صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۲۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 24

روزنامه صمت شماره 24

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اهداف افق ‪ 1404‬گفت‪:‬‬ ‫تولید ‪ 60‬درصد محصوالت با برند داخلی‬ ‫‪10‬‬ ‫سهم ایران از بازار‌های جهانی‬ ‫برند حالل ناچیز است‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬شهریور ‪1393‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌القعده ‪1435‬‬ ‫‪ 30‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 24‬پیاپی ‪ 32 1342‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزیر در گفت و گو با‬ ‫‪25‬‬ ‫پروژه‌های نیمه‌تمام‪،‬اولویت بانک مرکزی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر داد‪ :‬برای ارائه به دولت‬ ‫سند راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نهایی شد‬ ‫‪9‬‬ ‫نعمت‌زاده در سفر به استان مازندران‪:‬‬ ‫تمام تالشمان را به کار گرفته‌ایم‬ ‫از تولید حمایت کنیم‬ ‫با واردات گندم در سال ‪ 94‬خداحافظی می‌کنیم‬ ‫‪ 7‬و ‪12‬‬ ‫مدیریت تغییر نگاه‬ ‫زندگی را زیبا تر می کند‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫چگونه بانک‌ها‬ ‫دیجیتالیشوند؟‬ ‫الزامات توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫هیچ صنعتی‌‌سرآمدتر از‬ ‫نساجی نیست‬ ‫دکتر محمد حسن جعفری سهامیه‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫علیمردان شیبانی‬ ‫مترجم‬ ‫‪6‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات‬ ‫‪7‬‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع نساجی‬ ‫افزایش سهم ایران‬ ‫در تولید غذای حالل‬ ‫عباس رجایی‬ ‫‪8‬‬ ‫رییس كمیسیون كشاورزی مجلس‬ ‫‪25‬‬
‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫مدیریت تغییر نگاه‬ ‫زندگی را زیبا تر می کند‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪manegement@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫مدی��ر عام��ل یک بانک از تغییر ن��گاه و آرزوهای بزرگش برایم می گوید‪،‬یک دوس��ت در‬ ‫آرزوه��ای خود به دنبال انس��انی با ویژگی های ذهنی خود می گ��ردد و از من کم‌دان کمک‬ ‫می خواهد‪،‬دوس��تانی دیگر در دنیای مجازی‪ ،‬این و آن را محکوم می کنند و برای هم دس��ت‬ ‫می‌زنن��د ‪،‬روزنامه نگاری یک نفره به قاضی می رود وخوش��حال بر می گردد ‪ ،‬آن یکی رفیق‬ ‫دیرینه هم با فحاش��ی و متلک به دیگران‪ ،‬و با چهل پنجاه الیک ‪،‬ش��ادمانه ش��ب را به سحر‬ ‫پیون��د م��ی زند‪ ،‬و همه باه��م از جهانی آرمانی ح��رف می زنیم که دانایی خ��ود را محور آن‬ ‫می دانیم و از نگاه خود می‌بینیم و همه آن کسانی را باور داریم که ما را باور دارند‪....‬‬ ‫م��ی گویند در کش��ور چش��م بادام��ی ها ‪ ،‬م��رد ثروتمندی زندگ��ی می کرد ک��ه از درد‬ ‫چش��م‪،‬خواب به چشم نداش��ت و برای مداوای چش��م دردش از انواع داروها استفاده کرده و‬ ‫دهه��ا نوع آمپ��ول را بخود تزریق کرده ب��ود اما نتیجه ای نگرفته بود‪.‬وی پ��س از ناکامی در‬ ‫مش��اوره با پزش��کان و متخصصین فراوان ‪ ،‬به یک مرد خدا و روحانی شناخته شده مراجعه‬ ‫می کند‪.‬راهب پس از معاینه وی و ش��نیدن حرف های او‪ ،‬پیش��نهاد می کند که نوع نگاهش‬ ‫را ع��وض کند ومثال ب��رای مدتی به هیچ رنگی جز رنگ آبی نگاه نکند‪ .‬وی پس ازبازگش��ت‬ ‫از ن��زد راهب دس��تورمی دهد که تمام خانه واثاثیه ها را به رن��گ آبی دربیاورند وهمه لباس‬ ‫آب��ی بپوش��ند وخالصه هر آنچه به چش��م می آید را به رن��گ آب��ی در بیاورند‪.‬بعد از مدتی‬ ‫چش��م درد مرد پولداراز بین می رود وخوب می ش��ود وبرای تشکرراهب را به منزلش دعوت‬ ‫می‌کند‪.‬راهب وقتی به خانه مرد ثروتمند می رسد از او می پرسد که آیا چشم دردش تسکین‬ ‫یافتهیاخیر؟‬ ‫مرد ثروتمند تشکر می کند و می گوید بله ‪ ،‬اما این گرانترین مداوایی بود که تا کنون سراغ‬ ‫داش��ته و برای بهبودی خود بخش زیادی از ثروتش را ازدست داده است‪ .‬مرد راهب با تعجب‬ ‫به بیمارش نگاه می کند و می گوید بالعکس فکر می کنم این ارزانترین نسخه ای بوده که در‬ ‫طول عمرم برای کس��ی تجویز کردم‪.‬مرد پولدار توضیح می دهد که برای عوض کردن خانه‬ ‫و زندگی و وسایل آن چقدرهزینه کرده است تا همه چیزبه رنگ آبی در بیاید‪.‬مرد راهب می‬ ‫گوید برای مداوای چش��متان کافی بود که فقط عینکی خریداری می کردید وهیچ نیازی به‬ ‫این همه مخارج نبود‪ ،‬برای این کارنمی بایست همه خانه وزندگی وشرکت ها واطرافیان‌تان‬ ‫را تغییرمی دادید‪،‬ش��ما باید از یک عینک ارزان قیمت شیش��ه آبی استفاده می کردید‪ ،‬شما‬ ‫باید فکر می کردید‪،‬شما که نمی توانید همه جهان را تغییر دهید‪،‬شما با این کارتان خودتان‬ ‫را هم زندانی کرده ایدو نمی توانید از یک محدوده کوچک خارج ش��وید‪،‬اما کافی بود که نگاه‬ ‫خودتان را به دنیا و اطراف‌تان عوض می کردید و با تغییرکوچکی درنگاه تان‪،‬دنیا را به کام خود‬ ‫درمیآوردید‪،‬تغییردنیاکاراحمقانهوغیرممکنیاست‪،‬اماتغییرنگاههرفردکارآسانوارزان‬ ‫و موثری است‪ .‬موالنا ی بزرگ می سراید‪:‬‬ ‫پیش چشمت داشتی شیشه کبود‬ ‫ ‬ ‫الجرم عالم کبودت می نمود‬ ‫ ‬ ‫*************‬ ‫م��ن باره��ا از تغییرن��گاه و زاویه های آن صحبت ک��رده ام‪،‬برای دیدن هر ش��یئی یا هر‬ ‫ش��خصی‪،‬می توان حداقل از ‪ 360‬زاویه به او نگاه کرد‪،‬اگرزوایا را کوچکترکنیم این عدد به‬ ‫‪ 36‬هزارزاویه ویا ‪ 36‬میلیارد وحتی بیشترازآن هم می تواند برسد‪.‬‬ ‫این حکمت خداوند اس��ت که به هرانس��ان این قدرت را بخش��یده اس��ت که به تعداد‬ ‫انس��ان هایی که براین خاک آمده ورفته ان��د وخواهند آمد‪،‬نگاهی متفاوت از دیگری‪،‬مثل‬ ‫اثریک انگش��ت‪،‬ارزانی داشته اس��ت‪.‬این تفاوت نگاه را باید ارج بگذاریم وازوجوه مشترک‬ ‫درتفکر‪،‬خانواده‪،‬محل‪،‬منطقه‪،‬شهروکشور و‪..‬را بس��ازیم‪.‬وجوه اشتراک فراوان برای یکی‬ ‫شدن‪،‬این امکان را به ما می دهد که با کسانی که هم فکرویا هم رای هستیم‪ ،‬زندگی بزرگتر‬ ‫اجتماعی را درمحیط خانواده و اداره وش��هرودیارمان بسازیم‪ .‬فرهنگ ها و تفاوت فرهنگ‬ ‫ها در همین نگاه کردن هاست که شکل می گیرد‪.‬‬ ‫قب�لا هم گفته ونوش��ته ام‪،‬هرجایی اززمان ومکان ویا پس��ت ومق��ام قرارگیریم‪،‬یعنی‬ ‫درهرزاویه ای اززندگی قرارداشته باشیم‪،‬نگاه مان می تواند تغییرکند‪،‬کافی است که بدانیم‬ ‫کجاایستاده ایم وازدنیاوآخرت چه می خواهیم؟‬ ‫در بررسی فرهنگ ها به اعتقاد من‪،‬جایگاه و محل استقرارو زاویه نگاه هرانسان مهمتراز‬ ‫قرارگرفتن یک انس��ان دیگرویا شیئی وحتی طبیعت اس��ت‪،‬نگاه کسی که سالها در کنار‬ ‫جن��گل ودریا بوده اس��ت را به بیابان خش��ک دیده اید؟با چنان لذتی م��ی نگرد که غریق‬ ‫به خش��کی رس��یده‪،‬وآن کس که عمری را در صحرای خش��ک و س��وزان ب��وده وقتی به‬ ‫برکه ای آب و درخت و چشمه و جنگل و دریا می رسد‪،‬گویا الماسی را درجهان یافته است‪.‬‬ ‫نگاه ش��اعرعارفی را بخوانیم که‪....‬چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست‪/‬گل شبدر چه‬ ‫کم از الله قرمز دارد‪/‬چشم ها را باید شست‪/‬جور دیگر باید دید‪.‬‬ ‫روانشناسان بس��یاری همچون آن راهب درمان بسیاری ازدردهای اجتماعی وفردی را‬ ‫درتغییرنگاه انس��انی می دانند ومعتقدند که ذهنیت بیماران یک س��و نگر را باید با تغییر‬ ‫زاویه ایس��تادن آنها به جهان پیرامون عوض کرد‪.‬من در مقاله (مدیران یک س��ویه نگر) به‬ ‫بسیاری از این نکات و عواملی که باعث سکون یک فرد و سازمان می شود اشاره کرده ام‪.‬در‬ ‫یادداشت(مدیریت تغییر‪ ،‬الزام تاریخ است)هم گفته ام که زندگی اجتماعی با تغییر‪،‬تکامل‬ ‫یافته اس��ت و باید تغییررا ازچیدمان مبلمان خانه توسط همسر تا جابجایی کارکنان یک‬ ‫س��ازمان بزرگ و درهمه س��طوح اجتماعی و اداری‪،‬حتی اگر خالف منافع فردی ما باشد‪،‬‬ ‫دوست داشته باشیم واز آن حمایت کنیم‪.‬مدیریت تغییر نگاه به افق های آینده برای ملت‬ ‫و مردمی اس��ت که ایستایی و درجا زدن را دوست ندارند‪.‬برای کارکنانی است که پیشرفت‬ ‫سازمان خود را دوست دارند‪(.‬این مقاالت را در آینده مجددا چاپ خواهم کرد)‬ ‫درس��ال‌های اخیر تالش بس��یاری برای تغییر نگاه های سنتی به مدیریت سیستم های‬ ‫بوروکراس��ی انجام شده اس��ت‪.‬تولد بانک های خصوصی در آغاز دهه ‪ 80‬حرکت جدیدی‬ ‫برای چنین تغییر نگاهی بود‪،‬امروز اس��تفاده از تکنولوژی های برتر ودانش های مختلفی‬ ‫چون ارتباطات و بازاریابی و‪..‬حتی تغییر میز و صندلی ورنگ و تابلو ودروپنجره‪،‬همه وهمه‬ ‫در جه��ت باور کردن تغییر نگاهی اس��ت ک��ه می تواند جهان پیرامون م��ا را زیباتر و بهتر‬ ‫کند‪.‬در کنار اس��تفاده از تکنولوژی و اینترنت و مش��تری م��داری و تغییر میز و صندلی و‬ ‫دکوراس��یون‪،‬باید به انس��ان هایی بیندیش��یم که در دو طرف این میز قرار می گیرند‪،‬یک‬ ‫طرف میز به س��ازمان ها مربوط اس��ت‪،‬باید ن��گاه کاربری را تغییر دهیم که هنوز انس��ان‬ ‫طرف مقابل خود را باور نکرده اس��ت‪،‬باید نگاه کس��ی را تغییر داد که هنوز نمی داند که هر‬ ‫صبح‪،‬یک آغاز دوباره اس��ت‪ ،‬یک تولد اس��ت‪،‬یک کوک کردن جدید ساعت زندگی روزانه‬ ‫اداری اس��ت‪،‬باید باور کنیم که اگر عینک شفاف خوشدلی ‪،‬مهربانی‪،‬عاشقی ولبخند زدن‬ ‫را برسیمای مان داشته باشیم‪،‬طرف دیگرمیزهم ناچارخواهد شدکه عینک بدبینی خود را‬ ‫تغییردهد‪ .‬یادمان باشد مردم را همیشه باید باور کنیم و دوست داشته باشیم زیرا مشتریان‬ ‫سازمان ما‪،‬مردم هستند‪ ،‬قصه هیزم شکن را فراموش نکنیم ‪:‬‬ ‫هیزم ش��کن صب��ح که از خ��واب بیدار ش��د و دید تبرش ناپدید ش��ده ش��ک کرد که‬ ‫همس��ایه اش آن را دزدیده باش��د برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت و متوجه ش��د‬ ‫ک��ه همس��ایه اش در دزدی مه��ارت دارد مثل ی��ک دزد راه می رود و مث��ل دزدی که می‬ ‫خواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ می کند وآن قدر از ش��ک خود مطمئن ش��د که تصمیم‬ ‫گرفت به خانه برگردد لباس��ش را عوض کند و نزدقاضی برود اماهمین که وارد خانه ش��د‬ ‫تبرش را پیدا کرد‪.‬زنش آن را جابه جا کرده بود‪.‬مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همس��ایه‬ ‫را زی��ر نظ��ر گرفت و دریافت که او مثل یک آدم ش��ریف راه می رود ح��رف می زند و رفتار‬ ‫می کند‬ ‫(ان بعض الظن اثم ) موالیم علی(ع) به مالک اشترفرمود‪:‬ای مالک‪،‬اگر شب هنگام کسی‬ ‫را در حال گناه دیدی‪ ،‬فردا به آن چشم نگاهش مکن‪،‬شاید سحرتوبه کرده باشد و تو ندانی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سخنگوی دولت مطرح کرد‪:‬‬ ‫تالش دولت برای افزایش قدرت خرید مردم‬ ‫سخنگوی دولت در سخنان پیش از خطبه‌های‬ ‫نماز جمعه تهران گفت‪ :‬دولت در ‪ 1‬سال گذشته‬ ‫تورم را از ‪ 45‬درصد به کمتر از ‪ 25‬درصد رساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمدباق��ر نوبخت در جمع‬ ‫نمازگ��زاران تهران��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنی��ن‬ ‫مهم‌تری��ن تمرکز دولت در ‪ 1‬س��ال اخیر توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بوده است‬ ‫و تالش کرده ت��ا در جهت افزایش قدرت خرید‬ ‫آنها اقدام کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬توجه به وضعیت معیش��تی‬ ‫م��ردم در حوزه اقتص��اد افزایش ق��درت خرید‬ ‫خانوارها را امکان‌پذیر می‌کند‪.‬‬ ‫نوبخت در ادامه با بزرگداشت هفته دولت گفت‪:‬‬ ‫این هفت��ه فرصت بزرگی اس��ت تاخدمتگزاران‬ ‫مردم بتوانند گزارشی از انجام طرح‌های عمرانی‬ ‫وخدماتی را به مردم ارائه دهند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫رییس‌جمه��وری بربهبود معیش��ت مردم تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت در عرصه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫همواره در ‪ 1‬سال گذشته به دنبال این بود که با‬ ‫کنترل تورم و نوسانات ارزی‪ ،‬قدرت خرید مردم‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫نوبخت تصریح کرد‪ :‬دولت از زمان شروع به‌کار‬ ‫خود به دنبال کنترل ‪ 2‬عامل نرخ پرشتاب تورم‬ ‫و نوس��انات ارزی در بازار بود و به همین منظور‬ ‫همه توان خود را در مس��یر افزایش خرید مردم‬ ‫و مقابله با بی‌انضباط��ی مالی برای جلوگیری از‬ ‫کسری بودجه به‌کار گرفت‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت از همراهی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در اصالح بودجه س��ال ‪ 92‬تقدیر کرد‬ ‫و اظهارک��رد‪ :‬دولت با ارائه الیحه‌ای بودجه ‪210‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومانی را ب��ه ‪ 150‬میلیارد تومان‬ ‫کاهش داد تا به‌این وس��یله تاحدودی از کسری‬ ‫بودجه جلوگیری کند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫رییس‌جمهوری با اش��اره ب��ه اقدامات دولت در‬ ‫عرصه‌های درمانی اظهار امیدواری کرد‪ :‬دولت با‬ ‫اجرای برنامه‌های مناس��ب اقتصادی بتواند تورم‬ ‫کشور را به تک رقمی و یا به صفر کاهش دهد‪.‬‬ ‫نوبخت یادآورش��د‪ :‬خوش��بختانه دولت تدبیر‬ ‫و امید ب��رای کاهش هزینه‌ه��ای درمانی مردم‬ ‫اقدام��ات مناس��بی را آغاز کرده ب��ه طوری که‬ ‫هم‌اکن��ون مردم برای انجام خدم��ات مورد نیاز‬ ‫پزش��کی در صورتی که وارد بیمارس��تان شوند‪،‬‬ ‫حداکث��ر ‪ 10‬درصد در ش��هرها و در روس��تاها‬ ‫حداکثر‪5‬درصد از هزینه‌های بیمارس��تانی خود‬ ‫را پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وضعیت بد اقتصادی س��بب‬ ‫ش��ده بود که ارزش پول ملی به یک سوم تقلیل‬ ‫پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬ت�لاش ما در دولت این بود که‬ ‫قیمت ارز واقعی ش��ود تا با واقعی ش��دن قیمت‬ ‫آن و ثب��ات اقتصادی به تولید و همچنین مردم‬ ‫کمک بزرگی شود‪.‬‬ ‫نوبخت ب��ا بیان این که نرخ ب��االی بیکاری و‬ ‫رکود اقتصادی غم بزرگی برای ما اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ش��رایط م��ردم عزیز کش��ورمان از نبود‬ ‫اش��تغال‌زایی و بیکاری رنج می‌برند و این برای‬ ‫ما قابل قبول نیس��ت زیرا با بودن جوانان آماده‬ ‫کار نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود برای رونق‬ ‫فضای کسب و کار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مزیت‌های رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫یادآورش��د‪ :‬تا ‪1‬س��ال پیش رش��د اقتصاد ملی‬ ‫همواره منفی بود‪ ،‬اما با برنامه‌ریزی مناسب طبق‬ ‫گزارش مرکز آمار در ‪3‬ماهه نخست سال‌جاری‪،‬‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور نیم درص��د مثبت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬مردم فهیم‬ ‫ای��ران انتظ��ار ندارن��د که دولت ظرف ‪ 1‬س��ال‬ ‫تمام مش��کالت را حل و فصل کن��د‪ ،‬اما انتظار‬ ‫دارن��د که دولت با رویکرد درس��ت و با اس��تناد‬ ‫به سیاس��ت‌های ابالغی مقام معظ��م رهبری و‬ ‫سند چشم‌انداز توس��عه ایران به جایگاه نخست‬ ‫اقتصادی در منطقه دست پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری با اشاره به سیاست‌های‬ ‫ابالغی مقام معظم رهبری در ‪ 24‬بند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به همی��ن منظور و به دس��تور رییس‌جمهوری‬ ‫مقرر ش��ده که برنامه شش��م توس��عه کشور بر‬ ‫اس��اس سیاس��ت‌های ابالغی اقتص��اد مقاومتی‬ ‫تنظیم شود‪.‬‬ ‫نوبخت تاکید کرد‪ :‬تمام تالش و مساعی دولت‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی است و در همین راستا‬ ‫ب��ا تاکید مق��ام معظم رهبری دول��ت با کاهش‬ ‫هزینه‌های ج��اری هم��واره به دنب��ال افزایش‬ ‫اعتبارات عمرانی اس��ت تا فرزندان این ملت در‬ ‫بخش دولتی و خصوص��ی با تخصیص اعتبارات‬ ‫عمرانی اشتغال بکار داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬آمارهای رس��می نش��ان‬ ‫می‌ده��د ک��ه در ‪ 5‬ماهه نخس��ت س��ال‌جاری‬ ‫اعتبارات طرح‌های عمرانی ‪ 3/2‬درصد بیشتر از‬ ‫سال گذش��ته بوده اس��ت و در بودجه سال ‪93‬‬ ‫نیز دولت به افزایش طرح‌ه��ای عمرانی اهتمام‬ ‫ویژه‌ای داش��ته اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هم‌اکنون ‪2‬‬ ‫ه��زار و ‪ 906‬طرح ناتمام در کش��ور وجود دارد‬ ‫و دولت درصدد اس��ت با اولویت بندی این طرح‬ ‫را تا اس��فند ماه سال‌جاری افتتاح کند و اگر هم‬ ‫طرحی بماند در نیمه نخس��ت سال ‪ 94‬به پایان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫نوبخت در خصوص موضع دولت در برابر حفظ‬ ‫ارزش‌های انقالب اسالمی گفت‪ :‬دولت به حفظ‬ ‫ارزش‌های انقالب اس�لامی متعهد است و برای‬ ‫همی��ن منظور ‪ 1‬هزار میلیارد تومان برای انجام‬ ‫الریجانی مطرح کرد‪:‬‬ ‫مطالعات ‪ 2‬الیحه دولت‬ ‫برای حمایت از تولید در مجلس‬ ‫عل��ی الریجانی ب��ا اعالم اینکه دولت ‪ 2‬الیح��ه برای حمایت‬ ‫از بخش تولید به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه کرده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه مطالعات این ‪ 2‬الیحه در مجلس شروع شده‬ ‫اس��ت و به طور حتم ظرف چند ماه آینده در مجلس به تصویب‬ ‫می‌رس��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رییس مجلس شورای اسالمی عصر‬ ‫پنجش��نبه در آیین کلنگ زنی دهکده گردشگری زیتون در قم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته در چند روز گذش��ته نشست‌هایی را با روسای‬ ‫کمیسیون‌های مربوطه برگزار کرده‌ام تا این کمیسیون‌ها در ‪3‬‬ ‫هفت��ه آینده این لوایح را مطالعه و نهایی کنند تا در اوایل مهر به‬ ‫صحن علنی ارجاع شود‪ .‬وی‌افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در دی��دار با هیات دولت بر رونق بخش تولید تاکید کردند که به‬ ‫طور حتم این موضوع خواس��ت ملت ما نیز می‌باش��د‪ ،‬از این رو‬ ‫بانک‌ها و بخش‌های اجرایی باید برای رفع مش��کالت همکاری‬ ‫کنند‪ .‬نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫قم از قابلیت‌های متنوعی در حوزه صنعت و کشاورزی برخوردار‬ ‫اس��ت و برای اینکه این اس��تان یک جهش در آبادانی داش��ته‬ ‫باش��د باید به بخش تولید بخصوص حوزه صنعت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫گردشگری توجه ویژه‌ای داشته باشد تا ظرفیت‌ها بالفعل شوند‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی‬ ‫و اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫محم��د علی نجفی‪ ،‬سرپرس��ت وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری گفت‪ :‬اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان از جمله‬ ‫مواردی است که آموزش‌عالی و دانشگاه‌ها درخصوص تبیین‬ ‫مفهومی و ارائه راهکار اجرایی آن باید تالش و پیگیری کنند‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به برخی چالش‌های آموزش‌عالی و انتظارات‬ ‫جامعه از دانشگاهیان گفت‪ :‬مسئوالن آموزش‌عالی و مدیران‬ ‫دانش��گاه‌ها باید در این مسیر از خود تالش و جدیت بیشتری‬ ‫نش��ان دهن��د‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬یکی از چالش‏‌ه��ای موجود‬ ‫آموزش‌عالی‪ ،‬موضوع افزایش کیفیت دانش��گاه‏‌ها است‪ ،‬چرا‬ ‫که در س��ال‏‌های گذشته کمیت برکیفیت سیطره یافته است‬ ‫که این کمیت‏‌گرایی خود را در مواردی از قبیل افزایش شعب‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬افزایش رش��ته‏‌های تحصیلی و ظرفیت پذیرش‬ ‫دانشجویان نشان می‏دهد‪.‬‬ ‫امور ایثارگران به خصوص خانواده محترم شهدا‪،‬‬ ‫اختصاص داده ش��د زیرا اعض��ای دولت تدبیر و‬ ‫امید در طول هفته با بیش از ‪ 18‬تا ‪ 19‬س��اعت‬ ‫کار‪ ،‬هم��واره به دنبال تکری��م ایثارگران و مردم‬ ‫بزرگوار ایران هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به رویک��رد دولت در عرصه‌های‬ ‫بین‌المللی اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬دولت همزمان‬ ‫در عرصه‌ه��ای اقتصادی در عرصه جهانی نیز به‬ ‫حفظ حق وحقوق مردم و حقوق تمام مسلمانان‬ ‫جهان توجه ج��دی دارد به‌طوری که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تاکنون به خوبی توانسته از حقوق‬ ‫مردم عراق و دیگر کش��ورهای اسالمی از جمله‬ ‫سوریه‪ ،‬لبنان و غزه با افتخار دفاع کند‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری با اش��اره ب��ه اقدامات‬ ‫مس��تکبران‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت‌های مس��تکبر و در‬ ‫راس آنه��ا امریکا‪10 ،‬میلیارد دالر از منابع ارزی‬ ‫حاصل از فروش نفت ما را بلوکه کرده تا با اعمال‬ ‫تحریم‌ه��ای ناجوانمردانه خود به اقتصاد ملی ما‬ ‫لطمه بزند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن عضو کابین��ه دول��ت یازدهم‪،‬‬ ‫تحریم‌های ناجوانمردانه مس��تکبران سبب شده‬ ‫بود که تولید نفت ایران از ‪ 4‬میلیون بش��که در‬ ‫روز به ‪ 1‬میلیون بشکه کاهش یابد و پول آن نیز‬ ‫در حس��اب‌هایی که تحریم بود واریز می‌شد به‬ ‫طوری که بانک مرکزی نیز نمی‌توانس��ت از آن‬ ‫برداشتی انجام دهد‪.‬‬ ‫نوبخت به اس��تیفای حق و حقوق ملت بزرگ‬ ‫ایران تاکید کرد و افزود‪ :‬اس��تیفای حقوق مردم‬ ‫در این بخش و به خصوص در زمینه هس��ته‌ای‬ ‫س��بب ش��د تا دولت در زمینه رفع تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه گام‌های اساس��ی بردارد ت��ا بتواند در‬ ‫عرصه‌های جهانی از حق و حقوق مردم به خوبی‬ ‫دفاع کند‪.‬‬ ‫وی به دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری‬ ‫به مناس��بت هفته دولت اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این دی��دار مقام معظم رهبری تالش‌های دولت‬ ‫در عرصه‌ه��ای اقتصادی از جمل��ه مهار تورم و‬ ‫خدمات درمان��ی را تایید کردند و مواضع دولت‬ ‫در عرصه‌های خارجی نیز در این دیدار از سوی‬ ‫معظم‌له مورد تایید قرارگرفت‪.‬‬ ‫نوبخ��ت در پای��ان ب��ه تکریم و تجلی��ل از ‪2‬‬ ‫دولتمرد بزرگ ش��هید رجایی و شهید باهنر در‬ ‫هفته دولت پرداخت و افزود‪ :‬هفته دولت فرصتی‬ ‫است تا دولتمردان بتوانند گزارش کار خود را به‬ ‫صاحبان اصلی خود که همانا مردم بزرگوار ایران‬ ‫هستند‪ ،‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫آگهی مناقصه کاال‬ ‫شماره مناقصه‪826/93/16:‬‬ ‫مناقصه گزار‪:‬شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫موضوع‪:‬تهی��ه و نصب س��اندویچ پن��ل و جمع آوری س��قف قبلی‬ ‫جمع مقادیر‪ 1100:‬متر مربع‬ ‫مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقص�ه‪ :‬هفتاد و یک میلیون و‬ ‫ششصد و پنجاه هزار (‪)71650/000‬ریال وجه نقد یا ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی‬ ‫مبلغ ب�رآوردی مناقص�ه‪ 1/433/000/000:‬ریال(ی��ک میلیارد و‬ ‫چهارصدو سی و سه میلیون ریال)‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پیش�نهادات‪ :‬پس از انجام بررسی های‬ ‫الزم‪ ،‬از ش��رکت های مورد تایید جهت ش��رکت در جلس��ه بازگشایی‬ ‫دعوت بعمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫آخرین مهلت اعالم آمادگی‪ :‬حداکثر به مدت ده روز پس از چاپ‬ ‫نوبت دوم آگهی‬ ‫کلیه متقاضیان می بایس��ت اعالم آمادگی خود را جهت شرکت در‬ ‫مناقصه حداکثر به مدت ده روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از طریق‬ ‫دورنگار به شماره ‪ 0761-2192260‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬بندرعب��اس‪ -‬ج��اده مین��اب‪ -‬دوربرگ��ردان دوم به س��مت‬ ‫بندرعب��اس‪ -‬بعد از پلیس راه‪ -‬س��مت راس��ت‪ -‬ش��رکت پاالیش گاز‬ ‫سرخون و قشم‪ -‬امور کاال‬ ‫وب سایت شرکت‪http : //WWW.NIGC-SQGC.IR:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪93/21‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در نظر دارد خدمات تعمیر و نگهداری کارهای مستغالتی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و‬ ‫دارای گواهی صالحیت پیمانکاری پایه ‪ 5‬رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارا بودن سابقه کار مرتبط با عملیات‬ ‫موضوع پروژه واگذار نماید‪.‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ ،‬سیصد و هشتاد میلیون و سیصد هزار (‪ )380/300/000‬می باشد که می بایست به صورت‬ ‫ضمانتنامه بانکی یا رسید بانکی واریز شده به حساب شماره ‪ 2174645404005‬نزد بانک ملی شعبه گاز بندرعباس ارائه گردد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی‪ ،‬ضمن اعالم آمادگی کتبی‪،‬‬ ‫جهت دریافت و تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران (‪ )RFQ‬به نشانی الکترونیکی‪WWW.NIGC-SQGC.IR‬و یا به امور پیمانهای این شرکت‬ ‫واقع در شهرستان بندرعباس ‪ ،‬کیلومتر ‪ 25‬جاده بندرعباس به میناب‪ ،‬دوربرگردان دوم به سمت بندرعباس‪ ،‬بعد از پلیس راه میناب به بندرعباس‪ ،‬فرعی‬ ‫سمت راست‪ ،‬جاده اختصاصی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‪ ،‬ساختمان اداره مرکزی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬اتاق ‪ 154‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫برآورد پایه کارفرما‪ ،‬به مبلغ ‪ 18/764/527/000‬لایر می باشد‪.‬‬ ‫محل توزیع اسناد مناقصه‪:‬اداره مرکزی‪ -‬دفتر امور پیمانها‬ ‫زمان توزیع اسناد مناقصه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪93/06/26‬‬ ‫زمان تحویل پیشنهادات‪ :‬روز یکشنبه مورخ‪93/07/06‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪93/07/07‬‬ ‫اسناد و مدارک مناقصه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران( طبق آئین نامه اجرائی بند (ج) ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات) بین مناقصه گران واجد‬ ‫شرایط طبق جدول زمانی ذیل توزیع خواهد گردید‪.‬‬ ‫تلفنهای تماس‪ 2192643:‬و‪0761-2192647‬‬ ‫نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن آگهی‪:‬‬ ‫نمابر‪076-2192640:‬‬ ‫کد پستی‪79159-96489:‬‬ ‫‪1-WWW.NIGC-SQGC.IR‬‬ ‫‪2-WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪3- http://iets.mporg.ir‬‬ ‫صندوق پستی‪79145-3785:‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئله هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده است‬ ‫وزیر امور خارجه با بیان اینکه مس��ئله هسته‌ای‬ ‫وارد مرحله حساس��ی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬روسیه‬ ‫همواره نقش فعال و مثبتی در مذاکرات هسته‌ای‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف جمعه در مسکو در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا ایرنا و واحد مرکزی خبر افزود‪ :‬روس��یه هم به‬ ‫عنوان عضو ‪ 5+1‬و هم به عنوان کشوری که ایران‬ ‫بیشترین همکاری هس��ته‌ای را با آن دارد‪ ،‬روابط‬ ‫فعالی در حوزه هس��ته‌ای در آینده با ایران خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬به ویژه با چش��م‌اندازی که در‬ ‫مورد همکاری‌های هس��ته‌ای بین ‪ 2‬کشور ایران و‬ ‫روسیه وجود دارد‪ ،‬انتظار داریم مسکو نقش فعال‬ ‫و مثبت خود در مذاکرات هس��ته‌ای را که همواره‬ ‫دارای این نقش بوده‪ ،‬تقویت کند و برای رس��یدن‬ ‫ب��ه راه‌حل‪ ،‬کمک جدی به روند مذاکرات داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه خاطرنش��ان کرد‪ :‬صحبت‌هایی‬ ‫که در جریان این سفر با آقای الوروف داشتم برای‬ ‫حرکت به این س��مت کمک خواه��د کرد‪ .‬رییس‬ ‫دستگاه دیپلماسی در تشریح اهداف سفر خود به‬ ‫روس��یه گفت‪ :‬پس از س��فر به ترکیه و حضور در‬ ‫مراس��م تحلیف اردوغ��ان رییس‌جمهوری ترکیه‪،‬‬ ‫سفری کاری به روسیه انجام دادم‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این س��فر مالقات جدی کاری با آقای الوروف‬ ‫وزیر امور خارجه داش��تم؛ ما در موضوع هسته‌ای‬ ‫و موضوعات منطقه‌ای به ویژه افغانس��تان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫سوریه‪ ،‬فلسطین و تحوالتی که در حال انجام است‬ ‫گفت‌وگو‌هایی داشتیم‪ .‬وزیر امور خارجه ادامه داد‪:‬‬ ‫بحران حضور یک نیروی افراطی همراه با اقدامات‬ ‫وحشیانه در منطقه ما خطری است که کل منطقه‬ ‫را تهدید می‌کن��د‪ .‬ظریف با یادآوری این نکته که‬ ‫روابط ‪2‬جانبه جمهوری اسالمی ایران و روسیه در‬ ‫‪1‬س��ال اخیر پس از دولت یازدهم تحول جدی به‬ ‫سمت روابط راهبردی بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این راستا روسای جمهور ‪2‬کشور سال گذشته‬ ‫‪ 2‬دیدار داشتند و دیدار سوم نیز در آینده نزدیک‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬رییس دستگاه دیپلماسی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فصل جدیدی از روابط ‪2‬جانبه ‪ 2‬کش��ور در‬ ‫راه است که نیازمند گفت‌وگوهای مستمر و مرتب‬ ‫بین مقامات ‪ 2‬کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا ای��ن گفت‌وگوه��ا را در ماه‌های‬ ‫گذش��ته در سطوح مختلف داش��تیم و سفر امروز‬ ‫مسکو نیز در همین راستاست‪.‬‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫الوروف خبرداد‬ ‫هیچ راهی جز تعامل با ایران وجود ندارد‬ ‫معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه دانش��مندان ایرانی به‬ ‫فناوری الزم در عرصه دانش هسته‌ای دست یافته‌اند‪،‬‬ ‫دش��من هیچ راهی ج��ز تعامل با جمهوری اس�لامی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی‌اکبر صالحی در س��خنان پیش‬ ‫از خطبه‌های نماز جمعه ش��هر بوشهر‪ ،‬افزود‪ :‬دشمن‬ ‫همواره درصدد محدود کردن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است اما با درایت‪ ،‬مدیریت و هوشمندی مسئوالن‪ ،‬ما‬ ‫در یک رقابت بین‌المللی بر دش��منان پیروز شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ‪ 3‬سال آینده شاهد اقداماتی بزرگ‬ ‫در عرصه فناوری هس��ته‌ای در حوزه‌های کشاورزی‪،‬‬ ‫س�لامت و پزش��کی خواهیم بود ک��ه تحولی مهم در‬ ‫کشور ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی بیان کرد‪ :‬این استان به اعتبار سوابق خود و وجود نیروگاه اتمی به نماد‬ ‫صنعتی و فناوری هسته‌ای کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬اس��تان بوشهر در جهان به عنوان نماد استقامت و مقاومت شناخته می‌شود و در‬ ‫دشمن‌س��تیزی و مبارزه با اس��تعمار‪ ،‬استکبار‪ ،‬ظلم و استبداد در طول تاریخ کارنامه درخشانی داشته‬ ‫است‪ .‬معاون رییس‌جمهوری گفت‪ :‬بوشهر از زمان عیالمیان تاکنون در تاریخ نمایان است و نخستین‬ ‫پایگاه دریایی نیز در دوره نادری در بوشهر تاسیس شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما به استان بوشهر می‌بالیم‬ ‫و درصدد هس��تیم این اس��تان همپای پیش��رفت طرح‌های صنعتی در زمینه‌های مختلف نیز توسعه‬ ‫پایدار داش��ته باش��د‪ .‬صالحی با بیان اینکه در آستانه امضای قرارداد ساخت ‪ 2‬نیروگاه هسته‌ای جدید‬ ‫در بوشهر هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این استان همواره از استقالل و تمامیت ارضی کشور صیانت کرده است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه روس��یه اعالم ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫تو‌گوه��ای بین‌الملل��ی در مورد برنامه هس��ته‌ای‬ ‫گف ‌‬ ‫ای��ران امکان لغ��و تحریم‌ها علیه این کش��ور افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫مذاکرات بین‌المللی در خصوص برنامه‌ هسته‌ای ایران‬ ‫س ب��رای لغو تحریم‌ه��ای بین‌الملل��ی ضدایران‬ ‫ش��ان ‌‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬وزارت امور خارجه روسیه از تمام‬ ‫کش��ورهای درگیر در مذاکرات هس��ته‌ای خواست تا‬ ‫اراده سیاسی‌ش��ان را برای دس��تیابی به توافق نهایی‬ ‫نشان دهند‪ .‬مذاکرات نهایی ایران و گروه ‪ 5+1‬شامل‬ ‫امریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و آلمان پس‬ ‫از آنکه این کش��ورها نتوانستند در ‪ 20‬ژوئیه به توافق‬ ‫نهایی دست پیدا کنند تا ‪ 4‬ماه دیگر یعنی ‪ 24‬نوامبر‬ ‫سال‌جاری تمدید شد‪ .‬انتظار می‌رود دور بعدی این مذاکرات در ماه سپتامبر در حاشیه‌ نشست مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان‌ملل در نیویورک برگزار ش��ود‪ .‬وزارت امور خارجه روسیه همچنین اعالم کرد‪ :‬هنوز‬ ‫امیدوار اس��ت که توافق جامع نهایی تا ضرب‌االجل ‪ 24‬نوامبر حاصل ش��ود‪ .‬این وزارتخانه روس عالوه‬ ‫بر این یادآور ش��د با وجود روند بسیار سخت مذاکرات هسته‌ای‪ ،‬امکانی به‌وجود آمده که براساس آن‬ ‫می‌توان تمام حقوق هس��ته‌ای ایران را به عنوان یک عضو معاهده‌ی ان‪.‬پی‪.‬تی به شکل رضایت‌بخشی‬ ‫تحقق بخشید‪ ،‬از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم و لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی‪ .‬وزارت امور خارجه‬ ‫روس��یه از تمام طرف‌های مذاکره‌کننده خواس��ت تا اراده سیاسی‌ش��ان برای دستیابی به توافق نهایی‬ ‫که اعتماد جامعه بین‌الملل را در خصوص ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه‌ هس��ته‌ای ایران جلب می‌کند‬ ‫را نشان دهند‪.‬‬ ‫عملکرد ‪1‬ساله وزارت بهداشت؛‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمهوری‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن اقدامات ‪1‬س��اله وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی در حوزه تحقیقات پزشکی اعالم شد که‬ ‫در آن می‌توان به انتش��ار بیش از ‪ 39‬هزار مقاله علمی در‬ ‫حوزه تحقیقات پزش��کی و کسب رتبه هفدهم تولید علم‬ ‫در جهان اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزش��کی این اقدامات بیشتر در ‪2‬حوزه‬ ‫تحقیقات و فناوری پزشکی و تحقیقات پزشکی ‪ -‬انستیتو‬ ‫پاستور ایران بوده است‪ .‬براس��اس اعالم وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درم��ان و آم��وزش پزش��کی‪ ،‬بازنگری ارزش��یابی مراکز‬ ‫تحقیقات و دانش��گاه‌های علوم پزشکی و اعطای موافقت‬ ‫اصولی به ‪ 50‬مرکز تحقیقاتی جدید و بررس��ی و تصویب‬ ‫اعطای موافقت قطعی به ‪ 23‬مرکز تحقیقاتی که حداقل‬ ‫‪ 3‬س��ال از تاسیس آنها گذشته و همچنین تشکیل چند‬ ‫ش��بکه جدید تحقیق��ات علوم پزش��کی و ارتقای کیفی‬ ‫کمیته‌ه��ای منطق��ه‌ای اخالق در پژوه��ش و حمایت از‬ ‫طرح‌های مرتبط با اخ�لاق در پژوهش و اعطای پژوهانه‬ ‫ب��ه طرح‌های منتخ��ب و تهیه گ��زارش نهایی بررس��ی‬ ‫آموزش اخالق در پژوهش در برنامه‌های درسی دوره‌های‬ ‫تحصیالت‌تکمیلی علوم پزش��کی طی سال‌های ‪-1389‬‬ ‫‪ 1376‬از این دست اقدامات بوده است‪ .‬وزارتخانه یادشده‪،‬‬ ‫اکنون وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی با انتشار‬ ‫بی��ش از ‪ 39‬هزار مقاله علمی از نظر تعداد مقاالت علمی‬ ‫چاپ شده در ردیف هفدهم تولید علم در سطح جهان قرار‬ ‫دارد که در این راس��تا پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی از‬ ‫رشد متوسط ‪16‬درصدی برخوردار بوده و در سال اخیر به‬ ‫‪ 14‬هزار و‪ 253‬پروژه ارتقا یافته است‪ .‬همچنین برگزاری‬ ‫کارگاه‌های توانمندسازی محققان و مدیران بخش پژوهش‬ ‫علوم پزشکی کش��ور و آموزش در زمینه استانداردسازی‬ ‫و اصالح فرآیند و سیاس��ت‌های داوری علمی و برگزاری‬ ‫کارگاه بررسی اجمالی رویکردهای مدیریت علم‪ ،‬تحقیق‬ ‫و فن��اوری در ح��وزه اتحادیه اروپا و ص��دور ‪ 231‬مجوز‬ ‫راه‌ان��دازی دوره دکت��ری تخصصی پژوهش��ی با ظرفیت‬ ‫پذی��رش ‪1‬هزار و ‪ 126‬دانش��جو و ‪ 633‬اس��تاد راهنما و‬ ‫ش��روع دوره دکتری تخصصی پژوهشی در ‪ 195‬دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی و مرکز تحقیقاتی با جذب ‪ 568‬دانش��جو‬ ‫از دیگر دس��تاوردهای مهم وزارتخانه یادش��ده در ‪1‬ساله‬ ‫گذش��ته بوده اس��ت‪ .‬این وزارتخانه در ‪1‬س��اله گذش��ته‬ ‫ب��ا بازنگری و ابالغ دفترچه نح��وه ارزیابی و امتیاز بندی‬ ‫فعالیت‌ه��ای کمیته تحقیقات دانش��جویی و معرفی ‪35‬‬ ‫دانش��جو به عنوان دانشجویان پژوهشگر و تایید ‪ 30‬مورد‬ ‫پرونده اختراعات و اکتشافات‪ ،‬برگزاری ‪ 14‬کنگره سالیانه‬ ‫پژوهش��ی دانشجویان دانش��گاه‌های علوم پزشکی کشور‬ ‫با حضور بیش از ‪1‬هزار دانش��جوی پژوهش��گر و حمایت‬ ‫مال��ی از مراکز تحقیقاتی برتر‪ ،‬مجالت علوم پزش��کی و‬ ‫حمایت مالی از نخبگان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و تعامل‬ ‫با دانش��گاه‌های علوم پزش��کی به منظ��ور راه‌اندازی‬ ‫مطالعات کوهورت منطقه‌ای اقدامات مناسبی را انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬برنامه‌ریزی برای تولید واکسن پنتاواالن‬ ‫و آنفلوانزا و رفع نیازهای ضروری واکسن هپاتیت ب‪،‬‬ ‫ب ث ژ و داروهای نوترکیب استرپتوکیناز‪ ،‬اینترفرون‬ ‫آلفا و اریتروپوئیتین و تولید واکسن هپاتیت به میزان‬ ‫‪5‬میلیون دوز با رش��د ‪ 3/5‬برابری نس��بت به ‪ 6‬ماهه‬ ‫اول و تولی��د داروی ب‪.‬ث‪.‬ژ اینتراوزیکال با رش��د ‪50‬‬ ‫درصدی نس��بت به ‪ 6‬ماهه گذش��ته و نی��ز تولید ‪4‬‬ ‫میلیون دوز واکس��ن ب‪.‬ث‪.‬ژ در طی ‪ 6‬ماهه دوم سال‬ ‫‪ 1392‬از مهم‌ترین اقدامات ‪1‬س��اله وزارت بهداش��ت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫جلسه هیات دولت‬ ‫در مشهد برگزار می‌شود‬ ‫ایس�نا‌‪ :‬رییس‌جمه��وری و هی��ات دول��ت در‬ ‫هشتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید به مشهد‬ ‫می‌روند‪ .‬محمد شریعتمداری با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫با تصمیم هیات دولت قرار است برای نخستین بار و‬ ‫استثنائا در شهر مشهد جلسه هیات وزیران به طور‬ ‫رسمی تشکیل شود‪ .‬معاون اجرایی رییس‌جمهوری‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬وزرا و معاون��ان رییس‌جمهوری از‬ ‫روز جمعه قبل از س��فر رییس‌جمهوری به اس��تان‬ ‫خراسان با حضور در ‪ 28‬شهرستان استان خراسان‬ ‫با مردم مالقات خواهند داش��ت و پس از آن به‌طور‬ ‫مکتوب گزارشی از مشکالت‪ ،‬ظرفیت‌ها‪ ،‬مطالبات و‬ ‫ظرفیت‌های استان خراسان به رییس‌جمهوری ارائه‬ ‫خواهند کرد تا در جلسه پایانی یعنی شورای اداری‬ ‫و جلسه هیات وزیران تصمیم‌های الزم برای استان‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫ایران گروگان‌گیری در سوریه‬ ‫را محکوم کرد‬ ‫افزایش امکان لغو تحریم‌های ایران‬ ‫رتبههفدهمایراندرتولیدعلمجهان‬ ‫خبر‬ ‫توسعهاقتصادبایدتوسعهمردممحورباشد‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمه��ور تصریح کرد که راهکارهای‬ ‫متصدی‌گرایانه دولت دیگر پاس��خگو نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬محمد نهاوندیان در ح��رم مطهر رضوی در جمع‬ ‫زائ��ران و مجاوران حضرت رضا (ع) اظهار کرد‪ :‬در حرکت‬ ‫اقتص��ادی باید همه مردم حض��ور فعالی از خود به منصه‬ ‫ظهور بگذارند تا به این طریق توسعه اقتصادی مردم‌محور‬ ‫شکل گیرد و فضا برای سرمایه‌گذاری بیش از پیش آماده‬ ‫باشد‪ .‬رییس ش��ورای اطالع‌رس��انی دولت با بیان این‌که‬ ‫مقابله با فساد اقتصادی الزمه رشد پایدار است خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬الزمه برقراری عدل و اعتدال مبارزه با فساد اقتصادی‬ ‫است‪ .‬وی درباره مسائل و مشکالت اقتصادی کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تا زمانی که مش��کالت س��اختاری حل نشود‪ ،‬تورم‬ ‫‪ 40‬س��اله گریبان‌گیر کش��ور خواهد بود و دولت امیدوار‬ ‫اس��ت که نرخ تورم را ظرف ‪ 3‬س��ال آین��ده به نرخ تورم‬ ‫تک‌رقمی برس��اند‪ .‬نهاوندیان با اش��اره ب��ه این‌که راه‌حل‬ ‫اساس��ی مش��کالت اقتصادی‪ ،‬افزایش بنی��ه تولید و اتکا‬ ‫درآمد دولت به منابع غیرنفتی اس��ت یادآور شد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته با اتکا به استقراض از بانک مرکزی گام جدی‌ای‬ ‫برای اصالح س��اختارهای اقتصادی برداش��ته شد‪ .‬رییس‬ ‫دفتر رییس‌جمهور اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در حال حاضر‬ ‫حماسه مردم و همت ملت مورد لمس دولت و مقام معظم‬ ‫رهبری اس��ت‪ .‬نهاوندیان با تاکید بر این‌که رش��د پایدار‬ ‫باید در کش��ور نهادینه ش��ود عنوان کرد‪ :‬رشد پایدار باید‬ ‫با توجه به افزایش جمعیت در کش��ور نهادینه شود؛ چرا‬ ‫که در این صورت اقشار کم‌درآمد بهره‌برداری‌شان بیشتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬رییس شورای اطالع‌رسانی دولت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باید به رش��دی حدود ‪9‬درصد برس��یم و باید موانع‬ ‫بروکراتی��ک و قف��ل و زنجیره��ای محیط کس��ب و کار‬ ‫شکس��ته شود تا چرخ اقتصاد به حرکت درآید‪ .‬نهاوندیان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ملت ای��ران باید در هم��ه بازارهای جهانی‬ ‫با ارائه کاالی خویش پیام‌رس��ان انق�لاب و مردم انقالبی‬ ‫باش��ند؛ چرا که تعامل با جهان تنها به حوزه دیپلماس��ی‬ ‫ختم نمی‌ش��ود بلکه در عرصه اقتصادی باید تعامل انجام‬ ‫گیرد‪ .‬رییس دفتر رییس‌جمهور با اش��اره به سخنان مقام‬ ‫معظم رهبری مبن��ی بر این‌که ما با همه جهان از موضع‬ ‫براب��ر و ب��ا توانمندی‌های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی‬ ‫تعامل خواهیم داش��ت افزود‪ :‬خداوند را ش��اکریم که در‬ ‫‪ 1‬س��ال اخی��ر جهانیان با چهر ‌ه برهان��ی‪ ،‬متین و مودب‬ ‫جمهوری اسالمی آشنا شدند‪ .‬رییس شورای اطالع‌رسانی‬ ‫دولت با تاکید بر این‌که دیپلماس��ی و سیاس��ت خارجی‬ ‫دول��ت به‌ویژه در قب��ال موضع‌گیری در مس��ائل منطقه‬ ‫همواره مورد تحسین مقام معظم رهبری بوده است یادآور‬ ‫شد‪ :‬این مسائل توافق هسته‌ای را آسان می‌کند‪ ،‬چنانکه‬ ‫در صنعت پتروش��یمی صادرات ما زنجیرها را شکس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان این‌که در حال حاضر گوش��ه‌هایی از‬ ‫دیوار تحریم‌ها شکس��ته شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خداوند‬ ‫شرط گشایش و برکت را ایمان و تقوا می‌داند‪ .‬نهاوندیان‬ ‫با اش��اره به این‌که رش��د پایدار در نگاه اسالمی ایمان و‬ ‫تقوا را محور و حیات اجتماعی اعالم می‌کند افزود‪ :‬تقوا‬ ‫یک مقوله فردی نیست و در روابط و مناسبات اجتماعی‬ ‫بای��د خداپروای��ی مبنای کار ق��رار گی��رد‪ .‬رییس دفتر‬ ‫رییس‌جمهور خاطرنش��ان کرد‪ :‬نج��ات اقتصاد‪ ،‬احیای‬ ‫اخالق‪ ،‬تعامل س��ازنده با جهان شعار دولت تدبیر و امید‬ ‫است و احیای اخالق محور اساسی در سال‌های پیش رو‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر این‌که برای تداوم اهداف انقالبی‬ ‫باید وحدت و انسجام حفظ شود عنوان کرد‪ :‬کسانی که‬ ‫می‌خواهند بین اقشار جامعه و دولت کینه ایجاد کنند را‬ ‫باید با حفظ وحدت مایوس کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان‬ ‫اق��دام گروه‌ه��ای تروریس��تی در گروگان‌گی��ری‬ ‫نیروه��ای حاف��ظ صلح س��ازمان ملل در اس��تان‬ ‫القنیطره سوریه را محکوم و خواستار آزادی سریع‬ ‫و ب��دون قید و ش��رط این گروگان‌ها ش��د‪ .‬مرضیه‬ ‫افخم افزود‪ :‬بدون ش��ک مس��ئولیت چنین اقدامی‬ ‫متوجه گروه‌های تروریس��تی و حامیان آنان است‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان ملل با تایید ربوده شدن ‪ 43‬نفر‬ ‫از صلح‌بانان خود در مرز س��وریه با س��رزمین‌های‬ ‫اش��غالی‪ ،‬خواستار آزادی هر‌چه س��ریع‌تر آنها شد‪.‬‬ ‫عالوه بر ربوده ش��دن ‪ 43‬نفر از نیروهای پاس��دار‬ ‫صلح س��ازمان ملل در گذرگاه القنیطره سوریه در‬ ‫مرز این کشور با سرزمین‌های اشغالی‪ 81 ،‬نفر دیگر‬ ‫از این نیروها در محاصره «جبهه النصره» و «جبهه‬ ‫اسالمی» قرار گرفته‌اند و اطالع خاصی از سرنوشت‬ ‫آنها وجود ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که خبرگزاری‬ ‫الجزی��ره نیز گزارش داده که ارتش س��وریه بامداد‬ ‫دیروز (جمعه) توانس��ته برخی مناطق در مرز این‬ ‫کش��ور با سرزمین‌های اشغالی را از چنگ مخالفان‬ ‫باز پس بگیرد‪ .‬در پی ربوده شدن صلح‌بانان سازمان‬ ‫ملل در بلندی‌های جوالن ش��ورای امنیت‌‪ ،‬امریکا‬ ‫و انگلی��س و برخی از کش��ورهای جهان آزادی هر‬ ‫چه س��ریع‌تر آنها را خواس��تار ش��دند و مسئولیت‬ ‫هرگون��ه اقدام علیه آنه��ا را متوجه جبهه النصره و‬ ‫دیگر نیروهای مخالفان سوری واقع در بلندی‌های‬ ‫جوالن دانستند‪.‬‬ ‫یارانه خارج‌نشینان‬ ‫قطع می‌شود‬ ‫مه�ر‌‪ :‬مع��اون برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمهوری با بیان اینکه افراد کم درآمد نگران‬ ‫قطع یارانه هستند‪ ،‬از برنامه دولت برای قطع یارانه‬ ‫ایرانیان خارج از کشور و همچنین طرح اخذ مالیات‬ ‫از خانه‌های خالی خبر داد و با اشاره به اینکه تا ‪40‬‬ ‫روز آینده شرایط جدید قراردادهای پیمانکاری اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬وام ‪ 80‬میلیون تومانی مس��کن‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت و اگر دولت به جمع بندی‬ ‫برسد‪ ،‬آن را تصویب خواهد کرد‪ .‬محمدباقر نوبخت‬ ‫در برنامه زنده تلویزیونی ثریا از ش��بکه اول سیما با‬ ‫بی��ان اینکه تالش کردیم تم��ام راه‌های ایجاد تورم‬ ‫در س��ال‌های اخیر را ببندیم گف��ت‪ :‬تورم به عنوان‬ ‫افزایش چش��مگیر قیمت در دوره‌ای معین از چند‬ ‫عامل نش��ات گرفته بود که یکی از آنها از بین رفتن‬ ‫تعادل میان عرضه و تقاضا بود‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اظهار کرد‪ :‬اگر به‬ ‫هر دلیلی قدرت خرید را دامن بزنیم و عرضه وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬قیمت‌ها افزایش می‌یاب��د از این‌رو‬ ‫ب��رای کنترل این مهم به دنبال افزایش عامل تقاضا‬ ‫گشتیم‪ .‬نوبخت با اشاره به دالیل افزایش نقدینگی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬پایه پول��ی و ضریب فزاینده پولی یکی‬ ‫از دالیل افزایش نقدینگی اس��ت و این پایه پولی از‬ ‫سوی حاکمیت کنترل می‌شود‪ .‬نوبخت درباره قطع‬ ‫یارانه کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند‬ ‫یادآور شد‪ :‬کس��انی که خارج از کشور هستند چرا‬ ‫بای��د یارانه بگیرند؟ کس��انی یارانه می‌گیرند که در‬ ‫داخل کش��ور هزین��ه افزایش س��وخت را پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نخس��تین افراد نگران قطع‬ ‫یارانه افراد کم درآمد هس��تند و ما قطعا یارانه افراد‬ ‫ساکن در خارج از کشور را قطع می‌کنیم‪.‬‬ ‫دیدار معاونان سازمان‌های‬ ‫انرژی اتمی ایران و روسیه‬ ‫فارس‪ :‬به��روز کمالوندی معاون راهبردی و امور‬ ‫مجلس و بین‌الملل س��ازمان انرژی اتمی ایران که‬ ‫در راس هیاتی به مسکو سفر کرده است با نیکالی‬ ‫اسپاس��کی معاون روس اتم دیدار و رایزنی کرد‪ .‬در‬ ‫این دیدار که با حضور مهدی سنایی سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در فدراس��یون روس��یه برگزار شد‪،‬‬ ‫دوطرف جنبه‌های مختلف توس��عه همکاری‌های ‪2‬‬ ‫کش��ور در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را‬ ‫مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫مهدی جمش��یدی‌دانا مدیر هماهنگی و نظارت‬ ‫بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه استراتژی‬ ‫صنع��ت گاز کش��ور در بخش مدیری��ت هماهنگی‬ ‫و نظ��ارت بر تولی��د در حال تدوین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت اس��تراتژی کالن در بحث تولید گاز‬ ‫کشور‪ ،‬استراتژی صنعت گاز کشور در بخش مدیریت‬ ‫هماهنگی و نظارت بر تولید در حال تدوین است که‬ ‫امیدوارم با همکاری شرکت‌های پاالیش گاز این کار‬ ‫به بهترین نحو ممکن انجام شود‪.‬‬ ‫عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه ایران از‬ ‫نظر امنیت انرژی و عرضه سوخت مطمئنا در وضعیت‬ ‫کاملا پایداری به س��ر می‌برد‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت پاالیش‬ ‫نفت خام کش��ور با راه‌اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج‬ ‫فارس به‌عن��وان مهم‌ترین پروژه اس��تراتژیک وزارت‬ ‫نفت پس از پارس‌جنوبی‪ ،‬به ‪ ٢/٢‬میلیون بش��که در‬ ‫روز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫رض��ا حقیق��ی رییس منطقه عملیاتی س��یری‬ ‫ظرفی��ت تولید ط��رح ‪ NGL‬س��یری را روزانه ‪١٤٠‬‬ ‫هزار فوت مکعب گاز و ‪ ١٥‬هزار بشکه نفتا و مشتقات‬ ‫گازی اع�لام کرد و گفت‪ :‬در ‪1‬س��ال گذش��ته بیش‬ ‫از ‪ ٢٢‬میلی��ون دالر نفتا‪ ،‬پروپ��ان و بوتان در ‪NGL‬‬ ‫سیری تولید و صادر شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس‬ ‫برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار اس��ت کمبود ‪ ٧٠‬هزار‬ ‫فوت مکعبی گاز ‪ NGL‬س��یری از طریق خط لوله از‬ ‫میدان گازی کیش و نی��ز حفاری چاه‌های جدید در‬ ‫الیه گازی میدان نفتی ایالم تامین شود‪.‬‬ ‫س��یدعماد حس��ینی مع��اون وزی��ر نف��ت از‬ ‫یکپارچه‌سازی نظام سیاس��تگذاری استانداردهای‬ ‫صنع��ت نفت خبر داد و گفت‪ :‬پیش��نهاد تش��کیل‬ ‫ش��ورای تدوین استاندارد صنعت نفت به وزیر نفت‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬براس��اس ماده ‪ ٣‬قانون وظایف و‬ ‫اختی��ارات وزارت نفت‪ ،‬تعیین و بازنگری و نظارت‬ ‫بر حسن اجرای اس��تانداردهای صنعت نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و پاالیش��ی با همکاری دس��تگاه‌های‬ ‫اجرای��ی مربوط��ه و صدور گواهینامه‌ه��ای الزم از‬ ‫اختیارات وزارت نفت است‪.‬‬ ‫محمدحسن پیوندی‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی ایران از رشد ‪ ٣‬تا ‪ ٤‬درصدی‬ ‫تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در ‪ 3‬تا ‪4‬‬ ‫ماه گذشته خبر داد و گفت‪ :‬با آنکه ب ‌ه موجب توافقنامه‬ ‫موقت ژنو قرار است محدودیت‌های مربوط به فروش‬ ‫محص��والت پتروش��یمی در جری��ان گفت‌وگوهای‬ ‫ای��ران با قدرت‌ه��ای جهانی به حال تعلی��ق درآید؛‬ ‫هن��وز تحریم‌های غرب مانع از ص��ادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی ایران است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دهمین همایش بین‌المللی انرژی پیشنهاد داد‪:‬‬ ‫تعریف قیمت ‪ ۱۰‬ساله انرژی برای صنایع‬ ‫وزیرصنعت‪،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫داده‌ایم ت��ا یک فرمول بلندمدت ‪ ۱۰‬س��اله‬ ‫درخصوص قیم��ت گاز‪ ،‬فرآورده نفتی و برق‬ ‫مورد نیاز صنایع تعریف شود تا ضمن روشن‬ ‫ش��دن تکلیف س��رمایه‌گذاران کشور‪ ،‬انگیزه‬ ‫برای به��ره‌وری در مصرف انرژی کش��ور به‬ ‫وجود آید‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در دهمین‬ ‫همایش بین‌الملل��ی انرژی افزود‪ :‬در وضعیت‬ ‫کنون��ی مصرف انرژی در کش��ور به ش��دت‬ ‫افزای��ش یافته و گران کردن ب��رق مورد نیاز‬ ‫صنایع به بهانه ارزان نگه داش��تن قیمت برق‬ ‫مش��ترکان خانگی مخال��ف حمایت از تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پایین بودن قیم��ت انرژی در‬ ‫مدت‌های طوالن��ی در ایران باع��ث افزایش‬ ‫فزاینده و پرش��تاب مصرف ان��رژی و ترویج‬ ‫استفاده از فناوری‌های هدردهنده انرژی چه‬ ‫در بخش خانوار و چه در بخش‌های تولیدی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته مهندس نعمت‌زاده؛ در س��ال‌های‬ ‫گذشته ش��دت انرژی در جهان کاهش یافته‬ ‫و به عبارت دیگر بهره‌وری انرژی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سرنخ مدیریت منابع انرژی‬ ‫در صنعت؛ توجه ب��ه مقوالتی نظیر افزایش‬ ‫به��ره‌وری‪ ،‬اص�لاح الگوی تولی��د و مصرف‪،‬‬ ‫کاهش قیمت تمام شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن وتج��ارت در ادامه‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬کاهش هزینه‌های مصرف انرژی‬ ‫با استفاده از انرژی‌های نو موجب رشد سریع‬ ‫استفاده از فناوری تجدید پذیر در تولید برق‬ ‫و کاهش س��ریع قیمت‌ها در چرخه کامل و‬ ‫پایدار صنایع در سطح جهان شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت معدن و تجارت یادآور ش��د‪:‬‬ ‫وقتی در کش��ور تولی��د در اولویت نبوده و به‬ ‫ج��ای آن مصارف خانگی در اولویت باش��دو‬ ‫بهای ب��رق مورد نی��از صنایع گرانتر ش��ود‪،‬‬ ‫لطمات جدی به بخش صنعت وارد می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬کش��ور از نظر ش��دت‬ ‫مصرف انرژی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد‬ ‫و تا زمانی که تولید در اولویت نباش��د و برق‬ ‫صنایع به نفع واحدهای مسکونی گران شود‪،‬‬ ‫وضعیت بهره‌وری بهتر از این نخواهد شد‪.‬‬ ‫مهندس نعم��ت‌زاده دربخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬ل��زوم افزایش بهره‌وری‬ ‫انرژی پیش از پرداختن به بحث‌های افزایش‬ ‫قیمت باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جایگاه کش��ور در رابطه با انرژی‬ ‫به‌ویژه منابع هیدروکربوری به‌عنوان نخستین‬ ‫یا دومین کش��ور دارای منابع طبیعی روشن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید‬ ‫به��ره‌وری را از خود آغاز کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این‬ ‫اتفاق رخ دهد مردم راحت‌تر حرف ما را گوش‬ ‫داده و به آن عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫براساس نقطه نظرات وزارت نفت ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بخاری گازی در کشور وجود دارد که بهترین‬ ‫گرید موجود ‪ D‬اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر ما بتوانیم‬ ‫محصولی تولید کنیم که از گرید ‪ D‬به گرید‬ ‫‪ B‬برس��یم در مدت ‪2‬س��ال پول آن از محل‬ ‫سوخت صرفه‌جویی شده است‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫س��اخت مسکن‌های مهر زمان مناسبی برای‬ ‫ایجاد واحدهای تولید برق و حرارت به‌صورت‬ ‫همزم��ان بود‪ ،‬گفت‪ :‬اما متاس��فانه این اتفاق‬ ‫نیفتاد و هم‌اکنون فرصت مناس��بی در زمان‬ ‫ساخت شهرک‌های جدید است که واحدهای‬ ‫تولید ب��رق و ح��رارت به ص��ورت همزمان‬ ‫راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ادامه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬پیاده‌س��ازی مدیری��ت انرژی‬ ‫موجب��ات صرفه جوی��ی در مص��رف انرژی‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫(ارزیابی کیفی)‬ ‫شرکت بهر‌ه‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪258694:‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی م م آج ‪93/0038/‬‬ ‫انجام خدمات تهیه‪ ،‬طرح‪ ،‬توزیع و سرو دو وعده غذا (ناهار و شام)‬ ‫در باشگاه شماره ‪ 2‬آغاجاری (بولینگ)‬ ‫الف ـ شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫ـ انجام خدمات تهیه‪ ،‬طبخ‪ ،‬توزیع و سرو دو وعده غذا (ناهار و شام) به تعداد تقریبی ساالنه ‪ 244/000‬پرس‬ ‫ـ تهیه و تامین کلیه کاال‪ ،‬مواد و ابزار کار جهت انجام خدمات طبخ به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد‪.‬‬ ‫ـ کارفرما کلیه امکانات و تجهیزات موجود در آشپزخانه و سالن غذاخوری را به صورت امانی در طول پیمان در‬ ‫اختیار پیمانکار قرار داده و در پایان مدت پیمان با همان کیفیت و سالم از ایشان تحویل می‌گیرد‪.‬‬ ‫ب ـ برآورد کارفرما‪/‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫ـ محل انجام خدمات در شهرستان امیدیه می‌باشد‪.‬‬ ‫ـمدت انجام خدمات از تاریخ شروع به کار یکسال شمسی می‌باشد‪.‬‬ ‫ـ برآورد تقریبی کارفرما ـ‪ 20/066/250/000/‬ریال می‌باشد‪.‬‬ ‫ج ـ شرایط مناقصه‌گران متقاضی‬ ‫ـ داشتن تعیین صالحیت معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه امور آشپزخانه و رستوران‬ ‫ـ ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ـ‪ 66/699/000/‬ریال و همچنین ‪ 10‬درصد مبلغ پیمان‬ ‫(در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات می‌باشد‪.‬‬ ‫ـ ارائه یک نسخه تایید شده از صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه‬ ‫حسابداران رسمی الزامی است‪.‬‬ ‫ـ هزینه درج آگهی در روزنامه‌ها به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫دـ محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی‬ ‫خود را به صورت کتبی به آدرس ذیل‌الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا می‌بایستی ظرف مدت ‪ 14‬روز اطالعات مورد درخواست در فرم‌های مزبور تکمیل و به آدرس ذیل در‬ ‫مقابل رسید تحویل گردد‪ .‬محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهاد‌ها در اسناد مناقصه قید می‌گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬خوزستان امیدیه محوطه صنعتی ـ ساختمان ‪300‬ـ اتاق ‪303‬ـ امور‬ ‫حقوقی و قرارداد‌ها‬ ‫تلفن ‪ 06523220038‬و ‪065232277101‬‬ ‫‪ www.nisoc.ir‬و ‪ www.shana.ir‬و ‪http:/iets.mporg.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری‬ ‫به‌صورت تصاعدی از ‪۲۰‬درصدی‪۲۵ ،‬درصدی‬ ‫و ‪۳۰‬درصدی به باالتر می‌شود‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده با اش��اره ب��ه ضرورت‬ ‫افزایش بهره‌وری در س��طح صنای��ع‪ ،‬برق و‬ ‫انرژی کشور گفت‪ :‬نمی‌توان در سطح صنایع‪،‬‬ ‫انرژی کش��ور باالترین میزان اتالف انرژی را‬ ‫داشته باشیم و سپس مردم را در خانواده‌های‬ ‫شهری و روستاها به کاهش و مدیریت مصرف‬ ‫برق دعوت کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تولید‬ ‫مصالح س��اختمانی ب��ا ضریب ب��االی عایق‬ ‫حرارت��ی‪ ،‬افزایش ظرفیت تولی��د انرژی‌های‬ ‫پاک و تجدیدپذیر و توسعه ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫با به��ره‌وری باال از مهم‌تری��ن برنامه‌های در‬ ‫دست اجرای این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫س مجل�س از نح�وه‬ ‫‹ ‹انتق�اد ریی� ‌‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس نیز در مراسم‬ ‫اختتامی��ه دهمین همایش بین‌المللی انرژی‬ ‫با انتق��اد از واگذاری ش��رکت‌های دولتی به‬ ‫نیمه‌دولتی‌ها گفت‪ :‬اگر قرار بود پتروشیمی‌ها‬ ‫به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت صالحی��ت باالتری در حفظ و نگهداری‬ ‫شرکت‌های پتروشیمی دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا پایان سال ‪ ۹۱‬ایران با در اختیار‬ ‫داش��تن بیش از ‪۳۶۴‬میلیارد بش��که ذخایر‬ ‫قابل برداش��ت نفت و گاز یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان اس��ت‬ ‫که با توجه به ذخایر عظیم نفت‪ ،‬گاز و انرژی‬ ‫باید یک سند راهبردی در حوزه انرژی برای‬ ‫اس��تفاده بهینه از مناب��ع و حامل‌های انرژی‬ ‫تعریف و اجرایی شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس با اشاره به اینکه وجود ذخایر‬ ‫عظی��م ان��رژی و امنیت سیاس��ی ‪ 2‬قابلیت‬ ‫عظیم توس��عه کشور هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وجود ظرفیت‌های تولید ب��رق از انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر مانند برق بادی و خورش��یدی‪،‬‬ ‫وجود س��واحل گس��ترده در جنوب و شمال‬ ‫کشور و جمعیت جوان و جویای کار از دیگر‬ ‫قابلیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای‬ ‫توسعه کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫الریجان��ی در ادام��ه ب��ا انتق��اد از نح��وه‬ ‫خصوصی‌س��ازی و اجرای سیاس��ت‌های ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی در کش��ور افزود‪ :‬در گذشته‬ ‫برخی از شرکت‌های دولتی به جای واگذاری‬ ‫به بخش خصوصی واقع��ی به نیمه‌دولتی‌ها‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫(ارزیابی کیفی) الف‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره م‌م ‪ 89/0373‬مربوط به احداث‬ ‫تاسیسات جمع‌آوری و انتقال گازهای همراه واحد بهره‌برداری هفت‬ ‫شهیدان به صورت ‪EPCF‬‬ ‫الف – شرح مختصر خدمات‬ ‫مطالعه و بررسی و تایید مهندسی مقدماتی و انجام طراحی تفصیلی و‬ ‫تهیه و تامین و تحویل مصالح و تجهیزات و ماشین‌آالت ساخت داخل‬ ‫و خارج و نصب و راه‌اندازی تجهیزات و تحویل موقت و قطعی پروژه و‬ ‫تامین مالی پروژه‬ ‫ب – محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در منطقه هفت شهیدان مسجد سلیمان و مدت‬ ‫انجام آن ‪ 30‬ماه می‌باشد‪.‬‬ ‫ج – برآورد کارفرما‬ ‫برآورد کارفرما جهت اجرای پروژه معادل ‪ 624/675/000/000‬ریال و‬ ‫‪ 78/395/000‬یورو می‌باشد‪.‬‬ ‫د – شرایط مناقصه‌گران متقاضی‬ ‫حالت اول‪ :‬دارندگان گواهی صالحیت ‪ EPC‬که در پایه ‪ 1‬پیمانکاری‬ ‫یا مشاوره در رشته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با گرایش تاسیسات‬ ‫روزمینی ‌باالدستی و سرچاهی نفت و گاز با احداث واحدهای‬ ‫پاالیشگاهی تشخیص صالحیت شده‌اند ‪ +‬مشارکت یک شرکت دارای‬ ‫گواهی صالحیت ‪ EPC‬رشته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با گرایش‬ ‫تاسیسات روزمینی باالدستی و سرچاهی نفت و گاز با احداث واحدهای‬ ‫پاالیشگاهی ‪ +‬یک پیمانکار فرعی پایه ‪ 1‬ساختمانی یا دو پیمانکار پایه‬ ‫‪ 2‬ساختمانی‬ ‫حالت دوم‪ :‬دارندگان گواهی صالحیت ‪ EPC‬که در پایه ‪ 1‬پیمانکاری‬ ‫یا مشاوره در رشته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با گرایش تاسیسات‬ ‫روزمینی ‌باالدستی و سرچاهی نفت و گاز یا احداث واحدهای‬ ‫پاالیشگاهی تشخیص صالحیت شده‌اند ‪ +‬مشارکت دو پیمانکار پایه ‪1‬‬ ‫یا ‪ 2‬و یک مشاور پایه ‪ 1‬یا ‪ 2‬در رشته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫با گرایش تأسیسات روزمینی‌باالدستی و سرچاهی نفت و گاز یا احداث‬ ‫واحدهای پاالیشگاهی ‪ +‬یک پیمانکار فرعی پایه ‪ 1‬ساختمانی و یا دو‬ ‫پیمانکار پایه ‪ 2‬ساختمانی‪.‬‬ ‫ توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪7/723/000/000‬‬‫ریال و همچنین ‪5‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن)‌ به عنوان‬ ‫واگذار ش��ده است‪ .‬رییس مجلس در تعریف‬ ‫نیمه‌دولتی‌ها که سهام برخی از شرکت‌های‬ ‫دولتی در قالب خصوصی‌سازی به آنها واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نیمه‌دولتی‌ها از یکس��و‬ ‫عنوان خصوصی‌س��ازی را یدک می‌کش��ند‬ ‫و از س��وی دیگر در دولت دس��ت دارند‪ .‬وی‬ ‫همچنین واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬اگر قرار بود پتروش��یمی‌ها به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی واگذار شود‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت صالحی��ت باالتری در حفظ و نگهداری‬ ‫شرکت‌های پتروشیمی داشت‪.‬‬ ‫الریجان��ی واگ��ذاری نیروگاه‌ه��ای برق به‬ ‫وزارت دف��اع را نی��ز نق��د ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫روش صحیح��ی ب��رای خصوصی‌س��ازی و‬ ‫اج��رای اص��ل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی نیس��ت و‬ ‫دولت باید هرچه س��ریع‌تر این واگذاری‌ها به‬ ‫ش��رکت‌های نیمه‌دولتی را پای��ان دهد‪ .‬وی‬ ‫درخصوص مهم‌ترین راهکارهای بهینه‌سازی‬ ‫مصرف ان��رژی توضی��ح داد‪ :‬به‌تازگی وزارت‬ ‫نفت ‪۸۰‬میلی��ارد دالر طرح و پ��روژه جدید‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف انرژی را به شورای مالی‬ ‫اقتصاد ارائه کرده که این اقدام خوبی است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪247004:‬‬ ‫تضمین انجام تعهدات‬ ‫ ارائه یک نسخه تایید شده از صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط‬‫سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی‪.‬‬ ‫ توانایی تامین مالی مبلغ کل پیمان‬‫ توانایی ارائه گواهی صالحیت سرمایه‌گذاری از کمیته سرمایه‌گذاری‬‫وزارت نفت توسط فایناسور مشارکت‬ ‫ه‪ -‬محل زمان و مهلت دریافت مدارک ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ‪ 10‬روز پس‬ ‫از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی به یکی از‬ ‫آدرس‌های ذیل‌الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی‬ ‫کیفی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمناً‌می‌بایستی ظرف ‪ 14‬روز اطالعات مورد درخواست در قالب یک‬ ‫حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس‌های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد‪.‬‬ ‫بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد به مدارکی‬ ‫که پس از انقضاء‌ مهلت مقرر ارائه می‌گردد ترتیب اثر ندهد‪ .‬ضمنا پس‬ ‫از بررسی‌های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده‬ ‫خواهد شد‪ .‬محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه‬ ‫قید می‌گردد‪.‬‬ ‫محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید‬ ‫می‌گردد‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪‌،‬کوی فدائیان اسالم‪‌،‬‬ ‫ساختمان پنج طبقه‪ ‌،‬بلوک یک‪ ‌،‬طبقه اول‪‌ ،‬امور حقوقی و قراردادها‬ ‫اتاق ج ‪ 141‬و یا تهران‪ ‌،‬میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،28‬ساختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ‌،‬دفتر‬ ‫هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب‪.‬‬ ‫همزمان ارائه گواهی صالحیت‪/‬رتبه‌بندی خدمات مورد نظر به منظور‬ ‫تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان‬ ‫شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت‌ها در همه مراحل الزم و ضروری‬ ‫می‌باشد‪ .‬تذکر ‪ -1‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه‪ ‌،‬شرکت‌نامه‬ ‫و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی است‪.‬‬ ‫تذکر ‪ -2‬در صورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست‬ ‫متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬
‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫االکلنگ طال و ارز‬ ‫طراحی استراتژی خرید در بازار سهام‬ ‫تقاضا از بازار فرار کرده است‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫مدرس اقتصاد‬ ‫بررسی تناقض‌گویی ‪ 2‬مرکز در اعالم نرخی واحد‬ ‫بانکمرکزی‪:‬تورم‪23‬درصد؛‌مرکزآمارتورم‪22‬درصد‬ ‫س�میرا کرمی‪-‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬ماه‌ه��ای اخیر‪،‬‬ ‫دوره‌ای پ��ر چالش برای تورم بوده اس��ت‪ .‬از یک طرف‬ ‫پیش‌بینی‌های��ی که پیرامون این ش��اخص ب��رای پایان‬ ‫س��ال‪ 93‬صورت می‌گیرد حاکی از کاهش ش��دید تورم‬ ‫اس��ت و از طرف دیگر آمارهای خوش��ایندی که از تورم‬ ‫ماهانه و نقطه به نقطه‪ ،‬توسط بانک مرکزی و مرکز آمار‬ ‫منتش��ر می‌شود این پیش‌بینی‌‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر‬ ‫می‌کند‪ .‬گرچه کاهش تورم‪ ،‬حاکی از کاهش تب قیمت‌ها‬ ‫و فروکش کردن ناملایمات روانی ناشی از شاخص بهای‬ ‫کااله��ای مصرفی نیز خواهد بود اما باید گفت‪ ،‬این همه‬ ‫ماجرا نیس��ت‪ ،‬عالوه بر نرخ عمومی قیمت‌ها‪ ،‬ش��اخص‬ ‫گروه‌ه��ای کاالهای مختلف نی��ز از درجه اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است که می‌تواند نشانگر تغییرات رفتار مصرفی‬ ‫مردم باش��د‪ .‬در گزارش اخیر بانک مرکزی‌‪ ،‬آمار مربوط‬ ‫به ش��اخص بهای قیم��ت کاالی مصرف‌کننده در مرداد‬ ‫امس��ال منتشر ش��ده که در این گزارش‌‪ ،‬تورم ‪12‬ماهه‬ ‫منتهی به مرداد امس��ال ‪23/2‬درصد اعالم ش��ده است‪.‬‬ ‫قابل توجه اس��ت که مرکز آمار این تورم را با ‪0/9‬درصد‬ ‫کمتر‪22/3 ،‬درصد محاسبه کرده است‪ .‬گرچه تناقضات‬ ‫آمار منتش��ر ش��ده توس��ط این ‪ 2‬مرکز‪ ،‬بح��ث تازه‌ای‬ ‫نیس��ت و بارها مورد توجه قرار گرفته است اما همچنان‬ ‫جای س��وال دارد کدام تورم واقعی‌تر اس��ت و اساسا این‬ ‫اختالفات آماری‪ ،‬از چه چیزی نش��أت گرفته است‪ .‬برای‬ ‫بررس��ی این موضوع و همچنین تحلیل بیشتر نرخ تورم‬ ‫اعالمی به تفکیک گروه‌های کاالی تش��کیل‌دهنده سبد‬ ‫مصرفی خانوارهای ایرانی‪ ،‬به سراغ چند اقتصاددان خبره‬ ‫در این زمینه رفتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�بد کاالی مصرف‌کنن�ده‪ ،‬عل�ت اختلاف‬ ‫آماری‬ ‫حمید یزدان‌پناه عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫الزهرا‌‪ ،‬درباره تناقض آمار منتشر شده توسط‬ ‫بان��ک مرکزی و مرکز آمار ضمن اش��اره به‬ ‫اینک��ه اختالف در آمار‪ ،‬ناش��ی از اختالف در روش‌های‬ ‫‪،‬‬ ‫محاس��به ن��رخ تورم اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگ��و با‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬نخس��تین موضوع درخص��وص تورم‌های‬ ‫منتشر ش��ده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار این است‬ ‫ک��ه بدانیم آنه��ا از چه ش��اخصی برای محاس��به تورم‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬با وجود گذشت سال‌ها از عمر محاسبه‬ ‫تورم توس��ط بانک مرکزی و مرکز آمار‪ ،‬هنوز هیچ کدام‬ ‫به‌طور دقیق درخصوص چارچوب‌های محاس��باتی نرخ‬ ‫ت��ورم‪ ،‬به عموم م��ردم پاس��خ نداده‌اند‪ .‬البت��ه اهل فن‬ ‫می‌دانند که بانک مرکزی‌‪ ،‬از طریق ش��اخص الس��پیرز‬ ‫(ش��اخصی که درص��د تغییرات گروه��ی از کاالها را در‬ ‫امسال نسبت به سال پایه محاسبه می‌کند) به محاسبه‬ ‫تورم می‌پ��ردازد‪ .‬وی همچنین در ادام��ه افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��اخص س��بد مصرف��ی و کاالهای��ی ک��ه در س��بد‬ ‫قرار می‌گیرند بس��یار مهم اس��ت برای بررسی چگونگی‬ ‫این اختالف در محاسبه تورم باید سبد مورد بررسی این‬ ‫‪ 2‬نهاد را به تفکیک تک‌تک کاالهای مندرج شده درآن‪،‬‬ ‫بررس��ی کرد احتماال اختالف ‪9/0‬درصدی در نرخ تورم‬ ‫رییس مرکز آمار ایران اعالم کرد‬ ‫مرداد از این موضوع نش��ات می‌گی��رد‪ .‬یزدان‌پناه ضمن‬ ‫اشاره به اینکه سال پایه در هر محاسبه تورم هم از دیگر‬ ‫موضوع��ات قابل توجه اس��ت و هر ‪ 2‬نهاد از س��ال پایه‬ ‫‪1390‬در محاس��بات خود اس��تفاده کرده‌ان��د‌‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫احتمال زیاد این اختالف به سبد کاال بر‌می‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم ساالنه باید مبانی تصمیم‌گیری دولت باشد‬ ‫ای��ن اقتصاددان ضمن اش��اره به اینکه ت��ورم نقطه به‬ ‫نقطه(تورم یک ماه نس��بت به تورم ماه مش��ابه در سال‬ ‫قب��ل) از لحاظ علمی ت��ورم مهمی نیس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه فقط برای بحث روانی قیمت‌ها مهم‬ ‫اس��ت وگرنه این نوع تورم بیش��تر جنبه تبلیغاتی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬اگر قرار اس��ت ت��ورم به‌عنوان یک‬ ‫نشانگر اقتصادی وارد عرصه شود و به تصمیم‌گیری‌های‬ ‫سیاس��ی عامالن اقتصادی دولت کمک کند‌‪ ،‬دولت باید‬ ‫در خصوص تورم شفاف‌سازی کرده و بگوید تورم ساالنه‬ ‫مبنای رش��د قیمت‌ها اس��ت و از اعالم و محاسبه تورم‬ ‫نقطه به نقطه صرف‌نظر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم کاهش تورم را با ارزانی اشتباه نگیرند‬ ‫این اقتصاددان همچنین تشریح کرد‪ :‬مردم نباید تورم‬ ‫را با ارزانی اشتباه بگیرند‪ .‬کاهش تورم به معنی کاهش‬ ‫زمانی قیمت کاالهاس��ت و به معنی کاهش قیمت کاال‬ ‫نیس��ت که این موضوع باید در رس��انه به مردم توضیح‬ ‫داده ش��ود‪ .‬وی در ادامه درباره علت اصلی کاهش تورم‬ ‫در ماه‌ه��ای اخی��ر گف��ت‪ :‬مهم‌ترین نوع ت��ورم در هر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تورم انتظاری اس��ت که بای��د در اقتصاد به‬ ‫دقت مورد بررس��ی و محاسبه قرار گیرد‪ .‬تورم انتظاری‬ ‫تورمی اس��ت که از طریق اخبار اقتصادی و رسانه‌ها به‬ ‫عموم مردم القا می‌ش��ود و تش��کیل‌دهنده تورم است‪.‬‬ ‫وقتی تورم انتظاری زیاد اس��ت تورم هم زیاد می‌شود و‬ ‫وقتی تورم انتظاری کم است‪ ،‬تورم هم کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫مث�لا در ماه‌های اخیر یک��ی از اصلی‌ترین علل کاهش‬ ‫تورم‪ ،‬تثبیت ش��دن ش��رایط اقتصادی‪ ،‬انسجام بیشتر‬ ‫دول��ت و اقدامات ضدتورمی ب��وده‪ ،‬که منجر به کاهش‬ ‫انتظارات تورمی مردم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار بانک مرکزی معتبرتر است‬ ‫س��یدنقی خاموشی رییس سابق اتاق تهران‬ ‫‪ ،‬درخصوص‬ ‫تو‌گو ب��ا‬ ‫نی��ز در گف ‌‬ ‫اینکه کدام نرخ تورم به تورم واقعی کش��ور‬ ‫نزدیک‌تر است‌‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اطالعات در دست‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم اعالمی توس��ط بانک مرکزی معتبرتر است و روش‬ ‫محاس��باتی را از عوامل مهم مورد اختالف در نرخ تورم‬ ‫اعالم شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد بانک مرکزی به‌صورت هفتگی و ماهانه‬ ‫اطالعات��ش را ب��ه روز می‌کن��د از ای��ن لح��اظ قدرت‬ ‫محاسباتی باالتری نسبت به مرکز آمار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تورم به معنی رکود نیست‬ ‫گزارش‌های اخیر بانک مرک��زی حاکی از کاهش تولید‬ ‫ناخالص داخلی بوده است برخی اقتصاددانان رکود اقتصادی‬ ‫را یکی از علل اصلی کاهش تورم می‌دانند و معتقدند دولت‬ ‫یازدهم کاهش تورم را به قیمت افزایش رکود خریده است‬ ‫اما به اعتقاد خاموش��ی‌‪ ،‬کاهش تورم در ماه‌های اخیر علل‬ ‫بسیار متفاوتی دارد و شاخص‌های زیادی در تغییرات قیمت‬ ‫نقش دارند و کاهش تورم الزاما به معنی رکود نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫در این خصوص توضی��ح داد‪ :‬کاهش حجم معامالت یا به‬ ‫اصطالح رکود‌‪ ،‬اگر چه یکی از علل اصلی کاهش تورم است‬ ‫اما عوامل متعدد دیگری هم در کاهش تورم دخیل هستند‪.‬‬ ‫از جمله این موارد می‌توان به میزان تبلیغات تولیدکنندگان‬ ‫برای کاالهای تولیدی خود‪ ،‬نام برد هر چه سطح تبلیغات‬ ‫بیشتر ش��ود جامعه مصرف‌گراتر شده و سطح قمیت‌ها و‬ ‫ت��ورم‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪ .‬در واقع قیمت‌ها خود به خود‬ ‫افزایش پیدا نمی‌کنند بلکه عملک��رد نهادها در این مورد‬ ‫بس��یار مهم بوده و نقش بسزایی در تغییرات قیمت و تورم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه امنیت کاالهای اساسی باال برود‬ ‫در گزارش تورم مرداد بانک مرکزی بیش��ترین رش��د‬ ‫قیمت‌ها در تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه کاالهای‬ ‫«بهداش��ت و درمان» بوده که معادل ‪ 32/1‬درصد است‬ ‫و کمترین تورم مرب��وط به گروه کاالهای «خوراکی‌ها و‬ ‫آش��امیدنی‌ها» اس��ت و ‪ 6/8‬درصد محاسبه شده است‪.‬‬ ‫خاموش��ی درخصوص تفس��یر عل��ت اصلی ای��ن دامنه‬ ‫اخت�لاف در تورم کاالهای مختلف گف��ت‪ :‬در کاالهایی‬ ‫که وابستگی بیشتری به واردات داشته‌اند مثل کاالهای‬ ‫گروه «بهداشت و درمان»‪ ،‬تورم بسیار باالیی اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت که این موضوع توس��ط دولت قابل کنترل اس��ت‬ ‫دول��ت باید با حمایت از کاالهای واردات‌محور‪ ،‬حاش��یه‬ ‫امنیت کاالهای ض��روری را باال بب��رد و تولیدکنندگان‬ ‫به س��مت تولید ای��ن نوع کاالها برون��د‪ .‬به‌خصوص اگر‬ ‫ای��ن گروه کاالیی از کاالهای اساس��ی و ض��روری برای‬ ‫مصرف‌کنندگان باشد‪.‬‬ ‫خاموش��ی در ادام��ه افزود‪ :‬یکی دیگ��ر از علل اصلی‬ ‫اخت�لاف در تورم گروه کاالهای مختل��ف‪ ،‬میزان دامنه‬ ‫وابس��تگی تولید کاالها به حامل‌های انرژی است‪ .‬هرچه‬ ‫تولید کاالیی به انرژی وابس��تگی بیش��تری داشته باشد‬ ‫تغییرات قیمتی آن ش��دیدتر می‌ش��ود‪ .‬بنابراین باز هم‬ ‫ب��رای افزایش حاش��یه امنیت مصرفی ای��ن نوع کاالها‪‌،‬‬ ‫به‌خص��وص اگ��ر کاالی ضروری باش��ند بای��د دولت و‬ ‫تولیدکنندگان به س��مت تغییرات در فن��اوری و روش‬ ‫تولید در این کاالها باشند‪.‬‬ ‫ماه‌های سال ‪1393‬‬ ‫‪ 1‬درصد‬ ‫‪188/5‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 1/2‬درصد‬ ‫‪190/8‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‪ 1/7‬درصد‬ ‫‪194‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 1/4‬درصد‬ ‫‪196/8‬‬ ‫تیر‬ ‫‪ 1/3‬درصد‬ ‫‪199/3‬‬ ‫مرداد‬ ‫واریز‪ 30‬درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه‬ ‫رییس مرکز آمار ایران گفت‪ :‬براس��اس برنامه شش��م توسعه ساالنه‬ ‫‪۳۰‬درص��د از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق‬ ‫توس��عه ملی اختصاص می‌یابد که در تبیین اطالعات دقیق این بحث‬ ‫آمار نقش مثبت و س��ازنده‌ای ایفا می‌کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عادل آذر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این برهه حس��اس کش��ور واکاوی و تبیین جایگاه علم‬ ‫آمار در تدوین برنامه شش��م توس��عه بسیار مهم است و علم آمار نقش‬ ‫اصلی و س��ازنده‌ای در کارکردهای حاکمیتی ایف��ا می‌کند‪ .‬وی محور‬ ‫اصلی فعالیت‌های مرکز آمار ایران در افق برنامه ‪ 5‬س��اله توس��عه را در‬ ‫سامان‌دهی نظام برنامه‌های آمار ثبتی عنوان کرد و گفت‪ :‬شورای‌عالی‬ ‫آمار به عنوان عالی‌ترین مرجع آمار در کش��ور فعالیت می‌کند که نظام‬ ‫ثبتی مبنا در نظام جامع شبکه ملی آمار مستقر می‌شود و‬ ‫الزم��ه این کار برقراری ارتباط و مبادله اطالعات آماری در‬ ‫این زمینه است‪ .‬وی با بیان اینکه رویکرد فناوری اطالعات‬ ‫در راس��تای س��رعت بخش��یدن به برنامه‌ه��ای آماری در‬ ‫کانون توجه قرار دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این رابطه تمام‬ ‫پردازش‌های آماری براساس سیستم‌های الکترونیکی انجام‬ ‫می‌شود تا س��رعت عمل و نیز دقت بیشتر حاصل شود که‬ ‫در این زمینه از جمله موفقیت‌های حاصل ش��ده اعالم نرخ تورم و نرخ‬ ‫بیکاری در کوتاه‌ترین زمان است و در ‪ 2‬ماه این نرخ‌ها اعالم می‌شوند‬ ‫که پیش‌بینی می‌ش��ود تا‪ 15‬مهرماه امس��ال نرخ بیکاری ارائه ش��ود‪.‬‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدون سکاندار‬ ‫محمد علی نجفی به دلیل آنچه که مشغله کاری در وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری خواند‪ ،‬از دبیری‬ ‫ستاد امور هماهنگی اقتصادی دولت استعفا کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی رای اعتم��اد ندادن مجدد مجلس ش��ورای اس�لامی به رضا فرجی دانا به عن��وان وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬رییس‌جمهوری در حکمی‪ ،‬محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرس��ت این وزارتخانه‬ ‫منصوب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پس از انتقال نجفی به وزارت علوم‪ ،‬ابهامات درباره ادامه کار او در پست دبیری ستاد‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی دولت باال گرفت و سرانجام سرپرست وزارت علوم عصر پنجشنبه در پاسخ به‬ ‫این پرسش که آیا همچنان به عنوان دبیری ستاد امور هماهنگی اقتصادی دولت ادامه کار خواهید داد؟‬ ‫بیان کرد‪ :‬خیر‪ ،‬من دیگر نمی‌رس��م دبیری این ستاد را برعهده داشته باشم و امیدوارم رییس‌جمهوری‬ ‫فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند‪.‬‬ ‫در گ��زارش اخیر بان��ک جهانی درب��اره اقتصاد‬ ‫کش��ورهای خاورمیان��ه و ش��مال افریق��ا‪ ،‬یکی از‬ ‫مشکالت س��اختاری اقتصاد ایران‪ ،‬فساد اقتصادی‬ ‫و بخش خصوصی ضعیف برش��مرده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن خص��وص بای��د گفت؛ عل��ت اصلی ضعف‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد ایران بس��تر نامناس��ب‬ ‫برای س��رمایه‌گذار داخلی و خارجی است‪ .‬در یک‬ ‫دهه گذش��ته‪ ،‬خس��ارت‌های وارد ش��ده به بخش‬ ‫تولید در کش��ور بس��یار زیاد بوده و بازس��ازی این‬ ‫بخش نیازمند س��رمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی و‬ ‫خارج��ی (به خصوص در بخش نفت وگاز) اس��ت‪.‬‬ ‫ضعف سیستم بانکی و بازار سرمایه در تامین مالی‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخلی و وجود تحریم‌های خارجی‬ ‫در زمین��ه س��رمایه‌گذاری خارج��ی‪ ،‬تردید‌ه��ای‬ ‫جدی در جهت تداوم رش��د اقتص��ادی ایران ایجاد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬حتی در صورت��ی که دول��ت بتواند‬ ‫محدودیت‌ه��ای داخلی را با بس��ته ضد رکود خود‬ ‫رفع نماید‪ ،‬س��رمایه‌گذاران خارجی باوجود اشتیاق‬ ‫فراوان برای ورود به بازار ایران‪ ،‬باید بستر اقتصادی‬ ‫کش��ور را برای سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی کنند‬ ‫و ای��ن در گرو اصالح س��اختار بخش خصوصی در‬ ‫اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که بر سر راه اقتصاد و توسعه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬فس��اد به‌وجود آمده در سیس��تم اقتصاد‬ ‫ایران در س��ال‌های گذش��ته است‪ .‬فس��اد با ایجاد‬ ‫انح��راف در تخصی��ص مناب��ع و ناکارآم��د کردن‬ ‫ابزارهای سیاس��تی دولت‪ ،‬مانعی اساس��ی در برابر‬ ‫تحقق بسته ضد رکود دولت و ایجاد رشد اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬از بین رفتن نهادهای برنامه‌ریزی در کشور‪،‬‬ ‫فش��ار تحریم‌ها و تالش ب��رای دور زدن آن‪ ،‬ضعف‬ ‫نهاده��ای نظارتی‪ ،‬درآمد باالی نفت‪ ،‬پایبند نبودن‬ ‫دولت گذش��ته به قانون و ضعف نظام بودجه‌ریزی‬ ‫کش��ور از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد گسترده در‬ ‫اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫در گزارش اخی��ر بانک جهانی از وضعیت اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬تداوم رش��د اقتص��ادی در س��ال ‪ 1394‬و‬ ‫اثربخشی سیاس��ت‌های دولت‪ ،‬مستلزم عزم جدی‬ ‫دولت و س��ایر نهادهای حاکمیتی ب��رای کنترل و‬ ‫از بین بردن فس��اد موجود می‌باش��د‪ .‬برای کاهش‬ ‫فس��اد در اقتصاد ایران الزم اس��ت مواردی از قبیل‬ ‫پایبندی به قان��ون‪ ،‬پیش‌بینی پذیری رفتار دولت‪،‬‬ ‫ثب��ات در تصمیم‌گیری و اص�لاح قوانین و مقررات‬ ‫زائد در سیس��تم اداری ایران رعایت شود‪ .‬توجه به‬ ‫این عوامل موجب رشد سریع‌تر اقتصاد خواهد شد‬ ‫وگرنه در صورت موفق نش��دن دولت در مواجهه با‬ ‫فساد‪ ،‬امید اندکی به تحقق پیش‌بینی بانک جهانی‬ ‫برای رشد اقتصاد ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫وضعیت تورم ماهانه سال ‪1393‬‬ ‫تورم هر ماه نسبت به ماه قبل شاخص قیمت کاالی مصرف‌کننده به سال پایه‬ ‫یادداشت‬ ‫فساد اقتصادی‬ ‫و لزوم بازسازی‬ ‫تولید‬ ‫رییس مرکز آمار ایران خواس��تار ترویج فرهنگ آماری‬ ‫توسط متولیان آمار در کشور شد و افزود‪ :‬متاسفانه علم‬ ‫آم��ار با وجود اینکه در تصمیم‌گیری‌های کالن کش��ور‬ ‫اهمیت بس��یار باالیی دارد اما در کش��ور جایگاه واقعی‬ ‫خود را نیافته که در این راس��تا باید در ترویج و انتشار‬ ‫عل��م آمار بیش از پیش تالش ش��ود‪ .‬رییس مرکز آمار‬ ‫ایران با تاکید بر رویکرد ثبتی آمار در طراحی و استقرار‬ ‫نظام آمار و اطالعات کشور بیان کرد‪ :‬یکپارچه‌سازی و استقرار اطالعات‬ ‫و دس��ته‌بندی داده‌ها و حفظ سری آنها بسیار مهم است که متاسفانه‬ ‫چرخش اطالعات در درون کشور جایگاه مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫اتمام خصوصی‌سازی در هلدینگ خلیج فارس‬ ‫معاون خصوصی‌سازی گفت‪ :‬واگذاری ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس به نظر وزارت‬ ‫نفت بس��تگی دارد که در صورت درخواست این وزارتخانه‪ ،‬موضوع واگذاری این میزان سهام در دستور‬ ‫کار هیات واگذاری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م شمس��ی جامخانه در گفت و گو با تس��نیم در خصوص آخرین وضعیت واگذاری س��هام‬ ‫هلدین��گ پتروش��یمی خلی��ج فارس گفت‪ :‬بر اس��اس اص��ل ‪ 44‬قانون‌اساس��ی این ش��رکت در گروه‬ ‫‪ 2‬واگذاری‌ها قرار دارد؛ بنابراین سازمان خصوصی‌سازی مجاز است تا ‪80‬درصد سهام این شرکت بزرگ‬ ‫بورسی را واگذار کند که تا به امروز ‪ 80‬درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس واگذار شده است‪.‬‬ ‫معاون آماده‌سازی و اصالح ساختار بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درخصوص ‪ 20‬درصد باقی مانده‬ ‫س��هام این ش��رکت تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر سازمان خصوصی س��ازی تصمیمی برای واگذاری این‬ ‫میزان سهام ندارد‪.‬‬ ‫بررسیتحققاجرایهدفمندی‬ ‫در کمیسیون اصل‪90‬‬ ‫نح��وه اجرا و تحق��ق قانون هدفمن��دی یارانه‌ها و‬ ‫همین‌طور شناسایی نقاط ضعف و قوت مسکن مهر در‬ ‫کمیسیون اصل‪ 90‬بررسی خواهد شد‪ .‬داوود محمدی‬ ‫عضو کمیسیون اصل‪ 90‬مجلس در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫ضمن بیان مطلب فوق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از برنامه‌هایی‬ ‫که کمیته اقتصادی اصل‪ 90‬در دستور کار خود دارد‬ ‫بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که‬ ‫احتماال در صحن علنی مجلس قرائت می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در این بررس��ی میزان تحقق اهدافی که از این‬ ‫قان��ون مدنظر بوده و همچنین می��زان انحراف مورد‬ ‫بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۳۸‬هزار بشکه‌ای‬ ‫تولید نفت ایران در ‪5‬ماه‬ ‫تولید نفت ایران در ‪ 5‬ماه نخس��ت امسال نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل‪138 ،‬هزار بشکه و در ماه می‬ ‫‌‪ 2014‬نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ‪166‬هزار‬ ‫بش��که افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬اداره‬ ‫اطالع��ات انرژی امریکا وابس��ته ب��ه وزارت انرژی این‬ ‫کش��ور‪ ،‬در جدیدترین گزارش خود موس��وم به «مرور‬ ‫ماهان��ه انرژی»‪ ،‬متوس��ط تولید نفت ای��ران در ‪ 5‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 2014‬را ‪ 244/3‬میلیون بشکه در روز‬ ‫اعالم کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تولید نفت ای��ران در ‪ 5‬ماه‬ ‫نخس��ت ‪ 2014‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته از‬ ‫افزایش روزانه ‪138‬هزار بش��که‌ای و نسبت به متوسط‬ ‫کل واردات نفت ایران در س��ال ‪ ،2013‬از افزایش ‪131‬‬ ‫هزار بشکه‌ای برخوردار شده است‪ .‬اداره اطالعات انرژی‬ ‫امریکا همچنین در ادامه گزارش ماهانه خود اعالم کرد‪،‬‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در ‪ 5‬ماه نخست ‪2014‬‬ ‫روزانه ‪ 4/23‬میلیون بشکه نفت تولید کرده‌اند که ‪5/30‬‬ ‫درصد کل نفت تولید شده در جهان را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫میزان نفت تولید ش��ده در جه��ان در این مدت ‪7/76‬‬ ‫میلیون بشکه در روز برآورد شده است‪ .‬کشورهای مورد‬ ‫محاس��به ایران‪ ،‬بحرین‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫امارات و منطقه خنثی میان کویت و عربستان هستند‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫چگونه بانک‌ها‬ ‫دیجیتالی شوند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تداوم تثبیت قیمت‌ها در چهارراه استانبول‬ ‫دکترمحمدحسنجعفریسهامیه‬ ‫مترجم‬ ‫دیجیتالی ش��دن به معنای صرف میلیون‌ها دالر‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری‌های جدی��د و یا ایجاد تغییرات‬ ‫فاح��ش و عمده درحیطه فناوری اطالعات نیس��ت‪.‬‬ ‫بدون ش��ک‪ ،‬در برخی عرصه‌ها س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫کالن و قابل مالحظه‪ ،‬امری ضروری است اما به‌طور‬ ‫کل��ی بخش عمده عناص��ر مورد نی��از بانک‌ها برای‬ ‫بهره‌ب��رداری ا‌ز این فرصت از قبل در اختیار آنها قرار‬ ‫دارد‪ .‬بانک‌ها فقط باید با ش��یوه‌های مناس��ب از این‬ ‫عناصر به عنوان اهرم نفوذ بهره بگیرند و در محدوده‬ ‫همین شیوه‌های هدفمند سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از بانک‌ها به بهره‌گیری از سیس��تم‌های‬ ‫تصویرس��ازی و گ��ردش کار‪ ،‬خدمات‌ده��ی آنالین‪،‬‬ ‫نرم‌افزارهای مدیریت قابلیت‌ها‪ ،‬سیستم‌های تعاملی‬ ‫تلفن‌های گویا و سایر فناوری‌های ارتباطاتی و مدیریت‬ ‫کار روی آورده‌اند‪ .‬اما این فناوری‌ها به‌طور گسترده یا‬ ‫به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬بانکی در اروپا یک پایگاه تصویرسازی با وضوح‬ ‫تصویری باال را نصب کرد‪ ،‬اما هرگز به تقویت و توسعه‬ ‫اس��تفاده از آن نپرداخت‪ .‬نمایندگان بخش خدمات‬ ‫مشتری همچنان مدارک مورد نیاز را با نمابر ارسال‬ ‫می‌کردن��د و تصاویر بی‌کیفیت ب��ه ناکارآمدی‌های‬ ‫قابل‌مالحظ��ه در پردازش‌های پایین‌دس��تی منجر‬ ‫ش��د‪ .‬پرداختن به این مسئله و رفع مشکل مستلزم‬ ‫ارزیابی نظام‌مند قابلیت‌های موجود‪ ،‬نرخ بهره‌گیری‬ ‫از آنها و موانع پذیرش آنها است‪ .‬بانک‌ها می‌توانند با‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های هدفمند کاملا کوچک به اهداف‬ ‫اجرایی چشمگیر و قابل مالحظه‌ای دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫به عنوان نمون��ه در این زمینه می‌توان به بکارگیری‬ ‫گسترده‌تر برخی ابزار‪ ،‬از جمله فرم‌های الکترونیکی‬ ‫و سیس��تم‌های گردش کار اش��اره کرد که استفاده‬ ‫از آنها نس��بتا س��ریع و گاهی بدون نیاز به طراحی و‬ ‫س��اختارهای دش��وار و ایجاد مجموعه‌های پیچیده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مدیران ارتباط با مش��تری و‬ ‫پذیره‌نویس��ان بانکی در اروپا‪ ،‬فناوری اطالعات الزم‬ ‫برای طراحی یک درخواست وام آنالین شسته رفته‬ ‫و کاربرپسند را فراهم کرده‌اند‪ .‬این فرم درخواست وام‬ ‫به گونه‌ای تنظیم شده است که به طور خودکار امکان‬ ‫وارد کردن اطالعات را فراهم می‌کند و پذیره‌‌‌‌نویسان‬ ‫را ب��رای یافتن و پیگیری فرآینده��ای مخاطره‌آمیز‬ ‫احتمال��ی راهنمای��ی می‌کند‪ .‬بانکی دیگ��ر در اروپا‬ ‫با تنظیم فرم درخواس��ت موجود خ��ود طبق قواعد‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬از جمله به حداقل رس��اندن آستانه‌های‬ ‫پیش‌پرداخ��ت و رتبه‌بن��دی اطالع��ات ک��ه عبور و‬ ‫ثبت س��ریع درخواست‌ها را با حداقل دخالت دستی‬ ‫امکان‌پذیر می‌کند‪ ،‬روند تصمیم‌گیری‌های مربوط به‬ ‫ارائه تسهیالت خود را تسریع کرد‪.‬‬ ‫قطع��ا در رون��د دیجیتال��ی ش��دن به م��واردی‬ ‫برمی‌خوری��د که نیازمند س��رمایه‌گذاری‌های عمده‬ ‫و کالن هس��تند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬به ج��ای تالش برای‬ ‫اتوماسیون یا خودکارسازی تمامی عرصه‌های مرتبط‬ ‫ب��ا یک فرآیند ی��ا محصول خاص‪ ،‬بهتر اس��ت روی‬ ‫عرصه‌های محدودی متمرکز ش��وید که بیش��ترین‬ ‫بازدهی و عایدی را برای شما به دنبال داشته باشند‪.‬‬ ‫برای دیجیتالی ش��دن به‌دنبال ایجاد یک امپراتوری‬ ‫دیجیتال موقت نباش��ید‪ .‬یک بانک اروپایی که برای‬ ‫بررسی ظرفیت خودکارسازی و اتوماسیون مجموعه‬ ‫خود از طریق نقشه‌برداری نظام‌مند فرآیندهای خود‬ ‫اقدام ک��رده بود‪ ،‬دریافت که فقط ‪ 10‬فرآیند موجود‬ ‫در این بانک نمایان‌گر ظرفیت عمده کارمندان تمام‬ ‫وقت است‪ .‬بانک مذکور به سرمایه‌گذاری‌های عمده‬ ‫در ای��ن ‪ 10‬عرص��ه هدفمند پرداخ��ت و پایگاه‌های‬ ‫قدیم��ی را از رده خارج ک��رد‪ ،‬راه‌حل‌های دیجیتالی‬ ‫جدید را به کار گرف��ت و روش‌های جدیدی را برای‬ ‫انجام فرآیندها ابداع کرد‪ .‬به هر حال اگر بانک ش��ما‬ ‫به نیازها و انتظارات دیجیتالی مردم اهمیت نمی‌دهد‪،‬‬ ‫هیچ یک از فناوری‌های موجود قادر نیس��ت به شما‬ ‫کمکی کند‪ .‬موفقیت فقط مس��تلزم اندیش��یدن به‬ ‫فناوری نیست‪ ،‬موفقیت نیازمند اندیشیدن به الگوی‬ ‫سازمانی نیز می‌باشد‪ ،‬به‌ویژه زمانی که مواردی مانند‬ ‫مهارت‪ ،‬ساختار‪ ،‬انگیزه و مدیریت اجرایی مطرح باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حذف صفر‌ها از پول ملی‬ ‫در کاهش تورم بی‌اثر است‬ ‫در اقتصاد ایران نمی‌توان مسئله کاهش ارزش پول‬ ‫ملی را با حذف صفر حل کرد‪ .‬رییس دانشکده اقتصاد‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی ضمن بی��ان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬حذف صفر از پ��ول ملی تنها یک اتفاق پولی‬ ‫بوده و نمی‌تواند نقش��ی در افزایش ارزش پول ملی و‬ ‫کاهش تورم داشته باشد‪ .‬عباس شاکری تصریح کرد‪:‬‬ ‫فرض حذف صف��ر از پول ملی و اثر مناس��ب آن بر‬ ‫تورم و ارزش پول ملی در شرایطی منطقی است که‬ ‫در جامعه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود نداش��ته‬ ‫و قیمت‌ها در بازاره��ای رقابتی عمیق و کارا تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین باید فرض شود که در نظام پولی ما‬ ‫هیچ‌گونه پول منفعلی وجود ندارد و پول و نقدینگی‬ ‫در اقتصاد فعال است و قابلیت کنترل و مدیریت دارد‪.‬‬ ‫االکلنگ طال و ارز‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬نوس��انات قیمتی در بازار طال این روزها‬ ‫به یک اتفاق معمول تبدیل ش��ده‪ ،‬ام��ا این تغییرات در‬ ‫سطحی قرار دارد که چندان چشمگیر نیست‪ .‬به‌عبارتی‬ ‫می‌توان گفت که بازار طال نس��بت به گذشته در آرامش‬ ‫نسبی به س��ر می‌برد‪ ،‬برخالف یکی دو سال گذشته که‬ ‫بازار طال و ارز به خبرسازترین بازار‌ها مبدل شده بود و هر‬ ‫روز شاهد افزایش یا کاهش‌های شدید قیمتی بودیم‪ .‬این‬ ‫روزها خبری از نوسانات قیمتی نیست و بازار طال چه در‬ ‫جهان و چه در داخل تقریبا با احتیاط حرکت می‌کند و‬ ‫اگر تغییراتی هم باشد محدود و اندک است‪.‬‬ ‫به هر ترتیب طال چند هفته‌ای اس��ت که در مدار نزول‬ ‫قرار گرفته و گاهی سعی می‌کند مسیر رشد را در پیش‬ ‫بگیرد اما واقعیت این اس��ت قیمت ای��ن فلز گرانبها در‬ ‫همان س��طح ‪ ۱۳۰۰‬دالری ق��رار دارد و قیمت هر گرم‬ ‫ط�لای ‪۱۸‬عیار در بازار داخل نیز بر مدار ‪ ۹۰‬هزار تومان‬ ‫می‌چرخد‪.‬‬ ‫آنچه که به‌عن��وان دالیل این نوس��انات در هفته‌های‬ ‫گذش��ته اعالم می‌ش��ود‪ ،‬تنش‌های سیاسی است که در‬ ‫خاورمیانه و اروپا به وجود آمده و باعث ش��ده تا قیمت‌ها‬ ‫گاهی رش��د کند و دوباره در مدار نزول قرار گیرد‪ .‬اما این‬ ‫روزه��ا دالر به‌عنوان عاملی اثر‌گ��ذار در تغییرات قیمتی‬ ‫بازارهای جهانی طال نقش‌آفرینی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹متاثر از بازار ارز‬ ‫رسید تا گامی در جهت جبران این کاهش قیمت بردارد‪،‬‬ ‫ام��ا این روند چندان طوالنی نبود‪ ،‬چون در معامالت روز‬ ‫جمعه قیمت جهانی طال بار دیگر کاهش یافت و به نرخ‬ ‫‪ ۱۲۸۶‬دالر رسید‪.‬‬ ‫به این ترتیب تقویت ارزها در روزهای اخیر س��بب شد‬ ‫این تغییر اندک‪ ،‬آن‌گونه که تحلیل‌گران بازار می‌گویند‬ ‫که بازار طال متاثر از این رویداد‪ ،‬با تغییرات همراه ش��ود‪.‬‬ ‫قیمت دالر که در ابتدای هفته گذشته در سطح قیمتی همزم��ان با باال گرفتن تنش‌ها بین روس��یه و اوکراین و‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬تومان قرار داش��ت‪ ،‬به یک‌باره یکشنبه ‪۳۰‬تومان افزای��ش تقاضا ب��رای فلز زرد از س��وی س��رمایه‌گذاران‬ ‫افزایش پیدا کرد اما دوشنبه این رشد به میزان ‪ ۱۰‬تومان بوده اس��ت‪ .‬هرچن��د خریدهای صورت گرفته از س��وی‬ ‫جواهرسازان به فاصله گرفتن قیمت‬ ‫جبران ش��د و قیمت ای��ن ارز کاهش‬ ‫طال از پایین‌ترین قیمت ‪ 2‬ماه اخیر‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫که در هفته گذشته به ثبت رسید‪،‬‬ ‫به اعتقاد بس��یاری از فعاالن بازار ارز؛‬ ‫با تغییرات جزیی در‬ ‫کمک ک��رده اس��ت‪ ،‬ام��ا به‌دلیل‬ ‫این افزایش ‪۳۰‬تومانی قیمت دالر و به‬ ‫قیمت طال در روزهای‬ ‫گمانه‌زنی‌ها در م��ورد افزایش نرخ‬ ‫دلیل‬ ‫دنبال آن کاه��ش ‪ ۱۰‬تومانی به‬ ‫آینده مواجه خواهیم‬ ‫بهره در امریکا‪ ،‬فلز زرد همچنان از‬ ‫افزایش تقاضای دالر یکشنبه است‪ ،‬به‬ ‫بود که تمایل به افزایش توان افزایشی الزم برای رسیدن به‬ ‫این صورت که این افزایش تقاضا به‌دلیل‬ ‫دارد بنابراین احتمال‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬دالر برخوردار نیست‪.‬‬ ‫افزایش سفرهای خارجی در آخرین ماه‬ ‫رونالد لئونگ‪ ،‬تحلیلگر بازار طال‬ ‫تابستان بوده است‪ ،‬منجر به رشد قیمت وجود دارد که قیمت طال‬ ‫در روزهای آینده روند می‌گوید‪ :‬ح��س حاکم بر بازار طال‬ ‫دالر شد و دوشنبه بار دیگر تغییر مسیر‬ ‫چندان افزایش��ی نیس��ت اما باید‬ ‫داد و روند نزولی به خود گرفت و بخشی افزایشی به خود بگیرد‬ ‫ببینیم ک��ه چه زمانی نرخ بهره در‬ ‫از آن با کاهش قیمت جبران شد‪.‬‬ ‫امریکا شروع به افزایش می‌کند‪ .‬به‬ ‫هرچند که رشد قیمت دالر در چند روز‬ ‫گفته او افزایش نرخ بهره در امریکا‬ ‫گذشته متوقف شده‪ ،‬اما این ارز همچنان‬ ‫ق��وی مانده و می‌توان گفت که روند رش��د قبلی خود را جذابیت طال را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫اما با همه این تحلیل‌ها‪ ،‬روند تغییرات به گونه‌ای نیست‬ ‫متوقف کرده است‪.‬‬ ‫به هر ح��ال باتوجه به تاثیر نوس��انات قیمتی در بازار که سرمایه‌گذاران بازار طال آنچنان ناامید شوند‪.‬‬ ‫محم��د کش��تی آرای رییس اتحادیه ط�لا و جواهر از‬ ‫ارز‪ ،‬با متوقف ش��دن رشد قیمت دالر در سه شنبه هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اونس جهانی که چند وقتی بود به پایین‌ترین احتم��ال افزایش قیمت طال در روزهای آینده خبر داد و‬ ‫سطح قیمتی در ‪ 2‬ماه قبل یعنی ‪ ۱۲۷۶‬دالر رسیده بود‪ ،‬گفت‪ :‬با تغییرات جزیی قیمت طال در روزهای آینده‪ ،‬که‬ ‫با جهش قابل توجهی مواجه ش��د و به قیمت ‪۱۲۹۰‬دالر با آن مواجه خواهیم بود‪ ،‬تمایل به افزایش قیمت‌ها وجود‬ ‫‹ ‹آینده مبهم طال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هفته گذش��ته قیمت طال روندی‬ ‫نزولی داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اوایل هفته گذشته اونس جهانی‬ ‫‪۱۲۸۱‬دالر بود که به ‪۱۲۹۰‬دالر نیز افزایش یافت و دوباره‬ ‫به ‪۱۲۸۶‬دالر رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت قیمت طال در داخل‬ ‫از سویی دیگر‪ ،‬نرخ طال در بازار جهانی در حال کاهش‬ ‫است و بازار داخل نیز مقابل این کاهش‪ ،‬مقاومت می‌کند‬ ‫که البته قیمت‌ها در هفته گذشته نشانگر همین امر است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه ط�لا و جواهر به قیمت انواع س��که‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬قیمت سکه اوایل هفته ‪۹۳۵‬هزارتومان‬ ‫ب��ود که اواخر هفته به ‪ ۹۴۵‬هزار تومان رس��ید و به طور‬ ‫کلی در طول هفته گذشته ‪۱۰‬هزار تومان افزایش قیمت‬ ‫را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی؛ هر گرم طال نیز در اوایل هفته ‪۹۵‬هزار و‬ ‫‪۶۰۰‬تومان و اواخر هفته ‪۹۶‬هزار و ‪۸۰۰‬تومان معامله شد‬ ‫و حدود ‪۱۲۰۰‬تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫رکود بازار طال در ماه‌های گذشته نیز از موضوعاتی است‬ ‫که کارشناسان نیز به آن اشاره دارند‬ ‫‹ ‹بازار طال هنوز راکد است‬ ‫مدیر بازار طال و ارز مش��اور س��رمایه‌گذاری آوای آگاه‬ ‫معتقد است‪ :‬مدتی است که بازار طال و ارز‪ ،‬همچون سایر‬ ‫بازارهای دیگر کشور با یک رکود قیمت مواجه شده است‬ ‫که همچنان نیز این رکود بازار طال را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و با توجه به سیاس��ت‌های در نظر گرفته ش��ده از سوی‬ ‫دولت‪ ،‬تغییری در وضعیت رکودی این بازار در مدت زمان‬ ‫کوتاه برنامه‌ریزی نشده است‪.‬‬ ‫سرمدی گفت‪ :‬برای از میان بردن رکود باید پارامترهای‬ ‫تاثیرگذاری در بازار طال انجام گیرد که از جمله آن‪ ،‬تغییر‬ ‫قیم��ت جهانی طال و دیگری روند معامالتی دالر اس��ت‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫پروژه‌های نیمه‌تمام‪،‬اولویت بانک مرکزی‬ ‫اولویت بانک مرکزی با پروژه‌های نیمه‌تمام در شرف‬ ‫تکمیل اس��ت‪ .‬ولی‌اهلل س��یف با بیان این ک��ه یکی از‬ ‫هدف‌های اساسی ما بعد از کنترل تورم‪ ،‬رفتن به سمت‬ ‫رش��د اقتصادی و تولید اس��ت افزود‪ :‬اولویت اول بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی و‬ ‫اولویت دوم آن مربوط به پروژه‌های نیمه تمام در شرف‬ ‫تکمیل است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی با بی��ان این ک��ه باید به‬ ‫دنب��ال واحدهای��ی بروی��م که ب��ا دریافت تس��هیالت‬ ‫بانکی می‌توانند احیا ش��وند‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در حمایت از‬ ‫واحدهایی که با تامین سرمایه در گردش سرپا می‌شوند‬ ‫هیچ محدودیتی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دراین راستا اعطای تسهیالت را افزایش‬ ‫داده و ب��ه ‪ 280‬ه��زار میلی��ارد تومان رس��انده‌ایم که‬ ‫‪50‬درصد این میزان تسهیالت برای حفظ وضع موجود‬ ‫یعنی کسانی که قبال تسهیالت دریافت کرده و امسال‬ ‫سررس��ید بازپرداخت آنهاس��ت‪ ،‬درنظر گرفته ش��ده و‬ ‫‪50‬درصد دیگر برای تزریق تسهیالت جدید است‪.‬‬ ‫سیف یادآور ش��د‪ :‬بودج ‌ه بانکی‌ها در سال ‪ 93‬نباید‬ ‫برای پروژه‌های جدید مصرف ش��ود‪ ،‬بلکه باید فهرست‬ ‫واحده��ای تولیدی که مش��کل اصلی آنها س��رمایه در‬ ‫گردش اس��ت‪ ،‬ارائه ش��ود‪ ،‬ت��ا بانک‌ه��ای مربوطه این‬ ‫فهرس��ت را بررسی‌کنند و در صورتی که در بحث‌های‬ ‫کارشناس��ی ثابت شوند‪ ،‬با دادن سرمایه در گردش این‬ ‫واحدها به تولید و بهره‌برداری ‪ 100‬درصدی می‌رسند‬ ‫از آنها حمایت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولتیماتوم ‪ 15‬روزه سیف به بانک‌ها‬ ‫س��یف در ادامه با انتقاد از بن��گاه‌داری بانک‌ها گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی بانک‌ه��ا در این زمینه از ح��دود مجاز عدول و‬ ‫تخل��ف کرده‌اند و به حدود پایبند نبوده‌اند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫بخش��نامه‌ای که به بانک‌ه��ا داده‌ایم بانک‌ها باید ظرف‬ ‫‪3‬س��ال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برس��ند‬ ‫به‌ط��وری که بانک‌های متخل��ف موظفند در این مدت‬ ‫هرس��اله یک سوم مازاد بر سقف س��رمایه‌گذاری انجام‬ ‫ش��ده در بنگاه داری را به صورت س��هام در بازار عرضه‬ ‫کنند تا سرمایه‌گذاری آنها در شرکت داری به کمتر از‬ ‫‪ 40‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه بانک‌ها باید ظ��رف ‪ 15‬روز آینده‬ ‫یک فهرس��ت از همه بنگاه‌هایی که به صورت مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم در مالکیت آنها هستند ارائه دهند گفت‪:‬‬ ‫همچنین برنامه آنها برای امس��ال و سال آینده را باید‬ ‫ارائه کنند‪ .‬س��یف با اش��اره به اینکه حدود بنگاه‌داری‬ ‫‪ 40‬درصد پایه س��رمایه بانک هاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یعنی‬ ‫اگر ی��ک بانک خصوصی ‪ 500‬میلیارد تومان س��رمایه‬ ‫دارد باید ‪ 40‬درصد آن یعنی ‪ 200‬میلیارد را س��هام در‬ ‫جاهای مختلف داش��ته باشد که البته این امر نامحدود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال ‪ 575‬پرونده بزرگ بانکی به قوه قضائیه‬ ‫س��یف با بیان اینکه در تک تک بانک‌ها کمیته‌هایی‬ ‫شکل گرفته است که وصول مطالبات را با نظم و جدیت‬ ‫پیگیری می‌کند تصریح کرد‪ :‬بخشی نیز که ممکن است‬ ‫مفاسد باشند به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ‪ 575‬پرونده‬ ‫در این زمینه به ریاست قوه قضائیه ارائه داده شده است‬ ‫افزود‪ :‬مبلغ این پرونده‌ها به مقدار یک س��وم کل مانده‬ ‫تسهیالت غیرجاری یعنی ‪ 26‬تا ‪ 27‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه همکاری و تحرک خوبی از سوی قوه‬ ‫قضائیه در این زمینه برای بررسی پرونده‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ،93‬سال ثبات اقتصادی‬ ‫رییس کل بانک مرکزی بیان داشت‪ :‬یکی از قدم‌های‬ ‫نخس��تین که در هر اقتصادی باید برداش��ته شود و بر‬ ‫اس��اس آن شرایط س��رمایه‌گذار قدرت پیش‌بینی پیدا‬ ‫وی درخص��وص امکان لغو تحریم‌ه��ا علیه ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران در آذر امسال‬ ‫تاثیر بس��زایی در کاهش قیمت دالر خواهد گذاش��ت و‬ ‫تمامی فعاالن بازار طال‪ ،‬منتظر نتیجه مذاکرات می‌باشند‬ ‫تا تصمیم‌گیری‌های الزم را انجام دهند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫درخصوص ش��رایط افت قیمت دالر افزود‪ :‬در مدت زمان‬ ‫کوتاه��ی هیچ‌گونه انتظاری به منظ��ور افت قیمت دالر‬ ‫امکان ن��دارد و دالر در همان قیمت حدود ‪۳‬هزار و ‪۱۷۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی به افزایش قیمت نرخ ارز اتاق مبادله‌ای کشور اشاره‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬بانک مرکزی قیم��ت دالر اتاق مبادله‌ای‬ ‫را به‌طور مجدد افزایش داده اس��ت که به عبور از قیمت‬ ‫دالر محاسباتی بودجه کشور منجر شده است و هم‌اکنون‬ ‫قیمت دالر مبادله‌ای در حدود ‪۲‬هزار و ‪۶۵۰‬تومان اس��ت‬ ‫و این رشد قیمت‌ها باعث افزایش قیمت دالر در بازار آزاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬سرمدی درخصوص پایان حباب منفی قیمتی‬ ‫در بازار اونس طالی جهان��ی اظهار کرد‪ :‬در مدت زمانی‬ ‫شرایط بازار سکه و طال به گونه‌ای رقم خورده بود که طال‬ ‫از طریق شهرهای مرزی از کشور خارج و در مقابل دالر به‬ ‫داخل کشور عرضه می‌شد که با افت در حدود ‪۷۰‬دالری‬ ‫اونس طالی جهانی حب��اب منفی در قیمت طال از بین‬ ‫رفت و در آینده‌ای نزدیک بازار طالی داخلی‪ ،‬هم راستای‬ ‫بازار طالی جهانی خواهد شد‪ .‬سرمدی گفت‪ :‬طی روزهای‬ ‫آتی بازار معامالت سکه و طال‪ ،‬احتماال کاهش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫در بهای اونس طالی جهانی را تجربه خواهد کرد و اونس‬ ‫جهان��ی طال به قیمت ‪1‬هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر خواهد رس��ید‬ ‫ولی در می��ان مدت به‌طور مجدد به کانال ‪1‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫دالری باز می‌ش��ود و این اف��ت اونس طال‪ ،‬فرصت خرید‬ ‫را در ب��ازار ایجاد می‌کند و درخواس��ت تقاض��ا وارد بازار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کرده و بتواند برای س��رمایه‌گذاری تصمیم بگیرد ثبات‬ ‫اقتصادی اس��ت و من امروز مفتخرم که بگویم در سال‬ ‫‪ 93‬اقتصاد ما به ثبات نسبی خود رسیده است‪.‬‬ ‫سیف با بیان اینکه با شرایط اقتصاد امروز سرمایه‌گذار‬ ‫جرات دارد که در مسیر سرمایه‌گذاری قدم بردارد ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این ش��رایط سرمایه‌گذار می‌تواند یک افق چند‬ ‫ساله را برای آینده ببیند و سپس تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز سال گذشته جرات‬ ‫س��رمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار سلب می‌کرد و نگران‬ ‫بود که این تالطم به کجا ختم می‌ش��ود عنوان کرد‪ :‬اما‬ ‫در حال حاضر ثباتی که در قیمت دالر ایجاد ش��ده به‬ ‫س��رمایه‌گذار جرات می‌دهد که برنامه‌ریزی کند و این‬ ‫زمینه ساز رشد می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی با بی��ان اینک��ه مطابق‬ ‫برنامه‌های اقتصادی تنظیم ش��ده‪ ،‬س��ال ‪ 95‬سال تک‬ ‫نرخی شدن تورم است گفت‪ :‬با روند نزولی نرخ تورم از‬ ‫‪ 45‬درصد سال گذشته به ‪ 23‬درصد امسال پیش‌بینی‬ ‫می‌کنی��م که در س��ال ‪ 95‬نرخ تورم تک رقمی ش��ده‬ ‫و ب��ه زیر ‪10‬درصد برس��د ک��ه این ام��ر موجب ثبات‬ ‫هرچه بیشتر اقتصادی شده و می‌تواند زمینه‌ساز رونق‬ ‫اقتصادی کشور باشد‪.‬‬ ‫مع��اون نظارت��ی بان��ک مرک��زی در‬ ‫خصوص عل��ت افزایش ‪ ۲۱۹‬درصدی‬ ‫بده��ی بانک‌ه��ای تج��اری ب��ه بانک‬ ‫مرکزی در ‪ 3‬ماه نخست امسال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش عمده این افزایش بدهی متعلق به یک بانک‬ ‫تجاری اس��ت که برای پوشش این مسئله از منابع‬ ‫بانک مرکزی برداشت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحس��نه رسالت‬ ‫از اختص��اص مناب��ع ب��ه طرح‌ه��ای‬ ‫کارآفرین��ی به منظور ایجاد کس��ب و‬ ‫کاره��ای خ��رد در کش��ور خب��ر داد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین حس��ین‌زاده با بیان اینک��ه درباره‬ ‫اجرای عقود اسالمی باید سازوکارهای مناسب در‬ ‫ش��بکه بانکی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫آم��وزش و توج��ه ب��ه کارکن��ان از مه��م تری��ن‬ ‫آسیب‌هایی اس��ت که در این زمینه وجود دارد و‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫بانک رفاه کارگران در ‪ 9‬سال اخیر در‬ ‫بح��ث مش��تری‌مداری‪ ،‬رتب��ه برتر را‬ ‫داشته و استان آذربایجان‌شرقی در این‬ ‫سال‌ها همواره در رتبه‌های اول تا سوم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مدیرامور ش��عب بانک رف��اه کارگران‬ ‫آذربایجان ش��رقی تاکید کرد‪ :‬مشتری مداری در‬ ‫بانک رفاه کارگران مورد توجه جدی است‪.‬‬ ‫معاون ارتباط با ش��هرداری‌های بانک‬ ‫ک‬ ‫شهر‪ ،‬با تاکید بر اهمیت تشکیل بان ‌‬ ‫ش��ه ‌ر گفت‪ :‬بدون تشکیل بانک شهر‬ ‫فق��ط می‌توانی��م به وظای��ف روزمره‬ ‫برس��یم و از توس��عه ش��هری غاف��ل می‌مانی��م‪.‬‬ ‫غالم‌حس��ین تابش فر افزود‪ :‬در جامعه ش��هری و‬ ‫کالن‌شهرها بانک شهر راه‌اندازی شده و با توجه به‬ ‫اینک��ه این بانک‪ ،‬بانکی جوان اس��ت اما توانس��ته‬ ‫جایگاه خوبی در مدیریت شهری پیدا کند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫نقش مهم فناوری هسته‌ای‬ ‫در کشاورزی‬ ‫گ�روه تجارت‪ -‬بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان و صاحبان سبک‬ ‫در حوزه کشاورزی معتقدند که‬ ‫محصوالت کشاورزی و توسعه‬ ‫تولید و صادرات آن می‌تواند تا‬ ‫حدی برای کشور موثر باشد که‬ ‫اقتص��اد را از نفت‌زدگی نجات‬ ‫ن باورند که نفت روی زمین‪،‬‬ ‫دهد‪ .‬در واقع آنها بر ای ‌‬ ‫محصوالت کش��اورزی هستند‪ .‬با تغییر دولت و نوع‬ ‫نگاه به حوزه کش��اورزی‪ ،‬ای��ن بخش حال و هوای‬ ‫دیگ��ری را تجربه ک��رد‪ ،‬به نحوی ک��ه برنامه‌های‬ ‫بسیار خوب تولیدی در دستورکار دولت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین رابطه غالمرضا نوری قزلجه‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با صمت‬ ‫از نق��ش موثر فناوری هس��ته‌ای در ح��وزه تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی خبر داد که مشروح آن را در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €برای رس�یدن به خودکفایی در گندم چه‬ ‫باید کرد؟‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪۶۰‬درص��د نی��از داخ��ل را تولید‬ ‫می‌کنی��م که البت��ه زمانی هم فرات��ر از این میزان‬ ‫تولید داش��تیم ام��ا نتوانس��تیم پایداری‌های الزم‬ ‫را در ای��ن خصوص ایجاد کنی��م‪ ،‬بنابراین هنوز به‬ ‫خودکفایی نرسیدیم‪ .‬راه زیادی برای رسیدن به این‬ ‫ام��ر وجود دارد که یک��ی از آنها مباحث تحقیقاتی‬ ‫و بیوتکنولوژی اس��ت‪ .‬یعنی بای��د بتوانیم به جایی‬ ‫برس��یم که حضور مقاوم به ش��رایط خشکسالی و‬ ‫حوادث طبیعی در کشور وجود داشته باشد که این‬ ‫امر با اصالح واریته‌ها صورت می‌گیرد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫کاربرد مهم هسته‌ای سرعت رسیدن به خودکفایی‬ ‫در گندم را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫€ €چه زمانی به این هدف خواهیم رسید؟‬ ‫تا همین االن هم به این هدف تا حدودی نزدیک‬ ‫ش��ده‌ایم که مش��کالت پایداری در این جایگاه سد‬ ‫مسیر بودند که امیدواریم با استفاده از تحقیقات و‬ ‫کاربردهای انرژی هس��ته‌ای در بخش کشاورزی به‬ ‫نتیجه مطلوب‌تری در زمان کوتاه برس��یم‪ .‬در واقع‬ ‫با استفاده از فناوری‌های هسته‌ای می‌توانیم اصالح‬ ‫نژاد‪ ،‬به‌زراعی و تغییر در تکنولوژی کاش��ت‪ ،‬داشت‬ ‫و برداشت را تجربه کنیم‪ .‬اما به هر حال باید نقشه‬ ‫راه مدونی برای خودکفایی در گندم داش��ته باشیم‬ ‫و در یک برنامه حدود ‪ ۷‬س��اله به صورت پایدار به‬ ‫نتیجه مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫€ €ایران قابلیت و ظرفیت‌های موجود در این‬ ‫بخش را دارد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬حتی فراتر از نیاز هم توانایی دارد و مصداق‬ ‫ای��ن مطلب هم مزارع نمونه ما هس��تند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه کش��اورز ‪ ۱۱‬ت��ن محص��ول از زمین خود‬ ‫برداشت می‌کند‪ ،‬در حالی که میزان متوسط کشور‬ ‫کمتر از ‪۴‬تن است‪ .‬قابلیت‌های بالقوه‌ای در ایران در‬ ‫بخش کشاورزی داریم که با افزایش تولید در سطح‬ ‫کشت‪ ،‬اصالح بذر و بهبود مکانیزاسیون و‪ ...‬می‌توان‬ ‫به زودی به مراحل خوبی رسید‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایس�نا‪ -‬نصرالله��ی از ص��ادرات ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیونی نساجی در کشور خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به این میزان صادرات‪ ،‬زمانی که فعاالن نساجی به‬ ‫بانک‌ها مراجعه می‌کنند و نیازمند تس��هیالت برای‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای هستند‪ ،‬بانک‌ها می‌گویند باید‬ ‫طرح‌هایتان توجیه اقتصادی داشته باشد!‬ ‫گم�رک ای�ران‪ -‬درآمد گمرک خرمش��هر ‪۵۰‬‬ ‫درصد افزایش یاف��ت‪ .‬مهم‌ترین برنامه این گمرک‬ ‫برای بهبود فضای کس��ب و کار در خرمشهر اجرای‬ ‫کامل س��امانه اظهار از راه دور در این گمرک است‬ ‫و در تالش هستیم تا با هماهنگی بخش خصوصی‬ ‫برنامه‌های الکترونیکی کردن این گمرک به خوبی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬در ‪ 4‬ماه نخس��ت سال‬ ‫واردات قطعات منفصله ماش��ین‌آالت راهس��ازی –‬ ‫خودرو از نظر وزنی ‪ 52/152‬درصد از نظر ارزش��ی‬ ‫‪ 48/142‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬استاندار تهران در خصوص قیمت نان‬ ‫و اخبار منتشر شده مبنی بر تدوین ‪ ۳‬سناریو برای‬ ‫تعیین قیمت جدید نان گفت‪ :‬هنوز مشخص نیست‬ ‫و در ص��ورت به نتیجه رس��یدن این مس��ئله آن را‬ ‫اعالم می‌کنیم‪.‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت‪ -‬دفتر مقررات صادرات‬ ‫و واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت در نامه‌ای به‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر برخی‬ ‫گیاهان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هیچ صنعتی سرآمدتر از نساجی نیست‬ ‫تجارت «حالل »‪ ،‬از اروپا تا آسیا‬ ‫نمایشگاه باید از تهران خارج شود‬ ‫‪7‬‬ ‫نعمت‌زاده از خود کفایی طالی زمین در سال ‪ 94‬خبر داد‬ ‫خداحافظی با واردات گندم‬ ‫زهرا طهران�ی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬گندم‬ ‫به عنوان کاالی اس��تراتژیک و اساس��ی‬ ‫هم��واره موض��وع داغ مناقش��ه‌ها بوده و‬ ‫یکی از مباحث خبرس��از رسانه‌هاس��ت‪.‬‬ ‫س��ال‌های پیش اقدامات��ی صورت گرفت‬ ‫ت��ا در تولید این محص��ول به خودکفایی‬ ‫برسیم و کشور را از واردات بی‌نیاز کنیم‬ ‫اما هنوز و با گذش��ت س��ال‌ها نتوانستیم‬ ‫ب��ه این مهم دس��ت یابیم‪.‬ح��اال اما وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دولت یازدهم‬ ‫ب��ار دیگر پرون��ده خودکفای��ی در گندم‬ ‫را در س��فر به اس��تان مازندران باز کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت‌زاده معتقد‬ ‫اس��ت؛ ‪ ۷‬میلی��ون تن گندم در کش��ور‬ ‫تولی��د می‌ش��ود و در ص��ورت ادامه این‬ ‫روند‪ ،‬س��ال آینده از واردات گندم بی‌نیاز‬ ‫می‌ش��ویم‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه مس��ئولیت تنظی��م بازار و‬ ‫سیاس��ت‌گذاری برای تولی��د محصوالت‬ ‫کش��اورزی ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫تنفیذ ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬واردات برابر‬ ‫مق��ررات قانون ص��ادرات و واردات انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی هیچ برنج خارجی را وارد کش��ور‬ ‫نک��رده و اگر برنج خارجی وجود داش��ته‬ ‫باش��د موجودی انبارهای این ش��رکت از‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬نعمت‌زاده با بیان اینکه‬ ‫س��ال زراع��ی امس��ال با کم‌آب��ی جدی‬ ‫مواجه بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬باوجود کم‌آبی بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص��د در تولید گندم در کش��ور‬ ‫رشد داش��تیم‪ ،‬ضمن اینکه اجازه واردات‬ ‫محصوالت برنج و گندم در فصل برداشت‬ ‫را هم نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام در کنار دیگر مباحثی مانند‬ ‫اع�لام به موقع قیم��ت خرید تضمینی و‬ ‫افزایش نس��بی آن و برنامه‌های تولیدی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی نیز بیانگر حمایت‬ ‫جدی دولت از محصوالت کشاورزی است‬ ‫که می‌تواند افق روش��نی را برای رسیدن‬ ‫به ایران بدون نفت ترسیم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفی که دور از دسترس نیست‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ای��ران تحقق خودکفایی در گندم‬ ‫را دور از دس��ترس ندانس��ت و گفت‪ :‬اگر‬ ‫همین روند فعلی را طی کنیم رسیدن به‬ ‫خودکفایی در گندم به عنوان یک کاالی‬ ‫کشور به حدود ‪11‬‬ ‫میلیون تن گندم نیاز‬ ‫دارد که ‪9‬میلیون تن‬ ‫آن برای مصرف‬ ‫آرد و نان و بیش از‬ ‫‪2‬میلیون دیگر نیز برای‬ ‫مصارف صنعتی مانند‬ ‫کارخانه‌های ماکارونی‪،‬‬ ‫بیسکوئیت و ‪ ...‬است‬ ‫اس��تراتژیک در سال ‪ ۹۴‬دور از دسترس‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫احمد عبدوس در گفت‌وگو با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امس��ال حمایت‌های بس��یار‬ ‫خوبی از تولید محصوالت کش��اورزی به‬ ‫وی��ژه گندم ص��ورت گرفت ک��ه در واقع‬ ‫انگیزه کشاورز را هم برای تولید باال برد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬کش��ور به ح��دود ‪11‬‬ ‫میلیون ت��ن گندم نیاز دارد که ‪9‬میلیون‬ ‫تن آن ب��رای مصرف آرد و نان و بیش از‬ ‫‪2‬میلیون دیگر نیز برای مصارف صنعتی‬ ‫مانند کارخانه‌های ماکارونی‪ ،‬بیسکوئیت‬ ‫و ‪ ...‬اس��ت‪ .‬عبدوس با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫در کارگ��روه تامی��ن و ذخی��ره کاالهای‬ ‫اساس��ی مقرر ش��د در س��ال جاری ‪7/3‬‬ ‫میلی��ون تن گن��دم وارد کنی��م‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬میزان خرید تضمینی گندم تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 6/6‬میلیون تن بوده اس��ت که‬ ‫براس��اس ب��رآورد می��زان تولی��د وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬ح��دود ‪ 400‬هزار تن‬ ‫دیگر نیز برای خرید باقی اس��ت‪ .‬مشاور‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگ��ر حمایت‌های موجود در‬ ‫حوزه محصوالت کشاورزی ادامه یابد‪ ،‬تا‬ ‫س��ال آینده تحقق خودکفایی در گندم‬ ‫حداقل به میزانی ک��ه تامین نان و آرد‬ ‫کشور صورت گیرد(یعنی ‪9‬میلیون تن)‪،‬‬ ‫دور از انتظار و دسترس نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش خرید تضمینی در س�ال‬ ‫‪93‬‬ ‫براس��اس گ��زارش ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران‪ ،‬امسال خرید تضمینی گندم‬ ‫در اغلب اس��تان‌ها ‪ ۱۰۰‬هزار تن افزایش‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات گمرکی ایران خبر داد‪:‬‬ ‫تسهیل فعالیت‌ها در مرز بازرگان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت انباره��ای عموم��ی و خدمات‬ ‫گمرکی ایران از اقدامات این شرکت در راستای تسهیل‬ ‫فعالیت‌ها در مرز بازرگان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬س��ید مه��دی صادقی در یک‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫نشس��ت خبری با اش��اره به اقدام مس��ئوالن شرکت با‬ ‫هماهنگی گمرک به منظور انجام اقدامات اساسی برای‬ ‫ساماندهی فرآیند واردات و صادرات کاال در مرز بازرگان‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با هماهنگی‌های صورت گرفت��ه‪ ،‬قصد داریم تا‬ ‫پایانه‌ه��ای ص��ادرات و واردات در این م��رز از یکدیگر‬ ‫منفک ش��وند تا بتوانیم عارضه‌های فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫ط زیستی صف طویل کامیون‌های‬ ‫امنیتی و محی ‌‬ ‫موجود در این منطقه را از بین ببریم‪‌.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت انبارهای عمومی ایران برای گسترش سهم‬ ‫از بازار به موضوع نوس��ازی ناوگان تجهیزات و بازسازی‬ ‫ابنی��ه توجه ویژه دارد و در این راس��تا اقدامات اجرایی‬ ‫برای تقویت توان عملیاتی شرکت‌های تابعه‪ ،‬تکمیل و‬ ‫احداث ‪ 2‬باب انبار ‪۴‬هزار‌متری و تسطیح‪ ،‬محوطه‌سازی‬ ‫و آس��فالت یا بتن‌ریزی زمین ‪ 2‬هکتاری واقع در ضلع‬ ‫ش��مالی گمرک بازرگان و فض��ای محوطه انبارهای ‪،۲‬‬ ‫‪ ۱۰ ،۸‬و همچنی��ن محصور ک��ردن زمین ‪ ۴۵‬هکتاری‬ ‫حذف دالر از مبادالت تجاری ایران و روسیه‬ ‫رییس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه از مذاکرات برای‬ ‫صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی ایران به روسیه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬حمل‌ونقل و مبادالت بانکی از جمله موانع‬ ‫پیش روس��ت و به دنبال بررس��ی حذف دالر و جایگزینی‬ ‫روبل و ریال در همین راستا هستیم‪ .‬اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬در مورد روند مذاکرات تجاری ایران‬ ‫و روس��یه و رایزنی ایرانی‌ها برای ورود به بازار این کش��ور‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه تازگی مذاکرات زیادی برای صادرات انواع میوه‪ ،‬خش��کبار و‬ ‫مواد غذایی به روس��یه داش��ته‌ایم اما ‪ 2‬مشکل اساس��ی بر سر راه تجارت ما با‬ ‫این کش��ور وجود دارد که باید حل ش��ود‪ .‬رییس اتاق مشترک ایران و روسیه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این رابطه حمل‌ونقل کافی و ش��فاف نداریم که باید حل‬ ‫ش��ود و از طرف دیگر مشکل بانکی و نقل و انتقال پول است که اگر کاالیی را‬ ‫به روس‌ها می‌فروشیم چگونه پول آن را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی ایران مراکز خرید‬ ‫تضمینی گندم در استان‌های آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬خراسان ش��مالی و کردستان در‬ ‫فصل جاری نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته با کاه��ش خرید گن��دم مواجه‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬اما خرید در برخی استان‌ها بیش‬ ‫از ‪‌۱۰۰‬هزار تن رشد داشته است‪ .‬اکنون‬ ‫خرید تضمینی گندم با رشد ‪ ۴۵‬درصدی‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه در سال گذشته‬ ‫ادامه دارد و استان‌های آذربایجان شرقی‬ ‫و کردس��تان در ای��ن دوره با کاهش یک‬ ‫درصدی و در خراس��ان ش��مالی کاهش‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی خرید را شاهد بودند‪ .‬برپایه‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬خرید تضمین��ی گندم در‬ ‫سایر نقاط کش��ور با افزایش مواجه بوده‬ ‫و کاه��ش تولید در اس��تان‌های نامبرده‬ ‫به دلیل پراکنش نامناس��ب و خشکسالی‬ ‫ارزیابی شده است‪ .‬میزان گندم خریداری‬ ‫ش��ده در استان‌های خوزس��تان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫قزوین و لرس��تان نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن بیش��تر بوده و این افزایش‬ ‫در کرمانش��اه به بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫می‌رسد‪ ،‬ضمن اینکه فعالیت مراکز خرید‬ ‫در سراس��ر کشور برای تحویل گندم‌های‬ ‫عرضه شده کشاورزان ادامه دارد‪.‬‬ ‫متعلق به شرکت انبارهای عمومی و خدمات‬ ‫گمرکی بازرگان واق��ع در منطقه آزاد ماکو‪،‬‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪.‬صادقی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راستای همکاری و هماهنگی با سیاست‌های‬ ‫دول��ت تدبیر و امید و گمرک ایران در رابطه‬ ‫با کاه��ش هزینه‌ها‪ ،‬کنترل تورم‪ ،‬حمایت از‬ ‫صادرات‪ ،‬جلوگیری از وقفه بیش از حد کاال‬ ‫در گمرک‌ها و تش��ویق صاحبان کاال مبنی بر ترخیص‬ ‫در کوتاه‌تری��ن زمان‪ ،‬معافیت هزینه‌ه��ای انبارداری از‬ ‫‪ 1‬ت��ا ‪ 5‬روز کاری ب��ه بازرگانان ارائه می‌ش��ود‪.‬صادقی‬ ‫همچنین با اش��اره امکان‌پذیرش ‪ ۹‬میلیون تن کاال در‬ ‫این شرکت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته ‪۴‬میلیون تن‬ ‫کاال از طری��ق مب��ادی ورودی کاال و به ارزش تقریبی‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد دالر در انبارهای عمومی متعلق به شرکت‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫ساماندهی موزه فرش ایران‬ ‫مع��اون رییس‌جمه��وری و ریی��س س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنای��ع دس��تی و گردش��گری در دی��دار با‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران و در حاشیه بازدید از‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران خبر‌داد‪:‬‬ ‫آم��اده هرگونه ت�لاش و اخذ همکاری در س��اماندهی و‬ ‫بهبود موزه فرش ایران هستیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫مرکز ملی فرش ایران؛ مسعود سلطانی‌فر با اشاره بر وجه‬ ‫فرهنگی و هنری این هنر ـ صنعت ـ آمادگی سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری را برای رفع مسائل و مشکالت این حوزه اعالم کرد‪.‬‬ ‫حمید کارگر‪ ،‬سرپرس��ت مرکز مل��ی فرش ایران نی��ز در این دیدار ضمن‬ ‫تش��ریح چگونگی برگزاری ‪23‬نمایشگاه فرش دستباف ایران‪ ،‬خواستار توجه‬ ‫ج��دی به موزه ف��رش ایران به عنوان اصلی‌ترین ویترین و شناس��نامه فرش‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزامات توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات‬ ‫رشد و توسعه صادرات غیرنفتی همواره به عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای توس��عه مط��رح بوده و خواهد بود‬ ‫و از الزام��ات هر اقتصادی با هر حج��م و اندازه‌ای‬ ‫است‪ .‬در کش��ور ما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر‬ ‫نیز اس��ت چون در ش��رایط رکود در اقتصاد به سر‬ ‫می‌بری��م و بازارهای داخلی رونقی نداش��ته و برای‬ ‫اینکه واحدهای صنعت��ی و تولیدی بتوانند گردش‬ ‫مناس��بی از نظر مالی داشته باشند‪ ،‬چاره‌ای به جز‬ ‫عرض��ه کاالهای خود به بازاره��ای جهانی ندارند و‬ ‫این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی که تامین نقدینگی مش��کل‬ ‫اصل��ی واحدهای صنعتی عنوان می‌ش��ود‪ ،‬با فرض‬ ‫اینک��ه این نقدینگی که بالغ بر حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان برآورد می‌ش��ود نیز تأمین ش��ود‪ ،‬چنانچه‬ ‫ای��ن بنگاه‌ها نتوانند کاالی تولید ش��ده خود را در‬ ‫بازاره��ای داخل��ی ی��ا خارجی به فروش رس��انند‪،‬‬ ‫مشکل چندانی حل نش��ده و همچنان رکود دامن‬ ‫تولی��د را رها نکرده و انباره��ای کارخانجات محلی‬ ‫برای حبس نقدینگی خواهد شد‪.‬‬ ‫حال برای اینکه بتوانیم به یک توس��عه پایدار در‬ ‫بخش صادرات غیرنفتی برس��یم‪ ،‬باید زیرساخت‌ها‬ ‫و فضای مناس��ب آن را تأمین کنی��م‪ ،‬از روزمرگی‬ ‫خارج ش��ویم و با تدوین سیاس��ت‌های زیربنایی و‬ ‫اصولی‌‪ ،‬پایه‌های ص��ادرات را پی‌ریزی کنیم تا هم‬ ‫در شرایط رکود فعلی کمک حال کشور باشد و هم‬ ‫پس از گذر از دوران رکود و بازگشت به دوران رونق‬ ‫زمینه‌ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫اما این پیش‌ش��رط‌ها را می‌توان در ‪ 2‬بخش کلی‬ ‫دسته‌بندی کرد‪.‬‬ ‫نخس��ت آنچه مالکان بنگاه‌های تولیدی صادراتی‬ ‫باید انجام دهند ش��امل تولی��د کاالی باکیفیت که‬ ‫می‌توان گفت از مهم‌ترین ابزارهای حضور پایدار در‬ ‫بازارهای هدف صادرات��ی پایبندی به تولید کاالی‬ ‫باکیفیت و حفظ و اس��تمرار آن است‪ .‬توجه به این‬ ‫اصل می‌توان��د در درازمدت مناف��ع صادرکننده را‬ ‫حفظ کرده و باعث خوش��نامی و ظه��ور یک برند‬ ‫موف��ق در بین مصرف‌کنندگان ش��ود‪ .‬مورد بعدی‬ ‫قیمت مناس��ب اس��ت‪ .‬تالش برای کاهش قیمت‬ ‫تمام شده که در نهایت منجر به کاهش قیمت‌های‬ ‫ف��روش می‌ش��ود می‌تواند در اس��تقبال عمومی از‬ ‫کااله��ای صادراتی نقش عمده‌ای ایفا کند‪ .‬افزایش‬ ‫بهره‌وری‌‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬استفاده از ماشین آالت‬ ‫مدرن و با س��رعت‌های باال و مدیریت منابع مالی و‬ ‫انسانی می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام‬ ‫شده بازی کند‪ .‬مثال روش��ن این موضوع‪ ،‬تسخیر‬ ‫بازارهای داخلی ایران و بیش��تر کش��ورهای شبیه‬ ‫ایران توسط کاالهای ارزان قیمت چینی است‪.‬‬ ‫پایبندی به تعهدات نیز مورد ش��وم اس��ت که از‬ ‫ملزومات اساس��ی یک صادرکننده است‪ .‬تحویل به‬ ‫موقع کاال براساس قراردادهای فیمابین می‌تواند به‬ ‫خوشنامی صادرکننده و اطمینان خریدار از تامین‬ ‫به موقع کاال کمک شایانی بکند‪.‬‬ ‫بسته‌بندی مناسب نیز به عنوان چهارمین مورد‬ ‫در صورتی‌که کاالی صادر شده کاالی نهایی است‪،‬‬ ‫بس��یار ضروری اس��ت که از بس��ته‌بندی مناسبی‬ ‫برخوردار باشد تا ضمن اینکه برای خریدار جذابیت‬ ‫داشته باشد در عین حال به صورت سالم به مقصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫پیش شرط دوم آنچه دولت باید انجام دهد‪ ،‬است؛‬ ‫آنچه دولت در امر تس��هیل ص��ادرات باید انجام‬ ‫ده��د را می‌توان در ‪ 2‬بخش داخل��ی و بین‌المللی‬ ‫تشریح کرد‪ :‬البته پیش‌شرط تمامی این امور تالش‬ ‫جهت لغو تحریم‌های غیرعادالنه از سیس��تم بانکی‬ ‫کشور و برقراری مجدد این روابط است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دولت��ی و ش��رایط رکود فعل��ی و نیاز‬ ‫عرض��ه تولیدات داخلی در بازاره��ای جهانی‪ ،‬ارائه‬ ‫مش��وق‌های صادراتی به صورت نقدی یا غیرنقدی‬ ‫هدفمند می‌تواند بسیار کارگشا باشد‪.‬‬ ‫ام��ا در بخش بین‌المللی توس��عه روابط تجاری با‬ ‫س��ایر کش��ورها در قالب عق��د قراردادهای تجارت‬ ‫ترجیحی یا تجارت آزاد مانن��د توافقی که اخیرا با‬ ‫کش��ور ترکیه انجام شده اس��ت و بسط آن به سایر‬ ‫کشورها و مخصوصا کشورهای عضو ‪ CIS‬می‌تواند‬ ‫بسیار راه‌گشا باشد‪ .‬عضویت در اتحادیه‌های تجاری‬ ‫منطق��ه‌ای و جهانی و مخصوص‌اً س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت (‪ )WTO‬نیز موثر اس��ت‪ .‬همچنین جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین واجبات در امر‬ ‫رش��د اقتصادی و رشد صادرات است که باید توجه‬ ‫ویژه‌ای به آن شود‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به اهداف س��ند بیس��ت ساله در‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬نیازمند رش��د اقتصادی ساالنه حداقل‬ ‫‪11‬درصد هستیم و این جز با جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر‬ ‫نخواهد شد‪ .‬هر رش��ته صنعتی در ابتدای هر سال‬ ‫باید برنامه‌ها و اهداف تولی��دی و صادراتی خود را‬ ‫اعالم کند تا با اهداف کالن آن حوزه آش��نا ش��ویم‬ ‫و بت��وان فعالیت‌های آن مجموعه را رصد کرده و با‬ ‫اهداف آن مقایسه شود‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫علیمردان شیبانی‪ ،‬نایب رییس انجمن صنایع نساجی در گفت‌و‌گو با‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هیچ صنعتی سرآمدتر از نساجی نیست‬ ‫نگار خسروی – گروه تجارت ‪ -‬نساجی از صنایعی است که تجارت و بازرگانی باالیی را در بازارهای جهانی و بازار ایران به خود اختصاص داده است‪ .‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنعت نساجی ‪ 5‬درصد از سرمایه‌گذاری کل صنعت را به خود اختصاص داده است‪ .‬سهم ارزش افزوده این صنعت چیزی حدود ‪ 4‬درصد از سهم ارزش افزوده کل صنعت‬ ‫تخمین زده شده و همچنین سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود ‪ 13‬درصد برآورد شده است‪ .‬همه این موارد نشان دهنده اهمیت این صنعت در بدنه صنعتی‬ ‫کشور است‪ .‬برای بررسی وضعیت تولید‌کنندگان و فعاالن این صنعت و جایگاه امروز تولیدات صنعت نساجی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با دکتر علیمردان‬ ‫شیبانی‪ ،‬نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران گفت‌‌وگو کرده‌ایم‪ .‬شیبانی عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫€ €صنعت نساجی جزو صنایعی بوده که در تمام این‬ ‫سال‌ها افت و خیز بسیاری داشته‪ .‬روند تجارت تولید‬ ‫محصوالت نس�اجی و صنعت نس�اجی از نگاه ش�ما‬ ‫چگونه است؟‬ ‫اینکه جامعه و دولتمردان نسبت به صنعت نساجی حساس‬ ‫شده و هم‌اکنون بیش��تر به فکر رفع مشکالت موجود این‬ ‫صنعت افتاده‌اند مسئله بسیار خوبی است‪ .‬صنعت نساجی‬ ‫صنعتی است که اولویت آن جزو رده‌های باالست‪ .‬به طوری‬ ‫که در طبقه‌بندی «مزال» بعد از غذا‪ ،‬پوش��اک اولویت دوم‬ ‫جوامع است‪ .‬هم‌اکنون ما راجع به صنعتی صحبت می‌کنیم‬ ‫که حدود ‪ 9700‬واحد رس��می دارای پروانه بهره‌برداری در‬ ‫ایران مشغول فعالیت هستند‪ .‬حدود ‪ 11‬درصد صنعت کل‬ ‫کش��ور مربوط به صنعت نساجی اس��ت‪ .‬حدود ‪ 400‬هزار‬ ‫نفر کارگر به صورت مس��تقیم در این صنعت مش��غول به‬ ‫کار هس��تند‪ .‬حدود ‪ 70‬هزار میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت نس��اجی ش��ده که ‪ 5‬درصد از س��رمایه‌گذاری‬ ‫کل صنعت را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬س��هم ارزش‬ ‫افزوده ای��ن صنعت چیزی حدود ‪4‬درصد از س��هم ارزش‬ ‫افزوده کل صنعت است‪ .‬همچنین سهم صنعت نساجی در‬ ‫تولید ناخالص داخلی حدود ‪13‬درصد برآورد شده و ارزش‬ ‫تولیدات صنایع نساجی بر اساس اطالعات مرکز آمار از ‪3/8‬‬ ‫میلی��ارد دالر س��ال ‪ 82‬به حدود ‪ 4‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫‪92‬رسیده است‪ .‬ارزش صادرات صنعت نساجی هم در سال‬ ‫‪ 92‬حدود ‪1‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر گزارش شده است‪.‬‬ ‫همه این موارد نش��ان دهنده اهمی��ت این صنعت در بدنه‬ ‫صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫€ €چند درصد این صنعت در اختیار بخش خصوصی‬ ‫و چند درصد در اختیار بخش غیرخصوصی است؟‬ ‫بیش از ‪ 90‬درصد این صنعت متعلق به بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و واحدهایی که مربوط به بخش غیرخصوصی بوده‬ ‫عمال از گردونه تولید خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫€ €تفاوت این‪ 2‬بخش در نوع مدیریت چیست؟‬ ‫بخش خصوصی همیش��ه برای پایین آوردن قیمت تمام‬ ‫شده کاال و حفظ نیروی با ارزش انسانی خود تالش مداوم‬ ‫و خس��تگی ناپذیری دارد‪ ،‬تا حدی ک��ه از خاموش کردن‬ ‫ی��ک المپ اضاف��ی که به کاه��ش هزینه‌ه��ا کمک کرده‬ ‫دری��غ نخواهد کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در بخش‌های‬ ‫غیرخصوص��ی از آنجا که بودجه اینگون��ه واحدها از محل‬ ‫دیگری تامین می‌ش��ود دل‌مش��غولی‌های بخش خصوصی‬ ‫مطرح نیس��ت‪ .‬در بسیاری از موارد محصول تولید شده در‬ ‫این بخش حتی به قیمتی پایین تر به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫€ €رقابت یا ش�رایط بودجه عام�ل از بین رفتن این‬ ‫بخش شده است؟‬ ‫با قاطعیت تاکید می‌کنم که مدیریت در ش��رایط فعلی‬ ‫در س��ر پا نگه داشتن صنعت بس��یارمهم است‪ .‬در شرایط‬ ‫عادی اداره واحد‌ها چندان کار دشواری نیست اما در شرایط‬ ‫غیرعادی‪ ،‬زمانی که ثانیه‌ها و ریال‌ها مهم هستند‪ ،‬مدیریت‬ ‫حرف اول را می زن��د‪ .‬به‌طور قطع بخش خصوصی در این‬ ‫زمین��ه موفق‌تر عمل می‌کند‪ .‬چ��ون از روز اول واحدش را‬ ‫همچون فرزندش بوجود آورده و بزرگ می‌کند‪ .‬به طور کلی‬ ‫باید به این حقیقت که در همه دنیای صنعتی پیشرفته به‬ ‫عنوان یک اصل پذیرفته ش��ده‪ ،‬رسید که اقتصاد و صنعت‬ ‫باید آزاد باشد‪.‬‬ ‫€ €تولیدات محصوالت نس�اجی ایران چقدر قدرت‬ ‫رقابت با محصوالت خارجی را دارند؟‬ ‫فرهنگ ایرانی همیشه خواهان بهترین‌هاست‪ .‬به همین‬ ‫دلیل هم هس��ت ک��ه برای تهی��ه ماش��ین‌آالت صاحبان‬ ‫صنایع نس��اجی همواره دنبال خرید بهترین و به روز ترین‬ ‫ماش��ین آالت با تاکید بر کیفیت بوده‌ان��د‪ .‬بنابراین از نظر‬ ‫سخت‌افزاری(ماشین‌آالت) از بس��تر مناسبی برخورداریم‪.‬‬ ‫از نظر مواد اولیه هم می‌توان گفت در چند س��ال گذش��ته‬ ‫در تولید مواد اولیه مصنوعی از صفر به ‪100‬رس��یده‌ایم‪ .‬به‬ ‫طوری که تا حدود ‪ 10‬س��ال پیش ‪ 100‬درصد مواد اولیه‬ ‫مصنوعی مورد نیاز کارخانه‌های نس��اجی از دیگر کشورها‬ ‫وارد می‌ش��د و در حال حاض��ر با تالش جوانان برومند این‬ ‫س��رزمین مقدس در بخش پتروشیمی و تولید محصوالت‬ ‫پلیمری این وابس��تگی به حداقل ی��ا در برخی بخش‌ها به‬ ‫صفر رس��یده اس��ت‪ .‬قطعا مطلع هس��تید که سنگ بنای‬ ‫این مجتمع‌های ارزش��مند در دولت آقای هاشمی گذاشته‬ ‫ش��د و در تم��ام این س��ال‌ها آقای مهندس نعم��ت‌زاده با‬ ‫برنامه‌ریزی صحیح ومدبرانه و بعضا بلند پروازانه با استفاده‬ ‫از متخصص��ان عمدتا داخلی و نیروهای ج��وان و آماده به‬ ‫کار این مهم را به س��ر منزل مقصود رس��اند‪ .‬به طوری که‬ ‫امروز با وجود همه مش��کالت ناشی از تحریم‌های ناعادالنه‬ ‫خارجی نه تنها بیش��تر مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی‬ ‫در این مجتمع‌ها تولید می‌شود بلکه با توجه به کیفیت باال‬ ‫قادر به صادرات محصوالت پتروش��یمی نیز هستیم‪ .‬از نظر‬ ‫نیروی انسانی هم با قاطعیت می‌توان گفت هر گاه که زمینه‬ ‫پیش��رفت و فعالیت فراهم باشد نیروی کاری سرآمد‪ ،‬فعال‬ ‫و متعهد در پهنه این سرزمین خدایی آماده کار و تالش و‬ ‫خالقیت می‌باشند‪.‬‬ ‫€ €با این اوصاف به نظر شما تولیدات ایران در صنعت‬ ‫نساجی‪ ،‬چه در بخش پوشاک و چه در بخش تولیدات‬ ‫صنعتی قادر به رقابت با رقبای خارجی هستند؟‬ ‫در بخش پوش��اک باید گفت یکس��ری از دالیل گرایش‬ ‫نداش��تن به تولید پوشاک نداش��تن توانایی نیست‪ .‬اینکه‬ ‫چه ش��ده که صنعتگرایرانی برای تولید پوشاک و لباس از‬ ‫انگیزه و توان باالیی برخوردار نیست‪ ،‬به قوانین بر‌می‌گردد‬ ‫در بسیاری از موارد قوانین حاکم مزاحم هستند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‌‪ ،‬در ‪ 1‬واحد دوزندگی تعدادزیادی نیروی انس��انی از‬ ‫بخش چرخکاری گرفته تا باربری و برشکاری و‪ ...‬مشغول به‬ ‫کار هستند‪ .‬با این قانون کار و قوانین حاکم‪ ،‬صنعتگر سعی‬ ‫می‌کند تا حد ممکن رو درروی اجرایی نش��دن قوانین قرار‬ ‫نگیرد‪ .‬بنابراین تولید‌کننده برای فرار یا دوری از برخورد با‬ ‫این‌گونه موارد‪ ،‬به س��مت تولیداتی کشیده می‌شود که به‬ ‫تعداد نیروی کار کمتری نیاز داش��ته باش��د‪ .‬در این بخش‬ ‫از تولیدات نه تنها کس��ی به راحتی نمی‌تواند با محصوالت‬ ‫م��ا رقابت کند بلکه در بس��یاری از بازارها از رقبا جلوترهم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بنابراین بسیاری از بخشنامه‌ها – دستور‌العمل‌ها قوانین‬ ‫موجود در بخش کار و بیمه‌ه��ای اجتماعی‪ ،‬قوانین تعرفه‬ ‫ها‪،‬قوانی��ن صنعت��ی‪ ،‬قوانی��ن گمرکی – مقررات بس��یار‬ ‫س��ختگیرانه بانکی همگی دست به دس��ت هم می‌دهد و‬ ‫برای تولید‌کننده مش��کالتی را ایجاد می‌کند که در نهایت‬ ‫منجر به کاهش تولید و ی��ا موفق نبودن در بازار رقابتی با‬ ‫همتایان خارجی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €در مورد ارزش افزوده تولیدات صنعت نس�اجی‬ ‫گفتی�د‪ .‬اقتص�اد ایران چق�در از ای�ن ظرفیت بهره‬ ‫می‌گیرد؟‬ ‫در مجم��وع ارزش افزوده کاالی تولید نس��اجی (پارچه‬ ‫و پوش��اک) قابل قیاس با ارزش اف��زوده بخش‌های میانی‬ ‫و اولیه این صنعت نیس��ت‪ .‬مث�لا ارزش افزوده نخ پنبه به‬ ‫عنوان یک��ی از مواد اولیه تولیدات نس��اجی قابل قیاس با‬ ‫پوش��اک نیس��ت‪ .‬قیمت فروش ‪ 1‬کیلو پنبه حدود ‪8000‬‬ ‫تومان اس��ت و هر کیلو نخ حاص��ل از این پنبه به ‪20000‬‬ ‫نگهداری ش��ده و ضد عفونی ش��وند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��الیان سال است که نس��ل کرم سرخ از بین رفته و‬ ‫دیگر مس��ئله‌ای به این نام وجود ن��دارد‪ .‬اما قوانین وضع‬ ‫ش��ده هنوز الزم‌االجراست‪ .‬امروز در شرایط پیشرفت علم‬ ‫و فناوری دیگر اجرای قوانین وضع ش��ده سالیان گذشته‬ ‫ضروری نیست و باید قوانین جدید وضع شود‪.‬‬ ‫€ €از بح�ث قوانین دس�ت و پ�ا گیر ک�ه بگذریم‪،‬‬ ‫فعالیت تولید صنایع نس�اجی س�ال‌های گذش�ته‬ ‫چگونه بود؟‬ ‫مس��لما بخش نس��اجی وتولیدکنن��دگان و فعاالن این‬ ‫بخش در ‪ 8‬س��ال گذش��ته با مشکالت بس��یاری مواجه‬ ‫بودند و سختی‌های بسیاری را متحمل شده‌اند‪ .‬تحریم‌ها‬ ‫مش��کالت بس��یاری را ایجاد کرد و با بروز مش��کالتی از‬ ‫قبیل نبود گشایش ال‌سی‌ها‪ ،‬محدودیت اعتبارات بانکی‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از واردات قطعات ماش��ین‌آالت نس��اجی و‪...‬‬ ‫بسیاری از کارخانه‌ها دچار مشکل جدی و بعضا از گردونه‬ ‫تولید خارج شدند‪.‬اما بخشی از این مشکالت هم از حیطه‬ ‫اختیارات ما خارج بوده و بدست دولتمردان حل می‌شود‬ ‫که در تالش هم هستند‪.‬‬ ‫€ €حاال که رفته‌رفته تحریم‌های بین‌المللی در حال‬ ‫کم‌رنگ‌تر شدن هستند‪ ،‬وضعیت چگونه است؟‬ ‫درس��ت اس��ت که تحریم‌های بین‌المللی درحال حل‬ ‫شدن است اما متاسفانه عبور از گردنه تحریم‌های داخلی‬ ‫امری بس مشکل و آزار دهنده است‪ .‬قطعا با تحریم‌هایی‬ ‫که توس��ط هیات حاکمه خ��ود ما بر ما تحمیل ش��د یا‬ ‫دس��تورالعمل‌های یک شبه‌ای که در برخی موارد صادر و‬ ‫تبدیل به آیین‌نامه و قانون می‌شود نمی‌توان مقابله کرد‪.‬‬ ‫این دس��ت از قوانین و دستورالعمل‌ها‪ ،‬همان تحریم‌های‬ ‫داخلی‌ان��د و دولتم��ردان م��ا که بحق دلس��وز کش��ور و‬ ‫تولیدکنن��ده ایران��ی هس��تند باید این دس��ت از قوانین‬ ‫مزاح��م را لغو کنند‪ .‬ی��ا مثال در بخش ص��ادرات‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه اصل صادرات مورد تایید است ولی صادرات تا آنجا‬ ‫مورد قبول اس��ت که تولید کارخانه‌های داخلی به دلیل‬ ‫کمبود م��واد اولیه نخوابد‪ .‬اینکه تولیدات پتروش��یمی‌ها‬ ‫صادر می‌ش��ود خیلی خوب اس��ت‪ ،‬ولی در شرایطی که‬ ‫م��واد اولیه کارخانه‌های داخلی برای کار با ظرفیت کامل‬ ‫تامین باش��ند و بعد مابقی تولید صادر شود‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫مش��کالت ما بحث واسطه‌ها ودالالن است که دولت برای‬ ‫در دولت یازدهم مردانی مسئولیت امور را به عهده گرفته‌اند که با مسئولیت و وظیفه‬ ‫محول شده آشنایی کامل داشته وبا تجربه باالیی که دارند می‌دانند خیر و صالح‬ ‫چیست و در آن جهت حرکت می‌کنند و مهم‌تر از همه به تشکل‌ها ی صنعتی و استفاده‬ ‫از مشورت با تشکل‌ها معتقدند‪ .‬آقای مهندس نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در اتاق بازرگانی عنوان کردند که از این پس در زیر مجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تصمیمی گرفته نخواهد شد‪ ،‬مگر اینکه در مورد مسئله با تشکل‌های‬ ‫مربوطه مشورت شود‪ .‬این نعمت بزرگی است که نصیب تشکل‌ها و بخش خصوصی و‬ ‫تولید‌کنندگانشدهاست‬ ‫تومان می‌رسد و وقتی نخ تبدیل به پارچه و لباس می‌شود‬ ‫در ارقامی بسیار بسیارباالتر از این‌ها به فروش می‌رسد‪ .‬حال‬ ‫چرا تولید‌کننده وصنعتگر ایرانی به سمت این قسمت تولید‬ ‫نمی‌رود موضوعی اس��ت که باید آسیب شناسی شود‪ .‬هیچ‬ ‫تولیدکننده‌ای از کسب درآمد بدش نمی‌آید‪ .‬با همه گفته‌ها‬ ‫متاسفانه آن‌طور که باید از مزیت ارزش افزوده تولیدات این‬ ‫صنعت در قس��مت نهایی که باالتری��ن ارزش افزوده را به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬استفاده نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €گفتید صنعت نس�اجی ای�ران ام�روز در تامین‬ ‫م�واد اولیه مصنوعی با توجه ب�ه تولیدات واحدهای‬ ‫پتروشیمی مشکلی ندارد‪ .‬در مورد تامین مواد اولیه‬ ‫طبیعی وضعیت چگونه است؟‬ ‫در مورد مواد اولیه طبیعی مشکل بسیار است‪ .‬نیاز ما به‬ ‫پنبه‪ ،‬به عنوان ماده اولیه طبیعی تولید نس��اجی‌‪ ،‬بر اساس‬ ‫تعداد ماش��ین‌های نصب ش��ده و فعال چیزی حدود ‪190‬‬ ‫هزار تن در س��ال اس��ت‪ .‬این در حالی است که کل تولید‬ ‫پنبه ایران طبق آمار وزارت جهاد کش��اورزی در سال‌های‬ ‫اخیر حدود ‪ 60‬هزار تن در سال است‪ .‬بقیه این نیاز باید از‬ ‫طریق واردات تامین ش��ود و برای این واردات قوانین دست‬ ‫و پا گیر بسیاری وجود دارد‪ .‬بنابراین بخشی از مشکالت به‬ ‫قوانین دست و پاگیروارداتی باز می‌گردد که در نهایت منجر‬ ‫به کاهش تولید داخل و از بین بردن قدرت رقابت می‌شود‪.‬‬ ‫€ €این قوانین کدامند؟‬ ‫به عنوان نمونه س��الیان پیش قانونی به تصویب رسیده‬ ‫بود که بر اس��اس آن پنبه‌های وارداتی در فالن کش��ورها‬ ‫آلوده به کرم س��رخ بوده و اجازه واردات نداشت‪ .‬یا اینکه‬ ‫پنب��ه وارداتی از فالن کش��ور باید حتم��ا در فضای خأل‬ ‫کوتاه کردن دس��ت آنان باید اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫امیدواریم بورس و پتروشیمی در جهتی حرکت کنند که‬ ‫دست واسطه‌ها کوتاه شود‪.‬‬ ‫€ €عمده تفاوت دولت یازدهم با سال‌های قبل برای‬ ‫این بخش از اقتصاد ایران چه بوده است؟‬ ‫در دول��ت یازدهم مردانی مس��ئولیت ام��ور را به عهده‬ ‫گرفته‌اند که با مس��ئولیت و وظیفه محول ش��ده آشنایی‬ ‫کامل داش��ته وبا تجربه باالیی ک��ه دارند می‌دانند خیر و‬ ‫صالح چیس��ت و در آن جه��ت حرکت می‌کنند و مهم‌تر‬ ‫از همه به تش��کل‌ها ی صنعتی و اس��تفاده از مشورت با‬ ‫تشکل‌ها معتقدند‪ .‬آقای مهندس نعمت‌زاده به عنوان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اتاق بازرگانی عنوان کردند که‬ ‫از این پس در زیر مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصمیمی گرفته نخواهد شد‪ ،‬مگر اینکه در مورد مسئله با‬ ‫تشکل‌های مربوطه مشورت شود‪ .‬این نعمت بزرگی است‬ ‫که نصیب تش��کل‌ها و بخش خصوصی و تولید‌کنندگان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €جایگاه ایران در بازارهای رقابتی چگونه اس�ت‬ ‫و برای موفقیت در بازارهای رقابتی چه باید کرد؟‬ ‫از نظ��ر کیفیت تولیدات کاملا قادر به رقابت با همتایان‬ ‫خارجی هس��تیم‪ .‬ام��ا در برخی موارد ای��ن قدرت کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در گام نخس��ت مواد اولیه کارخانه‌های نساجی و‬ ‫پوش��اک که در داخل تولید نمی‌ش��ود باید با تعرفه صفر‬ ‫وارد شوند‪ .‬تعرفه درعمل هزینه‌ای است که به قیمت تمام‬ ‫ش��ده کاال اضافه می‌ش��ود‪ .