صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۲۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 22

روزنامه صمت شماره 22

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سرمای ‌‬ ‫هگذا‬ ‫ران خارجی پ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1393‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 27‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 22‬پیاپی ‪ 32 1340‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫مدیرعامل بور‬ ‫س تهران خبر داد‪:‬‬ ‫صفر ش ‌‬ ‫دن‬ ‫رییس کل گمر‬ ‫ک‬ ‫ایران مطرح کرد‌‪:‬‬ ‫رانت د‌ر گم‬ ‫رک با پنجره واح ‌‬ ‫د‬ ‫ایرانی ‪ ،‬کاالی ایرانی بخر‬ ‫‪7‬‬ ‫تول‬ ‫ید به ‪ ۱۵۰‬هزار م‬ ‫یلیارد تومان‬ ‫منابع نیاز دارد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫حمایت همه جانبه از کمپین دفاع از تولید ملی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫از سرمای ‌‬ ‫هگذارا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫رای رونق اقتصاد‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ای‬ ‫ت‬ ‫می‌کنیم‬ ‫‪9‬‬ ‫فرش ایرانی در راه دموتکسآلمان‬ ‫‪31‬‬ ‫دفاع از تولید داخلی‪،‬‬ ‫آرمانی ملی‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫به قاچاق باید نگاه‬ ‫اقتصادی شود نه انتظامی‬ ‫راه‌هایی برای تحقق‬ ‫اقتصا ‌د مقاومتی‬ ‫تامین انرژی معادن‬ ‫در جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫مجید رضا حریری‬ ‫محسن بهرامی ارض اقد‌س‬ ‫شهباز حسن‌پوربیگلری‬ ‫عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪8‬‬ ‫رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪7‬‬ ‫نماینده مجلس‬ ‫عکس ‪ :‬فاطیما خوشبویی‬ ‫عشق فرش در قلب ایران است‬ ‫اولویت اشتغال‬ ‫و رفع تحریم‌ها باشد‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫‪11‬‬ ‫نماینده سابق مجلس‬ ‫‪18‬‬
‫خبر‬ ‫نشست خبری روحانی شنبه‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫معاون ارتباطات و اطالع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬نشس��ت خبری حجت‌االس�لام و المسلمین‬ ‫دکتر حس��ن روحانی رییس‌جمهوری عصر ش��نبه‬ ‫هش��تم شهریور ماه ‪ 93‬برگزار می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‌‪ ،‬پرویز اس��ماعیلی با اعالم این خبر افزود‪ :‬در‬ ‫این نشست خبری که در آخرین روز از هفته دولت‬ ‫و نیز آغاز دومین س��ال فعالیت دولت یازدهم برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬خبرنگاران ارشد رسانه‌های مهم داخلی و‬ ‫خارجی حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رییس‌جمهوری در این نشس��ت‬ ‫خبری که به صورت زنده از ش��بکه‌های داخلی و‬ ‫بین‌المللی پخش می‌شود‪ ،‬ضمن ارائه گزارشی از‬ ‫عملکرد ‪1‬ساله دولت تدبیر و امید به محضر ملت‬ ‫شریف ایران‪ ،‬پاس��خگوی پرسش خبرنگاران در‬ ‫حوزه‌های مختلف سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫طرح جامع جمعیت و تعالی‬ ‫خانواده تدوین شد‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت‬ ‫بهداشت «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»‬ ‫را به عنوان پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش‬ ‫نرخ باروری کلی در کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمد اسماعیل مطلق‬ ‫با اشاره به اینکه نظر شورای نگهبان درخصوص‬ ‫طرح افزایش نرخ باروری و پیش��گیری از کاهش‬ ‫رشد جمعیت کشور جای تشکر و قدردانی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایرادهایی که ش��ورای نگهبان به این طرح‬ ‫گرفته‪ ،‬بیانگر این اس��ت که سالمت دارای ‪ 4‬بعد‬ ‫جس��می‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی و معنوی بوده و برای‬ ‫پوشش تمامی ابعاد آن باید با جامعیت بیشتری‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��ورای نگهب��ان در این زمینه با‬ ‫نگاهی جامع و دقیق‪ ،‬لزوم بررسی تمامی مسائل‬ ‫و مش��کالت و ابعاد سالمت را به گونه‌ای شفاف‬ ‫مطرح و اعالم کرده که تعیین تهدید‌کننده‌های‬ ‫س�لامت در ای��ن طرح فق��ط توس��ط وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی انجام‌پذیر‬ ‫نخواه��د بود‪ ،‬چه‌بس��ا ای��ن ام��ر برنامه‌ریزی و‬ ‫هماهنگی در وزارتخانه‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها و دولت‬ ‫را می‌طلبد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر س�لامت خان��واده و جمعیت‬ ‫با تاکید ب��ر این که وزارت بهداش��ت نیز اعتقاد‬ ‫دارد تصویب این طرح سبب ارتقای نرخ باروری‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهاد ما در این زمینه‬ ‫مطرح ش��دن «طرح جام��ع جمعی��ت و تعالی‬ ‫خان��واده» به‌عنوان طرحی اس��ت ک��ه با دیدی‬ ‫گسترده‌تر و استفاده از اهرم‌های حمایتی به‌ویژه‬ ‫ب��رای زنان ب��اردار و دارای فرزند به افزایش نرخ‬ ‫ب��اروری کلی که مورد نظر مق��ام معظم رهبری‬ ‫است‪ ،‬کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت‬ ‫بهداشت «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»‬ ‫را به‌عنوان پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش‬ ‫نرخ باروری کلی در کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫روحانی درگذشت پدر ترکان‬ ‫را تسلیت گفت‬ ‫حجت‌االس�لام والمس��لمین «حس��ن روحانی»‬ ‫رییس‌جمهوری در پیامی درگذش��ت پدر مهندس‬ ‫اکبر ترکان را به وی و خانواده‌اش تسلیت گفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا از پای��گاه اطالع‌رس��انی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬در متن پی��ام رییس‌جمهوری‬ ‫به دبیر ش��ورای هماهنگ��ی مناط��ق آزاد تجاری‬ ‫و اقتصادی آمده اس��ت‪ :‬درگذش��ت پ��در با ایمان‬ ‫و فداکار‌ت��ان ک��ه با تربی��ت ش��هیدانی بزرگوار و‬ ‫خان��واده‌ای خدمتگ��زار‪ ،‬دین خود را به اس�لام و‬ ‫انقالب ادا کرد‪ ،‬موجب تاثر و تالم خاطر شد‪.‬‬ ‫در پی��ام رییس‌جمه��وری آمده اس��ت‪ :‬اینجانب‬ ‫مصیب��ت وارده را ب��ه جنابعالی و خان��واده محترم‬ ‫تس��لیت گفته و از خداوند متع��ال علو درجات آن‬ ‫عزیز س��فر کرده و صبر و ش��کیبایی را برای سایر‬ ‫بازماندگان مسالت می‌کنم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫معاون اجرایی رییس‌جمهوری‪:‬‬ ‫‪ 75‬هزار طرح نیمه‌تمام درکشور وجود دارد‬ ‫معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت‪ 75 :‬هزار‬ ‫طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که‬ ‫برای اتمام آنها به ‪4‬میلیون و ‪170‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری روز سه‌شنبه در جلسه‬ ‫ش��ورای برنامه‌ریزی و توس��عه استان خراسان‬ ‫رضوی که با هدف تهیه مقدمات س��فر هیات‬ ‫دولت به این اس��تان تشکیل شده بود افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود‬ ‫‪ 24‬سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها‬ ‫به اتمام برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طی س��الیان گذشته فضای‬ ‫بی اعتمادی در س��ایه وعده داده ش��ده و انجام‬ ‫نگرفته در س��طح کش��ور ش��کل گرفته گفت‪:‬‬ ‫سفرهای دولت که تحت عنوان کاروان تدبیر و‬ ‫امید صورت می‌گی��رد بر پایه نظامات جدیدی‬ ‫پیش م��ی‌رود و این کاروان ج��ز در ضرورت‌ها‬ ‫وعده مجددی نمی‌دهد که قابلیت عمل نداشته‬ ‫باشد‪ .‬شریعتمداری گفت‪ :‬کاروان تدبیر و امید‬ ‫ت�لاش می‌کند مجموع پروژه‌های عمرانی و در‬ ‫حال اجرا را که از پیش��رفت فیزیکی باالی ‪70‬‬ ‫ت��ا ‪ 80‬درصد برخوردار اس��ت با کمک دولت و‬ ‫تخصیص منابع از سایر ردیف‌ها و امکاناتی که در‬ ‫اختیار رییس‌جمهوری و در ردیف‌های متمرکز‬ ‫هست در دوره زمانی کوتاه به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته ای��ن طرح‌ها باید به گونه‌ای‬ ‫باش��د که در زندگی مردم‪ ،‬تامین معیشت آنها‬ ‫و ایجاد اش��تغال نی��ز تاثیر‌گذار باش��د‪ .‬معاون‬ ‫اجرایی رییس‌جمه��وری گفت‪ :‬اگ��ر پروژه‌ای‬ ‫باش��د که به شکل استثنایی پیشرفت کمتری‬ ‫داشته اما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد می‌توان به‬ ‫آن پ��روژه هم منابعی را اختصاص داد که مردم‬ ‫زودتر به خدمات مورد نظر برس��ند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در بودجه تقدیمی به مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در حوزه اعتبارات تملک دارایی س��رمایه‌ای نیز‬ ‫این سیاس��ت م��ورد توجه قرار گرف��ت‪ ،‬با این‬ ‫تفاوت که در سفرها معموال رییس‌جمهوری با‬ ‫تخصیص ‪ 100‬درصد منابع موافقت می‌کنند و‬ ‫در سال بعد هم تعهد می‌کنند تخصیص ‪100‬‬ ‫درصد صورت گیرد‪ ،‬یعنی در سال ‪ 1394‬همه‬ ‫پروژه‌ها به نتیجه و اتمام برس��د‪ .‬شریعتمداری‬ ‫افزود‪ :‬بودجه‌ها باید با برنامه‌های توسعه عمومی‬ ‫کشور و با نگرش ایجاد توازن در مناطق مختلف‬ ‫گره بخورد لذا از توان شرکت‌ها باید در سفرهای‬ ‫کاروان تدبیر و امید استفاده شود‪ .‬وی یادآور شد‪:‬‬ ‫به طور مثال بحث بودجه «ایدرو» یا «‌ایمیدرو»‬ ‫یا ش��رکت ملی فوالد به‌عنوان بخش��ی از این‬ ‫هلدینگ بزرگ هیچ وق��ت در دولت‌ها مطرح‬ ‫نشده و این شرکت‌ها در ارکان خود درباره این‬ ‫بودجه‌ها تصمیم می‌گیرند‪ .‬شریعتمداری افزود‪:‬‬ ‫برخی از ش��رکت‌های سرمایه‌گذاری متصل به‬ ‫دولت و وابس��ته به صندوق‌های بازنشس��تگی‬ ‫کشوری و لشگری وجود دارند که اگر با همین‬ ‫وضعیت ب��ه حیات خود ادامه دهند ش��اید در‬ ‫آین��ده محتاج کمک از بودج��ه عمومی دولت‬ ‫باش��ند‪ .‬معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون ‪25‬درصد حقوق و دس��تمزد بیشتر‬ ‫کس��انی که در بخش خصوص��ی و دولتی کار‬ ‫می‌کنند مث��ل جویبارهای کوچ��ک روانه این‬ ‫س��ازمان‌ها می‌ش��ود که این منابع ب��رای آن‬ ‫دسته از فعالیت‌های توسعه‌ای که شرکت‌های‬ ‫یاد شده تشخیص می‌دهند هزینه می‌شود که‬ ‫گاه همسو با توسعه عمومی کشور نیست‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬توجه داش��ته باشید در تامین اجتماعی‬ ‫و شس��تا‪ ،‬رییس‌جمهوری و معاونت راهبردی‬ ‫ریاست‌جمهوری تصمیم نمی‌گیرند تا توسعه به‬ ‫شکل متوازن صورت بگیرد‪ .‬شریعتمداری گفت‪:‬‬ ‫باید از این ش��رکت‌ها دعوت شود همان‌طورکه‬ ‫در ‪ 7‬استانی که کاروان تدبیر و امید سفر کرده‬ ‫بین این ش��رکت‌ها و اس��تانداری‌ها یادداشت‬ ‫تفاهم‌های خوبی منعقد و روابط متقابلی برقرار‬ ‫شود‪ .‬معاون اجرایی رییس‌جمهوری افزود‪ :‬باید‬ ‫ارتباط و همکاری بین دولت و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان‪ ،‬بخش‌های‬ ‫اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد‬ ‫ش��هید و س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام‬ ‫خمینی(ره) برقرار شود که با برنامه‌های توسعه‬ ‫کشور هم جهت شوند‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده اعالم كرد‪:‬‬ ‫فرصت طالیی صادرات مواد غذایی به روسیه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منطقه آزاد انزلی را موقعیت مناس��بی برای توس��عه‬ ‫روابط تجاری گیالن با کش��ور روس��یه دانست و گفت‪ :‬این موقعیت‌ها باید به فرصت‬ ‫طالیی تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرض��ا نعمت‌زاده در حاش��یه بازدید از‬ ‫طرح‌های ش��هرک صنعتی سپیدرود با بیان اینكه روابط روسیه با كشورهای اروپایی‬ ‫مثل گذش��ته نیست افزود‪ :‬این شرایط فرصت مناس��بی است برای ایران تا کاالهای‬ ‫مورد نیاز و مواد غذایی و کشاورزی را به این کشور صادر کند و روابط تجاری خود را‬ ‫با آن گسترش دهد‪ .‬وی تصریح كرد‪ :‬درحال حاضر تشکل‌هایی به درخواست روسیه‬ ‫در تهران تش��کیل شده است تا در زمینه توسعه صادرات و مواد مورد نیاز این كشور‬ ‫روس��یه فعالیت كنند‪.‬نعمت زاده اضافه كرد‪ :‬از این‌رو تجار و تولید‌کنندگان در کشور‬ ‫باید فعال ش��وند و در این بین نیز اتاق بازرگانی و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید تالش کنند تا استانداردس��ازی مناسب و جهانی برای کاالهای مورد نیاز و مواد‬ ‫غذایی و کش��اورزی به روس��یه انجام دهند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با‬ ‫اش��اره به سرمایه‌گذاری‌های انجام ش��ده در بخش تولید و صنعت این استان یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬بانک صنعت و معدن در زمینه ایجاد طرح‌های تولیدی و صنعتی فعالیت‌های‬ ‫خوبی را انجام داده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی این بانک در مدت کوتاه ‪1‬س��اله فعال‌تر از‬ ‫گذشته درحال فعالیت است و به حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌پردازد‬ ‫كه این روند باید ادامه داش��ته باش��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه صنعت‬ ‫و کش��اورزی را مکمل هم ذكر كرد و افزود‪ :‬در گذش��ته اعتقاد بر این بود كه صنعت‬ ‫نباید در اس��ت‌ان‌های شمالی کش��ور نظیر مازندران و گیالن رشد کند مگر در صنایع‬ ‫تبدیلی کشاورزی كه امروز این دیدگاه اصالح شده است‪ .‬نعمت‌زاده با اشاره به تاكید‬ ‫رییس‌جمهور به توسعه صنعت و کشاورزی اظهار كرد‪ :‬باید صنعت در کنار کشاورزی‬ ‫رشد کند تا سودآوری داشته باشد‪ ،‬لذا رفتن به سمت استفاده از فناوری‌های نوین را‬ ‫دراین زمینه نباید از نظر دور داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح واحد توليدكننده قوطي هاي فلزي در رشت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه س��فر ‪ 1‬روزه به اس��تان گيالن‌‪ ،‬طرح تالک‬ ‫ایرانی��ان‪ ،‬تولیدكنن��ده قوطی‌های فل��زی درب‌دار با ظرفیت تولید س��االنه ‪ 12‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬ت��ن را مورد بهره‌ب��رداری قرار داد‪ .‬به گزارش ش��اتا محمدرضا نعمت‌زاده در‬ ‫مراس��م افتتاحيه اين واحد توليدي در ش��هرک صنعتی سپیدرود رشت افزود‪ :‬ايجاد‬ ‫شرکت‌های فناوری در گیالن با توجه به افراد تحصیلکرده استان الزم و ضرروی است‬ ‫و مسئوالن باید آن را مورد توجه قرار دهند‪ .‬وي برضرورت توجه بيشتر مسئوالن در‬ ‫اين راستا تاكيد كرد و گفت‪ :‬توسعه فناوري‌ها در خصوص انجام فعالیت‌های صنعتی‬ ‫و کش��اورزی بايد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد‪ .‬گفتني اس��ت‪ :‬طرح صنعتي تالک‬ ‫ایرانیان تولیدكننده قوطی‌های درب‌دار آسان‌بازش��و با ظرفیت تولید ساالنه ‪ 12‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تن‪ ،‬اش��تغال با پروانه ‪ 120‬نفر و اش��تغال موجود ‪ 160‬نفر است ‪ .‬اين واحد‬ ‫صنعتي با س��رمایه‌گذاری براس��اس پروانه ‪ 730‬میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری به روز‬ ‫‪ 1650‬میلیارد ریال در شهرک صنعتی رشت است‪ ،‬مورد بهره‌برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر کشور در مورد فعالیت گشت‌های ارشاد موتوری‪:‬‬ ‫مانع اقدامات غیرقانونی می‌شویم‬ ‫وزیر کشور در مورد فعالیت گشت‌های ارشاد موتوری تصریح کرد‪ :‬هر فعالیت‬ ‫اجتماعی در کشور باید مبتنی بر قانون و با مجوز قانونی باشد و اگر برخالف‬ ‫آن کاری صورت بگیرد ما مانع می‌شویم‪ ،‬حال این اقدامات با موتور‪ ،‬ماشین و‬ ‫یا پیاده باشد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری که‬ ‫صبح دیروز در مجموعه فرهنگی شقایق به مناسبت هفته دولت برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫اشاره به عملکرد ‪ 4‬ماهه گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت‪ ۶۹۴ :‬عملیات‬ ‫و درگیری مسلحانه دراین مدت درحوزه مواد مخدر رخ داده که موجب انهدام‬ ‫‪ ۹۲۶‬گروه و باند شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ ۸۷‬کارگاه تولید شیشه نیز در‬ ‫این مدت شناسایی و منهدم شده‪ ،‬بیان كرد‪ :‬همچنین دراین مدت حدود ‪۱۷۵‬‬ ‫تن کشفیات ش��امل ‪ ۷۷‬درصد تریاک‪ ۱۷‌،‬درصد حشیش‪ ۴ ،‬درصد هروئین‬ ‫و مرفین‪ 0/5 ،‬درصد شیشه و‪ ...‬داشته‌ایم‪ .‬دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ‪4‬ماه ابتدایی امس��ال ‪ ۱۱۸‬هزار دستگیری درحوزه مواد مخدر‬ ‫بوده که نس��بت به مدت مشابه در سال گذش��ته با ‪ ۴۰‬درصدافزایش روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم و برخورد با خرده فروش‌ها را نیز به صورت جدی‌تر در برنامه خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی با اشاره به آیین نامه‌های ابالغی درحوزه مواد مخدر از جمله سند‬ ‫جامع حمایت‌های اجتماعی و درمانی وآیین نامه اجرایی مراکز درمان تصریح‬ ‫كرد‪ :‬بر اساس مصوبات‪ ،‬کلینیک‌های درمان ویژه زنان راه اندازی وآغاز به کار‬ ‫کرده است و به طور کلی در ‪ ۱۷‬مرکز نگهداری و درمان معتادین ‪۴‬هزار و ‪۲۱۱‬‬ ‫نفر امسال پذیرش شده‌اند‪ .‬وزیر کشور همچنین از اختصاص ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه بیمه درمان معتادان از سوی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد و‬ ‫آن را گام بلندی در این زمینه خواند‪ .‬رحمانی فضلی افزود‪ :‬دستورالعمل ارزیابی‬ ‫و نظارت برعملکرد وتخلفات مراکز مجاز و شناسایی مراکز غیرمجاز نیز ابالغ‬ ‫شده و درحوزه پیشگیری نیز جلسات و توافقنامه‌هایی را در برنامه داشته‌ایم که‬ ‫در حال عملی شدن هستند‪ .‬وی با بیان اینکه تاکید ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫بر روی طرح س��اماندهی خانواده‌های معلوالن معتاد وزندانیان طوالنی مدت‬ ‫خاطرنشان كرد‪ :‬ایجاد مهارت شغلی و کمک به معتادانی که پاک می‌شوند از‬ ‫طریق تفاهم نامه ‪4‬جانبه‌ای که وزارت کار‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬بسیج وستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر امضا کرده‌اند‪ ،‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی در ادامه این نشست در پاسخ به سواالت خبرنگاران در مورد‬ ‫کشف مواد مخدر در نزدیکی مرز‌ها ابراز کرد‪ ۷۰ :‬درصد کشفیات ما در مناطق‬ ‫دست همراهی ضرغامی به سوی دولت‬ ‫عزت‌اهلل ضرغامی گفت‪ :‬رس��انه ملی از همه ظرفیت‌های خود برای موفقیت دولت و تحقق وعده‌های داده ش��ده‪،‬‬ ‫استفاده خواهد کرد‪ .‬این سخنان در حالی بود که چندی پیش روحانی نسبت به نبود پوشش رسانه‌ای خدمات دولت‬ ‫از سوی صداوسیما انتقاد کرده بود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سی و هشتمین نشست افق رسانه با حضور برنامه‌سازان و مدیران‬ ‫صداوسیما با موضوع «آگاهی» در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد‪ .‬ضرغامی گفت‪ :‬ایجاد انگیزه و عالقه برای‬ ‫تفکر‪‌،‬افزایش سواد رسانه‌ای و تحلیل اخبار‪ ،‬آموزش چگونگی انتخاب محتوا‪ ،‬توجه به ابعاد مختلف جنگ نرم‪ ،‬آموزش‬ ‫عمومی حقوق شهروندی و هوشیارسازی مخاطبان برای تامین منافع و مصالح فردی و جمعی از راهکارهای رسانه‌ای‬ ‫آگاهی‌بخشی به عموم است‪ .‬رییس سازمان صداوسیما‪ ،‬نقش صداوسیما در آگاهی بخشی درباره مسائل منطقه‌ای و‬ ‫جهانی را مهم خواند و افزود‪ :‬در حوادث غزه تصاویری از جنایات رژیم صهیونیستی از شبکه‌های العالم‌‪ ،‬پرس‌تی‌وی و‬ ‫هیسپان تی‌وی پخش شد که انحصار رسانه‌ای غربی‌ها را شکست و آنها را وادار به عقب‌نشینی کرد‪ .‬ضرغامی با اشاره‬ ‫به سرمایه‌گذاری وسیع استکبار جهانی و امپراطوری رسانه‌ای گفت‌‪ :‬پدیده جدید ضد آگاهی‪ ،‬از طریق بمباران‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬در اختیار جاهلیت مدرن قرار گرفته است‪ .‬رییس سازمان صداوسیما همکاری رسانه ملی و دولت را‬ ‫گسترده و اثربخش خواند و افزود‪ :‬موفقیت دولت‪‌،‬موفقیت نظام است و رسانه ملی همان‌گونه که در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری بیشترین تالش خود را برای برگزاری انتخابات پر شکوه و دشمن شکن به کار گرفت‪ ،‬از همه‬ ‫ظرفیت خود برای موفقیت دولت و تحقق وعده‌های داده شده استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫م��رزی انجام می‌گیرد و برخی راه‌های اصلی در این مناطق در اولویت ما قرار‬ ‫دارد‪ .‬برای نمونه مس��یر زاهدان به کرمان که ازمناطق اصلی اس��ت با نظارت‬ ‫مضاعفی همراه بوده که موجب افزایش ‪۳۰۰‬درصدی کشفیات در این منطقه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به وجود ‪ ۲۰۰۰‬کیلومتر مرز ناپایدار با کشورهای‬ ‫کش��ت‌کننده مواد مخدر تاكید كرد‪ :‬در این کش��ور‌ها ‪ ۲۱۰‬هزار هکتار زمین‬ ‫در اختیار کشت مواد مخدر قرار دارد و متاسفانه این دو کشور نظارت درستی‬ ‫روی مرزهای خود ندارند‪.‬‬ ‫سفیر اتریش‪ :‬گفت و گو تنها گزینه با ایران است‬ ‫س��فیر اتریش در تهران گفت‪ :‬به طور قطع گفت و گو تنها گزینه دس��تیابی به توافق هس��ته‌ای با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدریش اشتیفت روز سه شنبه در دیدار با رییس و اعضای اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تبریز‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در دولت دکتر روحانی روند مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران و ‪5+1‬‬ ‫شتاب گرفته است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هرچند نماینده‌ای از کشور متبوعش در این مذاکرات شرکت نمی‌کند ولی‬ ‫آنچه از نتیجه مذاکرات و ش��نیده‌های این رویداد به گوش می‌رس��د حاکی از رضایت طرفین مذاکره‌کننده از‬ ‫تو‌گوها و جو مثبت حاکم بر این نشست‌ها است‪ .‬اشتیفت اظهار امیدواری کرد‪ :‬در دور جدید مذاکرات‬ ‫روند گف ‌‬ ‫هسته‌ای ایران و ‪ 5+1‬که در نوامبر سال‌جاری میالدی برگزار می‌شود‪ ،‬طرفین به نتیجه نهایی دست یابند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این خصوص امیدوارم جو مثبتی که بر ش��هر وین حاکم اس��ت در پیشبرد گفت و گوهای‬ ‫هسته‌ای تاثیر مثبت گذاشته و موجب دستیابی هرچه سریعتر طرفین مذاکره‌کننده به اهداف مورد نظر شود‪.‬‬ ‫س��فیر اتریش در تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران به‬ ‫ویژه تبریز گفت‪ :‬هرچند شرایط تحریم مشکالتی را در روند همکاری‌های دو جانبه ایجاد کرده است ولی با نگاه‬ ‫مثبت به آینده اطمینان داریم که با کاهش تحریم‌ها این ش��رایط تغییر کند‪ .‬وی با بیان اینکه تبریز جایگاه و‬ ‫ظرفیت ویژه‌ای در بخش صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و همچنین تولید محصوالت صادرات محور ایران ایفا می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مردم این شهر در دنیا به مردانی اقتصاددان و تالشگر شهرت یافته‌اند‪.‬‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ظریف د‌ر د‌ید‌ار با بارزانی د‌ر اربیل‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مبارزه با تروریسم تا شکست قطعی آن باید‌ همه جانبه باشد‌‬ ‫محم�� ‌د جوا ‌د ظریف وزی��ر امور خارج��ه د‌ر د‌ید‌ار با‬ ‫مس��عو ‌د بارزانی رییس اقلیم کرد‌س��تان ع��راق گفت‪:‬‬ ‫مبارزه با تروریس��م تا شکست قطعی آن بای ‌د به شکل‬ ‫همه جانبه باش�� ‌د و کش��ورها و نهاد‌ه��ای منطقه‌ای و‬ ‫فرامنطقه‌ای مسئولیت خو ‌د را د‌ر این زمینه ایفا کنند‌‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬ظریف د‌ر این د‌ی��د‌ار که د‌یروز به‬ ‫محض ورو ‌د به ش��هر اربیل انجام ش��د‌‪ ،‬افزود‌‪ :‬حمایت‬ ‫گروه‌های فعال سیاس��ی عراق برای تشکیل کابینه د‌ر‬ ‫راس��تای تقویت ثبات این کشور و تامین‌کنند‌ه منویات‬ ‫مرجعیت عالی و منافع ملی عراق می‌باشد‌‪.‬‬ ‫ظریف همچنین آین ‌ده‌نگری مس��ئوالن مختلف عراق‬ ‫د‌ر تقویت وحد‌ت و انس��جام ملی و حل فصل اختالف‬ ‫نظرات احتمالی د‌ر چارچوب قانون اساسی این کشور را‬ ‫ضروری توصیف کرد‌‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه با اشاره به فراگیر بود‌ن تهد‌ی ‌د گروه‬ ‫تروریس��تی د‌اعش برای تمام��ی مذاهب و قومیت‌های‬ ‫عراقی تاکی ‌د کرد‌‪ :‬مبارزه با تروریس��م تا شکست قطعی‬ ‫آن بای ‌د به ش��کل همه‌جانبه باش ‌د و کشورها و نهاد‌های‬ ‫منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مس��ئولیت خو ‌د را د‌رخصوص‬ ‫رف��ع این نگرانی و تهد‌ی ‌د مش��ترک به بهترین نحو ایفا‬ ‫کنند‌‪ .‬رییس اقلیم کرد‌س��تان عراق نی��ز د‌ر این د‌ید‌ار‬ ‫گفت‪ :‬بار د‌یگر برای ما و د‌وستان ما ثابت ش ‌د که ایران‬ ‫د‌ر شرایط سخت بد‌ون کمترین توقعی پشتیبان و یاور‬ ‫م��ا بود‌ه اس��ت و ما هرگز این لطف ب��زرگ را فراموش‬ ‫نمی‌کنی��م‪« .‬مس��عو ‌د بارزان��ی» پیش از ظه��ر د‌یروز‬ ‫به وقت محل��ی د‌ر د‌ید‌ار ‪2‬جانبه با وزی��ر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان ضمن تش��کر از جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫رهبری معظم انقالب اسالمی اظهار کرد‌‪ :‬ایران همواره‬ ‫حام��ی و پن��اه ما ب��ود‌ه و تحوالت اخیر ب��ار د‌یگر این‬ ‫موضوع را به نمایش گذاش��ت‪ .‬وی با یاد‌آوری کمک‌ها‬ ‫و حمایت‌های جمهوری اس�لامی ایران د‌ر د‌وره سخت‬ ‫مبارزه علیه ص��د‌ام و میهمان‌نوازی د‌ولت و ملت ایران‬ ‫د‌ر آن د‌وره‪ ،‬بر فراهم بود‌ن زمینه‌های استفاد‌ه بیش از‬ ‫پیش از فرصت‌های همکاری تاکی ‌د کرد‌‪.‬‬ ‫بارزانی با اش��اره به ضرورت اس��تمرار مقابله با گروه‬ ‫تروریستی د‌اعش افزود‌‪ :‬امکان ند‌ار ‌د حاکمیت تروریسم‬ ‫را بپذیریم و شکس��ت قطعی آنان با همت و هماهنگی‬ ‫کشورهای منطقه میسر خواه ‌د شد‌‪.‬‬ ‫رییس د‌س��تگاه د‌یپلماس��ی همچنین د‌ر این د‌ید‌ار‬ ‫آماد‌گی کش��ورمان را برای توس��عه و تعمیق بیش��تر‬ ‫همکاری‌ها با اس��تفاد‌ه از فرصت‌های موجو ‌د با عراق و‬ ‫اقلیم کرد‌ستان اعالم کرد‌‪.‬‬ ‫ابراز نارضایتی وزیر ارتباطات از وضعیت فعلی اینترنت‬ ‫اشتغالزایی یکی‌ از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات است‬ ‫وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه س��ازمان‬ ‫فن��اوری اطالعات تا پایان هفته آیند‌ه تصمیم‬ ‫د‌ار ‌د خد‌مات ش��بکه ملی اطالعات را د‌ر یکی‬ ‫از مراکز اس��تان‌ها به‌عنوان پایلوت راه‌اند‌ازی‬ ‫کند‌‪ ،‬گفت‪ :‬د‌ر این مورد‌ یکی از مراکز استان‌ را‬ ‫انتخاب می‌کنیم که هم د‌ر زمینه‌ تولی ‌د محتوا‬ ‫فعالیت کن ‌د و هم مرد‌م آن ش��هر از این شبکه‬ ‫ملی استفاد‌ه کنند‌‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��ود‌ واعظی د‌یروز‬ ‫د‌ر مراسم بزرگد‌اش��ت هفته د‌ولت د‌ر وزارت‬ ‫ارتباطات کشور که با رویکرد‌ چشم‌اند‌از سال‬ ‫د‌وم د‌ولت تد‌بیر و امید‌ برگزار ش��د‌ با تش��ریح‬ ‫برنامه‌های این وزارتخانه و با تاکید‌ بر اهمیت‬ ‫شبکه ملی اطالعات اظهار کرد‌‪ :‬د‌ر این زمینه‬ ‫به د‌نبال آن هس��تیم که امکانات مالی و سایر‬ ‫امکان��ات مورد‌ نیاز این ش��بکه را فراهم کنیم‬ ‫که تا پایان سال ‪ 1394‬شبکه ملی اطالعات به‬ ‫نوعی بتواند‌ خد‌مات خو ‌د را ارائه د‌هد‌‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره‬ ‫به لزوم توجه به فرهنگ و اخالق تصریح کرد‌‪:‬‬ ‫چند‌ی پیش از نگرانی آیت‌اهلل مکارم شیرازی‬ ‫د‌ر زمینه‌ راه‌اند‌ازی نسل سوم ارتباطی باخبر‬ ‫شد‌م و باید‌ گفت که موضوع فرهنگ و اخالق‬ ‫چ��ه د‌ر بح��ث اینترنت نس��ل س��وم و چه د‌ر‬ ‫س��ایر بخش‌ها جزو د‌غد‌غه‌های اصلی وزارت‬ ‫ارتباطات است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‌‪ :‬به همین د‌لیل د‌ر این زمینه یک‬ ‫پیوس��ت فرهنگی تهیه شد‌ه اس��ت که برای‬ ‫رییس‌جمهوری ارس��ال شد‌ه و از سوی د‌یگر‬ ‫تا زمان تصویب پیوس��ت فرهنگی با اپراتورها‬ ‫ق��رار گذاش��ته‌ایم آن د‌س��ته از فعالیت‌هایی‬ ‫ک��ه نمی‌توان روی آن نظارت د‌اش��ت تا زمان‬ ‫تصویب پیوست ممنوع باشد‌‪.‬‬ ‫واعظی با اش��اره به اینکه اپراتورهای همراه‬ ‫اول و ایرانس��ل د‌ر زمین��ه‌ ارائه خد‌مات ‪ G3‬و‬ ‫باالتر چیزی بیش از آنچه که رایتل د‌ر ‪ 2‬سال‬ ‫گذش��ته ارائه می‌د‌ا ‌د را عرض��ه نخواهند‌ کرد‌‪،‬‬ ‫تصریح کرد‌‪ :‬ضمن تش��کر از آی��ت‌اهلل مکارم‬ ‫ش��یرازی و س��ایر مراجع که نسبت به مسائل‬ ‫فرهنگی و اخالقی د‌غد‌غه د‌ارند‌ این اطمینان‬ ‫را به ایشان می‌د‌هم که این موضوع مورد‌ توجه‬ ‫همه همکاران بود‌ه و خواهد‌ بود‌‪.‬‬ ‫واعظ��ی با ابراز نارضایت��ی از وضعیت فعلی‬ ‫اینترنت د‌ر کش��ور گفت‪ :‬جایگاه و شأن مرد‌م‬ ‫ما باالتر از این اس��ت و ما ت�لاش کرد‌یم که با‬ ‫ایج��اد‌ وفاق بی��ن اپراتورها هم��کاری را بین‬ ‫وزارت ارتباط��ات و اپراتورها بیش��تر کنیم و‬ ‫همین سیاست‌ را نیز د‌نبال خواهیم کرد‌‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به ل��زوم ایجاد‌ فضای‬ ‫صمیمی میان اعضا و خانواد‌ه وزارت ارتباطات‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬منظور از خانواد‌ه وزارت ارتباطات‪،‬‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬مخاب��رات و ‪ 4‬اپراتور و همچنین‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی که د‌ر زمینه فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباطات فعالی��ت می‌کنند‌ هم‬ ‫هست و نمی‌توان به این مسائل بی‌تفاوت بود‌‪.‬‬ ‫وی د‌ر اد‌امه د‌ر مورد‌ برنامه‌های س��ال د‌وم‬ ‫وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد‌‪ :‬برای تعیین‬ ‫خط‌مشی‌های ‪ ICT‬با توجه به تحوالت جهان‬ ‫و نیاز کشور ش��ورایی را تشکیل د‌اد‌ه‌ایم‪ ،‬زیرا‬ ‫‪ ICT‬بای ‌د به عنوان زیرس��اخت و توانمند‌‌ساز‬ ‫جامعه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد‌‪.‬‬ ‫واعظ��ی بحث اش��تغالزایی را یک��ی‌ د‌یگر‬ ‫از برنامه‌ه��ای مه��م وزارت ارتباط��ات د‌ر‬ ‫برنامه‌های س��ال د‌وم د‌انست و گفت‪ :‬وزارت‬ ‫ارتباط��ات ب��ه د‌ولت تعهد‌ د‌اد‌ه اس��ت که د‌ر‬ ‫زمین ‌ه اش��تغالزایی فعالیت کند‌‪ ،‬زیرا با توجه‬ ‫به اینک��ه فارغ‌التحصیالن خوب��ی د‌ر زمینه‌‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬کامپیوتر و فن��اوری اطالعات‬ ‫د‌ر کش��ور وج��ود‌ د‌ارند‌ الزم اس��ت به بحث‬ ‫اشتغال توجه ش��ود‌‪.‬واعظی با اشاره به اینکه‬ ‫پس��ت بان��ک باید‌ به‌ط��ور جد‌ی به س��مت‬ ‫خرد‌ه‌بانک��د‌اری حرک��ت کند‌‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‌‪ :‬پس��ت بان��ک می‌تواند‌ با گس��ترش د‌ر‬ ‫مناط��ق محروم و مرزی با هد‌ف اش��تغالزایی‬ ‫روس��تایی به اعط��ای وام و حمایت از صنایع‬ ‫کوچک بپرد‌ازد‌‪.‬‬ ‫‌ د‌رخواست الیحه ‪ 2‬فوریتی مبارزه با فساد‌ و رشوه‌خواری‬ ‫د‌ر شهرد‌اری تهران‬ ‫‌ هشد‌ار افخم به بروز فاجعه انسانی‬ ‫د‌ر شهر آمرلی عراق‬ ‫رییس کمیس��یون س�لامت‪ ،‬محیط زیست و خد‌مات شهری شورای ش��هر تهران گفت‪ :‬از آنجایی که قتل‬ ‫«علی چراغی» بابت باج‌خواهی عوامل پیمانکاری بود‌ه اس��ت‪ ،‬پیشنها ‌د د‌ارم شهرد‌اری ملزم به ارائه الیحه‌ای‬ ‫‪ 2‬فوریتی د‌رخصوص مبارزه با فس��ا ‌د و رش��وه‌خواری به شورای شهر شود‌‪ .‬به گزارش ایلنا؛ رحمت‌اهلل حافظی‬ ‫د‌یروز د‌رهش��تا ‌د و نهمین جلس��ه علنی شورای ش��هر د‌ر واکنش به توضیحات معاون شهرد‌ار د‌ر مور ‌د فوت‬ ‫«علی چراغی» گفت‪ :‬مرحوم ضایعات خرید‌اری می‌کرد‌ه‪ ،‬و بای ‌د گفته می‌ش ‌د که علت د‌رگیری چه بود‌ه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مفا ‌د قرار د‌ا ‌د شرکت‌های پیمانکاری با شهرد‌اری گفت‪ :‬تمهید‌اتی خوبی د‌ر قرار د‌ا ‌د گنجاند‌ه‬ ‫شد‌ه اما مشخص نیست که نظارت بر عهد‌ه کیست؟ این ارگان بای ‌د بگوی ‌د بابت نظارت چه کرد‌ه است‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون سالمت شورای شهر تهران اظهار کرد‌‪ :‬عوامل شهرد‌اری خرید‌اران ضایعات را به ستا ‌د می‌برن ‌د و به‬ ‫ید‌هن ‌د که د‌ر مح��د‌ود‌ه پیمانکاران تر ‌د ‌د و به کار خو ‌د اد‌امه د‌هند‌‪ ،‬اگر‬ ‫آنه��ا گرین کارت ‪ 150‬هزار تومانی م ‌‬ ‫ید‌انسته چرا کاری نکر ‌د ‌ه است‪ .‬حافظی‬ ‫ید‌انسته که عذر بد‌‌تر از گناه است و اگر م ‌‬ ‫شهرد‌اری این موضوع را نم ‌‬ ‫با اشاره به اینکه رشوه و باج‌گیری د‌ر شهرد‌اری و د‌فا‌تر خد‌مات الکترونیکی توسط پیمانکاران بید‌ا ‌د می‌کند‌‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه بگویی ‌د تخلف را اطالع د‌هی ‌د ما رس��ید‌گی می‌کنیم که نش�� ‌د مد‌یریت جهاد‌ی! وی خاطر‌نش��ان‬ ‫کرد‌‪ :‬جریمه تخلف بای ‌د آنقد‌ر س��نگین باش��د‌‪ ،‬تا اجازه رشوه‌گیری د‌اد‌ه نش��ود‌‪ ،‬تا کی جان و مال مرد‌م باید‌‬ ‫تحت تاثیر قرار بگیرد‌‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه روز گذش��ته نسبت به بروز فاجعه انسانی د‌ر ش��هر آمرلی د‌ر شمال عراق و‬ ‫روس��تاهای اطراف آن و قتل عام مرد‌م بی‌گناه به د‌س��ت تروریست‌ها‪ ،‬هشد‌ار د‌اد‌‪ .‬به گزارش ایرنا از اد‌اره کل‬ ‫د‌یپلماس��ی رس��انه‌ای‪ ،‬مرضیه افخم با یاد‌آوری وضعیت بسیار ب ‌د و بحرانی شهر آمرلی د‌ر شمال عراق که در‬ ‫محاصره و حمالت غیرانسانی تروریست‌ها قرار د‌ارد‌‪ ،‬مقاومت ‪ 2‬ماهه مرد‌م این منطقه را د‌ر مقابل تروریست‌ها‬ ‫باوجو ‌د فقد‌ان سالح و آذوقه تمجی ‌د و از رویکر ‌د ‪2‬گانه کشورهای غربی به خصوص د‌ولت امریکا د‌ر برخور ‌د با‬ ‫ند‌وستانه انتقا ‌د کرد‌‪ .‬سخنگوی د‌ستگاه د‌یپلماسی گفت‪ :‬د‌ر حالی‌که به اعتراف‬ ‫تروریسم و حتی مسائل انسا ‌‬ ‫رس��انه‌های غربی‪ ،‬مرگ بر س��اکنان این منطقه از استان صالح‌الد‌ین عراق س��ایه اند‌اخته‪ ،‬هیچ‌گونه اقد‌امی‬ ‫برای رفع محاصره غیرنظامیان و انتقال ایشان به پناهگاه‌های امن صورت نگرفته است‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬خواستار اقد‌ام فوری مجامع بین‌المللی به‌خصوص سازمان ملل متح ‌د و د‌یگر سازمان‌های امد‌اد‌رسان‬ ‫و بشرد‌وس��تانه د‌ر جهت کمک فوری به زنان‪ ،‬کود‌کان و س��الخورد‌گان د‌ر این ش��هر برای رهایی از محاصره‬ ‫تروریس��ت‌ها و د‌سترسی هر چه سریع‌تر به کمک‌های انس��انی و ضروری شد‌‪ .‬افخم با قد‌رد‌انی از حساسیت‬ ‫و مواضع هوش��مند‌انه مرجعیت عراق و اقد‌امات د‌ولت و ارتش عراق و مبارزان مرد‌می د‌ر مقابله با تروریس��م‪،‬‬ ‫ند‌وس��تانه به‬ ‫بر حمایت قاطع ایران از د‌ولت و مرد‌م عراق تاکی ‌د کر ‌د و آماد‌گی ایران را برای کمک‌های انسا ‌‬ ‫مرد‌م این مناطق اعالم کرد‌‪.‬‬ ‫با حضور وزیران اقتصا ‌د و راه و شهرسازی‬ ‫رونمایی از صند‌وق‌های زمین و ساختمان‬ ‫مد‌یرعام��ل فرابورس ایران با اع�لام خبر رونمایی از‬ ‫صند‌وق‌های زمین و ساختمان با حضور د‌کتر طیب‌نیا‪،‬‬ ‫وزیر اقتص��اد‌؛ د‌کتر آخوند‌ی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫د‌کتر صالح‌آباد‌ی‪ ،‬رییس س��ازمان بورس و اوراق بهاد‌ار‬ ‫این صند‌وق‌ها را به عنوان ابزار جد‌ی ‌د بازار سرمایه برای‬ ‫تامین مالی بخش مسکن معرفی کرد‌‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی فراب��ورس ای��ران‪ ،‬امیر‬ ‫هامون��ی با بیان اینکه تامین مالی بخش مس��کن یکی‬ ‫از د‌غد‌غه‌های بازار س��رمایه‪ ،‬وزارت اقتصا ‌د و همچنین‬ ‫وزارت راه وشهرس��ازی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬موضوع فعالیت‬ ‫صند‌وق س��رمایه‌گذاری زمین و ساختمان‪ ،‬جمع‌آوری‬ ‫پس‌اند‌ازه��ای خر ‌د و کالن و اختصاص آن به س��اخت‬ ‫پروژه‌های ساختمانی مشخص و سپس فروش واحد‌های‬ ‫س��اختمانی پروژه یا ‌د شد‌ه و تقسیم عوای ‌د ناشی از این‬ ‫فعالیت بین سرمایه‌گذاران است‪.‬‬ ‫وی با تاکی ‌د بر اینکه صند‌وق‌های زمین و س��اختمان‬ ‫می‌توانن ‌د ابزار مناس��بی برای ورو ‌د س��رمایه‌های خرد‌‬ ‫به بازار مس��كن باش��ند‌‪ ،‬ی��اد‌آور ش��د‌‪ :‬تجمیع همین‬ ‫س��رمایه‌های خر ‌د اس��ت که می‌توان ‌د پروژه‌های عظیم‬ ‫را ب��ه ثمر بنش��ان ‌د و از طرف د‌یگر فرصت اس��تفاد‌ه از‬ ‫مزایای س��رمایه‌گذاری د‌ر بازار مس��كن با سرمایه‌های‬ ‫خر ‌د نی��ز از طریق صند‌وق‌های زمین و س��اختمان به‬ ‫وجو ‌د آمد‌ه است‪.‬هامونی با اشاره به ماموریت فرابورس‬ ‫د‌ر تنوع بخش��ی ب��ه ابزارهای مالی‪ ،‬افتتاح نخس��تین‬ ‫صند‌وق زمین و س��اختمان را د‌ر همین راس��تا عنوان‬ ‫ک��ر ‌د و افزود‌‪ :‬صند‌وق‌های زمین و س��اختمان د‌ر زمره‬ ‫آن د‌س��ته از نهاد‌ه��ای مالی قرار د‌ارن�� ‌د که به موجب‬ ‫قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جد‌ی ‌د مصوب سال‬ ‫‪ ،1388‬براس��اس اساس‌نامه خو ‌د اد‌اره می‌شون ‌د و لذا از‬ ‫انعطاف پذیری قابل توجهی برای تامین مالی پروژه‌های‬ ‫س��اختمانی برخورد‌ارن��د‌‪ .‬همچنین ب��ا پیش‌بینی‌های‬ ‫ص��ورت گرفته برای افزایش س��رمایه ای��ن صند‌وق‌ها‪،‬‬ ‫تامین مالی آنها بسیار سریع‌تر از روش‌های تامین مالی‬ ‫مند‌رج د‌ر قانون تجارت صورت خواه ‌د گرفت‪.‬‬ ‫مد‌یرعامل فرابورس ایران د‌ر اد‌امه به تش��ریح مزایای‬ ‫تش��کیل صند‌وق س��رمایه‌گذاری زمین و س��اختمان‬ ‫پرد‌اخ��ت و جد‌ای��ی تامین مال��ی از مد‌یری��ت پروژه‪،‬‬ ‫تضمین تامین مالی به موقع‪ ،‬انعطاف‌پذیری تامین مالی‬ ‫متناس��ب با ش��رایط بازار و تغییرات قیمت‌ها‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬ماهیت حقوقی و رس��می صن��د‌وق‪ ،‬تثبیت‬ ‫قد‌رت خری ‌د د‌ارند‌گان واحد‌های سرمایه‌گذاری د‌ر برابر‬ ‫افزایش قیمت زمین و ساختمان‪ ،‬امکان خری ‌د یا فروش‬ ‫واحد‌های صند‌وق به صورت آنالین و پیوس��ته‪ ،‬حفظ‬ ‫نقد‌شوند‌گی واحد‌های س��رمایه‌گذاری صند‌وق توسط‬ ‫بازارگرد‌ان وامکان افزایش واحد‌های قابل پذیره‌نویسی‬ ‫با موافقت سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار د‌رصورت مازاد‌‬ ‫د‌رخواس��ت پذیره نویسی واحد‌های صند‌وق را از جمله‬ ‫مزیت‌های این ابزار مالی جد‌ی ‌د د‌ر بازار س��رمایه عنوان‬ ‫کرد‌‪.‬‬ ‫به گفته هامونی تأمین مال��ی برای مالکان زمین که‬ ‫مناب��ع الزم را برای س��اخت ند‌ارن ‌د یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫ه ‌دف‌های صند‌وق‌های زمین و س��اختمان اس��ت و از‬ ‫د‌یگر اهد‌اف آن نیز می‌توان به اس��تفاد‌ه از ظرفیت ابزار‬ ‫مالی د‌ر بازار س��رمایه‪ ،‬فراهم کرد‌ن فرصت استفاد‌ه از‬ ‫مزایای رش ‌د صنعت ساختمان برای سرمایه‌گذاران با هر‬ ‫مقد‌ار س��رمایه‌گذاری و استفاد‌ه از مزایای مالیاتی برای‬ ‫تشویق سرمایه‌گذاران و جذب منابع اشاره کرد‌‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬همزم��ان با افتت��اح تابلوی‬ ‫صند‌وق‌های زمین و س��اختمان با حضور وزاری اقتصاد‌‬ ‫و راه و شهرس��ازی و همچنین رییس س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق بهاد‌ار‪ ،‬پذیره‌نویس��ی واحد‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫نخس��تین صند‌وق زمین و س��اختمان با نام «نس��یم»‬ ‫نیز روز شنبه‪ 8‬شهریورماه از طریق بازار سوم فرابورس‬ ‫ایران آغاز می‌شود‌‪ .‬قیمت اسمی هر واح ‌د سرمایه‌گذاری‬ ‫صند‌وق زمین و س��اختمان نس��یم ‪ 10‬هزار ریال است‬ ‫و ‪ 15‬میلی��ون واح ‌د از ‪ 29‬میلی��ون و ‪ 600‬هزار واحد‌‬ ‫سرمایه‌گذاری آن تا روز چهارشنبه ‪ 12‬شهریورماه قابل‬ ‫پذیره‌نویسی خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت صن��د‌وق زمین و س��اختمان نس��یم‬ ‫ب��ه منظور تامین مالی پروژه‌ای د‌ر ش��هرک گلس��تان‬ ‫(راه آهن) با زیر بنای ‪ 13‬هزار و ‪199‬متر مربع تشکیل‬ ‫شد‌ه و گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن‪ ،‬لیزینگ گستر‬ ‫آریا و توسعه تجارت اند‌یشه آریا از موسسان آن هستند‌‬ ‫که ب��ه میزان ‪ 141‬میلیار ‌د ری��ال آورد‌ه غیرنقد‌ی و ‪5‬‬ ‫میلیار ‌د ریال آورد‌ه نقد‌ی‪ ،‬این صند‌وق را تامین کر ‌ده‌اند‌‪.‬‬ ‫کارگزاری بانک مسکن نیز به عنوان بازارگرد‌ان صند‌وق‬ ‫زمین و ساختمان نسیم معرفی شد‌ه است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت جمعی‌از ایثارگران از‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫جمعی از جانبازان و ایثارگران انقالب اس�لامی شاغل‬ ‫د‌ر سازمان توسعه تجارت ایران د‌ر نامه‌ای خطاب به د‌کتر‬ ‫روحانی‪ ،‬رییس‌جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ضمن حمایت‬ ‫از رییس س��ازمان توس��عه تجارت از سوءاستفاد‌ه برخی‬ ‫افرا ‌د از واژه‌های مقد‌س��ی همچ��ون ایثارگری و حجاب‬ ‫برای رس��ید‌ن به اهد‌اف ش��خصی اظهار تاس��ف کرد‌ند‌‪.‬‬ ‫ایثارگران د‌ر این نامه‪ ،‬ضمن تاکی ‌د بر تد‌اوم مس��یر شهد‌ا‬ ‫و ایثارگران اس�لامی از طریق اطاعت از قوانین و مقررات‬ ‫و رعایت حقوق د‌یگران افزود‌ند‌‪ :‬هرگونه رفتار ناشایستی‬ ‫را که باعث تضعیف مد‌یریت سازمان و پرسنل خد‌وم آن‬ ‫ش��ود‌‪ ،‬خالف مصالح نظام‪ ،‬منوی��ات مقام معظم رهبری‬ ‫ید‌انی��م‪ .‬به گزارش‬ ‫و برنامه‌ه��ای د‌ول��ت تد‌بیر و امی ‌د م ‌‬ ‫روابط‌عمومی س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬جمعی از اعضای‬ ‫خانواد‌ه ش��هد‌ا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان ش��اغل د‌ر سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران‪ ،‬د‌ر راستای همراهی با د‌ولت یازد‌هم‬ ‫و صیان��ت از آرمان‌ه��ا و ارزش‌های ش��هد‌ای واالمقام بر‬ ‫ت��د‌اوم مکتب ایثار و ش��هاد‌ت از طری��ق قانون‌پذیری و‬ ‫قانون‌مد‌اری تاکی ‌د کرد‌ند‌‪ .‬د‌ر این نام ‌ه آمد‌ه است‪:‬‬ ‫ولی‌اهلل افخمی‌را ‌د که فرد‌ی آزمود‌ه‪ ،‬توانمن ‌د و ارزش��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬د‌ر مقام رییس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬پیشرفت‬ ‫و تعالی نظام مقد‌س جمهوری اس�لامی ایران و توس��عه‬ ‫صاد‌رات غیرنفتی را سرلوحه امور قرار د‌اد‌ه و با عزمی ملی‬ ‫و مد‌یریتی جهاد‌ی از هیچ کوششی برای اعتالی اقتصاد‌‬ ‫و فرهن��گ مضایقه نکرد‌ه و به یمن مد‌یریت ایش��ان د‌ر‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت و همراهی با سیاست‌های د‌ولت‬ ‫یازد‌هم و اتخاذ رویه قانون‌مد‌اری‪ ،‬اعتد‌ال‌گرایی‪ ،‬احترام‬ ‫به ارزش‌ها و اصالح س��اختار‌ها‪ ،‬رش�� ‌د و پویایی د‌ر بد‌نه‬ ‫مد‌یریت و کارشناسی سازمان ایجا ‌د شد‌ه و امی ‌د و اعتماد‌‬ ‫به نفس به این سازمان بازگشته است‪.‬‬ ‫د‌ر ا ین بیانیه تاکی ‌د شد‌ه است که با اطالعات از قوانین‬ ‫و مق��ررات‪ ،‬رعایت حقوق د‌یگ��ران‪ ،‬هم‌آوایی با یکد‌یگر‬ ‫و حفظ اتحا ‌د عمومی اس��ت که می‌توان مس��یر شهد‌ا و‬ ‫ایثارگران اس�لامی را اد‌امه د‌ا ‌د و د‌ر پایان ضمن حمایت‬ ‫قاطع و د‌فاع از عملکر ‌د رییس کل سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫هرگونه ناشایستی را که باعث تضعیف مد‌یریت سازمان و‬ ‫پرسنل خد‌وم آن گر ‌دد‌‪ ،‬خالف مصالح نظام‪ ،‬منویات مقام‬ ‫ید‌انیم‪.‬‬ ‫معظم رهبری و برنامه‌های د‌ولت تد‌بیر و امی ‌د م ‌‬ ‫وار ‌د‌ات برنج با تعرفه فصلی‬ ‫د‌ارد‌‬ ‫توجیه اقتصا ‌د‌ی ن ‌‬ ‫معاون توس��عه بازرگانی د‌‌اخلی وزی��ر صنعت‪ ،‬معد‌‌ن‬ ‫بعد از‬ ‫و تج��ارت به تعرف��ه ‪ 2‬برابر وارد‌‌ات برن��ج‪ ،‬پیش و ‌‌‬ ‫کرد و گفت‪:‬‬ ‫برد‌‌اشت محصول برنج د‌‌اخل کش��ور اشاره ‌‌‬ ‫‌‌ارد و شرکت‬ ‫وارد‌‌ات برنج د‌‌ر این زمان توجیه اقتصاد‌‌ی ند ‌‌‬ ‫بازرگانی د‌‌ولتی نیز برای حمایت از برنج ایرانی‪ ،‬برنج وارد‌‌‬ ‫نمی‌کند‌‌‪.‬‬ ‫مجتبی خس��رو ت��اج د‌‌ر گفت‌وگ��و با پانا‪ ،‬ب��ا بیان د‌‌ر‬ ‫اختیار د‌‌اش��تن د‌‌و ابزار ب��رای وارد‌‌ات طبق قانون‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‌‌‪ :‬هم‌اکن��ون مطاب��ق قانون ب��ا د‌‌ر اختیار د‌‌اش��تن‬ ‫س��ود بازرگانی و کنترل‌های بهد‌‌اشتی می‌توانیم‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 2‬ابزار‬ ‫وارد‌‌ات محص��والت را کنت��رل کنی��م که ای��ن د‌‌ر مورد‌‌‬ ‫کاالهای اساسی چون برنج هم مصد‌‌اق د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫د کمیسیون‌امنیت ملی‬ ‫بازد‌ی ‌‬ ‫از تاسیسات هسته‌ای‬ ‫ت خارجی‬ ‫عضو کمیس��یون امنیت‌ملی و سیاس�� ‌‬ ‫مجل��س‪ ،‬با بی��ان اینکه اعض��ای این کمیس��یون از‬ ‫تاسیسات هسته‌ای فرد‌و‪ ،‬بوشهر‪ ،‬اراک و نطنز بازد‌ید‌‬ ‫می‌کنن��د‌‪ ،‬گف��ت‪ :‬این بازد‌ی�� ‌د اوایل مهر م��اه انجام‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬ ‫ابراهی��م آقامحم��د‌ی د‌ر گفت‌وگو ب��ا خانه ملت‪،‬‬ ‫از بازد‌ی ‌د اعضای کمیس��یون امنیت‌ملی و سیاس��ت‌‬ ‫خارجی مجلس از تأسیس��ات هسته‌ای نطنز‪ ،‬نیروگاه‬ ‫اتمی بوشهر‪ ،‬آب سنگین اراک و تاسیسات فرد‌و خبر‬ ‫د‌ا ‌د و گفت‪ :‬این بازد‌ی ‌د با هد‌ف بررس��ی وضعیت این‬ ‫تاسیس��ات و حمایت از د‌انش��مند‌ان هسته‌ای انجام‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬ ‫نماین��د‌ه مرد‌م خرم‌آبا ‌د و د‌وره د‌ر مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با بیان اینک��ه بازد‌ی ‌د اعضای کمیس��یون‌‬ ‫امنیت‌ملی و سیاس��ت‌خارجی مجلس از تأسیس��ات‬ ‫هسته‌ای کشور د‌ر اوایل مهر ماه انجام می‌شود‌‪ ،‬افزود‌‪:‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی د‌ر تمام د‌وران از فعالیت و‬ ‫اقد‌امات د‌انشمند‌ان هسته‌ای حمایت می‌کند‌‪.‬‬ ‫معرفی کاند‌ید‌اهای عضویت‬ ‫د‌ر هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس گف��ت‪ :‬د‌ر‬ ‫کمیسیون قرار ش ‌د کسانی که د‌ر رای‌گیری‌های قبلی‬ ‫با اولویت بود‌ن ‌د اضافه ش��ون ‌د و چ��ون آقای مطهری‬ ‫برای ناظر ب��ود‌ن د‌ر هیات نظارت بر مطبوعات اعالم‬ ‫انصراف ک��رد‌ه بود‌‪ ،‬آقای کامران معرفی ش��د‌‪ .‬احمد‌‬ ‫سالک‪ ،‬رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس د‌ر گفت‬ ‫و گ��و با خان��ه ملت‪ ،‬د‌رب��اره رون ‌د بررس��ی و معرفی‬ ‫کاند‌ید‌اهای عضویت د‌ر هی��ات نظارت بر مطبوعات‬ ‫و نظارت بر صد‌اوس��یما گفت‪ :‬ب��ه د‌نبال اعالم هیات‬ ‫رییسه جهت معرفی ناظر بر مطبوعات و صد‌اوسیما‪،‬‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس د‌ر تاریخ معین این کار‬ ‫را انج��ام د‌ا ‌د و اعضای هیأت نظ��ارت بر مطبوعات و‬ ‫نظارت برصد‌اوسیما را معرفی کرد‌‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫نقش تحقیق‬ ‫در توسعه صنعت نفت‬ ‫محسن حائری‌نژاد‪ :‬از فوران نخستین چاه نفت‬ ‫ایران و خاورمیانه در مسجدس��لیمان و به دنبال آن‬ ‫تولد صنعت نفت ایران سال‌ها می‌گذرد‪ .‬از آن زمان‬ ‫که مردم تنها برای روش��نایی از نفت خام اس��تفاده‬ ‫می‌کردند تا به امروز که تقریبا در هر صنعتی‪ ،‬ردپایی‬ ‫از نفت خام و فرآورده‌هایش دیده می‌شود‪ ،‬تحقیقات‬ ‫فراوانی از سوی پژوهشگران مختلف در همه زمینه‌ها‬ ‫و کاربردهای مربوط به نفت خام انجام شده است‪.‬‬ ‫همین تحقیقات‪ ،‬پیشرفت‌های وسیع فناوریی را‬ ‫در زمینه صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی در پی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬عامل موث��ری که میزان تولی��د دردهه‌های‬ ‫آینده به آن وابس��تگی فراوانی دارد‪ ،‬فناوری اس��ت‪.‬‬ ‫چگونگی ظهور و بروز فن��اوری و نحوه به‌کارگیری‬ ‫آن‪ ،‬تعیین‌کننده میزان تولید درآینده صنعت نفت‬ ‫خواهد بود‪ .‬صنعت نفت به‌عنوان اهرمی قدرتمند در‬ ‫موازنه قدرت‪ ،‬در منطقه و در سطح جهانی‪ ،‬جایگاهی‬ ‫ویژه دارد و از همین رو اعتالی این صنعت بنیادین‬ ‫به عنوان یکی از الزمات ملی کشور تلقی می‌شود‪ .‬در‬ ‫نگاهی کلی به چارچوب و کلیت برنامه جامع توسعه‬ ‫نفت و نگاهی عمیق‌تر به مفاد و راهبردهای توسعه‬ ‫ملی در افق‪ ١٤٠4‬و برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬این نکته‬ ‫استنباط می‌شود که توسعه این صنعت‪ ،‬تنها از راه‬ ‫شاهراه ارتقای فناوری و بهره‌مندی از ابزارهای نوین‪،‬‬ ‫به لحاظ صنعتی و در بعد کالن‌تر از منظر سیاسی‬ ‫و استراتژیک می‌گذرد‪ .‬بدون شک امروزه پژوهش و‬ ‫تحقیق در حوزه نفت و گاز برای توسعه این صنعت‪،‬‬ ‫به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود‪ .‬از‬ ‫همین رو استفاده از ظرفیت فکری نیروهای موجود‬ ‫و انتقال فناوری به داخل کشور اهمیتی خاص دارد‪.‬‬ ‫از سند چشم‌انداز و همچنین برنامه‌های وزارت نفت‬ ‫چنین بر می‌آید که دس��تیابی به افق چش��م‌انداز و‬ ‫رس��یدن به رتبه نخس��ت در زمینه‌ه��ای علمی و‬ ‫فن��اوری در خاورمیانه‪ ،‬با راهب��ردی دانش محور و‬ ‫پژوهش میس��ر می‌ش��ود‪ ،‬به جرات می‌توان گفت‪،‬‬ ‫در فرآیند توس��عه و چشم‌انداز صنعت نفت کشور‪،‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬کلید توس��عه صنعت نفت است‪ .‬در تحقق‬ ‫سیاس��ت‌های کالن ارتق��ای فن��اوری‪ ،‬نقش مراکز‬ ‫تحقیق و توس��عه به‌عنوان مراک��ز تولید و تطبیق‬ ‫فناوری‪ ،‬نقشی غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫دس��تیابی ب��ه فناوری‌های جدی��د و تثبیت آنها‬ ‫به‌عنوان تاثیرگذارترین عامل در تولید‪ ،‬نیازمند انجام‬ ‫تحقیقات متناسب و هدفمند است‪ ،‬نقش و جایگاه‬ ‫امر تحقیق و توسعه در صنعت نفت امری بدیهی و‬ ‫انکارناپذیر اس��ت‪ .‬تحقیق در لغت به معنای کشف‬ ‫حقیقت‪ ،‬رس��یدگی به حقیقت یک امر و کوششی‬ ‫روشمند برای پاسخگویی به مسئله‌های علمی است‬ ‫که منجر به نوآوری و پیشرفت علم می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های افزایش مراک��ز تولید علم‬ ‫و همچنی��ن تولی��د عل��م در بخش‌ه��ای صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬ایجاد بس��ترهای مناس��ب جهت دس��تیابی‬ ‫به فن��اوری جدید می‌تواند باش��د‪ .‬البته در موضوع‬ ‫انتق��ال فن��اوری و تربیت نی��روی انس��انی‪ ،‬طبق‬ ‫مطالعات انجام ش��ده‪ ،‬انتقال فن��اوری بدون وجود‬ ‫نیروی انس��انی متخصص عملی نیس��ت و کیفیت‬ ‫انتقال فناوری بس��تگی به دان��ش و مهارت نیروی‬ ‫انسانی دارد‪.‬‬ ‫رویک��رد کنونی صنعت نف��ت دانش محوری و‬ ‫فناوری محوری اس��ت و ب��ه دلیل وجود تقاضای‬ ‫جدی در صنعت نفت‪ ،‬شایس��ته است محیط‌های‬ ‫علم��ی و تحقیقاتی در راس��تای نیازهای صنعت‬ ‫نفت حرکت ش��ود‪ .‬تحقیق و توس��عه در صنعت‬ ‫نف��ت به عنوان موت��ور محرک توس��عه صنعتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کشورمان‪ ،‬اهمیت و اولویت‬ ‫مضاعف دارد‪.‬‬ ‫‌کارشناس تحقیق و توسعه شرکت راه‌اندازی‬ ‫و بهره‌برداری صنایع نفت‬ ‫‪4‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نفت در همایش بین‌المللی انرژی خبر داد‬ ‫ایران در ردیف دارندگان سبد سوخت پاک‬ ‫قیمت بنزین و گازوئیل افزایش نمی‌یابد‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬ایران هم‌اکنون با توس��عه گازرسانی‬ ‫و رشد مصرف سی‌ان‌جی دارای یکی از کم‌آالینده‌ترین‬ ‫سبدهای مصرف انرژی جهان است‪.‬‬ ‫بیژن زنگن��ه در دهمین همای��ش بین‌المللی انرژی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تالش می‌کنیم برای دس��تیابی به ظرفیت‬ ‫تولید متناس��ب با میزان ذخای��ر نفت و گاز با همکاری‬ ‫ش��رکت‌های بین‌المللی نفتی‪ ،‬خدماتی و مهندس��ی از‬ ‫دانش فنی برتر جهان و دسترسی به بازارهای مطمئن‬ ‫برخوردار ش��ویم‪ .‬وزیر نفت اف��زود‪ :‬از این طریق نه‌تنها‬ ‫اه��داف اقتصادی کش��ور محقق خواهد ش��د‪ ،‬بلکه به‬ ‫اهمیت عرضه انرژی و تثبیت و تقویت جایگاه ایران در‬ ‫بازارهای جهانی نفت نیز کمک می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ‪ ۷۰‬درصد انرژی از گاز طبیعی‬ ‫وزی��ر نفت با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا وج��ود تحریم‌ها‬ ‫هم‌اکن��ون حدود ‪٧٠‬درصد ان��رژی ایران از گاز طبیعی‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬فرآورده‌ه��ای نفتی مایع حدود‬ ‫‪٣٠‬درص��د مصرف انرژی کش��ور را ش��امل می‌ش��ود‪.‬‬ ‫هم‌اکنون ‪٨٧‬درصد جمعیت ایران تحت پوشش شبکه‬ ‫گاز طبیعی قرار دارد و گس��تردگی مصرف گاز در میان‬ ‫مصرف‌‌کنندگان شهری به ‪ ٩٨‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه ایران یکی از کم‌آالینده‌ترین‬ ‫س��بدهای مصرف انرژی جهان را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش‬ ‫حمل‌ونق��ل هم‌اکنون بی��ش از ‪٢‬هزار جای��گاه عرضه‬ ‫سوخت در کشور وجود دارد که روزانه معادل ‪٢٠‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز طبیع��ی در این جایگاه‌ه��ا به بیش از‬ ‫‪۳‬میلیون خودرو عرضه می‌ش��ود و ای��ن رقم در جهان‬ ‫بی‌همتاست‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه اعمال تحریم‌های‬ ‫نفتی با انگیزه‌های سیاس��ی آثار مخربی بر تولید نفت‬ ‫و گاز (متناس��ب با ذخایر کشورها) داشته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تحریم‌های نفتی س��بب برهم خوردن ت��وازن و ایجاد‬ ‫خطر ناپایداری در زمینه عرضه جهانی نفت و گاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬زنگنه ادامه داد‪ :‬این وضعیت ضمن بر هم زدن‬ ‫تعادل بازار‪ ،‬سبب افزایش وابستگی مصرف‌‌کنندگان به‬ ‫‪ ۱‬یا ‪ ۲‬تولیدکننده عمده شده یا مصرف‌‌کنندگان را به‬ ‫اس��تفاده از س��وخت‌های ناپاک ناچار کرده است‪ .‬وزیر‬ ‫نفت به نمونه‌ای از اعمال تحریم‌های ناعادالنه در بخش‬ ‫انرژی ایران اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬تحریم‌های ناعادالنه‬ ‫علیه ایران سبب تاخیر در اجرای پروژه‌های تولید گاز از‬ ‫میدان عظیم پارس‌جنوبی شده است‪ .‬تاخیر در اجرای‬ ‫این پروژه تنها در یک مورد در س��ال ‪ ٢٠١٣‬سبب شد‬ ‫به ناچار در نیروگاه‌های کشور به جای سوخت پاک گاز‬ ‫طبیعی‪٢٧ ،‬میلیارد لیتر س��وخت مایع آالینده و بیشتر‬ ‫نفت کوره با سولفور باال مصرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ٦٠‬میلیارد دالر برای بهینه‌سازی‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به اینکه مس��ائل محیط زیستی‬ ‫به‌ویژه بهینه‌سازی مصرف انرژی از مهم‌ترین برنامه‌های‬ ‫دولت تدبیر و امید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس امسال‬ ‫در قال��ب یک��ی از تبصره‌های بودج��ه اعتباری نزدیک‬ ‫به ‪٦٠‬میلیارد دالر برای طرح‌های بهینه‌س��ازی مصرف‬ ‫انرژی اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫وی به برخی از طرح‌های بهینه‌س��ازی مصرف انرژی‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬گازرسانی به شهرهای کوچک و‬ ‫روستاها از طریق خط لوله و سی‌ان‌جی‪ ،‬افزایش کارآیی‬ ‫موتورخانه در واحدهای مسکونی‪ ،‬اداری و تجاری‪ ،‬برق‬ ‫دار ک��ردن چاه‌ه��ای آب کش��اورزی‪ ،‬توس��عه خطوط‬ ‫متروی کالنشهرها و کمک به نوسازی شبکه اتوبوسرانی‬ ‫ش��هرها برخی از این طرح‌ها قرار اس��ت در این حوزه‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬زنگنه با بیان اینک��ه مدیریت کارآمد منابع‬ ‫انرژی کش��ور و مشارکت در تامین امنیت انرژی جهان‬ ‫از ارکان توسعه پایدار کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬این ‪ ۲‬مفهوم‬ ‫همراه با توس��عه اقتصادی کشور و بهبود محیط‌زیست‬ ‫در بلندمدت کاملا با یکدیگر همگرایی دارند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیش‌بینی‌های بلندمدت نش��ان می‌دهد که نفت و‬ ‫گاز به‌دست آمده از منابع نامتعارف همچنان از جایگاه‬ ‫عمده‌ای در تامین نیاز انرژی برخوردار خواهد بود‪ .‬وزیر‬ ‫نفت با بی��ان اینکه چالش‌های بلندم��دت عرضه قابل‬ ‫تداوم برای تقاضای رو به رش��د با پاس��خ کافی همراه‬ ‫نبوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز مش��ارکت جهانی برای حفظ‬ ‫و بهبود محیط‌زیس��ت روند تخری��ب را متوقف نکرده‬ ‫اس��ت و حتی در مواردی مانند‪ ،‬استفاده از زغال‌سنگ‬ ‫سیاست‌های مالی و انرژی در کشورهای مصرف‌کننده‬ ‫ب��ا می��زان آالیندگی حامل‌ه��ای ان��رژی مصرفی آنها‬ ‫متناسب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق‌های قیمتی برای سوخت پاک‬ ‫وی با اشاره به اینکه استفاده از سوخت‌های پاک باید‬ ‫با مش��وق‌های قیمتی همراه باشد‪ ،‬افزود‪ :‬سیاست‌های‬ ‫مالی کش��ورها نیز باید مشوق این روند باشد تا به طور‬ ‫طبیعی به سرمایه‌گذاری بیش��تر برای تولید و مصرف‬ ‫مهر‪ -‬محمد حس��ن پیوندی‪ ،‬معاون ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با‬ ‫تش��ریح اولویت‌بندی جدید طرح‌های پتروش��یمی از خط لوله اتیلن غرب‬ ‫به عنوان اولویت اول توسعه پتروشیمی یاد کرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن پروژه زخمی در صنایع پتروشیمی کشور وجود دارد که در مجموع برای‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه‬ ‫(عمومی‪-‬یک مرحله ای)‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬اجرای انشعابات باقیمانده گازرسانی به شهر گرماب از توابع شهرستان خدابنده‬ ‫‪1‬ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار‪ :‬زنجان ـ بزرگراه ‪ 22‬بهمن ـ مجتمع ادارات ـ شرکت گاز استان زنجان‬ ‫‪2‬ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ 93/6/5 :‬لغایت ‪93/6/9‬‬ ‫‪3‬ـ مهلت عودت اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز سه‌شنبه مورخ ‪93/6/18‬‬ ‫‪4‬ـ زمان بازگشایی پاکت‌ها‪ :‬سه‌شنبه مورخ ‪93/6/18‬‬ ‫‪5‬ـ میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ 55/000/000 :‬ریال (به حروف پنجاه و پنج میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه‬ ‫بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب ‪ 69037648/43‬بانک ملت شعبه سعدی شمالی زنجان با شناسه ‪ 2100080176111‬و‬ ‫یا اوراق مشارکت‪.‬‬ ‫‪6‬ـ مبلغ تقریبی برآورد‪ 5.392.535.657 :‬ریال‬ ‫‪7‬ـ مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع‌رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان زنجان به‬ ‫آدرس ‪( www.nigc-zanjan.ir‬بخش آگهی‌ها ـ مناقصه‌های پیمان) مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 33146225‬و فاکس‬ ‫‪33453819‬ـ‪ 024‬امور قرارداد‌های شرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫** ضمنا هزینه درجه آگهی (هر دو نوبت) به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان‬ ‫‹ ‹روند کاهشی قیمت نفت خام موقتی است‬ ‫وزی��ر نف��ت‪ ،‬قیم��ت فعلی نف��ت خ��ام در بازارهای‬ ‫جهانی را مناس��ب ارزیاب��ی و تصریح کرد‪ :‬روند کاهش‬ ‫قیم��ت نفت خ��ام با توجه به نوس��انات فصل��ی تداوم‬ ‫نخواهد یافت‪.‬‬ ‫زنگن��ه درب��اره رخداده��ای اخیر ع��راق و تاثیر آن‬ ‫ب��ر بازار نف��ت گفت‪ :‬این رخداده��ا و حضور داعش در‬ ‫این کش��ور‪ ،‬تاثیر بس��زایی ب��ر ب��ازار بین‌المللی نفت‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر دلیل سکوت وزارت‬ ‫نفت درباره انتشار نتایج آنالیز بنزین وارداتی ادامه داد‪:‬‬ ‫داش��تن هوای پاک‪ ،‬نیازمند انتش��ار نتایج آنالیز بنزین‬ ‫جهش دوم صنعت پتروشیمی‬ ‫تس�نیم‪ :‬مهدی حس��ینی‪ ،‬رییس کمیته بازبینی قراردادهای نفتی گفت‪:‬‬ ‫رونمای��ی از مدل جدید قراردادهای نفتی ای��ران برای بار دوم به تاخیر افتاد‬ ‫و قرار ش��د از این قراردادها در اواخر فوریه ‪ ۲۰۱۵‬رونمایی ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ایران برگزاری کنفرانسی به منظور رونمایی از قالب جدید قراردادهای‬ ‫نفتی‌اش برای جذب شرکت‌های چند ملیتی را ‪۳‬ماه به تعویق انداخته است‬ ‫تا به برداشته شدن تحریم‌های نفتی زمان داده باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قراردادهای‬ ‫جدی��د ایران تحت عنوان ق��رارداد نفتی ایران دارای مدت زمانی بیش��تر از‬ ‫قرارداد‌ه��ای قبلی بیع‌متقابل خواهند بود‪ .‬حس��ینی افزود؛ ایران بیش از ‪۲۰‬‬ ‫پروژه جدید را پیشنهاد خواهد کرد‪ .‬آنها ترکیبی از میادین اکتشافی‪ ،‬سبز و‬ ‫قهوه‌ای خواهند بود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫س��وخت‌های پاک‌تر منجر ش��ود و افرادی که سوخت‬ ‫ارزان آالینده مصرف می‌کنند باید هزینه بیشتری برای‬ ‫بهبود محیط زیست بپردازد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه ایران با ‪ ۳۳/۷‬تریلیون مترمکعب‬ ‫ذخایر اثبات ش��ده گاز طبیعی و با در اختیار داش��تن‬ ‫حدود ‪۱۵۷/۳‬میلیارد بش��که ذخایر نفتی اثبات ش��ده‬ ‫بزرگ‌ترین کشور دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید تولیدی متناسب با این جایگاه داشته باشیم‪.‬‬ ‫اجرای آنها حدود ‪ ۳۲‬میلیارد دالر منابع مالی نیاز است‪ .‬وی با بیان اینکه از‬ ‫مجموع کل این طرح‌های نیمه‌تمام در صنایع پتروشیمی تاکنون بین ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر هزینه شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولویت دوم طرح‌های توسعه‬ ‫صنایع پتروشیمی مربوط به ‪ ۱۴‬طرحی است که بیش از ‪۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫وارداتی نیس��ت و نباید فضای کشور را با انتشار برخی‬ ‫گزارش‌ها متالطم کرد‪.‬‬ ‫زنگنه ب��ا تاکید بر این‌که هم‌اکن��ون قیمت بنزین و‬ ‫گازوییل افزایش نمی‌یابد‪ ،‬درباره بسته شدن بودجه بر‬ ‫اس��اس نفت ‪ 100‬دالر گفت‪ :‬قیمت نفت خوب است و‬ ‫در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت ادامه داد‪ :‬با عملیاتی ش��دن فاز نخس��ت‬ ‫توس��عه پاالیشگاه ستاره خلیج‌فارس با ظرفیت پاالیش‬ ‫‪١٢٠‬هزار بشکه در روز‪ ،‬واردات بنزین به کشور متوقف‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وزیر نفت درب��اره میزان تولید نفت و گاز در‬ ‫کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬تولید گاز در کش��ور رو به افزایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در زمینه نفت مش��کل تولید نداریم‪ ،‬چراکه‬ ‫مشکل فروش آن مطرح است‪.‬‬ ‫زنگنه یادآور ش��د‪ :‬در صورت قط��ع تحریم‌ها‪ ،‬ایران‬ ‫حاضر اس��ت تولید نفت خود را در مدت زمان کوتاهی‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬وی درباره تمهیدات وزارتخانه‌های نفت‬ ‫و نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان امسال‬ ‫گفت‪ :‬جلسه‌های خوبی میان ‪ 2‬وزارتخانه تشکیل شده‬ ‫اس��ت و امیدواریم امسال‪ ،‬گازرسانی به نیروگاه‌ها بدون‬ ‫مشکل انجام شود‪.‬‬ ‫فیزیکی دارند‪ ،‬اولویت سوم توسعه پتروشیمی مربوط به طرح‌هایی است که‬ ‫بین ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اولویت‌های بعدی نیز به سایر‬ ‫طرح‌ها همچون واحدهای تولید متانول‪ ،‬اوره‌هایی که منتظر باز شدن ال‌سی‬ ‫چین هستند و نیز طرح‌های سفرهای استانی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای‬ ‫شماره ‪/031‬ت ک آ ج‪93/‬‬ ‫شماره مجوز‪244313 :‬‬ ‫شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد تعداد ‪ 1‬دستگاه یو پی اس ‪ 20‬کیلو ولت آمپر مورد نیاز خود‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه شرکت‌ها یا فروشندگانی که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند و توان تامین کاال و تهیه ضمانت‌نامه‬ ‫بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 175/000/000‬ریال را دارند دعوت می‌شود تقاضای کتبی به همراه رزومه‪ ،‬تصویر‬ ‫آگهی تاسیس‪ ،‬اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت خود در روزنامه رسمی را حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار‬ ‫آگهی به این شرکت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است این شرکت پس از بررسی تقاضاهای واصله‪ ،‬اوراق مناقصه را جهت متقاضیان واجدالشرایط ارسال خواهد‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫مشخصات کاال‪:‬‬ ‫‪UPS 20 KVA، 3 PHASE، 400 VAC، 50HZ‬‬ ‫«اطالعات تکمیلی به همراه مدارک مناقصه تحویل خواهد شد‪».‬‬ ‫استان خوزستان‪ -‬امیدیه‪ -‬بلوار نفت‪ -‬شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫فاکس‪ 06523222683 :‬‬ ‫تلفن‪06523239042 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری‬
‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تولید به ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی پشت درهای بورس‬ ‫تغییراتی که صنایع را متضرر می‌کند‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی‪:‬‬ ‫کشور در آستانه جهش اقتصادی و خروج از رکود‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه رونق اقتصادی و تحقق اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬یکی از‬ ‫راهبردها‪ ،‬افزایش توان ثروت‌آفرینی کش��ور از طریق‬ ‫کس��بو‌کار‪ ،‬ارتقای نظام مالی کش��ور‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫بهبود محیط‬ ‫خصوصی‌سازی و توانمندسازی موثر است‪.‬‬ ‫علی طیب‌نیا با بیان اینکه در آستانه جهش اقتصادی‬ ‫از طریق خروج از رکود هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬از این راهبرد‬ ‫بزرگ‪ ،‬کوچکترین سهم هر کدام از ما‪ ،‬تکریم مراجعان‬ ‫به‌ویژه مردم و فعاالن کس��ب‌وکار است‪ .‬هیچ کدام از‬ ‫«ما» همه «ما» نیست‪.‬‬ ‫طیب‌نیا افزود‪ :‬هیچ کدام از ما نمی‌تواند یک راهبرد‬ ‫را به تنهای��ی عملیاتی کند‪ .‬کاره��ای کالن از طریق‬ ‫تجمی��ع تصمیم‌ه��ا و اقدام��ات کوچک‬ ‫محقق می‌شود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در این ش��رایط‪ ،‬فق��ط در صورت‬ ‫بکارگیری خردجمع��ی و تعاون همگانی‬ ‫موف��ق خواهیم ش��د‪ .‬وزیر اقتصاد افزود‪ :‬فرا رس��یدن‬ ‫‪5‬‬ ‫روز کارمن��د‪ ،‬فرصتی اس��ت برای مدیران‬ ‫دس��تگاه‌های اجرای��ی ت��ا با به اش��تراک‬ ‫گذاش��تن اولویت‌ها و دغدغه‌های کلیدی‬ ‫س��ازمان و کارکنان که سرمایه‌های اصلی‬ ‫محس��وب می‌ش��وند بتوانن��د به‌ص��ورت‬ ‫همزمان اهداف و ماموریت‌های س��ازمان‬ ‫و مس��ائل اساس��ی کارکنان را یکبار دیگر‬ ‫م��رور و در جهت تحقق آنها توان و تالش‬ ‫خویش را به‌کار گیرند‪.‬‬ ‫مدیریت بدهی‌های دولت نظام مند می‌شود‬ ‫بانک‌­ها بزرگترین طلبکاران دولت‬ ‫سمیرا کرمی‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬افزایش حجم نقدینگی و رشد ‪ 30‬درصدی آن‪ ،‬باوجود‬ ‫سیاست‌های انقباضی و شعارهای دولت پیرامون انضباط مالی و راهکارهای ضدتورمی‪ ،‬سوالی را‬ ‫به اذهان عمومی و رسانه‌ها متبادر کرد که تنها پاسخ و توجیه آن‪ ،‬بدهی دولت و کسری‬ ‫ی توانست این رشد نقدینگی باال را توجیه‬ ‫بودجه بود‪ .‬یعنی فقط تامین کسری بودجه و بدهی دولت‪ ،‬م ­‬ ‫کند‪ .‬باید گفت این روزها‪ ،‬عالوه بر معضل همزمانی رکود و تورم‪ ،‬یکی دیگر از ورطه‌هایی که اقتصاد را‬ ‫دچار بحران کرده بدهی دولت است و این بحران تا جایی پیش رفت که در جلسه هیات دولت یکشنبه‬ ‫این هفته به ریاست دکتر حسن روحانی ضمن ارائه گزارشی از طرف بانک مرکزی پیرامون بررسی‬ ‫آخرین وضعیت بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی‪ ،‬بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و‬ ‫مطالبات غیرجاری به هیات وزیران‪ ،‬دستاورد مهم دیگری هم داشت‪ .‬در این جلسه‪ ،‬هیات دولت با‬ ‫تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقدیم بدهی‌های دولت موافقت‬ ‫کرد تا با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به این موضوع‬ ‫اهتمام کنند‪ .‬بعد از رکود بزرگ اقتصادی اخیر که گریبان اروپا و امریکا را گرفت بحران بدهی از هر‬ ‫ی شود‪ .‬یعنی پدیده «دولت بدهکار»‪ ،‬تنها محدود به کشورهای در حال‬ ‫موضوع دیگری بیشتر شنیده م ­‬ ‫توسعه نیست‪ .‬اما بدهی دولت یازدهم از چه جنسی است و چگونه می‌شود راهکاری برای درمان آن‬ ‫اندیشید؟ کدام بخش از بدهی دولت از اهمیت باالتری برخوردار است‪.‬در این رابطه به بررسی موضوع از‬ ‫دید چند اقتصاددان پرداختیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهامات و نبودن شفافیت بدهی دولت‬ ‫فرش��اد مومن��ی‪ ،‬عضو هی��ات علمی‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی در گفت­گوبا‬ ‫پیرام��ون بده��کاری دولت‬ ‫گفت‌‪ :‬ابعاد مس��ئله بدهی دولت کاملا‬ ‫غیرش��فاف و نامعلوم اس��ت بنابراین در بست ­ه سیاستی‬ ‫خ��روج غیرتورمی از رکود پیش‌بینی ش��ده اس��ت که‬ ‫دس��تگاه جدیدی برای پایش بدهی‌ه��ای دولت ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬یکی از بحث‌های مهمی که‬ ‫از سال‌های ‪ 1380‬به صورت جدی مطرح شد‪ ،‬این بود‬ ‫که عملکرد سیاس��ت‌های رییس‌جمهوری وقت به طرز‬ ‫بی‌سابقه و خطرناکی تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد‬ ‫ک��رده بود و رد ک��ردن این بدهی‌ها‪ ،‬ب��ه رویه‌ای برای‬ ‫استمرار سیاست‌های افراطی انبساطی و توجیهی برای‬ ‫آن نوع سیاس��ت‌ها به شمار می­رفت‪ .‬از سوی دیگر و به‬ ‫طور همزمان دولت س��عی در پنهان کردن بدهی‌های‬ ‫خود داشت‪ .‬در دوره مسئولیت دولت قبلی همواره یکی‬ ‫از انتقاده��ای ج��دی نماین��دگان مجل��س رویه‌های‬ ‫پنهانکارانه‪ ،‬مش��کوک و غیرش��فاف دولت برای مقدار‬ ‫واقعی بدهی بود‪.‬این اقتصاددان در ادامه تش��ریح کرد‪:‬‬ ‫آنچ��ه که موض��وع را خطرناک می‌کند‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫بخش بزرگ��ی از دارایی‌های دولت در همان زمان و در‬ ‫اندازه‌ای بی‌سابقه با عنوان «رد دیون»‪ ،‬واگذار شده بود‪،‬‬ ‫یعنی جهش‌های بی‌س��ابقه در بدهی دولت ایجاد شده‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که در همان زمان جهش بی‌س��ابقه‌ای در‬ ‫رد دیون دولتی از طریق واگذاری س��هام ش��رکت‌های‬ ‫دولتی نیز اتفاق افتاده بود‪.‬‬ ‫مومن��ی همچنین درخصوص تش��کیل واحدی برای‬ ‫بررس��ی بدهی دول��ت و پرداخ��ت آن‪ ،‬در وزارت امور‬ ‫اقتص��اد و دارای��ی تصریح کرد‪ :‬اینک��ه در دولت جدید‬ ‫ب��ه این فک��ر افتادند که در گام اول س��ازمانی بگذارند‬ ‫ک��ه مس��ئولیت شفاف‌س��ازی بدهی را در دس��تورکار‬ ‫قرار دهد یکی از اقدامات مفیدی اس��ت که در راستای‬ ‫شفاف‌س��ازی میزان بدهی و پرداخت آن صورت گرفته‬ ‫اس��ت البته به ش��رطی که صداقت در عمل هم وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت بدحساب‌ترین طرف مبادله‬ ‫وی همچنین درباره بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‬ ‫خصوص��ی اظهار کرد‪ :‬کش��ور در این ناحیه با ش��رایط‬ ‫بحرانی روبه‌روس��ت‪ .‬ش��اید برای نخستین­بار در تاریخ‬ ‫ی کنیم‬ ‫پس از انقالب اس�لامی اس��ت که مش��اهده م ­‬ ‫دول��ت تبدیل به یکی از بدقول‌ترین و بدحس��اب‌ترین‬ ‫بدهکاران در مبادله با شهروندان شده است‪ .‬بحران‌های‬ ‫بزرگ��ی که برای بخش خصوصی اتف��اق افتاده بود چه‬ ‫در زمینه طرح‌های عمران��ی و چه در زمینه طرح‌های‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬گواهی بر این مسئله است‪ .‬دولت یک طرف‬ ‫تجاری بد قول و بد حساب شده بود‪.‬‬ ‫مومن��ی در ادامه افزود‪ :‬دولت نهادی اس��ت که باید‬ ‫خطاکاران و بی‌مسئولیت‌های بخش خصوصی را تنبیه‬ ‫کن��د در دول��ت قبلی‌‪ ،‬خ��ود دولت تبدیل ب��ه یکی از‬ ‫بی‌اعتمادترین دس��تگاه‌ها برای معامله شده بود‪ .‬دولت‬ ‫یازدهم بخ��ش عظیمی از فعالیت‌ه��ای خود را صرف‬ ‫جلب مجدد اعتماد مردم کرد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان درباره میزان بدهی دولت گفت‪ :‬میزان‬ ‫واقعی بدهی‌ه��ای دولت برای خود دولت هم ش��فاف‬ ‫نیس��ت اما به طور اجمالی می­ش��ود گف��ت بزرگترین‬ ‫طلب��کاران دول��ت در مرحله اول بانک‌ه��ا و بعد از آن‬ ‫سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران هستند‪.‬‬ ‫واگذاری سهام دولتی‪ ،‬خیانت در امانت‬ ‫مومنی درخصوص راهکاری برای درمان بدهی دولت‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬دولت جدید سعی نکرده است به صورت‬ ‫مدون و برنامه‌ای با این معضل روبه‌رو ش��ود در بس��ته­‬ ‫سیاس��تی دولت هم می‌بینیم ک��ه از این نظر‪ ،‬تدبیر و‬ ‫امی��د‪ ،‬راه دولت قبلی را ادامه می­‌ده��د و تالش دارند‬ ‫بدهی خ��ود به بانک‌ها و تامی��ن اجتماعی را از طریق‬ ‫واگذاری سهام دولتی پرداخت کنند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که دارایی‌های دولتی‪ ،‬دارایی‌های بین‌نسلی هستند اگر‬ ‫دارایی‌های بین‌نس��لی برای ح��ل و فصل بدهی جاری‬ ‫استفاده شود‪ ،‬خیانت در امانت نسل‌های آتی محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬این نوع دارایی‌ها فقط باید با دارایی بین‌نسلی‬ ‫جایگزین ش��وند اگر دولت این دارایی را صرف کسری‬ ‫بودج��ه‌اش کند به حقوق نس��ل‌های آتی تعرض کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬دولت باید به جای برخورد شتاب‌زده‬ ‫و غیراصولی به بررس��ی کلی ابعاد موضوع بپردازد و در‬ ‫یک کادر اندیشیده‌شده موضوع بدهی‌ها را حل و فصل‬ ‫کن��د‪ .‬بهتر اس��ت دولت بی‌انضباطی مال��ی را در مرکز‬ ‫توجه قرار ده��د به جای آنکه اقدام ب��ه فروش دارایی‬ ‫بین نسلی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی دولت به بانک مرکزی‬ ‫بهروز احم��دی‪ ،‬مدرس اقتصاد نیز در‬ ‫خص��وص ابعاد بدهی دول��ت‪ ،‬ضروری‬ ‫دانس��ت این نوع بده��ی را به تفکیک‬ ‫انواع آن بررس��ی کند‪ .‬وی نخستین و‬ ‫مهم‌تری��ن نوع بده��ی دولت‌ها را بده��ی آنان به بانک‬ ‫تشریح‬ ‫مرکزی دانست و در گفت­گو با خبرنگار‬ ‫کرد‪ :‬دولت در راستای سیاست‌های ضدتورمی خود در‬ ‫‪ 6‬ماه گذش��ته به ش��دت در پی کاهش نقدینگی بوده‬ ‫است و دنبال آن است که در پی برداشت از منابع بانک‬ ‫مرک��زی نرود‪ .‬دولت یازدهم بده��ی از بانک مرکزی را‬ ‫یکی از خط‌قرمزهای خود گذاش��ته اس��ت و تا مجبور‬ ‫نش��ود از این منابع برداش��ت نخواهد ک��رد‪ .‬اگر دولت‬ ‫یازدهم در اجرای سیاست‌های تعریف‌شده خود صداقت‬ ‫داشته باشد این نوع بدهی نباید افزایشی داشته باشد و‬ ‫اگر بدهی هم باش��د بدهی‌های دولت‌های قبلی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی دولت به بانک‌های تجاری و پیمانکاران‬ ‫ای��ن مدرس اقتص��اد ضمن آنکه بده��ی اخیر دولت‬ ‫را عمدت��ا از ن��وع بده��ی دولت به بخ��ش خصوصی و‬ ‫پیمانکاران دانس��ت درباره نوع دیگ��ر بدهی که بدهی‬ ‫دول��ت ب��ه بانک‌های تجاری و بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این نوع بدهی معضل اصلی دولت اس��ت‪ ،‬چون‬ ‫طرف حساب آن مردم هستند و از آنجا که دولت برای‬ ‫جبران آن تامین مالی نشده است‪ ،‬قادر به پرداخت این‬ ‫نوع بدهی نیست‪.‬‬ ‫وی در خص��وص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران‬ ‫گف��ت‪ :‬پرداخت این نوع بدهی توس��ط دولت منوط به‬ ‫اصالح نظام س��اختاری و بازنگ��ری در نوع دارایی‌های‬ ‫دولت نزد بانک‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌های تجاری بزرگترین طلبکاران دولت‬ ‫روح‌اهلل بیگ��ی ئیالنلو‪ ،‬نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‌‪ ،‬نیز درباره میزان و‬ ‫ابعاد بدهی دولت گفت‪ :‬در س��ال‌های‬ ‫اخیر دولت با کس��ری ش��دید روبه‌رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬شایان ذکر اس��ت که نخستین بخشی از‬ ‫اقتصاد که از کمبود درآمدها آسیب دید بخش عمرانی‬ ‫بود که در سال ‪ 92‬از ‪57700‬میلیارد تومان تنها حدود‬ ‫‪ 12‬هزار میلیارد تومان از این درآمدها محقق ش��د‪ .‬اما‬ ‫امسال پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق ‪ 44‬هزار میلیاردی‬ ‫بودجه طرح‌های عمرانی اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬بدیهی‬ ‫اس��ت دولت به بانک مرکزی ‪ 25‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت و کل بدهی به سیس��تم بانک��ی و بانک مرکزی‬ ‫‪80‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬یعنی بانک‌های تجاری‬ ‫بزرگترین طلبکاران دولت هستند‪.‬‬ ‫ئیالنلو در ارائه راهکارهایی برای کاهش بدهی دولت‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید بودجه‌ریزی مناس��ب و واقعی داشته‬ ‫باش��د و طرح‌های عمران��ی را اولویت‌بن��دی کند‪ .‬وی‬ ‫همچنین مشارکت بیش��تر بخش خصوصی را از دیگر‬ ‫عوامل موثر در کاهش بدهی دانست‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود‪:‬‬ ‫دول��ت باید هزینه‌های عمومی خود را کاهش داده و از‬ ‫طریق اصل‪ 44‬حجم خود را کوچک‌کند‪.‬‬ ‫چه کسانی برنامه ششم را می‌نویسند؟‬ ‫‪83‬درصد از بودجه صرف هزینه جاری شده است‬ ‫معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اش��اره به مشارکت‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی در تدوین برنامه ششم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تمام افرادی که س��ابقه برنامه‌نویسی در کشور دارند در تدوین این‬ ‫برنامه مشارکت می‌کنند‪ .‬شاپور محمدی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چه افرادی در کارگروه تدوین برنامه ششم حضور دارند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تیم برنامه ششم از همه دستگاه‌ها هستند اما مسئوالن و کارشناسان وزارت اقتصاد‪ ،‬معاونت‬ ‫برنامه‌ری��زی و بانک مرکزی جزو نفرات اصلی هس��تند‪ .‬معاون اقتصادی وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫ضمن اشاره به اینکه محوریت با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت اقتصاد البته‬ ‫در تدوین سیاس��ت‌های برنامه ششم مشارکت فعال دارد و به همین خاطر به دستور وزیر اقتصاد ستاد‬ ‫مشارکت در تدوین برنامه ششم در این وزارتخانه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد جزو همراه‌ترین دس��تگاه‌های مشارکت‌کننده در تدوین برنامه ششم‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از چهره‌های حقیقی نیز مش��اورانی که از س��وی دکتر نوبخت حکم گرفته‌اند در‬ ‫جلسات تدوین برنامه ششم حضور پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫حالی که در س��ال گذش��ته‪80 ،‬درصد از بودجه کل کشور صرف هزینه‌های‬ ‫جاری ش��د این رقم در ‪5‬ماهه نخس��ت امس��ال به ‪83‬درص��د از بودجه کل‬ ‫کش��ور افزایش یافت‪.‬به گزارش ایرنا‪« ،‬محمود عسگری‌آزاد» در جلسه علنی‬ ‫سه‌ش��نبه مجلس در جریان بررس��ی کلیات ط��رح دوفوریتی تعیین تکلیف‬ ‫معلمان حق‌التدریس و آموزش��یاران نهضت سوادآموزی به عنوان نماینده دولت اظهارکرد‪ :‬در ‪ 5‬ماهه نخست‬ ‫س��ال ‪ 1393‬از مجموع ‪67‬هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب شده‪ 56 ،‬هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری‬ ‫ش��د‪.‬وی به گزارش ‪ 40‬روز قبل خود درباره وضعیت نظام اداری کش��ور اش��اره و خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه‌های‬ ‫جاری کش��ور تا ‪ 30‬مرداد س��ال‌جاری به ‪ 83‬درصد از کل بودجه جاری رس��یده اس��ت و اگر به این موضوع‬ ‫عنایت نشود تا ‪ 4‬سال آینده تمام بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و اعتباری برای سرمایه‌گذاری‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری ادامه داد‪96 :‬درصد از بودجه‬ ‫وزارت آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرس��نلی می‌ش��ود و از ‪ 20‬هزار میلیارد تومان اعتبار این وزارتخانه‬ ‫تنها ‪800‬میلیارد تومان خرج کیفیت می‌شود که این هم در تخصیص‌ها دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫قرارداد ‪BOT‬چیست؟