صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۲۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 29

روزنامه صمت شماره 29

‫مهار تورم گامی‬ ‫مهم در حل آسیب های اجتماعی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫انتقاد نعمت‏زاده‬ ‫از فشارها برای برکناری مدیران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬شهریور ‪1393‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌القعده ‪1435‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 29‬پیاپی ‪ 32 1347‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪7‬‬ ‫تفاوت از زمین‬ ‫تا آسمان است‬ ‫طالی زرد‬ ‫گم شده در سبزی شمال‬ ‫مجمع اقتصاد جهانی گزارش‌کرد‬ ‫صعود‪ 27‬پله‌ای اقتصاد ایران‬ ‫محدودیت‌هایی‌که‬ ‫قاچاق را افزایش می‌دهد‬ ‫بررسی قیمت‌های بازار میوه و تره‌بار‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تالش دولت برای نزدیکی نرخ ارز آزاد‬ ‫به نرخ مبادله ای‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هرمی که شالوده‌های‬ ‫تجارت را درهم می‌شکند‬ ‫ورزش‬ ‫تجارتی‌کهپنهان ماند‬ ‫‪25‬‬ ‫لزومسیاستتشویقیحمایتازبازارسرمایه‬ ‫فرار مالیاتی سودآورتر از‬ ‫معافیتمالیاتی!!‬ ‫نبود شفافیت در قراردادهای ورزشی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪13‬‬ ‫موانع صنعت با اولویت‬ ‫تکمیل زنجیره تولید‬ ‫حسین ابویی مهریزی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪9‬‬ ‫اعالمتورمبخشیقیمت‌ها‬ ‫را افزایش نمی‌دهد‬ ‫بازی با سرنوشت‬ ‫رونق صنایع بورسی‬ ‫با بسته حمایتی دولت‬ ‫توسعه معادن و صنایع‬ ‫معدنی اولویت نخست‬ ‫علی علیلو‬ ‫دکتر احمد روستا‬ ‫استاد بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫دکتر مهدی کرباسیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه ایرانیان‬ ‫‪27‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫‪21‬‬
‫اخبار‬ ‫حضور شمخانی به جای سرلشکر‬ ‫سلیمانی در اجالس مجلس خبرگان‬ ‫تس�نیم‪ :‬نماینده م��ردم قم در مجل��س خبرگان‬ ‫رهبری گفت‪ :‬س��ردار قاسم س��لیمانی به دلیل اینکه‬ ‫کاری برای‌شان پیش آمد نتوانست برای سخنرانی در‬ ‫اجالس مجلس خبرگان حاضر ش��ود که به جای وی‪،‬‬ ‫علی ش��مخانی دبیر ش��ورای امنیت ملی در اجالس‬ ‫حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام والمسلمین س��یدمجتبی طاهری‬ ‫نماین��ده مردم قم در مجلس خب��رگان رهبری با بیان‬ ‫اینک��ه محورهای س��خنرانی علی ش��مخانی موضوع‬ ‫منطقه‌ای ب��ود اظهار کرد‪ :‬به طور مش��خص در مورد‬ ‫عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬فلسطین و گروه‌های تکفیری صحبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫قرارداد ‪ 400‬میلیاردی‬ ‫مرتضوی با زنجانی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬ریی��س کمیته تحقیق و تفحص از س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی‪ ،‬با اش��اره به ق��رارداد ‪ 400‬میلیارد‬ ‫«ینی» دبیر س��ابق س��ازمان تامین اجتماعی با بابک‬ ‫زنجانی در زمان ریاس��تش‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورتی که وی‬ ‫در دادگاه ب��ار دیگر معامله با زنجان��ی را کتمان کند‪،‬‬ ‫ما س��ند‌های مرتبط را منتش��ر می‌کنیم‪ .‬سیدحسین‬ ‫دهدش��تی با اشاره به بررسی تخلفات دبیر نامبرده در‬ ‫دادگاه انق�لاب افزود‪ :‬یکی از موارد اتهامی‪ ،‬ارتباط وی‬ ‫با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب ش��رکت شستا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک ریال با‬ ‫زنجانی معامله نکرده اما بر اساس اطالعات واصله‪ ،‬وی‬ ‫‪ 138‬شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی‬ ‫واگذار کرده است‪.‬‬ ‫رییس کمیت��ه تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی اضاف��ه کرد‪ :‬براس��اس گ��زارش تحقیق و‬ ‫تفحص از س��ازمان تامین اجتماع��ی‪ ،‬وی در قرارداد‬ ‫واگذاری چندین شرکت شستا‪ ،‬برای تضمین قرارداد‬ ‫ح��دود ‪ 5‬چک به مبل��غ ‪ 400‬میلیارد ی��ن ژاپن را به‬ ‫زنجانی تحویل داده و بر اس��اس اطالعات واصله هنوز‬ ‫این چک‌ها در اختیار زنجانی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا از پایگاه اطالع‌رس��انی خانه ملت‪،‬‬ ‫دهدش��تی ادامه داد‪ :‬در صورتی که دبی��ر نامبرده بار‬ ‫دیگر ادعای قبلی خود را مطرح و موضوع انجام معامله‬ ‫با بابک زنجانی را کتمان کند‪ ،‬حاضریم شماره و تاریخ‬ ‫صدور چک‌ها و مکاتبات وی با زنجانی درباره این موارد‬ ‫را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫دولت وظیفه رسیدگی‬ ‫به مطالبات کارگران معدن بافق را‬ ‫به وزارت کار سپرد‬ ‫ایلنا‪ :‬وزیر کش��ور درباره اعتراضات صنفی کارگران‬ ‫معدن سنگ‌آهن بافق به خصوصی‌سازی این معدن و‬ ‫بازداشت ش��ماری از همکارانشان گفت‪ :‬دولت اختیار‬ ‫رس��یدگی به مطالبات کارگران این معدن را به وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سپرد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی‌فضل��ی دیروز در پایان جلس��ه‬ ‫هی��ات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص‬ ‫تمهیدات دولت برای رس��یدگی به مطالبات کارگران‬ ‫معدن س��نگ‌آهن باف��ق‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬گوی��ا در این‬ ‫خصوص‪ ،‬اختالفی میان کارگران معدن و مس��ئوالن‬ ‫دولتی و محلی به وجود آمده بود که دولت در جلس��ه‬ ‫خود این مسئله را به شکل مفصل بررسی کرد و اختیار‬ ‫رسیدگی به آن را به وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫س��پرد تا این وزارتخانه با حضور در محل تصمیم‌های‬ ‫الزم را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫هیچ کس اجازه ندارد به شهروند‬ ‫حتی متخلف هم تعرض کند‬ ‫ایلنا‪:‬در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد‪ ،‬باید‬ ‫با شدید‌ترین وجه ممکن برخورد شود تا برای کسانی‬ ‫که به انواع مختلف موجب تحقیر مردم و تضییع حقوق‬ ‫آنها می‌شوند‪ ،‬درس عبرتی باشد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون نظارت و حقوقی ش��ورای شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬تخلفات باید مطابق قانون مورد بررس��ی‬ ‫قرار گیرد و هیچ‌کس اجازه ندارد به ش��هروندی حتی‬ ‫اگر تخلفی هم انجام داده باشد‪ ،‬تعرض کند‪.‬‬ ‫پرویز س��روری در مورد درگی��ری عوامل پیمانکار‬ ‫ط��رف قرارداد ش��هرداری تهران با ی��ک کارگر جمع‬ ‫آوری ضایع��ات که در‌‌نهایت به مرگ این کارگر منجر‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جان ش��هروندان یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫موضوعات برای ش��ورای ش��هر است و ش��ورای شهر‬ ‫نی��ز تاکنون نش��ان داده ک��ه در این زمین��ه کوتاهی‬ ‫نمی‌کن��د‪.‬وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن موضوع حتما‬ ‫باید م��ورد پیگیری قرار گیرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در صورتی که‬ ‫تخلفی صورت گرفته باش��د‪ ،‬باید با ش��دید‌ترین وجه‬ ‫ممکن برخورد شود تا برای کسانی که به انواع مختلف‬ ‫موج��ب تحقیر مردم و تضییع حقوق آنها می‌ش��وند‪،‬‬ ‫درس عبرتی باشد‪.‬‬ ‫به گفته رییس کمیس��یون نظارت و حقوقی شورای‬ ‫ش��هر تهران پیگی��ری این موضوع یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫وظایف شورای شهر است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهوری در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫مهارتورمگامیمهمدرحلآسیبهایاجتماعی‬ ‫رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت با‬ ‫تشکر از رهنمودها و ابراز حمایت‌های مقام‬ ‫معظ��م رهبری در دیدار ب��ا اعضای دولت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت با تمام جدیت‪ ،‬خود را متعهد‬ ‫به پیگیری رهنمودهای ایشان می‌داند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حجت‌االسالم‬ ‫حس��ن روحانی طی سخنانی در جلسه روز‬ ‫گذشته هیات دولت از تمامی اعضای دولت‬ ‫خواست همه ارش��ادات و توصیه‌های مقام‬ ‫معظ��م رهبری را اجرایی ک��رده و گزارش‬ ‫اقدامات انجام ش��ده را در ارتباط با یکایک‬ ‫موارد ارائه کنند‪.‬وی همچنین معاون اول را‬ ‫مامور تهیه و ارائه گ��زارش کامل از تحقق‬ ‫رهنمودهای رهبری کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه نیز گ��زارش وزارت‬ ‫کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات‬ ‫وزیران ارائه ش��د‪ .‬در این گزارش آمارهایی‬ ‫از نب��ود تعادل‌های منطقه‌ای‪ ،‬آس��یب‌های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬محرومیت‌ه��ا‪ ،‬پدیده مهاجرت‪،‬‬ ‫فقر‪ ،‬بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات‬ ‫آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫روحانی در این رابطه گفت‪ :‬آس��یب‌های‬ ‫اجتماع��ی به‌عن��وان یک��ی از دغدغه‌های‬ ‫جدی اس��ت که محصول عوام��ل مزمن و‬ ‫ریشه‌دار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت‬ ‫و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا‪ ،‬مبنی بر‬ ‫تجربه سال‌های پیشین در یافتن معضالت‬ ‫اجتماعی است‪ .‬وی تامین عدالت اجتماعی و‬ ‫حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب‬ ‫را از سیاس��ت‌های اساسی دولت دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فرهنگ‌سازی و نقش آموزش‬ ‫و پ��رورش به‌ویژه در مقط��ع ابتدایی برای‬ ‫اهتمام هوشمندانه به پدیده‌های اجتماعی‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬رییس قوه مجریه فقر و‬ ‫محرومیت را به‌عن��وان یکی از عوامل مهم‬ ‫در بروز آس��یب‌های اجتماع��ی ذکر کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تالش‌های دولت برای خروج از رکود‬ ‫و مهار تورم گامی مهم در حل ریشه‌ای این‬ ‫معضالت است‪ .‬در ادامه جلسه نیز تعدادی‬ ‫از پیشنهادهای دس��تگاه‌های اجرایی پس‬ ‫از بحث و بررس��ی به تصویب هیات وزیران‬ ‫رس��ید‪ .‬هی��ات دولت به‌منظور تس��ریع در‬ ‫عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های‬ ‫س��رمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی یا استانی‬ ‫ش��روع ش��ده با اولویت پیش��رفت فیزیکی‬ ‫بیشتر به دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها اجازه‬ ‫داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیالت مالی‬ ‫ب��ا تامین‌کنندگان منابع مالی مش��تمل بر‬ ‫پیمانکار یا س��ازنده طرح‪ ،‬اشخاص حقیقی‬ ‫یا حقوقی ایرانی‪ ،‬بانک‌ها و سایر موسسات‬ ‫اعتب��اری مال��ی و پول��ی در قال��ب عقود‬ ‫اس�لامی مندرج در قان��ون عملیات بانکی‬ ‫بدون ربا مص��وب ‪ 1362/6/8‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫همچنین با تصویب هیات وزیران‪ ،‬روابط و‬ ‫همکاری‌های مرزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با کشورهای همسایه و آسیای میانه توسعه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ای��ن همکاری‌ها ش��امل توس��عه روابط‬ ‫سیاس��ی و تس��هیل امور کنس��ولی‪ ،‬فعال‬ ‫کردن کمیسیون‌های مش��ترک اقتصادی‪،‬‬ ‫تس��هیل روابط تج��اری دوجانب��ه‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه‌های زیربنایی‪ ،‬س��اختمانی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫معدنی‪ ،‬برقراری خطوط پروازی مس��تقیم‪،‬‬ ‫توس��عه مواصالت جاده‌ای‪ ،‬ریلی و دریایی‪،‬‬ ‫توس��عه حجم تجارت و سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬توس��عه ارتباط��ات مخابراتی و‬ ‫مواردی اس��ت که با مشارکت دستگاه‌های‬ ‫مرتب��ط در ش��ورای‌عالی توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی بررسی و نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫در بیانیه‏ شانزدهمین اجالس رسمی مطرح شد‬ ‫‪ 10‬نکته‌ایکه اجالس خبرگان برآنها تاکیدکرد‬ ‫مجل��س خب��رگان رهب��ری در پایان ش��انزدهمین‬ ‫اجالسی ‏ه رسمی خود‪ ،‬پس از ‪ 2‬روز نشست و تبادل‌نظر‬ ‫پیرام��ون مس��ائل داخلی و بین‌الملل��ی‪ ،‬نکاتی را مورد‬ ‫تاکی��د قرار داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬موارد مورد تاکید از‬ ‫سوی اعضای مجلس خبرگان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬بی‌شک‪ ،‬والیت مطلق ‏ه فقیه‪ ،‬عامل حدوث و بقای‬ ‫انقالب و نظام اس�لامی بوده و امام راحل عظیم‌الشان‪-‬‬ ‫قدس س��ره ‪ -‬و رهبر معظ��م انقالب(مدظله العالی) با‬ ‫مدیری��ت و رهنمودهای شایس��ت ‌ه خ��ود‪ ،‬عمال مترقی‬ ‫بودن این اصل را به اثبات رس��انده‌اند‪ .‬مجلس خبرگان‬ ‫رهبری‪ ،‬ضمن تقدیر و تش��کر از اتخاذ مواضع حکیمان ‏ه‬ ‫ی مختل��ف‪ ،‬تاکید‬ ‫مق��ام معظ��م رهب��ری در عرصه‏‌ها ‏‬ ‫می‌نماید عمل به رهنمودهای ایش��ان موفقیت و عزت‬ ‫ایران اسالمی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ا توجه ب��ه عنایت ویژ ‌ه مق��ام معظم رهبری به‬ ‫مس��ائل فرهنگ��ی و نگرانی معظم‌له در ای��ن زمینه‪ ،‬با‬ ‫عنای��ت به اینک��ه زیربنای تمام برنامه‌ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و نظامی باید صبغ ‌ه فرهنگ اصیل‬ ‫دینی داشته باشد تا بتواند نظام اسالمی را به‌عنوان یک‬ ‫الگو به جهان عرضه نماید و اسالم را آن‌گونه که هست‬ ‫به جوامع بش��ری معرفی نماید؛ ل��ذا مجلس خبرگان‪،‬‬ ‫ضم��ن تاکی��د بر جای��گاه رفی��ع و مس��ئولیت خطیر‬ ‫ش��ورای‌عالی انقالب فرهنگی و تشکر از تالش‌های آن‬ ‫شورای محترم در عرص ‌ه فرهنگ‪ ،‬علم و فناوری؛ از این‬ ‫شورا و سایر نهادهای فرهنگی اعم از حوزه‌های علمیه‪،‬‬ ‫علمای اعالم‪ ،‬نویس��ندگان عالی نظام‪ ،‬وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اس�لامی‪ ،‬وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬وزارت علوم‬ ‫و آم��وزش عالی‪ ،‬وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫س��ازمان‌های می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری‪ ،‬صدا و‬ ‫سیما و هم ‌ه رس��انه‌ها و مطبوعات می‌خواهد که تمام‬ ‫تالش خود را برای تبیین و ترویج فرهنگ اس�لامی در‬ ‫جامعه به کار گیرند و به مطالبات رهبر بزرگوار انقالب‬ ‫(دام‌ظله) و اقش��ار مختلف مردم متعهد و خانواده‌های‬ ‫محترم ش��هدا‪ ،‬در زمین ‌ه فرهنگ‪ ،‬پاسخ مناسب دهند‬ ‫و اجازه ندهند مردم مسلمان کشور‪ ،‬به‌خصوص جوانان‬ ‫عزی��ز‪ ،‬از هجم ‌ه فرهنگ��ی جهان س��لطه و برنامه‌ه‌ای‌‬ ‫گسترد ‌ه دشمنان آسیب ببینند‪.‬‬ ‫انتظار می‏‌رود تمامی نهادها و دس��تگاه‏‌های مسئول‬ ‫در امر فرهنگ‪ ،‬در راس��تای حف��ظ و تحکیم ارزش‏‌ها‬ ‫و رعای��ت موازین ش��رعی ک��ه ثمر ‏ه مجاه��دت علما‬ ‫و خون ش��هیدان اس��ت تالش بیش��تری نم��وده و با‬ ‫هنجارش��کنان و برهم‌زنندگان امنیت فرهنگی جامعه‬ ‫که شالوده‌ انقالب امام و قیام ملت بوده‪ ،‬با ابتکار عمل‬ ‫و برنامه‌ریزی دقیق‪ ،‬به صورت فعال و با اقتدار و تدبیر‬ ‫الزم برخورد نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقام معظم رهبری در دیدار اخیر رییس‌جمهوری‬ ‫و هیات محت��رم وزیران‪ 15 ،‬توصی ‏ه مه��م و راهبردی‬ ‫داشتند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬حرکت در منشور ترسیم شده از‬ ‫س��وی معظم‌له می‏‌تواند دولت را در دستیابی به اهداف‬ ‫پیش‌رو ی��اری نمای��د‪ .‬مجلس خب��رگان‪ ،‬ضمن اعالم‬ ‫حمایت از قوای س��ه‌گانه‪ ،‬به‌وی��ژه دولت محترم تاکید‬ ‫می‏کند که تحقق وعده‏‌های دولت و توسع ‏ه همه جانب ‏ه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی کشور‪ ،‬در گرو‬ ‫«بکارگیری هم ‏ه نیروه��ای باتجربه و معتقد به نظام»‪،‬‬ ‫«پرهیز از اقدامات س��طحی و جناح��ی»‪« ،‬حمایت از‬ ‫نخب��گان‪ ،‬متخصص��ان و مبتکران»‪« ،‬اج��رای صحیح‬ ‫سیاس��ت‏‌های کلی سند چش��م‌انداز‪ ،‬اصل‪ 44‬و اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی» و «توجه به مس��ئل ‏ه تکثیر نس��ل و ایجاد‬ ‫بسترهای مناسب برای آن» خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬وحدت و یکپارچگ��ی آحاد ملت‪ ،‬اقوام‪ ،‬گروه‏‌ها و‬ ‫به‌ویژه مس��ئوالن نظام اس�لامی‪ ،‬رمز پیروزی و تداوم‬ ‫انقالب اس�لامی و اص�لاح امور ب��وده و خواهد بود‪ .‬در‬ ‫ف��راز و نش��یب‏‌های گوناگون انقالب‪ ،‬ه��رگاه وحدت و‬ ‫آرامش جامعه حفظ ش��ده‪ ،‬شاهد موفقیت‪ ،‬پیشرفت و‬ ‫غلبه بر دشمنان انقالب و اسالم بوده‏‌ایم‪ .‬خبرگان ملت‬ ‫از هم��گان‪ ،‬به‌ویژه قوای س��ه‌گانه می‏‌خواهد با وحدت‬ ‫کلمه و همدلی بیش��تر‪ ،‬ب��ه تفرقه‌افکنان و توطئه‏‌گران‬ ‫اجاز ‏ه میدان‌داری نداده و بس��تر مناسب حفظ عزت و‬ ‫س��ربلندی ایران اسالمی را با وحدت‪ ،‬محبت و انسجام‬ ‫ملی در سای ‌ه اس�لام و رهبری ولی فقیه بیش از پیش‬ ‫محقق نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬روز قدس امس��ال‪ ،‬با توجه به حمالت ددمنشان ‏ه‬ ‫اس��رائیل غاصب به باریک ‏ه غزه و شهید و مجروح شدن‬ ‫بیش از ‪13‬هزار مرد و زن و کودک بی‏گناه‪ ،‬در داخل و‬ ‫خارج از کشور‪ ،‬پرشورتر از گذشته در دفاع از فلسطین‬ ‫عزیز و غز ‏ه مظلوم‪ ،‬با حضور چشمگیرتر مردم همیشه در‬ ‫صحنه برگزار شد‪ .‬نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از‬ ‫تمامی مردم عزیز کشورمان و هم ‏ه آزادیخواهان جهان‬ ‫که در حمایت از مردم بی‌پناه غزه به پا خاستند؛ تشکر‬ ‫‏کرده و اقدامات وحش��یان ‌ه رژیم کودک‌کش اس��رئیل و‬ ‫حامیان وی از غرب و برخی کشورهای عربی و سکوت‬ ‫مرگب��ار س��ازمان‏‌های مدعی دفاع از حقوق بش��ر را به‬ ‫ش��دت محکوم نموده و اعالم می‌دارد که تنها توکل بر‬ ‫خدا و مقاومت مردم فلسطین بود که شکستی تاریخی‬ ‫بر پیکر ‏ه رژیم سفاک صهیونیستی وارد کرد و بار دیگر‬ ‫ندای حق‏‌طلبان ‏ه پیروزی خون بر شمش��یر را به گوش‬ ‫جهانیان رس��اند و مردم مظلوم غزه توانس��تند پس از‬ ‫قریب دو ماه استواری و مجاهدت وصف‏‌ناپذیر‪ ،‬اسرائیل‬ ‫غاص��ب را به زانو درآورده و خواس��ت ‏ه به حق خود را بر‬ ‫این رژیم درنده‌خو‪ ،‬تحمیل نمایند‪.‬‬ ‫مجل��س خبرگان رهبری ضمن تبریک این پیروزی‬ ‫به ملت فلس��طین و گروه‏‌ه��ای مقاومت اعالم می‏‌دارد‬ ‫که این رژیم با کش��تن انس��ان‏‌های بی‌دف��اع و حمله‬ ‫به مناطق غیرنظامی‪ ،‬مس��اجد‪ ،‬مدارس‪ ،‬بیمارستان‌ها‬ ‫و موسس��ات بین‌المللی‪ ،‬مرتکب جنایت جنگی ش��ده‬ ‫و بای��د محاکمه و مجازات ش��ود و بداند که نمی‏‌تواند‬ ‫برع��زم جدی مردم مقاوم غزه و کرانه‏ی باختری‪ ،‬برای‬ ‫تشکیل دولت فلسطینی با محوریت قدس شریف فائق‬ ‫آی��د‪ .‬مبارزان فلس��طینی هم بدانند ک��ه «ان اهلل علی‬ ‫نصرهم لقدیر»‪.‬‬ ‫‪ -6‬مجلس خبرگان رهبری اقدامات ددمنش��ان ‌ه گروه‬ ‫تروریستی داعش در سوریه و عراق را به شدت محکوم‬ ‫می‌کند‪ .‬جنایت‏‌های این گرو ِه تندرو‪ ،‬انحرافی و دس��ت‬ ‫پرورد ‏ه سازمان‌های جاسوسی امریکا و اسرائیل خبیث‬ ‫و حامی��ان مالی عرب��ی آن‪ ،‬دل هر دردمندی را به درد‬ ‫می‏‌آورد‪ .‬بی‌ش��ک‪ ،‬همراهی باقی مانده‏‌های حزب بعث‬ ‫و کس��انی که از نتیج�� ‌ه انتخابات اخی��ر پارلمان عراق‬ ‫ناخشنود بودند؛ در پیشروی‏‌های این گروهک تکفیری‪،‬‬ ‫موثر بوده است‪ .‬این گروه جانی‪ ،‬به دنبال ایجاد اختالف‬ ‫و اغتشاش بین مسلمانان و تغییر نقش ‏ه خاورمیانه است‪،‬‬ ‫ما ضمن تبریک پیروزی‌های اخیری که در «اِمِرلی» و‬ ‫«موصل» به دس��ت آمده؛ رمز موفقیت را توکل برخدا‬ ‫و وح��دت و یکپارچگ��ی هم ‌ه گروه‌ه��ا‪ ،‬طوایف و اقوام‬ ‫عراق��ی و مقاومت ارتش‪ ،‬مجاهدان و عش��ایر عراق در‬ ‫س��ای ‏ه توجه به نقش مرجعیت دین��ی و عمل به قانون‬ ‫اساسی این کشور می‌دانیم‪ .‬همچنین مجلس خبرگان‬ ‫رهبری‪ ،‬روند قانونی طی شده برای انتخاب نخست وزیر‬ ‫جدید عراق و ائتالف احزاب و گروه‏‌های عراقی را به فال‬ ‫نیک گرفته و بر لزوم هرچه بیشتر وحدت و همبستگی‬ ‫اقوام در عراق تاکید و اعالم می‏‌دارد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران همچون گذش��ته در کنار دولت‪ ،‬ملت و مرجعیت‬ ‫عراق بوده و از ایجاد ثبات و امنیت پایدار در این کشور‬ ‫اسالمی؛ حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -7‬ضم��ن حمای��ت از اقدام��ات تی��م مذاکره‌کننده‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬از آنان می‌خواهیم‪ :‬براساس نظرات داهیانه‌‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬با رصد توطئه‌های دش��منان‪ ،‬کار‬ ‫را ب��ا تدبی��ر‪ ،‬س��رعت‪ ،‬قاطعیت بیش��تر و هماهنگ با‬ ‫عزت نظام اس�لامی و حفظ دستاوردهای دانشمندان و‬ ‫به‌خصوص شهدای هسته‌ای پیش ببرند‪.‬‬ ‫‪ -8‬مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر و تش��کر از‬ ‫تالش‌های گسترد ‌ه حافظان امنیت کشور‪ ،‬انهدام پهپاد‬ ‫اس��رائیلی را که حق مس��لم نظام اس�لامی در راستای‬ ‫حراس��ت از تمامیت ارضی کش��ور بوده‪ ،‬تبریک گفته‬ ‫و برای هم ‌ه نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در تمام ماموریت‌های خطی��ر پیش‌رو آرزوی موفقیت‬ ‫می‌نماید‪.‬‬ ‫‪ -9‬در آس��تان ‏ه س��ال تحصیل��ی جدید و بازگش��ایی‬ ‫حوزه‏‌ه��ای علمیه‪ ،‬دانش��گاه‌ها‪ ،‬مراکز آم��وزش عالی و‬ ‫مدارس‪ ،‬ضمن دعای خیر و آرزوی موفقیت برای کلی ‏ه‬ ‫طالب علوم دینی‪ ،‬دانش��جویان و دانش‌آموزان‪ ،‬اساتید‪،‬‬ ‫مربیان و معلمان سخت‌کوش کشورمان؛ از این عزیزان‬ ‫می‏‌خواهیم با تالش مس��تمر برای کسب علم و دانش و‬ ‫مهارت و تخصص‪ ،‬به رش��د اخالقی و معنوی و فضائل‬ ‫الهی و انسانی نیز اهتمام داشته باشند‪ .‬خبرگان رهبری‬ ‫از مس��ئوالن نهاده��ای آموزش��ی می‏‌خواه��د با حفظ‬ ‫آرامش فضای علمی کش��ور‪ ،‬بس��ترهای الزم را جهت‬ ‫رش��د و پویایی علمی جامعه‪ ،‬فراهم آورده و بر تبیین‪،‬‬ ‫ترویج و تقویت بنیان‏‌های دینی‪ ،‬همت گمارند تا شاهد‬ ‫رشد شاخص‏‌های علمی‪ ،‬توفیقات بیشتر فرهیختگان و‬ ‫تعمیق مبانی اسالمی در بین نسل جوان و آینده‌سازان‬ ‫کش��ورمان باش��یم‪ .‬هم‏چنین از رییس‌جمهور محترم‬ ‫می‏خواهیم باتوجه به اهمیت جایگاه وزارت علوم و آغاز‬ ‫سال تحصیلی دانشگاه‌ها‪ ،‬هرچه سریع تر فرد شایسته‬ ‫و مناسبی را برای تصدی این منصب به مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬معرفی نماید‪.‬‬ ‫‪ -10‬ب��ا توجه ب��ه در پیش بودن کنگ��ر ‌ه عظیم حج‬ ‫ج که بی‌شک چشم ‌ه‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬فرارس��یدن موس��م ح ‌‬ ‫جوشان فیض الهی است را به امت اسالمی تبریک گفته‬ ‫و از حاجیان س��عادتمند که توفیق درک این ایام را در‬ ‫س��رزمین وحی دارند می‌خواهیم این فرصت را مغتنم‬ ‫ِ‬ ‫معنویت بیشتر‪ ،‬زدودن زنگارهای‬ ‫بدانند و برای کس��ب‬ ‫دل و موفقیت ملت‌های مسلمان‪ ،‬بخصوص کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬بحرین‪ ،‬یمن و فلس��طین و نابودی دش��منان به‬ ‫درگاه ربوبی ذات احدیت‪ ،‬دعا و تضرع نمایند‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬ضمن آرزوی ش��فا و بهب��ودی کامل برای‬ ‫آیت‌اهلل مهدوی‌کنی؛ ریی��س مجلس خبرگان رهبری‪،‬‬ ‫ی��اد امام راح��ل‪ ،‬ش��هدای گرانقدر انقالب اس�لامی و‬ ‫جنگ تحمیلی و یاد و خاطر ‏ه بزرگانی همچون مرحوم‬ ‫محمدی گیالنی‪ ،‬مرحوم معصومی زرندی‪ ،‬مرحوم سید‬ ‫صابر جباری و مرحوم ماموس��تا مجتهدی که عضو این‬ ‫مجل��س بودن��د و در روزها و ماه‏‌های اخی��ر به لقاءاهلل‬ ‫پیوستند را گرامی می‌داریم‪ .‬هم‌چنین با گرامی داشت‬ ‫‪12‬ش��هریور‪ ،‬روز مبارزه با استعمار انگلیس و تجلیل از‬ ‫قهرمانان عرصه‌های جهاد و مقاومت و مبارزه با استکبار‬ ‫و صهیونیزم در طول تاریخ‪ ،‬س�لامت و سربلندی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‏‌ای ‪ -‬دام ظله‬ ‫العالی‪ -‬و ملت شریف ایران را از خداوند متعال‪ ،‬مسئلت‬ ‫می‏‌نماییم‪.‬‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫الریجانی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منطقه نیازی به حضورخارجی‌ها ندارد‬ ‫مهر‪ :‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اع�لام اینکه امروز نیروهای نظامی ما هم‬ ‫برای ایران و هم برای کش��ورهای منطقه‬ ‫امنیت‌س��از هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برای تامین‬ ‫امنی��ت منطق��ه نیازمن��د ورود دیگران‬ ‫نیستیم و کشورهای مس��لمان می‌توانند‬ ‫این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬عل��ی الریجان��ی‬ ‫چهارشنبه در جمع نیروهای مسلح استان‬ ‫بوش��هر با بیان تبریک به مناس��بت دهه‬ ‫کرامت و میالد ام��ام رضا(ع) اظهار کرد‪:‬‬ ‫حضور در جمع نیروهای مس��لح اس��تان‬ ‫بوش��هر که مرزدارانی غیور هستند‪ ،‬برای‬ ‫من افتخار بزرگی است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬استان بوشهر همواره از نقاط حساس‬ ‫کشور بوده و در ‪ 2‬قرن اخیر همیشه مورد‬ ‫توجه دیگران بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجاهدت‌های بس��یار زیادی‬ ‫ب��رای صیانت از ایران ص��ورت گرفته که‬ ‫بخش زیادی از آن از بوش��هر بوده اس��ت‬ ‫و مجاهدان��ی از این س��رزمین از ایران و‬ ‫مرزهای کش��ور دف��اع کرده‌اند و این یک‬ ‫سنت درخش��ان برای منطقه است که با‬ ‫روحیه مجاهدانه از ایران دفاع می‌کردند‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬امروز ش��ما در چنین‬ ‫جایگاه��ی قرار دارید که ب��ا امکاناتی که‬ ‫در اختی��ار شماس��ت می‌خواهی��د نقش‬ ‫بازدارنده داش��ته باشید و توانمندی ایران‬ ‫را نشان دهید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط س��خت‬ ‫‹ ‹توسعه اقتصادی نیازمند امنیت روانی و‬ ‫امنیت دفاعی است‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای اینکه س��رمایه‌گذاری‬ ‫و اقتصاد در کش��ور توس��عه پیدا کند‪ ،‬نیازمند‬ ‫‪ 2‬اصل مهم هس��تیم که ش��امل امنیت روانی‬ ‫و امنی��ت دفاعی اس��ت ک��ه امنی��ت روانی را‬ ‫رس��انه‌ها و رجال سیاس��ی ب��ا آرام‌کردن فضا‬ ‫ایجاد می‌کنند و امنیت دفاعی را هم نیروهای‬ ‫مس��لح ایجاد می‌کنند‪ .‬الریجانی با بیان اینکه‬ ‫باید مس��ائل منطقه را رصد کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫کش��ورهای منطقه قدرت درگی��ری با ایران را‬ ‫ندارند‪ ،‬چون برای ش��ان بس��یار پرهزینه است‬ ‫و حتی قدرت‌های بزرگ هم اگر توان داش��تند‬ ‫تاکنون با ما درگیر ش��ده بودند ولی چون برای‬ ‫آنه��ا پرهزینه اس��ت ت��وان حمله به ای��ران را‬ ‫نداشته‌اند‪ .‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫توان ایران در بخش دفاعی اشاره کرد و یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬امروز نیروهای نظامی ما هم برای ایران و‬ ‫هم برای کشورهای منطقه امنیت‌ساز هستند‪.‬‬ ‫آب و هوایی این منطقه‪ ،‬مجاهدت ش��ما‬ ‫س��خت‌تر اس��ت؛ هم به دلیل شغل‌تان و‬ ‫هم به دلیل وضعیت آب و هوایی اس��تان‬ ‫بوش��هر و ملت ای��ران نیز قدردان ش��ما‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹غربی‌ه�ا هم اذعان دارند که ایران‬ ‫نقطه اتکای منطقه است‬ ‫الریجان��ی با بیان اینکه ش��رایط منطقه‬ ‫بسیار غبارآلود و پرمسئله است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در اکثر کش��ورهای منطقه وضعیت پایدار‬ ‫نیس��ت؛ در مص��ر‪ ،‬لیبی‪ ،‬س��وریه و عراق‬ ‫وضعیت آنها مناسب نیست ولی در چنین‬ ‫شرایطی ایران از یک ثبات برخوردار است‬ ‫و این مهم با پایداری مرزداران ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینک��ه گاهی غربی‌ها هم اذعان دارند‬ ‫که ایران نقطه اتکای منطقه اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ثمره حضور ش��ما این اس��ت که ثبات‬ ‫و امنیت پایداری در ای��ران به وجود آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه ب��ه وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور اش��اره و بیان کرد‪ :‬امروز کشور ما‬ ‫نیازمن��د خی��زش اقتصادی اس��ت‪ ،‬از نظر‬ ‫تورم دارای مش��کالتی هس��تیم که دولت‬ ‫و مجل��س وق��ت زیادی را ص��رف این کار‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬الریجان��ی ب��ه اهمی��ت تحقق‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫موضوعی که رهب��ر معظم انقالب در مورد‬ ‫اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند‪ ،‬بسیار مهم‬ ‫است و حرف ایش��ان این است که اقتصاد‬ ‫باید مبتنی بر تولید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروهای نظامی ما در مانورها رشد پیدا‬ ‫نکرده‌اند‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ای��ران یک خط قرمز را برای‬ ‫خودش ترسیم کرده است که اگر این خط قرمز‬ ‫تهدید شود ایران وارد عمل خواهد شد‪ .‬الریجانی‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬برای تامین امنیت منطقه نیازمند‬ ‫ورود دیگران نیس��تیم و کش��ورهای مسلمان‬ ‫می‌توانند این کار را انجام دهند‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به توان کش��ور در بخش‌های مختلف‪،‬‬ ‫اذعان کرد‪ :‬نیروهای نظامی ما در مانورها رش��د‬ ‫پیدا نکرده‌اند و در جنگ رشد کرده‌اند‪.‬‬ ‫در دیدار با مقامات لوکزامبورگ مطرح شد‬ ‫تاکید ظریف بر نقش مهم ایران در منطقه‬ ‫مه�ر‪ :‬وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان قب��ل از ترک‬ ‫لوکزامبورگ با رییس مجلس و نخست‌وزیر این کشور‬ ‫دی��دار و تاکید کرد‪ :‬ایران نقش مهمی در منطقه دارد‬ ‫و اکنون با روند مذاکرات هسته‌ای امیدواری نسبت به‬ ‫تعامل و گفت‌وگو و همکاری‌ه��ای موثر افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان قبل از ترک لوکزامبورگ‬ ‫با رییس مجلس و نخست وزیر این کشور دیدار کرد که‬ ‫در آن روند روابط دوجانبه‪ ،‬تحوالت منطقه‌ای‪ ،‬زمینه‌ها‬ ‫و فرصت‌های همکاری‪ ،‬فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی‬ ‫و ترسیم چشم‌انداز همکاری‌های آینده مورد گفت‌وگو‬ ‫و تبادل‌نظر قرار گرف��ت‪ .‬محمدجواد ظریف در دیدار‬ ‫با اگزاویه بتل نخس��ت‌وزیر لوکزامبورگ قدمت روابط‬ ‫دوجانبه را س��رمایه خوبی برای استفاده از فرصت‌های‬ ‫پی��ش‌رو خواند‪ .‬وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در این‬ ‫دیدار س��اختار سیاسی و روند تحوالت و پیشرفت‌های‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی ایران را تشریح و برگزاری‬ ‫انتخابات مختلف در دوره‌های متعدد و مشارکت باالی‬ ‫مردمی را در منطقه بی‌نظیر توصیف کرد‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف با تشریح دیدگاه‌های ایران نسبت به رسیدن به‬ ‫توافق جامع در مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از نظر‬ ‫ما مسئله هسته‌ای قابل حل است و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای حل این موضوع اراده جدی دارد‪ .‬وی مبارزه‬ ‫با افراطی‌گری و تروریس��م را از موضوعات مورد توجه‬ ‫ایران خواند و با اشاره به طرح ریاست‌جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه مبتنی‬ ‫بر آن‪ ،‬همکاری و تالش کشورها برای حل این معضل‬ ‫را ض��روری دانس��ت و گفت‪ :‬تروریس��م و افراطی‌گری‬ ‫محدود به عراق و س��وریه نیس��ت و خارج از منطقه را‬ ‫نیز تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر لوکزامب��ورگ در ای��ن دی��دار تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ایران نقش مهم��ی در منطق��ه دارد و اکنون با‬ ‫روند مذاکرات هس��ته‌ای امیدواری نس��بت به تعامل و‬ ‫گفت‌وگو و همکاری‌های موثر افزایش یافته است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به برنامه‌ریزی ب��رای برگزاری اجالس تجار و‬ ‫بخ��ش خصوصی در آذرماه آینده از س��وی کش��ورش‬ ‫این روی��داد را فرصت خوبی برای رونق بخش��یدن به‬ ‫همکاری‌ه��ای فی‌مابین دانس��ت‪ .‬ظریف همچنین در‬ ‫دیدار با آق��ای مارس دی بارتول��و مئو رییس مجلس‬ ‫لوکزامب��ورگ‪ ،‬راهب��رد دولت تدبیر و امی��د در روابط‬ ‫خارج��ی و همچنی��ن جایگاه و نقش مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در پیش��برد اهداف کشور را تشریح کرد‪ .‬وی‬ ‫برگزاری نشست کمیته‬ ‫سیاسی مشترک ایران و قطر‬ ‫ایرنا‪ :‬س��ومین کمیته سیاسی مشترک جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران و قط��ر در وزارت امورخارج��ه‬ ‫برگزار شد‪ .‬سومین کمیته مشترک سیاسی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و قطر در یک سال گذشته به ریاست‬ ‫محمد الرمیحی مع��اون وزیر امور خارجه قطر و امیر‬ ‫عبداللهیان در محل وزارت امور خارجه برگزار ش��د‪.‬‬ ‫بررسی مناسبات دوجانبه و رایزنی درخصوص مسائل‬ ‫منطق��ه‌ای و بین‌المللی در دس��تورکار این مرحله از‬ ‫مذاکرات اس��ت‪ .‬قرار اس��ت در این مذاکرات‪ 6 ،‬سند‬ ‫همکاری بین دو کشور امضا شود‪.‬‬ ‫دیدارهای دوجانبه روانچی‬ ‫در چک‬ ‫مهر‪ :‬مجید تخت روانچی‪ ،‬معاون اروپا و امریکای‬ ‫وزارت امور خارجه کش��ورمان به منظور دیدارهای‬ ‫دوجانبه با مقامات کش��ور چک راهی این کش��ور‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه سفرهای اروپایی محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان و معاونان وی‪ ،‬مجید‬ ‫تخت روانچی‪ ،‬معاون اروپ��ا و امریکای وزارت امور‬ ‫خارجه کش��ورمان پس از بلژیک راهی کشور چک‬ ‫ش��د‪ .‬روانچی در چک با وزیر و معاون وزیر خارجه‬ ‫این کش��ور دیدار خواهد کرد‪ .‬وزیر امور خارجه نیز‬ ‫پس از بروکسل و دیدار با کاترین اشتون و مقامات‬ ‫بلژیک دیروز به لوکزامبورگ رفت و راهی رم شد‪.‬‬ ‫نوبخت‪:‬‬ ‫تا پایان مهلت قانونی‬ ‫وزیر علوم را معرفی می‌کنیم‬ ‫مهر‪ :‬سخنگوی دولت درخصوص معرفی وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری با توجه به بازگش��ایی دانشگاه‌ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به س��ابقه سرپرست وزارت علوم‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ ،‬اما وزی��ر تا پایان مهلت قانونی‬ ‫معرفی می‌ش��ود‪ .‬محمدباقر نوبخت درب��اره اینکه با‬ ‫توجه به بازگش��ایی دانش��گاه‌ها در اول مهر ماه وزیر‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری چه زمانی به مجلس شورای‬ ‫اسالمی معرفی می‌شود؟ گفت‪ :‬شخصی که به عنوان‬ ‫سرپرست در وزارت علوم شاغل هستند‪ ،‬سابقه وزارت‬ ‫علومی دارند‪ ،‬بنابراین مشکلی وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ت��ا زمان مهلت قانونی تعیین ش��ده‪ ،‬ف��رد مورد نظر‬ ‫معرفی خواهد شد‪ .‬نوبخت همچنین در پاسخ به سوال‬ ‫دیگر مبنی‌بر اینکه آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهاد‬ ‫پذی��رش پروتکل الحاق��ی برای ایج��اد اعتماد میان‬ ‫طرفین را داده اس��ت‪ ،‬موض��ع دولت در این خصوص‬ ‫چیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر الزم باشد مراحل قانونی‌اش را‬ ‫طی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ارسال کمک‌های ایران به‬ ‫مردم غزه از طریق گذرگاه رفح‬ ‫دیپلماس��ی پارلمانی را برای تنظی��م روابط همه‌جانبه‬ ‫بسیار موثر ارزیابی کرد‪ .‬وزیر خارجه برگزاری انتخابات‬ ‫با مش��ارکت باالی مردم‪ ،‬راهب��رد گفت‌وگو بر مبنای‬ ‫تکری��م ملت ای��ران و احترام متقاب��ل را عناصر اصلی‬ ‫در تحلیل ش��رایط کنونی ای��ران توصیف کرد‪ .‬ظریف‬ ‫همچنی��ن برنامه‌های دولت جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در ارتق��ای حقوق ش��هروندی و دیدگاه ایران نس��بت‬ ‫به مس��ائل حقوق بشری را تش��ریح و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اصل احترام و پایبندی به ارزش‌ها و فرهنگ و رسوم و‬ ‫ویژگی‌های درونی جوامع باید در تعامل و گفت‌وگوهای‬ ‫حقوق بشری به‌عنوان یک مبنا مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه در این دی��دار تحوالت منطقه‌ای‬ ‫از جمل��ه ابعاد فعالیت گروه‌های تروریس��تی و افراطی‬ ‫در ع��راق و س��وریه را تش��ریح کرد‪ .‬ریی��س مجلس‬ ‫لوکزامب��ورگ در ای��ن دی��دار همچنین بازتاب س��فر‬ ‫وزی��ر خارجه لوکزامبورگ به ته��ران را مثبت ارزیابی‬ ‫و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امروز گفت‌وگ��و و تعامل تنها راه‬ ‫پی��ش‌روی کش��ورها برای حل مس��ائل اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اس��تقبال از انجام مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ‪5+1‬‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬این مذاکرات فضای مثبتی را در س��طح‬ ‫جامع��ه بین‌المللی ایجاد کرد‪ .‬ایش��ان با اس��تقبال از‬ ‫ارتباط��ات می��ان مجالس ‪ 2‬کش��ور اب��راز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬دیپلماس��ی پارلمانی بین ‪ 2‬کش��ور وارد مراحل‬ ‫نوینی شود‪.‬‬ ‫تالش دولت برای نزدیکی نرخ ارز آزاد به نرخ مبادله ای‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬به دستور رییس‌جمهور‪ ،‬دستگاه‌های اجرایی‬ ‫و وزارتخانه‌ه��ا موظف به عملیاتی ک��ردن رهنمودهای اخیر رهبری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد باقر نوبخت دیروز در حاش��یه نشست هیات‬ ‫دول��ت در جمع خبرنگاران با اش��اره به دیدار هی��ات وزیران با رهبر‬ ‫معظم انقالب در هفته گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬هفته قبل در روز چهارش��نبه‬ ‫هیات وزیران مالقاتی با رهبر معظم انقالب داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از حمایت ایش��ان از دولت و تاییدی که برروی فعالیت‌ها‬ ‫و خدم��ات دولت در خصوص مهار تورم‪ ،‬تثبیت نرخ ارز‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫تحول س�لامت و در نهایت آرامشی که در کشور به سبب نوع رویکرد‬ ‫دولت صورت گرفته بس��یار قدردانی و تش��کر می‌شود‪ ،‬دولت مراتب‬ ‫تشکر متواضعانه خود را به رهبری اعالم و از نکاتی که در رهنمودهای‬ ‫ایشان بود به نحو شایسته برخوردار خواهیم شد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬در جلسه امروز هیات وزیران رییس‌جمهور‬ ‫برای اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری همه دستگاه‌های‬ ‫اجرای��ی و وزارتخانه‌ه��ا را موظف کرد که هر کدام به اقتضای موضوع‬ ‫نحوه اجرای آن رهنمودها را برنامه‌ریزی و با س��رعت زمینه عملیاتی‬ ‫شدن آن را فراهم کنند‪.‬‬ ‫نوبخ��ت گفت‪ :‬در این جلس��ه آق��ای رییس‌جمه��ور از معاون اول‬ ‫خود خواس��ت که موضوع را تحت نظر داش��ته و گزارش اجرایی این‬ ‫رهنمودها را به هیات وزیران و دفتر رهبری منعکس کنند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه دول��ت در س��ال دوم فعالیت خ��ود با این‬ ‫حمایت‌های ارزش��مند و تاییدی که نس��بت به فعالیت‌های اثربخش‬ ‫خود داشت با دستمایه بیشتری فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد ابراز‬ ‫امیدواری کرد که بتوانند در س��ال دوم فعالیت خود خدمات بیشتری‬ ‫را به مردم ارائه کرده تا هم رضایت بیش��تر مردم و هم رضایت بیشتر‬ ‫رهبری را در پایان سال دوم فعالیت دولت فراهم کنند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس‌جمهور همچنین با‬ ‫اش��اره به بخش دیگر جلسه امروز هیات وزیران گفت‪ :‬امروز همچنین‬ ‫گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور توسط رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫ارائه ش��د ک��ه در آنجا با توجه به ضرورت توازن بخش��ی بین مناطق‬ ‫مختلف کش��ور به خصوص در برنامه شش��م تحلیل‌ها و پیشنهادهای‬ ‫اثربخشی ارائه شد‪ .‬نوبخت افزود‪ :‬مقرر شد ضمن دنبال کردن موضوع‪،‬‬ ‫این پیشنهادات در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرارگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه در سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی بر‬ ‫توس��عه صادرات به خصوص به کش��ورهای منطقه و همسایه تصریح‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬از این رو بخشی از فعالیت‌های هیات وزیران معطوف به‬ ‫چگونگی ایجاد روابط مطلوب‌تر با کش��ورهای همس��ایه و به خصوص‬ ‫آسیای میانه و انجام صادرات بیشتر به آنها بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬ظرفیت اقتص��ادی ایران ایجاب می‌کند که‬ ‫صادرات گسترده‌ای را به کشورهای همسایه داشته باشیم‪.‬‬ ‫نوبخت در پایان س��خنان خود با تاکید بر ضرورت انعکاس درس��ت‬ ‫اخب��ار و موضوعات مربوط به دولت برای جامعه گفت‪ :‬ضمن تقدیر و‬ ‫تش��کر از رسانه‌ها باید در پاره‌ای از موارد گله و انتقاد دولت را نسبت‬ ‫به برخی رسانه‌ها که توجهی به آثار مخرب انعکاس برخی موارد کذب‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬اعالم کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفته گذشته یکی از رسانه‌ها یک حرف بی‌اساس و سراسر‬ ‫دروغ در خصوص نرخ ارز در آینده اعالم کرد که دولت ضمن تکذیب‬ ‫آن‪ ،‬مج��ددا بر ثبات ب��ازار ارز تاکید دارد‪ ،‬دولت به تدریج سیاس��ت‬ ‫یکسان‌س��ازی ن��رخ ارز را اجرا می‌کند‪ ،‬بدان معن��ی که قیمت ارز در‬ ‫ب��ازار آزاد به نرخی که به عنوان ن��رخ مبادله‌ای در بانک مرکزی ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نزدیک ش��ود؛ بانک مرکزی به هیچ وجه به دنبال رساندن‬ ‫نرخ مبادله‌ای به بازار ارز نیس��ت‪ ،‬بلکه ب��ازار آزاد باید خود کاملا این‬ ‫مسئله را تنظیم کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬وزارت ام��ور خارج��ه اعالم ک��رد‪ :‬کمک‬ ‫یکصد تنی جمهوری اس�لامی ایران در قالب یک‬ ‫فروند هواپیما به مصر ارس��ال ش��د تا با هماهنگی‬ ‫اطراف ذیربط مصری و فلسطینی‪ ،‬از طریق گذرگاه‬ ‫رف��ح‪ ،‬در اختیار مردم غزه ق��رار گیرد‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارجه اعالم کرده اس��ت‪ :‬در استمرار حمایت‌های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از ملت فلسطین و حمایت‬ ‫از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی این کمک‌ها‬ ‫در قالب یک فروند هواپیما شامل کمک‌های انسان‬ ‫دوس��تانه مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫مردم غزه‪ ،‬از جمله دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬چادر‪،‬‬ ‫زیرانداز‪ ،‬پتو‪ ،‬موادغذیی و انواع کنسرو تن ماهی به‬ ‫قاهره ارسال شده است‪.‬‬ ‫نیروگاهاتمی‬ ‫بوشهر‪7/5‬میلیاردکیلووات‬ ‫ساعتبرقتولیدکرد‬ ‫ایرنا‪ :‬مجری طرح نیروگاه اتمی بوش��هر گفت‪ :‬این‬ ‫نی��روگاه ‪7/5‬میلیارد کیلو وات س��اعت ب��رق از زمان‬ ‫بهره‌برداری تاکنون تولید کرده است‪ .‬محمود جعفری‪،‬‬ ‫در بازدید رییس مجلس شورای اسالمی از نیروگاه اتمی‬ ‫بوشهر با بیان این که این نیروگاه از سال ‪ 90‬وارد مدار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬عملیات سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر در‬ ‫سال ‪ 90‬به پایان رسید و در ‪ 12‬شهریور همان سال نیز‬ ‫برق تولیدی آن به شبکه سراسری متصل شد‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که از سال ‪ 91‬ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر به ‪100‬‬ ‫درصد رسید‪ ،‬گفت‪ :‬از این زمان تاکنون هفت میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون کیلو وات ساعت برق در این نیروگاه تولید‬ ‫ش��ده است‪ .‬مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر افزود‪ :‬با‬ ‫تولید برق از نیروگاه اتمی بوشهر ساالنه در مصرف ‪8/5‬‬ ‫میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی می‌شود‪.‬جعفری بیان‬ ‫کرد‪ :‬عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه اتمی بوشهر هر‬ ‫‪ 4‬سال یک‌بار صورت می‌گیرد و تعمیرات این نیروگاه‬ ‫نیز س��ال آینده انجام خواهد شد‪ .‬وی هزینه تعمیرات‬ ‫نیروگاه اتمی بوشهر را ‪ 40‬میلیون دالر در سال عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪90‬درصد عملیات غیرهسته‌ای‬ ‫نیروگاه توس��ط کارشناس��ان ایرانی صورت می‌گیرد و‬ ‫قرار است س��هم نیروهای ایرانی در انجام فعالیت‌های‬ ‫هسته‌ای سال آینده ‪30‬درصد افزایش یابد‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫مهم ترین درس های جنگ اول‬ ‫جهانی برای رهبران جهان‬ ‫در حالی که توجه جهان در هفته های اخیر به یکصدمین‬ ‫س��الروز جن��گ جهان��ی اول معط��وف بود‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫مرک��ز بلفر ‪ Belfer‬تالش کردند جم��ع بندی از مهمترین‬ ‫درس‌های این جنگ برای رهب��ران دنیای امروز دارد‪ ،‬ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫صرفا به این دلیل که جنگ اقدامی احمقانه و خود مغلوب‬ ‫ساز است‪ ،‬به این معنا نیست که می توان مانع از بروز آن شد‪.‬‬ ‫«هیچ یک از س��ران اروپا در س��ال ‪ 1914‬این جنگ را که‬ ‫خودشان مسبب آن بودند‪ ،‬انتخاب نکرده بودند و در نهایت‬ ‫نیز همه آنها بازنده ش��دند‪ .‬در س��ال ‪ ،1918‬امپراتور آلمان‬ ‫از س��مت خود عزل و اساس امپراتوری اتریش‪ -‬مجارستان‬ ‫منحل شد‪ ،‬امپراتوری روسیه توسط بولشویک ها سرنگون‬ ‫ش��د‪ ،‬فرانس��ه برای یک نس��ل خونریزی به ارمغان آورد و‬ ‫انگلس��تان نیز از ثروت و جوانان خود برای این جنگ هزینه‬ ‫ک��رد‪ .‬اگر به رهبران جهان فرصتی برای ش��روع دوباره داده‬ ‫م��ی ش��د‪ ،‬هیچ یک از آنه��ا‪ ،‬هرگز به آنچه ک��ه در آن زمان‬ ‫انتخ��اب ک��رد‪ ،‬روی نمی آورد‪ .‬ترکیب خش��ونت‪ ،‬جهالت‪،‬‬ ‫خطر جویی‪ ،‬اطمینان بی��ش از حد و غرور پیامدی آنچنان‬ ‫ویرانگ��ر به دنبال داش��ت که تاریخ دانان را بر آن داش��ت تا‬ ‫مقوله ای جدید با عنوان «جنگ جهانی» بیافرینند‪».‬‬ ‫گراهام آلیسون ‪Graham Allison‬‬ ‫«تاری��خ نوعا نتیج��ه نق��ش آفرینی نیروهای��ی بزرگ‪،‬‬ ‫گرایش های راهبردی و طرح هایی برگرفته از اندیشه های‬ ‫خوب انگاش��ته می شود حال آنکه اغلب پیامد رویدادهایی‬ ‫ناخواس��ته و بی اهمیت است‪ .‬صدای شلیکی که ناگهان در‬ ‫سراسر جهان ش��نیده می شود‪ ».‬چاک فرایلیش‪Chuck‬‬ ‫‪Freilich‬‬ ‫«یک��ی از درس ه��ای مهم��ی که تصمیم س��ازان باید از‬ ‫جنگ جهانی اول بیاموزند‪ ،‬فروتنی در خصوص پیش بینی‬ ‫پیامدها در یک دوره تاریخی درحال گذار است‪ .‬سران وقت‬ ‫در آن زم��ان تقریبا در خصوص همه چیز از جمله اثرگذاری‬ ‫اولتیمات��وم ها‪ ،‬ارزش پیمان های اتح��اد‪ ،‬طول مدت نبرد‪،‬‬ ‫تاکتی��ک ها و راهبردهای م��ورد نیاز در یک جنگ صنعتی‬ ‫جدی��د‪ ،‬اث��رات اجتماعی و فرهنگی کش��تار جمعی و دوام‬ ‫امپراتوری اش��تباه می کردند‪ .‬این اش��تباهات که ناش��ی از‬ ‫اعتم��اد ب��ه نفس بیش از حد آنان ب��ود‪ ،‬اثراتی فاجعه بار در‬ ‫جریان «جنگ بزرگ» به همراه داش��ت و به ‪ 30‬س��ال نبرد‬ ‫هولناک در اروپا منتهی ش��ده پژواک صدای این قرن را در‬ ‫سرتاس��ر کره زمین طنین انداز ک��رد‪ ».‬بن هاینه مان ‪Ben‬‬ ‫‪Heineman‬‬ ‫ش��بیه س��ازی های تاریخی اگرچه گاهی ب��رای اهداف‬ ‫پیش��گیرانه مفید اس��ت اما زمانی که حام��ل نوعی مفهوم‬ ‫جبر تاریخی هستند‪ ،‬خطرساز می شوند‪ .‬جنگ جهانی اول‬ ‫اجتناب ناپذیر نبود‪ .‬احتمال وقوع این جنگ زمانی بیش��تر‬ ‫ش��د که قدرت آلمان رو به فزونی رفت و ترس حاصل از آن‬ ‫بریتانی��ای کبیر را فراگرفت‪ .‬واکنش هم��راه با ترس آلمان‬ ‫از قدرت روس��یه و ه��زاران عامل دیگ��ر از جمله خطاهای‬ ‫بشری نیز بر احتمال وقوع این جنگ افزود‪ .‬اما فاصله قدرت‬ ‫ک��ه امروز میان آمری��کا و چین وج��ود دارد چیزی بیش از‬ ‫تفاوت قدرت میان آلمان و بریتانیا در س��ال ‪ 1914‬اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از درس هایی که باید از رویدادهای سال ‪ 1914‬بگیریم‬ ‫هش��یاری نس��بت به تحلیلگرانی اس��ت که از ابزار «شبیه‬ ‫س��ازی های تاریخی» اس��تفاده می کنند‪ ،‬ب��ه ویژه اگر دم‬ ‫از ال��زام و جبر بزنند‪ .‬جنگ هرگز غیر قابل اجتناب نیس��ت‪،‬‬ ‫هرچن��د که باور به غیر قاب��ل اجتناب بودن جنگ می تواند‬ ‫یکی از عوامل بروز آن باش��د‪ .‬جوزف اس‪ .‬نایه ‪Joseph S.‬‬ ‫‪Nye‬‬ ‫یک��ی از مه��م ترین درس های��ی که می ت��وان از جنگ‬ ‫اول جهانی گرف��ت (و امروز هم کاربرد دارد)‪ ،‬س��ردرگمی‬ ‫و ابهامی اس��ت ک��ه از ناحیه اتحادها پدید م��ی آید‪ .‬آمریکا‬ ‫در رویاروی��ی آینده با چین‪ ،‬به تمامی متحدان قدرتمندی‬ ‫ک��ه م��ی تواند همراه خود س��ازد‪ ،‬نی��از خواهد داش��ت‪ .‬با‬ ‫ای��ن همه اتح��اد با چنین ق��درت هایی (مثال ب��ه ژاپن که‬ ‫کش��مکش های س��رزمینی مهمی با چین دارد)‪ ،‬می تواند‬ ‫م��ا را درگی��ر منازعه کند همان طور که حمایت روس��یه از‬ ‫صربستان یا حمایت آلمان از اتریش در سال ‪ ،1914‬به بروز‬ ‫جنگ منجر شد‪ .‬بنابراین باید راه های تازه ای برای حمایت‬ ‫از ی��ک متحد کلی��دی پیدا ک��رد‪ ».‬ریچ��ارد روزکراینس‬ ‫‪Richard Rosecrance‬‬ ‫«مهم ترین درسی که از جنگ اول جهانی می توان گرفت‬ ‫این است که اشتباهات جدی محاسباتی که منجر به جنگ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حتی در دنیای جدید نیز که بسیار درهم بافته و‬ ‫به خوبی مرتبط اس��ت‪ ،‬امکان پذیر است‪ .‬این تصور رایج که‬ ‫درهم تنیدگی تجاری امروز جهان‪ ،‬مانع از جنگ می ش��ود‪،‬‬ ‫دقیقا ‪ 100‬س��ال قبل نادرست از آب در آمد‪ :‬اروپای ‪1914‬‬ ‫از بسیاری جهات ش��بیه دنیای امروز بود از حیث تجارت و‬ ‫سیاس��ت درهم بافته بود؛ اهداف و منافع مشترک بسیاری‬ ‫وجود داش��ت که باید موجب می ش��د ک��ه حتی به جنگ‬ ‫فکر نش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬به گون��ه ای رهبران ‪ ،1914‬با همه‬ ‫اطالعاتی که در اختیار داش��تند و باوج��ود امکان تماس و‬ ‫گفت وگو فوری با طرف دیگر‪ ،‬دچار اشتباه محاسباتی شده‬ ‫و اروپا را به آتش کش��یدند و جهان را در مسیری قرار دادند‬ ‫که دو دهه بعد به جنگی به مراتب عظیم تر گرفتار شد‪.‬‬ ‫کوین رایان ‪Kevin Ryan‬‬ ‫« در ماه اوت سال ‪ ،1914‬کایزر ویلهلم به نیروهای تحت‬ ‫امرش گفت‪ :‬ش��ما قبل از برگریزان در خانه خواهید بود‪ .‬اما‬ ‫پاییز تمام نش��ده بود که یک میلیون نیروی رزمی در خاک‬ ‫شده بودند‪ 15 .‬میلیون نفر دیگر‪ -‬نظامی و غیرنظامی‪ -‬زیر‬ ‫آتش جنگ نابود شدند‪ ،‬امپراتوری ها تکه تکه و مرزها جابه‬ ‫جا ش��دند‪ .‬دولتمردان اروپایی از فهم نزدیکی فاجعه ای که‬ ‫در حال آفریدنش بودند‪ ،‬عاجز ماندند‪.‬‬ ‫در اوکراین‪ ،‬س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬لیبی‪ ،‬افغانستان و دیگر جاها‪،‬‬ ‫چه بسا که دوباره شاهد شعله ور شدن همان آتش ها باشیم‪.‬‬ ‫»ویلیام توبی ‪William Tobey‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سیرتکاملی انتشار فناوری و واگرایی بزرگ‬ ‫نویس�نده‪ :‬دیه گ�و کومین‪ ،‬دانش�گاه ه�اروارد‪Diego‬‬ ‫‪Comin‬‬ ‫مترج�م‪ :‬دکت�ر محمد حس�ن جعفری‬ ‫سهامیه‬ ‫فناوری های مختلف با سرعتی فزاینده‬ ‫از کش��ورهای غن��ی به کش��ورهای فقیر‬ ‫انتشار می یابند‪ ،‬اما کشورهای فقیر برای‬ ‫بکارگی��ری این فناوری ها با هم��ان درجه از کثرت و تنوع‬ ‫باید بی وقفه تالش کنند‪ .‬این حقیقت نشان می دهد که در‬ ‫خصوص ظرفیت موجود برای جهش های بزرگ فناوری‪،‬‬ ‫بیش از حد تبلیغ و بزرگ نمایی ش��ده اس��ت‪ .‬چالشی که‬ ‫کش��ورهای فقیر پیش روی دارند ‪،‬سرمایه گذاری صحیح‬ ‫در حوزه دانش های مورد نیاز اس��ت‪ ،‬به گونه ای که بتوانند‬ ‫فناوری ه��ای وارداتی را به ش��کل موثرتری تحت کنترل‬ ‫خود درآورده و برای بهره وری های مفید آنها را با نیازهای‬ ‫خود تطبیق دهند‪.‬‬ ‫‪ 200‬س��ال قبل تفاوت کشورها در س��طح درآمد نسبتا‬ ‫ان��دک ب��ود‪ .‬کش��ورهای قاره اروپ��ا و جهان غ��رب که به‬ ‫اصطالح کش��ورهای غربی نامیده می ش��وند ‪ 90‬درصد از‬ ‫سایر کش��ورها ثرتمندتر بودند‪ 1.‬تا سال ‪ 2000‬این شکاف‬ ‫درآمد به ‪750‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬این تباین و انشعاب‬ ‫کشورها در س��طح درآمد اصطالحا واگرایی بزرگ نامیده‬ ‫م��ی ش��ود‪ .‬در اغلب مطالع��ات اقتصادی ص��ورت گرفته‬ ‫در خص��وص توس��عه بلند مدت س��عی ش��ده اس��ت که‬ ‫تفاوت‌ه��ای درآمدی را به عوامل از پیش تعیین ش��ده ای‬ ‫نظیر ویژگی های ژنتیکی‪ ،‬تفاوت های فرهنگی‪ ،‬آب و هوا و‬ ‫نهادها نس��بت دهند‪ 2.‬در این مطالعات عمدتا سرانه درآمد‬ ‫در میان عوامل از پیش تعیین ش��ده‪ ،‬به دلیل ضریب باالی‬ ‫همبس��تگی‪ ،‬گنجانده نمی شود‪ .‬به هرحال‪ ،‬این تحقیقات‬ ‫در ای��ن باره که چه س��اختارهایی تف��اوت فاحش درآمد‬ ‫کش��ورها را باعث ش��ده و همچنین در زمینه تعیین زمان‬ ‫دقیق واگرایی اطالعات مفیدی را در اختیار ما نمی گذارند‪.‬‬ ‫به خصوص از آنجا که تعیین عوامل تش��ریحی مطرح شده‬ ‫در این مطالعات عمدت��ا در ‪1800‬میالدی صورت گرفته‪،‬‬ ‫نمی ت��وان از این عوامل برای اثبات اینکه تفاوت درآمد در‬ ‫س��ال ‪ 1800‬اندک و در حال حاضر فاحش است‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نوش��تار ابتدا به تشریح تحقیقی می پردازم‬ ‫که من با همکاری مارتی مستیری به انجام رسانده و در آن‬ ‫نشان داده ایم که تحول تدریجی در تفاوت درآمد کشورها‬ ‫طی ‪ 200‬س��ال اخیر را می توان با اس��تناد به سیرتکاملی‬ ‫روند انتشار فناوری در کشورها توجیه کرد‪ .‬در قسمت دوم‬ ‫ای��ن مقاله‪ ،‬از این مدرک برای پی بردن به عوامل احتمالی‬ ‫ایجاد تغییر در روند انتشار فناوری و اثبات اینکه آیا جهش‬ ‫فناوری می تواند تفاوت درآمد را بین کش��ورهای توس��عه‬ ‫یافته و در حال توسعه کاهش دهد‪ ،‬بهره گرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیرتکاملی انتشار فناوری‬ ‫قبل از بررس��ی چگونگی تغییر روند انتشار فناوری باید‬ ‫ببینیم که کدام یک از ابعاد روند انتش��ار فناوری در رش��د‬ ‫بهره وری موثر است‪ .‬در روند انتشار فناوری حداقل‪2‬مولفه‬ ‫را می‌توان یافت که در این زمینه نقش‌آفرین هستند‪ .‬مولفه‬ ‫اول ب��ه محدوده بهره گیری از فن��اوری های جدید و یا به‬ ‫تاخیر در پذیرش آنها مرتبط اس��ت‪ .‬فن��اوری های جدید‬ ‫بهره وری بیش��تری دارند‪ .‬بنابراین افزایش س��رعت ورود‬ ‫فناوری های جدید به کش��ور می تواند رش��د س��ریع بهره‬ ‫وری را به دنبال داشته باشد‪ .‬یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار‬ ‫ب��ر بهره وری ضریب نفوذ فناوری های نوین اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫کنترل آماری متغیر تاثیر درآمد بر نرخ تقاضا برای فناوری‬ ‫ه��ا و حذف تاثی��ر این متغیر‪ ،‬می ت��وان دریافت که هرچه‬ ‫تعداد فناوری های نوین استفاده شده در یک کشور افزایش‬ ‫م��ی یابد‪ ،‬تع��داد کارگرانی که از مناف��ع بهره وری حاصل‬ ‫از فن��اوری های نوین س��ود می برند نی��ز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن افزایش ضریب نفوذ فناوری (یا آنچه در ادامه آن‬ ‫را حدفشرده پذیرش فناوری نامیده ایم) نیز رشد نرخ بهره‬ ‫وری را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمودار ‪ -1‬انتشار فناوری تولید برق در کشورها‬ ‫می��زان تاخیر در پذیرش و نرخ ضری��ب نفوذ فناوری ها‬ ‫را م��ی توان با توجه ب��ه فاصله منحنی های افقی و عمودی‬ ‫انتشار محاسبه کرد‪ 3.‬محور افقی بیانگر زمان ارائه فناوری‬ ‫در کش��ورها و محور عمودی نیز نشان دهنده ضریب نفوذ‬ ‫فناوری پس از انتشار کامل آن است‪.‬‬ ‫در اینج��ا ذک��ر ‪ 2‬نکته فنی در خصوص ای��ن ارزیابی ها‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬اول اینک��ه یک ویژگی مهم در ش��اخص‬ ‫حدفش��رده پذی��رش فناوری منعکس نش��ده اس��ت‪ :‬در‬ ‫اقتصادهای توس��عه یافته مصرف کنن��دگان ثروتمند تر‬ ‫و متقاضی کاالها و خدمات بیش��تری هس��تند‪ .‬علت این‬ ‫انعکاس نش��دن این است که ما در ارزیابی خود از شاخص‬ ‫حدفشرده پذیریش‪ ،‬این متغیر را حذف کرده ایم‪ .‬نکته دوم‬ ‫آنک��ه برای ارزیابی نرخ نفوذ بلن��د مدت به پایش کل روند‬ ‫انتشار نیازی نیست‪.‬‬ ‫م��ا با بهره گی��ری از مجموع��ه داده ه��ای ‪CHAT‬‬ ‫ب��ه تعیین ش��اخص حدفش��رده و حدگس��ترده پذیرش‬ ‫‪ 25‬فناوری عمده ای پرداختیم که طی ‪ 200‬سال گذشته‬ ‫در یک نمونه نامتوازن که ‪ 132‬کش��ور را پوش��ش می داد‪،‬‬ ‫ابداع ش��ده اند‪ .‬س��پس از این ارزیابی ها برای بررسی روند‬ ‫تحول این ‪ 2‬شاخص در کشورها بهره گرفتیم‪.‬‬ ‫در این راس��تا ب��ه ‪ 2‬الگوی تجربی دس��ت یافتیم که در‬ ‫نمودارهای ش��ماره ‪ 2‬و ‪ 3‬نمایش داده ش��ده است‪ .‬نمودار‬ ‫ش��ماره ‪ 2‬نمایانگ��ر میانگین تاخی��ر در پذیرش هریک از‬ ‫‪ 25‬فناوری در کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه‬ ‫نس��بت به سال ابداع اس��ت‪ .‬این نمودار نشان می دهد که‬ ‫زمان تاخیر در پذیرش فناوری های قدیمی نظیر دوک نخ‬ ‫ریسی یا کشتی های بخار و موتوری در تمام کشورها بسیار‬ ‫طوالنی بوده اس��ت‪ ،‬اما این زمان در کش��ورهای غیرغربی‬ ‫طوالنی تر بوده است‪.‬‬ ‫نمودار ‪ -2‬سیرتکاملی توزیع تاخیر پذیرش در کشورها‬ ‫‪4‬‬ ‫کشورهای ثروتمند خیلی بیشتر است‪ .‬به این ترتیب به رقم‬ ‫بزرگتر کثرت اس��تفاده از فناوری های نوین در کشورهای‬ ‫ثروتمند می رسیم که این تفاوت کثرت نه تنها در مقایسه‬ ‫با کشورهای فقیر مشهود است‪ ،‬بلکه در مقایسه با میانگین‬ ‫شکاف اس��تفاده از س��ایر فناوری ها در کشورهای فقیر و‬ ‫ثروتمند نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫نمودار‪ -3‬سیرتکاملی میانگین حدفشرده در کشورهای‬ ‫غیر غربی در مقایسه با کشورهای غربی‬ ‫‹ ‹پیامدهای سیرتکاملی توزیع جهانی درآمد‬ ‫ش��کاف تاخیر پذیرش بین کشورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توس��عه در ‪ 200‬سال گذش��ته به طور مداوم در حال‬ ‫کوچک ش��دن اس��ت‪ .‬این همگرایی در تاخیر پذیرش در‬ ‫سال های اخیر از چنان سرعت چشمگیری برخوردار بوده‬ ‫اس��ت که فناوری های نوین��ی نظیر تلفن همراه و اینترنت‬ ‫فقط در عرض چند س��ال به کش��ورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توسعه ورود پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫در نمودار شماره ‪ 3‬نسبت میانگین کثرت استفاده از ‪25‬‬ ‫فناوری در کشورهای غیرغربی به کشورهای غربی نمایش‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫فن��اوری هایی ک��ه ابداع آنه��ا به آغاز انق�لاب صنعتی‬ ‫برم��ی گردد‪ ،‬مثل دوک نخ ریس��ی و کش��تی های بخار و‬ ‫موتوری به طور مشابهی در کشورهای متوسط غیرغربی و‬ ‫کشورهای غربی مورد استفاده قرار می گرفتند‪ .‬از آن زمان‬ ‫به بعد کثرت نس��بی اس��تفاده از فناوری به سمت واگرایی‬ ‫گرویده است‪ .‬یعنی‪ ،‬بهره گیری از فناوری های جدیدتر در‬ ‫کشورهای در حال توسعه به طور نسبی کمتر از کشورهای‬ ‫توسعه یافته اس��ت‪ .‬ابعاد و اندازه این واگرایی بسیار بزرگ‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ضریب نفوذ اینترنت در یک کشور‬ ‫غربی تقریبا ‪‌3‬برابر ضریب نفوذ این فناوری در یک کش��ور‬ ‫غیرغربی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش های بزرگ فناوری‬ ‫این الگوهای تکاملی حدپذیرش‪ ،‬ما را در راستای بررسی‬ ‫تاریخی به اصطالح جهش های بزرگ فناوری یاری رساند‪.‬‬ ‫یکی از بارزترین نمونه های جهش های فناوری بهره گیری‬ ‫از تلف��ن همراه برای فائق آمدن بر ضعف های فناوری رایج‬ ‫در خدمات س��نتی و قدیمی ارتباطی و مخابراتی (از جمله‬ ‫تلفن ثابت‪ ،‬تلویزیون و رادیو) یا تس��هیل شرایط الزم برای‬ ‫خدمات غیرسنتی نظیر خدمات مالی است‪ .‬الگوهای کلی‬ ‫انتش��ار فناوری که قبال از آن س��خن گفتیم چه تاثیری در‬ ‫اهمی��ت این جهش های بزرگ فن��اوری دارند؟ به عبارت‬ ‫دیگ��ر آنها در خصوص احتم��ال همگرایی درآمد از طریق‬ ‫جهش های فناوری بر چه واقعیاتی داللت می کنند؟‬ ‫همگرایی در تاخیره��ای زمانی پذیرش دقیقا این تصور‬ ‫رایج را به اثبات می رس��اند ک��ه فناوری های نوین همه جا‬ ‫حضور دارند‪ .‬به هرح��ال‪ ،‬واگرایی در کثرت بهره گیری از‬ ‫فناوری نش��ان می دهد که‪ ،‬برخالف تصور عموم‪ ،‬فناوری‬ ‫های مدرن در کش��وررهای توس��عه یافته خیلی بیشتر از‬ ‫کش��ورهای درحال توسعه مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به دالیل این واقعی��ت می پردازیم‪ .‬اما صرف نظر‬ ‫از دالی��ل‪ ،‬واگرایی در کثرت اس��تفاده از فناوری ها حاکی‬ ‫اس��ت که علی‌رغم نرخ مصرف باالی فناوری های نوین در‬ ‫کش��ورهای درحال توسعه‪ ،‬اس��تفاده از این فناوری ها در‬ ‫انتشار فناوری چقدر در تفاوت درآمد کشورها تاثیرگذار‬ ‫و نقش آفرین اس��ت؟ مهم ت��ر آنکه تحوالت صورت گرفته‬ ‫در روند انتش��ار فناوری چگونه به شکل گیری سیرتکاملی‬ ‫توزیع جهانی درآمد منجر شد؟‬ ‫من و مارتی مستیری به محاسبه تاثیر تفاوت های فناوری‬ ‫بر درآمد پرداخته ایم‪ .‬نتایج این محاسبه نشان می دهد که‬ ‫تفاوت های موجود در تاخیر پذیرش و در حدفشرده دقیقا‬ ‫منش��ا و دلیل تفاوت هایی اس��ت که بین کشورهای غربی‬ ‫و غیرغربی در س��ال ‪ 1820‬وجود داش��ت‪ .‬ما همچنین به‬ ‫بررس��ی نقش سیرتکاملی روند انتش��ار در واگرایی بزرگ‬ ‫پرداختیم‪ .‬س��تون باالیی جدول ش��ماره ‪ 1‬نش��ان دهنده‬ ‫نرخ‌های رش��د بهره وری در کش��ورهای متوسط در حال‬ ‫توس��عه و توسعه یافته است که بعد از محاسبه سیرتکاملی‬ ‫حدود پذیرش در هر کش��ور به دست آمده اند‪ .‬ستون آخر‬ ‫بیانگر نرخ رشد واقعی است که در داده ها مشاهده شد‪ .‬طی‬ ‫‪ 2‬قرن گذش��ته‪ ،‬نرخ رشد س��االنه بهره وری در کشورهای‬ ‫غربی حدود ‪ 0.85‬درصد بیش��تر از کش��ورهای غیرغربی‬ ‫ب��ود‪ .‬تغییر در س��یرتکاملی انتش��ار فناوری تغییر رش��د‬ ‫س��االنه ‪ 0.75‬درصدی را به دنبال داشت‪ .‬یعنی‪ ،‬این تغییر‬ ‫‪ 80‬درصد در ایجاد واگرایی بزرگ نقش داشته است‪.‬‬ ‫جدول ‪ -1‬تفاوت کشورها در درآمد سرانه‪ ،‬الگو و داده‬ ‫با نگاهی دقیق تر به همانندسازی های ما می توان فهمید‬ ‫ک��ه تفاوت های عم��ده میان کش��ورها در تاخیر پذیرش‬ ‫فناوری‪ ،‬بیانگر واگرایی بیشتر درآمد بین کشورهای غربی‬ ‫و سایر کشورهای جهان در قرن ‪ 19‬است‪ .‬به دلیل واگرایی‬ ‫ضریب نفوذ (یا همان حدفش��رده پذیرش) بین کشورهای‬ ‫غربی و س��ایر مناطق جهان‪ ،‬واگرایی بزرگ در قرن ‪ 20‬هم‬ ‫ادامه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل توجیه کننده س�یرتکاملی روند انتش�ار‬ ‫فناوری کدامند؟‬ ‫پژوهش هایی که نوعا در زمینه تعیین عوامل توسعه بلند‬ ‫مدت ص��ورت گرفته‪ ،‬اغلب بر عوامل��ی مانند ویژگی های‬ ‫ژنتیک��ی‪ ،‬نهادها‪ ،‬آب و هوا و خصیصه های فرهنگی تاکید‬ ‫دارد‪ .‬از آنج��ا که وجود این عوامل از پیش تعیین ش��ده به‬ ‫قبل از سال ‪ 1800‬بر می گردد‪ ،‬از لحاظ زمانی قابل استناد‬ ‫نیستند‪ ،‬چرا که تفاوت های درآمدی بین کشورها در سال‬ ‫‪ 1800‬اندک و ناچیز بود و ‪ 2‬قرن بعد این تفاوت ها فاحش‬ ‫و چشمگیر شد‪.‬‬ ‫یک راه تطبیق این فرضیه ها با واگرایی بزرگ‪ ،‬پرداختن‬ ‫به افزایش نرخ ورود فناوری های جدید است که به انقالب‬ ‫صنعتی منجر ش��د‪ .‬با توجه به تفاوت فاحشی که در تاخیر‬ ‫برای پذیرش های اولیه فناوری های نوین در کش��ورهای‬ ‫غن��ی و فقیر وج��ود دارد‪ ،‬افزایش ن��رخ ورود فناوری های‬ ‫جدید می تواند عامل تفاوت فاحش در آمد تا س��ال ‪1900‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اما در این اس��تدالل همگرایی موجود در تاخیر پذیرش‬ ‫مورد اغماض قرار گرفته اس��ت‪ .‬در نتیجه همین همگرایی‬ ‫ب��ود که تاخیر در پذیرش ها به همگرایی درآمد در قرن ‪20‬‬ ‫منجر ش��د‪ .‬برای ارزیابی کامل واگرایی بزرگ باید بفهمیم‬ ‫که چ��را در کثرت اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین چنین‬ ‫واگرایی چش��مگیری وجود دارد‪ .‬توضی��ح این حقیقت با‬ ‫اس��تناد به عوامل از پیش تعیین شده ممکن نیست‪ ،‬چون‬ ‫ای��ن عوامل یا طی‪ 2‬قرن گذش��ته ثابت باق��ی مانده اند یا‬ ‫در کش��ورهای مختلف به همگرایی رس��یده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال ویژگی ه��ای ژنتیکی را در نظر بگیری��د‪ .‬موج های‬ ‫مهاجرتی متوالی میانگین فاصله های ژنتیکی بین ساکنان‬ ‫کشورهای مختلف را کاهش داده است‪ .‬اگر فاصله ژنتیکی‬ ‫دلیل تفاوت های درآمدی در توسعه اقتصادی بود‪ ،‬ما باید‬ ‫به جای واگرایی بزرگ ش��اهد همگرای��ی بزرگ در ‪ 2‬قرن‬ ‫گذشته می بودیم‪.‬‬ ‫این مس��ئله درب��اره عامل نهادهای سیاس��ی نیز صدق‬ ‫می کند‪ 100 .‬س��ال قبل‪ ،‬اغلب اقتصادهای توس��عه یافته‬ ‫از نهادهای سیاس��ی کارآمد و مناسبی برخوردار بودند‪ ،‬در‬ ‫حالی که اکثر کشورهای در حال توسعه از آن محروم بودند‪.‬‬ ‫طی قرن گذش��ته‪ ،‬نهادها در کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫بهب��ود یافته اند و در حال حاضر تفاوت بین کیفیت نهادها‬ ‫در کش��ورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به‬ ‫کمترین میزان خود از زمان انقالب فرانسه رسیده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب دلیل واگرایی در کثرت استفاده از فناوری ها‬ ‫چیست؟ به نظر من‪ ،‬دانش بدیهی ترین عامل است‪ .‬عنصر‬ ‫کلیدی پذیرش و اس��تفاده از فناوری ه��ا‪ ،‬دانش فناورانه‬ ‫اس��ت‪ .‬معموال ش��رکت ها قبل از آنکه بدانند یک فناوری‬ ‫خاص می تواند برایشان مفید باشد باید چگونگی استفاده‬ ‫از آن را بدانند‪ .‬آش��نایی با به اصطالح اجداد (نس��خه های‬ ‫قدیم��ی) یک فناوری خاص می توان��د در درک کاربردی‬ ‫بودن آن فناوری‪ ،‬عاملی تعیین کننده باشد‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری هم در محل کار و هم در مدرسه‪ ،‬جایی‬ ‫که فناوری های جدید را به دانش آموزان معرفی می کنند‪،‬‬ ‫مس��تلزم برخورداری از دانش فناورانه است‪ .‬اما از آنجا که‬ ‫امکان ارائه آموزش های رس��می و غیر رسمی به کارگران‬ ‫به تجربیات قبلی در پذیرش فناوری ها بستگی دارد‪ ،‬لزوم‬ ‫برخورداری از عاملی تکمیلی مطرح می ش��ود‪ .‬در تحقیق‬ ‫قبلی که من با همکاری ویلیام ایسترلی و اریک گونگ انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬درجه باالیی از مقاومت و پافشاری برای موفقیت در‬ ‫پذی��رش فناوری های جدید‪ ،‬ه��م در تک تک بخش های‬ ‫اقتصادی و هم در کل اقتصاد یک کش��ور‪ ،‬مشاهده شد‪ .‬در‬ ‫تحقیق اخیری که با همکاری مارتی مستیری انجام دادیم‪،‬‬ ‫سعی کردیم دلیل این مس��ئله را پیدا کنیم‪ .‬مشاهدات ما‬ ‫حاک��ی از آن ب��ود که کش��ورهایی که ‪ 1500‬س��ال بعد از‬ ‫میالد مس��یح در پذیرش فناوری ه��ا در یک بخش خاص‬ ‫موفق بودند‪ ،‬برای آم��وزش فناوری ها در آن بخش خاص‬ ‫مدارس رس��می تاسیس می کردند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تاسیس‬ ‫زودهنگام چنین مدارسی می توانست در پذیرش فناوری‬ ‫های جدیدتر بعدی در بخش موردنظر نیز امتیاز محسوب‬ ‫ش��ود‪ .‬اما این مسئله در تش��ریح واگرایی بزرگ چه نقشی‬ ‫دارد؟ با توجه به این مش��اهدات‪ ،‬به آسانی می توان فهمید‬ ‫که انقالب صنعتی نه تنها به افزایش نرخ ورود فناوری های‬ ‫جدید منجر ش��د‪ ،‬بلکه نرخ موفقیت کشورها در پذیرش و‬ ‫اس��تفاده از فناوری هایی را که دیگران قبال از آنها استفاده‬ ‫می کردند نیز به دنبال داشت‪.‬‬ ‫ای��ن افزای��ش ظرفیت در به��ره گیری از فن��اوری های‬ ‫نوین باعث ش��د ش��رکت ها و افراد مختلف در اقتصادهای‬ ‫توسعه‌یافته سریع تر از همتایان خود در کشورهای در حال‬ ‫توسعه نرخ استفاده از فناوری های نوین را افزایش دهند‪.‬‬ ‫مجموعه ای��ن محرک ها در پذیرش فن��اوری می تواند‬ ‫توضیحی باش��د برای این که چرا جهش ه��ای فناوری از‬ ‫این قاعده مس��تثنا هستند‪ .‬ش��رکت ها همواره می توانند‬ ‫برای دانس��تن اینکه آیا یک فناوری جدید برایشان مفید و‬ ‫س��ودمند است از نس��خه های قدیمی یا اجداد آن فناوری‬ ‫خاص کمک بگیرند‪ .‬جهش از روی این منحنی برای اغلب‬ ‫ش��رکت ها و افراد کش��ورهای مختلف غیر ممکن و دشوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-----------------------------------------‬‬‫‪ .1‬این کشورها شامل اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬هلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬س��وئد‪ ،‬س��وئیس‪،‬‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬استرالیا‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬کانادا و امریکاست‪ .‬در‬ ‫این خصوص رجوع کنید به‪:‬‬ ‫‪Contours of the .)2004( .Maddison, A‬‬ ‫‪world economy and the art of macro‬‬‫‪Ruggles .2001-1500 measurement‬‬ ‫‪.Lecture‬‬ ‫‪ .2‬برای نمونه رجوع کنید به ‪:‬‬ ‫‪Spolaore and Wacziarg, 2009, Ashraf‬‬ ‫‪and Galor, 2013, Acemoglu et al., 2005,‬‬ ‫‪Guiso, Sapienza and Zingales, 2003.‬‬ ‫‪ .3‬کامی��ن و هابیج��ن (‪2010Comin and‬‬ ‫‪ )-Hobijn‬با بررس��ی منحنی های انتش��ار فناوری های‬ ‫متعدد در کشورهای مختلف نشان دادند که منحنی های‬ ‫انتش��ار برای کشورهای مختلف ش��کل یکسانی دارند‪ ،‬اما‬ ‫می‌توانند به شکل افقی و عمودی جایگزین شوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬رجوع کنید به ‪:‬‬ ‫‪See Comin, D. and Hobijn, B. (2009a). The‬‬ ‫‪CHAT Dataset. Working Paper 15319,‬‬ ‫‪National Bureau of Economic Research.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گ�روه اقتصاد ‪ -‬مجمع جهان��ی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود‬ ‫‪ 6‬ش��اخص اقتصادی ایران را مورد بررس��ی قرار داد و آخرین وضعیت‬ ‫جایگاه ایران در اقتصاد دنیا را تش��ریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صم��ت‪ ،‬مجمع اقتصاد جهانی در ق��دم اول از نزول یک‬ ‫پله‌ای اقتصاد ایران در ش��اخص رقابت‌پذیری خب��ر داد‪ .‬همچنین در‬ ‫این گزارش نس��بت تراز بودجه دولتی ای��ران به تولید ناخالص داخلی‬ ‫یا کس��ری بودجه منفی ‪0/9‬درصد عنوان شده و ایران از این لحاظ در‬ ‫رتبه ‪ 35‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬در ادامه مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرده‪،‬‬ ‫ایران از لحاظ ش��فافیت در سیاست‌گذاری با امتیاز ‪ 3.2‬در رتبه ‪127‬‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت این مجمع جهانی درخصوص میزان‬ ‫بدهی ایران نس��بت به تولید ناخالص داخلی در پایان س��ال ‪ 2013‬به‬ ‫این کش��ور رتبه ‪ 6‬را داد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬نسبت پس‌اندازهای‬ ‫ملی ب��ه تولید ناخالص داخلی در ایران در س��ال ‪ 2013‬افزون بر ‪46‬‬ ‫درصد اعالم ش��ده که بدین ترتی��ب ایران در رتبه ‪ 6‬جهان از این نظر‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتق�ای‪27‬پل�ه‌ای‬ ‫گفتنی است در تش��ریح جزئیات این گزارش‪ ،‬مجمع جهانی اقتصاد‬ ‫اعالم کرده اس��ت کسری بودجه ایران کاهش یافت و ایران ارتقای ‪27‬‬ ‫پله‌ای را در این ش��اخص تجربه کرد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نس��بت تراز بودجه دولتی ایران ب��ه تولید ناخالص‬ ‫داخلی یا کس��ری بودجه منفی ‪0/9‬درصد عنوان ش��ده و ایران از این‬ ‫لحاظ در رتبه ‪ 35‬قرار گرفته است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬سال گذشته‬ ‫کس��ری بودجه دولت ایران منفی ‪2/3‬درصد برآورد شده و رتبه ایران‬ ‫‪ 62‬اعالم ش��ده بود‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بانک‌ها دولتی زیر ذره‌بین سند راهبردی‬ ‫فرار مالیاتی سودآورتر از معافیت مالیاتی!!‬ ‫ساماندهی بازارهای کاالیی با ابزارهای توسعه‌ای‬ ‫مجمع اقتصاد جهانی اعالم کرد‬ ‫صعود‪ 27‬پله‌ایاقتصادایران‬ ‫‪5‬‬ ‫برابر ‪ 82‬بود که نس��بت به س��ال پیش از آن ‪ 16‬پله نزول کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان ش�فافیت در سیاس�ت‌گذاری‌ها‬ ‫در این گزارش‪ ،‬ایران از لحاظ ش��فافیت در سیاست‌گذاری با امتیاز‬ ‫‪ 3/2‬در رتبه ‪ 127‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬رتبه ایران در سال گذشته ‪131‬‬ ‫عنوان ش��ده بود‪ .‬به این ترتیب رتبه ایران امس��ال ‪ 5‬پله صعود کرده‬ ‫و میزان ش��فافیت در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر شده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که میزان شفافیت در کش��ورهای اروپایی مذاکره‌کننده با ایران‬ ‫کاهش یافته و رتبه این کش��ورها تنزل داش��ته اس��ت ‪.‬‬ ‫‹ ‹بده�ی‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ای��ران از نظر میزان بدهی نس��بت به تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی در پای��ان س��ال ‪ 2013‬در رتب��ه ‪ 6‬این فهرس��ت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬این رقم برای ایران برابر با ‪ 106‬درصد اعالم ش��ده‬ ‫که بدین ترتیب رتبه ایران نس��بت به س��ال گذشته ‪ 3‬پله صعود کرده‬ ‫اس��ت و میزان بدهی ایران ‪0/1‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگر مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود‬ ‫از ن��زول یک پله‌ای اقتصاد ایران در ش��اخص رقابت‌پذیری خبر داد و‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬ایران بین ‪ 144‬کش��ور رتبه ‪ 83‬را از این نظر به دس��ت‬ ‫آوردهاس��ت‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص رقابت‌پذیری‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ای��ران از لح��اظ ش��اخص رقابت‌پذیری‬ ‫رتبه ‪ 83‬را از بین ‪ 144‬کش��ور جهان کس��ب کرده اس��ت‪ .‬ش��اخص‬ ‫رقابت­‌پذیری ایران ‪4/03‬محاس��به ش��ده اس��ت و رتبه ایران نسبت به‬ ‫سال گذشته یک پله نزول کرده است‪ ،‬یعنی رتبه ایران در سال ‪2013‬‬ ‫‹ ‹رتبه شش�م پس‌اندازهای ملی ایران در جهان‬ ‫گفتنی اس��ت نس��بت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در‬ ‫ایران در س��ال ‪ 2013‬افزون بر ‪ 46‬درصد اعالم شده که بدین ترتیب‬ ‫ایران در رتبه ‪ 6‬جهان از این نظر قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ایران س��ال گذشته با نس��بت ‪ 35‬درصد پس‌اندازهای ملی به تولید‬ ‫ناخالص داخلی در رتبه ‪ 15‬جهان از این لحاظ قرار داش��ت‪.‬‬ ‫آنچه به عنوان پس‌اندازهای ملی کش��ورها در این جا مورد محاسبه‬ ‫قرار گرفت��ه مجموع پس‌اندازهای ‪ 2‬بخش عمومی و خصوصی اس��ت‬ ‫و س��رمایه‌گذاری‌های ناخالص داخلی به همراه تراز حساب‌های جاری‬ ‫رادربرمی‌گی��رد‪.‬‬ ‫از چندنرخی شدن ارز تا مدیریت نظام ارزی‬ ‫مصارف دالرهای نفتی باید رصد شوند‬ ‫س�میرا کرم�ی‪ -‬گ�روه نفتی به منظور هدایت توس��عه اجتماعی‬ ‫اقتص�اد‪ :‬ض��رورت مدیریت و اقتص��ادی کش��ور ب��ود‪ .‬این س��ازمان‬ ‫منابع ارزی در زمان تحریم به درآمدهای ارزی را صرف س��رمایه‌گذاری‬ ‫اوج خود رس��ید و با نیمه بس��ته ش��دن در زیرس��اخت‌های اقتص��ادی و عملیات‬ ‫رگ‌های حیاتی ورود دالر نفتی به کشور‪ ،‬زیربنایی‪ ،‬مثل جاده‌ها‪ ،‬سدها‪ ،‬آبخیزداری‪،‬‬ ‫بحثی مطرح ش��د که اقتص��اد را به ورطه نگه��داری محیط‌زیس��ت‪ ،‬ارتباط��ات‪،‬‬ ‫نمودهای بیماری هلندی مثل بزرگ شدن زیربناهای آموزش��ی‪ ،‬کارخانه‌های فوالد و‬ ‫بخ��ش غیرمبادالت��ی و غیرمول��د‪ ،‬ذوب‌آهن می‌کرد‪.‬‬ ‫پازوکی معتقد اس��ت از علت‌های رکود‬ ‫مصرف‌گرای��ی و تج��ارت واردات محور و‬ ‫تولید با بهره‌وری پایین‪ ،‬پرتاب کرد‪ .‬اگر در فعل��ی اقتصاد ای��ران این اس��ت که ما به‬ ‫زم��ان عافیت اقتصادی ب��ه لزوم مدیریت ج��ای توجه به زیرس��اخت‌های اساس��ی‬ ‫مناب��ع ارزی پرداخته می‌ش��د ش��اید در بخش خصوصی‪ ،‬ب��ه فعالیت‌های تجاری‬ ‫شرایط بحرانی راهکاری صحیح و مدیریت توجه کرده‌ایم و این موضوع منجر به بروز‬ ‫عملکردی در این زمینه طراحی ش��د‪ .‬در بیماری هلندی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا نگاهی به تاریخ درآمدهای نفتی‬ ‫واقع باید گفت اقتصاد ایران با منابع باالی‬ ‫ارزی‪ ،‬به جای بهره‌گیری از فرصت تامین کش��ور گفت‪ :‬قبل از انقالب در سال‌های‬ ‫‪ 1352‬شمس��ی قیمت‬ ‫مال��ی‌‪ ،‬ب��ه س��مت‬ ‫نفت ‪2‬برابر شد‪ .‬در بعد‬ ‫مصرف‌گرایی ش��دید‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران با منابع‬ ‫از انقالب شرایط جنگ‬ ‫واردات بی‌روی��ه و‬ ‫باالی ارزی‪ ،‬به جای‬ ‫اتفاق افت��اد و در اواخر‬ ‫بخ��ش‬ ‫افزای��ش‬ ‫دول��ت هش��تم قیمت‬ ‫غیرمبادالت��ی کش��ور‬ ‫بهره‌گیری از فرصت‬ ‫نف��ت با ش��وک روبه‌رو‬ ‫کش��یده ش��ده است‪.‬‬ ‫تامین مالی‌‪ ،‬به سمت‬ ‫ش��د‪ .‬ش��وک مثب��ت‬ ‫ب��زرگ ش��دن بخش‬ ‫مصرف‌گرایی شدید‪،‬‬ ‫درآمده��ای نفت��ی در‬ ‫غیرمبادالتی منجر به‬ ‫واردات بی‌رویه‬ ‫دولت‌ه��ای نهم و دهم‬ ‫تضعیف تولید می‌شود‪.‬‬ ‫و افزایش بخش‬ ‫ادام��ه یاف��ت و درآمد‬ ‫ش��اید ب��ا بررس��ی‬ ‫نفت��ی آنقدر ب��اال رفت‬ ‫مکانیس��م انتق��ال و‬ ‫غیرمبادالتی کشور‬ ‫که در کل ‪ 8‬سال دولت‬ ‫تزریق ارز به بسترهای‬ ‫کشیده شده است‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد درآمد نفتی‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بت��وان‬ ‫به اندازه کل درآمدهای‬ ‫راهکاری برای مدیریت‬ ‫بهت��ر مناب��ع ارزی پیدا ک��رد‪ .‬اما چگونه نفت��ی از زم��ان انعق��اد قانون اساس��ی تا‬ ‫می‌شود این مکانیس��م انتقال منابع ارزی س��ال ‪ 1384‬بود‪ .‬اما در این ‪ 8‬س��ال این‬ ‫را اس��تخراج کنیم‪ .‬نهادهای متولی هزینه درآمدهای نفتی تبدیل به واردات ش��د و‬ ‫ک��رد منابع ارزی‪ ،‬معاون��ت برنامه‌ریزی و حجم واردات تا ‪ 80‬میلیارد دالر باال رفت‪.‬‬ ‫مش��اور س��ازمان برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫نظارت راهب��ردی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬صندوق‬ ‫توسعه ملی و اتاق مبادالت ارزی هستند و راهبردی با اشاره به انحالل سازمان برنامه‬ ‫عملکرد درست این نهادها از ابزار مدیریت و بودجه‪ ،‬اف��زود‪ :‬در واقع یک��ی از دالیل‬ ‫انحالل سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬بازتر شدن‬ ‫صحیح منابع ارزی است‪.‬‬ ‫دست دولت در مصارف ارزی بود‪ .‬دولت با‬ ‫‹ ‹تاریخ درآمدهای نفتی ایران‬ ‫دکتر مهدی پازوکی‪ ،‬مدرس دانش��گاه حذف ابزار مدیریت به سمت بی‌انضباطی‬ ‫و مش��اور س��ازمان برنامه‌ریزی و نظارت ارزی پیش رفت‪ .‬در مدت ‪ 8‬س��اله دولت‬ ‫راهبردی در گفت‌وگ��و با خبرنگار صمت نهم و دهم‪ 650‌،‬میلیارد دالر درآمد نفتی‬ ‫در ای��ن رابطه‪ ،‬ابتدا مختصری از ش��رایط منجر به رش��د لگاریتمی واردات ش��د تا‬ ‫اقتصاد ایران را تش��ریح کرد‪ .‬به گفته وی حدی که ارزش واردات از ‪40‬میلیارد دالر‬ ‫یکی از مش��کالت ما قبل و بعد از انقالب به باالی ‪ 80‬میلیارد دالر رسید به شکلی‬ ‫منابع باالی دارایی ارزی بود‪ .‬درآمد نفتی که حتی میوه هم وارد می‌شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رانت‌های واردات در آن‬ ‫یک نعمت است‪ .‬اما نبود مدیریت صحیح‬ ‫و علمی مشکل اقتصادی درآمدهای نفتی دوران گفت‪ :‬دولت عدالت محور بیشترین‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��کل اقتصاد ایران نفت نیست ران��ت را به واردکنندگان خ��ودرو داد که‬ ‫بلکه مدیریت غیرعلمی و غیرکارشناس��ی پدی��ده واردات خودروهای گران‌قیمت در‬ ‫اس��ت‪ .‬فلسفه تشکیل س��ازمان برنامه در سطح شهر تهران نیز قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫این م��درس دانش��گاه مهم‌ترین دلیل‬ ‫سال ‪ 1327‬شمسی برنامه‌ریزی پول‌های‬ ‫نفتی بود‪ .‬س��ازمان برنامه و بودجه موظف افزایش تورم سال‌های اخیر را‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫به برنامه‌ری��زی و س��رمایه‌گذاری درآمد غلط در صرف درآمدهای ارزی دانس��ت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬نرخ تورم هیچگاه در دوره جنگ‬ ‫به ‪ 30‬درصد نرسید و هیچ‌وقت تا پیش از‬ ‫دول��ت نهم و دهم نرخ رش��د اقتصادی به‬ ‫منفی ‪5/8‬درصد نرسیده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم احی�ای س�ازمان برنام�ه و‬ ‫بودجه‬ ‫وی درخصوص راهکارهای پیش��نهادی‬ ‫خود ب��رای مدیری��ت مناب��ع ارزی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬صن��دوق توس��عه مل��ی در برنامه‬ ‫پنجم مس��ئول سرمایه‌گذاری ارزی کشور‬ ‫است‪ .‬این صندوق باید با نظارت سازمان‬ ‫برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی عمل‬ ‫کند و زیر مجموعه این س��ازمان باش��د‪.‬‬ ‫باید س��ازمان برنامه و بودجه احیا شود و‬ ‫از نخبگان س��ابق این س��ازمان دعوت به‬ ‫همکاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آزادسازی قیمت ارز‬ ‫پازوکی در ادامه در خصوص آزادس��ازی‬ ‫نرخ ارز اظهار کرد‪ :‬باید قیمت ارز در بازار‬ ‫آزاد تعیین شود‪ .‬انتخاب دستوری نرخ ارز‬ ‫یکی از مهم‌ترین اشتباهات دولت‌هاست‪.‬‬ ‫بای��د کاری کنیم که قیم��ت ارز در بازار‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫وی برنام��ه شش��م را فرصت��ی ب��رای‬ ‫آزادسازی قیمت‌ها‪ ،‬اصالح سیستم بانکی‪،‬‬ ‫آزادسازی قیمت ارز‪ ،‬تجدید در بسیاری از‬ ‫قوانین و مقرراتی که مانع س��رمایه‌گذاری‬ ‫هس��تند‪ ،‬دانست‪ .