ‫ایرانی شد‪.‬‬ ‫در همایش زنجیره موفقیت سازمانی که با‬ ‫حضور مدیران ارش��د بانک‌ها‪ ،‬بیمه‌های‬ ‫خصوص��ی و دولت��ی و مدی��ران صنایع‪،‬‬ ‫ن همایش‌های صداوسیما‬ ‫کارخانه‌های تولیدی در سال ‌‬ ‫برگزار شد‪ ،‬نشان استاندارد بین‌المللی زنجیره موفقیت‬ ‫سازمانی (‪ )ocs‬از سوی اتحادیه اروپا به بانک صادرات‬ ‫ایران اعطا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه دی گفت‪ :‬پس از چندین‬ ‫ماه تالش بی‌وقفه مدیران و پرسنل بیمه‬ ‫دی ب��رای شفاف‌س��ازی حس��اب‌های‬ ‫شرکت‪ ،‬عمده خسارت‌های معوق و بدهی‌های شرکت‬ ‫پرداخت ش��ده و هم‌اکن��ون بیم��ه دی در وضعیت‬ ‫مناسبی در صنعت بیمه قرار دارد‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫وزیر نفت در آستانه یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫محدودیتی برای همکاری با روسیه نداریم‬ ‫ایران و روس��یه به عنوان بزرگتری��ن دارندگان ذخایر‬ ‫نفت و گاز جهان در حالی در فهرست تحریم‌های جدید‬ ‫نفتی کاخ س��فید قرار گرفته‌اند که شواهد و قرائن نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬هدف واش��نگتن از این تحریم‌ها باز کردن جا‬ ‫ب��رای بش��که‌های صادرات��ی میعان��ات گازی امریکا در‬ ‫بازارهای آسیایی اس��ت‌‪ .‬امریکا از حدود ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫تاکنون با دستیابی به دانش فنی اکتشاف و استخراج نفت‬ ‫و گاز طبیعی از ذخایر نامتعارف و به اصطالح شیل اویل‬ ‫و شیل گس‌ها عالوه بر کاهش قابل توجه واردات به یکی‬ ‫از صادرکنندگان نفت و میعانات گازی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫از این رو گزارش‌های منتشر شده توسط موسسات معتبر‬ ‫بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد در منطقه امریکای شمالی‬ ‫با آغاز تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف (شیل گس و‬ ‫ش��یل اویل‌ها) تقاضای نفت توسط کشورهای امریکا و‬ ‫کانادا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است‪ ،‬به طوری‬ ‫که حجم واردات نفت امریکا در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۳‬با کاهشی روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه‌ای همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همزمان با کاهش شدید تقاضای نفت و گاز‬ ‫در امریکا که حتی منجر به توقف صادرات ال‪.‬ان‪.‬جی قطر‬ ‫به این کشور شده است دولت واشنگتن با صدور مجوزی‬ ‫صادرات میعانات گازی به بازار جهانی را آزاد کرده است و‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬محموله میعانات گازی امریکا در پایانه‌های ژاپن‬ ‫و کره جنوبی تخلیه شده است‪ .‬امریکایی‌ها در کنار آغاز‬ ‫صادرات نفت بسیار سبک به بازارهای آسیایی‪ ،‬اقدامات‬ ‫چراغ خاموشی هم برای دست‌کاری قیمت نفت در بازار‬ ‫جهانی را در دستور کار قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫در همین حال وزیر نفت در آستانه یازدهمین اجالس‬ ‫کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ایران برای همکاری با روس��یه در زمینه‌های‬ ‫مختلف اقتص��ادی هیچ محدودیت��ی ندارد‪.‬بیژن زنگنه‬ ‫درباره سفر دو روزه (‪ ١٧‬تا ‪ ١٩‬شهریور) هیات روسی به‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬ایران هیچ محدودیتی برای همکاری با‬ ‫روسیه در زمینه‌های مختلف ندارد و همکاری دو کشور‬ ‫در زمینه اقتصادی باید به سطح قابل قبولی برسد‪ .‬رییس‬ ‫طرف ایرانی کمیس��یون همکاری‌های مش��ترک ایران‬ ‫و روس��یه با اش��اره به اینکه در این سفر همه حوزه‌های‬ ‫همکاری در زمینه کشاورزی‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬تجارت‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬انتقال فناوری و انرژی بحث و بررسی می‌شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دو کشور ایران و روسیه تالش می‌کنند که‬ ‫روابط بین آنها به سطح قابل قبولی توسعه یابد‪ .‬وزیر نفت‬ ‫پس از آن دیدار درباره خرید نفت ایران از س��وی روسیه‬ ‫که بسیاری از رسانه‌ها به آن پرداختند‪ ،‬گفت‪ :‬در مذاکرات‬ ‫برای فروش نفت‪ ،‬خودمان را محدود به چیزی نمی‌کنیم‪،‬‬ ‫اما شایعاتی که درباره امضای قرارداد با روسیه برای فروش‬ ‫نفت ایران وجود دارد‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫سیدمحمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک‬ ‫نیز به تازگی با بیان اینکه در طول چند سال اخیر تاکنون‬ ‫تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف روندی رو به افزایش‬ ‫داشته و حتی امریکا محموله‌های میعانات گازی به آسیا‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ ،‬گفته است‪ :‬هم‌اکنون شاخص قیمت‬ ‫نف��ت دبلیو‪.‬تی‪.‬آی امریکا پایین‌ت��ر از قیمت نفت برنت‬ ‫دریای ش��مال‪ ،‬نفت دوبی و حتی عم��ان در بازار خلیج‬ ‫فارس است‪.‬مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬تصریح کرده اس��ت‪ :‬این در حالی اس��ت که نفت‬ ‫دبلیو‪.‬تی‪.‬آی امریکا در مقایس��ه با س��ایر نفت خام‌های‬ ‫س��بک‌تر و مرغوب‌تر است‪ .‬وی با بیان اینکه با توجه به‬ ‫تغییر تحوالت قیمتی در بازار نفت اگر بهای نفت برنت‬ ‫به پایین‌تر نفت دبلیو‪.‬تی‪.‬آی رس��ید‪ ،‬جای تعجب ندارد‪،‬‬ ‫معتقد است‪ :‬هم‌اکنون امریکا بهای محموله‌های صادراتی‬ ‫خود را مبنای نفت دبلیو‪.‬تی‪.‬آی قیمت‌گذاری می‌کند که‬ ‫این موضوع منجر به فروش نفتی ارزان‌تر به مش��تریان‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده سابق ایران در اوپک با اعالم اینکه مشتریان از‬ ‫قیمت‌گذاری نفت و گاز صادراتی امریکا با شاخص نفت‬ ‫دبلیو‪.‬تی‪.‬آی اس��تقبال می‌کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫تضعیف بیشتر قیمت سایر نفت خام‌ها را به همراه دارد و‬ ‫البته برای خریداران به صرفه‌تر است‪.‬‬ ‫در طول چند ماه اخیر امریکایی‌ها سومین سناریو برای‬ ‫بازکردن جا برای بشکه‌های صادراتی نفت و میعانات گازی‬ ‫خود را عملیاتی کرده‌اند که تحریم نفتی ایران و روسیه را‬ ‫باید به عنوان سومین گام این سناریوی نفتی اعالم کرد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن ظرفیت تولید‬ ‫روزانه ‪ 4‬میلیون بشکه نفت و روسیه با ‪ ۱۰‬میلیون بشکه‬ ‫ظرفیت تولید طالی سیاه دو تولیدکننده بزرگ نفت در‬ ‫جهان هس��تند و قطعا از مهم‌ترین رقبای نفتی امریکا‪،‬‬ ‫برای حضور در بازار جهانی انرژی هم به شمار می‌روند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر روند تولید نفت و گاز در کشورهایی همچون‬ ‫کویت‪ ،‬ع��راق‪ ،‬نروژ‪ ،‬مکزیک و ونزوئال به دلیل ش��رایط‬ ‫سیاس��ی یا افت تولید در مخازن هیدروکربوری در طول‬ ‫چند سال گذش��ته با فرازو فرودهایی مواجه بوده است‪.‬‬ ‫اما کش��ورهایی همچون ایران و روس��یه که در مجموع‬ ‫بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارند دست‬ ‫کم برای ‪100‬سال آینده در شرایط عادی به منظور تولید‬ ‫نفت و گاز با هیچ‌گونه نوسان تولیدی روبه‌رو نیستند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس واش��نگتن ب��رای باز کردن ج��ا برای‬ ‫بشکه‌های صادراتی نفت و میعانات گازی خود با استفاده‬ ‫از بازار تحریم سعی در محدود کردن صادرات نفت و گاز‬ ‫ایران و روسیه دارد‪.‬‬ ‫تامین ‪ ٦٠٠‬میلیون دالر اعتبار طرح ‪NGL‬‬ ‫خارک از محل صندوق توسعه ملی‬ ‫گاز تحویلی به نیروگاه‌ها‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫دستورالعمل‏های وزارت نیرو‬ ‫در راستای حمایت از نیروی انسانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت فالت قاره گف��ت‪ ۱/۲ :‬میلیارد دالر اعتبار‬ ‫ب��رای اجرای ط��رح ‪ NGL‬خارک نیاز اس��ت که براس��اس برنامه‪،‬‬ ‫‪٦٠٠‬میلی��ون دالر آن از صندوق توس��عه ملی و بخش��ی دیگر نیز از‬ ‫محل بند«ق» بودجه امسال تامین می‌شود‪.‬‬ ‫س��عید حافظی اظهار کرد‪ :‬برای ادامه فعالیت‌ه��ای باقیمانده و‬ ‫تکمیل پروژه ساخت کارخانه ان‌جی‌ال (‪ )NGL‬خارک با ‪٤٥‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی‪ ،‬امیدواریم بتوانیم از تسهیالت آیین‌نامه اجرایی‬ ‫جزو (‪ )٣‬بند (ق) تبصره (‪ )٢‬قانون بودجه س��ال ‪ ١٣٩٣‬کل کشور‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬وی اعتبار مورد نیاز ب��رای اجرای پروژه ان‌جی‌ال‬ ‫خارک را حداقل ‪ ١,٢‬میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنام��ه ‪ ٦٠٠‬میلیون دالر از این میزان امس��ال و از محل صندوق‬ ‫توسعه تامین می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور برق و ان��رژی وزارت نیرو با تاکید ب��ر اینکه وضعیت‬ ‫گازرسانی به نیروگاه‌های کش��ور مطلوب است و هیچ نگرانی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت گازرس��انی به نیروگاه‌های کش��ور‬ ‫در ش��رایط خوبی ق��رار دارد و روزانه ح��دود ‪١٩٠‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز به نیرو‌گاه‌های کش��ور تحویل می‌ش��ود که در برخی از روزها به‬ ‫‪ ٢٠٠‬میلیون مترمکعب رس��یده است‪ .‬هوشنگ فالحتیان‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با تدابیر اندیش��یده شده و همکاری وزارت نفت بیش از ‪ ٣٥‬درصد به‬ ‫میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزوده ش��ده است‪ ،‬به نحوی که همه‬ ‫نیروگاه‌ها س��وخت مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه پیک مصرف را در فصل تابس��تان بدون مشکل خاصی‬ ‫پش��ت س��ر گذاش��تیم؛ ضمن اینکه هم‌اکنون تولید برق در کشور با‬ ‫همکاری تمام متولیان امر به خوبی در حال انجام است‪.‬‬ ‫جلسه ش��ورای هماهنگی ش��رکت‌های وابس��ته به وزارت نیرو در‬ ‫استان ایالم با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی و رییس شورای‬ ‫هماهنگی شرکت‌های وابسته وزارت نیرو برگزار شد‪ .‬مهاجری‪ ،‬معاون‬ ‫تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو گفت‪ :‬تالش وزارت نیرو در راستای‬ ‫تدوین دستورالعمل‏ها‪ ،‬بخشنامه و تبیین ضابطه‏هایی است که باعث‬ ‫ایجاد هماهنگی و حفظ روحیه مش��ارکت بین ش��رکت‌های وابسته‬ ‫می‏ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با ت�لاش و مدیریت بهتر امکان��ات و هزینه‏ها‬ ‫می‏توان بستر خوبی در راستای آموزش جهت‏دار بر مبنای کیفیت نه‬ ‫کمیت برای منابع انسانی مهیا کرد‪ .