صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۲۳

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 23

روزنامه صمت شماره 23

‫معدن موتور محرکه‬ ‫برنامه‌های دولت‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪11‬‬ ‫چراغ تعاونی‌های مسکن‬ ‫باید روشن شود‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1393‬‬ ‫اول ذی‌القعده ‪1435‬‬ ‫‪ 28‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 23‬پیاپی ‪ 32 1341‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ورشکستگی‬ ‫پایان راه نیست‬ ‫‪ 41‬میلیارد دالر‬ ‫تجارتخارجی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ايجادتوازن‬ ‫ميان درآمد‌ها و هزينه‌ها‬ ‫پرورش قارچ در معدن زغال‌سنگ‬ ‫سفیدی بر سیاهی‬ ‫نقش بندد‬ ‫تجارت موز در جهان‬ ‫به نام فقرا‬ ‫به‌کام ثروتمندان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تازه ترین آمار گمرک از مبادالت تجاری ایران‬ ‫ماه مهر‬ ‫ماه هزینه‌های اجباری‬ ‫اقتصادتئاتر‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫انتقاد‌ها باید منصفانه باشد‬ ‫به نقل از آمار گمرک ایران‪ ،‬در این مدت ‪۱۹‬میلیارد و ‪۶۳۹‬میلیون دالر انواع کاال صادر‬ ‫و به میزان ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۹۸۱‬میلیون دالر وارد ایران ش��ده اس��ت‪ .‬با مقایسه آمار صادرات‬ ‫و واردات س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬در‌می‌یابیم که نس��بت به سال گذشته به شدت آمار تجارت‬ ‫کشور پایین آمده بود‪ ،‬رشد خوبی تجربه شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫‪7‬‬ ‫تورم مرداد ماه ‪23/2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تورم‪ ،‬یکی از ش��اخص‌های مهمی اس��ت که عملکرد سیاس��ت‌های دولت‌ه��ا را در اقتصاد‌‪،‬‬ ‫منعکس می‌­کند‪ .‬بانک مرکزی تورم مرداد ماه امسال را محاسبه کرده و در آخرین گزارش خود‬ ‫خالصه نتایج به‌دس��ت آمده از ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران‬ ‫براساس سال پایه ‪ 1390=100‬را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معامالت تهاتری راهکار‬ ‫پرداخت بدهی دولت‬ ‫مهناز بهمنی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫خروج از دوگانگی تحریم‌ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۹۲‬درصد واردات‬ ‫مواد اولیه تولید است‬ ‫اجرای قوانین‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫بازار را در اختیار‬ ‫خارجی‌ها قرار ندهیم‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫ابوالفضل روغنی‬ ‫فرهاد به‌نیا‬ ‫رییس مجمع عالی واردات‬ ‫‪7‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪9‬‬ ‫عضو انجمنسازندگانقطعاتخودرو‬ ‫صنعت خودرو نیازمند‬ ‫برنامه‌ای برای ارتقا‬ ‫ابراهیم نکو‬ ‫‪10‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫‪23‬‬
‫نگاه روز‬ ‫آملی الریجانی‪:‬‬ ‫قوه قضاییه کمک به دولت را‬ ‫وظیفه خود می‌داند‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬رییس قوه قضاییه گفت‪ :‬قوه قضاییه به سهم‬ ‫خ��ود کمک کردن به دولت را در همه صحنه‌ها وظیفه‬ ‫خ��ود می‌داند‪ ،‬چ��ون موفقیت دول��ت‪ ،‬موفقیت نظام‬ ‫است‪.‬‬ ‫ص��ادق آمل��ی الریجانی چهارش��نبه در نشس��ت‬ ‫مس��ئوالن عال��ی قضایی‪ ،‬ب��ا تبریک هفت��ه دولت به‬ ‫دولتمردان‪ ،‬از دولت خواس��ت تا همه توان خود را برای‬ ‫خروج از رکود به میدان بیاورد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دستگاه قضا کمک به دولت را وظیفه‬ ‫خود می‌داند تا بتوانیم موفق باشیم‪.‬‬ ‫آمل��ی الریجان��ی درم��ورد رفتاره��ای دوگان��ه‬ ‫دول��ت امری��کا در قبال حقوق بش��ر‪ ،‬با اش��اره به قتل‬ ‫‪ 2‬سیاهپوس��ت در این کشور‪ ،‬گفت‪ 2 :‬سیاهپوست در‬ ‫امریکا به دست پلیس به قتل رسیده‌اند و اعتراضات نیز‬ ‫با سرکوب شدید پلیس مواجه شده است‪.‬‬ ‫رییس دستگاه قضا ادامه داد‪ :‬دولت امریکا این رفتار‬ ‫پلی��س در برابر معترضان را ام��ری داخلی می‌داند در‬ ‫حالی که اگر این اتفاق در کش��ور دیگری روی می‌داد‪،‬‬ ‫صدای اعتراض امریکا و کشورهای غربی بلند می‌شد‪.‬‬ ‫تشریح دستور کار مذاکرات‬ ‫با اشتون در بروکسل‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درخواست مذاکره در بروکسل از سوی کاترین اشتون‬ ‫بوده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬توقع ندارم در این دیدار ‪2‬جانبه‬ ‫وارد مسائل محتوایی شویم‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان در‬ ‫حاشیه س��فر به عراق در گفت‌‌وگو با مهر‪ ،‬درباره دیدار‬ ‫هفته آینده با کاترین اشتون در بروکسل با تاکید بر این‬ ‫امر که این دیدار به درخواست اشتون صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برداش��ت من این اس��ت که هدف این دیدار‬ ‫تنظیم مابقی مذاکرات ایران و کشورهای ‪ 5+1‬است و‬ ‫اینکه برنامه‌ریزی چگونه باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من توقع ندارم که در این دیدار ‪2‬جانبه‬ ‫با خانم اشتون خیلی وارد مسائل محتوایی شویم‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬دوستان ما (اعضای تیم مذاکره‌کننده)‬ ‫در حال مذاکرات ‪2‬جانبه و محتوایی با کشورهای ‪5+1‬‬ ‫هستند و بنده نیز در آینده نزدیک با روسیه و چین در‬ ‫سطح وزرا دیدار خواهم داشت و موضوعات را پیگیری‬ ‫می‌کنیم‪ .‬رییس دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫فعال کارها را انجام می‌دهیم تا زمان اجالس س��ازمان‬ ‫ملل در نیویورک که در حاشیه مجمع عمومی نشست‬ ‫ایران و ‪ 5+1‬در س��طح وزیران خارجه برگزار می‌شود‬ ‫و همینط��ور نیز اجالس‌ه��ای ‪2‬و چند جانبه خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان درباره دیدار ‪2‬جانبه با‬ ‫امریکا قبل از نشست رسمی ایران و ‪ 5+1‬در هفته‌های‬ ‫آینده گفت‪ :‬من دیداری با امریکا ندارم اما سایر اعضای‬ ‫تیم‪ ،‬دیدارهای ‪2‬جانبه‌ای را دارند که امریکا نیز در این‬ ‫دیدارها خواهد بود‪.‬‬ ‫شمخانی‪:‬‬ ‫امنیت و توسعه مستمر در ایران‬ ‫دستاورد وحدت ملی است‬ ‫رییس و نمایندگان عضو کمیس��یون امنیت ملی و‬ ‫سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس�لامی عصر روز‬ ‫گذشته با علی شمخانی‪ ،‬نماینده رهبر معظم انقالب و‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ش��مخانی در این دیدار با اشاره به‬ ‫تحوالت منطقه و دس��تاوردهای جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در عرصه‌ه��ای سیاس��ت خارج��ی‪ ،‬مقابله با‬ ‫تحریم ها‪ ،‬پیش��رفت‌های اقتصادی و مقابله با فس��اد‪،‬‬ ‫ش��رایط فعلی را فرصتی بی‌بدیل و تاریخی پیش روی‬ ‫کشور دانست که در صورت بهره برداری مناسب از آن‬ ‫ظرفیت‌ها و ش��اخص‌های امنیت ملی کش��ور ارتقای‬ ‫قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی توجه به رفع تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادی‬ ‫و اجرای سیاس��ت‌های ابالغ ش��ده در موضوع اقتصاد‬ ‫مقاومتی را مه��م و از اولویت‌ه��ای اصلی امنیت ملی‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬امنی��ت در ایران بومی و بر اس��اس‬ ‫همگرایی آحاد شهروندان جمهوری اسالمی و عالقه و‬ ‫اهتمام آن‌ها به نظام استوار است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امنیت و توسعه مستمر در جمهوری‬ ‫اسالمی دستاورد همگرایی و وحدت ملی است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی باور و عقیده جوانان و‬ ‫مسئولین به پیشرفت و تقویت بنیه و ساخت اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و فرهنگی کش��ور را عامل قوام امنیت ملی و‬ ‫اصل��ی ترین دلیل ثبات و امنیت کش��ور در ش��رایط‬ ‫بحرانی منطقه دانست‪.‬‬ ‫ش��مخانی‪ ،‬توجه و پیگیری حل مس��ائل استان‌ها را‬ ‫با تدبی��ر و مدیریت جهادی وظیفه مه��م نمایندگان‬ ‫دانست و بر آمادگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی‬ ‫برای تسهیل در انجام این امور تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه تع��دادی از نمایندگان نی��ز با ارائه‬ ‫گزارش��ی از دغدغه‌ه��ای اصلی نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در حوزه‌های امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی ضمن مفید دانستن برگزاری این جلسات‪ ،‬بر‬ ‫همکاری بیشتر میان مجلس و دبیرخانه شورای عالی‬ ‫امنیت ملی تاکید داشتند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رییس جمهوری و اعضای هیات دولت‪:‬‬ ‫انتقاد‌ها باید منصفانه باشد‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه) در دیدار رییس‌جمهوری و‬ ‫اعضای هیات دولت‪ ،‬ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه‪ ،‬کنترل تورم‪ ،‬تثبیت قیمت ارز و اجرای طرح نظام‬ ‫سالمت را از اقدامات باارزش و خوب دولت یازدهم در یک‌سال گذشته برشمردند و همه دولتمردان را به حفظ‬ ‫و تقویت جهت‌گیری و روحیه انقالبی‪ ،‬تکیه بر ظرفیت‌ها و تولید داخلی‪ ،‬اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها‪ ،‬جدی گرفتن ادامه رشد علمی و تقویت‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬موضع‌گیری صریح در قبال مسائل منطقه و جهانی به‌ویژه دخالت‌های امریکا‪ ،‬حفظ‬ ‫انسجام درونی دولت‪ ،‬رعایت خطوط قرمز و فاصله‌گذاری‌ها به‌ویژه در موضوع فتنه سال ‪ ،88‬و سعه‌صدر و‬ ‫آرامش در قبال انتقادهای منصفانه توصیه کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار که به مناس��بت هفته دولت برگزار ش��د‪،‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای با گرامیداش��ت یاد و خاطره‬ ‫ش��هیدان رجایی و باهنر‪ ،‬جهت‌گیری و روحیه انقالبی و‬ ‫طلب رضای الهی را از مهم‌ترین ویژگی‌های این دو شهید‬ ‫بزرگوار دانستند و افزودند‪ :‬باید همه ما به‌عنوان مسئوالن‬ ‫نظ��ام همواره جهت‌گیری و روحیه انقالبی را حفظ کنیم‬ ‫و هدف نیز کسب رضای الهی باشد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی ب��ا قدردان��ی از گزارش‬ ‫رییس‌جمهور از عملکرد یک‌س��اله دولت یازدهم‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫گزارش عملکرد دولت باید به افکار عمومی ارائه ش��ود تا‬ ‫م��ردم ضمن اط�لاع از اقدامات انجام گرفت��ه‪ ،‬از کارها و‬ ‫برنامه‌های آینده نیز مطلع شوند‪.‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬ارائه‬ ‫گزارش عملکرد‪ ،‬موجب امیدواری مردم به آینده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته باید دقت ش��ود که در این گزارش‌ها‪ ،‬آمارها‬ ‫دقیق و به‌دور از اغراق باشند‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر اینکه یک��ی از برکات تغییر دولت‌ها‬ ‫و روی کار آمدن دولت‌ها با ش��عارهای جدید‪ ،‬ایجاد امید‬ ‫در مردم اس��ت‪ ،‬افزودند‪ :‬بای��د این امید را در مردم حفظ‬ ‫و تقوی��ت کرد که یکی از راه‌های تقویت آن‪ ،‬اطالع افکار‬ ‫عمومی از کارهای انجام گرفته‪ ،‬است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تاکی��د کردند‪ :‬البته امید‬ ‫مردم فقط با ارائه گزارش‪ ،‬تقویت نخواهد شد‪ ،‬بلکه مردم‬ ‫به دنبال عمل‪ ،‬و نتیجه عملی‪ ،‬صحبت‌ها هستند‪.‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای در ادام��ه چند توصیه مهم‬ ‫به دولت داش��تند که «کار و فعالیت و خدمت مستمر به‬ ‫مردم» و «پرهیز از حاشیه‌س��ازی‌ها» نخستین توصیه به‬ ‫دولتمردان بود‪.‬‬ ‫حفظ انسجام درونی و شنیده شدن یک صدا از دولت‪،‬‬ ‫دومین توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی بود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای گفتند‪ :‬باید مراقبت ش��ود تا‬ ‫در سخنان مس��ئوالن دولتی تعارض وجود نداشته باشد‬ ‫و فلسفه تعیین سخنگو هم این است که از دولت صدای‬ ‫واحد در مسائل مختلف شنیده شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی در توصیه س��وم خود‪،‬‬ ‫دولتم��ردان را ب��ه پرهی��ز از ‪ 2‬قطبی ک��ردن جامعه با‬ ‫ش��عارها و دعواهای سیاس��ی س��فارش کردند و گفتند‪:‬‬ ‫جناح‌بندی‌های سیاس��ی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را‬ ‫ب��ه ‪ 2‬قطب تبدیل کرد زیرا ای��ن کار موجب دل‌زدگی و‬ ‫خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫چهارمی��ن توصی��ه حضرت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای عبور‬ ‫دولت از جناح‌بندی‌ها در مس��ائل سیاسی بود که ایشان‬ ‫تاکی��د کردند‪ :‬عالئق اعضای دولت ب��ه برخی جناح‌های‬ ‫سیاسی اش��کالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر‬ ‫جناح‌بندی‌ها شوند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬در موضوع جناح بندی‌های سیاس��ی‬ ‫هم��واره تاکید ب��ر رفاقت و اُنس با یکدیگر اس��ت اما در‬ ‫برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط‬ ‫قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی خاطرنشان کردند‪ :‬مسئله‬ ‫فتنه و فتنه‌گران‪ ،‬از مس��ائل مهم و از خطوط قرمز است‬ ‫ک��ه آقایان وزرا باید همانگونه که در جلس��ه رای اعتماد‬ ‫خ��ود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند‪ ،‬همچنان بر آن‬ ‫پایبند باشند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای توصیه پنجم خود را به رعایت‬ ‫سعه‌صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه اختصاص‬ ‫دادن��د و گفتند‪ :‬آقای رییس‌جمه��وری از برخی انتقادها‬ ‫ناراحتند که البته در برخی موارد هم واقعا حق با ایش��ان‬ ‫است و برخی انتقادها‪ ،‬تند و گاهی غیرمنصفانه هستند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬لزومی ندارد که انس��ان بخواهد به هر‬ ‫مطلب یا انتقادی‪ ،‬پاسخ دهد زیرا در برخی موارد سکوت‬ ‫بهتر اس��ت‪ ،‬ضمن آنکه هر حرفی ه��م که بر ضد ما زده‬ ‫ش��ود اینگونه نیست که حتما در ذهن افراد جامعه تاثیر‬ ‫بگذارد و مورد قبول قرار گیرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تاکی��د کردند‪ :‬انتقاد باید‬ ‫باشد اما انتقاد باید با لحن خوب و منصفانه باشد و هدف‬ ‫از آن نیز بی‌آبرویی و سبک کردن طرف مقابل نباشد که‬ ‫این روش قطعا غلط است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪ :‬پاسخ به انتقادها هم‬ ‫باید منطقی و با خونسردی داده شود‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر اینکه انتقادهای منصفانه دش��منی‬ ‫نیس��ت بلکه کمک به دولت است‪ ،‬گفتند‪ :‬یکی از مسائل‬ ‫بس��یار مهم کنونی‪ ،‬آرامش روانی موجود در جامعه است‬ ‫که باید حفظ شود‪.‬‬ ‫رعای��ت انص��اف در انتق��اد از اقدامات و سیاس��ت‌های‬ ‫دولت‌های گذش��ته‪ ،‬توصیه شش��م رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اسالمی به اعضای دولت بود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکید کردند‪ :‬همواره دولت‌ها‬ ‫نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی‬ ‫ه��م ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب‬ ‫پیدا کند زیرا در روحیه مردم تاثیر بد می‌گذارد و آنان را‬ ‫نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره به برخی اظهارنظرهای مبالغه‌آمیز و‬ ‫غیرمنصفانه درخصوص دولت‌های گذش��ته افزودند‪ :‬اگر‬ ‫در ای��ن اظهار نظرها بی‌انصافی ش��ود‪ ،‬قطعا در آینده نیز‬ ‫رییس‌جمهور‪ :‬تمام تالش دولت حرکت به سمت ثبات و آرامش است‬ ‫پی��ش از س��خنان رهبر معظم انقالب‪ ،‬حجت‌االس�لام والمس��لمین روحانی‬ ‫رییس‌جمهوری‪ ،‬گزارشی از عملکرد یک‌ساله دولت بیان کرد‪ .‬آقای روحانی با‬ ‫اشاره به تحقق حماسه سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمام تالش دولت حرکت به س��مت ثبات و آرامش در جامعه و امیدوار کردن‬ ‫مردم به آینده رش��د و توس��عه کش��ور بوده اس��ت و امروز دولت‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫دس��تاورد خود را ایجاد همین آرام��ش و طمانینه می‌داند‪.‬رییس‌جمهوری‬ ‫سپس به بیان آمارهایی از تغییرات در برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخت‬ ‫و‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه دولت در ابتدای کار بر مهار رش��د نرخ سریع تورم‬ ‫متمرکز بود و بر اس��اس وعده داده ش��ده به مردم‪ ،‬تورم در پایان س��ال ‪ 92‬به‬ ‫کمتر از ‪ 35‬درصد کاهش یافت که این رقم در پایان س��ال جاری به کمتر از‬ ‫‪ 20‬درصد خواهد رس��ید‪ ،‬همچنین امیدواریم در پایان س��ال ‪ ،95‬برای نخستین بار نرخ تورم در کشور تک‌رقمی شود‪.‬‬ ‫آقای روحانی گفت‪ :‬در کنار مشکل تورم‪ ،‬رکود بی‌سابقه در ‪ 2‬سال پیاپی ‪ 91‬و ‪ ،92‬یکی دیگر از مشکالت دولت در آغاز‬ ‫کار بود و دولت برای خروج از رکود پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی‪ ،‬بسته سیاستی مناسبی را تهیه کرد‪.‬رییس‌جمهوری رشد‬ ‫تولید در بخش‌های «نفت و گاز‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنایع و معادن» و افزایش ورود گردش��گر خارجی به کش��ور را از جمله‬ ‫نش��انه‌های آغاز رونق و رشد مثبت اقتصادی برشمرد و افزود‪ :‬البته برای خروج از رکود‪ ،‬سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫که مبتنی بر اتکا به تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی است‪ ،‬مورد توجه جدی دولت قرار دارد‪.‬وی مسئله اشتغال‬ ‫و حل مشکل بیکاری را دغدغه دیگر دولت خواند و خاطرنشان کرد‪ :‬دولت باید برای حل این مشکل اقداماتی فوری در‬ ‫بستر افزایش رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام دهد‪.‬‬ ‫آق��ای روحان��ی در بخش دیگری از گ��زارش خود به اقدامات دولت در بخش آب و مش��کالت ج��دی در تامین آب‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعتی و حتی آب شرب اشاره کرد و با تشکر از حمایت و کمک رهبر معظم انقالب در اجرای این طرح‌های‬ ‫مه��م و زیربنای��ی‪ ،‬گفت‪ 10 :‬میلیارد دالر در این بخش س��رمایه‌گذاری و ‪ 12‬میلیارد متر مکعب آب در ظرف ‪ 4‬س��ال‬ ‫آینده مهار خواهد ش��د‪.‬رییس‌جمهوری با اش��اره به نگرانی‌های موجود در تامین برق نیز‪ ،‬راه‌حل این مشکل را تشویق‬ ‫سرمایه‌داران و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری در این بخش عنوان کرد‪.‬گزارش آقای روحانی با بیان اقدامات انجام شده‬ ‫در افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به ‪ 3‬میلیون و ‪ 700‬هزار بشکه ادامه یافت‪ .‬رییس‌جمهوری همچنین گفت‪ :‬تالش‬ ‫می‌کنیم تا ابتدای زمس��تان س��ال جاری‪ 100 ،‬میلیون متر مکعب به تولید روزانه گاز و در سال آینده نیز ‪ 100‬میلیون‬ ‫متر مکعب دیگر به تولید روزانه افزوده شود‪.‬وی با اشاره به مشکالت زیست محیطی در مناطقی نظیر دریاچه ارومیه‪،‬‬ ‫دریاچه هامون‪ ،‬جنگل‌های بلوط و همچنین معضل ورود ریزگردها به کشور‪ ،‬افزود‪ :‬این مسائل هنوز به طور کامل رفع‬ ‫نش��ده اما دولت مصمم به پیگیری و رفع نگرانی‌هاست‪ .‬آقای روحانی سپس به کسری بودجه ‪ 14‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫ناش��ی از پرداخت یارانه نقدی تا قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اش��اره کرد و افزود‪ :‬با اجرای مرحله دوم‬ ‫قانون هدفمندی در یک شیب ملایم‪ ،‬این کسری جبران و بخشی از منابع حاصله نیز صرف اجرای طرح تحول سالمت‬ ‫شد‪.‬رییس‌جمهوری‪ ،‬کنترل و تثبیت قیمت دارو و کاهش قیمت داروهای خارجی و لوازم پزشکی و همچنین کاهش‬ ‫سهم مردم از هزینه درمان در بیمارستان‌ها از ‪ 35‬درصد به کمتر از ‪ 10‬درصد و اعزام متخصصان به مناطق محروم را از‬ ‫دستاوردهای مهم دولت در بخش سالمت برشمرد و گفت‪ :‬اجرای بیمه همگانی سالمت نیز از جمله موفقیت‌های دولت‬ ‫در این بخش اس��ت‪.‬وی برنامه دولت در زمینه تامین امنیت غذایی‪ ،‬طرح‌های مربوط به س��واحل مکران و انجام ‪ 7‬سفر‬ ‫استانی با دادن تعهدات قابل اجرا به مردم را از دیگر اقدامات دولت در یکسال گذشته خواند و افزود‪ :‬در بخش سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی آرامش‪ ،‬همدلی‪ ،‬وحدت و انسجام ملی افزایش یافته است‪.‬رییس‌جمهور سپس به تشریح رویکرد‬ ‫سیاس��ت خارجی دولت پرداخت‪.‬آقای روحانی افزود‪ :‬دولت در حمایت از مردم عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬لبنان و بخصوص مردم‬ ‫فلسطین‪ ،‬همه توان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را به کار گرفته است‪.‬وی اظهار امیدواری کرد آینده‌ی منطقه‬ ‫شاهد پیروزی ملت‌های منطقه‪ ،‬علیه تروریسم و رژیم جنایتکار صهیونیستی و بازگشت آرامش باشد‪.‬رییس‌جمهوری‬ ‫همچنین از کوتاه ش��دن دیوار «ایران هراس��ی» در افکار عمومی دنیا خبر داد و در خصوص تحریم‌های ظالمانه علیه‬ ‫کشور نیز گفت‪ :‬قدم‌هایی در زمینه کاهش و رفع تحریم‌ها برداشته شده و قدم‌های بسیار زیادی نیز پیش روی دولت‬ ‫است‪.‬آقای روحانی در خصوص راهبرد مذاکراتی دولت نیز گفت‪ :‬طرف ایرانی‪ ،‬منطق و شفافیت و صلح‌خواهی خود را‬ ‫نشان داده و مذاکرات را به‌گونه‌ای ادامه خواهیم داد که اگر زیاده‌خواهی برخی قدرت ها مانع از موفقیت مذاکرات شد‪،‬‬ ‫افکار عمومی دنیا مسئولیت آن را متوجه همان زیاده‌خواهان کند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری س��پس با مقایس��ه وضعیت ‪ 3‬دوره ‪ 8‬س��اله ش��روع به کار دولت‌ها تا قبل از دولت یازدهم از لحاظ‬ ‫ش��اخص تورم و رش��د اقتصادی‪ ،‬محور پایانی سخنان خود را به ضرورت کمک و حمایت همه دستگاه‌ها به دولت برای‬ ‫عبور از این شرایط سخت اختصاص داد و گفت‪ :‬دولت همواره توفیقات خود را مرهون لطف خداوند‪ ،‬توجهات حضرت‬ ‫ولی‌عصر(عج)‪ ،‬حمایت مردم و هدایت‌ها و کمک‌های رهبر معظم انقالب می‌داند‪.‬‬ ‫نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد‪ .‬اگر برخی‬ ‫سیاس��ت‌ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم‪،‬‬ ‫بهترین شیوه‪ ،‬اصالح آن در عمل است و این روش‪ ،‬بهتر‬ ‫از اظهار نظر است‪.‬‬ ‫موضع گیری صریح و قاطع در قبال مس��ائل منطقه‌ای‬ ‫و بین‌المللی‪ ،‬هفتمین توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫به دولت بود‪.‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای موضع‌گیری‌ه��ای دولت‬ ‫در یک‌س��ال گذش��ته را خوب ارزیابی کردن��د و گفتند‪:‬‬ ‫موضع‌گیری صریح و قاطع در مسائلی همچون فلسطین‪،‬‬ ‫رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬غزه‪ ،‬س��وریه‪ ،‬ع��راق‪ ،‬تکفیری‌ها و‬ ‫دخالت‌های امریکا‪ ،‬به نفع نظام جمهوری اسالمی است و‬ ‫منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد‪.‬‬ ‫ایش��ان تاکی��د کردن��د‪ :‬موضع‌گیری صریح و ش��فاف‬ ‫درخصوص این مس��ائل شاکله کلی نظام اسالمی و عقبه‬ ‫راهبردی نظام در میان ملت‌ها را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫توصیه هش��تم رهب��ر معظم انقالب اس�لامی تاکید بر‬ ‫ادامه پرشتاب رشد علمی کشور و حمایت از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان و نقش تعیین‌کننده تحقیق��ات کاربردی و‬ ‫تحقیقات بنیانی بود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای طرح نظام س�لامت را یکی از‬ ‫اقدامات بسیار خوب دولت یازدهم برشمردند و در توصیه‬ ‫نهم خود گفتند‪ :‬باید این طرح پش��تیبانی ش��ود و ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬ضمن آنکه مراقبت شود برخی تصمیم‌ها‪ ،‬این طرح‬ ‫را به ضد خود تبدیل نکند‪.‬‬ ‫توصیه‌های بعدی رهبر معظم انقالب اسالمی به دولت‪،‬‬ ‫عمدتا توصیه‌های اقتصادی بود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در توصیه دهم خود با اش��اره‬ ‫ب��ه لزوم تکیه ب��ر توان و ظرفیت‌ه��ای داخلی و حمایت‬ ‫از تولی��د‪ ،‬افزودند‪ :‬کلید رونق اقتص��ادی که مورد تاکید‬ ‫رییس‌جمهوری محترم نیز اس��ت‪ ،‬مس��ئله تولید اس��ت‪.‬‬ ‫باید با اس��تفاده از ظرفیت‌های ف��راوان داخلی‪ ،‬تولید را‬ ‫به حرک��ت درآورد تا رونق اقتص��ادی و افزایش صادرات‬ ‫غیرنفتی محقق شود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬اجرای سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی را برای بالفعل ک��ردن ظرفیت‌های داخلی و به‬ ‫حرکت درآوردن تولید‪ ،‬بسیار مهم دانستند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬دولت باید بس��ته سیاست‌های اقتصادی خود را با‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که‬ ‫غیرمنطبق با این سیاست‌ها است‪ ،‬حذف کند‪.‬‬ ‫ایش��ان‪ ،‬تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم را از اقدامات با‬ ‫ارزش دولت در یک س��ال گذش��ته برشمردند و افزودند‪:‬‬ ‫نباید به این اقدامات بسنده کرد زیرا این موارد‪ ،‬قدم‌های‬ ‫اول هستند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی یکی از مش��کالت جدی‬ ‫کنونی کش��ور را بن��گاه‌داری بانک‌ها دانس��تند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬دولت باید ای��ن موضوع را به طور جدی پیگیری‬ ‫و ح��ل کند زی��را بانک‌ها باید در خدمت تولید باش��ند و‬ ‫اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکالت حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫توج��ه ویژه به بخش کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی در‬ ‫روس��تاها توصیه یازده��م حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای به‬ ‫دولت بود‪.‬‬ ‫ایش��ان تاکید کردند‪ :‬صنایع بخش کش��اورزی‪ ،‬یکی از‬ ‫بخش‌ه��ای راهبردی اس��ت که در همه کش��ورها به آن‬ ‫کم��ک ویژه می‌ش��ود و دولت باید به بخش کش��اورزی‬ ‫مساعدت ویژه‌ای داشته باشد‪.‬‬ ‫رهبر معظ��م انقالب اس�لامی همچنین خاطرنش��ان‬ ‫کردند‪ :‬راه توس��عه روس��تاها‪ ،‬ایجاد صنای��ع تبدیلی در‬ ‫روستاها است‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬اهمی��ت ویژه بخش معدن‬ ‫و ارزش اف��زوده و اش��تغال‌زایی این بخ��ش را به عنوان‬ ‫توصیه دوازدهم بیان کردند و س��پس با اشاره به ضررها‬ ‫و زیان‌ه��ای واردات بی‌روی��ه و تاثیر منف��ی آن بر تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬توصیه سیزدهم خود را به این موضوع اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی ب��ا تاکید بر اینکه موضوع‬ ‫واردات‪ ،‬فق��ط از طریق تعرفه حل نخواهد ش��د‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫دول��ت باید درخص��وص واردات کااله��ای غیرضروری و‬ ‫تجملی س��خت‌گیری بیشتری انجام دهد و ا ِعمال قدرت‬ ‫کند‪.‬چهاردهمی��ن توصی��ه رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫درخص��وص آب کش��اورزی ب��ود ک��ه حض��رت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای ضمن تایید سیاست‌های وزارت نیرو درخصوص‬ ‫آب‪ ،‬گفتند‪ :‬یکی از راه‌حل‌های جدی برای مشکل آب در‬ ‫کش��ور‪ ،‬صرفه‌جویی در آب کش��اورزی از طریق استفاده‬ ‫از ش��یوه‌های نوین آبی��اری به ویژه آبیاری تحت فش��ار‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر‪ ،‬پانزدهمین‬ ‫و آخری��ن توصیه رهبر معظم انقالب اس�لامی به دولت‬ ‫بود‪.‬حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای گفتند‪ :‬اگر احتماال با اصل‬ ‫طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن‬ ‫مخالفتی وجود دارد‪ ،‬اما این را هم بدانیم که اکنون چند‬ ‫میلیون نفر چش��م انتظار تکمیل مس��کن مهر هستند و‬ ‫باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در پایان س��خنان خود‪،‬‬ ‫خطاب به اعضای دولت یازدهم گفتند‪ :‬به خدا تکیه و به‬ ‫او توکل کنید اگر به کمک خداوند امیدوار باش��ید‪ ،‬قطعا‬ ‫پروردگار هم به شما کمک خواهد کرد و این راهم بدانید‬ ‫که موفقیت شما‪ ،‬موفقیت و سرافرازی نظام اسالمی است‪.‬‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫یونسی‪:‬‬ ‫عده‌ای تالش می‌کنند مردم را منحرف کنند‬ ‫دستیار ویژه رییس‌جمهوري در امور اقوام و مذاهب‬ ‫گفت‪ :‬مردم به کسی رای دادند که وعده اعطای کوپن‬ ‫و یارانه را نداد‪ ،‬بلکه وعده داد برای توسعه و سربلندی‬ ‫کش��ور‪ ،‬همچنین اش��تغالزایی و ایجاد فضای مناسب‬ ‫برای انجام امور اقتصادی و فرهنگی تالش می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی یونس��ی در جم��ع علمای‬ ‫اهل سنت خراس��ان ش��مالی افزود‪ :‬این دولت وعده‬ ‫داد ک��ه از کرامت انس��ان ها‪ ،‬از دی��ن و حقوق مردم‬ ‫همچنین وحدت میان مردم دفاع خواهد کرد و میان‬ ‫قومیت‌های مختلف فرقی قائل نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬گروه‌های تنگ نظر‬ ‫و انحصار طلب فهمیدند که عرصه بر آنها تنگ شده و‬ ‫وقتی که ملت پای کار می‌آیند‪ ،‬آنها باید بروند‪ ،‬چون‬ ‫در میدان حماس��ه سیاس��ی‪ ،‬احزاب خشونت طلب‪،‬‬ ‫تنگ نظر و انحصارطلب جایگاهی ندارند‪.‬‬ ‫یونس��ی اظهار کرد‪ :‬رویداد انقالب س��ال ‪ 57‬ایران‪،‬‬ ‫اس�لامی بود و رن��گ قومی نداش��ت و تمامی اقوام و‬ ‫ادیان ایران در تحقق ای��ن رویداد همچنین مقاومت‬ ‫در برابر جنگ ‪ 7‬ساله رژیم بعث عراق نقش داشتند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به هفته دولت تصریح کرد‪:‬‬ ‫پایه‌گ��ذاری این هفته به نام هفته دولت حاصل خون‬ ‫ش��هیدانی همچون رجایی و باهنر است که هدف این‬ ‫ش��هیدان آزادی از زیر بار یوغ س��تم سلسله پهلوی و‬ ‫خروج از قیمومیت بیگانگان بود تا این سرزمین‪ ،‬خود‬ ‫سرنوشتش را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬این در حالی است که هنوز‬ ‫عده‌ای در این س��رزمین ت�لاش می‌کنند که مردم را‬ ‫منحرف ساخته و این عده تصور می‌کنند که می‌توانند‬ ‫احس��اس‪ ،‬ایمان و اراده مردم را بخرند‪ ،‬با این وجود‪،‬‬ ‫مردم به آنها رای ندادند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به موضوع اش��تغال جوانان نیز اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اش��خاصی که در آزمون‌های استخدامی‬ ‫شرکت می‌کنند و قبول می‌شوند‪ ،‬بدون این‌که قومیت‬ ‫آنها را در نظر داش��ته باشیم‪ ،‬پذیرش می‌کنیم‪ ،‬با این‬ ‫وجود باید یادآور شوم که جوانان حتما نباید به دنبال‬ ‫مش��اغل دولتی باشند که این رویه‌ای مطلوب نیست‪،‬‬ ‫چون مشاغل دولتی محدودیت می‌آورد‪.‬‬ ‫دستیار ویژه رییس‌جمهوري تصریح کرد‪ :‬اصال جای‬ ‫خالی برای پذیرش اس��تخدام‌های دولتی وجود ندارد‬ ‫که بخواهیم پذیرش جدیدی را داش��ته باشیم‪ ،‬چون‬ ‫دول��ت قبلی جای خالی برای پذیرش اس��تخدام‌های‬ ‫دولتی باقی نگذاش��ته و به‌قدری بیش از ظرفیت‌های‬ ‫موجود‪ ،‬نیرو پذیرفته و بد جوری این ظرفیت‌ها را پر‬ ‫کرده که امکانی برای پذیرش‌های جدید باقی نمانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در زمینه بورسیه‌ها‪ ،‬در دولت‬ ‫قبلی عده‌ای فاقد شرایط‪ ،‬با پول مردم تحصیل کردند‬ ‫تا مدیر این ملت ش��وند و حاال این دولت مانده است‬ ‫که باید چه بکند‪.‬‬ ‫یونس��ی تاکی��د کرد‪ :‬م��ردم باید ت�لاش کنند که‬ ‫سمت‌های اجتماعی را در رقابت‌ها به دست بگیرند و‬ ‫برای دستیابی به مشاغلی از جمله پزشکی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫تدریس و ‪ .....‬موقعیت‌های خوبی را به دست آورند که‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی خواس��تار فعالیت جوانان در‬ ‫‪3‬‬ ‫این عرصه‌های علمی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در خاتم��ه ب��ه وضعی��ت اس��تان‌های محروم‬ ‫نیز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬خراس��ان ش��مالی از جمله‬ ‫اس��تان‌های مح��روم کش��ور اس��ت و دول��ت بر رفع‬ ‫مش��کالت استان‌های محروم مصمم است و همه باید‬ ‫کمک کنند تا مشکالت را مرتفع کنیم و مردم با دعا‪،‬‬ ‫حمایت‪ ،‬نظارت و انتقاد خ��ود‪ ،‬دولت تدبیر و امید را‬ ‫یاری کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫اورانیوم ‪ 20‬درصدی را برای مذاکرات تعلیق کردیم‬ ‫رییس س��ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه‬ ‫خرابکاری‌های هسته‌ای مرزی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعداد زی��ادی از خرابکاری‌ه��ا علیه برنامه‬ ‫صلح آمیز هس��ته‌ای ایران برای ما مسجل‬ ‫شد که متاس��فانه برخی کشورهای آسیای‬ ‫شرقی هم وارد این عرصه شده بودند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬عل��ی اکب��ر صالحی‬ ‫چهارش��نبه در گف��ت و گوی��ی تلویزیونی‬ ‫درباره خرابکاری‌های هس��ته‌ای با اشاره به‬ ‫تاریخچه کشف ویروس استاکس نت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ایران پیش از افشای این خرابکاری‬ ‫در رسانه‌های غربی از آن اطالع داشت و راه‬ ‫مقابله با آن را هم فراگرفته بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگ��ر روزنامه‌ه��ای غرب��ی‬ ‫خودشان درباره این خرابکاری نمی‌گفتند‪،‬‬ ‫نمی‌خواس��تیم آن را افش��ا کنیم‪ ،‬زیرا هم‬ ‫اف��کار عموم��ی را ب��ا کش��یدن موضوع به‬ ‫جامعه ناراحت می‌کرد و هم می‌خواس��تیم‬ ‫ب��ا آمادگی و بدون آگاه��ی غربی‌ها از این‬ ‫آمادگی پیش برویم‪.‬‬ ‫مع��اون رییس‌جمه��وری ادام��ه داد‪:‬‬ ‫خرابکاری‌های هسته‌ای مرزی ندارد و این‬ ‫اتفاق بار دیگر ماهیت مدعیان حقوق بش��ر‬ ‫را نش��ان داد‪ ،‬زی��را اگر در ای��ن خرابکاری‬ ‫هس��ته‌ای ما متوجه نمی‌ش��دیم و اتفاقی‬ ‫می‌افتاد‪ ،‬ممکن بود کش��ورهای همسایه ما‬ ‫هم از این فاجعه تاثیر بگیرند‪.‬‬ ‫صالح��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬تعداد زی��ادی از‬ ‫خرابکاری‌ها برای ما مسجل شد‪ .‬متاسفانه‬ ‫برخی کشورهای آسیای شرقی هم وارد این‬ ‫عرصه شده بودند و خود روزنامه‌های غربی‬ ‫که گفتند ما آن را مطرح کردیم‪ ،‬در غیراین‬ ‫صورت خودداری کرده بودیم که موضوع را‬ ‫به جامعه نکشانیم‪.‬‬ ‫وی غربی‌ه��ای مدع��ی حق��وق بش��ر را‬ ‫در ای��ن باره ب��ه چالش کش��ید و با تاکید‬ ‫بر اینک��ه خرابکاری‌های هس��ته‌ای مرزی‬ ‫ندارد و اگر اتفاقی می‌افتاد بقیه کشورهای‬ ‫همسایه متاثر می‌شدند‪ ،‬چه کسی پاسخگو‬ ‫ب��ود؟ گفت‪ :‬م��ا آمادگی کامل داش��تیم و‬ ‫می‌دانس��تیم اما مدعیان حقوق بشر با این‬ ‫اقدام‪ ،‬ممکن بود فاجعه بسازند‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن‪ ،‬معاون حفاظ��ت و امنیت‬ ‫هس��ته‌ای س��ازمان انرژی اتمی از دخالت‬ ‫کش��ورهای آلم��ان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلی��س به‬ ‫الریجانی در نطق پیش از دستور گفت‪:‬‬ ‫س��رکردگی امری��کا در فرآین��د خرابکاری‬ ‫صنعت��ی ای��ران خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تمام‬ ‫خرابکاری‌های س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری‬ ‫هس��ته‌ای ب��ا هم��کاری وزارت اطالع��ات‬ ‫شناسایی شد‪.‬‬ ‫صالحی همچنین از دس��تاوردهای جدید‬ ‫این س��ازمان ب��ا بکارگیری س��انتریفیوژها‬ ‫در عرصه درمان��ی و قراردادهایی با وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬می‌توان گفت امسال نسبت به‬ ‫سال گذشته جلوتر هس��تیم فقط اورانیوم‬ ‫‪ 20‬درص��د را تعلیق کردیم با این هدف که‬ ‫مذاکرات پیش برود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن موضوع مس��ئله مهمی‬ ‫نیس��ت‪ .‬یک ش��یر ‪5‬درصد داری��م که هر‬ ‫وقت نظام اراده کند آن را باز می‌کنیم و در‬ ‫صورت نیاز شیر ‪ 5‬درصد را می‌بندیم و ‪20‬‬ ‫درصد را باز می‌کنیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫همچنی��ن تعلیق دیگ��ری در راکتور اراک‬ ‫داری��م که به مفه��وم تعلیق نیس��ت بلکه‬ ‫تجهیزات اصلی را قرار ش��د نصب نکنیم و‬ ‫این به ما هم فرصت بازبینی تجهیزات را با‬ ‫توجه به س��ابقه خرابکاری صنعتی می‌دهد‬ ‫و هم فرصت بازبینی جدید در قلب راکتور‬ ‫اراک را می‌دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در بقیه امور به ش��دت‬ ‫رو به جلو حرکت می‌کنیم‪ .‬ما در اکتش��اف‬ ‫و اس��تخراج مواد اولیه خیلی به کار توسعه‬ ‫دادی��م‪ .‬در بع��د ژئوفیزی��ک هوای��ی ه��م‬ ‫توسعه‌هایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمه��وری تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫تالش هستیم س��انتریفیوژ ‪ 80‬هزار دوری‬ ‫را برای وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزشکی بسازیم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی‪:‬‬ ‫ملت فلسطین نگین استواری و مجاهدت‬ ‫فضای اقتصادی دگرگون خواهد شد‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ملت فلسطین نگین صالبت‬ ‫و اس��تواری مجاهدت است‪ ،‬گفت‪ :‬ملت فلس��طین از میان الله‌های شجاعت‬ ‫درخت سرو استواری را غرس کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای‬ ‫اسالمی در نطق پیش از دستور خود گفت‪ :‬امروز روز بزرگی است‪ ،‬روزی که ندای حق‌طلبانه خون بر شمشیر‬ ‫در جهان اس�لام طنین‌انداز ش��د‪ .‬روزی که ملت مظلوم و ش��جاع فلسطین نش��ان دادند با اتکا به خداوند و‬ ‫مقاومت‪ ،‬بر قدرت نظامی پوش��الی رژیم صهیونیس��تی پیروز شدند‪ .‬رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از ‪ 2‬ماه جنگ‌افروزی رژیم صهیونیس��تی و حمایت همه‌جانبه امریکا و غرب و سکوت کشورهای عربی‪،‬‬ ‫روز گذشته مقاومت ملت فلسطین ماجراجویان صهیونیست را به ذلت واداشت‪ .‬این پیروزی بزرگ را به ملت‬ ‫عزیز فلس��طین و همه گروه‌های مقاومت به‌خصوص جهاد و حماس صمیمانه تبریک می‌گوییم‪ .‬ش��ما ملت‬ ‫فلس��طین نگین صالبت و استواری مجاهدت هستید‪ ،‬شما با شجاعت وصف‌ناپذیر از میان الله‌های شجاعت‪،‬‬ ‫درخت سرو استواری را غرس نمودید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این قدرت به فضل الهی قدرت نابودی غده سرطانی‬ ‫صهیونیسم را خواهد داشت‪ ،‬گرچه در این مبارزه مجاهدانه فلسطین مظلوم بیش از ‪ 2‬هزار شهید که ‪700‬‬ ‫نفر آنان کودک بودند و ‪ 11‬هزار مجروح را تقدیم انقالب فلس��طین نمود و رژیم صهیونیستی با درنده‌خویی‬ ‫بس��یاری از منازل مردم را تخریب کرد‪ ،‬اما با استواری و مقاومت خود شکست تاریخی بر رژیم صهیونیستی‬ ‫وارد کرد و تاوان آن را در درون و بیرون سرزمین‌های اشغالی پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور‪ ،‬هفت��ه دولت را فرصتی ب��رای تجدید بیعت و ارادت نس��بت‬ ‫به ش��هدای ملت و دولت دانس��ت و گفت‪ :‬دولت‌ها تجل��ی اراده ملت و ملت‬ ‫تعیین‌کننده دولت‌هاست‪ ،‬دولت‌ها باید تابعیت ملت خود را بپذیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع کارکنان وزارت کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬احترام به دولت‪ ،‬حمایت از دولت و ارج و منزلت نهادن به دولت در اصل برای ملت اس��ت؛ اگر ما‬ ‫برای ملت ارج و منزلت قائل نشویم حتما در مسیر تبعیت از آنها دچار خسران و کوتاهی شده‌ایم‪.‬‬ ‫وزیر کشور خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه ما منبعث از ملت هستیم و همه آحاد مردم تک‌تک کارکنان‬ ‫دولت را مس��ئول دانس��ته و خواس��ته‌های خود را مطالبه می‌کند‪ ،‬پس هر یک از ما که در موقعیت باالتری‬ ‫قرار داریم نسبت به موقعیت خود دارای مسئولیت بیشتری هستیم و این در سراسر دولت توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬ما به عنوان مجریان حکومت در این مقطع باید تحقق واقعی این حکومت و تالش برای‬ ‫نزدیک شدن به سطح آرمانی و کارآمد آن را رقم بزنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش مردم ایران در همه دنیا مورد قبول‬ ‫اس��ت و توانس��ته‌ایم قدرت خود را در تحوالت منطقه‌ای تحمیل کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رس��انه‌ها نیز فعال‌تر از‬ ‫قبل با رعایت محدوده‌های قانونی در تالش هس��تند و یکدیگر را دعوت به آرامش و پویایی دعوت می‌کنند‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنانش با مرور اقدامات دولت در حوزه اقتصاد تصریح کرد‪ :‬آرامش و ثبات‪،‬‬ ‫امنیت را برای فعاالن اقتصادی فراهم می‌کند و با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود‪ ،‬یقین‬ ‫بدانید که فضای اقتصادی دگرگون خواهد شد‪.‬‬ ‫دستور روحانی برای رسیدگی سریع‬ ‫به زلزله‌زدگان ایالم‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬هیات وزیران ضمن ابراز همدردی با زلزله‌زدگان اس��تان ایالم و‬ ‫دستور رسیدگی سریع به وضع آنان‪ ،‬معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمه��وری را موظ��ف کرد در اس��رع وقت با هماهنگ��ی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی گزارش��ی از برنامه بازسازی منطقه مورموری را برای تصویب در‬ ‫دولت ارائه کند‪ .‬هیات دولت صبح چهارش��نبه به ریاس��ت حس��ن روحانی‬ ‫رییس‌جمهوری برگزار شد و اعضای دولت درباره مهم‌ترین مباحث و مسائل‬ ‫روز کش��ور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند‪ .‬وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫این جلسه گزارشی از آثار خرابی‌های ناشی از زلزله در شهرستان مورموری‬ ‫استان ایالم به هیات وزیران ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬تعدادی از پیش��نهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی به‬ ‫تصویب هیات وزیران رسید‪ .‬با تصویب دولت به منظور پیشگیری و مقابله با‬ ‫ح��وادث غیرمترقبه‪ ،‬مبلغ ‪ 800‬میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‬ ‫س��رمایه‌ای‪ ،‬برای تکمیل و اتمام عملیات بازس��ازی‪ ،‬بهسازی و ایمن‌سازی‬ ‫‪ 7‬اردوگاه زندانی��ان‪ ،‬موض��وع م��اده (‪ )42‬قان��ون اصالح قان��ون مبارزه با‬ ‫م��واد مخدر و الحاق م��وادی به آن – مصوب ‪ – 1376‬در اختیار س��ازمان‬ ‫زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار گرفت‪ .‬همچنین مبلغ ‪129‬‬ ‫میلیارد و ‪ 200‬میلیون ریال اعتبار تسهیالت بانکی ارزان‌قیمت توسط بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به آس��یب‌دیدگان ناش��ی از توفان‪ ،‬سیل‪،‬‬ ‫خشکسالی و سرمازدگی در استان تهران پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫اختصاص مبلغ ‪ 30‬میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه‌های آب و خاک‬ ‫و مقابله با خشکسالی در بخش احمدی حاجی‌آباد استان هرمزگان از دیگر‬ ‫مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران بود‪.‬‬ ‫تعدیل نرخ جریمه نقدی تخلف بانک‌ها نیز از دیگر مواردی بود که در این‬ ‫جلس��ه هیات دولت به تصویب رس��ید‪ .‬در ادامه‪ ،‬هیات وزیران الیحه ایجاد‬ ‫مناطق آزاد تجاری ‪ -‬صنعتی جاس��ک و بوش��هر در استان‌های هرمزگان و‬ ‫بوش��هر و منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البرز را به تصویب رساند‪.‬‬ ‫همچنین با تصویب دولت‪ ،‬به وزارت راه و شهرس��ازی اجازه داده می‌شود با‬ ‫هماهنگ��ی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری (ام��ور توافق‌های بین‌المللی) و‬ ‫وزارت ام��ور خارجه نس��بت به انجام مذاکره‪ ،‬پیش امض��ا (پاراف) و امضای‬ ‫موق��ت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و دولت‌ه��ای جمهوری پرتغال و غنا ظرف مدت ‪ 3‬س��ال از تاریخ ابالغ این‬ ‫تصویب‌نامه‪ ،‬اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫نشست بررسی تحوالت عراق‬ ‫و پیامدهای آن بر ایران‬ ‫ایس�نا‪ :‬نشست بررسی تحوالت عراق و پیامدهای‬ ‫آن بر ایران و منطقه در مرکز مطالعات اس��تراتژیک‬ ‫خاورمیان��ه با حض��ور اندیش��مندان‌‪ ،‬صاحب‌نظران‪،‬‬ ‫اساتید دانش��گاه و دانشجویان حوزه روابط بین‌الملل‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬نشس��ت بررس��ی تحوالت عراق و‬ ‫پیامدهای آن بر ایران و منطقه عصر روز یکش��نبه ‪9‬‬ ‫شهریور توسط مرکز مطالعات استراتژیک خاور میانه‬ ‫و انجمن علوم سیاس��ی ایران برگزار می‌شود‪ .‬در این‬ ‫همایش سیدمحمدکاظم سجادپور عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه‪ ،‬کیوان‬ ‫برزگر استاد دانشگاه روابط بین‌الملل‪ ،‬محمد فرازمند‬ ‫مدی��رکل خلیج ف��ارس وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬حمید‬ ‫احمدی اس��تاد دانش��گاه تهران و طاهره ابراهیم فرد‬ ‫دانشیار دانشکده علوم سیاسی و قدیر نصری پژوهشگر‬ ‫مس��ائل خاور میانه درباره تحوالت منطقه سخنرانی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫کمک داعش به نزدیکی روابط‬ ‫تهران – ریاض‬ ‫ایس�نا‌‪ :‬یک س��ایت اماراتی نوش��ت‪ :‬خطر داعش‬ ‫ب��ه نزدیکی روابط تهران و ریاض س��رعت بخش��ید‪.‬‬ ‫س��ایت خبری ارم‌نی��وز امارات در مطلب��ی با عنوان‬ ‫«خط��ر داعش ب��ه نزدیکی روابط ایران و عربس��تان‬ ‫سرعت بخش��ید» به سفر حس��ین امیرعبداللهیان‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر امور خارجه ایران به ریاض اش��اره کرد‬ ‫و نوشت‪ :‬معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه‬ ‫در س��فری که می‌توان آن را آغاز همکاری‌های میان‬ ‫تهران و ری��اض در رویارویی با بزرگ‌ترین چالش در‬ ‫منطقه یعنی گروه موس��وم به دولت اسالمی عراق و‬ ‫ش��ام (داعش) در عراق و سوریه دانست‪ ،‬به عربستان‬ ‫رفت‪ .‬این سایت خبری افزود‪ :‬حسین امیرعبداللهیان‬ ‫بلندپایه‌ترین مسئول ایرانی است که از زمان انتخاب‬ ‫حس��ن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری در س��ال‬ ‫‪ 2013‬به عربس��تان رفته است‪.‬به نوشته این سایت‪،‬‬ ‫گروه تروریستی داعش‪ ،‬ایران و عربستان را با یکدیگر‬ ‫متحد کرد که البته آغاز این اتحاد با اس��تقبال هر دو‬ ‫طرف از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست‌وزیر‬ ‫عراق برای رویارویی با داعش بود که در ماه‌های اخیر‬ ‫بخش‌هایی از عراق را به تصرف خود درآورده است‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته سیاسی ایران‬ ‫و قطر؛ ‪ 20‬شهریور‬ ‫ایرنا ‪ -‬س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در قطر‬ ‫گف��ت‪ :‬نشس��ت کمیته سیاس��ی ‪ 2‬کش��ور ایران و‬ ‫قطر‪20‬شهریور جاری در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫محمدجواد آس��ایش‪ ،‬در نشست با استاندار بوشهر‬ ‫افزود‪ :‬مذاکره‌کنندگان در این کمیته درباره توس��عه‬ ‫فعالیت‌های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و بازرگانی ‪ 2‬کشور‬ ‫بحث و تبادل نظر می‌کنند‪.‬وی استان بوشهر را دارای‬ ‫قابلیت‌های مهم در بخش تجارت و بازرگانی خواند و‬ ‫گفت‪ :‬با توسعه مبادالت تجاری با کشورهای همسایه‬ ‫از جمله قطر زمینه رونق اقتصادی این استان فراهم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آس��ایش با بیان اینکه استان بوشهر دارای‬ ‫زیرس��اخت‌های مهم بندری و اقتصادی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با انعقاد تفاهم نامه‌ها ب��ا بازرگانان قطری و با فراهم‬ ‫ش��دن زیرس��اخت‌های مهم برای ایجاد بازارچه ویژه‬ ‫بازرگانان کشور قطر در بوشهر امکان مبادالت تجاری‬ ‫به‌ویژه صادرات از اس��تان بوشهر بیش از پیش فراهم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫س��فیر ایران در دوحه با اش��اره به راه اندازی مرکز‬ ‫تجارت ایران و قطر در بوش��هر گفت‪ :‬ساختمان این‬ ‫مرکز در حاشیه بندر بوشهر احداث می‌شود و با ایجاد‬ ‫این مرکز تجاری صادرات از اس��تان بوش��هر توسعه‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫گزارش تخلفات دولت گذشته‬ ‫به رهبری ارائه می‌شود‬ ‫ایلن�ا‪ :‬به ص��ورت کلی چ��ه مجلس به بررس��ی‬ ‫تخلفات دولت گذش��ته ورود كن��د و چه نكند دولت‬ ‫وظیفه خود می‌داند که این تخلفات را مورد بررس��ی‬ ‫قرار دهد‪ .‬معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی‬ ‫رییس‌جمه��وری از جلس��ه افط��اری چن��دی پیش‬ ‫مقام��ات دولتی ب��ا رهبر معظم انق�لاب روایت کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این جلس��ه مس��ئوالن دولتی از تخلفات‬ ‫اقتصادی و اداری دولت سابق یاد کردند که قرار شد‬ ‫در این مورد بررس��ی جامعی از س��وی دولت صورت‬ ‫بگی��رد و گزارش��اتی در م��ورد آن تهی��ه و خدمت‬ ‫ایش��ان ارائه ش��ود كه معظ��م له این اق��دام را تایید‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫مجید نصیرپور در ارتباط ب��ا تخلفات مالی و اداری‬ ‫دولت س��ابق که هنوز مورد بررس��ی ق��رار نگرفته‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال گذشته که دولت مس��تقر شد مسائل‬ ‫متع��ددی در ارتباط با تخلفات مال��ی و اداری دولت‬ ‫مطرح شد‪ .‬البته دولت در مورد تخلفات اداری تصمیم‬ ‫جدی گرفت و آن تخلفات را متوقف کرد‪ .‬اما تخلفات‬ ‫اقتصادی در دس��تگاه‌های مختل��ف اجرایی در دولت‬ ‫گذش��ته وجود داش��ت که ابتدا می‌بایس��ت میزان و‬ ‫صحت و سقم آنها مشخص می‌شد‪ .‬دولت در تالش بود‬ ‫تا در بخش‌های مختلف این تخلفات را بررسی کند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫در دومین گردهمایی و هم‌اندیشی قطعه‌سازان گروه خودروسازی سایپا مطرح شد‬ ‫عزم جدی سایپا بر ایجاد اشتغال برای قطعه‌سازان‬ ‫ دومین گردهمایی و هم‌اندیشی قطعه‌سازان گروه خودروسازی سایپا با رویکرد مشارکت‬‫در توسعه محصول روز گذشته با حضور تعداد زیادی از قطعه‌سازان همکار با این گروه خودروسازی‬ ‫به همراه جمعی از مسئوالن خودروساز نظیر سازه گستر و مگاموتور در پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫برگزار شد‪.‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این گردهمایی با اشاره به افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫تولید خودرو در ‪ ۳‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد‪ :‬این میزان رشد تولید‬ ‫در مقایسه با میانگین ساالنه شاهد افزایش ‪ ۵۰‬درصدی در تولید بوده است‪ .‬تالش می‌کنیم این رقم‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۸۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫مهندس سعید مدنی با اشاره به برنامه تولید ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه در سال‌جاری اظهار کرد‪ :‬از این میزان ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه برای تامین نیاز داخل و ‪ ۵۰‬هزار دستگاه با هدف‬ ‫صادرات تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ورود ‪ ۴‬محصول جدید پراید وانت‪‌،‬تیبا‬ ‫‪ ،۲‬س��راتو و ‪ S300‬در سال جاری از سوی این مجموعه‬ ‫نش��ان از عزم جدی س��ایپا برای بهبود فضای کس��ب و‬ ‫کار و ایجاد اش��تغال برای قطعه‌سازان دارد‪‌،‬افزود‪ :‬پروژه‬ ‫‪ SP100‬یک پروژه ملی اس��ت که ب��ه محض به نتیجه‬ ‫رسیدن‪‌،‬اعالم رسمی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در تش��ریح‬ ‫ویژگی‌ه��ای ای��ن محص��ول تصریح ک��رد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫متخصص��ان داخلی در تم��ام مراحل طراح��ی در کنار‬ ‫طراحان خارجی و چینی از ویژگی‌های بارز این محصول‬ ‫است‪ .‬ضمن آن که این پلتفرم ایرانی است و تمام قطعات‬ ‫موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬اکسل و تریم آن با همکاری قطعه‌سازان‬ ‫داخلی خواهد بود که باعث می‌شود این محصول به طور‬ ‫کامل ایرانی باشد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن قطعه‌س��ازان نیز در ای��ن گردهمایی با‬ ‫بی��ان اینکه تمام پروژه‌هایی ک��ه زیرمجموعه‌های فعال‬ ‫در گروه خودروس��ازی سایپا هستند توسط قطعه‌سازان‬ ‫انجام می‌شود که نشان می‌دهد قطعه‌سازان تا چه اندازه‬ ‫نقش کلیدی در توس��عه صنعت خودرو دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫صنعت خودرو امروز به چنین جایگاهی رسیده به قدرت‬ ‫اختصاصی قطعه‌سازان وابسته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در اختیار داشتن خطوط مونتاژ در بحث خودروسازی‬ ‫به عنوان یک مزیت ش��ناخته نمی‌شود و به همین دلیل‬ ‫ش��رکت س��ایپا و ایران خودرو س��عی ب��ر آن دارند که‬ ‫ارتباط مس��تمری با قطعه سازان داشته باشند که گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در این راستا پیشگام بوده است‪.‬‬ ‫ساسان قربانی افزود‪ :‬صنعت خودرو تنها صنعتی است‬ ‫ک��ه از همه طی��ف در مورد آن اظهار نظر می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫نتیجه اگر تصمیمی در این صنعت گرفته می‌ش��ود باید‬ ‫تمام بخش‌هایی که به نوعی ذی‌نفع این صنعت به شمار‬ ‫می‌روند مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیازمندی اصلی مش��تریان و جامعه‪،‬‬ ‫تنوع در محصوالت و همچنین کیفیت بر اساس فناوری‬ ‫جدید‪ ،‬قیمت‌های رقابتی‪ ،‬تحویل به موقع خدمات پس‬ ‫از فروش و آالینده نبودن به دلیل تولیدات جدید است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬در رتبه س��یزدهم تولید‬ ‫خودرو در دنیا قرار داشت که الزم است با تولید قطعه رو‬ ‫به جلو حرکت کنیم‪.‬‬ ‫آرش محبی نژاد دبیر شورای تخصصی صنایع همگن‬ ‫قطعه سازان خودرو نیز در ادامه این نشست مشترک‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه صنعت خودرو روزهای بدی را سپری می‌کند‪،‬‬ ‫‌گفت‪ :‬در تحلیل‌های امروز‌‪ ،‬صنعت خودرو ایران با صنعت‬ ‫خودرو دیگر کشورها مقایسه می‌شود اما ما معتقدیم که‬ ‫‌صنعت خودرو داخلی را باید با سال‌های گذشته مقایسه‬ ‫کنیم‪ .‬در این راستا ‪ ۵‬شاخص تیراژ تولید‌‪ ،‬میزان واردات‪‌،‬‬ ‫میزان صادرات‪‌،‬میزان س��ودآوری و میزان اش��تغالزایی‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال ‪ ،۹۲‬صادرات خودرو سواری‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این مدت‬ ‫واردات ‪ ۷۵‬درص��د افزایش را تجربه کرد که نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ 90‬حدودا ‪ ۲‬برابر شد که می‌توان از آن به عنوان‬ ‫انفجار واردات خودرو نام برد‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اشاره به وضعیت تولید اظهار کرد‪ :‬تولید‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۲۰‬درصد نسبت به سال ‪۹۱‬‬ ‫کاهش داشته که این روند باعث شد خودروسازان‌‪ ،‬طی‬ ‫‪ ۲‬سال ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان زیان بدهند‪.‬‬ ‫با توجه به این زیان‌دهی‪ ،‬خودروس��ازان بنا به دالیلی‬ ‫نیروهای کار خود را تعدیل نکردند اما قطعه‌سازان که در‬ ‫آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند‪ ،‬به ناچار ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد نیروی انسانی خود را تعدیل کردند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که سال ‪ ،۹۲‬به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو‪،‬‬ ‫سال سکته صنعت خودرو نام گرفت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی‌من��ش‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان ایران نیز با بیان اینک��ه درحال‌حاضر نگاه‬ ‫دولت به س��مت تولید سوق داده شده است‪‌،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از مشکالت قطعه‌سازان مالیات بر ارزش افزوده بود‬ ‫که همه فعاالن این حوزه را فلج کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به نظر می‌رس��د این قانون امس��ال‬ ‫ب��ه پایان خواهد رس��ید و درحال‌حاضر در مجلس مورد‬ ‫بازنگری قرار گرفته اس��ت‌‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر منابعی‬ ‫ب��رای تامی��ن س��رمای ‌ه در گ��ردش و توس��عه طرح‌ها‬ ‫پیش‌بینی ش��ده (که فعاالن این حوزه می‌توانند نسبت‬ ‫به دریافت آن البته نه برای طرح‌های ایجادی اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ ).‬هم‌اکنون دولت ‪ ۳۵‬میلیارد دالر با هدف تامین‬ ‫ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی پیش‌بینی کرده است که‬ ‫می‌توان از آن استفاده کرد‪.‬‬ ‫امیرحس��ین کاکای��ی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��کده‬ ‫مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اتفاق رخداده در صنعت خودرو برخی‬ ‫از قطعه‌س��ازان از این صنعت خارج شدند و صنعتگران‬ ‫باقیمان��ده نیز در تردید برای باقی ماندن در این صنعت‬ ‫هستند که باید برای آن راه‌حلی پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مقایس��ه خودروس��ازان داخلی با‬ ‫خارجی‌ها همچون کره‌ای‌ها کار صحیحی نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬س��ال است که ایاالت متحده امریکا تمام قد‪،‬‬ ‫پشت خودروسازان کره‌ای ایستاده است و درحال‌حاضر‬ ‫نیز ایستاده و ما هم اعالم می‌کنیم که تمام قد پشت این‬ ‫صنعت ایستاده‌ایم‪.‬‬ ‫همچنین در پایان این گردهمایی گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا از برخی قطعه س��ازان همکار با این مجموعه با‬ ‫اهدای لوح تقدیر‪ ،‬تجلیل به‌عمل آورد‪.‬‬ ‫مش�روح دومی�ن گردهمای�ی و هم‌اندیش�ی‬ ‫قطعه‌س�ازان گروه خودروسازی س�ایپا با رویکرد‬ ‫مش�ارکت در توس�عه محص�ول را روز ش�نبه در‬ ‫صفحات خودرو بخوانید‪.‬‬
‫اقتصاد‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫تورم مرداد ماه ‪23/2‬‬ ‫گ�روه اقتص�اد ‪ -‬ت��ورم‪ ،‬یکی از ش��اخص‌های مهمی اس��ت ک��ه عملکرد‬ ‫سیاس��ت‌های دولت‌ها را در اقتصاد‌‪ ،‬منعکس می‌­کند‪ .‬بانک مرکزی تورم مرداد‬ ‫ماه امسال را محاسبه کرده و در آخرین گزارش خود خالصه نتایج به‌دست آمده‬ ‫از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال‬ ‫پایه ‪ 1390=100‬را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بانک مرکزی ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات مصرفی در‬ ‫مرداد ‪ 1393‬به عدد ‪199/3‬رس��ید که نسبت به ماه‬ ‫مناطق ش��هری ایران در ‌‌‬ ‫قبل‪1/3‬درصد افزایش یافت‪ .‬شاخص مذکور در مردا ‌د ‪ 1393‬نسبت به ماه مشابه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دست بانک‌ها در پرداخت منابع بازترمی شود‬ ‫سهامداران بورس صبور باشند‬ ‫معامله در بازاری شفاف و حذف رانت‬ ‫س��ال قبل معادل ‪14/7‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬همچنین‬ ‫مرداد ‪1393‬‬ ‫نرخ تورم (تورم س��الیانه) در ‪ 12‬ماه منته��ی به ‌‌‬ ‫نس��بت به ‪ 12‬ماه منتهی به م��ردا ‌د ‪ 1392‬معادل‪23/2‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این ارق��ام حاکی از روند نزولی تورم و نش��انگری برای‬ ‫تحقق آمارهای دولت یازدهم است‪ .‬رییس‌جمهوری در آخرین‬ ‫اظه��ار نظر خود از کاهش تورم تا زیر ‪ 20‬درصد خبر داده بود‬ ‫و رییس بانک مرکزی نرخ تورم را تا پایان سال زیر ‪ 25‬درصد‬ ‫پیش‌بینی کرده بود‪.‬‬ ‫اگ��ر چه بس��یاری از اقتصاددانان کاهش‌­ه��ای اخیر تورم را ناش��ی از رکود‬ ‫اقتصادی دانس��ته‌اند اما دور ش��دن از ابر تورم ‪ 44‬درصدی فارغ از هر موضوع‬ ‫دیگری می‌تواند از درخش��ان­ترین دس��تاوردهای ‪ 1‬ساله دولت باشد‪ .‬اگرچه در‬ ‫آمار اخیر بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اس��ت اما باید گفت‬ ‫‪5‬‬ ‫اولویت اهداف کالن اقتصادی اخیر‪ ،‬کنترل قیمت‌ها بوده است‪.‬‬ ‫ش��اخص به��ای کاالها و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری‬ ‫ایران یا در واقع تورم مناطق ش��هری‌‪ ،‬از رش��د س��طح عمومی‬ ‫قیمت‌ه��ا از طرف مصرف‌کننده حکایت می­‌کند و هر س��ال به‬ ‫صورت ماهانه از طرف بانک مرکزی‪،‬اعالم می‌شود‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش بیش��ترین رش��د قیمت مربوط به کاالهای «بهداشت و‬ ‫درمان» بوده‪ ،‬که ‪ 32/1‬تورم داش��ته‌اند و کمترین رشد تورم را‬ ‫در «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» شاهد بودیم که نسبت به مرداد‬ ‫ماه سال گذشته ‪ 6/8‬رشد تورم داشته است‪ .‬البته این در حالی است که مرکز‬ ‫آمار تورم را ‪ 0/9‬درصد کمتر از بانک مرکزی برآورد کرده است یعنی بر اساس‬ ‫گزارش مرکز آمار تورم مرداد ماه امس��ال نس��بت به ماه مشابه سال قبل ‪22/3‬‬ ‫درصد بوده که حاکی از ‪ 1/9‬درصد کاهش نسبت به تورم سال گذشته است‪.‬‬ ‫ساختار دهک‌ها در حال تغییر است‬ ‫طبقه متوسط درآمدی در سراشیبی حذف‬ ‫سمیرا کرمی ‪ -‬دهک‌های جمعیتی به همراه ضریب جینی بحثی بود که با تبلیغات دولت نهم و دهم در‬ ‫ادبیات اقتصادی ایران پررنگ‌تر شد‪ .‬دولت عدالت‌محور به‌دنبال کاهش اختالف درآمدی در دهک‌های توزیع‬ ‫درآمد بود‪ .‬اما امروزه اقتصاد ما با گسترش فقر و فروپاشی طبقاتی رو‌به‌رو است که می‌شود گفت این پدیده یکی‬ ‫دیگر از مصائب تورم‌های باال و بیکاری است‪ .‬شاخص دهک‌های درآمدی چطور می‌تواند برای حذف طبقات‬ ‫پر‌درآمد از یارانه‌های نقدی به دولت کمک کند؟ این موضوع از چالش‌های اخیر پیش‌روی اقتصاددانان و مرکز‬ ‫آمار است‪ .‬مشکالت آمارگیری همیشه سنگی جلوی پای اقتصاددانان بوده است‪ .‬برای بررسی روند فقر و تحلیل‬ ‫دهک‌های آماری به سراغ حسین راغفر‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا رفتیم و گفت‌وگویی را در این خصوص‬ ‫با این اقتصاددان داشتیم‪.‬‬ ‫€ €جن�اب راغفر! آیا با توجه به هدفمندی یارانه‌ها کند‪ .‬اما پیمایش��ی که در ای��ران صورت می‌گیرد‪ ،‬بیانگر‬ ‫و همزمانی آن با تحریم‌های بین‌المللی‌‪ ،‬در اقتصاد خوبی ب��رای کل جامعه نیس��ت‪ .‬مثال گروه‌های بس��یار‬ ‫ایران تغییری در ساختار دهکی جامعه اتفاق افتاده پردرآمد و گروه‌های بس��یار فقی��ر در این نمونه‌گیری‌ها‬ ‫است و می‌ش�ود گفت اقتصاد دارد به سمت حذف لحاظ نمی‌شوند‪ .‬در یک توزیع درآمد صحیح باید تمامی‬ ‫طبقه متوسط پیش می‌رود و ما شاهد سقوط بیشتر گروه‌های درآمدی نماینده داشته باشند‪.‬‬ ‫طبقه متوسط به درآمدهای پایین خواهیم بود؟‬ ‫صرف نظر از این مس��ئله‌‪ ،‬روش‌ه��ای آمارگیری غلط‬ ‫اقدامات دولت نهم و دهم اثر منفی بر ساختار درآمدی اس��ت‪ .‬مثال اگر ما گروه متوس��ط را به ‪ 3‬گروه متوس��ط‬ ‫جامعه داشته است‪ .‬در این دوران طبقه پردرآمد قدرتمند میانه‪ ،‬متوس��ط باال و متوس��ط پایین طبقه‌بندی کرده و‬ ‫ش��دند و دولت برای شناس��ایی آنها هزینه باالیی را باید س��پس طبقه ثروتمند و برخوردار را اضافه کنیم‪ ،‬طبقه‬ ‫ثروتمند واقعی اصال حضور ندارد و بر این اساس متوسط‬ ‫متحمل شود‪.‬‬ ‫دهک‌ه��ای درآمدی جمعیت ثابتی را در بر نمی‌گیرند باال هم حضور کمرنگی دارند‪ .‬درباره درآمدهای پایین نیز‬ ‫و اف��راد در دهک‌ه��ای پر‌درآم��د را نمی‌ت��وان از رن��گ باید گفت طبقه بسیار محروم حضور ندارند‪ .‬این موضوع‬ ‫لباس‌ش��ان شناس��ایی کرد‪ .‬ویژگی مشخصی برای تمایز اعتبار پیمایش را مورد تردید قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫گروه‌هایی که دارایی مثل ماشین‬ ‫دهک‌ه��ا نداری��م‪ .‬ما بای��د از طریق‬ ‫یا ساختمان ندارند تا اگر بر اثر تورم‬ ‫شناس��ایی گروه‌ه��ای کم‌درآم��د و‬ ‫طبقات متوسط یا به‬ ‫ارزش دارایی‌ها زیاد شد‪ ،‬دارایی‌شان‬ ‫رتبه‌بندی خانوارها از لحاظ درآمدی‬ ‫زیر خط فقر رسیده‌اند‬ ‫از پایی��ن به ب��اال‪ ،‬آنها را شناس��ایی‬ ‫زی��اد ش��ود و در اث��ر افزایش تورم‬ ‫کنی��م‪ .‬باید با رتبه‌بن��دی کردن آنها یا به خط فقر نزدیک‌تر‬ ‫ب��ه جایگاه‌ه��ای پایین‌ت��ری نزول‬ ‫شده‌اند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫و البته براس��اس متقاضی بودن‌شان‬ ‫پی��دا می‌کنند و آس��یب بیش��تری‬ ‫برای دریافت یارانه آنها را طبقه‌بندی گروه‌های پایین درآمدی می‌بینند‪ ،‬فاصله آنها برای دستیابی‬ ‫کنی��م‪ ،‬در غی��ر این ص��ورت‪ ،‬برای جمعیت‌شان مدام در حال ب��ه نیازهای اساس��ی مثل مس��کن‬ ‫شناس��ایی طبقات��ی که بای��د یارانه‬ ‫عمیق‌تر می‌ش��ود‪ .‬این اتفاقی است‬ ‫افزایش است‬ ‫بگیرند شناس��ایی دهک‌های جامعه‬ ‫ک��ه در اقتص��اد ما رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫روش مناس��بی نیس��ت‪ .‬در کشور ما‬ ‫متاس��فانه آماره��ا در اقتص��اد م��ا‬ ‫باید نظام آمارگیری اصالح و پرسش‌نامه‌ای تهیه شود که سیاس��ی بوده و قابل اتکا نیس��ت‪ .‬وقت��ی دولت عوض‬ ‫مشخصه‌های خانوارها را جمع‌آوری کند نه مشخصه‌های می‌ش��ود‪ ،‬به یکباره آمار رش��د اقتصادی ‪3/5‬درصدی‬ ‫درآمدی افراد را‪ ،‬تا به س��هولت بت��وان معلوم کرد کدام ب��ه منفی ‪5/8‬درصد می‌رس��د و این نش��ان‌دهنده این‬ ‫خانوار متعلق به کدام دهک است‪.‬‬ ‫اس��ت که ای��ن آمار غیر‌قابل اتکاس��ت‪ .‬پ��س اگر عدد‬ ‫€ €در عل�م اقتص�اد‪ ،‬مباح�ث تئوری�ک و علمی‪ ،‬منفی ‪5/8‬درص��د را بپذیریم‪ ،‬باید گف��ت که میانگین‬ ‫پیش‌بینی‌های�ی را ب�ه همراه دارند ک�ه در اقتصاد درآم��د جامع��ه کاهش یافته اس��ت اما آماره��ا این را‬ ‫ای�ران هیچ‌وق�ت رخ نمی‌ده�د‪ .‬آیا ای�ن موضوع نشان نمی‌دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین آس��یب رش��د اقتصادی منف��ی‪ ،‬متوجه‬ ‫ریش�ه در داده‌ه�ای آم�اری دارد؟ توزیع جمعیت‬ ‫در دهک‌های درآمدی باید بتواند س�طوح مختلف گروه‌ه��ای کم‌درآم��د جامع��ه اس��ت و ای��ن گروه‌ها‬ ‫درآمدی جامعه را مش�خص کند‪ .‬آیا در این زمینه رش��د کرده و دامنه بیش��تری از اقتص��اد جامعه را در‬ ‫مشکالت آماری باعث می‌شود تا شناسایی درستی برمی‌گیرند‪.‬‬ ‫به همین دلیل تورم باال و بیکاری شدید و آمارها قابل‬ ‫از طبقه‌بندی اجتماعی نداشته باشیم؟‬ ‫در روش‌ه��ای آماری‪ ،‬اص��وال یک نمونه‌گی��ری انجام مناقش��ه شده‌اند‪ .‬البته شواهد دیگری به جز آمارها این‬ ‫می‌دهند که این نمونه باید بتواند کل جامعه را نمایندگی موضوع را تایید می‌کند‪.‬‬ ‫€ €اجازه بدهید این قس�مت را بیش�تر ب�از کنیم‪،‬‬ ‫وقت�ی می‌فرمایید وضعیت فقرا بدتر ش�ده اس�ت‪،‬‬ ‫دهک‌های مختلفی در وضعیت زیر خط فقر هستند‬ ‫و بدت�ر ش�دن وضعیت درآمدی به معنی پیوس�تن‬ ‫دهک‌های بیشتری به جمعیت فقیر است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه فقر زاد و ولد را زیاد می‌کند و خانوارهای فقیر‬ ‫پرجمعیت‌تر هستند‪ ،‬یارانه‌های نقدی درآمد نسبی‬ ‫باالتری برای این طبقات ایجاد می‌کند‪ .‬آیا می‌ش�ود‬ ‫گف�ت یک تغیی�ر طبق�ات اجتماعی در س�ال‌های‬ ‫اخی�ر رخ داده و طبقه متوس�ط اجتماعی که طبقه‬ ‫نیروی انسانی و موتور رشد نامیده می‌شود در حال‬ ‫از بین رفتن است؟‬ ‫بله همین طور اس��ت و البته باید اضافه کرد که موضوع‬ ‫بیکاری هم بس��یار حائز اهمیت اس��ت و چنین تحوالتی‬ ‫را در پدیده بیکاری هم می‌بینیم‪ .‬طبقه متوس��ط بیکاری‬ ‫بیش��تری را متحمل می‌ش��ود چرا که افراد این طبقه در‬ ‫صورت نبود شغل‪ ،‬به کارهای کاذب و دون جایگاه خود تن‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬در حالی‌که فرزندان طبقات فقیر در صورتی‌که‬ ‫کار مناسب جایگاه خود را پیدا نکنند‪ ،‬بیکار نمی‌مانند‪.‬‬ ‫€ €آمار بیکاری هم بیکارتر بودن طبقه متوس�ط را‬ ‫تایید می‌کند؟‬ ‫آمار بیکاری طبقه کم‌درآمد واقعی نیس��ت چون ممکن‬ ‫اس��ت افراد کم‌‌درآمد وارد مش��اغل غیررسمی شوند و در‬ ‫نتیجه طبقه متوسط بیش��ترین حجم بیکاری را متحمل‬ ‫ش��ود‪ .‬پس در ترکیب بیکاری خانوارهای متوسط شهری‬ ‫بیشترین آسیب را می‌بینند‪ .‬درآمدهای آنها نیز به نسبت‬ ‫ت��ورم افزایش پی��دا نمی‌کند‪ .‬قدرت خرید آنها با ش��دت‬ ‫بیشتری در مواجهه با تورم کاهش پیدا می‌کند‪ .‬در نهایت‬ ‫طبیعی اس��ت که خانوارهای طبقات متوس��ط بیشترین‬ ‫آسیب را می‌بینند‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر وضعیت طبقات متوسط درآمدی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫طبقات متوسط یا به زیر خط فقر رسیده‌اند یا به خط فقر‬ ‫نزدیک‌تر شده‌اند‪ .‬به این ترتیب گروه‌های پایین درآمدی‬ ‫جمعیت‌ش��ان مدام در حال افزایش است‪ .‬وقتی در مورد‬ ‫دهک‌ها صحبت می‌کنیم‪ ،‬حتی وقتی مس��ئوالن مربوطه‬ ‫صحبت می‌کنن��د این دقت وجود ندارد ک��ه آیا راجع به‬ ‫دهک جمعیتی صحبت می‌کنیم یا درباره دهک درآمدی‬ ‫حرف می‌زنیم‪.‬‬ ‫€ €تفاوت دهک درآمدی و دهک جمعیتی چیست؟‬ ‫دهک‌های جمعیتی همه یک نسبت مساوی از جمعیت‬ ‫را ش��امل می‌ش��وند و هر دهک ‪7/5‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫را در برمی‌گیرد‪ .‬ام��ا در دهک‌های درآمدی جمعیت‌های‬ ‫مختلفی است و بیش��ترین جمعیت کشور در دهک‌های‬ ‫پایین درآمدی هس��تند‪ .‬ح��دود ‪40‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند‪ .‬در واقع انباش��ت‬ ‫جمعیت در کش��ور ما به س��مت درآمدهای پایین است و‬ ‫ارزیابی‌ها بر این اس��ت که ‪42‬درصد جمعیت زیر خط فقر‬ ‫مطلق هستند‪.‬‬ ‫کوهان توزیع درآمد ما به سمت درآمدهای پایین است‪.‬‬ ‫شناس��ایی طبقات پردرآمد اگر هم ممکن باش��د‪ ،‬بسیار‬ ‫سخت و پرهزینه اس��ت‪ .‬بهتر است ما از طریق شناسایی‬ ‫گروه‌های پایین درآمدی اقدام و به سمت درآمدهای باالتر‬ ‫رتبه‌بندی کنیم تا دولت بتواند تصمیم بگیرد می‌خواهد به‬ ‫چه نسبتی از جمعیت یارانه بدهد‪ .‬رتبه‌بندی به این طریق‬ ‫کاملا امکان‌پذیر است و ما این روش را امتحان کرده‌ایم‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تعامل سازنده دولت و مجلس‬ ‫پاسخگویی وزارت اقتصاد به ‪ 3500‬نامه مجلسیان‬ ‫معاون حقوقی و ام��ور مجلس وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی از تش��کیل س��تادی در‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مدیریت‬ ‫بدهی دولت خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫نشس��ت خب��ری‬ ‫علی‌اصغر یوس��ف‌نژاد مع��اون حقوقی و امور‬ ‫مجل��س وزارت امور اقتص��ادی و دارایی در‬ ‫محل وزارت اقتصاد برگزار شد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫گستردگی فعالیت وزارتخانه امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به نقش تعیین‌کننده مجلس اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬معتقدیم هرچه تعامل بین مجلس و‬ ‫دولت بیشتر باشد‪ ،‬مردم بیشتر سود می‌برند‬ ‫و ش��اخص‌های اقتصادی مناس��ب‌تر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با اش��اره به تعامل دولت و مجلس‬ ‫در یک‌س��ال گذش��ته گف��ت‪ :‬در این مدت‬ ‫نماین��دگان با این وزارتخان��ه ‪ 3500‬مکاتبه‬ ‫داش��ته‌اند که بی��ش از ‪ 50‬درصد آن مربوط‬ ‫به ح��وزه امور بانکی‪ ،‬تس��هیالت و تقاضای‬ ‫بخشودگی جرائم بوده است‪ .‬یوسف‌نژاد اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین ‪ 80‬مورد س��وال از وزارتخانه‬ ‫انجام ش��ده که برخی از این سواالت تکراری‬ ‫یا غیرمرتبط بوده و ‪ 64‬درصد از س��واالت از‬ ‫حوزه امور بانکی و تس��هیالت بوده است‪ .‬به‬ ‫گفته معاون ام��ور مجلس وزارت اقتصاد ‪13‬‬ ‫م��ورد از این تعداد س��وال در مجلس اعالم‬ ‫وصول ش��ده و ‪ 2‬مورد آن در صحن مجلس‬ ‫مطرح شده که مورد آخر سوال مربوط به وام‬ ‫ازدواج بود که نماینده از پاسخ وزیر قانع شد‬ ‫و این مسئله در سطح دولت مطرح و برای آن‬ ‫تدابیری اندیش��یده شد‪ .‬وی گفت‪‌:‬همچنین‬ ‫تحقی��ق و تفحص از صنع��ت بیمه اخیرا در‬ ‫مجل��س تصویب و اعضای این هیات انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬یوسف‌نژاد اظهار کرد‪ :‬آخرین الیحه‌ای‬ ‫که از وزارتخانه به مجلس رفت مربوط به رفع‬ ‫موانع تولید رقابت‌پذیر بود که ‪2‬هفته پیش با‬ ‫حضور وزیر اقتصاد تقدیم مجلس شد و االن‬ ‫در کمیسیون مش��ترکی در مجلس در حال‬ ‫بررسی است‪ .‬معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به‬ ‫پرسشی در مورد این‌که آیا مجلس می‌تواند‬ ‫از یک‌بانک خصوصی تحقیق و تفحص کند و‬ ‫آیا چنین چیزی مطرح است‪ ،‬گفت‪ :‬تحقیق‬ ‫و تفحص از بانک پاس��ارگاد مطرح شده و در‬ ‫حال پیگیری آن هستیم‪ ،‬البته این موضوع به‬ ‫طور شفاف در قانون نیامده که مجلس بتواند‬ ‫از یک س��اختار خصوصی تحقیق و تفحص‬ ‫کند و این یک تفسیر از قانون است‪.‬‬ ‫یوس��ف‌نژاد در پاسخ به پرسشی در مورد‬ ‫نح��وه پیگیری بدهی‌های دول��ت و راهکار‬ ‫یادداشت‬ ‫معامالت تهاتری‬ ‫راهکار پرداخت‬ ‫بدهی دولت‬ ‫مهناز بهمنی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫بدهی دولت یکی از بحران‌های جدی است که باید‬ ‫برای حل آن تمهیدات درس��تی اندیشیده شود؛ چرا‬ ‫که در غیراین صورت دولت قادر به رسیدن به اهداف‬ ‫و اج��رای برنامه‌های خود نخواهد بود‪ .‬در س��ال‌های‬ ‫اخیر همواره اجرا نش��دن مصوب��ات قانونی و پرداخت‬ ‫نش��دن بودجه بخش‌های مختل��ف از موضوعات مهم‬ ‫و م��ورد بحث در مجلس بوده اس��ت‪ .‬باید توجه کرد‬ ‫تنه��ا در صورت تحقق کامل مصوب��ات قانونی امکان‬ ‫تکمی��ل پروژه‌های اقتصادی وجود دارد و در ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬اقتصاد در بخش طرح‌های عمرانی با مش��کل‬ ‫ج��دی تامین مال��ی روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬در صورتی‬ ‫ک��ه جزئی��ات بدهی دولت ب��ه ش��رکت‌ها در اختیار‬ ‫کمیس��یون‌های تخصصی مجلس قرار گیرد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در زمان تصویب بودجه ساالنه توسط این کمیسیون‌ها‬ ‫بررس��ی ش��ود‪ .‬اگر‌چه این موضوع بارها به مسئوالن‬ ‫دولتی منعکس ش��ده‪ ،‬اما هن��وز دولت قادر به تامین‬ ‫کس��ری‌های خود نبوده و همین موضوع نشان‌دهنده‬ ‫ضعف مدیریت بدهی‌های دولت اس��ت‪ .‬البته ش��ایان‬ ‫ذکر است که پرداخت بدهی دولت نسبت به سال‌های‬ ‫گذش��ته روند مطلوب‌تری پیدا کرده است‪ .‬مشکالت‬ ‫کمبود منابع مالی همیش��ه گریبان‌گیر دولت بوده و‬ ‫متاسفانه تاکنون مدیریت مناسبی در بخش بدهی‌های‬ ‫دولتی صورت نگرفته است‪ .‬اما دولت می‌تواند از طریق‬ ‫تهاتر بس��یاری از این بدهی‌های خود را پرداخت کند‪.‬‬ ‫پرداخت بده��ی دولت به بانک مرک��زی و همچنین‬ ‫برخی فع��االن اقتصادی می‌تواند از طریق تهاتر انجام‬ ‫ش��ود و در این زمینه نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های‬ ‫ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬سازمان‬ ‫بورس و معاونت نظارت راهبردی است تا این به یکی‬ ‫از راهکاره��ای کاه��ش بدهی‌های دول��ت و درنهایت‬ ‫افزایش قدرت دولت در تامین مالی پروژه‌های عمرانی‬ ‫منجر ش��ود‪ .‬همچنین فاینانس مال��ی و ورود بخش‬ ‫خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند در صورت‬ ‫مدیریت مناسب در دستور کار دولت قرار گیرد‪ .‬در هر‬ ‫صورت بس��یاری از بدهی‌های دولت می‌تواند از طریق‬ ‫آزادس��ازی فروش نفت و فاینانسورهای مالی پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬افزایش بدهی‌های دولت در وهله اول موجبات‬ ‫افزای��ش بیکاری ب��وده و کاهش نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬در س��ال‌های اخیر شاهد‬ ‫افزایش بیکاری و تاثیر مستقیم آن در جامعه بوده‌ایم‪.‬‬ ‫واگذاری س��هام ش��رکت‌های دولتی راه��کار دیگری‬ ‫جهت تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های‬ ‫پیمان��کار و بخش خصوصی خواهد ب��ود‪ .‬برای خروج‬ ‫از ش��رایط موجود نه تنها باید دول��ت اهتمام ویژه در‬ ‫این زمینه داشته باشد‪ ،‬بلکه همکاری و همفکری همه‬ ‫ارکان نظام ضروری است و حل مشکالت تنها از سوی‬ ‫دولت میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار‬ ‫در اولویت دولت‬ ‫وزی��ر اقتصاد با اش��اره به تصوی��ب ‪ ۳۵‬مصوبه در‬ ‫ارتب��اط ب��ا رفع مش��کالت بخش تولی��د در ابتدای‬ ‫فعالی��ت دول��ت یازدهم گفت‪ :‬بهبود فضای کس��ب‬ ‫و کار ک��ه به خ��روج غیرتورمی از رک��ود اقتصادی‬ ‫کمک خواهد کرد‪ ،‬در اولویت است‪ .‬به گزارش رادیو‬ ‫اقتصاد‪ ،‬علی طیب‌نیا با اش��اره ب��ه اینکه در ابتدای‬ ‫فعالی��ت دولت یازده��م برنامه‌های رفع مش��کالت‬ ‫بخ��ش تولی��د را تهیه و اجرایی کردی��م اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ 35‬مصوب��ه مربوط به این برنامه‌ها در دولت تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بهبود فضای کسب و کار‬ ‫ک��ه به خ��روج غیرتورمی از رک��ود اقتصادی کمک‬ ‫خواهد کرد در اولویت اس��ت‪ .‬طیب‌نیا افزود‪ :‬وزارت‬ ‫اقتصاد بر اج��رای این برنامه‌ه��ا و مصوبه‌ها نظارت‬ ‫دارد و در تهیه برنامه ‪ 100‬روزه دولت هم در س��ال‬ ‫گذشته مش��ارکت جدی داشتیم‪ .‬وی گفت‪ :‬دفتری‬ ‫را برای بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار ایجاد‬ ‫کردیم و چندین مصوبه هم در دولت داریم‪.‬‬ ‫شافعی‪ ،‬معاون نوبخت‬ ‫در معاونت برنامه‌ریزی‬ ‫آن در بودجه س��ال آینده کل کشور گفت‪:‬‬ ‫در جلس��ه قب��ل هیات دول��ت این موضوع‬ ‫م��ورد بحث و بررس��ی قرار گرف��ت و مقرر‬ ‫ش��د واحدی به منظور مدیریت و پرداخت‬ ‫بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد تش��کیل‬ ‫ش��ود و با همکاری بانک مرکزی و معاونت‬ ‫برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری این مس��ئله را‬ ‫مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫غالمرضا ش��افعی با حکم نوبخت مع��اون نظارت‬ ‫راهبردی معاون��ت برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ش��د‪ .‬ب��ر اس��اس این گ��زارش‪،‬‬ ‫مراس��م تودی��ع و معارفه محمد مه��دی رحمتی و‬ ‫غالمرضا ش��افعی معاونان س��ابق و جدی��د نظارت‬ ‫راهبردی معاون��ت برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمهوری پیش‌تر با حضور محمدباقر نوبخت‪،‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مش��اوران و جمعی از کارشناسان معاونت‬ ‫برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی رییس‌جمهوری‬ ‫برگزار ش��ده بود‪ .‬نوبخت در این مراس��م با اشاره به‬ ‫جایگاه و سوابق محمدمهدی رحمتی و نقش وی در‬ ‫معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با وزیر نفت توافق مشروط انجام داده‌ایم که مهندس‬ ‫رحمتی همچنان در مجموعه معاونت باقی بماند‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن خبر داد‪:‬‬ ‫رشد قیمت مسکن امسال بیش‬ ‫از نرخ تورم نیست‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬پیش‌بینی‌ها نش��ان می‌دهد رش��د‬ ‫قیمت مس��کن بیش از تورم ‪ -‬نرخ ‪ 25‬درصدی مورد‬ ‫نظ��ر دول��ت‪ -‬نخواهد بود‪ .‬ای��ن را مدی��ر عامل بانک‬ ‫مس��کن می‌گوید‪ .‬بت‌ش��کن که روز گذش��ته در یک‬ ‫نشست خبری به تشریح آخرین برنامه بخش مسکن و‬ ‫ساختمان و تسهیالت پرداختی در این حوزه پرداخته‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مس��کن در زمینه اش��تغال می‌تواند‬ ‫نقش مهمی را ایجاد کند‪ ،‬به طوری که ‪ 5‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور را به خ��ود اختصاص داده که‬ ‫‪ 16‬درصد مستغالت نیز به آن اضافه می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫در مجم��وع ‪ 21‬درصد از تولید ناخالص داخلی مرتبط‬ ‫با بخش مسکن است‪.‬‬ ‫وی درباره تس��هیالت اعطایی به بخش مس��کن نیز‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم بانک مرکزی تسهیالت اعطایی‬ ‫در س��ال ‪ 92‬به بخش مسکن ‪ 274‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اس��ت که این آمار بیانگر س��هم ‪12/7‬درصدی از کل‬ ‫تسهیالت اعطایی سیستم بانکی است‪ .‬او افزود‪ :‬این در‬ ‫حالی است که متوس��ط تسهیالت پرداختی به بخش‬ ‫مسکن در سال‌های قبل ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد که در س��ال ‪ 92‬با کاهش سهم‬ ‫تسهیالت اعطایی به مسکن مواجه بودیم‪.‬‬ ‫بت‌شکن با اس��تناد به آمار بانک مرکزی‪ ،‬در خرداد‬ ‫سال گذش��ته تعداد واحد مس��کونی را ‪ 12‬هزار فقره‬ ‫با متوس��ط قیمت ‪ 4‬میلیون تومان اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫این رقم در اردیبهش��ت سال گذشته به ‪ 24‬هزار فقره‬ ‫افزای��ش یافت که دلیل آن بحث هدفمندی یارانه‌ها و‬ ‫تاثیر آن برقیمت تمام ش��ده ساخت بود و اینکه مردم‬ ‫عالقه‌من��د به خرید ملک بودند‪ .‬البته در خرداد دوباره‬ ‫با کاهش معامالت مواجه ش��دیم و این رقم به ‪17‬هزار‬ ‫فقره رس��یدیم‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد رشد قیمت مسکن بیش از تورم ‪ -‬نرخ‬ ‫‪ 25‬درصدی مورد نظر دولت‪ -‬نخواهد بود‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫مانده سپرده‌های بانک ‪ 259‬هزار میلیارد ریال بود که‬ ‫با ‪30‬درصد رش��د به ‪ 338‬ه��زار میلیارد ریال افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬مانده تس��هیالت نیز با رشد ‪ 16‬درصدی‬ ‫از ‪854‬ه��زار میلیارد ریال ب��ه ‪ 990‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این موضوع که بانک مس��کن از حیث‬ ‫مانده تسهیالت بزرگترین بانک کشور است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫پارسال ‪ 84‬هزار میلیارد ریال تسهیالت غیرمسکن مهر‬ ‫ب��ه ‪ 307‬هزار فقره پرداخت ش��د که ‪ 40‬درصد از این‬ ‫مبلغ مربوط به تس��هیالت ساخت و ‪ 40‬درصد مربوط‬ ‫به تسهیالت خرید و مابقی هم جعاله تعمیر مسکن و‬ ‫قرض‌الحسنه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درخصوص مس��کن مهر ‪ 31‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است که مجموع‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک مس��کن ‪ 115‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در مسکن مهر ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 366‬ه��زار واحد قرارداد منعقد ش��ده که برای این‬ ‫تعداد واحد مبلغ قرارداد ‪ 477‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪427‬هزار میلیارد ریال بانک مسکن تسهیالت‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ .‬بت‌ش��کن یادآور ش��د‪ :‬در یک‬ ‫س��ال اخیر ‪ 31‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت‬ ‫ش��ده ضمن آنکه ‪ 385‬هزار واحد فروش اقس��اطی و‬ ‫تحویل شده است‪ ،‬از محل این ‪ 385‬هزار واحد تاکنون‬ ‫‪ 90‬هزار میلیارد ریال فروش اقساطی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه برنامه فروش‬ ‫اقس��اطی ما ‪ 700‬هزار واحد مسکن مهر از محل دوره‬ ‫تنفس ‪ 3‬ساله است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در طرح آقای آخوندی‬ ‫پیش‌بینی شده صندوق‌های پس‌انداز به بانک مسکن‬ ‫منحصر نش��ود و ما هم از این ایده استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬در فاز اول بانک مس��کن به عنوان بانک‬ ‫تخصصی دولتی پیش‌روی این موضوع است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جنس این تس��هیالت با سررسید‬ ‫‪12‬سال به باالس��ت اما سپرده‌گذاری در آن یک سال‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کمک دولت از طریق تامین کسری‬ ‫صندوق‌ها از محل بودجه‌ه��ای عمومی در ادوار قبلی‬ ‫هم وجود داش��ته و پیش��نهاد وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫یک پیش��نهاد جدید نیست‪ .‬به گفته او‪ ،‬پیشنهاد شده‬ ‫ک��ه مردم در یک دوره خاص با س��پرده‌گذاری پس از‬ ‫یک س��ال با یک فرمول تس��هیالت الزم را به استناد‬ ‫سپرده و کسری از محل وجوه اداره شده در اختیار آنها‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ب��ه عبارتی همه کارکرد این‬ ‫صندوق‌ها به ‪ 2‬عامل س��پرده‌گذاری و تامین کس��ری‬ ‫توس��ط دولت برمی‌گردد و اقس��اط این تسهیالت زیر‬ ‫‪ 1‬میلی��ون توم��ان خواهد بود‪ .