‬در ادامه یک کارشناس‬ ‫ارش��د اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه باید‬ ‫پول نفت فقط صرف س��رمایه‌گذاری شود‬ ‫و فروش دالرهای نفتی در بازار ارزی باید‬ ‫تابع شرایطی باشد که منجر به اختالل در‬ ‫بازار ارز نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از نمونه‌های‬ ‫موفق دنیا در مدیری��ت منابع ارزی‪ ،‬نروژ‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور که ‪1000‬میلیارد دالر‬ ‫مناب��ع ارزی حاصل از ف��روش نفت دارد‪ ،‬ارزی تنها تعیین اولویت اختصاص ارز به‬ ‫ب��ا عملک��رد موف��ق در زمین��ه مدیریت کاالها را بر عهده دارد‪ .‬اتاق مبادالت ارزی‬ ‫دارایی‌ه��ای خ��ود‌‪ ،‬ط��وری عم��ل کرده برای مقابله با مشکالت ارزی برای تامین‬ ‫اس��ت که باالترین شاخص رفاه اجتماعی ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی راه‌اندازی‬ ‫اقتصادی فرهنگی را کسب کرده است‪.‬‬ ‫ش��د تا تولید‌کنن��دگان و رون��د تولیدی‬ ‫مهدی تقوی‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه کشور دچار اختالل نشوند‪.‬‬ ‫تو‌گو با خبرنگار‬ ‫عالم��ه طباطبایی در گف ‌‬ ‫این نهاد ظرفی��ت باالیی برای مدیریت‬ ‫صمت در خصوص مکانیسم انتقال پولی‪ ،‬منابع ارزی دارد‪.‬‬ ‫بر نقش محوری بانک مرکزی اش��اره کرد‬ ‫بعد از استقالل بانک مرکزی باید گفت‬ ‫و بعد از بانک مرکزی سیاس��ت‌های اتاق مهم‌ترین پدیده‌ای که از الزمه‌های بستر‬ ‫بازرگان��ی را مورد توجه ق��رار داد و بیان ارزی اقتصاد کش��ور است و الزم است به‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک مرکزی به‬ ‫آن پرداخت‪ ،‬آزادسازی‬ ‫دلیل نداشتن استقالل‬ ‫نرخ ارز است‪.‬‬ ‫مهدی پازوکی گفت‪:‬‬ ‫به ی��ک صندوق تنزل‬ ‫به نقل از سایت بانک‬ ‫جای��گاه داده اس��ت‪ .‬برنامه ششم را فرصتی مرکزی‌‪ ،‬هدایت تمامی‬ ‫دو حس��اب ج��اری و‬ ‫برای آزادسازی‬ ‫منابع و درآمدهای ارزی‬ ‫حساب س��رمایه‪ ،‬تراز قیمت‌ها‪ ،‬اصالح سیستم شامل ارز صادرکنندگان‬ ‫پرداخت‌ها را تشکیل بانکی‪ ،‬آزادسازی قیمت غیرنفتی کشور به بازار‬ ‫می‌دهند ک��ه بازتاب‬ ‫بی��ن بانک��ی ارز (مرکز‬ ‫مصارف ارزی در کشور‬ ‫ارز‪ ،‬تجدید در بسیاری مبادالت ارزی کش��ور)‬ ‫از قوانین و مقرراتی‬ ‫هس��تند‪ .‬با بررس��ی‬ ‫کمک شایانی به افزایش‬ ‫آماره��ای منتش��ره که مانع سرمایه‌گذاری س��رعت تامین مالی از‬ ‫بانک مرکزی می‌توان‬ ‫طریق مرکز مبادالت و‬ ‫هستند‪ ،‬دانست‬ ‫به تحلی��ل زمینه‌های‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز‬ ‫مصرفی ارز پرداخت‪.‬‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ات�اق مب�ادالت ارزی تعیین‌کنن�ده‬ ‫بنابراین‪ ،‬مرکز مبادالت ارزی فقط یک‬ ‫اختصاص ارز‬ ‫اتاق نیست‪ ،‬بلکه س��ازوکار اجرایی برای‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬در حال حاضر اجرای قانون نظام شناور مدیریت شده ارز‪،‬‬ ‫مهم‌ترین نهاد ارزی کش��ور اتاق مبادالت خرید ارز با اس��تفاده از تمام ظرفیت‌های‬ ‫ارزی اس��ت که در نقش همکاری با بانک عرضه ارز در کش��ور‪ ،‬فروش ارز بر مبنای‬ ‫مرکزی قرار دارد‪.‬‬ ‫ثب��ت دقی��ق اطالع��ات در بس��تر پرتال‬ ‫بان��ک مرکزی تعیین ن��رخ ارز و میزان ارزی و تخصی��ص ارز ب��ر مبنای نیازهای‬ ‫اختصاص آن به متقاضیان را برعهده دارد اولویت‌دار کش��ور برای مصارف ارزی و در‬ ‫و ای��ن دو نهاد باید به نظام‌مندتر ش��دن نهای��ت مدیریت عرضه و تقاض��ای ارز را‬ ‫ساختار ارزی کشور بپردازند‪ .‬اتاق مبادالت برعهده دارد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بیماری اقتصادی‬ ‫و موانع تولید داخلی‬ ‫علی قنبری‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫یکی از ریش��ه‌های اساسی مش��کالت اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬دولتی ب��ودن آن اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ح��دود ‪80‬درصد از اقتصاد ما در دس��ت بخش‬ ‫دولت��ی اس��ت و ای��ن منج��ر به تش��کیل یک‬ ‫بخش خصوصی ضعیف ش��ده اس��ت‪ .‬متاسفانه‬ ‫از ‪20‬درص��د باقیمانده هم تم��ام آن در اختیار‬ ‫بخ��ش خصوص��ی نیس��ت بلک��ه ‪5‬درص��د از‬ ‫حج��م اقتصاد ما در اختیار بخ��ش تعاونی بوده‬ ‫بنابرای��ن فقط ‪15‬درص��د آن در مالکیت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که ای��ن رقم بس��یار نامطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازجمله عللی که موجب رش��د اقتصادی پایین‬ ‫اس��ت می‌ت��وان ب��ه رقابت‌ناپذیر ب��ودن فضای‬ ‫سرمایه‌گذاری داخلی اشاره کرد که این موضوع‬ ‫یک��ی از تبعات نفتی بودن اقتصاد ایران اس��ت‪.‬‬ ‫به این مفهوم که اقتصاد کش��ور ما کاملا بر پایه‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫به‌طوری ک��ه بیش از ‪80‬درص��د از اقتصاد ما‬ ‫وابس��ته به نفت اس��ت‪ .‬ای��ن موضوعات موجب‬ ‫ایج��اد ران��ت و رانت��ی ش��دن فض��ای اقتصاد‬ ‫می‌ش��ود و همچنی��ن از لح��اظ شفاف‌س��ازی‬ ‫نی��ز در کش��ور مش��کالت جدی وج��ود دارد و‬ ‫بای��د شفاف‌س��ازی با حج��م باالت��ری صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها در حوزه جهانی شدن نیز کشور‬ ‫به اصالحات جدی نیاز دارد و در بخش باز بودن‬ ‫اقتصادی‪ ‌،‬باید اصالحات اساسی صورت بپذیرد‪.‬‬ ‫دولت��ی ب��ودن منجر ش��ده ک��ه از درجه باز‬ ‫بودن اقتصاد کاس��ته ش��ود و در واق��ع اقتصاد‬ ‫م��ا در حال حاضر یک اقتصاد بس��ته اس��ت که‬ ‫نتوانس��ته تعامالت مناسبی با اقتصادهای جهان‬ ‫برقرار کند و تا وقت��ی اندازه دولت کاهش نیابد‬ ‫اقتصاد بس��ته خواهد ماند‪ .‬این موضوع می‌تواند‬ ‫یکی از جدی‌ترین معضالت آتی باش��د که پیش‬ ‫روی اقتصاد قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تا کش��ور با ای��ن درصد ب��اال در اختیار بخش‬ ‫دولتی است همچنان بسته خواهد ماند و امکان‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی در بخش‌های مختلف‬ ‫اقتصاد ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اساس اس��ت که باید گفت بسته بودن‬ ‫اقتصاد به‌عنوان یک معضل جدی نیاز به بررسی‬ ‫و بازبینی دارد‪.‬‬ ‫در زمینه بخش‌های اقتصادی متاسفانه بخش‬ ‫کشاورزی ما به دلیل شرایط آب و هوای خشک‪،‬‬ ‫کاهش نزوالت آسمانی و واقع شدن در کمربند‬ ‫خش��ک زمین‪ ،‬نتوانس��ته به تولید متناس��ب با‬ ‫ظرفیت‌های خود بپردازد‪.‬‬ ‫محص��والت کش��اورزی ما با مش��کل روبه‌رو‬ ‫هس��تند‪ .‬بخش صنعت نیز با مش��کالتی روبه‌رو‬ ‫اس��ت ازجمله اینکه نتوانس��ته‌ایم در عرصه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی موفق ب��ه ثبت جایگاه شایس��ته‌ای‬ ‫بشویم و در بسیاری از عرصه‌ها قادر به رقابت با‬ ‫جهان نیس��تیم و در انتها باید به بخش توریسم‬ ‫اش��اره کرد‪ ،‬با توج��ه به ظرفیت باالی کش��ور‬ ‫نتوانس��ته‌ایم آنچن��ان که باید توریس��م جذب‬ ‫کنیم‪ .‬بنابراین وقتی رش��د بخش‌های اقتصادی‬ ‫پایین است رشد کل اقتصاد نیز کم خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫قیمت سایه‌ای‬ ‫گ�روه اقتصاد کالن ‪ -‬قیمت س��ایه‌ای را با‬ ‫عناوین و اسم‌های مختلفی در اقتصاد می‌شنویم‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس جایگاه و موضوع به‌کارگی��ری‪ ،‬آن را‬ ‫قیمت س��ایه‪ ،‬قیمت سایه‌ای‪ ،‬قیمت غیررسمی‪،‬‬ ‫قیمت تصویری‪ ،‬قیمت غیرواقعی‪ ،‬قیمت خیالی‪،‬‬ ‫ش��به قیمت‪ ،‬ش��به ارزش‪ ،‬ارزش خیالی‪ ،‬قیمت‬ ‫س��هم‪ ،‬قیم��ت داخلی‪ ،‬قیم��ت ت��وازن‪ ،‬قیمت‬ ‫حسابی تا قیمت محوکننده می‌نامند‪.‬‬ ‫همیش��ه قیمت‌ه��ا از مکانیس��م عرض��ه و‬ ‫تقاضای بازار اس��تخراج می‌ش��وند و به ش��کل‬ ‫اساسی باید مکانیس��م بازار تعیین‌کننده قیمت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ام��ا همان‌گون��ه که از اس��م قیمت س��ایه‌ای‬ ‫پيداس��ت قيم��ت س��ايه قيمت��ي اس��ت که از‬ ‫تقاط��ع منحني‌ه��اي عرض��ه و تقاض��اي کاال‬ ‫حاصل نمي‌ش��ود‪ ،‬اما به نوعي مي‌تواند بر‌اساس‬ ‫محدوديت منابع تعيين ش��ود‪ .‬قيمت س��ايه‌اي‬ ‫ب��راي کاال‌هاي��ي که ب��ازار آزاد ندارن��د‪ ،‬کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫انتخاب ساختار‬ ‫و محرک‌های صحیح‬ ‫دکترمحمدحسن جعفری سهامیه *‬ ‫برای سازمان‌دهی دیجیتالی بیش از یک راه وجود‬ ‫دارد‪ .‬برخی از بانک‌های اروپایی در مجموعه خود یک‬ ‫رییس بخش دیجیتال با مسئولیت پذیرش سود و زیان‬ ‫منصوب می‌کنند‪ .‬برخی دیگر برای توس��عه خدمات‬ ‫پیش��نهادی که از سوی س��ایر بخش‌های مجموعه‬ ‫قابلیت اخذ و بهره‌برداری داشته باشد‪ ،‬از الگوی ایجاد‬ ‫مرکز بهینه‌س��ازی (‪ )COE‬اس��تفاده می‌کنند‪ .‬هر‬ ‫الگویی در این زمینه کارآمد خواهد بود اما ش��ما باید‬ ‫حداکثر تالش خود را برای تغییر و بازآرایی محرک‌ها‬ ‫به منظور تضمین شکل گیری همکاری به‌کار گیرید‪.‬‬ ‫مث�لا ایجاد یک مرکز بهینه‌س��ازی ب��ه فراهم آمدن‬ ‫موفقیت آمیز فهرس��ت متعددی از فناوری‌ها منجر‬ ‫می‌شود اما ممکن اس��ت محرک و کشش الزم برای‬ ‫پذیرش و به کارگیری آنها وجود نداشته باشد‪ .‬در موارد‬ ‫وخیم‌تر احتمال ایجاد کارکرد غلط به وجود می‌آید‪،‬‬ ‫ش��اید تظاهر و به‌رخ‌کشیدن برخی امکانات‪ ،‬خارج از‬ ‫مجموعه برای مدیران ارش��د جالب باش��د و جوایزی‬ ‫را کس��ب کند اما در نهایت تاثیر سودآوری به دنبال‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬اغلب معمول است که بانک‌ها روند‬ ‫پیشرفت‌گذار دیجیتالی خود را با پیگیری معیارهای‬ ‫کمی فعالیت‪ ،‬همچون تعداد دانلود اپلیکیشن‌ها و یا‬ ‫ّ‬ ‫می��زان ورود کاربران به سیس��تم (‪ ،)login‬مدیریت‬ ‫می‌کنند‪ .‬این معیارهای کمی برای س��نجش ارزش‬ ‫مجموعه‪ ،‬معیارهایی ناکافی و ناکارآمد هستند‪ .‬بانک‌ها‬ ‫بای��د با توجه به به��ره‌وری‪ ،‬هزینه‌های واحد خدمات‬ ‫دهی و نرخ تبدیل‪-‬تولید مشتری و ایجاد ارتباط صریح‬ ‫بین این موارد و سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال‪ ،‬اهداف‬ ‫و مقاصد روش��نی را برای رس��یدن به‌دس��تاوردهای‬ ‫ارزش��ی تعیین کنند‪ .‬فقط در این صورت اس��ت که‬ ‫امکان تمرکز جمعی بر ش��کل‌گیری اقدامات صحیح‬ ‫به منظور دستیابی کامل به ارزش مورد نظر مجموعه‬ ‫فراهم می‌شود‪ .‬سرانجام اینکه‪ ،‬شما به بینش و نگرشی‬ ‫درباره نقش کارکنان در ش��رایط دیجیتالی تازه نیاز‬ ‫دارید که به ‪2‬شکل بروز می‌کند‪ :‬ابتدا‪ ،‬انتظارات مربوط‬ ‫به این که کارمندان چگونه باید همراستا با فناوری‌های‬ ‫جدید از وقت خود اس��تفاده کرده و کار خود را انجام‬ ‫دهند؛ دوم‪ ،‬تصریح اینکه آنها نیازمند ارتقای کدام یک‬ ‫از مهارت‌ها و توانایی‌های فنی خود هستند‪ .‬قطع‌ا گذار‬ ‫دیجیتالی از اهمیت برخی از وظایف خواهد کاس��ت‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که برخ��ی از کارمندان آن را‬ ‫به عنوان تهدیدی برای مشاغل خود در نظر خواهند‬ ‫گرفت و در مقابل تغییرات ایستادگی خواهند کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬دیجیتالی ش��دن موجب می‌شود وقت‬ ‫بسیاری از کارکنان‪ ،‬صرف وظایف ارزشمندتری بشود‬ ‫و ب��ه این ترتیب فرصت‌های جدید و چش��مگیری را‬ ‫برای توسعه ایجاد خواهد کرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مدیران‬ ‫ارتباط با مش��تری زم��ان کمتری را صرف تش��ریح‬ ‫جزئیات به مش��تریان خواهند کرد و در عوض زمان‬ ‫بیش��تری را به ارائه راهنمایی و توصیه‌های مفید به‬ ‫آنها اختصاص خواهند داد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬آگاهی کامل‬ ‫و دقیق‌تر از قابلیت‌های فنی در دسترس و چگونگی‬ ‫تاثیرگ��ذاری آنها بر پردازش‌ه��ا‪ ،‬الزمه مدیریت موثر‬ ‫در این ش��رایط تازه خواهد ب��ود‪ .‬رهبران تجاری باید‬ ‫بدانن��د که فناوری چگون��ه می‌تواند به عنوان اهرمی‬ ‫برای مقابله با چالش‌های تجاری به کار گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫ش��ما نمی‌توانید برای تغییر بانک خود (از سنتی به‬ ‫دیجیتال) به‌دستاوردهای جدید سایر صنایع هوشمند‬ ‫دیجیتالی استناد کنید‪ .‬شاید این دستاوردهای جدید‬ ‫محرک مهمی تلقی شوند‪ ،‬اما دیجیتالی شدن نیازمند‬ ‫صالحیت‌های جدید مدیریتی در سراس��ر س��ازمان‬ ‫است‪ .‬دیجیتالی شدن‪ ،‬الگوی تجاری بانک‌های خرد‬ ‫(عمومی) س��نتی را تغییر خواهد داد و این تغییر در‬ ‫برخی موارد بس��یار فاحش خواهد ب��ود‪ .‬خبر خوب‬ ‫آنکه منافع و فواید بی‌ش��ماری در انتظار آن دسته از‬ ‫بانک‌هایی اس��ت که از این‌گذار با آغوش باز استقبال‬ ‫کنند‪ .‬خبر بد آنکه بانک‌ها چه آماده باشند یا نباشند‬ ‫این تغییر در حال ظهور است‪.‬‬ ‫* مترجم‬ ‫خبر‬ ‫بانک‌های تجاری به سمت‬ ‫عقود مشارکتی رفته‌اند‬ ‫مدیر عامل بانک ملی ایران گفت‪ :‬قرار بود بانک‌های‬ ‫تجاری عق��ود مبادله‌ای و بانک‌های تخصصی عقود‬ ‫مشارکتی را مورد توجه قرار دهند‪ ،‬اما هم‌اکنون به‬ ‫دلیل ش��رایط اقتصادی‪ ،‬بانک‌های تجاری به سمت‬ ‫عقود مش��ارکتی رفته‌ان��د‪ .‬عبدالناصر همتی ضمن‬ ‫بی��ان این مطلب تصریح کرد‪ :‬با ش��رایط تورمی که‬ ‫در کش��ور وجود دارد و طبیعتا مسائل و مشکالتی‬ ‫که ناش��ی از تورم است باعث می‌شود اجرای کامل‬ ‫بانکداری اسالمی با مشکالتی مواجه شود و همه ما‬ ‫به این باور رسیده‌ایم که برای حل این مشکالت به‬ ‫تحوالت اساسی نیازمندیم‪ .‬وی گفت‪ :‬سیاست‌های‬ ‫متناقض که هر چند وقت یک بار به سیستم بانکی‬ ‫ابالغ ش��د‪ ،‬قان��ون بانک��داری بدون رب��ا را که قرار‬ ‫بود آزمایش��ی باش��د به قانون دائمی تبدیل کرد و‬ ‫‪ ۳۱‬س��ال اس��ت که براس��اس قان��ون موقتی که‬ ‫قرار باید اصالح می ش��د‪ ،‬با همان اشکاالت در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫هدفگذاری برای کارآترشدن نظام بانکی ادامه دارد‬ ‫بانک‌های دولتی زیر ذره‌بین سند راهبردی‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬زهره محسنی شاد‪ :‬سند راهبردی‬ ‫بانک‌ه��ای دولتی که با هدف کارآمدتر کردن سیس��تم‬ ‫بانکی تهیه و برای اجرا به بانک‌های دولتی ابالغ ش��ده‪،‬‬ ‫ضمن بهبود عملکرد این بانک‌ها‪‌،‬افزایش مسئولیت آنها‬ ‫را نی��ز به هم��راه دارد‪ .‬از آن جا که ای��ن موارد با توجه‬ ‫به چالش‌ها و مش��کالت پیش روی اقتص��اد به مرحله‬ ‫تدوین رس��یده‪ ،‬بانک‌های دولت��ی را موظف می‌کند تا‬ ‫نس��بت به افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به‬ ‫کل دارایی‌ها اقدام کنند‪ .‬از دیگر موارد مطرح ش��ده در‬ ‫این س��ند‪ ،‬افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی‪،‬‬ ‫کاهش اضافه برداش��ت از بانک مرکزی‪ ،‬تکمیل سامانه‬ ‫بانک��داری یکپارچه‪ ،‬افزایش نس��بت درآمد عملیاتی به‬ ‫هزین��ه عملیاتی و کاهش نس��بت مطالب��ات غیرجاری‬ ‫به کل تس��هیالت در جهت افزایش توان ثروت آفرینی‬ ‫بانک‌هاست‪.‬‬ ‫از دیگ��ر م��واردی که در این س��ند دنبال می ش��ود‬ ‫افزایش س��رمایه بانک‌های دولتی است‪ .‬این اقدام که از‬ ‫چندی پیش و با هدف بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها‬ ‫برای تامین س��رمایه گردش واحده��ای تولیدی از یک‬ ‫س��و و خروج اقتصاد از رکود غیرتورمی از س��وی دیگر‬ ‫مطرح شده‪،‬بار دیگر در این سند مورد تاکید قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در این سند اش��اره شده که بانک‌ها با‬ ‫ف��روش اموال و امالک م��ازاد و واگذاری ش��رکت‌های‬ ‫مازاد خود توان تس��هیالت دهی خ��ود را افزایش دهند‬ ‫که البته برای تمام این اهداف‪ ،‬مقادیر مش��خص تعیین‬ ‫شده است و این همان امری است که این روزها در سایر‬ ‫بخش‌های اقتصادی از جمله ش��رکت‌های خودروسازی‬ ‫نیز دیده می‌ش��ود‪ .‬همچنین بانک‌های دولتی براساس‬ ‫این سند‪ ،‬موظف شده‌اند که با تقویت نظارت سیستمی‬ ‫(غیرحض��وری) برعملک��رد ش��عب و تکمی��ل س��امانه‬ ‫یکپارچه بانکداری‪ ،‬راهبرد ش��فافیت‪ ،‬سالمت و انضباط‬ ‫مالی اداری وزارت اقتصاد را محقق کنند ‪.‬‬ ‫این س��ند در حالی به بانک‌ها ابالغ ش��ده که پیش از‬ ‫این برای ‪ 14‬مرکز مس��ئولیت (معاونت‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها‬ ‫و ش��رکت‌های تابع��ه و مرتبط با وزارت اقتصاد) س��ند‬ ‫راهبردی تنظیم ش��ده که تمام این اسناد در حال اجرا‬ ‫و پایش اس��ت و حال با احتس��اب بانک‌ه��ای دولتی و‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬اکنون تعداد مراکز مس��ئولیت دارای س��ند‬ ‫راهبردی به ‪ 22‬می‌رسد‪.‬‬ ‫از آنج��ا ک��ه بانک‌ه��ای دولتی ب��ه واس��طه حضور‬ ‫پررنگ‌شان در اقتصاد‌‪ ،‬نقش عظیمی در تامین نقدینگی‬ ‫و دیگ��ر اقدام��ات حوزه اقتصاد دارند‪ ،‬به نظر می‌رس��د‬ ‫ابالغ این گونه اس��ناد می‌تواند راهگشای خوبی در این‬ ‫مس��یر باشد‪ .‬به اذعان کارشناسان‌‪ ،‬ابالغ چنین اسنادی‬ ‫می‌تواند منجر به کارآمدتر ش��دن سیس��تم بانکی و به‬ ‫دنبال آن رفع مشکالت اقتصادی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جهت دهی به فعالیت بانک‌ها‬ ‫پروی��ز خسروش��اهی مدی��ر برنامه‌ری��زی بان��ک‬ ‫توس��عه صادرات در این زمینه در گفت‌وگو با صمت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه تهیه این سند در نوع خود كاری نو در مجموعه‬ ‫وزارت امور اقتصاد و دارای اس��ت گفت‪ :‬سند راهبردی‬ ‫بانك‌ه��ای دولتی با مد نظر ق��رار دادن چالش‌های روز‬ ‫بانکداری کش��ور‪ ،‬اهداف و اقدامات راهبردی و عملیاتی‬ ‫بانك‌ها در ‪ 4‬س��ال آینده را تبیین و تصویر كرده است‬ ‫تا بانك‌ها بتوانند در تحقق اولویت‌های راهبردی ‪7‬گانه‬ ‫وزارت اقتصاد منس��جم‪ ،‬هدفمند و موثر ظاهر ش��وند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این س��ند می‌تواند به فعالیت بانک‌ها‬ ‫جهت داده و باعث کاراترشدن نظام بانکی در کشور شود‬ ‫افزود‪ :‬این حركت‪ ،‬حركت خوبی اس��ت که ش��اید برای‬ ‫نخس��تین بار در تاریخ وزارت امور اقتصادی و دارایی و‬ ‫با همكاری خود بانك‌ها انجام ش��ده و در پی آن اس��ت‬ ‫كه عملکرد بانک‌ها را براساس شاخص‌های هدف کمی‬ ‫معین اندازه‌گیری و ارزیابی نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹خالهایی‌که پر می‌شود‬ ‫او در توضی��ح جزئیات بیش��تری از س��ند اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال‌های اخیر فش��ارها و انتقادات زیادی به بانک‌ها‬ ‫وارد ش��ده که ب��ه نظر می‌رس��د اجرای این س��ند در‬ ‫‪ 4‬س��ال آینده بتواند بخشی از خألهای سیستم بانکی و‬ ‫مشکالت اقتصادی كشور را مرتفع کند‪ .‬طبق این سند‬ ‫بانک‌های دولتی موظف ش��ده‌اند ک��ه از طریق کاهش‬ ‫مطالبات غیرج��اری‪ ،‬افزایش نس��بت دارایی‌های مولد‬ ‫ب��ه كل دارایی‌ها(كاهش بنگاهداری) و افزایش نس��بت‬ ‫كفایت س��رمایه توان تسهیالت دهی خود را باال برده و‬ ‫به افزایش توان ثروت آفرینی کشور كمك کنند‪.‬‬ ‫خسروشاهی در ادامه با اشاره به سایر محورهای سند‬ ‫راهبردی ‪4‬س��اله بانك‌های دولتی از رضایت مشتریان‪،‬‬ ‫افزایش بهره‌وری‪ ،‬تقویت انضباط و س�لامت و شفافیت‬ ‫مالی‪ ،‬یكپارچه‌س��ازی سیستم‌های اطالعاتی و عملیاتی‬ ‫(‪ )Core Banking‬و توس��عه هدفمند س��رمایه‌های‬ ‫انس��انی و س��ازمانی به‌عنوان س��ایر اه��داف راهبردی‬ ‫‪ 25‬درصد بازار پول خارج از نظارت است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود ‪ 25‬درصد از فعالیت های پولی‬ ‫خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می شود‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬سال ‪ ۹۴‬اولین سالی‬ ‫است که قرار است فشارهای تسهیالت تکلیفی از نظام بانکی برداشته شود‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل س��یف در اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسالمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک‌ها تحت فش��ارهای زیادی هستند‪ ،‬و چون هر مشکلی با پول می‌تواند‬ ‫حل ش��ود ‪ ،‬به همین خاطر بخش خصوصی هر زمان که با مشکلی مالی مواجه‬ ‫می شود فکر می‌کند که می‌تواند از بانک پول بگیرد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین گف��ت‪ :‬بی‌گم��ان دس��تاوردهای نظام‬ ‫پولی کش��ور در مهار تورم و اس��تقرار ثبات و آرامش در ب��ازار دارایی‌ها مرهون‬ ‫سیاست‌های دولت یازدهم در التزام به انضباط بودجه‌ای‪ ،‬توسل نکردن به منابع‬ ‫بانک مرکزی و راهبردهای منجر به بهبود محیط کسب و کار و همچنین ایجاد‬ ‫امید در فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫محمد قاسمی یکی از کارشناسان بانکی هم در این‌باره‬ ‫در گفت‌وگ��و با صمت‪ ،‬ابالغ س��ند راهبردی بانک‌های‬ ‫دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را اقدامی‬ ‫بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬برخی از شاخص‌هایی‬ ‫که دراین سند آمده است‪ ،‬اجرای آن می‌تواند بسیاری از‬ ‫مش��کالت فعلی سیستم بانکی و بخش اقتصاد را مرتفع‬ ‫کند‪ .‬وی یکی از چالش‌های موجود در سیس��تم بانکی‬ ‫به خصوص بانک‌های دولتی که موجب آسیب رساندن‬ ‫ب��ه کل اقتصاد می‌ش��ود را دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها‬ ‫ی و اموال بانک‌ها در س��ال‌های‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬دارای ‌‬ ‫گذش��ته درحالی افزایش یافته اس��ت که در این مدت‬ ‫بخش اقتصاد همواره از کمبود منابع در رنج بوده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه نمی‌توان از نقش مهم بانک‌های دولتی‬ ‫در تامین مال��ی بخش‌های اقتصادی غافل ش��د افزود‪:‬‬ ‫اب�لاغ این س��ند می‌تواند گامی باش��د در جهت کاراتر‬ ‫ش��دن بانک‌ها‪ ،‬چراکه در این سند تاکید شده است که‬ ‫نس��بت دارایی‌های مولد (درآمدزا) ب��ه کل دارایی‌های‬ ‫قاس��می با تاکی��د بر این موض��وع ک��ه بانک‌ها باید‬ ‫سرمایه و دارایی شان قابلیت نقدشوندگی سریع داشته‬ ‫باش��د تا به دارایی مولد تبدیل شود تصریح کرد‪ :‬به هر‬ ‫ترتیب فروش دارایی‌های م��ازاد بانک‌ها می‌تواند باعث‬ ‫افزایش کارآیی بانک‌ه��ا و افزایش توان اعتباردهی آنها‬ ‫ش��ود و بر شاخص‌های مالی‌شان اثر مثبت بگذارد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس بانکی‪ ،‬در ادامه به باال ب��ودن رقم مطالبات‬ ‫معوق بانک‌ه��ا که باعث کاهش مناب��ع در این بانک‌ها‬ ‫ش��ده است اش��اره کرد و گفت‪ :‬درصورتی که مطالبات‬ ‫معوق بانک‌ها هرچه سریع‌تر به بانک‌ها بازگردد می‌توان‬ ‫امیدوار بود که سرمایه بانک‌ها در این راستا افزایش یابد‬ ‫و بخش اقتصاد هم از منابع بانک‌ها برخوردار ش��وند‪ .‬او‬ ‫به بحث مش��تری‌مداری در بانک‌های دولتی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬یک��ی از موضوعاتی که باعث جذب بیش��تری‬ ‫مشتریان و اعتماد به بانک می‌شود بحث مشتری‌مداری‬ ‫در بانک‌هاس��ت که اگر به این مهم توجه شود می‌تواند‬ ‫باعث رضایت مشتریان در بانک‌ها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها‬ ‫مع��اون اقتص��ادی بان��ک مرکزی گف��ت‪ :‬ش��واهد حاکی از این اس��ت که‬ ‫مش��کالت ارزی واحدهای تولیدی به ط��ور عمده به تامین نقدینگی مورد نیاز‬ ‫و دش��واری‌های نقل وانتقاالت ارزی مربوط می‌ش��ود‪ .‬پیمان قربانی با اشاره به‬ ‫بازار ارز‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه سیاست‌های ارزی نیز بانک مرکزی سعی کرده‬ ‫تا با اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه‌‪ ،‬عالوه بر کاهش نسبی نرخ ارز‪ ،‬دامنه‬ ‫نوس��انات بازار غیررس��می ارز را در محدوده قابل قبولی کنترل کند‪ .‬قربانی با‬ ‫بیان این که ش��واهد حاکی از این اس��ت که مشکالت ارزی واحدهای تولیدی‬ ‫به طور عمده به تامین نقدینگی مورد نیاز و دشواری‌های نقل و انتقاالت ارزی‬ ‫مربوط می‌ش��ود تصریح کرد‪ :‬تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید‬ ‫در حوزه سیاس��ت‌های اعتباری حل و فصل ش��وند و الزم اس��ت در چارچوب‬ ‫الزام��ات و رعایت اولویت‌های موجود‪ ،‬بخش��ی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از‬ ‫محل منابع بانکی تامین شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد که اگر قیمت طال به روند نزولی خود ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که‬ ‫اق��دام به خرید کنند که البته این موضوع امکان دارد که‬ ‫موج��ب باال رفتن دوباره قیمت‌ها ش��ود‪ .‬به هر حال بازار‬ ‫طالی تهران هم تحت تاثیر کاهش اونس جهانی تضعیف‬ ‫شد اما رش��د دالر داخل مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شد‬ ‫و می‌ت��وان گفت که دیروز بازار طالی ته��ران روز آرامی‬ ‫را س��پری کرده اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب قیمت هر مثقال‬ ‫طالی ‪ 17‬عیار بدون تغییر با به��ای ‪ 420‬هزار تومان به‬ ‫ف��روش رفت و ه��ر گرم طالی ‪ 18‬عیار بدون احتس��اب‬ ‫اجرت س��اخت با بهای ‪ 96‬هزار و ‪ 990‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها‬ ‫باجه خبر‬ ‫‪ 2‬مشکل ارزی واحدهای تولیدی‬ ‫دالر‪ ،‬طال را پایین انداخت‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته ن��رخ جهانی طال با حدود‬ ‫‪ 20‬دالر اف��ت‪ ،‬از مح��دوده ‪ 1285‬دالر در ه��ر اونس‪ ،‬به‬ ‫محدوده کمتر از ‪ 1265‬دالر رسید‪ .‬تحلیلگران اقتصادی‬ ‫معتقدند افزایش ارزش دالر بیشترین نقش را در کاهش‬ ‫چشمگیر قیمت این فلز زرد داشته است‪ .‬افت قیمت طال‬ ‫در چند روز گذشته درحالی ادامه دارد که‪ ،‬تحلیگران بازار‬ ‫معتقدند که این روند می‌تواند باعث وسوسه سرمایه‌گذاران‬ ‫برای خرید طال ش��ود ‪ .‬ژیا یینگ یینگ تحلیلگر ارش��د‬ ‫موسسه مالی نانهوا فیوچرز می‌گوید‪ :‬طال از افزایش ارزش‬ ‫دالر متضرر شده و تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بین المللی‬ ‫در شرایط کنونی بر آمارهای اشتغال امریکا است‪ .‬اینطور‬ ‫مهم این س��ند نام برد و تاکی��د کرد‪ :‬اجرای تمامی این‬ ‫شاخص‌ها می‌تواند گامی در جهت کارآمدترشدن نظام‬ ‫بانکی و بهبود شرایط فعلی کشور شود ‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ا افزایش یابد و این ام��ر می‌تواند باعث افزایش‬ ‫منابع بانک‌های دولتی و تزریق بیش��تر منابع به سمت‬ ‫بخش مولد اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫قیمت‌ها در بازار سکه هم در روز گذشته تقریبا روز باثباتی‬ ‫را طی کرد و اگر تغییری هم وجود داش��ت بس��یار ناچیز‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب قیمت س��که به��ار آزادی در بازار ‪945‬‬ ‫هزارتومان قیمت خورد که نسبت به روز سه‌شنبه نزدیک‬ ‫ب��ه یک هزار و ‪ 500‬تومان افت قیمت را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫نی��م س��که‪ ،‬رب��ع س��که و س��که‌های یک گرم��ی هم‬ ‫در ب��ازار دی��روز ب��ه ترتی��ب ‪ 475‬و ‪ 268‬و‪169‬‬ ‫هزارتوم��ان ب��ه فروش رس��ید که نس��بت ب��ه روز قبل‬ ‫آن هرک��دام ی��ک هزارتوم��ان کاهش داش��ته اس��ت ‪.‬‬ ‫آنطور که گفته می‌شود‪ ،‬قیمت دالر از ‪ ۳۱۳۰‬تومان هفته‬ ‫گذشته به ‪ ۳۱۸۰‬تومان افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31720‬‬ ‫‪31840‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41830‬‬ ‫‪41950‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52250‬‬ ‫‪52380‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34100‬‬ ‫‪34380‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,425,000‬‬ ‫‪9,455,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14800‬‬ ‫‪14910‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,410,000‬‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪952,100‬‬ ‫‪969,900‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,180,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی با اشاره به اهمیت‬ ‫توج��ه به قوانین بانکداری بدون ربا در‬ ‫فض��ای بانک��ی کش��ور ب��ر اولوی��ت‬ ‫قرار گرفتن بانکداری اسالمی در نظام بانکی تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گفته احمد ش��فیع‌زاده‪ ،‬بانکداری اسالمی‬ ‫رویکرد توس��عه ابزارهای اقتصاد اس�لامی اس��ت و‬ ‫پیشرو بودن حوزه دینی را تداعی می‌کند‪.‬‬ ‫بانک ملت استان هرمزگان نسبت به‬ ‫راه‌اندازی سامانه محب برای مشتریان‬ ‫ارزنده این بانک در استان اقدام کرد‪.‬‬ ‫این اقدام با هدف ارائه خدمات ویژه به مش��تریان‬ ‫ارزنده‪ ،‬چند مش��تری بزرگ را به سامانه مدیریت‬ ‫حساب‌های بانکی مجهز کرد‪.‬‬ ‫بان��ک تج��ارت تاکنون ب��ا پرداخت‬ ‫‪648‬میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به‬ ‫مددجویان معرفی‌شده از سوی ستاد‬ ‫مردمی‪ ،‬رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان‬ ‫نیازمن��د‪ ،‬زمین��ه آزادس��ازی ‪ 3923‬نفر زندانی‬ ‫جرای��م غیرعم��د را فراهم آورده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬این ستاد با ارس��ال لوح از بانک تجارت‬ ‫تقدیر کرد‪.‬‬ ‫براس��اس قرارداد منعقده بین بانک‬ ‫صادرات ایران و شرکت بیمه دانا سهم‬ ‫س��ود نقدی س��هامداران حقیقی این‬ ‫ش��رکت از طری��ق تمامی ش��عب ای��ن بانک از‬ ‫چهارشنبه ‪١٢‬شهریور س��ال‌جاری قابل پرداخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه دی ب��ا اش��اره به‬ ‫برگزاری مجمع عمومی این ش��رکت‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۳‬ش��هریور گفت‪ :‬اس��ناد‬ ‫مال��ی و قانونی به فرابورس تقدیم ش��ده و هفته‬ ‫آینده منتظر بازگشایی نماد این شرکت هستیم‪.‬‬ ‫به گفته س��ید مجید بختیاری با ارائه صورت‌های‬ ‫مالی ‪ ۱۳۹۲‬و گزارش حسابرس��ی ش��رکت بیمه‬ ‫دی ب��ه فرابورس‪ ،‬نماد این ش��رکت بازگش��ایی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک انصار گفت‪ :‬این بانک‬ ‫هیچ گونه مطالبات معوقی ندارد و اگر‬ ‫به لحاظ آماری حساب کنیم می‌توان‬ ‫گفت که با کم کردن آمار مطالبات سررسید از سایر‬ ‫معوقات آمار بانک انصار به یک و هشت دهم درصد‬ ‫می‌رسد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تفاوت از زمین تا آسمان است‬ ‫هرمی که شالوده‌های تجارت را درهم می‌شکند‬ ‫هزار راه رسیدن به موفقیت‬ ‫‪7‬‬ ‫صمت معضل اقتصاد پنهان را بررسی می‌کند‬ ‫محدودیت‌هایی که قاچاق را افزایش می‌دهد‬ ‫گروه تجارت‪ -‬میزان قاچاق کاال به کشور‬ ‫در هی��چ دورانی از تاریخ مش��خص نبوده‬ ‫و آمار دقیق و رس��می از ورود غیررس��می‬ ‫کااله��ا به ایران وجود ن��دارد‪ .‬اما به تازگی‬ ‫علی فاضل��ی‪ ،‬رییس اتاق اصن��اف ایران از‬ ‫رقمی خبر داد که صحت و س��قم آن هنوز‬ ‫مورد تایید نیست‪ .‬وی با بیان اینکه در چند‬ ‫سال گذشته شیرینی در واسطه‌گری کاذب‬ ‫در تولید کش��ور رخ داد‪ ،‬گفته‪ :‬وقتی بیش‬ ‫از ‪ ۲۲‬میلی��ارد دالر واردات قاچ��اق آن هم‬ ‫بیشتر در بخش پوشاک و کفش وجود دارد‬ ‫از حوزه صنفی چه انتظاری دارید؟‬ ‫ای��ن گفته‌ه��ا در حالی اس��ت که متولی‬ ‫اصل��ی جلوگیری از قاچ��اق کاال هم‪ ،‬ایران‬ ‫را در معض��ل قاچاق منحص��ر به فرد اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش حبی��ب‌اهلل حقیقی‪ ،‬رییس‬ ‫س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫هم در ای��ن رابطه اعالم کرد‪ :‬ایران ازجمله‬ ‫کشورهایی است که بیش��ترین تنوع را در‬ ‫قاچ��اق کاال دارد به گون��ه‌ای که این تعداد‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬رقم می‌رسد‪ ،‬ضمن اینکه بر خالف‬ ‫س��ایر کش��ورها در دنی��ا در معضل قاچاق‬ ‫از کش��ورهای مقصد و مبدا کاالبه ش��مار‬ ‫می‌رویم‪.‬‬ ‫به اعتق��اد برخ��ی کارشناس��ان‪ ،‬پدیده‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز ضربه‌ای س��همگین را بر‬ ‫پیکره تولید و توس��عه کش��ور وارد می‌کند‬ ‫ک��ه برای ممانع��ت از آن بای��د راهکارهای‬ ‫جدی اندیش��یده ش��ود‪ .‬قاچاق کاال از یک‬ ‫س��و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را‬ ‫کاه��ش می‌دهد و از طرفی س��بب خروج‬ ‫بی‌حاصل ارز‪ ،‬فرار گسترده سرمایه‪ ،‬افزایش‬ ‫بیکاری و کاه��ش تولیدات صنعتی داخلی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت منطقی از تولید‬ ‫در همی��ن رابط��ه محم��ود نبوی‪،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫پوش��اک ایران درب��اره این که بر اس��اس‬ ‫آمار منتشر شده‪ ،‬بیش��تر میزان قاچاق در‬ ‫صنف پوشاک رخ می‌دهد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬به‌طور‬ ‫عم��ده قاچاق ب��ه خاطر اینکه ب��ه راحتی‬ ‫ص��ورت می‌گیرد‪ ،‬حجم باالی��ی را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫محم��ود نب��وی در گفت‌وگ��و ب��ا صمت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه درحال‌حاضر بیشتر‬ ‫فروش��ندگان داخلی محص��والت مورد نیاز‬ ‫خود را خودش��ان از کش��ورهای دیگر وارد‬ ‫می‌کنن��د و ای��ن فرآیند به دس��ت تاجر و‬ ‫بازرگان صورت نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫او می‌گوی��د که باال بودن می��زان واردات‬ ‫پوش��اک ربطی به کیفیت تولیدات داخلی‬ ‫ن��دارد چرا که می��زان زی��ادی از کاالهای‬ ‫قاچاق��ی با کیفی��ت نیس��تند‪ .‬محصوالت‬ ‫قاچاق که به کشور وارد می‌شوند به ‪ 2‬دسته‬ ‫بی‌کیفیت و با کیفیت تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫ورود کااله��ای با کیفیت��ی که به صورت‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می‌ش��وند نیز به معنای‬ ‫این نیست که تولیدکننده داخل توان تولید‬ ‫ن کیفیت‌ها‬ ‫ندارد بلک��ه قادر به تولید بهتری ‌‬ ‫هم است»‬ ‫ب��ه گفت��ه نب��وی‪ ،‬در ای��ران برخ��ی‬ ‫فاضلی‪ 22 :‬میلیارد دالر سهم قاچاق در تجارت ایران است‬ ‫محدودیت‌ها در تولید وجود دارد که دست‬ ‫‌و پای تولیدکننده را می‌بندد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان پوش��اک ایران با اش��اره به‬ ‫اینکه متاسفانه برخی از کاالهای قاچاق نیز‬ ‫در مزون‌ها به فروش‌می‌رسند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حجم قاچاق به خانه‌های مردم هم کشیده‬ ‫ش��ده و حتی از حالت زیرپله‌ای خارج شده‬ ‫که البت��ه بزرگتری��ن فاجعه برای کش��ور‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫نب��وی اف��زود‪ :‬در واقع این اف��راد بدون‬ ‫اینک��ه عوارض��ی پرداخ��ت کنن��د و برای‬ ‫ف��روش محص��ول مالیاتی بپردازن��د اقدام‬ ‫ب��ه فعالیت می‌کنند و این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه تولیدکننده داخلی تم��ام این مراحل‬ ‫را می‌گذران��د و هزینه‌ه��ا را ه��م پرداخت‬ ‫می‌کن��د‪ .‬در این صورت چگونه می‌تواند در‬ ‫جنگ نابرابر مقابله کند؟‬ ‫کیفیت محصوالت‬ ‫ایرانی خوب است و‬ ‫حتی واحدهایی داریم‬ ‫که محصوالت خود را‬ ‫به کشورهای اروپایی‬ ‫صادر می‌کردند‪ .‬در واقع‬ ‫تابع این نظریه هستیم‬ ‫که کاالی تولیدی باید‬ ‫قابل صادرات هم باشد‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان پوش��اک ای��ران درخصوص‬ ‫راهکار‌های مقابله با قاچاق اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫از تولیدکننده حمایت منطقی ش��ود‪ ،‬نه به‬ ‫معنای حمایتی که از خودروسازان می‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بای��د ماش��ین آالت تولیدی‬ ‫به‌روز ش��وند که متاسفانه بیشتر واحدهای‬ ‫تولیدی از سال‌های قبل بازسازی و نوسازی‬ ‫نش��دند که حداقل بتوانند ‪۴۰‬درصد هزینه‬ ‫دوخت البس��ه را تامین کنند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ماشین‌آالت به‌روز در دوخت تمیز لباس نیز‬ ‫بسیار تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫به گفته نبوی‪ ،‬از سوی دیگر باید صنعت‬ ‫نساجی تقویت شود تا پارچه‌ها و همچنین‬ ‫م��واد اولیه دوخت مانند یراق‌‌آالت را بتوان‬ ‫از داخل تهیه کرد؛ اما تمام این محصوالت‬ ‫وارد می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان پوش��اک ایران در پاس��خ به‬ ‫اینک��ه آیا کیفی��ت محص��والت داخلی در‬ ‫حد مطلوبی قرار ندارد که تمایل به س��مت‬ ‫اینگونه کاالهای خارجی بیش��تر اس��ت یا‬ ‫خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کیفیت محصوالت ایرانی‬ ‫خوب اس��ت و حتی واحدهای��ی داریم که‬ ‫محص��والت خود را به کش��ورهای اروپایی‬ ‫ص��ادر می‌کردند‪ .‬در واقع تاب��ع این نظریه‬ ‫هس��تیم ک��ه کاالی تولی��دی بای��د قابل‬ ‫صادرات هم باش��د‪ .‬توان تولید با کیفیت را‬ ‫هم داریم اما تنوع کار به آن اندازه نیس��ت‬ ‫که بتوان نیاز مشتری را پاسخ داد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه خودرو ایرانی تنوع محدودی دارد اما‬ ‫خ��ودرو خارجی در یک م��دل دارای تنوع‬ ‫باالیی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش محدودیت واردات‬ ‫لوازم آرایش��ی و بهداش��تی جزو اقالمی‬ ‫هس��تند که بعد از پوشاک بیشترین میزان‬ ‫قاچاق به کش��ور را دارن��د‪ .‬حمید مقیمی‪،‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایش��ی و‬ ‫بهداش��تی در گفت و گو با صمت می‌گوید‪:‬‬ ‫« بخش��ی از این قاچاق به دلیل این است‬ ‫ک��ه تعرف��ه ورود برخ��ی کاال‌ها به کش��ور‬ ‫بسیار باالس��ت و برخی افراد به دلیل سود‬ ‫و منفع��ت اقدام به چنی��ن امری می‌کنند‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از قاچ��اق ه��م مربوط به‬ ‫محص��والت بی‌کیفیت و تقلبی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه در بخش لوازم آرایش��ی بس��یار‬ ‫محسوس است»‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باید زمین��ه را برای‬ ‫کاهش قاچاق کاال در کشور فراهم کنیم که‬ ‫این امر با اتخاذ برخی تدابیر ش��دنی است‬ ‫گفت‪ :‬از آنجا ک��ه محدودیت‌ها باعث ورود‬ ‫کاالی قاچاق به کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو‬ ‫باید ش��رایطی فراهم شود تا برخی موانع و‬ ‫محدودیت‌ها در واردات کاال کم شود‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان این که باید بتوانیم تعرفه‬ ‫کاالهای��ی که درایران تولید ندارند یا تولید‬ ‫آن به مقدار سطح عرضه نیست را بازنگری‬ ‫کنی��م افزود‪ :‬از دیگر راه‌های کاهش قاچاق‬ ‫کاال به کش��ور‪ ،‬تس��هیل مق��ررات‪ ،‬قوانین‬ ‫گمرکی و مجوزهاست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایش��ی و‬ ‫ل حاضر به دلیل‬ ‫بهداشتی بابیان اینکه درحا ‌‬ ‫طوالنی بودن بوروکراسی‌های اداری و سخت‬ ‫ب��ودن قوانین گمرکی این امر موجب ش��ده‬ ‫است که ش��رایط برای قاچاق کاال در کشور‬ ‫فراهم ش��ود افزود‪ :‬دراین راستا باید فضایی‬ ‫را ایجاد کرد که این قوانین تس��هیل‌تر شود‬ ‫تا وارد‌کننده ترغیب ش��ود کاال را از مس��یر‬ ‫قانونی وارد کشور کند نه از طریق قاچاق‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقیمی اجرای این س��ازوکارها‬ ‫می‌توان��د راه ورود کااله��ای قاچ��اق را به‬ ‫کش��ور تا حدود ‪ ۶۰‬درصد کاهش دهد که‬ ‫اتفاق بسیار خوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی به بحث کاالهای تقلبی در کشور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این راه و روش‌ها برای رفع و‬ ‫کاهش کاالهای تقلبی موثر نخواهد بود‪ .‬به‬ ‫طور حتم اگر تعرفه‌های گمرک هم اصالح‬ ‫ش��ود کاالی تقلبی باز وارد کشور می‌شود‬ ‫و نمی‌ت��وان راه��ی برای رف��ع این موضوع‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫بخشی از این قاچاق به‬ ‫دلیل این است که تعرفه‬ ‫ورود برخی کاال‌ها به‬ ‫کشور بسیار باالست و‬ ‫برخی افراد به دلیل سود‬ ‫و منفعت اقدام به چنین‬ ‫امری می‌کنند‬ ‫‹ ‹جلسه‌ مشترک برای کاهش قاچاق‬ ‫موضوع قاچ��اق کاال به‌خصوص در بخش‬ ‫پوشاک‪ ،‬یکی از معضالتی است که نه تنها‬ ‫فعاالن این صنف را زیرفشار قرارداده است‬ ‫بلک��ه به یکی از دغدغه‌های مس��ئوالن هم‬ ‫تبدیل شده اس��ت‪ .‬چند روز پیش ولی‌اهلل‬ ‫افخم��ی‪ ،‬رییس س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫بزرگترین معضل صنعت پوش��اک ایران را‬ ‫قاچاق البسه از مرزهای کشورهای همسایه‬ ‫به داخل دانست و گفت‪ :‬باید تدابیری اتخاذ‬ ‫شود که قاچاق پوشاک به ایران کاهش یابد‪.‬‬ ‫او اف��رود‪ :‬الگوگی��ری از روش‌های موفق‬ ‫دیگر کش��ورها برای کاهش قاچاق پوشاک‬ ‫ضروری اس��ت ت��ا در کنار ارتق��ای کیفی‬ ‫تولیدات صنعت پوشاک ایران بتوان ریشه‬ ‫قاچ��اق را خش��کاند‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت ایران خبرداد‪:‬‬ ‫عزم جدی دولت برای ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران از عزم جدی‬ ‫دولت برای ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی در استان‌های‬ ‫همجوار با کش��ور عراق برای گسترش صادرات به این‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل افخمی‌راد در نشست با معاونان استانداری‌های‬ ‫همجوار با کشور عراق که به منظور بررسی مشکالت و‬ ‫چالش‌های موجود در مسیر گسترش صادرات به عراق‬ ‫برگزار شده بود‪ ،‬این مطلب را بیان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دولت وظیفه گسترش صادرات‬ ‫ب��ه ع��راق و رفع موانع و مش��کالت پی��ش‌رو را به این‬ ‫س��ازمان س��پرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تصمیماتی ک��ه در این‬ ‫نشس��ت اتخاذ می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا‬ ‫درخصوص آن تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران تنه��ا راه رفع‬ ‫مش��کالت و موانع مرزی با عراق را حضور مس��ئوالن و‬ ‫اس��تانداران در مرزها و مشاهده مشکالت و کمبودها از‬ ‫نزدیک دانست و گفت‪ :‬اگر مسئوالن استان‌ها در مرزها‬ ‫حضور داش��ته باشند و سررشته امور را در دستان خود‬ ‫بگیرند بدون شک بسیاری از مشکالت برطرف خواهد‬ ‫شد‪ .‬افخمی‌راد در ادامه به وضعیت خاص به‌وجود آمده‬ ‫در عراق اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬امروز ع��راق بیش از هر‬ ‫زمان دیگری ب��ه صادرات محصوالت‪ ،‬کاالها و خدمات‬ ‫ایران نیاز دارد و تجار و بازرگانان کش��ورمان باید بیش‬ ‫از پیش از فرصت به وجود آمده اس��تفاده کنند و دولت‬ ‫نیز وظیفه دارد شرایط صادرات به این کشور را هر روز‬ ‫بهتر و آسان‌تر کند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬اعضای حاضر درخصوص ‪3‬محور‬ ‫«مدیریت یکپارچه مرزی»‪« ،‬تکمیل زیرس��اخت‌ها در‬ ‫پایانه‌ه��ای م��رزی»‪« ،‬موانع و مش��کالت پیش رو در‬ ‫صادرات به عراق» به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫و تج��ارت به تازگی خواس��تند نشس��تی‬ ‫ب��ا مس��ئوالن مرتبط با ح��وزه قاچاق کاال‬ ‫تشکیل داده و تدابیری برای کاهش قاچاق‬ ‫پوشاک به داخل کشور اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‹ورود بیشترین کاالی قاچاق‬ ‫از کجاست؟‬ ‫رییس پلیس مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫ه��م در رابط��ه با افزایش می��زان کاالهای‬ ‫قاچاق��ی اظهار ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه این که‬ ‫مرزهای کشور بسیار گسترده و جغرافیایی‬ ‫جرم وس��یع اس��ت کنترل تمام گلوگاه‌ها‬ ‫س��خت اس��ت‪ .‬بیش��ترین کاالی قاچاق از‬ ‫مرزه��ای غرب��ی و جنوب وارد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به م��رز آب��ی و س��واحل جنوب‬ ‫استعداد ورود و خروج کاالی قاچاق از این‬ ‫مناطق وجود دارد‪.‬‬ ‫س��ردار فتح اهلل زمانی��ان در گفت‌وگو با‬ ‫مهر‪ ،‬با اع�لام این که کنترل تمامی مرزها‬ ‫نی��از به امکان��ات و تجهیزات م��درن دارد‬ ‫اف��زود‪ :‬برای کنت��رل مبادی رس��می نیاز‬ ‫به تجهیزات مدرن و الکترونیکی اس��ت تا‬ ‫بتوان کاالهای قاچاق را در مبادی رس��می‬ ‫کش��ف کرد‪ .‬حجم زی��اد کاالها در گمرک‬ ‫باعث می‌شود که گاهی مواقع دقت کاهش‬ ‫یاب��د و در ای��ن میان اجناس��ی به صورت‬ ‫قاچاق وارد ش��وند‪ .‬در بندر ش��هید رجایی‬ ‫روزانه هزاران کانتینر جابه‌جا می‌ش��ود که‬ ‫کنترل تمامی آنها سخت است‪.‬‬ ‫به هر حال آنچه مسلم است‪ ،‬میزان باالی‬ ‫قاچاق کاال به کشور است که متاسفانه هر‬ ‫روز بیشتر از قبل می‌ش��ود‪ .‬هم مرز بودن‬ ‫ایران با چند کش��وری ک��ه به خودی خود‬ ‫مس��تعد قاچاق کاال هس��تند‪ ،‬کافی است‬ ‫ک��ه جلوگیری از این معضل س��خت تر از‬ ‫شرایط عادی باشد‪ .‬متاسفانه با وجودی که‬ ‫دولت‌ها ب��رای متوقف کردن میزان کاالی‬ ‫قاچاقی تدابیر متفاوت��ی در نظر می‌گیرند‬ ‫ام��ا همچنان حجم زیادی از نیاز داخلی از‬ ‫این طریق تامین می‌شود‪.‬‬ ‫در خص��وص مدیری��ت یکپارچه مرزی ‪ 3‬پیش��نهاد‬ ‫مطرح ش��د ک��ه در نهایت اکثریت اعض��ا خواهان ارائه‬ ‫ای��ن طرح به دولت ش��دند که اس��تانداران نماینده‌ای‬ ‫در مرزهای خود معرفی کنند که تمامی س��ازمان‌های‬ ‫دولت��ی فعال در امر صادرات از جمله گمرک‪ ،‬راهداری‬ ‫و پایانه‌های مرزی تابع دس��تورات آن باشند‪ .‬در بخش‬ ‫تکمیل زیرس��اخت‌ها در پایانه‌های مرزی نیز مقرر شد‬ ‫به دولت پیش��نهاد ش��ود به فراخور ش��رایط هر مرز و‬ ‫اولویت‌ه��ای صادرات��ی‪ ،‬بودجه‌ای در راس��تای تکمیل‬ ‫زیرساخت‌ها اختصاص دهد‪ .‬دربخش موانع و مشکالت‬ ‫پی��ش روی امر صادرات به عراق نی��ز اعضا به مباحث‬ ‫مختلفی از جمله نوس��ان تبدی��ل ارز در داخل‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫فیبر نوری‪ ،‬س��ردخانه و مش��کالت ورود و خروج کاال‬ ‫اشاره کردند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫وقتی قاچاق‬ ‫اقتصاد را از پا می‌اندازد‬ ‫زهرا آراس�ته‪ :‬قاچ��اق کاال و ارز موضوع مورد‬ ‫بحث امروز و دیروز نیست‪ ،‬بلکه سال‌هاست با این‬ ‫معضل بزرگ در کشور دست به گریبان هستیم که‬ ‫البته این مختص کشور ما نمی‌شود و حتی اتحادیه‬ ‫اروپا هم از این مورد بی‌بهره نیست‪ ،‬موردی که به‬ ‫تنهایی و حتی کوتاه‌مدت می‌تواند اقتصاد و تولید‬ ‫کشور را دچار مشکل و آسیب‌پذیر کند‪.‬‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز پدیده‌ای چندوجهی و متاثر از‬ ‫عوامل مختلف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی است‬ ‫که در هر کدام از این بخش‌ها دچار مشکل هستیم‪.‬‬ ‫در بخش اقتصادی ش��اید آنجایی مورد بحث باشد‬ ‫که برخی محدودیت‌ه��ا و وجود تعرفه‌های باال در‬ ‫برخ��ی کاال‌ها که البته مورد نیاز و خواس��ت مردم‬ ‫کش��ور است‪ ،‬افراد را مجبور به قاچاق کاال می‌کند‬ ‫و البت��ه بماند ک��ه چنین امری س��ود باالیی برای‬ ‫واردکننده غیررس��می کاال دارد‪ .‬اما بحث فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی آن نیز مربوط ب��ه نگاه افراد جامعه به‬ ‫کاالهای ارزان بی‌کیفیت قاچاق است که گاها آنها‬ ‫را به تولیدات باکیفیت داخلی ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫ایران ‪ ۱۶‬اس��تان مرزی دارد و با ‪ ۱۵‬کشور دنیا‬ ‫هم‌مرز اس��ت که خود به تنهایی مصداقی اس��ت‬ ‫برای اینک��ه بگوییم امر نظارت و کنترل به دلیل‬ ‫وس��عت مرزی کشور آسان نیس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ما با کش��ورهایی هم‌مرز هس��تیم که بخش��ی از‬ ‫اقتص��اد آنها روی همین مس��ئله قاچ��اق تامین‬ ‫می‌شود و هیچ تالشی هم برای جلوگیری از این‬ ‫پدیده از خود نشان نداده و با کشورمان همکاری‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬س��ودآوری باالی قاچاق کاال از‬ ‫مهم‌تری��ن دالی��ل گرایش به این امر اس��ت و این‬ ‫س��ود ناش��ی از تفاوت قیمت‌ها در ب��ازار داخل با‬ ‫کش��ورهای همجوار است‪ ،‬در حالی که قاچاق کاال‬ ‫به عنوان یک فعالیت غیرقانونی‪ ،‬همیشه با ریسک‬ ‫ناش��ی از برخورد عوامل قانونی در کش��ور مواجه‬ ‫بوده است‪ ،‬اما واقعا باید دید چرا تمام برخوردهای‬ ‫صورت‌گرفت��ه و برنامه‌های مقابله با قاچاق تاکنون‬ ‫بازدارن��ده نب��وده و همچنان قاچ��اق کاال اقتصاد‬ ‫کشور را تهدید می‌کند‪ .‬در این زمینه ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز نیز با اقدامات پیش��گیرانه مانند‬ ‫کاهش زمان بررس��ی به پرونده قاچاق نس��بت به‬ ‫کاهش بسیار این امر اقدام کرده و می‌کنند‪.‬‬ ‫اما به هر حال آنچه مس��لم اس��ت مسئوالن باید‬ ‫در ابتدا عوامل قاچ��اق و بعد راه‌های مفید و موثر‬ ‫در مب��ارزه با قاچاق را شناس��ایی کنند‪ .‬البته باید‬ ‫به خاطر داش��ت که یک��ی از راهکارهای مبارزه با‬ ‫قاچ��اق از بین ب��ردن زمینه‌های رش��د این پدیده‬ ‫باش��د و با ایجاد راهکاری مناسب و سیستماتیک‬ ‫و هماهن��گ از قاچ��اق جلوگیری کرد‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫طرح‌های مقطعی و تبلیغاتی یکی از عوامل رش��د‬ ‫قاچاق است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس ش��ورای تجارت ایران‪-‬روسیه با‬ ‫بی��ان این که جای خالی میوه‌ه��ای ایرانی در بازار‬ ‫روسیه کاملا مشهود است‪ ،‬گفت‪ :‬ریاست‌جمهوری‬ ‫روس��یه به دنب��ال تامین محصوالت کش��اورزی از‬ ‫کشور ایران است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« :‬نیتین گادکاری» وزیر راه و کش��تیرانی‬ ‫دولت جدید هند در دیدار سفیر کشورمان از توسعه‬ ‫روابط با جمهوری اس�لامی ایران استقبال و تاکید‬ ‫کرد که دولت جدید در هندوس��تان تصمیم‌گیر و‬ ‫اجرایی است‪.‬‬ ‫گمرک ایران‪ :‬عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن‬ ‫به‌هم فش��رده (گندله) و کنس��انتره سنگ‌آهن به‬ ‫میزان ‪۳۰‬درصد کماکان برقرار است‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان و سفیر‬ ‫ای��ران در باکو با یکدیگر دی��دار و در مورد راه‌های‬ ‫گسترش همکاری‌های ‪ 2‬کشور گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫گمرک ایران‪ :‬تمامی گمرکات مبدا صادرات الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬ظرف مدت یک هفته مراتب خروج تمامی‬ ‫کاالهای صادراتی مربوط به س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬را‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس اتحادیه چایکاران شمال کشور‬ ‫در رابطه با مباحث مطرح ش��ده در برخی رسانه‌ها‬ ‫مبنی بر آلودگی چای‌های وارداتی گفت‪ :‬چای‌های‬ ‫واردات��ی معموال تحت تاییدیه گمرک وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��وند و فک��ر نمی‌کن��م گمرک اج��ازه بدهد‬ ‫هرکس��ی هر نوع چای را وارد کند‪ .‬به فرض محال‬ ‫که چای‌های آلوده وارد کشور شده باشد به احتمال‬ ‫زیاد از راه قاچاق وارد شده که میزان ورود چای‌های‬ ‫قاچاق به کشور نیز بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬رایزن بازرگانی سفارت عراق در ایران با‬ ‫اش��اره به توافق ‪ 2‬کشور برای رفع موانع بازرگانی و‬ ‫ایجاد بانکی مش��ترک برای تسهیل مبادالت مالی‬ ‫گفت‪ :‬پیش‌نوی��س این تفاهمنامه ماه گذش��ته به‬ ‫ایران ارسال شده است‪.‬‬ ‫گم�رک ایران‪ :‬احمد کارگری‪ ،‬مدیر کل گمرک‬ ‫تهران اظه��ار کرد‪ :‬درآمد این گم��رک در ‪ 5‬ماهه‬ ‫امس��ال ‪۹۲‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬با اجرای‬ ‫س��امانه اظهار از راه دور در این گمرک زمان انجام‬ ‫تش��ریفات گمرکی کاهش و حجم فعالیت افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬
‫بازار در یک نگاه‬ ‫نوع میوه‬ ‫قیمت هر‬ ‫کیلوگرم به‬ ‫قیمت هر کیلوگرم به‬ ‫تومان در مغازه‌های‬ ‫ی‬ ‫تومان در تعاون ‌‬ ‫میوه و تره بار‬ ‫سطح شهر‬ ‫آلو شابلون‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪ 5500‬تا ‪9300‬‬ ‫آلو زرد (قطره طال(‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪ 5000‬تا‪7000‬‬ ‫آناناس‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪ 8000‬تا‪10000‬‬ ‫انبه‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪ 9800‬تا ‪10500‬‬ ‫انجیر سیاه‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪ 6000‬تا ‪10000‬‬ ‫انجیر زرد‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪ 6000‬تا ‪8000‬‬ ‫انگور بی‌دانه سفید‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪ 4000‬تا ‪7500‬‬ ‫انگور بی‌دانه قرمز‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪ 4000‬تا ‪8000‬‬ ‫انگور کندوری‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪ 5000‬تا‪12000‬‬ ‫انگور عسگری‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪ 2000‬تا ‪6000‬‬ ‫پسته تازه‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪18000‬تا ‪25000‬‬ ‫پسته تازه خندان‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪ 20000‬تا ‪26000‬‬ ‫سیب دماوند‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪ 4000‬تا‪8000‬‬ ‫سیب گالب (سیب‬ ‫عروس‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪4500‬تا ‪8000‬‬ ‫شلیل‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪ 5500‬تا‪8000‬‬ ‫شبرنگ‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪6000‬تا‪8000‬‬ ‫هلو انجیری‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪ 4500‬تا ‪9800‬‬ ‫هلو هسته جدا‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪ 4500‬تا ‪9000‬‬ ‫گالبی شاه میوه‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪ 9800‬تا ‪11000‬‬ ‫گالبی بیروتی‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪ 9800‬تا ‪11000‬‬ ‫موز‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪ 6000‬تا‪7000‬‬ ‫خیار رسمی‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪ 3500‬تا ‪4000‬‬ ‫نارگیل‬ ‫هرعدد‪3500‬‬ ‫هر عدد‪6000‬‬ ‫زغال اخته‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪ 8000‬تا ‪10000‬‬ ‫شاه توت‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪ 20000‬تا‪26000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صمت تفاوت قیمت‌های بازار میوه و تره‌بار را بررسی می‌کند‬ ‫‹ ‹بازار قدیم تجریش‬ ‫تفاوت از زمین تا آسمان است‬ ‫آنقدر رنگارنگ هس��تند ک��ه از دور ش��بیه مداد رنگی‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬از بنفش و قرمز تا قهوه‌ای و سیاه‪ .‬نزدیک‌تر که‬ ‫می‌ش��ویم تشخیص نوع‌شان هم س��خت‌تر می‌شود‪ .‬روی‬ ‫شان نام‌های عجیب و غریبی نوشته شده و گویا برای همه‬ ‫ناش��ناخته هستند؛ چراکه هر مشتری که نزدیک می‌شود‬ ‫اول س��عی می‌کند نام میوه را بخوان��د و بعد بی‌اختیار از‬ ‫فروشنده می‌پرسد‪ « :‬این چیه؟!»‬ ‫باالی همه میوه‌ها‪ ،‬مقوایی قرار گرفته است که با ماژیک‬ ‫قیمت‌ها را نوش��ته‌اند‪ .‬برای آن‌دسته از میوه‌هایی هم که‬ ‫وارداتی هستند نام کشور تولید‌کننده نوشته شده‪.‬‬ ‫رنگ‌ها و شکل‌هایش��ان آنقدر زیباس��ت که مزه‌شان در‬ ‫اولویت بعدی اس��ت‪ .‬در بین‌شان میوه توپی نارنجی رنگی‬ ‫قرار دارد که نامش را هم نمی‌توانیم بخوانیم‪« :‬فیسالیس»!‬ ‫به فروش��نده توضیح می‌دهیم ک��ه برای گزارش مجبور‬ ‫هستیم بیشتر از همه مش��تریانش سوال بپرسیم و قبول‬ ‫می‌کند تا پاسخ همه‌شان را بدهد‪ .‬می‌گوید هر کیلوگرمش‬ ‫‪40‬هزار تومان است و بومی مناطق امریکای جنوبی است‪.‬‬ ‫بهمان اجازه می‌دهد طعمش را تس��ت کنیم؛ «ترکیبی از‬ ‫همه میوه‌ها» توصیفی اس��ت که می‌ش��ود برای طعمش‬ ‫گفت‪ .‬فروش��نده می‌گوید که بیشتر برای تزئین در ساالد‬ ‫مصرف می‌شود و البته مشتریان خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫پایین گوجه‌های ریز توپی که به تازگی به س��فره‌ها راه‬ ‫پی��دا کرده‌اند‪ ،‬میوه دیگری قرار گرفته که ش��بیه جوجه‬ ‫تیغی اس��ت! می‌گوید نامش رامبوتان اس��ت و از تولیدات‬ ‫مالزی و تایلند و‪...‬اس��ت می‌شود گفت که طعمش نزدیک‬ ‫به انگور اس��ت اما ظاهرش آنقدر وحش��تناک اس��ت که‬ ‫حداقل برای ما جذاب نیست‪.‬‬ ‫در ط��رف دیگ��ر میوه‌ها‪ ،‬بادمجان‌هایی وج��ود دارد که اس��ت که می‌ش��ود در یک ن��گاه تمام غرفه‌ه��ا را دید‪ .‬از‬ ‫سفید رنگ هستند‪ .‬آنقدر گرد و سفیدند که از دور به نظر گوش��ت و مرغ و‪ ...‬تا س��یر و پیاز‪ .‬س��ه غرفه میوه‌فروشی‬ ‫تخم‌مرغ می‌رسند اما نزدیک‌تر که می‌شویم کاسبرگ‌های کنار هم قرار گرفته‌اند‪ .‬جلوی تمام قفسه میوه یک کارگر‬ ‫سبزرنگ‌ش��ان قابل تشخیص است‪ .‬فروشنده می‌گوید که ایستاده است که بهتر است به جای کارگر بگویم مامور! تا‬ ‫نزدیک می‌شویم کیسه پالستیکی را بر می‌دارد و می‌گوید‬ ‫ژاپنی هستند و به‌تازگی در تهران پرورش‌شان می‌دهند‪.‬‬ ‫جذابی��ت میوه‌ها تازه باعث می‌ش��ود موضوع گزارش را چند کیلو؟‬ ‫قیم��ت ش��لیل‌هایش نس��بت به‬ ‫فراموش کنیم و بیشتر در رنگ‌ها و‬ ‫جدولی ک��ه در دس��ت داریم زیاد‬ ‫طعم‌های این ناشناخته غرق شویم!‬ ‫آنچه کاملا مشخص است‪،‬‬ ‫است‪ .‬طبق جدولی که منتشر شده‬ ‫ام��ا موق��ع خداحافظی فروش��نده‬ ‫است‪ ،‬هر کیلو ش��لیل در بازار‌های‬ ‫بهم��ان می‌گوی��د ک��ه میوه‌ه��ای‬ ‫تفاوت قیمت میوه‌هایی‬ ‫می��وه و تره‌بار باید ‪ 4500‬تا ‪5000‬‬ ‫دیگرش ه��م با کیفیت هس��تند و‬ ‫است که در هر منطقه‬ ‫تومان باش��د‪ .‬اما قیمت ش��لیل در‬ ‫حت��ی می‌توانیم جدایش��ان کنیم؛‬ ‫شهر به‌فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫این بازار ‪ 6000‬تومان اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫«س��وا کردن ممن��وع» عبارتی که‬ ‫شاید در ابتدا کیفیت‬ ‫جدول را نشان فروشنده می‌دهیم‪،‬‬ ‫فق��ط در فرهنگ خری��د ما مفهوم‬ ‫و منطقه عوامل مهم و‬ ‫می‌گوید با صندوقدار صحبت کنیم‪.‬‬ ‫دارد!‬ ‫صندوق��دار لیس��ت را از دس��تمان‬ ‫میوه‌های فصل به زیباترین شکل‬ ‫تاثیر‌گذار در تفاوت‬ ‫می‌گیرد و همان لحظه برمی‌گرداند‪.‬‬ ‫ممکن چیده ش��ده‌اند و برق‌شان از‬ ‫قیمت‌ها باشند‬ ‫می‌گوید‪« :‬کیفیت میوه‌های من را‬ ‫دور طعم‌ش��ان را نشان می‌دهد! آلو‬ ‫با میوه تره‌بار می‌س��نجی؟!» وقتی‬ ‫زرد هر کیلو ‪ ،7400‬انجیر ‪،10000‬‬ ‫به او ی��ادآوری می‌کنی��م غرفه‌اش‬ ‫س��یب دماون��د ‪ 7000‬توم��ان‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رس��د که قیمت میوه‌های این مغ��ازه از میانگین در همان بازار قرار گرفته اس��ت که کوچک می‌شماردش‬ ‫بازار چند برابر بیش��تر اس��ت! این تفاوت در پسته تازه که می‌گوید‪« :‬همین است که هست‪.‬‬ ‫چاقو که نذاش��تم بی��خ گلویتان ک��ه از اینجا بخرید‪».‬‬ ‫‪ 31000‬تومان اس��ت بیشتر به چش��م می‌آید‪ .‬فروشنده‬ ‫می‌گوی��د که ب��ارش را از زمین‌های ش��خصی می‌خرد و پیش از بیرون آمدنمان چن��د خریدار پرس‌وجو می‌کنند‬ ‫طع��م میوه‌هایش در تهران پیدا نمی‌ش��ود‪ .‬نی��م کیلو از جدول��ی ک��ه از آن نام بردیم چیس��ت؟ توضیح می‌دهیم‬ ‫ک��ه قیمت‌های محصوالتی که در میادین میوه و تره‌بار به‬ ‫پسته‌هایش را می‌خریم‪.‬‬ ‫فروش می‌رس��د باید در حدود هم باشد‪ .‬می‌شود گفت که‬ ‫‹ ‹بازار میوه تره‌بار میدان خیابان گاندی‬ ‫فضای بازارچ��ه‌ای که انتخاب کرده‌ای��م‪ ،‬آنقدر کوچک هیچ یک از خریدارها نمی‌دانند!‬ ‫‹ ‹بازار میوه تره‌بار صادقیه‬ ‫ب��ازار آنقدر بزرگ اس��ت ک��ه می‌توانیم ماش��ین را در‬ ‫پارکینگ مخصوص بازار پارک کنیم‪ .‬اغلب مشتریان اینجا‬ ‫خانم‌ها هستند که با زنبیل خرید‌های چرخ‌دار بین غرفه‌ها‬ ‫حرکت می‌کنند‪ .‬تعداد غرفه‌هایی که میوه می‌فروشند زیاد‬ ‫است و می‌ش��ود حتی تفاوت قیمت بین همین غرفه‌های‬ ‫همس��ایه را احس��اس کرد‪ .‬ب��رای نگاه ک��ردن به کیفیت‬ ‫هلو‌های یک غرفه نزدیک می‌ش��ویم ام��ا در همان لحظه‬ ‫متصدی (بهتر اس��ت بگویم مام��ور) جلویمان را می‌گیرد‪.‬‬ ‫با عصبانیت می‌گوید «سوا کردنی نیست!» هر چه برایش‬ ‫توضیح می‌دهیم فقط می‌خواهیم کیفیت‌اش را نگاه کنیم‬ ‫قبول نمی‌کند و می‌گوید از دور نگاه کنید!‬ ‫وارد غرفه دیگری می‌ش��ویم‪ .‬قیم��ت میوه‌هایش تقریبا‬ ‫ب��ا آنچه در دس��ت داریم یکی اس��ت‪ .‬ب��رای امتحان یک‬ ‫کیلو سیب س��بز می‌خریم‪ .‬به محض بیرون آمدن یکی از‬ ‫سیب‌ها را امتحان می‌کنیم‪ .‬هیچ طعمی ندارد! آنقدر پوک‬ ‫است که در دهان پودر می‌شود!‬ ‫چن��د غرفه آن طرف‌تر پس��ته ت��ازه را کیلویی ‪18000‬‬ ‫تومان می‌فروش��ند‪ .‬نیم کیلو می‌خریم‪ .‬خالف آنچه تصور‬ ‫می‌کردیم از هر ‪ 10‬پس��ته ‪ 8‬تایش��ان می‌خندد! موفقیت‬ ‫بزرگی است؛ چراکه کیفیت پسته‌ای که در مغازه تجریش‬ ‫و با رق��م نجومی هر کیلو ‪ 31000‬ه��زار تومان به فروش‬ ‫می‌رسید با این هیچ فرقی ندارد!‬ ‫آنچه کاملا مشخص است‪ ،‬تفاوت قیمت میوه‌هایی است‬ ‫که در هر منطقه ش��هر به‌فروش می‌رس��د‪ .‬ش��اید در ابتدا‬ ‫کیفیت و منطقه عوامل مهم و تاثیر‌گذار در تفاوت قیمت‌ها‬ ‫باشند‪ ،‬اما بسیاری از میوه‌هایی که در سطح شهر به‌فروش‬ ‫می‌رسند از لحاظ کیفی تفاوت زیادی با هم ندارند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مهاجران در گفت‌وگو با صمت‪:‬‬ ‫کارشناسی میوه‌ها ‪ 120‬سال تجربه می‌خواهد‬ ‫معض��ل متفاوت بودن قیمت‌های می��وه همچنان یکی برای کش��اورز این قانون را وضع کنیم که برای تولیداتش‬ ‫از داغ‌تری��ن مباحث بازار اس��ت‪ .‬قیمت‌هایی که گاهی در بسته‌بندی در نظر بگیرد و سایز و اندازه محصوالتش را با‬ ‫محله‌ه��ای مختلف به دوبرابر ارزش واقعی می‌رس��د و به فاکتور به بازار بفرستد‪.‬‬ ‫گفته فروشندگان هم تفاوت کیفیت‌شان باعث می‌شود که € €تا به امروز قدمی هم برداشته شده است؟‬ ‫بله‪ .‬خوشبختانه اخیرا قدم‌های مناسب و مثبتی برداشته‬ ‫تفاوت قیمت وجود داش��ته باشد‪ .‬حسین مهاجران رییس‬ ‫اتحادیه میوه و تره‌بار معتقد است که فارغ از تخلفاتی که ش��ده اس��ت و همه مس��ئوالن این امر وارد کار شده‌اند‪.‬‬ ‫در این صنف صورت می‌گیرد‪ ،‬کارشناس��ی این میوه‌ها و طرح‌ه��ا مختلفی برای برخورد با این مش��کل ارائه ش��ده‬ ‫بررسی تفاوت کیفی‌شان کار سختی است‪ .‬او در گفت‌وگو ک��ه همگی این طرح‌ها هم برای جمع‌آوری کردن دالالن‬ ‫با صمت به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه اس��ت‪ .‬اینکه این قشر یا به صورت کلی از بازار جمع‌آوری‬ ‫شوند یا اینکه به عده‌ای از آنها اسکان داده شود تا حداقل‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫در بازار زیر نظ��ر اتحادیه ما فعالیت‬ ‫€ €مدت�ی می‌ش�ود که بحث‬ ‫کنن��د و ه��ر اتفاقی ک��ه می‌افتد با‬ ‫متفاوت ب�ودن قیمت میوه‌ها‬ ‫با وجودی که همه فکر‬ ‫نظ��ارت ما صورت بگی��رد‪ .‬اما به هر‬ ‫در مناطق مختلف ش�هر یکی‬ ‫می‌کنند میوه فروشی‬ ‫حال ام��روز برای دیدن نتیجه و آثار‬ ‫از معضالت صنف میوه‌فروشی‬ ‫این قدم‌ها زود است‪.‬‬ ‫تبدیل ش�ده اس�ت‪ .‬چ�را تا‬ ‫کار ساده‌ای است‪ ،‬واقعا‬ ‫€ €ممکن اس�ت ب�ه طرح‌ها و‬ ‫ام�روز هی�چ برخ�وردی ب�ا‬ ‫اینطور نیست‪.‬‬ ‫برنامه‌ه�ا ت�ازه‌ای ک�ه می‌گوید‬ ‫آن ص�ورت نگرفت�ه اس�ت و‬ ‫این‌کار نیاز به خبرگی‬ ‫ب�رای ممانعت از این معضل ارائه‬ ‫همچنان این روند ادامه دارد؟‬ ‫دارد‪ ،‬تجربه و‪ ...‬می‌شود‬ ‫شده است‪ ،‬اشاره کنید؟‬ ‫ای��ن موضوع عل��ت دارد و باید‬ ‫اینطور گفت که حداقل‬ ‫ع�لاوه بر م��واردی ک��ه پیش تر‬ ‫به صورت ریش��ه‌ای برطرف شود‪.‬‬ ‫اش��اره ک��ردم‪ ،‬هم��ه س��ازمان‌های‬ ‫اگر بخواهیم به نقطه‌ای برس��یم‬ ‫دو عمر ‪ 60‬ساله باید‬ ‫مربوطه با هم متحد شده‌اند تا میزان‬ ‫که قیمت میوه‌ها نه‌تنها در ش��هر‬ ‫برای این کار صرف‬ ‫نظارت را باال ببرند‪ .‬بازرس��ی استان‬ ‫بلکه در کش��ور یکسان شود باید‬ ‫کرد تا بشود گفت که‬ ‫تهران‪ ،‬بازرس��ی س��ازمان حمایت از‬ ‫س��ازوکار مناسب در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫تجربه‌های الزم را کسب‬ ‫مصرف‌کننده و تولیدکننده‪ ،‬بازرسان‬ ‫ب��رای مثال قیمت م��وز در همه‬ ‫کرده‌ایم‬ ‫اتحادی��ه صنفی و بس��یاری دیگر از‬ ‫جای کشور یکسان است و نهایت‬ ‫نهاد‌های مربوطه با هم بسیج شده‌اند‬ ‫با ‪ 50‬تا ‪ 100‬تومان تفاوت قیمت‬ ‫هر طور که هست این معضل را حل‬ ‫به‌فروش می‌رس��د‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫فروش��ندگان و فعاالن این صنف قبول کرده‌اند که با سود کنند‪ .‬اما باز هم تاکید می‌کنم االن برای دیده شدن نتیجه‬ ‫کار‪ ،‬زود است و باید منتظر باشیم‪.‬‬ ‫کم‪ ،‬قیمت موز سراسری و یکسان باشد‪.‬‬ ‫€ €برای اینکه بتوانیم این روند را در س�ایر میوه‌ها € €اما به گفته و اعتقاد کارشناس�ان تنها با نظارت‬ ‫نمی‌شود این مشکل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫حاکم کنیم‪‌،‬چه باید کرد؟‬ ‫بله‪ .‬نظارت تنها بخش��ی از این راه است‪ .‬در کنار نظارت‬ ‫از نظر من باید از زمین کش��اورزان ش��روع کرد‪ ،‬یعنی‬ ‫الزم اس��ت که اقدامات دیگری هم صورت بگیرد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال می‌گویم که در هر ش��رایطی باید از کشاورز حمایت‬ ‫ص��ورت گیرد؛ یعنی کش��اورز باید در ش��رایط ایده‌آل یا‬ ‫حداقل مناس��ب به س��ر ببرد تا محصوالتش که به نوعی‬ ‫سرمایه‌اش محسوب می‌شود را با قیمت مناسب بفروشد‪.‬‬ ‫تا هم کشاورز بتواند از فروش محصوالتش سود ببرد و هم‬ ‫مصرف‌کننده از این بابت مشکلی نداشته باشد‪.‬‬ ‫€ €تقریبا می‌ش�ود گفت که این راهکار غیرعملی‬ ‫است؟‬ ‫از نظرم عملی است‪ .‬فروشنده با هر قیمتی که محصول‬ ‫را ب��ه میدان می‌فرس��تد‪ ،‬فاکتور کن��د‪ .‬البته باید مباحث‬ ‫دیگری را هم در این رابطه دخیل دانست‪ .‬گاهی فروشنده‬ ‫ب��ا تجربه‌ای در بهترین زم��ان ممکن بار می‌خرد و قیمت‬ ‫روز را او تعیین می‌کند‪ .‬گاهی هم عکس این موضوع اتفاق‬ ‫می‌افت��د‪ ،‬یعنی باری را می‌خرند که بعد از س��اعت کاری‬ ‫است و قیمت آن کمتر شده‪ ،‬در نتیجه او قیمت میوه فردا‬ ‫را زیر قیمت معمول تعیین می‌کند‪ .‬البته کیفیت میوه‌ها‬ ‫هم تاثیر دارند‪ .‬گالبی روی درخت مش��هد با گالبی دیگر‬ ‫مناطق کشور از لحاظ قیمتی تفاوت زیادی دارد‪.‬‬ ‫€ €به نظر می‌رس�د برای جلوگی�ری از این معضل‬ ‫دالیل آنقدر پیچیده می‌شود که کال صورت مسئله‬ ‫پاک می‌شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهم راحت بگویم باید اعتراف کنم با وجودی که‬ ‫همه فکر می‌کنند میوه فروش��ی کار ساده‌ای است‪ ،‬واقعا‬ ‫این طور نیس��ت‪ .‬این‌کار نیاز به خبرگ��ی دارد‪ ،‬تجربه و‪...‬‬ ‫می‌ش��ود این طور گفت که حداقل دو عمر ‪ 60‬ساله باید‬ ‫برای این کار صرف کرد تا بشود گفت که تجربه‌های الزم‬ ‫را کسب کرده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €چطور؟‬ ‫ببینی��د هنوز و بع��د از س��ال‌ها کار و تجربه درس��ت‬ ‫نمی‌شود تش��خیص داد آیا میوه‌هایی که امروز خریده‌ایم‬ ‫همان میوه‌های دیروز و با همان کیفیت هس��تند یا خیر‪.‬‬ ‫یعن��ی اگر دیروز ش��لیل با قیمت مش��خصی خریده‌ایم و‬ ‫خوب و باکیفیت بوده اس��ت‪ ،‬نمی‌ش��ود انتظار داشت که فروخته شده است‪ .‬حاال این مثال را به سایر میوه‌فروشان‬ ‫ام��روز همان می��وه با همان کیفیت و ب��ا همان قیمت را تعمیم دهیم‪ .‬ش��اید میوه‌فروشی که در تجریش هلو را با‬ ‫می‌ش��ود پیدا کرد‪ .‬من نمی‌خواهم بگویم تخلفی صورت فالن قیمت می‌فروشد‪ ،‬واقعا هلو را از بهترین تولید‌کننده‬ ‫نگرفته قیمت میوه‌ه��ا در محله‌های مختلف تهران با هم خریده است یا ‪...‬‬ ‫متفاوت اس��ت اما تش��خیص اینکه آیا میوه‌فروش تخلف € €پس باز هم به جای اول برگشتیم!‬ ‫تنه��ا کاری ک��ه در این مقطع زمان��ی از ما برمی‌آید‪،‬‬ ‫کرده کار سختی است‪.‬‬ ‫نوش��تن اطالعیه اس��ت‪ .‬چند روز پیش اطالعیه تازه‌ای‬ ‫€ €ممکن است بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫ببینید هر میوه‌فروشی خودش باری را که می‌خواهد در نوش��تیم و در بازار تقس��یم کردیم که در آن به منصف‬ ‫مغازه‌اش بفروش��د از بازار می‌خرد؛ قیمتی را هم که برای ب��ودن و حبیب بودن کاس��ب نزد خدا اش��اره کرده‌ایم‪.‬‬ ‫خریدش می‌پردازد باعث می‌شود با کمی سود عرضه کند البت��ه باید اینجا یک مس��ئله‌ای را مطرح کنم‪ .‬طی این‬ ‫چن��د ماه بارها به میوه‌فروش��ی و‬ ‫اما نکته اینجاس��ت که آیا میوه‌ای‬ ‫گران‌فروشی این صنف پرداخته‌اند‬ ‫که در مغازه‌اش می‌فروشد با همان‬ ‫بارها به میوه‌فروشی و‬ ‫و ما هم��ه انتقادها را قبول داریم‪.‬‬ ‫کیفیتی است که فالن میوه‌فروش‬ ‫گران‌فروشی این صنف‬ ‫اما انصافا این مش��کل تنها در این‬ ‫در فالن محله می‌فروشد؟‬ ‫صنف اس��ت؟ چن��د روز پیش در‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ ‫ش��ناخت این مسئله‬ ‫پرداخته‌اند و ما همه‬ ‫تلویزیون تبلی��غ چای خارجی‌ای‬ ‫لیموی‬ ‫بهترین‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫انتقادها را قبول داریم‪ .‬اما‬ ‫را دی��دم ک��ه در ب��ازار نزدیک به‬ ‫کش��ور لیم��وی جنوبی اس��ت که‬ ‫انصافا این مشکل تنها در‬ ‫‪56‬هزار تومان به فروش می‌رسد‪،‬‬ ‫تولی��د انب��وه این می��وه در جهرم‬ ‫روز‬ ‫این صنف است؟ چند‬ ‫در حال��ی که من چ��ای ایرانی را‬ ‫ص��ورت می‌گی��رد‪ .‬درس��ت عین‬ ‫پیش در تلویزیون تبلیغ‬ ‫کیلویی ‪ 4500‬خری��ده‌ام‪ .‬یا مثال‬ ‫همی��ن لیم��و را در ن��کا پ��رورش‬ ‫یک کف‌شوی ساده در رسانه ملی‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬با همان ش��کل و رنگ‬ ‫چای خارجی‌ای را دیدم که‬ ‫نزدیک ب��ه ‪150‬هزار تومان تبلیغ‬ ‫و ب��رق‪ .‬چند س��ال گذش��ته یک‬ ‫در بازار نزدیک به ‪56‬هزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در حالی ک��ه ارزش آن‬ ‫میوه‌ف��روش از لیموهای نکا میزان‬ ‫تومان به فروش می‌رسد‪،‬‬ ‫واقعا کمتر از ‪15‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫چش��مگیری خریداری کرد و آنها‬ ‫را در جعبه‌ه��ای لیم��وی جه��رم در حالی که من چای ایرانی‬ ‫چرا این موضوع را کسی پیگیری‬ ‫را کیلویی ‪ 4500‬خریده‌ام‬ ‫نمی‌کند؟ صداوسیما کاالهایی را‬ ‫به م��ردم فروخت‪ .‬چن��د هفته به‬ ‫تبلی��غ می‌کند که مقایسه‌ش��ان‬ ‫همین منوال گذش��ت تا اینکه یک‬ ‫با بازار ایران واقع��ا تعجب‌برانگیز‬ ‫کارش��ناس خبره میوه‪ ،‬متوجه شد‬ ‫لیموی��ی ک��ه او می‌فروش‪ ،‬لیموی جنوب نیس��ت‪ .‬بعد از اس��ت‪ .‬انصافا این مش��کالت نیاز به کارگروه ندارد؟ آیا‬ ‫شکایت و تش��کیل جلس��ه‪ ،‬نه ما می‌توانستیم تشخیص نیاز به بررس��ی نیس��ت؟ به هر حال م��ا قبول داریم که‬ ‫دهیم و نه می‌توانس��تیم بین کارشناس و غرفه‌دار قضاوت ای��ن مش��کالت باید از صنف میوه و تره‌ب��ار از بین برود‬ ‫کنیم تا اینکه یک کارشناس خبره دیگر نظر نهایی را داد ام��ا این مش��کل تنها معط��وف به تولیدات کش��اورزی‬ ‫و مش��خص ش��د که لیموی نکایی به جای لیموی جهرم نیست‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم‬ ‫خروج خودرو از انحصار‬ ‫«ای‌کاش‌های» کاشی ایرانی‪...‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 60‬مدیر را برکنار کرده‏ام اما می‏گویند کم است‪ ،‬قرار نیست همه را عوض کنیم‬ ‫انتقاد نعمت‏زاده از فشارها برای برکناری مدیران‬ ‫ع��زل و نصب مدیران در پ��ی تغییرات دولتی در‬ ‫هر کشوری امری عادی است اما آنچه برخی از این‬ ‫عملکرده��ا را متمایز می‏کند‪ ،‬تع��داد باالی عزل و‬ ‫نصب‏ها و فشارها برای اعمال آنهاست‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی گفته ‪۶۰‬‬ ‫مدیر را جابه‏جا کرده‏ اما همچنان برای عزل و نصب‬ ‫بیشتر زیر فشار است‪.‬‬ ‫از آنجا که برای پیش��برد اهداف هر وزارتخانه‏ ای‬ ‫تغیی��رات بیش از اندازه نامطلوب محس��وب ش��ده‬ ‫و رون��د فعالیت‏ه��ا را دچار خلل می‏کن��د‪ ،‬به نظر‬ ‫می‏رس��د دولت بای��د کمی جدی‏تر با این مس��ئله‬ ‫روبه‌رو شود‪ .‬چنان‏که مهندس نعمت‏زاده در اینباره‬ ‫ب��ه تجارت فردا می‏گوید‪« :‬من دوره‏های قبل وقتی‬ ‫که مس��ئولیتی را پذیرفته‏ام‪ ،‬شاید ‪ ۶ ،۵‬نفر در کل‬ ‫کش��ور را جابه‌جا می‏کردم ام��ا االن بیش از ‪۶۰‬نفر‬ ‫در س��طوح مدیریت‏های باال و معاون��ان و مدیران‬ ‫را جابه‏ج��ا کرده‏ام‪ .‬باز هم هر روز از ما درخواس��ت‬ ‫می‏ش��ود که چرا فالن مدیر یا مع��اون هنوز تغییر‬ ‫نیافته اس��ت‪ ».‬وی که از این سخنان شکایت دارد‬ ‫می‏گوی��د‪« :‬می‏گوی��م قرار نیس��ت که م��ا با مردم‬ ‫اینگون��ه رفتار کنیم‪ .‬و هم��ه را عوض کنیم به آنها‬ ‫کم��ک می‏کنیم‪ .‬می‏گویند این ف��رد‪ ،‬فالن چیز را‬ ‫علی��ه این دولت امضا کرده اس��ت‪ .‬خب‪ ،‬می‏گوییم‬ ‫نفهمی��ده اس��ت و ما گذش��ت کرده‏ایم‪ .‬اگ��ر واقعا‬ ‫خودش فهمیده اس��ت که اش��تباه ک��رده بگذارید‬ ‫کارش را بکند‪ .‬می‏گویند نه نمی‏ش��ود و باز هم زیر‬ ‫بار نمی‏روند‪».‬‬ ‫بررسیصمتازخط‌مشی‌هاوچارچوببرنامهراهبردیتوسعهصنعت‪‌،‬معدنوتجارتنشانداد‬ ‫استراتژی پویا‪ ،‬سنگ‏بنای توسعه‬ ‫شکوفه حبیب‏زاده‪ -‬گروه صنعت‌‪ :‬راهبرد در هر اقتصادی مبنای توسعه و حرکت به سمت آینده است‪ ،‬اما اینکه‬ ‫تا چه اندازه این استراتژی‏ها کاربردی باشند و همزمان با نیاز روز تغییر کنند از موارد ضروری است که باید در زمان‬ ‫تدوین آن در نظر گرفته شود‪ .‬اگر خواهان بهبود وضعیت صنعت با توجه به یک برنامه مشخص هستیم‪ ،‬باید به‬ ‫اقتصاد و فعالیت‏های آن در قالب صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‏صورت یک مجموعه نگاه کنیم که این امر یک تفکر‬ ‫استراتژیک و سیستمی را می‏طلبد‪ .‬بنابراین باید برنامه‏ریزی دقیقی برای آینده داشته باشیم و از برنامه‏ریزی بلندمدت‬ ‫و استراتژی‏محور به‏‏عنوان سنگ‏بنای توسعه یاد کنیم‪ .‬از آنجا که صنعت در هر کشوری متاثر از وضعیت اقتصاد کالن‬ ‫است‪ ،‬باید در نظر داشته باشیم که در تدوین هر استراتژی و راهبرد در حوزه صنعت‪ ،‬از وضعیت اقتصاد کالن غافل‬ ‫نباشیم‪ .‬بنابراین جهت‏گیری‏های ملی باید براساس اهداف مشخصی باشد که از اتالف منابع جلوگیری شود‪ .‬در کنار آن‬ ‫باید در نظر داشت که تدوین هر استراتژی مستلزم نگاهی پویاست‪ ،‬بنابراین توجه به توانمندی‏های ملی‪ ،‬برنامه‏ریزی در‬ ‫هر حوزه‏ای که منابع الزم را در اختیار دارد‪ ،‬فراهم بودن زیرساخت‏ها‪ ،‬برنامه‏ریزی اصولی و علمی استراتژیک و توجه‬ ‫به نیروی کار و تربیت آنها در راستای اهداف پیش‏بینی شده از مواردی است که باید در برنامه‏ریزی دقیق و تدوین‬ ‫استراتژی برای این حوزه در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسناد باالدستی در تدوین سند برنامه راهبردی‬ ‫براس��اس چش��م‌انداز پیش‌بینی شده در س��ند استراتژی‬ ‫توس��عه صنعتی ایران در دهه ‪ ،80‬کش��ور باید از نظر رش��د‬ ‫تولید ناخالص داخلی به ‪ 7/9‬می‌رس��ید ولی در عمل ش��اهد‬ ‫رشد متوس��ط ‪ 5/4‬درصد در برنامه چهارم توسعه و نیز رشد‬ ‫‌ایم کهروز‬ ‫نگاه‬ ‫فاصل ‌ه معناداری با‬ ‫منفی در س��ال‌های پس از آن بوده‬ ‫رش��د اقتصادی دارد‪ .‬از مهم‌ترین دالیل تحقق نیافتن اهداف‬ ‫پیش‌بینی شده‪ ،‬می‌توان مواردی نظیر کاهش تولید و فروش‬ ‫نف��ت‪ ،‬کاهش س��رمایه‌گذاری‌های دولت��ی‪‌،‬بی‌اعتمادی به‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها‪ ،‬رش��د بی‌ثبات حجم نقدینگی‪ ،‬سیاست‬ ‫خارج��ی پرتن��ش و تغییرات ن��رخ ارز به‏ویژه در چند س��ال‬ ‫گذش��ته را نام برد‪ .‬همچنین بررسی پیامدهای کاهش رشد‬ ‫اقتصادی نش��ان می‌دهد ک��ه تهدید معیش��ت و عدم ایجاد‬ ‫اش��تغال از ناحیه بی‌ثباتی‌های اقتص��ادی و کاهش تولیدات‬ ‫صنعت��ی‪‌،‬مهم‌ترین اثرات این تبعات بوده که ضروری اس��ت‬ ‫کنت��رل عوامل موثر بر رش��د اقتصادی به‏عن��وان یک هدف‬ ‫اولوی��ت‌دار بیش از پیش در صدر اه��داف اقتصاد کالن قرار‬ ‫گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ ش��ود که افزایش تولید و کاهش‬ ‫نرخ تورم را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫از دهه‌ه��ای اخیر تا به امروز دس��تیابی به رش��د اقتصادی‬ ‫مطل��وب‪‌،‬همان‌طور که در اس��ناد باالدس��تی و برنامه‌های‬ ‫پنج‌ساله توس��عه نیز مدنظر بوده‌‪ ،‬همواره در زمره مهم‌ترین‬ ‫دغدغه‌های اقتصاد‌دانان و سیاس��ت‌مداران کشور قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬عوامل متعددی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند که‬ ‫برخ��ی از این عوامل تاثیر مثبت و برخی دیگر نیز تاثیر منفی‬ ‫از خود به جای می‌گذارند‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به اهداف عالیه سند چشم‌انداز افق ‪1404‬‬ ‫و مجموع��ه اهداف مرتبط با بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در قال��ب برنامه توس��عه‌‪ ،‬مجموع��ه‌ای از اص��ول راهبردی‬ ‫به‏منظور چگونگی دخالت دولت در فرآیند توس��عه صنعتی‬ ‫توصیه ش��ده‏اند‪ .‬از جمله این م��وارد می‏توان به ثبات اقتصاد‬ ‫کالن‪‌،‬توس��عه بخ��ش خصوصی‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت‌های‬ ‫فیزیک��ی‪ ،‬نهادهای حقوق��ی و قانونی‪ ،‬آزادس��ازی تجاری‪،‬‬ ‫توس��عه رقابت جهانی و همکاری‌های صنعتی‪ ،‬سازماندهی‬ ‫فعالیت‌ه��ای صنعتی و توس��عه صنایع کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌‪ ،‬توس��عه بازارهای‬ ‫مالی‪ ،‬توس��عه مهارت‌ها و فناوری اشاره کرد‪ .‬همچنین برای‬ ‫محقق ساختن اهداف اسناد باالدستی و ضرورت توجه به این‬ ‫اس��ناد در برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های توسعه صنعتی‬ ‫کشور‪ ،‬مناس��ب‌ترین گزینه که شرایط را برای نیل به اهداف‬ ‫بلندمدت اس��ناد باالدستی محقق می‏سازد‪‌،‬کسب موقعیتی‬ ‫تعریف ش��ده در اقتص��اد جهانی از طریق همس��ازی با نظام‬ ‫اقتصاد جهانی و اتصال به شبکه جهانی تولید از یک سو و بازار‬ ‫مصرف جهانی از سوی دیگر است‪ .‬این هدف با رشد و افزایش‬ ‫تولید ناخالص داخلی خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های کلی برنامه راهبردی‬ ‫س��ند راهب��ردی صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت که از س��وی‬ ‫وزارتخانه مربوطه برای ابالغ به دولت ارائه ش��ده ش��امل ‪22‬‬ ‫سیاس��ت‏‌کلی است‪ .‬سیاست‌گذاری‪ ،‬تس��هیل و روان‌سازی‬ ‫مس��یر توس��عه بخش خصوصی برای مش��ارکت حداکثری‬ ‫در فرآین��د تحقق چش��م‌انداز اف��ق ‪ ،1404‬پرهیز از دخالت‬ ‫نامتعارف دول��ت در فرآیند اداره و توس��عه صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری کش��ور‪ ،‬محدودیت در سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری‬ ‫شرکت‌های دولتی به‏جز س��ازمان‌های توسعه‌ای در مناطق‬ ‫غیربرخوردار با مش��ارکت بخ��ش غیردولتی در قالب قوانین‬ ‫جاری کشور‪ ،‬توان‏افزایی بخش «صنعت و معدن» در راستای‬ ‫رشد اقتصادی باال و توس��عه پایدار و توسعه همسو با تجارت‬ ‫ب��ه عنوان پیش��ران فرایند‪ ،‬ارتقای مؤلفه‌ه��ای بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار مرتبط با بخش صنعت‪‌،‬معدن و تجارت از جمله‬ ‫این سیاست‏ها به ش��مار می‏روند‪ .‬همچنین‌توانمندسازی و‬ ‫توسعه بخش خصوصی در راس��تای افزایش رقابت‌پذیری و‬ ‫جلوگیری از هرگونه انحصار‪‌،‬کمک به امنیت‪ ،‬آسان‌س��ازی و‬ ‫س��ودآوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی‬ ‫ب��رای افزایش ارزش افزوده بخش‪ ،‬پرهیز و جلوگیری از انواع‬ ‫فس��اد اداری‪‌،‬مالی و اقتص��ادی در بخش‌های صنعت‌‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از طریق شفاف‌س��ازی و اعمال دس��تورالعمل‌های‬ ‫کلی بر فرآیند امور‪‌،‬پش��تیبانی از سرمایه‌گذاری صنعتی در‬ ‫راستای رونق‌بخشی و ارزش‌افزایی بخش کشاورزی‪‌،‬تشویق‬ ‫بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین و‬ ‫پیشرفته با فناوری باال به روش‌های گوناگون ازجمله مشارکت‬ ‫نیز از دیگر خط‏مش��ی‏ها محسوب می‏شوند‪ .‬از سویی تشویق‬ ‫و حمایت از سرمایه‌گذاری مس��تقیم خارجی در بخش‌های‬ ‫بو‏کار برای‬ ‫صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‪‌،‬توس��عه دیپلماسی کس ‏‬ ‫شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی‬ ‫ب��ا دیگر کش��ورها به‏ویژه با کش��ورهای همس��ایه و منطقه‪،‬‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی‪ ،‬راه‏حل رفع مشکالت صنعت‬ ‫صمت‪ :‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‏های صنعتی ای��ران‪ ،‬حمایت از واحدهای‬ ‫صنعتی را یک اصل مهم برش��مرد و گفت‪ :‬کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به فعال کردن‬ ‫چرخه تولید منجر می‏ش��ود‪ .‬سیدمحمدعلی سیدابریش��می بر رفع مشکالت واحدهای صنعتی‬ ‫تاکی��د کرد و افزود‪ :‬برای رفع مش��کل کمبود نقدینگی واحده��ای صنعتی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نشستی با رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل سایر بانک‌های کشور داشته‏اند‪.