‬از سویی ساماندهی آموزش‏های‬ ‫موردنیاز در قالب بسته‏های آموزشی برای مدیران کارکنان و ابالغ آن‬ ‫به شرکت‌های وابسته نیز در راستای همان سیاست اساسی است که‬ ‫وزارت برای آینده خود تبیین کرده است‪.‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد کشور‬ ‫شرکت آب و فاضالب استان ایالم‬ ‫می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1393/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1393/6/15 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای نوبت اول‬ ‫دستگاه مناقصه‌گذار‪:‬‬ ‫شرکت آب و فاضالب استان ایالم‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫شبکه توزیع آب شهر ایالم‬ ‫محل اجرا‪:‬‬ ‫شهر ایالم‬ ‫مدت زمان اجرا‪:‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫برآورد اجرای پروژه‪:‬‬ ‫‪ 1.998.991.618‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫‪ 1.000.000‬ریال‬ ‫آخرین مهلت فروش اسناد‪:‬‬ ‫‪93/06/25‬‬ ‫آخرین مهلت ارائه پیشنهادات‪:‬‬ ‫‪93/07/8‬‬ ‫زمان گشایش پاکت‌ها‪:‬‬ ‫‪93/07/9‬‬ ‫محل گشایش پاکت‌ها‪:‬‬ ‫دفتر مدیرعامل شرکت‬ ‫رشته و پایه‪:‬‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬رشته آب‬ ‫محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادها‪ :‬ایالم‪ -‬میدان دفاع مقدس‪ -‬شرکت آب و فاضالب استان ایالم‪ -‬امور قراردادها‬ ‫محل تحویل اسناد و پیشنهادها‪ :‬ایالم‪ -‬میدان دفاع مقدس‪ -‬شرکت آب و فاضالب استان ایالم‪ -‬دفتر حراست‬ ‫«ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪».‬‬ ‫تلفن تماس‪0841-2230120-7 :‬‬ ‫ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر‬ ‫منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به افزایش‬ ‫صادرات نفت در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال تصریح کرد‪:‬‬ ‫با وجود همه محدودیت‌ها صادرات نفت خام ایران‬ ‫در ‪ ۵‬ماه نخست امسال ‪ ۲/۸‬درصد نسبت به بودجه‬ ‫مصوب رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ایران‬ ‫هیچ محدودیتی برای صادرات نفت را قبول ندارد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ای��ران تالش می‌کند ص��ادرات نفت‬ ‫بیشتری به بازارهای جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫عب��اس کاظم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخش فرآورده‌های نفت��ی با بیان اینکه‬ ‫فقط پاالیشگاه‌های آناهیتا‪ ،‬هرمز و ‪ ۸‬پروژه سیراف‬ ‫در دستورکار پاالیش و پخش برای توسعه ظرفیت‬ ‫پاالیش��ی کش��ور هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درباره ساخت ‪۶‬‬ ‫پاالیشگاه جدید در جزیره قشم به ما اطالعاتی ارائه‬ ‫نشده است‪ ،‬چرا که مجوزها را معاونت برنامه‌ریزی‬ ‫وزارت نفت صادر می‌کند‪.‬‬ ‫محم��د حس��ن پیوندی‪ ،‬معاون ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی از تبدیل متانول ب��ه پروپیلن‬ ‫به‌عنوان سناریوی نهایی توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫ای��ران خب��ر داد و اعالم ک��رد‪ :‬بخش��ی از ظرفیت‬ ‫‪۲۴‬میلیون تنی متان��ول ایران به پروپیلن به عنوان‬ ‫تامین‌کننده خوراک صنایع تکمیلی تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای ایجاد زیرس��اخت‌های توسعه‬ ‫صنعت پتروشیمی پیشنهاد این است که دولت خود‬ ‫به صورت مس��تقیم به توسعه زیرساخت‌ها بپردازد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هیچ کش��وری به اندازه ایران قابلیت توس��عه‬ ‫پتروشیمی را ندارد‪ ،‬از این رو در برنامه ششم توسعه‬ ‫توجه جدی به تولید پروپیلن شده است‪.‬‬ ‫علی اکبر ش��عبانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس با تشریح آخرین وضعیت طرح توسعه‬ ‫‪ ۵‬ف��از قدیم��ی پارس جنوب��ی‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬برای‬ ‫زمستان امسال ‪ ۹‬واحد جدید شیرین‌سازی گاز در‬ ‫پاالیشگاه‌های پارس جنوبی در صف راه‌اندازی قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬وی درباره آخری��ن وضعیت راه‌اندازی ‪۵‬‬ ‫ف��از قدیم��ی ‪ ۱۵ ،۱۲‬تا ‪ ۱۸‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش‌های��ی از ط��رح توس��عه ف��از ‪ ۱۲‬ب��ه عنوان‬ ‫بزرگتری��ن فاز پ��ارس جنوبی تا پیش از زمس��تان‬ ‫امسال در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫عباس ش��عری مقدم‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی ایران با بیان اینکه چین‪ ،‬هند و‬ ‫کش��ورهای خاورمیانه بزرگترین مشتریان تولیدات‬ ‫پتروش��یمی ایران هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش تنوع‬ ‫در تعداد مش��تریان مش��روط به افزای��ش تنوع در‬ ‫تولیدات و تکمیل زنجیره ارزش اس��ت‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جایگاه صنعت پتروشیمی همواره در صادرات‬ ‫غیرنفتی و چرخه اقتصادی کشور مهم و تاثیرگذار‬ ‫ب��وده و اکن��ون نیز بیش از ‪ ۳۵‬درص��د از صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور را صادرات محصوالت پتروشیمی به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫بزرگترین طرح ذخیره‌س��ازی گاز خاورمیانه‬ ‫برای برداش��ت حداکثر ‪ ٢٠‬میلیون متر گاز و ایجاد‬ ‫باالنس در ش��بکه‪ ،‬همزمان با سفر هیات دولت به‬ ‫استان خراسان رضوی افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫آگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139360316001004782‬مورخ ‪1393/05/29‬‬ ‫هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شمیال‬ ‫قاسمی فرزند محمدهادی‪ ،‬به شماره شناسنامه ‪ 441‬صادره از کرمانشاه‬ ‫در یک باب خانه به مساحت ‪ 126.59‬مترمربع پالک فرعی ‪ 27‬از اصلی‬ ‫‪ 139‬مفروز و مجزی شده واقع در بلوار طاقبستان کوچه ‪ 116‬خریداری‬ ‫از مالک رسمی آقای غالمرضا عباسی فرزند حاجعلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز آگهی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم‬ ‫فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت‌های مشاور فناوری اطالعات )‪(IT‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های مشاور ‪ IT‬ذیصالح‬ ‫درخصوص تحلیل و طراحی کالن سامانه پایش طرح‌های پیشنهادی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در‬ ‫بخش‌های حمل‌ونقل‪ ،‬ساختمان‪ ،‬کشاورزی و صنعت دارای توانایی علمی و عملی هستند‪ ،‬جهت الف‪ -‬تحلیل‬ ‫و طراحی کالن نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه پایش طرح‌ها مبتنی بر وب با ملحوظ نمودن آخرین نسخه‬ ‫استانداردهای امنیتی فناوری اطالعات و فاوای صنعت نفت‪ ،‬ب‪ -‬شناسایی کامل و جامع نیازهای شرکت‬ ‫بهینه‌سازی مصرف سوخت‪ ،‬پ‪ -‬مشارکت در ارزیابی کیفی و ارائه شرح خدمات و انتخاب مشاوران سازنده‬ ‫سامانه‌های طرح‌های بند ق تبصره ‪ 2‬قانون بودجه سال ‪ 1393‬و نظارت بر اجرای کار آنها و ت‪ -‬برآورد هزینه‬ ‫پیاده‌سازی و اجرای این طرح‪ ،‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫به همین منظور از شرکت‌هایی که حداقل رتبه ‪ 3‬شورای‌عالی انفورماتیک در زمینه «مشاوره و نظارت بر‬ ‫اجرای طرح‌های انفورماتیک‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات» را اخذ کرده‌اند دعوت می‌شود‪ ،‬ضمن اعالم آمادگی‬ ‫در انجام موضوع فوق‌‌الذکر‪ ،‬فرم و مدارک مورد نیاز (فرم ارزیابی مشاوران بر روی سایت شرکت بهینه‌سازی‬ ‫مصرف سوخت )‪ (www.ifco.ir‬یا پایگاه ملی اطالع‌رسانی مناقصات )‪ (http://iets.mporg.ir‬را دریافت‬ ‫نموده و پس از تکمیل‪ ،‬به همراه مدارک مستند و تقاضای کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری هفت روز کاری‬ ‫پس از درج نوبت دوم آگهی به آدرس تهران‪ ،‬خیابان مالصدرا‪ ،‬خیابان شیرازی شمالی‪ ،‬خیابان دانشور شرقی‪،‬‬ ‫پالک ‪ ،23‬طبقه اول‪ ،‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تحویل و رسید دریافت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بر روی پاکات ارائه شده‪ ،‬عبارت «فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی مشاوران فناوری اطالعات )‪ »(IT‬درج‬ ‫شود‪ .‬متقاضیان می‌توانند در صورت لزوم با شماره تلفن‌های ‪( 88604760-6‬داخلی ‪ )4057-4022‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫زمان اعالم نتایج ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطالع‌رسانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫حداکثر یک ماه پس از آخرین مهلت دریافت پیشنهادها خواهد بود‪.‬‬ ‫نکات مهم‪:‬‬ ‫این فراخوان صرفا جهت ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط بوده و هیچ تعهدی برای شرکت بهینه‌سازی‬ ‫مصرف سوخت ایجاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫حداقل امتیاز قابل قبول در مرحله ارزیابی کیفی مشاوران ‪ 60‬امتیاز است‪ .‬جدول ارزیابی ارائه شده‪ ،‬مالک‬ ‫امتیازدهی به پیشنهادات ارسالی خواهد بود‪ .‬در صورت عدم تکمیل یا ناقص و مخدوش بودن فرم ارزیابی‬ ‫کیفی‪ ،‬صالحیت شرکت متقاضی قابل بررسی نخواهد بود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ارزآوری بیشتر‬ ‫با فرآوری شیشه‬ ‫کیکاووس ش�یرانی‪ -‬کارشناس بازرگانی‪:‬‬ ‫صنعت شیش��ه ه��م همانند صنای��ع دیگری که‬ ‫چرخ اقتصادی کش��ور را به حرکت در‌می‌آورند‪،‬‬ ‫دچ��ار موانع و مش��کالتی اس��ت؛ موانعی که در‬ ‫صورت برداش��ته شدن آنها‪ ،‬سهم این صنعت در‬ ‫اقتص��اد و ارزآوری بیش از این میزان می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در واق��ع بای��د گفت که در ص��ورت فراهم بودن‬ ‫امکانات الزم و برنامه‌ریزی دقیق‌تر‪ ،‬چش��م‌انداز‬ ‫صنعت شیش��ه در کش��ور بس��یار روشن خواهد‬ ‫ب��ود و به گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬نق��ش دولت به‬ ‫عن��وان بزرگترین مرج��ع حمایت‌کننده صنایع‪،‬‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حمایت‬ ‫از ی��ک صنع��ت زمان��ی می‌تواند ی��ک حمایت‬ ‫درس��ت و کارآمد تلقی ش��ود که پش��توانه آن‪،‬‬ ‫علم و دانش باش��د‪ .‬البته ای��ن موضوع را باید به‬ ‫عن��وان یک راهکار اساس��ی در هم��ه صنایع به‬ ‫کار برد‪.