صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۸۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 182

روزنامه صمت شماره 182

‫موسم بهار‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫پارسیان را شکوفا کرد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 16‬مارس‪2015‬‬ ‫روی خوش بازار به لوزان‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 182‬پیاپی ‪ 32 1500‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫روند سرمايه‌گذاري ايدرو‬ ‫در صنايع نوين اصالح مي‌شود‬ ‫‪3‬‬ ‫حذفثبتسفارش‬ ‫در شرایط فعلی به صالح نیست‬ ‫اروميه در اجراي‬ ‫طرح کاداستر اول شد‬ ‫شيهه اسب ايراني‬ ‫براي صادرات‬ ‫مناط��ق ویژه اقتصادی پارس��یان که با هدف جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار و توس��عه صنایع انرژی‌ب��ر طرح‌ریزی‬ ‫ش��ده در بخش تولید فوالد‪ ،‬آلومینیوم و پتروشیمی‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬از این‌رو روز گذشته دو تفاهمنامه بین‬ ‫ایمیدرو و ش��رکت‌های گس��ترش انرژی پاس��ارگاد‬ ‫و ش��رکت س��روش انرژی پایدار در بخش توس��عه‬ ‫زیرس��اخت و همچنین اجرای یک پ��روژه پروپیلن‬ ‫پتروشیمی امضا شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ارز و طال در مدار سقوط‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تغییرات یکجانبه تعرفه تولید‬ ‫ممنوع‬ ‫معادن شن و ماسه‬ ‫آلوده‌کننده هوا نیستند‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تضییع حقوق‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫نادرقاضی‌پور‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادن‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫‪4‬‬ ‫احداث صنایع انرژی‌بر‬ ‫با نگاه فرامنطقه‌ای‬ ‫برون‌رفت از رکود‬ ‫با محوریت صادرات‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫علیرضا کالهی‬ ‫عضو شورای مهندسان فرهنگستان علوم‬ ‫‪5‬‬ ‫رییسهیات‌مدیرهسندیکایصنعتبرقایران‬ ‫‪31‬‬ ‫رجوع به صفحه‪28‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‬ ‫(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای)‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫م الف‪4531:‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫اينياتسيو مارينو‪ ،‬شهردار شهر رم‪ ،‬پايتخت ايتاليا‬ ‫در پيامي (پيشاپيش) فرارسيدن عيد باستاني نوروز‬ ‫را به ايرانيان مقيم اين شهر تبريک گفت‪.‬‬ ‫دنيس مک دانو مس��ئول کارکنان کاخ سفيد در‬ ‫نامه‌اي خطاب به اعضاي مجلس س��نا هشدار داد‪،‬‬ ‫ط��رح اليحه تحريمي عليه اي��ران در کنگره تبعات‬ ‫منفي بر روند مذاکرات خواهد داشت‪.‬‬ ‫جان بولتون‪ ،‬نماينده س��ابق امريکا در س��ازمان‬ ‫ملل گف��ت که باراک اوباما در گفت‌وگوهاي مربوط‬ ‫به برنامه هسته‌اي ايران «در‌حال مذاکره درباره يک‬ ‫تسليم بي‌سابقه» است‪.‬‬ ‫محمد البرادعي سياستمدار مصري گفت‪ :‬حکومت‬ ‫عربستان براي محکوم کردن الحشد الشعبي (نيروهاي‬ ‫داوطلب مردمي عراق) توس��ط دانش��گاه االزهر مصر‬ ‫‪3‬ميليارد دالر به سران اين دانشگاه باج داد‪.‬‬ ‫ونزوئ�لا‪ ،‬ب��ا برگ��زاري رژه و ني��ز انج��ام حمالت‬ ‫شبيه‌س��ازي ش��ده براي دفاع از پااليشگاه‌هاي نفت‪،‬‬ ‫مانوري نظامي برپا کرد‪.‬‬ ‫روزنامه يمني الش��ارع به نق��ل از منابع آگاه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬عبدربه هادي منصور‪ ،‬رييس‌جمهوري مستعفي‬ ‫يمن به منظور آمادگي براي مقابله نظامي احتمالي با‬ ‫جنبش انصاراهلل ‪ 500‬ميليون دالر به عنوان نخستین‬ ‫سري کمک مالي عربستان از اين کشور دريافت کرد‪.‬‬ ‫موشه يعلون‪ ،‬وزير جنگ رژيم صهيونيستي اعتراف‬ ‫کرد‪ :‬اگر در نبرد عليه غزه‪ ،‬وارد اين منطقه مي‌شديم‪،‬‬ ‫بايد اکنون تعداد کشته‌هاي خود را مي‌شمرديم‪.‬‬ ‫کنس��تانتين کاس��اچيف رييس کميس��يون امور‬ ‫بين‌المللي شوراي فدراسيون (مجلس سناي روسيه)‬ ‫نوش��ت‪ :‬امريکا براي تکرار سناريوي اوکراين و برپايي‬ ‫انقالب رنگي در ونزوئال تالش مي‌کند‪.‬‬ ‫ي��ک نش��ريه امريکايي اعالم ک��رد جب بوش‪،‬‬ ‫نام��زد احتمالي جمه��وري خواه��ان در انتخابات‬ ‫رياس��ت‌جمهوري س��ال ‪2016‬م امريکا‪ ،‬در دوران‬ ‫خدمت��ش به عنوان فرماندار س��ابق ايالت فلوريدا‪،‬‬ ‫از ايميل شخصي‌اش براي گفت‌و‌گو درباره مسائل‬ ‫حساس امنيتي و نظامي استفاده کرده است‪.‬‬ ‫تعداد قربانيان انفجارهاي انتحاري دو کليس��اي‬ ‫ش��هر الهور پاکس��تان‪ ،‬تاکنون به ‪ 10‬نفر افزايش‬ ‫يافته و بيش از ‪ 50‬نفر ديگر نيز مجروح شده‌اند‪.‬‬ ‫گروه��ک تروريس��تي داع��ش آثار باس��تاني و‬ ‫تاريخي به يغما برده از عراق و س��وريه را از طريق‬ ‫سايت اينترنتي ‪ eBay‬به مزايده گذاشته است‪.‬‬ ‫ناظران معتقدند که مرحله فروپاش��ي گروه ‪14‬‬ ‫مارس ‪ 10‬سال بعداز تشکيل و حذف تدريجي آن‬ ‫با اعالم مواضع متضاد‪ ،‬گس��ترش اختالفات دروني‬ ‫و انشعاب‌هاي اعالم نشده از صحنه سياسي لبنان‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫محمود الزهار در گفت‌‌وگو با ش��بکه ماهواره‌اي‬ ‫االقص��ي تصريح کرد که جنبش حماس اس��ناد و‬ ‫مدارکي در دس��ت دارد که ثابت مي‌کند‪ ،‬محمود‬ ‫عب��اس در ناامني و ناآرامي‌ه��اي اخير در نوار غزه‬ ‫دست دارد‪.‬‬ ‫ش��بکه خبري روسي «راش��اتودي» در خبري‬ ‫پيرامون راه‌اندازي خط توليد انبوه موش��ک کروز‬ ‫دريايي ضدناو «قدير» گفت‪ :‬اين موش��ک ساخت‬ ‫ايران ويژگي‌هايي چون دقت‪ ،‬قدرت تخريب باال و‬ ‫توانايي پرواز در ارتفاع پايين را دارد‪.‬‬ ‫مقامات محلي کردس��تان عراق اع�لام کردند‪:‬‬ ‫مدارک��ي دال ب��ر اس��تفاده داع��ش از گاز کلر در‬ ‫حمله‌هاي تروريس��تي به نيروهاي پيش��مرگ در‬ ‫ژانويه (دي) گذشته موجود است‪.‬‬ ‫رادي��و ص��داي عراق اع�لام ک��رد‪ ،‬در چند روز‬ ‫گذش��ته ‪ 17‬تروريس��ت داعش که در‌حال فرار با‬ ‫لباس زنانه در منطقه ديالي بودند‪ ،‬دستگير شدند‪.‬‬ ‫سيدهاش��م صفي‌الدين‪ ،‬رييس شوراي اجرايي‬ ‫ح��زب اهلل لبن��ان تاکي��د ک��رد‪ :‬کس��اني ک��ه از‬ ‫تروريس��ت‌هاي تکفيري حمايت همه‌جانبه کرده‬ ‫و مي‌کنن��د‪ ،‬امروز ت��اوان ارتکاب اي��ن حماقت و‬ ‫اش��تباه را پس مي‌دهند و آتش خانه آنها را تهديد‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫حمل��ه جنگنده‌هاي ارتش س��وريه ب��ه پايگاه‬ ‫آم��وزش نظام��ي «ل��واء العز» وابس��ته ب��ه گروه‬ ‫تروريستي تکفيري جبهه النصره در ريف القنيطره‬ ‫‪ 120‬تروريس��ت مسلح از جمله چند سرکرده آنها‬ ‫به هالکت رسيده يا زخمي شدند‪.‬‬ ‫يک مقام فلس��طيني گفت‪ :‬عبدالفتاح السيسي‪،‬‬ ‫رييس‌جمه��وري مص��ر به محمود عب��اس رييس‬ ‫تشکيالت خودگران فلسطين اعالم کرده است که‬ ‫قصد دارد در چند روز آينده گذرگاه رفح در مرز با‬ ‫نوار غزه را به طور دائم بازگشايي کند‪.‬‬ ‫س��فارت امريکا در عربس��تان اعالم کرد که به‬ ‫دليل افزاي��ش نگراني‌هاي امنيت��ي‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫کنسولي را لغو کرده است‪.‬‬ ‫فدري��کا موگريني مس��ئول سياس��ت خارجي‬ ‫اتحاديه اروپا اوايل فروردين س��ال آينده به کشور‬ ‫کوبا سفر مي‌کند تا مذاکرات يک‌ساله با دولت اين‬ ‫کشور را به پيش ببرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫روحانی در دیدار با فرستاده ویژه رییس‌جمهوری اندونزی‪:‬‬ ‫ایرانازگسترشروابطاقتصادیبااندونزیاستقبالمی‌کند‬ ‫رییس‌جمهوری با اش��اره به اینکه ایران و اندونزی‬ ‫در مبارزه با تروریس��م و افراطی‌گری بهای بسیاری‬ ‫پرداخته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬تهران و جاکارتا در دنیای پرآشوب‬ ‫کنونی می‌توانند معرف اسالم واقعی و معتدلی باشند‬ ‫که در برابر پدیده شوم تروریسم و خشونت قرار دارد‪.‬‬ ‫دکتر حس��ن روحانی‪ ،‬رییس‌جمه��وری دیروز در‬ ‫دیدار با علوی شهاب‪ ،‬فرستاده ویژه رییس‌جمهوری‬ ‫اندون��زی تاکید کرد‪ :‬ایران و اندون��زی به عنوان دو‬ ‫کشور اسالمی و آس��یایی و عضو مجامع بین‌المللی‬ ‫نظیر جنبش عدم تعهد و س��ازمان همکاری اسالمی‬ ‫می‌توانند با اتکا به اش��تراکات خود نقش بسزایی در‬ ‫پیشبرد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کنند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با بی��ان جایگاه اندونزی به عنوان‬ ‫پرجمعیت‌ترین کشور اس�لامی و عالقه‌مندی ایران‬ ‫برای گس��ترش همه‌جانبه مناس��بات با این کش��ور‬ ‫دوس��ت و برادر‪ ،‬ابراز امیدواری ک��رد که با توجه به‬ ‫زمینه‌های مش��ترک فرهنگی می��ان دولت و ملت‪،‬‬ ‫همکاری‌ه��ای دو کش��ور دوس��ت بی��ش از پی��ش‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫از گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور استقبال‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تهران و جاکارتا در زمینه فرهنگی و‬ ‫سیاسی به‌خاطر فرهنگ اسالم و دیدگاه‌های یکسان‬ ‫در مبارزه با اس��تکبار به یکدیگر نزدیک هس��تند و‬ ‫می‌توانن��د در رواب��ط خ��ود افق‌های روش��ن‌تری را‬ ‫ترسیم کنند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری همچنین ضمن یادآوری گس��تره‬ ‫کش��ورهای اس�لامی از غرب افریقا تا شرق آسیا‪ ،‬از‬ ‫دعوت رس��می رییس‌جمهوری اندونزی برای س��فر‬ ‫به این کش��ور و حضور در مراسم شصتمین سالگرد‬ ‫تاس��یس کنفرانس کش��ورهای آس��یایی و افریقایی‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫عل��وی ش��هاب‪ ،‬فرس��تاده وی��ژه رییس‌جمهوری‬ ‫اندون��زی نی��ز در ای��ن دیدار ب��ا تس��لیم دعوتنامه‬ ‫رییس‌جمهوری کشورش به روحانی برای حضور در‬ ‫مراسمی که به مناسبت تاسیس کنفرانس کشورهای‬ ‫آس��یایی و افریقایی در جاکارتا برگزار خواهد ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ه��دف این کنفرانس‪ ،‬احیای روحیه همکاری‪،‬‬ ‫دوستی و تقویت اهداف کشورهای عضو در استفاده‬ ‫از تجارب برای مقابله با چالش‌هاست‪ .‬فرستاده ویژه‬ ‫رییس‌جمهوری اندونزی با اظهار امیدواری نسبت به‬ ‫حل و فصل نهایی پرونده مذاکرات هس��ته‌ای با ‪۵+1‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت‌های بزرگ اندونزی عالقه‌مند به حضور‬ ‫هرچه فعال‌تر در ایران هستند‪.‬‬ ‫اقدامات زشت مشابه واقعه شیراز باید ریشه‌کن شود‬ ‫تشکر رییس مجلس از دستورات رییس‌جمهوری و قوه قضاییه‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫درباره اقدام زشت و ناپسندی که عده‌ای‬ ‫نس��بت به عل��ی مطهری انج��ام داده‌اند‬ ‫الزم می‌دان��م از رییس‌جمهوری محترم‬ ‫و ریاس��ت ق��وه قضایی��ه که دس��تورات‬ ‫اکید برای بررس��ی موضوع داده‌اند تشکر‬ ‫کنم‪ ،‬امی��دوارم با پیگیری جدی اینگونه‬ ‫اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در نطق‬ ‫پیش از دس��تور دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برخ��ورد فیزیکی‬ ‫و غیرقانون��ی به خاطر اظه��ارات فردی‬ ‫مخالف مناف��ع نظام اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عرض بنده با کس��انی است که گاه تصور‬ ‫می‌کنن��د به خاط��ر نظام ای��ن اقدامات‬ ‫توجیه ش��رعی یا انقالبی دارد‪ .‬سوال این‬ ‫اس��ت که مقصود از نظام چیست؟ نظام‬ ‫علی‌العموم به معنای هویت جمعی است‬ ‫که برپایه قانون اساسی شکل یافته است‬ ‫و یکی از ارکان قانون اساسی آزادی بیان‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌ویژه درباره نمایندگان مجلس‬ ‫که نص قانون اساس��ی این اس��ت که در‬ ‫تمام مس��ائل داخلی و خارجی می‌توانند‬ ‫اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اقدامی از این صنف که‬ ‫برخ��ورد فیزیک��ی و غیرقانونی به خاطر‬ ‫اظهارنظر فردی‪ ،‬آن هم نماینده مجلس‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬مخالف نظام است و تصور‬ ‫نش��ود که ای��ن اقدامات ب��ه نظام کمک‬ ‫می‌کند بلکه خ�لاف آن و مخالف منافع‬ ‫نظام است‪.‬‬ ‫به گفته الریجانی این اقدام در شرایطی‬ ‫رخ داد که دس��تور صری��ح رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در قبال این گونه اقدامات وجود‬ ‫دارد که فرمودند خالف است و مسئوالن‬ ‫را موظف فرمودند با این اقدامات برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬البته این اق��دام تنها تبعات داخلی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ایران به عنوان مهم‌ترین کش��ور‬ ‫منطق��ه ک��ه دارای ثبات قوی اس��ت و‬ ‫نظ��ام دموکراتیک دارد ب��ا این روش‌ها‬ ‫لطمه ج��دی می‌خ��ورد چراک��ه برخی‬ ‫ذهن‌ه��ای بیم��ار مترص��د هس��تند که‬ ‫مس��ائل را برجس��ته کنند‪ .‬نظیر برخی‬ ‫اظهارات نادرس��ت درباره موقعیت ایران‬ ‫ک��ه چندی اس��ت مطرح ش��د و دیدید‬ ‫چگونه مستمس��ک دیگران برای تخریب‬ ‫وجهه ایران قرار گرفت‪ .‬الریجانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بحث در درستی عقایدی که مطرح‬ ‫می‌شود نیست‪ ،‬بحث این است که فایده‬ ‫اظهارنظر آزادانه بیش��تر از آن اس��ت که‬ ‫به خاطر اطمینان از صحت عقاید نظامی‬ ‫س��ختگیرانه طراح��ی کنی��م ک��ه افراد‬ ‫بتوانند نظرات خود را بیان کنند و شیوه‬ ‫درس��ت در نظامی ک��ه آزادی بیان رکن‬ ‫آن اس��ت این است که پاسخ نظراتی که‬ ‫ظریف‪ :‬رسیدن به راه‌حل دشوار نیست‬ ‫وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫پیش‌بینی نتایج دور جدید مذاکرات هسته‌ای‬ ‫میان ایران و گروه ‪ 5+1‬گفت‪ :‬به نظر من در‬ ‫صورتی که طرف مقابل اراده سیاسی‪ ،‬مشابه‬ ‫آنچه که در جمهوری اس�لامی ایران هست‪،‬‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬رس��یدن به راه حل دش��وار‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد ظریف با‬ ‫تشریح دس��تور کار گفت‌وگوهای دور جدید‬ ‫مذاک��رات هس��ته‌ای‪ ،‬بحث تحریم‌ه��ا را از‬ ‫جمله مهم‌ترین محورهای این دور برش��مرد‬ ‫و افزود‪ :‬س��روصدایی که در یک هفته اخیر‬ ‫مقامات غربی به راه انداخته‌اند بیشتر جنبه‬ ‫تبلیغات��ی دارد‪ .‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪:‬‬ ‫بحث‌های عمده‌ای در این چند روز خواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما در این چند روز باید راه‌حل‌ها را‬ ‫در حدامکان‪ ،‬به نتیجه برس��انیم‪ ،‬راه حل‌ها‬ ‫باید به صورت دقیق و جزئی نگارش ش��وند‪،‬‬ ‫تا به مرحله تدوین توافق برسیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید توجه داشت که رسیدن‬ ‫به راه‌حل‌ها‪ ،‬به معنی توافق جامع نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ه�ر توافقی را باید ش�ورای امنیت‬ ‫تایید کند ‬ ‫«ه��ر توافقی که میان ایران و ‪ 5+1‬حاصل‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید مورد تایید ش��ورای امنیت قرار‬ ‫گی��رد‪ ».‬عب��اس عراقچ��ی در مصاحب��ه با‬ ‫خبرگزاری صداوسیما در لوزان افزود‪ :‬وقتی‬ ‫این توافق به تایید ش��ورای امنیت رس��ید‪،‬‬ ‫از نظ��ر حق��وق بین‌المل��ل یک ال��زام برای‬ ‫هم��ه دولت‌ها محس��وب می‌ش��ود که الزم‬ ‫االجراست‪.‬‬ ‫عضو ارش��د تیم هس��ته‌ای ای��ران با بیان‬ ‫اینک��ه در ص��ورت رس��یدن به تواف��ق‪ ،‬این‬ ‫تواف��ق چندجانب��ه خواهد ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دور‬ ‫جدید مذاکرات از امروز رس��ما آغاز می‌شود‬ ‫و م��ا موف��ق ش��دیم در دو دور گذش��ته به‬ ‫پیش��رفت‌های نس��بتا مح��دودی برس��یم‪،‬‬ ‫امیدواریم که در این دور هم این پیشرفت‌ها‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ه دی��دار دوجانبه ای��ران و امریکا و‬ ‫دیداره��ای دوش��نبه ظری��ف ب��ا طرف‌های‬ ‫اروپایی در بروکس��ل نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از روز سه‌ش��نبه در لوزان در سطوح مختلف‬ ‫دوجانب��ه و چن��د جانبه مذاک��رات پیگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عراقچ��ی تصریح ک��رد‪ :‬ت�لاش می‌کنیم‬ ‫بتوانی��م در این مدت فاصله‌ه��ا را در بخش‬ ‫اختالفات کم کنیم‪ .‬وی در پاسخ به برداشته‬ ‫ش��دن تحریم‌ها هم گفت‪ :‬تحریم‌ها یکی از‬ ‫موضوعات جدی مذاکرات است و ما همواره‬ ‫تاکید کرده‌ایم در هیچ موردی توافق صورت‬ ‫نمی‌گیرد مگر اینک��ه در همه موضوعات به‬ ‫توافق برس��یم‪ .‬معاون وزیر ام��ور خارجه در‬ ‫پایان گفت‪ :‬ما به توافق به عنوان یک بس��ته‬ ‫ن��گاه می‌کنیم که باید در داخل این بس��ته‬ ‫همه چیز با جزئیات آن توافق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�وزان در کان�ون توج�ه خب�ری‬ ‫جهان‬ ‫تیم مذاکره‌کننده هس��ته‌ای ای��ران دیروز‬ ‫تو‌گو‌های هس��ته‌ای با‬ ‫ب��رای دور جدید گف ‌‬ ‫امریکا و اروپا راهی لوزان سوئیس شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این دور از مذاکرات نیز‬ ‫همچون دو دور گذش��ته‪ ،‬علی‌اکبر صالحی‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان ان��رژی اتمی حض��ور دارد‪.‬‬ ‫ریاس��ت هیات ایران نیز به عهده محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه است‪ .‬سایت وزارت‬ ‫خارجه امریکا فهرست تیم مذاکره‌کننده این‬ ‫کش��ور در این دور از مذاکرات را اعالم کرده‬ ‫که ش��امل ج��ان کری وزیرخارجه‪ ،‬ارنس��ت‬ ‫مونیز وزیر انرژی‪ ،‬وندی ش��رمن معاون وزیر‬ ‫خارجه در امور سیاس��ی‪ ،‬راب��رت مالی مدیر‬ ‫ارشد در امور ایران‪ ،‬عراق و کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس در ش��ورای امنی��ت ملی امریکا‪،‬‬ ‫جیمز تیمبل دستیار ارشد معاون وزیرخارجه‬ ‫امری��کا در امور کنترل تس��لیحات و امنیت‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬پل اروین مدیر منع اش��اعه در‬ ‫شورای امنیت ملی امریکا‪ ،‬کریستوفر بکمیر‬ ‫معاون هماهنگ‌کننده در سیاس��ت تحریم‌ها‬ ‫در وزارت خارجه امریکا است‪.‬‬ ‫تصور می‌ش��ود دقیق نیس��ت ارائه شود؛‬ ‫یعن��ی گفت‌وگوهای انتقادی در کش��ور‬ ‫رایج باش��د‪ .‬رییس مجل��س ادامه داد‪ :‬به‬ ‫طبع بیش از ‪99‬درص��د آرای مختلف با‬ ‫ای��ن روش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که‬ ‫مبنای آن جدال احس��ن اس��ت‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت مواردی توهین‪ ،‬افترا یا شکس��تن‬ ‫مرزه��ای امنیت ملی باش��د ک��ه در این‬ ‫موارد دادگاه‌های صالحه طبق قانون باید‬ ‫رس��یدگی کنند نه اقدام��ات غیرقانونی‬ ‫چراکه قانون برای رفع همین گونه مسائل‬ ‫وضع می‌شود نه اینکه هر کسی سرخود‬ ‫اق��دام کند‪ .‬الریجانی اضاف��ه کرد‪ :‬حتی‬ ‫اگر تعدی در حد قتل باش��د صاحبان دم‬ ‫نمی‌توانند بدون مجوز دادگاه عمل کنند؛‬ ‫به‌ویژه کس��انی که به نوعی محل رجوع‬ ‫عده‌ای هستند یا قدرتی دارند باید مراقب‬ ‫باش��ند؛ نه‌تنها از گفتار و کردار آنها تلقی‬ ‫مباح بودن این اعمال استشمام نشود که‬ ‫باید تالش کنن��د فرهنگ قانون‌گرایی را‬ ‫که امام(ره) در نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫آن را مبنای ش��رعی دادن��د‪ ،‬رایج کنند‪.‬‬ ‫رییس مجلس همچنی��ن گفت‪ :‬هم باید‬ ‫وزارت کش��ور و اطالعات با این مس��ئله‬ ‫برخ��ورد ج��دی کنند و هم اف��رادی که‬ ‫به ای��ن امر می‌پردازن��د‪ ،‬توجه کنند که‬ ‫اقدامات آنها نه توجیه دینی‪ ،‬نه انقالبی و‬ ‫نه قانونی دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫تفسیر جهت‌دار اظهارات یونسی اقدامی منفعالنه است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‬ ‫با بی��ان اینکه عده‌ای ت�لاش کردند تا با‬ ‫برداش��ت غیردقی��ق و تفس��یر جهت‌دار‬ ‫از اظهارات یونس��ی‪ ،‬اذه��ان ملت عراق و‬ ‫مس��ئوالن این کشور را مش��وش کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انتشار غیردقیق و تفسیر جهت‌دار‬ ‫اظه��ارات وی اقدام��ی منفعالنه با هدف‬ ‫کمرنگ ک��ردن پیروزی‌های بزرگ مردم‬ ‫عراق است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی‬ ‫رس��انه‌ای وزارت امور خارج��ه‪ ،‬مرضیه‬ ‫افخ��م‪ ،‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران در پاس��خ به‬ ‫س��وال خبرگ��زاری الرأی ع��راق درباره‬ ‫اظه��ارات علی یونس��ی‪ ،‬دس��تیار ویژه‬ ‫رییس‌جمه��وری در امور اقلیت‌ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاست خارجی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران هم��واره مبتن��ی بر احت��رام به‬ ‫حاکمی��ت‪ ،‬تمامیت ارضی‪ ،‬ثبات‪ ،‬امنیت‬ ‫و انس��جام ملی هم��ه کش��ورها به‌ویژه‬ ‫کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اجرای عملی این اصول‬ ‫از س��وی جمهوری اسالمی ایران به‌ویژه‬ ‫در قبال کش��ور دوس��ت و برادر عراق بر‬ ‫هیچ‌کس پوشیده نیست و دولت و ملت‬ ‫عراق این روزها بیش از هر کس��ی ایفای‬ ‫چنین نقشی را از نزدیک لمس می‌کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در حالی‌ک��ه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به‌طور مسئوالنه‪ ،‬شفاف و‬ ‫موثر برای حمایت از استقالل و تمامیت‬ ‫ارض��ی عراق در کنار دول��ت و ملت این‬ ‫کشور در روند مقابله با تروریسم ایستاده‬ ‫است‪ ،‬عده‌ای تالش کردند تا با برداشت‬ ‫غیردقیق و تفس��یر جهت‌دار از اظهارات‬ ‫یونسی‪ ،‬اذهان ملت عراق و مسئوالن این‬ ‫کشور را مشوش کنند‪.‬‬ ‫افخم تاکید کرد‪ :‬درواقع آنچه از سوی‬ ‫مش��اور محترم رییس‌جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مطرح ش��ده و ایشان نیز دوباره با‬ ‫شفافیت بیش��تری تصریح کرده‌اند‪ ،‬تنها‬ ‫تاکید بر پیوس��تگی عمی��ق و غیرقابل‬ ‫تفکی��ک تمدن��ی و فرهنگ��ی بین ملت‬ ‫ایران و عراق بوده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬بنابرین در ش��رایطی‬ ‫که ش��اهد توطئه مش��ترک و همسویی‬ ‫گروه‌های تروریس��تی افراط‌گ��را و رژیم‬ ‫صهیونیس��تی علی��ه امنی��ت و ثب��ات‬ ‫کش��ورهای منطق��ه هس��تیم‪ ،‬انتش��ار‬ ‫غیردقی��ق و تفس��یر جه��ت‌دار اظهارات‬ ‫یونس��ی را اقدام��ی منفعالن��ه ب��ا هدف‬ ‫کمرنگ ک��ردن پیروزی‌های بزرگ مردم‬ ‫عراق در مبارزه با گروه‌های تروریس��تی و‬ ‫در چارچوب پروژه ایران‌هراس��ی و ایجاد‬ ‫اختالف بین کشورهای منطقه می‌دانیم‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫رييس هيات عامل ايدرو در گفت‌وگو با‬ ‫تحریک موتور دانش‌بنیان در صنعت خودرو‬ ‫تغییرات یکجانبه تعرفه تولید ممنوع‬ ‫بازار‌های منطقه در اختیار تیشو ایرانی‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر داد‬ ‫روند سرمايه‌گذاري ايدرو در صنايع نوين اصالح مي‌شود‬ ‫ميترا ممس�ني ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازي صنايع ايران همان‌گونه ک��ه از نام آن برمي‌آيد‪،‬‬ ‫مهم‌ترين سازماني اس��ت که مسئوليت توسعه صنعتي را‬ ‫برعهده دارد‪ .‬اين س��ازمان در سال‌هاي گذشته با ورود به‬ ‫حوزه‌هايي همچون صنايع نوين و پيشرفته‌‪ ،‬تحولي بزرگ‬ ‫در اي��ن حوزه را به ثبت رس��اند که توليد و بومي‌س��ازي‬ ‫بيوايمپلنت‌ها از نمونه‌هاي بارز در اين زمينه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اما با اين حال انتقادهايي نس��بت به تجاري‌س��ازي نشدن‬ ‫ايده‌ه��اي دانش��گاهي با هم��کاري ايدرو وج��ود دارد که‬ ‫س��يدرضا نوروززاده‪ ،‬رييس هيات عامل سازمان گسترش‬ ‫از اصالح‬ ‫و نوس��ازي صنايع ايران در گفت‌وگ��و با‬ ‫اين روند خبر داد‪.‬‬ ‫€ €عملکرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران‬ ‫در زمينه سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته در چند‬ ‫س�ال گذش�ته قابل توجه بوده اس�ت‪ .‬فلسفه ورود‬ ‫ايدرو به سرمايه‌گذاري در چنين حوزه‌اي چيست؟‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران بر اس��اس‬ ‫اساس��نامه خود نبايد در کالس‌هاي جزئي سرمايه‌گذاري‬ ‫کند بلکه اين س��ازمان بايد نسبت به س��رمايه‌گذاري در‬ ‫حوزه‌ه��ا و صنايع��ي که بخ��ش خصوصي به آنه��ا ورود‬ ‫نمي‌کند‪ ،‬اقدام کند که بي‌شک يکي از اين صنايع‪ ،‬صنايع‬ ‫پيش��رفته خواهد بود‪ .‬صنايع پيش��رفته و نوين به عنوان‬ ‫صنايعي ش��ناخته مي‌ش��وند که دانش‌بر و سرمايه‌بر بوده‬ ‫و بر انتقال فناوري اس��توار اس��ت‪ ،‬بنابراين در اين شرايط‬ ‫بايد س��رمايه‌گذاري براي ورود به اين حوزه‌ها پيدا ش��ود‪.‬‬ ‫اين درحالي اس��ت که سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و‬ ‫صناي ‌ع هاي‌تک در قانون هم پيش‌بيني ش��ده است‪ .‬براين‬ ‫اس��اس تکليفي قانوني بوده ام��ا در دولت‌هاي قبل به آن‬ ‫عمل نش��ده و در آينده هم به اي��ن تکاليف عمل نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر بزرگترين مش��کل ايدرو مشارکت با‬ ‫بخش خصوصي در قالب سرمايه‌گذاري مشترک است و از‬ ‫آنجا که بخش خصوصي با ‪ ۸۰‬درصد س��رمايه‌گذاري وارد‬ ‫مي‌ش��ود بي‌شک س��رمايه خود را به جايي خواهد برد که‬ ‫بازگشت سرمايه داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €يک�ي از انتقادها‌ي�ي که به س�رمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫ايدرو در اين حوزه وارد اس�ت‌‪ ،‬تجاري‌‌نشدن ايده‌ها‬ ‫اس�ت که تنها به مرحله توليد آزمايش�ي مي‌رسد‪.‬‬ ‫آيا برنامه‌ريزي براي بهبود اين وضعيت انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با نحوه اجراي‬ ‫پروژه‌ه��اي تحقيقاتي در دانش��گاه‌ها با مس��ئوليت ايدرو‬ ‫مخال��ف اس��ت و در تالش ب��راي اصالح اين روند اس��ت‪.‬‬ ‫اين س��ازمان در نظر دارد اي��ده را مثلثي معرفي کند که‬ ‫يک پايه آن دانش��گاه‪ ،‬پايه ديگر محقق و پايه س��وم اين‬ ‫س��ازمان به عنوان تامين‌کننده مالي باشد‪ .‬اگر دانشگاهي‬ ‫ايده را به مرحله نيمه‌صنعتي و پايلوت تبديل کند‪ ،‬دولت‬ ‫آماده اس��ت هزينه تحقيقات را بپردازد به شرط آنکه پاي‬ ‫س��وم بهره‌بردار حضور داشته باشد تا در قالب اسنادي در‬ ‫بايگاني‌ها س��پرده نشود‪ .‬اين الزام‌آور نيست که هر ايده‌اي‬ ‫که محققي نس��بت ب��ه تحقيق درباره آن اق��دام مي‌کند‪،‬‬ ‫تجاري‌سازي شود‪ .‬در اين ميان ممکن است ايده‌اي وجود‬ ‫داش��ته و نسبت به تجاري‌سازي آن‌که محدود هم خواهد‬ ‫بود اقدام کنيم اما چنانچه ايده‌هايي در جامعه وجود دارد‬ ‫که دانشگاهيان بايد نسبت به تجاري‌سازي آن اقدام کنند‬ ‫بايد بهره‌بردار پيدا کنند يا اگر بهره‌برداري به ايدرو معرفي‬ ‫شود ما او را به محقق آن طرح معرفي خواهيم کرد‪.‬‬ ‫بنابراين ‪ ۳‬پايه تجاري‌سازي ايده‌ها به اين شکل خواهد‬ ‫بود که ايدرو‪ ،‬تامين‌کننده منابع مالي خواهد بود‪ .‬دانشگاه‬ ‫و محقق کار تحقيقاتي انجام داده و بهره‌بردار نيز بايد ابتدا‬ ‫قسمتي از هزينه‌ها را پرداخت کرده و همچنين بر فرآيند‬ ‫انج��ام پروژه نظارت کند‪ ،‬در اي��ن زمان وقتي پروژه به بار‬ ‫نشست‪ ،‬بهره‌بردار ضمن اس��تفاده از مزاياي آن نسبت به‬ ‫پرداخت حق ايدرو نيز اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €به طور کلي ارتباط صنعت و دانش�گاه در حيطه‬ ‫وظايف اين سازمان است؟‬ ‫ايدرو نمي‌تواند براي گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫تکليف کند‪ .‬اگر کارخانه يا صنعتي احساس کرد که براي‬ ‫ادامه کار خود نيازمند تحقيقات دانش��گاهي است و واحد‬ ‫تحقيق و توسعه هم در اختيار ندارد مي‌تواند با مراجعه به‬ ‫اي��درو تقاضاي خود را مطرح کند که درنهايت با پذيرفتن‬ ‫اين شروط مي‌تواند کار خود را آغاز کند‪.‬‬ ‫€ €آي�ا در کن�ار حوزه‌هايي که هم‌اکن�ون ايدرو در‬ ‫آنها س�رمايه‌گذاري مي‌کند‌‪ ،‬برنامه‌ريزی براي ورود‬ ‫به ساير حوزه‌ها انجام شده است؟‬ ‫درح��ال حاض��ر و به موج��ب اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي‪،‬‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران با موانع قانوني‬ ‫زيادي مواجه اس��ت که هم‌اکنون به دنبال حل آنها است‪.‬‬ ‫زيرا بر اس��اس اي��ن قانون ب��راي س��رمايه‌گذاري در هر‬ ‫حوزه‌اي‪ ،‬ابتدا بايد نس��بت به درج آگهي در روزنامه اقدام‬ ‫کني��م و اگر بخش خصوصي براي س��رمايه‌گذاري در آن‬ ‫حوزه اس��تقبال نکرد‪‌،‬پس از تصويب در مجلس در قالب‬ ‫بودجه ديده مي‌ش��ود‪ .‬بر اين اس��اس هر ايده‌اي که ايدرو‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري در س��ال‌جاري داشته باشد‪‌،‬در سال‬ ‫آينده قابليت اجرايي پيدا مي‌کند‪ .‬بنابراين برنامه‌هايي که‬ ‫در س��ال آينده اجرايي مي‌ش��ود‪ ،‬برنامه‌هايي است که در‬ ‫سال‌هاي قبل پيش‌بيني شده بود‪.‬‬ ‫€ €ورود اي�درو ب�راي س�رمايه‌گذاري در صنعت‬ ‫خودرو به کجا رسيد؟‬ ‫اين س��ازمان به عن��وان حاکميت در سياس��تگذاري و‬ ‫اجراي سياس��ت‌ها نقش اساس��ي دارد اما سياس��ت‌ها در‬ ‫وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت به تصويب مي‌رسد و ايدرو‬ ‫نماينده حاکميت است‪.‬‬ ‫فضاي کسب‌وکار صنعت‪ ،‬نيازمند تحول‬ ‫موج‪ :‬رييس انجمن صنايع شوينده‬ ‫و آرايش��ي بهداشتي کشور با اشاره‬ ‫ب��ه اينکه ‪ ۱۱‬ه��زار قان��ون درباره‬ ‫چارچ��وب فضاي کس��ب و کار در‬ ‫کش��ور داريم‪ ،‬گفت‪ :‬آم��ار بيکاري‬ ‫در صنايع کشور روز به روز در حال‬ ‫افزايش است‪.‬‬ ‫عل��ي نقيب ب��ا تاکيد ب��ر اينکه‬ ‫احتم��ال افزاي��ش قيم��ت پ��ودر‬ ‫ش��وينده در سال آينده وجود دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پي��ش از آزادس��ازي‬ ‫قيمت‌ها‪ ،‬در صورت افزايش قيمت‬ ‫م��واد اوليه پودر ش��وينده‪ ،‬دولت با‬ ‫افزايش يارانه اين خسارت را جبران‬ ‫ل حاضر اي��ن افزايش قيمت‪ ،‬توليدکنندگان پودر ش��وينده را در‬ ‫مي‌ک��رد‪ ،‬اما درحا ‌‬ ‫بن‌بست قرار داده است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد‪ :‬اگر توليد‌کننده بتواند مواد اوليه را مستقيم‬ ‫از بورس يا توليد‌کنندگان محصوالت پتروش��يمي تهيه کند‪ ،‬قيمت‌ها افت مي‌کند و‬ ‫واسطه‌ها حذف مي‌شوند‪.‬‬ ‫نقيب گفت‪ :‬محصوالت پتروشيمي درحالي صادر مي‌شود که در داخل کشور براي‬ ‫تهيه اين محصوالت با واسطه‌گري و دالل‌بازي روبه‌رو هستيم‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال‌حاضر قيمت فروش و تمام شده پودر شوينده در بازار‬ ‫تقريبا يکسان است و در صورتي که روند افزايش قيمت مواد اوليه ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫افزايش قيمت پودر شوينده نيز اجتناب‌ناپذير خواهد بود‪.‬‬ ‫رييس انجمن صنايع ش��وينده و آرايشي بهداشتي کشور گفت‪ :‬مطمئن باشيد اگر‬ ‫دولت از روند قيمت‌گذاري در محصوالت ش��وينده و آرايشي بهداشتي کنار بکشد با‬ ‫ايجاد رقابت بين توليد‌کنندگان در کشور شايد کمي شاهد افزايش قيمت باشيم‪ ،‬اما‬ ‫در مقابل با کيفيت‌ترين محصوالت را در بازار کشور خواهيم ديد‪.‬‬ ‫نقيب اش��اره‌اي هم به تحوالت اساس��ي در صنايع ش��وينده کش��ور داشت و بيان‬ ‫کرد‪ :‬هم‌اکنون تمام کش��ورهايي که به رتبه‌هاي عالي در صنعت ش��ويندگي جهان‬ ‫رس��يده‌اند‪ ،‬در حال تغيير و تحول در س��اختارهاي خود هستند و توليد‌کنندگان ما‬ ‫هم بايد به‌دنبال آنها در فکر ارتقاي کيفيت و کميت محصوالت توليد خود باشند‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر واگذاري کارخانه‌هاي مرتبط با صنايع شوينده‬ ‫و بهداش��تي کش��ور به بخش خصوصي گفت‪ :‬دول��ت بايد راه��کاري را ارائه دهد تا‬ ‫اين کارخانه‌ها بدون هيچ‌گونه ضرري در فهرس��ت انتق��ال از بخش دولتي به بخش‬ ‫خصوص��ي قرار گيرند‪ .‬وي بيکاري را مهم‌ترين معضل در بخش‌هاي توليدي کش��ور‬ ‫دانست و تصريح کرد‪ :‬کمبود نقدينگي در سالي که گذشت‪ ،‬بسياري از صنايع کشور‬ ‫و از جمله صنايع شوينده را با مشکالت جدي مواجه کرد که همين امر سبب بيکاري‬ ‫بس��ياري از کارگران در واحدهاي خط توليد ش��د‪ .‬رييس انجمن صنايع ش��وينده و‬ ‫بهداشتي کشور ابراز اميدواري کرد تا با اصالح در ساختار اداري کشور از يک طرف و‬ ‫يکسان شدن نرخ ارز از طرفي ديگر باعث شود در سال آينده شاهد رشد و شکوفايي‬ ‫بيشتر اين صنعت باشيم‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫ضرورت بازنگري‬ ‫در دريافت ماليات‬ ‫از توليد‬ ‫نصراهلل محمد حسين فالح‬ ‫عضو هيات مديره کنفدراسيون صنعت‬ ‫قانون مالي��ات بر ارزش‌افزوده قان��ون مترقي در‬ ‫همه کشورهاست اما اين قانون هم‌اکنون در کشور‬ ‫به ش��کل نامناس��بي طراحي و اجرا مي‌شود‪ .‬قانون‬ ‫مالي��ات بر ارزش‌اف��زوده در همه کش��ورهاي دنيا‪،‬‬ ‫مصرف‌کنن��ده نهايي را مکلف مي‌کند که مبلغي را‬ ‫به عنوان ماليات پرداخت کند‪ ،‬اين در‌حالي اس��ت‬ ‫که هم‌اکنون اين روند در ايران بيشترين فشار را بر‬ ‫بخش توليد وارد مي‌کند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون ماليات بر ارزش‌افزوده با مس��ائل خاص‬ ‫خود توليد را درگير کرده و از س��وي ديگر اصناف‬ ‫نيز زيربار پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده نمي‌روند‪،‬‬ ‫ي که بخش عم��ده‌اي از اقتصاد کش��ور در‬ ‫در‌حال�� ‌‬ ‫دس��ت اصناف بوده و صنوف تامين‌کننده برخي از‬ ‫مواد مورد نياز توليد هستند اما با اين حال پرداخت‬ ‫ماليات بر ارزش‌افزوده را نمي‌پذيرند‪.‬‬ ‫دول��ت هر س��ال درص��د ماليات‌ها را به نس��بت‬ ‫درآمده��ا افزاي��ش مي‌دهد اين در‌حالي اس��ت که‬ ‫دريافت ماليات بايد در فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان‬ ‫نيز رواج يابد‪ .‬از اين رو با اين روش طراحي شده به‬ ‫جاي اينکه دولت در پي وصول ماليات از بخش‌هاي‬ ‫گوناگون باش��د‪ ،‬صنعتگران را به جان هم انداخته‬ ‫اس��ت که اين امر به اشکالي که در قانون ماليات‌ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برمی‌گردد‪.‬‬ ‫اظه��ارات وزارت ام��ور اقتص��ادی و داراي��ي بر‬ ‫پرداخت ماليات همه واحدهاي توليدي داللت دارد‬ ‫در غي��ر اين صورت جريم��ه در انتظار اين واحدها‬ ‫خواهد بود که دليلي منطقي است‪.‬‬ ‫در همين حال س��ازمان ام��ور مالياتي نيز خود‬ ‫را مل��زم به رعايت قانون مي‌دان��د‪ .