‬پیش��نهاد هفته آینده‬ ‫ب��رای تایید مفروضات به بانک مرکزی ارائه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک مس��کن ب��ا بیان اینک��ه پیش‌بینی‬ ‫می‌کنیم برای ساخت ‪ 150‬هزار واحد مسکونی حدود‬ ‫‪ 20‬هزار میلیارد تومان نیاز اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در قالب‬ ‫صندوق‌ه��ای پس‌ان��داز با س��پرده‌گذاری ‪ 30‬میلیون‬ ‫تومان پس از یک سال ‪60‬میلیون تومان تسهیالت به‬ ‫متقاضی پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫حذف تکالیف بودجه‌ای و تسهیالت تکلیفی بر شبکه بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد‬ ‫دست بانک‌ها در پرداخت منابع بازترمی شود‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬تسهیالت تکلیفی از جمله‬ ‫فعالیت‌هایی اس��ت که موجب لطمه زدن به‬ ‫شبکه بانکی و برهم زدن تعادل در این نظام‬ ‫می‌شو ‌د و همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های‬ ‫اصل��ی نظ��ام بانکی کش��ور مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫چرا که در تس��هیالت تکلیفی‪ ،‬بانک به‌دلیل‬ ‫مصوباتی خ��ارج از رویه ع��ادی نظام بانکی‬ ‫مجبور به پرداخت آنهاست‪ ،‬این امر می‌تواند‬ ‫در بلندمدت ایجاد مش��کل در بخش پولی و‬ ‫اقتصاد کش��ور کند‪ ،‬اتفاقی که در سال‌های‬ ‫گذش��ته به اوج خود رس��ید‪ .‬ب��رای رفع این‬ ‫مشکل هم دولت و بانک مرکزی به توافقاتی‬ ‫رس��یده اند تا تکالیف بودجه‌ای و تسهیالت‬ ‫تکلیفی بر شبکه بانکی حذف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت حذف تکلیفی‌ها‬ ‫در این خصوص ولی اله س��یف رییس کل‬ ‫بانک مرکزی از توافق کلی با دولت برای حذف‬ ‫تکالیف بودجه‌ای و تسهیالت تکلیفی از الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ 1394‬کل کشور سخن گفت و‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اهمیت حذف تکالیف بودجه‌ای‬ ‫برای نظ��ام بانکی ناش��ی از کارکردهای آن‬ ‫است‪ .‬به گفته او‪ ،‬در یک نظام اقتصادی سالم‪،‬‬ ‫بانک‌ها عملیات مالی خود را بر اساس اصول‬ ‫فن��ی‪ ،‬اقتصادی و کارشناس��ی تنظیم و اجرا‬ ‫می‌کنن��د و طبعا در مقابل تصمیم‌های خود‬ ‫نیز پاسخگو هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به این معن��ا که بانک‌ها در‬ ‫وهله نخست منابع خود را به فعالیت‌هایی با‬ ‫بازدهی مناسب تخصیص می‌دهند‪ ،‬ولی اگر‬ ‫به دلیل خطای تصمیم‌گیری‪ ،‬منابع بانکی به‬ ‫سمت فعالیت‌های با بازدهی پایین سوق داده‬ ‫شوند یا به دلیل شرایط قابل پیش‌بینی‪ ،‬امکان‬ ‫بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته‬ ‫باشد‪‌،‬مسئولیت پرداخت نشدن منابع به بانک‌‬ ‫اعطا کننده تس��هیالت باز می‌گردد که بدون‬ ‫رعایت توجیهات فنی‪ ،‬اقتصادی و مالی طرح‪‌،‬‬ ‫اقدام به تخصیص منابع کرده است‪.‬‬ ‫به گفته س��یف‪ ،‬اگ��ر قرار اس��ت بانک‌ها‬ ‫در مقاب��ل مطالبات غیرج��اری و بدهی‌های‬ ‫مش��کوک‌الوصول مورد سوال قرار گیرند و یا‬ ‫نسبت به عملکرد اعتباری‌ش��ان پیاپی ابراز‬ ‫تردید ش��ود‪ ،‬الزم اس��ت در ابتدا مش��خص‬ ‫ش��ود که درجه آزادی عمل بانک در اعطای‬ ‫تس��هیالت موص��وف چق��در بوده اس��ت و‬ ‫متناسب با آن‪ ،‬چه اقداماتی را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم تسهیالت تکلیفی بانک‌ها‬ ‫در ای��ن میان نگاهی به آمار تس��هیالت‬ ‫تکلیف��ی در س��ال‌های امید خال��ی از لطف‬ ‫نیست‪ .‬تسهیالت تکلیفی مربوط به گسترش‬ ‫بنگاه‌ه��ای کوچک اقتص��ادی‪ ،‬زودب��ازده و‬ ‫کارآفرین‪ ،‬تسهیالت اعطایی به دستگاه‌های‬ ‫مباشر کاالهای اساسی‪ ،‬اصل و سود تسهیالت‬ ‫تبص��ره‏ای ومطالبات بانک‌ه��ا از دولت بابت‬ ‫یارانه س��ود و سایر تسهیالت تکلیفی (نظیر‬ ‫سهمیه تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن‬ ‫روستایی برای سال‌های ‪ 1389‬و ‪ 1390‬جمعا‬ ‫ب��ه میزان ‪ 60‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫مس��کن مهر تا پایان س��ال ‪ 1390‬به میزان‬ ‫‪ 217‬هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی‬ ‫بانک مسکن‪ ،‬اعطای تسهیالت به بافت‌های‬ ‫فرسوده و نامناسب شهری به میزان ‪ 21‬هزار‬ ‫میلیارد ری��ال از محل منابع داخلی بانک‌ها‪،‬‬ ‫سهمیه تس��هیالت مس��کن ایثارگران برای‬ ‫س��ال‌های ‪ 1389‬و ‪ 1390‬جمع��ا به میزان‬ ‫‪46‬هزار میلیارد ریال) بوده‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعات منفی تسهیالت تکلیفی‬ ‫بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد‬ ‫تس��هیالت اعطایی نه تنه��ا وارد فعالیت‌های‬ ‫واقعی نشده‌‪ ،‬بلکه در برخی شرایط حتی تعادل‬ ‫بازارهای مالی و دیگ��ر بازارهای کلیدی را نیز‬ ‫مختل کرده است و به تبع آن‪ ،‬تبدیل به بدهی‌‬ ‫مشکوک‌الوصول و غیرجاری برای بانک‪ ،‬تشدید‬ ‫تورم ناشی از افزایش برداشت بانک‌ها‪ ،‬کاهش‬ ‫س��ودآوری بانک‌ها‪ ،‬افزایش ریس��ک اعتباری‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬در س��ال‌های گذش��ته بوده اس��ت‪.‬‬ ‫البته باید به این موضوع هم اش��اره داشت که‬ ‫تس��هیالت تکلیفی در سال‌های گذشته باعث‬ ‫ش��د که بخش زیادی از مناب��ع بانک‌ها دراین‬ ‫بخش قفل شود و دسترسی بخش‌های تولیدی‬ ‫و صنعتی به منابع بانکی به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌های یک تصمیم‬ ‫به‌هرصورت کارشناس��ان بر ای��ن باورند که‬ ‫سیس��تم دولت و بانک مرک��زی می‌تواند آثار‬ ‫مثبتی به‌همراه داشته باشد‪ .‬علی قنبری یکی‬ ‫از کارشناسان اقتصادی در این باره در گفت‌وگو‬ ‫با بیان اینکه در تسهیالت تکلیفی‬ ‫با‬ ‫بانک‌ها براس��اس اولویت‌هایی که برایش��ان‬ ‫تعیین می‌شود اقدام به ارائه تسهیالت می‌کنند‬ ‫که ممکن اس��ت آن طرح یا پ��روژه از توجیه‬ ‫اقتصادی مناس��ب برخوردار نباشد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫روند موجب کاهش س��ودآوری بانک‪ ،‬افزایش‬ ‫ریس��ک اعتب��اری بانک و در نهای��ت افزایش‬ ‫مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود که اگر با تصمیم‬ ‫بانک مرکزی و دولت این تکلیف از شبکه بانکی‬ ‫برداش��ته ش��ود می‌توان امیدوار بود که روند‬ ‫پرداخت تسهیالت به بخش‌های مهم اقتصادی‬ ‫بهب��ود یابد‪ .‬به گفته او‪ ،‬در این ش��رایط بانک‬ ‫مرکزی و سیس��تم بانکی براساس اولویت‌ها و‬ ‫س��ودآوری طرح‌ها و پروژه‌ها اقدام به پرداخت‬ ‫تس��هیالت می‌کنند که این در نهایت موجب‬ ‫افزایش کارآیی و س��ودآوری بانک و تحول در‬ ‫باجه خبر‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن تاکید کرد‪:‬‬ ‫نقش شرکت‌های مشاور در روند تامـین مالی طرح‌های صنعتی‬ ‫نخس��تین نشس��ت هم‌اندیش��ی بانک صنعت و معدن‬ ‫و ش��رکت‌های مش��اور با حضور مهن��دس افخمی رییس‬ ‫هی��ات مدیره و مدیرعامل‪ ،‬اعضای هی��ات مدیره‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران امور بانک‪ ،‬مس��ئوالن کانون مشاوران اعتباری و‬ ‫سرمایه‌گذاری بانکی و مدیران شرکت‌های عضو کانون در‬ ‫مرکز همایش‌های بین المللی رایزن برگزار ش��د‪ .‬افـخمی‬ ‫در این نشست ضمن بـیان اینکه هـمکاری با شرکت‌های‬ ‫مشاور نقش موثری در روند تامـین مالی طرح‌های صنعتی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نخستین انتظار بانک از مشاورین ارتقا کیفیت‬ ‫گزارش‌های امکان‌سنجی است‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و‬ ‫معدن تصریح کرد‪ :‬سطح اعتبار یک گزارش امکان‌سنجی‬ ‫باید درحدی باشد که بتواند قابل دفاع بوده و به عنوان یک‬ ‫س��ند باارزش تلقی ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬از آنجا که در شرایط‬ ‫حاض��ر بانک‌های تخصصی ب��ا محدودیت مناب��ع روبه‌رو‬ ‫هستند ما باید در مصرف منابع حساسیت و دقت بیشتری‬ ‫داشته باشیم و از اینجاست که نقش مطالعات امکان‌سنجی‬ ‫و شرکت‌های مشاور تبلور بیشتری پیدا می‌کند‪ .‬افـخـمی‬ ‫در ادامه به اهمیت و نقش مشاورین در حوزه نظارت اشاره‬ ‫ک��رد و رویکرد جدید بانک در زمین��ه بانکداری بنگاه‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط که موجب پذی��رش طرح‌های زیادی‬ ‫توس��ط این بانک می‌ش��ود را موقعیت مناس��بی توصیف‬ ‫کرد که ش��رکت‌های مش��اور می‌توانند با بهره‌مندی از آن‬ ‫فعالیت‌های خود را افزایش بخشند‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت‬ ‫و معدن افزود‪ :‬وظیفه ما تنها اعطای تسهیالت نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫این بانک به دنبال آن اس��ت که بس��ته‌ای از خدمات نظیر‬ ‫راهنمایی‪ ،‬مش��اوره و کمک به حل مش��کالت احتمالی را‬ ‫نیز در اختیار صنعتگران و تولید‌کنندگان کشور قرار دهد‪.‬‬ ‫خانم هماسادات گوشه رییس شورای‌عالی کانون مشاوران‬ ‫اعتباری و س��رمایه‌گذاری بانکی هم در این نشست با بیان‬ ‫اینکه ای��ن کانون همواره بانک صنع��ت و معدن را حامی‬ ‫خود می‌داند‪ ،‬افزود‪ :‬ما بانک صنعت و معدن را عامل اصلی‬ ‫ترویج فرهنگ اس��تفاده از مش��اورین‪ ،‬به وی��ژه در زمینه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش خصوص��ی می‌دانیم‪ ،‬اما خدمات‬ ‫خود را در این زمینه محدود ندانسته و به دنبال عملکردی‬ ‫گس��ترده تر هستیم‪ .‬وی ابـراز امیدواری کرد که مشاوران‬ ‫کانون یاد ش��ده بتوانند نقش بیش��تری در مصوبات بانک‬ ‫صنعت و معدن داشته باشند‪.‬‬ ‫طال بازیچه دست دالر‬ ‫‪ 1290‬دالر رسید که جهشی قابل توجه را در قیمت این فلز‬ ‫ماندگار نشان می‌دهد ‪ .‬هرچند که رشد قیمت دالر در چند‬ ‫روز گذش��ته متوقف ش��ده اما این ارز همچنان قوی ماند و‬ ‫می‌توان گفت که روند رشد قبلی خود را متوقف کرده است ‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال تقویت ارز‌ه��ا این روزها باعث ش��د‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫مبادله‌ای که در فصل ابتدایی امسال تغییر محسوسی در نرخ‬ ‫دالر مبادله‌ای نداش��ت و حدود ‪ 2500‬تومان متغیر بود‪ ،‬در‬ ‫هفته‌های اخیر قیمت این ارز با روند تندتری نسبت به قبل‬ ‫در مسیر افزایشی قرار بگیرد و رقم ‪ 2650‬تومان تعیین شده‬ ‫بودجه را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب قیمت دیروز این ارز در مرکز مبادالت بیش‬ ‫از ‪ 2660‬تومان تعیین ش��د که فاصله حدود ‪ 500‬تومان را‬ ‫با نرخ ارز در بازار آزاد نش��ان می‌دهد که بیانگر کاهش این‬ ‫فاصله و نزدیک شدن به ارز تک نرخی خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین دیروز بانک مرکزی قیمت ‪ 29‬ارز را نس��بت به‬ ‫روز قب��ل آن افزایش‪ ،‬نرخ ‪ 9‬ارز را کاهش و تنها قیمت یک‬ ‫ارز را ثابت نگه داشت‪.‬‬ ‫در بازار داخلی هم روز گذشته هم قیمت انواع سکه و طال‬ ‫نشان از یک ثبات نسبی حکایت دارد‪ ،‬به طوری که قیمت‪،‬‬ ‫انواع س��که تا محدوده یک هزارتومان رش��د کرد و هرگرم‬ ‫طالی ‪ 18‬عیار نیز با نوسانی بسیار ناچیز همراه شد و با نرخ‬ ‫‪ 96‬هزار و ‪ 650‬تومان داد و ستد شد‪.‬‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬در این روزها دالر تبدی��ل به مهم‌ترین‬ ‫بازیگر بازارهای جهانی طال ش��ده است‪ .‬این ارز بین‌المللی‬ ‫چند هفته‌ای اس��ت که فش��ار روی قیمت طال را آغاز کرده‬ ‫و این هفته‪ ،‬در نخستین روز کاری عامل کمک‌کننده برای‬ ‫کاهش قیمت طال ش��د ‪ .‬اما از روز سه شنبه به دلیل توقف‬ ‫رش��د دالر‪ ،‬اونس جهانی طال ش��روع به افزای��ش کرد و در‬ ‫نهایت روز گذشته این نرخ از قیمت ‪ 1276‬دالر روز دوشنبه‬ ‫که پایین ترین سطح قیمتی در ‪ 2‬ماه گذشته بود به قیمت‬ ‫اقتصاد کش��ور خواهد شد‪ .‬بهاالدین حسینی‬ ‫هاش��می هم از دیگر کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫‪ ،‬دراین باره با تاکید‬ ‫براین موضوع که در س��نوات گذشته همواره‬ ‫تکالیفی در یک ردیف بودجه برای بانک‌ها در‬ ‫نظر گرفته شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تکالیف زمانی‬ ‫که به بانک‌ها تحمیل می‌شود‪ ،‬بانک مجبور به‬ ‫اجرای آن است که البته این امر تبعات منفی را‬ ‫برای نظام پولی و اقتصاد کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها باید براساس‬ ‫سیاست‌های پولی بانک مرکزی فعالیت کنند‬ ‫نه براساس ضوابط بودجه‌ای‪ ،‬یادآورشد‪ :‬بنابراین‬ ‫اگر تس��هیالت تکلیفی حذف ش��ود این امر‬ ‫می‌تواند باعث افزایش استقالل بانک مرکزی‬ ‫ش��ود و بانک‌ها هم در پرداخت تس��هیالت‪،‬‬ ‫اولویت را به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی‬ ‫دهند که بانک در نهایت با مشکل مواجه نشود‪.‬‬ ‫او براین باور اس��ت که طی این سال‌ها همین‬ ‫تسهیالت تکلیفی باعث شده است که بخش‬ ‫تولید وصنعت از منابع بانکی باز بمانند‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬این در ذات تسهیالت تکلیفی است که‬ ‫وقتی بخشی در اولویت پرداخت تسهیالت قرار‬ ‫بگیرد بخش‌های دیگ��ر از دریافت وام محروم‬ ‫می‌شوند که در سال‌های اخیر این محرومیت‬ ‫ش��امل بخش تولید و صنعت شده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس با اظهار امیدواری از حذف تکالیف‬ ‫بودجه‌ای و تسهیالت تکلیفی بر شبکه بانکی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درچنین شرایطی می‌توان امیدوار‬ ‫بود که بخش مولد اقتصاد که این روزها بیش‬ ‫از گذشته به منابع نیاز دارند‪ ،‬بتوانند با سهولت‬ ‫بیش��تری از بانک‌ها تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫به‌طور حتم این امر باعث خروج اقتصاد از رکود‬ ‫و توس��عه این بخش خواهد شد‪ .‬به هر حال‬ ‫آن‌طور که کارشناسان می‌گویند‪ ،‬این تصمیم‬ ‫سبب خواهد شد چشم‌انداز تامین مالی اقتصاد‬ ‫در بلندمدت‪ ،‬مناس��ب ش��ود و بخش واقعی‬ ‫اقتصاد که مدت‌هاس��ت با مش��کل نقدینگی‬ ‫مواجه است‪ ،‬هرچه سریع‌تر مرتفع شود‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31200‬‬ ‫‪31280‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41500‬‬ ‫‪41570‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51650‬‬ ‫‪51790‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪33950‬‬ ‫‪34500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,405,000‬‬ ‫‪9,435,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14530‬‬ ‫‪14630‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,370,000‬‬ ‫‪9,420,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪947,600‬‬ ‫‪966,500‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,160,000‬‬ ‫‪4,185,000‬‬ ‫بان��ک س��امان ب��ه زوج‌ه��ای ج��وان‬ ‫متقاضی‪ ،‬تسهیالت قرض‌الحسنه ازدواج‬ ‫پرداخت می‌کند‪ .‬زوج‌های جوانی که از‬ ‫تاریخ ثبت عقد آنها بیش از یک س��ال خورشیدی‬ ‫نگذش��ته باش��د‪ ،‬می‌توانند ب��ا مراجعه به س��امانه‬ ‫قرض‌الحس��نه ازدواج بانک مرک��زی انتخاب بانک‬ ‫سامان‪ ،‬از این تسهیالت بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫س��ازه س��کوی گازی ف��از ‪١٥‬‬ ‫پارس‌جنوبی با حمایت‌های مالی بانک‬ ‫صادرات ایران در خلیج نیلگون فارس‬ ‫آب‌اندازی شد‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری می��ان بان��ک‬ ‫گردش��گری و بانک حکمت ایرانیان به‬ ‫تایید مدیران عامل ‪2‬مجموعه رس��ید‪.‬‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه با ه��دف هم‌افزای��ی ظرفیت‌ها و‬ ‫توانایی‌ها و فرصت‌سازی به‌منظور ارائه خدمات بهتر‬ ‫به مشتریان ‪2‬بانک منعقد شد‪.‬‬ ‫بیمه نامه‬ ‫‪90‬درصد مدیریت صنعتی‬ ‫بیمه دولتی است‬ ‫مدیرعام��ل انجمن حرفه‌ای صنع��ت بیمه با بیان‬ ‫آنک��ه‪ ،‬صنعت بیم��ه با نبود رقاب��ت و انحصار مواجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ 90 :‬درصد مدیریت صنعت بیمه دولتی‬ ‫است‪ .‬مس��عود حجاریان در نشستی خبری افزود‪ :‬تا‬ ‫زمانی که رقابت نباشد‪ ،‬نه‌‌تنها فناوری رشد نمی‌کند‬ ‫بلک��ه اعتم��اد عمومی نیز به صنع��ت بیمه به وجود‬ ‫نمی‌آید‪ .‬وی با اشاره به سرمایه ‪ 250‬میلیارد تومانی‬ ‫برای تاسیس شرکت بیمه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این رقم برای‬ ‫افراد حرفه‌ای این صنعت عدد باالیی است ضمن آنکه‬ ‫این رقم در کش��ورهای پیشرفته کمتر از ‪ 0/1‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره دیگ��ر چالش‌ه��ای صنعت بیمه‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ضعف حاکمیت صنع��ت بیمه و نحوه‬ ‫ارتب��اط دولت و فعاالن اقتصادی از دیگر مش��کالت‬ ‫این صنعت است‪ .‬حجاریان با بیان اینکه اگر مقررات‬ ‫صنعت بیمه کش��ور اصالح شود‪ ،‬به طور یقین کسب‬ ‫و کار صنعت بیمه نیز بهبود می‌یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در همین‬ ‫راستا به بیمه مرکزی پیشنهاداتی برای اصالح قوانین‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد‪:‬‬ ‫چندین آیین‌نامه در صنعت بیمه کش��ور با مش��کل‬ ‫مواجه اس��ت که از جمله آنها آیین‌نامه‌های توانگری‬ ‫و مدیریت ریس��ک در شرکت‌هاس��ت که البته برای‬ ‫اصالح آنها پیشنهاداتی به بیمه مرکزی ارائه شده که‬ ‫مورد استقبال قرار نگرفته است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گپ‌وگفت‬ ‫رییس مجمع عالی واردات‬ ‫‪:‬‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫‪۹۲‬درصد واردات‬ ‫مواد اولیه تولید است‬ ‫گ�روه تجارت‪ -‬همیش��ه‬ ‫واردات منتقدان��ی دارد ک��ه‬ ‫معتقدند نباید حجم آن زیاد باشد‬ ‫و بیش��تر روی صادرات آن هم از‬ ‫نوع غیرنفتی متمرکز شویم‪ .‬این‬ ‫نوع نگاه حدودا از چندسال پیش‬ ‫و در دولت دهم در سیاست‌های‬ ‫تجارت کش��ور ریشه دواند‪ .‬اما همیش��ه و همواره در‬ ‫کنار این منتق��دان‪ ،‬مدافعانی نیز بودند که به برابری‬ ‫صادرات و واردات تاکید کردند‪ ،‬چرا که براس��اس آمار‬ ‫جهانی‪ ،‬کشورهای موفقی مانند امریکا عالوه بر اینکه‬ ‫بزرگترین صادرکننده هس��تند‪ ،‬بزرگترین وارد‌کننده‬ ‫در جهان هم محس��وب می‌ش��وند‪ .‬آمار ‪۵‬ماه نخست‬ ‫امسال رشد ‪ 33/5‬درصدی واردات را نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال قبل نش��ان می‌دهد که به گفته رییس‬ ‫مجمع عالی واردات ‪۹۲‬درصد واردات در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امسال شامل مواد اولیه تولید بوده است‪ .‬گفت‌وگوی‬ ‫با محمدحس��ین برخوردار‪ ،‬رییس مجمع‬ ‫عالی واردات را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €نظر شما درباره میزان واردات فعلی کشور‬ ‫چیست؟‬ ‫واردات وص��ادرات دو بال یکدیگر هس��تند و اگر با‬ ‫هم همخوانی نداش��ته باش��ند به طور قطع نمی‌توان‬ ‫تجارت مثبتی داشت‪ .‬در کشورهای پیشرفته و حتی‬ ‫کشورهایی که تازه پیشرفت کردند‪ ،‬مانند چین مثال‬ ‫اگ��ر ‪ ۱۰۰‬واحد وارد کرده‪ ۱۱۲ ،‬واحد هم صادر کرده‬ ‫است و در واقع همین ‪ ۱۲‬واحد است که ارزش افزوده‬ ‫ایجاد کرده‌ان��د‪ .‬ماحصل فعالیت درونی کش��ور این‬ ‫میزان اس��ت‪ .‬بنابراین نباید دروازه‌های کشور را بست‬ ‫و با کاهش واردات به رشد صادرات رسید‪.‬‬ ‫€ €عمده واردات کش�ور ش�امل چ�ه مواد و‬ ‫کاالهایی است؟‬ ‫با توجه به گزارش گمرک‪ ،‬در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫‪ ۸۵‬درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و تجهیزات‬ ‫خطوط تولیدی است و ‪۱۵‬درصد مابقی به دیگر کاالها‬ ‫اختصاص دارد که اثر آنچنانی بر تضعیف تولید داخل‬ ‫ندارد‪ .‬اما آخرین گزارش حاکی از س��هم ‪۹۲‬درصدی‬ ‫مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولیدی در واردات است‪.‬‬ ‫در واق��ع هرچه واردات ما کاهش یابد یعنی موجودی‬ ‫م��واد اولیه کارخانه‌ها پایین آم��ده و وضع صنعت ما‬ ‫خراب‌تر ش��ده است‪ .‬هرچند درحال‌حاضر هم میزان‬ ‫واردات نس��بت به س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬ارتقا یافته اما‬ ‫هنوز به سال‌های قبل از ‪ ۹۰‬نرسیده است‪ .‬با مقایسه‬ ‫‪۵‬ماه امس��ال با مدت مشابه س��ال ‪ ۹۰‬به کاهش این‬ ‫میزان واردات در امسال دست می‌یابیم‪.‬‬ ‫€ €حدود ‪ 2‬ماه پیش در س�امانه گمرک برای‬ ‫ثبت اطالعات منشاء ارز کاالهای اظهار شده‪،‬‬ ‫گزین ‌ه کد رهگیری سنا و نوع منشاء ارز اضافه‬ ‫ش�د که گویا چند روزی است این مورد حذف‬ ‫شده است‪ .‬ارزیابی شما در این مورد چیست؟‬ ‫معموال هر نرم افزاری که نوشته می‌شود روی سایت‬ ‫اعمال می‌شود و پس از مدتی که کاربران از آن استفاده‬ ‫کردند برای رفع نواقص پیش��نهادی از سوی سازمان‬ ‫مربوطه و همچنین کارب��ران مدتی برای ریکاوری آن‬ ‫را از س��امانه حذف می‌کنند که این مورد هم جزو این‬ ‫دسته قرار می‌گیرد‪ .‬تکمیل کردن این نرم افزار با توجه‬ ‫به نیاز فعاالن اقتصادی و گمرک هنوز مشخص نیست‬ ‫تا چه زمانی طول می‌کشد‪ .‬ضمن اینکه حذف این مورد‪،‬‬ ‫مشکل خاصی را در تجارت ایجاد نکرده و نمی‌کند‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫نسیم‪ -‬محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫گف��ت‪ :‬پایین ب��ودن ب��ازده اقتصادی عام��ل فرار‬ ‫س��رمایه از بخش کش��اورزی اس��ت و باید شرایط‬ ‫سود و بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران بخش‬ ‫کشاورزی ایجاد شود تا انگیزه افزایش یابد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های‬ ‫صنایع غذایی با اشاره به پایش مستمر بازار محصوالت‬ ‫غذایی از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و‬ ‫دارو گفت‪ :‬مردم هیچ نگرانی بابت سالمت محصوالت‬ ‫غذایی موجود در بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬هرمزگان در حال تبدیل شدن به یکی‬ ‫از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات محصوالت شیالتی‬ ‫و کشاورزی است‪.‬‬ ‫گم�رک ای�ران‪ -‬در جریان مالق��ات هیات‬ ‫بلندپای��ه ترکمنی با مس��ئوالن گم��رک جمهوری‬ ‫اسالمی ایران توافق بر توسعه و تقویت همکاری‌های‬ ‫گمرک��ی با رویکرد مبارزه مس��تمر ب��ا قاچاق مواد‬ ‫مخدر و روانگردان صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ماه مهر‪ ،‬ماه هزینه‌های اجباری‬ ‫به نام فقرا‪ ،‬به کام ثروتمندان‬ ‫چطور بازار کوچک رادیو به غول فناوری تبدیل شد‬ ‫تازه ترین آمار گمرک از مبادالت تجاری ایران‬ ‫تجارتخارجیازمرز‪ 41‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫گروه تجارت‪ :‬تازه‌ترین آمار گمرک‬ ‫از اوضاع تجارت خارجی کشور در ‪ 5‬ماه‬ ‫نخست امسال نش��ان می‌دهد که حجم‬ ‫مب��ادالت تجاری ای��ران در این مدت به‬ ‫‪ ۴۱‬میلیارد و ‪ ۶۲۰‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نق��ل از آمار‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬در این م��دت ‪۱۹‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۳۹‬میلی��ون دالر انواع کاال صادر و به‬ ‫میزان ‪ ۲۱‬میلی��ارد و ‪ ۹۸۱‬میلیون دالر‬ ‫وارد ایران شده است‪.‬‬ ‫این ارقام نش��ان می‌ده��د که صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ای��ران در ای��ن م��دت ‪۲۰/۸‬‬ ‫درص��د و واردات کش��ورمان ه��م ‪۳۳/۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬با مقایسه آمار‬ ‫ص��ادرات و واردات س��ال‌های ‪ 91‬و ‪92‬‬ ‫در‌می‌یابیم که نسبت به سال گذشته به‬ ‫شدت آمار تجارت کشور پایین آمده بود‪،‬‬ ‫رشد خوبی تجربه شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه ایران در مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۹۱‬حدود ‪۱۶‬میلیارد و ‪۵۱۲‬‬ ‫میلی��ون دالر صادرات داش��ته و در کنار‬ ‫آن ‪ ۲۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۴۶‬میلی��ون دالر‬ ‫هم کاال وارد کشورش��ده است‪ .‬این آمار‬ ‫نش��ان دهنده آن اس��ت که در سال ‪91‬‬ ‫تراز تج��اری منفی و نس��بت واردات به‬ ‫صادرات بسیار بیشتر بود‪ ،‬سال بعد از آن‬ ‫یعنی س��ال ‪ ۹۲‬نیز رشدی در صادرات و‬ ‫واردات نداشتیم و تجارت ایران با کاهش‬ ‫‪ ۷‬درصدی در صادرات و ‪ ۲۶‬درصدی در‬ ‫واردات مواجه شده است‪ .‬دالیل این امر به‬ ‫گفته بسیاری از کارشناسان؛ تحریم‌های‬ ‫ش��دید و محدودیت‌های بین‌المللی بود‬ ‫اما ف��ارغ از اینها‪ ،‬محدودیت‌های داخلی‬ ‫و بخشنامه‌های غیرمنطقی در تجارت و‬ ‫این سیاس��ت که دروازه‌های کشور باید‬ ‫بس��ته باش��د و واردات را کاهش دهیم‪،‬‬ ‫تصمی��م غلط��ی بود ک��ه در دولت دهم‬ ‫تبعات آن را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫در ‪۵‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۹۲‬میلی��ون دالر صادرات‬ ‫و ‪ ۱۶‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۷‬میلی��ون دالر نیز‬ ‫واردات داشتیم که نتیجه محدودیت‌های‬ ‫داخلی و بین‌المللی آن زمان بود‪.‬‬ ‫امس��ال اما ب��ا توج��ه به روان‌ش��دن‬ ‫فضای تجاری کشور و لغو بخشنامه‌های‬ ‫دس��ت و پاگیر گذش��ته‪ ،‬ش��اهد رش��د‬ ‫صادراتی و وارداتی کشور و البته نزدیک‬ ‫ش��دن ت��راز واردات و ص��ادرات به هم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عمده اقالم وارداتی و صادراتی‬ ‫از فروردین تا مرداد امسال‪ ،‬اقالم عمده‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی در مدت یاد ش��ده‬ ‫شامل پروپان مایع شده‪ ،‬متانول و بوتان‬ ‫مایع ش��ده بوده و عمده‌ترین خریداران‬ ‫کااله��ای صادرات��ی کش��ورمان هم به‬ ‫ترتیب چین‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫افغانستان و هند بوده‌اند‪.‬‬ ‫عمده واردات کش��ورمان به ترتیب به‬ ‫گندم با سهم‪۴/۹۷‬درصدی از کل ارزش‬ ‫واردات‪ ،‬وس��ایل نقلیه با موتور پیستونی‬ ‫درون س��وز با حجم س��یلندر بیش��تر از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬س��انتیمتر مکعب با ‪ ۳/۶۶‬درصد‪،‬‬ ‫برنج با ‪ ۳/۴۷‬درصد‪ ،‬ذرت با ‪۲/۶۳‬درصد‬ ‫و کنجاله س��ویا با ‪۲/۴۲‬درصد اختصاص‬ ‫دارد و عمده کشورهای صادرکننده کاال‬ ‫به ایران هم در ‪ 5‬ماهه نخس��ت امس��ال‬ ‫به ترتیب امارات متحده عربی‪،‬چین‪،‬هند‪،‬‬ ‫کره جنوبی و ترکیه بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه با سال گذشته‬ ‫اقالم عمده وارداتی طی ‪ 5‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬شامل برنج به ارزش ‪092/1‬‬ ‫میلیون دالر و س��هم ارزشی ‪ ۶/۷‬درصد‪،‬‬ ‫کنجال��ه و دیگر آخال‌ه��ای جامد آن به‬ ‫ارزش ‪ ۷۰۵‬میلیون دالر و س��هم ارزشی‬ ‫‪ ۴/۳۳‬درصد‪ ،‬دان��ه ذرت دامی به ارزش‬ ‫‪ ۴۹۶‬میلیون دالر و س��هم ارزشی‪۳/۰۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬دانه گندم س��خت به ارزش ‪۴۱۵‬‬ ‫میلیون دالر و سهم ارزشی ‪ ۲/۵۴‬درصد‬ ‫و ش��مش از آهن و ف��والد غیرممزوج به‬ ‫ارزش ‪ ۲۸۰‬میلیون دالر و س��هم ارزشی‬ ‫‪ ۱/۷۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن می��زان ص��ادرات قطع��ی‬ ‫کااله��ای غیرنفت��ی ب��دون احتس��اب‬ ‫میعانات گازی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۳۱/۵‬هزار تن به ارزش ‪۱۲/۰۸۷‬‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت که این رقم نیز‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال ‪ ،۹۱‬حدود ‪۶‬‬ ‫درصد از لحاظ ارزشی کاهش و ‪۱۳‬درصد‬ ‫به لحاظ وزنی افزایش داشته است‪.‬‬ ‫طی ‪ 5‬ماه نخست سال ‪ ،۱۳۹۲‬حدود‬ ‫‪69/96‬درصد از ارزش کل صادرات کشور‬ ‫مربوط به ‪ 2‬قاره آس��یا و اروپا بوده است‪.‬‬ ‫سهم ‪ 3‬قاره دیگر از صادرات کشور‪ ،‬تنها‬ ‫‪31/3‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۵‬کش�ور عم�ده خری�دار کاال از‬ ‫ایران‬ ‫از فروردین تا مرداد امسال‪ ،‬کشورهای‬ ‫چی��ن‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ام��ارات متح��ده عربی‪،‬‬ ‫افغانس��تان و هن��د در مجم��وع حدود‬ ‫‪21/80‬درص��د از وزن و ‪ 86/69‬درص��د‬ ‫از ارزش ص��ادرات کش��ورمان را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬اما در ‪ 5‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۱‬رتبه‌های ‪ 1‬تا ‪ 5‬متعلق به عراق‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬بوده اس��ت‪ .‬در ‪۵‬ماه نخست سال‬ ‫گذشته‪ ،‬ایران از کشورهای امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری کره و ترکیه‬ ‫کاال خری��د که این ‪۵‬کش��ور در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۶۵/۶۳‬درصد از ارزش واردات را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫آمار مقدماتی مقایسه‌ای صادرات غیرنفتی و واردات در ‪ 5‬ماه نخست سال‌های ‪ 92‬و ‪93‬‬ ‫فعالیت‬ ‫صادرات‬ ‫واردات‬ ‫‪ 5‬ماه نخست ‪93‬‬ ‫‪ 5‬ماه نخست سال ‪92‬‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫ارزش میلیون‌دالر‬ ‫وزن هزار تن‬ ‫ارزش میلیون دالر‬ ‫ارزش‬ ‫‪21/981‬‬ ‫‪11/190‬‬ ‫‪16/307‬‬ ‫‪33/5‬‬ ‫‪19/639‬‬ ‫‪35/010‬‬ ‫‪15/192‬‬ ‫‪20/8‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران خبر داد‬ ‫افزایش قانونی قیمت محصوالت لبنی‬ ‫گ�روه تجارت‪ -‬دولت از سال گذشته با هدف تنظیم‬ ‫ب��ازار و به دلیل آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها اجازه هیچگون��ه افزایش قیمتی را به هیچ یک‬ ‫از صنای��ع و کاالها نداد که محصوالت لبنی و نان نیز از‬ ‫جمله مهم‌ترین اقالمی بودند که در لیس��ت درخواست‬ ‫افزایش قیمت قرار داش��تند‪ .‬حاال اما با گذش��ت ‪۶‬ماه از‬ ‫س��ال‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران از افزایش قیمت محصوالت لبنی و نهایی نشدن‬ ‫قیمت ن��ان خبر داد‪ .‬یداهلل صادقی در نشس��ت خبری‬ ‫با خبرنگاران به مناس��بت هفته دولت اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫ب��ا افزایش ‪۱۵‬درصدی قیمت ‪ 3‬فرآورده لبنی پرمصرف‬ ‫از س��وی مردم موافقت کرده اس��ت ک��ه این ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش باید نس��بت ب��ه آخرین قیمت اعمال ش��ده از‬ ‫س��وی کارخانه‌ها صورت گیرد‪ .‬وی از بررسی ‪ ۳‬سناریو‬ ‫درباره قیمت نان در کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬دولت در‬ ‫حال بررسی این سناریوها است تا در مورد قیمت نان به‬ ‫جمع بندی برسد‪ .‬صادقی با اشاره به بررسی سناریوهای‬ ‫جدید درباره قیمت نان در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬مباحث مرتبط با‬ ‫هرگونه تغییر در قیمت نان مشخص است و باید در سطح‬ ‫کالن دولت در مورد آن تصمیم‌گیری شود‪ ،‬اما جلسات‬ ‫بررسی س��ناریوهای تدوین شده برای تغییر قیمت نان‬ ‫آغاز ش��ده است‪ .‬رییس سازمان صنعت معدن و تجارت‬ ‫استان تهران افزود‪ :‬هرگونه تغییر در قیمت نان بستگی‬ ‫به سیاست‌های کلی دولت دارد‪ ،‬به این معنا که چنانچه‬ ‫دولت تصمیم داشته باشد که پرداخت یارانه نقدی نان به‬ ‫مردم را استمرار دهد‪ ،‬آن گاه هیچگونه تغییری در قیمت‬ ‫نان صورت نخواهد گرفت‪ .‬وی‪ ،‬یکی دیگر از سناریوهای‬ ‫مطرح ش��ده در مورد قیمت نان را تغییر نکردن قیمت‬ ‫گندم و آرد دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬در این صورت‪ ،‬دولت‬ ‫خود مستقیم به گندم و آرد یارانه پرداخت می‌کند و در‬ ‫نتیجه قیمت نان افزایشی نخواهد یافت‪.‬به گفته صادقی‪،‬‬ ‫س��ناریوی دیگر این است که قیمت آرد افزایش یافته و‬ ‫تغییری نیز در قیمت نان ایجاد شود اما در مجموع هنوز‬ ‫جمع بندی مش��خصی در خصوص تغییر قیمت نان در‬ ‫دولت ص��ورت نگرفته و هنوز قیمت‌گذاری آرد و قیمت‬ ‫نهایی انواع نان نهایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‌های چادری تعطیل شدند‬ ‫وی در خص��وص برگ��زاری فروش‌ه��ای ف��وق العاده‬ ‫به مناس��بت بازگش��ایی مدارس اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫نمایش��گاه‌های بهاره و پاییزه که در ‪ 2‬مقطع زمانی طی‬ ‫س��نوات گذشته به منظور رفاه حال مردم برگزار می‌شد‬ ‫به دلیل اس��تاندارد نبودن فضای برگ��زاری مورد انتقاد‬ ‫مردم واقع بود اگر چه نرخ‌ها و کاالهای عرضه شده مورد‬ ‫پسند مردم قرار می‌گرفت‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادامه داد‪ :‬به همین دلیل امس��ال قرار بر این‬ ‫ش��د که در تهران نمایشگاه‌ها برگزار نشود و فروش‌های‬ ‫فوق‌العاده جایگزین شده است که ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد تخفیف‬ ‫اعمال می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازرسی از ‪ ۴‬میلیون واحد صنفی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران از‬ ‫کنترل و نظارت بر ‪ ۴‬میلیون واحد صنفی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ۲۲۵ ،‬هزار پرونده تخلف تشکیل شده که‬ ‫معادل ‪ ۶‬درصد بازرسی‌های انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۱۱۰ :‬هزار ش��کایت تلفنی نی��ز از مردم به‬ ‫س��امانه ‪ ۱۲۴‬صورت گرفته که ‪ ۵۳‬هزار مورد آن متخلف‬ ‫شناخته شده‌اند‪ .‬صادقی از ساماندهی تشکل‌های صنفی‬ ‫سخن گفت و تصریح کرد‪ ۴۷۷ :‬اتحادیه صنفی در سطح‬ ‫اس��تان تهران وجود دارد که بر فعالیت بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد صنفی نظارت دارند‪ ،‬ضمن اینکه در این راستا ‪۱۲۰‬‬ ‫مورد انتخابات تجدید شده است‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در استان‬ ‫ته��ران ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۲۵‬کارت بازرگانی صادر ش��ده که ‪۵۰‬‬ ‫درصد کارت‌های بازرگانی فعال کش��ور نیز در این استان‬ ‫متمرکز شده‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۱۳۱‬پرونده ثبت سفارش نیز‬ ‫پذیرش ش��ده است‪ .‬این مقام مس��ئول در وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال گذشته ‪۱۵۰‬‬ ‫پرونده بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی صادر شده که‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری قطعی را شامل می‌شود‬ ‫و توانسته برای حدود ‪ ۶‬هزار نفر اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫جایگاهحمایتحقوق‬ ‫مصرف‌کنندهدررونقاقتصادی‬ ‫غالمعل�ی رموی‪ -‬کارش�ناس اقتصادی‪:‬‬ ‫ساختارهای اقتصادی کش��ور در حل موضوعاتی‬ ‫مانند تش��ویق افزایش رقابت‪ ،‬رشد تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫هزین��ه‪ ،‬جلوگی��ری از انحصار‪ ،‬احت��رام به حقوق‬ ‫مصرف‌کننده و مشتری‌مداری‪ ،‬رونق فضای کسب‬ ‫وکار و اموری از این دس��ت ک��ه می‌تواند تولید و‬ ‫اقتصاد کش��ور را به ش��رایط مطلوب و مولد سوق‬ ‫دهد؛ در مس��یر مناسبی قرار ندارد‪ .‬شرایط حاکم‬ ‫بر ساختار برخی ش��رکت‌ها و تولیدات داخلی به‬ ‫س��مت و سوی رقابت و بهینه ش��دن در تولید و‬ ‫نیاز مش��تری در حرکت نیست و به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حمایت از صنعت داخلی‬ ‫و حرکت به س��مت خودکفایی در ارکان مختلف‬ ‫تولی��د یک��ی از آمال‌های انقالب ب��وده ولی آنچه‬ ‫باید مد نظر قرار گیرد این اس��ت که آیا بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی می‌توانند با ش��یوه‌های انحصارطلبانه به‬ ‫سمت خودکفایی و توسعه صنعتی حرکت کنند؟‬ ‫برای پاس��خ به این سوال الزم است نگاهی داشته‬ ‫باش��یم به ش��رایط اقتصادی کشور طی سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬در ش��رایطی ک��ه تصور می‌ش��د‬ ‫برخی از صنایع به مرز خودکفایی رس��یده است‪،‬‬ ‫با افزای��ش ناگهانی قیمت ارز و نابس��امانی بازار‪،‬‬ ‫س��ونامی ناگوار افزایش در کش��ور تم��ام مردم و‬ ‫کارشناس��ان را ش��گفت‌زده کرد‪ .‬رسیدن به یک‬ ‫اقتص��اد پویا و هدفمند مس��تلزم ایجاد ش��رایط‬ ‫براب��ر برای اف��راد و گروه‌های اقتصادی اس��ت تا‬ ‫بتوانن��د در یک فض��ای رقابتی س��الم فعالیت و‬ ‫تولید کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬وجود امکاناتی برای‬ ‫انتخاب مصرف‌کننده در بازار ش��رایطی را فراهم‬ ‫خواهد کرد تا تولید‌کنندگان برای رسیدن به رشد‬ ‫مطلوب و س��ود بیشتر به سمت کاهش هزینه‌ها‪،‬‬ ‫مدیریت تولید مطابق با س�لایق مش��تریان و‪ ...‬را‬ ‫اجرا کنند‪ .‬با این مقدم��ه تولیدات داخلی باید از‬ ‫س��وی مردم و تش��کل‌های مردمی مورد ارزیابی‬ ‫و پایش مس��تمر قرار گیرد تا ضمن اطالع‌رسانی‬ ‫به تولید‌کنن��دگان و مصرف‌کنن��دگان فضا برای‬ ‫تولید متناس��ب با مص��رف فراهم آی��د‪ .‬بنابراین‬ ‫ض��رورت وجود تش��کل‌هایی که بتوانن��د در این‬ ‫بخ��ش فعالیت نمایند‪ ،‬احس��اس می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫موضوع یعنی فراهم کردن بس��ترهای الزم جهت‬ ‫فعالی��ت تش��کل‌های م��ردم نهاد حام��ی حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��ده‪ .‬ای��ن ‪NGO‬ه��ا می‌توانند بدون‬ ‫ملاحظات سیاسی و گرایش‌های حزبی و گروهی‬ ‫موج��ود در دولت‌ه��ا از حق��وق مصرف‌کنندگان‬ ‫حمای��ت کرده و تولید‌کنندگان را وادار به تمکین‬ ‫مطابق با نیاز م��ردم کنند‪ .‬البته نتیجه بلندمدت‬ ‫این نظارت توسط مردم باعث رشد تولید‪ ،‬توسعه‬ ‫صنعت و گس��ترش فناوری خواهد ش��د که همه‬ ‫ای��ن موضوعات کش��ور را به س��مت خوداتکایی‬ ‫و خودکفای��ی در تولی��د و رف��ع نیازه��ا هدایت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی کشور‪ ،‬روال به این گونه است که‬ ‫با ورود موضوعات و بحران‌ه��ای افزایش قیمت‌ها‪،‬‬ ‫دولت وارد عرصه ش��ده تا شرایط را به شکلی رقم‬ ‫بزن��د که هم رضایت تولیدکننده را در پی داش��ته‬ ‫باش��د و هم خواس��ت مصرف‌کننده را اعمال کند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که نماینده مصرف‌کننده‬ ‫در این فرآیند حاضر نیس��ت‪ .‬اگرچه مطابق قانون‪،‬‬ ‫دولت و س��ازمان‌های دولتی مانند سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��ده و تولید‌کنن��ده‪ ،‬ش��ورای رقابت و‪...‬‬ ‫به‌عنوان حامیان مردم ش��ناخته می‌ش��وند ولی در‬ ‫فرآیندی که جریان‌ها و تش��کل‌های حامی تولید‪،‬‬ ‫توزی��ع و خدم��ات در خص��وص اس��تیفای حقوق‬ ‫بنگاه‌های خود بشدت در حال تالش و تکاپو هستند‪،‬‬ ‫اثری از نماینده مصرف‌کننده مشاهده نمی‌شود‪ .‬در‬ ‫ایران با تصویب و ابالغ قانون حمایت در اواخر سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬ای��ن موض��وع به‌عنوان ی��ک مطالبه قانونی‬ ‫م��ردم از دولت مطرح ش��د‪ .‬در فصل س��وم قانون‬ ‫حمایت‪ ،‬پیش‌بینی شده که انجمن‌های مردم نهاد‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنن��دگان(‪ )NGO‬در‬ ‫سطوح ملی‪ ،‬استانی و شهرستانی وظیفه آگاه‌‌سازی‬ ‫و ارائه نظرات مشورتی و همچنین پیگیری حقوقی‬ ‫ش��کواییه‌های مصرف‌کنندگان را برعهده داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬با این اقدامات‪ ،‬امید آن می‌رفت تا در آینده‬ ‫ش��اهد توجه بیش��تر و عملی‌تر موضوع حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان باش��یم‪ .‬ط��رح این مفهوم‬ ‫زمینه پررنگ‌تر ش��دن حضور سازمان‌های مردمی‬ ‫در عرص��ه حمایت از حق��وق مصرف‌کننده را نوید‬ ‫م��ی‌داد ولی عمال این اتفاق نیفت��اد و این موضوع‬ ‫بار دیگر مطرح ش��د که اساس��ا موضوع حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف‌کننده به معن��ا و مفهومی که از آن‬ ‫در س��اختارهای اقتصادی دنیا اس��تنباط می‌شود‪،‬‬ ‫در ایران به‌دالیل متعددی نمی‌تواند مطرح باش��د‬ ‫و اصوال س��اختار اقتصادی کشور و تقسیم وظایف‬ ‫موجود اختیاراتی را برای این تش��کل‌ها قائل نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس این بینش حمایت و دفاع از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان از وظایف اساسی دولت‌هاست که‬ ‫از بع��د حاکمیتی قابل پذیرش بوده اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫این بین نقش و جایگاه س��ازمان‌ها و تش��کل‌های‬ ‫مردم‌نهاد مصوب مجل��س را در این فرآیند چگونه‬ ‫می‌توان تعریف کرد؟‬
‫یادداشت‬ ‫نمایشگاه‌های پاییزه‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران‬ ‫امسال نمایش��گاه پاییزه برگزار می‌ش��ود‪ .‬دقیقا بر‬ ‫خ�لاف آنچه ک��ه گفته می‌ش��ود‪ .‬یعنی امس��ال هم‬ ‫مانن��د س��ال‌های گذش��ته نمایش��گاه‌های فصلی و‬ ‫به‌طور مش��خص نمایشگاه پاییزه خواهیم داشت اما با‬ ‫تغییر در نحوه برگزاری‪ .‬بر اس��اس دس��تورالعملی که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت صادر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه‌ها به دس��ت اتاق‌های اصناف‬ ‫خواهد بود‪ ،‬متن صریح این بخشنامه اینطور می‌گوید‬ ‫که برگزاری نمایش��گاه‌ها به اتاق‌های اصناف س��پرده‬ ‫ش��د و سازمان‌ها صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت پشتیبانی و‬ ‫حمایت برگزاری را به عهده دارند‪.‬‬ ‫مقرر ش��ده اس��ت که نمایش��گاه‌ها به صورت قبلی‬ ‫برگزار نش��وند‪ .‬یعنی حتما نمایش��گاه‌هایی که دارای‬ ‫امکانات رفاهی و زیر ساخت‌های کامل باشند‌‪ ،‬مجاز به‬ ‫برگزاری هستند بدین معنا که امسال خالف سال‌های‬ ‫گذش��ته این نمایش��گاه‌ها زیر چادر‌های برزنتی برپا‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬البته باید این نکته را هم یادآوری کنم‬ ‫که بر اساس ضرورت هر شهری برپایی این نمایشگاه‌ها‬ ‫ص��ورت خواهد گرفت‪ .‬این سیاس��ت‌هایی که در نظر‬ ‫گرفته‌ای��م در جهت تکری��م هم ب��ه مصرف‌کننده و‬ ‫هم به غرفه‌دار اس��ت از این اس��ت که اص��رار داریم‬ ‫نمایشگاه‌های فاقد امکانات برگزار نشوند‪.‬‬ ‫در کنار نمایشگاه‌ها فروش فوق العاده و جشنواره‌ها‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ .‬تعیین فضای برگزاری در هر شهر‬ ‫متفاوت است‪ .‬در رابطه با فضای برگزاری نمایشگاه در‬ ‫ته��ران هنوز به جمع بندی نرس��یده‌ایم اما تعاملی با‬ ‫شهرداری تهران صورت گرفته است که از شنبه هفته‬ ‫آینده اعالم خواهد شد و به احتمال زیاد از ‪ 12‬تا ‪22‬‬ ‫شهریور نمایشگاه‌های پاییزه برگزار خواهد شد‪ .‬البته‬ ‫محصوالتی که در این نمایش��گاه‌ها به فروش می‌رسد‬ ‫فقط و فقط به کاالهای ایام ماه مهر مربوط است‪ .‬یعنی‬ ‫فقط لوازم التحریر‪ ،‬کیف و روپوش مدارس؛ بر اس��اس‬ ‫قوانی��ن که در نظر گرفته‌ایم‪ ،‬فروش این کاالها با این‬ ‫مواردی که می‌گویم باید صورت بگیرد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ کاالها باید تولید داخلی باشند‪.‬‬ ‫‪2‬ـ الگو‌ه��ا و طرح‌ه��ای روی کی��ف و لوازم‌التحریر‬ ‫حتما باید اسالمی و ایرانی باشد‪.‬‬ ‫ب��رای موازنه بین ف��روش کااله��ای داخلی در این‬ ‫نمایش��گاه‌ها و اقالم خارجی ک��ه در مغازه‌ها (با توجه‬ ‫به جش��نواره) به فروش می‌رس��ند‌‪ ،‬درصد تخفیف‌ها‬ ‫را متف��اوت در نظر گرفته‌ایم‪ .‬کااله��ای ایرانی ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 20‬درص��د باید کمتر از قیمت معمول ارائه ش��وند و‬ ‫کااله��ای خارجی ‪ 7‬ت��ا ‪ 10‬درصد‪ .‬این سیاس��ت به‬ ‫این دلیل اس��ت که اغل��ب کااله��ای لوازم‌التحریری‬ ‫که در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬وارداتی و خارجی اس��ت‬ ‫در نتیجه برای س��ود خرده فروش��ی کاالهای ایرانی‬ ‫‪ 15‬درصد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ :‬اظه��ارات رییس اتاق اصناف در رابطه با‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های پاییزه در ش��رایطی است که‬ ‫پیش از این نایب ریی��س اتاق اصناف تهران و معاون‬ ‫وزارت صنع��ت‌‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده بودند این‬ ‫نمایش��گاه‌ها برگزار نخواهد ش��د و مغازه‌ها به صورت‬ ‫جشنواره‌ای محصوالت شان را با تخفیف می‌فروشند‪.‬‬ ‫فاضلی می‌گوید این مسئله اشتباه بوده است و منظور‬ ‫برپا نشدن نمایشگاه‌های کم امکانات بوده است‪.‬‬ ‫ابراهیم درس��تی در نشس��ت خبری با خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل اینکه نمایش��گاه‌های عرضه مس��تقیم‬ ‫کاال در ای��ام پایانی س��ال و زمان بازگش��ایی مدارس‬ ‫از کیفیت و اس��تاندارد الزم برخ��وردار نبود‪ ،‬برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه‌ها متوق��ف ش��ده و فروش‌ه��ای‬ ‫فوق العاده جایگزین آن می‌شود‪( .‬خبرگزاری مهر‪ ،‬کد‬ ‫خبر‪ -2355305 :‬تاریخ مخابره‪)۱۱:۲۳ - ۱/۶/۱۳۹۳ :‬‬ ‫خبر‬ ‫فروش در واحد صنفي‬ ‫ضمانت پس از فروش دارد‬ ‫ريي��س اتحاديه لوازم التحرير ته��ران فروش فوق‬ ‫الع��اده و عرضه در واحدهاي صنفي را مناس��ب‌تر از‬ ‫برگزاري نمايش��گاه‌هاي فصلي دانست و عنوان کرد‪:‬‬ ‫ف��روش در واحدهای صنفي ضمانت پس از فروش و‬ ‫امکان مراجعه بعدي براي مشتري را ايجاد کرده است‪.‬‬ ‫تو‌گو با خبرگزاري تس��نيم‪،‬‬ ‫عباس هدايتيان در گف ‌‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دسترسي تمام خانواده‌ها به نمايشگاه‌هاي‬ ‫فصلي امکان پذير نبود اما منافع خريدار و فروشنده‬ ‫در فروش فوق‌العاده حفظ خواهد شد‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫در فروش فوق‌العاده س��ود عادالنه‌اي کمتر از س��ود‬ ‫عرف از س��وي فروش��نده در نظر گرفته مي‌ش��ود و‬ ‫براي خريداران امکان صدور فاکتور رسمي و ضمانت‬ ‫زماني براي بازگش��ت به واح��د صنفي وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬هدايتي در پاسخ به اين سوال که آيا عرضه‬ ‫کي��ف و محصوالت ديگ��ر مانند لي��وان آب در آغاز‬ ‫فصل مدارس در واحدهاي لوازم‌التحرير قانوني است‬ ‫گفت‪ :‬عرضه محصوالت مدارس به جز کيف مدرسه‬ ‫که زيرمجموعه اتحاديه سراجان است ايرادي ندارد‪.‬‬ ‫رييس اتحاديه لوازم‌التحرير تهران بيان کرد‪ :‬هر واحد‬ ‫صنفي عرضه لوازم‌التحرير که داراي جواز کسب است‬ ‫حضور آن در فروش فوق‌العاده امکان‌پذير است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار لوازم التحریر را بررسی می‌کند‬ ‫ماه مهر؛ ماه هزینه‌های اجباری‬ ‫نگار خس�روی – گروه تجارت‪ :‬دیگر خبری از دفترهای صورتی‬ ‫کمرنگ و آبی ای که روی‌ش�ان گل سیاه طراحی شده بود نیست‪.‬‬ ‫از برگه‌ه�ای بزرگ شیش�ه‌ای رنگ ب�رای جلد ک�ردن کتاب‌ها؛‬ ‫پاک‌کن‌های دو رنگی که هم جوهر خودکار را پاک می‌کرد و هم زغال مداد؛‬ ‫حاال چن��د ‪ 10‬س��ال از آخرین روزهای��ی که برای‬ ‫مدرس��ه رفتن خرید می‌کردیم‌‪ ،‬گذش��ته است و برای‬ ‫بعضی‌مان وقت خرید لوازم مدرس��ه برای فرزندان‌مان‬ ‫است؛ همه چیز تغییر کرده است‪.‬‬ ‫هزینه‌ها باال رفته و ش��کل تقاضا‌ها متفاوت ش��ده؛‬ ‫وقتی وارد مغازه‌ها می‌ش��ویم‪ ،‬آنقدر طرح‌ها و شکل‌ها‬ ‫متعدد ش��ده‌اند که انتخاب بین آنها س��خت‌ترین کار‬ ‫ممکن است‪ .‬لوازمی که با طرح‌های قهرمانان کارتون‌ها‬ ‫و انیمیش��ن‌ها منقش ش��ده و بچه‌ها با چنان هیجانی‬ ‫آن‌ها را انتخاب می‌کنند که ذوق ش��ان ناخواسته ما را‬ ‫به یاد « بوی ماه مهر » می‌اندازد‪.‬‬ ‫اما مقایس��ه بین آنچه که امروز برای مدرس��ه رفتن‬ ‫الزم اس��ت با آنچه تا ‪ 20 – 15‬س��ال پیش مورد نیاز‬ ‫بود‪ ،‬غیرقابل تصور است‪ .‬یک شکل بودن لوازم‌التحریر‬ ‫که اغلب دانش‌آموزان برای تش��خیص‪ ،‬نام‌شان را روی‬ ‫آنها می‌نوشتند‪ ،‬محدود بودن حق انتخاب برای خرید‬ ‫مداد‪ ،‬پاک‌کن و ‪...‬‬ ‫آن روزه��ا به دلیل ش��رایط اقتصادی که در کش��ور‬ ‫حاک��م ب��ود‪ ،‬اغلب لوازم‌های مدرس��ه‌‪ ،‬تولی��د داخلی‬ ‫ب��ود‪ .‬از مانتو و لباس گرفت��ه تا ‪ . ...‬هر چند این روزها‬ ‫تولید‌کننده‌های داخلی تا حدی توانسته‌اند‪ ،‬سطح‌شان‬ ‫را به تولیدات خارجی نزدیک کنند تا جایی که اگر نام‬ ‫شرکت تولید‌کننده را روی جعبه لوازم‌التحریر نبینیم‪،‬‬ ‫تش��خیص ایرانی یا خارجی بودن‌شان دشوار است‪ .‬اما‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫می‌گو یند‬ ‫ب��ا این‬ ‫گفت‌و‌گو‬ ‫برگه‌ه�ای امتحان�ی که باالی‌ش�ان ب�ا رنگ آبی جدا ش�ده بود و ن�ام و نام‬ ‫خانوادگی را باید روی آن قس�مت می‌نوشتیم؛ مداد قرمز‌های گلی که اغلب‬ ‫با آب دهان خیس‌شان می‌کردیم تا خوشرنگ‌تر شود؛ قمقمه‌هایی که کم‌کم‬ ‫رنگی شده بودند و با ظرف‌های غذا بسته‌بندی می‌شدند‪ ،‬خبری نیست‪.‬‬ ‫اوص��اف بیش از ‪ 40‬درص��د از اقالم موج��ود در بازار‬ ‫اجن��اس وارداتی هس��تند؛ بیش��تر از اینکه مس��ائل‬ ‫کیفیت��ی موجب این حجم از واردات باش��د‪ ،‬ش��کل و‬ ‫ظاهر این اقالم اس��ت که بازار را از دس��ت محصوالت‬ ‫داخلی خارج کرده‪.‬‬ ‫نظارت ش��دید س��ازمان بازرسی و ارش��اد بر ظاهر‬ ‫و ش��کل لوازم‌التحریر یکی از دالیلی اس��ت که باعث‬ ‫ش��ده تولیدات داخلی عقب‌نش��ینی کنن��د‪ .‬البته این‬ ‫نظ��ارت تنها معطوف به این موضوع نیس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫تولید‌کننده‌های داخلی‪ ،‬این س��ازمان نظارت ویژه‌ای‬ ‫برقیمت‌ه��ا دارد و اج��ازه اضافه ش��دن ی��ک ریال را‬ ‫ه��م نمی‌دهد اما هی��چ نگاهی ب��ه قیمت‌گذاری‌های‬ ‫غیرمنطق��ی اجناس وارداتی وجود ندارد‪ .‬حاال می‌ماند‬ ‫کیس��ه‌های پر از دفتر و مداد‌هایی که همگی خارجی‬ ‫هس��تند و قیمت شان تقریبا ‪ 2‬برابر اقالم ایرانی است‪.‬‬ ‫( قیمت‌ها در جدول درج شده است)‬ ‫‹ ‹‪ 170‬هزار تومان برای ‪ 3‬ماه‬ ‫حاال تصور کنید برای خرید لوازم‌التحریر دانش‌آموز‬ ‫کالس اولی وارد یک مغازه شده‌اید؛ قرار است ابتدایی‬ ‫تری��ن ابزار‌های الزم ب��رای حداقل ‪ 3‬ماه اس��تفاده را‬ ‫بخرید‪.‬‬ ‫دفت��ر ‪ 60‬ب��رگ ( ‪ 3200‬تومان ) ک��ه حداقل باید‬ ‫‪ 5‬ع��دد خریداری ش��ود‪ .‬دفترچه یادداش��ت ( ‪3800‬‬ ‫تومان) ‪ .‬خودکار آبی که قطعا ‪ 5‬عدد الزم اس��ت ( به‬ ‫طور میانگین ‪ 500‬تومان)‪ .‬مداد سیاه دست کم ‪ 2‬عدد‬ ‫(به ط��ور میانگین ‪ 500‬تومان)‪ .‬ت��راش روی میزی و‬ ‫کوچک (به ترتیب ‪ 22000‬و ‪ 4000‬تومان)‪ .‬خط‌کش‬ ‫(‪ 3000‬تومان )‪ .‬مداد رنگی ‪ 12‬رنگ (‪ 60‬هزار تومان)‬ ‫و کیف مدرسه ( حداقل ‪ 60‬هزار تومان)‪.‬‬ ‫با جمع و تقسیم برای ‪ 1‬تا ‪ 3‬ماه اول سال باید ‪173‬‬ ‫هزار تومان پرداخت کنید!‬ ‫در بعض��ی از اقالم که نمونه تولید داخلی‌ش��ان هم‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬تف��اوت ‪ 200‬تا ‪ 500‬تومان��ی با نمونه‬ ‫خارجی است که می‌شود گفت تفاوت زیادی بین‌شان‬ ‫است‪ .‬هرچند در بعضی از اجناس حتی یک قلم جنس‬ ‫تولید داخلی هم پیدا نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‌های فصلی؛ امید خانواده‌ها!‬ ‫تا ش��روع سال جدید تحصیلی چند هفته‌ای مانده و‬ ‫جنب و جوش برای خرید باال رفته است‪ .‬گفته می‌شد‬ ‫که قرار است برخالف س��ال‌های گذشته‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫چنی��ن نمایش��گاه‌هایی را برگزار نکن��د چراکه معتقد‬ ‫است برگزاری این نمایشگاه‌ها به دلیل کمبود امکانات‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫ابراهیم درس��تی‪ ،‬نایب رییس اتاق اصناف تهران هم‬ ‫اعالم کرد که اصناف با برگزاری نمایش��گاه‌های فصلی‬ ‫مخالف اس��ت‪ .‬او گفته نمایش��گاه‌های فصلی به دلیل‬ ‫وجود نداشتن مکان اس��تاندارد‪ ،‬توجه نکردن به‌شان‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬وارد نشدن کاالی با کیفیت به نمایشگاه‬ ‫و حمایت از واحد صنفی س��طح ش��هر تا پایان امسال‬ ‫برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته او برنامه تازه اصناف‪ ،‬طرح فروش فوق‌العاده‬ ‫در تهران است که به جای‬ ‫نمایشگاه‌های‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ‫دفتر ‪ 60‬برگ ساده ‪SAM‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫دفتر ‪ 60‬برگ فانتزی ‪SAM‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫دفتر ‪ 100‬برگ فانتزی‬ ‫‪3500‬‬ ‫دفتر یادداشت ‪ 80‬برگ ‪SAM‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫کاغذ یادداشت چسب‌دار‬ ‫‪2200‬‬ ‫خودکار آبی ‪MiCRO‬‬ ‫‪650‬‬ ‫خودکار آبی ‪Lanto‬‬ ‫‪800‬‬ ‫خودکار آبی ‪bic‬‬ ‫‪550‬‬ ‫خودکار آبی ‪canco‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫مدادرنگی ‪ 12‬رنگ ‪faber‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫مدادسیاه لیرا‬ ‫‪550‬‬ ‫مداد سوسمار‬ ‫‪450‬‬ ‫تراش رومیزی ‪deli‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫تراش کوچک ‪deli‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫خط‌کش ‪20cm‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫ست کامل خط‌کش (گونیا‌‪ ،‬نقاله و ‪)...‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫الک غلط‌گیر ‪zebra‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫کیف مدرسه ساده‬ ‫‪45000‬‬ ‫کیف مدرسه فانتزی‬ ‫‪80000‬‬ ‫عموم��ی بهاره و پاییزه با مش��ارکت بی��ش از ‪ 5‬هزار‬ ‫واح��د صنف��ی برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬این طرح ب��ه دلیل‬ ‫ناکارآمد توصیف ش��دن نمایش��گاه‌ها اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا جالب اینجاس��ت که بعد از اعالم ای��ن خبر‪ ،‬علی‬ ‫فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی که با‬ ‫داش��ت اعالم کرد که این نمایشگاه‌ها برگزار‬ ‫خواهد شد و تنها تفاوت آن با سال‌های بعد در نحوه و‬ ‫فضای برگزاری آنهاست‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت ک��ه یکی از اصلی‌ترین ایام ویژه‬ ‫خرید ( مثل ش��ب عید و ماه رمضان)‪ ،‬روزهای پایانی‬ ‫شهریور اس��ت که حجم زیادی از سرمایه داخلی بین‬ ‫صنف لوازم‌التحریر و مردم جابه‌جا می‌ش��ود‪ .‬متاسفانه‬ ‫حضور نداش��تن تولیدات محصوالت داخلی باعث شده‬ ‫که بی��ش از ‪ 80‬درص��د از بازار کش��ور را محصوالت‬ ‫وارداتی در دست داشته باشند‪.‬‬ ‫به دنبال افزایش واردات‬ ‫لوازم‌التحریر در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورد‬ ‫جهانبخش بهزادی ـ تولید‌کننده لوازم‌التحریر‪:‬‬ ‫به فصل مدرس��ه که نزدیک می‌ش��ویم‪،‬کلمه‌ای به‬ ‫ن��ام «لوازم‌التحری��ر» ه��ر روز بیش��تر از روز قبل در‬ ‫اقتص��اد خانواده مطرح می‌ش��ود‪ .‬اینکه امس��ال برای‬ ‫تهیه احتیاجات فرزندان مدرسه‌ای و حتی دانشگاهی‬ ‫هزینه تهیه لوازم‌التحریر چقدر است‪ .‬عادت دیرینه ما‬ ‫ایرانی‌ها برای خرید یکجا و کلی مدرسه در هفته‌های‬ ‫قبل از ماه مهر هم که ترک شدنی نیست!‬ ‫بازار لوازم‌التحریر از جمله بازارهایی است که در هر‬ ‫شرایط و زمانی پویا بوده و نیاز به آن جزو جدانشدنی‬ ‫از سبد خرید خانه اس��ت‪ .‬بازاری که هنوز هم بعد از‬ ‫گذش��ت سال‌ها در بخش��ی از موارد به واردات متکی‬ ‫اس��ت و هنوز خودکار و دفتر از بیرون مرزها به ایران‬ ‫می‌آید و مورد استقبال هم قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین به گفته تولیدکنن��دگان «دفتر» یکی‬ ‫از اقالم لوازم‌التحریر اس��ت که به صورت کامل تولید‬ ‫داخلی اس��ت و هی��چ دفتری از مرزه��ای ایران وارد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬نزدیک به ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد مداد مورد نیاز‬ ‫کش��ور را هم کارخانه‌های ایرانی می‌س��ازند اما بقیه‬ ‫مدادهای جامدادی‌ها خارجی است‪.‬‬ ‫کیفی��ت پایی��ن خودکاره��ای داخل��ی راه واردات‬ ‫خ��ودکار را ب��از ک��رده و ما بیش��تر ب��ا خودکارهای‬ ‫خارجی برای حمایت از تولی��د داخلی و تولیدکننده‬ ‫ایرانی مطلب می‌نویس��یم‪ .‬آنچ��ه در ادامه می‌خوانید‬ ‫با جهانبخ��ش بهزادی‪ ،‬یکی از‬ ‫گفت‌‌وگوی‬ ‫تولید‌کنن��دگان لوازم‌التحری��ر در خص��وص بازار این‬ ‫کاالست‪.‬‬ ‫€ €چن�د درص�د از لوازم‌التحریری ک�ه در بازار‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تولید داخلی است؟‬ ‫نمی‌توان به صورت کلی گفت‪ .‬چرا که ش��رایط هر‬ ‫کدام از این لوازم با هم متفاوت اس��ت‪ .‬دفتر تنها یکی‬ ‫از اقالم لوازم‌التحریر اس��ت ک��ه به‌صورت کامل تولید‬ ‫داخلی اس��ت و هی��چ دفتری از مرزه��ای ایران وارد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬اما در س��ایر موارد لوازم‌التحریر مثل مداد‬ ‫این طور نیست‪ .‬نزدیک به ‪ 50‬تا ‪60‬درصد مداد مورد‬ ‫نیاز کش��ور را کارخانه‌های ایرانی می‌سازند و بقیه از‬ ‫کشورهای دیگر وارد می‌شود‪.‬‬ ‫در م��ورد خودکار وضعیت بیش��تر ب��ه نفع واردات‬ ‫اس��ت یعنی بیش از ‪90‬درصد خودکار از کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر وارد می‌ش��ود‪ .‬ام��ا ش��رایط پاک‌ک��ن از تمام‬ ‫لوازم‌التحریره��ای دیگ��ر بهت��ر اس��ت یعن��ی حدود‬ ‫‪ 60‬تا ‪70‬درصد این کاال تولید داخلی است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه درصد‌های�ی که اعلام کردید‬ ‫می‌ت�وان این‌ط�ور گف�ت ک�ه تقریب�ا نیم�ی از‬ ‫لوازم‌التحریرها‪ ،‬وارداتی اس�ت‪ .‬به نظرتان دلیل‬ ‫این واردات چیست؟‬ ‫ببینید کس��ی که در بازار فعالیت می‌کند‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از کارش ب��ه واردات برمی‌گردد‪ .‬یعنی خرید و فروش‬ ‫کاالهایی که از خارج به بازار وارد می‌ش��ود‪ .‬ش��غلش‬ ‫واردات است و دلیل خاص دیگری ندارد‪.‬‬ ‫€ €پس این موضوع به کیفیت پایین محصوالت‬ ‫داخلی مربوط نیست؟‬ ‫در برخ��ی از م��وارد این نظر ص��دق می‌کند‪ .‬برای‬ ‫مثال سطح کیفی خودکار ایران خیلی مطلوب نیست‪.‬‬ ‫اما در مورد مداد می‌ش��ود گفت ک��ه بخش زیادی از‬ ‫واردات هم به دلیل کیفیت است‪ .‬اما باید به این نکته‬ ‫توجه کرد که اس��تفاده از مداد بیشتر به دانش‌آموزان‬ ‫دبستانی برمی‌گردد و برای این دسته از دانش‌آموزان‬ ‫کیفیت خیلی مطرح نیس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه مداد‌های‬ ‫مارک‌دار خارجی ‪ 3‬برابر قیمت تولید داخلی هستند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن حجم از واردات تا ب�ه حال چقدر به تولید‬ ‫داخلی ضرر رسانده است؟‬ ‫متاس��فانه باید بگوی��م که تولید‌کننده‌ه��ای داخلی از‬ ‫این موضوع خیلی متضرر ش��ده‌اند چرا ک��ه اوال واردات‬ ‫باعث ش��ده اس��تخوان‌بندی این صنف رشد نکند و دوم‬ ‫اینکه این کارخانه‌ها حمایت نمی‌ش��وند‪ .‬از ‪3‬سال پیش‬ ‫که تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد‪ ،‬دولت وقت کاالها‬ ‫را به‌ص��ورت کلی گروه‌بندی ک��رد‪ .‬لوازم‌التحریر در گروه‬ ‫‪10‬اولویت‌بندی کاالها قرار گرفت که بر اس��اس قوانین‪،‬‬ ‫واردات‌شان ممنوع اعالم شد‪ .‬این قانون تقریبا ‪3‬تا ‪4‬سال‬ ‫عملی ش��د و در این م��دت کارخانه‌های داخلی ظرفیت‬ ‫تولیداتش��ان را ب��ه ‪ 100‬درصد افزای��ش دادند‪ .‬از طرفی‬ ‫حدود ‪ 4‬کارخانه مدادس��ازی (که عمدتا مداد روزنامه‌ای‬ ‫تولی��د کرده و صدمه‌ای به منابع طبیعی وارد نمی‌کنند)‬ ‫تاسیس شد و شروع به کار کردند‪ .‬این موضوع به خودی‬ ‫خود سبب شد شرایط این صنف تا حدی بهبود پیدا کند‬ ‫اما همین که تحریم‌ها کم ش��د بار دیگر واردات افزایش‬ ‫یافت‪ .‬هر چند تعرفه‌ها تغییر کرد اما کسانی که کارشان‬ ‫تج��ارت و واردات اس��ت توج��ه زیادی به ای��ن موضوع‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬بنابراین بالفاصله حجم زیادی از لوازم‌التحریر‬ ‫وارد کشور ش��د و دقیقا به خاطر همین موضوع در حال‬ ‫حاضر انبار کارخانه‌های تولید‌کننده مملو است از لوازم‪.‬‬ ‫€ €یعن�ی با وجود افزایش تعرف�ه باز هم واردات با‬ ‫همان شدت صورت می‌گیرد؟‬ ‫بله افزایش تعرفه نزدیک به ‪2‬برابر اس��ت‪ .‬گروه ‪ 10‬به‬ ‫همین شرط آزاد شد‪.‬‬ ‫€ €پس به‌طور قطع واردات در این شرایط هم برای‬ ‫وارد‌کننده صرفه اقتصادی دارد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬می‌ت��وان گفت ک��ه بخش��ی از این موض��وع به‬ ‫مس��ئله کم اظهاری‌ها برمی‌گردد‪ .‬برای مثال وارد‌کننده‬ ‫تنه��ا ‪50‬درص��د از حج��م کاالی��ی ک��ه وارد می‌کند را‬ ‫اظهار می‌کند‪.‬‬ ‫€ €به نظرتان تنوع و جذابیت‌های لوازم‌التحریری‬ ‫که وارد می‌شوند تا چه حد روی کنار گذاشته شدن‬ ‫کاالهای ایرانی موثر بوده است؟‬ ‫متاس��فانه این موضوع یک نوع نقص اس��ت و در عمل‬ ‫دس��ت و پ��ای تولید‌کنن��ده را بس��ته اس��ت‪ .‬در نتیجه‬ ‫نمی‌توانیم محصوالت‌مان را از لحاظ ظاهری مصرف‌کننده‬ ‫پسند تولید کنیم‪ .‬چرا که در کشور موازین ارشادی وجود‬ ‫دارد که اگ��ر لوازم به این طرح‌ها منقش ش��ود‪ ،‬مرجوع‬ ‫می‌کنند و اجازه فروش را از ما می‌گیرند‪ .‬اما وارد‌کننده‌ها‬ ‫لوازم‌التحریر‌هایی را وارد می‌کنند که همگی به طرح‌ها و‬ ‫شخصیت‌های کارتونی منقش شده‌اند اما از چشم گمرک‬ ‫پنهان می‌مانند‪ .‬وقتی هم که این اجناس وارد بازار شود‪،‬‬ ‫مثل قطره آبی اس��ت که در یک دریا گم می‌شود و دیگر‬ ‫نمی‌توان جلوی شان را گرفت‪.‬‬ ‫€ €پ�س می‌ش�ود گف�ت ک�ه قوانی�ن ب�رای‬ ‫تولید‌کننده‌ه�ای داخل�ی س�فت و س�خت‌تر از‬ ‫وارداتی‌هاست‪.‬‬ ‫بله‪ .‬از جمله می‌توانیم به قوانین قیمت‌گذاری سازمان‬ ‫بازرس��ی اشاره کنیم‪ .‬س��ازمان بازرس��ی به شدت روی‬ ‫قیمت‌های تولیدات داخلی متمرکز است و آنها را کنترل‬ ‫می‌کند اما هیچ نظارتی بر اقالم خارجی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €به هر حال این جزوی از قانون است که سازمان‬ ‫بازرس�ی باید بر قیمت‌های تولیدات داخلی نظارت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بله اما چرا؟ مس��ئوالن باید فک��ر کنند به این موضوع‪.‬‬ ‫به ما می‌گویند که وارد‌کننده ارز تهیه کرده است بر این‬ ‫مبنا محصوالت وارد کرده است‪ .‬اما به نظر نمی‌رسد این‬ ‫دلیل منطقی باشد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خروج از دوگانگی تحریم‌ها‬ ‫کری سالطین خیابانی‬ ‫چراغ تعاونی‌های مسکن باید روشن شود‬ ‫‪9‬‬ ‫بررسی راهکارهای پیشگیری از ورشکستگی‌ و عملیات بازگشت واحدهای تولیدی متوقف شده به چرخه تولید‬ ‫ورشکستگی پایان راه نیست‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‌زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬اقتصاد‬ ‫نابسامان ایران دامان صنعت و تولید که بیشترین سهم را‬ ‫در چرخه اقتصادی کشور برعهده دارند‪ ،‬گرفته و بسیاری‬ ‫از فع��االن این حوزه را دچار بیماری ورشکس��تگی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیماری‌ای که می‌توان با راهکارهایی هم از سوی‬ ‫دول��ت و نیز از س��وی خود واحدهای تولی��دی برای آن‬ ‫تجویز دارو کرد و از آن پیش��گیری به عمل آورد‪ .‬رقابت‬ ‫در هرجا که باش��د برنده و بازن��ده‌ای دارد‪ .‬برنده بازار را‬ ‫تصاح��ب می‌کند و بازنده نیز از گود خارج می‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫اگ��ر به باخت اقتصادی مانند باخت در هر عرصه دیگری‬ ‫اعتقاد داشته باشیم‪ ،‬می‌توانیم با بهره‌گیری از تجارب آن‬ ‫ب��ه عرصه دیگری گام برداریم و با قوت بیش��تری به راه‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬اما آنچه حائز اهمیت است به این بازمی‌گردد‬ ‫که نگاه به ورشکستگی نگاه به پایان راه نباشد‪ .‬مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫بارها ب��ر این امر تاکید کرد که باید از واحدهای صنعتی‬ ‫ورشکس��ته و در ش��رف توقف حمایت ک��رد و آنها را به‬ ‫چرخ��ه تولید بازگردان��د در این راس��تا اقدامات زیادی‬ ‫صورت گرفته و بسترسازی‌های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تابوی ورشکستگی باید شکسته شود‬ ‫حس��ین ابویی‌مهریزی‪ ،‬مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو با‬ ‫در رابط��ه ب��ا مذم��وم ب��ودن‬ ‫ورشکستگی در جامعه اظهار کرد‪ :‬به عقیده‬ ‫م��ن باید در فرهن��گ اقتصادی و صنعتی کش��ور تابوی‬ ‫ورشکستگی شکسته شود‪ .‬درست است که ورشکستگی‬ ‫اتفاق ناخوش��ایندی است اما سرنوشت هر رقابتی ممکن‬ ‫است شکست و ورشکستگی باشد‪.‬‬ ‫ابویی‌مهری��زی افزود‪ :‬واحدهای صنعت��ی با عزم رقابت‬ ‫وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌ش��وند و ت��ا آنجا که توان‬ ‫مال��ی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬تخصص��ی دارند‪ ،‬تمهی��دات الزم را به‬ ‫کار می‌گیرن��د و وارد صحنه رقابت می‌ش��وند اما خارج از‬ ‫اراده‌شان ممکن است به سبب شرایط پیرامونی شکست‬ ‫بخورند ک��ه در این صورت به آن شکس��ت تقصیر گفته‬ ‫می‌شود‪ .‬باید پدیده ورشکستگی را به‌عنوان پدیده قهری و‬ ‫حتمی در اقتصاد بپذیریم و شخص ورشکسته بدون تقصیر‬ ‫را س��رزنش نکنیم‪ .‬به هر حال حاصل رقابت طبقه‌بندی‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی اول می‌شود و یکی آخر و یکی هم از صحنه‬ ‫حذف می‌شود‪ .‬یا باید بگوییم رقابت را نمی‌پذیریم یا اینکه‬ ‫اگر می‌پذیریم به تمام این ش��رایط نیز واقف باشیم‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‌‪ :‬در اقتصاد مقاومتی بر رقاب��ت در همه ارکان‬ ‫تاکید ش��ده و باال بردن توان اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬تجاری و‬ ‫‪ ...‬مدنظر اس��ت‪ .‬آیا همیشه نتیجه مبارزه پیروزی است؟‬ ‫خیر گاهی شکست می‌خوریم‪ .‬باید برای آن نیز فکر شود‪.‬‬ ‫باید به ورشکس��تگی به‌عنوان نتیجه رقابت بنگریم و آن‬ ‫را به‌عن��وان واقعیت بپذیریم و فرد ورشکس��ته را بایکوت‬ ‫نکنی��م و او را از صحنه زندگی خارج نس��ازیم‪ .‬وقتی یک‬ ‫بانک‪ ،‬واحد صنعتی ورشکسته را به تملک خود درمی‌آورد‬ ‫این کار او موجب پرداخت بدهی بانک نمی‌ش��ود‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد باید اقدام دیگری در این زمینه صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای پیشگیری از ورشکستگی‬ ‫معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫ویژه‬ ‫ساماندهی اطالعات کارگاه‌های‬ ‫ش بانک مرکزی‬ ‫صنعتی‪ ،‬چال ‌‬ ‫تسنیم‪ :‬رییس دایره آمار صنعتی اداره آمار اقتصادی‬ ‫بان��ک مرکزی ای��ران گف��ت‪ :‬در زمین��ه جمع‌آوری‬ ‫اطالعات از کارگاه‌های صنعتی‪ ،‬تاخیر در جمع‌آوری‬ ‫و انتشار اطالعات مهم‌ترین چالش دایره آمار اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی ایران است‪ .‬آیت‌اهلل موسوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و مالی کشور‬ ‫به منظور تصمیم‌گیری مناسب در حوزه‌های تعریف‬ ‫ش��ده خود نیازمند اطالعات دقیق و سریع است و در‬ ‫این زمینه ابالغ آمار‌های رسمی در اخذ تصمیم‌گیری‬ ‫و تدبیر مراجع حاکمیتی تاثیر بسیار چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال ‪1307‬‬ ‫فعالیت خود را آغاز کرده است گفت‪ :‬مرکز آمار ایران‬ ‫به عنوان متولی جمع‌آوری و اعالم آمارهای رس��می‬ ‫کشور فعالیت خود را از سال ‪ 1344‬آغاز کرد و تاکنون‬ ‫دستاوردهای خوبی ارائه داده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫حوزه آمارهای رسمی شامل آمار اقتصادی‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫زیس��تی‪ ،‬جمعیتی و‪ ...‬اس��ت افزود‪ :‬مبحث آمارهای‬ ‫اقتصادی در ایران از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است و‬ ‫فعالیت بانک مرکزی نیز در حوزه آمارها در چارچوب‬ ‫آمار اقتصادی است‪.‬‬ ‫به راهکارهایی که واحد صنعتی در آس��تانه ورشکستگی‬ ‫بای��د در پیش گی��رد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پیش از اینکه ش��رکتی‬ ‫ورشکس��ته شود نخس��ت باید اقداماتی را در پیش گیرد‪.‬‬ ‫واحد صنعتی که در آس��تانه ورشکستگی است می‌تواند‬ ‫ب��ا بنگاه توانمندت��ری که توانمندی هدای��ت مجموعه را‬ ‫دارند‪ ،‬ش��راکت کرده و ب��ا او پیوند ایجاد کن��د تا بتواند‬ ‫از ورشکس��تگی جلوگی��ری کن��د یا اینکه عضو خوش��ه‬ ‫صنعتی ش��ود‪ .‬به هر صورت باید کار تیمی تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫باید بپذیریم که وقتی ب��ه تنهایی نمی‌توانیم کاری را در‬ ‫اقتص��اد انجام دهیم افراد دیگر را نی��ز وارد عرصه کنیم‪.‬‬ ‫ابویی‌مهریزی با اش��اره به رویه ورشکس��تگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی همه این کارها را انجام دادیم اما باز موفق نش��دیم‬ ‫باید اعالم ورشکستگی کنیم‪ .‬در ابتدا امکانات و سرمایه‌ها‬ ‫را از تحت شرکتی که ورشکسته شده نجات دهیم و رویه‬ ‫ورشکس��تگی را در پیش گیریم‪ .‬رویه ورشکستگی یعنی‬ ‫استفاده بهینه از امکانات تولید و بازگرداندن آنها به مدار‬ ‫تولید‪ .‬رویه ورشکس��تگی به فرآیند واقعی ش��دن ارزش‬ ‫بنگاه‌های ناکارآمد و انتقال آرام منابع و افزایش بهره‌وری‬ ‫عوامل گفته می‌ش��ود‪ .‬وقتی واحدی ورشکسته شد‪ ،‬باید‬ ‫ارزش‌گذاری واقعی ش��ده و آن را به ی��ک واحد توانمند‬ ‫بسپاریم و مابه‌التفاوت بدهی را به صاحب واحد ورشکسته‬ ‫بپردازیم زیرا به هر صورت باید اموال را فعال کنیم‪ .‬در این‬ ‫راستا گزارشی تهیه و به وزیر ارائه شده است‪.‬‬ ‫راغفر اف��زود‪‌:‬فرآیند تاریخی در ایران نش��ان می‌دهد‬ ‫ایج��اد س��رمایه ثاب��ت در ‪100‬س��ال اخیر ب��ه زیان‬ ‫بخش‌ه��ای صنعتی و مولد تولیدی ب��وده‪ ،‬روندی که‬ ‫اقتصاد ایران در پیش گرفته اس��ت‪ ،‬معضالت بزرگی را‬ ‫‹ ‹بانک‪ ،‬شریک واحد تولیدی است‬ ‫برای واحدهای صنعتی ایج��اد و منافع زودهنگامی را‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در رابطه با نظارت نصیب بخش تجارت کرده است‪ .‬این امر برای واحدهای‬ ‫بانک‌ها روی واحدهای صنعتی که از تس��هیالت آنها بهره تولیدی بسیار پرهزینه بود‪ .‬از سویی نظام تامین مالی‬ ‫برده‌ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک وقتی به یک واح��د صنعتی وامی در کشور به زیان فعالیت‌های مولد است‪.‬‬ ‫می‌پ��ردازد بای��د آن را پای��ش کند زیرا‬ ‫در ای��ن میان مس��ئولیت اصلی‬ ‫شریک آن محس��وب می‌شود‪ .‬اگر بنگاه باید در فرهنگ اقتصادی با دولت اس��ت که فعال ش��دن‬ ‫نتوان��د به فعالیت خ��ود ادامه دهد برای‬ ‫واحدهای ورشکس��ته صنعتی را‬ ‫بانک نی��ز خوب نیس��ت‪ ،‬در نتیجه باید و صنعتی کشور تابوی‬ ‫سازماندهی کند‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫ورشکستگی شکسته‬ ‫همکاری‌ه��ای الزم را ص��ورت دهد زیرا‬ ‫در ادام��ه با اش��اره ب��ه رویکرد‬ ‫شود‪ .‬درست است که‬ ‫بانک به‌نوعی شریک واحد تولیدی است‪.‬‬ ‫حمای��ت از اقتصاد آزاد در ایران‬ ‫نه اینکه از وقتی وام را پرداخت کرد واحد‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬این تفکر که یک ربع‬ ‫ورشکستگی اتفاق‬ ‫صنعتی را رها کند تا زمانی که این واحد‬ ‫قرن در ایران ج��ا افتاده و همه‬ ‫ناخوشایندی است اما‬ ‫نتوانست نخستین قسط را پرداخت کند‬ ‫چیز را برعهده ب��ازار می‌گذارد‪،‬‬ ‫سرنوشت هر رقابتی‬ ‫برای تملیک به س��راغ آن برویم‪ .‬وی در‬ ‫باید کنار گذاش��ته شود‪ .‬اقتصاد‬ ‫ممکن است شکست و‬ ‫ادامه اف��زود‪ :‬بانک و واحد صنعتی وقتی‬ ‫آزاد راه حل مناسبی برای نجات‬ ‫ورشکستگی باشد‬ ‫پس از بررسی مشاهده کردند که مشکل‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در‬ ‫خارج از دس��تان مدیر بنگاه اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫کشور نیست‪ .‬در همه جای دنیا‬ ‫به دنبال راه حل باش��ند‪ .‬یک��ی از راه‌ها‬ ‫اگ��ر تولید موفق بوده به س��بب‬ ‫اس��تمهال برای این واحد صنعتی است اما اگر این بنگاه حمایت گس��ترده دولت‌هاست‪ .‬متاس��فانه حمایتی که‬ ‫در قالب این هویت ش��رکتی دیگر نمی‌تواند ادامه فعالیت در ای��ران از صنایع صورت گرفته فقط صنایع بزرگ را‬ ‫دهد‪ ،‬به‌عنوان آخرین راه حل اما اثربخش‌ترین روش‪ ،‬باید شامل ش��ده و صنایع کوچک و متوسط نادیده گرفته‬ ‫رویه ورشکستگی را اجرا کند‪.‬‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام تامین مالی به زیان فعالیت‌های مولد است‬ ‫حس��ین راغفر‪ ،‬اقتصاددان نیز در گفت‌وگو‬ ‫با اشاره به مشکل ساختاری در‬ ‫با‬ ‫پدیده ورشکس��تگی بنگاه‌ه��ا گفت‌‪ :‬وقتی‬ ‫یک واحد صنعتی در آس��تانه ورشکستگی قرار گرفت‪،‬‬ ‫نقش اصلی برعهده دولت اس��ت ت��ا با برنامه‌ریزی این‬ ‫واح��د را تقوی��ت کرده و نگذاریم رو ب��ه انحطاط رود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی و حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه الزه��را (س) با اش��اره به‬ ‫مش��کالتی که پیش روی یک صنعتگر در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بی��ان کرد‪ ‌:‬وقتی یک فع��ال اقتصادی می‌خواهد‬ ‫وارد فعالیت‌ه��ای تولی��دی ش��ود باید ب��رای دریافت‬ ‫تس��هیالت زمان زیادی بگذارد و پ��س از دریافت این‬ ‫تس��هیالت که اغلب نیز ناکافی اس��ت بهره ‪ 25‬تا ‪30‬‬ ‫درصدی بپ��ردازد‪ .‬این در‌حالی‌اس��ت ک��ه هزینه‌های‬ ‫جانب��ی دریافت این تس��هیالت که ب��ه آن هزینه‌های‬ ‫دادوس��تد نیز گفته می‌ش��ود خود بر هزینه‌های اصلی‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر بخواهیم قیاس��ی بین ایران و کش��ور‬ ‫همس��ایه‌مان ترکیه داشته باش��یم درمی‌یابیم که یک‬ ‫تولیدکننده ترک فق��ط نیازمند صرف نصف روز زمان‬ ‫برای دریافت تس��هیالت بانکی ب��ا نرخ بهره ‪4‬درصدی‬ ‫است‪ .‬این هزینه‌ها شرایط نابرابر رقابتی را با کشورهای‬ ‫دیگر نش��ان می‌دهد‪ ،‬بی‌دلیل نیست که اجناس ترک‬ ‫هر روز بازارهای کشور را تسخیر می‌کند و تولیدکننده‬ ‫ایرانی ترجیح می‌ده��د تولید را رها کرده و به تجارت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫راغف��ر ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت حمای��ت دولتی از‬ ‫واحده��ای صنعتی در آس��تانه توقف و ورشکس��تگی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬با ش��رایط نامس��اعدی که ب��ر اقتصاد‬ ‫ای��ران حکمفرماس��ت احتمال زیادی وج��ود دارد که‬ ‫دارنده واحد صنعتی با مش��کالت گسترده‌ای مواجه و‬ ‫حتی گرفتار ورشکس��تگی ش��ود‪ .‬زمانی که یک واحد‬ ‫صنعتی ورشکس��ته شد اما س��وله‌ها و زیرساخت‌های‬ ‫آن هن��وز موجود اس��ت‪ ،‬دولت می‌تواند ب��ا حمایت و‬ ‫شناس��ایی آنها در راستای رفع مش��کالت این واحدها‬ ‫و بازگردان��دن آنه��ا به چرخ��ه اقتص��ادی گام بردارد‪.‬‬ ‫امری که به نظر می‌رس��د در یک‌س��ال اخیر با کندی‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اظهارنظرهای این ‪2‬کارش��ناس به نظر‬ ‫می‌رس��د دولت باید در راس��تای حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی گام‌های محکم‌تری بردارد تا از ورشکس��تگی‬ ‫و میرای��ی واحدهای تولی��دی جلوگیری به عمل آورد‬ ‫اما از س��ویی واحده��ای تولیدی نیز باید در راس��تای‬ ‫شناسایی مشکالتی که می‌تواند منجر به ورشکستگی‬ ‫واحدهای تولیدی شود با تشکیل تیم تحقیق و توسعه‬ ‫در واحدها‪ ،‬از آنها پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اجرای قوانین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ایران‬ ‫ابوالفضل روغنی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‬ ‫راهکارهای متعددی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد که می‌توان‬ ‫به امنیت این فضا‪ ،‬سرمایه‏گذاری خارجی و قوانین جوینت‌ویچر (سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مشترک) اش��اره کرد‪ .‬اگر نگاهی به چین به عنوان اقتصاد دوم دنیا داشته باشیم‪،‬‬ ‫درمی‌یابیم که چین به‌درستی از قوانین سرمایه‌گذاری‌های مشترک استفاده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬تمام ش��رکت‌های بزرگ دنیا در چین شعبه دارند یا در آنجا ادغام شده‌اند‪.‬‬ ‫چنی��ن فضایی در ایران وجود ندارد‪ .‬باید چنین فضایی را در کش��ور ایجاد کرد تا‬ ‫شرکت‌های بزرگ دنیا برای ادغام با شرکت‌های داخلی راغب باشند‪ .‬در این صورت‬ ‫می‌توانیم با همکاری با ش��رکت‌های مهم جهان‪ ،‬محصولی را برای بازارهای منطقه‬ ‫بو‏کار در ایران بازمی‏گردد‪ .‬برای تحقق این‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬این موارد به فضای کس�� ‌‬ ‫امر فضای سیاسی حاکم بر کشور و مجموعه‏ای از قوانین باید اصالح شود‪ .‬از آنجا‬ ‫که یکسری از قوانین‪ ،‬قدرت بیشتری نسبت به قدرت وزارتخانه‏هایی چون وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارند و یا در دستگاه‏های دیگر تعریف شده‏اند و همکاری‬ ‫نیز در این زمینه‏ها صورت نمی‏گیرد‪ ،‬باید از تمام دس��تگاه‏های مس��ئول در کشور‬ ‫بخواهیم افرادی را در مقام‏های باال زیرنظر رییس‏جمهور برای تنظیم قوانین مورد‬ ‫نیاز بگمارند و تمامی نهادهای کشور ملزم به اجرای قوانین مصوب این نهاد باشند‪.‬‬ ‫از سویی برای پیشرفت صنعت و تولید در کشور نیازمند استراتژی صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫سال‌هاست که نگارش این استراتژی صورت گرفته اما اجرایی نشده است‪ .‬یکی از‬ ‫علت‌های اجرا نشدن استراتژی صنعتی در کشور‪ ،‬سالیق دولت‌هاست‪ .‬هر کدام هم‬ ‫از دیدگاه سالیق خود با توجه به شرایط موجود در دولت‏های مربوطه برنامه‏هایی را‬ ‫در پیش گرفتند‪ .‬اما باید یک استراتژی کلی برای صنعت کشور وجود داشته باشد‬ ‫که با روی کار آمدن دولت‏ها و تفاوت نگاه آنها رویکرد‏ها تغییری نکند و صنعت رو‬ ‫به جلو پیش رود‪ .‬این اس��تراتژی باید انعطاف باالیی داشته باشد تا بتواند با تغییر‬ ‫دولت‏ها و ش��رایط موجود خود را تطبیق دهد و باید به تایید اکثریت بخش‌ها اعم‬ ‫از قوه مقننه‪ ،‬قضائیه‪ ،‬مجریه و بخش خصوصی و ‪ ...‬برسد تا ضمانت اجرایی باالیی‬ ‫برای آن وجود داش��ته باش��د‪ .‬از طرفی پرداخت یارانه متعلق به کشورهای جهان‬ ‫س��وم است نه کشورهای توس��عه‌یافته یا در حال توسعه‪ .‬بدین سبب موافق حذف‬ ‫یارانه هس��تیم اما باید زمان اجرایی شدن آن طوالنی‌تر می‌بود و شرایط در کشور‬ ‫ایجاد می‌شد اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به یکباره نرخ انرژی در کشور افزایش‬ ‫یافت و ضربه بسیار سنگینی بر پیکره تولید در کشور وارد شد‪ .‬به نظر می‌رسد در‬ ‫راستای حمایت از تولید باید برای تامین نیازهای اولیه صنعت از جمله آب و برق و‬ ‫گاز تمهیداتی از سوی دولت در نظر گرفته شود‪ .‬به عقیده من اگر دولت در راستای‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬پرداخت این موارد را به صورت اقساط در نظر بگیرد تا واحدهای‬ ‫تولیدی بتوانند به تولید هرچه بیش��تر نزدیک ش��وند و از فشار بیش از اندازه روی‬ ‫آنها جلوگیری به عمل آید‪ ،‬بسیار به نفع این بخش خواهد بود‪ .‬به عقیده بسیاری‬ ‫از صنعتگران از جمله بنده‪ ،‬تولید نیازی به یارانه ندارد فقط کافی است دولت کمی‬ ‫با تولیدکنندگان همراهی کند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫آینده‌پژوهی‬ ‫برای جلوگیری از ورشکستگی‬ ‫بنفش�ه بین�ش‪ -‬وقتی ی��ک واح��د صنعتی در‬ ‫عرصه رقابتی مش��غول به فعالیت است ممکن است‬ ‫نتواند خود را با شرایط پیرامونی هماهنگ کند‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب دیگر رقبا آن واح��د را از عرصه رقابت خارج‬ ‫می‌کنند‪ .‬برای جلوگیری از این ش��رایط راهکارهای‬ ‫متعددی وجود دارد که یک��ی از آنها حمایت دولتی‬ ‫از واحدهای صنعتی ورشکسته برای بازگرداندن آنها‬ ‫به چرخه تولید است‪ .‬همچنین وجود یک تیم تحقیق‬ ‫و توسعه در واحدهای صنعتی توصیه می‌شود‪ .‬در این‬ ‫راستا با وحید شقاقی‪ ،‬اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان‬ ‫به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €اگر بخواهی�م به یک واحد صنعتی در قالب‬ ‫یک سیس�تم نگاه کنیم‪ ،‬آی�ا می‌توان گفت که‬ ‫این سیستم در نهایت محکوم به ورشکستگی‬ ‫است؟‬ ‫یک سیس��تم لزوما در نهایت از بین نمی‌رود‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌توان��د خود را با ش��رایط روز‪ ،‬به روز کرده و تغییر‬ ‫دهد‪ .‬یک سیس��تم وقتی متولد می‌شود باید خود را‬ ‫با ش��رایط اقتصادی خاص‪ ،‬جامعه‪ ،‬اقتصاد جهانی و‪...‬‬ ‫وفق دهد‪ .‬به‌عنوان مثال ش��رکت‌های دارویی در دنیا‬ ‫با تحوالت زیستی هماهنگ شده و در زمینه داروهای‬ ‫زیستی فعالیت می‌کنند‪ .‬این‌گونه نیست که شرکتی‬ ‫متولد شود‪ ،‬به بلوغ برسد و از بین رود‪ .‬شاید بتوان این‬ ‫مسئله را در مورد شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد‪.‬‬ ‫جنرال‌موتور اکنون در حال تولید خودروهایی با سایز‬ ‫بزرگ است‪ .‬این رویه تولید‪ ،‬رقابت‌پذیری جنرال‌موتور‬ ‫را در عصری که مصرف س��وخت بس��یار مهم است‪،‬‬ ‫ی��ا متناظ��ر آن خودروهایی با س��ایزهای کوچکتر و‬ ‫آالیندگی کمتر جایگزین می‌شوند‪ ،‬کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫€ €به هر حال واحدهای صنعتی در حال رقابت‬ ‫هس�تند و احتمال شکس�ت و خ�روج از ورطه‬ ‫رقابت وجود دارد‪ .‬با این اوصاف چگونه می‌توان‬ ‫از ورشکس�تگی یک واح�د صنعتی جلوگیری‬ ‫کرد؟‬ ‫در ش��رایطی که یک واحد صنعتی دچار آس��یب‬ ‫شده و احتمال ورشکس��تگی آن می‌رود‪ ،‬نیاز به یک‬ ‫تیم تحقیق و توس��عه قدرتمند در شرکت‌هاس��ت تا‬ ‫بتوانند آینده را خوب پیش‌بینی کنند و متناس��ب با‬ ‫تحوالت آینده واحد را پیش برند و بهره‌وری را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬واحدهای صنعتی می‌توانند با ارتقای بهره‌وری‬ ‫نیروی کار و سرمایه دوام خود را بیشتر کنند‪ .‬یکی از‬ ‫عنصرهای رقابت‪ ،‬بحث آینده‌پژوهی اس��ت‪ .‬از سویی‬ ‫تداوم رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و بهره‌گیری‬ ‫از دان��ش برای متناسب‌س��ازی کارکرد ش��رکت‌ها با‬ ‫دنیای پیرامون نیز باید در دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €چگونه می‌توان یک واحد ورشکس�ته را به‬ ‫چرخه تولید بازگرداند؟‬ ‫ممکن اس��ت یک واحد ورشکسته نتواند خود را به‬ ‫چرخه تولید بازگرداند‪ .‬در این زمان می‌توان با واگذاری‬ ‫این واحدها به فعاالن اقتصادی که توان بیشتری دارند‪،‬‬ ‫از این واحدها به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد‪ .‬دولت‬ ‫باید از واحدی که در حال ورشکستگی است حمایت‬ ‫کند‪ .‬دولت می‌تواند برای نیل به این هدف‪ ،‬وام‌هایی با‬ ‫نرخ پایین به واحدهای ورشکس��ته بدهد تا خود را به‬ ‫چرخه تولید بازگردانند و وقتی این واحدها از مرحله‌‬ ‫ورشکستگی عبور کنند‪ ،‬دوباره نرخ‌ها را به حالت عادی‬ ‫تغییر دهد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خود بنگاه‌ها نیز می‌توانند با‬ ‫بنگاه‌های دیگر پیوند خورده و صرفه مقیاس به تولید‬ ‫را ایجاد کنند تا زیان آنها کمتر شده و از دایره صنعت‬ ‫و تولید خارج نشوند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تس�نیم‪ -‬عل��ی لش��گری رییس هی��ات مدیره‬ ‫متخصصان صنعت کفش با بیان اینکه از دولت انتظار‬ ‫داریم تا شرایط واردات مواد اولیه را برای واردکنندگان‬ ‫به سال ‪ ۹۰‬برگرداند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۰‬هر واردکننده‬ ‫مواد اولیه می‌توانس��ت با استفاده از اعتبار ارزی خود‬ ‫مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی را به کشور وارد کند‬ ‫اما در شرایط فعلی سیستم بانکی ایستگاه‌های بازرسی‬ ‫زی��ادی را ایجاد کرده که این امر مش��کالت زیادی را‬ ‫برای واردکنندگان مواد اولیه به وجود آورده است‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬غالمرضا س��لیمانی معاون صنایع کوچک‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک‬ ‫وجود دارد تا ریس��ک ‪ ۸۰‬درصد س��رمایه‌گذاران این‬ ‫بخ��ش را ضمانت‌کند و درحال‌حاض��ر این صندوق‬ ‫می‌توان��د ت��ا ‪ ۴۰۰‬میلیارد توم��ان ضمانت‌نامه برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران صادر کند‪ .‬وی از در اختیار گذاشتن‬ ‫زمین با زیربنایی مناسب به نخبگان و نوآوران کشور‬ ‫توسط شرکت ش��هرک‌های صنعتی خبر داد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬نخبگان می‌توانند با اس��تفاده از این مکان‌ها به‬ ‫مدت ‪ ۲‬سال از دادن اجاره معاف شوند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬بر اساس آمار ارائه ش��ده از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۶۸۸‬پروانه بهره‌برداری صنعتی از سوی این وزارتخانه‬ ‫صادر شده است‪.‬بیشترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫صنعتی صادر شده در ‪ 3‬ماه امسال به ترتیب مربوط‬ ‫به استان‌های اصفهان با ‪ ۷۳‬فقره‌‪ ،‬آذربایجان شرقی با‬ ‫‪ ۵۵‬فقره و قم با ‪ ۳۹‬فقره بوده است‪ .