‬به عنوان نمون��ه در حالی که‬ ‫تولید پنبه داخل کمتر از نیاز بازار و کارخانه‌های نساجی‬ ‫است‪ ،‬تعرفه‌هایی که در فصل‌های مختلف با ارقام مختلفی‬ ‫اعمال می‌ش��وند مش��کالتی را برای تولید‌کنن��ده ایجاد‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به عالوه در برخی موارد ه��م قوانین براین پایه‬ ‫وضع می‌شود که از کشورهای خاصی می‌توان پنبه را وارد‬ ‫کرد‪ .‬در این شرایط آن کشور به هر شکل و هر قیمتی که‬ ‫بخواهد پنبه را به صنعتگر نساج ایران می‌فروشد‪.‬‬ ‫€ €حداق�ل و حداکث�ر تعرف�ه واردات پنبه چقدر‬ ‫است؟‬ ‫حداق��ل و حداکثر تعرفه واردات پنبه از ‪ 5‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫در طول س��ال اس��ت‪ .‬البته با تالش وافری که مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام می‌دهند این مسئله‬ ‫در دس��ت بررسی است ‪ .‬به خصوص بازگشت خانم گلناز‬ ‫نصرالهی به دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بهترین نویدی بود که ازس��وی وزیرصنعت به‬ ‫جامعه نس��اجی داده ش��د‪ .‬مس��لما با تالش‌ها و پیگیری‬ ‫ایش��ان و همکارانشان در دفتر کل نساجی بحث تعرفه‌ها‬ ‫و بس��یاری دیگر از مشکالت این بخش عظیم صنعتی بر‬ ‫طرف خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €این بحث تعرفه‌ها فقط برای واردات پنبه مطرح‬ ‫است؟‬ ‫خیر این تعرفه‌ها برای بخش‌های مختلف وضع ش��ده و‬ ‫ب��ه عقیده ما به غیراز پنب��ه کل مواد اولیه وارداتی که در‬ ‫داخل تولید نمی‌ش��ود باید با تعرفه صفر به کش��ور وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬تنها در این صورت است که تولیدات نساجی ایران‬ ‫قدرت رقابت با همتایان خارجی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €کشورهای فروشنده پنبه به ایران کدام کشورها‬ ‫هس�تند و آیا محدودیت قانونی برای خرید پنبه از‬ ‫کشورهای دیگر هم وجود دارد؟‬ ‫تا حاال که واردات پنبه فقط از ترکمنستان و تاجیکستان‬ ‫انجام می‌شد ‪ .‬اما اخیرا گفت ‌ه می‌شود که از برخی دیگر از‬ ‫کشورها مانند هند هم می‌توان پنبه وارد کرد‪.‬‬ ‫€ €در قان�ون اس�تراتژی صنعت�ی قبل�ی‪ ،‬صنعت‬ ‫نس�اجی ج�زو اولویت‌ه�ای دوم صنای�ع ب�ود اما‬ ‫مس�ئوالن دولت یازدهم تاکید بس�یار دارند که در‬ ‫تدوین اس�تراتژی جدی�د صنعت�ی از دیدگاه‌های‬ ‫تشکل‌های این بخش استفاده خواهد شد و اولویت‬ ‫به صنعت نساجی داده خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما در ای�ن م�دت روابط دول�ت با‬ ‫تش�کل‌های صنعت نس�اجی ب�رای بهره‌گی�ری از‬ ‫نظرات و تدوین قوانین و استراتژی صنعتی چگونه‬ ‫بوده است؟‬ ‫اصال معلوم نیست استراتژی قبلی بر چه مبنایی نوشته‬ ‫شده بود‪ .‬مس��لما از نظر تشکل‌ها و فعاالن بخش صنعت‬ ‫استفاده نشده بود‪ .‬در بررسی و تدوین اولویت‌ها اگر موارد‬ ‫اشتغال و ارزآوری حجم س��رمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده و‬ ‫‪ ...‬در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬هیچ صنعتی س��رآمدتر از صنعت‬ ‫نس��اجی نیس��ت‪ .‬بنابراین صنعت نس��اجی واقعا باید در‬ ‫اولویت نخست قرار گیرد‪.‬‬ ‫در دولت جدید‪ ،‬خانم نصرالهی قول مساعد داده‌اند که‬ ‫در تدوین استراتژی جدید از نظر تشکل‌ها و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی این صنعت اس��تفاده شود‪ .‬حتی ایشان نامه‌ای‬ ‫هم برای دریافت نظر تشکل‌ها ارسال کرده‌اند و انجمن‌ها‬ ‫در حال بررسی موضوع هستند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از موارد مطرح در دنیای رقابت بحث قیمت‬ ‫تمام‌ش�ده کاالس�ت‪ .‬تولیدکنندگان صنعت نساجی‬ ‫ب�رای پایین آوردن قیمت تمام‌ش�ده چه برنامه‌هایی ‬ ‫دارند؟‬ ‫قطعا تولید‌کننده هر کاری که الزم است‪ ،‬انجام می‌دهد‬ ‫تا قیمت تمام‌ش��ده پایین بیاید‪ .‬بخش خصوصی هر کاری‬ ‫ک��ه در این جه��ت بتواند انجام دهد را بدون ش��ک انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬ولی برخی از موارد در اختیار ما نیس��ت و مشکل‬ ‫درجای دیگری اس��ت‪ .‬مثل قوانی��ن پرداخت حق بیمه یا‬ ‫بخش��نامه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مبنی بر‬ ‫محاسبه قیمت پایه فروش محصوالت پتروشیمی بر مبنای‬ ‫ارز آزاد که در نهایت قیمت تمام شده کاال را باال می‌برد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه ب�ازار ف�روش و بازاریابی هم نگاهی داش�ته‬ ‫باش�یم‪ .‬جای�گاه تولیدات نس�اجی در ب�ازار منطقه‬ ‫چگونه است؟‬ ‫ما قبال ‪ 30‬س��ال از ترکیه جلوتر بودیم‪ .‬در این س��ال‌ها‬ ‫آنها بیشتر از ما روی صنعت نساجی و پوشاک کار کرده‌اند‪.‬‬ ‫اما در مورد بازارهای منطقه هم باید گفت که کش��ورهای‬ ‫منطقه مثل عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬کشورهای تازه استقالل یافته‬ ‫شوروی سابق و پاکس��تان بازارهای پرمصرفی هستند که‬ ‫در اختیار تولید ایران هس��تند‪ .‬در مورد کشورهای اروپایی‬ ‫هم مس��ئله کیفیت و طرح و رن��گ و برنامه‌ریزی تحویل‬ ‫به موقع مطرح اس��ت‪ .‬بدون ش��ک از نظ��ر کیفیت عقب‬ ‫نیس��تیم و در م��ورد بحث م��د و طرح هم با بازگذاش��تن‬ ‫دست طراح می‌توان در سایر بازار‌ها هم موفق بود‪ .‬حتی در‬ ‫نمایش��گاه‌های خارجی تولیدات فرش دستباف و ماشینی‬ ‫ایران طرفداران زیادی دارد‪.‬‬ ‫€ €برای موفقیت بیش�تر چه باید کرد و چش�م‌انداز‬ ‫فردا چیست؟‬ ‫ب��ا توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران از نظر ش��رایط‬ ‫اقلیمی منابع سرشار زیرزمینی‪ ،‬تنوع فرهنگی و مواد اولیه‪،‬‬ ‫نی��روی کارجوان‪ ،‬تحصیلک��رده‪ ،‬متخص��ص و ماهر‪ ،‬تمام‬ ‫کش��ورهای منطقه می‌توانند در فهرست مشتریان بالفعل‬ ‫ای��ران ق��رار گیرند‪ .‬در ای��ن بین بهبود ش��رایط و برقراری‬ ‫ارتباطات بیش��تر بین ایران و س��ایر کش��ورها در این مهم‬ ‫بس��یار موثر اس��ت‪ .‬نکته قابل تامل آن است که تجارت در‬ ‫گام نخس��ت نیاز به فرهنگ‌سازی مناسب در کشور مقصد‬ ‫دارد که خوش��بختانه عزم دولت برای بهبود روابط سیاسی‬ ‫و تجاری با کش��ورهای دیگر جدی اس��ت‪ .‬در کل می‌توان‬ ‫گفت با توجه به امکانات وس��یع ایران‪ ،‬عجین بودن جامعه‬ ‫ایرانی به این صنعت و نیاز همیش��گی به تولیدات نساجی‬ ‫از ب��دو تولد تا مرگ این صنعت با س��یر صع��ودی روبه‌رو‬ ‫خواهد بود‬ ‫€ €سخن آخر‪....‬‬ ‫صنعت نس��اجی بای��د به جای��گاه اصلی خ��ود بازگردد‪.‬‬ ‫متاس��فانه تاکنون به این صنعت بسیار جفا شده و جایگاه‬ ‫مناسب صنعت نساجی آنجاس��ت که بتواند اشتغال بالقوه‬ ‫را ایجاد کند‪ .‬خوش��بختانه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫بسیاری از دیگر دولتمردان و قانون‌گذاران از مدافعان قوی‬ ‫صنعت نس��اجی هس��تند و فعاالن و تشکل‌های این بخش‬ ‫مطمئن هس��تند که با همدلی و یکرنگی روزی نه چندان‬ ‫دور با کمک یکدیگر بر همه این مشکالت فائق خواهند آمد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تولید ‪ 60‬درصد محصوالت با برند داخلی‬ ‫تردید قطعه‌سازان برای ادامه کار‬ ‫‪ 600‬میلیارد تومان گردش مالی زنجیره تامین‬ ‫‪9‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری ظرفیت تولید کاغذ در کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اس��تفاده از امکانات‬ ‫برای رس��یدن ب��ه حداکثر میزان تولی��د در واحدهای‬ ‫تولیدی تاکید کرد‪.‬‬ ‫مهندس محمدرض��ا نعمت‌زاده در ادامه س��فر خود‬ ‫به اس��تان مازندران در بازدید از ش��رکت صنایع چوب‬ ‫و کاغ��ذ مازندران‪ ،‬ضمن تش��کر از تالش آنان‪ ،‬موضوع‬ ‫بازیاف��ت را بس��یار مهم ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬صنعت‪،‬‬ ‫دوس��تدار جنگل و محیط زیس��ت است و باید در کنار‬ ‫تولید به فکر احیای جنگل و محیط زیست نیز باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید احیای جنگل و استفاده اصولی‬ ‫از آن در کشور نهادینه شود‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت مانع توسعه‬ ‫جنگل و طبیعت نبوده بلکه با تعامل می‌توانیم کشور را‬ ‫در عرصه‌های مختلف به سازندگی برسانیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه در‬ ‫حال‌حاضر تولید کاغذ از طریق ضایعات در ایران اندک‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید صنایع بازیافت در کشور تقویت‬ ‫شود تا بتوانیم نیاز کشور به کاغذ وارداتی را تا حدودی‬ ‫کاهش دهیم به‌طوری‌ک��ه می‌توانیم از ضایعات صنایع‬ ‫کشاورزی از طریق بازیافت‪ ،‬کاغذ تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی برنامه‌ری��زی همزمان با عل��م و مطالعه را یکی از‬ ‫مولفه‌های مهم برای رس��یدن به تولید پایدار دانست و‬ ‫گفت‪ :‬باید با تعامل منسجم کار کرد تا کشور پیشرفت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اس��تفاده از تولیدات این کارخانه در بازار ایران را‬ ‫مهم دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬با وزارتخانه‌های آموزش‬ ‫و پرورش و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این خصوص‬ ‫مذاکره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزیر در گفت و گو با‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اس��تان مازندران از لح��اظ تولید کاغذ از‬ ‫قابلیت باالیی برخوردار است و باید به قطب تولید کاغذ‬ ‫در کشور تبدیل شود و در این راستا تالش می‌کنیم تا‬ ‫از محل صندوق توس��عه ملی برای طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫صنای��ع چوب و کاغذ مازن��دران حمایت‌های الزم را به‬ ‫عمل آوریم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده در ادامه با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از‬ ‫ت��وان بخش خصوص��ی در بخش س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫بزرگ بر توس��عه فناوری و افزایش زیرس��اخت‌ها برای‬ ‫صنایع تبدیل کاغذ در کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این راس��تا اقدامات مناس��بی در حال انجام‬ ‫اس��ت که این روند را درخص��وص همه صنایع ازجمله‬ ‫صنعت چوب و کاغذ دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر داد‪ ،‬برای ارائه به دولت‪:‬‬ ‫سند راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نهایی شد‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪ ،‬گروه صنعت‪ :‬اس��تراتژی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اقتصاد چراغ راه‬ ‫توس��عه یک کشور محسوب می‏ش��ود‪ .‬از آنجا که این س��ند راهبردی چندین‏بار تدوین شده‬ ‫و ب��ه اجرا درنیامده اس��ت‪ ،‬نگرانی‏هایی را ب��رای صنعتگران به وجود آورده که این س��ند نیز‬ ‫همچون اس��ناد گذش��ته به اجرا درنخواهد آم��د و تدوین آن بیهوده ب��وده و تنها روی کاغذ‬ ‫خواه��د مان��د‪ .‬این نگرانی‏ه��ا را با معاون برنامه‏ری��زی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درمیان‬ ‫گذاش��تیم‪ .‬حس��ین ابویی‏مهریزی در گفت‏وگویی که با‬ ‫داش��ت تاکید دارد که این‬ ‫سیاس��ت‏ها و سند راهبردی به‏طور یقین عملیاتی خواهد شد‪ .‬ابویی‌مهریزی برای نخستین‏بار‬ ‫از نهایی ش��دن این س��ند از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور خبر داد‪ .‬به گفته‬ ‫معاون برنامه‏ریزی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نظارت دقیق و موشکافانه مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت‏زاده بر تدوین این س��ند راهبردی ضمانت اجرایی این استراتژی را چندبرابر می‏کند‪ .‬به‬ ‫€ €ب�ه نظر می‏رس�د برای آغاز ای�ن گفت‏وگو بهتر اس�ت نگاهی به‬ ‫سیاس�ت‏های اقتص�ادی دول�ت برای خ�روج غیرتورم�ی از رکود‬ ‫بیاندازیم‪ .‬بس�ته‏ پیش�نهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود‬ ‫هرچن�د بس�یار مورد اس�تقبال قرار گرف�ت اما صنعتگ�ران به آن‬ ‫انتقادهای�ی نیز وارد کردند‪ .‬ازجمله این انتقادها غیرعملیاتی بودن‬ ‫این بسته بود‪ .‬شما آن را چگونه ارزیابی می‏کنید؟‬ ‫به‏عقیده من صنعتگران دغدغ ‏ه این را داش��تند که برای اجرایی شدن این‬ ‫بس��ته‪ ،‬برنامه‏ای در دست هس��ت یا خیر‪ .‬به‌طور قطع به این بسته اشکاالتی‬ ‫وارد اس��ت اما با توجه به مقتضیات روز کش��ور و تیم اقتصادی قوی دولت و‬ ‫بررس��ی‏هایی که از س��وی افراد کاردان صورت گرفته این بس��ته به‏درستی‬ ‫تنظیم شده اما ممکن است انتقاداتی نیز به آن وارد شود و می‏توان در راستای‬ ‫ارتق��ای آن مواردی را ب��دان افزود‪ .‬اما نمی‏توان سیس��تم کار را متوقف کرد‬ ‫تا بس��ته‏ای تنظیم ش��ود که هیچ اشکالی نداشته باش��د‪ .‬بنابراین این بسته‬ ‫به‏عنوان برنامه‏ای پویا در نظر گرفته ش��ده که طبق خروجی‏ها اگر مش��کلی‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬بتوان آن را اصالح کرد‪ .‬از سویی؛ اقتصاد مقاومتی نسخه ملی‬ ‫یک رویکرد عمیق علمی و براس��اس دس��تاوردهای روز بش��ری و با توجه به‬ ‫مقتضیات اقتصادی کشور است‪ .‬دولت قصد دارد با پایش لحظه‏ای این بسته‪،‬‬ ‫اج��رای اقتصاد مقاومتی را رصد کند‪ .‬نظارت ب��ر عملکرد این برنامه‏ها نیز از‬ ‫س��وی تمامی وزارتخانه‏ها در درون این نهادها صورت می‏گیرد و پایش کلی‬ ‫آن نیز از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس‏جمهوری و معاون اول و خود‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫رییس‏جمهوری صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باید نخس��ت استراتژی را تعریف کرد‪ .‬استراتژی جهت‏گیری برای رسیدن‬ ‫€ €عملیاتی شدن این بسته را چگونه تضمین می‏کنید؟‬ ‫عملیاتی شدن این برنامه به ‪3‬دسته تقسیم شده است‪30 .‬ماده که نیازمند به هدف اس��ت‪ .‬انجمن مدیران صنایع چندین سال پیش مطالعه‏ای با عنوان‬ ‫قانون بود در قالب الیحه تقدیم مجلس شد‪ .‬بخشی نیز تنها در اختیار دستگاه استراتژی صنعتی کشور انجام داد‪ .‬اما این مطالعه مورد ارزیابی صاحب‏نظران‬ ‫نیس��ت و مصوبه دولت را می‏خواس��ت که در این قالب ‪18‬م��اده به تصویب قرار گرفت و گفته ش��د که این برنامه یک برنامه بلندمدت بوده و اس��تراتژی‬ ‫دولت رسید و در ‪25‬مرداد از سوی دولت ابالغ شد‪ .‬بخشی نیز در اختیار خود نیس��ت‪ .‬در دولت هفتم و هشتم دکتر نیلی از سوی وزارت صنایع موظف شد‬ ‫دستگاه‏هاست اما دولت بنا دارد تا آنها را ابالغ کند‪ .‬به این خاطر می‏توان گفت که با یک تیم محقق و برنامه‏ریز‪ ،‬استراتژی صنعتی کشور را تدوین کند‪ .‬این‬ ‫اس��تراتژی در انتهای دولت هشتم آماده شد‪ .‬دولت نهم‬ ‫که این برنامه‪ ،‬برنامه‏ای تحققی و امکان‏پذیر است‪.‬‬ ‫که بر روی کار آمد تمامی کارهایی که پیش از این انجام‬ ‫€ €نگرانی‏های�ی بی�ن صنعتگران ب�رای خروج‬ ‫الیح�ه حمای�ت از تولی�د ب�ه س�بب تش�ابه تمامیقراردادهایبانک‌های ش��ده بود را به کناری نهاد و اصل را بر نادرست بودن آنها‬ ‫گذاشت‪ .‬تا اینکه اواخر دولت دهم با تیمی قرارداد بسته‬ ‫سیاس�ت‏های بس�ته خروج غیرتورمی از رکود‬ ‫عاملمرتبطباصندوق‬ ‫و هزین��ه قابل توجهی نیز برای آن پرداخت ش��د‪ .‬پس از‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬از س�ویی س�خنانی ب�رای ادغ�ام‬ ‫توسعهملیتنظیمو‬ ‫آن برنامه‏ای با عن��وان برنامه راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ای�ن الیحه با ط�رح حمایت از تولی�د در مجلس‬ ‫گفته ش�ده اس�ت‪ .‬چگونه این نگرانی‏ها برطرف مبادلهشدهوتعیینتکلیف تجارت تدوین ش��د‪ .‬یکی از اولی��ن مواردی که مهندس‬ ‫عاملیتاینبانک‌هابا‬ ‫نعمت‏زاده پس از اینکه بر سر کار آمدند بر روی آن تاکید‬ ‫می‏شود؟‬ ‫یک��ی از مواردی که بر روی آن تاکید وجود داش��ت‪ ،‬صندوققطعیشدهاست‪ .‬داش��تند‪ ،‬بازنگری در برنام��ه راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تدوین الیح��ه حمایت از تولید با‏عن��وان الیحه «رفع ازسوییظرف‪2‬هفتهآینده تجارت بود زیرا صاحب‏نظران معتقد بودند که این برنامه‬ ‫یک اس��تراتژی نیس��ت و ادبیات مورد نظر را ندارد‪ .‬قرار‬ ‫موانع تولی��د رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور»‬ ‫قراردادارزیبا‪14‬بانک‬ ‫ب��ر این بود ک��ه مطالعه‏ای صورت گیرد ت��ا دریابیم این‬ ‫ب��ا رویکرد حذف قوانین زائد ب��ود‪ .‬قرار بود گروهی کار‬ ‫عاملنیزبستهخواهدشد برنامه نیاز به بازنگری دارد یا خیر‪ .‬گزارش��ی تقدیم آقای‬ ‫تنقی��ح را انجام دهند و قوانینی ک��ه ضرورتی بر وجود‬ ‫دوست‏حس��ینی‪ ،‬قائم‏مقام وزی��ر کردیم و دالیل خود را‬ ‫آنها نیس��ت را لغو کنند‪ .‬قوانینی که مانع بوده یا از زمان‬ ‫برای بازنگری در این برنامه راهبردی ارائه دادیم‪.‬‬ ‫اجرای آنها س��ال‏ها گذش��ته و امروز کاربردی ندارد و‬ ‫برخی نیز نیازمند اصالح است‪ .‬در واقع تدوین این قوانین با رعایت اصل عدم € €این بازنگری که به آن اش�اره دارید‪ ،‬بازنگری در کدام استراتژی‬ ‫تراکم و تزاحم صورت گرفت‪ .‬در پیش‏نویس الیحه حمایت از تولید از نظرات بود؟‬ ‫اس��تراتژی صنعتی تنظیم شده از سوی آقای نیلی و همین‌طور استراتژی‬ ‫مجلس‪ ،‬اتاق بازرگانی و انجمن‌ها و تش��کل‏ها استفاده شد و با این نگاه الیحه‬ ‫را تنظیم کرده و به مجلس فرستادیم‪ .‬همچنین کارگروهی در وزارت اقتصاد صنعتی دولت دهم مورد بررسی قرار گرفته بود‪ .‬حتی به این مسئله اکتفا نشد‬ ‫و دارایی با نظارت خود وزیر‪ ،‬موظف ش��د تا نس��خه نهایی این الیحه را آماده و اس��تراتژی‏های صنعتی کشورهای دیگری که اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و مقتضیات‬ ‫کند و به دولت بفرس��تد‪ .‬این الیحه و طرح و سیاس��ت‌های اقتصادی دولت کش��وری آنها به ایران شباهت داش��ت را نیز مورد ارزیابی قرار داده و بر روی‬ ‫ب��رای خروج غیرتورمی از رکود‪ ،‬نه‌تنها با ه��م منافاتی ندارد‪ ،‬بلکه با یکدیگر اقتصاد کش��ورهایی چون عربس��تان‪ ،‬مالزی‪ ،‬هند‪ ،‬ترکی��ه و تایلند مطالعه‬ ‫همپوش��انی نیز دارد‪ .‬این الیحه به مجلس رفته و در کمیس��یون‏های مرتبط موردی به‏عنوان سند پشتیبان انجام دادیم‪ .‬پس از ارائه این گزارش‪ ،‬بازنگری‬ ‫از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد پذیرش واقع ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫€ €اس�تراتژی صنعت�ی کش�ور در چه مرحل�ه‏ای به‌س�ر می‏برد؟ به همراه تیمی متش��کل از افرادی که برنامه‏ریزی صنعتی را می‏دانس��تند و‬ ‫نگرانی‏هایی پیرامون این اس�تراتژی وجود دارد‪ .‬شاهد بودیم که در تعصبی نیز نداش��تند‪ ،‬به س��راغ بررسی اس��ناد موجود رفتیم و اصالحاتی را‬ ‫دوره آقای جهانگیری این اس�تراتژی با همکاری دکتر نیلی تنظیم بر روی آنها اعمال کردیم‪ .‬از اواخر تیرماه س��ال گذش��ته با دس��تور مهندس‬ ‫شد اما به تصویب نرسید‪ .‬از سویی در دوره ریاست‏جمهوری محمود نعمت‏زاده و با نظارت آقای دوست‏حسینی‪ ،‬قائم‏مقام وزیر در زمانی که هنوز‬ ‫احمدی‏نژاد نیز یک اس�تراتژی تنظیم ش�د و باز به جایی نرس�ید و دولت یازدهم دول��ت را تحویل نگرفته بود در وزارتخانه بازنگری بر روی این‬ ‫دوب�اره نیز ش�اهدیم که در دول�ت حاضر یک اس�تراتژی جدید در اسناد را آغاز کردیم‪ .‬این استراتژی ‪7‬بار مورد بازبینی قرار گرفته است‪ .‬اینکه‬ ‫حال تدوین اس�ت‪ .‬انتقادی که بر آن وارد اس�ت ب�ه این بازمی‏گردد خود وزیر بر روی این اس��تراتژی وقت گذاشت ضمانت اجرایی این استراتژی‬ ‫که اس�تراتژی در یک بازه زمانی تعریف می‌شود و نباید مدام تغییر محسوب می‏شود‪ .‬یکشنبه هفته گذش��ته جلسه‏ای با حضور وزیر و معاونان‬ ‫کند‪ .‬بی‌ثباتی آن یک نگرانی جدی است‪ .‬چرا چنین روندی در پیش مرتبط برگزار شد و این استراتژی برای تایید نهایی تقدیم وزیر شد‪ .‬تنها نیاز‬ ‫ت اقتصادی کش��ور در بخش‏های صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت که دربردارنده‬ ‫این ترتیب‪ ،‬سیاس�� ‏‬ ‫حدود ‪40‬درصد از درآمد ناخالص داخلی اس��ت‪ ،‬از سوی این وزارتخانه نهایی شد‪ .‬برنامه‏های‬ ‫اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود‪ ،‬الیحه حمایت از تولید و تامین مالی واحدهای‬ ‫با معاون‬ ‫تولیدی از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از دیگر محورهای گفت‏وگوی‬ ‫برنامه‏ریزی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬متن کامل این گفت‏وگو را در ادامه می‏خوانید‪.‬‬ ‫مولد و با ارزش‌افزوده باال نیز با رشد مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنان که باید به این منابع تولید توجه داش��ته باش��یم‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به‌عنوان وزارتخانه‌ای که متولی حدود ‪ 38‬تا ‪40‬درصد س��هم‬ ‫اقتصاد در کش��ور اس��ت‪ ،‬باید سرمایه‌ها را به این س��و هدایت کند‪ .‬با توجه به‬ ‫بررس��ی‏هایی صورت‌گرفته حدود ‪ 32‬درصد از تسهیالتی که به‌عنوان بدهی‬ ‫ی مانده متعلق به بخش صنعت اس��ت‪ ،‬از ای��ن‌رو یکی از کارهای‬ ‫بانک‌ه��ا باق ‌‬ ‫اساس��ی وزارتخانه‪ ،‬تش��ویق و ترغیب به س��رمایه‌گذاری در این بخش است‪.‬‬ ‫جایی که ارزش‌افزوده باالتری دارد و می‌تواند رونق اقتصادی بیشتری را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬تنها جایی که می‏تواند مشکالت کشور را رفع کند یا کاهش دهد‪ ،‬بخش‬ ‫تولید خصوصا بخش صنعت و معدن است‪ .‬بنابراین در تدوین قوانین چه قانون‬ ‫بودجه و چه قانون برنامه‏های توس��عه‌‏ای کش��ور و حتی در سیاست‌های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری فضا طوری تنظیم ش��ده است که‬ ‫نظام بانکی کشور بیش از پیش در این راستا همسو شوند‪ .‬به این دلیل است که‬ ‫قصد داریم منابع بیشتری را برای صنعت دریافت کنیم‪.‬‬ ‫€ €تاکنون چه میزان تسهیالت بانکی به بخش صنعت تعلق گرفته‬ ‫است؟‬ ‫اگر واحدهای تولیدی موجود در کشور تمام امکانات و زیرساخت‌‌ها ازجمله‬ ‫پرس��نل‪ ،‬ماش��ین‌آالت‪ ،‬زمین‪ ،‬س��وله‪ ،‬برق‪ ،‬آب‌‪ ،‬گاز و‪ ...‬را دارا باشند و فقط‬ ‫نیازمند س��رمایه در گردش برای تولید باشند‪ ،‬عالوه بر ‪75‬هزار میلیاردی که‬ ‫به س��رمایه در گردش تخصیص پیدا کرده‪ ،‬برآورد ش��ده است که ‪150‬هزار‬ ‫اس��ت که مهندس نعمت‌زاده این ویرایش آخر را ک��ه تنها در چند بند مورد میلیارد تومان س��رمایه در گردش مورد نیاز است‪ .‬اگر این میزان منابع به این‬ ‫تایید قرار نگرفته‪ ،‬امضا کند تا تقدیم معاون اول رییس‏جمهوری شود و دولت واحدهای موجود صنعتی و معدنی تخصیص یابد معدل رشد مورد نظر در این‬ ‫نیز آن را مورد ارزیابی قرار دهد و استراتژی صنعتی کشور به اجرا درآید‪ .‬پس حوزه اتفاق خواهد افتاد و رونق صنعتی را شاهد خواهیم بود‪ .‬از سویی تعدادی‬ ‫از آن تمامی زیرمجموعه‏ها استراتژی خود را تدوین می‏کنند و ما نیز نظارت نیز طرح نیمه‏تمام با برآورد راه‏اندازی در عرض ‪3‬س��ال داریم‪ .‬در برآوردهای‬ ‫خواهیم کرد که در چارچوب این اس��تراتژی کلی باش��د‪ .‬از نظر من به‏عنوان ص��ورت گرفته حدود ‪105‬هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که قرار بر‬ ‫معاون برنامه‏ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آن چیزی که تحت عنوان این است که ‪40‬درصد آن را صاحبان سهام بیاورند و ‪60‬درصد آن نیز از طریق‬ ‫استراتژی از آن یاد می‏شود‪ ،‬نهایی شده است‪.‬‬ ‫نظام بانکی کشور تامین شود‪.‬‬ ‫نگاهی‬ ‫تولیدی‬ ‫€ €حال به تامین مالی واحدهای‬ ‫ح��ال اگر بخواهی��م به‏طور خاص در م��ورد صندوق‬ ‫صنعت‬ ‫بخش‬ ‫‌قیمت‬ ‫بیاندازیم‪ .‬تس�هیالت ارزان‬ ‫توس��عه ملی س��خن بگوییم‪ ،‬در قانون بودجه ‪10‬درصد‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫مل�ی‬ ‫توس�عه‬ ‫که بیش�تر از محل صندوق‬ ‫سند راهبردی صنعت‪ ،‬از ورودی‏های صن��دوق به‏صورت تس��هیالت ریالی به‬ ‫نرسیده‬ ‫اجرا‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫گذشت ‪ 6‬ماه از سال هنوز‬ ‫معدن و تجارت از سوی بخ��ش صنع��ت اختصاص می‏یاب��د‪ .‬ای��ن ‪10‬درصد را‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫همکاری‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬ ‫ک‬ ‫اس�ت‪ .‬از سوی دیگر بان‬ ‫وزارتخانه متبوع نهایی ط��وری برنامه‏ریزی کردیم که عمده آن برای س��رمایه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫‏دهن�د‪.‬‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫در این خص�وص انجام‬ ‫در گردش در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬هرچند که این میزان با‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫گردش‬ ‫در‬ ‫س�رمایه‬ ‫ش�رایط برای تامین‬ ‫‪150‬هزار میلیارد در نظر گرفته شده خیلی فاصله دارد‪.‬‬ ‫مورد‬ ‫‪7‬بار‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اقدامی انجام دهد؟‬ ‫بخش��ی نیز باید ب��رای تولید به ص��ورت ارز تعلق گیرد‪.‬‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫الزام��ات‬ ‫برای هر فعالیتی‬ ‫بازنگری قرارگرفته‬ ‫تمامی قراردادهای بانک‌ه��ای عامل مرتبط با صندوق‬ ‫در‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫نیازه��ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ ‫وج��ود دارد‪.‬‬ ‫توسعه ملی تنظیم و مبادله شده و در حال حاضر تعیین‬ ‫و نظارت دقیق وزیر‪،‬‬ ‫‌محوری‬ ‫ک‬ ‫بان‬ ‫مسئله‬ ‫است‬ ‫امروز‬ ‫واقعیت‬ ‫که‬ ‫ایران آنچه‬ ‫تکلیف عاملیت این بانک‌ها با صندوق قطعی شده است‪.‬‬ ‫ضمانت اجرایی آن‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدی‬ ‫واحدهای‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫به‌منظ��ور‬ ‫س��رمایه‏های در نظر گرفته ش��ده از سوی صندوق هم‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌ها‬ ‫ک‬ ‫بان‬ ‫مالی‪،‬‬ ‫تامی��ن‬ ‫‌های‬ ‫ش‬ ‫رو‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ ‫که‬ ‫در حال��ی‬ ‫برای سرمایه ثابت و هم سرمایه در گردش است اما عمده‬ ‫مراجعه‬ ‫ازجمله‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫نوین‬ ‫‌های‬ ‫ش‬ ‫رو‬ ‫هس��تند‪.‬‬ ‫آن متعلق به س��رمایه در گردش به‏صورت ریالی خواهد‬ ‫ش��راکت‪،‬‬ ‫ثانویه‪،‬‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫س��رمایه‬ ‫ب��ه بازار‬ ‫بود‪ .‬از سویی ظرف ‪2‬هفته آینده قرارداد ارزی با ‪14‬بانک‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫تاکید‬ ‫مورد‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫و‪...‬‬ ‫خارجی‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬ ‫س��رمای‬ ‫عامل نیز بسته خواهد ش��د‪ .‬آخرین گزارش تسهیالت ارزی صندوق توسعه‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫متع��ددی‬ ‫منابع‬ ‫باید‬ ‫تولیدی‬ ‫واحده��ای‬ ‫ملی به این اشاره دارد که از ابتدای ایجاد صندوق در سال ‪ 1220 ،1390‬طرح‬ ‫به بانک‌ها بس��نده نکنند اما به هر صورت تا روش‌های نوین مالی شناس��ایی‪ ،‬به مبلغ ‪18‬میلیارد دالر معرفی شده بود که ‪ 269‬طرح طی این مدت به مبلغ‬ ‫بهره‌برداری و ساماندهی شوند تا در خدمت فعالیت‌های تولیدی قرار گیرند‪6 ،‬میلیارد دالر به تصویب رس��ید و ‪3‬میلیارد دالر آن نیز گش��ایش اعتبار شد‪.‬‬ ‫زمان می‌برد‪ .‬گفته می‏ش��ود در شرایط رکودتورمی که دولت در حال کنترل این گزارشی اس��ت که در ‪22‬اردیبهشت و در هنگام بازدید رییس‏جمهوری‬ ‫نقدینگی اس��ت‪ ،‬این تزریق پول باعث ایجاد تورم خواهد ش��د‪ .‬اما بس��یاری از وزارتخانه اعالم کردیم‪ .‬تا پیش از س��ال ‪ 91‬تسهیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫از متخصص��ان و دس��ت‌اندرکاران معتقدن��د اگر منابع مدیریت و به س��مت به‏صورت ارزی بود اما از س��ال‏های ‪ 92 ،91‬و امس��ال در بودجه ‪10‬درصد به‬ ‫فعالیت‌های مولد هدایت شود نه تنها تورم‌زا نیست بلکه می‌تواند بر روی تورم صورت ریالی در نظر گرفته ش��د که حدود ‪3‬هزار میلیارد تومان در سال شده‬ ‫اثر کاهنده داش��ته باش��د‪ .‬اما این منابع که برای این حوزه در نظر گرفته شده است که عمده آن معرفی شده و تسهیالت به آنها تعلق گرفته است‪ .‬همچنین‬ ‫است باید دقیقا در همین راستا مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬نتیجه اینکه اگر منابع در سیاس��ت‏های اقتص��ادی دولت برای خروج غیرتورم��ی از رکود ‪4‬مرحله‬ ‫مالی موجود به بخش تولید س��رازیر و مدیریت ش��ود قطعا اثر افزایشی روی تعریف ش��ده بود که پیش درآمد آنها تکانه‏ها و پیشران‏هاس��ت تا س��ریع‌تر‬ ‫تورم نخواهد داشت‪ .‬از طرفی حدود ‪70‬درصد تامین مالی واحدهای تولیدی‪ ،‬تحرک و پویایی ایجاد ش��ود این ‪ 2‬فاز در س��ال ‪ 93‬و ‪ 94‬تحقق پیدا می‏کند؛‬ ‫از س��وی بانک‌ها چه از منابع داخلی خود و چه از طریق صندوق توس��عه ملی به‌این ترتیب ‪2‬فاز دیگر که از آنها به عنوان انتقال‏دهنده‏ها و بسترس��ازها یاد‬ ‫اس��ت‪ .‬نمی‌ت��وان بی‌اعتنا به ای��ن واقعیت بود که بانک‌ها س��هم باالیی را در می‏ش��ود‪ .‬به‏صورت یک فرآیند مس��تمر و رو به رشد شاهد رونق خواهیم بود‬ ‫تامین مالی واحدهای تولیدی دارند‪ .‬نمی‌توانیم بانک را نادیده بگیریم‪ ،‬بلکه که این امر پس از س��ال ‪ 94‬محقق خواهد شد‪ .‬بدین سبب در سال ‪ 93‬و ‪،94‬‬ ‫می‌توانی��م به‌موازات آن روش‌های دیگر را نیز امتحان کنیم‪ .‬باید جاذبه‌های تمرک��ز روی واحدهای موجود صنعتی و تزریق منابع به‏صورت س��رمایه در‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنعت را افزایش و در کنار آن‌‪ ،‬فضای رانت و سفته‌بازی و گردش خواهد بود‪ .‬اگرچ��ه طرح‏های ایجادی نیز در این میان درنظر گرفته‬ ‫دالل��ی را کاهش دهیم‪ .‬هرچه فضای رانتی کاهش یابد‪ ،‬تولید و فعالیت‌های شده‌است‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اهداف افق ‪ 1404‬گفت‪:‬‬ ‫تولید ‪ 60‬درصد محصوالت‬ ‫با برند داخلی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬دومین گردهمایی و‌هم‌اندیشی قطعه‌سازان گروه خودروسازی سایپا با رویکرد مشارکت در توسعه‬ ‫محصول با حضور تعداد زیادی از قطعه‌سازان همکار گروه خودروسازی سایپا برگزار شد‪ .‬در این گردهمایی که‬ ‫با هدف پیش‌بینی راهکارهای بهبود وضعیت صنعت خودرو بود آمار واردات خودرو از سوی فعاالن این حوزه‬ ‫نگران‌کننده اعالم و مطرح شد که هنوز آمار دقیقی در خصوص واردات قطع ‌ه به کشور وجود ندارد‪ .‬در این‬ ‫گردهمایی برنامه‌های سایپا و تولیدات این شرکت برای سال آینده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان‬ ‫از ‪ 33‬شرکت قطعه‌ساز همکار با سایپا با تقدیم لوح تقدیر به عمل آمد‪.‬‬ ‫عکس‌ها‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در دومی��ن گردهمای��ی و‬ ‫‌هم‌اندیش��ی قطعه‌س��ازان گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا ب��ا رویکرد‬ ‫مش��ارکت در توس��عه محصول با‬ ‫اشاره به افزایش ‪۳۰‬درصدی تولید‬ ‫خودرو در ‪۳‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این میزان رش��د تولید در مقایسه با میانگین‬ ‫ساالنه‪ ،‬شاهد افزایش ‪۵۰‬درصدی در تولید بوده که تالش‬ ‫می‌کنیم این رقم نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪۸۰‬درصد افزایش یابد و الزمه آن فعال س��ازی بخش‌های‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫مهندس س��عید مدنی با اشاره به برنامه تولید ‪۶۵۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه در سال‌جاری در گروه خودروسازی سایپا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از این میزان ‪۶۰۰‬هزار دس��تگاه ب��رای تامین نیاز‬ ‫داخل و ‪۵۰‬هزار دس��تگاه با ه��دف صادرات تولید خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬میانگین تولید ‪5‬ماه امسال نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ 30‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پس از انقالب ش��اید کمتر پیش آمده‬ ‫ک��ه چنین حمالتی که در ح��ال حاضر به صنعت خودرو‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬صورت گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با وجود‬ ‫مش��کالت پیش آمده توانستیم پروژه‌های متوقف شده را‬ ‫به چرخه تولید بازگردانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ورود ‪ ۴‬محصول جدید پراید وانت‌‪ ،‬تیبا‪،۲‬‬ ‫سراتو و ‪ S300‬امسال از سوی این مجموعه نشان از عزم‬ ‫جدی سایپا برای بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال‬ ‫برای قطعه‌س��ازان در آینده نزدیک دارد‪‌،‬افزود‪ :‬در همین‬ ‫حال پروژه ‪ SP100‬یک پروژه ملی است که به محض به‬ ‫نتیجه رسیدن‌‪ ،‬اعالم رسمی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تشریح ویژگی‌های‬ ‫این محصول تصریح کرد‪ :‬استفاده از متخصصان داخلی در‬ ‫تمام مراحل طراحی در کنار طراحان خارجی و چینی از‬ ‫ویژگی‌های بارز این محصول است؛ضمن آنکه این پلتفرم‬ ‫کاملا ایرانی است و تمام قطعات موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬اکسل و‬ ‫تریم آن با همکاری سازندگان داخلی خواهد بود که باعث‬ ‫می‌شود این محصول به‌طور کامل ایرانی باشد‪.‬‬ ‫مدن��ی ادامه داد‪ :‬از اصلی‌ترین موضوعات در این زمینه‬ ‫ترکیب تولیدات این گروه خودروس��ازی در افق ‪1404‬و‬ ‫رسیدن تولیدات داخلی به ‪ 60‬درصد با برند داخلی است‬ ‫اما طی ‪ 5‬س��ال آین��ده ‪ 70‬تا ‪ 75‬درص��د تولیدات این‬ ‫گ��روه با برند داخل��ی روی پلتفرم‌های ‪X200 ،SP100‬‬ ‫و ‪ X100‬انج��ام خواه��د ش��د‪ .‬حدود ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬درصد‬ ‫محصوالت گروه س��ایپا نیز محصوالتی با درصد س��اخت‬ ‫داخل دس��ت‌کم ‪ 40‬درصد با برندهای معروفی نظیر رنو‪،‬‬ ‫نیس��ان و کیا که پیش از این س��ابقه همکاری با آنها را‬ ‫داشته‌ایم‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درخص��وص س��هم چینی‌ه��ا در تولی��دات گ��روه‬ ‫خودروس��ازی سایپا اظهار کرد‪ :‬میزان حضور چینی‌ها در‬ ‫تولیدات این گ��روه حدود ‪ 5‬تا ‪10‬درص��د خواهد بود‪ .‬با‬ ‫توجه به عملکرد اروپایی‌ها باید منتظر باش��یم و ش��رایط‬ ‫را بسنجیم تا در صورت فراهم نشدن شرایط حضور آنها‪،‬‬ ‫بتوانی��م از تولیدات چینی‌ها که بیش��تر از ‪10‬درصد هم‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی از هم��کاران این گروه‬ ‫خواس��ت در پروژه‌ه��ای جدی��د در کارهای مهندس��ی‪،‬‬ ‫مذاکراتی و ارتباط با زنجیره تامین‪ ،‬مهندسی شرکت‌های‬ ‫س��ایپا تدارک‌های الزم را ببینند و افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫خ��ود را آماده ک��رده و برای هر موضوع��ی ازجمله نصب‬ ‫ایربگ اقدام به چانه‌زنی با دولت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدن��ی در خصوص تولیدات س��ایپا کاش��ان با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ 150‬تا ‪ 180‬هزار دستگاه در سال اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر خودرو س��ایپا ‪ 111‬و تیبا‪ ،‬تولید محصولی از ش��رکت‬ ‫شانگان چین را پیش‌بینی کرده‌ایم که این شرکت یکی از‬ ‫تولیدکنندگان باکیفیت خودرو است‪ .‬همچنین همکاری‬ ‫با برلیانس چی��ن و هونرو با محصول ‪ ‌S300‬و همچنین‬ ‫کیا س��راتو که تولید انبوه آن از ‪ 15‬ش��هریور آغاز خواهد‬ ‫شد‪ ،‬از دیگر برنامه‌ریزی‌های این گروه خودروسازی برای‬ ‫توسعه محصوالت خود است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه وعده‌ه��ای داده ش��ده ای��ن گروه‬ ‫خودروس��ازی به قطعه س��ازان همکار در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬غیرسیاس��ی کردن این گروه خودروسازی که‬ ‫بالی جان این ش��رکت بود‪ ،‬تالش برای انتصاب مدیران‬ ‫خال��ص و توانمند‪ ،‬به روز کردن قراردادها و خارج کردن‬ ‫آنها از زیان‌دهی و جلوگیری از ش��ریک‌های تدارکی که‬ ‫آن هم برای مجموعه زنجیره تامین سخت بود از اهداف‬ ‫ماست که خوشبختانه به آنها جامه عمل پوشانده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مدت قراردادها و پرداخت‌های مدت‌دار ‪ ۹‬ماهه تا ‪1‬س��اله‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬ماه‪ ۴ ،‬ماه و حتی به روز ش��ده اما به‌طور میانگین‬ ‫همه پرداخت‌ها ‪ 3‬ماهه است ضمن آن که نقدینگی تنها‬ ‫صرف تولید ش��د و از خارج ش��دن نقدینگی از شرکت به‬ ‫بهانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آمد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه راه‌ان��دازی دوب��اره ش��ورای‬ ‫سیاست گذاری خودرو اظهار کرد‪ :‬در این شورا که به‌صورت هر‬ ‫‪ 2‬هفته یکبار برگزار می‌ش��ود مسائل و مشکالت صنعت‬ ‫خودرو مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و برنامه‌های خود را با‬ ‫سیاست‌های کلی کشور هماهنگ و اعالم می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدن��ی با بی��ان اینکه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته نیز چنین‬ ‫همایش��ی برگزار ش��د و همگان بر این تص��ور بودند که‬ ‫صنع��ت خ��ودرو زمین‌خوردنی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬مطالبات‬ ‫س��ازندگان به رقم‌های نجومی رس��یده بود‪ ،‬پرداخت با‬ ‫تاخیر همراه بوده و ش��رایط ویژه‌ای به خصوص در گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا به وجود آمده بود و این هواپیما در‬ ‫شرف زمین خوردن بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا بر این عقیده بودی��م که با همدلی‬ ‫و خرد جمعی می‌توان این مش��کالت را برطرف کرد که‬ ‫این اتفاق افتاد‪ .‬شاید اگر برخی از بی‌تدبیری‌ها که باعث‬ ‫نابودی و اخالل در نظام اقتصادی می‌شود‪ ،‬اتفاق نمی‌افتاد‬ ‫ما می‌توانس��تیم در اس��فندماه س��ال ‪ ،۹۱‬ش��اهد تعالی‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور باش��یم‪ .‬اما در آن زمان طی ‪۴‬‬ ‫ماه دچار بحران شدیدی شدیم که با وجود مطالبات زیاد‬ ‫باز هم س��ازندگان به کمک آمدند و توانستیم به جایگاه‬ ‫خوبی برس��یم اما دوب��اره با تحریم‌ه��ای جهانی روبه‌رو‬ ‫شدیم که در نهایت این مشکالت حل شد و قطار به ریل‬ ‫تولید بازگشت‪.‬‬ ‫مدن��ی ادام��ه داد‪ :‬در حال‌حاض��ر صنعت خ��ودرو به‬ ‫ان��دازه‌ای ب��زرگ ش��ده و از نظر ت��وان تولی��د‪ ،‬فناوری‬ ‫تولید‪ ،‬مهندس��ی تولید و همچنی��ن ظرفیت تولید مورد‬ ‫تایید خودروس��ازان دیگر کشورهاست که در صورت رفع‬ ‫مس��ائل سیاسی می‌توان شاهد مش��ارکت‌های خوبی در‬ ‫این زمینه بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه با اشاره به‬ ‫قیمت محصوالت این گروه اظهار کرد‪ :‬تالش‌های زیادی‬ ‫برای معقول و منطقی ش��دن قیمت‌ها انجام شده اما در‬ ‫کنار مس��ئله قیمت‪ ‌،‬اظهارنظره��ای مختلف باعث توقف‬ ‫کار می‌شود که بیشترین ضربه را به صنعت خودروسازی‬ ‫وارد می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقعی��ت ای��ن اس��ت زمانی که س��عی‬ ‫می‌کنی��م قیمت ارز را ثابت ن��گاه داریم این امر در کنار‬ ‫ت��ورم باالی موج��ود‪ ،‬باعث افزایش و غیررقابتی ش��دن‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت داخل��ی با محصوالت دیگر‬ ‫کش��ورها می‌ش��ود‪ .‬البته امروز پراید بدون نیاز به تعیین‬ ‫تعرفه قدرت رقابت دارد زی��را در رنج خودروهای ‪5‬هزار‬ ‫دالری اس��ت و می‌تواند با خودروهای تولید شده در این‬ ‫قیمت که همگی ‪ 800‬سی‌سی هستند‪ ‌،‬رقابت کند‪.‬‬ ‫مدن��ی افزود‪ :‬با توجه به فضای کس��ب‌وکار موجود در‬ ‫ص��ورت ثبات ن��رخ ارز در کنار تورم ایجاد ش��ده‪ ،‬قدرت‬ ‫رقابت خود را از دس��ت خواهیم داد‪ ،‬بر این اساس پروژه‬ ‫کاهش قیمت تمام شده در گروه خودروسازی سایپا آغاز‬ ‫و هزینه‌های اضافی شناس��ایی شده که در حال رفع آن‬ ‫هس��تیم و معتقدی��م با روش‌های خاص��ی نظیر افزایش‬ ‫به��ره‌وری و بهب��ود کیفیت می‌توانیم کاه��ش قیمت را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه با کار‬ ‫مهندسی می‌توان کاهش هزینه‌ها را شاهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر این گروه در حاش��یه زیان قرار گرفته اما‬ ‫باید اثرات افزایش قیمت که کاهش خرید و صادرات است‬ ‫را در نظر گرفت‪ .‬هرچند هم‌اکنون دستورالعمل‌هایی که‬ ‫باعث کندی کار ش��ده را برطرف کرده‌ایم اما هنوز دارای‬ ‫مشکالتی هس��تیم که بیشتر به برداش��ت‌های نادرست‬ ‫بر می‌گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم‌اکنون در شرکت‌های خودروسازی برنامه‬ ‫تولی��د خودروه��ای لوکس را داریم اما خ��ط تولید تیانا‪،‬‬ ‫قش��قایی‪ ،‬مگان‪ ،‬پیکاپ خوابیده و س��راتو نیز به سختی‬ ‫راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدنی ‪50‬درصد نارضایتی مشتریان را تاخیر در تحویل‬ ‫و ‪ 20‬درصد را در خدمات پس از فروش نامناس��ب اعالم‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا پیشقراول در‬ ‫صادرات خودرو بوده و تاکنون توانسته بیش از ‪70‬درصد‬ ‫ظرفی��ت صادراتی را به کار گیرد که امس��ال نیز در نظر‬ ‫دارد این رقم را محقق سازد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬راه‌اندازی س��ایت تولید با سرمایه‌گذاری‬ ‫محلی با هدف حفظ ظرفیت تولید پس از خروج پراید از‬ ‫چرخه تولید و همچنین ارتقای توان قطعه‌سازان از دیگر‬ ‫برنامه‌های این گروه خودروسازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد پایگاه ساخت خودرو با برند خارجی‬ ‫رییس مرکز مطالعات اس��تراتژیک گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا نیز در ادامه این گردهمایی با بیان این مطلب که‬ ‫برای اینکه بتوان در یک بخش صنعتی مس��یر مشخصی‬ ‫را تدوی��ن کرد تا بتوان سیاس��ت‌های آن را محقق کرد‪،‬‬ ‫باید همه مس��ائل را م��د نظر قرار داد و بررس��ی کرد تا‬ ‫در تدوین راه و س��ند اس��تراتژی آن را لحاظ کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه صنعت خودرو از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیس��ت و به دلیل آنکه این صنعت نسبت به سایر صنایع‬ ‫بر اقتصاد کش��ور تاثیر بیشتری می‌گذارد و خواسته‌های‬ ‫مردم از صنعت خودرو بیش��تر است‪ ،‬دولت باید مسیر را‬ ‫برای رسیدن به اهداف این صنعت هموار کند‪.‬‬ ‫داریوش گل‌محمدی افزود‪ :‬اجزای اصلی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫‌خودروس��ازان‪ ،‬زنجیره ارزش و زنجیره تامین است که از‬ ‫‪ 100‬درصد‪ 15 ،‬الی ‪ 20‬درصد آن نزد خودروس��از بوده‬ ‫و ‪ 85‬درص��د آن در بخش زنجیره تامین‪ ،‬تحقق می‌یابد‪.‬‬ ‫حال برای اینکه سیاس��ت‌های دولت در خصوص اجرای‪،‬‬ ‫اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد باید این ‪ 2‬بال صنعت‬ ‫برنامه‌ها و سیاس��ت‌های خود را با یکدیگر و هم راستا با‬ ‫یکدیگر تدوین کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشخص‌ترین اهدافی که برای تحقق‬ ‫سیاسـت‌های کالن دولت در این خصوص در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬سند چشم‌انداز خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬این سند شامل‬ ‫چشم‌انداز‪‌،‬سیاس��ت‌ها‪‌،‬اهداف کمی و الزاماتی است که‬ ‫باید توسط خودروساز رعایت شود‪ .‬در این سند آمده که‬ ‫باید در افق ‪ 1404‬جایگاه نخس��ت منطقه را کسب کرده‬ ‫و مقام پنجم آس��یا را به‌دست آوریم و همچنین رتبه ‪11‬‬ ‫جهان را از آن خود کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که درحال‬ ‫حاضر ما در منطقه در رتبه دوم و در آسیا ‪ 6‬هستیم‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه مقام ‪ 13‬خود را که در سال ‪ 90‬کسب کردیم‬ ‫به مقام ‪ 22‬جهان تنزل دادیم‪.‬‬ ‫گل‌محمدی اس��تراتژی‌های در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫تحقق این اهداف را برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬یکی از این‬ ‫اس��تراتژی‌ها ایجاد پایگاه س��اخت خودرو با برند داخلی‬ ‫اس��ت و اگر بتوان خودرو با برن��د داخلی تولید کرد باید‬ ‫صاحب مجموعه قطعه‌س��ازی قوی بود که خود آن نیز یا‬ ‫باید صاحب دان��ش فنی باالیی بوده یا با برند‌های معتبر‬ ‫در تعامل باش��د‪ .‬ک��ه همین امر نیازمند س��رمایه‌گذاری‬ ‫باالیی اس��ت که باید در این راستا جذب سرمایه خارجی‬ ‫صورت گیرد تا در نهایت پایگاه طراحی‪ ،‬آزمون و خدمات‬ ‫مهندسی در صنعت خودرو بدست بیاید‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬اهداف��ی که در راس��تای س��ند‬ ‫چش��م‌انداز در نظر گرفته ش��ده این اس��ت که در بحث‬ ‫تولید تا سال ‪ 3 ،1404‬میلیون خودرو ساالنه تولید شود‬ ‫که بیش از ‪ 50‬درصد آن باید با برند داخلی تولید ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای تجاری ‪ 120‬هزار دس��تگاه خودرو‬ ‫باشد‪ .‬همچنین توان تولید قطعه باید حداقل ‪ 25‬میلیارد‬ ‫دالر باش��د‪ .‬برای صادرات باید ‪ 1‬میلی��ون خودرو صادر‬ ‫کنیم‪ .‬ب��رای قطعه باید ‪ 6‬میلیارد دالر قطعه صادر کنیم‬ ‫که این میزان در ‪ 5‬ساله اول باید ‪ 1‬میلیارد دالر باشد‪.‬‬ ‫رییس مرکز مطالعات اس��تراتژیک گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا با عنوان اینک��ه اگر این اهداف محقق ش��ود‪ ،‬در‬ ‫آن صورت س��هم ارزش افزوده و تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫‪ 4‬درصد و س��هم صنعت از کل تولیدات ناخالص داخلی‬ ‫کشور به ‪ 20‬درصد می‌رسد‪‌،‬گفت‪:‬‬ ‫وی با بیان اینکه چش��م‌انداز گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫در این خصوص تعریف ش��ده اس��ت عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫خصوص س��ایپا باید برند خود را داشته باشد و طراحی و‬ ‫ساخت پلتفرم را مدیریت کند و به همراه تولید ‪ 3‬میلیون‬ ‫خودرو در افق چش��م‌انداز بازیگر اصلی بازار خودرو باشد‪.‬‬ ‫همچنین دیگر اس��تراتژی گروه خودروس��ازی سایپا این‬ ‫اس��ت که تنوع محصول را در تولیدات خود جای دهد‪ .‬از‬ ‫سویی باید محصوالت خود را با بهره‌وری و کمترین هزینه‬ ‫تولی��د کرد و در حوزه خدمات پ��س از فروش متمایز با‬ ‫دیگر خودروسازان عمل کرده و در بحث صادرات خودرو‬ ‫هم به ش��رایط بهتر برس��یم و در بحث کیفیت نیز سطح‬ ‫کیفی خود را افزایش دهیم‪ .‬همچنین برای س��هامداران‬ ‫بازگش��ت س��رمایه و بازدهی فروش محصول مطلوب را‬ ‫مد نظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫گل‌محمدی تصریح کرد‪ :‬برای رس��یدن به تمامی این‬ ‫اه��داف نیازمند داش��تن یک س��ازمان چابکیم که برای‬ ‫رس��یدن به این هدف در تالش برای تغییر در س��اختار‬ ‫هستیم‪ .‬همچنین با توجه به برآوردها از سند چشم انداز‪،‬‬ ‫سهم گروه خودروسازی س��ایپا از فروش محصوالت ‪50‬‬ ‫درصدی از بازار باید حفظ شود که سهم سایپا ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬بر اس��اس آن نیز تولید این شرکت در سال‬ ‫‪ 1404‬تع��داد ‪1‬میلیون و ‪ 500‬هزار س��واری و ‪ 60‬هزار‬ ‫عدد آن تجاری است‪.‬‬ ‫گل‌محم��دی در ادام��ه با بیان اینکه در حوزه توس��عه‬ ‫محصول باید ‪ 60‬درصد تولیدات ما با برند خود ش��رکت‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان باید بیش از ‪ 70‬درصد محصوالت‬ ‫ساخت داخل باشد که برای آینده در نظر داریم در حوزه‬ ‫کیفیت از ‪ 63‬درصد میزان رضایت مشتری به ‪ 72‬درصد‬ ‫برسیم همچنین یک سوم تولیدات خود را برای صادرات‬ ‫در نظر خواهیم گرفت‪ .‬در همین حال نس��بت تخصیص‬ ‫هزین��ه از مح��ل ف��روش محصوالت به ح��وزه تحقیق و‬ ‫توسعه نیز باید به ‪ 2‬درصد برسد‪.‬‬ ‫رییس مرکز مطالعات اس��تراتژیک گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در ادامه با اشاره به سودآوری ‪ 430‬میلیارد تومانی‬ ‫س��ایپا تا س��ال ‪ 94‬اظهار کرد‪ :‬میزان تولید امسال ‪665‬‬ ‫هزار دس��تگاه هدف‌گذاری ش��ده‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫در سال آینده برنامه تولید ‪ 715‬هزار دستگاه را خواهیم‬ ‫داشت که تمرکز این تولیدات در محصول تیبا که میزان‬ ‫ساخت داخل آن از درحال حاضر ‪ 53‬درصد است‪‌،‬خواهد‬ ‫ب��ود که باید در س��ال‌جاری ب��ه ‪ 65‬درصد برس��د‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که امس��ال نس��بت رضایت مشتری باید‬ ‫‪3‬درصد افزایش پیدا کند و صادرات نس��بت به تولید نیز‬ ‫‪ 10‬درصد افزایش یابد‪.‬‬
‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تمام تالشمان را به کار گرفته‌ایم تا از تولید حمایت کنیم‬ ‫احیای فوالد ایران در گرو توسعه گندله‬ ‫تولید ‪ 2‬برابر نیاز داخلی است‬ ‫مقام معظم رهبری در دیدار با رییس‌جمهوری و اعضای هیات دولت‬ ‫براهمیت بخش معدن در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال تاکید کردند‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای بر اهمیت ویژه ب��ه بخش معدن با توجه به‬ ‫ارزش افزوده و اشتغالزایی كه این بخش ایجاد می‌كند‪ ،‬تاكید كردند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا از پایگاه اطالع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس‌جمهوری و‬ ‫اعضای هیات دولت‪ ،‬ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه‪ ،‬کنترل تورم‪،‬‬ ‫تثبی��ت قیم��ت ارز و اجرای طرح نظام س�لامت را از اقدامات با ارزش و‬ ‫خوب دولت یازدهم در ‪1‬سال گذشته برشمردند و همه دولتمردان را به‬ ‫حف��ظ و تقویت جهت‌گیری و روحیه انقالبی‪ ،‬تکیه بر ظرفیت‌ها و تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬اجرای دقیق سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توجه ویژه به بخش‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی در روستاها‪ ،‬جدی گرفتن ادامه رشد علمی‬ ‫و تقویت ش��رکت‌های دانش بنیان‪ ،‬موضع‌گیری صریح در قبال مس��ائل‬ ‫منطق��ه و جهانی بویژه دخالت‌های امریکا‪ ،‬حفظ انس��جام درونی دولت‪،‬‬ ‫رعایت خطوط قرمز و فاصله‌گذاری‌ها به ویژه در موضوع فتنه سال ‪ 88‬و‬ ‫سعه صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه‪ ،‬توصیه کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار که به مناس��بت هفته دولت برگزار ش��د‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر‪ ،‬جهت‌گیری‬ ‫و روحی��ه انقالبی و طلب رضای اله��ی را از مهم‌ترین ویژگی‌های این ‪2‬‬ ‫شهید بزرگوار دانس��تند و افزودند‪ :‬باید همه ما به عنوان مسئوالن نظام‬ ‫هم��واره جهت‌گیری و روحیه انقالبی را حفظ کنیم و هدف نیز کس��ب‬ ‫رضای‌اله��ی باش��د‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی با قدردان��ی از گزارش‬ ‫رییس‌جمهوری از عملکرد ‪1‬ساله دولت یازدهم‪ ،‬گفتند‪ :‬گزارش عملکرد‬ ‫دول��ت باید به افکار عمومی ارائه ش��ود تا مردم ضم��ن اطالع از اقدامات‬ ‫انجام گرفته‪ ،‬از کارها و برنامه‌های آینده نیز مطلع شوند‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای خاطرنش��ان کردند‪ :‬ارائ��ه گزارش عملکرد‪،‬‬ ‫موج��ب امیدواری مردم به آینده خواهد ش��د‪ .‬البته باید دقت ش��ود که‬ ‫در این گزارش‌ها‪ ،‬آمارها دقیق و به دور از اغراق باش��ند‪ .‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامن��ه‌ای در ادام��ه این دیدار‪ 15 ،‬توصیه مه��م را به رییس‌جمهوری و‬ ‫اعضای هیات دولت داش��تند‪ .‬ایش��ان با اش��اره به لزوم تکی��ه بر توان و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای داخلی و حمایت از تولید‪ ،‬افزودند‪ :‬کلید رونق اقتصادی که‬ ‫مورد تاکید رییس‌جمهور محترم نیز اس��ت‪ ،‬مسئله تولید است‪ .‬بنابراین‬ ‫باید با استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی‪ ،‬تولید را به حرکت درآورد تا‬ ‫رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬اهمیت بخش معدن را در ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و اش��تغالزایی باال مهم دانس��ته و بر زیان ناشی از واردات بی‌رویه و تاثیر‬ ‫منفی آن برتولید داخلی تاکید کردند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه موضوع واردات‪ ،‬فقط از‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫طریق تعرفه حل نخواهد ش��د‪ ،‬افزودند‪ :‬دولت بای��د درخصوص واردات‬ ‫کاالهای غیرضروری و تجملی س��خت‌گیری بیشتری انجام دهد و اعمال‬ ‫ق��درت کند‪ .‬حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬همچنین تثبی��ت قیمت ارز و‬ ‫کنترل تورم را از اقدامات با ارزش دولت در ‪1‬س��ال گذشته برشمردند و‬ ‫افزودند‪ :‬نباید به این اقدامات بس��نده کرد‪ ،‬زیرا این موارد‪ ،‬قدم‌های اول‬ ‫هس��تند‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی همچنین یکی از مشکالت جدی‬ ‫کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تاکید کردند‪ :‬دولت باید این‬ ‫موض��وع را به‌طور جدی پیگیری و حل کند‪ ،‬زیرا بانک‌ها باید در خدمت‬ ‫تولید باش��ند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکالت حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫با مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اکتشاف عناصر فلزی از تسهیالت بیشتر برخوردار است‬ ‫حامد شایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬دولت در ‪ 1‬سال گذشته با ابالغ آیین‌نامه ویژه معادن‪ ،‬فعالیت در این حوزه‬ ‫و کسب مجوز استخراج را منوط به تخصص و توانایی مالی متقاضیان کرده است‪ .‬این اقدام به منظور کاهش‬ ‫محدوده‌های بلوکه شده و غیرفعال صورت گرفته است‪ .‬مسئله‌ای که پیش از اصالح قانون معادن در سال ‪92‬‬ ‫به معضلی بزرگ تبدیل شده بود‪ ،‬چراکه افرادی که هیچ‌گونه تخصص و توان مالی نداشتند‪ ،‬تنها برای داللی و‬ ‫خرید فروش محدوده‌ها وارد این عرصه می‌شدند‪ .‬این موضوع در گفت‌وگوی اسدا‪ ...‬کشاورز‪ ،‬مدیرکل اکتشاف‬ ‫نیز مورد تایید قرار گرفت‪ .‬او معتقد است‪ :‬تخصص‌گرایی باعث توسعه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫و بهینه کردن فعالیت معادن می‌­شود‪ ،‬از این رو دولت با ارائه تسهیالت از صندوق بیمه معادن ریسک اکتشافات‬ ‫معادن را کاهش می‌دهد‪ .‬مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانیم‪.‬‬ ‫€ €قان�ون معادن پ�س از انقالب چه مس�یری را‬ ‫پیموده است؟‬ ‫قانون معادن در سال ‪ 63‬با توجه به جوان بودن دولت‬ ‫و شرایط خاص ناشی از جنگ‪ ،‬مبتنی‌بر این بود که تنها‬ ‫دول��ت و تعاونی‌های که مجوز الزم را دارند‪ ،‬اجازه ورود‬ ‫ب��ه عرصه معدنکاری داش��تند‪ .‬پس از آن در س��ال ‪77‬‬ ‫قانون جدید مبتنی بر انفال بودن معادن مصوب شد که‬ ‫به موجب آن هر فرد ایرانی می‌توانست وارد فعالیت‌های‬ ‫اکتشافی معادن شود‪ .‬این قانون جدید باعث شد افرادی‬ ‫که هیچ‌گونه تخصص و توان مالی ندارند تنها برای خرید‬ ‫فروش محدده‌ها وارد حوزه معدن ش��ود‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫جلوگی��ری از این معضل در س��ال ‪ 88‬الیحه اصالحیه‬ ‫قانون به مجلس ارائه و در آذر سال ‪ 90‬به تصویب رسید‬ ‫که براساس آن اش��خاصی که صالحیت الزم را نداشته‬ ‫باشند نمی‌توانند پروانه اکتشاف کسب کنند‪ .‬آیین‌نامه‬ ‫اصالحیه قانون در س��ال ‪ 92‬به اس��تان‌ها ابالغ شد که‬ ‫براساس آن‪ ،‬سازمان صنعت و معدن استان‌ها صالحیت‬ ‫فن��ی و مال��ی متقاضیان حقیق��ی را بررس��ی و میزان‬ ‫امتیازدهی را مشخص می­‌کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ماده ‪34‬‬ ‫قان��ون معادن به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اجازه‬ ‫می‌دهد بخشی از فعالیت‌های کارشناسی را برون­‌سپاری‬ ‫کند‪ ،‬به همین دلیل تعیی��ن صالحیت فنی متقاضیان‬ ‫حقوقی به سازمان نظام مهندسی معادن واگذار شد‪.‬‬ ‫€ €طبق قانون معادن‪ ،‬مواد معدنی به چند گروه و‬ ‫طبقه تقسیم می‌شوند و چه تفاوتی دارند؟‬ ‫م��واد معدنی در ‪ 4‬گروه تعریف ش��ده‌اند که از آن ‪2‬‬ ‫طبق��ه رادیواکتیو و مواد نفتی خارج از اختیارات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ 2 .‬طبقه دیگر شامل نمک‬ ‫و مصالح س��اختمانی و عناصر فلزی است که در ‪ 6‬گروه‬ ‫تعریف شده‌اند‪.‬‬ ‫‪-1‬ش��ن و ماس��ه و خاک رس ‪-2‬س��نگ الش��ه‌های‬ ‫ساختمانی برای زیرس��ازی و موج‌شکن ‪ -3‬گچ‪ ،‬آهک‪،‬‬ ‫پوکه‌های معدنی و نمک ‪ -4‬سنگ‌های تزئینی و نما ‪-5‬‬ ‫گروه‌های کانی صنعتی و مواد غیرفلزی به‌جز زغال‌سنگ‬ ‫‪ -6‬عناصر فلزی‪ .‬با توجه به اینکه اکتش��اف در ‪ 5‬گروه‬ ‫نخس��ت ریسک پایین و نیاز به س��رمایه کمتری است‪،‬‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری نسبت به گروه ‪ 6‬از امتیاز کمتری‬ ‫بهره‌مند خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €شرایط اعطای تسهیالت معدن چیست؟‬ ‫در اکتش��اف کمک‌های فنی و مالی به سرمایه‌گذاران‬ ‫اختصاص می‌یابد‪ .‬در واقع زمانی که فعالیت اکتش��افی‬ ‫‪ 30‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند‪ ،‬صندوق بیمه‬ ‫ادام��ه فعالیت‌ها را از نظر مالی حمای��ت می‌کند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن حمایت‌ها تنها به س��رمایه‌گذاری در ‪ 3‬گروه آخر‬ ‫معدنی تعلق می‌گیرد‪ ،‬از این‌رو اگر اکتش��اف به نتیجه‬ ‫برس��د پس از بهره‌برداری در معدن تسهیالت صندوق‬ ‫بیمه‪ ،‬طی اقساطی بازگردانده می‌شود و در صورت نبود‬ ‫م��اده معدنی در محدوده صندوق تس��هیالت را مطالبه‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر فعالی�ت اکتش�افی بخ�ش‬ ‫خصوصی چگونه و در چه سطحی است؟‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ب��ه تازگ��ی توانس��ته در اعماق‬ ‫‪ 700‬مت��ری معادن اکتش��اف کند‪ ،‬این می��زان گرچه‬ ‫خوب است اما نسبت به حفاری کشورهای پیشرفته که‬ ‫در عمق ‪ 2000‬متری انجام می­‌ش��ود‪ ،‬بس��یار ضعیف‌­تر‬ ‫اس��ت‪ .‬البته میانگین عمق اکتشاف معدنی در ایران به‬ ‫‪ 50‬متر می‌رس��د که آمار بسیار ضعیفی است‪ .‬بنابراین‬ ‫باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی عملیات‬ ‫شناسایی به صورت سیستماتیک انجام گیرد‪.‬‬ ‫€ €دلیل سطحی بودن اکتش�افات محدوده‌ها در‬ ‫ایران چیست؟‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی اطالعات پایه از محدوده‌ها را‬ ‫به دس��ت آورده‪ ،‬اما به دلیل محدودیت اعتبارات تلفیق‬ ‫اطالعات پایه به طور کامل صورت نگرفته اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال م��ا دارای کادر کارشناس��ی و متخصصانی که در‬ ‫س��طح بین‌المللی نیز فعالیت دارند‪ ،‬هستیم‪ .‬به همین‬ ‫دلیل با گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و استفاده‬ ‫از توانایی آنها در واردات تجهیزات و ماش��ین‌آالت مورد‬ ‫نیاز معدنی به س��رعت زمینه پیش��رفت در این زمینه‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €بخش خصوصی بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری‬ ‫در کدام گروه از مواد معدنی دارد؟‬ ‫در بخ��ش عناصر فلزی بخش خصوصی بس��یار قوی‬ ‫وارد ش��ده و به نتایج خوبی دس��ت یافته است‪ ،‬چراکه‬ ‫تمام مواد معدنی غیرفلزی قابلیت خام‌فروشی ندارند از‬ ‫س��وی دیگر مجموعه‌های که دارای تخصص در معادن‬ ‫غیرفلزی هس��تند یا واحدهای فرآوری دارند بیشتر به‬ ‫استخراج این معادن روی می‌آورند‪ .‬در مجموع می‌توان‬ ‫گفت که اش��تیاق بخش خصوصی به اس��تخراج عناصر‬ ‫غیرفل��زی بیش��تر اس��ت و هم‌اکنون چن��د مجموعه‬ ‫غیردولتی در معادن طال سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫€ €چرا در قانون جدید حریم محدوده‌های معدنی‬ ‫کاهش یافته است؟‬ ‫با توجه به اینکه ممکن است بخش از ذخایر محدوده‌ها‬ ‫در حریم آنها قرار داشته باشد طبق تصمیم شورای‌عالی‬ ‫معادن قرار بر این شد که حریم محدوده‌ها از ‪ 250‬متر‬ ‫به ‪ 150‬متر کاهش یابد تا بخش بیش��تری از محدوده‬ ‫مورد اکتشاف قرار گیرد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫منابع مالی ناشی از خام فروشی‬ ‫در اختیار دولت نیست‬ ‫گرچه دولت یازدهم در راستای‬ ‫اقتصادی کردن راه‌اندازی پروژه‌ها‪،‬‬ ‫بخش��ی از طرح‌های غیرمنطقی‬ ‫دولت گذشته را در حوزه معدن و‬ ‫صنایع وابسته متوقف کرده است‪،‬‬ ‫با این حال برخی معتقدند اثرات‬ ‫منف��ی اقدام��ات دولت گذش��ته‬ ‫هنوز روی معادن تاثیر‌گذار اس��ت‪ ،‬به طوری که سطح‬ ‫خام فروش��ی محصوالت معدنی باالست‪ .‬مسئله‌ای که‬ ‫در گفت‌وگو با حس��ین راغفر اقتصاددان مورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬وی در این خصوص معتقد است‪،‬‬ ‫از آنجایی که منابع مالی ناشی از صادرات خام فروشی‬ ‫م��واد معدنی در اختی��ار دولت قرار نمی‌گی��رد و تنها‬ ‫افرادی خاص از این مواد که از گذش��ته وارد این عرضه‬ ‫شده‌اند‪ ،‬بهره‌مند می‌گردد باید متوقف شده تا با ایجاد‬ ‫استراتژی بلندمدت جایگاه صادارتی محصوالت فرآوری‬ ‫معدنی مشخص شود‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه دولت ب�رای افزایش نق�ش معادن در‬ ‫اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫نکت��ه‌ای که باید در هم��ان آغاز کالم به آن اش��اره‬ ‫کنم این اس��ت که فعالیت اقتصاد معدنی ما بر مبنای‬ ‫اس��تراتژی بلندم��دت نیس��ت و بیش��تر دارای اثراتی‬ ‫کوتاه‌مدت است‪ ،‬گرچه نمی‌توانیم اثرات بلندمدت آن‬ ‫را انکار کنیم اما در گذشته به درستی اجرا نشده است‬ ‫و همچنان بخش وسیعی از منابع معدنی که ثروت ملی‬ ‫محسوب می‌شوند به صورت خام صادر می‌شوند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از دالیل تعوی�ق عوارض ص�ادرات در‬ ‫محصوالت معدنی جلوگی�ری از ضرر معدنکاران‬ ‫بود تا با ایجاد زیرساخت آماده فرآوری شوند‪ ،‬آیا‬ ‫بدون داشتن واحدهای فرآوری بازهم از صادرات‬ ‫مواد معدنی خام جلوگیری می‌شود؟‬ ‫بله‪ ،‬باید دولت مانع از صادارت خام محصوالت معدنی‬ ‫شود‪ ،‬چراکه منابع مالی حاصل از صادرات آن در اختیار‬ ‫دول��ت قرار نمی‌گیرد ت��ا او را مکلف کنیم با این منابع‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای صنعت را ایجاد کند‪ .‬درواقع‬ ‫صادرات خام مواد معدنی در اختی��ار افرادی قرار دارد‬ ‫که از گذش��ته وارد عرصه معدنی ش��ده‌اند و هنوز هم‬ ‫با خام‌فروش��ی ثروت ملی کش��ور را به غارت می‌برند‪.‬‬ ‫در صورتی که این اقدام از س��وی دولت و در شرایطی‬ ‫ک��ه منابع ارزی نداش��ت و ب��رای ورود فناوری صورت‬ ‫می‌گرف��ت به نوع��ی توجیه‌پذیر بود‪ ،‬چراک��ه با انتقال‬ ‫فناوری امید به فرآوری این محصوالت در آینده افزایش‬ ‫می‌یافت ولی اکنون با چه توجیهی می‌توان این موضوع‬ ‫را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از برنامه‌ه�ای دول�ت در اج�رای‬ ‫تعرفه‌ه�ای صادرات�ی ایج�اد زیرس�اخت برای‬ ‫فرآوری اس�ت آیا تا آن زمان اگر خام‌فروش�ی‬ ‫انجام شود‪ ،‬مشکلی ندارد؟‬ ‫چه تمهیداتی برای ایجاد زیرساخت وجود دارد؟ ما‬ ‫نباید منابع با ارزش کشور را با این استدالل که هنوز‬ ‫زیرس��اخت الزم ایجاد نشده اس��ت از بین ببریم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 1‬معدن س��نگ‌آهن در طبس با کارگران‬ ‫چین��ی اداره می‌ش��ود و محص��والت آن نیز به چین‬ ‫صادر می‌شود و پس از فرآوری با قیمتی گزاف مجددا‬ ‫به ایران وارد می‌ش��ود‪ .‬چه منطقی پش��ت این قضیه‬ ‫وجود دارد که ما مواد معدنی خام را در اختیار کشور‬ ‫دیگری ق��رار دهیم‪ ،‬در حالی ک��ه می‌توانیم با ایجاد‬ ‫صنایع وابسته و فوالدس��ازی صنعت خودرو‌سازی را‬ ‫تقویت کنیم‪.‬‬ ‫€ €دولت چگونه می‌تواند فعالیت‌های معدنی را‬ ‫در خدمت اقتصاد و منافع ملی بگیرد؟‬ ‫دولت باید سیاس��ت‌های معدنی خ��ود را در جهت‬ ‫فرآوری تغییر دهد‪ ،‬در غیراین‌صورت نهایتا با رشد ‪1‬‬ ‫یا ‪ 2‬درصد از رکود خارج خواهیم ش��د اما نمی‌توانیم‬ ‫نقش پررنگی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور‬ ‫ایفا کنیم‪ .‬برای نمونه هم‌اکنون کش��ورهای همسایه‬ ‫گام‌ه��ای بلندی در توس��عه ف��رآوری و ایجاد صنایع‬ ‫وابس��ته برداشته‌اند که اگر ایران در این زمینه از آنها‬ ‫عقب بماند دیگ��ر جبران این عق��ب افتادگی خیلی‬ ‫سخت خواهد بود‪ .‬بنابراین دولت باید به روشنی سهم‬ ‫صادرات محصوالت معدنی را برای ارزآوری مشخص‬ ‫کند تا ع�لاوه بر رونق اقتصادی و تس��هیل خروج از‬ ‫رکود نقش مثبتی در اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪:‬‬ ‫ورود هلدینگ‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫س��وددهی باالی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی‬ ‫س��بب جذب هلدینگ‌های جدید و بزرگ كشور برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در این بخش شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‌‪ ‌،‬رییس هیات‬ ‫عامل این س��ازمان كه به مناس��بت فرارسیدن هفته‬ ‫دول��ت و عملكرد ایمیدرو س��خن می‌گف��ت با اعالم‬ ‫مطلب فوق اظه��ار کرد‪ :‬وضعیت س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی به گونه‌ای اس��ت كه‬ ‫حتی برخی هلدینگ‌های س��رمایه‌گذاری كشور برای‬ ‫نخس��تین بار تصمیم به سرمایه‌گذاری در این بخش‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫مهدی كرباس��یان تصریح كرد‪ :‬به‌عنوان مثال برای‬ ‫ط��رح ‪1‬میلی��ارد دالری توس��عه در ناحی��ه معدنی‬ ‫س��نگان ‪ 29‬ش��ركت و مجموعه‪ ،‬برای سرمایه‌گذاری‬ ‫اعالم آمادگ��ی كردند‪ ،‬به‌طوری ك��ه ‪ 12‬هلدینگ از‬ ‫این تعداد برای نخس��تین‌بار تصمیم گرفتند در سبد‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های خود از ظرفیت‌های سوددهی این‬ ‫حوزه نیز بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی یكی از سیاس��ت‌های جدید ایمیدرو را استقبال‬ ‫از س��رمایه‌های بخش غیردولت��ی و خصوصی عنوان‬ ‫ك��رد و افزود‪ :‬با توجه به س��رمایه‌هایی كه در اختیار‬ ‫بخش‌ه��ای غیردولتی ق��رار دارد می‌توان بس��یاری‬ ‫از طرح‌ه��ای بخش مع��دن را از ای��ن راه تامین كرد‬ ‫و در مقابل نیز ش��ركت‌های بزرگ س��رمایه‌گذاری با‬ ‫مش��اركت ش��ركت‌های متخصص در این حوزه‪ ‌،‬توان‬ ‫فنی و مالی خ��ود در اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی‬ ‫را افزایش می‌دهند‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت‪ :‬در هر هفته تعدادی شركت‬ ‫متوس��ط و بزرگ خارج��ی برای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫حوزه معدن با این سازمان مذاكره می‌كنند‪ ،‬به‌طوری‬ ‫ك��ه با كن��ار رفتن تحریم‌ه��ای بانك��ی و بین‌المللی‬ ‫بتوانن��د از باز ش��دن فضای س��رمایه‌گذاری در ایران‬ ‫اس��تفاده كنند‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یادآور شد‪ ‌:‬بسیاری از ش��ركت‌های خارجی كه برای‬ ‫مذاكره وارد ایران می‌ش��وند به نب��ود اطالعات كافی‬ ‫نس��بت به ظرفیت‌‌های س��رمایه‌گذاری در كشورمان‬ ‫اذع��ان می‌كنن��د‪ ،‬از همی��ن‌رو باید با اطالع‌رس��انی‬ ‫مس��تمر و صحیح شرایط ورود س��رمایه‌های ایرانیان‬ ‫مقیم خارج و ش��ركت‌های خارجی را فراهم كرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اولویت فعلی ما جذب س��رمایه‌های بخش‬ ‫خصوصی داخلی و س��رمایه‌های ایرانیان مقیم خارج‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که بتوان ع�لاوه بر تامین مالی‌‪ ،‬به‬ ‫انتق��ال فناوری‌های جدید در ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی كمك كرد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫معدن‬ ‫اصلی‌ترین حوزه تولید است‬ ‫وزیر کش��ور‪ ،‬معدن را اصلی‌ترین حوزه تولید کشور‬ ‫دانست و گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت عظیم معادن کشور‬ ‫در توسعه مناطق مختلف بسیار موثر است‪ .‬به گزارش‬ ‫مای��ن نیوز‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضل��ی پس از بازدید از‬ ‫بخش‌های مختلف مجتمع س��نگ آه��ن گل گهر در‬ ‫جمع مدیران ش��رکت‌های صنعتی و معدنی سیرجان‬ ‫افزود‪ :‬معدن‪ ،‬ابتدای زنجیره تولید است و به دنبال آن‪،‬‬ ‫حلقه‌های بیشتری ایجاد می‌شود که تولید ثروت و رفاه‬ ‫را برای جامعه به ارمغان می‌آورد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مشابه‬ ‫ظرفیت‌های عظیم صنعتی و معدنی سیرجان در سراسر‬ ‫ایران وجود دارد و اگر به درس��تی از آنها استفاده شود‪،‬‬ ‫توس��عه متوازن و پایدار در کش��ور شکل می‌گیرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬صنایع و معادن باید به گونه‌ای عمل کنند که‬ ‫آثار فعالیت آنها در زیرساخت‪ ،‬اشتغال‪ ،‬صنایع تکمیلی‪،‬‬ ‫مسائل اجتماعی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬آموزش و ورزش در منطقه‬ ‫خود دیده شود‪ .‬رحمانی فضلی توجه به مسائل زیست‬ ‫محیط��ی را در ارتباط ب��ا فعالیت صنایع و معادن مهم‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪ :‬شرکت‌های صنعتی و معدنی باید‬ ‫به دنبال توسعه پایدار به معنای خلق ثروت و استفاده‬ ‫از منابع با در نظر گرفتن سهم آیندگان باشند‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬وزیر کش��ور عصر پنجشنبه وارد سیرجان شد و‬ ‫پیش از این نشست از بخش‌های مختلف مجتمع سنگ‬ ‫آهن گل گهر بازدید کرد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه از معادن‬ ‫معادل درآمد نفتی کشور است‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫عده‌ای خاص تنها از معادن بهره‌برداری می‌کنند و این‬ ‫افراد برخالف برنامه توس��عه‌ای مناطق معدنی‪ ،‬توسعه‬ ‫این مناطق را به فراموش��ی سپرده‌اند‪ .‬به گزارش ماین‬ ‫نی��وز‪ ،‬رحی ‌م زارع درخص��وص بهره‌ب��رداری از معادن‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه بهره‌برداری مناسبی از‬ ‫معادن کش��ور صورت نمی‌پذیرد؛ یک عده خاص تنها‬ ‫از مع��ادن بهره‌ب��رداری می‌کنند و ای��ن افراد برخالف‬ ‫برنامه توس��عه‌ای مناطق معدنی‪ ،‬توسعه این مناطق را‬ ‫به فراموش��ی س��پرده‌اند‪ .‬نماینده مردم آباده‪ ،‬بوانات و‬ ‫خرم بی��د در خانه ملت تصریح ک��رد‪ :‬دولت به تازگی‬ ‫یک سری اقدامات جدیدی را روی حقوق دولت در نظر‬ ‫گرفت��ه و تالش می‌کند ب��ا ورود جدی به حوزه معدن‬ ‫زمینه ساز رشد‪ ،‬فعالیت و بهره‌آوری اقتصادی مطلوبی‬ ‫را برای کشور رقم بزند‪ .‬زارع در خصوص جدیت دولت‬ ‫در بخ��ش معدن گفت‪ :‬البته دول��ت مقداری در بحث‬ ‫معادن کشور رویه جدی‌تری را در دستور قرار داده اما؛‬ ‫بای��د وزارت صنعت نیز به‌طور ج��دی این نظارت‌ها را‬ ‫انجام دهد و از ش��دت آن پس از چند ماه اجرا نکاهد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر اقتصادی بودن و س��ود سرشار معادن کشور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شاید تاکنون مسئوالن بر این باور نرسیده‌اند‬ ‫ک��ه معادل درآمد نفتی کش��ور می‌توانیم از معادن نیز‬ ‫به موازی درآمدهای نفتی س��رمایه جذب کنیم و این‬ ‫موضوع را نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این عضو هیات‬ ‫رییسه کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به ارزش‬ ‫افزوده بخش صنعت عنوان کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫معادن می‌تواند در آینده مانند حوزه کشاورزی‪ ،‬معادن‪،‬‬ ‫نفت و بحث‌های مالیاتی برای کشور ارزش افزوده ایجاد‬ ‫کند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر دولت بر سرمایه‌گذاری‬ ‫روی بخ��ش معدن مصمم ش��ود و س��رمایه‌گذاری و‬ ‫برنامه‌ریزی مدونی داش��ته باش��د‪ ،‬قطعا با کاهش نرخ‬ ‫بی��کاری و افزایش تولی��د و صادرات می‌توانیم رش��د‬ ‫اقتصادی باالیی را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫عراق وارد کننده‪ ۵۷‬درصد از‬ ‫سیمان صادراتی ایران‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته حدود ‪ 18‬میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫تن صادرات س��یمان داش��تیم که عراق وارد کننده‬ ‫‪ 57‬درصد از کل س��یمان صادراتی م��ا بود از این رو‬ ‫زمانی که این کش��ور با مشکلی مواجه شود‪ ،‬صادرات‬ ‫ما نیز با مش��کل مواجه می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش دنیای‬ ‫معدن‪،‬عبدالرضا ش��یخان با بیان اینکه در تیر ماه به‬ ‫دلیل مصادف شدن با ماه رمضان بازارهای صادراتی با‬ ‫افت مواجه شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین در مرزهای عراق‬ ‫به دلیل مشکالت امنیتی صادرات به مشکل برخورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته هم‌اکنون بارصادراتی به س��مت عراق‬ ‫می‌رود ولی میزان آن از برآوردها کمتر بوده و این بازار‬ ‫کمی با ابهام مواجه شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته کل سیمان صادراتی به ‪ 24‬کشور حدود ‪18‬‬ ‫میلیون و ‪ 800‬هزار تن بود که ‪57‬درصد از این میزان‬ ‫مربوط به کش��ور عراق می‌شد‪ .‬شیخان ادامه داد‪ :‬این‬ ‫موضوع نشان می‌دهد عمده صادرات سیمان ایران به‬ ‫کش��ور عراق است از این رو در صورتی که این کشور‬ ‫با مش��کلی مواجه ش��ود روی صادرات سیمان ایران‬ ‫تاثی��ر می‌گذارد‪ .