‬اما در اين ميان‬ ‫به اين موضوع توجه نمي‌ش��ود که وجود اشکاالتي‬ ‫در قانون مالي��ات از واحدهاي توليدي باعث ايجاد‬ ‫مش��کالت و بدبيني‌هايي در بين صنعتگران ش��ده‬ ‫اس��ت به‌طوري که ک��م‌کاري برخ��ي از واحدهاي‬ ‫تولي��دي که از پرداخت ماليات س��ر باز مي‌زنند را‬ ‫بخش‌های ديگري ناگزير به جبران آن خواهند بود‬ ‫تا خس��ارت وارده به س��ازمان امور مالياتي جبران‬ ‫ش��ود که اين ش��رايط ضرورت اص�لاح اين قانون‬ ‫را بيش از پيش مي‌س��ازد چراکه ت��داوم اين روند‪،‬‬ ‫باعث مي‌شود صنايع مختلف نسب به يکديگر رفتار‬ ‫خصمانه داشته باشند‪.‬‬ ‫چنانچه صنعتگ��ري اقدام به ارائه نش��انگرهاي‬ ‫اقتصادي به سيستم عمومي نکند‪ ،‬بخش‌هاي ديگر‬ ‫ي��ا باي��د از او هيچ کااليي خري��داري نکنند که در‬ ‫عمل اين امر در بازار امکانپذير نيس��ت‪ ،‬يا چنانچه‬ ‫اقدام به خريد مي‌کنند‪ ،‬بايد متحمل خسارت شوند‪.‬‬ ‫اين ش��رايط در‌حالي است که به نظر مي‌رسد در‬ ‫زماني که اقتصاد با رش��د منفي دس��ت به گريبان‬ ‫اس��ت‪ ،‬نبايد فشار بيشتري به اين بخش با افزايش‬ ‫ماليات‌ها وارد کرد‪.‬‬ ‫البته توجه به اين موضوع ضروري به نظر مي‌رسد‬ ‫که وزارت امور اقتصاد و دارايي نمي‌تواند بخش‌هايي‬ ‫از صاحبان کس��ب‌وکار مانند اصناف و پيشه‌وران را‬ ‫به زور برخي از اقدامات نظير پرداخت ماليات اجبار‬ ‫کند اما در عين حال براي جبران اين کاستي‪ ،‬فشار‬ ‫بيش��تري به ديگر اصناف وارد مي‌کند‪ .‬واقعيت اين‬ ‫است که اخذ ماليات از توليد و صنعت بر بازده آنها‬ ‫تاثير گذاش��ته و ميزان توليد را کاهش مي‌دهد که‬ ‫در نهايت به توليد ناخالص داخلي لطمه مي‌زند‪.‬‬ ‫بي‌ش��ک توجه به ش��رايط توليدکنن��دگان اين‬ ‫ضرورت را ايجاب مي‌کند که نحوه دريافت ماليات‬ ‫از توليدکنندگان تغيير کند چراکه به نظر مي‌رسد‬ ‫نباي��د از فعاالن بخ��ش توليد و صنعت��ي که قابل‬ ‫شناسايي هستند‪ ،‬مالياتي دريافت شود و در مقابل‬ ‫اف��رادي که ميليارده��ا تومان درآم��د دارند اما به‬ ‫داليلي قابل شناس��ايي نيستند‌‪ ،‬از پرداخت ماليات‬ ‫فرار کنند‪.‬‬ ‫تجرب��ه عملک��رد دولت در س��ال‌هاي گذش��ته‬ ‫نش��ان داده هر زمان که دولت‌ها با کس��ري بودجه‬ ‫مواج��ه بوده‌اند‌‪ ،‬افزايش ماليات‌ه��ا با هدف جبران‬ ‫اي��ن کاس��تي گزينه نخس��ت دولت‌ها بوده اس��ت‬ ‫در‌حال��ي که اين رون��د و افزايش فش��ار به بخش‬ ‫توليد از بس��ياري جهات به ض��رر اقتصاد بوده و بر‬ ‫بسياري از ش��اخصه‌هاي اقتصادي نيز تاثير منفي‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬بنابراين درباره ادامه نحوه فعلي دريافت‬ ‫مالي��ات و افزايش فش��ار بر توليد و صنعت‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادي کاهش‌يافته و برنامه‌هاي باال‌دستي محقق‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬توجه به اثرات منفي اين روند‪‌،‬تغيير در‬ ‫نحوه دريافت ماليات به‌ويژه در بخش توليد را بيش‬ ‫از پيش ضروري مي‌س��ازد هرچند که سازمان امور‬ ‫ماليات��ي نيز براي دريافت ماليات از توليد‌‪ ،‬داليل و‬ ‫شرايط ویژه خود را مطرح مي‌کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تضییع حقوق‬ ‫مصرف‌کننده با‬ ‫واردات بدون گارانتی‬ ‫نادرقاضی‌پور‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫نابس��امانی‌های به وجود آمده در سال‌های اخیر به‬ ‫دلیل واردات بی‌ضابطه و بدون خدمات پس از فروش‬ ‫در صنعت خودرو منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان‬ ‫ش��د‪ .‬در این رابط��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در تازه‌ترین اقدام س��عی در مدیریت صحیح با هدف‬ ‫جلوگی��ری از حجم نابس��امانی و هرج‌وم��رج در این‬ ‫بازار کرده اس��ت‪ ،‬چراکه بی‌شک واردات خودرو بدون‬ ‫گارانتی و خدمات پس از فروش‪ ،‬خیانت به ملت ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬آن هم در ش��رایطی که هوی��ت واردکنندگان‬ ‫به عنوان ش��خص حقوقی که پاس��خگوی مش��کالت‬ ‫احتمالی برای مصرف‌کننده خودرو باش��د‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬از این رو بس��تر برای قانون‌شکنی و اجحاف‬ ‫به مصرف‌کننده ایرانی مهیاس��ت‪ .‬در این شرایط یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن اتفاقاتی که در زمینه واردات خودرو رخ‬ ‫می‌دهد‪ ،‬جعل س��ند خ��ودرو و تغییر هوی��ت آن به‬ ‫لحاظ مدل و ویژگی‌های فنی است‪ .‬شناسنامه خودرو‬ ‫به راحتی دس��تکاری می‌ش��ود و یک م��دل قدیمی‬ ‫ماش��ین به جای جدیدترین مدل آن به مشتری قالب‬ ‫می‌شود‪ .‬اتفاقی که به دفعات حادث شده‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫مصرف‌کننده آگاهی فنی الزم را داش��ته باش��د یا در‬ ‫ص��ورت آگاه ش��دن حق و امکان پیگیری و ش��کایت‬ ‫برای وی محفوظ باش��د‪ .‬از سویی‪ ،‬گاهی خودروهای‬ ‫کمیابی به کش��ور وارد می‌شوند که نه قطعات آن در‬ ‫بازار موجود اس��ت و نه امکان جایگزینی قطعات دیگر‬ ‫ب��ه آن خ��ودرو وجود دارد که این موض��وع نیز باعث‬ ‫خس��ران خریدارانی می‌ش��ود که بدون آگاهی از این‬ ‫مهم سرمایه خود را در اختیار وارد‌کنندگان غیررسمی‬ ‫قرار می‌دهند که در نهایت ممکن اس��ت تنها به دلیل‬ ‫یک مش��کل فنی کوچک‪ ،‬امکان استفاده از خودرویی‬ ‫ک��ه خریده‌اند را از دس��ت بدهند‪ .‬بر این اس��اس کل‬ ‫فرآیند واردات خ��ودرو از گمرک گرفته تا تحویل در‬ ‫بازار احتیاج به نظارت دقیق دارد تا امکان تخلف و در‬ ‫نتیجه اجحاف به حقوق مصرف‌کننده ایرانی به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬همچنین باید مانع از واردات خودروهایی که‬ ‫نه گارانتی دارند‪ ،‬نه اصالت آنها مورد اعتماد اس��ت و‬ ‫نه قطعات آن در بازار موجود اس��ت و خدمات پس از‬ ‫فروش ندارد‪ ،‬شد‪ .‬این در حالی است که هیچ توجیهی‬ ‫وج��ود ندارد تا خودروهایی با قیمت باال وارد ش��ود و‬ ‫هی��چ پاس��خگویی در رابط��ه با شناس��نامه خودرو و‬ ‫خدمات پس از فروش آن وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‌کاهش پاداش‬ ‫کارکنان ولکس واگن!‬ ‫موج‪ :‬ش��رکت ولکس واگن ‪ ۵۹۰۰‬ي��ورو به کارکنان‬ ‫خود پاداش داد‪ .‬شرکت ولکس واگن به‌عنوان دومين‬ ‫توليدکنن��ده بزرگ خ��ودرو در جهان ب��راي عملکرد‬ ‫کارکنانش در س��ال ‪۲۰۱۴‬م مبلغ ‪ ۵۹۰۰‬يورو پاداش‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬پاداشي که به تمامي ‪ ۱۱۵‬هزار‬ ‫پرسنل اين شرکت در آلمان پرداخت خواهد شد‪ .‬اگر‬ ‫اين رقم را ب ‌ه عنوان پاداش‪ ،‬چش��مگير مي‌دانيد بايد‬ ‫اضافه کنيم که فولکس در ‪ 3‬س��ال گذشته به ترتيب‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬يورو در س��ال ‪۲۰۱۱‬م و ‪ ۷۲۰۰‬يورو در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۲‬م و در نهاي��ت ‪ ۶۲۰۰‬ي��ورو در س��ال ‪۲۰۱۳‬م‬ ‫به کارکنانش پرداخت کرده ب��ود‪ .‬اين نزول تدريجي‬ ‫پاداش ب��ا توجه به بهبود عملکرد اين ش��رکت باعث‬ ‫تعجب اس��ت‪ .‬با اي��ن وجود به گفت��ه رييس اتحاديه‬ ‫کارکنان اين شرکت‪ ،‬رقم پرداختي از رقم توافق شده‬ ‫به ميزان قابل‌‌توجهي باالتر است‪.‬‬ ‫‌رکورد شکني ولوو‬ ‫در توسعه محصوالت جديد‬ ‫براس��اس اع�لام پيترمارتنس‪ ،‬مدير بخش توس��عه‬ ‫و تحقيق��ات ول��وو‪ ،‬اين ش��رکت مدت زمان توس��عه‬ ‫محص��والت جدي��د بر پاي��ه خودروهاي اصل��ي را به‬ ‫تنها‪ ۲۰‬ماه کاهش داد‪ .‬پلتفرم جديد ولوو که س��ی‌ام‌آ‬ ‫قابلي��ت آن را دارد که ظرف م��دت ‪ ۲۰‬ماه محصول‬ ‫جديدي را بر روي آن طراحي کند‪ .‬اين درحالي است‬ ‫که مدت زمان توس��عه محصوالت جديد روي پلتفرم‬ ‫ش��رکت‌هاي تويوتا و مزدا حدود ‪ ۲۶‬ماه است‪ .‬اين در‬ ‫شرايطي اس��ت که نس��ل فعلي هاچ بک پنج در وی‬ ‫‪ ۴۰‬در س��ال ‪۲۰۱۲‬م حدود ‪ ۴۲‬ماه زم��ان برده بود‪.‬‬ ‫از س��ويي اين پلتفرم قابلي��ت آن را دارد که هم براي‬ ‫خودروهاي لوکس ول��وو و هم براي خودروهاي ارزان‬ ‫قيمت جيلي مورد اس��تفاده قرار بگيرد‪ .‬گفتني است‬ ‫پلتف��رم ديگر ول��وو اس‌پی‌آ نام دارد که شاس��ي بلند‬ ‫ایکس‌سی ‪ ۹۰‬جديد روي آن توليد شده و مدت زمان‬ ‫طراح��ي محصوالت جديد بر روي��ش افزون‌بر ‪ ۳۰‬ماه‬ ‫است‪ .‬البته ولوو تصميم دارد خودروهاي بزرگترش را‬ ‫همچنان روی آپی‌آ توليد کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان بر تبعیت از تولید علم در تعامل دانشگاه و صنعت تاکید کردند‬ ‫تحریک موتور دانش‌بنیان در صنعت خودرو‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬صنایع دانش‌بنیان‬ ‫موتور محرک اقتصادهای بزرگ دنیا بوده و کش��ورهای‬ ‫صاحب فناوری ب��ا در اختیار گرفتن و انحصاری کردن‬ ‫دان��ش و فناوری خ��ود درآمد قابل توجه��ی با فروش‬ ‫محصوالت مغزافزاری خود به کشورهای در حال توسعه‬ ‫از این بخش کس��ب می‌کنند‪ .‬در این میان قطع ارتباط‬ ‫و هم��کاری با آنها باعث وقف��ه در تولید یا به طور کلی‬ ‫صدم��ه به اقتصادهایی با محوریت اس��تفاده از فناوری‬ ‫دیگر کشورها می‌شود که به نظر می‌رسد تقویت مراکز‬ ‫دانش‌بنیان با هدف ات��کا بر دانش فنی داخلی و تولید‬ ‫محصوالتی با این عن��وان می‌تواند کمترین ضربه را به‬ ‫تولید و اقتص��اد وارد کند‪ .‬همچنین فعالیت این بخش‬ ‫می‌تواند بابی باش��د برای توس��عه صنای��ع با محوریت‬ ‫دانش که با توجه به ظرفیت باال در این حوزه نمی‌توان‬ ‫از آن چشم‌پوش��ی کرد‪ .‬پی��ش از این نیز وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گفته بود‪ :‬صنای��ع دانش‌بنیان جدا و‬ ‫منفعل از سایر فعالیت‌های صنعتی نیست و صنایع باید‬ ‫رویکرد دانش‌بنیان داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده با اش��اره به دستاوردهای دانش و‬ ‫فناوری با تاکید بر اینکه تحقیق و توسعه بخش الینفک‬ ‫صنعت است‪ ،‬افزوده بود‪ :‬ارتباط صنعت و دانشگاه باید‬ ‫ارتباطی طبیعی باش��د و اگر صنع��ت همکاری خود را‬ ‫با مراکز دانش��گاهی توس��عه دهد‪ ،‬پیشرفت می‌کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن‌رو وی تاکید کرده ب��ود در هیات‌مدیره واحدهای‬ ‫صنعتی ضرورت حضور یک عنصر علمی و دانش��گاهی‬ ‫ک��ه ارتباط و پل قوی بین صنعت و دانش��گاه به‌وجود‬ ‫آورد‪ ،‬احساس می‌شود‪.‬‬ ‫در همین حال رییس دانش��کده مهندسی خودروی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه هیچ صنعتی در‬ ‫دنیا وجود ندارد که دانش‌بنیان نباشد‪ ،‬در گفت‌وگویی‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ه دلیل آنکه صنایع دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫صنعتی ب��ا روش‌های مدیریتی پیش��رفته اس��ت باید‬ ‫صنعت خودرو که صنعتی س��نتی اس��ت ای��ن رویه را‬ ‫پی��ش گرفته و از مقوله صنایع دانش‌بنیان و تولید علم‬ ‫تبعیت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه گرفتن دانش از خارجی‌ها وجود ندارد‬ ‫محمدحس��ن ش��جاعی‌فرد ب��ه‬ ‫تاکیدات وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درب��اره رویکرد صنایع به‬ ‫س��مت دانش‌بنیان ش��دن اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫که نوع تفکر خوب بوده و باید از آن تاس��ی کرد؛ با این‬ ‫حال نه تنها دانش که زمینه برای گرفتن دانش فنی از‬ ‫س��وی طرف قرارداد خارجی نی��ز درحال‌حاضر وجود‬ ‫ن��دارد؛ از این رو اگر قرار بر دانش‌بنیان ش��دن صنایع‬ ‫است باید زمینه و بستر آن نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تعامل دانش��گاه ب��ا صنعت به این‬ ‫صورت اس��ت که یک دانشگاه در صنعت حضور داشته‬ ‫باش��د و صنعت ه��م بخش علمی خود را در دانش��گاه‬ ‫ایجاد کند‪ .‬این در حالی اس��ت که در زمان تحصیل در‬ ‫انگلستان شرکت خودروسازی جاگوار آزمایشگاه بزرگی‬ ‫در دانش��گاه تاسیس کرده بود که دانش��جویان از این‬ ‫بخش تجربه کسب‌کرده‪ ،‬همچنین استادان نیز به این‬ ‫خودروساز تجربیات کسب شده خود را در حوزه خودرو کاهش قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫انتقال می‌دادند‪.‬‬ ‫آرش محبی‌نژاد ب��ا تاکید بر اینکه فروش محصوالت‬ ‫ش��جاعی‌فرد با عنوان اینکه علمی می‌تواند پش��توانه دانش‌بنی��ان تنها به محصول ع��ادی و فیزیکی خالصه‬ ‫صنعت باشد که پش��توانه خود آن دانشگاه باشد‪ ،‬بیان نمی‌ش��ود‪‌،‬افزود‪ :‬بخش��ی از آن به‌ص��ورت محصوالت‬ ‫کرد‪ :‬از این‌رو در دانش��کده مهندس��ی خودرو به هیچ نرم‌اف��زاری و مغزافزاری اس��ت‪ ،‬در ای��ن میان می‌توان‬ ‫عنوان اجازه داده نمی‌ش��ود فردی ب��ه تنهایی با واحد به طراحی پلتفرم خودرو اش��اره کرد‪ .‬همچنین فناوری‬ ‫صنعت��ی جداگانه ق��رارداد ببندد و اگر قرار بر بس��تن ساخت برخی محصوالت در خودرو که می‌تواند در کنار‬ ‫قرارداد اس��ت باید با دانشگاه باشد تا ضمانت اجرایی و محصوالت و قطع��ات به‌صورت نرم‌افزار از س��وی یک‬ ‫ارزیابی علمی داشته باشد‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی صادر شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه راه رسیدن به صنایع دانش‌بنیان‬ ‫وی با اشاره به اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان بزرگ‬ ‫ارتباط تنگاتنگ میان دانش��گاه و صنایع است‪ ،‬تصریح دنیا به ج��ز فروش محصوالت در س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫کرد‪ :‬از این رو بایدجایگاه علمی صنعت درون دانش��گاه مش��ترک به ف��روش محص��والت نرم‌افزاری با نش��ان‬ ‫باش��د و بخش صنعتی دانشگاه نیز‬ ‫(برند) خود دس��ت می‌زنند‪ ،‬تصریح‬ ‫درون بنگاه‌ه��ای تولی��دی ت��ا این‬ ‫ک��رد‪ :‬در این فرآیند این دانش فنی‬ ‫‌شجاعی‌فرد‪:‬‬ ‫دو بخ��ش از امکان��ات نرم‌افزاری و‬ ‫ی��ا به‌عن��وان آورده خودروس��از یا‬ ‫به دلیل آنکه صنایع‬ ‫س��خت‌افزاری یکدیگ��ر بتوانند به‬ ‫قطعه‌ساز در سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬صنعتی‬ ‫درستی بهره بگیرند‪.‬‬ ‫(جوینت ونچر) محس��وب می‌شود‬ ‫با روش‌های مدیریتی‬ ‫ی��ا اینکه هزینه آن را جدا حس��اب‬ ‫‹ ‹دغدغ�ه دانش�گاه و صنع�ت‬ ‫پیشرفته است باید‬ ‫یکی نیست‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫که‬ ‫خودرو‬ ‫صنعت‬ ‫محبی‌نژاد با بیان اینکه بخشی از‬ ‫در این بین برخی از فعاالن بخش‬ ‫صنعتی سنتی است‬ ‫درآمد خودروس��ازان و قطعه‌سازان‬ ‫تحقیق و توسعه با اشاره به کمرنگ‬ ‫این رویه را پیش گرفته دانش‌بنی��ان از مح��ل ف��روش‬ ‫ب��ودن تعام��ل دانش��گاه و صنعت‬ ‫محص��والت غیرفن��ی‪ ،‬لیس��انس یا‬ ‫خ��ودرو تاکی��د دارن��د زمانی یک‬ ‫و از مقوله صنایع‬ ‫تعامل می‌تواند خروجی قابل قبولی دانش‌بنیان و تولید علم نش��ان(برند) حاصل می‌شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این بین قیمت نشان (برند)‬ ‫داش��ته باشد که هر دوسمت جنس‬ ‫تبعیت کند‬ ‫برخی خودروس��ازان مطرح در دنیا‬ ‫دغدغه‌ه��ای صنعت را به‌درس��تی‬ ‫به‌مراتب از کل دارایی‌های فیزیکی‬ ‫درک کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن مجموعه بیشتر بوده و این ش��رکت‌های دانش‌بنیان با‬ ‫تخصصی مراکز تحقیق و توسعه پیش��ینه زیاد‪ ،‬نیازی به سرمایه‌گذاری در بخش مادی‬ ‫صنایع و معادن با اشاره به اینکه و مش��هود نداش��ته و فکر و‌ای��ده و خالقیت خود را به‬ ‫مقول��ه اقتص��اد دانش‌بنی��ان و فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫عضو شورای سیاست‌گذاری و بررسی صنعت خودرو‬ ‫دانش‌بنیان ک��ردن فعالیت‌های‬ ‫صنعتی مبحث جدیدی اس��ت که در ایران هم از سوی به کش��ور ژاپن اش��اره کرد و گفت‪ :‬شاهدیم این کشور‬ ‫گفت‪ :‬در این در بخ��ش صنایع الکترونیک توانس��ت با فروش دانش‬ ‫مجلس و دولت پیگیری می‌شود به‬ ‫میان رویکرد کالن نظام نیز به سمت دانش‌بنیان کردن فنی جایگاه مناس��بی در میان کشورهای دارای صنایع‬ ‫اقتصاد و صنعت پیش می‌رود‪ .‬از این‌رو وقتی محصوالتی الکترونیک به‌دس��ت آورد‪ .‬به تازگی نیز خودروسازان و‬ ‫همچون خ��ودرو بر پایه مقول��ه دانش‌بنیان بودن یک قطعه‌س��ازان بزرگ دنیا به فروش محصوالت معنوی و‬ ‫بنگاه تولیدی س��اخته ش��ود روی افزای��ش کیفیت و نرم‌افزاری به کشورهای چین‪ ،‬هند‪ ،‬مالزی و کشورهای‬ ‫در حال توسعه روی آوردند‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر رقاب��ت در می��ان‬ ‫تولیدکنن��دگان دانش‌بنی��ان افزای��ش یافت��ه و ه��ر‬ ‫ش��رکت بتواند جامع‌ت��ر و کامل‌تر محصوالت خود را با‬ ‫ش��اخص‌های تولید در کش��ورهای هدف تطبیق دهد‬ ‫می‌تواند در میان دیگر رقبا به توفیق بیشتری برسد‪.‬‬ ‫محبی‌ن��ژاد ب��ه ش��رکت‌های ب��زرگ خودروس��ازی‬ ‫همچون بی‌ام‌و‪ ،‬مرس��دس بنز و سیتروئن که در چین‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرده‌اند اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در کنار‬ ‫این خودروس��ازان بزرگ به تازگی ش��رکت‌های بزرگی‬ ‫همچون هیوندایی و کیا موتورز رویکرد مشابهی داشته‬ ‫و دان��ش و فن��اوری را تولید کرده‪ ،‬بخش��ی از آن را در‬ ‫کش��ور خود استفاده کرده و باقی آن را صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که از مح��ل فروش دانش فنی یک‬ ‫درآمد کس��ب کرده و همچنین از بحث لیسانس تولید‬ ‫نیز کسب درآمد می‌کنند‪.‬‬ ‫وی درباره تعامل صنعت و دانشگاه گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫این تعامل بس��یار کمرنگ است که قبل از هر همکاری‬ ‫نیاز به فرهنگ‌سازی در این بخش داریم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ب ‌ه عملکرد دانشگاه با تعامل با بخش صنعت‬ ‫نیز انتقاد وارد اس��ت زیرا دانش��گاهیان دغدغه مشابه‬ ‫تولید صنعتگر همچون زمان‪ ،‬هزینه و بودجه را نداشته‬ ‫و تنها ب��ا اکتفا به بودجه‌ه��ای تحقیقاتی به تحقیقات‬ ‫دس��ت زده و چارچوب خاصی برای پیدا کردن راه‌حل‬ ‫مسائل صنعت ندارند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن تخصص��ی مراکز تحقیق و‬ ‫توس��عه صنایع و معادن با اشاره به اینکه درحال‌حاضر‬ ‫دانش��گاه‌های ما جوابگوی نیاز صنعت نیستند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از این‌رو باید یک تغییر س��اختار در دانش��گاه‌ها‬ ‫ایجاد ش��ود و بخش��ی را به س��رویس دادن به صنعت‬ ‫اختصاص داده و البته هزینه آن را نیز مطالبه کنند‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد به نزدیک شدن دغدغه دانشگاه با صنعت‬ ‫خودرو تاکید کرد و افزود‪ :‬از این‌رو وقتی دانشگاه جنس‬ ‫نیاز تولیدکننده را با توجه به زمان محدود و هزینه‌های‬ ‫تولید به خوبی حس کرد می‌تواند به بهترین ش��یوه در‬ ‫اختیار صنعت باشد بنابراین نیاز به تغییر شیوه فعلی و‬ ‫فرهنگ‌سازی دارد‪ .‬وی با این حال منابع انسانی داخلی‬ ‫را باکیفیت دانس��ته و افزود‪ :‬کیفیت دانش ما در سطح‬ ‫باالیی قرار دارد که متاس��فانه نمی‌توانیم به‌درس��تی از‬ ‫این ظرفیت بهره‌ بگیریم‪ .‬از س��وی دیگ��ر باید در این‬ ‫بخش نیز فرهنگ‌س��ازی ش��ود با این حال با توجه به‬ ‫نیازی که از س��وی صنعتگر حس می‌شود درهای این‬ ‫بخش به س��وی دانشگاهیان باز است منتهی باید زبان‬ ‫مشترک میان این دو بخش نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬اگر چه فعالیت‌های مراکز تحقیق و‬ ‫به گزارش‬ ‫توسعه در میان خودروسازان با توجه به محدودیت‌های‬ ‫موج��ود جای تامل دارد اما این به آن معنا نیس��ت که‬ ‫تاکن��ون خروجی قابل‌توجه��ی از ‪( R&D‬آر اند دی)‬ ‫خودروس��ازان دیده ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس بهتر‬ ‫است خودروس��ازان داخلی با تبعیت از بزرگان صنعت‬ ‫خودروی دنیا بودجه‌های اختصاصی به این بخش را به‬ ‫شکلی مستمر تدوین کنند تا با تغییرات مدیریتی این‬ ‫بخش به فعالیت بدون وقفه خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫آغاز تولید برلیانس در پارس خودرو‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬پ��ارس خودرو‬ ‫تولید محصول جدید برلیانس‬ ‫س��ری اچ‪ 300‬را ب��ا م��دل‬ ‫اچ‌‪ 330‬سدان آغاز کرد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه برلیانس با بیان‬ ‫آغاز تولید «برلیانس اچ‪»330‬‬ ‫گفت‪ :‬با تالش ش��بانه‌روزی و‬ ‫اجرای یک برنامه چالش��ی‪ ،‬زیرس��اخت‌ها و فرآیندهای تولید آماده و‬ ‫به صورت کامل اجرایی ش��ده است‪ .‬محس��ن رضا باواخانی با اشاره به‬ ‫آموزش کارمندان و آماده‌س��ازی زیرساخت‌ها و تجهیزات افزود‪ :‬تولید‬ ‫محصول زودتر از موعد ش��روع شده و حتی از برنامه جلوتر هستیم که‬ ‫در این مرحله از پروژه تمرکز فعالیت‌ها بر افزایش تولید و کیفی‌سازی‬ ‫محصول اس��ت و این فرآیند ضامن اثبات برتری محصول و درخشش‬ ‫دوباره نام پارس خودرو به عنوان باکیفیت‌ترین خودروساز کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫باواخان��ی ب��ا تاکید دوب��اره بر تولی��د باکیفیت برلیان��س وعده داد‪:‬‬ ‫خودروهای ثبت‌نام ش��ده به موقع و در زمان مقرر به مشتریان تحویل‬ ‫داده خواهد شد‪ .‬بر اساس این گزارش همچنین پارس خودرو در سال‬ ‫‪ ۹۴‬برنامه تولید ‪۱۸‬هزار دستگاه برلیانس اچ‪ 320‬و اچ‪ 330‬در دو تیپ‬ ‫اتوماتیک و دستی را دارد که درحال‌حاضر تولید اچ‪ 330‬شروع شده و‬ ‫تولید مدل اچ‪ 320‬نیز از خردادماه سال آینده آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫آغاز خدمات‌رسانی نوروزی ایران‌خودرو‬ ‫ایکوپرس‪ :‬با تش��کیل س��تاد امداد نوروزی در ش��رکت ایساکو‪ ،‬طرح‬ ‫خدمات‌رسانی نوروزی ایران‌خودرو از ‪ ۲۸‬اسفند تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪۱۳۹۳‬‬ ‫توسط تیم ایساکو و امداد خودرو ایران در سراسر کشور اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران‌خودرو (ایس��اکو) با اعالم این خبر گفت‪ :‬در‬ ‫طرح امداد نوروزی امسال ‪ ۵۵۰‬نمایندگی و ‪۳۱۲‬‬ ‫فروشگاه مجاز در سراسر کشور آماده ارائه خدمات‬ ‫مطلوب ب��ه مش��تریان محص��والت ایران‌خودرو‬ ‫خواهند بود که با ‪ 8‬هزار و ‪ ۵۰۰‬روز‪ /‬نمایندگی کش��یک‪ ،‬به میزان ‪۱۵‬‬ ‫درصد رشد در حوزه نمایندگی‌های ارائه‌دهنده خدمات و به میزان ‪۲۸‬‬ ‫درصد رشد در تعداد فروشگاه‌های کشیک‪ ،‬سطح دسترسی مشتریان را‬ ‫نسبت به سال گذشته افزایش داده‌ایم‪.‬‬ ‫علی نمکین همچنین گفت‪ :‬نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های مجاز‪ ،‬کشیک‬ ‫خود را از ‪ ۲۸‬اس��فند ماه آغاز خواهند کرد و تا ‪ ۱۵‬فروردین به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواریم با تحوالتی که در ارائه خدمات گارانتی ش��رکت‬ ‫ایس��اکو و نمایندگی‌های مجاز ایجاد ش��ده‪ ،‬طرح امداد نوروزی س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬با موفقیت بیش از پیش مواجه ش��ود و رضایتمندی هر چه بیشتر‬ ‫مشتریان محترم محصوالت ایران‌خودرو را به‌دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��بکه خدمات و امداد خودرو‪،‬‬ ‫به‌طور محس��وس و نامحسوس بر کیفیت خدمات نمایندگی‌های طرح‬ ‫امداد نوروزی نظارت خواهند داش��ت‪ .‬وی به هموطنان توصیه کرد؛ در‬ ‫ایام ن��وروز حتما خدمات خود را از نمایندگی‌ه��ای مجاز و اکیپ‌های‬ ‫امدادی شناخته شده دریافت کنند‪.‬‬ ‫صدرنشینی پارس تندر در سال ‪93‬‬ ‫خبر خودرو‪ :‬ش��رکت پارس خودرو در مجموع ارزیابی‌های انجام شده‬ ‫توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال ‪ 1393‬همواره‬ ‫صدرنش��ین بالمنازع جدول باکیفیت‌ترین‌ها بوده اس��ت و با حفظ این‬ ‫جایگاه ارزشمند و بهبود مستمر و ارتقای سطح کیفی محصوالت خود‪،‬‬ ‫این برتری را در طول سال جاری حفظ کرده است‪.‬‬ ‫براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال ‪،93‬‬ ‫در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی بین ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫خ��ودروی پارس تندر همواره در صدر ج��دول باکیفیت‌ترین خودروها‬ ‫بوده و تنها ایرادات ثبت ش��ده در این خودرو مربوط به تزئینات و بدنه‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬این در حالی است که به لحاظ ایمنی تاکنون هیچ ایرادی‬ ‫در این خودرو ثبت نش��ده اس��ت‪ .‬همچنین گزارش ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ای��ران در هفته پنجاهم (از تاری��خ ‪ 93/12/05‬تا‬ ‫‪ )93 /12/11‬حاکی از آن است که تندر ‪ 90‬پارس خودرو با نمره ‪20/5‬‬ ‫در ش��رایط بهتری از نظر کیفی نسبت به تندر ‪ 90‬ایران‌خودرو با نمره‬ ‫‪ 20/6‬قرار گرفته است‪ ،‬این در شرایطی است که نمره ‪ 20/5‬پایین‌ترین‬ ‫نمره کیفی از ابتدای تولید تندر تاکنون بوده است‪.‬‬
‫معدن‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫زنجیره ارزش‌افزوده آلومینیوم تکمیل شد‬ ‫وضع عوارض صادراتي سنگ‌آهن درپي افت قيمت‌ها رنگ باخت‬ ‫معادن شن و ماسه آلوده‌کننده هوا نیستند‬ ‫‪5‬‬ ‫امضای ‪ 2‬تفاهمنامه در منطقه صنایع معدنی پارسیان با سرمایه‌گذار بخش خصوصی‬ ‫موسم بهار‪ ،‬منطقه ویژه پارسیان را شکوفا کرد‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه مع�دن‪ :‬مناط��ق‬ ‫ویژه اقتصادی پارس��یان که با هدف جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار و توس��عه صنای��ع انرژی‌ب��ر‬ ‫طرح‌ری��زی ش��ده در بخش تولی��د فوالد‪،‬‬ ‫آلومینیوم و پتروشیمی فعال است‪ .‬از این‌رو‬ ‫روز گذش��ته دو تفاهمنام��ه بین ایمیدرو و‬ ‫شرکت‌های گس��ترش انرژی پاس��ارگاد و‬ ‫ش��رکت س��روش انرژی پای��دار در بخش‬ ‫توسعه زیرس��اخت و همچنین اجرای یک‬ ‫پروژه پروپیلن پتروشیمی امضا شد‪.‬‬ ‫قرارگیری منطقه ویژه پارس��یان در کنار‬ ‫خلیج‌ف��ارس و بهره‌من��دی از منابع گازی‬ ‫عسلویه زمینه توسعه صنایع انرژی‌بر را در‬ ‫این مناطق فراهم کرده است به گونه‌ای که‬ ‫یکی از چش��م‌اندازهای رشد اقتصادی این‬ ‫صنایع در آینده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹امض�ای ق�رار‌داد در منطق�ه وی�ژه‬ ‫پارسیان‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو درباره امضای‬ ‫دو ق��رار‌داد در منطق��ه ویژه پارس��یان که‬ ‫حدود ‪10‬هزار هکتار برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و پتروش��یمی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طب��ق مق��ررات‪ ،‬این منطقه ج��زو مناطق‬ ‫ویژه اس��ت که بیش��تر صنایع انرژی‌بر در‬ ‫آن فعالی��ت می‌کنند‪ .‬از ای��ن‌رو دو قرارداد‬ ‫در ای��ن منطقه به امضا رس��یده اس��ت که‬ ‫قرار‌داد نخس��ت مربوط ب��ه واگذاری ‪160‬‬ ‫هکتار زمین در ش��رکت پتروشیمی منطقه‬ ‫ویژه پارسیان بین ایمیدرو و شرکت سروش‬ ‫ان��رژی پایدار ب��ا هزینه ‪3‬میلی��ارد دالری‬ ‫برای تولید پروپیلن و صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫پتروش��یمی اس��ت ک��ه برپای��ه آن‪2500‬‬ ‫اشتغال مستقیم و نزدیک به ‪ 500‬اشتغال‬ ‫غیرمس��تقیم ایج��اد می‌کند‪ .‬ای��ن منطقه‬ ‫دارای دو امتی��از وی��ژه از جمله قرار‌گرفتن‬ ‫در کنار آب‌های خلیج‌فارس و همس��ایگی‬ ‫عسلویه است و این امر مزیت‌های صادراتی‬ ‫خوبی را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان با اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫توس��عه زیرس��اخت این مناطق ادامه داد‪:‬‬ ‫دومین قرار‌داد مختص آماده‌س��ازی سایت‬ ‫‪ 300‬هکتاری پتروش��یمی در منطقه ویژه‬ ‫پارس��یان بین ایمیدرو و شرکت گسترش‬ ‫انرژی پاس��ارگاد اس��ت‪ .‬حال از آنجایی که‬ ‫این منطقه منابع گازی مناس��ب و وس��یع‬ ‫دارد و سیاست‌های دولت و نظام جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی م��واد معدن��ی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫ظرفیت نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫برای صنایع این منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت ‪30‬میلی�ون تن�ی صنای�ع‬ ‫انرژی‌بر در پارسیان‬ ‫ریی��س هی��ات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬در‬ ‫این منطق��ه پیش‌بینی تولی��د ‪10‬میلیون‬ ‫تن محصوالت پتروش��یمی‪10 ،‬میلیون تن‬ ‫ف��والد و ‪10‬میلیون ت��ن آلومینیوم وجود‬ ‫دارد که با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات‬ ‫انجام‌شده گازرسانی به این منطقه مشکلی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬همچنین مهدی کرباسیان‬ ‫دیروز در حاش��یه مراس��م امضای قرار‌داد‬ ‫آماده‌س��ازی ‪ 300‬هکتاری پتروشیمی در‬ ‫منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان گفت‪:‬‬ ‫قوانین و مقررات تنها عامل کاهش صادرات‬ ‫صنایع معدنی نیس��ت‪ ،‬چرا که در این بین‬ ‫کاه��ش ‪50‬درص��دی قیمت س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫کاه��ش قیمت کات��د و کنس��انتره مس و‬ ‫همچنین کاهش خری��د چین جزو عوامل‬ ‫این امر بوده اس��ت‪ .‬ش��ایعه وضع عوارض‬ ‫بر س��نگ‌آهن مش��کالتی را در این عرصه‬ ‫ب��ه وجود آورد‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه قیمت‬ ‫سنگ‌آهن بسیار کاهش پیدا کرده و ایران‬ ‫قابلیت رقابت با استرالیا و برزیل را ندارد‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل عوارضی به صادرات سنگ‌آهن‬ ‫تعلق نمی‌گیرد‪ ،‬چراکه از زمانی که استرالیا‬ ‫و برزی��ل صادرات خ��ود را به چین افزایش‬ ‫داد موجب شد که بازار ایران در این شرایط‬ ‫از دای��ره رقابت خارج ش��ود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫قیمت سنگ‌آهن ایران قابل رقابت با برزیل‬ ‫و استرالیا نیس��ت‪ .‬کرباسیان درباره دالیل‬ ‫ناتوان��ی تولیدکنندگان ای��ران برای رقابت‬ ‫با کش��ورهایی همچون استرالیا با اشاره به‬ ‫هزینه ب��االی حمل‌ونقل عنوان کرد‪ :‬هزینه‬ ‫حمل در کشتی‌هایی که از برزیل و استرالیا‬ ‫س��نگ‌آهن را به کش��ورهای دیگر منتقل‬ ‫می‌کنند بی��ن ‪300‬هزار ت��ا ‪400‬هزار تن‬ ‫اس��ت و این در حالی است که کشتی‌های‬ ‫ایران تنها ‪50‬هزار تن س��نگ‌آهن را حمل‬ ‫می‌کنن��د و این مس��ئله منجر ب��ه افزایش‬ ‫هزینه‌های س��ربار صادرات س��نگ‌آهن در‬ ‫ایران شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه منابع داخلی ب��رای هزینه‬ ‫سرمایه‌گذاری در کشور محدود است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایمیدرو به‌عنوان بزرگترین تولید‌کننده‬ ‫برخ��ی از اقالم صنایع معدن��ی برای بهبود‬ ‫ارتب��اط با دولت و مجلس در اتخاذ بهترین‬ ‫تصمیم‌ه��ا تالش می‌کن��د‪ .‬بنابرای��ن باید‬ ‫بپذیری��م ک��ه اگ��ر خام‌فروش��ی در مقابل‬ ‫س��رمایه‌گذاری انجام شود خوب و منطقی‬ ‫خبر روز‬ ‫عواید بخش معدن به خزانه‌داری‬ ‫کل کشور واریز می‌شود‬ ‫نماین��دگان وزارت صنع��ت را مکل��ف کردند عواید‬ ‫حاصل از واگذاری‪ ،‬اس��تخراج و ف��روش معادن خود را‬ ‫به خزانه‌داری کل کش��ور واریز کنند‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫نماین��دگان در نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬در بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان نسبت‬ ‫به الیح��ه بودجه ‪ ،1394‬تبص��ره ‪ 10‬را اصالح کردند‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬در جزء یک بند «الف» تبصره ‪ 10‬آمده‬ ‫اس��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‌های‬ ‫تابعه و وابس��ته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری‪،‬‬ ‫استخراج و فروش معادن خود را به ردیف ‪ 130423‬نزد‬ ‫خزانه‌‌داری کل کشور واریز کنند‪ .‬این تغییر با ‪ 142‬رای‬ ‫موافق‪ 3 ،‬رای مخال��ف و ‪ 6‬رای ممتنع از مجموع ‪222‬‬ ‫نماین��ده حاضر در صحن به تصویب رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫براساس تغییراتی که در جزء ‪ 6‬بند الف تبصره ‪ 10‬انجام‬ ‫شد‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت‬ ‫به اس��ترداد حقوق ورودی کااله��ای وارداتی از همان‬ ‫م��واد و قطع��ات وارداتی موضوع م��واد ‪ 66‬تا ‪ 68‬قانون‬ ‫امور گمرکی مص��وب ‪ 1390/8/22‬در مدت ‪ 15‬روز از‬ ‫محل تنخواه دریافتی خزانه که تا پایان س��ال تس��ویه‬ ‫می‌کند‪ ،‬اقدام کند‪ .‬همچنین براس��اس اصالحاتی که‬ ‫در ج��زء الحاقی ‪ 2‬تبص��ره ‪ 10‬نیز انجام ش��ده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف اس��ت حداکثر در مدت‬ ‫‪ 6‬ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی‬ ‫توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی نو ‪،‬محاسبه‬ ‫و دریافت کند‪.‬‬ ‫است و نباید مانع آن شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های ایمیدرو برای سال ‪94‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به‬ ‫استراتژی ایمیدرو برای سال ‪ 1394‬گفت‪:‬‬ ‫دریافت مشارکت خصوصی برای پروژه‌های‬ ‫فعل��ی و واگذاری پروژه‌هایی که نیاز به این‬ ‫امر دارند مد نظر اس��ت تا بتوانیم اصل‪44‬‬ ‫ی دیگر از‬ ‫را اجرای��ی کنیم‪ .‬با ای��ن حال یک ‌‬ ‫اقدام��ات ایمیدرو برای س��ال آینده جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی است که امیدواریم‬ ‫بتوانیم بعد از مذاکرات سرمایه‌های خارجی‬ ‫بیش��تری را جذب و پروژه‌های بزرگتری را‬ ‫آغاز کنیم‪ .‬چراکه برای رس��یدن به قدرت‬ ‫نخست اقتصادی در منطقه باید کمبود‌های‬ ‫گذشته را جبران کنیم و نرخ رشد ‪8‬درصدی‬ ‫که تاکنون باید به آن می‌رسیدیم اما موفق‬ ‫نشده‌ایم را به دست آوریم‪.‬‬ ‫وی یکی‌دیگر از اقدامات ایمیدرو در سال‬ ‫‪ 1394‬را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه تاکنون در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاقات خوبی‬ ‫افتاده امیدواریم بتوانیم ارتقای این حوزه را‬ ‫بیشتر محقق کنیم‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان با اعالم اینکه نمایندگان‬ ‫ویژه دولت برای مذاک��ره با مقامات چینی‬ ‫در گش��ایش فاینان��س طرح‌ه��ای فوالدی‬ ‫اعزام ش��ده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حتی یک یوان‬ ‫هم ب��رای طرح‌های فوالدی در یک س��ال‬ ‫اخیر گش��ایش نشده است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد‪ ،‬معاون این‬ ‫شرکت و مدیر سرمایه‌گذاری ایمیدرو برای‬ ‫مذاکره نهایی به چین س��فر خواهند کرد و‬ ‫بر این اساس‪ ،‬سفیر ایران در چین نیز برای‬ ‫پیگیری این پروژه‌ها فعال شده ضمن اینکه‬ ‫در هفته گذش��ته مالقاتی با سفیر چین در‬ ‫ایران برای پیش��برد این اهداف انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود موانع بوروکراسی حاکم بر‬ ‫چین پیگیری‌های انجام شده موجب شده‬ ‫که ال س��ی‌هایی که تاکنون ب��از کرده‌ایم‬ ‫به‌ویژه در حوزه فوالد گشایش اعتبار شوند‪.