‬وی در ادامه تامین زمین را یکی‬ ‫از مشکالت اساسی در استان‏ها عنوان کرد و گفت‪ :‬مشکل عمده استان‏هایی همچون کردستان‪ ،‬مازندران و گیالن زمین‬ ‫بوده و محدودیت‏های زیادی در این رابطه وجود دارد که باید برای رفع آن‪ ،‬راه‌حلی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکت شهرک‏های صنعتی درآمد هزینه‏ای است و با درآمدهای‬ ‫کسب‏شده باید اقدامات الزم و توسعه‏ای را انجام دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال ‪2‬برابر اعتبارات سال گذشته را به کردستان‬ ‫اختصاص می‏دهیم‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری ب��رای‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌های‬ ‫موردنی��از جهت ارتق��ای رقابت‌پذیری صنعت��ی‪‌،‬معدنی و‬ ‫تجاری کش��ور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی‪،‬‬ ‫توس��عه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد توس��عه صادرات‬ ‫و ارتقای فناوری‪ ،‬س��رمایه‌گذاری متوازن با تمرکز بر اجرای‬ ‫طرح آمایش س��رزمین در جهت ایجاد توس��عه پایدار نیز در‬ ‫این برنامه‏ها گنجانده ش��ده‏اند‪ .‬عالوه ب��ر این موارد‪ ،‬حصول‬ ‫اطمینان از تامین و توزیع مناس��ب کاالهای اساسی با هدف‬ ‫امنیت غذایی‪‌،‬صیانت از منابع معدنی کش��ور و حفظ محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬توان‏افزایی و توسعه منابع انسانی به‏ویژه در سطوح‬ ‫مدیریت‪ ،‬استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش‬ ‫افزوده باال و محدودیت در صادرات مواد خام‪ ،‬توسعه بازارهای‬ ‫داخل��ی و رعایت حق��وق مصرف‌کنندگان‪ ،‬شفاف‌س��ازی و‬ ‫روان‌س��ازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری کاالهای انحصاری و‬ ‫روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و اصالح و بهینه‌سازی‬ ‫الگوی مصرف با رویکرد اس��تفاده از تولی��دات داخلی نیز در‬ ‫قالب سیاس��ت‏ها و خط‏مشی‏ها در س��ند راهبردی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چارچ�وب اس�تراتژی توس�عه صنع�ت‪‌،‬مع�دن و‬ ‫تجارت‬ ‫برای تدوین این اس��تراتژی و نیل به اه��داف مورد نظر در‬ ‫آن‪ ،‬چارچوبی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی کش��ورهای موفق در گ��رو تولید با‬ ‫ارزش افزوده باالس��ت‪ ،‬می‌توان ادعا کرد که ایران با داش��تن‬ ‫مزیت‌های نسبی باال در منابع و سرمایه‌های فیزیکی و انسانی‬ ‫می‌تواند با الگوی مناس��ب مسیر توسعه را بپیماید و در ردیف‬ ‫کشورهای صنعتی و توسعه یافته قرار گیرد‪.‬‬ ‫بدین س��بب این سند در راس��تای اهداف و سیاست‌های‬ ‫کالن کش��ور‪‌،‬تحقق اس��ناد باالدس��تی‌‪ ،‬رهنمودهای مقام‬ ‫معظ��م رهب��ری به‏وی��ژه در سیاس��ت‌های ابالغ��ی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬برنامه‌های دولت تدبیر و امی��د‌‪ ،‬برنامه‌های وزیر‬ ‫صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت تدوین شده است‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن ویژگی‌ه��ای موج��ود در تدوین س��ند برنامه‬ ‫راهبردی‌‪ ،‬توجه به سیاس��ت‌های نظارتی و پشتیبانی‏کننده‬ ‫دول��ت در جه��ت ایجاد تحرک و بسترس��ازی ب��رای حضور‬ ‫مناس��ب و تاثیرگ��ذار بخش‌های غیردولت��ی در عرصه‌های‬ ‫تولید و تجارت است‪ .‬همچنین در سند برنامه راهبردی فعلی‬ ‫که در دولت دهم تدوین شده‪ ،‬برای الیه‌های جزئی و اجرایی‬ ‫کش��ور ک��ه عمده‌ترین آنه��ا بخش خصوصی اس��ت نه تنها‬ ‫تکلیف دس��توری اتخاذ نش��ده‪ ،‬حتی به برنامه عملیاتی آنان‬ ‫نیز ورود پیدا نکرده اس��ت‪ .‬در رویکردی که دولت یازدهم در‬ ‫تدوین این اس��تراتژی دنبال می‏کند میدان‌دار اصلی توسعه‪‌،‬‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و دولت مطابق بس��ته سیاس��ت‌های‬ ‫اجرایی تعیین‏ش��ده‪ ،‬نقش توانمندساز‪ ،‬پش��تیبانی‏کننده‪،‬‬ ‫هماهنگ‏کنن��ده‪ ،‬کنترل‏کنن��ده و بازدارنده را در راس��تای‬ ‫اجرای موضوعات راهبردی مربوطه خواهد داش��ت‪ .‬اگر این‬ ‫راهبردهای تدوین‏شده به‏درستی اجرا شود و دولت به‏عنوان‬ ‫متصدی امور وارد میدان اجرا نش��ود‪ ،‬نتای��ج آن می‌تواند ب ‏ه‬ ‫حص��ول منافع حاکمیت با برنامه‌ریزی خود بخش خصوصی‬ ‫ب��رای حض��ور در فعالیت‌های اقتصادی و رونق کس��ب و کار‬ ‫کم��ک کند‪.‬با توجه به بررس��ی‌های تطبیق��ی و الگوبرداری‬ ‫صورت‌گرفته از برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه‪،‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬مالزی‪ ،‬تایلن��د و هند و همچنی��ن بهره‌گیری از‬ ‫رویک��رد رابرت کاپالن و دیوید نورت��ون در بازنگری و تدوین‬ ‫س��ند برنامه راهبردی‪ ،‬چارچوب اس��تراتژی صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت طرح‌ریزی ش��ده اس��ت‪.‬در مدل کاپالن و نورتون‪،‬‬ ‫برق��راری رابط��ه عل��ت و معلولی بی��ن اه��داف و راهبردها‬ ‫به‏گونه‌ای است که در اهداف و موضوعات راهبردی در ارتباط‬ ‫با همدیگر از منظر ذی‌نفعان مختلف مورد بررس��ی و تشریح‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬با توجه به روش آبش��اری (‪ )Cascading‬در‬ ‫این مدل‪ ،‬اهداف‌‪ ،‬ش��اخص‌های کمی‪ ،‬موضوعات راهبردی‬ ‫و اقدام��ات اس��تراتژیک تبیی��ن می‌گ��ردد‪ .‬در چارچ��وب‬ ‫طرح‌ریزی ش��ده‪ ،‬نتایج مورد انتظار در قس��مت فوقانی قرار‬ ‫گرفته و زیرس��اخت‌ها و توانمندس��ازها در قس��مت تحتانی‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬مطابق ای��ن چارچوب‪ ،‬ذی‌نفعان اصلی نتایج‬ ‫م��ورد انتظار‪ ،‬جامعه عمومی و ب��ه ترتیب بخش خصوصی و‬ ‫بنگاه‌ها و نهایتا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‏عنوان بخش‬ ‫دولتی که توانمندساز و پشتیبانی‏کننده نیز هست‪ ،‬قرار داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با این روش تمامی ذی‌نفعان در راستای اهداف‬ ‫و راهبردهای تعیین‏ش��ده‪ ،‬حرکت ک��رده و زمینه‌های ایجاد‬ ‫مزیت نس��بی و موفقیت از س��مت دولت به بخش خصوصی‬ ‫و بدین ترتیب ارتقای سطح رفاه جامعه را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫براس��اس این چارچوب‪ ،‬نگرش سیس��تم کششی از باال به‬ ‫پایین مبتنی بر همکاری بین بخش‌های غیر دولتی و دولتی‬ ‫از سمت نتایج و توانمندسازها‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن چارچوب‌‪ ،‬چش��م‌انداز صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در اف��ق ‪ 1404‬با عنوان «کس��ب جایگاه نخس��ت منطقه در‬ ‫حج��م مب��ادالت تجاری‪‌،‬ارزش اف��زوده و ت��وان رقابت» در‬ ‫امتداد چش��م‌انداز کل کش��ور در افق ‪ 1404‬ترس��یم ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین براساس این مدل اهداف کالن و کمی بخش‬ ‫خصوص��ی و بنگاه‌ها به همراه نقش دول��ت (وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت) تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه برخی‬ ‫از موضوعات و مباحث ماهیت فرابخش��ی دارد‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫س��ایر دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط همکاری و تعامل الزم را‬ ‫داشته باشند‪ .‬بنابراین در بخش تبیین سیاست‌های اجرایی‪،‬‬ ‫نقش سایر دستگاه‌ها نیز مشخص شده است‪.‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬گریبانگیر صاحبان صنعت‬ ‫ایس��نا‌‪ :‬رییس کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و مجلس نقدینگی را مهم‌ترین عامل بازدارنده صنعت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬متاسفانه عمده وقت ما برای جلوگیری از انحراف بیشتر اقتصاد از ریل توسعه صرف‬ ‫می‌ش��ود که با تصویب الیحه حمایتی در مجلس‪ ،‬امیدواریم مش��کالت تولید‏کنندگان حل‏شود‪.‬‬ ‫غالمرضا تاجگردون با اعالم اینکه ‪7‬میلیارد دالر ذخایر ارزی ایران در دس��ت افراد است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مشکل نقدینگی گریبانگیر صنعت شده و معتقدم با اصالح سیستم بانکی این مشکل رفع می‏شود‪ ،‬البته مجلس تمامی‬ ‫اختیارات را به بانک مرکزی داده است اما بانک مرکزی با تصمیماتی که می‏گیرد خود را محدود می‏کند‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت‬ ‫می‏تواند با متمرکز س��اختن پول یارانه مردم در اس��تان‏ها‪ ،‬بسیاری از مشکالت آنها را حل کند و با این روش‪ ،‬کشور شاهد‬ ‫پیش��رفت روزافزون خواهد بود‪.‬وی با اعالم اینکه بازار فرش تبریز با رکود جدی مواجه ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫ن نرفته و با کمی تالش نه تنها صنعت فرش‬ ‫رکود حاصل کارهای اش��تباه در گذش��ته است و هم‏اکنون زیرساخت‏ها از بی ‏‬ ‫تبریز‪ ،‬بلکه بازار تمامی صنعت‏ها نیز رونق می‏یابد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫بررسی موانع صنعت با اولویت‬ ‫تکمیل زنجیره تولید‬ ‫بنفش�ه بین�ش‪ -‬صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به‏عنوان پیشران‬ ‫و موتور محرکه اقتصاد با داشتن‬ ‫سهمی حدود ‪40‬درصد از تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫را در اقتص��اد ایران ایفا می‏کن��د‪ .‬از این رو وزارتخانه‬ ‫متول��ی آن‪ ،‬پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تمام‬ ‫تالش خ��ود را برای بهب��ود وضعیت ای��ن ‪3‬حوزه به‬ ‫کار برد تا بلکه بتواند جبران س��ال‏هایی را به جاآورد‬ ‫که رش��د اقتصادی به‏سبب رش��د منفی صنعت‪ ،‬سیر‬ ‫قهقرایی را در پیش گرفته بود‪ .‬در این راستا با حسین‬ ‫ابوی��ی مهریزی‪ ،‬مع��اون برنامه‏ری��زی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫تو‏گویی کوتاه انج��ام دادیم که‬ ‫معدن و تج��ارت گف ‏‬ ‫در پی می‏آید‪:‬‬ ‫€ €مهم‏ترین فعالیت‏های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از آغاز به کار چه بوده است؟‬ ‫از فعالیت‏ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫دولت یازدهم می‏توان به بهبود نس��بی ش��اخص‏های‬ ‫اختصاص��ی بخش‌ه��ای مرتب��ط در نیمه دوم س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۲‬ایجاد آرامش نسبی در بخش صنعت و معدن‬ ‫باوج��ود محدودیت‏ه��ای ارزی و ریالی و کاهش روند‬ ‫نزولی تولید و ش��روع به س��وی رشد مثبت در امسال‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬از سویی آرامش نس��بی در بازار و جامعه‬ ‫و جلوگی��ری از ب��روز کمبود کاال در ب��ازار و مدیریت‬ ‫نسبی قیمت‏ها در طول مدت استقرار دولت به‏ویژه در‬ ‫مهرماه‪ ،‬انتهای سال و ایام پیش از ماه مبارک رمضان‬ ‫از طری��ق تامین و نظارت بر توزی��ع به‏موقع کاالهای‬ ‫اساس��ی و برگزاری نمایش��گاه‏های دوره‏ای‪ ،‬با وجود‬ ‫تبدیل نرخ ارز کاالهای اساس��ی از مرجع به مبادله‏ای‬ ‫از مردادماه سال ‪ ۱۳۹۲‬نیز کاملا محسوس بوده است‪.‬‬ ‫اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی و نیز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها‬ ‫نیز در این راستا صورت گرفت‪.‬‬ ‫€ €دول�ت پیش�ین موان�ع زی�ادی را در قال�ب‬ ‫مصوبات دولتی برای بخش تولید در کشور ایجاد‬ ‫ک�رده بود‪ .‬دولت حاضر در این راس�تا برای رفع‬ ‫آنها چه کرده است؟‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای رفع موانع تولید‬ ‫و اخ��ذ مصوبه ‪۳۵‬ماده‏ای از هیات وزیران اقدام به لغو‬ ‫ی��ا اصالح بیش از ‪۲۰‬م��ورد از مصوبات دولت قبلی و‬ ‫چندین مورد از مصوبات س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی‬ ‫و تهیه پیش��نهادهای مورد نیاز برای حمایت و توسعه‬ ‫بخش‏های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از قبیل پیش‏نویس‬ ‫الیحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور و ارائه نظرات اصالحی در مورد قانون مالیات‏ها‬ ‫و قانون تجارت کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این راس��تا اقدام به تهی��ه برنامه‏های‬ ‫عملیاتی سیاس��ت‏های کلی اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬خروج‬ ‫از رک��ود در بخش صنعت و معدن و توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬مرحله دوم قان��ون هدفمند کردن یارانه‏ها‪،‬‬ ‫بهبود شاخص فضای کسب‏وکار و بهبود شاخص‏های‬ ‫رقابت‏‏پذی��ری و تهی��ه پیش‏نویس برنام��ه راهبردی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای رف�ع موان�ع طرح‌ه�ای صنعت�ی چه‬ ‫فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟‬ ‫بررس��ی موان��ع و فعالس��ازی تدریج��ی طرح‏های‬ ‫نیمه‏تمام صنعتی و معدنی ب��ا اولویت تکمیل زنجیره‬ ‫تولی��د‪ ،‬پایش طرح‏های مه��م و ملی و پیگیری اصالح‬ ‫قوانی��ن ب��رای ام��کان س��رمایه‏گذاری س��ازمان‏های‬ ‫توسعه‏ای در برنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪ .‬از سویی گس��ترش تعامالت اقتصادی و تجاری‬ ‫بین‏المللی با بهره‏برداری از تلطیف نسبی فضای جهانی‬ ‫ناشی از دیپلماسی جدید‪ ،‬تقویت و توسعه زیرساخت‏ها‬ ‫به‏ویژه ش��هرک‏های صنعتی از طریق توسعه‏ای کردن‬ ‫ش��رکت ش��هرک‏های اس��تانی‪ ،‬ترغیب صنعتگران به‬ ‫سرمایه‏گذاری در شهرک‏ها‪ ،‬اصالح دستورالعمل‏ها در‬ ‫راستای تسهیل استقرار در شهرک‏ها از جمله تخفیف‬ ‫قیمت در مناطق غیربرخوردار و تطویل دوره پرداخت‬ ‫اقس��اط‌‪ ،‬پایش و رصد طرح‏های مهم صنعتی و معدنی‬ ‫(شناس��ایی و رصد ‪ ۱۵۰‬طرح مل��ی) و پیگیری برای‬ ‫تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‏های تولیدی نیز‬ ‫در این راستا انجام گرفته است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫راه‏اندازی شهر پوشاک‬ ‫شاتا‪ -‬مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ارائه پیشنهاد ایجاد شهرک‬ ‫پوش��اک به واحدهای سرمایه‏گذار خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت همکاری و ارائه طرح از سوی بخش خصوصی ما‬ ‫آماده هرگونه همکاری هستیم‪ .‬گلناز نصراللهی افزود‪:‬‬ ‫بر اس��اس یک کار تحقیقی نشان دادیم که در صنعت‬ ‫نساجی به‏خصوص دوزندگی تفاوت قیمت تمام‏شده تا‬ ‫قیمت فروش بیش��تر در بخش بازرگانی و واسطه‏ای و‬ ‫توزیع است‪ .‬بیشترین سود نیز در این بخش وجود دارد‬ ‫که از نقایص این صنعت به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫نصرالله��ی ادامه داد‪ :‬بنابراین به واحدهای نس��اجی‬ ‫پیشنهاد دادیم که اگر بخش خصوصی طرح توجیهی‬ ‫ب��رای ایجاد ش��هر پوش��اک بدهن��د آماده هس��تیم‬ ‫هماهنگی‏ه��ای الزم را انجام دهیم و معاونت بازرگانی‬ ‫داخلی نیز در این زمینه همکاری می‏کند‪.‬‬ ‫گپ‬
‫یادداشت‬ ‫اعالم تورم بخشی‬ ‫قیمت‌ها را‬ ‫افزایش نمی‌دهد‬ ‫علی علیلو‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫خودروس��ازان این روزها دم از احتمال افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا ب��ه دلیل ارائه نش��دن محاس��به تورم‬ ‫بخش��ی از س��وی رقابت می‌زنند و معتقدند که‬ ‫احتم��ال افزایش قیمت‌ها همزم��ان با اعالم این‬ ‫ن��رخ وجود دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که با توجه‬ ‫به اعالم دولت مبنی بر کاهش تورم در امس��ال‪،‬‬ ‫طبعا با محاسبه تورم بخش��ی و محاسبه فرمول‬ ‫ش��ورای رقاب��ت‪ ،‬قیمت خ��ودرو افزایش نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬به‌طوری که چنین مواردی این تصور را‬ ‫ب��ه ذهن متبادر می‌کند که برخی بدون توجه به‬ ‫واقعیات‪ ،‬مطالب حفظ شده‌ای را مطرح می‌کنند‬ ‫و در این راس��تا تالشی برای کسب واقعیت‌ها نیز‬ ‫انجام نمی‌دهند‪.‬‬ ‫البت��ه در همی��ن ح��ال برخ��ی اظهارنظرها‬ ‫در خصوص قیمت نیز با هدف حمایت از صنعت‬ ‫خ��ودرو مط��رح و عنوان می‌ش��ود ک��ه معموال‬ ‫پش��ت این مطالب اطالعات درس��تی نیس��ت و‬ ‫پیش��نهاد می‌ش��ود که بدون در اختیار داش��تن‬ ‫اطالع��ات درس��ت از خودروس��ازان و قیمت‌ها‪،‬‬ ‫‌صحبتی درخصوص افزای��ش یا کاهش قیمت‌ها‬ ‫مطرح نکنند‪.‬‬ ‫در شرایطی که ماه‌هاست رییس‌جمهوری نوید‬ ‫کاهش ت��ورم نقطه به نقطه را می‌دهد‪ ،‬طبعا این‬ ‫موضوع در کاهش نرخ تورم بخشی هم تاثیرگذار‬ ‫است‪ ،‬اما این میزان کاهش در تورم نقطه به نقطه‬ ‫زیاد و در تورم بخشی کمتر است‪.‬‬ ‫اصوال مس��ائلی که درخص��وص قیمت خودرو‬ ‫مط��رح می‌ش��ود ارتباط��ی به تعیین ن��رخ تورم‬ ‫بخش��ی جدید ندارد‪ ،‬بلکه صحبت اصلی مربوط‬ ‫ب��ه هزینه‌های اضاف��ی و بی‌انضباطی‌های مالی و‬ ‫س��وء‌مدیریت‌هایی اس��ت که بای��د از ادامه آنها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د امروز ش��رکت‌های خودروساز‬ ‫بای��د قیمت تمام ش��ده واقعی را ارائ��ه و در این‬ ‫خصوص شفاف‌س��ازی کنند‪ ،‬زیرا در این شرایط‬ ‫اعالم قیم��ت و هزینه‌های تمام ش��ده خودرو از‬ ‫موارد ضروری در این راستاست‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع کس��ی مخالف کس��ب س��ود و‬ ‫محاسبه هزینه تمام شده شرکت‌های خودروساز‬ ‫نیست و شرکت‌ها می‌توانند با نظر گرفتن سودی‬ ‫معقول قیمت‌ها را اعالم کنند اما چنانچه هر ایراد‬ ‫و مش��کلی را که در س��ال‌های قبل وجود داشته‬ ‫در هزینه‌های فعلی محاسبه و اعالم شود به طور‬ ‫قطع به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ایجاد یک خودروساز و‬ ‫‪ 5‬قطعه‌ساز در مقیاس جهانی‬ ‫در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت‬ ‫خودرو در اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬الزامات��ی برای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن وتج��ارت در زمین��ه اصالح‬ ‫س��اختار صنعت خودرو دیده ش��ده که ایجاد‬ ‫یک خودروساز و ‪ ۵‬قطعه‌ساز بزرگ در مقیاس‬ ‫جهان��ی از طری��ق ادغام داخلی ی��ا خارجی از‬ ‫مهم‌ترین آنهاست‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مل��زم به اصالح س��اختار مالکیت دولت بر س��هام‬ ‫شرکت‌های خودروسازی در راستای بند «ب» ماده‬ ‫‪ ۳‬قانون اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی شده است‪.‬‬ ‫همچنین ای��ن وزارتخانه باید در راس��تای اتحاد‬ ‫استراتژیک‪ ،‬تجمیع و ادغام شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫خ��ودرو با دیگر ش��رکت‌های داخلی ی��ا خارجی با‬ ‫هدف دستیابی به حداقل یک خودروساز بزرگ در‬ ‫مقی��اس جهانی‪ ،‬حرکت کند‪ .‬این خودروس��از باید‬ ‫دارای شاخص‌های یک خودروساز بزرگ جهانی از‬ ‫جمله رعایت شاخص‌های برند‪ ،‬تیراژ تولید‪ ،‬فروش‬ ‫و خدمات پ��س از فروش از طریق ش��بکه جهانی‬ ‫خود باشد‪.‬‬ ‫ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ برای تولید قطعات و‬ ‫مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع‬ ‫قطعه‌سازان از دیگر الزامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این زمینه است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ای��ن وزارتخانه باید در راس��تای‬ ‫دس��تیابی ب��ه مقیاس اقتص��ادی تولید و توس��عه‬ ‫متوازن صنعت قطعه‌س��ازی با هدف دس��تیابی به‬ ‫حداقل ایجاد ‪۵‬قطعه‌س��از بزرگ در مقیاس جهانی‬ ‫که توانمندی تامی��ن حداقل ‪ ۵۰‬درصد بازار تولید‬ ‫داخل را داشته باشند‪ ،‬حرکت کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل سایپا در رونمایی از ‪ 4‬محصول جدید سایپا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو خبر داد؛‬ ‫برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین‌المللی خودرو‬ ‫و صنایع وابس��ته مش��هد سه‌شنبه یازدهم‬ ‫شهریور با حضور ‪ ۲۰‬شرکت خودروسازی‬ ‫و ‪ ۱۲۴‬شرکت در بخش قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫وصنایع وابسته به خودرو‪ ،‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های مش��هد آغاز ب��ه کار کرد‪.‬‬ ‫شرکت‌های داخلی حاضر در این نمایشگاه‬ ‫از خراسان رضوی‪ ،‬شمالی و جنوبی‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫آذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫ی��زد‪ ،‬مرکزی‪ ،‬گیالن و مازندران بوده و در‬ ‫کنار نمایندگی‌های خارجی خودروسازانی‬ ‫از کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬ایتالیا و ترکیه در این نمایش��گاه‬ ‫حضور دارند‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه از ‪۴‬‬ ‫محصول جدید سایپا با نام‌های ساینا‪ ،‬آریو‪،‬‬ ‫‪ CS۳۵‬و هیرکانی که یک خودروی مفهومی‬ ‫اس��ت‪ ،‬رونمایی ش��د‪ .‬هیرکان��ی خودروی‬ ‫کانسپتی اس��ت که در گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا طراحی ش��ده و از فرم‌های��ی نو و‬ ‫ساختار ش��کن تبعیت می‌کند که به واقع‬ ‫اگر به تولید برسد می‌توان گفت تحولی در‬ ‫خودروسازی ایران پدید خواهد آمد‪.‬‬ ‫آنچ��ه قابل توجه اس��ت قیم��ت برخی‬ ‫خودروهایی اس��ت که به نظر می‌رس��د با‬ ‫تولی��د انبوه و حض��ور در بازارهای خودرو‬ ‫نرخ آن درمقایس��ه با مشابه خود به مراتب‬ ‫پایین‌ت��ر خواهد بود‪ .‬به‌طور مثال خودروی‬ ‫کیا سراتو ساخت گروه خودروسازی سایپا‬ ‫که به گفته مس��ئوالن بخش فروش غرفه‬ ‫محصوالت این ش��رکت‪ ،‬مدل دنده‌ای آن‬ ‫بین ‪ ۶۵‬الی ‪۶۸‬میلیون و اتوماتیک آن نیز‬ ‫بین ‪ ۸۵‬الی ‪۸۸‬میلیون تومان تخمین زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اما آنچه در این نمایشگاه به چشم می‌آید‬ ‫حضور فعال ش��رکت‌های چینی بوده که با‬ ‫رونمایی از برخ��ی خودروهای جدید خود‬ ‫به نظر می‌رس��د میخ خ��ود را محکم‌تر از‬ ‫قبل به بدنه و بازار خودرو ایران کوبیده‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از حاش��یه‌های این نمایش��گاه‬ ‫می‌توان از حضور کمرنگ دیگر خودروساز‬ ‫بزرگ ایران یعن��ی ایران‌خودرو نام برد که‬ ‫به ش��رکت چن��د نمایندگی خ��ود در این‬ ‫نمایشگاه اکتفا کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودرو‌س��ازی س��ایپا‬ ‫در حاشیه مراس��م افتتاحیه چهاردهمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد در جمع‬ ‫خبرن��گاران درخصوص قیمت خ��ودرو با‬ ‫تاکید بر اینکه کاهش بیشتر قیمت خودرو‬ ‫تا پایان س��ال به هیچ عنوان در دستور کار‬ ‫این ش��رکت نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به شرط ثبات‬ ‫نرخ تورم قیمت خودرو تا پایان سال تغییر‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫سعید مدنی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫برنامه‌ای برای افزای��ش قیمت محصوالت‬ ‫نداری��م البت��ه این نکت��ه را تاکید می‌کنم‬ ‫که کاه��ش قیمت خودرو ب��ه هیچ عنوان‬ ‫در دس��تور کار این ش��رکت نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس قول و قرارهای خودروس��ازان با‬ ‫ش��ورای رقابت باید تورم بخشی در قیمت‬ ‫خ��ودرو اجرا می‌ش��د ام��ا بنا به ش��رایط‬ ‫خ��اص‪‌،‬در برخ��ی م��وارد خودروس��ازان‬ ‫محص��والت خود را زیر نرخ تورم بخش��ی‬ ‫به فروش می‌رس��اندند و ح��ال امیدواریم‬ ‫مابقی هزینه‌ه��ای تولید خ��ودرو افزایش‬ ‫پی��دا نکرده و ما بتوانی��م قیمت خودرو را‬ ‫ثابت نگه داری��م‪ .‬وی تصریح کرد‪۲ :‬درصد‬ ‫کاهش قیمت خودرو بس��یار کمتر از نرخ‬ ‫تورم بخش��ی بانک مرکزی اس��ت که باید‬ ‫شورای رقابت براس��اس آن مجوز افزایش‬ ‫قیمت را به خودروس��ازان می‌داد‪ ،‬در واقع‬ ‫خودروسازان برای همراهی با مردم ایران و‬ ‫انجام یک‌سری از فعالیت‌ها کاهش قیمت‬ ‫برخی از محص��والت پرتیراژ خود را لحاظ‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬مدن��ی درخص��وص بازپرداخت‬ ‫مابه‌التف��اوت مبال��غ اضاف��ی دریافت��ی از‬ ‫مشتریان در زمان ثبت‌نام خودرو‪ ،‬براساس‬ ‫کاهش ‪۲‬درص��دی قیمت‌ها اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمان تحویل خودرو باقی پول‌های دریافتی‬ ‫از مردم براساس کاهش ‪۲‬درصدی قیمت‌ها‬ ‫در ‪ ۲‬محصول پرتیراژ پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیبا ‪ ۲۶/۵ ،۲‬میلیون تومان‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا در‬ ‫رابط��ه با قیم��ت نهایی تیبا‪ ۲‬در ش��ورای‬ ‫رقاب��ت نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬قیم��ت تیبا‪ ۲‬با‬ ‫ش��ورای رقاب��ت نهای��ی ش��ده و در آینده‬ ‫نظ��ر ای��ن ش��ورا در خص��وص قیمت‌ه��ا‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدنی قیمت پایه تیب��ا‪ ۲‬را ‪۲۶‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار تومان اع�لام و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن خودرو برخ��ی از هزینه‌ه��ای جنبی‬ ‫متوجه خودروس��ازان نیس��ت بلکه متعلق‬ ‫ب��ه هزینه‌ها و عوارض دولتی اس��ت که به‬ ‫محض اعالم ش��ورای رقابت و با احتس��اب‬ ‫هزینه‌های دولتی‪ ،‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با س��رمایه‌گذاری ش��رکت‬ ‫چان��گان در ای��ران و زمینه هم��کاری این‬ ‫شرکت خودروساز چینی با سایپا نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چانگان یکی از بزرگترین خودروسازان‬ ‫چینی اس��ت و در همی��ن زمینه در تالش‬ ‫‪۲‬درصد کاهش قیمت‬ ‫خودرو بسیار کمتر از‬ ‫نرخ تورم بخشی بانک‬ ‫مرکزی است که باید‬ ‫شورای رقابت براساس‬ ‫آن مجوز افزایش قیمت را‬ ‫به خودروسازان می‌داد‪ ،‬در‬ ‫واقع خودروسازان برای‬ ‫همراهی با مردم ایران و‬ ‫انجام یک‌سری از فعالیت‌ها‬ ‫کاهش قیمت برخی از‬ ‫محصوالت پرتیراژ خود را‬ ‫لحاظکرده‌اند‬ ‫هس��تیم با ارزیابی محصوالت تولیدی این‬ ‫شرکت‪ ،‬با همکاری سایپا‪ ،‬تنوع محصول را‬ ‫در سطح کشور افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ساینا و ایلکانی ‪۱۰۰‬درصد ایرانی‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫در رابط��ه ب��ا خ��ودروی س��اینا ک��ه در‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین‌المللی خودرو‬ ‫مش��هد رونمایی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫خودرو ‪۱۰۰‬درصد ایرانی اس��ت و از اواخر‬ ‫امس��ال به تولید انبوه می‌رس��د‪ .‬در همین‬ ‫حال ایلکانی دیگر خودرو ش��رکت س��ایپا‬ ‫اس��ت که طرح آن ‪۱۰۰‬درصد ایرانی بوده‬ ‫و توسط مرکز تحقیقات طراحی شده و در‬ ‫یکی دو س��ال آینده در دس��تور کار تولید‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدنی ادام��ه داد‪ :‬خط تولید س��راتو نیز‬ ‫آماده شده و مش��غول تولید آزمایشی این‬ ‫خودرو هس��تیم ب��ه نحوی ک��ه در اواخر‬ ‫ش��هریور تولی��د انب��وه این خ��ودرو آغاز‬ ‫می‌شود‪ .‬حتی قطعات مورد نیاز تولید این‬ ‫خودرو نیز وارد کشور شده اما هنوز قیمت‬ ‫نهایی آن مشخص نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید پراید از سال ‪۹۶‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��ایپا در رابطه با‬ ‫توق��ف تولید پراید و زمان عملیاتی ش��دن‬ ‫خودروه��ای جایگزی��ن ای��ن محصول در‬ ‫سطح بازار نیز اظهار کرد‪ :‬به‌تدریج پلت‌فرم‬ ‫افزایش توانمندی و ایجاد فضای رقابت در عرصه خودرو‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه چهاردهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی خ��ودرو گفت‪ :‬دولت ت�لاش می‌کند با‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان و فعاالن صنعت خودرو به توس��عه‬ ‫کمی و کیفی این صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫بی��وک علیمرادلو با بی��ان اینکه افزایش توانمن��دی و ایجاد‬ ‫فضای رقابت و رونق بازار کسب و کار در تولید و عرصه خودرو‬ ‫رویکرد مهم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ‌،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬واردات خودرو به طور‬ ‫اصولی و بر اساس سیاست‌ها و منافع اقتصادی کشور همچنان‬ ‫با قوت ادامه داش��ته باشد زیرا واردات به افزایش رقابت‌پذیری‬ ‫و تولی��د خودروهایی با فناوری‌های روز دنیا‪ ،‬توس��عه اقتصادی‬ ‫و در نهای��ت رونق کس��ب و کار در این صنع��ت کمک‌زیادی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در عین حال تاکید کرد‪ :‬ش��رکت‌های خودروساز خارجی‬ ‫نبای��د تنها در پی مونت��اژ خودرو در ایران باش��ند بلکه باید با‬ ‫مش��ارکت ش��رکت‌های خودروس��از داخلی تولید خودروهای‬ ‫مش��ترک را در دستور کار قرار دهند و اگر شرکت‌های خارجی‬ ‫به این مس��ئله توجه نداشته باش��ند‪ ،‬حضورشان در بازار کشور‬ ‫محدود می‌شود‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬دولت در تعیین‬ ‫قیمت خودروها نقش اساسی ندارد و این مسئله تابعی از عرضه‬ ‫و تقاضاست و شرکت‌های تولیدی بر اساس مسائل مطرح شده‬ ‫در شورای رقابت باید با دولت به توافق نهایی برسند‪.‬‬ ‫علیمرادلو گفت‪ :‬براساس قانون انحصار که در سال‌های گذشته‬ ‫تدوین ش��ده است‪ ،‬ش��ورای رقابت باید با توجه به این مولفه‌ها‬ ‫قیم��ت نهای��ی خودرو‌ها را تعیی��ن کند و اگ��ر قیمت خودرو‬ ‫بر اس��اس قیم��ت نهایی در ب��ازار مصرف تعیین ش��ود به نفع‬ ‫مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫ایک��س ‪ ۲۰۰‬که ش��امل محص��والت تیبا‪،‬‬ ‫ساینا و تیبا‪ ۲‬است جایگزین پراید می‌شود‬ ‫اما باید قبول کنیم پراید محصول پرتیراژی‬ ‫است و نمی‌توان به سرعت آن را با خودروی‬ ‫دیگری جایگزین کرد‪.‬‬ ‫مدن��ی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬تولید پراید را‬ ‫در سبد محصوالت سایپا کم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫درخصوص زم��ان قطعی توقف تولید پراید‬ ‫نیز گفت‪ :‬ظرف ‪ ۳‬س��ال آین��ده امیدواریم‬ ‫محصوالت مذکور جانش��ین پراید شود‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد مدنی خودروه��ای جایگزین پراید‬ ‫تف��اوت قیمت��ی چندانی با ای��ن محصول‬ ‫نخواهند داش��ت‪ ،‬البته این شرکت درصدد‬ ‫است با کسب رضایت مشتریان خودروهای‬ ‫جایگزی��ن پرای��د را با قیمت مناس��بی به‬ ‫مش��تریان ارائه کند‪ .‬وی درخصوص توجه‬ ‫ش��رکت سایپا به ش��رکای بین‌المللی برای‬ ‫توس��عه محصوالت افزود‪ :‬حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫تولیدات این شرکت ملی است و ‪۲۵‬درصد‬ ‫هم با عن��وان برندهای معروف همانند رنو‪،‬‬ ‫کیا و نیس��ان تولید می‌ش��ود در این میان‬ ‫تنها ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد از محصوالت این شرکت‬ ‫خودروهای چینی هستند که در تالشیم با‬ ‫همکاری ب��ا طرف چینی محصوالت آنها را‬ ‫ارزیاب��ی کنیم و در صورت رضایت س��طح‬ ‫همکاری‌های خود را با آنها ارائه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه مذاکره با رنو‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��ایپا در رابطه با‬ ‫توافق‌ه��ای ص��ورت گرفته با ش��رکت رنو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬شرکت رنو منتظر است تا ببیند‬ ‫شرایط سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی‬ ‫به چه س��متی خواهد رفت اما با وجود این‬ ‫مس��ائل درحال مذاکره با طرف فرانس��وی‬ ‫هس��تیم تا برخی مدل‌های خودرو همانند‬ ‫ساندرو و ال‪ ۹۰‬را که درصد ساخت باالیی‬ ‫در داخل دارند را جدا از مس��ائل سیاسی و‬ ‫با توافق با این شرکت تولید کنیم‪.‬‬ ‫مدنی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تولی��د ال‪90‬‬ ‫همچن��ان با هم��کاری رنو انج��ام خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬تولی��د تن��در‪ ۹۰‬و‬ ‫س��اندرو همچنان با همکاری با شرکت رنو‬ ‫ادامه خواهد داشت حتی در پروژه داستر هم‬ ‫در حال مذاکره با رنو هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه از س��ال‬ ‫گذشته تمام محصوالت این شرکت مجهز‬ ‫به ایربگ اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پرای��د با ‪ 2‬ایربگ‬ ‫تولی��د می‌ش��ود و حت��ی پرای��د وانت هم‬ ‫ایربگ دارد‪.‬‬ ‫مدن��ی در خص��وص فعالی��ت گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در ف��روش نق��دی‬ ‫‪20‬درص��د از محص��والت این ش��رکت در‬ ‫هر م��اه اظه��ار ک��رد‪ :‬براس��اس تعهدات‬ ‫ص��ورت گرفت��ه در ح��ال حاضر ه��ر ماه‬ ‫‪۲۰‬درصد از تولید محصوالت این ش��رکت‬ ‫ب��ه عن��وان فروش نق��دی به ب��ازار عرضه‬ ‫می‌شود و حتی گزارش‌هایی در این رابطه‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز ارائه‬ ‫می‌ش��ود اما ممکن است در برخی از ماه‌ها‬ ‫این ‪۲۰‬درصد تا ‪۵‬درصد پایین یا باال ش��ود‬ ‫یا فروش نقدی ش��رکت یک یا دو هفته به‬ ‫تاخیر بیفتد اما در مجموع به تعهدات خود‬ ‫در ه��ر ماه برای ف��روش نقدی درصدی از‬ ‫محصوالت خود عمل پایبندیم و به آن عمل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مشهد‬ ‫بازسازی خودرو‌های دست دوم سایپا‬ ‫اگر در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو‬ ‫س��ری به غرفه شرکت سایپا بزنید‪ ،‬به طور قطع با‬ ‫یک دستگاه تیبا که تیونینگ شده و چهره متفاوتی‬ ‫دارد‪ ،‬مواجه می‌شوید‪ .‬این محصول پروژه‌ای است‬ ‫از ش��رکت مهندسی بازرگانی س��ایپا که با عنوان‬ ‫ستکو نیز شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫فرام��رز طاهری مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی‬ ‫بازرگانی خودرو سایپا از ‪ ۴‬طرح گسترده به عنوان‬ ‫اصلی‌ترین مبانی کاری ش��رکت س��تکو نام برد و‬ ‫گفت‪ :‬تامین آپشن‌های تیونینگ و قطعات جانبی‬ ‫محصوالت گروه خودروس��ازی س��ایپا نخس��تین‬ ‫س��رفصل از فعالیت‌های ش��رکت س��تکو است و‬ ‫تاکنون قطعات جانبی تیونینگ بخش عمده‌ای از‬ ‫محصوالت س��ایپا را روانه بازار ک��رده و در آینده‬ ‫این سبد محصوالت گسترش بیشتری نیز خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خری��د خودرو‌های دس��ت دوم‬ ‫محصوالت س��ایپا از مش��تریان این شرکت توسط‬ ‫نمایندگی‌ها و بازسازی کیفی و فنی آنها نیز دومین‬ ‫سرفصل فعالیت‌های شرکت ستکو است‪ .‬بر اساس‬ ‫این طرح نمایندگی‌های س��ایپا در سراس��ر کشور‬ ‫آماده خریداری خودرو‌های دس��ت دوم مشتریان‬ ‫و تعویض آنها با خودرو‌های صفر کیلومتر در ازای‬ ‫دریاف��ت مابه‌التف��اوت قیمت به صورت اقس��اطی‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی این خودرو‌ها توس��ط نمایندگی‌های‬ ‫س��ایپا به صورت دست دوم از مشتریان خریداری‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬شرکت ستکو دست به کار می‌شود و با‬ ‫بازرس��ی و بهسازی فنی آنها و اعطای یک گارانتی‬ ‫‪ 1‬س��اله دوباره توسط نمایندگی‌های سایپا به بازار‬ ‫عرضه می‌کند‪ .‬طاهری از نوس��ازی ‪ ۱۰۰۰‬خودرو‬ ‫تاکن��ون از طریق این طرح خبر داد و افزود که در‬ ‫آینده اطالع‌رسانی گسترده‌تری برای شرکت بخش‬ ‫بیشتری از مشتریان در این طرح انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫واردات خودرو در گروه خودروسازی سایپا یکی‬ ‫دیگر از اصلی‌ترین فعالیت‌های این ش��رکت است‪.‬‬ ‫طاه��ری در این زمینه می‌گوید‪ :‬ش��رکت س��ایپا‬ ‫در زمینه واردات س��ابقه همکاری با کمپانی‌های‬ ‫بزرگ��ی همچون س��یتروئن فرانس��ه را دارد و در‬ ‫فاز جدید واردات خودرو ش��رکت س��تکو وظیفه‬ ‫عرضه محصوالت ش��رکت برلیان��س و چانگ آن‬ ‫چی��ن را برعهده دارد‪ .‬محصوالت این ‪ 2‬ش��رکت‬ ‫چینی شامل شاسی بلند ‪ V۵‬از برلیانس‪ ،‬خودرو‬ ‫سواری ‪ Eado‬از چانگان و شاسی بلند ‪ CS۳۵‬از‬ ‫چانگان می‌شود که بر اس��اس گفته‌های طاهری‬ ‫تحویل شاسی بلند ‪ V۵‬به کسانی که این خودرو‬ ‫را ثبت‌نام کرده‌اند به زودی آغاز می‌شود‪ .‬طاهری‬ ‫همچنی��ن از آغ��از ثبت‌ن��ام ‪2‬خ��ودرو چانگان از‬ ‫پایان ش��هریور خبرداد و در پاس��خ به سوالی در‬ ‫زمین��ه خدمات پس از فروش به برگزیده ش��دن‬ ‫چن��د نماین��ده منتخب جهت خدمت‌رس��انی به‬ ‫ای��ن محصوالت واردات��ی خبر داد‪ .‬شاس��ی بلند‬ ‫‪ V۵‬همچنی��ن ب��ه تازگی مجوز م��ورد نیاز برای‬ ‫شماره‌گذاری را نیز دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ارائ��ه خودرو‌ه��ای اج��اره‌ای ی��ا ‪Rent Car‬‬ ‫چهارمی��ن فعالیت��ی بود ک��ه طاه��ری از آن به‬ ‫عن��وان خط فکری جدید س��تکو نام برد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬این طرح از ماه آینده در سراس��ر کش��ور به‬ ‫خص��وص مناط��ق آزاد آغ��از می‌ش��ود و در ابتدا‬ ‫تمام��ی خودرو‌های گروه س��ایپا جه��ت اجاره به‬ ‫نهاد‌ها ارائه می‌ش��ود و پس از آن مردم می‌توانند‬ ‫از ای��ن امکان به��ره ببرند‪ .‬طاه��ری همچنین در‬ ‫تکمی��ل توضیحات این طرح از تس��هیل ش��رایط‬ ‫سخت‌گیرانه ش��رکت‌های اجاره خودرو در زمینه‬ ‫دریافت چک و مدارک از مشتریان خبر داد‪.‬‬
‫معدن‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫رفع ممنوعیت تحصیل بانوان در رشته معدن‬ ‫عربستان رقیب قدرتمندی برای آلومینیوم نیست‬ ‫قراضه‌های طالیی فوالد‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش صمت از ادامه‌دار شدن چالش معادن سنگ‌آهن‬ ‫سیاستدولتدراجرایعوارضسنگ‌آهنروشناست‬ ‫حامدشایگان‪ -‬گروه معدن‪:‬سنگ‌آهن از معدود مواد معدنی‬ ‫شناسایی ش��ده در ایران است که بیشترین ظرفیت صادراتی را‬ ‫دارد‪ ،‬چراک��ه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌اکنون‬ ‫ذخایر این ماده به ‪ 5/1‬میلیارد تن می‌رس��د که ‪ 54‬درصد آن قطعی است‬ ‫ک��ه بیش از ‪ 86‬درصد این ذخایر به ص��ورت متمرکز در چند معدن که با‬ ‫مدیریت دولتی اداره و سهام آنها در بورس ارائه شده‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫قیمت جهانی سنگ‌آهن در ابتدای سال ‪93‬‬ ‫با کاهش��ی ‪ 50‬درصدی مواجه ش��د و همین‬ ‫عامل��ی برای تعوی��ق اجرای قان��ون عوارض‬ ‫صادراتی سنگ‌آهن بود‪ ،‬زیرا از ‪ 50‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن دانه‌بندی استخراج شده‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ‪ 26‬میلیون تن خوراک شرکت‌های فوالدی‬ ‫داخل را تامین کرده و مابقی صادر شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تقریبا نیمی از ‪ 24‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن صادراتی به معادن دولتی مربوط‬ ‫ی های داخل را‬ ‫می‌شود‪ ،‬در حالی که نیاز فوالد ­‬ ‫ش خصوصی‬ ‫معادن دولتی تامین می­کنند و بخ ­‬ ‫همه محصول خود را صادر می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدبیر دولت‪ ،‬تضمین چشم‌انداز ‪1404‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫ب��ا تاکی��د ب��ر اهمیت‬ ‫اجرای مصوبه عوارض‬ ‫صادراتی سنگ‌آهن به‬ ‫صم��ت گف��ت‪ :‬اینکه‬ ‫گفته می‌شود بیشتر معادن سنگ‌آهن دولتی‬ ‫است و عوارض س��نگ‌آهن محدودیتی برای‬ ‫بخش خصوصی است‪ ،‬درست نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫معادنی ک��ه از آنها به عن��وان دولتی نام برده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬سهام آنها در بورس عرضه شده و به‬ ‫نوعی خصوصی محسوب می‌شوند و نمی‌توان‬ ‫گفت که عوارض صادرات��ی روی فعالیت آنها‬ ‫نقش ندارد‪ .‬همین موضوع نش��ان می‌دهد که‬ ‫دولت در راس��تای بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫در­خص��وص ایجاد ارزش‌اف��زوده در معادن و‬ ‫توس��عه نقش آن در اقتصاد کشور عمل کرده‬ ‫است و برنامه موقتی در پیش ندارد‪.‬‬ ‫الهویردی دهقانی با اش��اره به مسائل پیش‬ ‫آمده در مورد س��نگ‌آهن‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی کشور‬ ‫ما به میزان صادرات سنگ‌آهن‪ ،‬شمش فوالد‬ ‫وارد می­کن��د‪ ،‬دلیل��ی ب��رای اجرایی نش��دن‬ ‫عوارض س��نگ‌آهن نیس��ت‪ ،‬گرچ��ه اکنون‬ ‫دولت از سوی اصناف و بخش خصوصی تحت‬ ‫فشار است و آنها قصد دارند روی تصمیم‌های‬ ‫دول��ت تاثیر‌گذار ش��وند‪ ،‬با این ح��ال به نظر‬ ‫می‌رس��د دولت در اجرای سیاست‌های خود‬ ‫باتدبی��ر عم��ل می‌کند‪ ،‬زیرا برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه چش��م‌انداز ‪ 1404‬و تولید ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فوالد چاره‌ای جز توس��عه فرآوری سنگ‌آهن‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی چه منافعی دارد؟‬ ‫دبی��ر انجم��ن‬ ‫تولید‌کنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‬ ‫آه��ن ضمن بی��ان این‬ ‫مطل��ب که دول��ت در‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که دولت ب��ا هدف کاهش خام‌فروش��ی در چند ماه‬ ‫گذش��ته موضوع اخذ ع��وارض صادراتی را مطرح کرده اس��ت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس نیز بر اجرای این قانون تاکید دارند‪ ،‬چراکه معتقدند منافع ملی بر‬ ‫خواسته گروه‌ها اولویت دارد‪.‬‬ ‫گرچ��ه دول��ت ب��ا کاهش قیم��ت جهان��ی س��نگ‌آهن ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان این محصول‪ ،‬عوارض صادراتی را تا پایان س��ال به تعویق‬ ‫انداخته و حتی زمزمه‌هایی از برنامه دولت در کاهش ‪ 25‬درصدی عوارض‬ ‫تعیین ش��ده س��نگ‌آهن به گوش می‌رسد که نش��ان‌دهنده نگاه دولت به‬ ‫ب��ازار و تامل برای ایجاد زیرس��اخت‌های معدنی در توس��عه فرآوری دارد‪.‬‬ ‫این در‌حالی اس��ت که بخش خصوصی معتقد اس��ت‪ ،‬این تصمیم دولت در‬ ‫کاهش عوارض صادراتی عجیب اس��ت و مخالفت‌های خود را ناشی از این‬ ‫موضوع می‌دانند‪.‬‬ ‫سنگ‌آهنی‌ها در انتظار استدالل شورای فرعی‬ ‫گروه معدن ‪:‬جلسه شورای اقتصاد که قرار بود‬ ‫روز دوش��نبه بعد از چند ماه کش و قوس تکلیف‬ ‫ع��وارض صادراتی س��نگ‌آهن را نهایی کند به ‪2‬‬ ‫هفت��ه آینده موکول ش��د‪ .‬در واقع تصمیم‌گیری‬ ‫درخص��وص س��نگ‌آهن در حالی ب��ه هفته‌های‬ ‫آینده موکول ش��ده ک��ه با وج��ود تصمیم اخیر‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مبن��ی بر تعویق‬ ‫اخذ عوارض صادراتی سنگ‌آهن تا پایان سال اما‬ ‫برخی از نشانه‌ها حاکی از تصمیم‌گیری این شورا‬ ‫ب��رای تعیین عوارض صادراتی ب��ه صورت پله‌ای‬ ‫خبر داده‪ ،‬به طوری که قرار است در ابتدا عوارض ‪ 5‬درصدی تعیین‬ ‫شده و پس از آن تا سقف ‪ 20‬درصد افزایش یابد‪ .‬البته در رابطه با‬ ‫این تصمیم فعاالن س��نگ‌آهنی معتقدند با توجه به افت‌وخیزهای‬ ‫کنون��ی بازار جهان��ی هرگونه تصمیمی که ب��ه تحمیل هزینه‌های‬ ‫اضافی منجر ش��ود به سنگ‌آهن ضربه خواهد زد و به همین جهت‬ ‫در تالش‌اند تا با ارائه نظرات کارشناس��ی تصمیم شورای اقتصاد را‬ ‫حداقل تا پایان س��ال‌جاری به تعویق اندازن��د‪ ،‬در این رابطه پدرام‬ ‫س��لطانی‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص فعالیت‌ها و‬ ‫تصمیم‌ها در شورای اقتصاد مبنی بر تعیین عوارض روی اقالم اعالم‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صمت می‌گوید‪:‬‬ ‫هفته گذش��ته موضوع اخذ عوارض روی ‪ 27‬قل��م کاالی صادراتی‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شورای فرعی اقتصاد به‬ ‫بحث گذاش��ته شد و مقرر شد تا با تشکیل کارگروه جانبی برای ‪9‬‬ ‫قلم از این کاالها برای عوارض صادراتی آنها تعیین تکلیف ش��ود و‬ ‫در نهایت نتیجه به شورای اقتصاد ارجاع شود‬ ‫وی از تغییر میزان عوارض تعیین‌ش��ده روی سنگ‌آهن خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬در کمیس��یون فرعی ش��ورای اقتصاد‪ ،‬عوارض ‪ 5‬درصدی‬ ‫برای این سنگ کانی به تصویب رسیده است‪.‬البته باید توجه داشت‬ ‫ک��ه در ابتدا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عوارض ‪ 20‬درصدی را‬ ‫مقرر کرده بود اما بعد از تش��کیل جلسات کارشناسی که بین وزرا‪،‬‬ ‫تش��کل‌ها و اتاق بازرگانی برگزار ش��د به ‪10‬درصد کاهش یافته و‬ ‫در آخر نیز در جلس��ه‌ای کمیسیون فرعی اقتصادی بعد از شنیدن‬ ‫اس��تدالل‌های اعضای اتاق بازرگانی و انجمن س��نگ‌آهن‪ ،‬اعضای‬ ‫کمیسیون این عوارض را به ‪ 5‬درصد تغییر دادند‪.‬‬ ‫نای��ب رییس اتاق بازرگانی ایران اخ��ذ عوارض مالیاتی را به ضرر‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی دانس��ت و اف��زود‪ :‬اعضای ات��اق بازرگانی‬ ‫معتقدند که اخذ عوارض از سنگ‌آهن در شرایط موجود امکان‌پذیر‬ ‫آخری��ن تصمی��م خ��ود قص��د دارد عوارض‬ ‫صادرات��ی س��نگ آه��ن را ‪ 25‬درصد کاهش‬ ‫ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم جدی��د دولت از نظر‬ ‫بخش خصوصی مشکوک است‪ ،‬زیرا قبول این‬ ‫موضوع سخت است که دولت تعرفه صادراتی‬ ‫س��نگ‌آهن خ��ام را از ‪ 30‬درص��د به ‪ 5‬درصد‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬گرچه آنها این کاهش را مشروط‬ ‫به اخذ تعرفه از صادرات ‪ 6‬ماه گذشته کرده‌اند‪،‬‬ ‫نبوده و نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫چراکه در حال حاضر بازار جهانی سنگ‌آهن نیز‬ ‫دچار افت و چالش‌های بزرگی شده و در صورت‬ ‫تایید این عوارض و پرداخت از سوی معدن‌داران‬ ‫نتیجه‌ای جز تعطیلی معادن کوچک مقیاس که‬ ‫همگی آنها در دس��ت بخش خصوصی هستند و‬ ‫در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم قرار دارند‪،‬‬ ‫در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تعطیل��ی این مع��ادن را نوعی خطر برای‬ ‫جامعه دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬تعطیلی معادن به‬ ‫منزله از بین رفتن اش��تغال در این مناطق شده و فعالیت معادن را‬ ‫به تعویق خواهد انداخت‪.‬‬ ‫سلطانی در پاسخ به اینکه آیا امکان لغو عوارض صادراتی سنگ‌آهن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تعیین تکلیف سنگ‌آهنی‌ها درخصوص پرداخت‬ ‫عوارض مالیاتی بر‌عهده ش��ورای اقتص��اد خواهد بود‪ .‬اما با توجه به‬ ‫نگاه دقیق و کارشناس��انه‪ ،‬همچنین درای��ت و تجربه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت احتمال لغو آن وجود داش��ته و این امر مستلزم در‬ ‫اختیار قرار دادن اطالعات صحیح و ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی به یکی از این راهکارها اشاره کرده و افزود‪ :‬در ابتدای امر الزم‬ ‫است تا نسبت به خروج از رکود حاکم بر صنایع معدنی و همچنین‬ ‫اقتصاد کشور گام برداشت‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب که واحده��ای جدید تولید کنس��انتره به مرحله‬ ‫بهره‌برداری برسند و در صورتی که این واحدها نتوانستند نیاز خود‬ ‫را از مواد معدنی داخل کش��ور تهیه کنند آنگاه می‌توان نس��بت به‬ ‫تعیین عوارض برای جلوگیری از خام‌فروش��ی اقدام کرد‪ .‬اما این در‬ ‫حالی اس��ت که تاکنون این اتفاق انجام نشده و تصمیم گرفته‌شده‬ ‫به نفع صنایع معدنی کشور نخواهد بود‪.‬‬ ‫نای��ب رییس اتاق بازرگانی ایران درخصوص تش��کیل جلس��ه و‬ ‫برنامه‌هایی که قرار اس��ت از س��وی اتاق به ش��ورای اقتصاد تقدیم‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اس��تدالل و دالیل فعاالن این حوزه توسط‬ ‫نمایندگان ات��اق که در واقع به عن��وان نماینده بخش خصوصی و‬ ‫تشکل‌ها در جلس��ه حضور خواهند داشت‪ ،‬اخذ عوارض در شرایط‬ ‫کنونی به صالح صنایع پایین‌دس��تی نب��وده و تنها تعطیلی معادن‬ ‫کوچک را خواهد داشت‪.‬‬ ‫سلطانی در ادامه گفت‪ :‬استدالل‌های انجام‌شده در جلسه شورای‬ ‫فرعی تقدیم اعضای گروه ش��ورای اقتصاد خواهد ش��د و در نهایت‬ ‫تصمیم نهایی گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫یعنی تمام سنگ‌آهن صادراتی از ابتدای سال‬ ‫‪ 93‬باید تعرفه ‪ 5‬درصدی پرداخت کنند و این‬ ‫موضوع قابل قبول نیس��ت‪ ،‬زیرا نمی‌توان یک‬ ‫مصوب��ه را ام��روز تصویب کرد و اث��ر آن روی‬ ‫صادرات را قبل از آن اجرا کرد‪.‬‬ ‫علی‌رضا سیاسی‌راد با اش��اره به اقدام یکی‬ ‫از گمرک‌ه��ای کش��ور مبنی بر اخ��ذ تعهد از‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای‬ ‫همین پیش��نهاد‪ ،‬دولت برای کاهش عوارض‬ ‫صادرات��ی و اجرای آن برای ماه‌های گذش��ته‬ ‫یک��ی از گمرک‌ها از صادرکنن��دگان اقدام به‬ ‫تعهد کرده اس��ت تا با مصوب شدن این قانون‪،‬‬ ‫ع��وارض ‪ 5‬درص��د اخذ کنند‪ ،‬ام��ا با اعتراض‬ ‫صادرکنن��دگان به این مس��ئله‪ ،‬این موضوع‬ ‫منتف��ی ش��د‪ ،‬زیرا ای��ن تعهد وجه��ه قانونی‬ ‫نداش��ت‪ ،‬گرچه کارمندان گمرک در پاسخ به‬ ‫صادرکنندگان اعالم کرده‌اند که در راس��تای‬ ‫وظیفه و اجرای دس��تورالعمل عمل می‌کنند‪،‬‬ ‫ب��ا این حال ای��ن موضوع نش��ان می‌دهد که‬ ‫دولت برنامه منسجمی در برخورد با صادرات‬ ‫سنگ‌آهن در پیش نگرفته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه ‪ 13‬میلیون تن از صادرات‬ ‫سنگ‌آهن به بخش خصوصی مربوط می‌شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این سیاست دولت مبنی بر افزایش‬ ‫عوارض صادراتی سنگ‌آهن منجر به آسیب و‬ ‫ورشکستگی بخش خصوصی می‌شود‪ ،‬زیرا در‬ ‫بازار داخلی قیمت س��نگ‌آهن را شرکت‌های‬ ‫ف��والدی که دولتی هس��تند‪ ،‬تعیین می‌کند‪،‬‬ ‫به همی��ن دلیل بای��د راهکاره��ای همچون‬ ‫صندوق حمایت از معادن تاس��یس ش��ود تا با‬ ‫تامین اعتبار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫راغب به فرآوری شوند و این مسئله معدنکاری‬ ‫آنها را از نظر اقتصادی به‌صرفه کند‪ .‬همچنین‬ ‫با ایجاد ش��رایط س��رمایه‌گذاری مشترک از‬ ‫س��وی شرکت‌های فوالدی و بخش خصوصی‬ ‫واحد‌های فرآوری راه‌ان��دازی کند تا زنجیره‬ ‫ارزش در محصوالت فوالدی تکمیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش بخش خصوص�ی در تصمیمات‬ ‫معدنی دولت‬ ‫وحید لک‪ ،‬عضو انجمن س��نگ‌آهن با اشاره‬ ‫به اینک��ه تصمیمات دولت بخش خصوصی را‬ ‫تحت تاثیر قرار می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی که کش��ورهای رقیب همچون برزیل و‬ ‫استرالیا صادرات س��نگ آهن خود را به چین‬ ‫افزای��ش داده‌اند‪ ،‬چالش‌ه��ای داخلی باعث‬ ‫می‌ش��ود صادرکنندگان بازارهای خارجی را‬ ‫از دست بدهند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو‪ ،‬دولت بای��د تصمیمات واحد را با‬ ‫همکاری بخش خصوصی اتخاذ کند‪ ،‬نه اینکه‬ ‫با تغییرات جزئی سیاس��ت‌های خود را تغییر‬ ‫دهد‪ ،‬چراکه در مرداد گذشته میزان صادرات‬ ‫سنگ‌آهن دانه‌بندی شده ‪ 14‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته و این عاملی در تغییر سیاس��ت‌ها ی‬ ‫دولت و پیش��نهاد ‪ 5‬درصدی ب��رای عوارض‬ ‫صادراتی س��نگ آهن در تمام سال ‪ 93‬است‪،‬‬ ‫از ای��ن رو دولت بای��د در اج��رای برنامه یک‬ ‫استراتژی ثابت را اعمال کند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه دولت قصد دارد یک صندوق‬ ‫پ��روژه برای حمایت از معادن راه‌اندازی کند و‬ ‫از س��وی دیگ��ر در الیحه ضدرک��ودی اعالم‬ ‫کرده است برای حمایت از تولید مشوق‌هایی‬ ‫همچ��ون کاهش مالی��ات ب��ر ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫کاهش حقوق دولتی‪ ،‬تس��هیل در دریافت وام‬ ‫و ‪ ...‬در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬به همین دلیل بستر‬ ‫الزم ب��رای ورود بخ��ش خصوصی در فرآوری‬ ‫مواد معدنی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫سهم اقتصادی معادن در گرو‬ ‫واگذاری منطقی محدوده‌ها‬ ‫با توجه ب��ه حمای��ت دولت در‬ ‫الیحه ضد رکودی از معادن‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقد بودند که نگاه‬ ‫بلندم��دت به س��رمایه‌گذاری در‬ ‫معادن این بخش‪ ،‬می‌تواند بخشی‬ ‫از ب��ار اقتصادی نف��ت را به دوش‬ ‫بکش��د و سهم بیش��تری از تولید‬ ‫ناخالص داخلی داشته و در همین راستا اشتغال و توسعه‬ ‫اقتصادی را برای مناطق محروم کش��ور به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫موضوعی که آلب��رت بغزیان‪ ،‬اقتصاددان نیز در گفت‌وگو‬ ‫با صمت ضمن تایید آن معتقد اس��ت؛ معادن درصورتی‬ ‫می‌توانند در اقتصاد کشور سهم بیشتری داشته باشند که‬ ‫اکتشاف محدوده‌ها گس��ترش یابد و براساس صالحیت‬ ‫افراد به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫€ €آیا توسعه معادن می‌تواند جایگزینی معدن به‬ ‫جای نفت را مطرح کند؟‬ ‫در شرایط کنونی با توجه به اینکه فعالیت‌های اکتشافی‬ ‫معادن محدود اس��ت و ما نمی‌توانیم بدون اینکه از ذخایر‬ ‫و عی��ار محدوده‌های اطالعاتی داش��ته باش��یم اقدام به‬ ‫معدنکاری یا واگذاری مع��ادن کنیم‪ ،‬ادعای این موضوع‬ ‫که درآینده معادن جایگزین نفت ش��ود دور از ذهن است‬ ‫اما اینکه با توسعه سرمایه‌گذاری سهم معادن را در اقتصاد‬ ‫پررنگ‌تر کنیم روشن و مبرهن است که امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه می‌ت�وان س�هم مع�دن در اقتصاد را‬ ‫موثرتر کرد؟‬ ‫هرچق��در س��رمایه‌گذاری در معادن افزای��ش یابد به‬ ‫همان میزان نقش معادن در اقتصاد بیش��تر خواهد ش��د‬ ‫اما دولت باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کند‪.‬‬ ‫این موضوع مس��تلزم افزایش خط��وط راه‌آهن‪ ،‬افزایش‬ ‫امنیت معادن در حاش��یه مرزها و ایجاد زیرس��اخت‌های‬ ‫مناسب برای محدوده‌های دور افتاده از شهر است‪ .‬چراکه‬ ‫هرچق��در مع��ادن از نظر اقتصادی به صرفه‌تر ش��وند و از‬ ‫س��وی دیگر امنیت ش��غلی ایجاد کنند بخش خصوصی‬ ‫برای ورود به عرصه معدنداری راغب‌تر خواهد ش��د‪ ،‬البته‬ ‫در واگذاری باید ش��رایط س��رمایه‌گذاران احراز شود تا از‬ ‫ذخایر شناسایی شده حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد‪.‬‬ ‫€ €سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چه معادنی‬ ‫مناسب‌تر است؟‬ ‫دولت باید براساس میزان ذخایر محدوده‌ها و همچنین‬ ‫مالک‌ه��ای تخصصی‪ ،‬مقیاس مع��ادن را تعریف کند و با‬ ‫توجه به میزان س��رمایه بخش خصوصی‪ ،‬ش��رایط ورود‬ ‫آنها با محدوده‌های متناس��ب را فراهم کند اما در مجموع‬ ‫می‌توانیم معادنی که ذخایر متوس��طی دارند را در اختیار‬ ‫بخ��ش خصوصی قرار دهی��م‪ ،‬گرچه این نکت��ه نیز مهم‬ ‫اس��ت که بیش��تر معادن در مناط��ق دور افتاده و مناطق‬ ‫محروم ق��رار دارند که بخش خصوص��ی تمایل چندانی‬ ‫ب��رای فعالیت در آنجا ن��دارد لذا تعری��ف محدوده‌ها در‬ ‫چارچوب‌های معین می‌تواند س��رمایه‌گذاران کوچک‌تر‬ ‫را جذب کرده و نهایتا رونق ایجاد ش��ده‪ ،‬زمینه ورود سایر‬ ‫سرمایه‌گذاران بزرگتر را نیز فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫توجه به وضعیت واحدهای‬ ‫موجود در الیحه حمایت از تولید‬ ‫رییس انجمن صنفی کاشی و سرامیک کشور گفت‪:‬‬ ‫از دول��ت تقاضا داریم وضعی��ت و موقعیت واحدهای‬ ‫موجود تولیدی که در ش��رایط سخت اقتصادی تولید‬ ‫داشتند بهتر دیده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد روش��نفکر در آیین افتتاح‬ ‫نخستین ش��عبه انجمن کاشی و س��رامیک کشور در‬ ‫اس��تان یزد گفت‪ :‬ارائه الیحه رفع موانع تولید از سوی‬ ‫دول��ت به مجلس ش��ورای اس�لامی در حالی صورت‬ ‫گرفته که مش��کالت متعددی از س��ال ‪1389‬و بعد از‬ ‫اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور دامنگیر واحدهای‬ ‫تولیدی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تش��ریح فضای حاک��م بر جامع��ه اقتصادی‬ ‫و به وی��ژه بخش‌های اقتصادی افزود‪ :‬کاهش ش��دید‬ ‫رش��د اقتصادی به میزان متوسط تا ‪15‬درصد موجب‬ ‫کاهش ارزش پول کش��ور تا یک س��وم‪ ،‬کوچک شدن‬ ‫سرمایه‌های ملی و کاهش سرمایه‌های خانواده‌ها شد‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی کاش��ی و سرامیک کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬در کنار این مسائل افزایش باالی قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی‪ ،‬افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬افزایش اقساط بانکی‬ ‫کارخانه‌ها و افزایش تولیدات انبار شده در کارخانجات‬ ‫و مراک��ز فروش و توزیع‪ ،‬ب��ه دلیل رکود بازار فعالیت را‬ ‫برای واحدهای تولیدی بس��یار وخیم کرده‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه کمتر مدی��ری می‌تواند در این فض��ا بنگاه خود را‬ ‫مدیریت کند‪ .‬روش��نفکر یادآور شد‪ :‬البته واحدهایی‬ ‫بودند که در این فضا و ش��رایط س��خت اقتصادی خود‬ ‫را ب��ه تولید‪ ،‬حفظ س��رمایه‌های مل��ی و حفظ نیروی‬ ‫اش��تغال جامعه متعهد دانس��ته و در کن��ار نظام قدم‬ ‫برداشته و این امر را وظیفه خود دانستند‪.‬‬ ‫این مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬معتقدی��م اگر قرار‬ ‫اس��ت مالیات و هزینه‌های باالی انرژی و س��وخت از‬ ‫تولید‌کننده گرفته ش��ود‪ ،‬جوایز تش��ویقی قول داده‬ ‫شده از سال ‪ 89‬تاکنون نیز به آنها پرداخت شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی کاش��ی و س��رامیک کشور در‬ ‫پایان با اشاره به جایگاه یزد و راه اندازی نخستین شعبه‬ ‫این انجمن در اس��تان از برگزاری نخستین کنفرانس‬ ‫بین‌المللی کاشی‪ ،‬س��رامیک و چینی بهداشتی ایران‬ ‫در روزهای هشتم تا دهم آذرماه در تهران خبر داد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫عبور سیمان ازمرز ‪ 29‬میلیون‬ ‫و ‪504‬هزار تن‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫ایران گفت‪ :‬تولید س��یمان در ‪ 5‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫به ‪29‬میلیون و‪504‬هزار و ‪227‬تن رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫س��یمان در مرداد امس��ال بالغ بر‪ 5‬میلیون و‪ 608‬هزار‬ ‫و‪ 59‬تن بود‪ .‬وی گفت‪ :‬در ‪ 5‬ماه گذشته تولید کلینکر‬ ‫بالغ بر‪32‬میلیون و‪ 378‬هزار و ‪ 283‬تن بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته ش��یخان‌‪ ،‬تولید کلینکر درمرداد سال جاری به ‪6‬‬ ‫میلیون و ‪600‬هزار و ‪ 495‬تن بوده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران در پایان گفت‪:‬‬ ‫در ‪5‬ماه گذش��ته توزیع سیمان به جامعه مصرفی بالغ‬ ‫بر‪23‬میلیون و ‪ 351‬هزار و ‪930‬تن بوده است‪.‬‬ ‫خواستهماازدولتمقررات‌زدایی‬ ‫در بخش معدن است‬ ‫با گذشت یک‌سال از فعالیت دولت یازدهم‪ ،‬به‌دنبال‬ ‫آن هس��تیم که ب��ه ارزیابی عملکرد مس��ئوالن بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدن��ی از طریق س��وال از مدیران و‬ ‫فع��االن بخش‌ه��ای دولتی و خصوصی بپ��ردازد‪ .‬یک‬ ‫فع��ال بخش معدن در این باره معتقد اس��ت‪ ،‬عملکرد‬ ‫دولت یازدهم در طول یک سال گذشته در بخش‌هایی‬ ‫از معدن و صنایع معدنی مثبت و در برخی قس��مت‌ها‬ ‫دارای اشکاالتی است‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی‪ ،‬ریی��س خانه اقتصاد ایران گفت‪ :‬در‬ ‫یک‌سال گذشته برنامه‌های خوبی در بخش اکتشافات‬ ‫کش��ور صورت گرفته ولی همچن��ان در بخش اجرا با‬ ‫مشکل مواجه هس��تیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬دولت باید‬ ‫تمرکز خود را در اکتش��افات بیش��تر کرده و از طریق‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬س��ازمان زمین شناس��ی و س��ایر بخش‌های‬ ‫دولت��ی مس��ئول در مع��دن و صنایع معدن��ی وظایف‬ ‫حاکمیتی خود را انجام دهد‪ .‬این فعال بخش خصوصی‬ ‫با اش��اره به واگذار نشدن برخی معادن کشور به بخش‬ ‫خصوصی گفت‪ :‬دولت باید درخصوص واگذاری ها‪ ،‬افراد‬ ‫و شرکت‌هایی که دارای صالحیت و توانایی مالی و فنی‬ ‫الزم هستند را در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫جمیلی درخصوص وضع عوارض صادراتی روی برخی‬ ‫مواد معدنی اظهار کرد‪ :‬آرامش در بازار بیش��ترین تاثیر‬ ‫را روی ثبات سرمایه‌گذاری خواهد داشت اما تنها بیان‬ ‫احتمال وضع عوارض صادراتی برخی مواد معدنی بازار‬ ‫را دچار التهاب می‌کند‪.‬‬ ‫رییس خان��ه اقتصاد ای��ران با بیان ای��ن مطلب که‬ ‫مقررات‌زدایی خواس��ته اصل��ی معدن��کاران در دولت‬ ‫یازدهم است‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید رفع موانع کند و حرکت‬ ‫به سمت جلو با سرعت و مطلوبیت همراه شود تا شاهد‬ ‫بیشترین تاثیر نقش معدن در اقتصاد کشور باشیم‪.‬‬ ‫فوالد مشکین‌شهر به گرمی‬ ‫انتقال نمی‌یابد‬ ‫نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫فوالد مشکین‌شهر قرار نیست به گرمی انتقال یابد‪.‬‬ ‫حجت االس�لام میر قسمت موسوی در گفت‌‌وگو با‬ ‫مهر تصریح کرد‪ :‬اینکه گفته می‌شود واحد تولیدی فوالد‬ ‫مشکین‌شهر به گرمی انتقال می‌یابد درست نیست و در‬ ‫حال حاضر در گرمی مقدمات ایجاد یک کارخانه فوالد‬ ‫بررسی می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬سرمایه‌گذاری برای ایجاد‬ ‫این کارخانه اعالم آمادگی کرده و پیش‌بینی شده ‪200‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای این مجموعه هزینه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫حجت االس�لام موسوی در پاس��خ به این سوال که آیا‬ ‫این سرمایه‌گذار همان سرمایه‌گذار فوالد مشکین‌شهر‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��رمایه‌گذار یک فرد دیگر است و‬ ‫ما پیشنهاد وی برای راه اندازی این مجموعه را بررسی‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬نماینده م��ردم گرمی در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬این پروژه تعارضی با قوانین زیست‬ ‫محیطی دارد که از محیط زیس��ت خواسته‌ایم بررسی‬ ‫کرده و مجوز ایجاد این واحد را بدهد‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫واحدهای صنعتی باید با در نظر گرفتن نکات حفاظت‬ ‫زیس��ت محیطی همراه باشد و تا زمانی که این تعارض‬ ‫رفع نشود فوالد گرمی راه‌اندازی نخواهد شد‪.‬‬ ‫معامله‪ 28/5‬درصدی سنگ‌آهن‬ ‫بافق قابل لغو نیست‬ ‫ریی��س س��ازمان خصوصی س��ازی تاکی��د کرد که‬ ‫واگذاری معدن سنگ‌آهن بافق قطعی است و امکان لغو‬ ‫آن وجود ندارد‪ .‬به گزارش آنا‪ ،‬میرعلی اش��رف عبداهلل‬ ‫پوری حسینی افزود‪5/71 :‬درصد سهام این معدن سال‬ ‫گذش��ته بابت رد دی��ون از طریق عرض��ه در بورس به‬ ‫فروش رسید‪ ،‬اما هیچ‌گونه ایراد‪ ،‬مشکل یا اعتراضی در‬ ‫این باره به وجود نیامد‪ .‬او ادامه داد‪5/28 :‬درصد س��هام‬ ‫این معدن باقی مانده بود که سازمان خصوصی‌سازی در‬ ‫پیگیری‌های انجام شده این میزان را از طریق مزایده و‬ ‫توسط فرابورس در اردیبهشت ماه سال جاری به فروش‬ ‫قطعی رس��اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ای��ن واگذاری کاملا به‬ ‫صورت قطعی انجام ش��ده اس��ت و به هیچ عنوان قابل‬ ‫لغو نیست‪ ،‬چون فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه آن کاملا‬ ‫قانونی بوده اس��ت‪ .‬روز گذشته معاون سیاسی امنیتی‬ ‫اس��تاندار یزد اعالم کرده بود که درب��اره لغو واگذاری‬ ‫‪ 5/28‬درصد سهام شرکت سنگ‌آهن از طریق فرابورس‬ ‫تصمیم‌گیری و قرار ش��ده این س��هام در معرض خرید‬ ‫مردم بافق قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دختران در سال تحصیلی آینده می‌توانند رشته معدن را انتخاب کنند‬ ‫رفع ممنوعیت تحصیل بانوان در رشته معدن‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬کش��ور ما‬ ‫از لح��اظ تنوع و کمیت م��واد معدنی‪ ،‬دارای‬ ‫توانمندی باالیی اس��ت‪ .‬بنابر شواهد موجود‪،‬‬ ‫اس��تخراج معادن در ایران از قدمت بس��یار‬ ‫طوالنی برخوردار اس��ت و آث��ار به‌جامانده از‬ ‫قرن‌ها پیش‪ ،‬حکای��ت از تبحر نیاکان ما در‬ ‫شناسایی و بهره‌برداری از ذخایر معدنی دارد‪.‬‬ ‫آم��وزش معدن��کاری به ش��یوه نوی��ن‪ ،‬به‬ ‫تعلیمات مدرسه دارالفنون (حدود ‪ 150‬سال‬ ‫پیش) بر می‌گردد که در کنار علوم نظامی و‬ ‫طب‪ ،‬به آموزش علم معادن نیز می‌پرداخت‪ .‬با‬ ‫تاسیس دانشگاه تهران در سال ‪ ،1313‬شعبه‬ ‫مهندس��ی معدن به‌عنوان یکی از نخس��تین‬ ‫رش��ته‌‌های تحصیلی دانش��کده فنی ش��روع‬ ‫به‌کار کرد‪ .‬نخستین گروه دانشجویان معدن‬ ‫که ‪ 4‬نفر بودند‪ ،‬در سال ‪ 1317‬فارغ‌التحصیل‬ ‫شدند و بدین ترتیب مهندسی معدن در ایران‬ ‫متول��د ش��د‪ .‬در حال حاضر چند دانش��کده‬ ‫معدن در س��طح کش��ور وجود دارند که در‬ ‫مقاطع کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکترا‬ ‫به آموزش دانشجویان می‌پردازند‪.‬‬ ‫ازجمل��ه دانش��گاه امیرکبی��ر‪ ،‬دانش��گاه‬ ‫تربیت م��درس‪ ،‬دانش��کده صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫دانش��گاه یزد‪ ،‬صنعتی سهند‪ ،‬دانشگاه تبریز‪،‬‬ ‫دانش��گاه قزوین‪ ،‬لرستان‪ ،‬باهنر کرمان‪ ،‬عالی‬ ‫زرند‪ ،‬دانش��گاه تهران‪ ،‬دانش��گاه بین‌المللی‬ ‫امام‌خمین��ی و دانش��گاه‬ ‫بیرجند در چند رش��ته و‬ ‫چ��ه ممنوعی��ت تحصیل‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬ ‫رییس‬ ‫گرای��ش عمده اکتش��اف‪،‬‬ ‫خانم‌ه��ا در ای��ن رش��ته‬ ‫استخراج‪ ،‬مکانیک سنگ‪،‬‬ ‫متالوژی‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫فق��ط در س��ال ‪91-92‬‬ ‫فرآوری و تونل‌سازی در ‪3‬‬ ‫برای‬ ‫کبیر‪:‬‬ ‫امیر‬ ‫دانشگاه‬ ‫ب��ا مش��کل مواجه ش��د‪.‬‬ ‫برای‬ ‫مقطع دانشجو دارند‪.‬‬ ‫امس��ال هم این مش��کل‬ ‫دانشجوییکهکاربا‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬ ‫رش��ت‬ ‫فارغ‌التحصیالن‬ ‫کیفیتانجامدهدهمواره رف��ع ش��د ولی ب��ه دلیل‬ ‫مختل��ف‬ ‫‌ه��ای‬ ‫و گرایش‬ ‫طوالن��ی ش��دن کارهای‬ ‫آقا‬ ‫یا‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬ ‫فرص‬ ‫معدن‪،‬‬ ‫اداری امس��ال به سازمان‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کارفرما‬ ‫برای‬ ‫وی‬ ‫بودن‬ ‫سنجش نرسید در نتیجه‬ ‫ف��رآوری‬ ‫گرایش‬ ‫مع��دن‬ ‫کار‬ ‫مهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مهم‬ ‫در س��ال تحصیلی جدید‬ ‫مواد‌معدن��ی‪ ،‬مهن��دس‬ ‫ه��م پذیرش��ی در ای��ن‬ ‫کیفیاستکهخانم‌ها‬ ‫مع��دن‪ ،‬پژوهش��گری و‬ ‫رشته نداریم ولی از سال‬ ‫دررشته‌هاییبهتراز‬ ‫گ��ردآوری تحقیق��ات‪،‬‬ ‫آینده خانم‌ه��ا می‌توانند‬ ‫هستند‬ ‫آقایان‬ ‫اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬مدی��ر‬ ‫در کنک��ور این رش��ته را‬ ‫کنت��رل پ��روژه و تحقیق‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬دکتر پرویز‬ ‫وجود دارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫معارف‌ون��د رییس دانش��کده مهندس��ی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫دکترا‬ ‫مقاط��ع‬ ‫برخی دانش��گاه‌ها در‬ ‫معدن و متال��وژی دانش��گاه امیرکبیر به‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کنک��ور‬ ‫بدون‬ ‫پذیرش دانش��جو‬ ‫خبرنگار صمت می‌گوید‪ :‬دانشجویان خانم‬ ‫معدنی‬ ‫‌التحصیالن‬ ‫غ‬ ‫فار‬ ‫ب��رای‬ ‫خ��ود فرصتی‬ ‫از سال ‪ 94-95‬برای رشته معدن پذیرش‬ ‫‌شود‪.‬‬ ‫محسوب می‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع ممنوعیت تحصیل‬ ‫در ‪ 2‬س��ال گذش��ته پذیرش دانشجوی‬ ‫دخت��ر در ای��ن رش��ته با مش��کل مواجه‬ ‫و در اکث��ر دانش��گاه‌ها متوقف ش��د‪ .‬اگر‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬متقاضی رشته معدن‬ ‫در ‪ 2‬س��ال پیش کاهش یافت و در سال‬ ‫‪ 91 – 92‬متوق��ف ش��د با ای��ن حال این‬ ‫مشکل در سال بعد حل شد ولی کارهای‬ ‫نکت��ه تایید کردند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫رشته معدن گستردگی زیادی دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در بررس��ی‌های فنی اقتصادی معادن‌ در‬ ‫بحث اکتشاف‪ ،‬استخراج و فرآوری گرفته‬ ‫تا بحث‌های آزمایشگاهی و مکانیک‌سنگ‬ ‫خانم‌ها بهتر از آقایان کار می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در س��ازمان‬ ‫جغرافیای کش��ور بیش از ‪ 200‬نفر خانم‬ ‫مش��غول توپوگراف��ی نقش��ه‌ها هس��تند‬ ‫می‌گوید‪ :‬این سازمان که متعلق به وزارت‬ ‫دفاع اس��ت به دلیل دقت نظ��ر خانم‌ها و‬ ‫تعه��د باالی کاری ش��ان‪ ،‬ب��ه کار گرفته‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫رش��ته معدن نی��ز به‌رغم اینکه رش��ته‬ ‫خشن و مردانه‌ای به‌ش��مار می‌رود دارای‬ ‫بخش‌هایی اس��ت که ظرافت کار بانوان را‬ ‫می‌طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪3‬درصد بانوان در نظام‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫اداری آن ب��ه موقع انجام نش��د و نامه به‬ ‫س��ازمان س��نجش به موقع نرس��ید و در‬ ‫نتیجه امس��ال نیز در رشته معدن ورودی‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬ب��ا این ح��ال در‬ ‫س��ال‌های باالت��ر و مقاط��ع کارشناس��ی‬ ‫ارش��د و دکترا دانش��جویان دختر حضور‬ ‫دارند و به ادامه تحصیل مش��غولند و ‪25‬‬ ‫تا ‪30‬درصد ظرفی��ت کالس‌ها را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫دکت��ر مع��ارف وند تصری��ح می‌کند‪ :‬ما‬ ‫برای تمام دانشجویان این دانشگاه بعد از‬ ‫فارغ‌التحصیلی پیگیری‌های الزم را انجام‬ ‫دادیم و ب��رای آنها فرص��ت کاری فراهم‬ ‫کردیم‪ .‬برای خانم‌ها کارهایی در بخش‌های‬ ‫جانبی معدن نظی��ر طراحی معدن‪ ،‬دفاتر‬ ‫مش��اوره معدنی‪ ،‬مهندسی مکانیک خاک‬ ‫و مهندس��ی تونل در محیط‌های ش��هری‬ ‫کار مهیا ش��د و می‌توانم بگویم هیچ‌کدام‬ ‫از فارغ‌التحصی�لان مع��دن این دانش��گاه‬ ‫بیکار نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خانم‌ها در یک‌س��ری‬ ‫کاره��ای مع��دن از جمل��ه طراحی‌ه��ا و‬ ‫محاسبات و ارزیابی ذخایر معدنی دقیق‌تر‬ ‫هستند می‌گوید‪ :‬برای دانشجویی که کار‬ ‫با کیفیت انجام دهد همواره کار هس��ت و‬ ‫خان��م یا آقا بودن وی ب��رای کارفرما مهم‬ ‫نیس��ت‪ .‬مهم کار کیفی اس��ت که خانم‌ها‬ ‫در رش��ته‌هایی بهتر از آقایان آن را انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رش��ته معدن در‬ ‫ابتدای ورود به دانش��گاه و انتخاب رشته‬ ‫نسبت به سایر رش��ته‌های فنی در مقطع‬ ‫کارشناس��ی از جذب��ه کمت��ری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اما بعد از یکی دو س��ال‬ ‫دانش��جویان عاشق رشته خود می‌شوند و‬ ‫به مرور عالقه نش��ان می‌دهند این رشته‬ ‫را تا دکترا ادامه دهند‪ .‬شاید به این دلیل‬ ‫اس��ت که در ابتدا برای کارشناسی‪ ،‬عالقه‬ ‫و هج��وم زی��ادی در انتخاب این رش��ته‬ ‫مشاهده نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کار در محیط‌های شهری‬ ‫دکت��ر محمدحس��ین بصی��ری اس��تاد‬ ‫دانش��گاه معدن نیز از دقت‌نظر و کوش��ا‬ ‫ب��ودن دانش��جویان و فارغ‌التحصی�لان‬ ‫خانم در رش��ته معدن به صمت می‌گوید‬ ‫و ادام��ه می‌ده��د‪ :‬باید حض��ور بانوان را‬ ‫در ای��ن رش��ته تحلی��ل کنی��م و ببینیم‬ ‫در ک��دام بخ��ش کارآیی بیش��تری دارند‬ ‫که البت��ه در عمل چنی��ن اتفاقی نیز رخ‬ ‫داده و ش��رکت‌ها و بخ��ش خصوص��ی‬ ‫ب��ا به‌کار‌گی��ری فارغ‌التحصی�لان معدن‬ ‫خان��م در بخش‌های خاص��ی که تماما در‬ ‫محیط‌های کاری ش��هری هستند بر این‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندسی معدن با‬ ‫اش��اره به اینکه به هیچ‌وجه نگاه جنسیتی‬ ‫را در بخش مع��دن قبول ندارد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫من به شخصه ایجاد محدودیت برای زنان‬ ‫را در زمینه ورود به مشاغل مختلف قبول‬ ‫ندارم و در س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫نیز چنین دیدگاهی وجود ندارد‪.‬‬ ‫هرم��ز ناصرنی��ا درباره حض��ور زنان در‬ ‫بخش معدن کشور و همچنین در سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن تصریح می‌کند‪ :‬زنان‬ ‫نیم��ی از نیروی فعال کش��ور را تش��کیل‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬البت��ه تف��اوت در توانایی‌های‬ ‫جسمی بین آقایان و بانوان کاملا طبیعی‬ ‫بوده و قابل انکار نیست‪.‬‬ ‫به همین دلیل معموال در ش��غل معدن‬ ‫که از نظ��ر فیزیکی به بنیه قوی نیاز دارد‬ ‫حضور مردان بسیار بیش��تر از زنان است‬ ‫که این به مفهوم تفاوت جنسیتی نیست‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬به غی��ر از بخش‬ ‫س��خت معدن��کاری در س��ایر بخش‌های‬ ‫معدن از جمله بخش‌های مهندسی حضور‬ ‫زنان کاملا قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫در م��ورد تع��داد زنان عض��و خانه معدن‬ ‫می‌گوید‪ :‬س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫ح��دود ‪30‬هزار عضو دارد که از این تعداد‬ ‫‪ 8‬هزار نفر خانم هس��تند که از این تعداد‬ ‫خانم ‪ 1000‬نفر در رش��ته معدن و ‪6800‬‬ ‫نف��ر در رش��ته زمین‌شناس��ی عضون��د و‬ ‫مابقی نیز مربوط به س��ایر رشته‌ها مانند‬ ‫برق‪ ،‬نقش��ه برداری‪ ،‬متالورژی و مکانیک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بررسی وجود سنگ الماس در کشور‬ ‫ایران اقلیمی تـهی از الـماس‬ ‫م�ژگان بابایی‪ -‬گروه معدن‪ :‬وجود برخی معادن‬ ‫در کش��ورهای مختلف نقش مهم��ی در اقتصاد آنها‬ ‫ایفا می­کند و گاها باعث می­ش��ود درآمد‌های مالی آن‬ ‫کش��ور از بخش معدن به صورت چشمگیری افزایش‬ ‫پیدا کند و آن کش��ور را در تولید نوعی ماده معدنی‬ ‫صاحب‌نام کند‪ .‬استرالیا و برزیل مثال خوبی برای این‬ ‫مطلب هستند‪ ،‬کشورهایی که در زمینه تولید سنگ‬ ‫آه��ن در رده‌ه��ای اول و دوم قرار دارند و از صادرات‬ ‫ای��ن محص��ول معدنی صاح��ب درآمد‌ه��ای خوبی‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬این اتفاق زمانی تاثیر بیش��تری در اقتصاد‬ ‫خواهد داش��ت که ماده معدنی موجود در جغرافیای‬ ‫آن کشور خریداران خوبی داشته باشد‪ ،‬درست مانند‬ ‫کشور چین که اولین وارد‌کننده سنگ‌آهن در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬بدون شک با وجود مش��تریان مناسب تمایل‬ ‫ب��رای بهره‌­ب��رداری از منابع معدن��ی افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬هرچند بهره برداری مناس��ب از ذخایر معدنی‬ ‫و یافتن بازارهای فروش مناسب موضوع مهمی است‬ ‫ک��ه نمی‌­توان از آن چشم‌پوش��ی کرد ام��ا نوع ماده‬ ‫معدن��ی و عی��ار آن نیز در این می��ان نقش مهمی را‬ ‫ایفا می­کند‪.‬‬ ‫شاید س��نگ معدنی الماس برای این مطلب مثال‬ ‫خوبی باش��د‪ ،‬س��نگی که در صورت یافتن معدن آن‬ ‫با ذخیره مناسب در هر اقلیمی می­توان برای بازدهی‬ ‫اقتصادی آن برنامه­ریزی مناس��ب داشت‪ .‬آنتورپ در‬ ‫کش��ور بلژیک یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت الماس‬ ‫در دنیاس��ت و «روزانه ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر الماس به‬ ‫این ش��هر وارد ی��ا از آن خارج می‌ش��ود»‪ ،‬اما اینکه‬ ‫آی��ا می­ت��وان در ایران با ذخیره الماس رو به رو ش��د‬ ‫موضوعی اس��ت که باعث ش��د به س��راغ معاون امور‬ ‫اکتشافات سازمان زمین‌شناسی برویم‪.‬‬ ‫هرچند که تشکیل الماس اقلیم خاص را می‌پذیرد‬ ‫ام��ا بدون انج��ام تحقیق��ات و بررس��ی نمی‌توان به‬ ‫یقی��ن در مورد آن اظه��ار نظر کرد‪ .‬س��نگ الماس‬ ‫مجموعه س��نگ‌هایی به نام کیمبرلی��ت را به همراه‬ ‫دارد که ش��اخصی ب��رای حضور الم��اس در منطقه‬ ‫است‪ ،‬بر اس��اس بررسی‌های انجام گرفته در سازمان‬ ‫زمین‌شناسی این مجموعه از سنگ­‌ها در اقلیم ایران‬ ‫شناسایی نشده‌اند‪.‬‬ ‫معاون امور اکتش��افات س��ازمان زمین شناسی در‬ ‫گفت‌‌وگ��و با گس��ترش صمت‪ ،‬درباره وجود س��نگ‬ ‫الماس در کشور اظهار کرد‪ :‬متاسفانه از لحاظ شرایط‬ ‫جغرافیایی اقلیم ایران پذیرای سنگ الماس نیست‪.‬‬ ‫بهروز برنا ادامه داد‪ :‬با بررس��ی­‌ها و تحقیقات انجام‬ ‫گرفته از سوی س��ازمان زمین شناسی شانسی برای‬ ‫وجود الماس در کشور نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طبق مطالعات انجام ش��ده هر س��نگ‬ ‫ش��اخص یک سری از سنگ­‌های دیگر را از دل زمین‬ ‫به س��طح زمین می‌­آورد‪ ،‬که در بررس��ی‌های صورت‬ ‫بهروز برنا‪ ،‬معاون امور اکتشافات سازمان زمین‌شناسی‪ :‬بر‬ ‫اساس مطالعات صورت گرفته هیچ کدام از شرایط وجود الماس‬ ‫چه جواهر و چه صنعتی در کشور ما وجود ندارد‬ ‫گرفته س��نگی با مش��خصات الماس از بخش ژرفا به‬ ‫سنگ‌های باالتر نفوذ نکرده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون امور اکتشافات سازمان زمین‌شناسی‬ ‫کشور‪ ،‬بر اساس مطالعات صورت گرفته هیچ کدام از‬ ‫ش��رایط وج��ود الماس چه جواهر و چ��ه صنعتی در‬ ‫کشور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫درنتیجه بهتر است قید یافتن این سنگ را بزنیم و‬ ‫روی س��ایر ذخایر معدنی خود از جمله مس‪ ،‬س��نگ‬ ‫آهن‪ ،‬آلومینا و‪ ...‬س��رمایه‌گذاری‌های مناسب را انجام‬ ‫دهیم تا حضور بخش معدن در اقتصاد کش��ور بیش‬ ‫از گذشته پررنگ شود‪ .‬بهره­‌برداری مناسب و فرآوری‬ ‫ذخای��ر معدنی پس از ن��وع ماده معدن��ی مهم‌ترین‬ ‫موضوعی اس��ت که می­تواند توجی��ه اقتصادی بخش‬ ‫معدن را افزایش دهد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫در اقتصاد خیابان‪ ،‬بازار و ‪ ...‬بانک‬ ‫مقابله با پولشـویی‬ ‫صنایع روستایی‪ ،‬غبار محرومیت‌ها را پاک می‌کنند‬ ‫بررسی روند نقل و انتقاالت فوتبالیست‌ها در لیگ برتر‬ ‫ورزش‪ ،‬تجارتی که پنهان ماند‬ ‫فرش�ته طوس�ی‪ -‬گ�روه گ�زارش‪ :‬امس��ال‪،‬‬ ‫س��د جدیدی شکس��ته ش��د‪ ،‬بعد از مدت‌ه��ا مبلغ‬ ‫قرارداده��ای بازیکن��ان به صورت علنی اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت و باش��گاه‌ها‪ ،‬میزان قرارداد اکث��ر بازیکنان را‬ ‫اعالم کرده‌اند‪ ،‬خبر‌های مختلفی به گوش می‌رس��د‬ ‫از اینکه چه اتفاقاتی باعث به وجود آمدن این تغییر‬ ‫و تحوالت در ساختار لیگ‌های برتر و باشگاه‌ها شد‪.‬‬ ‫آخ��ر فصل پیش بود که به وزارت ورزش و جوانان‬ ‫فش��ار‌هایی وارد ش��د برای اعالم دریافتی‌ها و اینکه‬ ‫باید شفاف‌سازی صورت گیرد و این روند دیگر نباید‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬در این میان هم باش��گاه پرسپولیس‬ ‫دچ��ار تالطم‌های زی��ادی بود‪ .‬مش��کالت مدیریتی‬ ‫این باش��گاه بس��یار خبرساز ش��ده بود و بحران‌های‬ ‫خارجی دس��ت از سر این تیم‪ ،‬برنمی‌داشت‪ .‬تا اینکه ‹ ‹جریمه‌ها‬ ‫مهدی تاج درباره جریمه‌ها گفته اس��ت‪ :‬جریمه‌ها‬ ‫لیستی در رسانه‌ها منتشر شد که میزان قرارد‌ادهای‬ ‫تمام بازیکنان پرس��پولیس را اعالم کرده بود‪ ،‬حرف بسیار سنگین است؛ در مرحله اول باشگاه متخلف را‬ ‫و حدیث‌ه��ای مختلفی در این م��ورد به وجود آمد از تم��ام نقل‌وانتقاالت طول فصل مثل نقل‌وانتقاالت‬ ‫مبنی‌بر اینکه این قضیه به عمد اتفاق افتاده است تا نیم فص��ل و ‪ 6‬بازیکن آزاد‪ ،‬محروم می‌کنیم که این‬ ‫بازیکنان پرسپولیس از شکایت‌های پی‌درپی خود در برای هر باش��گاهی جریمه بسیار سنگینی است‪ .‬در‬ ‫مرحله دوم هر باش��گاه به ازای هر‬ ‫مورد وضع مالی‌شان دست بردارند‬ ‫به میزان قرارداد‌های‬ ‫‪ 1‬میلیارد تخطی از س��قف هزینه‬ ‫و این روند برای مردم و باشگاه‌ها‬ ‫امسال که توجه کنیم‪ ،‬از تعیین ش��ده به میزان یک چهارم‬ ‫متداول ش��ود که در صورت اعالم‬ ‫باید جریمه بدهد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫قراردادها‪ ،‬قرار نیس��ت مش��کلی‬ ‫گردش مالی‬ ‫اگر باش��گاهی ‪ 4‬میلی��ارد تومان‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪ 150‬میلیاردی با خبر‬ ‫بیشتر از س��قف هزینه کند مبلغ‬ ‫در ش��روع فص��ل جدی��د‪ ،‬برای‬ ‫می‌شویم که به نظر‬ ‫‪ 1‬میلی��ارد توم��ان از عوای��د حق‬ ‫تعیی��ن قراردادها‪ ،‬س��قف قرارداد‬ ‫واقعی نمی‌رسد‪ ،‬اما‬ ‫پخش را دریافت نخواهد کرد‪ .‬این‬ ‫گذاش��ته ش��د و به همه باشگاه‌ها‬ ‫این درحالی است که در سنگین‌ترین جریمه‌ای است که تا‬ ‫اعالم شد که باید لیست خودشان‬ ‫ب��ه حال در لیگ فوتب��ال در نظر‬ ‫را منتشر کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از کشور‌های‬ ‫گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫دلی��ل‬ ‫به همین‬ ‫جهان‪ ،‬این هزینه‌ها به‬ ‫دی��روز هم س��خنگوی باش��گاه‬ ‫‪15‬‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫باش��گاهی‬ ‫شد تا هر‬ ‫صورت مشخص بیان و‬ ‫استقالل در پاسخ به این سوال که‬ ‫میلیارد تومان برای نقل‌وانتقاالت‬ ‫در رسانه‌های مختلف‬ ‫مسئله سقف بودجه باشگاه و کسر‬ ‫هزینه نکند و اینکه باش��گاه‌هایی‬ ‫مطرح می‌شوند‬ ‫ق��رارداد بازیکنان به کجا رس��ید‪،‬‬ ‫ک��ه در آس��یا به می��دان می‌روند‬ ‫گفت‪ :‬عزم باش��گاه روی این است‬ ‫بتوانن��د ‪ 3‬میلیارد تومان بیش��تر‬ ‫که با سیاست‌های مسئوالن وزارت‬ ‫هزینه کنند‪.‬‬ ‫‪ 13‬باش��گاه به گفته رییس س��ازمان لیگ‪ ،‬مهدی ورزش در ی��ک گام حرکت کنیم تا به س��قف مورد‬ ‫ت��اج‪ ،‬این لیس��ت را تاکنون منتش��ر کرده‌اند و از ‪ 6‬نظر برس��یم‪ .‬البته م��ا امیدواریم که نگاه ویژه‌ای هم‬ ‫میلیارد تومان تا زیر س��قف قرارداد هزینه کرده‌اند‪ .‬از سوی مسئوالن نس��بت به استقالل و پرسپولیس‬ ‫جریمه‌های س��نگینی برای رعایت نکردن این سقف شاهد باش��یم‪ .‬ما در جلسه روز گذشته درباره سقف‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬اما باید دید که نتایج این بودج��ه با حضور آقای قلعه‌نویی بحث کردیم ولی به‬ ‫جریمه شدن‌ها‪ ،‬چه‌قدر مثبت و چه‌قدر منفی است؟‬ ‫تاکنون اعالم شده اس��ت که بعضی از باشگاه‌ها از‬ ‫ای��ن رقم باالتر رفته‌اند و به نظر می‌رس��د که بعضی‬ ‫دیگ��ر هم ب��رای ف��رار از این جریمه‌های س��نگین‪،‬‬ ‫میزان قراردادهای‌ش��ان به ص��ورت مکتوب با آنچه‬ ‫که واقع��ا به بازیکن��ان پرداخت می‌کنن��د متفاوت‬ ‫باشد و بسیاری از این مبالغ و پرداختی‌ها به صورت‬ ‫نقدی به بازیکنان داده می‌شود! راه‌های دور زدن به‬ ‫این هم محدود نمی‌ش��ود‪ ،‬اینکه بعضی از باشگاه‌ها‬ ‫مانند اس��تقالل برای اینکه رقم نقل‌وانتقاالتشان در‬ ‫چارچوب قانون باشد‪ ،‬قراردادهای همه بازیکنان‌شان‬ ‫را اعالم نکرده‌اند و نام ‪ 15‬نفر را منتش��ر کرده‌اند‪ ،‬از‬ ‫این جمله است‪.‬‬ ‫فرمول نهایی نرس��یدیم‪ .