‬‬ ‫یکی از صنایع مهمی ک��ه به دلیل وجود مواد‬ ‫اولی��ه آن در کش��ور‪ ،‬مورد توجه کارشناس��ان و‬ ‫س��رمایه‌گذاران قرار دارد‪ ،‬صنعت تولید شیش��ه‬ ‫است‪ .‬صنعت شیشه‌س��ازی و الیاف شیشه یکی‬ ‫از صنای��ع با فناوری باال‌س��ت‪ .‬شیش��ه در انواع‬ ‫گوناگون بنا به مصارف مورد نیاز ساخته می‌شود‬ ‫که شیش��ه مسطح‪ ،‬دوجداره س��کوریت‪ ،‬نشکن‪،‬‬ ‫رفلکس��ی‪ ،‬انعکاسی و شیش��ه خودرو را می‌توان‬ ‫نام برد‪ .‬در تولید شیش��ه تخت دو روش ش��یت‬ ‫(‪ )Sheet‬و فل��وت (‪ )Float‬وج��ود دارد‪ .‬روش‬ ‫فلوت (‪ )Float‬جزو فناوری‌های نوینی است که‬ ‫در جهان از فناوری‌های برتر محسوب می‌شود و‬ ‫تنها در اختیار ‪ ۶‬کشور انگلستان‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬بلژیک و چین اس��ت و سایر کشورها برای‬ ‫اس��تفاده از این فن��اوری مجبور به پرداخت حق‬ ‫ش فنی به این کشورها هستند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫دان ‌‬ ‫توسعه صنعت شیش��ه و تولید آن در قطب‌های‬ ‫قدیمی این صنعت که در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته به‬ ‫وجود آمدند یعنی کش��ورهای انگلستان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬بلژیک و ژاپن به دلی��ل بحران انرژی و‬ ‫مصرف به نس��بت باال‌ی انرژی در این صنعت‪ ،‬به‬ ‫ش��دت کاهش پیدا کرده و تولی��د این محصول‬ ‫به سمت کش��ورهای نفت‌خیز مانند ایران که از‬ ‫نظ��ر انرژی‪ ،‬نیروی انس��انی و مواد اولیه ظرفیت‬ ‫باال‌یی دارند‪ ،‬جریان پیدا کرده اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که گفته می‌شود برای سودآوری این‬ ‫صنع��ت باید برنامه‌ریزی دقیق و درس��تی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بخش عمده صادرات کش��ور در‬ ‫بخش صنایع شیشه‪ ،‬به صورت خام‌فروشی است‪،‬‬ ‫در حالی که اگر توان و تخصص فرآوری شیش��ه‬ ‫در کن��ار حمایت دول��ت از صنایع کوچک وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬این محصول به شیوه‌های مختلفی‬ ‫فرآوری و عرضه و صادر می‌ش��ود‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫به جای صادرات نفت و گاز به کش��ورهای دیگر‪،‬‬ ‫این منابع انرژی با قیمت ارزان در اختیار صنایع‬ ‫تولی��دی قرار بگیرد تا صنای��ع کوچک بتوانند با‬ ‫هزینه‌های تولید کمتری‪ ،‬از شیشه فرآورده‌های‬ ‫مختلف��ی تولید و ص��ادر کنند‪ ،‬بی‌ش��ک میزان‬ ‫ارزآوری آن چند برابر صادرات حامل‌های انرژی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حال که س��هم تولید صنعت شیش��ه‬ ‫ایران ‪ 2/4‬درصد تولید جهانی اس��ت بهتر است‬ ‫ک��ه با حمایت و برنامه‌ری��زی دقیق حجم تولید‬ ‫و ب��ه تبع آن حج��م ص��ادارت را افزایش دهیم‬ ‫ت��ا عالوه‌ب��ر رقاب��ت در عرصه‌ه��ای بین‌المللی‪،‬‬ ‫از ارزآوری ای��ن صنع��ت در کش��ور بهره‌من��د‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫فرود هواپیمای دوبی در‬ ‫فرودگاه بندرعباس سیاسی نبود‬ ‫ف�ارس‪ :‬ابراهی��م شوش��تری‪ ،‬مع��اون عملیات‬ ‫هوان��وردی ش��رکت فرودگاه‌های کش��ور گفت‪ :‬به‬ ‫‌دلیل تناق��ض در اطالعات طرح پ��رواز و اظهارات‬ ‫خلبان مسیر قندهار به دوبی‪ ،‬پرواز ‪SKY Dubai‬‬ ‫ب��رای رفع ابه��ام در فرودگاه بندرعب��اس به زمین‬ ‫نشست‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این هواپیما در ساعت ‪17:45‬‬ ‫محلی روزجمعه وارد فضای ایران ش��د که ب ‌ه دلیل‬ ‫هماهنگ نبودن طرح پرواز با اظهارات خلبان و ابهام‬ ‫به وجود آمده در شناس��ه پرواز و مجوز صادر شده‪،‬‬ ‫از وی خواسته شد به افغانستان بازگردد که خلبان‬ ‫ب ‌ه دلیل کمبود س��وخت در فرودگاه بندرعباس به‬ ‫زمین نشس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پرواز ف��وق پس از‬ ‫هماهنگی‌های الزم در س��اعت ‪ 18:57‬در فرودگاه‬ ‫بندرعب��اس به زمین نشست‪.‬شوش��تری افزود‪ :‬این‬ ‫هواپیما با ‪ 141‬مس��افر و ‪ 7‬خدم ‌ه پس از فرود در‬ ‫ف��رودگاه بندرعباس و حضور مس��ئوالن فرودگاه‪،‬‬ ‫پ��س از هماهنگی‌ه��ای الزم در س��اعت ‪02:42‬‬ ‫بامداد ش��نبه فرودگاه بندرعباس را به مقصد دوبی‬ ‫ی مالکیت هواپیمای‬ ‫ترک ک��رد‪ .‬به گفته شوش��تر ‌‬ ‫مذک��ور در اختیار ش��رکت فالی‌دوب��ی متعلق به‬ ‫کش��ور ام��ارات بوده و با شناس��ه پروازی اس��کای‬ ‫دوبی روزانه در مس��یر دوبی‪ -‬قندهار ‪ -‬دوبی پرواز‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫با ارزآوری ‪ 120‬میلیون دالری تولیدات شیشه‌ای‬ ‫صنعت شیشه شکستنی نیست‬ ‫زهرافریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫تص��ور کنید پ��س از خ��واب طوالنی و‬ ‫دل‌چسب شبانه‪ ،‬با صدای زنگ ساعت از‬ ‫خواب بیدار می‌شوید‪ .‬تاریکی مطلق اتاق‬ ‫و هوای س��نگین و گرفته‪ ،‬مثل یک وزنه‬ ‫چند تنی پاهایت��ان را زنجیر کرده‪ .‬هیچ‬ ‫نوری از هیچ روزنه‌ای وارد اتاق نمی‌شود‪.‬‬ ‫شاید خنده‌دار باشد‪ ،‬اما زندگی در چنین‬ ‫اتاقی بی‌شباهت به زندگی در یک قوطی‬ ‫دربس��ته نیس��ت‪ .‬یک زندگی خس��ته و‬ ‫کس��ل کننده! حال‪ ،‬تصور کنید وقتی از‬ ‫خواب بیدار می‌شوید‪ ،‬تابش نور خورشید‬ ‫از پنجره مثل انفجار یک بمب انرژی شما‬ ‫را سرحال و شاداب می‌کند‪ .‬هر اندازه هم‬ ‫که خس��ته باش��ید‪ ،‬ورود نور خورشید از‬ ‫شیش��ه پنجره خستگی را از تنتان به در‬ ‫می‌کند‪ .‬بی‌شک زندگی در چنین اتاقی‪،‬‬ ‫لذت‌بخش‌ت��ر از یک اتاق تاریک و بی‌نور‬ ‫اس��ت‪ .‬بود و نبود شیشه و پنجره در یک‬ ‫خانه‪ ،‬زمانی بیش��تر به چشم می‌آید که‬ ‫در ی��ک روز بارانی یا برفی با یک فنجان‬ ‫چای داغ از پشت شیشه پنجره به تماشا‬ ‫زیبای��ی طبیعت بنش��ینیم‪ ،‬اما ضرورت‬ ‫وجود شیش��ه در س��اختمان تنها به این‬ ‫موارد ناچیز خالصه نمی‌ش��ود‪ .‬ش��واهد‬ ‫تاریخی نش��ان می‌دهد که بش��ر در هر‬ ‫بره��ه زمانی ک��ه برای خود س��رپناهی‬ ‫س��اخته‪ ،‬روزنه یا نورگیری برای روش��ن‬ ‫ش��دن فضای خانه تعبیه کرده است‪ .‬به‬ ‫یقین ش��یوه ساخت و شکل ظاهری این‬ ‫روزنه‌ه��ا بس��ته به نوع زندگ��ی متفاوت‬ ‫بوده‪ ،‬اما آنچه مس��لم اس��ت‪ ،‬مهندسان‬ ‫و متخصص��ان ساخت‌وس��از هم��واره‬ ‫کوش��یده‌اند از پنجره‌هایی در ساختمان‬ ‫استفاده کنند که عالوه بر ایجاد روزنه‌ای‬ ‫برای ورود نور‪ ،‬از زیبایی ظاهری و ایمنی‬ ‫نیز برخوردار باشد‪ .‬شاید به همین دلیل‬ ‫اس��ت که علم و فناوری کمک زیادی به‬ ‫شیوه‌های ساخت و تولید شیشه و پنجره‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزآوری صنعت شیشه‬ ‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سهم صنعت تولید شیش��ه در اقتصاد‬ ‫ایران ساالنه حدود ‪5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع را حس��ین زجاجی‪،‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره و دبیر انجمن صنایع‬ ‫شیش��ه ای��ران ب��ه صم��ت می‌گوی��د و‬ ‫می‌افزاید‪ :‬ساالنه ‪ 2‬هزار تن انواع شیشه‬ ‫ص��ادر می‌ش��ود ک��ه ‪ 25‬ت��ا ‪ 30‬درصد‬ ‫ظرفی��ت تولید به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬افغانس��تان و کش��ورهای‬ ‫تازه اس��تقالل یافته مانند تاجیکس��تان‬ ‫و ازبکس��تان و‪ ...‬صادر می‌شود‪ .‬در واقع‬ ‫صنعت شیشه از این طریق ساالنه به‌طور‬ ‫متوس��ط ‪ 100‬ت��ا ‪ 120‬میلی��ون دالر‬ ‫ارز‌آوری برای کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��هم اقتص��اد ایران در‬ ‫بخش واردات شیشه و مواد اولیه آن نیز‬ ‫‪ 40‬تا ‪50‬هزار تن اس��ت ک��ه این میزان‬ ‫کمتر از ‪10‬درص��د از کل این صنعت را‬ ‫شامل می‌شود‪.‬‬ ‫گفته می‌شود که نوس��ان قیمت تمام‬ ‫ش��ده س��اختمان با توجه به نوع شیشه‬ ‫نصب شده در آن زیاد است‪ ،‬اما زجاجی‬ ‫ای��ن موضوع را رد می‌کند و می‌گوید‪ :‬در‬ ‫یک ساختمان ‪ 100‬متری حدود ‪‌20‬متر‬ ‫شیش��ه اس��تفاده می‌ش��ود که متوسط‬ ‫قیمت آن حدود ‪5‬میلیون تومان اس��ت‪.‬‬ ‫این هزینه در مجموع قیمت س��اختمان‬ ‫تاثیر چندانی ندارد‪ ،‬بنابراین اس��تفاده از‬ ‫شیش��ه‌های باکیفیت که همه معیارهای‬ ‫الزم ازجمل��ه عایق ب��ودن‪ ،‬زیبایی‪ ،‬دوام‬ ‫و اس��تانداردهای الزم را داشته باشد‪ ،‬در‬ ‫مجموع صرفه اقتصادی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫زجاج��ی ای��ن صنعت را ی��ک صنعت‬ ‫ص��ادرات مح��ور می‌دان��د و می‌گوید‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه اینکه ای��ران از منابع غنی در‬ ‫تولید شیشه برخوردار است‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫ش��ده این محص��ول در صورتی مواردی‬ ‫همچ��ون بهره‌ه��ای بانکی و مش��کالت‬ ‫سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد‪ ،‬بسیار‬ ‫ارزان و قابل رقابت با کشورهای اروپایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناآگاهی و نبود نیروی متخصص‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬در ح��ال حاضر ‪7‬‬ ‫خط تولید در ایران‪ ،‬مواد اولیه شیش��ه‌‪،‬‬ ‫‪ 10‬واحد تولیدی شیشه‌های ساختمانی‬ ‫سهم صنعت تولید‬ ‫شیشه ساالنه حدود ‪5‬‬ ‫هزار میلیارد تومان است‬ ‫که ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد آن‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫صادر می‌شود‬ ‫و بی��ش از ‪ 80‬واحد تولید در حال تولید‬ ‫شیشه‌های دوجداره و فرآورده‌های دیگر‬ ‫از شیشه هستند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از شیش��ه در صنع��ت‬ ‫ساخت‌وس��از ای��ران هن��وز ب��ه صورت‬ ‫مدرن و پیش��رفته نیست و با کشورهایی‬ ‫مانن��د چین و ژاپن فاصل��ه زیادی دارد‪.‬‬ ‫زجاجی با بیان این مطلب‪ ،‬نبود نیروهای‬ ‫متخصص و همس��و ب��ا فناوری‌های روز‬ ‫دنیا‪ ،‬همچنین بی‌اطالعی مردم و فعاالن‬ ‫این صنعت از تولیدات شیش��ه را یکی از‬ ‫خأل‌ه��ای این صنعت می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫بیشتر افراد به دنبال استفاده از شیشه با‬ ‫برندهای معروف در س��اختمان هستند‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که کیفیت را چندان‬ ‫مورد توجه قرار نمی‌دهند از شیش��ه در‬ ‫س��اختمان باید انتظارات زیادی داشت‪،‬‬ ‫چراکه ع�لاوه بر افزای��ش زیبایی داخل‬ ‫خانه‪ ،‬نمای شهر را زنده و پویا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه گران‬ ‫رض��ا ش��مس‪ ،‬مدی��ر ف��روش یکی از‬ ‫شرکت‌های تولید شیشه‌‌های ساختمانی‬ ‫است‪ .