‬‬ ‫از این رو امیدواریم با مذاکرات انجام‌شده و‬ ‫رابطه خوب ایران با چین این بوروکراس��ی‬ ‫کاه��ش یاب��د و با توجه به رابطه سیاس��ی‬ ‫مناسب میان ایران و چین بتوان ‪3‬میلیارد‬ ‫یورو ال‌سی برای طرح‌های فوالدی را هرچه‬ ‫زودتر عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع پروژه‌ها با اقدامات ایمیدرو‬ ‫همچنی��ن اس��تاندار هرم��زگان نی��ز در‬ ‫مراسم روز گذش��ته با اشاره به استراتژیک‬ ‫بودن منطقه پارسیان گفت‪ :‬انتظار می‌رفت‬ ‫که در چند سال گذشته اقدامات خوبی در‬ ‫این مجموعه انجام شود اما امیدواریم از این‬ ‫پ��س با همکاری ایمیدرو ش��اهد به نتیجه‬ ‫رسیدن انتظار دیرینه در این منطقه باشیم‪.‬‬ ‫جاس��م جادری با بیان اینکه این منطقه‬ ‫مستعد س��رمایه‌گذاری خوبی است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بنده همکاری خ��ود را در هر زمینه‬ ‫و ح��وزه‌ای با این مجموع��ه اعالم می‌کنم‬ ‫و امیدوارم ک��ه بتوانیم حاصل آن را هرچه‬ ‫سریع‌تر ببینیم‪.‬‬ ‫او درباره تعویق اجرای پروژه‌های منطقه‬ ‫صنایع انرژی‌بر پارسیان اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالت اس��تان هرمزگان این بود که در‬ ‫غرب اس��تان صنایعی تاکنون نداشته‌ایم و‬ ‫افتتاح پروژه‌هایی که امروز انجام ش��د این‬ ‫مس��ئله را برطرف می‌کند‪ .‬ش��اید یکی از‬ ‫علت‌های تاخیر در اج��رای پروژه‌های این‬ ‫منطق��ه مدیریت واحد منطق��ه ویژه المرد‬ ‫و پارس��یان بود که هم‌اکنون جدا ش��ده و‬ ‫امضای این دو قرارداد نتیجه اقدامی اس��ت‬ ‫که از تفکیک آن انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫مصوبه دریافت حق انتفاع از تمامی معادن قابلیت اجرایی ندارد‬ ‫رییس بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان بی‌تاثیر بودن بند الحاقی‬ ‫اخیر کمیس��یون تلفیق (که به تصویب‬ ‫مجلس رس��ید) مبنی ب��ر دریافت حق‬ ‫انتفاع پروانه بهره‌برداری از تمامی معادن‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫از ابتدا توصیه کرد که این بند به تصویب‬ ‫نرسد که توصیه خود را در قالب گزارش‬ ‫تک‌برگی به مجلس شورای اسالمی ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرید دهقانی در گفت‌وگو با معدن‪24‬‬ ‫ب��ا اعالم این مطلب گف��ت‪ :‬معتقدم این‬ ‫بند قابلیت اجرایی ن��دارد و تنها از بعد‬ ‫روانی‪ ،‬بخش معدنکاری ایران را با تنش‬ ‫مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره عملک��رد ای��ن مدیری��ت‬ ‫در س��ال ‪ 93‬اف��زود‪ :‬بررس��ی نح��وه‬ ‫خصوصی‌س��ازی معادن‪ ،‬محاس��به نرخ‬ ‫بازگش��ت س��رمایه در بخ��ش معدن و‬ ‫مقایس��ه آن با دیگ��ر بخش‌های اقتصاد‬ ‫ایران ازجمل��ه عملکردهای حوزه معدن‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس در س��ال ‪93‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬با توج��ه ب��ه وظایف‬ ‫حاکمیت��ی مرکز پژوهش‌ه��ای مجلس‬ ‫بای��د بگویم ک��ه در س��ال ‪ 93‬کارهای‬ ‫جدی و بنی��ادی در بخش معدن مرکز‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬محاس��به می��زان‬ ‫بهره‌وری در معادن و همچنین بررس��ی‬ ‫ش��اخص‌های کالن اقتص��ادی بخ��ش‬ ‫مع��دن در ایران و ‪ 5‬کش��ور صاحب‌نام‬ ‫معدن��ی را ازجمل��ه عملکردهای مثبت‬ ‫حوزه معدن در سال ‪ 93‬بیان کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر گ��روه معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی خاطرنشان کرد‪ :‬تحلیل ما این‬ ‫اس��ت که بخش معدن نه از بعد کمبود‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بلکه از لحاظ نداشتن شناخت‬ ‫الزم و نبود فهم مش��ترک از این بخش‪،‬‬ ‫رن��ج می‌برد و به همین دلیل اس��ت که‬ ‫ما تقریب��ا تعریف مش��خصی از جایگاه‬ ‫این بخش نداری��م‪ .‬حال اگر بتوانیم این‬ ‫فهم مشترک را ایجاد کنیم‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫در برنامه ششم توس��عه‪ ،‬حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی دارای جایگاه ارزنده‌تری‬ ‫در اقتصاد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫دهقانی با اشاره به تدوین برنامه ششم‬ ‫توسط دولت گفت‪ :‬در سال ‪ 94‬بهترین‬ ‫فرصت ب��رای ارائه راهکاره��ای اجرایی‬ ‫در پوش��ش نقاط ضع��ف بخش معدن‬ ‫در س��ال ‪ 93‬را خواهیم داش��ت و مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس نیز در این رابطه به‬ ‫شدت فعال است تا با انجام برنامه‌ریزی‬ ‫صحیح و ش��ناخت نق��اط ضعف بخش‪،‬‬ ‫راهکاره��ای برنام��ه‌ای الزم را در قبل‬ ‫و حین بررس��ی برنام��ه در مجلس ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته با‬ ‫افت قیمت فلزات اساسی در دنیا‪ ،‬شاهد‬ ‫تعطیلی بسیاری از معادن فلزی کوچک‬ ‫و با حاش��یه س��ود کم بودی��م و به نظر‬ ‫می‌رس��د در س��ال ‪ 94‬نیز اتفاق خاصی‬ ‫در این حوزه رخ ندهد و روند س��ال ‪93‬‬ ‫را طی کنیم‪.‬‬ ‫دهقانی اظهار کرد‪ :‬درنظر گرفتن حق‬ ‫انتف��اع پلکانی برای معادن س��نگ‌آهن‬ ‫چادرملو و گل‌گه��ر و همچنین کاهش‬ ‫‪5‬درصدی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری‬ ‫در این معادن می‌تواند به رشد طرح‌های‬ ‫توسعه این شرکت‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احداث صنایع‬ ‫انرژی‌بر‬ ‫با نگاه فرامنطقه‌ای‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫عضو شورای مهندسان فرهنگستان علوم‬ ‫ب��رای اینکه اس��تقرار صنایع انرژی‌بر در کش��ور در‬ ‫جهت توس��عه‌ای پایدار باشد باید براساس نیازسنجی‬ ‫و مطالع��ات منطقه‌ای این صنایع ایجاد ش��ود چراکه‬ ‫در سال‌های گذشته بس��یاری از این صنایع به دالیل‬ ‫سیاسی و مصلحت جانمایی شده بود که همین مسئله‬ ‫پیش‌بینی تامین منابع آب و انرژی را با مشکل مواجه‬ ‫کرده است‪ .‬برای نمونه در استان اصفهان صنایع فوالد‬ ‫مس��تقر شده‌اند و این در حالی است که این استان با‬ ‫کمبود آب مواجه بوده که مشکالتی را برای منطقه به‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫در تعیین مکان‌یابی صنایع انرژی‌بر باید با مطالعات‬ ‫علمی‪ ،‬بازدهی تولید و دسترسی به انرژی و آب مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد تا با حفظ منافع ملی‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫خوبی برای کش��ور به ارمغان بیاید‪ .‬در این نیازسنجی‬ ‫نباید به مرزبندی استانی و منطقه‌ای توجه شود بلکه‬ ‫باید شرایط استراتژیک و دسترسی به زیرساخت‌های‬ ‫مورد نیاز مدنظر باش��د‪ .‬البته باید به این مسئله توجه‬ ‫شود که در ایجاد مناطق اقتصادی برای صنایع انرژی‌بر‬ ‫و واحدهای تولیدی ک��ه با نیاز باالیی از انرژی همراه‬ ‫هس��تند تنها نباید به بحث انرژی پرداخته شود بلکه‬ ‫با مالحظه س��ایر مولفه‌های توسعه‌ای پایدار همچون‬ ‫توس��عه اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬مصرف و تولید پایدار‪،‬‬ ‫مش��مولیت و تنوع بازار کار(دسترس��ی ب��ه بازار کار‪،‬‬ ‫تحصیل و ‪ ،)...‬بهداش��ت و س�لامت عمومی‪ ،‬تغییرات‬ ‫آب و هوایی و انرژی‪ ،‬حمل‌ونقل پایدار‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫مشارکت جهانی‪ ،‬حکمرانی خوب (انسجام و اثربخشی‬ ‫سیاس��تگذاری در کش��ور) باید زمینه رشد اقتصادی‬ ‫را برای کش��ور فراهم کرد‪.‬بنابراین برای دس��تیابی به‬ ‫توسعه یکنواخت در کشور باید فراتر از مرزبندی‌های‬ ‫استانی و منطقه‌ای عمل شود تا همسو با سیاست‌های‬ ‫اقتصادی کالن کشور‪ ،‬زمینه رشد اقتصادی یکنواخت‬ ‫در تمام مناطق کشور بر مبنای توان آنها فراهم شود‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‪:‬‬ ‫امید به افزایش مصرف‬ ‫سیمان کشور داریم‬ ‫برنام��ه انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫برای س��ال آینده‪ ،‬پیشبرد اهدافی اس��ت که این انجمن‬ ‫در س��ال ‪ 93‬دنبال کرده اس��ت‪ .‬عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در گفت‌وگو‬ ‫با مع��دن‪ 24‬با بیان این مطلب گف��ت‪ :‬پیش‌بینی ما این‬ ‫اس��ت که از نیمه دوم س��ال ‪ 94‬به‌دلی��ل بهبودی که در‬ ‫بخش پروژه‌های کش��وری و ش��هری اتفاق خواهد افتاد‪،‬‬ ‫شاهد افزایش مصرف سیمان باشیم‪ .‬وی در رابطه با عرضه‬ ‫س��یمان در رینگ صادراتی بورس کاال گفت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫ما عرضه نخستین محموله س��یمان در رینگ صادراتی‪،‬‬ ‫‪3‬ماهه نخس��ت سال ‪ 94‬است و برای این عرضه راهکارها‬ ‫به س��ازمان بورس کاال ارائه شده و درحال اخذ مجوزهای‬ ‫مورد نیاز هس��تیم‪ .‬ش��یخان ادامه داد‪ :‬برای نخس��تین‬ ‫عرض��ه صادراتی در بورس‪ ،‬پیش��نهاد ما عرضه صادراتی‬ ‫به‌صورت آزمایش��ی در مرز غربی کش��ور همچون عراق‬ ‫است تا درصورت اجرای موفقیت‌آمیز این عرضه‪ ،‬در سایر‬ ‫نقاط کشور عملیاتی شود‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان خاطرنشان کرد‪ :‬انجمن به دنبال افزایش‬ ‫مصارف سیمان داخلی (برای مثال استفاده از روکش‌های‬ ‫سیمانی با قیمت‌های پایین‌تر به‌جای آسفالت) است که‬ ‫نه تنها بخشی از مشکالت دولت را به دلیل امکان صادرات‬ ‫بیش��تر قیر برطرف می‌کند بلکه مشکل سیمانی‌ها را نیز‬ ‫تاحدودی مرتفع می‌کند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه عراق و‬ ‫افغانس��تان عمده مقصد صادراتی س��یمان ایران است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از س��وی دیگر کش��ورهای آس��یای میانه از دیگر‬ ‫واردکنندگان س��یمان ایران هستند‪ .‬شیخان اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج‌فارس همچون قطر و عربس��تان‬ ‫واردکننده کلینکر از ایران هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در نظر داریم‬ ‫برای س��ال آتی‪ ،‬بازارهای هدف جدیدی را ایجاد کرده و‬ ‫ب��ه صادرات رون��ق دهیم و بدین منظ��ور‪ ،‬حضور در بازار‬ ‫افریق��ا را جزو برنامه‌های خود ق��رار داده‌ایم‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان سیمان به آمار تولید سیمان و کلینکر‬ ‫کشور در بهمن‌ماه و یازده ماهه گذشته اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫درمجم��وع در بهمن ماه حدود ‪4/8‬میلیون تن س��یمان‬ ‫از س��وی ش��رکت‌های مختلف تولیدکننده تولید شد که‬ ‫نس��بت به بهمن سال گذشته رش��د ‪7/7‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬سال گذش��ته در این ماه ‪4/44‬میلیون‬ ‫تن سیمان تولید ش��د و قرار بود شرکت‌ها ‪ 5/78‬میلیون‬ ‫تن س��یمان تولید کنند که کمی از اهداف عقب هستیم‪.‬‬ ‫ش��یخان تولید کلینکر شرکت‌ها را نیز ‪ 2/85‬میلیون تن‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬این درحالی اس��ت که بهمن سال ‪،92‬‬ ‫ح��دود ‪ 5/75‬میلیون تن کلینکر تولید کرده بودیم و قرار‬ ‫بود طبق برنامه‌ریزی‌ها بهمن امسال به رقم ‪6/18‬میلیون‬ ‫تن برسیم‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫صرف ‪65‬درصد عوارض معدنی‬ ‫در توسعه مناطق‬ ‫‪65‬درص��د از ع��وارض و ارزش‌اف��زوده وصولی‬ ‫مع��ادن توس��ط دول��ت ص��رف عم��ران و آبادی‬ ‫مناط��ق معدنی خواهد ش��د‪ .‬مدی��رکل صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این طرح از س��ال ‪ 94‬اجرایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اس��کندری همچنین درباره نحوه ثبت درخواست‬ ‫محدوده معدنی در سامانه الکترونیکی این سازمان‬ ‫افزود‪ :‬متقاضیان از طریق اینترنت ابتدا در سامانه‬ ‫یادشده ثبت‌نام و پس از ارسال مدارک الزم برای‬ ‫احراز هویت به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مراجعه می‌کنند و پس از بررس��ی توسط‬ ‫کارشناس��ان سازمان‪ ،‬س��امانه به‌صورت مکانیزه‪،‬‬ ‫اق��دام به صدور پروانه اکتش��اف‪ ،‬گواهی کش��ف‬ ‫و پروان��ه بهره‌برداری در قال��ب فرم‌های جدید و‬ ‫تک‌برگی خواهد کرد که از ضریب امنیتی باالیی‬ ‫نیز برخوردار است‪.‬‬ ‫عباسی‪ ،‬فرماندار شهرستان شاهین‌دژ نیز درباره‬ ‫ظرفیت‌های معدنی این شهرستان به فعالیت ‪13‬‬ ‫واحد معدنی با سرمایه‌گذاری ‪130‬میلیارد تومان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور‪:‬‬ ‫سیمان تولیدی کارخانه‌ها‬ ‫بی‌کیفیت است‬ ‫عضو ش��ورای مرکزی نظام مهندس��ی کشور از‬ ‫بی‌کیفیتی در کارخانه‌های تولید سیمان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬کاظمی‬ ‫عض��و ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫کش��ور با بیان اینکه مصالح س��اختمانی با کیفیت‬ ‫ب��اال در کارخانه‌های ایران تولید نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولیدکنن��ده س��یمان و س��فال از‬ ‫اس��تانداردهای قطعی برخوردار نیس��تند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر مهندسان چاره‌ای جز استفاده از این مصالح‬ ‫را ندارند بنابراین استفاده از این مصالح در کاهش‬ ‫کیفیت ساخت‌وسازها اثرگذار است‪.‬‬ ‫کاظمی ی��ادآور ش��د‪ :‬در این زمینه مس��ئوالن‬ ‫مرتب��ط و ارگان‌های ذی‌ربط ت�لاش می‌کنند که‬ ‫بتوانند از مصالح س��اختمانی با کیفیت مناسب در‬ ‫ساخت‌‌وسازها استفاده کنند‪ .‬عضو شورای مرکزی‬ ‫نظام مهندس��ی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر چاره‌ای جز رعایت مقررات ملی ساختمان و‬ ‫استانداردسازی در کیفیت نداریم‪.‬‬ ‫آذربایجان غربی چهارمین استان‬ ‫دارای ذخایر معدنی‬ ‫رییس سازمان صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫غربی گفت‪ :‬آذربایجان غربی چهارمین استان دارای‬ ‫ذخایر معدنی اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬جعفر صادق‬ ‫اس��کندری‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬آذربایجان غرب��ی از جمله‬ ‫اس��تان‌های مس��تعد از لح��اظ تولید م��واد معدنی‬ ‫محس��وب می‌ش��ود و حدود ‪ 50‬نوع مواد معدنی در‬ ‫استان کشف شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر س��نگ‌آهن م��وادی همچون‬ ‫س��یلیس‪ ،‬کرومی��ت‪ ،‬تیتان و طال از معادن اس��تان‬ ‫اس��تخراج می‌ش��ود‪ .‬اس��کندری ادامه داد‪ :‬ش��مال‬ ‫اس��تان دارای یک‌هزار و ‪ 950‬کیلومتر مربع معدن‬ ‫بهره‌برداری نش��ده و جنوب استان نیز دارای ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬کیلومت��ر معدن بهره‌برداری نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معادن ش��مال اس��تان برای بهره‌برداری‬ ‫به ش��رکت س��رمایه‌گذاری غدیر و مع��ادن جنوب‬ ‫استان برای بهره‌برداری به ش��رکت ایمیدرو واگذار‬ ‫شده است که اکنون کارهای مطالعاتی برای معادن‬ ‫استان با کمک سازمان زمین‌شناسی و سایر بنیادها‬ ‫در دس��ت اقدام است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه سیاست این‬ ‫س��ازمان جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است‬ ‫و ت�لاش ما بر این اس��ت که مواد معدنی اس��تان را‬ ‫با فرآوری ب��ه بازارهای داخلی ص��ادر کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه اس��تان ما دارای معادن بسیاری است‬ ‫که این یک نکته بس��یار مناسبی برای توسعه استان‬ ‫می‌تواند باشد‪.‬‬ ‫در فرابورس رقم خورد‬ ‫قیمت ‪ 4500‬ریالی‬ ‫هر سهم زغال‌سنگ پروده طبس‬ ‫فرابورس ایران اعالم کرد‪ :‬سهام شرکت زغال‌سنگ‬ ‫پ��روده طبس‪ ،‬امروز ب��رای نخس��تین‌بار در بازار دوم‬ ‫فرابورس ایران‪4 ،‬هزار و ‪ 500‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪10 ،‬درصد از سهام شرکت فرآوری‬ ‫زغال‌س��نگ پروده طب��س برای نخس��تین‌بار پس از‬ ‫پذی��رش در بازار دوم فرابورس ایران‪ ،‬روز گذش��ته با‬ ‫کشف قیمت هر سهم ‪4‬هزار و ‪500‬ریال عرضه شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با تولید محکم‌ترین آلیاژ آلومینیوم توسط محقق ایرانی‬ ‫زنجیره ارزش‌افزوده آلومینیوم تکمیل شد‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬تکراری است اگر بگوییم‬ ‫ایران یک کشور معدنی شناخته می‌شود و ذخایر خوبی‬ ‫از مواد معدنی متنوع دارد اما گفتن چندین و چندباره‬ ‫از آرزوی هر ایرانی برای تکمیل خط ارزش‌افزوده مواد‬ ‫معدنی ت��ا آخرین حلقه فرآوری آن کم اس��ت چراکه‬ ‫ه��ر مرحله ایج��اد ارزش‌افزوده بر م��واد معدنی‪ ،‬ایجاد‬ ‫ثروت عمومی و اش��تغال‪ ،‬از وابستگی ما به محصوالتی‬ ‫خاص که گاهی در انحصار کش��ورهای معدودی است‬ ‫کم می‌کند‪.‬‬ ‫نظیر دستاوردی که یک محقق جوان ایرانی توانست‬ ‫به آن دست یابد و محکم‌ترین آلیاژ آلومینیوم را تولید‬ ‫کند‪ .‬س��جاد امیرخانلو‪ ،‬دکترای مهندس��ی متالورژی و‬ ‫مواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محقق طرح توانسته‬ ‫در روش��ی منحصربه‌فرد و ارزان‪ ،‬مس��تحکم‌ترین آلیاژ‬ ‫آلومینیوم دنیا را با هزینه‌ای بس��یار کمتر از نمونه‌های‬ ‫خارجی آن در مقیاس آزمایش��گاهی تولید کند که در‬ ‫صورت حمایت‪ ،‬قابلیت تولید انبوه را نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربری در صنایع هوا فضا‬ ‫وج��ود دارد می‌افزاید‪ :‬در روش ابداعی ما به‌خاطر تکرار‬ ‫باالی س��یکل‪ ،‬خواص باالتری به دس��ت می‌آید چراکه‬ ‫این روش قابلیت تکرارش��وندگی باالی��ی دارد ولی در‬ ‫روش‌ه��ای دیگر به‌دلیل اس��تفاده از منیزیوم‪ ،‬تیتانیوم‬ ‫و‪ ...‬به اس��تحکام باال در آلومینیوم می‌توان دست یافت‬ ‫ولی هزینه تمام ش��ده تولید بسیار باال می‌رود و ممکن‬ ‫اس��ت صرفه اقتصادی الزم برای تولید در مقیاس انبوه‬ ‫را نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار می‌‌کند‪ :‬از آنجا که ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫به خوبی ش��کل نگرفته و اصوال این رابطه تعریف نشده‬ ‫و این پروژه تنها به‌صورت یک تحقیق دانش��گاهی و در‬ ‫مقیاس آزمایشگاهی انجام شده بنابراین برآورد خاصی‬ ‫از نظر اقتصادی انجام نشده و این در حالی است که ما‬ ‫باره��ا با صنایع مختلف رایزنی کردیم که نیازهای خود‬ ‫را به ما معرفی کنید تا آن را در قالب یک یا چند پروژه‬ ‫دانش��جویی انجام دهیم ولی به این پیشنهادها تاکنون‬ ‫توجهی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تولید جهانی در مقیاس آزمایشگاهی‬ ‫س��جاد امیرخانلو‪ ،‬محقق و مبدع‬ ‫نتایج ای��ن تحقیق که حاصل هم��کاری امیرخانلو و‬ ‫آلی��اژ آلومینی��وم مس��تحکم در‬ ‫مصطفی کتابچی و ن��ادر پروین از اعضای هیات علمی‬ ‫ه��دف از‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و همکاران اس��پانیایی آنها‬ ‫انتخ��اب ای��ن آلی��اژ را به‌عنوان‬ ‫از موسس��ه ‪ CENIM-CSIC‬اسپانیاست‪ ،‬در مجله‬ ‫پایان‌نام��ه دکترا‪ ،‬رون��د جهانی‬ ‫‪ Scripta Materialia‬انتشار یافته است‪.‬‬ ‫دکت��ر مصطفی کتابچی‪ ،‬اس��تاد حرک��ت به س��مت آلیاژ‌های س��بک و کاهش مصرف‬ ‫راهنمای این محقق ایرانی درباره سوخت فسیلی و کاهش آالیندگی‌های زیست‌محیطی‬ ‫پایان‌نامه دکترای سجاد امیرخانلو می‌دان��د و می‌گوید‪ :‬فناوری روز دنیا به س��مت فلزات‬ ‫می‌گوید‪ :‬س��بکی مانند آلومینیوم یا تیتانیوم پی��ش می‌رود اما‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫برای نخس��تین بار به کامپوزیتی ایرادی که بر این فلزات وجود دارد‪ ،‬این است که مانند‬ ‫دست یافتیم که از حیث استحکام تاکنون تولید نشده فلزات پایه آهنی اس��تحکام کاف��ی ندارند مگر اینکه با‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه این آلیاژ آلومینیومی به‌دلیل مکانیزم‌های شناخته شده به آنها استحکام داده شود‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬روش‌های مختلفی برای استحکام‌دهی‬ ‫سبکی وزن در صنایع هوایی و نظامی بیشترین کاربرد‬ ‫را دارد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬این دس��تاورد ب��ه صورت یک پروژه فل��زات س��بکی مانند آلومینی��وم وج��ود دارد اما این‬ ‫مکانیزم‌ه��ا به‌صورت یکجا نبوده و‬ ‫تحقیقاتی به‌عنوان پایان‌نامه دکترا به‬ ‫در مقاط��ع مختلف زمانی ایده آن‬ ‫دست آمده و در صورت داشتن بازار و‬ ‫سجاد امیر خانلو‪:‬‬ ‫ارائه می‌ش��ده مانند ایده‌ای که ما‬ ‫متقاضی از س��وی صنایع‪ ،‬نخست در‬ ‫فناوری روز دنیا به‬ ‫سمت فلزات سبکی مانند ب��رای استحکام‌بخش��ی با کمک‬ ‫مقیاس نیمه‌صنعتی و صنعتی قابلیت‬ ‫تولید پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫نانو ذرات به‌کار بس��تیم‪ .‬نانوذرات‬ ‫آلومینیوم یا تیتانیوم‬ ‫وی درباره نقش محققان اسپانیایی‬ ‫تقویت‌کنن��ده و تغیی��ر س��اختار‬ ‫پیش می‌رود اما ایرادی‬ ‫در تولی��د این کامپوزی��ت می‌گوید‪:‬‬ ‫آلومینیوم از دانه درشت به دانه‌ریز‬ ‫که بر این فلزات وجود‬ ‫ای��ن پ��روژه توس��ط محق��ق ایرانی‬ ‫و استفاده از سایر مکانیزم‌ها مانند‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫ابداع و طراحی ش��ده و تنها یکسری‬ ‫کار سختی و معرفی نابجایی‌ها به‬ ‫آزمایش‌های خ��اص که نمونه آن در فلزات پایه آهنی استحکام ساختار‪ ،‬منجر به تولید آلومینیوم‬ ‫کافی ندارند مگر اینکه با با استحکام باال شده است‪.‬‬ ‫داخل ایران وجود نداش��ت در اسپانیا‬ ‫ای��ن محقق ج��وان ایرانی ادامه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫مکانیزم‌های شناخته شده‬ ‫اس��تاد دانش��گاه امیرکبی��ر ادامه به آنها استحکام داده شود می‌ده��د‪ :‬صنایع مختلف��ی با این‬ ‫آلیاژهای مستحکم و سبک ارتباط‬ ‫می‌ده��د‪ :‬در این فرآین��د‪ ،‬آلومینیوم‬ ‫دارن��د‪ ،‬مانن��د صنای��ع دریایی و‬ ‫خالص به اضاف��ه ذرات تقویت‌کننده‬ ‫کاربی��د سیلیس��یم به‌ص��ورت ذرات یکنواخ��ت بین کشتی یا هواپیما که منجر به مصرف کمتر سوخت‌های‬ ‫الیه‌های آلومینیوم توزیع شده است‪ .‬البته این محصول فس��یلی و در نتیجه کاهش آالینده‌های زیست‌محیطی‬ ‫در جای دیگری تولید ش��ده اما روش ما پرس تجمعی ک��ه به‌عنوان یک هدف جهانی ب��رای محققان ایرانی و‬ ‫اس��ت که برای نخس��تین بار روش تغییر شکل شدید خارجی مطرح اس��ت و از آنج��ا که زمینه کاری من به‬ ‫توس��ط فرآین��د پرس انجام ش��ده و ی��ک روش کاملا آلیاژه��ای فلزی نزدیک بود تصمی��م گرفتیم که روی‬ ‫ابداعی و ارزانقیمت و قابل دس��ترس در ایران محسوب آلومینیوم کار کنیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬هم��ه محققان می‌دانن��د با نانو‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬دکتر کتابچی با اش��اره ب��ه اینکه روش‌های‬ ‫شکل‌دهی دیگری برای آلومینیوم و تبدیل آن به آلیاژ ساختارکردن آلیاژها‪ ،‬استحکام آن افزایش پیدا می‌کند‬ ‫ام��ا برای ای��ن کار روش‌ه��ای محدودی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫روش‌ه��ای قبلی ازجمله نورد پرس یا فش��ار در کانال‬ ‫زاوی��ه‪ ،‬محدودیت‌هایی از جمل��ه کوچکی نمونه تولید‬ ‫ش��ده داشت ولی در روش��ی که ما به کار بستیم به نام‬ ‫پ��رس تجمعی پیوندی‪ ،‬این محدودیت را ندارد و عالوه‬ ‫ب��ر آن تجهیزات پیچیده‌ای نمی‌خواهد و تنها ماش��ین‬ ‫پرس و یک قالب ساده مورد نیاز است‪.‬‬ ‫در این روش به‌صورت س��یکلی‪ ،‬کرنش یا فش��ار به فلز‬ ‫اعمال شده و در واقع موجب کرنش و تغییر فرم و درنهایت‬ ‫تولید نابجایی در فلز می‌ش��ود و چون این روند تکرارپذیر‬ ‫و س��یکل‌پذیر اس��ت‪ ،‬می‌توان��د در چن��د مرحله موجب‬ ‫نابجایی در مراحل اولیه ش��ود و در مراحل بعدی آرایش‬ ‫پیدا کند و س��اختار ریزدانه را تش��کیل ده��د‪ .‬ما فرآیند‬ ‫جدیدی برای رس��یدن به مواد نانو ساختار‪ ،‬فوق‌ریزدانه و‬ ‫با اس��تحکام باال ارائه داده‌ایم؛ به گونه‬‌ای که قابلیت تولید‬ ‫نانوکامپوزیت و فلز نانوساختار را به‌طور همزمان دارد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه این روش استحکام‌بخشی به آلومینیوم‪،‬‬ ‫هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی ندارد تصریح می‌کند‪ :‬تا‬ ‫اینجای کار‪ ،‬میزان استحکام‌بخشی آلومینیوم با روش‌های‬ ‫دیگر انجام ش��ده بود اما ما عالوه بر استفاده از این روش‬ ‫ابداعی‪ ،‬به‌دنبال اس��تحکام باالت��ر بودیم و با اضافه کردن‬ ‫نانوذرات تقویت‌کننده به ساختار آلومینیوم موجب ریزتر‬ ‫ش��دن ذرات آلومینیوم با جلوگی��ری در حرکت مرزها و‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫دست مدیران چادرملو را می‌بوسم اما باید حق انتفاع را بپردازند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه بحث ما درب��اره معدن چادرملو حق انتفاع دولت اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چیزی که نمی‌توانیم از آن بگذریم و ادامه می‌دهیم‪ ،‬دریافت‬ ‫ح��ق انتفاع دولت از دو معدن چادرملو اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬نادر‬ ‫قاضی‌پور با اش��اره به بازدیدی که از معدن چادرملو داش��ته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اینجا دو بحث مطرح می‌شود؛ اول اینکه مدیران چادرملو‪،‬‬ ‫معدن را توسعه داده‌اند‪ ،‬کارخانه‌های گندله‌سازی تاسیس کرده‌‌اند‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی را باال برده‌اند و بحران‌های منطقه‌ای را کاهش داده‌اند‬ ‫که این کار‌ها بسیار موثر بوده و دست آنها را هم می‌بوسیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بحث دوم حق انتفاع دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬آنچه‬ ‫را که نمی‌توانیم از آن بگذریم و ادامه می‌دهیم‪ ،‬دریافت حق انتفاع‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬اصل ‪ ۴۵‬قانون اساس��ی می‌گوید؛ دریا‌ها‪ ،‬رودخانه‌ها‪،‬‬ ‫معادن و‪ ...‬جزو انفال عمومی اس��ت و نمی‌ش��ود آنها را واگذار کرد‬ ‫البته می‌ش��ود به‌صورت موق��ت به بهره‌بردار داد‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حق انتفاع معدن چادرملو متعلق به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دیوان محاسبات اعالم‬ ‫کرده که معادن چادرملو و گل‌گهر مبلغ ‪۳۴۸۵‬میلیارد تومان بدهکار‬ ‫هس��تند که در ‪۶‬ماه اول سال‬ ‫‪ ۹۳‬بای��د ب��االی ‪۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان می‌پرداختند‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه مبلغ‬ ‫گفته شده مالیات نیست بلکه‬ ‫حق انتفاع است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون صنای��ع تصمیم‬ ‫گرفته این مبلغ را دریافت کند‪ .‬قاضی‌پور با اش��اره به جلس��اتی که‬ ‫مدی��ران چادرمل��و و گل‌گهر با اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس برگزار کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون بین ما و مدیران این دو معدن‬ ‫اختالف نظر وجود دارد و ما تاکید داریم که بهره مالکانه باید پرداخت‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه عملکرد مدیران چادرملو برجسته و قابل‬ ‫احترام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما از زحمات مدیرعامل‪ ،‬کارکنان‪ ،‬مهندسان و‬ ‫تمامی کسانی که ش��ب و روز کار می‌کنند‌‌نهایت تشکر و قدردانی‬ ‫را داریم‪ .‬من به‌عنوان نایب‌رییس فراکس��یون کارگری دست تمامی‬ ‫مدی��ران این مع��ادن که برای کارگران بهترین ش��رایط را به وجود‬ ‫آورده‌اند‪ ،‬می‌بوسم اما تاکید دارم که باید حق انتفاع را بپردازند‪.‬‬ ‫ایجاد دانه‌های جدید به افزایش نهایی اس��تحکام این فلز‬ ‫دس��ت یافتیم‪ ،‬چنانکه در مرحله نخست مقدار استحکام‬ ‫آلومینی��وم ‪ 88‬مگاپاس��کال بود که ب��ا افزایش نانو ذرات‬ ‫تقویت‌کننده به ‪ 284‬مگاپاس��کال رس��ید‪ .‬این در حالی‬ ‫است که با استفاده از سایر روش‌ها برای استحکام‌بخشی‬ ‫به آلومینیوم در دنیا‪ ،‬تاکنون به ‪ 150‬تا ‪ 180‬مگاپاسکال‬ ‫توانسته بودند دست یابند و تاکنون آلومینیوم با استحکام‬ ‫باالتر از ‪ 200‬تولید نشده بود‪.‬‬ ‫امیرخانل��و اضافه می‌کن��د‪ :‬در حقیقت ترکیب همزمان‬ ‫س��اختار فوق ریزدانه ب��ا انداز ‌ه متوس��ط ‪ 280‬نانومتر و‬ ‫ذرات تقویت‌کننده با انداز ‌ه متوسط ‪ 55‬نانومتر‪ ،‬منجر به‬ ‫تولید نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با اس��تحکام ‪284‬‬ ‫مگاپاسکال شده است‪ .‬این مقدار باالترین مقدار استحکام‬ ‫گزارش شده در آلیاژ آلومینیوم خالص تجاری در سراسر‬ ‫جهان اس��ت که نتای��ج این کار تحقیقات��ی در کنفرانس‬ ‫نانو اس��پیدی فرانسه ارائه ش��ده و در مجله بسیار معتبر‬ ‫اسکریپتا متریالیا به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تا‌کنون از س��وی برخی صنایع‬ ‫حمایت ش��ده‌ایم‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬این‌گون��ه ابداعات برای‬ ‫همه‌گیر ش��دن ی��ا تولید انب��وه و صنعت��ی آن به زمان‬ ‫زیادی نیاز دارد؛ مانند س��ایر ابداع��ات و اختراعاتی نظیر‬ ‫مم��وری‌کارت که در دهه ‪ 60‬میالدی ابداع و در این دهه‬ ‫همه‌گیر و به یک محصول کاربردی تبدیل شد‪.‬‬ ‫افزایش استخراج و تولید مس کشور‬ ‫در ‪ 11‬ماه گذشته‬ ‫اس��تخراج و تولید مس توسط شرکت‌های بزرگ‬ ‫معدنی کشور در طول ‪11‬ماه اخیر افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ ،‬از ابتدای فروردی��ن تا پایان‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫بهمن امس��ال‪728 ،‬ه��زار و ‪ 615‬تن «کنس��انتره‬ ‫مس» توس��ط شرکت‌های مس سرچشمه‪ ،‬سونگون‬ ‫و میدوک و نی��ز ‪211‬هزار و ‪ 607‬تن «آند مس» و‬ ‫‪176‬هزار و ‪ 757‬تن «کاتد مس» توسط شرکت‌های‬ ‫مس سرچش��مه و میدوک تولید شد که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به ترتیب یک‌درصد‪2 ،‬درصد و ‪3‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫همچنین میزان مواد معدنی استخراج‌شده از معادن مس سرچشمه‪ ،‬سونگون و میدوک‬ ‫در طول ‪11‬ماه اخیر ‪149‬میلیون و ‪379‬هزار و ‪ 133‬تن بود که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته (‪125‬میلیون و ‪528‬هزار و ‪ 427‬تن) ‪19‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این میزان س��نگ س��ولفیدی استخراج ش��ده از این معادن‪33 ،‬میلیون و ‪387‬هزار و‬ ‫‪ 723‬تن بود‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬در ‪ 11‬ماه امسال‪40 ،‬هزار و ‪ 105‬تن شمش (اسلب‪ ،‬مفتول و بیلت)‪،‬‬ ‫‪5‬هزار و ‪ 380‬تن کنسانتره مولیبدن و ‪ 498‬تن لجن طال و نقره توسط «مس سرچشمه»‬ ‫و نیز ‪ 617‬تن مولیبدن توسط «مس سونگون» تولید شد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫ویژه‬ ‫روند کاهشی صادرات‬ ‫فرش دستباف متوقف شد‬ ‫رییس مرک��ز ملی ف��رش ایران‬ ‫ضم��ن تش��ریح دالی��ل کاه��ش‬ ‫ص��ادرات ف��رش دس��تباف در‬ ‫س��ال‌های اخیر‪ ،‬از متوقف ش��دن‬ ‫رون��د کاهش��ی ص��ادرات ف��رش‬ ‫دس��تباف خبر داد‪ .‬حمی��د کارگر‬ ‫در گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬اس��فند امس��ال پایان‬ ‫خوش��ی برای فرش ایرانی اس��ت و آمار و ارقام صادراتی‬ ‫ما نس��بت به سال گذشته رشد کرده و طبق آمار گمرک‬ ‫در ‪ ۱۱‬م��اه امس��ال معادل ‪ ۳۱۴‬میلی��ون دالر صادرات‬ ‫داش��تیم که معادل صادرات ‪ ۱۲‬ماه س��ال گذشته بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه لحاظ وزنی در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال ‪ 6‬هزار تن‬ ‫فرش صادر کردیم که نس��بت به س��ال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۳۲‬درصد رش��د را نش��ان می‌دهد و می‌توان گفت برای‬ ‫ن بار در چند س��ال اخیر روند کاهشی صادرات‬ ‫نخس��تی ‌‬ ‫متوقف ش��ده و روند رو به رش��دی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر عوامل مختلفی در کاه��ش میزان صادرات فرش‬ ‫دس��تباف تاثیر‌گذار بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جانشین شدن‬ ‫کاالهای مکمل فرش همچون موکت و پارکت‪ ،‬اش��باع‬ ‫شدن بازارهای مهم فرش ایرانی همچون آلمان و خروج‬ ‫تع��داد زیادی از بافندگان از این صنعت در افت بازارهای‬ ‫این بخش تاثیر‌گذار ب��ود‪ .‬رییس مرکز ملی فرش ایران‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬اتفاق مثبت دیگری که در روزهای پایانی‬ ‫س��ال ‪ 93‬برای حوزه ف��رش رخ داد ثبت نش��ان(برند)‬ ‫جغرافیای��ی ‪ ۱۰‬منطقه فرش��بافی در س��ازمان جهانی‬ ‫مالکیت فکری ب��ود‪ ،‬چون یک��ی از دغدغه‌های فعاالن‬ ‫فرش ما دست‌اندازهای کشورهای رقیب در تولید فرش‬ ‫نشان ایرانی و طرح‌ها و نقوش ما و کپی‌برداری از آنها بود‪.‬‬ ‫کارگر با بیان اینکه ثبت جهانی مناطق جغرافیایی فرش‬ ‫کشور می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و‬ ‫بیش از پیش حافظ نشان فرش ایرانی باشد‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫فرش ‪ ‌۱1‬منطقه ایران شامل مش��هد‪ ،‬کاشمر‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬نایین‪ ،‬س��اروق‪ ،‬یزد‪ ،‬اردبیل‪ ،‬ترکمن‪ ،‬گلستان و‬ ‫همدان در سازمان جهانی مالکیت فکری (‪ )WIPO‬به‬ ‫ثبت جهانی نشان جغرافیایی رسید‪.‬‬ ‫مشتري کم‌توقع‬ ‫حقش را نمي‌گيرد‬ ‫نظرگاه‬ ‫مويد حسيني‌صدر‬ ‫عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس‬ ‫معتقد هستم که هنوز چيزي به نام گارانتي در ايران‬ ‫معني ندارد بيش��تر يک عبارت تش��ريفاتي اس��ت که‬ ‫متاس��فانه کسي اصول اوليه آن را هم رعايت نمي‌کند‪.‬‬ ‫کاال و خدمات در ايران بعضي مواقع انحصاري اس��ت‪.‬‬ ‫مثل صنعت خودرو‪ .‬بعضي مواقع بس��يار ضعيف است‪،‬‬ ‫مث��ل خدم��ات پس از ف��روش و در بعضي م��وارد نيز‬ ‫واس��طه و واس��طه‌گري اس��ت که در اين زمينه ايفاي‬ ‫نق��ش مي‌کند‪ .‬همين امر باعث ش��ده ش��بکه فروش‬ ‫بس��يار ضعيف عمل کند و کس��ي هم جرات ندارد به‬ ‫سمت توليد نشان‌هاي تجاري يا برندهاي معتبر برود‪.