‬از طرفی منتظریم کسالت‬ ‫آقای تاج هم برطرف ش��ود تا صحبتی با ایش��ان در‬ ‫این‌باره داشته باشیم و تصمیم‌گیری کنیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی باش��گاه اس��تقالل در پای��ان اضاف��ه‬ ‫کرد‪ :‬ش��اید کس��انی که بی��رون از کار ق��رار دارند‪،‬‬ ‫تصور کنند که مس��ئله کاهش ق��رارداد بازیکنان و‬ ‫خصوصی‌س��ازی‪ ،‬مسائلی ساده هس��تند اما اینگونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬ما باید به تبعات ای��ن تصمیم‌ها فکر کنیم‬ ‫و ب��ا دق��ت و برنامه‌ریزی دقی��ق کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫با ای��ن همه‪ ،‬چیزی ح��دود ‪80‬درص��د کار کاهش‬ ‫ق��رارداد بازیکن��ان برای رس��یدن به س��قف بودجه‬ ‫انجام ش��ده و همانط��ور که گفتم‪ ،‬بع��د از صحبت‬ ‫ب��ا آقای ت��اج و نهایی ش��دن کار‪ ،‬نتایجش را اعالم‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش مالی ‪ 150،‬میلیاردی در قراردادها‬ ‫به میزان قرارداد‌های امس��ال ک��ه توجه کنیم‪ ،‬از‬ ‫گردش مال��ی ‪ 150‬میلیاردی با خبر می‌ش��ویم که‬ ‫به نظر واقعی نمی‌رس��د‪ ،‬اما این درحالی اس��ت که‬ ‫در بس��یاری از کش��ور‌های جهان‪ ،‬ای��ن هزینه‌ها به‬ ‫صورت مشخص بیان و در رسانه‌های مختلف مطرح‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫گفته ش��ده ک��ه هزینه نقل‌وانتقاالت باش��گاه‌های‬ ‫انگلس��تان به ‪ 1‬میلیارد و ‪ ۵۲‬میلیون یورو رس��یده‬ ‫و در جای��گاه اول پرهزینه‌ترین لی��گ اروپا و جهان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رده‌های بعدی به ترتیب به اسپانیا با ‪ ۵۳۵‬میلیون‪،‬‬ ‫ایتالی��ا با ‪ 327/8‬میلیون‪ ،‬آلمان با ‪ 315/2‬میلیون و‬ ‫فرانسه با ‪ ۱۲۶‬میلیون یورو اختصاص یافته‪.‬‬ ‫همچون فصل‌های گذش��ته در اس��پانیا‪ ،‬بارس��لونا‬ ‫و رئال‌مادری��د با در اختیار گرفت��ن بازیکنانی چون‬ ‫خامس رودریگز (‪ ۸۰‬میلیون یورو)‪ ،‬لوییس س��وارز‬ ‫(‪ ۸۱‬میلیون یورو) وتونی کروس با ‪ ۲۵‬میلیون یورو‬ ‫باز هم تیم‌هایی هس��تند که بیشترین هزینه را برای‬ ‫خرید بازیکنان مطرح انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی اخالقیات‬ ‫اما همچنان جای یک مسئله خالی است و آن هم‬ ‫این نکته اس��ت که اخالقی��ات در این میان به کدام‬ ‫سمت می‌رود؟ اینکه اعالم کردن قراردادهای بازیکنان‬ ‫ب��ه صورت علنی‪ ،‬حریم خصوصی افراد را زیرس��وال‬ ‫می‌برد یا قانون می‌تواند این حق را نادیده گرفته و هر‬ ‫باشگاه که این عمل را انجام نداد‪ ،‬جریمه کند یا نه؟‬ ‫با همه این اوصاف‪ ،‬به نظر می‌رسد که شفاف نبودن‪،‬‬ ‫تبعات��ی را به دنبال دارد که به هیچ عنوان‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫آنها را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫نبود شفافیت در قرارداد‌های ورزشی‬ ‫از حال و احوال فوتبالیست‌ها‪ ،‬روزنامه‌نگاران‬ ‫ورزش��ی همیش��ه اطالع��ات زی��ادی دارن��د‪،‬‬ ‫صحبت‌های در گوشی و گردش مالی موجود در‬ ‫این بازار‪ ،‬هیچ‌وقت بر آنها پوشیده نیست‪ ،‬ارتباط‬ ‫با باش��گاه‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیس��ت و هر‬ ‫کس��ی بعد از سال‌ها موفق می‌شود که خودش‬ ‫را وارد حلقه ورزشی‌ها کند‪ .‬اما این وسط اتفاق‬ ‫مثبتی که وج��ود دارد این اس��ت که راجع به‬ ‫ورزش صحب��ت کردن خیل��ی وقت‌ها راحت‌تر‬ ‫از خیلی مسائل است و می‌توان از قراردادهایی‬ ‫کالن ح��رف زد که هیچ وق��ت در جایی دیگر‬ ‫قادر به بازگویی نمی‌توانیم باش��یم‪،‬برای همین‬ ‫به س��راغ یکی از روزنامه‌نگاران ورزش��ی به نام‬ ‫شاهرخ زبردست رفتیم‪.‬‬ ‫€ €چرا با وج�ود اینکه درهمه جای دنیا‬ ‫مبلغ قراردادها و نقل و انتقاالت به‌صورت‬ ‫شفاف اعالم می‌شود‪ ،‬در ایران ما با چنین‬ ‫موقعیتی رو به رو نیستیم؟‬ ‫امسال برای نخستین بار‪ ،‬باشگاه‌ها موظف‬ ‫شدند که مبلغ قرارداد‌های خودشان را اعالم‬ ‫کنند‪ ،‬البته هنوز هم شفاف‌س��ازی به صورت‬ ‫کامل ص��ورت نگرفته‪ ،‬خیلی از بازیکنان یک‬ ‫مبلغی را ثبت می‌کنند اما به این معنا نیست‬ ‫ک��ه این مبلغ را دریاف��ت کردند و به صورت‬ ‫غیررسمی مبالغ بیشتری رد و بدل می‌شود‪.‬‬ ‫در واق��ع آن چی��زی ک��ه به ثبت می‌رس��د‪،‬‬ ‫با‌واقعیتی که وجود دارد‪ ،‬همچنان تفاوت‌های‬ ‫فاحش��ی دارد‪ .‬بسیاری از مواقع همان قدری‬ ‫که در قرارداد نیامده است‪ ،‬به صورت نقدی به‬ ‫بازیکنان داده می‌شود‪.‬‬ ‫€ € ب�ه طورکل�ی فرآین�د ای�ن نقل و‬ ‫انتقاالت به چه صورتی اس�ت؟ بازیکنان‬ ‫ب�ر چه اساس�ی به باش�گاه‌های مختلف‬ ‫منتقل می‌شوند؟‬ ‫یک‌سری نماینده‌هایی (که در اصل به آنها‬ ‫‪ agent‬گفته می‌ش��ود) وج��ود دارد که آنها‬ ‫کار ای��ن نقل و انتق��االت را انجام می‌دهند و‬ ‫‪‌10‬درصد هر قراردادی به آنها تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫در ایران اما این نماینده‌ها به صورت رس��می‬ ‫خیلی وجود ندارند و تعداد محدودی هستند‬ ‫ک��ه فیفا نام آنها را اعالم کرده اس��ت‪ .‬اتفاقی‬ ‫که افتاده این اس��ت که در بس��یاری از مواقع‬ ‫نماینده‌های غیررس��می بازیکن��ان را معرفی‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬ول��ی در آخ��ر ای��ن نماینده‌های‬ ‫غیررس��می مجبور می‌ش��وند که اس��م یکی‬ ‫از نماینده‌ه��ای رس��می را اعالم کنند و خب‬ ‫در ای��ن میان درصدی هم ای��ن نماینده‌های‬ ‫غیررسمی برای خودشان محسوب می‌کنند‪.‬‬ ‫برای همین این فرآیند‌ها در ایران نس��بت به‬ ‫باش��گاه‌های خارجی‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬امسال‬ ‫مبلغ ای��ن قرارداده��ا باالخره گفته ش��ده و‬ ‫همه باش��گاه‌ها‪ ،‬به نوعی میزان قرارد‌‌ادهای‬ ‫اکث��ر بازیکن��ان خودش��ان را اع�لام کردند‪.‬‬ ‫چه ق��در ای��ن قرارداده��ا واقعی هس��تند؟‬ ‫مجموع قراردادهایی که پارس��ال اعالم شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬نزدیک ب��ه ‪ 151‬میلیارد توم��ان بود‪،‬‬ ‫امس��ال هم تقریبا همین مقدار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در واق��ع گ��ردش مالی در یک س��ال را به ما‬ ‫نش��ان می‌ده��د‪ .‬میانگین برای ه��ر بازیکن‬ ‫تقریبا می‌شود حدود ‪ 252‬میلیون تومان‪ .‬اما‬ ‫این جمع قرارداد‌های رس��می است‪ ،‬خیلی‌ها‬ ‫اعتقاد دارن��د که گردش مال��ی‌ای که وجود‬ ‫دارد بی��ش از این حرف‌هاس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫هنوز به صورت علنی مش��خص نیست‪ .‬برای‬ ‫مثال گفته می‌ش��ود که مهدی رحمتی سال‬ ‫پی��ش قراردادی نزدیک ب��ه ‪ 2‬میلیارد تومان‬ ‫را امض��ا ک��رده اس��ت‪ ،‬در حالی که امس��ال‬ ‫میزان ق��راردادش ‪1‬میلی��ارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومان گفته ش��ده است‪ ،‬امکان ندارد که یک‬ ‫بازیکن‪،‬نسبت به گذشته پول کمتری دریافت‬ ‫کند‪ .‬ب��رای آندرانیک تیموریان هم این اتفاق‬ ‫افتاده است‪ ،‬میزان قرارداد در حالی ‪ 1‬میلیارد‬ ‫تومان گفته ش��ده است که س��ال گذشته با‬ ‫توجه به ش��نیده‌ها میزان قرارداد اش بیشتر‬ ‫از ‪1‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫برای همین این قراردادها هنوز شائبه دارد‪.‬‬ ‫€ € چرا این ترس وجود دارد که میزان‬ ‫ای�ن قراردادها به ص�ورت واقعی گفته‬ ‫ش�ده؟چرا همه از موضوع به نوعی فرار‬ ‫می‌کنند؟‬ ‫می‌ت��وان چند دلیل را مطرح کرد‪ ،‬یکی از‬ ‫دالیل مهم این اس��ت ک��ه فضای بدی علیه‬ ‫فوتبالیس��ت‌ها وج��ود دارد و در بین مردم‬ ‫گفته می‌ش��ود که آنها کس��انی هستند که‬ ‫پول زیادی دریافت می‌کنند و بازی درستی‬ ‫انج��ام نمی‌دهن��د که این باعث دور ش��دن‬ ‫مردم از فوتبال می‌ش��ود‪ .‬البته یک بخش��ی‬ ‫از این تبلیغات واقعا اغراق ش��ده است‪،‬چون‬ ‫در نهایت کسانی که آنقدر پول می‌گیرند در‬ ‫فوتبال کش��ور ما به ‪ 20‬نفر هم نمی‌رس��ند‬ ‫اما به پای کل فوتبالمان‪ ،‬نوش��ته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫دلی��ل دوم این اس��ت که خیل��ی از افراد از‬ ‫این غیرش��فاف بودن‪ ،‬منفعت کسب می‌کند‬ ‫و دلش��ان نمی‌خواه��د که ای��ن بحث‌ها به‬ ‫صورت علنی مطرح ش��ود‪ ،‬چون در بسیاری‬ ‫از مواق��ع‪ ،‬منفع��ت آنها از بین م��ی‌رود‪ .‬به‬ ‫خاطر این واسطه گیری‌هایی که وجود دارد‪.‬‬ ‫€ € چ�را با وجود چنین ش�رایطی‪ ،‬این‬ ‫نماینده‌ها در ایران بیشتر نمی‌شوند که‬ ‫بتوانند به صورت رس�می کار بیشتری‬ ‫انجام دهند؟‬ ‫گس��ترش این نماینده‌‌ها دست خود ما در‬ ‫داخل ایران نیس��ت و فیفا باید آنها را تایید‬ ‫کند ولی چند س��ال پیش تعدادی از طرف‬ ‫فیفا معرفی ش��دند‪ ،‬اما فدراس��یون ما اعالم‬ ‫ک��رد که به دلیل تخلف این افراد نمی‌توانند‬ ‫کار انج��ام دهند و حق ندارن��د که فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬در واقع بحث این‌جاس��ت که ش��اید‬ ‫قوانین به اندازه کافی وجود دارد‪ ،‬اما نظارت‬ ‫به اندازه الزم نیست و نمی‌توان گفت که ما‬ ‫باید قوانین خاصی را تغییر دهیم یا به‌وجود‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫€ €یعنی قوانین الزم نیست که در این‬ ‫مورد‪،‬تغییرات خاصی بکنند و هر آنچه‬ ‫که بخواهیم را در حال حاضر داریم؟‬ ‫من نمی‌توانم به طور قطع نظر بدهم‪ ،‬اما در‬ ‫این شکی ندارم که نظارت کافی وجود ندارد‪،‬‬ ‫االن عده‌ای هستند که هنگام نقل و انتقاالت‬ ‫بازیکنان بیشتر از ‪‌10‬درصد می‌گیرند و افرادی‬ ‫هم هس��تند که می‌توانن��د کارهای عجیب و‬ ‫غریبی بکنند و یک بازیکن را به هر جایی که‬ ‫دوست دارند‪ ،‬انتقال بدهند و حتی با مربی‌ها‬ ‫هم البی کنند‪.‬‬ ‫€ €تا قبل از امس�ال که چنین شرایطی‬ ‫وج�ود نداش�ت‪ ،‬هیچ وقت ب�ه صورت‬ ‫مشخص قرارداد‌ها اعالم نمی‌شد؟‬ ‫س��ال‌های گذش��ته قرارداد‌ها ب��ه صورت‬ ‫رسمی گفته نمی‌ش��د‪ ،‬اما از طریق مجاری‬ ‫غیررس��می بیان می‌ش��د‪ ،‬همیش��ه افرادی‬ ‫نزدیک به باشگاه‌ها می‌توانستند از جزئیات‬ ‫باخبر ش��وند یا مدی��ری در یک مصاحبه‌ای‬ ‫اع�لام می‌ک��رد‪ .‬حت��ی ت��ا قبل از امس��ال‬ ‫هم اخب��ار غیررس��می‌ها بیش��تر منتش��ر‬ ‫می‌ش��د‪ .‬ب��رای مثال امس��ال که ق��رار داد‬ ‫آندو‌ تیموریان‪ 1،‬میلیارد اعالم ش��ده است‪،‬‬ ‫هنوز معلوم نیس��ت که ق��رارداد واقعی‌اش‬ ‫چقدر بوده اس��ت‪.‬در واق��ع االن اخبار‌های‬ ‫دهن به دهن‪ ،‬سخت‌تر به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اقتصاد ورزش‪،‬‬ ‫باید‌ها و نباید‌ها‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫ام��روزه مس��ئله ورزش در تمامی رش��ته‌ها ابعاد‬ ‫مه��م اقتصادی پی��دا کرده اس��ت و اقتصاد ورزش‬ ‫جزو مهم‌ترین و اساس��ی‌ترین مباحثی اس��ت که‬ ‫در ای��ن زمین��ه قابل بی��ان و مورد تاکی��د و توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره اقتصاد ورزش باید گفت که سال‌های‬ ‫طوالنی است که در غرب در این مورد فعالیت‌های‬ ‫گوناگونی انجام شده است‪ .‬اقتصاد ورزش به معنای‬ ‫حضور ورزش��کاران حرفه ای و کسانی است که در‬ ‫زمینه ورزشی فعالیت‌های گس��ترده‌ای را به انجام‬ ‫می‌‌رسانند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ورزش حرف��ه ای در ای��ران در‬ ‫رش��ته‌های مختلف نظیر فوتبال و والیبال و کشتی‬ ‫و ‪...‬انجام می‌‌ش��ود اما حس��اب و کتاب‌ه��ا و ارائه‬ ‫بیالن‌های مالی از س��وی باش��گاه‌ها و شفافیت در‬ ‫بیان مسائل مالی کمتر به مرحله اجرا می‌رسد‪.‬‬ ‫در ای��ن ارتباط باید خاطر نش��ان ک��رد که همه‬ ‫باش��گاه‌های حرف��ه‌ای ورزش��ی در اروپ��ا و امریکا‬ ‫بیالن‌ه��ای مالی خ��ود را در ا ختی��ار جامعه قرار‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه فوتب��ال یکی از پرطرفدارترین‬ ‫ورزش‌ه��ا اس��ت و همچنین تعداد زیادی باش��گاه‬ ‫حرفه‌ای در دنیا در ای��ن زمینه فعالیت می‌کنند و‬ ‫این باشگاه‌ها از قوانین فیفا پیروی می‌‌کنند فیفا بر‬ ‫همه مس��ائل مالی این باشگاه‌ها اشراف دارد اما در‬ ‫ایران اینگونه نیس��ت و باشگاه‌های ورزشی فوتبال‬ ‫هی��چ قاعده و اصولی را در ای��ن زمینه مدنظر قرار‬ ‫نمی‌دهن��د و اقتصاد و زیر بن��ای مالی آنها از هیچ‬ ‫مق��ررات و ضوابط علمی اقتصادی پیروی نمی‌کند‪.‬‬ ‫آخرین اطالعات در این زمینه حاکی اس��ت که بر‬ ‫طبق اساس��نامه فیفا از س��ال ‪ ۲۰۱۵‬باش��گاه‌های‬ ‫فوتبال حرفه‌ای بر اس��اس مالکیت خصوصی‪ ،‬حق‬ ‫پخش تلویزیونی‪ ،‬تراز مالی ش��فاف‪ ،‬اسپانسر مالی‬ ‫و ورزشگاه‌های اختصاصی امتیاز‌بندی می‌شوند که‬ ‫دست‌اندرکاران می‌گویند این امر زنگ خطری برای‬ ‫باشگاه‌های ایرانی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ک��ه در ایران فوتب��ال حرفه‌ای به‬ ‫دست دولتی‌ها اداره می‌شود و به دلیل دولتی بودن‬ ‫اقتصاد فوتبال ایران‪ ،‬باش��گاه‌ها ب��ا یکدیگر رقابتی‬ ‫ب��رای درآمدزایی ندارن��د‪ .‬کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫معتقدند تامین بودجه باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال‬ ‫به وسیله دولت امری است که نه تنها باعث کاهش‬ ‫بودجه و اعتبار س��ازمان‌های دولتی در امور مربوط‬ ‫به خود می‌ش��ود بلکه عمال دست بخش خصوصی‬ ‫را در اقتص��اد ورزش��ی کوتاه می‌کن��د‪ .‬در دیدگاه‬ ‫کلی اداره همه باش��گاه‌های ورزشی به دست بخش‬ ‫خصوص��ی کمکی به بودجه و اعتب��ار مالی دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬در عین حال س��بب حضور هر چه بیش��تر‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در فعالیت‌ه��ای عام‌المنفعه‌ای‬ ‫نظیر امور ورزشی می‌ش��ود‪ .‬حضور مدیران دولتی‬ ‫در باش��گاه‌های ورزش��ی فوتب��ال نه ب��ه نفع این‬ ‫مدیران اس��ت‪ ،‬نه به نفع ورزش و اقتصاد ورزش��ی‪.‬‬ ‫با توجه به این دیدگاه است که متخصصان مربوطه‬ ‫پیشنهاد می‌کنند که باش��گاه‌های فوتبال در ایران‬ ‫باید خصوصی شوند زیرا بدین ترتیب می‌توانند این‬ ‫باش��گاه‌ها به صنعت فوتبال در دنیا متصل ش��وند‪.‬‬ ‫در حقیقت دولتی بودن موجب می‌ش��ود که بخش‬ ‫خصوص��ی به دلیل فعال نب��ودن در عرصه اقتصاد‬ ‫ورزشی بیشتر س��رمایه‌های خود را در بخش‌های‬ ‫تج��اری ‪ ،‬واس��طه‌گری و داللی متمرک��ز کنند و‬ ‫اقتصاد ورزش از بخش��ی از این س��رمایه‌ها محروم‬ ‫بماند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که از دیدگاه کارشناسان‬ ‫توس��عه ورزش یکی از ش��اخصه‌های پیش��رفت و‬ ‫نوآوری محس��وب می‌شود‪ .‬یکی از مهم‌ترین دالیل‬ ‫آنها ب��رای این امر اهمیت اقتص��ادی ورزش و نیاز‬ ‫جامع��ه به ورزش به عنوان عنصر منش��ا س�لامت‬ ‫است‪ .‬ورزش دارای اثرات اقتصادی‪ ،‬توسعه‪ ،‬آرامش‬ ‫و نش��اط اجتماعی اس��ت و زمینه سالمت روحی و‬ ‫جسمی جامعه را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫پایه‌ریزی اقتصاد ورزش در رشد تولید کاال‪ ،‬تولید‬ ‫خدمات‪ ،‬صادرات اش��تغالزایی ورزش و گردشگری‬ ‫ورزش��ی و اثرات غیرمس��تقیم آن ش��امل کاهش‬ ‫هزینه‌های درمان‪ ،‬ارتقای س��طح س�لامت جامعه‪،‬‬ ‫افزای��ش کارآیی نی��روی کار و غنی‌س��ازی اوقات‬ ‫فراغت افراد نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫به طور کل��ی می‌توان گفت امروزه باش��گاه‌های‬ ‫ورزشی در جهان واحدهایی هستند که برای اهداف‬ ‫اقتصادی تش��کیل و اداره می‌شوند‪ .‬باشگاه‌ها برای‬ ‫کسب منافع اقتصادی‪ ،‬ورزش یا ورزش‌های خاصی‬ ‫را انتخ��اب می‌کنند و در آنها فعال می‌ش��وند‪ ،‬در‬ ‫تاسیس ورزشگاه‌ها سرمایه‌گذاری و سعی می‌کنند‬ ‫در حوزه‌ه��ای ورزش��ی انتخابی خود ب��ه رده‌های‬ ‫باال برس��ند تا بتوانند بر آن اساس درآمد بیشتری‬ ‫کس��ب کنند‪ .‬اما در کش��ور ما این‌گونه نیس��ت و‬ ‫هیچ تئوری و نظریه مدونی در این زمینه از س��وی‬ ‫تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران شناخته نشده است‪.‬‬ ‫در پایان باید خاطرنش��ان ک��رد‪ ،‬پایه‌ریزی اقتصاد‬ ‫ورزش��ی یک ضرورت مهم و اساسی جامعه کنونی‬ ‫است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫تهران‪ ،‬ماشین دودی‬ ‫و روزگار ناصری‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تهرانی‌ها که معموال آبا و اجدادش��ان از جای دیگری‬ ‫آمده‌ان��د و حاال در تهران ماندگار ش��ده‌اند‪ ،‬از مردمان‬ ‫دیگر ش��هر‌ها خاطرات خوش��ی را تعری��ف می‌کنند‪،‬‬ ‫خاطرات��ی از مردمان مازندران دارند و حتی برای رفتن‬ ‫به شمال و تن ساییدن به آب‌شور دریا چند روزی را در‬ ‫آن منطقه سر کرده‌اند‪.‬‬ ‫ف این‬ ‫ام��ا بس��یاری از مردم که در ش��هرهای مختل ‌‬ ‫سرزمین زندگی می‌کنند‪ ،‬در فرصت‌هایی راهی تهران‬ ‫می‌شوند و حتما هم سری به باال و پایین این کالنشهر‬ ‫می‌زنند‪ .‬به ش��هر ری می‌روند برای زیارت و به میدان‬ ‫توپخانه و الله‌زار و مخبرالدوله و فردوسی هم می‌روند‪،‬‬ ‫و ای��ن مطلب می‌توان��د دیدگاهی باش��داز دیدار آنان‬ ‫به‌ویژه از الله‌زار‪ .‬درس��ت در جایی که انتظار می‌رود در‬ ‫سایه سار درختان بلند و تبریزی‌ها و چنار‌های ماندگار‬ ‫از تاریخ بیش��تر از ‪ 200‬سال عمر شهر تهران در مقابل‬ ‫چش��مان گردشگران و تماشاگران این کالنشهر جلوی‬ ‫چش��مانت قرار بگیرند و لذت باغ و راغ و سبزینه‌های‬ ‫گیاهی را لمس کنی‪ ،‬ناگهان احساس می‌کنی زمانه و‬ ‫تاریخ هم به تو دروغ می‌گویند‪.‬‬ ‫نامش الله‌زار اس��ت‪ ،‬خیابانی ک��ه از میدان توپخانه‬ ‫منشعب ش��ده و انتهایش به انقالب گره می‌خورد و به‬ ‫قول مش قاس��م دایی‌جان ناپلئ��ون امان از اینکه یک‬ ‫درخت چشمت را نوازش کند‪ .‬نه حاال که طبق نشان از‬ ‫عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی که از این خیابان خوش‌نگار‬ ‫و نام موجود اس��ت‪ ،‬هرگز در هیچ زمانه‌ای نه گیاه و نه‬ ‫درختی در این باریکه خیابان وجود نداش��ته اس��ت و‬ ‫همه تاریخ گول خورده‌ای‪.‬‬ ‫الله‌زار یادآور بخش��ی مهم از تاریخ شهری به شمار‬ ‫می‌آید‪ ،‬جایی که هر از چندی متعلق به گروهی از مردم‬ ‫تهران بوده اس��ت‪ .‬بار نخست گردشگاه بوده‪ ،‬گردشگاه‬ ‫آدم‌های متجددی که تازه به اس��تخدام دولت درآمده‬ ‫بودند و عصرهای‌شان را همراه نامزد یا همسر و به‌طور‬ ‫خالصه خان��واده برای گردش و تفریح از جنوب تهران‬ ‫راهی این خیابان باریک و بلند می‌شدند و فروشگاه‌های‬ ‫مش��هور‪ ،‬کوچه‌هایی که به خیابان سعدی و فردوسی‬ ‫وصل می‌شدند و در هر کوچه فروشگاهی و محلی برای‬ ‫نشستن و دمی آسودن وجود داشت و در وسط خیابان‬ ‫تراموایی بود که توس��ط اس��ب کش��یده می‌شد‪ ،‬اسب‬ ‫بیچاره باید یک س��ر باالی��ی را با‬ ‫مسافر می‌رفت و یک سر پایینی‬ ‫را هم برمی‌گش��ت و جماعت‬ ‫تازه به دوران رس��یده و رادیو‬ ‫دیده با نهایت لذت س��وار‬ ‫می‌شدند‬ ‫و ب��االی خیاب��ان و‬ ‫کوچه‌های به نام برلن‪ ،‬از فروش��گاه‌ها خرید می‌کردند‪.‬‬ ‫همانجایی که در آن سوی دیوار روی خط آهن‪ ،‬جایی‬ ‫ک��ه بلژیکی‌ها قطار بین تهران‪ ،‬ش��هر ری را راه‌اندازی‬ ‫کردند‪ .‬واگن‌های بی‌در و پیکر و به قولی تابس��تانی را‬ ‫برای جماعت تهرانی و به دس��تور شاه قاجار روی خط‬ ‫گذاش��تند که همین اهالی تهران آن را ماشین دودی‬ ‫ن��ام نهادن��د و روز‌های جمعه و تعطیل از س��روکولش‬ ‫ب��اال می‌رفتند و امروزه فقط آتش��خانه و یک دودکش‬ ‫و ی��ک واگن از آن باقیمان��ده که خیلی‌ها با آن عکس‬ ‫می‌گیرند‪ .‬حاال ش��اید ه��م تهرانی‌های قدیمی‌تر و هم‬ ‫اهالی ش��هرهای دور و نزدیک با یادآوری خاطرات آن‬ ‫روز همزمان روح ناصر‌الدین‌ش��اه قاجار و اطرافیانش را‬ ‫می‌بینند که در همان بار نخس��ت وقتی ماشین دودی‬ ‫حرک��ت کرد همگی از قطار پایین پریدند و عصا قورت‬ ‫داده با مدال‌های‌ش��ان نگفتند‪ ...‬می‌ترس��یم‪ ،‬گفتند‪...‬‬ ‫ی حضرت‬ ‫بس اس��ت‪ ،‬کار در دارالخالفه زیاد است واعل ‌‬ ‫قرار اس��ت در کاخ گلستان با تفنگ اهدایی بلژیکی‌ها‪،‬‬ ‫گنجش��ک و کبوت ‌ر شکار کنند‪ ،‬گرچه همان بلژیکی‌ها‬ ‫خود در واگن اول نشس��تند تا ش��اه قدر قدرت از سفر‬ ‫به ش��اه عبدالعظیم نترسد و به جای چهار ساعت‪ ،‬نیم‬ ‫ساعته به شهر ری برسد‪.‬‬ ‫و تهران که پس��تخانه مبارکه‌اش هنوز هست و موزه‬ ‫پس��ت‌اش که در میدان قدیمی توپخانه اس��ت و موزه‬ ‫ی دورتر از میدان حس��ن‌آباد‬ ‫مردم‌شناس��ی‌اش که کم ‌‬ ‫با چهار گوشواره‌اش بازس��ازی شده با همه خاطراتش‬ ‫هست که باید به آن پرداخت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دنبال یک سکه ‪ 100‬تومانی‬ ‫در اقتصاد خیابان‪ ،‬بازار و ‪ ...‬بانک‬ ‫محمد عارف – گروه گزارش‪ :‬روزگاری همس��فر شدن ما آدم‌ها و نشستن‬ ‫در جایی مثل اتوبوس و تاکس��ی و حتی مینی‌بوس‌ه��ای آزاردهنده‪ ،‬خود به‬ ‫خود نوعی خوش��حالی و آرامش و آس��ایش را به ارمغان م��ی‌آورد به‌طوریکه‬ ‫پس از پایان س��فر هم خاطره‌اش می‌ماند و هم بعضی اوقات دوستی جدیدی‬ ‫پامی‌گرفت‪‌،‬اما به گفته بزرگان خانواده‌ها باید ترس��ید از زمانی که شیرینی از‬ ‫ش��کر برود و برکت از نان و نمک از پنیر‪ .‬متأس��فانه حاال در همان‬ ‫وضعیت و روحیه جمعی قرار گرفته‌ایم‪ ،‬کافی اس��ت یک جمع سه‬ ‫یا چهار نفره درون تاکس��ی و چند نفره در اتوبوس به وجود آید تا‬ ‫هر کس به فراخور زمان و مکان به جای مهر و دوس��تی‪ ،‬عصبانیت‬ ‫و قهر و نامرادی عطا کند‪.‬‬ ‫اینه��ا که به نوش��ته آمد صورت فرض قضی��ه بر مدار‬ ‫گفت‌وگوی عادی و روزمره اس��ت‪ ،‬اما وقتی مسائل مادی‬ ‫وا قتصادی هم به ماجرا پیوند بخورد‪ ،‬دیگر قابل پیش‌بینی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��رای خالی نب��ودن عریض��ه از غلط و درس��ت و حاال‬ ‫بخوانیم واقعیت پنداری جمعی‪ ،‬به یک خاطره که همین‬ ‫امروز برای ما ‪ 5‬نفر بازیگران اصلی ماجرا پیش آمد اشاره‬ ‫می‌کنم تا ببینیم اقتص��اد جامعه امروزه بر ما می‌چربد یا‬ ‫کمبوده��ا و حتی ت��ورم و پایین و باال ش��دن بهای ارز و‬ ‫سکه طال و همچنین ماجرای سکه‌های درشت یک تومانی‬ ‫و دو تومان��ی ک��ه در یک دوره زمانی توس��ط بعضی رنود‬ ‫و آدم‌های ابن‌الوقت به کار گرفته ش��د تا با آنها قاش��ق و‬ ‫چنگال بس��ازند‌‪ ،‬قضیه برمی‌گردد به استفاده من و بعضی‬ ‫سرکارمون می‌ذارن‌‪ ،‬صدتا از این صدتومنی‌ها ازمون کم‬ ‫می‌کنن‪ ،‬حاال شما فقط به این بنده خدا گیر دادین‪.‬‬ ‫باز هم با خونسردی گفتم‪:‬‬ ‫ دراین سرزمین بزرگ که همه مردمش در کار و شغل‬‫و صنعت��ی فعالی��ت دارن و خیلی‌ها ه��م از راه تجارت و‬ ‫کسب درآمد خرج خودشون و خیلی‌های دیگه رو تأمین‬ ‫می‌کنند و بس��یاری از همین مردم ش��هرهای کوچک و‬ ‫روس��تاها‪ ،‬روی زمین و زیرزمین توی معادن زغالس��نگ‬ ‫گرفته تا مس و طال س��خت‌ترین ش��غل بدن��ی رو دنبال‬ ‫می‌کنن‪ .‬همه و همه با تجمیع همین صدتومنی‌هاس��ت‬ ‫ک��ه زندگی می‌کنن‌‪ ،‬پ��س صدتوم��ن ارزش داره‪ ،‬یعنی‬ ‫آنقدر ارزش داره که همه ما برآش��فته در باره‌اش صحبت‬ ‫می‌کنی��م‪ ...‬اما هرچیزی روی اصول خودش پا می‌گیره و‬ ‫دوس��تان که وقتی از میدان هفت‌تیر به سمت باال و کنار‬ ‫بیمارستان می‌رویم با یک مش��کل بزرگ تقریبا الینحل‬ ‫روبه‌رو می‌شویم‪ ،‬براساس قیمت‌گذاری کذایی از هفت تیر‬ ‫تا میدان آرژانتین ‪ 9000‬ریال یا همان ‪ 900‬تومان ناقابل‬ ‫را باید به راننده بپردازیم‪ ،‬اما همان صد تومان مس��ئله را‬ ‫می‌س��ازد‌‪ ،‬من که دنبال یک سوژه هم برای همین ستون‬ ‫بودم یک فقره اس��کناس هزار تومانی تقدیم جناب راننده‬ ‫کردم که ایشان هم آن را میان هزاری‌های دیگر در پشت‬ ‫آفتابگیر باالی سرش قرار داد و دیگر هیچ ‪...‬‬ ‫حاال س��وژه خودش با قدم‌های س��ریع به طرف من در‬ ‫ح��ال حرکت بود‪ ،‬با لبخندی که به عنوان رفاقت و کمی‬ ‫ترس و ناآگاهی چاشنی می‌کردم آرام و صمیمی گفتم‪:‬‬ ‫ برادر‪ ،‬یک صدتومان ناقابل که حرفم تمام نشده جناب‬‫راننده برآشفته و هیجان‌زده می‌گوید‪:‬‬ ‫چ��را آن ‪ 3‬ه��زار میلیارد تومن رو که ب��ردن طلبکاری‬ ‫نکردی‪ ،‬حاال واسه صد تومن‪...‬‬ ‫رفتم توی حرفش‪:‬‬ ‫ جناب آقای رانن��ده‌‪ ،‬وقتی اون ‪ 3‬میلیارد رو می‌بردن‬‫بنده و ش��ما نه سر پیاز بودیم نه ته پیاز‪ ،‬بعد هم اون پول‬ ‫رو اگر هم جناب س��ارق مدیرعامل نمی‌برد‌‪ ،‬باز هم یکصد‬ ‫تومنش هم به من و شما نمی‌رسید‌‪ ،‬من پولی رو می‌خوام‬ ‫ک��ه م��ال خودمه‪ ،‬کار کردم‪‌،‬ت��ازه برای چ��ه باید جوابگو‬ ‫باشم‪‌،‬مس��افر بغل دستی که معلوم بود تا آخر راه با راننده‬ ‫هست گفت‪:‬‬ ‫‪ -‬از صب��ح تا ش��ب ه��زار جور‬ ‫جلو می‌ره‪...‬‬ ‫مس��افر صندل��ی جلو که‬ ‫گوش��ی به دس��ت صحبت‬ ‫می‌کرد‪ ،‬ب��ا معذرت‌خواهی‬ ‫از دوس��تش در آن س��وی‬ ‫تو‌گو سربلند کرده و به‬ ‫گف ‌‬ ‫نحوی که می‌خواست تفرعن به کار برد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ آقا دعوا سر چقدره‌‪ ،‬من بدم قضیه ختم بشه‪.‬‬‫گفتم‪:‬‬ ‫ دوست عزیز‪ ،‬بگید ختم به خیر بشه‪ ،‬بحث سر اینه که‬‫دوس��تان می‌خواهند انتقام خرج ‪ 3‬هزار میلیارد تومان رو‬ ‫از این صد تومنی بیچاره بگیرن‪.‬‬ ‫و او خیلی جدی گفت‪:‬‬ ‫ اون ‪ 3‬ه��زار ت��ا از پول نفت و گاز خودمون برداش��ته‬‫شده‪ ،‬مگه چه عیبی داره؟ باز هم اگه خیلی ناراحتین‪‌،‬من‬ ‫سهم خودم رو دو دستی تقدیم کنم‬ ‫گفتم‪:‬‬ ‫ همه این بحث و گفت‌وگو برای اینه که من گفتم چرا‬‫صدتومنی بقیه هزار تومن رو به مسافرها برنمی‌گردونین‬ ‫فکر نمی‌کنین توی این طلبکاری به قول ش��ما‪ ،‬حق شما‬ ‫هم منظور ش��ده؟‌که همه زدند زیر خنده و من که جلوی‬ ‫ته��ران کلینیک در ح��ال پیاده ش��دن بودم‪‌،‬صد تومنی‬ ‫تقدیم��ی آقای رانن��ده‌رو‌‪ ،‬همراه ب��ا ‪ 400‬تومان دیگر در‬ ‫صندوق صدقات ریختم‪ ،‬حاال آن چند نفر معترض دیدند‬ ‫یا نه نمی‌دانم‪ ،‬روزگار همین طور می‌چرخد و ما س��همی‬ ‫در گردشش نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم همه مردم چه می‌شود‬ ‫درست کنار یک فروشگاه وسایل‬ ‫تحریر و انجام کارهای فتوکپی‬ ‫در ح��ال گرفت��ن چند ب��رگ کپی‬ ‫هس��تم که حاج آقا تفرش��ی صاحب‬ ‫چلوکبابی خیلی سرش��ناس طبقه باال با‬ ‫چند برگ چاپی وارد ش��ده و تقاضا می‌کند‬ ‫از اوراقش کپی گرفته و سریع به او بدهند‪ ،‬پس‬ ‫از س�لام و احوالپرسی‪ ،‬طبق عادت همه ما ایرانی‌ها‬ ‫که‪ ،‬بدون حرف و بحث و گفت‌وگو امورات‌مان نمی‌گذرد‪،‬‬ ‫خود حاجی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫ ش��ماها که منو می‌شناسین‪ ،‬از اون روزها که یه پرس‬‫چلوکب��اب کوبی��ده ‪ 25‬زار بود و یه پ��رس برگ با گوجه‬ ‫و مخلفات ‪ 3‬تومن و هش��ه زار‪ ،‬همیش��ه هم ظهر و شب‬ ‫مشتری داشتم و همه آشنا بودن اینجا کار می‌کردم‪ ،‬مردم‬ ‫محله و رهگذرها بیش��تر با بوی گوش��ت کبابی و چلوی‬ ‫ایرون��ی جذب ش��ده و میامدن تو س��الن و منم می‌گفتم‬ ‫مدیون من هستین اگه سیر نشده برید بیرون‪ ،‬اون گوشت‬ ‫طعم خوب داش��ت و اون برنج دل خودم رو می‌برد‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫کره شهری بود‪ ،‬چلویی که آشپزم می‌پخت برکت داشت‪‌،‬‬ ‫هم��ه می‌خوردن و آخر ش��ب که آش��پز و کمک‌هاش و‬ ‫پیش��خدمت‌ها می‌خواس��تن برن خونه‪ ،‬یه سهم ‪ 5‬نفره با‬ ‫خودش��ون می‌ب��ردن‪ ،‬هیچ وقتم با مش��تری جماعت جز‬ ‫رفاقت‪ ،‬رابطه دیگه‌ای نداشتم‪.‬‬ ‫احمدآقا صاح��ب خرازی که قدیمی مح��ل هم بوده و‬ ‫هست‪ ،‬ورقه‌های کپی شده را می‌گذارد روی نیرو با خنده‬ ‫ب��ه حاجی می‌گوید‪ ،‬حاال من یه س��وال دارم حاجی‪ ،‬االن‬ ‫چل��و و کباب‌هات با اون روز‌ها چ��ه فرقی کردن؟ برنج‌ها‬ ‫عوض ش��ده‪ ،‬که ش��ما هندی و اروگوئه‌ای کار نمی‌کنین‪،‬‬ ‫گوش��تتون فرقی ک��رده کره‌هاتون هم که هنوز ش��هری‬ ‫هستن‪ ،‬پس چی شده؟‬ ‫حاجی ک��ه برایش چ��ای آورده‌ان��د‪ ،‬قندی ب��ه دهان‬ ‫می‌گ��ذارد و مقداری از چایی را الجرعه س��ر می‌کش��د و‬ ‫زمانی که دارد قطر ‌ه چای را از ریش سفید و سبیل‌هایش‬ ‫پ��اک می‌کند‪ ،‬بعد لبخندی توام با غم‌اندوه روی صورتش‬ ‫می‌نشیند‪:‬‬ ‫ـ نه داداش��م‪ ،‬نه برادرم‪ ،‬هیچی عوض نشده‪ ،‬فقط چون‬ ‫باید با مد روز حرکت می‌کردم‪ ،‬کوبیده‌ها رو به قول بعضی‌ها‬ ‫نیم‌متری گرفتم و برگ‌ها رو با گوشتی که سه‌شبانه روز تو‬ ‫آب پی��از و یه خورده کیوی خوابونده بودم‪ ،‬کاردی کردم‪،‬‬ ‫برای چلوهم‪ ،‬از برنج ساالری استفاده می‌کنم‪ ،‬کره رو هم‬ ‫بیست کیلویی می‌گیرم‪ ،‬زعفران رو هم صد گرم صد گرم‬ ‫پاکتی می‌گیرم و می‌گذارم تو گاوصندوق ‪ ...‬چرا به‌واسطه‬ ‫اینکه همه‌چ��ی فرق کرده‪ ،‬از همون زعفرون بگیر تا برنج‬ ‫کیلویی ‪ 9‬هزار تومن و راسته گوسفندی و فیله گوساله‌ای‬ ‫با روغن کرمانشاهی اصل ‪...‬‬ ‫خ��ب‪ ...‬با گرونی گوش��ت و م��رغ و برن��ج و زعفران و‬ ‫پرداخت بیمه بروبچه‌های آش��پزخانه و سالن و چند برابر‬ ‫شدن دستمزد اونها‪ ،‬خرج آب و برق و گاز و کولر و بخاری‬ ‫و ‪ ...‬حاال بگید چطور میشه مثل گذشته کار کرد‪ ...‬و این‌بار‬ ‫من وارد بحث می‌شوم‪:‬‬ ‫‪ . . .‬وقت��ی قیمت‌ها توفی��ر کرده و آش��پز‌ها و‬ ‫گارس��ن‌ها دس��تمزد امروز رو‬ ‫می‌گی��رن ‪...‬‬ ‫چلوکباب‌خور‌ه��ا ه��م که به‌ه��ر حل قیم��ت رو میذارن‬ ‫رو چشمش��ون و تقدیم می‌کنن ‪ ...‬پ��س چرا طعم و مزه‬ ‫ای��ن چلوکباب‌ها‪ ،‬این کره‌ها و ای��ن ته‌چین‌ها‪ ،‬مثل قبل‬ ‫نیست‪...‬؟‬ ‫حاج��ی ک��ه داردکاغذ‌های��ش را جم ‌عو‌ج��ور می‌کند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫ـ اون دیگه بستگی داره به اینکه چطور نگاه کنی‪ ،‬چطور‬ ‫بخوری ‪ ...‬دلت تا چقدر خوش باشه یا ناخوش می‌گویم‪:‬‬ ‫ـ حاجی ش��وخی نفرمایین‪ ،‬با دل ناخوش که نمی‌ش��ه‬ ‫چلوکباب پرسی ‪ 28‬و ‪ 32‬هزار تومن خورد! فرق می‌کنه‪...‬‬ ‫حاجی خنده‌اش را می‌برد‪...‬‬ ‫فرق��ش از نظر ما اینه که‪ ،‬یه وقت تو عروس��ی و ولیمه‬ ‫برگش��ت حجاج و جش��ن تولد چلوکباب می‌خورین‪ ،‬یه‬ ‫وقت هم دور از شما و دور از همه که می‌شنون‪ ،‬تو مراسم‬ ‫بعد از خاکس��پاری و ختم ‪ ...‬یعنی با دل خوش و ‪ ...‬با دل‬ ‫ناخوش ‪ ...‬چلوکب��اب می‌خوریم‪ ،‬اما هر کدوم و هر بار یه‬ ‫مزه داره ‪ ...‬راس��تش ما که دلمون می‌خواد همیشه برای‬ ‫ولیمه و عروسی چلوکباب بدیم‪ ،‬اونم با دل خیلی خوش‪،‬‬ ‫اما وقتی مش��تری خودمون یه ناهار یا شام طلب می‌کنه‬ ‫نمی‌تونیم بگیم نه‪...‬‬ ‫ـ خب خرج هم دارین دیگه!‬ ‫حاج��ی با حاظر جوابی می‌گوید‪ :‬خ��رج داریم تا خرج‪،‬‬ ‫در‌آم��د داریم ت��ا درآمد‪ ...‬ی��ه وقت یه پ��رس کوبیده دو‬ ‫نفر رو س��یر می‌کرد‪ ،‬کارگر می‌آم��د ‪ 5‬پرس چلوکوبیده‬ ‫می‌خواست‪ ،‬وقتی می‌فهمیدیم ‪ 8‬نفرن‪ ،‬دو تا کفگیر برنج‬ ‫و دو تیکه کره اضافه میذاشتیم‪ ،‬اما حاال دیگه نمی‌شه‪ ،‬با‬ ‫اینکه س��پردم ش��اهین ترازو پایین‌تر از معمول باشد‪ ،‬اما‬ ‫آش��پز بی‌اراده حس��اب و کتاب برنج و گوش��ت و کره رو‬ ‫می‌کنه‪.‬‬ ‫و حرف آخر‪ ،‬کاکا برادر‬ ‫می‌زنم به صحرای محشر و می‌گویم‬ ‫دخ��ل‌دار چلوکباب��ی‪ ،‬اگه یه مش��تری ‪ 100‬تومن کم‬ ‫داشته باشه چی کار می‌کنه‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫عیبی نداره‪ ،‬اما می‌گیم دفعه بعد بیاره‪...‬‬ ‫ـ آخه ‪ 100‬تومنه‪...‬‬ ‫ـ تو بگو ‪ 10‬تومن‪...‬‬ ‫ـ حساب حسابه ‪ ...‬کاکا برادر‪...‬‬ ‫وقتی هم الزم باشه‪ ،‬خب ‪ 100‬تومن رو می‌دیم‪...‬‬ ‫ـ شاید هم‪ ،‬آدامس بدین ‪...‬‬ ‫ـ ن��ه آدام��س و خالل دن��دان و دس��تمال کاغذی رو‬ ‫غذاس��ت‪ ،‬اما ‪ 100‬تومن ‪ 100 ...‬تومنه ‪ ...‬ده تاش میش��ه‬ ‫هزار تومن‪ ،‬صد تاش میشه ده هزار تومن‪ ...‬تازه همین صد‬ ‫تومن‌هاس که دستمزدیه کارگر رو تامین می‌کنه‪...‬‬ ‫همه می‌خندند ‪ ...‬اما حاجی حرفش را زده و منم راضی‬ ‫از بده بستون کالمی توی دلم خوشحالم‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ ربطی به ما نداره‬ ‫در صف ده دوازده نفری خرید بلیت مترو‪ ،‬یه فروش��نده‬ ‫داخل قطار‪ ،‬با کیسه بزرگش که ممنوع هم هست‪ ،‬هنگام‬ ‫پرداخت پول بلیت هی جیب‌هایش را باال و پایین می‌کند‬ ‫و با نگاهی به خانم فروشنده می‌گوید‪ 100 :‬تومن کم دارم‪.‬‬ ‫میشه فردا بیارم؟ فروشنده بلیت را برمی‌دارد و به نفر بعد‬ ‫می‌ده��د و زیرلب می‌گوید‪ :‬هیچ ربط��ی به ما نداره ‪ ...‬برو‬ ‫کنار مردم منتظرن ‪ ...‬خانمی پول بلیت فروش��نده داخل‬ ‫اتاقک را می‌دهد و بلیت را به او می‌دهد ‪ ...‬پس��رک سرخ‬ ‫ش��ده تشکر می‌‌کند‪ .‬خانم رفته است و پسرک بلیت را به‬ ‫فروش��نده نشان می‌دهد‪ ...‬فروش��نده با همان نگاه خسته‬ ‫می‌گوید‪ .‬باز هم به من ربطی نداره‪ ،‬اینکه ‪ 100‬تومنه‪ ،‬تو‬ ‫بگو یک تومن ‪ ...‬پس��رک با کیسه‌اش و بلیتی که دیگری‬ ‫برایش گرفته می‌رود طرف قطار که س��وار ش��ود‪ ،‬مزاحم‬ ‫شود و جنسش را بفروشد‪ ،‬اما ‪ 100‬تومن برایش‪ ،‬به اندازه‬ ‫صد تومان ارزش دارد‪‌،‬‬ ‫وقتی قضیه اقتصاد جامعه باش��د و ه��ر آدمی اندازه را‬ ‫رعایت کن��د‌‪ ،‬صد تومان ب��ه اندازه صدتوم��ان کار انجام‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬راه و طریق دیگری نیس��ت‪ .‬هر ک��س به اندازه‬ ‫کارش‪ ،‬جیبش و جایگاهش می‌گیرد یا می‌پردازد‪...‬‬ ‫واقعیت همین است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ اقتصاد بی‌محل با چک‌های برگشتی‬ ‫گرایش ‪ 18‬و ‪ 13‬درصدی دختران و پسران به مصرف الکل‬ ‫ فرهنگ تخریب یا تخریب فرهنگ‬ ‫طالی زرد‪ ،‬گم شده در سبزی شمال‬ ‫نگاه روز‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.258.120.622‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪93.471.920‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪168.663‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪38.567.636‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪69.592‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪54.904.285‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪4.671.534.470 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.134.561.705 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.123.730.966 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪45.543.311‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪93.887.492‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪237.060.565‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫رحمت عزیزی‪ -‬گروه آینه‪:‬‬ ‫‹ ‹‹توسعه نیافتن صنعت طالسازی مازندران‬ ‫با وجود داشتن ذخایر طال‬ ‫ش��اید یکی از مش��اغلی که در اس��تان مازندران‬ ‫کمتر مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬صنعت طالسازی باشد‬ ‫چراکه اقلیم مازندران به گونه‌ای اس��ت که مشاغلی‬ ‫همچون زراع��ت و باغداری و صنای��ع مرتبط با آن‬ ‫رونق بیش��تری دارد اما با گذش��ت زمان و با وجود‬ ‫تغییر نیازهای مردم‪ ،‬صنعت استان آنچنان که باید‬ ‫از حی��ث تنوع ش��اهد تغییراتی نبوده اس��ت لذا با‬ ‫وج��ود نیاز روزافزون مصرف زیورآالتی همچون طال‬ ‫در استان اما صنعت طالس��ازی در مازندران شاهد‬ ‫توسعه روزافزون نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مس��ئوالن از وجود ذخایر‬ ‫طال در اس��تان نیز خبر داده‌اند و نیروی انسانی این‬ ‫صنعت نیز در اس��تان وجود دارد ضمن آنکه صنعت‬ ‫طالس��ازی چن��دان آالینده محیط‌زیس��ت نبوده و‬ ‫سبب ایجاد اشتغال نیز می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات طال با وجود داشتن ذخایر معدنی‬ ‫بر اساس قواعد و کار کارشناسی اگر به‌ازای هر تن‬ ‫شن و سنگ به ترتیب ‪ 2‬و ‪ 4‬گرم طال به‌دست بیاید‬ ‫معدن طال توجی��ه اقتصادی دارد ام��ا فقدان بانک‬ ‫اطالعاتی اکتشاف‪ ،‬نبود زیرساخت‌ها نظیر آب‪ ،‬برق‬ ‫و صعب‌العبور بودن دسترسی به معادن از مشکالت‬ ‫اکتشاف در مازندران است‪.‬‬ ‫با این همه اما به گفته مسئوالن اکتشاف سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی کش��ور‪ ،‬مازن��دران از ذخای��ر ط�لا‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وجود ب��ه علت توس��عه نیافت��ن صنعت‬ ‫طالس��ازی در مازندران مراکز طالفروشی استان که‬ ‫بالغ بر ‪ 800‬فروش��گاه است طالی مورد نیاز خود را‬ ‫از خارج از استان تهیه می‌‌کنند که این یکی از موارد‬ ‫مهم در خروج سرمایه از استان است‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق نیمی از طالی مصرفی‬ ‫همچنین طبق برآوردها جمعیت کش��ور س��االنه‬ ‫بی��ش از ‪ 300‬تن ط�لا مصرف می‌‌کن��د که حدود‬ ‫نیمی از آن طالی مصرفی قاچاق است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در اس��تان مازن��دران ب��ه ش��دت ب��ا‬ ‫واردکنن��دگان طالی قاچ��اق برخورد می‌ش��ود به‬ ‫نحوی که س��ال گذشته از س��وی مدیرکل امنیتی‬ ‫و انتظامی اس��تانداری مازندران و دبیر کمیس��یون‬ ‫مب��ارزه با قاچ��اق عرضه مصنوع��ات زینتی‪ ،‬طال و‬ ‫جواهر خارجی و واردات��ی در بازار داخلی مازندران‬ ‫ممنوع بوده و قاچاق است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ورود مراکز فنی و حرفه‌ایژ‬ ‫یکی از لوازم توس��عه صنعت طالسازی استان داشتن‬ ‫نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده می‌باشد‪ .‬اگرچه‬ ‫در سطح استان آموزشگاه‌های آزاد به این منظور وجود‬ ‫دارد اما این آموزش��گاه‌ها در ح��د دوره‌های مقدماتی‬ ‫توقف کرده‌اند‪ .‬لذا ضروری اس��ت مراکز آموزش فنی و‬ ‫حرفه‌ای که در زمینه آموزش حتی بسیاری از مشاغل‬ ‫با درآمد و بهره‌وری پایین اقدام کرده برای س��اختن و‬ ‫پرورش نیروی کار متخصص در حوزه صنعت طالسازی‬ ‫نیز وارد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت طال‪ ،‬نیازمند متولی و صنف مستقل‬ ‫بیش از ‪ 40‬س��ال اس��ت که اتحادیه‌ه��ای طال و‬ ‫جواهر در کش��ور فعال هس��تند اما آنچنان که باید‬ ‫صنف طالس��ازی جایگاه خود را در اقتصاد و اصناف‬ ‫نیافته اس��ت‪ .‬لذا در حال حاضر به علت وجود تعداد‬ ‫به نسبت کم واحدهای تولید در سطح استان‪ ،‬صنف‬ ‫و اتحادی��ه‌ای مس��تقل برای تولید‌کنن��دگان وجود‬ ‫ن��دارد و تولید‌کنندگان طال در صنف طالفروش��ان‬ ‫ادغام شده و در زیرمجموعه آنها قرار گرفته‌اند حال‬ ‫آنکه فروش��ندگان طال در حقیقت محصول تولیدی‬ ‫م��ا را به ف��روش می‌رس��انند و در بازار ب��ه عنوان‬ ‫زیرمجموعه‌ای از تولید‌کنندگان محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید‌کنندگان‪ ،‬نیازمند سرمایه در گردش‬ ‫طالسازی کش��ور به‌صورت کارخانه است و هنوز به‬ ‫ش��کل صنعت پیش��رفته درنیامده و اکثر واحدهای‬ ‫تولید طال به ش��کل کارگاهی اداره می‌ش��وند حال‬ ‫آنکه باید به سمت صنعتی شدن و تولید انبوه پیش‬ ‫رفت زیرا با تولید انبوه می‌توان هزینه س��اخت طال‬ ‫و جواه��ر را کاهش داد‪ .‬توس��عه این صنعت س��بب‬ ‫اشتغال‌زایی و رفع معضل بیکاری می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا این همه ام��ا تس��هیالتی که به طال‌س��ازان‬ ‫پرداخت می‌ش��ود نسبت به س��ایر صنایع از بهره‬ ‫بیشتری برخوردار است همچنین سهم کارفرما در‬ ‫پرداخت حق بیمه کارگران در صنعت طالس��ازی‬ ‫نسبت به سایر صنایع بیشتر است‪.‬‬ ‫لذا این موارد انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‬ ‫را کاهش می‌ده��د‪ .‬درحالی که اگر صنعت طال به‬ ‫س��مت طراحی زیبا حرکت کن��د‪ ،‬همچنین تولید‬ ‫صنعت��ی به‌صورت انبوه انجام ش��ود‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫هزینه تولید ش��ده و نیز با فرهنگ‌سازی و معرفی‬ ‫طال به‌عنوان پش��توانه اقتص��ادی خانواده به جای‬ ‫کاالی لوکس و اشرافی‪ ،‬استقبال مردم و رونق این‬ ‫صنعت بیشتر می‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید و ورود به بازارهای جهانی‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه طال و جواهرآالت در ایران‬ ‫به طور رس��می ‪ 300‬تن اعالم شده است‪ .‬اما آنچه‬ ‫در عمل اتفاق می‌افتد بین ‪100-150‬تن است‪.‬‬ ‫صنعت طالسازی به علت گران بودن چرخه تولید‬ ‫و مواد اولی��ه آن و به‌دلیل تامین امنیت کارگاه‌های‬ ‫تولید‪ ،‬ضروری اس��ت مراکز تولید در درون ش��هرها‬ ‫ساکن شوند‪ .‬لذا فاصله گرفتن از اراضی ارزان قیمت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی و احداث کارگاه‌های تولید در‬ ‫زمین‌های گران قیمت داخل ش��هرها س��بب شده‬ ‫اس��ت تولیدکنندگان با کمب��ود نقدینگی و نیاز به‬ ‫س��رمایه اولیه نسبتا زیاد مواجه ش��وند‪ ،‬لذا صنعت‬ ‫طالسازی رشد و نمو چشمگیری نداشته است‪.‬‬ ‫لذا در صورت افزایش ظرفیت تولید می‌توان نیم‬ ‫نگاهی نیز ب��ه بازارهای جهانی داش��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که ارزش افزوده طالی س��اخته شده صادراتی ‪15‬‬ ‫الی ‪30‬درصد است اما سهم كشورمان از بازارهای‬ ‫جهانی تنها به چند کشورحوزه خلیج‌فارس محدود‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫لذا بهره‌بردن از دس��تگاه‌های مدرن برای رش��د‬ ‫و تعالی ای��ن صنعت در كش��ور از اولویت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنین امكان حضور تولیدكنندگان داخلی در‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تقریبا صفر است‪.‬‬ ‫در حالی که حضور در نمایش��گاه‌ها برای معرفی‬ ‫محصوالت تولید ش��ده بسیار مهم و ضروری است‬ ‫اما پس از انقالب یك‌بار آن هم در ‪ 28‬خرداد‪1380‬‬ ‫در سالن ‪ 35‬نمایشگاه بین‌المللی یك نمایشگاه از‬ ‫تولیدات داخلی با شركت ‪ 50-60‬تولیدكننده برپا‬ ‫ش��د كه خارجی‌ها ترجیح دادند به دالیلی در این‬ ‫نمایشگاه شركت نكنند‪.‬‬ ‫ب��رای هرچیزی که بخواهند قدر و ارزش��ی قائل‬ ‫ش��وند آن را با طال قیاس می‌کنند حتی زباله‌های‬ ‫اس��تان را طالی کثیف نامیدند ل��ذا نباید به خود‬ ‫طال و صنعت طالس��ازی بی‌توجهی ش��ود چراکه‬ ‫صنعت طالسازی صنعتی است عجین شده با هنر‬ ‫و مازن��دران با وجود مصرف باالی طال از یک س��و‬ ‫و وجود معادن طال از س��وی دیگر می‌تواند هنرها‬ ‫و تمدن خویش را در این فلز گرانبها نمایان کند‪.‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪290.567‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده‬ ‫امسال‬ ‫‪2.268.394‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪82.550.859 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.963.908.663‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪92.716.988.694‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.589.468‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪290.987.521‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.735.761.684‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.496.318‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.706.990‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن)‬ ‫‪23.690.357.622‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪8.067.612‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.583.425‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.150.183‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال‬ ‫حاضر‬ ‫‪1.596.405.437‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪532.135.146‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.566‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪211.110.883 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪83.862.823 $‬‬ ‫غذا‬ ‫آب‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3.333.058‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي‬ ‫مرتبط با آب در اين سال‬ ‫‪1.210.672‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب‬ ‫آشاميدني سالم‬ ‫‪727.823.103‬‬ ‫انرژي‬ ‫‌ـ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫ـ منابع قابل تجديد (کيلو وات‌)‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫بیش از ‪ 40‬سال است که اتحادیه‌های‬ ‫طال و جواهر در کشور فعال هستند اما‬ ‫آنچنان که باید صنف طالسازی جایگاه‬ ‫خود را در اقتصاد و اصناف نیافته است‬ ‫امروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫کار و دانش‬ ‫بررسی مفاد کنوانسیون آموزش فنی و حرفه‌ای توسط مرکز پژوهش‌ها‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی مفاد کنوانسیون آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای را مورد بررسی قرارداد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها‪ ،‬دفتر مطالعات اجتماعی‬ ‫ای��ن مرک��ز در ابت��دای گزارش خ��ود در ای��ن زمینه آورده اس��ت‪:‬‬ ‫س��ازمان بین‌المللی یونسکو تاکنون ‪8‬س��ند مهم بین‌المللی در حوزه‬ ‫آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تصویب کرده که شامل ‪ 6‬توصیه‌نامه‪ ،‬یک‬ ‫بیانیه پیش��نهادات خبرگان و یک کنوانسیون است‪ .‬این کنوانسیون‬ ‫در سال ‪.1989‬م در پاریس مورد توافق اعضای کنفرانس عمومی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ند ضمن تاکی��د بر مس��تندات مهم پیش��ین از جمله‬ ‫بنده��ای «‪ »23‬و «‪ »26‬اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر‪ ،‬اصول مندرج‬ ‫در کنوانس��یون منع تبعی��ض در تحصیل‪ ،‬پیم��ان بین‌المللی حقوق‬ ‫ش��هروندی نیویورک‪ ،‬کنوانس��یون رفع تبعیض علیه زنان و اس��ناد‬ ‫مص��وب در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و با پذیرش اینکه ش��رایط‬ ‫جوامع کنونی نیاز به آموزش فنی و حرفه‌ای برای جوانان و بزرگساالن‬ ‫را تش��دید می‌کند و همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای اهداف جهانی‬ ‫برای توسعه فردی و اجتماعی را برآورده می‌کند‪.‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪222.165.407‬‬ ‫مصرف امروز انرژي در جهان‬ ‫(کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال با تسهیالت کم بهره‬ ‫واحدهای تولید طال در‬ ‫ح��ال حاضر با یک‌س��وم‬ ‫نی��رو کار می‌کنند و باید‬ ‫با حمای��ت از این صنعت‬ ‫ظرفیت اش��تغال در این‬ ‫واحده��ا تکمی��ل ش��ود‬ ‫چراک��ه کمت��ر از ی��ک‬ ‫درصد واحده��ای تولید‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫‪1.676.661‬‬ ‫مرکز پژوهش‌ه��ا در ادامه افزود‪ :‬در این کنوانس��یون اهم برنامه‌ها‬ ‫و ام��ور مرتبط با آم��وزش فنی و حرفه‌ای‪ ،‬از جمله منابع آموزش��ی‪،‬‬ ‫برنامه درس��ی‪ ،‬خدمات آموزشی‪ ،‬پژوهش‪ ،‬تولید‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬آمار‬ ‫و اطالعات مورد توجه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫با توج��ه به نقش مه��م آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دس��تیابی‬ ‫به توس��عه و توسعه پایدار‪ ،‬گس��تره این آموزش‌ها (‪ 15‬تا ‪ 65‬سال)‪،‬‬ ‫نق��ش آن در آم��وزش مادام‌العم��ر و انعطاف‌پذیری آن ب��ا توجه به‬ ‫نیازهای درحال تغییر بازار کار علی القاعده باید دولتمردان مستندات‬ ‫بین‌المللی و حتی دس��تاوردهای سایر کشورها در این زمینه را مورد‬ ‫توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از این گزارش آمده اس��ت‪ :‬نظر ب��ه اینکه مفاد‬ ‫کنوانس��یون آم��وزش فن��ی و حرف��ه‌ای ب��ا توجه ب��ه خردجمعی و‬ ‫دستاوردهای علمی و عملی کش��ورهای عضو تهیه شده و منافاتی با‬ ‫موازین شرعی و عرفی ما ندارد‪ ،‬می‌تواند به خوبی در سیاستگذاری‌ها‪،‬‬ ‫تدوی��ن قوانی��ن و آیین نامه‌ها و در اجرا مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬با‬ ‫این همه از س��ال ‪ 1989‬تاکنون‪ ،‬یعنی بعد از ‪ 24‬سال از تصویب آن‬ ‫هنوز کشور ما به شکل رسمی این کنوانسیون را نپذیرفته است‪ .‬البته‬ ‫کش��ور ما در حوزه آموزش عمومی ارتباط بیشتری با یونسکو دارد و‬ ‫حتی چند همایش س��االنه در ارتباط با آم��وزش برای همه (‪)EFA‬‬ ‫با همکاری دفتر یونس��کو در تهران و مجلس شورای‌اس�لامی برگزار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دس��تاوردهای‬ ‫بین‌المللی در این زمینه توجه جدی‌تری بشود‪.‬‬ ‫‪173.770.502‬‬ ‫‪140.753.342‬‬ ‫‪33.017.161‬‬ ‫‪1.297.419.884.400‬‬ ‫نفت استخراج شده امروز‬ ‫‪37.187.347‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.204.293.827.122‬‬ ‫زمان اتمام نفت (رو ‌ز)‬ ‫‪14.337‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.490.372.394‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.763‬‬ ‫د)‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده (واح ‌‬ ‫‪4.377.039.841.474‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.932‬‬ ‫سالمت‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪ 5‬سال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪8.727.014‬‬ ‫‪5.109.841‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪28.241.941‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام زايمان‬ ‫مر ‌‬ ‫در اين سال‬ ‫‪231.109‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫‪36.539.420‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪1.130.102‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪5.521.172‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪659.403‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده امروز‬ ‫‪6.714.917.639‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال سيگار‬ ‫مر ‌‬ ‫‪3.360.621‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف الکل‬ ‫مر ‌‬ ‫‪1.681.371‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫‪720.890‬‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد مخدر‬ ‫غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫‪268.934.521.518 $‬‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي‬ ‫امسال‬ ‫‪907.474‬‬
‫نگاه روز‬ ‫هرج و مرج درک مفاهیم اقتصادی‬ ‫در م��ورد آزادس��ازی نرخ‌ه��ا بس��یار صحبت‬ ‫می‌شود‪ ،‬ولی در مورد نحوه اجرای آن کمتر‪ .‬همه‬ ‫می‌دانند این یک مفهوم اقتصادی اس��ت و هیچ‬ ‫ربطی به «آزادی»‪ ،‬مفهومی که از نظر اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاس��ی در ذهن ماست‪ ،‬ندارد‪ ،‬گاهی‬ ‫اختالط مفهومی بس��یاری از طرح‌ه��ای ما را به‬ ‫شکست می‌کش��اند بدون آنکه برای آن چاره‌ای‬ ‫بیندیش��یم‪ .‬برای مثال واژه تعدیل هم به همین‬ ‫بال مبتال ش��د و امروز هرکس آن را می‌شنود یاد‬ ‫افزایش نرخ می‌افتد‪.‬‬ ‫«آزادس��ازی نرخ‌ها» در همه جای دنیا معنای‬ ‫دیگ��ری ج��ز آن ندارد؛ بای��د اج��ازه داد معادله‬ ‫عرضه و تقاض��ا در یک فضای رقابتی قیمت کاال‬ ‫و خدمات را تعیین کند‪ ،‬این به معنای رهاسازی‬ ‫نرخ‌ها نیس��ت که تا هر جا خواستند باال ببرند‪ ،‬از‬ ‫دهه ‪ 70‬که ای��ن مفهوم کاربرد عملی در زندگی‬ ‫روزمره پیدا کرد همیشه به خاطر شرایط تورمی‬ ‫نرخ‌ه��ا میل به افزایش پی��دا می‌کنند و در عمل‬ ‫هم این میل با س��رعت تحق��ق می‌یابد بین این‬ ‫مفهوم و گرانی رابطه یک به یک برقرار ش��د این‬ ‫مفهوم نه‌تنها توسط مخالفان منطق سرمایه‌داری‬ ‫بلکه توسط کس��انی که با این منطق هم ضدیت‬ ‫ندارند‪ ،‬برتابیده نمی‌شود و کسانی که آن را به‌کار‬ ‫می‌برن��د با مخالفت فرهنگ��ی و رفتاری اکثریت‬ ‫جامعه روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫حامیان آزادس��ازی نرخ‌ها چ��ون در چارچوب‬ ‫بحث اقتص��ادی به جهان نگاه می‌کنند و از تاثیر‬ ‫روانشناس��ی اجتماعی بی‌خبرند‪ ،‬در عمل آب در‬ ‫ه��اون می‌کوبیدند و با همه استدالل‌هایش��ان و‬ ‫قدرت اجرایی که دارن��د‪ ،‬نمی‌توانند اهداف خود‬ ‫را پیش ببرند‪ ،‬مش��کل از آنجا شروع می‌شود که‬ ‫نمی‌توان بدون طراحی رویه‌های قضایی مناسب‪،‬‬ ‫مقرارت‌زدای��ی و ایجاد بس��تر مناس��ب رقابت و‬ ‫ح��ذف محافل قدرتمند اقتصادی که از موقعیتی‬ ‫انحصاری‌ش��ان در جه��ت حذف فض��ای رقابتی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند این مفه��وم را در عمل محقق‬ ‫کرد و به نتیجه مطلوب رسید‪.‬‬ ‫موافقان اقتصاد بازار ب��اور دارند اقتصاد دولتی‬ ‫و متمرک��ز به‌دلیل وجود ش��بکه‌های رانت‌خوار‬ ‫متع��دد‪ ،‬روابط ش��خصی به ج��ای قانونمندی و‬ ‫حفظ اص��ول علمی و حرکت‌های س��لیقه‌ای به‬ ‫جای حرکت منطقی و تغییریابنده حاکم خواهد‬ ‫شد و این به معنای تداوم عقب‌افتادگی است‪.‬‬ ‫ام��ا این موافق��ان نمی‌گویند چگون��ه می‌توان‬ ‫بدون توجه به زمینه‌های تاریخی و فرهنگ دیرپا‬ ‫به‌صورت معجزه‌آسا بر این بحران غلبه کرد‪.‬‬ ‫رفع رکود تنها با تحریک طرف‬ ‫تقاضا‬ ‫دفتر مطالع��ات اقتصادی مرک��ز پژوهش‌های‬ ‫مجلس شورای اسالمی ضمن بیان این مطلب که‬ ‫باتوجه به انعطاف‌پذیری باالی قیمت‌ها در ایران‪،‬‬ ‫اثربخشی سیاست‌های پولی برخالف اقتصادهایی‬ ‫ب��ا درجه باالی چس��بندگی قیمت بس��یار ناچیز‬ ‫اس��ت اعالم کرد‪ :‬به ش��کل عملی انبساطی بودن‬ ‫سیاس��ت‌های پولی به جای تحریک تولید موجب‬ ‫می‌ش��ود تا کس��ری از بنگاه‌ها که قیمت‌ش��ان را‬ ‫در ه��ر دوره تعدیل می‌کنند بیش��تر و در نتیجه‬ ‫سیاست پولی خنثی شود‪.‬‬ ‫این گ��زارش می‌افزاید‪ :‬عملک��رد بانک مرکزی‬ ‫نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذار پولی بعضا‬ ‫برای مساعدت به رش��د تولید و اشتغال‪ ،‬انحراف‬ ‫انبس��اطی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬اما چون مکانیسم‬ ‫انتقال اثر سیاس��ت پولی برای تولید ضعیف بوده‪،‬‬ ‫به جای دس��تیابی به س��طوح تولی��د باالتر باعث‬ ‫اس��تمرار تورم و در دوره‌هایی تش��دید فشارهای‬ ‫تورمی ش��ده اس��ت‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬از لنگر اسمی‬ ‫سیاست پولی به‌طور فعال برای آن هدفی استفاده‬ ‫شده که برای آن کارآیی کافی نداشته و بالعکس‬ ‫ب��رای آن هدفی که لنگر اس��می کارآیی داش��ته‬ ‫(کنترل تورم) استفاده کافی و مفید نشده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر طبق قان��ون پول��ی و بانکی‪،‬‬ ‫دامنه تعهدات بانک مرکزی بس��یار وسیع بوده و‬ ‫الزم اس��ت پاسخگویی متناس��ب با آن نیز داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنی��ن تع��دد اهداف موج��ب کاهش‬ ‫مس��ئولیت‌پذیری و پاس��خگویی بان��ک مرکزی‬ ‫در قبال تورم می‌ش��ود‪ .‬تعیی��ن یک هدف اصلی‪،‬‬ ‫مقام��ات و مس��ئوالن را قادر می کن��د تا به‌طور‬ ‫موثرتری عملکرد بانک را کنترل کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به درجه پایین چس��بندگی قیمت‌ها در‬ ‫ایران و در نتیجه اثربخش��ی اندک سیاس��ت‌های‬ ‫پولی بر بخ��ش واقعی اقتصاد‪ ،‬بهتر اس��ت هدف‬ ‫بانک مرک��زی تنها کنترل نرخ ت��ورم و برقراری‬ ‫ثبات قیمت‌ها باشد‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬در ش��رایط انعطاف‌پذی��ری باالی‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬سیاس��ت‌گذار ب��رای تحری��ک رش��د‬ ‫اقتصادی باید به جای اس��تفاده از سیاس��ت‌های‬ ‫س��مت تقاضا (انبساط کل‌های پولی توسط بانک‬ ‫مرکزی) از سیاس��ت‌های س��مت عرض��ه (نظیر‬ ‫افزایش بهره‌وری‪ ،‬بهبود فضای کسب‌وکار و اصالح‬ ‫ساختارهای اقتصادی) استفاده کند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد بی‌محل با چک‌های برگشتی‬ ‫رحمت عزیزی‪ -‬برگشت خوردن روزانه ‪18‬هزار‬ ‫چک امروز دیگر برای برگه‌های چک آن هم با مهر‬ ‫و امضا ‪،‬اعتباری باقی نگذاشته است‪ .‬کارشناسان‬ ‫اجتماعی و قضایی با هشدار نسبت به پیامدهای‬ ‫ناگوار گسترش این معضل معتقدند‪ ،‬باید هرچه‬ ‫سریع‌تر برای این موضوع که از شایع‌ترین جرم‌های‬ ‫محکومان زندان‌هاست چاره‌ای جدی اندیشید‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه روزگاری ی��ک ت��ار س��بیل م��رد‬ ‫وج��ه الضمان معام�لات بزرگ بود ام��روز دیگر یک‬ ‫ب��رگ چک آن هم با مهر و امض��ا اعتباری ندارد‪ ،‬که‬ ‫ای��ن بی‌اعتبار ش��دن چک در ب��ازار و افزایش تعداد‬ ‫چک‌های برگشتی ریش��ه در بی‌اعتمادی در جامعه‬ ‫و افزای��ش فرهن��گ و گناهان��ی مانن��د دروغگویی‪،‬‬ ‫کالهبرداری‪ ،‬ناجوانم��ردی‪ ،‬دوری از اخالق و منش‬ ‫اسالمی‪ ،‬چاپلوسی و‪ ...‬دارد‪ .‬البته تازه پس از برگشت‬ ‫چک اس��ت که مش��کالت اف��راد آس��یب‌پذیری که‬ ‫توانای��ی جبران ضرر و زیان را ندارند‪ ،‬آغاز می‌ش��ود‬ ‫و سرانجام آن گاهی ربا‪ ،‬دزدی‪ ،‬کالهبرداری‪ ،‬فروش‬ ‫اسباب و وس��ایل زندگی‪ ،‬حراج سرمایه و‪ ...‬است‪ .‬در‬ ‫واقع می‌توان گفت چک‌های بی‌محل به منبعی برای‬ ‫گس��ترش آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است که‬ ‫در این مورد نیاز به پررنگ کردن ارزش‌های اخالقی‬ ‫و اس�لامی‪ ،‬روش‌ه��ای جوانمردی‪ ،‬پیش��گیری‌های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی و انجام سازوکارهای قانونی است‪.‬‬ ‫اما رکود بازار‪ ،‬تورم‪ ،‬ورشکستگی و نوسان قیمت‌ها‬ ‫نی��ز روی دیگر علت بی‌محل ش��دن چک‌ها س��ت‪.‬‬ ‫کاهش ص��دور چک از جانب فعاالن اقتصادی از یک‬ ‫س��و نش��ان از رکورد حاکم بر معامالت اقتصادی در‬ ‫کش��ور دارد و از س��وی دیگر‪ ،‬نشان از کاهش تمایل‬ ‫فع��االن اقتصادی ب��ه صدور چک و انج��ام معامالت‬ ‫غیرنق��دی دارد‪ .‬این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی‬ ‫می‌مانند که رش��د معامالت و مبادالت در اقتصاد را‬ ‫کن��د کرده و س��هولت انجام فعالیت‌ه��ای اقتصاد را‬ ‫کاه��ش می‌دهند‪ .‬این ش��اخص هنگامی که در کنار‬ ‫س��ایر ش��اخص‌های کالن اقتصادی‌گذارده می‌شود‪،‬‬ ‫بیش از پیش نش��انگر رکود حاکم ب��ر اقتصاد بوده و‬ ‫زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است‪.‬‬ ‫طبیعتا زمانی که فضای رکود بر بازار حاکم می‌شود‪،‬‬ ‫محیط کس��ب‌وکار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و‬ ‫ثبات در بازار از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫چنان چه بازار ثبات نداش��ته باشد‪ ،‬افراد حاظر در‬ ‫آن‪ ،‬برای بقا دس��ت به هر کاری خواهند زد‪ .‬یکی از‬ ‫این اقدامات استفاده از چک‌های بی‌پشتوانه است‪ ،‬با‬ ‫ای��ن امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد‬ ‫نظر را به دس��ت آورند‪ ،‬اما در بیش��تر مواقع با توجه‬ ‫ب��ه یکنواختی ک��ه در بازار وج��ود دارد‪ ،‬این موضوع‬ ‫امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫ب��رای ش��اهد این ادعا کافی اس��ت ک��ه گذری به‬ ‫آمارهای ‪ ۶‬س��ال گذشته بانک مرکزی داشته باشیم‪،‬‬ ‫درمی‌یابیم که چک‌های برگش��تی در سال‌های اخیر‬ ‫روندی صعودی به خود گرفته اس��ت و هرچه بیشتر‬ ‫زمان می‌گذرد‪ ،‬بر تعداد آنها افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫تع��داد چک‌های برگش��تی در س��ال ‪ 78‬افزون بر‬ ‫‪2/63‬میلیون برگ بوده که با شیب صعودی‪ ،‬این رقم‬ ‫در س��ال ‪ 90‬به ‪6/37‬میلیون برگ رس��یده است که‬ ‫حاکی از ‪142‬درصد رش��د در آمار چک‌های برگشتی‬ ‫به تعداد‪ ،‬طی دوره مورد بررس��ی اس��ت‪ .‬در سال ‪78‬‬ ‫از ه��ر ‪ 100‬فقره چک صادره حدود ‪ 6‬فقره برگش��ت‬ ‫خورده و این تعداد در س��ال ‪ 90‬ب��ه حدود ‪ 13‬فقره‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫تعداد چک‌های برگشت خورده در سال ‪ ۸۴‬معادل‬ ‫‪۳‬میلی��ون و ‪۵۴۶‬ه��زار ب��رگ‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۵‬معادل‬ ‫‪۳‬میلی��ون و ‪۵۹۹‬ه��زار ب��رگ‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۶‬معادل‬ ‫‪۳‬میلی��ون و ‪۹۲۵‬ه��زار ب��رگ‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۷‬معادل‬ ‫‪۴‬میلی��ون و ‪۹۴۴‬ه��زار ب��رگ‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۸‬معادل‬ ‫‪۵‬میلی��ون و ‪۸۷‬ه��زار برگ و در س��ال ‪ ۸۹‬نزدیک به‬ ‫‪۵‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار برگ چک بوده است‪.‬‬ ‫جدیدترین آم��ار بانک مرکزی که عملکرد اس��ناد‬ ‫مبادله‌شده در ‪‌3‬ماهه نخست امسال را نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫گویای این مطلب است که در‪‌3‬ماهه ‪1/11 ،93‬میلیون‬ ‫برگ سند به مبلغ ‪278‬هزارمیلیاردتومان مبادله شده‬ ‫که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال قبل به‌ترتیب‬ ‫‪9/6‬درصد و ‪6/15‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬اگرچه‬ ‫تعداد چک‌های مبادله‌ش��ده نس��بت به دوره مش��ابه‬ ‫سال قبل ‪9/6‬درصد افزایش یافته اما تعداد چک‌های‬ ‫برگشت‌خورده نس��بت به تعداد برگش��تی‌های سال‬ ‫گذشته ‪18‬درصد افزایش داشته است‪ .‬ناگفته پیداست‬ ‫دادوس��تد این حجم از چک‌های برگشتی در جامعه‪،‬‬ ‫تاثیر منفی در انگیزه س��رمایه‌گذاری دارد و باعث به‬ ‫خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود‪.‬آنچه مسلم‬ ‫است که چک به‌عنوان ابزار پرداخت معامالت روزمره‬ ‫که قرار بود برای آس��ان ش��دن معامالت مالی به کار‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬ای��ن روزها به‌عنوان یک��ی از معضالت‬ ‫اجتماعی بازار مطرح است‪.‬‬ ‫سهم کتاب و مطبوعات از کل صنعت چاپ کمتر از ‪ 20‬درصد است‬ ‫مدیرکل دفتر امور چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫س��هم کتاب و مطبوعات در کل صنعت چ��اپ حدود یک پنجم تا یک‬ ‫ششم است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی سه‌شنبه ‪ 11‬ش��هریور و در جریان تور بازدید‬ ‫خبرنگاران از چاپخانه‌های ته��ران که همزمان با روز ملی صنعت چاپ‬ ‫و در قالب برنامه‌های چهاردهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ‪ ،‬در‬ ‫س��خنانی با اش��اره به تحوالت ‪ 4‬دهه اخیر در صنعت چاپ گفت‪ :‬سهم‬ ‫بخش کتاب و مطبوعات در صنعت چاپ روز به روز کمتر می‌شود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که سهم سایر بخش‌ها در حال توسعه است‪ .‬شاید تا چند‬ ‫سال پیش کارت‌های اعتباری چندان برای ما معنا و اهمیتی نداشت اما‬ ‫امروزه می‌بینیم که بیشتر کارهای بانکی با همین کارت‌ها انجام می‌شود‬ ‫که صنعت چاپ در تولید آنها نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اید االن میلیون‌ها مترمربع از تابلوی تبلیغاتی در سطح‬ ‫ش��هرها نصب شده باش��د که بعضی آنها عمرشان کوتاه و بعضی بیشتر‬ ‫است‪ .‬این نشان‌دهنده چرخه عظیم صنعت چاپ است‪.‬‬ ‫برازش با بیان اینکه تنوع در بخش بس��ته‌بندی بس��یار بیشتر از خود‬ ‫کار چ��اپ اس��ت‪ ،‬از صدور چند حوال��ه واردات محصوالت چاپی خبر‬ ‫داد و تصری��ح کرد‪ :‬دیروز صبح ‪ 2‬حواله از یک‬ ‫ش��رکت را امضا کردیم که مجوز واردات‬ ‫‪ 200‬میلیون قوطی کاغذی آبمیوه به‬ ‫وزن ‪ 600‬تن است‪.‬‬ ‫همچنین مجوز یک درخواست دیگر‬ ‫هم مبنی بر واردات ‪ 350‬میلیون قوطی‬ ‫محصوالت لبنی را صادر کردیم‪.‬‬ ‫وی از امض��ای حوال��ه واردات چن��د‬ ‫میلیونی دستمال کاغذی‌های کوچک‬ ‫برای یک شرکت وارد‌کننده محصوالت‬ ‫بهداشتی خبر داد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در حوزه صنعت‬ ‫چاپ کشور س��پس گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر طی��ف وس��یعی از مصارف‬ ‫بس��ته بندی به وجود آمده اس��ت و‬ ‫ش��اهد هس��تیم که طیف وسیعی‬ ‫از محص��والت غذایی هم به همین‬ ‫شکل تولید و بسته‌بندی می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور چاپ و نش��ر‬ ‫وزارت ارش��اد ب��ا اش��اره ب��ه تنوع‬ ‫روزافزون وسایل بهداشتی‪ ،‬اهمیت‬ ‫بسته بندی این محصوالت را یادآور‬ ‫ش��د و ادامه داد‪ :‬اگر ب��رای عرضه‬ ‫محص��والت تولیدی خودم��ان به‬ ‫نوع چاپ و بس��ته‌بندی آنها توجهی‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬در واقع حق آن محصوالت را ادا نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سهم کتاب و مطبوعات در کل صنعت چاپ به یک پنجم و‬ ‫حتی یک ششم (کمتر از ‪ 20‬درصد) صنعت چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫برازش که از چاپخانه بانک ملی بازدید کرده‪ ،‬درباره این چاپخانه بزرگ‬ ‫دولتی گفت‪ :‬چاپ و انتش��ار پول یک کش��ور‪ ،‬یک مسئله بسیار مهم و‬ ‫دارای ابعاد اقتصادی عظیم و بلکه امنیتی است‪.‬‬ ‫اگر کشوری نتواند پول ملی خود را به درستی و با مکانیزم صحیح چاپ‬ ‫کند‪ ،‬مشکالت امنیتی زیادی ممکن است به وجود بیاید‪.‬‬ ‫یکی از پروژه‌هایی که چاپخانه بانک ملی دنبال می‌کند‪ ،‬چاپ کارت‌های‬ ‫هوشمند ملی است که اعتبار آنها از شناسنامه‌ها هم فراتر رفته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برنام��ه اداره کل چ��اپ و نش��ر وزارت ارش��اد برای‬ ‫تفویض اختیار بیش��تر به ادارات کل استانی با هدف شناسایی مشکالت‬ ‫و برنامه‌ریزی جهت هدایت و رفع آنها خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در طول یکی‪ ،‬دو دهه اخیر‪ ،‬مشکلی‬ ‫که همواره صنعت چاپ و بسته بندی از آن رنج‬ ‫می‌برده‪ ،‬نبود گروه‌های مشاور بوده است‪.‬‬ ‫این مسئله عالوه بر باال بردن هزینه‌های اقتصادی در کارهای چاپی‪ ،‬به‬ ‫دوباره کاری‌ها و برخی ناهماهنگی‌ها هم منجر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ما از یک طرف می‌گوییم که چاپخانه‌های ما بیکارند یا تعطیل ش��ده‌اند‬ ‫از طرف دیگر هم با مشکل انبوه واردات محصوالت چاپی روبه‌رو هستیم‬ ‫ولی واقعیت این اس��ت که به دلیل نبود دانش کارشناسی در بسیاری از‬ ‫واحدهای چاپی همکاران ما اقدام به واردات ماشین‌آالت چاپی می‌کنند‪،‬‬ ‫در حالی که دانش استفاده از آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین بعضی وقت‌ها خرید ماشین‌آالت چاپی خارجی تنها مشکالت‬ ‫چاپی یک منطقه را در کش��ور حل نمی‌کند‪ ،‬بلکه ممکن اس��ت بر این‬ ‫مشکالت بیفزاید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما در این دفتر از موسسات و شرکت‌های مشاوره علمی‬ ‫حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬خبرنگاران رسانه‌های مختلف که‬ ‫تعدادش��ان حدود ‪ 40‬نفر است به اتفاق مسئوالن دفتر‬ ‫امور چاپ و جش��نواره ملی صنعت چاپ روز گذشته از‬ ‫‪3‬چاپخان��ه بانک ملی‪ ،‬رایان و مس��عودمارک بازدید به‬ ‫عمل آوردند‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫درتکرارشعار«عاریازمصرف»بکوشیم‬ ‫گروه آینه‪ :‬داس��تان عوض شده‪ ،‬حاال‬ ‫دست کم مس��ئوالن سعی بر پنهان‌کاری‬ ‫ندارند و برای پیدا کردن راه حل‪ ،‬صورت‬ ‫مسئله را مطرح می‌کنند و بر آن نیستند‬ ‫ت��ا آن را پاک کنند‪ .‬این تغییر سیاس��ت‬ ‫از آنجا آغاز ش��د که مس��ئوالن با افزایش‬ ‫آمار در جهت پیشگیری آن تغییر رویکرد‬ ‫دادن��د و مصرف‌کنندگان ال��کل را بیمار‬ ‫دانستند‪ .‬بر اساس اعالم نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار نف��ر الکلی در‬ ‫کشور وجود دارد و تعداد مصرف‌کنندگان‬ ‫ال��کل رو به افزایش اس��ت‪ .‬ب��ر پایه این‬ ‫سیاست جدید‪ ،‬به‌روزترین آمارها نشان از‬ ‫مصرف الکل در بین دانشجویان می‌دهد‪.‬‬ ‫دکتر حقدوس��ت‪ ،‬رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی کرمان اعالم ک��رده که آخرین‬ ‫تحقیقات انجام ش��ده در استان کرمان و‬ ‫وضعیت موادمخدر در دانش��گاه‌ها نش��ان‬ ‫می‌ده��د ک��ه مصرف ال��کل در پس��ران‬ ‫دانش��جو ‪ 13‬درصد و در دختران دانشجو‬ ‫‪18‬درص��د و در دخت��ران غیردانش��جو‬ ‫‪2‬درصد است‪ .‬همچنین مصرف موادمخدر‬ ‫در دانش��جویان پس��ر را ‪ 10‬درص��د و در‬ ‫دختران دانش��جو ‪ 5/1‬درصد و در پسران‬ ‫غیردانش��جو ‪8/7‬درصد در استان کرمان‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫در هفت��ه جاری معاونان س��تاد مبارزه‬ ‫با موادمخ��در به‌منظور پیگیری مس��ائل‬ ‫مرب��وط ب��ه اعتی��اد در اس��تان کرم��ان‬ ‫جلسه‌ای را با حضور معاون کاهش تقاضا‬ ‫و توس��عه مش��ارکت‌های مردمی‪ ،‬معاون‬ ‫اداری و مال��ی امور مجلس‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫بازرس��ی و هماهنگ��ی امور اس��تان‌های‪،‬‬ ‫ستاد و اعضای ش��ورای هماهنگی برگزار‬ ‫کردند که در این س��تاد مقرر شد مباحث‬ ‫اعتیاد در راس فعالیت‌های استان کرمان‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در این جلس��ه چناریان‪ ،‬دبیر‬ ‫ش��ورای هماهنگ��ی ضمن ارائ��ه گزارش‬ ‫عملکرد ش��ورای هماهنگی ب��ه حاضران‬ ‫مش��کالت و موان��ع مربوط��ه در اس��تان‬ ‫کرم��ان در خصوص ب��ا موض��وع اعتیاد‬ ‫را بازگ��و کرد‪ .‬همچنین در این نشس��ت‬ ‫دین‌پرست‪ ،‬معاون کاهش تقاضا و توسعه‬ ‫مش��ارکت‌های مردمی س��تاد خواس��تار‬ ‫شفاف‌س��ازی موضوعات مربوط��ه و ارائه‬ ‫آم��ار واقع��ی در رابطه ب��ا ناهنجاری‌های‬ ‫اجتماعی در استان کرمان شد‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد دو راه��کار را در اس��تان‬ ‫مطرح کرد‪ :‬یکی موضوع کویر و خالء‌های‬ ‫امنیتی آن که تقریبا ‪ 20‬سال است که این‬ ‫مشکل در استان وجود دارد و دیگری در‬ ‫خصوص اعتیاد زن��ان خیابانی‪ ،‬معضالت‪،‬‬ ‫مش��کالت و حل آنها و راهکارهایی جامع‬ ‫که باید ارائه ش��ود تا اقدامات الزم در این‬ ‫خصوص صورت پذیرد‪.‬‬ ‫دین پرس��ت بی��ان کرد‪ :‬بای��د اقدامات‬ ‫بسیار خوبی در استان کرمان انجام پذیرد‬ ‫که یک��ی از آنها در رابطه با درمان اعتیاد‬ ‫زن��ان خیابانی اس��ت‪ ،‬و در ح��ال حاضر‬ ‫مش��غول جمع‌آوری آمار و اطالعات مورد‬ ‫نظر در این زمینه می‌باشیم‪.‬‬ ‫حس��ینی‪ ،‬معاون ام��ور اداری و مالی و‬ ‫امور مجلس س��تاد با اع�لام اینکه هدف‬ ‫از ای��ن جلس��ه گرفتن اطالعات اس��تان‬ ‫و جم��ع‌آوری انتقادات و پیش��نهادات از‬ ‫دبیرخانه به صورت ش��فاف اس��ت گفت‬ ‫ک��ه به دو دلی��ل صادقانه نق��اط قوت در‬ ‫این جلس��ه مطرح ش��ود‪ ،‬دلیل اول اینکه‬ ‫تشکر شود از زحمات کشیده شده توسط‬ ‫دس��تگاه‌ها و دوم کمی‌ه��ا و کاس��تی‌ها‬ ‫بررس��ی و به وزیر کشور و دبیر کل ستاد‬ ‫ارائه شود تا مورد تصویب قرار گیرد‪.‬‬ ‫او اش��اره ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه تاکید وزیر‬ ‫کش��ور ب��ر اجتماعی‌ک��ردن مب��ارزه ب��ا‬ ‫موادمخ��در بای��د از تمام��ی ظرفیت‌های‬ ‫سن مصرف الکل به ‪ 20‬سال رسید‬ ‫مشروبات الکلی غالبا از کشورهای همسایه و به طور قاچاق‬ ‫به ایران وارد می‌ش��ود‪ 3 .‬نوع از ان��واع اصلی آن از جمهوری‬ ‫آذربایجان‪ ،‬ترکیه و کردس��تان عراق وارد کش��ور می‌ش��ود‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخی نیز از الکل س��فید که در داروخانه‌ها توزیع‬ ‫می‌شود‪ ،‬به عنوان مشروب الکلی استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرآنالین‪ ،‬در ایران به دلیل پا ‌ره‌ای از مشکالت‪،‬‬ ‫تاکنون تحقیقات عمیق و گس��ترده‌ای در زمینه مصرف الکل‬ ‫صورت نگرفته اس��ت‪ .‬اما تحقیقی که پیرامون میزان ش��یوع‬ ‫مصرف موادمحرک‪ ،‬انواع داروهای روان‌گردان‪ ،‬الکل و سیگار‬ ‫روی ‪ 8‬ه��زار جوان ‪ 15‬تا ‪ 35‬س��ال مناط��ق ‪ ‌22‬گانه تهران‬ ‫اس��تان اع��م از خب��رگان‪ ،‬دانش��مندان‪،‬‬ ‫اندیش��مندان‪ ،‬اس��اتید‪ ،‬روحانیون و ائمه‬ ‫جمعه استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی مصوبات این جلس��ه‬ ‫نقشه راه س��ال ‪ 93‬مجموعه ستاد مبارزه‬ ‫با موادمخدر کش��ور در این استان خواهد‬ ‫ب��ود و با توج��ه به تجربه مع��اون کاهش‬ ‫تقاضای س��تاد از وضعیت استان حتما به‬ ‫توافقاتی خواهیم رسید که انشاءاهلل منشا‬ ‫خی��ر در راه تحقق و کاهش آس��یب این‬ ‫بالی خانمانس��وز که مشکالت عدیده‌ای‬ ‫برای اس��تان به وج��ود آورده خواهد بود‪.‬‬ ‫صورت گرفته اس��ت نش��ان می‌دهد که متوسط سن مصرف‬ ‫الکل به ‪ 20‬س��ال رس��یده و ‪ 26.5‬درص��د از جوانانی که به‬ ‫مصرف الکل روی آورده‌اند‪ ،‬سابقه مصرف این گونه مشروبات‬ ‫را در خانواده خود داشته‌اند‪.‬‬ ‫نتایج پژوهش انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز که در دولت‬ ‫نهم روی ‪ 1500‬دانش��جوی ‪ 18‬تا ‪ 24‬س��اله انجام شد نشان‬ ‫داد که ‪ 25‬درصد دانش��جویان‪ ،‬مصرف الکل را بدون اش��کال‬ ‫می‌دانس��تند‪ .‬از این تعداد‪ 20 ،‬درصد اع�لام کرده بودند که‬ ‫الکل مصرف می‌کنند و ‪ 5‬درصد هم گفته بودند که وسوس��ه‬ ‫شده‌اند این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ 60‬درصد زندانی��ان مربوط به موادمخدر‬ ‫هس��تند و مابقی مربوط به جرایم مرتبط‬ ‫ب��ا ح��وزه موادمخ��در می‌باش��د و اگر با‬ ‫برنامه‌ری��زی دقیق و هدفمند پیش برویم‬ ‫قطع��ا خیل��ی از مش��کالت اس��تان قابل‬ ‫کنترل و مدیریت است‪.‬‬ ‫‹ ‹دنیایی عاری از مصرف‬ ‫دکتر حقدوس��ت‪ ،‬رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی کرمان در رابطه با پیشنهادات‬ ‫کاربردی پس از معرفی مجله بین‌المللی‬ ‫با موضوع اعتیاد اشاره کرد که در عرصه‬ ‫مبارزه با موادمخدر زحماتی که کش��یده‬ ‫ش��ده را تاکنون به مع��رض نمایش قرار‬ ‫نداده‌ایم لذا این مجله می‌تواند بلندگوی‬ ‫علم��ی س��تاد در ای��ن زمین��ه باش��د و‬ ‫آمادگ��ی خ��ود را در این زمین��ه اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬به گفت��ه او تحقیق��ات زیادی در‬ ‫زمینه مت آمفتامین و عوارض ناش��ی از‬ ‫آن که از تنوع زیادی برخوردار هس��تند‬ ‫باید انج��ام پذیرد تا ب��ه نتیجه مطلوب‬ ‫برس��یم و پروتکل‌های درمان��ی در این‬ ‫زمین��ه با اس��تفاده از ظرفیت دانش��گاه‬ ‫عمومی ش��ود‪ .‬ب��ا توجه ب��ه پایگاه‌های‬ ‫خوبی که در اس��تان وجود دارد می‌توان‬ ‫آمار درستی از معتادان به الکل در دست نیست‬ ‫عباس دیلمی‌زاده‬ ‫مدیر عامل جمعیت تولد دوباره‬ ‫اطالعات غلطی درباره آمار اعتیاد به الکل‬ ‫وج��ود دارد؛ چراکه مصرف الکل با س��وء مص��رف فرق دارد‬ ‫و آنچه که بر اس��اس ش��واهد به‌دس��ت آمده نشان می‌دهد‬ ‫که تنها ‪ 10‬درصد از افراد در کش��ور معتاد به الکل هس��تند‬ ‫ام��ا این رقم هنوز به میزانی نرس��یده که بخواهیم برای این‬ ‫موضوع مراکز ترک تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر چند مرکز پایلوت توس��ط مراکز بهداش��ت‬ ‫و چند مرکز غیردولتی راه‌اندازی ش��ده که تنها به بس��تری‬ ‫معت��ادان الکل می‌پ��ردازد‪ .‬اما مراکز ترک ال��کل باید بعد از‬ ‫راه‌اندازی مراکز جامع و تدوین پروتکل مربوط به مواد مخدر‬ ‫و الکل مستقر شود تا بتوان به صورت کلی برای این موضوع‬ ‫برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫به نظر من بهتر است ترک اعتیاد به الکل و مواد مخدر در‬ ‫یک مکان انجام شود‪ ،‬البته به شرطی که درمان‌گران آموزش‬ ‫کاف��ی ببینند و با اطالعات کافی وارد فاز درمان اعتیاد الکل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بعد از تدوین این پروتکل بهتر می‌توان در این‌باره صحبت‬ ‫ک��رد‪ .‬درحال حاضر مراکزی که به‌صورت پایلوت وجود دارد‬ ‫برنامه درمانی مناسبی ندارند؛ چراکه چند ماه از آغاز به کار‬ ‫این مراکز می‌گذرد و تعداد مراجعه‌کنندگان زیاد نیس��ت‪ .‬به‬ ‫صورت میانگین می‌توان گفت که در طول هفته بیش از یک‬ ‫مراجعه‌کنن��ده نداری��م و این افراد هم یا خودش��ان مراجعه‬ ‫می‌کنند یا با تجویز پزشک این کار انجام می‌شود‪.‬‬ ‫اینک��ه معتادان ب��ه الکل در ح��ال حاضر بیمار ش��ناخته‬ ‫می‌ش��وند یا مجرم‪ ،‬واقعا معلوم نیس��ت‪ .‬درحال حاضر تنها‬ ‫از راه بازخ��ورد از بیرون می‌توان در این باره قضاوت کرد‪ .‬ما‬ ‫ای��ن بازخورد را در اماکن مختلف دیده‌ایم که اغلب به معتاد‬ ‫ال��کل به عنوان بیمار ن��گاه می‌کنند‪ .‬هرچند که این موضوع‬ ‫هنوز قابل استناد نیست و فقط از صحبت با مسئوالن به‌طور‬ ‫شفاهی عنوان شده است‪.‬‬ ‫در نهایت کمیته ملی در وزارت کشور است که در این زمینه‬ ‫تصمیم می‌گیرد‪ .‬معتادان به الکل در پروسه اولیه برای درمان‬ ‫‪ 4‬مرحله از سر می‌گذرانند که با سم‌زدایی در مراکز ترک اعتیاد‬ ‫متفاوت است‪ .‬اما پس از سم‌زدایی‪ ،‬مرحله بازتوانی آن چیزی‬ ‫است که هم برای معتادان به مواد مخدر و هم برای الکلی‌ها‬ ‫مشترک است‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر من معت��ادان به الکل بهتر اس��ت ک��ه در مراکز‬ ‫ت��رک اعتیاد به مواد مخدر نگهداری ش��وند‪ ،‬چراکه با وجود‬ ‫‪7‬ه��زار مرکز در س��طح کش��ور معتادان به ال��کل می‌توانند‬ ‫در ای��ن مراک��ز پذیرفته ش��وند‪ .‬درباره ان��گ اجتماعی که‬ ‫متوج��ه‌ این افراد اس��ت هن��وز تحقیقی ص��ورت نگرفته یا‬ ‫اینکه آس��یب ک��دام باالتر اس��ت‪ .‬این موضوعی اس��ت که‬ ‫به‌صورت نس��بی در دیگر کش��ورها و حتی غ��رب هم دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ب��رای ایجاد تحقیقات‪ ،‬اس��تان کرمان را‬ ‫پایگاه مناس��بی در این زمینه انتخاب و‬ ‫با ی��ک حمایت مختصر این س��اختار را‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫او خواستار ایجاد هماهنگی و همچنین‬ ‫شعار «عاری از مصرف» بین دانشگاه‌های‬ ‫استان و کشور در جهت کاهش آسیب و‬ ‫س��وءمصرف در این زمینه ش��د و گفت‪:‬‬ ‫می‌ت��وان این ش��عار را از دانش��گاه‌های‬ ‫کرمان به عنوان الگو کشوری شروع کرد‪.‬‬ ‫در ادامه روحی‪ ،‬مدیرکل امور اجتماعی‬ ‫اس��تانداری کرمان نیز گف��ت‪ :‬در بحث‬ ‫‪ DIC‬زنان س��ه بحث باید مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد اس��کان خانم‌ها‪ ،‬بحث توانمند‬ ‫س��ازی بانوان‪ ،‬بحث جداسازی کودکان‬ ‫آنها‪ ،‬ک��ه تابه‌ح��ال تحقق پی��دا نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬باید توج��ه ویژه‌ای به‬ ‫افزای��ش اعتب��ارات پیش��گیری ش��ود و‬ ‫بیش��تر س��من‌هایی که در حوزه درمان‬ ‫در ح��ال فعالیت هس��تند اعتبارات را به‬ ‫خود اختص��اص داده‌اند‪ .‬توج��ه ویژه به‬ ‫سمن‌های حوزه پیش��گیری مورد انتظار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمپ ترک الکل در تهران‬ ‫رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از‬ ‫راه‌ان��دازی مرک��ز ترک‌اعتی��اد الکل در‬ ‫آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬مرکزی‬ ‫ویژه برای ترک الکل در تهران راه‌اندازی‬ ‫شده و به‌زودی فعالیت آن آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫همایون هاش��می پیش��تر با بی��ان این‬ ‫مطل��ب به مهر گفته ب��ود که با توجه به‬ ‫اینکه مصرف الکل طی سال‌های گذشته‬ ‫در کش��ور به‌خصوص در می��ان جوانان‬ ‫افزایش داشته است به همین دلیل ایجاد‬ ‫مراکز ترک ال��کل در اولویت برنامه‌های‬ ‫س��ازمان ق��رار گرفته اس��ت و برهمین‬ ‫اس��اس مرکزی ویژه نیز ایجاد ش��ده که‬ ‫البته هن��وز به طور رس��می فعالیت آن‬ ‫آغاز نش��ده اما به‌زودی شروع به فعالیت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در م��ورد افزای��ش مص��رف الکل‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تحقیقات و پژوهش‌هایی که‬ ‫در مورد مصرف الکل انجام شده نشان از‬ ‫افزایش مصرف آن دارد و در سال آینده‬ ‫نیز سازمان بهزیستی برنامه‌هایی در این‬ ‫خصوص در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان بهزیس��تی در مورد‬ ‫تعداد کمپ‌های ت��رک اعتیاد اعالم کرد‬ ‫ک��ه در حال‌حاضر بی��ش از ‪ 650‬کمپ‬ ‫ترک اعتیاد دارای مجوز در اس��تان‌های‬ ‫مختلف کشور فعال است که مجوز آنها از‬ ‫سوی سازمان بهزیستی صادر شده است‬ ‫و براساس ماده‪ 15‬قانون و ضوابط اجرای‬ ‫مربوط به اعتیاد‪ ،‬بهزیستی متولی صدور‬ ‫مجوز برای مراکز ترک اعتیاد است‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی‪ ،‬متاسفانه در حال‌حاضر‬ ‫تعداد زی��ادی کمپ ت��رک اعتیاد بدون‬ ‫مج��وز وجود دارد ک��ه وظیفه برخورد با‬ ‫آنها بر عهده بهزیس��تی نیس��ت و دراین‬ ‫خص��وص خالء قانونی وجود دارد زیرا ما‬ ‫نیز نمی‌خواهیم ای��ن مراکز غیرقانونی و‬ ‫بدون اس��تفاده از استانداردهای الزم در‬ ‫کشور فعالیت کنند اما در مجموع باز هم‬ ‫کارشناس��ان ما با مراجع��ه به این مراکز‬ ‫از آنها می‌خواهند که نس��بت به مراجعه‬ ‫به سازمان و تقاضای صدور مجوز قانونی‬ ‫اقدام کنن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫آمار م��رگ و می��ر معت��ادان مربوط به‬ ‫کمپ‌ه��ای غیرمج��از اس��ت ب��ه همین‬ ‫دلی��ل ض��رورت دارد که دس��تگاه‌های‬ ‫مس��ئول مانند نی��روی انتظام��ی و قوه‬ ‫قضائی��ه ب��ه عملکرد این مراک��ز نظارت‬ ‫بیش��تری کنند و با آنها برخ��ورد کرده‬ ‫و از ادام��ه فعالیت کمپ‌ه��ای غیرمجاز‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ضرورت ارائه تسهیالت زودبازده و وام اشتغال به معتادان بهبود یافته‬ ‫یک نماینده مجلس خواس��تار تش��کیل کارگروه‬ ‫ویژه برای رفع مش��کالت اقتصادی ‪6‬میلیون خانوار‬ ‫درگی��ر اعتیاد ش��د و تاکی��د کرد‪ :‬ارائه تس��هیالت‬ ‫زودبازده و وام اشتغال به معتادان بهبود یافته امری‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر‪ ،‬محمد‬ ‫علیپور با بیان اینکه بای��د برای معتادان بهبودیافته‬ ‫واحدهای نمونه اقتصادی راه‌اندازی شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمک به بهبود وضعی��ت اقتصادی خانواده معتادان‬ ‫و معت��ادان بهبود یافته س��بب کاهش آس��یب‌های‬ ‫اجتماعی در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحده��ای نمون��ه اقتص��ادی پس از‬ ‫راه‌اندازی می‌تواند برای تمامی اس��تان‌ها و ش��هر‌ها‬ ‫به‌عنوان الگ��و قرار گرفته و عرص��ه را برای فعالیت‬ ‫اقتصادی معتادان بهبود یافته فراهم سازد‪.‬‬ ‫همچنین ارائه تس��هیالت زودبازده و وام اش��تغال‬ ‫به معتادان بهبودیافته ب��رای جامعه‌پذیر کردن این‬ ‫افراد ضروری است و حمایت‌های این چنینی سبب‬ ‫بازنگش��تن این افراد به چرخه خانمان‌س��وز اعتیاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ب��رای رفع آلودگ��ی اجتماع��ی موادمخدر‬ ‫بخشی از منابع اقتصادی کشور را باید به اشتغال‌زایی‬ ‫معت��ادان بهبودیافته اختص��اص داد و به هیچ عنوان‬ ‫نباید این موضوع را به‌عنوان هزینه تلقی کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم چالدران‪ ،‬شوط و پلدشت با تاکید بر‬ ‫اینکه از منابع دولتی باید برای تس��هیالت اقتصادی‬ ‫معت��ادان بهبودیافت��ه بهره گرف��ت‪ ،‬گفت‪:‬این افراد‬ ‫نباب��د در جامعه ایزوله ش��ده و جدا از س��ایر افراد‬ ‫در نظرگرفته ش��وند چراکه گاه��ی معتادان از افراد‬ ‫نخب��ه‌ای بوده‌اند که به دلیل ش��رایط نامناس��ب و‬ ‫ناخودآگاه گرفتار معضل اجتماعی اعتیاد شده‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪600‬هزار بیمار آلزایمری در ایران‬ ‫مدیرعامل انجم��ن آلزایمر ایران ب��ا اعالم اینکه‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود در ح��دود ‪600‬ه��زار مبتال‬ ‫به آلزایمر در کش��ور وجود داش��ته باش��د‪ ،‬از نبود‬ ‫کلینیک ویژه این بیماران انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬معصومه صالحی به آخرین آمار‬ ‫جهانی آلزایمر اشاره کرد و افزود‪ :‬طبق آخرین آمار‬ ‫س��ال ‪2013‬م‪ ،‬بی��ش از ‪42‬میلیون نف��ر در جهان‬ ‫مبتال به آلزایمر هستند که پیش‌بینی می‌شود این‬ ‫آمار در سال ‪ 2050‬به ‪ 135‬میلیون نفر برسد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اعالم اینکه ه��ر ‪ 4‬ثانیه یک نف��ر در دنیا دچار‬ ‫آلزایمر می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬برآورد می‌شود که در حدود‬ ‫‪ 600‬هزار نفر در ایران به این عارضه مبتال باشند‪.‬‬ ‫صالح��ی به مش��کالت افراد مبتال ب��ه آلزایمر در‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬متاس��فانه هنوز یک‬ ‫کلینیک ویژه آلزایمر در کشور نداریم و این بیماران‬ ‫به حال خود رها شده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با اشاره به نامه‌ای‬ ‫که در حدود ‪ 45‬روز قبل به وزیر بهداش��ت نوشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این نامه از وزیر درخواس��ت‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬توجه بیش��تری به این افراد و مش��کالت‬ ‫آنها داش��ته باش��ند و با توجه به آس��یب‌هایی که‬ ‫این عارضه برای بیمار و خانواده او دارد‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫داده‌ای��م که از محل یارانه‌ها‪ ،‬به این افراد و خانواده‬ ‫آنها کمک ش��ود‪ .‬همچنین درخواست کرده‌ایم که‬ ‫بیماری آلزایمر در فهرست بیماری‌های خاص قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی در پاس��خ به این سوال که وزیر بهداشت‬ ‫به نامه ش��ما جواب داده است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬آقای‬ ‫وزیر‪ ،‬نام��ه را به معاونت درمان ارج��اع داده‌اند اما‬ ‫هنوز جوابی به ما داده نشده است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به احداث مجتم��ع ویژه آلزایمر‬ ‫در غ��رب تهران‪ ،‬از وزارت بهداش��ت ب��رای تکمیل‬ ‫این پروژه درخواس��ت کمک کرد و افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫هنوز یک کلینیک ویژه آلزایمر در کش��ور نداریم و‬ ‫بیماران با مراجعه به پزش��کان‪ ،‬تنها به دریافت دارو‬ ‫اکتف��ا می‌کنند و از آموزش‌ه��ای الزم برای مراقبت‬ ‫از بیماری خود محروم هس��تند‪.‬وی ب��ا اعالم اینکه‬ ‫انجم��ن تنها ی��ک مرکز ارائه خدم��ات و آموزش به‬ ‫اف��راد مبتال به آلزایمر در غرب تهران دارد که روزانه‬ ‫پذیرای ‪ 15‬بیمار است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه داروهای این‬ ‫بیم��اران اخیرا کمیاب ش��ده و بیمه‌ها نیز داروهای‬ ‫خارجی را پوشش نمی‌دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران‪ ،‬هزینه دارویی یک‬ ‫بیمار مبتال به آلزایمر در طول یک ماه برای بیمارانی‬ ‫ک��ه داروی ایرانی مصرف می‌کنند ‪ 100‬تا ‪150‬هزار‬ ‫توم��ان و ‪ 300‬تا ‪350‬ه��زار تومان ب��رای داروهای‬ ‫خارجی اعالم کرد‪.‬‬ ‫میزان سموم میوه‌ها‬ ‫مشخص نیست‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان‬ ‫اینکه نکات اس��تاندارد درخصوص س��موم میوه‌ها‬ ‫رعایت نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید به نقطه‌ای برسیم که‬ ‫به مردم اطمین��ان دهیم میوه‌ای که به بازار عرضه‬ ‫می‌ش��ود درصد استانداردی از س��موم را دارا است‬ ‫اما متاسفانه در حال حاضر این اندازه‌گیری صورت‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالرحمان رس��تمیان‬ ‫در مورد تاثیر سموم محصوالت کشاورزی برنازایی‬ ‫زنان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه س��موم داخل میوه‌ها دارای‬ ‫عوارضی هستند‪ ،‬یک امر مشخص شده‌ای است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه باید به س��متی برویم که این‬ ‫سموم در میوه‌ها کمتر شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میوه‌هایی‬ ‫که وارد بازار می‌ش��وند باید از مبداء شناس��نامه‌دار‬ ‫باشند به این معنی که باید سر زمین مورد ارزیابی‬ ‫ق��رار گیرن��د و در صورتی که سموم‌ش��ان در حد‬ ‫استاندارد بود به بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫وی درخصوص محصوالت پروتئینی و گوش��تی‬ ‫نیز خاطرنشان کرد‪ :‬مواد پروتئینی که از دامپروری‬ ‫به ب��ازار عرضه می‌ش��وند‪ ،‬باید ع��اری از هر گونه‬ ‫هورمون و آنتی‌بیوتیک باشد و دیگر اثری از سموم‬ ‫و هورمون‌ها در دام باقی نمانده باشد‪.‬‬ ‫رس��تیمان ب��ا اش��اره به مض��ر بودن س��موم و‬ ‫آنتی‌بیوتیک‌ها برای بدن انس��ان‪ ،‬اف��زود‪ :‬اما اینکه‬ ‫چ��ه درصدی از این س��موم‪ ،‬عارض ‌ه ایجاد می‌کند‪،‬‬ ‫نیازمند مطالعات علمی و مس��تمر است و از سویی‬ ‫دیگر باید توجه داش��ت که نباید ب��ا ارائه آمارهای‬ ‫غل��ط در بین مردم نگرانی بیش از حد ایجاد کنیم‬ ‫اما این به معنی این نیس��ت که این مس��ائل ‌‌را رها‬ ‫کنیم و منکر آنها شویم‪.‬‬ ‫نماینده مردم دامغان در پاس��خ به این سوال که‬ ‫کنترل سموم محصوالت کشاورزی و مواد پروتئینی‬ ‫چه میزان در کشور مورد توجه قرار می‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبق آنچه به ما اطالع داده ش��ده‪ ،‬درخصوص مواد‬ ‫پروتئینی و گوشتی این موارد رعایت می‌شود اما به‬ ‫هر حال این امر نظارت مستمر دولت را می‌طلبد‪.‬‬