‬ ‫قرارداده��ای ‪ BOT‬ب��ه زبان س��اده نوعی از‬ ‫قراردادها هستند که در آن کارفرما نه تنها انجام‬ ‫کار را به پیمانکار واگذار‬ ‫می­‌کند بلکه برای مدت‬ ‫معینی بهره‌ب��رداری از‬ ‫طرح را نی��ز به مجری‬ ‫ط��رح می­دهد‪.‬در این‬ ‫گون��ه قرارداده��ا‬ ‫کمیت��ه‌ا ی‬ ‫مش��ترک از‬ ‫پیمانکار‪،‬مشاور‪،‬‬ ‫بان��ک و بیم��ه‬ ‫تش��کیل می­شود و بعد‬ ‫از ط��ی مراحل اجرای کار‬ ‫و تکمیل موضوع ق��رارداد‌‪ ،‬اجازه‬ ‫بهره‌ب��رداری از آن را ب��ه مدت مش��خص مثال‬ ‫‪ 20‬س��ال به آنها واگذار می­‌کند و پس از مدت‬ ‫مش��خص پروژه متعلق به دولت می‌­شود بدون‬ ‫آنکه دولت هیچ پولی پرداخت کرده باش��د‪ .‬در‬ ‫بعضی کش��ورها مثل اس��ترالیا‪ ،‬دولت مالکیت‬ ‫طرح را هم در دوره مش��خص به شرکت واگذار‬ ‫می­‌کند‪.‬‬ ‫اینگون��ه قرارداده��ا در ایران نیز بس��یار رایج‬ ‫اس��ت ب��رای مث��ال می­‌ت��وان ب��ه بزرگراه­‌های‬ ‫خصوصی اش��اره کرد( که م��ردم انها را از روی‬ ‫ع��وارض بس��یار باالتری ک��ه دارن��د می‌­توانند‬ ‫تشخیص دهند)‪ .‬در اینجا دولت با یک پیمانکار‪،‬‬ ‫طرح اح��داث یک بزرگ��راه را منعقد می‌کند و‬ ‫ب��ه جای پرداخ��ت هزینه به آن ش��رکت به او‬ ‫اجازه­ی بهره­‌برداری از ای��ن بزرگراه را به مدت‬ ‫تعیین ش��ده در مفاد ق��رارداد می­‌دهد‪ .‬در واقع‬ ‫عوارضی که از مردم گرفته می­‌ش��ود بخش��ی از‬ ‫بهره­ب��رداری ای��ن پیمان��کار آن از انجام کار‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نوع قرارداد بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫(پیمانکاران) منعقد می‌ش��ود‪ .‬ای��ن روش عقد‬ ‫ق��رارداد یکی از روش‌های پذیرفته ش��ده برای‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های‬ ‫زیربنایی در س��طح جه��ان اس��ت‪ .‬دولت‌های‬ ‫مختلف از این روش به عنوان یک روش مناسب‬ ‫برای س��رمایه‌­گذاری و ساخت سریع پروژه‌های‬ ‫زیربنایی که به ش��دت مورد نیاز جامعه اس��ت‪،‬‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در ادامه باید گفت‌‪ ،‬اصطالح ‪ BOT‬نخستین‬ ‫ب��ار در دهه ‪ 1980‬میالدی و هنگامی که دولت‬ ‫وقت ترکیه اعط��ای امتیاز چند نی��روگاه را به‬ ‫مناقصه گذاشت‪ ،‬رایج شد‪ .‬در این روش ساخت‬ ‫و بهره برداری پروژه به مدت معینی به شرکتی‬ ‫خصوص��ی واگذار ش��د‪ .‬در واقع بع��د از مدت‬ ‫معینی که از انجام و بهره‌برداری از کار گذشت‪،‬‬ ‫طرح به کارفرما منتقل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معنای اجزای ‪B.O.T‬‬ ‫‪ ”Build« -1‬اح��داث پروژه‌ه��ا ی��ا خدمات‬ ‫عمومی‪ ،‬که با تأمین بودجه توس��ط پیمانکار و‬ ‫مجری طرح انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ”Operate“ -2‬راه ان��دازی‪ ،‬که به وس��یله‬ ‫شرکت مدیریت و راه‌اندازی پروژه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در واقع منظور اجرای کار توسط پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪“ Transfer“ -3‬انتق��ال مالکیت‪ ،‬یعنی بعد‬ ‫از بهره‌برداری در مدت مشخص شده‪ ،‬پیمانکار‬ ‫مالکیت طرح را به کارفرما منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫مجل��س ب��رای بررس��ی الیحه خ��روج از رکود‬ ‫دولت کمیس��یون ویژه تش��کیل می‌دهد‪ .‬حس��ین‬ ‫میرمحم��دی با اش��اره به مطلب ف��وق اظهار کرد‪:‬‬ ‫روز گذش��ته کمیسیون مش��ترک کمیسیون‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬برنامه و بودجه و اصل‪ 44‬مجلس تشکیل‬ ‫خواهد شد تا چگونگی بررسی آن مشخص شود‪.‬‬ ‫اعضای شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ‪۴۴‬‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬نمایندگان مجلس در جلسه علنی‬ ‫روز گذش��ته مجلس‪ ،‬محمد حس��ین‌‌زاده بحرینی‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر و محمد رجای��ی را به عنوان‬ ‫‪ 3‬عضو ش��ورای‌عالی اجرای سیاس��ت‌های اصل‪۴۴‬‬ ‫انتخاب کردند‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س محمدحس��ن دوگان��ی و‬ ‫محمدحس��ین میرمحم��دی را به عن��وان ناظرین‬ ‫مجل��س در ش��ورای‌عالی آم��ار انتخ��اب کردن��د‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی‬ ‫صبح دیروز پارلمان‪ ،‬یک نفر از اعضای کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودج��ه و یک نفر از اعضای کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی را به عن��وان ناظر در ش��ورای‌عالی آمار‬ ‫انتخاب کردند‪.‬‬ ‫ک دارایی‌های‬ ‫گ��زارش عملک��رد اعتبارات تمل�� ‌‬ ‫س��رمایه‌ای س��ال ‪ ۱۳۹۱‬منتش��ر ش��د‪ .‬معاون��ت‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن‬ ‫ک دارایی‌های‬ ‫بیان این مطل��ب گفت‪ :‬اعتبار تمل�� ‌‬ ‫س��رمایه‌ای ک��ه در قانون بودجه س��ال ‪ 1391‬کل‬ ‫کش��ور بالغ بر ‪397/4‬هزار میلیارد ریال پیش‌بینی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬پس از جابه‌جایی اعتب��ارات به ‪328/3‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اصالح و در قالب موافقت‌نامه‌های‬ ‫شرح عملیات مبادله شد‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫افزایش ‪ 32‬درصدی‬ ‫پرداخت خسارات در بیمه ایران‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به افزایش‬ ‫‪ 46‬درصدی فروش این ش��رکت نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته از افزایش ‪ 32‬درصدی پرداخت خسارات‬ ‫در این مدت خبر داد‪.‬‬ ‫محم��ود امرالله��ی در نشس��تی خب��ری که به‬ ‫مناسبت هفته دولت برگزار شد‪ ،‬با اشاره به افزایش‬ ‫‪ 46‬درصدی فروش بیمه ایران در ‪ 5‬ماهه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ 1393‬نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در این مدت ‪ 45‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫فروش بیمه ایران بوده همچنین خس��اراتی بالغ بر‬ ‫‪ 17‬ه��زار و ‪ 500‬میلیارد ریال پرداخت ش��ده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 32‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال مالی منتهی به اس��فند‌ماه‬ ‫س��ال ‪ 1392‬ش��رکت بیمه ایران ‪ 72‬هزار میلیارد‬ ‫ریال فروش و ‪ 52‬ه��زار میلیارد ریال نیز پرداخت‬ ‫خس��ارت داش��ته اس��ت‪ .‬مدیر عامل بیم��ه ایران‬ ‫همچنی��ن از تولی��د محصول جدی��د بیمه زندگی‬ ‫این ش��رکت با عنوان بیمه «مان» خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای راهبردی در بیمه ایران تشکیل شد‬ ‫ک��ه منجر به تولید این محصول ش��ده اس��ت که‬ ‫در روزهای آتی از این محص��ول بیمه‌ای رونمایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اع�لام این خبر ک��ه چک و‬ ‫ت و دریافت‌ه��ای بیمه ایران تا‬ ‫پ��ول نقد از پرداخ ‌‬ ‫اواسط مهرماه حذف می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دریافت‬ ‫و پرداخت‌ها از اواس��ط مهرماه در تمامی ش��عبات‬ ‫بیم��ه ایران به صورت الکترونیکی انجام ش��ده که‬ ‫چ��ک و پول نق��د رد و بدل نخواهد ش��د و با این‬ ‫کار نظارت افزایش و امکان سوء‌اس��تفاده به شدت‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬قصد داریم‬ ‫تمدید و ف��روش بیمه‌های الکترونیکی را توس��عه‬ ‫داده و ف��روش از طریق موبای��ل را از ماه‌های آتی‬ ‫فعال کنیم‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه بانک مرکزی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعالم جزئیات‬ ‫برنام��ه این بان��ک برای خروج از رک��ود و حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬از انتش��ار ‪ 2‬نوع اوراق گواهی س��پرده و‬ ‫اختص��اص مناب��ع حاصل از آن به بخ��ش تولید و‬ ‫صنع��ت خب��رداد‪ .‬علی اصغ��ر میرمحمدصادقی از‬ ‫دریاف��ت موافقتنامه‌ه��ای الزم برای انتش��ار این‬ ‫گواهی‌ه��ای س��پرده خبرداد و با بی��ان اینکه این‬ ‫موضوع در حال نهایی ش��دن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس بانک مرکزی برای کمک به خروج از رکود‬ ‫گواهی سپرده عام و خاص ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در بانک مرک��زی در مورد‬ ‫گواهی سپرده عام اظهار کرد‪ :‬انتشار اوراق گواهی‬ ‫س��پرده عام به بانک ابالغ ش��ده و بانک‌ها در این‬ ‫زمین��ه تجهیز منابع را آغ��از کردند‪ ،‬در عین حال‬ ‫قرار است بیشتر منابع حاصل از آن فقط به بخش‬ ‫تولی��د اختصاص پیدا کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫الزم اس��ت که بانک‌ها ماهان��ه اطالعات دقیقی در‬ ‫مورد انتش��ار اوراق به بانک مرک��زی اعالم کنند‪،‬‬ ‫ی س��پرده ن��وع دوم مختص‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬گواه ‌‬ ‫تولیدکنندگان و صنایع اس��ت‪ .‬مدیرکل اعتبارات‬ ‫بانک مرکزی از نهایی ش��دن گواهی سپرده خاص‬ ‫و اینکه به زودی به بانک‌ها ابالغ می‌ش��ود‪ ،‬خبرداد‬ ‫و پیش‌بین��ی ک��رد ک��ه تا پای��ان امس��ال یکی از‬ ‫ابزارهایی ک��ه بتواند به تولیدکنندگان برای خروج‬ ‫از رک��ود کمک کند‪ ،‬همین گواهی س��پرده خاص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اهداف اقتصادی دولت‬ ‫قابل دسترس است‬ ‫مدیرعامل بانک س��په با اشاره به این که اهداف‬ ‫کالن دول��ت و خ��روج غیرتورم��ی از رک��ود قابل‬ ‫دس��ترس اس��ت گفت‪ :‬رویکرد دول��ت جدید نگاه‬ ‫مدبّران��ه و علمی به بخش‌ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫از جمله بانک‌ها اس��ت‪ ،‬نگاهی ک��ه در آن الزامات‬ ‫اقتصاد اس�لامی دیده ش��د و با نظام سرمایه داری‬ ‫فاصله زیاد دارد‪.‬‬ ‫س��یدکامل تقوی نژاد با اشاره به رویکرد عالمانه‬ ‫دولت به نظام بانکی اظهار کرد‪ :‬بانک‌ها هم باید با‬ ‫عملکرد مناس��ب خود پاسخ این رویکرد مناسب و‬ ‫صحیح دولت را بدهند‪.‬‬ ‫وی نق��ش آفرین��ی بانک‌ه��ا در تحق��ق اهداف‬ ‫کالن اقتصادی و کمک ب��ه خروج اقتصاد از رکود‬ ‫غیرتورم��ی را از جمل��ه این وظای��ف عنوان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬با توج��ه به ظرفیت‌ه��ا و توانمندی که در‬ ‫سیس��تم بانکی کش��ور وج��ود دارد تحقق اهداف‬ ‫کالن دول��ت قابل دس��ترس اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫نظام س��رمایه داری‪ ،‬آزادی بی‌حد و حصر‪ ،‬مالک‬ ‫و مبنای فعالیت‌های اقتصادی اس��ت‪ .‬در این نظام‬ ‫س��ود و منافع اقتصادی حرف اول را می‌زند اما در‬ ‫نظام اقتصادی کش��ور ما‪ ،‬آزادی بی‌حد و حصر که‬ ‫تنها س��ود و منافع شخصی و گروهی حرف اول را‬ ‫می‌زند مالک نیست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش سهم بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولید‬ ‫تولیدبه‪ ۱۵۰‬هزارمیلیاردتومانمنابعنیازدارد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬رکود حاکم در کش��ور که تمامی‬ ‫بخش‌ه��ای اقتصادی از جمله بخش تولید و صنعت‬ ‫را متاث��ر کرده‪ ،‬میراثی اس��ت ک��ه از دولت دهم به‬ ‫یادگار مانده و دولت یازدهم هم در تالش اس��ت تا‬ ‫بتواند اقتصاد را از این معضل بزرگ نجات دهد‪ .‬این‬ ‫شرایط سبب شده‪ ،‬بخش تولید و صنعت با مشکالت ‹ ‹توسعه اقتصاد‪ ،‬نتیجه حمایت مالی از تولید‬ ‫در این بین کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬تامین سرمایه‬ ‫عدیده‌ای روبه‌رو ش��ود‪ ،‬از مش��کل کمبود نقدینگی‬ ‫گرفته تا قوانین دس��ت‌وپاگیر و بحث مالیات و بیمه در گ��ردش بنگاه‌ه��ای اقتصادی را ب��ه نفع اقتصاد‬ ‫که تعطیل و نیمه‌تعطیل ش��دن برخی از واحد‌های کش��ور می‌دانن��د و بر این باورند ک��ه این امر باعث‬ ‫توس��عه اقتص��ادی در کش��ور می‌ش��ود‪ .‬علی دینی‌‬ ‫تولیدی را به همراه داشته است‌‪.‬‬ ‫از اینها گذش��ته موضوع مهم‌تری که در ش��رایط ترکمانی‪ ،‬یکی از کارشناسان اقتصادی سهم بانک‌ها‬ ‫فعلی سد راه فعالیت بخش‌ مولد کشور شده‪ ،‬تامین را در تامی��ن مالی بخش تولید بس��یار حائز اهمیت‬ ‫سرمایه درگردش است‪ .‬به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و پررنگ دانس��ت و گفت‪ :‬مدتی است بانک‌ها برای‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬واحدهای تولیدی در حال‌حاضر به بیش حمایت از بخ��ش تولید سیاس��ت‌های انقباضی در‬ ‫از ‪۱۵۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه در گردش نیاز پی��ش گرفته‌اند که با اقدامات جدید دولت‪ ،‬می‌توان‬ ‫دارند که در این راستا به نظر می‌رسد نقش بانک‌ها امی��دوار بود خط اعتباردهی ب��ه بنگاه‌های تولیدی‬ ‫به‌عنوان واس��طه‌گران مالی‪ ،‬در تامین این نقدینگی آس��ان‌تر شود که این امر به کمبود نقدینگی در این‬ ‫بخش کمک می‌کند‪.‬‬ ‫بسیار حائز اهمیت باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از سیس��تم بانک��ی انتظار می‌رود به‬ ‫محمدرض��ا نعمت‌زاده تاکید کرده اس��ت که باید‬ ‫سهم تامین س��رمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بخش تولید و بخش‌های حائز اهمیت برای س��رمایه‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به این صورت که از مجموعه اعتباراتی در گردش واحد‌ها تس��هیالت ارائه کند تا مشکالت‬ ‫که بانک‌ها پرداخت می‌کنند حداقل ‪۶۰‬درصد برای این بخش هرچه سریع‌تر مرتفع شود‌‪ .‬دینی‌ترکمانی‬ ‫سرمایه‌ در گردش واحد‌های تولیدی در سال ‪ ۹۳‬در معتقد است‪ :‬بانک‌ها اگر سرمایه در گردش واحد‌های‬ ‫تولی��دی را در اولویت قرار دهند‌‪،‬‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫اگر به‌دنبال این هستیم‬ ‫این ام��ر می‌تواند کمک زیادی به‬ ‫ب��ه گفت��ه او درصورت��ی ک��ه‬ ‫توسعه واحد‌های اقتصادی کند‪.‬‬ ‫‪۶۰‬درصد کل منابع بانک‌ها برای که وام‌های بانکی در جای‬ ‫‹ ‹نرخ س�ود دستوری عامل‬ ‫س��رمایه در گ��ردش واحده��ای خودش صرف شود و به‬ ‫انحراف منابع بانکی‬ ‫صنعت��ی اختصاص یاب��د می‌توان انحراف نرود باید نظارت‬ ‫هرچن��د دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫امیدوار بود که مشکل سرمایه در‬ ‫بانک مرکزی بر عملکرد‬ ‫ب��ا جدیت به‌دنب��ال افزایش توان‬ ‫گردش به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫بانک‌ها بیشتر شود و‬ ‫اعتبارده��ی بانک‌ها ب��رای تامین‬ ‫‹ ‹تالش بانک مرکزی‬ ‫مالی بهتر بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫شرایط برای دور زدن‬ ‫ابوالفض��ل اکرم��ی‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫هس��تند اما در این بین این سوال‬ ‫اقتصادی بانک مرکزی هم دراین‬ ‫قوانین از سوی بانک‌ها‬ ‫مطرح می‌ش��ود چه س��ازوکاری‬ ‫رابطه ضم��ن تاکید ب��ر برقراری کاهش یابد که این امر با ارائه‬ ‫وجود دارد که این منابع در جای‬ ‫انضب��اط پولی در کش��ور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ت�لاش می‌کنی��م ‪۶۰‬درصد تسهیالت با نرخی که عرضه خودش صرف ش��ود و به انحراف‬ ‫و تقاضا تعیین‌کننده آن‬ ‫نرود؟‬ ‫منابع بانک‌ها صرف تامین سرمایه‬ ‫در این رابطه ابراهیم شیخ‌زاده‪،‬‬ ‫در گردش واحدهای تولیدی شود‪ .‬باشد‪ ،‬صورت خواهد گرفت‬ ‫یکی از کارشناس��ان اقتصادی در‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲‬سال متوالی‬ ‫ب��ا بیان اینکه اگر به‌دنبال این‬ ‫رش��د منفی در اقتصاد داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر گفت‌وگو با‬ ‫اقتصاد ‪ ۹‬واحد درصد کوچک ش��ده که برای خروج هس��تیم که وام‌های بانک��ی در جای خودش صرف‬ ‫از رک��ود باید از ظرفیت‌ها اس��تفاده ک��رد بنابراین‪ ،‬ش��ود و به انح��راف نرود باید نظ��ارت بانک مرکزی‬ ‫امیدواریم در زمینه عقود مبادله‌ای و تامین سرمایه بر عملکرد بانک‌ها بیش��تر ش��ود و شرایط برای دور‬ ‫زدن قوانی��ن از س��وی بانک‌ها کاه��ش یابد که این‬ ‫واحدهای تولیدی به سطح مطلوبی برسیم‪.‬‬ ‫البت��ه موضوعی که در این بین وجود دارد محدود ام��ر با ارائه تس��هیالت با نرخی ک��ه عرضه و تقاضا‬ ‫بودن منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیالت به این بخش‌ تعیین‌کننده آن باشد‪ ،‬صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال‌حاضر ش��رایط متناقضی‬ ‫است که به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در‬ ‫بسته پیشنهادی بر افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها وج��ود دارد که باعث نوعی بی‌اعتم��ادی بین بانک‬ ‫تاکید و مقرر ش��ده اس��ت بانک‌ها از طریق افزایش و بخ��ش تولید و صنعت ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫سرمایه‪ ،‬وصول مطالبات معوق‪ ،‬فروش اموال مازاد و‬ ‫مس��تغالت‪ ،‬توان اعتباری‌شان افزایش یابد‪ .‬به گفته‬ ‫اکرم��ی‪ ،‬هر بانک وظیفه واس��طه‌گری مالی دارد‪ ،‬از‬ ‫این رو وقتی از سپرده‌گذار منابعی را تجهیز می‌کند‬ ‫باید آن را در اختیار سرمایه‌‌گذار قرار دهد‪.‬‬ ‫طالی جهانی ‪12‬دالر گران شد‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬قیمت طال در معامالت روز گذشته‬ ‫ب��ازار جهانی ‪ ۱۲‬دالر افزایش یافت و هر اونس طال در‬ ‫برابر ‪ ۱۲۹۱‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬صراف��ان بازار ارز و س��که‬ ‫روز گذش��ته نرخ ه��ر دالر امریکا را با ‪7‬تومان رش��د‬ ‫‪3125‬تومان و هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح‬ ‫جدی��د را با ‪ 5‬ه��زار تومان افزای��ش ‪945‬هزار و ‪300‬‬ ‫تومان تعیین کردند‪.‬‬ ‫نرخ ه��ر یورو در بازار‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫آزاد با ‪5‬تومان رش��د ‪4140‬تومان و هر پوند نیز با ‪35‬‬ ‫تومان افت ‪ 5150‬تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ‪5‬هزار‬ ‫تومان رش��د ‪945‬هزار و ‪ 300‬تومان و هر قطعه سکه‬ ‫تمام طرح قدیم با ‪5‬هزار تومان رشد ‪ 945‬هزار تومان‬ ‫تولید معتقد اس��ت که بانک‌ها در اعطای تسهیالت‪،‬‬ ‫منابع الزم این بخش را تامین نمی‌کنند و بانک هم‬ ‫براین باوراس��ت که در ارائه تس��هیالت تا جایی که‬ ‫منابع در اختیارشان بوده‪ ،‬نیاز بخش تولید را تامین‬ ‫کرده‌ است‪.‬‬ ‫ش��یخ‌زاده با تاکید براین موضوع که برای رفع این‬ ‫ابهامات‪ ،‬تجهی��ز و تخصیص مناب��ع بانک‌ها باید با‬ ‫کنترل و نظارت بیش��تری انجام ش��ود تا این دیوار‬ ‫بی‌اعتم��ادی از بی��ن برود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به هر حال‬ ‫اگر بخواهیم نیاز س��رمایه در گردش بخش تولید و‬ ‫صنع��ت را که این روزها به‌عنوان یک معضل مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬تامین کنیم و بانک‌ها ترغیب ش��وند که این‬ ‫مناب��ع را در اختیار بخش تولید و صنعت قرار دهند‬ ‫بای��د به بانک این اجازه داده ش��ود ک��ه منابع با در‬ ‫نظ��ر گرفتن توجیه اقتصادی طرح و با نرخ س��ودی‬ ‫که عرض��ه و تقاض��ا آن را تعیین می‌کن��د‪ ،‬تعیین‬ ‫ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه تعیین نرخ سود دستوری‬ ‫از سوی بانک‌ها باعث انحراف منابع می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر قیم��ت تمام ش��ده پ��ول در بانک‌ها‬ ‫باالست و نمی‌توان انتظار داشت که تسهیالت بانرخ‬ ‫پایین‌ت��ر از این ن��رخ در اختیار بخ��ش اقتصاد قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ضمن اینکه این منابع در جایی که باید صرف‬ ‫شود‪ ،‬نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه وارد عمل شود‬ ‫موض��وع دیگری که در این میان مطرح می‌ش��ود‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه آی��ا بانک‌ه��ا در ص��ورت افزایش‬ ‫اعتباردهی‌ش��ان می‌توانند تمام نیاز بخش س��رمایه‬ ‫درگردش بخ��ش تولید را مرتفع کنن��د یا خیر‪ .‬در‬ ‫همین رابطه عبدالرضا امیرتاش یکی از کارشناسان‬ ‫اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی بخش‬ ‫تولی��د و صنع��ت‪ ،‬درحال‌حاضر تامین س��رمایه در‬ ‫گردش این بخش اس��ت که باعث شده فعالیت‌شان‬ ‫ب��ا کندی پیش ب��رود‪ ،‬گفت‪ :‬در این راس��تا به نظر‬ ‫می‌رس��د که حمایت‌های مالی ای��ن بخش باید در‬ ‫اولوی��ت نهاده��ای پولی و مالی کش��ورقرار گیرد تا‬ ‫هرچه سریع‌تر این بخش از رکود خارج شود‪.‬‬ ‫وی البته با ط��رح این موضوع که نمی‌توان تامین‬ ‫سرمایه در گردش بخش تولید را که به گفته متولی‬ ‫بخ��ش صنعت‪ ،‬نیاز‌من��د ‪۱۵۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫منابع اس��ت فقط از سیس��تم بانکی انتظار داش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند که این روزها دولت به شدت به دنبال‬ ‫افزایش توان اعتباردهی بانک‌هاست تا بتواند بخش‬ ‫اقتصاد کش��ور را از رکود خارج کند؛ اما با این حال‬ ‫به نظر می‌رسد که این هدف فقط به کمک بانک‌ها‬ ‫قابل حل نباشد و این مهم‪ ،‬به ابزارهای تامین مالی‬ ‫دیگر نیاز دارد‪.‬‬ ‫امیرتاش ب��ا تاکید بر اینکه می‌توان از دیگر منابع‬ ‫و روش‌ها ب��رای تحقق این هدف به��ره برد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید شرایطی ایجاد شود که بخش اعظمی از صنایع‬ ‫تامین مالی‌ش��ان از سوی بازار سرمایه که در بیشتر‬ ‫کشورها هم از همین روش استفاده می‌شود‪ ،‬صورت‬ ‫گیرد‪ .‬به گفته این کارشناس اقتصادی‪ ،‬باید شرایطی‬ ‫را فراهم کرد که صاحبان س��رمایه‪ ،‬منابع‌شان را به‬ ‫س��مت بازار سرمایه هدایت کنند تا این بازار تقویت‬ ‫ش��ود و بتواند در کنار سیستم بانکی اقدام به تامین‬ ‫مالی بخش‌های اقتصادی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی باید با ایج��اد امنی��ت و ثبات در‬ ‫بازارهایی مانند بورس‪ ،‬نقدینگی‌ها را به این س��مت‬ ‫جذب کنیم تا ش��رکت‌ها و واحد‌های تولیدی برای‬ ‫تامین نیاز مالی‌شان از این بازار استفاده کنند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫به خریداران عرضه شد‪.‬‬ ‫بهای هر نیم س��که نیز با ‪2‬هزار تومان افزایش ‪474‬‬ ‫هزار تومان و هر ربع س��که با ‪1‬هزار تومان رش��د ‪263‬‬ ‫هزار تومان بود‪.‬‬ ‫قیمت هر س��که ‪1‬گرم��ی نیز با ‪2‬هزار تومان رش��د‬ ‫‪170‬ه��زار تومان بود و نرخ هر گرم طالی ‪ 18‬عیار در‬ ‫بازار ‪96‬هزار و ‪ 800‬تومان قیمت خورد‪ .‬نرخ هر اونس‬ ‫طالی جهانی نیز دیروز ‪ 1289‬دالر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت قیم��ت جهانی طال نیز روز گذش��ته‬ ‫اندکی باال رفت اما همچن��ان از کمترین مقدار آن در‬ ‫‪‌2‬ماه گذشته فاصله چندانی ندارد‪.‬‬ ‫دی��روز به‌دلی��ل افزایش خرید طال ناش��ی از کاهش‬ ‫نس��بتا خوب قیمت‪ ،‬به��ای طال اندک��ی افزایش پیدا‬ ‫کرد ام��ا هنوز هم به خاطر افزای��ش ارزش دالر و باال‬ ‫رفتن شاخص س��هام که منجر به کاهش تقاضای طال‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬قیمت این فلز ارزش��مند نزدی��ک کمترین‬ ‫مقدار آن در ‪ 2‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫در همین رابطه یوئیچی ایکه میزو‪ ،‬تحلیلگر بازار طال‬ ‫گفت‪ :‬ما ش��اهد برخی خریدهای فیزیکی هستیم‪ ،‬اما‬ ‫این برای افزایش قیمت کافی نیست‪ .‬من فکر می‌کنم‬ ‫دالر امریکا کمی زیادی گران اس��ت‪ .‬طال در محدوده‬ ‫قیمت ‪ 1240‬تا ‪ 1250‬دالر احتماال از س��طح حمایت‬ ‫بسیار خوبی برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چین در س��ال گذش��ته و امس��ال طالی‬ ‫زی��ادی خری��داری کرده اس��ت‪ .‬به ع�لاوه قیمت هم‬ ‫اندکی بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬فکر می‌کنم اگر قیمت‌ها‬ ‫پایین‌تر برود‪ ،‬ما ش��اهد ش��کل‌گیری برخ��ی تقاضاها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31260‬‬ ‫‪31360‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪۱,۶۲۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۱,۷۰۰,۰۰۰‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41510‬‬ ‫‪41580‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪۲,۵۷۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۲,۶۵۰,۰۰۰‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51780‬‬ ‫‪51950‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪۴,۷۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۴,۷۶۰,۰۰۰‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪33950‬‬ ‫‪34500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪۹,۴۱۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۹,۴۴۰,۰۰۰‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14490‬‬ ‫‪14590‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪۹,۴۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۹,۴۴۰,۰۰۰‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ ۱‬گرم طال‬ ‫‪۹۵۱,۰۰۰‬‬ ‫‪۹۶۸,۸۰۰‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ ۱‬مثقال طال‬ ‫‪۴,۱۷۵,۰۰۰‬‬ ‫‪۴,۱۹۵,۰۰۰‬‬ ‫ریی��س کل بیم��ه مرکزی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد بیمه مرکزی برای اصالح قانون‬ ‫بیم��ه ش��خص ثال��ث ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫ش��رکت‌های بیمه براس��اس ویژگی‌های خ��ودرو به‬ ‫لحاظ ایمنی‪ ،‬ویژگی‌های رانندگان با توجه به سوابق‪،‬‬ ‫وضعی��ت اجتماعی و تحصی�لات‪ ،‬بیمه‌نامه را بر پایه‬ ‫ارزیابی ریسک راننده و خودرو صادر کنند‪.‬‬ ‫س��ند راهبردی ‪4‬س��اله بانک توس��عه‬ ‫صادرات متشکل از ‪ 7‬اولویت راهبردی‬ ‫و ‪ ۲۳‬ه��دف کمی از س��وی دکتر علی‬ ‫طیب‌نی��ا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫براساس این سند افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور‪،‬‬ ‫تامین مال��ی پایدار دولت و کاه��ش اتکا دولت به‬ ‫نف��ت‪ ،‬مش��ارکت فع��ال در سیاس��ت‌گذاری و‬ ‫قانون‌گ��ذاری از جمله اولویت‌ه��ای راهبردی این‬ ‫بانک به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫اسامی برندگان سی‌‌وپنجمین مرحله‬ ‫قرعه‌کش��ی جوای��ز حس��اب‌های‬ ‫قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬بر این اساس مش��تریان می‌توانند با‬ ‫مراجع��ه ب��ه س��ایت بانک مل��ی ای��ران و درج‬ ‫مشخصات حس��اب خود از نتیجه این قرعه‌کشی‬ ‫مطلع شوند‪.‬‬ ‫هفتمی��ن دوره آم��وزش ب��دو خدمت‬ ‫کارکن��ان بانک اقتصادنوی��ن با حضور‬ ‫رییس هیات‌مدیره‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران بانک اقتصادنوین در محل مرکز آموزش‬ ‫این بانک برگزار شد‪ .‬در مراسم اختتامیه این دوره‬ ‫حس��ن معتم��دی‪ ،‬مدیرعام��ل این بان��ک گفت‪:‬‬ ‫کارکن��ان بانک اقتصادنوین همواره می‌کوش��ند با‬ ‫ارائ��ه خدمات مناس��ب ب��ه مش��تریان در تمامی‬ ‫عرصه‌ها در ایج��اد ارزش افزوده ملی نقش موثری‬ ‫ایفا را کنند‪.‬‬
‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گپ وگفت‬ ‫هیوالیی به نام قاچاق‬ ‫تجارت غذای آماده از روم باستان تا مک‌دونالد‬ ‫ایران‪ ،‬رتبه نخست در صنعت نمایشگاهی منطقه‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬ص��اد‌رات صنای��ع‬ ‫نس��اجی بد‌ون احتساب فرش د‌ستباف‪،‬‬ ‫رن��گ و ماش��ین آالت نس��اجی طی ‪4‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۹۳‬بیش از ‪۱۹۴/۳‬‬ ‫میلیون د‌الر بود‌ه که د‌ر مقایسه با مد‌ت‬ ‫مشابه سال گذشته کاهش ‪۱۲‬د‌رصد‌ی‬ ‫د‌اش��ته ام��ا وارد‌ات صنایع نس��اجی با‬ ‫افزایش ‪۸‬د‌رصد‌ی مواجه شد‌ه است‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار گم��رک جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران در ‪ 4‬ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬ح��د‌ود‌ ‪ ۴۱۱/۶‬میلی��ون د‌الر‬ ‫کاالی نس��اجی بد‌ون احتس��اب رنگ‪،‬‬ ‫فرش د‌س��تباف و ماشین‌آالت به کشور‬ ‫وار ‌د ش��د‌ه اس��ت که نس��بت به ‪ 4‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۹۲‬رش�� ‌د ‪ ۸‬د‌رصد‌ی از‬ ‫خود‌ نش��ان می‌د‌هد‌‪ .‬د‌ر ‪۴‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ۳۷۹/۶ ،‬میلی��ون د‌الر‬ ‫کاالی نساجی به ایران آمد‌ه بود‌‪.‬‬ ‫تجارت نساجی کشور د‌ر ‪ ۴‬ماه نخست ‪ ۹۳‬را بررسی می‌کند‌‬ ‫‹ ‹فرش ماشینی و موکت د‌ر صد‌ر‬ ‫صاد‌راتی ها‬ ‫براس��اس اعالم د‌فتر مطالعات آماری‬ ‫و راهب��رد‌ی انجم��ن صنایع نس��اجی‪،‬‬ ‫د‌ر این م��د‌ت فرش‌ماش��ینی و موکت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۹۵/۸‬میلی��ون د‌الر به همراه‬ ‫رش�� ‌د ‪ ۳‬د‌رصد‌ نس��بت به مد‌ت مشابه‬ ‫س��ال گذشته بیش��ترین صاد‌رات را د‌ر‬ ‫مقایسه با س��ایر کاالهای نساجی تولی ‌د‬ ‫د‌اخ��ل د‌اش��ت‪ .‬ب��ه غی��راز کفپوش‌ها‬ ‫صاد‌رات س��ایر کاالهای نساجی نسبت‬ ‫به مد‌ت مش��ابه س��ال گذش��ته با رش ‌د‬ ‫منف��ی مواج��ه بود‌ه‌اند‌‪ .‬پتو ب��ا کاهش‬ ‫‪۲۹‬د‌رصد‌ی‪ ،‬پوشاک ‪۲۲‬د‌رص ‌د و پارچه‬ ‫نیز با ‪۱۴‬د‌رص ‌د کاهش نس��بت به ‪۴‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۲‬صاد‌ر شد‌‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش عمد‌ه‌تری��ن اقالم صاد‌راتی پس‬ ‫از کفپوش‌های نساجی طی این مد‌ت از‬ ‫نظر ارزش به ترتیب شامل انواع الیاف به‬ ‫ارزش ‪ ۲۲/۷‬میلیون د‌الر‪ ،‬انواع پارچه به‬ ‫ارزش ‪ ۱۷/۲‬میلیون د‌الر‪ ،‬انواع پوشاک‬ ‫به ارزش ‪ ۱۵/۶۵‬میلیون د‌الر و انواع نخ‬ ‫به ارزش ‪ ۱۴/۹۱‬میلیون د‌الر می‌شوند‌‪.‬‬ ‫صاد‌رات فرش د‌ستباف د‌ر ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬نیز بیش از ‪۸۱/۲‬میلیون د‌الر‬ ‫بود‌ه و د‌ر مقایس��ه با مد‌ت مشابه سال‬ ‫گذشته رش ‌د ‪ ۵‬د‌رصد‌ی د‌اشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‌بزرگترین وارد‌کنند‌گان‬ ‫و صاد‌رکنند‌گان‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ان��واع الیاف به‬ ‫کش��ورهای چین‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫آذربایج��ان‪ ،‬هن��د‌‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫ترکمنس��تان ص��اد‌ر می‌ش��ود‌‪ .‬انواع نخ‬ ‫کشور نیز خرید‌ارانی از جمله کشورهای‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬آذربایج��ان‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ازبکستان‬ ‫و عراق د‌ارد‌‪ .‬عراق‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬افغانستان‬ ‫و ام��ارات نیز ان��واع پارچه‌های ایرانی را‬ ‫وار ‌د می‌کنند‌‪ .‬پوشاک نیز به کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬امارات‬ ‫و آذربایج��ان ص��اد‌ر می‌ش��ود‌‪ .‬پتوهای‬ ‫تولی�� ‌د ایران هم به عراق‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫افغانستان و تاجیکستان می‌رود‌‪.‬‬ ‫د پارچه چاد‌ر مشکی کمترشد‌‬ ‫‹ ‹خری ‌‬ ‫از فرورد‌ی��ن ت��ا تیر امس��ال‪ ،‬وارد‌ات‬ ‫انواع الیاف بالغ ب��ر ‪۱۱۵/۵‬میلیون د‌الر‬ ‫ب��ود‌ه که د‌ر مقایس��ه با وارد‌ات س��ایر‬ ‫محصوالت نساجی د‌ر رتبه نخست قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬پ��س از آن وارد‌ات نخ به‬ ‫ارزش ‪ ۱۱۳‬میلیون د‌الر د‌ر رتبه بعد‌ی‬ ‫ق��رار د‌ارد‌‪ .‬از مقایس��ه می��زان وارد‌ات‬ ‫محص��والت مختلف نس��اجی د‌ر ‪ 4‬ماه‬ ‫نخست امس��ال د‌ر می‌یابیم که وارد‌ات‬ ‫الیاف و نخ نس��بت به مد‌ت مشابه سال‬ ‫گذش��ته تغییرات چش��مگیری ند‌اشته‬ ‫این د‌ر حالی اس��ت ک��ه وارد‌ات پارچه‬ ‫‪ 2‬برابر شد‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر این مد‌ت‪ ،‬ایران‬ ‫‪25/9‬میلی��ون د‌الر پارچه مش��کی وارد‌‬ ‫کرد‌ که نس��بت به مد‌ت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته کاهش ‪9‬د‌رصد‌ی د‌اشته است‪.‬‬ ‫این د‌ر حالی اس��ت تولید‌ د‌اخل پارچه‬ ‫مشکی کفاف نیاز مان را نمی‌د‌هد‌ و باید‌‬ ‫بیش از نیمی از تولید‌ د‌اخل‪ ،‬وارد‌ کنیم‪.‬‬ ‫د برای صنعت نساجی‬ ‫‹ ‹تهد‌ی ‌‬ ‫افزای��ش بی‌س��ابقه وارد‌ات پارچ��ه‬ ‫تهد‌ید‌ی برای صنعت نس��اجی کش��ور‬ ‫محس��وب می‌شو ‌د که مس��ئوالن باید‌‬ ‫د‌رصد‌ ‌د ریش��ه‌یابی این مسئله برآیند‌‪.‬‬ ‫چ��را که اگر این رون ‌د اد‌امه یابد‌ صنایع‬ ‫تولید‌ الی��اف و نخ با مش��کالت جد‌ی‬ ‫مواجه خواهند‌ شد‌‪ .‬د‌ر این مد‌ت‪۹۷/۳ ،‬‬ ‫رییس کل گمرک ایران مطرح کرد‌‪:‬‬ ‫صفر شد‌ن رانت د‌ر گمرک با پنجره واحد‌‬ ‫رییس کل گمرک ایران با اش��اره به‬ ‫اینکه مصمم به اجرای طرح پنجره واحد‌‬ ‫تجارت هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه جامع‬ ‫گمرکی امکان رانت و سوءاستفاد‌ه د‌ر‬ ‫این بخش را به صفر می‌رساند‌‪ .‬مسعود‌‬ ‫کرباسیان د‌ر گفت‌وگو با فارس با اشاره‬ ‫به نقش س�لامت و شفاف‌سازی اد‌اری‬ ‫د‌ر گمرک د‌ر مور ‌د برخور ‌د س��لیقه‌ای‬ ‫برخ��ی کارمند‌ان‪ ،‬اظهار کرد‌‪ :‬د‌ر همه جای د‌نیا برای باال‬ ‫رفتن سالمت نظام مالیاتی د‌ر سازمان‌هایی مثل گمرک‬ ‫و کاه��ش برخور ‌د س��لیقه‌ای با صاحب��ان کاال از راهکار‬ ‫رفت��ار الکترونیک برای ارتباط با ممیز و مود‌ی اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬رییس کل گمرک ایران اف��زود‌‪ :‬طرح اظهار از‬ ‫راه د‌ور که یکی از مزایای س��امانه جامع گمرکی اس��ت‪،‬‬ ‫با کاهش تماس فیزیکی بین طرفین محقق می‌ش��ود‌؛ از‬ ‫آنجایی که این طرح به‌صورت سیستمی‬ ‫و یکس��ان ب��ا ذی‌نفع برخ��ور ‌د می‌کن ‌د‬ ‫مانع برخور ‌د س��لیقه‌ای و تبعیض‌آمیز با‬ ‫صاحب کاال می‌ش��و ‌د و ام��کان هرگونه‬ ‫سوءاستفاد‌ه و رانت را د‌ر فرآین ‌د گمرکی‬ ‫به صفر می‌رس��اند‌‪ .‬وی با تاکی ‌د بر اینکه‬ ‫د‌ر تشریفات گمرکی تمامی امور براساس‬ ‫آیین‌نامه اجرایی و قوانین و مقررات انجام‬ ‫می‌شود‌‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬معموال بسیاری از مشکالت ب ‌هد‌لیل‬ ‫آگاه نبودن مراجعه‌کنند‌ه از همین قوانین و مقررات است‬ ‫و از طرفی بس��یاری از برخورد‌های س��لیقه‌ای د‌ر حوزه‬ ‫عملکر ‌د س��ازمان‌های همجوار گمرک صورت می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫کرباسیان با تاکی ‌د بر اینکه بیش از ‪ ۳۲‬سازمان د‌ر فرآیند‌‬ ‫وارد‌ات و صاد‌رات با گمرک همکار هس��تند‌‪ ،‬اظهار کرد‌‪:‬‬ ‫هرگونه کم‌لطفی و اعمال س��لیقه د‌ر برخور ‌د با صاحبان‬ ‫محسن بهرامی ارض اقد‌س‬ ‫رییس کمیسیون تجارت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫وارد‌ات از صاد‌رات پیشی گرفت‬ ‫عقد‌ تفاهمنامه‌های جد‌ی ‌‬ ‫د‬ ‫با کشورهای طرف تجاری‬ ‫گ�روه تجارت‪ -‬توس��عه تجارت‬ ‫فرام��رزی کش��ور و رش�� ‌د حجم‬ ‫ارزش��ی و وزن��ی آن مس��تلزم‬ ‫هم��کاری همه‌جانب��ه تم��ام‬ ‫د‌ستگاه‌های حاکمیتی همچنین‬ ‫بخش خصوصی اس��ت تا بتوان به‬ ‫اهد‌اف مور ‌د نظر د‌ست یافت‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه اس��تاند‌ار ‌د یکی از سازمان هایی است که‬ ‫می‌توان ‌د تعامل فشر ‌ده‌ای با گمرک د‌رخصوص ترخیص‬ ‫کاال د‌اشته باش ‌د که د‌ر این راستا اقد‌امات مهمی هم انجام‬ ‫د‌اد‌ه و برنامه د‌یگری برای تسهیل تجارت د‌ر د‌ست اجرا‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬ب��ا همایون نکونام‪ ،‬مد‌ی��رکل د‌فتر ارزیابی کیفیت‬ ‫کاالهای صاد‌راتی و وارد‌اتی سازمان ملی استاند‌ار ‌د ایران‬ ‫گفت‌وگویی د‌اشتیم که د‌ر اد‌امه می‌خوانید‌‪.‬‬ ‫€ € تفاهمنام ‌ه جد‌ید‌ی د‌رخصوص تس�هیل امور‬ ‫تجاری د‌اشته‌اید‌؟ د‌ر این خصوص برنامه جد‌ید‌ی‬ ‫د‌ر د‌ست بررسی ند‌ارید‌؟‬ ‫عق ‌د تفاهمنامه با س��ازمان منطقه آزا ‌د کیش و تمد‌ید‌‬ ‫تفاهمنامه با سازمان منطقه آزا ‌د قشم از اقد‌امات گذشته‬ ‫بود‌ه اس��ت‪ .‬ضمن اینکه برنامه‌های جد‌ی ‌د و د‌ر د‌س��ت‬ ‫اقد‌ام س��ازمان نیز عق ‌د تفاهمنامه با کش��ورهای طرف‬ ‫تجاری یا به روزرس��انی تفاهمنامه‌های منعق ‌د شد‌ه د‌ر‬ ‫جهت تباد‌ل اس��تاند‌ارد‌های مور ‌د قب��ول و فرآیند‌های‬ ‫ارزیاب��ی انطباق برای پذی��رش گواهینامه‌های کیفیت‬ ‫صاد‌ره از سوی طرفین د‌ر ارتباط با کاالهای مور ‌د تباد‌ل‪،‬‬ ‫اس��ت که به‌طور قطع تاثیر مهم��ی د‌ر تجارت فرامرزی‬ ‫کشور خواه ‌د گذاشت‪.‬‬ ‫€ €جزئی�ات تفاهمنام�ه گمرک و اس�تاند‌ار ‌د د‌ر‬ ‫خصوص تسهیل تجارت چیست؟‬ ‫ش��امل د‌و بخش اس��ت‪ .‬بخش نخس��ت تس��هیالت‬ ‫برقرار ش��د‌ه برای کاالهای صاد‌راتی اس��ت به این معنا‬ ‫که صد‌ور کاال بد‌ون نیاز به اخذ مجوز مورد‌ی از س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاند‌ار ‌د د‌رخصوص تولید‌کنند‌گان و بازرگانان‬ ‫د‌ارند‌ه گواهی صا ‌در‌کنند‌ه برتر از س��ازمان اس��تاند‌ار ‌د و‬ ‫کااله��ای د‌ارای پروانه کاربر ‌د عالمت اس��تاند‌ار ‌د معتبر‬ ‫اجرا می‌شود‌‪.‬‬ ‫بخ��ش د‌وم‌تس��هیالت برقرار ش��د‌ه ب��رای کاالهای‬ ‫وارد‌اتی اس��ت که شامل ترخیص کاال از گمرکات بد‌ون‬ ‫اخذ مجوز مورد‌ی از س��ازمان ملی اس��تاند‌ار ‌د است‪ .‬د‌ر‬ ‫واقع کاالهای وار ‌د ش��د‌ه با عنوان موا ‌د اولیه و ح ‌د واسط‬ ‫توس��ط واحد‌های تولید‌ی نمونه کشوری طبق فهرست‬ ‫ارس��الی سازمان اس��تاند‌ار ‌د یا واحد‌های تولید‌ی د‌ارای‬ ‫پروانه کاربر ‌د عالمت اس��تاند‌ار ‌د که مس��تقیما با کارت‬ ‫بازرگانی خو ‌د مباد‌رت به وارد‌ات کنند‌‪ ،‬شامل این بخش‬ ‫می‌شوند‌‪.‬‬ ‫همچنین کاالهای س��رمایه‌ای و ماش��ین‌آالت خط‬ ‫تولی��د‌ مربوط به واح ‌د تولید‌ی که مس��تقیما توس��ط‬ ‫واحد‌ه��ای تولی��د‌ی د‌ارای پروان��ه کارب��ر ‌د عالم��ت‬ ‫اس��تاند‌ارد‌ و کارت بازرگانی به کش��ور وارد‌ می‌ش��ود‌ و‬ ‫کااله��ای د‌ارای گواهی‌نامه معتبر ثبت کاال و ثبت برند‌‬ ‫د‌ر سازمان استاند‌ارد‌ از این بخش بهره‌مند‌ می‌شوند‌‪.‬‬ ‫€ €نحوه عملکر ‌د ‪ 2‬س�ازمان د‌ر ش�رایط فعلی به‬ ‫چه صورت است؟‬ ‫د‌ر واق��ع به صورت اجرای فرآین ‌د پیش‌بینی ش��د‌ه د‌ر‬ ‫تفاهمنامه حس��ب وظایفی که برای هر یک از ‪ ۲‬د‌ستگاه‬ ‫تعیین شد‌ه است‪ ،‬انجام می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫€ €این تفاهمنامه تاکنون د‌ر روان‌سازی تجارت‬ ‫چه نقشی د‌اشته است؟‬ ‫تسریع و تسهیل د‌ر امور بازرگانی خارجی د‌ر راستای‬ ‫کاهش امور بوروکراسی‌‪ ،‬کاهش زمان ماند‌گاری کاال د‌ر‬ ‫مباد‌ی ورود‌ی و خروجی که منجر به ارتقای رتبه کشور‬ ‫د‌ر تراز تجارت فرامرزی می‌ش��و ‌د از جمله موار ‌د مهمی‬ ‫است که تاثیر آن را تا کنون شاه ‌د بود‌یم‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان اس�تاند‌ار ‌د د‌ر تحقق پنج�ره واحد‌‬ ‫تجاری چه فعالیتی انجام د‌اد‌ه؟‬ ‫د‌ر این خصوص نمایند‌گی‌های اد‌ارات کل اس��تاند‌ارد‌‬ ‫اس��تان‌های مب��اد‌ی ورود‌ی و خروج��ی د‌ر گم��رکات‬ ‫اجرایی کشور مستقر شد‌ه اند‌‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یاد‌د‌اشت‬ ‫راه‌هایی برای تحقق‬ ‫اقتصا ‌د مقاومتی‬ ‫میلیون‌د‌الر پارچه وارد‌ کشور شد‌ه که‬ ‫نسبت به مد‌ت مش��ابه سال قبل رشد‌‬ ‫‪ ۱۰۹‬د‌رصد‌ی را تجربه کرد‌ه است‪.‬‬ ‫از موارد‌ د‌یگر نگران‌کنند‌ه د‌ر رابطه‬ ‫ب��ا وارد‌ات پتو تحت ش��ماره تعرفه ‪۶۰‬‬ ‫اس��ت که نصف بود‌ن حق��وق ورود‌ی‬ ‫آن نس��بت ب��ه حق��وق ورود‌ی مربوط‬ ‫به ش��ماره تعرف��ه پتو‪ ‌،‬منج��ر به بروز‬ ‫سود‌جویی شد‌ه است‪ .‬د‌ر ‪۴‬ماه نخست‬ ‫امس��ال‪۱۳۲/۷ ،‬میلی��ون د‌الر پت��و از‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬ام��ارات و چی��ن وارد‌ کش��ور‬ ‫ش��د‌ه که نس��بت به ‪۴‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۹۲‬رش��د‌ ‪ ۱۰۷‬د‌رصد‌ی د‌اش��ته است‪.‬‬ ‫از فرورد‌ی��ن ت��ا تیر امس��ال‪ ۳۶۵ ،‬تن‬ ‫کاال تحت ش��ماره تعرفه ‪ ۶۰‬به کش��ور‬ ‫وارد‌ ش��د‌ه که د‌رص ‌د غیرقابل تفکیکی‬ ‫از آن مرب��وط به پتوهایی اس��ت که به‬ ‫شکل رول وارد‌ کشور شد‌ه‌اند‌‪ .‬به همین‬ ‫منظ��ور کمیت��ه پتوی انجم��ن صنایع‬ ‫نس��اجی ایران د‌ر گذشته در نامه‌ای به‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معد‌ن و تجارت خواستار‬ ‫اصالح تعرفه ‪ ۶۳‬برای وارد‌ات پتو شد‌‪.‬‬ ‫از ط��رف د‌یگر وارد‌ات رن��گ و مواد‌‬ ‫تکمیل��ی نس��اجی و ماش��ین آالت به‬ ‫ش��د‌ت رش�� ‌د د‌اش��ته اس��ت‪ .‬د‌ر این‬ ‫مد‌ت‪ ۱۱۹/۵ ،‬میلی��ون د‌الر وارد‌ات با‬ ‫رش ‌د ‪۲۲‬د‌رصد‌ی د‌اش��تیم که با توجه‬ ‫به اینکه قد‌رت س��اخت آنها د‌ر کشور‬ ‫وجود‌ ند‌ارد‌‪ ،‬آنچنان نگران‌کنند‌ه نیست‬ ‫چرا که نش��ان‌د‌هند‌ه سرمایه‌گذاری د‌ر‬ ‫راس��تای توسعه و نوس��ازی واحد‌های‬ ‫تولید‌ی است؛ اما یکی از د‌الیل افزایش‬ ‫وارد‌ات رنگ می‌توان�� ‌د افزایش وارد‌ات‬ ‫پارچه بویژه پارچه خام باشد‌‪.‬‬ ‫کاال به گمرک منتس��ب می‌شود‌؛ به همین علت گمرک‬ ‫ایران مصمم به اجرای طرح پنجره واح ‌د تجارت است‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول یاد‌آور شد‌‪ :‬د‌ر این طرح تمامی سازمان‌های‬ ‫همجوار و همکار گمرک ایران بای ‌د به شکل الکترونیک و‬ ‫از یک مجاری واح ‌د تحت نظارت گمرک ایران به صاحبان‬ ‫کاال خد‌م��ات بد‌هن ‌د که همین ام��ر ضمن تنظیم رفتار‬ ‫واح ‌د و یکسان با صاحبان کاال‪ ،‬موجب توقف برخورد‌‌های‬ ‫س��لیقه‌ای و تخلفات اد‌اری می‌ش��ود‌‪ .‬رییس کل گمرک‬ ‫ایران د‌ر پاسخ به راهکار گمرک برای به حد‌اقل رساند‌ن‬ ‫تخلفات گمرکی وارد‌‌کنند‌گان گفت‪ :‬اصالح و سبک‌سازی‬ ‫قوانین و آیین‌نامه‌ها و اس��تفاد‌ه از روش مد‌یریت ریسک‬ ‫د‌ر گم��رک ایران گامی موثر د‌ر کاه��ش میزان جر‌ایم و‬ ‫تخلفات گمرکی اس��ت‪ .‬به گفته کرباسیان‪ ،‬این روش که‬ ‫از سوی سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک‬ ‫توصیه ش��د‌ه تاکی ‌د می‌کن ‌د که قوانین و تش��ریفات امور‬ ‫گمرکی مبتنی بر روش‌هایی باش�� ‌د که حد‌اقل ریسک را‬ ‫برای گمرک د‌اش��ته باش ‌د و د‌ر این بین مد‌یریت ریسک‬ ‫ب��ه تغییر نگاه مد‌یریت خط��ر از گمرک به صاحبان کاال‬ ‫د‌اللت د‌ارد‌‪.‬‬ ‫د‌ول��ت با توجه به وضعیت اقتصا ‌د ایران بس��ته‌ای را‬ ‫برای خ��روج از رکو ‌د تعریف کرد‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر ارتباط با‬ ‫گمرک با وجو ‌د سیستم پنجره واح ‌د گمرکی‪ ،‬مقد‌اری‬ ‫از اصالحات از قبل انجام ش��د‌ه ‌و کوتاه کرد‌ن زمان کار‬ ‫د‌ر د‌س��تگاه‌های د‌ولتی از جمله کاهش زمان د‌ریافت‬ ‫مجوز ترخیص کاال از موارد‌ی اس��ت ک��ه می‌توان ‌د د‌ر‬ ‫بهبو ‌د فضای کس��ب‌وکار موثر باش��د‌‪ .‬تس��هیالتی که‬ ‫د‌ر گمرک ب��رای ورو ‌د موقت پیش‌بینی ش��د‌ه‪ ،‬بحث‬ ‫د‌ریاف��ت ضمانت‌نامه از واحد‌‌ه��ای معتبر و پرد‌اخت‬ ‫سریع مابه‌التفاوت کاالهایی که به عنوان موا ‌د اولیه د‌ر‬ ‫کاالهای صاد‌راتی مصرف می‌شو ‌د از بند‌های مشخص‬ ‫این بست ‌ه سیاستی است‪ .‬بحث تسهیل د‌ر ترانزیت کاال‬ ‫و تس��هیل د‌ر محموله‌های ترانزیتی ک��ه بد‌ون تغییر‬ ‫وار ‌د کشور می‌ش��ون ‌د و عینا صاد‌رات مج ‌د ‌د می‌شوند‌‬ ‫از د‌یگر موار ‌د اس��ت‪ .‬موضوع تسهیل د‌ر ترخیص مواد‌‬ ‫اولی��ه واحد‌‌های تولی��د‌ی‪ ،‬االن خروج کاالهایش��ان‬ ‫از گمرک مس��تلزم پرد‌اخت عوارض گمرکی اس��ت و‬ ‫این موضوع مقد‌اری زمان‌بر اس��ت‪ .‬کوتاه کرد‌ن زمان‬ ‫تش��ریفات گمرکی با توجه ب��ه هزینه‌های باالی مالی‬ ‫آن د‌ر کش��ور می‌توان ‌د اثر فوق‌الع��اد‌ه د‌ر رونق تولی ‌د و‬ ‫تجارت د‌اش��ته باش��د‌‪ .‬وقتی فرآین ‌د صاد‌رات کاال ‪24‬‬ ‫روز و فرآین�� ‌د وارد‌ات و ترخی��ص کاال ‪ 40‬روز به طول‬ ‫می‌انجام�� ‌د د‌ر هر ماه هزینه‌ه��ای مالی صاد‌رکنند‌ه و‬ ‫وارد‌کنن��د‌ه به قیمت تمام ش��د‌ه کاال اضافه می‌ش��ود‌‬ ‫و آن را غیراقتص��اد‌ی می‌کن��د‌‪ .‬بنابراین هرچقد‌ر این‬ ‫زمان کوتاه شود‌‪ ،‬عمال یک صرفه‌جویی د‌ر قیمت تمام‬ ‫ش��د‌ه کاالها و خد‌مات و هزین��ه فعاالن اقتصاد‌ی‪ ،‬چه‬ ‫صاد‌رکنن��د‌گان و چه وارد‌کنن��د‌گان به وجو ‌د خواهد‌‬ ‫آمد‌‪ .‬می‌توان گفت بد‌نه د‌ستگاه‌های اجرایی به‌صورت‬ ‫عام‪ ،‬د‌ر د‌ولت‌های نهم و دهم د‌چار یک نوع فسا ‌د اد‌اری‬ ‫ش��د‌ن ‌د که صد‌مات و آسیب‌های آن را همه ما د‌ید‌یم و‬ ‫ح��س کرد‌یم‪ .‬اصوال برخورد‌هایی که قائم به ش��خص‬ ‫اس��ت‪ ،‬نه قانون د‌ر واقع‪ ،‬گلوگاه فسا ‌د است یعنی با این‬ ‫کار ما تش��خیص را به عهد‌ه افرا ‌د گذاشتیم و اختیار را‬ ‫به آنه��ا د‌ا ‌ده‌ایم تا بتوانن ‌د قان��ون را به نفع خو ‌د و برای‬ ‫سوءاستفاد‌ه تفسیر کنن ‌د و آن را د‌ور بزنند‌‪ ،‬بنابراین ما‬ ‫ه��ر چقد‌ر بتوانیم این ارتباط را کم کنیم و سیس��تم را‬ ‫به س��مت مکانیزه و بد‌ون د‌خالت نیروی انسانی ببریم‬ ‫طبیعتا به همان میزان د‌ر مبارزه با فسا ‌د موفق بو ‌ده‌ایم‪.‬‬ ‫تا آنجایی که من اطالع د‌ارم سامانه جامع الکترونیکی‬ ‫ک��ه با هم��ت آقای کرباس��یان د‌ر حمای��ت از تولی ‌د و‬ ‫تسهیل صاد‌رات د‌ر گمرک راه‌اند‌ازی شد‌ه خیلی موفق‬ ‫بود‌ه و بای ‌د برای سایر سازمان‌های د‌ولتی الگو باشد‌‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه بحث اجرایی کرد‌ن قانون جد‌ی ‌د گمرک‪‌،‬ایجاد‌‬ ‫پنج��ره واح ‌د گمرکی‪ ،‬تس��هیل د‌ر روابط مراجعان به‬ ‫گمرک با راه‌اند‌ازی س��امانه اظه��ار الکترونیکی از راه‬ ‫د‌ور و مس��ائلی از این د‌س��ت را بای�� ‌د د‌ر زمره اقد‌امات‬ ‫ارزند‌ه گمرک به حس��اب آورد‌‪ .‬بس��ته خروج از رکود‌‬ ‫بد‌ون تورم د‌ر چهارچوب اقتصا ‌د مقاومتی تد‌وین شد‌ه‬ ‫و محور اقتصا ‌د مقاومتی‪ ،‬اقتص��ا ‌د د‌رون‌زا و برون‌نگر‪،‬‬ ‫حمای��ت از تولی�� ‌د د‌اخلی اس��ت و همانطور که عرض‬ ‫ک��رد‌م گمرک با کمک‌ها و تس��هیالتی که می‌توان ‌د به‬ ‫تولید‌‌کنن��د‌گان ارائه د‌هد‌‪ ،‬مانن ‌د تس��ریع د‌ر ترخیص‬ ‫ماش��ین‌آالت‪‌،‬خط��وط تولی ‌د و تجهی��زات و کمک به‬ ‫تس��ریع ترخیص موا ‌د اولیه ب��ا ضمانت‌نامه‌‪ ،‬چک و‪...‬‬ ‫نقش بسزایی د‌ر تحقق اقتصا ‌د مقاومتی خواه ‌د د‌اشت‪.‬‬ ‫کمک به صد‌ور آسان و سریع کاالهای تولید‌ی‪ ،‬بررسی‬ ‫مجوزهای صاد‌راتی د‌ر محل واحد‌‌های تولید‌ی و از این‬ ‫قبی��ل اقد‌امات برای تقویت تولی ‌د د‌اخلی و حمایت آن‬ ‫به‌وی��ژه تولی ‌د صاد‌رات‌گرا و صاد‌رات‌محور و حمایت از‬ ‫صاد‌رکنن��د‌گان‪ ،‬از جمله کارهایی اس��ت که می‌تواند‌‬ ‫توس��ط گمرک صورت گیرد‌‪ .‬یک��ی از تاکید‌ات د‌ولت‬ ‫د‌ر بس��ته پیشنهاد‌ی اخیر توس��عه تجارت فرامرزی با‬ ‫مح��ور افزایش صاد‌رات غیرنفتی اس��ت‪ .‬این د‌ر حالی‬ ‫است که نظام اد‌اری‪ ،‬بناد‌ر‌‪ ،‬گمرکات‪ ،‬انبارها‪ ،‬سیستم‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬س��رد‌خانه‌ها و خد‌مات بازرگانی د‌ر کشور‬ ‫ما‪ ،‬وارد‌ات محور است و به همین د‌لیل ‪ 1‬تغییر رویکرد‌‬ ‫اساس��ی د‌ر همه د‌ستگاه‌ها و س��ازمان‌های مرتبط با‬ ‫تجارت فرامرزی از جمله س��ازمان بناد‌ر و کش��تیرانی‬ ‫و گمرک بای ‌د صورت بگیر ‌د و جهت‌گیری‌ها بای ‌د تغییر‬ ‫کند یعنی اینکه ما بای ‌د به جای اینکه د‌ر خد‌مت وارد‌ات‬ ‫‌‌‬ ‫باش��یم‪ ،‬بای ‌د به ص��اد‌رات و صاد‌رکنند‌ه کمک کنیم تا‬ ‫ت��راز تجاری کش��ور به نفع صاد‌رات تغیی��ر یاب ‌د و این‬ ‫موضوع شامل همه است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫‪ :‬مد‌‌یرعامل شرکت انبارهای عمومی ایران گفت‪:‬‬ ‫به مناس��بت آغاز هفته د‌‌ولت‪ ،‬هزینه انب��ارد‌‌اری کاالهای‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫وارد‌‌اتی و صاد‌‌راتی کشور تا ‪ 5‬روز نخست رایگان‬ ‫س��ید‌‌مهد‌‌ی صاد‌‌قی با بیان اینکه این اقد‌‌ام با هد‌‌ف کاهش‬ ‫زمان و ارائه بهترین کیفیت برای انجام خد‌‌مات انبارد‌‌اری صورت گرفته است‪،‬‬ ‫افزود‌‌‪ :‬اکنون وضعیت نسبت به گذشته بسیار بهتر شد‌‌ه به گونه‌ای که رسوب‬ ‫‌‌رصد نس��بت به‬ ‫‌‌ود ‪ ۵۰‬د ‌‌‬ ‫کاالها بس��یار کاهش یافته و حمل یکس��ره کاال حد ‌‌‬ ‫ترخیص کاالها بیشتر شد‌‌ه است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬د‌‌رحال‌حاضر میزان خواب کاال‬ ‫‌‌ود ‪ ۲۲‬روز اس��ت که این میزان با ش��اخص‌ها و اس��تاند‌‌ارد‌‌های‬ ‫د‌‌ر انبارها حد ‌‌‬ ‫فرآیند صاد‌‌رات و وارد‌‌ات‬ ‫‌‌‬ ‫جهانی فاصله د‌‌ارد‌‌‪ .‬صاد‌‌قی س��پس از مکانیزه کرد‌‌ن‬ ‫‌‌اد و گفت‪ :‬د‌‌ر این خصوص هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های الزم صورت‬ ‫کاالها خبر د ‌‌‬ ‫فرآیند کاال‬ ‫‌‌‬ ‫پیاده‌سازی مکانیزه کرد‌‌ن‬ ‫و د‌‌ر د‌‌س��تور کار قرار گرفته ضمن آنکه ‌‌‬ ‫شروع شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ -‬یحیی نیکدل رییس س��ازمان صنعت‌‪ ،‬معد‌‌ن و‬ ‫تجارت اس��تان خراسان ش��مالی گفت‪ :‬د‌‌ر ‪4‬ماه ابتد‌‌ای‬ ‫امس��ال ‪۲۸۷‬هزار تن کاال ب��ه ارزش بالغ بر ‪ ۶۱‬میلیون‬ ‫د‌‌الر از استان خراسان‌شمالی صاد‌‌ر شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫شاتا‪ -‬مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معد‌‌ن و تجارت‪ ،‬با هد‌‌ف توس��عه مناس��بات‬ ‫اقتصاد‌‌ی ایران با د‌‌یگر کش��ورها اقد‌‌ام به برگزاری همایش تجارت عملی‬ ‫با عراق می‌کند‌‌‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عب��د الکریم رضوی اردکانی مد‌‌یرعامل ش��رکت‬ ‫ماد‌‌رتخصصی صند‌‌وق حمایت از توس��عه سرمایه‌گذاری‬ ‫د‌‌ر بخش کشاورزی با بیان اینکه از محل فروش شرکت‬ ‫مهند‌‌س��ی آب و خاک وزارت جهاد‌‌کش��اورزی بیش از‬ ‫میلیارد تومان به صند‌‌وق ماد‌‌ر تخصصی تخصیص یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫‪۵۵‬میلیارد تومان از این مبلغ دیروز به حساب‌مان واریز شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ایرنا ‪ -‬مد‌‌یرکل گمرک منطقه ویژه اقتصاد‌‌ی انرژی پارس گفت‪ :‬د‌‌ر ‪ 1‬س��ال‬ ‫‪۶‬میلیارد‬ ‫‌‌‬ ‫گذش��ته ‪۸‬میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪ ۴۹۴‬تن میعان��ات گازی به ارزش‬ ‫و ‪۹۶۹‬میلیون و ‪ ۴۴۷‬هزار و ‪ ۹۰۱‬د‌‌الر به خارج از کشور صاد‌‌ر شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬محس��ن جالل پور نایب‌ریی��س اتاق بازرگانی‬ ‫ایران گفت‪ :‬تحریم‌های غرب علیه روس��یه بازاری ‪۳۳۰‬‬ ‫‌وجود آورد‌‌ه اس��ت که فقط‬ ‫میلیارد د‌‌الری برای ایران به ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‪۲۵‬میلیارد د‌‌الر آن سهم تولید‌‌ات کشاورزی است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫تس�نیم‪ :‬ص��اد‌‌رات د‌‌ام زند‌‌ه صرفا با اخذ مجوز بهد‌‌اش��تی از س��ازمان‬ ‫آزاد شد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌امپزشکی ‌‌‬
‫گپ و گفت‬ ‫مبارزه با قاچاق‬ ‫در گرو قوانین‬ ‫منطقی است‬ ‫رضی میری‬ ‫رییس سابق کنفدراسیون صادرات‬ ‫صادرات و واردات بخش��ی از اقتصاد کشورهاست‪.‬‬ ‫قوانین حس��اب ش��ده و منطقی که اجرایی ش��دن‬ ‫مصوب��ات آن هم به س��ود وارد کننده‌هاس��ت و هم‬ ‫به نفع صادرکنندگان‪ .‬سال‌هاس��ت که اقتصاد ایران‬ ‫برای رهای��ی از تک‌بعدی بودن صادرات نفت تالش‬ ‫می‌کند با تقویت صنعت‪ ،‬واردات و صادرات را رونق‬ ‫بده��د‪ ،‬اما موازی با این سیاس��ت‌ها بازار قاچاق هم‬ ‫در کش��ور روز‌به‌روز در حال گسترده شدن است‪ ،‬تا‬ ‫جایی‌که براس��اس رقم‌های تقریبی از س��وی ستاد‬ ‫مبارزه ب��ا قاچاق بیش از ‪۲۰‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫است‪ .‬دولت نهم و دهم با اجرایی کردن طرح شبنم‬ ‫قصد داش��ت تا بازار داغ قاچاق را کس��اد کند‪ ،‬اما با‬ ‫ش��روع دولت یازدهم این طرح منحل شد‪ .‬آنچه در‬ ‫تو‌گوی‬ ‫ادامه می‌خوانید گف ‌‬ ‫با رضی میری‬ ‫رییس س��ابق کنفدراس��یون ص��ادرات در خصوص‬ ‫قاچاق کاالست‪.‬‬ ‫€ € با در نظر گرفتن آمار غیر‌رس�می که اعالم‬ ‫ش�ده‪ ،‬ای�ران همچن�ان در صدر کش�ورهایی‬ ‫اس�ت که قاچاق در آن رونق دارد و بس�یاری‬ ‫از طرح‌هایی که ب�رای جلوگیری از این معضل‬ ‫ارائه ش�ده بود هم منحل شد‪ .‬به نظر شما برای‬ ‫کاهش حج�م ارزش کاالهای قاچ�اق چه باید‬ ‫کرد؟‬ ‫در ابتدا باید بگویم من مخالف طرح ش��بنم بودم؛‬ ‫چرا‌که طرحی حس��اب نش��ده بود و هیچ کمکی به‬ ‫کاهش قاچاق نکرد‪ .‬بس��یاری از کس��انی که از چند‬ ‫و چون بازار قاچاق مطلع هس��تند می‌دانند که این‬ ‫معضل تنها در دست عده‌ای که به‌صورت خودگردان‬ ‫دست به چنین کاری می‌زنند‪ ،‬نیست‪ ،‬بلکه بسیاری‬ ‫دیگر از کانال‌ها هس��ت که ترجیح می‌دهم در رابطه‬ ‫ب��ا جزیی��ات آن صحبتی نکنم‪ .‬اما هس��تند افرادی‬ ‫که قانون را دور می‌زنند و در گمرک فاکتورس��ازی‬ ‫می‌کنند‪ .‬متاس��فانه باید بگویم اصل این معضل هم‬ ‫در دستان همین افراد است‪.‬‬ ‫€ €منظورت�ان هم�ان امضا‌ه�ای ب�ه اصطالح‬ ‫طالیی است؟‬ ‫نامش را هرچه می‌خواهید‪ ،‬بگذارید‪ .‬مهم این است‬ ‫که برای دور زدن قانون به قاچاق کاال دامن می‌زنند‪.‬‬ ‫€ € فکر می‌کنید چ�ه راهکار‌هایی وجود دارد‬ ‫که کمک می‌کند میزان قاچاق کاال کاهش پیدا‬ ‫کند؟‬ ‫م��ا برای وارد کردن اجن��اس و حتی صادر کردن‬ ‫آن در ابتدا نیازمند طرف‌های مبادله کاال هس��تیم‪.‬‬ ‫کش��ورهایی ک��ه ای��ران می‌توان��د مقص��د و هدف‬ ‫ص��ادرات ما باش��ند و در نقطه مقاب��ل هدف برای‬ ‫ص��ادرات آنها‪ .‬ای��ن الزاما نیازمند رواب��ط با جوامع‬ ‫بین‌الملل��ی اس��ت‪ .‬گام بعدی برای بهبود ش��رایط‪،‬‬ ‫حل مش��کالت عدیده اهالی این صنف است‪ .‬یعنی‬ ‫تولیدکنندگان��ی که قصد صادر ک��ردن و بازارهایی‬ ‫که قصد دریافت کردن کاال‌ها را دارند‪ .‬سال‌هاس��ت‬ ‫که با وجود اعتراض‌های فعاالن این صنف همچنان‬ ‫قوانین س��فت و س��خت وجود دارد‪ ،‬اما تس��هیالت‬ ‫خاصی برای برطرف ش��دن آنه��ا صورت نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫اگ��ر واردات کاال با ش��رایط بهتری ص��ورت بگیرد‪،‬‬ ‫کم‌ک��م می‌توانی��م در کش��ور ش��اهد رقابت کردن‬ ‫محصوالت داخلی و اقالم وارداتی باشیم‪ .‬اتفاقی که‬ ‫صنعت ای��ران را رونق می‌دهد‪ .‬در رابطه با صادرات‬ ‫هم وضعیت همین است‪ .‬یعنی دولت برای اینکه از‬ ‫تک‌بعدی بودن صادرات (‌صادرات نفتی) خارج شود‬ ‫و بازار قاچ��اق را از بین ببرد‪ ،‬قوانینی درج کند که‬ ‫منطقی باشد‪.‬‬ ‫کوتاه‌تر از خبر‬ ‫روسیه ‪،‬بازار جدید میگوی ایران‬ ‫تسنیم‪ :‬حسن صالحی‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫در رابط��ه با رون��ق بازار میگو گفت‪« :‬ب��ا مصوبه‌ای که‬ ‫دول��ت در س��ال ‪90‬داش��ت‪ ،‬پرورش این آب��زی روند‬ ‫صعودی در پیش گرفته به گونه‌ای که در سال گذشته‬ ‫‪ 13‬ه��زار تن میگو در کش��ور تولید ش��د و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود که در س��ال‌جاری به ‪15‬هزار تن افزایش یابد‬ ‫به‌ویژه در اس��تان لرستان که به‌تازگی وارد تولید میگو‬ ‫شده و همچنین در اس��تان سیستان و بلوچستان که‬ ‫سال‌ها درگیر بیماری لک سفید بوده است‪ .‬طی هفته‬ ‫دولت برداشت میگو در سایت گواتر آغاز شده است‪».‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ب��ازار میگو بازار مناس��بی اس��ت‬ ‫و بازاره��ای جدیدی به روی ما باز ش��ده اس��ت افزود‪:‬‬ ‫«روس��یه از بازارهای جدیدی اس��ت که باید برای آن‬ ‫برنامه‌ریزی کرد‪».‬‬ ‫صالحی با بیان اینکه بازار آبزیان میگو در روس��یه رو‬ ‫به رش��د اس��ت افزود‪ :‬روس‌ها از اروپا آبزیان و میگوی‬ ‫زیادی وارد می‌کردند سازمان دامپزشکی ما در تالش‬ ‫اس��ت تا موافقتنامه صادرات آبزیان را به روسیه نهایی‬ ‫کند و ما امیدواریم در اجالس مش��ترک ‪ 2‬کشور که در‬ ‫شهریورماه در ایران برگزار می‌شود بتوانیم این مسئله‬ ‫را نهای��ی کنیم و محصوالت ما به روس��یه راه پیدا کند‬ ‫چر‌ا که ظرفیت وارداتی این کش��ور بسیار باالست و در‬ ‫مورد میگو برآورد ما این اس��ت که اگر فضا فراهم شود‬ ‫توان صادرات ‪5‬هزار تن میگو را به روسیه داریم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫«قاچاق» در اقتصاد ایران ریشه می‌دواند‬ ‫هیوالیی به نام قاچاق‬ ‫نگار خس�روی‪ -‬گروه تج�ارت‪« :‬اقتصاد پنهان»‬ ‫نامی اس��ت که برای قاچاق کاال گذاش��ته‌اند‪ .‬شبکه‌ای‬ ‫گس��ترده و قدرتمند ک��ه به‌صورت پنهان تم��ام ابعاد‬ ‫اقتصادی کش��ورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مقابله با‬ ‫آن یکی از دغدغه‌های دولت‌هاست‪ .‬اما پدیده قاچاق در‬ ‫ایران با بسیاری دیگر از کشورهای جهان متفاوت است؛‬ ‫ایران هم مبدا است و هم مقصد!‬ ‫ب��ه همین دلیل اس��ت که بی��ش از ‪ ۱۰۰‬نوع کاالی‬ ‫قاچ��اق در ای��ران وج��ود دارد که باعث ش��ده در بین‬ ‫کش��ورهای جه��ان‪ ،‬رتبه اول به کش��ور م��ا اختصاص‬ ‫پیدا‌کند‪ .‬هم‌مرزی ‪ ۱۵‬اس��تان با کش��ورهای همسایه‪،‬‬ ‫تعدد بندرها‪ ،‬فرهنگ مردمان مرز‌نشین و بسیاری دیگر‬ ‫از عوامل دس��ت در دس��ت هم داده‌اند تا هر س��ال‪ ،‬بر‬ ‫میزان آن افزوده ش��ود اما هنوز آم��ار دقیقی از میزان‬ ‫ارزشی قاچاق وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ط��ول دورانی ک��ه دولت‌‌های نهم و دهم بر س��ر‬ ‫کار بود‪ ،‬س��ردار نقدی در سال‪ ۸۴‬به‌صورت تلویحی به‬ ‫رقم ‪7‬میلیارد دالر اش��اره کرد‪ 5 .‬سال بعد از آن سعید‬ ‫مرتضوی که ریاس��ت س��تاد مبارزه با قاچاق کاال را به‬ ‫عهده داش��ت در س��ال ‪ ۸۹‬تابوش��کنی کرد و بر‌خالف‬ ‫روس��ای قبلی‪ ،‬به‌صورت دقیق حجم کاالی‌های قاچاق‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬او گفت که ‪‌۱۹‬میلیارد دالر در سال صرف‬ ‫قاچاق می‌ش��ود‪ .‬به گفته او این رقم براساس داده‌های‬ ‫آماری و اطالعات دقیق از ورود و خروج کاال به‌دس��ت‬ ‫آمده اس��ت‪ .‬این اقدام مرتضوی در ن��وع خودش یکی‬ ‫از بی‌س��ابقه‌ترین کارهایی بود که از سوی رییس ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مجلسیان دست به کار شدند‬ ‫‌اظه��ارات مقامات نظامی باعث ش��د بی��ش از ‪۱۰۰‬‬ ‫نماین��ده مجلس نامه‌ای برای جلوگیری از این اتفاق به‬ ‫محمود احمدی‌نژاد بفرس��تند‪ .‬در نامه این نمایندگان‬ ‫آم��ده بود که «‌قاچاق بی‌‌رویه پوش��اک‪ ،‬چای‪ ،‬کفش و‬ ‫زیتون در س��ال‌‪ ۸۹‬موجب نابودی بخش��ی از تولیدات‬ ‫داخلی و ورشکس��تگی بخشی از کارخانه‌‌های مرتبط و‬ ‫از بین بردن زمینه اش��تغال در ایران شده است‪ ».‬یک‬ ‫سال پس از نامه نمایندگان مجلس به رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی‌ش��نیده شد که بسیاری از‬ ‫کاالهای قاچاق با حجم انبوه از مرزهای آبی وارد کشور‬ ‫می‌شود و حجم باالی ورود کاالی قاچاق از این مرزها‪،‬‬ ‫این ش��ائبه را ایجاد کرده است که هنوز هم اسکله‌های‬ ‫غیرمجاز در جنوب کشور فعال هستند‪.‬‬ ‫آن‌ط��ور که متولی��ان این س��تاد اع�لام کردند‪ ،‬در‬ ‫ل ‪۱۴‬میلیارد دالر حجم ارزش��ی‬ ‫س��ال‪ ،۹۰‬رقمی معاد ‌‬ ‫قاچ��اق کاال بود که ‪‌۱۳‬میلی��ارد دالر مربوط به قاچاق‬ ‫کاالهای ورودی و مابقی آن را کاالهای خروجی به خود‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬این میزان در مقایس��ه با برآورد پیش‬ ‫از س��ال‌‪ ،۸۹‬حکایت از افت ‪5‬میلیارد دالری دارد که به‬ ‫گفته مسئوالن وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬در طول‬ ‫‪ 2‬سال رقم خورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارزش ریالی قاچاق باالتر از ارقام اعالمی‬ ‫اعالم این مبلغ از س��وی فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی مورد قبول ق��رار نگرفت تا آنجا‬ ‫که به عقیده برخ��ی از منتقدان ارزش قاچاق در ایران‬ ‫بیش از آن اس��ت که دولت اعالم می‌کند‪ .‬خصوصا که‬ ‫این رقم در س��ال‪ ۸۹‬حدود ‪‌۱۴‬میلیارد دالر اعالم ش��د‬ ‫که ب��رای بخش زیادی از فعاالن اقتص��ادی که به‌طور‬ ‫مس��تقیم درگیر تجارت و کسب‌‌‌وکار اقتصادی هستند‬ ‫باورپذیر نیس��ت‪ .‬باورپذیری از میزان ارزش قاچاق کاال‬ ‫در ایران برای نمایندگانی که در مجلس هش��تم حضور‬ ‫داشتند نیز دشوار بود تا آنجا که در آخرین هفته کاری‬ ‫مجلس هش��تم‪ ،‬گزارش تحقیق و تفح��ص از عملکرد‬ ‫ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در صحن علنی‬ ‫مجلس قرائت ش��د‪ .‬هیات تحقیق و تفحص مجلس در‬ ‫این گزارش ‪‌۲۰‬صفحه‌ای با اعالم اینکه تنها س��ه‌‌هزارم‬ ‫قاچاق کشور کش��ف می‌شود و عناصر اصلی قاچاق در‬ ‫حاشیه نسبتا امن قرار دارند‪ ،‬تاکید کرد دولت به‌صورت‬ ‫ج��دی خطر قاچاق کاال به کش��ور و آثار مخرب آن را‬ ‫حس نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ حاشیه امن برای مهره‌های اصلی‬ ‫در گ��زارش هیات تحقی��ق و تفحص آم��ده بود که‬ ‫ش��بکه‌های عمده قاچاق کاال در مس��یر خود از نیروی‬ ‫خرده‌‌فروش��ی گس��ترده‌ای بهره‌‌ب��رداری می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی‌که عناص��ر و مهره‌های اصلی قاچاق در حاش��یه‬ ‫نسبتا امنی قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهام در ارزش قاچاق کاال‬ ‫ابه��ام در ارزش قاچ��اق کاال در ای��ران در حال��ی در‬ ‫سال‌های اخیر تقویت شده است که همچنان آمارهای‬ ‫متناقضی از س��وی دس��تگاه‌‌های دولتی اعالم می‌‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته برخی ناظران‪ ،‬حج��م قاچاق خروجی طال در‬ ‫س��ال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته که تنها همین‬ ‫اتفاق کافی اس��ت تا بر حجم ارزش��ی قاچ��اق کاال در‬ ‫س��ال‌های اخیر اضافه کند‪ .‬با این حال به گفته معاون‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال‌‪ ،‬پیش‌‌بینی‌ها حاکی از کاهش‬ ‫ارزش قاچ��اق کاال از ‪‌۱۴‬میلیارد دالر س��ال‪ ۸۹‬به زیر‬ ‫‪۱۰‬میلیارد دالر در سال‪ ۹۰‬و نیز ‪ ۹۱‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت آرایشی در صدر جدول‬ ‫برخی گزارش‌ها ارزش فعلی بازار محصوالت مراقبت‬ ‫از پوس��ت ایران را بی��ش از ‪۳۰۰‬میلی��ون دالر برآورد‬ ‫کرده‌اند که آمار و ارقام نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از‬ ‫بازار محصوالت آرایشی ایران در انحصار اجناس قاچاق‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمار نش��ان مي‌دهد س��االنه حدود ‪‌۱/۵‬میلیارد دالر‬ ‫انواع لوازم آرایشی وارد کشور می‌شود که از این میزان‬ ‫‪۸۰۰‬میلیون دالر آن به‌صورت قانونی اس��ت‪ .‬این میزان‬ ‫فق��ط جوابگوی ‪۱۰‬درصد از تقاض��ای مصرف‌کنندگان‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که ‪‌۹۰‬درصد‬ ‫از واردات محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی به کشور به‬ ‫صورت قاچاق انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ شبنم؛ راهکار ناقص‬ ‫«شبنم» مخفف «‌ش��بکه بازرسی و نظارت مردمی»‬ ‫است‪ .‬طرحی که توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دولت احمدی‌نژاد برای نش��ان دادن اصالت یک کاال و‬ ‫عدم قاچاق ب��ودن این طرح عملی ش��د‪ .‬راهکاری که‬ ‫به‌تازگی منحل ش��ده اس��ت چرا‌که به‌زعم مخالفانش‬ ‫نه تنها هزینه اضافی برای کش��ور در برداشت بلکه هم‬ ‫در رش��د اقتصادی و هم در افزایش قاچاق تاثیر داشته‬ ‫است‪ .‬بر‌اساس نظرکارشناسان‪ ،‬تنها راه برای رهایی از‬ ‫قاچ��اق که حجم عظیمی از اقتصاد ایران را در برگرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تس��هیل فرآیند‌های وارداتی و صادراتی است‪.‬‬ ‫از بین بردن مقرراتی که دس��ت و پ��ای صادر‌کننده‌ها‬ ‫و وارد‌کننده‌ها را بس��ته و همین باعث ش��ده است که‬ ‫در ب��ازار خألیی قابل توجه ب��رای کاالیی خاص ایجاد‬ ‫ش��ود؛ خألیی که سبب می‌ش��ود کار قاچاقچیان رونق‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫به قاچاق باید نگاه اقتصادی شود نه انتظامی‬ ‫مجید رضا حریری‬ ‫عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫قاچاق کاال در همه جای دنیا وجود دارد و تنها مختص کشور ما نیست‪.‬‬ ‫اقتص��ادی که ب ‌ه ش��کل زیرزمینی صورت می‌گیرد و با توجه به ش��رایط‬ ‫هر کش��وری‪ ،‬ش��دت و ضعف دارد‪ .‬از مواد مخدر‌‪ ،‬فحش��ا و قمار گرفته تا‬ ‫کاالهای��ی مثل لوازم آرایش و‪ ...‬جزو کاالهایی هس��تند که در فهرس��ت‬ ‫قاچاق قرار دارند‪.‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه روندی که برای مب��ارزه با این معضل وج��ود دارد روند‬ ‫درستی نیست‪ .‬تا به امروز بیشتر از اینکه به این مقوله با نگرش اقتصادی‬ ‫پرداخته شود‪ ،‬به شکل انتظامی و امنیتی برخورد شده و هیچ وقت فردی‬ ‫از طیف اقتصادی در این س��تاد حضور نداش��ته است‪ .‬آنچه در دنیا برای‬ ‫برخورد با این معضل به کار گرفته می‌ش��ود‪ ،‬بخش عمده‌اش به‌کارگیری‬ ‫راه‌حل‌های اقتصادی اس��ت‪ .‬البته این را هم باید مد‌نظر داش��ت که برای‬ ‫مبارزه با قاچاق به نیروهای انتظامی هم احتیاج اس��ت اما در اصل‪ ،‬بعد از‬ ‫اینکه مجرمان و متخلفان شناخته شدند این بخش باید وارد میدان شود‪.‬‬ ‫موضوع قاچاق کاال مثل تمام بازار‌ها به عرضه و تقاضا مربوط می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در کشور ما تقاضا برای برخی از اقالم مثل لوازم آرایشی و پوشاک بسیار‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬وقت��ی تقاضا برای اجناس��ی خاص باال می‌رود‪ ،‬فروش��نده و‬ ‫واردکننده نیازمند این اس��ت که میزان واردات این دسته از کاالها را باال‬ ‫ببرد اما متاس��فانه چون فضای مناس��ب برای چنین کاری وجود ندارد و‬ ‫واردکننده نمی‌تواند از پیچ و خم‌های قانونی رد ش��ود‪ ،‬اینجاست که کار‬ ‫به قاچاق می‌کشد‪.‬‬ ‫یعن��ی کانال‌های قانونی برای ورود کاال به یکی از س��خت‌ترین راه‌های‬ ‫واردات کاال تبدی��ل ش��ده‌اند‪ .‬در نتیجه برای اقالم��ی که تقاضای زیادی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬خألیی ایجاد می‌ش��ود که برای پر ش��دن ای��ن حفره کار به‬ ‫دس��ت قاچاقچی می‌افتد‪ .‬حاال کاملا مشخص اس��ت که راه‌حل چیست‪.‬‬ ‫تنه��ا زمان��ی می‌توان با این مقول��ه برخورد کرد ک��ه مقررات‌زدایی و راه‬ ‫واردات تس��هیل شود‪ .‬در این صورت است که اقالم از طریق نمایندگی‌ها‬ ‫وارد کش��ور ش��ده و در مغازه‌ها به فروش می‌رسند‪ .‬برای همین تاکید بر‬ ‫آن می‌ش��ود که برای بهبود وضعی��ت قاچاق کاال باید نگاهی اقتصادی به‬ ‫موضوع داشت‪ .‬دومین بحث این است که باید در بخش عرضه که مغازه‌ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬کنترل ویژه صورت گیرد ‪ .‬بدین صورت که مغازه‌ها نصب جواز‬ ‫کس��ب و صندوق مکانیزه‌ای را رعایت کنند‪ .‬نصب جواز کسب و صندوق‬ ‫مکانیزه از سال‪ ۸۱‬اجباری شده است‪ .‬صندوق‌هایی که در همه جای دنیا‬ ‫نیز وجود دارد و بر‌اس��اس خریدی که هر مش��تری انجام می‌دهد‪ ،‬فیش‬ ‫خرید صادره ارائه خواهد شد‪ .‬با رعایت این موارد‌‪ ،‬مغازه‌دار دیگر نمی‌تواند‬ ‫کاالی قاچاق بفروشد‪.‬‬ ‫اما بخش دیگری هم در این عرصه وجود دارد و آن اینکه گفته می‌شود‪،‬‬ ‫ایران هم مبدا قاچاق اس��ت و هم مقص��د قاچاق ‪ .‬به این وجه نیز باید به‬ ‫ص��ورت اقتصادی پرداخته ش��ود‪ .‬اگر دقت کرده باش��ید کاالهایی که از‬ ‫ایران به‌صورت قاچاق خارج می‌شوند‪ ،‬اقالمی هستند که به آنها سوبسید‬ ‫تعل��ق می‌گیرد؛ به عنوان نمونه کاالیی مثل بنزین در حقیقت از کش��ور‬ ‫خارج نمی‌شود‪ ،‬بلکه سوبسید کاالیی مانند بنزین است که از کشور خارج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بسته‌بندی‪ ،‬حلقه گمشده تجارت ایران‬ ‫ایران ساالنه بیش از ‪ 120‬میلیون تن محصول کشاورزی‬ ‫تولید می‌کند که به علت نبود بسته‌بندی و شرایط مناسب‬ ‫عرض��ه حدود یک س��وم آن به ضایعات تبدیل می‌ش��ود و‬ ‫همین امر موجب ش��ده قیم��ت محصوالت‌م��ان از دیگر‬ ‫کش��ورها گران‌تر باش��د و نتوانیم در بازاره��ای جهانی به‬ ‫خوبی رقابت کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نداش��تن سیس��تم ب��ه روز و ارزان‌قیمت‬ ‫بس��ته‌بندی مزید بر علت شده؛ تا جایی که محصوالت‌مان‬ ‫را فل��ه‌ای و ارزان‌قیم��ت روانه بازاره��ای جهانی می‌کنیم‬ ‫و کش��ورهای دیگ��ر از آب گل‌آل��ود ماه��ی گرفت��ه و این‬ ‫محص��والت را با بس��ته‌بندی‌های ش��کیل به ن��ام خود در‬ ‫بازارهای جهانی می‌فروشند و شیرینی تولید مرغوب ایران‬ ‫به کام آنها می‌رود و کشاورزان‌مان خود بی‌نصیب می‌مانند‪.‬‬ ‫بخش کش��اورزی به‌عنوان یک��ی از بخش‌های زیربنایی‬ ‫کش��ور تاثیر بس��زایی در حفظ و تامین اس��تقالل کش��ور‬ ‫دارد و کارشناس��ان ای��ن بخ��ش ضمن تاکی��د بر ضرورت‬ ‫کیفی��ت بس��ته‌بندی محص��والت‪ ،‬آن را عامل��ی بر ارزش‬ ‫اف��زوده در این بخش می‌دانند‪ .‬بس��ته‌بندی و درجه‌بندی‬ ‫محص��والت کش��اورزی یک��ی از فرایندهایی اس��ت که از‬ ‫س��وی دس��ت‌اندرکاران نیاز اصلی فعالیت‌های کشاورزی‬ ‫مطرح ش��ده اما این در حالی اس��ت که بسته‌بندی در ایران‬ ‫متناس��ب با اثربخشی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته و از‬ ‫کاستی آن‪ ،‬کشاورزی و کشاورزان زیان‌های فراوانی از دور‬ ‫ریختن محصول و کاهش کیفیت محصول تا از دست دادن‬ ‫بازارهای جهانی را متحمل می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ هزین�ه بس�ته‌بندی در ای�ران گاه�ی ب�ه‬ ‫‪100‬درصد می‌رسد!‬ ‫به گفته کارشناس��ان کش��اورزی هزینه بس��ته‌بندی در‬ ‫صنای��ع غذایی کش��ورهای مختلف معموال ح��دود ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬درصد قیمت تمام ش��ده کاال را تشکیل می‌دهد ولی در‬ ‫ای��ران این رقم به ‪ 35‬تا ‪50‬درصد و گاهی تا ‪ 100‬درصد هم‬ ‫می‌رسد‪ .‬بسته‌بندی مناس��ب می‌تواند تا حدود ‪ 90‬درصد‬ ‫س��بب ایجاد ارزش افزوده شود حال آنکه بی‌توجهی به این‬ ‫موضوع س��بب ش��ده بخش اعظم ارزش افزوده محصوالت‬ ‫صادراتی ایران که عمدتا به صورت فله‌ای صادر می‌ش��وند‪،‬‬ ‫با بس��ته‌بندی مجدد در کش��ورهای ثال��ث‪ ،‬نصیب صنایع‬ ‫بسته‌بندی آن کشورها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌های بسته‌بندی محصوالت کشاورزی‬ ‫بسته‌بندی نامناسب‪ ،‬س��االنه میلیاردها ریال زیان مالی‬ ‫در پ��ی دارد و مقادی��ر قابل توجهی ارز کش��ور به این دلیل‬ ‫هدر م��ی‌رود‪ .‬محصوالتی چون زعفران‪ ،‬خرما و پس��ته به‬ ‫صورت فله‌ای صادر و در کش��ورهای واس��ط تحت برند آنها‬ ‫بسته‌بندی و صادر می‌شود‪ .‬هزینه‌های بسته‌بندی در ایران‬ ‫به دلیل وجود تعرفه‌ها و حقوق گمرکی باال برای مواد اولیه‬ ‫بس��ته‌بندی رو به افزایش اس��ت به همین دلیل نداش��تن‬ ‫بس��ته‌بندی و بسته‌بندی نامناسب‪ ،‬ایران را به کشوری تک‬ ‫محصولی در صادرات تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینک��ه صادر‌کنن��دگان ب��ا توانمندی‌های‬ ‫بس��ته‌بندی در توس��عه تج��ارت آش��نا نیس��تند کیفیت‬ ‫بس��ته‌بندی م��واد غذای��ی به‌دلیل اس��تفاده نک��ردن از‬ ‫دس��تگاه‌های تم��ام اتوماتیک ب��رای رقاب��ت در بازارهای‬ ‫صادراتی مناس��ب نیست و چون در بس��ته‌بندی کاالهای‬ ‫صادرات��ی نظ��ارت و کنت��رل اعم��ال نمی‌ش��ود‪ ،‬می��ان‬ ‫صادر‌کنندگان کاالهای ایرانی نیز رقابتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای بسته‌بندی کافی نیستند‬ ‫کافی نبودن تع��داد واحدهای بس��ته‌بندی محصوالت‬ ‫کشاورزی در سراسر کشور عامل مهمی در افزایش ضایعات‬ ‫محصوالت کشاورزی اس��ت و از سوی دیگر باعث می‌شود‬ ‫ارزآوری مناس��بی از صادرات آن محصول عایدمان نشود؛‬ ‫به همین دلیل برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫باید به فکر بسته‌بندی بود چراکه تنها از این طریق می‌توان‬ ‫با کشورهای دیگر وارد رقابت شد‪.‬با بسته‌بندی محصوالت‬ ‫کش��اورزی به نوعی می‌ت��وان امنیت غذای��ی محصوالت‬ ‫کش��اورزی را تضمین کرد به همین دلی��ل انتظار می‌رود‬ ‫کش��اورزان به فکر بس��ته‌بندی محص��والت تولیدی خود‬ ‫باش��ند اما از آنجاکه هزینه تمام ش��ده بسته‌بندی در ایران‬ ‫گران‌تر از س��ایر کشورهای جهان اس��ت‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ بسته‌بندی صادراتی از طریق آموزش‬ ‫ب��ا آم��وزش مس��تقیم ب��ه صادر‌کنن��دگان‪ ،‬ترغی��ب‬ ‫صادر‌کنندگان و اعض��ای اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی‬ ‫برای شرکت در نمایش��گاه‌های بسته‌بندی مطرح جهان و‬ ‫ارائه طرح‌های جدید بس��ته‌بندی از طریق سازمان توسعه‬ ‫تجارت می‌توان امر بسته‌بندی را ترویج داد‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت امر بسته‌بندی در جلوگیری از ضایعات‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪ ،‬افزایش کیفیت آنها‪ ،‬اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫ارزآوری ب��رای کش��ور و حفظ ن��ام «ای��ران» در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬دولت باید توجه بیشتری در این زمینه داشته باشد‬ ‫و با حمایت‌های مالی از راه‌اندازی صنایع بسته‌بندی و حتی‬ ‫جلوگیری از صادرات فله‌ای‪ ،‬اعمال تعرفه برای محصوالت‬ ‫صادراتی فله‌ای و اختصاص امتیاز به محصوالت بسته‌بندی‬ ‫ش��ده و‪ ...‬جایگاه ایران را در بازاره��ای جهانی حفظ کند و‬ ‫درآمد کشاورزان را افزایش دهد‪.‬‬
‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تدوین برنامه راهبردی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تا ‪ ۳‬ماه آینده‬ ‫ش�اتا ـ وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تدوین س��ند‬ ‫راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در راس��تای توسعه‬ ‫صنعتی کشور ضروری دانست وگفت‪ :‬این سند ظرف ‪۳‬ماه‬ ‫تدوین و به دولت ارائه خواهد شد‪ .‬محمدرضا نعمت‌زاده‬ ‫در سفر ‪ 1‬روزه خود به گیالن به منظور افتتاح مهم‌ترین‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی به مناس��بت هفته دولت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هفته دولت فرصت مناس��بی ب��رای ارائه عملکرد‬ ‫‪1‬س��اله دولت اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��رای رونق اقتصادی کش��ور حمایت‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ت�لاش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزایش تولید و مصرف کاالهای داخلی است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تاکید دولت‬ ‫مبنی بر تکیه و توجه به بخش صنعت اظهار کرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫استفاده از محصوالت داخلی در کشور باید نهادینه شود‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫موتور ‪ 700‬یورویی در انتظار بنزین اروپایی‬ ‫استاندارد تصادف پراید پایین‌تر از وارداتی‌ها‬ ‫صخره تحریم‌ها مانع حرکت کشتی‌های ایرانی‬ ‫‪9‬‬ ‫به گفته نعم��ت‌زاده‪ ،‬دولت ‪ ۳۵‬مصوبه را برای رفع موانع‬ ‫تولید در کشور اجرایی کرده است و برای توسعه و رونق‬ ‫کسب و کار تالش می‌کند‪ .‬وی‪ ،‬خروج از رکود را اولویت‬ ‫دولت ذکر کرد و گفت‪ :‬تالش کردیم تا در ‪1‬سال گذشته‬ ‫فض��ا را برای ج��ذب و احیای س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫صنعت تلطیف کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ثبات‬ ‫نسبی را بر بخش صنعت و معدن حاکم دانست و گفت‪:‬‬ ‫تالش‌های‌مان همچنان ادامه و دولت توجه ویژه‌ای به این‬ ‫بخش دارد‪.‬‬ ‫مسئوالن با تشریح سازوکار اختصاص تسهیالت به سازمان‌های توسعه‌ای تاکید کردند‬ ‫ارائه تسهیالت با هدف سرمایه‌گذاری‌های جدید‬ ‫شکوفه حبیب‌زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬منابع صندوق توسعه ملی که از نقدینگی حاصل از فروش ذخایر نفت‬ ‫به‌دست می‌آید‪ ،‬اکنون میزبان سازمان‌های توسعه‌ای شده تا شاید بتواند در راستای اعطای تسهیالت برای‬ ‫پیشبرد صنعت و معدن در کشور گام‌های مهمی بردارد‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در تازه‌ترین اظهاراتش گفته که به‌دلیل کمبود منابع خزانه نتوانستیم سهم تولی ‌د را دریافت کنیم‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد با توجه به چنین اتفاقی اعطای این تسهیالت بدین سازمان‌ها به‌سبب شناختی که از زیرمجموعه‌های‬ ‫خود دارند‪ ،‬می‌تواند بهترین راهکار برای نیل به این هدف و در نهایت رونق تولید باشد‪ .‬هرچند نگرانی‌هایی برای‬ ‫اختصاص این منابع به سازمان‌های توسعه‌ای به‌دلیل اینکه بازوهای دولت محسوب می‌شوند‪ ،‬وجود دارد اما با‬ ‫ایجاد محدودیت‌هایی قانونی‪ ،‬این نگرانی کاملا برطرف خواهد شد‪ .‬از سویی تناقضاتی قانونی برای اعطای این‬ ‫تسهیالت وجود داشته که مسبب این نگرانی‌ها شده است‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو) در‬ ‫در رابط��ه با‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اعطای تس��هیالت از طری��ق صندوق توس��عه ملی به‬ ‫س��ازمان‌های توسعه‌ای گفت‪ :‬باید در ارائه تسهیالت از‬ ‫افراط و تفری��ط جلوگیری کنیم‪ .‬افراط در زمانی اتفاق‬ ‫افت��اد که در ارائه تس��هیالت از س��وی صندوق ذخیره‬ ‫ارزی‪ ،‬برخی از وجوه در مسیر دیگری به کار گرفته شد‬ ‫که هدف قانونگذار را محقق نکرد‪.‬‬ ‫ولی از آنجا که س��ازمان‌های توسعه‌ای در قسمت‌هایی‬ ‫از اقتصاد ورود می‌کنند که بخش خصوصی توان ورود‬ ‫به آنها را ندارد و پس از ایجاد زیربناها و بستر مناسب‪،‬‬ ‫پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫این نگرانی بی‌مورد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف اصلی سازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫چند وظیفه اصلی دارند‪ .‬آنها به‌دلیل اینکه بازوی دولت‬ ‫هس��تند مکلف ان��د در مناطق محروم س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬در ای��ن مناطق ب ‌ه س��بب محرومی��ت‪ ،‬بخش‬ ‫‹ ‹یک تناقض آشکار قانونی‬ ‫کرباس��یان در ادامه افزود‪ :‬تفریط نیز زمانی است که خصوصی کمتر آمادگی س��رمایه‌گذاری دارد‪ ،‬زیرا ذات‬ ‫وقتی س��ازمانی می‌تواند در راس��تای اهداف توسعه‌ای بخ��ش خصوصی بر بازدهی س��رمایه اس��ت و در نقاط‬ ‫گام بردارد با مش��کل دریافت تس��هیالت مواجه باشد‪ .‬محروم س��ودآوری کمتری وج��ود دارد‪ .‬دومین وظیفه‬ ‫درحال‌حاضر قانون‌گذار در صندوق توس��عه ملی اعالم این س��ازمان‌ها‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های‬ ‫کرده که س��ازمان‌های توس��عه‌ای با ‪ ۴۹‬درصد س��هم نوین اس��ت‪ .‬بخش خصوصی به‌س��بب ریس��ک باالی‬ ‫قادر به س��رمایه‌گذاری در مناطق محروم یا طرح‌هایی فناوری‌ه��ای نوی��ن‪ ،‬کمت��ر وارد این زمینه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا فناوری‌های نوین هس��تند‪ .‬در قانون��ی که در اواخر س��وم اینکه به هر صورت س��رمایه‌گذاری‌های بزرگ و‬ ‫کالن مثال در حوزه معادن بزرگ یا‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ب��ه تصویب رس��ید و‬ ‫صنایع معدنی نیاز به سرمایه کالنی‬ ‫در مق��ررات صندوق توس��عه ملی‬ ‫انتقادهایی که به‬ ‫هم دارد که بخش خصوصی آمادگی‬ ‫اعالم ش��د ک��ه واحده��ای دولتی‬ ‫تخصیص منابع به‬ ‫چنین فعالیت‌هایی را ندارد‪ .‬به‌ویژه‬ ‫یا واحدهای وابس��ته ب��ه دولت که‬ ‫سازمان‌های توسعه‌ای اینک��ه سیس��تم بانکی م��ا توانایی‬ ‫‪۲۰‬درص��د س��هم داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫تامین نیازهای آنها را ندارد‪.‬‬ ‫نمی‌توانند از صندوق توس��عه ملی‬ ‫وارد می‌شود بی‌مورد‬ ‫‹ ‹ایج�اد ‌محدودیت‌ه�ای‬ ‫تسهیالتی دریافت کنند که این یک‬ ‫است‪ ،‬زیرا این‬ ‫قانونی‬ ‫تناقض آشکار قانونی است‪ .‬با توجه‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ایجاد‬ ‫به اینک��ه قانون موخر قانون مصوب‬ ‫توسعه‌ای هستند و‬ ‫محدودیت برای استفاده از منابع در‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬است‪ ،‬بنابراین روح‬ ‫می‌توانند در راستای‬ ‫سازمان‌های توس��عه‌ای خود عاملی‬ ‫حاکم این اس��ت که صندوق توسعه‬ ‫برای رفع این نگرانی اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ملی باید به س��ازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫هدایت منابع در‬ ‫بخش‌های مورد نظر گام ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر محدودیت‌هایی‬ ‫وام تخصیص دهد‪.‬‬ ‫برای استفاده سازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن اینکه نگرانی‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫از منابع صندوق توس��عه ملی وجود‬ ‫ک��ه بین برخی قانون‌گذاران و حتی‬ ‫دارد که نخستین محدودیت وجود‬ ‫بخ��ش خصوصی وج��ود دارد‪ ،‬این‬ ‫فقط ‪ ۴‬س��ازمان توسعه‌ای است‪ .‬از‬ ‫اس��ت که این ارقام دوباره منجر به‬ ‫بزرگ ش��دن دولت و وازیر ش��دن پول نقد به آن شود سویی در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به صراحت بیان شده‬ ‫که این نگرانی از یک طرف می‌تواند درس��ت باشد و از که هیچ س��ازمان توس��عه‌ای حق ندارد بیش از ‪۳‬سال‪،‬‬ ‫یک طرف اش��تباه‪ .‬اگر در سیستم نظارت دقیقی وجود واح��دی را که ب��ه تولی��د و بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬در‬ ‫نداشته باشد و این تسهیالت فقط به شرکت‌های دولتی ن��زد خود نگاه دارد‪ ،‬بلکه مکلف ب��ه واگذاری آن واحد‬ ‫و وابس��ته به دولت تعلق گیرد این نگرانی وارد اس��ت‪ ،‬اس��ت‪ .‬محدودیت سوم این است که سهام سازمان‌های‬ ‫توس��عه‌ای همیش��ه در اقلیت اس��ت‪ .‬این س��ازمان‌ها‬ ‫حداکثر س��هم ‪ ۴۹‬درص��د را در پروژه‌ها دارند‪ .‬مگر در‬ ‫مواردی خاص که بخ��ش خصوصی هیچ آمادگی برای‬ ‫مشارکت در آن نداشته باشد‪.‬‬ ‫کرباس��یان با اش��اره به نیاز س��ازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫ب��ه دریافت تس��هیالت از صندوق توس��عه ملی گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در حوزه فوالد‬ ‫و آلومینیوم و حوزه‌های دیگر در قالب س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک ب��ا ایمی��درو اع�لام آمادگ��ی کرده‌ان��د‪ .‬اما‬ ‫به‌س��بب اینکه وجوه خاصی در اختی��ار نداریم نگران‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های مشترک هس��تیم که با این میزان‬ ‫تسهیالت قادر به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل سازوکارهای ارائه تسهیالت‬ ‫همچنین محمدعلی عبداهلل‌زاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیات امنای صندوق توس��عه ملی نیز‬ ‫در رابطه با‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اعطای تس��هیالت از طری��ق صندوق‬ ‫توس��عه ملی گفت‪ :‬نظام‌نامه جدی��دی که حدود ‪۱‬ماه‬ ‫پیش در هیات امنا تصویب شد‪ ،‬سازوکار ارائه تسهیالت‬ ‫را راحت‌تر کرده اس��ت‪ .‬در گذشته بخش‌های مختلفی‬ ‫برای صدور مجوز وجود داشتند اما درحال‌حاضر قرارداد‬ ‫مشترکی بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی در‬ ‫بخش ریالی و ارزی منعقد ش��د که به س��بب آن‪ ،‬فقط‬ ‫بانک اس��ت که صالحیت تایید طرح را توس��ط بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی دارد‪.‬‬ ‫عب��داهلل‌زاده افزود‪ :‬اگر بان��ک توجیه طرح را از لحاظ‬ ‫اقتص��ادی و فن��ی تایی��د کن��د‪ ،‬این ط��رح طبق فرم‬ ‫مش��خصی به صندوق ارائه می‌ش��ود و صندوق هم در‬ ‫کمترین فرصت آن را بررسی و ارزیابی می‌کند و میزان‬ ‫م��ورد منابع نیاز همان طرح را به بانک‌های عامل واریز‬ ‫می‌کند تا مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬این تس��هیالت به‬ ‫طرح‌های س��ازمان‌های توس��عه‌ای نیز به سبب اینکه‬ ‫بیشتر سهام آنها غیردولتی است‪ ،‬تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقادها بی‌مورد است‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه انتقادهایی که ب��ه ارائه‬ ‫تس��هیالت به سازمان‌های توس��عه‌ای وارد شده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انتقادهایی که به تخصیص منابع به س��ازمان‌های‬ ‫توس��عه‌ای وارد می‌ش��ود بی‌م��ورد اس��ت‪ ،‬زی��را این‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬سازمان‌های توس��عه‌ای هستند و می‌توانند‬ ‫در راس��تای هدایت منابع در بخش‌های مورد نظر گام‬ ‫بردارند‪ .‬به‌عنوان مثال ایمیدرو در بخش معدن یا ایدرو‬ ‫در بخش صنایع می‌توانند فعالیت‌های زیادی را در امر‬ ‫توسعه صنعت و معدن انجام دهند اما خود نباید متولی‬ ‫آن باشند‪.‬‬ ‫عب��داهلل‌زاده در ادام��ه با اش��اره اینکه بای��د طرح‌ها‬ ‫اعالم ش��ود تا ب��ه آنها منابع��ی اختصاص یاب��د‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر میزان مش��خصی تس��هیالت برای‬ ‫س��ازمان‌های توس��عه‌ای در نظر گرفته نش��ده است و‬ ‫باید نخس��ت طرح‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬اکنون در‬ ‫بخش زیرساختی و توسعه‌ای در کشور مشکل داریم و‬ ‫اختصاص منابع به ای��ن بخش‌ها می‌تواند برای صنعت‬ ‫و معدن کش��ور مفید باش��د‪ .‬صنایعی که سازمان‌های‬ ‫توس��عه‌ای در ابتدا برای ایجاد زیرساخت‌ها به آن وارد‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬صنایع مادر است و ورود بخش خصوصی به‬ ‫آن بسیار س��خت‪ .‬این سازمان‌ها باید ش��رایط را برای‬ ‫ورود بخش خصوصی تسهیل کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نگرانی‌ه��ای قانونی که ب��رای اعطای‬ ‫این تس��هیالت وج��ود دارد به نظر می‌رس��د می‌توان‬ ‫با ایجاد محدودیت‌هایی قانونی هم به توس��عه کش��ور‬ ‫با کمک س��ازمان‌های توس��عه‌ای امی��دوارد بود و هم‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخ��ش را تقویت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ایسنا‪ -‬عباس رجایی‪ ،‬رییس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی مجل��س با تاکی��د بر اینک��ه یکی از‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایجاد کمپین حمایت از تولید ملی یک اقدام‬ ‫مثبت است و باید از این کمپین‌ها به منظور اصالح فضای فرهنگی کشور‬ ‫به منظور حمایت از تولید ملی استفاه شود تا کیفیت‌بخشی به محصوالت‬ ‫داخلی روزبه‌روز افزایش یابد‪ ،‬زیرا امروز زمان آن رس��یده است که عالوه‬ ‫بر توجه به کمیت باید در جهت کیفی‌سازی تولیدات نیز سیاست‌گذاری‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫بهروز ریاحی‪ ،‬مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫تاکید بر اینکه گردش پول باید از واسطه‌گری خارج و به‬ ‫بخش تولیدی که بازدهی بیش��تری دارد تزریق ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تزریق پول به بخش تولید به این معنی نیست که‬ ‫به هر واحد تولیدی و صنعتی که حتی به وضعیت میرایی رسیده و سربار‬ ‫تولید شده‪ ،‬کمک کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم نظام بانکی در‬ ‫خدمت تولید نیس��ت و درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها نمی‌تواند مشکل‬ ‫تولی��د را حل کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬دولت یازدهم باور به دخالت در اقتصاد‬ ‫ندارد‪ ،‬دولت نباید در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند بلکه این بازار است که‬ ‫قیمت‌ه��ا را تعیین می‌کند‪ .‬به گفته ریاح��ی از ‪ ۷۶‬هزار واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬در اواخر س��ال ‪ ۹۲‬بیش از ‪ ۳۶‬هزار واحد یا در تعطیلی به س��ر‬ ‫می‌برد یا در وضعیت تعطیلی مقطعی و کمبود نقدینگی قرار داش��ته‌اند‬ ‫که این امر رسیدگی به واحدهای تولیدی را بیش از پیش می‌‌سازد‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬محمدرض��ا مرتض��وی‪،‬‬ ‫دبیرخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران با بیان‬ ‫اینک��ه ب��رای بهبود ش��رایط رک��ود‪ ،‬توقف نرخ رش��د‬ ‫هزینه‌های تولید ضروری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫ن��رخ هزینه‌ه��ای تولید کاهش نیابد‪ ،‬دول��ت و بنگاه‌های تولیدی هر چه‬ ‫تالش کنند باز هم نمی‌توانند نرخ کاال‌ها را به نرخ تورم برس��انند‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه اکثر بنگاه‌های تولیدی زی��ر ظرفیت فعالیت می‌کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای حل این معضل الزم است سرمایه در گردش واحد‌ها طبق آنچه که‬ ‫در بس��ته خ��روج غیرتورمی از رکود در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬تامین ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین الزم است نظارت در عملکرد بانک‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه ران��ت واردات خ��ودرو نیز در دس��ت‬ ‫خودروس��ازان است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��ورای رقابت به وظایف‬ ‫قانونی خود عمل نکند‪ ،‬مجلس این شورا را سر جای خود‬ ‫ی علیلو با بیان اینکه جلس��ه جدیدی توس��ط کارگروه‬ ‫خواهد نش��اند‪ .‬عل ‌‬ ‫مشترک کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت برای بازنگری در قیمت‬ ‫خودرو تش��کیل نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از وقتی که رییس شورای رقابت‬ ‫پرونده قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعالم کرد‪ ،‬برگزاری جلس��ات این‬ ‫کارگروه منتفی و متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ش��ورای رقاب��ت از نظ��ر قانونی نباید ب��ه موضوع‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو وارد ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به زودی گزارشی در مورد عملکرد‬ ‫ش��ورای رقابت در قیمت‌گ��ذاری خودرو در صحن علن��ی مجلس قرائت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫رایزنی‌ها برای دریافت‬ ‫تسهیالت از صندوق توسعه‬ ‫ادامه دارد‬ ‫میت�را ممس�نی‪ -‬س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی ای��ران به‌عن��وان‬ ‫جدیدتری��ن عضو س��ازمان‌های‬ ‫توسعه‌ای این روزها با در اختیار‬ ‫داش��تن بیش از ‪۳۰‬ه��زار واحد‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬در تالش اس��ت تا با‬ ‫اقدامات��ی جدید‌‪ ،‬ضم��ن رفع مش��کالت این بخش‪،‬‬ ‫تس��هیالتی را برای رونق تولید در این واحدها فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬یکی از این اقدامات‌اس��تفاده از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد‪ ،‬بهترین‬ ‫مسیر برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی در اختیار‬ ‫قرار دادن این منابع به س��ازم‌ان‌های متولی اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو گفت‌وگوی��ی با فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه‌ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی ایران انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €درحال‌حاض�ر ک�ه س�ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش�هرک‌های صنعتی به عنوان یک س�ازمان‬ ‫توس�عه‌ای معرفی می‌ش�ود‪ ،‬بنابر قانون قادر به‬ ‫استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی است‪.‬‬ ‫در این راستا چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫در پایان سال ‪ ۱۳۹۲‬و با پیگیری‌های مستمری که‬ ‫از س��ال‌های گذشته آغاز شده بود‪ ،‬توانستیم سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین‬ ‫ن‬ ‫ش��رکت‌های اس��تانی آن را به‌عن��وان یک س��ازما ‌‬ ‫توس��عه‌ای معرفی کنیم‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫زیرمجموعه این س��ازمان از فهرس��ت گروه ‪ ۲‬ماده ‪۲‬‬ ‫قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬که فهرست‬ ‫واگذاری‌هاست‪ ،‬خارج شد‪ .‬درحال‌حاضر با به تصویب‬ ‫رس��یدن این قانون و امکان استفاده از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی در سازم‌ان‌های توس��عه‌ای به دنبال این‬ ‫هس��تیم ک��ه منابع ای��ن صن��دوق در اختیار بخش‬ ‫غیردولتی قرار گیرد‪ ،‬این در حالی اس��ت که عملکرد‬ ‫صندوق نیز ارائه تس��هیالت به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی ایران می‌تواند به عنوان یک تسهیل‌گر به این‬ ‫موضوع کمک کند؛ چرا که این سازمان متولی حوزه‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور است‪ .‬در سال‌های‬ ‫اخی��ر عمده تس��هیالت ارائه ش��ده در اختیار صنایع‬ ‫بزرگ قرار گرفته اس��ت و در جلس��ات متعددی که‬ ‫با صفدر حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل صندوق توس��عه ملی‬ ‫برگ��زار کردی��م‪ ،‬توانس��ته‌ایم آنه��ا را متقاعد کنیم‬ ‫تا س��همی از مناب��ع را به س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ای�ن تس�هیالت ب�ه زیرمجموعه‌ه�ای‬ ‫سازمان منتقل می‌شود؟‬ ‫بله‪ .‬به‌طور قطع این تسهیالت در اختیار واحدهای‬ ‫صنایع کوچک و س��رمایه‌گذاران بخش غیردولتی که‬ ‫تولیت آنها با ماست‪ ،‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫€ €بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل توانایی‬ ‫نداشتن پرداخت تسهیالت دریافتی از بانک‌ها‪،‬‬ ‫تحت تملک بانک‌ها درآمده‌اند‪ .‬آخرین آمار در‬ ‫این خصوص چگونه اس�ت و آیا سازمان اقدامی‬ ‫در این راستا انجام داده یا خیر؟‬ ‫در آخرین اطالعاتی که به‌صورت میدانی به‌دس��ت‬ ‫آورده‌ای��م ‪ ۸۱۳‬واح��د صنعت��ی در ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی تح��ت تملک بانک‌ها قرار دارند که بخش��ی‬ ‫از ای��ن واحده��ا در حال تولید و برخ��ی نیز در حال‬ ‫نصب ماش��ین‌آالت بود ‌ه و برخی دیگر در حال نصب‬ ‫سوله‪ ،‬دیوارکشی و‪ ...‬هستند‪ .‬در این زمینه با بانک‌ها‬ ‫نشست‌هایی برگزار شده و به آنها اعالم کردیم که این‬ ‫عملکرد آنها باعث می‌ش��ود واحدهای صنعتی به کل‬ ‫از صحنه تولید خارج شوند و تعطیلی تعداد زیادی از‬ ‫واحدهای صنعتی به دلیل تملک بانک‌ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا واحدهایی را ک��ه می‌توانند با یک‬ ‫استمهال از س��وی بانک‌ها به چرخه تولید بازگردند‪،‬‬ ‫شناسایی کرده و از بانک‌ها درخواست کرده‌ایم که در‬ ‫این زمینه همکاری الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫€ €آیا این رایزنی‌ها برای بازگرداندن واحدهای‬ ‫صنعتی به صاحبان آنهاست؟‬ ‫خیر‪ .‬ما به بان��ک اعالم می‌کنیم که با این اقدام و‬ ‫تحت اختی��ار درآوردن واحدهای صنعتی تنها باعث‬ ‫تعطیلی واحدها و خارج ش��دن آنه��ا از چرخه تولید‬ ‫می‌ش��وید که به طور قطع با ای��ن روند پولی نصیب‬ ‫بانک‌ه��ا نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه بانک‌ه��ا می‌توانند فقط‬ ‫در حس��اب‌های دفتری اقدام به نوش��تن این دارایی‬ ‫کنن��د و در عمل منبع درآمدی ب��رای بانک نخواهد‬ ‫ش��د؛ ضمن آنکه هزینه‌ای هم برای بانک‌ها به همراه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬بر این اس��اس ما ب��ه بانک‌ها اعالم‬ ‫کردیم ب��ه جای هزین��ه نگه��داری واحدهای تحت‬ ‫تملک به آنها اج��ازه فعالیت دهند و در کنار آن این‬ ‫واحدها مشمول استمهال شوند‪ ،‬زیرا این اقدام باعث‬ ‫می‌ش��ود که واحدها وارد چرخه تولید شده و قادر به‬ ‫ارائه بازپرداخت تس��هیالت دریافتی باشند که در این‬ ‫شرایط پول به بانک‌ها برمی‌گردد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۴‬بان��ک مل��ی‪ ،‬ملت‪ ،‬ص��ادرات و‬ ‫صنعت و مع��دن وارد موضوع تحت تملک درآوردن‬ ‫واحدهای صنعتی ش��ده‌اند که بان��ک‌ ملت باالترین‬ ‫س��هم را به تحت تملک درآوردن واحدهای صنعتی‬ ‫داشته است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫همه مشکالت را‬ ‫ه گردن تولیدکننده‬ ‫ب‌‬ ‫نیندازیم‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران‬ ‫ویژه‬ ‫طرح جدید مجلس‬ ‫برای تعیین قیمت خودرو‬ ‫فارس‪ -‬ریی��س کمیس��یون تدوی��ن آیین‌نامه‬ ‫داخل��ی مجل��س از تهی��ه و تدوین طرح��ی برای‬ ‫تعیی��ن مکانیزم قیم��ت خودرو خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫نماین��دگان مجلس طرحی را آم��اده کردند که به‬ ‫موجب آن ی��ک هیات مرکزی متش��کل از نهادها‬ ‫و س��ازمان‌های مرتبط با خودروسازی برای تعیین‬ ‫قیمت خودروی داخلی تش��کیل می‌شود‪ .‬عزت‌اهلل‬ ‫یوسفیان مال با اش��اره به گالیه‌های رییس‌جمهور‪،‬‬ ‫نمایندگان و مردم از قیمت‌های اعالم شده از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت گفت‪ :‬پس از طرح گالیه‌ها جمعی‬ ‫از نماین��دگان با تهیه طرح��ی مکانیزم جدیدی را‬ ‫برای تعیین قیمت خودرو مشخص کردند‪ .‬نماینده‬ ‫آمل با بیان اینک��ه در این طرح مکانیزم الزم برای‬ ‫تعیین قیمت خودرو مشخص ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این ط��رح به دنبال آن هس��تیم که یک هیات‬ ‫مرکزی برای تعیین قیمت خودرو تش��کیل شود تا‬ ‫ای��ن هیات پیرامون قیمت خ��ودرو اعالم نظر کند‪.‬‬ ‫یوسفیان مال با اعالم اینکه طرح مذکور «ساماندهی‬ ‫نح��وه قیمت‌گذاری خ��ودروی داخلی» ن��ام دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این طرح دارای یک ماد ‌ه واحده‬ ‫اس��ت که بر اس��اس آن برای قیمت‌گذاری عادالنه‬ ‫خودرو هیات مرکزی با حضور نمایندگان سازمان‌ها‬ ‫و نهادهای مرتبط تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫مهلت چندباره خودروسازان برای استاندارد یورو‪ 4‬پایان یافت‬ ‫موتور ‪ 700‬یورویی در انتظار بنزین اروپایی‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫این روزها توجه به این نکته فراموش شده که برای‬ ‫اجرای تصمی��م و هر آنچه که نیاز به زمان دارد‪ ،‬نه‬ ‫تنه��ا در صنعت خودرو بلکه در تمامی صنایع پیش‬ ‫از آن باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا تمامی‬ ‫نهادها و سازمان‌ها برای اجرای آن همسو و هم گام‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬روند اجرای آن را تسهیل کنند‪ .‬موضوع‬ ‫اس��تانداردهای خودرو به خصوص اجرای استاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬از قبیل موضوعاتی است که بسیاری از نهادها‬ ‫از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‌‪ ،‬وزارت نفت‪،‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد و محیط زیست درآن دخیل‬ ‫بودند‪ .‬اما ش��اهدیم که هر ک��دام از این بخش‌ها با‬ ‫توجه به مش��کالت از جنس خود‪ ،‬برای اجرای این‬ ‫اس��تاندارد با مشکل مواجه ش��دند و به جای آنکه‬ ‫بخشی از موانع همس��و با مشکالت را هموار کنند‪،‬‬ ‫ایراد اصلی را به عملکرد خودروساز وارد می‌کنند و‬ ‫از خودروس��از سوال می‌شود که چرا تولید و ساخت‬ ‫خودرو با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬را اجرایی نکرده اس��ت؟‬ ‫این نگاه یکسو به عملکرد خودروسازان که از گذشته‬ ‫باب شده‪ ،‬خالی از اش��کال نیست چرا که این طرز‬ ‫نگاه نه تنها در ساختار صنعت‪ ،‬بلکه در شالوده نظام‬ ‫اداری کش��ور نمود پیدا می‌کند‪ .‬به‌ط��ور مثال اگر‬ ‫ش��عبه بانکی در عملکرد خود دچار تخلف می‌شود‌‪،‬‬ ‫تمام سیس��تم یک بانک زیر س��وال می‌رود‪ ،‬اما در‬ ‫اینجا به گونه‌ای دیگر است‪.‬‬ ‫در صنعت خودرو با توجه به اینکه از منظر سیستم‬ ‫اداری و نحوه تولید‪ ،‬به بسیاری از بخش‌های دولتی‬ ‫و غیردولتی وابس��ته هستیم بنابراین با هر تکانه‌ایی‬ ‫در داخل و خارج‪ ،‬دچار بحران می‌ش��ویم همانگونه‬ ‫که دیدیم تحریم‌های بین‌الملل چگونه بر روند تولید‬ ‫خودرو تاثیر گذاشت‪ .‬این فشارها زمانی به حد خود‬ ‫رسید که رییس‌جمهوری ایاالت متحده امریکا خود‬ ‫صنعت خودرو ایران را تحریم کرده و ش��رکت‌های‬ ‫خودروسازی طرف قرارداد با خودروسازان ایرانی را‬ ‫تهدید به قطع ارتباطات تجاری کرد‪ .‬هرچند پس از‬ ‫روی کار آمدن دولت یازدهم و مثبت ش��دن فضای‬ ‫سیاسی و بین‌الملل‌‪ ،‬برخی تحریم‌ها برداشته شد‪ ،‬اما‬ ‫روند اجرای آن همچنان به کندی صورت می‌پذیرد‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که نق��ل و انتقال پول ب��ه راحتی صورت‬ ‫ی خواهد ماند و هیچ‬ ‫نگیرد این تحریم‌ها همچنان باق ‌‬ ‫تحولی از این دس��ت صورت نخواهد گرفت‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بیشتر فناوری در حوزه صنایع به کشورهای‬ ‫پیش��رفته صنعتی دنیا باز میگردد خودروساز ما نیز‬ ‫به آن وابس��ته اس��ت‪ .‬در این حال اس��ت که اگر ما‬ ‫از فن��اوری روز یا به طور مثال از اجرای اس��تاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬صحبت می‌کنیم یا وقتی از س��وخت مطابق‬ ‫ب��ا آن صحبت می‌کنی��م پای کش��ورهای صاحب‬ ‫فن��اوری یا تحریم‌‌کنندگان نیز ب��ه میان می‌آید‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر یک خودرو زمانی که با استانداردهای‬ ‫یورو‪ ۴‬وارد بازار می‌ش��ود تا زمانی که سوخت مورد‬ ‫نظر آن تامین نش��ود‌‪ ،‬استفاده از دیگر سوخت‌ها به‬ ‫آن صدمه می‌زند و از سوی دیگر موجب می‌شود تا‬ ‫تولیدکننده در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه‬ ‫شود که در آخر می‌بینیم تمامی مشکالت بر گردن‬ ‫خودروساز می‌افتد‪ .‬اجرای تعهدات در یک سازمان‪،‬‬ ‫نهاد یا حتی واحد تولیدی نیاز به هماهنگی تمامی‬ ‫بخش‌ه��ای مرتبط و درگیر دارد که نگاه تک بعدی‬ ‫به آن تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و به دنبال‬ ‫متهم گش��تن است که مش��کلی از این دست را نه‬ ‫فقط در صنعت خودرو بلکه در دیگر صنایع و اقتصاد‬ ‫کشور حل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪« :‬مهلت خودروسازان برای تولید محصول با استاندارد یورو‪ 4‬به پایان‬ ‫رسیده و دیگر تمدید نمی‌شود‪ ».‬این جمله‌ای است آشنا که در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به شهریور‬ ‫که آخرین فرصت سازمان محیط زیست به خودروسازان بود‪ ،‬بارها از سوی مسئوالن این سازمان شنیده‬ ‫شد‪ .‬این‪ ،‬موضوع تا جایی پیش رفته که بعد از مباحث قیمت‌گذاری به یکی از اصلی‌ترین موضوعات حوزه خودرو‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬یکی از مواردی که همواره مورد توجه قرار می‌گرفت‌‪ ،‬مقوله استاندارد یورو‪ 4‬و کیسه هوا در خودرو‬ ‫بود‪ .‬اگرچه خودروسازان پیش از این عنوان می‌کردند که مسئله اصلی تولید نشدن خودرو با استاندارد یورو‪ 4‬نبود‬ ‫سوخت آن است‪،‬اما باید توجه داشت که یک واحد تولیدی بنا به استانداردهای اجباری باید اقدام به ارتقای محصوالت‬ ‫خود کند و خودروسازان نیز موظف به تمکین قانون در این خصوص بودند‪ .‬تمدید سالیانه این استاندارد دیگر برای‬ ‫نهادها و مردم تا اندازه‌ای امری عادی شده بود و هرساله با آغاز فصل سرما و افزایش آالیندگی‌ها‌‪ ،‬توجه به آن بیشتر‬ ‫می‌شد‪ .‬اما نگرانی از افزایش میزان آالیندگی‌ها به جایی رسید که هیات دولت بر اساس مصوبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪1393‬‬ ‫خودروسازان را مکلف کرد تا تمام محصوالت خود را از اول شهریور با استاندارد یورو‪ 4‬تولید کنند‪ .‬سخنان معاون‬ ‫محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بر این موضوع صحه گذاشت تا جایی‌که روز دوشنبه وی اعالم‬ ‫کرد مهلت خودروسازان برای تولید محصول با استاندارد یورو‪ 4‬به پایان رسیده و دیگر تمدید نمی‌شود‪ .‬سعید متصدی‬ ‫اظهار کرده بود‪ :‬با توجه به بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آالینده‌ها‪ ،‬خودروسازان از اول سال جاری خروجی‬ ‫خودروها (اگزوز) را براساس استاندارد یورو‪ 4‬تولید کردند که مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است‪.‬‬ ‫‹ ‹آسیب خودرو با نبود بنزین یورو‪4‬‬ ‫اما نکته قابل توجه س��خنان دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران است‪ .‬وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون همه خودروهای‬ ‫تولیدی بنزینی خودروس��ازان با اس��تاندارد یورو‪ 4‬تولید و‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ ،‬همچنان به نبود بنزین یورو‪ 4‬و آس��یب‬ ‫خودروهااز این امر پافش��اری می‌کند‪ .‬احمد نعمت‌بخش با‬ ‫توجه به اتمام مهلت خودروسازان برای تولید خودروهای با‬ ‫استاندارد یورو‪ 4‬گفت‪ :‬با تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مبنی بر تولید خودروهای با استاندارد یورو‪ 4‬از ابتدای تیر‪،‬‬ ‫خودروس��ازان تالش کردند ت��ا خودروهای تولی��دی را با‬ ‫استاندارد یورو‪ 4‬عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬پی��ش از ای��ن س��ازمان حفاظت از‬ ‫محیط‌زیس��ت تاکی��د ک��رده بود ک��ه خودروس��ازان باید‬ ‫خودروهای تولیدی را از ابتدای امس��ال با استاندارد یورو‪4‬‬ ‫تولید و عرضه کنند‪ ،‬در حالی که به دلیل عدم عرضه بنزین‬ ‫یورو‪ 4‬در کالنشهرها‪ ،‬این اقدام با مصوبه دولت تا شهریور به‬ ‫تعویق افتاد‪ .‬نعمت‌بخش گفت‪ :‬اما در صورت تامین و توزیع‬ ‫نشدن س��وخت یورو‪ 4‬در کالنش��هرها‪ ،‬موتور خودروهای‬ ‫با اس��تاندارد ی��ورو‪ ،4‬در بلندم��دت آس��یب خواهد دید‪.‬‬ ‫خودروهای تولیدی با استاندارد یورو‪ 4‬در صورت استفاده از‬ ‫بنزین یورو‪ 2‬دچار آسیب فنی می‌شوند که این روند به طور‬ ‫قطع به ضرر مصرف‌کننده است‪ .‬دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫ایران درخصوص تمدید چندباره مهلت خودروسازان برای‬ ‫تولید خودروی یورو‪ 4‬گفت‪ :‬بر اساس مصوبه دولت‪ ،‬سوخت‬ ‫با اس��تاندارد یورو‪ 4‬باید حدود ‪ 6‬م��اه قبل از تولید خودرو‬ ‫با اس��تاندارد یورو‪ 4‬در کشور توزیع سراسری شود که این‬ ‫مسئله عملی نشد‪ ،‬پس از آن مقرر شد ابتدا در ‪ 8‬کالنشهر‬ ‫کش��ور‪ ،‬توزیع بنزین یورو‪ 4‬انجام شود که این اتفاق هم در‬ ‫ابتدا تنها در تهران عملی ش��د‪ ،‬بنابرای��ن تاخیر در توزیع‬ ‫س��وخت یورو‪ ،4‬موجب عرضه نشدن خودروها با استاندارد‬ ‫یورو‪ 4‬و تمدید مهلت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع بنزین یورو ‪ ۴‬تا ابتدای آذر‬ ‫این در حالی است که دولت با تعیین وظایف وزارت نفت‬ ‫جه��ت کاهش آلودگی هوا‪ ،‬ای��ن وزارتخانه را ملزم کرده تا‬ ‫ابتدای آذر در ‪ 5‬کالنشهر کشور‪ ،‬سوخت با استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫توزیع ش��ود‪ .‬با این وجود یکی از مدیران سازمان حفاظت‬ ‫از محیط زیس��ت اظهار داش��ته که در حال حاضر سوخت‬ ‫باکیفیت یورو‪ 4‬در ش��هرهای تهران‪ ،‬ک��رج‪ ،‬اراک و تبریز‬ ‫توزیع می‌شود و تا آذر توزیع سوخت با استاندارد یورو‪ 4‬در‬ ‫تمامی کالنشهرهای کشور محقق خواهد شد‪ .‬به هر حال به‬ ‫نظر می‌رسد خودروسازان با توجه به اینکه اظهار می‌کنند‬ ‫تمام��ی محصوالت خود را طبق اس��تاندارد ی��ورو‪ 4‬تولید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بر توزیع بنزین ی��ورو‪ 4‬اصرار می‌ورزند اما اینکه‬ ‫چرا تاکنون این استانداردها به تعویق‌افتاده‪ ،‬مسئله‌ای است‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تسنیم‪ -‬س��یدمهدی کاظمی نایب‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫ته��ران با بی��ان اینکه در نوس��انات قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬قیمت لوازم یدکی تغییر نداش��ته‬ ‫و قیمت این محص��والت را حجم عرضه و‬ ‫تقاض��ا تعیین می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در چند وقت‬ ‫گذش��ته در توزیع محصوالت عمده لوازم‬ ‫یدکی کمبودی ایجاد نشده اما کمبود‌هایی‬ ‫در محصوالت��ی که تنها از طریق ش��رکت‬ ‫مادر همچون کیس��ه ایمنی و رایانه خودرو‬ ‫تامین می‌شود‪ ،‬احساس شده است ‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس در خص��وص کاهش ‪۳‬‬ ‫درصدی قیمت پرتیراژهای داخلی توس��ط‬ ‫خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام خودروسازان‬ ‫باعث از بین رفتن بن‌بس��ت میان مجلس‬ ‫و خودروس��ازان می‌شود که در اثر ضرورت‬ ‫توجه به مطالبات مردم ایجاد شده بود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان این که هدف اصلی این اس��ت که‬ ‫صنعت خودرو بتواند جایگاه جهانی داشته‬ ‫و از لحاظ کیفیت و کمیت صاحب نام شود‪،‬‬ ‫با اشاره به حمایت مجلس از خودروسازان‬ ‫اذعان کرد‪ :‬خودروس��ازان بای��د بدانند که‬ ‫نمایندگان مجلس پشتیبان آنها بوده و به‬ ‫جهت نقش��ی که صنعت خودرو در ایجاد‬ ‫اش��تغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫دارد‪ ،‬حمایت خود را از خودروسازان دریغ‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬علیرض��ا فیض‌بخش رییس‬ ‫ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با بیان‬ ‫این که با اج��رای مصوبات قانونی‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت یارانه‌ای بنزین تا پایان امسال حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد با‬ ‫اجرای مصوبات قانونی و ساماندهی مصرف‬ ‫س��وخت در کشور در ماه‌های خرداد‪ ،‬تیر و‬ ‫مرداد امسال مصرف بنزین یارانه‌ای روزانه‬ ‫‪ ۳‬میلیون لیتر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو ‪ -‬مصطف��ی تنه��ا‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫با تاکید بر لزوم توجه به نوس��ازی و توسعه‬ ‫در صنعت تایر کش��ور گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫مش��کل مه��م تولیدکنندگان تای��ر‪ ،‬نبود‬ ‫ام��کان توس��عه و ورود نوآوری‌های جدید‬ ‫در این صنعت اس��ت و در ش��رایط کنونی‬ ‫که یکی از مدیران ارشد ایران‌خودرو به آن پاسخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ‪ 700‬یورویی موتور یورو‪4‬‬ ‫مدیر اجرا و نظارت اس��تاندارد ایران‌خودرو با اش��اره به‬ ‫اینکه استاندارد یورو‪ 4‬نزدیک به ‪ 2‬سال است که به‌صورت‬ ‫ج��دی در فرآین��د تامین قرار گرفته اس��ت به‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر تمام محصوالت ایران‌خودرو که در‬ ‫بازار عرضه می‌شود شامل این استاندارد می‌شود‪ .‬هر چند‬ ‫که احساس ما بر این است که در اجرای این استاندارد تا‬ ‫حدودی تعلل شده اما باید گفت این خواست ایران‌خودرو‬ ‫نبوده که از قانون تبعیت نکند‪ .‬با توجه به اینکه س��ازمان‬ ‫محی��ط زیس��ت و دولت این اس��تاندارد را از م��ا مطالبه‬ ‫می‌کنن��د اما باید گفت در اصل بدهی ما در این خصوص‬ ‫بیش��تر به م��ردم و خریداران محصوالت‌مان بوده‌اس��ت‪.‬‬ ‫کیوان وزیری تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر تولید به سختی‬ ‫انجام می‌ش��ود و برای رس��یدن به یک استاندارد اروپایی‬ ‫ک��ه قانون آن تدوین می‌ش��ود‪ ،‬راهکارهای اجرایی کردن‬ ‫آن با نوش��تن روی کاغذ متفاوت است‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫ایران روزانه ‪ 70‬میلیون لیتر بنزین مصرف می‌ش��ود و با‬ ‫توجه به اظهارات مسئوالن وزارت نفت‪20 ،‬الی ‪ 25‬درصد‬ ‫آن بنزین یورو‪ 4‬است اما با اینکه وزارت نفت تمام تالش‬ ‫خود را برای تولید و توزیع بنزین با استاندارد یورو‪ 4‬انجام‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اما این میزان باز هم کافی نیس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫خودرو در آینه بورس‬ ‫نام شرکت‬ ‫به جهت روابطی که با سایر کشورها وجود‬ ‫دارد کارخانه‌های تولیدی تایر قادر به کسب‬ ‫منابع فناوریک در این صنعت نیستند‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز بس��یاری از واردکنندگان ارز‬ ‫مورد نیاز را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند‬ ‫در حالی که تولیدکننده داخلی ناگزیر است‬ ‫که مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه کند‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬رمضانی یک کارشناس‬ ‫صنعت خودرو با تاکید بر این که در شرایط‬ ‫کنونی عالوه بر تقویت بنیه مالی متقاضیان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تامی��ن نقدینگ��ی و منابع مالی‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان نیز الزم و ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی قیمتی در‬ ‫صنعت خ��ودرو‪ ،‬بیش��تر مصرف‌کنندگان‬ ‫توانای��ی پرداخت قیمت‌ه��ای کنونی را به‬ ‫خص��وص در خودروه��ای کار و مربوط به‬ ‫ح��وزه حمل‌ونقل ندارن��د بنابراین فعالیت‬ ‫لیزینگ‌ه��ا و ارائه تس��هیالت بانکی بلند‬ ‫مدت می‌توانند عالوه بر تس��هیل ش��رایط‬ ‫خرید برای متقاضیان‪ ،‬منابع مالی و سرمایه‬ ‫در گردش تولید‌کنندگان را جبران و رونق‬ ‫تولید و ف��روش در این بخش صنعت را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬عضو کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو در ازای‬ ‫تامین مناس��ب مواد اولیه ص��ورت گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در جلس��ه‌ای که ب��ا مدیران‬ ‫ش��رکت‌های خودروساز‌‪ ،‬سازمان گسترش‪،‬‬ ‫اعضای کارگروه مشترک کمیسیون صنایع‬ ‫و ش��ورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫داش��تیم‪ ،‬قرار ش��د خودروس��ازان نسبت‬ ‫به کاه��ش ‪3‬تا ‪ 5‬درص��دی قیمت خودرو‬ ‫اقدام کنند‪ .‬سید محمد بیاتیان اظهار کرد‪:‬‬ ‫در مقابل قرار ش��د مجلس نی��ز در جهت‬ ‫حل مش��کل تامین مواد اولیه شرکت‌های‬ ‫خودروس��از مانن��د ف��والد و محص��والت‬ ‫پتروش��یمی جلس��ات هماهنگی را برگزار‬ ‫کند که مواد اولیه مورد نیاز خودروس��ازان‬ ‫خارج از بورس‌بازی و دالل‌بازی به دستشان‬ ‫برس��د‪ .‬بیاتیان با بیان اینکه کاهش ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫درصد قیمت خودرو توس��ط خودروسازان‬ ‫در راستای این جلس��ه اتفاق افتاد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجلس خواستار کاهش قیمت خودرو‬ ‫تا ‪5‬درصد اس��ت که امیدواریم این مسئله‬ ‫عملی شود‪.‬‬ ‫به اینکه بزرگترین نگرانی ما تهیه س��وخت یورو‪ 4‬اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هزینه س��اخت یک موتور به استاندارد یورو‪ 4‬بین‬ ‫‪ 500‬تا ‪ 700‬یورو اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه بنزین یورو ‪4‬‬ ‫کاملا توزیع نشده است برخی خودروها با پایه بنزین یورو‬ ‫‪ 4‬طراحی و س��اخته ش��ده‌اند؛ به همین خاطر طرف‌های‬ ‫قرارداد که لیس��انس ساخت این خودروها را در اختیار ما‬ ‫گذاشته بودند‪ ‌،‬اجازه ساخت این خودروها را به دلیل نبود‬ ‫سوخت مطابق با موتور خودرو نمی‌دادند‪.‬‬ ‫وزیری با بیان اینکه خواسته ما پیشروی با استانداردهای‬ ‫روز دنیاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قیاس عملکرد ما با خودروسازان‬ ‫بزرگ در این خصوص درس��ت نیس��ت و معتقدیم تعادل‬ ‫بهترین چیزی اس��ت که باید در س��اختار و صنعت خودرو‬ ‫اعمال شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬تحول در حوزه ساخت خودرو‬ ‫و مطابق آن‪ ،‬بی‌نهایت اس��ت و در حال حاضر ما به عنوان‬ ‫یک خودروساز شامل این تحول شده‌ایم‪ .‬پرسش اینجاست‬ ‫که ما چگونه دچار این تحول شده‌ایم؟ به اعتقاد من‪ ،‬تحول‬ ‫در صنعت خودرو در حوزه فرهنگ در ‪ 2‬سال اخیر صورت‬ ‫گرفته اس��ت که این فرهنگ‌سازی در حوزه توجه به تولید‬ ‫و توجه به رضایت مش��تری در کنار فرهنگ پاسخگویی به‬ ‫آنچه خریدار از خودروساز انتظار دارد‪ ،‬پدید آمده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که رشد و نمو فکری در تفکر صنعت‌گران‬ ‫ما به‌وجود آمده است‪.‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫تولید تایر و بازسازی تایرهای الستیکی‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪9188‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪140,238‬‬ ‫‪1305561037‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫‪15643‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪77,444‬‬ ‫‪1211469619‬‬ ‫‪53‬‬ ‫تولید وسایل نقلیه موتوری‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,372,051‬‬ ‫‪2924460370‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪8,102,117‬‬ ‫‪20883498406‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪761‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪3,485,936‬‬ ‫‪2654103907‬‬ ‫‪179‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪791‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪6,133,810‬‬ ‫‪4853425082‬‬ ‫‪547‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪4,808,144‬‬ ‫‪7540109456‬‬ ‫‪494‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪731‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪6,372,900‬‬ ‫‪4657949012‬‬ ‫‪458‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪6,733,384‬‬ ‫‪8258460132‬‬ ‫‪491‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪8,194,475‬‬ ‫‪10971214940‬‬ ‫‪659‬‬ ‫سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪938,842‬‬ ‫‪2665936784‬‬ ‫‪153‬‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪9,097,914‬‬ ‫‪10307598704‬‬ ‫‪444‬‬ ‫قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری‬ ‫حق تقدم فنرسازیزر‬ ‫‪752‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪3,936,011‬‬ ‫‪2958170458‬‬ ‫‪422‬‬ ‫حق تقدم الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪972‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪3,157,728‬‬ ‫‪3069759069‬‬ ‫‪385‬‬ ‫حق تقدم نیرو محرکه‬ ‫‪885‬‬ ‫‪7.66‬‬ ‫‪3,560,253‬‬ ‫‪3151224429‬‬ ‫‪310‬‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪883,205‬‬ ‫‪1893301940‬‬ ‫‪184‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪19616‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪13,371‬‬ ‫‪253674960‬‬ ‫‪26‬‬ ‫صنایعریختهگریایران‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪116,029‬‬ ‫‪235544290‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ریختهگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1,698,974‬‬ ‫‪3381120234‬‬ ‫‪31‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪2846‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪70,487‬‬ ‫‪200606002‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪23834250‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪4866‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪2,392,182‬‬ ‫‪11639502694‬‬ ‫‪312‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪812,614‬‬ ‫‪1977627359‬‬ ‫‪129‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪15624000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کاربراتورایران‬ ‫‪4867‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2,142,015‬‬ ‫‪10426220002‬‬ ‫‪295‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪487,317‬‬ ‫‪925902300‬‬ ‫‪46‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪940,198‬‬ ‫‪2483082203‬‬ ‫‪94‬‬ ‫آهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪479,790‬‬ ‫‪978464466‬‬ ‫‪107‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪1,852,888‬‬ ‫‪3353374898‬‬ ‫‪249‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1826‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪778,463‬‬ ‫‪1421495690‬‬ ‫‪199‬‬
‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫مدعیانی که قانع نمی‌شوند‬ ‫دانش فنی روز؛ شاه کلید پیشرفت اوکراینی‌ها‬ ‫معادن تمایلی در به کارگیری مسئوالن فنی ندارند‬ ‫در مراسم افتتاح طرح توسعه فوالد مبارکه اصفهان تاکید شد‪:‬‬ ‫حرکتکشوربهسمتتوسعهصنایعدانشبنیان‬ ‫همزمان با دومین روز از هفته دولت ‪ 5‬طرح‬ ‫ف��والدی با حضور اس��حاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رییس‌جمهوری‪ ،‬س��تاری معاون علمی و‬ ‫فناوری رییس‌جمهوری و همچنین محمدرضا‬ ‫نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و دکتر کرباسیان‬ ‫ریی��س س��ازمان مع��ادن و صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در اصفهان‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری‬ ‫در این مراس��م با ابراز تاس��ف از خشک شدن‬ ‫زاینده‌رود گفت‪ :‬ایران کشوری خشک است و‬ ‫نباید در صرفه‌جویی آب ذره‌ای تردید داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در استان اصفهان‪ ،‬صنایعی‬ ‫که آب زیادی مصرف می‌کنند نباید ایجاد شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید به سمت توسعه صنایع دانش‌بنیان‬ ‫و متک��ی به فکر و اندیش��ه رفت‪ ،‬موضوعی که‬ ‫در کش��ور ما جای کار زیادی دارد‪ .‬جهانگیری‬ ‫با اش��اره به اینکه باید از جامعه تحصیلکرده به‬ ‫عن��وان فرصت بهره برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید برای‬ ‫رفع معضل اشتغال سرمایه‌گذاری صورت گیرد‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر طرح‌های زودبازده‬ ‫دولت پیش‌بینی کرده‬ ‫بود که نرخ تورم را‬ ‫تا پایان سال ‪ 1393‬به‬ ‫کمتر از ‪ 25‬درصد کاهش‬ ‫دهد اما این پیش‌بینی تا‬ ‫پایان تیرماه محقق شد‬ ‫و هم‌اکنون دولت تالش‬ ‫خود را به کار گرفته این‬ ‫نرخ تا پایان سال به‬ ‫کمتر از ‪ 20‬درصد‬ ‫کاهش یابد‬ ‫کارشناسی شده و دقیق انجام شود تنها می‌تواند‬ ‫مانند مسکن تاثیر موقتی داشته باشد و اگر مانند‬ ‫دوره قبل اجرا شود همان‌طور که دیدیم نتیجه‬ ‫آن هدررفت سرمایه و منابع خواهد شد‪ .‬وی با‬ ‫عنوان اینکه هم‌اکنون کش��ور عالوه بر موضوع‬ ‫بیکاری با واقعیتی به ن��ام رکود تورمی مواجه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬رکودی که در ‪ 2‬سال گذشته فشار‬ ‫زیادی را بر اقتصاد کش��ور وارد کرده و گرانی را‬ ‫بر کش��ور حاکم کرده مشکالت زیادی را برای‬ ‫م��ردم به وجود آورده و این در حالی اس��ت که‬ ‫دول��ت تمام تالش خود را به کار گرفته تا تورم‬ ‫را به سمت تک نرخی هدایت کند‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری با اش��اره به توفیقات دولت در‬ ‫زمینه کنترل نرخ تورم در یک س��ال گذش��ته‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم‬ ‫را تا پایان س��ال ‪ 1393‬ب��ه کمتر از ‪ 25‬درصد‬ ‫کاهش دهد ام��ا این پیش‌بینی تا پایان تیرماه‬ ‫محقق ش��د و هم‌اکنون دولت تالش خود را به‬ ‫کار گرفته این نرخ تا پایان سال به کمتر از ‪20‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار تورم‬ ‫موضوع خروج از رکود نیز از برنامه‌های اصلی‬ ‫ماست و فعالیت‌‌های علمی دقیقی برای خروج‬ ‫از رکود صورت گرفته است‪.‬‬ ‫جهانگیری تصریح کرد‪ 177 :‬بند از این بسته‬ ‫فنی و علمی که به تصویب نیاز دارد به مجلس‬ ‫ارسال شده و نمایندگان نیز با یک فوریت آن‬ ‫موافق��ت کرده‌اند‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬بانک‌ها با‬ ‫افزایش سرمایه‌ای که پیدا می‌کنند منابع مورد‬ ‫نیاز را جهت رفع تورم پی می‌گیرند و بورس نیز‬ ‫باید بتواند سرمایه را برای صنایع و کارخانجات‬ ‫تامین کند‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬صادرات غیرنفتی‬ ‫در بازاره��ای خارج��ی یکی از اه��داف جدی‬ ‫ماست که اگر این اتفاق بیفتد افق‌های روشن‬ ‫اقتص��ادی را برای ایران متصور خواهیم ش��د‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری همچنین از افزایش‬ ‫‪ 2/5‬برابری بودجه طرح‌های عمرانی خبر داد‬ ‫و با عنوان اینکه نمی‌توان صنعت فوالد را یک‬ ‫صنعت تک‌بعدی دید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صنایع‬ ‫باالدستی و پایین‌دس��تی فوالد نیز از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است که خودروسازان یکی از‬ ‫این صنایع را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه نمی‌توان اصفهان را از‬ ‫کانون اصلی توسعه ایران خارج کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫معتقدیم صنایعی که آب زیاد مصرف می‌کنند‬ ‫باید تعدیل شده و طرح‌های صرفه‌جویی خود‬ ‫را با جدیت پی گیرند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مهندس نعمت زاده‪:‬‬ ‫‌فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫بزرگ‌ترینقطبفوالدخاورمیانه‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت روز‬ ‫دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای فوالد مبارک��ه اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬صنع��ت فوالد کش��ور یک‬ ‫صنع��ت پایه‌ای اس��ت ک��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از آن‬ ‫حمای��ت می‌کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به‬ ‫دلیل مش��کالتی که در س��ال‌های‬ ‫گذشته به واسطه مسائل تحریمی و‬ ‫مدیریتی ایجاد ش��د‪ ،‬شاهد اختالل‬ ‫در برخی از حلقه‌های زنجیره فوالد‬ ‫بوده‌ای��م ک��ه هم‌اکنون ب��ه دنبال‬ ‫باز‌س��ازی این حلقه‌ها هس��تیم تا‬ ‫تولی��د فوالد به روال قبلی بازگردد‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده با عن��وان اینکه کمبود‬ ‫م��واد اولیه یک��ی از عوامل اختالل‬ ‫در زنجیره تولید فوالد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تالش هس��تیم با سرمایه‌گذاران‬ ‫طرح‌ه��ای تامین م��واد اولیه وارد‬ ‫مذاکره ش��ویم تا کمبودی در این‬ ‫زمینه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همچنی��ن توس��عه معادن س��نگ‬ ‫آهن را یکی دیگر از برنامه‌های این‬ ‫وزارتخانه دانست و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاض��ر در بخش نورد بیش از‬ ‫‪ 34‬میلیون تن ظرفیت نصب شده‬ ‫داری��م‪ .‬به گون��ه‌ای که اگ��ر برای‬ ‫تامین م��واد اولیه آن فکر نکنیم به‬ ‫زودی به یک وارد‌کننده مواد اولیه‬ ‫تبدیل خواهیم شد‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده تاکی��د ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫شاهد این هس��تیم که بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده آهن اس��فنجی جهان‬ ‫و بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��ده فوالد‬ ‫در خاورمیان��ه در مبارکه اصفهان‬ ‫مس��تقر اس��ت که ای��ن موجبات‬ ‫خود‌کفای��ی ایران را در این صنعت‬ ‫فراهم آورده اس��ت‪ ،‬ام��ا اگر بعضا‬ ‫مواردی از خارج از کش��ور به ایران‬ ‫وارد می‌ش��ود ب��ه لح��اظ رعای��ت‬ ‫مصال��ح اقتص��ادی اس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت؛ در مراس��م روز دوش��نبه‬ ‫پروژه‌های «مگامدول احیا مستقیم‬ ‫ش��ماره ‪ 2‬پروژه ش��هید خرازی»‪،‬‬ ‫«تصفیه‌خان��ه پس��اب صنعت��ی و‬ ‫بهداشتی»‪« ،‬پست ‪ 33‬و ‪ 400‬کیلو‬ ‫ولت»‪« ،‬توسعه پست ‪ 33‬مرکزی»‪،‬‬ ‫«تصفیه‌خانه‌ه��ای آب صنعت��ی و‬ ‫آش��امیدنی» و «اس��تخر ذخی��ره‬ ‫آب و دریاچ��ه مصنوعی در ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی و نورد پیوس��ته سبا»‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین انرژی معادن‬ ‫تسهیل در جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫شهباز حسن‌پوربیگلری‬ ‫نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس‬ ‫ایران در حالی به‌عنوان یکی از کشورهای غنی‬ ‫معدنی شناخته شده که تنها کمتر از ‪20‬درصد‬ ‫از خاک آن مورد اکتش��اف ق��رار گرفته این در‬ ‫حالی اس��ت که ای��ن موضوع ب��ه تنهایی کافی‬ ‫نبوده و الزم است با بهبود زیرساخت‌ها همچون‬ ‫مناب��ع انرژی جذب س��رمایه‌ها در معادن رونق‬ ‫گیرد‪ ،‬به‌طوری‌که با افزایش دسترسی معادن به‬ ‫انرژی به‌طور قطع قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫نیز کاهش یافته و همین موضوع اشتیاق بیشتر‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری را به ارمغان خواهد آورد‪.‬‬ ‫برای نمونه کرمان در گذش��ته به بهشت معادن‬ ‫معروف بود اما امروز با توس��عه برق این اس��تان‬ ‫می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که کرمان به بهشت‬ ‫سرمایه‌گذاران معدنی مبدل شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن اس��تان ‪ 3‬مع��دن دره‌زار‪ ،‬درآل��و و‬ ‫نوچان در حوزه مس در حال فعالیت و توسعه‬ ‫بخش‌های تولیدی خود هس��تند که به واسطه‬ ‫ایجاد زیرس��اخت‌های انرژی‪ ،‬در آینده ش��اهد‬ ‫افزایش صنایع وابس��ته به این معادن خواهیم‬ ‫بود‪ .‬گرچه این استان ظرفیت باالیی در معادن‬ ‫م��س و‪ ...‬دارد ول��ی پیش از ای��ن خیلی مورد‬ ‫شناس��ایی واقع نش��ده بود و اکن��ون با فراهم‬ ‫ش��دن انرژی مورد نیاز آنها‪ ،‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫محدوده‌های معدنی باردیگ��ر مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در واقع آنچه که در توسعه معادن‬ ‫به‌عنوان مح��رک اقتصاد کش��ور حائز اهمیت‬ ‫است ایجاد زمینه الزم برای رونق مواد معدنی‬ ‫است که با افزایش ارزش افزوده این مهم دست‬ ‫یافتنی است‪.‬‬ ‫بنابراین توس��عه معادن و افزایش استخراج به‬ ‫تنهای��ی نمی‌تواند به اقتصاد کش��ور کمک کند‬ ‫چراکه ص��ادرات خام مواد معدن��ی تنها خروج‬ ‫ثروت ملی است به همین دلیل با بهبود شرایط‬ ‫اس��تقرار صنایع از طریق تامین انرژی مورد نیاز‬ ‫می‌توانی��م از این ظرفیت به‌ط��ور بهینه و برای‬ ‫ارزآوری استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در واقع توس��عه برق کرمان با کمک ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس مصداقی از این موضوع اس��ت‬ ‫زیرا این ش��رکت ب��ا س��رمایه‌گذاری در معادن‬ ‫نه‌تنها ان��رژی مورد نیاز مع��ادن مس را تامین‬ ‫می‌کند بلکه تحت تاثیر تغییر قیمت حامل‌های‬ ‫ان��رژی در آینده قرار نخواهد گرفت و این ثبات‬ ‫ب��ه نفع مع��ادن و تولیدات آن خواه��د بود که‬ ‫افزای��ش رقابت‌پذیری فرآورده‌های معدنی را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در دول��ت جدی��د با توجه به حساس��یت‌های‬ ‫اقتصادی توجه به توس��عه معادن معطوف شده‬ ‫که این گام بلندی برای ایجاد ظرفیت صادراتی‬ ‫در محصوالت معدنی و صنایع وابسته است‪.‬‬ ‫از آزادسازی پهنه معادن برای ورود بخش خصوصی گزارش می‌دهد‬ ‫ایجاد شهرک فرآوری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫حامد ش�ایگان‪-‬گروه معدن‪ :‬در همین هفته بود که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از آزادس��ازی ‪ 200‬هزار کیلومتر پهنه معدنی برای ورود بخش خصوصی خبر داد‪ .‬از‬ ‫این‌رو س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ماموریت یافته تا با اکتشاف‬ ‫و شناس��ایی مواد معدنی این محدوده‌ها زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران را‬ ‫فراهم و به عنوان عاملی در توسعه صادرات معدنی و پویایی اقتصاد کشور عمل کند‪.‬‬ ‫آنچه که به نظر کارشناس��ان می‌تواند این اقدام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را به‬ ‫بار بنشاند‪ ،‬توجه به ظرفیت معدنی مناطق و پیش‌بینی شهرک‌های صنعتی فرآوری‬ ‫معادن ایران به واس��طه ظرفیت باالی ذخایری که‬ ‫دارند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور‬ ‫اس��ت موضوعی که باعث شده دولت یازدهم به طور‬ ‫جدی برنامه‌های توس��عه معادن را برای اس��تفاده از‬ ‫قابلیت‌های آن در افزایش اشتغال و صادرات پیگیری‬ ‫کند‪ .‬از ای��ن‌رو وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫حمایت از بخش خصوصی و اس��تفاده از دانش فنی‬ ‫آنها در بهبود بهره‌برداری از معادن‪ ،‬دستور آزادسازی‬ ‫و اکتشاف محدوده وسیعی از معادن را اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف بر مبنای اولویت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان یزد با اشاره به اهمیت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ب��رای ورود ب��ه‬ ‫اکتش��اف معدن��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آنجایی که شناخت ذخایر بر‬ ‫مبنای شناسایی ژئوفیزیکی هوایی و اکتشاف صورت‬ ‫می‌گیرد و با ورود‪ ،‬به این حیطه ذخایر قطعی باالیی‬ ‫در ایران شناخته خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد مهدی زارع با تاکید بر سرمایه‌گذاری مبتنی‬ ‫بر مطالعات اکتشافی و اولویت‌ها افزود‪ :‬محدوده‌های‬ ‫اکتش��افی ک��ه از طریق مزایده ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگذار می­‌ش��ود باید براس��اس اولویت‌های از پیش‬ ‫تعیین ش��ده اجرا ش��ود‪ .‬برای نمونه در اس��تان یزد‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬در واقع براس��اس ذخایر شناسایی ش��ده در مرحله اکتشاف تفصیلی‬ ‫مح��دوده‌ای باز برای ایجاد تاسیس��ات واحدهای فرآوری ک��ه دارای گنجایش دپوی‬ ‫مواد معدنی هس��تند پیش‌بینی می‌ش��ود تا عالوه بر تجمیع صنایع معدنی در فضای‬ ‫مش��خص دسترسی به انرژی تسهیل و میزان هزینه حمل و نقل و حامل‌های انرژی‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬اما باید توجه داش��ت که ش��هرک‌های فرآوری در نزدیک‌ترین محل به‬ ‫معادن استقرار یابد‪ .‬بنابراین هرچقدر در توسعه معادن جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد‬ ‫شود به همان اندازه درآمدهای این بخش افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫معادن فلزی جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری هستند‪،‬‬ ‫به همین دلیل زیرس��اخت‌های مورد نیاز این معادن‬ ‫ایجاد و ش��رایطی فراهم ش��ود تا بانک‌ها برای ارائه‬ ‫تسهیالت ارزان‌قیمت با بخش خصوصی همراه شوند‪.‬‬ ‫او ب��ا تایید این موضوع ک��ه در زمینه تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت مش��کل خاصی وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بخش خصوص��ی قابلیت باالیی برای ورود تجهیزات‬ ‫و ماش��ین‌آالت مورد نیاز دارد از این‌رو تنها با تامین‬ ‫تس��هیالت می‌توان فناوری مورد نی��از را به معادن‬ ‫جدید هدیه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیی�ن هزین�ه س�رمایه‌گذاری در مرحل�ه‬ ‫اکتشاف تفصیلی‬ ‫س��رمد روزبه مدیر اکتشاف سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی با نگاهی ب��ه مراحل‬ ‫شناسایی مواد معدنی تا ورود بخش‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫خصوص��ی ب��ه‬ ‫اکتش��اف محدوده‌ه��ای معدنی مراح��ل مختلفی تا‬ ‫دستیابی به اطالعات و ذخیره قطعی طی می‌کند‪ ،‬به‬ ‫طوری‌که در بخ��ش ابتدایی در مقیاس‌های کوچک‬ ‫‪ 2500‬شناس��ایی محدوده‌ها ص��ورت می‌گیرد‪ ،‬در‬ ‫مرحله بعد پی‌جویی محدوده‌ها در مقیاس ‪ 100‬هزار‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬پس از آن وارد مرحله عمومی اکتشاف‬ ‫انجام می‌شود که با توجه به حفاری‌هایی که در این‬ ‫مرحل��ه رخ می‌دهد میزان ذخایر تعیین و در مرحله‬ ‫نهایی که اکتشاف تفصیلی و ارزیابی فنی و اقتصادی‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬عیار محصوالت معدنی که اطالعات‬ ‫مورد نیاز برای س��رمایه‌گذاری و تعیین‌کننده هزینه‬ ‫مورد نیاز اس��ت‪ ،‬مشخص می‌ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫پس از مرحله اکتشاف تفصیلی پروانه اکتشاف صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬در واقع تا مرحله اکتش��اف‬ ‫عمومی س��ازمان زمین‌شناس��ی حضور دارند پس از‬ ‫آنک��ه نیاز به ص��دور پروانه بهره‌ب��رداری و واگذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی اس��ت معاونت معادن و اکتش��اف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به این مبحث ورود‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایل بخش خصوصی برای ورود به اکتشاف‬ ‫عمومی‬ ‫رییس کمیته اکتشاف خانه معدن با‬ ‫تایی��د مراحل مورد نیاز اکتش��اف و‬ ‫ورود بخ��ش خصوص��ی ب��ه ای��ن‬ ‫می‌گوید‪ :‬در‬ ‫فعالیت‌ها ب��ه‬ ‫واقع بخش خصوصی بیش��تر ب��رای ورود به مرحله‬ ‫عمومی اکتش��اف راغب است‪ ،‬زیرا قبل از این مرحله‬ ‫ریسک باالیی وجود دارد‪ .‬وحید صائبی‌فر ضمن بیان‬ ‫این مطلب که برای رونق معادن توس��عه زیرساخت‬ ‫نیز باید انجام ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینکه گفته شود هم‬ ‫راستا با توسعه اکتش��اف زیرساخت نیز ایجاد شود‪،‬‬ ‫اش��تباه است‪ ،‬چراکه ممکن اس��ت در مراحل نهایی‬ ‫مش��خص ش��ود که محدوده ذخیره پیش‌بینی شده‬ ‫الزم را ندارد‪ ،‬به همین دلیل باید در زمانی که ذخیره‬ ‫قطعی محدوده کشف شد زیرساخت نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫البته اگر ذخیره شناسایی شده قابل توجه و با ارزش‬ ‫باش��د بخش خصوصی انگیزه الزم برای ایجاد جاده‬ ‫خاک��ی و حتی انتقال ان��رژی مورد نی��از را خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬او با تاکید بر اهمیت پیش‌بینی فرآوری در‬ ‫کن��ار اکتش��اف می‌افزاید‪ :‬پ��س از اینک��ه ذخایر و‬ ‫محدوده‌ها مشخص شد‪ ،‬دولت می‌تواند فضای باز را‬ ‫برای ساخت شهرک‌های صنعتی فرآوری پیش‌بینی‬ ‫کند تا در آنجا صنایع فرآوری اس��تقرار یابد‪ ،‬در این‬ ‫حالت عالوه بر تجمیع صنایع وابس��ته به معادن در‬ ‫محدوده‌ای مش��خص‪ ،‬هزینه حم��ل و نقل و انتقال‬ ‫انرژی مورد نیاز کاهش می‌یابد اما آنچه که باید بدان‬ ‫توجه داش��ت فضای باز مورد نیاز ب��رای دپوی مواد‬ ‫اولیه فرآوری و صنایع وابسته است‪ .‬صائبی‌فر با اشاره‬ ‫به اولویت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬آنها بیش��تر تمایل دارند در معادن غیرفلزی‬ ‫چون س��نگ‌های تزئینی‪ ،‬خاک‌های کمیاب‪ ،‬آهک‪،‬‬ ‫کرومیت و ‪ ...‬سرمایه‌گذاری کنند‪ ،‬چراکه بهره‌برداری‬ ‫از معادن غیرفلزی نس��بت به فلزی‌ها هزینه کمتری‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫سطح اکتشافات جدید به‬ ‫‪ 68‬هزار کیلومتر مربع رسید‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمیدرو از اج��رای عملیات‬ ‫اکتش��اف در ‪ 68‬هزار کیلومتر مربع از نوار ش��رقی‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش دنی��ای معدن‌‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان که ب��ه مناس��بت هفته دول��ت درباره‬ ‫عملکرد این س��ازمان در بخش اکتش��اف س��خن‬ ‫می‌گف��ت اف��زود‪ :‬از ابت��دای اج��رای برنامه جدید‬ ‫اکتشاف در شرق کش��ور(دی‌ماه سال گذشته) ‪68‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع از مس��احت استان‌های خراسان‬ ‫رضوی(س��نگان)‌‪ ،‬خراس��ان جنوبی و سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان در مجموع��ه عملی��ات اکتش��اف قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنع��ت معدن و تجارت‬ ‫در عین‌حال پیش‌بینی کرد که تا پایان سال سطح‬ ‫عملیات اکتشاف از ‪100‬هزار کیلومتر مربع نیز عبور‬ ‫کند‪ .‬برنامه جدید اکتشاف مواد معدنی در کشور با‬ ‫هدف پوش��ش ‪200‬هزار کیلومتر مربع از مساحت‬ ‫کش��ور از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده که وسعت‬ ‫اجرای این طرح‪ 2 ،‬برابر کل اکتش��افات انجام شده‬ ‫‪ 100‬س��ال اخیر در کشور محسوب می‌شود‪ .‬طبق‬ ‫این برنامه ابتدا بخش شمالی نوار شرقی کشور که‬ ‫دارای ذخایر غنی س��نگ‌آهن نیز اس��ت اکتشاف‬ ‫می‌ش��ود و س��پس به نوار جنوبی ش��رقی تسری‬ ‫می‌یابد‪ .‬با اتمام این مرحله‌‪ ،‬بخش‌های دیگر کشور‬ ‫تا ش��مال غربی نیز در مجموعه عملیات اکتش��اف‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ .‬به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫کل بودجه پیش‌بینی شده برای این طرح به ‪1200‬‬ ‫میلیارد تومان می‌رس��د‪ .‬طرح جدید اکتش��اف که‬ ‫با همکاری ‪‌3‬جانب��ه معاونت معدنی وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت‌‪ ،‬ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی به اجرا در می‌آید در نظر دارد با‬ ‫شناسایی ذخایر جدید معدنی همچون سنگ‌آهن‪‌،‬‬ ‫طال‌‪ ،‬زغالس��نگ‌‪ ،‬عناصر کمیاب‌‪ ،‬مس و ‪ ...‬منابع و‬ ‫مواد اولیه توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی در‬ ‫افق ‪ 1404‬را تامین کند‪.‬‬ ‫سهم ‪ 40‬درصدی معادن‬ ‫از طرح‌های قابل افتتاح‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ 40‬درص��د از طرح‌های این وزارتخانه که در هفته‬ ‫دول��ت افتتاح ش��د و آماده بهره‌برداری اس��ت‪ ،‬به‬ ‫بخش معادن و صنایع معدنی مربوط می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬همزمان با هفت��ه دولت ‪ 180‬طرح‬ ‫صنعتی و معدن��ی مربوط به وزارتخانه یادش��ده‪،‬‬ ‫قابل افتتاح اس��ت‪ .‬مجموع سرمایه‌گذاری صورت‬ ‫گرفته برای بهره‌ب��رداری از این طرح‌ها‪ 24 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 158‬میلیارد ریال ذکر ش��ده که امکان اشتغال‬ ‫بی��ش از ‪ 9‬هزار و ‪ 700‬نفر را فراهم کند‪ .‬مجموع‬ ‫واحدهایی ک��ه در بخش مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫غیرفل��زی و فلزی در هفته دول��ت به بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د ‪ 71‬واحد اعالم ش��د‪ .‬عالوه بر طرح‌های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬صنایع غذایی و آش��امیدنی‪ ،‬شیمیایی‪،‬‬ ‫الس��تیک و پالستیک‪ ،‬صنایع نس��اجی و پوشاک‬ ‫دیگ��ر واحد‌های قاب��ل افتتاح در ای��ن هفته ذکر‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس س��ند راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت س��االنه ‪ 3‬میلیارد دالر در این بخش باید‬ ‫س��رمایه‌گذاری صورت گیرد که به گفته حس��ین‬ ‫ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده‬ ‫اکنون این رقم به ساالنه ‪ 500‬هزار دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫بررسی واگذاری معدن‬ ‫در یک کمیته ویژه‬ ‫مش��اور مع��اون اول رییس‌جمه��وری و ریی��س‬ ‫دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫از تش��کیل یک کارگروه ویژه برای بررسی موضوع‬ ‫واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬کاظم‬ ‫پالیزدار با اش��اره به ع��زم جدی دولت در مبارزه با‬ ‫هرگونه رانت خواری و فس��اد گفت‪ :‬قرار است این‬ ‫موضوع در یک کارگروه ویژه در س��تاد هماهنگی‬ ‫مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادی مط��رح و درباره آن‬ ‫تصمی��م گیری نهایی انجام ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن کمیته هفت��ه آینده ب��ا حض��ور نمایندگان‬ ‫دس��تگاه‌های ذی‌ربط و یکی از نمایندگان مجلس‬ ‫ح��وزه مربوطه در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬اس��حاق جهانگیری معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری یکشنبه‌ش��ب به رییس دبیرخانه‬ ‫س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور‬ ‫داد درخصوص یکی از معادن سنگ‌آهن کشور که‬ ‫گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام‬ ‫همس��ر خود ثبت کرده‪ ،‬با دقت و سرعت بررسی و‬ ‫پیگیری ش��ود‪ .‬او همچنین خطاب به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه‬ ‫برای پیگیری موضوع تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدعیانی که قانع نمی‌شوند‬ ‫بررسی پرونده تخلفات ادعا شده ‪ 2000‬میلیاردی آلومینیوم المهدی در عالی‌ترین سطح‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬چند هفته پیش تعدادی‬ ‫از مدیران داخلی و پرسنل مجتمع آلومینیوم المهدی و‬ ‫هرمزال علیه مدیریت این مجموعه شبنامه‌هایی پخش‬ ‫ک��رده و به نمایندگان مجلس نیز گ��زارش تخلفات این‬ ‫ش��رکت را ارس��ال کردند و به دنبال این اقدام‪ ،‬سرقینی‬ ‫معاون ام��ور معادن وزیر صنعت و جهانگیری معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری وارد موضوع شده و پرونده این ‪ 2‬شرکت‬ ‫را به سازمان بازرسی فرستادند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال ماجرا تمام نش��د نه اینکه تمام ش��ود اما‬ ‫تا اعالم رای س��ازمان بازرس��ی این امر پایان یافته تلقی‬ ‫نمی‌شود ولی ظاهرا این پیگیری‌ها عده‌ای را قانع نکرد و‬ ‫روند پیگیری و بازرسی نیز مورد رضایت آنها نبود‪.‬‬ ‫ماج��را از روزی ش��روع ش��د که ع��ده‌ای از مدی��ران و‬ ‫پرس��نل مجتم��ع آلومینی��وم و هرم��زال علی��ه مدیریت‬ ‫ای��ن مجموعه‪ ،‬دس��ت به انتش��ار اطالعات��ی در خصوص‬ ‫س��وء مدیری��ت و س��وء اس��تفاده از دارایی‌ه��ای ای��ن‬ ‫مجموع��ه زدن��د‪ .‬نماینده ته��ران نی��ز در ‪ 20‬خردادماه‬ ‫هم��راه با چند نماینده دیگر مجل��س در نامه‌ای خطاب به‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری شرکت‬ ‫آلومینیوم المهدی هشدار داده بود و گفته بود‪ :‬این تخلفات‬ ‫را در نام��ه‌ای خدمت آقای کرباس��یان مدیرعامل ایمیدرو‬ ‫ارائه دادم که ایش��ان به بنده پاسخ داد که موضوع در حال‬ ‫رسیدگی است‪.‬‬ ‫توکلی نماینده مردم تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬در پاسخ‬ ‫مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) آمده است که تیمی مسئول رسیدگی به‬ ‫موضوع ش��ده و اگر ثابت شود که تخلفی صورت گرفته‬ ‫برخورد مقتضی انجام خواهد شد‪ .‬همچنین اشاره کردند‬ ‫کسانی که منفصل از خدمت شده بودند‪ ،‬جز یک نفر که‬ ‫پرونده اش در دادسرا در حال رسیدگی است‪ ،‬باقی بر سر‬ ‫کار برگش��ته و حقوق و مزایای خود را دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این درخواستی که از سازمان خصوصی سازی‬ ‫داشتیم تا ش��رکت آلومینیوم المهدی به دلیل تخلفات‬ ‫واگذار نش��ود‪ ،‬درخواس��ت درستی اس��ت زیرا شرکتی‬ ‫که متهم به س��وء استفاده اس��ت قابل واگذاری نیست‪.‬‬ ‫‪ 7‬تیرم��اه‪ ،‬دوباره نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نس��بت به واگذاری عجوالنه مجتمع آلومینیوم‬ ‫المهدی ابراز نگرانی کردند و نس��بت ب��ه تقدم واگذاری‬ ‫در بورس تذکر دادند و خواستار تصحیح فرآیند واگذاری‬ ‫ش��دند‪ .‬آنها با اش��اره ب��ه احتمال بروز تخلفات و س��وء‬ ‫استفاده‌های متعدد در این مجتمع‪ ،‬از ورود دستگاه‌های‬ ‫نظارتی مانند دیوان محاس��بات و سازمان بازرسی به این‬ ‫موضوع خبر داده و خواس��تار توقف این واگذاری تا زمان‬ ‫تعیین تکلیف این مسائل شده‌اند‪.‬‬ ‫دیدگاه امروز‬ ‫فري�د دهقان�ي و ه�دي جعف�ري‪،‬‬ ‫کارش�ناس مع�دن‪ :‬دفتر مطالع��ات انرژي‪،‬‬ ‫صنعت و معدن (گروه معدن و صنايع معدني)‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي در گزارش��ي با نام‬ ‫جايگاه و داليل صادرات سنگ‌آهن در اقتصاد‬ ‫معدني اي��ران به دالي��ل و چگونگي صادرات‬ ‫س��نگ خام‌آهن به جاي سنگ فرآوري شده‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫در واقع موضوع سياستگذاري براي تکميل‬ ‫زنجيره ارزش‌افزوده فوالد در داخل کش��ور از‬ ‫مباحث بسيار مهم و تاثير‌گذار در آينده صنعت‬ ‫فوالد و چگونگي توسعه صنايع پايين‌دستي آن‬ ‫است‪ .‬يکي از سیاست‌هاي مورد بحث‪ ،‬اعمال‬ ‫محدوديت صادرات براي حلقه‌هاي پيش��ين‬ ‫توليد فوالد (سنگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره و‪ )...‬به‌منظور‬ ‫تکميل و افزاي��ش ارزش‌افزوده در توليد فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬تکراري نيس��ت اگر بگويي��م ايران با‬ ‫داشتن بيش از ‪ 2/5‬ميليارد تن ذخاير قطعي‬ ‫انواع س��نگ‌آهن جزو ‪ 15‬کشور دارنده ذخاير‬ ‫س��نگ‌آهن در جهان اس��ت و همين موضوع‬ ‫کشور را در توليد سنگ‌آهن و به احتمال بسيار‬ ‫زياد کل زنجيره ارزش داراي مزيت نسبي کرده‬ ‫است‪ .‬در دنيا ‪160‬ميليارد تن سنگ‌آهن قابل‬ ‫استحصال داريم که ‪76‬درصد آن در کشورهاي‬ ‫برزيل‪ ،‬استراليا‪ ،‬چين و هند پراکنده شده است‬ ‫و بقيه کش��ورها داراي ذخاير نسبي اين کاني‬ ‫هستند‪ .‬لذا نوعي انحصار چند جانبه است که‬ ‫قيمت‌گذاري سنگ‌آهن آن را در اختيار دارند‪.‬‬ ‫اس��تراليا‪ ،‬برزيل‪ ،‬و روسيه بيشترين ذخاير را‬ ‫دارند و ايران با ‪ 900‬ميليارد تن محتواي‌آهن‬ ‫در رتبه ‪ 12‬جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن تولي��دي در جه��ان در ‪ 2‬نوع‬ ‫مگنتي��ک و هماتيت با توجه به نوع و کيفيت‬ ‫آن در توليد فوالد خام و‌آهن اس��فنجي مورد‬ ‫اس��تفاده قرار مي‌گيرد که با توجه به موقعيت‬ ‫‹ ‹مستنداتی به ما ارائه نشد‬ ‫نیز در واکنش‬ ‫جعفر سرقینی در گفت‌‌وگو با‬ ‫ب��ه نامه اخیر ‪ 3‬تن از مدیران داخلی این مجموعه که به‬ ‫ابراز بی‌اطالع��ی وی در خصوص تخلفات صورت گرفته‬ ‫در آلومینیوم المهدی و هرمزال صورت گرفته بود گفت‪:‬‬ ‫گزارش تخلفات احتمالی به سازمان بازرسی فرستاده شده‬ ‫و در این خصوص جلساتی در این سازمان برگزار و از این‬ ‫آقایان خواسته شد با مستنداتی که دارند حضور یابند و به‬ ‫تشریح تخلفات ادعا شده بپردازند اما در جلسه یاد شده‬ ‫نیامدند و مستنداتی به دست ما نرسید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬عرضه در بورس از ساز و کاری مشخص‬ ‫تبعیت می‌کن��د و وزارت صنایع نمی‌توان��د در آن ورود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه مورد مشکوکی در انبار این مجتمع‬ ‫مشاهده نشده اضافه کرد‪ :‬این یک امر طبیعی و روال است‬ ‫که مقداری کاال در انبارهای موجود باشد و این به معنای‬ ‫دپو کردن کاال نیست و تولید‌کننده طبق روال کاری خود‬ ‫عمل کرده و اگر کس��ی مدعی اس��ت که تخلفی صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬با مستندات خود حضور یابد و گزارش بدهد که در‬ ‫این زمینه کسی به ما مراجعه نداشته است‪.‬‬ ‫س��رقینی افزود‪ :‬در صورت احراز تخلف��ات رخ داده در‬ ‫مجتمع آلومینیوم المه��دی و هرمزال حتما با متخلفان‬ ‫برخ��ورد می‌کنیم و فرقی هم ن��دارد که این تخلفات در‬ ‫دولت قبلی رخ داده باش��د یا دولت فعلی‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که آیا مدیریت همزمان ‪ 2‬شرکت المهدی‬ ‫و هرمزال توس��ط یک فرد مش��کل قانونی ندارد؟ گفت‪:‬‬ ‫المهدی ش��رکت بوده ولی هرمزال هنوز واحد اس��ت و‬ ‫شرکت نشده است‪ ،‬بنابراین مشکل حقوقی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬همچنین مهدی کرباس��یان رییس سازمان‬ ‫توس��عه معدن و صنایع معدنی در تاریخ ‪ 21‬مرداد درباره‬ ‫ایرادات وارده به واگذاری آلومینیوم المهدی گفته‪ :‬سازمان‬ ‫بازرسی کل کش��ور به مس��ئله‌آلومینیو ‌م المهدی وارد‬ ‫ش��ده است و اس��ناد و مدارک در اختیار آنان قرار گرفته‬ ‫و ما متتظر نتیجه بررس��ی‌های آنان هس��تیم‪ .‬اما اگر در‬ ‫نظرهای آنان بحث‌های مدیریتی هم باشد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫تصمیمات الزم را می‌گیریم و تغییراتی را که در بیش��تر‬ ‫واحدهای صنعتی اعمال کردی��م در مورد این واحد هم‬ ‫اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بدیهی اس��ت امانت��داری و تعه��د یکی از‬ ‫شرط‌های مدیریت در همه واحدها و زیرمجموعه ایمیدرو‬ ‫است‪ .‬ولی در سال‌های گذشته به تنها چیزی که اهمیت‬ ‫داده نمی‌شد استفاده از افراد با تجربه و دارای تخصص بود‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عامل توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران درباره مش��کالت مدیریتی کارخانه‬ ‫آلومینیوم المهدی گف��ت‪ :‬در مورد این کارخانه صنعتی‬ ‫س��عی کردی��م تجرب��ه و تخص��ص در اولویت س��طوح‬ ‫مدیریتی باش��د‪ .‬در واقع هم هیات مدیره و هم آیین‌نامه‬ ‫و مقررات را اصالح کردیم‪ .‬از س��وی دیگر انضباط کاری‬ ‫را ابالغ کردیم و نظارت‌ها بیش��تر از گذش��ته شده است‪.‬‬ ‫کرباس��یان بی��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن میان برخی پرس��نل‪،‬‬ ‫مدیران قبل��ی و برخی نمایندگان اس��تان هرمزگان در‬ ‫مجلس نس��بت به برخی موارد این کارخانه نارضایتی‌ها‬ ‫داش��تند‪ .‬آن��ان ابهام‌ها و مواردی ک��ه از نظر آنان تخلف‬ ‫در مس��ائل مال��ی و فن��ی اس��ت را بی��ان کردن��د و ما‬ ‫تیمی را برای بررس��ی این اس��ناد و گفته‌ه��ای آنان به‬ ‫کارخانه المهدی فرس��تادیم و در حال بررس��ی هستیم‪.‬‬ ‫اظهارنظر کرباس��یان در واکنش به مسائل و مشکالت به‬ ‫وجود آمده در کارخانه آلومینیوم المهدی و اعتراض‌های‬ ‫ف��راوان کارکنان این کارخانه نس��بت ب��ه مدیریت این‬ ‫مجموعه صنعتی صورت گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ قانع‌کننده نبود‬ ‫برخ�لاف اعالم وصول و تحقی��ق و تفحص در خصوص‬ ‫مجتم��ع آلومینیوم المه��دی و هرمزال‪ ،‬روز یک ش��نبه‬ ‫‪ 3‬شهریور نامه دیگری از پرسنل داخلی این مجتمع با اعالم‬ ‫اسامی آنان منتشر شد که گفته می‌شد در پاسخ به آنچه‬ ‫دکتر سرقینی در خصوص اینکه «تاکنون گزارش تخلفی‬ ‫درباره این مجموعه به دست ما نرسیده است» و همچنین‬ ‫«‪ ...‬که البته به نظر ما موضوع خاصی نبوده ‪»...‬بوده است‪.‬‬ ‫آنها در ای��ن جوابیه ادعا داش��تند مدیریت آلومینیوم‬ ‫المهدی و هرم��زال بیش از ‪ 2000‬میلیارد قرار داد ترک‬ ‫تشریفات مزایده با ‪ 2‬شرکت خاص بستند و اینکه چگونه‬ ‫در مدت ‪۲‬سال و ‪۴‬ماه گذشته شرکت‌های مذکور جوالنگاه‬ ‫ش��رکت‌هایی خاص شده و مدیریت آن شرکت‌ها‪ ،‬باعث‬ ‫ظهور فاجعه‌ای جبران ناپذیر در صنایع‪ ،‬مخصوصا صنایع‬ ‫پایین دستی آلومینیوم شده‌اند‪.‬‬ ‫دراین جوابیه عمده تخلفات ادعا شده‪ ،‬احتکار و دپوی‬ ‫ش��مش آلومینیوم بی��ن ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬هزار ت��ن در مدت‬ ‫‪۲‬سال گذشته‪ ،‬نقش داشتن در افزایش قیمت شمش از‬ ‫‪۲۴۰۰‬تومان تا سقف ‪۸۰۰۰‬تومان و تشنه نگه داشتن بازار‬ ‫و عرضه و فروش قطره چکانی در بورس کاال‪ ،‬آن هم برای‬ ‫شرکت‌های خاص برخالف موجودی بیش از بازار تقاضا‬ ‫در انبارهای ‪ 2‬مجموعه المهدی و هرمزآل بوده است‪.‬‬ ‫ویژه فروش��ی‪ ،‬نسیه فروشی و فروش نقدی – اعتباری‬ ‫(روش��ی که فروش به قیمت نقدی ولی نحوه تس��ویه به‬ ‫صورت اعتباری) به عنوان یک نوع تخفیف و امتیاز ویژه‬ ‫به شرکت‌های خاص و همچنین تخفیفات خارج از بورس‬ ‫و پرداخت نکردن مطالبات ‪ ۲۵۰‬الی ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ش��رکت برق منطقه‌ای هرمزگان از دیگ��ر تخلفات این‬ ‫مجموعه در جوابیه مذکور است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د دعوایی که با ورود عالی‌ترین سطوح‬ ‫نظارت و بازرس��ی پایان نیابد و روند بازرس��ی و پیگیری‬ ‫اقناع‌کننده نباشد باید به احتماالت دیگری توجه کرد‪ .‬این‬ ‫احتماالت می‌تواند پرداختن به زوایای پنهان این پرونده و‬ ‫مناسبات درون سازمانی مجتمع آلومینیوم المهدی باشد‪.‬‬ ‫گندله‌سازی حلقه مفقوده فوالد‬ ‫کش��ورهاي مختلف و برخورداري کشورها از‬ ‫انواع انرژي و دسترسي هر يک به فناوري‌هاي‬ ‫موجود با روش‌هاي مختلف کوره بلند و قوس‬ ‫الکتريک يا ديگر روش‌هاي مرس��وم در عرصه‬ ‫توليد فوالد به کار گرفته مي‌شود‪ .‬در ايران نيز‬ ‫بيش از ‪ 200‬کانسار‪ ،‬نشانه معدني و ناهنجاري‬ ‫‌آهن در ايران شناس��ايي ش��ده ک��ه مجموع‬ ‫ذخاير آنها بيش از ‪ 5/1‬ميليارد تن سنگ‌آهن‬ ‫برآورد مي‌ش��ود‪ .‬از اين ميزان حدود ‪54‬درصد‬ ‫ج��زو ذخاير قطعي و ‪46‬درصد آن جزو ذخاير‬ ‫احتمالي س��نگ‌آهن محس��وب مي‌شوند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد کارشناس��ان اين حوزه ذخاير ميانگين‬ ‫‌آهن حدود ‪ 55‬تا ‪ 60‬درصد است‪.‬‬ ‫اين ذخاير به ذخاير احتمالي و قطعي تقسيم‬ ‫مي‌شوند و حدود ‪ 87‬درصد در ‪ 3‬نقطه معدني‬ ‫س��نگان‪ ،‬گل‌گه��ر و منطقه مرک��زي ايران و‬ ‫‪13‬درصد بقيه مربوط به ديگر نواحي کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بي��ش از ‪83‬درص��د از ذخاير قطعي معدني‬ ‫س��نگ‌آهن در ‪ 8‬معدن دولتي يا نيمه‌دولتي‬ ‫کشور متمرکز ش��ده و در ‪ 2‬قالب سنگ‌آهن‬ ‫دانه‌بندي شده و کنسانتره صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫مجموع توليد س��نگ‌آهن دانه‌بندي شده و‬ ‫کنسانتره در بخش خصوصي و دولتي بيش از‬ ‫‪ 46‬ميليون تن در س��ال برآورد مي‌شود که از‬ ‫اين ميزان تقريبا تمام توليد کنسانتره توسط‬ ‫بخش دولتي و س��هم بيش��تري از سنگ‌آهن‬ ‫دانه‌بندي ش��ده توسط بخش خصوصي توليد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫طبق طرح‌ه��اي توس��عه‌اي موجود‪ ،‬حجم‬ ‫توليد کنسانتره سنگ‌آهن در سال ‪ 1394‬بايد‬ ‫به ‪ 70‬ميليون تن برسد که اين به معني کاهش‬ ‫سنگ‌آهن دانه‌بندي خواهد بود‪ .‬در واحدهاي‬ ‫دولتي يا ش��به‌دولتي توليد سنگ‌آهن‪ ،‬هيچ‬ ‫طرح توس��عه‌اي در اين باب ص��ورت نخواهد‬ ‫کنسانتره توليد‬ ‫شده به گندله تبدیل‬ ‫نمی‌شود و اين بار‬ ‫مشکل اساسي نبود‬ ‫ظرفيت الزم براي‬ ‫گندله‌سازی به‌عنوان‬ ‫اساس ساخت فوالد‬ ‫بروز خواهد کرد و‬ ‫صنعت فوالد همچنان‬ ‫به واردات وابسته‬ ‫خواهد ماند‬ ‫گرفت و طرح‌هاي توليد سنگ‌آهن دانه‌بندي‬ ‫ش��ده در واحد‌هاي کوچ��ک خصوصي که در‬ ‫حال حاض��ر داراي ظرفيت ‪ 13/1‬ميليون تن‬ ‫در سال اس��ت انجام مي‌ش��ود که در صورت‬ ‫عدم توجيه ايجاد واحد کنسانتره‌سازی دراين‬ ‫معادن‪ ،‬توليد دانه‌بندي ادامه خواهد يافت‪ .‬البته‬ ‫ادامه توليد دانه‌بندي منوط به سياست‌گذاري‬ ‫در صدور سنگ‌آهن خواهد بود‪ .‬حال با مقايسه‬ ‫اهداف بلند مدت‪ ،‬تقاضاي بالفعل و بالقوه براي‬ ‫کنسانتره و حلقه‌هاي بعدي‪ ،‬مي‌توان تحليل‬ ‫کس��ري يا مازاد سنگ‌آهن در کشور را روشن‬ ‫تر کرد‪.‬‬ ‫ظرفي��ت مص��رف بالفعل کنس��انتره براي‬ ‫گندله‌سازی در سال ‪ 91‬حدود ‪ 25/1‬ميليون‬ ‫تن و مصرف س��نگ‌آهن دانه‌بندي شده ‪5/2‬‬ ‫ميليون تن بوده است‪.‬‬ ‫حال ب��ا توجه به ايجاد ظرفي��ت حدود ‪70‬‬ ‫ميليون تن توليد کنس��انتره در سال ‪( 94‬که‬ ‫احتم��ال تحقق ‪ 57/3‬ميليون ت��ن آن وجود‬ ‫دارد)مقايسه تعادل عرضه و تقاضاي سنگ‌آهن‬ ‫براي توليد کنس��انتره و عرضه کنسانتره براي‬ ‫تولي��د گندله بس��يار حايز اهميت مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫اگر کل ظرفيت ايجاد ش��ده را بخواهيم مورد‬ ‫بهره‌برداري قرار دهيم بايد ببينيم کنس��انتره‬ ‫توليدي در سال ‪ 94‬توان جذب در گندله‌سازی‬ ‫را دارد يا خير‪ .‬به عبارت ديگر آیا ظرفيت الزم‬ ‫در توليد گندله‌سازی ايجاد شده است؟‬ ‫طبق آمار منتشر شده‪ ،‬توليد گندله‌سازی در‬ ‫سال ‪ 91‬معادل ‪ 18‬ميليون تن و ظرفيت نصب‬ ‫ش��ده ‪ 20/5‬ميليون تن بوده است که با توجه‬ ‫به طرح‌هاي توسعه‌اي ـ معادل ‪ 4/7‬ميليون تن‬ ‫ـ در حال اجرا‪،‬ظرفيت تا انتهاي س��ال ‪ 94‬به‬ ‫حدود ‪ 25/2‬ميليون تن خواهد رسيد‪ .‬اگر کل‬ ‫اين طرح به بهره‌برداري برسد ‪ 2‬نتيجه اساسي‬ ‫حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬باي��د ت��ا انتهاي س��ال ‪ 94‬س��نگ‌آهن‬ ‫تولي��دي صرف کارخانجات توليد کنس��انتره‬ ‫ايجاد ش��ده گردد (در ص��ورت به بهره‌برداري‬ ‫رسيدن کارخانجات در حال نصب)‪.‬‬ ‫‪-2‬کنسانتره توليد شده گندله‌سازی نشده‬ ‫و اين بار مش��کل اساس��ي نبود ظرفيت الزم‬ ‫براي گندله‌سازی به‌عنوان اساس ساخت فوالد‬ ‫بروز خواهد ک��رد و صنعت فوالد همچنان به‬ ‫واردات وابسته خواهد ماند‪ .‬در استراتژي فوالد‪،‬‬ ‫پيش‌بين��ي توليد ‪55‬ميليون تن فوالد در افق‬ ‫‪ 1404‬ش��ده که از اين مقدار‪38 ،‬ميليون تن‬ ‫براي مصرف داخ��ل و ‪17‬ميليون تن با هدف‬ ‫صادرات در نظر گرفته شده است‪ .‬براي تحقق‬ ‫اي��ن امر ني��ز حدود ‪ 66‬ميلي��ون تن ظرفيت‬ ‫توليد‌آهن اس��فنجي با ضري��ب ‪ 1/2‬و ‪95/7‬‬ ‫ميلي��ون تن گندله و تقريب��ا به همين ميزان‬ ‫توليد کنس��انتره مورد نياز است‪ .‬ولي با توجه‬ ‫به ظرفيت‌هاي ايجاد نش��ده تحقق اين هدف‬ ‫بعي��د به نظر مي‌رس��د‪ .‬به نظر مي‌رس��د اگر‬ ‫سياس��ت دولت‪ ،‬توليد فوالد در داخل باش��د‬ ‫ماده اوليه هر يک از حلقه‌هاي پيش��ين فوالد‬ ‫ب��ه نوعي دچار مش��کل بوده ک��ه عمده‌ترين‬ ‫مشکل آن نبود ظرفيت الزم براي گندله‌سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اينکه به نظر مي‌رس��د سياست‬ ‫دول��ت در جهت ايجاد ظرفيت الزم در بخش‬ ‫گندله و سياستگذاري الزم جهت خارج‌نشدن‬ ‫سنگ‌آهن به‌صورت دانه‌بندي در قالب صادرات‬ ‫باشد ولي مهم‌ترين نکته در اين بين نداشتن‬ ‫س��رمايه‌گذاري متناس��ب و متعادل و توسعه‬ ‫نامت��وازن حلقه‌هاي مختلف زنجي��ره ارزش‬ ‫افزوده در ساليان گذشته است که بخش فوالد‬ ‫را با مشکل روبرو کرده است‪.‬‬
‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫از بافق تا بلوچستان‪ ،‬صنایع روستایی از یاد رفته‌اند‬ ‫صنعت شیرین بیسکویت شیرین‌تر می‌شود‬ ‫کاالهای چینی به روستای ماسوله هم آمد!‬ ‫حمایت همه جانبه از کمپین دفاع از تولید ملی‬ ‫ایرانی ‪ ،‬کاالی ایرانی بخر‬ ‫فرش�ته طوس�ی ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬همیش�ه تولیدات داخلی با مشکالتی مواجه‬ ‫بوده‌اند‪،‬موانعی که سر راه‌شان قرار دارد به راحتی می‌تواند در هر لحظه‌ای آنها‬ ‫را پای درآورد‪ ،‬بارها مسئوالن برای احیای تولیدات داخلی تالش‌هایی کرده‌اند‪،‬‬ ‫اما به تا حال نتایج چشمگیری حاصل نشده است‪،‬صدمات جبران ناپذیری که در دورانی‬ ‫طوالنی برپیکره تولیدات داخلی زده شد‪،‬س�ال‌ها طول می‌کش�د که دوباره بتواند بر پای‬ ‫خود بایستد‪.‬کمپین آری به تولید ملی هم به همین دلیل ایجاد شد‪.‬‬ ‫این کمپین از ‪ 8‬تیر امس�ال با هدف حمایت از تولیدگران داخلی کار خود را آغاز کرد‪ ،‬با‬ ‫استقبال بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئوالن مواجه شد‪ .‬در این مدت کوتاهی که‬ ‫از آغاز به کار این کمپین می‌گذرد‪،‬بسیاری از افراد به حمایت از این موضوع پرداخته‌اند و‬ ‫بارها در رسانه‌ها مختلف به طرح بحث‌های خود راجع به این موضوع پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫مصطف��ی حس��نی دبیر ای��ن کمپین در نخس��تین‬ ‫مصاحب��ه خود در ارتباط با آغاز ب��ه کار این کمپین با‬ ‫خبرگزاری ایرنا گفته بود‪« :‬باید بدانیم تمام کشورهای‬ ‫توس��عه یافته برای س��اختن آینده بهت��ر و گذر از این‬ ‫مس��یر س��خت با بهره‌‌مندی از ش��بکه‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫هنرمندان‪ ،‬ورزش��کاران‪ ،‬روحانیان‪ ،‬دانشگاهیان و افراد‬ ‫شاخص از کوچه تولیدات ملی عبور کرده‌اند که همه با‬ ‫هم می‌توانیم آری به تولید ملی بگوییم که همان آری‬ ‫به ایجاد اشتغال است‪».‬‬ ‫حسنی در ادامه‪ ،‬صحبت‌های دیگری را هم در رابطه‬ ‫ب��ا جوانان و بحث اش��تغال مطرح ک��رده بود که توجه‬ ‫بسیاری از افراد را جلب کرد‪،‬او در این رابطه گفته بود‪::‬‬ ‫با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و رشد تحصیالت‬ ‫تکمیلی در چند سال اخیر شاهد انبوه فارغ‌التحصیالن‬ ‫جویای کار هس��تیم که با وجود این ظرفیت مناس��ب‬ ‫تغییر نگرش جامعه به اس��تفاده از تولید ملی ضروری‬ ‫است و زمان لبخند جامعه به تولید ملی و ساخت ایران‬ ‫و په��ن کردن فرش قرمز ب��رای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫فرارسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش تولید ملی در خروج ازرکود‬ ‫رض��ا رویگ��ری‪ ،‬بازیگر س��ینما و تلویزی��ون هم با‬ ‫حمای��ت از کمپی��ن آری به تولید مل��ی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫راه‌های افزای��ش تولیدات ملی‪ ،‬وارد نک��ردن تولیدات‬ ‫نامناسب چینی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واضح اس��ت ک��ه اگر تولیدکنن��دگان با‬ ‫پش��توانه قوی به کار خود ادامه دهند‪ ،‬تولیدات داخلی‬ ‫نیز افزایش می‌یابد که این امر مستلزم حمایت این افراد‬ ‫توس��ط دولت و دولتمردان اس��ت‪ .‬باید به صاحبان کار‬ ‫این اجازه داده ش��ود که به راحتی به تولید محصوالت‬ ‫خود بپردازند‪.‬‬ ‫عبدالحس��ین مختاباد‪،‬هنرمند و عضو ش��ورای شهر‬ ‫تهران هم در ارتباط ب��ا اهمیت تولید ملی عنوان کرد‪:‬‬ ‫تولی��د ملی نیز در خأل رخ نمی‌دهد و دولت باید ضمن‬ ‫ایجاد ساز و کار آن‪ ،‬گزارشی درباره آن ارائه دهد‪ .‬دولت‬ ‫بای��د بگوید اگر این مقدار از م��ردم یارانه نگرفته‌اند در‬ ‫ارتباط با افزایش تولید ملی هزینه ش��ده است‪ .‬ما باید‬ ‫اطالعات خود را از این گزارش دریافت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدگاه نماینده مجلس‬ ‫‹ ‹ حمایت هنرمندان از تولید ملی‬ ‫مختاباد با اشاره به تشویق مردم در استفاده از تولیدات‬ ‫ملی گفت‪ :‬به شرط افزایش کیفیت می‌توان مردم را به‬ ‫سمت کاالی ایرانی و تولید داخلی سوق داد‪ .‬این به این‬ ‫معناست که اگر کاالی داخلی کیفیتی را که الزم است‬ ‫نداشته باش��د مردم را به زور نمی‌توان به خرید کاالی‬ ‫داخل��ی مجبور کرد‪ .‬به عنوان مثال خودرویی که تولید‬ ‫داخل اس��ت اگر کیفیت نداشته باشد‪ ،‬هم با جان مردم‬ ‫بازی می‌کند و هم با سرمایه مردم و این خود از ترغیب‬ ‫مردم برای استفاده از تولید ملی کم می‌کند‪.‬‬ ‫مهدی تق��وی در خصوص نقش تولید ملی در خروج‬ ‫کش��ور از رک��ود تورمی و اینکه در اقتص��اد تولید ملی‬ ‫یک اصل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور ما که شاخص رشد‬ ‫اقتصادی منفی اس��ت و بیکاری و رکود حاکم شده‪ ،‬در‬ ‫واقع تولید ملی در حاشیه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی‪ ،‬درباره‬ ‫«کمپین آری به تولی��د ملی»‪ ،‬با این توضیح که الزمه‬ ‫حمای��ت مردم��ی از تولی��دات داخلی رون��ق تولید و‬ ‫عرض��ه محصوالت با کیفیت اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رونق‬ ‫تولید داخلی بس��تگی به این موض��وع دارد که تصمیم‬ ‫گیرندگان اقتصادی کش��ور چقدر بتوانند در ش��رایط‬ ‫موجود تصمیم درست بگیرند‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی افزود‪ :‬اگر دولت قبلی‬ ‫هدفمندی را به چنین ش��یوه‌ای پیشنهاد نمی‌داد و یا‬ ‫مجلس آن را تصویب نمی‌کرد‪ ،‬در حال حاضر با چنین‬ ‫بدبخت��ی روبه‌رو نبودی��م‪ .‬در واقع سیاس��ت‌های غلط‬ ‫اقتصادی ما را به چنین جایی رساند که اقتصاد کشور با‬ ‫رشد منفی روبه‌رو شد و اشتغال به حداقل خود رسید‪.‬‬ ‫عباس رجایی‪،‬رییس کمیس��یون کشاورزی مجلس‬ ‫ایج��اد کمپی��ن آری به تولید مل��ی را مثبت ارزیابی‬ ‫کرد و با تأکید بر اینکه یکی از سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی تقویت تولید ملی اس��ت‪،‬گفت‪ :‬امروز زمان‬ ‫آن رسیده که عالوه بر توجه به کمیت باید در جهت‬ ‫کیفی‌س��ازی تولیدات نیز سیاس��ت‌گذاری‌های الزم‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر س��رمایه‌گذاری تنها در خصوص‬ ‫چرا کاالهای چینی بازار را انباشته‌اند‬ ‫ورود بی‌روی��ه کاالهای چینی‪ ،‬نفس تولید‌کننده‌ه��ای داخلی را گرفته‬ ‫است‪،‬دست به هر چه می‌زنی‪،‬ساخت چین از آب در می‌آید‪ .‬طبق آمارهای‬ ‫گمرک بعد از امارات‪ ،‬چین بیشترین صادرات کاال را به ایران داشته است‪.‬‬ ‫س��هم کاالهای چین��ی از کل واردات ایران در ‪ 4‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪21/97‬درصد بوده اس��ت‪ .‬امارات با سهم ‪ 26.12‬درصدی از واردات ایران‪،‬‬ ‫در رتبه نخست قرار دارد‪ .‬ارزان بودن قیمت کاالهای چینی دیگر تقریبا بر‬ ‫همه آش��کار است‪.‬بسیاری از ما به این موضوع که عوامل مختلفی موجب‬ ‫کاهش بهای تمام ش��ده کاالی چینی می‌ش��وند پرداخته‌اند‪ .‬هزینه مواد‬ ‫اولیه نرخ پایین دستمزدها‪ ،‬نسبت ارزش یوان چین در مقابل دالر و ‪ ...‬از‬ ‫جمله عواملی بوده‌اند که تقریبا در همه جا به آنها اش��اره و در مورد آنها‬ ‫صحبت ش��ده است‪ .‬نکته جالب اینجاس��ت که سیاست ارزی دولت ایران‬ ‫درس��ت در نقطه مقابل سیاس��ت ارزی دولت چین قرار دارد‪ .‬دولت چین‬ ‫به طور مداوم درآمدهای ارزی چین را انباش��ت می‌کند و از تزریق آن به‬ ‫بازار ارز خ��ودداری می‌کند تا جلوی کاهش نرخ ارز (تقویت ارزش یوآن)‬ ‫را بگیرد‪ .‬بنابر گزارش منابع رس��می‪ ،‬میزان ذخایر ارزی چین که در حال‬ ‫حاضر بزرگ ترین ذخیره ارزی جهان را در اختیار دارد‪ ،‬از ‪ 2454‬میلیارد‬ ‫دالر گذش��ته است‪ .‬این در حالی است که کشورهای دیگر از جمله امریکا‬ ‫بر چین فش��ار می‌آورند تا سیاس��ت باال نگه داش��تن نرخ ارز را رها کند‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل سیاس��ت چین‪ ،‬دولت ایران نه تنها تالشی برای باال بردن‬ ‫نرخ ارز ندارد‪ ،‬بلکه در جهت معکوس قدم برمی دارد و با تزریق درآمدهای‬ ‫ارزی حاص��ل از نفت به بازار ارز تالش می‌کن��د تا جلوی افزایش نرخ ارز‬ ‫(کاهش ارزش ریال) را بگیرد‪.‬‬ ‫حجم تولیدات انجام ش��ود خساراتی به کشور تحمیل‬ ‫می‌ش��ود لذا باید تا جایی که امکان دارد تولیدات ملی‬ ‫در کشور توسعه یافته و فرهنگ حمایت از این تولیدات‬ ‫در کشور نهادینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ همه باید از تولید ملی حمایت کنند‬ ‫حس��ین راغفر‪،‬اقتص��اد دان‪ ،‬در گفت‌وگویی که با‬ ‫خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران داشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫هم��ه باید از تولید ملی حمایت کنند‪ .‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که رونق تولید ملی با حرف درس��ت نمی‌شود‬ ‫بلکه باید در بس��ته سیاس��تی دولت به آن پرداخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬در صورتی که ای��ن موضوع تاکن��ون مغفول‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بدون تولید هیچ‬ ‫کش��وری نمی‌تواند به توسعه برس��د‪ ،‬با انتقاد از بسته‬ ‫سیاس��تی دولت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬انتظار ای��ن بود دولت‬ ‫فهرس��تی از شرکت‌های ورشکس��ته که در این ‪ 8‬سال‬ ‫موجب بیکاری صدها هزار نفر ش��دند را تهیه و درباره‬ ‫فعال ش��دن مجدد آنها در بخ��ش تولید تصمیم گیری‬ ‫کند زیرا بس��یاری از این واحدها هنوز زیرس��اخت‌های‬ ‫الزم برای ادامه فعالیت را دارند‪.‬‬ ‫عضوهیات علمی دانش��گاه الزهرا اف��زود‪ :‬برای مثال‬ ‫وضعیت ش��رکت اتوبوسرانی ش��هاب خودرو وابسته به‬ ‫آستان قدس رضوی پس از ورشکستگی و واگذاری آن‬ ‫به چینی‌ها که س��بب بیکاری تعداد زیادی از کارگران‬ ‫آن واحد ش��د‪ ،‬هنوز مش��خص نیس��ت و معلوم نیست‬ ‫دولت چه اقدامی برای نج��ات این گروه تولیدی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی دوباره س��وال کرد چرا با وجودی که ایران زمانی‬ ‫تولیدکننده چ��رم بوده اما اکنون بناب��ه دالیلی امکان‬ ‫تبدی��ل چرم خام ب��ه محصول نهایی را ن��دارد و تمام‬ ‫تولی��دات خود را به صورت خام به خارج صادر می‌کند‪.‬‬ ‫مورد دیگر س��نگ آهن طبس اس��ت ک��ه حتی کارگر‬ ‫چینی آورده و مواد خام را به خارج صادر می‌کند‪.‬‬ ‫چ��را چین با وجود ذخایر ارزی حدود ‪ 2500‬میلیارد دالر‪ ،‬از تزریق ارز‬ ‫به بازار و کاهش نرخ ارز خودداری می‌کند؟ حکایت چینی‌ها این است که‬ ‫با باال نگه داش��تن نرخ ارز خود‪ ،‬کاالهای خود را برای خارجیان ارزان نگه‬ ‫می‌دارند و به این ترتیب بازارهای جهانی را تسخیر می‌کنند‪.‬‬ ‫اما آنچه در این پس��ت به آن اشاره خواهد شد‪ ،‬هزینه‌های مهم دیگری‬ ‫اس��ت ک��ه مربوط به هیچ ی��ک از پارامتره��ای فوق نمی‌ش��ود‪ .‬منظورم‬ ‫هزینه‌های بازاریابی و فروش است‪.‬‬ ‫اگر دقت کرده باش��ید کاالهای چین��ی از عوامل مربوط به بازاریابی نیز‬ ‫استفاده کرده‌اند تا کاالهای‌شان ارزان تمام شود‪ .‬به عبارتی دیگر اگر همه‬ ‫عواملی که قبال به آن پرداخته میش��د مربوط به ارزان‌سازی کاال بود‪ ،‬این‬ ‫بار با استفاده از حذف زیرکانه هزینه‌های بازاریابی در اصل استراتژی ارزان‬ ‫فروشی برای کاالهای چینی نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫ارزان فروشی در کاالهای چینی در اصل یک نوع استراتژی پنهانی است‬ ‫که منجر شده تا هزینه‌های گوناگون بازاریابی و فروش روی دوش مشتری‬ ‫بیفتد‪ .‬هزینه‌هایی مانند‪:‬‬ ‫‪.1‬مدیری��ت نام تجاری‪ :‬کاالهای چینی به دلی��ل آنکه نام تجاری مورد‬ ‫دلخواه مشتری را روی محصوالت درج می‌کنند در اصل تمامی هزینه‌های‬ ‫مرب��وط ب��ه مدیریت نام تجاری را به مش��تری منتقل ک��رده و می‌توانند‬ ‫کاالی‌شان را ارزان تر به‌فروش برسانند‬ ‫‪ -2‬هزینه‌های پروموش��ن (ارتباطات بی‌واس��طه با مش��تری)‪ :‬تبلیغ و‬ ‫پروموشن‌های محصوالت چینی با خریدار است‪.‬‬ ‫‪.3‬هزینه توزیع‪ :‬بخش عمده‌ای از قیمت فروش کاال مربوط به هزینه‌های‬ ‫راغفر با اش��اره به فجایعی که در اقتصاد کش��ور رخ‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از مصیبت‌های ما‬ ‫این اس��ت که حدود ‪ 15‬میلیارد دالر واردات محصول‬ ‫کش��اورزی داریم و این در واقع یک��ی از گرفتاری‌های‬ ‫ب��ود که دولت‌های نهم و دهم آن را به کش��ور تحمیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از بس��ته سیاس��تی دولت و اینکه بسته‬ ‫سیاس��تی دولت باید وابستگی اقتصادی ما را کم کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما ش��اهد فاجعه بزرگ��ی در حوزه کش��اورزی‬ ‫هستیم و آن از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و تبدیل‬ ‫آن به ویالهای خوش‌نش��ینان است که به نظر می‌رسد‬ ‫دولت نگاهی برای رفع این مشکل ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مسایل اقتصادی اقدامات کوتاه مدت‬ ‫را عامل تش��دید آثار تخریبی دانست و اضافه کرد‪ :‬تا به‬ ‫حال حمایت از تولید ملی بیش��تر ش��بیه شوخی بوده‬ ‫چراکه منافع گروه‌های فاسد و سودجو در حفظ شرایط‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موانع تولید ملی گفت‪ :‬چرا تا به حال‬ ‫به تولید ملی هیچ توجهی نکرده‌ایم و حدود ‪ 60‬س��ال‬ ‫است که به تولید بی‌مهری کرده‌ایم‪.‬‬ ‫راغفر در خصوص کمپی��ن آری به تولید ملی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن کمپی��ن برای مطرح ک��ردن نکات‪ ،‬کاس��تی‌ها و‬ ‫نگرانی‌ه��ا در اقتصاد کش��ور و اهمیت تولید ملی مفید‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه یادآور شد‪ :‬اگر روند بی‌توجهی‌ها‬ ‫ب��ه تولید ملی ادام��ه یابد‪ ،‬فاجع��ه رخ می‌دهد چراکه‬ ‫اقتصاد کشور در شرایط نامناسب قرار گرفته که هر روز‬ ‫این موقعیت بدتر می‌ش��ود‪ .‬وقتی خود را با کشورهایی‬ ‫چون ترکیه که بدون داشتن هیچ منبعی رشد اقتصادی‬ ‫ب��اال و درآمد ملی ‪ 1100‬میلیاردی مقایس��ه می‌کنیم‪،‬‬ ‫ش��رایط نامناسب مش��خص می‌ش��ود‪ ،‬در صورتی که‬ ‫درآم��د ملی ایران با همه منابعی که دارد به زحمت به‬ ‫‪ 500‬میلیون دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫توزیع اس��ت ‪ .‬در کاالهای چینی تاجران کاال را تهیه کرده و خود بایستی‬ ‫هزینه‌های توزیع را متحمل شوند تا کاال در نهایت به دست مصرف‌کننده‬ ‫نهایی برس��د‪ .‬از تخفیفات فروش��ندگان نیز خبری نیس��ت‪ .‬کمتر شرکت‬ ‫چینی را می‌یابید که نماینده فروش داشته باشد‪.‬‬ ‫کاالهای چینی هیچکدام از این هزینه‌ها را ندارند و لذا عالوه بر قیمت‬ ‫تمام شده محصوالت‪ ،‬قیمت فروش آنها نیز بسیار پایین است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 1384‬با هدف کنترل قیمت‌ها‪ ،‬دره��ای ایران به روی واردات‬ ‫گشوده‌تر ش��د و بیش از هر زمان دیگری واردات رونق گرفت چینی‌ها از‬ ‫این تصمیم بیشترین بهره را بردند و بازارهای ایران را بهترین فرصت برای‬ ‫ارائه کاالهای درجه سومی خود دانستند‪ ،‬از پوشاک گرفته تا آبلیمو و سیر‬ ‫چینی به بازارهای ایران سرازیر شد‪.‬‬ ‫دولت نهم و در پی آن دولت دهم هر جا که کنترل قیمت را از دست داد‬ ‫اق��دام به واردات کاالهای هدف با قیمت پایین‌تر در قیاس با تولید داخل‬ ‫کرد که واردات میوه‪ ،‬گوشت‪ ،‬برنج و پوشاک را هم در برگرفت‪ .‬واردات به‬ ‫این سبک و سیاق در شروع کار با انگیزه کنترل قیمت‌ها تبیین و طراحی‬ ‫ش��د‪ ،‬اما رفته رفته این روند تجارت به دلیل تس��هیل روند واردات‪ ،‬نبود‬ ‫نظارت بر حجم‪ ،‬چگونگی و کیفیت کاالی وارداتی و نیز سوددهی باال در‬ ‫بین تجار نهادینه شد‪.‬‬ ‫اتخاذ چنین سیاس��تی از سوی دولت امروز تبدیل به یک معضل جدی‬ ‫در عرصه اقتصاد کش��ور شده است‪ .‬کارشناس��ان اقتصادی معتقدند حاال‬ ‫دیگ��ر بی��ش از ‪ 75‬درصد واردات را کاالهای مصرفی تش��کیل می‌دهند‪،‬‬ ‫ی اندیشید و با این واردات بی‌‌رویه مقابله کرد‪.‬‬ ‫بنابراین باید چاره‌ا ‌‬ ‫نگاه روز‬ ‫دفاع از تولید داخلی‪،‬‬ ‫آرمانی ملی‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫دف��اع و حمایت از تولی��د داخلی و ملی‌‪ ،‬یک‬ ‫وظیفه‌‌‪ ،‬یک مس��ئولیت س��ترگ و ی��ک آرمان‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫دف��اع از کاالها و محصوالتی که با دس��ترنج‌‪،‬‬ ‫کار و ت�لاش‌‪ ،‬کارکن��ان س��ختکوش‌‪ ،‬کارگران‌‪،‬‬ ‫تکنسین‌ها‌‪ ،‬مهندس��ان و مدیران و برنامه‌ریزان‬ ‫ایران��ی در کارخانه‌ه��ا و صنای��ع کش��ور انجام‬ ‫می‌شود اوج آرمانی اس��ت که همچون رسالتی‬ ‫ب��زرگ ب��ر دوش میلیون‌ها ایرانی نهاده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این وادادگی اقتص��ادی‌‪ ،‬این تورمی که‬ ‫ت��ا بن‌دندان نظام اقتصادی جامعه را دربرگرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬این مصرف‌گرایی کاذب‌‪ ،‬آن هم مصرف‬ ‫کااله��ای چین��ی‌‪ ،‬ای��ن بی‌‌توجه��ی و رکود در‬ ‫صنایع داخلی‌‪ ،‬درخور و شایسته مردمان کشور‬ ‫ما نیست‪.‬‬ ‫صنای��ع داخل��ی در هج��وم واردات کاالهای‬ ‫چینی انگار خفه شده‌‌اند‌‪ ،‬انگار واردات و مصرف‬ ‫این کاالها از انواع موبایل گرفته تا لوازم خانگی‬ ‫با مارک‌های مختل��ف‌‪ ،‬حتی محصوالت داخلی‬ ‫با مارک چینی ک��ه چینی‌‌ها تولید و به بازار ما‬ ‫عرضه کرده‌‌اند نگران‌‌کننده‌‪ ،‬زجرآور و گاهی هم‬ ‫آنقدر بی‌رحمانه است که اشک مصرف‌کنندگان‬ ‫را در می‌آورد‪.‬‬ ‫کجاست آن همت بلند مردم این سرزمین که‬ ‫ش��اعر بلند پایه‌شان در بیش از هزار سال پیش‬ ‫سروده است‪:‬‬ ‫هنر نزد ایرانیان و است و بس‬ ‫نگیرند شیر ژیان را به کس‬ ‫اس��فناک و درد‌آور اس��ت ک��ه کارخانه‌های‬ ‫داخل��ی‌‪ ،‬یکای��ک با مش��کالت بس��یار تعطیل‬ ‫می‌ش��وند و هیچ حمایت��ی یا کمت��ر حمایتی‬ ‫از محص��ول داخل��ی به عمل نمی‌ آی��د اما بازار‬ ‫لبری��ز از کاالهای بی‌‌کیفی��ت نه‌تنها چین بلکه‬ ‫کش��ورهای دیگری اس��ت که نه تنه��ا هیچگاه‬ ‫اقتص��اد و صنعت‌ش��ان همپایه ما نب��وده بلکه‬ ‫بسیار با کشور ما فاصله داشته است‪.‬‬ ‫ام��روز کمپین دفاع از تولید ملی برپا ش��ده و‬ ‫دراین کمپی��ن هنرمندان‌‪ ،‬نمایندگان مجلس و‬ ‫دیگر افراد سرشناس حضور دارند‪.‬‬ ‫این کمپین این را جزو مس��ئولیت‌های خود‬ ‫می‌‌داند که به هر نحوی که شده از تولید داخلی‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون این رس��الت و مس��ئولیت نه‌تنها بر‬ ‫دوش هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران‌‪ ،‬افراد صاحب نظر‬ ‫و سرشناس بلکه بر دوش یکایک ماست‪.‬‬ ‫کارگ��ری ک��ه در کارخان��ه کار می‌‌کن��د و از‬ ‫تعطیلی‌‌‪ ،‬رکود و توقف کارخانه‌اش در رنج است‪.‬‬ ‫دانش��جویی که در سر کالس درس می‌آموزد‬ ‫که در راه اس��تقالل صنعتی‌‪ ،‬پیشرفت و توسعه‬ ‫کش��ور خود فعالیت کند ام��ا می‌بیند آنچه که‬ ‫آموخته است باد هواست‌‪ ،‬بعد از فارغ التحصیلی‬ ‫از این کش��ور خارج می‌ش��ود تا نی��روی فکر و‬ ‫اس��تعداد و اندیش��ه خود را در اختیار دیگران‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫کارمن��دی که پیوس��ته می‌‌ش��نود و می‌بیند‬ ‫ک��ه حقوق و دس��تمزدش در مقایس��ه با تورم‬ ‫وحشتناک کم می‌‌شود و با این درآمدی هم که‬ ‫به زحمت به دست می‌آورد باید کاالی نامرغوب‬ ‫چینی بخرد‪.‬‬ ‫مهندس��ی که در بخش‌های گوناگون صنایع‬ ‫کش��ور‌‪ ،‬ش��اهد تالش و رنج‌های خویش است‬ ‫اما تولید پایین آمده‌‪ ،‬کارخانه بی‌‌س��رمایه یا کم‬ ‫س��رمایه مانده یا درحال تعطیل شدن است و او‬ ‫ناچار است که امیدش را پایان دهد و گاهی هم‬ ‫او برای کار به خارج از کشور می‌رود‪.‬‬ ‫بانوی خانه‌داری که ه��ر روز در مغازه با انواع‬ ‫مایحت��اج روزانه خان��واده‌اش برخورد می‌کند و‬ ‫یک‌روز اعالم می‌شود که فالن محصول داخلی‬ ‫تقلبی است و بهمان تولید با مشکل زیاد روبه‌رو‬ ‫اس��ت و در مقابل انبوه کااله��ای بی‌کیفیتی را‬ ‫می‌بیند که باید بخرد و در خانه مصرف کند‪.‬‬ ‫ثروتمن��دی ی��ا خان��واده پولداری ک��ه برای‬ ‫خرید مثال پوش��اک یا انواع کاالهای تشریفاتی‬ ‫یا خودرو در جامع��ه به‌دنبال برندهای خارجی‬ ‫اس��ت و حاضر است میلیون‌ها تومان پول بدهد‬ ‫و کاالی خارجی را به ضرر تولید داخلی بخرد و‬ ‫در فکر این نیس��ت که این کار او چقدر به ضرر‬ ‫صنعت داخلی تمام می‌شود و‪...‬‬ ‫مغ��ازه‌داری که کااله��ای بی‌‌کیفیت چینی و‬ ‫س��ایر کش��ورها را به او می‌فروش��ند و او با آب‬ ‫و ت��اب از خارجی بودن این تولیدات س��خن به‬ ‫میان می‌‌آورد و افسوس‪...‬‬ ‫هم��ه و همه بای��د بدانیم ک��ه تولید داخلی‬ ‫نیازمند حمایت اس��ت و هم��ه آنانی که در این‬ ‫س��تون از آنها نام برده‌ایم باید در کمپین دفاع‬ ‫از تولید ملی حضور داشته باشند‌‪ ،‬آری این یک‬ ‫حرکت و خواست ملی است‪.‬‬
‫شناسنامه‬ ‫کاله‌های باستانی ایرانیان‬ ‫در ایران باستان نیز استفاده از کاله رایج بود‪ .‬کاله‬ ‫در ایران عالوه بر کاربرد تزئینی‪ ،‬شغل‪ ،‬نژاد و طبقه‬ ‫اجتماعی افراد را نیز نشان می‌داد‪ .‬انواع مختلفی از‬ ‫کاله مورد استفاده قرار می‌گرفت‪ ،‬مانند تاج (شامل‬ ‫تاج‌های یکپارچه‪ ،‬بس��ته یا باز که توسط پادشاهان‬ ‫استفاده می‌شد)‪ ،‬دیهیم‪ ،‬بساک‪ ،‬کاله راسته‪ ،‬دستار‬ ‫(عمامه‌ای ش��بیه کاله)‪ ،‬باشلق (شبیه کالهخود) و‬ ‫کاله‌ه��ای نمدی تخم‌مرغ ش��کل‪ .‬کاله‌های نمدی‬ ‫میان افراد قبایل ایرانی رایج بود‪.‬‬ ‫همچنین زنان‪ ،‬انواعی روس��ری بر سر می‌کردند‬ ‫که گاه تا قوزک پای آنها می‌رس��ید و توس��ط یک‬ ‫نیم‌تاج یا بساک پوشانده می‌شد‪ .‬گاهی کاله مطابق‬ ‫با مراس��م و تش��ریفات و آیین‌های مذهبی خاص‬ ‫پوشیده می‌ش��د‪ .‬در میان این نوع کاربردها‪ ،‬لباس‬ ‫عروسی نمونه برجسته‌ای است‪.‬‬ ‫گاهی غیر از طراح��ی خود کاله و رنگ و جنس‬ ‫پارچ��ه آن‪ ،‬تزئیناتی نیز به کاله افزوده می‌ش��د از‬ ‫قبیل مهره‌ها و دانه‌هایی که به کاله دوخته می‌شد‬ ‫و ش��امل فل��زات‪ ،‬جواهرات‪ ،‬شیش��ه و میناکاری و‬ ‫پارچه‌ه��ای زینت��ی گران‌قیمت بود‪ .‬از نخس��تین‬ ‫نمونه‌ه��ای این نوع تزئینات کاله ش��اهی فریدون‬ ‫اس��ت که به گفته حکیم فردوس��ی در ش��اهنامه‬ ‫ب��ا اف��زودن تزئین��ات و جواهرات��ی به چ��رم کاوه‬ ‫ساخته شده بود‪.‬‬ ‫از میان تصاویر و نمادهای��ی که کاله‌های ایرانی‬ ‫را زینت می‌داد‪ ،‬اگ��ر تنها به کاله‌های ماد و پارس‬ ‫اکتف��ا کنیم‪ ،‬باید به نمادهای نیلوفر‪ ،‬مهر‪ ،‬برج‌های‬ ‫کنگره‌دار و شکل‌های هندسی اشاره کنیم‪.‬‬ ‫برج‌های کنگره‌دار نیز نمادهای دیگری بودند که‬ ‫در زمان باستان استفاده می‌شدند و به احتمال زیاد‬ ‫نش��ان‌دهنده معبدهای باس��تانی بوده‌اند‪ .‬نمونه‌ای‬ ‫از ای��ن ب��رج دندانه‌دار‪ ،‬نقش برجس��ته‌ای از لباس‬ ‫سربازان خوزی (‪ )Khozi‬اس��ت که در موزه لوور‬ ‫نشان داده شده است‪.‬‬ ‫جنگجوی��ان هخامنش��ی و افس��ران م��ادی از‬ ‫کاله نم��دی اس��تفاده می‌کردند‪ .‬کاله مش��ابه این‬ ‫کاله‪ ،‬اکن��ون توس��ط طوای��ف ایرانی چادرنش��ین‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫معروف‌ترین کاله‌‌های جهان‬ ‫ت��اج‪ ،‬کاله مخصوص��ی بود که توس��ط حاکمان‬ ‫استفاده می‌شد و نشان‌دهنده قدرت ویژه‌ای بود که‬ ‫به پادشاهان ارزانی شده بود و هر بخش از تزئینات‬ ‫آن اعتقادات و آیین‌های آن دوره را نشان می‌داد‪.‬‬ ‫اغلب تاج‌های ایرانی دندان��ه‌دار بودند و دندانه‌ها‬ ‫در خطی منحنی قرار داشتند که رمزی از قلعه‪ ،‬دژ‬ ‫یا شاید رمزی از خورشید بودند‪ .‬نوعی از تاج به نام‬ ‫سیواریس‪ ،‬در دوره هخامنشیان استفاده می‌شد که‬ ‫تاجی دندانه‌دار طالیی و بلند بود و با برگ‌های طال‬ ‫و جواهرات رنگارنگ تزئین می‌شد‪.‬‬ ‫‌دیهی��م یا نیم‌تاج‪ ،‬یک حلقه طالیی با ارتفاع ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 5‬س��انتی‌متر بود که می‌توانست دندانه‌دار یا صاف‬ ‫و یکدس��ت باش��د‪ .‬چنانکه طرح‌ها نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫نیم‌تاج‌های دندانه‌دار فقط توس��ط شاهان استفاده‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما نیم‌تاج‌های بی‌دندانه توسط شاهزادگان‪،‬‬ ‫درباریان یا فرماندهان نظامی استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫ی��ک دیهیم ب��دون دندانه هم در تخت‌جمش��ید‬ ‫کش��ف شده است که به س��ایر انواع نقش برجسته‬ ‫آنها ش��باهت ندارد‪ .‬بس��اک یک حلقه گرد درست‬ ‫شده از گل‌ها و ش��اخه‌ها بود و تاکنون کاربردهای‬ ‫واقعی آن کش��ف نشده است‪ .‬نوعی از بساک وجود‬ ‫داش��ت که ش��بیه طناب و ریس��مان بود‪ .‬این نوع‬ ‫بس��اک‌ها بیشتر توس��ط افس��ران نظامی استفاده‬ ‫می‌شد‪ .‬بسیاری از سربازان تخت‌جمشید‪ ،‬بساک بر‬ ‫سر داشته‌اند‪ .‬کاله راسته یک مخروط وارونه بود که‬ ‫در پایه خود برش می‌خورد‪ ،‬از نمد ساخته می‌شد و‬ ‫توسط صمغ و دیگر مواد معطر خوشبو می‌شد‪ .‬این‬ ‫نوع کاله‪ ،‬هم شکاف‌دار بود و هم ساده‪ .‬کاله راسته‬ ‫ساده به‌عنوان جایگزینی برای تاج شاهان در انجام‬ ‫کارهای روزانه آنها بود‪.‬‬ ‫ظاهرا کاله‌های ش��کاف‌دار برای سربازان استفاده‬ ‫می‌شده است‪ .‬مقایسه بین کاله‌های راسته معروف‬ ‫به کاله‌های پارس��ی و کاله‌های راس��ته پوش��یده‬ ‫شده توسط آش��وریان نش��ان می‌دهد کاله راسته‬ ‫هخامنش��یان یک نوع اصالح شده از کاله آشوریان‬ ‫بوده است‪ .‬دستار نوعی شال یا کاله نمدی نوک‌دار‬ ‫بود که به دور سر و گردن پیچیده می‌شد‪ .‬درجه و‬ ‫رتبه حقیقی دس��تار مشخص نیست‪ ،‬زیرا دستارها‬ ‫توس��ط نوکرها‪ ،‬کنیزان و ندیمه‌ها پوشیده می‌شد‪.‬‬ ‫امروزه اقوام ایرانی همچون کردها نوعی کاله بر سر‬ ‫می‌کنند که شبیه دستار پیچیده می‌شود‪.‬‬ ‫«باش��لق» نوعی کاله نمدی است که رشته‌های‬ ‫آوی��زان خاص��ی پش��ت گوش‌ها دارد و به س��مت‬ ‫پایین که می‌آید باریک می‌ش��ود‪ .‬در پش��ت قوس‬ ‫باش��لق‪ ،‬بخش اضافی وجود دارد که به سمت جلو‬ ‫تا می‌خورد‪ .‬باش��لق از سوی افسران زره‌پوش مادها‬ ‫پوش��یده می‌ش��د‪ .‬امروزه باش��لق با اندکی تغییر و‬ ‫اصالح همچنان در کردستان پوشیده می‌شود‪ .‬کاله‬ ‫نمدی تخم‌مرغ ش��کل به‌عنوان کاله مادها معروف‬ ‫است‪ .‬تنها تزئین روی کاله نمدی تخم‌مرغی شکل‪،‬‬ ‫یک نوار قیطانی در لبه کاله بود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫صنعت روستایی‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به پیشینه بوریابافی‪ ،‬حصیربافی و کاله های حصیری‬ ‫از بافق تا بلوچستان‪ ،‬صنایع روستایی از یاد رفته‌اند‬ ‫گروه گزارش‪ :‬صنعت روس��تایی‪ ،‬مهجور‬ ‫و ناش��ناخته در گوشه و کنار این کشور نابود‬ ‫می‌شود‪ ،‬اینک هیچ سازمانی به جز سازمان‬ ‫صنایع‌دس��تی‪ ،‬آن ه��م به ش��کل محدود‪،‬‬ ‫درصدد احیای صنایع روس��تایی نیست که‬ ‫روزگاری عامل خودکفایی و اس��تقالل مردم‬ ‫این سرزمین بود و برخی از این صنایع‪ ،‬امکان‬ ‫ایجاد صنایع نوین و مدرن را فراهم کرده بود‪.‬‬ ‫صنای��ع روس��تایی به ش��دت ب��ه اقتصاد‬ ‫کشاورزی وابسته است و احیا و تجدید حیات‬ ‫کش��اورزی آن هم به شکل مدرن و علمی و‬ ‫با بهره‌گی��ری از روش‌های مکانیزه و آبیاری‬ ‫قطره‌ای‪ ،‬راهی اس��ت که هم موجب رشد و‬ ‫توس��عه اقتصادی کشور می‌شود و هم اینکه‬ ‫زمینه ارتقا و توس��عه صنعت کشور را با باال‬ ‫رفتن نرخ رشد اقتصادی به شکل غیرمستقیم‬ ‫فراهم می‌کند‪ .‬در این بخش از گزارش صنایع‬ ‫روستایی به صنعت بوریابافی و کاله حصیری‪،‬‬ ‫زیراندازها و پادری‌های حصیری می‌پردازیم‪.‬‬ ‫این دسته از صنایع‌دستی حتی جنبه جهانی‬ ‫شدن را هم دارند‪ ،‬به ویژه کاله‌های حصیری‬ ‫ایرانی زمینه‌ای برای جذب گردشگر و رشد و‬ ‫گسترش صنعت گردشگری است‪.‬‬ ‫بسیاری تصور می‌کنند تولید کاله حصیری‬ ‫که نوعی صنایع‌دس��تی اس��ت‪ ،‬فقط متعلق‬ ‫به س��رزمین‌های شمالی کشورمان است‪ ،‬اما‬ ‫تجربه و نیز عرضه آثار بی‌شماری از هنرمندان‬ ‫و صاحبان ذوق در رده هنر‪ -‬صنعت بوریابافی‬ ‫یا هم��ان حصیربافی نش��ان داده هر جا که‬ ‫آفتاب هس��ت‪ ،‬کاله حصیری هم هس��ت و‬ ‫هر جا که س��اقه‌های گیاهی تبدیل به بوریا‬ ‫ش��ود‪ ،‬می‌توان یک کاله حصیری ساخت به‬ ‫همین خاطر است که شما در سفرهایتان به‬ ‫گوش��ه و کنار این مملکت در کنار جاده‌ها با‬ ‫فروش��ندگان انواع کاله‌های حصیری روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وید که در کنار آنها البت��ه دیگر لوازم‬ ‫بافته شد‌ه از حصیر هم دیده می‌شود و شما‬ ‫بی‌آنکه سراغ سرپنجه‌های زخمی هنرمندان‬ ‫و بافن��دگان آنها را بگیرید‪ ،‬آنها را می‌خرید و‬ ‫به‌عنوان سوغات سفر با خود به منزل می‌برید‪.‬‬ ‫بلند و باریک و سرنیزه‌ای‌مانند احاطه شده؛‬ ‫این برگ‌های سرنیزه‌ای از الیاف موئی مانند‬ ‫که درکنار هم قرار گرفته و پوشیده از سبزینه‬ ‫است تشکیل ش��ده و در صورت قطع عرض‬ ‫آن نمایی از عدد ‪ 7‬دیده می‌شود‪ .‬پس از جدا‬ ‫ت انتهایی‪7‬‬ ‫کردن و تمیز کردن برگ‌ها قسم ‌‬ ‫را ج��دا می‌کنند و پ��س از تبدیل به نوار در‬ ‫آفتاب قرار داده تا خشک و سفید رنگ بشود‪.‬‬ ‫رش��ته‌های باریک به دست آمده را در آب‬ ‫گذاش��ته تا نرم و انعطاف‌پذیر و قابل مصرف‬ ‫برای تولید انواع فرآورده‌های حصیری شود‪.‬‬ ‫س��پس نوارهای آماده ش��ده را به رنگ‌های‬ ‫گوناگون و متنوع رنگ‌آمی��زی کرده و برای‬ ‫مص��رف نهای��ی ب��رای بافت‌ه��ای مختلف‬ ‫حصیری ب��ه کار می‌برن��د‪ .‬در حصیربافی از‬ ‫ابزار و وس��ایل بسیار محدود و ابتدایی نظیر‬ ‫داس‪ ،‬ان��واع کارد‪ ،‬س��وهان‪ ،‬درفش‪ ،‬قیچی‬ ‫و س��وزن استفاده می‌ش��ود‪ .‬این ابزار عموما‬ ‫ب��رای قطع گیاه��ان و پیراس��تن آنها برای‬ ‫آماده‌س��ازی م��واد اولیه و گاه��ی نیز حین‬ ‫تولید به‌عنوان وسیله‌ای کمکی‪ ،‬امر ساختن‬ ‫را تس��هیل می‌کند‪ .‬آنچه بیشتر محصوالت‬ ‫حصیری را تش��کیل می‌دهد‪ ،‬مهارت و ذوق‬ ‫هنرمندان است‪.‬‬ ‫ریس��مان‌ها تش��کیل‬ ‫داده و الی��اف موئی را‬ ‫از الب��ه‌الی تارها عبور‬ ‫داده و با وس��یله‌ای به‬ ‫نام «دفتین» بافت را محکم می‌کنند و اضافی‬ ‫الیاف را بریده تا قسمت‌های خارجی صاف و‬ ‫یکسان شود‪.‬‬ ‫بعد از اتمام بافت روی فرآورده را به وسیله‬ ‫دس��تگاه مخصوصی کاملا صاف و یکنواخت‬ ‫کرده و توس��ط محلول کلر آن را شست‌وشو‬ ‫داده و سپس نقاشی و رنگ‌آمیزی می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن حرفه به خاط��ر در تماس ب��ودن پاها‬ ‫با آب و وس��ایل کار نم��ور‪ ،‬خیلی زود بافنده‬ ‫را دچار دردپا و زانو و درنهایت به رماتیس��م‬ ‫مبت�لا می‌کند و گاه��ی بافن��ده مجبور به‬ ‫معالجه طوالنی و انجام جراحی روی پا‬ ‫هنر حصیربافی در سیستان و بلوچستان‬ ‫قدمتی ب��ه اندازه تاریخ این ق��وم دارد‪ ،‬این‬ ‫هنر س��ینه به سینه توس��ط زنان و مردان‬ ‫به نس��ل‌‌های بعد منتقل ش��ده و استقبال‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی از هنر حصیربافی‬ ‫بلوچستان که متاسفانه به صورت غیرقانونی‬ ‫خرید و فروش می‌شود‌‪ ،‬حکایت از جذابیت‬ ‫ای��ن هنر بی‌بدیل نزد اقوام مختلف دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه مس��ئوالن در کشورهای در‬ ‫حال توسعه برای جهانی شدن صنایع‌دستی‬ ‫و محلی خ��ود تالش می‌کنند در این میان‬ ‫جذابیت هنرهای دستی این منطقه جا دارد‬ ‫مسئوالن در جهت حمایت و معرفی این آثار‬ ‫گام‌های موثری بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بافتن کاله‌های حصیری‬ ‫‹ ‹بادبزن‌هایحصیری‬ ‫بهعقیدهکارشناسان؛صنایع‌دستیشاه‌بیت‬ ‫بافت بادبزن بس��تگی به فصل دارد‪ ،‬مثال در‬ ‫‹ ‹قدیمی‌ترین صنعت جهان‬ ‫هنر حصیرباف��ی‪ ،‬بافتن کاله‌های حصیری‬ ‫از حصیربافی یا بافت بوریا می‌توان بی‌گمان فصل تابس��تان بادبزن می‌بافن��د‪ .‬بافت حصیر‬ ‫است که عالوه بر آنکه یکی از هنرهای رایج‬ ‫به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع‌دس��تی به‌عنوان پادری نیز در شهرس��تان بافق متداول‬ ‫هر منطقه گرمسیری است‪ ،‬کاربرد وسیعی‬ ‫نام برد‪ .‬نمونه‌ها و مدارک به دست آمده گواه است‪ .‬مراحل کار بدین ترتیب است که برگ‌ها‬ ‫دارد و بیشتر کشاورزان و بومیان هر منطقه‬ ‫آن است که نخستین زیراندازهای بشری از نی را می‌چینند‪ ،‬می‌خیسانند و در حالی‌که مرطوب‬ ‫نیز ب��رای جلوگیری از بارش بی‌امان آفتاب‬ ‫و گیاهان بوده و اولین سرپناه‌ها پس از زندگی است‪ ،‬می‌بافند‪ .‬مورد استفاده این حصیرها برای‬ ‫و س��وختن پوست صورت و گونه‌هایشان از‬ ‫در غاره��ا به کمک حصیر و ن��ی پدید آمده زیر رختخواب و به‌عنوان زیرانداز است‪.‬‬ ‫آنها استفاده می‌کنند و در تاریخ طبرستان‬ ‫است‪ .‬حصیربافی در بس��یاری از کشورهای‬ ‫نی��ز از بافتن کال‌ه حصیری به‌عنوان یکی از‬ ‫جهان به‌ویژه آن دسته از ممالکی‬ ‫صنایع‌دستی دیرینه این سرزمین نام برده‬ ‫که به م��واد اولیه م��ورد نیاز این‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این حال سرنوشت این هنر‬ ‫تالیا که در اوایل دوران رواج کاله‪ ،‬بهترین‬ ‫برگرفته از اس��م شهر میالن اس��ت‪ .‬در ای‬ ‫رشته دسترس��ی دارند مرسوم و‬ ‫دس��تی نیز به سرنوشت ساخت و پیشینه‬ ‫به انگلیس��ی «میلینر» گفته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫لهای رنگارنگ و‬ ‫زیین مختلف کاله‌ها که بیشتر به وسیله گ ‌‬ ‫که‬ ‫دوز»‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫«کال‬ ‫کلمه‬ ‫ایران‬ ‫متداول بوده و حصیربافی در‬ ‫کاله در ای��ران و جهان گره خورده اس��ت‪.‬‬ ‫کاله‌دوزی اول در ایتالیا راه‌‌اندازی شد و ت‬ ‫حهای جدید کاله‬ ‫‌ها در آن ش��هر س��اخته می‌شدند‪ .‬شغل‬ ‫انگلستان بود که در رابطه با معرفی طر ‌‬ ‫ه‬ ‫کال‬ ‫طوالنی‬ ‫هم از س��ابقه و قدمت��ی‬ ‫کاله یک��ی از نخس��تین صنایع پوشش��ی‬ ‫این‬ ‫کش��ور فرانس��ه نشأت می‌گیرد‪ .‬هر چند‬ ‫شهور است و به دوره پادشاهی ادوارد هفتم‬ ‫پرندگان یا تورهای زیبا بوده و هس��ت‪ ،‬از‬ ‫های ‪ 1900‬به بعد که به دوره ادواردین م‬ ‫پر‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫برخوردار است و امروزه‬ ‫اس��ت که بش��ر به آن روی آورد و در قرون‬ ‫ل‬ ‫بر همین اس��اس هم اس��ت که در سا ‌‬ ‫��ود که اگر قرار باش��د به گذش��ته بروند به‬ ‫در دنیا نخس��تین بود‪.‬‬ ‫اگر االن از خان ‌مهای اروپایی پرس��یده ش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مختلف کشور هرجا‬ ‫متمادی گونه‌های زیادی از آن را ساخت و‬ ‫از دور‌ههای طالیی خودش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫آن دوران داده می‌شد و طراحان لباس و‬ ‫یگردد و مد یکی‬ ‫نند‪ .‬به دلیل اهمیت زیادی که به مد در‬ ‫‌‬ ‫برم‬ ‫نی‬ ‫گندم‪،‬‬ ‫ساقه‬ ‫برگ درخت خرما‪،‬‬ ‫آمد‪ .‬عرضه کرد‪.‬‬ ‫دند؟! همه به نیمه اول قرن ‪ 20‬اشاره می‌ک‬ ‫ی‬ ‫زئی از لوازم ضروری هر زن به حساب م ‌‬ ‫کدام دوران برمی‌گر‬ ‫وران طراحی کردند‪ .‬در این دوران کاله ج‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫باش��د‪،‬‬ ‫و ترکه امکان‌پذیر‬ ‫‹ ‹کاله حصیری‌های مصر باستان‬ ‫حهای کاله خانم‌ها را در این د‬ ‫رواج داشت‪ .‬گاهی اوقات طرح کاله‌ها آنقدر‬ ‫کاله بعضی از زیباترین طر ‌‬ ‫ی‌کردند مثل مدل موئی که در هر دوران‬ ‫سبدبافی‬ ‫و‬ ‫حصیربافی‬ ‫نشانه‌هایی از‬ ‫که به عقیده تاریخ‌شناسان؛ نخستین چیزی که‬ ‫‌ها به دالیل مختلف تغییر ش��کل پیدا م‬ ‫زرگ بودند در حدی که از شان ‌ههای کسی‬ ‫ش��کل و طرح کاله‬ ‫کوتاه و چسبیده به سر بودند‪ .‬بعضی خیلی ب‬ ‫همچون‬ ‫نیز‬ ‫حصیرباف��ی‬ ‫را یاف��ت‪.‬‬ ‫یک به دست انس��ان به‌عنوان لباس ساخته شد‪،‬‬ ‫یشدند و گاهی چنان‬ ‫کاله‌ها در طول تاریخ بودند و به وسیله‬ ‫بلند بودند که به گلدان شبیه م ‌‬ ‫لهای ‪ 1911‬میالدی که بزرگ‌ترین‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫‌دس��تی‬ ‫ع‬ ‫صنای‬ ‫دیگ��ر‬ ‫ستند کاله بوده اس��ت‪ .‬تصویر کشف شده در یکی‬ ‫بوده است مثل کال ‌ههای مد شده در سا ‌‬ ‫به عنوان یک اسلحه در دست زنان می‌دان‬ ‫آن را می‌پوشید بزرگ‌تر‬ ‫‌شدند‪ .‬مردان در آن زمان این سنجاق را‬ ‫و‬ ‫آداب‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪-‬‬ ‫اوضاع‬ ‫از معابد مصر به اسم معبد توم نقاشی مردی‬ ‫‪ 45‬سانتیمتر به موی شخص محکم می‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫جاق‬ ‫سن‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫رایج‬ ‫‌های‬ ‫ت‬ ‫س��ن‬ ‫و‬ ‫رسوم‬ ‫دیدا را نش��ان می‌دهد که کاله حصیری‌شکل به‬ ‫شدند و بیشتر به یک گیره مو شبیه بودند‪.‬‬ ‫ولی هیچ وقت ب ‌هطور کامل حذف نشده و ج‬ ‫ی‬ ‫و گاهی این کاله‌ها خیلی کوچک م ‌‬ ‫لهای ‪1960‬‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫مشغل‬ ‫‌گیرد‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شکل‬ ‫شف س��ر دارد‪ .‬کارشناسان تاریخی معتقدند که‬ ‫مد فاصله گرفته باش��د مثال در طول سا ‌‬ ‫وباره آن کرد‪ .‬زمان پهلوی اول هم بعد از ک‬ ‫کاله ش��اید برای مدتی از دنیای فش��ن و‬ ‫‪ 198‬با پوشیدن کاله س��عی در معرفی د‬ ‫گرچه‬ ‫نیست‪،‬‬ ‫چندانی‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬ ‫بین شواهد این چنین نش��ان می‌دهد که کاله‬ ‫لهای ‪0‬‬ ‫مد برگش��ته اس��ت‪ .‬پرنیس دایانا در سا ‌‬ ‫سرشان می‌گذارند که به رواج بیشتر آن در‬ ‫به دنیای‬ ‫یشوند که کاله‬ ‫مواد اولیه مورد مصرف حصیربافان به‬ ‫نند‪ ،‬احتم��اال به مصریان باس��تان برمی‌گردد و‬ ‫‌‬ ‫م‬ ‫دیده‬ ‫ادی‬ ‫زی‬ ‫�هور‬ ‫مش�‬ ‫های‬ ‫یران بانوان کاله می‌گذاش��تند‪ .‬االن هم آد ‌م‬ ‫ستند و در مراس ‌مهایی که آنها شرکت می‌ک‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫جاب‬ ‫یهای اصلی خرید کاله ه‬ ‫ح‬ ‫نسبت تنوع محیط جغرافیایی متنوع‬ ‫نخستین ش��غل هم باید کاله‌سازی باشد‪.‬‬ ‫نشان مشتر ‌‬ ‫شود‪ .‬خانواده سلطنتی انگلستان و اطرافیا ‌‬ ‫ی‬ ‫مردم منتهی م ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬در نقاطی چون اس��تان یزد‬ ‫به هر حال محافظ��ت از بدن و به‌خصوص‬ ‫حهای جدیدشان را به نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫میکنند و طر ‌‬ ‫طراحان لباس از فرصت استفاده ‌‌‬ ‫فرآورده‌های مختلف حصیری شامل‬ ‫سر در برابر عوامل طبیعی خیلی مهم بوده‬ ‫بادبزن‪ ،‬جارو‪ ،‬س��بد و کاله حصیری‬ ‫می‌شود و به دلیل صنایع‌دس��تی ایران آن‌گونه ک��ه باید برای اس��ت‪ .‬مثال‌های زی��ادی وج��ود دارد حتی‬ ‫از برگ‌ه��ای درخ��ت خرما تهیه می‌ش��ود‪‹ ‹ .‬پادری‌های حصیری‬ ‫نامساعد بودن وضع کارگاه‌های موجود‪ ،‬نمور و جهانیان ش��ناخته ش��ده نیس��ت‪ .‬خرید و ام��روزه مردم بومی از س��اقه‪ ،‬ریش��ه و برگ‬ ‫این هنر دس��تی منحصرا در شهرستان بافق‬ ‫در شهرس��تان باف��ق ع�لاوه ب��ر تولی��د غیربهداشتی است‪ .‬بافت یک پادری حصیری فروش غیرقانون��ی انواع صنایع‌دس��تی در گیاه��ان مختلف را به ه��م می‌بافند تا از آن‬ ‫و بخش‌های بهاب��اد و مبارکه رایج اس��ت و فرآورده‌های حصیری از الیاف و رش��ته‌های حدود ‪ 3‬ربع تا ‪ 1‬س��اعت به طول می‌انجامد کشورهای همس��ایه و حاشیه خلیج‌فارس‌‪ ،‬کاله بسازند‪ .‬تقریبا همه کشورها کاله سنتی‬ ‫تماما به وسیله زن‌های خانه‌دار در اندازه‌های موئی س��اقه درخ��ت خرما‪ ،‬بافت پ��ادری و و موارد مصرفی آن عبارتند از سبیس خرما‪ ،‬متاس��فانه بازار پررونق دالالن را کاملا گرم متعلق به خودش��ان را دارند که بنابر شرایط‬ ‫مختلف تهیه می‌شود و بیشتر از برگ درخت کفپوش نیز رایج و مرس��وم اس��ت و یکی از لیف خرما‪ ،‬نخ گونی‪ ،‬گاز و تولیدات حصیری نگه داش��ته و دالالن اکث��ر صنایع بومی و آب‌وهوایی و همچنین فرهنگی و مذهب آن‬ ‫خرمای وحش��ی نر و برگ خرمای وحش��ی رش��ته‌های حصیربافی به حس��اب می‌آید و پادری اغلب در اندازه‌های ‪ ،40×60 ،50×80‬محلی ازجمله حصیربافی این منطقه که از جامعه طراحی ش��ده است مثل کاله ارتشی‬ ‫ماده‪ ،‬ساقه‌های نی خودروی اطراف جوی‌های دارای قدمتی طوالنی در اس��تان یزد اس��ت‪ 60×90 .‬و ‪ 65×125‬تولید می‌شود و ابزار کار جذابیت خاصی برخوردار اس��ت را با قیمت هر کشور‪ .‬اصلی‌ترین ماده برای ساخت کاله‬ ‫آب (که البته الیاف درخت خرما بیش از سایر ب��رای تولید پ��ادری و کفپوش ابت��دا الیاف مورد استفاده بافنده پادری عبارتند از قیچی بسیار پایین خریداری می‌کنند و آن سوی به وسیله قبیله‌های چادرنشین آسیایی کشف‬ ‫گیاه��ان در حصیربافی مورد توجه اس��ت) موئی س��اقه درخت خرما را خی��س و آن را (که ساخته شده از تکه لوله آب و فنر ماشین م��رز این صنایع را با س��ود کالن به فروش شد که از پشم گوسفند بوده است‪ .‬در گذشته‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌رسانند و بدین‌سان دسترنج حصیربافان پوشیدن کاله‪ ،‬نش��انه رتبه و درجه اشخاص‬ ‫زیر پارچه‌ای مرط��وب نگهداری می‌کنند تا است)‪ ،‬مندل یا دفتین و چوب پشت بافته‪.‬‬ ‫حاصله‬ ‫الیاف‬ ‫سپس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‌پذیر‬ ‫ف‬ ‫انعطا‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫صنعتی‬ ‫‹ ‹برگ‌های‬ ‫نیکش��هری در این آشفته‌بازار تنها با حدود بوده است‪ .‬امروزه کاله‌ها براساس کاربردی که‬ ‫‹ ‹حصیربافانبلوچ‬ ‫ش��اخه‌های درخت نخل به ص��ورت مدور را تابیده و به ریس��مان‌های مقاوم و محکمی‬ ‫هنر حصیربافی ش��اهکار دستان هنرمند ‪ 10‬هزار ریال از سر ناچاری به دالالن حراج دارند استفاده می‌شوند‪ .‬به‌طور مثال کاله‌های‬ ‫و بندبن��د از ابت��دای رویش تن��ه در اطراف تبدیل و آنگاه ریس��مان‌های به دست آمده زن��ان بلوچی هم هس��ت ک��ه هنرمندانه در داده می‌شود و هنر دست زنان و مردان بلوچ ایمنی و جنگی برای حفاظت از سر استفاده‬ ‫درخت روییده و همزمان با نخل رش��د تنه‪ ،‬را روی چارچ��وب ویژه‌ای که تقریبا به اندازه شهرس��تان نیکش��هر از برگ درخت��ان داز در بازاره��ای داخلی و خارج��ی به صورت می‌شود‪ .‬یونیفرم‌های مختلف شغلی معموال‬ ‫بزرگ می‌شود‪ .‬در انتهای هر شاخه برگ‌های فرآورده‌های تولید شده است‪ ،‬سوار می‌کنند (نوعی نخل خرمای وحشی) این اثر هنری را غیرقانونی چند برابر قیمت خریده ش��ده و کاله هم به همراه دارند برای شناس��ایی یک‬ ‫به فروش می‌رس��د که باتوج��ه به قدمت و مارک یا برند‪.‬‬ ‫پنجه‌ای شکل وجود دارد که توسط برگ‌های و بافتن آن آغاز می‌شود‪ .‬تار فرآورده را همان خلق می‌کنند‪.‬‬ ‫کاله‌دوزان اولیه‬
‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ام‌اس ‪ 189‬میلیارد هزینه تحمیل می‌کند‬ ‫رونق اقتصاد در چاله پرداخت یارانه‬ ‫ازدواج بی‌وام ازدواج‬ ‫‪15‬‬ ‫مسئولیت پذیری؛‌کلید طالیی توسعه‌یافتگی‬ ‫گروه آینه‪ :‬توس��عه و مسئولیت‌‌پذیری‬ ‫اجتماع��ی چه نس��بتی با ه��م دارند‪ ،‬آیا‬ ‫برانگیختن س��وداگری ف��ردی به گونه‌ای‬ ‫ک��ه هرک��س تنه��ا ب��ه خ��ود و اهداف‬ ‫ف��ردی‌اش فک��ر کن��د و به‌دنب��ال رف��اه‬ ‫ف��ردی بدود می‌تواند کش��ور را وارد مدار‬ ‫توس��عه‌یافتگی کند؟ پاس��خ این پرسش‬ ‫بس��یار مهم و دیریاب اس��ت‪ ،‬سال‌هاست‬ ‫اقتصاددانان اثبات‌گرا‪ -‬پوزیتیویست – در‬ ‫گوش م��ا خوانده‌اند که تنها س��ودجویی‬ ‫و آنه��م در یک جامعه به ش��دت رقابتی‬ ‫می‌توان��د ثروت را افزای��ش دهد و به این‬ ‫دلیل اگر در این مس��یر کسانی له شدند‬ ‫تقصیر خودشان اس��ت که نتوانستند در‬ ‫این رقابت به خط پایان برس��ند‪ ،‬هرچند‬ ‫بعد از گذش��ت زمان طوالن��ی از برآمدن‬ ‫سرمایه‌داری‪ ،‬حتی تند و تیزترین حامیان‬ ‫این نظ��ام درک کردند که هیچ جامعه‌ای‬ ‫بدون آنکه حدی از حمایت اجتماعی در‬ ‫تور خود قرار دهد نمی‌تواند به آن آرامشی‬ ‫برسد که ضامن تولید در همه مفهوم‌های‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫امروزه همه می‌دانند اگر توسعه ابعادی‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬زیس��ت‌محیطی و‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬تمام ای��ن مولفه‌ها دارای‬ ‫س��اختار تعاملی‌ان��د و به نس��بت در هم‬ ‫اث��ر می‌کنند‪ ،‬به همین دلی��ل اگر تولید‬ ‫ثروت بر زمین��ه‌ای از ارزش‌های اخالقی‬ ‫و فرهنگی س��وار نش��ود نخواهد توانست‬ ‫ح��دی از تع��ادل را بی��ن اف��راد جامعه‬ ‫به‌وجود آورد و به‌س��رعت هر دستاوردی‬ ‫منج��ر ب��ه فروپاش��ی خودش می‌ش��ود‪،‬‬ ‫برپایی نهادهای واس��طه که از یک طرف‬ ‫دولت را در مداخله در روندهای اقتصادی‬ ‫کنت��رل می‌کن��د و از طرف دیگر س��دی‬ ‫بر پیش��روی آزمن��دی می‌گ��ذارد الزمه‬ ‫توسعه متوازن اس��ت‪ .‬همه صاحب‌نظران‬ ‫می‌دانند مس��ئولیت‌پذیری اجتماعی یک‬ ‫تعهد درونی اس��ت و مس��تلزم آن اس��ت‬ ‫که ارزش‌های اجتماعی به تس��خیر ذهن‬ ‫درآیند و درونی شوند‪ .‬بدون پایداری درونی‬ ‫فشار بیرونی هرگز یک رفتار مشخص که‬ ‫خ��ود را به صورت ناهنج��ار بروز می‌دهد‬ ‫کنترل کند‪.‬‬ ‫امروز همه می‌دانند جوامع توسعه‌یافته‬ ‫در خی��زش اولیه و ثانویه صنعتی‌ش��دن‬ ‫نس��بت ب��ه تخری��ب محیط‌زیس��ت‬ ‫بی‌تف��اوت بودن��د و جه��ان از طری��ق‬ ‫گازهای گلخانه‌ای در مس��یر شکنندگی‬ ‫ق��رار گرفت و ام��روز تازه تعهد نس��بت‬ ‫به محیط‌زیس��ت به‌تدریج مبدل به یک‬ ‫ارزش می‌ش��ود‪ ،‬هرچند معلوم نیست تا‬ ‫زمانی که ای��ن ارزش فراگیری تام بیابد‬ ‫چیزی از محیط‌زیس��ت باق��ی می‌ماند یا‬ ‫نه‪ ،‬در همین اواخر ی��ک ثروتمند بزرگ‬ ‫امریکایی هشدار داد ش��کاف طبقاتی به‬ ‫امروز همه می‌دانند‬ ‫جوامع توسعه‌یافته در‬ ‫خیزش اولیه و ثانویه‬ ‫صنعتی‌شدن نسبت به‬ ‫تخریب محیط‌زیست‬ ‫بی‌تفاوت بودند و‬ ‫جهان از طریق گازهای‬ ‫گلخانه‌ای در مسیر‬ ‫شکنندگی قرار گرفت‬ ‫م��رزی غیرقابل قبول رس��یده و کنترل‬ ‫نک��ردن آن می‌توان��د ب��ه ش��ورش‌ها و‬ ‫انقالب منجر ش��ود‪ ،‬شورش فقرا در یکی‬ ‫از ش��هرهای امریکا صحت این هشدار را‬ ‫اثبات کرد‪.‬‬ ‫رقابت بر س��ر قیمت و س��هم بیشتر از‬ ‫ب��ازار موج��ب تزیینی و تفریحی ش��دن‬ ‫محصوالت تازه می‌ش��ود‪ ،‬هر روز اقس��ام‬ ‫گوش��ی‌‌های همراه‪ ،‬لپ‌تاپ‌ها و کاالهای‬ ‫لوکسی تولید می‌ش��ود که هیچ ضرورت‬ ‫حیاتی برای بشر ندارد ولی در همان حال‬ ‫سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد به‬ ‫دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی و مصرف‬ ‫بی‌روی��ه آنتی‌بیوتیک‌ها‪ ،‬میکروب‌ها مثل‬ ‫ویروس‌ه��ا درمان‌ناپذیر خواهند ش��د و‬ ‫مرگ‌‌ومیر به س��رعت گس��ترش می‌یابد‪،‬‬ ‫حرک��ت منابع ب��دون ح��دی از کنترل‬ ‫اخالقی جه��ان را با بحران‌ه��ای متعدد‬ ‫روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫پ��ل س��وئیزی و پ��ل ب��اران در کتاب‬ ‫«س��رمایه انحص��اری» می‌نویس��ند‪ :‬به‬ ‫اس��تثنای ای��ام بح��ران‪ ،‬نظام سیاس��ی‬ ‫معمولی س��رمایه‌داری‪ ،‬چ��ه رقابتی‪ ،‬چه‬ ‫مبن��ی بر انحصار‪ ،‬دموکراس��ی بورژوازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫«رأی» منبع اس��می قدرت سیاسی و‬ ‫«پول» منبع واقعی آن اس��ت‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر ای��ن نظام در ص��ورت دموکراتیک‬ ‫و در محت��وا پلوت��و کراتی��ک اس��ت‪.‬‬ ‫این ام��ر تاکن��ون آنقدر خ��وب درک و‬ ‫قبول ش��ده که بحث در م��ورد آن الزم‬ ‫به‌نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫کافی اس��ت بگویی��م تم��ام فعالیت‌ها‬ ‫و وظای��ف سیاس��ی ک��ه می‌ت��وان گفت‬ ‫خصوصی��ات ضروری این نظام را ش��کل‬ ‫می‌دهد – تلقی��ن و دایر کردن تبلیغات‬ ‫برای انتخاب��ات عمومی‪ ،‬س��ازماندهی و‬ ‫حفظ احزاب سیاس��ی و انج��ام مبارزات‬ ‫انتخاباتی – تنه��ا به کمک پول و آن‌هم‬ ‫پ��ول کالن قاب��ل انجام اس��ت‪ ،‬چون در‬ ‫س��رمایه‌داری انحص��اری‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ منبع پول کالن هس��تند و منابع‬ ‫اصل��ی ق��درت سیاس��ی ه��م به‌ش��مار‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫تنها ب��ا کنترل اخالقی ه��ر انحصاری‬ ‫اس��ت که می‌توان مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫را جایگزین س��وداگری ک��رد‪ ،‬ولی وقتی‬ ‫ای��ن اخالق می‌تواند تاثیر‌گذار باش��د که‬ ‫توده‌ه��ا ضام��ن اجرای آن باش��ند و این‬ ‫کار ب��ا فاعلیت آنها ارتب��اط فعال دارد و‬ ‫تروی��ج انفعال در نهای��ت جامعه جهانی‬ ‫را ب��ا بحران‌ه��ای غیرقاب��ل مدیری��ت‬ ‫روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی رای نیاورد‬ ‫معلمان حق‌التدریس در انتظار قانون‬ ‫گ�روه آین�ه‪ :‬معلم��ان حق‌التدری��س هن��وز جواب‬ ‫درخواس��ت‌های خ��ود را نگرفتند‪ .‬مدت‌هاس��ت پیگیر‬ ‫وضعی��ت اس��تخدامی خود هس��تند‪ .‬س��راغ دولتی‌ها‬ ‫می‌رون��د جواب خاصی نمی‌گیرن��د‪ ،‬به مجلس می‌روند‬ ‫و ب��ا نمایندگان صحبت می‌کنند ام��ا جواب خاصی به‬ ‫آنها نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش هم سال گذشته در گردهمایی‬ ‫مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها‬ ‫گفته بود‪ :‬بای��د توجه به آم��وزگاران ابتدایی و معلمان‬ ‫چند پایه بیشتر ش��ود‪ .‬علی‌اصغر فانی در جمع اعضای‬ ‫شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها گفته بود‪ :‬تالش‬ ‫من این اس��ت که معلمان احساس کنند در پرداخت‌ها‬ ‫عدالت حاکم است‪.‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش‪ ،‬بحث ساماندهی نیروی انسانی‬ ‫را فراتر از س��اماندهی نیرو در مدارس دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫س��اماندهی نیروی انس��انی امری فراتر از س��اماندهی‬ ‫معلمان در مدرسه اس��ت و باید به‌دنبال افزایش انگیزه‬ ‫معلمان ب��رای حض��ور اثربخ��ش در کالس‌های درس‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تمجی��د از ت�لاش و کوش��ش هم��ه معلمان‬ ‫ب��ه ویژه معلم��ان ابتدایی گفت‪ :‬باید ت�لاش کنیم ‪20‬‬ ‫درصد افزای��ش حقوق آموزگاران ابتدای��ی را تا مرحله‬ ‫اجرایی‌شدن پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر آموزش و پرورش با اش��اره ب��ه اینکه آموزش و‬ ‫پرورش ‪50‬میلی��ارد تومان تعهد هزین��ه حق‌التدریس‬ ‫به‌صورت ماهانه دارد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬باید مناطق و استان‌ها‬ ‫ت�لاش کنند س��قف حق‌التدریس‌ها را ک��م کنند و در‬ ‫همی��ن راس��تا اس��تان‌ها و مناطقی ک��ه بتوانند میزان‬ ‫ساعات حق‌التدریس خود را تقلیل دهند مورد تشویق و‬ ‫تقدیر قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫این صحبت‌ها مربوط به اواخر سال گذشته بود‪ .‬هفته‬ ‫گذش��ته وزیر آموزش و پ��رورش از تعدیل ‪10‬درصدی‬ ‫معلم��ان س��خن گفته ب��ود‪ .‬م��ا در روزنامه‬ ‫گزارش‌های وی��ژه‌ای از وضعیت معلمان و حتی کمبود‬ ‫معلم در برخی مناطق تهیه کرده بودیم‪.‬‬ ‫روز گذش��ته طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان‬ ‫حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی آموزش‬ ‫و پرورش در دستور کار مجلس قرار داشت‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس به کلی��ات این طرح رای ندادند و‬ ‫این طرح از دستور خارج شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طرح دوفوریت��ی الحاق یک تبصره‬ ‫ب��ه م��اده ‪ 17‬قانون تعیی��ن تکلیف اس��تخدام معلمان‬ ‫حق‌التدریسی به‌دلیل مغایرت با اصل ‪ 74‬قانون اساسی‬ ‫و تحمی��ل بار مالی به دو س��وم آرای نماین��دگان نیاز‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کلیات این طرح با ‪ 109‬رای موافق‪ 74 ،‬رای مخالف و‬ ‫‪ 19‬رای ممتنع از مجموع ‪ 219‬رای ماخوذه به تصویب‬ ‫نمایندگان نرسید‪.‬‬ ‫ای��ن طرح قصد داش��ت تکلیف اس��تخدامی معلمان‬ ‫حق‌التدریسی را روش��ن و براساس قانونی که در تاریخ‬ ‫‪ 91 /7 /19‬تصویب ش��ده‪ ،‬آموزش و پرورش را ملزم به‬ ‫بکارگیری معلمان حق‌التدریس��ی کند و بار مالی ناشی‬ ‫از آن نیز قرار بود از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی‬ ‫ش و پرورش تامین شود‪.‬‬ ‫وزارت آموز ‌‬ ‫مخالف��ان این طرح تاکید داش��تند که چنین طرحی‬ ‫خالف اصل ‪ 75‬قانون اساس��ی است و بار مالی به دولت‬ ‫تحمیل می‌کند‪ ،‬به عالوه نمی‌توان حق‌التدریس معلمان‬ ‫استخدام شده آموزش و پرورش را قطع کرد و آن را به‬ ‫مربیان حق‌التدریسی اختصاص داد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.256.331.903‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪90.426.686‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪170.584‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪37.311.136‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪70.385‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪53.115.550‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪4.721.360.920 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.179.189.934 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.147.811.239 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪44.059.549‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪90.828.719‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪229.337.337‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫‪1.621.596‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪224.740.224‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪293.857‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده امسال‬ ‫‪2.292.157‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪83.406.091 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.959.007.625‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪93.693.036.887‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.603.588‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪292.553.178‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.751.480.540‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.382.411‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.553.641‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪22.903.722.166‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.804.776‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.368.943‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.369.706‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.596.033.464‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪532.011.155‬‬ ‫غذا‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.721‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪213.515.324 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪84.817.976 $‬‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3.224.470‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1.171.229‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪728.753.485‬‬ ‫آب‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف امروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‪175.749.656‬‬ ‫ـ‌ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪142.356.447‬‬ ‫ـ منابع قابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪33.393.209‬‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫امروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫‪1.312.196.808.272‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪37.610.891‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.204.965.244.326‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز‌)‬ ‫‪14.345‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.642.339.251‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.771‬‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده‬ ‫(واحد‌)‬ ‫‪4.377.271.936.310‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.940‬‬ ‫سالمت‬ ‫غالمرضا مصباحی‌مقدم نی��ز در مخالفت با این طرح‬ ‫مربی��ان و معلمان حق‌التدریس��ی را اف��رادی دیپلمه و‬ ‫بیس��واد خواند که برخی از آنها در آزمون اس��تخدامی‬ ‫حتی نمره ‪ 10‬از ‪ 20‬را کس��ب نکرده‌اند که این سخنان‬ ‫با واکنش س��ایر نماین��دگان موافق مواجه ش��د و آنها‬ ‫تاکی��د کردند برخی از معلمان حق‌التدریس��ی مدارک‬ ‫فوق‌لیس��انس و دکترا دارند و به‌دلیل تجربه آنها اس��ت‬ ‫طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ‪ 17‬قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی‬ ‫و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش‬ ‫براساس ماده واحده یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره ‪ 10‬به ماده ‪ 17‬قانون تعیین تکلیف استخدامی‬ ‫معلمان حق‌التدریس��ی و آموزش‌یاران نهضت س��وادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ‪ 1388/7/15‬و‬ ‫اصالحات بعدی آن الحاق می‌شود‪:‬‬ ‫تبصره ‪ -10‬وزارت آموزش و پرورش مکلف اس��ت مربیان پیش‌دبس��تانی و نیروهای خرید خدمتی آموزشی‬ ‫(گروه‌های تصریح ش��ده با ش��رایط مندرج در تبصره ‪ )9‬را که در اولویت استخدام قرار دارند‌‪ ،‬منحصرا و بدون‬ ‫رعای��ت م��اده ‪ 8‬این قانون تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده ‪ 17‬قانون تعیین تکلیف اس��تخدامی‬ ‫معلمان حق‌التدریس��ی و آموزشیاران نهضت س��وادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ‪ 1391/7/19‬به‬ ‫صورت حق‌التدریسی به کار گیرد‪ .‬بار مالی ناشی از این امر از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش‬ ‫و پرورش تامین می‌شود‪.‬‬ ‫که مجلس بر بکارگیری آنها تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫نماینده دول��ت نیز مخالف این طرح ب��ود و عالوه بر‬ ‫ب��ار مالی‪ ،‬مس��ئله لزوم کاه��ش ‪2‬درص��دی نیروهای‬ ‫اس��تخدامی دولت در هر سال را مطرح کرد و گفت که‬ ‫در سال گذشته ‪80‬درصد بودجه دولت صرف هزینه‌های‬ ‫جاری ش��ده و امس��ال نیز تا پایان م��رداد‪83 ،‬درصد از‬ ‫بودجه جاری صرف این مسئله شده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد که اگر وضعی��ت به همین منوال پیش‬ ‫برود در سال آینده همه درآمدهای دولت صرف بودجه‬ ‫جاری خواهد ش��د وادامه داد‪ :‬آموزش و پرورش حدود‬ ‫‪ 12‬میلی��ون دانش‌آموز و ‪1‬میلیون و ‪ 24‬هزار کادر دارد‬ ‫و اگر قرار بود کادر آموزش��ی متناس��ب با دانش آموزان‬ ‫تغییر می‌کرد ‪7‬هزار میلی��ارد تومان صرفه‌جویی انجام‬ ‫می‌ش��د و می‌توانس��تیم آن را ص��رف توس��عه کیفیت‬ ‫آم��وزش و پرورش کنیم‪ .‬نماینده دولت همچنین بر بار‬ ‫مالی این طرح تاکید کرد و سوابق برخی از این معلمان‬ ‫را نامعلوم و مدارک برخی دیگر را نامرتبط دانس��ت و از‬ ‫نمایندگان خواست به این طرح رای ندهند‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س در پای��ان با کلی��ات این طرح‬ ‫موافقت نکردند‪.‬‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫‪8.442.696‬‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪5‬‬ ‫مر ‌‬ ‫سال‬ ‫‪4.943.367‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪27.321.843‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام‬ ‫مر ‌‬ ‫زايمان در اين سال‬ ‫‪223.580‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪36.519.249‬‬ ‫‪1.093.284‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪5.341.297‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪637.920‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده امروز‬ ‫‪6.791.396.987‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال‬ ‫مر ‌‬ ‫سيگار‬ ‫‪3.251.135‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف‬ ‫مر ‌‬ ‫الکل‬ ‫‪1.626.593‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد‬ ‫مخدر غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات‬ ‫جاده‌اي امسال‬ ‫‪697.404‬‬ ‫‪260.172.867.707 $‬‬ ‫‪877.909‬‬
‫نگاه روز‬ ‫جبران هزینه‬ ‫کمرشکن درمان‬ ‫‪16‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫راه‌اندازی کلینیک توانبخشی بیماران ام‌اس‬ ‫ام‌اس ‪ 189‬میلیارد هزینه تحمیل می‌کند‬ ‫ایرج خسرو نیا‬ ‫رییس انجمن متخصصان داخلی‬ ‫باوج��ود اینکه با روی کار آم��دن دولت جدید تا‬ ‫حدی بحران دارویی کش��ور مرتفع شده اما‪ ،‬هنوز‬ ‫مبتالیان به برخ��ی بیماری‌ها از جمله مبتالیان به‬ ‫ام‌اس یا سرطان در تهیه دارو و به‌ویژه در هزینه‌هایی‬ ‫که تهیه دارو بر آنها تحمیل می‌کند‪ ،‬دچار مش��کل‬ ‫هس��تند‪ .‬این درست است که در سال‌های گذشته‬ ‫و در نتیجه سیاست‌هایی که دولت‌های نهم و دهم‬ ‫در عرصه بین‌المللی داش��تند با تحریم‌هایی رو‌به‌رو‬ ‫بودیم که روی دارو نیز تاثیر داش��ت‪ .‬این تحریم‌ها‬ ‫مش��کالت داروی��ی را دو چن��دان کرده ب��ود اما‪،‬‬ ‫واقعیت این است که در مورد برخی از مبتالیان به‬ ‫بیماری‌هایی نظیر ام‌اس و سرطان چه قبل از آن و‬ ‫چه اکنون مسئله‌ای به نام گران بودن دارو و درمان‬ ‫وجود دارد‪ .‬اینکه گاهی در رس��انه‌ها خبری مبنی‬ ‫بر مرگ یا تش��دید بیماری یک مبت�لا به بیماری‬ ‫ام‌اس در نتیجه نبود دارو منتشر می‌شود به همین‬ ‫دلیل اس��ت‪ .‬بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد ‪80‬درصد‬ ‫مبتالیان به ام‌اس‪ ،‬س��رطان و حت��ی بیماری‌هایی‬ ‫نظیر تاالس��می از فقر مالی رنج می‌برند‪ .‬تعداد این‬ ‫بیماران آنقدر‌ها نیس��ت که تامی��ن داروی آنها بار‬ ‫مالی زیادی برای دولت داشته باشد‪ .‬در واقع‪ ،‬هزینه‬ ‫هر چند گزاف درمان مبتالیان به ام‌اس‪ ،‬سرطان و‬ ‫بیماری‌ه��ای خاص در برابر هزین��ه‌ای که دولت و‬ ‫وزارت بهداش��ت دارد ناچیز است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫دولت ب��ه راحتی می‌توان��د این دارو‌ه��ا را مجانی‬ ‫ی��ا حداقل با قیمت��ی پایین‌تر در اختی��ار بیماران‬ ‫قرار ده��د‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬برای تامی��ن داروهای‬ ‫بیم��اران و کاه��ش هزینه‌ه��ای آنها می‌ت��وان از‬ ‫ش��رکت‌های دارویی داخلی خواس��ت تا از بخشی‬ ‫از س��ود خود چشم‌پوش��ی کنند‪ .‬آنها می‌توانند به‬ ‫بیم��اران مبتال ب��ه ام‌اس و س��رطان یارانه بدهند‬ ‫همان‌طور که انجمن‌های خیریه با اتخاذ سازوکاری‬ ‫مناس��ب می‌توانند در این زمینه تاثیر‌گذار باش��ند‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم ک��ه رن��ج مبتالیان ب��ه ام‌اس یا‬ ‫بیماران س��رطانی اکنون تنها رنج بیماری نیس��ت‪.‬‬ ‫آنها گرفتار هزینه کمرش��کن درمان هستند و برای‬ ‫رف��ع دغدغه‌های آنها باید کوشش��ی در راس��تای‬ ‫پایی��ن آوردن هزینه‌ها کرد‪ .‬اینک��ه یک فرد هم از‬ ‫بیماری رنج بکش��د و هم‌پولی نداشته باشد تا دارو‬ ‫بگیرد و مصرف کند غم‌انگیز است‪ .‬اینجا دیگر یک‬ ‫وظیفه انس��انی اس��ت که به بیماران کمک شود و‬ ‫همان‌ط��ور که عنوان ش��د‪ ،‬در مقاب��ل هزینه‌های‬ ‫دولت‪ ،‬هزینه‌های بیماران خاص ناچیز است‪.‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫محمدجواد صابری‪ -‬گروه آینه‪ :‬به‌تازگی مدیرکل اداره توانبخشی جمعیت هالل‌احمر‬ ‫از راه‌اندازی کلینیک توانبخشی بیماران ام‌اس خبر داده است‪ .‬اصغر مکارم در حالی‬ ‫این خبر را رسانه‌ای کرده که در سال‌های اخیر اخباری مبنی بر افزایش نگران‌کننده‬ ‫مبتالیان به ام‌اس در ایران منتشر شده است‪ .‬براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی باید‬ ‫در هر ‪100‬هزار نفر‪ 3 ،‬نفر به ام‌‪.‬اس مبتال باشند که براساس محاسبات اکنون باید‬ ‫‪2‬هزار مبتال به ام‌‪.‬اس در ایران داشته باشیم‪ ،‬این درحالی است که در کشور ما حدود‬ ‫‪70‬هزار مبتال به ام‌اس زندگی می‌کنند و محققان و متخصصان موفق به یافتن علت این‬ ‫افزایش بیش از اندازه مبتالیان نشده‌اند‪ .‬استان تهران و سپس استان اصفهان باالترین‬ ‫آمار مبتالیان به ام‌‪.‬اس را از آن خود کرده‌اند و میانگین سنی ابتال به ام‌‪.‬اس ‪ 20‬تا ‪35‬‬ ‫سال است و زنان بیشتر از مردان درگیر آن می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹درد معلوم؛ درمان نامعلوم‬ ‫فل��ج چندگانه یا ا ِس��کلرو ِز چندگانه که با‬ ‫ن��ام اختص��اری ا ِ ‌ما ِس یا ‪ MS‬نیز ش��ناخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬یک بیماری التهابی اس��ت که در‬ ‫آن غالف‌های میلین س��لول‌های عصبی در‬ ‫مغز و س��تون فقرات آس��یب می‌بینند‪ .‬این‬ ‫آس��یب‌دیدگی در توانای��ی بخش‌های��ی از‬ ‫سیس��تم عصبی که مسئول ارتباط هستند‪،‬‬ ‫اختالل ایجاد می‌کند و باعث به وجود آمدن‬ ‫عالئم و نشانه‌های زیادی‪ ،‬ازجمله مشکالت‬ ‫فیزیکی‪ ،‬روانی و در برخی موارد مش��کالت‬ ‫روانپزشکی شود‪.‬‬ ‫ام‌اس به چند شکل ظاهر می‌شود و عالئم‬ ‫جدید آن ی��ا به‌صورت حم�لات مرحله‌ای‬ ‫(به ش��کل برگش��تی) یا در طول زمان (به‬ ‫ش��کل متناوب) اتفاق می‌افتد‪ .‬ممکن است‬ ‫بین حمالت نش��انه بیم��اری به کلی از بین‬ ‫برود؛ با این وجود مش��کالت عصبی دائمی‬ ‫با پیش��رفت بیماری در مراحل بعدی به‌طور‬ ‫مداوم اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫اگرچه علت بیماری مش��خص نیس��ت اما‬ ‫مکانیزم اصلی آن تخریب توس��ط سیس��تم‬ ‫‌ایمن��ی ب��دن ی��ا اخت�لال در س��لول‌های‬ ‫تولید‌کننده میلین است‪ .‬دالیل ارائه شده در‬ ‫مورد این مکانیزم‌ها شامل عوامل ژنتیکی و‬ ‫عوامل محیطی مانند عفونت است‪.‬‬ ‫ام‌اس بر اس��اس نش��انه‌ها و عالئم و نتایج‬ ‫آزمایش‌های پزشکی تشخیص داده می‌شود‪.‬‬ ‫درمان مش��خصی ب��رای ام‌اس وجود ندارد‪.‬‬ ‫درمان‌های موجود به منظور بهبود عملکرد‬ ‫بدن پس از هر حمله و جلوگیری از حمالت‬ ‫جدید صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه داروهایی که ب��رای درمان ام‌اس‬ ‫تجویز می‌ش��ود اندک��ی موثرند ام��ا دارای‬ ‫اثرات جانبی هس��تند و تحمل آن دش��وار‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود اینک��ه ش��واهدی در مورد‬ ‫اثربخشی درمان‌های جایگزین ام‌اس وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬بسیاری از مردم به‌دنبال آن درمان‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬پیش‌بینی نتیجه بلندمدت درمان‬ ‫بس��یار دش��وار اس��ت‪ ،‬اما نتیجه قابل قبول‬ ‫هر بیمار ام‌اس‬ ‫ساالنه حدود ‪27‬‬ ‫میلیون تومان خرج‬ ‫بیماری خود می‌کند‪.‬‬ ‫این عدد زمانی که در‬ ‫کل مبتالیان به ام‌اس‬ ‫در ایران ضرب شود‪،‬‬ ‫چیزی حدود ‪189‬‬ ‫میلیارد تومان در‬ ‫سال خواهد بود‬ ‫بیشتر در زنان‪ ،‬افرادی که در سنین پایین‌تر‬ ‫به این بیماری مبتال شده‌اند‪ ،‬افرادی که در‬ ‫آنها دوره‌های عود مشاهده می‌شود و افرادی‬ ‫که آنها در مراح��ل اولیه حمله‌های کمی را‬ ‫تجربه کرده‌اند مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ام‌اس؛ ‪ 2/2‬میلیون در ماه‬ ‫در کش��ور م��ا درد ابت�لا ب��ه ام‌اس یک‬ ‫موض��وع و هزینه‌هایی ک��ه مبتالیان به آن‬ ‫باید پرداخت کنند‪ ،‬موضوع دیگری اس��ت‪.‬‬ ‫برآورهای مختلفی درباره هزینه‌های ماهانه‬ ‫و س��االنه ام‌اس انجام شده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان و با توجه به اینکه هراز گاهی اخباری‬ ‫بر ارزان ش��دن دارو و درمان ام‌اس منتشر‬ ‫می‌شود می‌توان به برآوردی که اواخر سال‬ ‫گذشته مس��ئول کمیته تحقیق و پژوهش‬ ‫ام‪.‬اس مازندران انجام داده اس��ت‪ ،‬اس��تناد‬ ‫کرد‪ .‬رضا حبیبی س��اروی بهمن پارس��ال‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬هزینه درمان بیم��اران ام‪.‬اس‬ ‫ماهانه ‪2‬میلیون و ‪ 200‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫اگر این ع��دد را پایه قرار دهیم هر بیمار‬ ‫ام‌اس ساالنه حدود ‪ 27‬میلیون تومان خرج‬ ‫بیم��اری خود می‌کند‪ .‬ای��ن عدد زمانی که‬ ‫در کل مبتالی��ان ب��ه ام‌اس در ایران ضرب‬ ‫شود‪ ،‬چیزی حدود ‪ 189‬میلیارد تومان در‬ ‫سال خواهد بود یعنی هزینه‌ای که ام‌اس بر‬ ‫جامعه تحمیل می‌کند‪ 189 ،‬میلیارد تومان‬ ‫در سال اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی پوشش‬ ‫بیم��ه‌ای‪ ،‬یارانه دارو و درم��ان و همچنین‬ ‫ارائ��ه خدمات ض��روری مانند توانبخش��ی‬ ‫الزم ب��ه نظر می‌رس��د‪ .‬بیم��اران ام‌اس به‬ ‫صرف ابتال به این بیماری معلول به حساب‬ ‫نمی‌آین��د ام��ا از آنجا که ای��ن بیماری در‬ ‫مراحل پیشرفته منجر به معلولیت می‌شود‪،‬‬ ‫بای��د توجه ویژه‌ای به خدمات توانبخش��ی‬ ‫نش��ان داد‪ .‬راه‌اندازی کلینیک توانبخش��ی‬ ‫بیم��اران ام‌اس فعالیتی در این راستاس��ت‬ ‫چنانکه مدیرکل اداره توانبخش��ی جمعیت‬ ‫هالل‌احمر با اش��اره به برگزاری جلس��ه با‬ ‫انجمن ام‌اس ایران‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬مقرر شد‬ ‫در چند نقطه کش��ور که بیش��ترین تراکم‬ ‫جمعیتی بیماران ام‌اس را دارند و در مرکز‬ ‫جام��ع توانبخش��ی جمعی��ت هالل‌احمر‪،‬‬ ‫کلینیک ویژه توانبخش��ی بیماران ام‌اس را‬ ‫راه‌اندازی کنیم‪ .‬مکارم با بیان اینکه درمان‬ ‫س��رپایی بیم��اران ام‌اس را در مرکز جامع‬ ‫توانبخش��ی جمعیت هالل‌احم��ر در تهران‬ ‫انج��ام خواهیم داد‪ ،‬افزوده اس��ت‪ :‬خدمات‬ ‫بس��تری‪ ،‬درمان‌های کوتاه‌مدت و روزانه را‬ ‫در بیمارستان نورافشار تهران که یک مرکز‬ ‫فوق‌تخصصی با امکانات خوب توانبخشی و‬ ‫وابس��ته به جمعیت هالل‌احمر اس��ت و در‬ ‫صورت لزوم در بیمارستان توانبخشی رفیده‬ ‫دانشگاه علوم بهزیس��تی و توانبخشی ارائه‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرده اس��ت‪ :‬این ‪ ٢‬بیمارستان‬ ‫مراک��ز ارجاعی از کل کش��ور برای بیماران‬ ‫ام‌اس خواهند بود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود ای��ن‪ ،‬افزای��ش نگران‌کننده‬ ‫در ای��ران ل��زوم افزای��ش ای��ن خدمات را‬ ‫ضروری می‌کند‪.‬‬ ‫واکنش ‪ 2‬وزیر به ماجرای ادغام بیمه‌ها‬ ‫بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای‌ ساز ناکوک می‌زند‬ ‫تواف��ق زیرپوس��تی تصمیم‌گیران حوزه س�لامت در‬ ‫ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم‪ ،‬بر این بود که بیمه‌ها‬ ‫تجمیع ش��وند و مدیریت آنها نیز یکسان باشد تا شاید‬ ‫مش��کالت «درمان» و «بیمه» که سال‌های سال است‬ ‫گریبان حوزه سالمت را گرفته‪ ،‬رنگ ببازد‪ .‬اما با گذشت‬ ‫یک س��ال از عمر دولت‪ ،‬وزیر بهداشت از بیمه‌ها گالیه‬ ‫دارد و در مقاب��ل وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی از‬ ‫ادغام نشدن بیمه‌ها به شدت حمایت می‌کند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫واکنش‌ه��ای معنادار ‪ 2‬وزیر به موض��وع ادغام بیمه‌ها‪،‬‬ ‫حاکی از این اس��ت که حوزه سالمت همچنان گرفتار‬ ‫حاشیه‌هاس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬بزرگترین سازمان بیمه‌ای‬ ‫کشور‪ ،‬بیش از سایر بیمه‌ها‪ ،‬ساز ناکوک می‌زند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر موضوع ادغام بیمه‌ها و داشتن مدیریت‬ ‫واحد نظام س�لامت در کش��ور‪ ،‬دغدغه خیلی از دست‬ ‫اندرکاران و کارشناسان حوزه سالمت است‪ .‬دغدغه‌ای‬ ‫که در این س��ال‌ها‪ ،‬بارها و بارها مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفته و در نهایت رها ش��ده است‪ .‬اما آنچه مسلم‬ ‫است‪ ،‬حوزه سالمت کش��ور برای اینکه بتواند خدمات‬ ‫مطلوب و درخور ش��أن مردم و بیماران ارائه دهد‪ ،‬نیاز‬ ‫دارد که یک مدیر پاس��خگو داش��ته باشد‪ .‬اما همراهی‬ ‫نکردن بیمه‌ها با وزارت بهداش��ت در سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫باعث شده تا مردم نتوانند طعم شیرین خدمات سالمت‬ ‫را بچش��ند و همچنان نارضایتی از نظام سالمت وجود‬ ‫دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که با آغاز به‌کار دولت یازدهم‬ ‫و همکاری و تعامل وزارتخانه‌ها با یکدیگر‪ ،‬انتظار بر این‬ ‫بود که حوزه سالمت نیز به دور از حاشیه‌های سال‌های‬ ‫قبل‪ ،‬در مسیر خدمت به مردم‪ ،‬با سرعت بیشتری گام‬ ‫بردارد‪ ،‬اما با گذش��ت یک سال از ش��روع به‌کار دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬مواضع وزرای تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫بهداش��ت در ماجرای ادغام بیمه‌ها قابل توجه اس��ت و‬ ‫تا حدودی نش��ان می‌دهد که مش��کالت برای تجمیع‬ ‫بیمه‌ها‪ ،‬همچنان باقی است‪.‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی وزیرتع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی که‬ ‫س��ازمان‌های بیمه‌گر ب��ا مدیریت ای��ن وزارتخانه اداره‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬در س��خنرانی‌ها و مصاحبه‌های��ی ک��ه ب��ا‬ ‫خبرنگاران داش��ته‪ ،‬همواره بر جدایی بیمه‌ها از وزارت‬ ‫بهداش��ت تاکید کرده و گفته که ع��ده‌ای می‌خواهند‬ ‫ب��ا طرح چنی��ن موضوعاتی‪ ،‬بیمه‌ها را ناب��ود کنند‪ .‬در‬ ‫نقطه مقابل‪ ،‬دکتر سیدحس��ن‌هاشمی وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫بر تجمیع بیمه‌ها برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های‬ ‫حوزه س�لامت‪ ،‬اص��رار دارد و از بیمه‌ها برای همراهی‬ ‫نکردن با وزارت بهداشت‪ ،‬گالیه‌مند است‪.‬‬ ‫آخرین اظهارنظر این ‪ 2‬وزیر‪ ،‬بر می‌گردد به مراس��م‬ ‫روز پزشک که اول شهریور در تاالر وزارت کشور برگزار‬ ‫شد و هر ‪ 2‬وزیر به موضوع ادغام بیمه‌ها واکنش نشان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در حاشیه آن مراسم‬ ‫ب��ه خبرنگاران گفت که تجمیع بیمه‌ها قانون اس��ت و‬ ‫همه باید از آن تبعیت کنند اما تجمیع‪ ،‬اقدام یک شبه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ربیع��ی با بیان این جمله ک��ه «می‌خواهند بیمه‌ها را‬ ‫از هم بپاش��ند»‪ ،‬موضع خود را اعالم کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که وزیر بهداشت نیز به خبرنگاران گفت که وزارت‬ ‫بهداش��ت به ش��دت به تجمیع بیمه‌‌ها عالقه‌مند است‪.‬‬ ‫زیرا‪ ،‬تجمیع بیمه‌ها سبب می‌شود تا برنامه‌های سالمت‬ ‫را بهتر پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت معتقد اس��ت که برای تحول در حوزه‬ ‫س�لامت باید خدم��ات یکپارچه باش��ند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که حوزه‌های بهداشتی متعددی در کشور داریم‬ ‫و مش��اهده می‌ش��ود که همه حوزه‌ها ب��ه نوعی برای‬ ‫خود‪ ،‬یک وزارت بهداش��ت هستند‪ .‬پرداخت‌ها نیز باید‬ ‫یکپارچه باشد‪ .‬اکنون نوعی چندگانگی در ارائه خدمات‬ ‫درمانی در کش��ور مش��اهده می‌ش��ود که مردم را آزار‬ ‫می‌دهد‪ .‬بیمه‌ها باید تجمیع ش��وند که تجمیع بیمه‌ها‬ ‫مجری با جرأتی می‌خواهد که این بخش را سر و سامان‬ ‫داده و مردم از حمایت بیشتری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫محمدجواد نظری‌مهر عضو هیات‌رییس��ه کمیسیون‬ ‫بهداش��ت و درم��ان مجلس‪ ،‬با انتق��اد از بالتکلیفی در‬ ‫قانون تجمیع بیمه‌ها‪ ،‬به قانون برنامه پنجم توس��عه که‬ ‫بر ضرورت تجمیع بیمه‌ها تاکید دارد‪ ،‬اش��اره کرده و از‬ ‫اینکه همچنان شاهد اجرایی نشدن این قانون هستیم‪،‬‬ ‫اظهار تاسف کرده است‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ک��ه فلس��فه وج��ودی تش��کیل‬ ‫سازمان بیمه س�لامت ایرانیان‪ ،‬تجمیع و یکسان‌سازی‬ ‫بیمه‌هاس��ت و اینک��ه همه م��ردم بتوانند ب��ا دریافت‬ ‫دفترچه بیمه یکسان از خدمات برابر نیز برخوردار شوند‬ ‫اما با وجود وعده وعیدها همچنان این طرح نتوانس��ته‬ ‫شکل اجرایی به خود گیرد‪.