‬وی مشکالت اصلی تولیدکنندگان‬ ‫شیش��ه را نب��ود برخ��ی از م��واد اولیه‬ ‫واردات��ی می‌داند که به‌دلیل مش��کالت‬ ‫و نوس��انات قیم��ت ارز در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬موج��ب بروز مش��کالتی در خط‬ ‫تولی��د کارخان��ه و کارگاه‌ه��ای تولیدی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬چس��ب‌هایی که به‌عنوان‬ ‫مواد اولیه در تولید شیشه مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد از ترکیه وارد می‌ش��ود که‬ ‫تحریم‌های س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬واردات‬ ‫این محص��ول و به‌تب��ع آن تولی��د را با‬ ‫مش��کالت زی��ادی مواجه کرد‪ .‬ش��مس‬ ‫در ادام��ه می‌گوید‪ :‬میزان اش��تغال‌زایی‬ ‫ای��ن صنعت بس��تگی به حج��م تولید و‬ ‫تجهیزات کارخان��ه دارد‪ ،‬برای مثال یک‬ ‫ش��رکت بزرگ ک��ه کل خ��ط تولید آن‬ ‫تمام اتوماتیک اس��ت و در ماه در حدود‬ ‫‪ 100‬ه��زار متر شیش��ه تولی��د می‌کند‪،‬‬ ‫تعداد افراد مشغول به کار در آن به طور‬ ‫میانگین ‪ 3‬تا ‪ 7‬نفر است و در یک کارگاه‬ ‫کوچ��ک که در م��اه ‪ 400‬ی��ا ‪ 500‬متر‬ ‫شیش��ه تولید می‌کند و از ماش��ین‌آالت‬ ‫اتوماتی��ک نی��ز برخ��وردار نیس��ت‪،‬‬ ‫می��زان اش��تغال‌زایی به ‪ 30‬ت��ا ‪ 40‬نفر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ش��یوه تولی��د شیش��ه در ایران را‬ ‫در مقایس��ه با این صنع��ت در اروپا‪ ،‬یک‬ ‫ش��یوه منس��وخ ش��ده عنوان می‌کند و‬ ‫می‌افزاید‪ :‬این صنعت در ایران پیش��رفت‬ ‫قابل توجهی نداش��ته اس��ت‪ 50 .‬س��ال‬ ‫گذش��ته در اروپا از شیشه‌های دوجداره‬ ‫در س��اختمان اس��تفاده می‌شد‪ ،‬اما پس‬ ‫از آن کارشناس��ان اروپای��ی از مض��رات‬ ‫اس��تفاده از این نوع شیشه در ساختمان‬ ‫آگاهی پیدا کردند‪ .‬بنابراین شیش��ه‌های‬ ‫جدید با ش��یوه‌ ساخت مدرن‌تر و با ضرر‬ ‫و زیان کمتر جای شیش��ه‌های دوجداره‬ ‫را گرف��ت‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که عمر‬ ‫پنجره‌ه��ای دوجداره در ای��ران بیش از‬ ‫یک دهه نیست‪.‬‬ ‫ش��مس س��رمایه‌ اولیه برای راه‌اندازی‬ ‫یک کارگاه یا کارخانه تولید شیش��ه‌های‬ ‫س��اختمانی ک��ه ب��ه ص��ورت تم��ام‬ ‫صنعت��ی فعالی��ت کند را بی��ش از یک‬ ‫میلی��ارد توم��ان ب��رآورد ک��رد و قیمت‬ ‫شیش��ه‌های معمول��ی م��ورد اس��تفاده‬ ‫در س��اختمان را به‌ط��ور میانگی��ن ‪30‬‬ ‫ت��ا ‪ 35‬هزار توم��ان در هر مت��ر عنوان‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫صنعت شیشه‌س��ازی در ایران س��ابقه‬ ‫بس��یار طوالنی دارد که ب��ه حدود بیش‬ ‫از ‪2‬ه��زار س��ال قبل از میالد می‌رس��د‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت كه ای��ران غنی‌ترین‬ ‫و ارزان‌ترین مواد اولیه شیش��ه جهان را‬ ‫در اختیار دارد‪ ،‬از این‌رو س��رمایه‌گذاری‬ ‫اصولی و حمای��ت از تولید این محصول‬ ‫می‌تواند میزان ارزآوری کش��ور را در این‬ ‫صنعت افزایش دهد‪.‬‬ ‫گپ وگفت‬ ‫ساخت سقف‌های مجوف نیازمند مطالعات بیشتر‬ ‫بهروز فتاحی‪ :‬موض��وع این گپ با وجود اینکه یک‬ ‫موضوع تخصصی و دارای اصطالحات و واژگان خاصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما سعی شده تا با یک نگارش ساده و ملموس‌‪،‬‬ ‫بخشی از صنعت ساخت‌وساز و مزایا و معایب شیوه‌های‬ ‫بکارگی��ری مصالح نوین در آن مورد بررس��ی و ارزیابی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که سرعت به روز شدن فناوری‌های‬ ‫جدید در جهان بس��یار زیاد است و دنیا با شتاب هرچه‬ ‫بیشتر به سوی نوآوری‌هایی حرکت می‌کند که آسایش‬ ‫و آرامش زندگی انسان را فراهم کند‪.‬‬ ‫به‌طور قطع‪ ،‬محل س��کونت انسان به‌دلیل اینکه باید‬ ‫محل و مکان امنی برای زندگی باش��د نیازمند امکانات‬ ‫بیش��تری برای ایجاد آرامش و آس��ایش است‪ .‬ساخت‬ ‫خانه به هر ش��یوه‌ای که موج��ب کاهش هزینه‌ها و در‬ ‫کنار آن فراهم ش��دن آرامش و آس��ایش خانواده شود‪،‬‬ ‫بی‌ش��ک شیوه مناسب و قابل بس��ط و گسترش است‪.‬‬ ‫جواد خوانس��اری رییس شرکت انجمن‌های ساختمانی‬ ‫در گفت‌وگو با صمت در مورد شیوه جدید ساخت سقف‬ ‫ساختمان توضیحاتی می‌دهد که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €آیا شیوه‌های جدید مانند کوبیاکس‪ ،‬یوبوت و‬ ‫امثال آن که در ساخت س�قف استفاده می‌شود‪،‬‬ ‫مورد تایید شماست و چرا با وجود کم هزینه بودن‬ ‫این سیستم در کشورهای اروپایی‪ ،‬استفاده از آن‬ ‫در ایران هزینه‌های زیادی را شامل می‌شود؟‬ ‫در واقع این ش��یوه ساخت س��قف‪ ،‬تنها زمانی مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد که بتوان روی آن سقف کاذب زد‪،‬‬ ‫اما برای سقف‌هایی که نیاز به کچ‌کاری یا اندوده ماسه‬ ‫سیمان دارند‪ ،‬این روش قابل استفاده نیست‪ .‬بکارگیری‬ ‫این ش��یوه به‌دلیل هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬لزوم تسریع در ساخت‌وساز و عوامل متعدد‬ ‫دیگری در کش��ور گران تمام می‌ش��ود‪.‬از س��وی دیگر‬ ‫ب��ه دلی��ل آگاه نب��ودن م��ردم از ای��ن روش و‬ ‫مزای��ای آن‪ ،‬نگران��ی از س��اخت ای��ن ش��یوه س��قف‬ ‫باع��ث نب��ود تمای��ل ب��ه اس��تفاده از ای��ن سیس��تم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه تجهیزات به کار رفته در این‬ ‫ش�یوه کاملا در داخل کشور تولید می‌شود‪ ،‬آیا با‬ ‫استانداردهای روز دنیا همخوانی دارد؟‬ ‫بی‌ش��ک در صورتی که این تجهی��زات مورد تایید و‬ ‫موافقت ارگان‌های مس��ئول و مرب��وط ازجمله وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬سازمان اس��تاندارد یا سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی قرار نگرفته باش��د‪ ،‬هرگز مجوز استفاده از‬ ‫آن داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫اما با این وجود الزم اس��ت که برای استفاده هر چه‬ ‫بیشتر از این سیستم در صنعت ساخت‌وساز و کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده ساختمان‪ ،‬مرکز مطالعه و تحقیقات‬ ‫س��ازمان راه ‌وشهرس��ازی با هم��کاری متخصصان و‬ ‫مهندس��ان مجرب‪ ،‬مطالع��ات جامعی درای��ن زمینه‬ ‫داشته باشند و نتایج آن را ارائه دهند‪.‬‬ ‫مزای��ای مج��وف کردن س��قف س��اختمان از جمله‬ ‫عایق ب��ودن در مقابل س��رما و گرما‪ ،‬عای��ق صوتی و‬ ‫جلوگیری از لرزش‌های ناش��ی از راه رفتن روی سقف‪،‬‬ ‫لزوم بکارگیری این ش��یوه از سقف‌سازی را دوچندان‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو بای��د ت�لاش ک��رد ک��ه اس��تفاده از‬ ‫ای��ن ش��یوه قیم��ت تم��ام ش��ده س��اختمان را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫خبر‌خوان‬ ‫تس�نیم‪ :‬احمد اصغری‌مهرآبادی‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫راه با تشریح جزئیات تامین ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫خدمات زیربنایی مس��کن مهرگفت‪ :‬تا پایان ش��هریور‬ ‫وزارت نیرو ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان و معاونت برنامه‌ریزی‬ ‫و نظ��ارت راهبردی رییس‌جمهوری نی��ز ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان را تامین می‌کنند‪ .‬به گفته وی با توجه به این‌که‬ ‫بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر ‪ 3‬سال استمهال شده‪،‬‬ ‫از این رو باید تالش کنیم مردم بتوانند دفترچه اقساط‬ ‫را دریافت کنند و پول به پروژه‌ها برگردد تا ساخت‌وساز‬ ‫سرعت بگیرد‪ ،‬اما تا زمانی که پروژه‌های مسکن مهر آب‬ ‫و برق و فاضالب نداشته باشند از واگذاری آنها به مردم‬ ‫جلوگیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬محسن رضایی‪ ،‬دبیر مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظ��ام با تاکید بر این که عمر تراکم‌‌فروش��ی در ش��هر‌ها‬ ‫به پایان رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رش��د جمعی��ت از نتایج‬ ‫تراکم‌فروش��ی است و بیش��تر بودن رشد جمعیت نسبت‬ ‫به ظرفیت ش��هر‪ ،‬باعث بروز و گسترش معضالت متعدد‬ ‫مدیریت ش��هری از قبیل ترافیک‪ ،‬آلودگی هوا‪ ،‬بهداش��ت‬ ‫و مس��ائل روانی و فرهنگی خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در‬ ‫صورت غفلت از اجرای برنامه‌های مدون تفصیلی و تعیین‬ ‫محدوده‌ها‪ ،‬ایجاد حاشیه‌نشینی‌های جدید‪ ،‬به‌عنوان یک‬ ‫تهدید جدید در کالنش��هر‌ها‪ ،‬دور از ذهن نیس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر توس��عه همزمان حوزه‌ه��ای عمرانی و فرهنگی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هریک از این ‪ 2‬حوزه‪ ،‬به تنهایی قادر نخواهند‬ ‫بود اهداف ایده‌آل مدیریت شهری‪ ،‬را تحقق بخشند‪ .‬دبیر‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد‪ :‬انتظار این است‬ ‫که فعالیت‌های فیزیکی در حوزه‌های شهرسازی‪ ،‬با اصول‬ ‫فرهنگی و اجتماعی مدون ترکیب داشته باشند‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬حمیدرض��ا ش��هرکی‌ثانوی‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫حمل‌ونقل و پایانه‌های اس��تان تهران از برخط‌سازی ‪۸‬‬ ‫مرک��ز معاینه فنی خودرو‌ها در اس��تان تهران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در‌راس��تای حمایت از بخ��ش خصوصی برای‬ ‫ساخت مجتمع خدماتی‪-‬رفاهی بین‌راهی‪ ،‬دولت هزینه‬ ‫آس��فالت راه دسترس��ی به این مجتمع‌ها را که حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬متقبل می‌شود‪ .‬به گفته وی‬ ‫امس��ال پیش‌بینی می‌ش��ود ‪ ۵‬مجتمع جدید خدماتی‬ ‫ رفاهی در اس��تان تهران راه‌اندازی شود که به زودی‬‫عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های‬ ‫استان تهران افزود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۳۲‬مجتمع خدماتی‪-‬‬ ‫رفاهی در س��طح اس��تان وجود دارد که با بهره‌برداری‬ ‫از ‪ ۵‬مجتم��ع مذکور‪ ،‬این رقم ب��ه ‪ ۳۷‬مجتمع افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬وزارت نفت بر اس��اس ظرفیت بند«ق»‬ ‫تبصره ‪ ۲‬قان��ون بودجه ‪ ،۹۳‬تاکن��ون ‪ 3‬طرح به ارزش‬ ‫حدود ‪ 2/9‬میلیارد دالر به ش��ورای اقتصاد برای تصویب‬ ‫ارس��ال کرده اس��ت که در صورت اج��رای این طرح‌ها‬ ‫س��الیانه بی��ش از ‪8‬میلی��ارد لیتر در مصرف س��وخت‬ ‫صرفه‌جوی��ی می‌ش��ود‪ .