‫خبر‬ ‫تولید ‪ 300‬میلیارد تن‬ ‫آالینده‪ ،‬سهم نیروگاه‌های برق‬ ‫نیروگاه‌های برق فعلی در سراسر جهان تا پیش‬ ‫از بازنشستگی‌ش��ان بی��ش از ‪ 300‬میلیارد تُن دی‬ ‫اکسید کربن وارد جو می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ایسنا‪ ،‬نتایج مطالعات جدید‬ ‫که نخس��تین مطالعه در اندازه‌گیری سرعت انتشار‬ ‫آالینده‌های ناشی از احداث نیروگاه‌های برق جدید‬ ‫محس��وب می‌شود‪ ،‬نشان داد که س��االنه ‪ 4‬درصد‬ ‫به س��رعت انتش��ار آالینده‌ها اضافه می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫مش��کل از آنجایی جدی اس��ت که سرعت احداث‬ ‫نیروگاه‌های تولید برق از سوخت فسیلی از سرعت‬ ‫بازنشستگی نیروگاه‌های قدیمی پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫س��وخت زغال‌س��نگ عام��ل دو س��وم از ‪300‬‬ ‫میلیارد تُ��ن آالیند ‌ه حاص��ل از نیروگاه‌های تولید‬ ‫برق محس��وب می‌ش��ود در حالی ک��ه گاز طبیعی‬ ‫نی��ز ‪ 27‬درصد باقیمانده از این آالینده‌ها را به خود‬ ‫اختص��اص می‌دهد که این رقم حاک��ی از افزایش‬ ‫ج��دی س��هم گاز طبیع��ی در تولی��د آالینده‌های‬ ‫حاصل از نیروگاه‌های برق است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در س��ال ‪ 1980‬میالدی گاز طبیعی ‪ 15‬درصد‬ ‫از آالینده‌ها را به خود اختصاص می‌داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از «تینک پراگرس»‪،‬‬ ‫«اس��تیون دیوی��س»‪ ،‬اس��تادیار عل��وم زمین در‬ ‫دانش��گاه کالیفرنیا که سرپرستی این مطالعه را نیز‬ ‫برعهده دارد‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬کاهش حجم آالینده‌های‬ ‫کرب��ن به این معنی اس��ت که تعداد بیش��تری از‬ ‫نیروگاه‌هایی که با س��وخت‌های فس��یلی فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بازنشسته ش��وند اما برخالف این مسئله‬ ‫طی دهه گذشته بیش از دهه‌های پیشین در حال‬ ‫ساخت تعداد بیش��تری از نیروگاه‌های برق مبتنی‬ ‫بر س��وخت‌های فس��یلی هس��تیم و این در حالی‬ ‫اس��ت که روند تعطیلی و بازنشستگی نیروگاه‌های‬ ‫قدیمی با روند افتتاح و توس��عه نیروگاه‌های جدید‬ ‫همخوانی ندارد‪ .‬در واقع بشر دارد درست برخالف‬ ‫آنچه که برای مقابله با تغییرات جوی نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫گام برمی‌دارد‪.‬‬ ‫دیوی��س اف��زود‪ :‬به ج��ای حل معض��ل آلودگی‬ ‫ه��وا هزینه‌های سرس��ام‌آوری را ب��ه فناوری‌هایی‬ ‫اختصاص می‌دهیم که نه تنها این مش��کل را حل‬ ‫نمی‌کنند بلکه آن را وخیم‌تر نیز می‌کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از این نیروگاه‌های جدید نتیجه رش��د‬ ‫اقتص��ادی در کش��ورهای در حال توس��عه به ویژه‬ ‫چین هس��تند‪ .‬افزایش استفاده سرانه برق به دلیل‬ ‫افزایش اس��تانداردهای زندگی افراد رخ می‌دهد اما‬ ‫با وجود فناوری حاضر آلودگی‌های بیش��تری را به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫چین ‪ 42‬درصد از آالینده‌های پیش‌رو‪ ،‬امریکا ‪11‬‬ ‫درصد‌‪ ،‬اروپا ‪ 9‬درصد و سایر کشورها نظیر اندونزی‬ ‫و عربستان سعودی نیز باقیمانده این رقم را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫‪84‬درصد مرگ ایرانی‌ها به‬ ‫دلیل فشارخون‬ ‫جویبار زباله‬ ‫فرهنگ تخریب یا تخریب فرهنگ‬ ‫رقیه رضایی‪ -‬گروه آینه‪ :‬تلی از زباله انباش��ته‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��وی تعف��ن‪ ،‬حش��رات در کن��ار رودخانه؛‬ ‫پارادوکس��ی ح��زن انگی��ز اس��ت‪ .‬گوی��ی ص��دای‬ ‫گنجش��کان نغمه‌خوان‪ ،‬درختان سرسبز و گیاهان با‬ ‫نشاط جایشان را با زباله و تعفن عوض کرده‌اند و به‬ ‫جای س��کوت صدای ماشین است و ماشین است و‬ ‫ماشین‪ .‬به هوای‪ ،‬هوای تازه به کوه و بیابان می‌زنی‪،‬‬ ‫اما تعفن دس��ت از سرت برنمی‌دارد‪ .‬همه جا هست‪.‬‬ ‫در باالدس��ت رود هم انگار کس��ی بوده که به عمد‬ ‫نه فقط رود را که تمام چش��مه ساران سرازیر شده‬ ‫به آن را نیز گِل کرده اس��ت‪ .‬دس��ت تخریب‌کننده‬ ‫حی��ات این بار‪ ،‬نه بالیای طبیعی اس��ت و نه قهر و‬ ‫غضب الهی‪ ،‬دس��ت انسان اس��ت که هنوز می‌شود‬ ‫امید داشت که جهان نویی را بسازد‪.‬‬ ‫زبال��ه یک��ی از معض�لات اصلی زیس��ت محیطی‬ ‫جامع��ه مصرف‌گ��رای ایرانی اس��ت‪ .‬ام��ا زباله رها‬ ‫ش��ده در طبیعت‪ ،‬امری ورای فاجعه اس��ت‪ .‬گویی‬ ‫ش��هروندان آنگونه غرق در فردگرایی آن هم از نوع‬ ‫قهقرایی‌اش ش��ده‌اند که حتی کمی از اثرات مخرب‬ ‫آن را نیز نمی‌بینند‪.‬‬ ‫امر عمومی از حوزه مفاهیم اجتماعی حذف ش��ده‬ ‫است و همه چیز تنها در دایره منافع فردی گنجانده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما متاس��فانه حتی تعاریفی که از منافع‬ ‫فردی ارائه می‌شود‪ ،‬نادرست و مخرب هستند‪.‬‬ ‫گفته می‌شود که روزانه ‪ 50‬میلیون کیلوگرم زباله‬ ‫در ایران تولید می‌ش��ود و تنها ‪ 30‬درصد این زباله‬ ‫بازیافت می‌ش��ود‪ .‬بنا به این آمار و ارقام‪ ،‬حتی بحث‬ ‫جم��ع‌آوری‪ ،‬بازیافت و دفن ای��ن میزان زباله نیز در‬ ‫س��طح کالنش��هرهایی مثل تهران بس��یار با مشکل‬ ‫همراه است‪ .‬این موضوع در حاشیه شهرها و طبیعت‬ ‫امری بحران‌زاست‪.‬‬ ‫رویا محبی یکی از ش��هروندان تهرانی اس��ت که‬ ‫دغدغ��ه محیط زیس��ت دارد‪ .‬می‌گوی��د‪ :‬هر جمعه‬ ‫راهی طبیعت اطراف تهران می‌شود تا زباله‌هایی را‬ ‫که بقیه مردم ریخته‌اند‪ ،‬جمع کند‪.‬‬ ‫وقت��ی درباره نگاه م��ردم به رفتارش می‌پرس��ی‪،‬‬ ‫پاسخ‌های رنگارنگی تحویل می‌دهد‪ :‬بعضی تشویقت‬ ‫می‌کنن��د و بعضی تمس��خر‪ ،‬بعضی‌ه��ا بی‌خیال از‬ ‫کن��ارت عب��ور می‌کنند و به آش��غال ریختن‌ش��ان‬ ‫ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫آنق��در فاصله فرهنگی زیاد اس��ت ک��ه برایم قابل‬ ‫هضم نیس��ت‪ .‬بعض��ی از مردم وقت��ی می‌بینند که‬ ‫کیس��ه دس��تت گرفت��ه‌ای و زباله‌های دیگ��ران را‬ ‫جم��ع می‌کنی‪ ،‬عذاب وجدان می‌گیرند و به کمکت‬ ‫می‌آیند‪ ،‬ولی تعداد این انس��ان‌ها خیلی کم است‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪ :‬اینکه دنبال مقصر بگردیم خیلی نمی‌تواند‬ ‫به حل مشکل کمک کند‪ .‬در واقع یک دسته عوامل‬ ‫هس��تند که با دست به دس��ت هم دادن‪ ،‬می‌توانند‬ ‫راهگش��ا باش��ند‪ .‬درباره ای��ن عوام��ل می‌گوید‪ :‬در‬ ‫طبیعت امکانات بهداش��تی به اندازه کافی و در واقع‬ ‫به اندازه تولید زباله ملی ما نیست‪.‬‬ ‫ما مردمی هس��تیم که زباله زی��اد تولید می‌کنیم‪،‬‬ ‫بنابرای��ن باید س��طل زباله و جم��ع‌آوری و بازیافت‬ ‫آن را هم گس��ترش بدهیم‪ .‬م��ردم هم گزینه بدیلی‬ ‫ندیده‌ان��د‪ .‬یعنی اگر جایی ب��ود که طبیعت این‌طور‬ ‫آلوده نبود‪ ،‬شاید رفتار مردم هم تغییر می‌کرد‪.‬‬ ‫مردم ع��ادت کرده‌اند که زباله در طبیعت ببینند‪،‬‬ ‫هم��ه هم از این امر ناراحتند‪ ،‬اما مثل اینکه کرختی‬ ‫در سطح وسیعی جامعه‌مان را فراگرفته است‪.‬‬ ‫پریس��ا صارمی یکی از ش��هروندان تهرانی اس��ت‬ ‫معتق��د اس��ت که ای��ن وحش��تناک اس��ت که در‬ ‫جامع��ه‌ای زندگی کنی که س��ازمان‌های مردم نهاد‬ ‫ب��ه جای فعالیت‌های اجتماعی ب��ه جمع‌آوری زباله‬ ‫مشغول باشند‪.‬‬ ‫منظورم این اس��ت که مسئله‌ای که خیلی بدیهی‬ ‫و بنیادی است و افراد باید از کودکی آموزش ببیند‪،‬‬ ‫در نظ��ر نمی‌گیری��م و بعد یک ع��ده مجبورند آن‬ ‫کار را ب��ه جای ما انج��ام بدهند‪ .‬البته به نظرم فقط‬ ‫تداوم تخریب محیط‌زیست‪ ،‬توسعه را تهدید می‌کند‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬همه آمارها حاکی از آن است‬ ‫که ش��رایط خوبی در زمینه محیط‌زیس��ت‬ ‫نداریم و تداوم تخریب محیط‌زیست توسعه‬ ‫و امنیت کشور را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫به نق��ل از پایگاه خب��ری دیده‌بان محیط‬ ‫زیست و حیات‌وحش ایران‪ ،‬معصومه ابتکار‬ ‫گفت‪ :‬بی‌توجهی به محیط زیست در دولت‬ ‫گذش��ته تش��دید ش��د و اکنون با مشکالت‬ ‫عدیده در این زمینه مواجه هستیم‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری با اشاره به استفاده‬ ‫بی‌رویه از مناب��ع طبیعی و نیز آلودگی‌های‬ ‫محیط‌زیس��ت گفت‪ :‬میزان مص��رف انرژی‬ ‫و س��وخت در کش��ور ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۲‬برابر میزان‬ ‫مصرف جهانی اس��ت و دلی��ل آن هم یارانه‬ ‫مصرف سوخت در گذشته بود‪.‬‬ ‫تخری��ب محیط‌زیس��ت مهم‌تری��ن عامل‬ ‫تهدید‌کننده حیات بش��ر پس از خشونت و‬ ‫تروریسم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مص��رف آب در بخش‌ه��ای‬ ‫کشاورزی و خانگی نیز در کشور بیشتر شده‬ ‫و بی��ش از ‪ 2‬برابر میانگین میزان مصرف در‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫گفت‪۸۵ :‬درصد از ذخایر آب‌های زیرزمینی‬ ‫در کشور بر اثر مصرف بی‌رویه کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابت��کار اف��زود‪ :‬در دنیا پس از خش��ونت و‬ ‫تروریس��م‪ ،‬تخریب محیط‌زیس��ت مهم‌ترین‬ ‫عاملی است که حیات بشر را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬مدیریت پسماند در کشور‬ ‫صحی��ح نیس��ت و زباله‌ه��ا در طبیعت رها‬ ‫ش��ده و سبب آلودگی محیط‌زیست می‌شود‬ ‫و قان��ون قاط��ع و جریم��ه بازدارن��ده برای‬ ‫جلوگیری از پراکندن زباله در کشور تعریف‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬دولت برای‬ ‫حفاظ��ت از محیط زیس��ت و منابع طبیعی‬ ‫عزم جدی دارد‪ ،‬اما حفاظت از محیط‌زیست‬ ‫فقط وظیفه قوای سه‌گانه نبوده‪ ،‬بلکه وظیفه‬ ‫همه مردم است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری از تخریب محیط زیست‬ ‫قابل توجه شهرداری‬ ‫خیابان قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان روبروی ساختمان روزنامه صمت‬ ‫جوالن زباله‌ها در ش�مال‬ ‫کشور‪...‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ‪ 18‬میلیون نفر‬ ‫در کشور کم تحرک‌اند‪ ،‬کم‌تحرکی و تغذیه ناسالم‬ ‫را از عوامل خطرساز سالمت جامعه خواند‪.‬‬ ‫علی اکبر س��یاری در حاشیه س��فر به گیالن در‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار س��رویس سالمت خبرگزاری‬ ‫دانش��جویان ایران (یس��نا) ‪ -‬منطقه گیالن با بیان‬ ‫اینک��ه طی ‪ 3‬دهه گذش��ته از عم��ر انقالب‪ ،‬حوزه‬ ‫سالمت دس��تاوردهای خوبی داش��ته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ‌ومیر کودکان‬ ‫و م��ادران باردار از مهم‌ترین دس��تاوردها در حوزه‬ ‫سالمت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در گذشته بخش زیادی از‬ ‫هزینه‌های درمان توس��ط بیماران پرداخت می‌شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای طرح تحول نظام سالمت بیمار تنها‬ ‫‪ 10‬درصد از هزینه را پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫س��یاری با تاکید بر ل��زوم توجه بی��ش از پیش‬ ‫به مقوله پیش��گیری در حوزه س�لامت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫کم‌تحرکی و تغذیه ناسالم از عوامل تاثیرگذار در به‬ ‫خطر انداختن سالمت افراد جامعه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ 18‬میلیون نفر در کش��ور‬ ‫کم‌تحرکند‪ ،‬گفت‪ :‬س��االنه ‪ 19‬هزار نفر نیز به دلیل‬ ‫کم‌تحرکی جان خود را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر بهداش��ت با بیان اینک��ه تحرک به‬ ‫معنای تن��د راه رفتن‪ ،‬پی��اده‌روی‪ ،‬افزایش ضربان‬ ‫قلب و ‪ ...‬اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مردم م��ا تحرک الزم برای‬ ‫سالمت‌ش��ان را ندارند‪ .‬از طرف دیگر میزان مصرف‬ ‫نمک در کش��ور ما ‪ 2‬برابر مصرف جهانی است‪19 .‬‬ ‫میلیون نفر در کش��ور ما فشار خون باال دارند و ‪84‬‬ ‫درصد مرگ و میر در کشور ما مرتبط با فشارخون‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫سیاری با بیان اینکه ‪ 7‬میلیون نفر در کشور مبتال‬ ‫به دیابت هس��تند‪ ،‬گفت‪ 15 :‬میلیون نفر نیز چربی‬ ‫خون باال دارند و س��االنه ‪ 34‬هزار نفر به دلیل ابتال‬ ‫به چربی خون جان خود را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت مصرف زی��اد نمک‪ ،‬قند و‬ ‫روغن را از عوامل مهم در تغذیه ناس��الم دانس��ت؛‬ ‫چراک��ه مص��رف زیاد ای��ن م��واد‪ ،‬چاق��ی و بروز‬ ‫بیماری‌های دیگر نظیر دیابت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شهروندان مقصر نیستند به این دلیل که آنها برآیند‬ ‫ش��رایط آموزش��ی و اجتماعی هستند و با این رفتار‬ ‫زاده نمی‌شوند و به‌هرحال در جامعه‌پذیری آنها کم‬ ‫و کاستی وجود داش��ته که این‌گونه رفتار می‌کنند‪.‬‬ ‫همین‌طور‪ ،‬در ایران مس��ائل محیط زیستی مسائل‬ ‫لوکس و دست آخری تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫در صورتی‌ک��ه بس��یاری از کش��ورهای دیگر این‬ ‫موض��وع را دریافته‌اند ک��ه بدون توج��ه به محیط‬ ‫زیس��ت ادامه زندگی ممکن نیس��ت‪ ،‬ام��ا در ایران‬ ‫بدون اینکه به آین��ده و عواقب فکر کنند به صورت‬ ‫افسارگس��یخته‌ای مش��غول تخریب و آلوده کردن‬ ‫محیط زیست هستند‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬حتی جاهایی که تصور نمی‌ش��ود که‬ ‫پای انس��ان به آنجا کشیده شده باشد‪ ،‬مانند جنگل‬ ‫و کوه‌ها‪ ،‬به شدت آلوده است‪.‬‬ ‫راه‌حل فکر می‌کنم این باشد که اولویت‌های جامعه‬ ‫برای فرهنگ‌س��ازی کردن مسائل زیست‌محیطی را‬ ‫هم باید در کنارش قرار دهیم‪ .‬نباید بگوییم چیزهای‬ ‫مهم‌تر از محیط زیس��ت هست‪ .‬همه چیز باید با هم‬ ‫پیش برود‪ .‬چون ممکن است روزی خیلی دیر باشد‬ ‫و ما زیر تپه‌ای از زباله مدفون شده باشیم‪.‬‬ ‫حال س��وال اساس��ی این اس��ت که آی��ا تغییر یا‬ ‫دست‌کم تعدیل این فرهنگ برای نهادهای مسئول‬ ‫بیش��تر هزینه‌بر اس��ت یا ادامه همین روند تخریب‬ ‫دیوانه‌وار؟‬ ‫این س��والی اس��ت که پاس��خ آن را می‌ت��وان در‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای کالن کش��ور در س��ال‌های آت��ی‬ ‫جست‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫اصالح سیستم اقتصادی برای‬ ‫‪19‬‬ ‫مقابلهباپولشـویی‬ ‫جمش�ید پژویان‪ -‬اقتص�اددان‪ :‬در می‌کنن��د و بع��د در آنج��ا از راهی نش��ان‬ ‫س��خن اول بای��د توضیح داد ک��ه معنای خواهن��د داد که پول ب��ه علت آن صادرات‬ ‫پولش��ویی چیس��ت؟ افرادی که از راه‌های به دس��ت آمده اس��ت و در اظهارنامه‌های‬ ‫گوناگ��ون و غیرقانون��ی درآمدهای فراوان مالیاتی وارد می‌شود و مالیات آن پرداخت‬ ‫دارند به دنبال راهی هس��تند که بتوانند از می‌ش��ود و فرد می‌توان��د آن را هزینه کند‪.‬‬ ‫پول خود به صورت قانونی اس��تفاده کنند‪ .‬یک راه پولشویی در سیستم‌های اقتصادی‬ ‫زمانی که بر درآمدهای افراد کنترل وجود وجود دارد که یک نظام مالیاتی قوی دارند‬ ‫نداشته باش��د افراد به راحتی می‌توانند از و ب��ه عل��ت کنترل‌هایی که وج��ود دارد‬ ‫درآمدهای غیررس��می خود که از راه‌های اف��راد راه‌هایی را برای این ک��ه بتوانند از‬ ‫مختلفی به دست آورده‌اند‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬درآمدهای غیرقانونی خود اس��تفاده کنند‬ ‫بنابراین اگر کنترلی روی درآمد‌ها باشد‪ ،‬پیدا می‌کنند‪ ،‬اما در سیستم‌های اقتصادی‬ ‫افراد برای اس��تفاده از ثروت خود که از راه دیگری که نظام مالیاتی قوی ندارند و برای‬ ‫رش��وه‪ ،‬قاچ��اق‪ ،‬معامالت زیرزمین��ی و ‪ ...‬جلوگیری از پولش��ویی مواردی پیش‌بینی‬ ‫کس��ب کرده‌اند به مش��کل و موانع قانونی نش��ده اس��ت افراد قانون‌گریز ب��ه راحتی‬ ‫می‌توانن��د‌ پول‌ه��ای‌‬ ‫برخواهند خورد‪ .‬زیرا در‬ ‫غیرقانون��ی خود را وارد‬ ‫اظهارنامه‌ه��ای مالیاتی‬ ‫در کشورهایی که‬ ‫چ��رخ اقتص��ادی و ب��ه‬ ‫نمی‌توانن��د ب��ه عل��ت‬ ‫سیستم نظام مالیاتی‬ ‫راحتی آن را خرج کنند‪.‬‬ ‫قاچ��اق و درآمدهای��ی‬ ‫در کش��ورهایی ک��ه‬ ‫که از این راه به دس��ت‬ ‫قوی وجود دارد آحاد‬ ‫سیس��تم نظام مالیاتی‬ ‫آورده‌اند‪ ،‬مجرای قانونی‬ ‫مردم ساالنه باید‬ ‫قوی وج��ود دارد آحاد‬ ‫برای هزینه کردن آنها اظهارنامه‌های مالیاتی‬ ‫داشته باشند و به دنبال‬ ‫م��ردم س��االنه بای��د‬ ‫راه��ی هس��تند که آن‬ ‫خود را پر کنند و هر فرد اظهارنامه‌ه��ای مالیاتی‬ ‫دارای یک کد اقتصادی‬ ‫را قانونی نش��ان دهند‬ ‫خ��ود را پ��ر کنند و هر‬ ‫و اگر راه��ی پیدا کنند است‪ .‬در این اظهارنامه‌ها ف��رد دارای ی��ک ک��د‬ ‫که بتوانن��د آن را وارد‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫باید تمامی درآمدهای‬ ‫سیس��تم نظام مالیاتی‬ ‫اظهارنامه‌ها باید تمامی‬ ‫افراد از هر راهی که به‬ ‫کنند در واقع این ایراد‬ ‫درآمده��ای اف��راد از‬ ‫دست می‌آید‪ ،‬ثبت شود هر راهی که به دس��ت‬ ‫رف��ع می‌ش��ود و پ��ول‬ ‫می‌آی��د‪ ،‬ثبت ش��ود و‬ ‫شسته خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن راه برخ��ی ب��ه ص��ورت صوری افراد برای تمامی درآمدهایی که دارند غیر‬ ‫کاالهای��ی را ب��ه خ��ارج از کش��ور ص��ادر از آنچه که از مالیات معاف هس��تند مانند‬ ‫بخش‌های درمانی و پزش��کی‪ ،‬مالیات خود‬ ‫را پرداخ��ت کنند‪ .‬این ش��ماره مالیاتی یا‬ ‫کد اقتصادی در کش��ورهای مختلف دارای‬ ‫نام‌های متفاوتی اس��ت‪ ،‬ب��ه گونه‌ای‌ که در‬ ‫آنها هرگونه نق��ل و انتقال مالی و خرید و‬ ‫فروش ثبت خواهد شد‪ .‬اگر کسی در روند‬ ‫معام�لات و فرآینده��ای اقتصادی رش��وه‬ ‫دریافت کن��د با توجه ب��ه درآمدهایی که‬ ‫در اظهارنامه‌های مالیاتی ثبت کرده اس��ت‬ ‫نمی‌تواند آن را خرج و هزینه کند‪ ،‬زیرا آن‬ ‫درآمد در جایی مشخص نشده است و فرد‬ ‫مالیاتی برای آن پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫از م��وارد دیگری که مانع پولش��ویی در‬ ‫سیس��تم اقتصادی می‌ش��ود نب��ود انجام‬ ‫معامالت نقدی است‪ .‬در کشور ما بسیاری‬ ‫از معام�لات نقدی ص��ورت می‌گیرد و به‬ ‫راحتی پول نقد بی��ن افراد و بین بانک‌ها‬ ‫جابه‌جا می‌شود و سیس��تم نظارتی برای‬ ‫آن وج��ود ن��دارد‪ .‬در حالی ک��ه اگر یک‬ ‫سیس��تم نظارتی قوی بر معامالت نقدی‬ ‫وجود داش��ته باش��د و همچنین معامالت‬ ‫نق��دی کنترل ش��ده و با نظارت ش��دید‬ ‫رو ب��ه کاهش برود می‌تواند از پولش��ویی‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫درآمدهای��ی ک��ه از راه‌ه��ای گوناگون‬ ‫به دس��ت می‌آیند به‌راحت��ی می‌توانند در‬ ‫معامالت نقدی جابه‌جا ش��وند و ضربه‌های‬ ‫فراوانی به اقتصاد کشور وارد کنند‪.‬‬ ‫تنه��ا راه مقابله با پولش��ویی تنظیم یک‬ ‫سیس��تم نظام مالیاتی قوی است تا بتواند‬ ‫مان��ع از این روند ش��ود‪ .‬باید یک س��ری‬ ‫قوانین اولیه‌ای وجود داشته باشد تا بتواند‬ ‫مانع از این فرآیند ش��ود‪ .‬در قوانین کشور‬ ‫ما قانونی برای جلوگیری از پولشویی وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬این قان��ون به نام قان��ون مجموع‬ ‫درآم��د بر مالیات بود که در س��ال ‪1380‬‬ ‫از قوانین حذف ش��د که باعث شد سیستم‬ ‫اقتصادی کشور آسیب‌پذیر شود‪.‬‬ ‫در حالی که اگر اجرای این قانون از س��ر‬ ‫گرفته شود می‌تواند به اقتصاد و جلوگیری‬ ‫از پولشویی کمک فراوان کند‪ .‬اکنون راهی‬ ‫که پیش‌روی دولت برای کاهش پولشویی‬ ‫در سیس��تم اقتصادی کشور است‪ ،‬تنظیم‬ ‫یک سیس��تم ق��وی و بدون ضع��ف برای‬ ‫نظام مالیاتی کش��ور اس��ت‪ .‬از ای��ن راه نه‬ ‫تنها می‌توان پولشویی را کنترل کرد‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌توان س��ایر موارد و مشکل‌هایی که در‬ ‫این چند ساله باعث شده که اقتصاد کشور‬ ‫ضعیف شود را برطرف کرد‪.‬‬ ‫پولشویی‪ ،‬اخاذی و کالهبرداری مخفی‬ ‫س�امان عصرپوران ‪ -‬کارشناس اقتصادی‪ :‬هر‬ ‫نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر‬ ‫ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود‬ ‫از منابع نامرئی سرچش��مه گرفته اس��ت را پولشویی‬ ‫می‌نامند‪ .‬به عبارت س��اده‌تر قانونی کردن درآمدهای‬ ‫غیرقانونی‪ ،‬مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر‬ ‫پول‌ه��ای حرام ی��ا تبدیل پول‌های کثیف ناش��ی از‬ ‫اعمال خالف به پول‌های تمیز و پاک‪ ،‬پولشویی است‪.‬‬ ‫آل‌کاپون‪ ،‬از معروف‌ترین گانگستر‌های امریکایی به‬ ‫همراه گروه مافیایی خود اقدام به پولش��ویی گسترده‬ ‫کرد‪ .‬این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند‪ .‬آنان‬ ‫برای پنهان‪‎‬سازی شیوه عمل خود‪ ،‬رخت‪‎‬شوی‌خانه‌ای‬ ‫تاسیس و وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‬ ‫دست می‌آورند و نه از راه نامشروع‪ .‬اصطالح پولشویی‬ ‫احتماال این‌چنین شکل گرفته است‪.‬‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬ی��ک روش معمول و منطق��ی برای به‪‎‬‬ ‫دس��ت آوردن س��ود از فعالیت‪‎‬ه��ای غیرقانونی برای‬ ‫مجرمان اس��ت‪ .‬خالف��کاران از طیف وس��یع اعمال‬ ‫غیراخالق��ی و غیرقانون��ی مانن��د اس��تفاده از رانت‬ ‫ش��رکت‪‎‬های دولت��ی در ایران و ح��ذف منبع پول و‬ ‫همچنین قاچاق مواد مخدر‪ ،‬تقلبات‪ ،‬ثروت‪‎‬های قابل‬ ‫مصادره‪ ،‬گروگان‌گیری‪ ،‬قمار و همچنین اهدای پول‬ ‫به س��ازمان‪‎‬های تروریس��تی و حتی تقلبات مالی در‬ ‫اینترنت یا دیگر ابزار اطالع‪‎‬رسانی سودهای کالنی را‬ ‫به‪‎‬دست می‌آورند‪.‬‬ ‫ش��یوه‌های پولش��ویی پیچیده و متنوع است‪ .‬این‬ ‫ش��یوه‌ها ب��ه عواملی چون ن��وع خالف انجام‪‎‬ش��ده‪،‬‬ ‫ن��وع نظ��ام اقتص��ادی و قوانین و مقررات کش��وری‬ ‫بس��تگی دارد که در آنجا خالف صورت گرفته و نوع‬ ‫مقررات کش��وری که در آنجا پول تطهیر می‌شود‪ .‬از‬ ‫معمول‪‎‬ترین و مهم‌ترین روش‪‎‬های پولشویی این است‬ ‫که پولش��ویان اقدام به تاس��یس شرکت‌های مختلف‬ ‫برای نقل‪‎‬وانتقال پول‪‎‬های کثیف و همچنین اقدام به‬ ‫هزینه کردن این‌گونه پول‪‎‬ها در امور اقتصادی متنوع‬ ‫همچ��ون انجام کاره��ای عمرانی یا س��رمایه‪‎‬گذاری‬ ‫در ان��واع مختلف بازارهای مالی (بان��ک‪ ،‬بورس و‪)...‬‬ ‫خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند‪.‬‬ ‫راحت‪‎‬ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان‬ ‫قان��ون به عملیات پولش��ویی‪ ،‬این اس��ت که مقادیر‬ ‫هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‪‎‬ش��ود‪.‬‬ ‫این مبالغ یا به طور مس��تقیم در بانک سپرده‪‎‬گذاری‬ ‫می‪‎‬ش��ود یا با آن ابزارهای مالی چون چک‪ ،‬س��فته‪،‬‬ ‫سهام‪ ،‬اوراق مش��ارکت‪ ،‬و ‪ ...‬خریده می‪‎‬شود و آنها را‬ ‫در مکان‪‎‬های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند‪.‬‬ ‫از ش��یوه‌های دیگ��ر تطهی��ر پ��ول می‌ت��وان ب��ه‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاری موقت در بنگاه‪‎‬های تولیدی ‪ -‬تجاری‬ ‫قانونی‪ ،‬س��رمایه‪‎‬گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه‪،‬‬ ‫ایجاد س��ازمان‪‎‬های خیریه قالبی‪ ،‬سرمایه‪‎‬گذاری در‬ ‫بازار طال و الماس و دیگر فلزات گرانبها یا جواهرآالت‪،‬‬ ‫ش��رکت در مزایده‌های آثار هنری و اجناس عتیقه و‬ ‫انتق��ال پول به کش��ورهای دارای مقررات بانکی آزاد‬ ‫مثل س��وئیس اش��اره کرد‪ .‬به صورتی که پول کثیف‬ ‫زمانی که در فعالیت‪‎‬های قانونی وارد و سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ ،‬در طول گردش و دست‪‎‬به‪‎‬دس��ت شدن با‬ ‫پول‪‎‬های تمیز آمیخته می‌شود‪ ،‬تا جایی که شناسایی‬ ‫آن ناممک��ن می‌ش��ود‪ .‬متاس��فانه تاکن��ون روش‬ ‫قابل‪‎‬قبولی ب��رای اندازه‪‎‬گیری حجم پولش��ویی ارائه‬ ‫نشده‌ است‪.‬‬ ‫عملیات پولش��ویی در سطح وس��یع جامعه‪ ،‬اثرات‬ ‫نامطل��وب و زیانباری ب��ر اقتصاد کش��ورها و جامعه‬ ‫جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به‬ ‫گس��ترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه‪،‬‬ ‫اخالل در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرا‌ر مالیاتی در‬ ‫جامعه‪ ،‬اخت�لال در بازارهای مالی‪ ،‬افزایش نرخ تورم‬ ‫و انحرافات اجتماعی‪ ،‬فاسد شدن ساختار حکومت و‬ ‫آسیب‌رس��انی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬رقابت‌پذیری ناس��الم اقتص��ادی که موجب‬ ‫تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌ش��ود‪ ،‬تخریب‬ ‫بازارهای مالی‪ ،‬فرار س��رمایه به ص��ورت غیرقانونی‪،‬‬ ‫ورشکس��تگی بخ��ش خصوصی‪ ،‬تخری��ب بنیان‌های‬ ‫تج��ارت خارجی‪ ،‬افزایش ریس��ک خصوصی‌س��ازی‪،‬‬ ‫مال‌ان��دوزی مجرمان و فع��االن غیر‌قانونی و کاهش‬ ‫بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد‪.‬‬ ‫پولش��ویی س�لامت اقتصادی و اجتماعی کش��ور‬ ‫را تهدی��د می‌کن��د و ب��ه توس��عه دامن��ه فس��اد‬ ‫اقتص��ادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مولد و عام‌المنفعه را از مسیر خود‬ ‫خارج می‌کند‪ ،‬بازار غیر‌رس��می را توسعه می‌بخشد و‬ ‫عدم تعادل بازارهای مسکن‪ ،‬بورس و پول را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر‬ ‫از آن اس��ت که بتوان ریشه‌های آن را صرفا در خارج‬ ‫از کشور جست‪.‬‬ ‫با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون‬ ‫را زدود یا دست‌کم کاهش داد‪.‬‬ ‫از این رو نویس��ندگان قانون اساس��ی که در سال‬ ‫‪ 1358‬اصل ‪ 49‬را تدوین کردند‪ ،‬پس از مدتی‪ ،‬قانون‬ ‫نحوه اجرای اصل ‪ 49‬قانون اساسی با هدف مبارزه با‬ ‫فساد تدوین کردند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ 8‬این قانون چنی��ن مقرر می‌کن��د‪ :‬دادگاه‬ ‫پس از احراز نامش��روع بودن اموال و دارایی اشخاص‬ ‫حقیق��ی یا حقوقی‪ ،‬در صورتی ک��ه مقدار آن معلوم‬ ‫باش��د‪ ،‬چنانچه صاحب آن مش��خص اس��ت‪ ،‬باید به‬ ‫صاحب مال رد ش��ود؛ ولی اگر صاحب آن مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن‬ ‫معلوم نباش��د‪ ،‬چنانچه صاحب آن مش��خص اس��ت‪،‬‬ ‫بای��د با صاحب مال مصالحه کن��د ؛ ولی اگر صاحب‬ ‫آن مش��خص نیس��ت‪ ،‬باید خمس م��ال را در اختیار‬ ‫ولی‌امر قرار داد‪.‬‬ ‫قانونگ��ذار ای��ران در راس��تای مبارزه ب��ا اقدامات‬ ‫غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص حقیقی یا‬ ‫حقوقی که از این طریق مالی را به‌دس��ت می‌آورند یا‬ ‫ام��وال عمومی‪ ،‬دولتی و خصوص��ی مردم را تصاحب‬ ‫می‌کنن��د و به فکر به دس��ت آوردن ام��وال دیگران‬ ‫هس��تند و ب��ه حقوق عموم��ی یا خصوص��ی تعدی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل وجود خ�لأ قانونی و ت��داوم فعالیت‌های‬ ‫غیرقانونی ثروت‌اندوزان‪ ،‬دولت در تاریخ ‪ 6‬مهر‪1381‬‬ ‫الیح��ه مب��ارزه با پولش��ویی را تدوی��ن و به مجلس‬ ‫شورای اسالمی تقدیم کرد اما به علت طوالنی شدن‬ ‫س��یر قانونگذاری‪ ،‬مقررات پیشگیری از پولشویی در‬ ‫موسس��ات مالی در تاریخ ‪ 18‬آبان ماه ‪ 1381‬توسط‬ ‫شورای پول و اعتبار تدوین و تصویب شد و به مراکز‬ ‫مجری ابالغ گردید‪ .‬این مقررات برای مراجع و نهادها‬ ‫تکالیفی را مقرر کرده است‪‌.‬‬ ‫ماده یک از فصل اول این مقررات تعریف پولشویی‪،‬‬ ‫عملیات بانکی‪ ،‬موسس��ات مالی و عملیات مشکوک‬ ‫پرداخت‌هاست‪ .‬منظور از عملیات مشکوک‪ ،‬معامالت‬ ‫و عملیاتی اس��ت که اش��خاص با در دس��ت‌داشتن‬ ‫اطالعات یا دالیل منطقی ظن پیدا کنند این عملیات‬ ‫و معامالت به منظور پولشویی انجام می‌شود‪‌.‬‬ ‫چنانچ��ه گفت��ه ش��د‪ ،‬پولش��ویی لطمه‌ه��ای‬ ‫زیانب��ار اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگ��ی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫جبران‌ناپذی��ری ب��ر پیک��ره اقتص��اد کش��ورها وارد‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به منظور کنت��رل‪ ،‬پیش��گیری و مقابله با‬ ‫ای��ن پدیده‪ ،‬کنوانس��یون ملل متحد ب��رای مبارزه با‬ ‫جرایم س��ازمان‌یافته فراملی در سال ‪ 2000‬میالدی‬ ‫به تصویب رس��ید و جمهوری اس�لامی ایران به آن‬ ‫ملحق شد‪.‬‬ ‫در این زمینه نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا‬ ‫رس��ید و الیحه مبارزه با پولش��ویی از س��وی دولت‬ ‫تدوین و به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم شد‪ .‬این‬ ‫الیح��ه در تاریخ ‪ 2‬بهمن ‪ 1386‬به تصویب رس��ید و‬ ‫بدین ترتی��ب‪ ،‬قانون مبارزه با پولش��ویی الزم‌االجرا‬ ‫ش��د‪ .‬ه��دف از تصویب قان��ون مبارزه با پولش��ویی‪،‬‬ ‫جرم‌ان��گاری‪ ،‬پیش��گیری قانون��ی از طری��ق مراجع‬ ‫و نهاده��ای مس��ئول و مبارزه با این پدیده اس��ت تا‬ ‫فعالی��ت‌ اقتص��ادی جامعه س��الم باش��د‪ ،‬از ترویج و‬ ‫تحصیل درآمدهای نامش��روع جلوگیری به عمل آید‬ ‫و رش��د فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوصی و تعاونی به منظور اش��تغال جوانان‬ ‫و رف��ع بی��کاری تضمی��ن و معیش��ت ش��هروندان‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیش��تر فعال ش��ود و‬ ‫پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند‪ ،‬اقتصاد سالم‬ ‫از جامعه رخت برمی‌بندد‪ ،‬انگیزه سرمایه‌گذاری از بین‬ ‫می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود‪.‬‬ ‫با این روش می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع‬ ‫درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫پولشویی‪،‬‬ ‫زخمی بر پیکر اقتصاد‬ ‫مهری س�احلی ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬پولش��ویی‪،‬‬ ‫روح اقتصاد را می‌کش��د و بر پیکر اقتصاد هزاران‬ ‫زخ��م را ب��ه تصویر می‌کش��د‪ .‬پولش��ویی عمل‬ ‫تبهکارانی است که به شکل مخفیانه اقتصاد پولی‬ ‫و مالی را به بیراهه می‌کش��انند و ضمن کس��ب‬ ‫درآمدهای بسیار از این راه‪ ،‬پیکر نحیف اقتصاد را‬ ‫به گوشه‌ای پرتاب می‌کنند‪.‬‬ ‫پولش��ویی در حقیق��ت ی��ک راه تبه��کاری و‬ ‫کالهبرداری و بزهکاری اس��ت ام��ا در ظاهر امر‬ ‫اینگونه به نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها حاکی از آن اس��ت که ش��یوه‌های‬ ‫پولشویی رنگارنگ و متنوع است‪ .‬این شیوه‌ها به‬ ‫عواملی مانند سیستم اقتصادی‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫کشورها و پاره‌ای از عوامل دیگر بستگی دارد‪.‬‬ ‫پایه‌‌گذار سیس��تم پولش��ویی در دنی��ا‪ ،‬تبهکار‬ ‫مع��روف آل‌کاپون بود ک��ه ظاهرا ب��ا ایجاد یک‬ ‫رختشوی‌خانه دس��ت به پولشویی گسترده زد و‬ ‫به عنوان یکی از تبه��کاران معروف تاریخ نامش‬ ‫باقی ماند !!!‬ ‫پولشویان با تکیه بر مقررات و سیستم اقتصادی‬ ‫مختلف کش��ورها‪ ،‬س��عی می‌کنند ش��رکت‌های‬ ‫گوناگونی را برای انجام کارهای مختلف تاس��یس‬ ‫کنن��د‪ .‬این ش��رکت‌ها می‌توانند از ش��رکت‌های‬ ‫ساختمانی یا عمرانی تا مقاطعه‌کاری‌های مختلف‬ ‫و حتی ش��رکت‌های مهندسی باش��ند‪ .‬تبهکاران‬ ‫پولش��ور‪ ،‬راه‌ه��ای گوناگون��ی برای جل��ب نظر‬ ‫مجری��ان قانون در این زمین��ه دارند مثال آنگونه‬ ‫که کارشناس��ان اقتصادی می‌گویند مقادیر زیاد‬ ‫پول را ب��ه مقادیر کوچکی تبدیل می‌کنند و آنها‬ ‫را در بانک س��پرده‌گذاری می‌کنن��د یا اینکه در‬ ‫امور مختلف مالی و بانکی و با ابزارهای مش��خص‬ ‫مالی یعنی چک‪ ،‬سفته‪ ،‬س��هام‪ ،‬اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫این پول‌ها را سرمایه‌‌گذاری می‌کنند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما بازارهای قالبی درآمد‌های موقت‬ ‫یا در اصطالح تطهیر پول وجود دارد که ش��امل‬ ‫ایج��اد س��ازمان‌های خیریه قالبی‪ ،‬بازار س��هام‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در بازار طال‪ ،‬الماس و دیگر فلزات‬ ‫گرانبها ی��ا جواهرآالت و ش��رکت در مزایده آثار‬ ‫هن��ری و عتیقه اس��ت‪ .‬راهی که این پولش��ویان‬ ‫دنبال می‌کنند این اس��ت که پول را به بانک‌های‬ ‫کشور‌های آزاد نظیر سوئیس انتقال می‌دهند‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬زمانی که پول‬ ‫کثیف در فعالیت‪‎‬های قانونی وارد و سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ ،‬در طول گردش و دست‪‎‬به‪‎‬دست شدن‬ ‫با پول‪‎‬ه��ای تمیز آمیخته می‌ش��ود‪ ،‬تا جایی که‬ ‫شناس��ایی پول کثیف ناممکن می‌ش��ود‪ .‬تاکنون‬ ‫روش قابل‪‎‬قبولی برای اندازه‪‎‬گیری حجم پولشویی‬ ‫ارائه نشد ‌ه است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه سیس��تم پولش��ویی بس��یار‬ ‫پیچیده و نامشخص است بنابراین عده‌ای ممکن‬ ‫اس��ت با زیرکی تبهکارانه دس��ت به این اقدامات‬ ‫بزنند و بنابراین یک جرم مالی به ش��مار می‌آید‬ ‫و به همین دلیل است که در سال ‪ 1998‬مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای اعالم‬ ‫کرد س��االنه ‪ 2‬میلیارد دالر پول تطهیر می‌شود‪.‬‬ ‫این رقم کشورها را بر آن داشته که تمامی تالش‬ ‫خ��ود را ب��رای مقابله با موضوع پولش��ویی انجام‬ ‫دهند ‪.‬‬ ‫از دی��دگاه صاحبنظران یکی دیگر از روش‌های‬ ‫پولش��ویی اس��تفاده از جذابیت طالست زیرا در‬ ‫هیچ ش��رایطی طال حتی اگر سوخته و ذوب شود‬ ‫چون با اکس��یژن طال ترکیب نمی‌شود خاصیت‬ ‫گرانبهایی خود را از دست نمی‌دهد‪.‬‬ ‫اثرات غیرقابل انکار پولشویی در نظام اقتصادی‬ ‫جامعه شامل تخریب بازارهای مالی‪ ،‬فرار سرمایه‬ ‫به ش��کل غیرقانونی از کش��ور‪ ،‬کاه��ش تقاضای‬ ‫پ��ول و کاه��ش معینی در ن��رخ س��االنه تولید‬ ‫ناخال��ص ملی ‪ ،‬ورشکس��تگی بخش خصوصی و‬ ‫‪ ...‬اس��ت‪ .‬همچنی��ن کاهش به��ره‌وری در بخش‬ ‫واقعی اقتصاد‪ ،‬افزایش ریس��ک خصوصی‌س��ازی‬ ‫و تخری��ب بخش خارجی اقتص��اد و بی‌‌ثباتی در‬ ‫روند نرخ‌های ارز و بهره از دیگر مضرات پولشویی‬ ‫اس��ت‪ .‬اقدام‌های بین‌المللی برای مبارزه با پدیده‬ ‫پولش��ویی و تدوی��ن راهکاره��ای جهان��ی برای‬ ‫مقابله ب��ا این معض��ل به س��ال‌های میانی دهه‬ ‫‪1980‬برمی‌گ��ردد‪ .‬این حرکت ب��ه دلیل آگاهی‬ ‫کش��ورهای مزب��ور از س��ود‌های کالن حاصل از‬ ‫فعالیت مجرمانه گس��ترش مصرف مواد مخدر در‬ ‫جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان‬ ‫موادمخ��در را برای دولت‌ه��ای مختلف از طریق‬ ‫قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند‬ ‫به وجود آورد‪.‬‬ ‫کارشناسان می‌گویند در اقتصاد ایران تاکنون‬ ‫به دلیل ناش��ناخته ماندن پیامده��ا و آثار زیانبار‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬اقدام قاب��ل توجهی ص��ورت نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها اقدام مثب��ت در ای��ن زمینه‪ ،‬الیحه‬ ‫منع پولش��ویی دولت به مجلس شورای اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر ص��ورت با توجه به مس��ائل زیانبار‬ ‫پولش��ویی در اقتصاد ایران بهتر است که اقدامات‬ ‫گس��ترده‌ای در این زمینه با بررس��ی و تحقیقات‬ ‫میدانی انجام شود‪.‬‬
‫گپ و گفت‬ ‫درد دل‌های هنرمندان‬ ‫صنایع دستی اسفراین‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‌تعاونی‌زنان‌رویین اس��فراین‬ ‫معتق��د اس��ت‪ :‬نب��ود بازارچه‌ه��ای دائم��ی‬ ‫ف��روش صنایع دس��تی خأل این اس��تان اس��ت و‬ ‫ش��رکت تعاون��ی زن��ان‪ ،‬نیازمن��د حمای��ت مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خب��ری تحلیلی ش��یروان‪،‬‬ ‫صدیق��ه رازقی در گفت و گو با س��ایت اترک نیوز‪،‬‬ ‫تاکی��د دارد‪ :‬راه‌ان��دازی بازارچه‌های دائمی فروش‬ ‫محصوالت تولیدی صنایع دستی در استان موجب‬ ‫رقابت پذیری در تولید و فروش آنها می‌شود‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬شرکت تعاونی روستایی زنان رویین‬ ‫شهرستان اسفراین فعالیت خود را از ‪ 17‬سال قبل‬ ‫در این روس��تا آغاز کرده ک��ه در حال حاضر ‪167‬‬ ‫بانو از این روس��تا عضو این شرکت تعاونی هستند‬ ‫و در س��ال‌های اخی��ر بانوان ‪ 3‬روس��تای همجوار‬ ‫متقاضی عضویت در این شرکت شده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چادر شب‪ ،‬حوله‌های استخری و‬ ‫مسافرتی‪ ،‬دستمال آشپزخانه‪ ،‬پارچه‌های مالفه‌ای‬ ‫از مهم‌تری��ن تولیدات بانوان این ش��رکت اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این تولیدات صنایع دس��تی بر روی دارهای‬ ‫بافندگی که در منازل این اعضا استقرار دارند‪ ،‬بافته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا تاکی��د بر این مطل��ب که این‬ ‫تولیدات‪ ،‬پیش��ینه‌ای تاریخی در روس��تای رویین‬ ‫اس��فراین دارند که نس��ل به نس��ل منتقل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ی��ادآور می‌ش��ود‪ :‬اعض��ای ای��ن ش��رکت‬ ‫ی��ا ب��ه صورت ش��غل اصلی و ی��ا ب��رای گذراندن‬ ‫اوق��ات فراغ��ت خود ب��ه ای��ن فعالیت مش��غول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬بانوانی که به عنوان شغل اصلی خود‬ ‫این محصوالت را تولید می‌کنند ساالنه ‪ 5‬تا ‪ 6‬هزار‬ ‫متر از این محصوالت را می‌بافند و سایر بانوانی که‬ ‫در اوقات فراغت خود به این کار مش��غول می‌شوند‬ ‫س��االنه ‪ 300‬ت��ا ‪ 500‬مت��ر از ای��ن محصوالت را‬ ‫می‌بافند‪.‬‬ ‫وی همچنین به حضور مستمر این شرکت تعاونی‬ ‫در نمایشگاه‌های مختلف داخل و خارج استانی در‬ ‫حوزه صنایع دستی اشاره کرده و می‌گوید‪ :‬معرفی‬ ‫ای��ن تولیدات به مش��تریان‪ ،‬فروش آنه��ا و ارتقای‬ ‫کیفیت در تولیدات توس��ط این بانوان از مهم‌ترین‬ ‫دالیل شرکت در این نمایشگاه‌ها است‪.‬‬ ‫او اضافه می‌کند‪ :‬البته اغلب‪ ،‬مش��تریان تولیدات‬ ‫به سبک س��نتی را می‌پسندند که به همین دلیل‬ ‫در بیش��تر نمایش��گاه‌های داخل و خارج اس��تانی‬ ‫حضور می‌یابیم‪.‬‬ ‫رازقی می‌گوید‪ :‬با توجه به اینکه روستای رویین‬ ‫از روس��تاهای هدف گردش��گری اس��تان خراسان‬ ‫ش��مالی است و س��االنه مسافران بس��یاری از این‬ ‫روستا دیدن می‌کنند‪ ،‬بر همین اساس این شرکت‬ ‫تعاونی‪ ،‬یک فروش��گاهی را راه‌اندازی کرده است تا‬ ‫در این فروشگاه‪ ،‬تولیدات اعضا به فروش برسند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود‪ ،‬وی ب��ر ض��رورت راه‌ان��دازی‬ ‫بازارچه‌های دائمی فروش در سطح استان به ویژه‬ ‫مرکز استان برای عرضه و فروش تمامی محصوالت‬ ‫تولیدی صنایع دس��تی تاکی��د دارد و می‌گوید‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه خراسان شمالی استانی گذری برای‬ ‫مس��افران است‪ ،‬فرصت بس��یار مناسبی است تا با‬ ‫راه‌ان��دازی این بازارچه‌ها بتوانی��م تولیدات خود را‬ ‫به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫او ی��ادآور می‌ش��ود در حال حاضر فق��دان این‬ ‫بازارچه‌ه��ا از مهم‌ترین خأله��ای موجود در حوزه‬ ‫اقتصادی استان است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت تعاونی زنان رویین شهرستان‬ ‫اسفراین به ضرورت حضور بانوان عضو این شرکت‬ ‫ی آموزش��ی که توسط سازمان تعاون‬ ‫در کارگاه‌ها ‌‬ ‫روس��تایی اس��تان برگزار می‌ش��ود نیز اشاره دارد‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬اعضای این ش��رکت در ای��ن دوره‌ها‬ ‫با س�لایق جدید بازار و س��فارش‌های مش��تریان‬ ‫آش��نا ش��دند تا تولیدات خ��ود را به این س�لایق‬ ‫نزدیک تر کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او تعام��ل ب��ا مش��اوران طراح��ی و‬ ‫بازاریاب��ی و بهره‌گی��ری از نظری��ات آنه��ا از‬ ‫برنامه‌ه��ای آینده این ش��رکت اس��ت ت��ا در این‬ ‫راس��تا بتوانی��م فعالیت‌ه��ای خ��ود را توس��عه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی در خاتم��ه ب��ا اش��اره به اینکه این ش��رکت‬ ‫ب��رای تهی��ه م��واد اولی��ه ب��رای تولی��دات اعضا‬ ‫نس��بت به راه‌ان��دازی صندوق قرض الحس��نه نیز‬ ‫اق��دام ک��رده‪ ،‬یادآور می‌ش��ود‪ :‬گ��ردش مالی این‬ ‫صن��دوق نیازمند حمایت مالی مس��ئوالن اس��ت‬ ‫ت��ا ای��ن ش��رکت بتواند ب��ه تقاضای بان��وان عضو‬ ‫خ��ود ب��رای اعط��ای وام ب��رای تهیه م��واد اولیه‬ ‫پاسخ دهد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫صنعت روستایی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گذری بر شهرستان شیروان و روستا‌های اطراف آن‬ ‫صنایع روستایی‪ ،‬غبار محرومیت‌ها را پاک می‌کنند‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه‬ ‫گزارش‪ :‬کیلومتر‌ها‪ ،‬دور از‬ ‫تهران‪ ،‬مردان و زنان عشایر‪،‬‬ ‫روستایی با بافتن انواع گلیم‪ ،‬جاجیم‪،‬‬ ‫فرش‪ ،‬تالش خود را برای تداوم کار صنعت‬ ‫روستایی ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫در استان بزرگ خراسان‪ ،‬شهرهایی‬ ‫همچون شیروان‪ ،‬باچندین کارگاه‬ ‫قالی‌بافی و تولید صنایع دستی مشغول‬ ‫به کار‌اند‪ ،‬این صنعتگران روستایی نیاز به‬ ‫حمایت و پشتیبانی دارند‪.‬‬ ‫ش��یروان مرکز شهرستان شیروان و دومین‬ ‫ش��هر بزرگ اس��تان خراسان ش��مالی است‬ ‫که از ش��مال به عش��ق‌آباد پایتخت کش��ور‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬از جنوب به شهرستان اسفراین‪،‬‬ ‫از ش��رق به شهرس��تان ف��اروج و از غرب به‬ ‫بجنورد محدود می‌شود‪.‬‬ ‫ش��هر ش��یروان در مج��اورت رود ات��رک‬ ‫ق��رار دارد و نام ش��یروان منس��وب به نقش‬ ‫ش��یری است که شکل و شمایل آن در دامنه‬ ‫وج��ود قبرهای زرتش��تی و آث��ار تاریخی در‬ ‫نقاط گوناگون ناحیه ش��یروان‪ ،‬به ش��ناخت‬ ‫رویدادهای تاریخی شیروان در پیش از تاریخ‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع دستی شیروان‬ ‫صنایع دستی ش��یروانی‌ها با وجود تنوع و‬ ‫کوهی که در فاصل��ه چند کیلومتری جنوب‬ ‫شهر وجود دارد مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن ک��وه به ش��یرکوه نیز معروف اس��ت‪.‬‬ ‫سنگ‌های تشکیل دهنده شکل شیر با دیگر‬ ‫سنگ‌های کوه‌های جنوب شهر‪ ،‬ازنظر جنس‪،‬‬ ‫نوع و رنگ متفاوت اس��ت و باعث می‌شود که‬ ‫هر بیننده‌ای این وجه تمایز (شکل شیر) را به‬ ‫وضوح مشاهده کند‪.‬‬ ‫«ش��یروان» از کهن‌تری��ن مراکز فرهنگ و‬ ‫تم��دن و تاریخ در خراس��ان ش��مالی و ایران‬ ‫اس��ت و قدمت تمدن در این ش��هر به ‪۷۰۰۰‬‬ ‫س��ال (‪ ۵۰۰۰‬س��ال قبل از میالد مس��یح و‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬س��ال قبل از‌امپراتوری هخامنشیان)‬ ‫می‌رس��د‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۱۲۰‬اثر باستانی و اصالت و برپایی نمایش��گاه‌های زیادی که در‬ ‫مکان فرهنگی در آن شناسایی شده است‪ .‬تپه مرکز اس��تان خراس��ان ش��مالی‪ ،‬از محدوده‬ ‫باس��تانی ارگ شیروان سابقا مرکز حکومت و محرومیت‌های این اس��تان به حساب می‌آید‬ ‫فرماندهی خطه ش��مال خراسان بوده است و و سال‌هاس��ت که همه هنرمندان رشته های‬ ‫اکنون عظیم‌ترین و مهم‌ترین محوطه باستانی مختلف صنایع دستی شیروان منتظر اقدام‌ها‬ ‫شمال شرق کشور است‪.‬‬ ‫و حمایت‌های مس��ئوالن اس��تانی و محلی و‬ ‫این ارگ که در اطراف آن سفال‌هایی دارای ایج��اد پایگاه‌ها و بازارچه‌ه��ای ثابت و پایدار‬ ‫قدمتی ‪ ۷۰۰۰‬س��اله به دس ‌‬ ‫ت آمده‪ ،‬به عنوان و مناس��ب ب��رای عرضه آثار ارزش��مند خود‬ ‫کهن‌ترین زیس��تگاه خراسان ش��مالی مورد هستند‪.‬‬ ‫تحقیق و بررس��ی و پژوهش باستان‌شناسان‬ ‫هنوز دختران و زنان ش��یروانی در گوشه و‬ ‫ایران��ی و خارجی قرار گرفته اس��ت‪ .‬قبرهای کنار شهر و روس��تاها در کنار اتاقی‪ ،‬داری بر‬ ‫زرتش��تی در اطراف تپه مذکور و روس��تاهای پا می‌کنند و بر آن گلیم و قالی و یا روفرشی‬ ‫قدیم��ی گلی��ان و خانلق و بعض��ی از آداب و می‌بافند‪ .‬معموال زمستان‪ ،‬بهترین فصلی است‬ ‫رس��وم مردم شیروان‬ ‫ک��ه آنها وقت آزادش��ان را‬ ‫زندگ��ی زرتش��تیان‬ ‫ساالنه ‪ 1200‬مترمربع بیش��تر صرف بافتن گلیم‬ ‫در ش��یروان را تایی��د‬ ‫و صنایع دس��تی می‌کنند‬ ‫صنایع دستی شامل‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‌و ام��روزه می‌بینی��م که در‬ ‫هزار تخته گلیم‪،‬‬ ‫تپ��ه «ارگ دوی��ن»‬ ‫تولی��د محص��والت صنایع‬ ‫ش��یروان از جمله آثار ‪ 500‬تخته تابلو فرش و دس��تی ابتکارات جدیدی‬ ‫باس��تانی دیگر ش��هر ‪ 200‬تخته قالیچه توسط رخ داده ول��ی هنوز فعاالن‬ ‫ش��یروان اس��ت ک��ه زنان عشایر شهرستان قدیم��ی ای��ن عرص��ه در‬ ‫مربوط به هزاره چهارم‬ ‫شیروان بافته می‌‌شود گوش��ه و کن��ار ش��هر و‬ ‫و پنجم قب��ل از میالد‬ ‫روس��تا هنرمندانه به تولید‬ ‫مس��یح اس��ت‪ .‬بن��ای‬ ‫محصوالت مختل��ف اقدام‬ ‫تاریخی قزلر قلعه (قلع��ه دختر) در مجاورت می‌کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬تولید‌کنندگان صنایع‬ ‫روستای تاریخی زیدر‪ ،‬زادگاه دانشمند بزرگ‪ ،‬دستی‪ ،‬ش��یروان دل پر دردی از کمبودهای‬ ‫شهاب‌الدین زیدری نس��وی (منشی سلطان این بخش دارند و خواهان بر طرف شدن آن‌ها‬ ‫جالل‌الدین خوارزمشاه) قرار دارد که در زمان هستند‪.‬‬ ‫هخامنشیان احداث و با حمله مغوالن تخریب‬ ‫«محمدی» که به تولید گلیم مشغول است‪،‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از گران ش��دن قیمت ن��خ گالیه می‌کند و به‬ ‫ش��یروان در دوران پیش از اسالم پایتخت یک خبرنگار محلی می‌گوید‪ :‬تا چندی پیش‬ ‫ق��وم پارت بوده‌اس��ت‪« .‬دیاکون��وف» محقق برای خرید هر کیلو نخ ‪ 8‬هزار تومان پرداخت‬ ‫ونویس��نده روس��ی ب��ر ای��ن باور اس��ت که می‌کردی��م ولی‌امروز باید برای خرید هر کیلو‬ ‫نخستین‌امپراتوری مقتدر پارت‌ها در شیروان نخ درج��ه ‪ 25 ،2‬هزار تومان و برای هر کیلو‬ ‫به وج��ود آمده اس��ت‪« .‬ایزدوخاراکس��ی» و نخ درجه ‪ 50، 1‬هزار تومان پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫اس��ترابون از مورخی��ن و جغرافی‌دانان یونان‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬برای این که کار تولیدی‬ ‫محل زندگی و حکوم��ت پارت را در دره رود نخوابد‪ ،‬کارگاه را هم به یک کارگا ‌ه آموزش��ی‬ ‫اترک شیروان ذکر کرده‌اند‪ .‬شیروان در زمان تبدیل کرده‌ایم ‪.‬‬ ‫اش��کانیان در زمره قلمرو آنان قرار داش��ته و‬ ‫«زارع» یک��ی دیگ��ر از تولید‌کنندگان این‬ ‫بخش می‌گوید‪ :‬تولید صنایع دستی مشکالت‬ ‫خاص خود را دارد که بازار فروش نامناس��ب‪،‬‬ ‫مشکالتی فراتر از تصور را برای ما ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬یک��ی از مش��کالت بخش‬ ‫تولی��د‪ ،‬گران ب��ودن مصالح اس��ت که گاهی‬ ‫اوقات بافندگان صنایع دس��تی را از ادامه کار‬ ‫باز می‌دارد‪.‬‬ ‫وی نب��ود بازارچه دائمی در ش��یروان را از‬ ‫دیگر مش��کالت ای��ن بخش ذک��ر و تصریح‬ ‫می‌کن��د‪ :‬نبود بازارچه دائمی‪ ،‬کار و کاس��بی‬ ‫دالالن این بخش را رونق بخشیده به گونه‌ای‬ ‫ک��ه آنها صنای��ع دس��تی را از بافن��ده ارزان‬ ‫خریداری می‌کنند و با مبالغی بیشتر و حتی‬ ‫چند برابر به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫«رضای��ی» از دیگ��ر تولید‌کنندگان صنایع‬ ‫دس��تی که کاله کرکی تولی��د می‌کند و ‪56‬‬ ‫سال سن دارد‪ ،‬به نبود تسهیالت برای فعاالن‬ ‫این بخش اش��اره می‌کن��د و می‌گوید‪ :‬از ‪30‬‬ ‫سال قبل به این کار مشغولم‌اما اینک به دلیل‬ ‫نداشتن توان مالی‪ ،‬از خرید کرک برای تولید‬ ‫محصوالت باز مانده‌ام‪.‬‬ ‫او یادآور می‌ش��ود‪ :‬نب��ود بازارچه دائمی‪ ،‬ما‬ ‫را از ف��روش محصوالت‌م��ان به قیمت واقعی‬ ‫بازداش��ته اس��ت و برای این که محصوالت را‬ ‫سریع‌تر بفروشیم‪ ،‬آن را در اختیار دالالن قرار‬ ‫می‌دهیم و این در حالی اس��ت که واسطه‌ها‬ ‫محصوالت ما را که با مش��قت ف��راوان تولید‬ ‫می‌شود‪ ،‬با قیمت کمتری خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری شیروان در این رابطه می‌گوید‪:‬‬ ‫تولید صنایع دستی شهرستان در حوزه گلیم‬ ‫و جاجیم از قدمت باالیی برخوردار اس��ت که‬ ‫عمده مش��کل این بافندگان‪ ،‬نبود بازارفروش‬ ‫مناسب با قیمت واقعی است‪.‬‬ ‫«می��ر علی رجعتی» به ورود دالالن در این‬ ‫عرصه اشاره می‌کند و می‌افزاید‪ :‬در این بین‪،‬‬ ‫بیشترین سود را دالالن داشته‌اند و ما نیز در‬ ‫این زمینه پیگیری‌هایی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬در کنار س��اختمان موزه‬ ‫ش��یروان در ورودی این شهر از سمت مشهد‬ ‫زمینی وج��ود دارد که مالک آن ش��هرداری‬ ‫اس��ت و خواستار مساعدت این نهاد در زمینه‬ ‫تحویل زمین برای ایجاد بازارچه هس��تیم‪ .‬به‬ ‫زنان عشایر ش��یروان‪ ،‬بدون مشتری در بازار‪،‬‬ ‫روی دس��ت آنان مانده و آن��ان حتی قادر به‬ ‫جبران هزینه‌های اولیه تامین مصالح و تولید‬ ‫خود نشدند‪.‬‬ ‫این وضعیت میدان را برای جوالن واسطه‌ها‬ ‫و دالالن باز کرده است تا حاصل دسترنج زنان‬ ‫عش��ایر را بدون در نظ��ر گرفتن مصالح گران‬ ‫و ص��رف وقت طوالنی ب��رای بافت‪ ،‬با قیمتی‬ ‫اندک از چنگ آنان درآورده و با فروش آن در‬ ‫دیگر استان‌ها یاصدور به خارج از کشور سود‬ ‫هنگفتی ببرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی صنایع دس��تی‬ ‫زنان عشایر ش��یروان می‌گوید‪ :‬به خاطر تورم‬ ‫و وجود تحریم ها‪ ،‬متاس��فانه در ‪ 2‬سال اخیر‬ ‫باوجود تولید زیاد و با کیفیت‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫گفته وی‪ ،‬اعتبار اولیه س��اخت بازارچه دائمی عشایر این شهرستان فروش چندانی نداشته‬ ‫ف��روش محصوالت صنایع دس��تی ش��یروان است‪.‬‬ ‫«گلچه��ره فرزانه» درگفت و گویی با گالیه‬ ‫به می��زان بیش از ‪100‬میلیون تومان اس��ت‬ ‫که‌امی��د دارند ب��ا ایجاد این بازارچه‪ ،‬ش��اهد از فعالی��ت دالالن‪ ،‬اظهار می‌دارد‪ :‬باوجود باال‬ ‫رفتن قیمت نخ و س��ایر مواد مورد اس��تفاده‬ ‫توسعه صنایع دستی شیروان باشند‪.‬‬ ‫برای تولید صنایع دستی‪ ،‬واسطه‌ها و دالالن‬ ‫‹ ‹صنایع دستی‪ ،‬اسیر دست دالالن‬ ‫ب��ه گفته برخی مس��ئوالن تولیدات صنایع صنایع دستی را زیر قیمت واقعی می‌خرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه زنان عش��ایر برای کمک‬ ‫دس��تی عش��ایر ش��یروان که به‌طور عمده از‬ ‫سوی زنان به منظور کمک به اقتصاد خانواده به معیشت خانواده در کنار سایر فعالیت‌های‬ ‫صورت می‌گیرد‪ ،‬به علت وضعیت نامناس��ب روزمره اقدام به تولید صنایع دستی می‌کنند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬برخی از عشایر به ناچار گلیم و سایر‬ ‫بازار‪ ،‬اسیر دست دالالن شده است‪.‬‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ا‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪،‬‬ ‫قیمتی ناچیز می‌فروشند‬ ‫زنان عش��ایری ش��یروان‬ ‫سال‌هاست که همه‬ ‫که جز ضرر و زیان چیزی‬ ‫ک��ه بی��ش از نیم��ی از‬ ‫هنرمندان صنایع‬ ‫عایدشان نمی‌شود‪.‬‬ ‫محصوالت صنایع دستی‬ ‫دستی در شیروان‬ ‫وی قیمت تمام ش��ده‬ ‫تولی��دی در شهرس��تان‬ ‫منتظر اقدام‌ و‬ ‫ی��ک گلی��م معمول��ی‬ ‫ش��یروان را تولی��د و به‬ ‫را ‪1/5‬میلی��ون ری��ال‬ ‫ب��ازار عرضه می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫حمایت‌های مسئوالن‬ ‫زمینه بافت ان��واع قالی‪ ،‬استانی و محلی و ایجاد برمی‌ش��مرد و می‌گوید‪:‬‬ ‫از این می��زان ‪ 300‬هزار‬ ‫قالیچ��ه و گلی��م و نی��ز‬ ‫پایگا ‌ه و بازارچه‌های‬ ‫ریال هزینه نخ و ضایعات‬ ‫شال گردن‪ ،‬کاله‪ ،‬جوراب‬ ‫و دس��تکش پش��می و ثابت و پایدار و مناسب آن اس��ت که ع�لاوه بر‬ ‫برای عرضه آثار‬ ‫م��وارد مزب��ور بافت آن‬ ‫کرک��ی فعالی��ت دارند و‬ ‫حداق��ل یک م��اه زمان‬ ‫همگ��ی آن را راهی برای‬ ‫ارزشمند خود هستند‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫کمک به معیشت خانواده‬ ‫او تولی��دات صنای��ع‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫گزارش‌های مقامات محلی صنایع دستی و دستی عشایر این شهرستان را دارای کیفیت‪،‬‬ ‫گردشگری شیروان می‌گوید که عشایر کوچ‌رو جذابیت و زیبایی خاص توصیف می‌کند و بر‬ ‫از دیرباز به دلیل ارتباط مستقیم با طبیعت و ضرورت حمایت از این قش��ر زحمتکش برای‬ ‫دام و در دس��ترس داشتن مصالح اولیه بافت تولید و عرضه مناس��ب تولیدات آنان در بازار‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬به هنرهایی چ��ون قالیبافی‪ ،‬تاکید دارد و می‌گوید‪ :‬ما خواس��تار پرداخت‬ ‫گلی��م بافی‪ ،‬جاجیم بافی و چادر ش��ب بافی وام و تسهیالت برای خوداشتغالی زنان عشایر‬ ‫روی آورده و از این طریق س��همی در اقتصاد هس��تیم و مس��ئوالن باید به زنان‪ ،‬بخصوص‬ ‫زنان سرپرس��ت خانوار توجه ویژه‌ای داشته و‬ ‫خانواده خود جست و جو می‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫از سویی شهرستان ش��یروان به دلیل قرار زمینه را برای فروش تولیدات صنایع دس��تی‬ ‫گرفتن در مس��یر عبور زائران بارگاه قدس��ی آنان با قیمتی مناس��ب فراهم س��ازند تا آنان‬ ‫ثامن الحجج (ع) و گردش��گران اس��تان‌های مجبور به ف��روش محصوالت خود زیر قیمت‬ ‫ش��مالی کش��ور‪ ،‬همواره بازار بالقوه‌ای برای به دالالن و سودجویان نشوند‪.‬‬ ‫رییس اداره عش��ایر ش��یروان نیز می‌گوید‪:‬‬ ‫عرض��ه و ف��روش محصوالت صنایع دس��تی‬ ‫محس��وب می‌ش��ده و همین‌امر موجب شده پارس��ال تولیدات صنایع دس��تی عشایر این‬ ‫تا بافت برخی گونه‌های صنایع دس��تی مانند شهرس��تان در مقایسه با سال ‪ ،91‬معادل ‪20‬‬ ‫قالی‪ ،‬قالیچه‪ ،‬خرسک‪ ،‬گلیم (پالس) و جاجیم‬ ‫در ای��ن شهرس��تان رونق بگیرد‪‌،‬اما‌امس��ال‬ ‫وضعیت نامناسب بازار موجب بروز مشکالتی‬ ‫برای تولید‌کنندگان و فعاالن این بخش شده‬ ‫است و بخش زیادی از تولیدات صنایع دستی‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫عل��ی ابراهیم��ی می‌گوید‪ :‬س��االنه ‪1200‬‬ ‫مترمربع صنایع دس��تی ش��امل ه��زار تخته‬ ‫گلی��م‪ 500 ،‬تخته تابلو ف��رش و ‪ 200‬تخته‬ ‫قالیچه توسط زنان عشایر این شهرستان بافته‬ ‫می‌‌شود با توجه به کیفیت تولیدات محصوالت‬ ‫صنایع دستی عش��ایر کارگاه تولیدی صنایع‬ ‫دستی زنان عشایر ش��یروان پارسال با هزینه‬ ‫ک��رد ‪ 252‬میلیون ریال تجهی��ز و راه‌اندازی‬ ‫شد که از این طریق برای ‪ 60‬خانوار عشایری‬ ‫اشتغالزایی شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اکنون ‪ 50‬خانوار عشایر در‬ ‫این کارگاه مش��غول به کار هستند‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫هدف از راه‌اندازی این کارگاه‌‪ ،‬آموزش صنایع‬ ‫دس��تی از جمله بافت‌های داری و غیرداری‪،‬‬ ‫گلی��م و قالیچه به زنان عش��ایر شهرس��تان‬ ‫است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گزارش صمت از تاثیر احداث کارخانه آلومینیوم عربستان بر بازار منطقه‬ ‫‪21‬‬ ‫عربستان رقیب قدرتمندی برای آلومینیوم نیست‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬فل��ز آلومینیوم را با را به معنای از دس��ت دادن همین اندک بازار صادراتی‬ ‫نام فلز قرن می‌شناس��ند‪ ،‬فلزی که کارب��رد روز افزون دانسته و معتقدند در صورتی که فکری برای این صنعت‬ ‫آن در صنای��ع مختل��ف آن را در رتب��ه اول محصوالت نش��ود ایران نیز تا چند س��ال آینده خود به مش��تری‬ ‫فلزی جهان قرار داده اس��ت‪ .‬البته باید توجه داشت که آلومینیومی عربستان مبدل خواهد شد در این خصوص‬ ‫تولید فلز آلومینیوم به دلیل مصرف انرژی باال برای تمام محمدحسین بابالو‪ ،‬کارشناس بورس به صمت می‌گوید‪:‬‬ ‫کش��ورها مقرون به صرفه نیس��ت و این در حالی است نکت��ه مهمی که در زمینه تولی��د آلومینیوم وجود دارد‬ ‫که کش��ورهای حوزه خلیج فارس تالش خود را به کار تامین مواد اولیه این فلز هزینه باالیی را برای عربستان‬ ‫گرفته‌ان��د تا با اس��تفاده از منابع ارزان ان��رژی از تولید در برخواهد داشت؛ چراکه این کشور از وجود بوکسیت‬ ‫این فلز برای درآمدزایی اس��تفاده کنند موضوعی که در بی‌به��ره بوده و ناچار اس��ت تا با وارد ک��ردن این مواد‬ ‫کش��ور ما با وجود دراختیار داشتن منابع انرژی چندان از خ��اور دور نیاز خود را تامی��ن کرده و همین موضوع‬ ‫هزینه حم��ل و نقل باالیی را در برخواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫به آن پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫در واقع عربس��تان س��عودی ک��ه به عن��وان یکی از در خصوص اینکه آیا آلومینیوم عربس��تان می‌تواند بازار‬ ‫قدرت‌های منطقه در زمینه صادرات محصوالت نفتی به صادراتی ایران را در منطقه تحت الشعاع قرار دهد گفت‪:‬‬ ‫ش��مار می‌آید قصد دارد تا با سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی در حال حاضر ایران با در دست گرفتن بازار کشورهایی‬ ‫کارخان��ه تولی��د آلومینیوم وابس��تگی اقتص��اد خود را همچ��ون افغانس��تان‪ ،‬عراق‪،‬جمه��وری آذربایج��ان و‬ ‫از نف��ت کم کند‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به س��ودآوری ترکمنس��تان به عنوان یک��ی از صادرکنندگان منطقه‬ ‫در تولید این فلز یک ش��رکت امریکای��ی آمادگی خود بوده و با ورود آلومینیوم عربستان امکان از دست دادن‬ ‫را ب��رای س��رمایه‌گذاری و ش��راکت در ای��ن کارخان��ه این بازار وجود نخواهد داش��ت‪ .‬این کارشناس بورس در‬ ‫آلومینیوم عربس��تان اعالم کرده و ب��ا خرید ‪ 40‬درصد ادامه به ظرفیت‌های موجود در صنایع تولید این فلز در‬ ‫کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬در ایران‬ ‫از س��هام این کارخانه با حدود ‪10/8‬‬ ‫صنایع پایین‌دستی بسیاری وجود‬ ‫میلی��ارد دالر موجبات رش��د صنعت‬ ‫آلومینیوم این کش��ور را فراهم آورده محمدحسینبابالو‪:‬درحال دارد که با تقویت و حمایت جدی‬ ‫حاضر ایران با در دست‬ ‫از آنه��ا در خص��وص فراهم کردن‬ ‫است‪ .‬کارخانه‌ای که قرار است ساالنه‬ ‫ش��رایط الزم برای تولی��د این فلز‬ ‫بی��ش از ‪ 740‬هزار ت��ن آلومینیوم را‬ ‫گرفتنبازارکشورهایی‬ ‫می‌توانیم شاهد افزایش تولید فلز‬ ‫تولید کند‪ .‬ام��ا دراین میان ایران نیز‬ ‫همچونافغانستان‪،‬‬ ‫قرن باش��یم‪ .‬بابالو همچنین یکی‬ ‫با وجود در اختیار داش��تن مواد اولیه‬ ‫عراق‪،‬آذربایجانو‬ ‫از مش��کالت بازار آلومینیوم ایران‬ ‫تولید آلومینیوم و برخورداری از منابع‬ ‫انرژی به دلیل ناتمام ماندن پروژه‌ها و ترکمنستانبهعنوانیکی را نبود حمای��ت از تولیدکنندگان‬ ‫ازصادرکنندگانمنطقه‬ ‫زیردس��تی این فلز از سوی صنایع‬ ‫همچنین به تعویق افتادن اجرای آنها‪،‬‬ ‫تنه��ا ‪ 350‬هزار تن تولید داش��ته که بوده و با ورود آلومینیوم باالدس��تی دانس��ت و خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به ب��ازار جهانی این‬ ‫نیمی از آن صرف مصرف داخلی شده‬ ‫عربستانامکانازدست‬ ‫فل��ز و رون��د صع��ودی قیمت آن‪،‬‬ ‫و مازاد آن به کشورهای همسایه صادر‬ ‫دادن این بازار وجود‬ ‫صادرکنندگان ای��ن محصوالت را‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در واقع آنچه مس��لم است‬ ‫نخواهدداشت‬ ‫با نرخ��ی پایین‌تر از ن��رخ جهانی‬ ‫راه‌اندازی کارخانه آلومینیوم عربستان‬ ‫از تولیدکنن��دگان خریداری کرده‬ ‫با حمایت ش��ریک امریکایی آن باعث‬ ‫همین امر انسجام در بخش تولید‬ ‫خواهد شد تا صنعت آلومینیوم کشور‬ ‫دس��تخوش ای��ن تغییرات ق��رار گرفته ب��ه گونه‌ای که را تهدید کرده و باعث محدود شدن فعالیت آنها در بازار‬ ‫برخی از کارشناس��ان این حوزه راه‌اندازی این کارخانه رقابتی خواهد ش��د‪ .‬وی همچنین از کش��ورهای حوزه‬ ‫گزارش‬ ‫خلیج فارس ب��ه عنوان تولید‌کنن��ده آلومینیوم با عیار‬ ‫باال ی��اد کرد و گفت‪ :‬امارات و دوب��ی از تولیدکنندگان‬ ‫آلومینی��وم ب��ا عیار ‪ 90‬ت��ا ‪ 99‬درصدی ب��وده و ایران‬ ‫نی��ز یک��ی از واردکنن��دگان محصوالت آنهاس��ت‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس بورس انتخاب اس��تراتژی مناسب را یکی از‬ ‫راه‌های پیشرفت و توس��عه صنعت آلومینیوم دانست و‬ ‫افزود‪ :‬حمایت تولیدکنندگان ب��زرگ از تولیدکنندگان‬ ‫زیردس��تی و کوچک مقیاس می‌تواند زمینه ساز تولید‬ ‫روز افزون این فلز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید تا مرز ‪ 1‬میلیون و ‪ 200‬هزار تن‬ ‫هوش��نگ گ��ودرزی‪ ،‬ریی��س س��ندیکای آلومینیوم‬ ‫ای��ران نیز در رابطه با می��زان صادرات این فلز به صمت‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬میزان صادرات آلومینیوم ایرانی در مقایس��ه‬ ‫با مقیاس جهانی بس��یار کم است‪ ،‬چراکه ساالنه شاهد‬ ‫صادرات ‪ 120‬تا ‪ 130‬هزارتن هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه کمبود م��واد اولیه مورد نیاز برای تولید‬ ‫ای��ن فل��ز را یکی از دالیل پایین بودن تولید دانس��ته و‬ ‫اف��زود‪ :‬تعداد زیادی از معادن ای��ران که ظرفیت باالیی‬ ‫ب��رای تهی��ه م��واد اولیه این فل��ز دارند ب��ه دلیل نبود‬ ‫س��رمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب میزان تولید‬ ‫آلومینیوم در ایران را کاهش داده است‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای آلومینیوم ایران در پاسخ به اینکه‬ ‫آلومینیوم عربستان را می‌توان به عنوان یک رقیب برای‬ ‫ایران دانس��ت ‪،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس همچون قطر و بحرین به دلیل برخورداری‬ ‫از منابع انرژی از تولیدکنندگان بزرگ این منطقه بوده و‬ ‫عربستان نیز که همچون دیگر کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫ف��ارس از منابع انرژی فراوانی برخوردار اس��ت با تولید‬ ‫س��االنه ‪ 740‬هزار تن تاثیری بر روی بازار ایران تا چند‬ ‫س��ال آینده نخواهد داش��ت؛ چراکه میزان تولید ایران‬ ‫نسبت به این کش��ورها پایین است‪ .‬البته ایران با توجه‬ ‫به چش��م انداز سال ‪ 1404‬قصد دارد تا با افزایش تولید‬ ‫خ��ود تا مرز ‪1‬میلیون و ‪ 200‬هزار ت��ن خود را در بازار‬ ‫رقابتی تولیدکنندگان این فلز قرار دهد‪.‬‬ ‫وی به تعویق افتادن طرح‌های اجرایی را یکی از دالیل‬ ‫عقب ماندن ایران از بازار آلومینیوم دانس��ت و گفت‪ :‬با‬ ‫راه‌ان��دازی پروژه‌های نیمه تمام‪ ،‬زمینه فرآوری و تولید‬ ‫این فلز برای صنایع ایران فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی عوامل افزایش کرایه‌ها با مسعود دانشمند‬ ‫قیمت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای افزایش یافت‬ ‫گروه معدن‪ -‬امس��ال با اینکه از س��وی راه‌آهن تغیی��ری در نرخ حق‬ ‫دسترس��ی را ‌ه اهن داده نشد و قرار است تا پایان سال نیز تغییری نکند‪،‬‬ ‫افزایش کرایه حمل در مقایس��ه با سال قبل با درنظر گرفتن «حق مالک‬ ‫واگ��ن»‪ ،‬درمجموع تقریبا ‪ 5‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬مالکین واگن‌ها‬ ‫حق تصمیم‌گیری و افزایش قیمت بر روی ‪ 25‬درصد از سهم خود از‪100‬‬ ‫درصد کرایه‌های حمل را داش��ته و مابقی این س��هم حق دسترس��ی راه‬ ‫آهن می‌باشد‪.‬‬ ‫در حم��ل و نقل جاده‌ای نی��ز هزینه حمل و نقل در برخی از جاده‌های‬ ‫کشور با افزایش روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫مسعود دانش��مند‪ ،‬رییس کمیس��یون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در گفت‌‌وگ��و ب��ا صمت اظهار ک��رد‪ :‬از آنجا که حمل و نق��ل یکی از زیر‬ ‫ساخت‌های اصلی بخش معدن و از طرفی یکی از هزینه‌های اصلی تولید‬ ‫محصوالت معدنی است‪ ،‬روی قیمت تمام شده کاال تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬از آنجا که بخش حمل و نقل ریلی‪ ،‬سهم ‪ 5‬درصدی‬ ‫در جابه‌جای��ی بار در کش��ور دارد و ‪ 95‬درصد دیگر توس��ط خودروهای‬ ‫سنگین در جاده‌ها حمل و نقل می‌شود می‌توان گفت؛ افزایش ‪ 5‬درصدی‬ ‫درکرایه‌ها تاثیری بر هزینه‌های تمام ش��ده نمی‌گذارد اما در حمل و نقل‬ ‫ج��اده‌ای در برخی مس��یرها با افزای��ش کرایه روبه‌رو بودی��م که متاثر از‬ ‫افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش ‪ 10‬درصدی ارز مبادله‌ای بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬افزایش ‪ 25‬ت��ا ‪ 30‬درصدی کارگران در بخش‌های‬ ‫مختل��ف نیز تاثیر خود را بر بخش حم��ل و نقل می‌گذارد و مجموع این‬ ‫عوامل افزایش کرایه‌های حمل جاده‌ای را ناگزیر می‌سازد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور‬ ‫که به منزله قانون و الزم‌االجرا اس��ت تعیین قیمت کرایه باید بر اس��اس‬ ‫توافق صاح��ب کاال و راننده صورت بگیرد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬بهترین حمل و نقل‬ ‫ریلی اس��ت ولی به دلیل توسعه‌نیافتگی خطوط ریلی در کشور و البته با‬ ‫عنایت به زیانده بودن راه آهن کشور امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬کش��ورهایی نظیر فرانس��ه‪ ،‬کانادا‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس و‬ ‫ژاپن با س��ود بردن از سیس��تم حمل و نقل «انبوه‌بر» هزینه‌های تولید را‬ ‫کاهش دادند و به توسعه و افزایش بهره مندی از معادن پرداختند‪.‬‬ ‫دانشمند با اشاره به اینکه در ‪ 5‬ماهه اول امسال ‪ 2.5‬میلیون تن ترانزیت‬ ‫جاده‌ای در مرزهای غربی از عراق به بنادر جنوب داشتیم‪ ،‬اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫به طور کل کرایه حمل و نقل جاده‌ای امس��ال نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫‪ 10‬درصد افزایش یافته ولی ش��امل تمام مس��یر‌ها نمی‌شود و عمدتا در‬ ‫مسیرهای پرتردد این افزایش‌ها اعمال شده است‪.‬‬ ‫افزایش راندمان حمل و نقل ریلی علی رغم کاهش بازدهی‬ ‫با این حال گفتنی است؛ در برخی مسیرها شاهد افزایش بهره‌گیری از‬ ‫س��امانه‌های حمل ریلی بودیم‪ .‬با توجه به کاهش نرخ صادرات سنگ‌آهن‬ ‫ب��ه دلیل کاهش قیمت‌ه��ای جهانی و کاهش تقاضا در ‪ 5‬ماهه نخس��ت‬ ‫امس��ال در بخش حمل ریلی به سمت بنادر‪ ،‬قیمت حمل در این مسیرها‬ ‫افزایش چشمگیری نداشته یا اصال تغییری را به ثبت نرسانده‌اند‪.‬‬ ‫البته در بخش فوالد ش��رکت‌هایی نظیر فوالد خراس��ان‪ ،‬مبارکه‪ ،‬ذوب‬ ‫آهن و خوزستان و سایر فوالدسازان بیش از ‪ 10‬درصد افزایش تناژ حمل‬ ‫از طریق ریل را داشتیم‪.‬‬ ‫همچنین در س��یمان و کلینک��ر با توجه به افزای��ش هزینه‌های حمل‬ ‫جاده‌ای حتی تا ‪ 30‬درصد نسبت به سال قبل به دلیل افزایش هزینه‌های‬ ‫س��وخت و هزینه‌های پرس��نلی‪ ،‬شاهد روی آوردن س��یمانی‌ها به سمت‬ ‫حمل ریلی بودیم و در این ش��رایط نرخ‌های حمل ثابت یا کمی افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می‌گویند‪ ،‬راه آهن در ‪ 5‬ماهه نخس��ت سال در مقایسه با‬ ‫سال گذشته‪ 8 ،‬درصد افزایش راندمان داشته‪ ،‬درحالی که در بخش حمل‬ ‫به سمت بنادر شاهد کاهش بازدهی بودیم‪.‬‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫بلغارستان بزرگترین استخراج‌کننده‬ ‫مس اروپا‬ ‫داده‌ه��ای ات��اق معدن��کاری و زمی��ن‬ ‫شناسی بلغارستان نشان داد که این کشور‬ ‫استخراج‌کننده رتبه نخست مس و طال در‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬بخش معدن در حال حاضر در‬ ‫بلغارستان ‪ 24‬هزار نفر را با دستمزدهای رو‬ ‫به افزایش در اس��تخدام خود دارد‪ .‬اتحادیه‬ ‫معدنکاران این کشور آمارهای مزبور را برای‬ ‫گرامیداشت روز معدنکاران بلغارستان انتشار‬ ‫داده است‪ .‬این روز به پیشنهاد معدنکاران شهر معدنکاری غربی پرنیک‬ ‫روز هجدهم آگوس��ت است و سابقه آن به ‪ 110‬سال پیش می‌رسد که‬ ‫معدنکاری حرفه‌ای در آن روزگار به فرمان تزار فردیناند در این کشور آغاز‬ ‫شد‪ .‬حدود ‪ 600‬معدن حاوی مواد معدنی گوناگون تا به‌حال در بلغارستان‬ ‫شناسایی و فعال شده‌اند که سهم عمده آنها به زغال سنگ می‌رسد‪.‬‬ ‫کاهش شدید تمایل به خرید بیلت‬ ‫سی آی اس‬ ‫با این ک��ه عرضه بیل��ت اوکراین هنوز‬ ‫محدود اس��ت اخی��را خریداره��ا تمایلی‬ ‫ب��ه پذیرش قیمت‌های بیلت س��ی‌آی‌اس‬ ‫نداشته‌اند و قیمت درخواستی خرید را به‬ ‫شدت پایین آورده‌اند‪.‬‬ ‫قیمت مورد نظر عرضه‌کننده‌ها از ‪520‬‬ ‫تا ‪ 530‬دالر درهر تن فوب اخیرا به ‪515‬‬ ‫تا ‪ 520‬دالرهر تن فوب رس��یده و آخرین‬ ‫معامله در ‪ 515‬دالر هر تن فوب نهایی شده بود‪.‬‬ ‫تولید‌کننده‌ها نیز عجله‌ای در پایین آوردن قیمت ندارند و سیاست‬ ‫انتظار را ترجیح می‌دهند‪ .‬این هفته محموله‌های کوچکی توسط تجار‬ ‫فروخته شده و ترکیه در ‪ 532‬دالر هر تن سی اف آر و مصر در ‪530‬‬ ‫تا ‪ 535‬دالر هر تن سی اف آر معامله کرده است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت میلگرد‬ ‫در امریکا‬ ‫افزای��ش تقاض��ا و محدودی��ت عرض��ه‬ ‫موجب ش��ده قیم��ت میلگ��رد در امریکا‬ ‫اخی��را بهبود یاب��د‪ ،‬ظاهرا ب��ازار افزایش‬ ‫قیم��ت ‪ 10‬تا ‪ 20‬دالر در هر ش��ورت تن‬ ‫اواسط آگوست کارخانه‌ها را پذیرفته است‬ ‫و قیمت فعلی ‪ 660‬دالر در هر شورت تن‬ ‫درب کارخانه است‪.‬‬ ‫احتم��ال دارد قیمت‌ه��ا بازهم افزایش‬ ‫یاب��د ولی احتماال تا هفت��ه آینده که نتیجه پرون��ده آنتی دامپینگ‬ ‫میلگرد روش��ن شود قیمت‌ها در سطح فعلی باقی خواهد ماند‪ .‬انتظار‬ ‫م��ی‌رود در آینده نزدیک قیمت میلگرد در ب��ازار داخلی امریکا بین‬ ‫‪ 660‬تا ‪ 670‬دالر در هر ش��ورت تن درب کارخانه باشد در حالی که‬ ‫هفته قبل ‪ 640‬تا ‪ 650‬دالر در هر شورت تن بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫اولویت نخست ایمیدرو‬ ‫دکتر مهدی کرباسیان‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫سیاس��ت اساس��ی دول��ت یازده��م‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران بر‬ ‫پایه س��رمایه‌گذاری و توس��عه كش��ور در حوزه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی نهاده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در نخستین گام فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام‬ ‫در كنار بهره‌وری بیش��تر و اجرای صحیح اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی (خصوصی‌س��ازی) به عنوان‬ ‫برنامه‌های كاری سازمان مد نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫جذب سرمایه‌های غیردولتی‪ ،‬سرمایه ایرانیان‬ ‫مقیم خارج و س��رمایه‌گذاران خارجی در حوزه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی می‌تواند ب��ه عنوان‬ ‫سیاست‌های توسعه‌ای نقش كلیدی داشته باشد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬با چش��م‌اندازی كه پیش‌رو دارد‪،‬‬ ‫ب��رای بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی كش��ور‬ ‫آین��ده‌ای درخش��ان و پ��ر از امی��د را ترس��یم‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫ش��تاب گرفتن تكمیل ‪ ۷‬ط��رح فوالدی كه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۵‬آغاز ش��ده و هر یك ظرفیت ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار تنی دارند و قابلیت افزایش تا یك میلیون‬ ‫تن آنها پیش‌بینی شده و توسعه صنعت فوالد و‬ ‫ایج��اد نیروگاه‌های جدید برای تامین برق مورد‬ ‫نیازآنها یكی از اولویت‌های بخش فوالد است‪.‬‬ ‫همچنین همكاری با ش��ركت‌های خارجی در‬ ‫‪ 3‬بخش سرمایه‌گذاری مشترك‪ ،‬توسعه صنعت‬ ‫ف��والد و نیز امور معادن و اكتش��اف هدفگذاری‬ ‫ش��ده و با توجه ب��ه نام گذاری س��ال جدید به‬ ‫نام «اقتص��اد و فرهنگ با ع��زم ملی و مدیریت‬ ‫جه��ادی» باید سیاس��ت‌های توس��عه‌ای بخش‬ ‫معدن به افق ‪ ۱۴۰۴‬نزدیك شود زیرا راه زیادی‬ ‫تا رسیدن به این افق برنامه نمانده است‪.‬‬ ‫ایمیدرو ع��زم جدی در اكتش��اف‪ ،‬پی‌جویی‪،‬‬ ‫تجهیز مع��ادن و فرآوری محص��والت دارد و به‬ ‫خصوص منابع مالی خوبی از سوی ایمیدرو برای‬ ‫توسعه اكتشاف در نظر گرفته شده است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر عملیات اكتشاف در برخی مناطق محروم‬ ‫مانند استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده‬ ‫كه می‌تواند عالوه بر توس��عه بخ��ش معدن در‬ ‫توس��عه اقتص��ادی منطقه نیز تاثیرگذار باش��د‪.‬‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذار خارج��ی در بخش معدن‬ ‫مهم‌ترین موضوعی اس��ت كه بای��د به آن توجه‬ ‫شود‪ ،‬زیرا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‬ ‫معدن ایران می‌تواند توس��عه این بخش را بیش‬ ‫از پیش آس��ان كند و البت��ه در این راه قدم‌های‬ ‫بلندی برداشته شده‪ ،‬چنانکه شرکت‌های بزرگ‬ ‫صنعتی دنیا در حال ورود به ایران هستند‪.‬‬ ‫تقریب��ا هر هفته با ‪ 2-3‬س��رمایه‌گذار مالقات‬ ‫داری��م‪ .‬اکثر این افراد به دلی��ل تحریم‪ ،‬از ایران‬ ‫دور بوده‌ان��د و ب��ازار ای��ران را نمی‌شناس��ند‪.‬‬ ‫متاس��فانه تحریم‪ ،‬مطبوعات خارجی و نداشتن‬ ‫اطالع‌رس��انی خوب دولت در سال‌های گذشته‬ ‫موجب ش��د س��رمایه‌گذاران خارج��ی اطالعات‬ ‫ناقصی از ایران داشته باشند‪ .‬با این اوصاف اولویت‬ ‫م��ا در اجرای پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی‬ ‫این است که از س��رمایه‌گذاری ایرانیان خارج از‬ ‫کشور و سرمایه‌گذاران داخلی استفاده کنیم‪ .‬از‬ ‫آنجا که پروژه‌های ایمی��درو به فناوری‌های روز‬ ‫احتی��اج دارد باید ش��رایطی را فراهم کنیم که‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی نیز ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز‬ ‫(دالر)‬ ‫درصد‬ ‫تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/15‬‬ ‫‪+0/02‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪875‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مس‬ ‫‪6965‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18555‬‬ ‫‪-105‬‬ ‫قلع‬ ‫‪21550‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫روی‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪+25‬‬ ‫طال‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪-3‬‬