‬وی با بیان اینکه‪ ،‬با این وجود میزان‬ ‫صادرات مناسب است‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد داریم اگر مصارف‪،‬‬ ‫پروژه‌ها و ساخت‌وساز داخلی رونق گیرد‪ ،‬صادرات ‪18‬‬ ‫میلیون‌تنی سیمان متناسب است‪ .‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان افزود‪ :‬البته هدف‌گذاری ما‬ ‫برای امس��ال صادرات ‪ 20‬میلیون‌تنی بود اما با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود ‪ 18‬میلیون تن هم مطلوب به نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نعمت‌زاده در سفر به استان مازندران‪:‬‬ ‫تمام تالشمان را به کار گرفته‌ایم تا از تولید حمایت کنیم‬ ‫ش�هریار خدیوف�رد‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت روز پنجش��نبه در س��فری ‪1‬روزه به‬ ‫استان مازندران که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت‬ ‫صورت گرفت چند ط��رح صنعتی و معدنی را بازدید و‬ ‫افتتاح کرد ‪.‬‬ ‫در این سفر که با همراهی معاونان‬ ‫به گزارش‬ ‫وزارتخانه صورت گرفت محمدرضا نعمت‌زاده در ابتدا از‬ ‫شرکت زغال‌‌سنگ البرز مرکزی در شهرستان سوادکوه‬ ‫بازدید ک��رد و در جریان اقدامات انجام ش��ده آن قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی با اشاره به منابع غنی این معدن زغال‌‌سنگ‬ ‫گفت‪ :‬معدن زغال‌‌سنگ البرز یکی از معادن غنی کشور‬ ‫اس��ت که طرح جدید توسعه‌ای آن از سوی ایمیدرو در‬ ‫حال اجرا بوده و در این راس��تا قرار دادهای آن بس��ته‬ ‫شده اس��ت ‪ .‬وی با عنوان اینکه بخشی از طرح توسعه‬ ‫این معدن احداث کارخانه کک‌س��ازی اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این طرح هم‌اکنون با پیش��رفت ‪5‬درصدی همراه‬ ‫ب��وده که با توجه به برنامه‌ریزی‌ه��ای صورت گرفته تا‬ ‫سال ‪ 1394‬به بهره‌برداری خواهد رسید ‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده همچنین از بی‌نیازی کش��ور به کک خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬همزمان با این واحد‪ ،‬کارخانه کک‌س��ازی‬ ‫طبس نیز در حال احداث است که با بهره‌برداری از این‬ ‫‪ 2‬واحد نیاز کشور به کک برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬الزم است در‬ ‫جهت توسعه و پیشرفت هر چه سریع‌تر صنعت و معدن‬ ‫کشور‪ ،‬سازمان محیط‌زیست نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را بیش از گذشته یاری کند‪.‬‬ ‫تمام منابع خود را فروخته تا بتوانند برای افزایش تولید‬ ‫هزینه کنند ‪ .‬نعمت‌زاده ادام��ه داد‪ :‬هم‌اکنون و در پی‬ ‫فروش این منابع بیش از ‪2100‬میلیارد تومان س��رمایه‬ ‫به‌دس��ت آمده به گونه‌ای که نه‌تنها زمان پرداخت پول‬ ‫قطعه‌سازان به کمتر از ‪ 6‬ماه کاهش یافته بلکه در تولید‬ ‫نیز افزایش ‪ 75‬درصدی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط‌زیست با صنعتگران دوست باشد‬ ‫مجتمع فوالد البرز محل دیگری بود که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و همراهان��ش از آن بازدی��د کردند‪.‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت‌زاده گفت‪ :‬ج��ا دارد از تالش توام با‬ ‫س��رعتی که در مجموعه مجتمع فوالد البرز ش��اهدیم‬ ‫تش��کر کنیم و امیدواریم همان‌طور که قول دادند قبل‬ ‫از زمستان بخش‌های دیگر این کارخانه ساخته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تقدیر از تالش س��رمایه‌گذار این طرح با بیان‬ ‫اینکه ب��ا تکمیل قس��مت‌های مختلف ای��ن کارخانه‪،‬‬ ‫ظرفی��ت تولیدی این واحد به ‪1‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون‬ ‫تن انواع میلگرد و محصوالت مش��ابه می‌رس��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز توان مهندس��ی و س��اخت تجهیزات مهندسی ما‬ ‫رشد و توسعه خوبی پیدا کرده است و خیلی از واحدها‬ ‫از صنایع تولیدی داخلی استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده اضافه ک��رد‪ :‬صاحبان صنایع در سراس��ر‬ ‫جهان به موازات وظایف صنعتی خود‪ ،‬مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی‌ش��ان نیز گس��ترش می‌یابد و آنهایی موفقند‬ ‫تامین می‌کند که با افتتاح این واحد تولیدی برای ‪150‬‬ ‫نفر به صورت مس��تقیم و نیز ب��رای ‪800‬نفر به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم شغل ایجاد می‌ش��ود‪75 .‬درصد نیروهای‬ ‫شاغل در این واحد تولیدی بومی و ‪25‬درصد غیربومی‬ ‫هس��تند‪ .‬در مراس��م بهره‌برداری این واح��د تولیدی‪،‬‬ ‫نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران‪ ،‬فرماندار‬ ‫شهرستان ساری و مس��ئوالن صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مازندران حضور داشتند‪.‬‬ ‫در این مراس��م نعمت‌زاده گفت‪:‬خیلی خوشحالم در‬ ‫جای��ی که خیلی‌ها فکر می‌کردند جای مناس��بی برای‬ ‫ت�لاش و س��رمایه‌گذاری نیس��ت با تالش دوس��تان و‬ ‫همکاران‪ ،‬سرمایه‌گذاری عظیمی صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی با تشکر از سرمایه‌گذار خارجی که در ساخت و‬ ‫احداث چند واحد سیمان کشور سرمایه‌گذاری کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله احداث کارخانه سیمان اردبیل‬ ‫بود که در ش��رایط دشوار و س��خت کار در ارتفاعات‬ ‫و س��رمای منهای ‪25‬درجه زمس��تان و اس��تفاده از‬ ‫دان��ش و توان داخل��ی و آموزش نیروه��ای جوان و‬ ‫تحصیلکرده بومی احداث ش��د که از افتخارات ما به‬ ‫حساب می‌آید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا در خاورمیان��ه بزرگ‌ترین‬ ‫تولید‌کننده س��یمان هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬کارخانه کیاس��ر‬ ‫‹ ‹تمام تالشمان حمایت از تولید است‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه س��فر ‪1‬روزه‬ ‫خود از ش��رکت فوالد بهمن در ش��هرک صنعتی بشل‬ ‫س��وادکوه بازدید کرده و از نزدیک در روند چگونگی و‬ ‫احداث این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه رکود‪ ،‬تورم و نوس��انات ارزی‬ ‫در سال‌های گذشته مش��کالت زیادی را در واحدهای‬ ‫صنعتی ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت ناشی از رکود‬ ‫و نوسانات ارزی به گونه‌ای است که هم‌اکنون در بیشتر‬ ‫واحدهای صنعتی با مش��کل کمب��ود نقدینگی مواجه‬ ‫هس��تیم‪ .‬نعمت‌زاده با عن��وان اینک��ه هم‌اکنون تمام‬ ‫تالش��مان را به کار گرفته‌ای��م تا از تولید حمایت کنیم‬ ‫افزود‪ :‬در این راس��تا سیاست‌های ضدرکودی خود را به‬ ‫مجلس و به تمامی دس��تگاه‌های مربوطه ارائه داده‌ایم‬ ‫اما الزم اس��ت تا همزمان با سیاس��ت‌های ضدرکودی‪،‬‬ ‫سیاست‌های ضدتورمی را هم به کار گیریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان اینکه در جلس��ه اخیر هی��ات دولت با‬ ‫مقام معظم رهبری ایشان نیز بر حمایت از تولید تاکید‬ ‫داش��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گذش��ته نقدینگی بانک‌ها به‬ ‫سمت تولید نبوده اما تالشمان این است که این منابع‬ ‫به س��مت تولید سوق پیدا كند‪ .‬نعمت‌زاده همچنین از‬ ‫ت اتمام طرح‌های نیمه‌تم��ام صنعتی خبر داد و‬ ‫اولوی�� ‌‬ ‫گف��ت‪ :‬چند صد طرح نیمه‌تمام در اس��تان وجود دارد‬ ‫و معتقدیم که استان مازندران استحقاق بیشتری برای‬ ‫صنعتی ش��دن دارد‪ ،‬به همین جه��ت تمام تالش‌مان‬ ‫کمک به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 75‬درصدی تولید خودرو‬ ‫در ادامه این بازدید در جلس��ه‌ای که با حضور جمعی‬ ‫از صنعتگران اس��تان مازندران ص��ورت گرفت‪ ،‬ناظری‬ ‫یکی از قطعه س��ازان گفت‪ :‬با تشویق‌های شما در زمان‬ ‫تصدی در وزارت صنایع توانسته‌ایم تعداد کارگران خود‬ ‫را ‪10‬برابر افزایش دهیم اما در حال حاضر تنها مشکل‬ ‫ما در یکی‪ ،‬دو س��ال گذش��ته تاخیر خودروس��ازان در‬ ‫پرداخت پول قطعه‌س��ازان بوده اس��ت که نیاز دارد در‬ ‫این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد ‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به این سوال‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در دولت گذش��ته مقرر شده بود تا ‪2‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به خودروسازان از سوی بانک‌ها پرداخت‬ ‫ش��ود که که این موضوع انجام نشد‪ .‬وی افزود‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی باعث ش��ده بود که خودروس��ازان پول قطعه‬ ‫سازان را با تاخیر بیش از ‪1‬سال پرداخت کنند‪ .‬در اولین‬ ‫اقدامی که صورت گرفت به خودروسازان گفته شد که‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬گردش مالی ‪400‬میلیون تن سیمان‬ ‫تولیدی در جهان‪ 45 ،‬میلیارد است‪،‬اگر حساب کنید هر تن سیمان را‬ ‫باالی ‪100‬یورو فروختند شما چرا باید کمتر بفروشید؟ در سیمان تیپ‪2‬‬ ‫یک استانداردی موجود است و خریدار به سراغ کسی می‌رود که‬ ‫نیم دالر ارزان‌تر بفروشد‬ ‫که این دو مس��ئولیت را در کنار یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به‌رغم اس��تفاده این مجموعه از‬ ‫تجهیزات س��اخت خارج‪ ،‬س��رعت عمل مدیران باعث‬ ‫شده ماش��ین‌آالت روی زمین نماند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همین‬ ‫که کار با س��رعت جمع شده اس��ت جای تقدیر دارد و‬ ‫امیدواریم در توسعه این مجموعه از توان فنی داخل نیز‬ ‫استفاده ش��ود‪ .‬این عضو کابینه دولت با درخواست از‬ ‫مسئوالن حفاظت محیط‌زیست برای همکاری بیشتر با‬ ‫صنای��ع خطاب به آنها گفت‪ :‬هرچه به صنعت نزدیک‌تر‬ ‫باشید دوستان هم عالقه‌مند می‪‎‬شوند تا وظایف خود را‬ ‫بهتر انجام دهند و هم صنعت را توسعه دهند ‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬صنعتگران با ای��ن کار هم صنایع را‬ ‫توسعه می‌دهند و هم محیط‌زیست راحفظ می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکر از سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫افتتاح کارخانه سیمان کیاسر آخرین سفر کاری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مازندران بود‪.‬‬ ‫کارخانه س��یمان کیاس��ر با ظرفیت اس��می ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 200‬تن در روز بخش��ی از س��یمان مورد نیاز کشور را‬ ‫بزرگ‌ترین مجتمع تولید سیمان در جهان است و الزم‬ ‫است بیش از گذشته چه در زمینه سیمان و چه صنایع‬ ‫دیگر‪ ،‬تالش کنیم و آینده را ببینیم‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده تصری��ح کرد‪ :‬در س��ال ‪ 1359‬س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی را موظف کردیم اکتش��اف معادن مورد‬ ‫نیاز سیمان را انجام دهند که هنوز اسناد این مطالعات‬ ‫وج��ود دارد و هم��ان موق��ع تصمیم گرفتی��م چگونه‬ ‫سرمایه‌گذاری در صنعت س��یمان را گسترش بدهیم‪،‬‬ ‫چنانکه در ایالم س��یمان با ظرفیت ‪3‬هزار تن داشتیم‬ ‫و در س��اروج بوشهر ظرفیت تولید سیمان به ‪6‬هزار تن‬ ‫رسید و در آبیک نیز به ‪7‬هزار تن می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و عرضه سیمان خارج از کشور‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬ما حتی توصیه کردی��م ایرانیان در‬ ‫خارج از کشور روی احداث کارخانه با ‪6‬هزار تن ظرفیت‬ ‫س��یمان سرمایه‌گذاری کنند‪ .‬چنانکه یکی‪ ،‬دو مورد در‬ ‫عراق دارد آغاز می‌ش��ود‪ .‬چند وق��ت پیش هم یکی از‬ ‫س��رمایه‌گذاران آمد و گفت که توانستیم معدن و جواز‬ ‫بهره‌برداری مواد اولیه سیمان در عراق را بگیریم‪ ،‬چراکه‬ ‫ما باید بزرگ‌ترین تولید‌کننده و سرمایه‌گذار در سیمان‬ ‫باشیم زیرا هم مصالح و مواد آن را و هم انرژی و نیروی‬ ‫کار ماهر داریم‪ .‬ایران کش��وری بکر و پر از مواد معدنی‬ ‫به اضافه بازار داخل و مرزهای آبی برای صادرات است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قرار بود امسال به صادرات ‪20‬میلیون تنی‬ ‫برس��یم منتها با توجه به مشکالتی که در کشور عراق‬ ‫پیش آمد‪ ،‬باعث ش��د در کوتاه‌م��دت محدودیت‌هایی‬ ‫داشته باش��یم ولی سال گذشته ‪18‬میلیون تن سیمان‬ ‫صادر کردیم‪ .‬نعمت‌زاده در مورد طراحی‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫ساخت تجهیزات معدنی در کشورهای دیگر نیز افزود‪:‬‬ ‫درس��ت است که دوست داریم س��یمان را صادر کنیم‬ ‫ول��ی تا ابد نمی‌توان این کار را انجام داد و نمی‌توان بار‬ ‫تولید و مصرف را به یک منطقه تحمیل کرد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫در خارج از کش��ور سرمایه‌گذاری کنیم و همانجا تولید‬ ‫و عرضه سیمان را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی به پیمانکاران و س��رمایه‌داران و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫صنعت س��یمان توصیه کرد‪ :‬یک��ی از مزیت‌های عمده‬ ‫کش��ور ما بحث انرژی و مواد معدنی اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫کشورها ناچار به واردات مواد اولیه هستند‪ ،‬در حالی که‬ ‫وجب به وجب کشور ما مواد معدنی مانند آهک و خاک‬ ‫رس و گچ اس��ت‪ ،‬بنابراین باید متحد باشیم و در زمینه‬ ‫صادرات برای یکی‪ ،‬دو دالر باال و پایین‌تر روی دس��ت‬ ‫همدیگر بلند نشویم و توی سر مال نزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزان فروشی در رقابت‌های ناسالم‬ ‫وی با اش��اره به گردش مالی سیمان در جهان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬آمار دادند گردش مالی ‪400‬میلیون تن س��یمان‬ ‫تولیدی در جهان‪ 45 ،‬میلیارد اس��ت‪،‬اگر حساب کنید‬ ‫هر تن س��یمان را باالی ‪100‬یورو فروختند ش��ما چرا‬ ‫باید کمتر بفروشید؟ در سیمان تیپ‪ 2‬یک استانداردی‬ ‫موجود اس��ت و خریدار به س��راغ کسی می‌رود که نیم‬ ‫دالر ارزان‌تر بفروشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اش��کال از خود ماس��ت و باعث‬ ‫ش��ده رقابت‌های ناس��الم باعث افت قیمت‌ها شود‪ .‬ما‬ ‫خواهش کردیم انجمن س��یمان تش��کیل شود که شد‬ ‫ح��ال این انجمن که زحمت زیادی هم می‌کش��د باید‬ ‫در زمینه صادرات‪ ،‬بازار و قیمت‌ها را مش��خص کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ ژاپنی می‌آین��د بازارها را بین خود‬ ‫تقسیم می‌کنند این موارد را در زمان جنگ از ژاپنی‌ها‬ ‫یاد گرفتم‪ .‬انجمن تولید‌کنندگان سیمان که حدود ‪80‬‬ ‫عضو دارد باید جمع ش��وند و اگر کاری هم از دست ما‬ ‫ب��ر می‌آید کمک می‌کنیم‪ ،‬ول��ی تولید‌کنندگان نروند‬ ‫س��یمان را ارزان بفروش��ند یا واس��طه بیاید به‌صورت‬ ‫ریال��ی تولیدات خود را بفروش��د‪ .‬به هر حال یک تاجر‬ ‫باید ریس��ک را هم بپذیرد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ساده‌ترین‬ ‫راه همیش��ه بدترین راه اس��ت و نباید انتخاب ش��ود‪.‬‬ ‫تولید‌کنندگان دعوت ش��وند‪ ،‬ببینیم ما چه می‌توانیم‬ ‫انج��ام بدهیم و آنه��ا چه نظمی ب��ه فعالیت‌های خود‬ ‫می‌توانند بدهند تا سودشان کم نشود و متضرر شوند‪.‬‬ ‫چنین تجربه‌ای را در زمینه سرامیک هم داشتیم که با‬ ‫توصیه‌هایی که کردیم نسبتا موثر افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت حمل‌ونقل تریلی‌ها‬ ‫وی درخص��وص ممنوعی��ت رفت‌و‌آم��د تریلی‌ها در‬ ‫جاده‌های بین‌شهری گفت‪ :‬این مسئله را به ما رساندند‬ ‫که ظاه��را حمل‌ونقل توس��ط تریلی ب��ه خاطر بحث‬ ‫خطراتی که دارد و جاده‌های کم‌عرض ش��مال‪ ،‬ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین از معاون استاندار مازندران خواستم در‬ ‫سطح استان با پلیس راهور این مسئله را حل کنند‪ .‬به‬ ‫هر حال راحت‌ترین راه این است که بگوییم نمی‌شود‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده اظهار کرد‪ :‬ممکن است با دستورالعمل‌های‬ ‫ویژه‪ ،‬به رانندگان تریل��ی آموزش خاص دهیم‪ .‬تجربه‬ ‫چنی��ن کاری در زمان جنگ ب��وده و ما به ‪ 1000‬نفر‬ ‫راننده آموزش دادیم که سرعت چگونه باشد‪ ،‬پیچ‌ها را‬ ‫چگونه رد کنند و در س��رازیری‌ها چگونه عمل کنند و‬ ‫همین باعث ش��د تصادفات به صفر برسد‪ .‬حاال هم اگر‬ ‫الزم اس��ت تریلی‌ها معاینه فنی از قبل داش��ته باشند‬ ‫تا در ابتدای جاده ب��ه پلیس ارائه دهند این کار انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬به هر حال برای حمل ‪ 600‬تا ‪700‬هزار تن کاال‬ ‫در طول سال ماشین مناسب باید باشد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫این رنگ‌های ناشناخته بر دیوارها‬ ‫تجارت خون‬ ‫برند‌های کاذبی که دکان محصوالت داخلی را تخته کرده‌‌اند‬ ‫صنایعمادر‪ ،‬اشتغالزا و ارزآور و زیربنایتوسعه‬ ‫پرس�تو بیرانوند ‪-‬گروه گزارش‪ :‬یكی‬ ‫از نیازه��ای مهم و اساس��ی برای توس��عه‬ ‫كشورها‪‌،‬توسعه صنایع جامع یا مادر است‪.‬‬ ‫صنایع جامع صنایعی هس��تند كه با تعداد‬ ‫وسیعی از فناوری‌ها س��روكار دارند‪ ،‬حجم‬ ‫و قطعات مورد استفاده در آنها بسیار است‬ ‫و ب��ا صنایع دیگر ارتباطات زیادی دارند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر ای��ن صنایع لكوموتیو حركت‬ ‫بس��یاری از صنایع محس��وب می‌شوند و از ‹ ‹یک‌س�وم صنای�ع م�ادر کش�ور در‬ ‫بازار بزرگ و مطمئن��ی برخوردارند‪ .‬تعداد اراک‬ ‫صنایع مادر با ه��دف تقویت بنیه صنایع‬ ‫این‌گونه صنایع زیاد نیس��ت‪ ،‬به‌عنوان مثال‬ ‫صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬ف��والد و‪ ...‬از جمله این کوچک و زیردستی کش��ور راه‌اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��مار صنایع مادر اس��تان مرکزی‬ ‫صنایع به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس در حال حاض��ر صنایع ب��ه بی��ش از ‪ 20‬واحد می‌رس��د که بخش‬ ‫جامع (مادر) در جهان به‌شدت مورد توجه عمده‌ای از اشتغال‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش داخلی و‬ ‫قرار گرفته‌ان��د‪ .‬البته می‌توان به صنایعی از صادرات را به عهده دارد‪ .‬بنابراین یک‌سوم‬ ‫جمله نفت و گاز و مس��كن اش��اره كرد كه صنایع مادر کش��ور در اراک ق��رار دارد‪ .‬در‬ ‫در كش��ورمان بس��یار مطرح است‪ .‬صنایع زمینه تولید آلومینی��وم اکنون کارخانه‌ای‬ ‫جامع را گاهی صنای��ع فناوری بزرگ ‪ big‬ک��ه در اراک اس��ت ح��رف اول را می‌زد و‬ ‫‪ tech‬نی��ز می‌گوین��د‪‌،‬البته ن��ه به معنای بیش��ترین تولید‪ ،‬فروش داخلی و صادرات‬ ‫آلومینیوم کش��ور را به‬ ‫بزرگی فیزیكی بلكه از‬ ‫خ��ود اختص��اص داده‬ ‫نظر تعداد و گستردگی‬ ‫اس��ت که با س��ابقه‌ای‬ ‫لرستان از نظر منابع‬ ‫فناوری‌ه��ای مرتبط با‬ ‫ب��ه ان��دازه انق�لاب‬ ‫ای��ن صنایع‪ .‬ب��ا تدوین صنایع مادر فقیر است‬ ‫برنامه‌های��ی كه در آن و بسیاری از کارخانه‌ها اسالمی واحدهای دیگر‬ ‫آلومینیوم‌س��از کشور را‬ ‫نقش و جایگاه بازیگران‬ ‫به خاطر کوچک بودن‬ ‫راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫صنای��ع مش��خص و‬ ‫و سرمایه در گردش‬ ‫س��االنه بی��ش از‬ ‫از ط��رف دیگ��ر قواعد‬ ‫دالر‬ ‫‪600‬میلی��ون‬ ‫كس��ب‌وكار ب��رای این با تعطیلی مواجه شده‬ ‫کاالی صنعتی از استان‬ ‫صنایع نیز به درس��تی‬ ‫است‌‪ .‬در کوهدشت دو‬ ‫مرکزی صادر می‌ش��ود‬ ‫تعریف ش��وند می‌توان‬ ‫سه پروژه بسیار مهم‬ ‫ک��ه ‪90‬درصد ارزش آن‬ ‫راه همواری برای توسعه‬ ‫ازجمله پتروشیمی‪،‬‬ ‫متعلق ب��ه صنایع مادر‬ ‫و پیشرفت صنایع مادر‬ ‫وجود‬ ‫فراهم كرد‪ .‬این صنایع ذوب‌آهن و سیمان‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تان مرکزی‬ ‫ج��زو ‪ 15‬صادر‌کنن��ده‬ ‫دارد‬ ‫نقش��ی تاثیرگ��ذار ب��ر‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫اش��تغالزایی و توس��عه‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم‌ترین صنایع‬ ‫کشور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع مادر و تاثیر آن بر اشتغالزایی مادر اس��تان که بیش��تر در اراک قرار دارد‬ ‫انس��ان از دیرباز برای ادام��ه حیات خود شامل ماشین‌س��ازی‪ ،‬آذرآب‪ ،‬واگن پارس‪،‬‬ ‫مجب��ور به کار‪ ،‬ت�لاش و فعالیت ب��وده‪ ،‬اما پتروش��یمی‪ ،‬تولی��د آلومینی��وم ای��ران‪،‬‬ ‫در تاری��خ تم��دن‪ ،‬هی��چ گاه از ای��ن کار و پاالیشگاه‪ ،‬کمباین‌س��ازی‪ ،‬پروفیل و گروه‬ ‫تالش به عنوان ش��غل یاد نمی‌کنند‪ ،‬بلکه با صنعتی کاوه اس��ت‪ .‬اما آنچه اکنون مهم‌تر‬ ‫ش��کل‌گیری جوامع انسانی و تقسیم کار در از نام این صنایع اس��ت موضوع راکد ماندن‬ ‫بین آنها‪ ،‬مبحثی به نام «شغل» موضوعیت ظرفی��ت تولی��د ای��ن واحده��ای صنعتی‬ ‫پیدا کرد‪ .‬اشتغالزایی نیازمند سرمایه‌گذاری اس��ت‪ .‬دادن پیمان‌ه��ا و تولی��د پروژه‌ه��ا‬ ‫کالن اس��ت تا در کنار فعالیت صنایع مادر‪ ،‬به تولیدکنن��دگان و پیمان��کاران خارجی‬ ‫کارگاه‌های کوچک و در نتیجه اشتغال پایدار ظرفیت تولید صنایع م��ادر را افزایش داد‪.‬‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬دکتر حس��ن روحانی پیش از نیم��ی از م��ردم اس��تان مرک��زی از محل‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ ۱۳۹۲‬گفته صنعت ارت��زاق می‌کنند و ب��ه تعبیر دیگر‬ ‫ب��ود در س��ال ‪۲۰ ،۱۳۸۴‬میلی��ون و ‪ ۸۶۰‬بیش از ‪ 100‬هزار نفر در استان مرکزی در‬ ‫شاغل داشتیم و در سال ‪۲۰ ،۱۳۹۱‬میلیون بخش صنعت کار می‌کنند‪.‬‬ ‫در این می��ان بخش عم��ده‌ای از نیروی‬ ‫و ‪۶۰‬ه��زار نفر‪ .‬این وضعیت در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه قرار بود بی��ش از ‪1‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار اش��تغال صنع��ت در واحده��ای صنعت��ی‬ ‫بزرگ اس��ت و آرامش خاط��ر این کارگران‬ ‫موقعیت شغلی در سال ایجاد شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی رییس‌جمه��وری در و مهندسان در گروی استمرار تولید است‪.‬‬ ‫اج��رای درس��ت اص��ل‪ 44‬در واگ��ذاری‬ ‫چهارمین جلس��ه ش��ورای عالی اش��تغال‪،‬‬ ‫برطرف ش��دن ریشه‌ای مش��کل اشتغال را صنایع بزرگ اصلی جدی در حوزه صنعت‬ ‫در گرو رونق واقعی در عرصه اقتصاد عنوان استان است‪ ،‬موضوعی که باوجود تاکیدات‬ ‫کرد‪ .‬جلسات شورای عالی اشتغال هر ‪ ۶‬ماه مس��ئوالن به‌درس��تی اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫یک بار برگزار می‌ش��ود که نظر به اهمیت نقدینگی‪ ،‬بانک و برنگشتن مطالبات زنجیره‬ ‫ایجاد اش��تغال و رفع این معضل‪ ،‬جلس��ات مشکالت صنعت را تشکیل می‌دهد که رفاه‬ ‫این شورا در دولت یازدهم با فواصل تقریبا هرک��دام از ای��ن موارد نیاز ب��ه همکاری و‬ ‫هماهنگی عالوه بر اتخ��اذ برنامه‌ای مدون‬ ‫‪ ۴۵‬روزه برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اش��تغال معضل جدی اس��ت‪ .‬هدف از ایجاد صنای��ع مادر تقویت‬ ‫پیش روی کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای رفع بنیه صنعتی کش��ور بوده که شامل صنایع‬ ‫مش��کل اش��تغال باید ابتدا حوزه‌هایی که فل��زی‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬کانی غیرفل��زی‪ ،‬صنایع‬ ‫ظرفیت‌ه��ای مناس��ب و بیش��تری ب��رای شیمیایی‪ ،‬صنایع دارویی و غذایی است‪.‬‬ ‫در اس��تان مرکزی بیش از ‪2‬هزار و ‪700‬‬ ‫ایجاد اش��تغال دارند و ش��غل س��ریع‌تر در‬ ‫آنها ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬مورد توجه قرار گیرند‪ .‬واحد صنعتی وجود دارد که این اس��تان را‬ ‫رییس‌جمه��وری افزود‪ :‬صنعت توریس��م‪ ،‬در رده دوم صنای��ع م��ادر و رتبه چهارم در‬ ‫بخش معدن‪ ،‬صنعت و صنایع و فناوری‌های صنعت قرار داده اس��ت‪ .‬در اس��تان مرکزی‬ ‫نوی��ن ازجمل��ه زمینه‌های��ی هس��تند که ‪ 14‬ش��هرک صنعت��ی‪ 14 ،‬ناحیه صنعتی و‬ ‫ظرفیت‌های مناس��بی برای ایجاد اش��تغال ش��هر بزرگ صنعت��ی کاوه برای اس��تقرار‬ ‫صنایع استان نیز وجود دارد‪ .‬گمرک استان‬ ‫و در ضمن ایجاد تحرک در اقتصاد دارند‪.‬‬ ‫احمد دنیانور‪ ،‬عضو انجمن تولید‌کنندگان مرکزی در اراک و ساوه و تاالر بورس استان‬ ‫فوالد با بیان اینکه احداث صنایع مادر مثل مرکزی از مراکزی هس��تند ک��ه در جهت‬ ‫صنع��ت ف��والد در مناطق مختلف کش��ور توس��عه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی‬ ‫می‌تواند کمک شایانی به اشتغال‌زایی کند‪ ،‬اس��تان فعالی��ت و ارائه خدم��ات می‌کنند‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عالوه بر اش��تغال مستقیم ‪ 100‬س��رمایه‌گذاری صنعتی در اس��تان مرکزی‬ ‫هزار نف��ر در صنایع پایین دس��ت‪ ،‬صنعت به بیش از ‪70‬هزار میلیارد تومان با فعالیت‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬صنایع باالدستی و معادن مسیر بیش از ‪2‬هزار و ‪ 700‬واحد صنعتی می‌رسد‪.‬‬ ‫صنعتی شدن کشور فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫نیاز به ایجاد زیربناهایی توسط دولت دارد‪،‬‬ ‫عالوه بر ایجاد زیربناها‪ ،‬الزم است تسهیالت‬ ‫بانک��ی و معافیت‌ه��ای مالیات��ی به‌عنوان‬ ‫مشوق در نظر گرفته شود‪ .‬تامین مواد اولیه‬ ‫و تامین گاز و برق موردنیاز صنایع‪ ،‬می‌تواند‬ ‫نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع مادر لرس�تان و نبود س�رمایه‬ ‫در گردش‬ ‫نماین��ده م��ردم کوهدش��ت در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‌‪ :‬لرس��تان از نظر‬ ‫مناب��ع صنایع مادر فقیر اس��ت و خیلی از‬ ‫کارخانه‌ها به خاطر کوچک بودن و سرمایه‬ ‫در گردش با تعطیلی مواجه ش��ده اس��ت‌‪.‬‬ ‫اهلل‌یار ملکش��اهی در جلسه نشست رییس‬ ‫کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫لرس��تان اظهار ک��رد‪ :‬یک��ی از اصلی‌ترین‬ ‫شاخص‌ها و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫بحث امنیت اس��ت که خوشبختانه استان‬ ‫لرستان و به‌خصوص شهرستان‌های نورآباد‬ ‫و کوهدشت از این شاخصه برخوردار بوده و‬ ‫می‌توان گفت در تمام طول دوران انقالب‪،‬‬ ‫لرستان در مطلوب‌ترین حالت برای امنیت‬ ‫در رتبه‌های دوم‪ ،‬سوم و پنجم بوده است‌‪.‬‬ ‫وی افزود‌‪ :‬لرس��تان از نظ��ر منابع صنایع‬ ‫مادر فقیر اس��ت و بسیاری از کارخانه‌ها به‬ ‫خاطر کوچک بودن و سرمایه در گردش با‬ ‫تعطیلی مواجه شده است‌‪ .‬در کوهدشت دو‪،‬‬ ‫سه پروژه بس��یار مهم ازجمله پتروشیمی‪،‬‬ ‫ذوب‌آهن و س��یمان وجود دارد که مصوب‬ ‫ش��ده و االن هم تثبیت شده و سرمایه‌گذار‬ ‫ه��م دارند اما ای��ن س��رمایه‌گذاران نیاز به‬ ‫حمایت دارن��د‌‪ .‬علی کائیدی نماینده مردم‬ ‫پلدخت��ر در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬مش��کل‬ ‫اشتغال لرس��تان با تالش بخش خصوصی‬ ‫حل می‌شود اما بخش خصوصی هم انگیزه‬ ‫می‌خواهد‌‪.‬‬ ‫وی دراین خصوص به اعطای تس��هیالت‬ ‫به کارخانه س��یمان پلدختر اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬برای راه‌اندازی این کارخانه به‌دنبال‬ ‫تس��هیالت بودیم و در ای��ن زمینه به بانک‬ ‫مرک��زی ش��عبه لرس��تان مراجعه ش��د و‬ ‫متاس��فانه بانک بودجه‌ای نداشت که به ما‬ ‫بده��د‌‪ .‬کائیدی نبود منابع مالی دراس��تان‬ ‫و تعام��ل نداش��تن بانک‌ها را یک مش��کل‬ ‫برش��مرد و عن��وان کرد‪ :‬بخ��ش خصوصی‬ ‫جدای داش��تن منابع بای��د از تعامل ارزنده‬ ‫برخوردار باشد‌‪.‬‬ ‫‹ ‹کردستان صنعت مادر ندارد‬ ‫اگ��ر تم��ام فعالیت‌های اقتص��ادی را که‬ ‫ب��ا تولی��د کاال و خدم��ات ب��ا اس��تفاده از‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات س��اخته دس��ت‬ ‫بشر سر و کار دارد‪ ،‬به‌عنوان یک کل تصور‬ ‫کنیم‪ ،‬هر صنعت‪ ،‬زیرمجموعه‌ای از این کل‬ ‫است که تعداد زیادی از فعالیت‌های مشابه‬ ‫را ش��امل می‌شود‪ .‬نیز به این که در تمامی‬ ‫مناطق کش��ور صنایع مادر وجود داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬حس می‌شود‪.‬‬ ‫بااینکهیک‌سومصنایعمادردراستانمرکزی‬ ‫ق��رار دارد اما در برخی نقاط دیگر کش��ور‬ ‫ی��ا صنایع وجود ندارد یا این از توانایی‌های‬ ‫بالقوه آن منطقه استفاده نمی‌شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کردستان گفته بود که ‪70‬درصد واحدهای‬ ‫صنعت��ی موج��ود در اس��تان تعطی��ل ی��ا‬ ‫نیمه‌تعطیل هس��تند‪ .‬محم��د دره‌وزمی از‬ ‫دولت درخواس��ت کرد ی��ک برنامه مدون‬ ‫و کامل��ی ب��رای ایجاد فرصت‌های ش��غلی تپنده اقتصاد هر کش��ور نامید‪ ،‬چراکه این‬ ‫داشته باشد‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن صنایع‪ ،‬مولد محصوالت اولیه‌ای هستند که‬ ‫و تجارت کردس��تان به نبود صنعت مهم و صنایع دیگر را تغذیه می‌کنند‪ .‬صنایع مادر‬ ‫متوس��ط در کردستان اش��اره کرد و افزود‪ :‬را به علت جامعیت محصوالت و گستردگی‬ ‫کردس��تان در ح��ال حاضر از هی��چ گونه خدمات‪ ،‬موت��ور حرکت صنای��ع دیگر نیز‬ ‫صنعت مادری برخوردار نیس��ت‪ .‬در صورت می‌خوانن��د‪ .‬اس��تان اردبیل در چند س��ال‬ ‫ایجاد صنای��ع مادر در کردس��تان‪ ،‬صنایع گذش��ته از آسیب‌های مدیریت ناکارآمد به‬ ‫پایین‌دس��تی توس��ط بخش خصوصی هم دور نمانده است‪ .‬استاندار اردبیل چند وقت‬ ‫در کن��ار آن گس��ترش خواه��د یافت‪ .‬وی گذشته با اشاره به شناسایی بالغ بر ‪60‬هزار‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬معدن و گردش��گری را نفر بیکار در استان گفت‪ :‬برای رفع معضل‬ ‫ازجمله ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های کردستان بیکاری این اس��تان نیازمند توسعه صنایع‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه در چند مادر است‪ .‬مجید خدابخش بیان کرده بود‬ ‫سال گذش��ته معادن کردستان خام‌فروشی که س��اماندهی این تعداد بی��کاران و ایجاد‬ ‫ک��رده که این امر مش��کالت زی��ادی را در زمینه‌های ش��غلی نیازمند توس��عه صنایع‬ ‫راس��تای صنای��ع تبدیلی به‌دنبال داش��ته مادر و مولد است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در قانون هیچ‌گونه ممنوعیتی برای‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه پرداخ��ت ‪2‬میلیون‬ ‫خام‌فروشی وجود ندارد‪ ،‬در سال‌های اخیر ریال تس��هیالت نمی‌تواند برای این تعداد‬ ‫مواد اس��تخراجی از معادن به این صورت از شغل ایجاد کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ضروری است‬ ‫استان خارج شده است‪.‬‬ ‫زمینه تولید ش��غل پایدار در استان فراهم‬ ‫اگ��ر از خام‌فروش��ی مع��ادن جلوگیری ش��ود‪ .‬وی درخصوص ارائه تس��هیالت در‬ ‫نکنیم نه‌تنها اش��تغال ایجاد نمی‌شود بلکه قالب طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های‬ ‫ارزش اف��زوده‌ای از این‬ ‫زودب��ازده ب��ا ه��دف‬ ‫طریق عاید مردم استان‬ ‫اش��تغال‌زایی اضاف��ه‬ ‫حسن روحانی پیش از‬ ‫نمی‌شود‪‌.‬‬ ‫ک��رد‪ :‬در ده��ه ‪60‬طرح‬ ‫دره‌وزمی با اش��اره به انتخاباتریاست‌جمهوری بنگاه‌ه��ای زودبازده در‬ ‫اینک��ه هی��چ درآمدی‬ ‫سال‪ ۱۳۹۲‬گفته بود در‬ ‫کشور اجرا شد که نتایج‬ ‫مورد انتظ��ار را به‌دنبال‬ ‫در زمینه ارزش افزوده سال‪۲۰،۱۳۸۴‬میلیون و‬ ‫نداش��ت‪ .‬خدابخ��ش‬ ‫از طریق مع��ادن عاید ‪ ۸۶۰‬شاغل داشتیم و در‬ ‫مردم استان کردستان‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این طرح‬ ‫نشده‪ ،‬گفته بود که در سال‪۲۰،۱۳۹۱‬میلیون و‬ ‫در دول��ت قبلی با وجود‬ ‫حال حاضر در اس��تان ‪۶۰‬هزارنفر‪.‬اینوضعیت تجربه نامطلوب گذشته‬ ‫معادن سنگ‌آهن داریم در حالی است که قرار بود تکرار ش��ده و در ایجاد‬ ‫اما متاسفانه این معادن‬ ‫اش��تغال و رفع بیکاری‬ ‫بیش از‪1‬میلیون و‪۵۰۰‬‬ ‫تاثی��ر حداقلی داش��ته‬ ‫هیچ ارزش اف��زوده‌ای هزارموقعیتشغلیدر‬ ‫ب��رای اس��تان ندارن��د‬ ‫خدابخ��ش‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫سال ایجاد شود‬ ‫و تنه��ا یکس��ری افراد‬ ‫خواس��تار تعری��ف ‪ 3‬یا‬ ‫خ��اص از ای��ن معادن‬ ‫‪ 4‬پ��روژه کالن تولیدی‬ ‫سنگ‌آهن در استان سود می‌برند‪.‬‬ ‫برای هر کدام از شهرستان‌های استان شد‬ ‫دره‌وزمی‪ ،‬نبود صنایع بزرگ در کردستان و اف��زود‪ :‬می‌توان به جای س��رمایه‌گذاری‬ ‫را یادآور شده و گفته بود که صنایع کوچک در برنامه‌های خ��رد روی زمینه‌های ایجاد‬ ‫و متوس��ط موجود در کردس��تان متاسفانه اش��تغال در س��ایه تولید تمرک��ز کرد‪ .‬وی‬ ‫ب��ه دلیل رکود چند س��ال گذش��ته دچار از س��ازمان‌های اجرای��ی خواس��تار ارائ��ه‬ ‫مش��کالت ش��ده‌اند‪ .‬وی از نیمه‌تعطیل��ی پروژه‌های پیش��نهادی خود ش��د و افزود‪:‬‬ ‫‪70‬درص��د از واحده��ای صنعت��ی موجود دس��تگاه‌ها می‌توانن��د ب��ا تمرکز ب��ه این‬ ‫در اس��تان خبر داد و بیان کرد‪ :‬متاس��فانه طرح‌ها با تعامل با سایر ادارات زمینه جذب‬ ‫کردستان و تولیدکنندگان آن مظلوم واقع سرمایه‌گذار را فراهم کنند‪.‬‬ ‫شده‌اند‪ .‬دره‌وزمی با بیان اینکه برای رسیدن‬ ‫اس��تاندار اردبیل همچنین با بیان اینکه‬ ‫ن��رخ بی��کاری از ‪28‬درصد ب��ه ‪12‬درصد و بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاغذبازی‬ ‫ایجاد فرصت‌های ش��غلی در کردستان باید اداری و س��نگ‌اندازی‌های بخش��نامه‌های‬ ‫همکاری مضاعف و حمایت جهشی صورت اداری از س��رمایه‌گذاری منصرف می‌شوند‪،‬‬ ‫بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬با توج��ه به آمارها ‪4‬هزار نفر اضاف��ه ک��رد‪ :‬ضروری اس��ت بخش��نامه و‬ ‫در بخش معدن در کردس��تان مش��غول به دستورالعمل در خدمت سرمایه‌گذار باشد‪.‬‬ ‫کار هستند اما این آمار در کردستان ‪ 2‬هزار‬ ‫وی ب��ا تاکید به نق��ش ادارات مرتبط با‬ ‫نفر به‌دلیل فعال نبودن برخی معادن است‪ .‬س��رمایه‌گذاران از جمله صنعت و معدن و‬ ‫وی با اش��اره به وجود ذخایر سنگ‌آهن در بانک‌ها خواس��تار حمایت از سرمایه‌گذاران‬ ‫شهرستان‌های س��قز‪ ،‬قروه و بیجار‪ ،‬گفت‪ :‬و ج��ذب آنها برای توس��عه اس��تان ش��د‪.‬‬ ‫می‌توانیم با بهره‌گی��ری از ظرفیت زنجیره استاندار اردبیل معتقد است در شرایطی که‬ ‫کامل صنعت فوالد را در اس��تان راه‌اندازی نمی‌ت��وان به درآمد حاص��ل از فروش نفت‬ ‫کنیم ک��ه این می‌تواند اق��دام خوبی برای اتکا کرد‪ ،‬جذب س��رمایه و ایجاد واحدهای‬ ‫راه‌اندازی صنایع مادر در استان باشد‪.‬‬ ‫صنعتی مولد اس��ت ک��ه می‌تواند آبادانی و‬ ‫‹ ‹اردبیل نیازمند صنایع مادر است‬ ‫در ادام��ه کاهش نرخ بی��کاری را به دنبال‬ ‫صنایع م��ادر را به ج��رات می‌توان قلب داشته باشد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫صنایع مادر‪،‬‬ ‫زیربنای اقتصاد مولد‬ ‫مینوبدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫صنای��ع مادر و اساس��ی صنایع اس��تراتژیک و‬ ‫بنیادی هس��تند که حضور ای��ن صنایع‪ ،‬موجب‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬توسعه صنعتی و حمایت و پشتیبانی‬ ‫و تامی��ن تجهی��زات مورد نی��از صنعت کوچک‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫صنایع م��ادر در تمامی کش��ورهای جهان‪ ،‬بنا‬ ‫نهاده ش��ده‌‌اند تا بتوانند ساختار اصلی و بنیادی‬ ‫بخ��ش اقتصاد مولد را فراهم کنند‪ .‬به بیان دیگر‬ ‫ب��دون صنای��ع بنیادی‪ ،‬امکان رش��د و توس��عه‬ ‫صنعتی کشور به معنای علمی آن فراهم نیست‪.‬‬ ‫در دیدگاه��ی کل��ی بای��د گف��ت ک��ه صنایع‬ ‫م��ادر‪ ،‬قلب تپنده اقتصاد هر کش��ور به ش��مار‬ ‫می‌‌آیند‪ ،‬زیرا همان‌گونه که اشاره شد این صنایع‬ ‫محصوالتی را تولید می‌کنند که صنایع دیگر از‬ ‫آن بهره می‌برند‪.‬‬ ‫به دیگر س��خن صنایعی مانند صنعت فوالد که‬ ‫جزو صنایع مادر به ش��مار می‌آیند بس��یاری از‬ ‫تولید‌کنن��دگان داخلی به آن وابس��ته هس��تند‪.‬‬ ‫از جمل��ه تولید کنندگانی ک��ه از تولیدات فوالد‬ ‫استفاده می‌کنند می‌توان از کارخانه‌های خودرو‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬مس��کن‪ ،‬تاسیسات دریایی و ‪ ...‬نام‬ ‫برد‪ .‬نام دیگری که ب��رای صنایع جامع یا صنایع‬ ‫م��ادر وج��ود دارد‪ ،‬صنایع فناوری بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بدیهی اس��ت که یک��ی از اصلی‌ترین‬ ‫نیازهای کش��ور برای توس��عه‪ ،‬پویایی و رش��د‬ ‫صنعت مادر است‪.‬‬ ‫متاس��فانه باید گفت که صنایع مادر و بنیادی‬ ‫در ش��رایط کنونی با مش��کالت متعددی دست‬ ‫به گریبان هس��تند که مهم‌ترین این مش��کالت‪،‬‬ ‫کمبود مواداولیه‪ ،‬فرس��ودگی ماشین‌آالت و نبود‬ ‫برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌های جدید و عالوه بر آن‬ ‫نداشتن یک استراتژی بنیادی است‪.‬‬ ‫درهمان حال برخی از این صنایع مادر به حال‬ ‫خود رها شده‌اند و اقدامات بنیادی برای بازسازی‬ ‫کامل آنها انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬هم‌اکنون کل صنایع‬ ‫کش��ور با انحصارات دولتی و ش��به‌دولتی روبه‌رو‬ ‫هستند و نیاز به افزایش اعتبار و نقدینگی دارند و‬ ‫بانک‌ها اغلب تمایلی برای س��رمایه‌گذاری ندارند‬ ‫به عالوه وجود رکود تورمی و توجه نداش��تن به‬ ‫بخش مول��د اقتصادی مزید برعلت ش��ده و این‬ ‫مشکالت را فرا راه صنعت قرار داده است‪.‬‬ ‫با وجود همه این مس��ائل‪ ،‬بخش صنایع مادر و‬ ‫اساس��ی کشور‪ ،‬توجه ویژه‌ای می‌طلبد‪ ،‬زیرا این‬ ‫صنایع نه تنها زیربن��ای اقتصاد کالن بلکه عامل‬ ‫مهمی هم در اقتصاد مقاومتی هستند‪.‬‬ ‫به اعتقاد صاحب‌نظران سرمایه‌گذاری در صنایع‬ ‫مادر الزمه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫ای��ن صاح��ب نظران همچن��ان بر ای��ن باورند‬ ‫که اولویت در س��رمایه‌گ��ذاری برای صنایع باید‬ ‫مشخص باشد و صنایع مادر‪ ،‬اولویت اصلی صنایع‬ ‫در سرمایه‌‌گذاری هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر آن ایران از منابع زیادی در زمینه مواد‬ ‫معدنی برخوردار است که در سرمایه‌گذاری برای‬ ‫تولید صنعتی باید به این‪ ‬موارد توجه ویژه ش��ود‪.‬‬ ‫وجود ذخایر معدنی مناس��ب در کشور زمینه‌ای‬ ‫را برای اقتص��اد کالن فراهم کند که به صنایعی‬ ‫مانند پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم توجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬بنابراین صنای��ع مادر‪ ،‬صنایع وابس��ته را‬ ‫تقویت می‌کنند و زمینه برای دستیابی به اقتصاد‬ ‫مقاومتی فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫نبای��د از ی��اد برد که ب��ه گفته وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نقاط قوت توس��عه صنایع مادر‪،‬‬ ‫غنی بودن کش��ور به لحاظ وجود معادن و س��ایر‬ ‫مناب��ع طبیعی‪ ،‬امکان توس��عه صنایع محوری و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای صنعتی تجهیزات و ماشین‌س��ازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ع�لاوه ب��ر آن دسترس��ی ب��ه نیروهای‬ ‫تحصیلکرده و جوان و باانگیزه کافی در کش��ور از‬ ‫نقاط قوتی است که به رشد و توسعه صنایع مادر‬ ‫و سایر صنایع کمک می‌‌کند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اقداماتی که می‌تواند توان و س��اختار‬ ‫صنع��ت مادر را در کش��ور غنی‌تر س��ازد‪ ،‬بحث‬ ‫افزای��ش رقابت‌پذی��ری صنعتی و ارتقای س��هم‬ ‫ارزش اف��زوده صنعت��ی کش��ور در ارزش‌افزوده‬ ‫صنعتی در جهان است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه صنایع م��ادر همچنی��ن می‌توان‬ ‫رقابت‌پذی��ری صنعتی کش��ور را افزایش داد و با‬ ‫افزایش سهم صادرات صنعتی‪ ،‬گام‌های بلندتری‬ ‫را در توسعه برداشت‪.‬‬ ‫کمک به نوس��ازی و بازسازی صنایع و ارتقای‬ ‫به��ره‌وری تولید از دیگر اقدامات در این رابطه به‬ ‫ش��مار می‌‌رود‪ .‬همچنین کاه��ش مقررات زاید‬ ‫و دس��ت و پاگیر و غیراقتصادی از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که هم به رش��د صنایع مادر و هم صنایع‬ ‫دیگر یاری می‌رساند‪.‬‬ ‫در مجموع ایجاد روند شتاب در توسعه صنایع‬ ‫مادر و اساسی‪ ،‬گره‌های کور بخش صنعت را حل‬ ‫می‌کند که این امر مس��تلزم نگاهی کاملا جدید‬ ‫و استراتژیک به صنعت مادر در کشور است‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫رنگ‌هایی که‬ ‫نادیده گرفته می‌شود‬ ‫گروه گزارش‪ :‬رنگ یکی از مشخصات غذاست‬ ‫ک��ه در کنار ش��کل و طع��م آن از اهمیت فراوانی‬ ‫برخوردار است و برای بسیاری از مصرف‌کنندگان‬ ‫از معیارهای یک غذای مناسب محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫طع��م و رنگ غذا در بس��یاری از موارد به یکدیگر‬ ‫مربوطند‪ .‬از نظر صنایع غذایی اس��تفاده از رنگ‌ها‬ ‫ب��رای ایجاد فرآورده‌های جدید و بهبود کاال امری‬ ‫کاملا ضروری است و به همین دلیل مصرف رنگ‬ ‫در مواد غذایی روز به روز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫رنگ‌ه��ای غذایی به ‪3‬دس��ته معدنی‪ ،‬طبیعی و‬ ‫مصنوعی طبقه‌بندی می‌ش��وند‪ .‬رنگ‌های معدنی‬ ‫در طبیع��ت یاف��ت ش��ده و به ص��ورت مصنوعی‬ ‫ساخته می‌ش��وند‪ .‬اما این رنگ‌ها به‌ندرت در مواد‬ ‫غذایی استفاده می‌شوند‪ .‬رنگ‌های طبیعی مصرف‬ ‫بیشتری در صنایع غذایی دارند‪ .‬از جمله رنگ‌های‬ ‫طبیع��ی عبارتند از چغندر قن��د کارامل‪ ،‬کاروتن‪،‬‬ ‫کلروفی��ل‪ ،‬رون��اس و زعف��ران‪ .‬م��واد رنگ‌کننده‬ ‫مصنوعی از نظر مصرف در غذای انسان قابل قبول‬ ‫نیس��ت و خواص سرطان زا دارند‪ .‬استفاده از رنگ‬ ‫و افزودنی‌ه��ای غیرمجاز به مواد غذایی و خوراکی‬ ‫برای سالمتی افراد زیان‌آور است‪ .‬امروزه برخی از‬ ‫رنگ‌ه��ای غیرمجاز که برای رنگ ک��ردن قالی و‬ ‫لباس از آنها اس��تفاده می‌شود به علت ارزان بودن‬ ‫برای انواع خوراکی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تولی��د ‪ 7‬میلیون کیلو گرم رن��گ مصنوعی در‬ ‫دنیا‬ ‫براس��اس آمارها کارخانه‌ها و شرکت‌های غذایی‬ ‫در سراسر دنیا س��االنه حدود ‪ 7‬میلیون کیلوگرم‬ ‫رن��گ مصنوعی را ب��ه مواد غذای��ی تولیدی خود‬ ‫همچون بیس��کوییت‌ها‪ ،‬کرم بستنی‌ها‪ ،‬شیرینی‌ها‬ ‫و مغذی‌ه��ا اضاف��ه می‌کنن��د ک��ه بس��یاری از‬ ‫مصرف‌کنندگان از این مسئله ناراضی هستند‪.‬‬ ‫از مهم‌تری��ن دالیل اس��تفاده از رنگ‌ها در مواد‬ ‫غذایی جایگزین کردن رنگی به جای رنگدانه‌های‬ ‫موجود در م��اده غذایی که ط��ی فرآیند حرارتی‬ ‫تجزیه و تخریب می‌ش��وند‪ ،‬است‪ .‬یکنواخت کردن‬ ‫رن��گ محصول از دیگر علل اس��تفاده از رنگ‌های‬ ‫خوراکی اس��ت‪ .‬مثال در صنایع رب‌سازی به علت‬ ‫تغییرات فصلی رن��گ گوجه‌فرنگی تغییر می‌کند‬ ‫ک��ه اس��تفاده از رنگ‌های خوراکی ب��ه یکنواخت‬ ‫کردن رنگ محصول کمک می‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از رن��گ ب��رای هوی��ت دادن به یک‬ ‫محصول اس��تفاده می‌شود‪ .‬طبق اس��ناد تاریخی‬ ‫ح��دود ‪ 1500‬س��ال پی��ش از می�لاد مس��یح‬ ‫درشهر‌های مصر شیرینی‌پزها عصاره‌های طبیعی‬ ‫را برای بهبود ظاهر محصوالت خود مورد استفاده‬ ‫ق��رار می‌دادند‪ .‬به دنبال انقالب صنعتی و روند رو‬ ‫به رش��د صنعت مواد غذایی استفاده از رنگ‌های‬ ‫خوراک��ی نیز افزای��ش یافت‪ .‬چرا ک��ه از آن برای‬ ‫پنه��ان کردن کیفیت پایین مواد غذایی اس��تفاده‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹رنگ در طبیعت ‬ ‫رنگ‌ها به طور گس��ترده در تم��ام طبیعت‪ ،‬در‬ ‫میوه‌ها‪ ،‬س��بزی‌ها‪ ،‬دانه‌ها و ریش��ه‌ها وجود دارند‪.‬‬ ‫ما در غذاهای روزانه مقادیر زیادی از رنگدانه‌ها را‬ ‫مصرف می‌کنیم‪.‬‬ ‫طی س��ال‌های اخی��ر روی رنگدانه‌های طبیعی‬ ‫تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته و پیشرفت‌های‬ ‫زی��ادی در زمینه پایداری و حاللیت آنها به وجود‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫اما کماکان تحقیقات نش��ان از س��رطان‌زا بودن‬ ‫رنگدانه‌ه��ای غیرطبیع��ی دارند‪ .‬درح��ال حاضر‬ ‫اس��تفاده از رنگدانه‌های س��رطان‌زا به حدی است‬ ‫که س�لامتی مصرف‌کنن��دگان فدای س��وددهی‬ ‫بیشتر محصوالت شده است‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای تص��ور می‌کنن��د مس��مومیت ب��ا این‬ ‫افزودنی‌ها با اس��هال و اس��تفراغ شروع می‌شود و‬ ‫بعد از چند روز مش��کل حل می‌شود‪ ،‬اما در واقع‬ ‫ک��ه ناراحتی‌های گوارش��ی‪ ،‬س��اده‌ترین نوع این‬ ‫مسمومیت‌ها هستند‪ .‬اغلب مسمومیت به این نوع‬ ‫افزودنی‌ها اثر س��ریع نداش��ته و در طوالنی مدت‬ ‫موجب مسمومیت‌های کبدی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬خونی و ‪...‬‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن طب��ق تحقیق��ات انجام ش��ده تأثیر‬ ‫رنگ‌های مصنوعی روی بدن به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫گاه ب��ا تکثی��ر بیش از اندازه س��لول‌ها به ویژه در‬ ‫ک��ودکان در بلندمدت باعث ایجاد انواع تومورهای‬ ‫خوش‌خیم و بدخیم شده و زمینه ابتال به سرطان‬ ‫را فراه��م می‌کنن��د‪ .‬همچنی��ن ای��ن افزودنی‌ها‬ ‫می‌توانن��د موج��ب ب��روز اخت�لاالت رفت��اری‪،‬‬ ‫عقب‌افتادگی ذهنی‪ ،‬واکنش‌های ش��دید آلرژیک‬ ‫و حتی تش��دید بیش‌فعالی ش��وند که ب��روز این‬ ‫حالت‌ه��ا می‌تواند برای کودکان بس��یار خطرناک‬ ‫باش��د‪ .‬از سوی دیگر امکان بروز ناهنجاری کودک‬ ‫و سقط جنین در مادرانی که از خوراکی‌های رنگی‬ ‫به وفور استفاده می‌کنند نیز وجود دارد و می‌تواند‬ ‫موج��ب تغییرات عصبی و هورمونی در زنان باردار‬ ‫ش��ود‪ .‬نظارت‌های دقیق بازرس��ان و کارشناسان‬ ‫مربوط می‌تواند اس��تفاده از رنگ‌های غیرمجاز را‬ ‫کاهش ده��د‪ .‬امری که به نظر نمی‌رس��د تاکنون‬ ‫چندان جدی گرفته شده باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫مرکب ایرانی‬ ‫کجا مصرف می‌شود؟‬ ‫زهرا خندان‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫نگاهی به جایگاه و نقش صنعت رنگ‬ ‫این رنگ‌های ناشناخته بر دیوارها‬ ‫سها مرتضایی‪ :‬صنعت رنگ و رزین شاید تاکنون کمتر به چشم‬ ‫آمده باش�د‪ .‬با وجود اهمیت رنگ و پوش�ش مناس�ب در هر سازه‬ ‫ساخت بشر‪ ،‬جایگاه رنگ ‪ -‬آن هم جدا از نگاه زیبایی شناختی به‬ ‫آن‪ -‬برای عموم مردم چندان شناخته شده نیست‪.‬‬ ‫تولید رنگ در کشور از اواخر دهه ‪ 50‬جان گرفت و امروز صنعت‬ ‫رنگ کش�ور با بیش از ‪ 350‬واحد صنعت�ی مجاز ظرفیت ‪ 900‬هزار‬ ‫تن در س�ال تولید انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی و همچنین‬ ‫صدها واحد غیرمجاز مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫صنع�ت رنگ در ای�ران قدمتی حدود ‪ 80‬س�اله دارد اما آموزش‬ ‫آکادمیک علم رنگ و رزین تازه وارد است‪.‬‬ ‫‹ ‹رنگ در ایران هنوز جای پیشرفت دارد‬ ‫با وجود بیش از ‪ 70‬س��ال قدم��ت صنعت و رزین در‬ ‫کشور و تمام تالش‌ها هنوز راه‌های نرفته و کارهای انجام‬ ‫نش��ده بس��یاری در این زمینه وج��ود دارد‪ .‬زهرا ملکی‪،‬‬ ‫کارش��ناس رنگ و رزین در این باره می‌گوید‪« :‬با وجود‬ ‫پیش��رفت خوب صنعت رنگ و رزین ایران در اشل‌های‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬این صنعت هنوز رشد درخوری نداشته است‪.‬‬ ‫خأل به کارگیری متخصصان و تحصیل‌کردگان این رشته‬ ‫در صنعت ایران شدیدا احساس می‌شود‪».‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس صنعت رنگ و رزین‪ ،‬هنوز در‬ ‫ایران فارغ التحصیالن و کارشناس��ان رنگ در صنعت به‬ ‫کار گرفته نمی‌ش��وند‪« :‬نگاه به صنعت رنگ در کش��ور‬ ‫همچنان س��نتی است و بس��یاری از افراد غیرمتخصص‬ ‫ب��دون نظ��ارت کارشناس��ان در کارخانه‌ه��ا و کارگاه‌ها‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ ».‬ملکی می‌افزای��د‪ «:‬مدیریت‬ ‫غیرتخصصی و فقط بر پایه سرمایه داری‪ ،‬بر صنعت رنگ‬ ‫کش��ور حکمفرماس��ت‪ .‬هنوز لزوم مدیریت کارشناسی‬ ‫و علم��ی ب��ر ای��ن صنعت در می��ان فعاالن ای��ن حوزه‬ ‫جا نیفتاده است‪ ».‬ملکی با اشاره به رشد روزافزون واردات‬ ‫مواد اولیه صنعت رنگ و رزین ادامه می‌دهد‪«:‬در برخی‬ ‫موارد بیش از ‪ 90‬درصد مواد اولیه برای تولید رنگ‌های‬ ‫صنعتی تولید داخل نیس��ت‪ .‬این درحالی است که ایران‬ ‫با داشتن ذخایر نفتی گسترده امکان مناسبی برای تولید‬ ‫مواد اولیه را داراست‪ ».‬کارشناسان صنعت رنگ‪ ،‬شرایط‬ ‫نامناس��ب اش��تغال در این ح��وزه را از علت‌های اصلی‬ ‫پیش��رفت نکردن این صنعت در ای��ران می‌دانند‪ .‬ملکی‬ ‫می‌گوید‪ «:‬صنعت رنگ و رزین به خاطر فعل و انفعاالت‬ ‫ش��یمیایی هنگام مراحل تولید‪ ،‬برای افراد درگیر بسیار‬ ‫خطرناک اس��ت‪ .‬کارشناس��ان و صنعتگران به طور تمام‬ ‫وقت با مواد ش��یمیایی سر و کار دارند و در معرض ابتال‬ ‫به انواع س��رطان‌ها هستند‪ .‬با این حال وضعیت اشتغال‬ ‫فارغ التحصیالن این رشته اصال مناسب نیست و به هیچ‬ ‫وجه پاسخ خطرهای احتمالی را نمی‌دهد‪».‬‬ ‫‹ ‹مرگ تدریجی رنگ در ایران‬ ‫س��االنه حدود ‪ 150‬ت��ن رنگ از ایران به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و همجوار صادر می‌ش��ود‪ ،‬این درحالی اس��ت‬ ‫که رش��د صادرات رنگ و پوشش در کشور همسایه مان‬ ‫ترکیه طی سال‌های ‪ 1384‬تا ‪1389‬از ‪ 15‬میلیون دالر‬ ‫به ‪ 600‬میلیون دالر رس��یده است‪ .‬عالوه بر این مصرف‬ ‫سرانه رنگ نیز در این کشور ‪ 2‬برابر ایران است‪.‬‬ ‫حج��م صادرات رنگ ایران در مقایس��ه ب��ا واردات آن‬ ‫نش��ان از ضعف این صنعت در داخل کشور دارد‪ .‬ساالنه‬ ‫مقادیر وس��یعی از مواد اولیه صنعت رنگ به کشور وارد‬ ‫می‌شود اما تعداد واردکنندگان و آشفتگی واردات باعث‬ ‫شده مقدار دقیق واردات مواد اولیه چندان روشن نباشد‪.‬‬ ‫م��واد اولی��ه درحالی به کش��ور وارد می‌ش��ود که ایران‬ ‫ظرفیت و امکان تولید این موارد را چه از لحاظ دانش و‬ ‫ماشین آالت و چه از لحاظ فراوانی مواد معدنی داراست‪.‬‬ ‫ب��ا این حال صنعتگران تولید ارزان را ترجیح می‌دهند و‬ ‫مواد اولیه را از کش��ورهای دیگر وارد می‌کنند‪ .‬در نتیجه‬ ‫صنعتی که می‌توانس��ت حامی ش��غلی هزاران نفر باشد‬ ‫حتی نصف ظرفیت خود نیز تولیدکننده نیست‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر اعمال تحریم‌های گوناگون علیه ایران‪،‬‬ ‫اج��ازه نمی‌دهد مواد اولیه با کیفیت باال به کش��ور وارد‬ ‫در ح�ال حاض�ر حدود ‪ 800‬واح�د تولید رنگ و تینر در کش�ور‬ ‫وج�ود دارند که ‪ 350‬واح�د تولید رنگ بوده و ‪ 280‬واحد آن عضو‬ ‫تعاونی رنگ و رزین هس�تند‪ .‬از این تع�داد‪ ،‬حدود ‪ 10‬واحد تولید‬ ‫رن�گ اتومبیل و ح�دود ‪ 60‬واح�د تولید رنگ صنعتی در کش�ور‬ ‫مش�غول به فعالیتند‪ .‬به گفته کارشناسان رنگ حدود ‪ 60‬درصد از‬ ‫واحدهای رسمی تولید رنگ کیفیت و استاندارد محصول را رعایت‬ ‫می‌کنند و برخی واحدهای رنگ تخصصی در حد استاندارد تولید‬ ‫می‌کنن�د ولی هنوز اس�تاندارد داخلی در مورد آنه�ا وجود ندارد‪.‬‬ ‫تولید رنگ‌های ویژه مانند رنگ سیستم ناوبری‪ ،‬هوافضا‪ ،‬هواپیما‬ ‫و کشتی خوشبختانه بر اساس استاندارد هستند‪.‬‬ ‫ش��ود‪ .‬ناچار مواد اولیه نامرغوب ب��ه چرخه تولید رنگ‬ ‫ایران وارد می‌ش��وند و با توجه به اهمیت فراوان رنگ و‬ ‫پوشش‪ ،‬تاثیر منفی بر دیگر صنایع نیز می‌گذارند‪.‬‬ ‫ملکی در این باره می‌گوید‪ «:‬صنعت رنگ تکمیل‌کننده‬ ‫بس��یاری از صنایع دیگر است‪ .‬رنگ باید محافظی برای‬ ‫دیگر صنایع باش��د‪ .‬اما واردات بی‌رویه این صنعت را به‬ ‫زوال گذاشته و رنگی را که قرار است مانع تخریب دیگر‬ ‫صنایع باشد شدیدا تضعیف کرده است‪».‬‬ ‫‹ ‹مزیت نسبی ایران در صنعت رنگ‬ ‫با همه احوال‪ ،‬صنعت رن��گ در ایران نقاط مثبت هم‬ ‫دارد‪ .‬وجود منابع وس��یع نفتی به عنوان مواد اولیه نیاز‬ ‫این صنعت کش��ور ما را در وضعیت بالقوه مناسبی برای‬ ‫پیش��رفت این صنعت قرار داده اس��ت‪ .‬تولیدات صنعت‬ ‫پتروشیمی تامین‌کننده بسیاری از مواد اولیه و مصرفی‬ ‫م��ورد نیاز صنعت رنگ و رزین اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫کش��ور ما با داش��تن معادن روی و کربنات کلسیم‬ ‫ق��ادر ب��ه تولید ان��واع رنگدان��ه و رنگینه‌ه��ا برای‬ ‫صنع��ت رنگ اس��ت‪ .‬رنگ و رزین یک��ی از اقالم‬ ‫عمده کاالهای صادراتی ایران اس��ت که این کاال‬ ‫به کش��ورهایی چون افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزستان و‬ ‫ازبکستان فروخته می‌شود‪ .‬اما به گفته ملکی‪،‬‬ ‫کارشناس این حوزه«وارادت مواد اولیه رنگ‬ ‫با هزین��ه گمرکی و نرخ ارز ب��اال به صرفه‬ ‫نیس��ت و به همین علت در ش��رایط فعلی‬ ‫برخی تولید‌کنندگان نس��بت ب��ه واردات رنگ فله از‬ ‫چی��ن اقدام می‌کنن��د و آن را پس از بس��ته بندی‬ ‫در ایران با برند خود عرض��ه می‌کنند‪».‬به گزارش‬ ‫شورای اصناف کشور؛ عرضه فله رنگ‌های چینی‬ ‫با برندهای ایرانی درحالی اس��ت که پیش از این‬ ‫مواد اولیه اصلی تولید رنگ از کشورهای غربی‬ ‫مانند آلمان وارد می‌شد‪ ،‬اما حاال برای کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده تولید‪ ،‬مواد اولیه با کیفیت‬ ‫پایین از چین به کش��ور وارد می‌شود‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر واردات بی‌رویه مواد اولیه صنعت رنگ‪،‬‬ ‫واردات رن��گ نامرغ��وب چین��ی آن هم به نام‬ ‫کاالی ایرانی هم از س��وی دیگر ای��ن صنعت را زیر‬ ‫فشار گذاشته است‪.‬‬ ‫کارش��ناس رنگ و رزین این‌طور ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫«واردات از دو ط��رف صنعت رنگ را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اس��ت؛ نه رنگ وارداتی مرغوب اس��ت‬ ‫و ن��ه مواد اولیه برای س��اخت آن‪ .‬از همه بدتر‬ ‫ف��روش کاالی نامرغوب چین��ی به نام کاالی‬ ‫ایرانی اس��ت که اعتماد خریداران به جنس‬ ‫تولید داخل را کاملا از بین می‌برد‪».‬‬ ‫ساخت رنگ‌های روغنی کارخانه‌ای از روغن‌های گیاهی‬ ‫و پودرهای معدنی اس��تفاده می‌کردند و این امر تا سال‬ ‫‪ 1341‬که نخس��تین محصول رنگ روغنی با استفاده از‬ ‫رزین آلکید توس��ط ش��رکت پالس��کار تولید شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داشت‪ .‬رنگ پالس��تیک برای مصارف ساختمانی نیز در‬ ‫سال ‪ 1338‬توسط ش��رکت پالسکار تولید و پس از آن‬ ‫توسط دیگر شرکت‌ها توسعه یافت‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1344‬صنعت رنگسازی در ایران شکل تازه‌ای‬ ‫گرفت و واحدهای بیشتری فعالیت خود را آغاز کردند و‬ ‫محصوالت جدیدی مثل الک‌های روی چوپ‪ ،‬رنگ‌های‬ ‫هواخشک و کوره‌ای صنعتی و رنگ‌های تعمیری خودرو‬ ‫داخل ایران تولید شد‪.‬‬ ‫پیش از تولید رنگ صنعتی تمامی رنگ‌ها از گیاهان و‬ ‫پودرهای معدنی به دست می‌آمدند‪ ،‬گیاهانی چون‬ ‫حنا‪ ،‬روناس‪ ،‬گل سفید‪ ،‬الجورد و ‪. ...‬‬ ‫‹ ‹ پیشینه رنگ در ایران‬ ‫س��رآغاز صنعت رنگ به س��ال ‪ 1300‬ب��از می‌گردد‪.‬‬ ‫هنگامی که هنوز رنگ در داخل کش��ور تولید نمی‌ش��د‬ ‫و نقاش‌ها رنگ را با اس��تفاده از مواد گیاهی و معدنی به‬ ‫صورت دستی و با فرمول سنتی می‌ساختند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1318‬نخس��تین واح��د رنگس��ازی ام��روز‬ ‫رنگ‌سازی ایران‪ -‬اقدام به تولید رنگ روغنی کارخانه‌ای‬‫کرد و پس از آن ش��رکت‌های رنگ س��رو و رنگ شمس‬ ‫فعالیت رنگس��ازی خود را آغاز کردند‪ .‬در آن زمان برای‬ ‫با گذشت زمان استفاده از مواد معدنی و‬ ‫پس از آن پیگمنت‌ه��ای آلی رواج یافت‪ .‬رنگ در ایران‬ ‫آرام آرام پی��ش آمد و به امروز رس��ید‪ ،‬اما حجم واردات‬ ‫درشرایط حاضر نشان می‌دهد برای ادامه این صنعت در‬ ‫کشور تضمین محکمی الزم است‪.‬‬ ‫چند س��الی اس��ت رکود اقتصادی و ت��ورم ‪2‬رقمی‬ ‫گریب��ان صنعت چ��اپ را ه��م گرفته و دس��ت و بال‬ ‫چاپگران را بس��ته اس��ت‪ .‬اعمال تحریم‌ها علیه ایران و‬ ‫کمبود واردات مواد اولی��ه مرغوب و ناتوانی در فروش‬ ‫تولیدات داخلی به بازارهای خارجی صنعت چاپ را از‬ ‫رونق انداخته اس��ت‪ .‬اکثر چاپگران ایرانی به خصوص‬ ‫قدیمی‌ترها از نوس��ان قیمت مواد اولیه گله می‌کنند و‬ ‫مشکل اصلی صنعت چاپ ایران را ثبات نداشتن قیمت‬ ‫مواد اولیه مثل کاغذ و مرکب می‌دانند‪.‬‬ ‫با اعم��ال تحریم‌ها قیمت کاالهای وارداتی هم رو به‬ ‫افزایش گذاش��ت‪ .‬به گفته فعاالن این صنعت؛ از زمانی‬ ‫ک��ه قیمت کاالهای وارداتی افزای��ش یافته مواد اولیه‬ ‫اروپایی به کشور وارد نمی‌شود و به جای آن محصوالتی‬ ‫ت پایین‌تر به ب��ازار آمده و موجب افت کیفیت‬ ‫با کیفی ‌‬ ‫محصوالت چاپی شده است‪.‬‬ ‫چاپگ��ران از واردکنندگان هم دل خوش��ی ندارند‪.‬‬ ‫بنابر گفته چاپگ��ران‪ ،‬با وجود واردات مرکب نامرغوب‬ ‫از کش��ورهای غیرمتخص��ص‪ ،‬برخ��ی واردکنندگان‬ ‫همچن��ان مرکب را با قیمتی بس��یار بیش��تر از قیمت‬ ‫خرید به چاپگران می‌فروش��ند و واردات مرکب راهی‬ ‫برای کسب سود کالن شده است‪.‬‬ ‫علت این مس��ئله چن��دان پیچیده نیس��ت‪ .‬پس از‬ ‫ب با برند خارجی معتب��ر‪ ،‬برای فروش آن‬ ‫خری��د مرک ‌‬ ‫در بازارهای داخلی باید نمونه به چاپخان ‌ه یا فروش��نده‌‬ ‫ارائه ش��ود و بعد از آزمایش نمونه‪ ،‬قرارداد س��فارش و‬ ‫خرید تنظیم ش��ود‪ ،‬اما در ش��رایط فعل��ی این مراحل‬ ‫انجام نمی‌ش��ود و به علت تعدد واردکنندگان طی این‬ ‫مسیر عملی نیست‪.‬‬ ‫ام��ا جایگاه مرکب تولید داخل در بازار چاپ کش��ور‬ ‫کجاس��ت؟ به گفته فعاالن حوزه چ��اپ‪ ،‬مرکب تولید‬ ‫داخل برای ماش��ین‌های چهاررنگ مناسب نیستند و‬ ‫تنها برای اس��تفاده در ماشین‌های تک رنگ و دو رنگ‬ ‫کاربرد دارند‪ .‬س��طح کیفیت این مرکب هم متوس��ط‬ ‫اس��ت و محصول چاپ ش��ده با مرک��ب تولید داخل با‬ ‫محصول منتج از مرکب خارجی متفاوت است‪.‬‬ ‫اما صحبت‌های تولیدکنن��دگان مرکب داخلی هم‬ ‫ش��نیدنی اس��ت‪ .‬آنها در دفاع از محصول خود‪ ،‬تمایل‬ ‫‌اس��تفاده‌از‌مرکب‌خارج��ی‌در‌چاپخانه‌های‌ایرانی‌را‬ ‫عرف‌غلطی می‌دانند که در میان صنف چاپخانه‌داران‬ ‫‌جا‌افتاده‌است‪‌.‬در‌صورتی‌که‌مرکب‌وارداتی‌در‌همان‬ ‫‌کیفیت‌مرکب‌ایرانی‌و‌با‌قیمتی‌باالتر‌عرضه‌می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته تولیدکنندگان داخلی کار به جایی رسیده که‬ ‫برخی از ش��رکت‌ها‪ ،‬محصول خود را با نام و بسته‌بندی‬ ‫کشورهایی‌چون‌لبنان‪‌،‬س��وریه‪‌،‬سودان‌و‌کشور‌های‬ ‫‌آسیای‌میانه‌عرضه می‌کنند و از این طریق بازار فروش‬ ‫خود را رونق می‌بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹باال رفتن فروش مرکب داخلی‬ ‫با این حال تولیدکنندگان از باالرفتن فروش مرکب‬ ‫داخلی خبر می‌دهند‪ .‬به گفته شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫نس��بت فروش مرکب ایرانی به خارجی در حال حاضر‬ ‫‪ 70‬به ‪ 30‬اس��ت و در‌حال‌حاض��ر‌کیفیت‌مرکب‌های‬ ‫‌ایرانی‌نس��بت‌به‌مرکب‌های‌وارداتی‌از‌آسیای‌شرقی‬ ‫‌بهتر‌است‌در‌حالی‌که‌قیمت‌کمتری‌هم‌دارند‪.‬‬ ‫اگر به س��راغ چاپخانه‌ها بروی��م از اعتماد نکردن به‬ ‫مرک��ب ایرانی می‌ش��نویم‪ .‬چاپخانه‌داره��ا معتقدند‬ ‫مرک��ب مصرفی خود را از مرکب‌ه��ای وارداتی تامین‬ ‫می‌کنن��د؛ چرا که با تولید داخل نمی‌توانند به کیفیت‬ ‫مطلوبش��ان دس��ت پیدا کنند‪ .‬هرچند به گفته آنها در‬ ‫بعضی مرکب‌های رنگی مثل قرمز‪ ،‬گلی و آبی آسمانی‬ ‫از مرکب ایرانی راضی‌اند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی ‪ 4500‬تن مرک��ب تولید‬ ‫می‌کنند‪ .‬با این وجود این حجم وس��یع از تولید داخل‪،‬‬ ‫چاپخانه‌داره��ا کم��اکان مرک��ب واردات��ی را ترجیح‬ ‫می‌دهند‪ .‬آنها‌مرکب‌وارداتی‌را‌به نس��بت هماهنگ‌تر‬ ‫‌با‌عملکرد‌خود‌می‌دانند‌و‌دالیل‌این‌انتخاب‌را‌کیفیت‬ ‫‌باال‪‌،‬زود‌خشک‌شدن‪‌،‬همخوانی‌با‌الکل‌و‌نوردها‪‌،‬خوب‬ ‫‌نشستن‌روی‌کار‌و‌خشک‌نشدن می‌دانند‪.‬‬ ‫‌با این حال به نظر می‌رسد‌از‌میان‌مرکب‌های‌ایرانی‬ ‫‌رنگ‌های‌خاص‌و‌س��اختنی‌خوب‌از‌آب‌درآمده‌است‪.‬‬ ‫‌برخ��ی چاپخانه‌دارها معتقدن��د در‌مرکب‌های‌ایرانی‬ ‫‌رنگ‌ها‌بس��یار‌رقیق‌بوده‌و‌در‌پروس��ه‌چاپ‌با‌مشکل‬ ‫‌زمینه‌آوردن‌کار‌چاپی‌مواجه می‌ش��وند‪‌.‬عالوه بر آن‬ ‫‌این مرکب‌روی‌مقوای‌گالسه‌هم دیر‌خشک‌می‌شود‪.‬‬ ‫گله‌مندی چاپخانه‌داران از مرکب تولید داخل بیانگر‬ ‫کیفیت پایین این محصول اس��ت‪ .‬مرک��ب مورد نیاز‬ ‫چاپخانه‌داران از واردات این محصول تامین می‌شود‪.‬‬ ‫کیفیت مرکب ایرانی به حدی نازل ش��ده که با وجود‬ ‫قیمت بسیار ارزان‌تر‪ ،‬چاپخانه‌داران استفاده از مرکب‬ ‫خارج��ی را به‌صرفه‌تر می‌دانند و خرید مرکب گران‌تر‬ ‫را ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مشخص نیس��ت این حجم از مرکب‬ ‫تولید داخل کجا مصرف می‌ش��ود‪ .‬آیا بخش وس��یعی‬ ‫از این تولید ایرانی در پوشش کاالی خارجی به فروش‬ ‫می‌رس��د یا بازار خارجی ب��رای این محصول‪ ،‬آن هم با‬ ‫این سطح از کیفیت وجود دارد؟‬
‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ثروت در خدمت علم‪ ،‬گره‌گشای همه مشکالت‬ ‫سربازی با حقوق ‪ 140‬هزار تومانی‬ ‫ستیز با بیکاری و تنبلی راز صنعتی شدن‬ ‫‪15‬‬ ‫رونق تولید بدون فکر‌کردن غیرممکن است‬ ‫گروه آینه‪ :‬کار می‌کنی��م فکر نمی‌کنیم‪ ،‬کلی‬ ‫مرافعه برپ��ا می‌کنیم فکر نمی‌کنیم‪ ،‬مش��کالت بر‬ ‫مشکالت را تلنبار می‌کنیم‪ ،‬فکر نمی‌کنیم‪ ،‬بگذارید‬ ‫خیال‌م��ان را راحت کنیم اصال م��ا اهل فکر کردن‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬شاید این پرس��ش را مطرح کنید بیایید‬ ‫تکلیف‌مان را با کلمه فکر روشن کنیم‪ ،‬ببینیم اصال‬ ‫به چه چی��زی فکر کردن می‌گویی��م‪ ،‬تا دلیل چرا‬ ‫اصال فکر نمی‌کنیم را بفهمیم‪.‬‬ ‫بش��ر چرا نیاز دارد فکر کند‪ ،‬بیایید تبارشناس��ی‬ ‫کنی��م و دلیل این نیاز را بیابیم‪ ،‬برویم عقب‪ ،‬خیلی‬ ‫عقب‌تر برویم‪ ،‬وقتی بش��ر در غارها زندگی می‌کرد‪،‬‬ ‫مدام با مش��کالت روبه‌رو می‌ش��د‪ ،‬در همان موقع‬ ‫ش��روع کرد به اینک��ه ببیند با این همه مش��کالت‬ ‫چگونه کن��ار بیاید‪ ،‬آتش را اختراع کرد‪ ،‬روی دیوار‬ ‫نقش حیوانات را زد و تیری را به قلب‌شان گذاشت‬ ‫تا بتوان��د در واقعیت آنها را بپای��د‪ ،‬در همین چند‬ ‫خط ساده می‌فهمیم نیاز به فکر کردن منطق خود‬ ‫را از نیازهای��ی می‌گیرد که در عمل به راحتی قابل‬ ‫دسترس��ی نیس��تند‪ ،‬خوب ما‪ ،‬جامعه ما مشکالت‬ ‫فراوانی دارد و پس ما باید بیشتر فکر کنیم‪ ،‬پس ما‬ ‫چرا فکر نمی‌کنیم؟‬ ‫فکرهای دیروز مبدل به عادت امروز می‌شود‪ ،‬ما با‬ ‫عادت‌هایمان عمل می‌کنیم‪ .‬فکر می‌کنیم اگر کاری‬ ‫پیش نمی‌رود حتما کس��انی هستند که چوب الی‬ ‫چرخ می‌گذارند و ش��اید هم ش��انس نمی‌گذارد به‬ ‫هدف‌مان برس��یم‪ ،‬می‌رویم شمال برای تفریح‪ ،‬هوا‬ ‫توفانی و ابری می‌ش��ود و ما کلی به ش��انس‌مان بد‬ ‫و بی��راه می‌دهیم‪ ،‬از یاد می‌بریم با رفتن به س��ایت‬ ‫هواشناس��ی می‌توانس��تیم بفهمیم هوا برای س��فر‬ ‫چندان مناسب س��فر نیست و اگر کمی بیشتر فکر‬ ‫می‌کردیم طبیعت بر اساس قانونمندی که دارد راه‬ ‫به وضعیت هوایی متفاوت می‌کش��د و اصال اعتنایی‬ ‫به خوش‌شانسی و بدشانسی ما ندارد‪.‬‬ ‫وقت��ی فیلس��وف بلن��د آوازه‌ای مث��ل هایدگر با‬ ‫صراح��ت می‌گوید‪« :‬اندیش��ه برانگیزتری��ن امر در‬ ‫زمانه اندیش��ه‌برانگیز ما آن اس��ت که ما هنوز فکر‬ ‫نمی‌کنیم‪ ».‬تکلیف مردم روش��ن است‪ ،‬فکر کردن‬ ‫امری صعب است‪ ،‬مثل کورراهی تاریک است که در‬ ‫افق‌اش هیچ روزنه‌ای از نور در آن دیده نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫تفکر یافتن نس��بت بین مادیت اشیا با هم و رابطه‬ ‫آنها با ماست‪ ،‬اما دشواری کار آنجاست که در مورد‬ ‫خود می‌اندیش��یم و خ��ود را در خ�لأ می‌یابیم‪ ،‬ما‬ ‫چیستیم‪ ،‬چرا هس��تیم‪ ،‬بودن‌مان چه معنایی دارد‪.‬‬ ‫آیا زندگی کردن آنقدر ارزش دارد که به زحمت‌اش‬ ‫بیارزد‪.‬‬ ‫چندی قب��ل نتیجه تحقیقاتی منتش��ر ش��د که‬ ‫نتایج آن ش��گفت‌انگیز است‪ ،‬نش��ان می‌دهد مردم‬ ‫از فکر کردن می‌ترس��ند‪ ،‬در ای��ن خبر می‌خوانیم‪:‬‬ ‫پژوهشگران می‌گویند با اینکه به نظر می‌رسد چند‬ ‫دقیقه در تنهایی فکر کردن و به اصطالح س��رگرم‬ ‫نگاه روز‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.257.003.145‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪91.569.432‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪170.647‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪37.782.647‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪70.411‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪53.786.786‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪4.724.381.338 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.181.664.817 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.148.648.713 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪44.616.341‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪91.976.546‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪232.235.535‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫‪1.642.256‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪224.806.921‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪293.974‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده امسال‬ ‫‪2.293.785‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪83.468.930 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.960.845.859‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪93.757.807.444‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.605.677‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪293.316.906‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.753.649.913‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.425.156‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.611.186‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪23.198.794.720‬‬ ‫کردن خود با افکار‪ ،‬خاطرات یا تخیالت کاری ساده این تحقیقات ش��رکت کرده بودند می‌گفتند اینکه‬ ‫باش��د‪ ،‬اما تحقیقات نش��ان می‌دهد ای��ن کار برای جز فکر ک��ردن کار دیگری انجام ندهند برایش��ان‬ ‫بس��یاری از مردم دشوار اس��ت و حتی ممکن است س��خت اس��ت و لذت آن از کارهای س��اده‌ای مثل‬ ‫ش��وک الکتریکی را به آن ترجیح‬ ‫ج��دول ح��ل ک��ردن و مجل��ه‬ ‫دهن��د‪ .‬دکتر ویلس��ون می‌گوید‪:‬‬ ‫خواندن کمتر است‪.‬‬ ‫«ما هم مث��ل بقی��ه متوجه این تشکیل اتاق‌های فکر در تمام‬ ‫در تحقیق دیگری از تعدادی‬ ‫موضوع ش��ده‌ایم که مردم بسیار دنیا با این منظر است که مهم مردم عادی خواس��ته ش��د این‬ ‫درگیر فناوری‌های نو هس��تند و‬ ‫کار را در خان��ه انج��ام دهن��د‪،‬‬ ‫شمرده می‌شود و به این‬ ‫تمایلی ندارند وقت خود را با فکر دلیل در جهان امروز «دارایی ام��ا بیش از نیم��ی از آنها (‪۵۴‬‬ ‫کردن پر کنند‪».‬‬ ‫درصد) نتوانس��تند تکلیف خود‬ ‫فکری» یک کاالی با ارزش‬ ‫بنابرای��ن می‌خواس��تیم ببینیم‬ ‫را به انجام برس��انند و سر خود‬ ‫تلقی می‌شود و صاحبان‬ ‫ک��ه «برای م��ردم چقدر آس��ان‬ ‫را با موسیقی‪ ،‬موبایل یا کارهای‬ ‫امروز‬ ‫اس��ت که خ��ود را با اف��کار خود ایده و فکر در جهان‬ ‫دیگر گرم کردن��د‪ .‬در آزمایش‬ ‫بعدی به شرکت‌کنندگان گفته‬ ‫س��رگرم کنن��د‪« ».‬راس��تش ما درآمدهای زیادی دارند و‬ ‫انتظار داشتیم که این کار سختی اصال شرکت‌هایی در رقابت ش��د در مدتی که مشغول فکر‬ ‫کردن هستند‪ ،‬می‌توانند با فشار‬ ‫نباش��د‪ .‬ما فکر کردیم که ما این فزاینده برنده‌اند که دارای‬ ‫مغز ب��زرگ را داریم که می‌تواند‬ ‫دادن یک دکمه به خود ش��وک‬ ‫ایده‌های جدید باشند‬ ‫پ��ر از خاط��رات دلپذیر باش��د و‬ ‫الکتریکی وارد کنند‪.‬‬ ‫می‌تواند تخیل بپروراند‪ ،‬بنابراین‬ ‫در تنهایی فک��ر کردن وقتی‬ ‫نبای��د چند دقیقه لذت بردن از افکار خود س��خت همراه با کار دیگری مثل آش��پزی باش��د س��اده‌تر‬ ‫باشد‪ .‬ما تحقیق پشت تحقیق انجام دادیم و دیدیم اس��ت‪ ،‬ب��ا اینکه ای��ن ش��وک دردناک ب��ود و این‬ ‫برای بسیاری از مردم این کار آسانی نیست‪».‬‬ ‫افراد می‌گفتند حاضر نیس��تند آن را دوباره تجربه‬ ‫در این یازده تحقیق از ش��رکت‌کنندگان خواسته کنند‪ ،‬ام��ا در کمال تعجب یک چه��ارم زنان و دو‬ ‫می‌شد بدون اینکه کار دیگری انجام دهند بین ‪ 6‬تا س��وم مردان دکمه ش��وک را فش��ار دادند‪ .‬یکی از‬ ‫‪ 15‬دقیقه در تنهایی فقط فکر کنند‪ .‬کسانی که در ش��رکت‌کنندگان در ط��ول ‪ 15‬دقیقه ‪ ۱۹۰‬بار این‬ ‫کار را ک��رد‪ .‬ظاهرا فکر کردن بدون انجام دادن کار‬ ‫دیگ��ری برای این اف��راد آزاردهنده‌تر بود و ترجیح‬ ‫می‌دادن��د کاری بکنن��د‪ ،‬حتی اگر به خود ش��وکی‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫تش��کیل اتاق‌های فکر در تم��ام دنیا با این منظر‬ ‫اس��ت که مهم شمرده می‌ش��ود و به این دلیل در‬ ‫جهان امروز «دارای��ی فکری» یک کاالی با ارزش‬ ‫تلق��ی می‌ش��ود و صاحب��ان ایده و فک��ر در جهان‬ ‫امروز درآمدهای زیادی دارند و اصال ش��رکت‌هایی‬ ‫در رقاب��ت فزاین��ده برنده‌ان��د ک��ه دارای ایده‌های‬ ‫جدید باش��ند و این ایده‌ه��ا را مبدل به یک کاالی‬ ‫فکری بکنند‪ ،‬اتاق‌های فک��ر یا همان تیک تانگ‌ها‬ ‫– مخزن‌ه��ای به‌تدریج دارای��ی اصلی کمپانی‌های‬ ‫چندملتی می‌شوند‪ ،‬فرار مغزها را در این مورد قابل‬ ‫ارزیابی است و مهاجران دارای ایده به سرعت جذب‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫در جهان ‪ 2‬دس��ته نیروی انسانی در جهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬دس��ته‌ای که تنها کار می‌کنند و دسته‌ای که‬ ‫کارش��ان تولید دانش فکری است‪ ،‬کسانی که مدام‬ ‫کار می‌کنند بدون آنکه کاری کرده باش��ند‪ ،‬حاضر‬ ‫نیس��تند یک دقیقه فکر کنند تا ساعت‌ها نیازی به‬ ‫کار کردن نداش��ته باشند‪ ،‬آنها خود را زیر کوهی از‬ ‫کار دفن می‌کنند بدون آنکه ذره‌ای مشکالت را حل‬ ‫کنند‪ .‬حرم��ت پیدا کردن فکر کلید طالیی غلبه بر‬ ‫توسعه‌نیافتگی است‪.‬‬ ‫قدرتمندترین زنان در عرصه ‪ IT‬معرفی شدند‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.903.407‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.449.429‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.672.127‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.595.521.023‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪531.840.341‬‬ ‫غذا‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.293‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪206.857.747 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪82.173.284 $‬‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3.265.218‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1.186.030‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪728.404.346‬‬ ‫آب‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف امروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‪175.814.870‬‬ ‫ـ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫‌‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪142.409.271‬‬ ‫ـ منابع قابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪33.405.599‬‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫امروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫‪1.312.683.714.772‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪37.624.847‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.204.713.285.454‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز‌)‬ ‫‪14.342‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.585.311.523‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.768‬‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده‬ ‫(واحد‌)‬ ‫‪4.377.184.839.416‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.937‬‬ ‫سالمت‬ ‫ویرجینیا رومتی‬ ‫مگ وایتمن‬ ‫قدرتمندترین‪ ،‬بانفوذترین و برترین زنان حوزه آی‪.‬تی و فناوری برای سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی معرفی شدند‪.‬‬ ‫هر س��اله با نزدیک ش��دن به ماه‌های پایانی س��ال و آغاز س��ال میالدی‬ ‫جدی��د‪ ،‬برترین‌های هر حوزه معرفی می‌ش��وند تا از تالش و کوش��ش‌های‬ ‫آنها تقدیر ش��ود‪ .‬امسال نیز همانند سال‌های گذش��ته‪ ،‬برترین زنان رشته‬ ‫آی‪.‬تی اعالم شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مگ وایتمن‪ /‬مدیر عامل ‪HP‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وایتمن حدود ‪ 3‬س��ال اس��ت که به عن��وان مدیر عامل‬ ‫ش��رکت ‪ HP‬منصوب و معرفی شده است‪ .‬وی در حالی به عنوان پنجمین‬ ‫زن برتر حوزه آی‪.‬تی معرفی می‌ش��ود که پیش از این نیز عنوان بیستمین‬ ‫زن ثروتمن��د دنی��ا را از آن خود کرده بود‪ .‬در زمانی که وی مدیریت اچ‪.‬پی‬ ‫را پذیرفت‪ ،‬س��هام این شرکت سیر نزولی را طی می‌کرد اما این کمپانی با‬ ‫ورود وایتمن توانست دوران متفاوتی را تجربه کرده و شاخص سهام آن نیز‬ ‫روز به روز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ماریسا مایر‬ ‫شرلی سندبرگ‬ ‫‹ ‹ماریسا مایر‪ /‬مدیر عامل یاهو‬ ‫مایر ‪ 39‬ساله حدود ‪2‬س��ال است که به عنوان مدیر عامل یاهو منصوب‬ ‫شده است‪ .‬وی در حالی به عنوان یکی از ‪5‬زن برتر سال ‪ 2014‬میالدی در‬ ‫حوزه ‪ IT‬معرفی ش��ده است که در رتبه‌بندی مجله فوربز‪ ،‬هجدهمین زن‬ ‫مش��هور و ثروتمند دنیا نیز لقب گرفته بود‪ .‬وی یکی از جوان‌ترین مدیران‬ ‫فناوری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوزان ووجسکی‪ /‬گوگل‬ ‫در پس تمام تبلیغات ش��رکت گوگل از جمله ‪ Analytics،Adsense‬و ‪...‬‬ ‫می‌توان ردپایی از ووجس��کی یافت‪ .‬وی همان شخصی است که گاراژش را به‬ ‫سرگی‌برین و لری‌پیج اجاره داد تا بتوانند فعالیت‌های خود را انجام دهند‪ .‬وی‬ ‫در حالی به عنوان سومین زن برتر حوزه آی‪.‬تی در سال جاری معرفی می‌شود‬ ‫که عنوان دوازدهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ویرجینیا رومتی‪IBM/‬‬ ‫ویرجینیا که اغلب با اس��م جینی رومتی خطاب می‌ش��ود‪ ،‬نخستین زن‬ ‫سوزان ووجسکی‬ ‫مدیرعاملی اس��ت که در ش��رکت ‪ IBM‬منصوب شد‪ .‬رومتی توانست رتبه‬ ‫دوم موفق‌ترین زن حوزه آی‌‪.‬تی در س��ال جاری را به خود اختصاص دهد‬ ‫و این موضوع در حالی اس��ت که وی مقام دهمین زن ثروتمند دنیا را نیز‬ ‫از آن خود کرده بود‪ .‬اختصاص رتبه دوم برترین زن حوزه آی‪.‬تی در س��ال‬ ‫‪ 2014‬میالدی نشان از تالش‌ها و کوشش‌های ویرجینی برای ارتقای رتبه‬ ‫آی‪.‬بی‪.‬ام دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرلی سندبرگ‪Face Book /‬‬ ‫«ش��رلی سندبرگ» نخس��تین و برترین زن حوزه آی‪.‬تی در سال ‪2014‬‬ ‫میالدی نام گرفته است‪.‬‬ ‫س��ندبرگ از س��ال ‪ 2008‬میالدی به عنوان مدیر بخ��ش عملیات وارد‬ ‫ش��رکت فیس‌بوک اما بعد از مدتی به عنوان یک��ی از اعضای هیات مدیره‬ ‫فیس‌بوک انتخاب ش��د‪ .‬وی نهمین زن ثروتمند دنیا معرفی شده و اکنون‬ ‫نی��ز لقب برترین زن حوزه آی‪.‬تی در س��ال ‪ 2014‬می�لادی را از آن خود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫‪8.549.388‬‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪5‬‬ ‫مر ‌‬ ‫سال‬ ‫‪5.005.837‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪27.667.117‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام‬ ‫مر ‌‬ ‫زايمان در اين سال‬ ‫‪226.405‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪36.526.819‬‬ ‫‪1.107.100‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪5.408.797‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪645.981‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده امروز‬ ‫‪6.793.917.017‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال‬ ‫مر ‌‬ ‫سيگار‬ ‫‪3.292.221‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف‬ ‫مر ‌‬ ‫الکل‬ ‫‪1.647.149‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد‬ ‫مخدر غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات‬ ‫جاده‌اي امسال‬ ‫‪706.218‬‬ ‫‪263.460.742.624 $‬‬ ‫‪889.003‬‬