‬هم‌اکنون ‪ ۱۰‬درص��د از ناوگان‬ ‫س��بک و ‪ ۵۰‬درصد از ناوگان سنگین حمل‌ونقل کشور‬ ‫فرسوده است؛ برهمین اساس بخش حمل‌ونقل در ایران‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد از انرژی نهایی تولید ش��ده در کشور را‬ ‫مصرف می‌کند؛ به طوری که ساالنه معادل ‪ ۳۰۳‬میلیون‬ ‫بشکه نفت خام در این بخش مصرف می‌شود‪.‬از این رقم‪،‬‬ ‫س��هم بنزی��ن ‪ ۴۱/9‬درصد‪ ،‬نف��ت گاز (گازوئیل) ‪41/1‬‬ ‫درصد‪ ،‬گاز سبک ‪ ۱۴‬درصد‪ ،‬سوخت هوایی ‪ 2/8‬درصد‬ ‫و برق‪ ،‬نفت کوره و گاز مایع هر کدام ‪ 0/1‬درصد است‪.‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪23‬‬ ‫خودرو در آینه بورس‬ ‫نام شرکت‬ ‫آهنگري تراکتورسازي ایران‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫درصد تغییر‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫(ریال)‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫‪2157‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪712‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪1043‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪11,807,449‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫زامیاد‬ ‫حجم معامالت‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪303,604‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪78,760‬‬ ‫‪355982087‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫‪605‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪1988‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪6430‬‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫‪4767‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫سازه پویش‬ ‫آهنگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪157,119‬‬ ‫‪349182898‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪135,372‬‬ ‫‪269122851‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪16,405‬‬ ‫‪105490270‬‬ ‫‪49,090‬‬ ‫‪181,905‬‬ ‫‪149,789‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪2773‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪378474960‬‬ ‫‪32,810‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪488000432‬‬ ‫‪88816670‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪146082785‬‬ ‫‪58,934‬‬ ‫‪36,712‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪277429118‬‬ ‫‪102502152‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪19462‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪502275047‬‬ ‫‪59‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪6553‬‬ ‫‪4.73‬‬ ‫‪212,999‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪1470234430‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ت‪-‬گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪4952‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪557726094‬‬ ‫‪-2.40‬‬ ‫‪2683‬‬ ‫‪1718765582‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1824‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪173925504‬‬ ‫‪18694000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10350000000‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪250,966‬‬ ‫‪934735754‬‬ ‫‪87‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10005‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪27,882‬‬ ‫‪278968128‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪7060‬‬ ‫‪464,928‬‬ ‫‪3282588363‬‬ ‫‪167‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2716‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪2,912,829‬‬ ‫‪7852581161‬‬ ‫‪260‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1,169,248‬‬ ‫‪2806983648‬‬ ‫‪259‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪204,542‬‬ ‫‪1165461713‬‬ ‫‪102‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪5248‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪113,240‬‬ ‫‪575480049‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫(ریال)‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫(ریال)‬ ‫معامله‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪3.10‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪3825‬‬ ‫‪-4.23‬‬ ‫‪45,963‬‬ ‫‪175822501‬‬ ‫‪39‬‬ ‫باما‬ ‫‪10246‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪25,798‬‬ ‫‪262201137‬‬ ‫‪36‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪218,582‬‬ ‫‪973345646‬‬ ‫‪31‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪6194‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪5,001‬‬ ‫‪30257177‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪6052‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3,095‬‬ ‫‪17985045‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪5,698,636‬‬ ‫‪16601072970‬‬ ‫‪802‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪2,447,204‬‬ ‫‪5824479125‬‬ ‫‪426‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪3,036,167‬‬ ‫‪7596166381‬‬ ‫‪337‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1,514,119‬‬ ‫‪5729463959‬‬ ‫‪310‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪6292‬‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6566.4‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪1007.3‬‬ ‫‪-2.77965447‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪685.8‬‬ ‫‪-0.6230981‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کابل البرز‬ ‫توليدي درخشان تهران‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬الكتريك خودرو شرق‬ ‫‪623‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪-7.98‬‬ ‫ت‪-‬فوالد خراسان‬ ‫‪4890‬‬ ‫‪-7.72‬‬ ‫ت‪-‬فنر سازي زر‬ ‫‪605‬‬ ‫‪-7.63‬‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪-7.28‬‬ ‫ت‪-‬صنعتي نيرو محرکه‬ ‫‪767‬‬ ‫‪-6.92‬‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪-5.54‬‬ ‫ت‪-‬خاك چيني ايران‬ ‫‪9127‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫(سهم)‬ ‫‪13739164‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫بانك تجارت‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫بانك ملت‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫(ریال)‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪12593394‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪11463198‬‬ ‫‪1958‬‬ ‫‪12118289‬‬ ‫‪11174630‬‬ ‫‪9580924‬‬ ‫‪8139076‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪4791‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪712,245‬‬ ‫‪3412048948‬‬ ‫‪231‬‬ ‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪2,091,845‬‬ ‫‪4914595211‬‬ ‫‪229‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫‪4577‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪707,911‬‬ ‫‪3240058130‬‬ ‫‪158‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪3886‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪238,934‬‬ ‫‪928461492‬‬ ‫‪154‬‬ ‫ح ‪ .‬فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪419,019‬‬ ‫‪593326863‬‬ ‫‪148‬‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪4601‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪291,472‬‬ ‫‪1343770038‬‬ ‫‪123‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪455,427‬‬ ‫‪1347401287‬‬ ‫‪119‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪3217‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪224,757‬‬ ‫‪723001497‬‬ ‫‪108‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪6553‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪178,573‬‬ ‫‪732558179‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪31742‬‬ ‫ملي سربوروي ایران‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪218,269‬‬ ‫‪412980266‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪6553‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫(ریال)‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫‪6453‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪66,755‬‬ ‫‪423360210‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪11239896‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7371‬‬ ‫‪-0.65368286‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2303.5‬‬ ‫‪-0.94177346‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4565.9‬‬ ‫‪-0.27302114‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪5146.1‬‬ ‫‪-0.22490645‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2485.4‬‬ ‫‪0.525804886‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪767.9‬‬ ‫‪-0.64691422‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1837.9‬‬ ‫‪-1.6060817‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1446.9‬‬ ‫‪-0.74089319‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪635.9‬‬ ‫‪-0.20401758‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1614.1‬‬ ‫‪-1.48916692‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2653.7‬‬ ‫‪-0.12420023‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪559.4‬‬ ‫‪-0.33849991‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪130476.9‬‬ ‫‪-0.36706537‬‬ ‫‪73231105608‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3309.6‬‬ ‫‪71043644817‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪3012.3‬‬ ‫‪-0.38690476‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪60811.3‬‬ ‫‪-0.42018802‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪52814.1‬‬ ‫‪-0.45537049‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪2‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4661.3‬‬ ‫‪-0.72412838‬‬ ‫‪-0.40325008‬‬ ‫(ریال)‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪4‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪141897.3‬‬ ‫‪6861‬‬ ‫ح ‪ .