‫داخل پرانتز‬ ‫برگزاری نخستین کارگاه‬ ‫آموزشی فرآوری سنگ‌آهن‬ ‫و فلزات پایه«اکو»‬ ‫نخس��تین کارگاه آموزش��ی فرآوری سنگ‌آهن و‬ ‫فلزات پایه ویژه کارشناس��ان کش��ورهای عضو اکو‬ ‫روزهای ‪ 18‬و ‪ 19‬شهریور در محل مرکز تحقیقات‬ ‫فرآوری مواد معدنی ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬مدیر آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری ایمیدرو و سرپرست مرکز مذکور‬ ‫با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تاکنون حضور کارشناسان کشورهای ترکیه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افغانستان و جمهوری آذربایجان در این‬ ‫کارگاه آموزشی قطعی شده است‪.‬‬ ‫شمس‌الدین سیاسی‌راد ادامه داد‪ :‬در این کارگاه‬ ‫مبان��ی علم��ی و روش‌های مختلف ف��رآوری مواد‬ ‫معدنی با تاکید بر پرعیارسازی سنگ‌آهن و فلزات‬ ‫پایه به ویژه مس و همچنین آشنایی با آزمایش‌های‬ ‫کانی‌شناس��ی‪ ،‬ش��یمی و ف��رآوری در مقیاس‌های‬ ‫مختلف آزمایشگاهی و پایلوت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز تحقیقات ف��رآوری مواد معدنی‬ ‫ای��ران اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‌کنندگان در این کارگاه‬ ‫آموزش��ی با مراحل مختلف ف��رآوری مواد معدنی‬ ‫ش��امل آماده‌س��ازی‪ ،‬شناس��ایی نمونه‌ه��ا و انجام‬ ‫آزمون‌ه��ای مختل��ف کانه‌آرای��ی م��واد معدنی در‬ ‫مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی آشنا می‌شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از جمل��ه سیاس��ت‌های جدید مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری‪ ،‬عالوه بر پژوهش‌های کاربردی‪،‬‬ ‫توسعه انواع خدمات تخصصی و پیشرفته در زمینه‬ ‫فرآوری مواد معدنی است‪.‬‬ ‫هم اینک وجود امکانات و تجهیزات مدرن‪ ،‬منابع‬ ‫انسانی مجرب و انباش��ت تجارب مهندسی حاصل‬ ‫از انجام پروژه‌های متعدد انجام شده طی ‪ 10‬سال‬ ‫گذش��ته در این مرکز ش��رایط الزم را برای توسعه‬ ‫خدمات پژوهش��ی‪ ،‬فنی‪ ،‬آموزش��ی و ساخت لوازم‬ ‫و تجهی��زات ویژه و تخصصی م��ورد نیاز در مراحل‬ ‫مختل��ف فرآوری مواد معدن��ی را در مقیاس ملی و‬ ‫منطقه‌ای فراهم کرده است‪.‬‬ ‫سیاس��ی‌راد اف��زود‪ :‬از آنج��ا که ف��رآوری عامل‬ ‫اصل��ی در افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی و حلقه‬ ‫اتصال مرحله استخراج کانس��نگ به مرحله تولید‬ ‫محص��والت صنایع معدن��ی فل��زی و غیرفلزی در‬ ‫چرخه معدنکاری است‪ ،‬بنابراین خدمات این مرکز‬ ‫پیش‌نیاز تکمیل و توسعه حلقه‌های فنی و تجاری‬ ‫در ط��ول زنجیره ارزش مواد معدنی از اکتش��اف تا‬ ‫صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬در پیگی��ری سیاس��ت جدید‬ ‫ایمی��درو در دولت تدبیر و امید مبنی بر اس��تفاده‬ ‫حداکثری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در‬ ‫توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی و با توجه به‬ ‫امکانات منحصر به‌فرد موجود این مرکز‪ ،‬گسترش‬ ‫روابط و تعامالت دوجانبه و چندجانبه با کشورهای‬ ‫همس��ایه و دیگر کش��ورهای منطقه از طریق ارائه‬ ‫خدمات آموزش��ی‪ ،‬پژوهشی و مشاوره‌ای تخصصی‬ ‫از اولویت‌ه��ای راهبردی مرک��ز تحققیات فرآوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬برگ��زاری این دوره آموزش��ی ‪2‬‬ ‫روزه‪ ،‬به‌دنب��ال معرف��ی مرک��ز در دومین اجالس‬ ‫معدنی کش��ورهای عض��و اکو در ترکیه در س��ال‬ ‫‪ 1383‬و بازدید اواخر س��ال گذشته برخی سفرا و‬ ‫نمایندگی‌های سیاسی کشورهای یادشده از مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران است‪.‬‬ ‫مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی با حضور جناب‬ ‫آقای دکتر کرباس��یان معاون محترم وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رییس هیات‌عامل ایمیدرو در روز‬ ‫سه‌شنبه ‪ 18‬شهریور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وابسته‬ ‫به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) در اوایل س��ال ‪ 1384‬افتتاح و در‬ ‫کیلومتر ‪ 9‬اتوبان کرج قزوین واقع شده است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48360175‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫*****‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48378165‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گفت‌وگوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫قراضه‌های طالیی فوالد‬ ‫حسن ساعدی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬از آهن قراضه به عنوان طالی صنعت فوالد یاد می‌شود‪ ،‬فلزاتی مستعمل و‬ ‫غیرقابل استفاده که به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی در صنعت فوالد نقش تسهیل‌کننده داشته و به همراه‬ ‫ماده اولیه فوالد یعنی محصوالت فرآوری شده سنگ‌آهن امکان تولید فوالد را فراهم می‌کند‪ .‬در واقع اهمیت این‬ ‫کاالی از رده خارج در صنعت فوالد به قدری است که ناچارا در برخی از موارد صنعت چاره‌ای جز تن دادن به‬ ‫واردات نداشته و برای تامین نیاز خود به خودروهای از رده خارج و محصوالت فلزی سایر کشورها وابسته است‪.‬‬ ‫این درحالی است که در داخل کشور هر ساله غیر از محصوالت و کاالهای فرسوده شاهد حضور تعداد زیادی از‬ ‫خودروهای فرسوده هستیم که به تنهایی قادر است تمام نیاز کشور را به آهن قراضه تامین کند موضوعی که به‬ ‫نظر می‌رسد نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد سیستمی منطقی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است‪ .‬به‬ ‫همین جهت و برای اطالع از اهمیت آهن قراضه در صنعت فوالد گفت‌‌وگویی را با محمدحسن تقی‌زاده‪ ،‬مسئول‬ ‫مطالعات مواد اولیه طرح جامع فوالد ترتیب داده‌ایم که در زیر می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €چ�را از قراض�ه آه�ن ب�ه عن�وان طلای‬ ‫استراتژیک صنعت فوالد یاد می‌شود؟‬ ‫قراض��ه آهن و فوالد ش��اید در ن��گاه اول کاالیی‬ ‫بی‌استفاده‪ ،‬فاقد ارزش و کارآیی محسوب شود که‬ ‫بهترین راه خالصی از آن معدوم کردن آن اس��ت‪،‬‬ ‫اما همین ماده ب��ی‌ارزش در جایی دیگر حکم طال‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬تا جایی که فوالدسازان و کارخانه‌های‬ ‫مرتبط‪ ،‬بدون قراضه و البته سنگ آهن تقریبا بیکار‬ ‫می‌شوند‪ .‬در واقع صنعت بازیافت‪ ،‬یک صنعت مهم‬ ‫و اساس��ی در کش��ور به ش��مار می‌آید که طی آن‬ ‫ضایعات و قراضه‌های آهن و فوالد به دلیل خاصیت‬ ‫تجدیدپذیر بودن آن جمع‌آوری و با ذوب و تبدیل‬ ‫به ش��مش‪ ،‬قابلیت اس��تفاده در صنع��ت را مجددا‬ ‫پی��دا می‌کند‪ .‬ش��مش تولید ش��ده در کارگاه‌های‬ ‫ریخته‌گری به قطعات با ارزش مبدل می‌ش��ود و به‬ ‫این وسیله قراضه و ضایعات آهن و فوالد مجددا به‬ ‫چرخه مصرف وارد می‌شود‪.‬‬ ‫€ €اس�تفاده از قراضه چه مزایایی می‌تواند به‬ ‫همراه داشته باشد؟‬ ‫ام��روزه قراضه آهن و فوالد ن��ه تنها در بازار‌های‬ ‫داخل��ی‪ ،‬بلک��ه در بازارهای جهانی از رونق بس��یار‬ ‫خوبی برخوردار اس��ت‪ .‬چراکه بازگشت مجدد یک‬ ‫تن قراضه به چرخه تولید فوالد موجب صرفه‌جویی‬ ‫‪ 1134‬کیلوگرم س��نگ‌آهن‪ 635 ،‬کیلوگرم کک و‬ ‫‪ 55‬کیلوگرم آهن می‌ش��ود‪ .‬در ضمن اس��تفاده از‬ ‫قراضه‌ه��ا در چرخه تولید صرفه‌جویی ‪ 75‬درصدی‬ ‫در مص��رف انرژی را نیز فراهم خواهد کرد‪ .‬به طور‬ ‫کل��ی بازیاف��ت از ب��ه‌ هدررفتن منابع س��ودمند و‬ ‫س��رمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند و مصرف مواد‬ ‫اس��ت که می��زان تولید قراضه در کش��ور حدود ‪2‬‬ ‫خام و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫میلی��ون تن در س��ال بوده که س��رانه بازیافت آن‬ ‫€ €نحوه استفاده از قراضه را توضیح دهید؟‬ ‫در حال حاضر ‪ 35‬درصد از تولید فوالد در کشور حدود ‪ 26‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬البته امری��کا به عنوان‬ ‫توس��ط کوره‌های قوس الکتریک��ی و ‪ 65‬درصد به یک��ی از بزرگترین تولیدکنندگان قراضه در س��ال‬ ‫ص��ورت کوره‌‌بلند صورت می‌گیرد ب��ه گونه‌ای که ‪ 2010‬ب��ا تولید ‪ 67‬میلیون ت��ن قراضه و بازیافت‬ ‫در روش ک��وره بلن��د ح��دود ‪ 10‬ت��ا ‪ 20‬درصد و س��رانه ‪ 184‬کیلوگرم محسوب می‌ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫از مهم‌تری��ن مواردی که می‌توان‬ ‫در روش آه��ن اس��فنجی (قوس‬ ‫حدود ‪ 150‬هزار تن‬ ‫نسبت به موضوع کم بودن سرانه‬ ‫الکتریک��ی) ‪ 10‬ت��ا ‪ 100‬درصد‬ ‫قراضه در سال وارد‬ ‫بازیافت قراضه در کش��ور مطرح‬ ‫قراضه مورد مصرف قرارمی‌گیرد‪.‬‬ ‫البته ش��کل‌های اس��تفاده از این کشور می‌شود که البته با کرد ش��امل کم توجه��ی به این‬ ‫محص��ول در کارخانه‌ها ش��امل توجه به توسعه صنعت مسئله و نبود س��ازمان مشخص‬ ‫فوالد و پیش‌بینی تولید ب��رای رس��یدگی به جم��ع‌آوری‬ ‫اس��تفاده در کارخانه‌ه��ای ذوب‬ ‫قراضه‌های آهن از سطح شهرها و‬ ‫آه��ن به منظ��ور کاه��ش دمای‬ ‫‪ 55‬میلیون تن فوالد در‬ ‫هدر رفتن این محصول به صورت‬ ‫ذوب و افزایش راندمان وکیفیت‬ ‫آن و همچنی��ن ذوب قراضه‌ها و افق ‪ 1404‬به طور قطع با دور ریز و همچنین استفاده بیش‬ ‫کمبود مواد اولیه مواجه از حد ل��وازم و وس��ایل مصرفی‬ ‫تبدیل آنها به ش��مش به منظور‬ ‫همچ��ون اتومبیل و لوازم خانگی‬ ‫تولی��د مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫خواهیم شد‬ ‫توسط مصرف‌کنندگان در جامعه‬ ‫کارگاه‌های ریخته‌گری در سطح‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫€ €می�زان واردات قراضه به‬ ‫€ €قراض�ه از چ�ه صنایع�ی‬ ‫تامین می‌ش�ود و میزان تولید آن در کش�ور کشور چقدر است؟‬ ‫میزان واردات آهن قراضه به کشورمان در اشکال‬ ‫چقدر است؟‬ ‫به‌طورکل��ی در دنی��ا قراضه‌ه��ا از صنایع خودرو‪ ،‬مختلف حدود ‪ 150‬هزار تن در سال است که البته‬ ‫کشتی‌س��ازی‪ ،‬ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬صنای��ع غذایی و با توجه به توس��عه صنعت فوالد و پیش‌بینی تولید‬ ‫کارخانه‌های ف��والد تولید می‌ش��ود‪ .‬این در حالی ‪ 55‬میلیون تن ف��والد در افق ‪ 1404‬به طور قطع‬ ‫بهره‌برداری ازکارخانه سنگ‌آهن تایباد‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر تایب��اد گفت‪:‬‬ ‫اقدام��ات اولی��ه س��اخت کارخان��ه‬ ‫س��نگ‌آهن تایباد شروع شده که امید‬ ‫اس��ت به زودی عملی��ات بهره‌برداری‬ ‫آن آغاز شود‪ .‬حس��ن باقری در تایباد‬ ‫درباره منطق��ه ویژه اقتص��ادی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی یک تشکل‬ ‫اقتص��ادی و بخش خصوصی اس��ت و‬ ‫مردم شهرستان تایباد در قالب تعاونی‬ ‫‪45‬درصد سهیم می‌باش��ند که شامل‬ ‫‪27‬درصد در ش��رکت توسعه و عمران‬ ‫تایب��اد‪3 ،‬درص��د تعاون��ی ایثارگران و‬ ‫‪15‬درصد سهم سه تعاونی مرزنشینان‬ ‫اس��ت بنابرای��ن درح��ال حاض��ر اگر‬ ‫سودی هم ش��امل حال این مشارکت‬ ‫‪45‬درصدی ش��ود صرف زیرساخت‌ها‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ 8 :‬هزارهکتار‬ ‫زمین باید توسط منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫دوغارون تملک شود که ‪ 1640‬هکتار‬ ‫اراض��ی مربوط به راه و شهرس��ازی و‬ ‫مابقی اراضی منابع ملی است و اراضی‬ ‫راه و شهرس��ازی باید توس��ط شرکت‬ ‫خریداری شود‪.‬‬ ‫باقری با بیان اینکه ش��هرک صنعتی‬ ‫تایب��اد در منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی‬ ‫ق��راردارد و طب��ق مق��ررات می‌تواند‬ ‫از معافیت‌ه��ای قانون��ی وی��ژه منطقه‬ ‫اقتصادی برخوردار باش��د تصریح کرد‪:‬‬ ‫به‌دلیل نوع جانمایی ش��هرک صنعتی‬ ‫م��ردم رغبتی به راه‌ان��دازی واحدهای‬ ‫موجود ندارن��د و این بی‌رغبتی حاکی‬ ‫از احس��اس احتمال مشکل ناامنی در‬ ‫مرز است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای شهر تایباد خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ه��ر چن��د م��رز و شهرس��تان‬ ‫تایباد از امن‌ترین نقاط اس��تان اس��ت‬ ‫ام��ا نب��ود کارگاه‌های فعال ب��ا وجود‬ ‫زیرس��اخت‌های آب‪ ،‬ب��رق و گاز‪ ،‬در‬ ‫شهرک صنعتی مرزی سبب مشکالت‬ ‫روحی برای سرمایه‌گذاران شده است‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫موضوع‬ ‫تکمیل اسکلت فلزی سالن توسعه واحد ‪ 28‬و اجرای‬ ‫سیستم روشنایی مربوطه بانضمام تقویت‌سازه فلزی‬ ‫سالن قدیمی واحد ‪ 28‬و همچنین تهیه‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫نصب و راه‌اندازی میز غلطکی جایگزین اسلب کار در‬ ‫ناحیه فوالدسازی‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫طراحی‪ ،‬نصب و راه‌اندازی دوربین‌های ‪speed‬‬ ‫‪ dome‬روی جراثقال‌های سقفی نواحی تولیدی‬ ‫به همراه مکانیزم خنثی‌کننده لرزه‌ها‪ ،‬ارتعاشات و‬ ‫شوک‌های لرزشی مربوط به جراثقال‌ها به صورت کلید‬ ‫در دست‬ ‫اجرای کارهای اسکلت فلزی قرارداد باز (متفرقه) در‬ ‫نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خرید تجهیزات کولر صنعتی برای جراثقال‌های‬ ‫‪48361087‬‬ ‫مناقصه‬ ‫فوالدسازی‬ ‫جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(کد آگهی‪ :‬ر ـ ‪)93081‬‬ ‫‪1393/06/19‬‬ ‫خواندنی‌های معدنی‬ ‫بزرگترین ماشین‌آالت معدنی جهان‬ ‫گروه معدن‪ :‬تجهیزات و ماشین‌آالت معدنی را می‌توان مهم‌ترین بخش از فعالیت‌های معدنی دانست‪ ،‬به گونه‌ای که ظرفیت و توانایی هر معدنی را به‬ ‫واسطه در اختیار داشتن دستگاه‌های حفاری و ماشین‌آالت معدنی آن می‌سنجند‪ .‬موضوعی که در چند سال اخیر و به واسطه مسائل تحریمی مشکالت‬ ‫فراوانی را برای معادن به همراه داشته است‪ ،‬به‌طوری‌که بسیاری از معادن بزرگ کشور به تهیه و خرید ماشین‌آالت دست دوم روی آورده‌اند‪ .‬در این‬ ‫گزارش که به نقل از وب‌سایت دیلی‌تلگراف تهیه شده تالش کرده‌ایم تا برخی از ماشین‌آالت بزرگ و پرکاربرد جهان را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ -1‬ش�اول هیدرولی�ك آر اچ ‪400‬‬ ‫باكیروس‬ ‫آر اچ ‪ 400‬توانسته با حفر ‪ 9‬هزار تن خاک‬ ‫در مدت زمان یک س��اعت ركورد بزرگترین‬ ‫حف��ار جه��ان را به خ��ود اختص��اص دهد‪.‬‬ ‫شاول‌‪.‬آر‪.‬اچ ‪ 400‬می‌تواند ‪ 94‬تن را در شاول‬ ‫خود نگ��ه دارد‪ .‬در این ماش��ین که ‪ 10‬متر‬ ‫ارتف��اع و ‪ 8/6‬متر پهنا و ‪ 980‬تن وزن دارد‪،‬‬ ‫‪ 2‬موتور ‪16‬س��یلندری با ه��م حدود ‪4400‬‬ ‫اسب بخار نیرو تولید می‌كنند‪ .‬این ماشین را‬ ‫به نوعی می‌توان یک خانه متحرک هم نامید‬ ‫چ��را که اتاقک پش��تی آن مجهز به امکانات‬ ‫رفاهی همچون یخچال‪ ،‬مایکرو ویو‪ ،‬مانیتور‬ ‫و کولر اس��ت‪ ،‬نمونه این ش��اول هیدرولیك‬ ‫در ماس��ه‌های نفتی آلبرت��ای کانادا در حال‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ -2‬بی�ل مكانیكی چرخش�ی بگر ‪293‬‬ ‫شركت ‪TAKRAF‬‬ ‫‪1393/06/22‬‬ ‫‪1393/06/22‬‬ ‫‪1393/06/29‬‬ ‫با کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم ش��د و نیازمند‬ ‫واردات بیش��تر قراضه از سایر کش��ورهای منطقه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که می‌توان از قراضه‌های تولید‬ ‫ش��ده در سایر کش��ورهای منطقه همچون عراق و‬ ‫افغانس��تان استفاده بهینه در صنعت فوالد کرد و با‬ ‫خریداری قراضه‌های جنگی و مصرفی این کشورها‬ ‫و فرآوری مجدد آن نی��از واحدهای تولید فوالد را‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫€ €چه راهکاری برای توس�عه صنعت بازیافت‬ ‫قراضه آهن دارید؟‬ ‫در کش��ور م��ا بای��د به ص��ورت ج��دی فرهنگ‬ ‫بازیافت نهادینه شود و یک فرهنگ‌سازی تاثیرگذار‬ ‫درخصوص جداسازی نه تنها قراضه‌های آهنی بلکه‬ ‫سایر محصوالت برگشت‌پذیر در جامعه صورت‌گیرد‪.‬‬ ‫البته ایجاد واحدهای مشخص برای جمع‌آوری این‬ ‫ن��وع محصوالت از ضروریات ب��وده تا از این طریق‬ ‫ه��م از ورود دالالن به این صنعت جلوگیری گردد‬ ‫و همچنی��ن بتوان ای��ن محص��والت را در اختیار‬ ‫مصرف‌کنن��دگان واقعی ق��رار داد‪ .‬در واقع باید به‬ ‫این موضوع اش��اره کرد که وجود قراضه‌ها عالوه بر‬ ‫اهمیت باال می‌تواند خطرات زیادی به دلیل همراه‬ ‫داشتن مواد سمی‪ ،‬رادیواکتیوی و مواد منفجره در‬ ‫پی داشته باش��د که باید این محصوالت به صورت‬ ‫سنگین و نیمه سنگین طبقه بندی شوند‪.‬‬ ‫این بیل مکانیکی چرخشی ركورد جهانی‬ ‫گین��س را برای بزرگترین ماش��ین زمینی‬ ‫جهان به خود اختصاص داده است‪ .‬بگر ‪293‬‬ ‫برای استخراج لیگنیت كه نوعی زغال‌سنگ‬ ‫عی��ار اس��ت و بیش��تر در نیروگاه‌های برق‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬بگر با چرخ بزرگ با قطر حدود‬ ‫‪ 25‬مت��ری خود ح��دود ‪ 18‬بیل با ظرفیت‬ ‫هر ک��دام ‪ 1452‬گالن را ب��رای حفاری به‬ ‫حرک��ت در م��ی‌‌آورد‪ .‬این غ��ول مکانیکی‬ ‫روزان��ه ‪ 8/48‬میلیون ف��وت مربع حدود ‪3‬‬ ‫میلیون مترمربع مواد را جابه‌جا می‌كند كه‬ ‫برای پر كردن ‪ 96‬اس��تخر ش��نای المپیك‬ ‫كافی اس��ت‪ .‬این دس��تگاه که هم‌اکنون در‬ ‫معدن هومباخ آلمان مورد اس��تفاده است‪،‬‬ ‫‪94/5‬متر ارتفاع و ‪ 220‬متر طول و ‪45500‬‬ ‫تن وزن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ -3‬كاترپیالر ‪F 797‬‬ ‫کاترپی�لار یکی از بزرگترین س��ازندگان‬ ‫ماش��ین‌آالت معدن��ی جه��ان اس��ت ک��ه‬ ‫س��اخته‌های آن در تمام��ی جه��ان قاب��ل‬ ‫مشاهد اس��ت اما بزرگترین ماشین ساخته‬ ‫شده از س��وی این کارخانه كاترپیالر ‪797‬‬ ‫‪ B‬اس��ت که در سال ‪ 2002‬معرفی شد‪ .‬اما‬ ‫‪6‬س��ال بعد كاترپیالر ب��ا مدل ‪ F 797‬یك‬ ‫گام دیگر جلوتر گذاشت و مدل قبلی خود‬ ‫را از نظ��ر ظرفی��ت حمل بار و اس��ب بخار‬ ‫كن��ار زد‪ .‬دامپت��راك ‪ f 797‬یك موتور ‪20‬‬ ‫س��یلندری با توان ‪ 4‬هزار اسب بخار است‬ ‫ک��ه ‪ 51‬متر ارتف��اع و ‪ 9‬متر پهنا و ‪687/5‬‬ ‫تن وزن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ -4‬سنگ‌شكن سیار متسو‬ ‫در حالی كه ماش��ین‌های دیگر زمین را‬ ‫حفاری كرده و م��واد را جابه‌جا می‌كنند‪،‬‬ ‫سنگ‌شكن‌های س��یار جابه‌جایی و حمل‬ ‫قلوه‌سنگ‌ها از محل را راحت‌تر می‌كنند‪.‬‬ ‫یكی از بزرگترین سنگ‌شكن‌های سیار در‬ ‫بازار لوكوترك ‪ 160 LT‬است كه می‌تواند‬ ‫در هر س��اعت حداكثر ‪ 1550‬تن س��نگ‬ ‫ی��ا بتن را بش��كند و تخته‌س��نگ‌هایی به‬ ‫اندازه یك مترمربع را جابه‌جا كند‪ .‬متس��و‬ ‫با زنجیره‌های ش��بیه تانك این ماشین را‬ ‫طراحی كرده اس��ت از ای��ن‌رو می‌تواند به‬ ‫راحت��ی از زمین‌های ناهم��وار در معادن‬ ‫روباز و زیرزمینی عبور كند‪ .‬این دس��تگاه‬ ‫ک��ه ه��م در مع��ادن روباز و ه��م معادن‬ ‫زیرزمین��ی کارب��رد دارد‪ ،‬ح��دود ‪ 21‬متر‬ ‫ط��ول وحدود ‪3‬متر پهن��ا و حدود ‪ 30‬تن‬ ‫وزن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-5‬لو تورنو ‪2350‬‬ ‫بزرگتری��ن ل��ودر پی��ش‌كاو جه��ان با‬ ‫چرخ‌ه��ای الس��تیكی زمین را با ش��اول‬ ‫‪ 53‬ی��ارد مكعب كاوش ك��رده و جابه‌جا‬ ‫می‌كند‪ .‬ای��ن لودر یك موت��ور دیزل ‪65‬‬ ‫لیتری با توان ‪ 2300‬اس��ب بخار دارد که‬ ‫این غول فلزی ب��ا حدود ‪22‬متر پهنا و ‪7‬‬ ‫متر ارتفاع را حرک��ت می‌دهد لودر تورنو‬ ‫بی��ش از ‪ 72‬تن مواد را حدود ‪ 14‬متر در‬ ‫هوا بلند می‌كن��د‪ .‬وزن این لودر ‪ 289‬تن‬ ‫است‪.‬‬
‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫فعاالن صنعت خودرو با تاکید بر تعیین قیمت در حاشیه بازار خواستار شدند‬ ‫‪23‬‬ ‫خروج خودرو از انحصار‬ ‫گروه صنعت‪ -‬موضوع قیمت‌گذاری خودرو که این روزها وارد فاز تازه‌ای شده‪ ،‬انتقادها و نظرات زیادی به‬ ‫همراه دارد‪ .‬در این شرایط خودروسازان اعالم نشدن تورم بخشی‪ ،‬از سوی شورای رقابت را دلیل تازه‌ای برای‬ ‫افزایش قیمت می‌دانند و معتقدند که با اعالم این میزان احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد اما در‬ ‫همین حال فعاالن این حوزه معتقدند که در صورت واگذاری تعیین قیمت به حاشیه بازار‪ ،‬تمام این مشکالت‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬بر این اساس تاالر گفت‌وگو و اندیشه سایپا با موضوع قیمت‌گذاری خودرو با حضور تعدادی‬ ‫از مدیران این گروه خودروسازی به همراه مدیر صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪،‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران‪ ،‬دبیر انجمن قطعه سازان و جوان مرزبان راد دانشیار دانشگاه علم و صنعت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان در این نشس��ت با اشاره به ‹ ‹ ضرورت همسوسازی نگاه‌ها‬ ‫تجربه دیگر کش��ورها مبنی بر دخالت نداشتن دولت در‬ ‫مدیر صنایع حمل‌ونقل س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫قیمت‌گ��ذاری اظهار کرد‪ :‬در هیچ کجای دنیا دولت‌ها در صنایع ایران نیز در ادامه این نشس��ت با اش��اره به بررسی‬ ‫تعیین قیمت خودرو دخالت نمی‌کنند و خودروساز خود نشدن کارشناسانه و علمی موضوع خودرو اظهار کرد‪ :‬هنوز‬ ‫براساس شرایط بازار اقدام به تعیین قیمت خودرو می‌کند‪ .‬با گذش��ت این همه س��ال از فعال ب��ودن صنعت خودرو‪،‬‬ ‫محمدرضا نعمت بخش با اشاره به انحصاری اعالم کردن بسیاری از کارشناسان این صنعت با مسئوالن وزارت صنعت‬ ‫خودرو از سوی شورای اقتصاد اظهار کرد‪ :‬کارشناسان این معدن و تجارت و حتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ش��ورا معتقدند از آن‌جا که ایران خودرو و س��ایپا درصد ایران ارتباط مستقیم ندارند و هم نظر نیستند که به نظر‬ ‫باالی��ی از حجم بازار را به خود اختصاص داده‌اند‪ ،‬بنابراین می‌رسد الزم است با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت‬ ‫خ��ودرو یک انحصار اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این در حالی به همسو شدن این نگاه‌ها اقدام کرد‪ .‬رضا نشاط مفیدی با‬ ‫اس��ت که هم‌اکنون ‪ ۲‬گروه خودروسازی کیا و هیوندای بیان این که فضای پیش آمده در دولت جدید بهترین فضا‬ ‫در کره جنوب��ی ‪ ۷۵‬درصد بازار را در اختی��ار دارند اما با برای تغییر میدان بازی است‪‌،‬افزود‪ :‬تاکنون توفیقات خوبی‬ ‫ای��ن حال هیچ گاه در کره جنوبی قیمت‌گذاری در حوزه در زمینه سپردن قیمت خودرو به بازار داشته‌ایم که نمونه‬ ‫خودرو انجام نمی‌ش��ود بنابراین معتقدی��م که باید اجازه آن خودروهای تجاری است این در حالی است که شرایط‬ ‫داده شود که قیمت‌ها توسط خودروساز تعیین شود‪ .‬دبیر فعلی در خودروهای س��واری نیز برای خودروهای تجاری‬ ‫انجمن خودروس��ازان بر ضرورت حذف بوروکراسی اداری هم به وجود آمده بود اما می‌توان با برگزاری نشس��ت‌های‬ ‫نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و اینچنینی نسبت به همسو کردن نگاه‌ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان تاکید و تصریح کرد‪ :‬معتقدیم باید اجازه ‹ ‹خودروسازان در بازارهای جهانی‬ ‫دهند قیمت‌ها توسط خودروساز تعیین شود زیرا اقتصاد‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان نیز با بیان این تولید خودرو‬ ‫آزاد ج��واب داده و قیمت‌گذاری جز فس��اد‪ ،‬دس��تاوردی در ش��رکت‌ها انجام می‌ش��ود اما قیمت در جای دیگری‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬نعمت‌بخش با تاکید ب��ر این که قیمت تعیین می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش کرد تا این محصول را از‬ ‫ه��رکاال را عرض��ه و تقاضا تعیین می‌کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه انحصاری بودن خارج کرد که نخستین اقدام در این زمینه‪،‬‬ ‫عرضه بیشتر شود قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و بالعکس‪ .‬آزادسازی نرخ ارز است‪.‬ساسان قربانی افزود‪ :‬به ما می‌گویند‬ ‫بنابراین افزایش بیش از ‪ ۷۰‬درصدی تولید خودروساز در ارز مبادل��ه‌ای را به صورت روپیه بگیرید در صورتی که ما‬ ‫‪ ۵‬ماه امس��ال باعث شد تا عرضه افزایش یابد اما قیمت‌ها دالر می‌خواهیم نه روپیه؛ چراکه تبدیل روپیه به ارز تجاری‬ ‫افزای��ش نیابد به گونه‌ای که درحال‌حاض��ر روزانه ‪ ۵‬هزار بسیار پرهزینه است و برای تولیدکننده ریسک فراوان دارد‬ ‫دس��تگاه تولید می‌ش��ود اما با این حال محدودیت‌هایی چراکه معلوم نیست پول به‌دستش برسد یا خیر؟‬ ‫وجود دارد و امکان تولید ‪ ۵۰‬هزار دستگاه در روز نیست‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬برای اینکه نگویند انحصار تولید در دست‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��وری که تورم باال دارد قیمت‌ها در این خودروس��ازان است باید تعرفه گمرکی را صفر کرده و در‬ ‫ش��رایط فریز می‌شود و از زمانی که اختالف قیمت بازار و کنار آن بهره بانکی را متعادل و متناسب با تمام دنیا به ‪۲‬‬ ‫کارخانه ایجاد شد مش��کالت چند برابر شد‪ .‬در آن زمان تا ‪ ۳‬درصد برسانند‪ .‬قربانی با تاکید بر رقابتی کردن محیط‬ ‫ب��ه وزیر صنایع و معادن وقت آقای محرابیان و همچنین اظه��ار ک��رد‪ :‬تجربه دیگ��ر کش��ورها نش��ان داده اگر‬ ‫ب��ه وزیر فعلی صنعت‪‌،‬معدن و تجارت گفتم که به عنوان صنعت خودروس��ازی دچار مشکل ش��وند‪ ،‬دولت‌ها وارد‬ ‫سیاس��ت گذار نباید سیاستی اتخاذ کنید که مجریان به عمل می‌ش��وند‪ .‬در کش��وری مانند امریکا مشکلی برای‬ ‫فسادبیفتند‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان پیش آمد که دولت وارد عمل ش��ده و مانع‬ ‫نعمت بخش با اش��اره به سال‌های ‪ ۷۶‬تا ‪ ۹۰‬که خودرو واردات شد تا صنعت داخلی آنها آسیب نبیند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫در حاشیه بازار فروخته می‌شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این سال‌ها قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به ‪ ۳‬مشکل مواد اولیه‪ ،‬حقوق‬ ‫قیمت‌ها ‪ 2‬تا ‪ ۳‬درصد افزایش بیش��تر را تجربه نمی‌کرد و دستمزد و هزینه‌های سربار در صنعت قطعه‌سازی اظهار‬ ‫بنابراین اگر اجازه دهند مانند روال گذشته دوباره قیمت‌ها کرد‪ :‬میانگی��ن قیمت مواد اولیه این صنعت در ‪۳‬س��ال‬ ‫در حاش��یه بازار باشد‪ ،‬تقاضای کاذب حذف خواهد شد و گذشته بین ‪ ۲/۵‬تا ‪ ۶‬برابر افزایش یافته است‪ .‬این در حالی‬ ‫قیمت‌ها کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫است که در این ‪ ۳‬س��ال میانگین حقوق و دستمزد ‪۲۰‬‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬رییس س��ازمان توس��عه و‬ ‫تجارت با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش خودروهایی‬ ‫با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی از مهر ‪ ۹۱‬گفت‪:‬‬ ‫خودروهایی که تاکنون به کش��ور وارد ش��ده توس��ط‬ ‫افرادی مانند ورزشکاران بوده که با مجوز هیات وزیران‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل افخمی‌راد با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش‬ ‫خودروه��ای با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬س��ی س��ی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از اول مهر ماه س��ال ‪ ۹۱‬یعنی ‪ ۲‬سال قبل‪،‬‬ ‫ثبت سفارش خودروهایی با حجم موتور بیش از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌سی ممنوع شده اس��ت مگر در موارد خاص که بر‬ ‫اساس مجوز هیات وزیران واردات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن م��وارد (م��وارد خاص) ش��امل‬ ‫‹ ‹واردات ‪ ۴۳‬هزار خودرو در ماه‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه و تج��ارت با اش��اره به آمار‬ ‫واردات ‪ ۵‬ماهه امسال گفت‪ :‬در مدت یاد شده ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫ایسنا‪ -‬استون مارتین از اندی پالمر‪ ،‬یکی از مدیران‬ ‫نیسان موتور برای اداره این شرکت ‪ ۱۰۱‬ساله سازنده‬ ‫خودروهای اس��پورت بهره خواهد گرفت‪ .‬بلومبرگ به‬ ‫نقل از منابع آگاه گزارش داد پالمر به عنوان مدیرعامل‬ ‫جدید به استون مارتین خواهد پیوست‪.‬‬ ‫پالم��ر مدی��ر برنامه‌ه��ا و برنامه‌ری��زی محصول در‬ ‫شرکت ژاپنی نیس��ان بود و بر برند لوکس اینفینیتی‬ ‫نظارت داشت‪ .‬نیسان با انتشار بیانیه‌ای عزیمت پالمر‬ ‫از این شرکت را تایید و اعالم کرد فیلیپ کلین‪ ،‬نایب‬ ‫رییس رنو جانشین وی خواهد شد‪ .‬این شرکت بدون‬ ‫اینکه نامی ببرد تنها اعالم کرد پالمر به شرکت دیگری‬ ‫می‌رود‪ .‬پالمر باید مدل‌های جدید اس��تون مارتین را‬ ‫در مقابل خودروه��ای رقیبانی مانند مازراتی فیات یا‬ ‫بنتلی فولکس واگن رقابتی نگه دارد‪ .‬اس��تون مارتین‬ ‫برخالف سایر خودروسازان لوکس به جای پیوستن به‬ ‫یک گروه تولیدی گسترده‪ ،‬مستقل مانده است‪ .‬دایملر‬ ‫که س��ومین تولیدکننده بزرگ خودروهای لوکس در‬ ‫جهان است ماه گذشته در راستای توافق برای تامین‬ ‫قطعات الکترونیکی برای استون مارتین‪ ،‬موافقت کرد‬ ‫سهمش را در این شرکت به ‪ ۵‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬از سوی دیگر هزینه‌های سر‌بار مثل‬ ‫لو‌نقل و بنزین و‪ ...‬رش��د صعودی پیدا کر ‌د بنابراین‬ ‫حم ‌‬ ‫قیمت قطعه باال رفت که این مسئله در رشد قیمت خودرو‬ ‫تاثیر مستقیم گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود استراتژی مشخص در صنعت خودرو‬ ‫معاون بازاریابی و فروش سایپا نیز در ادامه این همایش‬ ‫با اشاره به نبود استراتژی مشخص در حوزه صنعت خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمی‌دانیم می‌خواهیم در صنعت خودرو به کجا‬ ‫برسیم و این امر باعث بسیاری از مشکالت فعلی صنعت‬ ‫خودرو شده است که در نهایت مردم هزینه آن را پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬محمدعلی قادری‪ ،‬ناپایداری مدیریت‌ها را یکی‬ ‫از اصلی‌ترین مشکالت صنعت خودرو اعالم و تصریح کرد‪:‬‬ ‫نباید همه مشکالت را ناشی از تحریم‌ها دانست بلکه نبود‬ ‫برنامه مشخص دلیل بسیاری از معضالت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این که نبود ثبات مدیریتی ش��رایط را‬ ‫برای ادامه کار س��خت می‌کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تیبا ‪ ۲‬یک ماه‬ ‫مجوز می‌گیرد و ش��روع ب��ه کار می‌کند اما پس از مدتی‬ ‫برای دریافت مجوزهای دیگر تعطیل می‌شود که این امر‬ ‫به دلیل نبود نقشه راه در حوزه صنعت خودرو است که در‬ ‫نهایت هم مردم هزینه این برنامگی را می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه افزایش قیمت خودرو با سایر کاالها‬ ‫در این نشست معاون مهندسی شرکت سایپا با بیان این‬ ‫که مردم می‌گویند چرا خودرو گران شده و چرا تعرفه‌ها را‬ ‫کاهش نمی‌دهن ‌د تا خودروی خارجی وارد بازار شود‪‌،‬گفت‪:‬‬ ‫شورای رقابت را مسئول قیمت‌گذاری خودرو می‌کنیم اما‬ ‫وقتی این شورا قیمت تعیین می‌کند باز قبول نمی‌کنیم و‬ ‫خواستار منحل شدن این شورا می‌شویم‪.‬‬ ‫مرتضی ش��فیعی ادامه داد‪ :‬برای نصب ایربگ یا ‪ABS‬‬ ‫به خودروس��از فشار می آوریم اما موافق افزایش قیمت‌ها‬ ‫نیستیم بعد اعالم می‌کنیم چرا پراید ‪ ۵‬سال بیشتر عمر‬ ‫خودروی خارجی به کشور وارد شد که میانگین قیمت‬ ‫آنه��ا کمتر از ‪ ۲۰‬هزار دالر اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫نوع خودروها خودروی لوکس محسوب نمی‌شوند و در‬ ‫بین این تعداد خودرو تنها ‪۷۵‬دس��تگاه خودرو با حجم‬ ‫موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫افخمی راد تصریح کرد‪ :‬ثبت سفارش این خودروهای‬ ‫وارداتی مربوط به ورزش��کاران یا جانبازان بوده یا جزو‬ ‫خودروهایی اس��ت که تا قبل از ‪ ۲۴‬ش��هریورماه ‪ ۹۲‬به‬ ‫مناط��ق آزاد و ویژه و گمرکات وارد ش��ده و قبض انبار‬ ‫شده به این معنی که این خودروها بدون ثبت سفارش‬ ‫وارد ش��ده‌اند و اجازه ورود به کش��ور به آنها داده نشده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۲۴‬شهریور سال گذشته دولت‬ ‫در مصوب��ه‌ای اعالم کرد‪ ،‬خودروهایی که به این صورت‬ ‫می‌کند‪ ،‬ما به حرف چه کسی گوش دهیم؟‬ ‫‹ ‹واهمه غربی‌ها از رشد صنعت خودروی ایران‬ ‫در عین حال مدیر حسابداری شرکت سایپا گفت‪ :‬ما در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۱‬رتبه ‪ ۱۱‬خودروسازی دنیا را به خود اختصاص‬ ‫دادیم تا جایی که غربی‌ها از رش��د صنعت خودروس��ازی‬ ‫ای��ران واهمه پیدا کردند بر این اس��اس بحث تحریم‌های‬ ‫ن احد‌زاده گفت‪:‬‬ ‫این صنعت به این موضوع برمی‌شود‪ .‬حس ‌‬ ‫مجموع دارایی‌های ‪ ۲‬شرکت ایران‌خودرو‌و سایپا در سال‬ ‫‪ ۲۷ ،۹۲‬هزار میلیارد تومان یعنی ‪ ۹‬میلیارد دالر بوده در‬ ‫صورتی که ش��رکتی مانند تویوتا ‪ ۳۸۰‬میلیارد دالر یعنی‬ ‫‪ ۴۳‬برابر ‪ ۲‬شرکت ایرانی دارایی داشته است که با مقایسه‬ ‫این س��رمایه با بهره‌وری تولید هر ‪ ۲‬کش��ور آمار جالبی‬ ‫به‌دست خواهد آمد‪ .‬وی با بیان این که شما یک میلیارد‬ ‫دالر به این ‪ ۲‬شرکت بدهید ما ‪ ۶‬ماه دیگر به جای تولید‬ ‫پراید خودرویی مانند تویوتا می‌سازیم زیرا دانش فنی آن‬ ‫را داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قیمت م��واد اولیه مانند ورق‪ ،‬مواد‬ ‫پتروش��یمی ‪ ۲‬تا ‪ ۲/۵‬برابر رشد کرده تا جایی که افزایش‬ ‫قیمت مواد اولیه نس��بت به افزایش قیمت فروش بیشتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین قیمت توسط خودروساز‬ ‫همچنین عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س نیز در ادامه این تاالر گفت‌وگو افزود‪ :‬ما به دنبال‬ ‫کمک به صنعت خودروس��ازی هس��تیم و معتقدیم که‬ ‫شورای رقابت باید پای خود را از بحث قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫بیرون بکشد و بگذارد خودروسازان با افزایش کیفیت خود‪،‬‬ ‫وارد قیمت‌گذاری شوند‪ .‬سید‌محمد بیاتیان با تاکید بر این‬ ‫ک��ه دولتی‌ها هم باید وارد موضوع قیمت‌گذاری نش��وند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که برای خودروس��از دولت تصمیم‌‬ ‫بگیرد وضعیت بازار و قیمت‌ها به همین‌گونه است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید دولت به جای دخالت تنها نظارت کند‪.‬‬ ‫وارد شده‌اند با پرداخت سود بازرگانی دو برابر می‌توانند‬ ‫به کش��ور وارد شوند‪ .‬رییس س��ازمان توسعه و تجارت‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬البته برخی خودروهای��ی با حجم ‪۳۰۰۰‬‬ ‫س��ی سی ویژه جانبازان هستند و نمی‌توان واژه خودرو‬ ‫لوکس را برای آنها به‌کار برد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقم ناچیز واردات در برابر تولید داخل‬ ‫افخمی راد در ادامه با بیان این که در ‪ ۵‬ماه امس��ال‬ ‫بیش از ‪ ۴۱۰‬هزار خودرو در کش��ور تولید ش��ده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مقایس��ه آمار واردات خودرو در برابر تولید‬ ‫داخلی نش��ان می‌دهد که واردات تهدیدی برای تولید‬ ‫داخل نیست و حتی می‌تواند باعث ایجاد فضای رقابتی‬ ‫و بهب��ود کیفیت خ��ودرو داخل��ی و همچنین تنظیم‬ ‫قیمت شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬عبداهلل بابایی مع��اون بازاریابی و فروش گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه تحویل خودروهای‬ ‫ثب��ت نامی دنا که موعد تحویل آنها ماه‌های تیر‪ ،‬مرداد‬ ‫و ش��هریور امس��ال بود‪ ،‬از مهر آغاز خواهد ش��د‪ ،‬علت‬ ‫تاخیر در تحویل این خودروها را بحث کیفیت دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫خ��ودروی دنا یک خودروی لوکس به ش��مار می‌آید بنابراین به لحاظ‬ ‫کیفیت باید نظر مشتریان را جلب کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران خودرو آمادگی‬ ‫تحویل خودروها در موعد مقرر را داشت اما چون کیفیت خود خودروها‬ ‫برای مجموعه از اهمیت باالیی برخوردار است‪ ،‬مدیریت تصمیم گرفت‬ ‫زم��ان تحویل را به تعویق بیندازد ت��ا کیفیت خودروها مورد بازبینی و‬ ‫بررس��ی مجدد قرار گیرد‪ .‬بابایی تعداد ثبت‌نا ‌م خودروهای دنا را حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار دستگاه برشمرد و گفت‪ :‬این خودرو یکی از بهترین خودروی‬ ‫کیفی س��اخت داخل خواهد بود که به طور قطع مورد استقبال و نظر‬ ‫مشتریان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫خبرخ�ودرو‪ -‬مصطفی تنها س��خنگوی انجم��ن صنفی صنعت‬ ‫تایر با بیان اینکه باید زمینه فرهنگ‌س��ازی وس��رمایه‌گذاری در جهت‬ ‫‌مدیر نیسان استخدام‬ ‫استون مارتین شد‬ ‫‌عرضه ‪ 6‬مدل جدید بی‌ام و‬ ‫تا سال ‪2017‬‬ ‫واردات خودروهای لوکس فقط با مجوز هیات دولت‬ ‫ورزش��کاران برتر اعم از فوتبالیس��ت‌هایی است که در‬ ‫جام جهانی حضور داش��تند یا والیبالیست‌هایی که در‬ ‫لیگ جهانی ش��رکت کردند‪ ،‬همچنین جانبازان باالی‬ ‫‪۷۰‬درص��د که بای��د از خودروی ویژه اس��تفاده کنند و‬ ‫ساکنان جزیره ابوموسی است‪.‬‬ ‫رییس سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد‪ :‬از اسفند‬ ‫ماه س��ال ‪ ۹۲‬ثبت سفارش خودرو با حجم موتور بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی به طور کامل ممنوع شده و حتی این‬ ‫اف��راد خاص هم اجازه ثبت س��فارش و واردات این نوع‬ ‫خودروها را ندارند‪.‬‬ ‫بین‌الملل‬ ‫بازیافت الس��تیک‌های فرس��وده در کشور ایجاد ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن‬ ‫تایر‪ ،‬شرکت مهندسی صنایع الستیک ایران و موسسه ملی استاندارد‪،‬‬ ‫اس��تانداردی را جهت اس��تفاده‌های مجدد از تایرهای فرسوده تصویب‬ ‫کردند که به تصویب ش��ورای عالی اس��تاندارد نیز رس��یده اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه اجباری در اجرای آن در کار نیس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫استانداردها میزان فرس��ایش تایر جهت روکش مجدد یا تبدیل آن به‬ ‫پودر جهت اس��تفاده در مصارف صنعتی دیگر مانند تولید آس��فالت را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکلی که در صنعت تایر باید‬ ‫به آن توجه داشت مصرف ساالنه یک میلیون حلقه تایر در کشور است‬ ‫این تایرها بعد از فرس��ودگی هنگامی ک��ه در محیط قرار می‌گیرند به‬ ‫علت اشتعالزایی می‌تواند منجر به آتش‌سوزی شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تولید برخی وانت‌های دوگانه‌س��وز در کش��ور افزایش و‬ ‫تولید برخی نیز کاهش یافته است‪ .‬تولید وانت‌بار دوگانه‌سوز در تیر ماه‬ ‫امسال از صفر دستگاه در تیر ماه سال ‪ 1392‬به ‪ 175‬دستگاه افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تیر ماه امس��ال تولید وانت نیس��ان انژکتوری دوگانه‌سوز‬ ‫‪ Z24NIB‬نیز با کاهش ‪ 3/6‬درصدی از ‪ 1572‬دستگاه در تیر ماه سال‬ ‫‪ 1392‬به ‪ 1515‬دس��تگاه کاهش یافته است‪ .‬در این مدت تولید وانت‬ ‫مزدا تک کابین دوگانه‌سوز با افت صد درصدی از ‪ 179‬دستگاه در تیر‬ ‫ماه ‪ 1392‬به صفر رسیده است‪ .‬تیرماه امسال تولید وانت مزدا دوکابین‬ ‫دوگانه‌سوز هم با کاهش صد درصدی از ‪ 126‬دستگاه در تیرماه ‪1392‬‬ ‫به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫خبرخودرو‪ -‬غالمرضا غضنفری مدیر عامل اتحادیه ش��رکت‌های‬ ‫ی مینی‌بوس��رانی گفت‪ :‬با توج��ه به آمار ب��االی مینی‌بوس‌های‬ ‫تعاون�� ‌‬ ‫فرسوده‪ ،‬ستاد سوخت برای نوسازی ناوگان مینی‌بوس‌های بین شهری‪،‬‬ ‫س��ایت ثبت ن��ام را باز و همکاری خود را اعالم ک��رده و مقدمات اولیه‬ ‫اجرای کار نیز آغاز ش��د‪ ،‬ابتدا قرار بر این بود که ‪8‬میلیون تومان ستاد‬ ‫س��وخت و ‪8‬میلیون تومان وام بالعوض نیز سازمان راهداری وحمل و‬ ‫نقل جاده‌ای برای نوسازی مینی‌بوس‌های فرسوده پرداخت کنند‪ .‬اما در‬ ‫حال حاضر به دالیلی این وعده‌ها عملی نشده و پروسه نوسازی متوقف‬ ‫و راک��د مانده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مینی‌بوس‌های جدید از ش��رکت‌های‬ ‫داخلی از قبیل ش��رکت ایران‌خودرو دی��زل که دارای خط تولید مینی‬ ‫بوس است‪ ،‬تهیه خواهد شد‪.‬‬ ‫«ب��ی ام و» برنامه‌ری��زی کرده ک��ه مجموعه‌ای از‬ ‫مدل‌های دیفرانسیل جلوی جدید خود را عرضه کند‬ ‫ک��ه بر اس��اس پلتفرم ‪ UKL1‬نوین این خودروس��از‬ ‫س��اخته می‌ش��وند‪ .‬به طور کلی ‪ 8‬مدل جدید مینی‬ ‫با این پلتفرم عرضه خواهند ش��د و بی‌ام و نیز تصمیم‬ ‫دارد طی چند سال آینده ‪ 6‬مدل خود را بر اساس این‬ ‫پلتفرم بس��ازد‪ .‬تمام مدل‌هایی که بر اس��اس پلتفرم‬ ‫‪ UKL1‬س��اخته می‌شوند دیفرانس��یل جلو بوده و با‬ ‫موتورهای توربوشارژ ‪ 3‬سیلندر عرضه می‌شوند‪ .‬اولین‬ ‫مدل بی‌ام و ک��ه از پلتفرم ‪ UKL1‬بهره می‌برد چند‬ ‫منظوره کامپکت سری ‪ 2‬اکتیو تورر است که به تازگی‬ ‫معرفی ش��ده است‪ .‬سال آینده نسخه ‪ 7‬سرنشینه این‬ ‫خودرو عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫کیا ‪ K4‬به بازار چین می‌آید‬ ‫سدان ‪ K4‬جدید کیا که به طور اختصاصی در چین‬ ‫به فروش می‌رود این هفته رونمایی ش��د‪ .‬این خودرو‬ ‫پس از انتش��ار چندین تصویر فاش شده طی ماه‌های‬ ‫اخی��ر که ظاه��ر این س��دان را برای اولین‌بار نش��ان‬ ‫می‌دادند معرفی شده است‪.‬‬ ‫‪ K4‬که برای بازار چین س��اخته ش��ده از پلتفرمی‬ ‫کش��یده‌تر از حد معمول بهره می‌برد‪ .‬در حالی سدان‬ ‫جهان��ی س��راتوی کیا فاصل��ه بین دو مح��ور ‪2700‬‬ ‫میل��ی متر دارد این م��دل جدید دارای فاصله بین ‪2‬‬ ‫محور ‪ 2770‬میلی متر اس��ت‪ .‬هم چنین طول سراتو‬ ‫‪ 4350‬میلی متر اس��ت در حالی که ‪ K4‬طول ‪4700‬‬ ‫میلی متر دارد‪.‬‬ ‫بیوک ‪ Envision‬مدل ‪2015‬‬ ‫پ��س از درز تع��دادی تصویر از شاس��ی بلند بیوک‬ ‫‪ Envision‬جدی��د جن��رال موتورز‪ ،‬ای��ن خودرو در‬ ‫هفته جاری معرفی شد‪.‬‬ ‫گمان می‌رود ‪ Envision‬بزرگ جدید طی ماه‌های‬ ‫آینده در چین عرضه ش��ده و اواخر سال ‪ 2015‬روانه‬ ‫بازار ایاالت متحده ش��ود‪ .‬همچنین قرار اس��ت که با‬ ‫نشان‌های اوپل و واکسهال وارد اروپا شود‪.‬‬ ‫‪ Envision‬در استرالیا جایگزین کاپتیوا ‪ 5‬قدیمی‬ ‫خواهد شد که از س��ال ‪ 2006‬به همراه کاپتیوا ‪ 7‬در‬ ‫بازارهای جهانی عرضه می‌ش��ود‪ .‬هنوز جنرال موتورز‬ ‫حرفی از این جایگزینی نزده است‪.‬‬ ‫‪ Envision‬ب��ه لط��ف فاصل��ه بی��ن دو محور ‪45‬‬ ‫میلی متر بیش��تر و بدنه‌ای ‪ 30‬میلی‌متر کش��یده تر‬ ‫در مقایس��ه با کاپتی��وا ‪ ،7‬جایگزینی ب��ا ارزش برای‬ ‫مدل‌ه��ای کاپتی��وا خواهد بود‪ .‬با این ک��ه اکنون این‬ ‫مدل‌ها فقط در نس��خه ‪ 5‬سرنش��ینه موجود هستند‪،‬‬ ‫‪ Envision‬نس��خه ‪7‬سرش��نینه نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫جن��رال موت��ورز ادعا می‌کند ش��تاب صف��ر تا ‪100‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو ‪ 4/8‬ثانیه اس��ت‪.‬ویژگی‌های ایمنی این‬ ‫خودرو ش��امل ک��روز کنترلی تطبیق��ی‪ ،‬کمک ثبات‬ ‫در مس��یر‪ ،‬شاخص فاصله از جلو‪ ،‬هش��دار برخورد از‬ ‫جلو‪ ،‬ترمز کاهش برخورد‪ ،‬هش��دار برخورد از پش��ت‪،‬‬ ‫کم��ک اس��تارت در سراش��یبی و چراغ‌ه��ای جلوی‬ ‫هوشمند است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌ تولید صادرات‌محور‬ ‫‌کلید رقابت ‬ ‫در بازار جهانی‬ ‫‪24‬‬ ‫محمد سیف‌اللهی‬ ‫کارشناس عمران‬ ‫در س��ال‌های اخیر کارخانه‌های تولید کاشی‬ ‫و س��رامیک متعددی در ایران تاس��یس ش��ده‬ ‫و زمین��ه تح��ول بزرگ��ی را در ای��ن صنعت به‬ ‫وجود آورده اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان این محصول‬ ‫توانس��ته‌اند طی ‪ 30‬س��ال اخیر‪ ،‬تولید کاشی و‬ ‫سرامیک را از تولید کم و سنتی و نیمه صنعتی‬ ‫به ح��دود ‪70‬میلیون متر‌مربع به‌صورت صنعتی‬ ‫برسانند‪ .‬از زمان احداث نخستین کارخانه مدرن‬ ‫تولید کاشی در ایران بیش از نیم قرن می‌گذرد‪.‬‬ ‫نخستین تولیدکننده کاشی به روش صنعتی در‬ ‫ایران در سال ‪ ۱۳۳۶‬به ثبت رسیده که در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬مورد بهره‌برداری قرارگرفت‪.‬‬ ‫تولید صنایع سرامیکی تا سال ‪ ۱۳۳۹‬به‌صورت‬ ‫دستی در کشورمان رواج داشت‪ .‬از سال ‪۱۳4۰‬‬ ‫به بعد رفته‌رفته صنعتگران ایرانی به فکر احیای‬ ‫این صنعت دیرینه افتادند و تا س��ال ‪ ۱۳۴۲‬این‬ ‫صنعت با تشکیل اتحادیه‌های کاشی‌سازی رو به‬ ‫ترقی رفت‪ .‬به دلیل زمینه‌ها و قابلیت‌های بالقوه‬ ‫ایران در ای��ن صنعت‪ ،‬روند رش��د پرافت‌وخیز‪،‬‬ ‫اما ش��تابان این صنعت طی ‪ ۵۲‬س��ال گذش��ته‬ ‫به‌گونه‌ای بوده که از تولید ‪۵۰۰‬هزار مترمربع در‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۹‬نزدیک به ‪‌۳۰۰‬میلیون مترمربع در‬ ‫سال‌های اخیر رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس آخرین آمار منتش��ر ش��ده‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬میزان تولید کاش��ی و سرامیک در ایران‬ ‫به بیش از ‪۲۷۰‬میلیون مترمربع رس��ید که این‬ ‫رق��م ‪۲۲‬درصد رش��د را نس��بت به قب��ل از آن‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬روند پیش��رفت صنعت کاشی و‬ ‫سرامیک به‌گونه‌ای بوده که سهم تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگ��ران داخل��ی با افزای��ش قیمت دالر و‬ ‫کاهش چش��مگیر واردات در بازار ایران‪ ،‬بیشتر‬ ‫از قبل شده است‪ .‬استفاده از کاشی‌های خارجی‬ ‫در صنعت ساختمان ایران به‌ویژه محصوالتی که‬ ‫از اسپانیا‪ ،‬ایتالیا و حتی ترکیه وارد می‌شد‪ ،‬روال‬ ‫طبیعی داش��ت تا اینکه به همت تولیدکنندگان‬ ‫و باالرفتن توان رقابتی آنها در بازار جهانی‪ ،‬بازار‬ ‫ای��ران تمام و کم��ال در دس��ت تولیدکنندگان‬ ‫داخلی قرارگرفت‪.‬‬ ‫یک��ی از رم��وز موفقی��ت صنع��ت کاش��ی و‬ ‫سرامیک در ایران‪ ،‬اس��تفاده از فناوری‌های روز‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬تن��وع و طراحی‌ه��ای ب��ه‌روز و تولید‬ ‫صادرات‌محور این محصول بوده اس��ت؛ اقدامی‬ ‫که زمینه‌س��از ارائه کاالهای ب��ا کیفیت در بازار‬ ‫داخل ش��ده است‪ .‬اما در کنار این موفقیت‌ها در‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬مش��کالت زیادی موجبات‬ ‫رک��ود و در آس��تانه خ��روج از گردون��ه رقابت‬ ‫خارج��ی را ب��رای صنعت کاش��ی و س��رامیک‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫بدهی‌های ارزی باال و مشکالت گمرکی و نبود‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای حمل‌ونقل از سویی و‬ ‫تحریم‌های کمرش��کن تهدیدی جدی برای این‬ ‫صنعت محسوب می‌ش��ود‪ ،‬اما تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران توانستند با افزایش بهره‌وری و مبارزه‬ ‫با حواشی و مش��کالت این صنعت‪ ،‬همچنان در‬ ‫گردونه رقابت باقی بمانند‪.‬‬ ‫نباید فراموش ک��رد که ایران با تاریخ و تمدن‬ ‫که��ن در هنر و صنعت و برخ��ورداری از ذخایر‬ ‫بی‌انتهای��ی از م��واد اولی��ه‪ ،‬از دیرب��از به‌عنوان‬ ‫بستری مناس��ب برای صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫مطرح بوده اس��ت‪ .‬تولید کاش��ی و سرامیک در‬ ‫این سرزمین از مراحل بسیار اولیه و با روش‌های‬ ‫ابتدایی از حدود ‪ ۱۲۵۰‬سال قبل از میالد مسیح‬ ‫با تولید انواع آجرهای لعابدار‪ ،‬کاشی‌های تزیینی‬ ‫و مینا آغاز شده است‪.‬‬ ‫آی��ا بهت��ر نیس��ت ای��ن گنجین��ه گرانبه��ا‬ ‫دستخوش مش��کالت اقتصادی‪ ،‬تحریم‌ها و نبود‬ ‫زیرس��اخت‌های تولی��دی از حرک��ت در چرخه‬ ‫رقابت خارجی متوقف شود؟ بی‌شک این صنعت‬ ‫نیز همانن��د صنایع دیگر نیازمن��د حمایت‌های‬ ‫همه‌جانبه دولت و مسئوالن است‪.‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش صمت از طرح‌ها و رنگ‌ها‌یی که خودنمایی می‌کنند‬ ‫«ای‌کاش‌های» کاشی ایرانی‪...‬‬ ‫زهرافری�دزادگان‪ -‬گ�روه‬ ‫صنعت ‪ :‬محال است وارد خانه‬ ‫نوس��ازی ش��وی و رنگ‌ه��ای‬ ‫ج��ذاب و طرح‌ه��ای متن��وع کاش��ی و‬ ‫س��رامیک‌های به‌کار رفته در آش��پزخانه‪،‬‬ ‫حمام و سرویس‌های بهداشتی چشم‌نوازی‬ ‫نکند‪ .‬حاال دیگر رنگ‌ها و طرح‌ها هس��تند‬ ‫ک��ه خودنمای��ی می‌کنند‪ .‬پ��ای رنگ‌ها به‬ ‫صنع��ت کاش��ی و س��رامیک باز ش��ده تا‬ ‫یکنواخت��ی همانند گذش��ته کس��ل‌کننده‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫ه��ر رنگ مخت��ص به قس��متی و هر طرح‬ ‫مطاب��ق با فض��ای خانه انتخاب می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بر‌کسی پوش��یده نیست که صنعت ساخت‬ ‫و تولید کاش��ی و سرامیک در ایران قدمتی‬ ‫چند هزار ساله دارد‪ ،‬تنها اتفاقی که دنیای‬ ‫ای��ن صنعت را متحول کرد‪ ،‬ورود طرح‌ها و‬ ‫رنگ‌ها در کنار فناوری‌های نو در س��اخت‬ ‫کاشی و سرامیک بود‪.‬‬ ‫در واقع ذوق و خالقیت هنرمندان در کنار‬ ‫فناوری و دانش متخصصان ایرانی زمینه‌ای‬ ‫را فراه��م کرد ت��ا صنعت تولید کاش��ی و‬ ‫سرامیک در ایران یکی از موفق‌ترین صنایع‬ ‫تولیدی باشد و عالوه بر خودکفایی و تامین‬ ‫نی��از داخل‪ ،‬در عرصه رقابت با کش��ورهای‬ ‫پیشرو در این صنعت نیز حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اما این جاذبه خالی از دافعه‬ ‫هم نبوده‪ .‬بی‌شک همه معضالت پیش روی‬ ‫صنعت‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک را هم گرفتار‬ ‫خود کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تورم صادراتی‬ ‫نگرانی س��یدکمال محسنی به‌عنوان یک‬ ‫تولید‌کننده ایرانی کاشی و سرامیک‪ ،‬خروج‬ ‫تدریجی ای��ران از عرصه رقاب��ت صادراتی‬ ‫ب��ا کش��ورهای اروپایی اس��ت‪ .‬او می‌گوید‪:‬‬ ‫قیمت تمام‌شده تولیدات کاشی و سرامیک‬ ‫افزایش یافته و با ادامه این روند صادرات ما‬ ‫با مشکالت زیادی روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کاش��ی و س��رامیک‬ ‫سامان در گفت‌وگو با خبرنگار صمت دالیل‬ ‫اصل��ی افزایش قیمت تمام‌ش��ده محصول‬ ‫را افزای��ش ناگهانی قیم��ت ارز و همچنین‬ ‫افزایش سود تسهیالت بانک‌ها و موسسات‬ ‫درحال حاضر میزان تولید كاشی و سرامیك در کشور تقریبا ‪ 450‬تا ‪ 460‬میلیون مترمربع در سال است كه رقمی معادل ‪ 350‬تا‬ ‫‪360‬میلیون مترمكعب در روز مصرف می‌شود‪ .‬ایران ساالنه ‪120‬میلیون مترمكعب کاشی و سرامیک به خارج از کشور صادر می‌کند‬ ‫كه این رقم در س��ال گذش��ته حدود ‪95‬میلیون مترمكعب و معادل ‪ 6‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬عمده صادرات ایران به عراق است كه‬ ‫س��هم قابل‌توجهی از بازار عراق به دلیل نزدیكی ایران با این كش��ور و كاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به ایران اختصاص دارد‪ .‬ارزش‬ ‫صادرات ایران در این صنعت بیش از ‪400‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫براس��اس آمارهای موجود‪ ،‬صادرات ایران به عراق در س��ال گذش��ته نزدیک به ‪6‬میلیارد دالر بوده‪ ،‬درحالی‌که در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫سال‌جاری صادرات ایران به عراق به حدود ‪ 1/44‬میلیارد دالر رسیده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬رتبه نخست محصوالت صادراتی ایران به‬ ‫عراق به مصالح ساختمانی به‌ویژه سرامیک و کاشی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫مالی در سال‌های اخیر می‌داند و می‌افزاید‪:‬‬ ‫ب��ا تحریم‌ه��ا مش��کل چندانی نداش��تیم‪.‬‬ ‫بیش��ترین مش��کل ما افزایش ع��وارض و‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونق��ل ورودی و خروجی‪،‬‬ ‫ع��وارض و حق��وق و دس��تمزد پرس��نلی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه محس��نی‪ ،‬هزینه‌ه��ای حمل‬ ‫و بارب��ری ح��دود ‪30‬درصد و ب��ه تبع آن‬ ‫ت��ورم صنعت��ی ح��دود ‪ 25‬افزای��ش پیدا‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫در صنع��ت س��رامیک و کاش��ی رقاب��ت‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد که تولیدات این شرکت‬ ‫‪2‬براب��ر نیاز کش��ور اس��ت؛ بنابراین وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید اس��تراتژی‬ ‫خاصی برای کنترل تولیدات اتخاذ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‌معوقه‌های بانکی‬ ‫ماحصل‌سود مرکب‬ ‫وی س��رعت در اعطای موافقت اصولی با‬ ‫اح��داث کارخانه‌های جدی��د را علت مازاد‬ ‫تولید کاش��ی و س��رامیک عنوان می‌کند و‬ ‫می‌افزاید‪ :‬ورود روزافزون سرمایه‌گذاران به‬ ‫این صنعت خطر جدی برای بازار داخلی و‬ ‫صادرات محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫محسنی در موردمعوقه‌های بخش صنعت‬ ‫در بانک‌ه��ا نی��ز این نکته را خاطر‌نش��ان‬ ‫می‌کن��د که این معوقه‌ها بیش��تر از س��ود‬ ‫مرکب بوده و بیش��تر کارخانه‌های صنعتی‬ ‫اصل سود متعارف بانک را پرداخت کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ دست یافتن به بازارهای پایدار‬ ‫«تولی��دات م��ا هن��وز ه��م در بازارهای‬ ‫ه��دف ی��ا در بازاره��ای ص��ادرات دارای‬ ‫مزیت اس��ت»‪ ،‬ای��ن گفته ریی��س انجمن‬ ‫تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک است‪.‬‬ ‫محم��د روش��نفکر‌فالح در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫خبرن��گار صم��ت ت�لاش تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای ارائه محصوالت خود به بازار هدف را‬ ‫ضروری می‌داند و می‌گوید‪ :‬قیمت‌هایی که‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف ارائه‬ ‫می‌دهند قابل مقایسه با رقبای دیگر نیست‬ ‫عالوه ب��ر اینکه‪ ،‬کیفی��ت محصوالت ایران‬ ‫همتراز ب��ا بهترین محصوالت کش��ورهای‬ ‫اروپایی در بازار خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫روش��نفکر فالح معتقد اس��ت ک��ه باید‬ ‫بتوانی��م بازاره��ای صادرات��ی جدیدی به‬ ‫دست آوریم نه اینکه به بازارهای کشورهای‬ ‫همس��ایه مانند ع��راق و افغانس��تان اکتفا‬ ‫کنیم‪ .‬تالش صنعتگ��ران و تولیدکنندگان‬ ‫بای��د ورود به بازاره��ای صادراتی با ثبات و‬ ‫پایدار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ گزارشی ارائه نشده!‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس و نماینده‬ ‫م��ردم بویراحمد و دنا نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫صمت با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های‬ ‫کل��ی دول��ت و فرمایش��ات رهب��ر معظم‬ ‫انقالب می‌گوید‪ :‬نمایندگان مجلس به‌ویژه‬ ‫کمیس��یون صنایع باید هم��واره به صورت‬ ‫قانون��ی در کن��ار تولی��د و تولیدکنندگان‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته غالم محمد زارعی‪ ،‬صنعت کاشی‬ ‫و س��رامیک یکی از اش��تغال‌زاترین صنایع‬ ‫تولی��دی در ایران اس��ت و توجه و حمایت‬ ‫منطقی از این صنعت می‌تواند به شکوفایی‬ ‫هرچه بیشتر آن بینجامد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در زمین��ه صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک تاکنون گزارشی از موانع‬ ‫و مش��کالت تولیدکنندگان به کمیس��یون‬ ‫صنایع مجلس ارائه نش��ده است تا اعضای‬ ‫ای��ن کمیس��یون بتوانند برای ح��ل موانع‬ ‫موجود راهکارهایی را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫زارعی وع��ده داد که کمیس��یون صنایع‬ ‫در ص��ورت اط�لاع از هرگون��ه مش��کل و‬ ‫محدودی��ت در صنعت تولیدات کاش��ی و‬ ‫سرامیک تالش خود را برای رفع آن خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حال که دنیای کاش��ی و س��رامیک‬ ‫توانسته است با تکیه به توان‪ ،‬دانش و هنر‬ ‫نیروهای ج��وان داخلی جای��گاه خوبی در‬ ‫میان صنای��ع دیگر پیدا کن��د و در عرصه‬ ‫رقابت بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬شایس��ته نیس��ت که با بی‌توجهی‬ ‫به موانع و مش��کالت تولیدکنن��دگان این‬ ‫بخ��ش پ��ای محص��والت خارج��ی را ب��ه‬ ‫کشورمان باز کنیم‪ .‬به یقین وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت نق��ش موث��ری در این‬ ‫خودکفایی دارد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫بازی رنگ‌ها در خانه‌های ایرانی‬ ‫چه دنیایی داش��ت؛ دنیای کاش��ی‌های قدیمی‪ .‬کاش��ی‌های کرم رنگ و‬ ‫گل‌من‌گلی‪ ،‬صورتی چرک با گل‌های زرد و نارنجی‪ ،‬آبی زنگاری با مخلوطی‬ ‫از رنگ س��فید‪ ،‬تمام زیبایی آش��پزخانه خان��ه پدری بود‪ .‬دنیای ش��لوغ و‬ ‫دره��م برهمی که انگار تنها وظیفه‌اش پر ک��ردن دیوارهای خالی خانه بود‪.‬‬ ‫درس��ت مثل یک جعبه مدادرنگی آشفته‪ .‬رنگ‌ها فقط رنگ بودند و طرح‌ها‬ ‫فق��ط گل‌وبوته‪ .‬همه چیز در چند طرح تکراری خالصه می‌ش��د‪ .‬نه تنوعی‬ ‫نه خالقیتی‪ .‬گذش��ت و گذشت؛ روزگار آش��پزخانه‌ها را بی‌در و دیوار کرد‪.‬‬ ‫کاش��ی‌ها عوض ش��دند و طرح‌ها متنوع‌تر‪ .‬حاال رنگ‌ها عالوه بر چشمانت‪،‬‬ ‫روحت را هم نوازش می‌دهد‪ .‬رنگ‌ها درست کنار هم چیده شده‌اند؛ درست‬ ‫مث��ل یک پازل‪ .‬پ��ای فناوری‌های نو به خانه‌ها باز ش��د تا طرح‌های جدید‬ ‫زندگی را زیباتر از گذش��ته به تصویر بکش��ند‪ .‬کاش��ی‌های امروزی با هنر و‬ ‫خالقیت هنرمندان و طراحان ایرانی حال و هوای دیگری به آش��پزخانه‌ها‪،‬‬ ‫حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی داده است‪ .‬نرگس عطارد کارشناس طراحی‬ ‫کاشی و سرامیک است‪ .‬گفت‌وگوی ما با او را بخوانید‪.‬‬ ‫€ € در باره مراحل طراحی کاشی و سرامیک توضیح دهید‪.‬‬ ‫برای طراحی کاش��ی و س��رامیک ابتدا باید طرح مورد نظر انتخاب شود‪.‬‬ ‫این طرح‌ها یا به صورت خالقیت ش��خصی یا تلفیق خالقیت و نمونه‌برداری‬ ‫از طرح‌های دیگر است‪ .‬کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا که در این صنعت‬ ‫پیش��رو هس��تند‪ ،‬از تنوع طرح و رنگ بس��یار زیادی برخوردارند و می‌توان‬ ‫ایده‌ه��ای خوب��ی از آنه��ا ب��رای طراحی گرفت‪ .‬پ��س از بررس��ی طرح‌ها‪،‬‬ ‫ایده‌پردازی به‌صورت متنوع انجام می‌ش��ود و س��پس طرح نهایی با حضور‬ ‫طراح‪ ،‬مدیر فروش و مدیرعامل شرکت به شور گذاشته می‌شود تا در نهایت‬ ‫طرح نهایی تصویب شود‪.‬‬ ‫€ € حضور مدیر فروش چه الزامی دارد؟‬ ‫‌مدیر فروش با توجه به آشنایی مستقیم با سلیقه مشتری و نیاز بازار‪ ،‬طراح‬ ‫را به سمت طراحی مورد دلخواه بازار هدایت می‌کند‪.‬‬ ‫کاشی و سرامیک ایرانی به کشورهای مختلفی صادر می‌شود‪.‬آیا طرح‌های‬ ‫ایرانی مورد پسند بازار خارج است؟‬ ‫بخش عمده‌ای از کاش��ی و س��رامیک ایرانی به عراق و افغانس��تان صادر‬ ‫می‌شود‪ .‬سلیقه بازار این کشورها با کشور ما تفاوت زیادی دارد‪ ،‬به‌نحوی‌که‬ ‫محصوالت صادراتی معموال وارد بازار ایران نمی‌شود‪ .‬این کشورها کاشی‌های‬ ‫براق با طرح‌های گلدار و رنگ‌های صورتی و سبز را بیشتر می‌پسندند که با‬ ‫سلیقه ایرانی سازگاری چندانی ندارد‪.‬‬ ‫€ € درح�ال حاضر س�لیقه ب�ازار ایران چ�ه ط�رح و نقش‌هایی را‬ ‫می‌پسندد؟‬ ‫یک��ی از عوام��ل موث��ر در طراحی و انتخ��اب رنگ و طرح‌های کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در ایران‪ ،‬موقعیت جغرافیایی شهرهاس��ت‪ .‬برای مثال شهرهای‬ ‫ش��مالی کشور به‌دلیل سرسبزی و زیبایی طبیعی‪ ،‬تمایل زیادی به استفاده‬ ‫از کاشی‌هایی با رنگ‌های شاد دارند‪ .‬در واقع می‌توان گفت که طبیعت‌شان‬ ‫چنین طرح‌هایی را می‌پسندد‪ ،‬اما به‌طور کلی در سال‌های اخیر به ویژه در‬ ‫کالنشهرها طرح‌های س��اده با تلفیقی از اشکال هندسی یا تک‌گل استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬عالوه بر اینکه سعی می‌شود طرح ها دو منظوره باشد‪ .‬به این معنا‬ ‫که هم برای آشپزخانه هم برای حمام قابل استفاده باشد‪.‬‬ ‫€ € رنگ‌ها بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟‬ ‫معی��ار انتخاب رنگ ب��ه چند موضوع ب��از می‌گردد‪ .‬رنگ‌ها ب��ا توجه به‬ ‫دکوراس��یون داخلی انتخاب می‌ش��ود؛ چراکه کاشی و س��رامیک جزوی از‬ ‫دکوراس��یون خانه است‪ .‬در سال‌های اخیر به‌دلیل کوچک‌تر شدن مساحت‬ ‫خانه‌ه��ا و تبع آن کمبود میزان روش��نایی آپارتمان‌ها س��عی ش��ده که در‬ ‫رنگ‌آمیزی کاشی‌ها از رنگ‌های روشن و آرام استفاده شود‪ .‬کرم – قهوه‌ای‬ ‫و سفید‪-‬خاکس��تری رنگ‌هایی اس��ت که بیش��تر مورد توجه مصرف‌کننده‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اندازه کاش��ی‌ها نیز بزرگ‌تر ش��ده و کاشی‌های‬ ‫کوچک به جز در جاهایی مانند سونا و استخر کاربرد خانگی ندارد‪.‬‬ ‫€ € رنگ‌ه�ا و طرح‌ها تا چه اندازه می‌توان�د در کیفیت و در نتیجه‬ ‫فروش کاشی و سرامیک تاثیرگذار باشد؟‬ ‫بی‌ش��ک تاثیر مستقیمی دارد‪ .‬جلوه بصری هر ش��ی ای بیش از هر چیز‬ ‫جل��ب توجه می‌کند‪ .‬اما این موضوع ب��ه تنهایی کفایت نمی‌کند‪ .‬مواد اولیه‬ ‫کاشی و سرامیک نیز باید به روز باشد‪ .‬مواد مورد استفاده در ساخت کاشی‬ ‫در پ��ردازش رنگ‌ها تاثیر می‌گذارد‪ .‬از این رو طراح باید با صنعت آش��نایی‬ ‫کامل داش��ته باشد‪ .‬طراحی کاشی و س��رامیک فقط یک هنر نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫تلفیقی از هنر و صنعت است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمدش��کرچی‌زاده ریی��س مرک��ز تحقیق��ات راه و‬ ‫شهرس��ازی با بیان اینکه ارزیابی علم��ی فناوری‌های نو به ما فرصت‬ ‫می‌دهد روش‌های جدیدی برای ورود فناوری به عرصه س��اختمان را‬ ‫تس��هیل کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ور ما از نظر پایداری ساختمان‌ها در برابر‬ ‫زلزله‪ ،‬مصرف انرژی و عمر مفید ساختمان‌ها آسیب‌پذیر است که این‬ ‫موارد‪ ،‬ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و فاصله‬ ‫گرفتن از روش‌های س��نتی را بیش��تر می‌کند‪ .‬وی با اظهار تاسف از‬ ‫وضعیت کنونی ساخت‌وساز در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود تدوین مقررات‪،‬‬ ‫ضواب��ط و آیین‌نامه‌ه��ای متعدد‪ ،‬ش��اهد رعایت نک��ردن این قوانین‬ ‫هس��تیم که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده در‬ ‫عرصه ساخت‌وساز را هدر دهد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬براساس تصویب‬ ‫برنامه بلندمدت نوس��ازی و ساخت مسکن روستایی در هیات وزیران‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۵‬ساالنه تسهیالت ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار مسکونی پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس برنامه ارائه ش��ده در هیات دولت و‬ ‫تصویب آن‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار واحد مسکونی در ‪ ۱۳‬سال ساخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬برای س��اخت هر واحد مسکونی در روستاها‬ ‫‪۱۵‬میلیون تومان تس��هیالت به نرخ ‪۵‬درص��د و پرداخت مابه‌التفاوت‬ ‫س��ود توسط دولت به‌عنوان یارانه در نظر گرفته شده که برای امسال‬ ‫نیز ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬عل��ی جهاندیده‪ ،‬مع��اون امور بن��دری و مناطق ویژه‬ ‫س��ازمان بنادر از نهایی‌شدن متن تفاهمنامه سرمایه‌گذاری هندی‌ها‬ ‫در بندر چابهار خبر داد و گفت‪ :‬از مدت‌ها پیش بحث سرمایه‌گذاری‬ ‫کش��ور‌های خارجی در توسعه بندر ش��هید بهشتی مطرح بود و هند‬ ‫از نخس��تین کشورهایی بود که نس��بت به این موضوع اعالم آمادگی‬ ‫کردن��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پس از چند ماه بررس��ی ابعاد مختلف پروژه و‬ ‫طرح‌های پیشنهادی‪ ،‬متن تفاهمنامه سرمایه‌گذاری هندی‌ها نهایی‬ ‫شده و تا هفته آینده برای اعالم نظر به آنها تحویل می‌شود‪ .‬جهاندیده‬ ‫ب��ا بیان اینکه تا زمان نهایی نش��دن طرح‌ها‪ ،‬نمی‌توان راجع به مبلغ‬ ‫دقیق س��رمایه‌گذاری هند اظهارنظر کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با ورود رسمی طرف‬ ‫خارجی به بندر‪ ،‬طرح‌های آنها از س��وی س��ازمان بنادر مورد بررسی‬ ‫و ارزیاب��ی قرار می‌گیرد و با بررس��ی مجموع پروژه‌های تایید ش��ده‪،‬‬ ‫می‌توان این رقم را تخمین زد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬محسن پور‌سیدآقایی‪ ،‬مدیرعامل راه‌آهن از تشکیل سازمان‬ ‫مستقل قطارهای سریع‌السیر خبر داد و گفت‪ :‬با تشکیل این سازمان‪،‬‬ ‫تا ‪ ۴‬س��ال آینده خط سریع‌الس��یر تهران‪ -‬اصفهان ب��ه بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تعیین سرعت‪ ،‬زیرس��اخت خطوط سریع‪ ،‬بروز‬ ‫ک��ردن خط��وط موج��ود‪ ،‬مواجهه با خط��رات طبیع��ی‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫نگه��داری‪ ،‬ایمنی و امنیت در قطارهای س��ریع‪ ،‬خصوصی‌س��ازی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬س��اختار کش��ورهای مختلف‪ ،‬فن��اوری و اطالعات‪،‬‬ ‫تعرفه‌ها و سیس��تم فروش بلیت از اجزای این سیستم است که باید‬ ‫در کنار هم دیده شود‪ .‬مدیرعامل راه‌آهن در ادامه از پیشنهاد تشکیل‬ ‫یک سازمان مس��تقل برای قطارهای سریع‌السیر به دولت خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬با موافقت وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬س��ازمان مس��تقل قطارهای‬ ‫سریع‌السیر در راه‌آهن تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬سعید قیصر‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه سازم‌ان‌های حمل‌ونقل‬ ‫همگانی کش��ور گفت‪ :‬در راس��تای نظارت ب��ر عملکرد صحیح مراکز‬ ‫معاینه فنی‪ ۱۰ ،‬مرکز معاینه فنی اس��تان تهران که تخلفاتی داشتند‬ ‫فعال فعالیت آنها متوقف ش��ده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در راستای نظارت‬ ‫بر عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی‪ ،‬به تازگی ‪ ۱۰‬مرکز معاینه فنی‬ ‫متخلف اس��تان تهران از ادامه فعالیت بازماندند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫باید توجه به سیستم حمل‌ونقل همگانی افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه‌‬ ‫فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه باید اطالع‌رسانی دقیق انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به آنکه زیربنای توس��عه اقتصادی و رفاه اجتماعی‬ ‫در گروه حمل‌ونقل است‪ ،‬حرکت مستمر خودروهای فعال در ناوگان‬ ‫عمومی نظیر تپش منظم قلب‪ ،‬حیات را تضمین می‌کند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫نگاهی به تاثیر شرکت‌های هرمی بر اقتصاد و بازرگانی کشورها‬ ‫‪25‬‬ ‫هرمی که شالوده‌های تجارت را درهم می‌شکند‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬کمتر کسی است‬ ‫که داستان‌های شرکت‌های هرمی را نشنیده و سرمایه‬ ‫گذاری خود یا دوس��تان و آشنایان دور و نزدیک را در‬ ‫آن تجربه نکرده باشد‪ .‬شرکت‌هایی که با وعده‌های دور‬ ‫و دراز‪ ،‬بسیاری از افراد طالب ثروت‌های یک‌شبه را وارد‬ ‫جریان ب��ازی می‌کنند و آنها هم‪ ،‬پس از مدتی فعالیت‬ ‫پرامید در آن شرکت‌ها‪ ،‬نه‌تنها سودی کسب نمی‌کنند‬ ‫و بر رویاهایش��ان جامه عمل پوش��یده نمی‌شود‪ ،‬بلکه‬ ‫تمام یا بخشی از سرمایه خود را نیز از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫ت هرمی‪ ،‬ش��رکتی اس��ت که به اعضایش حق‬ ‫شرک ‌‬ ‫کمیس��یون می‌دهد تا افراد جدی��د را وارد بازی کنند‪.‬‬ ‫آنه��ا نه محصولی می‌فروش��ند و نه ب��ا پول‌هایی که از‬ ‫مش��تریان می‌گیرند‪ ،‬کاری انجام می‌دهند‪ .‬پول‌ها روی‬ ‫ه��م انبار می‌ش��وند و چون فعالیتی انج��ام نمی‌دهند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور اجتناب‌ناپذیر فرو خواهند پاش��ید و وقتی هرم‬ ‫فرو بپاشد‪ ،‬به‌جز عده‌ای که در باالی هرم هستند همه‬ ‫دست خالی می‌مانند یا به عبارتی پول خود را می‌بازند‪.‬‬ ‫این شرکت‌ها نه در ایران‪ ،‬بلکه در تمام دنیا غیرقانونی‬ ‫هستند‪ .‬بعضی از شرکت‌های هرمی برای ردگم کردن‪،‬‬ ‫نام‌ه��ای مختلفی ب��رای تجارت خ��ود برمی‌گزینند و‬ ‫محصول��ی را در برنام��ه بازرگانی خود ق��رار می‌دهند‬ ‫ولی چون هدف‌شان فروش محصول نیست‪ ،‬قیمت آن‬ ‫بس��یار باالتر از بازار آزاد خواهد ب��ود‪ ،‬یا اینکه دریافت‬ ‫محصول در آن شرکت‌ها مش��روط به فعالیت در پالن‬ ‫تجاری‌ش��ان است که برای کس��انی که نمی‌خواهند یا‬ ‫نمی‌توانند مش��تری پیدا کنند‪ ،‬پول از دست می‌رود‪ .‬از‬ ‫مش��خصه‌های بارز کمپانی‌های هرمی‪ ،‬انبار کردن کاال‬ ‫و عدم خرده‌فروش��ی (فروش جزء به مردم) است‪ .‬انبار‬ ‫کردن کاال به این معناست که کمپانی مشتریان را وادار‬ ‫می‌کند تع��داد هر چه بیش��تری کاال (عموما با قیمت‬ ‫بس��یار باالیی) بخرند تا درآمد بیش��تری داشته باشند‪،‬‬ ‫حتی اگر نتوانند آن کاالها را به مصرف برسانند‪ .‬در این‬ ‫صورت افراد رأس هرم سود هنگفتی به جیب می‌زنند‪.‬‬ ‫در حالی‌ک��ه محصول چندانی را به ب��ازار ارائه نکرد ‌ه و‬ ‫تنها محصوالت در زیرزمین‌ها انبار شده‌اند‪.‬‬ ‫عدم خرده‌فروشی نیز با این هدف انجام می‌گیرد که‬ ‫چون کیفیت محصوالت پایین و هزینه آنها باالست‪ .‬در‬ ‫اغلب ش��رکت‌های هرمی محصوالت فقط بین اعضای‬ ‫داخل هرم توزیع می‌شود و مردم عادی که خارج از این‬ ‫هرم هستند نشانی از این کاالها نمی‌بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه بزرگ تجارت جهان‬ ‫حال این سوال مطرح می‌شود که این شرکت‌ها تنها‬ ‫در ایران ش��کل گرفته‌اند؟ در پاس��خ به این سوال باید‬ ‫گفت‪ ،‬اکثر کش��ورهای جهان تجربه تلخ ایجاد و رش��د‬ ‫ش��رکت‌های هرمی را داش��ته‌اند‪ .‬معضل ش��رکت‌های‬ ‫هرمی سال‌هاس��ت که دغدغه ب��زرگ اقتصاد و تجارت‬ ‫دنیا به‌ش��مار می‌رود چراکه در اقص��ا نقاط کره خاکی‬ ‫از اروپا گرفته تا آس��یا و اقیانوسیه و آفریقا‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫دام‌هایی که برای کشورها پهن شد‬ ‫شركت‌های هرمی معضل اساسی تجارت جهانی و بازاریابی هستند‪ ،‬بنابراین كشورهای مختلف قوانین و‬ ‫ابزارهای بسیار و متنوعی را برای مقابله با آن به كار بسته‌اند‪ .‬در این بخش از گزارش‪ ،‬به بررسی نمونه‌هایی‬ ‫از این کشور‌ها می‌پردازیم‪.‬‬ ‫گلدكوئست معروف در نپال‬ ‫بیش از ‪ 15‬هزار نفر از مردم نپال كه حدود ‪ 64‬هزار روپیه برای خرید سكه‌های طالی شركت گلدكوئست‬ ‫پرداخ��ت ك��رده بودند‪ ،‬حداقل بیش از نیمی از س��رمایه خود را از دس��ت دادند‪ .‬این موض��وع باعث بروز‬ ‫اعتراضات در ‪ 5‬شهر اصلی این كشور شد و سرانجام به قیمت از دست رفتن میلیون‌ها روپیه دارایی مردم‬ ‫فقیر این كش��ور فروكش كرد‪ .‬این غائله در كش��ور بوتان و هند نیز تكرار شد‪ .‬راه ورود و حیله شركت‌های‬ ‫هرمی ازجمله گلدكوئس��ت به این كش��ورها سوءاس��تفاده و تحریف مجوز بانك مركزی این كشورها بوده‬ ‫است‪ .‬ظاهرا یكی از شگردهای این شركت‌های هرمی كه به‌عنوان نمونه سكه طال تولید می‌كنند این است‬ ‫كه ضرب بخش��ی از س��كه‌های طال را به بانك مركزی كشور هدف سفارش داده و در مقابل مجوزی از وی‬ ‫دریافت می‌كنند‪ .‬اما این مجوز‪ ،‬مجوز فعالیت شركت هرمی نیست بلكه فقط گارانتی اصل بودن سكه‌های‬ ‫طالیی است كه بانك ضرب كرد ‌ه است‪ .‬اما شركت هرمی با تحریف مجوز‪ ،‬این گونه وانمود می‌كند كه بانك‬ ‫مركزی بوتان و هند این ش��ركت را تایید كرده و این موضوع روزنه‌ای برای ورود به بازار مالی این كشورها‬ ‫می‌شود‪ .‬مورد كلمبیا و روسیه نیز در نوع خود جالب است‪.‬‬ ‫تجربه تلخ آلبانی‬ ‫در کش��ور آلبان��ی در طول س��ال‌های ‪1995‬‬ ‫تا ‪ ،1998‬تجربیات تلخی از گس��ترش و رش��د‬ ‫بی‌رویه ش��ركت‌های هرمی بر ج��ای مانده كه‬ ‫سقوط دولت‪ ،‬اس��تعفای رییس‌جمهور‪ ،‬انحالل‬ ‫مجلس و كش��ته ش��دن حدود ‪2‬ه��زار نفر در‬ ‫جری��ان درگیری‌ه��ا و ناامنی‌ه��ای ناش��ی از‬ ‫فروپاشی این طرح‌ها از جمله آن است‪ .‬فعالیت‬ ‫گس��ترده ش��ركت‌های هرمی در آلبانی س��بب‬ ‫ش��د بی��ش از ‪ 50‬نامه از س��وی بانك جهانی و‬ ‫صندوق بین‌المللی پول به دولتمردان این كشور‬ ‫ارس��ال شود مبنی بر اینكه ادامه فعالیت چنین‬ ‫ش��ركت‌هایی منجر به ورشكس��تگی اقتصاد آن‬ ‫كش��ور خواهد ش��د‪ ،‬چرا كه مردم با استقراض‬ ‫از بانك‌ها به عضویت این ش��بكه‌ها درمی‌آیند‪.‬‬ ‫این اتفاق در س��ال ‪ 1997‬افتاد و با اشباع شدن‬ ‫بازار آلبانی‪ ،‬دولت با بحران مواجه و س��اقط شد‪.‬‬ ‫براساس آمارهای رسمی حجم بدهی طرح‌های‬ ‫هرم��ی در زمان اوج خود در این كش��ور تقریبا‬ ‫براب��ر با نیم��ی از تولید ناخالص داخلی كش��ور‬ ‫بوده و نزدیك به دوسوم مردم این كشور در این‬ ‫طرح‌ها س��رمایه‌گذاری كرده بودند‪ .‬اما با روشن‬ ‫شدن ماهیت این ش��ركت‌ها یك جنگ داخلی‬ ‫در كش��ور درگرفت و قربانیان بس��یاری برجای‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫هرمی تحت لوای شبکه‌های قانونی بازاریابی به فعالیت‬ ‫مشغولند و ساالنه ده‌ها هزار نفر را فریب می‌دهند‪.‬‬ ‫به‌تبع این مسئله‪ ،‬پلیس قضایی یا مالی کشورها نیز با‬ ‫به روز کردن مداوم اطالعات خود در پی کشف ترفندها‬ ‫یا شیوه‌های مخفی ش��دن شرکت‌های هرمی در قالب‬ ‫ش��بکه‌های نوین بازاریابی است؛ اما تنوع و گستردگی‬ ‫علم بازاریابی و اضافه شدن روش‌های جدید که عبارت‬ ‫از بازاریابی الکترونیک یا اینترنتی یا بازاریابی شبکه‌ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬ریشه‌کن کردن این پدیده را دشوار کرده است؛‬ ‫چراکه با کش��ف هر شبکه جدید و متالشی کردن آن‪،‬‬ ‫شبکه‌های جدیدتر با ترمیم ایرادهایی که باعث آشکار‬ ‫شدن فعالیت شرکت هرمی می‌شود‪ ،‬شکل می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولین هرمی‌های جهان‬ ‫اولین شرکت‌های هرمی جهان برخالف این تصور که‬ ‫به‌طور حتم باید مربوط به کش��ورهای اروپایی و امریکا‬ ‫باشد‪ ،‬به پیش از دوران ش��وروی کمونیستی و اقتصاد‬ ‫بسته و اش��تراکی‌اش بازمی‌گردد‪ .‬براساس نوشته‌هایی‬ ‫که از پرلمان‪ ،‬ریاضیدان روس��ی بر جای مانده است در‬ ‫روس��یه در س��ال‌های قبل از حکومت شوروی‪ ،‬کسانی‬ ‫بودند که برای فروش کاالهای خود دس��ت به اقدامات‬ ‫وی��ژه‌ای می‌زدن��د‪ .‬روند کار‌آنها به این ش��کل بود که‬ ‫مث�لا در روزنامه‌ها و مجله‌های پرتیراژ آگهی می‌دادند‪:‬‬ ‫دوچرخه با ‪ ۱۰‬روب��ل! هرکس می‌تواند با پرداخت ‪۱۰‬‬ ‫روب��ل مالک دوچرخه ش��ود‪ .‬به ج��ای ‪ ۵۰‬روبل فقط‬ ‫‪ ۱۰‬روبل! ش��رایط خرید به‌طور مجانی در اختیار شما‬ ‫گذاشته می‌شود‪ .‬اما برای متقاضیان در مقابل ‪ ۱۰‬روبلی‬ ‫که پرداخت می‌کردند‪ ،‬دوچرخه‌ای فرس��تاده نمی‌شد‪،‬‬ ‫بلکه ‪ ۴‬بلیت به آنها داده می‌شد که هریک از آنها را به‬ ‫یکی از آشنایان خود می‌فروختند و ‪ ۴۰‬روبل باقیمانده‬ ‫ب��ه این ترتیب جم��ع و باید به موسس��ه تحویل داده‬ ‫می‌ش��د تا دوچرخه برای آنها فرستاده شود؛ البته واقعا‬ ‫قیم��ت دوچرخه برای خریدار ‪ ۱۰‬روبل تمام می‌ش��د‪،‬‬ ‫زیرا ‪ ۴۰‬روب��ل بقیه را او از جیب خ��ود نپرداخته بود‪.‬‬ ‫مس��ئله اینجاس��ت که یک نفر صاحب دوچرخه شده‪،‬‬ ‫اما ‪ ۴‬نفر دیگر فقط بلیت‌هایی در دس��ت داش��تند که‬ ‫نمی‌دانستند با آن چه کنند‪ .‬تنها راه‪ ،‬فروش بلیت‌ها به‬ ‫اشخاص دیگر با هدف یا پس گرفتن ‪ ۱۰‬روبل از جیب‬ ‫رفته یا تصاحب دوچرخه در رویا بود! در نتیجه می‌توان‬ ‫قضاوت کرد افتخار اولین نوع شرکت هرمی کالهبردار‬ ‫که پ��ول را از ‪ ۱۰۰‬درصد جمعیت دریافت و کاال را به‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د تحویل می‌دهد با س��ابقه یک قرنی‌اش در‬ ‫اختیار روس��یه تزاری است! البته مدت زیادی نگذشت‬ ‫که اسامی متنوع و بسیار زیادی به فهرست شرکت‌های‬ ‫هرمی بین‌المللی اضافه ش��د که نام برخ��ی از آنها در‬ ‫ایران آشناس��ت و بعضی دیگر ناآشنا به نظر می‌رسند‪:‬‬ ‫گلدکوئست‪ ،‬مگاهولدینگز‪ ،‬پنتاگونا‪ ،‬مای‌سون دیاموندز‪،‬‬ ‫گلدبیز‪ ،‬ای‪.‬بی‪.‬ال‪ ،‬گلدماین‪ ،‬گلدبست‪ ،‬شای‌نینگ‪ ،‬بیگ‬ ‫ردفریو‪ ،‬بیزنت‪ ،‬ویژن مرکاند‪ ،‬استیرام و‪....‬‬ ‫ضربه به بازار سهام روسیه‬ ‫شركت هرمی «ام‪.‬ام‪.‬ام» در سال ‪ 1989‬در روسیه تاسیس شد‪ .‬ام‪.‬ام‪.‬ام توانست با تبلیغات فراوان‪ ،‬بین ‪ 2‬تا ‪5‬‬ ‫میلیون نفر را مجاب به سرمایه‌گذاری در این شرکت هرمی كند‪ .‬اما عمر این شركت با اشباع بازار و همچنین‬ ‫بازی‌های سیاسی به پایان رسید و نمایندگی رییس شركت در دومای روسیه نیز نتوانست از ضررها جلوگیری‬ ‫كند‪ .‬س��رانجام س��رگئی ماوردی در امریکا و در حالی‌كه توس��ط جمعی از ماموران ویژه سابق خود محافظت‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬در آپارتمانش دستگیر ش��د‪ .‬فروپاشی این شرکت تاثیر بس��یار بدی بر بازار سهام روسیه گذاشت و‬ ‫موجب بدبینی و سلب اعتماد مردم از بازارهای سهام شد‪ .‬محبوبیت و سپس فروپاشی غیرقابل اجتناب ام‪.‬ام‪.‬‬ ‫ام كه سرنوشت تمام دسیسه‌های هرمی است‪ ،‬به این منجر شد كه بازار سهام و سیستم بانكی روسیه به مدت‬ ‫یك دهه بدون پیشرفت باقی بماند‪.‬‬ ‫اعتراضات مردمی‬ ‫در کلمبیا‬ ‫در كلمبی��ا یك ش��ركت هرمی به نام‬ ‫«وی‪.‬ام‪.‬جی» با ادعای پرداخت س��ود‬ ‫س��االنه ‪ 150‬درص��د توانس��ت حدود‬ ‫‪ 3‬میلی��ون نفر از مردم این كش��ور را‬ ‫جذب كند اما با اشباع بازار‪ ،‬اعتراضات‬ ‫مردمی در س��طح وس��یعی ب��ه وقوع‬ ‫پیوس��ت‪ .‬به‌ط��وری كه در م��اه قوس‬ ‫‪ 87‬آش��وب‌های خیابانی در این كشور‬ ‫موجب وارد آمدن خس��ارات زیادی به‬ ‫اماكن و تاسیس��ات دولتی و خصوصی‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس گزارش دولت كلمبیا‪،‬‬ ‫فعالیت این ش��ركت هرم��ی عالوه بر‬ ‫كالهب��رداری ‪ 200‬میلی��ون دالری از‬ ‫مردم‪ ،‬موج��ب وارد آمدن یك میلیارد‬ ‫دالر خسارت به اقتصاد آن كشور شد‪.‬‬ ‫هرمی‌ها با نقاب بازاریابی‬ ‫شبکه‌ای‬ ‫ب��ه عقی��ده بس��یاری‪ ،‬فعاليت ش��ركت‌هاي‬ ‫هرم��ي رابط��ه بس��يار نزديكي با ش��ركت‌هاي‬ ‫بازاريابي ش��بكه‌اي دارد و در حال حاضر بيشتر‬ ‫ش��ركت‌هاي هرمي در پوش��ش اين شركت‌ها‬ ‫در کش��ورهای مختلف جهان فعاليت می‌کنند‪.‬‬ ‫هر چند که ذات فعالیت ش��رکت‌های بازاریابی‬ ‫ش��بکه‌ای با ش��رکت‌های هرمی تفاوت بس��یار‬ ‫دارد‪ .‬در ش��بکه‌های بازاریابی مش��تری به‌ازای‬ ‫پرداخ��ت پ��ول‪ ،‬كاال دريافت مي‌كن��د‪ ،‬اما در‬ ‫ش��ركت‌هاي هرمي‪ ،‬كاال يا پورسانت يا پاداش‬ ‫و‪ ...‬تنه��ا براي تعداد مح��دودي از اعضا موجود‬ ‫اس��ت و ديگر فعاالن ش��بكه بليت ي��ا امتياز يا‬ ‫كارتي در دس��ت دارند كه نمي‌دانند بايد با آن‬ ‫چه كنند‪ ،‬جز اينك��ه خريدار جديدي براي آن‬ ‫بيابند‪ .‬درست مانند زماني كه خودشان خريدار‬ ‫قبل��ي آن كارت بوده‌اند‪ .‬اين چنين اس��ت كه‬ ‫تجارت دنيا به‌ويژه در حوزه تجارت الكترونيك‬ ‫با معضل ش��ركت‌هاي هرمي روبه‌روست و دائم‬ ‫در حال دس��ت و پنجه نرم كردن با شگردهاي‬ ‫مخفي ش��دن آنهاس��ت‪ .‬با این اوصاف می‌توان‬ ‫گف��ت از آنجا که ش��ركت‌های هرم��ی به‌طور‬ ‫مستقیم با ش��هروندان و اقتصاد کشور سروکار‬ ‫دارند‪ ،‬می‌توانند اثرات مخربی در كشور بر جای‬ ‫بگذارند‪ .‬آنها روی سیس��تم بانك��داری‪ ،‬بورس‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬دامین و وب‌س��ایت‪ ،‬بازار‪ ،‬خرده‌فروشی‬ ‫و همچنی��ن امنیت اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و حتی‬ ‫اخالقی تاثیر می‌گذارن��د‪ .‬چراكه بحران را آغاز‬ ‫كرده و آن را گسترش می‌دهند‪ .‬این یکی دیگر‬ ‫از مش��کالت پنهانی اس��ت که بر سر اقتصاد و‬ ‫تجارت کشورهای جهان سایه افکنده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازی با سرنوشت‬ ‫دکتر احمد روستا‬ ‫استاد بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫سال‌هاس��ت که تج��ارت دنیا به وی��ژه در حوزه‬ ‫تج��ارت الکترونیک با معضل ش��رکت‌های هرمی‬ ‫روبه‌روس��ت‪ .‬در اقتص��اد جهان روس��یه به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین قربانیان ش��رکت‌های هرمی به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬به همین سبب کشورهای پیشرفته‬ ‫و در راس آن ای��االت متح��ده قوانی��ن س��خت و‬ ‫غیرقاب��ل اغماضی را برای شناس��ایی و برخورد با‬ ‫ش��رکت‌های هرمی وضع کرده‌اند و به طور مداوم‬ ‫شرکت‌های بازاریابی را زیر نظر دارند تا مبادا حین‬ ‫فعالیت خود به جای فروش س��الم کاال و خدمات‬ ‫ب��ه عضوگیری هرمی رو بیاورن��د‪ ،‬چراکه می‌دانند‬ ‫رش��د شرکت هرمی یعنی بازی با سرنوشت کشور‪.‬‬ ‫در کشورهای بزرگ با اقتصادهای قوی و گسترده‬ ‫فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحت نظارت‬ ‫دائم وزارت دادگستری قرار دارد و به محض اینکه‬ ‫یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای از مسیر خود خارج‬ ‫شد و به طرح هرمی روی آورد‪ ،‬فعالیت آن ممنوع‬ ‫شده و تمام شرکت‌کنندگان در این طرح بازداشت‬ ‫و ب��ا آنها برخورد قانونی ص��ورت می‌گیرد‪ .‬به طور‬ ‫کلی می‌توان گفت شرکت‌های هرمی فرزند ناخلف‬ ‫عل��م بازاریابی و تجارت الکترونیک هس��تند که با‬ ‫پیشرفت تجارت و پیچیده شدن روش‌ها‪ ،‬حقه‌های‬ ‫این ش��رکت‌ها نیز پیچیده‌تر می‌ش��ود‪ .‬به نظر من‬ ‫در دنی��ا کامل‌ترین قوانی��ن و کامل‌ترین مبارزه و‬ ‫تجربه‌های الزم برای برخورد با شرکت‌های هرمی‬ ‫را ای��االت متحده دارد‪ .‬م��ا در ایران قوانین خاصی‬ ‫در این‌باره داریم اما س��طح آموزش در این‌ راس��تا‬ ‫بسیار پایین اس��ت و قابلیت‌های فنی برای مبارزه‬ ‫با ش��رکت‌های هرمی وجود ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ایران در س��ال‌های اخیر در تالش برای پیوس��تن‬ ‫به س��ازمان تجارت جهانی است‪ .‬با این عضویت و‬ ‫بازشدن درهای کشور و حذف سیاست تعرفه‌ای در‬ ‫بسیاری از کاالها‪ ،‬رقابت شدیدی مبتنی بر فروش‬ ‫کاال در بازار تازه باز شده ایران شکل خواهد گرفت‌‪.‬‬ ‫ای��ن فضای جدی��د زمینه را ب��رای فعالیت پنهان‬ ‫شرکت‌های هرمی در قالب ش��رکت‌های بازاریابی‬ ‫مهیا می‌کند‪ .‬بنابراین برای جلوگیری از این معضل‬ ‫باید ابزار مقابله با شرکت‌های هرمی توسعه یافته و‬ ‫آگاهی‌های الزم به مردم داده ش��ود‪ .‬در این عرصه‬ ‫می‌بایست از تجربه‌های تلخ دنیا نیز درس گرفت‪.‬‬ ‫گشتی در اخبار‬ ‫صادرات استرالیا‬ ‫به شدت کاهش یافت‬ ‫اداره آم��ار اس��ترالیا اعالم ک��رد در ‪3‬ماهه دوم‬ ‫س��ال‌جاری میالدی‪ ،‬صادرات این کشور با کاهش‬ ‫ش��دیدی روبه‌رو بوده و همین امر به کاهش رشد‬ ‫اقتصادی این کش��ور دامن زده است‪ .‬ایسنا‪ ،‬بر این‬ ‫اساس در ‪3‬ماهه دوم س��ال ‪ 2014‬تولید ناخالص‬ ‫داخلی استرالیا فقط ‪ 0/5‬درصد رشد داشته و این‬ ‫در حالی است که اقتصاد استرالیا سال ‪ 2014‬را با‬ ‫رشد قدرتمند آغاز کرده بود‪ .‬تولید ناخالص داخلی‬ ‫استرالیا در ‪ 3‬ماهه نخست سال‌جاری میالدی رشد‬ ‫فصل��ی ‪ 1/1‬درص��دی را تجربه کرده ب��ود‪ .