‬‬ ‫نظری مهر با اش��اره به دس��ت‌های پش��ت‌پرد ‌ه برای‬ ‫تجمیع نش��دن بیمه‌ها‪ ،‬معتقد اس��ت که سازمان بیمه‬ ‫سالمت باید با تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای‌‪ ،‬دفترچه‌های‬ ‫واحد در اختیار افراد قرار دهد تا عدالت واقعی نسبت به‬ ‫دریافت خدمات یکسان به مردم اجرایی شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون بهداشت و درمان با بیان اینکه‬ ‫امروزه همت واالیی ب��رای اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها‬ ‫وزیر بهداشت معتقد‬ ‫است که برای تحول‬ ‫در حوزه سالمت باید‬ ‫خدمات یکپارچه باشند‪،‬‬ ‫این در حالی است که‬ ‫حوزه‌های بهداشتی‬ ‫متعددی در کشور داریم‬ ‫و مشاهده می‌شود که‬ ‫همه حوزه‌ها به نوعی‬ ‫برای خود‪ ،‬یک وزارت‬ ‫بهداشت هستند‬ ‫نیست و همچنان این بی‌قانونی در کشور در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬به این نکته اشاره می‌کندکه صندوق‌های بیمه‌ای‬ ‫تمایلی برای تجمیع ندارند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬عبدالرضا عزیزی رییس کمیس��یون‬ ‫اجتماع��ی مجلس ادغام صندوق‌های بیمه‌ای را موجب‬ ‫ارتقای خدمات س�لامت و کاهش هزینه‌ها دانست و با‬ ‫تاکید بر لزوم تجمیع بیمه‌ها متناسب با آنچه در برنامه‬ ‫پنجم توسعه عنوان شده‪ ،‬معتقد است که براساس ماده‬ ‫‪ ۳۸‬قانون پنجم توسعه دولت مکلف است سازوکارهای‬ ‫الزم برای بیمه پایه سالمت همگانی و اجباری را تعیین‬ ‫و زمینه‌های الزم را در قالب بودجه‌های س��نواتی برای‬ ‫زیر پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس بند ب ماده ‪ ۳۸‬قانون پنجم توسعه به دولت‬ ‫اجازه داده شده که بخش‌های بیمه‌های درمانی تمامی‬ ‫صندوق‌ه��ای موضوع ماده ‪ ۵‬قان��ون مدیریت خدمات‬ ‫کش��وری و ماده ‪ ۵‬قانون محاسبات عمومی کشور را در‬ ‫سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند‪.‬‬ ‫عزی��زی بر این عقیده اس��ت که ادغ��ام صندوق‌های‬ ‫بیمه‌ای می‌تواند زمینه‌س��از برقراری توس��عه خدمات‬ ‫بیمه‌ای بین همه اقشار اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان ای��ن مطلب که برخ��ی صندوق‌های‬ ‫بیمه‌ای در کش��ور متناس��ب ب��ا س��طح دارایی خود‬ ‫خدم��ات درمان��ی خوبی به اف��راد زیر پوش��ش ارائه‬ ‫می‌کنند و در مقابل برخی صندوق‌های بیمه‌ای توانایی‬ ‫خرید خدمت مناس��ب برای افراد زیر پوش��ش خود را‬ ‫ندارند‪ ،‬در پاس��خ به برخی انتقاد‌های مطرح ش��ده از‬ ‫سوی س��ازمان‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫مورد ادغام با س��ایر صندوق‌ه��ای بیمه‌گر تاکید دارد‬ ‫که ادغام صندوق‌های بیمه‌ای با اجرایی شدن سازمان‬ ‫بیمه س�لامت هزینه‌های تحمیل ش��ده صندوق‌های‬ ‫بیمه‌گ��ر را تا حد بس��یار زیادی کاه��ش خواهد داد‬ ‫و موجب��ات همگانی ش��دن بیمه در جامع��ه ایرانی را‬ ‫فراهم کند‪ .‬اما بزرگ‌ترین س��ازمان بیمه‌ای در کشور‪،‬‬ ‫به‌عنوان اصلی ترین مخالف ادغام بیمه‌ها‪ ،‬همواره ساز‬ ‫ناکوک زده و مدیران این سازمان بر جدایی بیمه‌های‬ ‫درمان��ی اصرار دارن��د‪ .‬به طوریک��ه محمدعلی همتی‬ ‫مع��اون درمان س��ازمان تامین‌اجتماعی با اش��اره به‬ ‫سیاس��ت‌های ابالغی رهبری در حوزه سالمت‪ ،‬عنوان‬ ‫داش��ته که با ابالغ این سیاست‌ها‪ ،‬بحث ادغام بیمه‌ها‬ ‫جایگاهی ندارد‪.‬‬ ‫وی معتقد است که سیاس��ت‌های نظام سالمت باید‬ ‫براساس این ابالغیه انجام شود و تمام دستگاه‌هایی که‬ ‫به نوعی سیاستگذار یا مجری نظام سالمت هستند باید‬ ‫برنامه‌های‌شان را براساس این ابالغیه تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رونق اقتصاد در چاله پرداخت یارانه‬ ‫گروه آینه‪ -‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گالیه‌مند‬ ‫اس��ت که س��هم تولید از خزانه دریافت نشد‪ ،‬قرار بود‬ ‫با افزایش قیمت‌ها و به قول معروف واقعی ش��دن نرخ‬ ‫حامل‌های انرژی اقتصاد کش��ور رونق بیش��تر بگیرد‪،‬‬ ‫ول��ی نه تنها این اتف��اق نیفتاد بلکه با تورمی ش��دن‬ ‫یارانه‌ها به خاطر رقم درش��ت یاران��ه نقدی‪ ،‬تولید به‬ ‫ش��دت ضربه خورد و وارد دوران رکود شد‪ .‬هر ایرانی‬ ‫که در طرح یارانه ثبت‌نام کرده اس��ت ماهی ‪45‬هزار و‬ ‫‪ 500‬توم��ان دریافت می‌کند بدون آنکه در مقابل این‬ ‫مبلغ کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫برآورده��ا نش��ان می‌ده��د ک��ه دولت س��االنه بین‬ ‫چهل ت��ا پنجاه میلیارد تومان به عن��وان یارانه نقدی‬ ‫به مردم می‌پ��ردازد‪ ،‬این مبلغ ق��درت خریدی ایجاد‬ ‫می‌کند که متناسب با آن در طرف عرضه اتفاقی مشابه‬ ‫نمی‌افت��د و در حقیقت این پول تورم ایجاد می‌کند و‬ ‫در میان مدت پولی که مردم می‌گیرند با افزایش تورم‬ ‫پ��س می‌دهند‪ .‬این اتفاق خوش��ایندی ب��رای اقتصاد‬ ‫نیس��ت‪ ،‬وقتی به‌جای آنکه دول��ت با افزایش قیمت‌ها‬ ‫مناب��ع ت��ازه‌ای برای س��رمایه‌گذاری پی��دا و از منابع‬ ‫بخش‌های دیگر برای پرداخت یارانه اس��تفاده کند در‬ ‫حقیقت اقتصاد با یک فاجعه روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫ی��ک لحظه تصور کنید این مبل��غ صرف پروژه‌های‬ ‫عمرانی و تولیدی می‌شد امروز به طور قطع با افزایش‬ ‫قیمت‌ها در این س��طح روبه‌رو نمی‌ش��دیم و از سوی‬ ‫دیگر با رونق تولید امروز طرف تقاضا افزایش می‌یافت‬ ‫و ضمن اشتغالزایی س��طح قیمت‌ها را کاهش می‌داد‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت با طرح مس��کن مه��ر نقدینگی زیادی‬ ‫وارد چرخ��ه اقتصاد ش��د و این مس��ئله ب��دون آنکه‬ ‫مش��کل مس��کن را حل کند‪ ،‬ضریب رش��د تورم را به‬ ‫رق��م باورنکردنی ‪ 42‬درصد رس��اند‪ ،‬هرچند به اعتقاد‬ ‫بسیاری از کارشناسان در یک محاسبه دقیق این رقم‬ ‫عدد بزرگتری را نمایش می‌داد‪.‬‬ ‫پرداخ��ت یارانه به بخش تولی��د هم نباید به صورت‬ ‫نقدی به ش��رکت‌ها و بنگاه‌ها س��پرده شود‪ .‬گسترش‬ ‫زیرس��اخت‌های صنعتی و کمک ب��ه مراکز تحقیق و‬ ‫توسعه می‌توانس��ت کارآفرینی را به مرزهای بی‌سابقه‬ ‫برس��اند‪ ،‬اتفاق��ی که در عمل رخ نداد و ما ش��اهد آن‬ ‫هستیم که بس��یاری از مراکز تولید تعطیل و بسیاری‬ ‫از نیروی‌های ش��اغل بی��کار می‌ش��وند و بحران‌های‬ ‫اجتماعی و سیاس��ی فراوان��ی را همراه خود به جامعه‬ ‫هزار توی یارانه‬ ‫وبالگ پاک‪ -‬محمدابراهیم پاکروان‪ :‬اصوال تعریف‬ ‫یارانه چیس��ت؟ آیا تعریف یارانه در ایران با سایر كشورها‬ ‫تف��اوت دارد؟ اگ��ر تف��اوت دارد به چه دلیل اس��ت؟ آیا‬ ‫تعریف‌های كتابخانه‌ای یا ترجمه شده‌های قبلی جامع و‬ ‫کافی است؟‬ ‫یکی از مهم‌ترین و ش��اید مش��کل‌ترین قس��مت های‬ ‫هر موض��وع‪ ،‬تعریف جامع از موضوع مورد بحث اس��ت‪.‬‬ ‫مخصوص��ا در مورد تعری��ف یارانه که تعاری��ف متعدد و‬ ‫برداش��ت‌های متفاوت از آن وجود دارد‪ .‬برای اصالح نظام‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬در ابتدا تعریف جامع از یارانه ضروری است تا دیگر‬ ‫مطالب با توجه به آن تعریف‪ ،‬بحث و بررسی و تحلیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تعریف یارانه‬ ‫آینه‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تعریف یارانه‪ :‬مقدار تفاوت قیمت تمام ش��ده(حقیقی)‬ ‫کاال یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن‪ ،‬برای حمایت‬ ‫از گروه هدف که مرجعی پرداخت می‌کند تا با حمایت از‬ ‫گروه هدف‪ ،‬انتظارات مرجع تامین شود‪.‬‬ ‫قیم��ت تمام ش��ده کاال یا خدمات‪ :‬قیمت تمام‌ش��ده‪،‬‬ ‫مقدار هزینه کل به اضافه س��ود اس��ت‪ .‬یا قیمتی اس��ت‬ ‫که مصرف‌کننده هنگام خرید کاال یا اس��تفاده از خدمات‬ ‫پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫قیمت تعدیل شده کاال یا خدمات‪ :‬قیمت کاال و خدماتی‬ ‫است که قسمتی از هزینه آن توسط مرجع پرداخت‌کننده‪،‬‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫یارانه = سطح توان خرید عمومی ‪ -‬قیمت تمام‌شده کاال‬ ‫یا خدمات‬ ‫گروه هدف‪ :‬گروه هدف‪ ،‬گروهی است که از نظر مرجع‬ ‫پرداخت‌کننده‪ ،‬مستحق دریافت یارانه به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫اعضای «دریافت‌کننده اصلی یارانه» از افراد یا گروه‌هایی‬ ‫تشکیل می‌شود که بدون حمایت‪ ،‬به دالیل مختلف فعال‬ ‫نمی‌توانند به‌صورت مناسب تولید‪ ،‬توزیع و مصرف کنند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ :‬مصرف‌کنندگانی که قادر نیس��تند با افزایش‬ ‫تورم‪ ،‬درآمد خود را متناس��ب با مقدار تورم افزایش دهند‬ ‫ت��ا زندگی خود را به صورت متعالی اداره کنند‪ .‬گروه‌های‬ ‫هدفی مثل‪ :‬بی‌درآمدان‪ ،‬کم‌درآمدان‪ ،‬بیکاران‪ ،‬ازکارافتاده‌ها‬ ‫و‪ ...‬که از نظر عرف و قانون مستحق دریافت یارانه هستند‪.‬‬ ‫مرجع پرداخت‌کننده‪ :‬منبعی است که یارانه را با هدف‬ ‫مش��خص پرداخت می‌کن��د‪ .‬هر منبعی ک��ه قبول کند‬ ‫قسمتی یا تمامی هزینه کاال یا خدماتی را پرداخت کند‪،‬‬ ‫مرجع پرداخت‌کننده یارانه به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫ان��واع مرج��ع پرداخت‌کنن��ده یاران��ه‪ :‬مرجع‌ه��ای‬ ‫پرداخت‌کننده یارانه را می‌توان به داخلی یا خارجی تقسیم‬ ‫کرد‪ .‬در یک تقسیم‌بندی دیگر مرجع پرداخت‌کننده یارانه‬ ‫را به حقیقی یا حقوقی می‌توان تقس��یم کرد‪ .‬در س��طح‬ ‫کشور‪ ،‬دولت یک مرجع داخلی است‌یا استاندار یک استان‪،‬‬ ‫تزریق می‌کند‪.‬‬ ‫دول��ت روحانی تصمی��م گرفت برای رهای��ی از بار‬ ‫هزینه یارانه با ثبت نام مجدد مردم را ترغیب کند که‬ ‫به طرح بزرگ خودانصرافی بپیوندند‪ ،‬تبلیغات وسیعی‬ ‫در ای��ن مورد ص��ورت گرفت‪ ،‬ولی در عمل مش��اهده‬ ‫ش��د که تعداد انصراف‌دهندگان به ق��در کافی نبود و‬ ‫به این دلیل این بار همچنان بر دوش دولت سنگینی‬ ‫می‌کند‪ ،‬به همی��ن دلیل دولت توانایی پرداخت یارانه‬ ‫به بخش‌های تولیدی را ندارد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د برای رفع مشکل‪ ،‬دولت باید مبلغ‬ ‫یاران��ه را ب��ه صورت مس��تقیم به حقوق و دس��تمزد‬ ‫حق��وق بگیران و بازنشس��ته‌ها اضافه کند و همچنین‬ ‫به قشرهای آسیب‌پذیر این مبلغ را از طریق نهادهای‬ ‫حمایت��ی بپردازد و بقیه اقش��ار را با تحقیقات میدانی‬ ‫کافی به لیس��ت یارانه‌بگیران اضافه کند‪ .‬با این طرح‪،‬‬ ‫دول��ت ب��ا حداقل هزینه ای��ن پروژه آس��یب‌آفرین را‬ ‫مدیریت می‌کند‪ ،‬حتی می‌شود در مورد حقوق‌بگیران‬ ‫هم س��قفی از دس��تمزد را در نظر بگیرد و بسیاری از‬ ‫اقشار را از گرفتن یارانه حذف کند‪.‬‬ ‫این طرح اگر به صورتی که گفته ش��د اعمال ش��ود‬ ‫نسبت معناداری بین دستمزد و عملکرد برقرار می‌کند‬ ‫و انگیزه بیشتری برای کار کردن می‌دهد‪ ،‬دولت حتی‬ ‫می‌توان��د این یارانه را از طریق دادن کاالهای مصرفی‬ ‫خوراک��ی بدهد تا از این طریق فش��ار تورمی را از این‬ ‫کاالها بردارد و از س��وی دیگ��ر به کمک کارخانه‌های‬ ‫ایرانی تولید‌کننده مواد غذایی بشتابد‪.‬‬ ‫برای استان خود در موقع وقوع حوادث غیرمترقبه یارانه به کشور برای هدف‌های مشخص تصویب می‌شود‪.‬‬ ‫هزینه‌ه��ای جانبی یارانه‪ :‬قس��متی از یارانه اس��ت که‬ ‫مصیبت‌دیدگان پرداخت می‌کند‪ ،‬یک مرجع استانی است‪.‬‬ ‫در س��طح خانواده پدر مرجع پرداخ��ت یارانه به فرزندان به‌صورت هزینه مصرف می‌‌ش��ود تا ه��دف اصلی برآورده‬ ‫است‪ .‬سازمان‌ها و موسس��ات خصوصی می‌توانند مرجع شود‪ .‬یعنی کاال یا خدمات مورد نظر‪ ،‬به‌دست مصرف‌کننده‬ ‫اصلی برسد‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه به کارمندان خود باشند‪.‬‬ ‫یارانه واقعی‪ :‬مقدار حمایت خالصی اس��ت که یارانه‌گیر‬ ‫انتظ��ارات مرجع‪ :‬با توجه به نوع مرجع پرداخت‌کننده‪،‬‬ ‫ه��دف از پرداخت یاران��ه فرق می‌کند‪ .‬بای��د اول مرجع اصلی دریافت می‌‌‌کند‌‌یا مقدار حمایتی که مس��تقیما در‬ ‫پرداخت‌کننده را ش��ناخت‪ .‬در بیشتر موارد مرجع انتظار زندگی گروه هدف تاثیر مثبت می‌گذارد‪.‬‬ ‫یارانه واقعی = هزینه‌های جانبی ‪ -‬یارانه اسمی‬ ‫خود از پرداخت را بیان می‌کند‪.‬‬ ‫یا هزینه‌های جانبی = یارانه واقعی ‪ -‬یارانه اسمی‬ ‫اصل تعریف یارانه در این نوشته ثابت است‪ ،‬اما مرجع‌ها‬ ‫یا یارانه اسمی = هزینه‌های جانبی ‪ +‬یارانه واقعی‬ ‫وقت��ی تغییر کند‪ ،‬انتظارات هم ف��رق خواهد کرد‪ .‬حتی‬ ‫از مرحله تصویب یارانه اسمی تا رسیدن به دست گروه‬ ‫ممکن اس��ت یک مرجع در زمان‌های مختلف از پرداخت‬ ‫هدف مراحلی طی می‌ش��ود که همه آن مراحل هزینه‌بر‬ ‫یارانه‪ ،‬انتظارات متفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫تعریف یارانه دولتی‪ :‬مقدار تفاوت قیمت تمام شده کاال هس��تند‪ .‬باید روش��ی را برای پرداخ��ت یارانه‌ها انتخاب‬ ‫یا خدمات اس��ت با قیمت تعدیل شده آن‪ ،‬برای حمایت کرد که تعداد مراحل واس��طه‌ای به حداقل برسد‪ .‬اگر به‬ ‫از گ��روه هدف‪ ،‬دولت پرداخت می‌کند ت��ا گروه هدف با چگونگی توزیع کاالهای اساس��ی توجه کنید هزینه‌های‬ ‫توجه به دریافت‌های خود‪ ،‬قدرت خرید و زندگی مناسب زاید بدین قرار است‪ :‬هزینه انتخاب کاغذ مخصوص کوپن و‬ ‫طراحی‪ ،‬هزینه‌های حفاظت و پخش کوپن در تمام مراحل‬ ‫را داشته باشد تا بدین‌وسیله انتظارات دولت تامین شود‪.‬‬ ‫س��طح توان خرید عمومی‪ :‬مقدار توان خرید است که (تهیه‪ ،‬توزیع‪ ،‬جمع‌آوری جهت امحا و‪ )...‬هزینه‌های تهیه‬ ‫لو‌نقل و مهم‌تر از همه حفاظت از‬ ‫عموم مردم می‌توانند به بازار مراجعه کرده و مایحتاج خود و نگهداری کاالها‪ ،‬حم ‌‬ ‫را تهیه کنند‪ .‬عم��وم مردم با توجه به میزان درآمد خود‪ ،‬عامالن پخش‪ ،‬هزینه اعالم شماره‌ها توسط رادیو‪ ،‬تلویزیون‬ ‫توان خرید انواع کاالها و استفاده از خدمات را در حد مورد و مطبوعات و‪ ...‬هزینه به صف ایستادن مردم‪.‬‬ ‫باید بررسی کرد که اگر یارانه بعد از‬ ‫نیاز ندارند‪ .‬اگر کاال یا خدمات با قیمت‬ ‫این به بخش تولید داده شود کم‌هزینه‬ ‫تمام شده ارائه شود‪ ،‬بیشتر مردم توان‬ ‫خری��د نخواهند داش��ت‪ .‬آنچه مورد پرداخت یارانه به صورت‬ ‫اس��ت یا به بخش مص��رف‪ .‬در کدام‬ ‫واسطه‌دار‪،‬هزینه‌هارا‬ ‫حالت یارانه واقعی‪ ،‬بیش��تر به دست‬ ‫نیاز مردم اس��ت در بازار وجود دارد‪،‬‬ ‫اما مردم نمی‌خرند‪ ،‬در این حالت هم افزایشمی‌دهد‪.‬یارانه‌ای کسی که یارانه برای او در نظر گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬می‌رسد‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده متضرر‬ ‫که قرار است به گروه‬ ‫کم‌هزینه‌ترین روش‪ ،‬روشی است که‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬به همی��ن خاطر مرجعی‬ ‫هدف تعلق گیرد‪ ،‬اگر از‬ ‫یارانه هر گروه هدف به خود آن گروه‬ ‫حمایت می‌کند تا کاالی تولید شده‬ ‫طریقغیرمستقیمبه‬ ‫هدف پرداخت شود‪.‬‬ ‫با قیمت تعدیل‌شده به فروش رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ هزینه‌های جانبی یارانه‪:‬‬ ‫گروه هدف پرداخت شود‪،‬‬ ‫هزینه‌هاافزایشمی‌یابد‬ ‫پرداخت یارانه بهگروه‬ ‫هدف از طریق واسطه‌ها‬ ‫به نفع گروه هدف نیست‬ ‫پرداخت یارانه به صورت واسطه‌دار‪،‬‬ ‫هزینه‌ها را افزایش می‌دهد‪ .‬یارانه‌ای‬ ‫که قرار اس��ت به گ��روه هدف تعلق‬ ‫گی��رد‪ ،‬اگر از طریق غیرمس��تقیم به‬ ‫گروه هدف پرداخت ش��ود‪ ،‬هزینه‌ها‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫پرداخ��ت یارانه به گ��روه هدف از‬ ‫طریق واسطه‌ها به نفع گروه هدف نیست‪.‬‬ ‫اگر از اصل یارانه اس��می‪ ،‬هزینه‌های جانبی کم ش��ود‪،‬‬ ‫مق��دار یاران��ه واقعی ک��ه به دس��ت مصرف‌کننده اصلی‬ ‫می‌رسد‪ ،‬معلوم می‌شود‪.‬‬ ‫یارانه اس��می‪ :‬کل یارانه‌ای اس��ت که در بودجه ساالنه‬ ‫‹ ‹ علت پرداخت یارانه‬ ‫یارانه‌ها را مرجع‌ه��ای گوناگون به‬ ‫دالیل مختل��ف پرداخ��ت می‌کنند‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه توس��ط دولت‌ها هم از‬ ‫این قاعده مستثنا نیست‪ .‬دولت‌ها در‬ ‫سراسر جهان به‌‌منظور تحقق اهداف‬ ‫خاص سیاس��ت کلی نظام خود یارانه‬ ‫پرداخ��ت می‌‌کنند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ :‬در‬ ‫بعضی از نظام‌ها یارانه به قش��ر بی‌درآم��د و کم‌درآمد به‬ ‫خاطر عدم طغیان طبقات محروم داده می‌شود‪ .‬در بعضی‬ ‫از نظام‌ها یارانه به افراد به خاطر ماندگار شدن حزب حاکم‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬در بعضی از کشور‌ها یارانه توسط مخالفان‬ ‫قدرتمند دولت به افراد به خاطر ساقط کردن حزب حاکم‬ ‫‪17‬‬ ‫ام��ا نکته مه��م در دادن یارانه نق��دی واقعی کردن‬ ‫قیمت‌ها اس��ت ولی در جامعه‌ای که فشار تورمی‪ ،‬در‬ ‫س��طح باالیی ق��رار دارد با ه��ر دوره تورمی قیمت‌ها‬ ‫مجددا غیرواقعی می‌ش��ود و دولت نیز دارد به صورت‬ ‫بی‌وقفه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫قب��ل از هر چیز دولت باید برای رهایی از ش��ر این‬ ‫وض��ع بکوش��د ضریب ش��تابان تورم را ب��ه عدد یک‬ ‫رقمی برس��اند مجبور نش��ود مرتب یارانه بپردازد‪ ،‬هر‬ ‫چند که بس��یاری باور دارند که کارکنان با دستمزدی‬ ‫ک��ه می‌گیرند کلی ب��ه دولت یاران��ه می‌پردازند‪ .‬آنها‬ ‫می‌گوین��د اگر قرار اس��ت قیمت‌ها به نس��بت جهانی‬ ‫محاس��به ش��ود باید در مورد دس��تمزدها هم همین‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬در بعضی از مواقع کشورهای بیگانه برای‬ ‫تضعیف دولت مرکزی به مخالفان برای قدرتمند ش��دن‬ ‫یارانه پرداخت می‌کنند‪ .‬نخس��تین هدف پرداخت یارانه‬ ‫در نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬برای حمایت از قشر بی‌درآمد‬ ‫و کم‌درآمد جامعه اس��ت تا افراد قدرت اداره یک زندگی‬ ‫متعالی را داشته باشند‪ .‬آشکار است که عموم مردم با توجه‬ ‫به افزایش قیمت‌ها در اثر تورم‪ ،‬ثابت ماندن سطح درآمدها‪،‬‬ ‫ش��اغل نبودن‪ ،‬وجود بیکاری پنهان‪ ،‬و علت‌های گوناگون‬ ‫دیگر مثل از کار افتادگی‪ ،‬بیماری‪ ،‬حوادث غیرمترقبه توان‬ ‫زندگی مناسب را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫دولت برای رفاه حال عمومی ملت‪ ،‬مخصوصا قشرهای‬ ‫کم درآمد یا بی‌درآمد‪ ،‬یکی از دو کار را باید انجام بدهد‪:‬‬ ‫‪ -1‬یارانه پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬حقوق و درآمد قش��رهای ک��م درآمد یا فاقد درآمد‬ ‫را به حدی برس��اند که توان تهیه مایحتاج خود را در حد‬ ‫استاندارد با قیمت تمام شده داشته باشند‪.‬‬ ‫دول��ت بعد از تعیین گروه هدف‪ ،‬باید از طریق کانالی از‬ ‫آنان حمایت کند‪ .‬حمایت‌ها از کانال‌های مختلف صورت‬ ‫می‌گیرد‪ 2 .‬کانال عمده عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرداخت مس��تقیم به گروه هدف‪ :‬دولت یارانه را به‬ ‫مستقیما به گروه هدف می‌پردازد تا خود گروه هدف‪ ،‬کاال‬ ‫یا خدمات خود را با قیمت تمام شده از بازار تهیه کند‪ .‬مثال‬ ‫در بانک حساب توسط دولت باز می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬پرداخ��ت غیرمس��تقیم به گروه ه��دف‪ :‬یارانه را به‬ ‫بخشی می‌پردازند تا آن بخش به گروه هدف خدمت‌رسانی‬ ‫کند‪ .‬مثل بخش تولید(تولید‌کنندگان) که از دولت یارانه را‬ ‫تحویل می‌گیرد تا کاال یا خدمات خود را ارزان تر از قیمت‬ ‫تمام شده در اختیار گروه هدف قرار دهد‪.‬‬ ‫نخس��تین و بزرگ‌ترین دغدغه هر دولتی اداره ملت و‬ ‫تقویت آن اس��ت‪ .‬اگر ملت دغدغه تهیه خوراک‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫درآمد‪ 8‬میلیارد و‪ 500‬میلیون‬ ‫دالری عربستان از حج تمتع‬ ‫گروه آینه‪ :‬نتایج یک تحقیق جدید در عربس��تان‬ ‫نش��ان می‌ده��د ک��ه درآمد ری��اض از مراس��م حج‬ ‫س��ال‌جاری با ‪ 3‬درصد رش��د نسبت به سال گذشته‬ ‫دست کم به ‪ 8‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانس��ه اکتبر‬ ‫سال جاری نیز عربستان همانند سال‌های دیگر شاهد‬ ‫برگزاری بزرگترین گردهمایی مس��لمانان جهان برای‬ ‫ش��رکت در مراسم حج خواهد بود‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫در مراس��م امس��ال نزدیک به ‪ 2‬میلیون نفر ش��رکت‬ ‫کنند که ‪ ۷۰‬درصد آنها را مس��لمانان کشورهای دیگر‬ ‫تشکیل می‌دهند‪ .‬با توجه به آنکه اعمال اصلی حج در‬ ‫‪ 5‬روز انجام می‌ش��ود هزینه ‪ 5‬روز اقامت در مکه برای‬ ‫مسافران خارجی در ایام حج ‪ 4‬هزار و ‪ ۶۳۳‬دالر (معادل‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۳۸۱‬ریال س��عودی) و برای اتباع عربستان‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۱۹‬دالر است‪ .‬برهمین اساس پیش‌بینی‬ ‫می‌شود که درآمد عربستان از مراسم حج سال‌جاری با‬ ‫‪ 3‬درصد رشد نس��بت به سال گذشته به ‪ 8‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون دالر برسد‪ .‬البته با توجه به آنکه مسافران‬ ‫برخی از کشورها در ایام حج بیش از ‪ 5‬روز در عربستان‬ ‫اقامت دارند درآمد ریاض از این مراسم دینی به مراتب‬ ‫بیشتر از رقم ذکر شده خواهد بود‪ .‬به نوشته خبرگزاری‬ ‫فرانسه‪ ،‬در این تحقیق فقط هزینه‌هایی که مسافران‬ ‫در شهر مکه خواهند داشت محاسبه شده و مخارج آنها‬ ‫در مدت اقامت در ش��هر مدینه محاس��به نشده است‪.‬‬ ‫گزارش‌هایی را مبنی‬ ‫پی��ش از ای��ن ما در‬ ‫بر درآمدهای گردش��گری کشورها منتشر کرده بودیم‬ ‫ک��ه در این میان ایران با توج��ه به ظرفیت‌های باالی‬ ‫توریس��تی هنوز نتوانسته است جایگاه مناسب خود را‬ ‫به دست آورد و از این نظر باید راهکاری برای استفاده‬ ‫از این صنعت پر درآمد اندیش��یده ش��ود‪ .‬این درحالی‬ ‫است که براس��اس گزارش‌ها درآمد عربستان از محل‬ ‫صنعت گردش��گری در سال ‪‌2020‬به ‪83‬میلیارد ریال‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬مقامات صنعت گردش��گری عربستان‬ ‫قبال از راهبرد جدید این کش��ور برای رس��اندن درآمد‬ ‫این کش��ور از محل صنعت گردشگری به ‪ 83‬میلیارد‬ ‫ریال در س��ال ‪‌2020‬خبر داده بودن��د‪ .‬حال باید دید‬ ‫مس��ئوالن گردش��گری ایران برای بهبود این صنعت‪،‬‬ ‫جذب گردش��گران خارجی‪ ،‬ایجاد جاذبه‌های جدید و‬ ‫بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه گردش��گری کشور‪‌،‬‬ ‫چه راهکارهایی را در دستور قرار می‌دهند‪ .‬بدون شک‬ ‫درآمده��ای حاصل از گردش��گری می‌تواند جایگزین‬ ‫مناس��بی برای نفت در راهبرده��ای کالن اقتصادی و‬ ‫حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت باشد‪.‬‬ ‫خانه‪ ،‬تحصیل‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬بیمه‪ ،‬و‪ ...‬را داشته باشد‪ ،‬دولت‬ ‫نمی‌تواند با خیال آس��وده به‌دنبال تحقیق و بررس��ی در‬ ‫پیرامون مسائل جدید برود‪ .‬وقتی که ملت گرفتار مشکالت‬ ‫اولیه زندگی است‪ ،‬دولت نمی‌تواند امنیت کامل در کشور‬ ‫ایجاد کند‪.‬کاملا آش��کار است که ناامن بودن اداره زندگی‬ ‫افراد جامعه‪ ،‬مقدمه ناامنی جامعه است‪.‬‬ ‫پرداخت یاران��ه معروفیت‪ :‬در مواقعی ک��ه کاال یا ارائه‬ ‫خدماتی به علت ناشناخته بودن‪ ،‬با استقبال عمومی مواجه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬صاحب کاال یا خدمات یارانه معروفیت پرداخت‬ ‫می‌‌کند‪ .‬وقتی شناخته شد به قیمت واقعی یا بیشتر از آن‬ ‫عرضه می‌‌شود‪.‬‬ ‫پرداخ��ت یارانه بازاریاب��ی‪ :‬در مواقعی ک��ه کاال یا ارائه‬ ‫خدماتی به علت پایین بودن کیفیت‪ ،‬با استقبال عمومی‬ ‫مواجه نیس��ت‪ ،‬صاح��ب کاال یا خدمات یاران��ه بازاریابی‬ ‫پرداخ��ت می‌‌کند‪ .‬وقتی جا افتاد‪ ،‬به تدریج قیمت خود را‬ ‫افزایش می‌دهد تا به قیمت واقعی برس��د‪ .‬یارانه بازاریابی‬ ‫بیشتر برای تبلیغات هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ منبع پرداخت یارانه‬ ‫منبع پرداخت یارانه توسط دولت‌های گوناگون‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪ .‬در ایران عمده‌ترین منابع پرداخت یارانه درآمدهای‬ ‫حاصله از معادن نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬آهن‌آالت‪ ،‬سنگ و‪ ...‬گمرک‌ها‬ ‫(صادرات و واردات) و مالیات‪ ،‬است‪.‬‬ ‫دولت مس��ئول اداره و حفاظت کش��ور اس��ت‪ ،‬طبق‬ ‫قوانین منابع درآمدزای عمومی هم در اختیار اوس��ت‪.‬‬ ‫پس حفاظت از منابع درآمدزا هم یکی دیگر از وظایف‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬دولت موظف است از درآمدهای عمومی‬ ‫کش��ور مبلغی را ص��رف عمران و آبادی کش��ور‌کند‪.‬‬ ‫مبلغی را هم صرف تقویت علمی و فنی منابع انس��انی‪،‬‬ ‫مبلغ��ی را هم به‌عن��وان یارانه به گروه‌ه��ای نیازمند و‬ ‫مبلغی را هم برای آینده پس‌انداز کند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫اولویت اشتغال باشد‬ ‫و رفع تحریم‌ها‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫نماینده سابق مجلس‬ ‫یک��ی از معضالتی که از دولت گذش��ته باقی مانده‬ ‫بدهکاری بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیالت به اقشار‬ ‫نیازمند اس��ت که از جمله آن جوانان تازه ازدواج کرده‬ ‫هستند‪ .‬این بدهکاری ناشی از فقدان بودجه از بانک‌ها‬ ‫است که باید برای آن تمهیدی اندیشیده شود‪ ،‬چراکه‬ ‫مهم‌تر از وام ازدواج در حال حاضر موضوع اش��تغال بر‬ ‫مبنای توس��عه اقتصادی مناسب است تا بتواند زمینه‬ ‫را ب��رای ازدواج جوان��ان فراه��م آورد‪ .‬باید برای دولت‬ ‫در ح��ال حاضر بزرگترین دغدغه‪ ،‬رفع رکود اقتصادی‬ ‫باش��د که بتوان به‌راحتی به بحث اش��تغال ورود پیدا‬ ‫کرد و از فش��ار تحریم‌های اقتصادی کاس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر اقتصاد کشورمان گروگان تحریم‌هاست و در این‬ ‫ش��رایط باید به‌جای پرداختن به موضوع وام ازدواج به‬ ‫س��مت کارهای زیربنایی مثل اقتصاد و خروج از رکود‬ ‫و مراودات بین‌المللی رفت‪ .‬آنچه مش��خص اس��ت این‬ ‫است که دولت در حال حاضر برای برداشتن تحریم‌ها‬ ‫مسئوالنه عمل کرده و یکی از بهترین جمالتی که اخیرا‬ ‫اعالم شده از سوی آقای روحانی بود که گفت هیچ‌کس‬ ‫حق ندارد س��خنی بگوید که باعث ش��ود هزینه‌اش را‬ ‫مردم از جیب‌ش��ان پرداخت کنند‪ .‬متاسفانه مردم در‬ ‫‪ 8‬س��ال گذش��ته هزینه‌ه��ای زی��ادی را ب��ه جه��ت‬ ‫سیاس��ت‌های غلط مدیریتی پرداخ��ت کرده‌اند و این‬ ‫دولت از زمان روی کار آمدن بسیار تالش کرده که آثار‬ ‫و عواقب این س��وءمدیریت‌ها را چه در داخل و چه در‬ ‫خارج از کشور برطرف کند‪ .‬همین اقدامات حاشیه‌ای‬ ‫باعث ش��د که در چند وقت اخی��ر دولت انرژی زیادی‬ ‫برای رفع و رجوع آن صرف کند‪ .‬اقداماتی مثل برداشتن‬ ‫قس��متی از تحریم‌ه��ا و ممانعت از وض��ع تحریم‌های‬ ‫جدید برای کش��ورمان که زم��ان زیادی را صرف کرد‪.‬‬ ‫دولت در حال تالش اس��ت با اقداماتی از این دس��ت‬ ‫به کاهش نرخ بیکاری و باال بردن نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫کمک کند‪ .‬اما حل آنها یک شبه امکان‌پذیر نیست‪ .‬در‬ ‫مجموع اگر اقداماتی برای حل مناس��بات بین‌المللی و‬ ‫دورنمای تحریم‌ها برداش��ته ش��ود باید متوجه بود که‬ ‫به مش��کالت داخلی یک‌شبه پاسخ داده نمی‌شود و در‬ ‫بهترین حالت در یک بازه زمانی ‪ 7-6‬س��اله قابل رفع‬ ‫اس��ت و آثارش به سادگی برداشته نمی‌شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫همان عده‌ای که باعث این وارد آمدن این خس��ارت‌ها‬ ‫ش��ده‌اند زبان‌شان دراز اس��ت و به جای عذرخواهی از‬ ‫مردم چوب الی چرخ کار دول��ت می‌گذارند‪ .‬یک روز‬ ‫دلواپس‌اند یک روز با دولت ناسازگاری می‌کنند و یک‬ ‫روز وزیرش را استیضاح می‌کنند‪ .‬با همه این مشکالت‬ ‫آنچه از اقدامات دولت مش��خص اس��ت نشان می‌دهد‬ ‫مصمم اس��ت که اقدامات خودش را به درس��تی انجام‬ ‫دهد و نباید توقع داش��ت به‌زودی هم��ه چیز روبه‌راه‬ ‫ش��ود‪ .‬تدبیر در حال حاضر در این اس��ت که به‌تدریج‬ ‫ک��ه از آثار تحریم‌ه��ا کم ک��رد و همان‌گونه که دیگر‬ ‫ش��اهد تهدیدات و اقدامات نظامی علیه ایران نیستیم‬ ‫باید منتظر بود که روزی همه تحریم‌ها علیه کشورمان‬ ‫لغو شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رایزنی برای ارائه کارت‌های‬ ‫جهیزیه ‪ 5‬تا ‪ 10‬میلیونی‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‬ ‫درباره آخرین اقدامات انجام شده در زمینه صدور کارت‬ ‫جهیزی��ه اظهار کرد‪ :‬برای ص��دور چنین کارت‌هایی با‬ ‫چند بانک مذاکره کرده‌ایم‪ .‬در واقع این موضوع مانند‬ ‫مثل��ث ‪ 3‬راس دارد یک��ی از راس‌ه��ای آن بانک‌هایی‬ ‫اس��ت که باید این کارت‌ها را ضمانت کنند‪ .‬راس دیگر‬ ‫صنایع داخلی تهیه لوازم منزل هستند و راس سوم را‬ ‫دریافت‌کنندگان این وام تشکیل می‌دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا محمود گلزاری افزود‪ :‬مبلغ کارت جهیزیه ‪ 5‬تا‬ ‫‪10‬میلیون تومان است و با این کار تنها می‌توان لوازم‬ ‫من��زل موردنیاز برای جهیزی��ه را تامین کرد‪ .‬چندین‬ ‫شرکت بزرگ لوازم خانگی وارد این کار شده‌اند و ما از‬ ‫تمام ش��رکت‌های معتبر عالقه‌مند برای حضور در این‬ ‫فعالیت و بانک‌ها برای ش��رکت در این امر خیر دعوت‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ای��ن کار در خروج صنایع از‬ ‫رکود نیز موثر است بنابراین آنها می‌توانند با ما تماس‬ ‫بگیرند و اعالم آمادگی کنند‪ .‬معاون س��اماندهی امور‬ ‫جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد‪ :‬تاکنون ‪10‬‬ ‫جلس��ه کارشناس��ی در زمینه کارت جهیزیه تشکیل‬ ‫شده است و در هفته ازدواج زمان اعطای این کارت‌ها‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫گل��زاری درب��اره وام ازدواج گفت‪ :‬ب��ا پیگیری‌های‬ ‫صورت گرفته اعطای این وام آغاز ش��ده است اما هنوز‬ ‫تع��داد زیادی متقاضی دریافت این وام هس��تند‪ .‬البته‬ ‫امیدواریم بودجه الزم برای اعطای وام ازدواج در بودجه‬ ‫سال ‪ 94‬بیشتر پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫در بس��یاری از م��وارد خیری��ن ناهماهن��گ عم��ل‬ ‫می‌کنند‪ .‬به گونه‌ای که ‪ 1‬نفر از چندین موسس��ه وام‬ ‫یا جهیزیه دریافت می‌کند‪ .‬بنابراین تالش کرده‌ایم به‬ ‫خیرین دلسوز اطالع‌رسانی کنیم و قوی‌ترین آنها را به‬ ‫عنوان هیات موس��س انتخاب کردیم‪ .‬از این میان آنان‬ ‫‪ 1‬هیات امنا تش��کیل ش��ده اس��ت که بیش از ‪30‬نفر‬ ‫هستند‪ .‬این افراد هیات مدیره را انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آینه‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫لیدا ایاز‪ :‬نامه‌ای نوشته بود روی‬ ‫یک��ی از صفحه‌های پ��ر طرفدار‬ ‫فیس بوک که بیش از ‪ 1000‬نفر‬ ‫عضو داشت‪ .‬داشت التماس می‌کرد که ‪ 2‬روز‬ ‫دیگر باید چک تاالر عروس��ی که کرایه کرده‬ ‫نقد کند‪ ،‬پ��ول کرایه لباس عروس و کیک را‬ ‫بدهد و مخارج عروسی را تهیه کند تا شرمنده‬ ‫روی نام��زدش‪ ،‬خان��واده خ��ودش و خانواده‬ ‫همسر آینده‌اش نشود اما هیچ پولی در حساب‬ ‫نداش��ت‪ .‬پایین نوش��ته او در بخ��ش نظرات‬ ‫کاربران هیچ اظهار تاسفی دیده نمی‌شد همه‬ ‫او را گ��دای فیس بوکی ص��دا کرده بودند که‬ ‫آبرویی ب��رای خودش و زنش نگذاش��ته بود‪.‬‬ ‫دکمه خ��ارج ش��دن از صفح��ه اجتماعی را‬ ‫می‌زنی��د و وقت��ی از دنی��ای مج��ازی بیرون‬ ‫می‌روی��د می‌بینید درک ای��ن ادعا نمی‌تواند‬ ‫چندان س��خت باشد‪ .‬این روزها در شهرهای‬ ‫بزرگ و کوچ��ک کم نیس��تند زوج‌هایی که‬ ‫بی‌پشتوانه محکم مالی برای پیوند زندگی‌شان‬ ‫تصمیم می‌گیرند ازدواج کنند‪ .‬آنها وارد دوره‬ ‫جدی زندگی مشترک می‌شوند حساب کتاب‬ ‫مالی برای شروع زندگی‪ .‬در این مرحله است‬ ‫که بسیاری از ازدواج‌ها نمی‌تواند رنگ واقعیت‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬چراکه اندکی حس��اب و کتاب‬ ‫برای برآورد هزینه وسایل تشکیل یک زندگی‬ ‫مش��ترک برای یک خانواده متوس��ط نش��ان‬ ‫می‌ده��د که برای ش��روع س��اده یک زندگی‬ ‫حداقل به بیش از‪ 5‬میلی��ون تومان پول نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این برآورد بدون در نظر گرفتن‬ ‫اجاره خانه و ودیعه مسکن است‪ .‬اضافه شدن‬ ‫قیمت ودیعه مسکن این رقم را به بیش از ‪25‬‬ ‫میلیون تومان می‌رساند‪ .‬نگاهی به اجاره بها و‬ ‫ودیعه مس��کن در بازار مسکن پایتخت نشان‬ ‫می‌دهد که اج��اره بها با ‪ 20‬میلیون ودیعه با‬ ‫مت��راژ ‪ 50‬تا ‪ 60‬متر ماهیانه ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫پول نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برآورد هزینه‌ای یک جهیزیه ساده‬ ‫نوع محصول‬ ‫مدل ( ارزانترین‬ ‫قیمت)‬ ‫قیمت (تومان)‬ ‫لباسشویی‬ ‫‪ 5‬کیلو‬ ‫‪1200000‬‬ ‫یخچال فریزر‬ ‫‪18‬فوت‬ ‫‪1100000‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪LCD‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫اجاق‬ ‫طرح فر‬ ‫‪500000‬‬ ‫جاروبرقی‬ ‫‪1600‬وات‬ ‫‪500000‬‬ ‫سرویس قابلمه‬ ‫تفلون‬ ‫‪450000‬‬ ‫سرویس قاشق‬ ‫چنگال‬ ‫دیپلماتیک‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شروع زندگی مشترک بیش از ‪ 20‬میلیون تومان هزینه دارد‬ ‫ازدواج بی‌وام ازدواج‬ ‫‹ ‹توقف وام ازدواج در سال ‪93‬‬ ‫سال شروع شد با تعهداتی که بانک‌ها برای‬ ‫پرداخت وام ازدواج به جوانان داشتند‪ .‬تعهداتی‬ ‫که با توقف پرداخت وام ازدواج در سال ‪ 93‬به‬ ‫شرمندگی دولت در مقابل جوانان تبدیل شد‪.‬‬ ‫این موضوع باعث شد که چندی پیش معاون‬ ‫ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‬ ‫اعالم کند که به دلی��ل نبود بودجه‪ ،‬به‌صرفه‬ ‫نب��ودن پرداخت وام ب��رای بانک‌ها و تکالیف‬ ‫زیاد صندوق ملی قرض‌الحس��نه پرداخت وام‬ ‫ازدواج جوانان متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬ق��رار بود ب��ه صندوق ملی قرض‌الحس��نه‬ ‫بودج��ه اختصاصی برای وام ازدواج بدهند که‬ ‫متاسفانه سپرده‌های مردم در این صندوق کم‬ ‫شده است و از سوی دیگر تکالیف متعددی را‬ ‫به صندوق واگذار کرده‌اند‪ .‬همچنین پرداخت‬ ‫وام ازدواج دیگر اولویت این صندوق نیست و‬ ‫بانک‌ه��ا نیز به دلیل کارم��زد پایین حاضر به‬ ‫پرداخت وام ازدواج نیستند‪.‬‬ ‫همچنین همان زمان امینی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫ازدواج وزارت جوان��ان اعالم کرد که س��امانه‬ ‫ازدواج ‪ 6‬بان��ک ملی ایران‪ ،‬س��په‪ ،‬مس��کن‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬رفاه کارگران و تج��ارت به‌دلیل‬ ‫اختصاص ‪ 100‬درصدی منابع قرض‌الحس��نه‬ ‫به‌مصارف دیگر و خالی شدن موجودی مسدود‬ ‫مجلس موافقت کرد‬ ‫‪ 500‬میلیون دالر برای تسهیالت ازدواج‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس با ‪ 1‬فوریت طرح برداشت ‪ 500‬میلیون دالر‬ ‫از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت ازدواج موافقت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه مل��ت‪ ،‬نمایندگان مجلس در نشس��ت علنی دیروز با‬ ‫‪ 1‬فوری��ت طرحی موافقت کردند که براس��اس آن به دول��ت اجازه داده‬ ‫می‌ش��ود ‪ 500‬میلیون دالر از صندوق توس��عه ملی ب��ه منظور افزایش‬ ‫س��رمایه بانک‌های دولتی و صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور پرداخت‬ ‫تسهیالت ازدواج جوانان برداشت کند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت که در ابتدا ‪2‬فوریت این طرح به رای گذاشته شد‬ ‫ک��ه نمایندگان ب��ا ‪ 106‬رأی موافق‪ 36 ،‬رأی مخالف و ‪ 15‬رأی ممتنع از‬ ‫مجم��وع ‪ 200‬نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند‪ .‬س��پس ‪1‬‬ ‫فوریت طرح یادش��ده به رأی گذاش��ته ش��د که نمایندگان با ‪ 128‬رأی‬ ‫موافق‪ 34 ،‬رأی مخالف و ‪ 6‬رأی ممتنع از مجموع ‪200‬نماینده حاضر در‬ ‫صحن با آن موافقت کردند‪.‬‬ ‫شده است‪ .‬معاون امور فرهنگی و جوانان اداره‬ ‫کل ورزش وجوانان خراس��ان‌رضوی نیز گفته‬ ‫بود که در بودجه سال ‪ 93‬هیچ‌گونه اعتباری‬ ‫برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته نشده‬ ‫و در سال‌جاری وام ازدواج پرداخت نمی‌شود‪.‬‬ ‫محمود گودرزی با بی��ان اینکه وزارت ورزش‬ ‫نمی‌تواند وام ازدواج و وام مسکن بدهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تنها وزارت ورزش می‌تواند در چنین وضعیتی‬ ‫با س��ازمان‌ها و نهادهای مرب��وط رایزنی کند‪.‬‬ ‫در حقیقت موضوعاتی مانند تس��هیل ازدواج‪،‬‬ ‫پرداخ��ت وام و‪ ...‬وظیفه تمامی دس��تگاه‌های‬ ‫حاکمیت��ی اس��ت و وزارت ورزش و جوان��ان‬ ‫پیگیری آن را برعهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�ن ازدواج ‪ 8‬میلیون جوان‬ ‫ایرانی‬ ‫آخری��ن آمار وزارت جوانان نش��ان می‌دهد‬ ‫که تا پایان مهر س��ال گذشته یک میلیون و‬ ‫‪ 385‬هزار و ‪ 651‬نفر درخواست وام ازدواج به‬ ‫بانک‌ها دادند که فق��ط ‪ 464‬هزار و ‪ 662‬نفر‬ ‫موفق به دریافت وام شده‌اند‪ .‬این آمار همراه با‬ ‫مطالعاتی است که نشان می‌دهد که ‪80‬درصد‬ ‫جوانان در س��ن ازدواج هستند اما هیچ کدام‬ ‫آنها اقدامی برای ازدواج نمی‌کنند‪.‬‬ ‫مطالع��ات این مرکز به نق��ل از محمد تقی‬ ‫حس��ن زاده‪ ،‬سرپرس��ت مرک��ز مطالع��ات و‬ ‫‹ ‹‪ 50‬میلیون داش�ته باش�ید‪ 80 ،‬میلیون‬ ‫وام بگیرید‬ ‫داش��تن اندک س��رمایه‌ای این روزها برای‬ ‫زوج‌های جوان در آس��تانه تش��کیل خانواده‬ ‫رویایی اس��ت که تحقق اش آرزو است‪ .‬چند‬ ‫روز پی��ش آخون��دی وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫خواس��ت م��ژده‌ای به جوانان بده��د‪ .‬مژده او‬ ‫چنین بود‪« :‬هدف ما خانه‌دار کردن زوج‌های‬ ‫جوان اس��ت‪ .‬این افراد باید ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫پس‌انداز داش��ته باش��ند و ح��دود ‪ 40‬تا ‪50‬‬ ‫میلیون تومان دیگ��ر را نیز تامین کنند تا به‬ ‫همراه تس��هیالت ‪ 80‬میلیون تومانی بتوانند‬ ‫قدرت خرید را در بازار به دست آورند‪».‬‬ ‫وزیر معتقد است که با این راهکار ‪ 3‬میلیون‬ ‫خانوار خانه‌دار می‌ش��وند‪ .‬میزان اقس��اط این‬ ‫طرح نی��ر ‪ 40‬درصد از هزینه خانواده اس��ت‬ ‫عبدالرضا عزیزی به‌عنوان ط��راح این طرح ‪ 2‬فوریتی با یادآوری اینکه‬ ‫‪ 2‬س��ال اس��ت موضوع تس��هیل ازدواج و ایجاد اش��تغال برای جوانان را‬ ‫پیگی��ری می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این جوانان بودند ک��ه در یازدهمین انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری به فرمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) لبیک گفتند و‬ ‫حماسه سیاسی را رقم زدند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬من‪ ،‬شما‪،‬‬ ‫خبرگان رهبری‪ ،‬رییس‌جمهور و ش��وراهای اسالمی شهر و روستا با رأی‬ ‫همین جوانان انتخاب ش��دیم که متاس��فانه امروز تعداد کثیری از آنها با‬ ‫وجود داش��تن مدارک عالی تحصیلی بیکار هس��تند و به علت نداش��تن‬ ‫امنیت شغلی و استطاعت مالی سن ازدواج‌شان باال رفته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تحدید نسل ادامه داد‪ :‬هر کشوری‬ ‫که ‪ 7‬درصد جمعیت آن به س��ن باالتر از ‪ 65‬سال برسد‪ ،‬به سمت پیری‬ ‫جمعیت پیش می‌رود و ش��رایط کنونی ایران همین وضعیت اس��ت و ما‬ ‫داریم به سوی پیری می‌رویم‪ ،‬به طوری که به ازای هر ‪ 4‬نفر ‪1‬نفر باالی‬ ‫‪ 65‬سال سن دارد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون اجتماعی با یادآوری اینکه برای مواجهه با سونامی‬ ‫اتخاذ تدابیر جدید الزامی است‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫شرایط زاینده‌رود نگران ‌کننده است‬ ‫وزیر نیرو با تش��ریح جدیدتری��ن اقدامات صورت گرفته‬ ‫ب��رای خروج زاینده رود از بحران گفت‪ :‬امیدوارم به‌زودی‪،‬‬ ‫ن تا اردیبهشت سال‬ ‫آب زاینده رود به مدت ‪ 5‬سال از بهم ‌‬ ‫آینده در رودخانه جاری شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حمید چیت چیان گفت‪ :‬ش��رایطی که‬ ‫در اس��تان اصفهان ش��اهد آن هس��تیم برای همه کشور‬ ‫نگران‌کننده است‪ .‬استان اصفهان یکی از مولفه‌های اصلی‬ ‫پژوهش‌ه��ای راهبردی وزارت جوانان نش��ان‬ ‫داد‪« :‬از ‪ 23‬میلیون نفر جمعیت جوان کشور‪،‬‬ ‫بیش��ترین جمعیت جوان کش��ور در س��نین‬ ‫‪ 25‬تا ‪ 29‬س��ال که بهترین سن ازدواج است‬ ‫ق��رار دارند‪ 8 .‬میلیون و ‪ 672‬هزار و ‪ 584‬نفر‬ ‫از جوانان در رده سنی ‪ 25‬تا ‪ 29‬سال هستند‬ ‫که در این رده سنی جمعیت مردان بیشتر از‬ ‫زنان بوده و این خود هش��داری به مسئوالن و‬ ‫کارشناسان برای تاخیر در سن ازدواج است‪.‬‬ ‫شکل دهنده هویت ملی ماست و یکی از علل اصلی آبادانی‬ ‫و تاثیرگذاری این استان‪ ،‬وجود رودخانه زاینده رود است‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو اظهارکرد‪ :‬این اس��تان نیازمند توجه ویژه‌ای‬ ‫به دلی��ل تاثیرگذاری در بخش‌ه��ای مختلف و متنوع در‬ ‫کل کشور اس��ت به همین دلیل چهارمین جلسه شورای‬ ‫هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود برگزار شد و بسیاری از‬ ‫مسائل آبی موجود در این استان مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫که برای پرداخت این اقس��اط در نظر گرفته‌‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت وام ازدواج ‪ ۵‬میلیون�ی از‬ ‫امروز به فردا‬ ‫ت��ا پیش از توق��ف پرداخ��ت وام ازدواج در‬ ‫اردیبهش��ت م��اه گذش��ته بود ک��ه مدیرکل‬ ‫اعتبارات بانک مرکزی از فعال ش��دن دوباره‬ ‫‪ ۳‬بانک ملی‪ ،‬کش��اورزی و تجارت در سامانه‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه ازدوا ‌ج برای پرداخت‬ ‫وام ‪ ۵‬میلیون تومانی خبر داده بود‪.‬‬ ‫اما وقت��ی هیچ خبری از پرداخت‌ها نش��د‬ ‫س��خنگوی دول��ت دوباره پی��ش از عید فطر‬ ‫گذش��ته اعالم کرد که پس از گذشت تقریبا‬ ‫‪ 1‬سال از پرداخت نشدن وام ازدواج‪ ،‬خبرهای‬ ‫خوشی را مبنی بر از سرگیری پرداخت دوباره‬ ‫ای��ن وام به زوج‌های ج��وان دارد‪ .‬او گفت که‬ ‫وام ازدواج پ��س از تعطی�لات عی��د فط��ر به‬ ‫ثبت‌نام‌شدگان و متقاضیان پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫این وعده در شرایطی اعالم شد که محمود‬ ‫گ��ودرزی وزی��ر ورزش و جوان��ان نیز چندی‬ ‫پی��ش اع�لام کرد ک��ه در ح��دود ‪ 1‬میلیون‬ ‫نف��ر از زوج‌ه��ای جوان در ص��ف دریافت وام‬ ‫ازدواج هس��تند و برای پرداخ��ت وام به آنها‬ ‫ب��ه اعتباری در ح��دود ‪ 4500‬میلیارد تومان‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫س��المندی که در پیش اس��ت‪ ،‬هیچ فکری نشده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪2 :‬‬ ‫فوریت طرح برداش��ت ‪ 500‬میلیون دالر از صندوق توس��عه ملی که به‬ ‫امضای ‪ 250‬نفر از نمایندگان رسیده است‪ ،‬با هدف ایجاد تسهیالت برای‬ ‫اشتغال و فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان ارائه شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در خانه ملت گفت‪ :‬در صورت تمهید ش��رایط ازدواج‬ ‫جوانان بعد از آن با حمایت از الیحه دولت برای خروج از رکود‪ ،‬مش��کل‬ ‫اشتغال جوانان را نیز حل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ما به س��ربازهای تابع والیت نی��از داریم و تنها راه آن‬ ‫ایجاد ش��رایط برای ازدیاد نس��ل با فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای‬ ‫جوانان و تسهیل ازدواج آنان است‪.‬‬ ‫یادآور می‌ش��ود براس��اس ماده واح��ده این طرح مبل��غ ‪500‬میلیون‬ ‫(‪ )500.000.00‬دالر از سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) تبصره‬ ‫(‪ )2‬قانون بودجه س��ال ‪ 1393‬کس��ر و برای افزایش س��رمایه بانک‌های‬ ‫دولت��ی در صندوق مهر امام رضا (ع) در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در‬ ‫جهت پرداخت وام قرض‌الحس��نه ازدواج جوانان به مصرف برسد‪ .‬تبدیل‬ ‫ارز به ریال در مرکز مبادالت ارزی صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رودخان��ه زاین��ده رود به طور متوس��ط در‬ ‫‪5‬س��ال اخیر ‪ 845‬میلیون متر مکعب ذخیره آبی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬تونل اول کوهرنگ‪ ،‬کار انتقال و برداش��ت آب را از‬ ‫سرشاخه‌های کارون بزرگ و انتقال آن از سوی زاگرس به‬ ‫زاینده رود را انجام می‌دهد که میزان آورد این تونل ‪293‬‬ ‫میلیون متر مکعب آب است‪ .‬چیت چیان ادامه داد‪ :‬سطح‬ ‫اراضی باغی و کش��اورزی حوضه زاینده رود در س��ال‌های‬ ‫اخیر با افزایش ‪ 5‬برابری به ‪ 200‬هزار هکتار رسیده است‬ ‫که این س��طح نیازمند ‪5/1‬ـ میلیارد متر مکعب آب مازاد‬ ‫است و طبیعت‪ ،‬ظرفیت ایجاد این میزان را ندارد‪.‬‬ ‫وی اصفهان را قطب بزرگ صنعت کشور دانست و خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬در ‪ 50‬سال گذشته مصرف آب در بخش صنعت از‬ ‫‪ 5‬میلیون متر مکعب به ‪ 237‬میلیون متر مکعب رس��یده‬ ‫که افزایش ‪ 40‬برابری را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو ادام��ه داد‪ :‬در گذش��ته آورد کارون بزرگ‬ ‫‪31‬میلیارد متر مکعب بوده اما در سالیان اخیر به ‪9‬میلیارد‬ ‫متر مکعب کاهش یافته و با اجرای تونل بهش��ت آباد این‬ ‫میزان باز هم کمتر خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه مدیریت‬ ‫مص��رف بهتری��ن راه چاره اس��ت تاکید ک��رد‪ :‬اختصاص‬ ‫طرح‌های دیگر برای انتقال آب از کارون امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫چیت چیان با اشاره به وجود ‪ 5‬هزار هکتار فضای سبز در‬ ‫اصفهان اظهارکرد‪ :‬این میزان فضای سبز به ‪50‬میلیون متر‬ ‫مکعب آب برای آبیاری نیازمند است که باید برای آن چاره‬ ‫اندیشی شود‪ .‬تبدیل چاه‌های دیزلی به برقی و جلوگیری‬ ‫از برداشت‌های اضافه می‌تواند در آینده در حوزه منابع آب‬ ‫موثر باش��د‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬مدیریت جلوگیری از برداشت‬ ‫آب‌های س��طحی و زیرزمینی تا به امروز موفق نبوده‌اند و‬ ‫این امر نیازمند مدیریت اجتماعی‪ ،‬کمک مسئوالن قضایی‬ ‫و اجرایی است که به‌زودی محقق و اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تصفیه‌خانه بابا شیخ علی اصفهان را بزرگترین‬ ‫و پُرظرفیت‌ترین تصفیه‌خانه کشور برشمرد و افزود‪ :‬تونل‬ ‫گالب ‪ 2‬دومین س��امانه انتقال آب شرب به اصفهان است‬ ‫که به پیش��نهاد وزارت نیرو در ش��ورای عالی آب تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬چیت چیان اب��راز امی��دواری ک��رد آب زاینده رود‬ ‫به‌زودی به مدت ‪ 5‬س��ال از بهمن‌ماه تا اردیبهش��ت سال‬ ‫آینده در رودخانه جاری ش��ود‪ .‬همچنین طرح انتقال آب‬ ‫تونل‪3‬کوهرنگ تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تونل س��وم کوهرنگ در کنار‬ ‫طرح بهش��ت آباد در مجموع قادر به انتقال یک میلیارد و‬ ‫‪17‬میلیون متر مکعب آب به حوضه زاینده‌رود خواهد بود‪.‬‬ ‫این میزان آب‪ 200 ،‬میلیون‌متر مکعب از میزان آبی که در‬ ‫زاینده‌رود جاری بوده بیشتر خواهد بود‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت شیرین بیسکویت‬ ‫شیرین‌تر می‌شود‬ ‫پرس�تو بیرانوند ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬گرسنه‌ای و برای‬ ‫خوردن غذا وقتی نداری‪ .‬از صبح که با عجله بیرون زده‌ای‬ ‫هنوز نتوانس��ته‌ای که چیزی بخوری‪ .‬زمانی هم نداری و‬ ‫وقت کم اس��ت تا برای ناهار به غذاخوری بروی‪ .‬کارهای‬ ‫زیادی بای��د در روز انجام دهی و گرس��نگی با ضعف به‬ ‫سراغت آمده‪ .‬قبل از تاکسی گرفتن برای رفتن به مسیر‬ ‫بعدی به نزدیک‌ترین س��وپرمارکت می‌روی و برای رفع‬ ‫گرس��نگی بیسکویت را انتخاب می‌کنی‪ .‬بیسکویت یکی‬ ‫از تنقالت است و گاه خود نوعی خوراک به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫این واژه متعلق به فرانسه است‪ ،‬به معنای چیزی که دوبار‬ ‫آن را می‌پزند‪ .‬ابتدا ارتشی‌ها و کسانی که در کشتی‌ها کار‬ ‫می‌کردند از بیسکویت استفاده می‌کردند‪ ،‬در ایران برای‬ ‫نخس��تین‌بار کارخانه بیس��کویت گرجی در سال ‪1340‬‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫ایران در سال گذشته‪،‬‬ ‫‪200‬هزار تن معادل‬ ‫‪480‬میلیون دالر شکالت به‬ ‫کشورهای مختلف صادر‬ ‫کرده است و هم‌اکنون به ‪60‬‬ ‫کشور دنیا از جمله امریکا‪،‬‬ ‫استرالیا و ژاپن نیز شکالت‬ ‫صادر می‌کند‬ ‫‹ ‹بیسکویت مادر‬ ‫بیس��کویت مادر یکی از قدیمی‌ترین بیس��کویت‌های‬ ‫ایران اس��ت که از س��ال ‪ ۱۳۳۷‬تولید می‌شود‪ .‬شعار این‬ ‫بیس��کویت برای س��ال‌ها این بود‪« :‬مهر مادر‪ ،‬شیر مادر‪،‬‬ ‫بیسکویت مادر‪ ».‬روی بسته‌های این بیسکویت تصویری‬ ‫خاطره‌انگی��ز از ی��ک مادر به هم��راه نوزاد خ��ود دیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬کارخانه ویتانا در سال ‪ ۱۳۳۵‬به‌دست برادران‬ ‫تهرانچی در خیابان امیریه آن روزگار در تهران راه‌اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬برادران تهرانچی از آلمان و انگلیس دس��تگاه‌های‬ ‫بیسکویت‌س��ازی وارد کردن��د‪ .‬آنها ی��ک جمله معروف‬ ‫داشتند‪« :‬بیسکویت مادر باید به راحتی با دندان شکسته‬ ‫شود و با آب دهان نرم شود‪».‬‬ ‫بعد از انقالب کارخانه ویتانا به ش��رکت سهامی البرز از‬ ‫زیرمجموعه‌های بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد واگذار شد‪ ،‬این کارخانه‬ ‫س��پس به خیابان خلیج‌ف��ارس در کیلومتر ‪۷‬جاده کرج‬ ‫منتقل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ بیسکویت ساقه طالیی‬ ‫بیس��کویت س��اقه طالی��ی یک��ی از ان��واع مختل��ف‬ ‫بیس��کویت‌های نرم محسوب می‌ش��ود که به‌دلیل‬ ‫مرغوبیت و ارزش تغذیه‌ای آن از طرفداران زیادی‬ ‫برخ��وردار ب��وده اس��ت‪ .‬این محص��ول در کش��ورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬دایجس��تیو نیز خوانده می‌ش��ود ک��ه به دلیل‬ ‫دارا بودن س��بوس و عصاره مالت همواره مورد استقبال‬ ‫مصرف‌‌کنن��دگان زی��ادی بوده اس��ت‪ .‬مینو نخس��تین‬ ‫تولید‌کننده بیسکویت با آرد کامل است‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه صنعتی مینو‬ ‫گروه صنعتی مینو نام یک ش��رکت ایرانی است که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۸‬خورشیدی توسط علی خسروشاهی بنیان‬ ‫نهاده ش��د و در ‪ ۱۶‬آب��ان همان س��ال فعالیت تولیدی‬ ‫خود را با تاس��یس شرکت صنعتی پارس مینو آغاز کرد‬ ‫و هم‌اکنون با تولید انواع بیسکویت‪ ،‬شکالت‪ ،‬دارو‪ ،‬لوازم‬ ‫آرایش��ی و بهداش��تی در کش��ور فعالیت می‌کند‪ .‬گروه‬ ‫صنعتی مینو در حال حاضر به‌صورت هلدینگ و زیرنظر‬ ‫شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان اداره می‌شود که‬ ‫متش��کل از ‪ ۱۲‬ش��رکت حقوقی مس��تقل است‪ .‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬مدیریت کارخانه به عهده علی خسرو شاهی بود و‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی در اختیار سازمان صنایع‬ ‫ملی ایران قرار گرفت‪ .‬از سال ‪۵۱ ،۱۳۸۰‬درصد سهام به‬ ‫شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان واگذار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ «پتی‌بور» موزه بیسکویت تاسیس کرد‬ ‫از میان هزاران کلمه رایج فرانسوی که در زبان فارسی‬ ‫رواج پیدا کرده‪ ،‬ش��اید تنها یک نام باشد که با خاطرات‬ ‫کودکی ایرانیان پیوند خورده باشد و آن کلمه «پتی بور»‬ ‫اس��ت‪ ،‬نامی که همه ما بدون آنکه فکر کنیم یعنی چه‬ ‫یا از کجا آمده تنها با گفتن آن یک بیس��کویت خوشمزه‬ ‫ک��ره‌ای در ذهنمان تداعی می‌ش��ود‪ .‬البت��ه این روزها‬ ‫اگرچه «پتی‌بور» در ایران به علت ضعف برندینگ و نبود‬ ‫تبلیغات از طرف تولید‌کننده وطنی آن‪ ،‬در میان کودکان‬ ‫نسل جدید و عموم مردم طرفداران زیادی ندارد‪ ،‬اما این‬ ‫بیسکویت فرانسوی‌االصل همچنان یکی از پرفروش‌ترین‬ ‫بیسکویت‌ها در جهان است و آنقدر حس وفاداری به این‬ ‫برند به خصوص در میان فرانسوی‌ها باال است و این برند‬ ‫و فرهنگ خاصش‪ ،‬چنان در میان جامعه ریشه دوانده که‬ ‫به تازگی شرکت ‪ LU‬فرانسه که تولید‌کننده «پتی‌بور»‬ ‫(‪ )petit Beurre‬اس��ت‪ ،‬اقدام به تاس��یس اولین موزه‬ ‫بیسکویت جهان کرده تا تاریخ ‪ 168‬ساله این بیسکویت‬ ‫را منعکس و حفظ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قصر گوالن‬ ‫شرکت ‪ LU‬برای این موزه یکی از قدیمی‌ترین قصر‌های‬ ‫فرانسه در شهر «نانت» ‪ nantes‬به نام «قصرگوالن» (‪Le‬‬ ‫‪ )chateau de Goulaine‬را که از قرن‪ 12‬میالدی درهای‬ ‫آن به روی عموم بس��ته بوده انتخ��اب کرده و در فضای‬ ‫آن انواع بس��ته‌های این بیس��کویت تاریخی‪ ،‬پوسترهای‬ ‫تبلیغات��ی معروف آن وقای��ع مرتبط ب��ا آن را به تصویر‬ ‫کشیده اس��ت‪ .‬بیس��کویت معروف پتی‌بور که به فارسی‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫انجمن‬ ‫صنفی صنایع‬ ‫بیسکویت‪ ،‬شیرینی‬ ‫و شکالت با ‪ 360‬واحد‬ ‫تولیدی از فعال ترین‬ ‫تشکل‌های غذایی ایران‬ ‫است که ظرفیت‬ ‫‪ 2‬میلیون تن‬ ‫تولید را با‬ ‫محصوالت‬ ‫بیسکویت‪،‬‬ ‫شیرینی و‬ ‫شکالت در‬ ‫کشور دارد‬ ‫«کره کوچک» ترجمه می‌ش��ود در س��ال ‪ 1846‬توسط‬ ‫یک زوج جوان به نام‌های «ژان لفور» ( ‪Jean Lefevre‬‬ ‫) و «پائولین اوتیل» (‪ )Paulin Utile‬در شهر نانت فرانسه‬ ‫تولید ش��د که آنها حرف اول نام‌ه��ای خانوادگی خود را‬ ‫برای ثبت بیزینس کوچکشان انتخاب کردند و آن را ‪LU‬‬ ‫نام نهادند‪ .‬البته آنها ‪ 40‬س��ال بعد یعنی تا س��ال ‪1886‬‬ ‫فقط از اسم ‪ LU‬برای بیسکویت‌هایشان استفاده می‌کردند‬ ‫که در این س��ال آنها برای ویژه کردن محصول‌ش��ان نام‬ ‫پتی‌بور را برایش انتخاب کردند و آن را به ثبت رس��اندند‪.‬‬ ‫خانم وآقای ‪ LU‬به تبلیغات اعتقاد زیادی داشتند و یکی‬ ‫از ایده‌ه��ای بزرگ آنها در این راه برگزاری مس��ابقه‌هایی‬ ‫از میان گرافیس��ت‌ها و طراح��ان آن دوران برای طراحی‬ ‫پوسترهایی برای پتی‌بور بود‪ .‬این طرح بسیار موفق بود و‬ ‫باعث رشد سریع پتی‌بور در فرانسه و کم‌کم در سایر نقاط‬ ‫جهان شد‪،‬به طوری که پوسترهای این برند که هم اینک‬ ‫در موزه گوالن قرار گرفته‌اند هر یک ارزش کلکس��یونری‬ ‫پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ شرکت ویتانا‬ ‫در همای��ش روز ملی صادرات س��ال گذش��ته ‪ 2‬واحد‬ ‫نمون��ه صادرات با نام تجاری آناتا و ش��ونیز به نمایندگی‬ ‫از صنعت بزرگ ش��یرینی و شکالت حائز دریافت جایزه‬ ‫صادراتی ش��دند‪ .‬البته جایزه‌ای که به شکل عادی نامش‬ ‫دارای اعتبار ش��ده اس��ت و ارزش مادی ندارد‪ .‬مجموعه‬ ‫گروه صنعتی نجاتی با برند آناتا ‪6‬سال است که این جایزه‬ ‫ملی را دریافت می‌کند و مجموعه ش��رکت داداش برادر‬ ‫با برند ش��ونیز نیز دومین س��الی اس��ت که این جایزه را‬ ‫به‌عنوان صادرکننده نمونه دریافت می‌نمایند‪ .‬شروع کار‬ ‫ش��رکت ویتانا همراه با ورود بس��ته‌بندی‌های بیسکویت‬ ‫در ایران بود و پس از آن دیگر ش��رکت‌ها نیز ش��روع به‬ ‫بسته‌بندی‌های جدید بیسکویت کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بیسکویت گرجی‬ ‫بیس��کویت گرج��ی از س��ال ‪ 1341‬ب��ا تولی��د انواع‬ ‫بیس��کویت‌هایی که در ایران بس��یار ناش��ناخته بود و با‬ ‫اس��تفاده از بهترین ترکیبات که بتواند با بیسکویت‌های‬ ‫شاخص اروپایی مقایسه شوند آغاز به کار کرد و این هدف‬ ‫تا به امروز به بهترین وجه ادامه یافته اس��ت‪ .‬محصوالت‬ ‫‪19‬‬ ‫س��اده و ک��رم‌دار‪،‬‬ ‫گرجی انواع بیسکویت‬ ‫بیسکویت با روکش شکالت‪ ،‬بیسکویت کودک‪ ،‬پتی بور‪،‬‬ ‫کراکر‪ ،‬ویفر و شکالت است‪ .‬محصوالت گرجی به‌موازات‬ ‫بازار ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬آسیای میانه‪،‬‬ ‫آفریقا‪ ،‬عراق و افغانس��تان صادر می‌شود‪ .‬این شرکت در‬ ‫حقیقت ‪ 1‬شرکت خانوادگی بوده و بنیانگذاران آن علی‬ ‫گرجی‪ ،‬حسین گرجی و فرخ گرجی بوده‌اند‪ .‬این شرکت‬ ‫قبل از پیروزی انقالب عضو بورس اوراق بهادار بوده‪ ،‬که تا‬ ‫کنون ادامه دارد‪ .‬در حال حاضر شرکت سهامی عام است‬ ‫و ‪2700‬سهامدار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت شیرینی و شکالت‬ ‫صنعت ش��یرینی و شکالت س��هم قابل توجهی در امر‬ ‫صادرات کش��ور دارد‪ .‬انجمن صنفی صنایع بیس��کویت‪،‬‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت با ‪ 360‬واحد تولیدی از فعال ترین‬ ‫تش��کل‌های غذایی ایران است که ظرفیت ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫تولید را با محصوالت بیس��کویت‪ ،‬شیرینی و شکالت در‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬البت��ه باید اش��اره کرد که از ای��ن میان در‬ ‫س��ال گذش��ته تنها ‪450‬هزار تن تولید داشته که از این‬ ‫مقدار ‪200‬هزار ت��ن از محصوالت تولیدی خود را صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ایران در سال گذشته‪200 ،‬هزار تن معادل‬ ‫‪480‬میلیون دالر ش��کالت به کش��ورهای مختلف صادر‬ ‫کرده است و هم‌اکنون به ‪ 60‬کشور دنیا از جمله امریکا‪،‬‬ ‫استرالیا و ژاپن نیز شکالت صادر می‌کند‪ .‬در اطراف ایران‬ ‫یک بازار ‪ 1‬میلیارد دالری برای صادرات ش��کالت وجود‬ ‫دارد که در صورت فراهم ش��دن شرایط تولید و افزایش‬ ‫تولید و رس��یدن ب��ه ظرفیت ‪2‬میلیون تن در س��ال به‬ ‫س��ادگی می‌توان رقم صادرات شیرینی و شکالت ایران‬ ‫را در کوتاه‌م��دت ارتق��ا داد‪ .‬از س��ال ‪ 80‬به بعد‪ ،‬صنعت‬ ‫غذایی ایران به ویژه صنعت ش��یرینی و شکالت از رشد‬ ‫و توس��عه بس��یار خوبی برخ��وردار بوده ب��ه گونه‌ای که‬ ‫‪ 80‬برند ش��کالت و شیرینی ایران در دنیا شناخته شده‬ ‫بود و این در حالی اس��ت که امروز نیز بیش از ‪ 100‬برند‬ ‫شکالت ایرانی در جهان شناخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فواید بیسکویت‬ ‫بیسکویت برای اشخاص نوعی حس کودکی را تداعی‬ ‫می‌کند و اشخاص پس از خوردن آن احساس «آرامش»‬ ‫بیش��تری دارند و روحیه ش��ان با کودکی ش��ان تداعی‬ ‫پی��دا می‌کن��د‪ .‬افراد پ��س از خ��وردن بیس��کویت یاد‬ ‫«خاطره‌ه��ای مثب��ت» خودش��ان می‌افتند و ب��ه مرور‬ ‫قب��ل و ی��ادگاری هایش��ان می‌پردازند‪ .‬مطالع��ات تازه‬ ‫دانشمندان نش��ان می‌دهد بیسکویت به سبب «رطوبت‬ ‫پایین��ی» که دارد دچار افزودنی کمتری اس��ت از این‌رو‬ ‫گزینه‌ای مناس��ب ب��ه عنوان «میان‌وع��ده» یا «تغذیه»‬ ‫برای کودکان و تمام گروه‌های س��نی محسوب می‌گردد‪.‬‬ ‫بیس��کویت از موادی چون آرد گندم‪ ،‬ش��کر‪ ،‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫روغن جامد‪ ،‬نشاس��ته و برخ��ی افزودنی‌های دیگر تهیه‬ ‫می‌شود‪ .‬در خمیر اغلب بیس��کویت‌ها به جای مخمر از‬ ‫جوش‌شیرین و بهبوددهنده‌های سنتزی استفاده می‌شود‬ ‫ک��ه ارزش تغذیه‌ای چندانی ندارد‪ .‬روغن به کار رفته در‬ ‫ای��ن محصول نیز از نوع روغن مخصوص قنادی با درجه‬ ‫اشباع باالست و ساختار آن با روغن‌های خانگی متفاوت‬ ‫است‪ .‬بیشتر بیسکویت‌ها‪ ،‬پرکالری و در هر ‪100‬گرم آنها‬ ‫‪ ۳۳۰‬کالری انرژی نهفته اس��ت‪ .‬البت��ه این میزان در‬ ‫بیسکویت‌های کرم دار و شکالتی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بیسکویت ؛صنعتی صادراتی‬ ‫مهری ساحلی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬صنعت غذایی‬ ‫ایران از جمله صنایعی اس��ت ک��ه می‌تواند جنبه‬ ‫صادراتی و سودآوری از نظر اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫این صنایع از جمله صنعت بیسکویت‌س��ازی جزو‬ ‫صنایعی است که از نظر مواد خام به تولید داخلی‬ ‫متکی است و در حقیقت احیای کشاورزی و رونق‬ ‫اقتصاد این رش��ته مولد می‌تواند زمینه‌های رش��د‬ ‫این صنعت را فراهم کند‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های صنعت غذایی در ایران بس��یار زیاد‬ ‫اس��ت و این امر ب��ه دلیل وجود ش��رایط اقلیمی‬ ‫مناسب برای تولید محصوالت کشاورزی است‪ ،‬در‬ ‫کش��ور ما با حل مشکل آب آن هم از طریق علمی‬ ‫و زیربنایی و آبیاری قط��ره‌ای محصوالت می‌توان‬ ‫محص��والت زی��ادی را تولی��د کرد ک��ه همه این‬ ‫محصوالت در فرآوری‌های الزم می‌توانند در چرخه‬ ‫صنایع غذای��ی از جمله صنعت بیسکویت‌س��ازی‬ ‫قرار بگیرند و زمینه رش��د و توسعه این صنعت را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر آن صنعتی مانند صنعت بیسکویت‌سازی‬ ‫می‌تواند در بسته‌بندی‌های زیبا و مناسب به خارج‬ ‫از کشور صادر شود‪.‬‬ ‫از دیگر مزایای صنعت بیسکویت و سایر صنایع‬ ‫غذایی همانطورکه اش��اره ش��د وابستگی اندک به‬ ‫منابع خارجی اس��ت که از طری��ق اعمال مدیریت‬ ‫صحیح می‌تواند انجام شود‪ .‬صنعت بیسکویت‌سازی‬ ‫همچنی��ن در هرس��طحی از ظرفیت‌ه��ای داخلی‬ ‫می‌تواند س��رمایه‌گذاری شود‪ .‬به عبارت دیگر نیاز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری‌های عظیم نظیر صنایع بنیادی‬ ‫و م��ادر ندارد‪ .‬بازار گس��ترده مص��رف این صنعت‬ ‫که گس��ترده اس��ت اگر به طریق علمی و صحیح‬ ‫بازاریابی ش��ود می‌ تواند نقش بسزایی حتی در ارز‬ ‫آوری داشته باشد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون در کش��ورهای همس��ایه ای��ران ‪500‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت وجود دارد که بنا به اشتراکاتی‬ ‫که میان ما با آنها وجود دارد‪ ،‬بیش��تر این کشورها‬ ‫خواهان محصوالت غذایی ایران هستند‪.‬به تعبیری‬ ‫می‌توان ایران را شاهراه تجاری دنیا دانست‪.‬‬ ‫دس��ت‌اندرکاران صنع��ت غذای��ی بیس��کویت‬ ‫همچنی��ن بر این باورند ک��ه ایران از طریق صنایع‬ ‫غذایی می‌تواند در س��ازمان تجارت جهانی حرفی‬ ‫برای گفتن داش��ته باش��د‪ .‬به بی��ان دیگر صنعت‬ ‫بیسکویت‌س��ازی می‌تواند از دروازه‌های ملی خارج‬ ‫شود و بازارهای جهانی به ویژه بازارهای کشورهای‬ ‫همسایه را در بربگیرد‪.‬‬ ‫در دیدگاه��ی کل��ی می‌توان گف��ت که صنعت‬ ‫بیسکویت‌س��ازی‪ ،‬نخس��ت به مواد وارداتی متکی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬دوم ب��ا س��رمایه‌های بخ��ش خصوص��ی‬ ‫می‌تواند به طور گس��ترده‌ای توس��عه یابد و س��وم‬ ‫با اس��تفاده از بس��ته بندی‌های م��درن و امروزی‬ ‫می‌تواند جنبه صادرات وارز آوری داش��ته باشد اما‬ ‫همه اینها مستلزم این است که حمایت زیر بنایی‬ ‫از آن انجام ش��ود‪ .‬آنگونه که صاحب نظران مطرح‬ ‫می‌کنند‪ .‬یکی از مش��کالت صنای��ع غذایی دولتی‬ ‫ب��ودن اقتصاد و از آن مش��کل‌زاتر رش��د بی‌رویه‬ ‫اقتصاد دولتی اس��ت که در روند تولید این صنعت‬ ‫مشکالتی را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫در بررس��ی س��یر تحول صنعت بیسکویت‌سازی‬ ‫ب��ه ویژه در ‪ 3‬دهه اخیر بای��د گفت حضور اقتصاد‬ ‫دولتی در زمینه صنعت بیسکویت‌س��ازی بس��یار‬ ‫گس��ترده بوده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه نیاز این‬ ‫صنع��ت ش��امل آرد‪ ،‬ش��کر و روغ��ن خوراکی‪ ،‬در‬ ‫ط��ول جنگ تحمیل��ی و پرداخت یاران��ه کالن از‬ ‫س��وی دولت‪ ،‬بر قیمت فروش آنها تاثیر گذاش��ت‬ ‫و به نوب��ه خود تولید‌کنن��دگان را ملزم می‌کرد تا‬ ‫محصوالت‌ش��ان را به قیمت‌ه��ای پایین به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫درهم��ان ح��ال بررس��ی‌ها حاکی از آن اس��ت‬ ‫که کاه��ش تدریجی کنت��رل قیمت‌ه��ا و خاتمه‬ ‫جیره‌بندی و تش��ویق رقابت داخلی پس از بحران‬ ‫جنگ‪ ،‬منجر به افزایش چشمگیر تولید‪ ،‬کیفیت و‬ ‫قیمت شده اس��ت‪ .‬حدود بیش از یکصد و هشتاد‬ ‫کارخانه با ظرفیت باالی ‪ ۳۸۰.۰۰۰‬تن بیسکویت‬ ‫و ویفر در سال مشغول به کار بوده‌اند‪.‬‬ ‫همانگونه که اشاره شد صنعت بیسکویت‌سازی با‬ ‫وجود ادامه رش��د جمعیت از ظرفیت اضافی تولید‬ ‫برخوردار اس��ت که جنبه صادراتی خواهد داشت‬ ‫ام��ا در حال حاضر تولید محصوالت بیس��کویت‬ ‫بدین ش��کل‪ ،‬به نظر نمی‌رسد با تقاضای داخلی‬ ‫بیش��تری ب��رای س��رمایه‌گذاری مواجه ش��ود‪.‬‬ ‫مگ��ر روی تنق�لات ‪ Snacks‬و غذاهای فوری‬ ‫‪ Fast Foods‬در این زمینه با فناوری جدید اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پای��ان بای��د خاطرنش��ان ک��رد که رش��د و‬ ‫توسعه صنعت بیسکویت‌س��ازی در ایران مستلزم‬ ‫بهره‌گی��ری از ابت��کارات و خالقیت‌ه��ای جدی��د‬ ‫در تولی��د این محصول صنعتی غذایی اس��ت که‬ ‫این موض��وع با بهره گیری از نظ��رات و ابتکارات‬ ‫کارشناس��ان و متخصصان��ی ک��ه در ای��ن زمینه‬ ‫دیدگاه‌ه��ای ت��ازه ای دارند امکان پذیر اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر به بخ��ش س��رمایه‌های کوچکی که‬ ‫می‌توانند به ش��کل تعاونی در این ارتباط فعالیت‬ ‫کنند نیز باید میدان داد‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫صنایع ماسوله‬ ‫در نخستین کاوش‌های باستان‌شناسی شهرستان‬ ‫فومن که در شهریور ‪ 1374‬توسط هیات پژوهشکده‬ ‫باستان‌شناس��ی س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫گیالن در این محوطه صورت گرفت مش��خص شد‬ ‫که از س��ده پنجم تا هشتم هجری «کهنه ماسوله»‬ ‫به عنوان یکی از مراکز مهم در زمینه فلزکاری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین سفالینه‌های لعابدار با رنگ‌های متنوع‬ ‫مشخصات دوره سلجوقی را داشته‌اند در این منطقه‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫ای��ن ناحی��ه به دلی��ل اهمیت و اعتب��ار تاریخی‬ ‫آن در ش��هریور ‪ 1385‬در فهرس��ت آثار ملی ثبت‬ ‫ش��د‪ .‬درباره منتقل ش��دن ماس��وله‌ای‌ها به مکان‬ ‫فعل��ی آرای مختل��ف و گوناگونی ارائه ش��ده یکی‬ ‫از مش��هورترین آنها این اس��ت که «عون‌بن علی»‪،‬‬ ‫از نوادگان حضرت علی(ع) به همراه سیدجالل‌الدین‬ ‫اش��رف از فرزندان امام موسی کاظم(ع) که مزارش‬ ‫در شهر آستانه اشرفیه گیالن قرار دارد‪ ،‬در جنگی‬ ‫در حوالی طارم زنجان زخمی ش��د و در راه ماسوله‬ ‫فوت کرد و در مکان فعلی ماس��وله به خاک سپرده‬ ‫شد‪ .‬سپس به‌تدریج ماسوله‌ای‌ها در اطراف مزارش‬ ‫خانه س��اختند و به این ترتیب ماسوله فعلی شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫روایت��ی زلزله بزرگ‌س��ال ‪ 890‬هجری قمری را‬ ‫علت کوچ ماسوله‌ای‌ها به مکان فعلی بیان می‌کند‬ ‫و روایتی دیگر نیز هم ‌ه گیر ش��دن بیماری طاعون‬ ‫در س��ال ‪ 943‬هج��ری قمری در کش��ور را دلیل‬ ‫جابه‌جایی آنها ذکر می‌کند‪ .‬ولی نس��ل‌های بعدی‬ ‫در همین مکان جدید هم ماندگار نشدند و شهری‬ ‫که مرکز دادوس��تد و ش��اهراه ارتباطی بین گیالن‬ ‫و زنج��ان و آذربایجان بود و بازار‪ ،‬کاروانس��راهای و‬ ‫صنایع فلزی و غیرفلزی آن رونق فراوان داش��ت با‬ ‫کاهش چشمگیر مواجه شد‪.‬‬ ‫زمانی قرار گرفتن ماس��وله در نقطه ثقل گیالن‪،‬‬ ‫زنجان و آذربایجان اهمیت ویژه‌ای به آن بخش��یده‬ ‫ب��ود‪ ،‬ولی ب��ا ایجاد راه‌ه��ای اصلی بی��ن گیالن و‬ ‫آذربایج��ان و گی�لان و زنج��ان از دیگر مس��یرها‪،‬‬ ‫ماسوله رونق اقتصادی و به دنبال آن‪ ،‬جمعیت خود‬ ‫را از دست داد‪.‬‬ ‫اشغال کشور در سال ‪ 1320‬خورشیدی در جریان‬ ‫جنگ جهانی دوم و هرج و مرج ناش��ی از آن نیز بر‬ ‫مهاجرت اهالی ماس��وله تاثیرگذار بود‪ .‬ش��هرداری‬ ‫ماسوله در سال ‪ 1311‬هجری خورشیدی تاسیس‬ ‫ولی در س��ال ‪ 1318‬تعطیل شد و در سال ‪1341‬‬ ‫مجددا شروع به کار کرد‪ .‬مردم ماسوله نقش واالیی‬ ‫در تاری��خ جنبش جنگل در برابر تهاجم روس��یه و‬ ‫بریتانیا داش��ته‌اند‪ .‬ماس��وله‌ای‌ها به ق��وای نهضت‬ ‫جنگل کمک می‌کردند و عده‌‌ای مانند ش��هید بابا‬ ‫غالمعلی در کنار آنها می‌جنگیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل‌گیری مدنی ماسوله‬ ‫ماسوله طی ‪ 100‬سال اخیر از نخستین شهرهای‬ ‫کش��ور بود که توانس��ت صاح��ب ادارات و مبلمان‬ ‫مدرن شهری شود‪ .‬براساس آنچه در تاریخ ماسوله‬ ‫نوش��ته شده اس��ت؛ ادارات این ش��هر به این شرح‬ ‫تاسیس شده‌اند‪.‬‬ ‫ـ تاسیس نخستین مدرس��ه در ماسوله (مدرسه‬ ‫اسالمیه‪)1289 :‬‬ ‫ـ تاسیس نخستین مدرسه دولتی (مدرسه ایمان‪:‬‬ ‫‪)1293‬‬ ‫رویاروی��ی قوای جنگل با ق��وای روس در جریان‬ ‫اشغال ایران در جنگ جهانی اول‪ ،‬بهمن ‪.1294‬‬ ‫اداره پس��ت‪ ،‬دارای��ی‪ ،‬اداره آمار و ثبت احوال نیز‬ ‫در همان س��ال‌ها دایر ش��دند‪ .‬همچنین شهرداری‬ ‫ماس��وله و راه‌ان��دازی اداره مخاب��رات آن ش��هر و‬ ‫تاسیس اداره امنیه در این دوره انجام شد‪.‬‬ ‫در کاوش‌ه��ای انجام ش��ده از محوطه باس��تانی‬ ‫کهنه ماس��وله‪ ،‬سفالینه‌هایی متعلق به قرون پنجم‬ ‫تا هش��تم هجری قمری به دس��ت آمده اس��ت که‬ ‫دقیق‌ترین مس��تندات قابل توجه تاریخی هستند‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬کیلومتری باالتر از ماس��وله جدید‪ ،‬ماس��وله‬ ‫قدیم با آثار و بازمانده‌های انس��انی از قبیل س��نگ‬ ‫کوره و ‪ ...‬در منطقه به ش��کل گسترده‌ای پراکنده‬ ‫شده است که جزو آثار باستانی به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به صنعت روستایی رو به زوال در ماسوله‬ ‫کاالهای چینی‬ ‫به روستای ماسوله هم آمد!‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه گزارش‪ :‬کلبه‌ها و خانه‌های روستایی در کنار هم و در کنارش کوهسار جنگلی و‬ ‫پشت‌بامی که حیاط خانه دیگر است و همه جا گل و سبزه‪ ،‬اینجا ماسوله است که همیشه و همواره صنایع‬ ‫روستایی درخور توجهی داشته و این صنایع در کنار سایر جاذبه‌های گردشگری ماسوله‪ ،‬هزاران نفر را‬ ‫همه ساله به خود جلب می‌کند‪ ،‬اما این روزها کاالهای چینی به جای صنعت دستی تولید ماسوله به‬ ‫گردشگران عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫اگر س��فری کوتاه هم به ماس��وله داشته باشید‪ ،‬دست‬ ‫خال��ی برنمی‌گردید و اگر هیچ‌کدام از س��وغات و صنایع‬ ‫دس��تی ماس��وله را با خ��ود به هم��راه نیاوری��د‪ ،‬حتما‬ ‫عروسک‌های کاموایی دست‌ساز و پارچه کتانی این خطه‬ ‫تاریخی را خواهید خرید‪ ،‬عروس��ک‌هایی که به وس��یله‬ ‫بانوان باحوصله ماس��وله‌ای دوخته و س��اخته و پرداخته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫اما عروس��ک‌ها تنه��ا صنایع ماس��وله نیس��تند‪ ،‬حلوا‬ ‫کنج��دی‪ ،‬جوراب‌های پش��می‪ ،‬چاقو و ابزارآالت س��اده‬ ‫کش��اورزی از دیگر صنایع دستی ماسوله هستند و البته‬ ‫چموش‌دوزی‪ ،‬چلنگری‪ ،‬تفنگ‌سازی‪ ،‬نجاری‪ ،‬شیشه‌گری‬ ‫و رویگری نیز در این شهر تاریخی ـ کوهستانی از مشاغل‬ ‫و صنایع مهم به شمار می‌آید که این‌روزها خبر چندانی‬ ‫از آنها نیست‪.‬‬ ‫قدیمی‌های ماس��وله نی��ز می‌گوین��د روزی‪ ،‬روزگاری‬ ‫نه‌چندان دور ماس��وله ش��هر تولیدکنندگان انواع صنایع‬ ‫دس��تی کمیاب‪ ،‬ش��یرینی‌های س��نتی هم بود و از کله‬ ‫سحر تا هنگام ش��ب صدای پتک‌های آهنگری به گوش‬ ‫می‌رس��ید و همچنین س��ر و صدای دباغ‌ها‪ ،‬چرم‌دوزها‪،‬‬ ‫ضربه‌های مس��گرها و رویگرها لحظه‌ای قطع نمی‌ش��د و‬ ‫گردش��گران برای بچه‌های خودشان‬ ‫حتی تماش��ای جریان زنده ساخت از آهنگرهای ماسوله هم‬ ‫از این چموش‌می‌خرند ولی س��ایزها‬ ‫ان��واع صنایع دس��تی محل��ی برای‬ ‫تماش��ای گردش��گران بود‪ ،‬اما امروز دیگر کسی باقی نمانده‬ ‫و اندازه‌های ب��زرگ آن کمتر فروش‬ ‫دیگ��ر آن جنب‌وجوش از گوش��ه و است و بیشتر آنها سنین می‌رود‪ ،‬چون گران است‪.‬‬ ‫‹ ‹نعل‌سازهای فراموش شده‬ ‫کنار بازار س��نتی و صنعتی ماس��وله باالی ‪ 60‬و ‪ 65‬سال دارند‬ ‫البت��ه می‌گویند نعل‌س��ازی هم از‬ ‫نمی‌آی��د‪ ،‬البت��ه برخ��ی از صنای��ع و دیگر کسی نمی‌تواند‬ ‫صنایع فراموش ش��ده این شهر است‬ ‫دس��تی ماس��وله هم عموما توس��ط‬ ‫آن پتک‌های قوی را به‬ ‫ک��ه روزگاری نه‌چن��دان دور در این‬ ‫کس��انی تولید می‌ش��ود که س��نین‬ ‫صدا درآورد و گویا از‬ ‫شهر برای خودش رونق و بازاری ویژه‬ ‫باالی��ی دارند و برخ��ی از آنها امروزه‬ ‫به‌علت کهولت س��ن و بیماری از کار تفنگ‌سازان و چلنگرهای داشته اس��ت‪ ،‬اما گردش��گران هنوز‬ ‫می‌توانند س��وغاتی زیبایی با خود از‬ ‫افتاده‌اند‪ .‬البته بس��یاری تالش دارند ماسوله هم خبر چندانی‬ ‫ماسوله بیاورند‪ ،‬از جمله عروسک‌های‬ ‫که آن جنب‌وجوش گذش��ته در بازار نیست و سال‌هاست که‬ ‫کاموایی ک��ه خاطره‌انگیزند و یادآور‬ ‫صنایع دستی را به ماسوله برگردانند‪ ،‬دیگر کسی در ماسوله تفنگ‬ ‫روزگارانی است که عروسک‌های همه‬ ‫اما گویا دیگ��ر آن روزگار بازنخواهد‬ ‫گش��ت و همین ‪ 2‬سال پیش بود که و اسلحه‌ای نساخته است از همین جنس بودند‪.‬‬ ‫به گفته مس��افران و گردش��گران‬ ‫آخرین چاقوساز ماسوله هم به علت‬ ‫س��کته قلبی راهی بیمارستان ش��د و بعد از بازگشت به ماس��وله‪ ،‬این عروس��ک‌ها یکی از زیباترین صنایع‌دستی‬ ‫محل کار خود نه دیگر توان چاقوس��ازی دارد و نه دیگر گیالن و ماس��وله است که تنها در این شهر تاریخی بافته‬ ‫توان کار کردن و پتک زدن‪ .‬صنعت چاقوسازی اکنون به می‌ش��ود‪ .‬این عروس��ک توس��ط زنان و کودکان ماسوله‬ ‫همت تنها یک چاقوس��از در ماسوله باقی مانده است که در جل��وی منازل یا روی س��کویی در نزدی��ک منزل به‬ ‫هنوز در مغازه‌اش باز است و صدای پتک چاقوسازی‌اش مس��افران و گردش��گران عرضه می‌ش��ود‪ .‬عروسک‌های‬ ‫بافتنی ساخته دست زنان و دختران ماسوله به تمام نقاط‬ ‫در بازار این شهر طنین می‌اندازد‪.‬‬ ‫این ش��هر چهره زیبایی بخشیده اس��ت‪ .‬تولید و فروش‬ ‫‹ ‹خبری از آهنگرها نیست‬ ‫از آهنگرهای ماسوله هم دیگر کسی باقی نمانده است این عروس��ک‌ها برای تامین بخش��ی از کمبودهای مالی‬ ‫و بیش��تر آنها س��نین باالی ‪ 60‬و ‪ 65‬سال دارند و دیگر خانواده انجام می‌گیرد که با در نظر گرفتن قیمت خرید‬ ‫کس��ی نمی‌تواند آن پتک‌های قوی را ب��ه صدا درآورد و م��واد اولیه این تولیدات و نیز مزد تهیه آن مبلغ چندانی‬ ‫گویا از تفنگ‌سازان و چلنگرهای ماسوله هم خبر چندانی برای تامین معاش خانواده محس��وب نمی‌ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫نیست و سال‌هاس��ت که دیگر کسی در ماسوله تفنگ و سیاسی ـ امنیتی اس��تانداری گیالن می‌گوید‪ :‬بی‌برنامه‬ ‫اس��لحه‌ای نساخته است‪ .‬با این حال چموش‌دوزی که از بودن در بخش اش��تغال بانوان نتیجه‌اش این اس��ت که‬ ‫صنایع دس��تی و هنرهای قدیمی این ش��هر است‪ ،‬هنوز صنایع دس��تی چینی در ماسوله فروخته می‌شود‪ .‬محمد‬ ‫نفس می‌کشد‪ ،‬هنری که به آن چرم‌پوشی هم می‌گویند احمدی‌پ��ور با بیان اینکه مش��اغل خانگی به زنان کمک‬ ‫و آن‌ه��م از تن‌پوش‌ه��ای معروف ماس��وله اس��ت که از می‌کن��د در کنار حفاظت از خانه و خان��واده درآمدزایی‬ ‫روزگاران س��ابق به دس��ت هنرمندان این ش��هر دوخته نیز داشته باشند‪ ،‬یادآوری می‌کند‪ :‬ورود به فضای صنعت‬ ‫می‌شده اس��ت و گروهی راس��ته بازارچموش‌دوزها را به فرش در این مورد می‌تواند کمک بسیار خوبی به ما کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه جای تاسف دارد که واردات بی‌رویه در‬ ‫اشغال خود درآورده بودند و چرم را مستقیم از مغازه‌های‬ ‫دولت گذش��ته صدمات زیادی به بخش مش��اغل خانگی‬ ‫دباغی می‌گرفتند و کفش‌های چموشی را می‌دوختند‪.‬‬ ‫‹ ‹چموش‌دوز ماسوله‌ای‬ ‫ام��ا ام��روزه از آن همه چم��وش‌دوز و آن همه کفاش‬ ‫هنرمند در بازار ماس��وله فقط یکی باقی اس��ت که البته‬ ‫ج��وان اس��ت و می‌‌گوید ک��ه این هن��ر را از پدربزرگش‬ ‫آموخته اس��ت‪ .‬البته یک چموش‌دوز دیگر که آثارش در‬ ‫بازارماسوله عرضه می‌شود در فومن زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫مجید فرنیا تنها چموش‌دوز ماس��وله می‌گوید‪ :‬چموش‬ ‫با کفش‌های معمولی فرق می‌کند‪ ،‬چپ و راست ندارد و‬ ‫در ساخت آن از میخ و چسب هم استفاده نمی‌شود‪ ،‬این‬ ‫کفشی است که از چرم گاو ساخته می‌شود و در ساخت‬ ‫آن از نخ و موم عسل استفاده می‌گردد‪ ،‬همچنین از ابزاری‬ ‫مثل گازن (وسیله‌ای برای بریدن چرم)‪ ،‬شِ فره(وسیله‌ای‬ ‫ب��رای نازک ک��ردن چرم) چرم‌ک��وب (وس��یله‌ای برای‬ ‫کوبیدن چرم) و س��وزن و قیچی در س��اخت آن استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬دوختن هر چموش بین ‪ 1‬تا ‪ 3‬هفته‬ ‫طول می‌کش��د و ف��رق مدل‌های زنان��ه و مردانه آن هم‬ ‫در گل‌کاری و ط��رح و نقش‌های آن اس��ت‪ .‬او می‌گوید‪:‬‬ ‫می‌گوید ‪ :‬عرضه انواع قاشق‌های چینی به جای قاشق‌های‬ ‫چوبی محلی‪ ،‬قاب‌های عکس چینی‪ ،‬کیف و دیگر اجناس‬ ‫خارج��ی به‌ویژه چینی در بازار ماس��وله وج��ود دارد که‬ ‫تولیدات داخلی این ش��هرک تاریخی را تحت‌الشعاع قرار‬ ‫ی باربی نگرانی تولیدکنندگان‬ ‫می‌دهد و نفوذ عروسک‌ها ‌‬ ‫عروسک‌های داخلی را بیشتر کرده که این عروسک‌ها در‬ ‫بخش‌هایی از مغازه‌های ماسوله‌ای‌ها خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نزول ماسوله‬ ‫شهر تاریخی و توریستی ماسوله یکی از نقاط تاریخی‪،‬‬ ‫سرسبز و خوش آب و هوای شمال ایران با هوای مه‌آلود‪،‬‬ ‫تابس��تان‌های خنک و زمستان‌های پربرف است‪ .‬ماسوله‬ ‫درجن��وب غربی اس��تان گیالن در بخش س��ردار جنگل‬ ‫فومن‪ 60 ،‬کیلومتری ش��هر رش��ت‪ 36 ،‬کیلومتری شهر‬ ‫فومن و ‪ 20‬کیلومتری شهر ماکلوان واقع است‪.‬‬ ‫ماس��وله ب��ا ه��وای مه‌آل��ود‪ ،‬تابس��تان‌های خن��ک و‬ ‫زمس��تان‌های پربرف یکی از مناطق ییالقی شمال ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��هر در فهرس��ت آثار ملی به عنوان میراث‬ ‫فرهنگ��ی و طبیعی به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬راه قدیمی‬ ‫ماس��وله ب��ه خلخال ک��ه در گذش��ته ش��اهراه ارتباطی‬ ‫گی�لان و آذربایجان بوده با دخالت س��ازمان حفاظت از‬ ‫وارد ک��رد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬یکی از نتایج آن کاهش پردازش‌ها محیط زیست و پایگاه میراث فرهنگی ماسوله به منظور‬ ‫به توس��عه مش��اغل خانگی بود و نتیجه آن این شد که حفاظت از محیط‌زیس��ت‪ ،‬طبیع��ت بکر و میراث معنوی‬ ‫امروز در ماسوله صنایع دستی چینی به فروش می‌رسد‪ .‬ماس��وله در چند دهه گذش��ته امکان توسعه پیدا نکرده‬ ‫ی��ک عضو ش��ورای ش��هر ماس��وله نیز درب��اره عرضه است‪.‬‬ ‫عروس��ک‌های باربی و جنس‌های چین��ی در مغازه‌های‬ ‫زبان اصلی مردم ماسوله مانند زبان مردم غرب گیالن‬ ‫ماسوله می‌گوید‪ :‬عرضه محصوالت خارجی در تمام نقاط و جنوب جمهوری آذربایجان «زبان تالش��ی» است که‬ ‫کشور به‌ویژه گیالن و ماسوله یک معضل شده و متاسفانه ریشه در زبان پارسی پهلوی دارد و با زبان گیلکی (زبان‬ ‫مصنوعات چینی در بازارهای ما رس��وخ پیدا کرده است‪ .‬اصلی مرکز و شرق گیالن) متفاوت است‪.‬‬ ‫چین تولی��دات خود را ارزان‌تر عرض��ه می‌کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫دین مردم ماس��وله اسالم و مذهب‌ش��ان شیعه است‪.‬‬ ‫نمی‌توانیم ب��ا نامه‌نگاری یا اقدام‌ه��ای اصولی که وجود ماس��وله در پی احداث ج��اده ارتباطی جدید بین گیالن‬ ‫ندارد‪ ،‬محصوالت چینی را جمع‌آوری کنیم‪.‬‬ ‫و جمهوری آذربایجان و نیز قحطی س��ال ‪ 1320‬بیشتر‬ ‫مهن��دس دارای��ی تولید عروس��ک‌های ماس��وله را از جمعیت خود را از دست داد‪.‬‬ ‫سال‌های دور گذش��ته یک حرفه رایج ذکر کرد و افزود‪:‬‬ ‫پس از ثبت ماسوله به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی‪،‬‬ ‫در این سال‌ها نتوانستیم به عروسک‌های بافتنی ماسوله اجازه ساخت‌وساز و توسعه شهر توسط شهرداری ماسوله‪،‬‬ ‫هوی��ت الزم را دهی��م‪ ،‬ام��ا عروس��ک‌های باربی چینی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت‬ ‫به‌راحتی خریداری می‌شوند‪.