‬همچنین قزوین‬ ‫با ‪ ۳۸‬فقره و خراس��ان رضوی با ‪ ۳۵‬فقره نیز رده‌های‬ ‫بعدی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بازار را به‌راحتی‬ ‫در اختیار خودروساز‬ ‫خارجی قرار ندهیم‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫فرهاد به‌نیا‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫همگان بر این عقیده هستند که صنعت خودروی‬ ‫ای��ران توانایی باالیی ب��رای تحقق اه��داف تعیین‬ ‫شده در سند چش��م‌انداز افق ‪ 1404‬دارد‪ ،‬اما موانع‬ ‫متعددی پیش روی این صنعت اس��ت که هر کدام‬ ‫زنجیروار توان این صنعت را گرفته اس��ت‪ .‬اما آنچه‬ ‫ک��ه می‌تواند ای��ن صنعت را به نقط��ه هدف‌گذاری‬ ‫ش��ده از س��وی متولیان وقت این صنعت و فعاالن‬ ‫حوزه خ��ودرو نزدیک کند‪ ،‬نگاهی متفاوت به بحث‬ ‫هم��کاری با بزرگان این صنعت در خارج از کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬اما نکته قابل توجه در این خصوص برقراری‬ ‫تحریم‌های بین‌المللی اس��ت که باعث ش��ده روند‬ ‫حرک��ت این صنعت با دوری کن��د‪ ،‬صورت گیرد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو اگر بحث خاتم��ه تحریم‌ها به مرحله جدی‬ ‫برسد و اجرایی شود خواهیم دید که سرمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی با میل خ��ود حرکت به س��مت بازارهای‬ ‫جذاب ای��ران را آغاز خواهند ک��رد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫خودروس��از خارجی برای س��رمایه‌گذاری در ایران‬ ‫با مش��کل انتقال پول مواجه است‪ .‬یعنی باز کردن‬ ‫ال‌س��ی و انتقال پول مش��کل س��از خواهد بود‪ .‬در‬ ‫مرحله بعد خودروس��از خارجی پس از ورود به بازار‬ ‫ایران شاهد نبود کنترل نیروی کار و قوانین مربوط‬ ‫به تولید اس��ت‪ ،‬این در حالی است که در کنار این‬ ‫موضوع نگرانی‌هایی در‌خصوص صدور بخشنامه‌های‬ ‫پی‌در‌پی نیز وجود دارد که به طور قطع خودروس��از‬ ‫خارجی را با مشکالت عمده‌ای روبه‌رو می‌کند و این‬ ‫ام��ر جذابیت را از این ب��ازار خواهد گرفت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر افزایش قیمت‌های بی‌رویه در حوزه تولید یکی‬ ‫از مش��کالت اساسی است‪ .‬طی ‪ 8‬ماه گذشته حدود‬ ‫‪‌35‬درصد میانگین افزایش قیمت مواد اولیه صورت‬ ‫گرفته که می‌تواند در کنار دیگر موانع‪،‬سرمایه‌گذار‬ ‫خارج��ی را دلس��رد کند‪ .‬ام��ا اگر دولت س��ازوکار‬ ‫مناسبی را در این خصوص در نظر بگیرد بازار ایران‬ ‫ح��دود ‪14‬میلیون خودرو را در بر دارد که ‪7‬میلیون‬ ‫آن فرسوده بوده و قابلیت تبدیل به خودروهای نو را‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬ضمن آنکه در سال حدود ‪2‬میلیون‬ ‫تقاض��ای مصرف خودرو وجود دارد که در ‪ 2‬س��ال‬ ‫حدود ‪9‬میلیون خودرو را می‌توان به تولید رس��انده‬ ‫و وارد ب��ازار کرد‪ .‬در عین حال ای��ن روند می‌تواند‬ ‫برای س��رمایه‌گذار خارجی بس��تر مناسبی باشد تا‬ ‫منابع مالی خود را در این راستا به صنعت خودروی‬ ‫ایران تزریق کند‪ .‬در کنار آن نیز از برندهای روز دنیا‬ ‫دعوت به س��رمایه‌گذاری کنند و نه از ش��رکت‌های‬ ‫دس��ته دوم چینی که خود کپی‌کار برندهای معتبر‬ ‫اروپایی یا امریکایی هستند‪ .‬بنابراین برای رسیدن به‬ ‫این نقطه باید تحریم‌ها را برداشت و قوانین مربوط‬ ‫به سرمایه‌گذاری نیز چند سال تثبیت شود تا نگرانی‬ ‫برای خودروس��ازان خارجی ایج��اد نکند‪ .‬همچنین‬ ‫تعام��ل با برندهای خوب خارج��ی از دیگر مواردی‬ ‫است که باید مدنظر قرار گیرد‪ ،‬اما باید توجه داشت‬ ‫که همکاری با بزرگان شرایط خاص خود را می‌طلبد‬ ‫و با توجه به تجربه‌ای که همکاری با خودروس��ازان‬ ‫بزرگ داش��ته در حال حاضر تمامی ابعاد مشکالت‬ ‫تولید خودرو برای تولید‌کننده ملموس است از این‬ ‫رو مذاکره با خودروسازان بزرگ خارجی یک مذاکره‬ ‫پخته‌ت��ر خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر باید به س��مت‬ ‫س��اخت خودروهای ارزان‌قیم��ت و به‌صرفه حرکت‬ ‫کرد که در این راستا استفاده از خودروهای خارجی‬ ‫با برندهای معتبری همچون هیوندای یا کارخانه‌های‬ ‫ژاپنی یا اروپایی می‌تواند راهگشای خوبی باشد‪ .‬اما‬ ‫نکته قابل توجه در این مس��یر این است که بازار را‬ ‫به‌راحتی در اختیار خودروساز خارجی قرار ندهیم تا‬ ‫مشکالت گذشته تکرار شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو ‪ 2- 4‬ایربگ‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو پارس سال یورو‪2- 4‬ایربگ‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫‪29‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪ 36‬میلیون و ‪600‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ V8 206‬صندوقدار‬ ‫‪ 36‬میلیون و ‪ 900‬هزار تومان‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪ 32‬میلیون تومان‬ ‫تندر ال‌‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫‪38‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 132‬‬ ‫‪ 22‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪ 20‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪ 24‬میلیون و ‪100‬هزار تومان‬ ‫لیفان ‪X60‬‬ ‫‪ 64‬میلیون تومان‬ ‫مزدا‪ 3‬تیپ ‪ 4‬صندوقدار‬ ‫‪127‬میلیون تومان‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای خارجی‬ ‫هیوندای ‪2015 i20‬‬ ‫‪ 90‬میلیون تومان‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2014‬دو ایربگ‬ ‫‪126‬میلیون تومان‬ ‫کیا اسپورتج فول‬ ‫‪ 156‬میلیون تومان‬ ‫پیکانتو‬ ‫‪ 72‬میلیون تومان‬ ‫خودرو‬ ‫حس�ین علیزاده گروه صنعت‪ :‬وقتی‬ ‫س��خن از صنعت به می��ان می‌آید‪ ،‬آن هم‬ ‫صنعت��ی ب��ا زیرمجموعه‌های ف��راوان که‬ ‫ساختار گذشته و کنونی آن همواره نشان از‬ ‫اهمی��ت آن دارد‪ ،‬صنعت خودرو را می‌توان‬ ‫طالی��ه‌دار صنایع نوین در جه��ان نام برد‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت پیچیده اگر چ��ه زمان زیادی‬ ‫از تولدش نمی‌گ��ذرد اما آنچنان در حیطه‬ ‫ن��وآوری و جذب س��رمایه فع��ال بوده که‬ ‫بی‌ش��ک جایی برای رقیب صنعتی دیگری‬ ‫باقی نگذاشته است‪ .‬با این حال حضور این‬ ‫صنع��ت در حوزه تولیدی برخی کش��ورها‬ ‫پررن��گ و در برخ��ی کمرنگ‌تر به چش��م‬ ‫می‌آید‪ .‬این در حالی اس��ت که با مقایس��ه‬ ‫ظرفیت و توانمندی خودروس��ازان داخلی‬ ‫چ��ه در ح��ال و چ��ه در گذش��ته می‌توان‬ ‫این نوس��ان را در حوزه تولید داخلی‌سازها‬ ‫به وضوح مش��اهده ک��رد و دید که با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت باالی ای��ن صنعت همچنان به‬ ‫حداقل‌های آن راضی هستیم‪.‬‬ ‫حال پیش‌نویس اهداف و سیاس��ت‌های‬ ‫توسعه صنعت خودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬توسط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫شده است‪ .‬براساس این سند در چشم‌انداز‬ ‫افق ایران ‪ ،1404‬صنعت خودروی کش��ور‬ ‫باید در جایگاه نخس��ت منطقه‌ای‪ ،‬رتبه ‪5‬‬ ‫آس��یا و رتبه ‪ 11‬صنعت خ��ودروی جهان‬ ‫قرار داشته باشد‪ .‬این در حالی است که زمان‬ ‫زیادی تا به‌وقوع پیوس��تن اهداف این سند‬ ‫باقی نمانده و برای همگامی و به روز شدن‬ ‫در این حوزه‪ ،‬تعامل با خودروس��ازان بزرگ‬ ‫جهان اجتناب‌ناپذیر است‪ .‬حال با توجه به‬ ‫شرایط حال حاضر کشور در حوزه بین‌الملل‬ ‫و ن��گاه جدی��د س��رمایه‌گذاری ب��ه ایران‬ ‫به‌عنوان بازاری گس��ترده و جذاب‪ ،‬می‌توان‬ ‫امی��د داش��ت که ج��ذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی ک��ه یک��ی از بنده��ا و اه��داف‬ ‫سیاس��ت‌های توس��عه صنعت خ��ودرو در‬ ‫افق ‪۱۴۰۴‬اس��ت‪ ،‬بتواند ما را به تحقق این‬ ‫هدف نزدیک کند‪ .‬اما این مس��یر نیز چون‬ ‫دیگر راه‌ها‪ ،‬کاستی‌ها و نقص‌هایی دارد که‬ ‫می‌تواند بازآفرینی این صنعت را به چالش‬ ‫بکشد‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی برخی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروی ایران‬ ‫خروج از دوگانگی تحریم‌ها‬ ‫‹ ‹‪ 2‬روش ب�رای مش�ارکت خارجی‌ها‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫مش��اور انجمن خودروسازان ایران در این‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫خصوص به‬ ‫تحریم‌های بین‌المل��ل در کنار برخی موارد‬ ‫داخل��ی از جمله ش��رایط اقتصادی و بحران‬ ‫چند س��اله گذش��ته به‌همراه ت��ورم موجب‬ ‫ش��د تا س��رمایه‌گذاران داخل��ی رغبتی به‬ ‫سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشند‪ .‬از‬ ‫این رو با برنامه‌هایی که دولت در حال حاضر‬ ‫برای جلوگیری از رش��د ت��ورم اجرا کرده و‬ ‫برنامه‌ای ک��ه درخصوص برخ��ورد با رکود‬ ‫اعالم کرده است اجرا شود‪ ،‬می‌تواند در کنار‬ ‫هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی‌‪ ،‬راه‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی را‬ ‫هم��وار کرده و به این صنعت رونق بخش��د‪.‬‬ ‫این درحالی‌است که سرمایه‌گذار خارجی با‬ ‫رصد بازار و صنعت خ��ودروی ایران متوجه‬ ‫حض��ور س��رمایه‌گذاران داخلی ش��ود‪ ،‬این‬ ‫جذابیت برایش ایجاد می‌ش��ود تا سهمی از‬ ‫این بازار ببرد‪ .‬داوود میرخانی‌رشتی با اشاره‬ ‫به این مطلب که بعد از جنگ تحمیلی بحث‬ ‫جذب س��رمایه خارجی و انتقال دانش فنی‬ ‫بس��یار جدی نبوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در آن‬ ‫زمان جو جامعه و حتی مقامات باالی دولتی‬ ‫و مجلس به موارد ذکر ش��ده آشنا نبودند و‬ ‫با آن مخالف��ت می‌کردند اما در حال حاضر‬ ‫خوش��بختانه با ش��ناختی که در این زمینه‬ ‫در بحث بسترسازی‬ ‫و جذب سرمایه باید‬ ‫به درستی عمل کرد و‬ ‫این بازار جذاب را در‬ ‫اختیار خودروسازانی‬ ‫که پیش از این‬ ‫و در زمان تحریم‬ ‫خودروسازان ما را‬ ‫تنها گذاشتند به راحتی‬ ‫قرار نداد‬ ‫در س��طوح مدیریت��ی کالن وج��ود دارد‪،‬‬ ‫خرید دانش فنی و ش��راکت با خودروسازان‬ ‫ب��زرگ پذیرفت��ه ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خری��د دانش فنی نیز ب��ه ‪2‬صورت می‌تواند‬ ‫رخ ده��د؛ اینک��ه دانش فنی تولی��د موتور‬ ‫خودرو را از یک ش��رکت خارجی خریداری‬ ‫ک��رده و در طراحی و انتق��ال اطالعات با ما‬ ‫همکاری کنند‪ .‬ام��ا دیگر مدل خرید دانش‬ ‫فنی اس��ت که می‌تواند جذاب‌تر و پایدارتر‬ ‫باش��د‪ ،‬زیرا شراکت شریک خارجی در بحث‬ ‫سرمایه‌گذاری همزمان در کنار انتقال دانش‬ ‫فنی است‪ .‬به این صورت که شریک خارجی‬ ‫می‌تواند دانش فنی خ��ود را در قالب آورده‬ ‫نقدی و مالی خود به شمار بیاورد‪.‬‬ ‫میرخانی‌رش��تی دستاورد این مشارکت را‬ ‫جذب سرمایه خارجی در کنار انتقال دانش‬ ‫فنی و کیفیت قطعات دانس��ت و گفت‪ :‬این‬ ‫روند موجب کاهش هزینه تمام شده در کنار‬ ‫سودآوری بیشتر برای سرمایه‌گذار است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعتی با انتق��اد از رفتارهای‬ ‫دوگانه دولت در بحث برخورد با خودروسازان‬ ‫خارجی درخصوص این مس��ئله که در زمان‬ ‫تحری��م ب��ه تعهدات خ��ود عم��ل نکردند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در بحث بسترس��ازی و جذب‬ ‫سرمایه باید به درستی عمل کرد و این بازار‬ ‫جذاب را در اختیار خودروسازانی که پیش از‬ ‫این و در زمان تحریم خودروسازان ما را تنها‬ ‫گذاشتند به راحتی قرار نداد‪ .‬به این صورت‬ ‫ک��ه دولت از واردات برند خودروهایی که در‬ ‫زم��ان تحریم به تعهدات خود عمل نکردند‪،‬‬ ‫مسیر را برای خوش قول‌ها هموار کند‪.‬‬ ‫اگر چه ش��اید یک��ی از موان��ع مهم مورد‬ ‫بحث درخص��وص جذب س��رمایه خارجی‬ ‫برداشته شدن تحریم‌ها در کنار کاهش تورم‬ ‫و کاهش رکود در تولید اس��ت اما به عقیده‬ ‫برخی فعاالن این حوزه‪ ،‬بحث قیمت‌گذاری‬ ‫نی��ز می‌تواند در آش��فتگی ب��ازار خودرو و‬ ‫خروج سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت با هدف بومی‌سازی‬ ‫در همین حال‪ ،‬عضو انجمن قطعه‌سازان‬ ‫ای��ران نی��ز در گفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫ارزیابی شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش‬ ‫ش�اتا‪ -‬مدیر‌کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬شرکت‌های عرضه‌کننده‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودرو‌های س��بک و س��نگین‬ ‫براس��اس گس��تردگی ش��بکه نمایندگی‌های مجاز به‬ ‫‪ ۴‬گروه تقس��یم‌بندی می‌ش��وند‪ .‬امیر حس��ین قناتی‬ ‫افزود‪ :‬این تقسیم‌بندی درگروه شرکت‌های عرضه‌کننده‬ ‫خدمات پس از فروش خودروهای س��بک‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫دارای بیش از ‪ ۱۰‬نمایندگی مجاز و شرکت‌های دارای‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰‬نمایندگ��ی مجاز و در گروه ش��رکت‌های‬ ‫عرضه‌کننده خدمات پس از فروش خودروهای سنگین‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های دارای بی��ش از ‪ ۱۲‬نمایندگ��ی مج��از و‬ ‫شرکت‌های دارای کمتر از ‪ ۱۲‬نمایندگی مجاز هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در گروه خودروهای س��بک شرکت ایساکو‪،‬‬ ‫سایپا یدک و اطلس خودرو با کسب ‪ ۸۱/۷‬و‪ ۸۰‬و ‪۷۸/۱۸‬‬ ‫امتیاز به ترتیب مقام اول تا سوم را در میان ‪ ۲۰‬شرکت‬ ‫عرضه‌کننده خدمات پس از فروش درس��ال ‪ ۹۲‬کسب‬ ‫کردند‪ .‬قناتی همچنین تصریح کرد‪ :‬شرکت سایپا یدک‬ ‫(ویژه محصوالت پارس خودرو) با رش��د ‪ ۵/۴۲‬درصدی‬ ‫در امتیاز‪ ،‬مدیا موتور ‪ ۱۰/۳‬درصد‪ ،‬خودرو‌س��ازی سینا‬ ‫‪ ۱۲/۴۱‬درصد و آلفا موتور با ‪ ۱۱‬درصد رش��د‪ ،‬موفق به‬ ‫ارتقای رتبه اکتس��ابی در س��ال ‪ ۹۲‬نسبت به سال ‪۹۱‬‬ ‫شدند‪ .‬مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه افزود‪ :‬در‬ ‫گروه خودروهای سنگین شرکت ماموت دیزل و گواه با‬ ‫کس��ب ‪ ۷۶/۲‬و ‪ ۶۹‬امتیاز ب��ه ترتیب مقام اول و دوم را‬ ‫در میان ‪ ۱۶‬شرکت عرضه‌کننده خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای مذکور در س��ال ‪ ۹۲‬کس��ب کردند‪ .‬قناتی‬ ‫همچنین ادامه داد‪ :‬شرکت آکیا خودرو با ‪ ۲۲۵‬درصد و‬ ‫شرکت آذ‌ها یتکس با ‪ ۲۰۶‬درصد در میان شرکت‌های‬ ‫عرضه‌کننده خدمات پس از فروش خودروهای سنگین‪،‬‬ ‫بیش��ترین درصد رشد در کس��ب امتیاز و ارتقای رتبه‬ ‫درسال ‪ ۹۲‬نسبت به سال ‪ ۹۱‬را دارا هستند‪.‬‬ ‫کسب رتبه یک برای گروه سایپا‬ ‫در همین حال‪ ،‬بر اس��اس گزارش ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬س��ازمان خدم��ات پس‬ ‫از ف��روش س��ایپا در ارزیابی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت موفق به کسب رتبه یک خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای تولیدی ش��رکت پارس خودرو ش��د‪ .‬کسب‬ ‫مقام ممتاز در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس‬ ‫از فروش خودرو و صادر‌کننده نمونه کش��ور در ‪ ۲‬سال‬ ‫متوالی از دیگر افتخارات س��ایپایدک در سال‌های اخیر‬ ‫است‪ .‬س��ایپایدک همچنین به عنوان تنها شرکت ارائه‬ ‫دهن��ده خدمات پس از فروش خودرو موفق به کس��ب‬ ‫تندیس بلورین تعالی سازمانی شد‪ .‬این شرکت با بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫تجهیز شبکه خدمات پس از فروش به ابزار و تجهیزات‬ ‫استاندارد و به روز تعمیرگاهی‪ ،‬استفاده از نیروهای فنی‬ ‫آموزش دیده‪ ،‬پیاده‌س��ازی سیستم‌های مدیریتی نوین‬ ‫و ارائه خدمات باکیفیت توانس��ته اس��ت گام مهمی در‬ ‫تحقق اهداف گروه خودروسازی سایپا بردارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تس�نیم‪ -‬علی علیلو رییس هیات تحقیق و تفحص از خودروس��ازان با بیان‬ ‫اینک��ه قیمت‌گذاری خودرو قیم نمی‌خواهد و بازار عرضه و تقاضا باید در ش��رایط‬ ‫رقابتی قیمت را مش��خص‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس دس��ت انحصارگران و رانت‌خواران‬ ‫صنعت خودرو را رو می‌کند‪ .‬وی با بیان این که مجلس در پی آن اس��ت تا جایگاه‬ ‫ش��ورای رقابت را در ورود به قیمت‌گذاری خودرو مش��خص کند و تا رس��یدن به‬ ‫نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهد کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دغدغه جدی مجلس‬ ‫شفاف‌سازی قیمت‌ها و البته عملکرد خودروسازان است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نادر قاضی‌پور عضو کمیس��یون صنایع مجل��س از رییس‌جمهوری‬ ‫درخواس��ت کرد تا جلوی واردات خودروهای خارجی گرفته شود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ما از رییس‌جمهوری می‌خواهیم جلوی واردات خودروهای خارجی را بگیرند‪.‬‬ ‫ک��دام آقازاده‌ها این خودروه��ا را وارد مملکت می‌کنند و به صنعت داخلی توهین‬ ‫می‌کنند؟ وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو افزود‪ :‬اگر ما قیمت را کاهش دهیم‬ ‫و کیفیت را باال ببریم‪ ،‬می‌توانیم با خارجی‌ها رقابت کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬کیا موتورز قرار اس��ت پروژه س��اخت نخس��تین کارخان��ه خود در‬ ‫مکزی��ک را رونمایی کند‪ .‬مناب��ع آگاه به بلومبرگ اعالم کردن��د انریکه پنا نیه‌تو‪،‬‬ ‫رییس‌جمهوری مکزیک این پروژه را رس��ما اعالم خواهد کرد‪ .‬به گفته منابع آگاه‪،‬‬ ‫این س��رمایه‌گذاری احتماال از کارخانه ‪ 1‬میلیارد یورویی دایملر ـ نیس��ان که در‬ ‫ژوئ��ن رونمایی ش��د‪ ،‬فراتر خواهد بود‪ .‬بر اس��اس اعالم انجم��ن صنعت خودروی‬ ‫مکزیک‪ ،‬تولید این کشور با گشایش کارخانه‌های نیسان‪ ،‬هوندا موتور و مزدا موتور‬ ‫از نوامبر‪ ،‬امسال از ‪ ۳‬میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫بلومب�رگ‪ -‬چی��ن در ح��ال بررس��ی اختص��اص ‪۱۰۰‬میلی��ارد ی��وان‬ ‫(‪ ۱۶‬میلیارد دالر) سرمایه برای ساخت تسهیالت شارژ خودروهای برقی و کمک‬ ‫به رش��د تقاضا برای خودروهای پاک است‪ .‬بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش‬ ‫داد این سیاست بزودی اعالم می‌شود‪ ،‬اما هنوز جزییات زیادی در مورد این طرح‬ ‫مانند مدت زمان اجرای آن یا س��ازگار بودن این تس��هیالت با خودروهای ساخت‬ ‫شرکت امریکایی تسال موتورز مشخص نیست‪.‬‬ ‫با اش��اره به اینک��ه عامل اصلی‬ ‫خ��روج س��رمایه‌گذاری در ح��وزه صنعت‬ ‫خودرو تحریم‌هاس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫تحریم‌ها اندک س��رمایه‌گذاران خارجی که‬ ‫در ای��ن حوزه فعالیت می‌کردن��د از بازار و‬ ‫صنعت خ��ودروی ایران رخت بس��تند که‬ ‫امید اس��ت با عادی شدن روابط و برداشته‬ ‫ش��دن تحریم‌ه��ا‪ ،‬بس��تر برای بازگش��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارج��ی هم��وار ش��ود‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش افزود‪ :‬اما ش��اید این‬ ‫نکته م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت که با‬ ‫طوالنی ش��دن بحث قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫در ایران و رصد س��رمایه‌گذاران خارجی در‬ ‫این خصوص‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در این بخش‬ ‫جذابیت خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��ا توجه به هموار‬ ‫ش��دن مس��یر س��رمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫خ��ودروی ای��ران راه ب��رای به روز ش��دن‬ ‫ب��از خواه��د ش��د‪ ،‬تصریح‌ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر برخ��ی قطعات خودروه��ای داخلی‬ ‫بومی‌س��ازی نش��ده اس��ت که با توجه به‬ ‫بسترس��ازی برای تعامل با خودروس��ازان‪،‬‬ ‫باید در کنار طراح��ی خودروهای جدید با‬ ‫پلتفرم‌های به روز‪ ،‬بومی‌س��ازی قطعات نیز‬ ‫در دستورکار قرار‌گیرد‪.‬‬ ‫نجفی‌من��ش درخصوص متعه��د نبودن‬ ‫خودروس��ازانی که در تحریم‌ها بازار خودرو‬ ‫م��ا را ترک کردند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه بگوییم این‬ ‫خودروسازان به تعهدات خود عمل نکردند‬ ‫درست نیست‪ .‬این درحالی است که برخی‬ ‫خودروس��ازان به دلیل ذی‌نفع بودن امریکا‬ ‫در شرکت تابع که بنیانگذار تحریم خودرو‬ ‫ای��ران بود‪ ،‬مجبور به ت��رک تعهدات و بازار‬ ‫ایران ش��دند‪ .‬اما برخی نیز همچون شرکت‬ ‫رنو فرانس��ه اهمیتی به تحریم‌ها نداده و با‬ ‫وجود مش��کل در انتقال پ��ول همچنان با‬ ‫خودروسازان ما همکاری کردند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬بسترس��ازی ب��رای حضور‬ ‫خارجی‌ه��ا در حوزه صنعت خودرو نیازمند‬ ‫خ��روج ایران از تحریم‌های خارجی اس��ت‬ ‫که می‌تواند در کن��ار آرامش اقتصاد ایران‬ ‫ب��ا کاه��ش ت��ورم و افزای��ش زمینه‌ه��ای‬ ‫تولید‪ ،‬س��رمایه‌های خارجی را به ایستگاه‬ ‫خودروسازان برساند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬مهندس سعید مدنی مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا با تاکید بر این که نقش‬ ‫خودروهای فرسوده و کاربراتوری در ایجاد آلودگی‬ ‫هوای شهرها بس��یار زیاد است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار خودروی کاربراتوری در کش��ور وجود دارد‬ ‫که نقش بس��یار زی��ادی در آلودگی هوای ش��هر‬ ‫دارن��د و ب��ه عبارتی می‌توان گف��ت؛ آلودگی این‬ ‫تع��داد خودروه��ای کاربراتوری به ان��دازه تمامی‬ ‫خودروهای تولیدی دیگر اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫بررسی‌های انجام شده انجمن خودروسازان مبنی‬ ‫بر صرف‪ ۱۰‬درصد هزینه تبدیل موتوری خودروها‬ ‫از یورو ‪ ۲‬به ی��ورو ‪ ۴‬برای جمع‌آوری خودروهای‬ ‫فرسوده و کاربراتوری شدن و به دنبال آن کاهش‬ ‫آلودگی اظهار کرد‪ :‬س��ایپا نخستین شرکتی است‬ ‫ک��ه تحقیق و پژوهش ب��ر روی خودروهای برقی‬ ‫را در ایران ش��روع کرده؛ چ��را که این محصوالت‬ ‫به لحاظ زیس��ت محیطی بس��یار مناسب‌تر بوده‬ ‫و در آینده این محصوالت بیش��تر مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫س�ایپانیوز‪ -‬همزم��ان با گرامیداش��ت هفته‬ ‫دولت همه نمایندگی‌های س��ایپا یدک در سراسر‬ ‫کشور به مشتریان خودرو‌های سواری گروه سایپا‬ ‫خدمات ویژه ارائه می‌دهند‪ .‬شبکه نمایندگی‌های‬ ‫سایپا در سراسر کشور در راستای خدمات رسانی‬ ‫با کیفیت به مش��تریان و در جهت رضایت‌مندی‬ ‫هرچ��ه بیش��تر آنان همزم��ان با هفت��ه دولت به‬ ‫دارندگان خودرو‌های س��واری گروه سایپا خدمات‬ ‫ویژه ارائه می‌دهند و مشتریان می‌توانند با مراجعه‬ ‫ب��ه نمایندگی‌های س��ایپا از تخفیف��ات این طرح‬ ‫بر خوردار شوند‪ .‬بنا بر همین گزارش‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫اجرای این طرح که مورد اس��تقبال مشتریان قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ ،‬فروش هم��ه بس��ته‌های خدمت‬ ‫( کارت نارنجی ) برای خودرو‌های کار کرده و ارائه‬ ‫سرویس ادواری به خودرو‌های گروه سایپا‪ ،‬شامل‬ ‫قطعه و دستمزد با ‪ ۱۰‬درصد تخفیف ارائه می‌شود‬ ‫و مشتریان می‌توانند با توجه به فرصت باقیمانده‬ ‫برای دریافت خدمات این طرح به نمایندگی‌های‬ ‫مجاز سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫دولت‪ :‬آزادسازی به شرط عرضه کامل در بورس کاال‬ ‫تالش برای کسب رتبه اول جهان‬ ‫سفیدی بر سیاهی نقش‌بندد‬ ‫حامدشایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬هفته دولت‪ ،‬روزهای پرکاری را برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رقم زده است‪،‬‬ ‫به طوری که این وزارتخانه نزدیک به ‪ 180‬طرح را در همین هفته افتتاح خواهد کرد که بیش از ‪ 40‬درصد آنها به‬ ‫بخش معدن و صنایع وابسته اختصاص دارد‪ .‬نگاهی به طرح‌های معدنی نشان می‌دهد که گرچه در ایران ‪ 64‬نوع‬ ‫ماده معدنی شناسایی شده‪ ،‬اما برنامه دولت بیشتر حول محور محصوالتی خاص که بیشتر آنها فلزی یا مواد معدنی‬ ‫پرکاربرد هستند می‌چرخد‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند گام دولت در توسعه معادن خاص هم راستا با بازارجهانی است‪،‬‬ ‫جایی که بیشترین تقاضا برای همین محصوالت فلزی و محصوالت استراتژیک معدنی وجود دارد‪ .‬درواقع دولت با‬ ‫توجه به نیاز داخلی و اتکای صنایع ایران به واردات محصوالت فلزی در جهت پاسخ به نیاز داخلی گام برداشته تا در‬ ‫چشم انداز بلندمدت عالوه بر خودکفایی‪ ،‬توسعه صادرات را نیز پیش بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران متاثر از موج جهانی‬ ‫محصوالت معدن��ی جزو محدود کاالیی هس��تند‬ ‫که قیم��ت آنها تابع ب��ازار جهانی اس��ت و کمتر از‬ ‫سیاس��ت‌های داخلی پیروی می‌کند و همین باعث‬ ‫ش��ده که دولت برنامه‌های اقتصاد معادن را براساس‬ ‫ب��ازار جهانی اجرا کنند‪ .‬موضوعی که ش��مس‌الدین‬ ‫وهاب��ی اس��تاد اقتص��اد مع��ادن نیز برای تش��ریح‬ ‫جهت‌گی��ری اقتص��ادی دولت در توس��عه معادن و‬ ‫صنایع وابس��ته به آن ارج��اع می‌دهد و به‬ ‫می‌‌گوی��د‪ :‬اقتص��اد معدنی دولت بر پایه چش��م‌انداز‬ ‫بهب��ود تولیدات صنایع فلزی اس��ت‪ ،‬مس��ئله‌ای که‬ ‫متاثر از بورس فلزات در بازارهای جهانی و ناش��ی از‬ ‫افزایش تقاضا برای این محصوالت است‪ .‬این موج در‬ ‫واقع کشورهای زیادی همچون چین‪ ،‬هند و ‪ ...‬را به‬ ‫تحرک واداشته تا با بهره‌برداری بیشتر از معادن خود‬ ‫عوارض صادراتی را افزایش داده و در کنار آن بودجه‬ ‫بیش��تری را برای راه اندازی کارخانه‌های وابسته به‬ ‫ای��ن محصوالت تخصیص دهند‪ .‬او با اش��اره به بازار‬ ‫پر نوسان این محصوالت می‌افزاید‪ :‬با وجود اینکه در‬ ‫س��ال‌های اخیر بازار این محصوالت با نوسان زیادی‬ ‫روبه‌رو بوده و بحران اروپا باعث س��یر نزولی آن شد‬ ‫ام��ا باردیگر تقاض��ای محوالت فلزی جان��ی دوباره‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در واقع برنامه دولت در تجهیز معادن‬ ‫و افزایش اکتش��اف و بهره برداری نمادی از افزایش‬ ‫س��رمایه‌گذاری دولت در حوزه معدنکاری اس��ت که‬ ‫اگر مبتنی بر سیاست بین‌المللی صورت گیرد ناشی‬ ‫از افزایش تقاضای جهانی اس��ت‪ .‬همچنین دورنمای‬ ‫سیاست‌های داخلی دولت نیز نشان می‌دهد‪ ،‬تقاضای‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬فعالیت معادن را تعریف خواهد کرد‬ ‫و این مس��ئله تناقض‌ه��ای را در اقدامات معدنکاران‬ ‫و صاحب��ان صنایع معدنی ب��ه وجود خواهد آورد که‬ ‫پیامدهای منفی آن را در بازار آینده ش��اهد خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر اس��تقرار صنای��ع و بهره‌برداری‬ ‫معادن مبتنی بر تقاضای جهانی انجام ش��ود افزایش‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشاف و استخراج را‬ ‫شاهد هستیم اما اگر نشات گرفته از تقاضای داخلی‬ ‫رخ دهد ریس��ک س��رمایه‌گذاری در معدن افزایش‬ ‫می‌یابد که در عمل منجر به کاهش س��رمایه‌گذاری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال به نظر می‌رس��د سیاس��ت دولت‌ها‬ ‫براساس امنیت منابع معدنی اتخاذ شود‪ ،‬چرا که در‬ ‫سال‌های اخیر کمبود منابع معدنی برای کشورهایی‬ ‫ک��ه صنایع آنها به واردات متکی هس��تند به چالش‬ ‫بزرگی مبدل ش��ده‪ ،‬از س��وی دیگر‪ ،‬حساسیت این‬ ‫موضوع به قدری باالس��ت که حت��ی به معاهدات و‬ ‫توافق نامه‌های بین‌المللی نیز س��رایت کرده اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که پس از باالگرفتن اختالف کش��ورهای‬ ‫اروپایی‪،‬امری��کا و چین بر س��ر تعرفه‌ه��ای وادات و‬ ‫ص��ادارت صنایع معدن��ی این موضوع به س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی نیز کشیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری با نگاهی به پیشرفت فناوری‬ ‫فیروز علی نیا‪ ،‬اس��تاد معدن با تایید این موضوع‬ ‫که اقتص��اد معدنی ای��ران همگام ب��ا فعالیت‌های‬ ‫جهان��ی حرکت می‌کن��د‪،‬در گفت و گو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آنچه مس��لم است سرمایه‌گذاری دولت‬ ‫برای محصوالت معدنی پرمصرف اس��ت‪ ،‬به طوری‬ ‫که در جهان س��الیانه ‪ 1‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون تن‬ ‫فوالد مصرف می­شود و ما نسبت به تولیدات جهانی‬ ‫عقب هس��تیم‪ ،‬به گونه‌ای که مش��کالت چندسال‬ ‫گذش��ته منجر شد ایران نتواند به میزان پیش‌بینی‬ ‫صورت گرفته در چشم‌انداز و تولید‪ 30‬میلیون تن‬ ‫فوالد دس��ت یابد‪ .‬به همین دلیل اجرای پروژه‌های‬ ‫دولت برای جامه عمل پوش��اندن ب��ه اهداف بلند‬ ‫مدت است‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاه��ی به برنامه کش��ورهای پیش��رفته در‬ ‫توس��عه معادن ادام��ه داد‪ :‬کش��ورهای دیگر نیز در‬ ‫توس��عه معادن فلزی خود به شدت فعال هستند اما‬ ‫معادن اس��تراتژیک را به فراموشی نسپرده‌اند چراکه‬ ‫با پیشرفت فناوری شاهد افزایش مصرف محصوالت‬ ‫معدنی وابسته به خاک‌های نادر و ‪...‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫فهرست طرح‌های معدنی و صنایع وابسته که در هفته دولت افتتاح خواهند شد‬ ‫شهر‬ ‫نام واحد‬ ‫محصول‬ ‫ارومیه‬ ‫شركت ماسه چسب دار پويان‬ ‫ماسه ريخته گري پوشش داده شده‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫‪59‬‬ ‫شهرك صنعتي خرمدشت‬ ‫اردبيل‬ ‫آذر ساروج سبالن‬ ‫مالت خشك ‪ ،‬بلوك ديواري‬ ‫‪109‬‬ ‫فارس‬ ‫ثاني راستي‬ ‫شاهین شهر و میمه‬ ‫شركت فوالد گستر آتيه سپاهان‬ ‫فرآوری آهن قراضه‬ ‫‪650‬‬ ‫آباده‬ ‫پاسارگاد سرام‬ ‫كاشي و سراميك‬ ‫اردستان‬ ‫دانه بندي شن و ماسه‬ ‫‪65‬‬ ‫قزوين‬ ‫فوالد خرمدشت تاكستان‬ ‫ميلگرد‬ ‫‪350‬‬ ‫قلعه گنج‬ ‫شركت كاوه فوالد آريا‬ ‫شركت توليدي و ساختماني زرين شن‬ ‫(‌سهامي خاص)‬ ‫شرکت تعاونی پیشتاز یگانه‬ ‫بيلت فوالد ساده كربني و كم آلياژي‬ ‫‪115‬‬ ‫جاده بوئين زهرا ‪ -‬اشتهارد‬ ‫ذوب آهن آريان بوئين‌زهرا‬ ‫ميلگرد‬ ‫‪1,000‬‬ ‫جیرفت‬ ‫شرکت پارس معدن تیراژ‬ ‫‪160‬‬ ‫كهكيلويه و بويراحمد‬ ‫بهمنیار زارع‬ ‫شن و ماسه کوهی‬ ‫‪16‬‬ ‫جیرفت‬ ‫سید جلیل حسینی‬ ‫کنسانتره آهن‬ ‫مس کاتد‬ ‫کنسانتره آهن‬ ‫کنسانتره آهن‬ ‫‪19‬‬ ‫كهكيلويه و بويراحمد‬ ‫امین اله آشنا‬ ‫شن و ماسه کوهی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دنا ‪ -‬سی سخت‬ ‫مقصود مرتضوی‬ ‫شن و ماسه مخلوط کوهی‬ ‫‪17‬‬ ‫عنبرآباد‬ ‫شرکت منگنز شهاب شرق‬ ‫فرومنگنز پر کربن وفروسیلیکو‬ ‫‪300‬‬ ‫خراسان جنوبي‬ ‫صنايع سنگ پاسارگاد‬ ‫برش سنگ‬ ‫‪41‬‬ ‫تالک ایرانیان‬ ‫قوطی های فلزی درب دار‬ ‫‪1,700‬‬ ‫نهبندان‬ ‫معدن ماهور مس‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪96‬‬ ‫مروت دالوند‬ ‫شن و ماسه کوهی‬ ‫‪4‬‬ ‫مشهد‬ ‫سيمان سفيد شرق‬ ‫سيمان سفيد‬ ‫‪1,128‬‬ ‫پلدختر‬ ‫صدف گچ پلدختر‬ ‫گچ ماشینی‬ ‫‪20‬‬ ‫مشهد‬ ‫كاشي فيروزه مشهد‬ ‫كاشي ديواري و كف و پرسالن‬ ‫‪430‬‬ ‫خرم آباد‬ ‫شرکت بهین صنعت بتن‬ ‫شن و ماسه کوهی‬ ‫‪10‬‬ ‫مشهد‬ ‫صنايع خم و برش خراسان‬ ‫كوتينگ فلزات‬ ‫‪226‬‬ ‫ساری‬ ‫فوالد البرز ایرانیان‬ ‫میلگرد فوالدی‬ ‫‪1,430‬‬ ‫مشهد‬ ‫سارگل شرق‬ ‫چيني استخواني‬ ‫‪137‬‬ ‫سوادکوه‬ ‫فوالد بهمن‬ ‫مشهد‬ ‫صنايع پروفيل سينا شرق‬ ‫انواع محصوالت فلزي ساختماني‬ ‫‪101‬‬ ‫کیاسر‬ ‫سیمان کیاسر‬ ‫سیمان‬ ‫اسفراين‬ ‫عيسي جويني‬ ‫مانه و سملقان‬ ‫عمران تجارت هورسا‬ ‫‪7‬‬ ‫همدان‬ ‫شركت شن آراي الوند‬ ‫دانه بندي شن و ماسه‬ ‫‪12‬‬ ‫بجنورد‬ ‫علي مالكي جنگي‬ ‫‪4‬‬ ‫كبودر آهنگ‬ ‫شركت عماد بتن قروه‬ ‫بتن آماده‬ ‫‪15‬‬ ‫فارس‬ ‫ثاني راستي‬ ‫برش وشكل دادن وپرداخت سنگ‬ ‫ساخت سايرمحصوالت كاني غيرفلزي طبقه‬ ‫بندي نشده درجاي ديگر‬ ‫ساخت سايرمحصوالت كاني غيرفلزي طبقه‬ ‫بندي نشده درجاي ديگر‬ ‫شن و ماسه ‪ -‬آسفالت‬ ‫‪4‬‬ ‫بندر عباس‬ ‫کانی کاوان سمنگان‬ ‫کنسانتره آهن‬ ‫‪500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫رزن‬ ‫برادران شيخ لر‬ ‫دانه بندي شن و ماسه‬ ‫‪7‬‬ ‫آباده‬ ‫پاسارگاد سرام‬ ‫كاشي و سراميك‬ ‫‪1,200‬‬ ‫اردکان‬ ‫شرکت فوالد تارا شمش‬ ‫شمش فوالد‬ ‫‪100‬‬ ‫بوشهر‬ ‫خسارت‬ ‫ناشی از‬ ‫پرداخت‬ ‫عوارض‬ ‫سنگ آهن‬ ‫صادراتی‬ ‫خسارت ناشی از پرداخت عوارض سنگ آهن برای معادنی ایجاد‬ ‫می‌ش��ود که برنامه‌های برای صادرات سنگ آهن در دستور ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس‌نیوز‪ ،‬عضو هیات‌مدی��ره انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ آهن ایران ضمن بیان مطالب فوق اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون عوارض صادرات سنگ آهن از سوی دولت اخذ نشده است‬ ‫و مصوبه‌ای مبنی بر میزان دریافت عوارض صادراتی سنگ آهن در‬ ‫هیات دولت تصویب نشده است‪ .‬مهرداد اکبریان به طرح ارائه شده‬ ‫درخصوص دریافت عوارض سنگ آهن صادراتی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پرونده پرداخت عوارض سنگ آهن صادراتی پس از گذشت دو سال‬ ‫و‌نی��م‪ ،‬همچنان روی میز بخش خصوصی‪ ،‬وزرات صنعت معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نمایندگان مجلس و همچنین ش��ورای عالی‌اقتصاد کشور‬ ‫همایش فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری در معدن‬ ‫از افتتاح طرح‌های معدنی در هفته دولت‬ ‫معدنموتورمحرکهبرنامه‌هایدولت‬ ‫از سوی دیگر ظرفیت باالی ذخایر معدنی کشور این‬ ‫توانایی را به دولت داده است تا با توسعه فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی و فرآوری آن‪ ،‬اقتصاد تک محصولی و متکی‬ ‫به نف��ت را که هم‌اکنون در رکود به س��ر می‌برد به‬ ‫سمتی سوق دهد تا جایی که در سال‌های آتی شاهد‬ ‫سهم بیشتر معادن در تولید ناخالص ملی باشیم‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫فارس‬ ‫مجلس گستر سنگ احسان‬ ‫برش انواع سنگ‬ ‫‪60‬‬ ‫ارم چهلستون‬ ‫كاشي و سراميك‬ ‫‪370‬‬ ‫شن و ماسه ‪ -‬آسفالت‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫شهرک صنعتی سفید رود‬ ‫رشت‬ ‫بیرانشهر‬ ‫باقی مانده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شورای‌عالی اقتصاد کشور درخصوص‬ ‫اثرات اجرا یا عدم اجرای دریافت عوارض س��نگ آهن صادراتی در‬ ‫حال بررسی است و چون اعالم نتایج تا چندین ماه دیگر نیاز به زمان‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬بر همین اساس حداقل تا پایان سال ‪ 2014‬مصوبه‌ای‬ ‫برای دریافت عوارض به گمرک ابالغ نخواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‬ ‫آهن ایران به رایزنی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین شورای‬ ‫عالی اقتصاد کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬پیشنهاد انجمن سنگ‌آهن‬ ‫مبنی بر منتفی ش��دن پرداخت عوارض سنگ‌آهن صادراتی است‬ ‫و از دولت خواس��تار طرح‌های جایگزین دیگری برای اخذ عوارض‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬هدف از دریافت عوارض س��نگ‌آهن صادراتی‬ ‫ورق فوالدی با پوشش پی وی سی و رنگ‬ ‫کاری ورق‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1,610‬‬ ‫ایجاد درآمدزایی از سوی دولت نیست‪ ،‬بلکه هدایت معدن به سوی‬ ‫کارخانه‌های داخلی است‪ .‬اکبریان در خصوص اثرات دریافت یا عدم‬ ‫دریافت عوارض س��نگ‌آهن صادراتی افزود‪ :‬در بخش خسارتی اخذ‬ ‫عوارض به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و از آنجایی که بازار‬ ‫داخلی نیز در شرایط کنونی توان جذب تمام سنگ آهن تولیدی را‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراین افت تولید را در حوزه سنگ‌آهن شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه به افت قیمت جهانی س��نگ‌آهن که طبق‬ ‫بررسی‌های انجام گرفته تا س��ال ‪ 2017‬نیز امکان رشد قیمت آن‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬فرصت خوبی برای دولت اس��ت که با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫مناسب در جذب تولیدکنندگان معادن در داخل کشور‪ ،‬خلع تولید‬ ‫محصوالت باالدستی فوالد را برطرف کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی ایران از برگزاری‬ ‫س��ومین همایش فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ای��ران در روزهای ‪ 22‬تا‬ ‫‪ 24‬مهرم��اه در مصلی امام خمین��ی (ره) تهران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هرم��ز ناصرنی��ا اظهار داش��ت‪ :‬سیاس��ت جلب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی از برنامه‌های دولت یازدهم است و به منظور‬ ‫پیاده س��ازی این مهم که از وظایف قانونی سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران محس��وب می‌شود‪ ،‬با‬ ‫سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) تفاهمنامه الزم در اردیبهش��ت ماه‬ ‫امسال امضا شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان س��اخت‪ :‬این تفاهمنامه در واقع‬ ‫ب��ه منظور ایج��اد امکان��ات‪ ،‬معرف��ی فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬اطالع‌رس��انی و انجام اقدامات الزم‬ ‫برای جلب مش��ارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و‬ ‫در جهت س��رمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی کشور بین دو طرف امضا شد‪.‬‬ ‫ناصرنیا اضافه کرد‪ :‬براساس این تفاهمنامه واحد‬ ‫توس��عه س��رمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی در‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن تش��کیل شد و در‬ ‫هر اس��تان ‪ 1‬نفر در زمینه گسترش سرمایه‌گذاری‬ ‫مسئولیت خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدت زمان اعتبار این تفاهمنامه ‪ 3‬س��ال تعیین‬ ‫ش��ده که در صورت توافق دوطرف‪ ،‬قابلیت تمدید‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ناصرنی��ا اف��زود‪ :‬قابلیت‌های س��رمایه‌گذاری در‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی بر حس��ب امکانات بالقوه‬ ‫هر اس��تان توسط گروه‌های تخصصی سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن تعیین و از طریق مسئول به واحد‬ ‫گسترش سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ایجاد پای��گاه اطالع‌رس��انی مربوط‪،‬‬ ‫تدوی��ن بانک‌ه��ای اطالعاتی مورد نی��از‪ ،‬برگزاری‬ ‫همایش‌ها و نشس��ت‌های داخلی و خارجی مرتبط‬ ‫با س��رمایه‌گذاری در فعالیت‌ه��ای معدنی‪ ،‬تعیین‬ ‫ظرفیت‌های س��رمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی‬ ‫در هر استان‪ ،‬تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و آماری‬ ‫از وضعی��ت و رون��د س��رمایه‌گذاری‌های معدنی و‬ ‫صنایع معدنی کشور از نکات مندرج در تفاهمنامه‬ ‫یادشده است‪.‬‬ ‫ناصرنیا به مسئله شناسایی مشکالت و چالش‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری و ارائه آن به نهادهای حاکمیتی و‬ ‫همچنی��ن تحلیل‌های فنی و اقتص��ادی در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی اش��اره کرد که در چارچوب‬ ‫این تفاهمنامه به اجرا گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬ایج��اد بس��تر و زیربناهای توس��عه معادن‬ ‫وظیفه دولت اس��ت‪ ،‬اما به موجب تفاهمنامه امضا‬ ‫ش��ده با س��ازمان ایمیدرو‪ ،‬جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫بین س��ازمان‌های یادشده به صورت مشترک انجام‬ ‫می‌گیرد‪ .‬ناصرنیا اضافه کرد‪ :‬سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ای��ران‪ ،‬اکنون حدود ‪ 30‬ه��زار نفر عضو در‬ ‫رش��ته‌های مختلف زمین شناسی‪ ،‬معدنی و صنایع‬ ‫در سطح کشور دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون سازمان نظام مهندسی معدن با‬ ‫ایمیدرو در خصوص قیمت قرارداد بین دو طرف در‬ ‫چارچوب تفاهمنامه امضا شده‪ ،‬سرگرم بررسی‌های‬ ‫کارشناس��ی هس��تند‪ .‬برپای��ه گ��زارش س��ازمان‬ ‫س��رمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬بیش از ‪ 3‬میلیارد و ‪ 317‬میلیون‬ ‫و ‪ 379‬هزار دالر س��رمایه‌گذاری خارجی در کشور‬ ‫جذب ش��د که بالغ بر ‪ 55‬درصد آن در قالب تامین‬ ‫مالی خارجی(فاینانس) صورت گرفت‪.‬‬ ‫بناب��ر گزارش‌ه��ای رس��می‪ 60 ،‬ت��ا ‪ 70‬درصد‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی در کش��ور مربوط به حوزه‬ ‫مع��دن (نفت و گاز)‪ ،‬حدود ‪20‬تا ‪ 25‬درصد صنعت‬ ‫و مع��دن و بقیه در حوزه‌های نیرو‪ ،‬مس��کن‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازی جلب و جذب شده است‪.‬‬ ‫طرح‌های س��رمایه‌گذاری خارجی در کش��ور به‬ ‫طور عمده طرح‌های کوچک و متوس��ط اس��ت که‬ ‫راه‌ان��دازی‪ ،‬بکارگیری و بازگش��ت س��رمایه آنها به‬ ‫سرعت انجام می‌شود‪.‬‬ ‫گزارش‌ه��ای رس��می وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت حاکی اس��ت‪ ،‬ای��ران دارای ‪ 57‬میلیارد تن‬ ‫ذخیره معدنی اس��ت که حدود ‪ 37‬میلیارد تن آن‬ ‫ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است و ارزش آن بالغ‬ ‫بر ‪ 770‬میلیارد دالر برآورد شده است‪.‬‬ ‫کش��ورمان به عنوان یکی از ‪ 10‬کش��ور شاخص‬ ‫معدن��ی در س��طح جهان معرفی ش��ده و برخی از‬ ‫معادن س��نگ‌آهن‪ ،‬م��س‪ ،‬س��رب و روی ایران در‬ ‫اندازه‌های جهانی قرار دارد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫کرمان تولیدکننده ‪50‬‬ ‫درصد زغال‌سنگ کشور‬ ‫است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زغال‌س��نگ کرمان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تولید زغال‌س��نگ کش��ور را کرمان‬ ‫برعهده دارد‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬ایرج فالح‬ ‫در آیین افتتاح دومین کنگره ملی زغال‌س��نگ‬ ‫ای��ران با اش��اره ب��ه تجربه ‪50‬س��اله ش��رکت‬ ‫زغال‌س��نگ کرمان در اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فرآوری اظهار داشت‪50 :‬درصد تولید زغال‌سنگ‬ ‫کش��ور را کرمان برعهده دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬استان‬ ‫کرمان در ناحیه کوی��ری و کم‌آب قرار دارد‪ ،‬اما‬ ‫تنوع طبیعت کرمان از جمله ویژگی‌هایی است‬ ‫که در جهان بی‌مانند اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫زغال‌سنگ کرمان ادامه داد‪ :‬استان کرمان دارای‬ ‫ذخایر معدنی مس‪ ،‬زغال‌س��نگ‪ ،‬آهن‪ ،‬تیتانیوم‪،‬‬ ‫کرومی��ت و ‪ ...‬اس��ت و بهش��تی ب��رای طالبان‬ ‫معادن و س��رمایه‌گذاران بخش معدنی به شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬وی گفت‪7 :‬هزار نف��ر در بخش دولتی‬ ‫و غیردولتی زغال‌س��نگ کرمان مشغول فعالیت‬ ‫هس��تند و ‪20‬هزار نفر بازنشس��ته در این حوزه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫فالح افزود‪ :‬خدمات راهس��ازی‪ ،‬شهرس��ازی‪،‬‬ ‫بهداش��تی و درمان��ی زیادی توس��ط مجموعه‬ ‫زغال‌س��نگ در مناط��ق محروم اس��تان کرمان‬ ‫انجام ش��ده اس��ت ک��ه نش��ان از ظرفیت‌های‬ ‫معدن‌کاوی و سرمایه‌گذاری در این بخش دارد‪.‬‬ ‫فالح گفت‪ 2 :‬کارخانه زغالش��ویی و آزمایش��گاه‬ ‫در اس��تان کرمان داریم و ش��رکت زغال‌س��نگ‬ ‫کرمان بزرگترین شرکت زغالی کشور است‪ .‬وی‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬شرایط سخت کاری در معادن به‬ ‫علت فضای کم‪ ،‬کمبود اکسیژن‪ ،‬خطرات ریزش‬ ‫سقف و دیوارها‪ ،‬تصاعد گاز‪ ،‬آتش‌سوزی و انتشار‬ ‫گاز سمی وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زغال‌س��نگ کرمان ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواری��م با برگ��زاری دومین گنگره ملی‬ ‫زغال‌سنگ در اس��تان کرمان در سال اقتصاد و‬ ‫فرهن��گ با عزم مل��ی و مدیریت جهادی اهداف‬ ‫توسعه‌ای در بخش زغال‌سنگ فراهم شود‪ .‬فالح‬ ‫افزود‪ :‬برای رسیدن به تولید مناسب چاره‌ای به‬ ‫جز استفاده از تکنولوژی جدید وجود ندارد‪ ،‬زیرا‬ ‫روش‌های سنتی دیگر جوابگو نیست‪.‬‬ ‫بهره برداری از کارخانه تولید‬ ‫کنسانتره آهن فین‬ ‫به‌مناس��بت هفت��ه دول��ت از کارخان��ه تولید‬ ‫کنسانتره آهن فین با حضور معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رییس سازمان زمین‌شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور در بخش فین شهرستان‬ ‫بندرعباس رونمایی ش��د‪ .‬ش��یرعلی‌زاده‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان در‬ ‫آیی��ن بهره‌برداری از این کارخانه گفت‪ :‬کارخانه‬ ‫کنسانتره فین در زمینی به مساحت ‪ 3/5‬هکتار‬ ‫و با هزین��ه ‪ 8‬میلیارد تومان��ی بخش خصوصی‬ ‫ساخته شده است س��اخت این کارخانه از سال‬ ‫‪ 91‬آغاز ش��ده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفیت تولید این‬ ‫کارخانه ساالنه ‪ 200‬هزار تن آهن با خلوص ‪55‬‬ ‫تا ‪ 60‬درصد است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هرمزگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫کارخانه کنس��انتره آهن فین س��االنه ‪ 400‬هزار‬ ‫تن س��نگ آهن اس��ت که از معدن آک‌کهور در‬ ‫‪ 15‬کیلومتری کارخان��ه در نزدیکی فین تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬شیرعلی‌زاده با بیان اینکه با بهره‌برداری‬ ‫از این کارخانه برای ‪ 50‬نفر اش��تغالزایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬محصول تولید ش��ده در‬ ‫کارخانه کنس��انتره آهن فین برای فروش داخل‬ ‫و برای تهیه ورق آهن‪ ،‬میلگرد و فوالد اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫افتتاح کارخانه فرومنگنز‬ ‫در کرمان‬ ‫در سومین روز هفته دولت بزرگترین کارخانه‬ ‫فرو‌منگنز کش��ور در بخش جبالب��ا‌رز جنوبی از‬ ‫توابع شهرس��تان عنبرآباد افتتاح شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬بزرگتری��ن کارخانه فرو‌منگنز کش��ور با‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 15‬میلیارد تومانی در ‪ 2‬طرح اجرا‬ ‫می‌شود که فاز اول آن تولید فرو‌کروم با ظرفیت‬ ‫‪ 15‬ه��زار تن و فاز دوم آن نیز تولید فرو‌منگنز با‬ ‫ظرفیت ‪ 15‬هزار تن در سال است‪ .‬در این راستا‬ ‫بیش از ‪ 15‬معدن در حال اکتش��اف اس��ت که‬ ‫ب��ه زودی م��واد اولیه ای��ن کارخان��ه را تامین‬ ‫می‌کنن��د و همچنین برنامه‌ری��زی برای احداث‬ ‫بخش فرومنگنز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫طبق اعالم مس��ئوالن‪ ،‬با اح��داث و راه‌اندازی‬ ‫ای��ن کارخانه برای ‪ 75‬نفر اش��تغالزایی ش��ده و‬ ‫مهم‌ترین ب��ازار خرید این محصول کارخانه‌های‬ ‫فوالد هس��تند ک��ه برای تولی��د ‪ 30‬میلیون تن‬ ‫فوالد در کل اس��تان برنامه‌ریزی شده است و در‬ ‫آینده نیز میزان نی��از به این مواد اولیه ضرورت‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ :‬قیمت‌گذاری دولتی نباشد سیمان را به بورس می‌آوریم‬ ‫دولت‪:‬آزادسازی بهشرطعرضهکاملدربورسکاال‬ ‫محبوبه ناطق ـ گروه معدن‪ :‬در حالی این هفته جزئیات آزادسازی قیمت سیمان‬ ‫اعالم می‌شود که آزادسازی قیمت سیمان و تعیین قیمت مصوب دولتی برای آن‬ ‫سال‌هاست که روندی سینوسی دارد و هر از گاهی از وضعی به وضع دیگر تغییر شکل‬ ‫می‌دهد‪ .‬اگر چه هر کدام از این تصمیمات در زمان خود با توجه به مسائل و مشکالت‬ ‫روز گرفته شده و می‌توانسته بهترین تصمیم باشد اما سوال این است که ماجرا می‌توانست‬ ‫شکل دیگری به خود بگیرد؟ راه سومی هست؟ آزادسازی بر اساس قیمت ارز صورت‬ ‫می‌گیرد یا بورس تعیین‌کننده نرخ آزاد سیمان بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹روی باز سیمانی‌ها‬ ‫از نیمه مردادماه که آزادسازی سیمان‬ ‫کلید خورد‪ ،‬سیمانی‌ها با روی باز از این‬ ‫اتفاق اس��تقبال کردن��د‪ .‬وزارت صنایع و‬ ‫معادن چند روزی اس��ت مقدمات اجرای‬ ‫این کار را فراه��م کرده و به گفته منابع‬ ‫آگاه قرار است در روزهای آینده مشروح‬ ‫این خبر اعالم شود‪.‬‬ ‫در واقع سه‌ش��نبه هفته گذش��ته بود‬ ‫که در نشس��ت اعضای انجمن س��یمان‬ ‫با کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫اعالم ش��د در روزه��ای آین��ده و طبق‬ ‫توافق��ی که ب��ا وزارت بازرگانی و انجمن‬ ‫س��یمان صورت گرفته‪ ،‬این کاال از سبد‬ ‫حمایتی خارج شده و از این پس سیمان‬ ‫بر اس��اس نظام جدید توزیع‪ ،‬در اختیار‬ ‫مصرف‌کننده قرار می‌گیرد‪ .‬علی پناهی‪،‬‬ ‫سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات‬ ‫اقتص��ادی ب��ورس کاال نیز ب��ا تاکید بر‬ ‫خروج از قیمت‌گ��ذاری کاالهایی که در‬ ‫ب��ورس کاال عرض��ه می‌ش��ود‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫کاالهای��ی ک��ه در ب��ورس کاالی ایران‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ ،‬نباید قیمت‌گذاری شده‬ ‫باش��د‪ ،‬بلکه عرضه و تقاضا در بورس کاال‬ ‫منجر به کشف قیمت شود‪.‬‬ ‫همچنین دبیر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان با اش��اره به پذیرش سیمان در‬ ‫ب��ورس کاالی ایران از چند س��ال پیش‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬وضع‬ ‫تاکن��ون ب��ه‬ ‫صنعت س��یمان در حال حاض��ر تفاوت‬ ‫کرده و ما به کش��ف قیمت س��یمان در‬ ‫بورس کاالی ایران و کسب منافع بیشتر‬ ‫برای ای��ن صنعت امیدواری��م‪ .‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان با توجه به ص��ادرات حدود ‪19‬‬ ‫میلیون تنی صنعت س��یمان‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫می‌ده��د‪ :‬آغاز عرضه‌ه��ا از طریق رینگ‬ ‫صادراتی بورس کاال انجام پذیرد‪.‬‬ ‫دست‌اندرکاران صنعت سیمان معتقدند‬ ‫با عرضه س��یمان در بورس کاال معامالت‬ ‫صنع��ت س��یمان روان‌تر خواهد ش��د و‬ ‫خ��روج از قیمت‌گذاری دولت��ی‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیات��ی و از هم��ه مهم‌ت��ر ش��فافیت‬ ‫معام�لات از ویژگی‌ه��ای مثب��ت بورس‬ ‫کاالس��ت ک��ه در م��ورد س��یمان تحقق‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬آنها معتقدند صنعت س��یمان‬ ‫از محل اطالعات غیرش��فاف ضرر و زیان‬ ‫زیادی به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری ممنوع‬ ‫ب��ا این ح��ال تولید‌کنندگان س��یمان‬ ‫ب��رای عرضه س��یمان در بورس ش��رط‬ ‫گذاش��تند که دولت اج��ازه دهد‪ ،‬قیمت‬ ‫سیمان براساس عرضه و تقاضا در بورس‬ ‫کاالی ایران کشف ش��ود در این صورت‬ ‫تولیدکنندگان سیمان موافق عرضه این‬ ‫دیدگاه امروز‬ ‫محصول در بورس هستند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان‬ ‫این مطلب می‌گوید‪ :‬سازوکار بورس‌های‬ ‫کاالیی در تمام دنیا مشخص است و آن‪،‬‬ ‫کشف عادالنه قیمت‌ها براساس عرضه و‬ ‫تقاضاست‪ ،‬اما متاس��فانه تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان به دلیل دخالت‌ه��ای دولت در‬ ‫قیمت‌گ��ذاری محصوالت‪ ،‬تاکنون تجربه‬ ‫موفقی در بورس کاالی ایران نداشته‌اند‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان می‌افزاید‪ :‬در سال‌های‬ ‫اخیر سیمان در بورس کاالی ایران عرضه‬ ‫ش��د‪ ،‬اما در کمال تعجب با وجود عرضه‬ ‫این محصول در بورس‪ ،‬همچنان نرخ‌های‬ ‫دولتی و سقف قیمت برای این محصول‬ ‫باقی ماند که س��رانجام تولیدکنندگان از‬ ‫عرض��ه این محص��ول در بورس منصرف‬ ‫ش��دند‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫رویکرد دولت تدبیر و امید‪ ،‬اگر ش��رایط‬ ‫مهیا شود عرضه س��یمان در بورس کاال‬ ‫مجدد آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫ش��یخان با اش��اره به اینک��ه نباید در‬ ‫س��ازوکار ش��فاف ب��ورس کاال و نح��وه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری محص��والت دخالت کرد‪،‬‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬عالوه بر کش��ف واقعی قیمت‬ ‫ها‪ ،‬یکی دیگ��ر از مزیت‌های بورس کاال‬ ‫برای تولیدکنندگان س��یمان این اس��ت‬ ‫ک��ه خری��داران در ه��ر نقطه از کش��ور‬ ‫دبیرکل اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و‬ ‫صادر کنندگان‬ ‫محصوالت معدنی‪:‬‬ ‫بهتر است به جای‬ ‫آزادسازی قیمت‬ ‫سیمان هر تصمیمی‬ ‫که می‌گیرند برای‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تصویب‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا به ثبات در‬ ‫برنامه‌ریزی بیشتر‬ ‫نیاز داریم‬ ‫می‌توانند محصوالت شرکت‌های مختلف‬ ‫را خری��داری کنند که ای��ن امر به تنوع‬ ‫خریداران و کش��ف بهتر قیمت‌ها کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬در سال‌های ‪ 89‬تا ‪ 91‬محصول‬ ‫سیمان در رینگ داخلی بورس کاال عرضه‬ ‫می‌ش��د اما به دلیل قیمت‌گذاری دولتی‬ ‫و دستوری معامالت سیمان متوقف شد‬ ‫و باید دید که با توجه به موافقت ضمنی‬ ‫مدی��ران وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫آیا قف��ل قیمت‌گ��ذاری و تامی��ن مالی‬ ‫صنعت سیمان پس از ‪ 2‬سال باز خواهد‬ ‫ش��د یا خیر؟ ع�لاوه بر ای��ن در صورت‬ ‫قیمت‌گذاری محصوالت بر مبنای عرضه‬ ‫و تقاضا‪ ،‬ش��رکت‌های س��یمانی از بستر‬ ‫ش��فاف بورس کاال در حوزه تامین مالی‪،‬‬ ‫معافیت‌های مالیاتی و فروش اعتباری با‬ ‫اس��تفاده از حاش��یه امن تضامین بورس‬ ‫کاال بهره‌مند خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل و نقل ریلی ارزان‬ ‫اما کارشناسان اقتصاد معدن معتقدند‬ ‫آزادسازی قیمت س��یمان به عنوان یک‬ ‫راه ح��ل موقت ب��رای مش��کالت فعلی‬ ‫ممک��ن اس��ت ج��واب ده��د ام��ا جای‬ ‫برنامه‌های بلن��د مدت و برنامه‌ریزی‌ها و‬ ‫سیاستگذاری‌های اساسی را نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫کام��ران وکی��ل‪ ،‬دبی��رکل اتحادی��ه‬ ‫تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬تعیی��ن‬ ‫معدن��ی ب��ه‬ ‫بس��ته‌ها و دخالت‌ها و سیاستگذاری‌هایی‬ ‫از این دست غلط است‪ .‬دولت از یک طرف‬ ‫ب��رای حمل و نقل مواد معدنی سوبس��ید‬ ‫سوخت می‌دهد و از طرف دیگر بر قیمت‌ها‬ ‫نظارت کرده و نرخ تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬با وجود اینکه ترکیه‬ ‫کش��وری اس��ت که انرژی ندارد و هیچ‬ ‫بس��ته و دخالت دولتی ب��ر صنایع صادر‬ ‫نمی‌ش��ود و ان��رژی اش وارداتی اس��ت‪،‬‬ ‫صنایع معدنی خ��ود را در کنار مرزهای‬ ‫آبی خود مس��تقر کرده تا دسترس��ی به‬ ‫بازار‌ه��ای جهانی آس��ان باش��د و انرژی‬ ‫باالیی برای حمل و نقل مصرف نکند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه تمامی صنایع معدنی‬ ‫ایران پراکنده هس��تند و در مرکز کشور‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اینکه ذوب آهن‬ ‫اصفهان اعالم می‌کند فالن میزان فوالد‬ ‫را ص��ادر کرده افتخاری نیس��ت چرا که‬ ‫به همین میزان گازوئیل بیشتری مصرف‬ ‫کرده و یارانه س��وخت بیشتری گرفته و‬ ‫احتماال مس��بب تصادفات بیشتری شده‬ ‫است‪ .‬در ترکیه میانگین مصرف سوخت‬ ‫به ازای هر تن ‪ 75‬لیتر اس��ت و در ایران‬ ‫‪ 120‬لیتر‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت زمانی هر نماینده‌ای‬ ‫که در مجلس ذی‌نفوذ بود می‌توانست در‬ ‫حوزه انتخابی خود صنایعی را ایجاد کند‬ ‫ت��ا به تولید و اش��تغال رونق بدهد غافل‬ ‫از اینکه بدون کارشناسی و سیاست‌های‬ ‫بلن��د مدت‪ ،‬نتیج��ه عک��س می‌گیرد و‬ ‫نتیج��ه این می‌ش��ود که صنعت کش��ور‬ ‫براس��اس نظر اف��راد ش��کل می‌گیرد نه‬ ‫برنامه کارشناسی‪.‬‬ ‫کامران وکیل ادام��ه می‌دهد‪ :‬در طول‬ ‫این س��ال‌ها س��یمان اس��تراتژی ‪ 1‬یا ‪2‬‬ ‫س��اله بیش��تر نداشته و هر س��ال دچار‬ ‫تغییر سیاس��ت‌ها می‌ش��ده که اکثرا زیر‬ ‫تاثیر تعویض مدیران باالدس��تی و میانی‬ ‫وزارتخانه‌ه��ا و ادارات کل رخ م��ی‌داده‬ ‫دبیرانجمنصنفی‬ ‫کارفرمایانصنعتسیمان‪:‬‬ ‫کارکرد بورس کشف‬ ‫عادالنهقیمت‌هابراساس‬ ‫عرضه و تقاضاست ولی‬ ‫تولیدکنندگانسیمانبه‬ ‫دلیلدخالت‌هایدولتدر‬ ‫قیمت‌گذاریمحصوالت‪،‬‬ ‫تاکنونتجربهموفقی‬ ‫در بورس کاالی ایران‬ ‫نداشته‌اند‬ ‫اس��ت‪ .‬یک روز می‌گویند آزادس��ازی و‬ ‫دیگر روز بر قیمت‌گذاری تاکید می‌کنند‬ ‫و روزی ی��ک قیمت و دیگ��ر روز قیمت‬ ‫دیگری برای سیمان اعالم می‌کنند‪.‬‬ ‫او اظهار م��ی‌دارد‪ :‬تجربه نش��ان داده‬ ‫اس��ت بس��ته‌های این‌چنین��ی نتیج��ه‬ ‫خوبی نداش��ته اس��ت زیرا حمایت‌های‬ ‫بی‌دلیل‪،‬یاران��ه‪ ،‬س��وخت ارزان منجر به‬ ‫بهینه س��ازی مص��رف س��وخت در این‬ ‫صنایع نش��ده اس��ت‪ .‬نه تنها سیمان که‬ ‫در صنایع انرژی بری مانند فوالد و زغال‬ ‫س��نگ و کاش��ی و س��رامیک نیز چنین‬ ‫وضعیتی را مش��اهده می‌کنیم‪ .‬آماری را‬ ‫به خاطر دارم ک��ه می‌گفت تولید فوالد‬ ‫در ایران بیش��ترین آب و برق و انرژی را‬ ‫در جهان مصرف می‌کن��د‪ .‬نتیجه اینکه‬ ‫مزیتی به نام ان��رژی به یک عیب بزرگ‬ ‫برای صنایع ما تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد می‌کن��د‪ :‬بهت��ر اس��ت‬ ‫به ج��ای آزادس��ازی قیمت س��یمان و‬ ‫بس��ته‌های سیاس��تی و حمایت��ی کوتاه‬ ‫مدت‪ ،‬هر تصمیمی ک��ه می‌گیرند برای‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تصویب کنند زیرا به ثبات‬ ‫در برنامه‌ریزی بیشتر نیاز داریم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه س��اخت و اح��داث یک‬ ‫خط ریلی مخص��وص از صنایع انرژی‌بر‬ ‫به آبهای آزاد می‌تواند از مصرف سوخت‬ ‫‪ 150‬تریل��ی ‪ 20‬تن��ی در روز جلوگیری‬ ‫کن��د که مجبور اس��ت ‪3‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار تن س��یمان تولیدی ی��ک کارخانه‬ ‫کوچک را‪ ،‬به مرزها و آب‌های آزاد ببرد‪.‬‬ ‫چه اینکه تنها تفاوت امریکای وس��یع با‬ ‫آفریق��ای پهناور داش��تن خط��وط ریلی‬ ‫گس��ترده‌ای است که محصوالت تولیدی‬ ‫امریکا را به راحتی به نقاط مختلف منتقل‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬حم��ل و نقل ارزان و با‬ ‫صرفه اقتصادی باعث ش��ده ترکیه با ‪30‬‬ ‫کارخانه س��یمان ‪ 14‬میلیون تن سیمان‬ ‫صادر کن��د و ما با ظرفی��ت ‪ 77‬میلیون‬ ‫تن س��یمان در کش��ور‪ ،‬تنها ‪ 20‬میلیون‬ ‫تن صادرات س��یمان داشته باشیم‪ .‬الزم‬ ‫ب��ه ذکر اس��ت در خصوص اظه��ار نظر‬ ‫سایر کارشناسان گزارشات تکمیلی را در‬ ‫شماره‌های آینده خواهید خواند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی‪:‬‬ ‫رکود بازار فوالد تا پایان امسال فروکش نمی‌کند‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬نیم��ه م��رداد ب��ود و‬ ‫کارشناس��ان و دس��ت‌اندرکاران ف��والد‬ ‫با خوش‌بین��ی گفتند رکود ب��ازار فوالد‬ ‫‪ 2‬هفته دیگر فروکش می‌کند اما مرداد‬ ‫تمام شد و هفته اول شهریور هم سپری‬ ‫ش��د و خبری از رک��ودی که «فروکش»‬ ‫کرده باشد نشد‪.‬‬ ‫ب��ا ی��ک عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدنی در خص��وص دالیل رکود ادامه‌دار‬ ‫ف��والد صحبت می‌کنیم‪ .‬به��ادر احرامیان‬ ‫می‌گوید‪ :‬تغیی��ری در وضعیت بازار فوالد‬ ‫رخ ن��داده و رونقی ش��کل نگرفت��ه و در‬ ‫ای��ن عرصه ادامه وضعیت قبلی را ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬عمده‌ترین دلیل‬ ‫ع��دم رونق در بازار فوالد را باید در رکود‬ ‫س��اخت و س��از و عدم اجرای پروژه‌های‬ ‫عمرانی کالن دولتی دانست که به دلیل‬ ‫توج��ه کامل دولت ب��ه کاهش نرخ تورم‬ ‫و خ��روج از رک��ود تورم��ی‪ ،‬بودجه‌های‬ ‫عمرانی کاهش یافته و اجرای آن مغفول‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬تا وقتی دولت به اهداف‬ ‫تعیین ش��ده در کاهش نرخ تورم نرسد‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت سیاس��ت‌های فعلی ادامه‬ ‫داش��ته باش��د و بازار فوالد نیز وضعیت‬ ‫رکود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫احرامی��ان اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬البت��ه در‬ ‫ص��ورت بس��تن قرارداده��ای فاینان��س‬ ‫برای اج��رای پروژه‌های عمرانی با چین‪،‬‬ ‫تغیی��ری در وضعیت موجود رخ می‌دهد‬ ‫و ب��ر بازار عرض��ه و تقاض��ا تاثیر مثبت‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صادرات فوالد نیز در‬ ‫شرایط خوبی به س��ر نمی‌برد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫تا سیس��تم گش��ایش اعتبار اسنادی در‬ ‫بانک‌های کش��ورهای طرف ق��رارداد ما‬ ‫تحت‌تاثی��ر تحریم‌ه��ا با مش��کل روبه‌رو‬ ‫باشد صادرات خیلی امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی در خصوص پیش‌بینی ادامه رکود‬ ‫در ب��ازار ف��والد نی��ز اظهار م��ی‌دارد‪ :‬تا‬ ‫زمانی که رکود تورمی هس��ت و تا زمانی‬ ‫تحریم‌ها گریبانگیر بانک‌ها هستند‪ ،‬این‬ ‫وضعیت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تولید‌کنندگان‬ ‫فوالد ایران می‌افزاید‪ :‬برای تغییر وضعیت‬ ‫فعلی منتظ��ر نتیجه‌گی��ری مذاکرات و‬ ‫توقف ن��رخ ت��ورم در ایس��تگاه مطلوب‬ ‫هس��تیم و برای این ام��ر نمی‌توان زمان‬ ‫خاص��ی را تعیین کرد‪ ،‬اگرچه معتقدم تا‬ ‫پایان امس��ال نباید منتظر اتفاق خاصی‬ ‫در این بازار ب��ود‪ .‬هر اتفاقی بیفتد نتایج‬ ‫آن زودتر از س��ال ‪ 94‬خودش را نش��ان‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ايجاد توازن ميان درآمد‌ها و هزينه‌ها‬ ‫گیالن ‪ 50‬درصد از واردات قوطی نوشابه را کاهش می‌دهد‬ ‫کوچ چاقوسازان زنجان به یک شهرک صنعتی‬ ‫سرمايه‌گذاريخارجيازبحرانعبورمي‌‌کند‬ ‫فرشته طوسي ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هنوز آن‌چنان که انتظار مي‌رود‬ ‫به ثمر ننشسته است‪ ،‬تحريم‌ها و تهديدها‪ ،‬ناامني منطقه و بي‌ثباتي سياسي هر کدام دليلي مي‌شود‬ ‫بر اينکه سرمايه‌گذاران هر چه بيشتر از منطقه‌اي دور شوند و سرمايه‌هاي خودشان را به کشور‌هاي‬ ‫ديگر انتقال دهند‪ ،‬به غير از موانع اقتصادي که مهم‌ترين نقش را در اين زمينه دارند‪ ،‬موانع اجتماعي‪،‬سياسي و‬ ‫قانوني هم نقش مهمي را ايفا مي‌کنند‪ ،‬در مقطعي تالش‌هايي صورت گرفت براي از بين رفتن اين موانع‪ ،‬اما‬ ‫تحريم‌هاي همه‌جانبه و شرايط نامناسب سياسي‪ ،‬باعث ناکامي هرچه بيشتر رشد سرمايه‌گذاري خارجي در‬ ‫دولت نهم و دهم شد‪.‬‬ ‫طبق آمار بانک جهاني سهم سرمايه‌گذاري خارجي‬ ‫از توليد ناخالص داخلي ايران ‪0/8‬درصد بوده‪ ،‬در حالي‬ ‫که متوسط جهاني اين ش��اخص ‪2/4‬درصد است‪ .‬اين‬ ‫شاخص اقتصادي در کشورهاي منطقه يورو و پردرآمد‬ ‫جهان به ترتيب ‪ 2/5‬و ‪ 2/2‬درصد است‪ .‬همچنين اين‬ ‫ش��اخص در کش��ورهاي کم‌درآمد جه��ان ‪ 4.2‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬اين باعث ش��ده که ايران در پایین ترین ردیف‬ ‫جدول کشورها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي قرار‬ ‫بگيرد‪.‬‬ ‫با نگاهي دقيق‌تر به آمار ارائه شده توسط اين سازمان‬ ‫بين‌المللي‪ ،‬مش��خص مي‌ش��ود با روي کار آمدن دولت‬ ‫نهم ميزان س��رمايه‌گذاري خارجي در ايران به ش��دت‬ ‫کاه��ش یافت‪ ،‬به گونه‌اي‌ک��ه از ‪ 3.13‬ميليارد دالر در‬ ‫س��ال ‪.2005‬م به ‪ 1.64‬ميليارد دالر در سال ‪.2006‬م‬ ‫کاهش يافته و تا س��ال‌ها پس از آن نتوانس��ته است به‬ ‫مقدار قبلي خ��ود بازگردد‪ .‬در س��ال‌هاي پاياني دولت‬ ‫هش��تم سهم س��رمايه‌گذاري خارجي از توليد ناخالص‬ ‫داخلي کش��ور ‪ 1/7‬درصد بوده که در س��ال‌هاي بعد از‬ ‫آن از ‪8/7‬درص��د فراتر نرفته و حتي اين ش��اخص مهم‬ ‫اقتص��ادي در س��ال ‪.2005‬م ب��ه ‪0/53‬درصد رس��يده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته ديگر اين که با توجه به اعمال تحريم‌هاي‬ ‫اقتصادي بيش��تر اين ش��اخص از ‪0/86‬درصد در سال‬ ‫‪ 2010‬به ‪ 0/8‬درصد در سال ‪.2011‬م رسيد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مشترک ايراني ‪ -‬خارجي‬ ‫سال ‪ 1389‬بود که نمايندگان مجلس شوراي اسالمي‬ ‫با مصوبه‌اي س��رمايه‌گذاري براي ايجاد بانک مش��ترک‬ ‫ايراني خارجي را تس��هيل کردن��د‪ .‬پس از راي دادن به‬ ‫کلي��ات اليحه الحاق يک تبصره به قانون اصالح موادي‬ ‫از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي‬ ‫اص��ل ‪ 44‬قانون اساس��ي‪ ،‬وارد جزئيات آن ش��دند و با‬ ‫تصوي��ب ماده واحده اين اليحه‪ ،‬تبص��ره‌اي را به قانون‬ ‫برنامه چهارم توس��عه و قانون اجراي سياست‌هاي کلي‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساسي الحاق کردند‪.‬‬ ‫براساس اين الحاقيه‪ ،‬در تاسيس بانک مشترک ايراني‬ ‫و خارجي س��هم ط��رف خارجي از رعايت س��قف‌هاي‬ ‫من��درج در اين ماده مس��تثنا اس��ت‪ .‬همچنين دولت‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران تنها مجاز اس��ت با مشارکت‬ ‫خارجي اقدام به تاسيس بانک توسعه‌اي کند‪ .‬اشخاص‬ ‫حقوقي خارجي با حداقل ‪ 51‬درصد سهام ايراني‪ ،‬ايراني‬ ‫محسوب مي‌شوند‪ .‬اين اليحه با ‪ 173‬راي موافق‪ 7 ،‬راي‬ ‫مخالف و ‪ 11‬راي ممتنع به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1389‬اتفاق ديگري هم در همين زمينه رخ‬ ‫داد‪ ،‬دولت تصويب کرد که مراکز خدمات سرمايه‌گذاري‬ ‫در سطح استان‌ها تشکيل شود‪.‬‬ ‫در گزارش پايگاه اطالع‌رساني دولت اعالم شد که هيات‬ ‫وزيران بنا به پيش��نهاد وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي‬ ‫وقت و به اس��تناد اصل ‪ 138‬قانون اساس��ي جمهوري‬ ‫اس�لامي‌ايران تصوي��ب کردند که به‌منظ��ور حمايت‪،‬‬ ‫‌تسهيل و تسريع در سرمايه‌گذاري در استان‌هاي کشور‬ ‫مرکز خدمات سرمايه‌گذاري در راستاي اهداف مندرج‬ ‫در قان��ون تش��ويق و حمايت‌س��رمايه‌گذاري خارج��ي‬ ‫مصوب ‪ 1380‬در سطح استان‌ها تشکيل شود‪.‬‬ ‫براس��اس تصميم دولت مرکز خدمات سرمايه‌گذاري‬ ‫استان‪ ،‬کانون مراجعه متقاضيان‌سرمايه‌گذاري خارجي‬ ‫در‌س��طح استان اس��ت و ضمن انجام امور تفويضي از‬ ‫سوي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و اعمال اختيارات‬ ‫مربوط‪ ،‬مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بـود‪.‬‬ ‫اما همه اينها باعث نش��د که رشد سرمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫خارجي بيشتر شود‪ .‬در واقع به نظر مي‌رسيد که تشکيل‬ ‫ي اس��تان‌ها به هيچ‌وجه به‬ ‫مرکز خدمات س��رمايه‌گذار ‌‬ ‫اهدافي که اعالم ش��ده‪ ،‬منجر نمي‌ش��ود و کارکرد آن‬ ‫با آثار معکوس و افزايش بوروکراس��ي در مس��ير جذب‬ ‫سرماي ‌ه در کشور همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫در واقع معضل اصلي به نظر مي‌رس��د که در افزايش‬ ‫نهاد‌هاي دولتي بوده اس��ت‪،‬با وج��ود اينکه با توجه به‬ ‫برنامه توس��عه‪ ،‬خصوصي‌س��ازي يکي از اهداف مهم و‬ ‫چشم‌انداز آتي دولت است‪ ،‬اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد‬ ‫که فربه‌تر ش��دن هرچه بيش��تر دولت‪ ،‬به اين فرآيند‪،‬‬ ‫صدم��ه زد و به همين دليل‪ ،‬لوازم��ي که به کار گرفته‬ ‫شد‪ ،‬کارگر نيفتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع سرمايه‌‌گذاري‬ ‫ام��ا چ��ه چي��ز مانع مي‌ش��ود ک��ه در برخ��ي نقاط‬ ‫سرمايه‌گذاري انجام نشود؟ موانع در يک کلمه خالصه‬ ‫مي‌شود؛ امنيت‪ .‬براي س��رمايه‌گذاري بايد سرمايه‌گذار‬ ‫مطمئن باش��د که مق��ررات هر روز تغيي��ر نمي‌کند تا‬ ‫برنامه‌ريزي‌ها براي انجام کار و سود مورد انتظار به خطر‬ ‫بيفتد‪ .‬براي توليد‪ ،‬برنامه‌ريزي بلندمدت انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫برخالف تجارت که س��ود آن��ي و کوتاه مدت دارد براي‬ ‫توليد بايد مقررات در يک دوره طوالني ثابت باشد‪.‬‬ ‫عام��ل ديگ��ر ي که اهمي��ت زي��ادي دارد‪ ،‬تضمين‬ ‫بازگشت سود حاصل از سرمايه‌گذاري است‪ .‬دولت بايد‬ ‫تضمين‌هاي معقول و الزم را به سرمايه‌گذار بدهد‪..‬‬ ‫مس��ئله س��وم اين اس��ت که بايد ش��رايط در کشور‬ ‫به‌گونه‌اي باش��د که دس��تگا ‌ه قضايي و پليس به احقاق‬ ‫حق��وق س��رمايه‌گذار اقدام کنند و ب��ا توجه به اهميت‬ ‫زم��ان در س��رمايه‌گذاري‌ها اختالف��ات مالي و حقوقي‬ ‫در ارتباط با س��رمايه‌گذار و موضوع س��رمايه‌گذاري با‬ ‫سرعت و بدون تشريفات انجام شود‪ .‬بنابراين دولت بايد‬ ‫با حذف بوروکراس��ي و نهادهايي که در مس��ير کسب‬ ‫مجوز قرار دارند‪ ،‬مراح��ل قانوني و اداري را براي انجام‬ ‫سرمايه‌گذاري کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ در اين يک‌سالي که گذشت‬ ‫برپايه گزارش س��ازمان س��رمايه‌گذاري و کمک‌هاي‬ ‫اقتصادي و فني ايران در سال ‪ 1392‬بيش از ‪‌3‬ميليارد‬ ‫و ‪ 317‬ميليون و ‪ 379‬هزار دالر سرمايه‌گذاري خارجي‬ ‫در کشور جذب ش��د که بالغ بر ‪ 55‬درصد آن در قالب‬ ‫تامين مالي خارجي( فاينانس) صورت گرفت‪.‬‬ ‫گزارش‌هاي رس��مي وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکي است‪ ،‬ايران داراي ‪ 57‬ميليارد تن ذخيره معدني‬ ‫است که حدود ‪ 37‬ميليارد تن آن ذخيره قطعي و بقيه‬ ‫با روي کار آمدن دولت‬ ‫نهم ميزان سرمايه‌گذاري‬ ‫خارجي در ايران‬ ‫به شدت کاهش يافته‪،‬‬ ‫به گونه‌اي‌که از ‪3.13‬‬ ‫ميليارد دالر در سال‬ ‫‪ 2005‬به ‪ 1.64‬ميليارد‬ ‫دالر در سال ‪ 2006‬کاهش‬ ‫يافته و تا سال‌ها پس از‬ ‫آن نتوانسته است به‬ ‫مقدار قبلي خود بازگردد‬ ‫احتمالي اس��ت و ارزش آن بالغ ب��ر ‪ 770‬ميليارد دالر‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫کشورمان به عنوان يکي از ‪ 10‬کشور شاخص معدني‬ ‫در س��طح جهان معرفي ش��ده و برخي از معادن سنگ‬ ‫آهن‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روي اي��ران در اندازه‌هاي جهاني‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫بناب��ر گزارش‌ه��اي رس��مي‪ 60 ،‬ت��ا ‪ 70‬درص��د‬ ‫س��رمايه‌گذاري ورودي خارج��ي به کش��ور مربوط به‬ ‫ح��وزه مع��دن (نف��ت و گاز)‪ ،‬حدود ‪20‬ت��ا ‪ 25‬درصد‬ ‫صنعت و معدن و بقيه در حوزه‌هاي نيرو‪ ،‬مسکن‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازي جلب و جذب شده است‪.‬‬ ‫ديروز هم رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان‌رضوي از افزايش ‪ 2‬براب��ري پذيرش و حضور‬ ‫هيات‌هاي تجاري و بازاريابي کشورهاي مختلف در اين‬ ‫اس��تان طي ‪ 5‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومي اين س��ازمان‪« ،‬راضيه عليرضايي‬ ‫در اي��ن مورد گفت‪ :‬ديپلماس��ي دول��ت تدبير و اميد و‬ ‫بهب��ود روابط بين ايران و کش��ورهاي مختلف منجر به‬ ‫افزايش حضور هيات‌هاي مختلف تجاري ديگر کشورها‬ ‫در استان خراسان رضوي شده است‪.‬‬ ‫در ‪ 5‬ماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران‪،‬‬ ‫‪ 3‬هيات تجاري از افغانستان‪ 2 ،‬هيات از عراق و ‪ 1‬هيات‬ ‫از هندوستان با رويکرد جذب سرمايه‌گذاري خارجي در‬ ‫پروژه‌هاي مختلف اقتصادي در خراسان‌رضوي پذيرش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در م��دت مزبور همچنين ‪ 2‬هيات تجاري‬ ‫و بازاريابي از خراس��ان‌رضوي به کشورهاي قزاقستان و‬ ‫هنگ کنگ اعزام ش��دند که در مقايسه با مدت مشابه‬ ‫سال قبل رشد ‪ 100‬درصدي داشته است‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي امور مناطق ش��وراي‬ ‫عالي مناطق آزاد کشور هم گفت‪ :‬ظرفيت‌ها‪ ،‬فرصت‌ها‪،‬‬ ‫امکان��ات و توانمندي‌ه��اي خوب��ي در مناط��ق آزاد و‬ ‫وي��ژه اقتصادي کش��ور وجود دارد و س��رمايه‌گذاران از‬ ‫آنها غافل هس��تند‪ .‬به گزارش ايرنا‪« ،‬مهدي بازارگان»‬ ‫عصر سه‌ش��نبه در حاشيه «نشس��ت مديران‪ ،‬معاونان‬ ‫و کارشناس��ان مناطق ويژه اقتصادي کش��ور» و بازديد‬ ‫از منطق��ه ويژه اقتص��ادي س��فلچگان در گفت‌وگو با‬ ‫خبرن��گاران اظهار کرد‪ :‬امکان��ات خوبي در اين مناطق‬ ‫براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم شده است و‬ ‫سرمايه‌گذاران مي‌توانند از اين فرصت‌ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در برخي از مناطق سرمايه‌گذاران هوشمندي‬ ‫حضور دارند که توانس��ته‌اند فرصت‌ها را ش��ناخته و از‬ ‫ظرفيت‌هاي اين مناطق ب��ه خوبي بهره‌برداري کنند و‬ ‫الزم اس��ت درخصوص امکان��ات و ظرفيت‌هاي مناطق‬ ‫آزاد اطالع‌رساني بيشتري صورت پذيرد‪.‬‬ ‫‪ :‬باي��د اذعان کرد‪ ،‬هن��وز توقعي ک��ه از فعاليت‌هاي‬ ‫مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در س��طح کش��ور اس��ت‬ ‫برآورده نشده و نتوانسته‌ايم پاسخگوي انتظارات باشيم‬ ‫و کوش��ش مي‌کنيم ب��ا پيگيري مس��ائل و رفع موانع‪،‬‬ ‫زمينه رونق را در اين مناطق فراهم کنيم‪.‬‬ ‫«جعف��ر آهنگران» یکی از مدی��ران دبیرخانه مناطق‬ ‫آزاد هم عصر سه‌ش��نبه در حاش��يه «نشست مديران‪،‬‬ ‫معاونان و کارشناس��ان مناطق ويژه اقتصادي کشور» و‬ ‫بازديد از منطقه ويژه اقتصادي س��فلچگان در گفت‌وگو‬ ‫با خبرنگاران گفت‪ :‬در دوره جديد تصميم گرفته ش��د‬ ‫تا هر فصلي نشس��تي با مديران مناطق ويژه اقتصادي‬ ‫کشور داشته باشيم که بتوانيم مواضع و مسائل آنها را با‬ ‫يکديگر هماهنگ کنيم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکيد بر اهميت گم��رک و مباحث مربوط به‬ ‫آن گفت‪ :‬مس��ائلي که در اين نشس��ت م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ي قرار گرفت ش��امل مس��ائل گمرکي بود که با‬ ‫حضور مس��ئوالن گمرک‪ ،‬مباحث مطرح و بس��ياري از‬ ‫آنان در همين جلسه حل شد و برخي امور که نيازمند‬ ‫پيگيري در تهران اس��ت‪ ،‬نماينده گمرک قول پيگيري‬ ‫آنان را داد‪.‬‬ ‫آهنگ��ران با بيان اينکه مناطق ويژه اقتصادي کش��ور‬ ‫مناطق صنعتي هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در اين مناطق بيش��تر‬ ‫توليد انجام مي‌شود و با توجه اينکه مسائل ارزش‌افزوده‬ ‫و يک‌س��ري امتيازاتي به مناطق ويژه داده شده است‪،‬‬ ‫با وجود ش��رايط بين‌المللي جاذبه خوبي را براي جذب‬ ‫سرمايه‌گذاران در اين مناطق ايجاد کرده‌ايم‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌هاي مجلس پس از بررسي طرح اصالح‬ ‫م��اده ‪ 84‬قانون برنامه پنجم توس��عه با هدف تس��هيل‬ ‫پرداخت وام به ش��رکت‌هاي خارجي س��رمايه‌گذار در‬ ‫اي��ران به اين نتيجه رس��يد که با وجود نکات مثبت در‬ ‫اين طرح نيازي به تصويب آن نيست‬ ‫‹ ‹معافيت مالياتي برند‌هاي سرمايه‌گذار‬ ‫درهمين رابطه دولت با هدف جذب س��رمايه‌گذاري‬ ‫خارج��ي‪ ،‬هفته گذش��ته از معافيت ماليات��ي برندهاي‬ ‫س��رمايه‌گذار در اي��ران خبر داد‪ .‬در اي��ن خصوص در‬ ‫همايش سياس��ت‌هاي اقتصادي دولت ب��راي خروج از‬ ‫رک��ود اعالم ش��د‪ :‬در صورتي که ش��رکت‌هاي خارجي‬ ‫با اس��تفاده از ظرفيت‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫جديد‪ ،‬برندهاي خود را وارد کشور و ‪ 30‬درصد محصول‬ ‫را ب��ا همان برند ص��ادر کنند‪ ،‬به مي��زان ‪ 50‬درصد از‬ ‫ماليات معاف خواهند شد‪.‬‬ ‫يکي از راهکارهاي افزايش صادرات که از س��وي وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان شده‪ ،‬دعوت از برندهاي‬ ‫خارجي براي س��رمايه‌گذاري و توليد در داخل ايران و‬ ‫صادرات محصوالت‌شان به کشورهاي ديگر است‪.‬‬ ‫ول��ي اهلل افخم��ي‌راد مع��اون وزي��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت و رييس سازمان توسعه تجارت در توضيح اين‬ ‫طرح اعالم کرد‪ :‬در صورتي که س��رمايه‌گذاران خارجي‬ ‫در ايران ‪30‬درصد از توليدشان را صادر کنند‪ ،‬مشمول‬ ‫‪50‬درص��د معافيت مالياتي خواهند ش��د‪ .‬اين در حالي‬ ‫است که سرمايه‌گذاران اين برندهاي خارجي مي‌توانند‬ ‫همه يا بخشي از س��رمايه کارخانه توليد محصوالتشان‬ ‫را خودش��ان تامين کنند‪ .‬از س��وي ديگ��ر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نيز اخيرا از‬ ‫دعوت از يک ش��رکت ايتالياي��ي توليد کفش خبر داده‬ ‫که قرار اس��ت به زودي کار خ��ود را در يکي از مناطق‬ ‫آزاد آغاز کند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل ک��وده‌اي ب��ا بي��ان اينکه س��رمايه‌هاي‬ ‫خارجي وارد ش��ده به کش��ور تاکنون از طريق تهاتر و‬ ‫روش‌هاي ديگر بوده‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬برگزاري نمايش��گاه‌ها‬ ‫و همايش‌هاي س��رمايه‌گذاري ب��ا رعايت چارچوب‌ها و‬ ‫مولفه‌هاي استاندارد بين‌المللي ابزار خوبي براي جذب‬ ‫سرمايه‌هاي خارجي خواهد بود‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر س��رمايه‌گذاري‌هاي خارجي سازمان‬ ‫س��رمايه‌گذاري با تاکيد بر ‪ 2‬رکن اساسي همايش‌ها و‬ ‫نمايشگاه‌هاي حوزه سرمايه‌گذاري‪ ،‬افزود‪ :‬تالش جهت‬ ‫ارائه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب استاندارد و‬ ‫دعوت از سرمايه‌گذاران واقعي مي‌تواند موجب برگزاري‬ ‫پربار نمايشگاه باشد‪.‬‬ ‫وي برگزاري شش��مين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در جزي��ره کيش را يک��ي از ابزارهاي‬ ‫جذب سرمايه در شرايط فعلي ذکر و تصريح کرد‪ :‬براي‬ ‫يافتن س��رمايه‌گذار خوب فرصت مناس��بی در مهرماه‬ ‫فراهم مي‌ش��ود که توجه به حضور ش��رکت‌هاي مطرح‬ ‫و افراد تاثيرگذار در نمايشگاه و همايش‌هاي حاشيه آن‬ ‫مي‌تواند راهکارهاي خوبي در پي داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌هاي سرمايه ‌گذاري‬ ‫رييس سازمان نظام مهندس��ي ايران هم از برگزاري‬ ‫س��ومين هماي��ش فرصت‌ه��اي س��رمايه‌گذاري در‬ ‫مع��دن و صنايع معدن��ي ايران در روزه��اي ‪ 22‬تا ‪24‬‬ ‫مهرس��ال‌جاري در مصل��ي ام��ام خمين��ي (ره) تهران‬ ‫خبر داد‪.‬هرمز ناصرني��ا در گفت‌وگو با ايرنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سياست جلب س��رمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن‬ ‫و صناي��ع معدن��ي از برنامه‌هاي دولت يازدهم اس��ت و‬ ‫به منظور پياده س��ازي اين مهم ک��ه از وظايف قانوني‬ ‫سازمان نظام مهندسي معدن ايران محسوب مي‌شود‪ ،‬با‬ ‫سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران‬ ‫(ايميدرو) تفاهمنامه الزم در ارديبهش��ت امس��ال امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ناصرنيا افزود‪ :‬قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري در معادن و‬ ‫صنايع معدني بر حسب امکانات بالقوه هر استان توسط‬ ‫گروه‌هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي معدن تعيين‬ ‫و از طريق مس��ئول به واحد گس��ترش سرمايه‌گذاري‬ ‫معرفي مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته رييس س��ازمان نظام مهندسي معدن ايران‪،‬‬ ‫ايجاد بس��تر و زيربناهاي توس��عه معادن وظيفه دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما به موجب تفاهمنامه امضا ش��ده با س��ازمان‬ ‫ايميدرو‪ ،‬جذب سرمايه‌گذاري بين سازمان‌هاي يادشده‬ ‫به صورت مشترک انجام مي‌گيرد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫جذب سرمایه‌های خارج ‌‬ ‫ی‬ ‫کلید توسعه صنعتی‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫س��رمایه‌گذاری کلید توسعه و پیشرفت صنعتی ‪-‬‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬این را هر فردی که حتی مطالعات‬ ‫اقتصادی هم نداشته باشد‪،‬می‌‌داند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری به ویژه جذب سرمایه‌های خارجی‬ ‫در بخش صنعت و معدن می‌‌تواند کشور را از رکود‬ ‫اقتص��ادی خارج ک��رده و آمار واردات و مش��کالت‬ ‫بخش مولد اقتصادی یعنی صنعت را کاهش داده و‬ ‫راه را برای برخورد جدی با مسائل اقتصادی هموار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫برخی از کارخانه‌ها و صنایع دچار رکود هس��تند‬ ‫و عل��ت اصل��ی آن کمب��ود س��رمایه‌‪ ،‬فرس��ودگی‬ ‫ماشین آالت‌‪ ،‬عدم برنامه‌ریزی برای باالبردن سطح‬ ‫کیفیت تولیدات و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی با جلب و جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی‌‪ ،‬چهره اقتصاد و صنعت کشور دگرگون شده‬ ‫و به ویژه با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با رکود‬ ‫در این بخش مولد اقتصادی مقابله می‌ش��ود‪ .‬جلب‬ ‫س��رمایه‌های خارجی موجب اش��تغال و کارآفرینی‬ ‫ش��ده و صف طویل بیکاران به‌ویژه فارغ‌التحصیالن‬ ‫بیکار رشته‌های فنی ‪ -‬مهندسی با حضور در مراکز‬ ‫جدید صنعتی‌‪ ،‬نه تنه��ا از بیکاری رهایی می‌یابند‪،‬‬ ‫بلک��ه در عرص��ه اقتصاد مولد کش��ور راهگش��ای‬ ‫حرکت‌های نوینی خواهند شد‪.‬‬ ‫در م��ورد مزای��ای جلب و جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی در بخش تولی��د صنعتی هرچ��ه بگوییم‬ ‫کم گفته‌ایم‪ .‬به بیان دیگر س��رمایه‌گذاری مستقیم‬ ‫خارج��ی یک��ی از اصلی‌تری��ن نموده��ای «جهانی‬ ‫شدن» اس��ت‪ .‬امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی‬ ‫بر اهمیت حیاتی س��رمایه‌گذاری خارجی در فضای‬ ‫جهانی ش��دن متفق‌القول هس��تند‪ .‬به بیان دیگر‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی زمینه تحوالت اقتصادی را‬ ‫در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون اغلب کش��ورها‪ ،‬به ویژه کش��ورهای در‬ ‫حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی‬ ‫پایین‌‌ت��ری دارند‪ ،‬برای اج��رای طرح‌های اقتصادی‬ ‫و رش��د اقتصادی – صنعتی خود ب��ه دنبال جذب‬ ‫سرمایه‌های خارجی هستند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صنعت و معدن کش��ور‌‪ ،‬امکانات‬ ‫مناس��بی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی‬ ‫فراهم کرده‌‌اند‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه که مس��ئوالن وزارت صنع��ت‌‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اع�لام کرده‌‌اند‌‪ ،‬س��االنه به طور متوس��ط‬ ‫نی��م میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری خارجی در ایران‬ ‫انجام می‌شود اما براساس گفته مسئوالن این میزان‬ ‫ساالنه تا ‪ 3‬میلیارد دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در هم��ان ح��ال ع��زم دولت بر آن اس��ت که در‬ ‫کنار دیپلماس��ی فعال سیاست خارجی‌اش مبنی‌بر‬ ‫حل منازعات بین‌المللی تالش کند هرچه بیش��تر‬ ‫سرمایه‌های خارجی جلب و جذب شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ش��رایط کنونی با تکیه بر اینکه‬ ‫هنوز بحث مذاکرات هس��ته‌ای به پایان نرس��یده و‬ ‫رف��ع تحری ‌م انجام می‌ش��ود برخی س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی نیز در همین ش��رایط تحریم وارد ش��ده و‬ ‫حتی بخشی از پول‌های خود را نیز واریز کردند‪.‬‬ ‫درعی��ن ح��ال بای��د ی��ادآوری ک��رد‪ ،‬ج��ذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی در بخ��ش صنعت عالوه‬ ‫بر جذب س��رمایه باعث انتقال فناوری و دس��تیابی‬ ‫به بازاره��ای جدی��د خواهد ش��د‪ .‬هم‌اکنون ‪215‬‬ ‫فرصت س��رمایه‌گذاری صنعتی و معدنی برای سال‬ ‫جاری از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر بخش معدن ‪ -‬بنا به گفته مسئوالن‬ ‫ ظرفی��ت زی��ادی را ب��رای پذیرش س��رمایه‌های‬‫خارج��ی دارد و در همان حال رتبه اول را هم برای‬ ‫جذب س��رمایه‌های خارجی به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وج��ود مع��ادن زی��اد در خ��اک زرخیز ای��ران و‬ ‫استخراج نکردن این معادن‌‪ ،‬زمینه مساعدی را برای‬ ‫جذب سرمایه‌های خارجی به وجود آورده است‪ .‬در‬ ‫عین حال بخش صنعت کش��ور نیز با توجه به نقش‬ ‫زیربنایی در توسعه اقتصادی ‪ -‬صنعتی توانسته بعد‬ ‫از معدن رتبه دوم را از نظر جذب سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارجی به خود اختصاص دهد‪ .‬در این میان صنایع‬ ‫و تجهیزات حمل ونقل و خودروسازی بیشترین رقم‬ ‫را در جذب سرمایه‌ها داشته‌اند‪.‬‬ ‫در ای��ن مورد باید خاطرنش��ان ک��رد‪ ،‬هم‌اکنون‬ ‫صنای��ع و تجهیزات دیگ��ری نیز در کش��ور وجود‬ ‫دارند که نیازمند جلب و جذب سرمایه‌های خارجی‬ ‫هستند و در این مورد باید با مشکالت و موانعی که‬ ‫در زمینه جذب این س��رمایه‌ها وجود دارد‪ ،‬برخورد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون برخی ش��رکت‌های کوچک و متوس��ط‬ ‫ب��رای حض��ور در ایران با مش��کالتی مانن��د ورود‬ ‫س��رمایه‌های نق��دی و غیرنق��دی از طریق مجاری‬ ‫بانکی روبه‌رو هستند که ورود برخی ماشین‌آالت به‬ ‫ایران دچار مشکل است که باید تدابیری اتخاذ کرد‬ ‫تا موانع ورود سرمایه‌های خارجی در ایران برطرف‬ ‫شود‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫پيشينه تئاتر‬ ‫تئاتر يکي ازهنرهاي هفتگانه است‪ .‬کساني که درباره‬ ‫به وجود آم��دن تئاتر جس��ت‌وجو کرده‌اند مي‌گويند‬ ‫سرچشمه آن از آيين‌هاس��ت‪ .