‬آمارها‬ ‫همچنی��ن حکایت از آن دارند که رش��د اقتصادی‬ ‫ساالنه اس��ترالیا در ‪3‬ماهه دوم امسال برابر با ‪3/1‬‬ ‫درص��د بوده که ای��ن میزان برای ‪3‬ماهه نخس��ت‬ ‫مع��ادل ‪3/5‬درص��د اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬اداره آمار‬ ‫اس��ترالیا در همین حال تصریح ک��رد نرخ برابری‬ ‫دالر اس��ترالیا در برابر همتای امریکایی‌اش زیر ‪93‬‬ ‫سنت است‪.‬‬ ‫امضای قرارداد احداث خط لوله‬ ‫انتقال گاز بین روسیه و چین‬ ‫روسیه در تالش است تا وابستگی اقتصادی خود‬ ‫به کش��ورهای غربی را کاهش ده��د‪ .‬در حالی که‬ ‫تنش بی��ن این کش��ور و دولت‌های غربی بر س��ر‬ ‫بحران اوکراین به اوج خود رس��یده اس��ت‪ ،‬روسیه‬ ‫دوش��نبه یک قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز با‬ ‫چین امضا کرد‪ .‬ظرفیت انتقال گاز این خط لوله که‬ ‫«قدرت س��یبری» نام گرفته ‪ ۶۱‬میلیارد مترمکعب‬ ‫در سال است و طول آن ‪4‬هزار کیلومتر اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬والدیمی��ر پوتین‪ ،‬رییس‌جمهوری روس��یه‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬احداث این خ��ط لوله جدید نه تنها به‬ ‫م��ا اجازه می‌دهد تا میزان ص��ادرات خود و حیطه‬ ‫جغرافیای��ی آن را افزایش دهی��م‪ ،‬بلکه به ما امکان‬ ‫عبور از یک مرحله جدی را می‌دهد و آن تهیه گاز‬ ‫برای خود سیبری و بخش‌های شرقی کشور است‪».‬‬ ‫هزینه احداث این خط لوله که منابع گازی سیبری‬ ‫ش��رقی را به چین صادر می‌کند حدود ‪۵۵‬میلیارد‬ ‫دالر ارزیابی ش��ده اس��ت‪ .‬این قرارداد در راس��تای‬ ‫اجرای ق��رارداد ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد دالری بین چین و‬ ‫روس��یه اس��ت که در ماه می س��ال ‪ ۲۰۱۴‬پس از‬ ‫س��ال‌ها مذاکره بین طرفین امضا شد‪ .‬براساس این‬ ‫قرارداد ‪30‬ساله ش��رکت گاز پروم روسیه صادرات‬ ‫گاز این کشور به چین را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫رونق اقتصادی به دنبال‬ ‫گسترش صنعت نمایشگاهی‬ ‫گروه تجارت‪ :‬با نگاهی گذرا به کشورهای آسیای‬ ‫ش��رقی به روش��نی می‌توان دریافت که جرقه ایجاد‬ ‫صنعت پویا از چه زمانی و در چه بس��تری زده ش��د‬ ‫و با چه رویکرد و راهبردی به مس��یر خود در اعتالی‬ ‫پیش��رفت اقتصاد ادامه داد‪ .‬شاید کمتر کسی فکرش‬ ‫را می‌کرد که برگزاری نمایش��گاه در چین‪ ،‬این کشور‬ ‫را روزی به ابر قدرت در صحنه تجارت جهانی تبدیل‬ ‫کند‪ .‬در آغاز دهه ‪ 90‬میالدی با شروع جنگ جهانی‬ ‫اول‪ ،‬موج جهانی ش��دن تجارت بس��یار آهسته شد و‬ ‫در ش��رایطی که تجارت بین‌الملل��ی با موانع گمرکی‬ ‫و سیاست‌های انزواطلبانه نمی‌توانست رونق چندانی‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬کش��ورهای عضو اتحادیه نمایش��گاه‌های‬ ‫جهان��ی توافق کردن��د در خالل جن��گ دوم جهانی‬ ‫امنیت برگزاری نمایش��گاه‌ها را در کش��ورهای عضو‬ ‫تأمی��ن نمایند و مهم‌تر اینکه هی��چ تهاجمی به آنها‬ ‫ص��ورت نپذیرد‪ .‬ای��ن تواف��ق آغاز افزای��ش اهمیت‬ ‫نمایشگاه‌ها در شرایط بحرانی بود و نشان داد صنعت‬ ‫نمایش��گاهی از دیرباز و در هر شرایطی مورد اهمیت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نگاه خاص تجار‪ ،‬بازرگانان و کارشناسان‬ ‫اقتصادی کش��ورهای مختل��ف به نمایش��گاه با دید‬ ‫شناسایی‪ ،‬س��نجش و ارزیابی کیفیت کاالست‪ .‬بدون‬ ‫تردید جامع ‌ه تج��ار بین‌المللی نمایش��گاه را فضایی‬ ‫مناس��ب در جهت بازدید کاال و در مرحله بعد ارتباط‬ ‫تجاری موثر می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه معامالت تجاری‬ ‫نمایشگاه به عنوان بستر گسترش و تبادل اطالعات‬ ‫تجاری و اقتصادی مناس��ب در بین کشورهای هدف‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن مه��م زمانی به وق��وع خواهد پیوس��ت‬ ‫که به نمایش��گاه به عن��وان بنگاه معام�لات تجاری‬ ‫پای��دار نگریس��ت‪ .‬رویکرد مس��ئوالن در جهت نبود‬ ‫انحصار طلبی نمایشگاه همدلی الزم بین دستگاه‌های‬ ‫اجرایی ذی‌ربط ش��رایط را برای تحول در این صحنه‬ ‫فراهم خواهد ساخت‪ .‬تا زمانی که فرصت‌های طراحی‬ ‫و آمادگ��ی ب��رای ایجاد فضایی مناس��ب برای عرضه‬ ‫کاالهای ایرانی مهیا نگردد‪ ،‬نمی‌توان از نمایش��گاه به‬ ‫عنوان پل مطمئن تجاری س��خن گفت‪ .‬به طور کلی‬ ‫می‌توان نتیجه گرف��ت ایجاد یک نظام جامع هدایت‬ ‫یا به عبارتی بهتر یک نظام جامع نمایش��گاهی زمینه‬ ‫ساز درخشش و شگفتی‌سازی صنعتی نام آشنا به نام‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کشور خواهد شد‪ .‬مسلما توسعه‬ ‫اقتصادی در هر کش��وری عالوه‌بر رشدکمی تولید با‬ ‫به‌کارگیری ظرفیت‌های فیزیکی‪ ،‬انسانی و اجتماعی‬ ‫ظرفیت‌ه��ای تولیدی را متح��ول می‌کند و منجر به‬ ‫افزایش ظرفیت‌های تولید می‌شود‪ .‬برگزاری نمایشگاه‬ ‫یکی از راه‌های درس��ت برای باال بردن سطح آگاهی‬ ‫مردم و آش��نایی آنها با تکنیک‌های روز دنیا و نزدیک‬ ‫شدن به مدرنیته است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای تقویت روابط‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬نمایشگاه در ایجاد ارتباط بین‬ ‫کش��ورها و روابط سیاسی آنها موثر است و به عبارتی‬ ‫اقتص��اد یک��ی از ابعاد مهم و تاثیر‌گذار در گس��ترش‬ ‫و تحکیم روابط سیاس��ی میان کش��ور‌ها محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اکنون نمایش��گاه‌های بین‌المللی به‌عنوان‬ ‫یکی از کانال‌های معرفی کاالهای تولید شده و انتقال‬ ‫فن��اوری در دنیا می‌توانند نقش بس��یار موثری را در‬ ‫فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کنند ‪.‬‬ ‫‹ ‹عرصه ای برای ارائه توانایی‬ ‫ش��رکت در یک فس��تیوال تجاری می‌تواند عرصه‬ ‫مناس��بی باش��د تا توانایی واقعی یک شرکت یا یک‬ ‫س��ازمان در زیربخش‌ه��ای اقتص��ادی ب��ه نمای��ش‬ ‫دربیاید‪ .‬آن‌گونه که بررس��ی‌ها نشان دادند‪ ،‬شرکت‌ها‬ ‫و س��ازمان‌هایی که موفق ش��دند از منابع موجود در‬ ‫کشور خودشان مثل فناوری‪ ،‬س��رمایه‌های مختلف‪،‬‬ ‫نیروی انسانی و هر چیز دیگری از این دست استفاده‬ ‫بهتری داشته باشند و در کنار آن مناسب‌ترین تعامل‬ ‫را با ش��بکه‌های عرضه‌کننده برق��رار کنند‪ ،‬در عرصه‬ ‫رقابت موفق‌تر خواهند بود‪ .‬نمایش��گاه‌ها خصوصا در‬ ‫ابعاد بین‌المللی بهترین عرصه برای ایجاد رقابت بین‬ ‫بازرگانان هس��تند‪ .‬چون امکان استفاده از تمام منابع‬ ‫داخلی و خارجی در آنها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستیابی به رشد اقتصادی پایدار‬ ‫بی ش��ک دس��تیابی به رش��د اقتص��ادی پایدار و‬ ‫توس��عه همه جانب��ه‪ ،‬نیازمن��د پی��روی از الگوهای‬ ‫مناس��ب توسعه اقتصادی‌اس��ت و در سال‌های اخیر‬ ‫در جمهوری اس�لامی ایران برای رهایی از وابستگی‬ ‫به نفت‪ ،‬سیاس��ت جایگزینی صادرات غیرنفتی برای‬ ‫تامین ارز مورد نیازکشوریعنی صنایع داخلی ازطریق‬ ‫تش��ویق به تولید کاالهای وارداتی و صدورکاالها به‬ ‫دیگرکش��ورها‪ ،‬بیش از هرزم��ان دیگری مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شناسایی صنعتگران و تولیدکنندگان در رشته‌های‬ ‫مختل��ف صنعتی در سراسرکش��ور و اط�لاع از توان‬ ‫تولی��دی وکیفی��ت عرض��ه کاال و توس��عه صادرات‬ ‫کااله��ای تولی��دی کش��ور در زمینه‌ه��ای مختلف‬ ‫صنعتی‪،‬کشاورزی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬آگاهی از مشکالت‬ ‫و موان��ع در راه تولی��د و ارائه پیش��نهادها و نظرات‬ ‫صاحبنظ��ران اقتصادی ب��رای بهبود ش��رایط تولید‬ ‫محصوالت داخلی و ایجاد زمینه مساعد برای نمایش‬ ‫کااله��ای صادراتی غیرنفتی برای رش��د و توس��عه‬ ‫صادرات این گونه کاالها بخش��ی از مزایای برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫هزار راه رسیدن به موفقیت‬ ‫صمت کارآمدترین نکات نمایشگاهی را بررسی می‌کند‬ ‫گروه تج�ارت – برگزاری نمایش��گاه با‬ ‫چند ش��یوه مختل��ف ص��ورت می‌گیرد‪ .‬یا‬ ‫در قال��ب تخصص��ی و نمای��ش محصوالت‬ ‫و دستاوردهاس��ت ی��ا ب��ه ص��ورت عرضه‬ ‫مس��تقیم کاالس��ت یا می‌تواند ترکیبی از‬ ‫این دو باشد‪ .‬با توجه به شرایط فعلی کشور‬ ‫ایران‪ ،‬برگ��زاری نمایش��گاه‌های تخصصی‬ ‫کارآمدترین و مناس��ب‌ترین راه برای رشد‬ ‫صنعت نمایش��گاهی و در نهایت پیشرفت‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫از دیدگاه برخ��ی از صاحب‌نظران یکی‬ ‫از عوامل مهم شرکت در یک نمایشگاه یا‬ ‫برگزاری آن‪ ،‬برنامه‌ریزی صحیح و دقیق و‬ ‫تعیین اهداف روشن برای مراحل مختلف‬ ‫برگزاری اس��ت که ب��رای برگزار‌کنندگان‬ ‫و مش��ارکت‌کنندگان باتوج��ه ب��ه اهداف‬ ‫برگ��زاری متفاوت خواهد ب��ود‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشان می‌دهد که تنها یک‌سوم تا یک‌دوم‬ ‫ش��رکت‌کنندگان برای ش��رکت کردن در‬ ‫نمایشگاه اهداف روشن و مکتوبی دارند‪.‬‬ ‫صم��ت در ادام��ه مهم‌تری��ن اصول در‬ ‫برگزاری یک نمایشگاه تخصصی را بررسی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه مناسب‬ ‫بودجه‌بندی و کنترل هزینه‌ها از مسائل‬ ‫عمده‌ای اس��ت که باید هنگام برنامه‌ریزی‬ ‫ب��ه آن توجه ویژه‌ای ش��ود چرا که بخش‬ ‫عم��ده‌ای از موفقی��ت در نمایش��گاه‪،‬‬ ‫اختص��اص بودجه مناس��ب ب��رای اجرای‬ ‫مراحل مختلف است‪ .‬هزینه‌هایی از قبیل‬ ‫اج��اره محل‪ ،‬نصب تجهی��زات و امکانات‪،‬‬ ‫دکور‪ ،‬چاپ کاتالوگ و بروش��ور‪ ،‬استخدام‬ ‫نیروی انسانی پاره وقت و ‪...‬‬ ‫ه��دف غرف��ه‌داران ب��رای ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه‌ها مالق��ات ب��ا مش��تریان‬ ‫جدی��د‪ ،‬عرضه کاالهای جدی��د و گرفتن‬ ‫س��فارش اس��ت‪ .‬ب��رای برگزارکنندگان و‬ ‫مش��ارکت‌کنندگان اه��داف حض��ور باید‬ ‫کاملا مش��خص و روش��ن باش��د‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت به دالیل سیاس��ی حض��ور در یک‬ ‫یا چند کش��ور ضروری به نظر برس��د که‬ ‫جزو اهداف برگزار‌کنندگان اس��ت ولی از‬ ‫نظر اقتصادی ممکن اس��ت دارای اهمیت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب مناسب نمایشگاه‬ ‫نخستین گام به سوی موفقیت‪ ،‬انتخاب‬ ‫بهترین نمایش��گاهی اس��ت که با فروش‪،‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬عالمت تجاری‪ ،‬یا س��ایر اهداف‬ ‫شرکت تطبیق داشته باشد‪ .‬آیا نمایشگاهی‬ ‫که انتخاب ش��ده‪ ،‬مناسب ترین نمایشگاه‬ ‫برای رس��یدن به اهداف اس��ت؟ توجه به‬ ‫نمایشگاه‌های مختلف در داخل یا خارج از‬ ‫کش��ور به صرفه و صالح هر شرکتی است‬ ‫ک��ه با مطالعه و کار کارشناس��ی‪ ،‬بهترین‬ ‫گزینه را برای حضور انتخاب کند‪.‬‬ ‫ب��رای اداره مطل��وب ی��ک نمایش��گاه‬ ‫یا ی��ک غرف��ه‪ ،‬انتخاب مدیر شایس��ته و‬ ‫کارآم��د ض��رورت دارد‪ .‬خصوصیات مدیر‬ ‫برگزار‌کنن��ده با مدیر غرفه یک ش��رکت‬ ‫باتوجه به اه��داف و وظای��ف متفاوت‪ ،‬تا‬ ‫حدودی تفاوت دارد‪ .‬شناس��ایی حرفه‌ای‬ ‫گروه هدف‪ ،‬پیش‌بینی مکانی برای تعامل‬ ‫غرف��ه‌داران و بازدیدکنن��دگان‪ ،‬آم��وزش‬ ‫کارکنان در امر نمایش��گاه (دانش��گاهی و‬ ‫غیردانش��گاهی)‪ ،‬ارزیابی و مستندس��ازی‬ ‫یک نمایشگاه از جنبه‌های مدیریتی است‬ ‫که باید مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلیغات و اطالع رسانی‬ ‫تبلیغ��ات ب��ه ص��ورت عام‪ ،‬ب��ه معرفی‬ ‫ش��رکت‌کنندگان‪ ،‬توانمن��دی اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماعی کش��ور می‌پردازد‪.‬‬ ‫دلیل عمده برگزاری‬ ‫یک نمایشگاه؛ مالقات‬ ‫مشتریان جدید‪ ،‬طرح و‬ ‫نشان دادن محصوالت‬ ‫جدید و گرفتن‬ ‫سفارش‌های فروش‬ ‫است و امروزه در‬ ‫تجارت رضایت مشتری‬ ‫یک اصل است‬ ‫اطالع‌رس��انی از طریق خدمات تبلیغاتی‬ ‫مانند کاتالوگ‪ ،‬پوستر‪ ،‬بروشور‪ ،‬بیلبورد یا‬ ‫رسانه‌های دیداری و شنیداری‪ ،‬به منظور‬ ‫اعالم حضور متخصصان در نمایشگاه‪ ،‬ارائه‬ ‫اطالع��ات کلی به بازدیدکنندگان‪ ،‬معرفی‬ ‫کاال و توانمندی شرکت یا موسسه صورت‬ ‫می‌پذیرد‪.‬‬ ‫هدف از طراحی مناسب‪ ،‬ایجاد یک غرفه‬ ‫بس��یار زیبا و تحسین‌برانگیز نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫فراه��م کردن زمینه‌ای برای نش��ان دادن‬ ‫کاال و ویژگی‌ه��ای آن به بازدیدکنندگان‬ ‫است و باید دارای خصوصیات زیر باشد‪:‬‬ ‫ توج��ه بازدیدکننده‌ه��ا را ظ��رف ‪2‬تا‬‫‪5‬ثانیه ـ یعنی ط��ول مدتی که معموال از‬ ‫مقاب��ل یک غرفه عب��ور می‌کند ـ به خود‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫ عالقه آنان را به حد کافی برانگیزاند تا‬‫به داخل غرف��ه بیایند و با دقت کامل آن‬ ‫را بررسی کنند‪.‬‬ ‫ چیدم��ان کاالها به ش��کلی انباش��ته‬‫نباش��د که بیننده نتوان��د بفهمد که چه‬ ‫چیزهایی نمایش داده می‌شود‪.‬‬ ‫ رنگ‌ه��ا‪ ،‬ح��روف ب��ه کار رفت��ه و‬‫سبک‌های مورد استفاده باید با بسته‌بندی‬ ‫و خود کاالها‪ ،‬کاملا هماهنگی و سنخیت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ پیام��ی که طراح به ذه��ن بیننده القا‬‫می‌کند‪ ،‬نباید غیرقابل درک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ برقراری ارتباط موثر و مناسب‬ ‫اگ��ر بازدیدکنندگان زمینه مش��ترک با‬ ‫غرفه‌داران داش��ته باش��ند‪ ،‬غرفه‌دار پیام‬ ‫خ��ود را باید به طریقی ارائه کند که برای‬ ‫بازدیدکننده قاب��ل درک‪ ،‬جذاب و جالب‬ ‫باش��د و در نهایت بازدیدکننده و غرفه‌دار‬ ‫بای��د یک زبان تجاری مش��ترک داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬همچنین برای ایجاد تعامل بیشتر‪،‬‬ ‫بر اس��تفاده از ابزارها و فناوری نوین برای‬ ‫افزایش مشارکت شرکت‌کنندگان می‌توان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫ارائ��ه کاالهایی که ب��ا اس��تاندارد بازار‬ ‫مصرف مطابق��ت ندارند ب��ه مراتب زیان‬ ‫آورت��ر از ارائ��ه ندادن آنها به بازار اس��ت‪،‬‬ ‫زی��را اث��رات منف��ی ب��ر ذه��ن و روحیه‬ ‫مش��تریان بالق��وه می‌گذارد‪ .‬بس��ته‌بندی‬ ‫و عرض��ه مناس��ب آن در غرفه‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ذوق و س��لیقه بازار هدف‪ ،‬اثرات مثبت در‬ ‫دستیابی به بازار را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫از ل��وازم ضروری برای ارتباط مناس��ب‬ ‫با بازدیدکنندگان در هرنمایش��گاه‪ ،‬آشنا‬ ‫بودن به زب��ان بین‌الملل��ی و توان عرضه‬ ‫مش��خصات کاال و ارتباط صحیح اس��ت‪.‬‬ ‫هنگامی که اف��راد از فرهنگ‌های مختلف‬ ‫با یکدیگر ارتب��اط برقرار می‌کنند‪ ،‬عوامل‬ ‫خاص فرهنگ��ی‪ ،‬و اینکه اف��راد پیام‌ها را‬ ‫چگونه به رمز تبدیل می‌کنند یا رمز آن را‬ ‫می‌گشایند‪ ،‬تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط صحیح با خریدار‬ ‫ش��رکت‌هایی که پایبند ضوابط اخالقی‬ ‫و آداب معاش��رت نیس��تند‪ ،‬این اصول را‬ ‫نادیده می‌گیرند و نمی‌توانند در دستیابی‬ ‫ب��ه بازاره��ای ه��دف و افزای��ش فروش‬ ‫محصول موفق باش��ند‪ .‬مودبانه و حرفه‌ای‬ ‫عمل کردن الزمه موفقیت در نمایش��گاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر نمایش��گاهی خوب و جذاب باشد‪،‬‬ ‫بدون شک انبوهی از بازدیدکنندگان را به‬ ‫همراه خواهد آورد‪ .‬برای معرفی نمایشگاه‬ ‫ب��ه طور صحیح و با دع��وت از افرادی که‬ ‫حضور و بازدید آنان برای غرفه مهم است‬ ‫باید برنامه‌ریزی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت امکانات و خدمات‬ ‫از آنجای��ی که نمایش��گاه مح��ل تعامل‬ ‫میان غرفه‌داران و بازدیدکنندگان‪ ،‬درباره‬ ‫کاال و خدمات اس��ت‪ ،‬وج��ود امکاناتی از‬ ‫قبی��ل وس��ایل ارتباطی‪ ،‬س��الن‪ ،‬امکانات‬ ‫رفاهی‪ ،‬پایگاه‌های اطالعات‪ ،‬وس��ایل ایاب‬ ‫و ذه��اب‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬هتل‪ ،‬انب��ار‪ ،‬و ‪ ...‬در‬ ‫موفقیت نمایشگاه اثر‌گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور به موقع در غرفه‬ ‫وقت‌شناس��ی و رعایت حض��ور به موقع‬ ‫در غرفه از نکات قابل توجه اس��ت و اکثر‬ ‫بازرگانان با مدی��ران واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعت��ی وقت‌نش��ناس حاضر ب��ه معامله‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود تنش در روابط سیاسی‬ ‫برگزاری نمایش��گاه در کش��ورهایی که‬ ‫از نظر سیاس��ی با کش��ور ما دارای تنش‬ ‫هستند عقالنی نیست‪ ،‬زیرا اقدامات دولت‬ ‫می‌توان��د ناگه��ان همه چی��ز را دگرگون‬ ‫کن��د‪ ،‬از ای��ن رو برگزار‌کنن��دگان باید از‬ ‫گرایش‌های سیاسی آگاه و مطمئن باشند‬ ‫و از تغییرات قوانین آگاهی یابند و سپس‬ ‫اقدام به پرپایی نمایشگاه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات اقتصادی و سیاسی‬ ‫ثبات اقتصادی کشورهای مبدا و مقصد‬ ‫برای اداره مطلوب یک‬ ‫نمایشگاه یا یک غرفه‪،‬‬ ‫انتخاب مدیر شایسته‬ ‫و کارآمد ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬خصوصیات مدیر‬ ‫برگزار‌کننده با مدیر‬ ‫غرفه یک شرکت باتوجه‬ ‫به اهداف و وظایف‬ ‫متفاوت‪ ،‬تا حدودی‬ ‫تفاوت دارد‬ ‫برای ش��رکت‌کنندگان در هر نمایشگاه از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار است‪ .‬زیرا آنها در‬ ‫س��ایه ثبات اقتصادی و سیاسی می‌توانند‬ ‫به برنامه‌ریزی صحیح به منظور ش��رکت‬ ‫در نمایشگاه‪ ،‬دستیابی به بازارهای هدف‪،‬‬ ‫تولید و صادرات تداوم بخشند‪.‬‬ ‫نظر به این که برگزاری یک نمایش��گاه‬ ‫و همچنین اداره یک غرفه از فعالیت‌های‬ ‫مختلف تش��کیل می‌ش��ود و مستلزم کار‬ ‫گروهی اس��ت‪ ،‬لذا باید مدی��ر و کارکنان‬ ‫بتوانند با درایت و پرهیز از اختالف سلیقه‬ ‫و برنامه‌ری��زی صحی��ح‪ ،‬کار را ب��ه اتمام‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین خواسته خریداران‬ ‫‪3‬دلی��ل عمده برگزاری یک نمایش��گاه؛‬ ‫مالقات مش��تریان جدید‪ ،‬طرح و نش��ان‬ ‫دادن محص��والت جدی��د و گرفت��ن‬ ‫س��فارش‌های فروش اس��ت و ام��روزه در‬ ‫تجارت رضایت مشتری یک اصل است‪.‬‬ ‫بنابراین باید برای جلب رضایت هر چه‬ ‫بیشتر مش��تری به دنبال معرفی کاالهای‬ ‫م��ورد نیاز مش��تری در نمایش��گاه‌ها بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن منطق حکم می‌کند که از منابع‬ ‫مح��دود مالی تنه��ا برای ص��دور کاال به‬ ‫بازارهایی استفاده شود که شانس بیشتری‬ ‫برای جذب کاالها در زمان فعلی یا آینده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب شرکت‌های معتبر و توانمند‬ ‫متناس��ب با موضوع نمایش��گاه انتخاب‬ ‫شرکت هایی که بتوانند با رقبا در بازارهای‬ ‫هدف به رقابت بپردازند از عوامل موثر در‬ ‫موفقیت نمایشگاه است‪ .‬برگزارکننده باید‬ ‫در انتخاب آن دقت کافی مبذول کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت‌ از صادرکنندگان در‬ ‫مشارکت نمایشگاه‌ها‬ ‫حمایت‌ه��ای اصولی و درس��ت از طرف‬ ‫دولت از بعد سیاس��ی‪ ،‬همکاری س��فارت‬ ‫جمهوری اس�لامی و رایزنی تیم بازرگانی‬ ‫مقی��م‪ ،‬و از بعد مال��ی حمایت‌های مالی‬ ‫از قبی��ل یارانه حضور در نمایش��گاه‌ها و‬ ‫ب��ازار هدف‪ ،‬و اختص��اص جوایز صادراتی‬ ‫می‌باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌ب�رداری از زم�ان برگ�زاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫با توجه به این که زمان هر نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی مح��دود اس��ت (حداکثر ‪5‬‬ ‫روز)‪ ،‬ش��رکت‌کننده بای��د بتواند از زمان‬ ‫مح��دود برای رس��یدن به اه��داف خود‬ ‫حداکث��ر اس��تفاده را کند و نس��بت به‬ ‫واکنش خری��داران بالق��وه در ارتباط با‬ ‫کاالی عرضه شده آگاه شود‪ .‬آنچه مسلم‬ ‫است‪ ،‬ش��رکت در یک نمایشگاه تجاری‪،‬‬ ‫نخستین گام یا مرحله‌ای است که برای‬ ‫پیمودن خط سیر طوالنی توسعه تولید‪،‬‬ ‫خدمات و دس��تیابی به بازارهای جدید‪،‬‬ ‫باید طی کرد‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫‹ ‹نخستین سمینار غذای حالل برگزار می‌شود‬ ‫مهر‪ :‬س��مینار‪ ،‬کارگاه تخصصی و نمایشگاه بین‌المللی «استانداردسازی‬ ‫و تجاری‌سازی غذای حالل» برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫دکت��ر جوانم��رد‪ ،‬دبیر علمی س��مینار در این رابطه گفت‪ :‬این س��مینار‬ ‫تخصصی از روز ‪ 17‬تا ‪ 19‬ش��هریور امس��ال در محل سازمان پژوهش‌های‬ ‫علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود‪ .‬نخستین سمینار‪ ،‬کارگاه تخصصی و‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی استانداردسازی و تجاری‌سازی غذای حالل با مشارکت‬ ‫س��ازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران‪ ،‬بانک توس��عه اسالمی‪ ،‬مرکز‬ ‫منطقه‌ای انتقال فناوری و مرکز ملی و منطقه‌ای حالل برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫جوانمرد گفت‪ :‬در این س��مینار س��خنرانانی از کشورهای امریکا‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬س��ریالنکا‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬س��ودان و یمن حضور دارند‪ .‬یکی‬ ‫از اهداف برگزاری این س��مینار و کارگاه تخصصی ارائه گزارشی از وضعیت‬ ‫استانداردسازی و تجاری‌سازی و تجارت غذای حالل در دنیا و در کشورهای‬ ‫شرکت‌کننده در این سمینار است‪.‬‬ ‫جوانمرد در خصوص عناوین و موضوعات سخنرانی‌های این کارگاه گفت‪:‬‬ ‫اصول و جنبه‌های تولید فرآوری‪ ،‬بس��ته‌بندی‪ ،‬کنترل کیفی غذای حالل‪،‬‬ ‫اجزای تشکیل‌دهنده حالل و غیرحالل در مواد غذایی‪ ،‬استانداردهای غذای‬ ‫حالل و قوانین و مقررات غذای حالل و تجاری‌سازی غذای حالل از جمله‬ ‫موضوعات سخنرانی‌های علمی این سمینار است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در همدان برگزار می‌شود‬ ‫تس�نیم ـ همزمان با اختتامیه جش��نواره تابستانی‪ ،‬نمایشگاه سراسری‬ ‫صنایع‌دس��تی در همدان برگزار می‌شود‪ .‬علیرضا قاسمی از برپایی دهمین‬ ‫نمایش��گاه سراس��ری بازرگانی صنایع‌دستی کش��ور در همدان خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در نمایش��گاه سراس��ری صنایع‌دستی رش��ته‌های شاخص هر‬ ‫اس��تان حضور یافته و اق�لام خود را در معرض دید عم��وم قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‪‎‬های بین‌المللی همدان برگزار شده‬ ‫و آثار صنایع‌دس��تی در ‪3‬سالن هگمتانه‪ ،‬الوند و ابن‌سینا به معرض نمایش‬ ‫گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن نمایش��گاه از ‪ 20‬ت��ا ‪ 24‬ش��هریور در همدان‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬آثار صنایع‌دس��تی به صورت ورک‌ش��اپ در‬ ‫رش��ته‌های مختلف از جمله منبت‪ ،‬س��فال‪ ،‬نقاشی روی س��فال‪ ،‬تراشش‬ ‫سن‌های قیمتی و ‪ ...‬به نمایش گذاشته می‌شود تا بتوان ضمن آموزش آنها‬ ‫را به عالقه‌مندان معرفی کرد‪.‬‬ ‫در این کارگاه هنرمندان حاضر در نمایشگاه شرکت می‌کنند و مباحث و‬ ‫مسائلی از صنایع‌دستی به آنها آموزش داده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جدیدترین محصول سامسونگ در نمایشگاه برلین‬ ‫تس�نیم‪ :‬محصول جدید سامس��ونگ با ن��ام ‪ Galaxy Note4‬یکی از‬ ‫خبرس��ازترین گوشی‌های سامسونگ اس��ت که روز گذشته (سوم سپتامبر‬ ‫برابر با ‪ ۱۲‬شهریور) و همزمان با آغاز نمایشگاه ‪ IFA‬در برلین رونمایی شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان سامس��ونگ معتقدند اش��خاصی که از طرح و مدل نوت ‪3‬‬ ‫رضایت داشتند‪ ،‬مسلما از نوت ‪ 4‬نیز راضی خواهند بود‪.‬‬ ‫انتش��ار تصاویر اولیه این گوشی نشان از قابلیت‌های متفاوت و همینطور‬ ‫جالب توجه آن دارد‪ .‬نمایش��گاه ‪ IFA‬از قدیمی‌ترین نمایشگاه‌های آلمان‬ ‫اس��ت که با محوریت لوازم خانگی و فناوری‌ه��ای نوین ارتباطی در برلین‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫لزوم سیاست‌های تشویقی بیشتر برای حمایت از بازار سرمایه‬ ‫‪27‬‬ ‫فرار مالیاتی سودآورتر از معافیت مالیاتی!!‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد‬ ‫برآورد می‌شود‪ ،‬در حالی‌که این رقم در بعضی کشورها‬ ‫مع��ادل‪ ۳۲‬درص��د از تولید ناخالص داخلی آنهاس��ت‪.‬‬ ‫با آنکه تالش‌های بسیاری برای افزایش رقم مالیاتی در‬ ‫کشور انجام شده‪ ،‬اما این میزان هنوز در مقابل بسیاری‬ ‫از کشورها رقم ناچیزی است‪.‬‬ ‫در این میان ش��رکت‌های بورس��ی به دلیل داش��تن‬ ‫ش��فافیت‌های اطالعاتی‪ ،‬مالیات بیش��تری نس��بت به‬ ‫ش��رکت‌هایی که در خارج از ب��ورس فعالیت می‌کنند‪،‬‬ ‫می‌پردازن��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر معافیت‌ه��ای مالیات��ی‬ ‫شرکت‌های بورس��ی نیز تاکنون نتوانس��ته آن‌طور که‬ ‫انتظار می رفت موجب جذب ش��رکت‌های غیربورسی‬ ‫به بازار سرمایه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت اطالعاتی‬ ‫در همی��ن رابطه علی‌عباس کریمی‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫ش��رکت ب��ورس در گفت‌وگ��و ب��ا صم��ت درخصوص‬ ‫مشوق‌های مالیاتی برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای آنکه ش��رکت‌ها از طریق بورس تامین‬ ‫مالی انجام دهند‪ ،‬اجرای معافیت مالیاتی بس��یار مفید‬ ‫خواه��د بود‪ .‬وی به م��اده ‪ 105‬قانون ثبت ش��رکت‌ها‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬براس��اس این قانون‪ ،‬ش��رکت‌ها‬ ‫موظف هس��تند ‪25‬درصد از سودش��ان را بابت مالیات‬ ‫بپردازند‪ .‬اما ش��رکت‌های بورسی از معافیت‪10‬درصدی‬ ‫برخوردار می‌شوند‪ .‬با وجود این میزان معافیت مالیاتی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌هایی که دارای س��هام ش��ناور باالیی هستند‪،‬‬ ‫مالیات زیادی پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫کریمی در ادامه تصریح کرد‪ :‬اگر معافیت‌های مالیاتی‬ ‫در بازار سرمایه افزایش یابد‪ ،‬استقبال بنگاه‌‌ها از بورس‬ ‫بیشتر می‌شود‪ .‬برای نمونه اگر افزایش سرمایه شرکت‌ها‬ ‫که از طریق آورده نقدی س��هامداران صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫مشمول معافیت مالیاتی شوند‪ ،‬بنگاه‌های بسیاری را به‬ ‫س��وی بورس می‌کشاند‪ .‬به این معنا که اگر بنگاه‌ها به‬ ‫میزان آورده نقدی س��هامداران از مالیات معاف شوند‪،‬‬ ‫یک‌که آورده نقدی بیش از سود یک شرکت در ‪1‬سال‬ ‫بود‪ ،‬برای سال‌های دیگر نیز تمدید شود‪.‬‬ ‫کریمی به نبود عدالت مالیاتی در بازار سرمایه و خارج‬ ‫از آن اشاره کرد و گفت‪ :‬بنگاه‌هایی که در بورس حضور‬ ‫دارند به دلیل آنکه دارای ش��فافیت اطالعاتی هس��تند‬ ‫مالیات بیشتری می‌پردازند‪ .‬اما بنگاه‌هایی که در خارج‬ ‫از ب��ورس فعالی��ت می‌کنن��د‪ ،‬به دلیل ش��فاف نبودن‬ ‫آمارهای‌ش��ان مالیات کمتری پرداخ��ت می‌کنند‪ .‬این‬ ‫موضوع نش��ان‌دهنده عدالت مالیاتی ضعیف در اقتصاد‬ ‫ماس��ت‪ .‬وی یکی از دالیل اس��تقبال نکردن بنگاه‌ها را‬ ‫میزان مالیات پرداختی توس��ط ش��رکت‌های بورس��ی‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬بنگاه‌ها در خارج از بازار سرمایه‬ ‫به راحت��ی می‌توانن��د از پرداخت مالیات ف��رار کنند‪.‬‬ ‫بنابراین آنها با وجود داشتن معافیت مالیاتی از بورسی‬ ‫شدن استقبال نمی‌کنند‪.‬‬ ‫کریمی اظهار کرد‪ :‬به نظر من دولت باید شرکت‌های‬ ‫س��هامی عام را مکلف کند تا شفافیت اطالعاتی داشته‬ ‫باشند و تحت نظر بورس فعالیت کنند و به شرکت‌های‬ ‫س��هامی خاص که شفاف نیستند اعتبارات ارزان‌قیمت‬ ‫تعلق نگیرد‪ .‬حتی اگر اعتباراتی در سیس��تم بانکی در‬ ‫حوزه سرمایه در گردش داده می‌شود‪ ،‬براساس ضوابط‬ ‫و شفافیت اطالعاتی باشد‪.‬‬ ‫وی به راهکارهایی که به رونق بازار سرمایه می‌انجامد‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬از جمله ای��ن راهکاره��ا ایجاد‬ ‫ش��رکت‌های جدید در قالب بازار سرمایه‪ ،‬تالش دولت‬ ‫برای اجرای ش��فافیت اطالعات��ی در بازارهای خارج از‬ ‫ب��ورس‪ ،‬اخذ مالی��ات‪ ،‬اجرای عدالت مالیاتی و انتش��ار‬ ‫اوراق مشارکت در بازار سرمایه برای تامین مالی است‪.‬‬ ‫کریمی با اشاره به نرخ اوراق مشارکت برای پروژه‌ها‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نرخ اوراق مش��ارکت پروژه‌ها باید ش��ناور‬ ‫شود و براساس ریسک و س��ودآوری نرخ‌های متفاوتی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬بنابراین ش��رکتی که دارای سودآوری‬ ‫بیش��تری اس��ت‪ ،‬بتواند با ن��رخ باالتر اوراق مش��ارکت‬ ‫منتش��ر کرده و در چارچوب بازار س��رمایه تامین مالی‬ ‫کند‪ .‬از سوی دیگر نباید اوراق مشارکت با نرخ تثبیتی‬ ‫بانک مرکزی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره جذب سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید قوانینی در کشور تنظیم و تدابیری اندیشیده شود‬ ‫تا سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی بازار سرمایه سوق‬ ‫دهیم که این امر به رونق بورس و درنهایت تولید کشور‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های تشویقی‬ ‫علی عس��گری‌مارانی‪ ،‬مدیرعامل سرمایه‌گذاری بانک‬ ‫ملی نیز در این رابطه گفت‪ :‬به‌طور کلی سیاس��ت‌های‬ ‫مالیاتی که در راس��تای حمایت از بازار سرمایه به‌وجود‬ ‫بیاید‪ ،‬بسیار مناسب است‪ .‬اگر شرایطی فراهم شود که‬ ‫وقتی س��ود سهام صرف افزایش سرمایه می‌شود به آن‬ ‫مالیات تعلق نگیرد‪ ،‬این موض��وع می‌تواند انگیزه برای‬ ‫افزایش سرمایه را باال ببرد‪.‬‬ ‫وی در مورد حمایت‌های دولت تصریح کرد‪ :‬دولت‌ها‬ ‫برای حمایت از بازار س��رمایه باید هزینه کنند‪ .‬تاکنون‬ ‫حرف‌های بس��یار خوبی از دولت‌ها شنیده شده اما در‬ ‫این زمینه کار اجرایی ندیده‌ایم‪ .‬البته حمایت به معنای‬ ‫آن اس��ت که در این بازار ش��اهد اتفاق‌هایی باش��یم تا‬ ‫سهامداران صدای جرینگ جرینگ سود پول‌های خود‬ ‫را در جیب‌شان بشنوند‪.‬‬ ‫عس��گری‌مارانی به میزان مالیات پرداختی از س��وی‬ ‫بنگاه‌ها اشاره و تصریح کرد‪ :‬اکنون شرکت‌ها ‪25‬درصد‬ ‫از میزان سودشان را مالیات می‌پردازند که خود شرکت‬ ‫به‌طور مس��تقیم آن را کم کرده و مابقی به سهامداران‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫وی در م��ورد افزایش میزان مالیات تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف‌کنندگان در جامعه گفت‪ :‬در چند سال گذشته‬ ‫ن��ه تنها مالیات ‪25‬درصدی کاهش نیافته ‪،‬بلکه مالیات‬ ‫بر ارزش‌افزوده نیز به آن اضافه شده است‪ .‬عالوه بر آن‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده هم از ‪6‬درصد در س��ال گذشته‬ ‫به ‪8‬درصد رس��یده است‪ .‬عس��گری‌مارانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به این شرایط‪ ،‬این امر بدیهی است که بنگاه‌ها‬ ‫انگیزه الزم را برای موتور محرک اقتصاد ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دولت‌ها ب��رای حمایت از بازار‬ ‫سرمایه راه‌های مختلفی را پیش‌رو دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راه‌ها کاهش مالیات است‪ ،‬راه دیگر نیز سیاست‌های‬ ‫تشویقی اس��ت‪ .‬واگذاری معادن به شرکت‌های بورسی‬ ‫یکی از این موارد است‪ .‬برای نمونه دولت دارای معادن‬ ‫بس��یاری در گل‌گهر است که اگر این معادن را با شرط‬ ‫افزایش تولید به ش��رکت‌های بورس��ی واگذار کند‪ ،‬هم‬ ‫باعث رونق بازار سرمایه و هم تولید می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫واگذاری فازهای عس��لویه ب��ه بنگاه‌های بورس��ی نیز‬ ‫می‌تواند یکی دیگر از این راهکارها باشد‪.‬‬ ‫عسگری در ادامه تصریح کرد‪ :‬به‌طور کلی دولت باید‬ ‫با ارائه سیاس��ت‌های تشویقی به شرکت‌های بورسی به‬ ‫تولیدات صنعتی‪ ،‬معدنی و کشاورزی رونق دهد‪.‬‬ ‫همچنین می‌توان برای بنگاه‌های بورس��ی امتیازاتی‬ ‫قائل ش��د که باعث ورود دیگر بنگاه‌ها به بازار س��رمایه‬ ‫ش��ود که از آن جمله می‌توان به دادن تسهیالت بانکی‬ ‫به ش��رکت‌هایی که دارای شفافیت بیشتر و رتبه‌بندی‬ ‫باالتری هستند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی به ش��فافیت ش��رکت‌های بورسی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت‌های بورسی به‌دلیل ش��فافیت‪ ،‬واقعیت‬ ‫مالیاتی‌ش��ان قاب��ل کتمان نیس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل‬ ‫بخش‌های خصوصی بزرگ مایل نیستند به بازار سرمایه‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫نزول بورس ماندگار شد‬ ‫افت ‪ 1400‬واحدی شاخص در هفته جاری‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ -‬تاالر حافظ همچنان روزهای رکود را پش��ت س��ر‬ ‫می‌گذارد‪ .‬به عقیده کارشناس��ان‪ ،‬س��هم‌های بزرگی مث��ل بانک‌ها و‬ ‫پتروش��یمی‌ها در بازار سرمایه به صورت مس��تقیم روی شاخص کل‬ ‫تاثیر می‌گذارند‪ ،‬این روزها به دلیل کمبود نقدینگی در بازار س��رمایه‬ ‫این گروه‌ها با تاثیر منفی خود‪ ،‬ش��اخص کل را منفی می‌کنند‪ .‬دیروز‬ ‫نیز در بازار س��رمایه گروه فلزات‪ ،‬بانک‌ها و پتروش��یمی‌ها بیش��ترین‬ ‫تاثیر منفی را بر مهم‌ترین متغیر این بازار داش��تند‪ .‬در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫س��هامدارانی ه��م که با دی��د بلندمدت به بازار نگاه می‌کنند خس��ته‬ ‫ش��ده‌اند و حاضرند سهام ارزشمند و بنیادی خود را با قیمت پایین‌تر‬ ‫به فروش برسانند‪ .‬آگاهان بازار معتقدند که نوعی رفتار غیرحرفه‌ای در‬ ‫بازار س��رمایه رواج پیدا کرده است‪ .‬بر اساس تحقیقات به عمل آمده‪،‬‬ ‫از بهمن سال ‪ 92‬در ‪68‬درصد از روزهای شنبه و ‪70‬درصد از روزهای‬ ‫یکش��نبه بازار منفی بوده است‪ .‬به همین دلیل سهامداران در روزهای‬ ‫چهارشنبه سهم‌های خود را می‌فروشند و در روزهای شنبه و یکشنبه‬ ‫که قیمت‌ها پایین‌تر اس��ت‪ ،‬آنها را دوباره خری��داری می‌کنند‪ .‬تداوم‬ ‫این روند دستکاری بازار توسط سوداگران و سفته‌بازان در شرایط این‬ ‫روزها خطرناک و نگران‌کننده ش��ده است‪ .‬بر همین اساس سهامداران‬ ‫تاکی��د دارند ب��رای کنترل رفتارهای دالالن بازار باید مس��ئوالن وارد‬ ‫عمل شوند‪ .‬از خبرهای اطراف بازار روز گذشته دریافت مجوز افزایش‬ ‫نرخ در گروه غذایی است‪ .‬براساس اطالعیه منتشره در گروه غذایی‪ ،‬به‬ ‫برخی از محصوالت اجازه افزایش ‪20‬درصدی در قیمت‌ها داده ش��ده‬ ‫که در نتیجه آن‪ ،‬دیروز سهام شرکت مینو مورد اقبال بازار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در مجموع دادوس��تدهای دیروز بورس ته��ران به دنبال ریزش‌های‬ ‫پیاپی خود‪ ،‬شاخص کل باز هم افت داشت و شاهد کاهش ‪110‬واحدی‬ ‫بود و در عدد ‪72‬هزار و‪121‬واحد ایستاد‪.‬‬ ‫حج��م و ارزش معام�لات نیز همچن��ان اندک اس��ت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫دیروز س��رمایه‌گذاران بیش از ‪344‬میلیون سهم و حق‌تقدم را در بازار‬ ‫ن بر ‪898‬‬ ‫دس��ت به دس��ت کردند که ارزش این مبادالت رقمی افزو ‌‬ ‫میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫نماده��ای مل��ی صنایع مس ای��ران‪ ،‬مخاب��رات ای��ران‪ ،‬بانک ملت‪،‬‬ ‫س‪.‬نفت و گاز و پتروش��یمی تامین‪ ،‬بانک پاسارگاد‪ ،‬صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج‌فارس و گسترش نفت و گاز پارسیان با بیشترین تاثیر منفی در‬ ‫بازار دیروز کاهش مهم‌ترین متغیر بورس را به دنبال داشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گ��روه مالی با بیش��ترین حج��م معامالت توانس��ت در‬ ‫ص��در برترین گروه‌ه��ای صنعت قرار گیرد و پ��س از آن گروه خودرو‬ ‫و ش��یمیایی در جای��گاه دوم و س��وم قرار گرفتند‪ .‬صدرنش��ینی بازار‬ ‫نیز با بیش��ترین رش��د قیمت متعل��ق به نمادهای ش��هد‪ ،‬فیبر ایران‪،‬‬ ‫پارس مینو‪ ،‬درخش��ان ته��ران‪ ،‬لبنیات پاک‪ ،‬المی��ران و کارخانه‌های‬ ‫تولیدی شیشه رازی بود‪.‬‬ ‫اما در س��وی دیگر بازار نمادهای خوراک دام پارس‪ ،‬تولیدی گرانیت‬ ‫بهسرام‪ ،‬کاشی و سرامیک حافظ‪ ،‬سرمایه‌گذاری نیرو‪ ،‬لنت ترمز ایران‪،‬‬ ‫قند لرس��تان و پاکسان با بیش��ترین کاهش قیمت در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت س��هامداران ب��رای خری��د س��هام ش��رکت‌های‬ ‫پارس الکتریک‪ ،‬ایران تایر‪ ،‬پس��ت بانک ایران‪ ،‬س��رمایه‌گذاری پارس‬ ‫توشه‪ ،‬افست‪ ،‬پارس مینو و بانک تجارت سنگین‌ترین صف‌‌های خرید‬ ‫را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقابل س��هامداران نمادهای صنایع کاغذسازی کاوه‪ ،‬صنعتی آما‪،‬‬ ‫پارس پامچال‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬سیمان اصفهان‪ ،‬سیمان دورود‬ ‫و پ��ارس الکتریک برای خروج از این س��هام‪ ،‬صف‌های فروش طوالنی‬ ‫را ثبت کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دیروز داده‌پردازی ایران با ارزش بیش از ‪533‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با بیش از ‪55‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری شاهد با بیش از ‪41‬میلیارد ریال‪ ،‬کمباین سازی ایران‬ ‫ب��ا بی��ش از ‪32‬میلیارد ریال‪ ،‬س��رمایه‌گذاری داروی��ی تامین با بیش‬ ‫از ‪30‬میلی��ارد ری��ال‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و پتروش��یمی تامی��ن با بیش از‬ ‫‪26‬میلیارد ریال و س��رمایه‌گذاری صنعت بیم��ه با بیش از ‪25‬میلیارد‬ ‫ریال بیشترین ارزش معامالت را به نام خود ثبت کردند‪.‬‬ ‫همچنین داده‌پردازی ایران‪ ،‬س��رمایه‌گذاری ش��اهد‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫صنع��ت بیم��ه‪ ،‬س��رمایه‌گذاری خوارزم��ی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬بانک تجارت و کمباین سازی ایران دارای بیشترین حجم‬ ‫معامله بودند‪.‬‬ ‫روی خط مجامع‬ ‫نام شرکت‬ ‫تاریخ‬ ‫مکان‬ ‫نوع مجمع‬ ‫مصوبات‬ ‫کی بی‌سی‬ ‫‪1393/06/08‬‬ ‫تهران‪ -‬میدان آرژانتین‬ ‫عمومی فوق‌العاده‬ ‫تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه‬ ‫نفت جی‬ ‫‪1393/04/11‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان ونک‬ ‫عمومی عادی ساالنه‬ ‫تصویب صورت‌های مالی‬ ‫سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‬ ‫‪1393/05/28‬‬ ‫تهران‪ -‬مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی‬ ‫عمومی عادی ساالنه‬ ‫تصویب صورت‌های مالی‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق صنایع بورسی‬ ‫با بسته حمایتی دولت‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫سرمایه ایرانیان‬ ‫اگرچه جزئیات دقیق بسته حمایتی دولت برای‬ ‫خروج غیر تورمی از رکود تاکنون مشخص نشده و‬ ‫بررس��ی‌ها برای اعمال تغییراتی در آن ادامه دارد‪،‬‬ ‫ام��ا به نظر می‌رس��د در آن به طور ویژه به مواردی‬ ‫همچون تامین مالی صنایع مختلف‪ ،‬پرداخت طلب‬ ‫ش��رکت‌های پیمانکاری از س��وی دول��ت و اجرای‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای پرداخته شده است‪.‬‬ ‫پرداخت طلب ش��رکت‌های پیمانکاری از س��وی‬ ‫دولت به‌صورت تهاتر با هزینه مالیات مجموعه‌های‬ ‫مذکور‪ ،‬یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش‬ ‫هزینه‌های مال��ی این ش��رکت‌ها به‌دلیل پرداخت‬ ‫نشدن بهره بانکی می‌ش��ود و درنهایت بر وضعیت‬ ‫سودآوری آنها آثار مثبتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در خص��وص کاه��ش س��ود نق��دی تقس��یمی‬ ‫ش��رکت‌های بورس��ی جهت مش��مولیت معافیت‬ ‫مالیاتی مش��مول این بس��ته حمایتی نی��ز به نظر‬ ‫می‌رسد این سیاست در راس��تای تسهیل در روند‬ ‫تامی��ن مالی ش��رکت‌های بورس��ی جه��ت اجرای‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای آنها و افزایش ظرفیت اسمی‬ ‫تولید پیش��نهاد شده اس��ت‪ ،‬چراکه این قانون طی‬ ‫س��ال‌های گذش��ته در روند اجرای طرح‌ها اعمال‬ ‫می‌ش��د و مجموعه‌هایی که پروژه‌های توس��عه در‬ ‫دس��ت اجرا داش��تند مراحل انجام افزایش سرمایه‬ ‫آنها مشمول مالیات نمی‌شد‪.‬‬ ‫آثار ناش��ی از اجرای این سیاس��ت ب��ر وضعیت‬ ‫آت��ی هلدینگ‌ه��ا‪ ،‬ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫صندوق‌ه��ای بازنشس��تگی و بیمه‌ها ک��ه فعالیت‬ ‫اصلی آنها بر پایه شناس��ایی درآمد از محل دریافت‬ ‫س��ود تقسیمی ش��رکت‌های س��رمایه‌پذیر است را‬ ‫این‌گون��ه می‌توان تحلیل کرد که تامین مالی الزم‬ ‫برای اجرای پروژه‌های توس��عه‌ای از محل افزایش‬ ‫س��رمایه و استفاده از سود انباشته شرکت‌ها به‌طور‬ ‫قط��ع در بلندم��دت موج��ب افزای��ش ارزش ویژه‬ ‫مجموعه‌های بورسی و در پی آن رشد قیمتی سهام‬ ‫زیرمجموعه‌هایشان می‌شود‪ .‬از این‌رو اگرچه ممکن‬ ‫است اجرای این سیاست طی بازه زمانی کوتاه‌مدت‬ ‫سبب کاهش سودآوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما این مجموعه‌ها می‌توانند از محل افزایش‬ ‫ارزش س��هام زیرمجموعه‌های خود س��ود مناسبی‬ ‫شناسایی کنند‪.‬‬ ‫اعم��ال معافیت‌ه��ای مالیات��ی ب��رای نهادهای‬ ‫مالی مختلف بازار س��رمایه همچون ش��رکت‌های‬ ‫س��بدگردانی و س��رمایه‌گذاری یک��ی دیگ��ر از‬ ‫پیش��نهادهای ارائه شده در بس��ته حمایتی دولت‬ ‫بوده است‪ .‬برهمین اساس به نظر می‌رسد سیاست‬ ‫دولت طی نیمه دوم س��ال‌جاری‪ ،‬اندکی از سرکوب‬ ‫افزایش قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های پولی و مالی‬ ‫انقباض��ی فاصله گیرد و ش��اهد اج��رای طرح‌های‬ ‫تشویقی برای حمایت از صنایع مختلف و در نهایت‬ ‫شکوفایی آنها باشیم‪.‬‬ ‫طب��ق موارد من��درج در این بس��ته‪ ،‬برنامه‌هایی‬ ‫همچ��ون اختصاص بودجه ‪4‬ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫ب��رای پروژه‌های عمرانی می‌توان��د بر بخش تقاضا‬ ‫موثر واقع و موجب رونق صنایع وابس��ته شود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که آثار مثبت اجرای بسته حمایتی‬ ‫دولت بر وضعیت کالن اقتصادی و نیز بازار سرمایه‬ ‫با مشخص شدن جزئیات آن و نحوه اجرا‪ ،‬طی نیمه‬ ‫دوم س��ال‌جاری نم��ود پیدا خواهد ک��رد که البته‬ ‫به‌طور قطع موج��ب تعدیل وضعیت کنونی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعادل به بازار اوراق تسهیالت‬ ‫مسکن برمی‌گردد‬ ‫رییس س��ازمان ب��ورس در م��ورد اقدامات انجام‬ ‫ش��ده برای ایجاد تعادل در بازار اوراق تس��هیالت‬ ‫خری��د مس��کن‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه تقاضا ب��رای اوراق تس��هیالت خرید مس��کن‬ ‫چند برابر افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬علی صالح‌آبادی‬ ‫افزود‪ :‬به همی��ن منظور اقداماتی ب��رای تعادل در‬ ‫بازار این نوع از اوراق انجام ش��ده اس��ت؛ به‌عنوان‬ ‫مثال سازمان بورس به صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫اج��ازه داد تا در س��پرده‌های ممتاز بانک مس��کن‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده و حق‌تقدم امتیاز تسهیالت را‬ ‫در بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫شتاب راه‌اندازی صندوق‌های‬ ‫بازارگردانی‬ ‫صن��دوق بازارگردان��ی ف��والد مبارک��ه به جمع‬ ‫صندوق‌های فعال بازارگردانی بازار سرمایه پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬محمودرضا خواجه نصیری‪ ،‬مدیر‬ ‫نظ��ارت بر بورس‌ها و بازارها با بیان این خبر گفت‪:‬‬ ‫با توجه به عملکرد مطلوب صندوق‌های بازارگردانی‬ ‫فع��ال از جمل��ه صندوق‌ه��ای بازارگردان��ی بانک‬ ‫اقتصاد نوین‪ ،‬بانک پارس��یان و بانک تجارت تعداد‬ ‫درخواست برای راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی‬ ‫شتاب گرفت‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫توسعه بین‌المللی‬ ‫بورس کاال‬ ‫بهاره فخری‌زاده‬ ‫کارشناس بورس کاال‬ ‫مش��کلی که کارشناسان‪ ،‬دولت و مجلس را بر آن‬ ‫داشت تا راهکارهایی در راستای خروج غیرتورمی از‬ ‫رک��ود ارائه دهند‪ ،‬پدیده «رک��ود تورمی» بود که از‬ ‫چند س��ال قبل در ایران آغاز شد‪« .‬تورم» اشاره به‬ ‫افزایش سطح عمومی تولید پول‪ ،‬درآمدهای پولی یا‬ ‫قیمت دارد و عموما به معنی افزایش غیرمتناس��ب‬ ‫سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود‪ .‬اصطالح‬ ‫«رکود اقتصادی» مربوط به دوره‌ای است که اقتصاد‬ ‫حالت انقباضی به خود می‌گیرد و رشد اقتصادی در‬ ‫این دوره منفی می‌شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اقتصاد باید با دو مشکل همزمان‬ ‫روبه‌رو شود که ارائه راه‌حل هماهنگ برای هردو آنها‬ ‫دشوار است‪ .‬هر سیاستی برای خروج از رکود باشد‪،‬‬ ‫نس��خه‌‌های مشخصی دارد که به تورم دامن می‌زند‪.‬‬ ‫راه‌حل سنتی کاهش تورم هم کاهش نقدینگی است‬ ‫که از آن‌طرف بر رکود دامن می‌زند‪ ،‬و شکست رکود‬ ‫نی��ز از طریق تزریق منابع مال��ی و نقدینگی ممکن‬ ‫است که به تورم بینجامد‪ .‬در حال حاضر که با روند‬ ‫منفی رش��د تولید ناخالص داخلی روبه‌رو هستیم‪ ،‬با‬ ‫توجه به س��هم بخش کش��اورزی در کشور‪ ،‬اهمیت‬ ‫اجرایی ش��دن ماده ‪ 33‬افزایش بهره‌وری محصوالت‬ ‫کشاورزی بیش از پیش مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫در م��اده‪ 33‬قان��ون افزای��ش به��ره‌وری بخ��ش‬ ‫کش��اورزی و منابع طبیعی آمده اس��ت‪« :‬از تاریخ‬ ‫تصویب این قان��ون‪ ،‬عالوه بر اج��رای قانون خرید‬ ‫تضمینی محصوالت کشاورزی‪ ،‬در قالب بودجه‌های‬ ‫س��نواتی و اعتبار مصوب‪ ،‬سیاست قیمت تضمینی‬ ‫نی��ز برق��رار می‌ش��ود‪ .‬تولیدکنن��دگان محصوالت‬ ‫کش��اورزی می‌توانن��د محصوالت خ��ود را در بازار‬ ‫ب��ورس تخصصی کاالی کش��اورزی عرض��ه کنند‪.‬‬ ‫در ص��ورت کاهش قیمت بورس نس��بت به قیمت‬ ‫تضمینی اعالم شده از سوی دولت‪ ،‬مابه‌التفاوت آن‬ ‫توس��ط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی مکلف اس��ت هر س��اله‬ ‫متناسب با ش��رایط تولید و بازار‪ ،‬محصوالت تحت‬ ‫سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم‬ ‫کند‪ ».‬حال به وضوح نقش بورس کاال در این راستا‬ ‫مشخص می‌شود‪ .‬شاید بررسی یکی از کارکردهای‬ ‫مه��م دیگر بورس کش��اورزی با راه ح��ل تئوریک‬ ‫خ��روج غیرتورمی از رکود و ارتب��اط معناداری که‬ ‫بین این دو وجود دارد نیز قابل تامل باش��د‪ .‬در راه‬ ‫حل تئوری��ک خروج غیرتورم��ی از رکود به جذب‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی اش��اره می‌شود‪ .‬نارسایی‌های‬ ‫بازار س��نتی که خود را در نوسانات کاذب قیمتی‪،‬‬ ‫نبود شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های‬ ‫الزم برای معامله‌گران نش��ان می‌دهد‪ ،‬از مهم‌ترین‬ ‫دالیل راه‌اندازی بورس‌های کاالیی در کش��ورهای‬ ‫جهان بوده اس��ت‪ .‬با راه‌اندازی بورس‌های کاالیی و‬ ‫به دنبال آن‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهای مشتقه یک نظام‬ ‫س��ازمان یافته ایجاد ش��د که داد و س��تد و توزیع‬ ‫کاالها در کش��ور‌های مختلف را منس��جم می‌کرد‪.‬‬ ‫ای��ن امر همچنین راه ورود ب��ه بازارهای جهانی را‬ ‫برای کشورها تسهیل کرده است‪ .‬وجود بازار مدرن‬ ‫بورس کاال‪ ،‬با س��اختاری مناسب و قوانین کارآمد‪،‬‬ ‫برای انجام معامالت کاالهای کشاورزی در سطحی‬ ‫باالتر از بازار داخلی‪ ،‬و البته رفع س��ایر مش��کالت‬ ‫مربوطه‪ ،‬از زیرس��اخت‌های الزم برای دس��تیابی به‬ ‫این هدف به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫روز خوب برقی در بورس‬ ‫در جری��ان معامالت دیروز‬ ‫ب��ورس ان��رژی در تابل��وی‬ ‫مش��تقه ح��دود ‪10‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��رق معامل��ه ش��د‬ ‫ت��ا حدنص��اب جدی��دی در‬ ‫معامالت برق به ثبت برس��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��نا‪ ،‬در جریان‬ ‫معامالت دیروز بورس انرژی‬ ‫طی ‪ 279‬نوبت معامالتی‪8 ،‬هزار و ‪ 144‬قرارداد سلف‬ ‫موازی استاندارد برق بسته شد‪ .‬بر این اساس دیروز‬ ‫‪195‬ه��زار و ‪ 456‬مگاوات س��اعت برق در نمادهای‬ ‫ب��ار پایه روزانه ب��ه ارزش ‪96‬میلیارد و ‪998‬میلیون‬ ‫ری��ال مورد معامله قرار گرف��ت‪ .‬بدین ترتیب دیروز‬ ‫مانند روزهای دوش��نبه و سه‌شنبه که معامالت نفتا‬ ‫بورس انرژی را به س��ر زبان‌ها انداخت معامالت برق‬ ‫یک روز به روزهای خ��وب بورس انرژی اضافه کرد‪.‬‬ ‫و ام��ا بورس انرژی در تابلوی فیزیکی نیز روز خوبی‬ ‫را سپری کرد‪ .‬دیروز حالل ‪ 402‬پاالیش نفت شیراز‬ ‫و ح�لال ‪ 410‬پاالیش نفت آب��ادان معامالت خوبی‬ ‫داش��تند‪ .‬همچنی��ن متانول پتروش��یمی زاگرس و‬ ‫گاز مایع صنعتی پتروش��یمی از دیگر معامالت روز‬ ‫چهارش��نبه بود که ارزش معامالت بورس انرژی در‬ ‫ای��ن تابلو را به رقم ‪17‬میلی��ارد و ‪333‬میلیون ریال‬ ‫رس��اند‪ .‬در مجموع روز چهارش��نبه ارزش معامالت‬ ‫ب��ورس ان��رژی در ‪ 2‬تابلوی ب��رق و فیزیکی به عدد‬ ‫‪114‬میلیارد و ‪ 331‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آسیب‌شناسی کارآیی بورس کاال در گفت‌وگو با کارشناسان‬ ‫ساماندهی بازارهای کاالیی با ابزارهای توسعه‌ای‬ ‫سمانه گالب – بورس کاال‪ :‬در‬ ‫مباحث اقتصاد متعارف استدالل‬ ‫می‌شود‪ :‬اتکا به نیروهای عرضه و‬ ‫تقاض��ا می‌توان��د مناب��ع تولید را به ش��کل‬ ‫بهینه‌ای ب��ه بخش‌های مختل��ف اختصاص‬ ‫ده��د‪ .‬با این حال این ام��ر زمانی امکان‌پذیر‬ ‫است که بازارها شرایط رقابت کامل را داشته‬ ‫باشند یا حداقل به این شرایط نزدیک باشند‪.‬‬ ‫بازاره��ای رقابت��ی ش��رایطی دارن��د ک��ه از‬ ‫مهم‌ترین آنه��ا می‌توان به وج��ود اطالعات‬ ‫کامل و ش��فاف بین خریداران و فروشندگان‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬توجه به همین ش��رط ابتدایی و‬ ‫مقایسه آن با ش��رایط واقعی بازارهای کشور‬ ‫نش��ان می‌دهد تا رس��یدن ب��ه یک وضعیت‬ ‫رقابتی در یک بازار‌‪ ،‬فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫در این راستا دولت می‌تواند با ایجاد زمینه‌ها‬ ‫و زیرس��اخت‌هایی به توسعه بازارها و نزدیک‬ ‫شدن آنها به ش��رایط رقابتی کمک کند‪ .‬در‬ ‫این میان ایجاد و توس��عه بورس‌های کاالیی‬ ‫یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند‬ ‫ب��ه دولت در دس��تیابی به این ه��دف یاری‬ ‫رساند‪ .‬در ایران بورس کاال با توجه به نیازهای‬ ‫بسیاری تشکیل شد و با فراز و فرودهایی تا به‬ ‫امروز فعالیت خود را ادامه داده است‪ .‬از میان‬ ‫اهداف متعددی که ب��ورس کاال می‌تواند در‬ ‫تحق��ق آنها به اقتصاد کش��ور کم��ک کند‪،‬‬ ‫س��اماندهی بازارهای کاالیی در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬این موضوعی است که حسین پناهیان‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز به آن اذعان‬ ‫دارد‪ .‬اما این‌که این بورس تا چه‌اندازه توانسته‬ ‫به تحقق ای��ن هدف موفق باش��د موضوعی‬ ‫اس��ت که در گفت‌وگو با کارشناس��ان مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همی��ن رابطه آرش مرش��د س��لوک از‬ ‫کارشناس��ان بورس کاال‪ ،‬ساماندهی بازارهای‬ ‫کاالی��ی را یکی از اهداف بورس دانس��ت اما‬ ‫اعتقاد دارد‪ ،‬نمی‌توان بورس کاال را یک نهاد‬ ‫نظارتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگ��و با خبرنگار صمت در این‬ ‫خصوص گف��ت‪ :‬ب��ورس کاال ابزارهایی دارد‬ ‫ک��ه می‌تواند به س��اماندهی بازارهای کاالیی‬ ‫کمک کند‪ .‬اساس معامالت در بورس عرضه‬ ‫و تقاضاس��ت اما زمانی که عرضه و تقاضا در‬ ‫چارچوب ضوابط اعمال می‌ش��وند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫کارایی بیش��تری داشته باش��د‪ .‬در این راستا‬ ‫بورس کاال ابزارهای متنوعی برای رسیدن به‬ ‫این هدف فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر عرضه و تقاضا در بورس‬ ‫س��لوک‪ ،‬یک��ی از این ابزاره��ا را نظارت بر‬ ‫می��زان عرضه و واحده��ای عرضه‌کننده کاال‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬این ش��رایط برای‬ ‫متقاضیان محص��والت در بورس وجود دارد‪.‬‬ ‫تمام مش��تریانی که در ب��ورس کاال اقدام به‬ ‫خرید می‌کنند‪ ،‬شناس��ایی ش��ده‌اند و واضح‬ ‫اس��ت که اینها همه مصرف‌کنندگان واقعی‬ ‫کاالها هستند‪ .‬دستیابی به این هدف از طریق‬ ‫همکاری بورس کاال با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت محقق شده است‪.‬‬ ‫وی یکی دیگ��ر از نقش‌ه��ا و کارکردهای‬ ‫بورس را کنترل قیمتی و کشف قیمت واقعی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬این شرایط باعث می‌شود‬ ‫هیچ‌ک��دام از طرفین معامله متضرر نش��وند‪.‬‬ ‫بورس کاالی کش��ور تا ام��روز در ایفای این‬ ‫نقش موفق بوده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه با اش��اره به اینکه‬ ‫بورس کاال با ایجاد یک‌س��ری اب��زار فرآیند‬ ‫معامالت را تس��هیل ک��رده‪ ،‬گفت‪:‬مهمترین‬ ‫این ابزارها‌‪ ،‬ابزار مشتقه مالی است که شامل‬ ‫قرارداده��ای آتی‪ ،‬معاوض��ه و اختیار معامله‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬در ایران قراردادهای آتی تاکنون‬ ‫روی س��که و زیره اجرا ش��ده و به‌مرور روی‬ ‫دیگر محصوالت کش��اورزی توسعه می‌یابد‪.‬‬ ‫این ابزار برای پوشش ریسک و کنترل قیمت‬ ‫کارایی بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬از دیگ��ر ابزارهای��ی که‬ ‫به‌تازگی وارد بورس کاال ش��ده‪ ،‬ابزار س��لف‬ ‫موازی است‪ .‬سلف موازی ابزار بسیار مناسبی‬ ‫اس��ت که مصرف‌کنندگان با اس��تفاده از آن‬ ‫می‌توانند یک پوشش ریسک مناسب نسبت‬ ‫به قیمت محصول داش��ته باش��ند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر می‌تواند ی��ک ابزار تامی��ن مالی برای‬ ‫عرضه کنندگان و فروش��ندگان کاال باش��د‪.‬‬ ‫عالوه براین می‌توان سایر نهاده‌های مالی در‬ ‫حوزه بازار س��رمایه از جمله تامین سرمایه‌ها‬ ‫را در ای��ن زمینه درگیر کرد و از ظرفیت آنها‬ ‫برای این کار بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫س��لوک ادام��ه داد‪ :‬ابزاره��ای دیگری که‬ ‫در دس��تور‌کار ب��ورس کاال ق��رار دارد و در‬ ‫شورای‌عالی بورس تایید شده‌‪ ،‬اختیار معامله‬ ‫اس��ت‪ .‬این ابزار در حال حاضر به شکل بیمه‬ ‫قیمتی مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬اختیار‬ ‫معامله به همراه ابزار س��لف موازی با عنوان‬ ‫اختیار خرید و فروش تبعی به زودی منتشر‬ ‫خواهد شد و توس��عه می‌یابد‪ .‬اختیار معامله‬ ‫در قراردادهای آتی در دستور کار بورس کاال‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫زمانی‌کهمابه‌صورت‬ ‫دستوریاختیاراتبورس‬ ‫کاالرامحدودمی‌کنیمو‬ ‫اجازهنمی‌دهیمکشفقیمت‬ ‫واقعیدربورسصورت‬ ‫گیرد‌‪،‬قیمتبهپایین‌تر‬ ‫ازقیمتواقعیمی‌رسد‪،‬‬ ‫بنابراینرانتیتوزیع‬ ‫می‌شودکهبه‌دنبالآنفساد‬ ‫به‌وجودخواهدآمد‬ ‫‹ ‹دالل‌ها جزئی از بازار هستند‬ ‫این کارش��ناس بورس کاال در پاسخ به این‬ ‫پرسش که با وجود همه این ابزارها آیا بورس‬ ‫کاال را در دس��تیابی ب��ه اه��داف خود موفق‬ ‫می‌داند یا خیر‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬یکی از نقدهایی‬ ‫که به کارکرد بورس کاال وارد ش��ده‪ ،‬حضور‬ ‫دالالن در این بازار اس��ت ام��ا باید گفت که‬ ‫هدف بورس کاال‪ ،‬حذف دالالن از بازار نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس بورس مشکل اصلی در این‬ ‫میان را موضوع قیمت دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمانی‌ک��ه ما به‌ص��ورت دس��توری اختیارات‬ ‫ب��ورس کاال را مح��دود می‌کنی��م و اج��ازه‬ ‫نمی‌دهی��م کش��ف قیمت واقع��ی در بورس‬ ‫ص��ورت گی��رد‌‪ ،‬قیمت به پایین‌ت��ر از قیمت‬ ‫واقعی می‌رسد‪ ،‬بنابراین رانتی توزیع می‌شود‬ ‫که به‌دنبال آن فس��اد به‌وج��ود خواهد آمد‪.‬‬ ‫هرچه س��امانه‌هایی مثل بهین‌یاب نیز قوی‬ ‫شوند‪ ،‬باز این مفسده‌ها از بین نخواهند رفت‪.‬‬ ‫س��لوک یکی از تصمیم‌های مناس��بی که‬ ‫برای رفع این مش��کل در شورای‌عالی بورس‬ ‫گرفته ش��د و قائم‌مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نی��ز آن را ب��ه ب��ورس کاال ابالغ‬ ‫ک��رد‪ ،‬اصالح فرمول قیمت‌گ��ذاری نرخ پایه‬ ‫محصوالت پتروشیمی دانست و افزود‪ :‬با این‬ ‫تصمی��م قیمت پایه محصوالت پتروش��یمی‬ ‫با ارز آزاد محاس��به ش��د‪ .‬این اتف��اق باعث‬ ‫‌ش��د فاصله قیمتی در بورس که ایجاد فساد‬ ‫می‌کرد‪ ،‬کمتر ش��ده و رانت‌خ��واری کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬در این حالت تقاضا واقعی‌تر می‌ش��ود‬ ‫و اگر تاج��ری هم در بازار باقی بماند‪ ،‬حضور‬ ‫آن به نفع طرفین معامله اس��ت‪ .‬سخن آخر‬ ‫این‌که وقتی قیمت اصالح ش��ود به دنبال آن‬ ‫همه‌چیز اصالح خواهد شد و این موضوع باید‬ ‫مورد توجه مسئوالن باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفمن�دی اه�داف ب�ورس را تغییر‬ ‫داد‬ ‫محم��د زرین دیگر کارش��ناس بورس کاال‬ ‫نیز‪ ،‬فعالیت این بورس را به دو مقطع متفاوت‬ ‫تقس��یم کرد و گفت‪ :‬فعالی��ت بورس کاالی‬ ‫ایران را باید به ‪ 2‬دوره قبل و بعد از هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها تقس��یم کرد و عملکرد آن‌را براساس‬ ‫این ‪ 2‬دوره متفاوت مورد تحلیل قرار داد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه توضی��ح داد‪ :‬قب��ل از‬ ‫اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها آزاد‬ ‫بودند و رقابت براس��اس عرضه و تقاضا شکل‬ ‫می‌گرف��ت‪ .‬در ای��ن دوره تغییرات قیمتی به‬ ‫ش��کل عادی بود و هیچ افزایش قیمت دفعی‬ ‫نیز وجود نداشت‪ .‬در این حالت تفاوت قیمتی‬ ‫بورس با بازار آزاد نیز زیاد نبود و بازار در یک‬ ‫شرایط عادی فعالیت می‌کرد و مشکلی به نام‬ ‫داللی در بورس وجود نداشت‪.‬‬ ‫زری��ن ادام��ه داد‪ :‬ام��ا زمان��ی ک��ه بحث‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا مطرح ش��د‪ ،‬دولت در‬ ‫نظر داش��ت قیمت برخی از نهاده‌های تولید‬ ‫را افزای��ش ده��د و در عین حال برای بعضی‬ ‫کااله��ای نهایی کنت��رل قیمت��ی را در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از آنجا که در بورس کاال‬ ‫عرضه‌ها در یک‌جا متمرکز هس��تند‪ ،‬کنترل‬ ‫قیمتی از طریق ب��ورس راحت‌تر ممکن بود‬ ‫و دول��ت نی��ز از همین امکان ب��رای کنترل‬ ‫قیمت‌ها اس��تفاده کرد‪ .‬در ای��ن حال عرضه‬ ‫و تقاض��ا در ب��ازار یک ش��رایط رقابتی ندارد‬ ‫و نمی‌ت��وان با این منطق فعالی��ت بورس را‬ ‫تحلیل کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس کاالیی ادام��ه داد‪ :‬هرگاه‬ ‫ش��رایط بیرون از بورس یک ش��رایط رقابتی‬ ‫باشد‪ ،‬همچنین عرضه و تقاضای بازار واقعی‬ ‫باشد و نرخ ارز در یک وضعیت باثبات تعیین‬ ‫شود‪ ،‬می‌توان انتظار داشت که بورس کاال نیز‬ ‫در شرایط رقابتی فعالیت کند‪.‬‬ ‫زرین ش��رایط منطقه را نیز یک شرایط ویژه‬ ‫دانست و عنوان کرد‪ :‬تحوالت منطقه به شکل‬ ‫قابل‌توجهی روی عرضه و تقاضای بورس موثر‬ ‫است‪ .‬وی در این شرایط هدف اصلی بورس را‬ ‫کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی کشور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که کشور دچار تحریم است‪،‬‬ ‫بعضی کنترل‌های قیمتی ب��رای جلوگیری از‬ ‫پرش قیمت‌ها توجیه دارد‪ ،‬اگرچه در این میان‬ ‫رانت‌هایی نیز برای برخی تولیدکنندگان ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬با همه این توضیحات به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫بورس کاالی ایران توانسته تا حدی به اهداف‬ ‫خود در زمینه س��اماندهی عرض��ه و تقاضا در‬ ‫ب��ازار کمک کن��د‪ ،‬اما با این حال اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای نوی��ن در این بازار و خ��روج اقتصاد‬ ‫از وضعیت رکود تورمی ازجمله مواردی اس��ت‬ ‫که می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر بورس کاال‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫آلومینیوم باز هم خوش درخشید‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬روز چهارشنبه تاالر صنعتی بورس کاال‬ ‫میزبان عرضه ‪20‬هزار تنی شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان بود‬ ‫که برای آن تقاضا نیز وجود داش��ت و کل محموله آن در‬ ‫قیمت پایه معامله ش��د‪ .‬دیگر بازیگر تاالر صنعتی در این‬ ‫روز آلومینیوم بود که باز هم در بازار خوش درخش��ید و‬ ‫مورد رقابت قرار گرفت که در نتیجه با ‪11‬درصد افزایش‬ ‫قیمت نس��بت به ن��رخ پایه معامله ش��د‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫جهان��ی این فلز از ابتدای س��ال ‪ 2014‬تاکنون می‌تواند‬ ‫یکی از عوامل افزایش قیمت آلومینیوم باش��د‪ .‬از آنجایی‬ ‫ک��ه بازار صادراتی آلومینیوم کش��ور نی��ز رونق دارد این‬ ‫افزایش قیمت جهان��ی انگیزه را برای عرضه در بازارهای‬ ‫بین‌المللی باال برده و در نتیجه کاهش عرضه داخلی را به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬ ‫دیروز رینگ صادراتی نیز ش��اهد عرضه‪ 152‬هزار انواع‬ ‫قیر‪6 ،‬هزار تن گوگرد گرانوله و ‪100‬هزار تن س��نگ‌آهن‬ ‫صادرات��ی بود‪ .‬با وجود اینکه کل محموله س��نگ‌آهن و‬ ‫گوگ��رد به فروش رس��ید اما تقاضا برای قی��ر باال نبود و‬ ‫کمتر از ‪10‬درصد عرضه‌های انجام شده‪ ،‬مورد معامله قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این روز تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شاهد‬ ‫عرض��ه بیش از ‪45‬ه��زار تن انواع کاالب��ود‪ .‬مجتمع‌های‬ ‫پتروش��یمی برزویه‪ ،‬بوعلی س��ینا‪ ،‬بیس��تون‪ ،‬تندگویان‪،‬‬ ‫خراس��ان‪ ،‬رازی‪ ،‬شازند‪ ،‬شیراز‪ ،‬فجر‪ ،‬فن‌آوران‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫مارون و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫و فرساشیمی عمده عرضه‌کنندگان مواد شیمیایی در این‬ ‫روز بودن��د‪ .‬مهم‌ترین اتفاق این تاالر در روز چهارش��نبه‬ ‫مرب��وط ب��ه ‪ 3‬کاالی دی‌اتیل هگزانول‪ ،‬جوش‌ش��یرین‬ ‫و کربنات س��دیم بود که مورد رقابت ق��رار گرفتند و به‬ ‫دلیل برداش��ته شدن سقف نوسان قیمتی با افزایش‌‌های‬ ‫قابل‌توجه نسبت به قیمت پایه معامله شدند‪ .‬این افزایش‬ ‫قیمت در مورد دی‌اتیل هگزانول ‪41‬درصد‪ ،‬جوش‌شیرین‬ ‫‪45‬درصد و کربنات س��دیم ‪25‬درصد ب��ود‪ .‬این افزایش‬ ‫قیمت به‌ویژه با توج��ه به عرضه کم این کاالها‪ ،‬می‌تواند‬ ‫مهر تاییدی باش��د بر این ادع��ا که برخی تولیدکنندگان‬ ‫س��عی دارند با کاهش عرضه‪ ،‬بازار را تش��نه نگه دارند و‬ ‫قیمت را باال ببرند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در این روز و در تاالر‬ ‫محصوالت کشاورزی نیز ‪ 1000‬تن گندم دورم کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪100،‬تن قند کارخانه بردسیر کرمان و ‪1000‬‬ ‫تن کنجاله سویا پرک هندوستان راهی تاالر شد که هیچ‬ ‫کدام از آنها مورد معامله قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫تیرآهن ‪18‬‬ ‫سبد میلگرد و تیرآهن‬ ‫‪16,410‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫شرکت ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫قیر پلیمری ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪19,959‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس‬ ‫‪17,800‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫شرکت ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪15,142‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫شیمی تجارت نقش جهان‬ ‫میلگرد ‪A3-10‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪440‬‬ ‫نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪13,439‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫شیمی تجارت نقش جهان‬ ‫شمش ‪99.8-1000p‬‬ ‫‪83,863‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫‪15,142‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫شیمی تجارت نقش جهان‬ ‫شمش ‪99.8-1000p‬‬ ‫‪80,677‬‬ ‫‪400‬‬ ‫مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫اسید سولفوریک‬ ‫‪3,188‬‬ ‫‪230‬‬ ‫پتروشیمی رازی‬ ‫بیلت ‪7-6063‬‬ ‫‪90,104‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت آلومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪53,917‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫سنگ آهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫مجتمع معادن سنگ‌آهن گل گهر‪2‬و‪4‬‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫‪32,093‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,736‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اوره صنعتی‬ ‫‪8,674‬‬ ‫‪420‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,736‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫‪7,865‬‬ ‫‪220‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,514‬‬ ‫‪675‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫بنزن‬ ‫‪35,832‬‬ ‫‪860‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪15,109‬‬ ‫‪100‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫اسید استیک‬ ‫‪15,776‬‬ ‫‪391‬‬ ‫شرکت پتروشیمی فن آوران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,737‬‬ ‫‪184‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫جوش شیرین‬ ‫‪15,919‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,423‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫اسید ترفتالیک‬ ‫‪26,819‬‬ ‫‪60‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫‪14,078‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫شرکت آذربام عایق کار‬ ‫کریستال مالمین‬ ‫‪36,829‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪13,838‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بام گام عایق ارومیه‬ ‫گوگرد گرانوله ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪2,448‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪12197‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪363,827‬‬ ‫‪4437614344‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫معامله‬ ‫‪207‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بانك تجارت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫اندازهگیري‪14,116,649‬‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و‪0.00‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪14187740214‬‬ ‫معامله‬ ‫‪647‬‬ ‫‪363,827‬‬ ‫‪8,437,038‬‬ ‫‪4437614344‬‬ ‫‪16438779057‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪3,337‬‬ ‫‪3175490774‬‬ ‫‪358‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3831‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪63,594‬‬ ‫‪242482427‬‬ ‫‪51‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪3831‬‬ ‫‪950733‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪63,594‬‬ ‫‪2,896‬‬ ‫‪242482427‬‬ ‫‪2753323197‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪245‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪42,931‬‬ ‫‪429804017‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شاهرود‬ ‫مسكنشرق‬ ‫معدني شمال‬ ‫صنعتي و‬ ‫‪93‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪950864‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪42,931‬‬ ‫‪3,009‬‬ ‫‪429804017‬‬ ‫‪2861148986‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪1298323789‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪53,170‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪364113962‬‬ ‫‪1356676274‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪149‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪6848‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫بانك ملت‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪29‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪53,170‬‬ ‫‪364113962‬‬ ‫‪36‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪12197‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫سنگ‬ ‫استخراج ذغال‪0.46‬‬ ‫‪951600‬‬ ‫معادن‬ ‫استخراج سایر‪0.60‬‬ ‫‪948374‬‬ ‫ریختهگري‬ ‫تامین ماسه‬ ‫مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪6848‬‬ ‫‪949389‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪0.33‬فلزي‬ ‫استخراج کانه هاي‬ ‫‪946361‬‬ ‫‪1,127‬‬ ‫‪1066548479‬‬ ‫‪133‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪1,225,079‬‬ ‫‪3323831318‬‬ ‫‪281‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪946964‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪1,225,079‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪3323831318‬‬ ‫‪1045448733‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪131‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪2406‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪5,535,520‬‬ ‫‪13317757844‬‬ ‫‪270‬‬ ‫روي‬ ‫توسعه معادن‬ ‫ایرانمرداد ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2406‬‬ ‫‪946227‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪5,535,520‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪13317757844‬‬ ‫‪856335257‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪106‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪5902‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪313,239‬‬ ‫‪1798892740‬‬ ‫‪108‬‬ ‫تسهیالتچادرملو‬ ‫معدنيوصنعتي‬ ‫مسكن مردادماه‪91‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪5902‬‬ ‫‪943222‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪313,239‬‬ ‫‪1,138‬‬ ‫‪1798892740‬‬ ‫‪1073386541‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪105‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪153,690‬‬ ‫‪658930160‬‬ ‫‪84‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫پارسیان‬ ‫بانك‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪2743‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪153,690‬‬ ‫‪505,055‬‬ ‫‪658930160‬‬ ‫‪1377107141‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪98‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪237,728‬‬ ‫‪1474549330‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معادن‬ ‫منگنزایرانمسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪946747‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪237,728‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪1474549330‬‬ ‫‪934439657‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪96‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪5254‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪68,531‬‬ ‫‪350170548‬‬ ‫‪50‬‬ ‫صنعتي گل‬ ‫معدني و‬ ‫گهرتیرماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪5254‬‬ ‫‪944500‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪68,531‬‬ ‫‪1,026‬‬ ‫‪350170548‬‬ ‫‪969056752‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪10262‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪33,843‬‬ ‫‪345258995‬‬ ‫‪30‬‬ ‫باما‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫‪10262‬‬ ‫‪936745‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪33,843‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪345258995‬‬ ‫‪781245542‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪14,114‬‬ ‫‪56367184‬‬ ‫‪22‬‬ ‫صنعتي‬ ‫معدني و‬ ‫ح توسعه‬ ‫صبانور‪92‬‬ ‫آبان ماه‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪945292‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪14,114‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪56367184‬‬ ‫‪730710359‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪87‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2,291‬‬ ‫‪13315292‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه معدني‬ ‫صبانور ‪92‬‬ ‫صنعتيآذر ماه‬ ‫امتیازتسهیالتو مسكن‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪951424‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪2,291‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪13315292‬‬ ‫‪775410519‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪823878932‬‬ ‫‪83‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫حفاري شمال‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪266,104‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪1319007946‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪266,104‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪1319007946‬‬ ‫‪603184429‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪632468352‬‬ ‫‪78‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪3,128,334‬‬ ‫‪7194311150‬‬ ‫‪725‬‬ ‫مسكنتهران‬ ‫امتیازتسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫فروردین ‪92‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪945129‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪3,128,334‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪7194311150‬‬ ‫‪837384177‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪72‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪20,650,661‬‬ ‫‪41909489216‬‬ ‫‪499‬‬ ‫تسهیالتشاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مسكن دي ماه‪90‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪954777‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪20,650,661‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪41909489216‬‬ ‫‪523217883‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪67‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,424,720‬‬ ‫‪10942485000‬‬ ‫‪484‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪945639‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2,424,720‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪10942485000‬‬ ‫‪746109400‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪66‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪2,669,464‬‬ ‫‪5735904270‬‬ ‫‪414‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫خانه‬ ‫شهر سازي و‬ ‫سازيآذر ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪944270‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2,669,464‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪5735904270‬‬ ‫‪593001536‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪64‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫حفاري شمال‬ ‫تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫جنبي جز اکتشاف‬ ‫استخراج نفت‬ ‫‪873‬‬ ‫گاز و خدمات‪0.77‬‬ ‫‪943733‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪945430‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫مستغالت‬ ‫سازي‪ ،‬امالك و‬ ‫انبوه‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪946809‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪2,411,346‬‬ ‫‪3812863281‬‬ ‫‪254‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪944773‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪2,411,346‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪3812863281‬‬ ‫‪827620786‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪63‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,637,535‬‬ ‫‪3296397519‬‬ ‫‪241‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪942658‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪1,637,535‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪3296397519‬‬ ‫‪630638201‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪61‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪879,862‬‬ ‫‪2638362499‬‬ ‫‪154‬‬ ‫ساختمانایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫خرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪943789‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪879,862‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪2638362499‬‬ ‫‪586093076‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪57‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪3759‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪1,300,511‬‬ ‫‪4888890388‬‬ ‫‪149‬‬ ‫فارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫مسكن تیرماه‪91‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪3759‬‬ ‫‪942883‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1,300,511‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪4888890388‬‬ ‫‪696790236‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪57‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪648,534‬‬ ‫‪1791885290‬‬ ‫‪136‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسكنمسكن‬ ‫امتیازتسهیالتگذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫مهرماه‪90‬‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪915116‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪648,534‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪1791885290‬‬ ‫‪810792841‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪57‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪863,272‬‬ ‫‪1575805288‬‬ ‫‪134‬‬ ‫مسكنشمال‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫شرق‪91‬‬ ‫فروردین‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪931070‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪863,272‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪1575805288‬‬ ‫‪851929051‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪55‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪173,489‬‬ ‫‪592811913‬‬ ‫‪124‬‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫سینا‬ ‫بانك‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪173,489‬‬ ‫‪262,690‬‬ ‫‪592811913‬‬ ‫‪478599897‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪55‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪554,658‬‬ ‫‪1614462370‬‬ ‫‪121‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫بانك ایران‬ ‫پست‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪554,658‬‬ ‫‪642,894‬‬ ‫‪1614462370‬‬ ‫‪928338936‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪51‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪144,635‬‬ ‫‪255845177‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ایران‬ ‫آبادگران‬ ‫توریستي‬ ‫آذر‪90‬‬ ‫ورفاهيمسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪943406‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪144,635‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪255845177‬‬ ‫‪367928428‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪50‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪547,172‬‬ ‫‪906743027‬‬ ‫‪22‬‬ ‫امتیازتسهیالتمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫مسكن مهرماه‪91‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪938796‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪547,172‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪906743027‬‬ ‫‪508827644‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪49‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪76,347‬‬ ‫‪170788239‬‬ ‫‪17‬‬ ‫آذربایجان‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪90‬‬ ‫مسكن آبان‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪946352‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪76,347‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪170788239‬‬ ‫‪454249027‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪69,097‬‬ ‫‪113353207‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫مسكن بهمن ماه‪90‬‬ ‫سامانتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪937838‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪69,097‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪113353207‬‬ ‫‪344186604‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شهريتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫میهن‬ ‫بیمه‬ ‫‪3118‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪1,062,283‬‬ ‫‪7038250‬‬ ‫‪1691190199‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪175‬‬ ‫توس‬ ‫توسعهشهري‬ ‫گستر اردیبهشت‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪3118‬‬ ‫‪941871‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪7038250‬‬ ‫‪238293391‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1,486,199‬‬ ‫‪1642562133‬‬ ‫‪168‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫بانك‬ ‫‪179,094‬‬ ‫‪433,233‬‬ ‫‪333654970‬‬ ‫‪936750970‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪470,954‬‬ ‫‪330,272‬‬ ‫‪6443243988‬‬ ‫‪400325180‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪141,756‬‬ ‫‪324245219‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪69,805‬‬ ‫‪15505864080‬‬ ‫‪268893123‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪25‬‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانك سامان‬ ‫بیمه‬ ‫‪785‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪13,187,714‬‬ ‫‪21,985‬‬ ‫‪10387177292‬‬ ‫‪41275382‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك ملت‬ ‫بیمه‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪8,692,675‬‬ ‫‪7,476‬‬ ‫‪11933366881‬‬ ‫‪15131424‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫افستآسیا‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتیازپاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‪-0.99‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪13681‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫اعتباري‬ ‫بانكها و موسسات‪0.18‬‬ ‫‪2268‬‬ ‫‪955265‬‬ ‫‪3852‬‬ ‫پیمانكاري صنعتي‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫‪10245‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪166,178‬‬ ‫‪1702437972‬‬ ‫‪183‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫کشتیراني دریاي خزر‬ ‫‪5366‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪278,905‬‬ ‫‪1496560632‬‬ ‫‪176‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداري و ارتباطات‬ ‫توسعه خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫‪42802‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪348,193‬‬ ‫‪14903525835‬‬ ‫‪936‬‬ ‫ح‪ .