‬‬ ‫از محیط‌زیس��ت داده نشد‪ ،‬درنتیجه هزاران نفر از اهالی‬ ‫وی خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬ماسوله زمانی قطب تولیدات ماسوله در ‪ 70‬سال گذشته در نقاط مختلف ایران به‌ویژه‬ ‫صنایع دس��تی به‌ویژه در صنایع فلزی‌‪ ،‬عروس��ک‌بافتنی‪ ،‬تهران مقیم شدند‪ .‬این شهر هم اکنون رودررو با مسائلی‬ ‫غذا و شیرینی محلی بود‪ ،‬اما امروزه محصوالت خارجی مانند ریزش سنگ‪ ،‬سیل‪ ،‬رانش زمین‪ ،‬زمین‌لرزه‪ ،‬تصرف‬ ‫چینی جای آنها را گرفته است‪.‬‬ ‫به منظور توسعه عمرانی و انسانی و تخریب است‪ .‬ماسوله‬ ‫او همچنین اضافه می‌کند‪ :‬عالوه‌بر‬ ‫ش��امل وس��عتی معادل ‪ 100‬هکتار‬ ‫عروسک‌های کوچکی که با نخ کاموا شهر تاریخی و توریستی منطقه تحت حفاظت میراث فرهنگی‬ ‫ماسوله یکی از نقاط‬ ‫بافته می‌ش��وند‪ ،‬دستکش و روفرشی‬ ‫و منابع طبیعی‪ ،‬یکی از خوش آب و‬ ‫نخی و پش��می‪ ،‬لیف حمام‪ ،‬جوراب تاریخی شمال ایران با هوای هواترین نقاط ایران است که هر ساله‬ ‫س��ا ‌‬ ‫ق کوتاه و بلند‪ ،‬کاله پشمی هم مه‌آلود‪ ،‬تابستان‌های خنک پذیرای ده‌ها هزار گردش��گر اس��ت‪.‬‬ ‫جزو صنایع دس��تی زنان و دختران‬ ‫ش��هر تاریخی و توریس��تی ماس��وله‬ ‫و زمستان‌های پربرف‬ ‫محلی ماسوله است و تولید و فروش‬ ‫به دلیل داشتن معماری منحصربه‌فرد‬ ‫درجنوب‬ ‫ای��ن وس��ایل در واقع ب��رای تامین است‪ .‬ماسوله‬ ‫در جهان شناخته شده است‪ .‬ماسوله‬ ‫غربی استان گیالن در‬ ‫بخش��ی از کمبودهای مالی خانواده‬ ‫با کوهس��تان‌های مرتف��ع‪ ،‬جنگل و‬ ‫انج��ام می‌گیرد و اگ��ر قیمت خرید بخش سردار جنگل فومن‪ ،‬ییالق‌های سرس��بز از توریستی‌ترین‬ ‫مواد اولیه این تولیدات را که بیش��تر ‪ 60‬کیلومتری شهر رشت‪ ،‬مناطق ش��مالی ایران ب��ا جلوه‌های‬ ‫از رش��ت و فومن تهیه می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫طبیعی فراوان به‌وی��ژه در اواخر بهار‬ ‫نظ��ر بگیریم‪ ،‬مبلغ آن ب��رای تامین ‪ 36‬کیلومتری شهر فومن و‬ ‫و فصل تابس��تان اس��ت و قله ش��اه‬ ‫معاش خانواده ناچیز است‪.‬‬ ‫‪ 20‬کیلومتری شهر ماکلوان معلم در ماسوله با ارتفاع ‪ ۳۰۵۰‬متر‬ ‫واقع است‬ ‫او با اظهار تاس��ف شدید از عرضه‬ ‫بلندترین نقطه استان گیالن و هدفی‬ ‫کاالی چین��ی نیز در بازار ماس��وله‬ ‫جذاب ب��رای گروه‌ه��ای کوهنوردی‬ ‫اس��ت‪ 2 .‬هتل در داخل فضای معماری س��نتی ماسوله‬ ‫و چندی��ن هتل در ج��اده زیبای منتهی ب��ه آن پذیرای‬ ‫گردش��گران ایرانی و خارجی هس��تند‪ ،‬همچنین تعداد‬ ‫زیادی مهمانخانه و خانه اجاره‌ای هم وجود دارند‪.‬‬ ‫ماس��وله دارای معماری منحصر‌به‌فردی است‪ .‬محوطه‬ ‫جل��وی خانه‌ها و پش��ت‌بام‌ها ه��ر ‪ 2‬به عن��وان پیاده‌رو‬ ‫اس��تفاده می‌ش��وند‪ .‬بافت معم��اری ماس��وله در دوران‬ ‫زندیه شکل گرفته است و خیابان‌های کوچک و پله‌های‬ ‫بسیار به هیچ وسیله نقلیه موتوری اجازه ورود نمی‌دهد‪.‬‬ ‫معماری ماس��وله در یک جمله توصیف می‌شود‪« :‬حیاط‬ ‫ساختمان باالیی پشت‌بام ساختمان پایینی است‪ ».‬تعداد‬ ‫طبقات ساختمان‌ها معموال تا ‪ 2‬طبقه می‌رسد‪.‬‬ ‫ماس��وله قدی��م یا کهن��ه‪ ،‬ماس��وله‌ای ک��ه در فاصله‬ ‫«‪ 8‬کیلومتری غرب جاده ماسوله به خلخال» قرار گرفته‬ ‫است سکونتگاه اصلی و اولیه ماسوله‌ای‌ها بوده که اکنون‬ ‫آنچه در این مکان به چشم می‌خورد سنگ دیوار بناهای‬ ‫آن است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی ظرفیت‌های استخراج‪ ،‬بهره‌برداری و فرآوری سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در ایران و اوکراین‬ ‫‪21‬‬ ‫دانش فنی روز؛ شاه کلید پیشرفت اوکراینی‌ها‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گروه معدن‪ :‬کش��ور‬ ‫اوکرای��ن با داش��تن س��ابقه ‪ 80‬س��اله در‬ ‫فعالیت‌های زیرزمین��ی یکی از قدرت‌های‬ ‫اروپایی در زمینه اس��تخراج س��نگ‌آهن و زغال‌سنگ‬ ‫به‌شمار می‌آید‪ .‬همچنین خاک سیاه آن یکی از بهترین‬ ‫خاک‌های معدن��ی بوده و در صنعت کش��اورزی مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اوکرای��ن ب��ا در اختی��ار داش��تن ذخی��ره باالیی از‬ ‫س��نگ‌های کانی همچون س��نگ‌آهن و زغال‌سنگ با‬ ‫تولید س��االنه ‪85‬میلیون تن س��نگ‌آهن و ‪ 84‬میلیون‬ ‫تن زغال‌س��نگ به عنوان یکی از کشورهای صاحب نام‬ ‫معدنی شناخته شده است‪.‬‬ ‫اما در مقابل کش��ورهای قاره اروپ��ا‪ ،‬خاورمیانه نیز از‬ ‫ای��ن قافله عقب نمانده و در اس��تخراج معدن و صنایع‬ ‫معدنی به پیش��رفت‌های زیادی دست یافته‌اند‪ .‬یکی از‬ ‫این کشورها ایران است که از ذخایر عظیم معدنی بهره‬ ‫می‌ب��رد و تاکنون بیش از ‪ 64‬نوع ماده معدنی در خاک‬ ‫ایران یافت شده است‪.‬‬ ‫سابقه معدن‌کاری و استخراج مواد معدنی در ایران به‬ ‫زمان‌های بس��یار دور باز می‌گردد‪ .‬میزان ذخیره قطعی‬ ‫س��نگ‌آهن در ایران ‪ 3.5‬تا ‪ 5/5‬میلیارد تن پیش‌بینی‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین ‪12‬درصد از کمربند فلزی دنیا از‬ ‫خاک ای��ران عبور کرده و همین ام��ر از ظرفیت باالی‬ ‫مواد معدنی در ایران خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫ام��ا با این وجود تنها ‪ 7‬درصد از محدوده‌های معدنی‬ ‫در ایران مورد اکتش��اف قرار گرفت��ه و عمده معادن به‬ ‫صورت بکر و دس��ت نخورده باقی مانده اس��ت‪ .‬مهرداد‬ ‫اکبریان عضو انجمن سنگ‌آهن در این رابطه می‌گوید‪:‬‬ ‫ب��ا انجام تحقیقات و بررس��ی‌های فنی و تخصصی این‬ ‫ذخیره تا ‪ 5/5‬میلیارد تن افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت ک��ه ایران در موقعی��ت مطلوبی از‬ ‫لحاظ منابع معدنی قرار دارد چراکه حدود ‪1/7‬درصد از‬ ‫سنگ‌آهن دنیا در معادن ایران نهفته و همین امر باعث‬ ‫شده تا نسبت به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی در‬ ‫رتبه باالتری همچون اوکراین قرار بگیرد‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫به دلیل نبود زیرس��اخت‌های مناسب و فنی‪ ،‬عمده این‬ ‫ثروت خدادادی در دل سنگ‌ها مدفون مانده و صادرات‬ ‫این سنگ کانی تنها ‪22‬میلیون و ‪ 650‬هزار تن در سال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫اکبری��ان عم��ده صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫ای��ران را ب��ه کش��ور چین دانس��ته و‬ ‫می‌گوید‪ :‬سنگ‌آهن صادراتی ایران به‬ ‫‪ 3‬دسته تقسیم می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬به‌عن��وان یک ماده معدنی خام ب��رای فوالد مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گی��رد و خریداران آن را پاکس��تان‪،‬‬ ‫مالزی و کره‌جنوبی تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ .2‬س��نگ‌آهن به‌عنوان پوش��اننده لوله‌های نفت در‬ ‫زیر آب که ب��ه آن کوتینگ می‌گویند‪ ،‬مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گرفت��ه و تنها مصرف‌کننده آن کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج‌فارس همچون قطر‪ ،‬عربستان و کویت هستند‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ب��ه عن��وان م��اده اولی��ه ب��رای تولی��د ف��والد‬ ‫به کار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات اوکراین باالتر از ایران‬ ‫طبق آخرین آمار اعالم شده در سال ‪ ،2013‬اوکراین‬ ‫ب��ا ص��ادرات ‪94/37‬میلی��ون تن س��نگ‌آهن و رش��د‬ ‫‪8/3‬درصدی نس��بت به سال قبل‪ ،‬بیش��ترین صادرات‬ ‫خ��ود را به چین به‌عنوان یک��ی از وارد‌‌کنندگان اصلی‬ ‫س��نگ‌آهن اوکراین داشته و ‪ 44/8‬درصد از سنگ‌آهن‬ ‫مصرفی چین یعنی ‪ 17‬میلی��ون تن از معادن اوکراین‬ ‫تامین می‌شود‪ .‬همچنین جمهوری چک با افزایش ‪12/7‬‬ ‫درصدی واردات سنگ‌آهن به میزان ‪ 4/94‬میلیون تن‬ ‫دومین مش��تری س��نگ‌آهن اوکراین به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که تقریبا‪60‬درصد ذخایر سنگ‌آهن‬ ‫این کشور از عیار باالی ‪50‬درصد برخوردارند‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت دیگر که نقش بسزایی در پیشرفت‬ ‫و توس��عه معادن اوکراین دارد‪ ،‬این اس��ت که همزمان‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫در مجم��وع ایران از ذخیره ‪1‬میلیارد و ‪800‬میلیون تن‬ ‫زغال‌سنگ کک‌شو و حرارتی برخوردار بوده و ‪0/1‬درصد‬ ‫از ذخایر زغال‌سنگ دنیا را در اختیار دارد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه ایران از لح��اظ ذخایر زغال‌س��نگ در‬ ‫دنیا جایگاه ویژه‌ای ندارد‪،‬گفت‪ :‬ایران جزو کش��ورهای‬ ‫ضعیف در میزان ذخیره زغال‌س��نگ در دنیا قرار دارد‬ ‫و در صورت اکتش��اف بیش��تر نیز باز هم توان رقابت با‬ ‫کشورهای قدرتمند در بازار جهانی را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها مصارف داخلی را جواب می‌دهد‬ ‫ب��ا ش��روع فعالیت‌ه��ای معدنی در‬ ‫مواد خام‪ ،‬روند ساخت‌وس��از جامعه‬ ‫حمید مجتهدزاده‪ :‬بخش‬ ‫‪ 80‬سال گذش��ته‪ ،‬اوکراین اقدام به‬ ‫و میزان رش��د و توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫تاسیس دانش��کده معدن کرد و به خصوصی یک سوم تولید راه‌ان��دازی پروژه‌های ف��والدی را با‬ ‫همین س��بب تجربه و پیش��ینه‌ای‬ ‫مشکل روبه‌رو ساخته و امکان تولید‬ ‫زغال‌سنگ صنایع را‬ ‫قدیمی در زمینه فعالیت‌های معدنی‬ ‫را از آن سلب می‌کند‪.‬‬ ‫داش��ته و تم��ام مراحل اکتش��اف تامین می‌کند‪ ،‬اما موانعی‬ ‫در واقع مس��ئله مع��دن‌داری آن‬ ‫اول تا اس��تخراج و بهره‌ب��رداری از‬ ‫همچون نبود منابع مالی هم از نوع س��نگ‌آهن باید از فوالد‬ ‫معادن��ش را با تکیه ب��ر دانش فنی مورد نیاز‪ ،‬روند استخراج جدا ش��ده و با باال ب��ردن دقت در‬ ‫خود پیموده و بررس��ی‌های فنی و‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫و تولید زغال‌سنگ را‬ ‫اقتصادی دانش��مندان و مهندسان‬ ‫می��زان ذخی��ره ‪5/5‬میلی��ارد تنی‬ ‫کند می‌کند ضمن اینکه‬ ‫اوکراینی سرنوش��ت مع��ادن آنها را‬ ‫سنگ‌آهن را به ‪ 8‬میلیارد تن رساند‪.‬‬ ‫بانک‌ها نیز همکاری‬ ‫تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫اکبریان به داش��تن یک برنامه‌ریزی‬ ‫اعطای‬ ‫الزم درخصوص‬ ‫‹ ‹دانش فنی روز‬ ‫بلندمدت که از آن به «ش��یبه‌نامه»‬ ‫تسهیالت را ندارند‬ ‫پروگودوف اس��تاد دانشگاه معدن‬ ‫یاد می‌کنند‪ ،‬اشاره کرده و می‌گوید‪:‬‬ ‫اوکراین در گفتگو با س��عید صمدی‬ ‫باید برای تولید و استخراج از معادن‬ ‫کارش��ناس معدن گفت‪ :‬یکی از دالیلی اصلی پیشرفت برنامه‌ریزی ‪ 5‬تا ‪ 20‬س��اله داشت تا در آینده به هدف‬ ‫در ح��وزه صنایع معدنی این کش��ور را این‌گونه دیده و خود برسیم‪.‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬در اوکراین زمین‌ها و محدوده‌هایی که قابلیت ‹ ‹زغال‌سنگ نخستین منبع انرژی دنیا‬ ‫زغال‌س��نگ یکی دیگر از مواد معدنی‬ ‫اکتش��اف در آنها وجود دارد ابتدا مورد بررس��ی فنی و‬ ‫بوده که از قدیم‌االیام مورد توجه بش��ر‬ ‫اقتص��ادی ق��رار می‌گیرد و بعد این مح��دوده به‌عنوان‬ ‫ق��رار گرفته و یک��ی از مناب��ع اصلی‬ ‫یک معدن اعالم می‌ش��ود‪ .‬همین امر باعث می‌ش��ود تا‬ ‫س��وخت اس��ت که تا به ام��روز نیز با‬ ‫از اتالف وقت و انرژی در امر اکتش��اف جلوگیری شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬باعث ش��ده آنها ب��ا تکیه بر دانش خود وج��ود مناب��ع ان��رژی دیگ��ری همچ��ون نف��ت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫ت��ا عم��ق ‪ 1400‬متر اقدام ب��ه بهره‌ب��رداری از معادن هیدروالکتریک و انرژی هس��ته‌ای در سطح جهانی باز‬ ‫هم ‪ 25‬درصد س��وخت مورد نیاز دنیا را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫زیرزمینی کنند‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینک��ه دنی��ای صنعتی ام��روز در حال آژانس بین‌المللی انرژی دنیا در آخرین آمار اعالم شده‬ ‫پیش��رفت بوده و فوالد نقش مهمی در صنایع مختلف میزان ذخیره قطعی و احتمالی زغال‌س��نگ کک شو و‬ ‫از صنایع معدنی تا خودروسازی ایفا می‌کند‪ ،‬اوکراین با حرارت��ی دنیا را ‪ 1‬هزار میلیارد تن اعالم کرده که ‪270‬‬ ‫داشتن ذخایر بزرگ سنگ‌آهن و بهره‌برداری از معادنی میلیارد تن آن در امریکا (‪ 27‬درصد) اس��ت و روسیه و‬ ‫ک��ه در عمق‌های بیش از هزار مت��ر در زیر زمین قرار اوکرای��ن ‪ 17‬درص��د از ذخایر زغال‌س��نگ یعنی ‪170‬‬ ‫دارند‪ ،‬توانسته توسعه اقتصادی کشورش را رقم بزند تا میلیارد تن را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫حدی که افت قیمت سنگ‌آهن نیز تاثیری بر آن ندارد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر اوکراین با اس��تخراج س��االنه ‪84‬‬ ‫میلی��ون تن زغال‌س��نگ به‌عنوان یک��ی از قدرت‌های‬ ‫‹ ‹تحریم‌های جهانی‪ ،‬عامل کاهش‌دهنده‬ ‫صادرات سنگ‌آهن ایران‬ ‫این ماده معدنی در دنیا شناخته شده است‪ .‬مهندسان‬ ‫ام��ا این نکته در مورد ایران ص��دق نکرده و اکبریان و کارشناس��ان معدن��ی اوکراین��ی موفق به اس��تخراج‬ ‫وج��ود تحریم‌های اعمال ش��ده علیه ای��ران را یکی از زغال‌سنگ در عمق ‪1400‬متری زمین شده‌اند که این‬ ‫دالی��ل روند کاهش��ی صادرات س��نگ‌آهن دانس��ته و نشان از دانش و پیشرفت آنها در این حوزه را دارد‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز یکی از مواد معدنی که یافت می‌ش��ود‬ ‫می‌گوید‪ :‬افت ش��دید قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی‪،‬‬ ‫صادرات ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و ش��اهد روند زغال‌س��نگ اس��ت‪ .‬مناطق��ی ک��ه احتمال اکتش��اف‬ ‫نزولی در صادرات این سنگ کانی بوده‌‌ایم؛ به طوری که زغال‌سنگ در آن وجود دارد‪ ،‬وسعت جغرافیایی حدود‬ ‫در ‪ 3‬ماهه نخست س��ال ‪ 1393‬صادرات آن ‪30‬درصد ‪100‬هزار کیلومترمربع را ب��ه خود اختصاص داده‌اند و‬ ‫نسبت به سال قبل کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود در مناطق کمتر توسعه یافته همچون طبس‪ ،‬خراسان‪،‬‬ ‫تا پایان ‪ 6‬ماهه نخس��ت س��ال نیز این روند کاهش��ی البرز و کرمان یافت می‌شود‪ .‬محمد مجتهدزاده‪ ،‬رییس‬ ‫ادامه داش��ته باشد‪ .‬اما نکته دیگری که می‌توان به آن خانه زغال‌س��نگ ایران ذخیره قطعی این ماده را ‪550‬‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬تولید فوالد است‪ .‬سنگ‌آهن ماده اولیه تهیه میلی��ون تن و همچنین ذخیره احتمالی آن را ‪1‬هزار و‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫فوالد است اما مباحثی همچون مسائل زیست‌محیطی‪ 200 ،‬میلی��ون تن اعالم ک��رده و به‬ ‫آب م��ورد نیاز ب��رای تولید فوالد‪ ،‬راه‌ه��ای حمل‌ونقل با توجه به ذخیره قطع��ی و احتمالی این ماده معدنی‪،‬‬ ‫بهبود جزئی در انتظار بازار بیلت ترکیه‬ ‫کارخان��ه کاردمیر ترکیه ف��روش بیلت‬ ‫خود را فعال بس��ته اس��ت و انتظار می‌رود‬ ‫روزه��ای آتی با قیمت‌ه��ای باالتر مجددا‬ ‫وارد بازار ش��ود‪ .‬از اوایل آگوس��ت قیمت‬ ‫بیل��ت در ترکی��ه صع��ودی ب��وده که در‬ ‫راس��تای رش��د قیمت داخل��ی و وارداتی‬ ‫قراض��ه و نوس��انات ن��رخ ارز ب��ود‪ .‬قیمت‬ ‫فعل��ی بیلت در ترکی��ه ‪ 530‬تا ‪ 545‬دالر‬ ‫در هر تن درب کارخانه است‪ ،‬در حالی که‬ ‫قیمت پیش��نهادی وارداتی از سی آی اس‬ ‫نیز ‪ 525‬تا ‪ 535‬دالر در هر تن سی اف آر‬ ‫اس��ت که ‪ 5‬دالر در هر تن نسبت به هفته‬ ‫قبل افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬از طرفی بازار میلگرد ترکیه تحت تاثیر ناآرامی‌های‬ ‫عراق و قیمت‌های پایین چین در تنگناست‪ ،‬بنابراین افزایش قیمت بیلت محدود‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تشکیل کارتل سنگ آهنی‬ ‫وی میزان اس��تخراج زغال‌سنگ در س��ال ‪ 1393‬را‬ ‫بی��ن ‪2‬میلیون و ‪800‬هزار ت��ا ‪ 3‬میلیون تن اعالم کرد‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬در ح��ال حاض��ر س��االنه ‪1/5‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره در کش��ور تولید ش��ده ولی پاسخگوی نیاز‬ ‫صنایع کشور نیست و نیاز است تا با بررسی‌های دقیق‬ ‫و علمی در بحث اکتشاف نسبت به تولید بیشتر زمینه‬ ‫تولید این ماده را تا ‪ 2‬برابر افزایش دهد‪.‬‬ ‫مجته��دزاده رییس کمیته زغال‌س��نگ خانه معدن‪،‬‬ ‫تامی��ن صنای��ع ف��والدی در کش��ور را در زمینه تولید‬ ‫زغال‌سنگ در اولویت دانسته و اضافه می‌کند‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫با کمبود زغال‌سنگ در صنایع فوالدی مواجه هستیم‪،‬‬ ‫چراکه تنها نیمی از نیاز فوالد در کشور تامین می‌شود‪،‬‬ ‫در حال��ی که تا ‪ 100‬درصد یعنی ‪ 6‬میلیون تن نیاز به‬ ‫افزای��ش تولی��د دارد‪ .‬وی یکی از دالیل گس��ترش در‬ ‫بخش اکتشاف را ایجاد اشتغال دانسته و ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر س��االنه ‪520‬هزار تن زغال‌س��نگ از‬ ‫کش��ورهای استرالیا و اندونزی به ایران وارد شده و نیاز‬ ‫صنایع فوالدی را تامین کند‪.‬‬ ‫مجته��دزاده در رابط��ه با دالی��ل قدرتمندی معادن‬ ‫زغال‌سنگ اوکراین به نکاتی همچون در اختیار داشتن‬ ‫دان��ش فنی روز دنیا اش��اره ک��رده و می‌افزاید‪ :‬یکی از‬ ‫مس��ائل مهم در زمینه اس��تخراج این ماده معدنی در‬ ‫اختیار داش��تن دان��ش فنی و تجهیزات ب��روز بوده که‬ ‫اوکرای��ن با دارا بودن این فاکتورها به یکی از قطب‌های‬ ‫تولید‌کننده زغال‌سنگ تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مش��کالت موج��ود در بخش معادن‬ ‫در ای��ران اش��اره می‌کند و می‌گوی��د‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫یک س��وم تولید زغال‌س��نگ صنایع را تامین می‌کند‪،‬‬ ‫اما موانع��ی همچون نبود منابع مالی م��ورد نیاز‪ ،‬روند‬ ‫اس��تخراج و تولید زغال‌س��نگ را کن��د می‌کند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه بانک‌ها نی��ز همکاری الزم درخص��وص اعطای‬ ‫تسهیالت به این بخش را ندارند‪.‬‬ ‫رییس کمیته زغال‌س��نگ خانه معدن به تعیین نرخ‬ ‫زغال‌س��نگ توسط خریداران اش��اره کرده و ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان را به‌عنوان خریدار عمده این محصول معرفی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وی در ادامه می‌افزاید‪ :‬تعیین قیمت توس��ط‬ ‫خریدار‪ ،‬موجب کمرنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران و‬ ‫نب��ود بهره اقتصادی برای فعالیت در این حوزه ش��ده‪،‬‬ ‫از ای��ن‌رو فعاالن معدن��ی از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواس��ته‌اند تا نرخ نهایی این ماده با نظر نهایی‬ ‫و مش��ترک نماین��دگان بخش خصوص��ی‪ ،‬ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬س��ازمان‌ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران تعیین ش��ود‪ .‬در این زمینه معاون معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز قول اجرایی کردن‬ ‫این طرح را داده است‪.‬‬ ‫وی نب��ود تجهیزات مورد نیاز در معادن زغال‌س��نگ‬ ‫ای��ران را یکی دیگر از مش��کالت این بخش دانس��ته و‬ ‫تصریح می‌کند‪ :‬نوسازی ماشین‌آالت و همچنین‌ایمن‬ ‫کردن مع��ادن منجر به ب��اال رفتن تولید زغال‌س��نگ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مجتهدزاده با تاکید بر ارتباطات بین ایران و اوکراین‬ ‫اظهار می‌دارد‪ :‬اس��تفاده از فناوری و دانش کارشناسان‬ ‫اوکراین��ی در معادن ایران به ب��اال رفتن میزان تولید و‬ ‫استخراج این ماده معدنی کمک می‌کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که واردات زغال‌س��نگ به ایران از کش��ورهای‬ ‫اس��ترالیا و اندونزی به‌دلیل مناس��ب بودن شرایط بازار‬ ‫جهانی صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫اسم کارتل‌ها را ش��اید فقط در مواد مخدر‬ ‫شنیده باش��یم اما اخیرا س��نگ‌آهنی‌ها هم‬ ‫ب��ه ط��ور قانونی به تش��کیل کارتل دس��ت‬ ‫زده‌ان��د‪ .‬نتایج مالی اخیر ریو نش��ان می‌دهد‬ ‫‪ 3‬تولیدکنن��ده ب��زرگ س��نگ‌آهن جهان تا‬ ‫چه اندازه قدرتمند ش��ده‌اند‪ .‬نتایج مالی این‬ ‫ش��رکت برای ‪ 6‬م��اه منتهی ب��ه ‪ 30‬ژوئن‪،‬‬ ‫رش��د ‪ 21‬درصدی درآمد و رس��یدن آن به‬ ‫‪ 1/5‬میلی��ارد دالر را نش��ان داد که با توجه‬ ‫به نزول ‪ 20‬درصدی قیمت س��نگ‌آهن طی‬ ‫این مدت‪ ،‬قابل توجه بوده است‪ .‬شرکت‌های‬ ‫اس��ترالیایی ریو و بی‌اچ پی و شرکت برزیلی‬ ‫واله اگر بتوانند قیمت س��نگ‌آهن را به اندازه کافی پایین برس��انند به این ترتیب این‬ ‫صنعت را با به حاش��یه کشاندن تولیدکنندگان پرهزینه و ورشکسته کردن آنها دچار‬ ‫تغییر و تحول اساسی خواهند کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زیان آالیندگی‬ ‫یا مزیت اقتصادی‬ ‫کامران وکیل‬ ‫دبیر انجمن صادرکنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان سنگ آهن‬ ‫اگر بخواهیم توسعه سرمایه‌گذاری در معادن را با‬ ‫توج��ه به ظرفیت‌های صادراتی انجام دهیم به طور‬ ‫قطع معادن‪ ،‬سنگ آهن‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬مس‪ ،‬منگنز‬ ‫و ‪ ...‬در اولوی��ت خواهن��د بود‪ ،‬به طوری که در بازار‬ ‫جهانی س��نگ آهن دارای بازاری دائمی و پیوسته‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر پیش��رفت فناوری نیاز به‬ ‫محصوالت مس را بیش از پیش افزایش می‌دهد اما‬ ‫آنچه که اهمیت دارد این اس��ت که این محصوالت‬ ‫را چگونه صادر کنیم؟‬ ‫حقیقت این اس��ت که پهنه‌های وسیعی از ایران‬ ‫بیابان��ی و بدون آب هس��تند و همین باعث ش��ده‬ ‫ای��ران در س��ال‌های اخی��ر با کم‌آبی مواجه ش��ود‬ ‫ح��ال آیا ای��ران باید این ذخیره باق��ی مانده از آب‬ ‫را ص��رف فرآوری مواد معدن��ی کند؟ به طوری که‬ ‫صنایع فوالد‪ ،‬س��یمان و ‪ ...‬به آب زیادی نیاز دارند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن در ایج��اد واحدهای ف��رآوری که به آب‬ ‫زیادی نی��از دارند ایران هیچ‌گون��ه مزیتی ندارد و‬ ‫نباید در استقرار این صنایع تنها ایجاد ارزش افزوده‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫موض��وع دیگ��ری ک��ه در س��رمایه‌گذاری روی‬ ‫ف��رآوری محصوالت معدن��ی مطرح اس��ت وجود‬ ‫عناص��ر و آالینده‌های زیس��ت محیطی اس��ت که‬ ‫می‌تواند عالوه بر آس��یب‌های جس��می هزینه‌های‬ ‫زیادی برای کش��ور به همراه بیاورد‪ .‬برای نمونه در‬ ‫استحصال سنگ‌آهن بخشی از گوگرد این محصول‬ ‫وارد طبیعت می‌ش��ود و مشکالت زیادی برای افراد‬ ‫جامعه به بار می‌آورد که نمونه‌ای از توسعه فرآوری‬ ‫و عوارض آن می‌توان افزایش بیماری ام اس را مثال‬ ‫زد که در برخی شهرهای ایران افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر قرار اس��ت توسعه فرآوری بر مبنای‬ ‫ص��ادرات را پی��ش بگیریم ب��ه ناچار بای��د بعضی‬ ‫محصوالت را خام‌فروش��ی کنی��م تا متحمل هزینه‬ ‫آالینده‌های زیست‌محیطی نش��ویم‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این صنایع را در نوار جنوبی کش��ور مستقر کنیم تا‬ ‫با استفاده از آب دریا ذخیره آب قابل شرب را حفظ‬ ‫کنیم‪ ،‬گرچه در ایجاد این صنایع در جنوب کش��ور‬ ‫با مش��کالتی چ��ون غلظت نمک آب دری��ا روبه‌رو‬ ‫هس��تیم اما می‌ت��وان با تامین هزین��ه تصفیه‌خانه‬ ‫بخش��ی از غلظ��ت آن را کاه��ش داد و به مصارف‬ ‫صنعتی رساند‪.‬‬ ‫خیلی‌ها با خام فروش��ی مخالف هس��تند اما اگر‬ ‫هزین��ه آالیندگی و‪ ...‬را در نظر بگیرند به طور قطع‬ ‫قانع خواهند ش��د؛ چراکه کشوری مانند برزیل که‬ ‫تاحدودی به توسعه نیز دست یافته در سال گذشته‬ ‫‪ 370‬میلیون تن س��نگ‌آهن صادر کرده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که صادرات ایران در این محصول محدود به‬ ‫‪ 23‬میلیون تن شده است‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/47‬‬ ‫‪-0/02‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪882‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪+85‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18625‬‬ ‫‪-105‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22425‬‬ ‫‪+150‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪+5‬‬ ‫روی‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪+13‬‬ ‫طال‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫بازار ورق گرم چین در رکود‬ ‫جو ضعیف ب��ازار و قیمت پایین مواد اولیه‬ ‫باعث ش��ده ورق گرم در بازار داخلی چین به‬ ‫پایین‌ترین سطح ‪ 4‬سال اخیر برسد‪.‬‬ ‫خریداره��ا ب��ه امی��د قیمت‌ه��ای ارزان‌تر‬ ‫دست از معامله برداش��تند‪ .‬آخرین میانگین‬ ‫قیمت ب��ازار ش��انگهای ‪ 11‬دالر نس��بت به‬ ‫هفته گذش��ته پایین آمده و به ‪ 526‬تا ‪531‬‬ ‫دالر در هر تن ب��ا ‪17‬درصد مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده رس��ید‪ .‬قیمت در ب��ازار لکونگ ‪537‬‬ ‫ت��ا ‪ 544‬دالر در هر تن ثبت ش��د که ‪ 8‬دالر‬ ‫کاهش داشت‪.‬‬ ‫فعاالن بازار انتظار دارند تا پایان آگوس��ت‬ ‫قیم��ت ورق گرم در چین باز هم کاهش یابد‪ .‬آخرین موجودی ورق گرم بازار داخلی‬ ‫چین ‪ 2‬میلیون و ‪870‬هزار تن ثبت شده که از سال ‪ 2013‬تاکنون پایین‌ترین سطح‬ ‫موجودی بازار بوده است‪.‬‬
‫‪22‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باید بر اساس‬ ‫منافع کشور‬ ‫حکم صادر کرد‬ ‫نماینده مردم ورزقان‬ ‫در چند روز گذشته بحث‌های زیادی را در زمینه‬ ‫بروز برخ��ی از تخلفات در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ش��اهد بوده‌ایم‪ ،‬به ط��وری که واکنش‌های‬ ‫زیادی را از سوی مسئوالن و متولیان حوزه صنعت‬ ‫و معدن را به دنبال داش��ته است‪ .‬البته باید توجه‬ ‫داش��ت که در بخش صنعت و معدن آنچه مس��لم‬ ‫اس��ت وزارتخانه متبوع متولی سیاست‌ها و اجرای‬ ‫برنامه‌ه��ای این بخش‌ها خواه��د بود و درخصوص‬ ‫واگذاری‌های دولتی نیز به آن پرداخته ش��ده است‬ ‫ک��ه احتماال در ص��ورت بروز تخلف��ات نیز در این‬ ‫بخش قوانی��ن مدونی برای احق��اق حقوق تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته در چند س��ال گذشته به واسطه‬ ‫س��ودآوری باالیی که در زمینه صادرات سنگ‌آهن‬ ‫ش��اهد بوده‌ایم ش��رکت‌های زیادی به ای��ن بازار‬ ‫پرس��ود روی آورده و در حال��ی که س��نگ‌آهن به‬ ‫عن��وان ماده اولی��ه تولید ف��والد از اهمیت باالیی‬ ‫برای کشوری که نیاز به واردات ساالنه ‪ 14‬میلیون‬ ‫تن فوالد دارد برخوردار اس��ت‪ ،‬ساالنه بیش از ‪22‬‬ ‫میلیون تن س��نگ‌آهن به صورت خام صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اخیرا ب��رای جلوگیری از خام‌فروش��ی‬ ‫ع��وارض صادراتی را ب��رای این محص��ول تعیین‬ ‫ک��رده که ب��ا واکنش‌های زیادی از س��وی فعاالن‬ ‫این بخش مواجه شده اس��ت‪ .‬حال در صورتی که‬ ‫برای منافع کش��ور بر صادرات نکردن این محصول‬ ‫تاکید داشته و متولیان صنعت و معدن کشور برای‬ ‫تامین فوالد مورد نیاز کش��ور در آینده برنامه‌ریزی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬حذف و نادیده گرفتن این قوانین از سوی‬ ‫برخ��ی از نهادها می‌تواند زی��ان جبران ناپذیری را‬ ‫به کش��ور تحمیل کند‪ .‬موضوعی که مش��ابه آن را‬ ‫در بحث تخلفات اخیر ش��اهد هستیم‪ .‬بنابراین به‬ ‫نظر می‌رس��د وقتی متولی صنعت و معدن کش��ور‬ ‫تشخیص می‌دهد واگذاری شرکتی غیرقانونی بوده‬ ‫ص��دور رای مرجع قضایی ب��رای ادامه فعالیت آن‬ ‫هم بدون هماهنگی و اخذ نظرات کارشناسان این‬ ‫حوزه قطع��ا به زیان منافع کش��ور منتهی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در هر حال آنچه مس��لم اس��ت کشور ما در‬ ‫حال برون‌رفت از ش��رایط س��خت رکود اس��ت و‬ ‫حمایت و هماهنگی تمامی س��ازمان‌ها و نهادها را‬ ‫می‌طلبد‪ ،‬بنابراین الزم اس��ت تا در چنین مواقعی‬ ‫صدور هر حکمی با هماهنگی و کسب اطالعات از‬ ‫کارشناسان س��ازمان متولی صورت گیرد تا شاهد‬ ‫سو‌اس��تفاده برخی از افراد از ثروت‌های خدادادی‬ ‫مردم نباشیم‪.‬‬ ‫معدن در آینه بورس‬ ‫نام شرکت‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گفت و گوی‬ ‫حسن ساعدی ‪ -‬گروه معدن‪:‬در هفته‌های اخیر چالش میان سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای خانه‬ ‫معدن به اوج خود رسیده است به گونه‌ای که سازمان نظام مهندسی معدن‪ ،‬خانه معدن را مقصر اصلی حوادث‬ ‫در معادن کشور دانسته و این تشکل را به حمایت کورکورانه از اعضای خود در جهت رعایت نکردن مسائل‬ ‫ایمنی توسط معدن‌داران متهم کرده است‪ .‬این در حالی است که سازمان نظام مهندسی معدن نیز معتقد است‪ ،‬مکررا‬ ‫نسبت به حضور مسئول فنی و ایمنی در معادن کشور تاکید کرده و نسبت به بروز حوادث این‌چنینی هشدار داده است اما‬ ‫این هشدارها نه تنها از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری نشده بلکه معدن داران نیز این دستورالعمل را‬ ‫نپذیرفته و حتی از حضور مسئوالن فنی و ایمنی معرفی شده از سوی سازمان به دلیل افزایش هزینه‌ها شانه خالی کرده‌اند‪.‬‬ ‫این درحالی است که خانه معدن نیز در این میان از پیگیری این موضوع سر باز زده و در جهت دفاع از معدن داران‬ ‫به‌پا‌خاسته است‪ .‬البته خانه معدن نیز معتقد است اینکه تشکلی از اعضای خود حمایت کند موضوعی بدیهی است اما باید‬ ‫این حمایت‌ها بر اساس روال منطقی صورت گیرد‪ .‬آنچه مسلم است نظارت بر نحوه فعالیت معادن موضوعی است که‬ ‫همواره به جهت ضعف ساختاری در تشکل‌ها و انجمن‌ها مورد مناقشه این بخش با متولیان حوزه معدن بوده است‪.‬‬ ‫به‌طوری‌که تاکنون در بروز حوادث و وقایع معدنی متولیان معدنی کشور سعی داشته‌اند تا انگشت اتهام را به سوی دیگری‬ ‫متوجه کنند‪ .‬این در حالی است که به نظر می‌رسد نبود سیاست‌های نظارتی به همراه ضعف ساختاری تشکل‌ها و‬ ‫انجمن‌هایی با فعالیت موازی به بروز این حوادث دامن زده است در این رابطه گفت‌وگویی را با چند نفر از مسئوالن سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن و اعضای خانه معدن انجام داده‌ایم که در زیر می‌آید‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه معدن‪:‬‬ ‫€ €دلی�ل ب�روز اختلاف خان�ه‬ ‫معدن و س�ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن را توضیح دهید؟‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن با‬ ‫برخورداری از متخصصین بخش‌های‬ ‫مختل��ف معدنی از ظرفی��ت خوبی‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه می‌تواند مولد‬ ‫بسیار ارزش��مندی در جهت رشد و‬ ‫توسعه بخش معدن تلقی گردد‪ .‬البته‬ ‫وظیفه اصلی این س��ازمان نظارت و‬ ‫رسیدگی بر روند انجام کار در معادن‬ ‫کشور است که این وظیفه به صورت دستورالعمل مکتوب‬ ‫در قانون به آن تاکید ش��ده اس��ت بنابراین سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن با توجه به شرح وظایفی که قانون برای‬ ‫آن تعیین کرده باید نظ��ارت بر ایمنی معادن را بیش از‬ ‫گذشته مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان نظام مهندسی معدن در حوادث اخیر‬ ‫خانه معدن را مقصر می‌داند نظر خود را بیان کنید؟‬ ‫خانه معدن تش��کلی است که با نگاه باز تاکید دارد که‬ ‫معدن��کاران باید در فرآینده��ای کاری خود اصالحاتی را‬ ‫ایج��اد کنند و ب��ه تکنولوژی‌ه��ای روز رو بیاورند اما در‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪4330‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪27,532‬‬ ‫‪119202409‬‬ ‫‪19‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪18,929‬‬ ‫‪115507997‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1001644‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2003288000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سنگآهنگلگهر‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪3,684,051‬‬ ‫‪19446515888‬‬ ‫‪203‬‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫‪5922‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪1,463,653‬‬ ‫‪8633026758‬‬ ‫‪207‬‬ ‫سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪5003‬‬ ‫‪238,387‬‬ ‫‪1203367294‬‬ ‫‪110‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2698‬‬ ‫ح��وزه اختیارت خانه معدن بررس��ی‬ ‫مسایل و مشکالت صنفی معدنکاران‬ ‫است و نظارت جزو وظایف این تشکل‬ ‫نیست‪ .‬البته این تشکل از کمیته‌های‬ ‫تخصص��ی که به صورت کارشناس��ی‬ ‫نقش مش��اوره‌ای داش��ته و به عنوان‬ ‫اهرمی تعاملی با س��ایر س��ازمان‌های‬ ‫ارتب��اط می‌گیرند به��ره می‌برد‪ .‬خانه‬ ‫مع��دن وظایف خ��ود را صرفا حمایت‬ ‫کورکوران��ه از اعضای خ��ود نمی‌داند‬ ‫بلک��ه حمایت‌های خ��ود را بر مبنای‬ ‫اصول و مواردی که هم جهت با توس��عه تعریف شده قرار‬ ‫داده و همس��و با معدنکارانی که به تخریب محیط زیست‬ ‫اق��دام می‌کنند نخواهد بود‪ .‬همچنین باید توجه داش��ت‬ ‫که تمام معادن کش��ور به صورت دولتی اداره نمی‌شوند‬ ‫و بخ��ش اعظمی از آن در اختیار بخش خصوصی اس��ت‬ ‫و اگر هم تاکنون موفقیتی در بخش معدن حاصل ش��ده‬ ‫به‌دلی��ل عملکرد بخش خصوصی اس��ت و این در حالی‬ ‫است که این بخش مدعی نظارت قوی بوده و خانه معدن‬ ‫نیز در پی آن نیس��ت که در بحث اج��رای قوانین دولت‬ ‫کوتاه بیاید‪.‬‬ ‫تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫استخراج سایر فلزات اساسی‬ ‫‪2.58‬‬ ‫استخراج سایر کانه های فلزی‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪13,635,729‬‬ ‫‪36790945129‬‬ ‫‪699‬‬ ‫استخراج سنگ‪ ،‬ماسه و خاك رس‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪6872‬‬ ‫‪202,669‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1392688710‬‬ ‫‪68‬‬ ‫استخراج کانه فلزی غیرآهن‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪37,475‬‬ ‫‪207769120‬‬ ‫‪38‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4540‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪166,263‬‬ ‫‪754854567‬‬ ‫‪75‬‬ ‫باما‬ ‫‪10550‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪166,157‬‬ ‫‪1752957282‬‬ ‫‪82‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫‪2526‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪2,417,314‬‬ ‫‪6105379687‬‬ ‫‪322‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10063‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪31,036‬‬ ‫‪312329039‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3735‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪256,480‬‬ ‫‪957896523‬‬ ‫‪73‬‬ ‫استخراج و انبار ذغال سنگ سخت‬ ‫تولید آهن و فوالد پایه‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪12989700000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اوراق مشارکت میدکو ماهانه ‪20%‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪566000000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪3939‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪1,120,614‬‬ ‫‪4414573964‬‬ ‫‪413‬‬ ‫حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪5,482,372‬‬ ‫‪7746198435‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,210‬‬ ‫‪3210000000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7006‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪716,404‬‬ ‫‪4863721459‬‬ ‫‪115‬‬ ‫مشارکت میدکو سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫نوردوقطعات فوالدی‬ ‫‪6747‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪132,143‬‬ ‫‪891590953‬‬ ‫‪23‬‬ ‫حق تقدم فوالد خراسان‬ ‫‪4875‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪8,338‬‬ ‫‪40645866‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪9407550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11334‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3,797‬‬ ‫‪44595765‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لولهوماشینسازیایران‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪1,561,880‬‬ ‫‪3030098214‬‬ ‫‪290‬‬ ‫فوالد آلیاژی ایران‬ ‫‪3148‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪143,772‬‬ ‫‪447663311‬‬ ‫‪44‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪7268‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪222,911‬‬ ‫‪1563720665‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گروهصنعتیسپاهان‬ ‫‪5205‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪14,153‬‬ ‫‪70824277‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سپنتا‬ ‫صنایع فوالد آلیاژی یزد‬ ‫‪2806‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪56,845‬‬ ‫‪159506731‬‬ ‫‪37‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,688,178‬‬ ‫‪35242678075‬‬ ‫‪126‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪2537‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪2,397,161‬‬ ‫‪5996703938‬‬ ‫‪384‬‬ ‫تولید فلزات گرانبهای غیرآهن‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪4384‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪118,126‬‬ ‫‪517872044‬‬ ‫‪48‬‬ ‫خانه معدن مقصر نیست‬ ‫€ €س�ازمان نظ�ام‬ ‫مهندسی معدن معتقد‬ ‫اس�ت در زمینه تعدی‬ ‫معادن از قوانین ایمنی‬ ‫خانه معدن مقصر است‬ ‫نظر خود را بیان کنید؟‬ ‫ادع��ای س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی مع��دن مبنی‬ ‫ب��ر حمایت خان��ه معدن‬ ‫از اعضای خود موضوع منطقی و درس��تی اس��ت‬ ‫چراکه قانون وظیفه اصلی این تش��کل را حمایت‬ ‫و رفع موانع و مش��کالت پی��ش روی معدنکاران‬ ‫تعیی��ن کرده اس��ت البته هر ش��خص حقوقی و‬ ‫حقیق��ی مس��ئول انج��ام تعهدات خود اس��ت و‬ ‫نمی‌توان خانه معدن را صرفا به دلیل آنکه احتماال‬ ‫یکی از اعض��ای آن از قوانین ایمنی تخلف کرده‬ ‫مقصر دانست‪ .‬در واقعه مسئول اصلی رسیدگی‬ ‫ب��ه این موضوع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان‌ها است و س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫هم وظیفه س��ازمان دادن به فعالیت‌های معدنی‬ ‫را برعه��ده دارد و ب��ا تعیین دس��تورالعمل‌های‬ ‫الزم فعالیت‌ه��ای ص��ورت‬ ‫گرفته در معادن را قانونمند‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به‌ط��وری ک��ه با‬ ‫گم��اردن اف��راد متخصص‬ ‫و کارش��ناس در مع��ادن بر‬ ‫فعالیت‌ها و اتفاقات صورت‬ ‫گرفت��ه در محی��ط کار‬ ‫رسیدگی می‌کند‪.‬‬ ‫خان��ه مع��دن تش��کلی‬ ‫اس��ت ک��ه ب��ا تعام��ل و ارتباط��ات خ��ود ب��ا‬ ‫مس��ئولین و معدن��کاران س��عی در ارتقاء بخش‬ ‫مع��دن دارد و نظ��ام مهندس��ی مع��دن هم به‬ ‫عنوان تش��کل ض��روری ک��ه در قان��ون معادن‬ ‫س��ال ‪ 77‬تدوی��ن ش��ده نق��ش مهم��ی در این‬ ‫زمین��ه دارد‪ .‬اما بعد از چن��د دهه از فعالیت این‬ ‫س��ازمان باید تغییراتی در نظام مهندسی معدن‬ ‫ایجاد ش��ود و وقت آن رس��یده که این س��ازمان‬ ‫به یک س��ازمان کلی و منسجم در کشور تبدیل‬ ‫گ��ردد‪ .‬البته ب��رای تحقق این ام��ر حمایت‌ها و‬ ‫پیگیری‌های مجلس شورای اسالمی بسیار راه گشا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫هرمز ناصرنیا رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران‪:‬‬ ‫اسرافیل احمدیه رییس سازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت استان اصفهان‪:‬‬ ‫گزارشات جدی گرفته نمی‌شود‬ ‫استخراج آهن‬ ‫مشارکت گهر‪ 1‬سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫جعفر صادقی پناه عضو خانه معدن‪:‬‬ ‫وظیفه نظام مهندسی معدن نظارت است‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫حق تقدم تأمین مواد اولیه فوالد صبانور‬ ‫با کارشناسان در خصوص دالیل اختالفات ‪ 2‬تشکل معدنی‪:‬‬ ‫معادن تمایلی در به کارگیری مسئوالن فنی ندارند‬ ‫الهویردی دهقان‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫گفت‌وگوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫€ € خان�ه مع�دن معتقد اس�ت وظیفه نظ�ارت بر‬ ‫اج�رای قوانین در مع�ادن برعهده س�ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن است نظر خود را بیان کنید؟‬ ‫وظیف��ه اصلی س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن تهیه‬ ‫گزارش‌های مربوط به ایمنی معادن است که اگر قصوری‬ ‫وجود داشته باش��د فقط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و س��ازمان‌های اس��تانی اختیار اجرایی ب��رای برخورد با‬ ‫بهره‌ب��رداران را دارن��د و این س��ازمان نمی‌تواند اقدام به‬ ‫ابط��ال پروان��ه و توقف کار در معدن کن��د‪ .‬وقتی وزارت‬ ‫صنعت می‌تواند به دلیل پرداخت نش��دن حقوق دولتی‬ ‫معدن��ی را تعطیل کند‪ ،‬چ��را برای نب��ود ایمنی چنین‬ ‫کاری را انج��ام نمی‌ده��د‪ .‬انتق��اد ما این اس��ت كه چرا‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گزارش‌های ما را جدی‬ ‫نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه مجوز بهره‌برداری از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت صادر می‌ش��ود وظیفه نظارتی‬ ‫بر عهده این نهاد بوده و مس��ئولیت‌های اتفاق افتاده در‬ ‫معادن نیز برعهده معدن‌داران است‪ .‬این سازمان به هیچ‬ ‫عنوان وظیفه‌ای برای آموزش معدنکاران ندارد بلکه طبق‬ ‫مقررات هر معدن باید یک مسئول فنی و همچنین برای‬ ‫معادن باالی ‪ 25‬نفر یک مسئول ایمنی داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €آی�ا وظیف�ه رعایت مس�ایل ایمن�ی در حوزه‬ ‫اختیارات خانه معدن است؟‬ ‫آنچه مس��لم است خانه معدن به عنوان اتحادیه معدن‬ ‫داران کشور موظف است در صورت رعایت نکردن مسائل‬ ‫ایمنی در معادن این موضوع را به صورت جدی پیگیری‬ ‫کرده و با فش��ار آوردن به اعضاء مختلف آنها را مجبور به‬ ‫انجام تعهدات و قوانین مربوط به ایمنی محیط کار کند‪.‬‬ ‫نظام مهندسی معدن نیز خود را موظف می‌داند تا ضمن‬ ‫معرفی مس��ئول فنی اجرای مس��ائل فنی و ایمنی را در‬ ‫معادن پیگیری کرده و نس��بت ب��ه احتمال بروز حوادث‬ ‫معدن‌دار را آگاه سازد‪ .‬این درحالی است که معدن‌داران‬ ‫به‌دلیل افزایش هزینه‌ها از پذیرفتن مس��ئول فنی شانه‬ ‫خال��ی ک��رده در مقابل اصرار س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن سیاس��ت‌های این س��ازمان را در تض��اد با منافع‬ ‫خ��ود می‌دانند‪ .‬در واقع باید توجه داش��ت که س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن فقط قادر به صدرو دس��تورالعمل‬ ‫اس��ت و قابلیت اجرایی برای آن تعریف نشده است البته‬ ‫این از الزامات س��ازمان نظام مهندس معدن است اما در‬ ‫ای��ن میان خانه مع��دن نباید از معدن‌کاران به واس��طه‬ ‫نپذیرفت��ن قانون ایمنی حمایت کند‪ .‬البته از آنجایی که‬ ‫در برخی از رش��ته‌های مهندسی تشکل‌های این چنینی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬برای ایجاد یک تش��کل مهندسی واحد که‬ ‫از ق��درت و اختیارات اجرایی باالیی نیز برخوردار اس��ت‬ ‫برنامه‌ریزی‌های��ی ص��ورت گرفته که احتم��اال در آینده‬ ‫شاهد تشکیل آن خواهیم بود‪.‬‬ ‫نظام مهندسی معدن نخستین‬ ‫نهاد ناظر است‬ ‫€€اختالف�ات س�ازمان نظام مهندس�ی و خانه‬ ‫معدن از کجا نشات می‌گیرد؟‬ ‫به‌طور کلی وظیفه رسیدگی به فعالیت‌های معدنی‬ ‫و ضایع نش��دن مواد معدنی استخراج شده بر عهده‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌های مربوطه‬ ‫است اما از لحاظ فنی سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ب��ه عن��وان اولین نهاد ناظ��ر برای اج��رای عملیات‬ ‫بهره‌ب��رداری معرفی ش��ده و این س��ازمان با تعیین‬ ‫مس��ئول فنی معدن نظارت خ��ود را دائما پیگیری‬ ‫می‌کند‪ .‬اما موضوع رس��یدگی به رعایت امور ایمنی‬ ‫مرب��وط به اداره کار‪ ،‬رفاه و تعاون اس��ت که بر طبق‬ ‫قان��ون در معادن ب��االی ‪ 50‬نفر باید ‪ 1‬نفر به عنوان‬ ‫مسئول ایمنی تعیین و گزارش��ات ماهانه خود را از‬ ‫وضعیت ایمنی مع��ادن ارائه دهد‪ .‬البته در این میان‬ ‫خان��ه مع��دن به عن��وان تش��کل (‪ )NGO‬وظیفه‬ ‫رسیدگی به درخواست‌ها و مشکالت اعضای خود را‬ ‫دارد که در ش��رایط خاص به صورت قانونی از حق و‬ ‫حقوق اعضای خود دفاع کند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫آذربایجان‌شرقی بستری مناسب برای همکاری‌های معدنی ایران و اتریش‬ ‫س��فیر جمه��وری اتری��ش گفت‪ :‬بخ��ش معدن‬ ‫آذربایجان ش��رقی ظرفیت زی��ادی دارد و می‌تواند‬ ‫بس��تری مناس��ب برای همکاری دوجانب��ه ایران و‬ ‫اتریش باشد‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬فردریش ایش��تیفت روز‬ ‫گذش��ته در دیدار با اعضای ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی تبریز با اش��اره به ظرفیت‌های‬ ‫این کالنش��هر برای همکاری با اتری��ش اظهار کرد‪:‬‬ ‫در تم��ام دنیا ش��هر تبری��ز را به عنوان یک ش��هر‬ ‫اقتص��ادی می‌شناس��ند و این ش��هر در زمینه‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬داروسازی و صادرات فعالیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین در ادامه با بیان اینکه ش��هر تبریز در‬ ‫زمینه‌های اقتصادی ظرفی��ت باالیی برای همکاری‬ ‫‪ 2‬کش��ور ایران و اتریش دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ور اتریش‬ ‫عالقه‌مند همکاری‌های بیشتر با کشور ایران است و‬ ‫امیدواریم بعد از برچیده شدن تحریم‌ها این تعامالت‬ ‫به صورت گسترده ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫س��فیر جمهوری اتریش در کشورمان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ای��ران جوانان با س��واد و متخصص زیادی در‬ ‫زمینه‌ه��ای مختل��ف دارد که همین ام��ر می‌تواند‬ ‫تسهیل‌گر روند پیشرفت کشور باشد‪.‬‬
‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫معاون سایپا با اشاره به حرکت حدود ‪8‬هزار خودروی عمومی فاقد استاندارد در جاده‌ها تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫استاندارد تصادف پراید پایین‌تر از وارداتی‌ها‬ ‫مناظره شبکه‪ 1‬سیما‪ ،‬برنامه‌ای با نگاه تحلیل و بررسی‬ ‫مس��ائل روز که عمدت��ا مباحث اقتص��ادی آن طرفداران‬ ‫بس��یاری را در بر دارد‪ ،‬این هفته میزبان خودرویی‌ها بود‪.‬‬ ‫نکته قاب��ل توجه در اجرا و رویکرد ای��ن برنامه‪ ،‬بی‌طرف‬ ‫بودن عوامل اجرا و س��وق دادن آن به مباحث کارشناسی‬ ‫برای روش��ن شدن آنچه مورد س��وال و توجه حاضران و‬ ‫بینندگان این برنامه اس��ت‪ ،‬خواهد ب��ود‪ .‬اما آنچه در این‬ ‫برنام��ه ب��ه آن پرداخته نمی‌ش��ود و نقط��ه ضعف عمده‬ ‫مناظره‌های گذش��ته بوده‌‪ ،‬جمع‌بندی نکردن و به نتیجه‌‬ ‫نرس��یدن در این برنام ‌ه تلویزیونی است‪ .‬نکته‌ای که شاید‬ ‫بسیاری از ناظران این برنامه یا حتی کارشناسان حاضر در‬ ‫برنامه به آن اذع��ان دارند‪ .‬به عقیده مخاطبان اصلی این‬ ‫برنامه؛ صحبت از مسائل کارشناسی که خروجی با کاربرد‬ ‫عملی نداشته باشد تنها نمک بر زخم پاشیدن است‪ .‬چهل‬ ‫و سومین برنامه مناظره ‪ 31‬مرداد با موضوع «آخرین دور‬ ‫سفرهای تابستانی ‪ »93‬همچنین علل تلفات باالی انسانی‬ ‫در جاده‌های کشور صورت گرفت‪ .‬بحثی که همچنان نوک‬ ‫پیکان اصلی آن به سمت برخی خودروسازان و محصوالت‬ ‫آنها نشانه رفته است‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی س��ایپا خاطرنش��ان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی‪ ،‬اس��تاندارد تصادف‌ش��ان از‬ ‫خودروی پراید پایین‌تر است و من این را اثبات می‌کنم‪.‬‬ ‫در این خصوص معاون مهندس��ی س��ایپا معتقد است؛‬ ‫خودروی پراید تست تصادفات (کرش) را در شرکت‌هایی‬ ‫که مرسدس تست می‌شود انجام داده و پاس کرده است‪.‬‬ ‫در شرایط تست کرش‪ ،‬این خودرو از زانتیا بهتر است زیرا‬ ‫طراحی دوب��اره آن بعد از زانتیا صورت گرفته و مطابق با‬ ‫استانداردهای روز دنیا اصالح شده است‪.‬‬ ‫مرتضی شفیعی گفت‪ :‬پیش از اینکه صحبت کنیم مقصر‬ ‫کیس��ت باید فرآیند این اتفاق را بررس��ی کنیم تا ریش��ه‬ ‫اشکال را بشناسیم‪ .‬متاسفانه قبل از این‌که تحلیل کنیم که‬ ‫مشکل اصلی کجاس��ت قضاوت زود هنگام انجام می‌دهیم‬ ‫که این امر باعث می‌شود مشکالت بر روی زمین بماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید ریش��ه اصلی مش��کالت را‬ ‫ش��ناخت که در ای��ن زمینه ضع��ف داری��م‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین مشکل دیگر ما این است که حوزه مسئولیت‌ها‪،‬‬ ‫نقش‌ها و اختیارات مش��خص نیس��ت و اینکه چه کسی‬ ‫گزارش تهیه کند‪ ،‬چطور باید منتش��ر ش��ود و چه اقدام‬ ‫اصالح��ی باید ص��ورت گیرد‪ .‬بنابراین هم��ه تقصیر را به‬ ‫گردن هم می‌اندازند که با این روند مشکلی حل نمی‌شود‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی س��ایپا ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۸۴‬تا ‪۹۳‬‬ ‫میزان تلفات جاده‌ای کش��ور رو به کاهش بوده است که‬ ‫باید سوال کرد چه ش��د این اتفاق در حالی که خودروها‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر شده‌اند و تعداد مسافرت‌ها هم افزایش یافته‪،‬‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬عامل اصلی پیش از توسعه فیزیکی‪،‬‬ ‫توسعه فکری یعنی عامل انسانی و فرهنگ رانندگی است‪.‬‬ ‫شفیعی در ادامه به نیاز اصالح تصور مردم و تغییر تصور‬ ‫صحیح مردم از موضوع‌ایمنی اشاره و تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه تاثیر ایربگ و اثر آن در کاهش تلفات معادل ‪۵‬‬ ‫تا ‪۱۰‬درصد و کمربند‌ایمنی ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد اس��ت‪ ،‬ولی‬ ‫این موضوع به صورت عکس برای مردم جا افتاده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه وقتی ‪ 1‬ایراد سیس��تماتیک‬ ‫در موضوعی وجود دارد دعوا بر س��ر انداختن مس��ئولیت‬ ‫اش��تباهات‪ ،‬بر دوش یکدیگر آغاز می‌ش��ود در حالی که‬ ‫باید به‌صورت علمی به موضوعات نگریست و گزارش‌های‬ ‫علمی از علل وقایع منتشر کرد‪.‬‬ ‫مرتضی ش��فیعی‪ ،‬معاون مهندسی س��ایپا عنوان کرد‪:‬‬ ‫پرای��د خودروی��ی ‪5‬هزار دالری اس��ت‪ ،‬در کج��ای دنیا‬ ‫خودرویی با این قیمت‪ ،‬این اس��تانداردها را داراست؟ این‬ ‫خودرو تست کرش را در شرکت‌هایی که مرسدس تست‬ ‫می‌ش��ود انجام داده و پاس کرده اس��ت‪ .‬در شرایط تست‬ ‫کرش‪ ،‬این خودرو از زانتیا بهتر اس��ت زیرا طراحی دوباره‬ ‫آن بعد از زانتیا صورت گرفته و مطابق با اس��تانداردهای‬ ‫روز دنیا اصالح شده است‪ .‬معاون مهندسی سایپا با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه هم‌اکنون ‪ ۷‬ت��ا ‪۸‬هزار خ��ودروی عمومی فاقد‬ ‫اس��تاندارد در جاده‌های کش��ور حرکت می‌کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در چنین ش��رایطی وقتی راننده ماش��ین جلو و پش��ت‬ ‫س��رش‪ ،‬هیچ استانداردی نداشته باش��د چگونه می‌تواند‬ ‫احس��اس امنیت کند‪ .‬باید توجه داشت که بحث خودرو‬ ‫با خودروس��از متفاوت اس��ت‪ ،‬خودرو در طول زمان دچار‬ ‫فرسودگی شده و ممکن است ایجاد مشکل کند‪ .‬شفیعی‬ ‫در ادامه با اشاره به مالقات چندسال گذشته خود با یکی‬ ‫خودروسازان‬ ‫رشد ‪ ۸۶‬درصدی نمایندگی‌های‬ ‫رتبه ‪ 1‬ایران‌خودرو‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬معاون خدمات پس از فروش ایس��اکو‪،‬‬ ‫جزئیات کسب مجدد «رتبه اول» خدمات پس از فروش‬ ‫در بین ش��رکت‌های خودرویی را تش��ریح کرد‪ .‬شهریار‬ ‫س��لطانی با بیان این خبر گفت‪ :‬مهم‌ترین هدف شرکت‬ ‫خدمات پس از فروش ایران‌خودرو‪ ،‬ارائه بهترین خدمات‬ ‫به دارندگان محصوالت ایران‌خودرو است و نتایج حاصل‬ ‫از ارزیابی جدید نشان می‌دهد که ایساکو بیش از پیش به‬ ‫این هدف نزدیک شده است‪ .‬سلطانی در ادامه از افزایش‬ ‫تعداد نمایندگی‌های رتبه ‪ 1‬ایس��اکو خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایطی که در سال گذش��ته ‪۲۳۶‬نمایندگی‬ ‫خدمات پس از فروش رتبه ‪ 1‬داش��تیم‪ ،‬امسال این عدد‬ ‫به ‪ ۴۴۰‬نمایندگی رتبه ‪ 1‬افزایش یافته است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به وجود بیش از ‪ ۸۰۰‬نمایندگی ایران‌خودرو در س��طح‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬با توجه به افزایش تع��داد نمایندگی‌های‬ ‫رتب��ه ‪ 1‬به ‪ ۴۴۰‬نمایندگی‪ ،‬تع��داد نمایندگی‌های رتبه‬ ‫‪ ۲‬به ‪ ۲۷۷‬نمایندگی رسید‪ ،‬در حالی که نمایندگی‌های‬ ‫رتبه ‪ ۳‬به کمتر از انگش��تان یک دس��ت تقلیل یافت و‬ ‫براس��اس ارزیابی‪ ،‬هیچ نماینده رتبه چهاری در مجموع‬ ‫نمایندگی‌های این شرکت وجود ندارد‪.‬‬ ‫همکاری مستقیم آلمانی‌ها با‬ ‫مگاموتور‬ ‫از مدیران کمپانی مرس��دس بنز آلمان گفت‪ :‬در مالقاتی‬ ‫که چندس��ال گذشته با یکی از مدیران کمپانی مرسدس‬ ‫بنز داش��تم‪ ،‬وی عنوان می‌کرد که در کشور آلمان درصد‬ ‫باالیی از تصادفات ب��ه خودروهای بنز و بی‌ام‌و اختصاص‬ ‫دارد که س��هم باالی این ‪ 2‬کمپانی به دلیل تعداد باالی‬ ‫تولیداتش��ان و نبود محدودیت س��رعت در برخی مناطق‬ ‫این کش��ور اس��ت‪ .‬این مدیر همچنین می‌گفت که برای‬ ‫مش��خص ش��دن دلیل متقن تصادفات ب��ا پلیس آلمان‪،‬‬ ‫کمیته‌ای تش��کیل داده و بنا ش��د در وقوع هر تصادف ‪1‬‬ ‫کمیته متش��کل از نماینده پلیس و خودروساز سر صحنه‬ ‫تصادف حاضر ش��وند و گزارش‌های مربوط را تهیه کنند؛‬ ‫بنابراین پیش��نهاد می‌شود چنین موضوعی پیگیری شود‬ ‫که این موضوع منتقل شده و مورد استقبال قرار گرفته اما‬ ‫هیچ‌گاه اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از برخی رس��انه‌ها و با اش��اره به هماهنگی‬ ‫کمپانی س��ایپا با مسئوالن سازمان اس��تاندارد در ارتقای‬ ‫استاندارد محصوالتش گفت‪ :‬ما به‌دنبال خواست سازمان‬ ‫استاندارد ایران‪ ،‬استاندارد خودروهای در حال تولید خود‬ ‫را تغییر دادیم تا مجوز شماره‌گذاری دریافت کنیم‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی س��ایپا با انتقاد از نب��ود گزارش‌دهی‬ ‫پلیس درخصوص تصادفات به شرکت سایپا تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ما از س��ال ‪ ۸۹‬پلتف��رم خودروی پراید‬ ‫را کام�لا تغییر دادیم به پلیس اع�لام کردیم که گزارش‬ ‫دقیقی از علت تصادفات خودروی پراید را به ما ارائه دهد‬ ‫تا متوجه شویم که مشکل از کجا نشأت می‌گیرد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫این گزارش‌ها به دست ما نرسیده است‪.‬‬ ‫وی تعیین استانداردها را متناسب با قدرت خرید مردم‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در کش��ور هند ش��اهدیم که با توجه‬ ‫به قدرت خرید پایین مردم این کش��ور‪ ،‬خودروی ‪2‬هزار‬ ‫دالری تولید ش��د که هیچ‌یک از استانداردهای خودروها‬ ‫را در اختیار نداش��ت‪ ،‬ولی سیاست‌گذاران آن کشور برای‬ ‫اینکه تعداد موتورس��واران آنها کاسته ش��ود این خودرو‬ ‫را فقط ب��رای اینکه ‪ 1‬پله‌ایمن‌تر از موتورس��یکلت بود‪،‬‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬همکاری مشترک شرکت کانتیننتال‬ ‫آلمان و ش��رکت مگاموتور با برگزاری س��مینار ارتقای‬ ‫دان��ش فنی اس��تاندارد یورو‪ ۴‬با معرفی سیس��تم خود‬ ‫عیب‌یابی‪ EOBD‬آغاز شد‪ .‬مجید فهیمه‌امیری‪ ،‬قائم‌مقام‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مگاموتور با اش��اره به برگزاری این‬ ‫س��مینار با حضور مس��تقیم کانتیننتال آلمان گفت‪ :‬با‬ ‫برداشته ش��دن تحریم‌های صنعت خودروسازی‪ ،‬فصل‬ ‫مشترکی در همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری آغاز‬ ‫شده است‪ ،‬از این‌رو همکاری مشترک مگاموتور با شرکت‬ ‫کانتیننتال آلمان آغاز و این همکاری درخصوص انتقال‬ ‫دانش فنی و ارتقای س��طح علم��ی و کیفی محصوالت‬ ‫ادام��ه خواهد یافت‪ .‬قائم‌مقام مدیرعامل مگاموتور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعمال سیس��تم خود عیب یابی ‪ EOBD‬در همه‬ ‫محصوالت س��ایپا اعم از تیبا‪ ،‬پلتف��رم ‪ X100‬و ‪X200‬‬ ‫با هم��کاری ش��رکت کانتیننتال در حال اجرا س��ت و‬ ‫مطابق زمان الزامی کشور بر روی محصوالت به بازار ارائه‬ ‫خواهد ش��د و نیز گروه خودروسازی سایپا پس از تولید‬ ‫محصوالتی با استاندارد یورو‪ ۴‬به‌دنبال ارتقای محصوالت‬ ‫خود به اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬اس��ت که در این راستا از‬ ‫دانش فنی شرکت کانتیننتال بهره خواهد برد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ضرورت هم‌افزایی بخش‌های‬ ‫مختلف صنایع دریایی‬ ‫ش�اهین ش�یردره‪ :‬داش��تن قریب به ‌‪ ۳‬هزار‬ ‫کیلومت��ر مرز آبی در کش��ور در کنار توس��عه‪،‬‬ ‫بهره‌ب��رداری‪ ،‬گس��ترش حمل‌ونقل م��واد نفتی‬ ‫و افزای��ش ت��ردد واحده��ای ش��ناور در منطقه‬ ‫اس��تراتژیک خلیج فارس و دریای عمان‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع دریایی را بیش از پیش ضروری می‌کند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬صنع��ت و اقتصاد ‪۲‬‬ ‫اص��ل جدانش��دنی از یکدیگرن��د و مطالع��ات‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های بسیار گسترده‌ای‬ ‫ی و پیشرفت در این ‪۲‬اصل‬ ‫برای افزایش بهره‌ور ‌‬ ‫مهم صورت می‌گیرد‪ .‬بی‌شک نگرش کارشناسانه‬ ‫و تخصصی به حوزه‌های مختلف باعث می‌ش��ود‬ ‫که مزایا و توانمندی‌های یک کشور در هر حوزه‪،‬‬ ‫به‌خوبی شناسایی و استراتژی‌های مناسب برای‬ ‫توس��عه فن��اوری و حمای��ت از آن انجام ش��ود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه الزم به ذکر اس��ت که فرآیند‬ ‫توس��عه و پیشرفت کش��ور ما‪ ،‬در تراز جهانی و‬ ‫در ح��وزه صنعت دریایی‪ ،‬تنها ب��ا توجه ویژه به‬ ‫دریاه��ا و اقیانوس‏ها در برنامه‏ریزی‏های کالن و‬ ‫در نظر گرفتن مزیت‏های ف��راوان ثروت‏آفرینی‬ ‫دریا در س��طح ملی میسر اس��ت‪ .‬این مهم‪ ،‬باید‬ ‫در برگیرنده تمام��ی قلمروهای اقتصادی‪ ،‬فنی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و زیست محیطی‬ ‫به صورت یک مجموعه واحد باش��د که این امر‬ ‫نیازمند رویکردی آمایش��ی و نیز نگاهی تعاملی‬ ‫ب��ه این قلمروه��ا در تمامی حوزه‏ه��ای مرتبط‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬ن��ه تنه��ا تقابلی بین‬ ‫توسعه خشکی و دریا‪ ،‬صنعت و تجارت دریایی‪،‬‬ ‫فناوری‏های بزرگ و کوچک‪ ،‬توس��عه روستایی‬ ‫و ش��هری و برنامه‏ریزی ملی و منطقه‏ای وجود‬ ‫ندارد بلکه چگونگی حضور موثر و بهبود مستمر‬ ‫ای��ن متغیرها در بخش‌های مختلف و هماهنگی‬ ‫آنها براس��اس برنامه‏ریزی‏های جامع و متکی بر‬ ‫چش��م‏انداز مطلوب و همچنی��ن التزام عملی به‬ ‫هم��ه قوانین مرتبط با عرصه دریاها مس��ئله‏ای‬ ‫راهبردی است‪.‬‬ ‫اما با وجود اهمیت بس��یار قاب��ل توجه حوزه‬ ‫صنایع دریایی کشور‪ ،‬متاسفانه یکی از مشکالت‬ ‫گذش��ته‪ ،‬جزی��ره‌ای بودن رش��د در بخش‌های‬ ‫مختلف آن بوده و کش��ور نتوانسته از هم‌افزایی‬ ‫بخش‌های مختلف دریایی اس��تفاده کند و رشد‬ ‫هم�� ‌ه جانبه کش��ور را در ح��وزه صنایع دریایی‬ ‫رق��م زند‪ .‬ب��رای مثال درحال‌حاض��ر با توجه به‬ ‫فعالیت‌های گس��ترده محقق��ان‪ ،‬مقاالت علمی‬ ‫دریایی کش��ور از کش��ور ترکیه پیشی گرفته و‬ ‫کشور از لحاظ علمی در منطقه مقام اول را دارد‪،‬‬ ‫ام��ا در حوزه فناوری و تبدیل این علم به درآمد‬ ‫و رشد اقتصادی ضعف محسوسی دیده می‌شود‬ ‫و نتوانس��ته‌ایم نخبگان و ایده‌های علمی خود را‬ ‫به صنعت و تولید گره بزنیم‪ .‬مشکل دیگر‪ ،‬نقص‬ ‫در زنجی��ره تامی��ن خدمات و تجهیزات اس��ت‪.‬‬ ‫پروژه‌های دریایی مس��تلزم همکاری بخش‌های‬ ‫مختلف مهندس��ی‪ ،‬س��اخت م��واد و تجهیزات‪،‬‬ ‫بازرسی‪ ،‬خدمات فنی‪ ،‬مونتاژ و ‪ ...‬است‪ .‬بنابراین‬ ‫بای��د گلوگاه‌ها و کمبودها شناس��ایی و درجهت‬ ‫رفع آنها برنامه‌های مناس��ب تدوی��ن و به اجرا‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫ب��ه یقین این امر از عهده یک وزارتخانه یا یک‬ ‫س��ازمان خارج بوده و باید در یک تعامل سازنده‬ ‫و با هم‌افزایی بخش‌های ذی‌ربط سیاس��ت‌های‬ ‫مناس��ب تدوین‪ ،‬تصویب و اجرا شوند‪ .‬امیدواریم‬ ‫در یک همکاری گس��ترده شاهد تحول و جهش‬ ‫خوبی در فناوری‌ها و صنایع دریایی کشور باشیم‬ ‫چراکه گس��تردگی و تن��وع فعالیت‌های دریایی‬ ‫کشور و اهمیت اس��تراتژیک آن‪ ،‬ضرورت توجه‬ ‫بیشتر به این حوزه را دوچندان می‌کند‪.‬‬ ‫کارشناس علوم دریایی‬ ‫‪24‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت دریانوردی ‪ 8‬سال پر چالش را در محاصره دریایی گذراند‬ ‫صخره تحریم‌ها مانع حرکت کشتی‌های ایرانی‬ ‫زهرافریدزادگان ‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬صنایع دریایی خصوص��ی‪ ،‬صنای��ع دریایی توانس��ت روی پ��ای خود‬ ‫ش��اخه‌ای از صنایع هس��تند ک��ه به ف��رآوری و تولید بایستند و بسیاری از مشکالت خود را حل کند‪.‬‬ ‫به گفته صفری‪ ،‬صادر نش��دن جواز تردد کشتی‌ها و‬ ‫ناوه��ای گوناگون و همه ابزار و نیازمندی‌های پیونددار‬ ‫با ناو‪ ،‬ناوبری‪ ،‬دریانوردی‪ ،‬خدمات بندری و ماهی‌گیری موض��وع بیمه‪ ،‬اصلی‌ترین تحریم در صنایع دریایی بود‬ ‫می‌پردازن��د‪ .‬ب��ر کس��ی پوش��یده نیس��ت ک��ه ایران ک��ه درحال‌حاضر بیمه بخش خصوصی قس��مت اعظم‬ ‫درس��ال‌های اخیر به واسطه تحریم‌های اعمال شده بر بیمه دریایی را به عه��ده دارد و مجوز تردد بین‌المللی‬ ‫ن��اوگان دریای��ی کش��ور از س��وی‬ ‫کش��ور تا چه ان��دازه در بخش‌های‬ ‫موسس��ه رده‌بندی ایرانیان که یک‬ ‫مختلف صنعت دچ��ار ضرر و زیان‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫موسس��ه مردم نه��اد و غیرانتفاعی‬ ‫شده و این تحریم‌ها صنایع دریایی‬ ‫صادرات و واردات‬ ‫است‪ ،‬صادر می‌شود‪.‬‬ ‫و دریانوردی را بی‌نصیب نگذاش��ته‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ای��ن که ظرفیت‬ ‫کشور از طریق دریا‬ ‫است؛ صنعتی که با وجود وسعت و‬ ‫عظمت آن‪ ،‬آنطور که باید و ش��اید انجام می‌شود و برداشته صنای��ع دریایی به دلیل تحریم‌های‬ ‫داخلی ناگوار اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬آنچه‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته و کشتی‌های‬ ‫شدن تحریم‌ها باعث‬ ‫اکن��ون صنع��ت دری��ا از آن رن��ج‬ ‫ای��ن صنعت را در دریای پرتالطمی‬ ‫افزایش چشمگیر این‬ ‫می‌ب��رد‪ ،‬نبود بس��ترهای الزم برای‬ ‫در آستانه غرق شدن قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت ناخوش�ایند صنایع درصد و رشد حداقل‪ ۱/۵‬س��رمایه‌گذاری در این بخش است‪.‬‬ ‫درصدی تجارت خارجی در واق��ع بزرگ‌تری��ن کمک��ی که‬ ‫دریایی‬ ‫می‌تواند این صنع��ت را از وضعیت‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫‌ه��ا‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫موض��وع‬ ‫می‌شود‬ ‫کنونی نجات دهد‪ ،‬تامین نقدینگی و‬ ‫صنع��ت دریای��ی ای��ران‪ ،‬موضوعی‬ ‫سرمایه است‪ .‬اگر چه رییس مجمع‬ ‫اس��ت که چندان مورد تایید حسن‬ ‫رضا صفری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬از تحریم‌ها با عنوان «محاصره‬ ‫نیست‪ .‬به گفته وی‪ ،‬لطمات ناشی از اجرا نشدن قانون دریایی» نام برده اس��ت‪ ،‬اما در صورت برداش��ته شدن‬ ‫توس��عه و حمایت از صنایع دریایی به مراتب بیشتر از تحریم‌ه��ای داخلی و تامین بودج��ه بخش عمده‌ای از‬ ‫تحریم‌ها این صنعت را دچار بحران کرده اس��ت؛ قانون مشکالت این بخش حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬س��اله‌ای که با وجود گذش��ت بیش از نیمی از عمر ‹ ‹تحریم‌ها و نبود نیروی متخصص‬ ‫صحبت از صنایع دریایی کشور و بررسی ابعاد مختلف‬ ‫آن همچنان اجرا نشده است‪.‬‬ ‫تاثی��ر تحریم‌ه��ای این صنعت در یک گ��زارش نمی‌گنجد‪ .‬در واقع‪ ،‬ایران‬ ‫وی در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫داخل��ی از جمله تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای را بیش��تر به واسطه برخورداری از مرز دریایی در شمال و جنوب‬ ‫از هر تحریم دیگری می‌داند و می‌گوید‪ :‬وقتی س��ازمان کشور‪ ،‬گستره وسیعی را در صنعت دریانوردی به خود‬ ‫کش��تیرانی از صدور مجوز تردد کشتی‌های بین‌المللی اختصاص داده اس��ت که نوش��تن درمورد هر بخش از‬ ‫ن��اوگان دریایی و ش��رکت‌های بیم��ه از بیمه کاالهای آن‪ ،‬نیاز به مقاالت و تحلیل‌های گس��ترده‌ای دارد‪ .‬این‬ ‫ایران��ی امتناع کردند و بانک‌ه��ا در بخش فروش نفت صنعت پر اهمیت به واس��طه مشکالت متعددی که در‬ ‫حاضر به همکاری نش��دند‪ ،‬این صنعت در آستانه غرق چند س��ال اخیر گریبان صنعت و اقتصاد را گرفته‪ ،‬در‬ ‫ش��دن قرار گرفت‪ ،‬اما با ورود و س��رمایه‌گذاری بخش آستانه به گل نشستن است‪.‬‬ ‫دکتر محمدس��عید سیف‪ ،‬استاد دانش��گاه در رشته‬ ‫مهندس��ی دریا‪ ،‬هیدرودینامیک و دبیر س��تاد توسعه‬ ‫ی و صنای��ع دریای��ی‪ ،‬در مورد مش��کالت کلی‬ ‫فن��اور ‌‬ ‫صنای��ع دریایی ایران‪ ،‬تحریم‌ها را به عنوان نخس��تین‬ ‫مش��کل عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬حوزه دریا و صنایع‬ ‫دریای��ی یک حوزه بین‌المللی اس��ت ک��ه تحریم‌ها از‬ ‫جوانب مختلفی بر آن تاثیر گذاشته است‪ .‬سازمان‌ها و‬ ‫ارگان‌های رده بندی که وظیفه بیمه س��از ‌ه و کشتی‌ها‬ ‫را به عهده داش��تند با اعمال تحریم‌ها زیر فش��ار قرار‬ ‫گرفتند و مجبور به لغو بیمه شدند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با اعمال تحریم‌ها‪ ،‬صنایع دریایی به ویژه‬ ‫در بخش‌های صنعتی‪ ،‬ساخت‌وساز‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫موتورها و موارد بسیار دیگری با کمبود نیرو مواجه شد‪،‬‬ ‫چ��را که برای تعمیر و تجهیز این بخش‌ها نیاز به ورود‬ ‫متخصص��ان و تعمیرکنندگان خارجی داش��تیم‪ ،‬اما به‬ ‫واسطه تحریم‌ها این امکان وجود نداشت‪.‬‬ ‫سیف‪ ،‬حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را یکی از صنایع‬ ‫پر س��ود و ارز‌آور کشور می‌داند و با بیان اینکه توافقات‬ ‫ژنو و برداش��ته ش��دن تحریم‌ها می‌توان��د موجب رفع‬ ‫ممنوعیت تردد کشتی‌های ایرانی و تجارت بین‌المللی‬ ‫ش��ود‪ ،‬می‌گوید‪ :‬با رف��ع موانع پیش روی کش��تیرانی‬ ‫ای��ران می‌توان در بازارهای جهان��ی تجارت ارز‌آوری را‬ ‫راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ر این نکته تاکید می‌کند که بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫صادرات و واردات کش��ور از طریق دریا انجام می‌ش��ود‬ ‫و برداش��ته شدن تحریم‌ها باعث افزایش چشمگیر این‬ ‫درصد و رش��د حداق��ل‪ ۱/۵‬درصدی تج��ارت خارجی‬ ‫می‌ش��ود؛ عالوه ب��ر این که اقتصاد کش��ور که تاکنون‬ ‫گرفتار تحریم بود‪ ،‬دوباره جان می‌گیرد و حجم مبادالت‬ ‫و ارز‌آوری را افزای��ش می‌ده��د‪ .‬دیده‌بان کش��تی‌های‬ ‫ایرانی در انتظار اقدام��ات دولت یازدهم در جهت رفع‬ ‫تحریم‌هاس��ت تا از فراز دریای ایران خبر مسرت بخش‬ ‫رونق تجارت و اقتصاد را به گوش مردم برساند‪.‬‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬تاسیس و فعالیت حمل‌ونقل‬ ‫دریایی خود را در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬با به‌کارگیری ‪ ۲‬فروند کشتی کوچک به ظرفیت‌های‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و ‪ ۱۵۵۰‬تن در حوزه خلیج فارس و ‪ ۴‬فروند کش��تی اقیانوس‌پیما با مجموع‬ ‫ظرفیت ‪ ۴۰۳۳۸‬تن آغاز کرد‪.‬درحال‌حاضر گروه هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با بیش از ‪ ۴۵‬س��ال فعالیت حمل‌ونقل دریایی در س��طح جهان به عنوان یک‬ ‫«شریک جهانی» در خطوط دریایی ایران در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫ش��رکت دریای طالیی پارسیان در سال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫با مجوز ش��ماره ‪ ۱۸۱۱۲۱‬تاس��یس شد‪ .‬درسال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬کش��تیرانی دریای طالیی پارسیان با خرید‬ ‫‪ ۲‬فروند ش��ناور جنرال کارگو به ش��کل رس��می‬ ‫فعالی��ت خ��ود را به عن��وان متص��دی حمل آغاز‬ ‫کرده و درس��ال ‪ ۱۳۸۷‬با خرید ‪ ۲‬فروند کش��تی‬ ‫دیگ��ر ن��اوگان خ��ود را ب��ه ‪ ۴‬فروند کش��تی و با‬ ‫ظرفیت حمل س��االنه بی��ش از ‪ 1‬میلیون تن کاال‬ ‫توسعه بخش��ید تا با تخصیص س��همی چشمگیر‬ ‫از ب��ازار حمل‌ونق��ل دری��ای خزر و دریای س��یاه‬ ‫به خود‪ ،‬نقشی در تجارت جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت دریای طالیی پارسیان مالک ‪ 4‬فروند‬ ‫کش��تی جن��رال کارگو اس��ت و درحال‌حاضر در‬ ‫راس��تای توسعه اهداف ش��رکت‪ ،‬در نظر دارد که‬ ‫ناوگان خود را به ‪ 6‬تا ‪ 7‬فروند کش��تی گسترش‬ ‫دهد‪ .‬شایان ذکر است که این شرکت درحال‌حاضر‬ ‫در فرآیند خرید یک فروند کش��تی جنرال کارگو‬ ‫جدید اس��ت‪.‬که امید است طی مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫آینده به حوزه دریای خزر بپیوندد‪.‬‬ ‫شرکت مجتمع کشتی‌‌س��ازی و صنایع فراساحل‬ ‫ایران (ایـزوایکو) در س��ال‪ ۱۳۵۲‬با طراحی شرکت‬ ‫آلمانی (بلوم اندفوس) به منظور جذب بخش بزرگی‬ ‫از بازار تعمیرات و س��اخت شناور در ‪ ۳۶‬کیلومتری‬ ‫غرب بندرعباس تاسیس شد‪ .‬این شرکت از امکانات‬ ‫و تجهی��زات ش��امل کارگاه‌ه��ای فرمین��گ ورق‪،‬‬ ‫کارگاه‌های س��اخت پانل‌های مس��طح‪ ،‬کارگاه‌های‬ ‫سکشن‌س��ازی‪ ،‬کارگاه‌های تراش��کاری‪ ،‬کارگاه‌های‬ ‫اسپول‌سازی‪ ،‬کارگاه‌های س��اخت ملحقات جانبی‪،‬‬ ‫کارگاه‌ه��ای رنگ‌آمی��زی‪ ،‬چندی��ن پارکین��گ با‬ ‫ظرفیت س��اخت ش��ناور به طول‪ ۲۰۰‬و عرض ‪۳۵‬‬ ‫متر‪ ،‬اس��کله‌هایی با قابلیت به آب اندازی سکوهای‬ ‫فراساحل‪ ،‬چندین دستگاه جرثقیل با ظرفیت ‪۲۵۰‬‬ ‫تن و س��ینکرولیفت‪ ،‬داک شناور دلفین و‬ ‫بسیاری امکانات‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫ش��رکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با هدف س��اخت و تعمیر کشتی در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬در بوشهر با تعمیر و ساخت انواع شناورهای دریایی فعالیت خود را آغاز کرد‬ ‫و در سال‌های پس از انقالب بنابر نیاز روزافزون و تقاضای حاکم در بازار خلیج‌فارس و‬ ‫دریای خزر فعالیت خود را در صنایع فراساحل گسترش داد‪ .‬این مجموعه دارای کارخانه‌ها‬ ‫و تجهیزات دریایی در بوشهر و مازندران است که خدمات الزم و وسیعی را در خلیج فارس‬ ‫و دریای خزر تامین می‌کند‪.‬شرکت صدرا در سال ‪ ۱۳۷۶‬موفق به اخذ گواهینامه ایزو ‪ ۹۰۰۱‬در‬ ‫زمینه‌های طراحی‪ ،‬ساخت و نصب تاسیسات فرا ساحلی نفت و گاز‪ ،‬کشتی‌سازی‪ ،‬ساخت پایانه‌های‬ ‫نفتی‪ ،‬بندرگاه‌ها‪ ،‬حفاظت ساحلی و پل شده است‪.‬‬ ‫گشت و گذار‬ ‫صنعت دریانوردی در جهان‬ ‫با توجه به عالقه روزافزون و دیرینه بش��ر به سفرهای دریایی و تجربه‬ ‫زندگی روی عرش��ه کش��تی‪ ،‬ه ‌ر روز ش��اهد افتتاح خطوط کش��تیرانی‬ ‫جدیدی در جهان هس��تیم که کش��تی‌های تفریحی و بسیار مجلل آنها‬ ‫از آالسکا تا دورترین جزایر اقیانوس آرام در حال تردد هستند و گروهی‬ ‫از گردش��گران شاد را از سویی به سوی دیگر می‌برند‪ .‬صنعت دریانوردی‬ ‫در جهان با در اختیار داش��تن کش��تی‌های تفریحی ای��ن امکان را برای‬ ‫س��اکنان کره زمین فراهم کرده اس��ت تا از زیبایی‌های طبیعت‪ ،‬در سفر‬ ‫با کشتی لذت ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیمبرلی در غرب استرالیا‬ ‫هیجان دیدن خرس‌های قطبی و تجربه سرمای منفی ‪ ۴۵‬درجه باعث‬ ‫شده قطب‌جنوب به عنوان نخستین خطوط دریایی پرگردشگر محسوب‬ ‫شود‪ .‬این سفر خاطره‌انگیز معموال سفری ‪‌۱۰‬روزه از جنوب امریکاست و‬ ‫تجربه زندگی در کشتی یخ‌شکن را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسمانی‬ ‫‹ ‹آنتراکتیکا (قطب‌جنوب)‬ ‫‹ ‹قطب‌شمال‬ ‫عالقه‌مندان به کش��ف دنیای یخی اسکیموها یعنی ساکنان اصلی این‬ ‫س��رزمین‪ ،‬بیشترین جاذبه برای گردش��گران شناخته شده است‪ .‬تجربه‬ ‫زندگی در کنار اسکیموها و دیدن حیات‌وحش منطقه باعث شده تا رتبه‬ ‫دوم سفرهای دریایی مربوط به قطب شمال باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزایر گاالپاگوس‬ ‫پس از تجربه س��فر به ‪ 2‬قطب‪ ،‬س��رمای ش��دید و تجربه دنیای یخی‬ ‫آنها‪ ،‬گرمای دلچسب و سفر به جزایر گرمسیری گاالپاگوس در اقیانوس‬ ‫آرام و ش��رق امریکای‌جنوبی برای گردش��گران و دوس��تداران سفرهای‬ ‫دریایی جالب و دلچسب است‪ .‬همین لذت و گرایش گردشگران دریایی‬ ‫باعث ش��ده تا سومین مقام جدول ‪ 10‬تایی به مجمع‌الجزایر گاالپاگوس‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫اگرچه کش��ور اس��ترالیا خود به تنهایی قابلیت بس��یار مناسبی برای‬ ‫برگ��زاری تورهای تفریح��ی دارد اما برخی از مناطق س��احلی آن برای‬ ‫گردشگری دریایی و حضور کشتی‌های تفریحی شهرتی جهانی دارد که‬ ‫منطقه کیمبرلی از مشهورترین‌هاست‪.‬‬ ‫اس��ترالیا با داشتن جذابیت‌های بس��یار زیاد خود توانسته مقام بسیار‬ ‫مناس��بی در صنعت دریانوردی و گردش��گری جهانی داشته باشد‪ ،‬اما از‬ ‫نظر گردش��گری دریایی‪ ،‬مناطقی از این کشور اهمیت بیشتری دارد که‬ ‫پنجمین رتبه این فهرس��ت ‪10‬تای��ی را به خود اختصاص داده اس��ت‪،‬‬ ‫کش��تی‌های تفریحی از بندر ‪ Macquarie‬لنگر می‌کش��د و به س��مت‬ ‫جزیره زیبا و منحصربه‌فرد ‪ Sarah‬حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاپوآ در گینه نو‬ ‫ششمین رتبه این فهرست به گینه رسیده که حتی افسانه‌های ترسناک‬ ‫از نحوه زندگی بومیان منطقه نتوانس��ته است مانع از حضور کشتی‌های‬ ‫کروز در سواحل آن بشود‪ .‬بنابراین اگر اهل ماجراجویی و طبیعت‌گردی‬ ‫هستید از کشتی‌هایی که به این سمت می‌روند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹مالنزی‬ ‫هفتمین منطقه معروف دریایی شمال‌شرقی استرالیا و نزدیکی فیجی‬ ‫با پوششی سبز و گیاهان بسیار زیبای در دل اقیانوس آرام که سال‌هاست‬ ‫تاری��خ و تمدن منحصر به فرد منطقه‪ ،‬غواصی در میان الش��ه هواپیماها‬ ‫و کش��تی‌های جنگی مربوط به دوران جن��گ در کف اقیانوس می‌تواند‬ ‫بهترین دلیل برای س��فر گردش��گران ب��ه مالنزی باش��د و او را وادار به‬ ‫ماجراجویی کند‪ .‬دهکده‌های مرموز و آتشفشان‌های خاموش این منطقه‬ ‫نیز برای گردشگران جذابیت خاصی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹آمازون‬ ‫رودخانه اس��رارآمیز آمازون که حیات‌وحش آن الهام‌بخش بسیاری از‬ ‫کتاب‌ها و فیلم‌های ترس��ناک س��ینمایی بوده و اس��ت‪ ،‬در دنیای واقعی‬ ‫هم توانس��ته کشتی‌های زیادی را به سوی خود جذب کند‪ .‬این رودخانه‬ ‫بس��یار مش��هور قاره امریکا به عنوان هش��تمین مقصد معروف سفرهای‬ ‫دریایی در فهرست ‪ 10‬تایی قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چوکچی (شرق سیبری)‬ ‫اگرچ��ه ای��ن منطق��ه فق��ط ‪ ۴‬م��اه از س��ال ب��رای عبور کش��تی‌ها‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ ،‬اما ب��ا همی��ن محدودیت زمان��ی هم تع��داد زیادی از‬ ‫کش��تی‌های گردش��گری در آن ت��ردد می‌کنن��د‪ .‬دی��دن نهنگ‌ه��ای‬ ‫عظیم و دس��ته‌های بس��یار ب��زرگ ش��یرماهی‌ها و کوچ تعداد بس��یار‬ ‫زی��ادی از پرن��دگان دریای��ی‪ ،‬فرص��ت بس��یار مناس��بی ب��رای جذب‬ ‫گردش��گران و عالقه‌من��دان ب��ه طبیع��ت را در اختیار س��رمایه‌گذاران‬ ‫صنعت گردش��گری دریایی و ش��رکت‌های برگزارکننده این گونه تورها‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاهیتی‬ ‫دهمی��ن و آخرین رتبه فهرس��ت به تاهیت��ی واق��ع در اقیانوس آرام‬ ‫رس��یده است‪ .‬این منطقه گرمس��یری با کلبه‌های ساحلی خود می‌تواند‬ ‫هرساله هزاران کشتی گردشگری را به سوی‌خود جلب کند‪ .‬جاذبه‌های‬ ‫این منطقه به قدری جالب و زیباس��ت که گردش��گران عنوان می‌کنند‬ ‫دل کن��دن از این همه زیبایی برایش��ان بس��یار مش��کل و دور از تصور‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تجارت «غذاهای آماده» از روم باستان تا مک‌دونالد‬ ‫فست‌فود محصول دنیای پرسرعت‬ ‫فرانک میرزایی‪« :‬ما در زمانه‌‌ای زندگی می‌کنیم‬ ‫ک��ه پیت��زا زودتر از نی��روی پلیس ب��ه خانه‌هایمان‬ ‫می‌‌رس��د‪ ».‬این جمله یکی از افراد صنعت فست‌فود‬ ‫اس��ت‪ .‬امروزه فس��ت‌‌فودهای لذیذ ب��ه نماد زندگی‬ ‫مدرن و ماشینی انسان‌ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دهک��ده جهان��ی اصطالحی اس��ت که مارش��ال‬ ‫مک‌لوه��ان در توصیف آین��ده جهان‪ ،‬تح��ت تاثیر‬ ‫وس��ایل ارتب��اط جمع��ی ب��ه کار ب��رد‪ .‬دنیایی که‬ ‫فناوری و س��رعت حرف اول را می‌زند و فضا و مکان‬ ‫معنای متداول خود را از دس��ت می‌دهد‪ .‬دهکده‌ای‬ ‫که ویژگی‌های��ش نه‌تنها در بحث فن��اوری بلکه در‬ ‫تم��ام ابعاد زندگی ما نمایان اس��ت‪ .‬فروش��گاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای مجموعه‌هایی هس��تند که به عرضه کاال‬ ‫و موادغذایی با دسترس��ی آسان اقدام می‌کنند‪ .‬این‬ ‫همان فش��ردگی زمانی اس��ت که مک لوهان از آن‬ ‫یاد می‌کند‪ .‬در دنیایی که پویایی جزیی جدانشدنی‬ ‫از تمام امور و الزمه تحول اس��ت‪ ،‬هیچ چیز س��اکن‬ ‫نمی‌ماند‪ .‬فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز شکل و شمایل‬ ‫مختلفی ب��ه خود می‌گیرند‪ .‬از آنجا که بس��یاری از‬ ‫رستوران‌های فس��ت‌فود جایی برای نشستن ندارند‪،‬‬ ‫بیش��تر به یک فروشگاه مواد غذایی شبیه می‌شوند‪.‬‬ ‫بله فس��ت‌فودها هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند‬ ‫که ب��ه عرضه غذاهای آماده س��رو اق��دام می‌کنند‪.‬‬ ‫فروش��گاه‌هایی که چون نیاز چندان��ی به امکانات و‬ ‫فضا برای راه‌اندازی نداش��تند‪ ،‬با رش��د چش��مگیر‬ ‫روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتومات‪ ،‬کار مادران را کم کرد‬ ‫بس��یاری بر ای��ن باورند که فس��ت‌فودها محصول‬ ‫دنیای پرس��رعت امروز هس��تند ام��ا برخالف آنچه‬ ‫فک��ر می‌‌کنی��م‪ ،‬عرض��ه س��ریع غذاه��ای حاضر و‬ ‫آماده‪ ،‬پیش��ینه تاریخ��ی دارد و مختص قرن حاضر‬ ‫نیس��ت‪ .‬فس��ت‌فودها ب��ه ش��کل ام��روزی آن در‬ ‫هفت��م ج��والی‪ )1291( 1912‬در‬ ‫امری��کا متولد ش��د‪ .‬در این‬ ‫روز رس��تورانی به‌نام«اتوم��ات» در نیویورک افتتاح ترتیب‪ ،‬پیتزای «مارگریتا» به مش��هورترین پیتزای‬ ‫شد‪ .