‬آيين به مراسم مذهبي‬ ‫و اجتماعي مي‌گويند‪ .‬مثل مراس��م عروس��ي يا مراسم‬ ‫محرم در ايران‪ .‬انس��ان هميشه دوست داشته است به‬ ‫اتفاقاتي که خارج از اراده و ميل اوس��ت تس��لط داشته‬ ‫باش��د و اين ويژگي اصلي تئاتر اس��ت‪ .‬تئاتر در مقايسه‬ ‫ب��ا هنرهاي ديگ��ر امکانات زيادي دارد ب��راي اينکه از‬ ‫هنرهاي ديگر مثل نقاشي‪ ،‬ادبيات‪ ،‬معماري‪ ،‬موسيقي‬ ‫و … در آن استفاده مي‌شود کلمه تئاتر (‪ )theater‬در‬ ‫اصل از کلمه تاترون (‪ )theater on‬اس��ت که قسمت‬ ‫اول آن تيه(‪)thea‬به معنای تماشاگران يا محله تماشا‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمان‌هاي قديم‪ ،‬تماش��اگران در سرازيري تپه‌ها‬ ‫مي‌نشس��تند و مراسم مذهبي را که با آداب و تشريفات‬ ‫مخص��وص در پايي��ن همان تپه يا کن��اره معبد برگزار‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬تماش��ا مي‌کردند‪ .‬موس��يقي‪ ،‬رقص‪ ،‬گفتار‪،‬‬ ‫صورتک‪ ،‬لباس‪ ،‬اجراکنندگان‪ ،‬تماش��اگر و صحنه در‬ ‫اجراي آيين آرايش توس��ط رنگ‪ ،‬خاکستر يا جوهر که‬ ‫س��طح بدن را مي‌پوش��اند براي کامل کردن صورتک و‬ ‫لب��اس به کار مي‌رود آن‌ط��ور که گريم در تئاتر اين کار‬ ‫را انجام مي‌دهد‪.‬‬ ‫بازيگران آيين بايد بسيار ماهر و با انضباط باشند مثل‬ ‫بازيگران تئاتر‪ .‬براي اجراي آيين يکي از پيشکس��وتان‬ ‫يا س��المندان آشنا به آيين تمرين سختي را براي اداره‬ ‫اجراي خوب آيين به کار مي‌گيرد که کاملا با کارگرداني‬ ‫تئاتر قابل مقايسه است‪ .‬با اينکه سرچشمه آييني امروز‬ ‫پذيرفته‌ترين نظريه درباره به وجود آمدن تئاتر اس��ت‬ ‫اما جس��ت‌وجوگراني هم اعتقاد دارند سرچشمه تئاتر‬ ‫داستان‌سرايي اس��ت‪ .‬آنها مي‌گويند که گوش دادن و‬ ‫رابطه برقرار کردن با قصه‌ها جزو بزرگترين خصوصيات‬ ‫انسان است‪.‬‬ ‫خاس��تگاه‌هاي تئاتر عناصر تئاتري و دراماتيک را در‬ ‫هر جامعه انس��اني مي‌توان س��راغ گرفت‪ ،‬صرف نظر از‬ ‫آنکه اين جوامع پيش��رفته و پيچيده باشند يا نباشند‪.‬‬ ‫اين عناصر در رقص‌ها و مراسم مردم ابتدايي همان قدر‬ ‫بارزند که در مبارزات سياسي‪ ،‬راه‌پيمایی‌ها‪ ،‬مسابقات‬ ‫ورزشي‪ ،‬مراسم مذهبي و حتي در بازي‌هاي کودکان ما‬ ‫پيداست‪ .‬غالب شرکت‌کنندگان در اين گونه فعاليت‌ها‬ ‫خود گمان نمي‌کنند در فعاليتي تئاتري حضور دارند‪،‬‬ ‫با آنکه در آنها تماش��اگر‪ ،‬ديالوگ و برخورد عقايد به کار‬ ‫گرفته مي‌شود‪ .‬بايد متذکر شد که ميان تئاتر به عنوان‬ ‫يک شکل هنري و بهره‌برداري ضمني از عناصر تئاتري‬ ‫در فعاليت‌هاي ديگر معموال تمايزي قائل مي‌شوند‪.‬‬ ‫عالقه به درک خاس��تگاه تئاتر از اواخر سده نوزدهم‬ ‫سرعتي تصاعدي گرفت‪ ،‬زيرا در آن زمان مردم‌شناسان‬ ‫اش��تياق زيادي به يافتن پاس��خ مس��ئله از خود نشان‬ ‫مي‌دادن��د‪ .‬از آن هنگام تا به امروز‪ ،‬نظر مردم‌شناس��ي‬ ‫حداقل ‪ 3‬مرحله را پشت‌س��ر نهاده است‪ .‬در مرحله اول‬ ‫که از ‪ ۱۸۷۵‬تا ‪ ۱۹۱۵‬به طول انجاميد‪ ،‬مردم شناس��ان‬ ‫به رهبري سرجيمزفريزر ادعا کردند که همه فرهنگ‌ها‬ ‫از يک الگوي تکاملي پيروي مي‌کنند‪ .‬در نتيجه جوامع‬ ‫ابتداي��ي موج��ود در عصر حاض��ر‪ ،‬مي‌توانن��د منابع‬ ‫مس��تندي درباره تئاتر هزاران سال پيش در دسترس‬ ‫ما بگذارند‪.‬‬ ‫مرحله دوم پيش��رفت مردم شناس��ي از سال ‪۱۹۱۵‬‬ ‫آغاز مي‌ش��ود و مکت��ب ديگري به رهبري برانيس�لاو‬ ‫مالينوفس��کي‪ ،‬روش اس��تقرايي مکتب فري��زر را رد و‬ ‫به جاي آن رهيافتي اس��تنتاجي را پيش��نهاد مي‌کند‪.‬‬ ‫مکتب جديد مطالعه خود را در محل مورد بررسي و در‬ ‫عمق آن آغاز کرده و سوال را اساسا به گونه ديگري طرح‬ ‫مي‌کند‪ :‬کارکرد روزانه جوامع معين چگونه است؟ اين‬ ‫مکتب را غالبا مکت��ب «کارکرد گرايي» مي‌نامند‪ .‬بعد‬ ‫از جنگ جهاني دوم مرحله س��ومي هم توس��ط مردم‬ ‫شناس��ان بنا نهاده ش��ده که مکتب «س��اخت‌گرايي»‬ ‫ناميده مي‌ش��ود‪ .‬باني اين مکتب کلود ل ِوي اش��تراوس‬ ‫ن��ام دارد‪ .‬ل��وي اش��تراوس همچون پي��روان مکتب‬ ‫کارکردگرايي‪ ،‬داروينيس��م فرهنگ��ي را رد مي‌کند و‬ ‫معتقد است که هر جامعه‌اي خط فرهنگي خاص خود‬ ‫را به وجود مي‌آورد‪ .‬لوي اش��تراوس نيز مانند فريزر به‬ ‫الگويي جهاني معتقد اس��ت‪ ،‬هرچند الگوي او با الگوي‬ ‫فريزر تفاوت دارد‪ .‬آنچه براي ل ِوي اس��تروس بيشترين‬ ‫اهمي��ت را دارد آن اس��ت که بداند مغ��ز چگونه عمل‬ ‫مي‌کند و پاس��خ آن را در تحليل اس��طوره جست‌وجو‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫امروزه اکثريت منتق��دان و مورخان توافق دارند که‬ ‫آیین تنها يکي از خاس��تگاه‌هاي تئاتر اس��ت و نه لزوما‬ ‫تنها خاس��تگاه آن‪ .‬از طرف ديگ��ر‪ ،‬غالب محققان اين‬ ‫نظر را که تئاتر در همه جوامع از الگوي تکاملي واحدي‬ ‫پيروي کرده اس��ت رد مي‌کنند‪ .‬ب��ه عالوه امروزه هيچ‬ ‫مردم‌شناس��ي جوام��ع ابتدايي را فرو دس��تانه برآورد‬ ‫نمي‌کند‪ .‬آنها دريافته‌اند که اگرچه جوامع پيش��رفته از‬ ‫دانش تخصصي و فنون بهره‌مندي بيشتري دارند‪ ،‬اما در‬ ‫مقابل‪ ،‬غالبا از نظر همبستگي و يکپارچگي ويژه‌اي که‬ ‫در جوامع کمتر پيشرفته وجود دارد‪ ،‬دچار کمبود قابل‬ ‫توجهي هستند با آنکه منشا آیینی امروز پذيرفته‌ترين‬ ‫نظريه درباره خاستگاه تئاتر است‪ ،‬اما هرگز تنها نظريه‬ ‫مورد قبول عام محس��وب نمي‌شود‪ .‬هستند محققاني‬ ‫که معتقدند سرچشمه تئاتر داستان‌سرايي است؛ آنها‬ ‫اظه��ار مي‌دارند که گوش ک��ردن و رابطه برقرار کردن‬ ‫با قصه‌ها عمده‌ترين خصيصه انس��ان است‪ ،‬همچنين‬ ‫آنها الگويي را پيش��نهاد مي‌کنند که در آن الگو تئاتر از‬ ‫افسانه سرايي نشأت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫اقتصاد تئاتر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو با دكتر فرشید ابراهیمیان‪ ،‬منتقد و مدرس دانشگاه‬ ‫ايجاد توازن ميان درآمد‌ها و هزينه‌ها‬ ‫مرجان س�مندري ـ‌ ت��ا كنون تعاريف‬ ‫بي‌ش��ماري از اقتصاد و چيستي آن شده‬ ‫اس��ت و آن اينک��ه‪ :‬اقتص��اد بررس��ي‬ ‫روش‌هايي اس��ت که بشر براي استفاده از‬ ‫منابع محدود جه��ت توليد کاالها به کار‬ ‫مي‌برد و يا ترتيبي است که براي توزيع اين کاالها بين افراد‬ ‫جامعه و مصرف آنان مي‌دهد‪ .‬به همين مناسبت گفت‌وگويي‬ ‫با فرشيد ابراهيميان منتقد و مدرس دانشگاه انجام داده‌ايم‬ ‫که از نظر خوانندگان مي‌گذرد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر ش�ما اين روزه�ا اقتصاد در تئات�ر به چه‬ ‫معنايي رايج است؟‬ ‫اقتصاد در لغ��ت به معناي ميانه‌روي اس��ت‪ .‬يعني ايجاد‬ ‫توازني مي��ان درآمدها و هزينه‌ها‪ .‬حال اگر بخواهيم اقتصاد‬ ‫تئاتر را بر مبناي اين تعريف تبيين کنيم‪ ،‬نخس��ت بايد آن را‬ ‫به ‪ 2‬بخش اقتصاد و س��پس تئاتر تقس��يم کنيم‪ ،‬تا با تعريف‬ ‫علمي هر کدام به نتيجه‌اي کلي که بحث درباره اقتصاد تئاتر‬ ‫است دست پيدا كنيم‪.‬‬ ‫چنان‌که اش��اره ش��د‪‌،‬اقتص��اد در تعريف ع��ام به معناي‬ ‫ميانه‌روي اس��ت‪ .‬ليک��ن اقتصاد تعريف علم��ي ديگري نيز‬ ‫دارد که مسئله را قدري پيچيده مي‌کند‪ .‬ضمن آنکه مسئله‬ ‫تعادل همچنان به‌عن��وان عنصر محوري و ضروري اقتصاد‪،‬‬ ‫با هر تعريف و تفس��يري به ق ‌وّت خود باقي اس��ت‪ .‬در تعريف‬ ‫علمي‪ ،‬اقتصاد بودجه يا س��رمايه‌اي اس��ت (که بنا بر تعريف‬ ‫فوق بايد به ش��کل متوازني مصروف هزينه‌ها ش��ود) که به‬ ‫ص��ورت کاال ي��ا توده عظيم��ي از کاال متبلور مي‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫حقيقت هر کااليي به مثابه سلولي اقتصادي است‪.‬‬ ‫بنابراين همان‌طور که در علوم طبيعي تش��ريح اش��کال‬ ‫مقدمات��ي ب��راي فه��م و درک فرماس��يون‌هاي متعالي‌تر‬ ‫ضروري و اجتناب‌ناپذير اس��ت‪ ،‬در عل��م اقتصاد نيز تحليل‬ ‫ش��کل کاالي��ي‪ ،‬مقدم بر بي��ان اش��کال و پديده‌هاي ديگر‬ ‫اقتصادي اس��ت‪ .‬از اي��ن‌رو مي‌توان گفت ک��ه کاال در بادي‬ ‫ام��ر‪ ،‬عنصري اس��ت ک��ه نخس��ت بخش��ي از احتياجات و‬ ‫نيازمندي‌هاي انس��اني را مرتفع مي‌کن��د‪ ،‬و در ثاني‪ ،‬قابل‬ ‫مبادله با کاالهاي ديگر است‪.‬‬ ‫€ €اي�ن كاالها كه ب�ه آن اش�اره مي‌كني�د بايد چه‬ ‫خصوصياتي داشته باشند؟‬ ‫با توجه به تعريفي ك��ه از اقتصاد و اقتصاد تئاتر ارائه دادم‬ ‫هر کااليي بايد واجد ‪ 2‬خصوصيت باش��د‪ ،‬اول مفيد بودن و‬ ‫به مصرف رسيدن دوم قابليت تبديل شدن به کااليي ديگر‪.‬‬ ‫€ €در اين ميان ارزش مصرف چه جايگاهي دارد؟‬ ‫ارزش مص��رف خصوصيتي اس��ت که ريش��ه در ماهيت‬ ‫طبيعي کاال دارد‪.‬زيرا فقط اين ويژگي اس��ت که کاال را واجد‬ ‫فايده‌اي مشخص مي‌کند و با مصرف شدن يا مصرف کردن‬ ‫کاال‪ ،‬يکي از نيازهاي انس��اني برآورده مي‌شود‪ .‬از اين‌رو بايد‬ ‫گفت ک��ه‪ ،‬هر چيز مفيد (کاال) از ‪ 2‬جه��ت مورد توجه قرار‬ ‫مي‌گيرد اول از حيث کيفي دوم از لحاظ کم‍ّي‪.‬‬ ‫اما نکته قابل توجه در اين بحث که از اهميت چشمگيري‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬آن اس��ت که هر ‪ 2‬ويژگي ناش��ي از کار و‬ ‫محصول فعاليت انساني است‪.‬‬ ‫€ € با اين تعاريف شما تئاتر چه وضعيتي دارد؟‬ ‫تئاتر هنري (محصولي) است که از فعاليتي تناني و رواني‬ ‫نش��أت مي‌گيرد‪ .‬زيرا به لحاظ علمي هر کاري يا حاصل کار‬ ‫جسماني انسان يا کار فکري و ذهني اوست‪ .‬در ک‍ُل و بي‌آنکه‬ ‫به جزئيات پرداخته ش��ود‪ ،‬مي‌توان وجه کم‍ّي کاال را ناشي‬ ‫از فعالي��ت تناني و وجه کيفي آن را ناش��ي از فعاليت ذهني‬ ‫دانس��ت‪ .‬درنتيجه‪ ،‬اگر به تئاتر به چش��م محصولي فکري يا‬ ‫کااليي هنري بنگريم که از س��از و کارهاي مختلفي در دوره‬ ‫يـ‬ ‫تولي��د برخوردار اس��ت‪ ،‬يا آن را به مثاب��ه توليدي (هنر ‌‬ ‫فرهنگي) تلقي کنيم ک��ه همانند هر محصول ديگري قابل‬ ‫مصرف ش��دن و مفيد واقع گشتن مي‌باشد‪ ،‬بنابراين بخشي‬ ‫از نيازهاي انساني ما را تامين مي‌کند‪ .‬بايد همانند هر کاالي‬ ‫ديگري دوره توازني آن را مورد بررس��ي و ميزان س��وددهي‬ ‫(به‌ويژه اقتصادي) آن را مورد توجه قرار دهيم‪ .‬زيرا چنان‌که‬ ‫همگان مي‌دانند‪ ،‬هيچ توليدکننده‌اي بي‌فرض سود‪ ،‬يعني‬ ‫متع��ادل کردن هزينه‌ها و درآمده��ا در آغاز و ارزش اضافي‬ ‫آنچه س��ود وي را رقم مي‌زند‪ ،‬دس��ت به تولي��د فرآورده‌اي‬ ‫نمي‌زند‪.‬‬ ‫€ €مي‌ش�ود با يك مث�ال آن را ب�راي خوانندگان ما‬ ‫روشن‌تر توضيح دهيد؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬مي‌خواهم بگويم اگ��ر توليدکنن��ده‌اي ‪ n‬تومان را‬ ‫صرف توليد محصولي کند که اين ‪ n‬تومان ش��امل وسايل‪،‬‬ ‫ماش��ين‌آالت‪ ،‬دس��تمزدها‪ ،‬هزينه‌هاي جاري و‪ ...‬مي‌شود‪،‬‬ ‫ابتدا س��عي در متع��ادل کردن اين هزينه‌ه��ا با فروش مثال‬ ‫‪‌۵۰‬درص��د محصول خواهد کرد و س��پس با ‪ ۵۰‬درصد بقيه‬ ‫به فکر انباش��ت س��رمايه و سود خواهد بود‪ ،‬تا از آن طريق به‬ ‫توسعه و رشد بيشتر کارخانه و محصول بپردازد‪ .‬اما در تئاتر‪،‬‬ ‫مس��ئله به رغم توليدي بودن و انطب��اق موازين اقتصادي با‬ ‫فرآين��د توليد آن و نيز دارا بودن آن ‪ 2‬خصيصه اصلي (مفيد‬ ‫ب��ودن و به مص��رف درآمدن) به دليل نب��ود قابليت برابري‬ ‫تبادل کاال با کاال‪ ،‬قضيه متفاوت مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €چگونه؟‬ ‫بدين معنا که در يک فعاليت يا يک عمل اقتصادي متعارف‬ ‫شما چيزي را (تو بخوان پولي را) با چيز ديگر (کاال) معاوضه‬ ‫مي‌کنيد‪ .‬که اين کاال ديگرباره قابل مبادله با چيز ديگر است‪.‬‬ ‫ليکن در تئاتر ش��ما پولي را مصروف خريد چيزي مي‌کنيد‬ ‫که آن چيز قابليت مبادله مجدد را ندارد و همين نکته است‬ ‫که مسئله را غامض مي‌کند‪ .‬تا حدی که نيازمند اوال تعريف‬ ‫دوباره‌اي از کاال مي‌ش��ويد و دوما به اين فکر فرو مي‌رويد که‬ ‫آيا واقعاً تئاتر يک کاالست؟‬ ‫€ €ب�ا توجه به اي�ن صحبت آي�ا واقعا تئات�ر كاال به‬ ‫حساب مي‌آيد؟‬ ‫به اين پرس��ش مي‌توانيم هم پاسخ بلي و هم خير بدهيم‪.‬‬ ‫زيرا اگ��ر کاال را محصول يک فرآيند توليدي بدانيد (در اين‬ ‫مقوله توليد فکر) نظر به آنکه تئاتر در ذات خود واجد همان‬ ‫خصوصيت توليدي است‪ ،‬و جهت توليد نيز از همان امکانات‬ ‫(بودجه‪ ،‬وس��ايل‪ ،‬نيروي انس��اني‪ ،‬مديري��ت (کارگردان)‪،‬‬ ‫مکان‪ ،‬زمان و‪ )...‬برخوردار است‪ ،‬بي‌ترديد محصول اين ساز‬ ‫و کاره��ا را که در محصول نماي��ش تجلي مي‌يابد مي‌توانيد‬ ‫کاال بدانيد‪.‬‬ ‫€ €اما چگونه مي‌توانيم آن را كاال ندانيم؟‬ ‫همانطور كه گفتم مي‌توانيد پاس��خ منف��ي به آن بدهيد‬ ‫ک��ه در هر صورت مس��ئله درس��ت از کار درمي‌آيد‪ .‬زيرا در‬ ‫پاس��خ منفي‪ ،‬برهان ش��ما مبادله کاال با کاالست که تئاتر از‬ ‫اين خصيصه مستثنا‌س��ت‪ .‬يعني شما به‌عنوان مخاطب (يا‬ ‫هر ک��س ديگري) پولي را صرف چي��زي مي‌کنيد که بازده‬ ‫کااليي ندارد‪.‬‬ ‫€ €پس در اين صورت چگونه است که در طول تاريخ‬ ‫اين محصول توانس�ته اس�ت ب�ه حيات خ�ود ادامه‬ ‫بدهد؟‬ ‫درس��ت مي‌فرماييد با توجه به اين ش��رايط اين محصول‬ ‫نه‌فق��ط از صحنه فعاليت‌ه��اي توليدي (فک��ري) جامعه‬ ‫حذف نش��ده‪ ،‬بلکه روزبه‌روز بر رشد و توسعه آن نيز افزوده‬ ‫ش��ده است‪ .‬پاس��خ من به اين سوال داليل مختلفي دارد که‬ ‫عمده‌ترين آن تاثير تولي��دي پس از ارائه محصول غيرقابل‬ ‫تبديل به کاال (يا نمايش) است‪ .‬يعني کاالي نمايش يا تئاتر‬ ‫(به معناي راس��تين آن) آن‌چنان تاثي��ري بر ذهن خريدار‬ ‫(تماش��اگر) از جه��ات مختل��ف باقي مي‌گ��ذارد‪ ،‬که از هر‬ ‫کاالي ديگري پرسودتر است‪ .‬از منظر روان‌شناسي محض‪،‬‬ ‫مخاطب از انگيزش‌هايي در زندگي برخوردار مي‌ش��ود که‬ ‫حاصل آن (صرفاً از منظر اقتصادي) تالش و کوشش بيشتر‬ ‫يـ‬ ‫براي فعاليت‪ ،‬زندگي و کس��ب لذت‌هاي مش��روع (روح ‌‬ ‫رواني‪ ،‬اخالقي‪ ،‬آموزش��ي‪ ،‬تربيتي‪ ،‬انس��اني‪ ،‬ارتباطي و‪)...‬‬ ‫خواه��د بود‪ .‬يا به عکس‪ ،‬ديدن ي��ک تئاتر تو را (مخاطب را)‬ ‫از انج��ام اعمال‪ ،‬کردار و گفتاري باز مي‌دارد که گاهي حتي‬ ‫سبب بيشترين منافع و لذت (آرامش) تو مي‌شود‪ ،‬و آرامش‬ ‫و آسايش يکي از مهم‌ترين فاکتورهاي اقتصادي و موثرترين‬ ‫عامل در بازدهي توليد است‪.‬‬ ‫از اين‌رو‪ ،‬از ديرباز (و به‌ويژه در قرون متأخر‪ ،‬يعني از هنگام‬ ‫صنعتي ش��دن و مدرن گش��تن جوامع) در بیشتر کشورها‪،‬‬ ‫ي ـ اقتصادي ت�لاش کرده‌اند تا با حمايت‬ ‫نظام‌هاي سياس�� ‌‬ ‫و دادن يارانه‌ه��اي مختل��ف بر اي��ن کاالي غيرقابل تبادل‬ ‫نظارت داش��ته باش��ند تا از س��قوط و تباهي و ورشکستگي‬ ‫آن جلوگيري کنند‪.‬‬ ‫€ €ام�ا چگونه ممكن اس�ت اي�ن كاالي فرهنگي در‬ ‫معرض خطر قرار بگيرد؟‬ ‫گاهي مخاطب به داليل مختلفي (از جمله نامرغوب بودن‬ ‫کاال) از خري��د آن اجتناب مي‌کند‪ ،‬ک��ه در اين صورت کاال‬ ‫روي دس��ت توليدکنن��دگان آن مي‌مان��د و اصطالحاً (باد)‬ ‫مي‌کند‪ ،‬و باد کردن يعني تلف ش��دن س��رمايه‌اي هنگفت‬ ‫اعم از س��رمايه‌هاي انساني و غيرانساني دخيل در امر توليد‪.‬‬ ‫اينجاس��ت که مقوله اقتصاد اين کاال (تئاتر) به شکل جدي‬ ‫خطير مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €آيا امكان پيشگيري از اين اتفاق وجود دارد؟‬ ‫هميش��ه مکانيزم‌هايي جهت جلوگيري از ورشکستگي‬ ‫تئاتر به کار گرفته ش��ده و مي‌شود که در جوامع مختلف (به‬ ‫نس��بت دخالت نهادهاي دولتي يا مردمي) متفاوت است‪ ،‬و‬ ‫همين تفاوت در اسلوب‌هاست که گاهي و در مقاطعي سبب‬ ‫کمال يا به عکس ابتذال آن مي‌ش��ود‪ .‬زيرا بر اس��اس اصلي‬ ‫در اقتص��اد (يعني اصل بازده نزول��ي) گاهي برنامه‌ريزي‌ها‬ ‫ب��ه گونه‌اي اس��ت (جهت رفع بحران) ک��ه نه‌فقط گرهي از‬ ‫گره‌هاي اقتصادي باز نمي‌کند‪ ،‬بلکه منافع (درآمد) حاصله‬ ‫اگر به تئاتر به چشم‬ ‫محصولي فکري يا کااليي‬ ‫هنري بنگريم يا آن را به‬ ‫مثابه توليدي تلقي کنيم‪.‬‬ ‫بايد همانند هر کاالي‬ ‫ديگري دوره توازني آن‬ ‫را مورد بررسي و ميزان‬ ‫سوددهي‬ ‫(به‌ويژه اقتصادي)‬ ‫مورد توجه قرار دهيم‪.‬‬ ‫از فعالي��ت توليدي (کار خالقه) س��ير نزولي را طي مي‌کند‪.‬‬ ‫به‌خصوص اگر منابع و امکانات مادي توليد (س��الن‪ ،‬بودجه‪،‬‬ ‫نيروهاي توليدي غيرانساني و‪ )...‬ثابت باشد و نيروهاي مولد‬ ‫(کارگردان‪ ،‬نويس��نده‪ ،‬بازيگر‪ ،‬گريم��ور‪ ،‬طراحان صحنه و‬ ‫لباس و ‪ )...‬در تغيير‪ .‬آن وقت کار دش��وارتر مي‌ش��ود (مانند‬ ‫بحث‌هاي اخير توسعه تئاتر که في‌نفسه مي‌تواند تئاتر ما را‬ ‫در صورت تغيير نکردن مناسبات توليد (يعني ثابت ماندن)‬ ‫به جهت اقتصادي با وضعيت خطيري مواجه سازد‪ .‬زيرا اگر‬ ‫مناسبات توليد ثابت بماند (يعني تغييري در افزايش تعداد‬ ‫س��الن پديد نيايد (کال مناسبات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري)‬ ‫حاصل نش��ود‪ .‬برنامه‌ريز توس��عه بايد امکانات ثابت خود را‬ ‫ميان افراد زيادتري تقس��يم کند که در اين صورت مصداق‬ ‫س��ير نزولي وضعيت اقتصادي خواهد شد‪ .‬يعني اگر پيش از‬ ‫اين بنا بود که ‪ n‬تومان پول را ميان ‪ ۲۰‬نفر يا ‪ 20‬گروه تقسيم‬ ‫کن��د‪ ،‬حال بايد اين ‪ n‬تومان را ميان ‪ ۵۰‬گروه تقس��يم کند‬ ‫(گذش��ته از آنکه بخشي از اين بودجه هم صرف هزينه‌هاي‬ ‫(حقوقي) افراد جديداالستخدام خواهد شد) بنابراين برنامه‬ ‫توس��عه امر خطيري اس��ت ک��ه بايد با وجود کارشناس��ان‬ ‫عل��وم مختلف و به‌ويژه (اقتصادي) تنظيم ش��ود (که حتما‬ ‫همين‌طور است)‪ .‬حال براي روشن شدن بيشتر مسئله بهتر‬ ‫اس��ت مثالي ملموس براي آن آورده شود تا خطير بودن آن‬ ‫بيشتر آشکار ش��ود‪ .‬فرض کنيد شما قطعه زميني داريد به‬ ‫مساحت ‪ ۱۰۰‬هکتار که در بادي امر اگر کارگري روي آن کار‬ ‫نکند‪ ،‬محصولي هم از آن حاصل نمي‌شود‪ .‬از اين رو مي‌توان‬ ‫ميزان محصول را در آن صفر دانست‪.‬‬ ‫حال اگر کارگري براي آن استخدام کنيد ميزان محصول‬ ‫از صف��ر به ‪ n‬تغيير خواهد يافت‪ .‬اما اگر در س��ال بعد کارگر‬ ‫ديگ��ري نيز براي همي��ن قطعه زمين و با همان مس��احت‬ ‫استخدام کنيد‪ ،‬ميزان محصول شما (‪ )۲n‬نخواهد بود بلکه‬ ‫تقريبا معادل (‪ )۱/۵n‬است‪ .‬به همين ترتيب اگر کارگر سوم‬ ‫و چهارمي بدان بيفزاييم مطمئنا ميزان محصول از بار دوم و‬ ‫سوم نيز کمتر است‪ .‬يعني با اضافه کردن واحد اضافي عامل‬ ‫توليد‪ ،‬محصول ما س��يري نزولي خواهد داش��ت‪ .‬يعني اگر‬ ‫ميزان محصول را با يک کارگر ‪ ۲۰۰۰‬کيلو در نظر بگيريم به‬ ‫جدولي مطابق جدول زير دست خواهيم يافت‪.‬‬ ‫بازده اضافي‬ ‫ل‬ ‫کل محصو ‬ ‫واحدنيروي کار‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪ -1‬کارگر‪:‬‬ ‫‪۱۰۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬‬ ‫‪ -2‬کارگر‪:‬‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫‪۳۵۰۰‬‬ ‫‪ -3‬کارگر‪:‬‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫‪۳۸۰۰‬‬ ‫‪ -4‬کارگر‪:‬‬ ‫€ €اين وضع در كشورهاي آزاد چگونه است؟‬ ‫البته در کش��ورهاي آزاد مسئله شکل ديگري دارد (کمي‬ ‫دخالت دولت يا دخالت نکردن آن) که به واسطه اين تفاوت‪،‬‬ ‫اقتصاد تئاتر هم ش��کل متفاوتي به خود مي‌گيرد‪ .‬يعني در‬ ‫بيش��تر مواقع اين بخش خصوصي اس��ت ک��ه جريان امور‬ ‫اقتص��ادي توليد را رهبري مي‌کند‪ .‬مث�لا در اياالت متحده‬ ‫امريکا و نيز مثال‌در برادوي (که اکثر تئاترهاي آن باقيمانده‬ ‫تئاترهايي اس��ت که در اوايل قرن بيس��تم ساخته شده‌اند)‬ ‫ت��ا ‪ 2‬دهه پيش‪ ،‬تئاتر به معناي اخ��ص کلمه اقتصادي بود‪.‬‬ ‫بدي��ن اعتبار که نه‌فقط ظرف مدت حداکثر ‪ ۵‬س��ال تمامي‬ ‫هزينه‌هاي مربوط به س��اخت س��الن را برمي‌گرداند‪ ،‬بلکه‬ ‫قادر بود با کس��ر همه هزينه‌ها (هنرپيش��گان‪ ،‬کارگردان‪،‬‬ ‫دک��ور و‪ )...‬مق��داري هم پس‌ان��داز کند‪ .‬يعني بر س��رمايه‬ ‫اولي��ه خود بيفزايد‪ .‬از اين‌رو س��رمايه‌داران زيادي تمايل به‬ ‫سرمايه‌گذاري روي تئاتر داشتند چرا که حساب گيشه آن را‬ ‫داشتند و شور و شوق مخاطب را براي ديدن نمايش‌هايي که‬ ‫بر صحنه مي‌رفت مي‌دانستند‪ .‬اين در وضعيتي بود که بهاي‬ ‫بليت در آن سال‌ها از مرز ‪ ۴‬دالر تجاوز نمي‌کرد‪ .‬اما امروز که‬ ‫راقم‪ ،‬اين س��طور را رقم مي‌زند‪ ،‬وضع تئاتر برادوي به جايي‬ ‫رسيده که حتي با فروش بليت‌هايي به قيمت ‪ ۱۰۰‬دالر نيز‬ ‫به سختي مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تامين کند‪ .‬تا آنجا که‬ ‫در اکثر مواقع اتحاديه‌هاي مربوط ملزم به دخالت و کمک به‬ ‫آنها مي‌شوند‪ .‬چراکه در فصول شاخص آن به جاي ‪ ۲۰۰‬اجرا‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬حداکثر ‪ ۲۰‬نمايش بر صحنه کشيده مي‌شود‪.‬‬ ‫درحالي‌که بيش��ترين بهاي بليت براي نمايش‌هاي وقيح و‬ ‫بي‌پرده ‪ ۴۰‬دالر‪ ،‬براي نمايش‌هاي موزيکال ‪ ۶۰‬دالر و برای‬ ‫نمايش‌هاي متفاوت ‪ ۱۰۰‬دالر است‪ .‬با اين حال‪ ،‬گاهي ماه‌ها‬ ‫طول مي‌کش��د تا نمايش‌ها بتوانند هزينه‌هاي اوليه خود را‬ ‫تامين کنن��د‪ .‬به رغم آنکه بليت برخي از نمايش‌هاي بزرگ‬ ‫موزيکال‪ ،‬س��ال‌ها قبل‪ ،‬بي‌آنکه س��ودي در بر داشته باشد‬ ‫پيش‌فروش مي‌شدند‪.‬‬ ‫€ €به زعم ش�ما داليل اساس�ي اين وضعيت رقت‌بار‬ ‫چيست؟‬ ‫آن‌گونه که منتق��دان امريکا نوش��ته‌اند و مي‌گويند‪« ،‬از‬ ‫دالي��ل عمده اي��ن نابه‌هنج��اري و وضعي��ت رقت‌بار يکي‬ ‫انعطاف‌ناپذي��ري و ح��رص و ديگ��ري تفک��رات نامعقول‬ ‫دس��ت‌اندرکاران آن مي‌باش��د‪ ».‬بدين معنا که وقتي سود‬ ‫حاصله از توليد کم مي‌ش��ود (يا گاهي زي��ان‌آور مي‌گردد)‬ ‫عمل معقوالنه بررس��ي علل رکود اس��ت‪ ،‬ن��ه افزايش بهاي‬ ‫بلي��ت‪ .‬زيرا افزاي��ش بهاي بليت به کاه��ش ميزان فروش و‬ ‫مخاطب منجر مي‌شود‪ .‬امري که در توليدات صنعتي بزرگ‬ ‫س��بب کاهش قيمت کاال مي‌گردد‪ .‬ليکن در صنايع سبک و‬ ‫گاهي فرس��وده منجر به افزايش بيش��تر قيمت‌ها مي‌شود‪.‬‬ ‫چنان‌که گفته مي‌شود ‪ 2‬عنصر پ‍َست و فاسد‪ ،‬عامالن اصلي‬ ‫سقوط تئاتر برادوي هستند‪ :‬يکي مالکين تئاترها و ديگري‬ ‫اتحاديه‌ه��اي تئات��ري و اين در حالي اس��ت که هيچ مالک‬ ‫تئاتري هم (حتي با باالترين قيمت‌ها) حاضر به اجاره دادن‬ ‫تئاتر خود نيس��ت‪ .‬زيرا خواهان نمايشي است که بعضا ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سود خالص داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €در اين ميان اتحاديه‌ها چه كار كردند؟‬ ‫اتحاديه‌ه��ا هم عينا باره��ا بر افزايش دس��تمزدها اصرار‬ ‫ورزيده‌ان��د‪ .‬اعضاي آنها هم (هنرمندان تئاتر) ظاهرا ترجيح‬ ‫مي‌دهند (حتي به بهاي کار نکردن در ‪ ۹‬ماه از س��ال) حقوق‬ ‫بااليي طلب کنند تا به‌طور مس��تمر حقوق کمتري داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬همانند مالکيني که ترجيح مي‌دهند سالن‌هايشان‬ ‫تعطيل باش��د ت��ا نمايش ن��ان و آب داري از راه برس��د‪ .‬اما‬ ‫گذش��ته از برخورد کاسبکارانه مالکين تئاترها و تصميمات‬ ‫اخذشده از س��وي اتحاديه براي افزايش دستمزدها مسئله‬ ‫اصلي و اساس��ي س��قوط و نزول تئاتر برادوي (در مقايسه با‬ ‫س��ال‌هاي «‪ ۵۰‬و ‪ ۴۰‬و ‪ ۳۰‬و ‪ )»۲۰‬سقوط و نزول ارزش‌هاي‬ ‫تئاتريکال آن اس��ت‪ .‬تقليل ‪ ۲۰۰‬اجرا به ‪ ۲۰‬اجرا‪ ،‬خود گواه‬ ‫و شاهدي عادل بر اين مدعاست‪ .‬يعني هر چقدر ارزش‌هاي‬ ‫دراماتيک و محتوايي آثار کمتر شده‪ ،‬به همان ميزان از تعداد‬ ‫تماشاگران و الجرم تعداد اجراها کاسته مي‌شود‪ ،‬و کم شدن‬ ‫اجرا و تماش��اگر (يا کم شدن خريدار) يعني روش رو به رشد‬ ‫ورشکستگي‪.‬‬ ‫€ €اما دليل اين ورشكستگي به نظر شما چيست؟‬ ‫به نظر من اين ورشکس��تگي ناشي از نامرغوب بودن کاال‬ ‫(تئاتر) اس��ت‪ ،‬کااليي که نامرغوب��ي آن را با کم کردن اجرا‬ ‫و افزاي��ش بلي��ت نمي‌توان جبران کرد‪ .‬پس بايد دس��ت به‬ ‫کار تولي��د ديگري ش��د (نمايش‌هاي کم��دي موزيکال و‬ ‫نمايش‌هاي سبک) و از همين‌جاست که روش ابتذال توليد‬ ‫فرا مي‌رس��د‪ .‬توليدي که خري��داران مخصوص دارد‪ .‬يعني‬ ‫م��ورد توجه عموم مردم واقع نمي‌ش��ود يا عموم مردم با آن‬ ‫سر و کاري ندارند‪ .‬زيرا پولشان را با کار و تالش و عرق جبين‬ ‫فراه��م کرده‌اند‪ .‬از اين رو ترجيح مي‌دهن��د آن را با چيزي‬ ‫معاوضه کنن��د که براي آنها واجد منفعتي باش��د (منفعت‬ ‫اينجا معنوي و مالزم لذت روحي است)‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به همه اين توضيح�ات اگر تئاتري فقط‬ ‫مصرف‌کننده باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟‬ ‫بديهي اس��ت که آرام‌آرام به س��مت ورشکس��تگي ميل‬ ‫خواهد کرد و وقتي ورشکس��ته شد تعطيل مي‌شود و وقتي‬ ‫تعطيل شد ديگر سودي بر آن مترت‍ّب نيست‪ .‬آن وقت است‬ ‫که پاي سنديکاهاي مختلف يا نهادهاي فرهنگي مدافع آن‬ ‫به ميان کشيده مي‌شود و فرياد واتئاترا سر مي‌دهند و به فکر‬ ‫چاره‌جويي بر‌مي‌آيند‪ ،‬با وضع قوانين و ضوابطي براي فعاليت‬ ‫آن (از جمله تعيين دس��تمزد) در صدد برمي‌آيند تا آن را از‬ ‫ورشکستگي نجات دهند‪ .‬درحالي‌که همين چاره‌جويي‌ها‬ ‫هم هزينه‌بر است و تا رسيدن به غايت مطلوب‪ ،‬بخش اعظم‬ ‫بودجه نيز ضرف آن مي‌شود‪ .‬ضمن آنکه خريدار (مخاطب)‬ ‫نيز کاملا از خريد اين کاال منصرف مي‌شود و با گذشت زمان‪،‬‬ ‫حتي خاطره آن را نيز از ياد مي‌برد‪.‬‬
‫آینـه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نخست‬ ‫ین روزنا‬ ‫سال ه‬ ‫فتم د‬ ‫وره ج‬ ‫دید ش‬ ‫ماره ‪20‬‬ ‫امور‬ ‫تربیت‬ ‫ح‬ ‫ساب ی و تع‬ ‫شده پی لیم را‬ ‫ش‬ ‫پهل‬ ‫ببریم‬ ‫وگیر‬ ‫هاش‬ ‫می رفس‬ ‫نجانی‪:‬‬ ‫خار ی سو‬ ‫ج‬ ‫مین ک‬ ‫ی در ایرا شتی‬ ‫ن‬ ‫با ‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شرک هزار ت‬ ‫ت ثبت ومان‬ ‫«ا‬ ‫کنید‬ ‫ختاپو‬ ‫س»‬ ‫مترو هزار‬ ‫م‬ ‫یتازد‬ ‫از قطع‬ ‫ی اینت‬ ‫تا بازار م رنت‬ ‫کاره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نفت‬ ‫اقت زدگی‬ ‫صاد‬ ‫مس‬ ‫عود ده‬ ‫شور‬ ‫معاون‬ ‫سردبیر‬ ‫رنگ‬ ‫پی‬ ‫اپی ‪8‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وز‬ ‫یر صنع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪e.ir‬‬ ‫ت‪ ،‬م‬ ‫دو‬ ‫‪ 3‬شهرشنبه‬ ‫‪onlin‬‬ ‫عدن و‬ ‫‪w.smt‬‬ ‫‪- ww‬‬ ‫تجار‬ ‫تخ‬ ‫‪.ir‬‬ ‫بر داد‬ ‫ض‬ ‫ﺑ‬ ‫رر ‪0‬‬ ‫ﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪ 50‬ﺑمیﻪلیﺧ ﺧﻮ‬ ‫ﻮﺍد ﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍ ب‬ ‫ار ﺏی‬ ‫از بنگ‬ ‫دریاف‬ ‫ورﻣﻴﺎسیهها ﺭﻓﺖ‬ ‫ﻥ ﺩﺭ‬ ‫ت می اههای‬ ‫یور‬ ‫‪ 28‬شوال ‪1393‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ 25‬آگو‬ ‫ست‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪news‬‬ ‫‪w.smt‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫ر‬ ‫ک شد اقت‬ ‫پر شورهای صادی‬ ‫وین ح‬ ‫کارش کیم زاده ‪OECD‬‬ ‫ناس سر‬ ‫مایهگ‬ ‫ایه‬ ‫از ب‬ ‫ورس‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑ‬ ‫ﺻﻨﻌ‬ ‫ﺖ‪ ،‬ﻣﻌ‬ ‫ﻞ ﻧﺎﺩﻳ‬ ‫ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﺪﻩ ﮔﺮ‬ ‫ﻓﺘﻦ‬ ‫ﮔ‬ ‫ﻰﻣﻰﻛﻨ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺪﻥ ﻭ ﺗ‬ ‫ریی‬ ‫ل غیر‬ ‫ت هس‬ ‫سی‬ ‫کالنتری‬ ‫دبیرکل‬ ‫خانه‬ ‫وری‬ ‫تی‬ ‫سوق‬ ‫تنها در سرمایه‬ ‫رمضان کانال‬ ‫‪8‬‬ ‫در م‬ ‫راسم‬ ‫علی سب‬ ‫عضوکمیس حانیفر‬ ‫یونص‬ ‫ﻭ ﺭﺋ‬ ‫ﻴﺲﻛ‬ ‫روز‬ ‫م و اه‬ ‫ﻤﻴﺴ‬ ‫ﻴﻮﻥ ﻓ‬ ‫ﻀﺎﻱ ﻛ‬ ‫صنع‬ ‫تدف‬ ‫ل غا‬ ‫تولید‬ ‫نایعو‬ ‫معادن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻣﺘﺤ ﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻮﻝ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭﻓﻼﺡ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺴﺐ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺠﺎﺭﺕ‪:‬‬ ‫ما اه‬ ‫کشاورز‬ ‫ﺱﻣ‬ ‫ﺰﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎ‬ ‫ﻭﻥ ﻣ‬ ‫ﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫س‬ ‫جمه‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫ﻧﺨ‬ ‫ﺴﺘﻴ‬ ‫ﻦ ﺭﻭ‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤ‬ ‫ﺖ‪0 :‬‬ ‫ﻭﻛﺎﺭ‬ ‫اعی‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رت نی‬ ‫ستیم‬ ‫آرام‬ ‫خود ش به‬ ‫س رو باز صنعت‬ ‫عید م‬ ‫گشت‬ ‫مجلس‬ ‫‪10‬‬ ‫دنی‬ ‫م‬ ‫دیرعامل‬ ‫گروه‬ ‫خود‬ ‫روسازی‬ ‫ﺒﺢ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﻮﺭﻯ‬ ‫‪ww‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻴﺎ‬ ‫ﺕﺩ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻭﻟﺖ‪:‬‬ ‫‪ws.ir‬‬ ‫ﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﻣﺮ‬ ‫‪ 17‬ﺷ ﺩﺍﺩﻣﺎﻩ‬ ‫‪ 14‬ﻮﺍﻝ ‪1393 5‬‬ ‫ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪143‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪tne‬‬ ‫‪w.sm‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫ﺷﺘﻲ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭ‬ ‫ﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺬﺍﻛ‬ ‫ﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺣﺪﻳ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺠﺎﻧﻰ‪:‬‬ ‫ﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎ‬ ‫ﻣﻬﻨــﺪ‬ ‫ﺭﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﺱ ﻣﺤ‬ ‫ﺍﺕﺯﺩﺍ ﻤﺪﺭ‬ ‫ﻣﻴﺰ ﮔ‪ 2‬ﻧﻬﺎﺩ‬ ‫ﺮﺩ » ﭘﺲﺍﻧ‬ ‫ﻳﻲ ﻻ ﺿــﺎ ﻧﻌ‬ ‫ﺳﻴ ﺪﺍﺯ ﺍﺭ‬ ‫ﺯﻣﻪ ﺭﺷ ﻤﺖﺯ‬ ‫ﺎﺳﺖ ﻫ ﺯﻱ ﻛ‬ ‫ﺍﺩﻩ ﺑﺎ‬ ‫ــﺪ‬ ‫ﺎﻯ ﺻﻨﻌ ﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺑﻴــﺎﻥ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺩﻱ ﺍﺳ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍ ﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﻲﺗــ‬ ‫ﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺘﺎ ﻛﺎﺭ ﻮﺍﻥ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑ ﺧﻲ ﺍﺯ ﻣ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺻﻞ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺯﺍﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻘﺮﺭ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣــﺬﻑ‬ ‫ﮔ‬ ‫ﺍﺕ ﺯﺍﻳﺪ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣ ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﻳﺎﺭﻱ ﻛ ﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻧﺠ‪10‬‬ ‫ﻤﻦ ﺗ‬ ‫ﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴ‬ ‫ﻮﻧﺪ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻳ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﺒﺎﻉ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺩ‬ ‫ﻧﮕﺎ‬ ‫ﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﻮ ﻻﻳﺤﻪ‬ ‫ﺍﻧﻊ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻯ‬ ‫ﺭﺷ‬ ‫ﺼﺎﺩ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺭ‬ ‫ﺳﻮﻝ ﺭ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻀﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎ ﻧﺠﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‬ ‫سایپا‬ ‫‪www.s‬‬ ‫ﺧﺎﺭ‬ ‫ﺁﻻﺕ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺭ‬ ‫ﺣﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴ‬ ‫ﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻬﺪﻯ ﻳﻮﻧ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺭﻳ‬ ‫ﻤﻰﺭﺍﺩ‬ ‫ﻴﺲ‬ ‫ﺳﺎﺯ‬ ‫ﻣﺎﻥ ﺗﻮ‬ ‫ﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﻥ‬ ‫ﺭﺕ‪ ،‬ﻧﻮﺁ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺮﻣ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺎﻳﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﭘﺪﺭﺍﻡ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥﺧ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨ‬ ‫ﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺭﺍﻩ‬ ‫ﭼ ﻫﺎﻯ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺸﻢﺍﻧ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺪﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻛ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮔ ﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻋ ﺯﻫﺎﻯ ﭘﻴ ﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺮﻭﻩ ﮔﺰﺍ‬ ‫ﺮﻓﻰﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﺶﺭﻭ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺍﻓﺰ‬ ‫ﺍﻳﺶ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘ ﺖ ﺍﻳ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣ ﻲ ﺮﺍﻥ‬ ‫ﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳ ﺩﺧﺎﻟ‬ ‫ﮕﺎ‬ ‫ﺖ ﻧﻜ‬ ‫ﻥ ﺍﺳﺖ ﺮﺩﻥ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻨﻮﺯ ﺧﻮ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭﻭﺳﺎﺯ‬ ‫ﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ‬ ‫ﻨﺒﻪ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻤﻴﻊ ﻭﺍ‬ ‫ﺑﺎﻧﻴﺎﺯ ﻰﻭﺣ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺮﻓﻪﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺪﻫﺎ‬ ‫ﻻﺭﻳﻱﺠﺎﻧﺗﻮﻟﻴﺪ ﻯﺟﺎﻣﻌ ﻯﻣﻨ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻰ‪ :‬ﻱ‬ ‫ﺟﻰ ﻣﻤ‬ ‫ﻪ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺷﻮ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻧ‬ ‫ﻣﻮ ﮕﻬﺒﺎ‬ ‫ﺁﻣﻮ ﺍﻓﻘﺖ ﻧﻜ ﻥ ﻫﻢ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺮﺩ‬ ‫ﺵﻫﺎ‬ ‫ﻯﻓﻨ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺷﺪ ﺗ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻏﻼﻡﺭﺿﺎ ﻣﺼ ﺳﺘﺮ‬ ‫ﻭﺭﻯ‬ ‫‪26‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣ‬ ‫ﮔﻤﻬﺮ‬ ‫ﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻄﻔﻲﭘﻮﺭ‬ ‫ﻧﻚ‬ ‫ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺴﺖ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5+‬‬ ‫زنا‬ ‫مه تخص‬ ‫ﺭﻳ‬ ‫صی ص‬ ‫ﺴﺌﻮﻝ‬ ‫ﺭﺵ‬ ‫ﻤﻴﺴ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﻫﻔ‬ ‫ﺘﻢ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺟﺪ‬ ‫ﻳﺪ ﺷ‬ ‫ﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻧﺨ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻭﻗ‬ ‫ﺖﻛ‬ ‫م‬ ‫ﺸﻲ‬ ‫شکال‬ ‫ت سينما از ناامنی اقت ﻧﻜﻨ‬ ‫ﺪ‬ ‫صا‬ ‫دی حاصل ‪3‬ﺁﺫ‬ ‫ت‬ ‫غيير‬ ‫میشود ﺭﺑﻪ‬ ‫در رو‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻤﻴﺴ‬ ‫ﻴﻮﻥ ﺍ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺩﺭﺩﻡ‬ ‫ﻭ ﺩ ﺍﺯ ﻳﺎﺭ‬ ‫ﻧﺼ ﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‬ ‫ﺮﺍﷲ ﻣﺤ‬ ‫ﻫﻢ!‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻤﺪﺣ‬ ‫ﺴﻴﻦ‬ ‫ﭘ‬ ‫ﺪﻳﺮﻩ ﻛﻨﻔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺪﺭﺍﺳ‬ ‫جا‬ ‫دو‬ ‫زیر از‬ ‫ﺴﺘﻴ‬ ‫ﻦ ﺭﻭﺯ‬ ‫م‬ ‫عادن‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫ﻣﻪ ﺗ‬ ‫سر‬ ‫مايه‬ ‫گذاری‬ ‫سياس‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻧﺘﻴ‬ ‫ﺠﻪ‬ ‫ید‬ ‫ولت‬ ‫ﻪﺷ‬ ‫ﻨﺒﻪ‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اکت‬ ‫دیان‬ ‫عضو‬ ‫خانه م‬ ‫عدن ا‬ ‫یران‬ ‫ﺍﺗ‬ ‫شاف‬ ‫بهبود‬ ‫هديه فضای‬ ‫کسب‬ ‫صادر دولت يازد وکار‬ ‫مح کنن‬ ‫ری سن بهرامی ا دگان هم به‬ ‫‪21‬‬ ‫هران‬ ‫ﺗﻬ‬ ‫ﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺰﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮ ﻣﻨﺴﻮ گﺗ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺿﺎ ﺣﺎﺋ ﺟﺎﺕ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﺮﻱ‬ ‫ﻫﻴ‬ ‫‪9‬‬ ‫اخالق‬ ‫انحر و دل‬ ‫نگرا‬ ‫ح اف داشتن نی از‬ ‫ژ‬ ‫جت اال‬ ‫مشاور سالم سید علي نتيک‬ ‫‪۸‬‬ ‫ﺗﻮﺳ‬ ‫ﻌﻪ ﻣﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻛﺰ ﺗﺤ‬ ‫ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻳ ﻘﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻴﺎﺕ ﻣ‬ ‫ﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧ‬ ‫ﺠﻤﻦ ﻗ‬ ‫ﺎﺯﺭ‬ ‫ﮔﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺎﺕ ﻣ‬ ‫ﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺍﻧﺠ‬ ‫ﻤﻦ‬ ‫ﺻﻨﺎ‬ ‫ﻳﻊ ﻧ‬ ‫ﻭﺍ‬ ‫ﻡﻫﺎ‬ ‫ﻱ ﻓﺮ‬ ‫ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺑ‬ ‫در آمد و نشس��ت در‬ ‫بیس��تمین ش��ماره‬ ‫کیوس��ک‌های مطبوعاتی‪ ،‬در همین روز بیستم رفتیم‬ ‫تا در کوچه و خیابان‌ها در مورد این روزنامه بپرس��یم و‬ ‫جواب بشنویم‪ ،‬در میدان ولی عصر در شلوغی غروب به‬ ‫س��راغ مردم رفتیم‪ ،‬سوال و جواب‌ها هم شنیدنی بود و‬ ‫هم نکته‌های زیادی برای ما داشت‪.‬‬ ‫دختر جوانی که تبلیغ عطر می‌کرد وقتی با پرس��ش‬ ‫روبه‌رو شد به‌جای جواب‬ ‫ما در مورد روزنامه‬ ‫گفت‪ :‬من حتی این اس��م را هم نشنیده ام‪ ،‬وقتی به او‬ ‫گفتم که ما در مورد صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صورت‬ ‫تخصصی مطلب می‌نویس��یم در جواب شنیدیم‪ :‬اوضاع‬ ‫تج��ارت که مفت هم نمی‌ارزد‪ ،‬تا یکی‪ ،‬دو س��ه س��ال‬ ‫پی��ش وقتی عطری را تبلیغ می‌کردیم از هر ‪ 10‬نفر دو‬ ‫س��ه نفر خرید می‌کردند این روزه��ا از ‪ 100‬نفر ‪ 1‬نفر‬ ‫ه��م نمی‌خرد‪ ،‬خوب درآمد‌ها کم ش��ده یا ما افتاده‌ایم‬ ‫تو خط بد شانسی‪.‬‬ ‫‌‪ -‬خودت چی فکر می‌کنی؟‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫راهک هند‬ ‫س‬ ‫نگاه‬ ‫ی‬ ‫از رک ار برا نعم‬ ‫به د‬ ‫ود ی تزا‬ ‫ر‬ ‫ومین‬ ‫را اع خرو ده‬ ‫تج‬ ‫ال ج‬ ‫ربه‬ ‫مض‬ ‫دول‬ ‫م کر صنع‬ ‫ان‬ ‫ت یا‬ ‫د‬ ‫زد‬ ‫بد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫اعما‬ ‫ل سی یگ ن گ‬ ‫در ق ک استهای ا ذرد ران‬ ‫نقب‬ ‫اض‬ ‫فل لید‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ریی‬ ‫‪4‬‬ ‫قت صنع‬ ‫درخ س سازمان صاد م ت‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ی‬ ‫ور‬ ‫معد ست ا س و اورا چر‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫عالی‬ ‫بها‬ ‫نو زو‬ ‫دار‪:‬‬ ‫تها‬ ‫تجا زیر‬ ‫ی‬ ‫اک‬ ‫رت صنع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫سپو‬ ‫ذب‬ ‫در‬ ‫کنتر‬ ‫ی‬ ‫دول‬ ‫ت یا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫لب‬ ‫ازار‬ ‫‪15‬‬ ‫شن‬ ‫‪8‬‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫جه‬ ‫الن‬ ‫ب‬ ‫زممل انگ‬ ‫‪15‬‬ ‫زرگ‬ ‫رد‬ ‫‪20‬‬ ‫داش‬ ‫یمی خا‬ ‫ت‬ ‫رج‬ ‫‪26‬‬ ‫خواه ی‬ ‫سید‬ ‫د‬ ‫مص‬ ‫طف‬ ‫یع‬ ‫ال‬ ‫ینس‬ ‫ب‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻧﺨ‬ ‫ﺎﻝ ﻫﻔ‬ ‫ﺫ‬ ‫تی‬ ‫رماه‬ ‫‪93‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬رم‬ ‫ﻛﻢ ﺗ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ریی‬ ‫سج‬ ‫ﺴﺘﻴ‬ ‫ﺘﻢ ﺩ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬ج‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سال‬ ‫هف‬ ‫تم‬ ‫دوره‬ ‫جد‬ ‫ید‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻯﺑ‬ ‫ﺍﻧ‬ ‫ﺒﺎﺭﻛﺎ‬ ‫ﻻﻫﺎﻯ‬ ‫ﻰﺳﺎﺑ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍ‬ ‫ﻘﻪ ﺍ‬ ‫شما‬ ‫ره ‪1‬‬ ‫ﺿﺪ‬ ‫ﺭﻛﻮ‬ ‫ﺩﻯ ﺩﻭﻟ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺧﺎﻧ‬ ‫ﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺎﺩ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪﻫ‬ ‫ﺧﻮ‬ ‫ﻣﻔﺎ‬ ‫ﺭﻧﺪ‬ ‫ﺗ ﻫﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳ‬ ‫پ‬ ‫یاپی‬ ‫ﺮﺍﻥ ﺑ‬ ‫ﺮﺍﺑﺮ ﺍ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺎﻳﻲ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪32‬‬ ‫مه‬ ‫ور‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ﺵ»‬ ‫ﺧﻴﺮﻩ‬ ‫ﺳﺎﺯ‬ ‫ﺿﻌﻴﺖ‬ ‫صف‬ ‫حه‬ ‫ﺨﺼ ﻋﻤﻠﻜ‬ ‫ﺼﻰ ﺍﺯ ﺮﺩﻫﺎ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺩﻳ‬ ‫ق‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭ‬ ‫یم‬ ‫ت‪:‬‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎ ﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪1000‬‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺩﺍﻥ‬ ‫توما‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺍﻧﻀﺒ‬ ‫ﻧﺎ ﻨﺪ ﺍﺳ ﺎﻁ ﺩ‬ ‫ﻣ بﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ ﺖ؟ ﻭﻟﺖ‬ ‫ﺪﻳﺮ ﻣاز‬ ‫ﺴﺌهﻮﻝم‬ ‫روزن‬ ‫ب امه‬ ‫ازهم ای‬ ‫دی ‪2‬‬ ‫نا عاشق گر‬ ‫ی‬ ‫صر‬ ‫نب‬ ‫ح ود ا‬ ‫لقه سترا‬ ‫مف تژی‬ ‫رئی‬ ‫س‬ ‫قوده صن‬ ‫کمی‬ ‫سی‬ ‫صنع عتی‬ ‫ون‬ ‫صنایع و رضا ت‬ ‫ن‬ ‫گر‬ ‫شج‬ ‫رق دید‬ ‫م‬ ‫دی‬ ‫ابت با ه‬ ‫رعا‬ ‫مل گروه ها پذیر دف‬ ‫صنع شم‬ ‫ی‬ ‫ﻃﻮﻻﻧ‬ ‫ﻲﺷ‬ ‫ﺪﻥ ﺍ‬ ‫ﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺴﺎ‬ ‫ﺟﻲ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺧﻮ‬ ‫ﺩﺭﻭﻳ‬ ‫دن م‬ ‫جل‬ ‫سئ‬ ‫ول‬ ‫ﺗﮋﻳﻚ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺮﺍ‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺑﻨﮕ‬ ‫ﻭﺍﺣ‬ ‫ﺪﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺗ ﻱ ﺗﻮﻟﻴ‬ ‫ﻤﻠﻚ ﺑﺎﻧ ﺪﻱ‬ ‫ﻚﻫﺎ‬ ‫ﺎﻩﺩﺍﺭ‬ ‫ﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻛﺎﻡ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﻟﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﮔﺎ‬ ‫ﻥ ﺭﺍ‬ ‫‪w.sm‬‬ ‫ﻛﺮﺩ‬ ‫‪ww‬‬ ‫ﻧﻘ‬ ‫ﻳﻂ‬ ‫ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻓﺰﺍﻳ ﺭﻛﻮﺩ ﺗﻮﺭ ﺶ ﺑﺎﻧ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎ‬ ‫ﻚﻣ‬ ‫ﺗ ﻓﺖ ﺗ ﺶ ﻧﺮﺥ ﻣﻲ ﺍﻗﺘ‬ ‫ﻠﻰ ﺩ‬ ‫ﻮﻟﻴﺪﻛ ﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯ‪ ،‬ﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮ‬ ‫ﺭﺗﻤﻠ‬ ‫ﻚﻭ‬ ‫ﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺣ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍ ﺮﻱ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎﻧﺎﺑﺴــﺎﻣﺎﻥ ﺑ ﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴ ﺍﺣﺪﻫ‬ ‫ﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺑ ﺪﻱ‬ ‫ﺧﺖ ﺍﻗﺴ ﮔﺬ‬ ‫ﺭﻭﺯﺑﻪ‬ ‫ﺪﻯ‬ ‫ﺷﺖ ﺯ‬ ‫ﺎﻁ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺎﻥ ﻣﻨ ﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺠﺮ ﺑﻪ ﻻﻱ ﺑ ﻣﺸــﻜ‬ ‫ﺻﻨﻌ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﻼﺕ ﺑﻴ‬ ‫ﺖ‪،‬‬ ‫ﻭﺿﻌ ﺻﻨﻌﺘﮕ ﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﻣﻌﺪ‬ ‫ﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺠ ﻣﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﻥﻭﺗ‬ ‫ﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧ ﺒﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺠﺎﺭ‬ ‫ﻧﻌﻤـ‬ ‫ﺕ ﻋﻨ‬ ‫ﺸﺪ ﻭ‬ ‫ﺧﺎ ـﺖﺯ‬ ‫ﻮﺍﻥ‬ ‫ﻃﺮﻧﺸــ ﺍﺩﻩ ﺑــﺎ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺎﻥ ﻛ ﺗﺄﻛﻴﺪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘ ﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺑــﺮ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺗﻜﻤ‬ ‫ﻴﺸ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻮﻻﺩﻯ ــﺮﻓﺖ ﻓ ﺮﺍﺳــﺮ ﻛ ﻴﻞ ﺯﻧ‬ ‫ﺠﻴـ‬ ‫ﺍﺳ‬ ‫ﺸـ‬ ‫ﻴﺰﻳ‬ ‫ـﺮﻩ‬ ‫ﺩﻳ‬ ‫ﮕﺮ ﺩﺭ ﺍ ــﺘﺎﻥ ﭼ ﻜﻰ ﻣﺸـ ـﻮﺭ ‪ 8‬ﻃ ﻓﻮﻻ‬ ‫ﻳﻦ ﺯﻣ ﻬﺎﺭ ﻣﺤ ـﻬﻮ‬ ‫ﺮﺡ ﻓ ﺩﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺩﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻮﻻﺩﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺸﺪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺭﻯ‬ ‫ﺍﺭ ﺭﻳﻴ‬ ‫ﺩﺭ ﺍ‬ ‫ﺳ ﺭﺍﻩ ﻧ‬ ‫ﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺴــﺒﺖ ﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺩ ﺮﻣﺎﻳﻪﮔ ﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺲﺟ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻬ‬ ‫ﺮﺡ‬ ‫ﺍﻯ‬ ‫ﺬﺍﺭ‬ ‫ﻛﺘﺮ ﻣ‬ ‫ﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﻮﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﺨ ﺠﻴﺪ ﺍﺑﻬ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻫﻜﺎﺭ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺮﻭﺝ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺯ ﺭﻛ‬ ‫ﻮﺩ ﺍ‬ ‫ﻗﺘﺼﺎ‬ ‫ﺩﻯ‬ ‫ﻛﺸﻮ‬ ‫ای م‬ ‫عدنی‬ ‫‪17‬‬ ‫عامل‬ ‫یا ناب‬ ‫رونق‬ ‫ودی؟‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺼﺺ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﺮﻯ‬ ‫ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مانی‬ ‫ﻮﻥ ﺍﻗ‬ ‫رع‬ ‫ا‬ ‫خر‬ ‫وج از‬ ‫با رونق رکود‬ ‫عباسعلی نورا تولید‬ ‫ستاد دان‬ ‫شگاه‬ ‫ﺘﺼﺎ‬ ‫ﺩﻯ ﻣﺠ‬ ‫ﻠﺲ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﻤ ﺯﻧﺪﻩ‬ ‫رت در‬ ‫گفت‬ ‫کنند‬ ‫گان و‬ ‫توليد‬ ‫آورد‬ ‫قيم‬ ‫ما این‬ ‫توباال بانس�رود‪ ،‬اجراییبود که اگر افزا تها‬ ‫�تیم با‬ ‫شدنگقانون دچاریشمقیمتها با چنین هستيم‬ ‫سیاست‬ ‫کنندگان‬ ‫را کنترل ذاریهای شکل خواهد ش��یب‬ ‫تندی‬ ‫شد‪ .‬خ‬ ‫کنیم‪ .‬ا الزم‪ ،‬تا‬ ‫نیس��ت بلکه لبته این به حد زیادی وشبختانه‬ ‫خیز‬ ‫مع‬ ‫ما‬ ‫بودهایم‪.‬‬ ‫به دنبال نای تثبیت قیمتی‬ ‫من‬ ‫قی‬ ‫لز‬ ‫طقی کردن متها‬ ‫با وم شن‬ ‫قی‬ ‫اسایی‬ ‫متها‬ ‫زار‬ ‫محم هایبین‬ ‫المللی‬ ‫دعلی میرز‬ ‫فعال‬ ‫معدنی‬ ‫اییان‬ ‫گِ ل‬ ‫‪8‬‬ ‫هرمز‬ ‫فیروز‬ ‫علی نیا‬ ‫ا‬ ‫ستاد دان‬ ‫شگاه‬ ‫معدن‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺧﻮﺍ‬ ‫ﺑﺮ ﺏﻣﻴ‬ ‫ﺍﻯ ﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﺳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻴﻠ ﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﻴﻮﻧﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪s.ir‬‬ ‫‪mtnew‬‬ ‫وگو با‬ ‫‪www.s‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺍﻋ‬ ‫ﺖ؛ ﻧﻴ‬ ‫ﺎﺯﻣﻨ‬ ‫ﺘﺒ‬ ‫سا ﺪ ﺗ‬ ‫ﺎﺭ ﻭ‬ ‫جیﺍﻧ بهﺰﺭﻳ‬ ‫ﻳﺎﺭ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫تجاﻖ ﭘ‬ ‫ری‬ ‫ﺭﺍﻩ »‬ ‫ﻪ ﺍﺳﺖ ﻮساﻝزی‬ ‫ﺩﺍﺩﻭ‬ ‫ایران ﺩﻭﻟ‬ ‫ﺳﺘﺪ«‬ ‫ﺭﻭﻯری‬ ‫در فر‬ ‫ﺖ»‬ ‫‪23‬‬ ‫یس م‬ ‫ﻣﻴﺰ ﻣ‬ ‫شﻻﻳ‬ ‫ﺴﺌﻮ‬ ‫رکز ملی‪11‬‬ ‫ﺭﺍ ﭘ دﺤﻪ‬ ‫ﻻﻥ‬ ‫ستبﺗاف‬ ‫فرش‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺲ ﺑﮕﻴ ﺠﺎﺭسرآمد‬ ‫ﺕ« است‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻨﻌﺖ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﺼ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﻧ‬ ‫ﺑﺮﻣ ﻚﻫﺎ‬ ‫ﺩﺳ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺍﻳ‬ ‫ﻰﮔﺮﺩﺩ ﺖ ﺧ‬ ‫ﺮﺍﻥ ﺑ‬ ‫ﺎﻟﻰ‬ ‫ﻪ ﺍﻛ‬ ‫ﺴﭙﻮ‬ ‫ﻣﻴﻼ‬ ‫ﻧﻴ ﺍﻣ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻥﻣ‬ ‫ﻨﻴﺖ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍ ﺷﻐﻠ‬ ‫ﺭﻭﺩ‬ ‫ﺻﻼ ﻰ ﺯﻧﺎ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔ‬ ‫ﻑ ﻛﺎ‬ ‫ﺖﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻻﻯ‬ ‫ﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺩﺳ ﺍﻳﺮﺍﻧ‬ ‫ﺖ ﻧﻤ ﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻰﺁﻳﺪ ﺷﻌﺎﺭ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺎﺳﺎﻥ‪:‬‬ ‫‪ 21‬ﺗ‬ ‫ﻴﺮﻣﺎﻩ‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪14‬ﺭ‬ ‫ﻣﻀﺎﻥ‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺟﻮ‬ ‫ﻻﻯ‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎﻝ ﻫﻔ‬ ‫ﺘﻢ ﺩ‬ ‫ﻭﺭﻩ‬ ‫امیرکبیر‬ ‫و‬ ‫‪22‬‬ ‫تب‬ ‫لیغات‬ ‫خودرو‬ ‫حسین‬ ‫علیزاده‬ ‫رو‬ ‫زنامه نگار‬ ‫ت‪ ،‬مع‬ ‫ایرانی‬ ‫‪10‬‬ ‫دن و ت‬ ‫تجا‬ ‫رت م‬ ‫نه تو حور ه‬ ‫لید‬ ‫محور‬ ‫محمد‬ ‫دبیر‬ ‫فرزاد‬ ‫انجمن‬ ‫تولیدکنن‬ ‫شیرآالت‬ ‫‪24‬‬ ‫ین روزنا‬ ‫پی‬ ‫اپی ‪5‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪32‬‬ ‫صفحه‬ ‫قی‬ ‫جمه‬ ‫مت‪:‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫وری‬ ‫تومان‬ ‫‪e.ir‬‬ ‫در ج‬ ‫‪1320‬‬ ‫مه تخص‬ ‫صی صبح‬ ‫‪onlin‬‬ ‫مع مر‬ ‫دم ار‬ ‫دبیل‪:‬‬ ‫دماه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1393 5‬‬ ‫‪143‬‬ ‫آگو‬ ‫ست‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪ne‬‬ ‫‪w.smt‬‬ ‫لب‬ ‫‪ww‬‬ ‫ا‬ ‫جهان‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺻﻔ‬ ‫ﺤﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤ‬ ‫ﺖ‪0 :‬‬ ‫ﻟﺒ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺼ‬ ‫‪ 100‬ﺗ‬ ‫ﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻤﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﻼ‬ ‫ﺏ‪:‬‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫ﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧ‬ ‫ﻰﻫﺎ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴ ﻣﺸ‬ ‫ﻖ ﻭ ﺗﻔﺤ ﻤﻮﻝ‬ ‫ﻧﻤﻰ ﺺ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴ ﻧﺎﺩﺭ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻴﻮﻥ‬ ‫ﺖ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺿﻰﭘﻮﺭ‬ ‫ﻣﺠ‬ ‫ﺗﻬﺮ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣﺘﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻤﺎﻳﺸ‬ ‫ﮕﺎﻩ ﻓﺮ ﻔﺎﻭﺕﺗﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺩﺵ ﺩﺳ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣ ﻛﺘﺮ ﺣ ﺘﺒﺎﻑ‬ ‫ﺮﻛﺰ ﻣﻠﻰ ﻤﻴﺪ ﻛﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺭ ﺳﺘﻘﻼ‬ ‫ﺍﻫﻰ ﻝ ﺑﺎﻧ‬ ‫ﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻚ ﻣ‬ ‫‪ 24‬ﻛﺘﺮ ﺣﻴﺪﺭ ﻣ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﺎﻟﻲ ﺍﻗ‬ ‫ﺘﺼﺎ‬ ‫ﺮﺵ ﺍﻳ‬ ‫ﺭﮔﺮ‬ ‫ﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺎ‬ ‫ﻠﺲ‬ ‫ﺗﺠﺎ‬ ‫ﻤﻰ‬ ‫ﺭﺕ‬ ‫های ت‬ ‫عضو‬ ‫دن ق‬ ‫عملک‬ ‫واسطه‬ ‫ها عامل‬ ‫رقابت‬ ‫کاهش‬ ‫پذیری‬ ‫موید حسیني صدر معادن‬ ‫کمیسیون‬ ‫ما‬ ‫به الت‬ ‫فاوت‬ ‫رد «م‬ ‫های‬ ‫خاک‬ ‫رزب‬ ‫خور‬ ‫ک» ر‬ ‫دریاف‬ ‫تی از‬ ‫ک‬ ‫معادن مجلس‬ ‫علوم‪،‬‬ ‫خری‬ ‫ت‬ ‫حقیقا‬ ‫دان‬ ‫داران‬ ‫معد‬ ‫نی با‬ ‫کلید‬ ‫شو‬ ‫ر» از‬ ‫تدب‬ ‫می‬ ‫دید‬ ‫پرد‬ ‫یر و ت‬ ‫مهندس‬ ‫صنایع‬ ‫بو‬ ‫رس ک‬ ‫االی ا‬ ‫‪28‬‬ ‫م‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫جار‬ ‫حسین حقگو‬ ‫کارشناس‬ ‫یران‬ ‫شد‬ ‫‪12‬‬ ‫گاه ت‬ ‫ردی‬ ‫ناوری‬ ‫‪24‬‬ ‫شود‬ ‫از جنفید‬ ‫انون‬ ‫بش «قشد‬ ‫خواهي»‬ ‫تا «بسته‬ ‫سياس‪7‬تي»‬ ‫مبا‬ ‫نی مه‬ ‫صنایع و ندسی‬ ‫مد‬ ‫معصومه‬ ‫یریت‬ ‫الجو‬ ‫ت تاک‬ ‫ید ک‬ ‫رد‪:‬‬ ‫شد‬ ‫وسعه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫جار‬ ‫فی شدند‬ ‫‪www.smt‬‬ ‫ت‬ ‫یازد‬ ‫هم‬ ‫توف‬ ‫اخت‬ ‫اقتصادي‬ ‫آینده‬ ‫قیمت روشن‬ ‫ها‬ ‫اصالح‬ ‫حسین پنا در بورس نظام‬ ‫هیان‬ ‫م‬ ‫کاال‬ ‫دیرعامل‬ ‫دن و ت‬ ‫شگاه‬ ‫م‬ ‫جرا‬ ‫وس‬ ‫‪11‬‬ ‫زارت‬ ‫وسا‬ ‫راکد‬ ‫قت‬ ‫صادی‬ ‫تو‬ ‫ول‬ ‫زان‬ ‫اعال‬ ‫ده ا‬ ‫ان ا‬ ‫«گمر‬ ‫سرپ‬ ‫رس‬ ‫صنع‬ ‫ت‪ ،‬مع‬ ‫س‬ ‫تد‬ ‫د‪ ،‬ا‬ ‫ستاد‬ ‫ودر‬ ‫فل‬ ‫طرح‬ ‫وزیر‬ ‫سیا‬ ‫نش‬ ‫یخ‬ ‫دنی‬ ‫ﺪﻥ ﻭ ﺗ‬ ‫کیفی‬ ‫ت در‬ ‫س فراموش کنار‬ ‫‪ew‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫کمی‬ ‫عضو کیدشریف حسینینشود ت ﺍﻣﺎ ﺳﺎﻛﺳﻜﻮﺕ ﺁﻣ ‪mtn‬‬ ‫‪w.s‬‬ ‫میس‬ ‫ﺖ ﻧﻴ ﺪﻳﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫یون ص‬ ‫‪ww‬‬ ‫نایع و‬ ‫ﺎﻣﺪﻳ ت‬ ‫معادن‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺑ ﻢم وسعه‬ ‫مجلس‬ ‫با بکا‬ ‫ﺰﺭﮔ‬ ‫ﺍ‪10‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴ ﻤﻬﺮ طمئن بازگ رگیری‬ ‫رو‬ ‫ﺧﺘ‬ ‫ﺌﻮﻝ علی‬ ‫شت تسهی شهای‬ ‫علیلو‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎ ﺼﺎﺹ‬ ‫الت‬ ‫عضو ک‬ ‫میس‬ ‫ﺭﺩ ﺭﻳ ‪100‬‬ ‫یون ص‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻣ ﺑﻪ ﺎﻝ ﺗﺴﻬ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫نایع و‬ ‫معادن‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛ ﻴﻼﺕ‬ ‫مجلس‬ ‫ﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺪﻋﻠﻰ‬ ‫ﻮﭼ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸ ﻚ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانا‬ ‫نجفی‬ ‫قبول‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫اییه معر‬ ‫زی؛‬ ‫م‬ ‫حم‬ ‫دعلی‬ ‫قیمت‪:‬‬ ‫سر‬ ‫مایهگذاري‬ ‫با نفت مقایسه در معدن‬ ‫نشود‬ ‫محمود جام‬ ‫کار‬ ‫شناس خ‬ ‫ساز‬ ‫صوصيسازي‬ ‫معادن‬ ‫‪22‬‬ ‫هارشنبه‬ ‫دیرعامل‬ ‫گروه‬ ‫خود‬ ‫روسازی‬ ‫ﻦ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺍﻣ‬ ‫ﺻﻔ‬ ‫ﺤﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤ‬ ‫ﺖ‪0 :‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺗﺨﺼ‬ ‫ﺼﻰ‬ ‫ﮔﺎ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣ سر راه توليد مل ﻣﻰﻧ‬ ‫ﭘيﺮﻭژﻩ ﻮ ﺩﺭ‬ ‫ﺒﻬﻢ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺁﺗﻰ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺯﻳﺮﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯﺑﺰﺭ ﺮﺍﻯ‬ ‫گ‬ ‫ﺎﻳ‬ ‫ﺁﺗ‬ ‫سن‬ ‫ﺶ ﻣ ﻰ ﻛﻪ‬ ‫گها‬ ‫ي بﺳﻬﻢ‬ ‫ﻰﺳ‬ ‫ﺧ زر‪85‬‬ ‫ﻮﺯﺩ‬ ‫گﺩبر‬ ‫از تجاربﺪ‬ ‫ﻀﺎﻯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻮﺻ ﺻﺪ‬ ‫ﻰ ﺩ ﻯ ﺑﺨ‬ ‫ﺭﺍﻳﻤﻴﺪ ﺶ‬ ‫ﺭﻭ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎ‬ ‫ﺩﺭﮔ ﻯ ﺑﻮ‬ ‫ﺮﻣﺎﻯ ﺗ ﺭﺱ‬ ‫ﺎﺑﺴ‬ ‫ﺘﺎﻥ‬ ‫بازار‌‬ ‫خودرو‌‬ ‫جان‌م ‌‬ ‫یگیرد‬ ‫دید از س‬ ‫وی خودر‬ ‫ت‬ ‫وليد در‬ ‫ماليات پرداخت‬ ‫مت‬ ‫عهد است‬ ‫علی‬ ‫عسکری‬ ‫رییس‬ ‫سازمان امور‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪5‬‬ ‫وسازان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫روایتی‬ ‫از اقت‬ ‫صاد‬ ‫مقاومتي‬ ‫مسعود نیلي‬ ‫مشاور‬ ‫اقتصادي‬ ‫رییسجمهور‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺳﻼﻣﻰ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﭘ‬ ‫ﻗ ﺸﺘﻮﺍ‬ ‫ﺪﺭ ﻧﻪ ﻣ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺕﻫﺎﻯ ﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺎﻣﺴﺎﺯ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﻥ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻓﺮ‬ ‫ﺵﺍﻳ‬ ‫ﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻩﺳﺎ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯ ﺯﻯ ﺗﻌ‬ ‫ﺵ ﺪﻳﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺭﺿﺎ ﻧﻴﻚﻧ ﻭ ﭘﺮﻭﺭ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﻛﺎﻧ‬ ‫ﮋﺍﺩ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﻮﻥ‬ ‫ﺻﻨﻔﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠ‬ ‫ﻤﺎﻥ ﺍﻳ‬ ‫ﺮﺍﻥ‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺻﺒﺢ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺷ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻜﺸ‬ ‫‪ 227‬ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻨﺒﻪ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘ‬ ‫ﺼﺎﺩ‬ ‫ﻯﺑ‬ ‫ﻣﺜ ﻌﺪ ﺍ‬ ‫ﺒﺖ ﺧ ﺯ ‪2‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻀﻮﺭ‬ ‫ﺷﻮ‬ ‫‪ 24‬ﺁﮔ ﺍﻝ ‪1393‬‬ ‫ﻮﺳﺖ ‪1435‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﺍﻓ‬ ‫ﺰﺍﻳ‬ ‫ﺩﺭ ﻯ‬ ‫ﺶ‬ ‫ﺍﻛ ﻣﺘﻔﺎ‬ ‫‪00‬‬ ‫ﺴﭙﻮ ﻣﻴ ﻭﺕ‬ ‫‪3‬ﺩ‬ ‫ﺭﺻ‬ ‫ﻼﻥ‬ ‫ﺪﻯ‬ ‫ﺩ ﺍﻇ‬ ‫‪26‬‬ ‫ﺭ ﻣ ﻬﺎﺭ‬ ‫ﺴﻴﺮ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫‪7‬‬ ‫این متن از بنیاد خراب است‬ ‫ﺭﺍﺣ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻆﻛ‬ ‫ﻨﻴﻢ‬ ‫ﻧﻘ‬ ‫ﺶ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳ‬ ‫ﻣﺴ ﺗﺠﺎﺭ ﺘﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎﻟﻰﺍ ﺕ ﺑﻴﻦﺍ ﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﭘﮋﻭﻫ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠ ﺭﺩﻛﺎﻧﻰ ﻟﻤ‬ ‫ﻠﻠﻰ‬ ‫ﺶ‬ ‫ﻤﻰ‬ ‫‪31‬‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎﻯ ﺑﺎ ﻣﻮﺳ‬ ‫ﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺴﻪ ﻣ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺩﻱ ﺍﻳ‬ ‫ﺪﺭﻭ‬ ‫تبدیل ش��ده‌اند‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه همچنین‬ ‫مطرح کرد‪ :‬از برک��ت آزادی مطبوعات می‌توانیم‬ ‫به بیان چند اصل اساس��ی بپردازیم که به ترتیب‬ ‫ن��ام می‌برم‪ -1 :‬افزایش معلوم��ات عمومی مردم‪،‬‬ ‫‪ -2‬ایجاد برخورد اندیشه‌ها و ارتقای فکری جامعه‪،‬‬ ‫‪ -3‬آگاهی نس��بت به مسائل جامعه و معضالت و‬ ‫بسیج جامعه علیه ظلم و فساد‪ -4 ،‬طرح و بررسی‬ ‫وضع جامعه نس��بت ب��ه یافتن بهتری��ن راه حل‬ ‫برای زندگی اجتماع��ی‪ -5 ،‬اطالع هیأت حاکمه‬ ‫از خواس��ته‌ها و تمایالت منطقی مردم‪ -6 ،‬طرح‬ ‫خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم‬ ‫ک��ه از جمله اصولی هس��تند که نس��بت به آن‬ ‫باید اهمیت داد‪ .‬این اس��تاد ارتباطات در بخش��ی‬ ‫از صحبت‌های��ش به رادیو و تلویزیون اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬رادی��و و تلویزیون که حال��ت گفتاری و‬ ‫تصوی��ری دارند‪ ،‬دیگر نیازی ب��ه توضیح ندارد اما‬ ‫آنچه که مس��لم است درباره تلویزیون اصولی باید‬ ‫حاکم باشد که به نظر من اصل اول اولویت منافع‬ ‫ف��وری‪ ،‬اصل دوم ت��داوم و پایداری‪ ،‬اصل س��وم‬ ‫بی‌طرفی و اصل چهارم برابری است‪.‬‬ ‫یونس شکرخواه ‪:‬‬ ‫دولت برای خودش سیاست ارتباطی بنویسد نه رسانه‬ ‫دکت��ر یون��س ش��کرخواه‪،‬‬ ‫روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه تهران‬ ‫درباره بررس��ی پیش‌نوی��س قانون‬ ‫سازمان نظام رس��انه‌ای انتقاداتش‬ ‫را نس��بت به مت��ن این پیش‌نویس‬ ‫ارائه داد و گفت‪ :‬ما نه دوست دولت‬ ‫هستیم و نه دشمن آن؛ بلکه رابطه‬ ‫ما با دولت ی��ک رابطه متعهدانه به‬ ‫قواعد بازی است‪ .‬پس بهتر است در‬ ‫ای��ن زمینه بگویم دولت باید برای خودش سیاس��ت ارتباطی‬ ‫بنویسد‪ ،‬نه برای ما قانون وضع کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این اس��تاد ارتباطات در نشست «بررسی‬ ‫پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای» که با حضور جمعی‬ ‫از اساتید و فعاالن رسانه از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح‬ ‫عمومی در س��اختمان کمیسیون حقوق بش��ر اسالمی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما نه دشمن دولت هستیم و نه دوست دولت‪،‬‬ ‫بلکه ما رقیبانی هستیم که یک رابطه متعهدانه نسبت به قواعد‬ ‫ب��ازی با دولت داری��م‪ .‬دولت‌ها به نیابت آرای��ی که گرفته‌اند‪،‬‬ ‫ح��ق مدیریت اطالعات دارند؛ بنابراین بحث ما حق دانس��تن‬ ‫اس��ت‪ .‬حق ماست که مانع فس��اد شویم و از ظلم و بی‌عدالتی‬ ‫جلوگی��ری کنیم؛ بنابراین تعجبم این اس��ت ک��ه دولت برای‬ ‫چه برای ما قانون می‌نویس��د بلکه باید برای خودش سیاست‬ ‫ارتباطی بنویس��د ن��ه اینکه برای ما قان��ون وضع کند و طبق‬ ‫قانون��ی که برای خودش می‌نویس��د متوجه ش��ود که چطور‬ ‫باید با رس��انه‌ها رفتار کند‪.‬وی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬رابطه ما‬ ‫با دولت یک رابطه متعهدانه به قواعد بازی است ما نمی‌توانیم‬ ‫غیراخالق��ی زیر نفوذ و با قدرت‌پذی��ری رفتار کنیم؛ کماینکه‬ ‫برخی از همکاران ما در حوزه ارتباطات متاس��فانه این بحث‌ها‬ ‫را با یکدیگر اش��تباه می‌کنند متاس��فانه در ایران ما آغشتگی‬ ‫‪2.330.125‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪84.788.893 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.959.624.709‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪95.244.402.342‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.630.475‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪297.588.659‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.780.808.384‬‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.396.764‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.572.963‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.837.893‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.395.968‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.342.047‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.596.080.332‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪532.026.778‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.947‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪217.027.376 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪86.213.122 $‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3.238.152‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1.176.199‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪728.636.257‬‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف امروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای از نگاه صاحب نظران‬ ‫محمد هاشمی‪:‬‬ ‫‪298.693‬‬ ‫غذا‬ ‫ﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪228.431.215‬‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺯﻭﺩ‬ ‫ﺍﺭﺯ ﻯ ﺭﺍﻧ‬ ‫ﻣﺮﺟ ﺖﻫﺎ‬ ‫ﻊ ﺭﺍ ﻯ ﻣ‬ ‫ﺍﻓﺸﺎ ﻴﻠﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻴ ﺩﻯ‬ ‫ﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪23.002.782.927‬‬ ‫ﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺻﺎ‬ ‫ﻟﺖ‬ ‫‪1.628.532‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫‪ 100‬ﺗ‬ ‫ﻗﺮ‬ ‫ﺍﺭﺩﺍ‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫آب‬ ‫آمد و‬ ‫کشور ف‬ ‫‪ 29‬مر‬ ‫وجود‬ ‫راهم کند‪.‬‬ ‫انحصار‬ ‫دادماه ‪1393‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ir‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫ات‪ ،‬ت‬ ‫ﺩ‬ ‫‪ 20‬آگشوال ‪1435‬‬ ‫‪ine.‬‬ ‫وان رقا‬ ‫ﺁﻟﻮ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪tonl‬‬ ‫وست ‪2014‬‬ ‫بت را از‬ ‫ﻣﻴﻨﻴ‬ ‫‪w.sm‬‬ ‫توليد‬ ‫ﻮﻡ‬ ‫گرفته‬ ‫‪ww‬‬ ‫ک‬ ‫ﺟﻨﻮ‬ ‫است‬ ‫‬‫‪13‬‬ ‫در نگ اهش‬ ‫ﺏ ﺑﺎ‬ ‫‪s.ir‬‬ ‫مدت مورداهي به اعداد و ‪13‬در‬ ‫‪tnew‬‬ ‫ﻛﻨﺴﺮ‬ ‫دخل‬ ‫‪w.sm‬‬ ‫ست‪.‬ارقام اولين موض صدي ن‬ ‫ﺳﻴﻮ‬ ‫و خرج‬ ‫درصد ر بررسي ا‬ ‫ﻡ‬ ‫رخ‬ ‫بهار‬ ‫‪ww‬‬ ‫ر‬ ‫ش��د‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫‪93‬‬ ‫ﺑﺎﻧ‬ ‫‪9‬‬ ‫وعي‬ ‫داش‬ ‫اين‬ ‫را ﺗﻔﺎ‬ ‫ست‪ .‬پردا‬ ‫بررﻫﻤ‬ ‫سي‬ ‫ﻛ‬ ‫��ته و در مقايسهترباتيب که پرداکهختچشمگير استشد هزی‬ ‫ﻚﻫﺎ‬ ‫مصوب خت ه‬ ‫کرد‬ ‫‪ 11‬نهه ‪2‬ایﻨﺴﺮﺳﻴﻮ ﻨﺎﻣــﻪ‬ ‫م‬ ‫کا‬ ‫ه‬ ‫بودجه اين زينههاي‬ ‫دت‬ ‫ج‬ ‫ﻣﺸ‬ ‫اگر‬ ‫هش‬ ‫م‬ ‫زينه‬ ‫‪1/‬‬ ‫د‬ ‫اري‬ ‫ﻣﻴ ولﻣﻰ ﻣ ــﺎ‬ ‫م خرج دولت به رقم تا پايان دولت در شابه س��ال هاي جاري د نرخ رشد ه ﺩﺭ ﻣ ﻠﻴﺎ‬ ‫تﺘﺸ ﺭﻛﺖ‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫‪6‬‬ ‫اين مدت قبل‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫هايﻘﻪد ﺭﺩ ﺩ‬ ‫ﻜﻞ‬ ‫ولت در ﺧزينه ﻨﻄ‬ ‫صوب بو‬ ‫کاهش حدود سه ﻂ‬ ‫دجه خواهدمين روند ا ��ال ميت‬ ‫ﻻﺭ ﺍﻣﻀﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻧ ﻧﻰ ﺁﻟ‬ ‫ماههﺍﻋ‬ ‫ولت در‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫دامه‬ ‫‪ 33‬هزار‬ ‫واند به‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻚﻫ ﻮﻣﻴﻨﻴ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امﺘﺒﺎسال ﻻﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫داش��ته با ‪14‬هزار ميل ميليارد‬ ‫‪ 28‬تومان درصدي را ﺭﻯ ‪2‬ﺍﻳﺮ‪ 37/‬ﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺪ‪ .‬ﭘﺮ ﺎﻯ ﻣ ﻮﻡ ﺟ‬ ‫ﻭژﻩ ﺨﺘﻠﻒ ﻨﻮﺏ‬ ‫ﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ش��د تا پايان يارد تومان ب بوده ا‬ ‫ثبت ﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟ‬ ‫ست که بر ا کرده ﭼﻴﻦ ﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻟ ﺑﻪ ﻋﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫رسد‬ ‫سال م‬ ‫ﺳﺒﻚ‬ ‫ﻴﺪ ﺁ‬ ‫يزان هزينه اين در حالي ا ساس‬ ‫ﻭ ‪ 15‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁ ﻮﻣﻴﻨﻴ ﻣﻠﻴﺖ ﺑﺎﻧ ﺳــﻬﺎﻣ‬ ‫ﺳﺎﺯ‬ ‫ﺟﺮ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺪ ﻭ ﻮﻡ ﺑﺎ ﻇ ﻚ ﺻﺎ ﺪﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫کرد دولت ک ست که‬ ‫ﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻭﺭ ‪85‬‬ ‫ﺮﻓﻴ‬ ‫متر‬ ‫ﺩﺭﺍ ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻧﺴﻮﺯ‬ ‫از رقم‬ ‫ﺩﻩ ﺳ ﺩﺭﺻﺪ ﺗ ﺖ ‪ 1‬ﻣ ﺕ ﺑﺎ ﺳ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺴﻬ ﻴﻠﻴ‬ ‫ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛ‬ ‫ﺁﺟﺮ‬ ‫ﺍﻥ ﺗﺎﻣ ﻴﻼﺕ ﺑﻪﻮﻥ ﺗﻦ ﺗﻮﻟ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺖ ﻭ‬ ‫ﺟ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻯ‬ ‫ﻬﺎ‬ ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻮﺭﺕ ﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎ‬ ‫ﻧﮕﻴﺮ‬ ‫ﺍ ﺩﺭ ﮔ‬ ‫ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻯ‪:‬‬ ‫ﺧﺘﺼﺎ ﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ‪ 9‬ﺩﺭ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻯ ﻋ ﺻﺪﻯ‬ ‫ﻣﻴﻠ ﻫﻢ ﺷ ﺍﺭﺯ ﻣﺮ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻤﺮ‬ ‫ﻴﺎﺭﺩﻯ ﻜﺴﺖ ﻭ ﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻣﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻛ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺍﺭﺯ ﻣﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺟﻊ ﺍﻋ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣﺮﻛ‬ ‫ﺰﻯ‬ ‫ﻼﻡ ﺧ ﻄﻰ ﺍﺳ ﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛ ﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻮﺩ‬ ‫ﺮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﭘ‬ ‫ﺭﺍﻧﺖ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧ ﻛﻪ ﺩﻭﻟ ﻫﺎﻯ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺴﺘﻪ‬ ‫ﺰﺩﻳﻚ ﮔﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳ ﺍﻳﺮﺍ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺩﻯ‬ ‫ﻓﻀ‬ ‫ﻋﻠﻴ ﺮﺍﺷ‬ ‫ﺰﺍﺭﺵ ﻣ ﺎﻯ ﺭﺍﻧ ﺩﺭ ﺭﺍﺑ‬ ‫ﺮﺿﺎ‬ ‫ﻴﺒﻰ‬ ‫ﻔﺼﻠﻰ ﺖﺧﻮﺍ ﻄﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻌﻤ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺳﻘ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻯ‬ ‫با اع‬ ‫ﻮﻁ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺭﺍﻧﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﺯﺍ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫الم قیمت‬ ‫ﺷﻮ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻩ‪:‬‬ ‫های ج‬ ‫ﺭﺍﻯ‬ ‫تالش‬ ‫و اف برای‬ ‫حفظ‬ ‫زای‬ ‫ش تول ثبات‬ ‫سعید‬ ‫ید‬ ‫مدنی‬ ‫سایپا‬ ‫ﺷﻤ‬ ‫‪ 0‬ﺳﻮﻧ‬ ‫اتاق ا‬ ‫ﺎﺭﻩ‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺎﻣﻰ‬ ‫صناف‬ ‫‪1‬ﺗ‬ ‫اتاق اصناف ميتواند فرصته ﺮﻳﻠﻴﻮ ﺁﺭﺍﻳ‬ ‫ايرا‬ ‫با‬ ‫نيان مقيم‬ ‫مينه ااستفاده از است اي شغليﻥ ﺗﻮﻣﺎ ﺶ ﺳﺎ‬ ‫خارج‪،‬‬ ‫ز يجاد فر عدادهاي ص جد‬ ‫ﻻﻧﻪ‬ ‫ﺮﻭنوف و همچ یدﻥ ﺭﺍ‬ ‫صتهاي شﺛ‬ ‫فرا ﻣهم‬ ‫نين‬ ‫قوانين‬ ‫ﻰﺑکﻠﻌند‬ ‫ﺩﺭ غلي ﺕ‬ ‫ناکار‬ ‫جديدﻫرا در‬ ‫بهرهمندي‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫چ‬ ‫‪ne.ir‬‬ ‫اقتصا‬ ‫‪.smtonli‬‬ ‫دي و دارا‬ ‫‪- www‬‬ ‫یي‪ :‬به قوه‬ ‫‪news.ir‬‬ ‫قض‬ ‫کسا‬ ‫خفیف‬ ‫‪2‬پر‬ ‫صنایع و‬ ‫سب‬ ‫و‬ ‫ژه مع‬ ‫گ‬ ‫ﺨﻨ‬ ‫ﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺘﺮﻭ‬ ‫ﺯﮔﺸﺖ ﺷﻴﻤ‬ ‫ﻰﻫﺎ‬ ‫‪s.ir‬‬ ‫ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌ‬ ‫ﺖ‪ ،‬ﻣﻌ‬ ‫و‬ ‫باز ش‬ ‫زارش‬ ‫ﺠﺎﺭﺕ‪:‬‬ ‫شماره ‪16‬‬ ‫پیاپی‬ ‫‪32 1334‬‬ ‫صفحه‬ ‫زیر امور‬ ‫ف‬ ‫رجی‬ ‫قی‬ ‫مت‬ ‫صبح ایران‬ ‫‪ 5‬بدهک‬ ‫ار‌بزرگ‬ ‫‌بانکي‌‬ ‫دوره جدید‬ ‫پنج‬ ‫‪ 30‬مردا شنبه‬ ‫‪w.smt‬‬ ‫‪- ww‬‬ ‫‪ws.ir‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ض می‬ ‫ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫جارت‪:‬‬ ‫ستیم‬ ‫دگان‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫نخست‬ ‫جهان‬ ‫تسلی‬ ‫ت عر‬ ‫سال هفتم‬ ‫کنیم‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺑﺮﻋ ﺑﺎﺭﺍ‬ ‫حمایت‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫ﻬﺪ ﺻﻠﻰ‬ ‫خروج‬ ‫کارخا‬ ‫ﻩﺑﺨﺶ ﺧﺮ‬ ‫ﻭ‬ ‫نههای‬ ‫صن‬ ‫ﺝ‬ ‫عت‬ ‫ی از‬ ‫رکود‬ ‫ﺻﻨﻌ ﺍﺯﺭ‬ ‫ﺖﻭﻣﻌ ﻛﻮﺩ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺳ‬ ‫زیر صنع‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺷﻤ‬ ‫ﺎﺭﻩ ‪2‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻈﻢ ﺍ‬ ‫می‬ ‫مسل‬ ‫مانان‬ ‫رسد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31‬‬ ‫را‬ ‫به تما‬ ‫د می‬ ‫‪31‬‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻫﺒﺮ‬ ‫فر صا‬ ‫دق عل‬ ‫یها‬ ‫لسالم‬ ‫نخس‬ ‫تخصصی‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻫﻔ‬ ‫ﺘﻢ ﺩ‬ ‫ﻭﺭﻩ‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪230.310.466‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده امسال‬ ‫آخرش را خواندم‪.‬‬ ‫‌‌‪ -‬چطور بود؟‬ ‫‌‪ -‬برای ش��روع خیلی خوب بود‪ ،‬تهیه این‌همه مطلب‬ ‫برای من عجیب اس��ت‪ .‬یاد رمان زمان از دس��ت رفته‬ ‫پروست افتادم‪ .‬چند بار خیز بر داشته ام بخوانمش ولی‬ ‫نتوانستم‪ .‬شما را مرتب نمی‌شود خواند‪.‬‬ ‫‌‪ -‬خوب است یا بد؟‬ ‫‌‪ -‬خ��وب‪ ،‬زمانه همه را تنبل کرده و تنبلی هم ش��ده‬ ‫فضیلت‪.‬‬ ‫‌‪ -‬توصیه و نقدی ندارید؟‬ ‫‌‪ -‬دارم ولی نمی‌گویم‪.‬‬ ‫‌‪ -‬چرا؟‬ ‫‌‪ -‬چون خودتان باید راه‌تان را پیدا کنید‪ ،‬تازه خودتان‬ ‫بهتر از من می‌دانید‪.‬‬ ‫دوس��ت‌اش می‌رس��د و خدا حافظی می‌کند می‌رود‪،‬‬ ‫ولی کمی جلوتر که می‌رود برمی‌گردد و می‌گوید‪ :‬کمی‬ ‫به فکر توزیع تان باشید‪ ،‬تبلیغ را هم فراموش نکنید‪.‬‬ ‫ﻧﺨ‬ ‫ﺴﺘﻴ‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪91.214.125‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫ﻋﻜ‬ ‫ایران‬ ‫دن‬ ‫و تجا‬ ‫اول‬ ‫شهریور‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1393 5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪143‬‬ ‫آگوست‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﺻﻨﻌ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تین روزنامه‬ ‫نج‬ ‫اتاق‬ ‫تصاد‬ ‫تورم تا پ‪،‬ایااحیا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫امسال به الق‬ ‫ﺻﺒ‬ ‫ﺢ ﺍﻳ‬ ‫زیر‪20‬درص وتعام‬ ‫ﺮﺍﻥ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺭﻭﺣ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬ ‫ﺩ؟!‬ ‫‪2.183.153.790 $‬‬ ‫‪178.640.512‬‬ ‫ـ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫‌‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪144.698.028‬‬ ‫ﻓﺎﻃ‬ ‫عه صا من و‬ ‫درات کیلي‬ ‫من‬ ‫بر طقی‬ ‫کردن‬ ‫از‬ ‫مصرف‬ ‫شنبه‬ ‫‪mtonlin‬‬ ‫‪w.s‬‬ ‫‪- ww‬‬ ‫ری‬ ‫یس جمه‬ ‫ﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎ ‪ww‬‬ ‫وری با ا‬ ‫ﻣﻞ ﺍﻳ‬ ‫اقدام شاره ﺳبه گزا ﻟﺰ‬ ‫رشﻭﻡ‬ ‫ﺪﺭﻭ ﺗﺎ‬ ‫ات اقت‬ ‫ﺮﻣﺎﻳﻪﮔ صنﺣﻤﺎﻳ‬ ‫ﻛﻴﺪ ﻛ‬ ‫دوقﺖبین‬ ‫ﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨ صادی ﺬﺍ‬ ‫ﻭﺍالمللی‬ ‫دول‬ ‫مدی‬ ‫تﺨکم ﻗﻌﻰ ﺍﺯپول‪:‬‬ ‫ﺭﺍﻥ ﺑ‬ ‫ور‬ ‫ﺪﮔﺎﻥ‬ ‫رکل د‬ ‫فتر ص‬ ‫ود س‬ ‫ﺶنﺧظیر‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺼﻮ بود‬ ‫نایع نس‬ ‫ﺷﻮﺭ‬ ‫رمایهگ‬ ‫ﺍﻯ ﺍ‬ ‫اجی و پو‬ ‫ﺻﻰ‬ ‫ﺳﻼ‬ ‫ذاران‬ ‫شاک در گ ﻣﻰ ﻭ‬ ‫صنع‬ ‫ﻛﺎ‬ ‫‪2 16‬‬ ‫تن‬ ‫فت و گوﺭﺷﻨ‬ ‫با‬ ‫دت ا‬ ‫مامجع‬ ‫رییس‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻮﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻣﻼﻙ‬ ‫ﻴﻤﺎ ﺧ‬ ‫ان‬ ‫‪2‬‬ ‫زی و‬ ‫زیرصنع‬ ‫ت‪ ،‬مع‬ ‫‪3‬‬ ‫دکت��ر محمد هاش��می در توضیحات��ی درباره‬ ‫پیش‌نویس قانون س��ازمان نظام رسانه‌ای با بیان‬ ‫اینک��ه بهتر اس��ت پی��ش از آنک��ه وارد این متن‬ ‫بش��ویم‪ ،‬ورود منطقی نس��بت به بحث مورد نظر‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬آنچه مسلم است حوز ‌ه آزادی‬ ‫رسانه‌ای است که باید ابتدا مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫و به موضوع رس��انه در جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫پرداخته ش��ود و س��پس به نقد این سازمان نظام‬ ‫رسانه‌ای بپردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این حقوقدان و استاد دانشگاه‬ ‫که در نشس��ت علمی بررس��ی پیش‌نویس قانون‬ ‫س��ازمان نظام رسانه‌ای حضور داش��ت‪ ،‬در ادامه‬ ‫س��خنانش درخصوص آزادی رس��انه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ابتدا مبادله افکار و اندیشه‌ها باید مورد توجه‬ ‫ق��رار بگیرد که ما می‌توانیم بگوییم مبادله افکار و‬ ‫اندیشه‌ها به نوعی آب حیات جامعه بشری هستند‬ ‫که از طریق گفتار‪ ،‬نوش��تار‪ ،‬تصویر و‪ ...‬بین افراد و‬ ‫گروه‌ها حاکم می‌ش��وند؛ البته این در حالی است‬ ‫که آزادی بیان‪ ،‬فکر و اندیشه در این خصوص ابتدا‬ ‫جنب��ه فردی دارد اما با توج��ه به اجتماعی بودن‬ ‫افراد انس��انی‪ ،‬این مقوله جل��وه اجتماعی به خود‬ ‫می‌گیرد که در این موضوع مورد نظر‪ ،‬به اصطالح‬ ‫آزادی رس��انه‌ای نامیده می‌شود‪ .‬بر این اساس اگر‬ ‫بخواهیم درخصوص مطبوعات صحبت کنیم که‬ ‫جنبه نوش��تاری دارند‪ ،‬ابتدا باید به آزادی بیان و‬ ‫همچنین آزادی مطبوعات اش��اره و توجه کنیم و‬ ‫به جایگاهش بپردازیم‪ .‬بدیهی است که مطبوعات‬ ‫جنبه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و‪ ...‬دارند و در‬ ‫واقع به یک ابزار بس��یار مهم��ی در این مبادله‌ها‬ ‫‪4.248.247.498 $‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺲ‪:‬‬ ‫ﺪﺁﻗﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎﺭ‬ ‫‪e.ir‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻤﻚ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫تومان‬ ‫جذب‬ ‫‪ 3‬میلی ساالنه‬ ‫ا‬ ‫سرمایه رد دالر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫‪22‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺍ ﺤﺮﻳﻢ‬ ‫ﻗﺘﺼ ﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍ ﺁﻳﻨﻪ‬ ‫ﺑﻬﻤ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻨﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴ‬ ‫س‬ ‫‪ 10‬ﺗ‬ ‫ﺑ ﺎ ‪14‬‬ ‫ﻰﺩﻓﺎ ﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﻥﻛ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑ ﺸﻮﺭ‬ ‫ﺮ ﺗﻮﻓ‬ ‫ﺎﻥ ﻧ‬ ‫ربا‬ ‫عامل ای سی‬ ‫می‬ ‫درو‬ ‫‪ 18‬ﻣﺮ‬ ‫‪12‬ﺷ ﺩﺍﺩﻣﺎﻩ‬ ‫‪ 9‬ﺁﮔﻮ ﻮﺍﻝ ‪1393 5‬‬ ‫ﺳﺖ ‪143‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪tnew‬‬ ‫ﺗﻠﺦ‬ ‫ت‪:‬‬ ‫پایان‬ ‫واردات‬ ‫در سال بنزین‬ ‫‪۹۴‬‬ ‫ﻣﺒ‬ ‫خ‬ ‫روش ش ﺎﺭﺯﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻓ ‪4‬‬ ‫یرهاﻗﺎی ﺴ‬ ‫ﺍ ت‬ ‫ﻃﻌﺎﻧﻪ ﺎﺩ ﺩﺭ‬ ‫قلب‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔی!‬ ‫ﭘﻴﮕ ﻨﻌﺖ‬ ‫ﻰﺩ‬ ‫سرما‬ ‫ﻴﺮﻱ ﻣﻰ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭﻟﺖ ﺑ ‪24‬‬ ‫یههای‬ ‫در ی‬ ‫ک شب ی که ﺮﺍﻯ‬ ‫ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻧ ﺍﻓﺰ‬ ‫ﻋ‬ ‫بر‬ ‫ب‬ ‫ﺍﻳ‬ ‫اد‬ ‫ﻀﻮ‬ ‫میر ﻚ ﺻ ﺶ‬ ‫ﻛﻤﻴ‬ ‫‪15‬‬ ‫ف ﻋﻤﻠ‬ ‫ود‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺴﻴﻮﻥ‬ ‫روش ﻜﺮﺩ‬ ‫ﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻛﺸﺎ‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫اموال ﻣﺜﺒ‬ ‫ﻭﺭﺯﻯ ﻣ ‪19‬‬ ‫ﺪﻥ‬ ‫مازاد‬ ‫ﺖﺩ‬ ‫بانﻭﻟ ﺠﻠﺲ‬ ‫ها ﺩﺭ ﮔﻔ‬ ‫کﺖ‬ ‫در بور‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺖﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺫ‬ ‫ﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫س کاال‬ ‫از زی‬ ‫ﺧﻴﺮﻩ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺳ‬ ‫تا ان ‪2/7‬‬ ‫گفتوگ ﺎﺯﻯ‬ ‫‪28‬‬ ‫ميليارد‬ ‫سو‬ ‫وی‬ ‫‪7‬‬ ‫ختن در آت دالري‬ ‫با‬ ‫ریيس‬ ‫به‬ ‫شا‬ ‫سازمان‬ ‫سکانيا‬ ‫دنبال‬ ‫واسطهه‬ ‫حمایت‬ ‫معا‬ ‫ﺷ‬ ‫‪s.ir‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ص‬ ‫فحه قی‬ ‫مت‪1000 :‬‬ ‫ون بر‬ ‫نامهری‬ ‫ﻨﺒﻪ‬ ‫صبح ایران‬ ‫ﺎﺕ ﻋﺎ‬ ‫ﻣﻞ ﺍ‬ ‫ﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫دید ش‬ ‫زیر نف‬ ‫‪tonl‬‬ ‫‪w.sm‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هفتم‬ ‫وزنامه ت‬ ‫خصصی‬ ‫ﺭﻳﻴ‬ ‫ﺲ ﻫﻴ‬ ‫ﻳﻤﻴ‬ ‫ﺪﺭﻭ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧ‬ ‫ﺩﺭ ﮔ‬ ‫ﻔﺖ‬ ‫ﻪ‪6‬ﺗ‬ ‫‪ir‬‬ ‫ﺧ ﻦﻃ‬ ‫‪ line.‬ﻮﺍﻫﻴ ﻼ ﺗﻮ‬ ‫‪ .smton‬ﻢ ﻛﺮﺩ ﻟﻴﺪ‬ ‫ﺭﻳﻴ‬ ‫‪w‬‬ ‫سال ه‬ ‫فتم د‬ ‫وره ج‬ ‫دید ش‬ ‫ماره ‪17‬‬ ‫ﻪﻣ‬ ‫ﺸﺘﺮ‬ ‫ﻙﺁ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫ﻓﻪ‬ ‫ﺑﻨﮕ‬ ‫ﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻮﻳﻰ‬ ‫گ بان‬ ‫ذار کی‬ ‫مر که‬ ‫م‬ ‫دی‬ ‫رعا‬ ‫دمی سپر‬ ‫مل بان‬ ‫ند ده‬ ‫ك‬ ‫توس به ارد‬ ‫خو‬ ‫ﻱ ﺑﺎﻧ‬ ‫ﻚﻫﺎ‪،‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ine.i‬‬ ‫ﺻﺒﺢ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫سال‬ ‫ﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴ‬ ‫ی‬ ‫تي‬ ‫ایران کهزا‬ ‫درو‬ ‫‪1000‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼ‬ ‫ﺼﻰ‬ ‫نخ‬ ‫ستین ر‬ ‫دوره ج‬ ‫ﻳﺮﺍﻥ‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫با اطالع‌اید؟‬ ‫ شما از انتشار روزنامه‬‫ بله من یک روزنامه باز حرفه‌ای‌ام‪.‬‬‫ حرفه‌ای؟!‬‫ بل��ه‪ ،‬اصال یک‌بار هم س��راغ اینترن��ت نرفته‌ام‪ .‬جز‬‫روزنامه و کتاب خواندن کاری ندارم‪ ،‬نه زن و نه بچه‌ای‪،‬‬ ‫ب��ر اثر تصادفی از کار افتاده ش��دم‪ ،‬ثروت خوبی به من‬ ‫رسید‪ ،‬مشکلی ندارم‪ ،‬مگر به‌خاطر دیدن دوستی اینجا‬ ‫ایستاده‌ام‪ ،‬هیچ‌وقت سوار اتوبوس نمی‌شوم‪ ،‬چون فشار‬ ‫جمعیت بیچاره‌ام می‌کند‪.‬‬ ‫– خوب برویم سر اصل سوال‪.‬‬ ‫ روزنامه فروش محله‌م��ان می‌داند هر روز در بیاید‬‫من مشتری‌اش هستم‪ ،‬خانه‌ام در همین حوالی چهارراه‬ ‫ولی‌عصر اس��ت‪ ،‬به همین دلیل روزنامه‌ای از چش��مم‬ ‫را هم دیدم‪ ،‬البته از ش��ماره هفتم‬ ‫نمی‌افتد‪.‬‬ ‫ب��ه بعد‪ ،‬خیلی پر و پیمان اس��ت‪ ،‬دمت‌ت��ان گرم‪32 ،‬‬ ‫صفحه خواندن خیلی خوب اس��ت‪ .‬م��ن از خط اول تا‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻥﺩ‬ ‫ﻖﺍﻟ‬ ‫ﺰﺣ‬ ‫ﻤﻪ ﺍ‬ ‫ﻮﺷﺒ‬ ‫گام‬ ‫در های‬ ‫ص مثب‬ ‫نع ت‬ ‫معا‬ ‫ون و‬ ‫ت و دول‬ ‫زیر و ریی دکترمه معد ت‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫هیات دی ک‬ ‫معا‬ ‫رح‬ ‫ب‬ ‫مدیر م زرگم‬ ‫هر‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻦ ﺭﻭ‬ ‫ﻭﺭﻩ ﺟ‬ ‫ﺪﻳﺪ‬ ‫ﺷﻤ‬ ‫»ﺍ‬ ‫ﺎﺭﻩ ‪6‬‬ ‫ﻋﺘﺪﺍ‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ﻝ ﺭ‬ ‫ﻭﺣﺎﻧ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻰﮔ ﻰ«‬ ‫ﺮﻓﺖ‬ ‫«‬ ‫ﺍﺯ ﻭ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺸﻮﻕ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﺮﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌ‬ ‫ﺪﻥ‬ ‫ﻣﻐﻔﻮ ﻳﻪﮔﺬ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻝ ﻣﺎﻧ ﺍﺭﻯ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫ‬ ‫ﺪﻩ‬ ‫ﺎﻱ ﻣ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺴﻜﻮ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﻧﻲ ﻭ‬ ‫ن‬ ‫یش‬ ‫ود‬ ‫ﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﻮﺟﻬﻰ‬ ‫والی‬ ‫ک‬ ‫شو‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ید‬ ‫صنع‬ ‫ﻓﺮﺳ‬ ‫ﻮﺩﻩ‬ ‫ﺳﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺩ‬ ‫ﺭﻳﺎﻓ‬ ‫ﺖﺣ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬ﻫ‬ ‫ﺰﺍﺭﻓ‬ ‫ﻘﺮ‬ ‫ﻩﭼ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮﺍ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼ ﺑﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺛﻤﻴﻦ ﺎﺩﻯ ﺑ ﻓﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﺮﺍﻯ ﺻﺖ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺷﻨﺎﺱ‬ ‫ﺣﻘﻮ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪24‬‬ ‫همین دومی باشد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ من فکر می‌کنم ﺑﻪ‬‫ﺧﻮﺍ‬ ‫ﺏ ﺭﻓ‬ ‫‌‪ -‬چرا؟‬ ‫ﺖ‪9‬‬ ‫ چون مردم اگر پول نداش��تند این‌همه رس��توران‪،‬‬‫فس��ت‌فود گرم و سرد بازارشان رونق نداشت‪ .‬به راحتی‬ ‫می‌روند ‪ 4‬تا س��اندویج می‌خورن��د و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫می‌دهند و برمی‌گردند‪.‬‬ ‫ فکر نمی‌کنید غذا مهم‌تر از عطر باشد؟‬‫ فکر می‌کنم‪ .‬ولی برازنده و خوش بو بودن هم خوب‬‫است‬ ‫ از روزنامه ما چه انتظاری دارید؟‬‫ چون نمی‌شناسم انتظاری هم ندارم‪ .‬ولی مشکالت‬‫مردم را بنویس��ید‪ .‬بنویسید اگر کاس��بی رونق نداشته‬ ‫باشد زندگی همه لنگ می‌زند‪.‬‬ ‫در کنار ایس��تگاه اتوبوس سراغ عاقل مردی می‌رویم‬ ‫که منتظر اتوبوس بود‪ ،‬از او می‌پرسیم از انتشار روزنامه‬ ‫خبر دارد و همین پرس��یدن و نگاه دقیق‌اش‬ ‫خبرم��ان کرد که یک س��وال و ج��واب خوب در پیش‬ ‫ماره ‪18‬‬ ‫پیاپی‬ ‫ﺎﺯﺍﻥ ﺍ‬ ‫ﻭﺯ‬ ‫ﺍﻧﻪ‬ ‫‪31‬‬ ‫ﺍﻧﻰ‬ ‫ﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫به‬ ‫ضان‬ ‫خد‬ ‫ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻔﺎ‬ ‫ﻭﺗﻲ‬ ‫ﺑﺮﺭ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺖﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧ‬ ‫ﻧﺎﻣ‬ ‫ﻗﻪ‬ ‫ﻛﻨ‬ ‫ﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﺪ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺍﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮ‬ ‫ﻭ ﻧﻘ ﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍ‬ ‫ﻋ ﺸﻪ ﺳﻨ‬ ‫ﻣﻠ ﻠﻤﻰ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺎﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﻻﺩ‬ ‫ﺍﺳ ﺰﻭﻣﺎ‬ ‫ﻓﻨﺎ ﻋﻠﻤ ﺳﺘ‬ ‫ﺖ‪.‬ﺍﺯ ﺕ ﺗﻮ ﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻰ ﻛﺸ ﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻤ ﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳ ﻮﺭ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳ ﭘﻴ ﻠﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﻌﻪ ﻭﺟ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﺳﻴﺎ ﻊ ﺍﻳ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻰ ﻭ ﺗﻮ ﺻﻨﺎﻳ ﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧ ﭼﺸ‬ ‫ﻢﺍﻧ‬ ‫ﺮﺍ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﻥ )ﺍﻳ ﺩﺭ ﺳ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻌﻪ ﺍ ﭘﻴﺸ ﻤﻨﺪﻯ ﺪﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻭﻛ ﻫﺎﻯ ﻯ ﻧﻈ ﺪﺭﻭ( ﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻛ ﺎﺭﻫﺎ ﺻﻨﺎﻳ ﺎﻡﻣﻨﺪ ﻣﻰﺗ ﮔﺴ ﻣﻪﻫﺎ ﻯ ﻛ ﺍﺯ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯ ﺴﺐ ﻭ ﺷﻴ ﻊ ﭘﻴ ﺣﻤﺎﻳ ﻮﺍﻥ ﺘﺮﺵ ﻭ ﻯ ﺗﻮ ﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮﻳ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻮﻩﻫﺎ ﺸﺮﻓ ﺖ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻣ ﻧﻮﺳ ﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍ ﺍﻳﺪﻩ ﻒ ﻓﻌﺎ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﻯ ﺟﺎﺭ ﺘﻪ )ﺍ ﺍﻳ?