‫خبر‬ ‫چالش‌‌های مهم‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫و روش‌های جذب منابع‬ ‫به گفته مش��اور اقتص��ادی رییس‌جمهوری‬ ‫و سرپرس��ت وزارت عل��وم‪ ،‬مش��ارکت یکی از‬ ‫اصلی‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش اس��ت‬ ‫و فقط موضوع مش��ارکت‪ ،‬مالی نیس��ت و باید‬ ‫در همه جهت‌ها مش��ارکت مردم را به س��مت‬ ‫آموزش و پرورش جلب کرد تا مشکالت بزرگ‬ ‫و مزمن در این حوزه برداشته شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬محمدعل��ی نجفی گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون س��ازوکارهای خوبی برای مشارکت‬ ‫مردم پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬اما کافی نیست‬ ‫و معتق��د هس��تم که م��ردم را بای��د از طریق‬ ‫طراحی سازوکارهای جدید در مسائل مختلف‬ ‫آموزش و پرورش دخیل کرد‪.‬‬ ‫نجف��ی ب��ا تاکی��د مجدد ب��ر اینک��ه یکی از‬ ‫چالش‌ه��ای اصل��ی آموزش و پرورش مس��ئله‬ ‫مشارکت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید بخشی از‬ ‫اختیارات حوزه س��تادی آم��وزش و پرورش نه‬ ‫تنها به مناطق‪ ،‬بلکه به مدارس داده شود و آن‬ ‫مدارس��ی که تدریجا توانایی‌ه��ای الزم در آنها‬ ‫به وجود می‌آید بتوانند در بخش��ی از برنامه‌ها‬ ‫تصمیم‌گیری کنند‪.‬‬ ‫مش��اور اقتصادی رییس‌جمهوری با اشاره به‬ ‫یکی از چالش‌ه��ای مهم آموزش و پرورش که‬ ‫موضوع منابع مالی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بخش‬ ‫منابع مالی‪ ،‬آموزش و پرورش سال‌هاس��ت که‬ ‫فک��ر می‌کند چگون��ه می‌تواند تن��وع به منابع‬ ‫بدهد‪ ،‬یعنی اتکای صرف به منابع دولتی و آن‬ ‫هم به عنوان بودجه‌های مستقیم دولتی‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید نخس��ت ب��ه منابع غیردولتی‬ ‫توجه ک��رد و در بخش مناب��ع دولتی هم باید‬ ‫به س��مت روش‌ه��ای غیربودج��ه‌ای رفت و از‬ ‫روش‌های دیگر منابعی را برای آموزش و پرورش‬ ‫به دست آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نیروی مازاد‬ ‫معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و‬ ‫پ��رورش نیز گف��ت‪ :‬بحث س��اماندهی نیروی‬ ‫انس��انی به معنای این نیست که مشکل نیروی‬ ‫انس��انی آموزش و پ��رورش همین امس��ال به‬ ‫طور کامل حل خواهد ش��د چراکه این مشکل‬ ‫قدیمی اس��ت و ب��ا جابه‌جایی زی��ادی که در‬ ‫آموزش و پرورش صورت می‌گیرد دائما به این‬ ‫مسئله دامن زده می‌شود‪ .‬اما سیاست آموزش‬ ‫و پ��رورش کاهش نیروهای مازاد به حد مقدور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬عل��ی زرافش��ان در مورد‬ ‫ساماندهی نیروهای مازاد در آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬نیروهایی ک��ه نتوانس��تیم برای‬ ‫فعالی��ت آنها در م��دارس مکان‌یاب��ی کنیم به‬ ‫نیروهای مازاد تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت آم��وزش‬ ‫و پ��رورش با بی��ان اینکه البت��ه نیروهایی که‬ ‫به صورت تمام وقت مازاد باش��ند‪ ،‬بس��یار کم‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬کاری که طی س��ال گذش��ته‬ ‫انجام شد‪ ،‬این بود که با همکاری فرهنگیان این‬ ‫نیروهای مازاد را در دوره‌های مختلف تحصیل‬ ‫به کار گرفتیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مث��ال اگر در دوره‬ ‫اول متوسطه‪ ،‬بخش��ی از نیرو‌ها مازاد بودند به‬ ‫دوره ابتدایی فرس��تاده می‌ش��دند یا اینکه در‬ ‫پست‌هایی که با کمبود نیرو مواجه بودیم مانند‬ ‫مش��اور‪ ،‬کتابدار یا مس��ئول آموزشگاه مشغول‬ ‫به خدمت می‌شدند‪.‬‬ ‫زرافش��ان سه عامل جنسیت‪ ،‬رشته تحصیلی‬ ‫و م��کان جغرافیایی را در مازاد ش��دن نیرو‌ها‬ ‫موث��ر دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ا در‬ ‫مکان‌های��ی دارای نی��روی اضافه هس��تیم که‬ ‫ام��کان به‌کارگیری آن نیرو‌ه��ا را نداریم و در‬ ‫رش��ته‌هایی با مازاد نیرو مواجه هستیم که به‬ ‫آنها نیازی نیست‪.‬‬ ‫مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت آم��وزش‬ ‫و پ��رورش اف��زود‪ :‬آنچه در بحث س��اماندهی‬ ‫نی��روی انس��انی ب��ه اس��تان‌ها اب�لاغ ش��ده‪،‬‬ ‫این اس��ت که با آموزش ضمن خدمت‪ ،‬نیرو‌ها‬ ‫را آموزش دهیم تا بتوانند در رشته‌هایی غیراز‬ ‫رش��ته خود که به آنها نیاز اس��ت‪ ،‬مشغول به‬ ‫خدمت شوند‪.‬‬ ‫زرافش��ان با اش��اره ب��ه ‪ ۳‬ه��زار نیرویی که‬ ‫قرار اس��ت در س��ال‌جاری بازنشس��ته شوند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همه این بازنشس��تگان پی��ش از موعد‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بلکه حدود ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۵‬هزار نفر جزو‬ ‫نیروهایی هس��تند که س��نوات خدمت‌ش��ان‬ ‫ب��ه پای��ان رس��یده و در ی��ک بس��تر طبیعی‬ ‫بازنشسته می‌شوند‪.‬‬ ‫معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و‬ ‫پرورش ادامه داد‪ ۵ :‬هزار نفر نیز جزو نیروهای‬ ‫م��ازادی هس��تند که ب��ه خدمات آنه��ا نیازی‬ ‫نداریم‪ ،‬بنابراین آنها می‌توانند با سنوات ارفاقی‬ ‫بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ثروتدرخدمتعلم‪،‬گره‌گشایهمهمشکالت‬ ‫گ�روه آین�ه‪« :‬علم بهتر اس��ت یا ث��روت»‪ ،‬اگر‬ ‫جوان‌تر بودیم و می‌خواس��تیم انش��ای دبس��تانی‬ ‫بنویس��یم حتما جواب‌مان مشخص بود‪ ،‬اصال خانم‬ ‫یا آق��ا معلم وقتی نمره ‪ 20‬یا کم��ی پایین‌تر به ما‬ ‫م��ی‌داد که حتما جواب‌مان ای��ن بود که حتما علم‬ ‫بهتر اس��ت‪ ،‬اما این روزها با تردید به این پرس��ش‬ ‫نگاه می‌کنیم و نمی‌توانیم بی‌محابا جواب دهیم علم‬ ‫بهتر اس��ت‪ ،‬جدا از تغییری ک��ه در روحیه مردم به‬ ‫وجود آمده و همه در چش��م هم چش��می به خانه‬ ‫بزرگ‌تر‪ ،‬ماش��ین‌های گرانتر و حساب‌های بانکی با‬ ‫اعداد درش��ت تر فکر می‌کنن��د حتما جواب عملی‬ ‫اکثری��ت آن‌ اس��ت که حتما ثروت بهتر اس��ت‪ .‬هر‬ ‫چند به همین صراحت در پاسخ شفاهی نمی‌توانند‬ ‫جواب بی‌نقاب بدهند و حتما با هزار استدالل ثابت‬ ‫می‌کنند علم بهتر است‪.‬‬ ‫ش��اید اگر سعدی در زمانه ما بود دیگر نمی‌سرود‬ ‫«توان��ا بود هر که دانا بود»‪ ،‬چ��ون امروز دانایان در‬ ‫عس��رت زندگی می‌کنند و توانای��ی از پول می‌آید‪،‬‬ ‫ش��اید در قرن بیستم وضع همین طور بود که یکی‬ ‫از صاحب‌نظ��ران گفت‪« :‬هر ان��دازه قدرت پول من‬ ‫نیرومندتر باشد من نیرومندترم‪.‬‬ ‫خصایص پول خصایص من و نیروهای من‪ ،‬یعنی‬ ‫من دارنده اس��ت‪ .‬بنابراین آنچه من هس��تم و آنچه‬ ‫را م��ن می‌توانم انجام دهم ب��ه هیچ رو فردیت من‬ ‫ت هس��تم ام��ا می‌توانم‬ ‫تعیی��ن نمی‌کند‪ .‬من زش�� ‌‬ ‫زیباترین‌ها را بخرم‪.‬‬ ‫به این معناست که بگوییم من زشت نیستم‪ ،‬زیرا‬ ‫تاثیر زش��تی و قدرت مشمئز کننده‌اش را پول من‬ ‫از می��ان برمی‌دارد‪ .‬من بی‌وج��دان و حقه‌باز و ابله‌‬ ‫هس��تم اما پول محترم اس��ت و بنابراین دارنده‌اش‬ ‫نیز محترم است ‪ .‬به عالوه‪ ،‬پول مرا از هچل حقه‌باز‬ ‫بودن نجات می‌دهد و بنابراین فرض گرفته می‌شود‬ ‫که من صدیق و صمیمی‌ام‪.‬‬ ‫پ��ول وف��اداری را به خیانت‪ ،‬عش��ق را به نفرت‪،‬‬ ‫نفرت را به عش��ق‪ ،‬فضیلت را به رذالت‪ ،‬رذالت را به‬ ‫فضیلت‪ ،‬بنده را به ارباب‪ ،‬ارباب را به بنده‪ ،‬یاوه را به‬ ‫عقل و عقل را به یاوه بدل می‌کند‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان از منظر انس��انی و نگاه عاطفه‌ای‌تر‬ ‫بتوان با ای��ن رویکرد موافق بود‪ ،‬ولی از منظر دیگر‬ ‫می‌توان بحث را به گونه دیگر صورت‌بندی کرد اگر‬ ‫علم و ثروت را به صورت اجتماعی در نظر بگیریم و‬ ‫نه فردی‪ ،‬شاید بتوان پاسخ متفاوتی به این پرسش‬ ‫داد‪ ،‬وقتی علم بخواهد مبدل به تکنولوژی ش��ود و‬ ‫از ای��ن طریق در زندگی جمعی نقش مفیدی بازی‬ ‫کند‪ ،‬علم باید از طریق پول حمایت ش��ود تا بتواند‬ ‫ای��ن علم را در پیامد عمل��ی‌اش محقق کرد‪ ،‬امروز‬ ‫اختراع دیگر صبغه فردی ندارد و موسسات تحقیق‬ ‫و توسعه با بودجه‌های کالن علم را وارد چرخه تولید‬ ‫و زندگی می‌کنند‪ ،‬اما آیا همیش��ه ثروت در خدمت‬ ‫علم قرار می‌گیرد‪ ،‬حتما این طور نیس��ت‪ ،‬چه بس��ا‬ ‫ثروت‌هایی در خوش‌گذرانی‌ها و خوش‌باشی‌ها هدر‬ ‫می‌روند و بس��یاری از دانشمندان در عسرت به سر‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫ش��اید روایتی از پیامبر اس�لام هم��ه ماجرا را به‬ ‫خوبی ش��رح ده��د‪ :‬روزی یکی از ی��اران پیامبر از‬ ‫ایش��ان پرس��ید‪ :‬ای رس��ول خدا‪ ،‬علم بهتر است یا‬ ‫ثروت؟ حضرت محمد(ص) فرمودند‪ :‬علم به ‪ 7‬دلیل‬ ‫بر م��ال و ثروت برتری دارد‪ :‬عل��م میراث پیامبران‬ ‫است و ثروت میراث فرعونیان‪.‬‬ ‫علم با خرج کردن و بخش��یدن کم نمی‌شود‪ ،‬ولی‬ ‫مال با خرج کردن کم می‌شود‪ .‬مال و ثروت محتاج‬ ‫به نگهبان و حافظ است‪ ،‬ولی علم محافظ و نگهبان‬ ‫صاحبش (یعنی فرد عالم) اس��ت‪ .‬هنگام مرگ‪ ،‬علم‬ ‫با انسان همراه است‪ ،‬یعنی دارایی و ثروتی است که‬ ‫حتی وقت مردن هم از او جدا نمی‌ش��ود‪ ،‬ولی مال‪،‬‬ ‫هنگام مرگ‪ ،‬انس��ان را رها می‌کند و باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫هم کافر و ه��م مومن هر دو می‌توانند مال و ثروت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬اما فقط یک فرد مومن اس��ت که‬ ‫دارای علم خداشناسی و معارف دین است‪.‬‬ ‫هم��ه م��ردم ب��ه ف��رد مومن��ی ک��ه دارای علم‬ ‫خداشناسی و معارف دین است‪ ،‬برای پاسخ سواالت‬ ‫دینی ش��ان نیاز دارند‪ ،‬ولی هم��ه به صاحب مال و‬ ‫ثروت‪ ،‬نیاز ندارند‪ .‬علم خداشناسی و معارف دینی‪،‬‬ ‫به انس��ان هنگام عبور از پل صراط کمک می‌کند‪،‬‬ ‫ولی ثروت نه تنها به انس��ان کمکی نمی‌کند‪ ،‬بلکه‬ ‫اگر از راه نا مش��روع و حرام به دس��ت آمده باشد‪،‬‬ ‫مانع عبور او از پل صراط می‌ش��ود‪ .‬می‌دانید صراط‬ ‫چیست؟ اگر نمی‌دانید‪ ،‬از بزرگ‌ترهای‌تان بپرسید‪.‬‬ ‫تجمع حامیان محیط زیست در پی خشکسالی زاینده‌رود‬ ‫حامی��ان محی��ط زیس��ت در پ��ی خشکس��الی‬ ‫زاینده‌رود‪ ،‬بعد از ظهر پنجش��نبه (‪ 6‬ش��هریور) در‬ ‫یو‌سه پل اصفهان تجمع کردند‪.‬‬ ‫س‌‬ ‫بخش��ی از آب مورد نیاز اس��تان اصفهان از س��د‬ ‫زاین��ده‌رود واق��ع در ‪ 110‬کیلومتری غرب اس��تان‬ ‫اصفهان تامین می‌ش��ود که حج��م مفید آن ‪1090‬‬ ‫میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد که هم‌اکن��ون حدود ‪100‬‬ ‫میلی��ون مترمکع��ب آب در این س��د باقی‌مانده که‬ ‫بخش��ی از آن ش��امل رسوبات اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که فروردین امسال هشدار داده شده بود ‪23‬‬ ‫درصد از آب سد بیشتر باقی نمانده است‪.‬‬ ‫لب‌های خشکیده ایران(بخشپایانی)‬ ‫تابن�اک‪ ‌:‬به‌تازگ��ی مقاله‌ای ب��ا عنوان‬ ‫«مدیری��ت آب در ای��ران؛ دالی��ل بحران‬ ‫فزاین��ده چیس��ت؟» به قلم دکت��ر کاوه‬ ‫مدن��ی‪ ،‬اس��تاد و محقق مرکز سیاس��ت‬ ‫محیط‌زیس��تی دانشگاه س��لطنتی لندن‬ ‫در ویژه‌نام��ه مرب��وط به امنی��ت آب در‬ ‫خاورمیانه در نشریه پژوهشی «مطالعات و‬ ‫علوم محیط‌زیست» منتشر شده است که‬ ‫ب��ه تحلیل بحران آب در ایران می‌پردازد‪.‬‬ ‫نویس��نده در ای��ن مقاله ضمن اش��اره به‬ ‫س��ابقه غیرقاب��ل انکار تاریخ��ی ایران در‬ ‫پیش��رو ب��ودن در مدیریت پای��دار منابع‬ ‫آب‪ ،‬وضعی��ت کنونی را بس��یار بحرانی با‬ ‫ابعادی وسیع و عمیق دانسته و به بررسی‬ ‫ریش��ه‌های ایجاد آن و راهکارهای خروج‬ ‫از آن پرداخته اس��ت‪ .‬به عقیده او‪ ،‬به‌طور‬ ‫کلی عطش تصمیم‌گیران ایران به توسعه‬ ‫پرش��تاب و ب��دون توجه ب��ه هزینه‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی از ریش��ه‌های ناب��ودی و‬ ‫آسیب‌های جدی زیست‌محیطی و بحران‬ ‫آب محس��وب می‌شود‪ .‬بخش نخست این‬ ‫مقال��ه پنجش��نبه در روزنام��ه‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬بخ��ش دوم آن را ام��روز‬ ‫می‌خوانید‪:‬‬ ‫در ی��ک کالم می‌توان گفت؛ کش��وری‬ ‫که نامش ب��ا نام معاهده جهانی رامس��ر‬ ‫در م��ورد تاالب‌ه��ای مه��م بین‌الملل��ی‬ ‫گره خورده اس��ت‪ ،‬امروزه در حال قربانی‌‌‬ ‫کردن مناب��ع ارزش��مند آب دریاچه‌ها و‬ ‫تاالب‌های خود به پای توس��عه اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رودخانه‌ها هم قربانی اجرای بی‌حدومرز‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌‌ای هستند که با هدف‬ ‫ش��کوفایی اقتص��ادی طراحی ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫س��دها یکی پ��س از دیگ��ری و با هدف‬ ‫حمای��ت از کش��اورزی‪ ،‬تولی��د انرژی و‬ ‫تامین آب ش��رب ش��هرها بنا می‌ش��وند‪.‬‬ ‫ایران در ح��ال حاضر ‪۳۱۶‬س��د بزرگ و‬ ‫کوچک با ظرفیت نگه��داری ‪۴۳‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب دارد و ‪۱۳۲‬س��د دیگر هم در‬ ‫حال ساخته‌ش��دن هستند‪ .‬به‌غیر از این‬ ‫سدها‪ ،‬زمزمه مطالعات امکان‌سنجی برای‬ ‫س��اخت ‪۳۴۰‬س��د دیگر هم وجود دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر به تعداد س��دهای در حال س��اخت‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬ایران مقام س��وم را در دنیا به‬ ‫دس��ت می‌آورد‪ .‬اما آیا کسب این جایگاه‪،‬‬ ‫ارزش صدم��ات زیس��ت‌محیطی فرآیند‬ ‫ساخت‌وساز این سدها را دارد؟‬ ‫داس��تان غم‌انگیز آب در ایران منحصر‬ ‫به آب‌های سطحی نیس��ت و به آب‌های‬ ‫زیرزمین��ی هم می‌رس��د‪ .‬کمبود آب‌های‬ ‫س��طحی باعث شده است که ‪۵۵‬درصد از‬ ‫کل نیاز آب کش��ور از آب‌های زیرزمینی‬ ‫تامین ش��ود و این امر ای��ران را در زمره‬ ‫کش��ورهایی قرار می‌دهد که بیش��ترین‬ ‫بهره‌ب��رداری از مناب��ع آب زیرزمین��ی را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که ای��ران تا همین‬ ‫لحظه ه��م بخ��ش زی��ادی از منابع آب‬ ‫زیرزمینی‌اش را مصرف کرده است‪ .‬اگرچه‬ ‫تخمی��ن‌زدن میزان برداش��ت بی‌رویه از‬ ‫منابع آب زیرزمینی آسان نیست‪ ،‬کاهش‬ ‫سطح تراز آب‌های زیرزمینی که در بعضی‬ ‫مناطق کشور تا ‪2‬متر در سال هم می‌رسد‬ ‫خ��ود گوی��ای می��زان مصرف آنهاس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن برداش��ت‌های بی‌روی��ه‪ ،‬وضعی��ت‬ ‫‪۲۲۷‬چشمه از ‪۶۰۹‬چشمه آب زیرزمینی‬ ‫کشور را بحرانی کرده است‪ .‬کاهش سطح‬ ‫آب‌های زیرزمینی موجب نشس��ت سطح‬ ‫زمین در بسیاری از دشت‌های کشور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروزه میزان نشست دشت تهران‬ ‫نزدیک به ‪۳۶‬س��انتیمتر در سال است که‬ ‫باالترین میزان نشس��ت س��طح زمین در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬بالیی که ب��ه صورت پنهان‬ ‫بر س��ر آب‌های زیرزمینی ای��ران می‌آید‬ ‫عواقبی بس��یار جدی‌ت��ر و فاجعه‌آمیزتر‬ ‫از خش��ک‌ ش��دن دریاچه ارومیه خواهد‬ ‫داش��ت و به‌زودی به معض��ل پیچیده‌ای‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای در‬ ‫مورد کیفیت آب ش��رب دارد و همین امر‬ ‫باعث ش��ده اس��ت که در یک ن��گاه کلی‬ ‫کیفی��ت منابع آب ش��رب در ایران خوب‬ ‫و بس��یار بهتر از س��ایر‌ کشورهای منطقه‬ ‫باش��د‪ .‬با وج��ود این موض��وع‪ ،‬رفته‌رفته‬ ‫نگرانی‌های��ی در مورد کیفیت آب ش��رب‬ ‫در مناطق ش��هری ایجاد شده است‪ .‬این‬ ‫نگرانی‌ه��ا ناش��ی از توس��عه فعالیت‌های‬ ‫کش��اورزی در نزدیکی مناطق ش��هری و‬ ‫نبود سیس��تم مناس��ب فاضالب و تصفیه‬ ‫آب اس��ت‪ .‬همین عوامل به‌تدریج‌ موجب‬ ‫تخلیه هرچه بیش��تر پس��اب‌های شهری‬ ‫در چش��مه‌های آب زیرزمین��ی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان نیت��رات موج��ود در آب‬ ‫بعض��ی مناطق‪ ،‬به طور خ��اص در تهران‬ ‫در برخ��ی تحقیق‌ه��ا نگران‌کنن��ده بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران هنوز قوانین سخت‌گیرانه‌ای‬ ‫در زمین��ه تولید و توزی��ع بطری‌های آب‬ ‫معدن��ی ندارد‪ ،‬اما مردم بعضی مناطق که‬ ‫به کیفیت آب شرب بی‌اعتماد شده‌اند به‬ ‫خرید بطری‌های آب معدنی رو آورده‌اند‪.‬‬ ‫از مشکالت کیفیت آب شرب که بگذریم‪،‬‬ ‫افزای��ش نگران��ی از کاه��ش مناب��ع آب‬ ‫دردس��ترس در تابستان سال‌های خشک‬ ‫و حتی عادی باعث ش��د ‌ه است تا به‌طور‬ ‫جدی ب��ه جیره‌بن��دی آب در پایتخت و‬ ‫دیگر مناطق بزرگ ش��هری فکر ش��ود‪ .‬با‬ ‫وجود تمام ای��ن بحران‌ها و تهدیدها‪ ،‬هر‬ ‫ایران��ی هر روز به‌طور متوس��ط ‪۲۵۰‬لیتر‬ ‫آب مصرف می‌کند و مصرف آب در بعضی‬ ‫مناطق شهری مثل تهران تا ‪۴۰۰‬لیتر در‬ ‫روز برای هر نفر هم می‌رس��د‪ .‬این میزان‬ ‫مص��رف آب دوبرابر متوس��ط جهانی آن‬ ‫اس��ت ک��ه باتوجه به محدودی��ت آب در‬ ‫ایران‪ ،‬قابل‌توجه اس��ت‪ .‬شبکه توزیع آب‬ ‫در ای��ران فرس��وده ش��ده و تخمین زده‬ ‫می‌ش��ود که ‪۳۰‬درصد آب ش��بکه در اثر‬ ‫نش��ت به هدر م��ی‌رود‪ .‬ام��ا توجه اصلی‬ ‫مس��ئوالن بر یافتن منابع جدید آب است‬ ‫تا بازسازی و بهینه‌سازی شبکه توزیع که‬ ‫منجر به حفظ آبی می‌ش��ود و امروزه در‬ ‫شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود‪.‬‬ ‫مص��رف ب��االی آب در ای��ران منجر به‬ ‫برداشت ‪۷۰‬درصدی از منابع تجدیدپذیر‬ ‫آب‌ شده است‪ .‬درحالی که برداشت باالی‬ ‫‪۴۰‬درصد از این منابع در اس��تانداردهای‬ ‫جهانی بیانگر حال��ت اضطراری برای آب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران کش��وری اس��ت ک��ه در معرض‬ ‫بالی��ای طبیع��ی زی��ادی ق��رار دارد‪ .‬در‬ ‫طول ‪ 2‬دهه پایانی قرن بیس��تم‪ ،‬هرساله‬ ‫‪11‬میلی��ون ایران��ی در مع��رض س��یل‬ ‫قرار داشته‌اند که به‌طور متوسط ‪۱۳۱‬نفر‬ ‫آنها هرسال جان خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫تعداد و ش��دت وقوع خشکس��الی‌ها زیاد‬ ‫ش��ده و فش��ار زیادی به بخش کشاورزی‬ ‫وارد شده است‪ .‬تغییرات اقلیمی وضعیت‬ ‫را از اینکه هس��ت بغرنج‌ت��ر خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ای کارشناس��ی بیانگ��ر این‬ ‫است که این تغییرات باعث کاهش منابع‬ ‫ی کش��اورزی و تولید انرژی‬ ‫آب‪ ،‬به��ره‌ور ‌‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬نظام اقتصادی ایران هم در‬ ‫طول س��ال‌های گذش��ته زیر شدید‌ترین‬ ‫فش��ارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫قرار داش��ته و روی ثبات را به خود ندیده‬ ‫اس��ت‪ .‬یک قاع��ده کلی که ای��ران از آن‬ ‫مس��تثنا نیس��ت‪ ،‬این اس��ت که وضعیت‬ ‫ناپای��دار اقتصادی باع��ث تقویت رفتاری‬ ‫می‌شود که برکس��ب منافع کوتاه‌مدت و‬ ‫کوته‌نگرانه و س��رباز زدن از کار جمعی و‬ ‫همگانی متمرکز است‪.‬‬ ‫مشکالتی که امروزه ایران در زمینه رشد‬ ‫و توس��عه اقتصادی و رونق سرمایه‌گذاری‬ ‫با آن دس��ت‌به‌گریبان است‪ ،‬در نگاه اول‬ ‫مشابه مشکالتی است که دنیای غرب در‬ ‫قرن بیستم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد‪.‬‬ ‫ام��ا یک‌تفاوت بزرگ میان مس��ائل امروز‬ ‫ایران و وضعیت غرب قرن بیس��تم وجود‬ ‫دارد و آن تفاوت بزرگ‪ ،‬چیزی نیست جز‬ ‫شدت و عمق تخریب‌های زیست‌محیطی‬ ‫ناشی از توس��عه اقتصادی‪ .‬روش برخورد‬ ‫فعلی با مش��کالت آب‪ ،‬روش��ی منفعالنه‬ ‫و ب��ا هدف درم��ان پیامدها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌جای اینکه فعاالنه به س��مت پیشگیری‬ ‫و ریش��ه‌کن‌کردن مش��کالت اصلی گام‬ ‫برداشته‌شده‪ ،‬ذهن‌ها به معلول‌ها معطوف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همین رویکرد باعث ش��ده‬ ‫که مشکالت ریش��ه‌ای روزبه‌روز جدی‌تر‬ ‫شوند‪ .‬ایران بایستی توجهش را به سمت‬ ‫پیشگیری س��وق دهد تا بتواند توسعه‌ای‬ ‫پایدار ایجاد کند‪.‬‬ ‫بحران کنونی آب ناش��ی از کش��اورزی‬ ‫ناکارآم��د؛ مدیری��ت نس��نجیده و عطش‬ ‫بی‌حد و مرز برای توسعه اقتصادی است‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تورم باالتر از حقوق سربازان‬ ‫‪17‬‬ ‫سربازی با حقوق ‪ 140‬هزار تومانی‬ ‫گروه آینه‪18 :‬سالگی سرخوشی و نگرانی‬ ‫را با هم به ارمغان می‌آورد‪18 .‬سالگی سال‬ ‫رسمی شدن ش��خصیت حقوقی افراد است‬ ‫اما از سوی دیگر‪ ،‬در ایران پسرهای ‪18‬ساله‬ ‫نگران آن هس��تند که اگ��ر راه تحصیل در‬ ‫پی��ش نگیرن��د‪ ،‬راه س��ربازی برایش��ان باز‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬خدمت نظام وظیف��ه که به‌دلیل‬ ‫ناش��ناخته بودن فض��ای آن و دور بودن از‬ ‫کانون خانواده و س��خت ب��ودن جنس آن‪،‬‬ ‫نگرانی از آن را دوچندان می‌کند‪ .‬براس��اس‬ ‫قان��ون جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬خدمت‬ ‫س��ربازی در مناط��ق م��رزی ‪ 18‬م��اه‪ ،‬در‬ ‫مناطق بد آب‌وهوا ‪ 19‬ماه و به طور معمولی‬ ‫‪ 24‬م��اه اس��ت‪ .‬اما آنچه س��ربازی را برای‬ ‫پس��رهای ج��وان نگران‌کنن��ده می‌کن��د‪،‬‬ ‫به‌ج��ز مناطقی که قرار اس��ت برای خدمت‬ ‫س��ربازی در نظ��ر گرفته ش��ود‪ ،‬چگونگی‬ ‫وضعیت مالی در دوره ‪2‬ساله سربازی برای‬ ‫س��ربازان است‪ .‬سربازان از بین خانواده‌های‬ ‫متوس��ط و ضعیف برای رفت و برگش��ت از‬ ‫محل خدمت در روزه��ای تعطیل در حوزه‬ ‫خدم��ت‪ ،‬پوش��اک و گذران اوق��ات فراغت‬ ‫باید اس��تقالل مالی داشته باشند‪ .‬هر سرباز‬ ‫در طول دوران س��ربازی حقوق��ی دریافت‬ ‫می‌کند‪ .‬آنچ��ه از آخرین آمار میزان حقوق‬ ‫به س��ربازان خدمت نظام وظیفه به‌دس��ت‬ ‫آمده نش��ان می‌دهد که حقوق یک س��رباز‬ ‫معمولی با یک پزشک وظیفه ‪60‬هزار تومان‬ ‫تفاوت دارد‪.‬‬ ‫خ��رداد ماه گذش��ته آیین‌نام��ه جدیدی‬ ‫درباره حقوق س��ربازان صادر ش��د که ارقام‬ ‫جدید حقوق و دس��تمزد س��ربازان را نشان‬ ‫می‌داد‪ .‬براس��اس آیین‌نامه جدید حقوق ‪1‬‬ ‫نفر وظیفه با س��مت س��رباز ‪78‬هزار تومان‬ ‫اس��ت و حقوق و دستمزد متعلق به ستوان‬ ‫یکم پزش��ک ب��ه ‪145‬هزار تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان تعیین ش��ده ب��رای حقوق‬ ‫س��ربازان عم�لا از میزان ت��ورم و کمترین‬ ‫حقوق و دستمزد وزارت کار پایین‌تر است‪.‬‬ ‫در آیین‌نامه صادر ش��ده که به بخش‌های‬ ‫س��پاه‪ ،‬ارت��ش‪ ،‬ناج��ا‪ ،‬وزارت دفاع و س��ایر‬ ‫دس��تگاه‌های مرتبط ارسال شد‪ ،‬مقرر شده‬ ‫که ضری��ب ریالی حقوق کارکن��ان وظیفه‬ ‫نیروهای مسلح در سال ‪ 1393‬از ‪ 1006‬به‬ ‫‪ 1207‬ریال تغییر کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن مصوب��ه دس��تگاه به‬ ‫کارگیرنده موظف شده است برای کارکنان‬ ‫وظیف��ه غیربوم��ی ک��ه در مح��ل خدمت‬ ‫س��کونت دارند‪ ،‬مکان مناسب برای اسکان‬ ‫و اس��تراحت تامین کرده و در صورت نبود‬ ‫امکانات‪ ،‬باید کم��ک هزینه آن را مطابق با‬ ‫عرف منطقه (شهرس��تان‪ ،‬شهر و‪ )...‬به آنان‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هزینه سفر کارکنان وظیفه‬ ‫هنگام اعزام به مرخصی استحقاقی با توجه‬ ‫ب��ه فاصله ترابری ج��اده‌ای محل خدمت تا‬ ‫مح��ل اعزام‪ ،‬برای هر نوبت مرخصی به‌ازای‬ ‫ه��ر کیلومت��ر‪ ،‬مع��ادل یک‌پنج��م ضریب‬ ‫ریالی س��ال ضرب در مسیر رفت و برگشت‬ ‫به ص��ورت کیلومتر‪ ،‬قاب��ل پرداخت اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مقرر ش��ده پرداخ��ت هرگونه‬ ‫وجه��ی در قال��ب اضاف��ه کار‪ ،‬عی��دی‪،‬‬ ‫حق‌التدری��س‪ ،‬ح��ق کارشناس��ی و‪ ...‬ب��ه‬ ‫کارکن��ان وظیفه مامور ممنوع باش��د و نرم‬ ‫کم��ک هزین��ه پوش��اک کارکن��ان وظیفه‬ ‫عمومی (بومی و غیربومی) ‪362‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابالغیه جدید همچنین مبلغی را به‌عنوان‬ ‫کم��ک هزین��ه مع��اش همس��ر و اوالد به‬ ‫س��ربازان متاهل تعیین کرده است‪ .‬ابالغیه‬ ‫صادره به نیروهای مس��لح همچنین تاکید‬ ‫کرده اس��ت ک��ه کارکنان وظیف��ه بومی به‬ ‫کس��انی اطالق می‌ش��ود که دارای یکی از‬ ‫ش��رایط خدمت نکردن در محل سکونت یا‬ ‫به کارگی��ری در فاصله کمتر از ‪35‬کیلومتر‬ ‫از محل سکونت یا امکان تردد بعد از ساعت‬ ‫کاری به منزل ی��ا در زمان جذب‪ ،‬پذیرش‬ ‫و اخ��ذ امریه بنا به تمایل ش��خصی‪ ،‬محلی‬ ‫خ��ارج از محل س��کونت را ب��رای خدمت‬ ‫تعیین کرده باشد‪ ،‬داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین اش��اره شده که کارکنان وظیفه‬ ‫غیربومی کس��انی هستند که بنا به ضرورت‬ ‫و نیاز دس��تگاه به کارگیرنده در شهرستان‬ ‫خارج از محل سکونت خود خدمت کرده و‬ ‫یا امکان تردد به منزل را نداشته و در محل‬ ‫خدمت بیتوته داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرخصی تشویقی برای پدر شدن‬ ‫جانش��ین اداره منابع انس��انی س��تاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح با تش��ریح تس��هیالت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای س��ربازان متاهل از‬ ‫اعط��ای ‪ 2‬هفته مرخصی تش��ویقی به آنان‬ ‫در ص��ورت زایمان همسرش��ان خب��ر داد‪.‬‬ ‫چندی پیش س��ایت خبری پلیس خبر داد‬ ‫نظرات مردم‬ ‫نظرات زیر بخشی از اظهارات مردم است که در پی انتشار حقوق سربازان در سایت‬ ‫مشرق منتشر شد اصال پول ندن بهتره چون با این پول‪ ،‬پول کرایه راه طرف هم در‬ ‫نمیاد من سرباز هستم خونم شرق تهرانه باید برم غرب تهران اگه ‪ 140‬تومان بگیرم‬ ‫نمی تونم پول کرایه تاکس��ی بدم اگه هیچ خرج دیگه نکنم بهتر پول ندن بهره‌وری‬ ‫سربازا از مبلغ حقوق شون کمتره کاش سربازی رو بردارن جاش از تجهیزات امروزی‬ ‫مثل دوربین مدار بس��ته و غیره اس��تفاده کنن‪ .‬من اگه روزی ‪ 6‬س��اعت توی ‪ 3‬ماه‬ ‫برم کارکنم حقوقم برابر با ‪ 18‬ماه خدمته‪ ،‬تازه آقا و همه کاره خودمم و کس��ی بهم‬ ‫دس��تور نمی‌ده! موندم چیکار کنم! ستوان یکم‪ /‬ناوبان یکم پزشک نیز ((((‪))))145‬‬ ‫هزار تومان!!! این مبالغ رو اگه ندن که خیلی سنگین‌ترن! یعنی یه سرباز متاهل توی‬ ‫ماه ‪100‬هزار تومن هزینه زندگیش می‌شه؟؟!! ‪ 100‬هزار تومن میدن‪ ،‬باهاش می‌شه‬ ‫تو ‪ 1‬ماه چند پاکت سیگار با حسرت دود کرد‪.‬‬ ‫که س��ردار موس��ی کمالی درباره تسهیالت‬ ‫در نظر گرفته ش��ده برای سربازان گفته که‬ ‫در راس��تای اجرای قانون اص�لاح و تنظیم‬ ‫جمعی��ت و خان��واده که اخیرا ابالغ ش��ده‪،‬‬ ‫تصمیم بر آن ش��د تا به تمام س��ربازانی که‬ ‫همسرانشان در طول خدمت زایمان کنند‪،‬‬ ‫‪ 2‬هفته مرخصی تشویقی اعطا شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این قان��ون هم‌اکنون‬ ‫با ه��دف افزای��ش جمعیت و ن��رخ باروری‬ ‫اجرایی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سربازانی که در‬ ‫طول خدمت‪ ،‬همسرش��ان زایمان داشته و‬ ‫اکنون نیز س��رباز هس��تند می‌توانند از این‬ ‫مرخصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح‪ ،‬این افراد برای دریافت‬ ‫مرخصی بای��د به یگان‌ه��ای محل خدمت‬ ‫خود مراجعه و گواهی والدت فرزندش��ان را‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫کمال��ی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه دیگر‬ ‫تس��هیالتی ک��ه در قان��ون برای س��ربازان‬ ‫متاهل پیش‌بینی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬سربازان‬ ‫متاهل در نزدیک‌ترین یگان محل س��کونت‬ ‫همسرش��ان به‌کار گرفته می‌ش��وند و حق‬ ‫عائله‌من��دی به آنان نیز همچ��ون کارکنان‬ ‫رس��می دول��ت پرداخت ش��ده و ‪ 85‬هزار‬ ‫تومان به حساب آنان واریز می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین حق فرزند نیز برای‬ ‫این دسته از سربازان مانند کارکنان رسمی‬ ‫قانون استخدام نیروی‬ ‫انتظامی دائمی شود‬ ‫نماین��دگان مجل��س با اضاف��ه کردن ‪1‬‬ ‫تبصره به ماده واح��ده الیحه تمدید مدت‬ ‫اجرای آزمایش��ی قانون استخدامی نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اس�لامی ایران دولت را‬ ‫موظف به دائمی کردن قانون استخدام این‬ ‫نهاد طی ‪ 1‬س��ال کردند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در هفته گذشته الیحه تنظیم مدت اجرای‬ ‫آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران از س��وی شورای‬ ‫نگهب��ان اع��اده ش��ده بود که کمیس��یون‬ ‫مش��ترک بررس��ی این الیح��ه جهت رفع‬ ‫ایراد شورای نگهبان تبصره ماده واحده آن‬ ‫را به ش��رح زیر اصالح کرد‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫تبصره دولت موظف است برای دائمی شدن‬ ‫قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬اقدامات قانونی را ظرف مدت‬ ‫‪ 1‬سال از تاریخ تصویب به عمل آورد‪.‬‬ ‫بوده و به‌ازای ه��ر فرزند ‪ 21‬هزار تومان به‬ ‫حسابش��ان واریز خواهد شد‪ .‬جانشین اداره‬ ‫منابع انس��انی س��تاد کل نیروهای مسلح با‬ ‫بیان اینکه مرخصی سربازان متاهل ‪10‬روز‬ ‫بیش��تر از دیگر سربازان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫‪10‬روز ع�لاوه بر ‪ 2‬هفته‌ای اس��ت که برای‬ ‫زایمان همسر به آنان تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫آدم‌های موفق با دیگران ‪ 30‬فرق دارند‬ ‫آدم‌های موفق خودش��ان را با افرادی که با آنها همفکر هستند‪ ،‬متحد‬ ‫می‌کنند‪ .‬آنها اهمیت و ارزش قس��متی از یک گروه بودن را می‌دانند و‬ ‫می‌توان گفت آدم‌های موفق ‪ 30‬فرق کلی با دیگران دارند که دانس��تن‬ ‫آنها بد نیست‪:‬‬ ‫‪ .1‬فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌کنند که دیگران آنها را نمی‌بینند‪.‬‬ ‫‪ .2‬از مش��کالت درس می‌گیرند‪ ،‬در حالی که دیگران فقط مش��کالت‬ ‫را می‌بینند‪.‬‬ ‫‪ .3‬روی راه‌حل‌ها تمرکز می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .4‬هوشیارانه و روشمندانه موفقیت‌شان را می‌سازند‪ ،‬زمانی که دیگران‬ ‫آرزو می‌کنند موفقیت به سراغ‌شان‌ آید‪.‬‬ ‫‪ .5‬مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آنها را کنترل‬ ‫و محدود کند‪.‬‬ ‫‪ .6‬سواالت درست را به شیوه صحیح از خود می‌پرسند‪ .‬سوال‌هایی که‬ ‫آنها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ .7‬به‌ندرت از چیزی ش��کایت می‌کنند و انرژی‌ش��ان را به خاطر آن از‬ ‫دست نمی‌دهند‪.‬‬ ‫‪ .8‬س��رزنش نمی‌کنن��د (واقع��ا فایده‌اش چیس��ت؟) آنها مس��ئولیت‬ ‫کارهایشان و نتایج کارهایشان را تماما به عهده می‌گیرند‪.‬‬ ‫‪ .9‬وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیت‌ش��ان اس��تفاده کنند‬ ‫همیش��ه راهی را برای باالبردن ظرفیت‌ش��ان پیدا می‌کنند و بیش��تر از‬ ‫ظرفیت‌ش��ان از خود توقع دارند‪ .‬آنها از آنچ��ه دارند به نحو کارآمدتری‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .10‬همیشه مش��غول‪ ،‬فعال و سازنده هستند‪ .‬هنگامی که اغلب افراد‬ ‫درحال استراحت هستند‪ ،‬آنها برنامه‌ریزی کرده و فکر می‌کنند تا وقتی‬ ‫که کارشان را انجام می‌دهند استرس کمتری داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ .11‬خودش��ان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند‪ ،‬متحد می‌کنند‪.‬‬ ‫آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می‌دانند‪.‬‬ ‫‪ .12‬بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت‌انگیز باشند‪ .‬آنها هوشیارانه‬ ‫انتخ��اب می‌کنند تا بهترین نوع زندگی را داش��ته باش��ند و نمی‌گذارند‬ ‫زندگی‌شان اتوماتیک‌وار سپری شود‪.‬‬ ‫‪ .13‬به‌وض��وح و دقیقا می‌دانند که چه چیزی در زندگی می‌خواهند و‬ ‫چه نمی‌خواهند‪ .‬آنها بهترین واقعیت را دقیقا برای خودش��ان مجسم و‬ ‫طراحی می‌کنند به جای اینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند‪.‬‬ ‫‪ .14‬بیشتر از آنکه تقلید کنند‪ ،‬نوآوری می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .15‬در انجام کارهایش��ان امروز و فردا نمی‌کنند و زندگی‌ش��ان را در‬ ‫انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی‌دهند‪.‬‬ ‫‪ .16‬آنها دانش‌آموزان مدرس��ه زندگی هس��تند و همواره برای یادگیری‬ ‫روی خودش��ان کار می‌کنن��د‪ .‬آنه��ا از راه‌های مختلف��ی مثل تحصیالت‬ ‫آموزش��گاهی‪ ،‬دیدن و ش��نیدن‪ ،‬پرس��یدن‪ ،‬خواندن و تجرب��ه کردن یاد‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫‪ .17‬همیشه نیمه پر لیوان را می‌بینند و توانایی پیدا کردن راه درست‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫‪ .18‬دقیقا می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگی‌ش��ان را‪ ،‬با‬ ‫از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن از دست نمی‌دهند‪.‬‬ ‫‪ .19‬ریس��ک‌های حساب‌ش��ده‌ای انجام می‌دهند‪ ،‬ریس��ک‌های مالی‪،‬‬ ‫احساسی و شغلی‪.‬‬ ‫‪ .20‬ب��ا مش��کالت و چالش‌هایی که برایش��ان پیش می‌آید س��ریع و‬ ‫تاثیرگذار روبه‌رو می‌ش��وند و هیچ وقت در مقابل مش��کالت سرشان را‬ ‫زیر برف نمی‌کنند‪ .‬با چالش‌ها روبه‌رو می‌ش��وند و از آنها برای پیشرفت‬ ‫خودشان بهره می‌برند‪.‬‬ ‫‪ .21‬منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی‌مانند تا آینده‌شان را رقم‬ ‫بزن��د‪ .‬آنها بر این باورند که با تعهد و تالش و فعالیت‪ ،‬بهترین زندگی را‬ ‫برای خودشان می‌سازند‪.‬‬ ‫‪ .22‬وقتی بیش��تر مردم کاری نمی‌کنند‪ ،‬آنها مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫آنها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند‪ ،‬عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .23‬بیش��تر از افراد معمولی روی احساسات‌ش��ان کنت��رل دارند‪ .‬آنها‬ ‫همان احساس��اتی را دارند که ما داریم ولی هیچ‌گاه برده احساسات‌شان‬ ‫نمی‌شوند‪.‬‬ ‫‪ .24‬ارتباط‌گرهای خوبی هستند و روی رابطه‌ها کار می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .25‬برای زندگی‌شان برنامه دارند و سعی می‌کنند برنامه‌شان را عملی‬ ‫کنن��د‪ .‬زندگی آنه��ا از کارهای برنامه‌ریزی نش��ده و نتایج اتفاقی عاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .26‬در زمانی که بیشتر مردم به هر قیمتی می‌خواهند از رنج کشیدن‬ ‫و بودن در ش��رایط س��خت اجتناب کنند‪ ،‬افراد موف��ق قدر و ارزش کار‬ ‫کردن و بودن در شرایط سخت را می‌فهمند‪.‬‬ ‫‪ .27‬ارزش‌های زندگی‌ش��ان معلوم اس��ت و زندگی‌شان را روی همان‬ ‫ارزش‌ها بنا می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .28‬تعادل دارند‪ .‬وقتی از لحاظ مالی موفق هس��تند‪ ،‬می‌دانند که پول‬ ‫و موفقیت مترادف هم نیستند‪ .‬آنها می‌دانند افرادی که فقط از نظر مالی‬ ‫در س��طح مطلوبی قرار دارند‪ ،‬موفق نیس��تند‪ .‬این درحالی که خیلی‌ها‬ ‫خیال می‌کنند پول همان موفقیت است‪ .‬ولی آنها دریافته‌اند که پول هم‬ ‫مثل بقیه چیزها یک وسیله است برای دستیابی به موفقیت‪.‬‬ ‫‪ .29‬اهمیت کنترل داشتن روی خود را درک کرده‌اند‪ .‬آنها قوی هستند‬ ‫و از اینکه راهی را می‌روند که کمتر کسی می‌تواند برود‪ ،‬شاد می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ .30‬از خودشان مطمئن هستند‪.‬‬ ‫بازخوانی تاریخ‬ ‫‌قانون اصالح قانون نظام وظیفه‬ ‫‌مصوب ‪ 22‬آبان ماه ‪1324‬‬ ‫‌ماده واحده ‪-‬‬ ‫‌الف ‪ -‬به وضعیت مش��مولین یک سال قبل از اعزام‬ ‫به خدمت یعنی در س��ن ‪ 20‬سالگی به وسیله دادگاه‬ ‫اداری نظ��ام وظیفه که از اش��خاص زی��ر‪ :‬فرماندار یا‬ ‫بخش��دار یا نمایندگان آنها یا نماینده استاندار‪ 2 ،‬نفر‬ ‫نماینده انجمن ش��هرداری‪ ،‬نماینده نظ��ام وظیفه‪2 ،‬‬ ‫نفر پزش��ک نظامی و دادس��تان یا نماینده او‪ ،‬تشکیل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬رس��یدگی می‌گردد‪ .‬در صورت��ی که تعداد‬ ‫مش��مولین در حوزه‌های فرعی هر حوزه اصلی اضافه‬ ‫بر تعداد مورد احتیاج س��االنه افراد وظیفه‌ای باشد که‬ ‫باید از این نقاط گرفته‌ش��ود افراد مورد احتیاج از بین‬ ‫حاضرین که هیچ‌گونه مانع قانونی برای انجام خدمت‬ ‫ندارن��د به طور قرعه معین و اعزام می‌گردند‪ .‬مراس��م‬ ‫قرعه‌کشی در نقاط تجمع انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‌مش��مولینی که آماده به خدمت تش��خیص شده‌اند‬ ‫چنانچ��ه در تاریخ معینه در نقطه تعیین ش��ده بدون‬ ‫علل و موانع قانونی حاضر نش��وند غایب محس��وب و‬ ‫د ‌ر هر موقع که حاضر یا جلب ش��وند بدون استفاده از‬ ‫مزای��ای قرعه و پس از تعیین مجازات به خدمت اعزام‬ ‫خواهند ش��د و آنان که به عل��ل و موانع قانونی‌حاضر‬ ‫نشوند در مراسم استقرا بعدی شرکت خواهند جست و‬ ‫همچنین کسانی که معافیت موقت پزشکی به وسیله‬ ‫دادگاه تحصیل نموده‌اند باید در‌موقع قرعه‌کشی حاضر‬ ‫و مجددا معاینه ش��ده و در صورت سالم بودن در قرعه‬ ‫ش��رکت نمایند و دادگاه اداری موظف اس��ت معافیت‬ ‫ی مشمولین را با تاریخ اعزام بعدی تطبیق‬ ‫موقت پزشک ‌‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‌در صورت��ی که اتفاقا در یک س��ال عده مش��مولین‬ ‫حاضر از عده س��رباز مورد احتیاج کمتر باشد کسری‬ ‫عده از بین جوان‌ترین مش��مولینی که سال‌های قبل‬ ‫در‌نتیجه استقراع معاف ش��ده‌اند به قید قرعه تعیین‬ ‫می‌شود کسانی که به قید قرعه معاف شده‌اند هر گاه تا‬ ‫سن ‪‌26‬سالگی از نظر کسری احتیاجات ساالنه‌ارتش‬ ‫به وجود آنان احتیاجی حاصل نش��ود در اول سن ‪26‬‬ ‫سالگی جزو احتیاط منظور می‌گردند‪.‬‬ ‫‌تبص��ره ‪ - 1‬در محل‌های��ی که نماینده اس��تاندار ‪-‬‬ ‫فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنها و همچنین انجمن‬ ‫شهرداری و یا دادستان و یا نماینده او نباش ‌د دادگاه از‬ ‫نماینده نظام وظیفه و ‪ 2‬پزش��ک نظامی و کدخدای‬ ‫ه��ر مح��ل و ‪ 3‬نف��ر از معتمدین آن محل تش��کیل‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫‌تبصره ‪ - 2‬معطوفا به قس��مت اخیر تبصره ماده ‪35‬‬ ‫قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ‪ 29‬اسفند ماه ‪1321‬‬ ‫مأموری��ن ژاندارمری موظفند در جل��ب ‌و جمع‌آوری‬ ‫مشمولین غایب و افراد فراری بنا به تقاضای کدخدایان‬ ‫مساعدت الزمه را نموده و بدون آنکه راسا دخالتی در‬ ‫این قس��مت بنمایند آنان را ت��ا‌نقطه‌ای که از طرف‬ ‫ح��وزه نظام وظیف��ه و یا کدخدای��ان تعیین می‌گردد‬ ‫بدرقه و تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ب��ه وضعیت مش��مولین محصل در س��ن ‪21‬‬ ‫سالگی رسیدگی می‌شود‪.‬‬ ‫‌کسانی که در موقع اعزام به دانشکده افسری احتیاط‬ ‫خارج صف تش��خیص شوند در ادارات ارتشی در حرفه‬ ‫خود مورد اس��تفاده واقع و ‪ 1‬س��ال خدم��ت‌را انجام‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫‌مشمولینی که به علل مزاجی موقتا معاف شده‌اند در‬ ‫س��ال بعد احضار و در صورت عدم موانع قانونی با عده‬ ‫آن س��ال به خدمت اعزام و از مزایای‌قرعه‌کش��ی نیز‬ ‫بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫(‌پزشکان ‪ -‬دامپزشکان ‪ -‬دندانسازان ‪ -‬داروسازان ‪-‬‬ ‫به ادارات مربوطه «‌پزشکان و دندانسازان و داروسازان‬ ‫به اداره بهداری ارتش و دامپزشکان به ادار ‌ه دامپزشکی‬ ‫ارت��ش» معرفی و پس از ‪ 4‬م��اه تعلیمات مقدماتی و‬ ‫دادن امتحانات نهای��ی مطابق فصل ‪ 5‬قانون ترفیعات‬ ‫به درجه افسری وظیفه نائل و ‪ 8‬ماه بقیه خدمت را در‬ ‫قسمت‌ها انجام خواهند داد‪).‬‬ ‫‌وزارت فرهنگ مکلف اس��ت همه‌س��اله فهرس��ت‬ ‫مش��خصات کامل مش��مولین محصل را ک��ه به اخذ‬ ‫دیپلم کامل متوسطه و لیسانس و دکترا نائل شده‌اند‬ ‫در‌ظ��رف مدتی که از ‪ 2‬م��اه تجاوز ننمای��د به اداره‬ ‫نظام وظیفه ارس��ال و همچنین اس��امی کس��انی را‬ ‫ک��ه دیگر به تحصیل خود ادام��ه نمی‌دهند با تعیین‬ ‫رشته و مدارج تحصیلی بالفاصله به اداره نظام وظیفه‬ ‫اعالم دارد‪.‬‬ ‫‌افس��ران احتیاط که مایل به ادامه خدمت داوطلب‬ ‫در ارتش باش��ند در ص��ورت احتیاج ارت��ش و واجد‬ ‫بودن شرایط دخولی یکس��ان خدمت وظیفه آنان ب ‌ه‬ ‫جای سال تهیه محس��وب و پس از طی دوره ‪2‬ساله‬ ‫دانشکده افسری افس��ر داوطلب شناخته شده و تابع‬ ‫مقررات عمومی ارتشی می‌باشند‪.‬‬ ‫‌اس��تخدام مش��مولین به‌طور کل��ی در وزارتخانه‌ها‬ ‫و ادارات و بنگاه‌ه��ای مل��ی و دولت��ی و همچنین از‬ ‫طرف اش��خاص به هر عنوان (‌رس��می ‪ -‬ق��راردادی‬ ‫‌حکم��ی ‪ -‬روزمزد و غی��ره) قب��ل از انجام خدمت‬‫وظیفه و نداش��تن معافیت‌های قانونی ممنوع بوده و‬ ‫متخلفین (‌استخدام‌کنندگان) به ‪ 3‬الی ‪ 6‬ماه زندانی‬ ‫‌عادی محکوم خواهند ش��د‪‌.‬هر یک از مقررات قانون‬ ‫نظام وظیفه مصوب ‪ 29‬اس��فند ‪ 1321‬که با ماده باال‬ ‫مغایرت داش��ته باش��د لغو خواهد بود‪‌.‬این قانون که‬ ‫مش��تمل بر یک ماده اس��ت در جلس��ه بیست و دوم‬ ‫آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب‬ ‫مجلس شورای ملی رسیده است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫مواد پیشنهادی‬ ‫اصالحیه قانون کار تایید نشد‬ ‫س��خنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران‬ ‫کش��ور با اشاره به جزئیات نشس��ت کمیته سه جانبه‬ ‫مل��ی از موافقت نکردن گ��روه کارگری و کارفرمایی با‬ ‫مواد پیشنهادی اصالحیه قانون کار خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هادی ابوی اظهار کرد‪ :‬به موجب‬ ‫این طرح پیشنهاد شده بود که تفویض فسخ قراردادها‬ ‫به کارفرمایان داده شود که به نفع کارفرمایان بود و از‬ ‫آن طرف قراردادهای موقت به دائم تبدیل ش��ود که از‬ ‫ای��ن حیث به نفع کارگران بود ول��ی در مجموع گروه‬ ‫کارگری و کارفرمایی بر سر مواد پیشنهادی به نتیجه‬ ‫نرسیدند‪ .‬وی با تاکید بر موافقت گروه‌های کارفرمایی و‬ ‫کارگری با کلیات طرح تامین شغلی کارگران و امنیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری کارفرمایان ادامه داد‪ :‬گروه کارگری و‬ ‫کارفرمای��ی اقبال چندانی از مواد پیش��نهادی نکردند‬ ‫ول��ی کلیات طرح مورد موافق��ت همگان قرار گرفت و‬ ‫تنها ش��یوه و چارتی را که برای آن ترس��یم شده بود‬ ‫نپذیرفتند‪ .‬اب��وی اضافه کرد‪ :‬نظر گروه کارفرمایی این‬ ‫بود که قانون کار جزو موانع سرمایه‌گذاری و مشکالت‬ ‫بخ��ش صنعت نیس��ت و حتی در بی��ن ‪ 77‬مولفه‌ای‬ ‫که به عنوان موانع س��رمایه‌گذاری اع�لام کردند‪ ،‬قرار‬ ‫ن��دارد‪ .‬اب��وی افزود‪ :‬دغدغ��ه کارفرمایان ای��ن بود که‬ ‫دولت و وزارت کار ش��غل ایج��اد کنند و بیمه بیکاری‬ ‫را تغییر س��اختار بدهند و بعد وارد مباحثی نظیر این‬ ‫ش��وند که اگر کارگری بیکار ش��د چگونه از او حمایت‬ ‫شود‪ .‬دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬نظر نماینده س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫ه��م این بود که ماده ‪ 2‬بیم��ه بیکاری به صراحت قید‬ ‫کرده که اگر کارگری غیرارادی بیکار شد بیمه بیکاری‬ ‫ب��ه او تعلق بگیرد‪ .‬این فع��ال کارگری در عین حال با‬ ‫اش��اره به ماده ‪ 27‬اصالحی��ه قانون کار گفت‪ :‬در طرح‬ ‫جدید پیشنهاد شده بود که تبصره‌های ماده ‪ 27‬قانون‬ ‫کار ح��ذف و این ماده اصالح ش��ود در صورتی که اگر‬ ‫تبصره‌های این ماده حذف ش��ود دیگر کارگر پشت و‬ ‫پناهی نخواهد داش��ت‪ .‬به گفت��ه ابوی اصالح ماده ‪27‬‬ ‫قان��ون کار به ضرر کارگر اس��ت زیرا خط قرمز جامعه‬ ‫کارگ��ری در بحث امنیت ش��غلی نس��بی همین ماده‬ ‫‪ 27‬اس��ت که در آن اشاره ش��ده اگر کارفرما بخواهد‬ ‫کارگرش را اخراج کند نظر مثبت شورای اسالمی کار‬ ‫یا تشکل صنفی کارگری الزامی است و باید تایید کند‬ ‫ولی با اصالح تبصره این مس��ئله برداشته و در اختیار‬ ‫کارفرما قرار داده می‌شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آینه‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نگاه تحلیلی به راهکارهای توسعه‬ ‫ستیز با بیکاری و تنبلی راز صنعتی شدن‬ ‫گروه آین�ه‪ :‬صنعتی ش��دن و ذهنیت‬ ‫جامعه چه نس��بتی با هم دارند‪ ،‬آیا جامعه‬ ‫می‌تواند با ساختار متفاوت ذهنی که راه به‬ ‫فناوری نمی‌دهد شرایط عینی یک جهش‬ ‫تکنولوژی��ک را فراه��م کند‪ ،‬پاس��خ حتما‬ ‫منفی اس��ت‪ ،‬به این دلی��ل صاحب‌نظران‬ ‫معتقدن��د فرهن��گ را بای��د ب��ه گونه‌ای‬ ‫صورت‌بندی کرد که راه به توس��عه بدهد‪،‬‬ ‫چگونه باید فرهنگ را برای رش��د اقتصاد‬ ‫چابک‪ ،‬س��بک و بلندپرواز کرد‪ ،‬پاسخ این‬ ‫پرس��ش را باید به سرعت داد تا از دامچاله‬ ‫توسعه نیافتگی خالصی یافت‪.‬‬ ‫«فرهن��گ» ش��کل‌دهنده‌ها را یکپارچه‬ ‫می‌کند و عادات ذهنی را تدارک می‌بیند‪،‬‬ ‫ش��اکله‌ای ک��ه از طریق توس��عه فرهنگی‬ ‫نشان‌دار نشده باشد‪ ،‬راه به جایی نمی‌کشد‬ ‫و در نهایت هر تالش��ی برای رفاه بیش��تر‬ ‫جامع��ه را س��ترون می‌کن��د‪ .‬ماکس وبر‬ ‫نخستین جامعه‌شناسی بود که بین خیزش‬ ‫پروتستان‌ها و نظام سرمایه‌داری رابطه یک‬ ‫به یک برقرار کرد‪ .‬پروتس��تان‌ها کار را به‬ ‫صورت فی‌نفسه مهم می‌شمردند و به این‬ ‫دلیل نس��بت به مناطق کاتولیک‌نش��ین‬ ‫توسعه بیشتری را تجربه کردند‪.‬‬ ‫«ه‪.‬اس��توارت هیوز» در کت��اب «راه فرو‬ ‫بسته» در همین مورد می‌نویسد‪ :‬موضوعی‬ ‫که در ضم��ن تحقیقات روس��تایی مارک‬ ‫بلوک – مورخ فرانس��وی – به‌تدریج جنبه‬ ‫مح��وری پیدا ک��رده بود‪ ،‬رابط��ه ذهنیت‬ ‫همگانی با دگرگونی‌های تکنولوژیک بود و‬ ‫بلوک در سراسر دهه ‪1930‬م همچنان به‬ ‫پژوه��ش در این‌باره ادامه می‌داد‪ .‬نمونه‌ای‬ ‫که سخت توجه او را جلب می‌کرد آسیای‬ ‫آب��ی بود‪ .‬م��ردم عهد باس��تان اصول این‬ ‫اختراع را کش��ف کرده بودند ولی در عمل‬ ‫تقریبا هرگز آن‌را به کار نمی‌بس��تند‪ .‬بعد‬ ‫با انحطاط امپراتوری روم و کاهش نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬که در نتیجه دستور اولیای دین‬ ‫مس��یح دایر بر منع استفاده از همکیشان‬ ‫خوی��ش به عن��وان برده پدید آم��ده بود‪،‬‬ ‫آسیاب به صورت یکی از ضروریات اقتصاد‬ ‫درآمد‪ ،‬تا س��رانجام نظ��ام اربابان در قرون‬ ‫وسطا متروک شد‪ .‬بلوک عقیده داشت که‬ ‫این سلس��له وقایع نه‌تنه��ا نمودار پیروزی‬ ‫تکنول��وژی اس��ت‪ ،‬بلکه از بس��یاری امور‬ ‫دیگر نی��ز حکایت می‌کند‪« :‬در یک کالم‪،‬‬ ‫اختراع��ی دیرین که تقریب��ا از اول به اوج‬ ‫کمال رس��یده بود ‪...‬و تنها به واسطه عمل‬ ‫متوال��ی سلس��له‌ای از عوامل که هیچ یک‬ ‫ربطی به محاسن ذاتی آن نداشت – یعنی‬ ‫شکس��ت یک امپراتوری و رواج فالن دین‬ ‫و پیدایش ساختار جدید از لحاظ سلطه و‬ ‫مرجعیت – عاقبت پیروز شد‪».‬‬ ‫آنها که با تاریخ آش��نا هستند‪ ،‬می‌دانند‬ ‫س�لاحی که ب��ه توپ‌های جنگ��ی امروز‬ ‫شباهت داشت ‪3‬قرن قبل از میالد مسیح‬ ‫در اس��کندریه مصر ساخته شد و باید ‪10‬‬ ‫قرن می‌گذشت تا چینی‌ها اول از آن برای‬ ‫آتش‌بازی در جشن‌هایش بهره ببرند و بعد‬ ‫اكونومیست در نمودار تازه‌ای كه منتشر كرده است‪ ،‬به فاصله تحصیالتی بین فقرا و ثروتمندان در كشورهای در حال توسعه پرداخته‬ ‫است‪ .‬براساس گزارش یونسكو‪ ،‬سرمایه‌گذاری دولت‌های جهان در بخش آموزش از میانگین ‪۴/۵‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال‬ ‫‪۱۹۹۹‬م به ‪۴/۹‬درصد در سال ‪۲۰۰۶‬م رسیده است‪.‬‬ ‫فقیرترین كشورها ‪۳/۵‬درصد در بخش آموزش سرمایه‌گذاری كردند‪ ،‬در حالی كه كشورهایی با درآمد متوسط ‪۵/۶‬درصد و كشورهای‬ ‫در حال توس��عه ‪۵/۳‬درصد در این بخش س��رمایه‌گذاری كردند‪ ،‬اما نحوه خرج كردن عاقالنه سرمایه‌گذاری‌ها هم مالك مهمی است‪.‬‬ ‫نابرابری شدیدی هم بین آموزش ثروتمندان و فقرای هر كشور مشاهده می‌شود‪ .‬در هندوستان یك فرد ‪ ۱۷‬تا ‪۲۲‬ساله از ثروتمندترین‬ ‫اقشار‪ ،‬به‌طور متوسط ‪۱۱/۱‬سال آموزش می‌بیند‪ ،‬در حالی كه چنین فردی اگر از قشر فقیرترین افراد جامعه باشد‪ ،‬تنها به‌طور میانگین‬ ‫‪۴/۴‬سال آموزش می‌بیند‪ .‬این شكاف در پرو و فیلیپین نیز بسیار عمیق است و در بنگالدش و نیكاراگوئه كه كمی ثروتمندترند مشابه‬ ‫هم است‪ .‬این موضوع نشان‌دهنده آن است كه این ‪ 2‬كشور از منابع به طرز بهینه‌تری استفاده می‌كنند‪.‬‬ ‫فرهنگ صنعتی و جهانی شدن‬ ‫ای�وب صادقیانی‪ :‬این مقاله قصد دارد مقوله جهانی‬ ‫ش��دن را از منظر صنعت و توسعه فرهنگ صنعتی بررسی‬ ‫کن��د‪ .‬مقال��ه حاضر با مقدمه‌ای بر جهانی ش��دن ش��روع‬ ‫می‌‌شود‪ .‬سپس با یک دیدگاه سیستماتیک تاثیر واحد‌های ‹ ‹تاثیر واحد‌های صنعتی بر توسعه فرهنگ صنعتی‬ ‫گرچه جدا کردن صنعت از س��ایر بخش‌‌ها کار اشتباهی‬ ‫صنعت��ی (زیرسیس��تم‌ها) ب��ر توس��عه فرهن��گ صنعتی‬ ‫(سیستم) بررسی می‌‌ش��ود‪ .‬آنگاه با استفاده از یک الگوی اس��ت‪ ،‬ولی برای تجزیه و تحلی��ل راحت‌تر فرض می‌‌کنیم‬ ‫موفق براس��اس نظریه‌‌های دکتر دمینگ و توسعه صنعت سایر بخش‌‌ها به نقطه ایده‌آل رسیده‌اند و همه شرایط برای‬ ‫ژاپن‪ ،‬پارامتر‌های موثر در توسعه فرهنگ صنعتی را با ذکر توس��عه صنعت و فرهنگ صنعتی آماده است‪ .‬طبیعت هر‬ ‫نمونه‌ای از بخش تولید ایران بررس��ی می‌‌کنیم‪ .‬پس از آن سیستم به گونه‌ای است که تقابل زیرسیستم‌‌ها به بی‌نظمی‬ ‫مشکالت موجود بر سر راه الگوپذیری را بررسی می‌‌کنیم و و در نهایت مرگ سیس��تم منجر می‌شود‪ .‬همچنین سطح‬ ‫در نهایت با ارائه دورنمایی از آینده جهان و جایگاه ایران در سالمت زیرسیستم‌‌ها باید یکنواخت باشد‪ ،‬طوری که ناقص‬ ‫مسیر جهانی شدن‪ ،‬با توجه به لزوم توسعه فرهنگ صنعتی بودن جزئی از سیس��تم به معنای ناقص بودن کل سیستم‬ ‫و بررس��ی امکان جهانی ش��دن از دیدگاه فلسفه‪ ،‬سنت و است‪ .‬در حالی که حتی در کشور‌های پیشرفته همه صنایع‬ ‫هم��گام و همزمان پیش نمی‌روند‪ ،‬هدفی که بایس��تی مد‬ ‫فرهنگ مقاله را جمع‌بندی می‌‌کنیم‪.‬‬ ‫انسان از آغاز آفرینش همواره درپی فراهم آوردن شرایطی نظر ما باشد‪ ،‬توسعه یکنواخت همه صنایع است‪ .‬توسعه‌ای‬ ‫بوده اس��ت که راحت‌تر زندگی کن��د‪ .‬برقرار کردن رابطه و ک��ه یک محیط برد ‪ -‬برد برای همه فراهم کند‪ .‬از آنجا که‬ ‫تبادل اطالعات با روش‌‌های بسیار سنتی‪ ،‬مثل ایما و اشاره‪ ،‬صنایع مختلف دارای رابطه نزدیکی با هم هس��تند‪ ،‬جهت‬ ‫دود و آتش و غیره اولین جرقه‌‌های بهبود زندگی بشر بوده توس��عه صنعت بایس��تی رقیبان مختلف در یک صنعت و‬ ‫است‪ .‬آنچه به عنوان بهبود از آن نام می‌‌بریم‪ ،‬چیزی است همچنین سایر صنایع توسعه یابند‪.‬‬ ‫برای بررسی راحت‌تر موضوع‪ ،‬الگوی موفق توسعه صنعت‬ ‫که تقریبا برای عامه بشر آس��ایش فراهم می‌‌کند‪ .‬بشر در‬ ‫راه دور و دراز توس��عه‪ ،‬هم��واره با مش��کالتی مواجه بوده ژاپ��ن را مدنظر قرار می‌دهی��م و آنچه را که در آنجا جهت‬ ‫اس��ت؛ از جمله این مش��کالت می‌‌توان به اختالف عقاید شروع توسعه فرهنگ صنعتی مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬بررسی‬ ‫انس��ان‌ها‪ ،‬تفاوت در آداب و رس��وم قبایل مختلف و غیره می‌کنیم‪ .‬ابت��دا اصولی را که به آموزه‌‌های ‪‌14‬گانه دمینگ‬ ‫معروف است‪ ،‬لیس��ت می‌‌کنیم‪ ،‬آنگاه‬ ‫اشاره کرد که منجر به بروز اختالفات‬ ‫یک��ی از واحد‌های صنعتی قطعه‌س��از‬ ‫و گاه جنگ‌‌ه��ای خونی��ن می‌‌ش��ده‬ ‫یکی از بزرگترین‬ ‫خودرو را که برای ش��رکت‌‌های بزرگ‬ ‫است‪ .‬همزمان با توس��عه ارتباطات و مشکالت فرهنگی صنعت‬ ‫خودروسازی نظیر ایران‌خودرو‪ ،‬سایپا و‬ ‫ایجاد روش‌‌های نوین اطالع‌رس��انی‪،‬‬ ‫ایران دیدگاه‌هایی‬ ‫غیره قطعه می‌‌سازد‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫روش‌‌ه��ای نوین جنگ نی��ز به وجود‬ ‫آمد‪ .‬اگر بگوییم بش��ر بی��ش از اینکه است که باعث می‌شود‬ ‫می‌‌دهیم‪ .‬هنگامی که در سال ‪،1950‬‬ ‫ادواردز دمین��گ اصول و ش��یوه‌های‬ ‫نیروی خ��ود را صرف بهب��ود زندگی افراد غیرمتخصص که‬ ‫ن را صرف توسعه ابزار‌های دفاع پست‌های باالتری دارند‪ ،‬مدیریت خ��ود را جهت بهبود کیفیت‬ ‫کند‪ ،‬آ ‌‬ ‫به مدیران و مهندس��ان ژاپنی آموزش‬ ‫است‪،‬‬ ‫نموده‬ ‫خود‬ ‫مخالفان‬ ‫به‬ ‫یا حمله‬ ‫روی عملکرد افراد با‬ ‫می‌‌داد کمتر کس��ی باورش می‌‌شد که‬ ‫س��خن گزافی نگفته‌ایم‪ .‬گرچه هدف‬ ‫پست‌های پایین‌تر‬ ‫این اصول به نتیجه مثبت منجر شود‪.‬‬ ‫توس��عه فناوری‪ ،‬بایس��تی خدمت به‬ ‫اثر بگذارند‬ ‫ادواردز دمینگ در آن س��ال‌‌ها معتقد‬ ‫بشر باشد‪ ،‬متاس��فانه بیشتر اوقات از‬ ‫بود که مدیریت به ش��یوه امریکایی به‬ ‫ای��ن هدف فاصله می‌‌گیریم‪ .‬اگر کمی‬ ‫شکست منجر می‌‌ش��ود‪ .‬پس از چند‬ ‫دقت کنیم‪ ،‬متوجه می‌‌ش��ویم کش��ورهایی که به اصطالح‬ ‫بیشتر توسعه می‌‌یابند‪ ،‬بیشتر از هدف اصلی توسعه فاصله سال س��خنان دکتر دمینگ به عینیت رسید‪ .‬صنایع ژاپن‬ ‫می‌‌گیرند‪ .‬کشورگشایی‌‌های اخیر و جنگ با پیشرفته‌ترین خیلی س��ریع توسعه یافت و س��هم عمده بازار‌های جهانی‬ ‫فناوری‌‌ه��ا و همچنی��ن س��رمایه‌گذاری‌‌های کش��ور‌های حتی بازار‌ه��ای رقیب بزرگ خود‪ ،‬امری��کا را نصیب خود‬ ‫پیش��رفته برای جنگ‌‌های نوین اینترنتی‪ ،‬شاهدی بر این کرد‪ .‬آنچه که دمینگ به مدیران ژاپنی آموخت بیشتر یک‬ ‫مدعاس��ت‪ .‬گرچه جهانی شدن در س��ال‌‌های اخیر بیشتر فرهنگ بود؛ فرهنگی ساده و عاری از اصول پیچیده علمی‪.‬‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬ولی در حقیقت پروسه جهانی شدن مشکل عمده دمینگ در آن دوران مبارزه با تفکرات سنتی‬ ‫از همان آغاز آفرینش بش��ر شروع ش��ده‪ .‬تنها تفاوتی که مدیریت بر پایه اهداف (‪ )mbo‬بود‪ .‬و حسن عمده کار‌های‬ ‫بین انسان کنونی و انسان اولیه وجود دارد‪ ،‬برتری صنعت او‪ ،‬اثربخشی در درازمدت و فراهم آوردن محیطی صمیمی‬ ‫در عصر حاضر اس��ت‪ .‬ولی در رسیدن به هدف اصلی بشر‪ ،‬برای توسعه بود‪.‬‬ ‫پیشرفت چشمگیری حاصل نشده‪ .‬در گذشته‪ ،‬انسان‌‌ها با‬ ‫تی��ر و کمان به جنگ عقاید هم می‌‌رفتند و در عصر حاضر‬ ‫با امواج ماهواره‌ای و سیستم‌‌های هوشمند‪.‬‬ ‫‹ ‹آموزه‌‌های چهارده گانه دمینگ‬ ‫آموزه یک‪ :‬اگر غایت ش��ما رقابتی ش��دن و ماندن‬ ‫در کس��ب و کار و کارآفرینی اس��ت‪ ،‬بهبود محصول و‬ ‫خدمات را هدف ثابت و مشخص خود قرار دهید‪.‬‬ ‫همان‌طور که قب�لا گفتیم‪ ،‬نمونه مورد مطالعه ما در‬ ‫این مقاله‪ ،‬یکی از تامین‌کنندگان صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫در اتاق‌‌ه��ا و واحد‌های این ش��رکت‪ ،‬تابلوهایی بر در و‬ ‫دیوار نصب ش��ده که ش��عار بهبود مس��تمر با تکیه بر‬ ‫چرخ��ه دمینگ بر روی آن خودنمای��ی می‌‌کند‪ .‬واحد‬ ‫بهبود مستمر در این شرکت ایجاد شده و فعالیت‌هایی‬ ‫نیز انجام شده است‪ ،‬ولی متاسفانه مشکل اصلی شرکت‬ ‫این اس��ت ک��ه بهبودهای��ی که صورت گرفت��ه‪ ،‬همان‬ ‫بهبودهایی اس��ت که به ص��ورت طبیعی و حتی بدون‬ ‫تشکیل واحد بهبود مس��تمر در هر جایی رخ می‌‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراین به راحتی می‌‌توان گفت که خط مش��ی بهبود‬ ‫مس��تمر تنها در میان اس��ناد و مدارک و پوشه‌‌ها اجرا‬ ‫می‌‌ش��ود و در عمل هیچ کاری صورت نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫منظ��ور دمین��گ از تعیی��ن ه��دف‪ ،‬تعیی��ن هدف در‬ ‫صورتجلس��ه‌‌ها نیس��ت‪ ،‬منظور از تعیین هدف‪ ،‬اجرای‬ ‫عملی فعالیت‌‌ها براس��اس ایده‌‌های عملی است‪ ،‬طوری‬ ‫ک��ه بهبود‌های حاصل فراتر از حالت طبیعی و تصادفی‬ ‫باش��د‪ .‬البته باید ذکر کرد که متاسفانه در اکثر مواردی‬ ‫ک��ه صنعت با آن س��روکار دارد وضع به همین ش��کل‬ ‫است‪ .‬ش��رکت‌هایی که اس��تاندارد‌های ایزو می‌‌دهند‪،‬‬ ‫اگرچه ادعا می‌‌کنند براساس فاکتور‌های از قبل تعیین‬ ‫ش��ده این کار را انجام می‌دهند‪ ،‬ولی متاسفانه در عمل‬ ‫فقط براساس اس��ناد و مدارک کاغذی‪ ،‬استاندارد داده‬ ‫می‌‌ش��ود‪ .‬بنابراین آنچه که باید ب��ه عنوان یک فاکتور‬ ‫فرهنگی در جهت توس��عه فرهنگ صنعتی مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬پی��اده کردن اس��تاندارد‌ها در عم��ل و فرهنگ‬ ‫عملگرایی است‪.‬‬ ‫آموزه دو‪ :‬فلس��فه جدید را اقتب��اس کنید‪ ،‬مدیران‬ ‫باید از چالش موجود آگاه شوند‪ ،‬مسئولیت‌‌های خود را‬ ‫بشناسند و برای تغییر رهبری را در دست گیرند‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین مشکالت صنایع ایران مقاومت در‬ ‫برابر طرح‌‌های جدید است که علت اصلی آن آگاه نبودن‬ ‫مدیران و ناآش��نا بودن آنان با روش‌‌های جدید اس��ت‪.‬‬ ‫تفکرات س��نتی مدیریت باعث می‌‌ش��ود که طرح‌‌های‬ ‫جدید با مخالفت مواجه شود‪.‬‬ ‫آم�وزه س�ه‪ :‬برای دس��تیابی به کیفی��ت از تکیه بر‬ ‫بازرس��ی گس��ترده دس��ت بردارید‪ .‬با ایجاد کیفیت در‬ ‫محصول از همان آغاز کار نیاز به بازرس��ی گس��ترده را‬ ‫از بین ببرید‪.‬‬ ‫آموزه چهار‪ :‬به کسب و کار مبتنی بر پاداش براساس‬ ‫قیم��ت کاال پایان دهید‪ ،‬در عوض هزینه‌‌های کلی را به‬ ‫حداقل برسانید‪ ،‬هر نوع کاال را یک تامین‌کننده بخواهید‬ ‫و براس��اس یک رابط��ه درازمدت مبتنی‌ب��ر وفاداری و‬ ‫اعتماد با او رفتار کنید‪.‬‬ ‫آموزه پنج‪ :‬سیستم تولید و ارائه خدمات را پیوسته و‬ ‫همیشه بهبود بخشید تا کیفیت و بهره‌وری بهبود یابد و‬ ‫در نتیجه هزینه‌ها به طور روزافزون کاهش یابد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بهبود پیوسته نیازمند تفکر عملگرایی است‬ ‫که به بیراهه نرود و ما بایستی در جهت پرورش اینگونه‬ ‫تفکرات عملگرا برای توسعه صنعت گام برداریم‪.‬‬ ‫آموزه شش‪ :‬آموزش در خصوص شغل را برپا کنید‪.‬‬ ‫به ج��رأت می‌توان گفت اصل اساس��ی و موثر و پایه‬ ‫توسعه فرهنگ صنعتی آموزش می‌باشد‪.‬‬ ‫آم�وزه هفت‪ :‬رهبری را اعمال کنید‪ .‬هدف از نظارت‬ ‫باید آن باش��د که به افراد‪ ،‬ابزار‌ها و دستگاه‌ها برای ارائه‬ ‫کار بهتر کمک برساند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نظارت باید با هدف بهبود انجام شود و از یاد‬ ‫نبریم که منظور‪ ،‬بهبود در کل سیستم است‪.‬‬ ‫آن‌را از باروت پ��ر کنند‪ .‬برای محافظت از‬ ‫دی��وار چین ‪ 3‬هزار ع��راده توپ برنزی در‬ ‫کنگره‌های این دیوار گذاشته شد‪.‬‬ ‫همی��ن توپ‌ه��ا هس��تند که ام��روز به‬ ‫صورت موش��ک‌های دور پرواز درآمده‌اند‪.‬‬ ‫قص��د م��ا در ای��ن نوش��ته بی��ان تاریخ‬ ‫توپ‌سازی نیست‪ ،‬بلکه نشان می‌دهد اگر‬ ‫فرهنگ و آگاهی ممکن یک جامعه آماده‬ ‫نباشد اختراع یک وسیله هیچ تغییری در‬ ‫مناسبات انسانی به‌وجود نمی‌آورد‪ .‬اختراع‬ ‫چاپ با گوتنبرگ ش��روع نشد‪ ،‬بلکه چاپ‬ ‫وقتی رواج پیدا کرد که نظام سرمایه‌داری‬ ‫ب��ه گردش اطالع��ات و اخب��ار و افزایش‬ ‫آگاهی عمومی نیاز پیدا کرد‪ ،‬به س��رعت‬ ‫روزنامه‌ها گسترش یافتند و چاپ کتاب‌ها‬ ‫در اولویت قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرهنگ توس��عه با بیکاری س��تیز دارد‬ ‫و کار را ی��ک ارزش می‌دان��د‪ ،‬ب��ه همین‬ ‫دلیل تا بهره‌وری نیروی انس��انی باال نرود‬ ‫توسعه اتفاق نمی‌افتد‪ .‬اگر نگاهی به وضع‬ ‫خودمان بیندازی��م می‌فهمیم چرا گرفتار‬ ‫بحران‌های اقتصادی هستیم‪ ،‬در اداره‌ها و‬ ‫سازمان‌ها راندمان کاری بیش از ‪20‬دقیقه‬ ‫نیست‪ ،‬حاضریم ساعت‌ها در میهمانی‌ها و‬ ‫به قول مع��روف در گعده‌ها بگذرانیم ولی‬ ‫‪ 5‬دقیقه در گفت‌وگوهای جدی و مطالعه‬ ‫جدی وقت نگذرانیم‪ .‬امروز تنها کاالیی که‬ ‫گران شدن‌اش ما را نگران نمی‌کند قیمت‬ ‫کتاب و کاالهای فرهنگی است‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫خصل��ت فرهنگ توس��عه ن��گاه عقالنی و‬ ‫برخورد منتقدانه با رویکردها و رفتارهایی‬ ‫است که کلیت جامعه را شکل می‌دهند اما‬ ‫ما به‌ج��ای نقد‪ ،‬غرولند می‌کنیم و به‌جای‬ ‫نقدپذیری س��عی می‌کنیم پنبه منتقد را‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫آموزه هشت‪ :‬ترس را نابود کنید تا هر کس بتواند برای‬ ‫ش��رکت به طور موثر کار کند‪ .‬در دیدگاه‌های سنتی‪ ،‬ترس‬ ‫ابزاری برای باال بردن راندمان است‪.‬‬ ‫آموزه نه‪ :‬موانع موجود میان بخش‌های شرکت را در هم‬ ‫بشکنید‪ .‬افراد در بخش‌های تحقیق‪ ،‬طراحی‪ ،‬فروش و تولید‬ ‫باید گروهی کار کنند تا مش��کالتی را پیش‌بینی کنند که‬ ‫ممکن است در تولید ایجاد شوند یا مشتری هنگام استفاده‬ ‫از محصول یا خدمات با آنها مواجه شود‪.‬‬ ‫آموزه ده‪ :‬ش��عارها‪ ،‬اصرار‌ه��ا و هدف‌هایی را که جهت‬ ‫افزایش بهره‌وری و کاهش عی��وب برای نیروی کار تعیین‬ ‫می‌کنید‪ ،‬کن��ار بگذاری��د‪ .‬چنین تأکیدهای��ی تنها روابط‬ ‫کینه‌توزانه ایجاد می‌کند‪ .‬چرا که عمده علل کیفیت پایین‬ ‫و بهره‌وری کم ناش��ی از سیستم اس��ت و بنابراین خارج از‬ ‫حیطه قدرت نیروی کار قرار دارد‪.‬‬ ‫آموزه یازده‪ :‬اس��تاندارد‌های اشتباه کاری و مدیریت بر‬ ‫پایه اه��داف رقمی را کنار بگذاری��د و رهبری را جایگزین‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫آم�وزه دوازده‪ :‬موانع��ی را ک��ه باعث شکس��تن غرور‬ ‫اس��تادکاری اف��راد می‌ش��ود‪ ،‬از می��ان برداری��د‪ .‬یکی از‬ ‫بزرگترین مشکالت فرهنگی صنعت ایران دیدگاه‌هایی است‬ ‫که باعث می‌شود افراد غیرمتخصص که پست‌های باالتری‬ ‫دارند‪ ،‬روی عملکرد افراد با پس��ت‌های پایین‌تر اثر بگذارند‪.‬‬ ‫به ج��رأت می‌توان گفت که هر ف��رد ایرانی چه در حیطه‬ ‫صنعت‪ ،‬چه در حیطه خدمات و چه در سایر حیطه‌ها با این‬ ‫موارد مواجه شده است‪ .‬آنچه که در کشور ما بیداد می‌کند‪،‬‬ ‫شکس��تن غرور اس��تادکاری تقریبا تمام��ی متخصصین‪،‬‬ ‫مدیران میانی‪ ،‬اپراتور‌ها و غیره است‪ .‬در نمونه مورد مطالعه‪،‬‬ ‫مدیریت ارشد شرکت در جاهایی که هیچ تخصصی ندارد‪،‬‬ ‫نظر هم��ه را رد می‌کند و بزرگترین تصمیمات اش��تباه را‬ ‫می‌گیرد‪ .‬مثال یکی از ایس��تگاه‌های کاری خط مونتاژ را به‬ ‫واحد دیگر ش��رکت در یک شهرس��تان دیگر منتقل کرده‬ ‫در حال��ی که با این کار پیوس��تگی خط مونتاژ‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫کنترل‪ ،‬نمودار‌ها و عملکرد س��ایر بخش‌های شرکت را به‬ ‫هم می‌ریزد‪ .‬هر فرد در کار خودش متخصص اس��ت‪ .‬غرور‬ ‫اس��تادکاری هیچ‌ک��س نباید لطمه بخ��ورد‪ ،‬نظافتچی هر‬ ‫شرکت در کار خودش استاد مدیریت ارشد شرکت است‪.‬‬ ‫آم�وزه س�یزده‪ :‬ب��رای آم��وزش و خوداصالح��ی‬ ‫(‪ )self-improvement‬برنام��ه جدی تنظیم کنید‪ .‬در‬ ‫نمونه مورد مطالعه‪ ،‬خود اصالحی مدنظر اس��ت‪ ،‬ولی نه به‬ ‫معنای واقعی‪ .‬تقریبا هیچ اپراتوری یادش نیست که از چه‬ ‫کسی آموزش دیده‪ .‬اپراتور وظایف خود را به طور تصادفی‬ ‫از افراد مختلف آموخته است‪.‬‬ ‫آموزه چهارده‪ :‬برای دگرگونی تمام افراد ش��رکت را به‬ ‫کار گیرید‪ .‬دگرگونی وظیفه همگانی است‪.‬‬ ‫منبع‌‪ :‬سایت آینده‌نگر‬
‫تجارت‬ ‫خ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫بیشرمانه است که بگوییم پول‌‪،‬‬ ‫گروه گزارش‪:‬‬ ‫س��ود‪ ،‬منافع و درآمد سرشار چه جنایاتی در دنیا به بار‬ ‫می‌آورد‪...‬‬ ‫بیشرمانه اس��ت که بگوییم دست‌های جنایتکاران از‬ ‫سوداگری مرگ‌‪ ،‬قاچاق انسان و‪...‬گذر کرده و به فروش‬ ‫غارتگرانه اعضای بدن پناهجویان پرداخته است‪.‬‬ ‫ش��رم آور اس��ت که بگوییم جنایات بش��ری ‪ -‬اینک‬ ‫ بیرحمانه‌ت��ر و جن��ون آمیز‌ت��ر از قبل ش��ده و ندای‬‫مرگ وجنون از آس��تین پول‌‪ ،‬ثروت و یغما گری و‪ ...‬به‬ ‫در آمده اس��ت که پناهجویان کشورهای عقب مانده یا‬ ‫عقب نگاهداشته ش��ده در جهان را به ویژه در استرالیا‬ ‫به سوی خانه‌های مرگ و نیستی با سرقت اعضای بدن‬ ‫آنان رهنمون کند‪.‬‬ ‫آمارها وحش��تناک‌‌اند و هرچند که می‌گویند اقتصاد‬ ‫زیربناس��ت اما دیگر ای��ن اقتصاد نیس��ت؛ این جنون‬ ‫آدمکش��ی اس��ت که پول وث��روت را هدف ق��رار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دنیای معاصر امروزی برگی دیگر به جنایات‬ ‫بش��ری افزوده ش��ده و در نتیجه فعالیت‌های باندهای‬ ‫تجارت انس��ان بازاری به‌نام «بازار خرید و فروش عضو‬ ‫بدن» گش��ایش یافته و متاس��فانه روز ب��ه روز بر ابعاد‬ ‫فعالیت‌‌های آن افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫این بازار اما مهیب‌‪ ،‬جنون آمیز و ضد بش��ری است‪.‬‬ ‫آمارها نشان‬ ‫می‌ده��د ک��ه‬ ‫س��االنه ‪ 55‬هزار‬ ‫نفر به شکل قاچاق‬ ‫وارد اروپ��ا می‌ش��وند‬ ‫که تع��دادی از آنان در‬ ‫ای��ن مهاجرت‌ه��ا حاضر‬ ‫به ف��روش اعضای بدن خود‬ ‫می‌ش��وند و عده‌ای در این راه‬ ‫جان می‌بازند‪ ،‬اما گروه دیگری هم‬ ‫زیرفش��ار قاچاقچیان و سوداگران بدن‬ ‫انس��ان اعضای بدن‌ش��ان به یغما می‌رود و سودی هم‬ ‫نصیب آنها نمی‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس تحقیقاتی ک��ه در دانش��گاه برکلی امریکا‬ ‫صورت گرفته است؛ بین عرضه و تقاضای اعضای بدن‬ ‫اختالف فاحش��ی وجود دارد و همین امر باعث ش��ده‬ ‫روز به روز بر دامنه فعالیت‌‌های باندهایی که در قاچاق‬ ‫اعضای بدن فعالیت دارند‪ ،‬افزوده شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در امریکا بین سال‌های ‪ 1379‬تا ‪ 1382‬تعداد کسانی‬ ‫ک��ه حاضر به فروش و یا اهدای کلیه بودند ‪ 33‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت اما تقاضا برای خرید کلیه بیش از ‪236‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ام��ا دردناک‌تر از آن فاجعه‌ای اس��ت که هم‌اکنون‬ ‫در حال اتفاق افتادن اس��ت وتصویر تاریک دیگری را‬ ‫برای آینده س��یاهی که جنایتکاران برای بشریت رقم‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫زده‌‌اند برمال می‌سازد‪ .‬براس��اس گزارش خبری رسانه ب��ا وجود اینک��ه می‌دانند آنج��ا تبدیل به مرک��ز بازار‬ ‫س��ی‌ان‌ان‌‪ ،‬هم‌اکنون یک گروه قبیل��ه‌ای در افریقا که زیرزمینی تجارت اعضای بدن ش��ده اس��ت‪ ،‬همچنان‬ ‫با باند قاچاق انس��ان همکاری می‌کند از پناهجویان در در مقابل این پدیده مذموم س��کوت کرده‌اند‪ .‬درهمان‬ ‫اریتره‪ ،‬س��ومالی و اتیوپی مبلغ کالن��ی را برای انتقال حال دالالن زی��ادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که‬ ‫آنان به س��رزمین‌های اش��غالی درخواست می‌کنند و همه با بیمارستان‌های سرزمین‌های اشغالی در ارتباط‬ ‫آن��ان نیز در برخی مواقع مجبور به فروش اعضای بدن هس��تند‪ .‬طرح دعاوی در دادگاه‌ها و اسنادی که وجود‬ ‫خود می‌شوند‪.‬‬ ‫دارد نشان می‌دهد بازار زیرزمینی فروش کلیه به شدت‬ ‫این گزارش در ادامه به گروهی فعال حقوق بش��ری در اس��رائیل رواج دارد و از این‌رو می‌توان سرزمین‌های‬ ‫در افریقا اش��اره می‌کند‪ :‬گروهی اجس��ادی را کش��ف اشغالی را مرکز بازار اعضای بدن انسان دانست‪.‬‬ ‫کرده‌اند که برخی از اعضای بدن در آنها وجود ندارد؛‬ ‫قاچاقچیان در ای��ن ارتباط می‌گویند خرید و فروش‬ ‫بار دیگر باید خاطرنش��ان کرد ک��ه این نوع جنایات کلی��ه به این ش��یوه در آنجا قانونی اس��ت و عملی که‬ ‫به خاط��ر پول واقتصاد دیگر مرزی‬ ‫ب��ا این روش ص��ورت می‌گیرد منع‬ ‫نمی‌شناسد‪ .‬یکی از پناهجویان در‬ ‫قانون��ی ندارد اما با ای��ن وجود این‬ ‫رژیم صهیونیستی که‬ ‫تشریح چنین جنایاتی گفته است‪:‬‬ ‫اهداف جنایتکارانه اش در قاچاقچی��ان ترجی��ح می‌دهند که‬ ‫«اعضای بدن این افراد در ش��هر‬ ‫مش��تریان خود را در این زمینه به‬ ‫بن��دری «العری��ش» مص��ر بعد از دنیا بر همه افشا شده است‬ ‫شکل مستقیم کمک نکنند‪.‬‬ ‫بیهوشی از بدن‌شان خارج می‌شود یک عامل مهم قاچاق بدن‬ ‫این گ��زارش همچنی��ن صراحت‬ ‫و بعد از مرگ آنها را در چاه عمیقی انسان در جهان شناخته‬ ‫دارد که س��ازمان بهداش��ت جهانی‬ ‫می‌اندازند»‪.‬‬ ‫تخمی��ن می‌زند یک‌ده��م نیازهای‬ ‫شده و از این راه تجارت‬ ‫او می‌گوی��د‪« :‬چن��د نف��ر از‬ ‫می‌کند‪ .‬براساس گزارش مش��تریان اعض��ای ب��دن این‌گونه‬ ‫پزش��کان فاس��د مص��ری در قالب‬ ‫تامین می‌شود اما هنوز این اطالعات‬ ‫نیویورک تایمز‪ ،‬گاهی‬ ‫یک بیمارستان صحرایی در منطقه‬ ‫قابل اعتماد نیس��ت‪ .‬ب��ا این وجود‬ ‫خاصی حاضر می‌ش��وند تا جراحی اوقات اعضای بدن انسان این‪ ،‬س��ازمان می‌گوید که س��االنه‬ ‫در رژیم صهیونیستی‬ ‫س��رقت اعضای بدن را که معموال‬ ‫هزاران امریکایی در خارج از کش��ور‬ ‫ش��امل قل��ب‪ ،‬کلیه و کبد اس��ت‬ ‫اسرائیل با قیمتی ‪ 6‬رقمی به‌ط��ور غیرقانون��ی از پیوند اعضای‬ ‫انجام دهند»‪.‬‬ ‫فروخته می‌شود‪ .‬براساس بدن بهره‌مند می‌شوند و بیشتر آنها‬ ‫همچنین مافیای صهیونیس��تی‬ ‫به مقصد فلس��طین اش��غالی پرواز‬ ‫گزارش نیویورک تایمز‬ ‫قاچاق انس��ان‪ ،‬انسان‌‌هایی از نقاط‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت‬ ‫مختلف جهان را به بهانه پناهندگی سرزمین‌های اشغالی یکی که بیش��تر مش��تریان امریکایی از‬ ‫از بزرگ‌ترین بازارهای‬ ‫به فلسطین اش��غالی و اروپا قاچاق‬ ‫اطالعات پزش��کی اندکی برخوردار‬ ‫ک��رده و اعض��ای ب��دن آنه��ا را به‬ ‫تجارت اعضای بدن است هس��تند و همین موض��وع می‌تواند‬ ‫قیمت‌ه��ای کالن به مش��تری‌های‬ ‫ب��رای آنها دردس��رهای بهداش��تی‬ ‫امریکایی و اروپایی می‌فروشند‪.‬‬ ‫فراوانی ایج��اد کند‪ .‬در این ارتباط‬ ‫در این مورد جز تاس��ف و ش��رم چه باید گفت ؟ آیا گفته می‌شود که در سال ‪ ،1390‬تحقیقات گسترده‌ای‬ ‫هی��چ اهرمی نظیر پلیس بین‌الملل��ی یا اینترپل وجود در نیوجرسی امریکا درباره تجارت اعضای بدن صورت‬ ‫ن��دارد که بتوان��د از ای��ن رویدادهای تاس��ف برانگیز گرفت که یک سر آن به اسرائیل وصل بود‪.‬‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این جنایات بار دیگر نشان می‌دهد که نژادپرستان و‬ ‫آیا جلوی مافیای تجارت بدن انسان را که بیرحمانه سیس��تم‌های زور وزر و تزویر به هیچ کس وهیچ چیز‬ ‫ب��ر پناهجویان به‌وی��ژه افریقایی‌ه��ا تازیان��ه می‌زند‪ ،‬رحم نمی‌‌کنند!‬ ‫نمی‌‌توان گرفت ‪.‬‬ ‫آیا زمان آن نرس��یده است که به این همه ستمی که‬ ‫‹ ‹رژیم صهیونیستی‪ ،‬عامل قاچاق بدن انسان‬ ‫به انس��ان به ویژه ساکنان جهان سوم می‌رود با نگاهی‬ ‫رژیم صهیونیس��تی که اه��داف جنایتکارانه اش در ژرف نگرانه بیاندیشیم و برای نظام نابهنجار و سیستم‬ ‫دنیا بر همه افش��ا ش��ده اس��ت یک عامل مهم قاچاق اقتصادی که بر دنیا حاکم اس��ت( س��رمایه‌داری هار و‬ ‫بدن انسان در جهان شناخته شده و از این راه تجارت لجام گسیخته ) و هیچ ارزشی را جایگزین کسب سود‬ ‫می‌کند‪ .‬براساس گزارش نیویورک تایمز‪ ،‬گاهی اوقات و منفعت به هر شکل نمی‌‌کند چاره‌ای بیندیشیم ‪.‬‬ ‫اعضای بدن انس��ان در رژیم صهیونیس��تی اسرائیل با‬ ‫آیا همه باید نظی��ر غارتگران اقتصادی دنیا که نگاه‬ ‫قیمتی ‪ 6‬رقمی فروخته می‌ش��ود (به دالر)‪ .‬براس��اس ماکیاولیستی بر جهان دارند و می‌گویند ‪ :‬هدف وسیله‬ ‫گزارش نیویورک تایمز‪ ،‬س��رزمین‌های اشغالی یکی از را توجی��ه می‌ کن��د فکر کنیم یا مانن��د آن قاچاقچی‬ ‫بزرگ‌ترین بازارهای تجارت اعضای بدن است‪.‬‬ ‫اعضای بدن انسان که با خون معامله می‌کند‪ ،‬در برابر‬ ‫ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت؛ مقامات صهیونیس��تی این رویدادهای تلخ بی‌ تفاوت باشیم‪.‬‬ ‫نگاهی به سرقت اعضای بدن انسان در جهان‬ ‫مافیای جهانی سرقت به پناهندگان هم رحم نمی‌کنند‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ -‬پیرمرد می‌گفت تو این عم��ر و دوران عجیب و‬ ‫غریب همه جور دزدی و بداخالقی و نامردی رو دیده بودیم و دیده بودیم‬ ‫که بعضی‌ها نون حالل از گلوش��ون به س��ختی پایین می‌ره اما فروش و‬ ‫دزدی اعضای بدن را ندیده و نشنیده بودیم!‬ ‫در حالی‌که وضعیت اهدای عضو و خون تمیز در ایران به نحو مطلوبی‬ ‫م��ورد توج��ه قرار گرفت��ه و در حال حاض��ر هیچ بیمارس��تان دولتی و‬ ‫خصوصی نیست که به وقت نیاز دسترسی به فرآورده‌های خونی نداشته‬ ‫‹ ‹ثواب‪ ،‬آمرزش‬ ‫باش��د که همین مورد ویژه در جامعه پزش��کی و نیز‬ ‫هدیه دادن عضو از س��وی خانواده بیمار یا در کما‬ ‫بی��ن مردمی که به هر حال با مس��ئله «خدا نکرده» در این زمینه پزشکان‬ ‫رفته نیز مثل خون‌دهی ب��ه موقع‪ ،‬کم‌کم نزد افراد‬ ‫تصادف و حادثه روبه‌رو ش��ده و به س�لامت به خانه‬ ‫متبحر «بد» با‬ ‫جامعه دارد جا و راه پیدا می‌کند‌‪ ،‬پدر و مادر و برادر‬ ‫برگشته‌اند به عنوان یک پیشرفت بین بیمار و پزشک‬ ‫بیم��ار در کما رفته باید آنقدر مطلع می‌ش��دند که‬ ‫همکاری باندهای‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫و نیز توجه داشته باشیم طبق برآوردهای مربوطه مافیایی سرقت عضو اهدای عضو عزیزشان می‌تواند حتی در آمرزش وی‬ ‫در صورت اعتقاد به مذهب و ش��ناخت روح و جان‬ ‫به جامع��ه جهانی جدا از این واقعی��ت اهدای خون‬ ‫به گفته رسانه‌های‬ ‫وی تاثیر فراوان داشته باشد‪ ،‬به همین مناسبت هم‬ ‫س��الم‪ ،‬اهدای عضو انس��انی جایگاه خاص خودش را‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ ،‬این درست اس��ت که جان را خدا معروف‪ ،‬هر روز چند‬ ‫در تماس پزش��کان سرشناس و اس��تادان جراحی‬ ‫شناخته شده با بسیاری از افراد صاحب‌نظر و صاحب‬ ‫می‌دهد و به وقت پایان زندگی هم هر آدمی تس��لیم پیوند مهم را انجام و‬ ‫رای در بخش‌های مختلف جامع��ه‪ ،‬همه این افراد‪.‬‬ ‫سرنوشت و به قول عامه‪ ،‬پیشانی نوشت خود می‌شود‪ ،‬در خفا عضوگرفته‌ها‬ ‫نس��بت به اعطای عضو به افراد واجد ش��رایط روی‬ ‫‌اما اکنون انسان این اشرف مخلوقات براثر پایداری و‬ ‫را به سرزمین و‬ ‫خوش نش��ان دادند و از س��وی دیگر هم وقتی قرار‬ ‫فهم ودرک پزشکی به جایی رسیده که توان تعویض‬ ‫اندام را به دس��ت آورده و به دقت نیاز و به خواس��ته شهر و خانه‌های‌شان‬ ‫اس��ت همه بخش‌های یک جس��م انسانی زیرخاک‬ ‫نابود ش��ود‪ ،‬پس چه بهتر هر عضو او‪ ،‬خون زندگی‬ ‫برگردانده‌اند‬ ‫مان خدای بخش��نده و مهربان‪‌،‬در حفظ خون و جان‬ ‫بس��یاری از جوانان و آرام‌بخش زندگ��ی خانواده‌ها‬ ‫و زندگی دیگر انسان‌ها که هنوز ‪ 2‬روز زندگی‌شان به‬ ‫باش��د و بر همین اساس هم هس��ت که اهدای عضو افراد در حال مرگ‬ ‫پایان نرسیده می‌تواند اثرگذاری عظیمی داشته باشد‪.‬‬ ‫از روزی که «دکتر بارنارد» مش��هور دست به بزرگ‌ترین اقدام پزشکی که دیگر هیچ امیدی به برگش��ت آنها نیست‪ ،‬زندگی الاقل ‪ 5‬تا ‪ 6‬نفر را‬ ‫زده و قلب یک انسان به کما رفته را در سینه بیمار قلبی باالی ‪ 50‬سال به آنها برگرداند‪.‬‬ ‫س��ن جا داد‪ ،‬حرفه پزشکی به ناگاه به باالترین سطح افتخار رسیده و از ‹ ‹و اینک دستبرد به جسم دیگران‬ ‫رس��انه‌ای ش��دن این واقعیت دردناک‪ ،‬البته در چند ماه اخیر صورت‬ ‫آن پس بس��یاری از پزشکان دیگر دس��ت به ابتکارات و ابداعات جدید‬ ‫زدند که نتیجه‌اش امروزه تعویض همه اعضای بدن انسان می‌تواند باشد‪ .‬گرفته‪ ،‬در حالی که طبق خبر‌های رسیده قبلی بیشتر از ‪ 5‬سال از دوره‬ ‫ی هم همان‌طورکه اش��اره رفت مربوط‬ ‫دزدی «عضو» می‌گذرد‪ ،‬این دزد ‌‬ ‫‹ ‹پزشک خوب و پزشک بد اروپایی و امریکایی‬ ‫پیدا ش��دن گ��روه پزش��کان به اصطالح س��وگند فرام��وش کرده در می‌شود به گروه مافیایی خون و اعضای گران قیمت انسانی‪ ،‬گروهی که‬ ‫کش��ورهای فرانس��ه و ایتالیا و انگلیس و راه‌اندازی هتل بیمارستان‌های به نوش��ت ‌ه رسانه‌های غربی‪ ،‬بیشتر از کشور‌های کمتر مطرح روی نقشه‬ ‫حاضر در مناطق بین این ‪ 3‬کشور‪ ،‬معضل تازه‌ای را در جهان باعث شد جغرافیا وارد میدان س��رقت عضو شده و به جهت کمک‌رسانی به بعضی‬ ‫که پس از گذشت یک دهه‌‪ ،‬اخیرا توسط رسانه‌های دیداری و شنیداری‪ ،‬پزشکان و بیمارستان‌های مطرح جهانی واقع در نقاط خوش آب و هوای‬ ‫نس��بت به افش��ای آن اقدام شد و به س��رعت همگان فهمیدند در پس میان فرانسه و انگلیس و ایتالیا که به نوعی هتل بیمارستان هستند‪ ،‬این‬ ‫پرده پیدا کردن عضو س��الم انس��انی و پیوند آن به افراد سرش��ناس و‬ ‫ثروتمندی که در صف دریافت قرار داش��تند‪ ،‬خیلی خبرهاست‪ .‬در این‬ ‫زمینه پزش��کان متبحر «بد» با همکاری باندهای مافیایی س��رقت عضو‬ ‫به گفته رس��انه‌های معروف‪ ،‬هر روز چن��د پیوند مهم را انجام داده و در‬ ‫خفا عضوگرفته‌ها را به سرزمین و شهر و خانه‌های‌شان برگردانده‌اند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه عکس‌ها و فیلم‌های تهیه شده از این (نوع) جنایت پزشکی‪‌،‬‬ ‫دل بسیاری را به درد آورده است‪.‬‬ ‫مافیای پزشکی افراد نیازمند به پیوند عضو را در یک ردیف قرار داده و به‬ ‫نوبت آنها را در بخش‌های مربوطه جا داده و طبق قرارداد‌ی که با دزدان‬ ‫و س��ارقان عضو انس��انی دارند‪ ،‬با ش��ناخت ورود پناهندگان کشور‌های‬ ‫افریقایی و دیگر کش��ور‌های توسع ‌ه نیافته به نقاط بین سرزمینی و روی‬ ‫آب‌های آزاد با اس��تفاده از اس��لحه و کارت شناس��ایی و دسته‌بند‪ ،‬افراد‬ ‫م��ورد نیاز را انتخاب می‌کنند و به آنها اطالع می‌دهند که باید مدتی را‬ ‫در قرنطینه برای برنامه‌های قبل از مصاحبه و پذیرش به‌س��ر برند‪ ،‬این‬ ‫پناهندگان ش��ادمان از این اتفاق به محل‌های از پیش تعیین شده اعزام‬ ‫می‌ش��وند و تنها در یک ش��ب با خوراندن داروی بیهوشی روی تخت‌ها‬ ‫قرار می‌گیرند‪ ،‬در این میان حضور بعضی پزش��کان و انترن‌های قس��م‬ ‫نخورده و طالب پول‪ ،‬حائز اهمیت اس��ت که نس��بت به برداشتن کلیه و‬ ‫دیگر اعضای انس��انی اقدام می‌کنند و صبح روز بعد فالسک‌های حاوی‬ ‫یخ و عضو با گروه خون و زمان برداشت آماده حرکت به سوی بخش‌های‬ ‫پیوند می‌ش��وند‪ ،‬این درحالی است که دهنده عضو که در یک پیاده‌رو و‬ ‫خیابان و کنار ساحل با مقداری آب و غذا افتاده و تازه بعد از خارج شدن‬ ‫از بیهوش��ی با نگاه به جای برش و بخیه می‌فهمد چه بالیی به س��رش‬ ‫آمده‪ ،‬حاال نه زبان مردم آن جامعه را می‌فهمد و نه قدرت اعالم وضعیت‬ ‫بدنی‌اش را دارد‪ ،‬پناهندگی‌اش در هزار توی پذیرش یا نپذیرفتن ماندگار‬ ‫شده و نه راه رفت دارد و نه برگشت‪ ،‬فقط عضوی از کف داده و جیبش‬ ‫را خال��ی کرده‌اند و بیمار و بی‌حال مان��ده در کنار جاده‪ ،‬برعکس عضو‬ ‫جدا ش��ده‌اش را درون ظرف پریخ به هتل بیمارستان برده‌اند تا به یک‬ ‫سرمایه‌دار پیوند بزنند‪ ،‬این به آن در‪.‬‬ ‫ماجرای س��رقت اعضای بدن حاال دیگر عیان و آش��کار توجه پزشکان‬ ‫و دیگر کارشناس��ان و بررس��ی‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده‪ ،‬اما‬ ‫مافیای عظیم دزدی عضو جهانی چنان قدرتمند و کارشناخته رو به جلو‬ ‫حرکت می‌کند که خیال کوتاه آمدن و تسلیم شدن را ندارد‪.‬‬ ‫به هر حال زندگی آنقدر برای بعضی‌ها دارای ارزش و گرانبهاس��ت که‬ ‫توجه به جس��م و روح افراد جهان س��ومی‪ ،‬با پول ب��اران کردن مافیای‬ ‫سرش��ناس و ثروتمند‪ ،‬آنها را برای برداش��تن کلیه و کبد و ریه و قلب و‬ ‫طحال و‪ ...‬به خدمت می‌گیرند‪...‬‬