‬آنها غذاهای آماده را در محفظه‌های گرم‌کنند ‌ه ایتالیایی تبدیل شد‪.‬‬ ‫در سال ‪« )1319(1940‬مک‌دونالد» وارد بازار شد‬ ‫شیش��ه‌ای ق��رار می‌دادن��د و مش��تریان از طری��ق‬ ‫دستگاه‌‌های س��که‌ای اقدام به خرید آنها می‌کردند‪ .‬که امروزه نامش مترادف با صنعت فس��ت‌فود است‪.‬‬ ‫باالی در ورودی رستوران‌های اتومات نوشته بود‪«:‬ما برادران مک‌دونالد‪ ،‬دیک و مک‪ ،‬با یک باربکیو شروع‬ ‫کردند‪ .‬آنها ی��ک تفاوت عمده با دیگر رس��توران‌ها‬ ‫کار مادران را کم کرده‌‌ایم‪».‬‬ ‫داش��تند‪ .‬دیگ��ر الزم نبود که مش��تریان برای تهیه‬ ‫‹ ‹به قدمت تاریخ‬ ‫ام��ا قدمت فس��ت‌فودها به زمان‌های بس��یار دور غذا از خودروی خود پیاده ش��وند‪ ،‬چراکه گیت‌هایی‬ ‫در کش��ورهای مختلف بازمی‌گردد‪ .‬در روم باس��تان تعبیه ش��ده بود تا خودرو از آن عبور کند و از باجه‬ ‫مربوطه غذا را تحویل بگیرند‪ .‬این‬ ‫دکه‌ه��ای ف��روش ن��ان و زیتون‬ ‫حرکت‪ ،‬رشد اقتصادی بسیاری را‬ ‫وجود داش��ته‌اند‪ .‬در ش��رق آسیا‬ ‫بسیاریبراینباورند‬ ‫برای مک‌دونالد به همراه داشت‪.‬‬ ‫مغازه‌های��ی بوده‌ان��د که رش��ته‬ ‫کهفست‌فودهامحصول‬ ‫‹ ‹فروش میلیاردی در بازار‬ ‫فرنگ��ی آم��اده می‌فروختن��د‪ .‬در‬ ‫دنیایپرسرعتامروز‬ ‫فست‌فودها‬ ‫خاورمیان��ه از س��ال‌های دور‬ ‫آنچه‬ ‫دکه‌ه��ای ف��روش فالف��ل دای��ر هستندامابرخالف‬ ‫رش��د بیش از حد فس��ت‌فودها‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬در تاری��خ از لقمه‌ه��ای فکرمی‌‌کنیم‪،‬عرضهسریع در جهان باعث ش��د تا بازار بسیار‬ ‫غذاهای حاضر و آماده‪،‬‬ ‫خوب��ی ب��رای آنه��ا ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫گوش��ت کوبیده‌ای صحبت شده‬ ‫ای��ن رش��د را می‌ت��وان از میزان‬ ‫اس��ت ک��ه س��ربازان مغول��ی در‬ ‫پیشینهتاریخیداردو‬ ‫جنگ به همراه داشته‌اند‪ .‬سربازان مختصقرنحاضرنیست‪ 191 .‬میلی��ارد دالری ف��روش‬ ‫فس��ت‌فودها در س��ال ‪2013‬‬ ‫داری��وش (‪ 521-486‬پی��ش از‬ ‫(‪ )1392‬در جه��ان نس��بت ب��ه‬ ‫می�لاد) نوع��ی نان په��ن را روی‬ ‫سپرهای خود می‌پختند و روی آن را با پنیر و خرما ف��روش ‪ 6‬میلیارد دالری در س��ال ‪)1349( 1970‬‬ ‫می‌پوش��اندند که یونانی‌ها پختن ای��ن نوع نان را از دید‪ .‬پیش‌بینی‌ها نش��ان می‌دهد این رقم در س��ال‬ ‫آنه��ا آموختن��د‪ .‬این نان از یونان ب��ه روم رفت و در ‪ )1393(2014‬به ‪195‬میلیارد دالر می‌رسد‪ .‬گفتنی‬ ‫جنوب ایتالیا معمول شد‪.‬‬ ‫اس��ت تعداد افراد مش��غول در این تجارت در س��ال‬ ‫پیت��زا هم از رم ب��ه جنوب ایتالی��ا راه یافت اما تا ‪ ،)1392(2013‬بی��ش از ‪ 3‬میلیون و ‪ 650‬هزار نفر‬ ‫مدت‌ه��ا آن را غ��ذای فقیران می‌نامید‌ن��د‪ .‬تا اینکه بوده که در س��ال‌جاری به بیش از ‪ 3‬میلیون و ‪680‬‬ ‫در س��ال ‪ )1268( 1889‬یک آش��پز درباری به نام هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫«رافائل اسپوزیتو» پنیر و گوجه‌فرنگی را در ترکیب ‹ ‹خطر در کمین است‬ ‫پیت��زا وارد کرد‪« .‬ملکه مارگریتا» بس��یار خوش��ش‬ ‫س��ال‌های اخی��ر چالش‌ه��ای اقتص��ادی در دنیا‪،‬‬ ‫آم��د و آرام‌آرام هم ‌ه مردم به خوردن چنین پیتزایی حاشیه سود صنعت مواد غذایی را تحت تاثیر و فشار‬ ‫روی آوردند‪ .‬به این قرار داده اس��ت‪ ،‬با این ح��ال این صنعت ثابت کرده‬ ‫اس��ت که به اندازه کافی برای مقاومت در برابر این‬ ‫چالش‌ها قوی اس��ت‪ .‬در ای��ن چالش برخی‬ ‫قوی‌تر از دیگ��ران و برخی ضعیف‌تر‬ ‫عمل کردند‪ .‬ام��ا آنچه به‌طور‬ ‫شرکت‬ ‫‪25‬‬ ‫کل می‌توان بر آن تاکید کرد‪ ،‬مشکل تغییر فرهنگ‬ ‫غذایی و دیگری بازار پر رقیب فست‌فودهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارتی که از رونق افتاد‬ ‫در طول دهه گذشته تمرکز بر کیفیت مواد غذایی‬ ‫در مورد رستوران‌های فست‌فود افزایش یافت‪ .‬حجم‬ ‫باالی چربی‌های مضر اش��باح ش��ده در فست‌فودها‬ ‫موج��ی از انتقاد را برانگیخ��ت‪ .‬همچنین کتاب‌های‬ ‫بس��یاری با مضمون آگاهی عمومی از عواقب منفی‬ ‫بهداش��تی مواد غذایی منتشر شده است که موجب‬ ‫بدبینی نس��بت به این نوع غذا ش��د‪ .‬ای��ن اتفاقات‪،‬‬ ‫روند خوبی را برای تجارت فست‌فودها دربرنداشت‪،‬‬ ‫چراکه هر روز از تعداد کس��انی ک��ه تا روز پیش از‬ ‫هر فرصتی برای خرید فس��ت‌فود استفاده می‌کردند‬ ‫و ب��ه هر بهان��ه‌ای راهی فس��ت‌فودهای خوش��مزه‬ ‫می‌شدند‪ ،‬امروز دیگر بیش از همیشه نگران عوارض‬ ‫ناخوشایند این نوع غذاها شده و از خرید آن امتناع‬ ‫می‌کردند‪ .‬این موج آس��یب تجارت فس��ت‌فود را از‬ ‫رش��د انداخت‪ .‬از س��وی دیگر افزایش قیمت کاالها‬ ‫در س��ال‌های اخیر باع��ث افزایش قابل توجه قیمت‌‬ ‫فس��ت‌فودها شده‌ اس��ت‪ .‬افزایش قیمت دام‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫گن��دم و‪ ...‬در دهه گذش��ته‪ ،‬باعث ایج��اد فضای به‬ ‫شدت رقابتی شده‌است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ 33‬درصدی سود سود شرکت‌های فست‌فودی آنها‬ ‫را مجب��ور به افزای��ش قیمت برای مش��تریان کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های فس��ت‌فود که گم��ان می‌کردند رکود‬ ‫اقتص��ادی ت��ا حد زیادی به ثبات رس��یده اس��ت و‬ ‫دیگر مجبور به صرف هزینه‌های هنگفت نیس��تند‪،‬‬ ‫با روند افزایش��ی قیمت‌ها روبه‌رو ش��دند که موجب‬ ‫از دس��ت دادن س��هم بازار ش��رکت‌های فست‌فود‬ ‫می‌شود‪ .‬اش��باع بازار نیز مش��کل دیگری است که‬ ‫در مس��یر توسعه اقتصادی فس��ت‌فودها قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در هر ش��هر تعداد بس��یاری رقی��ب وجود‬ ‫دارد ک��ه همگی اق��دام به ارائه محصوالت مش��ابه‬ ‫می‌کنند ک��ه این امکان انتخاب را برای مش��تریان‬ ‫زیاد اما بازار درآمدی فس��ت‌فودها را کساد می‌کند‪.‬‬ ‫این تصور که فس��ت‌فودها باید از ب��ازار موادغذایی‬ ‫کنار بروند‪ ،‬سال‌هاس��ت ک��ه مورد تاکی��د و توجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت اما رشد رس��توران‌های زنجیره‌ای‬ ‫فس��ت‌فود‪ ،‬تا ام��روز خالف ای��ن موض��وع را ثابت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تغییر در‬ ‫میانگین تعداد واحدهای تحت تعداد‬ ‫فروش سراسری‬ ‫تعداد‬ ‫خارج از آمریکا فروش هر واحد مالکیت شرکت خارج واحدهای‬ ‫خارج‌ازامریکا فروشگاه‌ها‬ ‫از امریکا‬ ‫(هزاردالر)‬ ‫(میلیون‌دالر)‬ ‫‪McDonald›s‬‬ ‫‪44,985.0‬‬ ‫‪2,404.3‬‬ ‫‪4,849‬‬ ‫‪18,710‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪KFC‬‬ ‫‪14,700.0‬‬ ‫‪1,246.0‬‬ ‫‪3,445‬‬ ‫‪11,798‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪Burger King‬‬ ‫‪6,200.0‬‬ ‫‪1,300.0‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪4,998‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪Pizza Hut‬‬ ‫‪4,800.0‬‬ ‫‪814.9‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪5,890‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪Subway‬‬ ‫‪4,600.0‬‬ ‫‪455.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,109‬‬ ‫‪1,067‬‬ ‫‪Domino›s‬‬ ‫‪Pizza‬‬ ‫‪2,900.0‬‬ ‫‪655.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,422‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪Starbucks‬‬ ‫‪Coffee‬‬ ‫‪2,288.8‬‬ ‫‪1,060.0‬‬ ‫‪5,727‬‬ ‫‪5,727‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪Wendy›s‬‬ ‫‪982.7‬‬ ‫‪1,418.0‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪693‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Dunkin›Donuts‬‬ ‫‪584.0‬‬ ‫‪839.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,005‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪Dairy Queen‬‬ ‫‪433.1‬‬ ‫‪540.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪154‬‬ ‫برترین فست‌فودهای جهان‬ ‫‹ ‹مترو‬ ‫مت��رو در س��ال‬ ‫‪‌)1344(1965‬توسط دانشجوی‬ ‫‪17‬س��اله س��ال اول دانش��گاه به نام فرد‬ ‫دلوکا تاسیس شد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬بیش از ‪27‬هزار‬ ‫رس��توران مترو در ‪ 85‬کش��ور‪ ،‬با بکارگیری بیش‬ ‫از ‪150‬ه��زار نف��ر در جه��ان وج��ود دارد‪.‬فروش‬ ‫س��االنه مترو در سراس��ر جهان بیش از ‪ 9‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال است‪ .‬هر ‪ 60‬ثانیه در ایاالت متحده‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪2‬هزار و ‪ 800‬فس��ت‌فود مت��رو تهیه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مک دونالد‬ ‫رس��توران مک دونالد در س��ال‬ ‫‪ )1319(1940‬توس��ط دیک و مک‬ ‫دونالد در امریکا تاس��یس ش��د‪ .‬شرکت مک‬ ‫دونال��د در حال حاض��ر دارای بیش از ‪ 21‬میلیارد‬ ‫دالر س��ود س��االنه اس��ت‪ .‬م��ک دونالد در س��ال‬ ‫‪ ،)1347(1968‬حدود هزار رس��توران در سراس��ر‬ ‫جهان داش��ت که این رقم در س��ال‌جاری به بیش‬ ‫از ‪31‬هزار رستوران رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیتزا کلبه‬ ‫در س��ال ‪،)1337(1958‬‬ ‫ب��رادران دن و فران��ک کارنی‬ ‫از کانزاس اقدام به تاس��یس‬ ‫رس��تورانی با نام پیتزا کلبه‬ ‫کردن��د‪ .‬ای��ن رس��توران زنجیره‌ای‬ ‫امریکایی متخصص در تهیه س��بک خاصی از‬ ‫پیت��زا همراه ب��ا غذاهای جانبی مانن��د بال بوفالو‪،‬‬ ‫چوب نان و نان س��یر اس��ت‪ .‬پیتزا کلبه بزرگترین‬ ‫فروش��گاه زنجیره‌ای پیتزا در جهان اس��ت‪ ،‬دارای‬ ‫بیش از ‪ 12،500‬فروش��گاه در ‪ 100‬کشور با ‪140‬‬ ‫هزار نفر نیروی استخدامی است‪ .‬پیتزا کلبه فقط با‬ ‫‪5/3‬میلیارد دالر فروش ساالنه در ایاالت متحده‪ ،‬با‬ ‫دومینو و پاپاجان رقابت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کینگ برگر‬ ‫در دس��امبر ‪)1333(1954‬‬ ‫نخستین رس��توران گینک برگر‬ ‫توس��ط جیم��ز م��ک الم��ور و دیوید‬ ‫ادگرتون در میامی افتتاح شد‪ .‬سیستم تولید خط‬ ‫مونتاژ فس��ت‌فود در رس��توران‌ها با الهام از غرفه‬ ‫همبرگر برادران مک دونالد بود‪ .‬امروز‪ ،‬برگر کینگ‬ ‫با بیش از ‪11‬هزار رس��توران در ‪ 65‬کشور جهان‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪340‬هزار کارمند و ‪11‬میلیون مش��تری‬ ‫در روز دارد‪ .‬درآمد س��االنه این رستوران‌ها به‌طور‬ ‫متوسط ‪ 11/2‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کی‌اف‌سی‬ ‫کنتاکی مرغ سرخ شده زاییده‬ ‫افکار هارلند س��ندرز اس��ت که در یک‬ ‫ایستگاه گاز بود‪ .‬در س��ال ‪ ،)1309(1930‬سندرز‬ ‫با اس��تفاده از گیاه��ان و ادویه‌ج��ات در تهیه غذاهای‬ ‫رس��توران خود ک��ه به‌عنوان یکی از اس��رار غذایی آن‬ ‫محسوب می‌ش��د‪ ،‬کنتاکی را توسعه داد‪ .‬به شکلی که‬ ‫در سال ‪ )1343( 1964‬موفق شد‪2 ،‬میلیون دالر درآمد‬ ‫کس��ب کند‪ .‬امپراتوری کی‌اف‌س��ی با بیش از ‪11‬هزار‬ ‫رستوران در ‪ 80‬کشور جهان‪750 ،‬هزار نفر نیروی کار‬ ‫استخدام دارد‪ .‬این رستوران در آمد ساالنه خود را ‪10/3‬‬ ‫میلیارد دالر اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وندی‬ ‫نخستین فست‌فود وندی توسط فردی‬ ‫به نام توم��اس در کلمبوس اوهایی در‬ ‫س��ال ‪ )1348( 1969‬تاسیس ش��د‪ .‬توماس‬ ‫نوآوری‌ای در عرضه فس��ت‌فودهای خود ایجاد کرد‪ .‬او‬ ‫ب��ا ایجاد پنجره‌ای امکان خرید مواد غذایی بدون ترک‬ ‫اتومبیل را داد‪ .‬شور و شوق‌های زنجیره‌ای برای خدمات‬ ‫به مشتریان و کیفیت محصوالت در سراسر سال بدون‬ ‫تغییر باقی مانده اس��ت‪ .‬امروزه وندی با داشتن بیش از‬ ‫‪ 9900‬ش��عبه رستوران و ‪58000‬کارمند در دنیا‪3/7 ،‬‬ ‫میلیارد دالر درآمد ساالنه دارد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫امریکا بزرگترین تولید‌کننده و‬ ‫مصرف‌کننده فست فود‬ ‫بع��د از انق�لاب صنعت��ی و‬ ‫افزای��ش جمعی��ت‪ ،‬الگ��وی‬ ‫زندگ��ی م��ردم دنی��ا تغیی��ر‬ ‫پیدا کرد‪« .‬زمان» ارزشمند شد‬ ‫و از آنجای��ی ک��ه فرصت کافی‬ ‫برای تهیه غذا وجود نداش��ت‪،‬‬ ‫مردم برای رفع گرس��نگی خود‬ ‫به عنوان یک نیاز اولیه‪ ،‬به س��مت غذاهای آماده و‬ ‫سریع سوق پیدا کردند‪ .‬در حال حاضر فست فودها‬ ‫به بخش غیرقابل انکار صنعت غذا تبدیل شده‌اند و‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از بازار م��واد غذایی را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪ .‬علی شریعتی‪ ،‬مشاور علمی کانون‬ ‫انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران معتقد است‬ ‫مهم‌ترین مسئله در اس��تفاده از فست‌فودها رعایت‬ ‫اس��تانداردهای بهداشتی است‪ .‬در ادامه گفت‌‌وگوی‬ ‫با مشاور علمی کانون انجمن‌های صنفی‬ ‫صنایع غذایی ایران را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €فس�ت فودها چند س�الی اس�ت که بازار‬ ‫€م�واد غذایی و خوراکی را در اختیار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫به نظر ش�ما مهم‌ترین آیتم برای موفقیت در‬ ‫این تجارت چیست؟‬ ‫در حاضر برنامه‌هایی با محوریت «س�لامت غذا از‬ ‫مزرعه تا سفره» در خصوص امنیت غذایی در دست‬ ‫اجراست‪ .‬و از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬در همه‬ ‫جای دنیا اسم فست فودها مثل برچسبی روی این‬ ‫نوع مواد غذایی می‌خورد اما این نام دلیل بر یکسان‬ ‫بودن کیفیت این مواد غذایی نیس��ت‪ ،‬چرا که روند‬ ‫بهداشتی تولید و نظارت‌های بهداشتی این مواد در‬ ‫هر کشور‪ ،‬متفاوت است‪ .‬آنچه اهمیت دارد این است‬ ‫که اس��تانداردهای بهداش��تی در تهیه و تولید این‬ ‫مواد غذایی رعایت ش��ود‪ .‬آنچه مسلم است‪ ،‬رعایت‬ ‫بهداش��ت در روند تولید‪ ،‬به طور حتم باعث افزایش‬ ‫فروش و تجارت تولید‌کننده خواهد شد‪ ،‬چر‌ا که در‬ ‫دنیای رقابتی ام��روز‪ ،‬محصوالتی با اقبال اقتصادی‬ ‫روبه‌رو می‌ش��وند ک��ه از کیفیت بهت��ری برخوردار‬ ‫باشند‪ .‬مشکل اصلی در مورد این نوع مواد غذایی که‬ ‫تج��ارت آن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و رعایت‬ ‫نکردن جیره وعده غذایی اس��ت‪ .‬برای مثال اسنک‬ ‫به عنوان یک وعده غذایی دارای فواید تغذیه‌ای نیز‬ ‫است اما این که این میان وعده به وعده‌های غذایی‬ ‫اصلی تبدیل ش��ود‪ ،‬نه منطقی است و نه سالم‪ .‬این‬ ‫مصرف نادرس��ت‪ ،‬باعث ایجاد فش��ار به این صنعت‬ ‫شده که تجارت آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫€ €روند مص�رف یا اقب�ال از فس�ت‌فودهادر‬ ‫بازارهای جهانی چگونه است؟‬ ‫در ای��ن س��ال‌ها الگوی مصرف تغیی��ر پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در کش��ورهایی مانند ایران تا پیش از دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬حجم زیادی از وعده‌های غذایی در خانه‬ ‫طبخ می‌ش��د اما ده��ه حاضر‪ ،‬به دلیل فش��ردگی‬ ‫زمان و همچنین تمایل بیش��تر خانم‌ها به اشتغال‪،‬‬ ‫از حجم آن کاس��ته شده است‪ .‬این به معنای تغییر‬ ‫فرهنگ مصرف مواد غذایی است که موجب افزایش‬ ‫و تقویت تجارت فست فودها شده است‪ .‬در بازارهای‬ ‫جهان��ی نیز می‌توان گفت‪ ،‬از همان ابتدا تا به امروز‪،‬‬ ‫بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده فس��ت‌فود در‬ ‫جهان امریکا بوده و است‪ .‬البته امریکا این مقام را در‬ ‫مورد مصرف نیز دارد‪.‬‬ ‫€ €اس�نک‌ها و چیپس‌ها چه تاثی�ری در بازار‬ ‫خوراکی‌ها فوری و فست فودها دارند؟‬ ‫اس��نک‌ها و چیپس‌ها جزو فست فودها نیستند‪.‬‬ ‫در اصل ‪ JOUNK FOOD‬هس��تند‪ .‬در ایران‪،‬‬ ‫بر اس��اس قوانین وضع ش��ده س��ازمان غذا و دارو‬ ‫هی��چ مجوزی برای واردات این اقالم صادر نش��ده‬ ‫اما بازار مملو از محصوالت با برند خارجی است که‬ ‫به صورت غیرقانونی وارد کش��ور می‌شود‪ .‬ایران در‬ ‫بحث صادرات این دست از خوراکی‌ها بسیارموفق‬ ‫عمل کرده و توانس��ته بازارهای عراق‪ ،‬افغانستان و‬ ‫کشورهای خلیج را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫بر اساس آمار‪ ،‬حجم صادرات ما در سال گذشته‬ ‫چیزی حدود ‪ 30‬میلیون دالر بوده است‪.‬در بحث‬ ‫تجارت اس��نک و چیپس نی��ز امریکا حرف اول را‬ ‫می‌زن��د و در واقع به عنوان بزرگترین صادر‌کننده‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬پ��س از آن‪ ،‬هلن��د و آلمان تجارت‬ ‫خوبی داش��ته‌اند‪ .‬بزرگترین واردکننده چیپس و‬ ‫اس��نک هم کش��ور روس��یه به دلیل اقلیم خاص‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صادرات ‪ 247‬میلیون دالری‬ ‫ایران به پاکستان در ‪ 4‬ماه ‪93‬‬ ‫از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیر بیش از ‪ 404‬هزار‬ ‫تن کاال با ارزشی بالغ بر ‪ 247‬میلیون دالر از ایران‬ ‫به پاکس��تان صادر شده اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫براساس آخرین آمار و اطالعات موجود در ‪ 4‬ماهه‬ ‫نخست امس��ال بیش از ‪ 404‬میلیون و ‪ 845‬هزار‬ ‫و ‪ 935‬کیلوگ��رم از لحاظ وزنی‪ ،‬کاال به پاکس��تان‬ ‫صادر شده اس��ت‪ .‬اقالمی چون سیمان‪ ،‬قیر نفت‪،‬‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬گریس‪ ،‬سیب تازه‪،‬‬ ‫مواد ش��وینده و روغن موتور بیش��ترین سهم را از‬ ‫لحاظ وزنی بین کاالهای صادراتی به این کشور به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫«نمایشگاه‌های‬ ‫دستوری» دستاوردی‬ ‫ندارند‬ ‫بهرام بهرامی‬ ‫کارشناس و مدرس صنعت نمایشگاه‬ ‫دس��تیابی به توس��عه و گردش ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫به‌منظور کاهش وابس��تگی اقتصاد ملی به درآمدهای‬ ‫نفتی‌‪ ،‬مس��تلزم حضور موثر در عرصه‌های گوناگون و‬ ‫فرصت‌های بین‌المللی و رقابتی اس��ت‪ .‬در این راس��تا‬ ‫باید از تمامی امکانات به‌طور مطلوبی بهره جس��ت و‬ ‫«صنع��ت نمایش��گاه» به واقع یک��ی از ابزارهای موثر‬ ‫و بس��یار کارآم��د در این زمینه به ش��مار می‌رود که‬ ‫می‌توان��د فضای مناس��بی را از ابع��اد گوناگون برای‬ ‫فعاالن‪ ،‬س��ازمان‌ها و ش��رکت‌های مشارکت‌کننده در‬ ‫نمایشگاه ایجاد کند‪ .‬باید توجه داشت که امروزه برای‬ ‫حضور در عرصه‌های بین‌المللی ابزارهای متعددی در‬ ‫اختیار کارگ��زاران و کارآفرینان اقتص��ادی قرار دارد‪.‬‬ ‫به‌کارگیری درس��ت‪ ،‬دقی��ق و هدفمن��د از ابزارهای‬ ‫تجاری می‌‌تواند توفیقات چشمگیری را نصیب اقتصاد‬ ‫ملی کن��د که «نمایش��گاه‌ها» از آن جمله هس��تند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌ها به‌واسطه فرآیند اطالع‌رس��انی‪ ،‬تبادل و‬ ‫انتقال دانش و فناوری و همچنین ش��ناخت امکانات‬ ‫و ظرفیت‌ها مانند یک رس��انه جمعی عمل می‌کنند‪،‬‬ ‫اگرچه باید یادآور ش��د که کارکردهای نمایش��گاه‌ها‬ ‫بسیار پیچیده و متنوع و حتی تخصصی شده است‪ .‬با‬ ‫این وجود نمایش��گاه‌های ما با وجود آنکه راه زیادی را‬ ‫پیموده‌اند تا به شکل و تنوع امروزی رسیده‌اند ولی در‬ ‫عمل بیانگر آن هس��تند که در توسعه صادرات به‌ویژه‬ ‫غیرنفت��ی ناکارآمد جل��وه کرده‌اند و اغل��ب برخی از‬ ‫نمایشگاه‌ها به منزله همان بازارهای مکاره در گذشته‬ ‫شده‌اند‪ .‬در این راستا دست‌اندرکاران و متولیان صنعت‬ ‫نمایش��گاهی می‌بایست تدبیر ویژه‌ای را در این زمینه‬ ‫اتخاذ کنند‪ .‬از طرفی آفت دیگری که امروزه گریبانگیر‬ ‫صنعت نمایشگاهی ش��ده «نمایشگاه‌های دستوری»‬ ‫است‪ .‬این نمایشگاه‌ها گاهی توسط برخی از مجریان و‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها به وجود می‌آیند‪ .‬در برخی‬ ‫شرایط شرکت‌های نمایشگاهی با اخذ نامه سفارشی از‬ ‫مدیران برخی سازمان‌ها به دلیل عدم آشنایی با حوزه‬ ‫مرتبط نمایشگاه مربوطه و ناآشنا بودن با اصول اجرای‬ ‫یک طرح نمایشگاهی‪ ،‬جهت پر کردن سالن نمایشگاه‬ ‫چنین اقدامی می‌کنند‪.‬‬ ‫بای��د توجه داش��ت این عمل نه‌تنها باعث رش��د و‬ ‫بالندگی نمایشگاه نمی‌ش��ود بلکه از طرفی موجبات‬ ‫نارضایتی و گله‌مندی شرکت‌های مشارکت‌کننده‌ها را‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬تحت فشار قرار دادن شرکت‌های دیگر‬ ‫برای حضور اجباری در یک نمایش��گاه سبب کاهش‬ ‫راندمان فعالیت‌های یک نمایشگاه خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ضروری اس��ت جهت تحرک بخش��یدن‬ ‫ب��ه صنع��ت نمایش��گاهی برگزارکنن��دگان چنین‬ ‫فس��تیوال‌هایی در داخل کش��ور‪ ،‬توج��ه ویژه‌ای به‬ ‫مسئله دعوت از شرکت‌ها و سازمان‌ها داشته باشند‪.‬‬ ‫یعنی تس��هیالت و راهکارهای��ی را انتخاب کنند که‬ ‫مش��ارکت‌کنندگان به حضور ترغیب ش��ده و با میل‬ ‫خودش��ان در نمایش��گاه حضور پیدا کنن��د‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط مسلما همه ش��رکت‌کنندگان در نمایشگاه‪،‬‬ ‫آن را فضای مطلوبی در جهت پیش��برد اهداف خود‬ ‫تلقی خواهن��د کرد‪ .‬در پایان می‌ت��وان گفت با رفع‬ ‫مش��کل «نمایشگاه‌های دستوری» به خوبی می‌توان‬ ‫از ابزار نمایشگاه برای توسعه روزافزون صنایع داخلی‬ ‫اس��تفاده ک��رد و از آن به نحو شایس��ته‌ای بهره برد‪.‬‬ ‫نمایشگاه‌های کشور در سال‌های اخیر به لحاظ تاثیر‬ ‫نامطلوب چنین عاملی از صحنه‌های قوی برای تعامل‬ ‫صنایع داخلی و صنعتگران کش��ور با دس��تاوردهای‬ ‫نوین بی‌بهره بوده اس��ت که می‌باید برای آن چاره‌ای‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه غذای حالل‬ ‫در اصفهان‬ ‫ایسنا ‪ -‬نخس��تین نمایشگاه صنایع غذایی حالل‬ ‫ای��ران همزمان ب��ا دوازدهمین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬نان‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬شکالت و نوشیدنی‌ها‬ ‫از ‪ 22‬تا ‪ 25‬مهر در اصفهان برپا می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان‬ ‫اصفهان از برگزاری نخستین نمایشگاه صنایع غذایی‬ ‫حالل ایران در اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات و‬ ‫اطالع‌رسانی اتاق اسالمی (ایکریک) خبر داد‪.‬‬ ‫رس��ول محققیان در این خصوص گفت‪ :‬در دیدار‬ ‫با رییس انجمن حالل ایران و جلس��ه‌ای مش��ترک‬ ‫با اتاق‌های بازرگانی ایران و اس��تان البرز‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫که این نمایش��گاه همزمان با دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی صنایع غذایی‪ ،‬نان‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت و‬ ‫نوشیدنی‌ها از ‪ 22‬تا ‪ 25‬مهر در اصفهان برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ظرفیت‌ه��ای ای��ن نمایش��گاه و‬ ‫دالی��ل توجیهی برگزاری آن در نشس��ت تخصصی‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و‬ ‫همچنین اتاق بازرگانی اس��تان الب��رز مورد طرح و‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بدون ش��ک با توجه به بازار وس��یع‬ ‫و پرظرفیت اصفهان و استان‌های همجوار‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫حالل ایران در اصفهان برای شرکت‌ها و مجموعه‌های‬ ‫فعال در این زمینه‪ ،‬بسیار جذاب و کارآمد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی صنعت نمایشگاهی خاورمیانه از نگاه اتحادیه بین‌المللی نمایشگاه‌ها‬ ‫ایران‪ ،‬رتبه نخست در صنعت نمایشگاهی منطقه‬ ‫گروه تجارت – کارشناس��ان تجاری‬ ‫معتقدند که نمایش��گاه‌های تجاری آبروی‬ ‫ملی هس��تند و باید برای برپایی آنها شأن‬ ‫و منزلت ویژه‌ای قائل بود‪ .‬همین حساسیت‬ ‫موجب می‌شود در اعطای مجوز به مجریان‬ ‫وس��واس بیش��تری به خرج داده ش��ود و‬ ‫گروه‌های مجرب و کارآزموده برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها انتخاب شوند‪.‬‬ ‫در حقیقت نمایشگاه‌های تجاری نباید با‬ ‫روزمرگی و برای رفع تکلیف برگزار ش��وند‬ ‫و باید هدفی متعالی داش��ته باش��ند تا در‬ ‫نظ��ام تجاری به‌عنوان ی��ک ابزار کارآمد به‬ ‫رش��د تولید و افزایش اشتغال کمک کنند‪.‬‬ ‫این نگرش موجب می‌ش��ود که اس��تراتژی‬ ‫«هدفمندی نمایشگاه‌ها» در اولویت برنامه‬ ‫مدیریت نمایش��گاه‌های تجاری ایران قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫کشور ما از توانمندی‌های بالقوه بسیاری‬ ‫در زمینه منابع طبیعی و نیروی کار جوان‬ ‫و متخص��ص ب��رای برگزاری نمایش��گاه‌ها‬ ‫برخوردار است‪ .‬در سال‌های قبل از انقالب‬ ‫اسالمی نمایش��گاه‌های تجاری برگزارشده‬ ‫در ایران عموما رویکردی وارداتی داش��تند‬ ‫و صرف��ا با ه��دف معرف��ی کاال و خدمات‬ ‫خارج��ی ب��ه مصرف‌‌کنن��دگان داخل��ی‬ ‫برگزار می‌ش��دند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫نگرش به نمایش��گاه‌ها و کاربرد آن در نظام‬ ‫تجاری تغییر کرده اس��ت‪ .‬یعنی سیاس��ت‬ ‫استفاده از اس��تعدادهای داخلی برای رشد‬ ‫صادرات غیرنفتی موجب شده تا نمایشگاه‌ها‬ ‫رویکردی صادراتی داشته باشند و زمینه‌ای‬ ‫برای معرفی توانمندی‌های تولیدی ایران به‬ ‫س��رمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان خارجی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران در صدر موفق‌ها‬ ‫اتحادی��ه جهان��ی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫‪ ،UFI‬تازگی‌ه��ا گزارش��ی را منتش��ر کرد‬ ‫که براس��اس آن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫یكی از كشورهای موفق در زمینه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه معرفی ش��ده و از ظرفیت قوی‬ ‫مشتری‌مداری برخوردار است‪.‬‬ ‫آماره��ا و رتبه‌بندی‌های این س��ازمان از‬ ‫معتبرتری��ن و قاب��ل تامل‌تری��ن آمارهایی‬ ‫هستند که پیرامون صنایع مختلف جهان از‬ ‫جمله صنعت نمایش��گاهی منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته آمارهای جالبی از خاورمیانه‬ ‫و کش��ورهای افریقایی یا فعال این منطقه‬ ‫توسط سازمان ‪ UFI‬منتشر شد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش ش��امل اطالع��ات‪ ،‬آمار و‬ ‫نمودارهای��ی در م��ورد برگ��زاری‪ ،‬تع��داد‬ ‫نمایشگاه‌های تجاری‪ ،‬بخش‌های تجاری و‬ ‫روش‌های جدید و نوظهور و همچنین تهیه‬ ‫و گردآوری آنالیز ‪ SWOT‬در مورد صنعت‬ ‫نمایش��گاهی منطقه اس��ت‪ .‬در این مطالعه‬ ‫‪ 44‬كشور تحت پوشش قرار گرفته كه ‪12‬‬ ‫كش��ور در خاورمیانه و ‪ 31‬كشور دیگر در‬ ‫قاره افریقا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صنعت نمایشگاهی خاورمیانه‬ ‫براس��اس این بررسی صنعت نمایشگاهی‬ ‫در خاورمیانه رو به رش��د اس��ت‪ .‬از س��ال‬ ‫‪ )1385( 2006‬افزای��ش ‪14‬درص��دی در‬ ‫تعداد نمایش��گاه‌های س��ازماندهی شده و‬ ‫رش��د ‪21‬درصدی در فضای نمایش��گاهی‬ ‫قابل دسترس ایجاد شده و این امر باوجود‬ ‫وق��وع ناگهان��ی به��ار عرب��ی در ‪ 2011‬و‬ ‫بحران‌های اقتصاد جهانی در س��ال ‪2008‬‬ ‫(‪ )1387‬است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش اتحادیه نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی (یوف��ی) در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی‪ ،‬در ایران بیش از ‪219‬نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی در ‪ 6‬اس��تان کشور برگزار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران از نظر برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در بین کش��ورهای خاورمیانه‬ ‫در ص��در ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬همچنین از‬ ‫نظر فضای نمایش��گاهی نیز ایران در سطح‬ ‫منطقه خاورمیانه امکان��ات خوبی دارد‪ ،‬به‬ ‫صورتی ک��ه در حال حاضر مس��احت کل‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور حدود ‪850‬‬ ‫ه��زار مترمربع اس��ت که از این مس��احت‬ ‫‪120‬هزار مترمربع آن فضای س��ر پوشیده‪،‬‬ ‫‪ 35‬هزار مترمربع آن فضای باز نمایشگاهی‪،‬‬ ‫‪ 22‬هکتار آن فضای س��بز حاشیه و حدود‬ ‫‪ 21‬هکت��ار آن نی��ز راه‌های دسترس��ی به‬ ‫سالن‌ها و محوطه‌های نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ام��ارات متحده‌عرب��ی یک��ی‬ ‫بزرگ‌تری��ن نمایش��گاه‌های داخل��ی را‬ ‫برگزار می‌كند‪ .‬دوبی با بیش��ترین میزبانی‬ ‫تعداد نمایش��گاه‌های برگزار ش��ده در یك‬ ‫ش��هر (‪ 104‬عنوان) و با بیش��ترین فضای‬ ‫نمایشگاهی داخلی چیزی حدود ‪17‬درصد‬ ‫از كل منطق��ه‪ ،‬همچن��ان به‌عن��وان مركز‬ ‫منطقه شمرده می‌شود‪.‬‬ ‫ع��راق نیز حضور نس��بتا خوب��ی از خود‬ ‫نش��ان داده و كویت و عربس��تان سعودی‬ ‫نیز ش��اهد رش��د خوبی بوده‌ان��د‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مراك��ز تج��اری‪ ،‬ابوظبی و دوحه از س��ال‬ ‫‪ )1385( 2006‬افزای��ش ‪230‬درصدی در‬ ‫شمار نمایشگاه‌هایشان داشته‌اند‪ .‬در افریقا‬ ‫صنعت نمایش��گاهی به‌طور گسترده‌ای در‬ ‫مناطق ش��مالی و جنوبی رشد كرده است‬ ‫و در قس��مت‌های شرقی رشد قابل توجهی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬حت��ی این صنع��ت هنوز‬ ‫در مناط��ق غربی و افریقای گرمس��یری و‬ ‫استوایی وجود خارجی ندارد‪.‬‬ ‫پیش��رفت رو به رشد صنعت نمایشگاهی‬ ‫در افریقا همچنان ب��ا افزایش ‪33‬درصدی‬ ‫انجمن ‪ UFI‬در تاریخ ‪ 15‬آوریل س��ال ‪ )1304( 1925‬در ش��هر میالن ایتالیا تاسیس شد‪ .‬تا سال ‪( )1316( 1937‬جنگ جهانی‬ ‫اول)‪ 33 ،‬س��ازمان به عضو این انجمن پیوس��تند‪ .‬پس از یک وقفه ‪ 10‬س��اله به علت جنگ جهانی دوم‪ ،‬فعالیت‌های ‪ UFI‬در سال‬ ‫‪ )1326( 1947‬از س��ر گرفته ش��د‪ .‬س��تاد ‪ UFI‬از میالن به پاریس نقل مکان کرد و ‪ 24‬عضو باقیمانده در ‪ UFI‬تالش خود را در‬ ‫کمک به سمت بهبود اقتصادی این ستاد انجام دادند‪ .‬در طول این دوره در زمینه آزادسازی تجارت بین‌المللی‪ ،‬نمایشگاه‌های تجاری‬ ‫از کشورهای به ‪ UFI‬پیوستند‪.‬‬ ‫اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی (‪ )UFI‬درحال حاضر دارای ‪ 641‬عضو در سراسر جهان است و این نخستین‌بار است که بعد‬ ‫از گذشت ‪ 38‬سال از عضویت کشورمان در این اتحادیه چنین پستی به نماینده ایران اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫فض��ای نمایش��گاهی و ‪15‬درص��دی‬ ‫نمایشگاهی تجاری بیش��تر از سال ‪2006‬‬ ‫(‪ )1385‬قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫افریق��ای جنوب��ی با ‪ 15‬مح��ل برگزاری‬ ‫و ارائه‌كنن��ده ‪29‬درص��د از فض��ای داخلی‬ ‫نمایش��گاهی و س��ازماندهی و برگ��زاری‬ ‫‪ 112‬نمایش��گاه تج��اری به غ��ول صنعت‬ ‫نمایشگاهی در افریقا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ژوهانس��بورگ تنها ش��هری است كه در‬ ‫كل منطق��ه ‪ MEA‬دارای محل برگزاری‬ ‫نمایش��گاهی ‪ 7‬منظ��وره اس��ت‪ .‬درمناطق‬ ‫ش��مالی افریق��ا‪ ،‬تون��س همچن��ان فضای‬ ‫نمایش��گاهی خارجی ‪ 7‬منظ��وره به همراه‬ ‫وس��عت ‪ 79000‬مترمربع فض��ای داخلی‬ ‫نمایش��گاهی در ‪ 5‬ش��هر مختلف را فراهم‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬الجزای��ر‪ ،‬مراك��ش و مصر‪،‬‬ ‫كنیا و اتیوپی همچنین بازارهای مناس��ب‬ ‫نمایشگاهی در افریقا هستند‪.‬‬ ‫‪ 3‬كش��ور ام��ارات متح��ده عرب��ی‪،‬‬ ‫افریقای‌جنوبی و جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫تقریبا ح��دود ‪40‬درصد از فض��ای داخلی‬ ‫نمایش��گاهی مس��تند و ثبت ش��ده را در‬ ‫خاورمیانه و افریقا تشكیل می‌دهند‪.‬‬ ‫این ‪ 3‬كش��ور میزبان تقریبا ‪46‬درصد از‬ ‫نمایش��گاه‌های تجاری منطق��ه را به عهده‬ ‫داش��ته و ای��ران یكی از كش��ورهای موفق‬ ‫در بازار منطقه اس��ت ك��ه از ظرفیت قوی‬ ‫مشتری‌مداری برخوردار است‪.‬‬ ‫افریق��ای جنوب��ی یك��ی از س��تون‌های‬ ‫اقتص��ادی نوظه��ور در جه��ان اس��ت و‬ ‫همچنین راه رس��یدن به بازارهای افریقایی‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ .‬امارات متح��ده عربی‬ ‫وابس��ته به خدمات بازار پیش��رفته تجاری‪،‬‬ ‫صنعت توریسم و سیاست درهای باز تبدیل‬ ‫به قطب منطقه ش��ده است‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫تون��س‪ ،‬الجزایر‪ ،‬مراكش‪ ،‬مصر‪ ،‬عربس��تان‬ ‫س��عودی‪ ،‬كنی��ا‪ ،‬كوی��ت و قط��ر بازارهای‬ ‫نوظهور مهمی با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد‬ ‫در صنعت نمایشگاهی در آینده شاهد رشد‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است که چندی قبل حسین‬ ‫اسفهبدی از س��وی انجمن جهانی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ‪ UFI‬و ط��ی نام��ه‌ای که به‬ ‫تایید حسابرس خارجی ‪ UFI‬رسیده است؛‬ ‫به‌عنوان معاون دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و‬ ‫افریقای انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی‬ ‫(‪ )UFI‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫آیا نمایشگاه بزرگتر بهتر است؟‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی بزرگتر‪ ،‬از نظر درآمدی و سود كه ظرفیت جهانی بازدیدكنندگان و غرفه‌داران را كاهش‬ ‫بهتر هس��تند اما آیا از دیدگاه بازدیدكننده و غرفه‌دار نیز می‌ده��د یا از نیاز آنها به بازدید‪/‬مش��اركت در نمایش��گاه‬ ‫این بزرگ بودن بهتر اس��ت؟ باید دانس��ت ک��ه در آینده می‌كاهد‪ .‬همچنین رقابت قابل مالحظه بیشتری از طرف‬ ‫احتماال نمایش��گاه‌های بسیار موفق نمایشگاه‌های تجاری بازدیدكنندگان و بودجه‌های نمایشگاهی برای رویدادهای‬ ‫متمرک��ز خواهند بود ك��ه از محتوایی غن��ی برخوردارند نمایش��گاهی شركتی یا خصوصی وجود دارد‪71 .‬درصد از‬ ‫(هم از نظر آموزش رس��می و ه��م وجود مخاطب هدف)‪ .‬بازدیدكنندگان نمایشگاهی در تمامی صنایع ساالنه به‌طور‬ ‫احتمال موفقیت در این حالت بسیار باالتر است تنها به این متوسط در ‪ 3/3‬درصد از رویدادهای نمایشگاهی خصوصی‬ ‫خاطر كه برآورده ساختن نیازمندی‌ها برای ارائه اطالعات نیز شركت می‌كنند‪ .‬آنها هر ساله در همین تعداد نمایشگاه‬ ‫باارزش برای ی��ك بخش صنعتی محدود یا حوزه فناوری حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌های ش��ركت خصوصی بس��یار مهم ارزیابی‬ ‫مشخص ساده‌تر است‪ .‬برعكس‪ ،‬ثمربخش بودن و باارزش‬ ‫می‌ش��وند زیرا آنها محت��وای غنی‬ ‫بودن برای بازدیدكنندگان و غرفه‌داران‬ ‫دارند یعنی آنه��ا اطالعات خاص و‬ ‫در نمایشگاه‌های بزرگ دشوارتر خواهد‬ ‫صرف‌نظر از منبع‬ ‫بس��یار با ارزش ارائ��ه می‌دهند كه‬ ‫بود‪ .‬این بدان معنا نیست نمایشگاه‌های‬ ‫ب��زرگ نمی‌توانند موفق باش��ند‪ .‬برای اطالعاتی‪ ،‬بازدیدكنندگان می‌توان��د نیازه��ای ی��ك مخاطب‬ ‫كامال عمودی را برآورده کنند‪ .‬این‬ ‫موفقی��ت در نمایش��گاه‌های ب��زرگ‬ ‫نیاز دارند تا بر‬ ‫درس��ی اس��ت كه برگزاركنندگان‬ ‫برگزار‌کنندگان باید بخش‌های عمودی‬ ‫اطالعات تمركز كنند تا‬ ‫بای��د از رویداده��ای نمایش��گاهی‬ ‫به‌خوبی تعریف ش��ده‌ای از رویداد خود‬ ‫نیازهای‌شان تامین شود‬ ‫خصوص��ی بیاموزن��د‪ .‬صرف‌نظر از‬ ‫ایج��اد كنند و هر بخ��ش را با مضمونی‬ ‫قوی و نمایش��ی مطل��وب از غرفه‌داران مانند نمایشگاه‌ها‪ ،‬برنامه منب��ع اطالعات��ی‪ ،‬بازدیدكنندگان‬ ‫آموزشی و فعالیت‌های‬ ‫نی��از دارن��د تا بر اطالع��ات تمركز‬ ‫مرب��وط به هر بخش عم��ودی حمایت‬ ‫كنند تا نیازهای‌ش��ان تامین شوند‬ ‫كنند و استفاده از بخش‌های مورد عالقه‬ ‫ارتباطی با دیگران‬ ‫(مانند نمایشگاه‌ها‪ ،‬برنامه آموزشی‬ ‫بازدیدكنندگان را تسهیل کنند‪ .‬برخی‬ ‫و فعالیت‌ه��ای ارتباطی با دیگران)‪.‬‬ ‫از نمایش��گاه‌های بس��یار بزرگ این كار‬ ‫را انجام می‌دهند و از نظ��ر ارائه بازدیدكننده باال و ارزش داده‌های مركز تحقیقات نمایشگاهی حاكی از آن است كه‬ ‫بازدیدكنندگانی كه هم به نمایشگاه‌ها و هم به رویدادهای‬ ‫غرفه‌دار به موفقیت دست می‌یابند‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی خصوصی می‌روند برای نمایش��گاه‌ها ارزش‬ ‫‹ ‹رشد نمایشگاه‌های تخصصی‌تر در آینده‬ ‫رشد و پرورش بخش‌های جدید بازدیدكننده و غرفه‌دار بیشتری قائل هستند تا رویدادهای خصوصی‪.‬‬ ‫آنها در نمایش��گاه‌ها فرصت‌های بیش��تری برای فعل و‬ ‫در آین��ده ب��ه زمان و س��رمایه‌گذاری قاب��ل توجهی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬به علت زیاد ش��دن نمایش��گاه‌های امروز و تغییرات انفع��االت رودررو دارند‪ ،‬در واقع برای مقایس��ه‪ -‬خرید در‬ ‫س��اختاری ك��ه در بازاره��ای مرتبط با نمایش��گاه‌ها رخ محیطی بی طرف حضور دارند و احتمال بیش��تری وجود‬ ‫می‌دهد بعید به‌نظر می‌رس��د كه رش��د به س��رعت واقع دارد تا دیدگاهی بی‌طرفانه نس��بت به مسائل‪ ،‬محصوالت‬ ‫شود‪ .‬ادغام و پیوس��تگی‌ها‪ ،‬روابط ترجیحی فروشندگان‪ ،‬و راه‌حل‌ه��ای مه��م دس��ت یابند‪ .‬مس��ئله رش��د برای‬ ‫فروش به مش��تریان كلی��دی‌‪ ،‬تغییر كانال‌ه��ای توزیع و نمایش��گاه‌های آینده‪ ،‬به‌طور عمده ناش��ی از رویدادهایی‬ ‫تقلیل اندازه‌ها نمونه‌هایی از تغییرات س��اختاری هستند خواهد بود كه متش��كل از چندین بازار كوچك ‌و متمایز‬ ‫هس��تند‪ .‬به همین علت است كه داشتن دركی مناسب از‬ ‫انواع بخش‌های بازدیدكننده و مشاركت‌كننده در نمایشگاه‬ ‫و همچنین بخش‌هایی كه جانبی هستند و به بخش‌های‬ ‫هس��ته‌ای آنها مربوط می‌ش��وند‪ ،‬ب��رای برگزاركننده یك‬ ‫ضرورت است‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد كه هم بازدیدكننده و هم غرفه‌دار ارزشی‬ ‫مناس��ب از نمایشگاه داشته باش��ند پس باید بین نیازها‪،‬‬ ‫توقعات‪ ،‬عالیق و اهداف هر یك همراستایی مناسبی وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬مثال‪ ،‬آیا محصوالت و راه‌حل‌های بازدیدكننده‬ ‫علت درجه یك آنها برای حضور در نمایش��گاه است؟ این‬ ‫حیاتی‌ترین بخش همراستایی بر حسب رانش ارزش هم در‬ ‫جهت بازدیدكننده و هم غرفه‌دار است‪ .‬از دیدگاه غرفه‌دار‪،‬‬ ‫آیا انواع بازدیدكننده بر حسب عنوان‪/‬نقش‪ ،‬صنعت یا اندازه‬ ‫شركت از بیشترین اهمیت برای رسیدن به ارائه‌ای مطلوب‬ ‫در میان پایگاه بازدیدكننده است؟‬ ‫برای بخش‌های جدید بازار‪ ،‬هم‌راستایی بین بازدیدكننده‬ ‫و غرفه‌دار حتی حیاتی‌تر می‌شود‪ .‬اگر نمایشگاه یك بخش‬ ‫جدی��د از بازدیدكنن��ده را با حوزه‌های��ی منحصربه‌فرد از‬ ‫جاذبه كاال یا محصول جذب كند و این محصوالت توسط‬ ‫غرفه‌داران موج��ود یا بخش مش��ابهی از عرضه‌کنندگان‬ ‫جدید ارائه نش��ود‪ ،‬آنگاه احتم��اال منجر به ارزش كمتری‬ ‫برای بازدیدكننده خواهد شد‪.‬‬ ‫برعكس‪ ،‬همین سناریو فرصتی را برای ساخت یك بخش‬ ‫جدید غرفه‌دار ارائه می‌كند‪ .‬جاذبه كاال بهترین ش��اخص‬ ‫پیش‌بینی‌كننده از توان بالقوه یك غرفه‌دار برای موفقیت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر بخش چش��مگیری از مخاطبان به یك مقوله‬ ‫خاص از محصوالت عالقه‌مند باشند آنگاه نمایش‌دهندگان‬ ‫آن محصوالت از احتمال باالی��ی برای موفقیت برخوردار‬ ‫خواهند بود‪ .‬این فرآیند هم‌راستایی برای شناسایی‪ ،‬رشد‬ ‫و حفظ بخش‌های جدید بازار از اهمیتی حیاتی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر هم‌راس��تایی در ‪ 2‬بخش همتا وجود نداش��ته‬ ‫باش��د (چه برای یک بخ��ش جدی��د بازدیدكننده با یک‬ ‫بخش جدید غرفه‌دار و چه یک بخش جدید و یک بخش‬ ‫موجود) آنگاه ارزش حاصله هر بخش احتماال از اثری منفی‬ ‫برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫هم‌راس��تایی هنگامی برای برگزاركننده مطرح است كه‬ ‫برنامه آموزشی یا برنامه‌ریزی‌های دیگری را در دست دارد‪.‬‬ ‫برای رضایت و حفظ بازدیدكننده‪ ،‬باید برنامه‌ریزی با نیازها‬ ‫و عالیق هر بخ��ش جدید از بازدیدكنن��دگان هماهنگی‬ ‫داشته باشد‪ .‬فرآیند هم‌راستایی یك پایگاهی اطالعاتی نیز‬ ‫فراهم می‌كند كه برای توسعه یك بخش برای بازاریابی در‬ ‫نمایشگاه مورد نیاز است‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫مدیرعامل بورس تهران خبر داد‬ ‫‪27‬‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی پشت درهای بورس‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬تش��ریح آم��ار ‪ 5‬ماهه بورس و‬ ‫تاکید بر رشد سودآوری ش��رکت‌ها‪ ،‬آخرین جزییات‬ ‫راه‌ان��دازی تابلوی برت��ر بازار‪ ،‬پذیرش ‪3‬ش��رکت در‬ ‫بورس‪ ،‬افزایش س��هم ش��ناور آزاد شرکت‌ها و تمایل‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی به ورود به ب��ورس تهران از‬ ‫مهم‌ترین محورهای مورد بحث حس��ن قالیباف‌اصل‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخستین نشست خبری حسن‬ ‫قالیب��اف اصل مدیر عامل ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫پس از ابقا در س��مت خود با حض��ور خبرنگاران روز‬ ‫گذشته برگزار شد و این مقام مسئول درباره اتفاقات‬ ‫اخیر بازار و بررسی روند معامالت آن توضیحاتی ارائه‬ ‫داد‪ .‬وی در بخش��ی از س��خنانش درباره میزان ورود‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال تاکنون تصریح‬ ‫کرد‌‪ :‬در ‪1‬سال گذشته تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی برای آش��نایی با فعالیت‌های ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار تهران اعالم آمادگی کردند که یکی از مشکالت‬ ‫نب��ود ورود س��رمایه‌گذاری خارجی بیش��تر و وجود‬ ‫محدودیت‌ه��ای نقل و انتقال پول اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بورس تهران حجم س��رمایه‌گذاری‪ ،‬س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی را در یکس��ال گذش��ته ‪200‬میلی��ارد تومان‬ ‫اعالم کرد که از طریق صندوق‌های س��رمایه‌‌گذاری و‬ ‫دیگر روش‌ها وارد بازار سهام ایران شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود نقدینگی‪ ،‬عامل رکود‬ ‫قالیباف اصل همچنین در خصوص وضعیت کنونی‬ ‫بازار سرمایه گفت‪ :‬در شرایط کنونی‪ ،‬بورس به دلیل‬ ‫نب��ود نقدینگی دچار رکود ش��ده ک��ه یکی از دالیل‬ ‫کاهش نقدینگی در بورس سیاس��ت انقباضی دولت‬ ‫در اقتصاد اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫آیا عرضه‌ه��ای اولیه می‌تواند راهکار مناس��بی برای‬ ‫خروج بورس از رکود باش��د تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی عرضه‌های اولی��ه نمی‌تواند رونق را به بورس‬ ‫بازگرداند‪ ،‬مگر این که عرضه اولیه آنقدر جذاب باشد‬ ‫ک��ه بتواند توجه��ات زیادی را به خ��ود جلب کند و‬ ‫موجب ورود نقدینگی جدید به بورس شود‪ .‬قالیباف‬ ‫اص��ل در ادامه ب��ه روند افزایش ش��اخص بورس در‬ ‫سال‌های گذشته اش��اره کرد و گفت‪ :‬ابتدا باید بازار‬ ‫س��رمایه را با گذشته آن مقایس��ه کنیم‪ .‬برای نمونه‬ ‫در س��ال ‪ 87‬وقتی میزان معامالت به ‪3‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان می‌رسید‪ ،‬نشان‌دهنده روند افزایشی بازار بود‪.‬‬ ‫اما اکنون ای��ن میزان معامالت ‪240‬میلیارد اس��ت‪.‬‬ ‫در وضعی��ت کنونی با اینک��ه نقدینگی کاهش یافته‬ ‫و سیاس��ت انقباضی نیز در اقتص��اد وجود دارد‪ ،‬اگر‬ ‫سیاس��ت‌های خروج از رکود دنبال ش��ود‪ ،‬ش��رایط‬ ‫بورس بسیار بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی نوس��ان قیم��ت را ذات ب��ازار دانس��ت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر با افزای��ش و کاهش ش��اخص‌های بورس‬ ‫س��رمایه‌گذاران وارد و خارج ش��وند‪ ،‬نمی‌توانند سود‬ ‫ببرند‪ .‬سرمایه‌گذاری در بورس باید بلندمدت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف بورس‬ ‫وی اهداف س��ازمان ب��ورس را با توجه به نقش��ی‬ ‫که بازار س��رمایه در اقتصاد کش��ور دارد بس��یار مهم‬ ‫خواند و تش��ریح کرد‪3 :‬ه��دف عمده را در این زمینه‬ ‫در نظر گرفتیم که هدف نخس��ت آن تامین مالی به‬ ‫وسیله ابزارهای جدید است که می‌توان به فعال‌سازی‬ ‫صندوق‌ه��ای خرید دین‪ ،‬بیمه و زمین و س��اختمان‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬صندوق زمی��ن و س��اختمان اکنون در‬ ‫فرابورس است و ما به دنبال شرایطی هستیم که آن را‬ ‫وارد بورس کنیم‪ .‬هدف دوم نیز افزایش نقدشوندگی‬ ‫در بازار اس��ت که با تصویب قوانین و مقررات س��هام‬ ‫ش��ناور بازار را افزایش دهیم‪ .‬از س��وی دیگر شرایط‬ ‫‪‌etf‬های تک س��هم را در بازار فراهم کنیم‪.‬هدف سوم‬ ‫ش��فافیت در بازار سرمایه اس��ت که این موضوع را از‬ ‫طریق حاکمیت ش��رکتی و مطالع��ه روی ایجاد بازار‬ ‫برتر که دارای شفافیت است‪ ،‬دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس ته��ران درباره آخری��ن جزئیات‬ ‫راه‌اندازی تابلوی جدید در بازار بر مبنای چک‌لیست‬ ‫نظارتی و رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال تاکنون‪ ۱۰۳ ،‬س��رمایه‌گذار خارجی جلساتی با‬ ‫مدیران بورس��ی داش��ته‌اند که این سرمایه‌گذاران در‬ ‫ت نقل و انتقال پول هستند‪.‬‬ ‫انتظار رفع محدودی ‌‬ ‫قالیب��اف اص��ل درب��اره آخرین میزان اعالم س��ود‬ ‫ش��رکت‌ها به بازار گفت‪ :‬از مجموع ‪ 320‬ش��رکت از‬ ‫‪ 35‬صنعت فعال‪ 59 ،‬هزار میلیارد تومان سود به بازار‬ ‫اعالم شده است که این میزان نسبت به سال گدشته‬ ‫ب��ا افزایش قاب��ل توجهی با توجه ش��رایط رکودی و‬ ‫کمبود نقدینگی همراه بوده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬رش��د‬ ‫سودآوری شرکت‌ها نشان از این دارد که بازار سرمایه‬ ‫به لحاظ ظرفیت جایگاه خوبی در اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیرش قطعی ‪3‬شرکت‬ ‫مدی��ر عامل بورس تهران با اع�لام این خبر که از‬ ‫ابتدای س��ال تاکنون ‪3‬شرکت پذیرش شده‌اند گفت‪:‬‬ ‫اکنون ‪10‬ش��رکت در فرآیند پذی��رش بورس اوراق‬ ‫بهادار ته��ران قرار دارند که مراح��ل پذیرش برخی‬ ‫ا ‌ز آنها به پایان رس��یده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی بازار ش��رکتی برای عرضه‬ ‫اولیه نخواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی وجود شرایط‬ ‫انتشار ‪ 78‬میلیون اوراق تبعی در بازار سهام‬ ‫معاون بازار شرکت بورس با تاکید بر اینکه ابزارها و مکانیزم‌های الزم به منظور حفظ‬ ‫نقدشوندگی در بازار سهام و حمایت از سهامداران طراحی و در بازار منتشر شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اوراق تبعی اختیار فروش سهام یکی از این موارد است‪ .‬علی صحرایی ادامه داد‪:‬‬ ‫صندوق توسعه در ابتدا و به منظور حمایت از سهامداران خرد‪ ،‬اقدام به انتشار اوراق‬ ‫تبعی کرد و پس از آن هم شرکت‌های زیادی متعهد به انتشار اوراق تبعی شدند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ‪ 78‬میلیون اوراق تبعی منتشر شده است تا‬ ‫دارندگان سهام اقدام به پوشش ریسک خود کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته سرمایه‌گذاران در‬ ‫این دوره اشتباهاتی در خرید سهام داشته‌اند و برخی بدون رعایت سقف‌ها اقدام به خرید سهام کرده‌اند‪ .‬صحرایی‬ ‫معتقد است‪ ،‬بسته مقرراتی که جزو وظیفه بورس بوده است‪ ،‬به نحو مطلوبی انجام شده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه برای اجرا هم در حال رایزنی با شرکت‌ها برای انتشار این اوراق هستیم‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬همچنین با بازارگردان‌ها‬ ‫هم در این خصوص رایزنی‌هایی انجام شده است‪ .‬معاون بازار شرکت بورس تصریح کرد‪ :‬در کل در سمت تقاضا‬ ‫مش��کلی نداریم و این نشان می‌دهد که ابزار اختیار فروش تبعی سهام‪ ،‬ابزار جذابی برای سرمایه‌گذاران است‪،‬‬ ‫چراکه دارنده این اوراق ریسک خود را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫مناس��ب عرضه اولیه سهام انجام خواهد شد‪ .‬وی در‬ ‫م��ورد لغو پذیرش ‪ 6‬ش��رکت از ب��ورس اوراق بهادار‬ ‫تهران گفت‪ :‬این شرکت‌ها شرایط پذیرش در بورس‬ ‫را نداش��تند و با تصمیم هیات پذیرش رای به اخراج‬ ‫آنان از بازار داده ش��د که در آینده امکان انتقال آنان‬ ‫به بازارهای فرابورس یا بازار توافقی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه‌بندی بر اساس حاکمیت شرکتی‬ ‫قالیباف اصل همچنین درباره رتبه‌‌بندی ش��رکت‌ها‬ ‫ب��ر مبن��ای رتبه‌‌بن��دی حاکمی��ت ش��رکتی گفت‪:‬‬ ‫رتبه‌بندی اولیه در این مورد انجام ش��ده و شرکت‌ها‬ ‫بر اساس چک‌لیست نظارتی طبقه‌بندی‌ شده‌اند‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل ب��ورس تهران درب��اره الیحه حمایتی‬ ‫دولت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود تاکید کرد‪:‬‬ ‫در صورت تبدیل این الیحه به قانون آثار مبثت آن را‬ ‫در بازار سرمایه خواهیم دید‪.‬‬ ‫فرمول کیفی سازی تا نیمه شهریور نهایی می‌شود‬ ‫شرکت‌های پاالیشی هنوز پیش‌بینی‌های خود را به بازار سهام منعکس نکرده‌اند‬ ‫و ای��ن امر دلیل اصلی توقف نماد این شرکت‌هاس��ت‪ .‬امیرحم��زه مالمیر‪ ،‬معاون‬ ‫ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب باال‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت‌ها‬ ‫پیش‌بینی‌های خود را به دلیل بحثی که با ش��رکت پخش و پاالیش دارند‪ ،‬ارسال‬ ‫نکرده‌اند‪2 .‬جلسه هم در شرکت ملی نفت برگزار شده و وضعیت این شرکت‌ها در‬ ‫حال پیگیری است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬هر زمانی که شرکت‌های پاالیشی بودجه‬ ‫خود را به بازار منعکس کنند‪ ،‬نماد آنها نیز در بازار بازگش��ایی می‌شود‪ .‬مالمیر با‬ ‫اش��اره به اینکه موضوع کیفی‌سازی در سال ‪ 92‬برای همه شرکت‌های پاالیشی غیر از پاالیش نفت تهران‬ ‫منتفی است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این شرکت از عدم کیفی‌سازی متضرر می‌شد‪ ،‬زیرا کیفیت محصولش باالتر بود‪ ،‬به‬ ‫همین منظور تمهیدات دیگری برای این ش��رکت در نظر گرفته ش��د‪ .‬معاون ناشران و اعضای بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران با بیان اینکه هنوز فرمول کیفی‌سازی نهایی نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬آخر مرداد جلسه‌ای برگزار و‬ ‫مقرر شد که طی ‪ 2‬هفته فرمول کیفی‌سازی نهایی شود‪ .‬پس از نهایی شدن فرمول‪ ،‬شرکت‌ها می‌توانند با‬ ‫توجه به تاثیر کیفی‌سازی روی شرکت‪ ،‬پیش‌بینی‌های خود را به بازار منعکس کنند‪.‬‬ ‫خودرویی‌ها بورس را مثبت کردند‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در داد و س��تدهای روز گذش��ته بورس تهران شاخص‬ ‫کل سرانجام توانست با مدد شرکت‌های بزرگ و تاثیر‌گذار لباس سبز برتن‬ ‫کند‪ .‬دیروز به لطف بازگشت رونق به معامالت تعدادی از گروه‌های و برخی‬ ‫نمادهای بزرگ البته بیش��تر در نیمه ابتدایی معامالت‪ ،‬اکثر شاخص‌های‬ ‫بورسی توانستند رشد مختصری را پشت سر بگذارند‪ .‬در این معامالت اقبال‬ ‫به گروه خودرویی و نمادهای مثبت در بخش پتروش��یمی‪ ،‬مالی صنعتی و‬ ‫از تاالر‬ ‫نفتی در رشد شاخص‌ها تاثیر ویژه‌ای داشتند‪ .‬به گزارش‬ ‫شیشه ای‪ ،‬با ش��روع بازار در روز گذشته سرمایه‌گذاران شاهد بهبود روند‬ ‫معامالت در بس��یاری از گروه‌ها بودندو همین امر نیز منجر شد تا شاخص‬ ‫کل بورس س��یری صعودی را در پی بگی��رد‪ .‬تاثیرگذاری نمادهای بزرگ‬ ‫گروه خودرویی و بسیاری از نمادها در دیگر گروه‌ها در روند صعودی بازار‬ ‫نقش ویژه‌ای داش��ت‪ .‬اما سرمایه‌گذاران در میانه بازار شاهد ورود تعدادی‬ ‫از نمادهای در برخی از گروه‌های پیش��رو ابتدای روز به درصدهای منفی‬ ‫بودند‪.‬در عین حال افزایش فش��ار عرضه در نمادهای منفی به خصوص در‬ ‫گروه فلزی‪ ،‬فنی مهندس��ی و چند رش��ته‌ای نیز مزید بر علت شد تا روند‬ ‫صعودی ش��اخص مختل ش��ود و این نماگر روندی با ثبات و سپس نزولی‬ ‫را در پ��ی بگیرد‪ .‬ام��ا در نهایت این نماگر توانس��ت در محدوده مثبت به‬ ‫کار خود پایان دهد‪ .‬روز گذش��ته جو مبهم و گاهی مثبتی بر بس��یاری از‬ ‫صنایع بورسی حکمفرما بود‪.‬در گروه معدنی ‪ 2‬نماد مثبت بودند‪ .‬در گروه‬ ‫محصوالت ش��یمیایی ‪ 17‬نماد رش��د کردند‪ .‬در این بخش سرمایه‌گذاری‬ ‫صنعت پتروش��یمی باالترین صف خرید را داش��ته و پ��ارس پامچال صف‬ ‫فروش را پش��ت س��ر گذاش��ت‪ .‬در گروه فلزات اساسی ‪ 12‬نماد با کاهش‬ ‫ارزش س��هام مواجه ش��ده‌اند ‪ .‬در بخش فنی مهندس��ی مپنا افت کرد‪.‬در‬ ‫بخ��ش خودرو تنها ‪ 3‬نماد منفی بوده‌اند‪ .‬در این گروه صف خرید در نماد‬ ‫س��ایپا دیزل ملموس‌تر از س��ایر نمادها بود‪ .‬در مجم��وع در نتیجه داد و‬ ‫س��تدهای روز گذشته شاخص کل ‪ 41‬واحد باال رفت و در عدد ‪73‬هزار و‬ ‫‪ 540‬نشس��ت‪ .‬نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان‪ ،‬سرمایه‌گذاری امید‬ ‫و ایران خودرو بیش��ترین تاثیر مثبت را بر این رشد داشتند‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که نمادهای مپنا‪ ،‬بانک پاس��ارگاد‪ ،‬فوالد خوزس��تان و فوالد مبارکه با‬ ‫بیش��ترین تاثیر منفی بر این متغیر مانع رش��د بیش��تر آن شدند‪ .‬شاخص‬ ‫صنعت نیز ‪ 24‬واحد صعود کرد‪ .‬همچنین ش��اخص‌های بازار اول و دوم به‬ ‫ترتیب ‪ 21‬و ‪ 131‬واحد رش��د را ثبت کردند‪ .‬سرمایه‌گذاران بورس تهران‬ ‫بیش از ‪ 418‬میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و ‪ 189‬میلیارد‬ ‫ریال در ‪ 50‬هزار نوبت معامالتی داد و ستد کردند‪ .‬گفتنی است در جریان‬ ‫معامالت روز گذش��ته از میان صنایع بورس��ی‪ ،‬خودرویی‌ها توانس��تند در‬ ‫صدر قرار بگیرند‪ .‬پس از آن گروه مالی و شیمیایی در رده‌های دوم و سوم‬ ‫نشس��تند‪ .‬صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای‬ ‫پارس الکتریک‪ ،‬پارس س��وییچ‪ ،‬نیرومحرک��ه‪ ،‬معدنی امالح ایران‪ ،‬گرانیت‬ ‫بهسرام‪ ،‬لنت ترمز ایران و رینگ سازی مشهد بود‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫تاریخ‬ ‫مکان‬ ‫نوع مجمع‬ ‫مصوبات‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪1393/06/02‬‬ ‫تهران‪ -‬سالن اجتماعات انفورماتیک‬ ‫عمومی عادی به طور فوق‌العاده‬ ‫انتخاب اعضای هیات مدیره‬ ‫خدمات فنی فوالد یزد‬ ‫‪1393/04/24‬‬ ‫یزد‪ -‬شرکت فوالد آلیاژی ایران‬ ‫عمومی عادی سالیانه‬ ‫تصویب صورت‌های مالی ـ تقسیم ‪ 330‬ریال‬ ‫سودی نقدی برای هر سهم‬ ‫پتروشیمی داراب‬ ‫‪1393/06/03‬‬ ‫شیراز – ساختمان کیمیا‬ ‫عمومی عادی فوق‌العاده‬ ‫تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه‬ ‫اخبار روز‬ ‫نقش پررنگ بورس‬ ‫در تامین مالی مسکن‬ ‫صندوق‌های زمین و س��اختمان ابزاری است که‬ ‫برای تامین مالی بخش مس��کن دیده شده است و‬ ‫مزایای فراوانی برای عالقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش مسکن دارد‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬ایوب باقرتبار‪،‬‬ ‫مدی��ر نظارت ب��ر نهادهای مالی س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار با اش��اره به برنامه‌های سازمان بورس‬ ‫برای اجرایی کردن صندوق‌های زمین و ساختمان‬ ‫در آینده نزدیک‪ ،‬درخصوص مزایای این صندوق‌ها‬ ‫گفت‪ :‬صندوق‌های زمین و س��اختمان برای انجام‬ ‫پروژه‌های ساخت‌وساز تامین مالی می‌کند و مردم‬ ‫می‌توانند با خری��د واحدهای س��رمایه‌گذاری این‬ ‫صندوق‌ها در ساخت‌وساز یک پروژه سهیم شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پروژه‌های ساخت‌وس��از که مجوز‬ ‫انتش��ار واحد س��رمایه‌گذاری در قال��ب صندوق‬ ‫را از س��ازمان ب��ورس دریاف��ت می‌کنن��د باید از‬ ‫لحاظ پروانه س��اخت و هم��ه مجوزهای قانونی از‬ ‫قبی��ل قابل اجرا ب��ودن پروژه‪ ،‬مع��ارض نبودن و‬ ‫موافقت‌های مقامات شهری و‪ ...‬بدون نقص باشند‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه باقرتبار‪ ،‬صندوق‌های زمین و س��اختمان‬ ‫می‌توانند پس از دریافت مجوز از سازمان بورس با‬ ‫انتش��ار واحدهای سرمایه‌گذاری‪ ،‬تامین مالی را به‬ ‫انجام برس��انند و پس از اتمام پروژه در تاریخ قید‬ ‫ش��ده به فعالیت خود پایان داده و واحدهای خود‬ ‫را به فروش برس��انند‪ .‬وی افزود‪ :‬س��رمایه‌گذارانی‬ ‫ک��ه واحدهای س��رمایه‌گذاری ای��ن صندوق‌ها را‬ ‫خری��داری کرده‌اند‪ ،‬می‌توانند پس از اتمام و حتی‬ ‫هنگام پیشرفت پروژه‪ ،‬واحد سرمایه‌گذاری خود را‬ ‫به فروش برسانند‪.‬‬ ‫عواملتاثیرگذاربربازارسهام‬ ‫هم‌اکنون ‪ 2‬موضوع الیحه خروج از رکود اقتصاد‬ ‫و مذاکرات هس��ته‌ای برای بازار س��رمایه با اهمیت‬ ‫است‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬س��هراب حقیقی‪ ،‬کارشناس‬ ‫بازار س��رمایه با اش��اره به الیحه رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر یک فوریت آن به تصویب رس��یده‬ ‫اس��ت و چنانچه به قانون تبدیل ش��ود‪ ،‬دولت باید‬ ‫نرخ س��ود بانک��ی را کاهش دهد ک��ه این موضوع‬ ‫تاثی��ر مثبتی بر بازار س��رمایه خواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫دومین عامل موثر بر بازار را در این روزها‪ ،‬مذاکرات‬ ‫بین‌الملل��ی ایران عنوان ک��رد و ادامه داد‪ :‬با مثبت‬ ‫بودن این مذاکرات‪ ،‬انتقال منابع به داخل کشور را‬ ‫شاهد خواهیم بود و مراودات بین‌المللی نیز افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬حقیقی با اش��اره به اینک��ه هم‌اکنون بازار‬ ‫در ش��رایط کف قیمتی ق��رار دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دیگر‬ ‫فروشنده جدی در بازار وجود ندارد و بهترین موقع‬ ‫برای خرید سهام است‪.‬‬ ‫صدور مجوز پذیره‌نویسی‬ ‫نخستین صندوق ساختمان‬ ‫نخستین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان‬ ‫مجوز پذیره‌نویس��ی گرفت‪ .‬صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫زمین و ساختمان نسیم با تکمیل فرآیندهای الزم‪،‬‬ ‫مجوز پذیره‌نویسی را از سازمان بورس دریافت کرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬صندوق‌های زمین و ساختمان‬ ‫به منظ��ور تامی��ن مال��ی پروژه‌های س��اختمانی‬ ‫راه‌اندازی شده است و به این ترتیب سرمایه‌گذارانی‬ ‫که عالقه‌مند به مشارکت در پروژه‌های ساختمانی‬ ‫هستند‪ ،‬می‌توانند با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری‬ ‫این صندوق‌ها در پروژه مزبور س��هیم ش��وند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه س��رمایه‌گذاران می‌توانند در‬ ‫تاریخ اتمام پروژه یا هن��گام تکمیل آن‪ ،‬واحدهای‬ ‫سرمایه‌گذاری خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫شروع نوسانی بازارهای اروپا‬ ‫بازارهای اروپایی ش��روع س��اعات معامالتی روز‬ ‫گذشته را با نوسان اندکی آغاز کردند‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬روند صعودی شاخص‌های اروپایی‬ ‫در س��اعات معامالتی دوش��نبه‪ ،‬بازار سه‌شنبه این‬ ‫منطقه را با تعادل رو به رو کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬گروه هلدینگ ‪Telecity‬‬ ‫در پی اعالم اس��تعفای مدیر عامل این ش��رکت در‬ ‫ماه اکتبر با کاهش ‪ 4.9‬درصدی قیمت سهام همراه‬ ‫ش��د در حالی که ش��رکت تبلیغاتی ‪ WPP‬با ارائه‬ ‫گزارش عملکرد مثبت خود با رش��د ‪ 1.4‬درصدی‬ ‫قیمت سهام رو به رو شد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬شاخص استاکس رشد ‪ 0.1‬درصدی‬ ‫داش��ت در حالی که فوتس��ی لندن نیز ‪ 0.3‬درصد‬ ‫مثبت ش��د و داکس آلمان با کاهش ‪ 0.3‬درصدی‬ ‫معامالت را ادامه داد‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫ثبات قیمت‬ ‫نیاز تولید‌کنندگان است‬ ‫جمال‌الدی�ن ُک�ر‪ :‬با وجود آنک��ه مخالفت‌های‬ ‫فراوانی علیه کشف قیمت محصوالت پتروشیمی با‬ ‫نرخ ارز آزاد در بورس کاالی ایران وجود داشت‪ ،‬اما‬ ‫آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی آثار مثبتی‬ ‫از خود بر جای گذاشته است‪.‬‬ ‫در سال‌های گذش��ته افزایش نرخ ارز باعث شد‬ ‫ک��ه بازارهای صادراتی به‌عنوان اهداف مهم فروش‬ ‫محصوالت پتروش��یمی شناس��ایی ش��ده و عرضه‬ ‫محص��والت در بازار داخلی با کمبود مواجه ش��ود‪.‬‬ ‫این موضوع با توجه به عرضه محصوالت در بورس‬ ‫کاال بر اس��اس ارز مبادله‌ای باعث شد که اختالف‬ ‫قیم��ت بین ب��ازار آزاد و ب��ورس کاال به وجود آید‬ ‫و موجب جذب بیش��تر واسطه‌گران به سمت بازار‬ ‫محصوالت پتروش��یمی ش��ود‪ .‬در نتیجه بخشی از‬ ‫تقاض��ا در بورس کاال ب��ه تقاضای داللی اختصاص‬ ‫یاف��ت و این تقاضای کاذب موجب ش��د معامالت‬ ‫برخ��ی از محصوالت پتروش��یمی در باالترین نرخ‬ ‫ممکن و در س��قف ‪5‬درصد رقابت انجام ش��ود؛ به‬ ‫گونه‌ای که تولید‌کنندگان در تامین مواد مورد نیاز‬ ‫خود دچار مشکالت عدیده بودند‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگیری از رانت خ��واری و ایجاد رقابت‬ ‫س��الم در بازار محصوالت پتروش��یمی مس��ئوالن‬ ‫تصمیم گرفتند تا عرضه محصوالت در بورس کاال‬ ‫براساس ارز آزاد صورت گیرد‪.‬‬ ‫یکی از مزایای فروش محصوالت پتروش��یمی با‬ ‫ارز آزاد این اس��ت که سودهای کالن و غیرمنطقی‬ ‫دالالن بازار از بین رفته و واسطه‌گری هم تا حدود‬ ‫زی��ادی از بین م��ی‌رود‪ .‬افزایش حج��م عرضه‌ها‪،‬‬ ‫منطقی‌تر و شفاف‌تر شدن بازار‪ ،‬حذف واسطه‌گری‬ ‫و آزادی عم��ل بیش��تر ب��رای مصرف‌کننده واقعی‬ ‫در ب��ورس کاال مهم‌تری��ن تاثیر سیاس��ت مذکور‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورت عرضه مس��تمر پتروشیمی‌ها در‬ ‫بورس‪ ،‬تولید‌کنن��دگان می‌توانند برای تولید خود‬ ‫برنامه‌ریزی کنن��د چرا که می‌دانند مواد اولیه آنها‬ ‫ب��ه طور م��داوم در بورس عرضه می‌ش��ود و برای‬ ‫تامین آن مش��کلی نخواهند داشت ‪ .‬در این میان‬ ‫بای��د این موضوع را مورد توجه ق��رار داد که برای‬ ‫یک تولیدکننده‪ ،‬ثبات قیمت در بلندمدت بس��یار‬ ‫مهم‌تر از رشد قیمت مواد اولیه و به‌تبع آن افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید در یک برهه زمانی اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫وقتی ثبات بر ب��ازار حاکم باش��د‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫می‌توانند با خریداران خود قراردادهای میان مدت‬ ‫و بلند مدت ببندند اما زمانی که قیمت‌ها در نوسان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولید‌کنن��دگان در تصمیم‌گیری‌های خود‬ ‫دچار مش��کل می‌ش��وند‪ .‬به نظر می‌رسد سیاست‬ ‫اتخاذ ش��ده در کنار افزایش س��قف نوس��ان مجاز‬ ‫معامالت محصوالت پتروشیمی از ‪ 5‬به ‪10‬درصد‪،‬‬ ‫تا حدودی فضای بازار را به تعادل نس��بی نزدیک‬ ‫ک��رده و تفاوت بی��ن قیمت‌های ب��ورس و بازار را‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫معامله‌گر کاالیی کارگزاری سینا‬ ‫بازار بین‌الملل‬ ‫جو ضعی��ف بازار و قیمت پایی��ن مواد اولیه‬ ‫باع��ث ش��ده ورق گرم در ب��ازار داخل��ی چین به‬ ‫پایین‌ترین س��طح ‪ 4‬سال اخیر برسد‪ .‬خریدارها به‬ ‫امید قیمت‌های ارزان‌تر دست از معامله برداشتند‪.‬‬ ‫آخری��ن میانگی��ن قیمت بازار ش��انگهای ‪ 11‬دالر‬ ‫نس��بت به هفته گذش��ته پایین آم��د و به ‪ 526‬تا‬ ‫‪ 531‬دالر در ه��ر تن با ‪ 17‬درصد مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده رس��ید‪ .‬قیمت در بازار لکونگ ‪ 537‬تا ‪544‬‬ ‫دالر در هر تن ثبت شد که ‪ 8‬دالر کاهش داشت‪.‬‬ ‫قیمت ورق در امریکا تحت فش��ار است‪ .‬اخیرا‬ ‫ورق گرم در ‪ 670‬دالر هر شورت تن درب کارخانه‬ ‫معامله شده و برخی نیز از احتمال معامله در ‪685‬‬ ‫تا ‪ 690‬دالر هر شورت تن خبر دادند‪ .‬قیمت‌ها فعال‬ ‫نسبتا ثابت است و میانگین قیمت بازار ورق گرم به‬ ‫‪ 680‬تا ‪ 685‬دالر و ورق سرد به ‪ 790‬تا ‪ 800‬دالر‬ ‫هر شورت تن درب کارخانه رسیده است‪.‬‬ ‫نگرانی‌ه��ا از رکود بازار مس��کن چین موجب‬ ‫شده چش��م‌انداز تقاضای میلگرد در آینده نزدیک‬ ‫منفی باش��د و قیمت‌ها تحت فش��ار باش��ند‪ .‬روند‬ ‫نزولی بازار سنگ آهن نیز بر وخامت اوضاع افزوده‬ ‫اس��ت‪ .‬آخرین قیمت میلگرد در بازار نقدی پکن ‪2‬‬ ‫دالر در هر تن افت داش��ت و ‪ 508‬تا ‪ 511‬دالر هر‬ ‫تن با ‪ 17‬درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت ش��د‬ ‫که پایین ترین قیمت ‪ 5‬هفته اخیر است‪.‬‬ ‫عرضه کننده‌ه��ای مقاطع در اروپا با توجه به‬ ‫بهب��ود بازار پ��س از تعطیالت تابس��تانی به دنبال‬ ‫ب��اال ب��ردن قیمت‌ها هس��تند‪ .‬برخ��ی ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫ی��ورو افزایش قیمت را انتظ��ار دارند ولی از طرفی‬ ‫نگران هستند بازار آن را نپذیرد چون قدرت کافی‬ ‫برای جذب این میزان رش��د قیمت را ندارد‪ .‬شاید‬ ‫حداکثر افزایش قیمت ممکن ‪ 10‬یورو باشد‪.‬‬ ‫بهبود قیمت‌های بیلت سی‌آی‌اس تاثیر مثبتی‬ ‫بر قیمت‌های ترکیه داش��ت‪ .‬قیمت فعلی بیلت در‬ ‫ترکیه ‪ 530‬ت��ا ‪ 545‬دالر در هر تن درب کارخانه‬ ‫است در حالی که قیمت پیشنهادی وارداتی از سی‬ ‫آی اس نی��ز به ‪ 525‬تا ‪ 535‬دالر هر تن س��ی اف‬ ‫آر رس��یده و هر تن ‪ 5‬دالر نسبت به هفته قبل باال‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به نوسانات قیمتی محصوالت پتروشیمی در بورس کاال‬ ‫تغییراتی که صنایع را متضرر می‌کند‬ ‫س�مانه گالب ‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬بحث‌ه��ای داغ‬ ‫تعیین قیم��ت محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال‬ ‫گوی��ی تمامی ندارد و این ح��وزه هر هفته با خبرهای‬ ‫داغ میهمان خبرگزاری‌های مختلف است‪ .‬از زمانی که‬ ‫بحث تغییر محاسبه قیمت پایه محصوالت پتروشیمی‬ ‫در بورس کاال مطرح شد تا همین امروز اخبار مختلفی‬ ‫در مورد این موضوع منتشر شده است‪ .‬اواسط تیرماه بود‬ ‫که در اطالعیه‌ای قیمت جدید محصوالت پتروشیمی‬ ‫برای نیمه نخست مرداد تعیین شد‪ .‬از آنجا که قرار بود‬ ‫هر ‪2‬هفته یکبار قیمت پایه محاس��به شود و به اطالع‬ ‫برسد‪ ،‬این انتظار وجود داشت که تاثیرات تغییر قیمت‬ ‫در بازار در ‪ 2‬هفته نخس��ت مردادماه چش��مگیر باشد‪.‬‬ ‫اما در همان هفته نخس��ت مرداد زمانی که محصوالت‬ ‫روی تابلو رفت اعالم ش��د که برای برخی شیمیایی‌ها‬ ‫معامالت با همان نرخ نیمه دوم تیرماه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در اقدام بعد نیز س��قف نوس��ان قیم��ت برای برخی‬ ‫کااله��ای عرضه‌ش��ده در ب��ورس‪ ،‬اعم از ش��یمیایی و‬ ‫فوالدی برداش��ته شد و برای برخی دیگر سقف نوسان‬ ‫از ‪5‬درصد به ‪10‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫این تغییرات به همین جا ختم نشد و اواخر مردادماه‬ ‫قیمت برخی دیگر از محصوالت پتروشیمی نیز بر همان‬ ‫مبنای نیمه تیرماه تعیین ش��د‪ .‬درنهایت و در آخرین‬ ‫اظهارنظر دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروش��یمی‬ ‫از ثب��ات قیمت پای��ه محصوالت پتروش��یمی تا پایان‬ ‫ش��هریور خبر داد‪ .‬احمد مهدوی ضمن تاکید بر تعادل‬ ‫در مبادالت پتروش��یمی و حت��ی کاهش قیمت برخی‬ ‫از کاالها‪ ،‬روند فعلی را به نفع تولید کش��ور دانس��ت و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬طی هفته آخر م��رداد قیمت پایه برخی‬ ‫از محصوالت پلیم��ری در بورس کاال کاهش یافت که‬ ‫دلیل این کاهش‪ ،‬بازگش��ت قیمت پایه محصوالت به‬ ‫قیمت‌های اعالمی در اواسط تیر ماه بود‪.‬‬ ‫وی دراین‌ب��اره توضیح داد‪ :‬قیم��ت پایه محصوالت‬ ‫پتروش��یمی در ب��ورس کاالی ای��ران که ه��ر ‪ 2‬هفته‬ ‫یکبار از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی‬ ‫اعالم می‌ش��د به دلیل تع��ادل در معامالت و حمایت‬ ‫از صنایع پایین‌دس��تی به قیمت‌های اولیه محصوالت‬ ‫پتروش��یمی یعنی نخس��تین قیمت اعالمی در اواسط‬ ‫تیر ماه بازگش��ت که این قیمت‌ها تا پایان شهریور ماه‬ ‫ثابت می‌ماند‪.‬‬ ‫مهدوی گفت‪ :‬در قیمت‌های مرداد ماه ش��اهد رشد‬ ‫‪ 1‬ت��ا ‪ 4‬درصدی برخ��ی از محصوالت به دلیل افزایش‬ ‫نرخ‌های جهان��ی و قیمت دالر بودیم که با بازگش��ت‬ ‫قیمت‌ها به اواسط تیر ماه‪ ،‬ثبات در معامالت حکمفرما‬ ‫می‌ش��ود؛ البته احتمال کاهش قیمت برخی کاالها با‬ ‫بازگشت قیمت‌های پایه همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫این اظهارنظرها و تغییرات مداوم در یک مدت کوتاه‬ ‫این س��وال را به ذهن متبادر می‌کن��د که آیا تصمیم‬ ‫ابتدای��ی برای افزایش قیم��ت این محصوالت عجوالنه‬ ‫ب��وده یا دلیل دیگ��ری باعث این تح��والت پی در پی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت منطقی بود‬ ‫این پرسش��ی ب��ود که با مدی��ر کاالی��ی کارگزاری‬ ‫راهنمای سرمایه‌گذاری ایرانیان مطرح کردیم‪ .‬وی در‬ ‫بیان کرد‪ :‬تغییر قیمت محصوالت و عرضه و تقاضا و قیمت‌ها واقعی بود‪.‬‬ ‫پاس��خ به‬ ‫پتروش��یمی به هیچ‌وجه یک اقدام عجوالنه نبود و این‬ ‫وی دلیل این امر را نبود محدودیت برای عرضه‌کننده‪،‬‬ ‫تغییر بر اساس یک تصمیم منطقی و صحیح انجام شد‪ .‬تقاضاکنن��ده و ب��ورس کاال بیان ک��رد و توضیح داد‪:‬‬ ‫س��یاوش سعیدی اظهار کرد‪ :‬قیمت‌ها در بورس باید منطق نخس��ت بورس این اس��ت که هرکس نقدینگی‬ ‫واقعی باشد و با این اقدام اختالف قیمت بازار و بورس دارد بتواند از بورس خرید کند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫کاال از بین رفت و واس��طه‌ها حذف ش��دند و در حال محدودیت‌هایی مانند سایت بهین‌یاب مانع تحقق این‬ ‫حاضر تقاضا در بازار یک تقاضای واقعی است‪.‬‬ ‫هدف است‪ .‬سعیدی ادامه داد‪ :‬منطق دوم این است که‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تنها نقدی که به‬ ‫تولیدکننده بتواند براساس هزینه‬ ‫این سیاس��ت می‌توان وارد دانست‪ ،‬تولیدکننده باید بتواند تمام ش��ده خود‪ ،‬قیمت را در بازار‬ ‫تعیین کند‪ .‬در این ساختار تعیین‬ ‫مدت زمان و ش��یب اصالح قیمت‌ها‬ ‫براساس هزینه تمام‬ ‫قیمت براس��اس نرخ‌ه��ای جهانی‬ ‫بود‪ .‬به این معنی که ش��اید بهتر بود‬ ‫شده خود‪ ،‬قیمت را در‬ ‫معنی ندارد؛ چراکه ش��رایط تولید‬ ‫ای��ن تغییرات قیمت��ی در یک زمان‬ ‫طوالنی‌ت��ر و با ش��یب کمت��ر انجام بازار تعیین کند‪ .‬در این و هزینه‌ه��ای آن در هر کش��وری‬ ‫ساختار تعیین‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬ع�لاوه ب��ر این‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫س��عیدی ضمن قبول این موضوع قیمت براساس نرخ‌های محدودیت س��قف و ک��ف قیمت‬ ‫نیز نباید وجود داش��ته باشد‪ .‬این‬ ‫ک��ه افزای��ش قیمت‌ه��ا ب��ر صنایع‬ ‫جهانی معنی ندارد؛‬ ‫نساجی فشار وارد کرده است‪ ،‬ادامه‬ ‫مدیرکاالیی با اشاره به اینکه وقتی‬ ‫چراکه شرایط‬ ‫داد‪ :‬این موضع تنها صنایع نس��اجی‬ ‫در بورس محدودیت تقاضا‪ ،‬عرضه‬ ‫تولیدو هزینه‌های آن‬ ‫و قیمت اعمال می‌ش��ود بورس به‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود و ب��رای صنایع‬ ‫در هر کشوری‬ ‫یک س��وپر مارکت ب��ا قیمت‌های‬ ‫دیگر مانند پالستیکی‌ها الزم بود که‬ ‫مشخص تبدیل خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قیمت‌ها واقعی ش��ود و این اختالف‬ ‫متفاوت است‬ ‫هر اقدامی که این محدودیت‌ها را‬ ‫قیمت��ی از بی��ن ب��رود‪ .‬در نتیج��ه‬ ‫از بورس بردارد‪ ،‬بورس را در مسیر‬ ‫هم‌اکن��ون تقاضای موج��ود در بازار‬ ‫یک تقاضای واقعی اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به صحیح خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫همین موضوع بود که در یک جلسه با حضور مسئوالن ‹ ‹بخش خصوصی از تغییرات بی‌اطالع است‬ ‫مربوطه‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د قیمت‌ها به‌ویژه در مورد‬ ‫این اظهار نظر کارشناس بورس کاال در حالی است‬ ‫محصوالت مورد نیاز صنعت نس��اجی به همان قیمت ک��ه تولیدکننده محصوالت پالس��تیکی این تغییرات‬ ‫نیمه‌تیرماه برسد‪.‬‬ ‫قیمت��ی را در تضاد ب��ا تولید می‌دان��د‪ .‬میرحیدری‪،‬‬ ‫مدیرعامل سهندپالس��تیک که پیش از این به عنوان‬ ‫‹ ‹هزینه تولید مبنای تعیین قیمت‬ ‫این کارش��ناس کاالی��ی‪ ،‬وجود هرگون��ه محدودیت نماین��ده بخ��ش خصوص��ی در کمیته تنظی��م بازار‬ ‫در ب��ورس را دور کردن این س��ازمان از اهداف واقعی محصوالت پتروش��یمی حضور داش��ت‪ ،‬در گفت‌وگو‬ ‫با بی��ان این موضوع ک��ه در حال حاضر‬ ‫آن دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬بهترین دوران فعالیت بورس ب��ا‬ ‫کاال مرب��وط به س��ال‌های ‪ 85‬و ‪ 86‬اس��ت که در این بخش خصوص��ی در این کارگروه نماین��ده‌ای ندارد‪،‬‬ ‫سال‌ها هیچ محدودیت قیمتی در بورس وجود نداشت بیان ک��رد‪ :‬از زمانی که نماین��دگان بخش خصوصی‬ ‫در ای��ن کارگ��روه حضور ندارن��د‪ ،‬م��ا از تصمیمات‬ ‫مرب��وط به تغییر قیمت‌ها اطالعی نداریم‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سیاس��ت افزایش قیمت در راس��تای حمایت از‬ ‫پتروشیمی‌ها و در یک مقطع خاص برای جلوگیری از‬ ‫ریزش بورس ب��ود اما منافع تولیدکننده در آن لحاظ‬ ‫نشد‪ .‬این فعال حوزه تولید با تاکید بر این موضوع که‬ ‫با این سیاست‌ها تولید داخلی کم‌کم مزیت‌های خود‬ ‫را از دس��ت می‌دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنایع پایین دستی و‬ ‫بسیاری از صنایع نوپا که توانسته بودند به‌تدریج روی‬ ‫پای خود بایس��تند در حال حاضر مش��کالت زیادی‬ ‫دارن��د‪ .‬یکی از مزیت‌های تولید در ایران قیمت پایین‬ ‫س��وخت و برق ب��ود اما با افزایش قیم��ت انرژی این‬ ‫مزی��ت تولیدی از بین رفت و سیاس��ت‌های اخیر نیز‬ ‫با افزای��ش هزینه‌های تولید بر مش��کالت این بخش‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بس��یاری از واحدهای‬ ‫تولیدی محصوالت پالس��تیکی در آس��تانه تعطیلی‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬من از مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت می‌خواهم که بازدیدی از شهرک‌های صنعتی‬ ‫داشته باشند و مشاهده کنند که بسیاری از واحدهای‬ ‫تولید ما یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا با ظرفیت‬ ‫پایی��ن کار می‌کنند که نتیجه آن بیکاری و تش��دید‬ ‫رکود است‪ .‬این فعال صنعتی تاکید کرد‪ :‬در شرایطی‬ ‫که دولت دچار مضیقه ارزی است باید از صنایعی که‬ ‫ارزآوری دارن��د حمایت کند‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫طی ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال ‪ 1393‬صادرات محصوالت‬ ‫پالس��تیکی نزدی��ک به نصف کاهش یافته اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به این موضوع به نظر می‌رسد بهترین راه برای‬ ‫جلوگیری از این نوس��انات و رسیدن به یک وضعیت‬ ‫پایدار در بازار‪ ،‬تصمیم‌گیری در همان س��اختار قبلی‬ ‫یعن��ی تعامل با نماین��دگان بخش خصوصی‪ ،‬دولت و‬ ‫پتروش��یمی‌ها در یک کارگروه باش��د تا از این طریق‬ ‫منافع هم��ه بخش‌های اقتص��اد در تصمیمات لحاظ‬ ‫ش��ود و درنتیجه منافع یک گروه قربانی منافع بخش‬ ‫دیگر نشود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫قیر رو سیاه شد‬ ‫روز چهارش��نبه بورس کاال شاهد عرضه ‪ 45‬گرید مواد‬ ‫پلیمری ‪ 14‬مجتمع پتروشیمی بود‪.‬‬ ‫در این روز و در تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مجتمع‌های اروند‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬آبادان‪ ،‬بندرامام‪ ،‬تندگویان‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬رجال‪ ،‬ش��ازند‪ ،‬غدیر‪ ،‬قائدبصیر‪ ،‬الله‪ ،‬مارون‪،‬‬ ‫مهر و پلی‌پروپیلن جم‪ ،‬انواع مواد پلیمری را عرضه کردند؛‬ ‫ازجمله مواد پلیمری عرضه ش��ده در این روز می‌توان به‬ ‫‪ ،SBR، ABS‬پلی‌اتیلن‪ ،PVC ،‬پلی‌کربنات و پلی‌پروپیلن‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫از مهم‌تری��ن عرضه‌ه��ای دیروز ‪57‬هزار ت��ن انواع قیر‬ ‫نام کاال‬ ‫ش��رکت نفت جی در تاالر صادراتی و ت��االر فرآورده‌های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی بود‪ .‬این عرض��ه در حالی بود که این‬ ‫ش��رکت در نظر داشت در صورت تقاضا حجم عرضه‌های‬ ‫خ��ود را تنها در رینگ صادرات��ی به بیش از ‪100‬هزار تن‬ ‫برس��اند اما تا لحظه تنظیم این گ��زارش خریداری برای‬ ‫ای��ن محصول نب��ود و تنها ‪6‬هزار ت��ن از عرضه‌های جی‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬این وضعیت برای ‪ 2‬شرکت مهندسی‬ ‫قیر و آس��فالت غرب و نفت پاسارگاد نیز وجود داشت و از‬ ‫عرضه ‪14‬هزار تنی پاسارگاد تنها ‪3‬هزار تن فروش رفت و‬ ‫عرضه آسفالت غرب نیز تقاضایی نداشت‪ .‬در مقابل عرضه‬ ‫قیمت پایانی (ریال) حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫انواع محصوالت پلیمری در روز سه‌شنبه‬ ‫تقاضاهای به نسبت خوبی داشت و حتی‬ ‫برخی پلی‌اتیلن‌‌های سنگین با رقابت نیز‬ ‫روبه‌رو ش��دند و با افزایش قیمت نس��بت‬ ‫به قیمت پای��ه‪ ،‬مورد معامله قرار گرفتند‪.‬‬ ‫این وضعیت برای پلی‌اتیلن س��بک فیلم‬ ‫پتروش��یمی الله نیز وجود داش��ت و این‬ ‫محصول با تقاضای چند برابری نسبت به‬ ‫عرضه روبه‌رو بود و با نوسان باالی ‪5‬درصد‬ ‫نس��بت به قیمت پایه معامله شدند‪ .‬پتروشیمی جم نیز‬ ‫در این روز با عرضه انواع پلی‌پروپیلن در بازار عرضه ش��د‬ ‫که تقاضای خوبی برای آن وجود داشت و محصوالت این‬ ‫ش��رکت مورد رقابت قرار گرفتند و تقریبا تا سقف نوسان‬ ‫نام کاال‬ ‫مجاز‪ ،‬افزایش قیمت داشتند‪ .‬در این روز‬ ‫تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز شاهد‬ ‫عرضه ‪1100‬تن سبد میلگرد ‪25-14-A3‬‬ ‫شرکت فوالد آذربایجان به قیمت پایه ‪17‬‬ ‫هزار ریال در هر کیلو بود که ‪ 440‬تن آن‬ ‫معامله شد‪ .‬شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫نیز ‪3‬هزار تن مس کم‌عی��ار را راهی تاالر‬ ‫مذکور کرد که توانست برای ‪500‬تن مس‬ ‫کم‌عیار (س��رباره ‪ )G‬مش��تری پیدا کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫‪1‬هزار تن کنجاله س��ویا پرک هندوس��تان به قیمت پایه‬ ‫‪16‬ه��زار و ‪ 500‬ریال در هر کیلو عرضه را تجربه کرد که‬ ‫طبق روال همیشگی این روزها برای آن مشتری پیدا نشد‪.‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال) حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13736‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین بادی ‪0035‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13736‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی‌اتیلن سبک فیلم ‪0075‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪15109‬‬ ‫‪195‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫پلی‌اتیلن سبک فیلم ‪0200‬‬ ‫‪47730‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13737‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫پلی‌اتیلن سبک فیلم درجه ‪1‬‬ ‫‪46124‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14488‬‬ ‫‪160‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫پلی‌اتیلن سبک خطی ‪0209AA‬‬ ‫‪48170‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪14092‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت نگین گام پارس‬ ‫پلی‌اتیلن ترفتاالت بطری ‪BG821‬‬ ‫‪40386‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫گوگرد گرانوله ‪ -‬صادراتي‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران‬ ‫پلی‌اتیلن ترفتاالت نساجی ‪TG641‬‬ ‫‪36019‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫پلی‌وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪30340‬‬ ‫‪640‬‬ ‫شرکت پتروشیمی غدیر‬ ‫پلی‌پروپیلن فیلم ‪HP525J‬‬ ‫‪45268‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫شرکت پلی‌پروپیلن جم‬ ‫پلی‌وینیل کلراید ‪S57‬‬ ‫‪33374‬‬ ‫‪240‬‬ ‫شرکت پتروشیمی آبادان‬ ‫پلی‌پروپیلن شیمیایی ‪EP548R‬‬ ‫‪55939‬‬ ‫‪264‬‬ ‫شرکت پلی‌پروپیلن جم‬ ‫پلی‌وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪30340‬‬ ‫‪916‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫پلی‌پروپیلن شیمیایی ‪RG3212E‬‬ ‫‪53863‬‬ ‫‪550‬‬ ‫شرکت پتروشیمی رجال‬ ‫پلی‌اتیلن ترفتاالت آمورف‬ ‫‪37332‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(بورس بیمه ایران)‬ ‫استایرن بوتادین رابر روشن ‪1502‬‬ ‫‪55951‬‬ ‫‪420‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫سبد میلگرد ‪25‬تا ‪A3-14‬‬ ‫مس کم‌عیار (سرباره ‪)G‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(اقتصاد نوین)‬ ‫شرکت فوالد آذربایجان‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین فیلم ‪7000F‬‬ ‫‪44699‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین بادی ‪BL3‬‬ ‫‪48314‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫‪47363‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫‪48014‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫‪1000‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫‪308‬‬ ‫پتروشیمی الله‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪45261‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر‬ ‫استایرن بوتادین رابر تیره ‪1712‬‬ ‫‪50752‬‬ ‫‪400‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪44692‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت پتروشیمی اراک‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتي‬ ‫‪12497‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت پاسارگاد عایق پارس‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪29‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫امالك و مستغالت با ملك خود یا لیزینگ شده‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫لیزینگ شده‬ ‫خود یا‬ ‫تجهیزاتملك‬ ‫مستغالت با‬ ‫امالك و‬ ‫کنترل برق‬ ‫توزیع و‬ ‫تولید‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪1,210,810‬‬ ‫‪3540882736‬‬ ‫‪266‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫شرکتسویچ‬ ‫پارس‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪3590‬‬ ‫‪1,210,810‬‬ ‫‪442,369‬‬ ‫‪3540882736‬‬ ‫‪1588104710‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪50‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2,061,918‬‬ ‫‪9406386160‬‬ ‫‪176‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪2,061,918‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪-4.00‬سایر تخته ها‬ ‫تولید تخته چند ال و‬ ‫‪9406386160‬‬ ‫‪176‬‬ ‫پارس مسکن تهران‬ ‫‪2425‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪4,645,255‬‬ ‫‪11265752778‬‬ ‫‪608‬‬ ‫مسکن تهران‬ ‫پارسایران‬ ‫فیبر‬ ‫‪2425‬‬ ‫‪5242‬‬ ‫‪11265752778‬‬ ‫‪836854461‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شرکت عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪239,810‬‬ ‫‪488020931‬‬ ‫‪45‬‬ ‫شرکت عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪-0.34‬کاغذ و مقوا‪239,810‬‬ ‫‪2035‬تولید خمیر کاغذ‪،‬‬ ‫‪488020931‬‬ ‫‪45‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪450000000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاوه‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫نارنجستان‬ ‫مشارکت‬ ‫کاغذسازی‬ ‫صنایع‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪29814‬‬ ‫‪450000000‬‬ ‫‪1087712‬‬ ‫‪41‬‬ ‫شهرسازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪1,684,122‬‬ ‫‪3877950865‬‬ ‫‪249‬‬ ‫شهرسازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪1,684,122‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪ 1.04‬آالت عمومی‬ ‫تولید سایر ماشین‬ ‫‪3877950865‬‬ ‫‪249‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1,150,838‬‬ ‫‪2330585745‬‬ ‫‪117‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫آفرین‬ ‫سرما‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2676‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1,150,838‬‬ ‫‪678,372‬‬ ‫‪2330585745‬‬ ‫‪1815197339‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪105‬‬ ‫توریستی ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪170,576‬‬ ‫‪337109927‬‬ ‫‪40‬‬ ‫توریستی ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫آبسال‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪5068‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪170,576‬‬ ‫‪1,210,462‬‬ ‫‪337109927‬‬ ‫‪6134168322‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪353‬‬ ‫کنترلخوردگیتکینکو‬ ‫‪10278‬‬ ‫آزمایش و تحلیل فنی‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4,645,255‬‬ ‫‪159,634‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪38‬‬ ‫فلزیفنی‬ ‫تحلیل‬ ‫آزمایش و‬ ‫ساخته شده‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید سایر‬ ‫‪95,299‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪979492396‬‬ ‫‪114‬‬ ‫خوردگیتکینکو‬ ‫کنترل‬ ‫دارو‬ ‫جام‬ ‫‪10278‬‬ ‫‪12734‬‬ ‫صنعتی آما‬ ‫ریسندگی نخ‪ ،‬پارچه بافی‬ ‫آماده‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪5943‬سازی و ‪-4.00‬‬ ‫‪58256688‬‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫محصوالت الستیکی‪12,108‬‬ ‫تولید سایر ‪-3.51‬‬ ‫‪12853‬‬ ‫‪151237935‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صنایع الستیکی سهند‬ ‫‪8678‬‬ ‫‪148,912‬‬ ‫‪1292199685‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪242,823‬‬ ‫‪527895913‬‬ ‫‪65‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫کابل عایق ‪242,823‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪ 2171‬تولید سیم و‬ ‫‪527895913‬‬ ‫‪65‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫‪1274‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1,605,284‬‬ ‫‪2044777305‬‬ ‫‪176‬‬ ‫کابل آسیا‬ ‫بیمه‬ ‫البرز‬ ‫‪1274‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1,605,284‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2044777305‬‬ ‫‪269500‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪420,001‬‬ ‫‪967585515‬‬ ‫‪48‬‬ ‫صنایعپارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫جوشکابیزد‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪12511‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪420,001‬‬ ‫‪320,309‬‬ ‫‪967585515‬‬ ‫‪4007532160‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪122‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1,908,852‬‬ ‫‪2746534190‬‬ ‫‪189‬‬ ‫کابل دانا‬ ‫بیمه‬ ‫هایمخابراتیشهیدقندی‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1,908,852‬‬ ‫‪1,401,789‬‬ ‫‪2746534190‬‬ ‫‪2408102316‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪147‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪3,797,812‬‬ ‫‪4387495060‬‬ ‫‪305‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪3,797,812‬‬ ‫‪1155‬کارد و چنگال‪3.92،‬‬ ‫ابزار دستی و عمومی‬ ‫تولید‬ ‫‪4387495060‬‬ ‫‪305‬‬ ‫المیران‬ ‫‪-2.17‬جات و سبزیجات‬ ‫پرورش و نگهداری میوه‬ ‫‪49,163‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪142485009‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪9709‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4541850‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫موجدار و محفظه‪450‬‬ ‫‪9709‬کاغذ و مقوای‪3.99‬‬ ‫آنها‬ ‫تولید‬ ‫‪4541850‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهد ایران‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪76,333‬‬ ‫‪156320183‬‬ ‫‪30‬‬ ‫کارتنایران‬ ‫شهد‬ ‫ایران‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪4778‬‬ ‫‪156320183‬‬ ‫‪2428485849‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪74‬‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1,295,763‬‬ ‫‪4665874682‬‬ ‫‪312‬‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫‪1,295,763‬‬ ‫تولید المپ برقی و‪3.98‬‬ ‫‪3601‬‬ ‫تجهیزات روشنایی‬ ‫‪4665874682‬‬ ‫‪312‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪15649‬پیمانکاری امالك‬ ‫‪3.99‬و مستغالت ‪10,862‬‬ ‫‪175008544‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪323,739‬‬ ‫‪517771920‬‬ ‫‪63‬‬ ‫شرکت آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪323,739‬‬ ‫تولید ماشین آالت‪-0.81‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫کشاورزی و باغبانی‬ ‫‪517771920‬‬ ‫‪63‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪247,784‬‬ ‫‪423764998‬‬ ‫‪54‬‬ ‫صنایعمسکن‬ ‫گسترشگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫وخدماتکشاورزی‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪6558‬‬ ‫‪247,784‬‬ ‫‪28,621‬‬ ‫‪423764998‬‬ ‫‪187703500‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫‪489,265‬‬ ‫تولید انتقال و‪-2.88‬‬ ‫‪4259‬‬ ‫‪2075287927‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪593,058‬‬ ‫‪2,236,560‬‬ ‫‪7297036943‬‬ ‫‪4682808793‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪370‬‬ ‫آماده سازی و ریسندگی نخ‪ ،‬پارچه بافی‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫‪12853‬‬ ‫‪12,108‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪151237935‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بیمه غیرزندگی‬ ‫پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات‬ ‫پیمانکاری امالك و مستغالت‬ ‫تولید انتقال و توزیع نیروی برق‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪12304‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪593,058‬‬ ‫‪7297036943‬‬ ‫‪345‬‬ ‫ایرانمپنا‬ ‫عسلویه‬ ‫کمباینبرق‬ ‫تولید‬ ‫سازی‬ ‫تولید پمپ‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬مته و دریچه‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪925,936‬‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪1600133178‬‬ ‫‪129‬‬ ‫درخشان تهران‬ ‫باالبر و جابجایی‬ ‫‪47,730‬‬ ‫تولید تجهیزات‪3.77‬‬ ‫‪3897‬‬ ‫‪990,429‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫دیگهای بخار مرکزی‬ ‫‪2072‬مواد بخار به جز‬ ‫تولید‬ ‫‪2051918747‬‬ ‫‪159‬‬ ‫ماشین سازی اراك‬ ‫‪4989‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪18,989‬‬ ‫‪91115404‬‬ ‫‪22‬‬ ‫داروسازی تولید دارو‬ ‫‪11443‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪257,695‬‬ ‫‪2948847435‬‬ ‫‪236‬‬ ‫شیمی داروئی داروپخش‬ ‫‪6343‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪11,820‬‬ ‫‪76334495‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شرکت سبحان دارو‬ ‫‪28024‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪38,457‬‬ ‫‪1077705130‬‬ ‫‪73‬‬ ‫داروسازیزهراوی‬ ‫‪45781‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪26656465‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فرآوردههای تزریقی ایران‬ ‫‪8642‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪6398250‬‬ ‫‪3‬‬ ‫داروسازی فارابی‬ ‫‪10910‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪11,528‬‬ ‫‪125802040‬‬ ‫‪17‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪10028‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪89,437‬‬ ‫‪896779593‬‬ ‫‪70‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫‪16540‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪4417154‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫‪7303‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪39,234‬‬ ‫‪292250606‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پارس دارو‬ ‫‪33506‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪17,330‬‬ ‫‪585237202‬‬ ‫‪35‬‬ ‫دارویی لقمان‬ ‫‪3903‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪1,001,857‬‬ ‫‪3910286974‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪2,121,493‬‬ ‫‪3941521007‬‬ ‫‪150‬‬ ‫ایراندارو‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪62,674‬‬ ‫‪443371751‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪4993179610‬‬ ‫‪288‬‬ ‫داروسازی سینا‬ ‫‪13198‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪14,123‬‬ ‫‪179590904‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2302591891‬‬ ‫‪131‬‬ ‫دارویی رازك‬ ‫‪24482‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪93,449‬‬ ‫‪2322526359‬‬ ‫‪37‬‬ ‫داروسازی اسوه‬ ‫‪10914‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪12,099‬‬ ‫‪132608267‬‬ ‫‪12‬‬ ‫داملران‬ ‫‪11843‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪73,671‬‬ ‫‪872468492‬‬ ‫‪44‬‬ ‫کیمیدارو‬ ‫‪6325‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪202,359‬‬ ‫‪1279867158‬‬ ‫‪74‬‬ ‫داروسازی امین‬ ‫‪13690‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪58,780‬‬ ‫‪802129334‬‬ ‫‪68‬‬ ‫داروسازی جابرابنحیان‬ ‫‪7670‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪90,475‬‬ ‫‪690443930‬‬ ‫‪33‬‬ ‫داروسازی کوثر‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪66,642‬‬ ‫‪280631993‬‬ ‫‪44‬‬ ‫گروه دارویی سبحان‬ ‫‪7430‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪44,191‬‬ ‫‪328271935‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪990,429‬‬ ‫‪2051918747‬‬ ‫‪159‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪7665‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪66,917‬‬ ‫نیروترانس‬ ‫‪6367‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪432,289‬‬ ‫‪2752559151‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪4680‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪3,626,809‬‬ ‫‪16974994658‬‬ ‫‪730‬‬ ‫تولید وسایل خانگی‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪787,378‬‬ ‫‪1532543756‬‬ ‫‪117‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪7004‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪352258050‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افست‬ ‫‪11464‬‬ ‫چاپ‬ ‫‪171,087‬‬ ‫‪1961411161‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن‬ ‫توکاریل‬ ‫‪7875‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪633,072‬‬ ‫‪4985411411‬‬ ‫‪272‬‬ ‫اجاره جوپار سه ماهه ‪ 17‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1070000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪3097‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪1,612,441‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪836,394‬‬ ‫حمل و نقل بار زمینی‬ ‫حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫‪344,863‬‬ ‫‪1860517263‬‬ ‫‪223‬‬ ‫خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪5129‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪527,139‬‬ ‫‪2692764877‬‬ ‫‪69‬‬ ‫زیر گروه سایر محصوالت معدنی غیرفلزی‬ ‫صنایعخاكچینیایران‬ ‫‪12693‬‬ ‫شوکوپارس‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2.73‬‬ ‫‪500,404‬‬ ‫‪6351698800‬‬ ‫‪280‬‬ ‫زیر گروه اوراق غیرفعال‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زیر گروه پالستیك اولیه و الستیك ترکیبی‬ ‫پتروشیمی آبادان‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪228,574‬‬ ‫‪966410632‬‬ ‫‪98‬‬ ‫زیر گروه تولید جو و مااشعیر‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫‪7041‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪679,121‬‬ ‫‪4781873936‬‬ ‫‪155‬‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫حق تقدم خوراك دام پارس‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪10,941‬‬ ‫‪44796253‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪5931‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪11,931‬‬ ‫‪70051391‬‬ ‫‪17‬‬ ‫زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی‬ ‫شرکت کی بی سی‬ ‫‪11587‬‬ ‫‪465,453‬‬ ‫‪5393355306‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪925,936‬‬ ‫‪3,393,276‬‬ ‫‪1600133178‬‬ ‫‪4562768884‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪15‬‬ ‫زیر گروه تولید رنگ‪ ،‬بتونه‪ ،‬جوهر‬ ‫حق تقدم لعابیران‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪852,583‬‬ ‫‪2285149930‬‬ ‫‪177‬‬ ‫پارس پامچال‬ ‫‪28401‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1090680‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لعابیران‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪423,485‬‬ ‫‪1712303044‬‬ ‫‪132‬‬ ‫زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی‬ ‫زیر گروه تولید خوراك آماده دام‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪186019274‬‬ ‫‪495379507‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫تکنوتار‬ ‫پالسکوکار‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪76,333‬‬ ‫‪508,219‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫تولید موتورها‪ ،‬مولدها و مبدلهای الکتریکی‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫غیرزندگی‬ ‫بیمه ‪-2.94‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دریچه‬ ‫کمپرسور‪ ،‬مته و‬ ‫پالستیکی‬ ‫پمپ‪،‬محصوالت‬ ‫تولیدتولید‬ ‫تولید تجهیزات باالبر و جابجایی‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪12304‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪95,299‬‬ ‫‪274,372‬‬ ‫‪979492396‬‬ ‫‪3493936992‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪120‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫‪6056‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1,250,601‬‬ ‫‪7574173874‬‬ ‫‪409‬‬ ‫زیر گروه تولید سایر محصوالت شیمیایی‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫‪4248‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪726,944‬‬ ‫‪3087932290‬‬ ‫‪143‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪5,583,108‬‬ ‫‪18568405791‬‬ ‫‪678‬‬ ‫زیر گروه تولید سایر محصوالت غذایی‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪17300‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪18,789‬‬ ‫‪325042931‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫ارزش معامله‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫سرامیك‬ ‫زیروگروه‬ ‫غیرساختمانیشده‬ ‫خود یا لیزینگ‬ ‫تولیدبا ملك‬ ‫مستغالت‬ ‫امالك‬ ‫شرکتسرام‬ ‫پارس‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪7325‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪1000‬‬ ‫حق تقدم سیمان شرق‬ ‫پارس مسکن تهران‬ ‫سیماناردبیلوآهكآذرشهر‬ ‫‪2425‬‬ ‫‪15294‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫شرکت عمران و توسعه شاهد‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫شهرسازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2303‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قند نیشابور‬ ‫‪4,645,255‬‬ ‫‪11265752778‬‬ ‫‪608‬‬ ‫پارس مسکن تهران‬ ‫‪45‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫شرکت عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪6379‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5794‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪300000000‬‬ ‫‪11846245‬‬ ‫‪488020931‬‬ ‫‪437974610‬‬ ‫‪189,188‬‬ ‫‪450000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪17.5‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شهرسازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1,422,837‬‬ ‫هگمتان شاهد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫سیمان‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪1,150,838‬‬ ‫‪9,859‬‬ ‫ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫کارون‬ ‫سیمان‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪5803‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪170,576‬‬ ‫‪60,065‬‬ ‫‪337109927‬‬ ‫‪354203920‬‬ ‫سیمان سفیدنیریز‬ ‫‪ 20417‬آزمایش و ‪0.00‬‬ ‫تحلیل فنی‬ ‫‪1,538‬‬ ‫‪31401346‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫خوردگیتکینکو‬ ‫کنترل‬ ‫‪8492‬‬ ‫‪10278‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪145,724‬‬ ‫‪95,299‬‬ ‫‪1240184560‬‬ ‫‪979492396‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪114‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪3853‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪369,528‬‬ ‫‪1421187752‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪7,846‬‬ ‫‪212085226‬‬ ‫‪200,347‬‬ ‫‪581087873‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1,953,575‬‬ ‫‪9193250790‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1,136,574‬‬ ‫‪3280707024‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪992,713‬‬ ‫‪1721535343‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪967585515‬‬ ‫‪733268219‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪2746534190‬‬ ‫‪189‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1827499312‬‬ ‫‪4387495060‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪305‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪3930997706‬‬ ‫‪342‬‬ ‫سیمان قائن‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪4706‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫سیمانفارسوخوزستان‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪2171‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪1274‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫بیمه غیرزندگی‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪12,108‬‬ ‫‪242,823‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪1,605,284‬‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪5139‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪420,001‬‬ ‫‪142,616‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1439‬‬ ‫تولید شکر ‪1,908,852‬‬ ‫زیر گروه‪3.95‬‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪3518‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪519,424‬‬ ‫‪3,797,812‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪612,670‬‬ ‫‪6416‬‬ ‫‪-4.17‬جات و سبزیجات‬ ‫پرورش و نگهداری میوه‬ ‫‪117‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪39‬‬ ‫توریستی ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫‪151237935‬‬ ‫‪527895913‬‬ ‫‪2044777305‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪176‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪6208‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪87,515‬‬ ‫‪543262450‬‬ ‫‪43‬‬ ‫قندهکمتان‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪160,264‬‬ ‫‪545966064‬‬ ‫‪58‬‬ ‫فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪709558582‬‬ ‫‪84‬‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪5242‬‬ ‫‪9709‬‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫شهد ایران‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪76,333‬‬ ‫‪137,966‬‬ ‫‪1,295,763‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪601,756‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫پیمانکاری امالك و مستغالت‬ ‫‪2070‬‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪3877950865‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4541850‬‬ ‫‪156320183‬‬ ‫‪4665874682‬‬ ‫‪3154349373‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪197‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫پارس مینو‬ ‫‪51,774‬‬ ‫‪12,108‬‬ ‫‪394088954‬‬ ‫‪151237935‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫‪7018‬‬ ‫‪2,508,066‬‬ ‫‪17601726149‬‬ ‫‪222‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫سرامیك ساختمانی‬ ‫زیر‬ ‫‪242,823‬‬ ‫گروه تولید گل و‪0.69‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪527895913‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪153219740‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مرینوس‬ ‫ایران‬ ‫کاشی پارس‬ ‫‪8781‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪570,855‬‬ ‫‪1344525096‬‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫شهد ایران‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6661.9‬‬ ‫‪-1.590935949‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪1010.5‬‬ ‫‪3.747433265‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪711.8‬‬ ‫‪-0.28019053‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪16510.3‬‬ ‫‪-0.211540437‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4325.3‬‬ ‫‪3.724220624‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1250.7‬‬ ‫‪-0.580286169‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪-0.013829346‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪27034.7‬‬ ‫‪0.466383244‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪10357.4‬‬ ‫‪-0.510061957‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪42634.3‬‬ ‫‪-3.481820055‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪296436.8‬‬ ‫‪0.167871866‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪17334.5‬‬ ‫‪0.586067833‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪34370.7‬‬ ‫‪-0.39499232‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪16854.9‬‬ ‫‪0.034423204‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9546.7‬‬ ‫‪0.86637717‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪235097.2‬‬ ‫‪1.782315729‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1632.9‬‬ ‫‪3.999745239‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2804.7‬‬ ‫‪2.421121823‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11569.9‬‬ ‫‪1.647280011‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4745.3‬‬ ‫‪-1.814607904‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7510.9‬‬ ‫‪0.224176352‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2327.8‬‬ ‫‪0.49214298‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4626.6‬‬ ‫‪0.19707634‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪5339.4‬‬ ‫‪0.071219732‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪0.472016183‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪778.2‬‬ ‫‪0.141551924‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1887.4‬‬ ‫‪1.544089955‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1469.9‬‬ ‫‪0.671186905‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪652.8‬‬ ‫‪-0.061236987‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1674.8‬‬ ‫‪1.681743671‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2636.5‬‬ ‫‪0.216664133‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪-0.087950748‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪133884.4‬‬ ‫‪0.162193381‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3379.3‬‬ ‫‪1.853637953‬‬ ‫پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات‬ ‫‪9709‬‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪450‬‬ ‫زیر گروه تولید لبنیات‬ ‫‪4541850‬‬ ‫‪156320183‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫آذربایجانپیاذر‬ ‫کشتوصنعت‬ ‫غربی‬ ‫پگاه‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪1.56‬و مستغالت‬ ‫‪2046‬پیمانکاری امالك‬ ‫‪10,309,405‬‬ ‫‪21093082299‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫شرکت آ‪.‬س‪.‬‬ ‫پپگاهاصفهان‬ ‫شیرپاستوریزه‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪6109‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪323,739‬‬ ‫‪51,910‬‬ ‫‪517771920‬‬ ‫‪314753038‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4484‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪66,985‬‬ ‫‪247,784‬‬ ‫‪305671261‬‬ ‫‪423764998‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪54‬‬ ‫توزیع نیروی برق‪14,630‬‬ ‫تولید انتقال و ‪1.20‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪94054189‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪12304‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪593,058‬‬ ‫‪7297036943‬‬ ‫‪345‬‬ ‫مرجان کار‬ ‫‪6366‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪90,917‬‬ ‫‪578733015‬‬ ‫‪66‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪15,261‬‬ ‫تکنوتار‬ ‫پرمعامله‌ترین نمادها‬ ‫ماشینسازینیرومحرکه‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪76,333‬‬ ‫‪4996000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,295,763‬‬ ‫‪1,113,531‬‬ ‫‪506135232‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪86490012‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4665874682‬‬ ‫‪1558560221‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪7,032‬‬ ‫‪195822358‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1124235585‬‬ ‫‪7297036943‬‬ ‫تولید تجهیزات باالبر و جابجایی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫‪2051918747‬‬ ‫‪990,429‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪124‬‬ ‫تولیدیگرانیتبهسرام‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140640000‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪345‬‬ ‫شهد‬ ‫‪6‬‬ ‫کاشی سعدی‬ ‫‪5202‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫قندنقشجهان‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪3,797,812‬‬ ‫‪4387495060‬‬ ‫‪305‬‬ ‫صنایع کاشی و سرامیك سینا‬ ‫توزیع نیروی برق‪4,601‬‬ ‫تولید انتقال و‪-2.56‬‬ ‫‪9235‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1,908,852‬‬ ‫‪2746534190‬‬ ‫‪12459‬‬ ‫‪41483611‬‬ ‫‪18682‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪420,001‬‬ ‫‪49,258‬‬ ‫‪967585515‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪623721591‬‬ ‫کاشی وسرامیك حافظ‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1,605,284‬‬ ‫‪71,029‬‬ ‫‪2044777305‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫قندمسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫قزوین‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪13,154‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪65,092‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪925,936‬‬ ‫بیمه ‪1.35‬‬ ‫غیرزندگی‬ ‫کاشی الوند‬ ‫‪1274‬‬ ‫‪95,299‬‬ ‫‪296,757‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪243315810‬‬ ‫‪7722‬‬ ‫‪12853‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪247,784‬‬ ‫‪178,823‬‬ ‫‪1600133178‬‬ ‫‪6230248996‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪423764998‬‬ ‫‪530980779‬‬ ‫‪24‬‬ ‫آزمایش و تحلیل فنی‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪5285‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪1,178,918‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫ریسندگی نخ‪ ،‬پارچه بافی‬ ‫آماده‬ ‫‪4,343,637‬‬ ‫‪7936‬سازی و ‪-0.95‬‬ ‫سرمایه پاك‬ ‫لبنیات‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪6217‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪234,335‬‬ ‫‪1456823630‬‬ ‫‪34484354505‬‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫شرکت آ‪.‬‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪215,928‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2302‬‬ ‫کمپرسور‪ ،‬مته و دریچه‬ ‫تولید پمپ‪،‬‬ ‫‪170,576‬‬ ‫‪337109927‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪34189‬‬ ‫قنداصفهانعسلویه مپنا‬ ‫تولید برق‬ ‫‪1,150,838‬‬ ‫‪2330585745‬‬ ‫‪117‬‬ ‫تکینکو‬ ‫شرکتخوردگی‬ ‫کنترل‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4605‬‬ ‫‪12304‬‬ ‫‪1,684,122‬‬ ‫‪3877950865‬‬ ‫زیر گروه تولید کاکائو‪ ،‬شکالت و شیرینیجات‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪6434637649‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪10278‬‬ ‫‪8009‬‬ ‫‪323,739‬‬ ‫‪11,185‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪450000000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪979492396‬‬ ‫‪2376713318‬‬ ‫‪1,166,457‬‬ ‫‪244,151‬‬ ‫‪593,058‬‬ ‫‪856,907‬‬ ‫‪488020931‬‬ ‫‪9946700476‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2414253136‬‬ ‫‪517771920‬‬ ‫‪376014640‬‬ ‫‪7509‬‬ ‫‪1,716,656‬‬ ‫‪11265752778‬‬ ‫‪608‬‬ ‫زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن‬ ‫‪158‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪450‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪249‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪4,645,255‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2966884725‬‬ ‫آماده سازی و ریسندگی نخ‪ ،‬پارچه بافی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2425‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪239,810‬‬ ‫‪2330585745‬‬ ‫‪50953638‬‬ ‫‪1,684,122‬‬ ‫‪58539650‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪35668‬‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫‪304,164‬‬ ‫‪1940226290‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪27950‬‬ ‫‪3,705,953‬‬ ‫‪12879793779‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪2,061,918‬‬ ‫‪9406386160‬‬ ‫‪176‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪12853‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪2,061,918‬‬ ‫‪177388000‬‬ ‫‪9406386160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1,210,810‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪ 2924‬زیر گروه تولید‬ ‫‪ -0.75‬شیشه ‪1,210,810‬‬ ‫‪3540882736‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1138500‬‬ ‫‪3540882736‬‬ ‫‪1,647‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪213,334‬‬ ‫‪-3.97‬خود یا لیزینگ شده‬ ‫‪4010‬مستغالت با ملك‬ ‫امالك و‬ ‫‪855537853‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪239,810‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫زیر گروه تولید سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫زیر گروه تولید محصوالت بتنی‪ ،‬سیمانی و گچ‬ ‫تولید پمپ‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬مته و دریچه‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪925,936‬‬ ‫زیر گروه تولید محصوالت سرامیکی نسوز‬ ‫‪84040720‬‬ ‫‪1600133178‬‬ ‫تولید تجهیزات باالبر و جابجایی‬ ‫بیشترین ارزش بازار‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪990,429‬‬ ‫‪2051918747‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪159‬‬
‫گفت‌وگو‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫رایزنی برای حضور متفاوت‬ ‫‪31‬‬ ‫فرش ایرانی د‌‌‌ر راه د‌‌‌موتکسآلمان‬ ‫مد‌‌‌یران مجموعه نمایش��گاهی د‌‌‌ویچه‌مس��ه آلمان‬ ‫(د‌‌‌موتک��س) با حض��ور د‌‌‌ر مرکز ملی ف��رش ایران با‬ ‫سرپرست این مرکز د‌‌‌ید‌‌‌ار و گفت‌و‌گو کرد‌‌‌ند‌‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌‌ر آغ��از ای��ن نشس��ت ولفگان��گ لن��ارز‪ ،‬ریی��س‬ ‫نمایشگاه‌های جهانی د‌‌‌ویچه مسه با ابراز خرسند‌‌‌ی از‬ ‫حضور د‌‌‌ر ایران و آشنایی با توانمند‌‌‌ی‌های نمایشگاهی‬ ‫ایران گفت‪ :‬بازد‌‌‌ید‌‌‌ از نمایش��گاه فرش برای من بسیار‬ ‫جذاب بود‌‌‌‪ .‬د‌‌‌ر این نمایش��گاه د‌‌‌ریافتم که تنوع فرش‬ ‫د‌‌‌ستباف ایران بسیار فراتر از آن است که د‌‌‌ر نمایشگاه‬ ‫د‌‌‌موتکس آلمان می‌بینیم‪.‬‬ ‫سوزان کالپروث‪ ،‬مد‌‌‌یر نمایش��گاه د‌‌‌موتکس آلمان‬ ‫نیز د‌‌‌ر این نشس��ت ضمن تحس��ین زیبایی‌ها و تنوع‬ ‫موج��ود‌‌‌ د‌‌‌ر فرش ای��ران و تع��د‌‌‌اد‌‌‌ ب��االی غرفه‌های‬ ‫تخصصی فرش د‌‌‌ر یک نمایشگاه گفت‪ :‬آماد‌‌‌ه هستیم‬ ‫تا برای نمایش��ی متفاوت از فرش ایران د‌‌‌ر د‌‌‌موتکس‬ ‫‪ 2015‬همراه مرکز ملی فرش ایران باشیم‪.‬‬ ‫مارتین فولکرتز‪ ،‬مد‌‌‌یر نمایشگاه د‌‌‌موتکس شانگهای‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬هرگز تص��ور نمی‌کرد‌‌‌م این تع��د‌‌‌اد‌‌‌ غرفه‬ ‫د‌‌‌ر ی��ک نمایش��گاه تخصص��ی فقط ب��ه عرضه فرش‬ ‫د‌‌‌س��تباف بپرد‌‌‌ازند‌‌‌ و از این نظر نمایشگاه فرش تهران‬ ‫بی‌همتاست‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ابراز امی��د‌‌‌واری کرد‌‌‌ د‌‌‌ر نمایش��گاه‬ ‫د‌‌‌موتکس ش��انگهای نیز تجربه حضور متفاوت فرش‬ ‫ایران د‌‌‌ر آلمان تکرار شود‌‌‌‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران د‌‌‌ر این نشست از‬ ‫برنامه مرکز متبوع خ��ود‌‌‌ برای عرضه و نمایش فرش‬ ‫ایران د‌‌‌ر حالتی غیرتجاری و با رویکرد‌‌‌ معرفی و تبلیغ‬ ‫فرهنگی و هنری د‌‌‌ر نمایشگاه د‌‌‌موتکس ‪ 2015‬آلمان‬ ‫خبر د‌‌‌اد‌‌‌‪.‬‬ ‫حمی��د کارگر د‌‌‌ر ای��ن زمینه گفت‪ :‬ب��ر آنیم تا د‌‌‌ر‬ ‫‌‌‌‬ ‫نمایش��گاه آتی به جای حضور پراکند‌‌‌ه و فقط تجاری‬ ‫شرکت‌های ایرانی‪ ،‬د‌‌‌ر غرفه‌ای وسیع و مناسب به ارائه‬ ‫فرش‌های موزه‌ای و فاخر ایرانی بپرد‌‌‌ازیم‪.‬‬ ‫وی افزود‌‌‌‪ :‬آش��نا کرد‌‌‌ن بازد‌‌‌ید‌‌‌کنن��د‌‌‌گان د‌‌‌موتکس‬ ‫آلمان با تن��وع فرش‌های ایرانی‪ ،‬س��یر مراحل تولید‌‌‌‬ ‫د‌‌‌س��تبافته‌های ایرانی و نمای��ش جذابیت‌های بصری‬ ‫این هنر ـ صنعت مد‌‌‌نظر مرکز ملی فرش ایران اس��ت‬ ‫و مایلیم به جای تجارت محض‪ ،‬به معرفی توانمند‌‌‌ی‬ ‫فرش ای��ران بپرد‌‌‌ازیم و معتقد‌‌‌یم ای��ن نوع حضور به‬ ‫جذابیت‌های د‌‌‌موتکس نیز خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌‪.‬‬ ‫کارگ��ر خواس��تار همراهی مد‌‌‌یران د‌‌‌ویچه مس��ه با‬ ‫ش��د که مورد‌‌‌ اس��تقبال مد‌‌‌ی��ران د‌‌‌موتکس‬ ‫این اید‌‌‌ه ‌‌‌‬ ‫قرار گرف��ت‪ .‬مد‌‌‌یران د‌‌‌موتکس ضمن اب��راز عالقه به‬ ‫ای��ن گونه از حضور ف��رش ایرانی د‌‌‌ر آلمان از حمایت‬ ‫کامل خود‌‌‌ خبر د‌‌‌اد‌‌‌ه و پوش��ش رسانه‌ای و تبلیغ این‬ ‫ش��د‬ ‫رخد‌‌‌اد‌‌‌ را برعهد‌‌‌ه گرفتند‌‌‌‪ .‬د‌‌‌ر این نشس��ت مقرر ‌‌‌‬ ‫مرکز مل��ی فرش ایران و مد‌‌‌ی��ران د‌‌‌موتکس تا پایان‬ ‫خود را برای اجرای‬ ‫ش��هریورماه برنامه‌های عملیات��ی ‌‌‌‬ ‫ای��ن اید‌‌‌ه مباد‌‌‌له کنند‌‌‌‪ .‬به��رام طاهباز رییس اتحاد‌‌‌یه‬ ‫وارد‌‌‌کنند‌‌‌گان فرش ایران د‌‌‌ر آلمان و تیم اش��ناید‌‌‌رت‬ ‫مد‌‌‌یر نش��ریه کارپ��ت ایک��س ال نیز د‌‌‌ر ای��ن د‌‌‌ید‌‌‌ار‬ ‫حاضر بود‌‌‌ند‌‌‌‪.‬‬ ‫گفت‌وگویی د‌‌‌ر حاشیه بیست و سومین نمایشگاه فرش د‌‌‌ستباف ایران‬ ‫عشق فرش د‌‌‌ر قلب ایران است‬ ‫امی�د کاجی�ان‪ -‬این روزه��ا غوغایی‬ ‫‌‌‌‬ ‫اس��ت اینجا! د‌‌‌ر جایگاهی ب��رای به نمایش‬ ‫گذاش��تن هنری که د‌‌‌ر پس فراز و فرود‌‌‌های‬ ‫تاریخ و گذشت سالیان هنوز رنگ نباخته و‬ ‫‌‌‌ارد آشنا و پرآوازه‪:‬‬ ‫با تمام د‌‌‌گرگونی‌ها نامی د ‌‌‌‬ ‫فرش د‌‌‌س��تباف‪ ...‬و اینجا نمایشگاه بیست و‬ ‫س��وم اس��ت د‌‌‌ر محل د‌‌‌ائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی برای فرش ایرانی‪.‬‬ ‫تا چشم کار می‌کند‌‌‌‪ ،‬تخته‌های قالی است‬ ‫شده‌اند‌‌‌‬ ‫و نقش و نگار و رنگ‌هایی که آفرید‌‌‌ه ‌‌‌‬ ‫ش��اید خیلی‬ ‫‌‌‌‬ ‫هنرمند گمنام‬ ‫‌‌‌‬ ‫به د‌‌‌س��ت یک‬ ‫د‌‌‌ورت��ر از پایتخت! د‌‌‌س��ت بانویی قش��قایی‬ ‫گ��ره‌ای زد‌‌‌ه ی��ا آن طرف‌تر د‌‌‌ر سیس��تان یا‬ ‫ش��اید هم د‌‌‌ر خراس��ان نق��ش و نگاره‌هایی‬ ‫‌‌‌‬ ‫بشوند باغ بهشتی زیرپای ما‬ ‫‌‌‌‬ ‫‌‌‌ند تا‬ ‫خلق ش��د ‌‌‌‬ ‫اینجا د‌‌‌ر تهران‪.‬‬ ‫ام��ا این هن��ر و این نمایش��گاه و د‌‌‌ید‌‌‌نش‬ ‫وجد نم��ی‌آورد‌‌‌‪ ،‬بلکه‬ ‫گوی��ی تنها ما را ب��ه ‌‌‌‬ ‫هس��تند پژوهشگرانی بس��یار مشتاق‌تر که‬ ‫‌‌‌‬ ‫شده‌اند‌‌‌‬ ‫آنچنان مسحور د‌‌‌ر طرح‌ها و رنگ‌ها ‌‌‌‬ ‫‌اند و بخشی‬ ‫که عمری را برای آن گذاش��ته ‌‌‌‬ ‫از زند‌‌‌گی‌شان ش��د‌‌‌ه فرش ایرانی و د‌‌‌استان‬ ‫پید‌‌‌ای��ش هریک از این آثار‪ .‬اما بس��یاری از‬ ‫این پژوهشگران که پای این کار موی سپید‌‌‌‬ ‫‌‌‌ارند و آن اینکه‬ ‫کرده‌اند‌‌‌‪ ،‬یک تفاوت عمد‌‌‌ه د ‌‌‌‬ ‫‌‌‌‬ ‫اصال ایرانی نیستند‌‌‌!‬ ‫نمون��ه‌اش «رابرت جیم‌فورد‌‌‌» پژوهش��گر‬ ‫برجس��ته انگلیس��ی که مقیم امریکاست و‬ ‫س��ال‌ها د‌‌‌رباره فرش ایران��ی پژوهش کرد‌‌‌ه‬ ‫است‪ .‬کسی که عضو تیم تخصصی ‪OCM‬‬ ‫خ��ود بزرگ‌ترین‬ ‫‌‌‌‬ ‫لن��د‌‌‌ن بود‌‌‌ه ک��ه د‌‌‌ر زمان‬ ‫تیم وارد‌‌‌کنند‌‌‌ه فرش بود‌‌‌ه اس��ت‪ .‬وقتی از او‬ ‫چند پرسش د‌‌‌اشته‬ ‫پرسید‌‌‌م که ممکن است ‌‌‌‬ ‫باشم با لبخند‌‌‌ی گفت‪ :‬مطمئنا‪ .‬صد‌‌‌تا سوال‬ ‫خود نشانی است از صبر و‬ ‫شاید این ‌‌‌‬ ‫بپرس! ‌‌‌‬ ‫تحمل و عالقه‌اش به فرش ایرانی که حاضر‬ ‫مدت‌ها وقت بگذارد‌‌‌‪.‬‬ ‫است برای آن ‌‌‌‬ ‫‹ ‹‪ 30‬سال مطالعه برای یک کتاب‬ ‫«جیم ف��ورد‌‌‌» د‌‌‌رباره انگیزه و عالقه‌اش به‬ ‫فرش‌ه��ای ایرانی و پژوهش د‌‌‌ر آن می‌گوید‌‌‌‪:‬‬ ‫«‪ 30‬س��ال پیش کتاب��ی را می‌خواند‌‌‌م که‬ ‫د‌‌‌ر آن طراحی‌ه��ای فرش‌های قد‌‌‌یمی ایران‬ ‫به تصویر کش��ید‌‌‌ه ش��د‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌‪ .‬این تصاویر‬ ‫ک��رد که به‬ ‫‌‌‌‬ ‫خود‬ ‫ب��ه قد‌‌‌ری م��را مج��ذوب ‌‌‌‬ ‫این فکر ف��رو رفتم که ای��ن تصاویر چگونه‬ ‫‌اند و سرچشمه‬ ‫آمده ‌‌‌‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‌؟ از کجا ‌‌‌‬ ‫خلق ‌‌‌‬ ‫پید‌‌‌ایش‌ش��ان کجاس��ت؟ آن کتاب مس��یر‬ ‫‌‌‌اد تا باعث ش��ود‌‌‌‬ ‫زند‌‌‌گ��ی مرا طوری تغییر د ‌‌‌‬ ‫از آن سال تا به امروز د‌‌‌رباره تاریخچه نقوش‬ ‫فرش ایران مطالعه کنم‪.‬‬ ‫‌کند که از س��ال ‪1981‬‬ ‫«فورد‌‌‌» اضافه می ‌‌‌‬ ‫ت��ا به امروز یعنی ‪ 32‬س��ال از عمرش را د‌‌‌ر‬ ‫پژوهش فرش ایران صرف کرد‌‌‌ه است‪.‬‬ ‫وقتی از او د‌‌‌رباره عمد‌‌‌ه مشکل فرش ایران‬ ‫از نگاه او سوال می‌کنم به مسائل سیاسی و‬ ‫‌کند و‬ ‫مشکالت آن از جمله تحریم اشاره می ‌‌‌‬ ‫‌‌‌ید از این ناحیه‬ ‫معتقد است که بیشترین تهد ‌‌‌‬ ‫‌‌‌‬ ‫است که فرش ایران را تحت‌الشعاع قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه‬ ‫موجود را‬ ‫‌‌‌‬ ‫و امید‌‌‌وار است امریکا تحریم‌های‬ ‫برد‌‌‌ارد‌‌‌‪ .‬جالب اینجاس��ت ک��ه «جیم فورد‌‌‌»‬ ‫برای نخستین‌بار است که د‌‌‌ر این نمایشگاه‬ ‫موجود د‌‌‌ر‬ ‫‌‌‌‬ ‫‌کن��د ولی آث��ار‬ ‫حض��ور پید‌‌‌ا می ‌‌‌‬ ‫معتقد است‪،‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫‌‌‌اند و‬ ‫نمایش��گاه را مثبت می‌د ‌‌‌‬ ‫فرش‌های جالبی د‌‌‌ر این نمایش��گاه هستند‌‌‌‬ ‫و برگزاری نشست‌های حاشیه‌ای نمایشگاه‬ ‫مفید اس��ت‪ .‬وی اضافه می‌کند‌‌‌‪:‬‬ ‫هم بس��یار ‌‌‌‬ ‫د‌‌‌ر انگلس��تان فرش‌های خیلی با ارزشی از‬ ‫‌‌‌ارد که ب��ه علت قیمت باال و‬ ‫وجود د ‌‌‌‬ ‫‌‌‌‬ ‫ای��ران‬ ‫مش��کالت اقتصاد‌‌‌ی که طی ‪5‬سال اخیر د‌‌‌ر‬ ‫اروپا شکل گرفته بسیاری از مرد‌‌‌م پول کافی‬ ‫خرید این کاالها را ند‌‌‌ارند‌‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫برای‬ ‫‹ ‹امید‌‌‌وارم این عاشقی تد‌‌‌اوم بیابد‌‌‌‬ ‫او حرف‌های��ش را این‌گونه تمام می‌کند‌‌‌‪:‬‬ ‫من فکر می‌کنم که عش��قی به نام عش��ق‬ ‫وج��ود د‌‌‌ارد‌‌‌‪ .‬همان‬ ‫‌‌‌‬ ‫ف��رش د‌‌‌ر قلب ای��ران‬ ‫ط��وری که د‌‌‌ر آلمان مرد‌‌‌م عاش��ق موزیک‬ ‫هس��تند د‌‌‌ر انگلیس شعر و اد‌‌‌بیات محبوب‬ ‫‌‌‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایران هم عش��ق فرش و این هنر را‬ ‫‌‌‌ارد و من امید‌‌‌وارم این عاش��قی‬ ‫خ��ود د ‌‌‌‬ ‫‌‌‌‬ ‫د‌‌‌ر‬ ‫تد‌‌‌اوم بیابد‌‌‌‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫امروز برگزار می‌شود‌‬ ‫‌همایش‬ ‫د ملی»‬ ‫«فرش ایران؛ برن ‌‬ ‫برند مل��ی»‪ ،‬همزمان‬ ‫همای��ش «فرش ای��ران؛ ‌‌‌‬ ‫با برگزاری بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه فرش‬ ‫د‌‌‌س��تباف ای��ران‪ ،‬با ه��د‌‌‌ف مطرح ش��د‌‌‌ن فرش‬ ‫برن��د مل��ی ایران‪،‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫د‌‌‌س��تباف ایران��ی به‌عن��وان‬ ‫چهارش��نبه ‪ 5‬ش��هریور د‌‌‌ر س��الن کنفران��س‬ ‫ش��ماره ‪ 1‬نمایش��گاه بین‌المللی ته��ران برگزار‬ ‫می‌ش��ود‌‌‌‪ .‬بهش��تی‪ ،‬ریی��س پژوهش��گاه میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬س��لطانی فر مد‌‌‌یر کل د‌‌‌فتر مطالعات و‬ ‫برنامه‌ریزی رس��انه‌ها و عضو هی��ات علمی گروه‬ ‫مطالعات��ی برند‌‌‌ینگ ملی‪ ،‬رها خ��رازی آذر عضو‬ ‫هی��ات علمی و گروه مطالعاتی برند‌‌‌ینگ ملی‪ ،‬د‌‌‌ر‬ ‫خصوص فرآیند‌‌‌ها و ظرفیت‌ه��ای هم‌افزا‪ ،‬پویا و‬ ‫ایراد س��خن خواهند‌‌‌‬ ‫پایای��ی برند‌‌‌ینگ مل��ی به ‌‌‌‬ ‫پرد‌‌‌اخ��ت‪ .‬کیانی مد‌‌‌ی��ر کل مالکیت صنعتی نیز‬ ‫برند ملی‪ ،‬برای حاضران‬ ‫د‌‌‌ر همای��ش فرش ایران؛ ‌‌‌‬ ‫د‌‌‌رب��اره حمایت از ف��رش ای��ران د‌‌‌ر نظام حقوق‬ ‫مالکیت صنعتی و رضی میری د‌‌‌رباره ویژگی‌های‬ ‫برند کشور‬ ‫فرش ایرانی برای مطرح شد‌‌‌ن به عنوان ‌‌‌‬ ‫سخنرانی می‌کند‌‌‌‪.‬الزم به ذکر است د‌‌‌ر پایان این‬ ‫همایش‪ ،‬آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی‬ ‫فرش برتر و تقد‌‌‌یر از برگزید‌‌‌گان این جشنواره نیز‬ ‫خواهد ش��د‌‌‌‪ .‬گفتنی است همایش «فرش‬ ‫‌‌‌‬ ‫انجام‬ ‫برند ملی»‪ ،‬امروز چهارشنبه‪ 5 ،‬شهریورماه‪،‬‬ ‫ایران؛ ‌‌‌‬ ‫س��اعت ‪ 15:30‬د‌‌‌ر س��الن کنفران��س ش��ماره ‪1‬‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‌‌‌‪.‬‬ ‫سه‌شنبه برگزار شد‌‬ ‫کارگاه آموزشی‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫فرد خارجی نیس�ت‬ ‫‌فورد تنها ‌‌‌‬ ‫‹ ‹اما جیم ‌‌‌‬ ‫که د‌‌‌ر این نمایشگاه حضور د‌‌‌ارد‌‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫کشاند‬ ‫نمایشگاهی که ‪ 10‬سال مرا اینجا‬ ‫تیم اش��تاینرت(‪ )Tim steinert‬سرد‌‌‌بیر‬ ‫مجله «کارپت ایکس‌ال» یکی د‌‌‌یگر از کسانی‬ ‫اس��ت که با او به گفت‌وگو می‌نشینیم‪ .‬او که‬ ‫س��رد‌‌‌بیر مجله تصویری فرش د‌‌‌ر تیراژ بسیار‬ ‫باال د‌‌‌ر س��طح اروپا و اهل کشور آلمان است‪،‬‬ ‫می‌گوید‌‌‌‪ :‬این د‌‌‌همین س��الی است که د‌‌‌ر این‬ ‫نمایش��گاه حضور پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌‪ .‬وقتی خواست‬ ‫نمایش��گاه فرش ایران را با سایر نمایشگاه‌ها‬ ‫مقایس��ه کن��د‌‌‌‪ ،‬پاس��خ می‌د‌‌‌ه��د‌‌‌‪« :‬د‌‌‌ر کنار‬ ‫نمایش��گاه ف��رش د‌‌‌موتکس‪ ،‬این نمایش��گاه‬ ‫یکی از بزرگترین نمایشگاه‌هایی است که من‬ ‫می‌شناسم‪ .‬نمایشگاهی برای فرش‌های سنتی‬ ‫ایرانیان و آن‌قد‌‌‌ر خوب است که مرا هرساله به‬ ‫اینجا می‌کشاند‌‌‌»‪ .‬از او د‌‌‌رباره پیشنهاد‌‌‌ش برای‬ ‫بهتر شد‌‌‌ن نمایشگاه هم سوال می‌کنم که به‬ ‫بحث تبلیغات برای این نمایش��گاه اشاره د‌‌‌ارد‌‌‌‬ ‫و می‌گوید‌‌‌‪ :‬با ابزار تبلیغات است که می‌توانید‌‌‌‬ ‫ش��وید تا مرد‌‌‌م این نمایش��گاه را بهتر‬ ‫‌‌‌‬ ‫باعث‬ ‫بیایند از فرش ایران استفاد‌‌‌ه کنند‌‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‌‬ ‫بشناسند و‬ ‫‌‌‌‬ ‫بای��د مرد‌‌‌م زیاد‌‌‌ی را اینج��ا ببینیم و موضوع‬ ‫‌‌‌‬ ‫مهمی اس��ت که ف��رش ایران را م��رد‌‌‌م ایران‬ ‫بشناسند‌‌‌‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�رش د‌‌‌س�تباف بخش�ی از فرهنگ‬ ‫ایران است‬ ‫تیم اشتاینرت‪ ،‬گران بود‌‌‌ن فرش‌های ایرانی‬ ‫‌‌‌اند اما آن را تاثیرگذار د‌‌‌ر خرید‌‌‌اری‬ ‫بد نمی‌د ‌‌‌‬ ‫را ‌‌‌‬ ‫نشدن‌ش��ان د‌‌‌ر برخی از کش��ورهای اروپایی‬ ‫‌‌‌‬ ‫‌توانید این‬ ‫می‌د‌‌‌اند‌‌‌‪ .‬از او س��وال می‌کنم آیا می ‌‌‌‬ ‫کنید که روزی فرش د‌‌‌س��تباف ایران‬ ‫را ب��اور ‌‌‌‬ ‫شود که پاسخ می‌د‌‌‌هد‌‌‌‪ :‬من امید‌‌‌وارم‬ ‫فراموش ‌‌‌‬ ‫ک��ه این‌طور نباش��د‌‌‌‪ ،‬چراکه فرش د‌‌‌س��تباف‬ ‫معرف شماس��ت و بخش بزرگ��ی از فرهنگ‬ ‫خود جای د‌‌‌اد‌‌‌ه است پس امید‌‌‌وارم‬ ‫ایرانی را د‌‌‌ر ‌‌‌‬ ‫یاد نبریم‪.‬‬ ‫که هیچ‌گاه آن را از ‌‌‌‬ ‫‹ ‹تغییراتی روبه بهبود‌‌‌‬ ‫اما به س��راغ یک مسئول ایرانی هم می‌روم‪.‬‬ ‫رضا اله‌د‌‌‌اد‌‌‌‪ ،‬مش��اور مرکز ملی فرش ایران‪ .‬از‬ ‫او د‌‌‌رباره د‌‌‌س��تاورد‌‌‌های ‪ 23‬د‌‌‌وره نمایش��گاه‬ ‫معتقد اس��ت که نمایشگاه‬ ‫‌‌‌‬ ‫فرش می‌پرس��م‪.‬‬ ‫‌‌‌ارد از جمل��ه تعامالتی که‬ ‫اث��رات مثبت��ی د ‌‌‌‬ ‫صورت می‌گیرد‌‌‌‪ ،‬معامالتی که انجام می‌شود‌‌‌‬ ‫باوجود هم��ه مس��ائلی ازجمله رکود‌‌‌‬ ‫‌‌‌‬ ‫و ای��ن‬ ‫فرش‪ ،‬تحریم و چالش‌هایی که مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫روند پیشرفت‬ ‫راه‌های روشنی را باز می‌کند‌‌‌‪ .‬او ‌‌‌‬ ‫‌‌‌اند و‬ ‫نمایش��گاه بیست‌وس��وم را مثب��ت می‌د ‌‌‌‬ ‫وجود جش��نواره فرش برتر‪ ،‬سالن همنشینی‬ ‫‌‌‌‬ ‫فرش و د‌‌‌کوراس��یون و برق��راری کارگاه‌ها و‬ ‫حض��ور پژوهش��گران را از نق��اط مثبت این‬ ‫نمایشگاه می‌د‌‌‌اند‌‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‌اد با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی تاثیر‬ ‫اله‌د ‌‌‌‬ ‫مفید هس��تند‌‌‌‬ ‫بلند مد‌‌‌ت ‌‌‌‬ ‫‌‌‌ارند اما د‌‌‌ر ‌‌‌‬ ‫فوری ند ‌‌‌‬ ‫به حضور پژوهش��گران و بازرگان��ان از امریکا‬ ‫‌کن��د و می‌گوید‌‌‌‪ :‬موضوع‬ ‫به ایران اش��اره می ‌‌‌‬ ‫حضور آنها بسیار قابل اهمیت است‪ .‬د‌‌‌ر بحث‬ ‫تحریم‌ه��ا مرد‌‌‌م امریکا از این موضوع بس��یار‬ ‫هس��تند و اینکه فرش ای��ران از آنها‬ ‫‌‌‌‬ ‫ناراحت‬ ‫د‌‌‌ریغ شد‌‌‌ه است آنها را آزرد‌‌‌ه خاطر کرد‌‌‌ه است‪.‬‬ ‫او عمد‌‌‌ه چال��ش پیش روی فرش را جد‌‌‌ای از‬ ‫صاد‌‌‌ارت و تحریم‌ها‪ ،‬بحث بازار د‌‌‌اخلی و فرش‬ ‫‌‌‌اند و با این موضوع که ‪ 25‬د‌‌‌رصد‌‌‌‬ ‫ماشینی می‌د ‌‌‌‬ ‫بازار د‌‌‌ر اختیار فرش ماش��ینی است می‌گوید‌‌‌‪:‬‬ ‫روزگاری جهاز د‌‌‌ختران جوان فرش د‌‌‌ستباف‬ ‫بود چون ارزش‌افزود‌‌‌ه باالیی د‌‌‌اش��ت اما امروز‬ ‫‌‌‌‬ ‫این س��نت‌ها هم فراموش شد‌‌‌ه است و عالوه‬ ‫براین‪ ،‬فرش ماش��ینی د‌‌‌ر زمینه بهد‌‌‌اش��تی و‬ ‫‌تواند به مرد‌‌‌م ما آسیب بزند‌‌‌‪.‬‬ ‫کیفیتی هم می ‌‌‌‬ ‫خواس��تم تا از نخس��تین د‌‌‌وره‌های برگزاری‬ ‫معتقد اس��ت که‬ ‫‌‌‌‬ ‫نمایش��گاه هم ح��رف بزند‌‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌‌ر د‌‌‌وس��ه سال اول نمایش��گاه فرش امکانات‬ ‫وجود د‌‌‌اشت‪ ،‬کنفرانس‌های بین‌المللی‬ ‫مجهزی ‌‌‌‬ ‫فرآین��د تولی��د‌‌‌‪ ،‬از کارگاه‌های‬ ‫‌‌‌‬ ‫و همی��ن طور‬ ‫رنگ��رزی گرفته ت��ا بافت به‌صورت گس��ترد‌‌‌ه‬ ‫بعد از گذشت‬ ‫نمایش د‌‌‌اد‌‌‌ه می‌ش��د‌‌‌‪ .‬اتفاقی که ‌‌‌‬ ‫ش��د اما د‌‌‌ر‬ ‫‪3‬س��ال اول به فراموش��ی سپرد‌‌‌ه ‌‌‌‬ ‫شاهد تغییراتی مثبت‬ ‫بیست‌وسومین نمایشگاه ‌‌‌‬ ‫هستیم‪ .‬گفت‌وگوهایم که پایان یافت مد‌‌‌تی را‬ ‫به د‌‌‌ور از د‌‌‌غد‌‌‌غه‌ه��ای فکری د‌‌‌ر میان غرفه‌ها‬ ‫ق��د‌‌‌م می‌زنم و د‌‌‌وباره نگاه می‌کنم به نقش‌ها و‬ ‫طرح‌هایی ک��ه گاه به روی د‌‌‌یوار و گاه به روی‬ ‫زمین با عنوان فرش ایرانی خود‌‌‌نمایی می‌کنند‌‌‌‪.‬‬ ‫همان طرح‌هایی که بعضی وقت‌ها کسانی مثل‬ ‫فورد را واد‌‌‌ار به پژوهش��ی ‪ 30‬س��اله د‌‌‌ر‬ ‫جیم ‌‌‌‬ ‫‌کند و بعضی وقت‌ها کسی مثل‬ ‫فرش ایرانی می ‌‌‌‬ ‫تیم اشتاینرت را به حضور ‪10‬ساله د‌‌‌ر نمایشگاه‬ ‫هرچند که خیلی‬ ‫‌‌‌‬ ‫فرش کشورمان فرا می‌خواند‌‌‌‪.‬‬ ‫از مرد‌‌‌م همین س��رزمین بی‌تفاوت از کنار آن‬ ‫می‌گذرند‌‌‌‪.‬‬ ‫کارگاه آموزش��ی «تج��ارت الکترونی��ک» د‌‌‌ر‬ ‫حاشیه بیست و سومین نمایشگاه فرش د‌‌‌ستباف‬ ‫ایران به همت مرکز ملی فرش ایران برگزار ش��د‌‌‌‪.‬‬ ‫یاد شد‌‌‌ه‪ ،‬سه شنبه چهارم شهریور ماه‪ ،‬د‌‌‌ر‬ ‫کارگاه ‌‌‌‬ ‫سالن سبز نمایش��گاه بین‌المللی تهران با حضور‬ ‫د‌‌‌انش��جویان‪ ،‬تج��ار و عالق��ه مند‌‌‌ان ای��ن حوزه‬ ‫تش��کیل شد‌‌‌‪ .‬به گزارش روابط عمومی مرکز ملی‬ ‫ف��رش ایران؛ کارگاه تج��ارت الکترونیک‪ ،‬د‌‌‌ومین‬ ‫د‌‌‌وره از آم��وزش مهارت‌های تج��ارت خارجی با‬ ‫‌‌‌اد صحرایی مش��اور بازرگانی‬ ‫حضور د‌‌‌کت��ر مهرد ‌‌‌‬ ‫خارج��ی و متخص��ص بازرگان��ی ب��رای آموزش‬ ‫نحوه برقراری ارتباطی د‌‌‌رس��ت و موثر د‌‌‌ر جریان‬ ‫خرید و فروش فرش برگزار ش��د‌‌‌‪ .‬مرکز‬ ‫‌‌‌‬ ‫تجارت و‬ ‫مل��ی فرش ای��ران همزمان با برگزاری بیس��ت و‬ ‫سومین نمایش��گاه فرش د‌‌‌س��تباف‪ ،‬د‌‌‌ر راستای‬ ‫ایجاد نگ��رش تخصصی و علمی د‌‌‌ر حوزه تجارت‬ ‫‌‌‌‬ ‫تولید کنند‌‌‌گان‪ ،‬فروشند‌‌‌گان‬ ‫‌‌‌‬ ‫فرش و آشنا کرد‌‌‌ن‬ ‫صادر‌کنن��د‌‌‌گان فرش با مبان��ی علمی و به روز‬ ‫و ‌‌‌‬ ‫مهارت‌ه��ای تجارت��ی‪ ،‬کارگاه‌های��ی را با حضور‬ ‫اس��تاد‌‌‌ان مرکز آموزش بازرگانی برگزار می‌کند‌‌‌‪.‬‬ ‫هد‌‌‌ف از برگ��زاری این کارگاه‌ها‪ ،‬ظرفیت‌س��ازی‬ ‫برای پیشرفت هر چه بیشتر صنعت فرش کشور‬ ‫عنوان شد‌‌‌‪ .‬د‌‌‌ر د‌‌‌نیای تجارت امروز د‌‌‌یگر نمی‌توان‬ ‫از روش‌های سنتی قد‌‌‌یمی همیشگی استفاد‌‌‌ه کرد‌‌‌‬ ‫از ای��ن رو مرکز ملی فرش ای��ران با برگزاری این‬ ‫‌‌‌ارد تجارت الکترونیک را د‌‌‌ر بستر‬ ‫کارگاه‌ها سعی د ‌‌‌‬ ‫فضای مجازی د‌‌‌ر هنر‪-‬صنعت فرش د‌‌‌س��تباف به‬ ‫عالقه‌مند‌‌‌ان آم��وزش د‌‌‌هد‌‌‌‪.‬مرکز ملی فرش ایران‬ ‫د‌‌‌ر این کارگاه‌های آموزش��ی د‌‌‌ر تالش اس��ت تا‬ ‫تولید‌‌‌کنند‌‌‌گان و فروش��ند‌‌‌گان فرش را از د‌‌‌اشتن‬ ‫نگاه س��نتی به بازار فروش د‌‌‌ور کرد‌‌‌ه و آن‌ها را با‬ ‫توجه به فضای رقابتی بازار با مهارت‌های به روز و‬ ‫‌‌‌ارد و د‌‌‌ر فضای علمی آشنا سازد‌‌‌‪.‬‬ ‫استاند ‌‌‌‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایران پرچمد‌‌ار بافت بزرگ‌ترین قالی‌های جهان‬ ‫ای��ران از د‌‌‌یرباز پرچ��م‌د‌‌‌ار بافت بزرگ‌تری��ن قالی‌های‬ ‫جهان بود‌‌‌ه است‪ .‬قالی‌های ارزشمند‌‌‌ی که از د‌‌‌ورۀ صفویه‪،‬‬ ‫قاجاری��ه و پهل��وی بر ج��ای ماند‌‌‌ه و اکن��ون آذین‌بخش‬ ‫موزه‌های ایران و جهان است گواهی است بر این سخن‪ .‬د‌‌‌ر‬ ‫چند سال گذشته نیز هنرمند‌‌‌ان و صنعتگران فرش ایران‬ ‫‌‌‌‬ ‫د‌‌‌رزمینه بافت بزرگ‌ترین قالی‌های جهان به کامیابی‌های‬ ‫بی‌مانند‌‌‌ی د‌‌‌ر جهان د‌‌‌ست‌یافته‌اند‌‌‌‪.‬‬ ‫د شیخ زاید‌‬ ‫قالی مسج ‌‬ ‫این قالی ‪ 5634‬متری بزرگ‌ترین قالی جهان به‌د‌‌‌رازای‬ ‫‪2‬میلیارد و‬ ‫‌‌‌‬ ‫‪ 132‬و پهن��ای ‪ 42‬ت��ا ‪ 48‬متر اس��ت که ب��ا‬ ‫‪ 300‬میلی��ون گره بافته ش��د‌‌‌ه اس��ت‪ .‬ای��ن بزرگ‌ترین‬ ‫د‌‌‌س��ت‌بافته یکپارچه جهان زیرنظر شرکت سهامی فرش‬ ‫ایران بافته ش��د‌‌‌ه است و ‪ 1200‬زن ِفرش‌باف ایرانی‪ ،‬د‌‌‌ر ‪3‬‬ ‫نام اس�لامی الهام گرفته شد‌‌‌ه است‪ .‬ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔ‌ﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺵ ﺟﻬﺎﻥ د‌‌ر ﮐﺘﺎﺏ ﺭﮐﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﮔﯿﻨﺲ ﺛﺒﺖ‬ ‫جهانگ��رد از آن‬ ‫‌‌‌‬ ‫ک ب��ه ‪2000‬‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ روزان��ه نزد‌‌‌ی�� ‌‬ ‫‌‌‌ید می‌‌کنند‌‌‌‪.‬‬ ‫بازد ‌‌‌‬ ‫کارگاه قالی‌باف��ی و بر بزرگ‌ترین د‌‌‌ارهای قالی‌بافی جهان‬ ‫آن را بافته‌ان��د‌‌‌‪ .‬د‌‌‌ر ‪ 18‬ماه��ی که بافت ای��ن قالی به د‌‌‌رازا‬ ‫کش��ید‌‌‌ه‪ ،‬هر بافند‌‌‌ه روزانه بیش از ‪ 8‬ساعت کار انجام د‌‌‌اد‌‌‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌‌‌ر بافت این قالی ‪ 38‬تُن پش��م مرغوب سیرجان‬ ‫نیوزلند به کار گرفته ش��د‌‌‌ه اس��ت‪ 72 .‬ﺩ‌رﺻﺪ این قالی‬ ‫‌‌‌‬ ‫و‬ ‫ﭘﺸﻢ و ‪ 28‬ﺩ‌رﺻﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ‪ .‬د‌‌‌ر طراح��ی‬ ‫قالی نام‌برد‌‌‌ه‪ ،‬از نقوش اصیل ایرانی و آذین‌های بناهای به‬ ‫د سلطان قابوس مسقط‬ ‫قالی مسج ‌‬ ‫سلطان‌قابوس د‌‌‌ر مسقط با ‪ ۴۳۴۳‬مترمربع مساحت است‪.‬‬ ‫این قالی زیرنظر شرک��ت سهامی فرش ایران و به‌سفارش‬ ‫ابعاد این فرش‪۷۰/۵‬‬ ‫پاد‌‌‌ش��اه کشور عمان بافته شد‌‌‌ه است‪‌‌‌ .‬‬ ‫د‌‌‌ر ‪ ۶۰/۹‬مترمرب��ع و شمار گره‌های��ش نزد‌‌‌یک به ‪ 35‬گره‬ ‫‪7/1‬میلیارد گره را‬ ‫‌‌‌‬ ‫د‌‌‌ر ه��ر سانتی‌متر است که د‌‌‌ر مجم��وع‬ ‫د‌‌‌ربرمی‌گی��رد‌‌‌‪ .‬وزن این قالی ‪ 22‬تُ��ن است و ‪ 500‬بافند‌‌‌ه‬ ‫‌‌‌اده‌اند‌‌‌‪.‬‬ ‫بافت آن را انجام د ‌‌‌‬ ‫د‌امین مسقط‬ ‫د محم ‌‬ ‫قالی مسج ‌‬ ‫د‌‌‌ومی��ن قال��ی ب��زرگ یکپارچه جه��ان قالی مس��جد‌‌‌‬ ‫مس��جد محمد‌‌‌امین مس��قط بافته‬ ‫‌‌‌‬ ‫این قالی که برای‬ ‫شد‌‌‌ه است ‪ ۲۴۰۰‬مترمربع مس��احت و ‪۱۵‬هزار کیلوگرم‬ ‫وزن د‌‌‌ارد‌‌‌‪ .‬طرح این قالی افشان‌ترنجی و شمار رنگ‌های‬ ‫به‌کاررفت��ه د‌‌‌ر آن ‪ ۲۵‬قلم است‪ .‬ای��ن فرش از ‪ 2‬بخش‬ ‫مجزا تشکی��ل شد‌‌‌ه است‪ .‬یک بخ��ش آن ‪ 3‬قطعه‌ای و‬ ‫بخ��ش د‌‌‌یگر آن یک‌قطعه‌ای اس��ت که این بخش ‪۵۰۰‬‬ ‫متر مربع مس��احت د‌‌‌ارد‌‌‌‪ .‬وجه تمایز این فرش با ‪ 2‬فرش‬ ‫نام‌ب��رد‌‌‌ه افزون‌بر تراکم بیشت��ر (‪۴۰‬رج) و به‌کارگیری از‬ ‫ابریش��م بیشتر (هف��ت‌رنگ) و د‌‌‌یگ��ر نکته‌های فنی ـ‬ ‫اجرایی آن توسط بخش خصوصی است‪.‬‬
‫چهار‌‌شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 30 - 1393‬شوال ‪ 27 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪88105304‬‬ ‫الو وزیر‬ ‫جناب وزیر‪ ،‬ش��ما باره��ا از عملکرد بانک‌ها در‬ ‫رابط��ه ب��ا حمایت از بخ��ش تولید و صنع��ت انتقاد‬ ‫کرده‌اید‪ ،‬اگر ش��ما متولی سیاست‌های پولی و مالی‬ ‫بودید‪ ،‬چه سیاستی را در پیش می‌گرفتید که بانک‌ها‬ ‫نقش اثرگذارتری در اقتصاد داشته باشند؟‬ ‫آقای نعمت‌زاده ش��ما در مراسم امضای قرارداد‬ ‫مش��ارکت مدنی آلومینیوم جنوب که در تاریخ یکم‬ ‫شهریور برگزار ش��د‪ ،‬خطاب به مدیران ‪ 5‬بانک مهم‬ ‫کش��ور اعم از ملی‪ ،‬ملت‪ ،‬صادرات‪ ،‬صنعت و معدن و‬ ‫تجارت تاکید کردید که حداکثر ظرف مدت یک هفته‬ ‫پیش‌پرداخت‌های خود را به حس��اب بانک صادرات‬ ‫واریز کنند تا ال‌سی باز شود‪ ،‬این موضوع تا چه اندازه‬ ‫مورد توج��ه مدیران‌عامل این بانک‌ه��ا قرار گرفت؟‬ ‫خواسته شما در چه مرحله‌ای از اجرا قرار گرفته است؟‬ ‫با توجه به اینکه برخی مدعی شده‌اند که شرکت‬ ‫آلومینی��وم المهدی و هرمزآل ب��ا دپوی آلومینیوم و‬ ‫ارائه آن تنها از طریق بورس کاال شرایط بدی را برای‬ ‫شرکت‌های وابسته به این محصوالت ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر این ‪ 2‬شرکت محصوالت خود را تنها‬ ‫در بورس به ش��رکت‌های خاص به صورت غیرنقدی‬ ‫می‌فروختند با وجود اینکه فروش غیرنقدی در بورس‬ ‫خالف قانون اس��ت‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای رفع این مش��کل و بررس��ی موضوع چه اقدامی‬ ‫انجام خواهد داد؟‬ ‫آقای نعم��ت‌زاده‪ ،‬بیش��تر کارشناس��ان اذعان‬ ‫دارند که صنعت قطعه‌سازی ایران به‌مراتب قوی‌تر و‬ ‫منسجم‌تر از خودروسازی است‪ .‬در شرایطی که صنعت‬ ‫خودرو دچار مشکل شده آیا بهتر نیست توان خود را‬ ‫در راستای گسترش صنعت قطعه‌سازی گذاشته تا با‬ ‫این عنوان در بازارهای جهانی با اقبال روبه‌رو شویم؟‬ ‫از طرف��ی هم برای تامین خودروهای داخلی تعرفه را‬ ‫آزاد کرده تا با واردات خودروهای متوس��ط برای قشر‬ ‫کم‌درآمد‪ ،‬در مباحث کیفیت و قیمت مصرف‌کننده را‬ ‫راضی نگه داریم؟‬ ‫در ماه جاری ‪ 2‬نمایشگاه فناوری‌های دیجیتال و‬ ‫نوزادان و مادران باردار پیش از برگزاری با نسخه‌های‬ ‫بدل��ی در مکانی غیر از نمایش��گاه بین‌المللی تهران‬ ‫برگ��زار ش��دند‪ .‬ب��ا توجه به یکس��ان بودن ن��ام این‬ ‫‪ 2‬نمایش��گاه بدلی ب��ا نمونه‌های اصل��ی چیزی جز‬ ‫سردرگمی عاید مردم نخواهد شد‪ .‬چه کسی مسئول‬ ‫این موازی‌کاری‌ها است؟‬ ‫کارشناسان صنعت نمایشگاهی معتقد هستند‬ ‫که برخی شرکت‌های معتبر و صاحبنام در حوزه‌های‬ ‫مختلف صنعتی با بخش��نامه‌های مختلف مجبور به‬ ‫حضور در نمایشگاه‌های صنعتی می‌شوند‪ .‬آیا برگزاری‬ ‫این نمایشگاه‌های دستوری به رشد صنعت و اقتصاد ما‬ ‫کمک خواهد کرد؟‬ ‫ویژه‬ ‫رستوران‌داری آدم معروف‌ها‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫ رییس سازمان سینمایی‪:‬‬ ‫سینما باید به سمت صنعتی شدن حرکت کند‬ ‫رییس س��ازمان س��ینمایی در بازدید از پروژه ناتمام‬ ‫هش��تگرد و سینما پرشین کرج گفت‪ :‬اصل موج عالقه‬ ‫برای ساخت شهرک‌های س��ینمایی مطلوب بوده و به‬ ‫این نتیجه رس��یدیم که این هنر باید به سمت صنعتی‬ ‫شدن حرکت کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از س��ازمان سینمایی‪ ،‬حجت‌اهلل ایوبی‬ ‫روز گذشته با حضور در منطقه فشند هشتگرد از پروژه‬ ‫ناتمام شهرک سینمایی بازدید به عمل آورد و از آخرین‬ ‫وضعیت این منطقه آگاه شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارش��اد در این بازدی��د گفت‪ :‬اصل وجود‬ ‫شهرک سینمایی مورد تایید سینماگران است و در این‬ ‫مدت تقاضای بسیاری برای احداث چنین شهرک‌هایی‬ ‫در بخش‌های مختلف داشتیم‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه مس��ئوالن اس��تان مازندران در حاشیه برگزاری‬ ‫جش��نواره یاس از اختصاص ‪50‬هکتار زمین به منظور‬ ‫احداث ش��هرک س��ینمایی خبر داده و برای این مهم‬ ‫پی��ش قدم ش��ده‌اند‪ .‬ایوبی با اش��اره به ل��زوم پایداری‬ ‫دولت‌ه��ا و تداوم برنامه‌ه��ای فرهنگی پس از تغییر در‬ ‫بخش‌های مختلف دولتی درباره پروژه هشتگرد توضیح‬ ‫داد‪ :‬دست‌اندرکاران شهرک سینمایی هشتگرد زحمت‬ ‫کش��یده‌اند اما حاص��ل کار مطلوب نبوده و پیش��رفت‬ ‫کنونی این شهرک جز ضرر نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال‌ها از زمان احداث شهرک هشتگرد‬ ‫گذش��ته و نقشه‌های آن قدیمی ش��ده است‪ ،‬از این رو‬ ‫باید درباره این پروژه فکری اساسی کرد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان س��ینمایی تاکی��د ک��رد‪ :‬چنانچه‬ ‫ش��هرداری یا هر نهاد دیگری خواس��تار ایجاد شهرک‬ ‫سینمایی باشد ما باید نسبت خود را با آن تعریف کنیم‬ ‫و چنانچه احداث شهرک س��ینمایی از سوی نهادهای‬ ‫دیگر قطعی باش��د بای��د برای پروژه هش��تگرد تعریف‬ ‫دیگری بیابیم‪.‬‬ ‫ایوب��ی گفت‪ :‬برای به س��رانجام رس��یدن این پروژه‬ ‫هم��کاری ویژه‌ای از س��وی نهادهای ذیربط در ش��هر‬ ‫هش��تگرد مورد نیاز است؛ قوانینی برای ساخت بناهای‬ ‫مختل��ف در این منطقه وج��ود دارد اما برای این پروژه‬ ‫همه باید نگاه ویژه‌ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د در ش��هرداری و دیگ��ر نهادها‪،‬‬ ‫اراده‌ای ب��ه منظ��ور هم��کاری برای احداث ش��هرک‬ ‫سینمایی هشتگرد شکل گیرد و اراده ملی برای تحقق‬ ‫این مهم نیاز است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان س��ینمایی ب��ا بیان ای��ن جمله که‬ ‫پرس��ش اصلی این است که آیا پروژه شهرک سینمایی‬ ‫هشتگرد باید متوقف ش��ود‪ ،‬ادامه یابد یا تغییر ماهیت‬ ‫ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نگاه ما به ای��ن پروژه تجاری نبوده‬ ‫و فرهنگ��ی اس��ت؛ از این رو بع��د از بازبینی و در یک‬ ‫جمع‌بندی نهایی که با مش��ورت دست‌اندرکاران پروژه‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬درباره آن تصمیم می‌گیریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به سرمایه‌های هزینه شده در‬ ‫سال‌های اخیر در پروژه شهرک هشتگرد‪ ،‬درباره آن به‬ ‫جمع بندی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫احداث پروژه ش��هرک سینمایی هشتگرد از سال ‪82‬‬ ‫آغاز شد اما بعد از گذشت ‪ 12‬سال این پروژه همچنان‬ ‫به سرانجامی نرسیده است‪.‬‬ ‫ایوب��ی همچنی��ن با حض��ور در مهرش��هر ک��رج از‬ ‫پردیس س��ینمایی پرش��ین بازدید به عم��ل آورد و با‬ ‫س��ید مصطفی هاش��می مدیر و س��رمایه‌گذار ساخت‬ ‫‹ ‹رابرت دنیرو‪ ،‬نوب�و (‪ )Nobu‬در نیویورک‬ ‫سیتی‬ ‫با آنکه رابرت دنیرو ش��ریک رستوران‌های زیادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی نخس��تین رس��توران نوبو در نیویورک‬ ‫مش��هورترین آنهاس��ت‪ .‬این بازیگر پس از کش��ف‬ ‫استعدادهای سرآشپز نوبویوکی «نوبو» ماتسوهیسا‪،‬‬ ‫روی رس��توران او سرمایه‌گذاری کرد و با او شریک‬ ‫ش��د‪ .‬او ب��ه نوبو پیش��نهاد کرد که این رس��توران‬ ‫منحصر بفرد را در نیویورک سیتی تاسیس کنند و‬ ‫باالخره نوبو در س��ال ‪ 1994‬تاسیس شد‪ .‬رستوران‬ ‫نوب��و در نیویورک غذاهای ژاپن��ی مدرن و خالقانه‬ ‫حوم��ه ‪ Tribeca‬را س��رو می‌کن��د و از زمانی که‬ ‫بازگشایی شده بسیار محبوب و معروف شده است‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک‌تایمز به این رستوران ‪3‬ستاره داده‬ ‫و نوبو ‪1‬ستاره میشلن نیز دریافت کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت بیتوته‬ ‫این س��ینما و امیرحس��ین علم‌الهدی مشاور این پروژه‬ ‫سینمایی گفت وگو کرد‪ .‬علم الهدی در این دیدار اظهار‬ ‫امیدواری کرد که پردیس سینمایی پرشین همزمان با‬ ‫عید غدیر افتتاح شود‪ .‬سید مصطفی هاشمی نیز درباره‬ ‫نحوه س��اخت این مجتمع تجاری سینمایی توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد و گفت‪ :‬ساخت این مجموعه از سال ‪ 87‬آغاز‬ ‫ش��د و در نهایت امروز ‪ 2‬سالن هریک با ظرفیت ‪200‬‬ ‫نفر در این پردیس آماده خدمات رس��انی به س��ینما و‬ ‫سینما دوستان است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر این‌‪ 2‬س��الن‪ ،‬س��الن‌هایی با‬ ‫ظرفیت ‪ 75‬نفر نیز تعبیه شده و در مجموع این سینما‬ ‫با ‪ 4‬سالن آماده خدمات‌رسانی است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان سینمایی پس از بازدید از بخش‌های‬ ‫مختل��ف این مجتمع‪ ،‬با اش��اره به ل��زوم حضور بخش‬ ‫خصوصی در سالن‌س��ازی از تالش‌های هاشمی در این‬ ‫راستا تقدیر کرد‪.‬‬ ‫پردیس پرش��ین با ظرفیت ‪ 550‬صندلی در مهرشهر‬ ‫کرج واقع شده است‪.‬‬ ‫ ایران سی‌ویکمین کشور صادرکننده‌ تولیدات صنایع دستی‬ ‫‌معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور با بیان این‌که زیرساخت‌های‬ ‫صنایع دس��تی در ایران از بین رفته است‪ ،‬بر لزوم احیای این زیرساخت‌ها‬ ‫تأکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهم��ن نامورمطلق در حاش��ی ‌ه افتتاحیه نمایش��گاه‬ ‫سراس��ری صنایع دستی در خراسان ش��مالی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود این‌که‬ ‫ایران در حوزه صنایع دس��تی‪ ،‬ظرفیت‌های بالقو ‌ه بس��یار‪ ،‬تنوع در تولید و‬ ‫نیروی تحصیلکرده دارد‪ ،‬به‌دلیل اعمال سیاس��ت‌های اش��تباه در گذشته‪،‬‬ ‫هنوز از این ظرفیت‌ها به‌خوبی بهره‌برداری نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫به گفته‌ی او‪ ،‬ایران سی‌ویکمین کشور صادرکننده تولیدات صنایع دستی‬ ‫در دنیاست‪ ،‬در حالی که ایران باید سومین کشور صادرکنند ‌ه صنایع‌دستی‬ ‫باشد‪ .‬س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری کشور تصمیم‬ ‫گرفته است که جایگاه این صنعت و تولیدات آن را ارتقا دهد و به وضعیت‬ ‫شایسته‌ای برساند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دولت‪ ،‬مجلس و نهادهای اجرایی تصمیم‌گیرنده باید توجه‬ ‫جدی به صنایع دس��تی داشته باش��ند‪ .‬همچنین مدیران استانی نیز باید‬ ‫برای احیا و توسع ‌ه فعالیت‌ها و تولیدات در حوز ‌ه صنایع دستی‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫مش��خص کوتاه‌مدت‪ ،‬بلندمدت و درازمدت داش��ته باشند‪ .‬سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری نیز از این برنامه‌ها حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫نامورمطلق ادامه داد‪ :‬این س��ازمان برای احیا و توسع ‌ه این هنر ‪ -‬صنعت‬ ‫در کشور‪ ،‬بعد از گذشت ‪ 10‬سال‪ ،‬برای نخستین‌بار در سال مالی ‪،1392‬‬ ‫به فع��االن و تولیدکنندگان این صنعت ‪30‬میلیارد تومان تس��هیالت داد‬ ‫سفرهای تابستانی کیهان کلهر‪ ،‬دور دنیا‬ ‫ستاره‌های مشهور دنیا چه در حوزه فیلم و سریال‬ ‫باشند‪ ،‬چه موسیقی یا ورزش یا ‪ ...‬تالش می‌کنند‬ ‫تا به شاخه‌های دیگر کسب‌وکار نیز روی آورده و با‬ ‫کمک شهرت و اعتبار خود پول بیشتری به‌دست‬ ‫آورند‪ .‬ستاره‌های هالیوودی نیز از این قاعده مستثنا‬ ‫نیستند و بسیاری از آنها شغل رستوران‌داری را انتخاب‬ ‫می‌کنند و رستوران‌های آنها از نیویورک‌سیتی گرفته‬ ‫تا لس‌آنجلس‪ ،‬نیوجرسی‪ ،‬بوستون‪ ،‬الس‌وگاس و حتی‬ ‫دوبی شعبه دارند‪ .‬از امروز می‌خواهیم ‪ 10‬نفر از این‬ ‫ی معروف را که رستوران دارند‪ ،‬معرفی کنیم‪.‬‬ ‫آدم‌ها ‌‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫ی خود امروز ‪ 27‬اوت‬ ‫کیهان کلهر در ادامه تور کنس��رت‌های تابس��تان ‌‬ ‫(‪ 5‬ش��هریور) به همراه اردال ارزنجان نوازنده س��از باقالما در ازمیر ترکیه‬ ‫روی صحن��ه م��ی‌رود‪ .‬به گ��زارش هنرآنالین‪ ،‬کیهان کله��ر کمانچه‌نواز‬ ‫برجسته ایرانی که طی س��ال‌های اخیر برنامه گسترده‌ای در همکاری با‬ ‫موزیسین‌های بین‌المللی داشته‪ ،‬تابستان و پاییز امسال در قالب برنامه‌های دونوازی یا اجراهایی با گروه‬ ‫«جاده ابریش��م» در کش��ورهای مختلف دنیا به روی صحنه خواهد رفت‪ .‬کیهان کلهر ابتدا در ‪ 22‬اوت‬ ‫به همراه س��اندیپ داس نوازنده طبال در واش��نگتن دی س��ی امریکا کنسرتی اجرا کرد و فردا ‪ 27‬اوت‬ ‫(‪ 5‬ش��هریور) به همراه اردال ارزنجان نوازنده س��از باقالما در ازمیر ترکیه به روی صحنه می‌رود‪ .‬سپس‬ ‫اجراهای کلهر با گروه «جاده ابریشم» به رهبری یویوما آغاز می‌شود و این گروه بعد از ‪ 2‬اجرا در ترکیه‬ ‫به اروپا می‌رود و کنسرت‌هایی در شهرهای پاریس‪ ،‬آمستردام و لوکزامبورگ برگزار می‌کند‪ .‬همچنین‬ ‫کلهر در پایان تابستان امسال در کنسرتی به همراه گروه همنوازان خود و با خوانندگی حسین‌علیشاپور‬ ‫در شهر قونیه ترکیه برای بزرگداشت موالنا روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫تا جایگاه فعلی این صنعت در کش��ور تثبیت ش��ود تا بتوانیم برای توسعه‬ ‫فعالیت‌های تولیدی برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وجود این‌که این صنعت‪ ،‬هویت‌زا‪ ،‬اش��تغالزا و ارزآور اس��ت‪،‬‬ ‫س��هم گردش ارزی ایران در این حوزه در س��طح دنیا‪ ،‬مطلوب نیس��ت و‬ ‫در دهه‌های اخیر‪ ،‬کش��ورهایی از جمله تایلند و مراکش از ایران س��بقت‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬طبق آمار رس��می‪ ،‬س��االنه ‪150‬میلی��ون دالر تولیدات صنایع‬ ‫دس��تی از ایران ب��ه بازارهای جهانی صادر می‌ش��ود؛ این گ��ردش ارزی‪،‬‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫معاون صنایع دس��تی با اش��اره به وجود بحران آب در روستاهای کشور‪،‬‬ ‫تأکید کرد‪ :‬با هدف حفظ اقتصاد روستایی‪ ،‬باید برای فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫جایگزین در روس��تاها برنامه‌ریزی ش��ود؛ صنایع دس��تی می‌تواند بهترین‬ ‫گزینه باشد تا روستاییان در محل سکونت‌شان ماندگار شوند‪.‬‬ ‫نامورمطلق افزود‪ :‬مس��ئوالن خراسان شمالی برای توسع ‌ه فعالیت‌ها باید‬ ‫بیش از پیش اهتمام ورزند‪ ،‬برای بهره‌مندی از اعطای دور دوم تس��هیالت‬ ‫ب��ه صنعت‌گران‪ ،‬اقدام جدی انجام دهن��د و پروند ‌ه صنعت‌گران خود را به‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کشور بفرستند‪.‬‬ ‫«برپهنهدریا»پارساپیروزفردر ایرانشهر‬ ‫اجرای نمای��ش «بر پهنه دریا» با بازی و کارگردانی پارس��ا پیروزفر از‬ ‫امروز چهارشنبه ‪ 5‬شهریور ماه در تماشاخانه ایرانشهر آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش هنرآنالین به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر؛ پارسا‬ ‫پیروزفر حاال پس از س��ال‌ها حضور در عرص��ه بازیگری‪ ،‬آن‌قدر هنرمند‬ ‫معتبر و شناخته‌ش��ده‌ای اس��ت که هر فعالیت تاز ‌ه او کنجکاوی س��یری‌ناپذیری در میان هوادارانش‬ ‫ایجاد می‌کند تا هر طور ش��ده به تماشای اث ِر جدید این بازیگر بنشینند‪ ،‬اما پیروزفر از سال ‪ 1380‬که‬ ‫نمایش موفق «هنر» را روی صحنه برد‪ ،‬به صراحت اعالم کرد همیش��ه دغدغه کارگردانی هم داشته و‬ ‫اگر مجالی برای نشس��تن روی صندلی کارگردان فراهم باش��د‪ ،‬حرف‌های مهمی دارد و مخاطبان را به‬ ‫دیدن دنیاهایی جذاب‪ ،‬دوست‌داشتنی و تفکربرانگیز خواهد برد‪« .‬گلن‌گری‪ ،‬گلن‌راس» و «سنگ‌ها در‬ ‫جیب‌هایش» دو نمایشی بودند که توانایی این فارغ‌التحصیل موسسه هنرهای نمایشی استاد سمندریان‬ ‫را در کارگردان��ی ب��ه اثبات رس��اندند و حاال او این روزها نمایش دیگری را ب��ه صحنه می‌برد تا دوباره‬ ‫دوستداران تئاتر را غافلگیر کند‪.‬‬ ‫مرادخانی‪:‬‬ ‫تامین ‪1‬میلیارد تومان برای پرداخت طلب تئاتری‌ها‬ ‫علی مرادخانی با حضور در جمع عوامل اجرایی نمایش «الیور تویس��ت» از‬ ‫تامین ‪1‬میلی��ارد تومان برای پرداخت بدهی معاونت هنری دوره گذش��ته به‬ ‫هنرمندان تئاتر خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬معاون امور هنری پیش از آغاز اجرای‬ ‫نمایش با عوامل این نمایش دیدار کرد و پای صحبت‌های کارگردان نشست و با‬ ‫بیان اینکه تمام تالش خود را برای عمل به وعده‌ای که به هنرمندان تئاتر داده‬ ‫است گفت‪ :‬معاونت از گذشته ‪3‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومان بدهی دارد که تا‬ ‫آخر این ماه یک میلیارد از این بدهی‌ها پرداخت می‌شود‪ .‬نخستین سیاست ما‬ ‫پرداخت و تسویه بدهی‌های گذشته است و تالش می‌کنیم هرچه سریع‌تر آنها‬ ‫را پرداخت کنیم تا سیس��تم نفس بکشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اکثر گروه‌های نمایشی‬ ‫از س��ال‌ها قبل طلبکار هس��تند و ما در نخس��تین گام تالش می‌کنیم تا ‪25‬‬ ‫شهریورماه بدهی‌های آنها را صاف کنیم‪ .‬بقیه بدهی‌ها هم از طریق آقای جنتی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی پرداخت می‌شود چون آقای وزیر برای پرداخت‬ ‫این بدهی‌ها با سازمان مدیریت در حال مذاکره است‪.‬‬ ‫مرادخانی همچنین در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درباره دالیل تش��کیل‬ ‫نش��دن ش��ورای حمایت اظهار کرد‪ :‬البت��ه باید به این نکت��ه توجه کنیم که‬ ‫مبالغ امروز با آنچه هنرمند در گذش��ته طلب داشته تفاوت می‌کند‪ .‬همچنین‬ ‫تعهداتی هم در زمینه اس��تان‌ها داریم که باید انجام ش��ود‪ ،‬بنابراین تش��کیل‬ ‫شورای حمایت در شرایط کنونی هر جلسه حداقل ‪ 200‬میلیون تومان تعهد‬ ‫تقویمی ایجاد می‌کند که باید قادر باش��یم همان لحظ��ه این پول را پرداخت‬ ‫کنی��م‪ .‬او اف��زود‪ :‬نباید فرام��وش کنیم که معاون��ت در بخش‌های دیگر مثل‬ ‫حوزه موسیقی تعهداتی دارد و ارکستر سمفونیک همچنان کار خود را شروع‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫معاون هنری وزیر ارشاد عنوان کرد‪ :‬ما باید به سمتی برویم که اقتصاد تئاتر‬ ‫جایگاه خود را به‌دست بیاورد‪ .‬یک کارگردان باید به اندازه‌ای که موفق می‌شود‬ ‫مردم را به س��الن تئاتر بیاورد حمایت ش��ود‪ .‬باید بتوانیم تئاتر را هرچه بیشتر‬ ‫بین مردم ببریم و از آنها امکان بگیریم؛ ما هم در این میان با میزانی از حمایت‬ ‫شرایطی را برای حرکت اولیه فراهم کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!