‫خبر‬ ‫هدررفت آب در ایران؛‬ ‫از هر ‪ 100‬لیتر ‪ 35‬لیتر‬ ‫ایرنا‪ -‬یک کارش��ناس مناب��ع آب گفت‪ 9 :‬هزار‬ ‫کیلومتر خط انشعاب آبرسانی در تهران وجود دارد‬ ‫که ‪3000‬کیلومتر آن فرسوده است و از این میزان‬ ‫از هر ‪100‬لیتر آب ‪ 30‬تا ‪ 35‬لیتر هدر می‌رود‪.‬‬ ‫تورج فتحی اظهار کرد‪ :‬ایران کش��وری است که‬ ‫در منطقه خش��ک و نیمه‌خشک قرار دارد و بعد از‬ ‫آخری��ن دوران یخبندان تاکنون همواره در معرض‬ ‫خشکسالی و قحطی آب قرار داشته است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه باید مش��کل کم‌آبی به صورت‬ ‫ریش��ه‌ای و اساسی برطرف شود‪ ،‬افزود‪ :‬ابتدا وزارت‬ ‫نیرو باید در یک برنامه زمان‌بندی ش��ده مش��کل‬ ‫خطوط فرس��وده آبرسانی و هدررفت آب را برطرف‬ ‫و در گام بعدی آب ش��رب را از آب غیرشرب (خام)‬ ‫جدا کند‪ .‬این کارش��ناس مناب��ع آب ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کشوری مانند ژاپن که مشکل منابع آبی و بارندگی‬ ‫ندارد آبی که برای ش��رب اس��تفاده می‌شود از آب‬ ‫غیرش��رب که برای مصارف دیگر مانند شست‌وشو‬ ‫استفاده می‌ش��ود‪ ،‬تکفیک شده است؛ در حالی که‬ ‫در کش��ور ما همان آبی که برای ش��رب اس��تفاده‬ ‫می‌شود کاربرد بهداشتی هم دارد‪ ،‬از این‌رو مصرف‬ ‫آب بس��یار باال م��ی‌رود‪ .‬فتحی تاکید ک��رد‪ :‬قطعا‬ ‫اطالع‌رس��انی و آموزش هم تاثیر زیادی در کاهش‬ ‫مصرف آب نخواهد داش��ت‪ ،‬زیرا وقتی آب شرب و‬ ‫خام از یک مخزن استفاده شود خود به خود مصرف‬ ‫باال می‌رود‪ .‬این کارشناس منابع آب افزود‪ :‬بنابراین‬ ‫دولت باید جداس��ازی آب ش��رب و غیرشرب را در‬ ‫برنام��ه فوری کاری خود قرار ده��د‪ .‬او گفت‪ :‬ایران‬ ‫ب��ا این وضعیت کم‌آبی و خشکس��الی باید قانون یا‬ ‫آیین‌نامه‌ای ویژه برای موضوع خشکس��الی داشته‬ ‫باش��د یا اینکه نهادی متولی مس��تقیم خشکسالی‬ ‫باشد‪ ،‬در حالی که این‌طور نیست؛ سال‌هاست که با‬ ‫مشکل کم‌آبی و خشکسالی مواجه هستیم و اکنون‬ ‫نیز در ش��رایط تنش‌آبی قرار داریم‪ .‬این کارشناس‬ ‫منابع آب ادامه داد‪ :‬البته برخی استان‌ها مانند فارس‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬بوش��هر و مناطق جنوبی کرمان از تنش‬ ‫آبی خارج ش��ده و به مرحله بحران آبی رسیده‌اند‪.‬‬ ‫فتح��ی تاکید ک��رد‪ :‬یک��ی از اصلی‌تری��ن راه‌های‬ ‫هدررفت آب در کش��ور بخش کشاورزی است‪ ،‬زیرا‬ ‫آبی��اری همچنان به روش س��نتی انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نگاه مدی��ران باید تغییر کن��د و به جای‬ ‫سدسازی‌های مداوم بهتر است شبکه‌های فرسوده‬ ‫را بازس��ازی یا روش صنعتی آبی��اری را جایگزین‬ ‫روش سنتی در بخش کشاورزی کنند‪.‬‬ ‫منابعطبیعیزمینبرلبهپرتگاه‬ ‫ایس�نا‪ :‬ماتیس واکرناگل مدیر «ش��بکه اثرات‬ ‫جهان��ی اکولوژیک��ی» می‌گوید‪ :‬به پایان رس��یدن‬ ‫مناب��ع طبیعی جه��ان یک چالش قاب��ل توجه در‬ ‫قرن ‪ 21‬اس��ت‪ .‬این مسئله یک مشکل اقتصادی و‬ ‫اکولوژیک است‪ .‬در این بین کشورهای کم درآمدی‬ ‫ک��ه با پایان منابع طبیعی روبه‌رو هس��تند بیش از‬ ‫سایرین آسیب‌پذیرند‪ .‬برای پاسخگویی و متعادل‬ ‫ک��ردن این میزان مصرف به بیش از ‪1/5‬کره زمین‬ ‫دیگر نیاز اس��ت‪ .‬ای��ن افراط در اس��تفاده از منابع‬ ‫طبیع��ی زمین در نوع خود پدیده جدیدی اس��ت‪،‬‬ ‫چرا که در س��ال ‪ 1961‬میالدی بش��ر حدود سه‬ ‫چهارم منابع تجدیدپذی��ر زمین را مصرف می‌کرد‬ ‫ام��ا تا دهه ‪ 70‬میالدی رش��د صنای��ع اقتصادی و‬ ‫جمعیت باعث ش��د تا انس��ان ش��روع به استفاده‬ ‫بیش از حد منابع طبیعی به میزان فراتر از توانایی‬ ‫زمین در جایگزین��ی آن کند‪ .‬بنابر آمار‪ 86 ،‬درصد‬ ‫از جمعی��ت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که‬ ‫امکان تجدید دوباره منابع طبیعی آنها وجود ندارد‪.‬‬ ‫در بین کش��ورهای متخلف‪ ،‬امارات متحده عربی و‬ ‫ژاپن پیشگام هستند‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 29‬سد زیر سطحی‬ ‫در مناطق مختلف کشور‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و آبخیزداری کش��ور گفت‪ 29 :‬س��د زیر س��طحی‬ ‫برای تامین آب در مناطق مختلف کشور ایجاد شد‪.‬‬ ‫پروی��ز گرشاس��بی افزود‪ :‬این س��دها ب��ه ویژه در‬ ‫اس��تان‌هایی نظیر س��منان و مناطق حاشیه کویر‬ ‫تاثیر باالی��ی در مهار جریانات زیر س��طحی دارد‪.‬‬ ‫او تبخیر نش��دن آب‌ها در این س��دها و هزینه کم‬ ‫اج��رای آن را از آث��ار مثبت و ویژگی این س��دها‬ ‫برش��مرد و گفت‪ 340 :‬پروژه از این نوع در کشور‬ ‫استعداد یابی ش��ده تا ساالنه بین ‪ 17‬تا ‪ 18‬پروژه‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬این مقام مس��ئول آبدهی این سدها را‬ ‫به طور میانگین ‪ 10‬لیتر در ثانیه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫با اج��رای پروژه‌ه��ای پایلوت و کس��ب نتایج آن‪،‬‬ ‫توسعه این‌گونه س��دها در برنامه این معاونت قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬گرشاس��بی اعتبارات امسال معاونت‬ ‫آبخیزداری سازمان جنگل‌ها را ‪ 2000‬میلیارد ریال‬ ‫بیان کرد و اظهار کرد‪ :‬از این رقم یک هزار و ‪200‬‬ ‫میلیارد ریال ملی و بقیه اس��تانی اس��ت‪ .‬او اجرای‬ ‫‪ 600‬ت��ا ‪ 700‬هزار هکتار عملی��ات آبخیزداری را‬ ‫از برنامه‌های این سازمان برشمرد و افزود‪ :‬افزایش‬ ‫هزینه‌ها امس��ال در اجرای ای��ن طرح‌ها تاثیرگذار‬ ‫بوده و مقدار آن را کاهش داده است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سیاه پوشان در کنار زاینده‌‌رود‬ ‫خسارت‪ 45‬هزارمیلیاردیاصفهانازخشکسالی‬ ‫نرگ�س صاب�ری‪ :‬ای��ران روی م��دار خشکس��الی‬ ‫زمین واقع شده اس��ت‪ ،‬به طوری که در کشور شاهد‬ ‫خشکس��الی مداوم هس��تیم‪ .‬به همین دلیل خطوط‬ ‫انتقال آب و بیش از ‪100‬تونل در کش��ور احداث شده‬ ‫تا بتوان مش��کالت کم‌آبی را حل ک��رد اما این روزها‬ ‫ب��ه جز خبر‌های مربوط به بحران آب تهران‪ ،‬خش��ک‬ ‫ش��دن س��دهای الر و لتیان و تمام شدن ذخیره آب‬ ‫اس��تان تهران تا آخر تابس��تان که جزو خبرهای داغ‬ ‫رسانه‌هاس��ت‪ ،‬خبرهایی حاکی از وجود بحران آب در‬ ‫دیگر استان‌های کشور هم به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬یکی از استان‌های پرجمعیت کشور‬ ‫ه��م این روزها به صورت جدی دچار مش��کل کم‌آبی‬ ‫است‪ .‬هر چند خش��کی آب زاینده‌رود از اوایل اسفند‬ ‫سال قبل شروع شد و مردم استان یزد را دچار کم‌آبی‬ ‫کرد و همچنین باعث خشک شدن باغ‌ها و زمین‌های‬ ‫زراعی ش��د اما ای��ن روزها بح��ران آب و ترس مردم‬ ‫جدی‌تر است؛ تا حدی که این ترس به برخی شایعات‬ ‫هم دامن زده اس��ت‪ .‬آن طور که برآورد‌های سال ‪91‬‬ ‫نشان می‌دهد خشکسالی در اصفهان ‪ ۴۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال خس��ارت به این استان وارد کرده است‪ .‬با توجه‬ ‫به تشدید این خشکسالی در ‪2‬سال اخیر می‌توان این‬ ‫رقم را حتی بیش��تر هم کرد و از زیان ‪ 50‬یا ‪ 60‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی خشکسالی در نصف جهان سخن گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ بحران آب اصفهان‬ ‫بخش��ی از آب م��ورد نیاز اس��تان اصفهان از س��د‬ ‫زاینده‌رود واقع در ‪ 110‬کیلومتری غرب اصفهان تامین‬ ‫می‌شود که حجم مفید آن ‪ 1090‬میلیون مترمکعب‬ ‫اس��ت‪ .‬آمارها نش��ان می‌ده��د که هم‌اکن��ون حدود‬ ‫‪ 100‬میلیون مترمکعب آب در این سد باقی مانده که‬ ‫بخشی از آن شامل رسوبات است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که فروردین امسال هشدار داده شده بود ‪23‬درصد از‬ ‫آب س��د بیشتر باقی نمانده اس��ت‪ .‬این آمار باال خود‬ ‫روش��نگر بحران وس��یع آب در این استان است‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت که س��دهای حنا و گلپایگان که بعد از‬ ‫سد زاینده‌رود از اهمیت ویژه‌ای بر‌خوردارند هم دارای‬ ‫وضعیت مطلوبی نیستند‪.‬‬ ‫نمایندگان م��ردم اصفهان در مجل��س کم و بیش‬ ‫پیگیر مس��ئله کم‌آبی هستند‪ .‬نماینده مردم نایین در‬ ‫س��خنانش در مجلس‪ ،‬مهم‌ترین بح��ران حال حاضر‬ ‫اصفهان را بحث آب دانس��ته و خواس��تار بررسی آن‬ ‫توس��ط معاون اول رییس‌جمه��ور و وزرای همراهش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینک��ه اقدام موثری ب��رای حل این‬ ‫موضوع ص��ورت نپذیرفته اس��ت‪ ،‬بی��ان می‌کند‪ :‬در‬ ‫برخی موارد وزرای دولت اقدامات نسنجیده‌ای درباره‬ ‫آب اصفه��ان انجام داده‌اند‪ .‬دغدغ��ه همه نمایندگان‬ ‫و مس��ئوالن اس��تان تامین آب ش��رب ‪5‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت استان اصفهان اس��ت‪ .‬به علت بی‌تدبیری و‬ ‫سوءمدیریت‪ ،‬بستر رودخانه به طور کامل خشک شده‬ ‫که امید داریم این مشکل به نتیجه مطلوبی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ در دل بحران آب‬ ‫در کش��ور م��ا یک��ی از مهم‌تری��ن چالش‌ه��ای‬ ‫محیط‌زیس��تی آب است‪ .‬کارشناس��ان محیط‌زیست‬ ‫معتقدند ما در آس��تانه بحران آب نیس��تیم بلکه در‬ ‫دل بحرانیم‪.‬سیدعلی ساجد علت گرفتاری در چنین‬ ‫بحرانی را مصرف بی‌رویه آب توس��ط مردم‪ ،‬داش��تن‬ ‫الگوهای نادرست مصرف خانگی و کشاورزی و ایجاد‬ ‫الگوهای اشتباه کشاورزی توسط دولت پیشین برای‬ ‫باال بردن آمار می‌داند و می‌گوید‪ :‬مثال در اطراف دریاچه‬ ‫ارومیه نباید مزرعه چغندر قند و باغ س��یب ـ به علت‬ ‫شد که این امر‬ ‫مصرف باالی آب ـ ایجاد می‌ش��د‪ ،‬اما ‌‌‬ ‫باعث کاهش سطح آب زیرزمینی شده است‪ .‬صنعت‬ ‫برق ذوب‌آهن و فوالد که از آب بسیار استفاده می‌کنند‬ ‫به جای اینکه از سیس��تم تصفیه فاضالب اس��تفاده‬ ‫کنند از آب تصفیه شده استفاده می‌کنند‪ .‬خشکسالی‬ ‫هم مزید بر علت شده تا به این بحران دامن زده شود‪.‬‬ ‫او ب��ا ذکر اینک��ه ایران هم‌اکنون در مرحله بس��یار‬ ‫لب‌های خشکیده ایران‬ ‫کاوه مدنی‬ ‫استاد و محقق مرکز سیاست محیط‌زیستی‬ ‫دانشگاه سلطنتی لندن‬ ‫تابن�اک‌‪ :‬به‌تازگ��ی مقاله‌ای ب��ا عنوان‬ ‫«مدیری��ت آب در ای��ران؛ دالی��ل بحران‬ ‫فزاین��ده چیس��ت؟» به قلم دکت��ر کاوه‬ ‫مدن��ی‪ ،‬اس��تاد و محقق مرکز سیاس��ت‬ ‫محیط‌زیس��تی دانشگاه س��لطنتی لندن‬ ‫در ویژه‌نام��ه مرب��وط به امنی��ت آب در‬ ‫خاورمیانه در نشریه پژوهشی «مطالعات‬ ‫و عل��وم محیط‌زیس��ت» منتش��ر ش��ده‬ ‫اس��ت که به تحلیل بح��ران آب در ایران‬ ‫می‌پردازد‪ .‬نویس��نده در این مقاله ضمن‬ ‫اشاره به سابقه غیرقابل انکار تاریخی ایران‬ ‫در پیش��رو‌بودن در مدیریت پایدار منابع‬ ‫آب‪ ،‬وضعی��ت کنونی را بس��یار بحرانی با‬ ‫ابعادی وسیع و عمیق دانسته و به بررسی‬ ‫ریشه‌های ایجاد آن و راهکارهای خروج از‬ ‫آن پرداخته اس��ت‪ .‬در ادامه خالصه‌ای از‬ ‫تحلیل کارشناسی وی آورده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زوایا و نشانه‌های بحران‬ ‫چالش‌ه��ای نوی��ن آب و مدیریت آن از‬ ‫جمله خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها‪،‬‬ ‫کاهش منابع آب زیرزمینی‪ ،‬فروکش‌کردن‬ ‫زمین‪ ،‬آلودگ��ی آب‪ ،‬جیره‌بندی و اختالل‬ ‫منابع آب‪ ،‬مهاجرت اجباری‪ ،‬خسارت‌های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬توفان‌ه��ای ش��ن و نم��ک و‬ ‫آسیب‌های زیست‌بومی‌‪،‬امروزه گریبان‌گیر‬ ‫مردمانی ش��ده اس��ت ک��ه روزگاری خود‬ ‫به‌عنوان پیش��گام در مدیریت پایدار منابع‬ ‫آب شناخته می‌شدند‪ .‬ایرانیان باستان در‬ ‫طول هزاران‌س��ال روش‌ه��ای نوآورانه‌ای‬ ‫را ب��رای مدیری��ت آب ب��ه کار بس��تند تا‬ ‫اراده آهنین‌ش��ان را برای بقا و ش��کوفایی‬ ‫در ناحی�� ‌ها‌ی خش��ک از کره‌زمی��ن به رخ‬ ‫جهانیان بکش��ند‪ .‬ناحیه‌ای چنان خشک‬ ‫که دسترس��ی ب��ه مناب��ع آب در آن تنها‬ ‫در فصولی خ��اص ممکن بود‪ .‬اما تغییرات‬ ‫س��ریع اجتماع��ی ـ اقتص��ادی در روزگار‬ ‫معاصر‪ ،‬ایران س��رفرازمان را با بحران‌های‬ ‫ج��دی در زمینه آب روبه‌رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ایران کش��وری اس��ت نیمه‌خش��ک که از‬ ‫نظر مساحت دومین‌کشور در خاورمیانه و‬ ‫هجدهمین‌کشور در جهان است‪ .‬متوسط‬ ‫می��زان بارندگ��ی در آن ‪۲۵۰‬میلیمتر در‬ ‫خطرناکی از بحران است‌‪ ،‬توضیح می‌دهد‪ :‬زمین‌های‬ ‫بس��یاری در فارس و کرمان نشست‌های خیلی بدی‬ ‫کرده‌ان��د و آب‌ه��ای زیرزمین��ی پایین رفته اس��ت‪.‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان به آب‌های فس��یلی ـ یعنی‬ ‫آب‌ه��ای خیل��ی قدیم��ی در زیرزمین ـ رس��یده‌اند‪.‬‬ ‫تاالب‌های بسیاری از اس��تان‌ها خشک شده‌اند‪ .‬ما با‬ ‫بحران خطرناکی رو‌به‌رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ باید فرهنگ‌سازی شود‬ ‫ای��ن کارش��ناس محیط‌زیس��ت به هزینه‌ب��ر بودن‬ ‫تامین آب در صورت تمام ش��دن ذخیره آب کش��ور‬ ‫اش��اره می‌کند و می‌گوید‪ :‬از راه‌های تامین دوباره آب‬ ‫می‌توان بازیافت فاضالب‪ ،‬شیرین‌سازی دریاها‪ ،‬خرید‬ ‫آب و بارور کردن ابرها را نام برد که این موارد هزینه‬ ‫بس��یار سر‌س��ام‌آوری به همراه دارند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازی و درس��ت مصرف کردن بس��یار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬منظور از فرهنگ‌س��ازی‪ ،‬اطالع‌رسانی بیشتر‬ ‫در م��ورد مصرف آب‪ ،‬بح��ران وحش��تناک پیش‌رو‪،‬‬ ‫هزینه سرس��ام‌آور تامین آب و مصرف درست آب در‬ ‫بخش‌های خانگی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی است‪ .‬اینکه به‬ ‫مردم یادآور شویم آب چه از بعد دینی و چه از بعد ملی‬ ‫دارای ارزش و حرمت بسیار است یعنی فرهنگ‌سازی‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬گویا خطر کمبود آب در اس��تان اصفهان به‬ ‫خط قرمز رسیده است و اطالع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‬ ‫یکی از موثرترین راه‌های باقیمانده برای جبران است‪.‬‬ ‫رس��انه‌های مجازی و روزنامه‌ها گام بزرگی در این راه‬ ‫برداشته‌اند‪.‬‬ ‫س��ال‪ ،‬چیزی کمتر از یک‌س��وم متوسط‬ ‫جهان��ی بارندگی اس��ت‪ .‬توزی��ع بارندگی‬ ‫در قسمت‌های مختلف کش��ور به‌گونه‌ای‬ ‫است که بیشتر مناطق ایران چیزی کمتر‬ ‫از ‪100‬میلیمت��ر در س��ال ب��اران دارند و‬ ‫‪۷۵‬درصد بارش س��االنه فقط در ‪۲۵‬درصد‬ ‫مناطق کش��ور رخ می‌ده��د‪ .‬اضافه بر این‬ ‫توزیع ناهمگون‪۷۵ ،‬درص��د کل بارش در‬ ‫ایران فصلی است‪ .‬همین تغییرات‪ ،‬ایران را‬ ‫هرچه بیشتر به س��مت ساختن سد برای‬ ‫ل مختلف س��وق‬ ‫ش در فصو ‌‬ ‫مدیری��ت بار ‌‬ ‫داده اس��ت‪ .‬با تمام این تدابیر‪ ،‬ساالنه فقط‬ ‫‪1700‬مترمکعب آب تجدیدپذیر برای هر‬ ‫ایرانی وجود دارد که بسیار کمتر از متوسط‬ ‫جهانی ‪7000‬مترمکعب و فقط کمی باالتر‬ ‫از متوس��ط خاورمیانه و شمال‌آفریقا یعنی‬ ‫‪1300‬مترمکعب اس��ت‪ .‬جداکردن مفهوم‬ ‫محیط‌زیست از مفهوم «توسعه» و پیشبرد‬ ‫همه‌جانبه برنامه‌های توس��عه نس��نجیده‬ ‫در مناطق مختلف‪ ،‬مش��کالت ناخواست ‌ه و‬ ‫فکرنش��ده‌ای در زمینه آب ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫مش��کالتی که هزینه‌هایشان در درازمدت‬ ‫بسیار بیشتر از منافع کوتاه‌مدت برنامه‌هایی‬ ‫است که باعث بروز این مشکالت شده‌‌اند‪.‬‬ ‫ایران در حال حاضر بحرانی جدی در زمینه‬ ‫آب را از سر می‌گذراند‪ .‬نباید اجازه دهیم که‬ ‫خطر مواجه ش��دن با بحران آب‪ ،‬چند س��الی است‬ ‫که مورد توجه کارشناسان محیط‌زیست قرار گرفته و‬ ‫آن را به مردم گوشزد می‌کنند‪ ،‬اما اینکه مردم چقدر‬ ‫در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند جای بس��ی تامل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با وجود قرار گرفتن استان‌های کشور در دل بحران‬ ‫آب هنوز توصیه‌های اولیه کارشناس��ان پابرجاس��ت‪.‬‬ ‫به طور مثال آنها هنوز از مردم می‌خواهند ماشین‌های‬ ‫خود را با آب تصفیه شده نشویند اما این کافی نیست‪.‬‬ ‫ای��ن روز‌ها مردم اصفهان خ��ود گام‌های بزرگی برای‬ ‫اطالع‌رس��انی برداش��ته‌اند؛ رس��انه‌های مجازی پر از‬ ‫خبره��ای مربوط به کمبود آب اس��ت؛ مردم با لباس‬ ‫س��یاه در کنار زاینده‌رود جمع می‌ش��وند و مرگش را‬ ‫به عزا می‌نشینند و به این صورت درباره وضعیت آب‬ ‫اس��تان اطالع‌رس��انی می‌کنند‪ .‬همه اینها خود نشان‬ ‫درک مردم از اهمیت موضوع اس��ت که می‌خواهند با‬ ‫اطالع‌رسانی باری از دوش این بحران بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تعامل دولت و مردم‬ ‫کمب��ود آب‪ ،‬ن��ه در اصفه��ان بلک��ه در کل ای��ران‬ ‫خطری جدی اس��ت و مس��ئوالن اگر چاره‌اندیش��ی‬ ‫موث��ری در‌این‌ب��اره نکنند مردم با مش��کالت جدی‬ ‫رو‌به‌رو می‌ش��وند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه نه تنها از‬ ‫سوی مس��ئوالن اقدامات موثری مشاهده نشده بلکه‬ ‫با س��وءمدیریت چالش‌ه��ای دیگری ب��ه این بحران‬ ‫اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مردم شهرستان اصفهان‬ ‫با اش��اره به مشکل بهداشت آب شرب و مسئله نشت‬ ‫می‌گوید‪ :‬چند روز مردم از ترس‬ ‫گازوئیل به‬ ‫بیمار ش��دن از آب معدنی اس��تفاده می‌کردند؛ هیچ‬ ‫اطالع‌رس��انی درست و رسمی هم در این باره صورت‬ ‫نگرفته بود و مشخص نبود نشت گازوئیل شایعه است‬ ‫ی��ا حقیقت دارد‪ .‬مردم س��عی می‌کردند به هم اطالع‬ ‫دهند که از آب ش��هری اس��تفاده نکنند تا از تبعات‬ ‫احتمالی جلوگیری شود‪ .‬همه ما به این نکته آگاهیم‬ ‫که اطالع‌رس��انی صادق و درست‪ ،‬نخستین گام برای‬ ‫حل بحران است‪ .‬یکی از فوری‌ترین کارهایی که برای‬ ‫مه��ار بح��ران آب باید انجام ش��ود کاهش مصرف به‬ ‫یک‌ششم میزان کنونی و توقف بهره‌برداری از آب‌های‬ ‫زیرزمینی اس��ت‪ .‬الزم است دولت به صورت صریح و‬ ‫شفاف این مسائل را برای مردم بازگو کند و برای حل‬ ‫آن از آنه��ا کمک بخواهد تا این مهم با تعامل مردم و‬ ‫مسئوالن به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫برتری سیستم مدیریت آب در ایران نسبت‬ ‫به سایر کش��ورهای منطقه‪ ،‬کوچک‌ترین‬ ‫شکی نسبت به وسعت و جدیت این بحران‬ ‫در ما ایجاد کند‪ .‬با این باور که کمبود آب‬ ‫یک پدیده مقطعی است‪ ،‬بحران کنونی را‬ ‫به گردن تغییرات اقلیمی‪ ،‬خشکسالی‌های‬ ‫متعدد و تحریم‌های بین‌المللی نیاندازیم‪.‬‬ ‫مش��کالت ج��دی آب در ایران ناش��ی از‬ ‫اج��رای برنامه‌ه��ای نامتناس��ب در طول‬ ‫چندین‌دهه و مدیریت نسنجیده است‪ .‬به‬ ‫جای پرداختن به ریشه اصلی مشکالت‪ ،‬به‬ ‫حل‌وفصل پیامد‌هایی پرداخته می‌شود که‬ ‫فقط معلول هستند‪ ،‬نه علت‪ .‬دریاچه ارومیه‬ ‫که در غرب کش��ور قرار دارد و بزرگ‌ترین‬ ‫دریاچه در خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫دریاچه‌ه��ای نمکی در دنیا اس��ت‪ ،‬امروزه‬ ‫اکثر وس��عت خود را ازدست‌داده و در حال‬ ‫خشک‌شدن و نابودی کامل است‪ .‬دالیل این‬ ‫کوچک‌شدن را می‌توان در خشکسالی‌های‬ ‫متعدد‪ ،‬برداش��ت‌های بی‌حدوم��رز آب در‬ ‫باالدست دریاچه‪ ،‬تغییر مسیر آب به‌منظور‬ ‫استفاده‌های کشاورزی و آبیاری و باالخره‬ ‫ذخیره‌سازی آب جست‌وجو کرد‪ .‬در شرق‬ ‫کشور‪ ،‬دریاچه هامون در حال ناپدید شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬اختالف‌های مرزی بی‌پایان میان‬ ‫افغانس��تان و ایران بر سر رودخانه هیرمند‬ ‫و سوءمدیریت آب در حوزه‌ای که در طرف‬ ‫ایران اس��ت از جمله دالی��ل مرگ هامون‬ ‫هستند‪ .‬بعضی ساکنان روستاهای کوچک‬ ‫منطقه از کمبود آب و رواج توفان‌های گرد‬ ‫و غبار به‌تنگ‌آمده‌اند و مهاجرت می‌کنند‪.‬‬ ‫زاینده‌رود که پایه و اساس رشد و شکوفایی‬ ‫قس��مت‌های مرک��زی ایران اس��ت دچار‬ ‫خشکسالی فصلی ش��ده است که اثرهای‬ ‫جبران‌ناپذی��ری ب��ر کش��اورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و شهرنش��ینی منطق��ه برجا می‌گ��ذارد‪.‬‬ ‫تالش‌ه��ای بی��ش‌از ان��دازه ب��رای تغییر‬ ‫مس��یر آب و حف��ظ زاین��ده‌رود‪ ،‬موثر که‬ ‫نبوده‌اند هیچ‪ ،‬باعث افزایش تقاضا و وقوع‬ ‫کم‌آبی‌های بیشتر در منطقه شده‌اند‪ .‬هیچ‬ ‫امیدی به زنده‌شدن دوباره تاالب گاوخونی‬ ‫و زیست‌بوم غنی اطراف آن نیست‪ .‬تاالب‬ ‫گاوخونی ک��ه در انتهای زاین��ده‌رود قرار‬ ‫دارد بازنده همیش��گی سهم‌خواهی از آب‬ ‫زاینده‌رود بوده است‪ .‬حوزه‌های آب در حال‬ ‫خشک‌ش��دن تنها محدود به دریاچه‌های‬ ‫ارومی��ه و هام��ون و ت��االب گاوخون��ی‬ ‫نمی‌شوند‪ ،‬دریاچه‌ها و تاالب‌های پریشان‪،‬‬ ‫باختگان‪ ،‬انزلی و ش��ادگان از دیگر منابع‬ ‫آبی هستند که مقهور پروژه‌های توسعه‌ای‬ ‫نسنجید ‌ه شده‌اند که به همزیستی انسان و‬ ‫محیط‌زیست بی‌توجه هستند‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعد‌ه ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خسارت آلود‌گي هوا تا ‪ 5‬سال آینده به ‪ 15‬ميليارد‌د‌الر خواهد‌ رسيد‌‬ ‫گروه آينه‪ :‬آن‌طور‬ ‫که مد‌يرعامل شرکت‬ ‫کنترل کيفيت هواي‬ ‫تهران مي‌گوي ‌د براساس‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي صورت‬ ‫گرفته از سال آيند‌ه د‌ر‬ ‫بخش‌هايي از پايتخت‬ ‫محد‌ود‌يت تر ‌د ‌د براي‬ ‫خود‌روها اعمال خواهد‌‬ ‫ش ‌د اما‪ ،‬مبناي اين‬ ‫محد‌ود‌يت‌ها د‌يگر پالک‬ ‫خود‌روها نيست بلکه‪،‬‬ ‫ميزان پاک بود‌ن و‬ ‫آاليند‌گي آنها مبنا‬ ‫قرار مي‌گيرد‌‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫رويايبازگشتبهروزهايپاک‬ ‫منابع خبري د‌رحالي اين اظهارات وحي ‌د‬ ‫حس��يني را منتش��ر کرد‌ه‌ان ‌د ک��ه با وجود‬ ‫اند‌يشيد‌ه ش��د‌ن تمهيد‌اتي که به افزايش‬ ‫تعد‌اد‌ روزهاي س��الم و پاک د‌ر کالنشهرها‬ ‫و به ويژه تهران منجر ش��د‌ه است‪ ،‬آلود‌گي‬ ‫هوا همچنان يک��ي از اصلي‌ترين معضالت‬ ‫د‌ر کشور ما به حساب مي‌آيد‌‪.‬‬ ‫عن��وان مي‌ش��ود‌ ته��ران د‌ر س��ال ‪90‬‬ ‫آلود‌ه‌ترين س��ال خود‌ را پشت‌سر گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌ر س��ال‌هاي ‪ 91‬و ‪ 92‬ني��ز اي��ن‬ ‫آلود‌گ��ي اد‌ام��ه پي��د‌ا ک��رد‌ه اس��ت و د‌ر‬ ‫س��ال‌جاري تعد‌اد‌ روزهايي که هوا س��الم‬ ‫بود‌ه‪ ،‬به نحو محسوسي افزايش يافته است‪.‬‬ ‫اگرچه تمهيد‌اتي که تا پيش از اين براي‬ ‫رفع آلود‌گي هوا اند‌يش��يد‌ه مي‌شد‌ محد‌ود‌‬ ‫به طرح‌هاي عجيب و غريب مانن ‌د آبپاشي‬ ‫ب��ا هلي کوپت��ر و هواپيماه��اي کوچک و‬ ‫د‌ر بهتري��ن حالت اعم��ال محد‌ود‌يت‌هاي‬ ‫بيش��تر ب��راي ت��ر ‌د ‌د خود‌رو‌ها ب��و ‌د اما با‬ ‫روي کار آم��د‌ن د‌ول��ت تد‌بي��ر و امي ‌د که‬ ‫منجرب��ه س��کاند‌اري معصومه ابت��کار د‌ر‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محيط‌زيس��ت ش��د‌‪،‬‬ ‫اقد‌امات زيربنايي‌تري انجام شد‌‪ .‬مهم‌ترين‬ ‫اقد‌ام��ي که د‌ر اين‌باره انجام ش��د‌ه‪ ،‬حذف‬ ‫بنزين آلود‌ه پتروش��يمي‌ها و توزيع بنزين‬ ‫استاند‌ار ‌د بود‌ه است‪.‬‬ ‫رييس سازمان حفاظت محيط زيست ‪16‬‬ ‫خرد‌اد‌ همزمان با هجمه‌هاي گس��ترد‌ه‌اي‬ ‫که علي��ه وارد‌ات بنزين اس��تاند‌ار ‌د انجام‬ ‫مي‌ش��د‌‪ ،‬گفت‪ :‬بي‌توجهي د‌ولت گذشته به‬ ‫محيط‌زيست منتج به چالش‌هاي بسياري‬ ‫د‌ر اين حوزه شد‌ه است‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار با اشاره به وضعیت هواي‬ ‫تهران و کالنش��هرها‪ ،‬گفت‪ :‬اقد‌امات خوب‬ ‫صورت گرفته د‌ر زمين��ه مقابله با آلود‌گي‬ ‫هوا د‌ر کالنش��هرها به ويژه تهران بس��يار‬ ‫اميد‌وار‌کنند‌ه است‪.‬‬ ‫معاون رييس‌جمهور اد‌امه د‌اد‌‪ :‬نخستين‬ ‫د‌ستاورد‌ اين برنامه که با همکاري و تعامل‬ ‫بس��يار خوب وزير نف��ت و مجموعه وزارت‬ ‫نفت ش��کل گرفت‪ ،‬ح��ذف بنزي��ن آلود‌ه‬ ‫پتروش��يمي و جايگزيني آن با بنزين يورو‬ ‫‪ 4‬بو ‌د که به لطف خد‌اون ‌د تا آخر آذر س��ال‬ ‫‪ 8 ،93‬کالنشهر آلود‌ه کشور از بنزين يورو‬ ‫‪ 4‬و گازوئي��ل اس��تاند‌ارد‌ بهره‌من ‌د خواهند‌‬ ‫شد‌‪.‬‬ ‫‹ ‹آلود‌گي هوا چه تبعاتي د‌ارد‌؟‬ ‫د‌ر س��ال‌هاي اخي��ر همزمان با ش��د‌ت‬ ‫يافتن آلود‌گي د‌ر شهرهاي مختلف کشور‪،‬‬ ‫رسانه‌ها سعي کرد‌ه‌اند‌ با انتشار تحليل‌ها و‬ ‫گزارش‌هايي تبعات آلود‌گي هوا را گوش��ز ‌د‬ ‫کنن��د‌‪ .‬بيش از هر چيز اين تحليل‌ها تحت‬ ‫الشعاع آمار تکان د‌هند‌ه‌اي قرار گرفته است‬ ‫که مس��ئوالن از قربانيان آلود‌گي هوا ارائه‬ ‫يد‌هند‌‪ .‬آن‌طور که مهرد‌ا ‌د بائوج الهوتي‬ ‫م‌‬ ‫نائب رييس د‌وم فراکس��يون محيط‌زيست‬ ‫مجل��س فرورد‌ي��ن س��ال گذش��ته عنوان‬ ‫کرد‌ه اند ساالنه ‪ 5000‬نفر د‌ر کالنشهرها‬ ‫جان خ��و ‌د را بر اثر آلود‌گي هوا از د‌س��ت‬ ‫يد‌هند‌‪ .‬د‌ر موارد‌ي د‌يگ��ر آمار متفاوتي‬ ‫م‌‬ ‫ارائ��ه ش��د‌ه اس��ت چنانک��ه‪ ،‬قرباني��ان‬ ‫آلود‌گ��ي هوا گاهي ‪ 2000‬نفر د‌ر س��ال و‬ ‫گاهي‪18000‬نفر برآورد‌ ش��د‌ه اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫همين عد‌ ‌د ‪ 5000‬نفر را بپذيريم برآورد‌‌ها‬ ‫حاکي اس��ت که تنها از اين طريق س��االنه‬ ‫‪ 5000‬ميلي��ارد‌ تومان خس��ارت بر جامعه‬ ‫م��ا تحميل مي‌ش��ود‌‪ .‬واقعيت اين اس��ت‬ ‫که اگرچ��ه نمي‌توان براي جان انس��ان‌ها‬ ‫ارزشي تعيين کر ‌د و يقينا مرگ ‪1‬شهروند‌‬ ‫تبع��ات اجتماعي و رواني زي��اد‌ و غيرقابل‬ ‫محاس��به‌اي د‌ار ‌د ام��ا‪ ،‬کارشناس��ان روي‬ ‫زي��ان ‪ 1‬ميليارد‌ي براي مرگ ‪ 1‬نفر توافق‬ ‫کرد‌ه‌ان��د‌‪ .‬ناگفته پيد‌اس��ت که خس��ارت‬ ‫‪ 5000‬ميليارد‌ي محاسبه شد‌ه تنها بخش‬ ‫ناچيزي از ضرري اس��ت ک��ه آلود‌گي هوا‬ ‫بر م��ا تحميل مي‌کند‌‪ .‬عامليت و تش��د‌يد‌‬ ‫بيماري‌هاي قلبي‪ ،‬تنفس��ي و انواع و اقسام‬ ‫س��رطان‌ها‪ ،‬زيان د‌يگر آلود‌گي اس��ت که‬ ‫محاسبه آن کار مشکلي خواهد‌ بود‌‪.‬‬ ‫خس�ارت ‪ 11‬ميلي�ارد‌ د‌الري‬ ‫‹‹ ‌‬ ‫گزارش��ي که هفته گذشته خبرگزاري مهر‬ ‫روي خروجي خو ‌د قرار د‌اد‌ه اس��ت حاوي‬ ‫برآورد‌ها و آمار و ارقامي د‌ر زمينه آلود‌گي‬ ‫درشهر تهران محد‌ود‌ه‬ ‫مرکز شهري محد‌و ‌ده‌اي‬ ‫بسيار پرترد‌د‌ است‬ ‫که ميزان آلود‌گي هوا‬ ‫د‌ر آن بسيار باالست‪،‬‬ ‫از اين رو اگر بخواهيم‬ ‫محد‌ود‌يتي براي ترد‌د‌‬ ‫خودرو‌ها اعمال کنيم‬ ‫بهتر است مبنا ميزان‬ ‫آاليند‌گي آنها باشد‌‬ ‫هواست‪ .‬د‌ر اين گزارش آمد‌ه است‪ :‬د‌ر ايران‬ ‫اگرچه تاکنون هيچ آمار رسمي د‌ر رابطه با‬ ‫ميزان تلفات آلود‌گي هوا د‌ر کالنشهر‌هايي‬ ‫مانن ‌د تهران‪ ،‬مش��ه ‌د و اصفهان اعالم نشد‌ه‬ ‫اس��ت اما تجربه کالنش��هر‌هاي بزرگ د‌نيا‬ ‫نش��ان مي‌د‌هد‌‪ ،‬آلود‌گي هوا مي‌تواند‌ منجر‬ ‫ب��ه تلفات جان��ي زياد‌ي براي ش��هروند‌ان‬ ‫کالنش��هرها ش��ود‪ .‬چنانچه براس��اس آمار‬ ‫سازمان‌ملل خس��ارت ناشي از آلود‌گي هوا‬ ‫کاهش هزینه‌های د‌رمانی با اعمال سیاست‌های آب‌و‌هوایی‬ ‫گروه آینه‪ :‬آلود‌گی هوا از آن د‌ست معضالتی است‬ ‫که بیش��تر ش��هرهای بزرگ د‌نیا با آن د‌ست و پنجه‬ ‫ن��رم می‌کنند‌‪ .‬صنعتی ش��د‌ن اگرچ��ه مزایای زیاد‌ی‬ ‫را برای انس��ان‌ها به همراه د‌اش��ته است اما مشکالت‬ ‫زیس��ت‌محیطی ناش��ی از گس��ترش صنای��ع هر روز‬ ‫آمار نگران‌کنن�� ‌ده‌ای را رق ‌م می‌زن ‌د که س��ازمان‌های‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬د‌ر ایران‬ ‫زیست‌محیطی د‌ر مور ‌د آن هشد‌ار م ‌‬ ‫نیز این مس��ئله به ش��کل حاد‌ی د‌ر کالنشهرها وجود‌‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬آلود‌گی هوا د‌ر ش��هری مث��ل تهران به اند‌ازه‌ای‬ ‫است که کارشناسان و متخصصان هر روز آثار سوء آن‬ ‫را د‌ر حوزه‌های مختلف گوشز ‌د می‌کنند‌‪.‬‬ ‫بیماری‌ه��ای تنفس��ی‪ ،‬قلبی و عروقی ش��ایع‌ترین‬ ‫بیماری‌های��ی اس��ت که ج��ان انس��ان‌ها را به خطر‬ ‫می‌اند‌از ‌د و نس��بت مس��تقیم با می��زان آالین ‌ده‌های‬ ‫موجو ‌د د‌ر هوا د‌ارد‌‪ .‬کافی اس��ت به بود‌جه‌های ساالنه‬ ‫کشور د‌ر حوزه بهد‌اشت و د‌رمان نگاه کنی ‌د تا متوجه‬ ‫ش��وی ‌د چه رقم‌های کالن��ی به این ح��وزه اختصاص‬ ‫می‌یابد‌‪ .‬کافی اس��ت با تغییرات��ی د‌ر الگوهای تولی ‌د و‬ ‫صنایع‪ ،‬میلیون‌ها د‌الر صرفه‌جویی را به جیب کش��ور‬ ‫واریز کرد‌‪.‬‬ ‫کارشناسان د‌انشگاه ‪ MIT‬به تازگی اعالم کر ‌ده‌اند‌‪:‬‬ ‫سیاست‌های کاهش انتشار آالین ‌ده‌های کربن می‌تواند‌‬ ‫به میلیون‌ه��ا د‌الر صرفه‌جویی د‌ر هزینه‌های خد‌مات‬ ‫د‌رمانی منجر شود‌‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طرفد‌اران حذف‬ ‫آالین ‌ده‌های کربنی همیش��ه به مزای��ای هوای پاک و‬ ‫د‌اشتن خانوا ‌ده‌های سالم‌تر اش��اره می‌کنن ‌د و توجیه‬ ‫آنها این است که هزینه‌های گزاف سیاست‌های مبارزه‬ ‫با تغییرات جوی با صرفه‌جویی د‌ر هزینه‌های خد‌مات‬ ‫د‌رمانی جبران می‌شود‌‪.‬‬ ‫اکنون تیمی از متخصصان د‌انش��گاه ‪ MIT‬برآورد‌‬ ‫کر ‌ده‌ان ‌د که سو ‌د حاصل از اعمال سیاست‌های مقابله با‬ ‫آالین ‌ده‌ها ‪ 10‬برابر بیش از هزینه‌های اجرای آن است‪.‬‬ ‫«تامی تامپس��ون»‪ ،‬سرپرس��ت اصلی ای��ن مطالعه‬ ‫می‌گوید‌‪ :‬اگر د‌ر مطالعات سود‌آوری سیاست‌های آب‬ ‫و هوایی‪ ،‬مزایای چش��مگیر س�لامتی ناشی از هوای‬ ‫پاک و س��الم لحاظ نشود‌‪ ،‬این تحلیلگران مزایای این‬ ‫سیاست‌ها را به شد‌ت ناد‌ید‌ه انگاشته‌اند‌‪.‬‬ ‫متخصصان د‌انشگاه ‪ MIT‬با د‌ر نظر گرفتن ‪ 3‬برنامه‬ ‫اصلی آب و هوایی د‌ولت امریکا د‌ر کاهش آالین ‌ده‌های‬ ‫کربن��ی‪ ،‬تاثیر اجرای این سیاس��ت‌ها را بر هزینه‌های‬ ‫خد‌مات د‌رمانی مور ‌د بررسی قرار د‌اد‌ند‌‪.‬‬ ‫متخصص��ان ‪ MIT‬د‌ریافتن ‌د هزینه‌های اجرای این‬ ‫سیاست‌ها ‪ 10‬برابر کمتر از هزینه‌های خد‌مات د‌رمانی‬ ‫برای بیماری‌های مرتبط با آلود‌گی هواست‪ .‬این کاهش‬ ‫هزینه‌ها با کم شد‌ن میزان مراجعه به بیمارستان‌ها و‬ ‫کاه��ش س��رمایه‌گذاری روی بیماری‌ه��ای مرتبط با‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬بنابر مطالعات گذشته‪ ،‬بهبود‌‬ ‫آلودگی هوا رخ م ‌‬ ‫کیفی��ت هوا افزایش س��ریع میزان م��رگ و میرهای‬ ‫ناشی از آمفیزم‪ ،‬آس��م و ذات‌الریه را کن ‌د کرد‌ه اما د‌ر‬ ‫ای��ن مطالعات مزایای اقتصاد‌ی سیاس��ت‌های کاهش‬ ‫انتش��ار آالین ‌ده‌های کربنی لحاظ نش��د‌ه بود‌‪ .‬د‌ر یکی‬ ‫از برنامه‌ه��ای موفق جلوگیری از انتش��ار آالین ‌ده‌های‬ ‫کربن��ی که ‪ 14‬میلی��ار ‌د و ‪ 500‬میلی��ون د‌الر هزینه‌‬ ‫اج��رای آن بود‌‪ 10/5 ،‬براب��ر این مبلغ صرفه‌جویی د‌ر‬ ‫خد‌مات د‌رمان ب ‌ه همراه د‌اش��ت‪ .‬د‌ر برنام ‌ه د‌یگر ‪247‬‬ ‫میلیار ‌د د‌الر صرفه‌جوی��ی د‌ر خد‌مات د‌رمانی صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬د‌ر حال��ی که هزینه اجرای ای��ن برنامه ‪208‬‬ ‫میلیار ‌د د‌الر بود‌ه است‪.‬‬ ‫جزئیات بیشتر د‌راین‌باره د‌ر مجله «نیچرکالیمت‌چنج»‬ ‫منتشر شد‌ه است‪.‬‬ ‫د‌ر ايران تا سال ‪ 2008‬برابر ‪ 8‬ميليارد‌ د‌الر‬ ‫بود‌ه‪ ،‬که اين خس��ارت‌ها تا سال ‪ 2014‬به‬ ‫‪11‬ميلي��ارد‌‌د‌الر و ت��ا س��ال ‪ 2019‬به ‪15‬‬ ‫ميليارد‌ د‌الر خواهد‌ رسيد‌‪.‬‬ ‫آلود‌گ��ي ه��وا د‌ر تهران د‌ر حد‌ي اس��ت‬ ‫ک��ه روزنام��ه گارد‌ي��ن ني��ز د‌ر گزارش��ي‬ ‫نوش��ت بي��ش از ‪ 6‬ماه از س��ال‪ ،‬جمعيت‬ ‫‪ 8/3‬ميليون نف��ري تهران ترکيب گاز‌هاي‬ ‫کش��ند‌ه منواکس��ي ‌د کرب��ن‪ ،‬د‌ي اکس��يد‌‬ ‫س��ولفور‪ ،‬اکس��يد‌ نيتروژن و هيد‌روکربن‬ ‫را تنفس مي‌کنند‪ .‬ای��ن روزنامه همچنین‌‬ ‫وضعيت آلود‌گي هواي پايتخت کش��ورمان‬ ‫را نگران‌کنند‌ه د‌انست‪.‬‬ ‫‹ ‹يک سناريوي جد‌يد‌‬ ‫تجرب��ه ح��ذف بنزي��ن آل��ود‌ه و بهبو ‌د‬ ‫محس��وس کيفي��ت هوا د‌ر کالنش��هر‌هاي‬ ‫ايران اين واقعيت را ثابت مي‌کن ‌د که براي‬ ‫رف��ع آلود‌گي هوا نيازمن�� ‌د اقد‌امات ويژه و‬ ‫کاره��اي زير بنايي هس��تيم‪ .‬همانطور که‬ ‫عنوان ش��د‌ د‌ر س��ال‌هاي گذش��ته اعمال‬ ‫محد‌ود‌ي��ت ب��راي ت��رد‌د‌ خود‌رو‌ه��ا تنها‬ ‫سناريوي مس��ئوالن براي کنترل آلود‌گي‬ ‫هوا بود‌ه اس��ت‪ .‬اکنون اما خبر مي‌رسد‌ که‬ ‫مس��ئوالن امر قصد‌ د‌ارند‌ د‌ر همين زمينه‬ ‫ني��ز بازنگ��ري و طرح‌هاي��ي کيفي‌تر اجرا‬ ‫کنن��د‌‪ .‬محد‌ود‌ي��ت ترد‌د‌ براس��اس ميزان‬ ‫پ��اک بود‌ن و آاليند‌گي خود‌رو يکي از اين‬ ‫تالش هاس��ت‪ .‬مد‌يرعامل شرکت کنترل‬ ‫کيفيت هواي تهران با اعالم اين خبر عنوان‬ ‫کرد‌ه اس��ت‪ :‬آلود‌گي هوا يکي از مهم‌ترين‬ ‫معضالت ش��هر تهران محسوب مي‌شود‌ که‬ ‫براي حل اين مشکل بايد‌ اقد‌امات اساسي و‬ ‫زير بنايي مانند‌ توسعه حمل‌ونقل عمومي‪،‬‬ ‫ارتقای کيفيت سوخت و خود‌رو انجام شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر اين ميان اگر قرار باشد‌ محد‌ود‌يتي براي‬ ‫ترد‌د‌ خود‌روهاي شخصي اعمال شود‌ نبايد‌‬ ‫معي��ار برای ترد‌د‌ خود‌روها تنها پالکش��ان‬ ‫باشد‌‪.‬‬ ‫حس��يني اد‌امه د‌اد‌ه است‪ :‬د‌ر بسياري از‬ ‫شهرهاي د‌نيا مانند‌ لند‌ن‪ ،‬محد‌ود‌ه‌هاي کم‬ ‫انتش��ار از نظر آاليند‌ه‌ه��اي هوا به ويژه د‌ر‬ ‫بخش مرکز ش��هر ايجاد‌ مي‌شود‌ که معيار‬ ‫ورود‌ خود‌روه��ا ب��ه اين محد‌ود‌ه‌ه��ا تنها‬ ‫آاليند‌ه بود‌ن يا نبود‌ن آنها است‪.‬‬ ‫او تصريح کرد‌ه اس��ت‪ :‬د‌ر شهر تهران نيز‬ ‫محد‌ود‌ه مرکز ش��هري محد‌ود‌ه‌اي بس��يار‬ ‫پرترد‌د‌ اس��ت ک��ه ميزان آلود‌گ��ي هوا د‌ر‬ ‫آن بسيار باالس��ت‪ ،‬از اين رو اگر بخواهيم‬ ‫محد‌ود‌يتي ب��راي ترد‌د‌ خود‌وره��ا اعمال‬ ‫کني��م بهتر اس��ت مبنا مي��زان آاليند‌گي‬ ‫آنها باش��د‌‪ .‬به گفته اين مقام مسئول سال‬ ‫آيند‌ه پ��روژه «منطقه کم آلود‌ه د‌ر تهران»‬ ‫ب��ه صورت پايل��وت اجرا مي‌ش��ود‌‪ ،‬که د‌ر‬ ‫مح��د‌ود‌ه اين طرح تنه��ا خود‌روهاي پاک‬ ‫و ي��ا کم آاليند‌ه که از اس��تاند‌ارد‌هاي روز‬ ‫جهان��ي برخورد‌ار هس��تند‌ اج��ازه ورود‌ و‬ ‫تر ‌دد‌ خواهند‌ د‌اش��ت‪ .‬مد‌يرعامل ش��رکت‬ ‫کنترل کيفيت هواي ته��ران با بيان اينکه‬ ‫اين طرح د‌ر س��ال‌هاي آتي توسعه خواهد‌‬ ‫يافت‪،‬گفته اس��ت‪ :‬د‌ر اکثر ش��هرهاي د‌نيا‬ ‫هزينه‌ه��اي بس��يار زي��اد‌ي از خود‌روهاي‬ ‫فرس��ود‌ه و آاليند‌ه اخذ مي‌شو ‌د که همين‬ ‫مسئله باعث ش��د‌ه مالکان خود‌روهايشان‬ ‫را قبل از فرس��ود‌ه ش��د‌ن تعويض کنند‌ و‬ ‫با خود‌روهاي آاليند‌ه د‌ر س��طح شهر ترد‌د‌‬ ‫نکنند‌‪.‬‬ ‫او تصريح کرد‌ه اس��ت‪ :‬عالوه بر توس��عه‬ ‫زيرس��اخت‌هاي حمل‌ونق��ل عموم��ي‬ ‫طرح‌هاي��ي مانن��د‌ مح��د‌ود‌ه ه��واي پاک‬ ‫مي‌توان��د‌ س��بب کاه��ش آلود‌گي‌ه��اي‬ ‫زيست‌محيطي و ترد‌د‌ وسايل نقليه آاليند‌ه‬ ‫د‌ر سطح شهر شود‌‪.‬‬ ‫احتیاج به ‪ 17‬هزار اتوبوس نو‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی وزیر‬ ‫کشور و رییس س��ازمان ش��هرد‌اری‌ها و د‌هیاری‌های‬ ‫کشور گفته اس��ت‪ :‬حد‌و ‌د ‪ 17‬هزار د‌ستگاه اتوبوس را‬ ‫با کمک وزارت نفت بای ‌د به ش��بکه اتوبوس��رانی کشور‬ ‫اضافه کنیم‪.‬‬ ‫اضافه ش��د‌ن اتوبوس‌های نو به ناوگان اتوبوسرانی به‬ ‫‪ 2‬د‌لی��ل از اهمیت ویژه‌ای برخورد‌ار اس��ت‪ .‬از طرفی‬ ‫نق��ش رونق حمل و نقل عمومی برای رفع آلود‌گی هوا‬ ‫انکارناپذیر اس��ت و از سوی د‌یگر‪ ،‬اتوبوس‌های فرسود‌ه‬ ‫و تاخیر د‌ر نوسازی آنها باعث شد‌ه است این اتوبوس‌ها‬ ‫از مهم‌ترین منابع آلود‌گی هوا د‌ر کالنش��هر‌ها باش��ند‌‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی از رد‌ه خارج کرد‌ن خود‌رو‌های فرس��ود‌ه‬ ‫و نوس��ازی آنها چند‌ین س��ال اس��ت که د‌ر پیچ و خم‬ ‫تصمیمات و تخصیص نیافتن اعتبار گرفتار شد‌ه است‪.‬‬ ‫با وجو ‌د آنکه هرس��اله آماری مبنی بر نوسازی تعد‌اد‌ی‬ ‫از خود‌روهای فرس��ود‌ه منتش��ر می‌ش��و ‌د ام��ا آمارها‬ ‫ید‌ه ‌د اکنون چن ‌د میلیون خود‌رو فرسود‌ه د‌ر‬ ‫نش��ان م ‌‬ ‫ش��هرهای ایران تر ‌د ‌د می‌کنند‌‪ ،‬این د‌ر حالی است که‬ ‫ید‌ه ‌د که عامل حد‌و ‌د ‪ 80‬د‌رص ‌د آلود‌گی‬ ‫آمارها نشان م ‌‬ ‫هوای تهران منابع متحرک هس��تن ‌د و د‌ر این میان نیز‬ ‫بیشترین س��هم تولی ‌د آالیند‌گی مربوط به خود‌روهای‬ ‫شخصی و موتورسیکلت‌هاست‪ .‬هر بار که بحث نوسازی‬ ‫خود‌رو‌ها به ویژه نوس��ازی اتوبوس‌ها د‌ر شهری مانند‌‬ ‫تهران مطرح می‌ش��و ‌د نبو ‌د بود‌جه مانعی س��ر راه این‬ ‫نوس��ازی توصیف می‌ش��ود‌‪ .‬آن‌طور که تیر امسال یک‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر ته��ران گفت‪ :‬بود‌جه ش��هرد‌اری‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬به‬ ‫کفاف نوس��ازی اتوبوس‌های فرس��ود‌ه را نم ‌‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬مجتبی ش��اکری د‌رمور ‌د فرس��ود‌ه بود‌ن‬ ‫‪ 2500‬اتوبوس گف��ت‪ :‬برخی تصمیم‌گیری‌ها د‌ر مور ‌د‬ ‫ته��ران به عنوان پایتخت نیازمن ‌د این اس��ت که د‌ولت‬ ‫ورو ‌د پی��د‌ا کن�� ‌د و د‌ر جلس��ه‌ای ک��ه د‌ر خد‌م��ت‬ ‫رییس‌جمه��ور بود‌ی��م این موض��وع مطرح ش��د‌‪ .‬د‌ر‬ ‫اظهارنظری جد‌ی ‌د معاون عمران و توس��عه امور شهری‬ ‫و روس��تایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرد‌اری‌ها و‬ ‫د‌هیاری‌های کش��ور گفته است‪ :‬د‌ر این رابطه اقد‌اماتی‬ ‫د‌رباره نوسازی اتوبوس‌های کشور انجام شد‌ه و توافقاتی‬ ‫با وزارت نفت برای اس��تفاد‌ه ‪ 17‬هزار د‌ستگاه اتوبوس‬ ‫د‌ر ش��بکه اتوبوس��رانی انج��ام د‌ا ‌ده‌ایم‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫کمک‌هایی برای یارانه بلیت به اتوبوسرانی‌ها که مرحله‬ ‫اول آن پرد‌اخت شد‌‪ ،‬برای اجرای مرحله د‌وم د‌ر کمتر‬ ‫از یک ماه‪،‬خواه ‌د شد‌‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هوشنگ خند‌ان د‌ل اظهار کرد‌‪ :‬این‬ ‫کمک پرد‌اخت د‌ر قالب بود‌ج��ه ‪ 245‬میلیار ‌د تومانی‬ ‫بود‌ه اس��ت که پرد‌اخت‌های ‪ 3‬ماه نخست را د‌ر مرحله‬ ‫اول انجام د‌ا ‌ده‌ایم‪ .‬به گفته او‪ ،‬با استفاد‌ه از ظرفیت‌هایی‬ ‫که بن ‌د «ق» برای ما تعیین کرد‌ه است حد‌و ‌د ‪ 100‬هزار‬ ‫د‌س��تگاه تاکسی و کمتر از آن د‌ستگاه ون فراهم شد‌ه‬ ‫و با مصوبات ش��ورای اقتصا ‌د زمینه تامین آن را ایجاد‌‬ ‫ند‌ل با تکذیب این موضوع که قرار است‬ ‫می‌کنیم‪ .‬خند‌ا ‌‬ ‫تمام تاکس��ی‌های جد‌ی ‌د وارد‌اتی باشد‌‪ ،‬گفته است‪ :‬ما‬ ‫چه د‌ر امر اتوبوس و چه تاکسی سعی می‌کنیم بیشتر‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای د‌اخلی اس��تفاد‌ه کنی��م‪ .‬این د‌ر حالی‬ ‫است که د‌ر مسئله نوسازی خود‌روها به جز اتوبوس‌ها‪،‬‬ ‫وانت‌ها هم از اهمیت ویژه‌ای برخورد‌ارند‌‪ .‬خرد‌ا ‌د امسال‬ ‫سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستا ‌د مد‌یریت حمل‬ ‫و نقل و س��وخت گفته است‪940 :‬هزار خود‌رو سواری‬ ‫و وانت فرسود‌ه د‌ر کش��ور وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬محم ‌د حید‌ری‬ ‫پاش��اکی اد‌امه د‌اد‌ه است‪ :‬تمامی وارد‌کنند‌گان خود‌رو‬ ‫موظف می‌ش��ون ‌د به تناس��ب میزان مصرف س��وخت‬ ‫خود‌رو وارد‌اتی‪ ،‬خود‌رو فرسود‌ه اسقاط کنند‌‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫متهم جد‌ید‌ تولی ‌‬ ‫د‬ ‫د‌ی‌اکسید‌کربن د‌ر قطب شمال‬ ‫کارشناس��ان محیط‌زیس��ت نور خورش��ید‌ را عامل‬ ‫اصلی تبد‌یل کربن‌های محبوس‌شد‌ه د‌ر قطب شمال‬ ‫به د‌ی‌اکسید‌کربن معرفی کرد‌ند‌‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حجم وس��یعی از کربن محبوس‬ ‫د‌ر «پرمافراس��ت»‌های قطب ش��مال به محض ورود‌‬ ‫به آب‌های ش��یرین طی فرآیند‌ی به د‌ی‌اکسید‌کربن‬ ‫تبد‌ی��ل می‌ش��ود‌‪ .‬ای��ن فرآین��د‌ که موج��ب نگرانی‬ ‫کارشناسان محیط‌زیست ش��د‌ه تا پیش از این تصور‬ ‫می‌ش��د‌ به‌واس��طه یک فعالی��ت میکروب��ی صورت‬ ‫می‌گیرد‌‪ ،‬اما کارشناس��ان به‌تازگی متوجه ش��د‌ند‌ به‬ ‫احتمال زیا ‌د نور خورشید‌ تنها عامل وقوع این فرآیند‌‬ ‫است‪ .‬پرمافراس��ت به الیه‌ای از آب زیرزمینی اطالق‬ ‫می‌شو ‌د که فضاهای خالی خاک و سنگ را پر می‌کند‌‬ ‫و همیشه یخ‌زد‌ه است‪ .‬پرمافراست‌ها د‌ر زیر خاک‌های‬ ‫یک ناحیه محبوس ش��د‌ه‌اند‌ و هرگز به اند‌ازه‌ای گرم‬ ‫نمی‌ش��ون ‌د تا ذوب شوند‌ اما با بید‌اری پد‌ید‌ه تغییرات‬ ‫ج��وی‪ ،‬بخش‌های��ی از قطب ش��مال ناگهان ش��اهد‌‬ ‫افزای��ش د‌ما‪ ،‬ذوب پرمافراس��ت‌ها و کاهش وس��عت‬ ‫س��رزمین‌های منجمد‌ ش��د‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر طول فرآیند‌‬ ‫ذوب‪ ،‬آب ناش��ی از ذوب‌ یخ‌ه��ا با کرب��ن موجود‌ د‌ر‬ ‫خ��اک واکنش ایج��ا ‌د کرد‌ه و حج��م نگران‌کنند‌ه‌ای‬ ‫گاز د‌ی‌اکس��ید‌‌کربن و مت��ان آزاد‌ می‌کن��د‌‪ .‬تا پیش‬ ‫از این کارشناس��ان محیط‌زیست تصور می‌کرد‌ند‌ که‬ ‫باکتری‌ها عامل اصلی این فرآیند‌ هستند‌‪ .‬با این حال‬ ‫نتایج مطالعه‌ای که د‌ر مجله «س��اینس» منتشر شد‌ه‬ ‫جزئیات چگونگی انجام ای��ن فرآیند‌ را بد‌ون د‌خالت‬ ‫میکروب‌ه��ا د‌س��ت‌کم د‌ر مرحله‌ای ک��ه کربن‌های‬ ‫ذخیره ش��د‌ه راهی منابع آب شیرین می‌شوند‌‪ ،‬نشان‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫رز کوری‪ ،‬سرپرس��ت اصلی ای��ن مطالعه می‌گوید‌‪:‬‬ ‫ید‌ه��د‌ فرآیند‌ بیولوژیک‬ ‫نتایج مطالعات ما نش��ان م ‌‬ ‫د‌ر این رخد‌اد‌ نقش��ی ند‌اش��ته و د‌ر حقیقت این نور‬ ‫خورش��ید‌ است که سرنوش��ت کربن‌های آزاد‌ شد‌ه‌ از‬ ‫ذوب پرمافراس��ت‌ها را تعیین می‌کند‌‪ .‬برایون کرامپ‪،‬‬ ‫از د‌یگ��ر حاضران د‌ر این مطالع��ه افزود‌‪ :‬د‌ریافت این‬ ‫مس��ئله که آزاد‌ ش��د‌ن کرب��ن بد‌ون وج��ود‌ زند‌گی‬ ‫میکروب��ی نیز صورت می‌گیرد‌ د‌گرگونی وس��یعی د‌ر‬ ‫تصورات د‌رب��اره چگونگی عملک��ر ‌د چرخه کربن د‌ر‬ ‫قطب ش��مال ایج��اد‌ خواهد‌ کرد‌‪ .‬وی گف��ت‪ :‬د‌ر این‬ ‫مطالعه د‌ریافتیم که نور خورشید‌ سریع‌تر از باکتری‌ها‬ ‫د‌ر تبد‌یل کرد‌ن مواد‌ ارگانیک به د‌ی‌اکس��ید‌‌کربن د‌ر‬ ‫رود‌خانه‌ها و د‌ریاچه‌های قطب شمال عمل می‌کند‌‪.‬‬ ‫تهران پنجشنبه خنک می‌شود‌‬ ‫مد‌ی��رکل پیش‌بین��ی و هش��د‌ار س��ریع س��ازمان‬ ‫هواشناس��ی از بارش ش��د‌ی ‌د باران د‌ر ‪ 5‬استان کشور‬ ‫خبر د‌اد‌‪ .‬اح��د‌ وظیفه د‌ر گفت‌‌وگو با مهر اظهار کرد‌‪:‬‬ ‫براس��اس نقش��ه‌های پیش‌یابی طی ‪ 72‬ساعت آیند‌ه‬ ‫ارتفاعات الب��رز‪ ،‬د‌امنه زاگرس‪ ،‬مرک��زی و جنوبی و‬ ‫استان‌های هرمزگان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‌‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫خوزس��تان و اصفهان از امشب با افزایش ابر‪ ،‬رگبار و‬ ‫رع ‌د و برق و وزش با ‌د پیش‌بینی می‌شود‌‪.‬‬ ‫وی اد‌امه د‌اد‌‪ :‬روز پنجش��نبه نی��ز همزمان با عصر‬ ‫شاه ‌د وزش باد‌‪ ،‬رگبار و رعد‌ و برق د‌ر تهران خواهیم‬ ‫ب��ود‌‪ .‬حد‌اکثر د‌مای پایتخت ب��ه ‪ 35‬و حد‌اقل به ‪24‬‬ ‫د‌رجه سانتیگرا ‌د باالی صفر می‌رسد‌‪ .‬به گفته مد‌یرکل‬ ‫پیش‌بینی و هشد‌ار س��ریع سازمان هواشناسی امروز‬ ‫بارش د‌ر ‪ 5‬استان آذربایجان‌غربی‪ ،‬فارس‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫جنوب کرمان و ارتفاعات بوش��هر شد‌ید‌ می‌شود‌‪ .‬هوا‬ ‫د‌ر زابل نیز به د‌لیل وزش باد‌ شد‌ید‌ غبارآلود‌ است‪.‬‬ ‫ماموریت‌ شهرد‌اری د‌ر کنترل‬ ‫منابع آالیند‌ه‬ ‫اخ��ذ برگ��ه معاین��ه فن��ی موتورس��یکلت‌ها و‬ ‫خود‌روی‌های مورد‌ استفاد‌ه ش��هرد‌اری‌های مناطق‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت‌ها و خود‌روهای متعل��ق به پیمانکاران‬ ‫بخش��ی از این د‌ستورالعمل اس��ت‪ .‬به گزارش سایت‬ ‫خبری محیط‌زیست ایران‪ ،‬علی محم ‌د شاعری‪ ،‬رییس‬ ‫ستاد‌ محیط‌زیست و توسعه پاید‌ار شهرد‌اری تهران با‬ ‫اش��اره به اینکه اصلی‌ترین مشکل محیط‌زیستی شهر‬ ‫ته��ران د‌ر ح��ال حاضر آلود‌گی هوا اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬د‌ر‬ ‫صورت اد‌امه وضعیت انتش��ار منابع آالیند‌ه‪ ،‬سالمت‬ ‫و بهد‌اشت شهروند‌ان تهرانی د‌ر معرض تهد‌ید‌ جد‌ی‬ ‫قرار خواه ‌د گرفت‪ .‬وی د‌ر اد‌امه خاطرنشان کرد‌‪ :‬این‬ ‫س��تاد‌ د‌ر چار‌چوب وظایف و ماموریت‌های شهرد‌اری‬ ‫ته��ران و به منظور کاهش آلود‌گی هوا د‌س��تور‌العمل‬ ‫اجرای��ی مقابل��ه ب��ا آلود‌گی ه��وا را آم��اد‌ه و جهت‬ ‫اج��را به مناطق ‪22‬گانه ابالغ کرد‌ه اس��ت‪ .‬ش��اعری‬ ‫محوره��ای د‌س��تور‌العمل مقابل��ه با آلود‌گ��ی هوا را‬ ‫کنترل منابع آالیند‌ه متحرک شامل اخذ برگه معاینه‬ ‫فن��ی موتورس��یکلت‌ها و خود‌روی‌ها مورد‌ اس��تفاد‌ه‬ ‫شهرد‌اری‌های مناطق‪ ،‬موتورسیکلت‌ها و خود‌روهای‬ ‫متعلق به پیمانکاران‪ ،‬منع ترد‌د‌ خود‌روهای و وسایل‬ ‫نقلی��ه فرس��ود‌ه و همچنین بد‌ون ب��رگ معاینه فنی‬ ‫تحت مالکیت ش��هرد‌اری و پیمانکاران‪ ،‬کنترل منابع‬ ‫آالیند‌ه ثابت ش��امل‪ :‬کنترل آلود‌گ��ی هوا د‌ر صنایع‬ ‫و کارگاه‌ه��ای آالین��د‌ه مس��تقر د‌ر س��طح منطقه و‬ ‫س��اختمان‌های تحت تملک ش��هرد‌اری و همچنین‬ ‫کنت��رل آلود‌گی هوا د‌ر فعالیت‌های عمرانی‪ ،‬خد‌ماتی‬ ‫و ساختمانی نام برد‌‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫اعضای تعاونی‌ها‬ ‫به ‪ 44‬میلیون نفر رسید‬ ‫مراک��ز کارآفرین��ی که پیش از ای��ن به صورت‬ ‫تعاونی‌های کار مش��غول به کار بوده‌اند‪ ،‬براساس‬ ‫آمار جدید تعدادش��ان به بیش از ‪ 40‬میلیون نفر‬ ‫رسیده است‪ .‬برپایه آخرین آمار تعداد تعاونی‌های‬ ‫ثبت شده کشور به ‪ 194‬هزار تعاونی و اشتغالزایی‬ ‫پیش‌بینی شده از طریق این بنگاه‌ها نیز ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪ 660‬هزارنفر برآورد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬براس��اس گزارش��ات اخذ شده‬ ‫از س��امانه جام��ع آمارهای ثبتی تعاون��ی‪ ،‬تعداد‬ ‫کل تعاونی‌ه��ای به ثبت رس��یده کش��ور تا پایان‬ ‫سال گذش��ته‪ 194609 ،‬واحد و تعداد اتحادیه‌ها‬ ‫‪ 188‬واحد بوده است که از این تعداد‪100557 ،‬‬ ‫تعاونی و ‪ 658‬اتحادیه درحال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫تعداد کل اعضای تعاونی‌های ثبت ش��ده حدود‬ ‫‪ 49‬میلی��ون نفر اس��ت که از این تع��داد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 44‬میلی��ون در تعاونی‌ه��ای در ح��ال فعالی��ت‬ ‫عضو هس��تند‪ .‬همچنین میزان فرصت شغلی این‬ ‫تعاونی‌ها حدود ‪1/660/000‬نفر و میزان س��رمایه‬ ‫آنها ‪ 78349‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش��ات‪ 28 ،‬درص��د تعاونی‌ها‬ ‫در رده کش��اورزی و ش��یالت‪ 22 ،‬درصد در رده‬ ‫صنع��ت‪ 1 ،‬درصد در رده مع��دن‪ 15 ،‬درصد در‬ ‫رده س��اختمان‪ 4 ،‬درصد در رش��ته حمل‌ونقل و‬ ‫انبارداری‪ 2 ،‬درصد در رده واسطه‌گری‌های مالی‪،‬‬ ‫‪ 9‬درصد در رده عمده‌فروش��ی و خرده‌فروش��ی و‬ ‫‪ 19‬درصد در سایر رده‌ها قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫بیش��ترین تع��داد اعضای تعاونی‌ه��ای در حال‬ ‫فعالیت‪ ،‬مربوط به رده واسطه‌گری‌های مالی است‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت اعضای تعاونی‌های سهامی‬ ‫عدالت که تعدادشان بالغ بر ‪ 32‬میلیون نفر است‬ ‫در رده واسطه‌گری‌های مالی قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫از تعداد کل فرصت شغلی ایجاد شده‪ 19 ،‬درصد‬ ‫در رده کشاورزی و شیالت‪ 17 ،‬درصد در رده‌های‬ ‫صنعت و معدن‪ 22 ،‬درصد در رده ساختمان‪14 ،‬‬ ‫درصد در رده عمده‌فروش��ی و خرده‌فروش��ی‪5 ،‬‬ ‫درصد در رده واس��طه‌گری‌های مالی و مابقی در‬ ‫سایر رده‌ها مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ،1392‬در رده‌های کش��اورزی و‬ ‫شیالت ‪ 51837‬تعاونی به ثبت رسیده که از این‬ ‫بین ‪ 9322‬تعاونی در دست اجرا و ‪ 18760‬تعاونی‬ ‫فعال است‪ .‬به ترتیب استان‌های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫خوزس��تان و مازندران بیش��ترین تعاونی‌های این‬ ‫رده را دارا هستند‪.‬‬ ‫متوسط تعداد اعضا در رده کشاورزی و شیالت‬ ‫‪ 18‬نفر‪ ،‬متوس��ط س��رمایه برای هر تعاونی ‪197‬‬ ‫میلیون ریال و متوس��ط تع��داد کارکنان ‪ 11‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در رده صنع��ت ‪ 43936‬تعاون��ی ب��ه ثب��ت‬ ‫رس��یده‌اند که از این بین ‪ 6899‬تعاونی در دست‬ ‫اج��را و ‪ 15217‬تعاونی فعال هس��تند‪ .‬به ترتیب‬ ‫استان‌های خراس��ان رضوی‪ ،‬لرستان و مازندران‬ ‫بیش��ترین تعاونی‌ه��ای صنعتی را دارا هس��تند‪.‬‬ ‫متوس��ط تعداد اعض��ا در تعاونی‌های صنعتی ‪18‬‬ ‫نفر‪ ،‬متوسط سرمایه برای هر تعاونی ‪ 598‬میلیون‬ ‫ریال و متوسط تعداد کارکنان ‪ 12‬نفر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در رده س��اختمان ‪ 32438‬تعاونی‬ ‫ب��ه ثبت رس��یده که از این بی��ن ‪ 770‬تعاونی در‬ ‫دس��ت اجرا و ‪ 14739‬تعاونی فعال هس��تند‪ .‬به‬ ‫ترتیب اس��تان‌های تهران و خوزس��تان بیشترین‬ ‫تعاونی‌های رده س��اختمان را دارا اس��ت‪ .‬متوسط‬ ‫تعداد اعضا در تعاونی‌ها در رده ساختمان ‪1130‬‬ ‫نفر‪ ،‬متوسط سرمایه برای هر تعاونی ‪ 812‬میلیون‬ ‫ریال و متوسط تعداد کارکنان ‪ 23‬نفر است‪.‬‬ ‫در رده معدن ‪ 2972‬تعاونی به ثبت رس��یده‌اند‬ ‫که از این بین ‪ 359‬تعاونی در دست اجرا و ‪1089‬‬ ‫تعاونی فعال اس��ت‪ .‬به ترتیب استان‌های خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬لرس��تان و کرمان بیش��ترین تعاونی‌های‬ ‫حمل‌ونقل را دارا هس��تند‪ .‬متوسط تعداد اعضا در‬ ‫تعاونی‌های معدن ‪ 50‬نفر‪ ،‬متوس��ط سرمایه برای‬ ‫ه��ر تعاونی ‪ 209‬ریال و متوس��ط تعداد کارکنان‬ ‫‪ 13‬نفر است‪.‬‬ ‫ب��ر پای��ه ای��ن گ��زارش‪ ،‬در رده حمل‌ونق��ل و‬ ‫ارتباطات ‪ 7466‬تعاونی به ثبت رسیده که از این‬ ‫بین ‪ 535‬تعاونی در دس��ت اجرا و ‪ 3677‬تعاونی‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬ب��ه ترتیب اس��تان‌های هرمزگان‪،‬‬ ‫مازندران و تهران بیشترین تعاونی‌های حمل‌ونقل‬ ‫را دارا اس��ت‪ .‬متوس��ط تعداد اعضا در تعاونی‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل ‪ 55‬نفر‪ ،‬متوس��ط س��رمایه برای هر‬ ‫تعاون��ی ‪ 1925‬میلی��ون ریال و متوس��ط تعداد‬ ‫کارکنان ‪ 20‬نفر است‪.‬‬ ‫در رده عمده فروش��ی و خرده فروش��ی و ‪ ...‬که‬ ‫شامل تعاونی‌های تامین نیاز مصرف‌کنندگان نیز‬ ‫می‌شود ‪ 19383‬تعاونی به ثبت رسیده که از این‬ ‫بین ‪ 798‬تعاونی در دس��ت اجرا و ‪ 8280‬تعاونی‬ ‫فعال است‪.‬‬ ‫به ترتیب اس��تان‌های تهران‪ ،‬خراس��ان رضوی‬ ‫و مازن��دران بیش��ترین تعاونی‌ها در ای��ن رده را‬ ‫دارا هس��تند‪ .‬متوس��ط تعداد اعضا در تعاونی‌های‬ ‫عمده فروشی و خرده فروشی ‪ 685‬نفر و متوسط‬ ‫س��رمایه برای هر تعاون��ی ‪ 1335‬میلیون ریال و‬ ‫متوسط تعداد کارکنان ‪ 25‬نفر است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهي به کارآفريني در ايران‬ ‫ارزيابي صالحيت متقاضيان راه‌اندازي کسب‌وکار مستقل‬ ‫روزبه هژبري ‪ :‬بخش��ي از مش��کالت ايجاد شده در‬ ‫بازار کار به عوامل ناش��ي از حوزه عرضه ازجمله رش��د‬ ‫باالي جمعيت‪ ،‬افزايش نرخ مش��ارکت زن��ان‪ ،‬افزايش‬ ‫سن ازدواج و تطابق نداشتن تخصص‌هاي نيروي کار با‬ ‫نيازهاي بازار بازمي‌گردد‪ ،‬ليکن نبايد از نظر دور داشت‬ ‫که بس��ياري از مش��کالت مبتال به ب��ازار کار با فضاي‬ ‫کس��ب‌وکار و بوروکراسي به هم تنيده و پرپيچ و خم و‬ ‫همچنين بار سنگين قوانين و مقررات و مراحل اجرايي‬ ‫اخذ مجوز شروع به کار از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي گره‬ ‫خورده است‪ .‬به همين واس��طه مديريت موفق اقتصاد‬ ‫کالن و همچنين اجراي سياست‌هاي کلي اصل‪ 44‬قانون‬ ‫اساسي مستلزم توانمندسازي بخش خصوصي از طريق‬ ‫کاس��تن از هزينه‌ها و ريس��ک‌هاي عامالن خصوصي و‬ ‫برداشتن موانع رقابت و اصالح نظام کسب‌وکار است‪ .‬اما‬ ‫بعد از اين اقدامات‪ ،‬نظام مديريت اقتصادي کشور براي‬ ‫رونق بازار کسب‌وکار و سوق دادن مردم به کارآفريني‪،‬‬ ‫باي��د الزامات��ي را ب��راي کارآفرينان مش��خص کند و‬ ‫صالحيت متقاضيان به‌صورت مس��تمر ارزيابي ش��ود؛‬ ‫چرا که نبود س��اختار ارزيابي مي‌تواند اثر بخشي منابع‬ ‫اين حوزه را کاهش دهد‪ .‬اين مطالعه به منظور سنجش‬ ‫صالحيت افراد براي راه‌اندازى کس��ب‌وکار مستقل در‬ ‫استان تهران طراحي شد‪.‬‬ ‫كارآفريني عبارت اس��ت از فرآيند خلق چيزي جديد‬ ‫و پذي��رش مخاطرات و س��ود حاص��ل از آن‪ .‬به عبارت‬ ‫ديگر‪ ،‬كارآفريني فرآين��د خلق چيزي جديد و باارزش‬ ‫اس��ت كه ب��ا اختصاص زم��ان و ت�لاش الزم و درنظر‬ ‫گرفتن ريس��ك‌هاي مالي‪ ،‬رواني و اجتماعي و رسيدن‬ ‫به رضايت فردي و مالي و اس��تقالل به ثمر مي‌رس��د‪.‬‬ ‫اين تعريف داراي ‪ 4‬جنبه اساس��ي اس��ت که عبارتند‬ ‫از‪ :‬اوال‪ ،‬كارآفريني مستلزم فرآيند خلق است‪ .‬خلق هر‬ ‫چيز ارزش��مند و جديد‪ .‬اين خل��ق بايد براي كارآفرين‬ ‫و مخاطب��ي ك��ه اين خلق براي او انجام ش��ده اس��ت‬ ‫ارزش داشته باشد‪ .‬ثانيا‪ ،‬كارآفريني مستلزم وقف زمان‬ ‫و تالش كافي اس��ت‪ .‬ثالثا‪ ،‬درنظر گرفتن ريس��ك‌هاي‬ ‫اجتناب‌ناپذي��ر الزم��ه كارآفرين��ي اس��ت‪ .‬رابع��ا‪ ،‬در‬ ‫كارآفريني‪ ،‬رضايت شخصي از استقالل كاري به وجود‬ ‫مي‌آيد‪ .‬از سوي ديگر متخصصان اين حوزه چند جنبه‬ ‫مشترك را در ديگر تعاريف كارآفريني مطرح نمودند که‬ ‫عبارتند از‪ :‬ريسك‌پذيري‪ ،‬خالقيت‪ ،‬استقالل و پاداش‪.‬‬ ‫اين مطالعه به منظور س��نجش صالحي��ت افراد براي‬ ‫راه‌اندازى کس��ب‌وکار مستقل در استان تهران طراحي‬ ‫ش��د‪ .‬ارزيابي در اين مطالعه از طريق پرسشنامه انجام‬ ‫ش��ده که اين پرسشنامه‪ ،‬به‌صورت ‪ 9‬گزينه‌اي طراحي‬ ‫شده و نحوه امتياز بندي و تفسير نتايج به صورت کامل‬ ‫تشريح شده است‪ .‬اين پرسشنامه‪ ،‬ترجمه ‪ 1‬پرسشنامه‬ ‫استاندارد خارجي اس��ت که به زبان فارسي برگردانده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬روايي و پايايي اين پرسشنامه براي اولين‬ ‫ب��ار در اين مطالعه مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت‪ .‬از‬ ‫‪ 200‬پرسش��نامه توزيع ش��ده ‪ 160‬پرسشنامه پرشده‬ ‫برگشت داده شد که از اين تعداد ‪ 110‬پرسشنامه قابل‬ ‫بررسي بودند‪52 .‬درصد پاسخ‌دهندگان زن و ‪48‬درصد‬ ‫را مردان تش��کيل مي‌دادند که با توج��ه به فرم توزيع‬ ‫جنس��يتي ‪ 50-50‬در جامعه‪ ،‬اي��ن نمونه‌گيري نيز به‬ ‫الگو نزديک اس��ت‪ .‬براس��اس اطالعات اس��تخراج شده‬ ‫در اي��ن مطالعه جمعيت ‪30‬ت��ا ‪ 39‬و ‪ 40‬تا ‪ 50‬داراي‬ ‫بيش��ترين جمعيت بوده‌اند و اين نشان‌می‌دهد که ميل‬ ‫به کارآفريني در اين سنين بيشتر از ديگر گروه‌ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹جدول متوسط تاثير هر فاکتور‬ ‫نتايج نش��ان مي‌دهد پاسخ‌دهندگان عنوان نموده‌اند‬ ‫که بيشترين تاثير مربوط به آگاهي از محيط کسب‌وکار‬ ‫بوده که عدد ‪ 7/08‬از ليکرت ‪ 9‬واحدي را نشان مي‌دهد‬ ‫و کمترين تاثير مربوط به تحليل آينده بوده اس��ت که‬ ‫ع��دد ‪ 5/96‬را نش��ان مي‌دهد‪ .‬براس��اس هدف مطالعه‬ ‫ارتب��اط ‪ 7‬فاکت��ور بر اج��راي موفق کس��ب‌وکار مورد‬ ‫بررسي قرار گرفت‪.‬‬ ‫رديف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫متوسط تاثير‬ ‫آگاهي از محيط کسب‌وکار‬ ‫مديريت ريسک‬ ‫توان سرمايه‌گذاري‬ ‫نوآوري‬ ‫مديريت‬ ‫تصميم‌گيري‬ ‫تحليل آينده‬ ‫فاکتورها‬ ‫‪7.08‬‬ ‫‪6.53‬‬ ‫‪6.39‬‬ ‫‪6.36‬‬ ‫‪6.16‬‬ ‫‪6.02‬‬ ‫‪5.96‬‬ ‫نوع ارتباط‬ ‫ارتباط‌ميزان‬ ‫فاکتور‬ ‫زياد‬ ‫‪0.774‬‬ ‫آگاهي از محيط کسب‌وکار‌‬ ‫زياد‬ ‫‪0.509‬‬ ‫مديريت ريسک‬ ‫زياد‬ ‫‪0.584‬‬ ‫توان سرمايه‌گذاري‬ ‫بي‌ارتباط‬ ‫‪0.150‬‬ ‫نوآوري‬ ‫زياد‬ ‫‪0.564‬‬ ‫مديريت‬ ‫ارتباط بسيار پايين‬ ‫‪0.131‬‬ ‫تصميم‌گيري‬ ‫ارتباط متوسط‬ ‫‪0.346‬‬ ‫تحليل آينده‬ ‫‹ ‹جدول ارتباط فاکتور‌ها با موفقيت کسب‌وکار‬ ‫‪ 4‬متغير آگاهي از محيط کسب‌وکار‪ ،‬مديريت ريسک‪،‬‬ ‫توان س��رمايه‌گذاري و مديريت تاثير بااليي بر موفقيت‬ ‫کسب کار در بازار را دارا هستند‪.‬‬ ‫طب��ق بررس��ي ک��ه در اي��ن مطالع��ه انجام ش��ده‪،‬‬ ‫پاس��خ‌دهندگان عن��وان کرده‌ان��د ک��ه تصميم‌گيري و‬ ‫ن��وآوري تاثي��ر چندان��ي بر موفقي��ت يا موف��ق نبودن‬ ‫کس��ب‌وکار نداشته و تحليل آينده نيز تاثير متوسطي را‬ ‫بر موفقيت کس��ب‌وکار خواهد داش��ت که اکثريت افراد‬ ‫شرکت‌کننده نياز به آموزش در حوزه مديريت کسب‌وکار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫چراک��ه تصميم‌گي��ري و ن��وآوري ‪ 2‬رک��ن اصلي در‬ ‫کارآفريني هستند و ارزيابي ضعيف پاسخ‌دهندگان نشان‬ ‫از آگاهي نداش��تن آنان دارد و بايد با آموزش‪ ،‬نقش اين‬ ‫‪ 2‬فاکتور را تقويت کنيم‪.‬‬ ‫ش��ايان ذک��ر اس��ت ک��ه آگاه��ي نداش��تن از مباني‬ ‫ش��روع ي��ک فعالي��ت اقتص��ادي مي‌توان��د ش��انس‬ ‫موفقي��ت کس��ب‌وکار را کاه��ش ده��د و به‌دنب��ال آن‬ ‫مناب��ع دولت��ي که به اي��ن امور تخصيص داده ش��ده را‬ ‫از بين ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمودار توزيع تحصيالت در جمعيت زیر پوشش‬ ‫‹ ‹توزيع سني جمعيت مورد مطالعه‬ ‫‪20-29‬‬ ‫‪30-39‬‬ ‫‪40-50‬‬ ‫‪ 51‬و بیشتر‬ ‫نخستین‌های اختراعات و اکتشافات‬ ‫س�ایت تبیان‪ :‬مورخان دوره‌های کشف‬ ‫و اختراعات بش��ر را به چند دوره تقس��یم‬ ‫می‌کنند‪ 1000 .‬میالدی تا ‪ 1300‬میالدی‪،‬‬ ‫‪ 1300‬میالدی ت��ا ‪ 1400‬میالدی‪1500 ،‬‬ ‫میالدی‪ 1600 ،‬میالدی و‪ . ...‬در این مطالب‬ ‫ج��دول زمانی کوت��اه و مختص��ری از این‬ ‫دوره‌های زمانی خواهیم دید‪ .‬قرون وسطی‪،‬‬ ‫سال‌هایی که علم و دانش سرکوب می‌شد‪.‬‬ ‫ولی در همین دوران اکتشافات و اختراعات‬ ‫بزرگی صورت گرفت و دانش��مندان بزرگی‬ ‫در این سال‌ها زندگی می‌کردند‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1250‬اختراع تفنگ در چین‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1289-1268‬اختراع عینک‪.‬‬ ‫* حدود س��ال‪ :1280‬اختراع ساعت‌های‬ ‫مکانیکی‪.‬‬ ‫* حدود سال‌های ‪ :1290 -1285‬ساخت‬ ‫آسیاب‌های بادی‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1295‬ساخت شیشه‌های مدرن‬ ‫در ایتالیا‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1328‬ساخت نخستین اره‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1366‬نخس��تین تفنگ‌ه��ای‬ ‫دستی‪.‬‬ ‫س��ال‌های ‪ 1000‬می�لادی ت��ا ‪1400‬‬ ‫میالدی‬ ‫* س��ال ‪ :1023‬نخستین پول کاغذی در‬ ‫چین چاپ شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1045‬نخس��تین چ��اپ قاب��ل‬ ‫جا به جایی در چین‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1050‬کمان پوالدی در فرانسه‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1182‬قطب نما اختراع شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1200‬نخس��تین دکم��ه لباس‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1202‬سیستم ش��ماره‌گذاری‬ ‫هندی‪-‬عربی توس��ط ریاضی��دان ایتالیایی‪،‬‬ ‫فیبوناچی‪ ،‬به غرب آورده شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪Rodger Bacon :1249‬‬ ‫فرمول باروت را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫ای��ن دوره با ‪ 1‬اتفاق ب��زرگ همراه بود؛‬ ‫آغاز دوره رونس��انس‪ .‬پس از دوران تاریک‬ ‫قرون وس��طی‪ ،‬بازگش��ت به علم و تحقیق‬ ‫شروع شد‪ .‬از اختراعات و اکتشافات بزرگ‬ ‫ای��ن دوران می‌ت��وان به بهب��ود ناوبری و‬ ‫کش��تیرانی اش��اره کرد‪ .‬همچنین در این‬ ‫دوران دس��تگاه‌های چ��اپ قاب��ل جابه‌جا‬ ‫شدن گسترش یافت و به سبب همین امر‬ ‫نوش��تن آسان‌تر گش��ت و کتاب‌ها ارزان‌تر‬ ‫ش��دند و راحت تر در دسترس عموم قرار‬ ‫می‌گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹جدول زمانی اختراعات و اکتشافات‬ ‫‹ ‹سال‌های ‪1400‬میالدی تا ‪1500‬میالدی‬ ‫‹ ‹جدول زمانی اختراعات و اکتشافات‬ ‫* س��ال ‪ :1400‬ساخت نخس��تین توپ‬ ‫گلف و پیانو!‬ ‫* س��ال ‪ :1411‬نخس��تین ماشه اسلحه‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1420‬نخستین نقاشی‌های رنگ‬ ‫روغن کشیده شدند‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1421‬نخس��تین ج��ک چرخ‬ ‫دنده‌ای در فلورانس ساخته شد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1450‬نخستین عینک مخصوص‬ ‫افراد نزدیک بین ساخته شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1455‬یوهان��س گوتنب��رگ‬ ‫نخس��تین ماش��ین چاپ را طراحی و تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1475‬نخستین تفنگ‌های لوله‬ ‫بلند در ایتالیا و آلمان ساخته شدند‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1485‬نخس��تین کپی رایت به‬ ‫عنوان حق شناخته شد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1494‬لئوناردو داوینچی به طور‬ ‫ج��دی طراحی‌های خود در مورد ماش��ین‬ ‫پرن��ده را ارائه ک��رد‪ .‬در همین س��ال‌های‬ ‫نخس��تین نقش��ه جهان توس��ط ‪Martin‬‬ ‫‪ Behaim‬ارائه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سال‌های ‪ 1500‬تا ‪ 1600‬میالدی‬ ‫قرن ‪ 16‬می�لادی دوران تغییر بی‌نظیری‬ ‫در علم‪ ،‬سیاس��ت‪ ،‬مذهب و ادبیات بود‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 1543‬کوپرنیک نظریه جنجالی خود‬ ‫را اع�لام ک��رد‪ .‬نظریه‌ای ک��ه در آن عنوان‬ ‫می‌ش��د زمی��ن مرکز عالم نیس��ت و زمین‬ ‫به همراه باقی س��یارات به دور خورشید در‬ ‫چرخش‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جدول زمانی اختراعات و اکتشافات‬ ‫در ط��ول قرن ‪ ،16‬در نظریه‌های ریاضی‪،‬‬ ‫گیتی شناس��ی‪ ،‬جغرافی��ا و تاریخ طبیعی‬ ‫پیش��رفت‌های قاب��ل توجهی اتف��اق افتاد‪.‬‬ ‫اختراع��ات برجس��ته ق��رن ‪ 16‬مربوط به‬ ‫زمینه‌ه��ای مهندس��ی‪ ،‬اس��تخراج معادن‪،‬‬ ‫ناوبری و هنرهای نظامی بودند‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1510‬لئون��اردو داوینچ��ی‬ ‫نخستین چرخ افقی آبی را طراحی کرد‪ .‬در‬ ‫حدود همان سال‌ها س��اعت جیبی توسط‬ ‫‪ Peter Henlein‬ساخته شد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1565‬نخس��تین مداد گرافیتی‬ ‫توسط ‪ Conrad Gesner‬ساخته شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1569‬نخس��تین نقش��ه‬ ‫‪Gerard‬‬ ‫توس��ط‬ ‫‪Mercator‬‬ ‫‪ Mercator‬ارائه شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ William Lee :1589‬ک��ه ‪1‬‬ ‫مرد انگلیسی بود نخستین ماشین بافندگی‬ ‫خود را ساخت‪.‬‬ ‫* سال ‪Zacharias Janssen :1590‬‬ ‫نخس��تین میکروس��کوپ مرکب را طراحی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1593‬گالیله نخستین دما سنج‬ ‫آبی خود را ساخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ سال‌های ‪ 1600‬تا ‪ 1700‬میالدی‬ ‫قرن ‪ ،17‬قرن دانش��مندان بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫افرادی چون اس��حاق نیوت��ن‪ ،‬گالیله‪ ،‬رنه‬ ‫دکارت‪ ،‬بلز پاس��کال و‪ ..‬این قرن را به قرنی‬ ‫مبدل کردند که تاریخ بشریت به آن افتخار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ج�دول زمان�ی اختراع�ات و‬ ‫اکتشافات‬ ‫* سال ‪ :1608‬نخستین تلسکوپ بازتابی‬ ‫توسط ‪ Hans Lippershey‬ساخته شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1620‬نخس��تین زیردریای��ی‬ ‫ب��ا نی��روی انس��انی توس��ط ‪Cornelis‬‬ ‫‪ Drebbel‬ساخته شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1625‬یک مرد فرانسوی به نام‬ ‫‪ Jean-Baptiste Denys‬روش جدیدی‬ ‫برای انتقال خون کشف کرد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1629‬توربی��ن بخ��ار توس��ط‬ ‫‪ Giovanni Branca‬ساخته شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1636‬نخس��تین ریزس��نج به‬ ‫وسیله ‪ W. Gascoigne‬اختراع شد‪.‬‬ ‫* سال ‪ :1642‬پاسکال فرانسوی نخستین‬ ‫ماشین جمع‌کننده را ساخت‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1643‬نخستین بارومتر ساخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1650‬پمپ هوا توس��ط ‪Otto‬‬ ‫‪ von Guericke‬طراحی شد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪ :1656‬نخستین پاندول ساعتی‬ ‫توسط ‪.Christian Huygens‬‬ ‫* سال ‪Gottfried Wilhelm :1671‬‬ ‫‪ Leibniz‬نخس��تین ماش��ین حس��اب را‬ ‫طراحی کرد‪.‬‬ ‫* س��ال ‪Thomas Savery :1698‬‬ ‫انگلیس��ی نخس��تین پم��پ بخ��ار را‬ ‫ساخت‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫افتتاح ‪ 3‬واحد تولیدی در سفر وزیر صنعت‪،‬معدن وتجارت به گیالن‬ ‫‪19‬‬ ‫گیالن‪ 50‬درصد از واردات قوطی نوشابه را کاهش می‌دهد‬ ‫فریب�ا جعف�ری‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬وزی��ر صنعت‪ ،‬محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬روبان آغاز ب��ه کار بزرگترین کارخانه گیالن را در آینده از اس��تان‌های پیش��رو در امر صنعت‬ ‫تولی��د قوطی‌های فلزی آس��ان بازش��و را قیچی کرد تا خوان��د و گفت‪« :‬فعالیت‌های صنعتی گیالن می‌تواند در‬ ‫گیالنی‌ها برای نخس��تین بار در کش��ور صاحب چنین توسعه اقتصادی کشور موثر باشد‪ ».‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫کارخانه‌ای در اس��تان خود ش��وند‪ .‬س��ه ش��نبه‌ای که و تج��ارت با بی��ان اینکه بانک صنعت و معدن از س��ال‬ ‫گذشت نه تنها برای صاحبان صنایع‪ ،‬تجار و معدنکاران گذشته حمایت‌های قابل توجهی از واحدهای تولیدی را‬ ‫در اس��تان گیالن روزی ویژه بود بلک��ه جوانان جویای آغاز کرده است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬وظیفه این وزارتخانه و بانک‬ ‫کار این اس��تان نیز با سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صنعت و معدن حمایت و پش��تیبانی از س��رمایه‌گذاران‬ ‫نور‌امیدی در دل هایش��ان روشن شد‪ .‬محمدرضا نعمت اس��ت‪ ».‬او به اش��تباه گذش��تگان مبنی بر اینکه گیالن‬ ‫زاده همزم��ان ب��ا هفت��ه دول��ت با حضور در ش��هرک از استان‌های کشاورزی محس��وب می‌شود اشاره کرد و‬ ‫صنعتی س��فیدرود رشت طرح تولیدی تالک ایرانیان را یادآور ش��د‪« :‬در س��ال ‪ 59‬مخالف این دیدگاه بودیم و‬ ‫افتتاح ک��رد که قرار اس��ت در آن قوطی‌های فلزی در اعتقاد داریم صنعت و کشاورزی مکمل یکدیگر هستند‪».‬‬ ‫دار آس��ان بازشو تولید ش��ود‪ .‬ظرفیت تولید آن سالیانه نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه کشاورزی باید صنعتی شود‪،‬‬ ‫‪ 12‬هزار و ‪ 500‬تن اس��ت‪ .‬گزارش‌های منتش��ر ش��ده گفت‪« :‬اگر می‌خواهیم کش��اورزی رشد کرده و سودآور‬ ‫نش��ان می‌ده��د ک��ه ارزش س��رمایه‌گذاری این طرح شود باید به طرف فناوری‌های جدید حرکت کنیم و این‬ ‫تولیدی هزار و ‪ 650‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬با بهره‌برداری روند در دولت یازدهم آغاز شده است‪ ».‬وی خواستار ایجاد‬ ‫از این طرح ‪ 160‬نفر مش��غول به کار خواهند شد‪ .‬پس شهرک فناوری در گیالن شد و گفت‪« :‬فارغ‌التحصیالن‬ ‫در زمینه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫از افتت��اح ای��ن طرح وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت به ش��هر صنعتی «یکواحدتولید«قوطی‌های کش��اورزی می‌توانند با فعالیت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان موجب توس��عه گیالن‬ ‫رش��ت رفت و طرح تولیدی آناهیتا‬ ‫آلومینیومیفوقسبک‬ ‫ش��وند‪ .‬ایجاد شرکت‌های فناوری در‬ ‫را ب��ه بهره برداری رس��اند‪ .‬ظرفیت‬ ‫درب‌آسان‌بازشو»در‬ ‫گیالن ب��ا توجه به افراد تحصیلکرده‬ ‫تولی��د این واحد صنعتی که میلگرد‬ ‫تولی��د می‌کند‪ ،‬س��الیانه ‪ 320‬هزار گیالنافتتاحشدکهکشور‬ ‫اس��تان الزم و ض��روری اس��ت و‬ ‫نیازمند آن بود‪ .‬چرا که‬ ‫مسئوالن باید آن را مورد توجه قرار‬ ‫تن اس��ت و با س��رمایه‌گذاری ‪450‬‬ ‫از‬ ‫میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسیده این قوطی‌ها را از خارج‬ ‫دهند‪».‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین قرار است ‪ 120‬نفر کشور وارد می‌کردیم و این ‹ ‹نیاز صنعت گیالن به سرمایه‬ ‫در گردش‬ ‫در این واحد صنعتی مشغول به کار‬ ‫کارخانهباظرفیتتولید‬ ‫حسن تامینی لیچانی رییس هیات‬ ‫ش��وند‪ .‬طرح تولیدی صنعت نیکان باال و ماشین آالت مدرنی که‬ ‫نمایندگان استان گیالن در گفت و‬ ‫چوب پالست در شهر صنعتی شفت‬ ‫نیز س��ومین طرحی بود که وزیر آن دارد می‌تواند‪ 50‬درصد نیاز‬ ‫اق��دام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫گو با‬ ‫را افتتاح کرد‪ .‬این ش��رکت با تولید کشور را پاسخگو باشد و از مع��دن و تجارت را ب��ه دلیل توجه‬ ‫نیاز ما به واردات بکاهد‬ ‫به ش��رایط استان گیالن قابل تقدیر‬ ‫چوب و پالستیک با ظرفیت ساالنه‬ ‫خوانده و می‌گوید‪«:‬برای حدود ‪170‬‬ ‫‪ 50‬هزار تن افتتاح ش��ده اس��ت که‬ ‫نفر از افراد جویای کار‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫در پروان��ه آن‪ 225 ،‬میلی��ارد ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری ذکر شده است اما تاکنون سهم این طرح‪ ،‬شده اس��ت هرچند تعداد بیکاران در گیالن از این رقم‬ ‫‪ 286‬میلیارد ریال از سرمایه‌گذاری‌ها بوده است‪ .‬میزان بیش��تر اس��ت اما این اقدام آقای وزیر را گام نخست از‬ ‫اشتغالزایی این شرکت بر اساس پروانه تاسیس‪ 40 ،‬نفر برنامه‌های��ی می‌دانی��م که دولت ب��رای گیالن در نظر‬ ‫دارد‪ ».‬نماین��ده رش��ت ادامه می‌ده��د‪«:‬در حال حاضر‬ ‫بود اما روز سه شنبه با بکارگیری‪ 50‬نفر افتتاح شد‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارخانه‌های گیالن با حدود ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد‬ ‫‹ ‹گیالن صاحب شهرک فناوری شد‬ ‫شهرک فناوری در استان گیالن نیز به منظور استفاده از ظرفیت خود فعال هس��تند اگر دولت بتواند با اعطای‬ ‫از توانمندی فارغ‌التحصیالن در زمینه‌های صنعت‪ ،‬معدن سرمایه در گردش ظرفیت آن‌ها را باالتر ببرد بسیاری از‬ ‫و کش��اورزی بر پایه فعالیت‌های دانش‌بنیان ایجاد شد‪ .‬مشکالت صنایع این استان حل می‌شود‪».‬‬ ‫ناصر عاش��وری قلعه رودخانی نماینده فومن و ش��فت‬ ‫و عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس نی��ز در گفت و گو‬ ‫می‌گوید‪«:‬واقعیت این اس��ت ک��ه از زمانی‬ ‫ب��ا‬ ‫ک��ه ارز ارزان در اختی��ار صنعت قرار گرفت‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫مصوبه ای‪ ،‬اس��تان‌های شمالی کشور از جمله گیالن به‬ ‫دلیل ممنوعیت ایجاد ش��ده ب��رای صنایع‪ ،‬از آن محروم‬ ‫شدند و در گیالن براساس سیاستی به کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی آن اولویت داده ش��د‪ .‬از ط��رف دیگر بحران‌های‬ ‫موجود به دلیل دولتی بودن بخش اعظمی از صنایع سبب‬ ‫تعطیلی و سپس انحالل کارخانه‌های گیالن شد چرا که‬ ‫این کارخانه‌های قدیمی نه تنها سوددهی نداشتند بلکه‬ ‫زیان ده ش��ده بودند‪ .‬کارخانه‌هایی مث��ل ایران پوپلین‪،‬‬ ‫پوش��ش‪ ،‬فومنات و ‪...‬به طور کل تعطیل و سپس منحل‬ ‫شدند‪ ».‬او ادامه می‌دهد‪«:‬اگر بخواهیم واقع بین باشیم از‬ ‫آنجا که کشاورزی به دلیل محدودیت زمین و نبود توجیه‬ ‫اقتصادی کش��اورزی جوانان گیالنی اقبالی به کشاورزی‬ ‫نش��ان نمی‌دهند بنابراین موضوع اشتغال جوانان گیالن‬ ‫الینحل باقی مانده اس��ت‪ .‬گذش��ته از آن درصد بس��یار‬ ‫باالیی از جوانان ما تحصیالتی در س��طح کارشناسی ‌و یا‬ ‫باالتر از آن دارند اما بازار مناسبی برای اشتغال آنان وجود‬ ‫ندارد‪ ».‬به گفته این نماینده مجلس «در هفته دولت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بهانه افتتاح سه واحد تولیدی‬ ‫پس از تصویب امتیاز منطقه آزاد توسط هیات دولت‬ ‫آیا نساجی دوباره برند می‌شود‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال و افزایش صادرات‬ ‫به گیالن آمد اما پای درددل‌های نمایندگان هم نشست‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪«:‬ی��ک واحد تولی��د «قوطی‌های آلومینیومی‬ ‫فوق س��بک درب‌آسان‌بازش��و» در گیالن افتتاح شد که‬ ‫کش��ور نیازمند آن بود‪ .‬چرا که ای��ن قوطی‌ها را از خارج‬ ‫از کش��ور وارد می‌کردیم و این کارخانه با ظرفیت تولید‬ ‫باال و ماش��ین آالت مدرنی ک��ه دارد می‌تواند ‪ 50‬درصد‬ ‫نیاز کش��ور را پاسخگو باشد و از نیاز ما به واردات بکاهد‪.‬‬ ‫همچنین واحد دیگری که در شهرک صنعتی شفت برای‬ ‫تولید صنایع تزئینی ترکیبی چوب و پالستیک افتتاح شد‬ ‫واحدی اس��ت که در آن از مواد پتروشیمی و خرده‌های‬ ‫چوب‪ ،‬انواع در‪ ،‬انواع س��قف کاذب‪ ،‬پارکت‌ها و ورقه‌های‬ ‫لمینت س��اخته می‌شود‪ ».‬او خواس��ته هایش از دولت را‬ ‫برمی ش��مارد‪«:‬انتظار داریم ک��ه دولت رویه صادر کردن‬ ‫مجوز واحدهای تولیدی را تسریع کند‪ .‬برای امر صادرات‬ ‫مش��وق‌هایی در نظر بگیرد و ابتکار عملی در راس��تای‬ ‫صنایع تبدیلی نفت و ایجاد ارزش افزوده برای آن به خرج‬ ‫بدهد‪ .‬تا مواد خام با اعمال فناوری همراه با ارزش افزوده‬ ‫به خارج از کشور صادر شوند‪ .‬در این صورت می‌توانیم هم‬ ‫اشتغال ایجاد کنیم و هم میزان صادرات را باال ببریم‪ .‬این‬ ‫در راس��تای اقتصاد مقاومتی است‪ .‬این کارخانه‌ای که در‬ ‫گیالن برای تولید محصوالت ترکیبی پتروشیمی و چوب‬ ‫افتتاح شده است یکی از همین کارخانه هاست که همه‬ ‫جای کشور به آن نیاز دارد‪».‬‬ ‫رقابتشهرستان‌هایاستانبوشهربرایایجادمنطقهآزاد‬ ‫غول‌هایصنعتیمازندرانجانمی‌گیرند‬ ‫منطقه آزاد در هر اس��تانی که ایجاد می‌شود مزایای‬ ‫زیادی برای آن اس��تان دارد‪ .‬اکن��ون که امتیاز منطقه‬ ‫آزاد برای اس��تان بوش��هر در هیات دول��ت به تصویب‬ ‫رس��یده‪ ،‬انتظار مردم این اس��ت که ای��ن محدوده به‬ ‫گون��ه‌ای جانمایی ش��ود تا مزایایش ش��امل حال همه‬ ‫مردم استان ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬هم‌اکنون تصویب‬ ‫نهای��ی الیحه منطقه آزاد بوش��هر در انتظار تصمیمات‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی است که آیا با این‬ ‫تصمیم دولت موافقت می‌ش��ود یا خیر‪ .‬تصویب منطقه‬ ‫آزاد برای اس��تان بوشهر یکی از آرزوهای دیرینه مردم‬ ‫اس��تان بوده و هر چند هم‌اکن��ون محدوده این منطقه‬ ‫مش��خص نش��ده ولی مورد تصویب ق��رار گرفتن این‬ ‫منطقه در اس��تان بوش��هر باعث خوشحالی مردم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در طرحی که توسط اس��تان در شورای مناطق‬ ‫آزاد و توس��ط دولت به تصویب رس��یده‪ ،‬اش��اره‌ای به‬ ‫محل و محدوده دقیق این منطقه آزاد نشده و فقط نام‬ ‫استان بوشهر برای آن مشخص شده و هر چند احتمال‬ ‫قرار گرفتن این منطقه در شهرس��تان بوش��هر بیش��تر‬ ‫اس��ت ولی دیگر شهرس��تان‌ها نیز این شانس را دارند‪.‬‬ ‫در شهرس��تان بوشهر موقعیت مناس��بی برای استقرار‬ ‫منطقه آزاد وجود دارد ولی شهرستان‌های دیگر استان‬ ‫نیز می‌توانند میزبان مناس��بی برای منطقه آزاد استان‬ ‫بوشهر باشند که می‌توان با بررسی دقیق و کارشناسانه‪،‬‬ ‫بهترین مکان برای استقرار منطقه آزاد را مشخص کرد‪.‬‬ ‫به گونه‌ای که سود این منطقه نصیب همه استان شودتا‬ ‫منطقه آزاد تاثیر مثبت بر چرخه اقتصاد اس��تان داشته‬ ‫باشد‪ .‬نماینده شورای اسالمی استان بوشهر در شورای‬ ‫عالی استان‌ها در خصوص مزایا و معایب بندر آزاد شدن‬ ‫بوش��هر (جزیره نگین و عباس��ک) اظهار کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫س��ود بندر آزاد به مردم برس��د بسیار عالی است‪ .‬طاها‬ ‫دشتی مطلق تصریح کرد‪ :‬اگر در کنار این امتیاز‪ ،‬برای‬ ‫مردم اش��تغال ایجاد شود‪ ،‬شاهد باال رفتن تولید باشیم‬ ‫و تاثیر مس��تقیمی روی چرخه اقتصاد اس��تان داشته‬ ‫باشد بسیار خوب است‪ .‬دشتی مطلق با تاکید بر اینکه‬ ‫سود منطقه آزاد باید به همه مردم استان برسد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما بارها به اس��تانداری گفته‌ایم که بندر کنگان از‬ ‫لنگرگاه بس��یار خوبی برخوردار است و به لحاظ فاصله‬ ‫تا دبی و دیگر ش��هرهای کشور امارات بسیار نزدیک تر‬ ‫نس��اجی‪ ،‬خزر خز‪ ،‬زغال س��نگ البرز غول‌های صنعتی‬ ‫مازندران در دوره‌های گذشته به شمار می‌رفتند که اکنون‬ ‫بر درش��ان قفل خورده اس��ت و دولت ب��رای رونق دوباره‬ ‫واحدهای راکد در استان گام برداشته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با گذش��ت ‪1‬سال از فعالیت دولت تدبیرو‬ ‫امید‪ ،‬بارقه امید برای بازگشایی درهای قفل خورده صنایع‬ ‫بزرگ مازندران ایجاد شده و در صنایع استان به روی تولید‬ ‫و اش��تغال باز می‌شود‪ .‬مازندران که سال‌های سال به بهانه‬ ‫قطب کش��اورزی بودن از گردونه صنع��ت باز مانده بود در‬ ‫‪1‬سال اخیر با تغییر سند چشم‌انداز‪ ،‬به سوی صنعتی شدن‬ ‫گام برمی دارد‪.‬‬ ‫از جاهای دیگر استان است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بندر کنگان‬ ‫از ظرفیت بس��یار باالیی برای تبدیل شدن به بندر آزاد‬ ‫برخوردار است که متاسفانه و ظاهرا این امر برای محقق‬ ‫شدن‪ ،‬مسیری طوالنی باید طی کند‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهرستان کنگان گفت‪ :‬با یک‬ ‫نگاه اجمالی به مناطق مختلف آزاد در س��طح کش��ور‬ ‫متوجه می‌ش��ویم ک��ه هیچکدام از آن‌ها مرکز اس��تان‬ ‫نیستند و حتی از مرکز استان نیز فاصله دارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه مناطق آزاد مختلف کشور‬ ‫اکثرا مرکز استان نیستند و حتی از مرکز استان فاصله‬ ‫دارند این اس��ت که اش��تغال‪ ،‬توازن‪ ،‬عدالت‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫توسعه و پویایی در سطح استان تقسیم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مناسب‌ترین نقطه برای استقرار منطقه آزاد‬ ‫استاندار بوشهر نیز در ارتباط با محل استقرار منطقه‬ ‫آزاد اظهار کرد‪ :‬در الیح ‌ه منطقه آزاد بوش��هر‪ ،‬دولت به‬ ‫اس��تان بوشهر ایجاد منطقه آزاد را اجازه داده و یکی از‬ ‫فاکتورهای مورد نیاز برای منطقه آزاد این است که باید‬ ‫در مرز واقع شده باشد و ما نیز تالش می‌کنیم تا جایی‬ ‫را برای این منطق��ه انتخاب کنیم که بهترین موقعیت‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬مصطفی ساالری با اش��اره به بررسی‬ ‫گزینه‌های مختلف برای انتخاب محل اس��تقرار منطقه‬ ‫آزاد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پس از تصویب منطقه آزاد بوش��هر در‬ ‫مجلس‪ ،‬گزینه‌ه��ا را به دولت ارائه می‌کنیم و س��پس‬ ‫محدوده منطقه آزاد مش��خص خواهد شد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در متن الیحه هیچ نقط��ه‌ای را برای منطقه‬ ‫آزاد مش��خص نکرده‌ایم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید کارکارشناسی‬ ‫گس��ترده‌ای برای این موضوع مهم ص��ورت بگیرد و از‬ ‫همه توان برای انتخاب بهترین مکان اس��تفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حال بد نمادهای صنعتی مازندران‬ ‫نس��اجی قائمش��هر و کارخانه زغال‌س��نگ الب��رز نماد‬ ‫صنعتی مازندران در دوران گذش��ته به بشمار می‌رفت که‬ ‫در س��ال‌های قبل به دلیل اتخاذ سیاس��ت‌های نامناسب‬ ‫ب��ر درش��ان قفل خ��ورد و به‌نوعی از گردون��ه تولید خارج‬ ‫ش��دند‪ .‬اکنون با گذشت ‪1‬س��ال از فعالیت دولت یازدهم‬ ‫این پرس��ش مطرح می‌شود که آیا کلید دولت تدبیر و امید‬ ‫برای بازگشایی قفل‌های صنعت مازندران کارگشا خواهد‬ ‫بود‪ ،‬آی��ا صنایع فعال اس��تان به سرنوش��ت کارخانه‌های‬ ‫خزرخ��ز‪ ،‬نس��اجی و زغال س��نگ دچار نخواهند ش��د؟‬ ‫اس��تاندار مازندران در این زمینه می‌گوید‪ :‬استان ما از نظر‬ ‫زیرس��اخت‌های صنعتی و تولیدی با مشکل مواجه است و‬ ‫در تالش��یم تا صنایع غیرفعال و راکد استان را دوباره رونق‬ ‫بخشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نساج‌ها در آرزوی رونق دوباره‬ ‫فالح جلودار همچنین درباره کارخانه نساجی مازندران‬ ‫نیز گفت‪ :‬نساجی سال‌های سال به عنوان یکی از معضالت‬ ‫کاری بود و اکنون ب��ا هماهنگی‌های صورت گرفته و ورود‬ ‫یک سرمایه‌گذار جدید بخشی از مشکالت حل شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازندران تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر بخش��ی از‬ ‫ادوات که مربوط به کارخانه بود و سال‌های سال در جعبه‌ها‬ ‫خاک می‌خورد را از جعبه‌ها خارج کردیم که در حال نصب‬ ‫در کارخان��ه اس��ت‪ .‬فالح جلودار عنوان ک��رد‪ :‬همچنین با‬ ‫تالش‌های صورت گرفته بخشی از اختالفات حل شد و امید‬ ‫می‌رود با رونق بخش��ی از کارخانه بزرگ حدود ‪ 400‬شغل‬ ‫نیز ایجاد ش��ود‪ .‬اس��تاندار مازن��دران در عین حال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از بحث‌های ما س��ند چش��م‌انداز استان بوده و از‬ ‫روز اول که وارد اس��تان شدیم با مطالعات صورت گرفته و‬ ‫تجربیات سعی کردیم محورهای چشم‌انداز را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫فالح جلودار بیان داشت‪ :‬صرف کشاورزی نمی‌تواند محور‬ ‫توسعه استان باش��د و باید بحث گردشگری و اقتصادی را‬ ‫نیز فعال کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگرانی که همچنان طلبکارند‬ ‫اظه��ارات اس��تاندار مازندران درباره نس��اجی مازندران در‬ ‫حالی اس��ت که هر از گاهی ش��اهد تجمع و اعتراض کارگران‬ ‫نساجی در زمینه پرداخت مطالبات هستیم و در آخرین مورد‬ ‫که جمعی از کارگران درآستانه هفته دولت مقابل استانداری‬ ‫تجمع کرده بودند خواه��ان پرداخت مطالبات ‪ 30‬ماهه خود‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازن��دران در این زمینه می‌گوی��د‪ :‬این کارگران‬ ‫که بیش��تر آنان را افراد بازنشسته تشکیل می‌دهند‪ ،‬خواهان‬ ‫دریافت مطالباتش��ان هس��تند و قرار اس��ت با ف��روش زمین‬ ‫متعل��ق به کارخانه‪ ،‬مطالبات این قش��ر پرداخت ش��ود‪ .‬فالح‬ ‫جل��ودار بیان داش��ت‪ :‬مطالبات کارگران نس��اجی حدود ‪ 9‬تا‬ ‫‪ 12‬میلی��ارد تومان اس��ت و بانک ملی تعهد ک��رده تا با خرید‬ ‫زمین‪ ،‬این مطالبات را تامین کند و اکنون در حال طی مراحل‬ ‫اداری اس��ت‪ .‬فرماندار قائمش��هر نیز درب��اره آخرین وضعیت‬ ‫کارخانه نساجی می‌گوید‪ :‬کارخانه نساجی به دلیل مطالباتی‬ ‫که کارگران داش��تند و مصوباتی که دولت در سال ‪ 86‬داشت‬ ‫مبلغ‪ 74‬میلیارد توم��ان از بانک ملی وام دریافت کرد‪ .‬مهدی‬ ‫محم��دی افزود‪ :‬پیرو مصوبات همان س��ال انتق��ال کارخانه‬ ‫به خارج از ش��هر هم صورت نگرفت و به دلیل س��وء مدیریت‬ ‫کارخانه و ش��رایط حاکم بر صنعت کش��ور کارخانه نتوانست‬ ‫شرایط خودش را تطبیق داده و مبلغ وام دریافتی امروز‪ ،‬به ‪84‬‬ ‫میلیاردتومان رسید و ملک در تصرف بانک درآمد و در نهایت‬ ‫تصمیم بر این شد که کارخانه طلب خودش را وصول کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اولویت جذب سرمایه‌گذار‬ ‫و حمایت از کار آفرینی است‬ ‫مش��اور وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫اس��تراتژی کل��ی بخ��ش صنع��ت کش��ور جذب‬ ‫سرمایه‌گذار و حمایت از بخش کارآفرینی است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا علی‌محمد گودرزی در مراس��م افتتاح‬ ‫همزمان ‪ 11‬طرح صنعتی تولیدی که بطور نمادین‬ ‫در شرکت سحر صنعت ش��رق زاهدان برگزار شد‪،‬‬ ‫ب��ا تبریک هفته دولت اف��زود‪ :‬از آنجایی که ‪ 38‬تا‬ ‫‪ 40‬درصد اقتصاد کش��ور در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نهفته شده باید رونق تولید در این بخش‬ ‫بیش از پیش محقق ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬از آنجایی که‬ ‫ش��رکت سحر صنعت ش��رق زاهدان توسط اساتید‬ ‫دانش��گاه راه‌اندازی ش��ده این مهم نش��ان از دید‬ ‫روش��نفکری مردم سیستان و بلوچس��تان و پیوند‬ ‫دوباره دانش��گاه با صنع��ت دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫هنوز وارد دوران تکنیک‪ ،‬فن و تجدد نشدیم‪ ،‬علت‬ ‫آن نیز این اس��ت که در ‪ 100‬س��ال گذشته عنصر‬ ‫دانش��گاه و صنعت با یکدیگر پیوندی نداشتند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ایران رتبه ‪155‬دنیا در فضای کسب و کار را‬ ‫دارد و همچنین در فضای اقتصاد دیجیتال از میان‬ ‫‪ 70‬کشور رتبه ‪ 69‬را به خود اختصاص داده که این‬ ‫آمار نشان می‌دهد ایران برای کسب و کار مبتنی بر‬ ‫تجارت الکترونیک باید جدی باشد‪.‬‬ ‫کارخانه فرومنگنز در کرمان‬ ‫افتتاح شد‬ ‫همزم��ان با هفت��ه دول��ت بزرگتری��ن کارخانه‬ ‫فرو منگنز کش��ور در بخ��ش «جبالبارز جنوبی» از‬ ‫توابع شهرستان عنبرآباد افتتاح شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بزرگترین کارخانه فرو منگنز کشور با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ 15‬میلیارد تومانی در ‪ 2‬طرح اجرا می‌ش��ود که فاز‬ ‫‪ 1‬آن تولید فروک��روم با ظرفیت ‪ 15‬هزار تن و فاز‬ ‫‪ 2‬آن نیز تولید فرومنگنز با ظرفیت ‪ 15‬هزار تن در‬ ‫سال است‪ .‬در این راستا بیش از ‪ 15‬معدن در حال‬ ‫اکتشاف است که به‌زودی مواد اولیه این کارخانه را‬ ‫تأمین می‌کنند و همچنین برنامه‌ریزی برای احداث‬ ‫بخش فرومنگنز در دستورکار قرار دارد‪ .‬طبق اعالم‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬با احداث و راه‌اندازی این کارخانه برای‬ ‫‪ 75‬نفر اشتغالزایی شده و مهم‌ترین بازار خرید این‬ ‫محصول کارخانه‌های فوالد هستند که برای تولید‬ ‫‪ 30‬میلیون ت��ن فوالد در کل اس��تان برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ده اس��ت و در آینده نیز میزان نیاز به این مواد‬ ‫اولیه ضرورت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫افزایش تعامالت تجاری ایران‬ ‫با ترکیه‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد تجاری صنعتی‬ ‫ماکو از فراهم آوری امکانات برای افزایش مراودات‬ ‫و تعامالت تجاری با ترکیه تا س��قف ‪ 200‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال خبر داد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬حسین‬ ‫فروزان گفت‪ :‬باند نخست فرودگاه بین المللی ماکو‬ ‫تا یک هفته دیگر آماده آس��فالت‌ریزی می‌شود که‬ ‫نقش مهمی در انتقال گردش��گر و سهولت اجرای‬ ‫برنامه‌های صنعتی خواهد داشت‪ .‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل س��ازمان منطقه آزاد ماک��و گفت‪ :‬از‬ ‫دیگر مس��ائلی ک��ه نمی‌توان به‌راحت��ی از کنارش‬ ‫گذشت‪ ،‬کشاورزی است و آب بزرگترین مولفه آن‪،‬‬ ‫خوشبختانه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و در‬ ‫بخش صنعت سرمایه‌گذارانی اعالم آمادگی کرده‌اند‬ ‫که شروع کار آنها اشتغال پایدار برای جوانان جویای‬ ‫کار منطق��ه ایجاد خواهد کرد‪ .‬فروزان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مبحث گردش��گری کاخ موزه «باغچه جوق» را‬ ‫از می��راث فرهنگی تحویل گرفته‌ای��م و مرمت آن‬ ‫به‌زودی با کارهای کارشناس��ی آغاز می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا ایجاد ترمین��ال چندمنظ��وره و دهکده‬ ‫لجس��تیک منطق��ه آزاد ماکو بنا داری��م مبادالت‬ ‫تج��اری ب��ا ترکیه را تا س��قف ‪ 200‬میلی��ارد دالر‬ ‫افزایش دهیم که این امر می‌تواند در رشد و توسعه‬ ‫اقتصاد منطقه نقش مهمی را ایفا کند‪.‬‬ ‫حضور ‪ 2‬برابری هیات‌های‬ ‫تجاری در خراسان‌رضوی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رض��وی از افزای��ش ‪ 2‬براب��ری پذی��رش و حضور‬ ‫هیات‌ه��ای تجاری و بازاریابی کش��ورهای مختلف‬ ‫در این اس��تان طی ‪ 5‬ماه امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه پارس��ال خبر داد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬راضیه‬ ‫علیرضایی گفت‪ :‬دیپلماس��ی دولت تدبیر و امید و‬ ‫بهبود روابط بین ایران و کش��ورهای مختلف منجر‬ ‫به افزایش حض��ور هیات‌های مختلف تجاری دیگر‬ ‫کش��ورها در استان خراسان رضوی شده است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ‪ 5‬ماه امس��ال با مجوز سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران‪ 3 ،‬هی��ات تجاری از افغانس��تان‪2 ،‬‬ ‫هیات از عراق و یک هیات از هندوس��تان با رویکرد‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های مختلف‬ ‫اقتصادی در خراس��ان رضوی پذیرش ش��ده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مدت مزبور همچنین ‪ 2‬هیات تجاری‬ ‫و بازاریابی از خراسان‌رضوی به کشورهای قزاقستان‬ ‫و هنگ‌کنگ اعزام ش��دند که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل رشد ‪ 100‬درصدی داشته است‪.‬‬