‬‬ ‫البته واردات هم در بس��ياري از موارد انحصاري بوده و‬ ‫شرايط بازار به نحوي است که هر کسي نمي‌تواند اقدام‬ ‫ب��ه واردات کند‪ ،‬بنابراين قيمت‌ها معموال باالس��ت و‬ ‫عوارض باالي��ي از واردکننده اخذ مي‌ش��ود‪ .‬همه اين‬ ‫موارد دست‌به‌دست هم داده‌اند تا امروز ما عمال چيزي‬ ‫به نام حمايت از حقوق مصرف‌کننده نداش��ته باشيم‪.‬‬ ‫اما نکته مهمي که هرگز به آن اش��اره نش��ده کم‌توقع‬ ‫بودن مردم يا مش��تري‌ها درباره حقوقي است که بايد‬ ‫از توليدکنندگان طلب بکنند‪ .‬در کش��ور ما اغلب براي‬ ‫مردم (مش��تري‌) مهم نيست که يک سيستم پاسخگو‬ ‫ب��راي رفع نيازهاي آنها در ش��رايطي ک��ه حق خود را‬ ‫مطالبه مي‌کنند وجود داش��ته باشد‪ .‬اما براي رفع اين‬ ‫بحران‌ها بايد به نهادينه‌س��ازي يک فرهنگ تازه اقدام‬ ‫کرد‪ .‬فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌کننده که اين مهم‬ ‫بر عهده رسانه‌هاي مختلف اس��ت‪ .‬همين که روزنامه‬ ‫گسترش صمت در تالش است با موضوعيت بخشيدن‬ ‫به چنين موضوعي‪ ،‬آن را به گوش مس��ئوالن برساند و‬ ‫ش��رايط براي حل مشکالت مرتفع ش��ود‪ ،‬به نظر من‬ ‫خ��ودش يک گام بزرگ ب ‌ه حس��اب مي‌آي��د که باعث‬ ‫مي‌ش��ود مصرف‌کنندگان با حقوقش��ان آشنا بشوند‬ ‫و مس��ئوالني هم ک��ه در اين زمينه ت�لاش مي‌کنند‪،‬‬ ‫خاله��اي موجود را شناس��ايي کنن��د‪ .‬در‌نهايت فکر‬ ‫مي‌کنم بايد ش��رايطي رقم بخورد که بازار کم‌کم ناچار‬ ‫باشد به حقوق مصرف‌کننده تمکين بکند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال کهنه را به سمساري‌ها بسپاريد‬ ‫قاره سیاه؛ هفدهمین اقتصاد دنیا‬ ‫سال امید به «مشغله‌کاری»‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو با‬ ‫‌‪:‬‬ ‫حذف ثبت سفارش در شرایط فعلی به صالح نیست‬ ‫زه�را طهرانی‪-‬گروه تج�ارت‪ :‬ثبت‬ ‫س��فارش زمانی به عنوان یک سوژه داغ‬ ‫خبری مطرح شد که تمام تالش‌ها برای‬ ‫حذف آن بس��یج ش��ده بود و در نهایت‬ ‫هم وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد به زودی این فرآیند دس��ت و پاگیر‬ ‫در بخ��ش واردات از می��ان برداش��ته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این موضوع عالوه بر موافقان‬ ‫خوش ذوق‪ ،‬منتقدان تندی هم داش��ت‬ ‫که معتقد بودند سیس��تم ثبت سفارش‬ ‫نبای��د حذف ش��ود‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫درحال‌حاضر تم��ام فرآیندها در گمرک‬ ‫به ص��ورت الکترونیک انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اگر هم قرار بر حذف چنین سیس��تمی‬ ‫باشد‪ ،‬باید س��نجیده و با درنظر گرفتن‬ ‫جایگزینی برای آن‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نی��ز در این باره معتقد اس��ت که حذف‬ ‫ثبت س��فارش در شرایط فعلی به صالح‬ ‫نیست‪ .‬مجتبی خس��روتاج در گفت‌وگو‬ ‫ضمن بیان ای��ن مطلب درباره‬ ‫با‬ ‫حذف ارز مبادل��ه‌ای برخی مواد اولیه‌ها‬ ‫و نح��وه عملک��رد عرض��ه محص��والت‬ ‫پتروشیمی در بورس کاال نکاتی را شرح‬ ‫داد که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینک�ه صحبت‌هایی‬ ‫مبنی بر حذف ثبت سفارش تا پایان‬ ‫س�ال وجود داش�ت‪ ،‬ارزیابی شما از‬ ‫این رخداد چیست؟‬ ‫آنچ��ه درحال‌حاض��ر در بخ��ش ثبت‬ ‫سفارش انجام می‌شود الکترونیک شدن‬ ‫تمام فرآیندهای ثبت است که واردکننده‬ ‫در س��ایت مربوط تقاض��ای خود را ارائه‬ ‫می‌دهد‪ .‬این در حالی است که با اجرای‬ ‫این روند دیگر شاهد دغدغه‌های گذشته‬ ‫در بخش ثبت س��فارش و طوالنی بودن‬ ‫فرآیندها نیس��تیم‪ .‬در این زمینه برخی‬ ‫از دستگاه‌های ناظر فنی و کیفی کشور‬ ‫مانند موسسه استاندارد‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫و‪...‬الزم می‌دانند قبل از اینکه واردکننده‬ ‫اق��دام ب��ه واردات کاال کن��د‪ ،‬در مکانی‬ ‫مش��خص از متقاضی بررسی‌های کافی‬ ‫انجام شود و پس از تایید‪ ،‬واردات انجام‬ ‫شود‪ .‬بنابراین درحال‌حاضر سامانه ثبت‬ ‫سفارش دارای نقش مهمی است که در‬ ‫واقع بین متقاضیان کاال و دس��تگاه‌های‬ ‫ناظر بر کنترل کیف��ی کاال هماهنگی و‬ ‫ارتباط منسجمی برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا ای�ن تفاس�یر ح�ذف ثب�ت‬ ‫سفارش در ش�رایط فعلی را چگونه‬ ‫ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫به عقیده من تا زمانی که دستگاه‌های‬ ‫ناظر بر کنترل کیفی و کمی کاال به‌ویژه‬ ‫کنترل‌ه��ای غذای��ی و بهداش��تی الزم‬ ‫بدانند که متقاضی قبل از واردات قطعی‬ ‫باید از آنها مجوز بگیرند و نیاز به کنترل‬ ‫و تایید مجوز‌ها باش��د‪ ،‬باید این سیستم‬ ‫را همچنان داش��ته باشیم‪ .‬اما به موازات‬ ‫اینکه توانس��تیم با کمک دس��تگاه‌های‬ ‫کنت��رل کیفی به س��متی حرکت کنیم‬ ‫که نی��از به کنترل دو مرحله‌ای تقاضای‬ ‫واردات نباش��د‪ ،‬می‌توان ثبت سفارش را‬ ‫به‌طور کل��ی از سیس��تم واردات حذف‬ ‫ک��رد و متقاضی به‌طور مس��تقیم برای‬ ‫واردات به گمرکات کش��ور مراجعه کند‪.‬‬ ‫از سویی دیگر اکنون متقاضی باید برای‬ ‫تقاض��ای خود ب��ه نظ��ام تخصیصی ارز‬ ‫هم مراجع��ه کند و با توجه به ش��رایط‬ ‫تحریم کنون��ی‪ ،‬کنترل ارزی هم در این‬ ‫میان مطرح اس��ت و مجبور هستیم در‬ ‫واردات کاال اولویت‌بندی‌ه��ا را رعای��ت‬ ‫کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که در شرایط‬ ‫فعل��ی مکانیزم ثبت س��فارش‪ ،‬خود‪ ،‬به‬ ‫نوعی اولویت‌بندی در کاال‌ها را مشخص‬ ‫می‌کند بنابراین حذف ثبت سفارش در‬ ‫روي خط خبر‬ ‫تفاهم ايران و ترکيه‬ ‫با امضای ‪۱۱‬سند همکاري‬ ‫ايرنا‪ :‬وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با وزير توسعه‬ ‫جمه��وري ترکيه پ��س از بررس��ي و گفت‌وگو درباره‬ ‫‪ ۱۴‬س��ند همکاري ب��راي انجام ‪ ۱۱‬س��ند همکاري‬ ‫تواف��ق کامل کردن��د‪ .‬محم��ود واعظي اف��زود‪ :‬براي‬ ‫‪ 3‬س��ند باقيمانده مقرر ش��د تا ب��ا توجه به تعطيالت‬ ‫نوروزي مس��ئوالن‪ ،‬کميته‌هاي دو کشور قبل از سفر‬ ‫رييس‌جمهوري ترکيه به کش��ورمان ب��ه جمع‌بندي‬ ‫نهايي برس��ند‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬همکاري‌ها در رابطه با‬ ‫حمل‌ونق��ل‪ ،‬گمرک‪ ،‬بانکي‪ ،‬تجارت و س��رمايه‌گذاري‬ ‫است که به نتايج خوبي دست يافته‌ايم‪ .‬وزير ارتباطات‬ ‫و فناوري اطالعات اظهار کرد‪ :‬در اين مذاکرات موانعي‬ ‫که بر س��ر راه گس��ترش موضوعات تجاري به‌ويژه در‬ ‫بخ��ش خصوص��ي‪ ،‬گم��رک و س��رمايه‌گذاري وجود‬ ‫داشت‪ ،‬مورد بررسي قرار گرفت و به راه‌حل‌هاي خوبي‬ ‫هم دست يافتيم‪ .‬واعظي تصريح کرد‪ :‬چشم‌انداز خوبي‬ ‫براي همکاري‌هاي دو کشور وجود دارد بنابراين مقرر‬ ‫ش��د در زمينه موافقتنامه تجارت ترجيحي کميته‌اي‬ ‫بين دو کش��ور تا دو ماه آينده تشکيل شود تا ‪ ۱۵‬قلم‬ ‫کاال از ط��رف ايران به ترکي��ه و ‪ ۱۵‬قلم کاال از طرف‬ ‫ترکيه به سمت ايران به مجموعه آنچه پيش از اين به‬ ‫امضا رسيده بود‪ ،‬اضافه شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۲۵‬هزار تن‬ ‫روغن و شکر به عراق‬ ‫شرایط فعلی به صالح نیست‪.‬‬ ‫م گیری اخیر درباره تغییر‬ ‫€ €تصمی ‌‬ ‫ارز برخی از م�واد اولیه از مبادله‌ای‬ ‫ب�ه آزاد‪ ،‬با چ�ه هدفی اتخاذ ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫ب��ا توجه به رش��د ص��ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی در ‪۱۱‬م��اه امس��ال ک��ه رقم‬ ‫آن بی��ش از ‪ ۴۲/۵‬میلی��ارد دالر در‬ ‫کنار ‪ ۴۳/۵‬میلیارد دالر واردات اس��ت‪،‬‬ ‫می‌توان امی��دوار بود که نظ��ام تجارت‬ ‫خارجی کش��ور را به س��متی ببریم که‬ ‫ب��ا ارز صادراتی بتوانی��م بخش عمده‌ای‬ ‫از نیازهای وارداتی کش��ور را پاس��خگو‬ ‫به عقیده من تا زمانی‬ ‫که دستگاه‌های ناظر بر‬ ‫کنترل کیفی و کمی کاال‬ ‫به‌ویژه کنترل‌های غذایی‬ ‫و بهداشتی الزم بدانند که‬ ‫متقاضی قبل از واردات‬ ‫قطعی باید از آنها مجوز‬ ‫بگیرند و نیاز به کنترل و‬ ‫تایید مجوز‌ها باشد‪ ،‬باید‬ ‫سیستم ثبت سفارش را‬ ‫همچنان داشته باشیم‬ ‫باش��یم‪ .‬در این زمینه‪ ،‬هدف از تغییر ارز‬ ‫برخی مواد اولیه از مبادله‌ای به آزاد این‬ ‫بود که آن‌دس��ته از م��وادی را که به ارز‬ ‫نفتی وابس��ته‌اند‪ ،‬به سمت ارز صادراتی‬ ‫هدایت ک��رده و اث��رات و تبعات آن در‬ ‫بازار داخل را نیز بررس��ی کنیم‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه مهم‌ترین دغدغه در این بخش‪،‬‬ ‫آثار تورمی است که می‌تواند استفاده از‬ ‫ارز صادراتی یا ارز آزاد در واردات کاالها‬ ‫در پی داش��ته باش��د‪ .‬درحال‌حاضر اگر‬ ‫کاالیی با ارز رس��می وارد ش��ود‪ ،‬با نرخ‬ ‫‪۲۷۰۰‬توم��ان خواه��د بود ام��ا اگر قرار‬ ‫باش��د با ارز صادراتی وارد ش��ود‪ ،‬با نرخ‬ ‫‪ ۳۴۰۰‬تومانی محاسبه می‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫حرکت واردات به سمت ارز صادراتی ما‬ ‫را از وابس��تگی به ارز نفتی رها می‌کند‪.‬‬ ‫دغدغه دیگر این اس��ت ک��ه آیا این ارز‪،‬‬ ‫آثار تورمی به دنب��ال دارد یا خیر و این‬ ‫کاال در س��بد مصرفی مردم چه نقش��ی‬ ‫خواهد داش��ت؟ آی��ا منجر ب��ه افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای خانواره��ا خواهد ش��د؟ به‬ ‫همین دلیل ب��ا در نظرگرفتن تمام این‬ ‫مولفه‌ها باید اولویت‌بندی کنیم که کدام‬ ‫کاال با ارز رس��می و ک��دام کاال را با ارز‬ ‫صادراتی وارد شود‪.‬‬ ‫€ €تاکنون ای�ن روش برای چه نوع‬ ‫کاالهایی اجرا شده است؟‬ ‫درحال‌حاض��ر آنچه تا ب��ه امروز انجام‬ ‫شده‪ ،‬س��وق دادن کاالهای ساخته‌شده‬ ‫که ظرفیت‌های تولیدی آن نیز در داخل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به سمت ارز متقاضی یا آزاد‬ ‫بوده است‪ .‬از طرفی تصمیم بر این است‬ ‫که م��واد اولیه مورد نی��از کارخانه‌های‬ ‫داخلی هم با ارز رس��می وارد ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع ه��دف این بود که به‌تدریج واردات‬ ‫را از ارز رسمی یا همان نفتی جدا کرده‬ ‫و به سمت ارز صادراتی یا غیرنفتی سوق‬ ‫دهیم که ای��ن امر‪ ،‬به عنوان سیاس��ت‬ ‫کالن دولت پیگیری خواهد شد‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس انتظار م��ی‌رود با اتخ��اذ چنین‬ ‫سیاس��تی‪ ،‬آثار افزایش قیمت‌ها و اثرات‬ ‫تورمی آن بررس��ی ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫مشخص خواهد شد که آیا این سیاست‬ ‫به نفع حمایت از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫خواهد بود یا س��بب لطم��ه زدن به آنها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این صورت با بررس��ی این‬ ‫آثار می‌توان تصمی��م گرفت که واردات‬ ‫با ارز صادراتی انجام شود یا ارز نفتی‪.‬‬ ‫€ €وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫حمایت جدی خ�ود را از بورس کاال‬ ‫اعالم ک�رده‪ ،‬اما از طرف�ی برخی از‬ ‫فع�االن این بخ�ش معتقدند نظارت‬ ‫ب�ر معامالت آنطور که ش�اید و باید‬ ‫انجام نمی‌شود‪ ،‬نظر شما در این باره‬ ‫چیست؟‬ ‫در ف��از اول هدفمن��دی یارانه‌ها این‬ ‫نگرانی وجود داشت که با افزایش قیمت‬ ‫حامل‌ه��ای انرژی‪ ،‬محص��والت تولیدی‬ ‫پتروش��یمی نی��ز دچ��ار افزایش قیمت‬ ‫شوند‪ ،‬به همین دلیل ستاد هدفمندی‪،‬‬ ‫مصوب کرد که مجتمع‌های پتروشیمی‬ ‫محص��والت خود را در بورس کاال عرضه‬ ‫کنن��د‪ .‬برهمین اس��اس واحدها موظف‬ ‫شدند تا محصوالت خود را در بورس کاال‬ ‫عرضه کنند‪ .‬از طرفی واحدهای تولیدی‬ ‫صادرات‌گرا مانند محصوالت پتروشیمی‬ ‫در بخش صادرات غیرنفتی که در س��ال‬ ‫گذش��ته مجب��ور بودند ب��رای صادرات‬ ‫مجوز دریافت کنند‪ ،‬نمی‌توانستند آنطور‬ ‫که باید اقدام به صادرات کنند؛ برهمین‬ ‫اس��اس ص��ادرات غیرنفتی را تس��هیل‬ ‫بخشیدیم و با رفع موانع پیش رو‪ ،‬مسیر‬ ‫صادرات را روان س��اختیم‪ .‬از همین رو‬ ‫امسال توانستیم رش��د ‪ ۲۴‬درصدی در‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی را نی��ز تجربه کنیم‪.‬‬ ‫در این میان صادرات محصوالت تولیدی‬ ‫پتروشیمی نیز رونق یافت‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی معتقدن�د که ص�ادرات‬ ‫محص�والت پتروش�یمی نوع�ی‬ ‫خام‌فروشی محس�وب می‌شود این‬ ‫ادعا را قبول دارید؟‬ ‫به طور قطع خیر‪ .‬در واقع این موضوع‬ ‫ادبیات غلطی اس��ت که ازس��وی برخی‬ ‫منتقدان به صادرات در این بخش وجود‬ ‫دارد مبن��ی بر اینکه خام‌فروش��ی انجام‬ ‫می‌شود؛ اما باید آگاه بود که آنچه صادر‬ ‫می‌شود بیش��ترین ارزش‌افزوده را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬یعنی همین مواد پلیمری‬ ‫و پالس��تیکی ک��ه از گاز و نف��ت تولید‬ ‫می‌ش��ود ارزش افزوده بیش��تری نسبت‬ ‫به کاالی ساخته شده خود دارد‪ .‬هرچند‬ ‫این محص��والت‪ ،‬مواد اولی��ه کارخانه‌ها‬ ‫اس��ت اما بیش��ترین ارزش‌افزوده را هم‬ ‫دارن��د و خام‌فروش��ی ص��ادرات تلق��ی‬ ‫نمی‌شود‪ .‬منتقدان می‌توانند با احتساب‬ ‫قیم��ت گاز یا متانول دریابند که صنعت‬ ‫پتروشیمی توانس��ته ارزش‌افزوده باالیی‬ ‫در تولید محصوالت داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €برگردیم ب�ه موضوع بورس کاال‪،‬‬ ‫بعد از تصمیم س�تاد مبنی بر عرضه‬ ‫محصوالت مجتمع‌های پتروش�یمی‬ ‫در بورس کاال چه اتفاقی رخ داد؟‬ ‫پ��س از این تصمیم‪ ،‬از ابتدای امس��ال‬ ‫تا تیرماه ش��کایت‌هایی مبن��ی بر عرضه‬ ‫نش��دن محص��والت در ب��ورس کااله��ا‬ ‫دریافت می‌ش��د که البته تا حدودی هم‬ ‫واحدهای تولیدی حق داشتند؛ چرا که با‬ ‫ارز رسمی محصوالت را عرضه می‌کردند‬ ‫که ضرر سنگینی را هم متحمل شدند و‬ ‫ترجیح دادند که محصوالت را صادر کنند‬ ‫تا اینکه در بازار داخلی آن را عرضه کنند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس فرمول عرضه مواد را‬ ‫در بازار بورس از ارز رس��می به س��مت‬ ‫ارز صادرات��ی تغییر دادیم ک��ه در واقع‬ ‫مشوقی برای تولید‌کنندگان پتروشیمی‬ ‫ایجاد ش��د که مواد خود را در بورس هم‬ ‫عرضه کنن��د‪ .‬در همین حال‪ ،‬مصوبه‌ای‬ ‫ک��ه به ب��ورس ابالغ ش��د این ب��ود که‬ ‫چنانچ��ه در دو نوب��ت متوال��ی واحدها‬ ‫محص��والت خودرا عرض��ه کردند اما باز‬ ‫هم ب��ازار خریدار نداش��ت‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫می‌تواند نسبت به صادرات یا موارد دیگر‬ ‫خودش اقدام کند‪.‬‬ ‫€ €اما اعتراضاتی هم می‌شود مبنی‬ ‫ب�ر اینکه عرضه در خ�ارج از بورس‬ ‫بیشتر از داخل است‪ ،‬این موضوع را‬ ‫چگونه می‌شود کنترل کرد؟‬ ‫باید مکانیزم ب��ورس را اصالح کنیم تا‬ ‫واحد تولیدی احس��اس نکن��د در بورس‬ ‫با ض��رر و زی��ان مواجه خواه��د بود‪ .‬در‬ ‫این صورت دلیلی ه��م ندارد محصوالت‬ ‫خ��ود را در خ��ارج از بورس ب��ه فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬ضمن اینکه برخی از واحدهای‬ ‫مصرف‌کنن��ده هم معتقدند که می‌توانند‬ ‫در قالب قراردادهای بلندمدت در خارج از‬ ‫بورس اقدام به تامین نیازهای خود کنند‬ ‫که در مقابل چنین درخواستی یادداشتی‬ ‫برای س��تاد هدفمندی یارانه‌ها ارس��ال‬ ‫کردی��م که با ش��رایط موجود سیاس��ت‬ ‫مناسبی در این باره اتخاذ شود‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت بازرگاني دولتي گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫توافقات انجام ش��ده با مقامات وزارت بازرگاني عراق‪،‬‬ ‫بي��ش از ‪ ۲۵‬هزار تن روغن و ش��کر تصفيه ش��ده از‬ ‫س��وي ش��رکت بازرگاني دولتي ايران امس��ال به اين‬ ‫کشور صادر مي‌شود و براي صادرات دوباره ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن کاالي اساسي ديگر در سال آينده نيز برنامه‌ريزي‬ ‫شده اس��ت‪ .‬علي قنبري با بيان اينکه در جريان سفر‬ ‫هيات مذاکره‌کننده عراقي به رياس��ت قائم مقام وزير‬ ‫بازرگاني عراق به ته��ران‪ ،‬توافقنامه صادرات ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تن کاالي اساسي مازاد بر نياز داخل به کشور‬ ‫امضا و نهايي شد‪ ،‬اظهار کرد‪ 8 :‬هزار تن روغن تصفيه‬ ‫ش��د ‌ه آفتابگردان و ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن ش��کر سفيد‬ ‫تصفي��ه ش��ده از طريق مرزهاي مهران و ش��لمچه به‬ ‫عراق صادر مي‌ش��ود‪ .‬وي ديگر کاالهاي اساسي مورد‬ ‫درخواس��ت هيات عراقي در جريان مذاکرات اخير را‬ ‫گندم‪ ،‬آرد و برنج اعالم و عنوان کرد‪ :‬توافق اوليه براي‬ ‫صادرات دوباره ‪ ۶۰‬هزار تن از هريک از اقالم پنج‌گانه‬ ‫(روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬گندم‪ ،‬آرد‪ ،‬برنج) انجام شده که صادرات‬ ‫آنها در سال آينده نهايي شده است‪.‬‬ ‫رونق منطقه آزاد اروند‬ ‫با اليروبي اروندرود‬ ‫مانا‪ :‬قائم مقام سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند‬ ‫گف��ت‪ :‬اليروبي آبراه ارون��درود‪ ،‬رونق اقتصادي منطقه‬ ‫آزاد اروند را در پي خواهد داشت‪ .‬به گفته عبداهلل کعبي‬ ‫با ش��روع عمليات اليروبي ارون��درود ‪ 5‬هزار نفر به‌طور‬ ‫مس��تقيم به‌کار مشغول مي‌ش��وند و با پايان اين پروژه‬ ‫امکان تردد کش��تي‌هايي با ظرفي��ت باالي ‪25‬هزار تن‬ ‫در اي��ن آبراه فراهم خواهد ش��د‪ .‬وي با اش��اره به اينکه‬ ‫بس��ياري از کش��تي‌هاي تجاري به علت عمق کم آبراه‬ ‫اروندرود قادر نيس��تند در بنادر آبادان و خرمشهر پهلو‬ ‫بگيرند خواس��تار تس��ريع در اليروبي اروندرود و عملي‬ ‫شدن تعهدات کشور عراق در اين ارتباط شد‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان منطقه آزاد تج��اري صنعتي اروند‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا وجود آنکه مقامات عراقي بارها بر مش��ارکت‬ ‫اين کش��ور در اليروبي اروند تاکيد کرده و توافقنامه‌اي‬ ‫لو‌نق��ل عراق و‬ ‫در دي م��اه س��ال‌جاري بين وزير حم ‌‬ ‫وزير راه‌وشهرس��ازي ايران به امضا رسيد ولي هنوز اين‬ ‫اقدام مش��ترک شروع نشده است‪ .‬کعبي با بيان اينکه با‬ ‫اليروبي اروند‪ ،‬ظرفيت پااليشگاه نفت آبادان نيزاز ‪350‬‬ ‫هزار بشکه فعلي به ‪ 500‬هزار بشکه در روز خواهد رسيد‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا اليروبي اروند‪ ،‬امکان ص��ادرات فرآورده‌هاي‬ ‫نفتي با کشتي و دريافت نفت‌خام اين پااليشگاه بيشتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر‌اس��اس قرارداد ‪ 1975‬الجزاير اليروبي‬ ‫اروندرود بر عهده دو کشور ايران و عراق است‪.‬‬ ‫افزايش ‪ ۵۰‬درصدي صادرات‬ ‫از گمرک همدان‬ ‫سرپرس��ت اداره کل گم��رک هم��دان از افزايش ‪۵۰‬‬ ‫درصدي صادرات غيرنفتي از گمرک همدان در دو ماه‬ ‫اخير خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومي گمرک‪ ،‬جمال‬ ‫خشوعي گفت‪ :‬در دو ماه گذشته صادرات غيرنفتي از‬ ‫اين اس��تان به ‪ ۲۶‬ميليون و ‪ ۳۶۸‬هزار دالر رسيد که‬ ‫اين رقم حاکي از رش��د چشمگير صادرات غيرنفتي از‬ ‫اين اس��تان در مدت يادشده نس��بت به ماه‌هاي قبل‬ ‫است‪ .‬وي به داليل اين موضوع پرداخت و تصريح کرد‪:‬‬ ‫در دو ماه گذشته تسهيالت گمرک همدان با تأکيدات‬ ‫مک��رر ريي��س کل گمرک ايران افزاي��ش يافته و اين‬ ‫اقدامات موجب تش��ويق صادرکنندگان براي صادرات‬ ‫بيشتر کاالهاي خود از گمرک استان شده است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫توزیع سیب و پرتقال شب عید‬ ‫آغاز شد‬ ‫تسنیم‪ :‬توزیع پرتقال و سیب مورد نیاز مردم شهر تهران‬ ‫برای تنظیم بازار ش��ب عید به طور رسمی در ‪ ۴۰‬مرکز در‬ ‫میادین میوه و تره‌بار ش��هر تهران آغاز ش��د‪ .‬سید محمد‬ ‫موسوی‪ ،‬رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جهت سیاست‌های دولت‬ ‫برای تنظیم بازار میوه ش��ب عید عرضه سیب و پرتقال به‬ ‫قیمت متعادل در ش��هر تهران دیروز به طور رسمی آغاز‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه اقدامات مناسبی برای تأمین‪،‬‬ ‫انتقال و ذخیره‌س��ازی این محصوالت در سردخانه‌های‬ ‫اس��تان با همکاری اتحادیه‌های بخش کش��اورزی انجام‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬در سطح شهر تهران ‪ ۴۰‬جایگاه عرضه میوه‬ ‫شب عید ساخته شده و در اختیار اتحادیه‌های تولید قرار‬ ‫گرفته است و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده دو برابر‬ ‫میزان س��یب و پرتقال س��ال قبل در این جایگاه‌ها عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر فراکسیون اصناف مجلس‬ ‫شورای اسالمی منصوب شد‬ ‫با صدور حکمی‪ ،‬س��یدمنصور حسینی‪ ،‬دبیر فراکسیون‬ ‫اصناف مجلس ش��ورای اسالمی ش��د‪ .‬این حکم از سوی‬ ‫ش��هباز حس��ن‌پور‪ ،‬رییس فراکس��یون اصناف مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬صادر شد‪ .‬به گزارش اتاق اصناف ایران‪،‬‬ ‫شهباز حسن‌پور‪ ،‬در این حکم اظهار امیدواری کرد حضور‬ ‫ش��ما به تعمیق هر چه بیشتر روابط میان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و اتاق اصناف ایران منجر شده و مسائل و موارد‬ ‫مبتالب��ه اصناف برای رفع و چاره‌اندیش��ی مورد تدقیق و‬ ‫نظر مجلس شورای اسالمی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازارگرمی مرغداران‬ ‫دلیل افزایش قیمت مرغ‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی دلیل‬ ‫افزایش دوباره قیمت گوش��ت مرغ را کمبود در عرضه اعالم‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬روز گذش��ته هر کیلوگرم گوشت مرغ ‪۸۰۰۰‬‬ ‫توم��ان بود که با کمی نوس��ان در مراک��ز مختلف فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬مهدی یوس��ف‌خانی با بیان اینکه قیم��ت مرغ زنده‬ ‫در مرغ��داری کیلویی ‪ ۵۵۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫چن��د روز اخیر باید قیم��ت مرغ کاه��ش می‌یافت‪ ،‬چون‬ ‫فصل جوجه‌ریزی به اتمام رس��یده ولی برخی از مرغداران‬ ‫بازارگرمی کرده و ب��ا تاخیر‪ ،‬مرغ‌های خود را به بازار عرضه‬ ‫می‌کنند که قیمت‌ها را باالتر ببرند و با توجه به عرضه کمتر‬ ‫و تقاضای باال‪ ،‬قیمت گوش��ت مرغ افزایش یافته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش میزان تقاضا‬ ‫طبیعی اس��ت که عرضه کمتر موجب ب��اال رفتن قیمت‌ها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یوس��ف‌خانی گفت‪ :‬با توجه به اینک��ه فروردین‬ ‫هر س��ال بازار کس��اد می‌ش��ود و تقاضاها کاهش می‌یابد‪،‬‬ ‫مرغداران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند تا موجب‬ ‫ضرر و زیان‌شان نشود‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و‬ ‫ماه��ی تاکید کرد‪ :‬همه بخش‌ها باید به این موضوع توجه و‬ ‫اجناس خود را با قیمت مناسب به مردم عرضه کنند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت لبنیات‬ ‫نداشته‌ایم‬ ‫تس�نیم‪ :‬مع��اون بازرس��ی س��ازمان حمای��ت از‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنن��دگان گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫محصوالت لبنی افزایش قیمتی نداش��ته است‪ .‬مجتبی‬ ‫فراهانی با بیان اینکه در حوزه لبنیات فقط یک ش��رکت‪،‬‬ ‫آن ه��م ب�� ‌ه ش��کلی مح��دود اقدام ب��ه افزای��ش قیمت‬ ‫محص��والت خود کرده بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬س��ازمان حمایت‬ ‫به‌محض شناس��ایی ای��ن موضوع اخطارهای��ی را به این‬ ‫ش��رکت داده اس��ت‪ .‬وی با اع�لام اینک��ه درحال‌حاضر‬ ‫محصوالت لبنی افزایش قیمتی نداش��ته است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫شرکت متخلف برخورد الزم را انجام داده‌ایم و آن شرکت‬ ‫نیز قیمت محصوالت خود را به قیمت‌های قبل برگردانده‬ ‫است‪ .‬معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان اضافه کرد‪ :‬البته پرونده تخلفات گذشته‬ ‫این شرکت در افزایش قیمت محصوالت برای صدور حکم‬ ‫به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است‪ .‬فراهانی‬ ‫با تاکی��د بر اینکه این س��ازمان مقتدران��ه مانع هر گونه‬ ‫افزایشی در س��طح بازار خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬باید یک‌سری‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه برای جلوگی��ری از افزایش قیمت‬ ‫محصوالت لبنی در سال ‪ ۹۴‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫شیرینی گران نشد‬ ‫ریی��س اتحادیه قن��ادان و شیرینی‌فروش��ان تهران با‬ ‫بیان اینکه قیمت انواع ش��یرینی در شب سال نوی امسال‬ ‫هیچ تغییری نسبت به سال قبل نکرد ‌ه است‪ ،‬گفت‪ :‬انواع‬ ‫شیرینی طبق نرخ مصوب هجدهم اسفند ماه سال ‪ ۹۲‬در‬ ‫روزهای پایانی امس��ال به فروش می‌رسد‪ .‬به گزارش آنا‪،‬‬ ‫علی بهره‌مند با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در انواع‬ ‫شیرینی پخته‌شده در قنادی‌ها اعمال نشد ‌ه است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای هفته جاری بازار خرید شیرینی سال جدید‬ ‫مثل سال‌های گذشته رونق گرفت ‌ه است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫اصناف‬ ‫رييس اتحاديه سمساران و امانت‌فروش‌هاي تهران در گفت‌وگو با‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سال کهنه را به سمساري‌ها بسپاريد‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬خانه‌اي که ب��ا مبل ‪ 30‬ميليوني خريداري‬ ‫ش��ده از يک سمس��اري تزئين شده اس��ت‪ ،‬تصور شما را از‬ ‫ي به عنوان مغازه‌اي با يک مشت کاالي کهنه و رنگ‬ ‫سمسار ‌‬ ‫و رو رفته به هم مي‌زند‪ .‬اين مبل در يکي از سمس��اري‌هاي‬ ‫شمال شهر فروخته شده است و ظاهري تميز به اندازه يک‬ ‫ت اول دارد‪ .‬سمساري‌ها به عنوان مغازه‌هايي‬ ‫مبل نو و دس�� ‌‬ ‫که جنس دس��ت‌دوم را از خانه‌ها مي‌گيرند‪ ،‬کمک بزرگي‬ ‫به وضعيت اقتصادي خانوارها مي‌کنند‪ .‬داود عبدالهي‌فرد‪،‬‬ ‫رييس اتحاديه سمس��اري‌ها و امانت‌فروشي‌هاي تهران نيز‬ ‫در اين زمينه معتقد است‪ :‬فعاليتي که سمساري‌ها مي‌کنند‪،‬‬ ‫به نوعي مانند يک چرخه است و به قدرت خريد مردم کمک‬ ‫مي‌کند‪ .‬او به تفاوت قيمت‌ها در س��طح شهر اشاره مي‌کند‬ ‫و مي‌گويد‪ :‬ب��راي اين تفاوت قيمت‌ها‪ ،‬اتحاديه نرخ مصوب‬ ‫نمي‌دهد بلکه اين قيمت‌ها براساس توافق ميان فروشنده و‬ ‫خريدار اس��ت‪ .‬آنچه در ادامه مي‌خوانيد گفت‌‌وگوي‬ ‫اس��ت با داود عبدالهي‌فرد‪ ،‬رييس اتحاديه سمس��اري‌ها و‬ ‫امانت‌فروشي‌هاي تهران در رابطه با وضعيت سمساري‌هاي‬ ‫شهر تهران و فعاليت آنها در روزهاي نزديک به سال جديد‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما آیا وجود سمساري مي‌تواند در سطح‬ ‫کالن به اقتصاد يک کش�ور کمک کن�د؟ اگر موافق‬ ‫هستيد‪ ،‬چگونه؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬س��پردن کاال و اجناس به سمس��اري‌ها مانند يک‬ ‫چرخه عمل مي‌کند که باعث بازگشت دوباره کاال به چرخه‬ ‫مصرف مي‌ش��ود‪ .‬بس��ياري از کاالها زماني ک��ه در چرخه‬ ‫مصرف هس��تند‪ ،‬نياز به مرمت و بازس��ازي دارند‪ .‬از سوي‬ ‫ديگر‪ ،‬همه افراد در س��طوح مختلف اجتماعي مي‌توانند از‬ ‫کاالهاي موجود در سمس��اري‌ها خري��د کنند مثال گاهي‬ ‫اف��راد توانايي خري��د کاال و اجناس نو را ندارن��د بنابراين با‬ ‫خريد اجناس دس��ت دوم از سمس��اري‌ها با پول کمي که‬ ‫پرداخ��ت مي‌کنند‪ ،‬مي‌توانند کاالي مورد نياز خود را تهيه‬ ‫کنند‪ .‬اين اقدام به نوعي ارائه خدمات محس��وب مي‌ش��ود‬ ‫و مي‌توان سمس��اري‌ها را صنفي خدماتي دانس��ت‪ .‬اين دو‬ ‫موضوع که به آن اشاره ش��د‪ ،‬از مهم‌ترين موضوعاتي است‬ ‫که ب��ه بهبود وضعيت اقتصادي واحدهاي صنفي کوچک و‬ ‫در نهايت اقتصاد کالن کمک مي‌کنند‪.‬‬ ‫€ €گفته مي‌شود که سمساري‌ها در مناطق باالی شهر‬ ‫رونق بيشتري دارند‪ .‬شما با اين ديدگاه موافق هستيد؟‬ ‫بله‪ ،‬اين سير بسيار طبيعي است‪ .‬کاالهايي که در مغازه‌هاي‬ ‫باال‌شهر وجود دارند با اجناس موجود در مغازه‌هاي پايين‌شهر‬ ‫بسيار متفاوت است‪ .‬تجربه نشان مي‌دهد فردي در منطقه‌اي‬ ‫در ش��مال ش��هر براي خريد ل��وازم منزل با مق��دار پولي که‬ ‫همراهش بوده‪ ،‬قدرت خريد نداش��ته اس��ت اما با همان پول‬ ‫توانسته در جنوب شهر بسياري از لوازم مورد نياز را خريداري‬ ‫کند‪ .‬يعني عالوه بر خري��د کاالي مورد نياز‪ ،‬چند قلم جنس‬ ‫ديگر نيز بخرد‪ .‬به اين ترتيب‪ ،‬اجناس موجود سمساری‌ها در‬ ‫مناطق شمال‌شهر با جنوب‌شهر متفاوت است‪.‬‬ ‫€ €آيا سمس�ارهاي دوره‌گ�رد در کوچ�ه و خيابان‬ ‫مج�وز فعاليت دارن�د؟ دليل برخورد نک�ردن با آنها‬ ‫چيست؟ اتحاديه چه برنامه‌اي براي ساماندهي آنها‬ ‫در سال جديد دارد؟‬ ‫اي��ن دوره‌گردها عض��و اتحاديه سمس��اران و مورد تاييد‬ ‫نيس��تند‪ .‬معتقدم که بس��ياري از اين افراد مخل آس��ايش‬ ‫هس��تند‪ .‬اين افراد به ویژه در فصل تابستان و با دوره‌گردي‬ ‫در کوچه و خيابان و ايجاد آلودگي صوتي‪ ،‬آسايش را از مردم‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬در حال حاضر نيز بس��ياري از اين افراد در کوچه‬ ‫و خيابان ديده مي‌ش��وند که با بلندگو م��ردم را براي دادن‬ ‫کاالهاي دست دوم تشويق و گاه و بيگاه براي آنها مزاحمت‬ ‫ايج��اد مي‌کنن��د‪ .‬در مجموع بايد گفت ک��ه دوره‌گردهاي‬ ‫بخش��ي از خريد شب عيد به نو کردن وسايل مانند‬ ‫ل��وازم خانگ��ي‪ ،‬مبلمان‪ ،‬ف��رش دس��تباف و‪ ...‬مربوط‬ ‫مي‌ش��ود؛ با اين ح��ال متوليان اي��ن بازارها معتقدند‬ ‫اس��تقبال مردم درحال حاضر کمتر از شب عيد سال‬ ‫گذش��ته‌ است‪ .‬به گفته س��يد مجتبي عراقچي رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف‪ ،‬امسال ميزان‬ ‫خريد فرش دس��تباف در کش��ور تا ‪ ۵۰‬درصد نسبت‬ ‫به بازار شب عيد سال گذشته کاهش يافته است‪ .‬وي‬ ‫با بيان اينکه قيمت هر تخته فرش دس��تباف افزايش‬ ‫قابل‌توجهي يافته اس��ت‪ ،‬متذکر شد که يکي از داليل‬ ‫ب��اال رفتن قيم��ت قالي ايراني‪ ،‬افزاي��ش ‪ ۲۰‬درصدي‬ ‫حقوق و دس��تمزد اس��ت‪ .‬وي اف��زود‪ :‬از آنجا که ‪۸۰‬‬ ‫درصد هزينه توليد يک فرش دس��تباف به دس��تمزد‬ ‫مربوط مي‌ش��ود‪ ،‬باالرفت��ن تدريجي دس��تمزدها در‬ ‫ابت��داي هر س��ال از مهم‌ترين علل گران‌ش��دن قالي‬ ‫ايراني اس��ت‪ .‬به گفته وي‪ ،‬يکي ديگر از داليل کاهش‬ ‫خريد و فروش در بازار فرش دس��تباف‪ ۵ ،‬برابرش��دن‬ ‫ميزان ماليات از ابتداي س��ال‌جاري بوده است‪ .‬رييس‬ ‫سمساري‌ها نرخ مصوب ندارند‪ .‬چون اين کاالها نو نيستند‬ ‫که به عنوان مثال بگوييم اين کاال از کارخانه بيرون آمده يا‬ ‫هزينه‌اي بر آن تحميل شده است و روي قيمت آن مبلغي را‬ ‫اضافه کنند تا هنگام فروش کاال‪ ،‬سود کنند‪ .‬قيمت کاالي دست‬ ‫دوم توافقي است‬ ‫خياباني مرتبط با اتحاديه سمسارها نيستند‪.‬‬ ‫€ €چرا با آنها برخورد نمي‌شود؟‬ ‫برخورد با دوره‌گردها وظيفه شهرداري است‪ .‬اتحاديه به‬ ‫دنبال اين افراد راه نمي‌افتد که ببيند کجا مي‌روند و چه کار‬ ‫مي‌کنند اما شهرداري بايد اين کار را سامان دهد‪ .‬شهرداري‬ ‫وس��يله و ابزار اين کار را هم در اختيار دارد و مي‌تواند با آنها‬ ‫مقابل��ه کند‪ .‬البته گاهي ديده ش��ده که با اين افراد برخورد‬ ‫مي‌کن��د و به عنوان مث��ال بلندگوهاي آنه��ا را مي‌گيرد يا‬ ‫ماشين‌ش��ان را توقيف مي‌کند اما درمجموع رس��يدگي به‬ ‫اين کار فقط در دس��ت شهرداري است و اين نهاد مي‌تواند‬ ‫مش��کل را حل کند‪ .‬کار اتحاديه به طور معمول ساماندهي‬ ‫افرادي است که درخواس��ت پروانه کسب داده‌اند‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫اتحاديه وضعيت اين افراد را ريشه‌يابي و نقاط ضعف و قوت‬ ‫آنها را در چارچوب اتحاديه بررس��ي مي‌کند‪ .‬افرادي که در‬ ‫کوچه و خيابان هس��تند و جنس‌هاي قديمي را مي‌خرند‪،‬‬ ‫دوره‌گرد محسوب مي‌شوند و دوره‌گردها اتحاديه مشخصي‬ ‫ندارند که از آنها حمايت کند‪.‬‬ ‫€ €قيمت‌گذاري اجناس سمس�اري‌ها بر چه اساس‬ ‫است؟ آيا اتحاديه نرخ مصوب به آنها ارائه مي‌دهد؟‬ ‫سمس��اري‌ها ن��رخ مصوب ندارن��د‪ .‬چون اي��ن کاالها نو‬ ‫نيس��تند ک��ه به عنوان مث��ال بگوييم اي��ن کاال از کارخانه‬ ‫بي��رون آمده يا هزينه‌اي بر آن تحميل ش��ده اس��ت و روي‬ ‫قيمت آن مبلغي را اضافه کنند تا هنگام فروش کاال‪ ،‬س��ود‬ ‫کنن��د‪ .‬قيمت کاالي دس��ت دوم توافقي اس��ت‪ .‬به عبارتي‬ ‫بايد فروش��نده و خريدار بر س��ر قيمت به توافق برسند؛ در‬ ‫بس��ياري مواقع‪ ،‬خريدار سمساري‌ها افراد خانه‌دار هستند‬ ‫ک��ه بايد اين نکته را هم مد نظر قرار دهند که هنگام فروش‬ ‫کاالي دس��ت دوم خود‪ ،‬انصاف را در نظر داش��ته و حداکثر‬ ‫‪ 20‬درصد س��ود دريافت کنند‪ .‬م��ا قانوني نداريم که بگويد‬ ‫مبل دس��ت دوم را با اين قيمت بخريد يا بفروش��يد‪ .‬زماني‬ ‫پيش مي‌آيد که يخچالي مربوط به ‪ 20‬س��ال پيش اس��ت‬ ‫اما فروش��نده به اندازه‌اي آن را س��الم نگه داش��ته است که‬ ‫اگ��ر خريدار آن را بخرد‪ ،‬س��ود کرده اس��ت و در عين حال‪،‬‬ ‫يخچالي را می‌بینید که با اينکه بس��يار تازه و در حد نو است‬ ‫اما به اندازه‌اي ضربه‌خورده و آسيب‌ديده است که بهتر است‬ ‫آن را نخ��رد‪ .‬به اين ترتيب‪ ،‬مرتب و تميز بودن وس��ايل در‬ ‫قيمت‌گذاري آن بس��يار اهميت دارد‪ .‬اين مسائل به توافق‬ ‫و رضايت ميان فروش��نده و خريدار بستگي دارد‪ .‬يک طرف‬ ‫اين داس��تان همواره افراد خانه‌دار هس��تند و س��وي ديگر‬ ‫داس��تان‪ ،‬هم‌صنف‌هاي ما هس��تند که مغازه‌دار محسوب‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫€ €در برخي خبرها گفته ش�ده که يکي از مشکالت‬ ‫اتحاديه صنف سمس�اران اين اس�ت ک�ه راهنماي‬ ‫تلفن�ي ‪ ۱۱۸‬حاض�ر به ثبت ش�ماره تم�اس اتحاديه‬ ‫نيست‪ .‬آيا اين قضيه صحت دارد؟‬ ‫پيگير اين ماجرا هس��تم‪ .‬چون بس��ياري از مردم شماره‬ ‫اتحادي��ه را دارن��د و من فکر مي‌کنم اين ش��ماره را از مرکز‬ ‫‪ 118‬مي‌گيرند‪ .‬در مجموع تا به حال کسي اين موضوع را با‬ ‫ما مطرح نکرده است‪ .‬اما فکر مي‌کنم سامانه ‪ 118‬به دنبال‬ ‫س��اماندهي اتحاديه‌ها‪ ،‬انجمن‌ها و شرکت‌هاست و تا جايي‬ ‫که توانايي داشته باشد‪ ،‬اين کار را انجام مي‌دهد‪.‬‬ ‫€ €وضعيت بازار سمساري‌ها با نزديک شدن به عيد‬ ‫نوروز چگونه است؟ اين وضعيت را در مقايسه با سال‬ ‫گذشته چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟‬ ‫اگ��ر به ص��ورت کلي به موضوع نگاه کنيم‪ ،‬کس��ب و کار‪،‬‬ ‫امسال رونقي نداشت‪ .