‬فوالد خراسان‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪10582.5‬‬ ‫‪-2.44116047‬‬ ‫‪-0.32025975‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪5669‬‬ ‫‪4890‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2565.3‬‬ ‫‪-2.83690629‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-7.72‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2004.9‬‬ ‫‪2.452859114‬‬ ‫‪80900.6‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪38,450‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪225968.7‬‬ ‫‪-1.58076221‬‬ ‫‪-0.54973828‬‬ ‫‪33,477‬‬ ‫‪188027992‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10015.6‬‬ ‫‪0.565300774‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪247,323‬‬ ‫‪10‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪16266.6‬‬ ‫‪-0.5605717‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪185679856‬‬ ‫‪4342‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪33665.2‬‬ ‫‪-0.20868163‬‬ ‫‪-1.73985087‬‬ ‫‪1647106880‬‬ ‫‪2795‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪18099.5‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪297314.9‬‬ ‫‪-0.07907909‬‬ ‫‪-0.77300513‬‬ ‫‪4160.6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪49183.5‬‬ ‫‪-3.34172499‬‬ ‫‪-0.14160566‬‬ ‫پتروشيمي فن آوران‬ ‫‪23,901‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪10703.5‬‬ ‫‪1.704658831‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪26437‬‬ ‫‪81,204‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪28499.2‬‬ ‫‪-0.26177644‬‬ ‫‪681.9‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪66803065‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪-2.32025208‬‬ ‫‪-1.40254482‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪352592328‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1214.3‬‬ ‫‪0.115425839‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪32087893261‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4444‬‬ ‫‪3210.2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪33‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪16399.1‬‬ ‫‪-0.31851199‬‬ ‫‪3.101872259‬‬ ‫‪-1.81673599‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-1.4852822‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(ریال)‬ ‫شير پاستوريزه پگاه خراسان‬ ‫‪23‬‬ ‫معادن در آینه بورس‬ ‫درصد تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫‪527,777‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪3587‬‬ ‫‪889748624‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪3008‬‬ ‫‪1066963388‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪152,065‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1,090,522‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪2278‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪-7.63‬‬ ‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫‪119‬‬ ‫‪659424231‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪688,200‬‬ ‫‪256,969‬‬ ‫‪2618‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪4540‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1165044838‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1339515182‬‬ ‫‪-7.98‬‬ ‫‪896,025‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1223594709‬‬ ‫‪974,646‬‬ ‫‪533,906‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪607467219‬‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪571,229‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2470147300‬‬ ‫‪2292‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫ح ‪ .‬فنرسازيزر‬ ‫‪1,596,047‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪4016373531‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪3,468,590‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪3479596971‬‬ ‫‪333,448‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫ح ‪ .‬الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪3,849,554‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪764425170‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪34300‬‬ ‫‪14820‬‬ ‫‪1,040,027‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪51790‬‬ ‫‪51990‬‬ ‫‪14920‬‬ ‫‪5,714,417‬‬ ‫‪8135131016‬‬ ‫‪1815040203‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫یورو‬ ‫‪41410‬‬ ‫‪41540‬‬ ‫‪4067875027‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪2040‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31660‬‬ ‫‪31730‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید ‪ /‬ریال‬ ‫فروش ‪ /‬ریال‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫ح ‪ .‬نیرو محرکه‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,170,000‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪2,747,334‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪949,800‬‬ ‫‪967,600‬‬ ‫‪7,802,819‬‬ ‫‪8486986405‬‬ ‫‪767‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,390,000‬‬ ‫‪9,430,000‬‬ ‫‪8588978193‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-6.92‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,405,000‬‬ ‫‪9,435,000‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪6429914674‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪712‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪5,514,903‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪16,596,026‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪38675885033‬‬ ‫‪4,850,643‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪717‬‬ ‫‪25474389530‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫عنوان‬ ‫خرید ریال‬ ‫فروش ریال‬ ‫‪1294‬‬ ‫‪5,493,168‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫ارزش معامله (ریال) تعداد دفعات معامله‬ ‫نرخ سکه و ارز‬ ‫‪29102721089‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪71822.4‬‬ ‫‪-0.41471683‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1958‬‬ ‫‪22450046408‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪138175.4‬‬ ‫‪-0.28390229‬‬ ‫توليدي ايران تاير‬ ‫‪4620‬‬ ‫‪18544947497‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪809.6‬‬ ‫‪-0.12336541‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪6717‬‬ ‫‪17873634436‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪214.3‬‬ ‫‪-0.18630647‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪380.2‬‬ ‫‪-0.10509721‬‬
‫یکشنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 11 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 7 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪88105304‬‬ ‫الو وزیر‬ ‫آقای نعمت‌زاده‪ ،‬صنعت تولید شیشه در کشور‬ ‫یکی از صنایع ارز‌آور و قابل رقابت محس��وب می‌شود‪،‬‬ ‫چراک��ه ایران از منابع غنی ب��رای تولید این محصول‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ ،‬اما وجود برخی مش��کالت ازجمله‬ ‫س��ودهای سرس��ام‌آور بانکی و هزینه‌های س��نگین‬ ‫حامل‌های انرژی‪ ،‬موانع زی��ادی را در تولید آن ایجاد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در حالی که اگر دول��ت تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن صنعت را با کاهش هزینه‌های تولید کمک کند‪،‬‬ ‫فرآوری شیش��ه و ص��ادرات آن به کش��ورهای دیگر‬ ‫ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگسراها میزبان جشنواره‬ ‫تئاتر شهر می‌شوند‬ ‫دبیر سومین جش��نواره تئاتر شهر با اشاره به آماده‬ ‫نش��دن مرکز تئاتر خاوران برای اجرای آثار جشنواره‬ ‫تئاتر ش��هر‪ ،‬از اختصاص س��الن‌های فرهنگس��راهای‬ ‫مختل��ف تهران برای این جش��نواره خبر داد و عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در هر بخش بیش از نیم��ی از آثار برای اجرای‬ ‫عمومی مورد حمایت قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫شهرام کرمی‪ ،‬دبیر سومین جشنواره تئاتر شهر درباره‬ ‫مکان برگزاری این رویداد هنری به خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫قرار بود س��ومین جش��نواره تئاتر شهر امسال صاحب‬ ‫مکانی مش��خص و دائمی ش��ود اما متاسفانه به دلیل‬ ‫طوالنی شدن مراحل ساخت و ساز مرکز تئاتر خاوران‬ ‫این امکان میسر نشد‪ .‬البته این مکان در مراحل نهایی‬ ‫ساخت قرار دارد اما افتتاح آن در تابستان میسر نخواهد‬ ‫شد و در اختیار داشتن یک پایگاه ثابت برای جشنواره‬ ‫تئاتر شهر از سال‌های آتی میسر می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره سالن‌هایی که به این جشنواره اختصاص‬ ‫می‌یابد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با این وجود ما مشکلی از لحاظ در‬ ‫اختیار داشتن سالن برای اجرای نمایش‌های جشنواره‬ ‫نخواهیم داشت‪ ،‬چون تاالرهای فرهنگسراهای مختلف‬ ‫برای این امر در اختیار ما قرار می‌گیرد‪ .