‬خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫‪38245‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪199,466‬‬ ‫‪7628614441‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪7405‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪251,905‬‬ ‫‪1865304733‬‬ ‫‪183‬‬ ‫توکاریل‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪834,403‬‬ ‫‪2605235118‬‬ ‫‪182‬‬ ‫حمل و نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪958,877‬‬ ‫‪1878817915‬‬ ‫‪173‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمي( سهامي عام‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪351,531‬‬ ‫‪992581591‬‬ ‫‪96‬‬ ‫خدمات فني و مهندسي‬ ‫گروه مپنا (سهامي عام)‬ ‫‪6813‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫کنترلخوردگيتكینکو‬ ‫‪11472‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1,701,818‬‬ ‫‪11639260139‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪114,094‬‬ ‫‪1308856981‬‬ ‫‪107‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫افست‬ ‫تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1787‬‬ ‫‪13681‬‬ ‫‪939029‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫مشهد‬ ‫رینگسازي‬ ‫‪9391‬‬ ‫مردادماه‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكن خرداد‬ ‫‪2723‬‬ ‫‪955265‬‬ ‫‪941871‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫ایرانخودرو‬ ‫محورسازانزمین‬ ‫بانك ایران‬ ‫بانكفنرسازي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫زرایران‬ ‫صادرات‬ ‫کارآفرین‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫ترمزایران‬ ‫لنت‬ ‫بیمه دانا‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪2571‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪113,930‬‬ ‫‪294821402‬‬ ‫‪21‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪82,298‬‬ ‫‪377252810‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪2775‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,720‬‬ ‫‪7509880‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪19472‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪82521700‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫گروه صنعتي ملي (هلدینگ‬ ‫دادهپردازيایران‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪2,671,572‬‬ ‫‪5882699468‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪6230‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪487,331‬‬ ‫‪3035855779‬‬ ‫‪272‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫‪5929‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪233,326‬‬ ‫‪1383329264‬‬ ‫‪180‬‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫‪10116‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪1,320,323‬‬ ‫‪13350059971‬‬ ‫‪148‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪756,029‬‬ ‫‪1865553732‬‬ ‫‪114‬‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫‪4751‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪226,094‬‬ ‫‪1074061189‬‬ ‫‪86‬‬ ‫تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪167,916‬‬ ‫‪1405983886‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ح‪ .‬افرانت‬ ‫‪4309‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪62,096‬‬ ‫‪267554541‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪5,754,631‬‬ ‫‪6920799339‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪2,878,427‬‬ ‫‪3066437915‬‬ ‫‪465‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪736‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪3,973,545‬‬ ‫‪2924099078‬‬ ‫‪387‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1,674,620‬‬ ‫‪5324941801‬‬ ‫‪344‬‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪1486‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪2,614,494‬‬ ‫‪3885024449‬‬ ‫‪316‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪725‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪3,874,827‬‬ ‫‪2808172026‬‬ ‫‪265‬‬ ‫پارس الكتریك‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2.99‬‬ ‫‪1,312,505‬‬ ‫‪2303835615‬‬ ‫‪231‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪736‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪2,936,862‬‬ ‫‪2161944360‬‬ ‫‪229‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪1796‬‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1,274,964‬‬ ‫‪2542674225‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪12,106‬‬ ‫‪65371120‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪1,813,062‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪118,308‬‬ ‫‪2,269,610‬‬ ‫‪54,300‬‬ ‫‪364622900‬‬ ‫‪3115323387‬‬ ‫‪151493175‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4913‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪2,138,024‬‬ ‫‪556,717‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪13,187,714‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪121,433‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪319,589‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪8,692,675‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫جزتامین اجتماعي‬ ‫بازنشستگي به‬ ‫بیمه وصندوق‬ ‫‪364470882‬‬ ‫‪10387177292‬‬ ‫‪272261586‬‬ ‫‪740969823‬‬ ‫‪11933366881‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪2431905388‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2068‬‬ ‫اعتباري‬ ‫بانكها و موسسات‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪232,054‬‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪686385276‬‬ ‫‪216333915‬‬ ‫‪26,890‬‬ ‫‪9,315,060‬‬ ‫‪3256340863‬‬ ‫‪331,985‬‬ ‫‪148,774‬‬ ‫‪631952818‬‬ ‫‪15505864080‬‬ ‫‪178955508‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪132180954‬‬ ‫‪22370687364‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪565,331‬‬ ‫‪470,954‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪1010523288‬‬ ‫‪6443243988‬‬ ‫‪492990386‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪1863‬‬ ‫تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‪-0.49‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪27926‬‬ ‫‪23,008‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪641815261‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطي‬ ‫‪3958‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪37,925‬‬ ‫‪155113250‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪3,235,846‬‬ ‫‪6781760012‬‬ ‫‪532‬‬ ‫ماشین سازي اراك‬ ‫‪4730‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪65,468‬‬ ‫‪298861420‬‬ ‫‪29‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪12755‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪9,058‬‬ ‫‪116118520‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المیران‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪47,630‬‬ ‫‪142461330‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سایر محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫آهنگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪2134‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪1,046,856‬‬ ‫‪2233709632‬‬ ‫‪165‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪5971‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫ح ‪ .‬الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪677‬‬ ‫‪-7.13‬‬ ‫‪1,191,376‬‬ ‫‪806390188‬‬ ‫‪149‬‬ ‫فرآوردههاي نسوز پارس‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪3,974,344‬‬ ‫ح ‪ .‬نیرو محرکه‬ ‫‪824‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪1,177,979‬‬ ‫‪970973341‬‬ ‫‪126‬‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪389,837‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪691,584‬‬ ‫‪1403726854‬‬ ‫‪124‬‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪1,963,295‬‬ ‫‪3,004,302‬‬ ‫‪17938952925‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪20495559985‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪5847495825‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪7364362343‬‬ ‫‪257‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫پارس سرام‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫شمال شرق شاهرود‬ ‫لیزینگو معدني‬ ‫صنعتي‬ ‫خودروغدیر‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫سایپاگري‬ ‫ریخته‬ ‫لیزینگماسه‬ ‫تامین‬ ‫رایان‬ ‫لیزینگایران‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫ایران‬ ‫گذاريروي‬ ‫سرمایهمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫خوارزمي‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫معادن بافق‬ ‫سرمایه گذاري میراث فرهنگي‬ ‫گروه‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملي‬ ‫باما‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫حفاري شمال‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهصنعتيایران‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاري پردیس‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫سخت آژند‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سرمایهگذاريبوعلي‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫ح ‪ .‬گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫ح‪ .‬سرمایه گذاري میراث فرهنگي‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫سیمان تهران‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫شاخص‬ ‫سیمانغربنام‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫سیمان کارون‬ ‫سیمان کرمانزراعت‪01-‬‬ ‫افست‬ ‫سیمان شمال‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫شاهرودایران‬ ‫سیمانصادرات‬ ‫بانك‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫سیمان قائن‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و‬ ‫اندازهگیري ‪8,418‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪12197‬‬ ‫‪7365‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫سنگ‬ ‫استخراج ذغال‪0.00‬‬ ‫‪5598‬‬ ‫‪-3.38‬مالي‬ ‫‪ 3831‬واسطه گریهاي‬ ‫سایر‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2.99‬‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫معادن‬ ‫استخراج سایر‪0.56‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪6848‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫فلزي‬ ‫استخراج کانه هاي‬ ‫‪2.87‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2747‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪2406‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪5902‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪6257‬‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪2.87‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪363,827‬‬ ‫‪2,037‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪955265‬‬ ‫‪4855‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪690.1‬‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪8023‬‬ ‫‪16451.5‬‬ ‫‪27478‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪52459882‬‬ ‫‪4437614344‬‬ ‫‪14558430‬‬ ‫‪2795000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪42,931‬‬ ‫‪3,675,591‬‬ ‫‪429804017‬‬ ‫‪6969202568‬‬ ‫‪2,190,880‬‬ ‫‪53,170‬‬ ‫‪1,709,802‬‬ ‫‪4728190660‬‬ ‫‪364113962‬‬ ‫‪3752658681‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪565,502‬‬ ‫‪1,225,079‬‬ ‫‪1133700253‬‬ ‫‪3323831318‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪5,535,520‬‬ ‫‪16,199,721‬‬ ‫‪313,239‬‬ ‫‪15,033,641‬‬ ‫‪13317757844‬‬ ‫‪25565752573‬‬ ‫‪1798892740‬‬ ‫‪22059858668‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪350170548‬‬ ‫‪1152794297‬‬ ‫‪345258995‬‬ ‫‪2413975103‬‬ ‫‪56367184‬‬ ‫‪1126771759‬‬ ‫‪13315292‬‬ ‫‪1264375510‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪153,690‬‬ ‫‪9,491,205‬‬ ‫‪237,728‬‬ ‫‪6,820,133‬‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪39,703‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪13,187,714‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-0.072400811‬‬ ‫‪91,836‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪8,692,675‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪7,766‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.140821988‬‬ ‫‪6,976‬‬ ‫‪-0.66373211‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4310.3‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1212.9‬‬ ‫‪-0.057679631‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪698.2‬‬ ‫‪-0.171575636‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪28574‬‬ ‫‪3.997728894‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪10524.1‬‬ ‫‪-1.322994412‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪50883.9‬‬ ‫‪3.771630179‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪297550.2‬‬ ‫‪0.027128832‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪18240.5‬‬ ‫‪1.163571021‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪33735.6‬‬ ‫‪-0.32264927‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪16358.3‬‬ ‫‪-0.440032622‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9959.3‬‬ ‫‪1.662855743‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪229598.1‬‬ ‫‪-0.121673341‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1956.9‬‬ ‫‪0.632520827‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2640.2‬‬ ‫‪-0.015148072‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪10847.3‬‬ ‫‪0.093197505‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4695.3‬‬ ‫‪0.643045463‬‬ ‫‪1141664522‬‬ ‫‪1319007946‬‬ ‫‪1274618256‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1167544254‬‬ ‫‪7194311150‬‬ ‫‪299543475‬‬ ‫‪41909489216‬‬ ‫‪406490685‬‬ ‫‪10942485000‬‬ ‫‪556746770‬‬ ‫‪5735904270‬‬ ‫‪351837828‬‬ ‫‪3812863281‬‬ ‫‪141955645‬‬ ‫‪3296397519‬‬ ‫‪350077880‬‬ ‫‪2638362499‬‬ ‫‪314851663‬‬ ‫‪4888890388‬‬ ‫‪174298464‬‬ ‫‪1791885290‬‬ ‫‪4846632‬‬ ‫‪1575805288‬‬ ‫‪1138480‬‬ ‫‪592811913‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1614462370‬‬ ‫‪2307513048‬‬ ‫‪255845177‬‬ ‫‪1257149778‬‬ ‫‪906743027‬‬ ‫‪1534671949‬‬ ‫‪170788239‬‬ ‫‪637641013‬‬ ‫‪113353207‬‬ ‫‪645152427‬‬ ‫‪7038250‬‬ ‫‪366620771‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫‪32‬‬ ‫‪686768540‬‬ ‫‪137688398‬‬ ‫‪15505864080‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪10387177292‬‬ ‫‪470217116‬‬ ‫‪11933366881‬‬ ‫‪59945124‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪187275563‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫سیمانسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫مازندران‬ ‫‪3831‬‬ ‫‪20180‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتي و‬ ‫صوفیان‬ ‫سیمان‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫سیمانفارس‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2514050‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪53,170‬‬ ‫‪4522176‬‬ ‫‪364113962‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪34948500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکتهاي چند رشته اي‬ ‫‪ -0.40‬صنعتي ‪1,225,079‬‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪3323831318‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪2,365,774‬‬ ‫‪5,535,520‬‬ ‫‪10669234795‬‬ ‫‪13317757844‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪167,363‬‬ ‫‪153,690‬‬ ‫‪628108167‬‬ ‫‪658930160‬‬ ‫معادن‬ ‫استخراج سایر‪0.01‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫گروه‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3895‬‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫بازنشستگي‬ ‫سرمایه وگذاري‬ ‫صندوقگهر‬ ‫صنعتي گل‬ ‫معدني‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪5254‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3914‬‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪742,067‬‬ ‫‪313,239‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪152,701‬‬ ‫‪237,728‬‬ ‫‪4932608437‬‬ ‫‪1798892740‬‬ ‫‪579555021‬‬ ‫‪1474549330‬‬ ‫‪55994400000‬‬ ‫‪350170548‬‬ ‫‪14,140,000‬‬ ‫‪68,531‬‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫صندوق‬ ‫قابل معامله ‪33,843‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪10262‬‬ ‫صبانورسهام‬ ‫صنعتياطلس‪-‬‬ ‫سرمایهوگذاري‬ ‫صندوقمعدني‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایهگذاري صنوین‪-‬مختلط‬ ‫صندوقشمال‬ ‫حفاري‬ ‫عسلویه‬ ‫سرمایهبرق‬ ‫تولید‬ ‫مپناتهران‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪9282‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪345258995‬‬ ‫‪6,033,266‬‬ ‫‪14,114‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪60332660000‬‬ ‫‪56367184‬‬ ‫‪1,055,379‬‬ ‫‪2,291‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪7148‬گاز و خدمات‬ ‫استخراج نفت‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪10890‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫بخاروآب گرم‬ ‫سازي‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫عرضه برق‪،‬‬ ‫مستغالت‬ ‫امالك و‬ ‫انبوه‬ ‫‪760‬‬ ‫‪266,104‬‬ ‫‪2665‬‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪15247‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫نفت‬ ‫سپاهانو خانه سازي باغمیشه‬ ‫شهر سازي‬ ‫بهران‬ ‫نفت‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪23198‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪20843‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪12469‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫پارس‬ ‫نفت‬ ‫گذاري ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫ح ‪ .‬فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫حجم معامالت‬ ‫کالسیمین‬ ‫پرمعامله‌ترین نمادها‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫ایران‬ ‫ملي سربوروي‬ ‫‪15033641‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪14116649‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪4,053,511‬‬ ‫‪2,424,720‬‬ ‫‪567,419‬‬ ‫‪2,669,464‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪424,502‬‬ ‫‪2,411,346‬‬ ‫‪61,899‬‬ ‫‪1,637,535‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪10,013‬‬ ‫‪879,862‬‬ ‫کمباين سازي ايران‬ ‫‪13995042‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8276400‬‬ ‫‪1319007946‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪9015504360‬‬ ‫‪7194311150‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪41909489216‬‬ ‫‪10804095442‬‬ ‫‪10942485000‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪1290174922‬‬ ‫‪3296397519‬‬ ‫‪120676873‬‬ ‫‪2638362499‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪4888890388‬‬ ‫‪13664834216‬‬ ‫‪1791885290‬‬ ‫‪17586998147‬‬ ‫‪1575805288‬‬ ‫‪7434225687‬‬ ‫‪592811913‬‬ ‫‪2799762919‬‬ ‫‪1614462370‬‬ ‫‪1517775505‬‬ ‫‪255845177‬‬ ‫‪2835861793‬‬ ‫‪906743027‬‬ ‫‪2696321034‬‬ ‫‪170788239‬‬ ‫‪2590710977‬‬ ‫‪113353207‬‬ ‫‪1690807319‬‬ ‫‪7038250‬‬ ‫پاياني‬ ‫قيمت‬ ‫‪1852874437‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1096‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪175‬‬ ‫‪2363025659‬‬ ‫‪6257‬‬ ‫‪6443243988‬‬ ‫‪2877263978‬‬ ‫‪171‬‬ ‫بیشترین ارزش بازار‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪9795920543‬‬ ‫‪13315292‬‬ ‫‪8651459051‬‬ ‫‪5735904270‬‬ ‫‪9915472421‬‬ ‫‪3812863281‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪1,300,511‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪3759‬‬ ‫‪9,532,520‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪648,534‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪7,054,735‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪863,272‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪3,122,437‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪173,489‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪1,417,744‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪554,658‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪478,614‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪3171‬‬ ‫‪144,635‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪1,019,318‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪2782‬‬ ‫‪547,172‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪680,662‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪3961‬‬ ‫‪76,347‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪1,124,454‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪69,097‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪367,083‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3118‬‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3803‬‬ ‫‪486,906‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪510,469‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪4629‬‬ ‫گردشگري ايران‬ ‫ميراث فرهنگي و‬ ‫گروه سرمايه گذاري‬ ‫‪13681‬‬ ‫‪470,954‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪628,574‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪4577‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫‪94,472‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪6878‬‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪955265‬‬ ‫کمباين سازي ايران‪221,713‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪13,187,714‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪109,373‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪2779‬‬ ‫فروردين‬ ‫اجاره شرکت واسط مالي‬ ‫پذيره نويسي اوراق‬ ‫‪8,692,675‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪78,273‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21443500‬‬ ‫‪742,477‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪12142‬‬ ‫‪3,128,334‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫اي‬ ‫هسته‬ ‫سوخت‬ ‫و‬ ‫کك‬ ‫نفتي‪،‬‬ ‫فراورده هاي‬ ‫‪20,650,661‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫گذاري صنعت نفت‬ ‫سرمایهآژند‬ ‫سخت‬ ‫بانك‪14‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪815‬‬ ‫‪42,931‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪6772‬‬ ‫‪5902‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪3‬‬ ‫‪429804017‬‬ ‫‪68574000‬‬ ‫توسعه ملي‬ ‫گروهایران‬ ‫گذاريروي‬ ‫سرمایهمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫صنعتينسیم‬ ‫ساختمان‬ ‫زمین و‬ ‫ص‪.‬س‪.‬‬ ‫صبانور‬ ‫معدني و‬ ‫توسعه‬ ‫ح‬ ‫‪207‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4511‬‬ ‫‪2406‬‬ ‫باما‬ ‫گذاري خوارزمي‬ ‫‪ 194440438‬سرمايه ‪16‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪63,594‬‬ ‫‪20,100‬‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪16199721‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪2070463‬‬ ‫معامله‬ ‫‪242482427‬‬ ‫‪390824400‬‬ ‫‪-0.09‬فلزي‬ ‫استخراج کانه هاي‬ ‫‪3162‬‬ ‫صندوقبازنشستگي‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪4437614344‬‬ ‫‪90490900‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارومیهریختهگري‬ ‫سیمانماسه‬ ‫تامین‬ ‫هلدینگ‬ ‫وصنعتيغدیر(‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫چادرملو‬ ‫معدني‬ ‫‪53668476‬‬ ‫‪363,827‬‬ ‫‪2,583‬‬ ‫‪5957‬‬ ‫‪6848‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪29‬‬ ‫‪346353358‬‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫‪ 6443243988‬سرمايه ‪240‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12197‬‬ ‫‪35176‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫افست ‪20650661‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫حجم معامالت‬ ‫سنگ‬ ‫استخراج ذغال‪-0.01‬‬ ‫‪6997‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪84‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪589‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫ارزش معامله‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و‬ ‫اندازهگیري ‪2,623‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪20413‬‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫بهبهان‬ ‫سیمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪450‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫سیمان سفیدنيریز‬ ‫‪207‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪63,594‬‬ ‫‪658930160‬‬ ‫‪59387820128‬‬ ‫‪1474549330‬‬ ‫‪7266747936‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫معامله‬ ‫‪242482427‬‬ ‫‪-3.384930996‬‬ ‫‪28,139‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪51‬‬ ‫‪68,531‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪5254‬‬ ‫‪372,966‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪33,843‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪10262‬‬ ‫‪1,018,606‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪14,114‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪1,797,377‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪2,291‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪360,840‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪3518‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪758,345‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪266,104‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫‪718,066‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪627,283‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪3,128,334‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪1,056,851‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪20,650,661‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪353,399‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪2,424,720‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪113,165‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪2,669,464‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪256,688‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪2,411,346‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪67,661‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪1,637,535‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪163,610‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪879,862‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪331,368‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,300,511‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪3759‬‬ ‫‪36,912‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4722‬‬ ‫‪648,534‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪2,359‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪863,272‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪173,489‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪3417‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪554,658‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪829,030‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪2768‬‬ ‫‪144,635‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪719,154‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪547,172‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪398,758‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪3866‬‬ ‫‪76,347‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪281,075‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪69,097‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪ 0.96‬درصد‪124,174‬‬ ‫مقدار ‪5150‬‬ ‫تغییر‬ ‫شاخص‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3118‬‬ ‫‪62,515‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪5944‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪41,047‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪8558‬‬ ‫‪-2.459940001‬‬ ‫‪6665.4‬‬ ‫‪13681‬‬ ‫‪470,954‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪232,653‬‬ ‫بانكها و موسسات‪0.69‬‬ ‫‪2915‬‬ ‫اعتباري‬ ‫‪1036.1‬‬ ‫‪5053‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪631755716‬‬ ‫‪15505864080‬‬ ‫‪410683780‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪10387177292‬‬ ‫‪303973137‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11933366881‬‬ ‫‪330209160‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪59387820128‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪41909489216‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪32612654579‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪25950000580‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪25565752573‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪13187714‬‬ ‫‪785‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪22370687364‬‬ ‫ت‪-‬بانك پاسارگاد‬ ‫‪10473992‬‬ ‫‪575‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪22059858668‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫نام شرکت‬ ‫ت‪-‬الكتريك خودرو شرق‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫ت‪-‬بيمه پاسارگاد‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي آبادان‬ ‫توليدي گرانيت بهسرام‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫‪677‬‬ ‫‪3721‬‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪5627‬‬ ‫‪2683‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪-7.13‬‬ ‫‪-6.93‬‬ ‫‪-6.27‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪8771‬‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي فارابي‬ ‫‪3677‬‬ ‫ت‪-‬توليدي ايران تاير‬ ‫‪18292‬‬ ‫کوير تاير‬ ‫‪9902‬‬ ‫شهد (قند خوي)‬ ‫‪3417‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ‪6257‬‬ ‫ت‪-‬گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ‪4722‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪7.98‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪6.29‬‬ ‫‪6.01‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4.98‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫مریم نظری‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬از نفت خوزستان که صرف نظر کنید‪ ،‬صنعت‬ ‫نیشکر این استان حرف اول را می‌زند‪ .‬خوزستان قطب شکر کشور است‪ .‬از‬ ‫زمین‌های کشاورزی خوزستان ساالنه ‪ 11‬میلیون تن محصول نیشکر برداشت‬ ‫می‌شود که از این میزان‪ 650 ،‬هزار تن شکر در سال به دست می‌آید‪ .‬این اعداد‬ ‫و ارقام که به وضوح نشان می‌دهد ‪ 50‬درصد از محصوالت کشاورزی خوزستان‬ ‫متعلق به گیاه نیشکر است‪ .‬عالوه بر تهدیداتی چون تحریم‌ها‪ ،‬نوسانات ارزی‪،‬‬ ‫بدهی‌های میلیاردی و حذف تعرفه شکر‪ ،‬شوری آب کارون نیز در سال‌های اخیر‬ ‫خساراتی را به این صنعت در خوزستان وارد کرده است با این همه این صنعت‬ ‫همچنان پابرجاست‪ .‬همین چند روز پیش بود که معاون پشتیبانی و منابع انسانی‬ ‫استاندار خوزستان گفت‪ :‬شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌عنوان یک‬ ‫صنعت بزرگ سهم بسزا و تاثیرگذاری در تولید و اشتغال و همچنین پیشگیری‬ ‫از خروج ارز از کشور داشته است ‪ .‬علی عماد در حاشیه آیین بهره‌برداری از‬ ‫نخستین واحد تولید شکر طعم‌دار کشور در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه‬ ‫نیشکر و صنایع جانبی اظهار کرد‪ :‬صنایع بزرگ سرمایه‌های ملی هستند و بالطبع‬ ‫باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاست دولت یازدهم بر این‬ ‫مبناست که داشته‌ها را باید افزایش داد؛ شرکت‌هایی‌که با سرمایه‌گذاری کالن‬ ‫شروع به فعالیت کرده و فعال هستند به دلیل تنگناهای مالی نتوانسته‌اند به تمام‬ ‫اهداف نهایی خود برسند‪ ،‬بنابراین دولت درصدد استفاده از تمام این ظرفیت‌ها‬ ‫برای افزایش تولید‪ ،‬صادرات و ایجاد شغل است‪ .‬معاون پشتیبانی و منابع انسانی‬ ‫استاندار خوزستان گفت‪ :‬برای حمایت از صنعت عظیم نیشکر در این استان‬ ‫برنامه‌هایی در حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری در دست انجام است تا این‬ ‫صنعت از طریق منابع بانکی تقویت شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش می‌شود تا با بهره‌گیری‬ ‫از منابع صندوق توسعه ملی بتوان راه را برای تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در‬ ‫صنعت نیشکر باز کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیشکر و سد گتوند‬ ‫س��ال‌های اخیر برای صنعت نیش��کر س��ال‌های خوبی‬ ‫نب��ود‪ .‬تا آنجا ک��ه پیش از روی کار آم��دن دولت یازدهم‪،‬‬ ‫مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان‬ ‫در جمع مدیران این شرکت وضعیت صنعت نیشکر استان‬ ‫را بحرانی خواند‪ .‬برخی از کارشناسان می‌گویند همه چیز‬ ‫از سد گتوند آغاز شد‪ .‬سدی که با وجود همه مخالفت‌های‬ ‫کارشناسان در دولت‌های نهم و دهم احداث شد اما پس از‬ ‫آبگیری و بی‌خانمان ش��دن ساکنان یکصد روستا‪ ،‬سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور اعالم کرد که نتیجه تحقیقات نشان‬ ‫داده احداث این سد براساس معیارهای علمی نبوده است‪،‬‬ ‫چرا که وجود کوه‌های نمکی در میان منطقه آبگیری شده‪،‬‬ ‫سبب شده است نمک در آب حل شده و شور شود‪ .‬همین‬ ‫بود که نس��یم صادقی با اشاره به مشکالت صنعت دیرینه‬ ‫نیشکر در استان خوزستان الزمه تداوم این صنعت را حل‬ ‫مشکل شوری آب دانست‪ .‬او آغاز مشکل شوری آب کارون‬ ‫و خس��ارت دیدن صنعت نیشکر را از سال ‪90‬اعالم کرده و‬ ‫گفته بود‌‪ :‬تاکنون مش��کل سرمازدگی و شوری آب کارون‬ ‫خسارات بس��یاری را به واحدهای نیشکر استان وارد کرده‬ ‫است و بر اساس گزارشی ساالنه باالی ‪ 2‬میلیون تن نمک‬ ‫وارد مزارع استان می‌شود که این امر برای کشاورزی استان‬ ‫خطرناک است‪ .‬به گفته او‪ ،‬برخی گزارش‌ها از افزایش ‪EC‬‬ ‫آب کارون ت��ا م��رز ‪ 4‬هزار میکروموس خب��ر می‌دهد که‬ ‫این امر برای مدت اعالم ش��ده نگران‌کننده است‪ .‬صادقی‬ ‫اعالم کرد که بخش اعظمی از این ش��وری به س��د گتوند‬ ‫در هفته‌ای که گذشت‬ ‫صمت ـ ای��رج موفق رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت البرز گفت‪ :‬بهترین اتفاق هفته دولت‬ ‫امس��ال در سطح اس��تان البرز بازگش��ت چند واحد‬ ‫صنعتی غیرفعال این استان به چرخه تولید بود‪.‬‬ ‫صم�ت ـ‌ س��یدنعیم امام��ی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون بیش از ‪173‬هزار تن کاال از‬ ‫این استان صادر شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا ـ غالمرض��ا می��ری‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنن��دگان زعف��ران خراس��ان رض��وی گفت‪:‬‬ ‫تخصیص ردیف اعتباری ب��ه طرح جامع زعفران که‬ ‫‪2‬س��ال از انتظار ب��رای تخصی��ص آن می‌گذرد‪ ،‬در‬ ‫جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا ـ‌ علیرضا مجرد‪ ،‬مدیرکل حمل و نقل و‬ ‫پایانه‌های هرمزگان گفت‪ :‬بندرعباس از ابتدای سال‬ ‫تا پایان مردادماه در زمینه ترانزیت کاال با ‪ 24‬درصد‬ ‫ترانزیت واردات و ‪ 10‬درصد صادرات‪ ،‬رتب ‌ه دوم کشور‬ ‫را کسب کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا ـ‌ رمضان پودینه‪ ،‬مع��اون خودکفایی و‬ ‫اشتغال کمیته امداد سیس��تان و بلوچستان از رشد‬ ‫‪ 30‬درصدی تولیدات فرش در سیستان و بلوچستان‬ ‫در ‪ 5‬ماه نخست امسال خبر داد‪.‬‬ ‫صمت ـ حسن بهرامی‪ ،‬سرپرست اتاق بازرگانی‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی شهرستان مالیر از صادرات‬ ‫محصوالت این شهرستان به ارزش ‪ 550‬هزار دالر در‬ ‫‪4‬ماه امس��ال خبر داد و گفت‪ 70 :‬درصد محصوالت‬ ‫مالیر از گمرک سایر استان‌ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫صمت ـ سیدعبدالحمید جهان‌بین‪ ،‬معاون امور‬ ‫بازرگانی س��ازمان صنعت‪ ،‬تجارت استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د گف��ت‪ :‬برپایی نمایش��گاه پاییزه در س��ه‬ ‫شهرستان با تعداد ‪ 500‬غرفه در دست اقدام است‪.‬‬ ‫صم�ت ـ ابوالقاس��م ایزانل��و‪ ،‬مع��اون بازرگانی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان ش��مالی گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه پایی��زه از ‪13‬ش��هریور ب��ا تخفی��ف ‪5‬تا‬ ‫‪20‬درصدی برپا می‌شود‪.‬‬ ‫صمت ـ عباسعلی زمانی‪ ،‬رییس اداره بازرگانی‬ ‫شهرس��تان آمل از برپایی نمایش��گاهی به مناسبت‬ ‫بازگش��ایی م��دارس از ‪ 25‬ش��هریور م��اه ب��ه مدت‬ ‫‪ 10‬روز خبر داد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫کام نیشکر خوزستان شور شد‬ ‫‪31‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫‪ 50‬درصد معادن خراسان‬ ‫شمالیبهره‌بردارینمی‌شوند‬ ‫‌رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫ش��مالی از عدم بهره‌برداری اقتصادی از ‪ 50‬درصد‬ ‫معادن این استان خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یحیی‬ ‫نی��ک‌دل با اش��اره به اینک��ه تاکن��ون ‪ 163‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری برای معادن این استان صادر شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ذخیره شناسایی شده مواد معدنی در معادن‬ ‫این اس��تان ‪ 897‬میلیون تن بوده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه این پروانه‌ها برای بهره‌ب��رداری ‪ 21‬نوع ماده‬ ‫معدنی صادر شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ظرفیت استخراج‬ ‫س��االنه این معادن ‪9/9‬میلیون تن اس��ت که از این‬ ‫می��زان در حال حاض��ر ‪5‬میلیون تن م��واد معدنی‬ ‫اس��تخراج می‌شود‪ .‬نیک‌دل تاکید کرد‪ :‬مواد معدنی‬ ‫استخراج ش��ده از معادن استان‪ ،‬بدون فرآوری و به‬ ‫صورت خام از این استان خارج می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 70‬درصد نیروهای طرح‬ ‫رودبار لرستان بومی هستند‬ ‫و حل ش��دن نمک‌های سازند واقع شده در مسیر این سد‬ ‫بازمی‌گردد که این امر باید مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬شوری‬ ‫رودخانه کارون خسارتی بالغ بر ‪1‬هزار و ‪140‬میلیارد ریال‬ ‫در یک سال به صنعت نیشکر استان وارد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر شوری آب‬ ‫تاثیر ش��وری آب بر تولیدات واحدهای کش��ت و صنع ‌‬ ‫ت‬ ‫خوزس��تان گریزناپذیر اس��ت‪ .‬این روزها صنایع موجود در‬ ‫حاش��یه رودخانه ک��ه آب را به عنوان یک��ی از مواد اولیه‬ ‫مورد نیازش��ان در چرخه تولید خود اس��تفاده می‌کنند با‬ ‫مشکالت زیادی مانند ش��دت و سرعت خوردگی در لوازم‬ ‫جانبی مواجه می‌شوند و این معضل روز به روز خسارت‌ها‬ ‫و هزینه‌ه��ای نگهداری این صنای��ع را افزایش می‌دهد‪ .‬از‬ ‫طرفی صنایع بزرگی مانند کش��ت و صنعت‌های خوزستان‬ ‫روز به روز با افت شدید برداشت محصول مواجه می‌شوند و‬ ‫به این دلیل این خسارت‌ها بر تولید ناخالص این کارخانه‌ها‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ ،‬عالوه بر کاهش سود این کارخانه‌ها افزایش‬ ‫هزینه‌ها را نیز در برداشته است‪ .‬از سوی دیگر لبه تیز این‬ ‫رخداد وضعیت اشتغال را در این استان نشانه رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کشمکش مسئوالن‬ ‫در حال��ی که احمد س��یاحی‪ ،‬معاون عمرانی اس��تاندار‬ ‫خوزس��تان تاثیرگذاری ش��وری آب بر اقتصاد خوزس��تان‬ ‫را قابل بررس��ی اما عادی دانس��ته و تاثیرات را نیز بس��یار‬ ‫ناچیز عن��وان کرد‪ ،‬مش��اور امور رودخانه‌ه��ا و تاالب‌های‬ ‫استاندار خوزس��تان گفت که قطعا شوری رودخانه کارون‬ ‫بر صنایع حاش��یه رودخانه و کشاورزی پایین‌دست استان‬ ‫تاثیر گذاشته اس��ت و این مسئله را نمی‌توان کتمان کرد‪.‬‬ ‫مهدی قمشی افزود‪ :‬خوزس��تان از رودخانه کارون سیراب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬فارغ از دلیل ش��وری آب کارون باید اذعان کرد‬ ‫که رودخانه کارون در چند س��ال گذشته دچار شوری آب‬ ‫ش��ده است و این شوری در پایین‌دست تاثیر بسیار زیادی‬ ‫گذاشته است‪ .‬به گفته او؛ بر اساس بررسی‌های انجام شده‬ ‫بیش از ‪ 17‬میلیون تن نمک در س��ال‌های گذشته در آب‬ ‫رودخانه حل ش��ده و به دشت خوزس��تان رفته است و در‬ ‫این زمینه نیز قصد نداریم نهاد یا دستگاه خاصی را متولی‬ ‫این مش��کل معرفی کنیم‪ ،‬آنچه مهم اس��ت تاثیراتی است‬ ‫که بر اکوسیس��تم رودخانه و حواشی رودخانه‌های استان‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫و این کارخانه بنا دارد که در فاز نخس��ت ‪ 600‬تن ش��کر‬ ‫طعم‌دار در س��ال تولید کند‪ .‬از ویژگی‌ه��ای این کارخانه‬ ‫اس��تفاده نکردن از اسانس‌های مصنوعی و استفاده از پودر‬ ‫طبیعی طعم‌دهنده‌هاست‪ .‬از جمله طعم شکرهای تولیدی‬ ‫این ش��رکت شامل هل‪ ،‬زنجبیل‪ ،‬دارچین و لیمو می‌باشد‪.‬‬ ‫معاون کشاورزی ش��رکت توسعه نیشکر و صنایع‌جانبی با‬ ‫بیان این‌که کاربردهای شکر طعم‌دار در بیسکوئیت‪ ،‬کیک‪،‬‬ ‫بستنی‪ ،‬انواع شربت و نوشیدنی‌هاست‪ ،‬گفت‪ :‬این محصول‬ ‫تاکنون در مقیاس صنعتی در کشور تولید نشده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که در سایر کشورها به عنوان یک محصول جانبی و‬ ‫مکمل در کارخانجات تولید محصوالت غذایی مانند نوشابه‪،‬‬ ‫آب‌نبات و شکالت استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در هفته دولت امس��ال نخس��تین کارخانه تولید ش��کر‬ ‫طعم‌دار کش��ور در خوزستان افتتاح ش��د تا این استان در‬ ‫کنار نخس��تین کارخانه تولید ش��کر در کش��ور‪ ،‬نخستین‬ ‫کارخانه تولید شکر طعم دار را هم در خود جای داده باشد‪.‬‬ ‫در مراس��م افتتاح این کارخانه معاون کش��اورزی شرکت‬ ‫توسعه نیش��کر و صنایع‌جانبی گفت‪ :‬برای نخستین‌بار در‬ ‫کشور کارخانه تولید شکر طعم‌دار با ظرفیت تولید ‪ 60‬تن‬ ‫در سال در جهت تنوع بازار شکر در شرکت توسعه نیشکر‬ ‫راه‌اندازی می‌شود‪ .‬این کارخانه با اعتباری بالغ بر ‪10‬میلیارد‬ ‫ریال به بهره‌برداری می‌رسد و با راه‌اندازی آن برای ‪ 10‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید این نوع شکر‬ ‫در جهت تنوع بازار ش��کر از اهمیت خاصی برخوردار است‬ ‫آمیلی پیش از این از ش��وری آب رودخانه گالیه کرده و‬ ‫گفته بود‪ :‬ش��وری آب رودخانه تا ‪ 30‬درصد به تولید شکر‬ ‫در خوزس��تان زیان وارد کرده است‪ .‬به گفته او؛ با اشاره به‬ ‫اینکه نیشکر در برابر شوری‪ ،‬بسیار حساس است‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫نیشکر تا یک‌هزار و ‪ 700‬میکروموس بر سانتی‌متر مکعب‬ ‫در برابر ش��وری بدون نشانه است ولی بعد از این میزان به‬ ‫ازای هر یک‌هزار میکروموس بر س��انتی‌متر مکعب شوری‬ ‫‪ 6‬درص��د افت تولید به هم��راه دارد‪ .‬برخی از مزارع تولید‬ ‫نیش��کر در خوزس��تان با آب ش��وری چهار ه��زار و ‪500‬‬ ‫میکروموس بر س��انتی‌متر مکعب آبیاری شده است و این‬ ‫میزان یعنی بیش از ‪ 28‬درصد افت تولید که این افت تولید‬ ‫به طور متوسط ‪ 25‬درصد تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح یک کارخانه‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ 30‬درصدی به صنعت نیشکر‬ ‫افزایش صادرات از بازارچه‌های مرزی استان آذربایجان‌غربی همچنان ادامه دارد‬ ‫ضربان نبض تجارت در نقطه صفر مرزی‬ ‫فریب�ا جعف�ری‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫افزای��ش ص��ادرات از بازارچه‌ه��ای مرزی‬ ‫استان آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫تنها طی ‪4‬ماهه نخست امسال‪ ،‬این میزان‬ ‫‪76‬درصد افزایش یافته است‪ .‬محمد علیپور‪،‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که‬ ‫به نمایندگی از مردم ماكو‪ ،‬چالدران‪ ،‬شوط‬ ‫و پلدشت در مجلس حضور دارد‪ ،‬در این‌باره‬ ‫به صمت گفت که این ارقام در حالی اعالم‬ ‫شده اس��ت که بازارچه‌های مرزی در مرز‬ ‫مش��ترک با جمهوری خودمختار نخجوان‬ ‫و ترکی��ه تقریبا نیمه‌فعال اس��ت‪ .‬اما بنا بر‬ ‫اع�لام او؛ بازارچه‌های مرزی مش��ترک با‬ ‫عراق در سال‌های اخیر سبب رونق منطقه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کمتر از یک ماه پیش بود که‬ ‫میرهاش��م س��یداحمدی ناظ��ر گمرکات‬ ‫آذربایجان‌غربی از افزای��ش وزنی صادرات‬ ‫از بازارچه‌ه��ای م��رزی این اس��تان خبر‬ ‫داد‪ .‬او اع�لام کرد ک��ه از فروردین تا پایان‬ ‫تیرماه امس��ال‪672 ،‬هزار ت��ن محصول به‬ ‫ارزش ‪199‬میلیون دالر از طریق گمرکات‬ ‫آذربایج��ان غربی به کش��ورهای خارجی‬ ‫صادر ش��ده اس��ت که نس��بت به ‪4‬ماهه‬ ‫نخست سال گذشته‪76 ،‬درصد افزایش به‬ ‫لحاظ وزنی را نشان می‌دهد‪ .‬با اینکه سهم‬ ‫‪6‬درصدی بازارچه‌های مرزی در برابر سهم‬ ‫‪94‬درص��دی گمرکات چندان چش��مگیر‬ ‫نیس��ت اما از افزایش میزان صادرات از این‬ ‫بازارچه‌ها به‌دلیل رون��ق اقتصادی منطقه‬ ‫نمی‌توان چشم‌پوشی کرد‪.‬‬ ‫استان آذربایجان‌غربی ‪ 7‬بازارچه مشترك‬ ‫مرزی دارد‪ .‬این رقم رتبه نخس��ت کش��ور‬ ‫از نظر تعداد بازارچه‌های مرزی در کش��ور‬ ‫را به این اس��تان اختصاص داده است‪ .‬این‬ ‫بازارچه‌ها براساس تفاهمنامه‌های منعقده‬ ‫بین مسئوالن كشورهای دو طرف بازارچه‬ ‫شكل گرفته و به موجب این تفاهمنامه‌ها ‪2‬‬ ‫كشور در نقاط مرزی یكدیگر می‌توانند به‬ ‫انجام مبادالت در داخل بازارچه‌ها بپردازند‬ ‫ت��ا وضعیت اش��تغال‪ ،‬مهاج��رت‪ ،‬قاچاق و‬ ‫توس��عه اقتصادی این مناط��ق بهبود یابد‪.‬‬ ‫هرچند پیش از این نیز در نقاطی از کشور و‬ ‫ازجمله آذربایجان‌غربی بازارچه‌های مرزی‬ ‫افتان و خیزان فعالیت می‌کردند اما ‪11‬سال‬ ‫پیش‪ ،‬مجلس وقت برای ساماندهی تجارت‬ ‫مرزی و کمک به اش��تغال‌آفرینی س��الم با‬ ‫اص�لاح ماده ‪ ۱۱‬قان��ون واردات و صادرات‬ ‫به دول��ت اجازه داد ک��ه در برخی مناطق‬ ‫م��رزی با اهداف��ی نظیر ایجاد اش��تغال و‬ ‫تامین معیشت ساکنان این مناطق‪ ،‬کنترل‬ ‫قاچ��اق کاال و افزای��ش امنی��ت مرزها و با‬ ‫رعایت مقررات واردات و صادرات نس��بت‬ ‫به راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی اقدام کند‪.‬‬ ‫این بازارچه‌ها در نقاط صفر مرزی تشکیل‬ ‫و ب��ه موجب آن س��اکنان منطقه تا میزان‬ ‫مش��خصی ب��رای واردات از تعرفه گمرکی‬ ‫معاف ش��دند‪ .‬ایجاد بازارچه‌های مرزی در‬ ‫اس��تانی چون آذربایجان‌غربی با دارا بودن‬ ‫ح��دود ‪1‬هزار کیلومتر مرز مش��ترک با ‪3‬‬ ‫کشور ترکیه‪ ،‬عراق و جمهوری آذربایجان‪،‬‬ ‫ضرورت��ی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آمد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب طی این س��ال‌ها بازارچه‌های‬ ‫مرزی ساری‌س��و در ماکو‪ ،‬صنم‌بوالغی در‬ ‫پلدشت‪ ،‬سرو در ارومیه‪ ،‬کیله در سردشت‪،‬‬ ‫تمرچی��ن در پیرانش��هر‪ ،‬رازی در خوی و‬ ‫بازارچ��ه بازرگان در ماکو بازارچه‌های مهم‬ ‫این اس��تان را در مجاورت مرزهای ترکیه‪،‬‬ ‫عراق و جمهوری آذربایجان تشکیل دادند‪.‬‬ ‫محمد علیپور‪ ،‬نماین��ده ماکو‪ ،‬چالدران‪،‬‬ ‫ش��وط و پلدش��ت در گفت‌وگ��و با صمت‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬بازارچه‌های مرزی این اس��تان‬ ‫ک��ه در مرزه��ای مش��ترک ب��ا جمهوری‬ ‫خودمخت��ار نخج��وان و ترکیه ق��رار دارد‬ ‫چندان فعال نیست‪ ،‬با اینکه مردم نخجوان‬ ‫عالق��ه فراوانی به ایرانی‌ها دارند؛ چراکه در‬ ‫حافظه تاریخ��ی خود فرام��وش نکرده‌اند‬ ‫که ما بعد از اس��تقالل آنه��ا با وجود همه‬ ‫مشکالتی که برایشان به وجود آمد کمک‬ ‫کردیم‪ .‬آنها هم قدر می‌دانند اما بازی‌های‬ ‫سیاس��ی در منطقه به س��متی رفته است‬ ‫ک��ه به نخجوانی‌ه��ا اجازه داده نمی‌ش��ود‬ ‫ت��ا در بازارچه‌ه��ا مراوده اقتص��ادی آزاد و‬ ‫براس��اس قوانین داشته باش��ند‪ .‬وضعیت‬ ‫بازارچه‌های مرزی ترکیه نیز مش��ابه است‬ ‫و ترک‌ه��ا رغبت��ی به بازارچه‌ه��ای مرزی‬ ‫ندارن��د‪ .‬او ادام��ه می‌دهد‪ :‬ای��ن در حالی‬ ‫است که مرز زمینی بازرگان‪ ،‬بسیار پررفت‬ ‫و آمد اس��ت اما بازارچ��ه ما در این منطقه‬ ‫فعال نیس��ت‪ .‬البته ترک‌ه��ا می‌گویند ما‬ ‫داریم س��اختمان و تجهیزات را نوس��ازی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬علیپور معتقد است‪ :‬همانطور که‬ ‫می‌دانید فعالیت‌ه��ا در بازارچه‌های مرزی‬ ‫‪50‬درصدش دست ماست و ‪50‬درصد هم‬ ‫در کش��ور دیگر تعریف می‌ش��ود و به این‬ ‫بازمی‌گردد که س��اکنان مرزها در دوسوی‬ ‫مرز چقدر به مبادالت مرزی عالقه‌مند بوده‬ ‫و مایل باش��ند که نیازهای خ��ود را از این‬ ‫طری��ق تامین کنن��د‪ .‬او از مرزهای عراق و‬ ‫بازارچه‌های مرزی مشترک در این منطقه‬ ‫به‌عنوان بازارهای پررونق نام می‌برد‪.‬‬ ‫مجری طرح س��د و نیروگاه رودبار لرستان گفت‪:‬‬ ‫به منظور اش��تغالزایی و توس��عه محل��ی در فرآیند‬ ‫اج��رای طرح س��د و نی��روگاه رودبار لرس��تان ‪70‬‬ ‫درص��د نیروهای ش��اغل در این ط��رح از نیروهای‬ ‫بومی منطقه گزینش شده‌اند‪ .‬طرزطلب با بیان این‬ ‫موضوع ادامه داد‪ :‬در حال حاضر در این طرح ‪2500‬‬ ‫نفر شامل مشاور‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬نیروهای متخصص و‬ ‫کارگ��ری در جبهه‌های مختلف کاری مش��غول به‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬بکارگیری این حجم از‬ ‫نیروی انس��انی بومی در جبهه‌های مختلف طرح‪ ،‬از‬ ‫آنجا که با آموزش مستمر همراه است‪ ،‬سبب ارتقای‬ ‫مهارت عمومی در س��طح منطقه ش��ده و به توسعه‬ ‫کسب و کارهای محلی نیز خواهد انجامید‪.‬‬ ‫صدور ‪ 571‬جواز تاسیس‬ ‫واحد صنعتی در زنجان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنجان با اش��اره ب��ه عملکرد س��ازمان از ‪ 24‬مرداد‬ ‫س��ال گذش��ته به م��دت یکس��ال گف��ت‪ :‬در این‬ ‫م��دت ‪ 571‬مورد جواز تاس��یس واح��د صنعتی با‬ ‫پیش‌بینی س��رمایه‌گذاری ‪44‬ه��زار و ‪ 262‬میلیارد‬ ‫ریال و اش��تغالزایی ‪ 14‬هزار و ‪ 604‬نفر در اس��تان‬ ‫صادر شده اس��ت‪ .‬سعید س��یاری به راه‌اندازی ‪64‬‬ ‫واح��د صنعتی طی این مدت اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫بال��غ بر ‪2‬ه��زار میلیارد ری��ال س��رمایه‌گذاری در‬ ‫اس��تان صورت گرفته که زمینه اش��تغالزایی برای‬ ‫یک هزار و ‪4‬نفر را فراهم کرده اس��ت‪ .‬سیاری ادامه‬ ‫داد‪ 34 :‬واحد از این تعداد در شهرس��تان زنجان با‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 605‬میلیارد ریال و اشتغالزایی ‪431‬‬ ‫مورد راه اندازی شده و ‪ 15‬واحد در شهرستان ابهر‬ ‫موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری ش��ده اس��ت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ 47 :‬مجوز طرح توس��عه در این اس��تان با‬ ‫س��رمایه‌گذاری بالغ بر ‪ 57‬هزار میلیارد ریال صادر‬ ‫شده است که با تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 356‬نفر اشتغالزایی می‌شود‪.‬‬ ‫اهمیت حمایت از کارآفرینان‬ ‫در توسعه البرز‬ ‫س��یدحمید طهایی در حاش��یه افتت��اح ‪ 3‬واحد‬ ‫صنعت��ی در اس��تان البرز اظهارک��رد‪ :‬اقتصاد بدون‬ ‫حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی محقق‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما هر چه در ت��وان داریم در‬ ‫اختیار توس��عه استان است و یکی از برنامه‌هایی که‬ ‫برای حمایت از بخش تولید در استان داریم توسعه‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی و جانمایی و ت��دارک زمین‬ ‫اس��ت‪ .‬طهایی در ادامه بر حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬در بخش سرمایه‌گذاری بانک‌ها و‬ ‫سازمان‌ها حمایت از سرمایه‌گذاران‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و کارآفرینان را در دس��تور کار ق��رار دهند‪ .‬وی در‬ ‫پایان تاکید ک��رد‪ :‬همه خدمتگ��زاران وظیفه خود‬ ‫می‌دانند که یار و یاور تولید‌کنندگان باشند‪ ،‬چرا که‬ ‫اگر تولیدی نباشد اشتغالی نیز وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بهره برداری از فاز اول‬ ‫پایانه صادراتی مهران‬ ‫ف��از اول پایان��ه صادراتی مهران ب��ه بهره‌برداری‬ ‫رسید‪ .‬دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان‬ ‫ایالم در آیین بهره‌ب��رداری از این پروژه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت مجتمع پایانه صادراتی ع��ام صدف مهران‬ ‫به اس��تناد تصوی��ب نامه کارگروه توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اس��تان در س��ال ‪ 92‬و براس��اس مجوز‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران و موافق��ت هیات‬ ‫محت��رم وزی��ران در ‪ 4‬کیلومتری م��رز بین‌المللی‬ ‫مهران با هدف خدمات‌رس��انی مطل��وب به تجار و‬ ‫بازرگانان راه‌اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬مهندس نصیری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این طرح در زمینی به مس��احت‬ ‫‪25‬هکتار و س��رمایه‌گذاری ‪ 30‬میلیارد ریال توسط‬ ‫بخش خصوصی احداث ش��ده که فاز اول آن زمینه‬ ‫اش��تغال تعداد ‪ 20‬نفر افراد بیکار را در این منطقه‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 8 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 4 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪88105304‬‬ ‫الو وزیر‬ ‫جن��اب آق��ای وزیر‪ ،‬با توج��ه به افزایش‬ ‫جمعیت و توس��عه ش��هری‪ ،‬صنعت س��اختمان‬ ‫نیازمن��د افزایش س��رعت ساخت‌وس��از اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین باید ش��رایطی ایجاد شود تولید مصالح‬ ‫مورد نیاز ش��یوه سبک‌س��ازی در کش��ور بیش‬ ‫از پی��ش مهیا باش��د‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که‬ ‫تولید‌کنندگان‪ ،‬تولید محصوالت و مصالح مورد‬ ‫نیاز سبک‌س��ازی را چندان به‌صرف��ه اقتصادی‬ ‫نمی‌دانن��د‪ .‬از دولت تقاضای حمایت از تولیدات‬ ‫در بخش ساخت‌وساز کشور داریم‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫کذب محض‬ ‫کارلوس کی‌روش سر مربی‬ ‫تیم ملی والیبال شد‬ ‫محمد جواد صابری‬ ‫طنزنویس‬ ‫به دنبال عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال ایران‬ ‫در مس��ابقات قهرمانی جهان‪ ،‬اسلوبودان کواچ از‬ ‫سمت خود برکنار و بالفاصله کارلوس کی‌روش با‬ ‫انعقاد یک قرارداد ‪ 3‬هزار میلیاردی سرمربی تیم‬ ‫ملی والیبال ایران شد‪.‬‬ ‫تیم مل��ی والیبال ایران در مس��ابقات قهرمانی‬ ‫جه��ان ‪2‬ب��ازی پیاپی را ب��ا نتایج ‪ 3‬ب��ر صفر به‬ ‫حریف��ان ضعیف خود‪ ،‬ایتالیا و امریکا واگذار کرد‪.‬‬ ‫بازیکن��ان ایران در برابر ایتالیا تنها ‪ 7‬امتیاز در ‪3‬‬ ‫ست گرفتند که ‪ 2‬امتیاز آن هم مشکوک بود‪.‬‬ ‫این روند در برابر امریکا هم تکرار شد به گونه‌ای‬ ‫که از ‪ 7‬امتیاز کس��ب شده در این بازی ‪ 6‬امتیاز‬ ‫مرب��وط به س��رویس‌هایی ب��ود ک��ه امریکایی‌ها‬ ‫نمایشی زدند و اتفاقی به تور خورد یا بیرون رفت‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه بعد از ای��ن بازی‌ها وزی��ر ورزش به‬ ‫رییس فدراس��یون والیبال زن��گ زد که «این چه‬ ‫وضعیه؟» رییس فدراسیون والیبال گفت‪« :‬باید به‬ ‫آقای کواچ فرص��ت داد‪ ».‬محمود گودرزی جواب‬ ‫داد‪« :‬یک طرف کواچ است با فرصتی از ازل تا به‬ ‫ابد و تنها ‪ 14‬امتیاز مش��کوک در ‪ 2‬بازی کس��ب‬ ‫می‌کن��د و یک طرف‪ ،‬کی‌روش اس��ت که ابدا هم‬ ‫فرصت ندارد ‪،‬اما تیمی می‌س��ازد که توانایی زدن‬ ‫‪ 7‬گل به آرژانتین‪ 5 ،‬گل به هلند و حداقل ‪ 3‬گل‬ ‫به آلمان را دارد‪ .‬ما بیش��تر از این نمی‌توانیم صبر‬ ‫کنیم‪ ».‬گزارش‌ها حاکی اس��ت ک��ه وزیر ورزش‬ ‫بی‌خداحافظی گوش��ی را قطع ک��رده و بالفاصله‬ ‫زنگ زده به کفاشیان‪.‬‬ ‫کفاشیان سخن بگو!‬‫کفاش��یان س��خن نگفت‪ ،‬دندان خشم بر جگر‬ ‫خسته بست و رفت‪.‬‬ ‫آقای گودرزی با وجود قهر کفاش��یان که ظاهرا‬ ‫معتق��د بوده بای��د از مربی وطنی اس��تفاده کرد‪،‬‬ ‫کوتاه نیامده و خودش زنگ زده به کی‌روش‪ ،‬قرار‬ ‫گذاشته‪ ،‬قرارداد نوش��ته و حاال او مربی تیم ملی‬ ‫والیبال است‪.‬‬ ‫ظاه��را ک��ی‌روش چن��دان روی مبلغ ق��رارداد‬ ‫خودگیر نبوده اس��ت‪ .‬او تنها یک شرط گذاشته؛‬ ‫ممنوعیت زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر ورزش گفته‪« :‬این موضوع را با خانم‬ ‫موالوردی در میان بگذارید‪ ».‬معاون رییس‌جمهور‬ ‫در ام��ور زنان و خانواده گفت��ه‪« :‬نمی‌توان درباره‬ ‫مس��ائل نگاهی یک‌جانبه داشت‪ ،‬از این رو درباره‬ ‫موضوع ممنوعیت اش��تغال زنان در کافی شاپ‌ها‬ ‫نی��ز باید هم��ه جوانب را مورد مطالعه و بررس��ی‬ ‫قرارداد‪».‬با وجود این‪ ،‬یک نماینده مجلس شدیدا‬ ‫به حرف‌های خانم موالوردی واکنش نش��ان داده‬ ‫و گفت��ه‪« :‬فیلترین��گ کمک بزرگی ب��ه اعتالی‬ ‫فرهنگ کشور است‪ ».‬رییس جمهور تا این حرف‬ ‫را ش��نیده‪ ،‬شدیدا به معاونش تذکر داده که بیا از‬ ‫فیس بوک بیرون‪ .‬روحانی موضوع را با ظریف در‬ ‫میان گذاشته که او گفته‪ « :‬بعد از دیدار با اشتون‬ ‫خوش‌بین شده‌ام‪».‬‬ ‫روحانی گفته‪ « :‬جواد! آن زن دیگر رفته است‪».‬‬ ‫که ظریف باز ه��م حرف خودش را تکرار کرده تا‬ ‫جای��ی ک��ه روحانی از او قطع امی��د کرده و رفته‬ ‫است سراغ آقای عراقچی‪.‬‬ ‫عباس نظرت چیه؟‬‫ دیپلم��ات بای��د به ادامه مذاکرات خوش��بین‬‫باشد که من هستم‪.‬‬ ‫روزنامه‌ه��ای معل��وم الح��ال نوش��ته‌اند‪:‬‬ ‫رییس‌جمهور س��ه بار بر پیش��انی کوبید‪ ،‬گریبان‬ ‫درید و س��ر به بیابان گذاش��ت‪.‬با وجود این و در‬ ‫حالی که جلسه مجلس از رسمیت افتاده بود‪ ،‬دو‬ ‫نماینده مجلس‪« ،‬ح‪ .‬ر» و «م‪ .‬ک»‪ ،‬آبستراکسیون‬ ‫کردن��د و گفتند‪« :‬تا زمانی ک��ه مجلس به آقای‬ ‫نعم��ت زاده وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یک‬ ‫کارت زرد دیگ��ر نده��د به آبستراکس��یون خود‬ ‫ادامه می‌دهیم‪».‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫تشریح فعالیت‌های یکساله وزارت ارشاد‬ ‫علی جنتی سه‌شنبه ش��ب با حضور در‬ ‫تو‌گوی ویژه خبری به تش��ریح‬ ‫برنامه گف ‌‬ ‫فعالیت‌ه��ای یکس��اله وزارت متبوعش در‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف با محورهای س��ینما‪،‬‬ ‫تئا‌ت��ر‪ ،‬موس��یقی‪‌،‬هنره��ای تجس��می و‬ ‫نمایش��ی‪ ،‬چ��اپ و نش��ر‪ ‌ ،‬مطبوع��ات‪،‬‬ ‫خصوصی‌سازی و‪ ...‬پرداخت‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرآنالین به نق��ل از مرکز‬ ‫رواب��ط عموم��ی و اط�لاع رس��انی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬عل��ی جنتی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اشاره به‬ ‫نام‌گذاری سال ‪ ۹۳‬گفت‪ :‬این نام‌گذاری از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده عمق‬ ‫توجه ایشان به فرهنگ است که همواره در‬ ‫طول دو سه دهه اخیر به آن عنایت ویژه‌ای‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ت�لاش ما به‌عن��وان یکی از‬ ‫متولیان فرهنگ و هنر کش��ور همواره این‬ ‫اس��ت تا سیاس��ت‌هایی را که ایش��ان در‬ ‫این ح��وزه فرموده‌اند اجرا کنیم و دولت و‬ ‫ش��خص رییس‌جمهور نیز همیشه بر این‬ ‫نکته تاکید داش��ته‌اند‪ .‬جنتی گفت‪ :‬در سه‬ ‫ماه��ه ابتدای تص��دی در وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی بیش��تر روی شناخت حوزه‬ ‫تص��دی‪ ،‬انتصاب��ات و‪ ...‬متمرکز ب��وده‌ام و‬ ‫از آنج��ا که به مجلس ق��ول داده بودم که‬ ‫فرهنگ و هنر را به اهلش بسپاریم؛ انصافا‬ ‫کسانی که مسئولیتی بر عهده‌شان واگذار‬ ‫شده اس��ت چه در حوزه ستادی و چه در‬ ‫اس��تان‌ها افرادی هستند که از نظر علمی‬ ‫و تجرب��ی دارای فعالیت و س��وابق خوبی‬ ‫هستند و جنس کار را می‌شناسند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت‌ه��ا و وظایف‬ ‫این وزارتخانه براس��اس اس��ناد باالدستی‪،‬‬ ‫رهنموده��ای مقام معظم رهب��ری‪ ،‬قانون‬ ‫برنام��ه پنجم توس��عه و مصوبات ش��ورای‬ ‫عال��ی انق�لاب فرهنگ��ی ادامه داد‪ :‬نش��ر‬ ‫ارزش‌های اس�لامی‪ ،‬حفاظ��ت از فرهنگ‬ ‫و هنر ایرانی‪-‬اس�لامی‪ ،‬صیانت از فرهنگ‬ ‫و هوی��ت دین��ی و ملی‪ ،‬کمک ب��ه ارتقای‬ ‫سطح فرهنگ عمومی جامعه‪ ،‬الگوی سبک‬ ‫ایرانی‪-‬اس�لامی و‪ ...‬ازجمله وظایف وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی به‌عنوان یکی از‬ ‫متولیان این حوزه است‪ .‬جنتی با تاکید بر‬ ‫مغف��ول ماندن رونق اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫در گذش��ته افزود‪ :‬در این دوره سعی شده‬ ‫است تا به این مقوله توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات در حوزه سینما‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در حوزه‬ ‫سینما گفت‪ :‬سینمای ما در داخل کشور از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار اس��ت و در سطح‬ ‫جهانی هم شناخته شده و قابل قبول است‪.‬‬ ‫البته محتوای آن بس��یار پایین‌تر از انتظار‬ ‫حکایت یک عکس تلخ‬ ‫از فرهاد مهراد‬ ‫فره��اد مهراد که مدت‌ها از کار منع ش��ده ب��ود‪ ،‬باالخره در‬ ‫س��ال ‪ 69‬توانست پس از س��ال‌ها‪ ،‬آلبوم «خواب در بیداری» را‬ ‫منتش��ر کند اما قبل از صدور مجوز اثر با حاش��یه‌هایی مواجه شد که بازخوانی آن در‬ ‫دوازدهمین سالگشت درگذشت این هنرمند نامی خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬آخرین ایرادی که انتش��ار آلبوم «خواب در بیداری» را به تاخیر‬ ‫انداخت‪ ،‬مربوط به عکس خواننده بود که باید روی جلد اثر منتشر می‌شد‪.‬‬ ‫مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد بودند که تصویر خواننده بسیار تلخ‬ ‫و غمگین اس��ت و مناسب انتشار نیس��ت‪ .‬فرهاد نیز در پاسخ به مدیران ارشاد تصویر‬ ‫غمگین‌تری به همراه نامه‌ای به شرح زیر خطاب به معاون وزیر فرستاد‪:‬‬ ‫جناب آقای ‪...‬‬ ‫با عرض تشکر از همکاری و مساعدت‌های شما‪ ،‬در مورد عکس که مورد قبول واقع‬ ‫نشده‪ ،‬عکس دیگری همراه این نامه هست که به گمان مخلص‪ ،‬از تصویر قبلی تلخ‌تر‬ ‫است اما علی ایحال امیدوارم رد نشود‪.‬‬ ‫نکته‌ای را الزم می‌دانم به عرض برسانم و آن روح و هویت نوع موسیقی و به‌خصوص‬ ‫صدای بنده است که به‌طور کامل نماینده خلقیات و روحیه صاحب صدا است و البته‬ ‫بد یا خوب هیچ گونه ش��باهتی با دیگران ندارد و به ناچار اگر به فرض محال تصویر‬ ‫خوش و خرمی هم مخلص در اختیار داش��ت‪ ،‬نماینده واقعی حدود ‪ 29‬س��ال جنس‬ ‫کار من نبود و اگر قبول کنیم که س��که بی‌اعتبار زندگی ‪ 2‬روی تلخ و ش��یرین دارد‬ ‫(چه بخواهیم و چه نخواهیم) و هر کدام دارای مظاهر بی‌ش��مار‪ ،‬این بنده هم یکی از‬ ‫مصادیق بارز روی تلخ سکه…‬ ‫عرض دیگری نیست‪ ،‬ان‌شاءاهلل موفق و موید باشید‬ ‫فرهاد مهراد‬ ‫پس از این نامه‪ ،‬آلبوم «خواب در بیداری» با همان عکس اول فرهاد مجوز انتش��ار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بوده ولی در این مدت رشد تکاملی داشته‬ ‫و بیشتر به مسایل اجتماعی پرداخته شده‬ ‫اس��ت و توقع داریم از ای��ن طریق بتوانیم‪،‬‬ ‫مجموعه ارزش‌های دینی و ملی ما‪ ،‬هم در‬ ‫سطح داخلی تبیین شود و هم آنچه به دنیا‬ ‫عرضه می‌کنیم‪ ،‬قابل قبول و فاخر باشد‪.‬‬ ‫جنتی با اشاره به حمایت از آثار فاخر در‬ ‫حوزه سینما گفت‪ :‬کارهایی که در این یک‬ ‫س��ال در دولت یازدهم انجام شده است به‬ ‫علت فرآیند تولید هنوز آثارش ظاهر نشده‬ ‫ولی آنچه پیش از این ساخته شده از جمله‬ ‫فیلم‌هایی که در جش��نواره فجر عرضه شد‬ ‫مانند رس��تاخیز‪ ،‬چ و ش��یار ‪ ،۱۴۳‬آثاری‬ ‫ارزشی بودند‪.‬‬ ‫عض��و ش��ورای‌عالی انق�لاب فرهنگ��ی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬حمایت‌های وزارت ارش��اد در‬ ‫حوزه سینما براس��اس سیاستگذاری‌های‬ ‫تصویب ش��ده است؛ بنابراین فیلم‌هایی که‬ ‫ارزش‌ه��ای ملی و دینی کش��ور را مطرح‬ ‫می‌کنند و نس��ل جوان فعال در این حوزه‪،‬‬ ‫مورد حمایت قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی طوالنی ش��دن زمان اکران فیلم‌ها را‬ ‫به علت محدودیت تعداد سالن‌های نمایش‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬در همین مدت یک سال‬ ‫گذش��ته در غرب تهران مجموعه فرهنگی‬ ‫هنری با ‪ ۱۴‬سالن س��ینما ساخته شده و‬ ‫در بسیاری از شهر‌ها هم سالن‌هایی ساخته‬ ‫ش��ده اس��ت که در حال جواب دادن است‬ ‫البته همچنان س��الن‌های س��ینما بس��یار‬ ‫کم اس��ت و برخی شهر‌ها س��ینما ندارند‬ ‫از این‌رو باید تمهیداتی از جمله تاس��یس‬ ‫مجتمع‌های تجاری فرهنگ��ی برای ایجاد‬ ‫انگی��زه س��اخت س��الن س��ینما در نظ��ر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹س�ینما‌ها ب�ه س�امانه دیجیت�ال‬ ‫مجهز شده‌اند‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫طول یک سال گذشته جز تعداد معدودی‪،‬‬ ‫همه سالن‌های س��ینمای کشور به سامانه‬ ‫دیجیتال مجهز شده‌اند که این امر موجب‬ ‫می‌شود برخالف گذش��ته که ابتدا تمامی‬ ‫فیلم‌ه��ا در تهران اکران می‌ش��د س��پس‬ ‫در ش��هرهای دیگر‪ ،‬می‌ت��وان یک فیلم را‬ ‫به‌طور همزمان با تهران‪ ،‬در تمامی شهر‌ها‬ ‫پخش کرد‪.‬‬ ‫بنیس��یو دل تورو در حالی از فس��تیوال س��ن سبابستین‬ ‫جایزه می‌گیرد كه جدیدترین فیلم این برنده جایزه اسکار‪،‬‬ ‫بخش انتخاب رسمی فستیوال را به پایان خواهد رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نق��ل از هالی��وود ریپورتر‪ ،‬برگزارکنندگان فس��تیوال فیلم‬ ‫بین‌المللی س��ن سباستین روز سه‌ش��نبه اعالم کردند که بنیسیو دل‌تورو بازیگر‬ ‫برنده جایزه اس��کار در این فس��تیوال جایزه یک عمر تالش دونوستیا را دریافت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫جدیدترین فیلم دل‌تورو با عنوان «اس��کوبار‪ :‬بهش��ت گمش��ده» که س��اخت‬ ‫کمپانی‌های چپتر تو و راکس‌بری است‪ ،‬پایان دهنده بخش انتخابی این فستیوال‬ ‫است که از تاریخ نوزدهم تا ‪ 27‬سپتامبر ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دل‌ت��ورو تایید کرده که ب��رای معرفی فیلم و همچنی��ن دریافت جایزه‌اش به‬ ‫فستیوال سن سباس��تین خواهد آمد‪ .‬دی استفانو‪ ،‬جاش هاچرسون و همچنین‬ ‫کارلوس باردم نیز برای معرفی فیلم در پیش‌نمایش اسپانیایی آن حضور خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دل‌توروی اهل پورتو ریکو یکی از چهره‌های محبوب فس��تیوال سن سباستین‬ ‫اس��ت و طی مسیر حرفه‌ای کاری‌اش همیش��ه فیلم‌هایش را با این فستیوال به‬ ‫اش��تراک گذاش��ته اس��ت‪ .‬دل‌تورو برای نقش‌آفرینی در فیلم «قاچاق» استیون‬ ‫سودربرگ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده بود و همچنین‬ ‫ب��رای حضورش در فیلم «‪ 21‬گرم» الحاندرو گونزالس ایناریتو نیز نامزد دریافت‬ ‫اسکار شده بود‪.‬‬ ‫دل‌ت��ورو بار دیگ��ر در فیلم بیوگرافیکی چه‌گوارا با عنوان «چه» با س��ودربرگ‬ ‫همکاری کرد و این بار موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر در مراسم اختتامیه‬ ‫نخل طالی کن ش��د و س��ال بعد نیز در جوایز گویای مادرید همین جایزه را از‬ ‫آن خود کرد‪.‬‬ ‫جزئیاتجشنخانهسینما؛مخاطببیشترهزینهکمتر‬ ‫ایرنا ‪ -‬مدیر اجرایی جشن خانه سینما از برگزاری‬ ‫این جشن در روز ‪ 21‬شهریور همزمان در تهران و ‪5‬‬ ‫شهر بزرگ کشور و با حضور گسترده مردم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مازیار میری چهارشنبه در نشستی‬ ‫رسانه‌ای با اشاره به اینکه جشن خانه سینما با هدف‬ ‫کم��ک به راه‌اندازی صندوق بیمه بیکاری با کمترین‬ ‫هزینه برگزار می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬جش��ن را متفاوت‌تر از‬ ‫آنچه که تا به حال برگزار شده است؛ یعنی در حداقل‬ ‫‪ 5‬شهر بزرگ کش��ور و با کمترین هزینه و بیشترین‬ ‫مخاطبان برگزار کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬جشن‌ها به ترتیب‬ ‫از ‪ 16‬تا ‪ 19‬ش��هریور در حیاط خانه س��ینما و سالن‬ ‫سیف‌اهلل داد در بخش‌های فیلم‌های انیمیشن‪ ،‬کوتاه‪،‬‬ ‫مستند و جشن بزرگداشت‌ها برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امس��ال نیز مانند س��ال‌های گذشته‬ ‫فقط تندیس و دیپلم افتخار اهدا می‌شود‪ ،‬امیدواریم‬ ‫با واری��ز مبل��غ صرفه‌جویی از هزینه‌ه��ای برگزاری‬ ‫این نوع جش��ن به صندوق بیمه بی��کاری بتوانیم در‬ ‫ایستگاه‬ ‫باید از هنر‬ ‫در حوزه تجارت بهره برد‬ ‫مس��ئول برند و کمیته علمی سازمان توسعه و‬ ‫تجارت معتقد اس��ت که لوگ��وی اغلب برندهای‬ ‫ایرانی صرفا بر مبنای هنری طراحی می‌ش��ود و‬ ‫جنبه تجاری آن نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫شهریار شفیعی‪ ،‬مس��ئول برند و کمیته علمی‬ ‫سازمان توسعه و تجارت معتقد است که لوگو به‬ ‫تنهای��ی نمی‌تواند بار یک برند را بر عهده بگیرد‬ ‫اما نقش مهمی در این عرصه ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه لوگو تضمین‌کننده کیفیت‬ ‫و موفقیت یک برند نیست در این‌باره به خبرنگار‬ ‫م��د و لباس هنرآنالین‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک برند همانند‬ ‫یک لباس اس��ت که لوگو نقش دکمه آن را ایفا‬ ‫می‌کند یعنی با وجود کوچکی از اهمیت و توجه‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت زیرا نشان‌دهنده سلیقه و‬ ‫نگاه صاحب برند به کسب و کار اوست‪.‬‬ ‫عضو هی��ات علمی س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫درباره طراحی لوگ��و برندهای ایرانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹اقدامات در بخش هنری‬ ‫وی تصریح کرد‪ ‌:‬در هنرهای تجس��می‬ ‫حرکت ش��تابانی آغاز ش��ده اس��ت که با‬ ‫توجه به سیاس��ت اقتص��اد فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫باید به س��متی برویم ک��ه هنرمندان ما و‬ ‫اصحاب فرهنگ و هن��ر ضمن عرضه هنر‬ ‫خود‪ ،‬هنرش��ان ارزش مادی هم پیدا کند‬ ‫تا تشویق شوند‪.‬‬ ‫بنیسیو دل تورو‬ ‫جایزه می‌گیرد‬ ‫راه‌اندازی این صندوق تاثیر داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنی��ن محم��د بزرگ‌نیا دبیر‬ ‫جش��ن ش��انزدهم خانه س��ینما گفت‪ 19 :‬ش��هریور‬ ‫مراس��م نکوداش��ت از دس��ت‌اندرکاران س��ینما‬ ‫به‌عن��وان یک��ی از جش��ن‌های چهارگان��ه برگ��زار‬ ‫می‌ش��ود و از امین ت��ارخ بازیگر‪ ،‬س��عید مصطفوی‬ ‫فیلمنامه‌نوی��س و حس��ین ملکی فیلمب��ردار تقدیر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه تندی��س افتخار س��یف‌اهلل داد‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬امسال نیز این تندیس به مجید‬ ‫مسچی رییس سینما شهر به‌دلیل فعالیت و تالش در‬ ‫نوسازی و بازسازی و به‌روز کردن سالن‌های سینمایی‬ ‫اهدا خواهد شد‪ .‬حافظ احمدی‪ ،‬دبیر نمایشگاه عکس‬ ‫ش��انزدهمین جشن سینمای ایران نیز در سخنانی با‬ ‫اش��اره به برگزاری این نمایشگاه گفت‪ 50 :‬اثر توسط‬ ‫‪ 9‬نفر داوری شد که بخش پوستر و آنونس نیز امسال‬ ‫مورد قضاوت قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه از س��اعت ‪ 18‬بعد ازظهر‬ ‫جمع��ه ‪ 14‬ش��هریور نمایش��گاه در باغ م��وزه قصر‬ ‫افتتاح می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایشگاه تا ‪ 21‬شهریور‬ ‫ادام��ه دارد و ‪ 45‬اث��ر از ‪ 19‬ع��کاس ب��ه نمای��ش‬ ‫درخواه��د آم��د‪ .‬دبیر اجرایی ش��انزدهمین جش��ن‬ ‫سینمای ایران همچنین درباره مراسم اهدای جوایز‬ ‫عکاس��ان که یکی از بخش‌های جشن است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مراس��م اهدای جوایز در بخش عکس با اجرای‬ ‫بابک حمیدیان جمعه ‪14‬شهریور خواهد بود‪.‬‬ ‫لوگوهای ایرانی از نظر بصری در سطح متوسطی‬ ‫قرار دارند البته گرافیس��ت‌های خوبی در کشور‬ ‫حضور دارند اما متاس��فانه نگاه اغلب آنها هنری‬ ‫اس��ت و کمت��ر ب��ه مقوله تج��اری ب��ودن لوگو‬ ‫توجه دارند‪.‬‬ ‫ش��فیعی ادامه داد‪ :‬در حوزه گرافیک و طراحی‬ ‫لوگو بای��د از هنر در حوزه تج��ارت بهره برد به‬ ‫همی��ن خاطر هن��ر طراحی لوگ��و از این فرمت‬ ‫اس��تفاده می‌کند تا اهداف کس��ب و کار برند را‬ ‫پیش ببرد و در واق��ع مبانی نظری و ارزش‌های‬ ‫م��د نظر صاح��ب برند را ب��ه تصویر بکش��د اما‬ ‫متاس��فانه در ایران بیش��تر طرح‌ه��ا مصادف با‬ ‫احوال خود طراح است یعنی به نوعی گرافیست‬ ‫به حدیث نفس می‌پردازد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬اغلب طراحان گرافیست در ایران‬ ‫از مدیر یک برند درباره جزئیاتی که سبب تمایز‬ ‫کس��ب و کار فرد می‌ش��ود س��وال نمی‌کنند و‬ ‫تنها به دانس��تن نوع رشته و اشتغال فرد بسنده‬ ‫می‌کنند یعنی اینکه تنها بدانند نوع شغل فرد در‬ ‫چه حیطه‌ای است را کافی می‌دانند در حالی‌که‬ ‫قطعا یک برند با جزئیات متفاوت می‌شود‪.‬‬ ‫مس��ئول برند و کمیته علمی سازمان توسعه و‬ ‫تجارت اظهار کرد‪ :‬ب��رای طراحی یک لوگو باید‬ ‫عالوه بر نش��ان دادن ح��وزه کاری فرد تفکرات‬ ‫صاح��ب برند را نیز دخیل کنی��م زیرا یک لوگو‬ ‫نش��انگر پیچیدگ��ی فکری یک مدی��ر در حوزه‬ ‫برندینگ است‪.‬‬ ‫ش��فیعی با اش��اره به موفقیت برند اپل گفت‪:‬‬ ‫ن��وآوری و کیفی��ت در کار باع��ث ش��د که یک‬ ‫س��یب گاز خورده ک��ه در ظاهر رب��ط چندانی‬ ‫به دنیای فن��اوری ندارد تبدیل ب��ه یک لوگوی‬ ‫خاص ش��ود و فض��ای بین‌المللی را ف��را بگیرد‬ ‫ل��ذا توجه هوش��مندانه به این مس��ائل بس��یار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا یک برند‬ ‫ایران��ی بای��د صرف��ا به زب��ان فارس��ی طراحی‬ ‫ش��ود ‪،‬گف��ت‪ :‬ما ی��ک هوی��ت ایران��ی داریم و‬ ‫ی��ک هوی��ت جهان��ی بنابراین ب��رای حضور در‬ ‫فض��ای بین‌الملل��ی به ای��ن هوی��ت جهانی نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مس��ئول برند و کمیته علمی س��ازمان توسعه‬ ‫و تج��ارت توضی��ح داد‪ :‬چینی‌ه��ا و ژاپنی‌ها نیز‬ ‫به پیش��ینه تاریخ��ی خود عالقمند هس��تند اما‬ ‫با این وج��ود برای حضور درفض��ای بین‌المللی‬ ‫زبان جهان��ی را انتخاب می‌کنن��د‪ .‬با این وجود‬ ‫ب��رای فعالی��ت در ف��رای مرزه��ای داخل��ی و‬ ‫در س��طح بین‌الملل��ی توج��ه به زب��ان جهانی‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫ش��فیعی اظهار ک��رد‪ :‬البته ما ایرانی هس��تیم‬ ‫وتوجه به این بعد بس��یار مهم است ضمن اینکه‬ ‫نامگ��ذاری یک لوگو نیز ارتب��اط نزدیکی با نوع‬ ‫طراح��ی آن دارد در واق��ع یک لوگ��و به عناصر‬ ‫متعددی نظیر‪ :‬رنگ‪ ،‬نگاره‪ ،‬خط‪ ،‬نام و ‪ ...‬مربوط‬ ‫اس��ت و مجموعه هم��ه این عوامل ب��ا یکدیگر‬ ‫هویت بصری یک لوگو را شکل می‌دهد لذا لوگو‬ ‫در وهله نخس��ت به دنبال انتقال مفهوم اس��ت‪،‬‬ ‫نه تبلیغات‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!