‬نه تنها در صنف ما‪ ،‬حتي در پوشاک‪،‬‬ ‫کيف و کفش و حتي رس��توران‌ها از کس��ب امسال گله‌مند‬ ‫بودن��د‪ .‬اما هرس��اله و نزديک به روزهاي عيد‪ ،‬در مقايس��ه‬ ‫ب��ا ماه‌هاي گذش��ته‪ ،‬مقدار جابه‌جايي لوازم منزل بيش��تر‬ ‫مي‌ش��د چون ما عادت کرده‌ايم که سال نو را سالي متحول‬ ‫ببينيم‪ .‬همانطور که س��عي مي‌شود در سال جديد‪ ،‬پوشش‬ ‫افراد‪ ،‬نو و تازه باش��د‪ ،‬برخي هم اعتقاد دارند که لوازم منزل‬ ‫را بايد نو کنن��د و کاالهاي بهتر براي خانه خريداري کنند‪.‬‬ ‫اما امسال ش��ايد به دليل اينکه نقدينگي و توان مالي مردم‬ ‫کاهش يافته اس��ت‪ ،‬به‌ندرت ش��اهد اين اتفاق بوده‌ايم که‬ ‫فردي کاالي نو را وارد خانه‌اش کند و کاالي دس��ت دومش‬ ‫بازار کم‌رونق شب عيد از زبان روساي چند اتحاديه‬ ‫چه مي‌کند اين رکود!‬ ‫اتحاديه فروش��ندگان فرش دس��تباف ب��ا اعالم اينکه‬ ‫باالرفتن نرخ ماليات به افزايش قيمت فرش دس��تباف‬ ‫منجر ش��ده‌ است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با باالرفتن قيمت فرش‬ ‫دس��تباف در بازاري که مردم ق��درت خريد خود را تا‬ ‫اندازه زيادي از دس��ت داده‌اند‪ ،‬چ��اره‌اي نمي‌ماند جز‬ ‫اينکه هر روز تعدادي از واحدهاي صنفي فرش فروش‬ ‫تعطيل شوند‪.‬‬ ‫محمد کش��تي‌آراي‪ ،‬ريي��س اتحاديه فروش��ندگان‬ ‫ط�لا و جواهر تهران با اش��اره به اینک��ه ميزان توليد‬ ‫و خري��د و ف��روش طال در س��ال‌جاري از ‪ ۱۱۰‬تن به‬ ‫‪ ۳۰‬تن کاهش يافته اس��ت‪ .‬گف��ت‪ :‬به‌طور معمول در‬ ‫دو هفته آخر س��ال بازار طال از جنب و جوش و رونق‬ ‫برخوردار مي‌شد‪ ،‬اما اين موضوع درباره بازار شب عيد‬ ‫امس��ال صدق نمي‌کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬اجرت ساخت هر‬ ‫قطعه از مصنوع��ات طال و جواهر در حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان اس��ت که اين رقم منهاي س��ود و مالياتي‬ ‫اس��ت که بر قيمت تمام‌شده طالي ساخته‌شده اعمال‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدحسن کاظمي‪ ،‬رييس اتحاديه توليدکنندگان‬ ‫لوازم آش��پزخانه نيز با بيان اينکه از بهمن‌ماه امس��ال‬ ‫بازار لوازم خرد آش��پزخانه کمي رونق گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تماي��ل مردم در روزهاي پاياني س��ال به لوازم‬ ‫آش��پزخانه بيش��تر معطوف به خريد اجناس خارجي‬ ‫است که مشابه داخلي هم دارد‪ .‬به گفته وي بازار شب‬ ‫عيد امس��ال در بخش لوازم آشپزخانه نسبت به سال‬ ‫گذشته از رونق کمتري برخوردار است ولي در مقايسه‬ ‫را به سمساري‌ها بفروشد‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌هاي اتحاديه براي سال جديد چيست؟‬ ‫به ط��ور معمول نمي‌توان برنام��ه‌اي خاص را پيش‌بيني‬ ‫ک��رد‪ .‬اتحادي��ه روال عادي خ��ود را دارد‪ .‬به عن��وان مثال‬ ‫افرادي هس��تند که با داش��تن يک مغ��ازه تمايل دارند که‬ ‫ش��غل ما را داشته باشند‪ .‬در اين صورت به اتحاديه مي‌آيند‪.‬‬ ‫اگر اين افراد‪ ،‬واجد ش��رايط باشند‪ ،‬ما پرونده آنها را بررسي‬ ‫مي‌کنيم و در صورت لزوم‪ ،‬س��عي مي‌کنيم پروانه کس��ب‬ ‫در اختيارش��ان بگذاري��م‪ .‬در مجم��وع کار اتحاديه حفظ‬ ‫اعضاس��ت و در هر ش��رايطي مدافع حقوق آنهاس��ت‪ .‬مثال‬ ‫اگر هرکدام از واحدهاي صنفي به ماليات اعتراض داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬هيات مديران‪ ،‬در شوراي حل اختالف از آنها دفاع‬ ‫مي‌کنند و مدافع حقوق اعضاي صنف هستند‪.‬‬ ‫€ €نح�وه نظارت ب�ر عملکرد سمس�اري‌ها چگونه‬ ‫است؟‬ ‫م��ا در اتحادی��ه‪ ،‬نزديک به ‪ 1000‬سمس��ار داريم که در‬ ‫مناطق مختلف شهر پراکنده هستند‪ .‬يعني از شمالي‌ترين‬ ‫ت��ا جنوبي‌ترين نقاط ته��ران‪ .‬بازرس اتحادي��ه از مغازه‌ها‬ ‫سرکش��ي و بر فعالی��ت آنها نظارت مي‌کن��د‪ .‬همچنين در‬ ‫کميس��يون‌هاي حل اخت�لاف به مش��کالت و اختالفات‬ ‫رس��يدگي مي‌کنيم‪ .‬مس��ئوليت اين کميسيون‌ها با هيات‬ ‫‌مديره‌هاس��ت‪ .‬همچني��ن در برخي مواقع‪ ،‬با مش��کالتي‬ ‫در صنف مواجه مي‌ش��ويم که از طريق بازرس��ي آن را حل‬ ‫مي‌کنيم تا اين مش��کل به ساير بخش‌هاي اتحاديه سرايت‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫ل حاضر چن�د واحد صنفي سمس�اري با‬ ‫€ €درح�ا ‌‬ ‫مجوز و بدون مجوز در تهران فعاليت مي‌کنند؟‬ ‫تقريبا حدود ‪ 850‬سمساري با مجوز وجود دارد و تعدادي‬ ‫هم خارج از اتحاديه هس��تند که البته در حال ساماندهي و‬ ‫س��ازماندهي آنها هستيم‪ .‬مثال بازرس��ان شوراي اصناف با‬ ‫سرکش��ي به مغازه‌هايي که عضو اتحاديه نيس��تند‪ ،‬آنها را‬ ‫راهنمايي و جذب اتحاديه مي‌کنند‪ .‬اين بازرسان واحد‌های‬ ‫سمساری مختلف که پروانه کسب ندارند را به اتحاديه سوق‬ ‫مي‌دهند و آنها را تش��ويق مي‌کنند که وارد اتحاديه ش��وند‬ ‫و پرونده تش��کيل دهند تا نه تنها مش��کلي براي آنها ايجاد‬ ‫نش��ود؛ بلکه در صورت بروز مشکل‪ ،‬اتحاديه از آنها حمايت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه تنوع روزافزون محص�والت در بازار‬ ‫آيا تقاضا براي راه‌اندازي يک واحد سمس�اري وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫تع��دادي عض��و اتحاديه هس��تند و پرون��ده دارند و‬ ‫بس��ياري افراد ه��م قصد ورود ب��ه اتحادي��ه را دارند‪.‬‬ ‫سمس��اري ش��غلي اس��ت که بخش��ي از آن به صورت‬ ‫موروثي اس��ت‪ ،‬مانند پس��ري که اين شغل را از پدرش‬ ‫ارث مي‌ب��رد و برخ��ي ه��م از روي عالق��ه اي��ن کار را‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬اين اتحاديه‪ ،‬يک واحد صنفي و يک ش��غل‬ ‫اس��ت که از آن استقبال هم مي‌شود‪ .‬اگر کسي بخواهد‬ ‫در اين صنف وارد ش��ود و شروع به کار کند‪ ،‬ما نيز به او‬ ‫مجوز مي‌دهيم و از او حمايت مي‌کنيم‪.‬‬ ‫€ €مش�کالت اصلي اي�ن صنف که ح�ل و فصل آن‬ ‫خ�ارج از مح�دوده اختي�ارات ات�اق اصناف اس�ت‬ ‫چيست؟‬ ‫اين صنف به اتاق اصناف وابس��ته است و اگر من به عنوان‬ ‫نماين��ده در حال رس��يدگي ب��ه موضوع هس��تم‪ ،‬نماينده‬ ‫اصن��اف در اتحاديه خودم هس��تم و اتحاديه به اتاق اصناف‬ ‫مرتبط اس��ت‪ .‬ما خانواده اصناف تهران هستيم؛ هم مجري‬ ‫اتحاديه و ه��م نماينده اتاق اصناف و به مش��کالت مردم و‬ ‫هم‌صنفي‌هاي خود رسيدگي مي‌کنيم‪.‬‬ ‫با چند ماه قبل از رکود خارج ش��ده‌ اس��ت‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫بيشترين خريد مردم در بخش لوازم آشپزخانه شامل‬ ‫سرويس قابلمه‪ ،‬کارد و چنگال و قاشق و چنگال است‪.‬‬ ‫محمد طحان‌پور‪ ،‬رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگ��ي تهران هم گف��ت‪ :‬مردم ديگر مانند گذش��ته‬ ‫نگران باال رفتن قيمت لوازم خانگي نيس��تند و همين‬ ‫امر موجب شده تا به اندازه نيازشان خريد کنند‪ .‬وي با‬ ‫بيان اينکه بازار شب عيد لوازم خانگي از جنب‌وجوش‬ ‫س��ال قبل برخوردار نيست‪ ،‬گفت‪ :‬يکي از داليل رونق‬ ‫نداشتن بازار لوازم خانگي‪ ،‬رکود در خريدوفروش خانه‬ ‫اس��ت که موجب ش��ده مردم هم براي خريد اثاث نو‬ ‫رغبت چنداني نداشته باشند‪.‬‬ ‫مهدي ثقفي‪ ،‬رييس اتحاديه درودگران و مبلس��ازان‬ ‫تهران نيز معتقد اس��ت ميزان خريد مبل در شب عيد‬ ‫امس��ال نسبت به سال گذش��ته به نصف کاهش يافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وي هر اندازه که مي��زان خريد مردم‬ ‫کاه��ش مي‌يابد‪ ،‬ب��ه همان ميزان ني��ز توليد مبل در‬ ‫واحدهاي توليدي کاهش مي‌يابد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صادرات شيشه قزوين ترک برداشت‬ ‫ُمهر خراسان شمالی بر پیشانی صنایع‌دستی‬ ‫خوشا شيراز و وضع بي‌مثالش‬ ‫‪9‬‬ ‫با ثبت محدوده‌هاي معدني‪ 83 ،‬متقاضي از مهر تا ‪ 23‬اسفند‌ماه در آذربايجان غربي‬ ‫اروميه در اجراي طرح کاداستر اول شد‬ ‫زين�ب عبدي ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬کارشناس��ان بخش‬ ‫مع��دن مي‌گويند تاکنون عمليات اکتش��افي اجرا ش��ده‬ ‫در مع��ادن آذربايجان غربي به‌طور عمده‪ ،‬س��طحي بوده‬ ‫و اکتش��افات عمقي در این اس��تان انجام نگرفته اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا از آنجا که انجام اکتش��افات عمقي به هزينه بس��يار‬ ‫ب��اال و تجهيزات وي��ژه‌ای نياز دارد که تهي��ه آن از توان‬ ‫معدنکاران اين استان خارج است‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت آذربايجان غربي‪ ،‬بهره‌گيري از توان شرکت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذار توانمند سطح کشور را براي اين منظور در‬ ‫دستور کار قرار داده اس��ت‪ ،‬چرا‌‌که بيشتر ذخاير معدني‬ ‫نهفت��ه در پهنه‌هاي معدني با تجهي��زات خاصي ازجمله‬ ‫هواپيما و ژئوفيزيک هوايي شناس��ايي مي‌شود که تامين‬ ‫آن از عهده بخش خصوصي و معدنکاران آذربايجان غربي‬ ‫خارج اس��ت‪ .‬بخش جنوب اين اس��تان پهن��ه‌ای غني از‬ ‫منابع فلزي و مس��تعد پلي‌متال‪ ،‬س��رب‪ ،‬روي و طالست‬ ‫که ش��اهين‌دژ و تکاب را دربرمي‌گيرد و پهنه‌اي ديگر از‬ ‫ذخاير معدني ارزش��مند در ش��مال اين استان قرار دارد‪.‬‬ ‫شناس��ايي و بهره‌برداري از اين منابع ارزش��مند موجب‬ ‫حفظ ارزش‌افزوده در استان و ايجاد اشتغال پايدار درپي‬ ‫توس��عه و رونق فعاليت‌هاي معدن��ي در آذربايجان غربي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراي��ن با برگ��زاري مناقصه‌اي اجراي اکتش��افات و‬ ‫پي‌جويي بر کانسارهاي عمقي با تفاهمنامه‌اي به شرکت‬ ‫س��رمايه‌گذاري داخلي يا همان شرکت س��رمايه‌گذاري‬ ‫غدير براي مدت يک س��ال واگذار ش��د‪ .‬ب��ه گفته جعفر‬ ‫صادق اسکندري‪ ،‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربايج��ان غربي تاکنون عمليات اکتش��افي در‬ ‫معادن اين اس��تان بيشتر س��طحي بوده و در اکتشافات‬ ‫عمق��ي اقدام کارشناس��ي انجام نش��ده اس��ت‪ .‬با وجود‬ ‫عناصر خاکي ارزش��مندي که در آذربايجان غربي وجود‬ ‫دارد الزم اس��ت اکتش��افات عمقي در پهنه شمالي اين‬ ‫استان به متراژ ‪ 2‬هزار کيلومترمربع انجام شود زيرا داراي‬ ‫عناصر ارزشمند مس‪ ،‬سيليس و تيتان است که مطالعات‬ ‫ميداني و بررسي‌هاي س��ازمان زمين‌شناسي آن را تاييد‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫جعف��ر صادق اس��کندري‪ ،‬رييس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربايج��ان غرب��ي ب��ه‬ ‫مي‌گويد‪ :‬شمال اين استان داراي‬ ‫يک ه��زار و ‪ 950‬کيلومترمربع و‬ ‫جنوب اس��تان ني��ز داراي ‪ 2‬ه��زار و ‪ 500‬کيلومترمربع‬ ‫معدن بهره‌برداري نش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراين معادن شمال‬ ‫اس��تان به شرکت س��رمايه‌گذاري غدير و معادن جنوب‬ ‫اس��تان براي بهره‌برداري به شرکت ايميدرو واگذار شده‬ ‫اس��ت که اکنون کارهاي مطالعاتي براي معادن استان با‬ ‫کمک س��ازمان زمين‌شناسي و س��اير بنيادها در دست‬ ‫حفظ ارزش افزوده و جلوگيري از خام‌فروشي و همچنين‬ ‫کاهش ضايعات و دور ريز معادن بس��يار تاثير‌گذار است‪.‬‬ ‫لو‌نقل ني��ز در معادن‬ ‫البت��ه در آن ص��ورت هزين��ه حم ‌‬ ‫کاهش مي‌يابد که در اين زمينه پروژه‌هاي زيرس��اختي‬ ‫نيز به عملياتي‌شدن نزديک است‪ .‬در این رابطه ايميدرو‬ ‫فراخوان شناسايي پيمانکار داده است و پروژه‌ها به زودي‬ ‫اجرايي مي‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹محوري�ت تکمي�ل زنجي�ره تولي�د در مع�ادن‬ ‫آذربايجان غربي‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫او تاکيد مي‌کند‪ :‬تالش ما بر جلوگيري از خام‌فروش��ي‬ ‫مواد معدني اس��ت تا با فرآوري به بازارهاي داخلي صادر‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه‌بر س��نگ‌آهن م��وادي هم چون س��يليس‪،‬‬ ‫کروميت‪ ،‬تيتان و طال از معادن استان استخراج مي‌شود‪.‬‬ ‫اما گذش��ته از اين موارد‪ ،‬ثب��ت اينترنتي محدوده‌هاي‬ ‫معدن��ي براي متقاضي��ان جديد‪ ،‬کم و بي��ش در برخي‬ ‫اس��تان‌هاي کش��ور از‌جمله آذربايجان غرب��ي از مهر ماه‬ ‫امس��ال اجرايي ش��ده اس��ت‪ .‬البته اهميت اين طرح در‬ ‫آذربايج��ان غربي با وجود شناس��ايي ‪ 51‬نوع از ‪ 67‬ماده‬ ‫معدني کشور تاکنون از اهميت بيشتري برخوردار است‪،‬‬ ‫چراکه غني بودن استان از مواد معدني نشان از پهنه‌هاي‬ ‫معدني بسياري دارد که به تبع آن متقاضيان بسياري را‬ ‫نيز براي انجام امور معدني به خود جلب مي‌کند‪ .‬بنابراين‬ ‫ب��ا توقف ثبت دس��تي محدوده‌هاي معدن��ي و اينترنتي‬ ‫ش��دن آن در اين اس��تان در ماه‌هاي اخير‪ 83 ،‬محدوده‬ ‫معدني در طرح کاداستر اين استان به ثبت رسيده است‬ ‫و موجب شده آذربايجان غربي رتبه نخست ثبت اينترنتي‬ ‫محدوده‌هاي معدني را در کش��ور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫البته مسئوالن اس��تان به اين جايگاه بسنده نمي‌کنند و‬ ‫با وجود استقبال سرمايه‌گذاران از ورود به بخش معدن‪،‬‬ ‫تالش دارند از مش��کالت آنه��ا از رفع تعارض��ات منابع‬ ‫طبيعي تا حفظ ارزش افزوده و جلوگيري از خام‌فروش��ي‬ ‫مواد معدني بکاهند‪ .‬براي تحقق اين هدف ايجاد شهرک‬ ‫س��نگ و ورود بخش خصوصي به انجام اکتشافات عمقي‬ ‫را موثر مي‌دانند‪.‬‬ ‫اکبر طاهري‪ ،‬معاون امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان آذربايجان غربي در گفت‌وگو با‬ ‫از پيش��تازي اين اس��تان در ثبت محدوده‌هاي معدني با‬ ‫هدفگذاری صادرات ‪ 300‬میلیون دالری زنجان‬ ‫‪ :‬در آخرین جلس��ه کارگروه توس��عه صادرات استان‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬هدفگذاری صادرات برای س��ال ‪300 ،94‬‬ ‫میلیون دالر تعیین شد‪ .‬جمش��ید انصاری‪ ،‬استاندار زنجان‬ ‫در این جلس��ه با اش��اره به هدفگذاری صادرات اس��تان در‬ ‫س��ال آینده اظهار کرد‪ :‬بر اساس بخش‌بندی‌ها و پیش‌بینی‬ ‫صادرات در بخش‌های مختلف‪ ،‬هدفگذاری انجام شده برای‬ ‫س��ال ‪ 300 ،94‬میلیون دالر تعیین شد‪ .‬وی با اشاره به باال‬ ‫بودن ارزش کاالهای صادراتی استان نسبت به کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به آمار صادرات کش��ور‪ ،‬ارزش کاالهای صادراتی استان زنجان ‪ 4‬برابر ارزش کاالهای صادراتی‬ ‫کش��ور می‌باش��د که این امر نقطه قوتی برای کاالهای صادراتی اس��تان به شمار می‌رود‪ .‬انصاری یادآور شد‪:‬‬ ‫در صورتی که بتوانیم مواد معدنی و ش��مش روی را نیز فرآوری و با ارزش‌افزوده باالتری صادر کنیم‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افزایش ارزش کاالها خواهیم بود‪ .‬وی با اشاره به سهم استان از میزان صادرات کشور تصریح کرد‪ :‬با احتساب‬ ‫‪ 15‬میلیارد دالر صادرات میعانات گازی در کشور و کسر این مقدار از کل صادرات کشور‪ ،‬سهم استان زنجان‪،‬‬ ‫‪ 1/34‬درصد است که این رقم متناسب با سهم جمعیتی استان از کشور شد‪ .‬استاندار زنجان درباره مقاصد‬ ‫اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری در استان در سال ‪ 94‬افزود‪ :‬در سال آینده مبادالت تجاری را با کشورهای‬ ‫ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬پاکستان و گرجستان افزایش خواهیم داد‪ .‬در این جلسه ناصر‬ ‫فغفوری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان و دبیر کارگروه توسعه صادرات با اشاره به‬ ‫عملکرد ‪ 11‬ماهه صادرات استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این مدت از استان ‪ 268‬میلیون و ‪ 884‬هزار دالر صادرات‬ ‫به مقدار ‪ 160‬هزار تن انجام شده است‪ .‬وی میزان واردات استان در این مدت را ‪ 97‬هزار تن به ارزش ‪229‬‬ ‫میلیون دالر دانس��ت و افزود‪ :‬تراز تجاری اس��تان در ‪ 11‬ماهه سال جاری‪ 62 ،‬هزار و ‪ 997‬تن به ارزش ‪39‬‬ ‫میلیون و ‪ 780‬هزار دالر اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪‌،‬معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد‪ :‬سهم بخش‬ ‫صنعت از صادرات استان ‪ 65/8‬و سهم بخش معدن ‪ 28/5‬درصد است‪.‬‬ ‫اجراي طرح کاداس��تر مي‌گوي��د و ادامه مي‌دهد‪ :‬با ثبت‬ ‫محدوده‌ه��اي معدني ‪ 83‬متقاضي در آذربايجان غربي از‬ ‫مهرماه سال‌جاري تا ‪ 23‬اسفند ماه‪ ،‬رتبه نخست کشوري‬ ‫را کس��ب کرديم‪ .‬از مهرماه س��ال‌جاري استفاده از طرح‬ ‫کاداستر در آذربايجان غربي بعد از ‪ 3‬سال کار کارشناسي‬ ‫با نظارت مجري طرح اجرايي ش��د‪ .‬در اين ‪ 3‬سال حدود‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 600‬محدوده معدني که با ثبت دس��تي انجام‬ ‫ش��ده بود به سيس��تم کاداستر وارد ش��د و در دسترس‬ ‫متقاضيان قرار گرفت‪.‬‬ ‫اکبر طاهري تصريح مي‌کند‪ :‬بنابر‬ ‫آمارهاي ‪ 5‬ساله رويکرد در معادن‬ ‫اس��تان بر اکتش��اف مواد معدني‬ ‫فلزي و کاني‌هاي صنعتي است که‬ ‫نش��ان مي‌دهد با وج��ود هزينه‌بر‬ ‫بودن اکتش��اف اين مواد‪ ،‬درواقع سرمايه‌گذاري در بخش‬ ‫معدن استان به سمت س��رمايه‌گذاري کالن روي آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي اظهار کرد‪ :‬اکتش��اف کاني‌هاي‬ ‫فلزي در آذربايجان غربي مانند طال‪ ،‬س��رب‪ ،‬روي‪ ،‬مس‬ ‫و منگنز درحال انجام اس��ت اما تاکنون سطحي بوده که‬ ‫با ورود بخش خصوصي به اکتش��افات عمقي روي آورده‬ ‫و مطالعات کارشناسي‌ش��ده در رابطه با آن درحال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬طاهري در رابطه با ايجاد ش��هرک سنگ در اين‬ ‫اس��تان مي‌افزايد‪ :‬با پيگيري‌هاي بيش از ‪ 5‬س��اله بنا بر‬ ‫آن ش��د تا يک ش��هرک در ش��مال خ��وي و دیگری در‬ ‫جنوب استان ایجاد شود که هنوز جانمايي نشده است و‬ ‫قرار بود در دو س��ال اخير واحدهاي فرآوري در نزديکي‬ ‫معادن احداث شود که در مواردي نيز نتيجه داده که در‬ ‫جعفر صادق اس��کندري رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان آذربايجان غربي ب��ا تاکيد بر محوريت‬ ‫تکميل زنجيره توليد در معادن اس��تان آذربايجان غربي‬ ‫مي‌گويد‪ 90 :‬درصد واحدهاي صنعتي‬ ‫به خبرنگار‬ ‫اس��تان در مقياس کوچک اس��ت‪ .‬صنايع مادر در استان‬ ‫فق��ط محدود ب��ه صنعت س��يمان با وج��ود ‪ ۳‬کارخانه‬ ‫توليدي مي‌ش��ود اما همين واحدهاي کوچک‌مقياس نيز‬ ‫صادرات‌محور هس��تند چراکه عالوه‌بر ‪ ۹۶۰‬کيلومتر مرز‬ ‫مشترک با ‪ ۳‬کش��ور عراق‪ ،‬ترکيه و آذربايجان همچنين‬ ‫وج��ود ‪ ۹‬گم��رک و ‪ ۷‬بازارچه مرزي مي‌ت��وان گفت که‬ ‫يک اس��تان تجاري اس��ت و ب��ه همين دلي��ل توليدات‬ ‫صادرات‌مح��ور مورد توج��ه قرار گرفت��ه و ايجاد صنايع‬ ‫کوچ��ک با س��رمايه‌گذاري بخش خصوص��ي رونق يافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اظهار مي‌دارد‪ :‬احداث ش��هرک س��نگ براي تقويت‬ ‫بخ��ش مع��دن و در کن��ار آن صنايع معدني در اس��تان‬ ‫آذربايج��ان غربي از دو س��ال پيش در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته که از دو مورد مطرح ش��ده ي��ک مورد آن که در‬ ‫خوی واقع و جانمايي ش��ده‪ ،‬د‌رحال انجام مقدمات است‬ ‫اما درباره ش��هرک سنگ دوم هنوز جانمايي نشده است‪.‬‬ ‫ايجاد اين ش��هرک‌هاي س��نگ در توس��عه فعاليت‌هاي‬ ‫معدني و رونق صنايع معدني در آذربايجان غربي بس��يار‬ ‫تاثير‌گذار است‪.‬‬ ‫او بيش��ترين م��وارد مراجع��ه معدنکاران به س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان آذربايجان غربي را گاليه‬ ‫از مش��کالت مربوط به بخش اکتشاف و هزينه‌هاي باالي‬ ‫آن دانس��ته و مي‌گوي��د‪ :‬در بح��ث مش��کالت مربوط به‬ ‫منابع طبیعي نيز س��عي کرديم با رايزني‌هايي مشکالت‬ ‫معدنکاران را رفع کنیم ام��ا در کنار فعاليت‌هاي معدني‬ ‫بايد منابع طبيعي را نيز حفظ و از تخريب آن جلوگيري‬ ‫کنيم که يک مورد آن جاده‌هاي مشترک است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي مي‌افزايد‪ :‬غالب معادن استان از‬ ‫س��نگ‌هاي تزئيني است اما با توجه به مسائل مربوط به‬ ‫مشکالت برداشت در سطح رودخانه‌ها در چند سال اخير‬ ‫معدنکاران اس��تان به سمت مصالح کوهي روي آورده‌اند‬ ‫که از نظر کيفيت بهتر از مصالح رودخانه‌اي هستند‪.‬‬ ‫تهیه طرح رویکرد‌های نوین در نظارت و بازرسی‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬ط��رح رویکرد‌های نوین در نظارت‬ ‫و بازرس��ی با تاکید بر پیشگیری از تخلف توسط کارشناسان‬ ‫معاونت بازرس��ی و نظارت این س��ازمان تدوین شد‪ .‬حسین‬ ‫نجات��ی با اعالم ای��ن خبر افزود‪ :‬با در نظ��ر گرفتن وضعیت‬ ‫حاک��م بر اقتص��اد‪ ،‬جامعه و ش��رایط و وضعی��ت واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬توزیعی و مصرف کنندگان‪ ،‬معاونت نظارت‬ ‫و بازرسی س��ازمان اقدام به تغییر برخی رویکردها و اجرای‬ ‫برنامه‌های جدید با هدف پیش��گیری از وقوع تخلف کرد که این موضوع از طرف س��ازمان حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان مورد تقدیر و تایید جهت بهره برداری در س��ال‌های آتی قرار گرف��ت ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اقدامات نظارتی با رویکرد پیشگیری از تخلف و با هدف کمک به رونق کسب وکار در کنار حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان در ‪ 5‬مح��ور طراحی ش��د‪ .‬وی با تاکید بر نظارت و بازرس��ی به عنوان ابزاری در راس��تای‬ ‫پیشگیری از تخلف‪ ،‬ارتقای تولید ملی و عملیاتی کردن نظارت هوشمند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیال بودن مکانیزم‌های‬ ‫حاکم بر بازار‪ ،‬توجه به سیاس��ت‌های کالن ابالغی از س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬شرایط ویژه اقتصادی کشور‬ ‫بویژه در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه‪ ،‬لزوم به روز رس��انی و خروج ش��یوه‌های نظارت و بازرس��ی از حالت‬ ‫سنتی‪ ،‬هدفمندسازی بازرسی‌ها و همگانی و مردمی کردن نظارت و بازرسی از جمله اهداف این طرح است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که هدف نهایی نظارت و بازرسی‪ ،‬شناسایی گلوگاه‌های انحراف و اصالح رویه‌ها است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شبکه توزیع حلقه اتصال بین تولید و مصرف بوده و مهم‌ترین حلقه در نظارت پیشگیرانه و موثر بر بازار‬ ‫رصد ش��بکه گردش کاال با رویکرد پیشگیری از تخلف و اصالح رویه‌ها و بهبود سیستم است تا ضمن ایجاد‬ ‫اطمینان خاطر در ش��هروندان از حیث تامین کاالها و اقالم مورد نیاز‪ ،‬وقوع هرگونه خلل و کاستی درشبکه‬ ‫به حداقل برس��د‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان آذربایجان شرقی ثمره اقتصادی مبارزه با‬ ‫تخلفاتی نظیرگران فروشی‪ ،‬کم‌فروشی و احتکار را تقویت شالوده پی‌ریزی شده اقتصاد سالم دانست‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫مشکلي براي بازگشايي‬ ‫گمرک اصالندوز وجود ندارد‬ ‫ايرنا‪ :‬س��فير ايران در جمه��وري آذربايجان گفت‪:‬‬ ‫مش��کلي براي بازگشايي گمرک اصالندوز مغان در‬ ‫استان اردبيل وجود ندارد‪.‬‬ ‫محسن پاک‌آئين در نشستي با فرماندار پارس‌آباد‬ ‫مغان افزود‪ :‬جمهوري آذربايجان براي از س��رگيري‬ ‫فعاليت اين گمرک و توسعه روابط و تبادالت تجاري‬ ‫و اقتصادي با جمهوري اسالمي ايران مصمم است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به نقش و اهميت گشايش اين گمرک‬ ‫در رونق مناطق مرزي دو کش��ور و افزايش درآمد‬ ‫مرزنش��ينان ايران و آذربايجان ابراز اميدواري کرد‬ ‫به زودي شاهد فعاليت دوباره اين گمرک باشيم‪.‬‬ ‫پ��اک آئين ب��ه اش��تراکات فرهنگ��ي‪ ،‬مذهبي و‬ ‫تاريخي دو کش��ور اشاره و بيان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫روابط و مناس��بات اي��ران و آذربايجان در س��طح‬ ‫مطلوبي قرار دارد‪.‬‬ ‫‌تشکیل ‪ 134‬پرونده‬ ‫تخلف صنفی در خوی‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوی‬ ‫گفت‪ :‬از آغاز اجرای طرح نظارتی نوروز ‪ 94‬تاکنون‪،‬‬ ‫‪ 442‬بازرس��ی از واحده��ای اقتصادی شهرس��تان‬ ‫خوی اعم از پوش��اک‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬آجی��ل و‪ ...‬انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یحیی کاظمی افزود‪ :‬در رابطه با این‬ ‫بازرس��ی‌ها که از ‪ 15‬تا بیستم اس��فند انجام شد‪،‬‬ ‫‪ 134‬واحد اقتصادی متخلف شناسایی و با تشکیل‬ ‫پرونده‌های جداگانه ب��رای صدور حکم به تعزیرات‬ ‫حکومتی معرفی شدند‪ .‬وی گفت‪ :‬ارزش ریالی این‬ ‫پرونده‌ه��ا ‪ 30‬میلیون ریال اس��ت‪ .‬کاظمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬گرانفروشی‪ ،‬درج نکردن قیمت‪ ،‬صادر نکردن‬ ‫فاکت��ور‪ ،‬کم‌فروش��ی و تقل��ب از عمده‌ترین دالیل‬ ‫تش��کیل پرونده برای واحدهای یاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خوی یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬این طرح تا ‪ 15‬فروردی��ن ماه همچنان ادامه‬ ‫می‌یابد و طی آن بازرس��ان به صورت محس��وس و‬ ‫نامحسوس بر بازار نظارت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‌تشدید نظارت‬ ‫بر نانوایی‌های زنجان‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس اتحادی��ه نانوایان زنج��ان گفت‪:‬‬ ‫به مناس��بت فرارس��یدن ن��وروز و به منظ��ور ارائه‬ ‫خدمات مطل��وب و در نتیجه ایجاد رضایت در بین‬ ‫عم��وم مردم نظارت بر نانوایی‌های زنجان تش��دید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رحمان قنبری با اشاره به اینکه بازرسی‬ ‫از واحدهای نانوایی در سطح شهرستان زنجان همه‬ ‫روزه انجام می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واحدهای نانوایی‬ ‫از دوم فروردین س��ال ‪ 94‬مل��زم به پخت نان بوده‬ ‫و ب��ه هیچ عنوان حق تعطیل��ی ندارند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به مناس��بت فرارسیدن نوروز و به منظور ارائه‬ ‫خدمات مطل��وب و در نتیجه ایجاد رضایت در بین‬ ‫عم��وم مردم نظارت بر نانوایی‌های زنجان تش��دید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه نانوایان زنجان ابراز کرد‪:‬‬ ‫مردم بهتر اس��ت ب��رای تضمین س�لامتی خود و‬ ‫س��ایر افراد جامعه به سمت مصرف نان با کمترین‬ ‫سبوس‌گیری نظیر نان سنگک بروند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫از آنجایی که نان به عنوان قوت غالب ما محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بهتر است در انتخاب نوع و نحوه مصرف‬ ‫آن بیشتر دقت کنیم‪ .‬رییس اتحادیه نانوایان زنجان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بس��یاری از واحدها هنگام پخت‬ ‫نان با آرد س��فید‪ ،‬مقداری س��بوس را به آن اضافه‬ ‫می‌کنند که این سبوس به هیچ عنوان ارزش غذایی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‌ایجاد اشتغال‬ ‫برای بیکاران آذربایجان‌غربی‬ ‫‪ :‬معاون برنامه‌ریزی اس��تاندار آذربایجان‌غربی‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد اش��تغال ب��رای ‪ ۵۰‬درص��د از بیکاران‬ ‫جویای کار استان در س��ال ‪ ۹۴‬در اولویت مدیریت‬ ‫استان و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری است‪ .‬تقی‬ ‫کهوریان در هفدهمین جلس��ه کارگروه اش��تغال و‬ ‫س��رمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫بیشترین جلس��ات تشکیل ش��ده در استان مربوط‬ ‫ب��ه این کارگ��روه اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ات با مش��ارکت فعال اعضا تالش شده است‬ ‫تا با رفع موانع تولید و س��رمایه‌گذاری ضمن تثبیت‬ ‫شغل‌های ایجادشده‪ ،‬زمینه اشتغال جدید نیز فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬کهوریان افزود‪ :‬در این باره مقرر شد تا طبق‬ ‫تاکیدات اس��تاندار آذربایجان‌غربی و سیاس��ت‌های‬ ‫معاونت برنامه‌ریزی از سال آینده با تدوین برنامه‌های‬ ‫عملیاتی بحث اش��تغال در رابطه با واحدهای راکد و‬ ‫نیمه‌فع��ال و طرح‌های نیمه‌تمام که به س��رمایه در‬ ‫گردش و س��رمایه ثابت نیاز دارند ب��ا بهره‌گیری از‬ ‫قانون خروج از رکود با جدیت دنبال شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫شیشه افزایش‬ ‫ظرفیت پیدا می‌کند‬ ‫مهرداد شکوهی رازی‬ ‫کارشناس صنعت شیشه در قزوین‬ ‫در سال آینده یک واحد تولیدکننده شیشه دارویی‬ ‫اقدام به نوسازی کرده و ظرفیت تولیدی خود را روزانه‬ ‫به ‪ 90‬تن و در سال به ‪30‬هزار تن می‌رساند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه ظرفیت فعلی تولید شیش��ه دارویی در حال‬ ‫حاضر ‪‌15‬هزار تن در سال است‪ ،‬با ایجاد این واحد در‬ ‫قزوین شاهد افزایش ظرفیت خواهیم بود‪ .‬عالوه بر آن‬ ‫واحد دیگری در تیرماه به ظرفیت ‪70‬هزار تن در سال‬ ‫راه‌اندازی می‌ش��ود که اقدام ب��ه تولید بطری می‌کند‪.‬‬ ‫درب��اره وضعیت تولید شیش��ه در کش��ور باید گفت‪،‬‬ ‫میزان تولید امس��ال شیش��ه یک میلیون و ‪800‬هزار‬ ‫تن بوده که از این میزان یک میلیون و ‪ 256‬هزار تن‬ ‫شیش��ه جام و باقی بطری‪ ،‬شیشه دارویی و بلور بوده‬ ‫اس��ت‪ 30 .‬درصد از این میزان تولید‪ ،‬س��هم صادرات‬ ‫این محصول در س��ال ‪ 93‬بوده اس��ت ام��ا با توجه به‬ ‫افزایش ظرفیت پیش آمده به نظر می‌رسد سال آینده‬ ‫سهم صادرات به ‪45‬درصد و در سال‌های بعد به باالی‬ ‫‪50‬درصد برس��د‪ .‬البته این اقدام نیازمند همت دولت‬ ‫اس��ت چراکه بسترس��ازی صادرات بر عهده اوس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان قزوینی در ش��رایطی اقدام به صادرات‬ ‫می‌کنن��د که رقبای بزرگی چون ترکی��ه و امارات در‬ ‫بازار جهانی حضور دارند‪ .‬امارات چند س��الی است که‬ ‫به صادرات شیشه مشغول شده اما با توجه به جمعیت‬ ‫بس��یار کم آن‪ ،‬محصوالت به مصرف داخلی نرسیده و‬ ‫عمده آن صادر می‌ش��ود و همین امر باعث ش��ده به‬ ‫سرعت بازار را به دس��ت بگیرد‪ .‬رقیب بزرگتر در این‬ ‫صنعت‪‌،‬کشور ترکیه است‪ .‬در این کشور‪ ،‬کرایه حمل‬ ‫شیشه صادراتی تا مرز به عهده دولت است؛ این کمک‬ ‫بزرگی به تولیدکنندگان می‌کند تا محصول خود را با‬ ‫هزین��ه کمتر صادر کنند‪ .‬در مقابل آن تولیدکنندگان‬ ‫قزوینی با هزینه‌های باالی تمام شده محصول روبه‌رو‬ ‫هس��تند که همی��ن امر باعث می‌ش��ود محصول را با‬ ‫قیمت باالتر به بازار بفرستند و توان رقابت پیدا نکنند‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه مش��کالت پیش آم��ده در عراق نیز به‬ ‫صادرات قزوین لطمه زده است‪.‬‬ ‫آنچه درباره مش��کالت شیش��ه قزوی��ن وجود دارد‪،‬‬ ‫جدا از مش��کالت کشوری نیس��ت‪ .‬بزرگترین مشکلی‬ ‫که واحدها دارند‪ ،‬این اس��ت که رقابت تنگاتنگ است‬ ‫و ناچار هس��تند با قیمت بسیار پایین محصوالت خود‬ ‫را به فروش برس��انند به همین دلیل حاشیه سود کم‬ ‫است‪ .‬نمونه آن واحد آبگینه قزوین است که جز چند‬ ‫ماه اول س��ال تقریبا به ش��کل تعطیل در آمده بود و‬ ‫دلیل آن کمبود نقدینگی و بازگشت پیدا نکردن پول‬ ‫بود‪ .‬این کمبود نقدینگی در روند تولید اثر می‌گذارد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه بسیاری از واحدها با مشکل فرسودگی‬ ‫کوره و تجهیزات روبه‌رو هستند که به دلیل هزینه‌های‬ ‫باال‪ ،‬توانایی بازسازی ندارند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان قم‪ ،‬به مناس��بت روز بزرگداشت مقام شهدا و‬ ‫ايثارگ��ران به ديدار ‪ 2‬خان��واده ايثارگر رفت‪ .‬در پايان‬ ‫ديدارها احمرذاکري با اهداي لوحي از خانواده شهيد‬ ‫نوراني و جانباز‪ ،‬حيدرکاشاني تقدير و تشکر کرد‪.‬‬ ‫صم��ت‪ :‬حميدرضاباباي��ي‪ ،‬مدير کارخانه س��يمان‬ ‫ش��هرکرد گفت‪ :‬از ابتداي امسال تاکنون ‪ 374‬هزار و‬ ‫‪ 645‬تن سيمان با ارزآري افزون‌بر ‪ 24‬ميليون دالر به‬ ‫کش��ورهاي عراق و مصر صادر ش��ده است‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫امس��ال افزون بر يک ميليون و ‪ 147‬هزار تن کلينکر‬ ‫و حدود ‪ 900‬هزار تن س��يمان در اين کارخانه توليد‬ ‫شده است که توليد کلينکر در مقايسه با مدت مشابه‬ ‫پارسال ‪ 51‬درصد افزايش داشته است‪.‬‬ ‫‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫لرس��تان رتبه پنجم کش��وري را بر‌اساس بررسي‌ها و‬ ‫پايش عملک��رد برنامه‌هاي تحول اداري س��ال ‪ 93‬از‬ ‫واحدها و س��ازمان‌هاي وابسته به لحاظ احراز شرايط‬ ‫برتر از س��وي معاونت توس��عه مديريت‪ ،‬منابع و امور‬ ‫استان‌هاي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کسب کرد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ش��کراهلل حسن‌بيگي‪ ،‬سرپرست استانداري‬ ‫مرکزي گفت‪ 15 :‬فروردين س��ال آينده آخرين مهلت‬ ‫براي گازسوز شدن کوره‌هاي آجرپزي استان است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬حميد خليلي‪ ،‬عض��و اتحاديه عايق رطوبتي‬ ‫دليجان گفت‪ ۱۷ :‬هزار متر مربع عايق رطوبتي توليد‬ ‫ش��ده در واحدهاي صنعتي اين شهرستان در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذش��ته به به عراق و افغانس��تان صادر شده است که‬ ‫‪ ۳۰‬هزار دالر ارزآوري داشت‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬حجت‌االسالم والمس��لمين محمد‌صادق‬ ‫صالحي‌منش‪ ،‬اس��تاندار قم خواستار تالش مسئوالن‬ ‫براي توس��عه صنايع تبديلي در اين اس��تان شد‪ .‬وي‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مجتمع پتروش��يمي ق��م مي‌تواند نقش‬ ‫موثري در جلوگيري از خام‌فروشي و حرکت به سمت‬ ‫صنايع تبديلي پتروشيمي در قم ايفا کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫توليدکنندگان شيشه در مواجهه با بحران در بازار عراق و رکود ساخت‌و‌ساز‬ ‫صادرات شيشه قزوين ترک برداشت‬ ‫فرانک ميرزايي ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬اگرچه شيشه‌گران‬ ‫قزويني با توليد س��االنه ‪ 63‬درصد از کل توليد شيشه‬ ‫کش��ور ک��ه رقمي ح��دود ي��ک ميلي��ون و ‪ 800‬هزار‬ ‫تن انواع شيش��ه اس��ت‪ ،‬رتبه نخس��ت توليد را به خود‬ ‫اختص��اص داده‌اند اما بحران پيش‌آم��ده در بازار عراق‪،‬‬ ‫رنگ صادرات اين محصول را کدر کرده است‪ .‬آنطور که‬ ‫علي پرزحمت‪ ،‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان قزوين مي‌گويد‪ ،‬قزوين رتبه اول را در طرح‌هاي‬ ‫موجود در صنعت شيشه براساس سرمايه‌گذاري در بين‬ ‫‪ 33‬اس��تان کشور کسب کرده است‪ .