‬فرهنگسراهای‬ ‫ش��فق‪ ،‬ابن سینا‪ ،‬اندیش��ه‪ ،‬ارس��باران‪ ،‬خاوران‪ ،‬تاالر‬ ‫محراب و همچنین س��الن‌های مهر و ماه حوزه هنری‬ ‫برای اجرای نمایش‌های این جش��نواره درنظر گرفته‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬کرمی با اش��اره به حضور ‪ 60‬گروه نمایشی‬ ‫در این دوره از جش��نواره متذکر شد‪ :‬از آنجا که هدف‬ ‫ما فعال‌س��ازی س��الن‌های فرهنگسراهاس��ت‪ ،‬تالش‬ ‫می‌کنیم که تئاتر به ش��کل مس��تمر در این مکان‌ها‬ ‫جریان یابد‪ .‬همچنین همان‌ط��ور که در فراخوان نیز‬ ‫اعالم کرده بودیم بعد از پایان جش��نواره در هر بخش‬ ‫بیش از نیمی از آثار برای اجرای عمومی مورد حمایت‬ ‫جشنواره تئاتر شهر قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره تئاتر شهر یادآور شد‪ :‬به این ترتیب‬ ‫که گروه‌ها عالوه بر دریافت کمک هزینه در طول یک‬ ‫س��ال آینده‪ ،‬برای اجرای عمومی ه��م مورد حمایت‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬بسیار خرس��ندم که نمایش «من» به‬ ‫کارگردان��ی فرهاد تجویدی اثر برگزی��ده دوره دوم با‬ ‫حمایت جش��نواره تئاتر ش��هر و همکاری و مشارکت‬ ‫تاالر محراب از ‪ 10‬ش��هریور در این سالن روی صحنه‬ ‫رفت‪ .‬این کارگردان تئاتر درباره برگزاری مراسم تقدیر‬ ‫از یک هنرمند پیشکس��وت در این جشنواره توضیح‬ ‫داد‪ :‬در نخس��تین دوره از جش��نواره تئاتر ش��هر ما از‬ ‫زنده‌یاد محمود اس��تادمحمد و حس��ین محب اهری‬ ‫تقدیر کردی��م‪ .‬در دوره دوم از علی نصیریان تقدیر به‬ ‫عمل آمد و در سومین دوره به پیشنهاد آقای نصیریان‬ ‫رییس جشنواره قرار است اسماعیل خلج مورد تجلیل‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬معیار جش��نواره در تقدی��ر از هنرمندان‬ ‫پیشکسوت بر این اساس است که افرادی مورد تقدیر‬ ‫قرار می‌گیرند که س��هم عمده‌ای در معرفی فرهنگ‬ ‫شهری در تئاتر کشور داشته‌اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از آنجا که اس��ماعیل خلج در طول‬ ‫دوران فعالیت‌اش تالش بس��یاری در معرفی فرهنگ‬ ‫مردم ش��هر تهران داشته و بس��یار برای حفظ میراث‬ ‫فرهنگی مردم کوش��یده اس��ت‪ ،‬در س��ومین دوره از‬ ‫جشنواره تئاتر شهر مورد تقدیر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫کرمی ک��ه مدیریت تاالر هنر را نی��ز برعهده دارد‪،‬‬ ‫درباره نبود اجراهای صبح در این مجموعه‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫رویکرد ما در تاالر هنر‪ ،‬اجرای نمایش در صبح و برای‬ ‫دانش‌آموزان نیست‪ ،‬چون تاالر هنر برای خانواده‌ها و‬ ‫فرزندانش��ان نمایش اجرا می‌کند‪ ،‬بنابراین ترجیح ما‬ ‫این اس��ت که فقط بعدازظهره��ا در این تاالر نمایش‬ ‫روی صحنه برود‪ .‬امکان فعال کردن اجراهای صبح در‬ ‫تاالر هنر نیست‪ .‬کارگردان «پوتین‌های عمو بابا» ادامه‬ ‫داد‪ :‬نکته مورد توجه دیگر این اس��ت که تاالر هنر در‬ ‫حال حاضر بیش از ظرفیتی که دارد فعالیت می‌کند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر قرار باشد صبح‌ها هم در این تاالر نمایشی‬ ‫روی صحنه برود س��الن دچار فرس��ایش می‌ش��ود و‬ ‫امکانات نور و برق جوابگوی گروه‌های نمایشی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین برای این اقدام ما با کمبود نیروی انسانی‬ ‫هم روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬چون اجراه��ای صبح مدیریت و‬ ‫وق��ت جداگانه‌ای را طلب می‌کند که فعال از حدود ما‬ ‫خارج است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫آغاز بهکارگروه کر‬ ‫ارکسترسمفونیک‬ ‫آخری��ن مرحل��ه انتخ��اب اعضای گ��روه کر ارکس��تر‬ ‫س��مفونیک ته��ران در روزه��ای پایانی هفته گذش��ته با‬ ‫شرکت پذیرفته‌شدگان مراحل پیشین برگزار شد و اسامی‬ ‫پذیرفته‌ش��دگان نهایی‪ ،‬شنبه ‪ 15‬ش��هریور با رای هیات‬ ‫داوران اعالم شد‪.‬‬ ‫سومین و آخرین مرحله آزمون انتخاب اعضای گروه کر‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران برگزار شد و این گروه بعد از طی‬ ‫مراحل اداری و امضای قراردادهای مربوطه‪ ،‬فعالیت‌هایش‬ ‫را به رهبری دکتر حمید عسگری آغاز می‌کند‪ .‬دکتر حمید‬ ‫عسگری‪ ،‬نادر مرتضی‌پور‪ ،‬شهال میالنی‪ ،‬نیلوفر بدری‌کوهی‪،‬‬ ‫گیتی خسروی و وارطان س��اهاکیان اعضای هیات داوران‬ ‫این دوره از آزمون‌ها را تشکیل می‌دادند‪.‬‬ ‫دکتر حمید عسگری‪ ،‬رهبر گروه کر ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران ب��ه هم��راه هی��ات ژوری انتخاب اعض��ای جدید‪،‬‬ ‫روز چهارش��نبه ‪ 12‬ش��هریور طی نشس��تی با خبرنگاران‬ ‫خبرگزاری‌ها‪ ،‬ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت گروه‬ ‫کر این ارکس��تر‪ ،‬درخصوص آغاز به کار این گروه در آینده‬ ‫نزدیک ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫دکتر عس��گری درخصوص آزمون‌های ورودی گروه کر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آزمون‌ها در ‪ 3‬مرحله برگزار شد‪ .‬مرحله نخست‬ ‫بر شنوایی موسیقی و توانایی‌های آوازی افراد تاکید داشت‬ ‫که از میان ‪ 120‬نفر شرکت‌کننده‪ 65 ،‬نفر به مرحله دوم راه‬ ‫پیدا کردند‪ .‬داوری این مرحله را من و دکتر نادر مرتضی‌پور‬ ‫برعهده داشتیم‪ .‬در مرحله دوم هر یک از شرکت‌کنندگان‬ ‫ملزم به اجرای یک قطعه کالسیک و یک قطعه ایرانی بودند‬ ‫که در این مرحله خانم‌ها گیتی خسروی و شهال میالنی به‬ ‫جمع داوران پیوستند‪ .‬در مرحله سوم تاکید بر هماهنگی‬ ‫و کار گروه��ی ب��ود ک��ه آزمون‌ها به‌ص��ورت چهارصدایی‬ ‫(کوارتت) برگزار ش��د‪ ،‬در این مرحله استاد ساهاکیان نیز‬ ‫به جمع داوران پیوس��تند‪ .‬در این مرحل��ه ‪ 48‬نفر حضور‬ ‫داش��تند که از ای��ن تعداد ‪ 38‬تا ‪ 42‬نف��ر به‌عنوان اعضای‬ ‫نهایی گروه کر ارکستر سمفونیک جهت طی مراحل اداری‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫رهبر گروه کر ارکس��تر س��مفونیک اف��زود‪ :‬برای آزمون‬ ‫پیانیس��ت‌های گروه کر از سرکار خانم بدری کوهی دعوت‬ ‫کردیم ک��ه امیدوارم بتوانی��م به‌عنوان پیانیس��ت اول در‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫گشت و‌گذاری‬ ‫در‪ 230‬سال تبلیغات‬ ‫خدمت ایشان باشیم‪.‬‬ ‫گیتی خس��روی‪ ،‬از اعضای هیات ژوری انتخاب اعضای‬ ‫گ��روه کر در ادامه این نشس��ت ضمن ابراز خرس��ندی از‬ ‫مهیا ش��دن امکان فعالیت‌های هنری برای جوانان کشور‪،‬‬ ‫درخصوص رویکرد جوانان به س��مت آثار کالسیک اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه آوازی جوانان ما خیلی زود به س��مت آثار‬ ‫سنگین کالس��یک می‌روند‪ ،‬بدون اینکه به لحاظ تکنیک‬ ‫و زب��ان توانایی‌های الزم را داش��ته باش��ند‪ .‬تجربه نش��ان‬ ‫داده اج��رای آثار س��نگین پیش از موعد باعث می‌ش��ود‬ ‫این اس��تعدادها پیش از شکفته‌شدن خاموش شوند‪ .‬شهال‬ ‫میالنی‪ ،‬از دیگ��ر داوران ای��ن دوره از آزمون‌ها‪ ،‬در همین‬ ‫خص��وص اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در زمینه آواز کالس��یک‬ ‫همیش��ه این اندیشه نادرست وجود داشت که خواندن کار‬ ‫آسانی است؛ در حالی که خواندن در گروه کر حرفه‌ای یک‬ ‫فن اس��ت و همانطور که یک نوازن��ده گام به گام در مورد‬ ‫س��از خود تجربه کس��ب می‌کند‪ ،‬در آواز حتی از این هم‬ ‫س��خت‌تر اس��ت‪ .‬در تاریخ گروه کر در ایران‪ ،‬اغلب گروه‌ها‬ ‫عجوالن��ه ش��کل گرفتند اما ب��رای نخس��تین‌بار در تاریخ‬ ‫تاس��یس گروه‌های کر می‌بینیم که این کار تا حدی جدی‬ ‫گرفته ش��ده و من امیدوارم در خصوص گروه کر ارکس��تر‬ ‫س��مفونیک با دقت نظر بیش��تر عمل ش��ود و کار با دید‬ ‫علمی و فنی هنری جلو برود‪ .‬نادر مرتضی‌پور‪ ،‬رهبر سابق‬ ‫ارکستر س��مفونیک و عضو هیات داوران انتخاب گروه کر‬ ‫درخصوص آزمون‌ه��ای دوره جدید گفت‪ :‬این آزمون جزو‬ ‫معدود آزمون‌های تخصصی در زمینه کر و موس��یقی بود‬ ‫که به این ش��کل برگزار ش��د‪ .‬آزمون‌ها چه به لحاظ تعداد‬ ‫داوطلبان و چه به لحاظ سطح توانایی افراد قابل توجه بود‪.‬‬ ‫اکثر شرکت‌کنندگان یا در کالس‌های مختلف آواز شرکت‬ ‫کرده بودند یا به‌صورت خصوصی با استادان این رشته کار‬ ‫کرده بودند‪ .‬این افراد چنانچه تحت آموزش مناس��ب قرار‬ ‫بگیرند می‌توانند رشد خوبی داشته باشند و همین موضوع‬ ‫می‌تواند باعث باال رفتن س��طح گروه‌های کر در کل کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دکتر حمید عسگری درخصوص برنامه‌های آتی این گروه‬ ‫به خبرنگاران گفت‪ :‬ما فعالیت‌مان را بر ‪ 2‬رکن تدبیر و امید‬ ‫بنا کردیم‪ .‬با توجه به اینکه ترکیب اصلی گروه کر را جوانان‬ ‫تش��کیل می‌دهند‪ ،‬ما با برگ��زاری کالس‌های تخصصی از‬ ‫این جوانان حمایت خواهیم کرد‪ .‬اس��امی پذیرفته‌شدگان‬ ‫نی��ز طی هفته آینده به مرکز موس��یقی اعالم می‌ش��ود و‬ ‫اعضای پذیرفته شده نهایی براساس امتیازی که در آزمون‬ ‫به دس��ت می‌آورند و توانایی فنی‌شان به سه گروه تقسیم‬ ‫می‌شوند‪ ،‬کسانی که در گروه ‪ 3‬قرار می‌گیرند قراردادهای‬ ‫کوتاه‌مدت‌تری خواهند داش��ت‪ .‬ما هر س��ال برای تکمیل‬ ‫ظرفی��ت گروه ک��ر فراخ��وان خواهیم داد‪ ،‬چ��ون اعضای‬ ‫پذیرفته شده به طور مرتب تحت ارزشیابی قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت آغاز به کار ارکستر سمفونیک و گروه کر‬ ‫ارکستر س��مفونیک تهران منوط به تخصیص بودجه‌ای از‬ ‫سوی دفتر ریاست‌جمهوری است که در صورت تامین این‬ ‫بودجه‪ ،‬پذیرفته‌شدگان آزمون‌ها ضمن یک قرارداد رسمی‬ ‫فعالیت‌شان را تحت رهبری دکتر منوچهر صهبایی‪ ،‬رهبر‬ ‫ارکس��تر سمفونیک و دکتر حمید عسگری‪ ،‬رهبر گروه کر‬ ‫ارکستر آغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫شهر نوشت‬ ‫کارگران مشغول کارند‬ ‫روح‌اهلل س�پندارند‪ :‬غروب تازه دم کرده بود‪ .‬غبار از چند روز قبل روی ش��هر‬ ‫خیمه انداخته بود‪ .‬تاکسی‌ها بوق که می‌زدند‪ ،‬مسافرها را نگاه نمی‌کردند‪ .‬مشت اول‬ ‫را کس��ی زد که لباس سفید تنش بود‪ .‬مشت دوم را هم خودش زده بود که دو نفر‬ ‫درگیر شدند‪ .‬سومی از توی مغازه خودش را رساند به درگیری‪ .‬مشت سوم را او زده‬ ‫بود که زنی گفت چرا هیچ‌کس آنها را جدا نمی‌کند‪ .‬مردم تازه به خودش��ان آمدند‪.‬‬ ‫عده‌ای خواستند جلو بروند که درگیری از کنار خیابان به پیاده‌رو کشیده شد‪ .‬همان‬ ‫ک��ه از مغازه بیرون پریده بود‪ ،‬نان‌پزی داش��ت‪ .‬کلوچه‌هایش را جلوی مغازه چیده‬ ‫بود‪ .‬صورت‌ها خیس بود‪ .‬عرق با رد خون مخلوط بود و می‌چکید‪ .‬گرد و غبار بیشتر‬ ‫شده بود‪ .‬وسط میدان کارگرها مشغول کار بودند‪ .‬برای مترو تونل می‌کندند و پیش‬ ‫می‌رفتند‪ .