‫از گذر تاریخ صنعت‬ ‫نگاه تاریخی به چاقوی زنجان‬ ‫«ویلیام ش��اردن» نقل می‌کند ک��ه در زمان او‬ ‫هیچ‌یک از ایرانیان بدون شمش��یر از خانه بیرون‬ ‫نمی‌رفتند‪ ،‬تیغه این شمش��یرها ب��ه قدری برنده‬ ‫بود که بر طبق داس��تان‌های قدیمی اگر با دست‬ ‫پهلوانی به س��واری زده می‌شد او را از فرق سر تا‬ ‫روی زین به دو نیم می‌کرد‪.‬‬ ‫صنعت چاقوسازی در زنجان به‌طور قطع نتیجه‬ ‫عواملی چون موقعی��ت جغرافیایی و نقش زنجان‬ ‫در جنگ‌های مختلف تاریخی (قبل از اسالم و بعد‬ ‫از اسالم)‪ ،‬موقعیت سوق‌الجیشی استان نسبت به‬ ‫استان‌های همجوار‪ ،‬قرار گرفتن بر سر تمدن‌های‬ ‫ش��رقی‪ ،‬غربی و نزدیکی به فالت مرکزی‪ ،‬فراهم‬ ‫بودن مواد اولیه و معادن غنی آهن و مس است‪.‬‬ ‫در ‪4‬قرن اول تمدن اس�لامی‪ ،‬بیش��تر اش��یای‬ ‫ساخته شده فلزی به غیراز تغییرات جزئی‪ ،‬اصوال‬ ‫تقلی��دی بوده اس��ت از فلزکاری دوره ساس��انی‪،‬‬ ‫ول��ی از قرن پنجم به بع��د صنعت فلزکاری ایران‬ ‫وارد مرحله جدیدی می‌ش��ود ک��ه آن را می‌توان‬ ‫تجدی��د حیات هنری نامید‪ ،‬به طور مش��خص در‬ ‫دوره س��لجوقیان عده‌ای از هنرمن��دان فلزکار به‬ ‫ای��ن ناحیه مهاجرت می‌کنن��د‪ ،‬چنانچه در کتاب‬ ‫«هفت‌هزار س��ال هنر فلزکاری» در ایران‪ ،‬نوشته‬ ‫محمد تقی احس��انی‪ ،‬می‌خوانیم‪ :‬س��ازندگان این‬ ‫آثار نفی��س طبق نام‌های من��درج روی بعضی از‬ ‫آنها هنرمندان خراس��انی هس��تند که در شرق و‬ ‫شمال شرقی ایران توطن اختیار کرده بودند‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای از آن��ان به عل��ت جنگ‌ه��ای خونین‬ ‫و زدوخورده��ای محل��ی در عص��ر ش��اهان و‬ ‫امی��ران ای��ن دوران مانند س��امانیان‪ ،‬غزنویان و‬ ‫باالخره س��لجوقیان که خطه خراس��ان را عرصه‬ ‫تاخ��ت و تاز ق��رار داده بودند ج�لای وطن کرده‬ ‫و در س��ایر شهرها مانند زنجان‪ ،‬بروجرد‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫تبریز و به‌ویژه در شهر موصل اقامت گزیدند‪ .‬آثار‬ ‫بی‌نظی��ر و نفیس این دس��ته از هنرمندان فلزکار‬ ‫ایرانی در ش��هر موص��ل به آن درجه از ش��هرت‬ ‫جهانی رسید که به هنر موصلی معروف شد‪.‬‬ ‫مق��ارن با ق��رن هفت��م هجری‌قم��ری و در اثر‬ ‫هجوم مغوالن ش��هرهای آب��اد و مراکز صنعتی و‬ ‫هنری سلجوقیان در ماوراء النهر و خراسان ویران‬ ‫ش��د و در نتیجه اس��تادان فلزکار نیز مانند دیگر‬ ‫هنرمندان مجبور به ترک کارگاه‌های خود شدند‬ ‫و به س��وی مراکز هنری در غرب ایران و ش��مال‬ ‫بین‌النهرین روی آوردند تا از گزند تهاجم مغوالن‬ ‫مص��ون بمانند‪ .‬با ورود اس��تادکاران فلزکار ایرانی‬ ‫به مراکز هنری بین‌النهرین مانند موصل‪ ،‬س��بک‬ ‫و اس��لوب هنر فلزکاری ایران در آنجا نیز رس��وخ‬ ‫و نف��وذ پیدا ک��رد و از موصل به س��وریه و مصر‬ ‫انتقال یافت‪.‬‬ ‫در دوره ایلخانی مراک��زی چون تبریز‪ ،‬مراغه و‬ ‫سلطانیه جای شهرهایی چون هرات‪ ،‬مرو‪ ،‬نیشابور‬ ‫را گرفت��ه و مرکز تجمع هنرمن��دان و صنعتگران‬ ‫ش��دند که تحت حمایت و تشویق حاکمان وقت‬ ‫دوباره به خلق آثار هنری مش��غول شدند‪ .‬به‌ویژه‬ ‫در دوره سلطنت سلطان محمد خدابنده‪ ،‬الجایتو‪،‬‬ ‫س��لطانیه پایتخ��ت او‪ ،‬یک��ی از بزرگترین مراکز‬ ‫فلزکاری آن زمان‪ ،‬می‌شود‪.‬‬ ‫اواس��ط قرن ‪ 15‬می�لادی فل��زکاران ایرانی از‬ ‫پیروی س��بک‌های پیش��ین‪ ،‬به وی��ژه مغولی‪ ،‬که‬ ‫یکنواخت و خسته‌کننده بود‪ ،‬از یک سو و تحوالت‬ ‫سیاس��ی از سوی دیگر‪ ،‬س��بکی نوین در هنر فلز‬ ‫کاری به وجود آوردند‪.‬‬ ‫با روی کار آمدن صفویان باب تازه‌ای در مکتب‬ ‫هنر ایران گش��وده ش��د‪ ،‬در اوایل حکومت ش��اه‬ ‫اس��ماعیل صفوی در جنگ فی‌مابی��ن ایرانیان و‬ ‫عثمانیان‪ ،‬برای تامین جنگ افزارها و ابزار جنگی‬ ‫از شهرهای مختلفی یاری گرفت‪ ،‬در کتاب «شاه‬ ‫جنگ ایرانیان در یون��ان و چالدران» می‌خوانیم‪:‬‬ ‫اس��لحه در بس��یاری از ش��هرهای ایران س��اخته‬ ‫می‌شد ولی چند مرکز اسلحه‌سازی در ایران بیش‬ ‫از س��ایر نقاط اهمیت داش��ت‪ ،‬یکی از آنها کرند‬ ‫بود که انواع اس��لحه از جمله زره‪ ،‬کاسک(خـُود)‬ ‫را در آنجا می‌س��اختند دیگری زن��گان یا زنجان‬ ‫به ش��مار می‌آمد و صنعتگران زنجانی در ساختن‬ ‫شمشیر و خنجر مهارت داشتند‪ ،‬در اصفهان‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫تبریز نیز انواع اس��لحه را می‌س��اختند‪ ،‬با تشویق‬ ‫ش��اه اس��ماعیل صنعتگران ایرانی که در خارج از‬ ‫منطق��ه آذربایجان بودند نیز مبادرت به س��اختن‬ ‫اسلحه می‌کردند‪.‬‬ ‫«تاورینه»‪ ،‬س��یاح معروف فرانس��وی نیز اواخر‬ ‫قرن دهم هجری برتری اس��لحه ایرانی در جهان‬ ‫آن روزگار را مط��رح ک��رد‪ .‬وی که در زمان ش��اه‬ ‫صفی و ش��اه‌عباس دوم‪ ،‬ش��اه س��لیمان ‪9‬بار به‬ ‫ایران مس��افرت کرده معتقد است که ایرانیان در‬ ‫هنر فوالدس��ازی مهارت و استادی کامل دارند و‬ ‫می‌دانند چگونه فوالد را برای س��اختن تیغه‌های‬ ‫شمش��یر‪ ،‬خنجر‪ ،‬قمه‪ ،‬چاقو با زاج و سایر مواد در‬ ‫مراح��ل مختلف آماده کنند‪ .‬مرغوبیت محصوالت‬ ‫پوالدین این هنرمندان‪ ،‬مدیون فوالدی اس��ت که‬ ‫از ناحیه‌ای از هند به نام گل کندا‪ ،‬به ایران آورده‬ ‫می‌ش��د‪ .‬این جنگ افزارس��ازان پ��والد اروپایی و‬ ‫پوالد ایرانی را مناس��ب نمی‌دانند‪ ،‬زیرا آب دادن‬ ‫فوالد هندی برای آنها سهل‌تر است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به صنعت چاقوسازی‬ ‫کوچ چاقوسازان زنجان به یک شهرک صنعتی‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه‬ ‫گزارش‪ :‬چاقو‪ ،‬صنعتی است‬ ‫که از سال‌های دور‪ ،‬خاص‬ ‫مردمان خطه‌ای بوده که پرتالش و‬ ‫توانمند بر برق آهن‪ ،‬ضرب ‌ه زده‌اند‪ .‬چاقو‪،‬‬ ‫صنعت مردمان خطه زنجان است و هنوز‬ ‫هم پس از سال‌ها‪ ،‬ساخت و تولید چاقو‪،‬‬ ‫صنعت بارزی در زنجان است و مردمان‬ ‫شهرها و استان‌های دیگر این صنعت‬ ‫بومی را از این شهر برای سوغات به‬ ‫شهرهای دیگر می‌برند و این‌بار‬ ‫صنعتگران چاقوساز زنجانی‪ ،‬می‌خواهند‬ ‫به یک شهرک صنعتی کوچ کنند‪.‬‬ ‫چند سال اس��ت که چاقوسازان راسته چاقوسازی‬ ‫در زنجان به این صراف��ت افتاده‌اند که دیگر در این‬ ‫گذرگاه و در محدوده ش��هر زنجان جا برای توس��عه‬ ‫فعالیت آنها بسیار تنگ است و مدت‌هاست که زمزمه‬ ‫ایجاد یک شهرک صنعتی برای گروه‌های تولیدکننده‬ ‫انواع چاقو در حومه زنجان برس��ر زبان‌هاست و گویا‬ ‫اخیرا نی��ز صحبت‌هایی در این‌باره رد و بدل ش��ده‬ ‫اس��ت و آن‌طور که رضا رابط رئیس اتحادیه صنایع‬ ‫دستی زنجان اخیرا به رسانه‌ها گفته است‪ ،‬حتی اسم‬ ‫اتحادیه چاقوس��ازان زنجان به اتحادیه صنایع دستی‬ ‫زنجان تغییر یافته و قرار اس��ت تصمیمات جدیدی‬ ‫ب��رای ادامه فعالیت‌های این صنف مهم و اثرگذار در‬ ‫صنعت چاقوسازی کشور گرفته شود‪.‬‬ ‫صنایع دس��تی زنجان انجام ش��ود‪ ،‬بی‌شک ما شاهد‬ ‫اشتغال پایدار در این زمینه در زنجان خواهیم بود و‬ ‫یکی از این حمایت‌ها بیمه هنرمندان صنایع دستی‪،‬‬ ‫به‌ویژه صنف چاقوس��ازی است که باید از سوی نهاد‬ ‫مربوطه‌اش جدی‌تر تلقی ش��ود و بانک‌ها نیز با ارائه‬ ‫تسهیالت کارگاه‌های تولیدی چاقوسازی را حمایت‬ ‫کنن��د‪ ،‬زیرا زنجان اکنون صاحب یک برند بزرگ در‬ ‫حوزه صنایع‌دستی به نام چاقو است که با بزرگ‌ترین‬ ‫رقیبان خود در جهان در حال رقابت است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه چاقوسازی در زنجان‬ ‫اختراع بس��یاری از اش��یا همچنین نرم‌کردن‌آهن‬ ‫و س��اخت اب��زار جنگی را به جمشیدش��اه نس��بت‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬ولی آنچه مس��لم اس��ت‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫اس��تفاده از جنگ‌اف��زار با تاریخ انس��ان همراه بوده‬ ‫‹ ‹‪ 270‬واحد چاقوسازی‬ ‫‪ 270‬واحد چاقوس��ازی دارای مجوز در این صنف و س��ابقه صنع��ت چاقوس��ازی در ای��ران را باید در‬ ‫مشغول هستند و ‪ 40‬چاقوساز فعال نیز در محدوده زمان‌های��ی جس��ت‌وجو کرد که داش��تن س�لاحی‬ ‫ش��هر زنجان فاقد مجوز که این کار را در زیرزمین یا س��رد از ضروریات زندگی هر فرد به‌ش��مار می‌رفت‪.‬‬ ‫با ورود س�لاح گرم به بازار به‌تدریج حمل و استفاده‬ ‫محوطه منازل خود انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنایع دس��تی زنج��ان از کاهش از سالح سرد منسوخ ش��ده و صنعت شمشیرسازی‬ ‫ش��مار اس��تادان این صنعت و هنر بومی زنجان هم نیز رو به افول گذاشت‪ .‬درحال حاضر این صنعت در‬ ‫حد چاقوس��ازی و ساخت اشیای‬ ‫خب��رداد‪ ،‬و یادآور ش��د‪ ،‬که ظرف‬ ‫برن��ده مورد نیاز روزمره زندگی به‬ ‫سال‌های اخیر رش��ته چاقو‌سازی‬ ‫اکنون ‪ 3‬کشور چین‪،‬‬ ‫حیات خود ادامه می‌دهد‪ .‬یکی از‬ ‫در این اس��تان‪ ،‬استادان بنام خود‬ ‫هند و ایران در عرصه‬ ‫شهرهایی که صنعت چاقوسازی و‬ ‫را یکی بعد از دیگری از دست داده‬ ‫چاقوسازی حرف اول را ساخت اشیای برنده را حفظ کرده‬ ‫است و اس��تادان باقیمانده در این‬ ‫می‌زنند و دانشگاه‬ ‫و بیش��ترین ش��هرت را در ایران‬ ‫هنر ـ صنعت محلی بس��یار اندک‬ ‫علمی ـ کاربردی زنجان دارد‪ ،‬ش��هر زنجان است‪ ،‬البته در‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��هر راین کرمان نیز این صنعت‬ ‫بدانید‬ ‫ک��ه‬ ‫اس��ت‬ ‫جال��ب‬ ‫ام��ا‬ ‫درصدد است که روح‬ ‫وج��ود دارد و تاریخچ��ه‌ آن ب��ه‬ ‫حوزه‌ه��ای دانش��گاهی و علم��ی‬ ‫جدیدی در این هنر ـ‬ ‫قدمت زنجان است‪.‬‬ ‫کش��ور پیش از این اعالم آمادگی‬ ‫کرده‌اند که ای��ن هنر ـ صنعت را صنعت بومی بدمد که از‬ ‫در بررس��ی‌های ب��ه عمل آمده‬ ‫در ای��ن نقطه از کش��ور زنده نگه جمله کمک به ایجاد شهرک و ب��ا توجه ب��ه ش��واهد و مدارک‬ ‫به‌دست آمده‪ ،‬تعیین تاریخ دقیق‬ ‫دارن��د و چاقوس��ازان هن��وز قول صنعتی چاقوسازی در‬ ‫و مش��خص پیرامون زمان ش��روع‬ ‫مس��اعدت‌های رئی��س دانش��گاه‬ ‫زنجان است‬ ‫ای��ن صنع��ت در اس��تان کرمان‬ ‫علم��ی ـ کارب��ردی زنج��ان را به‬ ‫امکانپذیر نیست‪ ،‬اما قدیمی‌ترین‬ ‫یاد دارن��د که در آذر‪ 89‬گفته بود‬ ‫م��ا آماده هر نوع هم��کاری در زمینه احیای صنعت چاقوی به‌دس��ت آمده از مجموع��ه‌ مردان نمکی در‬ ‫معدن نمک چهرآباد «روس��تای حمزه‌لو» متعلق به‬ ‫چاقوسازی در این استان هستیم‪.‬‬ ‫براساس آماری که از سوی همین واحد دانشگاهی ‪ ۱۸‬قرن پیش اس��ت‪ .‬این چاقو دس��ته‌ای از شاخ بز‬ ‫منتشر شده اس��ت ‪ 90‬درصد شاغالن بخش صنعت دارد و طول آن ‪ ۱۱‬س��انتیمتر است که با استفاده از‬ ‫چاقوس��ازی در زنج��ان زیر دیپل��م‪ 7 ،‬درصد دارای دو میخ پرچ به تیغه‌ای متصل ش��ده؛ طول تیغه‪8/5‬‬ ‫دیپل��م و ‪ 3‬درصد آنها باالی دیپلم س��واد دارند که سانتیمتر است‪.‬‬ ‫غ�لاف این چاقو از جنس چرم بوده که با بندی به‬ ‫ضرورت ادامه تحصیل آنها به شدت احساس می‌شود‪.‬‬ ‫اکن��ون ‪ 3‬کش��ور چین‪ ،‬هن��د و ای��ران در عرصه لباس متصل بوده است‪ ،‬طول غالف ‪ 15/5‬سانتیمتر‬ ‫چاقوس��ازی ح��رف اول را می‌زنن��د و دانش��گاه اس��ت‪ .‬در عرض آن ش��کافی تعبیه شده که احتماال‬ ‫علم��ی ـ کارب��ردی زنج��ان درصدد اس��ت که روح وسیله‌ای شبیه گوش‌پاک‌کن یا نوعی سنجاق در آن‬ ‫جدی��دی در این هن��ر ـ صنعت بوم��ی بدمد که از جاسازی می‌شده است‪.‬‬ ‫جمله برنامه‌های این واحد دانشگاهی ایجاد کارگروه‬ ‫ای��ن چاق��و را می‌ت��وان به‌عن��وان نخس��تین و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬ایجاد رشته‌های کوتاه‌مدت و رسمی‪ ،‬قدیمی‌ترین س��ند موثق به‌دس��ت آم��ده در زمینه‬ ‫بازدید از مراکز علم��ی داخلی ـ خارجی و کمک به صنعت چاقوسازی زنجان نام برد‪.‬‬ ‫در دوره‌ صفویه استادانی چون «عبدالغفار سکاک»‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی چاقوسازی در زنجان است‪.‬‬ ‫دکتر رئوفی‌نژاد اس��تاندار سابق زنجان به ضرورت نقش مهمی در رونق این صنعت مهم داش��ته‌اند‪ .‬این‬ ‫ایج��اد ی��ک ش��هرک صنعت��ی مس��تقل در حوزه صنعت تا دوره‌ قاجاریه‪ ،‬یعنی تا سفر ناصرالدین شاه به‬ ‫صنعت ـ هنر چاقوسازی تاکید کرده و قول مساعدت فرانسه به همین سبک ادامه داشت‪ .‬معروف‌ترین آنها‬ ‫چاقوهای کرند و چاقوهای س��اخت َح َسن (حسن نام‬ ‫به چاقوسازان زنجان داده بود‪.‬‬ ‫استاد زنجانی و از چاقوسازان آن دوره است) بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت چاقوسازان‬ ‫امیر عبدالله��ی یکی از مدیران می��راث فرهنگی‪ ،‬از حدود قرن ‪ ۱۰‬هجری قمری ش��هر زنجان یکی از‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان زنجان نیز می‌گوید مراکز مهم صنعتی بوده اس��ت که در آن کارگاه‌های‬ ‫اکنون چاقوس��ازان زنج��ان با مش��کالت عدیده‌ای مختلف اسلحه‌س��ازی دایر بوده و چاقوسازی نیز یکی‬ ‫رو‌ب��ه‌رو هس��تند که یک��ی از آن مش��کالت گرانی از صنایع جنبی آن‪ ،‬محسوب می‌شد‪.‬‬ ‫مواداولیه چاقوس��ازی است که این مواد متاسفانه در ‹ ‹چاقو‌های عصر مردان نمکی‬ ‫عیس��ی بهنام در کتاب صنایع‌دستی ایران در سال‬ ‫دس��ت گروه‌هایی خاص است و هنرمندان مجبورند‬ ‫ای��ن مواداولی��ه را از طریق آنها و گ��ران تهیه کنند ‪ ،۱۳۴۲‬نوشته است‪ :‬با کشف مجموعه‌ منحصربه‌فرد‬ ‫و همین مس��ئله باعث گران شدن چاقو‌های زنجان م��ردان نمک��ی‪ ،‬پیش��ین ‌ه تاریخی ای��ن صنعت در‬ ‫می‌ش��ود که موجبات رونق چاقو‌ه��ای ارزان قیمت زنجان از ‪ ۱۸‬قرن پیش به‌طور قطع مش��خص است‪.‬‬ ‫چینی را نیز فراهم کرده اس��ت‪ .‬ش��اپور سلیمان‌پور ازجمله مدارک موثق دیگر از س��ازمان اس��ناد ملی‬ ‫یکی دیگر از مس��ئوالن اداره کل می��راث فرهنگی‪ ،‬کش��ور می‌توان به مکاتبات معمول شده و یک برگ‬ ‫گردشگری و و صنایع دستی استان زنجان نیز گفته صورتجلس��ه‌ چاقوسازان که در ‪ ۱۳۲۳‬شمسی انجام‬ ‫اس��ت‪ :‬اگر حمایت‌های منطقی و الزم از ‪ 45‬رش��ته ش��ده‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬در این س��ند باارزش‪ ،‬اسامی و‬ ‫امضای ‪ ۳۱‬نفر از چاقوسازان زنجانی قید شده است‪.‬‬ ‫از آنجایی که صنعت چاقوس��ازی اس��تان زنجان از‬ ‫قدیم‌االیام به‌صورت دستی بوده‪ ،‬استادکاران ابزار کار‬ ‫مورد نیاز ش��امل مته‌های کمانی‪ ،‬گیره‌های دستی و‬ ‫س��وهان را خود‪ ،‬تهیه می‌کردن��د و هم‌اکنون نیز با‬ ‫گذش��ت زمان و پیشرفت تکنیک و صنعت‪ ،‬ابزار کار‬ ‫چاقوسازان چندان تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع چاقوها‬ ‫مش��تریان قرار می‌گیرد‪ ،‬در این بین بیشترین خرید‬ ‫را اف��راد غیربومی و مس��افران که در فصل خاصی از‬ ‫س��ال به‌خصوص تابستان به ش��هر زنجان مسافرت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تشکیل می‌دهند‪ .‬کارد آشپزخانه و چاقوی‬ ‫جیب��ی باالترین می��زان تولید و ف��روش را به خود‬ ‫اختص��اص می‌دهند و قلم‌ت��راش از کمترین میزان‬ ‫فروش و تولید برخوردار است‪.‬‬ ‫فروش تولیدات به‌ص��ورت عمده‪ ،‬معموال از طریق‬ ‫چند فروشگاه خاص یا شرکت تعاونی انجام پذیرفته‬ ‫و به نواحی اطراف‪ ،‬شهرس��تان‌ها و استان‌های دیگر‬ ‫کشور فرستاده می‌شود‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد‪ ،‬صنعت چاقوسازی در‬ ‫زنجان همواره در دست مردان بوده و مشارکت زنان‬ ‫در این امر کم‌رنگ و نامحس��وس اس��ت‪ .‬معموال در‬ ‫یک کارگاه چاقوس��ازی تعداد سه نفر مشغول به کار‬ ‫هس��تند؛ صنعتگر اصلی به‌عنوان استادکار و دو نفر‬ ‫دیگر به عنوان ش��اگرد و کارآموز‪ .‬حرفه چاقوسازی‬ ‫در زنج��ان تقریبا حالت موروث��ی و خانوادگی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت به‌عنوان یک هنر درآمدزا معموال از پدر‬ ‫ب��ه فرزند یا از ب��رادر به برادر می‌رس��ید و این روند‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫چاقوه��ا با توج��ه ب��ه س��لیقه‪ ،‬ذوق و هنرنمایی‬ ‫اس��تادکاران و ب��ه منظور بازاریاب��ی و جلب رضایت‬ ‫متقاضی��ان‪ ،‬در ابعاد متفاوت تهی��ه و به بازار عرضه‬ ‫می‌ش��وند که بعضی از آنها جنبه‌ نمایشی و موزه‌ای‬ ‫نیز دارن��د‪ .‬این تولی��دات عموما جنب��ه کاربردی و‬ ‫مصرفی دارند‪.‬‬ ‫ک��ه با درنظر گرفتن نوع کاربرد چاقوها را می‌توان‬ ‫ب��ه چاق��وی ضام��ن‌دار معمولی‪ ،‬ضام��ن‌دار مغزی‪،‬‬ ‫ضامن‌دار فشاری‪ ،‬متری یا قلم‌تراش‪ ،‬انواع کاردهای‬ ‫ش��کاری و صحرایی‪ ،‬کاردهای آشپزخانه‪ ‌،‬انواع قمه‪،‬‬ ‫‌چاقوهای قصابی‪ ‌،‬سالخی‌‪ ،‬باغبانی و پیوندزنی‪ ‌،‬انواع‬ ‫س��اتور و کارد کباب‌پزی‪ ‌،‬تقس��یم کرد که در انواع‬ ‫و اقس��ام مختلف و اندازه‌های گوناگ��ون با تزئینات‬ ‫متعدد ساخته می‌شوند‪ .‬گفتنی است‪ :‬نخستین فصل ‹ ‹استادان صنایع چاقوسازی‬ ‫از میان معروف‌ترین صنعتگران رش��ته چاقوسازی‬ ‫کاوش باستان‌شناس��ی «قلعه تپه» در ابهر با کشف‬ ‫می‌توان به اس��تاد یعقوب زنجانی‪ ،‬استاد محمدعلی‬ ‫یک چاقوی پنج‌هزارساله به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫داود آبی��ان نماین��ده س��ازمان می��راث فرهنگی زنجانی‪ ،‬استاد یحیی قدوس��ی‪ ،‬استاد رزاق‪ ،‬رحمان‬ ‫در هی��ات کاوش باستان‌شناس��ی در گفت‌وگ��و ب��ا خطیبی‪ ،‬اس��تاد محمد ولی‪ ،‬استاد سیدعلی سیدی‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬پ��س از ‪ 2‬ماه کاوش باستان‌شناس��ی مع��روف به س��ید زنجانی‪ ،‬اس��تاد مصدق و اس��تاد‬ ‫و گمانه‌زن��ی در «قلع��ه تپ��ه» و اط��راف آن‪ ،‬آثاری هوش��مند اشاره کرد که چاقوهای آنها دارای شهرت‬ ‫کش��ف ش��دند ک��ه به‌دلی��ل اهمی��ت و ارزش زیاد محلی و منطقه‌ای بوده اس��ت‪ .‬دست‌ساخته‌های آنها‬ ‫آنه��ا‪ ،‬خیابانی ک��ه قرار بود براس��اس طرح تفصیلی امروزه به عنوان اشیا و آثار عتیقه با قیمت گران خرید‬ ‫ش��هر بازگش��ایی ش��ود‪ ،‬مس��دود خواه��د ش��د‪ .‬و فروش شده و بس��یاری از آنها زینت‌بخش موزه‌ها‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه این‌که ای��ن خیابان ق��رار بود به و مجموعه‌های خصوصی در اطراف و اکناف اس��ت‪.‬‬ ‫بخش ش��رقی شهر متصل ش��ود‪‌،‬گفت‪ :‬با داده‌هایی این اس��تادان عالوه بر چاقو‌سازی‪ ،‬در صنایع دیگری‬ ‫که در این کاوش به‌دس��ت آم��د‪ ،‬پیگیری‌های الزم ازجمله چخماق‌س��ازی‪ ،‬قیچی‌سازی‪ ،‬تفنگ‌سازی و‬ ‫با مس��ئوالن ش��هر انجام ش��د تا این خیابان بس��ته انواع کارهای مستظرفه مشهور خاص و عام بوده‌اند؛‬ ‫باشد‪ .‬این مقام مس��ئول درباره‌ آثار به‌دست آمده با نام آنان روی آثارش��ان جاودانه حک ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بیان این‌که بررس��ی‌های اولیه نشان می‌دهد‪ ،‬آثاری همان‌گونه که ذکر ش��د‪ ،‬چاقوه��ای زنجان با وجود‬ ‫از دوره‌ه��ای تاریخی و اس�لامی در این محل وجود تن��وع ف��راوان دارای ویژگی‌ه��ای منحصربه‌ف��ردی‬ ‫دارد‪ ،‬توضی��ح داده ب��ود‪‌:‬در نخس��تین الیه‌ها‪‌،‬آثار هستند که به این فن هویت می‌بخشد‪.‬‬ ‫مفرغی و معماری ارزشمندی پیدا شد که نمونه‌های ‹ ‹چاقوهای ظریف زنجانی‬ ‫ظراف��ت چاقو‌های زنجان نمایانگ��ر عالقه و ذوق‬ ‫شناخته‌شد ‌ه آنها منحصربه‌فرد و انگشت‌شمار است‪.‬‬ ‫برخ��ی از ای��ن آث��ار عبارتند از‪ :‬اج��اق‪ ،‬محل پخت هنری اس��تادکاران بی‌نظیر اس��ت‪ .‬این ظرافت در‬ ‫ن��ان و ظرف‌ه��ای نگه��داری مایعات‪ .‬آبی��ان گفته مونت��اژ قطع��ات مختلف‪ ،‬به خوبی آش��کار اس��ت‪،‬‬ ‫به‌طوری ک��ه محور تیغه و لوالی‬ ‫ب��ود‪ :‬مهم‌تری��ن داده‌ای که به آن‬ ‫چاق��و چنان با ظرافت جاس��ازی‬ ‫رس��یدیم و می‌توان��د تغییراتی را‬ ‫‪ 270‬واحد چاقوسازی شده که تشخیص قطعات مذکور‬ ‫درب��اره‌ هویت چاقو ایج��اد کند‪،‬‬ ‫دارای مجوز در این‬ ‫مشکل است‪ .‬تناسب قسمت‌های‬ ‫کشف یک نمونه چاقو با دسته‌ای‬ ‫به شکل ش��اخ یک حیوان است و صنف مشغول هستند مختل��ف چاق��و (تیغه‪ -‬دس��ته‪-‬‬ ‫غالف) غیرقابل انکار اس��ت و این‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ ،‬این قدیمی‌ترین‬ ‫و ‪ 40‬چاقوساز فعال‬ ‫پدیده ویژه‪ ،‬نش��ان‌دهنده مهارت‬ ‫چاقوی��ی باش��د ک��ه تاکن��ون در‬ ‫نیز در محدوده شهر‬ ‫دست و بینش هنری استادکاران‬ ‫کشور کش��ف شده اس��ت‪ .‬پیش‬ ‫از این‪ ،‬عن��وان قدیمی‌ترین چاقو زنجان که فاقد مجوزند اس��ت‪.‬هنرنمایی فنی در آبکاری‬ ‫این کار را در زیرزمین چاقوها نیز بس��یار پیچیده است‬ ‫ی هخامنش��ی پیداش��ده‬ ‫‌به چاقو ‌‬ ‫یا محوطه منازل خود و وجه امتیاز آنها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در مع��دن نمک چهرآب��اد مربوط‬ ‫مقدار آب��کاری تیغه‌های فوالدی‬ ‫بود‪ ،‬ولی این چاقو پنج‌هزار س��ال‬ ‫انجام می‌دهند‬ ‫نسبت به آس��تر دسته (قبضه) و‬ ‫قدمت دارد‪.‬‬ ‫مح��ور و تیغه ک��ه در یک نقطه‬ ‫‹ ‹خرید و فروش چاقو‬ ‫ط هس��تند حائز‬ ‫اس��تادکاران معموال در یک نوع خاص از تولیدات ب��ه صورت لوالیی با همدیگر مرتب ‌‬ ‫تبحر بیشتر دارند و ساخته‌های خود را در آن زمینه اهمیت اس��ت‪ ،‬زیرا کوچکتری��ن اختالف درجه در‬ ‫برای فروش‪ ،‬تولید ک��رده‪ ،‬به بازار عرضه می‌کنند و آبکاری ای��ن قطع��ات موجب فرس��ایش تدریجی‬ ‫البته به معروفیت می‌رس��ند‪ .‬صنعتگران محصوالت ش��ده و در نهایت اج��زای چاقو گس��یخته خواهد‬ ‫خ��ود را اغلب براس��اس س��فارش‌های قبل��ی تولید شد‪ .‬استادکاران با توجه به این موضوع و با سوهان‬ ‫می‌کنند و پ��س از این که تعداد آن به حدود ‪ ۱۰‬تا زدن‪ ،‬ای��ن مش��کل را حل کرده و ب��ه چاقوها دوام‬ ‫‪ ۱۵‬عدد برسد‪ ،‬برای فروش به فروشگاه‌های مربوطه توصیف‌ناپذیری می‌بخشند‪.‬‬ ‫ق��درت برش تیغه‌ها مس��تلزم دو نوع کار اس��ت؛‬ ‫می‌برند‪ .‬قیمت‌گذاری محص��والت با توجه به توافق‌‬ ‫بین سازنده و فروش��نده انجام می‌شود‪ ،‬استادکاران نخست آبکاری متناس��ب با نحوه عمل و استفاده از‬ ‫‪۵۰‬درص��د قیمت فروش را هزینه مواد اولیه و مابقی چاقو و دوم مهارت در تراش��یدن و ساییدن مرتب و‬ ‫مک��رر؛ این دو کار‪ ،‬تیزی چاقو را حفظ کرده و آن را‬ ‫قیمت فروش را حق‌الزحمه‌ خود برآورد می‌کنند‪.‬‬ ‫محصوالت عموما به‌صورت خرده‌فروشی در اختیار در مقابل پخ شدن لبه مقاوم خواهند کرد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫از جایگاه ایران در تولید آهن اسفنجی گزارش می‌دهد‬ ‫تالش برای کسب رتبه اول جهان‬ ‫نرگ�س قیصری – گ�روه معدن‪:‬‬ ‫در دنی��ای صنعتی امروز‪ ،‬فوالد به عنوان‬ ‫فلز مادر ش��ناخته ش��ده و نقش بسزایی‬ ‫در توسعه و پیش��رفت صنایع مختلف از‬ ‫خودروس��ازی گرفته تا صنای��ع معدنی‬ ‫ایف��ا می‌کن��د‪ .‬در حال حاض��ر چین به‬ ‫عنوان بزرگترین کش��ور تولید‌کننده این‬ ‫محص��ول معدن��ی در دنیا مطرح اس��ت‬ ‫و س��االنه رقم��ی بالغ ب��ر ‪ 779‬میلیون‬ ‫تن فوالد در این کش��ور تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ران نیز با وجود ذخایر معدنی بس��یار‬ ‫در جایگاه واقعی خود در تولید این ماده‬ ‫قرار ن��دارد و در رتبه ‪ 15‬تولید‌کنندگان‬ ‫فوالدی جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یک��ی از م��واد اصلی در تولی��د فوالد‪،‬‬ ‫آهن اس��فنجی و آهن قراضه است‪ .‬آهن‬ ‫اس��فنجی به عنوان ماده اولیه در ساخت‬ ‫آهن و فوالد مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫روش‌ه��ای تولید این فلز از س��نگ‌آهن‬ ‫ک��ه ش��امل گندله و کلوخه اس��ت به ‪3‬‬ ‫روش احیای مس��تقیم‪ ،‬اس��تفاده از گاز‬ ‫طبیع��ی و زغال حرارتی کک ش��و انجام‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬در ح��ال حاضر ای��ران با ‪14‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 600‬هزار تن آهن اس��فنجی‬ ‫‪ 22/9‬درصد از تولید آهن اس��فجی دنیا‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داده و به عنوان‬ ‫دومی��ن تولید‌کنن��ده این م��اده بعد از‬ ‫هن��د ق��رار دارد‪ .‬به اعتقاد کارشناس��ان‬ ‫صنع��ت فوالد‪ ،‬وجود مناب��ع گاز طبیعی‬ ‫و ذخایر س��نگ‌آهن فراوان ظرفیت الزم‬ ‫برای تبدیل ش��دن ایران ب��ه بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��ده ای��ن م��اده را دارد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هم‌اکنون آهن اسفنجی‬ ‫تولید‌شده در کشور صرف تامین خوراک‬ ‫صنای��ع فوالدی کش��ور ش��ده و امکان‬ ‫صادرات آن نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این رابطه رس��ول خلیفه س��لطان‬ ‫‪21‬‬ ‫ایران با رش��د ‪ 7‬درص��دی تولید این فلز‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ ،‬در حالی‌که ش��اخص‬ ‫رش��د جهانی تولید ‪ 3‬درصد اعالم شده‬ ‫و این امر از رش��د و توسعه صنعت فوالد‬ ‫ایران خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان ب��ه نقش مع��ادن در‬ ‫تولید آهن اس��فنجی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اس��تخراج و به��ره ب��رداری از مع��ادن‬ ‫س��نگ‌آهن و تولی��د گندل��ه یک��ی از‬ ‫پایه‌های اصلی در تولید آهن اس��فنجی‬ ‫بوده و به رشد صنعت فوالد کمک بزرگی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی آهن اسفنجی در‬ ‫تولید فوالد‬ ‫دبیر انجمن فوالد‪ ،‬دستیابی به رتبه اول‬ ‫تولید آهن اس��فنجی را دور از دسترس‬ ‫ندانسته و به‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بیش��ترین س��نگ‌آهن کش��ور‬ ‫از ن��وع مگنتیت بوده و ب��ا بهره بردن از‬ ‫منابع گازی فراوانی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد می‌توان تولید آهن اس��فنجی را به‬ ‫می��زان قابل مالحظ��ه‌ای افزایش داده و‬ ‫عالوه ب��ر تامین نیاز داخل��ی با صادرات‬ ‫ای��ن محصول به باال ب��ردن ارزش‌افزوده‬ ‫نیز منجر شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه می��زان زغال‬ ‫کک‌ش��و در ایران کم بوده و امکان تولید‬ ‫آهن اس��فنجی با این ماده وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وجود منابع گاز طبیعی این امکان‬ ‫را برای تولید آهن اسفنجی فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان به نیاز صنعت فوالد به‬ ‫استخراج و بهره‬ ‫برداری از معادن‬ ‫سنگ‌آهن و تولید گندله‬ ‫یکی از پایه‌های اصلی‬ ‫در تولید آهن اسفنجی‬ ‫بوده و به رشد صنعت‬ ‫فوالد کمک بزرگی‬ ‫خواهد کرد‬ ‫آهن قراضه و آهن اسفنجی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه میزان تولید آهن‬ ‫قراضه بس��یار پایین بوده و تنها س��االنه‬ ‫‪ 2/5‬میلی��ون ت��ن از این فلز در کش��ور‬ ‫تولید می‌ش��ود که پاسخگوی نیاز نبوده‬ ‫و الزم اس��ت تا نس��بت به تهیه و تولید‬ ‫آهن اسفنجی تالش کرد‪ ،‬چراکه ظرفیت‬ ‫الزم برای تولید این ماده در کشور وجود‬ ‫داشته و در حال حاضر شرایط مساعدی‬ ‫برای فرآوری س��نگ‌آهن و تبدیل آن به‬ ‫آهن قراضه وجود دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن فوالد در ادامه به ظرفیت‬ ‫ب��االی صنعت فوالد اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کارخانج��ات فوالدی س��االنه رقمی بالغ‬ ‫ب��ر ‪ 20‬میلیون تن فوالد تولید می‌کنند‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که می��زان مصرف‬ ‫آهن اس��فنجی در بخ��ش ریخته‌گری و‬ ‫ذوب ‪12‬میلی��ون تن برآورد ش��ده و در‬ ‫واقع تولید آهن اسفنجی تنها پاسخگوی‬ ‫نیاز داخلی بوده و ایران را از واردات این‬ ‫محصول معدنی بی‌نیاز ساخته است‪.‬‬ ‫وی به باال بودن ش��اخص تولید فوالد‬ ‫ایران نسبت به شاخص جهانی اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر صنایع فوالدی‬ ‫با انتشار خبر سرمايه‌گذاري ايران در ونزوئال براي ساخت کارخانه سيمان؛‬ ‫بخش معدن از کمبود نقدينگي رنج مي‌برد‬ ‫مژگان بابايي‪ -‬گروه معدن‪ :‬هفته گذشته خبر‬ ‫س��رمايه‌گذاري ايران در ونزوئال براي ساخت کارخانه‬ ‫س��يمان در رسانه‌هاي خبري منتشر شد‪ .‬اين کارخانه‬ ‫که توسط متخصصان ايراني ساخته شده است به‌زودي‬ ‫به صورت رسمي کار خود را آغاز کرده و به بهره‌برداري‬ ‫خواهد رسيد‪ .‬اين کارخانه که درحال حاضر در مراحل‬ ‫تست نهايي قرار دارد‪ ،‬براساس اعالم منابع ونزوئاليي‪،‬‬ ‫دولت اين کش��ور ‪ 395‬ميليون دالر در پروژه «سِ ��رو‬ ‫آسول» س��رمايه‌گذاري کرده اس��ت‪ .‬در طول ساخت‬ ‫اين كارخانه به طور متوسط ‪ 120‬مهندس و تكنسين‬ ‫ايران��ي و بي��ش از ‪ 800‬كارگر و تكنس��ين ونزوئالي‬ ‫مشغول به كار بوده‌اند‪.‬‬ ‫در ساليان گذشته‪ ،‬ش��رکت‌هاي خارجي اين بخش‬ ‫از صنعت ونزوئال را در دس��ت داشتند‪ .‬گروه مکزيکي‬ ‫«سمکس» که س��ومين توليدکننده سيمان در جهان‬ ‫اس��ت‪ 50 ،‬درصد توليد را در دس��ت داش��ت‪ .‬شرکت‬ ‫فرانسوي «الفارژ» و شرکت سوئسي «هولسيم» مابقي‬ ‫توليد س��يمان در ونزوئال را در اختيار داش��تند‪ .‬اما با‬ ‫تصميم «هوگو چاوز» رئيس‌جمهور فقيد ونزوئال‪ ،‬دولت‬ ‫اين کش��ور توليد س��يمان را در اختيار گرفت و اليحه‬ ‫مل��ي کردن اين بخش از صنع��ت را به همراه پذيرش‬ ‫پرداخت غرامت امضا کرد‪ .‬حال با توافقات امضا ش��ده‬ ‫مي��ان ته��ران و کاراکاس‪ ،‬ايران در زمين��ه نگهداري‪،‬‬ ‫تعمير و افزايش ظرفيت واحدهاي س��يماني ونزوئال با‬ ‫اين كشور همكاري مي‌كند‪ .‬اما هرچند سرمايه‌گذاري‬ ‫اي��ران در بخش صنعت کش��ورهاي ديگ��ر را مي‌توان‬ ‫اتفاق خ��وب تلقي کرد اما در اي��ن ميان کمبود‌هايي‬ ‫در بخ��ش معدن کش��ور وج��ود دارد که مي‌ت��وان با‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي مناس��ب آنها را حل کرد‪ .‬در واقع‬ ‫اين سوال در ذهن هر فعال معدني نقش خواهد بست‬ ‫ک��ه در حال حاضر با وجود مش��کالت مالي در بخش‬ ‫مع��دن چه لزومي به ايجاد س��رمايه‌گذاري معدني در‬ ‫خارج از کشور است؟‬ ‫حسن حسينقلي‪ ،‬دبير اتحاديه صادرکنندگان سرب‬ ‫و روي کشور درباره لزوم سرمايه‌گذاري ايران در بخش‬ ‫معدني کش��ور‌های ديگر اظهار ک��رد‪ :‬در ابتدا بايد نوع‬ ‫اين س��رمايه‌گذاري مشخص شود و سپس درباره لزوم‬ ‫آن صحبت کنيم‪ .‬سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر با‬ ‫‪ 2‬ديدگاه انجام مي‌ش��ود؛ يکي سرمايه‌گذاري با هدف‬ ‫کس��ب س��ود اقتصادي و ديگر با هدف کس��ب سود‬ ‫سياسي‪ .‬س��رمايه‌گذاري ايران در کشور ونزوئال نيز از‬ ‫نوع سرمايه‌گذاري براي کسب سود سياسي است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬بدون شک احداث کارخانه سيمان در‬ ‫کشور ونزوئال تنها با هدف کسب سود سياسي در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است زيرا اگر هدف کسب سود اقتصادي‬ ‫ب��ود کش��ورهاي همس��ايه از موقعيت بهت��ري براي‬ ‫سرمايه‌گذاري برخوردار هس��تند‪ .‬حسينقلي افزود‪ :‬با‬ ‫اين حال بخش معدن در کشور ما امروز از کمبود‌هاي‬ ‫فراوان��ي از جمله کمبود نقدينگي رنج مي‌برد و همين‬ ‫موض��وع باعث عق��ب ماندگي بخش مع��دن و صنايع‬ ‫مرتبط با نسبت به ساير کشورها به خصوص کشورهاي‬ ‫همسايه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته دبير اتحاديه صادرکنندگان س��رب و روي‬ ‫دول��ت بايد با تزريق نقدينگي ب��ه بخش معدن توليد‬ ‫و ايجاد اش��تغال را افزايش دهد و ش��ايد اين اقدام از‬ ‫اهميت بيشتري نسبت به سرمايه‌گذاري در کشورهاي‬ ‫ديگر برخوردار باش��د‪ .‬حسينقلي تصريح کرد‪ :‬دولت با‬ ‫سرمايه‌گذاري کافي در بخش معدن در کشور مي‌تواند‬ ‫با توس��عه اين بخش ش��اهد افزايش درآم��د و آباداني‬ ‫کشور باشد در نتيجه لزومي ندارد با وجود کمبود‌هاي‬ ‫ف��راوان در بخش معدن در کش��ور خودمان دولت در‬ ‫کشورهايي ديگر همچون ونزوئال سرمايه‌گذاري کرده و‬ ‫با ايجاد اشتغال در آن کشور در آباداني آن سهيم باشد‪.‬‬ ‫امروز بخش معدن در کش��ور تش��نه اعتبارات مالي‬ ‫اس��ت که در ص��ورت تزريق به موقع مي‌توان ش��اهد‬ ‫شکوفايي پتانسيل‌هاي موجود در اين بخش بود‪.‬‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫افت تولید فوالد چین‬ ‫انجمن آهن و فوالد چین اخیرا اظهار‬ ‫کرده ک��ه انتظار م��ی‌رود تولید فوالد‬ ‫چین تا پایان س��ال جاری کاهش یابد‪،‬‬ ‫چ��ون تقاضای داخلی ضعیف اس��ت و‬ ‫وضعیت بازار صادرات در ابهام است‪.‬‬ ‫بین ژانویه تا جوالی مصرف فوالد در‬ ‫چین با کاهش ‪ 960‬هزار تن نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال گذشته به ‪ 438‬میلیون تن رسیده است‪ .‬در واقع مازاد‬ ‫عرضه و افت قیمت محصوالت فوالدی موجب شده ‪ 25‬کارخانه از ‪ 88‬عضو‬ ‫انجمن آهن و فوالد چین در نیمه نخس��ت س��ال جاری ضرردهی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬به گونه‌ای که ‪ 7‬کارخانه بیش از ‪ 81‬میلیون دالر ضرر داده‌اند‪.‬‬ ‫ج��و ب��ازار ف��والد چی��ن همچن��ان در رک��ود اس��ت و اغل��ب فعاالن‬ ‫ب��ازار امی��دی به بهب��ود قیمت ف��والد یا م��واد اولی��ه در ماه س��پتامبر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫محمدحس��ن ج��والزاده‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫فوالد‪ ،‬تولید آهن اسفنجی و تبدیل شدن‬ ‫ب��ه بزرگترین تولید‌کنن��ده این محصول‬ ‫را در آین��ده نزدی��ک ممکن دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران تا رس��یدن به‬ ‫به‬ ‫رتبه اول تولید‌کننده آهن اسفنجی دنیا‬ ‫فاصله زیادی نداشته و تا چند سال آینده‬ ‫به آن دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تولید این فل��ز را برای‬ ‫صنع��ت فوالد همراه ب��ا صرفه اقتصادی‬ ‫دانس��ته و اف��زود‪ :‬از آنجایی‌ک��ه ایران از‬ ‫مناب��ع عظی��م گاز طبیعی به��ره می‌برد‬ ‫ام��کان تولی��د و احیای آهن اس��فنجی‬ ‫وجود داش��ته و صرفه اقتصادی به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬اما این امر رعایت اصول‬ ‫و ش��رایط خاص��ی را می‌طلب��د به این‬ ‫ترتیب با شارژ گرم آهن اسفنجی موجب‬ ‫كاه��ش هزینه تولی��د و صرفه‌جویی در‬ ‫انرژی مصرفی خواهد ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫است که هم‌اکنون در ایران آهن با شارژ‬ ‫سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که این‬ ‫امر باعث افزایش در میزان مصرف گاز یا‬ ‫زغال‌سنگ کک‌شو خواهد شد‪.‬‬ ‫بهبود بازار ورق ایتالیا‬ ‫در ایتالیا با بازگش��ت فعاالن بازار از‬ ‫تعطیالت تابس��تانی قیمت ورق نیز رو‬ ‫به افزایش گذاشته است‪.‬‬ ‫در این کشور همچون سایر بازارهای‬ ‫اروپا کارخانه‌ها اخیرا به دنبال افزایش‬ ‫قیمت بوده‌اند‪ ،‬چرا که نوسانات نرخ ارز‬ ‫باعث شده تا واردات مواد اولیه کاهش‬ ‫یافته و در نتیجه شاهد کاهش عرضه بیلت و اسلب و همچنین محصوالت‬ ‫فوالدی سی‌آی‌اس باشیم‪.‬‬ ‫در این رابطه بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد برخی از کارخانجات تولیدی در‬ ‫ایتالیا همچون سایر رقبای اروپایی در تالش برای افزایش ‪ 10‬تا ‪ 20‬یورویی‬ ‫قیمت ورق در س��پتامبر هستند‪ ،‬به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود ورق گرم در‬ ‫معام�لات جدید ‪ 420‬تا ‪ 435‬ی��ورو در هر تن درب کارخانه قیمت‌گذاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معدن در آینه بورس‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان ‪:‬‬ ‫کارخانه احیای مستقیم فوالد‬ ‫شادگان با روش کاملا ایرانی‬ ‫ساخته می‌شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنع��ت فوالد ش��ادگان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه احیای مس��تقیم فوالد ش��ادگان را در‬ ‫کوتاه‌ترین زمان و براس��اس روش کاملا ایرانی «پرد»‬ ‫می‌سازیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش«فوالد نی��وز»‪ ،‬فوالد ش��ادگان یکی از‬ ‫طرح‌ه��ای هفتگانه فوالد اس��تانی اس��ت که مطابق‬ ‫برنامه‌ریزی انجام ش��ده‪ ،‬بخش احیای مستقیم آن به‬ ‫دست مهندس��ان و متخصصان ایرانی با روش ایرانی‬ ‫(‪ )pered‬ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫غالمرض��ا علیمرادپور گفت‪ :‬در ح��ال حاضر فوالد‬ ‫ش��ادگان در بخش احیای مس��تقیم تنها ‪ 77‬درصد‬ ‫و در بخ��ش فوالدس��ازی ‪ 35‬درص��د و کل پ��روژه‬ ‫‪ 52‬درصد پیشرفت دارد که پیش‌بینی برای راه‌اندازی‬ ‫این بخش‌ها به ترتیب انباشت و برداشت و احیای در‬ ‫مدت یک س��ال و فوالدسازی یک‌سال‌ونیم بعد از آن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به استفاده از نیروهای کارآمد شرکت‬ ‫در این پروژه اظهار امی��دواری کرد همکاران مجرب‬ ‫و کارآزموده فوالد خوزس��تان برای این مهم پیشقدم‬ ‫ش��وند و یک بار دیگر در این عرصه توانایی ش��گرف‬ ‫خ��ود را در به ثمرنش��اندن این طرح مل��ی به اثبات‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫علیمرادپور با بیان اینکه مهندسان ایرانی توانمندی‬ ‫فن��ی‪ ،‬تخصص��ی و اجرای��ی الزم را ب��رای طراحی و‬ ‫اج��رای تمام مراحل خطوط تولید فوالد دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارشناس��ان و مهندس��ان فوالد خوزستان در بخش‬ ‫احیای مس��تقیم به عنوان صاحب فناوری ش��ناخته‬ ‫شده‌اند و در س��ال‌های گذشته فناوری ایرانی احیای‬ ‫مس��تقیم به‌نام «پرد» ی��ا« «‪Persian direct r e‬‬ ‫‪ »duction‬در اروپ��ا به نام جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫به ثبت رس��یده است‪ ،‬لذا در ساخت فوالد شادگان و‬ ‫‪3‬طرح دیگر از طرح‌های استانی فوالد‪ ،‬از همین روش‬ ‫کاملا ایرانی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫علیمرادپور گفت‪ :‬س��اختار سازمانی فوالد شادگان‬ ‫براس��اس الگوی فوالد خوزس��تان خواه��د بود و در‬ ‫ادام��ه پروژه از همکاری پیمانکاران داخلی فوالد پایا‪،‬‬ ‫مهندس��ی فناوری معادن و تدبیر صنعت که س��ابقه‬ ‫حضور در این پروژه را دارند در بخش احیا و گسترش‬ ‫فوالد‪ ،‬س��دید و کارون دزدشت و ام‌سی‌سی چین در‬ ‫بخش فوالدس��ازی استفاده خواهد ش��د و تاراطرح‪،‬‬ ‫مشاور اصلی پروژه است‪.‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10368‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪56,253‬‬ ‫‪583227671‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪439,117‬‬ ‫‪1700198028‬‬ ‫‪106‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7099‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪828,058‬‬ ‫‪5878600760‬‬ ‫‪162‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫حق تقدم تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫‪4241‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪113,326‬‬ ‫‪480573167‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1,778,001‬‬ ‫‪10824497688‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1001473‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,852‬‬ ‫‪6862095302‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪5553‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪45,888‬‬ ‫‪259129536‬‬ ‫‪28‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪8,543,916‬‬ ‫‪23851189796‬‬ ‫‪840‬‬ ‫سنگآهنگلگهر‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪531,097‬‬ ‫‪2813032393‬‬ ‫‪134‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪818,818‬‬ ‫‪4869766453‬‬ ‫‪244‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪250,154‬‬ ‫‪1129427236‬‬ ‫‪76‬‬ ‫باما‬ ‫‪10591‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪108,722‬‬ ‫‪1153529957‬‬ ‫‪63‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪1,818,465‬‬ ‫‪4511209665‬‬ ‫‪310‬‬ ‫مشارکت گهر‪ 1‬سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪1.78185E+11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اوراق مشارکت میدکو ماهانه ‪20%‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,420‬‬ ‫‪3420000000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪3995‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪1,663,832‬‬ ‫‪6647332795‬‬ ‫‪549‬‬ ‫حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪894,070‬‬ ‫‪1266925841‬‬ ‫‪152‬‬ ‫مشارکت میدکو سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪570000000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪4356‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪81,619‬‬ ‫‪355543100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪3271‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪112,246‬‬ ‫‪367174682‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪2893‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪1,464,527‬‬ ‫‪4236406895‬‬ ‫‪246‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪6925‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪1,679,263‬‬ ‫‪11505192296‬‬ ‫‪110‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪4261‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪139,477‬‬ ‫‪594367306‬‬ ‫‪45‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪226,190‬‬ ‫‪978297269‬‬ ‫‪57‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدی‬ ‫‪6747‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1395150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حق تقدم فوالد خراسان‬ ‫‪5225‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪53,572‬‬ ‫‪279927212‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فرآوریموادمعدنیایران‬ ‫‪6113‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪405,577‬‬ ‫‪2479427783‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪2151900‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪11339‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5893500‬‬ ‫‪1‬‬
‫یادداشت‬ ‫جذب بازار جهانی‬ ‫کاشی و سرامیک با‬ ‫ارتقای کیفیت‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ابتکار یک معدنکار ؛ پرورش قارچ در معدن زغال‌سنگ‬ ‫سفیدی بر سیاهی نقش بندد‬ ‫سید هادی میر رحیمی‬ ‫عضو خانه معدن ایران‬ ‫صنای��ع کاش��ی و س��رامیک از جمل��ه صنایع‬ ‫معدنی اس��ت که ارتباط مس��تقیمی با س��اخت‬ ‫و س��از کش��ور دارد به‌ط��وری ک��ه در ش��رایط‬ ‫رک��ود حاک��م ب��ر صنع��ت س��اختمان ای��ن‬ ‫صنع��ت نی��ز تغیی��رات چش��مگیری را ش��اهد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬برای تولید کاش��ی و س��رامیک‬ ‫س��االنه بین ‪ 10‬تا ‪ 12‬میلیون تن خاک صنعتی‬ ‫از معادن اس��تخراج می‌شود به گونه‌ای که خاک‬ ‫مصرف��ی در کارخانه‌ه��ای کاش��ی و س��رامیک‬ ‫س��ازی ش��امل ده‌ها نوع ماده معدن��ی همچون‬ ‫اکس��یدهای فلزی‪ ،‬کانی‌های رسی‪ ،‬غیررسی و‪...‬‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ران اکن��ون در رده چه��ارم بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یکی از دالیل اصلی برای‬ ‫توسعه این صنعت در سال‌های اخیر حمایت‌های‬ ‫صورت گرفته از سوی دولت‪ ،‬بانک‌ها و همچنین‬ ‫س��ودآوری باالی آن اس��ت به گونه‌ای که میزان‬ ‫تولید در سال‌های گذش��ته افزایش یافته و رشد‬ ‫ظرفیت تولید در کارخانه‌ها را رقم زده است‪.‬‬ ‫البته هر چند می��زان تولید این محصوالت باال‬ ‫بوده اما ب��ه دلیل پایین بودن کیفیت محصوالت‬ ‫عرضه شده از استقبال کمتری در بازارهای هدف‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫از این رو نخستین شرط گام نهادن به بازارهای‬ ‫جهانی کسب گواهی کیفیت جهانی است چرا که‬ ‫محصوالت ایرانی در حالی‌که در بازار عراق با قیمت‬ ‫‪ 4‬دالر فروخته می‌شوند محصوالت ترکیه‌ای که‬ ‫تنه��ا کمی از کیفیت باالتری برخوردار بوده و در‬ ‫بس��ته‌بندی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد با‬ ‫قیمت ‪ 10‬دالر فروخته می‌ش��وند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫تعداد بنگاه‌های تولیدکننده کاش��ی و س��رامیک‬ ‫بین ‪ 100‬تا ‪ 150‬واحد بوده و ظرفیت تولید این‬ ‫محصوالت در کش��ور ‪ 750‬هزار متر مکعب بوده‬ ‫به گون��ه‌ای که مصرف داخلی کش��ور نیز حدود‬ ‫‪ 350‬میلیون مترمربع در س��ال تخمین زده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس آمار اعالم ش��ده از سوی انجمن‬ ‫کاش��ی میزان تولید در س��ال ‪ 92‬ح��دود ‪500‬‬ ‫میلی��ون متر مرب��ع بوده که از ای��ن میزان ‪114‬‬ ‫میلیون مترمربع آن نیز صادر شده است و میزان‬ ‫واردات کاشی بس��یار ناچیز بوده و زیر ‪10‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همان‌طور که آمار تولید و مصرف کاشی‬ ‫و س��رامیک در ایران نش��ان می‌دهد اکنون بازار‬ ‫داخلی اش��باع ش��ده و از س��وی دیگر نبود توان‬ ‫رقاب��ت در بازارهای برون م��رزی به دلیل قیمت‬ ‫تمام ش��ده باال‪ ،‬مسائل حمل و نقل و بسته‌بندی‬ ‫باعث ش��ده تا بخشی از ظرفیت این صنایع بدون‬ ‫استفاده بماند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫گفت‌وگوی معدنی‬ ‫حسن ساعدی – گروه معدن‪ :‬هفته گذشته بود که خبر پرورش قارچ در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ‬ ‫شهرستان تربت‌جام از توابع استان خراسان رضوی منتشر شد‪ .‬این اقدام که برای نخستین بار در کشور صورت‬ ‫گرفته از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد با تکیه بر خالقیت و دانش فنی می‌توان از ظرفیت‌هایی‬ ‫که ممکن است در یک بخش امکان به کارگیری نداشته باشند به بهترین نحو در بخش دیگری استفاده کرده‬ ‫و ضمن ایجاد درآمد زمینه اشتغال را نیز فراهم آورد‪ .‬موضوعی که نمونه آن را در چند ماه اخیر در خصوص‬ ‫تبدیل شدن معادن متروکه به اماکن گردشگری و تفریحی شاهد هستیم‪ .‬در رابطه با چگونگی کشت قارچ در‬ ‫معدن زغال‌سنگ گفت‌وگویی را با جواد حسن‌زاده‪ ،‬مدیرعامل معدن زغال‌سنگ گل‌بانو در تربت‌جام ترتیب‬ ‫داده‌ایم که در زیر می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €آیا پرورش قارچ در معدن هزینه اضافی را در‬ ‫€ €شرایط تولید قارچ در معدن چگونه است؟‬ ‫با توجه به وجود فضای مناس��ب و تونل‌های مخروبه پی داشته است؟‬ ‫با توج��ه به مهیا بودن ش��رایط پ��رورش قارچ فقط‬ ‫ایده اس��تفاده از ای��ن تونل‌ها مطرح ش��د و تحقیقات‬ ‫اولیه برای ایجاد ش��رایطی در جهت فعال نگه داش��تن هزینه صورت گرفته در خصوص خرید بذر و کمپوست‬ ‫ای��ن تونل‌ها کلید خورد‪ .‬در ابت��دا موضوع ایجاد مکان بوده اس��ت‪ .‬البته ب��ا توجه به اینکه زغال‌س��نگ خود‬ ‫گردش��گری مورد بررس��ی قرار گرفت که با سنجیدن ی��ک ماده معدنی اس��ت این امکان وج��ود دارد که در‬ ‫شرایط به دلیل مشکالت امنیتی و ایمنی این ایده کنار صورت کمبود کمپوس��ت برای تولید قارچ از خاک کف‬ ‫گذاشته ش��د و با توجه به ش��رایط مناسب محیطی و تونل‌ها به عنوان خاک محیط کشت استفاده کرد‪ .‬این‬ ‫دمایی که برای پرورش قارچ فراهم بود تحقیقات برای در حالی اس��ت ک��ه برخی مواقع کارگران با روش��ن و‬ ‫ش��روع این کار با حضور کارشناس��ان کشاورزی انجام خاموش کردن نورافکن‌ها از روش شوک مصنوعی برای‬ ‫گرفت‪ .‬کارشناس��ان در بررسی‌های خود شرایط معدن ریشه‌زایی قارچ استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €سودآوری فروش‬ ‫را از لح��اظ دما‪ ،‬رطوب��ت‪ ،‬تاریکی‬ ‫قارچ بیشتر است یا فروش‬ ‫و‪ ...‬مناسب دانسته و راهنمایی‌های‬ ‫معادنزغال‌سنگعالوه‬ ‫زغال‌سنگ؟‬ ‫الزم را در این خصوص انجام دادند‪.‬‬ ‫بر قارچ و سایر مسائل‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه هزینه‌ه��ای باالی‬ ‫ش��رایط الزم برای پرورش قارچ در‬ ‫حاشیه‌ایعمده‌ترین‬ ‫حف��ر و اح��داث تونل‌ه��ای عمیق‬ ‫یک معدن ش��امل رطوب��ت (باالی‬ ‫در مع��دن زغال‌س��نگ و همچنین‬ ‫‪ 80‬درصد)‪ ،‬درجه حرارت مناس��ب‬ ‫تولیدکنندهآبمعدنی‬ ‫رک��ود ب��ازار در ش��رایط فعل��ی به‬ ‫به می��زان ‪ 37‬درجه س��انتیگراد و‬ ‫هستندبهطوری‌کهآب‬ ‫نظ��ر س��ودآوری و مزایای کش��ت‬ ‫تاریک��ی اس��ت که این ش��رایط در‬ ‫آشامیدنیکهاززغال‌سنگ‬ ‫قارچ بهت��ر خواهد ب��ود و می‌توان‬ ‫معدن زغال‌سنگ گل بانو به خوبی‬ ‫مهیاس��ت‪ .‬ب��ه ط��وری ک��ه بعد از عبور کرده و مورد استفاده درآمد زایی نسبتا باالیی از پرورش‬ ‫مردم قرار می‌گیرد دارای‬ ‫اطمین��ان خاطر اقدامات اولیه برای‬ ‫ق��ارچ به دس��ت آورد‪ .‬این در حالی‬ ‫پرورش قارچ در تونل‌های با مسافت‬ ‫مزایای باالیی بوده و جزو اس��ت که کارشناس��ان هم نسبت‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 2‬کیلومتری آغاز شد‪.‬‬ ‫به این موضوع اذعان داش��ته و زیر‬ ‫بهترینآبآشامیدنیدر‬ ‫کش��ت بردن سایر تونل‌های موجود‬ ‫€ € آیا این شرایط می‌تواند در‬ ‫دنیامحسوبمی‌شود‬ ‫در این معدن را بس��یار ارزش��مند‬ ‫سایر معادن وجود داشته باشد؟‬ ‫تلقی کردن��د‪ .‬در واقع ب��ا توجه به‬ ‫اغلب مع��ادن از ش��رایط خاصی‬ ‫هزینه‌ه��ای باالی اح��داث تونل‌ها‬ ‫برخوردار هس��تند که با س��نجش‬ ‫موقعی��ت و ش��رایط موجود می‌توان ع�لاوه بر پرورش نمی‌توان آنها را به آس��انی به حال خود رها کرد و هیچ‬ ‫قارچ اقدامات دیگری نیز برای استفاده بیشتر از مزایای اس��تفاده بهینه‌ای از آنها نبرد‪ .‬البت��ه این معادن برای‬ ‫موجود انجام داد به گون��ه‌ای که می‌توان از مزیت‌های گردشگری هم مناسب اس��ت اما برای شهرستان‌هایی‬ ‫گردش��گری‪ ،‬تفریحی‪ ،‬خاک بهره‌برداری ش��ده و سایر همچ��ون تربت‌جام که ی��ک منطقه مرزی محس��وب‬ ‫می‌ش��ود مردم استقبال چندانی از آن نخواهند کرد‪ .‬به‬ ‫شرایط موجود معادن بهره برد‪.‬‬ ‫طوری که این طرح می‌تواند برای معادن زغال‌س��نگ‬ ‫مرکز ایران همچون ش��اهرود‪ ،‬طبس و‪ ...‬به دلیل نبود‬ ‫مناطق گردشگری قابلیت اجرایی داشته باشد‪.‬‬ ‫€ € آیا این معدن شرایطی برای توسعه بیشتر‬ ‫دارد؟‬ ‫ب��ا وجود تونل‌ه��ای طویل تا مس��افت ‪ 6‬کیلومتری‬ ‫فرص��ت برای س��رمایه‌گذاری بیش��تر در ای��ن معدن‬ ‫مهیاست و بنده به عنوان مدیرعامل معدن گل‌بانو بسیار‬ ‫زیاد از این موضوع اس��تقبال خواهم کرد‪ .‬به طوری که‬ ‫با در اختیار قرار دادن س��ایر تونل‌های فاقد زغال‌سنگ‬ ‫می‌توان توس��عه بیش��تر این مجتمع را رقم زد‪.‬در حال‬ ‫حاض��ر در ای��ن معدن ‪ 20‬نفر در بخش زغال‌س��نگ و‬ ‫‪ 3‬نفر در بخش پرورش قارچ فعال هستند‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر تولید قارچ چقدر برآورد شده‬ ‫است؟‬ ‫براس��اس پیش‌بینی‌ه��ای ص��ورت گرفته از س��وی‬ ‫کارشناس��ان در این معدن ب��ه ازای هر ‪ 100‬متر تونل‬ ‫نزدیک به ‪ 500‬کیلو در روز قارچ تولید خواهد ش��د به‬ ‫گونه‌ای که قارچ تولید ش��ده از ن��وع دکمه‌ای بوده اما‬ ‫درخواست کاشت سایر بذرها که محصول و تناژ باالیی‬ ‫دارند در حال اقدام است‪.‬‬ ‫€ €آیا این معدن از مزیت‌های دیگری نیز‬ ‫برخوردار است؟‬ ‫در س��ومین روز از هفت��ه دولت طرح توس��عه‬ ‫ذوب‌آهن آریان فوالد بوئین‌زهرا با ظرفیت تولید‬ ‫‪ 550‬هزار تن میلگرد با حضور استاندار قزوین به‬ ‫بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا؛ طرح توس��عه ذوب‌آهن آریان‬ ‫فوالد بوئین‌زهرا با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک هزار‬ ‫میلیارد ریال و اش��تغالزایی برای‪ 450‬نفر فعالیت‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این گزارش می‌افزای��د‪ :‬فاز بعدی طرح‬ ‫توسعه این شرکت با ظرفیت ‪ 550‬هزار تن ذوب‬ ‫ش��مش از دیگر طرح‌های این ش��رکت است که‬ ‫در ماه‌ه��ای آینده افتتاح خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫ب��رای افتتاح این ط��رح ‪‌1‬ه��زار و ‪ 500‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است‪ .‬شرکت‬ ‫آری��ان ف��والد بوئین‌زهرا در ح��ال حاضر در ‪24‬‬ ‫هکتار مساحت احداث ش��ده و ساالنه ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن انواع مقاطع فوالدی ش��امل‪ :‬تیرآهن‪ ،‬نبشی‪،‬‬ ‫ناودانی‪ ،‬میلگرد و شمش آهن تولید می‌کند‪.‬‬ ‫با فعالیت شرکت آریان فوالد بوئین‌زهرا زمینه‬ ‫اش��تغال ‪ 800‬نفر به‌صورت مس��تقیم در منطقه‬ ‫فراهم شده و این شرکت توانسته ‪ 10‬درصد نیاز‬ ‫کشور به محصوالت فوالد را تامین کند‪.‬‬ ‫مع��ادن زغال‌س��نگ عالوه بر قارچ و س��ایر مس��ائل‬ ‫حاشیه‌ای عمده‌ترین تولیدکننده آب معدنی محسوب‬ ‫می‌ش��وند که در حال حاضر در ای��ن معدن ‪ 2‬نوع آب‬ ‫معدنی وجود دارد که یکی با گوگرد مخلوط است و برای‬ ‫اس��تحمام در جهت از بین بردن عوارض پوستی مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد و دومین مورد در خصوص تولید‬ ‫آب معدنی بس��یار گوارا با دارا ب��ودن انواع مواد معدنی‬ ‫موث��ر در بدن بوده که آب معدنی گل بانو در خاورمیانه‬ ‫بس��یار معروف است به‌طوری که سرمایه‌گذاران زیادی‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری در این مورد ابراز تمایل کرده‌اند و‬ ‫احتماال تا پایان ش��هریور ماه سیس��تم تولید آب شرب‬ ‫معدن راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬آب آش��امیدنی که از زغال‌س��نگ‬ ‫عبور کرده و مورد اس��تفاده م��ردم قرار می‌گیرد دارای‬ ‫مزایای باالیی بوده و جزو بهترین آب‌های آش��امیدنی‬ ‫در دنیا محس��وب می‌ش��ود چراکه زغال‌سنگ یکی از‬ ‫تصفیه‌کننده‌ها و فیلتر ضد عفونی آب ش��ناخته ش��ده‬ ‫است‪ .‬در همین راس��تا در صدد هستیم تا با راه‌اندازی‬ ‫تولید بهترین آب معدنی دنیا در معدن گل بانو خود را‬ ‫به جهانیان اثبات کنیم‪.‬‬ ‫معدن زغال‌س��نگ گل بانو در ‪ 85‬کیلومتری شمال‬ ‫شرق تربت‌جام با گس��تره ‪ 40‬کیلومتر مربع‪ 58 ،‬هزار‬ ‫تن ذخیره معدنی و ساالنه ‪ 3‬هزار تن استخراج دارد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫پدیده زهاب اسیدی معادن‬ ‫در استان قزوین به مناسبت هفته دولت‬ ‫صورت گرفت‪:‬‬ ‫افتتاح طرح توسعه‬ ‫شرکت ذوب‌آهن بوئین‌زهرا‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫آرمین سلسانی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫پدیده زهاب اس��یدی معادن ک��ه به اختص��ار ‪AMD (Acid Mine‬‬ ‫‪ )Drainage‬نام گرفته‪ ،‬از اکسایش کانی‌های سولفیدی فلزات پایه (‪Cu,‬‬ ‫‪ )Pb, Zn, Fe, Ag, Au‬ب��ه ویژه پیری��ت در حضور هوا‪ ،‬آب و باکتری‌ها‬ ‫به‌وجود می‌آید‪ .‬قرار گرفتن این کانی‌ها در شرایط اکسیدی باعث ناپایداری‬ ‫و از هم پاش��ی آنها در اثر اکس��ایش می‌ش��ود‪ .‬محصول نهایی این واکنش‬ ‫ش��یمیایی اسید سولفوریک و هیدروکس��ید آهن است‪ .‬اسید بر کانی‌ها اثر‬ ‫گذاشته و محلول‌هایی را ایجاد می‌کند که ممکن است عناصر سمی مانند‬ ‫کادمیم‪ ،‬آرسنیک و جیوه را وارد محیط کند‪.‬‬ ‫عناصر س��می و خطرناک از مواد معدنی شس��ته و به منابع آب سطحی‬ ‫مانند رودخانه‌ها‪ ،‬دریاچه‌ها و سرانجام آب‌های زیرزمینی منتقل می‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراین زهاب اس��یدی معدن (‪ )AMD‬منجر به اثرات زیس��ت محیطی‬ ‫منفی می‌ش��ود و محیط زیست اطراف معدن را تا کیلومترها ودر زمان‌های‬ ‫درازی تحت شعاع قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫محص��والت ‪ AMD‬به می��زان زیاد خطر آلودگی اس��یدی منابع آبی را‬ ‫دربر دارد و س��بب ایجاد پوششی از هیدروکس��ید آهن در کف رودخانه‌ها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این هیدروکسید یک رنگ نارنجی آشنا به نام «‪»Yellow boy‬‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬تولید آب اس��یدی ممکن اس��ت در هنگام اکتش��اف‪ ،‬بهره‬ ‫برداری و در مراحل بس��ته ش��دن یک معدن رخ ده��د‪ .‬این آب‌ها ممکن‬ ‫اس��ت از ‪ 3‬منبع اصلی حاصل ش��وند‪ – 1:‬آبی که از درون معدن به خارج‬ ‫پمپ می‌شود ‪ – 2‬باطله‌های حاصل از کارخانه تغلیظ ‪ – 3‬کپه‌های باطله‬ ‫حاصل از معدنکاری‪.‬‬ ‫هرچند زهاب اسیدی معدن مسبب اصلی آلودگی در اکثر معادن فلزی و‬ ‫زغالسنگ در سراسر جهان است ولی در صورتی که کانی سولفیدی واکنش‬ ‫دهنده نباش��د یا اینکه سنگ ش��امل مواد قلیائی کافی برای خنثی کردن‬ ‫حالت اسیدی باشد‪ ،‬فرآیند تولید ‪‌AMD‬ها رخ نخواهد داد‪ .‬در مورد اخیر‪،‬‬ ‫مقدار ‪ PH‬آب ممکن است نزدیک به خنثی باشد ولی مقدار باالیی از نمک‬ ‫به خصوص سولفات کلسیم را حمل می‌کند‪.‬‬ ‫ایجاد و پخش زهاب اس��یدی مع��دن متاثر از واکنش‌های ش��یمیائی و‬ ‫بیولوژیکی متعددی اس��ت‪ .‬کانی شناس��ی مناسب‪ ،‬اکس��یژن و آب‪ ،‬برای‬ ‫توس��عه ‪ AMD‬الزم‌اند‪ .‬چنین ش��رایطی همواره وجود ن��دارد و در همه‬ ‫معادنی که ش��امل کانی‌های سولفیدی هستند ایجاد نمی‌شود‪ .‬توانایی یک‬ ‫سنگ معدن خاص یا باطله برای تولید اسید بستگی به محتوای کانی‌های‬ ‫تولید‌کننده اس��ید و کانی‌های مصرف‌کننده یا خنثی‌کننده اسید دارد‪ .‬آب‬ ‫اسیدی تولید شده از اکسایش سولفیدها می‌تواند در اثر تماس با کانی‌های‬ ‫مصرف‌کننده اسید خنثی شود‪.‬‬ ‫در نتیجه آب زهکشی شده از معدن ممکن است باوجود تداوم اکسایش‬ ‫س��ولفیدها ‪ PH‬خنثی داشته باشد‪ .‬اگر کانی‌های مصرف‌کننده اسید حل‬ ‫ش��ده‪ ،‬توسط آب شسته ش��ده و یا توسط سایر کانی‌ها احاطه شوند‪ ،‬تولید‬ ‫اس��ید ادامه می‌یابد‪ .‬در حضور کانی‌های خنثی‌کنن��ده کربناته‪ ،‬لجن‌های‬ ‫هیدروکس��ید فل��زات مانند هیدروکس��ید آهن و اکس��ی هیدروکس��یدها‬ ‫تشکیل می‌شوند‪ .‬توده‌های سولفاته معموال توسط خنثی شدن تحت تاثیر‬ ‫قرار نمی‌گیرند‪ ،‬مگر اینکه س��نگ از نظر کانی شناس��ی نس��بت به ژیپس‬ ‫(‪ )CaSO4‬اشباع باشد‪ .‬در نتیجه بعد از خنثی شدن اسید توسط کانی‌های‬ ‫مص��رف کننده‪ ،‬س��ولفات گاهی می‌تواند به عنوان یک نش��انگر مقدار کل‬ ‫اسید تولید شده به کار رود‪ .‬درمناطق مختلف سازنده‌های کربناته به عنوان‬ ‫سدی در برابر زهکشی اسیدی عمل کرده و آن را خنثی می‌کنند‪.‬‬ ‫فاکتورهای اولیه ش��یمیایی که س��رعت تولید اسید را مشخص می‌کنند‬ ‫ش��امل ‪ ،PH‬دما‪ ،‬تمرکز اکس��یژن در فاز آبی‪ ،‬درجه اشباع از آب‪ ،‬فعالیت‬ ‫ش��یمیایی یون آهن ‪ 3‬ظرفیتی‪ ،‬س��طح آزاد س��ولفیدهای فل��زی که در‬ ‫مع��رض عوامل طبیعی قرار گرفت��ه و انرژی فعالیت ش��یمیایی مورد نیاز‬ ‫ب��رای آغاز تولید اس��ید می‌باش��ند‪ .‬ب��ه ع�لاوه میکروارگانیزم‌هایی نظیر‬ ‫‪ ThiobacillusFerroxidans‬ممکن است با افزایش نرخ اکسایش آهن‬ ‫فرو‪ ،‬و یا افزایش نرخ اکسایش سولفور کاهش یافته و به واکنش شتاب دهد‪.‬‬ ‫باکتری ‪ ThiobacillusFerroxidans‬در آب‌های با ‪ PH‬حدود ‪ 3/2‬در‬ ‫فعالترین حالت اس��ت‪ .‬پیشرفت ‪ AMD‬به زمان بستگی دارد و در بعضی‬ ‫معادن ممکن است در طول چند سال تکامل و افزایش یابد‪.‬‬ ‫الزم است تشکیل ‪ AMD‬به‌طور صحیح پیش‌بینی شود تا روش کنترل‬ ‫آن مش��خص شود‪ .‬در غیراینصورت‪ ،‬باعث تهدید جدی برای محیط زیست‬ ‫می‌شود‪ ،‬زیرا تولید اسید می‌تواند سبب وجود میزان باالیی از فلزات سنگین‬ ‫وسولفات در آب شود که به وضوح آثار زیانباری بر کیفیت آن خواهد داشت‬ ‫و می‌تواند اثر قابل توجهی روی محیط آبی و گیاهی داش��ته باش��د‪ .‬قبل از‬ ‫اینکه تولید ‪ AMD‬به مرحله‌ای برس��د که اثرات زیست محیطی مخربی‬ ‫داشته باشد نیاز به کنترل سریع در محل دارد‪.‬‬ ‫همان‌گون��ه ک��ه در باال نیز بدان اش��اره ش��د برخورد و تم��اس آب‌های‬ ‫حاصل از فعالیت‌های معدنی و با کیفیت بس��یار کم با کانی‌های سولفیدی‬ ‫اکسید ش��ده سبب ایجاد شورابه‌های اس��یدی معدنی (‪ )AMD‬می‌شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر اکسیداس��یون س��ولفیدها ی��ک فرآیند خودکار ب��وده و به‬ ‫همین دلی��ل هنگامی‌که تولید ‪ AMD‬آغاز می‌ش��ود‪ ،‬توقف و کنترل آن‬ ‫بس��یار مشکل است‪ .‬البته بیان این نکته نیز بس��یار حائز اهمیت است که‬ ‫‪‌AMD‬ها در چند دهه اول پس از اکسیداس��یون کانی‌های س��ولفیدی با‬ ‫شدت باال تولید می‌شوند ولی پس از آن آالیندگی کمتری خواهند داشت‬ ‫(‪)Lambert et al 2004 , Demchak et al 2004‬‬ ‫ول��ی در موارد نادر ‪‌AMD‬ها تا هزاران س��ال می‌توانند آالیندگی باالیی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫اس��ید در معادن و باطله‌های انباشته شده در اثر اکسیداسیون کانی‌های‬ ‫س��ولفید فلزی تولید می‌ش��ود‪ .‬کانی‌های س��ولفید فلزی در سنگ میزبان‬ ‫بس��یاری از کانه‌ه��ای فلزی و زغال‌س��نگ وج��ود دارد‪ .‬قب��ل از عملیات‬ ‫معدنکاری‪ ،‬اکسیداس��یون این کانی‌ها و در نتیجه نرخ تشکیل اسید‪ ،‬تابعی‬ ‫از فرآیندهای هوازدگی طبیعی اس��ت‪ .‬اکسیداسیون در توده کانساری که‬ ‫تحت عملیات معدنکاری و فرآیندهای فرآوری قرار نگرفته باشد بسیار کند‬ ‫است و در نتیجه نرخ تولید اسید نیز آهسته است‪.‬تخلیه حاصل از این‌گونه‬ ‫کانسارها خطر بسیار کمی برای اکوسیستم طبیعی دارد‪.‬‬ ‫ب��ا انجام عملیات اس��تخراج و فرآوری‪ ،‬س��طح تماس کان��ی با هوا و آب‬ ‫افزایش می‌یابد و در نتیجه اکسیداس��یون آنها با س��رعت بیشتری صورت‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬اکسیداس��یون کانی‌های س��ولفیدی فلزی ش��امل واکنش‌های‬ ‫مختلفی می‌ش��ود‪ .‬کانی‌های س��ولفیدی دارای نرخ اکسیداسیون متفاوتی‬ ‫هس��تند‪ .‬به عنوان مثال مارکاسیت و پیریت فریم بویدال به سرعت اکسید‬ ‫می‌شوند‪ ،‬در صورتی‌که آس��فالریت دارای نرخ اکسیداسیون کمتری است‪.‬‬ ‫از میان کانی‌های سولفید فلزی و پیریت‪ ،‬انحالل کانی‌های سولفید آهن از‬ ‫قبیل پیریت و پیروتیت‪ ،‬بزرگترین منبع تولید اس��ید در باطله‌های معدنی‬ ‫است‪.‬‬
‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مقایسه‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫از ‪ 3‬مدل خودرو عضالنی امریکایی‬ ‫‪23‬‬ ‫ُکری سالطین خیابانی‬ ‫حسن گنجی‌تبار ‪ -‬گروه صنعت‪ 3 :‬مدل شورلت کامارو ‪ ،2015‬دوج چلنجر ‪2015‬‬ ‫و فورد موستانگ ‪ 2015‬جزو خودروهای عضالنی موجود در بازار هستند که هر ‪ 3‬خودرو‪،‬‬ ‫دل از طرفداران خود می‌برند‪ .‬اما در این میان بسیاری شورلت کامارو را خودرویی مطابق با‬ ‫سالیق جوانان و اسپرت می‌دانند که از محبوب‌ترین‌های شورلت کامارو می‌توان از مدل‌های‬ ‫‪ ZL1‬و ‪ Z28‬نام برد‪ .‬در مطلبی که می‌خوانیم اطالعاتی مربوط به ‪ Z28‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ ‪ 2015‬اسب رام نشدنی‬ ‫فورد موس��تانگ از س��ال ‪ 1965‬تاکنون تولید شده‬ ‫اس��ت و ام��روزه نی��ز تولید آن هن��وز جریان‬ ‫دارد‪ .‬موس��تانگ از محبوب‌تری��ن مدل‌های‬ ‫ف��ورد اس��ت؛ حال آنک��ه موس��تانگ مدل‬ ‫کبری(ش��لیبی) را از بهترین‌ه��ای خ��ود‬ ‫می‌دان��د‪ .‬نس��ل‌های متفاوت تولی��د فورد‬ ‫موس��تانگ عبارتن��د از‪ :‬نس��ل اول که بین‬ ‫سال‌های ‪ 1964‬تا ‪ 1973‬تولید شده است؛ نسل‬ ‫دوم بین سال‌های ‪ 1974‬تا ‪1978‬؛ نسل سوم بین سال‌های‬ ‫‪ 1979‬ت��ا ‪1993‬؛ نس��ل چه��ارم بین س��ال‌های ‪ 1994‬تا‬ ‫‪2004‬؛ نسل پنجم بین سال‌های ‪ 2005‬تا‬ ‫‪ 2014‬و باالخره نسل ششم که‬ ‫تولی��د آن به تازگی با مدل‌های‬ ‫‪ 2015‬شروع شده است‪.‬‬ ‫‹دوج چلنجر‬ ‫‹‬ ‫‪ 2015‬چالش‌گر‬ ‫جاده‌ها‬ ‫‹ ‹شورلت کامارو ‪ 2015‬محبوب فیلم‌بازها‬ ‫نخستین مدل ش��ورلت کامارو در سال ‪ 1967‬تولید‬ ‫شد و تولید آن تا سال ‪ 2002‬ادامه پیدا کرد‪ .‬اما بعدها‬ ‫در س��ال ‪ 2010‬طراحی آن کام�لا تغییر کرد که این‬ ‫م��دل م��ورد عالقه بس��یاری از فیلم‌س��ازان امریکایی‬ ‫نیز ق��رار گرفت و در بس��یاری از صحنه‌های مش��هور‬ ‫فیلم‌هایشان از آن استفاده کردند‪ .‬شورلت کامارو اخیرا‬ ‫آخری��ن مدل خود را (کام��ارو ‪ )2015‬روانه بازار کرده‬ ‫اس��ت که یکی از جذاب‌ترین خودروه��ای روز دنیا به‬ ‫شمار می‌آید‪.‬‬ ‫بای��د بدانی��د ک��ه تولی��د‬ ‫دوج چلنج��ر تاکنون بارها متوق��ف و دوباره‬ ‫از سرگرفته ش��ده است‪ .‬شرکت کرایس��لر در سال‌های‬ ‫‪ 1958-1959‬و ‪ 1969-1974‬م��دل چلنج��ر را تولید‬ ‫کرده است‪ .‬گروه میتسوبیشی موتور نیز به تولید آن بین‬ ‫سال‌های‪ 1959‬تا ‪ 1978‬پرداخته است‪ .‬اکنون بار دیگر‬ ‫و بهتر از همیشه ش��رکت کریسلر از سال ‪ 2008‬شروع‬ ‫به تولید این خودرو کرده اس��ت تا جایی که امروزه دوج‬ ‫چلنجر یکی از برترین خودروهای عضالنی جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹جدال کامارو‪ ،‬موستانگ و چلنجر‬ ‫ش��ورلت کام��ارو ‪ Z28 2015‬س��ریع‌ترین اتومبیل‬ ‫مجاز تردد در خیابان‌های میان شهری است که تاکنون‬ ‫س��اخته شده اس��ت‪ .‬اگرچه بس��یاری از مردم تعصب‬ ‫خاص��ی بر روی مدل کامارو ‪ 69‬دارند اما باید گفت که‬ ‫‪2015 Z28‬از مدل ‪ 69‬و ‪ 2014‬آن سریع‌تر است‪.‬‬ ‫م��دل کامارو ‪ Z28‬با موت��ور ‪ 7.0‬لیتری ‪ LS7 V8‬و‬ ‫با توان ‪ 500‬اس��ب بخار و گش��تاوری حدود ‪ 470‬پوند‬ ‫برفوت اس��ت‪ .‬هنگام��ی که بحث به مقایس��ه موتور‌ها‬ ‫برس��د کامارو ‪ Z28‬بر موس��تانگ فایق می‌ش��ود چرا‬ ‫که موتور نصب ش��ده بر روی موس��تانگ ‪ 2015‬از نوع‬ ‫‪ V8 5.0‬می‌باشد که تنها ‪ 435‬اسب بخار توان خروجی‬ ‫آن است‪ .‬کامارو در این زمینه نبرد را از چلنجر نیز که‬ ‫دارای موت��ور ‪ HEMI V8 6.4‬با توان خروجی ‪485‬‬ ‫اسب بخار اس��ت‪ ،‬می‌برد‪ .‬اگر بخواهیم جعبه دنده‌های‬ ‫ای��ن ‪ 3‬مدل را با یکدیگر مقایس��ه کنیم وضعیت برای‬ ‫کامارو ‪ Z28‬کاملا ف��رق می‌کند‪ .‬جعبه دنده این مدل‬ ‫غیراتوماتیک بوده و در حالت ‪ 6‬دنده‌ای موجود می‌باشد‬ ‫در حالی‌ک��ه ماس��تونگ مدل‌های با جعب��ه دنده‌های‬ ‫غیراتوماتیک نیز روانه بازار کرده است‪ .‬اما چلنجر دارای‬ ‫جعبه دنده‌ای اتوماتیک اس��ت که با قابلیت تعویض نه‬ ‫دنده ‪ 2‬مدل دیگر را کاملا تحت الش��عاع قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در مورد خودروهای عضالنی مقایس��ه موتور و‬ ‫جعبه دنده مهم‌ترین خصوصیات به ش��مار می‌روند اما‬ ‫فاکتورهای دیگری نیز در این میان موثر هستند‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال کام��ارو دارای رینگ‌ه��ای ‪ 19‬اینچی‬ ‫ساخته شده از آلیاژهای آلومینیوم بوده و تایرهای مدل‬ ‫‪ Pirelli PZero‬بر روی آن س��وار شده‌اند‪ .‬پشت آمپر‬ ‫آن از ‪ 4‬درجه آنالوگ تشکیل شده است و البته صفحه‬ ‫نمایش لمس��ی نی��ز در کنار آنها ق��رار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫صندلی‌ه��ای تک‌نفره‌ای در آن به کار رفته اس��ت که‬ ‫به صورت دستی قابل تنظیم هستند‪ .‬همچنین کامارو‬ ‫‪ Z28‬نسبت به مدل قبلی خود یعنی ‪ ZL1‬حدود ‪300‬‬ ‫پوند سبک‌تر است‪.‬‬ ‫اما رینگ‌های فورد موس��تانگ ‪ 20 ،2015‬اینچ قطر‬ ‫دارد‪ .‬از س��ویی موستانگ از فناوری برخوردار است که‬ ‫توانایی تش��خیص خودروهای دیگر واقع شده در نقطه‬ ‫کور رانن��ده را نیز دارند‪ .‬این سنس��ورها برای هنگامی‬ ‫که راننده می‌خواهد از حالت پارک خارج ش��ود بسیار‬ ‫سودمند هستند‪ .‬موستانگ در این مدل برای نخستین‬ ‫بار یک صفحه نمایش لمسی قرار داده است‪ .‬همچنین‬ ‫فناوری که توس��ط آن خودرو تنها با تش��خیص صدای‬ ‫راننده فعال می‌ش��ود نیز در موس��تانگ ‪ 2015‬به کار‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬یکی دیگ��ر از امکاناتی که باعث داش��تن‬ ‫حس خوب نس��بت به موستانگ ‪ 2015‬می‌شود سقف‬ ‫متحرک آن است‪.‬‬ ‫اما در چلنجر ‪ ،2015‬بدنه این خودرو نسبت به مدل‬ ‫‪ 2014‬آن تکامل و بهبود یافته است و تقریبا شبیه بدنه‬ ‫چاجر ‪ 2015‬است‪.‬‬ ‫در این خودرو صفحه ‪ 8/4‬اینچی لمسی قرار دارد که‬ ‫از طریق آن می‌توانید حالت‌های مختلفی برای رانندگی‬ ‫در ش��رایط مختلف انتخاب کنی��د‪ .‬یعنی در هر حالتی‬ ‫که برای رانندگی انتخاب می‌ش��ود‪ ،‬فاکتورهایی چون‬ ‫عکس‌العمل فرمان‪ ،‬تغیی��ر دور موتور و عملکرد جعبه‬ ‫دنده متغیر هستند‪ .‬چلنجر ‪ 2015‬نیز شبیه موستانگ‬ ‫از فن��اوری تش��خیص خودرو‌ه��ا در نقاط ک��ور راننده‬ ‫برخوردار ش��ده است‪ .‬به عالوه در چلنجر ‪ 2015‬امکان‬ ‫تعیین برخوردهای احتمالی در قس��مت جلوی خودرو‬ ‫نی��ز وجود دارد‪ .‬رینگ‌ه��ای این خودرو نی��ز به اندازه‬ ‫رینگ‌های موستانگ در ابعاد ‪ 20‬اینچی موجود است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نیازمند برنامه‌ای‬ ‫برای ارتقای جایگاه‬ ‫ابراهیم نکو‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫تدوین و انتشار سند چشم‌انداز صنعت خودرو‬ ‫ک��ه دربرگیرنده اه��داف و برنامه‌ه��ای صنعت‬ ‫خودرو اس��ت این روزها به اصلی‌ترین سند این‬ ‫حوزه تنظیم شده و نقطه قوت آن را باید تنظیم‬ ‫آن براس��اس واقعیات صنعت خودرو دانست این‬ ‫روند نش��ان می‌دهد که این س��ند تدوین شده‬ ‫در غالب نوش��تار باقی نخواهد ماند زیرا به طور‬ ‫قطع برنامه و چشم‌اندازی موفق و قابل دستیابی‬ ‫خواهد بود که واقع‌بینانه بوده و دارای زمانبندی‬ ‫دقیقی باشد‪.‬‬ ‫واقعی��ت ام��روز نش��ان می‌دهد ک��ه صنعت‬ ‫خودرو نیازمند تنظیم س��ند چش��م‌انداز است‪،‬‬ ‫هرچند که تاکنون از این موضوع غفلت نش��ده‬ ‫و ب��ه عنوان یکی از موضوع��ات اصلی این حوزه‬ ‫به آن پرداخته ش��ده اس��ت اما انتظ��ار می‌رود‬ ‫ب��ه آنچه ک��ه در این ح��وزه و همچنین س��ایر‬ ‫حوزه‌ها وعده داده می‌ش��ود‪‌،‬عمل ش��ود زیرا در‬ ‫صورتی که اهداف و برنامه‌های ترس��یم شده در‬ ‫حد ش��عار باق��ی بماند به طور حت��م این غفلت‬ ‫می‌توان��د چه��ره صنع��ت خ��ودرو را مخدوش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نکته اساسی در تدوین سند چشم‌انداز صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬اجرای درس��ت این سند است تا اهداف‬ ‫پیش‌بینی ش��ده در سند چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬قابل‬ ‫تحقق باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر همگان بر ای��ن موضوع اذعان‬ ‫دارند که صنعت خودرو برای رسیدن به ایده‌آل‌ها‬ ‫و همچنی��ن برنامه‌ری��زی چندس��اله در زمینه‬ ‫اقتصاد و اشتغال باید برنامه دقیقی ارائه دهند تا‬ ‫در نهایت بتوان در برنامه‌ای مش��خص به جایگاه‬ ‫قابل رقابت��ی با صنعت خودروی جهان دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬در این میان همگان بر این تاکید دارند که‬ ‫صنعت خودرو برای درخش��یدن در سطح کشور‬ ‫و جه��ان باید با الگوگیری از کش��ورهای موفق‬ ‫و با توجه ب��ه ذائقه مش��تری و نیازهای جامعه‬ ‫امروزی و صنعت خودرو تغییراتی را بر اس��اس‬ ‫اهداف و چش��م‌انداز این صنعت در سطح کالن‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬البته زمانبندی هم برای دستیابی‬ ‫به ای��ن هدف بس��یار الزم و ضروری به ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬
‫گپ‬ ‫حل مشکل مسکن‬ ‫با احیای بافت فرسوده‬ ‫به�روز فتاح�ی‪ :‬درد‬ ‫خانه‌به‌دوش��ی را تنها کس��انی‬ ‫خوب می‌فهمند که هرس��ال‬ ‫و با پای��ان مهلت اجاره واحد‬ ‫مس��کونی خ��ود یا ناچ��ار به‬ ‫افزایش اجاره‌بها یا مجبور به‬ ‫نقل مکان و به دوش کشیدن‬ ‫اسباب و اثاثیه خود از این خانه به خانه هستند‪.‬‬ ‫اجاره‌نشین‌ها بخش عمده‌ای از در‌آمد خود را در‬ ‫راه اجاره‌بهای ماهانه صرف می‌کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که نگرانی از افزایش مبلغ‬ ‫رهن یا اجاره‪ ،‬شیرینی یک سال زندگی در یک‬ ‫واحد مسکونی را به کام انسان تلخ می‌کند‪.‬‬ ‫از این رو اس��ت ک��ه هر فرد و ه��ر خانواده‌ای‬ ‫برای داشتن یک س��رپناه که ‪6‬دانگ در مالکیت‬ ‫خودش باش��د‪ ،‬رنج کار و تالش شبانه‌روزی را به‬ ‫جان می‌خرد‪ .‬این مقدمه برای نظرخواهی از علی‬ ‫نعمت چهاردولی‪ ،‬عضوکمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی در مورد طرح پیشنهادی وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی آورده شد‪ .‬گفت‌وگوی ما با نماینده‬ ‫نماینده مردم مالیر را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما ط�رح جدید پیش�نهادی‬ ‫از س�وی وزیر راه‌‌وشهرس�ازی برای تامین‬ ‫مس�کن خانه اولی‌ها تا چه اندازه می‌تواند‬ ‫مشکل مسکن را در کشور حل کند؟‬ ‫کش��ور در س��ال‌های اخیر به دلیل فشارهای‬ ‫اقتصادی ایجاد ش��ده‪ ،‬ش��اهد فاصل��ه طبقاتی‬ ‫زیادی میان اقش��ار مختلف جامعه بوده است تا‬ ‫جایی که برخی از خانوارها توانایی خود در رفع‬ ‫ام��ور اصل��ی و روزمره خ��ود را از نظر اقتصادی‬ ‫از دس��ت داده‌اند‪ .‬ت��ورم حاص��ل از تحریم‌های‬ ‫‪ ۸‬سال گذشته بر همه بخش‌های کشور از جمله‬ ‫مس��کن تاثیر گذاشته و قدرت خرید را به میزان‬ ‫زیادی کاهش داده است‪.‬‬ ‫حتی افرادی ک��ه توانایی پس‌ان��داز اندکی از‬ ‫درآمد خود را داش��تند‪ ،‬به واسطه باال رفتن نرخ‬ ‫ت��ورم‪ ،‬این توانایی را از دس��ت دادن��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫این که خانواده‌های زیادی که در مناطق نس��بتا‬ ‫خوب شهر ساکن بودند‪ ،‬به دلیل افزایش قیمت‬ ‫اجاره‌به��ا و رهن مجبور به نقل م��کان به نقاط‬ ‫پایین‌تر شهر شدند‪.‬‬ ‫حال و با توجه به این ش��رایطی که بس��یاری‬ ‫از خانواده‌ه��ا از عه��ده مخ��ارج اصل��ی زندگی‬ ‫برنمی‌آین��د‪ ،‬چگونه می‌توانن��د پس‌اندازی برای‬ ‫تهیه مس��کن داش��ته باش��ند‪ .‬به نظ��ر من این‬ ‫طرح بیش��تر برای اقشار متوس��ط و متوسط رو‬ ‫به باال مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬نه اقشار کم‌درآمد یا‬ ‫زیر خط فقر‪.‬‬ ‫€ €با توجه به این که مس�کن مهر همچنان‬ ‫به سرانجام نرس�یده است‪ ،‬آیا بهتر نیست‬ ‫هزین�ه این طرح صرف تکمی�ل و واگذاری‬ ‫مسکن مهر شود؟‬ ‫خیر‪ .‬مس��کن مهر در هر ص��ورت باید تکمیل‬ ‫شود‪ .‬ماهیت مسکن مهر و طرح پیشنهادی وزیر‬ ‫راه‌ و شهرسازی با یکدیگر متفاوت است‪ .‬مسکن‬ ‫مهر در قسمت زیرساخت دچار مشکل است‪ ،‬اما‬ ‫اگر اشکالی در طرح جدید وجود داشته باشد به‬ ‫نحوه اجرای آن برمی‌گردد‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما راه�کار چیس�ت؟ چگونه‬ ‫می‌توان هم اقش�ار کم‌‌درآمد و هم اقش�ار‬ ‫متوسط را صاحب خانه کرد؟‬ ‫چند راه��کار وجود دارد‪ .‬ابت��دا این که دولت‬ ‫زمی��ن رای��گان و بانک‌ها تس��هیالت آس��ان در‬ ‫اختی��ار متقاضیان ق��رار دهند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫پای دالل��ی از این بخش بریده ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این دولت می‌تواند هزینه ایجاد زیرس��اخت‌های‬ ‫مناسب را کاهش دهد‪.‬‬ ‫یک راهکار دیگر این است که بانک‌ها بدون در‬ ‫نظر گرفتن س��پرده بانکی‪ ،‬تسهیالت در اختیار‬ ‫متقاضیان بگذارند و به جای ‪ ۸۰‬میلیون وام‪۳۰ ،‬‬ ‫میلیون توم��ان وام بدهند‪ .‬در حال‌حاضر میزان‬ ‫قاب��ل توجهی از مس��احت ش��هر‌ها را بافت‌های‬ ‫فرس��وده تشکیل داده اس��ت که دولت می‌تواند‬ ‫با احیا و فعال کردن این بافت‌ها مش��کل مسکن‬ ‫قش��ر زیادی از جامعه را حل کند‪ .‬در هر صورت‬ ‫هم��ه دولت‌ها موظف ب��ه تامین مس��کن افراد‬ ‫جامعه خود هستند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫برای اجرای بهتر طرح جدید پس‌انداز ‪20‬میلیونی خانه‌دار شدن‬ ‫چراغ تعاونی‌های مسکن باید روشن شود‬ ‫زهرا فریدزادگان ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬می‌دانم صحبت از خانه‌دار شدن و مسکن‪ ،‬وام و تسهیالت‪ ،‬سپرده‌گذاری و سود‬ ‫اندک و خالصه ه ‌ر آنچه که با مسکن افراد سروکار دارد‪ ،‬آنقدر تکراری و کلیشه‌ای شده که شاید نوشتن آن برای یک‬ ‫خبرنگار و خواندن آن برای یک شهروند هیچ جذابیتی نداشته باشد‪ .‬شاید اگر سیاست تامین مسکن برای اقشار کم‬ ‫درآمد که با طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم کلید خورد‪ ،‬کمی کارشناسی شده و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری اجرا‬ ‫می‌شد‪ ،‬یا الاقل بار سنگین تکمیل و واگذاری آن به دوش دولت یازدهم نمی‌افتاد‪ ،‬اکنون کشور دچار بحران مسکن‬ ‫نبود‪ .‬ممکن است کمی غیرقابل باور باشد‪ ،‬اما به گفته یک کارشناس مسکن‪ ،‬بخش عمده‌ای از معضالت بیکاری و‬ ‫فسادهای اجتماعی به واسطه ناتوانی قشر جوان جامعه در تهیه مسکن برای ازدواج و تشکیل زندگی به وجود می‌‌آید؛‬ ‫در واقع مسکن عالوه بر نقش اقتصادی مهمی که در کشور ایفا می‌کند‪ ،‬یکی از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های‬ ‫اجتماعی و معضالت ناشی از بیکاری است‪ .‬شاید هم دولت دهم با همین رویکرد اقدام به اجرای طرح مسکن مهر برای‬ ‫اقشار کم درآمد کشور کرد‪ .‬در هر حال چه این سیاست درست بود‪ ،‬چه نادرست‪ ،‬نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه نگرانی‬ ‫قشر جوان را برای تهیه مسکن و تشکیل زندگی دو چندان کرد‪ .‬این نگرانی با تکیه زدن حسن روحانی به کرسی‬ ‫ریاست‌جمهوری و وعده وی برای تکمیل و واگذاری واحدهای این طرح به متقاضیان اندکی کمرنگ شد‪ .‬تاجایی که‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفته بود که با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های خدمات رسان‬ ‫تالش می‌شود پرونده مسکن مهر کشور تا پایان سال ‪ ۹۴‬بسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک طرح نوپا‬ ‫اما آنچه در هفته گذشته‪ ،‬از سوی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و در نام��ه‌ای به رییس‌جمهوری ارائه ش��د‪ ،‬خبر از اجرای‬ ‫طرحی برای خانه‌دار ش��دن اقشار متوسط جامعه می‌داد‪.‬‬ ‫به این معنا که خانه اولی‌ها با سپرده‌گذاری پس‌انداز خود‬ ‫به میزان ‪ 20‬میلیون تومان در موسس��ات و صندوق‌های‬ ‫مربوط‪ ،‬چند برابر مقدار پس‌اندازشان‪ ،‬تسهیالت بلند مدت‬ ‫خرید مس��کن با س��ود حداکثر ‪ ۱۴‬درصد دریافت کنند؛‬ ‫تسهیالتی ‪ ۸۰‬میلیون تومانی که حداقل ‪ ۵۰‬درصد ارزش‬ ‫واحد مسکونی را پوشش می‌دهد‪ .‬در ادامه با تاکید بر اینکه‬ ‫این روش در کشورهای پیش��رفته به کار گرفته می‌شود‪،‬‬ ‫از رییس‌جمهوری درخواس��ت شده که درخصوص تامین‬ ‫مناب��ع الزم از محل بودجه عمومی دولت‪ ،‬دس��تور الزم را‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫هن��وز جوهرقل��م آق��ای وزی��ر روی نام��ه ارس��الی به‬ ‫رییس‌جمهوری خشک نش��ده‪ ،‬سیل عظیمی از تعریف و‬ ‫تمجید‪ ،‬انتقاد و پیشنهاد از سوی کارشناس و غیرکارشناس‬ ‫روانه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها ش��د‪ .‬عده‌ای این طرح را به‬ ‫هیچ وجه مناسب کشوری مانند ایران که نرخ تورم متغیر‬ ‫اس��ت نمی‌دانند و برخی دیگر این ایده را راهکار مناسبی‬ ‫برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط رو به باال‪ ،‬ایده‌ای مناسب‬ ‫و کارآمد می‌خوانند‪.‬‬ ‫تهیه یک گزارش میدانی درباره این موضوع و آگاهی از‬ ‫نظر کس��انی که در آرزوی خانه‌دار ش��دن هستند‪ ،‬نیاز به‬ ‫صرف زمان زیاد و پرس‌وجو کردن در کوچه و خیابان نبود‪.‬‬ ‫دفت��ر روزنامه پر بود از افرادی ک��ه در این زمینه صاحب‬ ‫نظر بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ایجاد تعاونی‌های مسکن‬ ‫مینو بدیعی‪ ،‬روزنامه‌نگار و دبیر سرویس گزارش معتقد‬ ‫اس��ت که این طرح‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی و به اشکال گوناگون‪ ،‬از سوی دولت‌های وقت اجرا‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما هیچ کدام نتیجه مش��خصی نداشته است؛ چرا‬ ‫که در واقع مس��یر حرکت به س��مت خانه‌دار شدن اقشار‬ ‫کم‌در‌آمد از این طرح‌ها عبور نمی‌کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در چند س��ال اخی��ر فعالیت تعاونی‌های‬ ‫مس��کن به میزان قاب��ل توجهی کاهش پیدا ک��رده یا به‬ ‫صورت کامل منحل شده؛ این در حالی است که جمع‌آوری‬ ‫س��رمایه‌های اندک مردم از سوی تعاونی‌ها با هدف تهیه‬ ‫مس��کن برای اعضای تعاونی‪ ،‬توانسته است افراد زیادی را‬ ‫در سال‌های گذشته صاحب خانه کند‪.‬‬ ‫بدیعی‪ ،‬سرنوشت طرح‌های جدید را که با هدف خانه‌دار‬ ‫ش��دن اقش��ار کم‌درآمد جامعه ارائه می‌شود همانند طرح‬ ‫مس��کن مهر می‌داند و می‌گوید‪ :‬مسکن مهر گرفتار داللی‬ ‫و به تبع آن زمین‌گیر شد‪ .‬نباید فراموش کرد تا زمانی که‬ ‫داللی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد‪ ،‬هیچ اقدامی در‬ ‫این زمینه مثمر ثمر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قدرت خرید با افزایش وام‬ ‫اعطای وام بلند مدت با سود ‪ 14‬درصد یکی از موارد ذکر‬ ‫شده در این طرح پیشنهادی از سوی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوعی که عاطفه خس��روی‪ ،‬روزنامه‌نگار و دبیر‬ ‫‪ ،‬آن را عاملی برای باال‬ ‫س��رویس تجارت روزنامه‬ ‫رفتن قیمت مسکن می‌داند و می‌گوید‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی که کشور در سال‌های اخیر ب‌ا آن مواجه بوده‪ ،‬هر‬ ‫اقدامی در زمینه افزایش یا کاهش وام‌های بانکی‪ ،‬نه تنها‬ ‫مشکل مسکن را حل نکرده‪ ،‬بلکه موجب باال رفتن قیمت‬ ‫آن نیز شده است‪.‬‬ ‫وی یکی از نقاط مبهم این طرح را چگونگی پرداخت وام‬ ‫از سوی بانک‌ها بیان می‌کند و با طرح این سوال که بانک‌ها‬ ‫با توجه به بدهی‌های معوقه خود‪ ،‬چگونه توانایی پرداخت‬ ‫وام به متقاضیان را دارند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬تجربه س��ال‌های قبل‬ ‫نشان داده که هر زمان میزان وام افزایش پیدا کرده‪ ،‬عرضه‬ ‫و تقاض��ا افزای��ش یافته‪ ،‬داللی زیاد می‌ش��ود و در نتیجه‬ ‫وام ‪ ۸۰‬میلیونی خرید خانه تورم‌زاست‬ ‫مدیر اجرایی س��ابق شورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی کش��ور گفت‪ :‬با توجه به شرایط فعلی اعتبارات‬ ‫بانک��ی‪ ،‬ام��کان تامین وام ‪ ۸۰‬میلیون تومانی خرید خانه وجود ندارد و با توجه به بس��ته خروج از رکود دولت‪،‬‬ ‫مطرح ش��دن پرداخت این میزان وام می‌تواند باعث تورم در بازار مس��کن شود‪ .‬بهرام غفاری درباره پرداخت وام‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون تومانی برای خرید خانه اظهار کرد‪ :‬پرداخ��ت وام ‪ ۸۰‬میلیون تومانی خرید خانه نمی‌تواند کمکی‬ ‫ب��ه ای��ن بخش کند‪ ،‬چراکه در صورت تصویب آن به دلیل تامین نبود اعتبارات در بانک مرکزی امکان پرداخت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی با بیان این که مطرح ش��دن این قبیل طرح‌ها هیچ تحرکی در بازار مس��کن به وجود نمی‌آورد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باال بردن س��قف وام بانکی خرید خانه یک مس��ئله است و تامین منابع‪ ،‬مسئله دیگری است که با‬ ‫توجه به شرایط فعلی اعتبارات بانکی‪ ،‬سقف وام ‪۸۰‬میلیون تومانی باالست و درحال‌حاضر برای تامین این میزان‬ ‫امکانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫قدرت خرید به ش��دت کاهش می‌یابد‪ .‬خسروی چگونگی‬ ‫کنترل بازار در مقابل تورم حاصل از افزایش میزان وام را از‬ ‫دیگر ابهامات این طرح عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناتوانی در پرداخت اقساط وام‬ ‫مطابق آم��ار بان��ک مرک��زی‪ ،‬خانوارهای کش��ور‪۳۴ ،‬‬ ‫درص��د (بیش از یک‌س��وم) از درآمدهای خ��ود را صرف‬ ‫هزینه‌های مس��کن می‌کنند‪ .‬موضوعی که مهدیه انوشه‪،‬‬ ‫روزنامه‌نگار و دبیر س��رویس اقتصاد بر آن صحه می‌گذارد‬ ‫و ب��ا بیان این که با این اوص��اف خانوارها چگونه با چنین‬ ‫هزینه‌های سرس��ام‌آوری‪ ،‬می‌توانند مبل��غ جداگانه‌ای را‬ ‫برای س��پرده‌گذاری مسکن هزینه کنند‪ ،‬اجرای این طرح‬ ‫را نیازمند کارشناس��ی و بررس��ی دقیق‌تری می‌داند‪ .‬وی‬ ‫معتقد است که درآمد و دارایی خانوارهای فاقد مسکن‪ ،‬به‬ ‫سختی کفاف پرداخت اجاره و ودیعه محل سکونت فعلی‬ ‫کارخانه آلمانی برای تولید ریل ملی خریداری شد‬ ‫ب��ا توجه به برخورداری ایران از مس��احت ‪ 1‬میلیون‬ ‫‪ 648‬هزار و ‪ 195‬کیلومت��ر مربعی‪ ،‬صنعت حمل‌ونقل‬ ‫ریلی در حوزه راه‌های کشور چه در بخش ترانزیت کاال‬ ‫و چه در بخش حمل‌ونقل مس��افر جایگاه ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫هر س��اله با آغاز هفته دولت بخش‌های مختلف دولتی‬ ‫در حوزه راه‌وشهرس��ازی به ارائه عملکرد ‪1‬ساله خود و‬ ‫طرح‌های پیش‌رو می‌پردازند‪ .‬محس��ن پور سید آقایی‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آهن ایران نیز به مناس��بت هفته دولت‬ ‫در م��ورد اقدامات انجام ش��ده در ای��ن زمینه گفت‪ :‬به‬ ‫دنبال امضای تفاهمنامه میان وزارت راه وشهرس��ازی و‬ ‫ذوب آهن برای تولید ری��ل میلی‪ ،‬ذوب آهن‪ ،‬کارخانه‬ ‫آلمان��ی تولید ریل آهن پیش��رفته را خریداری کرده و‬ ‫اکنون در حال بسته بندی و دمونتاژ تجهیزات آن است‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه‌آهن با تاکید بر این که آخر شهریور سال‬ ‫آینده کار تولید ریل به صورت آزمایشی انجام می‌شود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به دنبال عقد یک قرارداد تضمین ش��ده با‬ ‫راه‌آهن هستیم تا بتوانیم برای خرید ریل اطمینان آنها‬ ‫را جلب کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه‌آهن با بیان این که در بودجه امس��ال‪،‬‬ ‫‪2000‬میلی��ارد تومان ب��رای تکمیل زیر س��اخت‌های‬ ‫حمل‌ونقل ریلی اختصاص یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده برخی خطوط ریلی کشور‬ ‫‪2‬و‪ 4‬خطه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اهمیت اس��تفاده از سیس��تم‌های‬ ‫هوش��مند و الکترونیک��ی در ش��بکه حمل‌ونقل ریلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬ب��ا اس��تفاده از سیس��تم کنترل‬ ‫اتوماتیک قطار در بس��یاری از ش��بکه خط آهن کشور‬ ‫تالش می‌کنیم‪ ،‬کنترل سرعت‌های قطار در مسیرهای‬ ‫مختلف با استفاده از این سیستم انجام شود و امیدوارم‬ ‫تا پایان تابس��تان امسال این سیس��تم در مسیر تهران‬ ‫– مشهد به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی تصریح ک��رد‪ :‬برقی‬ ‫کردن برخی خطوط در دس��ت اقدام قرار گرفته اس��ت‬ ‫و هم‌اکنون قرارداد برقی شدن مسیر تهران – مشهد به‬ ‫مبلغ ‪ ۵۳۰۰‬میلیارد تومان به امضا رسیده تا طی ‪۴۲‬ماه‬ ‫آینده س��رعت قطارهای این مسیر به ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی درخص��وص مش��وق‌های بخ��ش خصوصی برای‬ ‫فعالیت بیش��تر در حوزه حمل‌ونق��ل ریلی گفت‪ :‬برای‬ ‫افزای��ش ترانزیت کاال در حمل‌ونقل ریلی مش��وق‌های‬ ‫خوب��ی در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت‪ ،‬به ط��وری که‬ ‫ش��رکت‌هایی که در این حوزه فعال هس��تند به مدت‬ ‫‪3‬تا ‪ 5‬س��ال از پرداخت حق دسترسی به راه‌آهن معاف‬ ‫شده‌اند‪ .