‬در بخش صادرات‬ ‫نيز از کل صادرات انجام ش��ده شيش��ه در کش��ور ‪12‬‬ ‫درصد آن سهم استان قزوين بوده که اين ميزان نسبت‬ ‫به سال گذشته کاهش داشته است‪ .‬شيشه که صنعتي‬ ‫تو‌س��از اس��ت‪ ،‬در مواجهه با رکود‬ ‫گره خورده با ساخ ‌‬ ‫ساختمان‌س��ازي دچار مشکل در فروش شده است‪ .‬در‬ ‫اين ميان‪ ،‬گراني هزينه سوخت نيز به اين مشکل دامن‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫صنعت شيش��ه از صنايع با قدمت و مطرح کش��ور به‬ ‫ش��مار مي‌رود‪ .‬در اي��ن ميان صنايع شيش��ه قزوين با‬ ‫برخورداري از بخ��ش عمده‌اي از معادن مواد اوليه اين‬ ‫صنعت و فعاليت چند واح��د توليدي بزرگ و معروف‪،‬‬ ‫به قطب توليد انواع شيشه در کشور تبديل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مجيد برزگ��ر‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان توسعه منابع و مديريت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوين‪ ،‬اين استان داراي‬ ‫‪ 26‬واح��د فعال در بخش صنعت‬ ‫شيشه اس��ت که با سرمايه‌گذاري ‪ 557‬میلیارد و ‪160‬‬ ‫میلیون تومان فعاليت مي‌کنند و زمينه اشتغال ‪ 6‬هزار‬ ‫و ‪ 811‬نفر را در استان فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگراني از بازار عراق‬ ‫ص��ادرات ‪ 61‬ه��زار ت��ن ان��واع شيش��ه از س��وي‬ ‫توليدکنندگان شيشه در استان قزوين به خوبي اهميت‬ ‫صادراتي اين محصول و ارزآوري آن را نش��ان مي‌دهد‪.‬‬ ‫در اين بين‪ ،‬آنچ��ه موجبات نگراني توليدکنندگان اين‬ ‫محص��ول را فراه��م کرده‪ ،‬بحراني اس��ت که از س��وي‬ ‫داعش بر منطقه حاکم ش��ده است چرا‌که حجم زيادي‬ ‫از ص��ادرات اي��ن محصول ب��ه مقصد عراق اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اين اس��اس‪ ،‬يکي از مش��کالتي که در حوزه صادرات‪،‬‬ ‫به همين دليل اغلب اين واحدها با کمبود نقدينگي‬ ‫و تسهيالت دست و پنجه نرم مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود در صنعت ساختمان‌سازي‬ ‫توليدکنندگان قزويني به تازگي با آن روبه‌رو ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫مسائل به‌وجود آمده در عراق است‪ .‬معاون توسعه منابع‬ ‫و مديريت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مي‌گويد‪ :‬شيش��ه يکي از‬ ‫قزوي��ن در اين‌باره به‬ ‫مهم‌ترين محصوالت صادراتي قزوين به عراق است که‬ ‫اتفاق��ات رخ‌داده در مدت اخير ب��ازار آن را راکد کرده‬ ‫است‪ .‬به گفته وي‪ ،‬ناامني‌هاي به وجود آمده در عراق و‬ ‫سوريه باعث از دست دادن بازارهاي صادراتي در منطقه‬ ‫براي توليدکنندگان قزويني شده است‪.‬‬ ‫آنطور که برزگر مي‌گويد در ‪ 11‬ماه سال ‪61 ،1393‬‬ ‫هزار تن انواع شيش��ه از قبيل شيشه فلوت‪ ،‬شيشه‌هاي‬ ‫ساختماني و شيشه خودرو‪ ،‬ظروف شيشه‌اي‪ ،‬آينه و ‪...‬‬ ‫به ارزش ‪ 14/5‬ميليون دالر معادل ‪ 384‬ميليارد ريال از‬ ‫استان قزوين به خارج از کشور صادر شده است‪ .‬برزگر‬ ‫با بيان اينکه عمده واحدهاي صادرکننده شيشه استان‬ ‫قزوين‪ ،‬واحد شيشه ليا‪ ،‬شيشه قزوين و آبگينه هستند‪،‬‬ ‫بي��ان مي‌کند‪ :‬در اين مدت ‪ 9/6‬هزار تن انواع شيش��ه‬ ‫داروي��ي به ارزش ‪ 3‬ميليون دالر از اس��تان به خارج از‬ ‫کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫براس��اس گفته‌هاي برزگر‪ ،‬محصول شيش��ه اس��تان‬ ‫قزوين به کشورهاي مختلفي صادر مي‌شود که عمده آن‬ ‫را کشورهاي همسايه ايران تشکيل مي‌دهد‪ .‬کشورهاي‬ ‫ترکيه‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬آذربايجان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬ارمنستان و افغانستان ازجمله آنهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت حل شود‬ ‫آنطور که معاون س��ازمان توس��عه مناب��ع و مديريت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوين اظهار‬ ‫مي‌کند‪ ،‬اغلب کوره‌هاي شيش��ه واحدهاي توليدي در‬ ‫قزوين از فرس��ودگي رنج مي‌برند و هزينه باال در تغيير‬ ‫خطوط توليد باعث شده واحدها در نوسازي خط توليد‬ ‫ناتوان باشند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬اگرچه تجهيزات فرسوده بازدهی توليد‬ ‫را کاهش و درنهايت هزينه تمام‌شده را افزايش مي‌دهد‬ ‫اما هزينه تغيير و نوسازي خطوط نيز به قدري باالست‬ ‫که ام��کان توليد را به همه واحده��ا نمي‌دهد عالوه‌بر‬ ‫اينک��ه هزينه‌هاي نگهداري و تعمير کوره‌ها نيز بس��يار‬ ‫باالس��ت‪ .‬به گفته برزگر‪ ،‬باال ب��ودن مصرف حامل‌هاي‬ ‫ان��رژي که باعث مق��رون به صرفه نب��ودن اين صنعت‬ ‫شده است نيز سبب ايجاد بدهي‌هاي سنگيني بر دوش‬ ‫واحدهاي توليد شيشه براي شرکت‌هاي گاز و برق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همه اين مشکالت در ش��رايطي است که بانک‌ها‬ ‫حاضر به قبول تس��هيالت نيس��تند و اگر هم وامي‬ ‫داده شود نرخ سود باال مانع از دريافت آن مي‌شود و‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان قزوین‪:‬‬ ‫با گرانفروشی به شدت برخورد می‌شود‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬یکی از برنامه‌های اصلی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫قزوی��ن در جلوگی��ری از افزایش بی‌رویه‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬اجرای طرح تش��دید بازرس��ی و‬ ‫نظارت بر قیمت کاال و خدمات است‪.‬‬ ‫علی‌اکبر کبیری‪ ،‬معاون امور بازرگانی و‬ ‫توسعه تجارت استان قزوین در گفت‌وگوی‬ ‫در قزوین با‬ ‫اختصاصی ب��ا خبرنگار‬ ‫اع�لام ای��ن مطلب گف��ت‪ :‬این س��ازمان‬ ‫هماهنگ��ی الزم ب��ا دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫استان و اتحادیه‌های صنفی به‌ویژه سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان‬ ‫را انج��ام داده و به منظور هرچه بهتر اجرا‬ ‫ش��دن طرح نظارتی‪ ،‬جلسات متعددی را‬ ‫با دستگاه‌های مربوط برگزار کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح تش��دید بازرسی‬ ‫از دهم اسفندماه سال‌جاری آغاز شده و تا‬ ‫پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این ط��رح بیش از ‪70‬‬ ‫ب��ازرس در تیم‌ه��ای دونف��ره و همچنین‬ ‫‪ 400‬ناظر افتخاری ب ‌ه ش��کل نامحسوس‬ ‫در سراسر استان همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این طرح س��ازمان‬ ‫با بس��یج ک��ردن تمامی نیروه��ای حوزه‬ ‫بازرس��ی و نظارت و با فعال‌س��ازی ستاد‬ ‫خبری برای دریافت ش��کایات و گزارشات‬ ‫مردم��ی در زمین�� ‌ه تخلف��ات اقتصادی از‬ ‫جمل��ه گران‌فروش��ی‪ ،‬درج نکردن قیمت‪،‬‬ ‫تقلب‪ ،‬کم‌فروش��ی و صادر نکردن فاکتور‬ ‫و سایر تخلفات مربوط اقدام کرده است‪.‬‬ ‫کبی��ری گف��ت‪ :‬با توج��ه ب��ا افزایش‬ ‫س��فرها در ایام نوروز این س��ازمان ضمن‬ ‫انجام بازرس��ی‌ها و گش��ت‌های مش��ترک‬ ‫با دس��تگاه‌های نظارتی مرتب��ط از جمله‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی و نی��روی انتظامی‪،‬‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع‌دس��تی و دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫برای نظ��ارت بر مراکز اقتصادی و س��ایر‬ ‫امور خدماتی از جمله مراکز اقامتی مانند‬ ‫هتل‌ها و رستوران‌ها و خدماتی مانند امداد‬ ‫خودرو‪ ،‬سرویس‌کاران و مکانیکی‌ها سعی‬ ‫دارد با تش��دید نظارت‌ه��ا تمامی اقدامات‬ ‫الزم برای حسن انجام کار را مهیا کند‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫اس��تان افزود‪ :‬بازرسان س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در روزهای پایانی س��ال‬ ‫به‌وی��ژه در روزه��ای تعطی��ل ب��ه صورت‬ ‫کشیک از تمام مراکز اقتصادی و تفریحی‬ ‫فرش اصیل قزوین هویت فرهنگی منطقه است‬ ‫مهر‪ :‬استاندار قزوین گفت‪ :‬فرش اصیل قزوین هویت‬ ‫فرهنگی منطقه اس��ت و احیای این هنر ارزش��مند‬ ‫کاری مه��م و تاثیرگذار برای ایجاد اش��تغال‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ اصیل محلی و رونق اقتصادی است‪.‬‬ ‫مرتضی روزبه در مراسم رونمایی از نخستین فرش‬ ‫اصیل بافته شده قزوین که در استانداری برگزار شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هن��ر فرش بافی در قزوی��ن که قدمتی‬ ‫نزدی��ک به یک ق��رن دارد روزگاری نش��ان(برند)ی‬ ‫ارزش��مند بوده اما به دلیل بی‌توجهی به فراموش��ی‬ ‫سپرده ش��ده است‪ .‬اس��تاندار قزوین بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫بپذیری��م که فرش قزوین هوی��ت فرهنگی و هنری‬ ‫این خطه اس��ت و با احیای آن در مس��یر صیانت از‬ ‫ارزش‌های ملی و محلی خود گام برداشته‌ایم‪.‬‬ ‫روزبه تصریح کرد‪ :‬قزوین در بسیاری از شاخص‌ها‬ ‫می‌تواند نش��ان(برند)ی ارزشمند داشته باشد و خود‬ ‫را به‌خوبی معرفی کند که در این زمینه محصوالتی‬ ‫مانند پسته‪ ،‬فندق و باقلوا‪ ،‬هم قابل رونمایی است و‬ ‫باید در این حوزه نیز پیشگام باشیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول اظهار کرد‪ :‬حیف است استانی با این‬ ‫همه توانمندی و ظرفیت نتواند داشته‌های خود را به‬ ‫دیگران عرضه کند و نباید از فرهنگ و هنر اس��تان‬ ‫غافل ش��ویم که در این زمینه کار ارزش��مندی برای‬ ‫احیای فرش قزوین انجام ش��ده ک��ه جای قدردانی‬ ‫دارد‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬به نظر می‌رسد راه‌اندازی خانه‬ ‫فرش و احیای فرش قزوین کار بسیار مناسبی است‬ ‫که در آستانه نوروز مناسب دیدیم این رونمایی انجام‬ ‫شود و مهمانان و مسافران نوروزی از این هنر مطلع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اگرچه شيشه‌هاي توليدي در بخش‌هاي مختلفي‬ ‫از صنعت کاربرد دارد اما حجم زيادي از توليدات آن‬ ‫در ساختمان‌سازي مورد اس��تفاده قرار مي‌گيرد‪ .‬از‬ ‫اين‌رو شيشه صنعتي جدا از صنعت ساختمان‌سازي‬ ‫ب��ه حس��اب نمي‌آيد و رک��ود در هري��ک از آنها بر‬ ‫ديگري تاثير س��وء مي‌گذارد‪ .‬دبير ات��اق بازرگاني‪،‬‬ ‫صنايع‪ ،‬معادن و کشاورزي قزوين در رابطه با مشکل‬ ‫پيش‌آمده در صنعت شيش��ه استان قزوين به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با توجه به مش��کالت موج��ود در صنعت‬ ‫تو‌ساز در داخل‬ ‫ساختمان‌سازي و رکود شديد ساخ ‌‬ ‫کش��ور‪ ،‬توليد شيشه نيز در اس��تان قزوين به‌عنوان‬ ‫يکي از توليدکنندگان بزرگ کش��ور تحت تاثير قرار‬ ‫گرفته و رکود بر بازار آن حاکم شده است‪.‬‬ ‫مجيد کورش‌زاده جدا از مسئله‬ ‫بحران به‌وجود آمده در منطقه‬ ‫ع��راق به عنوان ب��ازار صادرات‬ ‫شيشه اس��تان قزوين که تاثير‬ ‫منف��ي در ص��ادرات داش��ته‪،‬‬ ‫مش��کل ديگر پيش‌روي توليدکنندگان شيش��ه در‬ ‫قزوي��ن را هزين��ه تمام ش��ده اين محص��ول عنوان‬ ‫مي‌کن��د و مي‌گويد‪ :‬ب��ا توجه به اينک��ه در صنعت‬ ‫شيشه‪ ،‬استفاده از انرژي براي ذوب بسيار زياد است‪،‬‬ ‫باال رفت��ن هزينه‌هاي س��وخت باعث ش��ده هزينه‬ ‫تمام‌شده اين محصوالت افزايش پيدا کند‪.‬‬ ‫آنط��ور که ک��ورش‌زاده بيان مي‌کند‪ ،‬شيش��ه‌هاي‬ ‫س��اختماني در صنعت شيشه‌سازي «جام» نام دارد‬ ‫که به دو شکل قديمي و مدرن توليد مي‌شود‪ .‬روش‬ ‫جديد توليد شيشه‪ ،‬فلوت يا شناور نام دارد‪ .‬در روش‬ ‫قديمي بازدهی توليد بسيار پايين است و محصوالت‬ ‫توليد ش��ده از کيفيت مطلوبي برخوردار نيستند‪ .‬به‬ ‫دليل اقتصادي نبودن اين روش‪ ،‬بيش��تر واحدهايي‬ ‫ک��ه به روش قديمي توليد مي‌کنند‪ ،‬درحال تعطيلي‬ ‫يا تغيير کاربري به روش مدرن هس��تند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫در روش شيش��ه فلوت‪ ،‬توليد محصول با تيراژ باال و‬ ‫قيمت مناس��ب و به تبع آن‪ ،‬هزينه تمام‌شده پايين‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫و رفاه��ی بازدی��د ک��رده و همچنین این‬ ‫سازمان برای رسیدگی به شکایات مردمی‬ ‫تدابیر الزم را اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫این مس��ئول در ادامه با اشاره به برپایی‬ ‫نمایشگاه بهاره در اس��تان گفت‪ :‬بازرسان‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همراه‬ ‫بازرسان اتاق اصناف برای کنترل و نظارت‬ ‫بر کاالهای عرضه ش��ده به‌صورت دائم در‬ ‫محل نمایشگاه‌ها حضور دارند و نسبت به‬ ‫پلمب قیمت‌های کارشناس��ی شده توسط‬ ‫کارشناس��ان اتحادیه و همچنین فهرست‬ ‫قیمت‌های تایید ش��ده توسط شرکت‌های‬ ‫تولی��دی و ش��رکت‌های پخ��ش اق��دام و‬ ‫نظارت‌های الزم را اعمال خواهند کرد‪.‬‬ ‫علی‌اکبر کبیری یادآور ش��د‪ :‬یک شعبه‬ ‫سیار از اداره کل تعزیرات حکومتی استان‬ ‫ب��رای رس��یدگی ب��ه پرونده‌ه��ای تخلف‬ ‫احتمال��ی غرفه‌داران در محل نمایش��گاه‬ ‫مستقر شده اس��ت و شهروندان می‌توانند‬ ‫در ص��ورت مش��اهده تخل��ف در زمین��ه‬ ‫کمی��ت و کیفی��ت کاالهای ارائه ش��ده و‬ ‫س��ایر تخلفات با مراجعه به دفتر بازرسی‬ ‫مستقر در نمایش��گاه پیگیری‌های الزم را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره ب��ه اهمیت ویژه‬ ‫گزارش‌های مردمی در برخورد با متخلفان‬ ‫و جلوگیری از تخلفات گرانفروشی‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫در ایام پایانی سال‪ ،‬ازعموم مردم خواست‬ ‫در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی‬ ‫مراتب را از طریق شماره تلفن ‪ 124‬ستاد‬ ‫خبری با این س��ازمان در میان بگذارند تا‬ ‫در نخستین فرصت مورد بررسی قرار گیرد‬ ‫و در صورت احراز تخلف با متخلف برخورد‬ ‫قانونی شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 164‬هکتاری ناحیه صنعتی کوثر‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیر ناحیه صنعتی کوثر اس��تان البرز گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مساحت ناحیه صنعتی کوثر‪ 5۰‬هکتار است که‬ ‫با افزوده شدن ‪ 164‬هکتار دیگر مساحت آن به ‪214‬هکتار‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫محمدمهدی توحیدی اظهار کرد‪ :‬رش��د و توسعه بخش‬ ‫ی رشد و توسعه سایر بخش‌‌ها از قبیل‬ ‫صنعت زمینه را برا ‌‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خدمات‪ ،‬حمل‌و نقل و انرژی فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بدون رش��د و توسعه صنعت عوامل و نهادهای‌‬ ‫الزم برای فعالیت‌‌های س��ایر بخش‌ه��ای اقتصادی فراهم‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در‬ ‫مس��ائل اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با‬ ‫تکی��ه بر کاهش بیکاری‪ ،‬اش��تغالزایی در بخش صنعت از‬ ‫ی برخوردار است‪.‬‬ ‫جایگاه ویژه‌‌ا ‌‬ ‫این مقام مس��ئول تاکی��د کرد‪ :‬تقوی��ت بخش صنعت‬ ‫مهم‌تری��ن موتور محرکه اقتصادی و عامل مولد اش��تغال‬ ‫پای��دار و موث��ر در افزای��ش تولی��د ناخالص ملی اس��تان‬ ‫محس��وب می‌‌ش��ود‪ ،‬بنابراین برنامه‌ریزی هدفمند در این‬ ‫بخش امری ضروری است‪.‬‬ ‫توحی��دی در ادامه از عوامل موثر در رونق بخش صنعت‬ ‫س��خن به میان آورد و گفت‪ :‬ایجاد زیرساخت‌های مناسب‬ ‫ب��رای اس��تقرار واحدهای تولیدی در ش��هرک‌ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی از مهم‌ترین عوامل اس��ت که زمینه‌س��از جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاران را نیز فراهم می‌آورد‪ .‬مدیر ناحیه صنعتی‬ ‫کوث��ر همچنین بر ضرورت تامین زیرس��اخت‌های نواحی‬ ‫صنعتی تاکید کرد و گفت‪ :‬زیرساخت‌های اولیه شامل آب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات‪ ،‬جاده و تصفیه‌خانه فاضالب‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫بخش ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی محس��وب می‌شود که‬ ‫ایجاد آن باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شيهه اسب ايراني براي صادرات‬ ‫خياباني که کت و شلوار به تن دارد‬ ‫روزگاري که از هنر در سال نو سپري خواهدشد‬ ‫‪11‬‬ ‫پول نو با ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد افزايش قيمت به دست متقاضيان مي‌رسد‬ ‫بازار داللي اسکناس نو در آستانه نوروز‬ ‫مژگان عسگری‪ -‬گروه گزارش‪ :‬گشتي در ميان دالالن‬ ‫خريد و فروش پول نو در ميدان فردوسي تهران‪ ،‬حکايت از‬ ‫آن دارد که بازار سياه خريد و فروش اسکناس نو داغ شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دالالن بازار سياه اسکناس نو هيچ‌گونه محدوديتي‬ ‫براي فروش به مشتريان ندارند و اين روزها که متقاضیان‬ ‫زيادي هم دارند‪ ،‬با قيمت‌هاي باال اسکناس‌هاي تانخورده‬ ‫را به مش��تريان مي‌فروشند‪ .‬در بازار سياه از اسکناس‌هاي‬ ‫‪ ۵۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۱۰۰۰‬توماني گرفته تا اس��کناس‌هاي‬ ‫‪ ۲‬هزار‪ ۵ ،‬هزار و ‪۱۰‬هزار توماني به چشم مي‌خورد‪ .‬توزيع‬ ‫پول نو از ش��نبه هفته جاري (‪ ۲۳‬اسفند) در برخي شعب‬ ‫منتحب بانکي در ش��رايطي آغاز ش��د که اي��ن امر خللي‬ ‫در فعالي��ت دالالن حوزه پولي به‌وج��ود نياورده و به نظر‬ ‫مي‌رس��د اين افراد‪ ،‬اين ب��ار هم مانند هر س��ال براي در‬ ‫اختيار گرفتن اين بازار دست به کار شده‌اند تا مردم براي‬ ‫به دس��ت آوردن پول‌هاي نو با بس��ته‌بندي رسمي بانک‬ ‫مرکزي و اجراي س��نت «عي��دي» دادن‪ ،‬بهايي گران‌تر از‬ ‫قيمت اس��مي اس��کناس را بپردازند‪ .‬براي مش��اهده بازار‬ ‫داللي پول نو کافي است سري به اطراف خيابان فردوسي‬ ‫بزنيد تا ببينيد که دالالن بازار سياه اسکناس‌هاي نو‪ ،‬اين‬ ‫اس��کناس‌ها را به‌صورت بسته‌هاي ‪ ۱۰۰‬تايي با ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزاي��ش‪ ،‬گران‌تر از ارزش واقعي آن به مش��تريان‬ ‫مي‌فروش��ند‪ .‬حاال هرچ��ه ترکيب نوع اس��کناس در بازار‬ ‫کمياب‌تر باش��د‪ ،‬نرخ س��ودي که دالالن از مشتريان خود‬ ‫طلب مي‌کنند نيز بيش��تر اس��ت‪ ،‬مانند اسکناس ‪ ۱۰۰‬يا‬ ‫‪ ۲۰۰‬توماني که کمياب هس��تند و ب��ه تبع آن مانند يک‬ ‫کاالي کمياب‪ ،‬گران‌تر از نرخ واقعي به فروش مي‌رس��ند‪.‬‬ ‫برعکس اس��کناس‌هاي ‪ ۱۰‬هزار توماني يا ‪ ۵‬هزار توماني‬ ‫که در بازار بيش��تر يافت مي‌شود با سود کمتري به فروش‬ ‫مي‌رس��د و در مجموع نرخ بسته‌هاي اسکناس متناسب با‬ ‫تقاضا تعيين مي‌شود‪.‬‬ ‫نرخ اسکناس‌هاي نو در بازار‬ ‫هر بسته ‪ ۱۰۰‬تايي‬ ‫قيمت در بازار آزاد‬ ‫(تومان)‬ ‫‪ ۵۰‬توماني‬ ‫‪75۰۰‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬توماني‬ ‫‪11۰۰۰‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬توماني‬ ‫‪25۰۰۰‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬توماني‬ ‫‪7۵۰۰۰‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬توماني‬ ‫‪۱۱0۰۰۰‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬توماني‬ ‫‪۲12۰۰۰‬‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬توماني‬ ‫‪۵200۰0‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬توماني‬ ‫‪۱۰20۰۰۰‬‬ ‫قيمت يک بسته اس��کناس تانخورده هزار توماني ‪110‬‬ ‫هزار تومان اس��ت و قيمت يک بس��ته اس��کناس ‪ 2‬هزار‬ ‫حج��م ورودی اس��کناس ب��ه بازاره��ای‬ ‫مص��رف در دو م��اه اس��فند و فروردین هر‬ ‫س��ال افزایش می‌یابد به‌دلیل اینکه در ایام‬ ‫مذکور خریدهای عید نوروز انجام می‌گیرد‬ ‫و مردم به یکدیگر عیدی داده و بانک‌ها نیز‬ ‫به دنبال اسکناس‌های نو هستند‪.‬‬ ‫محسن اکبریان‪ ،‬کارشناس و یکی از فعاالن‬ ‫ب��ازار اس��کناس در گف��ت و گ��و با‬ ‫تو‌آمد‬ ‫ضم��ن بیان این مطلب اف��زود‪« :‬رف ‌‬ ‫مجموعه‌دار‌ها در فصل بهار بیش��تر است و‬ ‫با افزایش عرضه و تقاضا در این فصل‪ ،‬بازار‬ ‫اسکناس نیز رونق می‌گیرد‪ .‬براین اساس و‬ ‫با توجه به اینکه موجودی بازار اسکناس در‬ ‫ایام رونق این بازار بررس��ی می‌شود‪ ،‬قیمت‬ ‫پایه خرید و فروش اس��کناس نیز در همین‬ ‫ایام و برای کل سال تعیین می‌شود‪».‬‬ ‫وی اظهار کرد‪« :‬فروش��ندگان اس��کناس‬ ‫عموم��اً ب��ا یکدیگ��ر در ارتباط هس��تند و‬ ‫بیش��ترین تع��داد ای��ن افراد در ته��ران به‬ ‫فعالی��ت مش��غول ب��وده و پ��س از تهران‪،‬‬ ‫ش��هرهای اصفهان‪ ،‬کرمان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬مشهد‬ ‫و تبریز به عن��وان بورس‌های دیگر خرید و‬ ‫دارد و اي��ن دو اس��کناس‪ ،‬دانه‌اي هزار تومان‪ .‬فروش��نده‬ ‫توضي��ح مي‌دهد‪ :‬در هر بس��ته صدتايي اس��کناس فقط‬ ‫يکي‪ ،‬دو عدد اس��کناس با شماره سريال رند پيدا مي‌شود‬ ‫و همين برخي از اس��کناس‌ها را قيمت��ي مي‌کند‪ .‬هرچه‬ ‫اسکناس‌ها قديمي‌تر باشند‪ ،‬رندبودن اعداد ارزش بيشتري‬ ‫پيدا مي‌کند‪ .‬اگر تمام اعداد شماره سريال يکسان باشد که‬ ‫داستان بسيار متفاوت است و قيمت آن بسيار باالست‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب اس��ت که بازار اس��کناس‌هاي نو داغ مي‌شود و‬ ‫جالب اينجاست که خريداران به اين نکات توجه مي‌کنند‪.‬‬ ‫انگار خرافات به خريد اسکناس هم راه يافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاريخچه اسکناس‬ ‫توماني ‪ 212‬هزار تومان‪ .‬درحالي که به گفته فروشندگان‬ ‫اس��کناس ن��و‪ ،‬س��ال قبل قيمت ي��ک بس��ته ‪ 100‬تايي‬ ‫اس��کناس ‪ 2‬هزار توماني به ‪ 260‬هزار تومان هم رس��يده‬ ‫بود‪ .‬دالالن علت باال رفتن قيمت اس��کناس نو را در سال‬ ‫قبل‪ ،‬کمبود آن در بازار بيان مي‌کنند‪ .‬البته امسال‪ ،‬قيمت‬ ‫يک بسته اسکناس ‪ 500‬توماني به دليل کمياب شدن آن‬ ‫در بازار به ‪ 75‬هزار تومان هم رسيده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش شعب منتخب براي توزيع اسکناس نو‬ ‫بانک مرکزي براي مقابله و کاهش داللي اسکناس نو در‬ ‫آس��تانه نوروز تمهيداتي در نظر گرفته اس��ت که از جمله‬ ‫آنها‪ ،‬افزايش ش��عب منتخب در تهران و س��اير استان‌هاي‬ ‫کشور براي توزيع اسکناس نو است‪ .‬مديرکل ريالي و نشر‬ ‫بان��ک مرکزي در اين رابطه گفته اس��ت‌‪ :‬عالوه‌بر افزايش‬ ‫ش��عب بان��ک از ‪ ۵۰‬ب��ه ‪ ۶۰‬بان��ک ويژه توزيع پ��ول نو و‬ ‫متناسب با آن افزايش شعب در استان‌ها‪ ،‬ميزان اسکناس‬ ‫نو که در اختيار بانک‌ها قرار گرفته نيز افزايش يافته است‪.‬‬ ‫بهزاد قياس��وند با اش��اره به اينکه در اي��ن روزها به طور‬ ‫مس��تمر با بانک‌ه��ا در تهران و ناظران پولي در اس��تان‌ها‬ ‫درباره ميزان تقاضاي پول نو در ارتباط هستيم‪ ،‬مي‌افزايد‪‌‌:‬‬ ‫عالوه‌ب��ر اس��کناس‌هاي ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬هزار تومان��ي و ايران‌چک‬ ‫‪ ‌۵۰‬ه��زار تومان��ي؛ اس��کناس‌هاي يک و دو ه��زار توماني‬ ‫نيز براي به جا آوردن رس��م عي��دي دادن‪ ،‬براي توزيع به‬ ‫بانک‌ها داده شده است‪ .‬مديرکل ريالي و نشر بانک مرکزي‬ ‫خاطرنشان مي‌کند‌‪ ۶۰ :‬ش��عبه منتخب از بانک‌هاي ملي‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬اقتصاد نوين‪ ،‬کارآفرين‪ ،‬پاس��ارگاد و پست‬ ‫بانک در تهران و ناظران پولي بانک مرکزي در اس��تان‌ها‪،‬‬ ‫اس��کناس نو را به ميزان ني��از در اختي��ار متقاضيان قرار‬ ‫خواهند داد‪ .‬مديرکل ريالي و نشر بانک مرکزي از مسئوالن‬ ‫شعب بانک‌ها خواست که اسکناس را به تعداد معقول ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۰‬برگ در اختيار هر مش��تري ق��رار دهند تا مانند‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته به جاي مردم‪ ،‬اس��کناس نو در اختيار‬ ‫دالالن قرار نگيرد‪ .‬وي معتقد اس��ت‪ :‬استفاده از روش‌هايي‬ ‫مانند دريافت کارت ملي از مش��تريان از ديد بانک مرکزي‬ ‫الزامي نيست اما بانک‌ها مي‌توانند از اين‌گونه روش‌ها براي‬ ‫ساماندهي توزيع اسکناس‌هاي نو استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حکم شرعي خريد و فروش اسکناس‬ ‫عمده فقها معتقدند که اگر در خريد و فروش اس��کناس‬ ‫ن��و در بازار س��ياه‪ ،‬اختالف قيمت متعارفي وجود داش��ته‬ ‫باشد؛ اشکال شرعي به اين کار وارد نيست اما اگر اجحافي‬ ‫در اين خري��د و فروش نصيب خريدار ش��ود‪ ،‬اين معامله‬ ‫اشکال دارد و باطل است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در پاس��خ به يک اس��تفتاء در اين‬ ‫زمينه‪ ،‬ديدگاه خود را بيان فرمودند‪ .‬در پایگان اطال‌رسانی‬ ‫دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬در بخش احکام معامالت‪ ،‬حکم‬ ‫شرعی خرید و فروش اسکناس نو بدین شکل توضیح داده‬ ‫ش��ده است‪ :‬فروش اس��کناس به مقدار بیشتر از مبلغ آن‬ ‫اگ��ر به قصد ج��دى و با غرض عقاليى باش��د مثل اينکه‬ ‫اس��کناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته‬ ‫ي��ا داراى عالمت‏هاى مخصوص بوده يا نرخ آنها با يکديگر‬ ‫تفاوت داشته باشد‪ ،‬اشکال ندارد ولى اگر معامله‪ ،‬صورى و‬ ‫براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول‬ ‫باشد‪ ،‬شرعا حرام و باطل است‪».‬‬ ‫‹ ‹خرافات در بازار اسکناس‬ ‫روايت‌هاي دالالن براي بازارگرمي و فروش اس��کناس‌ها‬ ‫نيز به نوبه خود قابل توجه است‪ .‬در اطراف ميدان فردوسي‪،‬‬ ‫پيرمردي بساط کرده است‪ .‬مرد جواني ‪ 30‬عدد اسکناس‬ ‫‪500‬تومان��ي مي‌خواه��د‪ .‬فروش��نده ‪ 30‬اس��کناس جدا‬ ‫مي‌کند‪ .‬سريال اسکناس‌ها به ترتيب و پشت سر هم است‪.‬‬ ‫دو اس��کناس را بيرون مي‌کشد و مي‌گويد‪« :‬قيمت اين دو‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬پنج عدد آخر س��ريال اسکناس ‪ 3‬است و‬ ‫اين‪ ،‬هم قيمتي اس��ت و هم برکت دارد‪ .‬اين اس��کناس و‬ ‫اس��کناس بعدي (شماره س��ريال بعدي‌اش) را بگذار الي‬ ‫قرآن‪ ،‬برايت برکت دارد و تو را پول‌باران مي‌کند‪».‬‬ ‫هر کدام از اسکناس‌هاي ‪ 500‬توماني ‪ 650‬تومان قيمت‬ ‫از زم��ان انتش��ار اولين اس��کناس در کش��ور چين‪ -‬در‬ ‫س��ال ‪ 825‬ميالدي زمان سلطنت چينگ‌تسونگ‪ -‬حدود‬ ‫‪1190‬س��ال مي‌گذرد‌‪ ،‬اما اندکي بيش از ‪ 200‬سال است‬ ‫که اس��کناس جانش��ين پول‌‌‌هاي س��که‌اي طال و نقره در‬ ‫تمامي کش��ورها شده است‪ .‬اس��کناس در زبان فرانسه به‬ ‫معني تضمي��ن پرداخت وجه از طرف دولت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بعد از مدتي در روس��يه تزاري اين واژه به آسيگنات تغيير‬ ‫ياف��ت و باالخ��ره در زمان س��لطنت فتحعلي ش��اه قاجار‬ ‫آسيگنات وارد زبان فارسي شد و به اسکناس تغيير يافت‪.‬‬ ‫قديمي‌ترين اسکناس شناخته‌شده در ايران‪ ،‬اسکناس يک‬ ‫درهمي‪ ،‬منقش به الاله االاهلل و محمد رس��ول اهلل اس��ت‬ ‫ک��ه در زم��ان فرمانروايي ک��ي تون مغول به س��ال ‪693‬‬ ‫هج��ري قم��ري در تبريز به چاپ رس��يد‪ .‬در آن زمان به‬ ‫اس��کناس‌هاي منتشره‌ش��ده «چاو» مي‌گفتن��د که قطعه‬ ‫کاغذي بود به شکل مربع‌مستطيل که دورادور آن به خط‬ ‫ختائي کلماتي و بر باالي آن از دو طرف ش��هادتين نوشته‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬قدري پايين‌تر کلم��ه «ايرنجين تورجي» لقب‬ ‫مغولي کي تون درج شده و در ميانه اين کاغذ نيز دايره‌اي‬ ‫کشيده و از نيم درهم تا ‪ 10‬دينار مبلغ آن قيد شده بود‪.‬‬ ‫ارزش هر دينار نيز برابر با ‪ 52‬قيراط سکه طال بود‪ .‬لفظ‬ ‫«تومان» نيز در قرن سيزدهم ميالدي از زبان مغولي و در‬ ‫زمان س��لطنت چنگيزخان مغول وارد زبان فارسي شد که‬ ‫مقصود ‪ 10000‬دينار بود اما پيوس��ته ارزش تومان تنزل‬ ‫يافته و طي پنج قرن در سال ‪ 1815‬ميالدي ارزش تومان‬ ‫ب��ه اندازه يک پون��د انگليس (برابر ‪ 12‬ش��لينگ) کاهش‬ ‫يافت‪ .‬پس از آن نيز در س��ال ‪ 1891‬ميالدي ارزش تومان‬ ‫براي ‪ 5‬ش��لينگ و ‪ 9‬پنس ش��د و باالخره «تومان» واحد‬ ‫محاس��به شده و به ‪ 10‬قران تقسيم شد‪ .‬از سال ‪ 1877‬تا‬ ‫‪ 1930‬ميالدي که س��که نقره در جري��ان بود‪ ،‬يک قران‬ ‫براب��ر ‪ 71/04‬قي��راط نقره خالص با عي��ار ‪ ،900‬دو قران‬ ‫برابر ‪ 142/8‬قيراط و پنج قران اندازه بزرگ برابر ‪355/20‬‬ ‫قيراط ضرب ش��د که روي آنها به دينار نوش��ته مي‌ش��د‪.‬‬ ‫براين اساس يک تومان برابر ‪ 710/4‬قيراط نقره عيار ‪900‬‬ ‫و برابر تقريباً شش شلينگ مي‌شد‪.‬‬ ‫اس��کناس‌هاي فش��رده در آن زمان نيز براساس تومان‬ ‫منتشر شد و رقم کوچک آن يک تومان بود‪ .‬هم‌اکنون نيز‬ ‫لغت تومان مصرف مي‌شود که عبارت از ‪ 10‬ريال است‪.‬‬ ‫بازار اسکناس‌های کلکسیونی‬ ‫فروش اسکناس شمرده می‌شوند‪».‬‬ ‫وی درباره نحوه قیمت‌گذاری اس��کناس‬ ‫گفت‪« :‬به‌طور کلی عرضه و تقاضا مهم‌ترین‬ ‫عام��ل ب��رای تعیین قیمت ه��ر کاالیی در‬ ‫بازارهای آزاد اس��ت و بازار اسکناس نیز از‬ ‫همی��ن قانون پیروی می‌کن��د‪ .‬پس از آن‪،‬‬ ‫تیراژ و س��ری‌های منتشر شده از اسکناس‬ ‫م��ورد معامل��ه و تمیز و نو ب��ودن از جمله‬ ‫عوامل موثر در تعیین قیمت یک اسکناس‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ ».‬اکبریان درباره تیراژ‬ ‫اسکناس و س��ری‌های منتشر شده توضیح‬ ‫داد‪« :‬ص��ورت و مخرج کس��ر چاپ ش��ده‬ ‫در اسکناس نش��ان‌دهنده تیراژ چاپ شده‬ ‫و اع��داد دارای ممیز‪ ،‬نش��ان‌دهنده س��ری‬ ‫منتشر شده است‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬نو بودن ش��رط اصلی خرید‬ ‫و فروش اس��کناس است و درجات مختلف‬ ‫اس��کناس از عوامل تعیین‌کننده قیمت آن‬ ‫اس��ت‪ .‬تازگی‪ ،‬تمیز ب��ودن‪ ،‬معیوب نبودن‬ ‫و نداش��تن پارگی‪ ،‬تانخوردگی و‪ ...‬از جمله‬ ‫عواملی هس��تند که بر افزایش قیمت یک‬ ‫اس��کناس تاثیر مستقیم داش��ته و همواره‬ ‫تواف��ق بین خری��دار و فروش��نده و قانون‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬تعیین‌‌کننده قیمت در بازار‬ ‫معامالت اس��کناس اس��ت‪ ».‬این فعال بازار‬ ‫خرید و ف��روش اس��کناس در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪« :‬مالک اصلی قیمت‌گذاری اس��کناس‬ ‫در درج��ه اول نو بودن اس��کناس (بانکی)‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��کناس‌هایی که درج��ات پایین‬ ‫کیفیت را دارا هستند اختالف‌قیمت زیادی‬ ‫با اسکناس‌های نو دارند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬پارگ��ی‪ ،‬تاخوردگی‪ ،‬کثیفی‬ ‫ظاهری‪ ،‬سوراخ ایجاد ش��ده و رنگ‌رفتگی‬ ‫اس��کناس باع��ث می‌‌ش��ود ت��ا ای��ن کاال‬ ‫بی‌کیفیت قلمداد ش��ود و از نظر قیمت نیز‬ ‫با قیمت کمتری به فروش برسد‪ ».‬اکبریان‬ ‫درباره نحوه نگهداری اسکناس تصریح کرد‪:‬‬ ‫«راه‌ه��ای زی��ادی برای نگه��داری و حفظ‬ ‫اسکناس می‌توان برش��مرد؛ برخی افراد از‬ ‫آلبوم‌ه��ای تمب��ر و عکس ب��رای نگهداری‬ ‫اس��کناس اس��تفاده می‌‌کنند که البته این‬ ‫آلبوم‌ه��ا گاهی باعث خرابی و شکس��تگی‬ ‫گوشه‌های اسکناس می‌شود‪ .‬عده‌ای نیز از‬ ‫پاکت‌های ش��ومیزی کلفت برای نگهداری‬ ‫اسکناس اس��تفاده می‌کنند‪ .‬مجموعه‌دار‌ها‬ ‫اس��کناس‌ها را ک��ه عموم��ا از کش��ورهای‬ ‫مختلف جمع‌آوری ش��ده به ترتیب حروف‬ ‫الفبا و پشت‌سر هم در جعبه‌های مخصوص‬ ‫دردار محافظ��ت می‌کنن��د‪ ».‬وی اف��زود‪:‬‬ ‫«قیمت‌گ��ذاری اس��کناس‌ها در ابتدای هر‬ ‫سال و براساس آخرین معامالت انجام شده‬ ‫توس��ط مجموعه‌دار‌ها و فروشندگان بزرگ‬ ‫انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬ضمن اینک��ه قیمت کل‬ ‫و پایه هر اس��کناس توس��ط قانون عرضه و‬ ‫تقاضا س��نجیده می‌شود و در نهایت قیمت‬ ‫هر اس��کناس در هنگام معامله و براس��اس‬ ‫توافق فروشنده و خریدار تعیین می‌شود‪».‬‬ ‫اکبریان‪ ،‬همچنین با اش��اره به نقش بانک‬ ‫مرکزی در بازار اس��کناس‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در‬ ‫تمام��ی کش��ورهای جهان اس��کناس‌های‬ ‫خاصی مث��ل اس��کناس‌های برش‌‌نخورده‪،‬‬ ‫اسکناس‌های یادبود و اسکناس‌های نمونه‪-‬‬ ‫ی که قبل از چاپ‪ ،‬طراحی و بعد‬ ‫اسکناس�� ‌‬ ‫از نهایی ش��دن‪ ،‬طرح آن با مهر مخصوص‬ ‫‪ Specimen‬و ش��ماره مخص��وص با تیراژ‬ ‫محدود چاپ و منتشر می‌شود‪-‬توسط بانک‬ ‫مرکزی برای کلکس��یونرها چاپ شده و در‬ ‫معرض فروش قرار داده می‌شوند‪».‬‬ ‫اکبری��ان درباره تقلب در بازار اس��کناس‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬برخی افراد اسکناس‌های‬ ‫کمی��اب و ارزش��مند را ب��ا مهرهای جعلی‬ ‫ممه��ور می‌کنند و با سورش��ارژ اصلی این‬ ‫اسکناس‌ها را خود یا از طریق فروشندگان‬ ‫ب��ه عالقه‌من��دان و م��ردم بی‌اط�لاع ب��ا‬ ‫قیمت‌ه��ای بس��یار باال می‌فروش��ند‪ ».‬وی‬ ‫تاکید کرد‪« :‬برخی نیز رنگ‌های سورش��ارژ‬ ‫ممهور به مهر جمهوری اسالمی ایران را با‬ ‫مواد ش��یمیایی تغییر داده و به‌عنوان رنگ‬ ‫کمیاب عرضه کرده و به فروش می‌رسانند‪».‬‬ ‫خواندنی‬ ‫تاریخچه پول‬ ‫در ایران و جهان‬ ‫بش��ر نیمه‌متمدن در ابتدا کاال را با کاال مبادله‬ ‫می‌ک��رد‪ .‬پس از مدتی برخی کاالها دارای ارزش‬ ‫بیشتری شدند و عمال به عنوان پول جای خود را‬ ‫باز کردند‪ .‬از جمله این کاالها در یونان قدیم گاو‬ ‫نر‪ ،‬در سریالنکا فیل و در برونئی جمجمه انسان‬ ‫بود‪ .‬با پیش��رفت تمدن بشری جوامع به استفاده‬ ‫از فلزات و اشیای زینتی مانند طال و نقره به جای‬ ‫آن کاالها روی آوردند و نخس��تین بار در لیدی‬ ‫(آسیای صغیر) سکه ضرب شد‪.‬‬ ‫س��الیان زیادی طول کش��ید تا بشر از سکه به‬ ‫اس��کناس روی آورد‪ .‬چینی‌ه��ا در اواس��ط قرن‬ ‫دهم میالدی چیزی شبیه اسکناس ابداع کردند‬ ‫و ن��ام آن را چ��او گذاش��تند‪ .‬اس��تفاده عملی و‬ ‫یکپارچه از پول کاغذی در سراسر چین‪ ،‬از دوره‬ ‫دودمان یوآن آغاز می‌ش��ود و این پول نخستین‬ ‫پول کاغذی جهان اس��ت‪ .‬اما نخستین اسکناس‬ ‫امروزی در ‪ ۵‬ژانویه سال ‪ ۱۶۹۱‬میالدی در بانک‬ ‫استکهلم چاپ شد که هم‌اکنون هم در موزه این‬ ‫بانک موجود است‪.‬‬ ‫انتش��ار پول کاغ��ذی در قرون جدی��د از دوره‬ ‫انقالب کبیر فرانسه آغاز شد‪ .‬مجلس ملی فرانسه‬ ‫در ‪ ۲‬نوامبر س��ال ‪ ۱۷۸۹‬می�لادی‪ ،‬طبق قانون‬ ‫هم��ه ام�لاک و اراضی متعلق به کلیس��ا را ملی‬ ‫اع�لام ک��رد و آنها را به دولت آن کش��ور واگذار‬ ‫و دول��ت به وثیق��ه اراضی و ام�لاک مزبور‪ ،‬پول‬ ‫کاغذی انتشار کرد‪.