‫طنز برندی‬ ‫مصاحبه با رییس اتحادیه مارک‌فروشان‬ ‫راسته بازار بزرگ تهران!‬ ‫صرفه‌جویی ارزی در تولید‬ ‫«مارک»!‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫اینک��ه ای��ن روزه��ا‬ ‫«مارک‌فروش��ی» هم‬ ‫میان این همه ش��غل‬ ‫کاذب و غی��رکاذب‬ ‫و کذای��ی ب��رای خود‬ ‫ش��غل پردرآم��دی‬ ‫شده است و سبب‌ساز‬ ‫اش��تغالزایی‪« ،‬رییس اتحادیه مارک‌فروشان راسته‬ ‫بازار ب��زرگ ته��ران» در گفت‌وگویی دوس��تانه و‬ ‫صمیم��ی ب��ه خبرگ��زاری «مارکنا» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تولیدگران توان��ای ما به فناوری مارک‌س��ازی در‬ ‫سطح تولید انبوه دست یافته‌اند‪.‬‬ ‫مارکچیان روز گذش��ته در مصاحب��ه‌ای تخیلی‬ ‫ـ اقتص��ادی ب��ه مارکن��ا گفت‪ :‬تا چند س��ال قبل‬ ‫محموله‌های بزرگ مارک پوشاک به صورت قاچاق‬ ‫وارد کش��ور می‌شد و به صورت گسترده در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان پوش��اک برای چسباندن به پوشاک‬ ‫چینی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما با دستیا‌بی‬ ‫تولیدگ��ران داخلی به این فناوری به میزان‪55/89‬‬ ‫درصد از این قاچاق کاس��ته ش��ده است و نزدیک‬ ‫‪100‬درص��د در داخل کش��ور تولید می‌ش��ود و به‬ ‫دست فروشندگان عزیز می‌رسد‪.‬‬ ‫وی در جهت تایی��د و صحه‌گذاری بر گفته‌های‬ ‫خود با اش��اره به مارک کت‌اش به خبرنگار مارکنا‬ ‫ی��ادآور ش��د‪ :‬همی��ن مارک ک��ت من ک��ه به‌نام‬ ‫ایتالیاس��ت تولید دست تولیدگران توانمند داخلی‬ ‫اس��ت که با اصل مارک ایتالیایی آن مو نمی‌زند و‬ ‫کتم هم دوخت کشور دوست و برادر ما چین است‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتصادی در ادامه اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫فراگیر ش��دن این شغل در بین جوانان‪ ،‬ما درصدد‬ ‫بیم��ه ک��ردن تمام فع��االن این گ��روه زحمتکش‬ ‫هستیم!!‬ ‫رییس اتحادیه مارک‌فروش��ان راسته بازار بزرگ‬ ‫تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای وام‌دهی به این گروه‬ ‫اقتص��ادی درصدد رایزنی ب��ا بانک‌های مختلف در‬ ‫کشور هس��تیم تا فعاالن این صنف زحمت‌کش با‬ ‫کمبود نقدینگی مواجه نشوند!‬ ‫وی در پایان اظهار امی��دواری کرد که در آینده‬ ‫بتوان مارک‌س��ازی را نه‌تنها در س��طح ملی که در‬ ‫ح بین‌المللی گسترش دهیم و حرف اول را در‬ ‫سط ‌‬ ‫این زمینه بزنیم و به تمام کشورهای دنیا برچسب‬ ‫مارک‌های مطرح دنیا را صادر کنیم!!‬ ‫این بود مصاحبه جنجالی امروز ما با مارک‌س��از‬ ‫بزرگ بازار!!‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫برند‌هایکاذبی کهدکانمحصوالتداخلیراتختهکرده‌‌اند‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬وارد فروش��گاه‬ ‫«برندس» مرکز خرید س��ئول که می‌ش��وی‪ ،‬چیدمان‬ ‫خاص فروش��گاه با تعبیه میزی در وس��ط آن همراه با‬ ‫فروش��ندگانی با لباس یک شکل به‌سرعت تو را به این‬ ‫نتیجه می‌رس��اند که اجناس زی��ر ‪ 200‬هزار تومان در‬ ‫این فروشگاه یافت نمی‌شود‪ .‬از دور کیفی گوشه دیوار‬ ‫روی یک پایه شیش��ه‌ای همراه با ن��ور مایلی که روی‬ ‫آن تابان��ده ش��ده‪ ،‬توجه‌ات را به خ��ود جلب می‌کند‪،‬‬ ‫ب��ه طرف��ش م��ی‌روی خریدارانه نگاه��ش می‌کنی تا‬ ‫فروشنده پی‌نبرد که خریدار نیستی‪ .‬برچسب قیمتش‬ ‫را می‌خوانی‪500 ،‬هزار تومان! خنده‌ات می‌گیرد‪ ...‬اگر‬ ‫میلیونر بودی ش��اید راضی می‌ش��دی‪500‬هزار تومان‬ ‫بابت یک کیف هزینه کنی یا شاید هم برای خریدهایی‬ ‫به چنین س��بک و س��یاق بای��د میلیاردر باش��ی؟ باز‬ ‫خن��ده‌ات می‌گیرد‪ ...‬به‌هر حال روزنامه‌نگار ش��ده‌ای و‬ ‫تا ‪ 100‬س��ال دیگر هم دلت راضی نمی‌شود که نصف‬ ‫حقوق یک ماهت را صرف چنین خریدی کنی‪.‬‬ ‫ی��ادش بخی��ر آن روزه��ا ک��ه مادرب��زرگ از بقچه‬ ‫قدیم��ی‌اش پارچه‌ای مخمل��ی‪ ،‬زری یا ابریش��می را‬ ‫پیشکش می‌کرد و ما هم با هزار ذوق راهی خیاط‌خانه‬ ‫می‌ش��دیم برای بر تن کردن جامه‌ای که شاید سالیان‬ ‫س��ال عمر می‌کرد و ش��اهد قد کش��یدن ما ب��ود‪. .‌..‬‬ ‫اما ای��ن روزها دیگر ن��ه پارچه زرباف��ت مادربزرگ را‬ ‫می‌پس��ندیم و نه مدل‌ دوخت خیاط‌باشی محلی بینوا‬ ‫را‪ ...‬آدیداس‪ ،‬پوما‪ ،‬کم��ل‪ ،‬تیم‌برلن‪ ،‬نایک‪ ،‬دیزل‪ ،‬زارا‪،‬‬ ‫ورس��اچی‪ ،‬بنتون‪ ،‬میس‌لمون‪ ،‬دی‌اند‌جی و هزار و یک‬ ‫برن��د دیگر‪ ...‬چن��ان در رقابت با ه��م مصرف‌گرایی را‬ ‫در بی��ن ایرانیان رواج داده‌اند ک��ه گویی اینجا میدان‬ ‫مس��ابقه است‪ .‬این روزها اگر به مجتمع‌های تجاری و‬ ‫فروشگاه‌های مختلف در باال شهر سری بزنی‪ ،‬مشاهده‬ ‫قیمت‌ه��ای نجومی و عجیب و غری��ب برخی اجناس‬ ‫و کااله��ا متحیرت می‌کن��د‪ ،‬از جوراب‌ه��ای ‪50‬هزار‬ ‫تومانی‪ ،‬تی‌شرت‌های ‪400‬هزار تومانی‪ ،‬مانتوهای ‪500‬‬ ‫ه��زار تومان��ی گرفته تا کت و ش��لوارهای ‪ 25‬میلیون‬ ‫تومانی که با مارک‌های مختلف به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫اگر بپذیریم ک��ه مصرف‌گرایی از ویژگی‌های جوامع‬ ‫مدرن و پیش��رفته است در قبالش هم باید قبول کنیم‬ ‫جوام��ع مدرن��ی که مصرف‌گ��را ش��ده‌اند‪ ،‬در مقابلش‬ ‫تولیدگرا هم هستند و در کنار تولید و مصرف توامانی‬ ‫که دارند‪ ،‬اقتصادشان را شکوفا کرده‌اند‪ .‬اما ما ایرانی‌ها‬ ‫در قبال چه چیزی مصرف‌گرایی می‌کنیم؟‬ ‫‹ ‹دهه ‪ 70‬آغاز برندینگ در ایران‬ ‫اواخر دهه ‪ 70‬بود که برند و مارک‌های مختلف آرام‬ ‫و بی‌س��روصدا وارد ب��ازار ایران ش��دند و پس از مدت‬ ‫کوتاهی چنان شور و هیجان در بین متقاضیان به‌وجود‬ ‫آوردند که مارک‌گرایی از طبقه باال به‌س��رعت به طبقه‬ ‫متوس��ط نیز سرایت کرد و مس��ئله فراگیر جامعه شد‪.‬‬ ‫به‌تدریج آن مانتوهای بلند زنانه و شلوارهای چین‌دار و‬ ‫پیراهن‌های س��بز و بنفش «پیچسکن» مردانه که یک‬ ‫دهه بر تن مردمان کوچه و بازار خودنمایی می‌کردند‪،‬‬ ‫از بازار رخت بربس��تند و جای خود را به لباس‌هایی با‬ ‫انواعی از مارک‌های رنگارنگ دادند که عمر مدل‌ش��ان‬ ‫به یک فصل هم نمی‌رسد و در پایان همان فصل چوب‬ ‫حراج می‌خورند‪.‬‬ ‫‹ ‹از جوانان تا مدیرانی که مارک‌باز شده‌اند‬ ‫تب مارک‌گرایی در جامعه ش��هری ما کمی بیشتر از‬ ‫آن شده است که مختص قشر و گروه خاصی باشد‪ .‬اگر‬ ‫در ابتدای امر مارک‌گرایی از قشر جوان ما در دهه ‪70‬‬ ‫آغاز شد اما در یک دهه اخیر فراگیری آن به سرعت از‬ ‫این قشر فراتر رفت و گریبانگیر گروه‌ها و اقشار مختلف‬ ‫جامعه نیز شد؛ ما به‌راحتی در اطرافیان خود می‌توانیم‬ ‫م��ادران جوان��ی را ببینیم که به تن نوزادش��ان لباس‬ ‫مارک‌دار می‌پوشانند تا مادران میانسالی که برای تهیه‬ ‫جهیزیه دختران‌شان به‌دنبال مارک روانه باز می‌شوند‪.‬‬ ‫البته این موض��وع تا آنجا می‌تواند پیش��روی‌کند که‬ ‫مدیران ما که هرازگاهی پس��ت مدیریتی‌شان جابه‌جا‬ ‫می‌شود‪ ،‬در کس��وت جدید خود به‌دنبال کت و شلوار‬ ‫مارک‌دار در فروشگاه‌های خاص هستند‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر در گزارش��ی با عنوان «کت و شلوار‬ ‫ایرانی با مارک خارجی‪ /‬مدیرانی که مارک‌باز ش��دند»‬ ‫می‌نویس��د‪« :‬تب مد و مارک‌گرای��ی پس از لباس‌های‬ ‫اسپرت و بین جوانان حاال به کت و شلوار و مدیران هم‬ ‫رسیده است‪ ،‬به طوری‌که قیمت کت و شلوار مارک‌دار‬ ‫اغلب مدیران به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد‪ .‬در‬ ‫این میان ش��رکت‌هایی هم تاسیس شده‌اند که وظیفه‬ ‫آنها وارد کردن لباس‌های رسمی برای مدیران است‪».‬‬ ‫‹ ‹کیفیت فدای یک برچسب‬ ‫همین تب مارک‌گرایی در بین قش��رهای مختلف از‬ ‫نوجوانان و جوانان‪ ،‬زنان و مردان از طبقات مختلف و تا‬ ‫سطح مدیران ما سبب شده است تا کاالهای بی‌کیفیت‬ ‫با مارک‌ها و رنگ‌های مختلف در بسته‌بندی‌های متنوع‬ ‫روانه بازار ش��وند و آنچه در ای��ن بین بی‌اهمیت جلوه‬ ‫کند‪« ،‬کیفیت» باش��د‪ .‬هرچند که مارک‌گرایی ش��اید‬ ‫تنها مختص جامعه ما نباشد اما تب آن در ایران بیشتر‬ ‫ریشه در هویت و طبقه اجتماعی افراد دارد‪ .‬اگر طبقه‬ ‫متوسط ما مارک‌گرا ش��ده است‪ ،‬استداللش «کیفیت‬ ‫برتر» نیست‪ .‬او به‌دنبال تنوع‪ ،‬کالس اجتماعی و نوعی‬ ‫هویت‌س��ازی برای خود اس��ت‪ .‬هویتی که سبب‌س��از‬ ‫مصرف کاال‌های خارجی؛ رکود تولید و رواج بیکاری‬ ‫بازاری تقلبی و بی‌کیفیت در اقتصادش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گرمی بازار قاچاق در دل انواع مارک‌ها‬ ‫با توجه به چنین بازار داغ مارک‌گرایی در سال‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬زمینه برای کش��وری مانند چین فراهم می‌شود‬ ‫ک��ه با عن��وان مارک‌ه��ای خارج��ی‪ ،‬ان��واع کاالهای‬ ‫بی‌کیفیت خود را وارد بازار مصرف‌گرای مارک‌پس��ند‬ ‫ایران کند‪ .‬در س��ال‌های اخیر به‌ج��ای ورود كاالهای‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬ما ش��اهد ورود كاالهای كش��ورهایی نظیر‬ ‫تایلند‪ ،‬پاكس��تان و به‌خصوص چین هستیم که از یک‬ ‫سو سبب لطمات جبران‌ناپذیری به صنایع و تولیدات‬ ‫داخلی و از سوی دیگر باعث رونق بازار قاچاق کاال در‬ ‫کشور ش��ده اس��ت‪ .‬جام‌جم در یکی از گزارش‌هایش‬ ‫می‌نویسد‪« :‬برخی از فروشندگان بوتیک از سود ‪100‬‬ ‫درصدی برخی البس��ه خارجی كه ب��ا روش قاچاق به‬ ‫كش��ور وارد ش��ده‌اند‪ ،‬خبر می‌دهن��د و روش تامین‬ ‫هزینه‌های باالی فروشگاه‌های گران‌قیمت و چند صد‬ ‫میلیونی خود را در همین فعالیت می‌دانند‪».‬‬ ‫قاچاقچیان به‌راحتی پوش��اك درج��ه ‪ 2‬و ‪ 3‬تركی‬ ‫و چینی را به كش��ور وارد می‌كنند و در فروشگاه‌های‬ ‫آنچنان��ی و لوكس به نام پوش��اك درج��ه‪ 1‬به فروش‬ ‫می‌رسانند و سودهای بادآورده كسب می‌كنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالی ایرانی با مارک خارجی‬ ‫گرایش به اس��تفاده از تولی��دات خارجی با توجه به‬ ‫نام‌ه��ا و برندهایی که یدک می‌کش��ند‪ ،‬مصرف‌کننده‬ ‫داخل��ی را چنان به‌س��وی خود می‌کش��انند که جای‬ ‫این کشورهاس��ت‪ .‬مصرف محص��والت خارجی عالوه‬ ‫بر زیان‌ه��ای جبران‌ناپذیری که ب��ه اقتصاد ملی وارد‬ ‫می‌کند تبعات سنگین سیاسی و اجتماعی دیگری نیز‬ ‫دارد‪ .‬وابس��ته ش��دن مملکت به دیگر کشورها‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه‪ ،‬ورود باورهای سس��ت‬ ‫و بی‌اس��اس بیگانه و غربی و کمرنگ ش��دن باورهای‬ ‫ریش��ه‌ای و عمیق ملی و مذهبی و تس��لط دشمنان بر‬ ‫کش��ور‪ ،‬از دیگر مسائلی هس��تند که در صورت خرید‬ ‫و مصرف محصوالت خارجی باید پذیرای آنها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج شوم قاچاق‬ ‫گروه‌گ�زارش‪ :‬جامعه‌شناس��ان معتقدن��د یک��ی از‬ ‫ویژگی‌های جامعه مدرن مصرف‌گرایی اس��ت‪ ،‬چرا که‬ ‫مصرف‌گرای��ی به یکی از ویژگی‌های اساس��ی و تقریبا‬ ‫بدیهی زندگی روزمره تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬همان‌گونه‬ ‫که «اندی بنت» در «فرهنگ و زندگی روزمره» آورده‬ ‫است‪ :‬به عقیده برخی از جامعه‌شناسان دوره مدرنیته‪،‬‬ ‫رواج و اهمی��ت مصرف‌گرای��ی در جامع��ه معاص��ر به‬ ‫ش��کل‌گیری مبنای تازه‌ای برای «اقتدار» انجامیده که‬ ‫مبناهای قدیمی‌تر مثل پیشینه طبقاتی و خانوادگی را‬ ‫تضعی��ف می‌کند و فضایی برای انواع جدید هویت‌های‬ ‫فردی می‌گش��اید‪ ،‬اقت��دار و هویتی ک��ه مولود میزان‬ ‫و ش��یوه مصرف فرد یا گروه اس��ت‪ .‬مارک‌پوش��ی در‬ ‫کشور ما س��بکی از زندگی شده است که برای عده‌ای‬ ‫از نان ش��ب هم واجب‌تر اس��ت‪ .‬حاال صرف‌نظر از علل‬ ‫رواج این‌گون��ه مصرف‌گرایی‌ها‪ ،‬پیامدهای آن از حیث‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی می‌توان حائز اهمیت باش��د‪ .‬در‬ ‫ادام��ه به این پیامدها از ن��گاه «آژانس خبری تحلیلی‬ ‫خوانا» به قلم «آرش حاذق‌ن‍ژاد» خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامده�ای منف�ی مصرف‌گرای�ی کااله�ای‬ ‫خارجی‬ ‫سیاس��ت‌های اس��تعماری غرب در تبلیغ محصوالت‬ ‫تولیدی‌ش��ان به ش��یوه‌ای طراحی‪‌،‬ترس��یم و هدایت‬ ‫ش��د که مصرف‌گرایی را در بیش��تر کش��ورها از جمله‬ ‫ایران پایه‌ریزی کرد‪ .‬با ورود کاالهای خارجی و قاچاق‬ ‫آس��یب‌های اجتماعی بس��یاری مانند شکاف طبقاتی‪،‬‬ ‫تجمل‌گرای��ی‪ ‌،‬نداش��تن خودب��اوری‌‪ ،‬توانای��ی تولید‪،‬‬ ‫گس��ترش روحیه مادی‌گرایی پدیدار ش��د و عمال بازار‬ ‫این کش��ورها به بازار مصرف‌کننده کشورهای صنعتی‬ ‫غربی تبدیل ش��د‪ .‬خرید و مص��رف کاالی خارجی به‬ ‫معنی ایجاد اش��تغال برای جوان��ان خارجی و بیکاری‬ ‫فرزندان کش��ورمان اس��ت‪ .‬با خرید هر کاالی خارجی‬ ‫معضل بیکاری را برای فرزندان‌مان تش��دید کرده و با‬ ‫خری��د ه��ر کاالی ایرانی گام بس��یار موثری در جهت‬ ‫اش��تغال او بر می‌داریم‪ ،‬خری��د و مصرف کاالی ایرانی‬ ‫چرخ کارخانجات را به حرکت درآورده و موجب تولید‬ ‫ث��روت و ش��کوفایی اقتصاد مل��ی و در نهایت افزایش‬ ‫س��رانه یعنی رفاه بیش��تر هر ایرانی می‌شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال در زمین ‌ه لوازم‌التحریر‪ ،‬گ��ران بودن هزینه‌های‬ ‫تولید نوش��ت‌افزار و کاهش ش��دید تعرفه‌ واردات این‬ ‫کااله��ا‪ ،‬عواملی بوده که بازار ل��وازم داخلی را با رکود‬ ‫نسبی روبه‌رو کرده است‪ .‬از طرفی هنوز خانواده‌ها برای‬ ‫خرید کاالها به ش��کل و ظاه��ر اکتفا می‌کنند و معیار‬ ‫دقیقی برای تعیین میزان کیفیت لوازم التحریر وجود‬ ‫ندارد‪ .‬از س��ویی دیگر ارتباط هر روز دانش‌آموزانی که‬ ‫در س��ن جامعه‌پذیری قرار دارند‪ ،‬با ای��ن ابزار‪ ،‬از آنها‬ ‫ابزارهای با ظرافتی ساخته که می‌تواند بر الگوی مورد‬ ‫پذیرش فرهنگی از س��وی دانش‌آموزان موثر باش��د‪،‬‬ ‫درحالی که در کشور ما هنوز ارزش فرهنگی این لوازم‬ ‫درک نشده و جنبه‌ سخت‌افزاری آن بیشتر مورد توجه‬ ‫بوده‪ ،‬کشورهایی مانند چین و ژاپن و حتی کشورهای‬ ‫پیشرفته غرب به انتش��ار الگوهای خود به مدد همین‬ ‫ل��وازم پرداخته‌اند‪ .‬نقش بس��تن انواع ش��خصیت‌های‬ ‫غیربوم��ی و کارتون��ی در ذهن و س��پس لوازم‌التحریر‬ ‫کودکان ایرانی‪ ،‬نش��انه‌ موفقی��ت برنامه‌های فرهنگی‬ ‫هیچ‌گون��ه رقابتی با نام و نش��ان ایرانی برای تولیدگر‬ ‫ایرانی نمی‌گذارند‪ .‬تولیدکنندگان داخلی برای فروش‬ ‫اجناس حتی باکیفیت خود به ناچار دست به ترفندهای‬ ‫مختلفی مانند خریداری برچسب برندهای معروف در‬ ‫بازار می‌زنند که پس از خریداری و چس��باندن آن به‬ ‫لباس‌های تولید داخل به‌راحتی می‌توانند کاالی خود‬ ‫را در بازار به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری به‌نام مارک‌فروشی‬ ‫نه تنها کاالهای چین و ترک که بسیاری از کاالهای‬ ‫ایرانی برای فروش‌شان مارک خارجی خورده‌اند‪ ،‬پس‬ ‫چندان بی‌راه نیس��ت که ش��غل و دکانی هم با عنوان‬ ‫«مارک‌فروش��ی» در راس��ته بازار تهران فعالیت علنی‬ ‫و رس��می داش��ته باش��د تا با کپی‌کاری از مارک‌های‬ ‫مختلف از هر جهت خیال مش��تری ساده‌لوح را راحت‬ ‫کند که برچس��ب خریدش��ان مارکی معروف است‪ .‬به‬ ‫گفته یکی از فروشندگان همین مارک‌ها‪« ،‬مارک‌های‬ ‫ما با اصلش مو نمی‌زند و تولیدی‌ها هم خیلی طرفدار‬ ‫اس��تفاده از این مارک‌ها هس��تند‪ .‬ما مش��تریان ثابت‬ ‫زی��ادی داریم‪ ».‬این مارک‌ها ک��ه به‌صورت کیلویی یا‬ ‫متری فروخته می‌ش��وند با توجه به رنگ و اندازه‌شان‬ ‫قیمت‌های‌ش��ان از ‪ 20‬توم��ان تا ‪ 50‬توم��ان متفاوت‬ ‫است‪ .‬فروشندگان این برچسب‌های تقلبی می‌گویند‪،‬‬ ‫بیش��تر خری��داران ای��ن برچس��ب‌ها‪ ،‬تولیدكنندگان‬ ‫زیرپل��ه‌ای لب��اس‪ ،‬كفش‌فروش‌ه��ا و لباس ورزش��ی‬ ‫فروش‌ها هستند‪.‬‬ ‫مصرف‌گرایی یکی از معضالت س��رمایه‌داری غرب است‬ ‫که با هدف یافتن بازارهای جدید مصرف به کش��ورهای‬ ‫در حال توس��عه مانند کش��ورمان دیکت��ه و حاصل آن‬ ‫هجوم س��یل کاالهای خارج��ی و قاچاق به ای��ران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیامدهای منفی ورود این کاالها در ابعاد مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی قابل بررسی است‪.‬‬ ‫خودباختگی‪ ،‬بیکاری جوانان‪ ،‬مادی‌گرایی‪ ،‬بی‌توجهی به‬ ‫فرهنگ خودی‪ ،‬تسلط سیاسی بیگانگان و زیر سوال رفتن‬ ‫استقالل کشور‪ ،‬اختالل در بازار و پایین آمدن سطح تولید‬ ‫داخلی و ‪ ...‬از مهم‌ترین پیامدها هس��تند‪ .‬از طرفی دولت‬ ‫به عنوان متصدی اصلی اقتصاد و نظارت بر امور کش��ور‪،‬‬ ‫نقش برجسته‌ای در جلوگیری از این نابسامانی‌ها به عهده‬ ‫دارد‪ .‬برنامه‌ریزی‌های صحیح درکنترل این معضل و نیز‬ ‫آگاهی رساندن به مردم از جمله چالش‌ها و وظایف دولت‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قاچاق که امروزه بسته به انواع دالیل از جمله اقتدار‬ ‫دول��ت در حفظ مرزها‪ ،‬ش��رایط خ��اص جغرافیایی و‬ ‫همسایگان‪ ،‬فرهنگ عمومی مردم و سطح فقر جامعه‪،‬‬ ‫‌در کش��ورهای مختلف‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ ،‬پدید ‌ه ش��وم‬ ‫دیگری‌ اس��ت که می‌تواند ضربه‌ای مهلک بر چارچوب‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای حمایت از کاالهای داخلی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی وارد آورد‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‌ تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف کاالی داخلی‬ ‫اهم این پیامدهای منفی به این‌گونه‌اند‪:‬‬ ‫‪2‬ـ‌ جلوگیری از تبلیغات بی‌رویه کاالهای خارجی‬ ‫‪1‬ـ‌ ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر در هنگام‬ ‫‪3‬ـ‌ تش��ویق تولیدکنندگان داخلی به تولید کاالهای‬ ‫باال بودن نرخ رشد بیکاری‬ ‫باکیفیت باال‬ ‫‪2‬ـ‌ ضعیف ش��دن انباش��ت کاال و‬ ‫سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی سیاست‌های استعماری‬ ‫‪4‬ـ‌ افزای��ش تعرفه‌ه��ای کاالهای‬ ‫غرب در تبلیغ‬ ‫کوچک و بزرگ‬ ‫غیرضروری خارجی‬ ‫‌شان‬ ‫ی‬ ‫‪3‬ـ‌ ضعیف شدن اعتقادات دینی‪ ،‬محصوالت تولید‬ ‫‪5‬ـ‌ باال بردن سطح آگاهی مردم از‬ ‫مذهبی و فرهنگی ب��ه علت ترویج‬ ‫مضر بودن مصرف کاالهای قاچاق‬ ‫به شیوه‌ای طراحی‪،‬‬ ‫فرهنگ مصرف کاالی خارجی‬ ‫‪6‬ـ‌ حمای��ت از صنای��ع بوم��ی و‬ ‫‌ترسیم و هدایت شد‬ ‫شغلی‬ ‫‪4‬ـ‌ از بین بردن فرصت‌های‬ ‫دستی‬ ‫که مصرف‌گرایی را در‬ ‫به جهت غیرمولد بودن قاچاق‬ ‫‪7‬ـ‌ تشویق مردم به ساده‌زیستی و‬ ‫‪5‬ـ‌ توس��عه قانون‌شکنی و تسری بیشتر کشورها از جمله‬ ‫پرهیز از تجمل‌گرایی‬ ‫ایران پایه‌ریزی کرد‪ .‬با‬ ‫‪8‬ـ‌ پایین آوردن هزینه‌های تولید‬ ‫آن به همه امور کشور‬ ‫ورود کاالهای خارجی‬ ‫داخلی و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫‪6‬ـ‌ گریز سرمایه‌های قابل بازده‬ ‫‪9‬ـ‌ باال بردن آگاهی مردم نسبت‬ ‫‪7‬ـ‌ اخت�لال در بازار و چند نرخی‬ ‫و قاچاق آسیب‌های‬ ‫کردن کاال‬ ‫به هویت فرهنگ��ی‪ ،‬ملی و مذهبی‬ ‫اجتماعی بسیاری‬ ‫به‬ ‫ام��راض‬ ‫از‬ ‫برخ��ی‬ ‫اش��اعه‬ ‫‪8‬ـ‌‬ ‫خویش‬ ‫پدیدار شد‬ ‫جهت قاچاق کاالهای غیربهداشتی‬ ‫‪ .10‬گنجان��دن مفاهیم��ی چ��ون‬ ‫و غیراستاندارد به کشور مثل لوازم‬ ‫ارزش و چرای��ی ارزش کاالی داخلی‬ ‫آرایشی‬ ‫و پیامدهای منفی مصرف‌گرایی و قاچاق در کتب درسی‬ ‫‪9‬ـ‌ کاهش درآمد دولت ب��ه جهت نپرداختن حقوق‬ ‫‪ .11‬افزای��ش خودباوری و اعتماد به نفس جوانان در‬ ‫دست یافتن به هر نوع تولید در زمینه‌های کشاورزی‪،‬‬ ‫و عوارض‬ ‫صنعتی و ‪...‬‬ ‫‪ .10‬کاهش اقتدار دولت‪.‬‬ ‫‪ .12‬نظارت بیشتر بر مرزهای کشور‪.‬‬ ‫در مجموع با توجه به آنچ��ه آمد‪ ،‬می‌توان دریافت که‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫احیای فوالد ایران درگرو توسعه گندله‬ ‫نرگس قیص�ری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬صنایع‬ ‫فوالدی ب��ه عنوان پایه و بنیان توس��عه و‬ ‫پیش��رفت صنعت در دنیای امروز شناخته‬ ‫ش��ده و کش��ورهای در ح��ال توس��عه تا کش��ورهای‬ ‫توسعه‌یافته و قدرتمند س��عی دارند تا با فراهم کردن‬ ‫ش��رایط مناس��ب‪ ،‬زمینه افزایش تولید فوالد را فراهم‬ ‫کرده و به عنوان قطب تولید این فلز ش��ناخته ش��وند‪.‬‬ ‫نکت��ه حائز اهمیت در تولید ف��والد وجود مواد اولیه و‬ ‫همچنین برخ��ورداری از دانش و فن��اوری روز بوده و‬ ‫گندله به عنوان ماده اولیه در تولید فوالد شناخته شده‬ ‫و نقش بسزایی در صنعت فوالد ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫ایران نیز با در اختیار داش��تن ذخایر عظیم معدنی‬ ‫س��نگ‌آهن با ذخیره ‪ 3/5‬تا ‪ 5‬میلی��ارد تن به عنوان‬ ‫ماده اولیه برای تولید گندله توانایی تامین نیاز صنایع‬ ‫ف��والدی به ای��ن ماده را دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫س��االنه ش��اهد واردات گندله برای صنایع فوالدی به‬ ‫کش��ور هس��تیم‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که ایران با تولید‬ ‫س��االنه ‪17‬میلیون تن فوالد توانسته رتبه پانزدهمین‬ ‫کشور فوالدی را به خود اختصاص دهد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬توانایی‬ ‫الزم ب��رای ف��رآوری س��نگ‌آهن و تولی��د گندله در‬ ‫کش��ور وجود داشته و صادرات س��نگ‌آهن به صورت‬ ‫خام‌فروشی به معنای از دست دادن منابع کشور است‪.‬‬ ‫در واقع این کارشناسان معتقدند؛ در حالی‌که با کمی‬ ‫سرمایه‌گذاری و تشویق امکان احداث صنایع فرآوری‬ ‫و تولی��د گندل��ه در کش��ور فراهم اس��ت دلیلی برای‬ ‫واردات گندله از هند و در مقابل صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫خ��ام وجود ندارد‪ .‬به اعتقاد این گروه‪ ،‬هند که با تولید‬ ‫‪ 82‬میلیون تن فوالد عنوان چهارمین قطب فوالدی را‬ ‫به دس��ت آورده‪ ،‬در تالش است تا با خرید سنگ‌آهن‬ ‫کش��ور ما روزب��ه‌روز ق��درت خ��ود را در تولید فوالد‬ ‫افزای��ش دهد‪ ،‬این درحالی اس��ت که برخ��ی از افراد‬ ‫تنها برای کس��ب سود بیشتر کش��ور را از این مزیت‬ ‫بی‌بهره می‌کنند‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن در رابطه با صادرات سنگ‌آهن‬ ‫خ��ام به هن��د و در مقاب��ل واردات گندله به‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه به رکود حاکم بر صنایع معدنی و نبود‬ ‫س��رمایه مورد نیاز در معادن سنگ‌آهن‪ ،‬زمینه صادرات‬ ‫و خام‌فروشی این سنگ کانی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تحریم‌های اعمال ش��ده علیه ایران‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی سیاس��ت‌گذاری‌های اشتباه ‹ ‹حرکت الک‌پشتی در تولید فوالد ایران‬ ‫ناص��ر عابدیان‪ ،‬عضو خانه مع��دن در رابطه با واردات‬ ‫در صنای��ع معدنی باعث ش��ده تا س��رمایه‌های حاصل‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫از تولی��دات معدن��ی که می‌تواند در س��اخت تجهیزات محصوالت معدنی همچون گندله به‬ ‫واردات مواد معدنی همچون گندله‬ ‫م��ورد نی��از همچ��ون کارخانه‌های‬ ‫به اقتصاد ضرب��ه وارد خواهد کرد‪،‬‬ ‫ف��رآوری م��واد معدن��ی م��ورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار گی��رد در بانک‌ه��ا ناصر عابدیان‪ :‬در حال‬ ‫چراکه ایران از ذخایر عظیم س��نگ‬ ‫حاضر معادن سنگ‌آهن آهن برخوردار ب��وده و امکان تولید‬ ‫راکد بماند‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن تولیدکنندگان گل‌گهر کرمان و همچنین و فرآوری آن در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه ب��ه دانش و فناوری‬ ‫و صادرکنن��دگان س��نگ‌آهن‬ ‫معدن سنگان در‬ ‫مورد نیاز در صنایع معدنی اش��اره‬ ‫یک��ی از راه‌ه��ای جلوگی��ری از‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امروزه شاهد پیشرفت‬ ‫ص��ادرات س��نگ‌آهن و وارد کردن‬ ‫محصوالت جانب��ی همچون گندله به دلیل باال بودن عیار‬ ‫و ترق��ی در حوزه دان��ش و فناوری‬ ‫را تش��ویق مع��دن‌داران دانس��ته سنگ‌آهن و ظرفیت باال الزم در صنایع معدنی هس��تیم و با‬ ‫و اضاف��ه ک��رد‪ :‬به‌وج��ود آم��دن اقدام به فرآوری و تولید بهره‌گیری از نیروهای فعال داخلی‬ ‫امکان ف��رآوری مواد م��ورد نیاز در‬ ‫امنی��ت س��رمایه ب��رای فع��االن‬ ‫گندله کرده و حتی‬ ‫صنایع فوالدی کش��ور وجود داشته‬ ‫معدن��ی از خام‌فروش��ی جلوگیری‬ ‫بخشی از آن را‬ ‫و الزم اس��ت ت��ا ب��ا تکیه ب��رآن از‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫صادر می‌کند‬ ‫خام‌فروش��ی جلوگیری کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫وی ب��ا عنوان اینک��ه در حالی که‬ ‫صادرات مواد معدنی با قیمت پایین‬ ‫فعاالن س��نگ‌آهن از س��رمایه الزم‬ ‫ب��رای ایجاد کارخانه‌ه��ای فرآوری برخوردار نیس��تند‪ ،‬و در مقابل وارد کردن محصول فرآوری شده با چندین‬ ‫طبیعی است که برای تداوم فعالیت به خام‌فروشی روی‌ برابر قیمت نه تنها اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد‪،‬‬ ‫بلکه باعث وابس��ته شدن صنعت به این کشورها شده و‬ ‫آورده و هند نیز از موقعیت به نفع خود استفاده کند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫در واق��ع به مانعی برای پیش��رفت در این حوزه تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عابدیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهای پرداخت ش��ده برای‬ ‫واردات گندل��ه نه تنها به باال رفتن ارزش‌افزوده کمکی‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬بلکه باعث رکود در اقتصاد کش��ور ش��ده‬ ‫و ارزش‌اف��زوده حاص��ل از این تجارت به جیب کش��ور‬ ‫صادرکننده یعنی هند خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی هزینه‌ه��ای جانب��ی همچون حم��ل و نقل و از‬ ‫دس��ت دادن زم��ان را نی��ز از دیگر معض�لات واردات‬ ‫گندله دانس��ته و افزود‪ :‬با بکارگیری نیروهای داخلی و‬ ‫اس��تفاده از دانش افراد متخصص باعث سریع‌تر شدن‬ ‫روند تولید ش��ده و همچنین از خروج سرمایه از کشور‬ ‫نیز جلوگیری خواهد ک��رد‪ .‬عضو خانه معدن کیفیت‬ ‫و عیار س��نگ آهن ایران را برای تولید گندله مطلوب‬ ‫دانسته و افزود‪ :‬س��نگ‌آهن موجود در معادن ایران از‬ ‫عیار باالی ‪ 50‬تا ‪ 60‬برخوردار بوده و ش��رایط ایده‌آلی‬ ‫برای تولید گندله باکیفیت را فراهم کرده است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است که در حال حاضر معادن سنگ‌آهن گل‌گهر‬ ‫کرمان و همچنین معدن سنگان در خراسان رضوی به‬ ‫دلیل باال بودن عیار س��نگ‌آهن و ظرفیت باال اقدام به‬ ‫ف��رآوری و تولید گندله کرده و حتی بخش��ی از آن را‬ ‫صادر می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه نبودن استراتژی و راهکارهای مناسب را‬ ‫یکی از دالیل ضعف در تولید گندله دانست و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از دالیل وابستگی صنعت فوالد ایران به مواد اولیه برای‬ ‫تولید این فلز نبود توجه کافی به این بخش و نداش��تن‬ ‫برنامه برای توس��عه و همچنین راه‌اندازی کارخانه‌های‬ ‫فرآوری ش��ده اس��ت‪ .‬عابدی��ان ارتباط بی��ن اقتصاد و‬ ‫صنعت را ارتباطی مستقیم دانسته و اضافه کرد‪ :‬شرایط‬ ‫رکودی حاکم بر اقتصاد کش��ور روی صنعت فوالد نیز‬ ‫تاثیر گذاشته و شاهد حرکت الک‌پشت‌وار در تولید این‬ ‫فلز هستیم‪.‬‬ ‫عض��و خانه مع��دن به پیش��رفت صنع��ت در هند و‬ ‫چی��ن نیز که هم‌اکنون به عن��وان ‪ 2‬قطب اقتصادی و‬ ‫صنعتی در دنیا ش��ناخته می‌شوند‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب و کاربردی باعث جهش‬ ‫اقتصادی و صنعتی آنها طی ‪ 3‬دهه اخیر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫امید اس��ت که با توج��ه به اخذ تصمیمات درس��ت و‬ ‫حس��اب شده از سوی مسئوالن شاهد پیشرفت صنعت‬ ‫و خارج شدن از رکود اقتصادی باشیم و از خارج شدن‬ ‫سرمایه از کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫تقابل قیمتی فلزات در‪ 2‬بازار‬ ‫قیمت فلزات پای��ه اگرچه از اوایل هفته جاری رو به‬ ‫کاهش گذاش��ته‪ ،‬اما این روند نزولی سه‌ش��نبه اندکی‬ ‫شدت گرفت‪ ،‬در حالی که کارشناسان تصور می‌کردند‬ ‫این افت قیمت که بیشتر به دلیل ریزش اندک نرخ ارز‬ ‫بوده‪ ،‬به دلیل تقویت قیمت‌های جهانی این محصوالت‪،‬‬ ‫تغییر مسیر دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��والد نی��وز‪ ،‬از س��وی دیگ��ر برخی‬ ‫صاحب‌نظران روند صعودی فل��زات در بورس لندن را‬ ‫ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی می‌دانند‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که اقتصادهای نوظهور‪ ،‬به ویژه چین‪ ،‬هندوستان‬ ‫و برزی��ل با آنکه از گزند بحران جهانی اقتصاد در امان‬ ‫نماندند اما به س��رعت بحران را پش��ت سر گذاشته و‬ ‫طی ‪ 1‬س��ال گذشته از نرخ‌های رشد بهتری برخوردار‬ ‫بوده‌اند‪.‬از طرفی نیز به گزارش بلومبرگ بانک مش��هور‬ ‫سوس��یت جنرال در جدیدترین گ��زارش خود درباره‬ ‫ب��ازار فلزات پایه‪ ،‬پیش‌بینی‌های قیمتی پیش��ین خود‬ ‫را تقلیل داده است‪.‬‬ ‫طب��ق این گزارش روند فروش در بازار فلزات پایه در‬ ‫ماه‌های اخیر بسیار ش��دید بوده و پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که با اتمام این جهت‌گیری‪ ،‬در نیمه دوم س��ال به‌تبع‬ ‫افزایش خرید از جانب چینی‌ها روند رشد تقاضای این‬ ‫محصوالت آغاز‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود تحلیلگران اعتقاد دارند؛ در حال حاضر‬ ‫ظرفی��ت تولیدی قاب��ل مالحظه‌ای در ب��ازار به حالت‬ ‫تعلیق درآمده و مس��لما با افزایش تقاضا در نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ،‬این ظرفیت‌های تولیدی بار دیگر به چرخه باز‬ ‫خواهد گشت و همین امر از رشد قابل مالحظه قیمت‬ ‫جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعاالن ب��ازار؛ اگ��ر نوس��ان قیمت‌ها طی‬ ‫هفته‌ه��ای آین��ده کمتر ش��ود‪ ،‬احتمال اینک��ه روند‬ ‫معامالت در آخرین ماه از فصل تابس��تان اندکی رونق‬ ‫یابد‪ ،‬وجود دارد‪ .‬همچنین فعاالن بازار معتقدند؛ رش��د‬ ‫تقاضا در بازار در حقیقت منجر به افزایش قیمت فلزات‬ ‫پایه خواهد شد‪ ،‬اما ثبات و حتی کاهش مجدد نرخ ارز‬ ‫این فرصت را از بازار گرفته است‪.‬‬ ‫از طرفی هم به نظر می‌رس��د ب�� ‌ه دلیل بی‌اعتمادی‬ ‫موجود تولیدکنندگان نس��بت ب��ه وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫تمای��ل جدی ب��ه افزایش تولید وجود ن��دارد؛ چرا که‬ ‫نوس��ان قیمت‌ها این نبود اطمینان را در بازار به وجود‬ ‫آورده اس��ت‪ ،‬در حالی که مصرف‌کننده انتظار دارد از‬ ‫کاالی مرغوب‌تری بهره‌مند ش��ود‪ ،‬اما با وجود کمبود‬ ‫م��واد اولیه و افزایش هزینه‌ه��ای تولید در کنار ریزش‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات گندله‬ ‫در آینده نزدیک‬ ‫بهادر احرامیان‬ ‫عضو انجمن فوالد ایران‬ ‫فراهم نبودن زیرس��اخت مش��کالت عدیده‌ای‬ ‫را در صنای��ع پایین دس��تی به وج��ود آورده به‌‬ ‫گونه‌ای که فراهم نش��دن زیرس��اخت‌ها در یک‬ ‫صنع��ت همچون زنجی��ره‌ای س��ایر صنایع را با‬ ‫خود درگیر کرده است‪ .‬در این خصوص می‌توان‬ ‫به ارتباط صنایع فوالدس��ازی با خودرو اش��اره‬ ‫کرد‪ ،‬به طوری‌که نبود زیرس��اخت تولید گندله‬ ‫موجبات کاه��ش تولید ف��والد و در نتیجه نیاز‬ ‫کشور به واردات را در پی داشته و این در حالی‬ ‫اس��ت که خودرو‌س��ازان از نبود فوالد به سختی‬ ‫رنج می‌برند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه ایران نیز‬ ‫ب��ا وجود بهره‌مندی از ثروت خ��دادادی تنها به‬ ‫دلیل نقص سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد اولیه‬ ‫ناشی از شرایط خاص اقتصادی و تحریمی کشور‬ ‫است مجبور به چشم‌پوشی از این منابع و تامین‬ ‫نیاز کش��ور از طریق واردات اس��ت‪ .‬الزم اس��ت‬ ‫بدانی��م که صنعت فوالد به عن��وان یک صنعت‬ ‫مادرتخصصی نق��ش تاثیرگذاری در پیش��رفت‬ ‫و توس��عه صنای��ع ایفا می‌کند‪ .‬ب��ا توجه به این‬ ‫نکته آهن اس��فنجی به عنوان ی��ک ماده پایه و‬ ‫اساس��ی در تولید فوالد به ش��مار آمده و ایران‬ ‫به عنوان دومین تولیدکننده آهن اس��فنجی در‬ ‫دنیا شناخته ش��ده اما با کمبود ماده اولیه برای‬ ‫تولی��د آن روبه‌رو بوده و ب��رای تولید آن مجبور‬ ‫ب��ه واردات س��نگ‌آهن فرآوری ش��ده (گندله )‬ ‫هس��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی دیگر از‬ ‫کش��ورها تنها با اتکا بر فناوری و تجهیزات خود‬ ‫و ب��ا وج��ودی که حرفی برای گفت��ن در ذخایر‬ ‫معدنی ندارند با استفاده از منابع و ذخایر معدنی‬ ‫کش��ور ما که ب��ه صورت خام فروخته می‌ش��ود‬ ‫هم‌اکن��ون خود را ب��ه عن��وان تولید‌کننده مواد‬ ‫اولیه در جهان شناسانده‌اند‪.‬‬ ‫البته در این راس��تا اخیرا دولت سیاس��ت‌های‬ ‫جدی��دی را در جلوگی��ری از خام‌فروش��ی در‬ ‫پی��ش گرفت��ه ک��ه می‌توان ب��ه اخ��ذ عوارض‬ ‫صادراتی اشاره‌کرد‪ .‬هرچند که اخذ این عوارض‬ ‫نارضایتی‌های��ی را از س��وی برخ��ی فعاالن در‬ ‫پی داش��ته اما باید توجه داش��ت که برای رشد‬ ‫و توس��عه کش��ور نیاز داریم تا همسو با دولت از‬ ‫برخی از منافعی که س��اده به دست آمده اما در‬ ‫طوالنی مدت کش��ور را نیازمند واردات می‌کند‪،‬‬ ‫بپرهیزی��م‪ .‬بنابرای��ن س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫ارزش افزوده با توجه به سیاس��ت‌های کنونی نه‬ ‫تنها در چند س��ال آینده نیاز کش��ور را به مواد‬ ‫اولیه مرتفع خواهد کرد بلکه قادر خواهیم بود با‬ ‫مازاد تولید‪ ،‬بازار منطقه را نیز در دست بگیریم‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫ت محص��ول نهایی عرص��ه ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫قیم ‌‬ ‫روزب��ه‌روز تنگ‌ت��ر می‌ش��ود و دیگر نمی‌ت��وان انتظار‬ ‫کااله��ای مرغ��وب را ب��ا توجه ب��ه ش��رایط فعلی از‬ ‫تولیدکننده داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر همان طور که گفته شد روند مصرف‬ ‫فلزات پای��ه در بازارهای جهانی احتم��اال به زودی رو‬ ‫به افزایش خواهد گذاش��ت که احتمال رقابتی ش��دن‬ ‫بازار در این میان باال اس��ت؛ اما این موضوع در کشور‬ ‫ما نیازمند خروج نس��بی از رکود معامالت خواهد بود‪.‬‬ ‫در بازاره��ای جهانی اما فعال روند قیم��ت فلزات پایه‬ ‫ط��ی هفته جاری رو به صعود اس��ت و تنه��ا در اواخر‬ ‫هفته گذش��ته فلزاتی همچ��ون روی‪ ،‬نیکل و مس چه‬ ‫ت را‬ ‫در داخ��ل و چه در بازارهای جهانی نوس��ان قیم ‌‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬تغییرات ن��رخ نیکل نیز طی‬ ‫هفته گذشته موجب شد تا بازار داخلی این محصول با‬ ‫رکود مواجه شود البته قیمت نیکل در بازارهای جهانی‬ ‫افزایش یافته که به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه‪،‬‬ ‫انتش��ار گزارش مثبت صن��دوق بین‌المللی پول درباره‬ ‫چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جاری میالدی زمینه‬ ‫افزای��ش قیمت نیکل را فراهم کرده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫نی��کل در بازاره��ای داخلی با نرخ ‪ 68‬ه��زار تومان در‬ ‫هرکیلو محاسبه می‌شود که فاصله قیمتی قابل توجهی‬ ‫بین نرخ جهانی و داخلی این فلز منعکس می‌کند‪.‬‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/42‬‬ ‫‪-0/01‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪893‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪2108‬‬ ‫‪+26‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪440‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪7033‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18650‬‬ ‫‪+15‬‬ ‫قلع‬ ‫‪21800‬‬ ‫‪-115‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫روی‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪+9‬‬ ‫طال‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫تازه‌های بین الملل‬ ‫زیان سنگین بزرگ‌ترین‬ ‫آلومینیوم ساز چین‬ ‫ش��رکت آلومینی��وم چی��ن (چالک��و) در‬ ‫نتیجه ت��داوم م��ازاد عرضه بر تقاض��ا که به‬ ‫تولیدکنندگان لطمه زده اس��ت‪ ،‬در نیمه اول‬ ‫س��ال ‪ 4/12‬میلیارد ی��وان (‪ 670/76‬میلیون‬ ‫دالر) ضرر کرد‪.‬‬ ‫این زیان نس��بت ب��ه ‪ 623/8‬میلیون یوان‬ ‫زیانی که ش��رکت در ‪ 6‬م��اه منتهی به ژوئن‬ ‫سال ‪ 2013‬متحمل شده افزایش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫چالکو که بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم چین است محصوالتش را به‌طور عمده‬ ‫در بازار داخلی می‌فروش��د و تولیدش را در نیمه نخست سال به دلیل شرایط ضعیف‬ ‫بازار کاهش داد‪.‬‬ ‫تولید آلومینیوم اولیه چالکو در نیمه نخست سال ‪ 2014‬به ‪ 1/63‬میلیون تن رسید‬ ‫که ‪ 19/7‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت‪.‬‬ ‫سقوط سهام بزرگ‌ترین‬ ‫سنگ‌آهنی جهان‬ ‫ارزش س��هام واله با افت ش��دید قیمت‌های‬ ‫سنگ‌آهن با بیشترین کاهش از آوریل به این‬ ‫طرف روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ارزش س��هام واله ک��ه بزرگ‌ترین معدنکار‬ ‫س��نگ‌آهن جهان است‪ ،‬در س��ائوپائولو ‪4/1‬‬ ‫درص��د کاه��ش یاف��ت و ب��ه ‪26/13‬رئایس‬ ‫رس��ید که پایین‌ترین قیمت در ‪ 2‬ماه گذشته‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫طبق گزارش بلومبرگ‪ ،‬س��هام این ش��رکت در میان ‪ 5‬رقیب اصلی‌اش در شاخص‬ ‫معدن‌کاری متنوع جهانی بی‌آی بدترین عملکرد را داشته است‪.‬‬ ‫براساس آمار استیل ایندکس‪ ،‬سنگ‌آهن برای تحویل فوری ‪ 1‬درصد کاهش یافت و‬ ‫به ‪ 87/30‬دالر در هر تن رسید که پایین‌ترین قیمت از ‪ 6‬سپتامبر سال ‪ 2012‬است‪.‬‬ ‫عزم شرکت‌های معدنی استرالیا‬ ‫در مقابله با رکود‬ ‫س��رمایه‌گذاری شرکت‌های اس��ترالیایی‬ ‫در‪ 3‬ماهه گذش��ته به ط��ور غیرمنتظره‌ای‬ ‫ق��وی بود و ارتق��ای برنامه‌های هزینه برای‬ ‫س��ال آینده این امی��د را به وج��ود آورده‬ ‫اس��ت ک��ه اقتص��اد می‌توان��د پیامده��ای‬ ‫رک��ود صنع��ت معدن��کاری را پشت‌س��ر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫گزارش اداره آمار اس��ترالیا نشانه‌های حیات در س��رمایه‌گذاری خارج از بخش‬ ‫معدن را نش��ان می‌دهد که این امر برای س��رپا نگه‌داش��تن اقتصاد این کش��ور‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬انتظار می‌رود گزارش تولید ناخالص داخلی استرالیا که‬ ‫به‌زودی منتشر می‌شود کندی قابل توجه رشد را در مقایسه با رشد ‪1/1‬درصدی‬ ‫در ‪ 3‬ماهه اول نشان دهد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بلور در انتظار ‪250‬‬ ‫هزار تن سیلیس‬ ‫خالص‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫حسین زجاجی‬ ‫دبیر انجمن صنفی شیشه ایران‬ ‫اخیرا یکسری مشکالت در خصوص تامین سیلیس‬ ‫مورد نیاز در صنعت شیش��ه ایجاد ش��ده است که در‬ ‫صورت کم توجهی و حل نشدن مشکل‪ ،‬امکان بحران‬ ‫در ای��ن صنع��ت در س��ال‌های آینده بس��یار محتمل‬ ‫خواهد بود‪ .‬در واقع این صنعت به دلیل مسائل مربوط‬ ‫ب��ه واگذاری مع��ادن‪ ،‬کمبود مواد اولی��ه کارخانه‌های‬ ‫فرآوری س��یلیس تا حد زیادی رن��ج می‌برد‪ .‬به طور‬ ‫کلی از س��نگ معدن سیلیس برای تهیه شیشه فلوت‬ ‫( تخت)‪ ،‬شیش��ه بطری و بلور استفاده می‌شود که در‬ ‫شرایط فعلی مشکلی در خصوص تامین سنگ سیلیس‬ ‫برای تولید شیش��ه‌های فلوت ( تخت) و بطری وجود‬ ‫نداشته و بیش��تر نارضایتی‌ها مربوط به تهیه سیلیس‬ ‫ب��ا ناخالصی پایین برای تولید بلور در کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر تولید س��یلیس در کش��ور به اندازه نیاز‬ ‫صنعت شیشه بوده و توانسته تامین مواد اولیه در تمام‬ ‫بخش‌ها را پوشش دهد اما مسئله مهمی که وجود دارد‬ ‫نیاز ‪ 200‬تا ‪ 250‬هزار تن سیلیس مرغوب برای تولید‬ ‫بلور در کش��ور اس��ت که باید برنامه‌ری��زی و مدیریت‬ ‫جامعی در این زمینه صورت گیرد‪ .‬فرآوری س��یلیس‬ ‫به‪ 2‬روش س��نتی و صنعتی بوده که بیشترین فرآوری‬ ‫برای تهیه شیش��ه‌های تخ��ت در کارخانه اردکان یزد‬ ‫و شرکت اس��تخراج و فرآوری قزوین صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫البته ب��رای بلورهایی که در حد مص��ارف پایین تهیه‬ ‫می‌ش��وند و نیاز به سیلیس کمتری دارند کارخانه‌ها با‬ ‫ایجاد واحد فرآوری مواد اولیه خود را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫درجه خلوص سیلیس در تهیه بلور بسیار حائز اهمیت‬ ‫بوده چرا که در صورت وجود ناخالصی همچون آهن در‬ ‫سنگ معدن کارخانه‌های فرآوری را با چالش جداسازی‬ ‫مواجه کرده و در نهایت بلور تولید ش��ده از آن کیفیت‬ ‫پایینی خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که اکثر‬ ‫معدن‌داران در صورت مراجعه تولید‌کنندگان شیش��ه‬ ‫و بلور برای خرید س��نگ معدن س��یلیس با کیفیت از‬ ‫ف��روش این محصول به ص��ورت جداگانه امتناع کرده‬ ‫و سنگ‌های معدنی با ناخالصی‌های باال در اختیار آنها‬ ‫می‌گذارند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬سیلیس در بیشتر استان‌های‬ ‫کشور موجود است که معادن شناخته شده در استان‬ ‫همدان منطق��ه ارزندریان‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫خراس��ان و‪ ...‬وجود دارد ام��ا به دلیل هزینه‌های باالی‬ ‫حمل و نق��ل صرفه اقتصادی برای تامین مواد اولیه از‬ ‫این معادن پایین است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫خام‌فروشی‪ ،‬بزرگ‌ترین چالش‬ ‫معادن کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‬ ‫غرب��ی خام‌فروش��ی را بزرگ‌تری��ن چال��ش معادن‬ ‫کش��ور و آذربایج��ان غرب��ی عن��وان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫توس��عه ش��هرک‌های صنعتی و صنایع ف��رآوری در‬ ‫راس��تای اس��تفاده بهینه از منابع معدنی در استان‬ ‫ضرورت دارد‪ .‬به گ��زارش دنیای معدن صابرپرنیان‬ ‫در همایش منطقه‌ای صنعت س��نگ کش��ور اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬خام‌فروشی بزرگ‌ترین چالش معادن کشور‬ ‫و آذربایجان غربی محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬معادنی که‬ ‫به عن��وان صنع��ت جایگزین نفت و محور توس��عه‬ ‫استان مطرح است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬معادن به عنوان‬ ‫محور توس��عه مطرح بوده که متاس��فانه در اس��تان‬ ‫آذربایج��ان غرب��ی تبدیل ب��ه نگاه حس��رت مردم‪،‬‬ ‫آلودگی محیط‌زیست و انتقال ثروت استان به خارج‬ ‫از استان شده و اشتغالی که مردم انتظار داشتند‪ ،‬از‬ ‫معادن بهره ببرند با خام‌فروش��ی به ناامیدی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫آذربایجان غربی خاطرنشان کرد‪ :‬عمده بهره‌برداران‬ ‫معادن در اس��تان غیربومی هس��تند و صنایعی که‬ ‫باید در کنار معادن راه‌اندازی ش��ود‪ ،‬تاکنون محقق‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا چند موضوع‬ ‫از جمل��ه تولید عل��وم پایه زمین ش��امل مطالعات‬ ‫کامل ژئوش��یمی‪ ،‬ژئو‌فیزیک‪ ،GIS ،‬تهیه نقشه‌های‬ ‫زمین شناسی و برنامه حاکمیتی اکتشاف در استان‬ ‫و کش��ور‪ ،‬بحث س��رمایه‌گذاری بخ��ش خصوصی و‬ ‫خارج��ی در اس��تفاده بهینه از مناب��ع به‌ویژه منابع‬ ‫سنگی استان و ایجاد شهرک‌های تخصصی فرآوری‬ ‫محصوالت س��نگی و ایج��اد کارخانه‌ه��ای فرآوری‬ ‫در کن��ار معادن که بتوان��د ارزش افزوده و ثروت در‬ ‫اس��تان ایجاد کند‪ ،‬مطرح اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی اعالم کرد‪ :‬امید‬ ‫اس��ت با ایجاد خوشه‌های صنعتی و توسعه خوشه‌ها‬ ‫و ایجاد مثلث خوشه‌های صنعتی‪ ،‬دولت و دانشگاه‌ها‬ ‫ش��اهد اس��تفاده بهینه از منابع خدادادی باش��یم‪.‬‬ ‫پرنیان گفت‪ :‬با وجود بحران کم‌آبی س��ال‌های آتی‬ ‫به عنوان اصلی‌ترین چالش کش��ور در حوزه اشتغال‬ ‫مطرح خواهد بود و نیاز است در کنار حفظ تولیدات‬ ‫کش��اورزی بتوانیم اش��تغال کش��ور را از اش��تغال‬ ‫کش��اورزمحور به اشتغال صنعت محور و تولیدمحور‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫آذربایجان غربی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��رانه‬ ‫صادرات صنعتی کشور در س��ال ‪ 220 ،2013‬دالر‬ ‫است که در کشور ترکیه این رقم ‪ 12‬برابر است‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی معدنی‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با عضو انجمن صنعت گچ؛‬ ‫تولید ‪ 2‬برابر نیاز داخلی است‬ ‫حس�ن س�اعدی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬در چند سال اخیر با‬ ‫رکود اقتص��ادی حاکم بر جامعه و اثرگذاری آن در برخی‬ ‫صنایع همچون صنعت ساختمان شاهد کاهش تقاضا برای‬ ‫محصوالت مصرفی در این صنعت هستیم‪ .‬به گونه‌ای که‬ ‫تعادل در عرضه و تقاضای محصوالت سیمان‪ ،‬گچ‪ ،‬کاشی‬ ‫و سرامیک و‪ ...‬دستخوش تغییرات زیادی شده و رکود در‬ ‫بازار فروش این اقالم تش��دید شده است‪ .‬صنعت گچ یکی‬ ‫از این کاالها بوده که بیش��تر در تالطم نوسانات بازار قرار‬ ‫گرفته به طوری که با کاهش تقاضا تولید داخلی به نصف‬ ‫تقلیل یافته اس��ت‪ .‬در این خصوص با آرمان وزیری عضو‬ ‫انجمن گچ ایران گفت‌‌وگویی را ترتیب داده‌ایم که در زیر‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €لطفا ارزیابی خ�ود را درخصوص وضعیت فعلی‬ ‫صنعت گچ کشور بیان کنید‪.‬‬ ‫صنع��ت گچ با توجه ب��ه رکود اقتصادی ‪ 2‬س��ال اخیر‬ ‫دس��تخوش تغییرات و تحوالت گوناگونی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که نه تنها این صنعت بلکه س��ایر اقالم مصرفی‬ ‫در ساخت‌وس��ازها از جمله سیمان‪،‬کاش��ی و س��رامیک‪،‬‬ ‫س��نگ‌های تزیینی و‪ ...‬از این ش��رایط مس��تثنی نبوده و‬ ‫با چالش‌های عدی��ده‌ای مواجه ش��ده‌اند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولیدکننده گچ در کش��ور ب��ا ‪50‬درصد از‬ ‫ظرفیت تولیدی خود مش��غول فعالیت هستند به گونه‌ای‬ ‫که ظرفیت بالقوه تولید کش��ور ح��دود ‪16‬میلیون تن در‬ ‫سال اس��ت اما به دلیل شرایط فعلی تولید ساالنه گچ در‬ ‫کشور به ‪ 8‬تا‪ 10‬میلیون تن می‌رسد‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر قطب‌های تولید گچ در کش�ور‬ ‫کدام استان‌ها هستند و ایران چه رتبه‌ای در تولید‬ ‫گچ دارد؟‬ ‫قطب‌ه��ای صنعتی تولید گچ در کش��ور اس��تان‌های‬ ‫س��منان‪ ،‬خراسان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬فارس و خوزستان‬ ‫اس��ت که می‌توان گف��ت تقریبا پراکندگی متناس��بی با‬ ‫معادن سنگ گچ در کش��ور دارد‪ .‬ایران از نظرتولید یکی‬ ‫از بزرگترین تولیدکنندگان کاالی گچ در جهان محسوب‬ ‫می‌شود به گونه‌ای که ایران بعد از چین رتبه دوم جهان را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت و کشورهای امریکا و اسپانیا‬ ‫رتبه‌ه��ای بعدی را به خ��ود اختصاص می‌دهند در ضمن‬ ‫میزان تولید گچ در این کش��ورها بیش��تر در مقیاس بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیون تن بوده و رقم زیادی را شامل نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر وضعی�ت صادرات گ�چ چگونه‬ ‫است؟‬ ‫گچ کاالی حجیمی است و مصرف آن در داخل باالست‬ ‫بنابراین نمی‌توان صادرات قابل مالحظه‌ای را به نس��بت‬ ‫حجم تولید برای آن متصور شد اما صادرات صورت گرفته‬ ‫اغلب به ش��کل پنل‌های گچی‪ ،‬درایوال و سایر محصوالت‬ ‫بوده و کمتر به صورت پودری صادر ش��ده است بیشترین‬ ‫صادرات به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬در س��ال‌های اخیر به عراق صادرات داشتیم اما به‬ ‫دلیل تغییر نگرش مصرف گچ به صورت پودری و استفاده‬ ‫از پنل‌های گچی آماده تا حدودی عرضه محصوالت ایرانی‬ ‫به بازار این کش��ور را کاهش داد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بیش��تر صادرکنندگان گچ به عراق کش��ورهای آس��یای‬ ‫میانه اس��ت اما حجم صادرات این کش��ورها بسیار پایین‬ ‫بوده و نمی‌توان گفت که بازار مناس��بی برای کسب سود‬ ‫بیشتراست‪.‬‬ ‫€ €آیا امکان افزایش تولید وجود دارد ؟‬ ‫به جهت کاهش تقاضای مصرف در صنعت ساختمان در‬ ‫حال حاضر بازار تمامی مصالح س��اختمانی ازجمله گچ در‬ ‫رکود است‪ .‬در واقع این موضوع به بخش اقتصاد خرد و کالن‬ ‫جامعه مربوط می‌ش��ود که می‌توان دالیل آن را به کاهش‬ ‫پس‌انداز‪ ،‬تس��هیالت بانکی خرید مسکن یا کاهش سود و‬ ‫نگاه روز‬ ‫انگی��زه س��رمایه‌گذاران‬ ‫در بخ��ش س��اخت و‬ ‫س��از نس��بت داد‪ .‬البته‬ ‫وابستگی بخش‌ها و زیر‬ ‫مجموعه‌ها با یکدیگر‬ ‫در تش��دید رک��ود‬ ‫و کاه��ش تقاض��ای‬ ‫مصرف دخیل بوده است‪.‬‬ ‫این صنعت از توان تولید باالیی برخوردار بوده که به‬ ‫دلیل محدودیت‌های مصرف و نبود تقاضای بازار منجر به‬ ‫کاهش نقدینگی‪ ،‬اش��تغال و فعالیت‌ها در این زمینه شده‬ ‫است‪ .‬همچنین سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار پایین‬ ‫بوده و واحدهای جدید س��اخت در کش��ور بسیار کاهش‬ ‫یافته اس��ت و این در حالی اس��ت که توان تولید گچ تا ‪2‬‬ ‫برابر نیاز کشور فراهم است‪.‬‬ ‫€ €آیا در س�ال‌های گذش�ته واحده�ای تولید گچ‬ ‫تعطیل شده اند؟‬ ‫هم‌اکنون واحدهایی هس��تند که ب��ا کمترین ظرفیت‬ ‫تولی��د خ��ود فعالیت ک��رده و حتی برخی نی��ز منجر به‬ ‫تعطیلی فعالیت‌های خود شده‌اند‪ .‬البته این جریان از زمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی‪،‬‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬قیمت م��واد اولیه و همچنین‬ ‫افزایش حقوق دولتی معادن صورت گرفت و چون صنعت‬ ‫گچ به لح��اظ مصرف انرژی یکی از پرمصرف‌ترین صنایع‬ ‫محسوب می‌شود اثرات و آسیب‌های بیشتری را متحمل‬ ‫شد‪ .‬مجموعه این عوامل بر قیمت تمام شده و باال رفتن‬ ‫قیمت محصول تاثیر داش��ته و ظرفی��ت تولید واحدها را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر مواد اولیه چگونه تامین می‌شود؟‬ ‫ب��ه جهت آنکه تامین تم��ام مواد اولی��ه از طریق داخل‬ ‫ص��ورت می‌گی��رد کمبودی‬ ‫در این زمینه وجود نداش��ته و‬ ‫جزو معدود کشورهایی هستیم‬ ‫که می‌توانیم از معادن گسترده‬ ‫و غنی س��نگ گچ م��ورد نیاز را‬ ‫با درج��ه خلوص ب��اال (عیار ‪98‬‬ ‫درصد) استخراج کنیم‪.‬‬ ‫حج�م‬ ‫€ €بیش�ترین‬ ‫س�رمایه‌گذاری مربوط به کدام‬ ‫بخش از تولید است ؟‬ ‫به طورکلی بیش��ترین حجم س��رمایه‌گذاری در زمینه‬ ‫ماش��ین‌آالت سنگین و تامین تجهیزات به کار رفته برای‬ ‫استخراج و همچنین حمل و نقل کانی‌ها به کارخانه‌های‬ ‫فرآوری اس��ت‪ .‬ضمن آنکه تجهیزات مربوط به واحدهای‬ ‫ب��زرگ ک��ه بای��د از سیس��تم‌های غبارگی��ری همچون‬ ‫الکتروفیلتر و بک فیلتر که از سیس��تم‌های رفع آلودگی‬ ‫محیط‌زیست است‪ ،‬اس��تفاده کنند نیز به سرمایه‌گذاری‬ ‫باالیی نیاز دارد ‪ .‬الزم به ذکر است بخشی از تجهیزات به‬ ‫کار رفته در صنعت گچ به صورت بومی ساخته می‌شود اما‬ ‫هزینه‌های زیادی را در پی داشته و سرمایه‌بر است‪.‬‬ ‫€ €انواع مختلف گچ و کاربرد آنها را توضیح دهید‪.‬‬ ‫س��نگ گچ بعد از انجام عملیات فرآوری و تبدیل شدن‬ ‫به پودر آماده‌س��ازی ش��ده تا در ص��ورت ترکیب با آب به‬ ‫ش��کل‌های گوناگون همچون سفیدکاری و گچ خاک مورد‬ ‫مصرف قرار گیرد‪ .‬گچ به دلیل قالب‌پذیری باال بیش��تر به‬ ‫صورت تزیینی‪ ،‬اب��زار کاری‪ ،‬نقش و نگار و جلوه‌های ویژه‬ ‫در س��اختمان به کار می‌رود‪ .‬البته گچ نیز به مانند سیمان‬ ‫انواع مختلفی دارد که براس��اس نوع مصرف با اس��تفاده از‬ ‫ترکیبات ش��یمیایی به انواع متنوع ب��ا کاربردهای متفاوت‬ ‫تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫روش‌­های حفاظت از آهن اسفنجی‬ ‫حسن کرباسچی‬ ‫کارشناس ارشد صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫در ح��ال حاضر کش��ور ایران ب��ا تولید حدود ‪ 16‬میلی��ون تن فوالد از‬ ‫بزرگترین تولید‌کنندگان در خاورمیانه و پانزدهمین تولید‌کننده فوالد در‬ ‫س��طح جهان اس��ت‪ .‬وجود منابع مختلف مورد نیاز این صنعت در داخل‬ ‫کش��ور اعم از سنگ‌آهن‪ ،‬گاز طبیعی و سایر مواد مورد نیاز‪ ،‬همچنین اثر‬ ‫تولید فوالد بر رشد و توسعه کشور‪ ،‬پیشرفت روز افزون در این صنعت را‬ ‫الزامی کرده است‪ .‬از سوی دیگر رویکرد‌های تولید اقتصادی تر محصوالت‬ ‫ف��والدی و رقابت‌پذیری در بازار‌های داخل��ی و خارجی باعث گردیده که‬ ‫تولید‌کنندگان و س��رمایه‌گذاران داخلی همگی نگ��ران چگونگی مصرف‬ ‫مناب��ع مورد نی��از و در درجه اول نهاده‌های انرژی به‌کار گرفته ش��ده در‬ ‫تولید فوالد باش��ند‪ .‬در این راستا مطالعه دقیق مولفه‌هایی مانند انتخاب‬ ‫روش تولید و استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موفق‪ ،‬انتخاب ظرفیت‌های‬ ‫مناسب در خطوط تولید و ده‌ها پارامتر دیگر و اثر آنها بر قیمت تمام شده‬ ‫اجتناب‌ناپذیر بوده و از اهمیت بس��زایی برخوردار می‌باش��د‪ .‬این رویکرد‬ ‫کاملا بر س��مت و س��وی جهانی تولید فوالد منطبق است‪ ،‬چرا که ساالنه‬ ‫بیش از ‪ 12‬میلیارد یورو در سراسر جهان صرف بهبود فرآیند‌های موجود‬ ‫تولی��د فوالد‪ ،‬ابداع محصوالت جدید و فناوری‌های اثر‌گذار در این صنعت‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫به طور کلی ‪ 3‬روش عمده برای تولید آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬روش کوره بلند‬ ‫‪ -2‬روش احیای مستقیم‬ ‫‪ -3‬روش ذوب و احیا‬ ‫فرآیند‌های احیای سنگ‌آهن را می‌توان به روش‌های مختلف طبقه‌بندی‬ ‫ک��رد‪ ،‬می‌توان بر اس��اس نوع محصول‪ ،‬نوع م��واد اولیه و در نهایت درجه‬ ‫کاربرد آنها رتبه بندی کرد‪ .‬بهترین روش از نگاه کاربردی و مطالعات فنی‬ ‫و اقتصادی شاید رتبه‌بندی بر اساس میزان کاربرد صنعتی و اقتصادی آنها‬ ‫بوده که به نوعی می‌تواند حاصل مطالعات مختلف در س��طح جهان برای‬ ‫به‌کار‌گیری اقتصادی این روش‌ها باشد‪.‬‬ ‫اگرچه تولید آه��ن از طریق روش کوره بلن��د دارای مزیت‌های زیادی‬ ‫می‌باش��د ولی کاهش و محدودیت میزان زغال‌س��نگ کک شو و مسائل‬ ‫زیس��ت محیطی باعث ش��ده که روش‌های جدید احیای آهن مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬تولید آهن اسفنجی در مقایسه با روش قدیمی و سنتی تولید‬ ‫آهن به وسیله کوره بلند دارای سابقه کوتاه ‪ 50‬ساله می‌باشد ‪.‬‬ ‫اولی��ن ب��ار احیای مس��تقیم یا تولید آهن اس��فنجی توس��ط محققان‬ ‫امریکایی و مکزیکی صورت گرفت‪ .‬نخس��تین شرکتی که در زمینه تولید‬ ‫آهن اسفنجی فعالیت نمود شرکت میدرکس امریکا بودکه هم‌اکنون تولید‬ ‫ب��ا ای��ن روش و با نام این ش��رکت در اکثر نقاط جه��ان ادامه دارد و ‪65‬‬ ‫درصد س��هم تولید آهن اس��فنجی از این روش اس��ت‪ .‬گروه دیگری که‬ ‫در تولید آهن اس��فنجی فعالیت داش��ته‪ ،‬ش��رکت مکزیکی ‪ HYL‬است‪.‬‬ ‫این ش��رکت هم‌اکنون ادعا دارد با حذف رفرمرگازی توانسته نسل چهارم‬ ‫کوره‌های خود را به بازار عرضه کند‪ .‬کش��ورهای پیش��رفته صنعتی مانند‬ ‫امریکا و آلمان فدرال‪ ،‬کانادا‪ ،‬و روس��یه از کش��ورهایی محسوب می‌شوند‬ ‫که دارای منابع غنی گاز طبیعی هس��تند‪ ،‬در دهه گذش��ته از تولید آهن‬ ‫اسفنجی به روش میدرکس استقبال کرده‌اند‪ .‬تولیدآهن اسفنجی با وجود‬ ‫س��ابقه کوتاه‪ ،‬نسبت به روش س��نتی تولید آهن از طریق کوره بلند رشد‬ ‫چشمگیری داشته‪ ،‬به طوری که از ‪1‬میلیون تن در سال ‪ 1970‬به حدود‬ ‫‪ 70‬میلیون تن درس��ال ‪ 2013‬رسیده است‪ .‬در حال حاضر کشور ایران‬ ‫ب��ا تولید ‪ 14‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن آهن اس��فنجی در رتبه دوم جهان‬ ‫قرار دارد و حدود ‪ 25‬درصد آهن اس��فنجی دنیا در ایران تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫با توجه به هدف‌گذاری دولت در افق ‪ 1404‬جهت رس��یدن به تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد خام و با در نظر گرفتن سهم تولید فوالد به روش احیای‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬نیاز به تولی��د حدود ‪ 45‬میلیون تن آهن اس��فنجی در برنامه‬ ‫چش��م انداز توسعه فوالد کشور خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود ایران‬ ‫طی س��ال‌های آینده به اولین تولیدکننده آهن اس��فنجی در دنیا تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬آهن اسفنجی به سبب داش��تن سطح ویژه بس��یار باال‪ ،‬تمایل به‬ ‫اکسیداس��یون مجدد و در برخی موارد احتراق ناگهانی (خودس��وزی) در‬ ‫محیط‌های حاوی اکس��یژن دارد‪ .‬به همین دلیل اتخاذ راهکاری مناسب‬ ‫جهت جلوگیری از اکسیداسیون و افت خواص فلزی در حین نگهداری و‬ ‫ب ناپذیر می­‌نماید‪.‬‬ ‫حمل و نقل ‪ DRI‬اجتنا ­‬
‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه های جدید سایپا‬ ‫‪206‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‬‫‪206‬‬ ‫‪- 90‬‬ ‫)‬ ‫‪CNG‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫–‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫‪۱۳۹۰‬‬ ‫‪۱۳۸٥‬‬ ‫–‬ ‫‪۱۳۸۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۳۷۰‬‬ ‫‪۱۳۷٥‬‬ ‫‪۱۳٦٥‬‬ ‫‪۱۳٥٥‬‬ ‫‪۱۳٦۰‬‬ ‫(‬ ‫‪۱۳٥۰‬‬ ‫‪۱۳٤۰‬‬ ‫‪۱۳٤٥‬‬ ‫‪Rio‬‬ ‫‪- 1600 1000‬‬ ‫توسعه محصول‬ ‫‪21‬‬ ‫‪- 141‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪« -‬‬ ‫‪1400 1395 1390‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫–‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪:1400‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫–‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)2013 1999‬‬ ‫‪( 1378- 92‬‬ ‫‪1800000‬‬ ‫‪1600000‬‬ ‫‪Min: 3%‬‬ ‫‪Average: 4.2%‬‬ ‫‪1400000‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫–‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪405‬‬ ‫–‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪%65‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫–‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫–‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تردید برای باقی ماندن در این صنعت هس��تند که باید‬ ‫برای آن راه‌حلی پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫تمام‌قد جلوی او ایستاده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به زم��ان جنگ و ت��ورم ‪50‬درصدی و‬ ‫کاهش قیمت نفت اظهار کرد‪ :‬با وجود مش��کالت ایجاد‬ ‫شده در س��ال‌های اخیر در صنعت خودرو شاهد بودیم‬ ‫که در ‪2‬س��ال گذشته تولید از مرز ‪1‬میلیون و ‪600‬هزار‬ ‫دستگاه گذشت‪.‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪305‬‬ ‫مدیر توس��عه کسب‌وکار گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫اش��اره به ای��ن مطلب که برای توس��عه محصول در هر‬ ‫کشوری خودروس��ازان باید یکسری مس��ائل را رعایت‬ ‫کنند‌‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا بحث پیش‌بینی الزامات قانونی آن‬ ‫و یا اس��تانداردهای اجباری است که در هر کشور و در‬ ‫هر بازاری به آن پرداخته می‌ش��ود‪ .‬این مهم در ساختار‬ ‫خودروسازی ما نیز در سال‌های گذشته به آن پرداخته‬ ‫ش��ده و در س��ال‌های آینده نیز به صورتی جدی به آن‬ ‫پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن مومنی افزود‪ :‬مقوله دوم بحث س�لایق جدید‬ ‫مش��تریان و رقبای بازار اس��ت که شاهد هستیم روزانه‬ ‫خودروهای جدید وارد بازار می‌شوند و مصرف‌کنندگان‬ ‫نیز طب��ق تغییر محصوالت در بازار س�لایق آنها تغییر‬ ‫پی��دا می‌کند که ما باید در توس��عه و تغییر محصول به‬ ‫آن توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موض��وع برمی‌گردد به خواس��ته‌ها و‬ ‫نیازهای ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا که ب��ا توجه به‬ ‫پیشرفت فناوری در حوزه خودروسازی که در دنیا اتفاق‬ ‫می‌افتد‪‌،‬اگر بخواهیم خود را به‌عنوان یکی از رقبا مطرح‬ ‫کنیم باید به خواسته‌های مشتریان توجه کنیم‪ .‬در این‬ ‫راس��تا باید به بازارهای صادراتی به‌عنوان یکی‌از اهداف‬ ‫مهم س��ند چشم‌انداز به‌ش��کل ویژه پرداخت‪ .‬در همین‬ ‫راستا در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا نقشه پیش‌بینی‬ ‫اس��تانداردهای پیش‌رو را لحاظ کرده‌ایم تا در سال‌های‬ ‫آینده در محصوالت تولیدی اعمال شود که باید برای بقا‬ ‫در بازارها این استانداردها را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫مومنی تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت که فراتر از بحث‬ ‫استانداردها باید به نیازهای مشتریان پرداخت‪ .‬شاهدیم‬ ‫برخی ش��اخص‌های خرید خودرو که سالیان قبل برای‬ ‫خری��داران اهمیت چندانی نداش��ت درحال‌حاضر مهم‬ ‫ش��ده به‌طور مثال خریداران خودرو خواستار گیر‌بکس‬ ‫اتوماتیک هس��تند‪ ،‬همچنین کولر اتوماتیک‪ ،‬آینه برقی‬ ‫و غی��ره که با توج��ه به اینکه خودروه��ای حال حاضر‬ ‫دنیا دارای این ش��اخص‌ها هس��تند‪‌،‬انتظ��ار می‌رود تا‬ ‫خودروهای ساخت داخل نیز دارای این آپشن‌ها باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین از مقوله پیش��رفت سرگرمی‌ها در حوزه‬ ‫صنع��ت خودرو ن��ام برد و گفت‪ :‬مش��تریان ما به‌عنوان‬ ‫جدیدتری��ن نوع محصوالت فناوری انتظ��ار دارند تا در‬ ‫خودروهای خریداری ش��ده این پیش��رفت‌ها را ببینند‪.‬‬ ‫همچنین شاخص‌های ایمنی همچون ترمز و کیسه هوا‬ ‫که همه به سیستم ایمنی خودرو بازمی‌گردد نیز مواردی‬ ‫اس��ت که مورد درخواس��ت مشتریان اس��ت‪ .‬از جمله‬ ‫نیازهای مش��تریان و گروه س��ایپا این است که بتوانیم‬ ‫موتوره��ای متفاوتی را روی خودروه��ای تولیدی خود‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬در بازارهای صادراتی نیاز به خودروهای‬ ‫فرمان راس��ت احساس می‌ش��ود‪ .‬همچنین خودروهای‬ ‫دیزل و خودروهایی با مصرف س��وخت پایین‌تر و پاک‪،‬‬ ‫نیاز جدی بازار در س��ال‌های آینده اس��ت که نکات نام‬ ‫برده شده با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات سایپا‬ ‫و دیگر گروه‌های زیرمجموعه آن‌‪ ،‬به نقش��ه راه فناوری‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مومن��ی با بیان اینکه به دلی��ل اینکه هم دولت و هم‬ ‫مش��تریان و هم خود گروه خودروسازی سایپا خواهان‬ ‫خ��روج خودروه��ای‪ X1۰۰‬از چرخه تولید هس��تند‪‌،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬به دلیل پایین بودن حاش��یه س��ود‪ ،‬این‬ ‫خودرو باید به‌تدریج از خطوط تولید این ش��رکت خارج‬ ‫ش��ود‪ .‬یک نکت��ه مهم و قابل توجه این اس��ت که برای‬ ‫حفظ پلتفرم ‪ x۱۰۰‬وانت س��ایپا یا همان س��ایپا ‪۱۵۱‬‬ ‫تولید شد که این اجازه را به ما می‌دهد تا بعد از خروج‬ ‫خودروهای ‪ x۱۰۰‬از دایره تولید‪ ،‬این خودرو در س��بد‬ ‫خودروسازی سایپا بماند و بخشی از زنجیره تولید را به‬ ‫خود اختصاص بدهد‪ .‬بعد از آن خانواده محصول ‪X۲۰۰‬‬ ‫و دیگر محصوالت جدیدی است که بر روی پلتفرم‌های‬ ‫جدید س��ایپا ایجاد می‌ش��ود‪ .‬اما یکی از سیاس��ت‌های‬ ‫مهم این ش��رکت این اس��ت که در آین��ده هیچ یک از‬ ‫محصوالت خود را به‌عنوان ‪ KD‬یا ‪ SKD‬تولید نکند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه محصول ‪ X۲۰۰‬یا همان تیبا که‬ ‫به‌صورت جدی س��ال ‪ ۸۹‬وارد بازار ش��د تنها یک مدل‬ ‫س��دان داشت‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پروژه تیبا ‪ ۲‬نیز با موفقیت‬ ‫به تولید رس��ید و پروژه بعدی ب��ر روی پلتفرم ‪،X۲۰۰‬‬ ‫خودروی س��اینا اس��ت که ما در تولید آن به خواس��ته‬ ‫دولت و خریداران درخصوص تغییر ظاهری خودروهای‬ ‫س��اخت خود توجه کردیم‪ .‬جهت‌گیری خودروس��ازی‬ ‫سایپا برای توس��عه محصول در بلندمدت و کوتاه‌مدت‬ ‫تمرک��ز در خانواده خودروه��ای ‪ X۱۰۰‬بود که درحال‌‬ ‫حاض��ر تغییر پیدا کرده اس��ت‪ .‬خودرو تیب��ا‪ ۲‬بر روی‬ ‫پلتفرم ‪ X۲۰۰‬در بازارهای خارجی با اقبال روبه‌رو شده‬ ‫که سایپا س��رمایه‌گذاری ویژه‌ای در این خصوص انجام‬ ‫داده اس��ت و امیدواریم تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان ما‬ ‫در این خصوص با دیدی استراتژیک نگاه کرده تا بتوانند‬ ‫تا س��ال ‪ ۹۹‬این خودرو را به‌عن��وان یکی از محصوالت‬ ‫استراتژیک در گروه خودروسازی سایپا بگنجانند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این نکته که برند و نام گروه سایپا با نام‬ ‫خودرو پراید بوده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما بر این نکته تاکید داریم‬ ‫که این نگرش به نام س��ایپا را تغییر دهیم و با توس��عه‬ ‫محصول ‪ X۲۰۰‬به این مهم برس��یم‪ .‬گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا همچنین در نظر دارد تا خودروی جدیدی را تا‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬وارد بازار کرده که به گفته مس��ئوالن مرکز‬ ‫تحقیقات‪ ،‬پلتفرم آن جزو ‪ ۲۰‬پلتفرم برتر جهان خواهد‬ ‫ب��ود و س��اخت آن مطابق با فن��اوری روز پیش خواهد‬ ‫رفت که در بهبود س��بد محصوالت و همچنین ارتقای‬ ‫برند س��ایپا تاثیر بس��زایی خواهد گذاشت‪ .‬این پروژه با‬ ‫سرمایه‌گذاری س��ایپا و تامین‌کنندگان اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه کسب‌وکار گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫اش��اره به نکته خریداران به ظاهر خودرو بسیار اهمیت‬ ‫می‌دهن��د و ما از آن اس��تقبال می‌کنیم‌‪ ،‬افزود‪ :‬خارج از‬ ‫ظاهر خ��ودرو نکته دیگری که باید ب��ه آن اهمیت داد ‹ ‹تردید قطعه‌سازان برای ادامه کار‬ ‫این اس��ت که استانداردهایی که در سال‌های آتی پیش‬ ‫روی ما خواهد بود بس��یار س��خت‌گیرانه اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫آالیندگی خودرو‪‌،‬مصرف س��وخت‌‪ ،‬استانداردها ایمنی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب��ه ما ای��ن نکته را دیکت��ه می‌کند که خ��ارج از ظاهر‬ ‫خ��ودرو باید تح��ول را در تمامی اجزای ش��کل دهنده‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خودرو در نظر گرفت‪ .‬آن هم در شرایطی که خودروساز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و قطعه‌س��از بای��د در کنار یکدیگ��ر در تحقق این مهم‬ ‫‪5‬‬ ‫حضور داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین خودروسازی سایپا در‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫از‬ ‫نظ��ر دارد خودروه��ای دیگری با توجه به نی��از بازار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جمله خودروهای اتوماتیک‌‪ ،‬هیبریدی و دیزل در س��بد‬ ‫محصوالت خود قرار دهد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫وی با بیان اینکه بس��یاری س��وال می‌کنند که دلیل‬ ‫ورود خودروهای جدید به سبد تولیدات سایپا چیست؟ عل��م و صنعت ایران نیز در ادام��ه دومین گردهمایی و‬ ‫گفت‪ :‬افزایش روند ارزشی خودروهای باالی ‪۸۰‬میلیون ‌هم‌اندیش��ی قطعه‌س��ازان گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫تومان در س��ال‌های گذش��ته نش��ان می‌دهد که باالی رویکرد مش��ارکت در توس��عه گفت‪ :‬با توج��ه به اتفاق‬ ‫‪۴۰‬درصد ارزش خودرو کش��ور را با واردات دو دس��تی رخ داده در صنعت خودرو برخی از قطعه‌س��ازان از این‬ ‫تقدیم به ش��رکت‌های خودروساز بزرگ و واردکنندگان صنع��ت خارج ش��دند و صنعتگران باقی مان��ده نیز در‬ ‫می‌کنیم‪ .‬در همین راس��تا گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫پروژه‌ه��ای جدی��دی را تعری��ف کرده اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به بحث توس��عه محص��ول‪ ،‬پروژه‌های مش��ترکی با دو‬ ‫خودروس��از رنو و نیس��ان موتورز در دس��ت اجرا داریم‬ ‫همچنین پروژ ‌ه محصول جدید ساندرو را در دست تولید‬ ‫داری��م‪ .‬همچنین در نظر داریم خودرو کیا س��راتو را در‬ ‫شرایط خاص با همکاری شرکت خودروسازی کیاموتورز‬ ‫احیا کنیم که این خودرو در حال تولید است‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه کسب‌وکار گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫اش��اره به ظرفی��ت تولید ‪۸۰۰‬هزار خودرو در س��ال در‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا اظهار کرد‪ :‬این میزان تولید‬ ‫در ‪۲‬سال گذشته کاهش پیدا کرده‪‌،‬اما امیدواریم بتوان‬ ‫تکمیل سبد محصول را با توجه به ظرفیت‌های تولید با‬ ‫برخی محصوالت جدید همچ��ون پروژه «آریو» که ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۸۰‬میلی��ون تومان را دربرمی‌گیرد زیر پوش��ش قرار‬ ‫دهیم‪ .‬در این خصوص با ش��رکت برلیانس که ش��ریک‬ ‫شرکت خودروسازی ‪ BMW‬و شرکت چانگان که تنها‬ ‫شریک شرکت خودروسازی فورد امریکا در چین است‪،‬‬ ‫همکاری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از تاکی��دات هیات‌مدیره گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا درخص��وص س��اخت و عرض��ه‬ ‫محصوالت از این دس��ت این است که حداقل ‪۴۰‬درصد‬ ‫آن س��اخت داخ��ل باش��د ک��ه ای��ن امر با مش��ارکت‬ ‫تامین‌کنن��دگان صورت خواهد پذیرف��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ما در نظ��ر داریم با این ش��رکت‌ها در بخش‬ ‫قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری مشترکی انجام دهیم‪.‬‬ ‫مومن��ی همچنین با بیان اینک��ه در بحث خودروهای‬ ‫تج��اری وان��ت ‪ ۱۵۱‬را عرضه کردیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در آینده‬ ‫این محصول را به‌صورت مس��قف خواهیم داشت و وانت‬ ‫نیس��ان با یک تغییر ظاهری به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫در بخش مسافری خودرو جدیدی تعریف شده است که‬ ‫خودرو ون و دیگر پروژه‌ها به شکل اتوبوس خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا به‌دنبال‬ ‫این اس��ت که سبد محصوالت خود را با ظرفیت تولید‬ ‫‪۱‬میلیون دس��تگاه در بخش پروژه‌ه��ای برند داخلی و‬ ‫مدیریت محصول توس��ط خود این شرکت عرضه کند‬ ‫و آن بخش که نیازمند س��رمایه‌گذاری باالیی است با‬ ‫همکاری ش��رکت‌های خودروسازی اروپایی و آسیایی‪‌،‬‬ ‫بسته به شرایط بین‌الملل پیش برود که نقش دولت در‬ ‫تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه بسیار کلیدی است‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫–‬ ‫‪-‬‬ ‫امیرحسین کاکایی با بیان اینکه مقایسه خودروسازان‬ ‫داخلی ب��ا خارجی‌ها همچون کره‌ای‌ه��ا کار صحیحی‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در حدود ‪ ۵۰‬سال است که ایاالت متحده‬ ‫امریکا با تمام توان پش��ت خودروسازان کره‌ای ایستاده‬ ‫و درحال‌حاضر نیز ایس��تاده و ما هم اعالم می‌کنیم که‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫–‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت ایران با اش��اره به افزایش درآمدهای نفتی‬ ‫در ده��ه ‪ 80‬و به‌دنب��ال آن واردات اظه��ار کرد‪ :‬در این‬ ‫س��ال‌ها در صنع��ت خودرو ب��ه بلوغ رس��یدیم و دچار‬ ‫اش��رافیت در صنع��ت خودرو ش��دیم‪ .‬اما این پرس��ش‬ ‫هم��واره مطرح می‌ش��ود آیا باید تمرکز و وابس��تگی بر‬ ‫روی خودروساز باش��د یا اینکه باید عالوه بر حمایت از‬ ‫خودروساز موارد دیگری هم در نظر داشت‪.‬‬ ‫کاکایی با اشاره به نیاز خودروساز به لوازم یدکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فروش موردی‪ ،‬فرآوری باال با سود اندک و مواردی‬ ‫از این دس��ت این روزها به یک��ی از موارد اصلی در این‬ ‫حوزه تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬وی با تاکید بر اینکه در حال‬ ‫حاضر فضای بدی در قطعه‌س��ازی کش��ور حاکم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط تجمیع واحدهای قطعه‌ساز و ایجاد‬ ‫یک برند با هدف کاهش هزینه‌های فرآوری باال می‌تواند‬ ‫بهترین راهکار برای بهبود شرایط باشد‪.‬‬
‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‹ ‹‪ 600‬میلیارد تومان گردش مالی زنجیره تامین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مگاموتور با اش��اره به این مطلب‬ ‫که اقدامات قانونی و زیست محیطی و نیازهای جامعه و‬ ‫بازار‪ ،‬ما را ملزم به بازنویسی توسعه محصول کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرایط کس��ب و کار و چالش‌های صنعت خودروسازی‬ ‫و قطعه‌س��ازی‌‪ ،‬قیمت تمام شده و ش��رایط بین‌المللی‬ ‫همچنین ریسک لجستیک و موانع مالی‪ ،‬ما را به سمت‬ ‫خودکفایی و تولید خودرو داخلی سوق داد‪.‬‬ ‫بهروز غفاری با اشاره به اینکه نقشه راه سایپا به منزله‬ ‫س��ند باالدستی برای ش��رکت مگا موتور است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به برنامه‌های مگاموتور در آینده حدود ‪88‬‬ ‫مجموعه در ‪ 2‬سال آینده در داخل کشور ساخته خواهد‬ ‫شد که حجم قراردادی آن در حدود ‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫گ��ردش مالی برای زنجیره تامین ایج��اد خواهد کرد و‬ ‫امیدواریم با تیراژ ‪200‬هزار دستگاه در سال این مهم در‬ ‫آینده با همکاری زنجیره تامین تحقق یابد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫همسویی خودروسازان و قطعه‌سازان است که یک کشور‬ ‫به واسطه آن می‌تواند در تولید خودرو موفق عمل کند‪.‬‬ ‫برگزاری چنین جلس��ات وهمایش‌هایی نیز بیانگر این‬ ‫ارتباط مستمر و همیشگی فعاالن این صنعت با یکدیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خودرو تنها صنعتی است که هر شخصی‬ ‫و با هر می��زان اطالعاتی درب��اره آن اظهارنظر می‌کند‬ ‫از این‌روس��ت که مش��تریان با توجه ب��ه اطالعات خود‬ ‫نیازمندی‌های خود در بخش خودرو را عنوان می‌کنند‪.‬‬ ‫تنوع محصول و کیفیت ب��االی محصوالت تولید داخل‬ ‫مطالبات همیشگی مصرف‌کنندگان داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری همه‌جانبه قطعه‌سازان‬ ‫در ادامه مدیر عامل شرکت سازه‌گستر با اشاره به این‬ ‫مطلب که زنجیره تامین طی ‪ 2‬سال گذشته با توجه به‬ ‫مس��ائل و موانع تولیدی که به‌وجود آمد خودروس��ازان‬ ‫را تنها نگذاش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه‌س��ازان در این خصوص‬ ‫تحریم‌ه��ا را مدیریت کرده و در خصوص بهبود کیفیت‬ ‫قطع��ات قدم‌ه��ای مثبت��ی برداش��تند و در پروژه‌های‬ ‫ساخت داخل مشارکت فعالی داشتند که این مشارکت‬ ‫برای رس��یدن به ظرفی��ت تولیدی خودروهای س��ایپا‬ ‫از جمل��ه خانواده ‪ x200‬بوده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫‪ 85‬درص��د ارزش اف��زوده خودرو در زنجی��ره تامین و‬ ‫تامین قطعات آن اس��ت به نوعی الزم به یادآوری است‬ ‫که خودروساز و قطعه‌ساز الزم و ملزوم یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫عب��اس ش��هریاری با عن��وان این مطلب ک��ه همکاری‬ ‫مشترک با برخی خودروسازان خارجی در جهت ساخت‬ ‫خودروهای داخل و افزایش فناوری در حوزه قطعه‌سازی‬ ‫می‌تواند راهگشا باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ 2‬سال اخیر با‬ ‫همکاری قطعه‌سازان موفق شدیم با وضعیت و شرایط‬ ‫کسب و کار این صنعت را رو به جلو پیش ببریم‪ .‬درحال‬ ‫حاض��ر نیز از هم��کاران خود در ح��وزه زنجیره تامین‬ ‫درخواس��ت می‌کنیم برای تدوین س��ر‌فصل‌های تعیین‬ ‫شده در سند چش��م‌انداز گرو ‌ه خودروسازی سایپا ما را‬ ‫همراهی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت زنجیره‌ای سرمایه ملی‬ ‫ساس��ان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان‬ ‫اینکه تمام پروژه‌هایی که زیرمجموعه‌های فعال در گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا توسط قطعه‌س��ازان انجام می‌شود‬ ‫نش��ان می‌دهد که قطعه‌سازان نقش کلیدی در صنعت‬ ‫تولید خودرو در ایران دارند‪ ،‬گفت‪ :‬داش��تن خط مونتاژ‬ ‫خودرو هیچ مزیتی محس��وب نمی‌شود‪ .‬قدرت داخلی و‬ ‫قربان��ی با بیان اینکه فش��ارهای اقتصادی تعداد قابل‬ ‫توجهی از تولیدکنندگان را از گردونه تولید خارج کرد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بخش عمده‌ای از کیفی��ت خودروهای ایرانی به‬ ‫کیفیت قطع��ات بازمی‌گ��ردد که قطعه‌س��ازان در این‬ ‫زمینه همکاری‌های خوبی با تولید‌کنندگان داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫همین موضوع باعث ش��ده اس��ت تا شرکت‌هایی که در‬ ‫حال‌حاضر مشغول به فعالیت هستند با همراهی یکدیگر‬ ‫فشارهای اقتصادی را تحمل و همچنان به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی به مش��کالت قطعه‌س��ازان پرداخ��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫قطعه‌س��از‌ها در چند س��ال اخیر هم در حوزه قیمت‌ها‬ ‫هم در حوزه وصول مطالبات‌ش��ان با مش��کالت زیادی‬ ‫مواج��ه بوده‌اند‪ ،‬بنابراین الزم اس��ت ک��ه در این بخش‬ ‫از س��رمایه‌گذاری غیرضروری جلوگیری ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫درحال‌حاض��ر می��زان تولی��د و ظرفیت‌ه��ای موجود‬ ‫پاسخگوی شرکت‌های خودرو‌سازی است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن قطعه‌س��ازان ایران بخش عم��ده‌ای از‬ ‫مش��کالت این صنعت در بخش خدمات پس از فروش‬ ‫را تامین قطعات عنوان کرد و گفت‪ :‬در بسیاری از مواقع‬ ‫قطعات به موقع به‌دس��ت خودروس��از نمی‌رس��د‪ .‬بروز‬ ‫چنین مشکلی به دالیلی ازجمله مشکالت ارزی و نبود‬ ‫نقدینگی است‪.‬‬ ‫وی مش��ورت خودروسازان با قطعه‌س��ازان در زمینه‬ ‫اس��تفاده از قطعات و نحوه حمل قطعات را از مطالبات‬ ‫قطعه‌سازان عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته قربانی‪ ،‬خودروسازی ایران در سال ‪ ۲۰۱۱‬در‬ ‫رتبه‌بندی جهانی در جایگاه ‪ ۱۳‬قرار گرفت‪ .‬این جایگاه‬ ‫به واسطه همکاری دوجانبه خودروسازها و قطعه‌سازها‬ ‫به‌دس��ت آمد‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۲‬ایران از جایگاه خود نزول‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬اما امیدواریم که در سال ‪ ۲۰۱۴‬جایگاه واقعی‬ ‫خود را در رتبه‌بندی جهانی بیابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه صنعت خ��ودرو چه در داخل‬ ‫و چ��ه در خ��ارج بازار خوبی دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اگر در‬ ‫صنعت خودرو بتوانیم ابتدا با تولید قطعه حرکت کنیم‪،‬‬ ‫تولید‌کنندگان می‌توانند وارد بازار رقابت خودرو شوند‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫قربان��ی یک��ی از مزیت‌های خاص صنع��ت خودرو را‬ ‫مدیریت زنجیره‌ای تام عنوان کرد و آن را یک س��رمایه‬ ‫ملی دانست و افزود‪ :‬توسعه محصول از نگاه قطعه‌سازان‬ ‫بای��د به گونه‌ای باش��د که س��رمایه‌گذاری را به حداقل‬ ‫برس��اند‪ .‬چراکه برای یک س��ازمان کوچک استفاده از‬ ‫ظرفیت‌ها و امکانات موجود به مراتب س��خت‌تر از یک‬ ‫سازمان بزرگ است‪ .‬در واقع باید از فناوری‌هایی استفاده‬ ‫کنیم که کمترین هزینه را به قطعه‌سازان تحمیل کند‪.‬‬ ‫وی همزمان��ی تولی��د قطع��ات و تولید خ��ودرو را از‬ ‫مهم‌ترین ملزومات این صنعت دانست و از خودروسازان‬ ‫خواس��ت که یک مبن��ای حداقل ‪۴۰‬درص��دی را برای‬ ‫اس��تفاده از قطعات تولید داخل قرار دهند؛ به این معنا‬ ‫ک��ه خودرویی ک��ه در داخل تولید می‌ش��ود ‪۴۰‬درصد‬ ‫قطعات استفاده شده در آن تولید داخل باشد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اینکه ه��ر خودرویی که در ایران س��اخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬خودروی یک ساختاری باش��د‪ ،‬این موضوع‬ ‫باعث می‌ش��ود که اداره امور در دس��ت تامین‌کننده و‬ ‫قطعه‌ساز باشد‪.‬‬ ‫قربانی با تاکید بر وفاداری به تعهدات داش��ته شده از‬ ‫س��وی همه شرکت‌های تولید‌کننده گفت‪ :‬با اعتقاد من‬ ‫هر خودرو باید یک تامین‌کننده داش��ته باشد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ای��ن که بحث توزیع در میان قطعه‌س��ازان باید عادالنه‬ ‫انجام ش��ود و همه قطعات یک خودرو به یک قطعه‌ساز‬ ‫سپرده نشود‪ ،‬تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری‬ ‫قطعه‌س��از بال استفاده نیس��ت‪.‬وی در پایان بر این نکته‬ ‫تاکید کردک��ه قراردادها به گونه‌ای نباش��د که قطعات‬ ‫خارجی مانعی برای تولید داخل ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪10‬ه�زار میلی�ارد تومان اعتبار ب�رای کمک به‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌س��ازان ای��ران نیز در‬ ‫ادام��ه این گردهمایی با بیان اینک��ه در حال‌حاضر نگاه‬ ‫دولت به سمت تولید سوق داده شده است‪‌،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت قطعه‌س��ازان مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫ب��ود ک��ه همه فع��االن این ح��وزه را فل��ج و زمین‌گیر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه به نظر می‌رس��د‬ ‫این قانون امس��ال به پایان خواهد رسید و درحال‌حاضر‬ ‫در مجل��س م��ورد بازنگری ق��رار گرفته اس��ت‌‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای تامین‬ ‫سرمای ‌ه در گردش‪ ،‬توسعه طرح‌ها و همچنین طرح‌های‬ ‫نیمه‌تمام و نه برای طرح‌های ایجادی پیش‌بینی ش��ده‬ ‫که فع��االن این ح��وزه می‌توانند ب��رای دریافت آن به‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬همچنین دول��ت ‪ ۳۵‬میلیارد دالر با هدف تامین‬ ‫ارز م��ورد نی��از واحدهای صنعت��ی پیش‌بینی کرده که‬ ‫واحدها می‌توانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی خطاب به قطعه‌س��ازان گف��ت‪ :‬ما به نمایندگی از‬ ‫شما در شورای سیاس��ت‌گذاری خودرو شرکت و موانع‬ ‫و مشکالت را عنوان و پیگیری می‌کنیم و این در حالی‬ ‫اس��ت که کمیته صادرات نیز فعال ش��ده زیرا صادرات‬ ‫یک��ی از اهداف دولت برای خروج از رکود اس��ت که بر‬ ‫آن تاکید شده و امیدواریم با باز شدن فضای تحریم این‬ ‫اتفاق صورت گیرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن قطعه‌‌س��ازان با اش��اره به‬ ‫عملک��رد مجلس اظهار کرد‪ :‬در حال‌حاضر مجلس برای‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬شمشیر را از رو بسته که ضرر آن متوجه‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی هم خواهد ش��د که خواهشمندیم‬ ‫قطعه‌سازان در استان‌ها ب‌ا نمایندگان استانی درخصوص‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری و اش��تغال انجام شده در واحدها‬ ‫صحبت کنند‪.‬‬ ‫وی نقدینگی را مش��کل اصلی بخش تولید دانس��ت‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬زمانی که از قطعه‌س��از انتظار می‌رود در‬ ‫طراحی با گروه‌های خودروس��از همکاری کند‪ ،‬باید در‬ ‫ط��ول دوره نیز ب��ا در نظر گرفتن هزینه‌ه��ا همراه آنها‬ ‫باش��د‪ .‬نجفی‌منش با اش��اره به وجود قطعاتی که هنوز‬ ‫س��اخته نش��ده و روی زمین مانده یا م��واد اولیه‌ای که‬ ‫هنوز وارد کشور نشده تاکید کرد‪ :‬پروژه‌های جدید یک‬ ‫نیاز اجتماعی اس��ت اما برای ای��ن که پروژه‌ها به خوبی‬ ‫جلو برود باید قطعه‌س��ازان نیز درگیر شده و در جریان‬ ‫کار باشند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن قطعه‌‌س��ازان با اش��اره به‬ ‫واردات ‪۷۲‬میلیارد دالر قطعه گفت‪ :‬همه قطعه‌س��ازان‬ ‫ب��رای افزایش تولی��د آمادگی دارند و آماده هس��تیم با‬ ‫هدف متوقف نش��دن کار‪ ،‬افزایش تولید را در دس��تور‬ ‫کار ق��رار دهیم‪ .‬در همین حال واحدها به‌دنبال افزایش‬ ‫تولید هستند تا نیروهایی که مازاد بودند‪ ،‬دوباره به کار‬ ‫برگردند که الزم اس��ت خودروسازان نیز نیم نگاهی به‬ ‫فعاالن این حوزه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ‌،92‬سال سکته صنعت خودرو‬ ‫‪92 89‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1,420,612‬‬ ‫‪1,359,593‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1,359,593‬‬ ‫‪54.05%‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1,420,612‬‬ ‫‪56.02%‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪788,390‬‬ ‫‪20.76%‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪624,749‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪43,509‬‬ ‫‪80.82%‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪39,840‬‬ ‫‪97.47%‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪45,099‬‬ ‫‪74.45%‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪78,673‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪788,390‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪624,749‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪78,673‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪45,099‬‬ ‫‪39,840‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪43,509‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫دبیر ش��ورای تخصص��ی صنایع همگن قطعه‌س��ازان‬ ‫خودرو نیز در ادامه این نشس��ت مش��ترک‪ ،‬با بیان این‬ ‫که صنعت خودرو روزهای بدی را سپری می‌کند‪‌،‬گفت‪:‬‬ ‫در تحلیل‌های ام��روز‌‪ ،‬صنعت خودرو ای��ران با صنعت‬ ‫خودرو دیگر کشورها مقایس��ه می‌شود اما ما معتقدیم‬ ‫که‌صنعت خودروی داخلی را باید با س��ال‌های گذشته‬ ‫مقایس��ه کنیم‪ .‬در این راس��تا ‪ ۵‬ش��اخص تیراژ تولید‪‌،‬‬ ‫میزان واردات‌‪ ،‬میزان صادرات‌‪ ،‬میزان سودآوری و میزان‬ ‫اشتغالزایی تعریف شده است‪.‬‬ ‫آرش محبی‌ن��ژاد با بیان اینکه در س��ال ‪ ،۹۲‬صادرات‬ ‫خودروی س��واری ‪ ۸۰‬درصد کاهش داشته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت واردات ‪ ۷۵‬درص��د افزایش را تجربه کرد‬ ‫که نس��بت به سال ‪ ۹۰‬تقریبا ‪ ۲‬برابر شد که می‌توان از‬ ‫آن به عنوان انفجار واردات خودرو نام برد‪.‬وی با اش��اره‬ ‫به وضعیت تولید اظهار کرد‪ :‬تولید خودرو در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد نس��بت به سال ‪ ۹۱‬کاهش داشته که‬ ‫ن طی ‪ ۲‬سال ‪ ۴‬هزار‬ ‫این روند باعث ش��د خودروس��ازا ‌‬ ‫میلی��ارد تومان زیان بدهند‪ .‬با توج��ه به این زیان‌دهی‬ ‫خودروس��ازان بنا به دالیلی نیروهای کار خود را تعدیل‬ ‫نکردند اما قطعه‌س��ازان که در آستانه ورشکستگی قرار‬ ‫گرفت��ه بودند‪ ،‬به ناچار ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد نیروی انس��انی‬ ‫خود را تعدیل کردند‪ .‬این در حالی اس��ت که سال ‪،۹۲‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو‪ ،‬سال سکته صنعت‬ ‫خودرو نام گرفت‪.‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪172.92‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪92.87‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دبیر ش��ورای تخصص��ی صنایع همگن قطعه‌س��ازان‬ ‫خودرو با اش��اره به رش��د تولید در ‪ ۵‬ماه ابتدایی امسال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الزم اس��ت که دولت و مجلس با حفظ روند‬ ‫فعلی نسبت به حمایت از این بخش اقدام کنند‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد با اشاره به تولید ‪ ۶۲۴‬هزار دستگاه‌سواری‬ ‫در س��ال گذش��ته و واردات ‪ ۷۸‬ه��زار دس��تگاه‬ ‫خ��ودرو نیز اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس آمار گم��رک مردم‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪۳۰۰‬میلیارد تومان برای خرید خودرو خارجی‬ ‫پ��ول دادند که از این رق��م حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پرداخ��ت دولتی بوده که ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نسبت به سال ‪ ۸۱‬عایدی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه به‌ط��ور قط��ع واردات در‬ ‫قطعه‌س��ازی به مراتب بیشتر بوده است هرچند که آمار‬ ‫قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نگاهی به‬ ‫ترکیب خودروهای وارد شده نشان می‌دهد خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان ‪ ۱۰‬درصد خودروها را شامل‬ ‫می‌شود و چینی‌ها در ردیف دوم واردات قرار دارند‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای تخصص��ی صنایع همگن قطعه‌س��ازان‬ ‫خودرو با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال ‪۹۰‬‬ ‫شاهد ‪۵۶‬درصدکاهش تولید بوده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪،۹۱‬‬ ‫‪ ۴۵‬هزار دس��تگاه واردات صورت گرفت که این ارقام با‬ ‫رشد چشمگیر در سال ‪ ۹۲‬مواجه شد به گونه‌ای که در‬ ‫سال‪ 92‬شاهد انفجار واردات خودرو بو ‌ده‌ایم‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد با اش��اره به رشد ‪ ۷۵‬درصدی تولید خودرو‬ ‫در ‪ ۵‬ماه امس��ال اظهار کرد‪ :‬این امر نش��ان می‌دهد که‬ ‫اشتغال در صنعت قطعه‌سازی در حال بازگشت است اما‬ ‫باید در نظر داش��ت که تولید ‪ ۷۵‬درصد افزایش داشت‬ ‫اما واردات با ‪ ۱۰۰‬درصد رشد روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به س��ود حاصل از این اقدام که به جیب‬ ‫کش��ورهای خلیج فارس رفت‪‌،‬گف��ت‪ :‬به دلیل تحریم‌ها‬ ‫‪۷۶‬درصد واردات خ��ودرو از امارات و ‪ ۳‬درصد از کویت‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬در همین ح��ال واردات از چین به تنهایی‬ ‫‪ ۱۶‬درصد افزایش داشت‪ ،‬این در حالی است که این رقم‬ ‫در سال‌های گذشته نزدیک صفر بوده است‪.‬‬ ‫‪- 1392‬‬ ‫‪43.61 %‬‬ ‫‪40,500,000,000,000‬‬ ‫‪19.62 %‬‬ ‫‪18,225,000,000,000‬‬ ‫‪4.36%‬‬ ‫‪%15.72‬‬ ‫‪%5.66‬‬ ‫‪%4.68‬‬ ‫‪4,050,000,000,000‬‬ ‫‪5.08%‬‬ ‫‪4,720,380,000,000‬‬ ‫‪1.27%‬‬ ‫‪1,180,095,000,000‬‬ ‫‪15.72%‬‬ ‫‪14,602,359,600,000‬‬ ‫‪5.66%‬‬ ‫‪5,256,849,456,000‬‬ ‫‪4.68 %‬‬ ‫‪4,336,323,000,000‬‬ ‫‪%1.27‬‬ ‫‪%5.08‬‬ ‫‪%43.61‬‬ ‫‪%4.36‬‬ ‫‪%19.62‬‬ ‫‪92,871,007,056,000 100.00 %‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خودرو س��هم کره‌جنوبی از واردات‬ ‫خودرو را ‪ ۶۰‬درصد اعالم کرد وادامه داد‪ :‬متاسفانه آمار‬ ‫نش��ان می‌دهد که بیش��تر خودروها از کشورهایی وارد‬ ‫ش��ده‌اند که در زمان تحریم‪ ،‬ای��ران را به لحاظ قطعه و‬ ‫مواد اولیه تحریم کرده بودند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ بازار «مواد غذایی حالل» را بررسی می‌کند؛‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت «حالل »‪ ،‬از اروپا تا آسیا‬ ‫گ�روه تجارت‪« :‬حالل» نش��ان تج��اری یک برند‬ ‫اس��ت که بر محصوالت غذایی درج می‌شود‪ .‬هر چند‬ ‫که بازار جهانی حالل‪ ،‬به بخش غذا محدود نش��ده و‬ ‫به حوزه‌های دیگری نیز تس��ری یافته است‪ .‬البته در‬ ‫حال حاضر فقط غذای حالل است که استاندارد برای‬ ‫آن تدوین ش��ده و به امضا رس��یده اما بررسی تدوین‬ ‫اس��تانداردهای جهانی حالل در حوزه‌های دارو‪ ،‬مواد‬ ‫بهداش��تی و آرایش��ی‪ ،‬گردش��گری‪‌،‬خدم��ات مالی‪،‬‬ ‫ترانزیت و پوشاک نیز در برنامه است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه صنعت غذایی حالل‬ ‫از میان ‪ ۱۱‬کش��ور عم��ده واردکننده و صادر‌کننده‬ ‫مواد غذایی حالل‪‌،‬تعداد ‪ ۷‬کش��ور دارای اس��تاندارد‬ ‫رس��می برای م��واد غذای��ی حالل هس��تند و صدور‬ ‫گواهی ح�لال آنها توس��ط دولت‪ ،‬بخ��ش خصوصی‬ ‫و نیم��ه خصوص��ی انجام می‌گیرد‪ .‬ص��دور گواهی در‬ ‫کش��ور‌های برونئی‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی و س��نگاپور توسط‬ ‫دولت انجام می‌گیرد و در کش��ورهای اتریش‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬نیوزیلند و فیلیپین توس��ط بخش خصوصی‬ ‫و در کشورهای اس��ترالیا و اندونزی نیمه‌دولتی است‪.‬‬ ‫همچنین در برخی کش��ورها نظیر اس��ترالیا‪ ،‬برونئی‪،‬‬ ‫مال��زی‪ ،‬نیوزیلن��د و س��نگاپور قوانینی ب��رای تولید‬ ‫فرآورده‌ه��ای غذایی ح�لال وج��ود دارد‪ .‬ایران هم‬ ‫جزو کشورهایی اس��ت که دارای نشان حالل جهانی‬ ‫هس��تند‪ .‬با این ح��ال عمده‌ترین بازاره��ای صادرات‬ ‫کش��ور معط��وف به ‪ ۱1‬کش��ور ع��راق‌‪‌،‬افغانس��تان‌‪،‬‬ ‫‌تاجیکس��تان‌‪‌،‬ترکمنس��تان‌‪‌،‬روس��یه‪ ،‬امریکا‪‌،‬آلمان‌‪،‬‬ ‫‌امارات متحده‌عربی‌‪ ،‬جمهوری‌آذربایجان‌‪‌،‬پاکس��تان و‬ ‫ترکیه است‪ .‬در بین کشورهای منطقه ترکیه در زمینه‬ ‫تج��ارت فرآورده‌ه��ای غذایی ح�لال گام‌های مهمی‬ ‫برداشته و از تنوع بازار صادراتی بسیار خوبی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طوری که در سال ‪ ‌۲۰۰۷‬این کشور توانسته‬ ‫فرآورده‌های غذایی حالل خود را به بیش از ‪ ۹۳‬کشور‬ ‫ص��ادر کند که ‪ ۱۰‬بازار عمده این کش��ور در مجموع‬ ‫‪۶۴‬درصد از کل ص��ادرات ترکیه را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫که ح��دود ‪ 75‬درصد صادرات گوش��ت منجمد این‬ ‫کش��ور را محصوالت حالل تش��کیل می‌دهد‪ .‬عمده‬ ‫صادرات فرانسه به کشورهای اسالمی مانند عربستان‬ ‫س��عودی‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات متحده عربی و یمن اس��ت‪.‬‬ ‫از دیگر س��و امریکا س��ومین صادر‌کننده گوشت در‬ ‫جهان است که بیشتر از ‪ 80‬درصد از آن را با گواهی‬ ‫و برچسب حالل به کشورهای مسلمان صادر می‌کند‪.‬‬ ‫اس��تقبال از غذاه��ای با برن��د ح�لال در برخی از‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی رو به افزایش اس��ت‪ .‬چنانچه به‬ ‫گزارش نش��ریه «می��د» غذاهای ح�لال در آلمان و‬ ‫دیگر كش��ورهای اروپایی با طرفداران بسیاری روبه‌رو‬ ‫هستند‪ .‬تا آنجا که آلمان قصد دارد یك ظرفیت جدید‬ ‫تولید م��واد غذایی حالل را در ش��هر «داچ» از ایالت‬ ‫«ونلو» ایجاد كند‪ .‬این سرمایه‌گذاری منجر به کاهش‬ ‫واردات مواد غذایی حالل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران به عنوان یک کشور اسالمی بزرگ و شناخته شده‬ ‫از مزیت‌های بالقوه‌ای برای موفقیت در بازار غذایی حالل‬ ‫برخوردار است که برای ورود موفقیت‌آمیز‬ ‫ب��ه این ب��ازار‪ ،‬ش��ناخت جدی‬ ‫و علم��ی آن ش��امل‬ ‫وضعی��ت حال و‬ ‫آینده بازار و‬ ‫‹ ‹استقبال روزافزون در اروپا‬ ‫‹ ‹تالش برای کسب سهم بیشتر‬ ‫شناس��ایی رقبای موج��ود و نیز تقوی��ت توانمندی‌ها و‬ ‫برطرف کردن نقاط ضعف کش��ور‪ ،‬کاملا ضروری است‪.‬‬ ‫بنابراین باید تدابیری اندیش��یده ش��ود تا بتوان س��هم‬ ‫بیش��تری از بازار ‪ 547‬میلیاردی غذایی حالل در دنیا را‬ ‫کسب کرد‪ .‬بازار جهانی چند میلیارد دالری محصوالت‬ ‫حالل‪ ،‬ابزاری برای ایجاد بازار مشترک اسالمی به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬کش��ورهای اس�لامی با هدف‬ ‫افزایش رقابت محصوالت ح�لال در بازار جهانی‪ ،‬تعرفه‬ ‫ترجیحی برای کاالها و خدمات حالل وضع کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مالزی قطب جهانی غذای حالل‬ ‫مال��زی قط��ب جهان��ی غ��ذای ح�لال در جهان‪،‬‬ ‫پیش��رو در ای��ن صنع��ت اس��ت‪ .‬وجود رقاب��ت بین‬ ‫ملت‌های مس��لمان و غیرمسلمان باعث توجه بیشتر‬ ‫به این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬بعد از مالزی‪ ،‬انگلیس‬ ‫و فرانس��ه از تولیدکنن��دگان مهم غ��ذای حالل‬ ‫به‌ش��مار می‌آیند‪ .‬برزیل نیز یک��ی از بزرگترین‬ ‫صادرکنندگان گوش��ت و تجارت کشاورزی در‬ ‫جهان اس��ت و درصد قابل‌توجهی از صادرات‬ ‫ای��ن کش��ور را محص��والت حالل تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬فرانسه هم یکی از کشورهای بزرگ‬ ‫صادرکننده گوش��ت ماکیان در جهان است‬ ‫گفت‌‌وگو‬ ‫بررسی برند حالل در گفت‌‌وگوی‬ ‫با مدیر اجرایی موسسه جهانی حالل؛‬ ‫سهم ایران از بازار‌های جهانی برند حالل ناچیز است‬ ‫عاطفه خس�روی – گروه تجارت‪« :‬موسس��ه جهانی حالل» در سال‬ ‫‪ 1383‬به منظور گس��ترش فرهنگ حالل تاسیس شد و پس از تصویب‬ ‫اس��تاندارد غذای حالل توسط س��ازمان همکاری‌های اسالمی در سال‬ ‫‪« 1389‬کومیس��ک ترکیه» فعالیت‌‌های خود را توس��عه بخشید‪ .‬ناصر‬ ‫متین زاده مدیر اجرایی موسسه جهانی حالل می‌گوید؛ نشان حالل به‬ ‫دور از مسائل سیاسی و تحریم‌ها در تمام جهان محبوب است و توانسته‬ ‫ارتب��اط خوبی با دنیا برقرار کند زیرا همه انس��ان‌ها خواهان س�لامت‬ ‫با مدیر‬ ‫هس��تند‪.‬آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌‌وگوی خبرنگار‬ ‫اجرایی موسسه جهانی حالل است‪.‬‬ ‫€ €در س�ال‌‌های گذش�ته مصرف غذا‌ه�ای حلال در بازار‌های‬ ‫جهانی رو به افزایش اس�ت‪ .‬فعالیت برند حالل از کدام کشورها‬ ‫آغاز شد؟‬ ‫ش��روع کار برند‌ه��ای حالل از مالزی بود‪ .‬این بحث حدود ‪ 40‬س��ال‬ ‫پیش از این کش��ور مسلمان‌نشین آغاز شد و به تدریج کشور‌های دیگر‬ ‫جهان وارد این بازار ش��دند تا آنجا که بحث برند جهانی حالل در سال‬ ‫‪ 1383‬به طور رسمی مطرح شد‪ .‬در تمام این سال‌ها کشور‌های مختلف‬ ‫جهان از جمله ترکیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬چین و ‪ ...‬اقدام به تاسیس برند‬ ‫حالل در س��طح محلی و منطقه‌ای کردند تا اینکه ‪ 57‬کشور اسالمی از‬ ‫س��ال ‪ 1383‬برای تاسیس «موسس��ه جهانی حالل» اقدام کردند‪ .‬برند‬ ‫حالل این موسس��ه دیگر منطقه‌ای و محل��ی نبود و به این ترتیب برند‬ ‫حالل بین‌المللی شد‪ .‬موسس��ه حالل جهانی وابسته به ایکریک (مرکز‬ ‫تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی) در حقیقت همان مرکز اطالعات‬ ‫اتاق اسالمی ‪ OIC‬یا سازمان همکاری‌‌های اسالمی است که ‪ 57‬کشور‬ ‫اسالمی عضو آن هستند‪.‬به عبارتی دیگر موسسه جهانی حالل از داخل‬ ‫کش��ور وابس��ته به اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران و از‬ ‫نظر بین‌المللی زیر نظر ‪ OIC‬است که از ‪ 57‬کشور مسلمان در جهان‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫€ €هدف این موسسه چیست؟‬ ‫مهم ترین هدف موسسه جهانی حالل ضمن گسترش فرهنگ حالل‬ ‫بین مس��لمانان جهان‪ ،‬امکان دسترسی به محصوالت با نشان حالل در‬ ‫همه جای دنیاس��ت‪.‬همچنین اجرای صحیح اس��تاندارد غذای حالل و‬ ‫کمک به توس��عه اس��تاندارد‌‌های حالل برای سایر بخش‌ها مانند دارو و‬ ‫آرایشی‪-‬بهداشتی‪ ،‬کمک به تدوین مقررات در کشور‌های عضو سازمان‬ ‫از دیگر اهداف موسسه جهانی حالل است‪.‬‬ ‫€ €نحوه فعالیت و حضور کشورها در این موسسه چگونه است ؟‬ ‫س��ازمان همکاری‌‌های اس�لامی در برگیرنده ‪ 57‬کش��ور عضو است‪.‬‬ ‫کشورهایی که اکثریت یا اقلیت قابل‌توجهی از مسلمانان در آن زندگی‬ ‫می‌کنند‪ .‬موسسه جهانی حالل وابسته به مرکز تحقیقات و اطالع‌رسانی‬ ‫اتاق اسالمی بوده و فعالیت‌‌های خود را در زمینه «فرهنگ‌سازی حالل»‪،‬‬ ‫«استاندارد‌س��ازی ح�لال»‪« ،‬مقررات‌س��ازی حالل»‪« ،‬ساختارس��ازی‬ ‫حالل» و «تجاری‌سازی حالل» در بخش‌‌های غذایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬آرایشی‪-‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬پوشاک و خدمات حالل برنامه‌ریزی کرده است‪.‬‬ ‫€ € این موسسه برای فعالیت از چه ارگان‌هایی کمک می‌گیرد؟‬ ‫درخانواده س��ازمان‪ ،‬موسسات مختلفی مش��غول فعالیت هستند که‬ ‫می‌توان به برخی از آنها مانند بانک توسعه اسالمی‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬صنایع‬ ‫و معادن و مرکز تحقیقات و اطالع رس��انی اتاق اس�لامی اش��اره کرد‪.‬‬ ‫به عالوه موسس��ه حالل جهانی دارای دو کمیته فقهی و علمی اس��ت‬ ‫که موسس��ه را در ام��ر مبانی حالل از نظر انطباق با موازین ش��رعی و‬ ‫روش‌‌های علمی کمک می‌نمایند‪.‬‬ ‫€ € برای توسعه برند حالل در بازار‌های جهانی چه باید کرد؟‬ ‫ورود ب��ه بازار‌های بکروایجاد مش��وق‌های صادراتی ب��رای فعاالن برند‬ ‫حالل‪ ،‬تداوم تش��کیل نمایش��گاه‌ها و همایش‌ه��ای بین‌المللی و انجام‬ ‫تبلیغات گس��ترده از راهکار‌های توس��عه برند حالل است ‪ .‬این موسسه‬ ‫ه��م از حمای��ت تولیدکنندگانی که ب��ه جمع اعضا می‌پردازن��د با ارائه‬ ‫تس��هیالتی مانند حضور در نمایش��گاه‌ها و همکاری با کنسرسیوم‌‌های‬ ‫صادراتی حمایت می‌کند‪ .‬این در حالی اس��ت که نش��ان حالل به دور از‬ ‫مسائل سیاسی و تحریم‌ها در تمام جهان محبوب است و توانسته ارتباط‬ ‫خوبی با دنیا برقرار کند زیرا همه انسان‌ها خواهان سالمت هستند‪.‬‬ ‫€ €کارک�رد موسس�ه جهان�ی حلال در بازار‌ه�ای بین‌المللی‬ ‫چیست؟‬ ‫تاکنون حدود ‪ 880‬شرکت دارویی و غذایی لوازم بهداشتی‪ ،‬آرایشی‪،‬‬ ‫البس��ه و رس��توران‌ها تحت پوش��ش این مجموعه در داخل و خارج از‬ ‫کش��ور هس��تند‪ .‬به عالوه نمایندگان این موسسه در ‪ 13‬منطقه جهان‬ ‫ب��رای بازدید از فرآیند تولید و مواد اولیه کارخانه متقاضی حضور دارند‬ ‫تا آنها را به موسس��ه حالل جهانی در اتاق بازرگانی ایران معرفی کنند‪.‬‬ ‫همچنین تمامی متقاضیان می‌توانند با برقراری ارتباط با موسس��ه این‬ ‫نشان جهانی را دریافت کنند‪ .‬این گواهی در تهران صادر و ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫€ €عضویت در این موسس�ه برای تولیدکنندگان برند حالل چه‬ ‫مزیت تجاری دارد؟‬ ‫اغلب کشور‌های اسالمی بدون مجوز حالل اجازه ورود هیچ کاالیی به‬ ‫کشورش��ان را نمی‌دهند‪ .‬از طرفی کنسرسیوم حالل در تهران زیر نظر‬ ‫انجمن حالل وابسته به موسسه جهانی حالل به کشورها کمک می‌کند‬ ‫تا روند صادرات بهتر و سریع‌تر انجام شود‪.‬‬ ‫€ €آیا مش�تریان برند حالل در بازار‌های جهانی تنها مسلمانان‬ ‫هستند؟‬ ‫خیر ‪ .‬در س��ال‌های اخیر اس��تقبال افراد مسیحی از این استاندارد به‬ ‫گون��ه‌ای بوده که ضم��ن افزایش قیمت کاال ب��رای آن محصول‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده تولید کرده است‪ .‬به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها برای رونق‬ ‫صادرات محصوالت خود اقدام به دریافت این نشان می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €کدام کشورها با ایران در برند حالل همکاری دارند؟‬ ‫کش��ورهایی نظیر چین‪ ،‬ترکیه و مالزی که حتی خود از سردمداران‬ ‫نش��ان حالل هستند با ما در این زمینه همکاری دارند‪ .‬همچنین نشان‬ ‫حالل سراس��ر جهان از جمله کش��ورهایی چون امریکا‪ ،‬اروپا‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬فرانسه و‪ ...‬را تحت پوشش برند حالل قرار داده است‪.‬‬ ‫€ €سهم ایران از بازار محصوالت با برند حالل چقدر است؟‬ ‫بخش غذا با برند حالل چیزی حدود ‪ 2‬تریلیون دالر گردش مالی در‬ ‫جهان دارد‪ .‬اما متاسفانه ایران سهم اندکی از این بازار را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ایران به عنوان یک کش��ور اسالمی بزرگ و شناخته شده از مزیت‌‌های‬ ‫بالقو‌های برای موفقیت در بازار غذایی حالل برخوردار است ‪ .‬برای ورود‬ ‫موفقیت‌آمی��ز به این بازار‪ ،‬ش��ناخت جدی و علمی آن ش��امل وضعیت‬ ‫حال و آینده بازار و شناسایی رقبای موجود و نیز تقویت توانمندی‌ها و‬ ‫برطرف کردن نقاط ضعف کشور کاملا ضروری است‪.‬‬ ‫€ €برای تقویت بازار برند حالل ایران و افزایش س�هم ایران در‬ ‫این بازار چه باید کرد؟‬ ‫ورود به بازار‌های بکر و ایجاد مش��وق‌های صادراتی برای فعاالن برند‬ ‫حالل و تداوم تش��کیل نمایش��گاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی و انجام‬ ‫تبلیغات گسترده از راهکار‌های توسعه برند حالل است‪ .‬حمایت مجلس‬ ‫و دولت نیز برای تقویت این بخش موثر اس��ت‪ .‬خوشبختانه این تعامل‬ ‫در دولت جدید به وضوح نمایان است‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه ‪ 3‬جانبه‬ ‫اخبار حاکی از امضای تفاهمنامه س��ه جانبه‌ای از سوی مرکز تحقیقات‬ ‫و اطالع‌رسانی اتاق اسالمی (ایکریک) با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ایران و مرکز پژوهش‌های علمی مشهد است‪.‬‬ ‫س��ال‌های اخی��ر موضوع تهی��ه غذای حالل م��ورد توجه بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای مسلمان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬به‌طوری که آنها در زمانی کوتاه‪،‬‬ ‫تجارتی رو به رش��د را خلق کردند‪ .‬مالزی یکی از کش��ورهای مطرح در‬ ‫حوزه تولید برند حالل است‪ .‬در این راستا‪ ،‬موسسه جهانی حالل با هدف‬ ‫گسترش فرهنگ حالل در بین مسلمانان و جوامع غیرمسلمانی که دارای‬ ‫اقلیت مس��لمان دارند‪ ،‬فعالی��ت خود را آغاز کرد‪ .‬موض��وع حالل هم به‬ ‫عنوان یک باور دینی و هم به‌عنوان یک اس��تاندارد برتر مطرح اس��ت‪ .‬از‬ ‫این‌رو هدف موسس��ه جهانی حالل‪ ،‬فراه��م آوردن زمینه‌های الزم برای‬ ‫تشخیص محصوالت حالل از غیرحالل است‪ .‬این امر با تدوین رویه‌هایی‬ ‫ب��رای کنترل تولی��د‪ ،‬انبار داری‪ ،‬حمل‌ونقل و مصرف حاصل می‌ش��ود و‬ ‫در این راه تمامی اس��تاندارد‌های علمی منطبق با ش��ریعت اسالمی مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار می‌گیرند تا اس��تاندارد حالل را به‌عنوان یک اس��تاندارد‬ ‫برتر به جهان معرفی کنند‪.‬آموزش و پژوهش در امر حالل‪ ،‬نمونه‌برداری و‬ ‫آزمایش محصوالت به‌منظور اطمینان از حلیت آنها و صدور نش��ان حالل‬ ‫از جمله اقداماتی هس��تند که برای گسترش فرهنگ حالل و علم حالل‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬اجرای صحیح استاندارد غذای حالل سازمان‬ ‫همکاری‌های اس�لامی به توسعه استانداردهای حالل برای سایر بخش‌ها‬ ‫مانند دارو و آرایشی‪ -‬بهداش��تی‪ ،‬کمک به تدوین مقررات در کشورهای‬ ‫عضو سازمان‪ ،‬تجارت محصوالت حالل و کمک به تدوین مقررات تجارت‬ ‫جهانی در زمینه حالل از دیگر اهداف موسسه حالل جهانی است‪.‬‬ ‫موسس��ه جهانی حالل ‪ -‬مرکز تحقیقات و اطالع‌رس��انی اتاق اسالمی‬ ‫(ایکریک) تفاهمنامه س��ه جانبه‌ای را با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ایران و مرکز پژوهش‌های علمی مشهد امضا کرده است ‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬طرفین برای انج��ام تحقیقات علمی حالل‬ ‫با یکدیگر مش��ارکت خواهند کرد و به همین منظور نس��بت به تاسیس‬ ‫مرک��ز تحقیقات غذای ح�لال اقدام خواهند نمود‪ .‬همچنین قرار اس��ت‬ ‫فعالیت‌های آموزش��ی و فرهنگی غذای حالل از جمله برگزاری سمینار‪،‬‬ ‫انتش��ار کتاب و مجله‪ ،‬برگزاری دوره‌های آموزشی توسط این مرکز انجام‬ ‫پذی��رد‪ .‬ضمنا به منظور بهره‌برداری هرچه بیش��تر از نتایج تحقیقات این‬ ‫مرکز تجاری‌س��ازی تحقیقات توس��ط طرفین اجرا خواهد ش��د‪ .‬تاکنون‬ ‫فعالیت‌ه��ای اندکی در بخش علمی و تحقیقاتی حالل در کش��ور صورت‬ ‫گرفته است که با این تفاهمنامه گام بلندی جهت علمی و اجرایی نمودن‬ ‫موضوعات حالل برداشته شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم برنامه‌ریزی برای‬ ‫افزایش سهم ایران‬ ‫در تولید غذای حالل‬ ‫عباس رجایی‬ ‫رییس كمیسیون كشاورزی مجلس‬ ‫س��هم جهان��ی ای��ران در تولی��د و تامین غذای‬ ‫حالل به‌عن��وان برنامه‌ای راهب��ردی نیازمند توجه‬ ‫و برنامه‌ری��زی اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس اس��ت که‬ ‫مش��اركت آگاهان��ه و برنامه محور ای��ران در تولید‬ ‫غذای حالل سیاس��تی استراتژیك و مهم است كه‬ ‫نبای��د از آن غفلت ش��ود‪ .‬در چند دهه اخیر برخی‬ ‫كش��ورها نظیر آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانسه و اتریش‬ ‫بازار تولیدو تامین غذای حالل را در دست گرفته‌اند‬ ‫و ای��ران با ظرفیت‌های عال��ی در حوزه محصوالت‬ ‫كشاورزی نباید در این زمینه عقب بماند‪.‬‬ ‫ایران ظرفیت كسب درآمد ‪ ۲۰‬میلیارد دالری از‬ ‫محل صادرات غذای حالل و محصوالت كشاورزی‬ ‫را داراس��ت ولی درحال حاضر درآمد كشور از این‬ ‫محل كمتر از ‪ 4‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫تثبیت قدرت و جایگاه ایران در منطقه با دستیابی‬ ‫به سطح مناسب اش��تغال و تقویت زیرساخت‌های‬ ‫درآمدزا محقق می‌ش��ود كه ح��وزه غذای حالل و‬ ‫صنایع تبدیلی نوین بخش مهمی در به ثمر رسیدن‬ ‫این مقصود و به حداقل رساندن ضایعات این بخش‬ ‫است‪ .‬تكمیل چرخه تولید زنجیره غذایی با مبنای‬ ‫روش‌های نوین و با هدف اش��تغالزایی مولد و رونق‬ ‫صنای��ع تبدیلی رویكرد برنامه ‪ 4‬و ‪ 5‬توس��عه بوده‬ ‫كه متاسفانه س��قف انتظارات در این حوزه محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر در صنای��ع لبن��ی كش��ور‬ ‫طرفیت‌ه��ای صنای��ع تبدیلی و ف��رآوری ‪ 2‬برابر‬ ‫ظرفی��ت تولی��د اس��ت درحال��ی ك��ه در برخی‬ ‫بخش‌ه��ای دیگر خام فروش��ی و سیاس��ت‌های‬ ‫نادرس��ت درنرخ‌گ��ذاری و انب��ارداری ضربه‌های‬ ‫س��نگین به بهره‌ب��رداران می‌زن��د‪ .‬همچنین در‬ ‫برنامه ‪ 4‬توسعه كش��ور ‪ ۱۰‬درصد منابع حساب‬ ‫ذخیره ارزی در توس��عه صنای��ع تبدیلی وغذایی‬ ‫هدف‌گذاری ش��ده بود كه كمت��ر از ‪ 1‬درصد آن‬ ‫محقق ش��د‪ .‬در برنامه پنجم توس��عه نیز حداقل‬ ‫‪۱۰‬درص��د منابع صندوق توس��عه ملی به تقویت‬ ‫زیرس��اخت‌های صنایع تبدیل��ی اختصاص یافته‬ ‫كه اگرچه آمار دقیق��ی از عملكرد‌ها وجود ندارد‬ ‫اما ش��واهد حاكی از آن اس��ت كه این منابع در‬ ‫سال‌های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬در اختیار تولیدكنندگان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬برنامه‌های قوی و كاربردی در حوزه‬ ‫امنیت غذایی بخشی مهم از قدرت نرم جمهوری‬ ‫اس�لامی است و امید اس��ت كه دولت یازدهم با‬ ‫سیاست‌های هوشمندانه و پشتكار عملیاتی بستر‬ ‫مناس��بی را برای تامین غذای كاف��ی و حالل با‬ ‫قیمت خرید مناس��ب و منطبق با استانداردهای‬ ‫روز برای مصرف كشور و مردم جهان فراهم آورد‪.‬‬ ‫گشتی در دنیای خبر‬ ‫نشست حالل ژاپن‬ ‫موسس��ه جهانی حالل ‪ -‬موسس��ه توسعه حالل‬ ‫ژاپن و با همکاری ش��ورای توسعه حالل پاکستان‬ ‫نیمه‌های مرداد ماه نشستی را برگزار کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اولین رویدادی ب��ود که با موضوع حالل‬ ‫در ژاپ��ن برگ��زار می‌ش��د و به جه��ت معرفی‬ ‫ظرفیت‌های کش��ور ژاپن در بازار حالل به ویژه‬ ‫دس��تیابی به بازار حالل و تس��خیر گردشگری‬ ‫حالل در منطقه خود برنامه‌ریزی ش��ده بود‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت بس��یاری از افراد برجسته و مطرح‬ ‫فعال در ح��وزه حالل‪ ،‬اعم از دولتی و خصوصی‬ ‫حضور یافتند و ب��ه تبیین نظرات و فعالیت‌های‬ ‫خود پرداختند‪ .‬از مهم‌ترین آنها می‌توان به بانک‬ ‫توسعه اس�لامی‪ ،‬رییس سازمان استانداردسازی‬ ‫و اندازه‌شناس��ی کش��ورهای اس�لامی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫فدراسیون اتاق‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫دبیرکل مجلس علمای اندونزی و برخی دیگر از‬ ‫افراد مهم اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬چسب حالل‬ ‫برای محصوالت گوشتی بریتانیا‬ ‫مهر‪ -‬مس��ئله برچسب زدن به محصوالت حالل‬ ‫در بریتانی��ا‪ ،‬اخیرا موضوعی برای انجام تحقیقات و‬ ‫بررسی‌های دولتی و پارلمانی شده است‪.‬‬ ‫در گزارش��ی که توسط گروه پارلمانی بریتانیا‬ ‫که اعضای آن از احزاب مختلف انتخاب شده‌اند‪،‬‬ ‫تاکید ش��ده اس��ت‪ ،‬در برخی از عرصه‌های این‬ ‫موض��وع باید تحقیقات بیش��تری صورت گیرد‬ ‫و نماین��دگان پارلمانی باید اطالعات مناس��بی‬ ‫درباره این صنعت داش��ته باش��ند‪ .‬این گزارش‬ ‫همچنین به مس��ئله درد حیوانات‪ ،‬زمان ذبح و‬ ‫روش‌های آن نیز اش��اراتی داشته است و نشان‬ ‫می‌دهد که باید یک دیدگاه جامع حساب شده‬ ‫در رابطه با پوش��ش رس��انه‌ای ذبح حالل اتخاذ‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس قوانین اروپا و بریتانیا بی‌حس��ی‬ ‫هم��ه حیوانات پیش از ذبح ضروری اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫همی��ن قوانین اجازه ذبح اس�لامی را به جوامع‬ ‫مسلمان داده است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برگزاری پنجمین نمایشگاه زنان‬ ‫و تولید ملی‬ ‫مه�ر – در پنجمین جش��نواره زن��ان و تولید ملی‬ ‫پوشاک‪ ،‬برند و تولید داخل با رویکرد تجلی هویت زنان‬ ‫ایرانی مس��لمان برگزار می‌شود‪ .‬فهیمه فیروزفر‪ ،‬مدیر‬ ‫ستاد توانمندس��ازی زنان سرپرست خانوار شهرداری‬ ‫تهران از برگزاری ‪ 5‬نمایشگاه زنان و تولیدملی پوشاک‬ ‫برند و تولید داخل از ‪ 25‬شهریور تا ‪ 4‬مهر در بوستان‬ ‫گف��ت و گو خبر داد و گفت‪ :‬در «‪ 5‬جش��نواره زنان و‬ ‫تولید ملی پوش��اک برند و تولید داخل» که با رویکرد‬ ‫تجل��ی هویت زنان ایران��ی برگزار می‌ش��ود عالوه بر‬ ‫نوشت افزار‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کارهای فرهنگی خاص در رابطه‬ ‫با تولید مل��ی در نظر گرفته‌ایم‪ .‬ب��رای مثال کارهای‬ ‫آموزشی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه اوقات فراغت‬ ‫ی الغدیر‬ ‫در فرهنگسرا ‌‬ ‫مه�ر ‪ -‬س��ومین نمایش��گاه اوقات فراغت س��اعت‬ ‫‪18:30‬امروز افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫لی�لا جاویدان‪ ،‬مع��اون فرهنگ��ی اداره کل ورزش‬ ‫و جوان��ان آذربایجان ش��رقی از برپایی ‪ 3‬نمایش��گاه‬ ‫گ الغدیر تبریز خبر‬ ‫اوقات فراغت در فرهنگسرای بزر ‌‬ ‫داد‪ .‬او قب��ل از ظهر پنجش��نبه با تش��ریح برنامه‌های‬ ‫سومین نمایشگاه اوقات فراغت گفت‪ :‬این نمایشگاه با‬ ‫مش��ارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی درخصوص‬ ‫اوق��ات فراغ��ت نوجوانان و جوانان برپا می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در این نمایشگاه دس��تگاه‌های دولتی‬ ‫و غیردولت��ی عملک��رد و طرح‌های خ��ود را در زمینه‬ ‫اوقات‌فراغ��ت نوجوانان و جوانان در ‪ 5‬ماهه نخس��ت‬ ‫امس��ال به نمایش می‌گذارن��د عالوه‌بر این برنامه‌های‬ ‫هنری‪ ،‬تفریحی‪ ،‬قرآنی و ورزشی برای بازدیدکننده‌ها‬ ‫نمایش داده می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬این نمایش��گاه از ‪8‬‬ ‫تا ‪ 12‬ش��هریور ماه امسال از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 21‬پذیرای‬ ‫عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫افتتاح دومین‬ ‫نمایشگاه «نوشت‌افزار»‬ ‫تس�نیم ‪ -‬دومی��ن نمایش��گاه نوش��ت‌افزار‬ ‫اس�لامی‪-‬ایرانی با عن��وان «ایران نوش��ت» با حضور‬ ‫برخی مس��ئوالن فرهنگی کش��ور‌‪ ،‬در س��الن حجاب‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان افتتاح شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با ش��رکت ‪ 20‬برند مختلف ایرانی از‬ ‫جمله آزاده‪ ،‬قاصدک‪ ،‬روش��نا‪ ،‬نجیب پوش��ان و ارائه‬ ‫انواع نوش��ت افزار مورد نی��از دانش‌آموزان از ‪ 5‬تا ‪10‬‬ ‫ش��هریورماه در س��الن حجاب کانون پ��رورش فکری‬ ‫درحال برگزاری است‪ .‬تولید نوشت‌افزار اسالمی ایرانی‬ ‫در نخستین گام با ‪ 2‬مجموعه آغاز شد و اکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬تولیدکننده به تولید نوشت‌افزار اسالمی‪-‬ایرانی‬ ‫اشتغال دارند‪.‬‬ ‫عرضه ‪ 200‬کتاب ایران‬ ‫در نمایشگاه پکن‬ ‫مهر ‪ -‬بیس��ت‌ویکمین دوره نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫کتاب پکن با حضور موسس��ه نمایشگاه‌های فرهنگی‬ ‫ای��ران که ب��ه نمایندگی از نش��ر کش��ورمان در این‬ ‫نمایشگاه شرکت کرده است‪ ،‬در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه در ‪ 4‬سالن مجزا برپا شده که ناشران‬ ‫کش��ورهای ای��ران‪ ،‬امارت‪ ،‬روس��یه‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬کانادا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬هنگ‌کنگ و ژاپن در سالن شرقی ‪2‬‬ ‫نمایشگاه استقرار یافته‌اند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 1‬س��الن نیز به کش��ور ترکیه که مهمان‬ ‫ویژه نمایشگاه اس��ت‪ ،‬اختصاص یافته‪ .‬ترکیه با شعار‬ ‫«ترکیه باهمه رنگ‌هایش» در این دوره از نمایش��گاه‬ ‫حضور پیدا کرده اس��ت‪ .‬این کشور با اعزام هیات ‪90‬‬ ‫نفره شامل ناشران‪ ،‬نویسندگان و هنرمندان و نمایش‬ ‫‪ 3000‬عنوان کتاب و س��ی دی به معرفی صنعت نشر‬ ‫و فرهنگ این کشور می‌پردازد‪ .‬موسسه نمایشگاه‌های‬ ‫فرهنگی ایران هم با هدف معرفی نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کتاب تهران با بیش از ‪ 200‬عنوان کتاب و س��ی دی‬ ‫( در زمینه‌های ش��عر وادبیات‪ ،‬آموزش زبان فارس��ی‪،‬‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬هنر‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬دین‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫پوس��ترهای ایران‌شناس��ی) در این دوره از نمایشگاه‬ ‫حضور دارد‪ .‬نمایشگاه کتاب پکن از ‪ 5‬تا ‪ 9‬شهریور به‬ ‫مدت ‪ 5‬روز در حال برگزاری است‪ 3 .‬روز ابتدایی این‬ ‫نمایشگاه به صورت تخصصی بوده و دو روز پایانی نیز‬ ‫برای عموم مردم اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مسئول کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران‬ ‫نمایشگاهبایدازتهرانخارجشود‬ ‫میلاد محم�دی – گ�روه تناسب استاندارد در صدور مجوزها صورت‬ ‫تج�ارت‪ :‬صحب��ت از نقل و بگیرد که شرکت‌های کوچکتر هم امکان‬ ‫انتق��ال نمایش��گاه بین‌المللی برپایی نمایش��گاه داشته باشند و هم اگر‬ ‫تهران چند س��الی اس��ت ک��ه در محافل به صورت شرکت‌کننده در یک نمایشگاه‬ ‫رسمی و غیررسمی مطرح شده و موافقان حض��ور پی��دا می‌کنند‪ ،‬ش��رایط مطلوبی‬ ‫و مخالفان خاص خود را هم دارد‪ .‬از دهه ب��رای ارائه صنایع آنها فراهم ش��ود‪ .‬البته‬ ‫‪ 80‬تا امروز هربار به دالیل مختلف بحث به ط��ور کلی فضایی که عرضه می‌ش��ود‬ ‫خروج محل برگزاری نمایشگاه از پایتخت محدود است و پاسخگوی صنایع عظیمی‬ ‫مطرح شده ولی هنوز این مهم به سرانجام که هر روز در حال رش��د هستند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر است فضای بزرگ‌تری برای‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه عقی��ده بیش��تر صاحب‌نظ��ران و این منظور درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬ام��کان توس��عه صنع��ت € €یعن�ی ش�ما ه�م مواف�ق خروج‬ ‫سایت نمایشگاهی‬ ‫نمایش��گاهی در ه��ر‬ ‫به خ�ارج از تهران‬ ‫مکان��ی غی��راز فضایی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫هس�تید؟ فک�ر‬ ‫ک��ه در ح��ال حاضر به‬ ‫دریچه‌ای است که هر‬ ‫نمی‌کنی�د در ای�ن‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های‬ ‫کشوری از طریق آن‬ ‫ص�ورت بخش�ی‬ ‫تخصص��ی می‌پردازیم‪،‬‬ ‫مخاطب�ان‬ ‫از‬ ‫راحت‌ت��ر خواه��د بود‪ .‬به کشور برگزار‌کننده‬ ‫نما یش�گا ه ‌ها ی‬ ‫حت��ی اگ��ر وضعیت بد‬ ‫می‌نگرد‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫مختل�ف ح�ذف‬ ‫ترافیک��ی‪ ،‬مزاحم��ت‬ ‫از عهده برگزاری یک‬ ‫ش�وند؟ ب�ه ه�ر‬ ‫ب��رای م��ردم منطقه و‬ ‫نمایشگاه به خوبی‬ ‫ح�ال انتق�ال یک‬ ‫فضای محدود نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی تهران را در بربیاییم در واقع به همه نمایش�گاه از داخل‬ ‫نظ��ر نگیری��م‪ ،‬ب��از هم اطمینان داده‌ایم که هدف ته�ران ب�ه هرجای‬ ‫دیگ�ری‪ ،‬آن را از‬ ‫مش��کالت عدی��ده‌ای‬ ‫خوبی داریم‬ ‫کان�ون توجه خارج‬ ‫از جمل��ه امکان��ات‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مح��دود و نب��ود امکان‬ ‫این ریزش مخاطب یک حس��ن بزرگ‬ ‫ساخت‌‪‌‎‬وسازهای جدید در آن وجود دارد‬ ‫که توجه بیش��تر و فراهم آوردن ش��رایط دارد‪ .‬اینکه فقط مش��تریان واقعی س��راغ‬ ‫آن نمایشگاه خواهند رفت‪ .‬االن در خیلی‬ ‫مطلوب را می‌طلبد‪.‬‬ ‫به س��راغ از نمایش��گاه‌ها‪ ،‬مردم��ی را می‌بینیم که‬ ‫در همی��ن زمین��ه‬ ‫احمد پورفالح رییس کمیس��یون فضای در می��ان غرفه‌ها برای گرفتن بروش��ور‪،‬‬ ‫کس��ب‌وکار‪ ،‬کارآفرین��ی و مق��ررات اتاق جاس��وییچی‪ ،‬خ��ودکار و دیگ��ر هدایای‬ ‫ته��ران رفت تا ب��ه کم��ک او از زاویه‌ای مختلفی که عرضه می‌شود‪ ،‬قدم می‌زنند‪.‬‬ ‫تازه به بررسی این تحول بزرگ تجاری و حتی خیل��ی از آنها هیچ درکی از صنایع‬ ‫فرهنگی بپردازد‪ .‬پورفالح عالوه بر ریاست نمایش��گاهی ندارند و ورود به یک سایت‬ ‫کمیسیون فضای کسب‌وکار‪ ،‬کارآفرینی و نمایشگاهی کاملا برای‌شان جنبه تفریحی‬ ‫مق��ررات اتاق ته��ران مس��ئول کارگروه دارد‪ .‬بنابراین اگر سایت نمایشگاهی را به‬ ‫مش��ترک اتاق بازرگانی و شرکت سهامی بیرون از تهران انتقال دهیم‪ ،‬هر نمایشگاه‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی جمه��وری فق��ط مخاطبان تخصصی و حرفه‌ای را به‬ ‫خود می‌بیند و این افراد متفرقه که فقط‬ ‫اسالمی ایران نیز هست‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت صنع�ت نمایش�گاهی باعث ازدحام جمعیت می‌ش��وند‪ ،‬از آمار‬ ‫کسر می‌شوند‪ .‬شاید با دور شدن مسافت‬ ‫کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫باید توجه داش��ت که نمایشگاه یکی از برای تهران‌نشینان عده کمی از مخاطبان‬ ‫بهترین ابزارها برای تبلیغات اس��ت‪ .‬چرا تخصصی هم ریزش داش��ته باشند اما در‬ ‫ک��ه می‌تواند مس��تقیما محص��ول را در مجموع صنعت نمایش��گاهی ما یک قدم‬ ‫اختی��ار بیننده و متقاضی ق��رار دهد‪ .‬در به س��مت حرفه‌ای شدن نزدیک‌تر شده و‬ ‫مجموع فضایی اس��ت ک��ه رقبا می‌توانند قابل کنترل‌ می‌شود‪.‬‬ ‫از توانمندی‌ه��ای خ��ود ب��ه درک خوبی € €در ای�ن ص�ورت امکان�ات رفاهی‬ ‫برس��ند‪ .‬آنچه مس��لم اس��ت م��ا صنعت خوب�ی بای�د درنظ�ر گرفته ش�ود تا‬ ‫نمایش��گاهی قاب��ل توجه��ی داریم مثال مردم به راحتی به سایت نمایشگاهی‬ ‫در مقایس��ه با کش��وری مثل ترکیه ما از برسند‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬در کش��ورهای دیگر هم سایت‌های‬ ‫صنعت نمایش��گاهی پویا‌ت��ری برخوردار‬ ‫هس��تیم‪ .‬اما خب به دالیل مختلف فعال نمایش��گاهی بیرون از ش��هر ق��رار دارند‪.‬‬ ‫از سرعت‌مان کاس��ته شده است‪ .‬به طور گرچه فاصله یک سایت (فضای برگزاری‬ ‫مثال رش��د بنگاه‌های تولید ما به نسبت نمایش��گاه) دور اس��ت اما امکانات حمل‬ ‫قبل از انقالب ‪ 50‬برابر ش��د اما فضاهای و نق��ل عمومی مث��ل مترو از ه��ر نقطه‬ ‫نمایشگاهی آن گونه که باید و شاید رشد ش��هر مردم را به محل استقرار نمایشگاه‬ ‫نکردند و ما نتوانستیم در حد مطلوب آن می‌برن��د‪ .‬ای��ن اتفاق در پرن��د هم که به‬ ‫عنوان محل قرارگیری نمایشگاه جدید در‬ ‫را گسترش بدهیم‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر چ�ه اقدام‌هایی نظر گرفته شده باید رخ دهد‪ .‬یعنی مردم‬ ‫برای توس�عه صنعت نمایشگاهی نیاز مشکلی برای رفت و آمد نداشته باشند‪.‬‬ ‫این نکته را ه��م باید در نظر گرفت که‬ ‫است؟‬ ‫باید شرایطی فراهم شود که صنعتگران م��ا چاره‌ای ج��ز این نقل م��کان نداریم‪.‬‬ ‫نوپ��ا و آنهایی ک��ه س��رمایه محدودتری االن س��ایت نمایش��گاه بین‌المللی تهران‬ ‫نس��بت به دیگر ش��رکت‌ها و س��ازمان‌ها تبدی��ل به یک عارضه ش��ده و زمانی که‬ ‫دارند نی��ز بتوانند دیده ش��وند‪ .‬باید یک یک نمایشگاه پرمخاطب برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان‬ ‫چندی��ن مش��کل عم��ده رخ می‌ده��د‪.‬‬ ‫اول مزاحم��ت و س��روصدایی اس��ت که‬ ‫ب��ه واس��طه برپایی ه��ر نمایش��گاه برای‬ ‫س��اکنان آن منطقه ایجاد می‌شود و دوم‬ ‫ترافیک س��نگینی اس��ت که ب��رای چند‬ ‫روز آن منطق��ه را احاط��ه می‌کند‪ .‬خیلی‬ ‫از افرادی که برای ش��رکت در نمایش��گاه‬ ‫می‌آین��د با قرارگی��ری چند س��اعته در‬ ‫همین ترافیک‌های س��نگین‪ ،‬دست آخر‬ ‫از رفتن پشیمان شده و به خانه‌های‌شان‬ ‫ب��از می‌گردند‪ .‬در هر ح��ال بیرون بردن‬ ‫سایت نمایشگاهی از تهران به سمت پرند‬ ‫از هر زاویه‌ای که بررس��ی ش��ود‪ ،‬به نفع‬ ‫مردم تهران است‪.‬‬ ‫€ €بعد از انتقال نمایش�گاه به بیرون‬ ‫از ته�ران‪ ،‬نمایش�گاه فعل�ی از دور‬ ‫خارج خواهد شد؟‬ ‫خی��ر‪ ،‬می‌توانی��م برای نمایش��گاه‌های‬ ‫س��بک‌تر ب��ا مخاطب��ان مح��دود از آن‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬برخی نمایش��گاه‌ها مثل‬ ‫نمایش��گاه‌های مبلمان‪ ،‬نمایشگاه صنعت‬ ‫س��اختمان‪ ،‬نمایش��گاه رایان��ه ی��ا حتی‬ ‫نمایشگاه‌های ش��ب عید‪ ،‬به قدری شلوغ‬ ‫و در عین حال عظیم هستند که چاره‌ای‬ ‫جز انتقال آنها به بیرون شهر وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما نمایش��گاه‌های محدود و کوچکی هم‬ ‫وج��ود دارند که از طرفی نی��از به فضای‬ ‫بزرگ��ی برای برگزاری ندارن��د و از طرف‬ ‫دیگر مخاطبان محدودی دارند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‌های کوچک مثل نمایشگاه‌های‬ ‫کاشی و س��رامیک را می‌توانیم در همین‬ ‫س��ایت فعلی برگزار کنی��م و دیگر نگران‬ ‫ترافی��ک و ازدح��ام جمعی��ت و جنگ و‬ ‫دعوای شرکت‌های نمایشگاهی برای چند‬ ‫متر جای بیش��تر نباشیم‪ .‬روش دیگر این‬ ‫که از همین فضای نمایشگاهی می‌توان با‬ ‫تغییر کاربری‪ ،‬اس��تفاده‌های دیگری کرد‪.‬‬ ‫مثال می‌توان در آن برای جذب توریس��ت‬ ‫ک��ه اخیرا بس��یار مدنظ��ر ق��رار گرفته‪،‬‬ ‫هتل‌های جدید ساخت‪ .‬یا حتی سینما و‬ ‫فرهنگسرا بنا کرد‪ .‬در هر صورت امیدوارم‬ ‫که این فضا را چن��د تکه نکنند و به فکر‬ ‫آپارتمان‌سازی نباشند‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر بس�یاری از‬ ‫نمایش�گاه‌های ما رایگان هستند‪ .‬در‬ ‫حالی که در کشورهای توسعه یافته‪،‬‬ ‫م�ردم برای ورود به هر نمایش�گاهی‬ ‫ورودی قاب�ل توجه�ی می‌دهن�د‪.‬‬ ‫دریاف�ت ورودی از م�ردم چق�در در‬ ‫ارتقای س�طح کیفی یک نمایش�گاه‬ ‫موثر است؟‬ ‫هرچه میزان امکانات و س��رویس دهی‬ ‫در یک نمایش��گاه مطلوب‌تر باش��د‪ ،‬باید‬ ‫هزینه‌های بیشتری از مردم دریافت شود‪.‬‬ ‫اگر االن نمایش��گاه‌های ما رایگان هستند‬ ‫یا نهایتا با مبلغی ناچیز مردم را به داخل‬ ‫نمایشگاه راه می‌دهند‪ ،‬به این دلیل است‬ ‫که امکانات خاص��ی ندارند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در کشورهای توس��عه یافته به‬ ‫ط��ور میانگی��ن ‪ 30‬ال��ی ‪ 50‬دالر هزینه‬ ‫(ح��ق ورودی)از مردم دریافت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫م��ا هم اگ��ر بخواهیم مثال در نمایش��گاه‬ ‫پرند چنین مبلغی از مردم دریافت کنیم‪،‬‬ ‫مس��تلزم این اس��ت که تم��ام امکانات را‬ ‫برای آنها فراهم کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به هم فکری‌های ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫امیدوار هس��تیم که پرند اصولی و مجهز‬ ‫به همه امکانات مورد نیاز س��اخته ش��ود‪.‬‬ ‫مس��لما تاس��یس یک فضای نمایشگاهی‬ ‫مثل تاس��یس یک شهر است‪ .‬یعنی همه‬ ‫چیز باید در آن موجود باشد‪ .‬مانند هتل‪،‬‬ ‫بیمارس��تان‪ ،‬مراکز خری��د متعدد‪ ،‬حتی‬ ‫مراکز ورزش��ی و تفریحی که برای اوقات‬ ‫فراغت برگزار‌کنن��دگان و مراجعان مورد‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬وقتی یک نمایش��گاه خارجی‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬افرادی که از خارج کشور‬ ‫دعوت شده‌اند‪ ،‬باید تمام امکانات ضروری‬ ‫و تفریح��ی را در کنار خ��ود ببینند تا به‬ ‫هیچ وجه نیازی نباشد برای رفع یک نیاز‬ ‫خ��ود از محل برگزاری نمایش��گاه خارج‬ ‫بشوند‪.‬‬ ‫€ €آیا این امکانات در نمایشگاه پرند‬ ‫وجود خواهد داشت؟‬ ‫من ش��خصا امیدی نداش��تم که به این‬ ‫زودی‌ها اتفاق خوبی رخ دهد اما ظاهرا تا‬ ‫پایان امس��ال قرار است بخشی از فازهای‬ ‫این نمایش��گاه به بهره‌برداری برس��د‪ .‬به‬ ‫نظ��ر می‌آید با توجه ب��ه برنامه‌ریزی‌های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬س��اخت یک نمایش��گاه با‬ ‫امکان��ات فوق‌العاده به هی��چ وجه دور از‬ ‫نمایشگاه یکی از بهترین‬ ‫ابزارها برای تبلیغات‬ ‫است‪ .‬چرا که می‌تواند‬ ‫مستقیما محصول را‬ ‫در اختیار بیننده و‬ ‫متقاضی قرار دهد‪ .‬در‬ ‫مجموع فضایی است‬ ‫که رقبا می‌توانند از‬ ‫توانمندی‌های خود به‬ ‫درک خوبی برسند‬ ‫ذهن نباش��د‪ .‬ضمن این ک��ه پیمانکارانی‬ ‫که برای به س��رانجام رس��اندن این پروژه‬ ‫انتخاب ش��ده‌اند همگی با کیفیت باالیی‬ ‫کار می‌کنند و ان‌ش��ااهلل نتیجه کار در قد‬ ‫و قواره دولت امروز ایران باشد‪ .‬در نهایت‬ ‫باید بدانیم که احداث یک نمایش��گاه هم‬ ‫درآمدزا اس��ت و به ص��ادرات غیرنفتی ما‬ ‫کم��ک می‌کن��د و هم کیفی��ت تولیدات‬ ‫داخلی را ارتقا می‌دهد‪.‬‬ ‫€ €در خص�وص س�اعات برگ�زاری‬ ‫نمایش�گاه چه نظری داری�د و آیا در‬ ‫این م�ورد تغیی�ری ص�ورت خواهد‬ ‫گرفت؟‬ ‫اتفاقا چندی قبل من از ‪ 100‬ش��رکت‬ ‫مختل��ف در حوزه‌ه��ای متف��اوت درباره‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی نظرس��نجی کردم‬ ‫که یکی از س��واالت آن در مورد س��اعت‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بود‪ .‬بیش��تر پاس��خ‬ ‫دهن��دگان بع��د از ظهره��ا و ش��ب‌ها را‬ ‫انتخاب کردند‪ .‬در کش��ورهای همس��ایه‬ ‫م��ا هم اغلب نمایش��گاه‌ها بع��د از غروب‬ ‫آفت��اب برگ��زار می‌ش��وند‪ .‬نمی‌دانم چه‬ ‫اص��راری اس��ت ک��ه در ای��ن ترافی��ک‬ ‫گیج‌کنن��ده و گرم��ای ‪ 45‬درجه‌ مردم را‬ ‫از ‪ 9‬صبح به نمایشگاه بکشانیم و درست‬ ‫زمانی که خورش��ید غروب کرد و ادارات‬ ‫تعطیل ش��دند و وقت کارمندان دولتی و‬ ‫غیردولتی آزاد شد‪ ،‬درب‌های نمایشگاه را‬ ‫ببندیم‪ .‬من فکر می‌کنم نمایشگاه‌ها باید‬ ‫از ‪ 6‬ی��ا ‪ 7‬بعد از ظهر تا ‪ 12‬ش��ب برگزار‬ ‫ش��وند‪ .‬مطمئن باشید در این شرایط هم‬ ‫ترافیک تا حد زیادی کنترل خواهد شد و‬ ‫هم دانشجویان و دانش‌آموزان و کارمندان‬ ‫زمان کافی برای بازدید از یک نمایشگاه را‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫€ €در پایان اگر نکت�ه‌ای باقی مانده‬ ‫است بفرمایید‪.‬‬ ‫هم��ه م��ا باید صنع��ت نمایش��گاهی و‬ ‫این تج��ارت را جدی بگیریم‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫دریچه‌ای اس��ت که هر کشوری از طریق‬ ‫آن به کش��ور ما می‌نگرد‪ .‬اگ��ر بتوانیم از‬ ‫عه��ده برگزاری یک نمایش��گاه به خوبی‬ ‫بربیای��م در واقع به همه اطمینان داده‌ایم‬ ‫که محص��ول خوبی داری��م‪ ،‬هدف خوبی‬ ‫داری��م و در نهایت مدیریت تجاری خوبی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫الزم اس��ت که همواره ب��ه جزئیات یک‬ ‫نمایش��گاه دق��ت کنیم‪ .‬هم��ه چیز حتی‬ ‫کوچکترین مسائل باید در حد مطلوب و با‬ ‫کیفیت باشد‪ .‬مثال یک سرویس بهداشتی‬ ‫کثیف‪ ،‬یا یک ناهماهنگی کوچک در امور‬ ‫مدیریتی می‌تواند عاملی باشد برای پایین‬ ‫آم��دن کیفیت ی��ک نمایش��گاه و خراب‬ ‫شدن دید مخاطبان آن‪ .‬نکته دیگر بودن‬ ‫مدی��ر متخصص اس��ت! یعن��ی باید یک‬ ‫آدم ب��ا تجربه در این کار مورد اس��تفاده‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬بای��د حتما تخصص‌های الزم‬ ‫را در حوزه‌ه��ای مختلف داش��ته باش��د‬ ‫ت��ا بتواند یک نمایش��گاه را ب��ه بهره‌وری‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫هشتمین نمایشگاه فرش مشهد‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫فراوانی سهام ارزان و بی‌خریدار در بورس‬ ‫‪27‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫افتتاح نخستین صندوق زمین‬ ‫و ساختمان با حضور ‪ 2‬وزیر‬ ‫طراحیاستراتژیخریددر بازارسهام‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬در معامالت اولین هفته ش��هریور ماه‬ ‫ش��اخص کل بورس بازه��م درجا زد و در م��دار ‪ 73‬هزار‬ ‫واحدی جا خوش کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬رون��د معامالت ت��االر حافظ در‬ ‫هفته‌ای که گذش��ت نش��ان از تداوم احتی��اط و رکود در‬ ‫بازار سرمایه داشت‪ .‬س��رمایه‌گذاران بازار سهام این روزها‬ ‫ترجی��ح می‌دهند نه بخرند و نه بفروش��ند‪ ،‬بلکه چش��م‬ ‫انتظ��ار آینده‌ای بهتر از امروز بمانند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه این روزها ب��ا کاهش قابل توجه ‪ p/e‬در بازار‪ ،‬س��هام‬ ‫در قیمت‌های بس��یار پایینی ق��رار دارند‪ .‬هرچند برخی از‬ ‫کارشناس��ان معتقد قیمت‌ها در تاالر حافظ هنوز می‌تواند‬ ‫به کف‌های جدیدتری نیز برسد و پایین تر بیاید‪.‬‬ ‫این روزها با نگاهی به س��هام مختلف و یک مقایسه سر‬ ‫انگش��تی با سال گذشته می‌بینیم که اکثر سهام در نصف‬ ‫قیمت‌های س��ال گذشته قرار دارند‪ .‬نرخ‌های امروز بازار به‬ ‫واقع رویای دست نیافتنی برای سهامداران در سال گذشته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس اس��ت که به نظر می‌رس��د گروهی از‬ ‫س��رمایه‌گذاران کم‌کم در حال بررس��ی س��بدهای سهام‬ ‫خ��ود برای ایج��اد تحرک و خرید هس��تند‪ .‬ام��ا حجم و‬ ‫ارزش معام�لات در روزهای اخیر نش��ان می‌دهد که این‬ ‫سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند فعال به طراحی استراتژی‬ ‫برای خرید بپردازند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ ورود دوباره شاخص بازار سرمایه به کانال‬ ‫‪ 73‬هزار واحد‪ ،‬میزان س��قوط شاخص از نقطه اوج آن در‬ ‫نیمه دی ‪ 92‬را به بیش از ‪ 18‬درصد رس��انده اس��ت‪ .‬این‬ ‫آمار‌های نزولی در شرایطی از بازار سرمایه منتشر می‌شود‬ ‫که دوگان��ه برگزاری مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‬ ‫در ش��هر نیویورک و مالقات وزیر امور خارجه با مس��ئول‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به عنوان عاملی اثر‌گذار در‬ ‫جریان مثبت بازار سرمایه از سوی کارشناسان مورد توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ‪ 5‬روز معامالت‬ ‫اما در ادامه به مرور روند معامالت در اولین هفته شهریور‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫طب��ق آنچه پیش‌بینی ش��ده ب��ود‪ ،‬هفته گذش��ته نیز‬ ‫س��رمایه‌گذاران ش��اهد اس��تمرار فضای مبه��م حاکم بر‬ ‫معامالت بورس تهران بودند و ش��اخص‌های بورس��ی در‬ ‫بیشتر جلسات معامالتی سیری نزولی را در پیش گرفتند‪.‬‬ ‫در روز ابتدایی هفته ش��اخص‌ها نوساناتی را در محدوده‬ ‫مثبت و منفی تجربه کردند اما در نهایت با افتی مختصر به‬ ‫کار خود پایان دادند‪ .‬در این معامالت فضای تقریبا منفی‬ ‫حاکم بر بس��یاری گروه‌ها به ویژه فلزی‪ ،‬معدنی‪ ،‬بانکی و‬ ‫یادداشت‬ ‫حقیقی‌ها‪ ،‬ناجیان بورس‬ ‫فیروزه عسکری‬ ‫کارشناس سهام‬ ‫شاخص کل پس از سپری ش��دن روزهای داغ مرداد‬ ‫و ورود به ش��هریور به نظر می‌رس��د از ت��ب و تاب‌های‬ ‫منفی‌اش کاس��ته شده و بیش��تر تمایل به تغییر چهره‬ ‫دارد‪ ،‬به‌طوری که در پایان معامالت چند روز اخیر شاهد‬ ‫هجوم خریداران و مدافعان بازار به جناح فروش��ندگان‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ام��ا آنچ��ه در هفته‌ه��ا و روزه��ای اخیر ش��اهد آن‬ ‫پتروشیمی سرانجام بر رونق معامالت در گروه خودرویی‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬لیزینگ و حمل و نقل غلبه کرد و حتی حمایت‌های‬ ‫حقوقی صورت گرفته در قالب معامالت بلوکی در محدوده‬ ‫مثبت قیمتی به ویژه در نم��اد هلدینگ خلیج فارس نیز‬ ‫نتوانست شاخص را به درصدهای مثبت بکشاند‪.‬‬ ‫یکشنبه فضای منفی‌تری بر معامالت بسیاری از گروه‌ها‬ ‫س��ایه افکند و شاخص‌ها بیش��تر تحت تاثیر افول ارزش‬ ‫س��هام در گروه فل��زی و معدنی‪ ،‬چند رش��ته‌ای صنعتی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬مخابرات و بانکی افتی معنادار‬ ‫را تجربه کردند‪.‬‬ ‫در روز میانی هفته نیز ش��اخص‌ها تحت تاثیر نمادهای‬ ‫منفی به خص��وص در گروه‌های چند رش��ته‌ای صنعتی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فلزی‪ ،‬معدنی‪ ،‬سرمایه‌گذاری و بانکی با افتی‬ ‫مختصر مواجه شدند‪ .‬در این روزسرمایه‌گذاران شاهد رونق‬ ‫معامالت در گروه‌های حمل و نقل‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬واس��طه‌گری‬ ‫مالی‪ ،‬تجهیزات برقی‪ ،‬الستیک‪ ،‬قطعه سازی‪،‬انفورماتیک و‬ ‫همچنین اقبال مجدد به نمادهای خودروس��ازی در اواخر‬ ‫معام�لات بودند اما این امر تنها توانس��ت از افت بیش از‬ ‫پیش شاخص‌ها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫سه شنبه اما س��رانجام بیشتر شاخص‌های بورسی پا به‬ ‫محدوده مثبت گذاش��تند البته میزان رش��د این نماگرها‬ ‫بس��یار مختصر ب��ود‪ .‬در ای��ن معامالت گ��روه خودرویی‬ ‫و نماده��ای مثب��ت پتروش��یمی‪ ،‬مالی و نفتی در رش��د‬ ‫شاخص‌ها تاثیر بسزایی داش��تند‪ .‬سرانجام نیز در آخرین‬ ‫روز معامالت��ی ای��ن هفته بار دیگر فض��ای رو به افولی بر‬ ‫معام�لات بس��یاری از گروه‌ها س��ایه افکند و ش��اخص‌ها‬ ‫بیشتر تحت تاثیر افت ارزش سهام در گروه‌هایی همچون‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬بانکی و چند رشته‌ای‪ ،‬سیری‬ ‫نزولی را در پی گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی‪ ،‬مهم‌ترین مشکل بازار‬ ‫در مجموع به نظر می‌رسد این روزها کمبود نقدینگی و‬ ‫کم اعتمادی به بازار س��رمایه سبب شده است تا معامالت‬ ‫بورس فرسایش��ی و به دور از رونق باش��د‪ .‬حجم و ارزش‬ ‫معامالت این روزها قابل دفاع نیست و بخش قابل توجهی‬ ‫از آن ب��ه دلی��ل بی‌انگیزگ��ی خریداران اس��ت‪ .‬روند بازار‬ ‫س��رمایه به گونه‌ای ش��ده که به نظر می‌رسد برای خرید‬ ‫هنوز فرصت هست و رسیدن شاخص به رقم‌های کمتر از‬ ‫س��طوح حمایتی روند بازار را برای هفته جاری سخت تر‬ ‫کرده است‪ .‬در نگاهی به خبرهای پیرامونی بازار‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫خبر سیاسی را می‌توان آتش‌بس غزه دانست‪ .‬در خبرهای‬ ‫اقتص��ادی نیز کاهش نرخ تورم مرداد س��االنه در مرداد به‬ ‫‪ 23‬درصد نویددهنده اجرای زودهنگام کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناسان‬ ‫در خصوص بازار س��رمایه کارشناسان تاالر حافظ روند‬ ‫معامالت این بازار را بررسی کردند‪.‬‬ ‫امین پور مختار‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه‪ ،‬از نیاز شدید‬ ‫بازار برای نقدینگی س��خن گفت‪ .‬وی با اشاره به کاهش‬ ‫ارزش و حج��م معامالت طی ماه‌ه��ای اخیر عنوان کرد‪:‬‬ ‫با وجود این که نقد نش��وندگی بازار مش��کلی ندارد و در‬ ‫حال حاضر صف‌های خرید و فروش سنگین در بازار دیده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اما حجم و ارزش معامالت کاهش محسوسی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پور مختار معتقد است با توجه به سیاست‌های انقباضی‬ ‫دولت در سال گذشته برای کنترل تورم از طریق کنترل‬ ‫نقدینگی‪ ،‬افت بازار و حمایت نکردن دولتمردان اقتصادی‬ ‫منطقی به نظر می‌رسد‪.