‬این مشوق‌ها سبب شده تاکنون ‪ 7‬درصد حمل‬ ‫کاال در حوزه حمل‌ونقل ریلی افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تثبیت حق دسترسی به راه‌آهن و تشویق‬ ‫در س��رمایه‌گذاری در این حوزه پیش‌بینی می‌کنیم تا‬ ‫پایان امسال میزان حمل‌ونقل بار با راه‌آهن به ‪۱۳‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫پور س��ید آقایی درخصوص مش��وق‌های فعالیت‌های‬ ‫ش��رکت‌های حمل‌ونقل در بخش مس��افری نیز افزود‪:‬‬ ‫در این حوزه حق دسترس��ی به راه‌آهن تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از ش��رکت‌ها دریافت نخواهد ش��د و در نظ��ر داریم با‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده با اخذ مصوب��ات قانونی‬ ‫برای خرید هر دستگاه واگن مسافری‪ ،‬دولت ‪ 1‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه بالعوض پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزیت‌های افزایش ترانزیت کاال توسط‬ ‫قطار یادآور ش��د‪ :‬با اقدامات انجام شده در صورتی که‬ ‫نفت و س��وخت را از آمار ترانزیت کش��ور کس��ر کنیم‪،‬‬ ‫ترانزیت کاال توس��ط قطار ‪ ۷۴‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته رشد داشته است و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام ش��ده ترانزیت کاال با قطار تا پایان امسال با رشد‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی مواجه شود‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫ف�ارس‪ :‬عزیزاهلل مهدیان‪ ،‬معاون بازس��ازی مس��کن‬ ‫روس��تایی بنی��اد مس��کن از موافق��ت مع��اون اول‬ ‫رییس‌جمهوری با افزایش س��قف وام مس��کن روستایی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬میلی��ون توم��ان و ارائ��ه آن به هی��ات وزیران‬ ‫خبر داد‪ .‬وی با بیان اینکه س��قف وام مس��کن روستایی‬ ‫هنوز ‪ 12/5‬میلیون تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون مسکن‬ ‫مربوطه پیش��نهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی به‬ ‫‪۱۵‬میلیون توم��ان را به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه‬ ‫کرده و جهانگیری نیز آن را تایید و برای طرح در هیات‬ ‫وزیران آن را در نوبت رسیدگی قرار داد‪.‬‬ ‫رواب�ط عمومی ش�رکت حمل‌ونقل ریل�ی رجاء‪:‬‬ ‫قرارداد ساخت ‪ ۸۹‬دستگاه واگن مسافری توسط شرکت‬ ‫پلور س��بز که طی سال‌های گذش��ته منعقد و به دالیل‬ ‫مختلف متوقف ش��ده بود‪ ،‬با آغاز کار دولت تدبیر و امید‬ ‫فعال‌س��ازی و پیگیری و در اردیبهشت امسال با امضای‬ ‫توافقنامه‌ای اجرایی شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شرکت پلور سبز‬ ‫متعهد ش��ده‪ ،‬واگن‌های مورد درخواست شرکت رجاء را‬ ‫مطابق ویژگی‌هایی که در قرارداد مشخص شده‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫طی ‪ ۳‬سال ساخته و به این شرکت تحویل دهد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬شش��مین اج�لاس گ��روه کاری همکاری‌های‬ ‫حمل‌ونقل بین ایران و فدراس��یون روس��یه پس از ‪2‬روز‬ ‫بحث‌های کارشناس��ی در ‪ 5‬کمیته زیربخش در شقوق‬ ‫لو‌نقل با تنظیم یادداشت تفاهم به کار خود‬ ‫مختلف حم ‌‬ ‫پایان داد‪.‬متن یادداش��ت شش��مین اجالس گروه کاری‬ ‫همکاری‌ه��ای حمل‌ونقل بین ایران و روس��یه دیروز به‬ ‫امضای امیر امینی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ای��ران و رییس ط��رف ایرانی و‬ ‫الکساندر الکس��اندروویچ داویدنکو‪ ،‬رییس آژانس فدرال‬ ‫حمل‌ونقل دریایی و رودخانه‌ای روس��یه ریاس��ت طرف‬ ‫روسی رسید‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬سعید چلندری‪ ،‬مدیرکل فرودگاه بین‌المللی‬ ‫امام‌خمین��ی(ره) گفت‪ :‬به‌ منظور جلوگیری از ازدحام‬ ‫و ترافی��ک در عملی��ات انتق��ال زائران ح��ج تمتع از‬ ‫ف��رودگاه امام(ره)‪ ،‬زائران بدون حضور بدرقه‌کنندگان‬ ‫در فرودگاه‪ ،‬از مس��اجد معرفی ش��ده توسط کاروان‬ ‫به فرودگاه منتقل می‌ش��وند‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬بار زائران‬ ‫نیز ‪ 24‬س��اعت پس از بازگش��ت از طریق پست برای‬ ‫آنان ارس��ال می‌ش��ود‪ .‬وی با اع�لام آمادگی فرودگا ‌ه‬ ‫امام‌خمینی(ره) در پذیرایی از زائران خانه خدا گفت‪:‬‬ ‫س��الن حج این فرودگاه که مراحل پایانی آماده‌سازی‬ ‫را پشت‌س��ر می‌گذارد‪ ،‬در مساحتی به وسعت ‪5600‬‬ ‫مترمرب��ع در ‪3‬طبق��ه آماده خدمت‌رس��انی به زائران‬ ‫س��رزمین الهی است‪ .‬عملیات انتقال زائران حج تمتع‬ ‫از ‪ 14‬شهریور ماه آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫آنان را می‌دهد و دارایی مضاعفی برای سپرده‌گذاری برای‬ ‫خرید مس��کن باقی نمی‌مان��د‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪ :‬با فرض‬ ‫مهیا بودن همه شرایط برای خرید خانه‪ ،‬آیا درآمد یک زوج‬ ‫جوان که میانگین درآمد ماهان��ه آنها حدود ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫تومان است‪ ،‬کفاف پرداخت اقساط وام را می‌دهد؟‬ ‫خانه‌دار شدن قشر جوان جامعه همیشه دغدغه اصلی‬ ‫دولتمردان در همه کش��ورها بوده اس��ت‪.‬هر کشوری با‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی خود اقدام به اجرای طرح‌هایی‬ ‫برای خانه‌دار ش��دن جامعه هدف خ��ود می‌کند‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د دولت تدبیر و امید در تالش اس��ت تا راه رفته‬ ‫دول��ت دهم را دوباره طی نکند و با ارائه طرح‌های جدید‬ ‫مطابق با وضعیت اقتصادی کش��ور‪ ،‬معضل مسکن را در‬ ‫کش��ور حل کند‪ .‬باید دید ط��رح جدید چگونه و در چه‬ ‫شرایطی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫مسکننتیجهرونق صنعت‬ ‫با الگوگیری از نحوه پرداخت وام مسکن درکشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬می‌توان ش��رایط بهتری را برای اعطای تسهیالت‬ ‫ایج��اد کرد‪ .‬در کش��ور هند نرخ بهره وام مس��کن برای‬ ‫بازپرداخت اقساط ‪۱۰‬س��ال به باال‪ ۴/۵ ،‬درصد است‪ .‬در‬ ‫کش��ور اس��ترالیا بازپرداخت نرخ بهره وام مسکن برای‬ ‫بازپرداخت اقساط ‪ ۵‬سال به باال ‪ ۱/۷۳‬و ‪ ۱۰‬سال به باال‬ ‫‪ ۲/۷۳‬است‪ ،‬یعنی در ‪ ۱۰‬سال ‪ 1‬استرالیایی برای خرید‬ ‫مسکن ‪ ۲۷/۳‬درصد سود وام را می‌پردازد‪.‬‬ ‫در کش��ور ژاپن نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت‬ ‫اقساط ‪ ۲۰‬سال به باال‪ ،‬کمتر از ‪ ۱‬درصد یعنی ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫هزارم درصد اس��ت‪ .‬در امریکا نرخ بهره وام مسکن برای‬ ‫بازپرداخت اقس��اط ‪ ۵‬سال تا ‪ ۷‬سال‪۱/۵ ،‬درصد‪ ۷ ،‬سال‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال ‪ ۱/۸۵‬درصد‪ ۱۰ ،‬س��ال تا ‪ ۱۵‬س��ال ‪۲/۸۷‬‬ ‫درصد‪ ۱۵ ،‬سال تا ‪ ۲۰‬سال ‪ ۳/۲۵‬درصد‪ ۳۰ ،‬ساله ‪۳/۳۶‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬در کشور آلمان نرخ بهره وام مسکن برای‬ ‫بازپرداخت اقساط تا ‪1‬سال ‪۳/۶۹‬درصد‪1 ،‬سال تا ‪ ۵‬سال‬ ‫‪ ۳/۸۹‬درصد‪ ۵ ،‬س��ال تا ‪ ۱۰‬سال ‪ ۴/۰۱‬درصد‪ ۱۰ ،‬سال‬ ‫تا ‪ ۲۰‬سال ‪ ۴/۱۳‬درصد است‪ .‬در کشور ترکیه نرخ بهره‬ ‫وام مس��کن برای بازپرداخت اقس��اط تنها ‪ 0/75‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این آمار نش��ان می‌دهدکه دریافت وام بانکی در‬ ‫‪ ۱۰۱‬کشور از ایران به صرفه تر است‪ .‬در میان کشورهای‬ ‫جه��ان‌‪ ،‬لیبی بدترین کش��ور برای دریاف��ت وام بانکی‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬نرخ واقعی بهره وام بانکی در این‬ ‫کشور‪ 57/8‬درصد محاسبه شده است‪.‬‬ ‫پس از این کش��ور‌‪ ،‬ماداگاسکار با ‪ ۴۲/۹‬درصد در رتبه‬ ‫دوم و برزی��ل ب��ا ‪ ۳۴/۵‬درصد در رتبه س��وم از این نظر‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ .‬این آمارها نشان می‌دهد که بهترین کشور‬ ‫برای دریافت وام بانکی نیز بالروس شناخته شده است‪.‬‬ ‫نیم نگاهی به این آمارها و بررس��ی علل و عوامل کم یا‬ ‫زیاد بودن آن نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی عمدتا‬ ‫ن��رخ بهره منفی یا پایین دارند‪ .‬در واقع کش��ورهایی که‬ ‫در بخش صنعت قوی عمل کرده‌اند‪ ،‬توانس��ته‌اند توازن‬ ‫قابل قبولی میان عرضه و تقاضا در همه بخش‌ها ازجمله‬ ‫مسکن ایجاد کنند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تجارت موز در جهان را بررسی می‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫‹ ‹موز به قدمت تاریخ‬ ‫موز نخس��تین بار توسط کشاورزان جنوب شرق آسیا‬ ‫کشت شد و شواهد تاریخی زمان آن را حداقل بین ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 8‬هزار سال قبل از میالد مسیح تخمین می‌زند‪.‬‬ ‫موز همواره یک بخش اساس��ی از زندگی مردم جزایر‬ ‫اقیانوس آرام بوده است و عالوه بر میوه‪ ،‬همه بخش‌های‬ ‫این گیاه مفید مورد اس��تفاده ق��رار می‌گرفت‪ .‬از جمله‬ ‫در س��اخت خانه‪ .‬در این جزایر‪ ،‬م��وز به صورت تجاری‬ ‫در مقیاس نس��بتا کوچک و عمدتا برای مصرف محلی‬ ‫پرورش داده می‌ش��ود‪ .‬در قرن ش��انزدهم میالدی موز‬ ‫توس��ط ملوانان پرتغالی از غرب آفریقا به امریکا معرفی‬ ‫شد‪ .‬در استرالیا باغات موز در مناطق نیمه گرمسیری در‬ ‫اواخر دهه ‪ 1800‬پدید آمد‪.‬تاریخ دقیقی در مورد زمان‬ ‫ورود موز به ایران در دس��ت نیست اما شواهد از کشت‬ ‫و تولید موز در بخش‌هایی از جنوب اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان در گذش��ته خبر می‌دهد و دانش��مندانی‬ ‫مانند ابن‌س��ینا از این میوه نام برده‌ان��د‪ .‬اولین گام در‬ ‫وارد کردن و کاش��ت محصول موز به صورت تخصصی‬ ‫به س��ال ‪( 1348‬در برخی منابع ‪ )1342‬برمی‌گردد که‬ ‫تعداد ‪ 5000‬ریزوم و پاجوش موز از پاکستان وارد کشور‬ ‫ش��د که همچنان کش��ت و کار آنه��ا در برخی مناطق‬ ‫جنوبی کشور رونق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکوادور‪ ،‬نخستین در صادرات‬ ‫کش��ورهای بس��یاری اقدام به تولید و تج��ارت موز این‬ ‫میوه محبوب و پرسود می‌کنند‪ .‬دراین بین کشور اکوادور‬ ‫به عنوان کشور آفریقایی در شمال غربی امریکای جنوبی‬ ‫عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده موز را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دهه ‪ )1319( 1940‬ص��ادرات موز مقام اول را‬ ‫در بین سایر محصوالت کش��اورزی کسب کرد‪ .‬اکوادور از‬ ‫س��ال ‪ ،)1364(1985‬موقعیت خود را ب��ه عنوان یکی از‬ ‫مهم‌ترین کشورهای صادرکننده موز تثبیت کرد و صادرات‬ ‫خود را به مرز ‪ 300‬میلیون دالر رس��اند‪ .‬این محصول که‬ ‫تنها در منطقه ساحلی استان «گوایاس» کشت می‌شود‪،‬‬ ‫با گسترش جاده‌س��ازی و بهبود سیستم آبیاری‪ ،‬مناطق‬ ‫شمالی و جنوبی استان مزبور نیز زیر کشت رفت‪ .‬حاصل‬ ‫این اقدام در سال ‪ ،)1374(1995‬تولید حدود ‪ 3/5‬میلیون‬ ‫تن محصول و کس��ب درآمد ‪ 650‬میلیون دالر از صادرات‬ ‫بود‪ .‬ادامه این شرایط سبب شد تا اکوادور در دهه اخیر به‬ ‫بزرگترین صادرکننده موز سبز تبدیل شده و در سال‌های‬ ‫اخیر حدود ‪ 30‬درصد از بازار جهانی موز را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬هلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬آلمان در ردیف‬ ‫اول تا پنجم در بین خریداران کاکائوی اکوادور قرار دارند‪.‬‬ ‫محصوالت کش��اورزی این کشور شامل موز‪ ،‬قهوه‪ ،‬کاکائو‪،‬‬ ‫نیش��کر‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنج و س��یب‌زمینی اس��ت و از این میان‬ ‫‪3‬محصول اول از نظر صادراتی دارای اهمیت بیشتری است‪.‬‬ ‫ارزش صادرات موز اکوادور در سال ‪)1391( 2012‬بیش از‬ ‫‪ 2‬میلی��ارد و ‪ 78‬میلیون دالر ب��ود که این رقم با صادرات‬ ‫‪256‬میلیون جعبه ‪ 19‬کیلویی موز س��بز در سال ‪2013‬‬ ‫(‪ )1392‬ب��ه جهان‪ ،‬به بی��ش از ‪ 2‬میلیارد و ‪ 373‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪ .‬بنابراین‪ ،‬موز پس از نفت دومین محصول عمده‬ ‫صادراتی این کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین شرکت توزیع‌کننده موز در جهان‬ ‫«فایفز» ایرلندی و «چیکیتا» امریکایی ‪ 2‬ش��رکت از‬ ‫بزرگترین شرکت‌های توزیع‌کننده موز در جهان هستند‪.‬‬ ‫حال این ‪ 2‬ش��رکت‪ ،‬طی قراردادی با هم ادغام شدند تا‬ ‫بزرگترین شرکت توزیع‌کننده موز در جهان را به ارزش‬ ‫حدود ‪ 1‬میلیارد دالر تش��کیل دهن��د‪« .‬چیکیتافایفز»‬ ‫نامی اس��ت که برای این ش��رکت تازه تاسیس شده در‬ ‫نیویورک برگزیده‌اند‪ .‬آمار درآمد انتظاری از این شرکت‪،‬‬ ‫فروش س��االنه حدود ‪ 160‬میلیون جعبه موز به جهان‬ ‫است که رقیب هر شرکت دیگری خواهد بود‪ .‬ادالنرگان‪،‬‬ ‫ریی��س چیکیتا این تواف��ق را نقطه عطفی برای فایفز و‬ ‫چیکیتا خواند که بهترین‌ها را برای ‪ 2‬شرکت به ارمغان‬ ‫خواهد آورد‪ .‬براس��اس گزارش بی‌بی‌سی‪ ،‬این ادغام در‬ ‫حالی اعالم می‌ش��ود که فایفز اعالم کرد که سود بدون‬ ‫احتساب مالیات این شرکت در سال ‪ )1392( 2013‬با‬ ‫‪ 9.8‬درصد افزایش به ‪28 /7‬میلیون یورو رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپایی‌ها ‪ 5‬میلیون تن موز خوردند‬ ‫اتحادیه اروپ��ا بزرگترین مصرف‌کنن��ده و وارد‌کننده‬ ‫موز در جهان اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬بریتانیایی‌ها بیشترین‬ ‫تمای��ل را به این میوه نش��ان می‌دهند‪ .‬در تحقیقی که‬ ‫توس��ط یک ش��رکت وارد‌کننده می��وه در اروپا صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬مش��خص شد که ‪ 40‬درصد مردم بریتانیا موز را‬ ‫به عنوان میان‌وعده ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫آخرین آمار به دست آمده از میزان مصرف موز مردم‬ ‫اروپا مربوط به سال ‪ )1391( 2012‬است که از مصرف‬ ‫ح��دود ‪ 5/2‬میلیون تن موز خبر می‌دهد که تقریبا ‪6/4‬‬ ‫میلی��ون تن از آن وارد می‌ش��ود و حدود ‪ 611‬هزار تن‬ ‫آن در اروپ��ا خصوص��ا جزایر قناری تولید می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫ط��ور تقریبی‪70 ،‬درصد از موزه��ای وارداتی به اروپا از‬ ‫کش��ورهای امریکای جنوبی و مرکزی خصوصا اکوادور‪،‬‬ ‫کلمبیا و کاستاریکاس��ت و ‪ 20‬درصد آن از کش��ورهای‬ ‫آفریقایی‪ ،‬جزایر کارائیب و اقیانوس آرام وارد می‌شود‪.‬‬ ‫سال ‪ )1392( 2013‬موز با افت ‪ 2‬یورویی قیمت نسبت‬ ‫به س��ال قبل روبه‌رو شد که از دالیل اصلی کاهش قیمت‬ ‫آن می‌توان به عرضه بیش��تر این محصول اش��اره کرد‪ .‬در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬شرایط آب و هوا خصوصا در اکوادور مناسب‬ ‫توافق ایران و پاکستان بر سر تعرفه برق‬ ‫مناب��ع آگاه گفتن��د‪ ،‬وزارت آب و ب��رق‬ ‫پاکس��تان به دنبال کسب موافقت دولت این‬ ‫کش��ور جهت تمدید قرارداد با شرکت توانیر‬ ‫ای��ران ب��رای واردات ‪ ۷۴‬م��گاوات برق برای‬ ‫ایالت بلوچستان این کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بیزینس ریکوردر‪،‬‬ ‫منابع آگاه گفتند‪ ،‬وزارت آب و برق پاکستان‬ ‫به دنبال کس��ب موافقت دولت این کش��ور‬ ‫جهت تمدید قرارداد با ش��رکت توانیر ایران‬ ‫ب��رای واردات ‪ 74‬مگاوات برق ب��رای ایالت‬ ‫بلوچستان این کشور است‪ .‬همچنین این منابع افزودند‪ :‬شرکت واپدای پاکستان و شرکت توانیر ایران‬ ‫در سال‪ 2002‬قراردادی ‪ 30‬ساله برای خرید و فروش ‪ 32‬مگاوات برق به قیمت ‪ 3‬سنت برای هر واحد‬ ‫حرارتی در بازه زمانی ‪ 3‬س��ال اول منعقد کرده‌اند تا نیازهای بخش مارکان در ایالت بلوچس��تان تامین‬ ‫شود‪ .‬میزان برق وارداتی از ایران به مرور به ‪ 39‬و ‪ 74‬مگاوات افزایش یافت‪ .‬شبکه برق شرکت توانیر‬ ‫برای انتقال ‪ 74‬مگاوات برق در فوریه ‪2012‬تقویت ش��د‪ .‬تعرفه ‪ 39‬مگاوات برق عرضه ش��ده در ‪3‬‬ ‫س��ال اول منتهی به ‪31‬دس��امبر ‪ ،2008‬برای هر واحد حرارتی ‪ 5‬سنت تعیین شده بود که پس از‬ ‫آن برای بازه زمانی ژانویه ‪ 2009‬تا دسامبر ‪ ،2010‬به ‪ 6‬دالر و ‪ 25‬سنت افزایش یافت‪ .‬تعرفه‌های‬ ‫اعمال ش��ده از ژانویه ‪ 2011‬تا دس��امبر ‪ 2013‬نیز مطابق اصالحیه شماره ‪ 2‬قیمت محاسبه شد‪.‬‬ ‫برای تعیین مجدد تعرفه برق برای چند دوره دیگر و مذاکره در مورد سایر موضوعات‪ ،‬در روزهای‬ ‫‪ 17‬و ‪ 18‬مارس نشس��تی بین نمایندگان ش��رکت توانیر و هیات پاکس��تانی در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اساس صورت مذاکرات انجام شده‪ ،‬در این نشست توافق شد که تعرفه واردات برق پاکستان از‬ ‫ایران از ژانویه تا دسامبر ‪ 2014‬ثابت باقی بماند‪ .‬تعرفه‌های جدید در قراردادهایی به ثبت خواهد‬ ‫رس��ید ک��ه زمان امضای آنها دیرت��ر از ‪ 30‬آوریل ‪ 2014‬نخواهد بود‪2 .‬ط��رف توافق کرده‌اند تا در‬ ‫آگوست‌الی‌سپتامبر ‪ 2014‬بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند و در مورد قیمت گاز در بازه زمانی که از‬ ‫ژانویه ‪ 2015‬آغاز می‌شود‪ ،‬مذاکره و توافق کنند‪.‬‬ ‫موز؛ تجارت کشورهای‬ ‫درحال توسعه‬ ‫م��وز‬ ‫به نام فقرا‪ ،‬به کام ثروتمندان‬ ‫فران�ک میرزایی‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬چندی پیش‬ ‫سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از گسترش‬ ‫آفت محصول موز آسیای جنوب شرقی در خاورمیانه و‬ ‫آفریقا خبر داد و عرضه جهانی این میوه پرمخاطب را به‬ ‫خطر انداخت‪ .‬این س��ازمان اعالم کرد که حجم واردات‬ ‫جهان��ی این محصول ب��ا ‪ 3/3‬درصد کاه��ش به ‪13/8‬‬ ‫میلیون تن تا پایان س��ال گذشته میالدی رسیده است‬ ‫که در این بین‪ ،‬بررسی میزان واردات این محصول باغی‬ ‫در نواح��ی مختلف به طور مج��زا از جمله اروپا‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده و س��ایر کشورهای توسعه یافته‪ ،‬به ترتیب‪،4/1 ،‬‬ ‫‪ 5/5‬و ‪ 3/2‬درص��د کاهش را نش��ان می‌دهد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بررسی تجارت این محصول پر اهمیت می‌نمود‪.‬‬ ‫تجارت میوه یکی از بزرگ‌تری��ن تجارت‌ها در دنیای‬ ‫امروز اس��ت‪ .‬حجم بس��یاری از مبادالت تج��اری دنیا‬ ‫تجارت میوه تش��کیل می‌ده��د‪ .‬در این می��ان‪ ،‬برخی‬ ‫میوه‌ها عالقه‌مندان بیش��تری در جهان دارد‪ .‬موز یکی‬ ‫از میوه‌هایی اس��ت که سالیان س��ال‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین صادرات میوه در دنیا‪ ،‬مبالغ بس��یاری را در‬ ‫مبادالت تجاری و بازرگانی کشورها به جریان می‌اندازد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫بود و تولید آن افزایش یافت‪ .‬اروپا بازار‬ ‫بزرگ‬ ‫هدف هند نیز هست‪ .‬هند تولید‌کننده‬ ‫دیگر موز است که با وجود افزایش ‪2‬برابری تولیدات خود‬ ‫در ‪4‬س��ال گذش��ته‪ ،‬هر روز به قیمت آن اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬هزینه باالی تولید را دلی��ل اصلی افزایش‬ ‫قیمت موز می‌دانند‪ .‬پرو نیز کش��ور دیگر در زمینه تولید‬ ‫میوه موز اس��ت‪ .‬این کش��ور در س��ال ‪ )1391( 2012‬با‬ ‫افزایش ‪16‬درصدی صادرات به مکزیک نسبت به سال قبل‬ ‫از آن‪ ،‬ارزش صادرات آن را به ‪ 15/2‬میلیون دالر رساند‪ .‬در‬ ‫‪7‬سال گذشته صادرات موز پرو ‪ 21‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫پرو از صادرات موز در س��ال ‪82/2 ،)1391(2012‬میلیون‬ ‫دالر درآمد کسب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم آخر‬ ‫فائو از رشد صادرات موز در جهان با توجه به افزایش‬ ‫تقاضا نس��بت به میوه‌های گرمس��یری خب��ر می‌دهد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این ک��ه به اعتق��اد اغل��ب مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫مصرف میوه یکی از ضروریات و نیازهای زندگی اس��ت‬ ‫و کمت��ر از وضعیت درآم��دی مردم و حت��ی تغییرات‬ ‫قیمتی پیروی می‌کند‪ .‬با توجه به روند رش��د جمعیت‬ ‫و ارتقای س��طح درآمدها و نی��ز افزایش آگاهی عمومی‬ ‫از فوای��د و ارزش غذایی میوه‌ه��ا‪ ،‬مصرف جهانی موز و‬ ‫سایر میوه‌های‌گرمسیری حداقل طی چند دهه آینده به‬ ‫رشد روزافزون خود ادامه می‌دهد و قابل توجه است که‬ ‫هم‌اکنون‪ ،‬تجارت مش��ترک موز و میوه‌های گرمسیری‪،‬‬ ‫‪ 40‬درصد از بازار جهانی میوه را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر چه در این میان تهدیدات ناشی از گسترش‬ ‫آلودگی خاص باغات موز نیز برای ‪ 70‬میلیون جمعیت‬ ‫در ‪ 15‬کشور آفریقایی که به طور ویژه‪ ،‬به مصرف روزانه‬ ‫موز برای گذران زندگی و تامین ذخیره غذایی وابس��ته‬ ‫هستند‪ ،‬جدی است‪.‬‬ ‫وضعیت تولید موز در مهم‌ترین کشورهای‬ ‫تولید‌کننده جهان‬ ‫کشور‬ ‫هند‬ ‫تولید‬ ‫(میلیون تن)‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اوگاندا‬ ‫‪11.1‬‬ ‫فیلیپین‬ ‫‪9.2‬‬ ‫کل جهان‬ ‫‪145.4‬‬ ‫چین‬ ‫اکوادور‬ ‫تقدیر بنیاد جایزه جهانی غذا از ایران‬ ‫در مبارزه با آفت زنگار گندم‬ ‫تولید جهانی (‪)%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ریی��س بنی��اد جای��زه جهانی غ��ذا گفت‪:‬‬ ‫همکاری‌های علمی و هماهنگی بین مرزهای‬ ‫ملی برای کنت��رل و زدودن تهدیدات متوجه‬ ‫امنیت غذایی جهانی نظیر آفت زنگار گندم که‬ ‫محققان ایرانی در مبارزه ب��ا آن موثر بوده‌اند‪،‬‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اینترنتی پ��ورک نتورک‪،‬‬ ‫کنت کوئین‪ ،‬رییس بنی��اد جایزه جهانی غذا‬ ‫این هفته به ایران س��فر می‌کند تا در مراس��م‬ ‫یادبود دکتر نورمن بورالگ‪ ،‬دانش��مند بزرگ‬ ‫رش��ته کش��اورزی و فعال در امور بشردوستانه که در سال ‪ 1970‬به دلیل نقش خود به عنوان انقالب سبز‬ ‫و کاس��تن از میزان گرس��نگی در سطح جهان موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد‪ ،‬سخنرانی کند‪ .‬کوئین‬ ‫در این باره گفت‪« :‬همکاری‌های علمی و هماهنگی بین مرزهای ملی برای کنترل و زدودن تهدیدات متوجه‬ ‫امنیت غذایی جهانی نظیر آفت زنگار گندم که محققان ایرانی در مبارزه با آن موثر بوده‌اند‪ ،‬بسیار مهم است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬سفر من به ایران ادامه میراث دکتر بورالگ است‪ .‬وی نقشی بی‌بدیل و مهم را در گسترش تفاهم‬ ‫به خصوص در میان کشورهایی که دشمنان جدی بودند ایفا کرد و رهبری وی همواره توضیح می‌دهد که‬ ‫چگونه از طریق همکاری‌های عملی در تولید غذا‪ ،‬مبارزه با گرسنگی و کاستن از رنج بشری‪ ،‬ما می‌توانیم‬ ‫به ساختن جهانی صلح‌آمیز‌تر کمک کنیم‪ ».‬از کوئین دعوت شده است تا در مراسم گرامیداشت یکصدمین‬ ‫س��ال تولد دکتر بورالگ که توسط موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار می‌شود‪ ،‬شرکت‬ ‫کند‪ .‬وی همچنین در کنگره علوم زراعت و کنفرانس علم و فن آوری دانه ایران شرکت خواهد کرد و برای‬ ‫دانشمندان‪ ،‬محققان‪ ،‬سیاستگذاران و دانشگاهیان شرکت‌کننده سخنرانی خواهد کرد‪«.‬زندگی دکتر بورالگ‬ ‫نشان می‌دهد که مبارزه با گرسنگی و کاهش رنج بشری می‌تواند مردم را با وجود اختالفات عظیم سیاسی‪،‬‬ ‫ملیتی‪ ،‬مذهبی یا دیپلماتیک‪ ،‬متحد سازد‪ .‬جایزه جهانی غذا با گرد هم آوری ساالنه بیش از ‪ 1200‬کارشناس‬ ‫و مقام مس��ئول بیش از ‪ 65‬کش��ور جهان و اعطای جایزه به افرادی که برای بهبود شرایط انسانی روی این‬ ‫اختالفات پلی بنا می‌کنند‪ ،‬به رسالت خویش عمل می‌کند‪».‬‬ ‫یک��ی‬ ‫از‬ ‫قدیمی‌تری��ن گیاه��ان‬ ‫کش��ت ش��ده در جهان‬ ‫و ب��ه ص��ورت درختچه‬ ‫ب��ا س��اقه‌های علف��ی و‬ ‫برگ‌ه��ای بلن��د و پهن‬ ‫اس��ت که گاه��ی اوقات‬ ‫ارتف��اع آن ب��ه ‪ 9‬مت��ر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬میوه موز به صورت خوش��ه فش��رده و‬ ‫متشکل از ده‌ها موز اس��ت‪ .‬این میوه گرمسیری‬ ‫در س��ال‌های اخیر در س��بد مصرف خانوارهای‬ ‫ایرانی جای گرفته اس��ت‪ .‬براس��اس آمار گمرک‬ ‫ایران س��ال ‪ 1392‬بی��ش از ‪ 156.6‬میلیون دالر‬ ‫موز به وزن ‪ 126‬هزار تن وارد کش��ور ش��د‪ .‬این‬ ‫می��زان واردات از نظ��ر دالری و وزنی به ترتیب‬ ‫‪ 14‬و ‪ 23‬درصد نس��بت به ‪3‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫گذش��ته کاهش نش��ان می‌دهد‪ .‬امارات‪ ،‬ترکیه و‬ ‫فیلیپین مب��ادی اصلی واردات م��وز به ایران در‬ ‫‪4‬ماه نخس��ت امس��ال بودند‪ ،‬به طوری که سهم‬ ‫این ‪ 3‬کش��ور در واردات موز ایران به بیش از ‪90‬‬ ‫درصد رس��یده است‪ .‬چین‪ ،‬اکوادور‪ ،‬موزامبیک و‬ ‫هند نیز دیگر کشورهایی هستند که حجم اندکی‬ ‫در‬ ‫موز از آنها وارد ایران ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رابط��ه با تجارت ای��ن میوه با س��یدرضا نورانی‪،‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان میوه و تره‌بار‪ ،‬سبزی‪ ،‬صیفی و گل‬ ‫و نه��ال ایران به گفت‌و‌گو نشس��ته ک��ه در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�رایط کش�ت و صادرات م�وز چگونه‬ ‫است؟‬ ‫ای��ن گیاه پ��س از آن ک��ه از درختچه چیده‬ ‫ش��د‪ ،‬به مرور برگ‌ها و س��اقه آن از بین خواهد‬ ‫رفت‪ .‬تکثیر موز به روش غیرجنس��ی و از طریق‬ ‫پاجوش‌های��ی ک��ه از ریش��ه موز در هن��گام از‬ ‫بین رفت��ن گیاه قدیمی زده می‌ش��ود‪ ،‬صورت‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬پاجوش‌ه��ا زمان��ی ک��ه ب��ه ارتفاع‬ ‫‪80‬سانتی‌متر رسید‪ ،‬از بوته اصلی جدا شده و در‬ ‫محل دیگری کاشت می‌ش��ود‪ .‬موز از میوه‌های‬ ‫مناطق حاره بوده و بیش��تر در کشور‌های شرق‬ ‫آس��یا‪ ،‬آفریقا و امریکای مرکزی کشت می‌شود‪.‬‬ ‫موز هنگام رس��یدن تولید گاز اتیلن می‌کند که‬ ‫اگر در مجاورت میوه‌های کال(نارس) قرار گیرد‪،‬‬ ‫موجب تسریع در رس��یدن آنها می‌شود‪ ،‬از این‬ ‫رو در س��ردخانه‌ها آن را جدا از سایر میوه‌ها نگه‬ ‫داری می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €کدام کشورها موز تولید می‌کنند؟‬ ‫م��وز به ط��ور تقریب��ی در ‪ 130‬کش��ور دنیا‬ ‫تولی��د می‌ش��ود‪ .‬کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫تولیدکنن��دگان بزرگ موز در جهان هس��تند و‬ ‫تولی��د این می��وه برای تعدادی از این کش��ورها‬ ‫در کن��ار گندم‪ ،‬برن��ج و ذرت از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫از نظ��ر امنیت غذای��ی برخوردار اس��ت‪ .‬نمونه‬ ‫آن کش��ورهایی مانند هند و برزیل اس��ت که با‬ ‫وجود اینکه از کشورهای درحال توسعه به شمار‬ ‫می‌روند‪ ،‬از تولیدکنندگان اصلی موز هس��تند و‬ ‫در مقابل کش��ورهای توسعه یافته واردکنندگان‬ ‫بزرگ مو ‌ز هستند‪.‬‬ ‫€ €بزرگترین صادرکننده موزکدام کشورها‬ ‫هستند؟‬ ‫به نظر من فیلیپین بزرگترین صادرکننده موز‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬بعد از آن اک��وادور مقام دوم را‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه هند بزرگتری��ن تولیدکننده موز در‬ ‫جهان اس��ت که به دلیل مصرف باال در کش��ور‬ ‫خود‪ ،‬حجم صادرات آن کم است‪.‬‬ ‫در تجارت جهانی م��وز در رتبه اول میوه‌های‬ ‫صادراتی از نظر وزن و در رتبه دوم از نظر ارزش‬ ‫پس از مرکبات قراردارد‪.‬‬ ‫با این حساب هند بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫جهان است؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬هند ب��ا تولید ‪ 11‬میلیون ت��ن رتبه اول‬ ‫تولید موز در جهان را دارد‪ .‬مصرف موز در کشور‬ ‫هند باال است و حتی فقرا هم مصرف‌کننده قوی‬ ‫محس��وب می‌ش��وند‪ .‬به همین دلیل این کشور‬ ‫نتوانسته سهم بزرگی از صادرات این محصول را‬ ‫ازان خود کند‪ .‬برزیل رتبه دوم جهان را در تولید‬ ‫موز با تولید ‪ 6.5‬میلی��ون تن دارد و اکواردور با‬ ‫تولی��د ‪ 5‬میلیون تن در رده س��وم قرار دارد‪ .‬در‬ ‫رتبه‌های بعدی چین با تولید‪ 4/8‬میلیون تن در‬ ‫رده چهارم‪ ،‬فیلیپین با تولید ‪ 3/5‬میلیون تن در‬ ‫رده پنج��م و اندونزی با تولید ‪ 3‬میلیون تن موز‬ ‫در رده ششم قرار دارند‪.‬‬ ‫€ €بزرگتری�ن واردکنن�دگان م�وز ک�دام‬ ‫کشورها هستند؟‬ ‫با توجه به آمار س��ازمان ملل‪ ،‬اتحادیه اروپا با‬ ‫حدودا ‪40‬درص��د از کل واردات موز جهان رتبه‬ ‫اول را به خود اختصاص داده و بعد از آن امریکا‬ ‫با ‪ 26‬درصد در رتبه دوم قرار دارد‪ .‬کش��ورهای‬ ‫واردکننده بزرگ پس از این ‪ ،2‬کشورهای ژاپن‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬کانادا و چین هس��تند که سهم زیادی‬ ‫از کل واردات جهان��ی م��وز را به‌خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬
‫د‌ریچه‬ ‫فرمول یک د‌کوراسیون حرفه‌ای‬ ‫برای د‌رخشید‌ن د‌ر نمایشگاه‬ ‫گروه تجارت‪ :‬مرد‌م ایران با ش��نید‌ن کلمه «غرفه»‬ ‫به یا ‌د اتاقک‌های مربع یا مستطیل شکلی می‌افتن ‌د که‬ ‫از روی هم قرار د‌اد‌ن چن ‌د میله و د‌اربس��ت و د‌ر نهایت‬ ‫استفاد‌ه از چن ‌د متر برزنت و پالستیک به عنوان تزئین‬ ‫د‌اخلی و خارجی تشکیل ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬متاسفانه د‌ر اغلب‬ ‫نمایشگاه‌های عمومی مثل نمایشگاه کتاب‪ ،‬اسباب‌بازی‪،‬‬ ‫مطبوع��ات‪ ،‬بازی‌های رایان��ه‌ای و ‪ ...‬که با هد‌ف جذب‬ ‫مخاطب حد‌اکثری د‌ایر می‌شوند‌‪ ،‬هیچ توجهی به شکل‬ ‫ظاهری غرفه‌ها و تاثیر روانی و زیبایی‌ش��ناختی آن بر‬ ‫مخاطبان ند‌ارند‌‪ .‬این تصور اش��تباهی است که تقریبا‬ ‫تمام کارشناس��ان حوزه تجارت و بازرگانی به آن اذعان‬ ‫د‌اشته و معتق ‌د هستند‌‪ ،‬ظاهر و نحوه حضور یک شرکت‬ ‫یا س��ازمان د‌ر نمایش��گاه‌های مختلف اهمیت کمتری‬ ‫نس��بت به محصولی که عرضه می‌شو ‌د ند‌اشته و یکی‬ ‫از اولویت‌های موفقیت نمایش��گاهی به حساب می‌آید‌‪.‬‬ ‫بای ‌د د‌انس��ت که غرفه د‌ر معنی‪ ،‬ترکیبی احاطه‌کنند‌ه‬ ‫برای مح��ل نمایش یا مکانی برای ف��روش کاال و ارائه‬ ‫خد‌مات اس��ت‪ .‬غرفه اصوال الگویی از کار شرکت‌کنند‌ه‬ ‫است‪ ،‬هرچه استاد‌انه‌تر د‌ر طراحی و چید‌مان عمل شود‌‬ ‫به همان نس��بت واقعیت شرکت بهتر انعکاس می‌یابد‌‬ ‫و بای ‌د به هر ش��کلی طراحی‪ ،‬س��اخته‪ ،‬چید‌مان و اد‌اره‬ ‫شو ‌د که به مثابه یک ویترین‪ ،‬فلسفه وجود‌ی و موضوع‬ ‫فعالیت شرکت را به نمایش بگذارد‌‪ .‬غرفه فقط یک اثر‬ ‫هنری نیست‪ ،‬بلکه قبل از هر چیز محلی برای معرفی‬ ‫شخصیت شرکت و پیشبر ‌د اهد‌اف آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقسیم‌بند‌ی فضای غرفه‬ ‫برای اینکه بتوان حد‌اکثر بهره‌برد‌اری را از فضای غرفه‬ ‫نمود‌‪ ،‬الزم است غرفه براساس نیازها و محد‌ود‌یت‌ها و با‬ ‫توجه به اهد‌اف تعیین‌شد‌ه برای حضور د‌ر نمایشگاه با‬ ‫نقشه د‌قیق و حساب‌ش ‌ده‌ای تقسیم‌بند‌ی شود‌‪.‬‬ ‫به‌طور معمول فضای غرفه‌ها را می‌توان به چن ‌د بخش‬ ‫بد‌ون د‌ر نظر گرفتن مساحت آنها تقسیم‌بند‌ی کرد‌‪:‬‬ ‫‹ ‹بخش اطالعات‬ ‫د‌ر این بخش که معموال د‌ر ابتد‌ای غرفه اس��ت برای‬ ‫آشنایی و اطالع‌رسانی شرکت‌ها با بازد‌ید‌کنند‌گان است‬ ‫و از قس��مت‌های مهم جهت جذب مخاطب و رسید‌ن‬ ‫به اهد‌اف شرکت‌هاس��ت‪ .‬د‌ر این بخش ارائه بروشورها‬ ‫و هد‌ایای کوچک شرکت‌ها و راهنمایی بازد‌ید‌کنند‌گان‬ ‫و پاس��خ به آنه��ا د‌ر ح ‌د اطالع‌رس��انی انجام می‌پذیرد‌‬ ‫و می‌توان ‌د به‌عنوان پیش��انی ش��رکت‌ها ب��رای نمایش‬ ‫شخصیت شرکت و جذب بازد‌ید‌کنند‌ه عمل کند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش نمایش‬ ‫فضای نمایش از ارکان اصلی غرفه محسوب می‌شود‌‪.‬‬ ‫این بخش ارائه خد‌م��ات‪ ،‬کاال یا ماکت محصول انجام‬ ‫می‌پذی��رد‌‪ .‬د‌ر ای��ن قس��مت ارتباط مس��ئول غرفه یا‬ ‫کارشناس��ان بخش ف��روش و فنی ب��ا بازد‌ید‌کنند‌گان‬ ‫و خری��د‌اران برقرار می‌ش��ود‌‪ .‬بازد‌ید‌کنند‌ه از نزد‌یک با‬ ‫محصول و اهد‌اف حضور ش��رکت آش��نا ش��د‌ه و نحوه‬ ‫تعام�لات بعد‌ی پایه‌گذاری خواه ‌د ش��د‌‪ .‬د‌ر این بخش‬ ‫نح��وه کار ماش��ین‌آالت را نیز می‌ت��وان نمایش د‌ا ‌د و‬ ‫اطالعات تخصصی‌تر را د‌ر اختیار مش��تری قرار د‌اد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫صورت عد‌م وجو ‌د فضا جهت بخش مذاکره و مش��اوره‬ ‫تم��ام مراحل انج��ام کار د‌ر این بخش انج��ام خواهد‌‬ ‫پذیرفت‪ .‬با طراحی مناسب‪ ،‬فضای نمایش تصویری د‌ر‬ ‫این بخش قابل اجرا خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش مذاکره و مشاوره‬ ‫این بخش نقش مهم��ی د‌ر بازاریابی و فروش کاال و‬ ‫خد‌مات و رساند‌ن مشتری به مرز آماد‌گی برای فروش‬ ‫کاال ی��ا خد‌مات و انعق��ا ‌د ق��رارد‌ا ‌د د‌ارد‌‪ .‬د‌ر این بخش‬ ‫قابلیت‌های محصول‪ ،‬توانمند‌ی ش��رکت و توضیحات‬ ‫کامل توس��ط گروه یا فر ‌د مذاکره د‌ر اختیار مش��تری‬ ‫ق��رار می‌گیر ‌د و مذاکره اولیه‪ ،‬توافقنامه و احیانا امضای‬ ‫پیش‌قرارد‌ا ‌د و اهد‌ای هد‌ایای ش��رکت و کاتالوگ‌های‬ ‫تخصصی انج��ام خواه ‌د پذیرف��ت‪ .‬طراحی این بخش‬ ‫می‌توان ‌د متفاوت و با الهام از اتاق جلس��ات و مذاکرات‬ ‫ش��رکت و د‌ارای امکانات مناسب و راحت باشد‌‪ .‬د‌ر این‬ ‫بخش اگر فضا‪ ،‬وس��عت الزم را د‌اش��ته باش�� ‌د می‌توان‬ ‫بخشی را جهت پذیرایی میهمانان خاص و برای انعقاد‌‬ ‫نهایی قرارد‌ا ‌د تد‌ارک دید‌‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش پشتیبانی‬ ‫بخش پش��تیبانی ش��امل ‪ 2‬ناحیه کلی و قابل قبول‬ ‫است‪:‬‬ ‫‌ـ ناحیه قابل رویت‪ :‬ش��امل مبلمان اد‌اری و بخش‬ ‫پذیرایی مد‌عوین و بازد‌ید‌کنند‌گان است‪.‬‬ ‫‌ـ ناحیه غیرقابل رویت‪ :‬ش��امل فض��ای نگهد‌اری‬ ‫تجهی��زات و ل��وازم اضافی‪ ،‬فض��ای آبد‌ارخان��ه‪ ،‬فضای‬ ‫اس��تراحت و ‪ ...‬ای��ن بخش ب��ا توجه به وس��عت غرفه‬ ‫و امکان��ات ش��رکت‌ها متف��اوت خواه ‌د ب��و ‌د و طراحی‬ ‫واحد‌های آن می‌توان�� ‌د د‌ر صورت بزرگ بود‌ن به‌صورت‬ ‫مجزا و مستقل انجام پذیرد‌‪ .‬د‌ر اکثر غرفه‌های شرکت‌ها‬ ‫و س��ازمان‌های بزرگ این‌کار انج��ام می‌پذیرد‌‪ .‬توجه به‬ ‫تمام موار ‌د فوق تضمینی است برای د‌رخشید‌ن یک غرفه‬ ‫و د‌ر واقع سازمان یا شرکتی که به واسطه توجه به اصول‬ ‫زیبایی‌شناختی د‌ر یک نمایشگاه حضور پید‌ا کرد‌ه است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعد‌ه ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تاریخچه نمایشگاه ‪ IFA‬برلین را بررسی می‌کند‌‬ ‫چطور بازار کوچک راد‌یو به غول فناوری تبد‌یل شد‌‬ ‫میال ‌د محمد‌ی – گروه تجارت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫‪ IFA‬یکی از قد‌یمی‌ترین نمایشگاه‌های صنعت‬ ‫الکترونیک و لوازم برقی مصرفی د‌ر اروپاست‬ ‫که برای نخستین بار د‌ر سال (‪1303 )۱۹۲۴‬‬ ‫د‌ر آلمان برگزار ش��د‌‪ .‬امسال نیز د‌وره جد‌ید‌‬ ‫این نمایش��گاه از ‪ 5‬الی ‪ 10‬س��پتامبر ‪2014‬‬ ‫(‪14‬الی ‪ 19‬شهریور ‪ )1393‬با حضور غول‌های‬ ‫کهن��ه کار د‌نیای فناوری نظیر پاناس��ونیک‪،‬‬ ‫سونی‪ ،‬سامس��ونگ‪ ،‬ال جی‪ ،‬ایسوس و د‌یگر‬ ‫ش��رکت‌ها برگزار خواه ‌د ش��د‌‪ IFA .‬مخفف‬ ‫‪InternationaleFunkausstellungBerlin‬‬ ‫ی��ا نمایش��گاه بین‌المللی راد‌یو برلین اس��ت‬ ‫ک��ه از س��ال ‪ )1303( 1924‬د‌ر قال��ب یک‬ ‫نمایشگاه بس��یار کوچک شروع به کار کر ‌د و‬ ‫تا امروز همواره د‌ر زمانی مشخص برپا شد‌ه و‬ ‫هزاران نف��ر از عالقه مند‌ان به د‌نیای فناوری‬ ‫را از سراس��ر د‌نیا به برلین جذب می‌کند‌‪ .‬این‬ ‫فستیوال از ‪ ۲۶‬سالن تشکیل شد‌ه و مساحت‬ ‫آن بیش از ‪ ۱۰۴‬هزار مترمربع است‪ .‬با توجه‬ ‫به وس��عت بزرگ آن معموال بازد‌ید‌کنند‌گان‬ ‫نمی‌توانن�� ‌د از هم��ه بخش‌ها بازد‌ی�� ‌د کرد‌ه و‬ ‫نکته مهم این اس��ت که متراژ نمایش��گاه هر‬ ‫س��ال بزرگتر می‌ش��ود‌‪ .‬نمایش��گاه مخابرات‬ ‫برلی��ن (‪ )IFA‬که هر س��ال د‌ر پایتخت این‬ ‫کش��ور برگزار می‌شود‌‪ .‬تا چن ‌د سال قبل فقط‬ ‫مخصوص ارائه محصوالت مخابراتی و صوتی‬ ‫و تصوی��ری خانگی و صنعتی بو ‌د اما از حد‌ود‌‬ ‫‪ 10‬سال قبل تاکنون د‌ر کنار این محصوالت‪،‬‬ ‫لوازم خانگ��ی و تجهیزات آش��پزخانه نیز د‌ر‬ ‫معرض د‌ی ‌د عالقه‌مند‌ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه هر سال به مد‌ت ‪ ۶‬روز اد‌امه‬ ‫د‌ار ‌د و تاکنون تعد‌اد‌ی از مهم ترین اختراعات‬ ‫و محصوالت جد‌ی ‌د برای نخس��تین بار د‌ر این‬ ‫نمایشگاه معرفی شد‌ه است‪ .‬د‌ر ابتد‌ا ‪ IFA‬فقط‬ ‫به عرضه ل��وازم مخابراتی اختصاص د‌اش��ت‬ ‫ام��ا کم‌کم و با گس��ترش فناوری‌های متنوع‬ ‫تولید‌‌کنن��د‌گان لوازم الکترونیکی مصرفی نیز‬ ‫به شرکت‌کنند‌گان آن پیوستند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشتازان د‌ر نمایشگاه مخابرات برلین‬ ‫نمایشگاه برلین د‌ر طول عمر خو ‌د بسیاری‬ ‫از «نخس��تین»ها را به خو ‌د د‌ید‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر‬ ‫س��ال ‪ )1309( ۱۹۳۰‬آلبرت اینشتین‪ ،‬نابغه‬ ‫فیزیک‪ ،‬پیام تبریک بازگش��ایی نمایش��گاه را‬ ‫از راد‌یو اعالم کرد‌‪ .‬د‌ر س��ال ‪)1311( ۱۹۳۲‬‬ ‫نخس��تین راد‌ی��وی خود‌روی جه��ان د‌ر این‬ ‫نمایشگاه د‌ر معرض د‌ی ‌د عموم قرار گرفت‪ ،‬د‌ر‬ ‫سال ‪« )1312( ۱۹۳۳‬راد‌یوی ملی» به عنوان‬ ‫نم��ا ‌د وحد‌ت ملی برای قلم��رو آلمان معرفی‬ ‫ش��د‌‪ .‬از این راد‌یو ‪ ۷۰۰‬هزار د‌ستگاه فروخته‬ ‫ش ‌د که ‪ ۱۰۰‬هزار تای آن د‌ر نمایشگاه برلین‬ ‫همان سال بود‌‪ .‬سال ‪ )1314( ۱۹۳۵‬نخستین‬ ‫مد‌ل د‌س��تگاه ضبط صد‌ا د‌ر این نمایشگاه به‬ ‫نمایش د‌رآمد‌‪ .‬نمایش��گاه برلین اما د‌ر همین‬ ‫سال د‌چار حریق ش ‌د و از بین رفت‪ .‬برلین د‌ر‬ ‫سال ‪)1318 ( ۱۹۳۹‬بار د‌یگر میزبان تازه‌های‬ ‫مخاب��رات بود‌‪ ،‬اما از س��ال ‪ )1319( ۱۹۴۰‬تا‬ ‫‪ )1328( ۱۹۴۹‬به د‌لیل جنگ جهانی د‌وم و‬ ‫مد‌ل پایین رد‌ه بود‌ه و ویژگی بارز آن توانایی‬ ‫باالیش د‌ر اند‌اختن عکس‌های سلفی خواه ‌د‬ ‫بود‌‪ .‬از مش��خصات این هوش��من ‌د می‌توان به‬ ‫صفح��ه ‪ 4/7‬اینچ��ی ب��ا رزولوش��ن اچ د‌ی‪،‬‬ ‫اس��نپد‌راگون ‪ ،400‬رم ‪ 1‬گیگابایتی‪ ،‬د‌وربین‬ ‫‪ 6/7‬مگاپیکس��لی پش��تی و ‪ 5‬مگاپیکس��لی‬ ‫جلویی نام ب��رد‌‪ .‬اما ‪ 830 Lumia‬یک تلفن‬ ‫باالی متوسط با مشخصاتی چون د‌وربین ‪13‬‬ ‫مگاپیکسلی‪ ،‬اسنپد‌راگون ‪ 800‬و ویند‌وز ‪8/1‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هواوی‬ ‫تبعات آن‪ ،‬نمایشگاه تعطیل ماند‌‪.‬‬ ‫نمایش��گاه س��ال ‪ )1329( ۱۹۵۰‬د‌ر شهر‬ ‫د‌وس��لد‌ورف آلمان برگزار ش��د‌‪ ،‬زی��را برلین‬ ‫اینک به ‪ 2‬قسمت تقسیم شد‌ه بود‌‪ .‬نخستین‬ ‫راد‌یوی موج کوتاه هم د‌ر این نمایش��گاه ارائه‬ ‫ش��د‌‪ .‬مهم‌ترین محصول نمایش��گاه ‪،۱۹۵۳‬‬ ‫( ‪ )1332‬نخس��تین تلویزیون‌ه��ا ب��ا صفحه‬ ‫نمایش بزرگ بود‌ند‌‪ .‬البته قطر صفحه نمایش‬ ‫این تلویزیون‌ها تنها ‪ ۴۳‬سانتیمتر (‪ ۱۷‬اینچ)‬ ‫بود‌‪ .‬ویلی برانت‪ ،‬سیاستمد‌ار معروف آلمانی‪،‬‬ ‫د‌ر سال ‪‌)1346( ۱۹۶۷‬نخس��تین تلویزیون‬ ‫رنگی جمهوری فد‌رال آلمان را که با سیستم‬ ‫پال (‪ )PAL‬کار می‌کرد‌‪ ،‬د‌ر نمایشگاه بیست و‬ ‫پنجم د‌ر برلین روشن کرد‌‪.‬‬ ‫نمایش��گاه مخابرات آلم��ان پس از چند‌ین‬ ‫ب��ار جابه‌جای��ی د‌ر ش��هرهای مختل��ف‪ ،‬بار‬ ‫د‌یگ��ر د‌ر س��ال ‪ )1950(۱۹۷۱‬و ای��ن بار با‬ ‫نام «نمایش��گاه بی��ن المللی مخاب��رات» به‬ ‫برلین بازگش��ت‪ .‬نخس��تین برنامه استریوی‬ ‫راد‌یویی (د‌و کانال‌صد‌ا) روز پنجم س��پتامبر‬ ‫‪ )1360( ۱۹۸۱‬از نمایش��گاه مخابرات برلین‬ ‫پخش شد‌‪.‬‬ ‫د‌وربی��ن فیلمب��رد‌اری خانگ��ی ب��ا‬ ‫سیستم(‪ ،))VCR‬کنترل از راه د‌ور بی‌سیم‪،‬‬ ‫نخس��تین نمایش راد‌یوی��ی‪ ،‬نوارهای جد‌ید‌‬ ‫ضب��ط ص��د‌ا و تصوی��ر‪ ،‬تلویزیون‌هایی که با‬ ‫امواج د‌یجیت��ال کار می‌کرد‌ند‌‪ ،‬تلویزیون‌های‬ ‫مولتی سیستم‪ ،‬مینی د‌یسک‪ ،‬د‌ستگاه پخش‬ ‫د‌البی‪ ،‬نمایشگرهای صفحه تخت‪ ،‬تلفن‌های‬ ‫تصوی��ری‪ ،‬د‌وربین‌های د‌یجیتال و‬ ‫د‌ستگاه پخش د‌ی وی د‌ی‪،‬‬ ‫تلفن‌های همراه با سیستم‬ ‫مس��یریاب و بلوت��وث‪،‬‬ ‫تلویزیون‌های ال سی د‌ی و‬ ‫پالسما و پروجکشن‪ ،‬همه‬ ‫و همه محصوالتی هستند‌‬ ‫که برای نخس��تین بار د‌ر‬ ‫نمایشگاه مخابرات برلین‬ ‫عرضه شد‌ند‌‪.‬‬ ‫نمایشگاه برلین د‌ر طول‬ ‫عمر خود‌ بسیاری از‬ ‫«نخستین»ها را‌ د‌ید‌ه‬ ‫است‪ .‬د‌ر سال ‪۱۹۳۰‬‬ ‫(‪ )1309‬آلبرت اینشتین‪،‬‬ ‫نابغه فیزیک‪ ،‬پیام تبریک‬ ‫بازگشایی نمایشگاه را از‬ ‫راد‌یو اعالم کرد‌‬ ‫ل��وازم خانگی نیز از س��ال ‪)1387( ۲۰۰۸‬‬ ‫راه خ��و ‌د را ب��ه نمایش��گاه برلین گش��ود‌ند‌‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین صفحه نمایش��ی که د‌رنمایش��گاه‬ ‫سال گذش��ته به نمایش د‌رآمد‌‪ ۳ ،‬متر و ‪۸۱‬‬ ‫سانتی متر قطر د‌اشت‪.‬‬ ‫‹ ‹برند‌های بزرگ د‌ر نمایشگاه امسال‬ ‫اهمیت نمایش��گاه برلین به حد‌ی است که‬ ‫معموال ش��رکت‌های بزرگ فناوری چن ‌د روز‬ ‫قبل از آغاز این فستیوال فناورانه محصوالتی‬ ‫را ک��ه قص ‌د ارائه به بازار د‌ارند‌‪ ،‬به عنوان برگ‬ ‫برند‌ه د‌ر نمایشگاه معرفی می‌کنند‌‪ .‬امسال نیز‬ ‫طبق اعالم س��ایت‌های فناوری نظیر گیزمگ‬ ‫و گیزم��ود‌و این محصوالت د‌ر برلین رونمایی‬ ‫خواهن ‌د شد‌‪.‬‬ ‫‹ ‹سامسونگ‬ ‫بی��ش از ه��ر چیز ب��رای معرف��ی نوت ‪4‬‬ ‫مشتاقیم‪ .‬د‌ستگاهی که قرار است د‌ر روید‌اد‌ی‬ ‫که روز سوم سپتامبر برگزار می‌شود‌‪ ،‬معرفی‬ ‫ش��ود‌‪ .‬اما تنها نوت ‪ 4‬نیست که قرار است د‌ر‬ ‫ای��ن روید‌ا ‌د رو بنمایاند‌‪ ،‬اس��مارت واچ جد‌ید‌‬ ‫سامسونگ با نام ‪ Gear Solo‬با قابلیت تجهیز‬ ‫به س��یم‌کارت برای ایج��ا ‌د تماس و اتصال به‬ ‫اینترنت یکی از ش��گفتی‌های سامسونگ د‌ر‬ ‫آینده خواه ‌د بود‌‪ .‬احتمال د‌ار ‌د ‪ 2‬گجت د‌یگر‬ ‫با نام‌های ‪ Gear Glass‬که رقیب گوگل گلس‬ ‫بود‌ه و ‪ Gear VR‬که د‌ر ساختش از ‪Oculus-‬‬ ‫‪ Rift‬الهام گرفته ش��د‌ه اس��ت د‌ر این روید‌اد‌‬ ‫معرفی شوند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹سونی‬ ‫س��ونی برای این روی��د‌ا ‌د حد‌اقل معرفی ‪2‬‬ ‫اس��مارتفون جد‌ی�� ‌د را م ‌د نظر د‌ارد‌‪ .‬س��ونی‬ ‫اکسپریا ‪ Z3‬و س��ونی اکسپریا ‪ Z3‬کامپکت‪.‬‬ ‫این‌ط��ور که به نظر می‌رس�� ‌د د‌س��تگاه اول‬ ‫پرچمد‌ار جد‌ی ‌د کمپانی و د‌ومی نسخه مینی‬ ‫این پرچمد‌ار خواه ‌د ب��ود‌‪ .‬البته احتمال این‬ ‫هم وجو ‌د د‌ار ‌د که سونی از این موقعیت برای‬ ‫معرفی گجت‌های پوش��ید‌نی ی��ا گجت‌های‬ ‫فیتنس نیز استفاد‌ه کند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹مایکروسافت‬ ‫مایکروس��افت هم برایمان س��ورپرایزهایی‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬یک یا د‌و اس��مارتفون جد‌ی ‌د از س��ری‬ ‫لومیابانام‌های‪ 730Nokia Lumia‬و‪Nokia‬‬ ‫‪ 830 Lumia‬که برای روز چهارم س��پتامبر‬ ‫آماد‌ه ش�� ‌ده‌اند‌‪730 Lumia .‬‬ ‫احتماال یک‬ ‫ه��واوی ه��م قرار اس��ت چهارم س��پتامبر‬ ‫اسمارتفون جد‌ید‌ی را معرفی کن ‌د و با توجه‬ ‫به ش��ایعات این هوش��من ‌د قابلی��ت رقابت با‬ ‫باالر ‌ده‌های بازار را خواه ‌د د‌اشت‪Huawei .‬‬ ‫‪ Ascend D3‬نام این د‌ستگاه بود‌ه و با بد‌نه‬ ‫فلزی ساخته ش��د‌ه است‪ .‬از د‌یگر مشخصات‬ ‫ای��ن د‌س��تگاه بای ‌د ب��ه صفح��ه ‪ 6‬اینچی‪ ،‬با‬ ‫رزولوش��ن ‪ ،QHD‬رم ‪ 3‬گیگابایتی مجهز به‬ ‫پرد‌ازند‌ه هشت هسته‌ای ‪ ،920 Kirin‬د‌وربین‬ ‫‪ 13‬مگاپیکس��لی پش��تی و ‪ 5‬مگاپیکس��لی‬ ‫جلویی و حافظه د‌اخلی ‪ 16‬گیگابایتی اشاره‬ ‫ک��رد‌‪ .‬نکته جالب د‌یگر د‌رباره این هند‌س��ت‬ ‫وجو ‌د ی��ک نس��خه معمولی‌تر از آن اس��ت‪.‬‬ ‫نسخه‌ای مجهز به صفحه نمایش فول اچ د‌ی‬ ‫و رم ‪2‬گیگابایتی‪ .‬بای ‌د بگوییم که احتماال د‌ر‬ ‫پنل پشتی ‪ D3‬از اسکنر اثر انگشت استفاد‌ه‬ ‫خواه ‌د شد‌‪ .‬د‌ر ضمن انتظار یک رابط کاربری‬ ‫کام�لا متفاوت از اند‌روی�� ‌د کیت کت را برای‬ ‫این هوشمن ‌د د‌اریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایسوس‬ ‫ایس��وس برای روز س��وم س��پتامبر آماد‌ه‬ ‫می‌ش��و ‌د تا گجت‌هایی از جمله یک اسمارت‬ ‫واچ مجهز ب��ه پلت فرم ‪ Google Wear‬را‬ ‫رونمایی کند‌‪ .‬گفته می‌شو ‌د که این اسمارت‬ ‫واچ بین ‪ 99‬تا ‪149‬د‌الر قیمت‌گذاری خواهد‌‬ ‫ش��د‌‪ .‬احتمال این وجو ‌د د‌ار ‌د اسمارتفون‌های‬ ‫جد‌ید‌ی از سری زنفون این برن ‌د و تبلت‌های‬ ‫اند‌روی��د‌ی و وین��د‌وزی مجهز ب��ه پرد‌ازند‌ه‬ ‫اینتل هم معرفی ش��وند‌‪ .‬یکى از فعالیت‌هاى‬ ‫جالب د‌ر نمایشگاه ‪ IFA‬برگزارى بیش از ‪۷۰‬‬ ‫برنامه راد‌یویى و تلویزیونى اس��ت که نه تنها‬ ‫بازد‌ید‌کنن��د‌گان را با رون�� ‌د تولی ‌د برنامه‌های‬ ‫مختلف آش��نا مى کن ‌د بلکه سبب سرگرمى‬ ‫و رفع خستگى بازد‌ید‌کنند‌گان است‪ .‬حضور‬ ‫صد‌ه��ا هنرمن ‌د آلمانى و خارج��ى‪ ،‬از د‌نیاى‬ ‫فیلم و موسیقى به نمایش��گاه جلوه‌اى د‌یگر‬ ‫بخشید‌ه و آن را تبد‌یل به یک همایش هنرى‬ ‫نیزکرد‌ه است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نحوهثبت‌نامد‌ربیستمیننمایشگاهمطبوعات‬ ‫مهر ‪ -‬بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطالع‌رسانی‬ ‫از ‪ 18‬تا ‪ 24‬آبان توس��ط وزارت فرهنگ و ارش��ا ‌د اسالمی و با مشارکت شورای‬ ‫هماهنگی تشکل‌های مد‌یریتی مطبوعات کشور برگزار می‌شود‌‪.‬‬ ‫مهران عباسی انارکی اعالم کرد‌‪ :‬ثبت‌نام اولیه به منظور برآور ‌د تعد‌ا ‌د متقاضیان‬ ‫و با ه��د‌ف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی میزان تخصیص فضا‪ ،‬گروه‌بند‌ی موضوعی‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬تامین ملزومات و امکانات نمایشگاهی‪ ،‬تد‌ارکات و تامین شبکه وخطوط‬ ‫مخابراتی و اینترنتی مور ‌د نیاز و سایر تمهید‌ات جانبی از تاریخ ‪ 5‬تا ‪20‬شهریور‬ ‫صورت می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫به گفته مشاور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی‪ ،‬متقاضیان به ‪4‬د‌سته اصلی‬ ‫تفکیک می‌شوند‌‪:‬‬ ‫الف) مطبوعات (شامل روزنامه‪ ،‬هفته‌نامه‪ ،‬د‌و هفته‌نامه‪ ،‬ماهنامه‪ ،‬د‌وماهنامه‬ ‫و فصلنامه)‪.‬‬ ‫ب) خبرگزا ‌ری‌ها‪ ،‬پایگاه‌های خبری و اطالع‌رسانی‪.‬‬ ‫ج) موسس��ات مطبوعاتی‪ ،‬انجمن‌ها و تش��کل‌های صنف��ی‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫د‌ستگاه‌ها‪.‬‬ ‫د‌) صنایع‪ ،‬خد‌مات و تجهیزات مرتبط مطبوعاتی‪.‬‬ ‫تمام��ی مراحل پیش‌ثبت‌نام‪ ،‬ثبت نام قطعی‪ ،‬انتخ��اب محل غرفه‪ ،‬پرد‌اخت‬ ‫وجه‪ ،‬د‌ریافت اطالعات غرف ‌هد‌اران برای صد‌ور کارت‪ ،‬اعالم سیاس��ت‌ها و ضوابط‬ ‫و اطالع‌رس��انی روید‌اد‌ها و برنامه‌های جنبی نمایش��گاه صرفا از طریق س��ایت‬ ‫نمایشگاه مطبوعات به نشانی اینترنتی ‪ perssexpo.ir‬انجام می‌شود‌‪.‬‬ ‫نمایشگاه «رهایی» برای مرد‌م غزه‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬بیش از ‪ 80‬هنرمن ‌د هنرهای تجس��می د‌ر نمایش��گاهی تحت‬ ‫عنوان رهایی با هد‌ف حمایت از مرد‌م مظلوم غزه‪ ،‬آثارخو ‌د را به تماش��ای‬ ‫عم��وم می‌گذارند‌‪ .‬کوروش گلناری یکی از نمایش��گاه گرد‌انان این روید‌اد‌‬ ‫هنری گفت‪ :‬امروزه د‌ر روال برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های حرفه‌ای‬ ‫بیش��تر انتخاب هنرمند‌ان براس��اس تم مور ‌د نظر توسط نمایشگاه گرد‌ان‬ ‫زمان‌بند‌ی حساب شد‌ه است‪.‬‬ ‫وی اد‌ام��ه د‌اد‌‪ :‬د‌ر ای��ن نمایش��گاه تمرکز بر مس��ائل و محد‌ود‌یت‌ها و‬ ‫محرومیت‌های جامعه انسانی اس��ت تا اینکه بخواه ‌د تبلیغاتی سیاسی را‬ ‫د‌نبال کند‌‪ .‬برای ما جنگ و آسیب‌های آن و رویکر ‌د صلح‌طلبانه مهم است‪.‬‬ ‫رویای ما این است که؛ انسان‌ها به د‌رجه‌ای از آگاهی و فرهیختگی برسند‌‬ ‫که جنگ تبد‌یل به آش��تی‪ ،‬مصاحبت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز شود‌‪ .‬ما‬ ‫د‌ر برگزاری این نمایشگاه نمی‌خواهیم د‌ر نگاهی کلیشه‌ای محصور شویم‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اش��اره به بخش‌هایی که د‌ر این نمایش��گاه وجو ‌د د‌ارد‌‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‌‪ :‬نمایش��گاه ف��وق برخورد‌ی چن�� ‌د رس��انه‌ای د‌ار ‌د از عکس‪،‬‬ ‫مجس��مه‪ ،‬وید‌یو و نقاشی که بخش‌های مختلف نمایشگاه رهایی هستند‌‪.‬‬ ‫البت��ه ترکیب‌ه��ای چن ‌د رس��انه‌ای هم د‌اری��م‪ .‬ممکن اس��ت هنرمند‌ی‬ ‫بخواه�� ‌د مفاهی��م مور ‌د نظ��رش را از طری��ق د‌و یا چن ‌د رس��انه متفاوت‬ ‫بیان کند‌‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه از ‪ 21‬ش��هریور ت��ا ‪ 21‬مه��ر د‌ر گالری ش��ماره‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود‌‪.‬‬ ‫هنرمند‌ان امپرسیونیست د‌ر نقش جهان‬ ‫ایسنا ‪ -‬منتخبی از آثار هنرمند‌ان معاصر سبک امپرسیونیسم د‌ر نگارخانه‬ ‫نقش جهان به نمایش گذاش��ته شد‌ه است‪ .‬این آثار از گنجینه گالری انتخاب‬ ‫ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬گالری نقش جهان هر س��ال چن ‌د نمایش��گاه از مجموعه خصوصی‬ ‫خ��و ‌د و از آثار هنرمند‌ان بزرگ برگ��زار می‌کن ‌د و د‌ر معرض د‌ی ‌د عالقه‌مند‌ان‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬این‌بار هم آثاری از س��بک امپرسیونیس��م برای نمایش انتخاب‬ ‫قرار م ‌‬ ‫شد‌ند‌‪ .‬این نمایشگاه از ‪ 31‬مرد‌ا ‌د تا ‪ 10‬شهریور از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 20‬د‌ر گالری‬ ‫نقش جهان به نشانی خیابان نیاوران (باهنر) از مید‌ان یاسر به سمت تجریش‪،‬‬ ‫کوچه همایونفر‪ ،‬کوچه سعد‌ی‪ ،‬کوچه حافظ‪ ،‬خیابان آیت‌اهلل محمود‌ی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ 9‬میزبان عالقه‌مند‌ان به هنر نقاشی است‪.‬‬ ‫حضور ‪ 375‬ناشر د‌ر نمایشگاه کتاب زنجان‬ ‫مهر ‪ -‬هفتمین نمایش��گاه کتاب زنجان امروز (‪ 6‬ش��هریور) با حضور ‪375‬‬ ‫ناشر و نمایند‌گی نشر د‌ر مرکز این استان افتتاح شد‌‪.‬‬ ‫د‌ر این نمایشگاه تعد‌ا ‌د ‪ 375‬ناشر و نمایند‌گی نشر جد‌ید‌ترین آثار خو ‌د را د‌ر‬ ‫حوزه‌های مختلف د‌ر ‪290‬غرفه و با ارائه بیش از ‪ 28‬هزار و ‪ 600‬عنوان کتاب‬ ‫عرضه می‌کنند‌‪ .‬برای این نمایش��گاه مبلغ ‪ 350‬میلیون تومان بن الکترونیکی‬ ‫خری ‌د کتاب د‌ر نظر گرفته ش��د‌ه که از طریق بان��ک صاد‌رات به عالقه‌مند‌ان‬ ‫عرضه می‌ش��ود‌‪ .‬هفتمین نمایشگاه کتاب استان زنجان از ‪ 6‬تا ‪12‬شهریور د‌ر‬ ‫محل د‌ائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این شهر برپاست و از ساعت ‪ 16‬تا ‪22‬‬ ‫پذیرای عالقه‌مند‌ان به کتاب و کتابخوانی است‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سهامداران بورس صبور باشند‬ ‫توصیه کارشناسان به فعاالن بازار سرمایه‬ ‫‪27‬‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان ‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬در حالی‬ ‫که فع��االن بورس تهران‪ ،‬روزهای کس��الت‌بار رکود را‬ ‫در بازار س��هام نظاره می‌کنند‪ ،‬بررس��ی و تحلیل این‬ ‫روزهای بازار به س��رمایه‌گذاران کمک می‌کند که فارغ‬ ‫از نوس��انات روزمره به بررسی چش��م‌انداز پیش روی‬ ‫ای��ن بازار بپردازند‪ .‬از ‪ 11‬تیرم��اه دور جدید مذاکرات‬ ‫هسته‌ای آغاز شده و بس��یاری از کارشناسان به آینده‬ ‫این مذاکرات و تاثیر آن بر بازار بورس امیدوار هس��تند‬ ‫و مس��ئوالن نیز اعالم کرده‌ان��د در صورتی که نتیجه‬ ‫مذاکرات مثبت باش��د بازار از شرایط فعلی نجات پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫نوع برخورد کشورهای غربی با ایران‪ ،‬وضعیت اقتصاد‬ ‫داخلی و انتظارات خوشبینانه به آینده بورس از جمله‬ ‫مهم‌ترین عوامل بهبود بازار سرمایه در نیمه دوم سال‬ ‫به ش��مار می‌آید‪ .‬چش��م‌انداز آینده معلول مفروضاتی‬ ‫اس��ت که اگ��ر این عوام��ل تغییر کند‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫پیش‌بینی‌ها هم درست نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج مذاکرات‬ ‫در این رابطه محمد صابونچی‪ ،‬مدیر س��رمایه‌گذاری‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آینده بازار س��رمای ‌ه از‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫دید فعاالن بازار تا حدودی به نتایج مذاکرات هسته‌ای‬ ‫ایران با ‪ 5+1‬گره خورده است‪ .‬اگر نتیجه این مذاکرات‬ ‫مثبت باش��د‪ ،‬سرمایه‌های خارجی بیشتری با اطمینان‬ ‫وارد کشور شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران داخلی‬ ‫هم پول خود را با قدرت بیش��تری وارد بازار س��رمایه‬ ‫می‌کنن��د که این امر به رون��ق تولید و در نتیجه رونق‬ ‫بازار س��رمایه منجر خواهد ش��د‪ .‬وی پایین آمدن نرخ‬ ‫سود بانکی را یکی از عوامل رونق بازار سرمایه دانست‬ ‫و گفت‪ :‬پایین آمدن نرخ س��ود بانکی باعث می‌ش��ود‬ ‫‪ P/E‬بازار افزایش یابد ک��ه این امر به معنی باال رفتن‬ ‫قیمت‌ها و ش��اخص خواهد بود‪ .‬صابونچی با اش��اره به‬ ‫مباحث اخیر مطرح شده در صنعت ساختمان‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بحث‌های مطرح ش��ده در زمینه وام‌های صنعت‬ ‫س��اختمان می‌تواند با افزایش بر تقاضا و تس��هیل در‬ ‫فروش ش��رکت‌های حاضر در صنعت انبوه‌س��ازی‪ ،‬به‬ ‫باال رفتن قیمت س��هام این ش��رکت‌ها منجر شود که‬ ‫در روزهای گذش��ته نیز تحرکاتی روی سهام این نوع‬ ‫شرکت‌ها مشاهده شد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از س��هم‌های بزرگ و تاثیرگذار در شاخص با توجه به‬ ‫قرار داش��تن در پرتفوی اکثر فعاالن مطرح بازار‪ ،‬بدون‬ ‫هیچ تقاضای خرید یا فروش��ی بی‌تحرک شده‌اند‪ ،‬مگر‬ ‫آنکه اخبار جدید و تاثیرگذاری از آنها منتشر شود‪.‬‬ ‫صابونچی تاکید کرد‪ :‬ت��ا زمانی که نرخ ارز به دالیل‬ ‫کالن اقتصادی افزایش قابل توجهی نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫انتظ��ار نداری��م که تمام ش��رکت‌ها به ط��ور همزمان‬ ‫رشدهای هیجانی مشابه سال گذشته را تجربه کنند‪.‬‬ ‫مدیرسرمایه‌گذاری شرکت س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کشوری با اس��تناد به تجارب گذشته در‬ ‫بازار س��رمایه گفت‪ :‬در چنین شرایطی گزینه مناسب‬ ‫آن اس��ت که مانند سال‌های گذش��ته صنایع به طور‬ ‫خ��اص مورد ه��دف و ارزیابی قرار گی��رد‪ ،‬به این معنا‬ ‫ک��ه با توجه به ظرفیت‌های آزاد نش��ده موجود در آن‬ ‫صنعت‪ ،‬مس��یر س��رمایه را به آن سمت س��وق داده تا‬ ‫پس آزاد ش��دن این ظرفیت‌ها بتوان س��ود مناسبی را‬ ‫شناسایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ریسک بانکی‬ ‫در ای��ن رابطه حمیدرض��ا صفری‪ ،‬کارش��ناس بازار‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫س��رمایه نی��ز در گفتگو ب��ا‬ ‫ش��رایطی ک��ه اکنون ب��ر جامعه حاکم اس��ت‪ ،‬عوامل‬ ‫بس��یاری می‌تواند آینده ب��ازار را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫اما به نظر می‌رس��د مهم‌ترین دالیلی که باعث س��وق‬ ‫دادن بازار س��رمایه به س��مت باال می‌شود کاهش نرخ‬ ‫سودهای بانکی و خوشبینی به مذاکرات ژنو باشد‪ .‬وی‬ ‫مهم‌ترین دلی��ل رکود اقتصادی را کمبود نقدینگی در‬ ‫ب��ازار می‌داند و تصریح کرد‪ :‬اگر نتیجه مذاکرات مثبت‬ ‫باش��د‪ ،‬این امر باعث می‌شود س��رمایه‌های خارجی به‬ ‫بورس راه پیدا کنند و از س��وی دیگر س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی نیز با داش��تن چشم‌اندازی مثبت به آینده‪ ،‬در‬ ‫بازار سرمایه ورود پیدا می‌کنند و رونق ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫صفری در ادامه بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه سپرده‌های‬ ‫بانکی برای افراد‪ ،‬سرمایه‌گذاری بدون ریسک به شمار‬ ‫می‌آید‪ ،‬اگر نرخ س��ودهای بانکی کاهش یابد‪ ،‬افراد به‬ ‫سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب می‌شوند‪.‬‬ ‫وی به میزان تولید ش��رکت‌ها اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫براس��اس آماری که ش��رکت‌ها ارائه کرده‌اند‪ ،‬در ‪6‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال میزان تولید خوب بوده اما این بنگاه‌ها‬ ‫نتوانسته‌اند در میزان فروش محصوالت‌شان موفق عمل‬ ‫کنند و به اندازه پیش‌بینی‌هایشان فروش نداشتند‪.‬‬ ‫صف��ری با اش��اره به امی��دواری تولیدکنن��دگان در‬ ‫بورس گف��ت‪ :‬بااین وجود بن��گاه‌داران امیدوارند که با‬ ‫اجرایی ش��دن بس��ته خروج از رکود بازارهای مصرف‬ ‫ایجاد ش��ده و به س��وی رونق گام بردارن��د‪ .‬به عقیده‬ ‫وی‪ ،‬اگر بازار سرمایه رونق پیدا کند‪ ،‬بنگاه‌ها می‌توانند‬ ‫محصوالت‌ش��ان را که در نیمه نخست سال به فروش‬ ‫نرفته در نیمه دوم به فروش برسانند‪ .‬در این صورت با‬ ‫اعالم پوش��ش‌های مناسب می‌توانند به عنوان محرکی‬ ‫در بازار س��رمایه به ش��مار روند‪ .‬صفری بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر و بعد از ریزش ش��دیدی که بازار داش��ته‬ ‫می‌توان گفت هنوز کف قیمتی جدیدی برای شاخص‬ ‫در بازار تعیین نش��ده و بازار دارای یک روند فرسایشی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی به نبود خرید و فروش س��هام در بنگاه‌های‬ ‫بزرگ اشاره کرد و گفت‪ :‬بسیاری از افراد در این شرایط‬ ‫فقط به خرید و فروش سهم‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های‬ ‫کوچک می‌پردازند‪ .‬از سوی دیگر سهام بانک‌ها نیز در‬ ‫بازار به دلیل نبود سود در حال درجا زدن هستند‪.‬‬ ‫صفری‪ ،‬بازار س��رمایه را هوش��مند دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر قرار باش��د اقتصاد کش��ورمان دچار تحوالتی‬ ‫شود‪ ،‬بازار سرمایه به دلیل هوشمند بودن زودتر واکنش‬ ‫می‌دهد‪ .‬البته این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در تمام‬ ‫دنیا صادق اس��ت‪ .‬برای نمونه در سال‌های گذشته که‬ ‫رک��ود اقتصادی جهانی به وجود آمد‪ ،‬بورس کش��ورها‬ ‫زودتر از سایر ارکان اقتصادی‌شان ریزش کردند‪.‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫بورس تهران همچنان یخ زده‬ ‫گ�روه اقتصاد ‪ -‬تاالر حافظ دیروز نیز ش��اهد افت دوباره ش��اخص‬ ‫کل ب��ود‪ .‬این روزها بازار س��رمایه همچنان روزهای رکودی را پشت‌س��ر‬ ‫می‌گذارد‪ .‬کارشناس��ان امیدوارند آینده مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای رقم‬ ‫بخورد که با خبرهای خوش آن‪ ،‬اقتصاد کشور رونق و شاخص کل بورس‬ ‫نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه مهم‌ترین دلیل رکود بازار س��رمایه کمبود نقدینگی‬ ‫عنوان ش��ده‪ ،‬آگاهان بازار در ماه‌های پیش رو چشم‌انداز مثبتی را برایش‬ ‫انتظار دارند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که بازار س��رمایه در پنجمی��ن روز از آخرین ماه‬ ‫تابس��تان نیز همچنان روند نزولی خود را ط��ی می‌کند‪ .‬در معامالت روز‬ ‫گذشته افول ارزش سهام به ویژه در بخش پتروشیمی‪ ،‬خودرویی‪ ،‬بانکی‪،‬‬ ‫چند رش��ته‌ای صنعتی و فنی مهندسی در افت شاخص‌های بورسی تاثیر‬ ‫ویژه‌ای داشت‪.‬‬ ‫در ابت��دای معام�لات در بورس تهران‪ ،‬ش��اخص کل بورس تحت تاثیر‬ ‫رون��ق معامالت در برخی گروه‌ها مانند انفورماتیک‪ ،‬بیمه‪ ،‬کانی غیرفلزی‪،‬‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬دستگاه‌های برقی و تجهیزاتی در مسیر صعود قرار گرفت‬ ‫ام��ا ای��ن روند دی��ری نپایید و به زودی ب��ا افول نماده��ای بزرگی چون‬ ‫س��رمایه‌گذاری غدیر مپنا شاخص تغییر مس��یر داد‪ .‬معامالت بلوکی در‬ ‫محدوده مثبت قیمتی در نمادهایی چون تاپیکو‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشستگی و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات در ادامه شاخص را با جهشی‬ ‫مواجه س��اخت اما این روند به س��رعت با افول نمادهای پتروش��یمی به‬ ‫خصوص هلدینگ خلیج فارس خنثی شد‪.‬‬ ‫افزایش فشار فروش از سوی نمادهای فلزی و بانکی و خودروسازی نیز‬ ‫اوضاع را بدتر کرد تا بدین ترتیب ش��اخص به محدوده منفی وارد ش��د‪.‬‬ ‫نمادهایی چون فوالد خوزس��تان‪ ،‬س��ایپا و ایران‌خ��ودرو تاثیر منفی قابل‬ ‫مالحظه‌ای بر شاخص در این مقطع داشتند‪ .‬معامله بلوکی در درصدهای‬ ‫منفی روی نماد بانک ملت نیز عرصه را بر ش��اخص تنگ‌تر کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫با افزایش فش��ار از س��وی دیگر نمادهای منفی گروه پتروش��یمی و فنی‬ ‫مهندس��ی و تعدادی دیگر از نمادهای بزرگ بازار‪ ،‬باز هم ش��اخص پایین‬ ‫آمد تا این نماگر در نهایت در محدوده منفی به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫در نهایت ش��اخص کل در آخرین روز کاری هفته با افتی ‪228‬واحدی‬ ‫رو به رو شد و به عدد ‪73‬هزارو ‪312‬رسید‪.‬‬ ‫همچنین در این روز س��رمایه‌گذاران بیش از ‪538‬میلیون برگه سهم و‬ ‫حق‌تقدم را در بازار دس��ت به دست کردند که ارزش این مبادالت رقمی‬ ‫اف��زون بر ‪ 1‬ه��زار و ‪ 400‬میلیارد ریال بود که در ‪54‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬دیروز در تاالر حافظ نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫بانک ملت‪ ،‬گس��ترش نفت و گاز پارسیان‪ ،‬گروه مپنا‪ ،‬ایران‌خودرو و سایپا‬ ‫با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص افت این متغیر را به دنبال داشتند‪ .‬این‬ ‫در حالی بود که نماد توس��عه معادن و فلزات بیش��ترین تاثیر مثبت را بر‬ ‫شاخص داشت‪.‬‬ ‫در داد و س��تدهای چهارشنبه در میان ‪ 39‬صنعت حاضر در بازار‪ ،‬گروه‬ ‫مالی برترین گروه صنعت بود‪ .‬پس از آن خودرو و شیمیایی‌ها در رتبه‌های‬ ‫دوم و سوم نشستند‪.‬‬ ‫همچنین دیروز ایران‌تایر‪ ،‬عمران و توس��عه فارس‪ ،‬فرآورده‌های نس��وز‬ ‫پ��ارس‪ ،‬پارس خزر‪ ،‬قند ثابت خراس��ان‪ ،‬پ��ارس الکتریک و صنایع خاک‬ ‫چینی ایران با بیشترین رشد قیمت در صدر جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای س��رمایه‌گذاری مس��کن شمال شرق‪ ،‬توسعه معدنی‬ ‫و صنعتی صبا نور‪ ،‬ماشین‌س��ازی اراک‪ ،‬کنتورس��ازی ایران‪ ،‬کربن ایران‪،‬‬ ‫دارویی لقمان و س��ایپا شیشه با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول‬ ‫معامالت نشستند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاران در پایان س��اعت معامالت دیروز طوالنی‌ترین صف‌های‬ ‫خری��د را ب��رای نمادهای المپ پارس ش��هاب‪ ،‬پارس الکتریک‪ ،‬توس��عه‬ ‫معادن و فلزات‪ ،‬گلوکوزان‪ ،‬فرآورده‌های نسوز پارس‪ ،‬تولیدمحور خودرو و‬ ‫موتورسازان تراکتورسازی ایران تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل س��نگین‌ترین صف‌های فروش در نماده��ای پارس پامچال‪،‬‬ ‫صنایع کاغذس��ازی کاوه‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬عمران و توسعه فارس‪،‬‬ ‫کنتورسازی ایران‪ ،‬صنعتی آما و توسعه معدنی و صنعتی صبا نور تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین دیروز بانک ص��ادرات ایران با معامل��ه ‪47‬میلیون حجم‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری صنعتی بیمه با معامله ‪ 22‬میلیون س��هم و سایپا دیزل با‬ ‫معامله ‪ 21‬میلیون سهم بیشترین حجم معامالت را داشتند‪.‬‬ ‫بیش��ترین ارزش معامالت نیز متعلق به نماد فوالد امیرکبیر کاش��ان با‬ ‫معامل��ه ‪ 178‬میلیارد ریال‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و پتروش��یمی تامین با معامله‬ ‫‪ 69‬میلی��ارد ریال و س��رمایه‌گذاری صندوق بازنشس��تگی با معامله ‪50‬‬ ‫میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین سرمایه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫آخرین پیش‌بینی هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫میزان پوشش دوره (ریال)‬ ‫درصد پوشش‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪324000‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪586‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪324000‬‬ ‫‪1393/06/31‬‬ ‫‪9‬ماهه‬ ‫‪864‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪ 48‬درصد‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫‪1023000‬‬ ‫‪1393/03/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪ 54‬درصد‬ ‫گفت و گو‬ ‫بورس‪،‬‬ ‫بهترین گزینه سرمایه‌گذاری‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬انتش��ار بسته حمایتی دولت برای‬ ‫خروج از رکود احتم��اال می‌تواند تاثیر مثبتی روی‬ ‫اقتصاد بگذارد‪ .‬با توجه به اینکه بازار سرمایه بخشی‬ ‫از اقتصاد محسوب می‌شود و توجه خاصی در بسته‬ ‫حمایتی دولت به بازار س��رمایه شده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫انتظار عملکرد بازار س��رمایه با چش��م‌انداز روشنی‬ ‫همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬ابوالقاس��م آقادوس��ت‪ ،‬رییس‬ ‫تو‌گوی��ی به‬ ‫هیات‌مدی��ره کارگ��زاری آث��ل در گف ‌‬ ‫تش��ریح آثار این بس��ته حمایتی در بازار س��رمایه‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر ش�ما تاثیر این بس�ته سیاس�تی‬ ‫حمایت�ی ب�ر صنایع حاض�ر در بازار س�رمایه‬ ‫چگونه است؟‬ ‫به نظر می‌رس��د بس��ته حمایتی دولت در جهت‬ ‫خ��روج از رکود بتواند تاثی��ر مثبتی بر روند اقتصاد‬ ‫کش��ور و بازار س��رمایه بگذارد‪ .‬ش��ایان ذکر است‬ ‫تاثیر مثبت واقعی بس��ته حمایتی مذکور تا حدود‬ ‫زیادی به قابلیت اجرای این بس��ته در عمل وابسته‬ ‫و مستلزم گذشت زمان است‪ .‬به طور کلی می‌توان‬ ‫اظهار کرد که دولت مصمم به اجرای بسته حمایتی‬ ‫جهت خروج از رکود اس��ت‪ .‬تاثیر مثبت ناش��ی از‬ ‫بس��ته حمایتی‪ ،‬بس��ته به س��رعت اجرایی ش��دن‬ ‫آن توس��ط دول��ت دارد که قطع��ا در میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت تاثیر مثبت بس��زایی بر وضعیت اقتصاد و‬ ‫در نتیجه بازار سرمایه خواهد گذشت‪.‬‬ ‫به اعتقاد من‪ ،‬وضعیت بازار س��رمایه در نیمه دوم‬ ‫سال‌جاری با چشم‌انداز مثبتی همراه است‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که بس��ته حمایتی دولت جهت خروج‬ ‫از رک��ود تاثیر مثب��ت خود را بر وضعی��ت اقتصاد‬ ‫در ماه‌های پایانی س��ال‌جاری بیش��تر خواهد بود‪،‬‬ ‫به طوری که هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم‬ ‫ش��اهد رونق بیش��تری در ب��ازار س��رمایه خواهیم‬ ‫بود‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت عالوه بر تاثیر مثبت بسته‬ ‫سیاس��ی بر وضعیت بازار س��رمایه می‌ت��وان اظهار‬ ‫کرد که بازار سرمایه با توجه به ارزنده بودن قیمت‬ ‫اکثر س��هام‪ ،‬بی‌رونق��ی و جذابیت س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بازاره��ای موازی‪ ،‬احتمال و خوش‌بینی نس��بت‬ ‫به حص��ول نتیجه مثبت در مذاک��رات و همچنین‬ ‫سیاس��ت‌گذاری دولت در جهت کاهش نرخ سپرده‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بهترین‌تری��ن بازار از نظ��ر بازدهی در ‪93‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه چش�م‌انداز مثبتی که ش�ما‬ ‫از اقتصاد کش�ور ترس�یم کردی�د‪ ،‬مذاکرات‬ ‫هسته‌ای و تاثیر آن را در بازار چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود که رس��یدن ب��ه توافقات‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬تاثی��ر مثبتی بر وضعیت بازار س��رمایه‬ ‫بگذارد و سرعت اجرایی شدن بسته حمایتی دولت‬ ‫برای خ��روج از رکود را تس��ریع بخش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌توان بیان کرد که هرچه س��رعت نتیجه‌بخشی‬ ‫در توافقات بیش��تر باش��د‪ ،‬رون��ق در اقتصاد داخل‬ ‫بیش��تر خواهد ش��د و تعامل با آن بازار س��رمایه با‬ ‫رشد باالتری همراه می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با هزار تومان خانه‌دار شوید!‬ ‫دارندگان واحدهای س��رمایه‌گذاری صندوق زمین و‬ ‫ساختمان «نسیم» برای خرید واحدهای مسکونی در‬ ‫اولویت هس��تند‪ .‬مصطفی ازگلی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫گروه س��رمایه‌گذاری بانک مس��کن‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫قیمت هر واحد از این صندوق سرمایه‌گذاری در ابتدای‬ ‫پذیره‌نویسی مبلغ یک‌هزار تومان است و سرمایه‌گذاران‬ ‫تو‌ساز شریک‬ ‫می‌توانند با این مبلغ اندک در پروژه ساخ ‌‬ ‫ش��وند‪ ،‬درباره مزیت‌‌های این صندوق س��رمایه‌گذاری‬ ‫اش��اره کرد‪ :‬مسیر س��الم و ش��فاف این صندوق برای‬ ‫جمع‌آوری نقدینگی س��رگردان و هدایت آن به سمت‬ ‫تولید مسکن باتوجه به نظارت‌‌های مختلفی که در طول‬ ‫این مسیر از سوی سازمان بورس وجود دارد‪ ،‬نخستین‬ ‫مزیت این صندوق برای دارندگان واحدهای آن است تا‬ ‫از این طریق به‌راحتی در صنعت مس��کن بدون وجود‬ ‫هیچ‌گونه نگرانی س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬ازگلی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬مزیت دیگر این صندوق‌‌ها این اس��ت که تامین‬ ‫مالی از س��وی بازار سرمایه صورت می‌گیرد‪،‬ظ به این‬ ‫معنی که سیستم بانکی دخالتی در این صندوق نداشته‬ ‫و به این ترتیب محدودیت‌‌های بانکی ممانعتی در این‬ ‫مس��یر ایجاد نمی‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منابع جمع‌آوری‬ ‫ش��ده به طور مس��تقیم در اختیار این صن��دوق قرار‬ ‫تو‌ساز را انجام می‌دهد‬ ‫می‌گیرد و این صندوق نیز ساخ ‌‬ ‫و پ��س از اتمام پ��روژه و فروش واحدهای مس��کونی‪،‬‬ ‫مبلغ واحدها در اختی��ار دارندگان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن با‬ ‫اشاره به دیگر مزیت این صندوق خاطرنشان کرد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از مزایای این صندوق‪ ،‬وجود بازار ثانویه است‪ ،‬به‬ ‫این ترتیب که کسانی که این واحدهای سرمایه‌گذاری را‬ ‫خریداری می‌کنند و شریک تجاری این پروژه محسوب‬ ‫می‌ش��وند در صورت تمایل به راحتی می‌توانند هنگام‬ ‫پیش��رفت پروژه به هر دلیلی واحدهای سرمایه‌گذاری‬ ‫خود را به فروش برسانند و صندوق واحدها را به قیمت‬ ‫روز از دارندگان خریداری می‌کند‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫چرخ تولید راه می‌افتد‬ ‫س�یدعلی موس�وی‪-‬مدیر ب�ورس کاالی‬ ‫کارگزاری پارس نمودگر‪ :‬بس��ته تحلیلی دولت برای‬ ‫«خ��روج غیرتورمی از رک��ود» در بلندم��دت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و به‌دنبال آن بازار س��رمایه را با رونق همراه می‌س��ازد‪.‬‬ ‫هدف اصلی این بسته خروج از رکود و حرکت به سمت‬ ‫رونق اقتصادی است‪ ،‬البته رونقی که تورمی هم نباشد‪.‬‬ ‫تمامی موارد یادشده در این بسته باعث ایجاد رونق در‬ ‫اقتصاد می‌ش��ود و اگر همه این عوامل مثبت به خوبی‬ ‫انجام و اجرا شود بازار سرمایه رشد می‌کند‪ ،‬زیرا بخشی‬ ‫از س��هام همه بخش‌های اقتصادی داخل بازار سرمایه‬ ‫است و رونق آنها به رونق بازار سرمایه کشور می‌انجامد‪.‬‬ ‫البته باید ‪ 2‬مبحث و چال��ش اصلی صنایع خرد مورد‬ ‫توجه قرار بگیرن��د‪ .‬یکی از این موارد بحث نقدینگی و‬ ‫دیگری نرخ بهره بانکی اس��ت‪ .‬بیش��تر صنایع کوچک‬ ‫به‌ویژه صنایعی که از بورس کاالی ایران خرید می‌کنند‪،‬‬ ‫با مشکل نقدینگی مواجه هستند‪.‬‬ ‫چنانچه شرکت‌ها یا صنایع خرد بخواهند از تسهیالت‬ ‫اعتباری بانک‌ها اس��تفاده کنند‪ ،‬با توجه به میزان سود‬ ‫پرداختی‪ ،‬این تسهیالت برایشان مقرون به‌صرفه نیست‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬چنانچه منابع مال��ی را دریافت نکنند‪،‬‬ ‫تولیدش��ان به مش��کل می‌خورد‪ .‬این ش��رایط موجب‬ ‫می‌شود تا بسیاری از صنایع کشور‪ ،‬با تمام ظرفیت خود‬ ‫تولید نکنند‪ .‬برای مثال شرکتی که می‌تواند ‪ 3‬شیفت‬ ‫تولید داش��ته باشد‪ 1 ،‬یا ‪ 2‬شیفت خود را فعال کرده و‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر اقتصاد از رکود خارج شود‪،‬‬ ‫تولیدات شرکت‌ها افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫صنای��ع پایین‌دس��تی در اقتص��اد از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬در بس��ته حمایت��ی دول��ت ب��ه صنایع‬ ‫پایین‌دستی توجه شده که این نشان‌دهنده عزم دولت‬ ‫برای افزایش تولید و خروج از رکود است‪ .‬بسته تحلیلی‬ ‫دولت برای «خروج غیرتورم��ی از رکود» در بلندمدت‬ ‫باعث رونق بازار س��رمایه می‌شود‪ .‬چنانچه مجموع این‬ ‫عوامل اتفاق بیفتد‪ ،‬سوددهی شرکت‌ها افزایش می‌یابد‬ ‫و به‌دنبال آن شرکت‌ها سودآور خواهند شد‪.‬‬ ‫در این زمینه پیشنهاد می‌شود که دولت یک برنامه‬ ‫منظ��م به‌ویژه درخصوص ص��ادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫داشته باشد‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان ما در حال حاضر‬ ‫مشکل فروش دارند و بازار محصول‌شان به گونه‌ای است‬ ‫که توان رقابت با کاالی چینی را ندارند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫به‌منظور رونق اقتصاد باید مش��کل فروش صنایع خرد‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬چراکه اغلب این کاالها با کیفیت پایین‌تر‬ ‫تولید شده و ارزان‌تر هستند‪ ،‬از همین رو تولیدکنندگان‬ ‫داخلی امکان رقابت با کاالهای چینی را ندارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در کشورهای همسایه بازارهای خوبی‬ ‫وجود دارد و هزینه‌های حمل‌ونقل به این بازارها پایین‬ ‫است‪ .‬اما متاسفانه رکود موجب شده تا این بازارها را از‬ ‫دس��ت بدهیم‪ ،‬در حالی که ‪ 2‬کشور عراق و افغانستان‬ ‫عالق��ه دارند تا با تولیدکنندگان ایران کار کنند‪ ،‬زیرا از‬ ‫نظر فناوری در سطح تولید ایران نیستند‪ .‬به عالوه این‬ ‫بازارها می‌تواند مشکل فروش را برای تولیدکننده داخلی‬ ‫برطرف کند و به بازار هدف تبدیل شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫متقاضیانکدمعامالتی«آتی»‬ ‫بخوانند‬ ‫دوره آموزش��ی اخذ کد معام�لات قراردادهای آتی‪،‬‬ ‫‪ 13‬ش��هریور م��اه برگزار می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی مرکز مالی ایران؛ این مرکز اقدام به برنامه‌ریزی‬ ‫و برگزاری دوره آموزشی مفاهیم اولیه و فرآیند معامالت‬ ‫قرارداده��ای آتی در بورس کاال وی��ژه متقاضیان اخذ‬ ‫ک��د معامالتی قراردادهای آتی در ب��ورس کاالی ایران‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت‌کنندگان در این دوره با مفاهیم‬ ‫قراردادهای آت��ی در بورس کاالی ایران و نحوه معامله‬ ‫و اصطالحات آن آشنا خواهند شد‪ ،‬همچنین ریسک‌ها‬ ‫و مخاط��رات س��رمایه‌گذاری در ای��ن قرارداد‌ها با ذکر‬ ‫مثال‌های واقع��ی در این دوره آموزش داده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬این دوره ‪ 13‬ش��هریور ماه به مدت‬ ‫‪ 8‬ساعت در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران برگزار‬ ‫می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پایان این دوره برای‬ ‫اخذ کد معامالتی آتی‪ ،‬به ب��ورس کاالی ایران معرفی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫بازار انرژی‬ ‫پیشتازی بازار فیزیکی در معامالت بورس انرژی‬ ‫در جریان معامالت دیروز بورس انرژی تابلوی فیزیکی‬ ‫با عرضه‌ه��ای متعدد انواع حالل کار خ��ود را به پایان‬ ‫رساند‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬دیروز در تابلوی فیزیکی انواع‬ ‫حالل پاالیشگاه نفت اصفهان معامله شد‪.‬‬ ‫‪ 216‬هزار لیتر حالل ‪ 410‬به ارزش هر لیتر ‪ 20‬هزار‬ ‫و ‪ 182‬ریال‪ 210 ،‬ه��زار لیتر حالل ‪ 400‬به ارزش هر‬ ‫لیت��ر ‪ 20‬هزار و ‪ 369‬ریال‪ 996 ،‬هزار لیتر به ارزش هر‬ ‫لیتر ‪ 18‬هزار و ‪ 760‬ریال و ‪ 60‬هزار لیتر حالل ‪ 406‬به‬ ‫ارزش هر لیتر ‪ 18‬هزار و ‪ 348‬ریال معامله شد‪.‬‬ ‫در کن��ار معامل��ه انواع حالل پاالی��ش نفت اصفهان‬ ‫دی��روز تابل��وی فیزیکی ب��ورس انرژی ش��اهد عرضه‬ ‫‪ 3‬هزار تن آیزوریسایکل پاالیش نفت اصفهان به ارزش‬ ‫ه��ر کیلوگرم ‪ 22‬ه��زار و ‪ 286‬ریال و ‪ 20‬تن گاز مایع‬ ‫صنعتی پتروش��یمی بندر امام ب��ه ارزش هر کیلو گرم‬ ‫‪ 24‬هزار و ‪ 329‬ریال بود‪ .‬دیروز رینگ بین‌الملل بورس‬ ‫انرژی نیز از معامله بی‌نصیب نمان��د و در آن ‪ 200‬تن‬ ‫بنزول واحد کک سازی و پاالیش قطران زرند به ارزش‬ ‫هر تن ‪ 630‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان مهم‌ترین مزیت‌های بورس کاال را تشریح کردند‬ ‫معامله در بازاری شفاف و حذف رانت‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬ب��ورس کاال بازاری‬ ‫نظام‌یافته اس��ت ک��ه در آن فروش��ندگان و خریداران با‬ ‫روش‌هایی معین و براساس ضوابط مشخص به دادوستد‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫از مهم‌ترین اهداف بورس کاال می‌توان به قانونمند شدن‬ ‫و شفاف‌س��ازی معامالت در این بازار اشاره کرد که ابزاری‬ ‫برای بهبود معامله یا سازماندهی بازارهای کاالیی به‌شمار‬ ‫می‌آید‪ .‬از دیگر اهداف این بازار نیز افزایش سرمایه‌گذاری و‬ ‫جلوگیری از ورود دالالن است‪ .‬البته شاید مهم‌ترین انگیزه‬ ‫برای به‌وجود آمدن بورس کاال‪ ،‬کنترل نوس��انات ش��دید‬ ‫قیمت‌ها و کاهش ریسک معامالت بود‪ .‬در مورد بورس کاال‬ ‫و عملکردهای آن‪ ،‬کارشناسان اظهارنظرهای متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش ریسک در بورس‌کاال‬ ‫قاسم نیک‌جو مش��اور سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین‬ ‫مبنی بر تاثیر بورس کاال بر‬ ‫در پاس��خ به سوال‬ ‫ساماندهی بازارهای کاالیی‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌ترین کارکرد بورس‬ ‫کاال شفاف کردن معامالت در این بازار است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫بورس کاال از طریق این ش��فافیت میزان رانت‌ها را کاهش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی در م��ورد قیمت‌گذاری محص��والت در بورس کاال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قیمت‌گذاری در بورس کاال باید براساس عرضه‬ ‫و تقاضا انجام شود و دولت تنها نقش نظارت را در این بازار‬ ‫ایف��ا کند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬با فعالیت بورس کاال به‌صورت بازار‬ ‫آزاد‪ ،‬این بازار در جریان معامالت‪ ،‬قیمت را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اگر قیمت‌ها در بورس کاال کنترل شوند‪،‬‬ ‫باعث به‌وجود آمدن اختالف قیمتی در بورس کاال و خارج‬ ‫از این بازار شده و همین امر ورود دالالن را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نیک‌جو‪ ،‬بورس کاال باعث کاهش ریس��ک در‬ ‫معامالت می‌شود‪ .‬عالوه بر این در معامالت به روش سنتی‬ ‫ممکن است خریداران و فروشندگان به تعهدات خود پایبند‬ ‫نباش��ند اما بورس کاال با قانونمند کردن ش��رایط معامله‪،‬‬ ‫اعتماد بسیار زیادی را برای افراد به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫وی درب��اره دیگر مزایای بورس کاال به کاهش ریس��ک‬ ‫قیمت در بازار اش��اره می‌کند و می‌گوید‪ :‬با امکان معامله‬ ‫به‌صورت قراردادهای سلف در بازار‪ ،‬میزان نوسانات قیمتی‬ ‫کاال کاهش می‌یابد و می‌توان گفت قراردادهای سلف باعث‬ ‫افزایش مدیریت ریسک می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار ابزارهای جدید‬ ‫نیک‌جو انتش��ار ابزارهای جدید در مدیریت ریسک را از‬ ‫راهکارهایی دانست که به کاهش ریسک می‌انجامد‪ ،‬برای‬ ‫نمونه می‌توان به اوراق س��لف استاندارد‪ ،‬اوراق آتی زیره و‬ ‫اوراق آتی کاالهای پایه اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بورس کاال تعاونی نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برهمین اساس سهمیه‌بندی در این بازار نباید وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا در غیر این صورت بازار نمی‌تواند قیمت خود را‬ ‫براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کند‪.‬‬ ‫نیک‌جو در پاسخ به سوالی درباره افزایش کارکرد بورس‬ ‫کاال اظه��ار کرد که این بازار از راه تعامل با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می‌تواند به اهداف خود مانند کاهش ریسک‬ ‫قیمت و افزایش حجم معامالت در این‬ ‫بازار بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس‌کاال‪،‬مرکزقیمت‌گذاری‬ ‫بورس کاال باعث کاهش‬ ‫ریسک در معامالت‬ ‫می‌شود‪ .‬عالوه بر این در‬ ‫معامالت به روش سنتی‬ ‫ممکن است خریداران و‬ ‫فروشندگان به تعهدات‬ ‫خود پایبند نباشند اما‬ ‫بورس کاال با قانونمند‬ ‫کردن شرایط معامله‪،‬‬ ‫اعتماد بسیار زیادی‬ ‫را برای افراد به‌وجود‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫در این رابطه محمدمهدی رفیعی‪،‬‬ ‫مدی��ر کاالیی کارگ��زاری نهایت‌نگر‬ ‫اظهار‬ ‫نیز در گفت‌وگ��و با‬ ‫کرد‪ :‬هنگام��ی که ب��ورس کاال تازه‬ ‫راه‌اندازی ش��ده بود‪ ،‬قیمت‌های این‬ ‫بازار‪ ،‬متاثر از قیمت‌های بازار آزاد بود‬ ‫اما پس از مدتی که از ش��روع به کار‬ ‫بورس کاال گذشت‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان در ب��ازار آزاد ابتدا‬ ‫منتظر اعالم قیمت در این بازار بودند‬ ‫و س��پس برای خرید و فروش اقدام‬ ‫می‌کردن��د‪ .‬به این ترتیب بورس کاال‬ ‫نق��ش محوری در تعیین قیمت پیدا‬ ‫کرد و این بازار به مرجع قیمت‌گذاری کاالها تبدیل شد‪.‬‬ ‫وی درباره نوس��انات ناش��ی از قیمت‌ها گفت‪ :‬نوس��ان‬ ‫قیمت در بازار به ‪2‬صورت انجام می‌شود؛ نخست نوسانات‬ ‫گسترده قیمت‌ها در همه کاالهاست که دلیل وقوع آن را‬ ‫نمی‌دانیم‪ .‬دوم نوسانات قیمتی محدود است که می‌توان‬ ‫دلیل آن‌را پیدا کرد‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬اگر نوسان‬ ‫قیمت در بازار داش��ته باش��یم و دلیلش را بدانیم‪ ،‬بسیار‬ ‫راحت‌تر می‌توانیم آن‌را تحلیل کنیم‪ .‬بورس کاال به‌عنوان‬ ‫مرجع‪ ،‬می‌تواند اطالعات ناش��ی از تغییرات قیمتی کاال‬ ‫را در درون خود داش��ته باش��د‪ .‬برای نمونه وقتی کاالیی‬ ‫تحت‌تاثی��ر قیمت‌های جهانی تغییر قیم��ت پیدا کند‪،‬‬ ‫تولیدکننده در داخل کش��ور پس از‬ ‫اعمال تغییر قیمت‪ ،‬کاالی خود را در‬ ‫تاالر عرضه می‌کن��د و خریداران هم‬ ‫براساس این تغییرات اقدام به خرید‬ ‫کاال می‌کنند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬معامالت‬ ‫در فضای��ی کام�لا ش��فاف صورت‬ ‫می‌گیرد اما اگر این محصول در خارج‬ ‫از بورس کاال معامله ش��ود‪ ،‬هرگونه‬ ‫تغییر قیمت را ناشی از برداشت‌های‬ ‫شخصی فعال بازار یا تاجر می‌دانند‪.‬‬ ‫در این صورت هر تاجری هم می‌تواند‬ ‫ب��ا دلیل‌های گوناگ��ون قیمت خود‬ ‫را تغیی��ر دهد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫بورس کاال با ش��فاف کردن معامالت‬ ‫ب��ه تعدی��ل ریس��ک‌های قیمت��ی‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اجرای تعهدات بر پایه قوانین‬ ‫رفیعی تصریح کرد‪ :‬با مش��خصات و استانداردهایی که‬ ‫در ب��ورس کاال وجود دارد‪ ،‬ای��ن بازار می‌تواند به خوبی به‬ ‫اهداف خود برسد اما اگر در این استانداردها تغییراتی را به‬ ‫وج��ود بیاوریم‪ ،‬بر کارکرد بورس تاثیر می‌گذارد‪ .‬در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬تولیدکنندگان به‌صورت رقابتی عمل می‌کنند و هر‬ ‫ضابطه‌ای که باعث ش��ود این ب��ازار از حالت رقابتی خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬این بازار را از اهداف خ��ود دور می‌کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بورس کاال با گرفتن تعهدات از خریدار و فروش��نده باعث‬ ‫می‌شود آنها به تعهدات خود پایبند باشند و اگر فروشنده‬ ‫به تعهدات خود عمل نکند‪ ،‬باید به خریدار خسارت بدهد‬ ‫و بالعکس‪ .‬این امر باعث می‌شود شرایط سالم یک معامله‬ ‫بر بازار حاکم شود و بازاری متعادل و شفاف به وجود آید‪.‬‬ ‫رفیع��ی در مورد نق��ش بورس کاال ب��رای حذف داللی‬ ‫می‌گوید‪ :‬پدیده داللی وجود دارد و و ادعای بعیدی اس��ت‬ ‫که بگوییم بورس کاال توانس��ته داللی را حذف کند‪ ،‬زیرا‬ ‫داللی در فرهنگ ما کاری مش��خص و تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه حذف رانت بس��یار مهم‌تر از حذف‬ ‫داللی در اقتصاد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا زمانی‌که اختالف‬ ‫قیمت بین بازار آزاد و بورس کاال وجود داش��ته باش��د ما‬ ‫شاهد رانت هس��تیم که به دنبال آن دالالن هم وارد بازار‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیر کاالیی کارگزاری نهایت‌نگر عنوان کرد‪ :‬بورس کاال‬ ‫بخشی از اقتصاد است و دیگر عوامل اقتصادی هم برای‬ ‫رس��یدن به اهداف این بازار دخیل هس��تند‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر تولیدکننده‌ای ملزم نباش��د محص��والت خود را در‬ ‫بورس کاال به فروش برساند‪ ،‬به فروش محصول خود در‬ ‫بازار آزاد می‌پردازد و در نتیجه‪ ،‬این معامالت به واس��طه‬ ‫ارتباط��ات‪ -‬که در اقتصاد به آن چس��بندگی رابطه بین‬ ‫اف��راد می‌گویند‪ -‬انجام می‌ش��ود و عرضه در بورس کاال‬ ‫در رتبه‌های بعدی جای می‌گی��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بورس‬ ‫کاال برای رس��یدن به جایگاه مطل��وب نیازمند تعامل با‬ ‫دیگر نهادها مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شرکت‬ ‫پتروش��یمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫بسیاری از افراد به‌دلیل انجام معامالت شبهه‌دار‪ ،‬فرارهای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬پوشاندن سود و پولشویی معامالت خود را پنهان‬ ‫می‌کنند که با همکاری این بخش‌ها‪ ،‬این بازار به س��وی‬ ‫اهداف خود می‌رود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫آلومینیوم خواهان پیدا کرد‬ ‫سامان موس�وی‪ -‬در جریان معامالت روز گذشته‬ ‫ب��ورس کاال ‪ 2‬ش��رکت آلومینی��وم ای��ران – ایرالکو و‬ ‫مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) با عرضه‌های به‬ ‫ترتیب ‪1000‬تنی و ‪3000‬تنی ش��مش در بازار حاضر‬ ‫شدند که برای محصوالت این ‪ 2‬کارخانه تقاضای بیش‬ ‫از ‪ 2‬برابری وجود داش��ت و در نتیجه آلومینیوم مورد‬ ‫رقابت واقع شد‪ .‬از آنجایی که در مردادماه قانون سقف‬ ‫نوس��ان ‪10‬درصد برای آلومینیوم برداش��ته ش��ده بود‬ ‫این کاال توانس��ت بدون محدودیت‪ ،‬رقابت ش��ود و در‬ ‫نتیجه افزایش قیمت ‪12‬درصدی برای محموله ایرالکو‬ ‫و ‪11‬درصدی ب��رای محموله هرمزآل رقم خورد‪ .‬البته‬ ‫قرار بود ش��رکت ایرالکو در صورت تقاضا ‪300‬تن دیگر‬ ‫ب��ه عرضه خود بیفزاید که این اتفاق نیفتاد و عرضه در‬ ‫س��طح ‪1000‬تن باقی ماند‪ .‬در این روز تاالر صادراتی‬ ‫ب��ورس کاال نیز ش��اهد عرضه ‪50‬هزار تن س��نگ آن‬ ‫دانه‌بندی شده میشدوان بود که برای عرضه انجام شده‬ ‫هیچ تقاضایی وجود نداشت و این محموله مانند هفته‬ ‫قبل روی میز ماند‪ .‬این در حالی بود که دیگر محصول‬ ‫عرضه ش��ده در رینگ صادراتی یعن��ی گوگرد کلوخه‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس مورد رقابت ‪ 2/5‬برابری‬ ‫قرار گرفت و کل محصول عرضه ش��ده به فروش رفت‪.‬‬ ‫در ای��ن روز پاالی��ش نفت بندرعباس ب��ا ‪ 20‬هزار تن‬ ‫گوگ��رد کلوخه‪ ،‬به قیمت پایه ‪ 155‬دالر در هر تن‪ ،‬در‬ ‫تاالر مذکور حاضر ش��ده ب��ود‪ .‬از دیگر عرضه‌های تاالر‬ ‫صادراتی می‌توان به انواع قیر ش��رکت‌های فراش��یمی‬ ‫روز‪ ،‬قیران پخش ستاره ایرانیان‪ ،‬قیر و عایق جنت آباد‪،‬‬ ‫معماران تجارت آفتاب‪ ،‬مهندسی قیر و آسفالت غرب و‬ ‫نگین گام پارس اشاره کرد‪ .‬شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫نیز‪ ،‬دیروز با ‪ 8‬هزار تن سبد تیرآهن طول کوتاه ‪ 20‬تا‬ ‫‪ ،27‬به قیمت پای��ه ‪ 16‬هزار و ‪ 300‬ریال در هر کیلو‪،‬‬ ‫در تاالر محص��والت صنعتی و معدنی حضور یافت که‬ ‫با وج��ود تقاضای ‪4000‬تنی برای آن‪ ،‬تا لحظه تنظیم‬ ‫گزارش هیچ معامله‌ای انجام نشد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫‪5412‬تن س��بد میلگ��رد ‪ ،A3-12-32‬و ‪ 440‬س��بد‬ ‫میلگرد ‪ A3-16-25‬و ‪ 6‬هزار تن شمش بلوم را عرضه‬ ‫کرد که البته برای سبد میلگرد ‪ A3-16-25‬تقاضایی‬ ‫وجود نداشت‪ .