‬‬ ‫اولی��ن س��که ایرانی در زم��ان داری��وش و از‬ ‫جنس طال ضرب شد که نویس��ندگان یونانی از‬ ‫آن ب��ه نام «دریکوس» ی��اد می‌کردند‪ ،‬تا قبل از‬ ‫انتش��ار اس��کناس در ایران‪ ،‬س��که‪ ،‬بیجک و نیز‬ ‫اس��کناس‌های خارجی (به ویژه منات روس��ی)‬ ‫در این کش��ور رواج داش��ت‪ .‬در اواخر قرن هفتم‬ ‫هج��ری (قرن ‪ ۱۳‬میالدی) و در دوره س��لطنت‬ ‫گیخاتوخان (س��ال ‪ ۶۹۳‬ه‪ .‬ق‪ ).‬پنجمین پادشاه‬ ‫سلس��له ایلخانی��ان ک��ه از خالی‌ش��دن خزانه و‬ ‫کس��ری بودجه نگران بود‪ ،‬دستور داد مردم زر و‬ ‫س��یم خود را به چاوخانه تحویل دهند و به جای‬ ‫آن پول کاغذی (چاوه) بگیرند‪ .‬این پیش��نهاد را‬ ‫عزالدی��ن مظفر ‪-‬از نزدیکان ص��در جهان (وزیر‬ ‫کیخات��و)‪ -‬با الهام از پول کاغذی چین ارائه داده‬ ‫بود‪ .‬بدین ترتیب برای نخس��تین بار پول کاغذی‬ ‫ب��ه نام چاو (موس��وم به چاو مب��ارک) در تبریز‬ ‫منتش��ر ش��د اما بالفاصله بر اثر مقاومت شدید‬ ‫مردم مجبور شد این فرمان را لغو کند‪ .‬اسکناس‬ ‫پ شده در آن زمان‪ ،‬قدیمی‌ترین‬ ‫یک درهمی چا ‌‬ ‫اس��کناس شناخته‌شده در ایران است که منقّش‬ ‫به «الاله االاهلل و محمد رسول اهلل» بود‪.‬‬ ‫نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران‬ ‫پرداخت‪ ،‬بانک جدید ش��رق بود که مرکزش در‬ ‫لندن قرار داشت و اسکناس‌های چاپ‌شده توسط‬ ‫این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می‌یافت‪.‬‬ ‫اسکناس‌های منتشر شده توسط این بانک از پنج‬ ‫قران به باال بود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۲۶۷‬هجری قمری‪،‬‬ ‫امتی��از چاپ اس��کناس از بانک جدید ش��رق به‬ ‫بانک ش��اهی واگذار شد‪ .‬بانک شاهنشاهی ایران‬ ‫طبق قرارداد رویترز حق انحصاری نشر اسکناس‬ ‫را داش��ت‪ ،‬اما چاپ اس��کناس همچنان در بانک‬ ‫جدید شرق انجام می‌گرفت و سیاست‌های پولی‬ ‫را نیز همین بانک تعیین می‌کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۲۸۵‬هجری شمس��ی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫نخستین مجلس ش��ورای ملی خواستار تاسیس‬ ‫بانک ملی شدند اما تا سال ‪ ۱۳۰۶‬تاسیس بانک‬ ‫ملی به تصویب نرسید تا سرانجام در ‪ ۱۷‬شهریور‬ ‫‪ ۱۳۰۷‬این بانک شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫بانک شاهنش��اهی تا س��ال ‪ ۱۳۰۹‬شمسی به‬ ‫فعالی��ت خود ادامه می‌داد و در این س��ال ایران‬ ‫حق انحصاری نشر اسکناس را به مبلغ ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫لی��ره انگلیس خریداری کرد و مس��ئولیت چاپ‬ ‫اس��کناس به بانک ملی ایران واگذار شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۱۰‬هجری شمسی اس��کناس‌های چاپ‌‌شده‬ ‫قبل��ی از رده خارج ش��دند و ب��ه موجب ماده ‪۵‬‬ ‫قان��ون اصالح (قانون واح��د و مقیاس پول) حق‬ ‫انحصاری انتشار اس��کناس به مدت ‪ ۱۰‬سال به‬ ‫بانک ملی واگذار شد‪ .‬از این تاریخ به بعد تعیین‬ ‫ن��وع طرح و مبلغ‪ ،‬نوع اس��کناس و تعداد آنها را‬ ‫بان��ک ملی تعیین می‌کرد و اس��کناس در لندن‬ ‫چاپ می‌شد‪.‬‬ ‫تا پیش از سال ‪ ۱۳۶۲‬شمسی‪ ،‬ایران اسکناس‬ ‫مورد نیاز خود را به کش��ورهای خارجی (بیشتر‬ ‫انگلس��تان) س��فارش می‌داد‪ .‬اما از این س��ال به‬ ‫بعد با تأس��یس کارخانه تولید کاغذ اوراق بهادار‪،‬‬ ‫رفته‌رفت��ه اس��کناس‌ها روی کاغ��ذ ایرانی چاپ‬ ‫ش��دند و از س��ال ‪ ۱۳۶۷‬کل اسکناس‌های ایران‬ ‫در داخل چاپ می‌شوند‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫پرورش اسب در ایران‬ ‫ایرانیان نخس��تین قومی بودند که به رام کردن و‬ ‫تربیت اسب پرداختند‪ .‬آنان از اسب برای شخم‌زدن‪،‬‬ ‫حمل و نقل و بارکشی استفاده می‌کردند و در کنار‬ ‫خانه‌هایش��ان جایگاه‌هایی که امروزه به آن اصطبل‬ ‫می‌گویی��م مهیا کردند و در واق��ع در کنار یکدیگر‬ ‫زندگی می‌کردند که طبیعی است چنین زندگی‌ای‬ ‫عالقه‪ ،‬اهمیت و صمیمیت به‌وجود می‌آورد‪ .‬اسب از‬ ‫جمله حیواناتی اس��ت که از آغاز در میان آریایی‌ها‬ ‫و در فرهنگ اقتص��ادی و اعتقادی ایرانیان جایگاه‬ ‫ویژه‌ای داشته است‪.‬‬ ‫مهاجرت آریایی‌ها در هزار و چهارصد سال پیش‬ ‫از میالد توسط ارابه‌های اسبی بوده است و ارابه‌های‬ ‫معروف آنها از همه چیز بیش��تر توجه تاریخ‌نگاران‬ ‫را به خود جلب کرده‪ ،‬به طوری که آنان همیشه با‬ ‫احت��رام و اهمیت از آن یاد کرده‌اند‪ .‬در دوره مادها‬ ‫که به س��ال ‪701‬ـ‌‪ 554‬قبل از میالد برمی‌گردد و‬ ‫حدود بیش��تر از یک و نیم قرن حکومت کردند در‬ ‫نبردهای خود اساس��ی‌ترین نقش را به سواره‌نظام‬ ‫داده بودند که همین امر باعث شد کیاکسار سومین‬ ‫پادش��اه ماد برای رویارویی با ارتش بزرگ آشور که‬ ‫در بین‌النهرین وجود داش��ت به تأس��یس دس��ته‬ ‫س��واره‌نظام بپردازد و بعد از اتحاد مادها ‪ -‬پارت‌ها‬ ‫و پارس‌ها که همگی آریایی بودند‪ ،‬یورش به ارتش‬ ‫بزرگ و شکست‌ناپذیر آشور و شکست دادن آن قوم‬ ‫وحش��ی و از میان بردن نسل و نژاد آنها پیش آمد‬ ‫و ای��ن پیروزی دروازه‌ای برای ورود اس��ب آرین به‬ ‫دنیای عرب ش��د‪ .‬البته پیش از آن زمان هم اعراب‬ ‫اس��ب را از آش��وری‌ها گرفته بودند و آشوری‌ها نیز‬ ‫اس��ب را در یورش‌های متمادی قبلی از قوم آرین‬ ‫به‌دست آورده بودند‪.‬‬ ‫چینی‌ها در منابع فرهنگی خود از اسبان تیزتک‬ ‫اش��کانی که موثرتری��ن ابزار کار پارتی��ان بوده نام‬ ‫برده‌اند‪ .‬پارت قومی است ایرانی و آریایی که مردان‬ ‫و اسبان جنگی بسیار خوبی داشته و واژه پارتیزان‬ ‫ب��ه معنی چریک جنگی از نام قوم پارت برداش��ته‬ ‫ش��د به دلیل چاالکی و چابکی و جسارتش��ان در‬ ‫جنگ با دشمن‪.‬‬ ‫در بازرگانی اش��کانیان اس��ب بس��یار مهم بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هم ب��رای حمل و نقل و ه��م برای فروش‪.‬‬ ‫اس��بان را به جزای��ر و س��رزمین‌های خلیج‌فارس‬ ‫می‌بردن��د و اعراب با خرید اس��ب در برابر خرما و‬ ‫همچنین به‌دس��ت آوردن اس��ب‌ها از راه دزدی و‬ ‫غارت اس��ب‌های موردنیاز خ��ود را تا حدی تامین‬ ‫می‌کردن��د‪ .‬این را باید متذکر ش��ویم که در آیین‬ ‫اول ایرانیان یعنی دین زرتشت و نیز در دین اسالم‬ ‫قربانی کردن اسب آزاد نبوده و گوشت این حیوان‬ ‫نجیب مکروه اعالم ش��د تا این حیوان نس��لش به‬ ‫انقراض کشیده نشود به شکلی که در حدیثی آمده‬ ‫اس��ت‪« :‬بر پیشانی اسبان تا قیامت خیر حک شده‬ ‫اس��ت و کس��ی که در راه خدا آنه��ا را نگهداری و‬ ‫تیمار می‌نماید همانند کس��ی است که دست خود‬ ‫را به صدقه دادن گش��وده و تا ابد هرگز نمی‌بندد‪.‬‬ ‫(فقیر نمی‌شود)»‬ ‫باستان‌شناسان از دل خاک سنگ‌نوشته‌هایی به‌جا‬ ‫مانده از خاک‌های آپادانا‪ ،‬ش��وش و تخت‌جمش��ید‬ ‫به‌دست آورده‌اند که هرچه عمیق‌تر به آن می‌نگریم‬ ‫در آن نقشی از پیکر اسبان بیشتر نمود پیدا می‌کند‬ ‫و حتی کشف اس��کلت چند سوار و اسب در دسته‬ ‫آبادگیران و یا اش��یای دیگر همچون لگام و زین در‬ ‫مناطق لرس��تان و یک نوع اس��ب به نام هیپاریون‬ ‫در مرز چال مراغه کش��ف ش��ده که اتکای ایرانیان‬ ‫را در ام��ور سیاس��ی ـ نظامی و اقتصادی به اس��ب‬ ‫اثبات می‌کند‪».‬‬ ‫هرودوت‪ ،‬نویس��نده و مورخ یونانی که در ‪2100‬‬ ‫سال پیش زندگی می‌کرده است می‌نویسد ایرانیان‬ ‫از ‪ 5‬تا ‪ 20‬سالگی سه چیز را می‌آموزند؛ سوارکاری‪،‬‬ ‫تیراندازی و راستگویی‪.‬‬ ‫هرودوت در جایی دیگر می‌گوید‪« :‬خش��ایار شاه‬ ‫ایران��ی در لشکرکش��ی به یونان هن��گام جنگ به‬ ‫منطقه‌ای به نام تس��الی رس��ید‪ ،‬در آنجا شنید که‬ ‫اسب‌های این س��رزمین بهترین اس��ب‌های یونان‬ ‫هس��تند پس دس��تور تاخ��ت داد‪ ،‬در این آزمایش‬ ‫اسب‌های تسالی واپس ماندند‪».‬‬ ‫داری��وش اول در سنگ‌نوش��ته تخت جمش��ید‬ ‫می‌گوید‪« :‬و سزاوار است پادشاهی که زاد و بومش‬ ‫دارای مردم خوب و اسب‌های خوب است‪».‬‬ ‫به طور کل از نژادهای اس��ب ایرانی می‌توان نژاد‬ ‫کرد‪ ،‬عرب ایرانی‪ ،‬اصیل ایرانی‪ ،‬ترکمن و کاس��پین‬ ‫(خ��زری) را ن��ام برد‪ .‬پیش��ینیان برای اس��ب‌های‬ ‫خ��ود احترام وی��ژه‌ای قائل بوده‌اند به ش��کلی که‬ ‫صاحب اس��ب تا ‪ 12‬نس��ل از نژاد پیش��ین اس��ب‬ ‫خود را می‌ش��ناخته و هنگام مرگ اس��بش بسیار‬ ‫غمگین می‌شده چرا که اس��بش را حیوانی نجیب‬ ‫می‌ش��ناخته اس��ت اما به گفته همان پیش��ینیان‬ ‫هنگام عصبانیت و خشم این حیوان نجیب‪ ،‬نزدیک‬ ‫شدن به آن توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پرورش اسب‪ ،‬صنعت پول‌سازي که فراموش شده است‬ ‫شيهه اسب ايراني براي صادرات‬ ‫عبدالرحمن رحيمي ـ گروه گزارش‪ :‬صنعت پرورش‬ ‫اس��ب در دنيا از جمله صنايع پول‌س��از با گردش مالي‬ ‫باال اس��ت‪ .‬از زمان‌هاي بس��يار قديم‪ ،‬افراد بسياري که‬ ‫ب��ه نگهداري و پرورش اس��ب عالقه‌من��د بودن ‌د در اين‬ ‫صنعت س��رمايه‌گذاري کرد ‌ه و موجب شدند تا استفاده‬ ‫از اسب عالوه بر جلوه‌هاي ورزشي به فعاليتي اقتصادي‬ ‫با س��ودآوري باال تبديل ش��ود‪ .‬به مرور و ب��ا تبليغ در‬ ‫رس��انه‌هاي جمعي براي اين حرفه ب��ازا ‌ر به‌وجود آمد و‬ ‫‌اين بازار به س��رعت به سمت حرفه‌اي شدن پيش‌رفت‪.‬‬ ‫ي و اشتغالزايي همواره در‬ ‫دولت‌ها نيز از دو منظر سرگرم ‌‬ ‫حال گسترش فعاليت‌هاي مرتبط با اسب بوده‌اند به اين‬ ‫شکل که ب‌ا برگزاري مسابقات اسب‌دواني از اين حيوان‬ ‫نجيب ب ‌ه عنوان يک ابزار ساده و کم‌هزينه براي سرگرم‬ ‫کردن مردم اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬صنعت اس��ب همچنين‬ ‫يکي از صنايع اش��تغالزا اس��ت چون تولي��د و پرورش‪،‬‬ ‫نگه��داري‪ ،‬آموزش‌هاي مربوط به حضور در مس��ابقات‪،‬‬ ‫خدمات وابس��ته و نيز توليد لوازم سوارکاري‪ ،‬مجموعه‬ ‫عظيمي از تخصص‌هاي مختلف را در بر مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسيس س�ازمان فروش اسب براي نخستين بار‬ ‫در کشور‬ ‫رييس فدراس��يون سوارکاري در‬ ‫ب��ا بيان اينکه‬ ‫تو‌گو با‬ ‫گف ‌‬ ‫س��ازمان فروش اسب براي رونق‬ ‫اقتصادي صنعت اس��ب در ايران‬ ‫تاسيس مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر اساسنامه اين سازمان تنظيم شده و با هدف‬ ‫س��اماندهي خريد و فروش اس��ب در کش��ور راه‌اندازي‬ ‫مي‌شود‪ .‬بر اين اس��اس‪ ،‬مالکان يا متقاضيان اسب‌هاي‬ ‫داخل��ي و خارجي مي‌توانند با مراجعه به اين س��ازمان‪،‬‬ ‫خريد و فروش اس��ب را انجام داده و معامالت خود را به‬ ‫ثبت برسانند‪.‬‬ ‫مسعود خليلي‪ ،‬بزرگترين مزيت اين سازمان را ايجاد‬ ‫فضاي امن براي متقاضيان اس��ب دانس��ت و افزود‪ :‬اين‬ ‫سازمان زير نظر فدراس��يون اسب‌دواني فعاليت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬بر اين اس��اس متقاضيان خريد اس��ب از مناس��ب‬ ‫بودن قيمت و نيز سالمت اسب اطمينان کامل خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وي يکي از ضعف‌هايي که در گذش��ته به دليل ضعف‬ ‫مديريت‪ ،‬گريبان‌گير س��وارکاري ب��ود را نبود آموزش و‬ ‫علمي نکردن مقوله پرورش اس��ب دانست و گفت‪ :‬لزوم‬ ‫پرداختن به مباحث علمي در صنعت اس��ب و توس��عه‬ ‫آم��وزش در تمام نقاط کش��ور بيش از پيش احس��اس‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬با همي��ن رويکرد تفاهمنامه‌اي با مس��ئوالن‬ ‫مرتبط در ژاپن انجام‌ش��ده که بر اين اساس سوارکاران‬ ‫کش��ورمان براي آموزش اعزام خواهند ش��د يا مربياني‬ ‫براي آموزش به ايران سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫رييس فدراس��يون س��وارکاري گفت‪ :‬براي راه افتادن‬ ‫صنعت اس��ب‌داري‪ ،‬تسهيالت‪ ،‬همت بلند‪ ،‬هنر مديريت‬ ‫و خروج از بن‌بس��ت‌هاي اداري الزم است که بايد به آن‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫خليلي عنوان کرد‪ :‬توس��عه س��وارکاري بدون آموزش‬ ‫نمي‌ش��ود و يک��ي از اتفاق‌هاي بد اين اس��ت که بخش‬ ‫خصوصي اسب و س��رمايه خودش را به ميدان بياورد و‬ ‫نتوانيم در بحث آموزش خوب عمل کنيم‪ .‬استعداديابي‬ ‫در اين رشته به دليل همان برچسب گراني زدن مهجور‬ ‫مانده است و باش��گاه‌ها در تمام ايران بايد به اين بحث‬ ‫ورود پيدا کنند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به جبران عقب‌ماندگي سال‌هاي گذشته‬ ‫در ام��ر پرورش اس��ب اصيل ايراني‪ ،‬اف��زود‪ :‬براي ورود‬ ‫اس��ب‌هاي خارجي به کش��ور س��خت‌گيري‌هايي انجام‬ ‫خواهد ش��د تا از ورود بي‌رويه اس��ب جلوگيري شده و‬ ‫پرورش نژاد ايراني را در کشور گسترش دهيم‪.‬‬ ‫وي درباره شناسنامه‌هايي که در گذشته توسط جهاد‬ ‫کشاورزي براي اسب‌ها صادر شده بود و حاال فدراسيون‬ ‫آنه��ا را قبول نمي‌کن��د‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اين واژه درس��ت‬ ‫نيس��ت و بين فدراسيون س��وارکاري و جهاد کشاورزي‬ ‫توافقاتي هس��ت و مش��کلي احس��اس نمي‌ش��ود ولي‬ ‫شناسنامه بايد يکسان‌سازي شود تا تبارنامه ايجاد شود‪.‬‬ ‫رييس فدراس��يون س��وارکاري با بيان اينکه در ميان‬ ‫هم��ه توليدات اس��ب‪ ،‬نژاد عرب خصوصي��ات و صفات‬ ‫برجس��ته و منحصربه‌ف��ردي دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در کش��ور از‬ ‫ديرب��از تاکن��ون هم به لح��اظ تاريخي و ه��م به لحاظ‬ ‫فرهنگي از اين نژاد نگهداري مي‌ش��ود‪ .‬عمده نژادهاي‬ ‫اس��ب در ايران در اسب‌دواني استفاده مي‌شد اما بعد از‬ ‫واردات در اين زمينه گام‌ه��اي بزرگي در حوزه زيبايي‬ ‫اسب عرب برداشته شده است‪.‬‬ ‫خليل��ي در ادامه افزود‪ :‬يکي از بزرگترين مش��کالتي‬ ‫که در حوزه اس��ب ايران وجود داش��ت‪ ،‬بحث قرنطينه‬ ‫اس��ب‌هاي ايراني بود که سال‌هاي س��ال اجازه نمي‌داد‬ ‫اس��ب‌هاي ما در مس��ابقات بين‌المللي ش��رکت کنند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ب��ا کمک و مش��ارکت جهاد کش��اورزي‪،‬‬ ‫سازمان بهداش��ت جهاني دام و سازمان دامپزشکي اين‬ ‫بن‌بس��ت شکسته ش��ده و ما بايد آمادگي اين را داشته‬ ‫باشيم که در مس��ابقات بين‌المللي به‌ويژه در مسابقات‬ ‫زيبايي و جشنواره‌ها شرکت کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‪ ،‬ضامن شکوفايي صنعت پرورش اسب‬ ‫و اشتغال‬ ‫رييس روابط عمومي فدراس��يون‬ ‫تو‌گوي‬ ‫اسب‌سواري ايران در گف ‌‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫اختصاصي با‬ ‫اين پرسش که چند مرکز پرورش‬ ‫اسب در کشور مشغول به فعاليت‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه به دليل فقدان مديريت‬ ‫صحي��ح در دوره‌هاي قب��ل آمار دقيق��ي در اين زمينه‬ ‫وج��ود ندارد اما در حدود ‪ 100‬مرکز به پرورش اس��ب‬ ‫اش��تغال دارن��د که از اين تع��داد‪ ،‬گروهي ب��ا توجه به‬ ‫عالقه‌اي که به اس��ب دارند و ش��رايط پرورش آن را در‬ ‫اختيار دارند‪ ،‬اقدام به پرورش مي‌کنند‪.‬‬ ‫م��رادي با اش��اره به اينک��ه پرورش نوع نژاد اس��ب و‬ ‫همچنين کاربري آن‪ ،‬به عالقه پرورش‌دهنده بس��تگي‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬برخي از پرورش‌دهندگان اس��ب از اس��ب‬ ‫براي ش��رکت در مس��ابقات ک��ورس يا پ��رش از موانع‬ ‫اس��تفاده مي‌کنند و گروهي نيز در هر دو رشته اقدام به‬ ‫پرورش اسب مي‌کنند‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه ب��ا بي��ان اينکه‬ ‫واردات اس��ب ب��ه کش��ور مانند‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته رونق ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون از فناوري باروري‬ ‫اسب در کشور استفاده مي‌شود و‬ ‫مانند ‪ 50‬س��ال پيش اس��ب وارد‬ ‫کشور نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ت��ا چن��دي پيش‬ ‫کس��ي به پرورش اس��ب به عنوان ي��ک صنعت نگاه‬ ‫نمي‌کرد و به طبع ه��م صادراتي در اين زمينه انجام‬ ‫نمي‌ش��د و نه‌تنها در ايران بلکه در تمام دنيا تا پيش‬ ‫از انقالب صنعتي اسب براي حمل‌ونقل‪ ،‬کار در مزارع‬ ‫يا جنگ‌ها مورد اس��تفاده قرار مي‌گرفت‪ .‬با شکوفايي‬ ‫صنعت و پيشرفت‌هاي فناوري آن و بکارگيري نيروي‬ ‫بخ��ار در تم��ام زمينه‌ها‪ ،‬پرورش اس��ب رونق خود را‬ ‫از دس��ت داد‪ .‬ول��ي عالقه‌من��دان به اس��ب اقدام به‬ ‫پ��رورش آن در زمينه‌هاي مختلف ک��رده به گونه‌اي‬ ‫ک��ه هم‌اکنون نژاد‌هاي ترکمن‪ ،‬ک��رد و عرب در دنيا‬ ‫متقاضيان زيادي دارند‪ .‬در کنار رونق گرفتن پرورش‬ ‫اس��ب براي استفاده در س��اير زمينه‌ها مانند شرکت‬ ‫در مس��ابقات مختلف و همچنين عاليق ش��خصي به‬ ‫نگهداري آن‪ ،‬تقاضا براي خريد اس��ب اصيل بيش��تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاض��ر با صحبت‌هاي��ي که با‬ ‫مس��ئوالن امر انجام شده‪ ،‬قرار ش��د موانع قرنطينه و‬ ‫صادرات اس��ب برداشته ش��ود تا بتوان در اين صنعت‬ ‫به ش��کوفايي رسيده و عالوه‌بر ارزآوري در اين بخش‬ ‫اشتغالزايي داشته باشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرورش اسب‪ ،‬صنعتي پول‌ساز‬ ‫از نظر تاريخي ايران زادگاه اس��ب اس��ت و نژادهاي‬ ‫اصي��ل ايراني‪ ،‬عرب‪ ،‬ترکمن و ک��رد از گونه‌هاي ايراني‬ ‫هستند که پادشاهان گذشته به عنوان هديه يا صادرات‬ ‫به سراس��ر دنيا مي‌فرس��تادند و در اص�لاح ژنتيک به‬ ‫صورت اس��ب ورزش��ي به ايران برمي‌گش��ت‪ .‬اکنون به‬ ‫جاي پرداختن به اس��ب‌هاي ايران��ي‪ ،‬واردات رواج پيدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مشاور س��ابق فدراسيون س��وارکاري کش��ور درباره‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به واردات‬ ‫جايگاه اس��ب ايراني به‬ ‫اس��ب‪ :‬در ‪ 5‬س��ال گذش��ته‪ 100‬ميليون يورو اسب به‬ ‫ايران وارد شده است که اگر اين اعتبار در داخل کشور‬ ‫س��رمايه‌گذاري و به توليد ابر ایرانی پرداخته مي‌ش��د‪،‬‬ ‫جايگاه اسب ايراني وضعيت مطلوبي پيدا مي‌کرد‪.‬‬ ‫حسن‌محمد عليزاده با اشاره به توان باالي اسب‌هاي‬ ‫ن��ژاد داخل به بي��ان ظرفيت‌هاي اي��ن بخش پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬هميش��ه نژاد داخلي اصال��ت و قدرت خود را‬ ‫نش��ان داده و برتري خود را ثابت کرده اس��ت‪ .‬يکي از‬ ‫اس��ب‌هايي که در داخل پرورش يافت‪ ،‬در س��ال ‪ 87‬و‬ ‫‪ 92‬در مسابقات پرش نايب قهرمان کشور شد‪.‬‬ ‫وي درب��اره بهره‌ب��رداري دالالن در صنعت پرورش‬ ‫اس��ب گفت‪ :‬در اين صنعت بيش��ترين بهره و س��ود را‬ ‫دالالن اسب مي‌برند‪ .‬اين صنعت هم مانند ساير صنايع‬ ‫از سوي س��ود‌جويان دچار تهديد است‪ ،‬اگر مسئوالن‬ ‫ب��ه توليد‌کنن��دگان و پرورش‌دهندگان اس��ب کمک‬ ‫ک��رده و از آنها حمايت کنن��د‪ ،‬اين صنعت کمتر دچار‬ ‫بحران مي‌ش��ود‪ .‬مش��اور سابق فدراس��يون سوارکاري‬ ‫کش��ور در زمينه ايجاد قرنطينه بين‌المللي در کشور و‬ ‫جذب س��رمايه‌گذار براي اين بخش گفت‪ :‬ايجاد چنين‬ ‫قرنطين��ه‌اي به ‪ 6‬ت��ا ‪ 7‬ميليارد‬ ‫توم��ان بودجه ني��از دارد که اگر‬ ‫اين اعتبار تامين ش��ود‪ ،‬مي‌توان‬ ‫ب��ا واکسيناس��يون و ريش��ه‌کن‬ ‫کردن بيماري‌ها صنعت اس��ب را‬ ‫متحول کرد و اگر يکپارچگي در‬ ‫اين صنعت باش��د صاحبان اسب‬ ‫بودجه را تامين مي‌کنند‪.‬‬ ‫عليزاده با بيان اينک��ه در حال حاضر ‪7‬هزار ميليارد‬ ‫تومان س��رمايه در صنعت اسب کش��ور شامل باشگاه‪،‬‬ ‫اس��ب‪ ،‬زمين و تاسيس��ات در بخ��ش خصوصي وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دولت از اين س��رمايه هيچ س��همي‬ ‫ندارد‪ .‬وقتي يکپارچگي وجود ندارد اين س��رمايه نمود‬ ‫پيدا نمي‌کند‪.‬‬ ‫دولت بايد در اين زمينه نظارت داش��ته باشد‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصي نيز انجمن‌هاي مختلف مربوط به اسب نظير‬ ‫انجمن‌هاي نژادي اس��ب‪ ،‬کارگري و ورزش��کاران را به‬ ‫وجود بياورد ولي هر بخش��ي ساز خود را مي‌زند و اين‬ ‫در صورتي است که پرورش اسب يکي از صنايع بزرگ‬ ‫کشور محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫با وضعيتي که در صنعت پرورش اس��ب حاکم است‬ ‫آين��ده قابل تغيي��ري پيش‌بيني نمي‌ش��ود مگر اينکه‬ ‫مس��ئوالن فکري اساس��ي به حال اسب و س��وارکار و‬ ‫توليدکنن��دگان بکنند تا اس��ب‌هاي ايراني از حاش��يه‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹با صادرات قيمت اسب افزايش مي‌يابد‬ ‫پ��رورش اس��ب اصيل در کش��ور همچن��ان نيازمند‬ ‫حمايت دولتمردان و فدراسيون سوارکاري است‪.‬‬ ‫مديرعامل مرکز پرورش و اصالح‬ ‫نژاد اس��ب تروبرد در گفت‌و‌گوي‬ ‫ضمن اش��اره‬ ‫اختصاصي با‬ ‫ب��ه پ��رورش اس��ب‌هاي اصي��ل‬ ‫مسابقه‌اي در کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر اين مرکز به پرورش اس��ب نژاد تروبر‬ ‫مش��غول است که نژاد اصلي آن از مادر به اسب ترکمن‬ ‫ايراني مي‌رسد‪.‬‬ ‫ک��وروش بابازاده ب��ا بيان اينکه بيش��تر اس��ب‌هاي‬ ‫پرورش‌يافت��ه در مرک��ز پ��رورش و اصالح نژاد اس��ب‬ ‫تروبرد در داخل غربالگري و متولد شده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬اسب‬ ‫تروبرد از نژاد‌هاي برتر در ميان اس��ب‌هاي جهان است‬ ‫که بيش��تر براي شرکت در مسابقات مورد استفاده قرار‬ ‫مي‌گيرد و قيمت آن براس��اس خلوص نژاد و ش��رايط‬ ‫مسابقه‌اي آن تعيين مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا گالي��ه از دولتم��ردان ب��راي حمايت‌نکردن‬ ‫از پرورش‌دهن��دگان اس��ب‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬تم��ام‬ ‫پرورش‌دهن��دگان اس��ب به صورت خصوص��ي فعاليت‬ ‫خ��ود را دام��ه مي‌دهند و هيچ‌گونه حمايتي از س��وي‬ ‫س��ازمان دام‌پ��روري و ي��ا وزارت جهاد کش��اورزي از‬ ‫ايشان نمي‌ش��ود‪ .‬حتي در بحث قرنطينه تا ‪ 6‬ماه قبل‬ ‫که فدراس��يون س��وارکاري بدون رييس اداره مي‌ش��د‬ ‫هيچ کاري براي رونق صنعت پرورش اس��ب در کش��ور‬ ‫انجام نش��د اما خوش��بختانه رييس جديد فدراس��يون‬ ‫س��وارکاري قول‌هايي در زمينه قرنطين��ه و حمايت از‬ ‫پرورش‌دهن��دگان اس��ب داد ک��ه پرورش‌دهندگان را‬ ‫اميدوار کرد‪.‬‬ ‫وي با اشاره به قيمت ‪ 10‬تا ‪ 15‬ميليوني اسب تروبرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر در داخل ش��رايط قرنطينه مهيا شود مي‌شود‬ ‫اس��ب‌هاي نژاد اصيل را در داخل پرورش داد و با تيمار‬ ‫صحيح و غربالگري به کش��ورهاي ديگر صادر کرد و از‬ ‫راه صادرات اس��ب ارز‌آوري خوبي براي کشور به همراه‬ ‫داشت‪ .‬جدا از اين امر با شکوفايي اين صنعت در کشور‬ ‫که برخالف س��اير صنعت‌هاي نيازمند زير‌ساخت‪ ،‬هيچ‬ ‫گونه زيرس��اختي نياز ندارد و با فعال ش��دن اين بخش‬ ‫افراد زيادي جذب اشتغال خواهند شد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫خداحافظي با ارز چند نرخي نزديک است‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی نرخ تورم در بهمن ماه ‪93‬‬ ‫روی خوش بازار سرمایه به توافق هسته‌ای‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناسان معتقدند احتمال کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده جدی است‬ ‫اتکا به درآمد مالیاتی‪ ،‬بهترین راه جبران کسری‬ ‫س�مانه گالب ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬تدوین س��ند بودجه‬ ‫دولت ب��رای یک س��ال مالی ب��ه معن��ی «پیش‌بینی‬ ‫درآمدها و هزینه‌ها» برای س��ال آینده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر زمانی که دولت الیحه بودجه را تهیه می‌کند و در‬ ‫فرآیندی که مجلس این الیحه را به تصویب می‌رساند‪،‬‬ ‫بر اساس ش��رایط فعلی برآوردی از هزینه‌ها و درآمدها‬ ‫در س��ال آینده خواهد داشت‪ .‬در این حالت هر اتفاقی‬ ‫که در اقتصاد بیفت��د و درآمدها را از میزان پیش‌بینی‬ ‫ش��ده کمتر یا هزینه‌ها را از ارقام درنظرگرفته‌ش��ده در‬ ‫بودجه بیشتر کند‪ ،‬می‌تواند توازن درآمدها و هزینه‌های‬ ‫در نظر گرفته ش��ده در س��ند بودج��ه را از بین ببرد و‬ ‫دولت را دچار کس��ری کند‪ .‬زمانی که کس��ری بودجه‬ ‫ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬دولت به دنبال راه‌های��ی برای جبران‬ ‫آن خواه��د بود که اگر برای ای��ن منظور به روش‌هایی‬ ‫مثل اس��تقراض از بانک مرکزی ی��ا افزایش قیمت‌ها و‬ ‫باال بردن نرخ ارز دس��ت بزند‪ ،‬تورم را به جامعه تحمیل‬ ‫می‌کند‪ .‬این پیامدها باعث می‌شود اقتصاددانان همواره‬ ‫به مسئله کس��ری بودجه توجه جدی داشته باشند‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل نیز تاکید می‌ش��ود ک��ه در زمان تدوین‬ ‫الیحه و تصویب سند بودجه‪ ،‬دولت باید همه احتماالت‬ ‫را درباره تغییرات در سال آینده در نظر بگیرد و تالش‬ ‫کند نزدیکترین پیش‌بینی را از شرایط اقتصادی داشته‬ ‫باشد‪ .‬با این توصیف هرچه در بخش مخارج و درآمدهای‬ ‫دولت‪ ،‬ردیف‌های ب��ا احتمال پیش‌بینی‌پذیری کمتر و‬ ‫ریسک باالتر وجود داشته باشد‪ ،‬احتمال کسری بودجه‬ ‫نیز بیشتر خواهد شد‪ .‬در کشور ما به دلیل اینکه بخش‬ ‫مهم��ی از درآمدهای دول��ت از طریق ف��روش نفت و‬ ‫فرآورده‌های نفتی تامین‌می‌شود و قیمت این منابع نیز‬ ‫در کنترل سیاس��ت‌های داخلی نیست‪ ،‬احتمال کسری‬ ‫بودجه باالست‪ .‬بر اس��اس آمار نیز در سال‌های پس از‬ ‫انق�لاب به جز ‪ 4‬س��ال‪ ،‬دولت همواره کس��ری بودجه‬ ‫داش��ته که نش��ان می‌دهد در اقتصاد ما کسری بودجه‬ ‫ساختاری شده است و باید برای آن فکری جدی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسری بودجه‪ ،‬نتیجه وابستگی به نفت‬ ‫ساختاری شدن مشکل کسری بودجه موضوعی است‬ ‫که استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم به آن اشاره دارد‪.‬‬ ‫بهنام ملکی در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه کس��ری بودجه در‬ ‫اقتصاد ایران یک امر محتوم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دلیل این مش��کل را در‬ ‫وابستگی بودجه به نفت دانست و‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که در رون��د بودجه‌ریزی ما درآمدهای‬ ‫نفتی صرف امور هزین��ه‌ای به ویژه هزینه‌های مصرفی‬ ‫می‌شود‪ ،‬کسری بودجه نیز وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه چنین رویکردی در سیس��تم‬ ‫بودجه‌ریزی‪ ،‬یک روند ضدتوس��عه‌ای است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمان��ی که دولت با اتکا ب��ه درآمدهای نفتی در اقتصاد‬ ‫دخال��ت می‌کند‪ ،‬فض��ا را برای بخ��ش خصوصی تنگ‬ ‫می‌کند و در نتیجه بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند‬ ‫و پایه بگیرد‪.‬‬ ‫ملک��ی با تاکید بر اینکه این روند در نهایت به تقویت‌‬ ‫انحصارات می‌انجامد‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگ ش��دن دولت که به‬ ‫واس��طه اتکا به درآمدهای نفتی اتف��اق افتاده‪ ،‬مخالف‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی است که در نتیجه آن هرسال‬ ‫باوجود واگذاری‌هایی که انجام می‌شود‪ ،‬حجم دولت به‬ ‫صورت مطلق افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر قیمت نفت در بودجه خوشبینانه‬ ‫تعیین ش��ود‪ ،‬کسری بودجه حتمی است‪ ،‬افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس پیش‌بینی می‌شود سال آینده دولت دچار کسری‬ ‫بودجه باش��د که برای جبران آن باید به روش‌هایی که‬ ‫کمترین هزینه را دارند‪ ،‬اتکا کند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬برای جبران کس��ری‬ ‫بودجه‪ ،‬مهم‌ترین کار‪ ،‬پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدهای‬ ‫نفتی و تعیین مخارج براس��اس درآمدهای واقعی است‬ ‫که انتظار می‌رفت در الیحه بودجه سال آینده این اقدام‬ ‫از طرف مجلس عملی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مالیات و کوچک‌سازی دولت‬ ‫وی راه دوم جب��ران کس��ری را ات��کا ب��ه درآمدهای‬ ‫مالیاتی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬دولت باید با اصالحاتی‬ ‫ک��ه در حوزه مالیات‌س��تانی انجام می‌ده��د‪ ،‬از بخش‬ ‫پنه��ان اقتص��اد و فعالیت‌های��ی ک��ه تاکن��ون مالیات‬ ‫نمی‌دادن��د‪ ،‬مالیات بگی��رد و از این طریق بخش��ی از‬ ‫کسری درآمدهای نفتی را جبران کند‪.‬‬ ‫ملکی با بی��ان اینکه برای افزایش درآمدهای مالیاتی‬ ‫باید سیاس��ت‌های درس��تی پیگیری ش��ود تا بار مالی‬ ‫دول��ت روی دوش بخش مولد قرار نگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫نباید درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ مالیاتی‬ ‫و فش��ار بیش��تر روی بخش‌هایی که تاکن��ون مالیات‬ ‫می‌دادند‪ ،‬باال ببرد بلکه باید اتکای سیاست‌های مالیاتی‬ ‫بر مالیات‌ستانی از بخش پنهان اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در کنار همه این موارد باید سیاس��ت‬ ‫کوچک‌سازی دولت هم پیگیری شود تا افزایش فزاینده‬ ‫مخارج دولت در کنترل قرار گیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی در پایان گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫به��ره‌‌وری نیز ب��ه عنوان یک��ی از مهم‌تری��ن نیازهای‬ ‫اقتص��ادی ای��ران باید با جدی��ت دنبال‌ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫درنتیج��ه افزای��ش بهره‌وری رش��د اقتص��ادی محقق‬ ‫می‌ش��ود و دولت نی��ز می‌تواند از درآمده��ای مالیاتی‬ ‫بیشتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬راه برای جبران کسری‬ ‫تاکید این اس��تاد دانش��گاه بر لزوم مقابله با کس��ری‬ ‫بودجه در حالی اس��ت که عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫عالمه اصل کس��ری بودجه را امری معمول در کشورها‬ ‫می‌داند اما معتقد است آنچه اهمیت دارد‪ ،‬شیوه مقابله‬ ‫با کسری بودجه است‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫مه��دی تق��وی در گف ‌‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت‬ ‫می‌تواند از ‪ 3‬طریق اس��تقراض از‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬اس��تقراض داخلی از‬ ‫طری��ق انتش��ار اوراق قرض��ه یا‬ ‫افزایش مالیات‌ها‪ ،‬کس��ری بودجه خ��ود را جبران کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روش اس��تقراض از بان��ک مرکزی در عمل‬ ‫همان چاپ پول اس��ت که در نتیجه آن تورم بر اقتصاد‬ ‫حکمفرما می‌ش��ود و ب��ه همین دلیل روش مناس��بی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی راهکار دوم را انتش��ار اوراق قرضه دانست و افزود‪:‬‬ ‫فروش اوراق قرضه یک سیاس��ت انقباضی اس��ت و در‬ ‫عمل به معنی آن است که دولت کسری بودجه خود را‬ ‫به دوره‌های بعد منتقل کرده است‪.‬‬ ‫تق��وی در توضیح پیامدهای اتخ��اذ این روش‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این روش را می‌توان یک درم��ان کوتاه‌مدت نامید زیرا‬ ‫مردم پول خ��ود را به دولت ق��رض می‌دهند اما دولت‬ ‫باید در قبال آن و در دوره‌های زمانی مشخص به مردم‬ ‫سود بازگرداند‪ .‬در کنار این‪ ،‬انتشار اوراق قرضه به معنی‬ ‫حرکت منابع از بانک‌ها به دولت اس��ت که این موضوع‬ ‫باعث می‌شود نقدینگی در دست بخش خصوصی کمتر‬ ‫ش��ود که در نتیجه آن بخش خصوصی بیشتر در تنگنا‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ ،‬به همی��ن دلیل نیز دس��ت‌زدن به این‬ ‫سیاست در شرایط رکود توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫تق��وی در نتیجه همه این م��وارد‪ ،‬تامین درآمد مورد‬ ‫نیاز از طریق اخذ مالیات را بهترین و مناس��ب‌ترین راه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این موضوع به معنی افزایش نرخ مالیات‬ ‫نیس��ت زیرا افزایش نرخ مالیات‌ها ب��ه رکود در اقتصاد‬ ‫کشور منجر شده و به نوبه خود آثار نامطلوبی دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به آم��ار ‪ ۲۰‬درصدی ف��رار مالیات‌ها و‬ ‫همچنین معافیت‌های مالیاتی موجود در کش��ور اصالح‬ ‫س��اختار نظام مالیاتی را ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬اگر‬ ‫دولت بتواند همین ‪ ۲۰‬درصد را به صفر درصد برس��اند‬ ‫همه مشکل‌ها حل شده و کسری باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫س��اختار بودجه‌ریزی در کش��ور ما از گذشته تا امروز‬ ‫نوعی وابستگی به درآمدهای نفتی را نتیجه داده است‪.‬‬ ‫یکی از پیامدهای این وابس��تگی‪ ،‬کس��ری‌های بودجه‬ ‫گس��ترده دولت در هر سال مالی اس��ت‪ .‬این روند برای‬ ‫سال آینده نیز دور از انتظار نیست چراکه اگرچه دولت‬ ‫وابستگی بودجه به نفت را به صورت چشمگیری کاهش‬ ‫داده ام��ا هنوز بخش مهمی از درآمدهای بودجه از نفت‬ ‫تامین می‌شود‪ .‬از آنجایی که مذاکرات ایران در موضوع‬ ‫هس��ته‌ای نیز روند خوبی به خود گرفته بعید نیست در‬ ‫س��ال آینده بازهم کش��ورهای مخالف انجام این توافق‪،‬‬ ‫بخواهن��د از طریق کاهش قیمت نفت‪ ،‬ایران را در تنگنا‬ ‫قرار دهند به همین دلیل نیز دولت باید در س��ال آینده‬ ‫ای��ن احتمال را در نظر داش��ته باش��د و از همین امروز‬ ‫برای جبران کس��ری بودجه فکری کن��د‪ .‬صحبت‌های‬ ‫کارشناس��ان در این زمینه نشان می‌دهد بهترین روش‬ ‫ب��رای جبران کس��ری‪ ،‬اتکا ب��ه درآمده��ای مالیاتی با‬ ‫رویکرد مالیات‌س��تانی از بخش پنهان اقتصاد است‪ .‬در‬ ‫این صورت عالوه بر اینکه مش��کل کسری بودجه کمتر‬ ‫می‌شود‪ ،‬شفافیت اقتصادی نیز افزایش می‌یابد‪ .‬اما باید‬ ‫دید آیا با توجه به افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی‬ ‫در بودجه سال آینده این سازمان قادر است درآمدها را‬ ‫بیش از این میزان باال ببرد یا خیر؟‬ ‫بازار کار‬ ‫‪ 38‬هزار نفر آماده استخدام باشند‬ ‫پذیرفته شدگان در آزمون‌های استخدامی‬ ‫که بس��یاری از آنها حدود ‪ 4‬س��الی اس��ت‬ ‫بالتکلی��ف مانده‌اند‪ ،‬اکن��ون می‌توانند خود‬ ‫را ب��رای ج��ذب در س��ازمان‌های مرب��وط‬ ‫آماده کنند چراکه بررس��ی‌های الزم درباره‬ ‫ابعاد اس��تخدامی آنها در ح��ال اتمام بوده و‬ ‫بودجه الزم برای جذب‌ش��ان تصویب ش��ده‬ ‫و همچنی��ن ریی��س س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه‌ریزی هم قول اس��تخدام این افراد در‬ ‫سال آینده را داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پ��س از تصویب مصوبه‬ ‫اول بهمن ماه ‪ 1390‬از س��وی هیات وزیران‬ ‫در دولت دهم و ابالغ به دستگاه‌های اجرایی‬ ‫بخش عمده‌ای از نیروهای ش��رکتی تبدیل‬ ‫وضعیت شدند‪ .