‬اما مشکل این جاست که محدود‬ ‫ک��ردن نقدینگی و از بین بردن آن در بازار س��رمایه پس‬ ‫از تش��ویق‌های بسیار سال گذش��ته مسئوالن برای ورود‬ ‫مردم به بورس‪ ،‬اعتماد س��رمایه‌گذاران و سهامداران را از‬ ‫بین برد‪ .‬همزمان شدن از بین رفتن اعتماد مردم با رکود‬ ‫تورمی اقتصاد نیز موجب شد تا نقدینگی جدید از سوی‬ ‫سرمایه‌گذاران وارد بازار نشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر نقدشوندگی در حالی در بازار‬ ‫دیده می‌ش��ود که بازار در همان جایی که هس��ت درجا‬ ‫می‌زند و برای حرکت به جلو تشنه نقدینگی جدید است‪.‬‬ ‫در واق��ع مدیران این بازار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که‬ ‫جذابیت بازار برای ورود س��رمایه‌های جدید افزایش یابد‪.‬‬ ‫پورمخت��ار در رابطه با چش��م انداز ب��ازار نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫چشم انداز و عملکرد بازار کاملا وابسته به نتیجه مذاکرات‬ ‫هسته‌ای و نتایج عملی بسته خروج از رکود دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهام کوچک در اوج‬ ‫ام��ا در همین خصوص معاون س��رمایه‌گذاری س��په‬ ‫معامالت هفته گذش��ته بازار س��رمایه را کم حجم و کم‬ ‫رمق عنوان کرده و گفت‪ :‬س��هام بزرگ بورس��ی در بازار‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬حرکت خاصی نداشتند اما سهام کوچک‪،‬‬ ‫در اوج قرار داشتند‪.‬‬ ‫فرهاد امیرحسینی ادامه داد‪ :‬حقوقی‌ها نیز در این مدت‬ ‫پایین‌تر از کف قیمت سهام‪ ،‬بلوکی خرید کردند‪.‬‬ ‫وی در پیش‌بین��ی ب��ازار هفت��ه جاری معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫به نظر نمی‌رس��د که اتفاق خاص��ی در این هفته بیفتد‬ ‫تا رون��د کنونی را تغییر دهد‪ .‬گرچه فع��االن این حوزه‪،‬‬ ‫امیدوار هستند که خبر خوب اقتصادی و سیاسی به بازار‬ ‫تزریق شود‪.‬‬ ‫معاون س��رمایه‌گذاری سپه یادآور می‌ش��ود‪ :‬تا زمانی‬ ‫ک��ه خبری از رونق عمومی به چش��م نخ��ورد‪ ،‬همچنان‬ ‫نوسان‌گیران به سهام کوچک گرایش خواهند داشت‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه فرهاد رمض��ان‪ ،‬مدیرعام��ل گروه‬ ‫اقتصادی آزادگان نیز س��هام کوچ��ک را در هفته جاری‪،‬‬ ‫پیشتازان اصلی بازار عنوان کرده و گفت‪ :‬سهم‌های بزرگ‬ ‫در ای��ن هفته کاملا مهج��ور بودند‪ ،‬این گ��روه به دلیل‬ ‫سهام ش��ناور باال همچنین حجم مبنا‪ ،‬بازار را در انتظار‬ ‫می‌گذارند‪ .‬این درحالی اس��ت که سهام کوچک به دلیل‬ ‫س��هام ش��ناور آزاد و حجم مبنای کم‪ ،‬با شتاب بیشتری‬ ‫تغییرات قیمتی را تجربه می‌کنند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬مراسم افتتاح تابلوی صندوق‌های‬ ‫زمین و س��اختمان امروز (ش��نبه) با حضور وزرای‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرس��ازی و رییس‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا افتت��اح ای��ن تابل��وی معامالت��ی‪،‬‬ ‫پذیره‌نویس��ی واحدهای س��رمایه‌گذاری نخستین‬ ‫صندوق زمین و س��اختمان با نام «نسیم» از طریق‬ ‫بازار سوم فرابورس ایران آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫قیمت اس��می هر واحد س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫زمی��ن و س��اختمان نس��یم ‪10‬هزار ریال اس��ت و‬ ‫‪15‬میلی��ون واحد از ‪29‬میلی��ون و ‪600‬هزار واحد‬ ‫س��رمایه‌گذاری آن تا روز چهارش��نبه ‪ 12‬شهریور‬ ‫قابل پذیره‌نویسی خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬مدیریت نظارت بر نهادهای مالی‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد‪ :‬از میان ‪5‬‬ ‫تقاضای مربوط به تاس��یس صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫زمین و س��اختمان‪ ،‬درخواس��ت مرب��وط به پروژه‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری زمین و س��اختمان نسیم‪،‬‬ ‫متعلق به شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن‬ ‫(سهامی عام) مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫بهنام چاوش��ی رییس اداره ام��ور نهادهای مالی‬ ‫س��ازمان بورس درخصوص اولین صن��دوق زمین‬ ‫و س��اختمان گفت‪ :‬به منظور تس��هیل و تش��ویق‬ ‫ق سرمایه‌گذاری زمین و‬ ‫متقاضیان راه‌اندازی صندو ‌‬ ‫ساختمان و فراهم بودن بستر مناسب برای کمک به‬ ‫تامین مالی در حوزه ساخت پروژه‌های ساختمانی‪،‬‬ ‫با بررسی‌ها و نظرس��نجی‌های انجام شده از طرف‬ ‫فع��االن حوزه مذکور‪ ،‬با انجام پذیره‌نویس��ی اولیه‪،‬‬ ‫نخستین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان‬ ‫امروز به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در م��ورد جزئی��ات و ویژگی‌های صندوق‌های‬ ‫زمی��ن و س��اختمان ادامه داد‪ :‬در ای��ن صندوق‌ها با‬ ‫اصالح مق��ررات قبلی اختیارات مال��ک زمین پروژه‬ ‫افزایش یافته‌اس��ت و تا زمانی که سهم مالک از کل‬ ‫پروژه در اکثریت باشد نسبت به سهام خود در تمامی‬ ‫تصمیمات‪ ،‬قاعدتا حق رای و اختیار متناسب خواهد‬ ‫داشت‪ .‬این امر مشوق خوبی برای موسسان است که‬ ‫قبال دغدغه کاهش اختیارات خود را پس از واگذاری‬ ‫زمین پروژه به شخصیت حقوقی صندوق داشتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هستیم‪ ،‬یدک کشیدن بار س��نگین بازار توسط عده‌ای‬ ‫از س��هامداران حقیقی حرفه‌ای و دلس��وز اس��ت که با‬ ‫حضور و خرید در نمادهای کوچک بازار سعی در حفظ‬ ‫شاخص‌ها و تثبیت اوضاع بورس در مقطع حساس فعلی‬ ‫هس��تند زیرا آنها معتقدند که حرک��ت دادن نمادهای‬ ‫بزرگ و تثبیت رشد بازار بدون کمک حقوقی‌های فعال‬ ‫امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫آنها انتظار دارند الاق��ل با حضور حداکثری و آوردن‬ ‫نقدینگی و سرمایه خود به مدد بازار بشتابند و با خرید‬ ‫سهام کوچک بازار مانع از افت بورس اوراق بهادار ایران‬ ‫و سقوط شاخص‌ها و قیمت‌ها شوند‪.‬‬ ‫این اقدام هوشمندانه س��هامداران خرد بازار که خِ َرد‬ ‫خود را به کار انداخته و س��هم بس��زایی در حفظ بورس‬ ‫دارند‪ ،‬امری تحسین‌برانگیز و در خور تکریم است‪.‬‬ ‫کافی است نگاهی به س��تون سبزهای بازار و افزایش‬ ‫قیم��ت در نمادهایی که با رش��د قیمت��ی همراه بودند‪،‬‬ ‫بیندازی��د‪ .‬آیا اکث��ر نمادهای مثبت معامله ش��ده جزو‬ ‫نمادهای خرد و کوچک بازار نیستند؟ این سهام کوچک‬ ‫را چه کس��انی حمایت می‌کنند؟ پاس��خ این پرسش را‬ ‫در بین حقوقی‌های بازار نجوئید؛ چرا که به کوش��ش و‬ ‫همت واالی سهامداران حقیقی است که شاخص کل و‬ ‫تمامیت بازار‪ ،‬مثبت بوده است و کاملا خواب سهامداران‬ ‫حقوقی به وضوح مشهود است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو حرکت‌های این‌چنینی در ش��رایط فعلی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌های ب��ه خواب رفت��ه در بانک‌ه��ا را کم‌کم از‬ ‫خ��واب بیدار می‌کند و تمایل به س��مت بازار س��رمایه‬ ‫س��وق می‌دهد که می‌ت��وان به گروه‌ه��ای خودرویی و‬ ‫قطعه‌سازی‌ها اشاره داشت که با حمایت‌های همیشگی‬ ‫وزی��ر صنعت از خودروس��ازها جه��ت مخالفت کاهش‬ ‫قیمت خودرو صورت گرفته اس��ت که این روزهای داغ‬ ‫را تجرب��ه می‌کنند و در این گرمای آخر تابس��تان مورد‬ ‫اقبال س��رمایه‌گذاران قرار می‌گیرند‪ .‬به اعتقاد بیش��تر‬ ‫کارشناسان بازار سرمایه یکی از دلیل انتخاب و رونق این‬ ‫صنایع و شرکت‌های کوچک توسط سرمایه‌گذاران‪ ،‬روند‬ ‫سودآوری آنهاست که نسبت به قبل بهتر شده است و با‬ ‫توجه به در اختیار داش��تن بخش زیادی از سهام توسط‬ ‫سهام دار عمده‪ ،‬امکان رشد قیمت بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫دومین دلیل هم این اس��ت که سهام این شرکت‌ها از‬ ‫حجم مبنای باالیی برخوردار نیس��تند و با معامله سهام‬ ‫در حجم معمولی‪ ،‬س��هامداران شاهد رشد قیمت سهم‬ ‫خواهند بود‪ ،‬به‌طوری‌که این شرکت‌ها چشم‌انداز خوبی‬ ‫برای سال آتی خود دارند و پیش‌بینی‌ها هم حاکی از آن‬ ‫است که سال آینده سودآوری بیشتری نسبت به امسال‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫روی خط مجامع‬ ‫نام شرکت‬ ‫تاریخ‬ ‫مکان‬ ‫نوع مجمع‬ ‫دستور جلسه‬ ‫سرمایه گذاری ارس صبا‬ ‫‪1393/06/18‬‬ ‫تهران‪ -‬فرهنگسرای شفق‬ ‫عمومی عادی ساالنه‬ ‫تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به پایان خرداد ماه ‪93‬‬ ‫توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز‬ ‫‪1393/06/17‬‬ ‫مشهد‪ -‬مجموعه پدیده شاندیز عمومی عادی ساالنه‬ ‫تصویب صورت های مالی سال منتهی به پایان اسفند ‪92‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین سرمایه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫آخرین پیش‌بینی هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫میزان پوشش دوره (ریال)‬ ‫درصد پوشش‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪221941‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪234‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توسعه آذربایجان‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪71‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تهران شیمی‬ ‫‪148500‬‬ ‫‪1393/09/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪46‬‬ ‫کاهش ‪ 21‬درصدی ‪P/E‬‬ ‫بورس تهران‬ ‫آخرین وضعیت متوس��ط نسبت قیمت به درآمد‬ ‫(‪ )P/E‬بورس تهران نش��ان می‌دهد که این نسبت‬ ‫مهم از ابتدای سال تاکنون ‪21‬درصد کاهش یافته‬ ‫و به محدوده ‪ 5/6‬مرتبه رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬متوسط ‪ P/E‬بورس که در ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 7/1‬مرتبه بود با کاهش قیمت سهام شرکت‌ها‬ ‫اف��ت معن��اداری را تجربه ک��رد و در ‪ 31‬م��رداد به‬ ‫محدوده ‪ 5/6‬مرتبه رس��ید؛ این نس��بت مهم در ‪31‬‬ ‫مرداد سال گذشته ‪ 6/1‬درصد بوده و با افت قیمت‌ها‬ ‫به س��مت متعادل ش��دن حرکت کرده است‪ .‬بررسی‬ ‫متوسط نسبت قیمت به درآمد (‪ )P/E‬صنایع بورسی‬ ‫نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون نسبت قیمت‬ ‫به درآمد صنایع بورسی با کاهش چشمگیری مواجه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که ‪ 21‬صنعت بورسی کاهش‬ ‫‪ 58‬ت��ا ‪ 11‬مرتب��ه‌ای ‪ P/E‬را از ابتدای س��ال تاکنون‬ ‫تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 15‬درصدی حجم‬ ‫معامالت بورس تهران‬ ‫ارزش معامالت در قیاس با هفته قبل ‪7/3‬درصد‬ ‫و حجم معامالت سهام ‪ 15/6‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫در هفت��ه منتهی به ‪ 5‬ش��هریور‪3 ،‬میلیارد و ‪15‬‬ ‫میلیون س��هم به ارزش ‪8‬هزار و ‪ 864‬میلیارد ریال‬ ‫در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد‪.‬‬ ‫در این مدت ‪69‬هزار و ‪ 488‬خریدار در ‪241‬هزار‬ ‫و ‪ 682‬دفعه به دادوستد پرداختند‪ .‬تعداد خریداران‬ ‫و دفعات معامالت ‪ 7/6‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار در هفته‌ای که‬ ‫گذش��ت با کاهش ‪ 0/8‬درصدی به ‪ 73‬هزار و ‪312‬‬ ‫واحد رس��ید‪ .‬در عین حال ش��اخص صنعت در آخر‬ ‫هفته‪ ،‬روی عدد ‪ 62‬هزار و ‪ 82‬واحد ایس��تاد که در‬ ‫قیاس ب��ا هفته قبل‪ 0/71 ،‬درصد کاهش را نش��ان‬ ‫می‌داد‪ .‬ش��اخص بازار اول در هفته گذشته با ‪1/09‬‬ ‫درصد کاه��ش به ‪53‬هزار و ‪ 755‬واحد و ش��اخص‬ ‫بازار دوم با ‪ 0/14‬درصد کاهش به ‪ 145‬هزار و ‪794‬‬ ‫واحد رسید‪.‬‬
‫گزارش روز‬ ‫در راستای اجرای بسته خروج از رکود؛‬ ‫خیز بورس کاال برای تامین مالی‬ ‫در جلس��ه هم‌اندیشی مدیران ارشد بورس کاالی‬ ‫ایران و شرکت‌های تامین سرمایه‪ ،‬نحوه تامین مالی‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و ام��ور بین‌الملل‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ،‬در این جلس��ه هم‌اندیش��ی که‬ ‫با حضور مدیران ارش��د بورس کاال و ش��رکت‌های‬ ‫تامین س��رمایه امید‪ ،‬امین‪ ،‬آرمان‪ ،‬س��پهر‪ ،‬نوین و‬ ‫ملت برگزار ش��د‪ ،‬زوایای مختلف نحوه تامین مالی‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفت و‬ ‫راهکارهایی نیز ارائه شد‪.‬‬ ‫در همی��ن رابطه مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران‬ ‫با بی��ان اینکه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کش��ور‬ ‫ن مالی فوری‪ ،‬مطمئن و مناسب دارند‪،‬‬ ‫نیاز به تامی ‌‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکنندگانی که این نیاز را حس می‌کنند‪،‬‬ ‫می‌توانن��د در ب��ورس کاال و از طریق اوراق س��لف‬ ‫موازی استاندارد تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫حس��ین پناهیان توضیح داد‪ :‬شرکت‌های تامین‬ ‫سرمایه با ‪ 3‬وظیفه مش��اور پذیرش‪ ،‬متعهدنویسی‬ ‫و بازارگردان��ی در بازار ثانویه‪ ،‬نق��ش پررنگی را در‬ ‫تامین مالی ب��رای تولیدکنن��دگان از طریق اوراق‬ ‫سلف موازی استاندارد بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بعد از انتش��ار اوراق سلف موازی‬ ‫استاندارد سنگ آهن دانه‌بندی که منجر به تامین‬ ‫مالی حدود ‪ 85‬میلیارد تومانی برای شرکت گل‌گهر‬ ‫ش��د‪ ،‬از س��وی برخی تولیدکنن��دگان‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫تامی��ن مالی از طریق این اوراق به بورس کاال اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پناهی��ان اف��زود‪ :‬ش��رکت‌های تامی��ن س��رمایه‬ ‫می‌توانند با ورود به این حوزه‪ ،‬زمینه‌ها و بسترهای‬ ‫تامی��ن مال��ی بنگاه‌های اقتصادی کش��ور را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در بس��ته سیاست‌های اقتصادی‬ ‫دول��ت برای خروج غیرتورمی از رکود آمده اس��ت‬ ‫ک��ه تعمیق بازار کاالهای پذیرش ش��ده در بورس‬ ‫کاالی ایران از طریق تقویت معامالت سلف موازی‬ ‫و گواهی س��پرده کاالیی صورت گیرد؛ این نش��ان‬ ‫از جایگاه اوراق س��لف در سیاست‌های کالن دولت‬ ‫و اقتص��اد ملی دارد‪ .‬پناهیان تس��هیل تامین مالی‬ ‫سرمایه در گردش و تسهیل تامین مالی بلندمدت‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای را از مهم‌ترین مزایای انتشار‬ ‫اوراق سلف عنوان کرد و گفت‪ :‬معافیت مالیاتی این‬ ‫اوراق به عنوان ابزار ملی و پوش��ش ریسک خریدار‬ ‫و فروش��نده‪ ،‬بدون کوپ��ن ب��ودن اوراق‪ ،‬مدیریت‬ ‫ریس��ک عرضه‌کننده با تعیی��ن حداکثر بازدهی و‬ ‫امکان تعیی��ن حداقل بازدهی جه��ت جذابیت از‬ ‫دیگر مزایای این اوراق اس��ت‪ .‬وی همچنین «نیاز‬ ‫تولیدکننده ب��ه تامین مالی»‪« ،‬نب��ود محدودیت‬ ‫قانون��ی موثر جهت نق��ل و انتقال دارای��ی پایه»‪،‬‬ ‫«مرج��ع قیمتی روزان��ه قابل اتکا بر ب��ازار نقدی‬ ‫دارایی پایه»‪« ،‬امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه»‬ ‫و «استانداردپذیری» را به عنوان معیارهای انتخاب‬ ‫دارای��ی پایه برای اوراق س��لف موازی اس��تاندارد‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫پناهیان با بیان اینکه بورس کاالی ایران آمادگی‬ ‫کام��ل ب��رای تامی��ن‌مال��ی بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬گ��روه کااله��ای صنعت��ی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و فرآورده‌ه��ای نفت��ی را دارایی پایه‬ ‫مناس��ب برای انتشار اوراق س��لف موازی مبتنی‌بر‬ ‫آنه��ا دانس��ت‪ .‬در ادامه این جلس��ه نیز محس��ن‬ ‫فاضلیان مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه امید‪،‬‬ ‫محمد وطن‌پور قائم مقام ش��رکت تامین س��رمایه‬ ‫آرمان‪ ،‬بهروز زارع مدیرعامل شرکت تامین سرمایه‬ ‫س��پهر‪ ،‬علی س��نگینیان مدیرعامل شرکت تامین‬ ‫س��رمایه امین و ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت‬ ‫ن مالی بنگاه‌های‬ ‫تامین س��رمایه نوین نحوه تامی�� ‌‬ ‫اقتصادی کشور را مود بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راه‌اندازی قرارداد آتی زیره‬ ‫تحویل مهر‬ ‫قرارداد آتی زیره س��بز تحویل مهرماه‪ ،‬از دوشنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور راه‌اندازی ش��ده و قابل معامله خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به گ��زارش ب��ورس کاال؛ ای��ن قراردادها در‬ ‫نخس��تین روز معامالتی بدون حد نوسان قیمتی با‬ ‫دوره گشایش به مدت ‪30‬دقیقه آغاز شده و با دوره‬ ‫عادی معامالتی و اعمال حد قیمت نوس��ان روزانه‬ ‫ادامه می‌یابد‪ .‬قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت‬ ‫کش��ف ش��ده در حراج تک قیمتی خواهد بود که‬ ‫مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معامالت‬ ‫در حراج پیوسته قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در صورت انجام نش��دن معامله در‬ ‫ح��راج تک‌قیمتی‪ ،‬قرارداد آتی متوقف می‌ش��ود و‬ ‫دوباره همین فرآیند در روز کاری بعد تکرار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪:‬‬ ‫یکی از مسائل بسیار مهم از نظر‬ ‫تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫ه��ر کاالیی‪ ،‬هزین��ه انجام معامالت اس��ت‪.‬‬ ‫هزینه‌های جست‌وجوی طرف مقابل معامله‪،‬‬ ‫جم��ع‌آوری اطالع��ات ب��ازار و انتش��ار آن‪،‬‬ ‫هزینه‌های غیرضروری حمل ونقل و به طور‬ ‫کلی هزینه‌های حاش��یه ب��ازار و بازاریابی از‬ ‫جمله هزینه‌های معامله به ش��مار می‌روند‪.‬‬ ‫هزینه معامالت تاثیر بسیار مهمی بر قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت می‌گذارد‪ .‬با توجه به‬ ‫این وضع گفته می‌شود برای آنکه قیمت‌های‬ ‫محصوالت مختلف به س��مت واقعی ش��دن‬ ‫ب��رود‪ ،‬بای��د هزینه‌ه��ای معامل��ه از طریق‬ ‫ابزارهای مختلف کاهش پیدا کند‪ .‬ساماندهی‬ ‫بازاره��ای کاالیی یک��ی از روش‌های کاهش‬ ‫هزینه‌های معامالت است‪ .‬از آنجا که یکی از‬ ‫کارکرده��ای اصل��ی ب��ورس در بلندم��دت‬ ‫موضوع س��اماندهی بازاری اس��ت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫رونق ب��ورس می‌تواند به تحق��ق این هدف‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫در م��ورد ب��ازار محصوالت کش��اورزی به‬ ‫دلیل وجود مش��کالتی مانند نوس��ان شدید‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬نبودش��فافیت و گردش اطالعات‬ ‫در بازاره��ای محلی محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫حضور بس��یار گس��ترده دالالن و واسطه‌ها‬ ‫در بخش‌ه��ای مختل��ف توزی��ع و ف��روش‬ ‫ای��ن محص��والت‪ ،‬وجود پدیده س��لف‌خری‬ ‫و نب��ود یک ب��ازار رقابتی کارآم��د و فراگیر‬ ‫برای دادوس��تد محصوالت کشاورزی هزینه‬ ‫معامالت بسیار باالست‪.‬‬ ‫این در حالی است که معامالت محصوالت‬ ‫کشاورزی در بورس کاال‪ ،‬این امکان را فراهم‬ ‫می‌کند ک��ه کش��اورزان و مصرف‌کنندگان‬ ‫همدیگر را شناس��ایی کنند‪ ،‬اطالعات کاال را‬ ‫به صورت شفاف در اختیار بگیرند و با توجه‬ ‫به وضعی��ت بازار و بدون ص��رف هزینه‌های‬ ‫گزاف برای کسب اطالعات‪ ،‬معامالت خود را‬ ‫با قیمت بهینه انجام دهند‪ .‬از این رو توسعه‬ ‫معام�لات در رینگ کش��اورزی می‌تواند به‬ ‫گسترده ش��دن این بازار‪ ،‬کاهش هزینه‌ها و‬ ‫درنهایت باالرفتن سود ‪ 2‬طرف معامله کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رینگ رکود‬ ‫ب��ا این حال رونق معامالت کش��اورزی در‬ ‫بورس کاال به ویژه برای بازار کشاورزی ایران‬ ‫که مدت‌ها به معامله در ساختار سنتی عادت‬ ‫کرده‪ ،‬نیازمند سیاست‌های ویژه‌ای است تا بر‬ ‫اس��اس آن جذابیت دادوستد در بورس برای‬ ‫فع��االن بازار باال رود و آنها متقاعد به حضور‬ ‫در بورس شوند‪.‬‬ ‫با این وجود حتی اگر به س��ال‌های دورتر‬ ‫نروی��م و نگاهی ب��ه معام�لات اخیر رینگ‬ ‫کشاورزی بورس کاال داشته باشیم می‌بینیم‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به وضعیت رینگ کشاورزی بورس کاال‬ ‫تقاضا از بازار فرار کرده است‬ ‫موضوع می‌تواند انگیزه حضور در بورس کاال‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر دولت چنین سیاستی‬ ‫را اعم��ال کند و از این طریق حجم معامالت‬ ‫در بورس باالتر رود‪ ،‬درنهایت درآمد مالیاتی‬ ‫نیز به‌طور مطلق افزایش می‌یابد و هم دولت‬ ‫و ه��م ب��ورس کاال از این سیاس��ت بهره‌مند‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بوروکراسی در بورس کاهش یابد‬ ‫که در مقایسه با سایر تاالرهای بورس‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت کش��اورزی بسیار پایین است و این‬ ‫ش��رایط رکودی تا جایی پی��ش رفت که در‬ ‫کل م��رداد ماه از میزان عرضه بس��یار پایین‬ ‫‪8700‬تنی تنها‪ 680‬تن معامله صورت گرفته‬ ‫اس��ت که در مقایسه با حجم معامالت خارج‬ ‫از ب��ورس این کاالها بس��یار ناچیز به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه این اس��ت که در بسیاری‬ ‫از تحلیل‌ه��ا‪ ،‬مش��کل بورس کش��اورزی در‬ ‫س��مت عرضه دیده می‌شود‪ ،‬چراکه برخالف‬ ‫پتروش��یمی‌ها و فوالدی‌ه��ا‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت کشاورزی بسیار پراکنده هستند‬ ‫و از ای��ن رو تجمی��ع آنه��ا ب��رای عرضه در‬ ‫بورس کار مشکلی است‪ .‬در این حالت گفته‬ ‫می‌شود باید سازوکاری فراهم آید تا از طریق‬ ‫آن‪ ،‬تولیدکنندگان کش��اورزی مشتاق شوند‬ ‫یا بورس کاال ش��رایطی فراهم کند که حتی‬ ‫تولیدکنندگان خرد نیز امکان حضور در بازار‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬بورس کاالی‬ ‫کشور تمهیداتی اندیشید و با درنظر گرفتن‬ ‫انبارهای استاندارد برای کاالها در شهرهای‬ ‫مختلف‪ ،‬س��عی کرده به‌تدریج شرایط حضور‬ ‫تولیدکنندکان در بورس را فراهم کند‪.‬‬ ‫وضعی��ت متفاوت��ی را ب��ه تصویر می‌کش��د‪،‬‬ ‫ب��ه‌طوری‌ک��ه در این مدت ب��ا وجود عرضه‬ ‫محصوالت در بورس‪ ،‬تقاضا از بازار قهر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬مدیرعامل کارگزاری توسعه‬ ‫کش��اورزی ‪ 2‬دلی��ل عمده را ب��رای کاهش‬ ‫تقاضا در ب��ورس بیان می‌کند‪ .‬س��یدمحمد‬ ‫دلیل‬ ‫حس��ینی‌پور در گفت‌وگو با‬ ‫نخس��ت را عرضه‌‌های خارج از بورس دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬در مورد محصوالت ش��یمیایی و‬ ‫فوالدی اگر کس��ی مواد م��ورد نیاز خود را از‬ ‫ب��ورس تهیه نکند بای��د آن را در بازار آزاد با‬ ‫قیمت باالتر بخرد‪ ،‬حتی ممکن است با قیمت‬ ‫‹ ‹عرضه‌های خارج از بورس کنترل شود‬ ‫ام��ا اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاد کاملا‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫یا باید دولت به لحاظ‬ ‫قانونی الزاماتی را‬ ‫به‌وجود آورد و از این‬ ‫طریق معامالت را به‬ ‫بورس محدود‬ ‫کند یا باید در قانون‬ ‫فعلی مالیات‬ ‫تجدید نظر کند‬ ‫باالتر هم در بازار آزاد به این مواد دسترس��ی‬ ‫نداشته باشد اما در مورد محصوالت کشاورزی‬ ‫این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬درحال حاضر بازار س��نتی‬ ‫بخش کشاورزی فعال است و اگر بورس کاال‬ ‫می‌خواه��د حجم معامالت خ��ود را باال ببرد‬ ‫باید جذابیت ایجاد کند‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این در حالی است که حضور در‬ ‫بورس کاال ب��رای متقاضیان هزینه دارد‪ .‬وی‬ ‫مالیات ب��اال را در بورس کاال که به معامالت‬ ‫کش��اورزی تعلق می‌گیرد دومین عامل دور‬ ‫کردن تقاضا از بازار دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل مسائل مالیاتی هنوز یک عده از حضور‬ ‫در بورس کاال هراس دارند و ترجیح می‌دهند‬ ‫معامالت خود را در بازار غیرش��فاف س��نتی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫حس��ینی‌پور تاکید کرد‪ :‬در این ش��رایط یا‬ ‫باید دولت به لحاظ قانونی الزاماتی را به‌وجود‬ ‫آورد و از ای��ن طری��ق معام�لات را به بورس‬ ‫مح��دود کند یا باید در قان��ون فعلی مالیات‬ ‫تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر قوانین مالیاتی‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ازار پیش��نهاد داد‪ :‬اگر‬ ‫در معامالت کش��اورزی نی��ز مانند معامالت‬ ‫اوراق یک بار مالیات گرفته ش��ود و بعد از آن‬ ‫خریدار و فروشنده از مالیات معاف شوند‪ ،‬این‬ ‫با توجه به این صحبت‌ها به نظر می‌رس��د‬ ‫مشکالت بورس کشاورزی باید در یک تعامل‬ ‫‪3‬جانبه بین مجلس‪ ،‬دولت و بورس کاال حل‬ ‫ش��ود‪ .‬از همین رو این مشکالت را با یکی از‬ ‫اعضای کمیسون کش��اورزی مجلس درمیان‬ ‫گذاش��تیم‪ .‬نماینده س��راوان در گفت‌وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاسفانه وضعیت رینگ‬ ‫کش��اورزی در بورس کاال متناسب با جایگاه‬ ‫این بخش در اقتصاد ایران نیست‪.‬‬ ‫هدای��ت‌اهلل میرمرادزه��ی نی��ز عرضه‌های‬ ‫خ��ارج از ب��ورس را یکی از عواملی دانس��ت‬ ‫که تقاضا را در رینگ کشاورزی کاهش داده‬ ‫اس��ت و در این زمینه اظه��ار کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫راه‌های دیگر برای تامین تقاضای بازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بدیهی اس��ت که تقاض��ای کمتری به‬ ‫ب��ورس می‌آی��د‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر‬ ‫دولت برای حضور محصوالت کش��اورزی در‬ ‫بورس الزام داشته باشد‪ ،‬متقاضی چاره‌ای جز‬ ‫خرید از بورس ندارد‪.‬‬ ‫وی البت��ه برخی اقدام‌ه��ا در بورس کاال را‬ ‫الزم دانس��ت و بیان کرد‪ :‬بورس کاال باید در‬ ‫قوانین خود ساده‌س��ازی داشته باشد تا یک‬ ‫فعال بازار که مدت‌ها به ساختار سنتی عادت‬ ‫کرده است بتواند با روش جدید خو بگیرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون کشاورزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر مدیریت قوی باش��د بورس کشاورزی از‬ ‫رکود خارج خواهد شد و این مدیریت صحیح‬ ‫در گرو ارتب��اط موثر ب��ورس‪ ،‬تولیدکننده و‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط است‪.‬‬ ‫میرمرادزهی به س��اختار تولید کشاورزی‬ ‫در کشور اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫کاالی کش��اورزی‪ ،‬خرده‌پا هس��تند و تمایل‬ ‫دارند در کمترین زمان و در قیمت مناس��ب‬ ‫کاالی خ��ود را عرضه کنن��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫بوروکراسی موجود در بورس کاال مورد قبول‬ ‫این گروه نیست و این موضوع باید در تحلیل‬ ‫وضعیت رینگ کشاورزی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با تاکید بر موضوع نظارت بر‬ ‫بازار‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی نیز‬ ‫باید بر بورس نظارت قیمتی داش��ته باشد تا‬ ‫در صورت منسجم شدن معامالت در بورس‪،‬‬ ‫نوس��انات قیمتی کنترل شود و این امکان به‬ ‫وجود آید تا از این طریق برنامه‌ریز‌های کالن‬ ‫در مورد تولید محصوالت کش��اورزی با دقت‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫یک هفته یک نگاه‬ ‫روند کاهشی معامالت در رینگ صنعتی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در هفته نخس��ت شهریور ‪400‬هزار‬ ‫ت��ن کاال به ارزش ‪8‬ه��زار و ‪329‬میلیارد ریال معامله‬ ‫شد که این میزان نس��بت به هفته آخر مرداد از نظر‬ ‫ارزش ‪ 6‬درصد و از نظر وزن ‪20‬درصد کاهش نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫در این هفته و در تاالر داخلی و صادراتی محصوالت‬ ‫صنعتی و معدن��ی ‪188‬هزار تن ان��واع کاال به ارزش‬ ‫‪4‬ه��زار و ‪ 85‬میلیارد ریال م��ورد معامله قرار گرفت‬ ‫که نس��بت به هفت��ه قبل از آن کاهش چش��مگیری‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬معامالت رین��گ صنعتی در هفته‬ ‫نخس��ت ش��هریور نس��بت به هفته قبل از آن از نظر‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫انواع پلی اتیلن ترفتاالت بطری‬ ‫از ‪ 38478‬تا ‪41366‬‬ ‫‪2,710‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫انواع پلی اتیلن ترفتاالت نساجی‬ ‫از ‪ 36019‬تا ‪37476‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫انواع سولفور مولیبدن‬ ‫از ‪ 262661‬تا ‪281929‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫از ‪ 13737‬تا ‪15143‬‬ ‫‪7,735‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم با ‪37‬درصد کاهش روبه‌رو ش��د و از نظر ارزشی‬ ‫نیز کاهش ‪17‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬مهم‌ترین دلیل‬ ‫کاهش معام�لات در این رینگ را می‌توان در کاهش‬ ‫ی که عرضه‌های انجام‬ ‫حجم عرضه‌ها دانس��ت‪ ،‬به‌طور ‌‬ ‫شده در هفته مورد اش��اره نسبت به هفته قبل از آن‬ ‫کاهش ‪27‬درصدی داشت‪ .‬معامله نشدن ‪50‬هزار تن‬ ‫س��نگ‌آهن دانه‌بندی شده میشدوان نیز یکی دیگر از‬ ‫عوام��ل کاهش ارزش و حج��م معامالت در این هفته‬ ‫ب��ود‪ .‬از دیگر اتفاق‌های مهم این رینگ رقابت بر س��ر‬ ‫آلومینیوم ‪ 2‬ش��رکت هرمزال و ایرالکو بود که با توجه‬ ‫به برداشته شدن سقف نوسان قیمتی این کاال‪ ،‬قیمت‬ ‫‪32,093‬‬ ‫‪1,280‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(س)‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪15,020‬‬ ‫‪36,800‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪210,365‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,707‬‬ ‫‪27,210‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪217,004‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫شمش بلوم (‪SP5)150*150‬‬ ‫‪15,560‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪17,077‬‬ ‫‪17,500‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫شمش بلوم (‪SP5)150*150‬‬ ‫‪15,555‬‬ ‫‪18,200‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا ‪A3- 32‬‬ ‫‪16,850‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫شمش ‪p99.8-1000‬‬ ‫‪78,095‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,401‬‬ ‫‪19,460‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,912‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫پلی اتیلن سبک خطی ‪AA0209‬‬ ‫‪48,170‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫پتروشیمی امیر کبیر‬ ‫شمش بلوم (‪SP5)150*150‬‬ ‫‪15,550‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪12,120‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫قیر پلیمری ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪19,926‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫معماران اقتصاد بین الملل تندیس‬ ‫نهای��ی آلومینیوم ب��ه ‪13‬درصد باالت��ر از قیمت پایه‬ ‫رس��ید‪ .‬کاهش معامالت در رین��گ صنعتی در حالی‬ ‫اتفاق افتاد که رینگ شیمیایی در هفته گذشته نسبت‬ ‫به هفته قبل از آن موفق‌تر عمل کرد و توانست افزایش‬ ‫‪7‬درص��دی را به لحاظ حجم و ارزش معامالت تجربه‬ ‫کند‪ .‬در هفته منتهی به ‪7‬شهریور ‪211‬هزار تن کاال به‬ ‫ارزش ‪4‬ه��زار و ‪243‬میلیارد ریال در این تاالر معامله‬ ‫شد که نس��بت به حجم ‪199‬هزارتنی معامالت هفته‬ ‫قبل به ارزش ‪4‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬بهبود نسبی نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬به نظر می‌رس��د اعالم خبر ثبات قیمت‌های‬ ‫محصوالت پتروش��یمی تا پایان شهریور‪ ،‬خریداران را‬ ‫نام کاال‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا ‪A3-32‬‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫شمش ‪P99.7-1000‬‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫پلی پروپیلن فیلم ‪ZH525J‬‬ ‫سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪F7000‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪I3‬‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫پلی پروپیلن فیلم ‪HP525J‬‬ ‫استایرن منومر‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫‪45,261‬‬ ‫‪11,044‬‬ ‫‪10,904‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪11,401‬‬ ‫‪78,421‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,100‬‬ ‫‪17,353‬‬ ‫‪13,736‬‬ ‫‪45,268‬‬ ‫‪15,153‬‬ ‫‪44,699‬‬ ‫‪44,435‬‬ ‫‪30,601‬‬ ‫‪45,268‬‬ ‫‪44,986‬‬ ‫‪53,895‬‬ ‫‪26,139‬‬ ‫نس��بت به بازار مطمئن کرده اس��ت و در حال حاضر‬ ‫معام�لات این محصوالت یک رون��د باثبات را تجربه‬ ‫می‌کند‪ .‬از محصوالت پرتقاضای این رینگ می‌توان به‬ ‫انواع پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن اشاره کرد که به دلیل‬ ‫کاهش عرضه با تقاضاهای چندبرابری روبه‌رو ش��دند‬ ‫و سقف افزایش قیمت ممکن(‪10‬درصد) را داشتند‪.‬‬ ‫اما بی‌رونق‌ترین رینگ در هفته گذش��ته طبق روال‬ ‫معمول رینگ کشاورزی بود که با وجود عرضه گندم‪،‬‬ ‫قند‪ ،‬برنج وارداتی و کنجاله س��ویا‪ ،‬هیچ‌کدام از کاالها‬ ‫معامله نش��دند و این رینگ‪ ،‬هفته نخست شهریور را‬ ‫بدون معامله گذراند‪.‬‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪5,412‬‬ ‫‪7,480‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,355‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,003‬‬ ‫‪1,512‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪1,485‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,342‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,936‬‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫پتروشیمی امیر کبیر‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫شرکت آلومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫تولیدی فوالد سپیدفراب کویر‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫شرکت صنعتی نوید زر شیمی‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫شرکت پلی پروپیلن جم‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ملی)‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ص)‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬
‫گفت‌وگو‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫محم�ود مق�دس‪ -‬گ�روه‬ ‫گفت‌وگ�و‪ :‬دفت��ر خدم��ات‬ ‫بازرگانی ازجمله دفاتر س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت اس��ت که نق��ش مهمی در‬ ‫حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان کاال‬ ‫دارد ازجمله وظایفی ک��ه این دفتر به عهده‬ ‫دارد می‌توان به تسهیل فرآیندهای خدمات و‬ ‫پشتیبانی تجارت خارجی‪ ،‬توسعه حمایت از‬ ‫زیرساخت‌های تجاری‪ ،‬شناسایی چالش‌ها و‬ ‫مشکالت تجارت‪ ،‬شناس��ایی موانع قانونی و‬ ‫تشریک مساعی در جهت روان‌سازی مقررات‬ ‫تجارت خارجی اشاره کرد؛ البته دفتر خدمات‬ ‫بازرگانی در تداوم فعالیت‌های خود‪ ،‬بررس��ی‬ ‫پیشنهادات مشوق‌‌ها و حمایت‌های صادرات‬ ‫غیرنفتی و بهبود شاخص تجارت فرامرزی در‬ ‫جهت ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار را نیز‬ ‫عه��ده‌دار اس��ت ک��ه در مت��ن گفت‌وگو با‬ ‫سیدحس��ین حس��ینی‌محمدی ب��دان‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫€ €زیرمجموعه دفاتر شما شامل چه‬ ‫گروه‌هایی است؟‬ ‫‪ -1‬گروه بانک و بیمه ش��امل تامین مالی‪،‬‬ ‫پوشش‌های ریسک و موضوعات ارز‬ ‫‪ -2‬گ��روه حمل‌ونق��ل و زیرس��اخت‌ها و‬ ‫پایانه‌های صادراتی‬ ‫‪ -3‬گروه گمرک‬ ‫€ €این گروه‌ها چه فعالیت‌هایی را‬ ‫به عهده دارند؟‬ ‫فعالیت‌های لجس��تیکی شامل‪ :‬حمل‌ونقل‬ ‫زمینی‪ ،‬هوایی‪ ،‬ریلی و دریایی که هر کدام از‬ ‫این موضوعات در حیطه فعالیت‌های ماس��ت‬ ‫که هدف این دفتر تسهیل‌کننده روند تجارت‬ ‫و کاهش هزینه‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫موض��وع بانک و بیمه از موضوعاتی اس��ت‬ ‫که در دفتر خدمات بازرگانی دنبال می‌شود‪،‬‬ ‫تامین و تس��هیالت مالی و صدور ضمانتنامه‬ ‫توس��ط صن��دوق ضمانت ص��ادرات از جمله‬ ‫پوش��ش‌هایی است که توس��ط این دفتر در‬ ‫بازار هدف تامین می‌‌شود‪.‬‬ ‫سهم حمل‌ونقل در صادرات کشور‬ ‫سال ‪ 1392‬به درصد‬ ‫حمل دریایی‬ ‫‪90‬‬ ‫حمل جاده‌ای‬ ‫‪7/5‬‬ ‫حمل ریلی‬ ‫‪2‬‬ ‫حمل هوایی‬ ‫‪0/5‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪31‬‬ ‫گفت‌وگویاختصاصیمدیرکلدفترخدماتبازرگانی‪،‬باروزنامه‬ ‫جاده‌های پرپیچ و خم بازرگانی‬ ‫می‌شود مثل ش��کر خام یا گندم‪ .‬برای مثال‬ ‫گندم وارد کش��ور می‌ش��ود و بعد از پردازش‬ ‫تبدیل به آرد‪ ،‬بیس��کویت و ماکارونی شده و‬ ‫سپس باید صادر ش��ود‪ .‬در این مرحله ‪ 2‬امر‬ ‫مهم اتفاق می‌افت��د یکی ایجاد ارزش افزوده‬ ‫برای کشور و دوم ایجاد اشتغال‪.‬‬ ‫کارخانه‌ه��ای آرد ای��ران در ح��ال حاضر‬ ‫به‌طور تقریبی ‪ 30‬تا ‪ 35‬درصد کار می‌کنند‬ ‫که با افزایش عبور موقت خودبه‌خود بخش��ی‬ ‫از ظرفیت‌های خالی کارخانجات پر می‌شود‬ ‫ام��ا موظفند که این کاال پس از ارائه خدمات‬ ‫الزم به کش��ورهای دیگر صادر ش��ود که این‬ ‫«عب��ور موقت» ه��م به نفع ما و هم کش��ور‬ ‫مبدا است‪.‬‬ ‫کش��ورهای حوزه ‪ CIS‬تولیدکننده گندم‬ ‫هس��تند‪ ،‬از طرفی کشوری مثل عراق نیاز به‬ ‫آرد دارد که بخش��ی از نیاز خ��ود را از تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬بخش��ی از عربستان و بخشی دیگر را‬ ‫مایل اس��ت از ما خرید کند‪ .‬در این بازار امور‬ ‫گمرکی پیش‌بینی‌ه��ای الزم را کرده‪ ،‬اما در‬ ‫اجرای آیین‌نامه مش��کالتی پیش می‌آید که‬ ‫مانع از روند انجام این امور می‌شود‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال هر واحد تولیدی می‌تواند گندم را با ارز‬ ‫خودش تامین و وارد و پس از پردازش صادر‬ ‫کند‪ .‬اما در اجرا به مشکالت برخورد می‌کند‪.‬‬ ‫برای آنکه فرآیند مشکالت طوالنی نشود باید‬ ‫رسیدگی به مشکالت به استان‌ها واگذار شود‬ ‫تا روند رسیدگی طوالنی نشود‪.‬‬ ‫یک��ی از این مش��کالت طرح بیمه اس��ت‪،‬‬ ‫تس��هیل فرآیندهای خدمات و پش��تیبانی‬ ‫تج��ارت خارج��ی کش��ور و حمای��ت از‬ ‫زیرس��اخت‌های تج��اری و ارائ��ه خدم��ات‬ ‫بس��ته‌های حمایت��ی به‌خص��وص در رابطه‬ ‫با ص��ادرات از وظای��ف این دفتر اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال‌های اخی��ر دیدگاه س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬حمایت‌های غیرمستقیم از صادرات‬ ‫است باتوجه به اینکه معافیت‌های تجاری در‬ ‫قانون پیش‌بینی شده که پیگیری این قوانین‬ ‫به عهده ما ست‪ .‬برای مثال در ماده ‪ 5‬قانون‬ ‫برنامه توس��عه اشاره شده که صادرات کاال از‬ ‫معافیت و هر گونه عوارض و مالیات برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنی��ن ص��دور مج��وز پایانه‌های‬ ‫صادرات��ی و نظارت بر چگونگ��ی فرآیندهای‬ ‫ص��ادرات ک��ه در پایانه‌ه��ای صادراتی انجام‬ ‫می‌شود توسط این دفتر پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا مهم‌ترین بخ��ش‪ ،‬تس��هیل تجارت و‬ ‫پیگی��ری بهب��ود تجارت فرامرزی اس��ت که اگ��ر واح��د تولیدکنن��ده س��رمایه نداش��ته‬ ‫باش��د برای خری��د و «پرداخ��ت ورودی» از‬ ‫متاثر از ‪ 3‬عامل مهم می‌باشد‪:‬‬ ‫«تضام��ن بیم��ه‌ای» اس��تفاده می‌کن��د و‬ ‫‪ -1‬اسناد ‪ -2‬زمان و ‪ -3‬هزینه‬ ‫ای��ن ‪ 3‬عامل باعث می‌ش��ود رتب��ه کاری وقتی صادرات انجام ش��د صادرکننده اسناد‬ ‫ص فضای کس��ب‌وکار خودش را به گمرک تحویل می‌دهد و مجدد‬ ‫ه��ر کش��ور در ش��اخ ‌‬ ‫سنجیده ش��ود که متاسفانه جایگاه مناسبی ب��رای بیمه‌نامه ورود یا صدور کاال اس��ناد را‬ ‫در این ش��اخص نداریم و در دهه اخیر سال آزادس��ازی می‌کند‪ .‬این زمان وقتی طوالنی‬ ‫به سال کاهش داشته است‪ .‬در همین باره در ‌شود‪ ،‬سرمایه‌گذاری متضرر می‌شود‪.‬‬ ‫بی‌توجهی به ضایعات تولید یا بس��ته‌بندی‬ ‫چارچوب سیاست خروج از رکود در «شاخص‬ ‫کس��ب‌وکار و تج��ارت فرام��رزی»‪ ،‬وزیر در ازجمله مش��کالتی است که در دست بررسی‬ ‫دس��تورالعملی تاکید کرد ک��ه در یک دوره اس��ت‪ .‬در فرآوری آرد گندم‪ ،‬س��بوس قابل‬ ‫‪4‬ساله رتبه تجارت فرامرزی را افزایش دهیم‪ .‬صادرات نیس��ت ام��ا باید ب��رای کل واردات‬ ‫یک��ی دیگ��ر از موضوعات ک��ه مربوط به صددرص��د تضمین بگذارد‪ .‬اگ��ر صادرکننده‬ ‫خدمات ای��ن دفتر می‌باش��د «عبور موقت» ‪100‬تن کاال وارد کرده است باید برای همان‬ ‫اس��ت‪ .‬در قانون پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬به‌منظور ‪ 100‬تن اس��ناد ضمانتی ببرد‪ ،‬در حالی‌که با‬ ‫روان‌س��ازی تج��ارت و اس��تفاده از ظرفیت کسر ضایعات ‪85‬درصد کاال صادر می‌کند اما‬ ‫حداکث��ری‪ ،‬اقدامات الزم را ب��ه عمل آوریم آن ‪15‬درصد وثیقه آزاد نمی‌شود‪ .‬ما پیشنهاد‬ ‫به‌همین منظور جلس��اتی ب��ا اداره گمرک و دادی��م که اگر مق��ررات این ام��ر را بپذیرد‪،‬‬ ‫س��ازمان‌های مربوطه داش��تیم‪ .‬ازجمله حل صادرکنن��ده یا بنگاه تولی��دی‪ ،‬بتواند دوباره‬ ‫معض��ل بیمه‌نام��ه‪« ،‬کاالی مج��از»‪ ،‬کاالی ورود موقت بکند و ‪ 15‬درصدش آزاد بشود‪.‬‬ ‫«مجاز مشروط» بحث حقوق «ورودی کاال» € €مشکل شما در ترانزیت‌ها چیست؟‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم باید ایجاد شود مثل‬ ‫و «ضمانتی» که باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫خطوط ریلی از چابهار تا مش��هد‪ .‬یکی دیگر‬ ‫€ €عبور موقت یعنی چه؟‬ ‫عب��ور موق��ت درب��اره مواداولیه‌ای اس��ت از اهداف مهم ما فرآیند صدور و واردات کاال‬ ‫ک��ه برای ایج��اد ارزش‌افزوده از کش��ورهای است که باید الکترونیکی شود تا بدین‌وسیله‬ ‫هم‌م��رز وارد و پس از ورود به ایران‪ ،‬توس��ط هزینه‌ها کاهش یابد و کش��ورهای آس��یای‬ ‫تولیدکنن��ده ی��ا صادرکنن��ده آم��اده صدور میان��ه که دارای بازار خوبی برای ما هس��تند‬ ‫از کشور ما بیشتر عبور کنند و کاالهای خود‬ ‫را مثل گندم‪ ،‬ش��مش‪ ،‬آلومینی��وم و‪ ...‬را به‬ ‫کشورهای اروپایی یا خلیج‌فارس برسانند‪.‬‬ ‫€ €سهم ترانزیتی کاال از خاک ایران‬ ‫ساالنه چه مقدار است؟‬ ‫در سال ‪ 1392‬به مقدار تقریبی ‪ 12‬میلیون‬ ‫تن کاالی ترانزیتی داشتیم که سهم جاده‌ای‬ ‫‪ 96‬درصد و س��هم ریلی ‪4‬درصد بود که ‪81‬‬ ‫درصد آن به سوی مرزهای عراق‪ ،‬بندرعباس‪،‬‬ ‫بازرگان و سرخس بود‪.‬‬ ‫€ €گروه بانک و بیمه صادرکننده را‬ ‫چگونه حمایت می‌کند؟‬ ‫از گروه‌های فعال ما گروه بانک و بیمه است‬ ‫که موضوع تامین مالی و پوش��ش بیمه‌ای را‬ ‫دنب��ال می‌کند‪ .‬یکی از ای��ن تامین‌کنندگان‬ ‫مه��م «بانک توس��عه صادرات ایران» اس��ت‬ ‫ک��ه در حال حاضر با کمبود س��رمایه مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ورای عالی ص��ادرات تصویب کرد‬ ‫که س��رمایه بانک توس��عه ص��ادرات افزایش‬ ‫پیدا کند تا بتواند مشتریان خودش را تامین‬ ‫کند‪ ،‬باوجود اینکه توس��عه صادرات افزایش‬ ‫داش��ته اما س��رمایه بانک توس��عه صادرات‬ ‫افزایش پیدا نکرده است تقریبا برای هر دالر‬ ‫‪ 4‬سنت تس��هیالت می‌دهیم که این نسبت‬ ‫معقولی نیس��ت‪ .‬صندوق ضمان��ت صادرات‬ ‫در کش��ورهای دیگر هم اب��زاری برای کمک‬ ‫و ایج��اد اطمینان به صادرکننده اس��ت‪ .‬در‬ ‫کش��ورهای مختل��ف صادرکنن��ده پوش��ش‬ ‫ضمانتی دارد تا با این پوشش بیمه‌ای بتواند‬ ‫تس��هیالت بگیرد و حضور ب��ا اقتدارتری در‬ ‫بازار جهانی داشته باشد‪ .‬بنابراین ما هم باید‬ ‫افزایش س��رمایه صندوق خود را دنبال کنیم‬ ‫که س��رمایه صندوق متناسب با پوشش‌های‬ ‫ک بشود‪.‬‬ ‫ریس ‌‬ ‫موضوع بعدی بسته‌هایی است که صندوق‬ ‫پوشش‌های ریسک برای صادرکننده به وجود‬ ‫می‌آورد‪ .‬صن��دوق کارمزدی بین ‪ 0/5‬تا ‪1/5‬‬ ‫درص��د از صادرکننده می‌گی��رد و بعد اعتبار‬ ‫مش��تری را شناس��ایی می‌کند که آیا دارای‬ ‫برند یا اعتبار اس��ت؟ بع��د که صندوق درجه‬ ‫آن کش��ور و درجه ریسک‌پذیری را مشخص‬ ‫کرد‪ ،‬صدور کاال را تایید می‌کند‪.‬‬ ‫€ €االن چقدر پوشش می‌دهید؟‬ ‫متاس��فانه س��رمایه صندوق بسیار محدود‬ ‫اس��ت‪ ،‬این پول را دولت به صندوق می‌دهد س��ند است‪ .‬به همین دلیل سعی داریم که با‬ ‫ن راهداری‪ ،‬بنادر و‬ ‫وظیفه‌اش ایجاد اطمینان بر پوش��ش ریسک هماهنگی گمرک‪ ،‬سازما ‌‬ ‫دریانوردی‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ...‬هماهنگی کنیم تا‬ ‫صادرکننده است‪.‬‬ ‫€ €نقش بانک توسعه صادرات چیست؟ زم��ان ترخیص کاال کاهش یابد و خودبه‌خود‬ ‫بانک توسعه صادرات هم یک حمایت‌کننده هزینه‌ه��ا هم پایین بیاید و در کل ش��اخص‬ ‫دولتی اس��ت که ارائه‌کننده خدمات مالی به فضای کس��ب‌وکار هم کم می‌ش��ود‪ ،‬در حال‬ ‫صادرکنن��ده اس��ت‪90 ،‬درصد از تس��هیالت حاض��ر ب��رای ص��ادرات هزینه ه��ر کانتینر‬ ‫که به صادرکننده داده می‌ش��ود توسط بانک ‪20‬فوتی ‪ 1470‬دالر و ب��رای واردات ‪2100‬‬ ‫توس��عه صادرات اس��ت که بانک تخصصی و دالر پرداخت می‌ش��ود‪ .‬هر چه تعداد سندها‬ ‫ویژه صادرات است‪.‬‬ ‫کمت��ر ش��ود هزینه‌ها ه��م کمتر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫€ €بیشترین صادرات ما توسط‬ ‫ب��رای کاه��ش زم��ان‪ ،‬ایجاد «دفتر توس��عه‬ ‫کدام‌یک از وسایل حمل‌ونقل است؟‬ ‫تج��ارت الکترونیک» را دنب��ال می‌کنیم که‬ ‫ح��دود‬ ‫عموم��ا‬ ‫به آن «پنجره واحدهای‬ ‫‪90‬درصد ت��ا ‪ 95‬درصد‬ ‫تج��اری» می‌گوییم و به‬ ‫در حال حاضر برای‬ ‫از حمل‌‌ونق��ل واردات و‬ ‫جای اینکه دس��تگاه‌های‬ ‫صادرات هزینه هر‬ ‫صادرات توس��ط ناوگان‬ ‫مختل��ف واردکنن��ده به‬ ‫دریای��ی اس��ت؛ چرا که کانتینر ‪20‬فوتی ‪1470‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده حمل دالر و برای واردات ‪ 2100‬مع��دن‪ ،‬گم��رک‪ ،‬بن��در‬ ‫و‪ ...‬مراجع��ه کنن��د فقط‬ ‫دریایی نس��بت به حمل دالر پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گم��رک و آن ه��م‬ ‫زمین��ی و حمل هوایی و هر چه تعداد سندها کمتر‬ ‫ریل��ی‪ ،‬پایین‌تر و مقرون‬ ‫بای��د از راه دور مراجع��ه‬ ‫شود هزینه‌ها هم کمتر‬ ‫به‌صرفه‌تر است‪.‬‬ ‫کنن��د‪ .‬یعنی صادرکننده‬ ‫می‌شود‪ .‬برای کاهش‬ ‫حمل‌ونق��ل دریایی در‬ ‫و واردکنن��ده از طری��ق‬ ‫دوران تحری��م توس��ط زمان‪ ،‬ایجاد «دفتر توسعه مج��ازی کارهایش انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬این سیستم قرار‬ ‫بیمه‌ه��ای بین‌الملل��ی تجارت الکترونیک» را‬ ‫تضمین نمی‌شد شما چه‬ ‫اس��ت با عنوان سیس��تم‬ ‫دنبال می‌کنیم‬ ‫کاری می‌توانستید برای‬ ‫یکپارچ��ه الکترونیکی تا‬ ‫صادرکننده بکنید‪.‬‬ ‫آخر سال راه‌‌اندازی شود‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی در منطقه ک��ه زمان ب��ه نحو چش��مگیری کاهش پیدا‬ ‫جزو یکی از ش��رکت‌های کش��تیرانی موفق می‌کند‪ .‬کشورهای همسایه ما امارات‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬قبل از تحریم‌ها خطوط ناوگانی حوزه ‪ CIS‬از این ابزارها اس��تفاده کردند‪ ،‬تا‬ ‫دریایی ایران فعالیت زیادی داشت که ایجاد موفق شدند‪.‬‬ ‫درآم��د ارزی ه��م می‌ک��رد‪ .‬ام��ا تحریم‌ها و‬ ‫برای مثال گرجس��تان ش��بیه ما ب��ود اما‬ ‫محدودیت‌هایی که ایجاد ش��د بیمه‌نامه‌ها را اکنون رتبه‌اش زیر ‪ 10‬است یا کشور امارات‬ ‫ش��رکت بیمه معلم انجام داد و کشتیرانی با در ح��ال حاضر رتب��ه‌اش ‪ ،4‬عمان ‪ ،47‬قطر‬ ‫همه مشکالت توانس��ت به فعالیت‌های خود ‪ ،67‬عربستان ‪ 69‬و بحرین ‪ ... 81‬است‪.‬‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫€ €در تخلیه و بارگیری مشکل‬ ‫وجود ندارد؟‬ ‫€ €شاخص تجارت فرامرزی چیست؟‬ ‫ما امکانات تخلیه و بارگیری مناسب نداریم‪.‬‬ ‫یکی از شاخص‌هایی که توسط سازمان‌های‬ ‫بین‌‌المللی انجام می‌شود شاخص رقابت‌‌پذیری در کشور ما هنوز زیرساخت و امکانات بندری‬ ‫انجام نش��ده اما در کشور امارات در ترمینال‬ ‫جبل‌علی از یک کش��تی‪ ،‬همزمان ‪ 3‬کانتینر‬ ‫تخلیه و ‪ 3‬کانتینر بارگیری می‌‌شود‪ .‬در بندر‬ ‫ش��هید رجایی که بهترین بندر ما ست فقط‬ ‫ی��ک کانتینر از کش��تی تخلیه ی��ا بارگیری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مش��کل دیگ��ر ما نس��بت به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬ن��اوگان زمین��ی اس��ت‪ .‬ن��اوگان‬ ‫زمینی عمرش باالس��ت و فرس��وده ش��ده‪،‬‬ ‫بنابرای��ن هزینه تجارت افزای��ش می‌یابد در‬ ‫حالی‌ک��ه کامیون‌ه��ای حمل‌ونق��ل منطقه‪،‬‬ ‫جزو کامیون‌های به روز دنیا هستند و نسبت‬ ‫در فضای کس��ب‌وکار اس��ت که توسط بانک سوخت آنها ‪ 1‬به ‪ 3‬است که امیدواریم توسط‬ ‫جهانی همه ساله اندازه‌گیری می‌شود‪ .‬فضای دولت و بخش خصوصی این ناوگان بازسازی‬ ‫کسب‌وکار شامل ‪ 10‬زیر شاخص است‪ .‬یکی و نوسازی شود‪.‬‬ ‫از آنها ش��اخص «تجارت فرامرزی» است که € €باالخره با تمام توضیحاتی که دادید‪،‬‬ ‫ص جهانی‬ ‫در آن شاخص تجارت خارجی همه کشورها بفرمائید رتبه ما در شاخ ‌‬ ‫اندازه‌گیری می‌شود که ‪ 3‬عامل؛ زمان‪ ،‬اسناد چقدر است؟‬ ‫در سال ‪ 2014‬رتبه ما ‪ 154‬از ‪ 186‬کشور‬ ‫و هزینه‌ه��ا نقش مهمی دارن��د‪ .‬یعنی مقدار‬ ‫زمانی که ی��ک صادرکننده کاالیی را از بندر است که اصال خوب نیست اما برنامه‌ای آقای‬ ‫تا عملیات ترخیص‪ ،‬ارزیابی‪ ،‬بارگیری و حمل وزیر دارند که امیدوارم که در پایان این دولت‬ ‫انجام می‌دهد که در حال حاضر برای واردات از ‪ 154‬به شاخص ‪ 105‬برسیم‪.‬‬ ‫جن��اب محم��دی حس��ینی ه��ر چن��د‬ ‫زمان ما ‪ 37‬روز و برای صادرات ‪25‬روز است‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی ما پایان دلگرم‌کننده‌ای نداش��ت‬ ‫€ €تعداد اسناد برای ترخیص کاال‬ ‫اما امیدوارم تا پایان سال شاخص ما در رتبه‬ ‫چقدر است؟‬ ‫از ‪ 10‬تا ‪ 19‬سند است‪ ،‬در حالی‌که شاخص جهان��ی ارتقا یابد و گفت‌وگ��وی بعدی ما با‬ ‫بان��ک جهانی برای کااله��ا به‌طور خاص ‪ 10‬آماری امیدوارکننده همراه باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکالت صادرات‪،‬‬ ‫از سنتی تا سیاسی‬ ‫ایرج ندیمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫صادرات معرف تولید داخلی است و هرچه تولید‬ ‫در کشور بیش��تر‪ ،‬مطلوب‌تر و کیفی‌تر باشد بدون‬ ‫شک یک گام به توسعه صادرات نزدیک‌تر شده‌‌ایم‪.‬‬ ‫مش��کالت در حوزه توس��عه ص��ادرات را می‌توان‬ ‫ب��ه ‪ 2‬بخش تقس��یم ک��رد‪ .‬بخش اول مش��کالتی‬ ‫را دربرمی‌گی��رد که می‌توانیم نام س��نتی را بر آن‬ ‫بگذاریم‪ .‬این مش��کالت به م��واردی ازجمله تامین‬ ‫م��واد‪ ،‬برخ��ورداری از س��طح تخص��ص و تعهدات‬ ‫تولیدی اش��اره دارد‪ .‬بس��یاری از این مشکالت در‬ ‫متن اجرا بروز می‌کند و در زمینه سیاست‌گذاری و‬ ‫قوانین دچار مشکل نیستند‪ .‬مثال قانون حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬قانون کنترل و پایش استاندارد کاال‪،‬‬ ‫قانون مربوط به قرنطینه در پایانه‌های صادراتی و‪. ...‬‬ ‫این مشکالت از دیرباز وجود داشته است‪ .‬کیفیت‬ ‫برخی محصوالت تولیدی ما در س��طحی است که‬ ‫ام��کان صادرات ب��رای آن وجود ن��دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫در زمینه برندسازی بس��یار ضعیف عمل کرده‌‌ایم‪.‬‬ ‫مش��کالت دیگری نیز در صنعت بسته‌بندی داریم‬ ‫و مش��ارکت نداش��تن در بازاره��ای بین‌الملل��ی و‬ ‫نداشتن بازار هدف‪ ،‬همچنین نداشتن رابطه تجاری‬ ‫با برخی بازارها ما را دچار مش��کل کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر صادرات کش��ور ما یا به نفت اختصاص‬ ‫دارد و یا به کاالهای وابس��ته به نفت‪ ،‬پتروشیمی و‬ ‫م��واد معدنی خام‪ .‬که همین خام صادر کردن مواد‬ ‫بر خالف فلس��فه صادرات اس��ت‪ .‬صادرات از این‌رو‬ ‫مورد توجه قرار دارد که محرک اش��تغال اس��ت و‬ ‫تولید اشتغال می‌کند‪ .‬به این ترتیب با صادر کردن‬ ‫این مواد به صورت خام فرصت ایجاد اشتغال برای‬ ‫آن بخش را از دست می‌دهیم‪ .‬در یک نگاه‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات میس��ر نمی‌ش��ود‪ ،‬مگر اینک��ه از اقتصاد‬ ‫تک‌محصول��ی رهای��ی پیدا کنیم‪ ،‬چراک��ه با ایجاد‬ ‫تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مس��تمر س��هم‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی از درآمد مذک��ور‪ ،‬نه‌تنها موضع‬ ‫کش��ور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود‬ ‫بلکه باعث آسیب‌پذیری در افزایش یا کاهش قیمت‬ ‫نفت می‌ش��ود‪ .‬اما بخش دوم مشکالتی است که به‬ ‫سیاست بازمی‌گردد و در وضعیت اشتغال در کشور‬ ‫ما و به‌دنبال آن بر صادرات تاثیرگذار اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫حرف تحریم زده می‌شود دیگر مشکل ما به شخص‬ ‫یا جریان وابس��ته نیس��ت‪ .‬تحریم‌ها وجود دارند و‬ ‫وجود آن مشکالتی به بار آورده است‪ ،‬اما در داخل‬ ‫کش��ور می‌توان نوآوری و بازنگری در پروسه تولید‬ ‫را مدنظ��ر قرار داد‪ .‬موض��وع اخالقیات در صادرات‬ ‫نیز باید مدنظ��ر قرار گیرد‪ .‬امروز ش��اهدیم برخی‬ ‫از صادر‌کنندگان به ش��یوه‌ای به ای��ن امر مبادرت‬ ‫می‌ورزند که گویی قرار اس��ت فق��ط برای یک بار‬ ‫کاال را صادر کنند و تنها به فکر سود خود هستند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در صادرات باید طوری کاال‬ ‫را صادر کرد که برای یک بار صادرکننده نباش��یم‪.‬‬ ‫چنین تفکری نام و اعتبار کشور و نام آن برند را در‬ ‫معرض خطر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم صادقانه به واکاوی مس��ئله بپردازیم‬ ‫باید بگوییم اخیرا بازارهای عراق و افغانس��تان را به‬ ‫دس��ت آورده بودیم و بخش��ی از بازار روسیه را به‬ ‫دلی��ل تحریم‌های��ی که بر علیه آنها بود در دس��ت‬ ‫گرفت��ه بودیم اما باز هم مش��کالتی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫عراق وجود تروریس��ت‌های داعش��ی بازار را ناامن‬ ‫ک��رده و آزادی عمل برای صادرات مانند گذش��ته‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬در روس��یه نی��ز با مش��کلی مواجه‬ ‫هس��تیم‪ .‬صنعت ما غربی اس��ت و با صنعت روس‬ ‫سازگار نیست‪.‬‬ ‫برای رسیدن به اهداف کشور در صادرات غیرنفتی‬ ‫با بررس��ی و کنکاش دقی��ق فرصت‌ها و تهدیدهای‬ ‫پی��ش روی اقتصاد ایران به‌وی��ژه در حوزه جهانی‬ ‫ش��دن باید برای رف��ع محدودیت‌ه��ا و ضعف‌های‬ ‫موجود در زیرساخت‌های اقتصادی کشور پرداخت‬ ‫که مرتبط با صادرات است‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ر اینکه ب��ا مش��وق‌های صادراتی در‬ ‫کش��ورمی‌توان موجبات حمای��ت از تولید را فراهم‬ ‫کرد‪ ،‬چرا که نقش مهمی را در توسعه صادرات ایفا‬ ‫می‌کنند‪ .‬این انکارناپذیر اس��ت که تشویق همیشه‬ ‫به بهبود فرآیندها کمک می‌کند و فرآیند تولید نیز‬ ‫از همین قانون پیروی می‌کند‪ .‬مشوق‌های صادراتی‬ ‫عالوه بر بعد روان��ی از بعد مادی نیز دارای اهمیت‬ ‫فراوانی اس��ت‪ .‬م��ا باید مش��وق‌ها را حفظ کنیم و‬ ‫برابری‌های صادراتی را افزایش دهیم و برای این‌کار‬ ‫نیاز به ت��راز اقتصادی داریم‪ .‬اگ��ر برابر صادراتی و‬ ‫وارداتی نداشته باشیم به سمت اقتصاد پویا حرکت‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬بنابراین مش��وق‌های صادراتی اگر با‬ ‫هدف کمک به صادر‌کننده و حمایت از تولید باشد‬ ‫بسیار مطلوب است‪ ،‬اما در رابطه با این مشوق‌ها باید‬ ‫توجه داش��ت تا برخی رفتارهای نادرست اقتصادی‬ ‫در رابطه با این موضوع صورت نگیرد‪ .‬در کش��ور ما‬ ‫مشوق‌ها به صورت ارزی و ریالی است‪ .‬بعضی‌ها به‬ ‫نوعی حمایت از تولید را به کمک این جوایز پوشش‬ ‫می‌دهیم‪ .‬ولی این تش��ویق را به‌ص��ورت کاالیی یا‬ ‫روش‌های دیگ��ر انجام داده و ضروری نیس��ت که‬ ‫حتما به صورت ارزی یا ریالی باشد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 8‬شهریور ‪ 3 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 30 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪88105304‬‬ ‫الو وزیر‬ ‫برخ��ی از معدن��کاران معتقدن��د ب��رای اکتش��اف‬ ‫محدوده‌ه��ا ب��ا مش��کالت و محدودیت‌هایی ازس��وی‬ ‫س��ازمان منابع طبیعی و س��ازمان محیط‌زیست روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وند که فعالیت آنها را تح��ت تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬به‬ ‫ط��وری که در برخی موارد یک س��رمایه‌‌گذار برای ورود‬ ‫به یک فعالیت معدنی س��رمایه‌کالن��ی را صرف می‌کند‬ ‫ام��ا با ممنوعیت یکی از س��ازمان‌های مذک��ور مواجه و‬ ‫نهایتا ب��ا خروج از آن محدوده معدنی متضرر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای جلوگیری از فعالیت‬ ‫هم‌راستای سازمان‌ها و به نوعی اعمال محدودیت‌ها چه‬ ‫رویکردی خواهد داش��ت؟ آیا محدودیت این سازمان‌ها‬ ‫مانع برنامه‌های دولت مبتنی بر گسترش سرمایه‌گذاری‬ ‫در معدن نیست؟‬ ‫یکی از انتقادهای مطرح ش��ده به بسته رکود تورمی‪،‬‬ ‫کلی بودن مباحث آن است به‌طوری که مشکالت بخش‬ ‫تولید به‌طور عمومی مطرح شده و زمانی که وارد جزئیات‬ ‫می‌ش��ویم هیچ راه��کاری در این خصوص دیده نش��ده‬ ‫است‪ .‬پاسخ وزیر به این انتقاد چیست؟‬ ‫در بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت توجه خاصی‬ ‫به تولیدات پتروشیمی‌ها و صادرات آنها داشته است‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت نوعی خام فروشی س��رمایه داخلی است و در‬ ‫عین حال ملاحظات زیست‌محیطی را نیز در نظر نگرفته‬ ‫است چراکه براس��اس گزارش اتاق بازرگانی ایران برای‬ ‫تولی��د ‪660‬هزارتن اوره و ‪370‬هزارتن آمونیاک به ‪850‬‬ ‫میلی��ون‌مترمکعب گاز طبیعی و ‪30‬هزار مترمکعب آب‬ ‫نیاز است‪ .‬این درحالی است که ما درحال حاضر با بحران‬ ‫آب مواجهیم‪ .‬این اصرار بر ت��داوم فعالیت‌های غیرمولد‬ ‫اقتصادی با چه منطقی صورت می‌گیرد؟‬ ‫آق��ای وزی��ر‪ ،‬با توجه ب��ه تدابیر اتخاذ ش��ده مبنی‌بر‬ ‫خروج سایت نمایش��گاهی تهران به بیرون از شهر‪ ،‬شما‬ ‫چه زمانی را برای خروج صنعت نمایش��گاهی از پایتخت‬ ‫مناسب می‌دانید؟‬ ‫جناب آقای عباس پوریانی‬ ‫انتص��اب شایس��ته جنابعال��ی را به‌عن��وان ریی��س‬ ‫دادگاه‌های عمومی و انقالب تهران تبریک عرض می‌نمایم‪.‬‬ ‫مدیرمسئول روزنامه گسترش‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ژانری که باعث تولید چند تکنولوژی شد‬ ‫یک مترجم و نویسنده گفت‪ :‬داستان‌های علمی ‪ -‬تخیلی‬ ‫دست‌کم سبب پیدایش ‪ 5‬تکنولوژی شده‌اند ولی در ایران‬ ‫این ژانر ادبی همچنان در حاشیه است‪.‬‬ ‫کم��ال بهروزکیا با تاکی��د بر اینکه نویس��ندگان ایرانی‬ ‫در خل��ق آث��ار علمی – تخیل��ی ناموفق‌ان��د در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬لیزر با الهام از «جن��گ دنیاها» اثر‬ ‫«هربرت ج��ورج ولز»‪ ،‬ماهواره‌ه��ای مخابراتی با موقعیت‬ ‫ثابت نس��بت به زمین و پیامد آن ارتباطات راه دور‪ ،‬تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنت پرسرعت‬ ‫با الهام از «اودیسه فضایی» اثر «آرتور سی کالرک»‪ ،‬تبلت‬ ‫با الهام از ایده «کالرک» در داس��تان «اودیس��ه فضایی»‪،‬‬ ‫کارت‌ه��ای اعتباری با اله��ام از ای��ده «ادوارد بالمی» در‬ ‫داس��تان ‪ Looking Backward‬و تلفن‌ه��ای هم��راه‬ ‫هوش��مند با الهام از ابزارهای ارتباطی داستان «پیشتازان‬ ‫فضا» اثر «یوجین رادنبری» تولید شده‌اند اما در ایران این‬ ‫ژانر ادبی در حاش��یه است‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬به عقیده من‬ ‫غیر از گرفتاری‌هایی که نش��ر ما دارد‪ ،‬مهم‌ترین دلیل این‬ ‫ناکامی این اس��ت که رقابت در این عرصه با نویسندگانی‬ ‫مانن��د ژول ورن‪ ،‬هرب��رت جورج ولز‪ ،‬آرتور س��ی کالرک‪،‬‬ ‫ایزاک آس��یموف‪ ،‬یوجین رادنبری و دیگر غول‌های علمی‬ ‫– تخیلی‌نویس بس��یار دشوار اس��ت؛ زیرا نویسنده‌ای که‬ ‫می‌خواهد داستانی علمی ‪ -‬تخیلی خلق کند‪ ،‬دیگر از حوزه‬ ‫ادبی��ات ملی و بومی خارج می‌ش��ود و از همان ابتدای کار‬ ‫به دلیل عناصر علمی ‪ -‬تخیلی داستان‪ ،‬اثری جهانی خلق‬ ‫می‌کند که مهم‌ترین ویژگی آن پیشروی و پشت‌سر نهادن‬ ‫مرزهای دانش و تخیل است که به دانشی وسیع و گسترده‬ ‫یک بازیگر قدیمی درگذشت‬ ‫«حسن رضیانی» بازیگر پیشکسوت تئاتر و‬ ‫سینما پس از ‪ 70‬روز بستری در بیمارستان به‬ ‫علت ایس��ت قلبی از دنیا رف��ت‪ .‬او را همگان با‬ ‫نقش «عین‌اهلل باقرزاده» در فیلم‌های «صمد»‬ ‫می‌شناسند‪.‬‬ ‫خاطره رضیان��ی دختر ای��ن بازیگر قدیمی‬ ‫و تخیلی به وسعت جهان هستی نیاز دارد که کمتر کسی‬ ‫ممکن اس��ت از چنین دانش و تخیلی برخوردار باشد‪ .‬این‬ ‫عضو انجمن نویس��ندگان ک��ودک و نوجوان گفت‪ :‬ادبیات‬ ‫علم��ی ‪ -‬تخیلی در میان ژانره��ای ادبی از جایگاه خاصی‬ ‫در میان کودکان‪ ،‬نوجوانان و حتی بزرگس��االن برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬ادبیات علمی ‪ -‬تخیلی ادبیاتی اس��ت که در خلق‬ ‫آن‪ ،‬خیال‌پروری علمی اساس آفرینش ادبی قرار می‌گیرد؛‬ ‫به همین دلیل هم س��رگرم‌کننده اس��ت و هم سبب رشد‬ ‫تخیل مخاطب می‌شود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬سفر به سرزمین‌های‬ ‫ناشناخته فضایی و ارتباط با تمدن‌های فرازمینی‪ ،‬مسافرت‬ ‫به س��یاه‌چاله‌ها‪ ،‬س��فر موجودات فضایی به زمین‪ ،‬کشف‬ ‫پدیده‌ه��ای فیزیک��ی و ماورایی‪ ،‬ش��رح دنیاه��ای موازی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از روبات‌های بسیار پیش��رفته هوشمند‪ ،‬گذر از‬ ‫زمان‪ ،‬توصیف فناوری‌ها و پدیده‌های علمی که انسان هنوز‬ ‫قادر به درک و س��اخت آن نیس��ت و موضوع‌های خیالی‬ ‫در گفت‌وگو با ایس��نا با تایید خبر درگذش��ت‬ ‫پ��درش گف��ت‪ :‬پ��در از ‪ 30‬خرداد ب��ه دلیل‬ ‫عفون��ت ری��وی در آی‌س��ی‌یو بیمارس��تان‬ ‫تهرانپ��ارس بس��تری بود و س��رانجام به دلیل‬ ‫ایس��ت قلب��ی س��اعت ‪ 4‬صب��ح پنجش��نبه‬ ‫‪ 6‬شهریور فوت شد‪ .‬وی همچنین درباره زمان‬ ‫تشییع پیکر مرحوم رضیانی بیان کرد‪ :‬تصورمان‬ ‫جناب آقای عباس پوریانی‬ ‫انتصاب مسرت بخش شما برادر مومن و متعهد در منصب رئیس دادگاه های‬ ‫عمومی و انقالب تهران را تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از‬ ‫خداوند متعال مسالت می نمائیم‬ ‫مهندس عبدالجلیل آخوندزاده و برادران‪ -‬کارخانه پنبه دژ آق قال‬ ‫جناب آقای عباس پوریانی‬ ‫رئیس دادگاه های عمومی و انقالب تهران‬ ‫بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی را به عنوان رئیس دادگاه های عمومی و انقالب‬ ‫تهران تبریک عرض نموده و از حمایت های بی دریغ شما به‌عنوان دبیر کمیته حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری قوه قضاییه استان گلستان تشکرو قدردانی ویژه مینمائیم ‪.‬‬ ‫دیگ��ری که گاه آینده بش��ر را پیش‌بین��ی می‌کنند‪ ،‬همه‬ ‫درون‌مایه داس��تان‌های علمی ‪ -‬تخیلی هستند‪ .‬بهروزکیا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬داس��تان‌های علمی ‪ -‬تخیلی با داس��تان‌های‬ ‫«ژول ورن» مانند «س��فر به ماه» و «بیس��ت‌هزار فرسنگ‬ ‫زیر دریا» شروع ش��د‪ .‬از آن به بعد بسیاری از نویسندگان‬ ‫مانند «آرتور س��ی کالرک» با رمان‌های «اودیسه فضایی»‬ ‫و «چش��مه‌های بهشت»‪« ،‬ایزاک آس��یموف» با رمان‌های‬ ‫«امپراتوری کهکش��انی» و «غاره��ای پوالدی» و «یوجین‬ ‫رادنبری» با داس��تان‌های «پیش��تازان فضا» این ژانر ادبی‬ ‫را پ��ی گرفتند‪ .‬در ایران هم داس��تان‌های علمی‪-‬تخیلی با‬ ‫ترجمه داستان‌های «ژول‌ورن» شروع شد‪.‬‬ ‫این نویسنده افزود‪ :‬با وجود این‪ ،‬زمینه پیدایش این‌گونه‬ ‫داس��تان‌ها از گذش��ته در اس��طوره‌ها و افس��انه‌ها‪ ،‬حتی‬ ‫داستان‌های مذهبی وجود داشته است؛ برای مثال داستان‬ ‫«ایکاروس» در اس��اطیر یونان باس��تان داستانی علمی ‪-‬‬ ‫تخیلی است‪ ،‬زیرا «ددالوس» مخترع دربار «مینوس شاه»‬ ‫وقتی توس��ط او با پس��رش «ایکاروس» به زندان هزارتو یا‬ ‫البیرن��ت می‌افتد‪ ،‬برای رهای��ی از آن پرهای پرندگان را با‬ ‫موم به هم می‌بندد و ‪ 2‬بال برای خود و ‪ 2‬بال برای پسرش‬ ‫درست می‌کند و به این ترتیب از البیرنت به کمک فناوری‬ ‫و پرواز می‌گریزند‪ .‬داستان «قالیچه حضرت سلیمان» هم‬ ‫داستانی علمی ‪ -‬تخیلی است؛ زیرا قالیچه پرنده هم توان‬ ‫غلبه بر نیروی جاذبه زمین را دارد و هم دارای نیرویی است‬ ‫که می‌تواند در هوا پرواز و حرکت کند؛ به طوری که هنوز‬ ‫هم در عصر داستان‌های علمی ‪ -‬تخیلی بسیار خیال‌انگیز‬ ‫و الهام‌بخش به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫این است که پدر باید در قطعه هنرمندان دفن‬ ‫شود اما متاسفانه از آنجا که به تعطیالت برخورد‬ ‫کردیم و دفن شدن در آنجا به طی کردن مراحل‬ ‫اداری نیاز دارد هنوز نمی‌توانیم زمان مشخصی‬ ‫را برای تشییع پدر درنظر بگیریم‪ .‬رضیانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬قطعه هنرمندان به دلیل اینکه با کمبود فضا‬ ‫مواجه است برای دفن پیشکسوتان و هنرمندان‬ ‫ناصر نجاریون‬ ‫کارشناس کاردرمانی‬ ‫زمان آن رسیده است که به تبعیض گسترده‌ای‬ ‫که علیه افراد دچار معلولیت اعمال می‌شود‪ ،‬پایان‬ ‫دهیم‪ .‬هرگاه سخن از اشتغال افراد دچار معلولیت‬ ‫به میان می‌آید‪ ،‬بسیاری از صاحبان کار و سرمایه‬ ‫و مدی��ران و دولتم��ردان‪ ،‬این پرس��ش را مطرح‬ ‫می‌کنن��د که تا «هنگامی‌که افراد س��الم بیکارند‪،‬‬ ‫چرا باید در فکر اش��تغال معلوالن باش��یم؟» و به‬ ‫این مهم توجه نمی‌کنند که آنچه که حق اشتغال‬ ‫را ب��رای انس��ان‌ها ایجاد می‌کند‪ ،‬ن��ه ویژگی‌های‬ ‫جس��می و مهارت‌های حرکتی آنه��ا‪ ،‬که ماهیت‬ ‫وجودی انسان‌هاست که دولت‌ها را مکلف می‌کند‬ ‫برای این ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها برنامه‌ریزی‬ ‫و چاره‌اندیشی کنند‪. ...‬‬ ‫هر چن��د در س��ال‌های اخیر قوانی��ن حمایتی‬ ‫خوبی در حوزه اش��تغال افراد دچ��ار معلولیت به‬ ‫تصویب رس��ید اما گذش��ت زمان ثاب��ت کرد که‬ ‫هیچ‌یک از این قوانین رهگش��ا و کارآمد نیست و‬ ‫شاید زمان آن فرا رسیده است که به این تبعیض‬ ‫گس��ترده‌ای که علیه افراد دچ��ار معلولیت اعمال‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬پای��ان دهیم و اجازه دهی��م همه افراد‬ ‫از امکان��ات و فرصت‌های برابر برخوردار ش��وند تا‬ ‫بتوانیم دست در دست هم‪ ،‬ایران فردا را آن گونه‬ ‫که باید بسازیم‪.‬‬ ‫دراین قطعه سخت‌گیری می‌کنند و می‌گویند‬ ‫فق��ط هنرمندان��ی که نامش��ان در سیس��تم‬ ‫خانه سینما و هنرمندان باشد می‌توانند در این‬ ‫قطعه به خاک سپرده شوند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پدر حدود ‪ 3 ،2‬سال دچار بیماری آلزایمر بود‪،‬‬ ‫به همین دلی��ل در این مدت از کارهای هنری‬ ‫دور بود و کارت‌ه��ای عضویت خود را در خانه‬ ‫سینما‪ ،‬انجمن صنفی بازیگران و ‪ ...‬تمدید نکرده‬ ‫بود‪ ،‬و به همین دلیل اسمش در سیستم نیست‪.‬‬ ‫عبور فرش قرمز از ‪ 3‬میلیارد تومان‬ ‫آمار فروش فیلم‌های اکران شده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به نقل از پخش‌کنندگان‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امیر قطبی مس��ئول پخش «فیلمیران» از فروش ‪1‬میلیارد و ‪825‬‬ ‫میلیونی «ردکارپت» رضا عطاران در تهران و ‪1‬میلیارد و ‪250‬میلیونی این فیلم در شهرستان‌ها‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این فیلم تا ‪ 6‬شهریور در مجموع پس از ‪ 60‬روز نمایش ‪3‬میلیارد و ‪ 75‬میلیون‬ ‫تومان فروخته اس��ت‪ .‬وی افزود‪« :‬کالش��ینکف» سعید س��هیلی تا پنجشنبه شب ‪ 950‬میلیون‬ ‫تومان در تهران و ‪ 525‬میلیون تومان در شهرس��تان‌ها پس از ‪ 34‬روز نمایش فروخته است که‬ ‫در مجموعه فروش‌اش به ‪1‬میلیارد و ‪ 475‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫علی س��رتیپی از فروش ‪ 210‬میلیونی «ش��هر موش‌ه��ا‪ »2‬در دو روز اول اکران‌اش در تهران‬ ‫خبر داد و این فروش را یک رکورد بی‌سابقه دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل فیلمیران در گفت‌وگویی با ایسنا تصریح کرد‪« :‬شهر موش‌ها‪ »2‬پنجشنبه ‪ 6‬شهریور‪ 135 ،‬میلیون و چهارشنبه ‪75‬میلیون در‬ ‫تهران فروخته است که این استقبال بی‌سابقه‌ای است‪.‬‬ ‫وی همچنین مطرح کرد‪ :‬اکران شهرستان‌های آن به‌طور کامل طی امروز و فردا آغاز می‌شود‪ ،‬به همین دلیل آمار دقیق فروش را برای‬ ‫شهرستان‌ها در روزهای آینده اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تاکتیک‌هایی برای ادامه دنیا‬ ‫بدن زخمی انسان مدرن‬ ‫رمضان بهرامی رئیس هیات مدیره استان گلستان و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن‬ ‫و تجارت ایران ‪ -‬حسن شریعت نایب رئیس – سعید نجد احمدی دبیر هیئت مدیره – امیر‬ ‫حسین ساداتی خزانه دار ‪ -‬فرخ قبادی هیئت مدیره– نوری سعید بنی عقیل هیئت مدیره–‬ ‫علی محمد چوپانی هیئت مدیره – جلیل برزگر هیئت مدیره – التفات کامیاب هیئت مدیره‪-‬‬ ‫حسینبابائی هیئت مدیره – ارازجان شمالی هیئت مدیره – رسول اکبر قره باغ بازرس اصلی‪-‬‬ ‫محمد علی افضلی مدیر عامل و درویش مدیر عامل کارخانه شموشک کردکوی‬ ‫اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل خانه صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان‬ ‫یادداشت‬ ‫تبعیض ممنوع‬ ‫س�ایت درنگ‪ :‬ورود پست‌مدرنیس��م به باستان‌شناسی در دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬می�لادی نوعی س��یالیت نظری و روش��ی به هم��راه آورد و‬ ‫باستان‌شناسی بیش از پیش با هنر پیوند خورد‪ .‬هنر به‌مثابه ابزاری‬ ‫ب��رای بیان‪ ،‬تفس��یر و ارائه به ش��دت مورد توجه باستان‌شناس��ان‬ ‫فرامدرن ق��رار گرفت‪ .‬حاصل این برهم‌کنش‪ ،‬میان رش��ته‌ای‌هایی‬ ‫مانند تئاتر‪-‬باستان‌شناسی است‪ .‬امروزه باستان‌شناسی بسیار بیشتر‬ ‫از گذش��ته به اهمیت هنر و قابلیت‌های آن در برس��اختن و انتقال‬ ‫مفاهیم دست یافته است‪.‬‬ ‫میان‌رش��ته‌ای تئاتر‪-‬باستان‌شناس��ی ب��ه ابتکار مایکل ش��نکس‬ ‫باستان‌ش��ناس پست‌مدرن دانشگاه اس��تنفورد امریکا و با همکاری‬ ‫پیرسون ابداع شد‪ .‬در این شیوه از روش‌های اجراگری مانند تئاتر و‬ ‫پرفرمنس (اجرای فی‌البداهه که عموما بی‌کالم اس��ت) برای ارائه و‬ ‫بیان تفس��یرهای باستان‌شناختی و اساسا به مثابه یک شیوه تفسیر‬ ‫و روایت اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬تئاتر باستان‌شناس��ی ام��کان برقراری‬ ‫ارتباط با طیف وس��یع‌تری از مخاطبان به‌ویژه غیرباستان‌‌شناس��ان‬ ‫را فراه��م م��ی‌آورد و خواهش‌های باستان‌ش��ناختی را ب��ا جامعه‪،‬‬ ‫اقلیت‌ها و گروه‌های بومی سهیم می‌شود‪ .‬تئاتر‪-‬باستان‌شناسی تعهد‬ ‫باستان‌شناس را برای در میان گذاشتن تفسیرهایش با جامعه معاصر‬ ‫یادآور می‌شود و از سوی دیگر با تاکید بر سوبژکتیویته باستان‌شناس‬ ‫یک ش��یوه روایی به ش��دت مبتنی‌بر تکثر است‪ .‬هنرمند معاصر به‬ ‫نوع��ی با تفهیم فرمول‌ه��ای بدیعی در جس��ت‌وجوی تغییر دنیای‬ ‫پیرامون خود اس��ت‪ .‬هر کس با روش ش��خصی خ��ود این کار را به‬ ‫انجام می‌رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹مارینا آبرامویچ و بدن زخمی انسان مدرن‬ ‫از نزدیک‌تری��ن ترکیبات مباحث مواد فرهنگی‪ ،‬بدن و پرفرمنس‪،‬‬ ‫کارهای اجراگرانه مارینا آبرامویچ هنرمند یوگس�لاو تبار است؛ او‬ ‫در اجراه��ای خود ماده فرهنگی را به چالش می‌کش��د و ش��بکه‬ ‫ارتباطی مواد با بدن و فرهنگ را به ش��دت و به برهنه‌ترین ش��کل‬ ‫ممکن نقد می‌کند‪ .‬آبرامویچ هنرمندی است که در هنرش از ابتدا تا‬ ‫انتها بدنش را همراه کار می‌کند و انواع زخم‌ها و ناراحتی‌ها را شخصا‬ ‫به عهده می‌گیرد تا هنرش را برای مخاطبان خود به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫روش��ی که برای خیلی از مخاطبانش خشونتی مازوخیستی به نظر‬ ‫می‌رس��د که کار هنری –پرفرمن��س آرت‪ -‬وی را از دیگر کارها در‬ ‫این زمینه‪ ،‬دیدنی‌تر و برجس��ته می‌کند‪ .‬مارینا آبرامویچ (‪Marina‬‬ ‫‪ )Abramovic‬در سال ‪۱۹۴۶‬م از والدینی پارتیزان در یوگسالوی‬ ‫متولد شد و از سن ‪12‬سالگی نقاشی را شروع کرد‪.‬‬ ‫مارینا آبرامویچ در یکی از پروژه‌های هنری‌اش خواهان رسیدن به‬ ‫ناخودآگاهی است که با نداشتن تحرک بدنی آن‌هم برای ساعت‌های‬ ‫مدیدی در آدمی اتفاق می‌افتد‪ .‬یکی از برجس��ته‌ترین آثار آبرامویچ‪،‬‬ ‫«عبور از دریای ش��ب» نمایشی اس��ت برای دو نفر که با مشارکت‬ ‫دوست آلمانی خود «اولی (‪ »)Ulay‬به اجرا گذاشته می‌شود‪ .‬اجرایی‬ ‫ثاب��ت که از ‪ ۱۰‬صبح آغ��از و تا ‪ ۵‬بعدازظه��ر ادامه می‌یافت‪ .‬هفت‬ ‫س��اعت پر رفت‌وآمد روز؛ به شکلی که شروع و پایان اجرا (نشستن‬ ‫و برخاس��تن) برای مخاطبان غیرقابل دیدن باشد‪ .‬مردم وقتی وارد‬ ‫گالری می‌شدند آن دو رو به روی یکدیگر نشسته بودند و زمان پایان‬ ‫کار گالری‪ ،‬مخاطب مجبور به ترک محل می‌شد‪.‬‬ ‫کل مفه��وم این اجرا‪ ،‬نبود حرکت و ثبات بدنی و س��یالیت ذهن‬ ‫بود‪ .‬در پروژه «عبور از دریای ش��ب» پس از گذشت ‪ 3‬تا ‪ 4‬ساعت‪،‬‬ ‫اتفاقات��ی روی می‌داد‪ .‬مخاطبان بی‌اختیار می‌نشس��تند و آن دو را‬ ‫نظاره می‌کردند‪ .‬در انتظار می‌ماندند تا حادثه‌ای روی دهد؛ اما هیچ‬ ‫اتفاق��ی در کار نبود‪ .‬این بی‌تحرکی پس از مدتی باعث انتقال انرژی‬ ‫از اجراگر به مخاطب و تاثیرگذاری می‌شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!