‬خاک را بیرون نمی‌دادند‪ .‬می‌کوبیدند به کناره تونل‪ .‬باالی تونل درگیری‬ ‫ادامه داش��ت‪ .‬کارگرها آن پایین هنوز کار می‌کردند‪ .‬چند نفر‪ ،‬مرد اول را گرفتند‪.‬‬ ‫چند نفر هم مرد دوم را‪ .‬مرد سوم خودش جدا شده بود‪ .‬مردم نمی‌توانستند ‪ 2‬نفر‬ ‫اول را جدا کنند‪ .‬چسبیده بودند به هم‪ .‬نفس نفس می‌زدند‪ .‬کارگرها آن پایین هنوز‬ ‫مش��غول کار بودند‪ .‬آنقدر می‌کوبیدند و پیش می‌رفتند که صدای درگیری خیابان‬ ‫به گوش‌ش��ان نمی‌رس��ید‪ .‬آن باال توی خیابان‪ ،‬مردم هنوز داشتند می‌کشیدند‪ .‬دو‬ ‫مرد‪ ،‬س��فت و س��خت یکدیگر را گرفته بودند و جدا نمی‌شدند‪ .‬یک نفر گفت‪« :‬آقا‬ ‫بی‌خیال بش��ید دیگه‪ ،‬ول کنید» آنها ول نمی‌کردند‪ .‬لباس‌ها خیس عرق شده بود‪.‬‬ ‫دختربچه‌ای دست مادرش را گرفته بود‪ ،‬گفت‪« :‬دعوا چیز خوبی نیست‪ ».‬بعضی‌ها‬ ‫از حرف بچه‪ ،‬خنده‌شان گرفت‪ .‬اما دو مرد میانه جمعیت هنوز گالویز بودند‪ .‬کار باال‬ ‫گرفته بود‪ .‬جدا نمی‌شدند‪ .‬یک نفر از میان جمعیت گفت‪« :‬صبر کنید‪ ،‬صبر کنید‪».‬‬ ‫همه س��کوت کردند‪ .‬صدای گریه می‌آمد‪ .‬هر دو مرد در آغوش هم داش��تند گریه‬ ‫می‌کردند‪ .‬کسی آنها را جدا نکرد‪ .‬جمعیت کم‌کم متفرق شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه سینما‪:‬‬ ‫آینده آرامی پیش روی سینمای ایران نیست‬ ‫مراس��م افتت��اح نمایش��گاه عک��س‬ ‫ش��انزدهمین جش��ن س��ینمای ای��ران‬ ‫جمع��ه ‪ 14‬ش��هریور درحال��ی برگ��زار‬ ‫ش��د ک��ه مدیرعامل خانه س��ینما اعالم‬ ‫کرد با وضعی��ت موجود ش��رایط آرامی‬ ‫برای س��ینمای ایران در آینده نمی‌توان‬ ‫متصور بود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫عس��گر‌پور در مراس��م افتتاح نمایشگاه‬ ‫عکس شانزدهمین جشن سینمای ایران‬ ‫در باغ موزه قصر با اشاره به جایگاه عکس‬ ‫در س��ینمای ایران گفت‪ :‬این فعالیت در‬ ‫س��ینمای ایران تغییرات بسیاری داشته‬ ‫به خصوص ب��ا تغییرات فناوری که همه‬ ‫م��ا با آن مواجه ش��دیم ب��ه تبع انجمن‬ ‫عکاس��ان هم دچار مس��ائلی ش��د اما با‬ ‫ایستادگی و تدبیری که دوستان در این‬ ‫انجمن داشتند و انش��ااهلل بعد از آن هم‬ ‫خواهند داشت‪ ،‬شاهد فعالیت‌ها و به روز‬ ‫شدنش��ان هم خواهیم بود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به وضعیت سینمای در سال‌های گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره‌های اخیر که بی‌مهری‌ها‬ ‫به گونه‌ای پیش رفت که گاهی اوقات ما‬ ‫باید بیایستیم و از هویت اصیل خودمان‬ ‫دفاع کنیم و بگوییم که ما هستیم‪ ،‬چون‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫بخش عم��ده‌ای از افتخارات ما را طوری‬ ‫نش��ان داده‌اند که نه‌تنها افتخار نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه موجب س��رافکندگی ی��ک ملت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌خصوص حض��ور بین‌الملل‬ ‫سینمای ایران که درباره آن بسیار بحث‬ ‫شد و ناجوانمردانه به این پیکر تاختند و‬ ‫البته این روند ادامه هم خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سینمای ایران مسیر‬ ‫دش��واری را طی کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما نه‬ ‫تنه��ا نبای��د فکر کنیم که به س��ر منزل‬ ‫مقصود رس��یدیم‪ ،‬بلکه حت��ی نباید فکر‬ ‫کنیم که به آن نزدیک ش��دیم‪ .‬براساس‬ ‫آنچ��ه که ام��روز باوجود فض��ای مثبت‬ ‫و آرام‌بخش��ی ک��ه دولت جدی��د ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬اتفاق می‌افتد ش��اید بتوان‬ ‫پیش‌بین��ی کرد که وضعیت آرامی پیش‬ ‫روی س��ینمای ایران نباشد‪ .‬کما آنکه در‬ ‫همین ‪ 2‬هفته گذشته با برخی موضوعات‬ ‫و پدیده‌ها مواجه شدیم که حتی می‌تواند‬ ‫پیامی داش��ته باشد و در واقع ذهن ما را‬ ‫ارج��اع بدهد که به‌زودی با چه پدیده‌ای‬ ‫می‌توانیم مواجه ش��ویم‪ .‬عسگرپور افزود‪:‬‬ ‫من فکر می‌کنم خانواده س��ینمای ایران‬ ‫س��عی کرد که در این چند سال گذشته‬ ‫با هم متحد باش��د و کمتر به اختالفات‬ ‫دامن بزند و سینما را به‌عنوان یک پدیده‬ ‫مهم نش��ان بدهد‪ ،‬باید بازهم این روش‬ ‫را ادام��ه داد و از انرژی‌های مثبت برای‬ ‫راهی که در پیش داریم‪ ،‬اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫حاف��ظ احمدی رییس انجمن عکاس��ان‬ ‫س��ینمای ایران نیز گفت‪ :‬ه��ر بار که به‬ ‫خانه س��ینما رفتیم با خوش��رویی ما را‬ ‫پذیرفتن��د‪ .‬این نمایش��گاه هم به همت‬ ‫بزرگ��واران خانه س��ینما به وی��ژه مازیار‬ ‫میری و بزرگ‌نیا (دبیر اجرایی جش��ن)‬ ‫علی‌رغ��م محدودیت‌ه��ا برگ��زار ش��د‪.‬‬ ‫منوچهر شاهسواری (تهیه‌کننده سینما)‬ ‫نیز با اشاره به س��خنان مدیرعامل خانه‬ ‫سینما گفت‪ :‬خطری که آقای عسگرپور‬ ‫به آن اش��اره کردند‪ ،‬ویرانگر است‪ .‬آنچه‬ ‫در س��ال‌های گذشته بر س��ینمای ایران‬ ‫گذشته بر هیچکس پوشیده نیست‪.‬‬ ‫معتقدم آنچه موج��ب نگهداری خانه‬ ‫سینما ش��د‪ ،‬غیرت صنفی بود اما از این‬ ‫به بعد امکان این غیرت صنفی را نداریم‪.‬‬ ‫نمایشگاه عکس شانزدهمین جشن خانه‬ ‫س��ینما از ‪۱۴‬تا ‪ ۲۱‬شهریور در باغ موزه‬ ‫قصر دایر است‪.‬‬ ‫کت��اب ‪ 3‬جل��دی «‪»230‬‬ ‫س��ال تبلیغ��ات بازرگانی در‬ ‫مطبوع��ات فارس��ی زبان به‬ ‫هم��ت محس��ن میرزای��ی‬ ‫توس��ط انتش��ارات س��یته ـ‬ ‫ناش��ر کتاب‌های بازاریابی و‬ ‫تبلیغ��ات ـ چاپ و منتش��ر‬ ‫ش��د‪ .‬این کتاب ماده خامی‬ ‫فراهم می‌آورد که س��یر فرآیند تبلیغات در کشور مورد‬ ‫ارزیابی پژوهش��گران و محققان اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫حتی سیاس��ی قرار گیرد‪ .‬ش��اهین ترکم��ن در مقدمه‬ ‫این اثر یادآور ش��ده است‪ :‬مجموعه ‪ 3‬جلدی ‪ 230‬سال‬ ‫تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارس��ی زبان‪ ،‬نخستین‬ ‫کتاب مدون تاریخ تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‬ ‫زبان‪ ،‬نخس��تین کت��اب مدون تاریخ تبلیغات کش��ور و‬ ‫نتیجه ‪50‬سال تالش و فعالیت نگارنده در حوزه تبلیغات‬ ‫و عشق و عالقه وافر او به صنعت تبلیغات است که پس‬ ‫از ‪7‬س��ال پژوهش بی‌وقف��ه و کار م��داوم هم‌اکنون در‬ ‫اختیار عالقه‌مندان این ح��وزه و حوزه‌های مرتبط قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬مطالعه این کتاب به منظور آشنایی دقیق با‬ ‫بخشی از پیشینه تاریخ تصویری کشور و تاثیر فرهنگی‬ ‫آن خال��ی از لطف نخواهد بود‪ .‬دکتر علی‌اکبر فرهنگی‬ ‫در بخشی از نوشته‌ای که معرفی کتاب را بر عهده دارد‪،‬‬ ‫یادآور می‌شود‪ :‬در یک فرآیند تبلیغاتی پیامی وجود دارد‬ ‫که این پیام هسته مرکزی یک فرآیند ارتباطی را شکل‬ ‫می‌دهد و تالش می‌کند به گونه‌ای کالمی یا غیرکالمی‪،‬‬ ‫فرستنده پیام را که می‌تواند تولید‌کننده یا فروشنده یا‬ ‫هر یک از واسطه‌های مستقر در یک کانال توزیعی باشد‬ ‫به مصرف‌کننده نهایی یا خری��دار مرتبط کرده‪ ،‬روی او‬ ‫تاثی��ر قابل قبولی بگذارد‪ ،‬به گون��ه‌ای که وادار به خرید‬ ‫شود یا اینکه خریدار یا مصرف‌کننده نهایی را مطلع کند‬ ‫ک��ه کاالیی یا خدمتی با مش��خصات ویژه به بازار عرضه‬ ‫شده یا در نقطه خاصی جا گرفته است‪ .‬محسن میرزایی‬ ‫در یادداش��تی دلیل خود از تالیف این کتاب را این گونه‬ ‫برمی‌ش��مارد‪ :‬در این کتاب بر آن نیستم که شیوه تبلیغ‬ ‫کردن را بیاموزانم‪ ،‬زیرا این کار وظیفه اس��تادان محترم‬ ‫دانشگاه در این رشته است‪ ،‬بلکه هدف و مقصود من آن‬ ‫است که تاریخچه تبلیغات ایران را در نیم قرن گذشته در‬ ‫حد مقدور به رشته تحریر درآورم و مجموعه این اطالعات‬ ‫نانوشته در جایی ثبت و ضبط شود تا دانشجویان رشته‬ ‫تبلیغات و دست‌اندرکاران این حرفه از سابقه این صنعت‬ ‫بی‌خبر نمانند و بدانند چه کس��انی پیشقدم و بنیانگذار‬ ‫این صنعت در ایران بوده‌اند و با چه شیوه‌هایی بازرگانی‬ ‫و صاحبان کشور را به تبلیغ کردن عادت داده‌اند و آنان را‬ ‫در حرفه خود به پیروزی رسانده‌اند‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫نامزدهای جشن سینمای ایران در‬ ‫بخشفیلمکوتاه‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هیات داوران انجمن فیلم کوتاه پس‬ ‫از پایان کار داوری و ش��مارش آرا‪ ،‬نتایج زیر را اعالم کرد‪.‬‬ ‫نامزدهای بهترین فیلم‪ :‬آوا به تهیه‌کنندگی سهند کبیری‪،‬‬ ‫اتاق��ی در نیویورک به تهیه‌کنندگی بنیامین هفت لنگ‪،‬‬ ‫حذف اضطراری به تهیه‌کنندگی پیمان نعیمی و فهیمه‬ ‫آقا حسنی‪ ،‬س��وزن به تهیه‌کنندگی آناهیتا قزوینی‌زاده‬ ‫و فردا صب��ح به تهیه‌کنندگی محمد نجاریان‪ .‬نامزدهای‬ ‫بهترین کارگردانی فیلم تجربی‪ :‬نیما عباس‌پور برای فیلم‬ ‫آسانسور‪ ،‬بنیامین هفت لنگ برای فیلم اتاقی در نیویورک‪،‬‬ ‫محمد اس��ماعیلی ب��رای فیلم ارتش پنه��ان‪ .‬نامزدهای‬ ‫بهترین کارگردانی فیلم داستانی‪ :‬سهند کبیری برای فیلم‬ ‫آوا‪ ،‬سعید روستایی برای فیلم از طرف آنها‪ ،‬پیمان نعیمی‬ ‫و فهیمه آقا حسنی برای فیلم حذف اضطراری‪ ،‬نوید دانش‬ ‫برای فیلم دوئت‪ ،‬آناهیتا قزوینی‌زاده برای فیلم س��وزن‪.‬‬ ‫نامزدهای بهترین فیلمنامه‪ :‬سهند برای فیلم آوا‪ ،‬پیمان‬ ‫نعیمی و فهیمه آقا حس��نی برای فیلم حذف اضطراری‪،‬‬ ‫آناهیتا قزوینی‌زاده برای فیلم سوزن‪ ،‬سمیرا نوروز ناصری‬ ‫و محمد نجاریان ب��رای فیلم فردا صبح‪ ،‬عماد خدابخش‬ ‫ب��رای فیلم مثل هرروز‪ ،‬بهمن ح��اج ابول‌لو و بهرام حاج‬ ‫ابول‌لو برای فیلم نجس‪ .‬نامزدهای بهترین تصویربرداری‪:‬‬ ‫آیین ایرانی برای فیلم احس��اس‪ ،‬خاطرات‪ ،‬چاپ عکس‪،‬‬ ‫محمداسماعیلی و مهرداد متجلی برای فیلم ارتش پنهان‪،‬‬ ‫مسعود امینی تیرانی برای فیلم بازگشت‪ ،‬سینا کرمانی‌زاده‬ ‫ب��رای فیلم حذف اضطراری و حمید مهرافروز برای فیلم‬ ‫کوزم��ک‪ .‬نامزدهای بهترین تدوین‪ :‬محمد نجاریان برای‬ ‫فیلم آوا‪ ،‬محمد اسماعیلی برای فیلم ارتش پنهان‪ ،‬آرش‬ ‫زاهدی‌اصل برای فیلم بازگشت‪ ،‬محمد نجاریان برای فیلم‬ ‫حذف اضطراری‪ ،‬نقی نعمتی برای فیلم حنانه‪ .‬نامزدهای‬ ‫بهترین صدا‌‪ :‬ارژنگ شاهرخ شاهی و صادق تسبیحی برای‬ ‫فیلم ارتش پنهان‪ ،‬مهدی صالح کرمانی و مانی هاشمیان‬ ‫برای فیلم بازگشت‪ ،‬بهروز عابدینی و علی ابوالصدق برای‬ ‫فیلم حذف اضطراری‪ ،‬حس��ن شبانکاره و بهروز شهامت‬ ‫برای فیلم حنانه‪ ،‬محمود خرس��ندی‪ ،‬س��هیل متولی و‬ ‫حسین ابوالصدق برای فیلم دوئت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!