‬در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی‬ ‫نیز دیروز انواع محصوالت ش��یمیایی عرضه شد و بازار‬ ‫معامالت نرمالی را پش��ت سر گذاشت‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫ثبات قیمت محصوالت این رینگ تا پایان شهریور‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر نوسان را از بازار گرفته است و تقاضا شکل‬ ‫هیجانی ندارد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در رینگ کشاورزی نیز‬ ‫‪1000‬تن کنجاله سویا پرک هندوستان به قیمت پایه‬ ‫‪ 16‬هزار و ‪ 500‬ریال در هر کیلو در تاالر عرضه شد اما‬ ‫نتوانست طلسم این روزهای رینگ کشاورزی را بشکند‬ ‫و این رینگ روز آخر هفته اول کاری شهریورماه را نیز‬ ‫بدون معامله پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫شمش بلوم (‪5SP)150*150‬‬ ‫سبد میلگرد ‪12‬تا ‪A3-32‬‬ ‫‪15550‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪53895‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ص)‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪5412‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪53895‬‬ ‫‪600‬‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫سبد میلگرد ‪25‬تا‪A3-16‬‬ ‫‪16800‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫شرکت فوالد آلیاژی ایران‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫‪32093‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(س)‬ ‫شمش‪p99،71000-‬‬ ‫‪78421‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫شرکت آلومینیوم ایران ‪ -‬ایرالکو‬ ‫اوره صنعتی‬ ‫‪8674‬‬ ‫‪580‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫شمش ‪p99،81000‬‬ ‫‪78095‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫‪7865‬‬ ‫‪360‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13736‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫بنزن‬ ‫‪35832‬‬ ‫‪500‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13736‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اسید استیک‬ ‫‪15776‬‬ ‫‪322‬‬ ‫شرکت پتروشیمی فن آوران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14514‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫جوش شیرین‬ ‫‪16038‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪ - MC30‬صادراتی‬ ‫‪22213‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب‬ ‫کربنات سدیم سنگین‬ ‫‪7537‬‬ ‫‪350‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪ – 6070‬صادراتی‬ ‫‪13035‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان‬ ‫گوگرد کلوخه ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪3857‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتی‬ ‫‪14365‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت نگین گام پارس‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪10904‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪ – 6070‬صادراتی‬ ‫‪15429‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫شرکت فرا شیمی روز‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11401‬‬ ‫‪7480‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر پلیمری ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪19952‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫معماران اقتصاد بین الملل تندیس‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11943‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫‪26139‬‬ ‫‪1738‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16579‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫اسید سولفوریک‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫پتروشیمی رازی‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫‪17353‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫‪12444‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1,482,114‬‬ ‫‪18443521722‬‬ ‫‪326‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫کنتورسازیوایران‬ ‫خانه سازی باغمیشه‬ ‫شهرسازی‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪1.20‬اندازهگیری‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪12444‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫سنگ‬ ‫استخراج ذغال‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪69,383‬‬ ‫‪113997524‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1,482,114‬‬ ‫‪2,315,760‬‬ ‫‪18443521722‬‬ ‫‪5218325906‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪1,381,692‬‬ ‫‪2764211630‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪56,253‬‬ ‫‪267,526‬‬ ‫‪583227671‬‬ ‫‪524680041‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪439,117‬‬ ‫‪1700198028‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪730360149‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪162‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10368‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪56,253‬‬ ‫‪583227671‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شاهرود‬ ‫ورفاهیشمال‬ ‫توریستی معدنی‬ ‫صنعتی و‬ ‫شرقایران‬ ‫آبادگران‬ ‫‪10368‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪439,117‬‬ ‫‪1700198028‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫تکثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‬ ‫افست‬ ‫‪11402‬‬ ‫معادن‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪64,053‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7099‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7099‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫مالی‬ ‫اوراق تامین‬ ‫‪828,058‬‬ ‫‪5878600760‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪113,326‬‬ ‫‪50797250000‬‬ ‫‪480573167‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,778,001‬‬ ‫‪31,449‬‬ ‫‪10824497688‬‬ ‫‪29397718182‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪45,888‬‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪259129536‬‬ ‫‪1511000848‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪176‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪828,058‬‬ ‫‪5878600760‬‬ ‫‪162‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫اوراق اجاره قائدبصیر ‪3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫حق تقدم تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫‪4241‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪113,326‬‬ ‫‪480573167‬‬ ‫‪69‬‬ ‫حق تقدم تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1,778,001‬‬ ‫‪10824497688‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1001473‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,852‬‬ ‫‪6862095302‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مسکناولیه فوالد صبانور‬ ‫تأمین مواد‬ ‫بانک‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪5553‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪45,888‬‬ ‫‪259129536‬‬ ‫‪28‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪8,543,916‬‬ ‫‪23851189796‬‬ ‫‪840‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫بانک مسکن‬ ‫سنگآهنگلگهر‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪531,097‬‬ ‫‪2813032393‬‬ ‫‪134‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪818,818‬‬ ‫‪4869766453‬‬ ‫‪244‬‬ ‫مشارکت گهر‪ 1‬سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪250,154‬‬ ‫‪1129427236‬‬ ‫‪76‬‬ ‫باما‬ ‫‪10591‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪108,722‬‬ ‫‪1153529957‬‬ ‫‪63‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪1,818,465‬‬ ‫‪4511209665‬‬ ‫‪310‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪300,972‬‬ ‫‪1506274739‬‬ ‫‪83‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1815‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪3,263,191‬‬ ‫‪5923707131‬‬ ‫‪491‬‬ ‫مشارکت قائم دزفول سه ماهه ‪%20‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پارس مسکن شمال شرق‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪1,263,821‬‬ ‫‪3621091131‬‬ ‫‪168‬‬ ‫مشارکت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4546‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪733,932‬‬ ‫‪3336336072‬‬ ‫‪46‬‬ ‫پارس مسکن تهران‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪2,984,771‬‬ ‫‪7150330116‬‬ ‫‪554‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪146,301‬‬ ‫‪277853204‬‬ ‫‪31‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪16.51‬‬ ‫‪2,831,407‬‬ ‫‪10331021037‬‬ ‫‪443‬‬ ‫شرکت عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2062‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪173,360‬‬ ‫‪357542114‬‬ ‫‪40‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪177,302‬‬ ‫‪555940958‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,690‬‬ ‫‪4690000000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪460,900‬‬ ‫‪732389640‬‬ ‫‪84‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایران‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪1,245,952‬‬ ‫‪3904471642‬‬ ‫‪177‬‬ ‫مسکن‬ ‫بانک‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪926470‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪257,119‬‬ ‫‪755999269‬‬ ‫‪433842092‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪64‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪912919‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪335954242‬‬ ‫‪36‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪916113‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪231776487‬‬ ‫‪35‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪925401‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪191557932‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪929585‬‬ ‫‪2.93‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪215663823‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بانک کارآفرین‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1,843,080‬‬ ‫‪4244758508‬‬ ‫‪61‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫بانک ایران زمین‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪166,988‬‬ ‫‪260436498‬‬ ‫‪25‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪216,176‬‬ ‫‪496161511‬‬ ‫‪56‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪16,099,997‬‬ ‫‪32374244356‬‬ ‫‪600‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪20,744,777‬‬ ‫‪20847962154‬‬ ‫‪979‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪799‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪47,953,123‬‬ ‫‪38293575125‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪913342‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪648472541‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪1,393,063‬‬ ‫‪2646325302‬‬ ‫‪86‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪927117‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪137213358‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1,149,117‬‬ ‫‪3185376652‬‬ ‫‪175‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪4.04‬‬ ‫‪399,801‬‬ ‫‪812330710‬‬ ‫‪218‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪326,310‬‬ ‫‪683908502‬‬ ‫‪51‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪1613‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪667,414‬‬ ‫‪1076565298‬‬ ‫‪93‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪3730‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪117,152‬‬ ‫‪444779100‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪2,408,542‬‬ ‫‪3139089818‬‬ ‫‪228‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫بانک سینا‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪497,409‬‬ ‫‪1147472236‬‬ ‫‪35‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪6,060,471‬‬ ‫‪9041361405‬‬ ‫‪398‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪10,364,772‬‬ ‫‪12374832523‬‬ ‫‪739‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫‪10244‬‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫‪5402‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪3.09‬‬ ‫‪658,522‬‬ ‫‪6745815975‬‬ ‫‪383‬‬ ‫حمل و نقل آبی‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪578,589‬‬ ‫‪3125575183‬‬ ‫‪215‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات‬ ‫حق تقدم توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫‪42021‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪285,532‬‬ ‫‪11998272418‬‬ ‫‪408‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫‪45299‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪294,817‬‬ ‫‪13354842326‬‬ ‫‪781‬‬ ‫توکاریل‬ ‫‪7733‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪468,507‬‬ ‫‪3623000026‬‬ ‫‪239‬‬ ‫اجاره جوپار سه ماهه ‪ 17‬درصد‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 0.03‬فلزی‬ ‫‪ 1015945‬استخراج کانه های‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫اعتباری‬ ‫‪ 4241‬بانکها و موسسات‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪934774‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪5553‬‬ ‫‪936184‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫گهر‪ 1‬سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫مشارکت‬ ‫مسکن‬ ‫بانک‬ ‫‪1001473‬‬ ‫‪940916‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪933380‬‬ ‫‪531,097‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪1,113‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪936860‬‬ ‫‪818,818‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪1,158‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪933230‬‬ ‫‪250,154‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪1,149‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪932515‬‬ ‫‪108,722‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪10591‬‬ ‫‪1,109‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪931823‬‬ ‫‪1,818,465‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪929875‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪893‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪931040‬‬ ‫‪300,972‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪929962‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪926435‬‬ ‫‪3,263,191‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪1815‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪930198‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪927431‬‬ ‫‪1,263,821‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪933103‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪931582‬‬ ‫‪733,932‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪4546‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪929107‬‬ ‫‪2,984,771‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪836‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫‪927069‬‬ ‫‪146,301‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪925162‬‬ ‫‪2,831,407‬‬ ‫‪16.51‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪926619‬‬ ‫‪173,360‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪2062‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪920994‬‬ ‫‪177,302‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪926626‬‬ ‫‪4,690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪927618‬‬ ‫‪460,900‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪926206‬‬ ‫‪1,245,952‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪922410‬‬ ‫‪257,119‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪933180‬‬ ‫سنگآهنگلگهر‬ ‫بانک مسکن‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫بانک مسکن‬ ‫معادن بافق‬ ‫بانک مسکن‬ ‫باما‬ ‫بانک مسکن‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫بانک مسکن‬ ‫بانک مسکن‬ ‫حفاری شمال‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪6,852‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪8,543,916‬‬ ‫‪1,208‬‬ ‫‪6862095302‬‬ ‫‪2801106167‬‬ ‫‪23851189796‬‬ ‫‪1127522540‬‬ ‫‪2813032393‬‬ ‫‪1042724723‬‬ ‫‪4869766453‬‬ ‫‪1080680545‬‬ ‫‪1129427236‬‬ ‫‪1071460126‬‬ ‫‪1153529957‬‬ ‫‪1033391893‬‬ ‫‪4511209665‬‬ ‫‪836887486‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪831418679‬‬ ‫‪1506274739‬‬ ‫‪782098183‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1427636730‬‬ ‫‪5923707131‬‬ ‫‪746018462‬‬ ‫‪70000000‬‬ ‫‪767913105‬‬ ‫‪3621091131‬‬ ‫‪530935424‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪613912573‬‬ ‫‪3336336072‬‬ ‫‪616927188‬‬ ‫‪7150330116‬‬ ‫‪775029622‬‬ ‫‪277853204‬‬ ‫‪437601518‬‬ ‫‪10331021037‬‬ ‫‪618054672‬‬ ‫‪357542114‬‬ ‫‪591277896‬‬ ‫‪555940958‬‬ ‫‪471652794‬‬ ‫‪4690000000‬‬ ‫‪465664331‬‬ ‫‪732389640‬‬ ‫‪552945216‬‬ ‫‪3904471642‬‬ ‫‪318231370‬‬ ‫‪433842092‬‬ ‫‪435795279‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪932995‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪598049637‬‬ ‫‪48‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫‪931771‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪517133102‬‬ ‫‪58‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫پارس مسکن شمال شرق‬ ‫بانک مسکن‬ ‫مشارکت قائم دزفول سه ماهه ‪%20‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫بانک مسکن‬ ‫مشارکت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫بانک مسکن‬ ‫سخت آژند‬ ‫بانک مسکن‬ ‫پارس مسکن تهران‬ ‫بانک مسکن‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان‬ ‫بانک مسکن‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫بانک مسکن‬ ‫شرکت عمران و توسعه شاهد‬ ‫بانک مسکن‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫بانک مسکن‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫بانک مسکن‬ ‫شرکت آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫بانک مسکن‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایران‬ ‫بانک مسکن‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫بانک مسکن‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫‪10631‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪320,556‬‬ ‫‪3407749702‬‬ ‫‪135‬‬ ‫مدیریتپروژههاینیروگاهی‬ ‫‪7064‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪3,621,855‬‬ ‫‪25585762624‬‬ ‫‪719‬‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫آهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪31883500000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حق تقدم فنرسازیزر‬ ‫‪724‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪2,266,248‬‬ ‫‪1641402354‬‬ ‫‪183‬‬ ‫حق تقدم الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪911‬‬ ‫‪-7.92‬‬ ‫‪1,940,915‬‬ ‫‪1768511732‬‬ ‫‪180‬‬ ‫حق تقدم نیرو محرکه‬ ‫‪908‬‬ ‫‪-5.08‬‬ ‫‪3,770,339‬‬ ‫‪3424256795‬‬ ‫‪378‬‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪748,277‬‬ ‫‪1547115540‬‬ ‫‪132‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪19553‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6,446‬‬ ‫‪121392572‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪33,001‬‬ ‫‪69182097‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪1,614,311‬‬ ‫‪3106410831‬‬ ‫‪216‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1,651,886‬‬ ‫‪3653996493‬‬ ‫‪166‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪58,245‬‬ ‫‪172346955‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪64,222‬‬ ‫‪103268976‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪4857‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪331,608‬‬ ‫‪1610783469‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪115,766‬‬ ‫‪271345445‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪2513‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪3785950‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کاربراتورایران‬ ‫‪4886‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1,396,851‬‬ ‫‪6824560812‬‬ ‫‪247‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2515‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪19,086,859‬‬ ‫‪48003943915‬‬ ‫‪1826‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,969,379‬‬ ‫‪7752798344‬‬ ‫‪462‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪2626‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪246,386‬‬ ‫‪646930827‬‬ ‫‪54‬‬ ‫آهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪934,970‬‬ ‫‪1843626602‬‬ ‫‪229‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪1,219,497‬‬ ‫‪2191076743‬‬ ‫‪162‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪778‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪21,006,173‬‬ ‫‪16342307006‬‬ ‫‪1177‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪1,307,328‬‬ ‫‪3805806713‬‬ ‫‪195‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪767‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪5,216,727‬‬ ‫‪4003547122‬‬ ‫‪449‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪176,868‬‬ ‫‪323712028‬‬ ‫‪116‬‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن آور‬ ‫‪6909‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪58,968‬‬ ‫‪407406209‬‬ ‫‪53‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪7,659,197‬‬ ‫‪24892993324‬‬ ‫‪933‬‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪160,151‬‬ ‫‪803579013‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪2,589,673‬‬ ‫‪3991659395‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪8,665,448‬‬ ‫‪19529817792‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪1,092,528‬‬ ‫‪2424227321‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪1844946787‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,740,524‬‬ ‫‪3272233002‬‬ ‫‪219‬‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪4671‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪568,867‬‬ ‫‪2675335147‬‬ ‫‪107‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1,122,593‬‬ ‫‪3477481911‬‬ ‫‪196‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫‪2254‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪467,820‬‬ ‫‪1258574329‬‬ ‫‪89‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪2219‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪851,589‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪719‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪7,070,936‬‬ ‫‪5087324631‬‬ ‫رینگسازیمشهد‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2,681,731‬‬ ‫‪7572826941‬‬
‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫زامیاد‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫رنا(هلدینگ‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫آمار بورس‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و‬ ‫اندازهگیری ‪3,223,630‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪3828021949‬‬ ‫‪277‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و‬ ‫اندازهگیری ‪5,187,183‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪1,482,114‬‬ ‫‪8,149,108‬‬ ‫‪18443521722‬‬ ‫‪9117995039‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪659‬‬ ‫سایپا‬ ‫رایان‬ ‫لیزینگ‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪12444‬‬ ‫‪4,928,062‬‬ ‫‪1,482,114‬‬ ‫‪12444‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫سنگ‬ ‫استخراج ذغال‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1298‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫رایانه و فعالیتهای‪2.56‬‬ ‫‪10368‬‬ ‫وابسته به آن‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪10026530123‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪10837866732‬‬ ‫‪18443521722‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪326‬‬ ‫گذاریها‬ ‫سنگ‬ ‫سرمایهذغال‬ ‫استخراج‬ ‫‪9,997,356‬‬ ‫‪12974592822‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪56,253‬‬ ‫‪583227671‬‬ ‫‪30‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫میراث‬ ‫گذاری‬ ‫حق‬ ‫شاهرود‬ ‫شرق‬ ‫سرمایهشمال‬ ‫تقدممعدنی‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪3713‬‬ ‫‪10368‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪203,676‬‬ ‫‪56,253‬‬ ‫‪756311737‬‬ ‫‪583227671‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪439,117‬‬ ‫‪139,002‬‬ ‫‪1700198028‬‬ ‫‪587366010‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪41‬‬ ‫گذاری پردیس‬ ‫ذغالتقدم‬ ‫حق‬ ‫سرمایهطبس‬ ‫سنگ نگین‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1,604,256‬‬ ‫‪439,117‬‬ ‫‪499350389‬‬ ‫‪1700198028‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪175,404‬‬ ‫‪1087039599‬‬ ‫‪68‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪4,715,394‬‬ ‫‪6857313144‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪200,422‬‬ ‫‪828,058‬‬ ‫‪2078427998‬‬ ‫‪5878600760‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪162‬‬ ‫گریعمران کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫گذاری‬ ‫ریخته‬ ‫سرمایهماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪5168‬‬ ‫‪7099‬‬ ‫‪125,898‬‬ ‫‪828,058‬‬ ‫‪650635162‬‬ ‫‪5878600760‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪74,855‬‬ ‫‪644535878‬‬ ‫‪51‬‬ ‫داده‬ ‫ایران مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫پردازیتأمین‬ ‫حق تقدم‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪4241‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪13,387,130‬‬ ‫‪113,326‬‬ ‫‪31446476561‬‬ ‫‪480573167‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تأمینارقام‬ ‫ایران‬ ‫مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫‪2642‬‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪278,798‬‬ ‫‪1,778,001‬‬ ‫‪735606256‬‬ ‫‪10824497688‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4739‬‬ ‫‪1001473‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,892,580‬‬ ‫‪6,852‬‬ ‫‪13707621167‬‬ ‫‪6862095302‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شرکت افرانت‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪6253‬‬ ‫‪5553‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪276,842‬‬ ‫‪45,888‬‬ ‫‪1731201279‬‬ ‫‪259129536‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪28‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪8,543,916‬‬ ‫‪23851189796‬‬ ‫‪840‬‬ ‫ودامپروی مگسال‬ ‫کشاورزی‬ ‫آهنگلگهر‬ ‫سنگ‬ ‫‪27934‬‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪12,818‬‬ ‫‪531,097‬‬ ‫‪358339900‬‬ ‫‪2813032393‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪134‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫وسایل ارتباطی‬ ‫ساخت دستگاهها و‪-0.77‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪80033260‬‬ ‫‪480573167‬‬ ‫‪1885762334‬‬ ‫‪10824497688‬‬ ‫‪187242087‬‬ ‫‪6862095302‬‬ ‫‪3896898013‬‬ ‫‪259129536‬‬ ‫‪150500155‬‬ ‫‪23851189796‬‬ ‫‪1087249960‬‬ ‫‪2813032393‬‬ ‫‪22301513‬‬ ‫‪4869766453‬‬ ‫‪1240612562‬‬ ‫‪1129427236‬‬ ‫‪1750844147‬‬ ‫‪1153529957‬‬ ‫‪8357863269‬‬ ‫‪4511209665‬‬ ‫‪3112542804‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪33293764716‬‬ ‫‪1506274739‬‬ ‫‪263106107‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1185023672‬‬ ‫‪91‬‬ ‫شرکتطبس‬ ‫سنگ نگین‬ ‫افرانت‬ ‫ذغالتقدم‬ ‫حق‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪4226‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪6197‬‬ ‫انفورماتیکگری‬ ‫خدماتماسه ریخته‬ ‫تامین‬ ‫‪10359‬‬ ‫‪7099‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫‪ 1.25‬فلزی‬ ‫‪ 8461‬استخراج کانه های‬ ‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫مشارکت گهر‪1‬‬ ‫الکتریک‬ ‫پارس‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3435‬‬ ‫‪4515‬‬ ‫باما‬ ‫‪10591‬‬ ‫جام‬ ‫دارومعادن روی ایران‬ ‫توسعه‬ ‫‪12989‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫المیران‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫معادن‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫وابسته‬ ‫زراعت و خدمات‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪-0.34‬فلزی‬ ‫ساخت محصوالت‬ ‫‪2.87‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪818,818‬‬ ‫‪4869766453‬‬ ‫‪246,205‬‬ ‫‪250,154‬‬ ‫‪845714175‬‬ ‫‪1129427236‬‬ ‫‪108,722‬‬ ‫‪1153529957‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪55,349‬‬ ‫‪1,818,465‬‬ ‫‪718920044‬‬ ‫‪4511209665‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪195847686‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪300,972‬‬ ‫‪291006000‬‬ ‫‪1506274739‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2987467150‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪491‬‬ ‫آتیه شرق‬ ‫گذاریشمال‬ ‫سرمایهمسکن‬ ‫پارس‬ ‫دماوند‬ ‫مشارکت قائم دزفول سه ماهه ‪%20‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫صنعتی آما‬ ‫شمال‬ ‫حفاری‬ ‫ماشین سازی اراك‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫مستغالت‬ ‫‪4790‬انبوه سازی‪ ،‬امالك و‬ ‫‪623,685‬‬ ‫‪-4.46‬غیرفلزی‬ ‫‪ 1815‬سایر محصوالت کانی‬ ‫‪3,263,191‬‬ ‫‪5923707131‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫قائم دزفول سه ماهه ‪%20‬‬ ‫مشارکت‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪142,498‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪363985897‬‬ ‫‪70000000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شیشه‬ ‫تولیدی‬ ‫کارخانجات‬ ‫رازی شمالغرب‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪3613‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪1,076,099‬‬ ‫‪1,263,821‬‬ ‫‪3888426047‬‬ ‫‪3621091131‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪168‬‬ ‫ایران‬ ‫شیشه‬ ‫پشم‬ ‫سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫مجد‬ ‫مشارکت‬ ‫‪6407‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪36,577‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪234820966‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫های نسوز پارس‬ ‫فرآوردهآژند‬ ‫سخت‬ ‫‪4785‬‬ ‫‪4546‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪3,008,145‬‬ ‫‪733,932‬‬ ‫‪14392693700‬‬ ‫‪3336336072‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪46‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫مسکن تهران‬ ‫پارس‬ ‫‪5869‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪1,242,687‬‬ ‫‪2,984,771‬‬ ‫‪7293571139‬‬ ‫‪7150330116‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪15982‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪16.51‬‬ ‫‪297,086‬‬ ‫‪2,831,407‬‬ ‫‪4747950068‬‬ ‫‪10331021037‬‬ ‫‪6287‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪4,670‬‬ ‫‪177,302‬‬ ‫‪29360550‬‬ ‫‪555940958‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪94,935‬‬ ‫‪460,900‬‬ ‫فرآوردههای‬ ‫نسوزآذرآذربایجان‬ ‫گذاریتوسعه‬ ‫سرمایه‬ ‫‪6235‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫شرکتسرام‬ ‫پارس‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪7606‬‬ ‫‪2062‬‬ ‫مشارکتفارس نو‬ ‫سیمان‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫‪5621‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫چینیایران‬ ‫سرمایهخاك‬ ‫صنایع‬ ‫ساختمان ایران‬ ‫گذاری‬ ‫‪13198‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪2167‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده های‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫مرجان کار‬ ‫شهریتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫شیشه‬ ‫همدانپ‬ ‫شرکت آ‪.‬س‪.‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪7485‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫سرمایهگذارینیرو‬ ‫حق تقدم تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهملی‬ ‫تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫مشارکت گهر‪ 1‬سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫سرمایهگذاری سپه‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫توسعهصنعتیایران‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سرمایهگذاری ملیایران‬ ‫سنگآهنگلگهر‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫سرمایهگذاریملت‬ ‫معادن بافق‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫باما‬ ‫سرمایهگذاری سایپا‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫سرمایه گذاری میراث فرهنگی‬ ‫‪2,001,650‬‬ ‫‪146,301‬‬ ‫‪146,964‬‬ ‫‪173,360‬‬ ‫‪31,971‬‬ ‫‪4,690‬‬ ‫‪362,103‬‬ ‫‪1,245,952‬‬ ‫‪257,119‬‬ ‫‪12479360061‬‬ ‫‪277853204‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1117839185‬‬ ‫‪357542114‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعدن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪175961582‬‬ ‫‪4690000000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪707381090‬‬ ‫‪732389640‬‬ ‫‪4778909444‬‬ ‫‪3904471642‬‬ ‫‪433842092‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه‬ ‫حفاری شمال‬ ‫سرمایهگذاریبوعلی‬ ‫‪274‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪3,473,266‬‬ ‫‪7526648595‬‬ ‫‪451,415‬‬ ‫‪905012373‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪-7.90‬فلزی‬ ‫استخراج کانه های‬ ‫‪279,432‬‬ ‫‪1815‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪5923707131‬‬ ‫‪2603795295‬‬ ‫شرقمسکن شمالغرب‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫سیمان‬ ‫تقدم‬ ‫حق‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,263,821‬‬ ‫‪16,236,672‬‬ ‫‪3621091131‬‬ ‫‪16236672000‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪650‬‬ ‫آذرشهردرصد‬ ‫وآهکماهه ‪20‬‬ ‫مجد سه‬ ‫مشارکت‬ ‫اردبیل‬ ‫سیمان‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15292‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪4404900‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سیمانآژند‬ ‫سخت‬ ‫داراب‬ ‫‪4546‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪733,932‬‬ ‫‪132,101‬‬ ‫‪3336336072‬‬ ‫‪304693337‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اصفهانتهران‬ ‫سیمانمسکن‬ ‫پارس‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪13715‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2,984,771‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪7150330116‬‬ ‫‪5596400‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بهبهانتوسعهآذربایجان‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫سیمان‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪35141‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪146,301‬‬ ‫‪122,570‬‬ ‫‪277853204‬‬ ‫‪4307209512‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪16.51‬‬ ‫‪1,642,215‬‬ ‫‪2,831,407‬‬ ‫‪3423900010‬‬ ‫‪10331021037‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪443‬‬ ‫هگمتانو توسعه شاهد‬ ‫سیمان عمران‬ ‫شرکت‬ ‫‪5247‬‬ ‫‪2062‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪117,097‬‬ ‫‪173,360‬‬ ‫‪605751693‬‬ ‫‪357542114‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫کارونتوسگستر‬ ‫سیمانشهری‬ ‫توسعه‬ ‫‪5840‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪42,142‬‬ ‫‪177,302‬‬ ‫‪250767767‬‬ ‫‪555940958‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مشارکتسفیدنیریز‬ ‫سیمان‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫‪20417‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,690‬‬ ‫‪204170‬‬ ‫‪4690000000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫کرمانپ‬ ‫سیمان آ‪.‬س‪.‬‬ ‫شرکت‬ ‫‪8543‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪155,212‬‬ ‫‪460,900‬‬ ‫‪1326972789‬‬ ‫‪732389640‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪3833‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪27498‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫سیمان قائن‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‌ترین نمادها‬ ‫پرمعامله‬ ‫‪2897‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪47953123‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪21006173‬‬ ‫‪778‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪22060440‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪20744777‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪16236672‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫ايران خودرو‬ ‫ت‪-‬سيمان شرق‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪19086859‬‬ ‫‪16099997‬‬ ‫ت‪-‬الكتريك خودرو شرق‬ ‫‪-6.28‬‬ ‫سرمايه گذاري مسكن شمالشرق‬ ‫تامين مواد اوليه فوالد صبانور‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫كنتور سازي ايران‬ ‫‪12444‬‬ ‫ماشين سازي اراك‬ ‫كربن ايران‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪3199‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪2532796338‬‬ ‫‪3904471642‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪661,886‬‬ ‫‪1,245,952‬‬ ‫‪267414200‬‬ ‫‪92,789‬‬ ‫بازار‬ ‫بیشترین ارزش‬ ‫‪21‬‬ ‫‪17,683‬‬ ‫‪257,119‬‬ ‫‪474981896‬‬ ‫‪433842092‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪64‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫‪1815‬‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي فارابي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-5.71‬‬ ‫‪9176‬‬ ‫‪ 0.00‬گچ‬ ‫سیمان‪ ،‬آهک و‬ ‫‪70000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2515‬‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫‪911‬‬ ‫‪3,263,191‬‬ ‫‪719,357‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪279634170‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪207‬‬ ‫سرمایه تهران‬ ‫سیمان‬ ‫گذاری ساختمان ایران‬ ‫‪64‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪54,816‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪113,326‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪4241‬‬ ‫‪606,901‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪3105‬‬ ‫‪1,778,001‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪6088‬‬ ‫‪125,395‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪6,852‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1001473‬‬ ‫‪1,640,999‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪45,888‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪5553‬‬ ‫‪84,147‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪8,543,916‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪592,092‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪531,097‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪10,447‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪818,818‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪1,834,100‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪250,154‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪1,462,135‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪108,722‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪10591‬‬ ‫‪7,529,949‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1,818,465‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪608,021‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪5119‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪22,060,440‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪300,972‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪125,403‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪545,518‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5907‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫پارس مسکن شمال شرق‬ ‫حق تقدم گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪244‬‬ ‫جنبی جز اکتشاف‪70,016‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪2797‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫معادن‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪-4.69‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫توليدي ايران تاير‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪22.86‬‬ ‫عمران و توسعه فارس‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪17.44‬‬ ‫ت‪-‬فوالد خراسان‬ ‫‪5225‬‬ ‫‪7.18‬‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪4739‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن‬ ‫‪10244‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫بيمه سامان‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شاخص کل‬
‫ویژه فرش‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪31‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در همایش «فرش ایرانی؛ برند ملی» معرفی شدند‬ ‫برگزیدگان «جشنواره ملی فرش برتر»‬ ‫جش��نواره مل��ی ف��رش برتر روز گذش��ته در‬ ‫محل نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار ش��د‬ ‫که در پایان این جش��نواره اس��امی برگزیدگان‬ ‫نمایشگاه اعالم ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫مرکز ملی فرش ایران همزمان با برگزاری بیست‬ ‫و س��ومین نمایشگاه فرش دس��تباف ایران یکم‬ ‫لغایت ‪ 7‬شهریورماه امسال‪ ،‬روز گذشته همایش‬ ‫«ف��رش ایران؛ برند ملی» با هدف مطرح ش��دن‬ ‫فرش دس��تباف ایرانی به عنوان برند ملی ایران‪،‬‬ ‫در سالن کنفرانس شماره ‪ 1‬نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬حمید کارگر سرپرست مرکز‬ ‫ملی فرش ایران به عنوان نخس��تین س��خنران‬ ‫همای��ش «فرش ایرانی؛ برند ملی» با بیان اینکه‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه فرش روزهای پایانی‬ ‫خ��ود را س��پری می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫مهم‌تری��ن روی��داد س��االنه هن��ر صنعت فرش‬ ‫دس��تباف اس��ت و همه فع��االن این ح��وزه از‬ ‫طراحان‪ ،‬بافندگان تا پژوهشگران‪ ،‬دانشجویان و‬ ‫صادرکنندگان نگاه ویژه‌ای به این رویداد دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرار بود با تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شرایط ویژه‌ای در نمایشگاه حاکم شود‬ ‫ت��ا با افزودن عناص��ری این نمایش��گاه از حوزه‬ ‫ویترین صرف خارج ش��ود و به یک رویداد بدل‬ ‫ش��ود‪ .‬کارگر با تاکید بر اینکه اتفاقات خوبی در‬ ‫روزهای گذشته نمایشگاه فرش دستباف رخ داد‬ ‫تصریح کرده در نخستین روز نمایشگاه‪ ،‬همایش‬ ‫پژوهشگران برگزار شد که با وجود فرصت اندک‬ ‫پژوهشگرانی از کشورهای امریکا‪ ،‬آلمان و ایتالیا‬ ‫در این همای��ش به ایراد س��خنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی فرش ای��ران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بعدازظهر نخستین روز نمایشگاه فرش دستباف‬ ‫‪ 120‬بازرگان خارج از کشور به دعوت مرکز ملی‬ ‫فرش ایران آمدند‪ .‬وی افزود‪ :‬در کنار آن ش��اهد‬ ‫برگزاری چهارمین جشنواره ملی فرش برتر بودیم‬ ‫که تولید‌کنندگان برگزیده معرفی شدند‪ .‬کارگر با‬ ‫بی��ان اینکه «نه به عنوان سرپرس��ت مرکز ملی‬ ‫فرش بلکه به عنوان ش��خصی که دانشجوی این‬ ‫صنعت و عالقمند به فرش دستباف هستم اعالم‬ ‫می‌کنم ک��ه فرش دس��تباف از مناظر گوناگون‬ ‫مورد تاکید است» تصریح کرد‪ :‬از منظر فرهنگ‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ارزآوری و سایر بخش‌ها فرش ایرانی از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای نسبت به سایر حوزه‌ها برخوردار‬ ‫است و به عبارت دیگر از مزایای مختلف می‌توان‬ ‫گفت فرش ایران فراتر از سایر حوزه‌ها است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز مل��ی فرش ای��ران در پایان‬ ‫اظهارات��ش تاکی��د ک��رد‪ :‬فرش به عن��وان یک‬ ‫ش��اخصه می‌تواند یک تصویر قاب��ل اتکا و یک‬ ‫عنصر قابل تبلیغ در سخن گفتن از ایران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص‌ترین عنص�ر ب�رای نماین�ده‬ ‫ایرانی بودن‬ ‫بهشتی‪ ،‬رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز‬ ‫در همایش «ف��رش ایرانی؛ برند مل��ی» با بیان‬ ‫اینکه وقتی صحبت از برند ملی می‌ش��ود بیشتر‬ ‫جنبه معنای��ی آن مورد توجه ق��رار می‌گیرد تا‬ ‫جنب��ه کاربردی آن افزود‪ :‬س��ال‌ها فرش تنها از‬ ‫نظر کاربردی مورد توجه بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به مح��ض اینکه به روح و ج��ان فرش یعنی به‬ ‫جنبه‌های معنایی آن نظر می‌کنیم پنجره جدیدی‬ ‫باز می‌شود و متوجه موضوعات جدید می‌شویم‪.‬‬ ‫فرش از یک جهت یکی از شاخص‌ترین عناصری‬ ‫اس��ت که می‌تواند ایرانی ب��ودن ما را نمایندگی‬ ‫کند‪ .‬بهش��تی با بیان اینکه ایران��ی بودن یعنی‬ ‫تعامل یک ملت با عناصر فرهنگی‪ ،‬به ویژگی‌های‬ ‫فرهنگ ایرانی پرداخت و گفت‪ :‬مهم‌ترین ویژگی‬ ‫فرهنگ ایرانی این اس��ت که ایرانی‌ها کیمیاگر‬ ‫هس��تند بدین معنا که گوهری را از دل س��نگ‬ ‫بیرون می‌آورند‪ .‬رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی‬ ‫ادامه داد‪ :‬براساس همین صفت کیمیاگری است‬ ‫که ایرانی‌ها به معنای عام شاعرند؛ یعنی خلق و‬ ‫خوی شاعری دارند‪ .‬بهشتی افزود‪ :‬ویژگی بعدی‬ ‫ایرانی‌های این اس��ت که در سرزمین خودشان‬ ‫ش��اهد تنوع فرهنگی در عین وحدت فرهنگی‬ ‫فرش منتخب بازدیدکنندگان نمایشگاه‬ ‫نام فرش‬ ‫شقایق‬ ‫نام صاحب فرش محل بافت‬ ‫سهیل بیگدلی‬ ‫قم‬ ‫گروه‬ ‫محور‬ ‫فرش‌های کالسیک شهری‌باف‬ ‫بیشتر از ‪ 77‬گره‬ ‫معاصر‬ ‫در ‪10‬سانتیمتر‬ ‫بافنده‬ ‫طراح‬ ‫رضایی‬ ‫استاد‬ ‫هروی‬ ‫نشست مشترک مدیران بنیاد تعاون زندانیان با مسئوالن مرکز ملی فرش‬ ‫فرش؛ محور اشتغال‌زایی برای زندانیان‬ ‫تو‌سومین نمایشگاه‬ ‫در حاش��یه بیس ‌‬ ‫فرش دس��تباف ایران‪ ،‬ب��ا هدف افزایش‬ ‫تعام��ل و هم��کاری این مرکز ب��ا بنیاد‬ ‫تع��اون زندانیان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی مرکز ملی ف��رش ایران‪،‬‬ ‫در این نشست بر استفاده از قابلیت‌های‬ ‫اقتص��ادی و روحی فرش دس��تباف در‬ ‫تامین معیش��ت‪ ،‬حرفه‌آموزی و تسهیل‬ ‫ش��رایط زیست در محیط زندان برای زندانیان تاکید شد‪ .‬حمید کارگر‪ ،‬سرپرست مرکز ملی‬ ‫فرش ایران با اشاره به بازدید خود از کارگاه فرش‌بافی در زندان اردبیل اظهار کرد‪ :‬مرکز ملی‬ ‫فرش ایران آماده همکاری با بنیاد تعاون زندانیان برای ترویج قالیبافی در میان این قش��ر از‬ ‫جامعه با هدف ایجاد اشتغال پایدار است که هم پیامدهای مثبت اقتصادی و هم پیامدهای‬ ‫مناسب اجتماعی در پی خواهد داشت‪ .‬مطهرنژاد‪ ،‬مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان نیز به تشریح‬ ‫فعالیت‌های این بنیاد پرداخت و گفت‪ :‬بنیاد تعاون زندانیان‪ ،‬نهادی باس��ابقه حدودا ‪65‬ساله‬ ‫است که رسالت اصلی‌اش‪‌،‬بازگرداندن زندانیان به فضای جامعه و اشتغال پس از آزادی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بنیاد نزدیک به ‪ 200‬رشته فنی و حرفه‌ای به زندانیان آموزش می‌دهد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬زندانیان پس از دریافت آموزش‌های الزم‪ ،‬به کارگاه‌ها و کارخانه‌های زیرمجموعه‬ ‫بنیاد منتقل و در طول مدت تحمل حبس‪ ،‬هم‌زمان به شغلی مشغول شده و به کسب درآمد‬ ‫می‌پردازند‪ .‬وی با بیان اینکه قضات به برخی از زندانیان اجازه می‌دهند تا روزها در کارگاه‌های‬ ‫صنعتی یا ش��هرداری‌ها کار کنند و ش��ب‌ها به منازل خود بروند‌‪ ،‬به اهمیت بعد فرهنگی و‬ ‫اجتماعی ایجاد ش��غل برای زندانیان و نیز جلوگیری از وارد آمدن آسیب به خانواده‌های آنها‬ ‫اشاره کرد‪ .‬وی با اشاره به کیفیت خوب تولیدات فرش زندانیان استان‌های آذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬خراسان رضوی و جنوبی نسبت به سایر استان‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬این بنیاد‬ ‫می‌تواند با همکاری مرکز ملی فرش ایران س��فارش تولید انبوه هر نوع خاصی از فرش را که‬ ‫بسیاری از شرکت‌های تولید فرش نمی‌توانند آن را انجام دهند‪ ،‬دریافت کرده و عملیاتی کند‪.‬‬ ‫در انتهای این نشس��ت کارگر بر لزوم فهرس��ت کردن زمینه‌های همکاری و محورهای الزم‬ ‫برای همراهی ‪2‬مجموعه و در پی آن رسیدن به تفاهمنامه‌ای مشترک تاکید کرد و مقرر شد‬ ‫معاونت تحقیقات مرکز ملی فرش ایران و نیز معاونت بنیاد تعاون زندانیان با احصای بسترهای‬ ‫همکاری تفاهمنامه را تدوین کنند‪.‬‬ ‫هستند؛ به طوری که هیچ شهری در ایران وجود‬ ‫ندارد که نقش اختصاصی خود را نداشته باشد و‬ ‫تقریبا به اندازه تنوع فرهنگی در ایران تنوع نقش‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخصه‌های تعریف «برند ملی»‬ ‫در همایش «فرش ایرانی؛ برند ملی» سلطانی‬ ‫ف��ر مدی��ر کل دفت��ر مطالع��ات و برنامه‌ریزی‬ ‫رس��انه‌ها و عضو هیات علمی گ��روه مطالعاتی‬ ‫برندین��گ ملی نیز یکی دیگر از س��خنرانان بود‬ ‫که شاخصه‌های انتخاب برند اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از حدود ‪ 10‬الی ‪ 11‬سال گذشته تفکر برندینگ‬ ‫مطرح ش��د؛ از همان زمان نخس��تین سوال این‬ ‫بود که «آیا می‌توانیم ایران را صاحب برند کنیم‬ ‫و ی��ک برند ملی تعریف ش��ود تا ش��اخصه‌های‬ ‫الزم ملی و بین‌المللی را ش��امل ش��وند؟» وی با‬ ‫بیان اینکه با همین انگی��زه موضوع برندینگ و‬ ‫تعریف برن��د در ایران را دنب��ال کردیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طبیعی بود ط��رح این موضوع دیدگاه‌های‬ ‫خاصی را در اطراف خ��ود ایجاد می‌کرد و البته‬ ‫عده‌ای هم برای استفاده یا سوءاستفاده به دنبال‬ ‫مصادره این موضوع بودند‪ .‬سلطانی‌فر ادامه داد‪:‬‬ ‫ما برای اینکه از برندینگ سوءاس��تفاده نش��ود‪،‬‬ ‫تشکلی برای تعریف برندینگ راه‌اندازی و تالش‬ ‫کردی��م‪ ،‬اقداماتی انجام دهیم ت��ا به یک عنوان‬ ‫برای برندینگ دس��ت یابیم‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫گروه مطالعاتی برندینگ ملی با اشاره به اقدامات‬ ‫انجام ش��ده برای تعریف یک برند مناسب گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین اقدامی که در این زمینه انجام دادیم‬ ‫این بود که ادبیات مختلف در حوزه برندینگ را‬ ‫مطالعه کردیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دومین اقدامی که انجام ش��د این‬ ‫بود ک��ه ما باید به دنبال تعری��ف یک برند ملی‬ ‫مانند بس��یاری از کش��ورهای دنیا باش��یم؛ در‬ ‫همین زمینه از اقش��ار مختلف که می‌‌توانند در‬ ‫تعریف ش��اخصه‌های عن��وان و برند به ما کمک‬ ‫کن��د‪ ،‬دعوت کردیم ت��ا دیدگاه‌های مختلف در‬ ‫این‌باره مطرح ش��ود‪ .‬س��لطانی‌فر تنوع فرهنگی‬ ‫را یکی دیگر از موضوعات مطرح ش��ده از سوی‬ ‫صاحب‌نظران برای انتخاب برند ملی مطرح کرد و‬ ‫افزود‪ :‬دیدگاه‌های مذهبی و ایدئولوژیک نیز برای‬ ‫انتخاب برند ملی مطرح ش��د‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫گروه مطالعاتی برندینگ ملی با بیان اینکه صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬شاعران و مشاهیر نیز جز برند ملی مطرح‬ ‫شدند‪ ،‬افزود‪ :‬فعاالن حوزه فرش نیز دیدگاه‌های‬ ‫خود را بیان کردند و بر این اعتقاد بودند که فرش‬ ‫ایران می‌تواند شاخص برند ملی باشد و باید فرش‬ ‫ایران را به عنوان برند ملی بشناسیم‪ .‬سلطانی‌فر‬ ‫افزود‪ :‬در مرحله بعد همه دیدگاه‌های مطرح شده‬ ‫را مبن��ی بر اینکه یک برند چه خصوصیاتی باید‬ ‫داشته باش��د را بررس��ی کردیم؛ در این مرحله‬ ‫خصوصی��ات و ش��اخصه‌های برن��د مل��ی را در‬ ‫‪ 2‬بخش داخلی و بین‌المللی مورد بررس��ی قرار‬ ‫دادیم‪ .‬وی با اش��اره به شاخصه‌های مورد توجه‬ ‫برای تعیین برند ملی از دیدگاه داخلی ادامه داد‪:‬‬ ‫نخس��تین موضوعی که می‌تواند در تعیین برند‬ ‫ملی‪ ،‬مورد توجه باشد این است که برند باید مورد‬ ‫توافق همه اقشار جامعه باشد‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫گروه مطالعات��ی برندینگ ملی نبود دیدگاه‌های‬ ‫مختلف از یک برند را یکی از شاخصه‌های مورد‬ ‫توج��ه در تعریف برند ملی عنوان کرد و افزود‪ :‬از‬ ‫منظر داخلی یک برند باید ریشه در تاریخ ایران‬ ‫داشته باشد؛ همه این شاخص‌ها برای تعریف برند‬ ‫مورد سنجش بود که آیا فرش می‌تواند به عنوان‬ ‫برند ملی مطرح ش��ود و برخاسته از هویت ملی‬ ‫باشد یا خیر‪.‬‬ ‫س��لطانی‌فر اظهارک��رد‪ :‬نکته دیگ��ری که در‬ ‫تعریف برند مورد توجه بود‪ ،‬شعاری نبودن برند‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه یک برند باید قابلیت تبدیل شدن‬ ‫به عناصر ملموس باش��د؛ ضمن اینکه باید قابل‬ ‫سرمایه‌گذاری باش��د و با منافع ملی در تعارض‬ ‫نباش��د‪ ،‬متناس��ب با درک عام جامعه باش��د و‬ ‫آنچنان از محیط نخبگی برخوردار نباشد تا همه‬ ‫اقش��ار مختلف با آن ارتباط برق��رار کنند‪ .‬عضو‬ ‫هیات علمی گروه مطالعاتی برندینگ ملی افزود‪:‬‬ ‫در حوزه بین‌المللی نیز برند باید شناخته‌ش��ده‬ ‫حداقل نیمی از کش��ورهای دنیا نس��بت به آن‬ ‫واقف باشند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬یک برند باید قابلیت‬ ‫جهانی شدن را داش��ته باشد و قابلیت تطابق با‬ ‫فضای دیجیتال را داشته باشد و در نهایت تصویر‬ ‫شفافی برخاسته از یک هویت و شاخصه داخلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تبیی��ن این ش��اخصه‌ها بس��یاری از‬ ‫گزینه‌ه��ای پیش��نهادی برای مطرح ش��دن به‬ ‫عنوان برند ملی را حذف ش��ده دانس��ت و فرش‬ ‫را دارای قابلیت‌های متعددی برای برندینگ ملی‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫اسامی برگزیدگان جشنواره ملی فرش برتر‬ ‫نام فرش‬ ‫نام صاحب فرش‬ ‫محل بافت‬ ‫گروه‬ ‫محور‬ ‫بافنده‬ ‫طراح‬ ‫نقش سردار‬ ‫رضا بختیاری‬ ‫بیجار‬ ‫معاصر‬ ‫کالسیک روستایی‬ ‫خانم علیخانی‬ ‫تبریزیان‬ ‫افشان‬ ‫حبیب فدایی نائینی‬ ‫مشهد‬ ‫قدیمی‬ ‫کالسیک شهری باف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫پارسیان‬ ‫چنگیز محمدی‬ ‫فیروزآباد‬ ‫معاصر‬ ‫فرش روستایی‬ ‫سمیه فرجی‬ ‫حکیمی فرد‬ ‫لچک ترنج ابری‬ ‫محمود نوری‬ ‫قم‬ ‫معاصر‬ ‫سایر(مدرن‪ ،‬زربافت‪ ،‬تصویری و ‪). . .‬‬ ‫فاطمه رحیمی‬ ‫استاد مهربان‬ ‫سراب‬ ‫محمد صیرفیان‬ ‫اصفهان‬ ‫معاصر‬ ‫کالسیک شهری باف بیشتر از ‪ 77‬گره در ‪ 10‬سانتیمتر‬ ‫حق شناس‬ ‫مرحوم استاد اکبر مینائیان‬ ‫گل رز‬ ‫امیر حسین ارمی‬ ‫قم‬ ‫معاصر‬ ‫تمام ابریشم‬ ‫‪-‬‬ ‫کارگاه طراحی ارمی‬ ‫خبر‬ ‫کارگاهآموزشیاینکوترمز‬ ‫بین‌الملل در حوزه فرش‬ ‫کارگاه آموزش��ی اینکوترم��ز بین‌المل��ل‪ ،‬در حاش��یه‬ ‫تو‌سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫بیس ‌‬ ‫پنجم ش��هریور ماه در سالن سبز محل دائمی نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫مرک��ز ملی ف��رش ای��ران‪ ،‬کارگاه اینکوترم��ز بین‌الملل‬ ‫یا مق��ررات تجارت خارجی با تمرکز ب��ر فرش با حضور‬ ‫ذی‌نفع��ان و تج��ار فرش با هدف تفس��یر اصطالحات و‬ ‫ش��رایط بین‌المللی تجارت و مسئولیت‌های فروشندگان‬ ‫و خری��داران در ی��ک معامله بازرگانی خارجی تش��کیل‬ ‫ش��د‪ .‬این کارگاه در مورد ایجاد روی��ه و فنون معین در‬ ‫نظ��ام مب��ادالت بین‌المللی‪ ،‬برق��راری و حاک��م کردن‬ ‫قواع��د و قوانین یکس��ان در محاکم حقوقی‪ ،‬مش��خص‬ ‫شدن مسئولیت‌های فروش��ندگان و خریداران در انجام‬ ‫معامالت‪ ،‬کاهش اختالفات و تنش‌های بین فروشندگان‬ ‫و خریداران و همچنین ایجاد تسهیالت در انجام مبادالت‬ ‫و تجارت بین‌الملل بحث شد‪ .‬در ادامه این کارگاه با توجه‬ ‫به مقررات تجارت بین‌المل��ل‪ ،‬اصطالحات و واژگانی که‬ ‫در ی��ک معامله تج��اری بین‌المللی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گیرد تفسیر و معنا شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مرکز ملی فرش‬ ‫تو‌سومین نمایشگاه فرش‬ ‫ایران همزمان با برگزاری بیس ‌‬ ‫دس��تباف‪ ،‬در راس��تای ایجاد نگ��رش تخصصی و علمی‬ ‫در حوزه تجارت فرش و آش��نا س��اختن تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫فروش��ندگان و صادر‌کنندگان فرش با مبانی علمی و به‬ ‫روز مهارت‌های تجارتی‪ ،‬کارگاه‌هایی را با حضور استادان‬ ‫مرک��ز آموزش بازرگانی برگزار می‌کن��د که در پایان هر‬ ‫کارگاه گواهینامه‌هایی به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫ی فرش و صنایع دستی‬ ‫همراه ‌‬ ‫دربرگزارینمایشگاه‌ها‬ ‫معاون صنایع‌دستی س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری در دیدار با سرپرست مرکز ملی فرش‬ ‫ایران و در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه فرش‬ ‫دستباف ایران از آمادگی معاونت صنایع دستی برای همراه‬ ‫ش��دن با فرش ایرانی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬دکتر بهمن نامور مطلق با اظهار خرس��ندی از‬ ‫بازدید خود از س��الن «همنشینی فرش و مبلمان» و نیز‬ ‫«جش��نواره فرش برتر» گفت‪ :‬این همنش��ینی و تطابق‬ ‫فرش و مبلمان می‌تواند ضلع سومی به نام صنایع دستی‬ ‫داشته باش��د‪.‬وی همچنین افزود‪ :‬با وجود تفاوت در نوع‬ ‫ذی‌نفعان فرش و صنایع‌دس��تی‪ ،‬می‌توان در این ‪ 2‬حوزه‬ ‫هم افزایی داشت‪ .‬معاون صنایع دستی که دکتر مجیدی‬ ‫(نماینده پیشین ایران در یونسکو) او را همراهی می‌کرد‪،‬‬ ‫گستردگی و تنوع موجود نمایشگاه فرش را تحسین کرد‬ ‫و گفت‪ :‬همراه��ی ‪ 2‬مجموعه در برگزاری نمایش��گاه‌ها‬ ‫می‌تواند پیامدهای مثبتی داش��ته باشد‪ .‬سرپرست مرکز‬ ‫ملی فرش ایران نیز با اشاره به برگزاری مراسم «روز ایران»‬ ‫در نمایشگاه فرش شینینگ و نیز با ذکر دیدار و مذاکرات‬ ‫خود با مدیران نمایشگاه دموتکس‪ ،‬حضور تکمیلی صنایع‬ ‫دستی در سالن ایران را قابل تامل دانست‪.‬‬ ‫صندوق‌مهر‌امام‌رضا(ع)‬ ‫به برترین‌های فرش تسهیالت می‌دهد‬ ‫دموتکس ‪ 2015‬آلمان‬ ‫حضور متفاوتی از فرش ایران را تجربه می‌کند‬ ‫سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) با‬ ‫تو‌سومین نمایشگاه فرش‬ ‫حضور در بیس ‌‬ ‫دس��تباف ایران با سرپرست مرکز ملی‬ ‫فرش ایران دیدار و درباره چگونگی ارائه‬ ‫تسهیالت به فعاالن هنرـ صنعت فرش‬ ‫تو‌گو کرد‪.‬‬ ‫گف ‌‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی مرکز ملی‬ ‫فرش ایران‪ ،‬اصغر نوراهلل‌زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صندوق مهر امام رضا(ع) در این دیدار بر آمادگی صندوق برای ارائه تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫به برترین‌های هنر ـ صنعت فرش دستباف ایران به عنوان مشوق تاکید کرد‪ .‬در این نشست‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران به تش��ریح حال و هوای نمایشگاه بیست‌وسوم پرداخت و‬ ‫برگزاری چند کارگاه آموزشی‪ ،‬جشنواره ملی فرش برتر‪ ،‬همایش فرش دستباف برند ملی و‬ ‫همایش پژوهش��گران فرش را از نقاط قوت این نمایشگاه اعالم کرد‪ .‬حمید کارگر با اشاره به‬ ‫سابقه برگزاری جشنواره‌های گره زرین در تجلیل و تقدیر از فعاالن فرش در رده‌های مختلف‬ ‫فرآیندهای تولید تا توزیع و یا آموزش و پژوهش فرش دس��تباف‪ ،‬خواس��تار ارائه تسهیالت‬ ‫قرض‌الحسنه به برترین‌های فرش در استان‌های مختلف و نیز در سطح ملی شد که با موافقت‬ ‫سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) روبه‌رو شد‪ .‬وی همچنین با اشاره به تفاهمنامه‌ای که پیش‬ ‫از این بین مرکز ملی فرش و صندوق مهر منعقد ش��ده اس��ت اظهار امیدواری کرد در هفته‬ ‫پیش رو آیین‌نامه اجرایی آن به تایید طرفین برس��د و فعاالن هنر‪ -‬صنعت فرش بتوانند در‬ ‫آینده نزدیک از تسهیالت مورد نظر بهره‌مند شوند‪ .‬کارگر در ادامه به جشنواره فروش فرش‬ ‫دستباف در ایام پایانی هر سال برای رونق بخشیدن به بازار داخلی فرش خبر داد که نوراهلل‌زاده‬ ‫در این باره گفت‪ :‬در تالشیم تا از سال آینده سازوکاری طراحی کنیم تا به خریداران فرش نیز‬ ‫تسهیالتی ارائه دهیم تا عالوه بر تامین بخش عرضه فرش‪ ،‬بخش تقاضا و بازار نیز تامین شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت صندوق مه��ر امام رضا(ع) افزود‪ :‬قص��د داریم این س��ازوکار را به صورت تهیه‬ ‫پوزهای فروش��گاهی اختصاصی به همراه کارت‌های بانکی وی��ژه این پوزها طراحی کنیم تا‬ ‫دریافت‌کنندگان تس��هیالت خرید فرش تنها بتوانند در فروشگاه‌های عرضه فرش دستباف‪،‬‬ ‫‌تسهیالت اعطایی صندوق مهر امام رضا (ع) را به این کاالی ارزشمند تبدیل کنند که امیدوارم‬ ‫با ارائه این پیش��نهاد در جلس��ه آتی هیات مدیره صندوق مهر امام رضا (ع)‪ ،‬این پیشنهاد تا‬ ‫پایان امسال عملیاتی شود‪.‬‬ ‫مدی��ران مجموع��ه نمایش��گاهی‬ ‫دویچه‌مسه‌آلمان (دموتکس) و سرپرست‬ ‫مرک��ز ملی ف��رش ایران ب��ر ارائه فرش‬ ‫ایرانی در س��اختار و چیدمانی متفاوت‬ ‫در نمایشگاه آتی دموتکس توافق کردند‪.‬‬ ‫ولفگان��گ لنارز‪ ،‬رییس نمایش��گاه‌های‬ ‫جهانی دویچه مس��ه ک��ه در مرکز ملی‬ ‫فرش ای��ران حض��ور یافته بود ب��ا ابراز‬ ‫خرس��ندی از حضور در ایران و آشنایی با توانمندی‌های نمایش��گاهی ایران گفت‪ :‬بازدید از‬ ‫نمایشگاه فرش برای من بسیار جذاب بود‪ .‬در این نمایشگاه دریافتم که تنوع فرش دستباف‬ ‫ایران بس��یار فراتر از آن است که در نمایش��گاه دموتکس آلمان می‌بینیم‪ .‬سوزان کالپروث‪،‬‬ ‫مدیر نمایش��گاه دموتکس آلمان نیز در این نشس��ت ضمن تحسین زیبایی‌ها و تنوع موجود‬ ‫در فرش ایران و تعداد باالی غرفه‌های تخصصی فرش در یک نمایشگاه گفت‪ :‬آماده هستیم‬ ‫تا برای نمایش��ی متفاوت از ف��رش ایران در دموتکس ‪ 2015‬هم��راه مرکز ملی فرش ایران‬ ‫باش��یم‪ .‬مارتین فولکرتز‪ ،‬مدیر نمایشگاه دموتکس شانگهای نیز گفت‪ :‬هرگز تصور نمی‌کردم‬ ‫این تعداد غرفه در یک نمایشگاه تخصصی فقط به عرضه فرش دستباف بپردازند و از این نظر‬ ‫نمایشگاه فرش تهران بی‌همتاست‪ .‬سرپرست مرکز ملی فرش ایران در این نشست از برنامه‬ ‫مرک��ز متبوع خود برای عرضه و نمایش فرش ایران در حالتی غیرتجاری و با رویکرد معرفی‬ ‫و تبلیغ فرهنگی و هنری در نمایش��گاه دموتکس ‪ 2015‬آلمان خبر داد‪.‬حمید کارگر در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬بر آنیم تا در نمایش��گاه آتی به جای حضور پراکنده و فقط تجاری ش��رکت‌های‬ ‫ایرانی‪ ،‬در غرفه‌ای وس��یع و مناس��ب به ارائه فرش‌های موزه‌ای و فاخر ایرانی بپردازیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬آشنا کردن بازدیدکنندگان دموتکس آلمان با تنوع فرش‌های ایرانی‪ ،‬سیر مراحل تولید‬ ‫دست‌بافته‌های ایرانی و نمایش جذابیت‌های بصری این هنر‪ -‬صنعت مدنظر مرکز ملی فرش‬ ‫ای��ران اس��ت و مایلیم به جای تج��ارت محض‪ ،‬به معرفی توانمندی فرش ای��ران بپردازیم و‬ ‫معتقدیم این نوع حضور به جذابیت‌های دموتکس نیز خواهد افزود‪ .‬مدیران دموتکس ضمن‬ ‫ابراز عالقه به این گونه از حضور فرش ایرانی در آلمان از حمایت کامل خود خبر داده و پوشش‬ ‫رس��انه‌ای و تبلیغ این رخداد را برعهده گرفتند‪ .‬بهرام طاهباز‪ ،‬رییس اتحادیه واردکنندگان‬ ‫فرش ایران در آلمان و «تیم اش��نایدرت» مدیر نش��ریه کارپت ایک��س ال نیز در این دیدار‬ ‫حاضر بودند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 1 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 28 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪88105304‬‬ ‫الو وزیر‬ ‫در س��ال‌های اخیر کش��ورهایی مانند قطر و‬ ‫ع��راق از متقاضیان خ��وب بازار س��یمان بوده‌اند‪.‬‬ ‫همس��ایگی ایران با این ‪ 2‬کش��ور‪ ،‬مزیت صادراتی‬ ‫خوبی را برای تولیدکنن��دگان داخلی فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در عمل دیده شده شرکت‌های سیمانی‬ ‫به ش��دت درگیر رقابت قیمتی هستند و در نتیجه‬ ‫قیم��ت محصوالت خود را به‌طور محس��وس پایین‬ ‫آورده‌ان��د‪ ،‬به طوری‌ک��ه اگر بعض��ی یارانه‌ها نبود‬ ‫این قیمت هی��چ توجیه اقتصادی نداش��ت‪ .‬برنامه‬ ‫وزرات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای مدیریت شیوه‬ ‫رقاب��ت در این کارخانه‌ها و هدایت آنها به بازارهای‬ ‫صادراتی چیست؟‬ ‫یک تولید‌کنن��ده در و پنجره‌ه��ای دوجداره‬ ‫س��اختمان هستم که با سرمایه ش��خصی اقدام به‬ ‫راه‌اندازی کارخانه تولی��دات این محصول کرده‌ام‪،‬‬ ‫اما ورود تولید‌کنن��دگان زیرزمینی به این عرصه و‬ ‫عرضه محصوالت بی‌کیفیت و غیراس��تاندارد‪ ،‬بازار‬ ‫تولی��د این محصول را تحت‌الش��عاع خود قرار داده‬ ‫است‪ .‬این صنعت نیازمند حمایت از سوی وزارتخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه ‪ 40‬درص��د طرح‌های که در‬ ‫هفته دولت افتتاح شده‌اند به معدن و صنایع معدنی‬ ‫اختصاص یافته است‪ ،‬آیا این روند در بلندمدت اجرا‬ ‫خواهد شد و توس��عه همچنان در راس برنامه‌های‬ ‫دولت خواهد بود؟‬ ‫امس��ال اخب��ار متناقضی در م��ورد برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های فصلی اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬هر کدام‬ ‫از مس��ئوالن حرف متناقض��ی از برگزاری یا برگزار‬ ‫نشدن نمایشگاه اول مهر می‌زنند‪ .‬سوال اینجاست‬ ‫که باالخره قرار است امس��ال این نمایشگاه برگزار‬ ‫ش��ود یا نه و اینکه مردم ب��رای خرید لوازم‌التحریر‬ ‫و مایحتاج مدرس��ه چه باید بکنند‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫همه لوازم از مغازه‌های سطح شهر تهیه شود هزینه‬ ‫باالیی برای خانواده‌ها ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫نام‌نویسی از شاعران و‬ ‫نویسندگان جوان برای سفر‬ ‫شاعران و نویسندگان جوان عالقه‌مند به سفر به‬ ‫سواحل خلیج‌فارس و مکران تا ‪ 16‬شهریور فرصت‬ ‫دارن��د برای حض��ور در گروه اعزامی بنیاد ش��عر و‬ ‫ادبیات داستانی نام‌نویسی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شاعران و نویسندگان جوانی که‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران متولد شده‌اند‪،‬‬ ‫می‌توانند ده ‌ه دوم مهرماه همراه این گروه باشند‪.‬‬ ‫در این سفر ‪ 5‬روزه که با همکاری نیروی دریایی‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام می‌شود‪ ،‬گروه‬ ‫داستان‌نویس��ان از مناط��ق دری��ای آب‌های عمان‬ ‫در ح��د فاصل چابهار تا جزیر ‌ه قش��م و بندرعباس‬ ‫دی��دن می‌کنند‪ .‬بن��ا بر اعالم‪ ،‬ظرفی��ت حضور در‬ ‫این سفر محدود اس��ت و اولویت انتخاب بر اساس‬ ‫کارنام��ه ادبی متقاضیان خواهد ب��ود‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫ب��رای آگاهی از ش��رایط س��فر و ثبت‌ن��ام در این‬ ‫فراخ��وان می‌توانند به وب‌س��ایت بنیاد به نش��انی‬ ‫‪ www.adabiatdastani.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کنسرت‬ ‫حسام‌الدین سراج‬ ‫با «نگاه آسمانی» در برج میالد‬ ‫کنس��رت «حس��ام الدین‬ ‫س��راج» خواننده موس��یقی‬ ‫ایران��ی‪ ،‬هفت��ه دوم از‬ ‫ش��هریورماه س��ال‌جاری در‬ ‫برج میالد تهران روی صحنه‬ ‫خواه��د رف��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫خبرنگار موس��یقی ایرانیان‪،‬‬ ‫این کنس��رت ب��ه سرپرس��تی و رهب��ری همایون‬ ‫رحیمیان‪ ،‬طی ‪ 2‬شب از تاریخ ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬شهریورماه‬ ‫س��ال‌جاری در سالن همایش‌های برج میالد تهران‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬حسام‌الدین س��راج به همراه این‬ ‫ارکستر ‪ ۷۰‬نفره متش��کل از سازهای بادی چوبی‪،‬‬ ‫زهی و س��ازهای ایرانی‪ ،‬به اجرای قطعاتی از آلبوم‬ ‫«نگاه آس��مانی» و چند قطعه انتخاب ش��ده دیگر‬ ‫خواهد پرداخت‪« .‬ملکا» و «معشوقه به سامان شد»‬ ‫از جمله قطعات خاطره‌انگیز و پرطرفدار وی اس��ت‬ ‫که در این کنس��رت تقدیم مخاطبان و عالقمندان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬شایان ذکر اس��ت که آلبوم نگاه آسمانی‬ ‫ش��امل قطعاتی با نام‌های ش��ب عاش��قانه بی‌دل‪،‬‬ ‫مرغ باغ ملکوت‪ ،‬نش��ان بی‌نش��ان‪‌،‬ای عاشقان‪ ،‬رخ‬ ‫مهتاب‪ ،‬دل آرا و باد صبا توس��ط انتشارت سروش‬ ‫و روی اش��عاری از س��عدی‪ ،‬موالن��ا‪ ،‬خواج��وی‬ ‫کرمانی‪ ،‬حافظ و ش��فق س��ال‌ها پی��ش وارد بازار‬ ‫ش��د‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند جه��ت تهیه بلیت این‬ ‫کنسرت به س��امانه ‪www.iranconcert.com‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫بنيانگذار گروه موسيقي «پينک فلويد» با انتشار مقاله‌اي مطرح کرد‬ ‫فرياد«راجرواترز»برسرحاميانحملهاسرائيلبهغزه‬ ‫«راجر وات��رز» از جمله بنيانگذاران گروه موس��يقي‬ ‫«پينک فلويد» که همواره در حمايت از فلس��طينيان و‬ ‫در مخالفت با جنايات رژيم اسرائيل موضع گيري کرده‬ ‫است با انتش��ار مقاله اي از آن چه «همدستي» امريکا‬ ‫با رژيم اسرائيل در حمله به غزه ياد کرده انتقاد کرد‪.‬‬ ‫تدبير‪« :‬چرا دولت امريکا تا اين اندازه از موضع‌گيري‬ ‫اخالقي در قبال حوادث روي داده در نوار غزه منحرف‬ ‫ش��ده اس��ت؟ من فک��ر مي‌کن��م مي‌توان گف��ت اگر‬ ‫همس��ايگان امريکا تحت محاصره قدرتي ديگر زندگي‬ ‫مي‌کردن��د «رند پائ��ول» موضعي اي��ن چنيني اتخاذ‬ ‫نمي‌کرد‪».‬‬ ‫اينها بخش��ي از مقاله صريح و انتقادي «راجرز واترز»‬ ‫عضو گروه «پينک فلويد» است که در مخالفت با موضع‬ ‫حمايتي امريکا از رژيم اس��رائيل در جريان جنگ غزه‬ ‫نوشته است‪ .‬به گزارش «تدبير»‪« ،‬راجر واترز» از جمله‬ ‫بنيانگذاران گروه موس��يقي «پينک فلويد» که همواره‬ ‫در حمايت از فلسطينيان و در مخالفت با جنايات رژيم‬ ‫اسرائيل موضع گيري کرده است با انتشار مقاله‌اي از آن‬ ‫چه «همدستي» امريکا با رژيم اسرائيل در حمله به غزه‬ ‫ياد کرده انتقاد کرده و در اين باره مي‌نويسد‪« :‬کشتار در‬ ‫نوار غزه همچنان ادامه دارد‪ .‬پس از ‪4‬هفته حمله بدون‬ ‫وقفه اس��رائيلي‌ها عليه نوار غزه طرفين در دستيابي به‬ ‫آتش‌ب��س با يکديگر به توافق نرس��يده‌اند‪ .‬اکنون بيش‬ ‫از ‪2000‬فلس��طيني جان خود را از دست داده و صدها‬ ‫ه��زار نفر ديگ��ر آواره ش��ده‌اند‪ .‬اکنون دول��ت امريکا‬ ‫با وضعيت پيچيده‌اي مواجه ش��ده که ت��ا پيش از آن‬ ‫بي‌سابقه بود‪ .‬عليرغم کشتار فلسطينيان در رسانه‌هاي‬ ‫امريکاي��ي يک موضوع به طور ثابت باقي مانده و تکرار‬ ‫مي‌ش��ود‪ :‬رژيم اس��رائيل حق دفاع از خ��ود را دارد‪».‬‬ ‫بنيانگ��ذار گروه موس��يقي «پينک فلوي��د» از حمايت‬ ‫امريکا از رژيم اس��رائيل به عن��وان «انحرافي اخالقي»‬ ‫ياد کرده و در اين باره مي‌نويسد‪« :‬دولت امريکا چگونه‬ ‫مي‌تواند ويرانگري‌هاي ارتش رژيم اس��رائيل را توجيه‬ ‫کرده و آن رژيم را با تس��ليحات خود مس��لح س��ازد؟‬ ‫نماين��دگان کنگ��ره امري��کا در اظه��ارات طوطي‌وار و‬ ‫تکراري خود بدون آنکه به موضع فلس��طينيان توجهي‬ ‫کنند‪ ،‬از رژيم اس��رائيل حمايت مي‌کنند‪ .‬به طوری که‬ ‫س��ناتور «رند پائول» با اس��تداللي ضعيف معتقد است‬ ‫که رژيم اس��رائيل ح��ق دفاع از خ��ود را دارد‪ .‬واقعيت‬ ‫آن اس��ت که رژيم اس��رائيل به عنوان قدرتي اشغالگر‬ ‫موظف اس��ت ب��راي مخافظت از جان فلس��طينيان به‬ ‫قواني��ن بين‌المللي تن دهد ن��ه آن که آنان را قتل عام‬ ‫کند‪« ».‬راجر وارتز» در ادامه پرسش��ي را از نمايندگان‬ ‫امريکايي حامي رژيم اسرائيل مطرح کند و اين مسئله‬ ‫را عن��وان مي‌کند که آيا اگر امريکايي‌ها تحت اش��غال‬ ‫قدرتي ديگر قرار داش��تند ني��ز موضوع کنوني را اتخاذ‬ ‫مي‌کردند‪ .‬او در اين باره مي‌نويسد‪« :‬آيا اگر نمايندگان‬ ‫کنگره فلسطيني زاده مي‌شدند‪ ،‬خانه و اموال خصوصي‬ ‫آنان ب��ه يغما مي‌رفت و مورد نقض آزادي‌ش��ان تحت‬ ‫اشغالگري غيرقانوني اس��رائيلي‌ها در ‪ 47‬سال گذشته‬ ‫واقع مي‌ش��دند نيز چنين موضعي اتخاذ مي‌کردند؟ آيا‬ ‫آنان مي‌دانند حمايت از وحش��ي‌گري اس��رائيلي‌ها چه‬ ‫نتيج��ه‌اي به دنبال خواهد داش��ت؟ به‌رغ��م تمام اين‬ ‫واقعيات نمايندگان امريکايي فلس��طينيان را سرزنش‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬اي��ن در حالي اس��ت ک��ه فلس��طينيان از‬ ‫استعمارگرايي‪ ،‬جنايات جنگي و اشغالگري اسرائيلي‌ها‬ ‫آسيب ديده‌اند‪« ».‬راجر واترز» در بخش ديگري از مقاله‬ ‫خود از مقاومت مس��لحانه فلس��طينيان در مقابل رژيم‬ ‫اس��رائيل حمايت کرده و در اين باره مي‌نويسد‪« :‬براي‬ ‫آناني که زیر س��ايه ظلم و س��تم و اش��غالگري زندگي‬ ‫نمي‌کنند آسان است که اقدامات شاخه نظامي حماس‬ ‫در موشک‌پراکني عليه اراضي اشغالي را محکوم کنند‪.‬‬ ‫اما بايد بگويم که مليتي تحت اش��غال اجازه حفاظت از‬ ‫خود در برابر حمله اشغالگر را داراست‪».‬‬ ‫راج��ر واترز در بخش پايان��ي مقاله خود از البي هاي‬ ‫اس��رائيلي فعال در امري��کا انتقاد ک��رده و در اين باره‬ ‫مي‌نويس��د‪ :‬کنگ��ره امريکا بي��ش از اندازه زیر تس��لط‬ ‫اعضاي البي دس��ت راستي اس��رائيل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رس��انه‌هاي اصل��ي امريکاي��ي ني��ز زیر س��لطه آيپک‬ ‫هس��تند‪ .‬در اين مي��ان بايد به گروه ص��داي يهوديان‬ ‫براي صلح اش��اره کنم‪ .‬م��ن از آن��ان حمايت مي‌کنم‬ ‫چ��را که مخالف اقدامات اس��رائيل عليه غزه هس��تند‪.‬‬ ‫آنان گروهي از يهوديان هس��تند که حامي پايان يافتن‬ ‫محاصره غزه هستند‪.‬‬ ‫‪ 14‬نمایشگاه جدید در گالری‌های تهران‬ ‫جمعه ‪ ۷‬شهریور با وجود ادامه تعطیالت‬ ‫تابستانی ‪ ۱۴‬نمایشگاه جدید در گالری‌های‬ ‫ته��ران افتت��اح خواه��د ش��د‪ .‬برخ�لاف‬ ‫‌مجموعه‌هایی که هفته گذش��ته به نمایش‬ ‫درآمدن��د‪ ،‬بخش عمده نمایش��گاه‌های این‬ ‫هفته گروهی اس��ت‪ .‬به گزارش هنرآنالین‪،‬‬ ‫در نخس��تین جمعه ش��هریور‪ ،‬گالری‌های‬ ‫تهران میزبان ‪ ۱۴‬نمایشگاه جدید خواهند‬ ‫شد که بخش عمده این نمایشگاه را نقاشی‬ ‫و ب��ه صورت گروه��ی تش��کیل می‌دهند‪،‬‬ ‫البت��ه این هفته ش��اهد برپایی نمایش��گاه‬ ‫جواهرات دست‌س��از و عکس هم هس��تیم‪.‬‬ ‫مجسمه‌س��ازان غایب��ان ب��زرگ این هفته‬ ‫گالری‌های تهران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ افتتاح نمایشگاه‌های جدید‬ ‫گال��ری آرت��ه از ‪ 7‬ش��هریور میزب��ان‬ ‫نمایش��گاه گروه��ی نقاش��ی ب��ا عن��وان‬ ‫«پروردگار جنگ» می‌ش��ود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫ت��ا ‪ ۱۷‬ش��هریور ادام��ه خواه��د داش��ت‪.‬‬ ‫گال��ری طراحان آزاد از ‪ ۷‬ش��هریور میزبان‬ ‫نمایشگاه نقاش��ی انفرادی نسیم تقی‌پور با‬ ‫عنوان «وتن» می‌ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه تا‬ ‫‪ ۱۲‬ش��هریور ادامه خواهد داش��ت‪ .‬گالری‬ ‫جرجان��ی از ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۷‬ش��هریور میزب��ان‬ ‫نمایش��گاه نقاشی حمید ش��مس با عنوان‬ ‫«اختالل ساختگی» می‌شود‪ .‬گالری هما از‬ ‫‪ 7‬شهریور میزبان نمایشگاه «ساله شریفی»‬ ‫با عنوان «گل گل» می‌شود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫تا ‪ ۱۸‬شهریور ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گالری مهروا از ‪ ۷‬شهریور میزبان نمایشگاه‬ ‫عکس با عنوان «س��وگواری ب��رای خواهر‬ ‫مرده» می‌شود‪ .‬در این نمایشگاه عکس‌های‬ ‫شیفت شب کتابخانه ملی دوباره‬ ‫برقرار شد‬ ‫حمید جانی‌پور و روزبه روزبهانی در معرض‬ ‫دی��د قرار خواهد گرفت‪ .‬گالری ش��یال از ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۴‬ش��هریور میزبان نمایش��گاه گروهی‬ ‫نقاشی می‌ش��ود‪ .‬در این نمایشگاه آثاری از‬ ‫قادر قادری‪ ،‬حامد ش��هیر‪ ،‬آرش اسکندری‪،‬‬ ‫میالد عمادی‌پور در معرض دید قرار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬گالری افرند از ‪ ۷‬ش��هریور میزبان‬ ‫نمایش��گاه طراح��ی «آن خط س��وم منم»‬ ‫می‌شود‪ .‬در این نمایش��گاه آثاری از گالره‬ ‫احتیاطی‪ ،‬فهمیه باقر‌پ��ور‪ ،‬حمیده باقرپور‪،‬‬ ‫زین��ب حری��ری‪ ،‬ریحانه رحیم��ی‪ ،‬نازنین‬ ‫زادمهر‪ ،‬سپیده صبوری‪ ،‬سارا کریمی‪ ،‬مارال‬ ‫مجد و ریحانه م�لا صالحی در معرض دید‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬گالری شکوه؛ نمایشگاه‬ ‫نقش برجس��ته‌های جالل حبیبی با عنوان‬ ‫«از خاک تا افالک» عصر جمعه ‪ 7‬شهریور‬ ‫شیفت ش��ب کتابخانه ملی که مدتی لغو شده بود‪ ،‬دوباره برقرار می‌شود‪.‬‬ ‫محس��ن قمصری ‪ -‬کارشناس روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ با اعالم این خبر به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم در جلسه دیروز (چهارشنبه‪،‬‬‫پنجم ش��هریور) گرفته شده است و از ش��نبه (هشتم شهریور) شیفت شب‬ ‫کتابخانه ملی دوباره اجرایی می‌ش��ود‪ .‬س��اعت کار شیفت ش��ب کتابخانه ملی از ساعت ‪ 23‬تا ‪ 7‬صبح‬ ‫اس��ت‪ .‬بنا بر اعالم مس��ئوالن کتابخانه ملی‪ ،‬شیفت شب این کتابخانه به دلیل مراجعه کم تعطیل شده‬ ‫بود‪ .‬اما رضا صالحی امیری‪ ،‬رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی‪ ،‬در پی اعتراض برخی اعضای کتابخانه‬ ‫ملی به این موضوع‪ ،‬اخیرا گفته بود اگر تقاضا برای برقراری ش��یفت شب زیاد باشد‪ ،‬این شیفت دوباره‬ ‫از سر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۹۳‬در گالری ش��کوه آغاز ب��ه کار می‌کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقش برجسته‌های جالل حبیبی‬ ‫تا چهارش��نبه ‪ 12‬ش��هریور ‪ ۹۳‬در گالری‬ ‫ش��کوه دای��ر خواه��د ب��ود و عالقه‌مندان‬ ‫می‌توانن��د هم��ه روزه از س��اعت ‪ ۱۷‬ال��ی‬ ‫‪ ۲۱‬از ای��ن آث��ار در گالری ش��کوه واقع در‬ ‫سه‌راه فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫سلیمی ش��مالی‪ ،‬کوچه امیر نوری‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۹‬بازدید به عمل آورند‪ .‬گالری گلس��تان‬ ‫از ‪ 7‬ش��هریور میزبان نمایش��گاه نقاش��ی‬ ‫جواهرات دست‌س��از ریحانه راعی می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ت��ا ‪ ۱۲‬ش��هریور در گالری‬ ‫گلستان به نش��انی خیابان دروس‪ ،‬خیابان‬ ‫کماس��ایی ادامه خواهد داشت‪ .‬گالری آن؛‬ ‫جمعه ‪ 7‬شهریور میزبان افتتاحیه نمایشگاه‬ ‫خس��رو حسن‌زاده می‌ش��ود‪ .‬این نمایش تا‬ ‫‪ ۳۰‬ش��هریور در گالری آن به نش��انی ونک‬ ‫خیاب��ان س��ئول جنوبی ش��ماره ‪ ۴۰‬ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬گالری ژی��وار هم از جمعه‬ ‫‪ 7‬شهریور میزبان نمایشگاه رنگ روغن ندا‬ ‫مقدم‌نژاد با عنوان «نگاه بارانی» می‌ش��ود‪.‬‬ ‫گالری س��اربان نمایشگاه نقاشی حمیدرضا‬ ‫محسنی را جمعه ‪ 7‬شهریور افتتاح می‌کند‪.‬‬ ‫گال��ری ن��گاه از ‪ 6‬تا ‪ ۱۱‬ش��هریور میزبان‬ ‫نمایشگاه کوالژهای کودکانه نوذر اسمعیلی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬پیش‌تر این هنرمند خردسال ‪۲‬‬ ‫کتاب داستان به رشته تحریر درآورده و به‬ ‫تکنیک کالژ آن را تصویرسازی کرده است‪.‬‬ ‫گال��ری به��زاد‪ ،‬از ‪ 7‬ش��هریور میزب��ان‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی نقاش��ی‪ ،‬حقیقت‪،‬‬ ‫نیک‌خواه��ی و بردب��اری می‌ش��ود‪ .‬ای��ن‬ ‫نمایشگاه تا ‪۱۳‬شهریور ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تغییر لوگوی گوگل به مناسبت‬ ‫تولد «زکریای رازی»‬ ‫لوگوی گوگل به مناس��بت تولد زکریای رازی دانشمند‬ ‫ایرانی تغییر کرده است‪ .‬به گزارش ایتنا‪ ،‬در وبالگ گوگل‬ ‫با اش��اره به اینکه این ش��رکت چند ماه پیش نیز لوگوی‬ ‫خود را برای بزرگداشت عمر خیام تغییر داده‪ ،‬آمده است‪ :‬ما به خدمات دانشمندان ایرانی در رشته‌های‬ ‫مختلفی چون فیزیک‪ ،‬ش��یمی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬و پزشکی افتخار می‌کنیم‪ .‬لوگوی بزرگداشت رازی در تمام‬ ‫دامنه‌های کش��ورهای خاورمیانه و ش��مال آفریقا قابل مشاهده اس��ت‪ .‬گوگل در وبالگ خود با تمجید‬ ‫از فعالیت‌های رازی گفته‪ :‬درود بر او که اندیش��مندی فرا‌تر از زمان خویش بود! «جرج س��ارتن» پدر‬ ‫تاریخ علم‪ ،‬رازی را «بزرگترین پزش��ک اس�لام و قرون وسطی» می‌داند‪ .‬از آنجا که این دانشمند ایرانی‬ ‫کتاب‌های خود را به زبان عربی می‌نوشت‪ ،‬نزد غربیان به «جالینوس عرب» نیز مشهور بوده است‪.‬‬ ‫بازیگران رستوران دار ایرانی‬ ‫بازیگران کش��ور ما هم داس��تان جالب خودش��ان را دارند انگار دیگر عادت‬ ‫کرده‌ای��م که هر چن��د روز یک‌بار خبری جدید از کار و حواش��ی زندگی آنها‬ ‫بش��نویم‪ .‬گاهی می‌شنویم که خواننده ش��ده‌اند‪ ،‬گاه خبر موفقیت آنها در آن‬ ‫سوی مرزها باعث مسرتمان می‌شود‪ ،‬اما گاهی هم خبرهای می‌شنویم که به‬ ‫خود می‌گوییم این اخبار در ش��أن س��ینما و فرهنگ کشور ما نیست و گاهی‬ ‫هم خبرهایی از پرداختن آنها به یک شغل دیگر در کنار بازیگری به گوش ما‬ ‫می‌رسد‪ .‬انگار این چند شغله بودن این روزها دامن آنها را هم گرفته است‪ ،‬اما به‬ ‫راستی آیا اگر شهرت بازیگری را نداشتند باز هم می‌توانستند در شغل دیگرشان‬ ‫موفق باش��ند؟ حاال ش��اید در کنار انواع و اقسام کارهایی که آنها برای خود بر‬ ‫می‌گزینند یک حرفه بیش��تر از همه به ش��هرت آنها و کمتر به تخصص‌شان‬ ‫در زمینه آن کار احتیاج داش��ته باش��د‪ .‬حدس زدنش زیاد هم سخت نیست؛‬ ‫رس��توران‌داری و کافه‌داری‪ .‬فقط کافی اس��ت به صفحه‌های شخصی آنها در‬ ‫فضاهای مجازی سری بزنیم آن وقت است که می‌بینیم هر کدام از آنها عکسی‬ ‫از رستوران وکافه خود را گذاشته‌اند و پیام‌هایی که از طرف دوستان و بازیگران‬ ‫دیگر به س��وی آنها سرازیر شده نیز در این صفحات به چشم می‌خورد‪ .‬شاید‬ ‫برای‌تان جالب باش��د که بدانید این روزها چراغ رس��توران و کافه کدام یک از‬ ‫هنرمندان‌مان روشن است‪ .‬بهرام رادان بازیگری که دوست نداشت کسی بداند‬ ‫که او یک رستوران دارد اما واقعیت این است که آقای سوپراستار چیزی نزدیک‬ ‫به ‪ 250‬میلیون با یک فرد دیگر شریک شده و یک رستوران شیک در شمال‬ ‫ش��هر دارد‪ .‬سپند امیرسلیمانی هم حوالی جام جم یک رستوران بسیار خوب‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شهاب حس��ینی بازیگر محبوب کش��ورمان نیز یک کافی‌شاپ در حوالی‬ ‫لواس��ان دارد که مدیریت آن برعهده همسرش است و رضا صادقی خواننده‌‬ ‫پاپ کش��ورمان نی��ز از میهمانان این بازیگر دوست‌داش��تنی بود‪ .‬اش��کان‬ ‫خطیبی از نخس��تین بازیگرانی اس��ت که اقدام به رس��توران‌داری کرد و‬ ‫یک رس��توران ش��یک به نام رعنا را راه‌انداخت که اتفاقا افراد زیادی هم‬ ‫مش��تری ثابت رستوران او هستند‪ .‬فست‌فود نادر سلیمانی هم این روزها‬ ‫پر رونق اس��ت‪ .‬مهران غفوریان هرچند در این س��ال‌ها در عرصه سینما‬ ‫کمرنگ ظاهر ش��ده اما در عرصه رستوران‌داری حضوری پررنگ و فعال‬ ‫دارد‪ .‬س��ام درخش��انی هم این روزها میزبان هنرمندان و فوتبالیست‌ها و‬ ‫افراد بس��یاری در فس��ت‌فود خودش است‪ .‬حاال جواد عزتی هم به جرگه‬ ‫بازیگران رس��توران‌داران پیوس��ته و ترنج را راه‌اندازی کرده اس��ت‪ .‬حاال‬ ‫بای��د دید این بازیگر و دیگر هنرمندانی که قصد دس��ت و پا کردن یک‬ ‫ش��غل دیگر را دارند به کدام یک از حوزه‌ها رو می‌آورند و خود را با چه‬ ‫حرفه‌هایی خواهند شناخت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!