‬اما در ادامه مورد ایراد هیات‬ ‫تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت‬ ‫و ب��ه دلی��ل مغایرت‌های قانونی لغو ش��د و‬ ‫اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫در مصوبه جنجال برانگیز دیگری با عنوان‬ ‫مهرآفرین ک��ه هی��ات وزیران(دولت دهم)‬ ‫در ‪ 29‬آذر م��اه ‪ 1391‬ب��ه تصویب رس��اند‪،‬‬ ‫به مس��ئوالن اجرایی هر اس��تان در مجموع‬ ‫مجوز و اختیار اس��تخدام و تبدیل وضعیت‬ ‫بی��ش از ‪ 500‬هزار نی��رو را تفویض کرد که‬ ‫طبق برآوردهای انجام شده این استخدام‌ها‬ ‫ب��ار مالی حدود ‪ 11‬ه��زار میلیارد تومانی را‬ ‫برای دولت به همراه داشت‪.‬‬ ‫در پی این مصوبات هزاران نفر از متقاضیان‬ ‫تحصیلک��رده و جامانده از کار در آزمون‌های‬ ‫استخدامی برگزار ش��ده از سوی دستگاه‌ها‬ ‫شرکت کردند و به انتظار اعالم نتایج و جذب‬ ‫نشس��تند‪ .‬اگرچه مهرآفرین و برخی دیگر از‬ ‫مصوبات استخدامی‪ ،‬مورد انتقاد مجلس قرار‬ ‫گرف��ت و به دلیل ایرادات قانونی وارد بر آنها‬ ‫لغوش��ان ضروری به نظر می‌رسید‪ ،‬اما دولت‬ ‫قبل با بی‌توجهی به مس��ائل مطروح آزمون‬ ‫برگزار و تعداد زیادی را امیدوار کرد‪.‬‬ ‫با تغییر دولت‪ ،‬تمامی مصوبات مغایر قانون‬ ‫دولت گذش��ته که بار مال��ی قابل توجهی را‬ ‫برای دولت به همراه داش��ت‪ ،‬لغو ش��د و در‬ ‫نهایت به بالتکلیفی کس��انی که در آزمون‌ها‬ ‫پذیرفت��ه ش��ده و حتی فرآیند اس��تخدامی‬ ‫آنها طی ش��ده بود‪ ،‬انجامید‪ .‬اما س��رانجام با‬ ‫پیگیری‌های مستمر و حتی تجمعات متعدد‬ ‫متقاضیان در مقابل مجلس و گاهی سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی و واکنش سایر نهادها‬ ‫باالخره بعد از ش��رط و ش��روط‌های تعیین‬ ‫ش��ده از س��وی دولت‪ ،‬رای بر تعیین تکلیف‬ ‫ای��ن متقاضیان و فراهم کردن ش��رایط الزم‬ ‫برای استخدام آنها صادر شد‪.‬‬ ‫اگرچه پیش‌ت��ر معاونان معاونت توس��عه‬ ‫مدیریت و نیروی انسانی رییس‌جمهور(قبل‬ ‫از ادغ��ام با مع��اون برنامه‌ریزی و تش��کیل‬ ‫س��ازمان مدیری��ت) عنوان ک��رده بودند که‬ ‫تعه��دات اس��تخدامی دولت به ح��دود ‪20‬‬ ‫هزار نفر می‌رس��د و چندی پیش هم معاون‬ ‫نوسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعالم‬ ‫کرد که مقدمات استخدام حدود ‪ 15‬هزار نفر‬ ‫در س��ال آینده ایجاد شده است اما نوبخت‪-‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ -‬آمار‬ ‫را دو برابر بیشتر اعالم کرد و بعد از تصویب‬ ‫الیجه بودجه سال آینده تاکید کرد که بیش‬ ‫از ‪ 38‬ه��زار نفر در س��ال بعد به اس��تخدام‬ ‫دول��ت در خواهند آمد‪ 38 .‬ه��زار نفری که‬ ‫بار مالی نزدیک ب��ه ‪ 575‬میلیارد تومانی را‬ ‫برای دولت رقم زده و در بودجه سال ‪1394‬‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫آنطور که نوبخت گفته‪ ،‬مس��ئوالن مربوط‬ ‫در اس��تان‌ها می‌توانستند حتی از اسفند ماه‬ ‫سال جاری اقدامات اداری استخدامی را آغاز‬ ‫کنند تا در سال آینده روند به طور مطلوب‌تر‬ ‫و سریع‌تری پیش برود‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال اگ��ر بودج��ه ی��اری کرده‬ ‫و س��ازمان‌ها ب��ه وظای��ف خ��ود درب��اره‬ ‫استخدام‌هایی که بر عهده آنها گذاشته شده‬ ‫عمل کنند‪ ،‬مش��موالن منتظر می‌توانند به‬ ‫اس��تناد قولی که نوبخت به آنها داده‪ ،‬آماده‬ ‫اس��تخدام ش��وند و س��ال ‪ 1394‬را پای��ان‬ ‫سردرگمی خود دانسته و برنامه زندگی‌شان‬ ‫را براس��اس آن طراحی کنند‪ .‬مسئله‌ای که‬ ‫همواره نس��بت به آن گله‌مند بوده و عنوان‬ ‫می‌کردند که نمی‌دانند با اوضاع فعلی تکلیف‬ ‫زندگی و آینده آنها چیست و چگونه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گام به گام با بودجه‬ ‫تعیین معیار حذف‬ ‫خانواده‌های پردرآمد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی دیروز ایرادات‬ ‫ش��ورای نگهبان به بودجه ‪ 94‬کل کش��ور را برطرف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا یکی از ایرادات شورای نگهبان ابهام‬ ‫در عبارت خانواده‌های پردرآمد بود که در تبصره ‪21‬‬ ‫الیح��ه بودجه و قانون هدفمندی یارانه‌ها قید ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نماین��دگان مقرر کردند خانواده‌ه��ای پردرآمد به‬ ‫تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی‪ ،‬بعد خانوار‬ ‫و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شود‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جریان‬ ‫تصویب بودجه ‪ 94‬کل کشور منابع درآمدی حاصل‬ ‫از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ‪ 48‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان تعیین کردند که از این رقم ‪ 39‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان صرف پرداخت یارانه نقدی خواهد ش��د این‬ ‫در حالی اس��ت که به گفته محمدباقر نوبخت رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میزان درآمد ناش��ی‬ ‫از اج��رای این قانون در س��ال جاری حدود ‪ 33‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫در جری��ان بررس��ی تبص��ره ‪ 21‬الیح��ه بودج��ه‬ ‫پیشنهادهای مختلفی درباره افزایش درآمد ناشی از‬ ‫اجرای این قان��ون و همچنین کاهش یارانه پرداخت‬ ‫نقدی به مردم مطرح ش��د ک��ه در نهایت نمایندگان‬ ‫‪ 42‬هزار میلیارد تومان پیش��نهاد دولت را با ‪ 3‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان کاه��ش به ‪ 39‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تعیین کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجل��س همچنین به‌منظور تامین نظر‬ ‫ش��ورای نگهبان با کاهش اعتبار پیش‌بینی‌ش��ده در‬ ‫الیح��ه بودجه ب��رای تقویت بنیه دفاع��ی و امنیتی‬ ‫موافقت کردند‪ .‬طبق مصوبه مجلس بند (ک) تبصره‬ ‫‪ 2‬الیح��ه بودجه ب��رای تامین نظر ش��ورای نگهبان‬ ‫حذف ش��د که در این بند آم��ده بود‪ :‬در اجرای ماده‬ ‫(‪ )15‬قانون رف��ع موانع تولی��د رقابت‌پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور‪ ،‬منابع موضوع این ماده با احتساب‬ ‫باقیمانده مبالغ بند (ق) تبصره (‪ )2‬و بند (ه‍) تبصره‬ ‫(‪ )11‬قانون بودجه سال ‪ 1393‬کل کشور تا سقف‪50‬‬ ‫میلیارد دالر و ‪ 500‬هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمایندگان ی��ک عبارت را ب��ه انتهای‬ ‫بن��دی از تبصره ‪ 2‬الح��اق کردند ک��ه مطابق با آن‬ ‫ش��رکت دولتی تابع��ه ذی‌رب��ط وزارت نفت مکلف‬ ‫اس��ت درصورت صادرات فرآورده‌های نفتی نس��بت‬ ‫به پرداخت س��هم صندوق توس��عه مل��ی اقدام کند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر م��وارد اصالحی مجلس‪ ،‬اص�لاح بند «ع»‬ ‫تبصره ‪ 2‬الیحه بودجه در تامین نظر شورای نگهبان‬ ‫اس��ت که طبق این مصوبه‪ ،‬وزارت نفت مکلف است‬ ‫فرآورده‌های نفتی کش��ف شده تحویلی اعم از قاچاق‬ ‫ی��ا عرضه خارج از ش��بکه را پ��س از ضبط (به‌دلیل‬ ‫امکان نگهداری نداش��تن) ب ‌ه فروش رسانده و وجوه‬ ‫حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کند‪.‬‬ ‫س��تاد کل نیروهای مس��لح می‌تواند تا ‪ 10‬درصد‬ ‫از وج��وه حاصل را به یگان کاش��ف و کاش��فان اعم‬ ‫از دفاع��ی و امنیتی اختصاص دهد‪ .‬تا س��قف ‪2000‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال از منابع ای��ن بند در اختی��ار وزارت‬ ‫آم��وزش و پرورش قرار می‌گیرد ت��ا به‌منظور تأمین‬ ‫هزینه‌های س��وخت‪ ،‬آب و برق واحدهای آموزشی و‬ ‫پرورش��ی و پردیس‌های اس��تانی مراکز تربیت معلم‬ ‫«دانشگاه فرهنگیان» هزینه شود‪.‬‬ ‫نماین��دگان همچنی��ن بند الحاق��ی ‪ 7‬تبصره ‪ 2‬را‬ ‫ح��ذف کردند که در این بند آم��ده بود‪ :‬وزارت نفت‬ ‫از طریق ش��رکت دولتی تابعه ذی‌ربط خود با رعایت‬ ‫سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬در تأمین‬ ‫دان��ش فنی متانل ب��ه بنزین(جی‌ت��ی‌ال)‪ ،‬متانل به‬ ‫پلی‌پروپیلن (ام‌تی‌پی‌پ��ی)‪ ،‬گاز به مایع (جی‌تی‌ال)‪،‬‬ ‫اس��مز معکوس (آراو) و غش��اهای نانوی��ی مورد نیاز‬ ‫صنعت گاز و پتروش��یمی کش��ور مش��ارکت نماید‬ ‫به‌گونه‌ای که حداقل ی��ک واحد تولیدی توجیه‌پذیر‬ ‫در موارد یاد شده در کشور استقرار یابد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر موارد مص��وب مجلس ب��رای تامین نظر‬ ‫ش��ورای نگهبان اصالح پاراگراف اول بند (ج) تبصره‬ ‫‪ 3‬است که مطابق با آن به دولت اجازه داده می‌شود‬ ‫بده��ی خود ب��ه بخش‌های خصوص��ی و تعاونی را با‬ ‫رعای��ت بند(د) سیاس��ت‌های کلی اص��ل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی و ماده(‪ )6‬قانون اجرای سیاس��ت‌های کلی‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی پرداخت یا تس��ویه و سپس‬ ‫تهاتر کند‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫گشایش ‪٧‬میلیارد دالر اعتبار‬ ‫توسط بانک صنعت و معدن‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬این بانک در‬ ‫سال ‪ ١٣٩٣‬مبلغ ‪ ٧‬میلیارد دالر اعتبار برای طرح‌های‬ ‫صنعتی کشور گشایش کرده است‪ .‬علی اشرف افخمی‬ ‫که در جمع سرپرستان استان‌های این بانک در کشور‬ ‫س��خن می‌گفت ضمن اعالم این خبر‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫اختیارات را اولویت نخس��ت بانک صنعت و معدن در‬ ‫س��ال جدید بر ش��مرد‪ .‬افخمی تصریح کرد‪ :‬ما برای‬ ‫انجام رسالت‌های توسعه‌ای خود نیاز به حرکت سریع‬ ‫تر داریم و این در حالی اس��ت که نداش��تن اختیارات‬ ‫کافی موجب ش��ده اس��ت تا نتوانیم به س��رعت الزم‬ ‫دس��ت پیدا کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه اولویت دوم بانک‬ ‫افزایش سرمایه است‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر طرح‌های صنعتی‬ ‫کش��ور با تس��هیالت بانک صنعت و معدن اجرا شده‪،‬‬ ‫اجرا خواهد ش��د یا در حال اجراست و این امر موجب‬ ‫ش��ده اس��ت تا مجلس و دولت تصوی��ر مثبتی از این‬ ‫بانک داش��ته باش��ند‪ .‬افخم��ی گفت‪ :‬ما بای��د با یک‬ ‫برنامه روش��ن و مش��خص حرکت کنیم تا سال آینده‬ ‫نیز بتوانیم در زمان تعیین شده به اهداف خود دست‬ ‫یابیم‪ .‬وی بر ضرورت آمادگی بانک برای ش��رایط پس‬ ‫از تحریم تاکید کرده و داش��تن گزارش‌های روش��ن‬ ‫عملکرد را برای همکاری با بانک‌ها وموسس��ات مالی‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬در شرایط یاد شده الزم دانست‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک صنعت ومعدن بیان کرد‪ :‬بانک ما شایستگی آن‬ ‫را دارد ک��ه به عنوان یک بانک توس��عه‌ای بین‌المللی‬ ‫شناخته شود و برای این امر الزم است که همکاران ما‬ ‫سطح دانش خود را ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫شرایط جدید وام‌دهی‬ ‫به واحدهای تولیدی بدهکار‬ ‫مدی��رکل اعتبارات بان��ک مرکزی گفت‪:‬‬ ‫بخشنامه حل مش��کل بدهی ‪ 6‬دسته از‬ ‫صنای��ع و واحدهای تولی��دی بدهکار به‬ ‫شبکه بانکی صادر شد‪ .‬سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای تولیدی که به دلیل کاهش فروش با‬ ‫کاهش س��ود روبه‌رو شده‌اند‪ ،‬واحدهایی که تسهیالت‬ ‫قبل��ی را در محل مورد توافق با بانک هزینه کرده‌اند و‬ ‫واحدهایی که با وجود مشکالت‪ ،‬تعدیل نیرو نداشته‌اند‬ ‫یا تعهد کنن��د نیروهای تعدیلی را ب��ه کار برگردانند‬ ‫می‌توانند از تس��هیالت جدید بانک‌ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحده��ای تولیدی ک��ه از دولت طلبکار‬ ‫هستند‪ ،‬واحدهایی که تولید آنها به‌خاطر شرایط کالن‬ ‫اقتصادی مانند نوس��ان ناگهانی نرخ برابری اس��عار به‬ ‫مشکل برخورده و همچنین واحدهایی که دارای توان‬ ‫صادرات��ی تش��خیص داده ش��وند ه��م می‌توانن��د از‬ ‫تسهیالت جدید بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫موفقيت بانک پاسارگاد‬ ‫در رتبه‌بندي ‪ 500‬نشان برتر جهان‬ ‫بانک ‌پاسارگاد موفق ش��د در رتبه‌بندي‬ ‫نش��ان‌‌هاي برتر بانکي که توس��ط نشريه‬ ‫معتب��ر بنکر انج��ام ش��د‪ ،‬در بين ‪500‬‬ ‫نش��ان‌(برند) بانک��ي برتر جهان قرار گيرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫ارزيابي گزارش مالي س��ال ‪2014‬م بانک‌ها که توسط‬ ‫نشريه معتبر بنکر برای انتخاب ‪ 500‬نشان‌(برند) برتر‬ ‫بانکي جهان‪ ،‬انجام ش��د ‌ه است‪ ،‬بانک‌پاسارگاد موفق‬ ‫شد به عنوان تنها بانک ايراني در رتبه ‪ 328‬جهان قرار‬ ‫گي��رد‪ .‬در اي��ن رقابت نش��ريه بنک��ر‪ ،‬ارزش خدمات‬ ‫موسس��ات مالي را در سراس��ر جهان براس��اس روش‬ ‫‪ Royalty Relief‬محاس��به کرده که بانک پاسارگاد‬ ‫در نخستين حضور خود در اين رقابت موفق به کسب‬ ‫جايگاه ‪ 328‬در بين ‪ 500‬نشان‌(برند) برتر بانکي شد‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین جلسه‬ ‫کمیته بازاریابی بانک صادرات‬ ‫نخس��تین جلس��ه کمیته بازاریابی بانک‬ ‫صادرات ای��ران با هدف ارتقای خدمات و‬ ‫افزایش س��ودآوری با حضور مدیرعامل‪،‬‬ ‫اعض��ای هیات‌مدیره و مدیران ام��ور این بانک برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این کمیته در پی آن اس��ت تا برای دستیابی به‬ ‫اه��داف و ماموریت‌های بانک نس��بت ب��ه طبقه‌بندی‬ ‫مشتریان‪ ،‬تعیین مشتریان هدف و جامعه مخاطبان و‬ ‫تس��ریع در ارائ��ه خدمات به مش��تریان اق��دام کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این کمیته‪ ،‬راهبرده��ای به‌منظور حفظ و‬ ‫نگهداش��ت مش��تریان‪ ،‬افزایش وف��اداری آنها‪ ،‬جذب‬ ‫مشتریان بالقوه را تعیین و برنامه‌ریزی برای عملیاتی‬ ‫کردن آنها به‌عمل خواهد آورد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مقد‌مات تک نرخي کردن ارز در سال ‪ 94‬در حال آماده شدن‬ ‫خداحافظي با ارز چند نرخي نزديک است‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬زمزمه‌هاي ارز تک‌نرخي در‬ ‫س��ال‪ ۹۴‬درحالي از س��وي دولت به گوش‬ ‫مي‌رس��د که چندنرخي شدن ارز به عنوان‬ ‫يک��ي از مهم‌ترين و جدي‌ترين چالش‌هاي‬ ‫اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير مطرح بوده‬ ‫و اين معضل تاکنون فشارهاي زيادي را به‬ ‫اقتصاد ايران تحميل کرده است‪.‬‬ ‫آنطور که برخ��ي از اعضاي کابينه دولت‬ ‫ازجمله مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزير‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همچنين علي‬ ‫طيب‌نيا‪ ،‬وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬دولت تالش دارد تا ارز تک‌نرخي‬ ‫را در س��ال آين��ده عملياتي کن��د زيرا اين‬ ‫امر به معن��اي حمايت واقع��ي و قطعي از‬ ‫توليدکنندگان داخلي اس��ت؛ موضوعي که‬ ‫ريي��س کل بانک مرکزي ه��م بر آن صحه‬ ‫مي‌گذارد و از آماده شدن مقدمات ارز تک‬ ‫نرخي براي سال ‪ 94‬خبر مي‌دهد‪.‬‬ ‫ول��ي‌اهلل س��يف‪ ،‬يک��ي از پيش‌نيازهاي‬ ‫اس��تمرار و موفقي��ت ارز ت��ک نرخ��ي را‬ ‫ارتباط��ات بين‌المللي نظ��ام بانکي مي‌داند‬ ‫و ب��ر اين باور اس��ت در زماني که وضعيت‬ ‫مناسبي ايجاد شود حتما تک نرخي شدن‬ ‫ارز اجرايي مي‌ش��ود زيرا بانک مرکزي اين‬ ‫امر را از اولويت‌هاي خود قرار داده است‪.‬‬ ‫باوجودي که مس��ئوالن و سياستگذاران‬ ‫اقتصادي از اجراي طرح يکسان‌س��ازي نرخ‬ ‫ارز در س��ال آينده خبر مي‌دهند اما از آنجا‬ ‫که نحوه و سياس��ت‌هايي ک��ه براي اجراي‬ ‫اين طرح درحال اتخاذ است به شکل دقيق‬ ‫و ش��فاف اعالم نشده‪ ،‬مهم‌ترين نکته که از‬ ‫سوي کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي‬ ‫در اين رابطه مطرح مي‌ش��ود‪ ،‬نحوه اجراي‬ ‫اين طرح اس��ت که در نهايت باعث خواهد‬ ‫شد آثار مطلوب آن در اقتصاد نمايان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ن�رخ ارز‪ ،‬فرصتي مناس�ب‬ ‫براي بانک مرکزي‬ ‫س��يدکمال سيدعلي‪،‬‬ ‫مع��اون ارزي اس��بق‬ ‫بانک مرک��زي در اين‬ ‫رابطه با تاکيد بر اينکه‬ ‫در ش��رايط فعل��ي‬ ‫فرصت مناس��بي براي تک نرخ��ي کردن ارز‬ ‫ايجاد ش��ده است اظهار کرد‪ :‬کاهش نرخ ارز‬ ‫که در روزهاي اخير رقم خورده اين فرصت‬ ‫را براي بانک مرکزي ايجاد مي‌کند که سال‬ ‫نبض بازار‬ ‫آينده به سمت تک نرخي کردن ارز حرکت‬ ‫کند البت��ه با توجه به هزينه‌هاي انتقال ارز‬ ‫در ش��رايط فعلي مي‌توان فاصل��ه ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 150‬توماني نرخ رس��مي و نرخ بازار آزاد را‬ ‫معيار ارز تک نرخي دانست‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ب��راي اي��ن کار باید نرخ‬ ‫ب��ازار آزاد مبنا قرار گيرد و نرخ رس��مي به‬ ‫آن نزديک ش��ود‪ ،‬دليلي وجود ندارد که به‬ ‫واردات یاران��ه داده ش��ود بنابراين تا زماني‬ ‫که مش��کالت تحريم براي سيس��تم بانکي‬ ‫پابرجاس��ت و انتقال ارز حدود ‪ 150‬تومان‬ ‫هزين��ه خواهد داش��ت مي‌ت��وان فاصله دو‬ ‫نرخ رس��مي و آزاد را به اين ميزان قرار داد‬ ‫اما پس از رفع مش��کالت بانک��ي بار ديگر‬ ‫مي‌توان اين دو نرخ را با فاصله بسيار اندکي‬ ‫از يکديگر مديريت کرد‪.‬‬ ‫معاون ارزي اسبق بانک مرکزي در تحليل‬ ‫شرايط موجود بازار ارز و کاهش قيمت آن‬ ‫معتقد اس��ت که نقش اخب��ار در بازارهاي‬ ‫مالي پيش از شکل‌گيري رخدادها مشخص‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به گفته س��يدعلي معم��وال اگر‬ ‫اتفاقي در راه باش��د‪ ،‬انتشار خبر آن موجب‬ ‫تحول در بازارهاي مالي مي‌ش��ود و زماني‬ ‫که آن اتفاق رقم مي‌خورد ديگر واکنشي به‬ ‫اصل موضوع نش��ان داده نمي‌شود‪ .‬درحال‬ ‫حاضر ني��ز انتظارات��ي براي ش��کل‌گيري‬ ‫توافق هس��ته‌اي ايجاد ش��ده و اين موضوع‬ ‫به لغو تحريم‌ها مرتبط است به همين دليل‬ ‫قيمت‌ها در بازار کاهش يافته است‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس مس��ائل بانکي ادامه داد‪:‬‬ ‫در روزهاي پاياني س��ال معم��وال به دليل‬ ‫افزاي��ش تقاضاي خريد ارز براي س��فرهاي‬ ‫خارجي قيمت دالر تقويت مي‌شود اما ورود‬ ‫آن به مدار نزولي نشان مي‌دهد افرادي که‬ ‫با انباش��ت ارز قصد داش��تند در اين ايام با‬ ‫قيمت باالتر آن را عرضه کنند با پيش‌بيني‬ ‫کاهش بهاي دالر پس از توافق هس��ته‌اي‪،‬‬ ‫اقدام ب��ه فروش آن کرده‌ان��د‪ ،‬اين موضوع‬ ‫موجب کاهش قيمت دالر شده است‪.‬‬ ‫س��يدعلي تاکي��د ک��رد‪ :‬بع��د از لغ��و‬ ‫تحريم‌ه��اي بانکي کمي زم��ان مي‌برد تا‬ ‫ارتب��اط بانک‌ه��اي اي��ران و کارگزاري‌ها‬ ‫ب��ا بانک‌ه��اي بين‌المللي برقرار ش��ود که‬ ‫تا ش��کل‌گيري اي��ن اتفاق بان��ک مرکزي‬ ‫مي‌توان��د ن��رخ ارز مبادل��ه‌اي را کمتر از‬ ‫نرخ ارز آزاد ق��رار دهد در غير اين صورت‬ ‫لزوم��ي ندارد به واردات یارانه داده ش��ود‪،‬‬ ‫بانک مرک��زي بايد نرخ بازار آزاد را مبناي‬ ‫ي شدن ارز قرار دهد‪.‬‬ ‫تک نرخ ‌‬ ‫‹ ‹ارز تک نرخ�ي‪ ،‬پديده‌اي مبارک‬ ‫در اقتصاد‬ ‫محمد اس��کندري‪ ،‬يکي از کارشناس��ان‬ ‫بازار ارز و سرمايه هم دراين رابطه ارز تک‬ ‫نرخي را پديده مبارک و از بين برنده رانت‬ ‫افت شدید قیمت ارز در بازار‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در ادامه روند کاهش��ی قیمت طال و ارز‪،‬‬ ‫دیروز قیمت ارز با کاهش ش��دید قیمت‌ها مواجه شد و‬ ‫به این ترتیب قیم��ت دالر دیروز با ‪ ۷۰‬تومان کاهش به‬ ‫‪ ۳۱۶۰‬تومان و یورو با ‪ ۸۰‬تومان کاهش به ‪ ۳۴۲۰‬تومان‬ ‫رسید‪ .‬آنطور که فعاالن بازار ارز و سکه می‌گویند قیمت‬ ‫دالر نسبت به ‪ ۱۰‬روز گذشته ‪۱۰‬درصد و یورو هم دراین‬ ‫م��دت ‪۱۳‬درصد کاهش قیمت را نش��ان می‌دهد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه عمده دلیل کاهش ارز با این ش��دت را خوش‌بینی‬ ‫به مذاکرات هس��ته‌ای کش��ورمان اعالم کردند‪.‬به گفته‬ ‫فعاالن این بازار‪ ،‬چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد دالر به‬ ‫‪3‬هزار تومان وحتی کمتر نیز س��قوط خواهد کرد و سال‬ ‫آینده شاهد تک‌نرخی شدن ارز در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال این روند درحالی در بازار ارز حاکم اس��ت‬ ‫که بازار طال و سکه هم متاثر از این جریان در ادامه افت‬ ‫قیمت در روزهای گذشته‪ ،‬دیروز با کاهش دوباره روبه‌رو‬ ‫ش��د و آنطور که رییس اتحادیه ط�لا و جواهر می‌گوید‪:‬‬ ‫این روند کاهش��ی تا پایان سال ادامه خواهد یافت و در‬ ‫ادامه از کاهش ‪55‬هزار تومانی هر قطعه س��که در هفته‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫محمد کش��تی‌آرای با بیان اینکه قیمت طالی جهانی‬ ‫در هفته گذش��ته ‪10‬درصد کاهش داش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌تبع کاهش طالی جهانی‪ ،‬قیمت سکه و طال در کشور‬ ‫با روند کاهش��ی مواجه شده و در هفته گذشته هر قطعه‬ ‫س��که حدود ‪55‬هزار تومان‪ ،‬نیم‌س��که ‪11‬ه��زار تومان‪،‬‬ ‫ربع س��که ‪7‬هزار تومان و س��که یگ گرمی ‪3‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین هر گرم طالی‬ ‫‪18‬عیار ‪5‬هزار تومان کاهش یافته و از ‪100‬هزار تومان به‬ ‫‪95‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کش��تی‌آرای برخ�لاف ‪ 11‬ماه گذش��ته که‬ ‫تقاضای مردم برای خرید طال و س��که خنثی بود و بازار‬ ‫در رکود به سر می‌برد اما در هفته گذشته تقاضای خرید‬ ‫افزایش یافته و بازار رونق بس��یار خوبی داش��ته است اما‬ ‫با این حال ما شاهد افت قیمت‌ها دراین بازار هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال ای��ن روند درحالی بر بازار هفته گذش��ته‬ ‫طال حاکم ب��ود که در ادامه این مس��یر‪ ،‬دیروز همچون‬ ‫نخس��تین روز هفته یعنی شنبه‪ ،‬بازار طال در غیاب نرخ‬ ‫جهانی طال‪ ،‬با نوس��ان کاهش��ی قیمت‌ها همراه بود‪ ،‬به‬ ‫طوری که نرخ تمام س��که به��ار آزادی و هر گرم طالی‬ ‫‪18‬عیار با افت قیمت مواجه ش��د و به این ترتیب س��که‬ ‫‪905‬هزار تومان به فروش رفت و هر گرم طالی ‪18‬عیار‬ ‫‪92‬هزار تومان مورد معامله قرار گرفت ‪.‬‬ ‫س��که‌های یک گرمی هم از انواع س��که‌هایی بود که‬ ‫دیروز با کاهش یک هزارتومانی بر مدار ‪184‬هزار تومان‬ ‫قرار گرفت ‪ .‬اما در این روز نیم و ربع‪ ،‬س��که‌هایی بودند‬ ‫که برخالف این مس��یر حرکت کردن��د و نیم با افزایش‬ ‫‪2‬هزار تومانی مواجه ش��د و ربع سکه ‪ 5‬هزارتومان باالتر‬ ‫دانست و گفت‪ :‬تک نرخي شدن ارز خوب‬ ‫است اما بايد سازوکارهاي جايگزين آن را‬ ‫نيز داشته باشيم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر ارز مبادل��ه‌اي و دو نرخي‬ ‫ب��ودن را از بين ببري��م‪ ،‬در نهايت رانت را‬ ‫از بي��ن برده‌اي��م ام��ا ابتدا باي��د مبادالت‬ ‫بانکي کش��ور آزاد ش��ود چون ما ارزهايي‬ ‫در خارج از کش��ور داريم ک��ه بايد آنها را‬ ‫وارد کنيم‪ .‬اس��کندری تصریح کرد‪ :‬اصوال‬ ‫ارز مبادل��ه‌اي هم به واس��طه مدت زماني‬ ‫که طول مي‌کشد تا گشايش یابد و هم به‬ ‫واسطه ماليات بر ارزش افزوده‌اي که روي‬ ‫آن اعمال مي‌شود‪ ،‬شايد خيلي فرقي با ارز‬ ‫آزاد نداشته باشد‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس اقتص��ادي با اش��اره به‬ ‫ديدگاه بعضي نظريه پردازان مبني بر اينکه‬ ‫مواد اولي��ه توليد با ارز مبادله‌اي و واردات‬ ‫کاالهاي ساخته شده با ارز آزاد محاسبه و‬ ‫تخصيص داده شود‪ ،‬افزود‪ :‬بهترين راهکار‬ ‫اين اس��ت که تعرفه‌هاي��ي وضع کنيم تا‬ ‫سياس��تگذاري‌ها ب��ه نفع توليد باش��د اما‬ ‫برخي بر اين موضوع تاکيد دارند که براي‬ ‫حماي��ت از صنايع به‌ویژه م��واردي که به‬ ‫مايحتاج مردم و کاالهاي اساس��ي مرتبط‬ ‫اس��ت‪ ،‬باي��د ارز ارز‌ان‌تر اختص��اص داده‬ ‫ش��ود‪ .‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬ديدگاه ديگر‬ ‫هم اين اس��ت که به صنايع و ماشين‌آالت‬ ‫از روز قب��ل مورد معامله قرار گرف��ت‪ .‬به هر ترتیب این‬ ‫ش��رایط درحالی بر بازار طال و سکه حاکم است و رییس‬ ‫اتحادیه طال و جواهر از کاهش قیمت‌ها در روزهای آینده‬ ‫خبر می‌دهد که تحلیلگران بازار طالی جهانی هم بر این‬ ‫روند کاهشی صحه می‌گذارند‪.‬‬ ‫از این‌رو قیمت طال که در آخرین داد و ستدهای بازار‬ ‫جهان��ی فلزات گرانبها در هفته گذش��ته؛ با ‪ ۵‬دالر و ‪۹۰‬‬ ‫س��نت افزایش به ‪ ۱۱۵۹‬دالر و ‪ ۶۰‬سنت رسیده بود اما‬ ‫همچن��ان باالتر از س��طح حمایت��ی ‪ ۱۱۵۰‬دالری ثابت‬ ‫باقی ماند و تحلیلگران بازار طال بر این باورند که س��طح‬ ‫حمایتی قیمت طال در روزهای آینده ‪ ۱۱۴۰‬دالر خواهد‬ ‫بود ک��ه با توجه به این پیش‌بینی‌ه��ا درصورتی که این‬ ‫سطح شکس��ته شود‪ ،‬قیمت این فلز زرد با افت بیشتری‬ ‫روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬سرمایه‌گذاران بین‌المللی در شرایط‬ ‫کنونی منتظر برگزاری نشست دو روزه فدرال رزرو امریکا‬ ‫در روزه��ای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬مارس و انتش��ار بیانیه پایانی این‬ ‫نشس��ت هستند‪ .‬به نظر می‌رسد برگزاری نشست فدرال‬ ‫رزرو امریکا تاثیر زیادی بر نوسان ارزش دالر و در نتیجه‬ ‫قیمت جهانی طال خواهد داش��ت‪ .‬نشس��ت فدرال رزرو‬ ‫امری��کا تا حد زی��ادی وضعیت نرخ بهره این کش��ور در‬ ‫ماه‌های آینده را روشن خواهد کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که فدرال‬ ‫رزرو در نشس��ت ژوئن نرخ بهره را برای نخس��تین‌بار از‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی افزایش خواهد داد‪ .‬سرمایه‌گذاران‬ ‫بین‌الملل��ی و کارشناس��ان اقتصادی بر ای��ن باورند که‬ ‫اجرای برنامه مح��رک پولی بانک مرکزی اروپا نیز عامل‬ ‫مهمی در تعیین قیمت طال خواهد بود‪.‬‬ ‫و م��واد اوليه ارز ارزان‌ت��ر تخصيص دهيم‬ ‫ت��ا بتوانن��د فناوري‌هاي خ��ود را به‌روز و‬ ‫ماشين‌آالت‌شان را نوسازي کنند تا توليد‬ ‫بهب��ود و عرضه افزايش يابد و بخش توليد‬ ‫داخلي با دريافت مواد اوليه ارزان‌تر‪ ،‬قدرت‬ ‫رقابت‌پذيري با کاالهاي مشابه خارجي را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اسکندري در ادامه گفت‪ :‬به نظر مي‌رسد‬ ‫در ورود کااله��اي اساس��ي و م��واد اوليه‬ ‫کارخانه‌ها‪ ،‬احتمال هدفگذاري اش��تباه و‬ ‫سوءاس��تفاده به وجود بياي��د و تخصيص‬ ‫ارزان مش��کالتي را درپي داش��ته باش��د‬ ‫چراکه در مواردي ديده شده که شرکت‌ها‬ ‫م��واد اولي��ه بي��ش از ني��از کارخانه‌های‬ ‫تولي��دي وارد ک��رده و بعد در ب��ازار آزاد‬ ‫به فروش مي‌رس��انند از اين‌رو بهتر اس��ت‬ ‫سهميه‌بندي‪ ،‬کاالهاي اساسي و مواد اوليه‬ ‫مورد نياز کارخانه‌ها را شامل نشود‪.‬‬ ‫وي تصري��ح ک��رد‪ :‬متاس��فانه در بعضي‬ ‫موارد‪ ،‬م��واد اوليه کارخانه‌ها را با ارز آزاد و‬ ‫کاالي ساخته ش��ده را با ارز مبادله‌اي وارد‬ ‫مي‌کنيم اما بهترين راهکار اين است که ما‬ ‫رانت را از بين ببريم و صنايع را رقابت‌پذير‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس اقتصادي يادآور شد‪ :‬البته‬ ‫توليدکنن��دگان نس��بت به اختص��اص ارز‬ ‫مبادالتي به برخي کاالهاي نهايي که مشابه‬ ‫آنها با کيفيت بهتر در داخل کش��ور ساخته‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬انتقاد دارند و معتقدند اختصاص‬ ‫ارز مبادله‌اي به اين کاالها‪ ،‬عامل ورود سيل‬ ‫عظيمي از کاالها از کشورهايي همچون هند‬ ‫و چين بوده اس��ت‪ .‬وي تاکيد کرد‪ :‬از اين‌رو‬ ‫اگر قرار اس��ت به صنايع هم امتيازي دهيم‬ ‫اين کار بايد در قالب تعرفه‌ها انجام ش��ود و‬ ‫تعرفه واردات کاالهاي ساخته‌شده را افزايش‬ ‫دهي��م و در اصل به ج��اي تخصيص ارز يا‬ ‫کاهش نرخ تس��هيالت بانک��ي و مواردی از‬ ‫این دس��ت؛ بهتر اس��ت ارز را تک نرخي و‬ ‫ارز مبادله‌اي را از سيس��تم اقتصادي کشور‬ ‫حذف کنيم‪ .‬اين کارشناس اقتصادي افزود‪:‬‬ ‫البته مي‌توانيم ارز مبادله‌اي را به‌طور موقت‬ ‫داشته باشيم اما آن را تنها به نوسازي صنايع‬ ‫اختص��اص دهيم و ب��ا انجام اي��ن کار‪ ،‬هم‬ ‫صنعت نوسازي مي‌شود و هم رقابت‌پذيري‬ ‫صنايع خدش��ه‌دار نمي‌ش��ود ضمن اينکه از‬ ‫رانت هم جلوگيري به عمل می‌آید‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بانک ملي وام خريد محصوالت‬ ‫کشاورزي پرداخت‬ ‫بانک ملي ايران در سال ‪ ،۱۳۹۳‬مبلغ‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬ميليارد ريال تس��هيالت براي‬ ‫خريد تضميني محصوالت کش��اورزي‬ ‫پرداخت کرد‪.‬‬ ‫اين بانک از سال ‪ 83‬به صورت مستمر به پرداخت‬ ‫تس��هيالت ب��راي خري��د تضمين��ي محص��والت‬ ‫کشاورزي اقدام کرده به‌طوري که ميزان تسهيالت‬ ‫اعطايي بانک ملي ايران تاکنون به مرز ‪ 25‬هزار و‬ ‫‪ 280‬ميليارد ريال رسيده است‪.‬‬ ‫تعيين تکليف‬ ‫‪۸۵۰۰‬پرونده بيمه توسعه‬ ‫معاون وزير اقتصاد با اعالم اينکه در سال گذشته‬ ‫بيمه‌ها ‪ ۱۶‬ميليون پرونده خس��ارتي داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ ۸۵۰۰ :‬پرونده بيمه توس��عه تعيين تکليف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمد پاريزي در برنامه گفت‌‌وگوي‬ ‫ويژه خبري ش��بکه دو سيما گفت‪ :‬همه دارايي‌ها‪،‬‬ ‫تعهدات و مس��ئوليت‌هاي بيمه توسعه که فعاليت‬ ‫آن باطل شده به شرکت بيمه ايران منتقل شده و‬ ‫با همکاري اين شرکت پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬نظارت بيمه مرکزي به‌ويژه در يک‌سال‬ ‫اخير جدي‌تر ش��ده و بارها به شرکت بيمه توسعه‬ ‫درباره ترکيب دارايي‌ها و س��رمايه‌گذاري‌هاي آن‬ ‫هشدار داده شده و ابتدا صدور بيمه شخص ثالث‬ ‫را تعلي��ق کرده و در ادامه ه��م همه فعاليت‌هاي‬ ‫اين شرکت در همه رشته‌هاي بيمه‌اي تعليق شده‬ ‫است‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31850‬‬ ‫‪32130‬‬ ‫یورو‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪34900‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪49100‬‬ ‫‪49600‬‬ ‫‪26000‬‬ ‫‪26550‬‬ ‫‪8970‬‬ ‫‪25950‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,070,000‬‬ ‫‪9,100,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪8820‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪8,980,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25640‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪31500‬‬ ‫‪32500‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,480,000‬‬ ‫‪4,560,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪8,960,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9450‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪906,600‬‬ ‫‪923,700‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪3,980,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪70179867‬‬ ‫‪798‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪45753133‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪42.56‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪37765923‬‬ ‫‪872‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪28583390‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫توليد مواد اوليه داروئي البرز بالك‬ ‫‪5497‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪26003777‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪23820231‬‬ ‫‪1613‬‬ ‫توسعه خدمات دريايي و بندري سينا‬ ‫‪37682‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫‪18099898‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان‬ ‫‪6813‬‬ ‫‪4.46‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪799.3‬‬ ‫‪-1.600393943‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪714.4‬‬ ‫‪-1.922020868‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪11813.8‬‬ ‫‪-0.547193319‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3681.4‬‬ ‫‪-0.510769397‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1140.5‬‬ ‫‪0.061414283‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪668.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17498‬‬ ‫‪0.122449447‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5946.6‬‬ ‫‪-1.591977229‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪48489.1‬‬ ‫‪-2.028961496‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295374.5‬‬ ‫‪0.077114142‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19441.7‬‬ ‫‪0.695066684‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26051.9‬‬ ‫‪0.131833836‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21867.4‬‬ ‫‪2.289269342‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10709.1‬‬ ‫‪1.440750213‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪298296.7‬‬ ‫‪-0.84180686‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12449.7‬‬ ‫‪3.160345699‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3091.3‬‬ ‫‪-0.196939369‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6224.8‬‬ ‫‪-0.036935331‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪0.64975896‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4532.9‬‬ ‫‪0.476570466‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4244.6‬‬ ‫‪-0.138807199‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪0.108401084‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪705.6‬‬ ‫‪0.441281139‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪-0.406384357‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1529.5‬‬ ‫‪1.405555924‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪630.1‬‬ ‫‪3.159790439‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1859.4‬‬ ‫‪2.344782034‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3133.1‬‬ ‫‪3.317394889‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪540.2‬‬ ‫‪0.01851509‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪131617.2‬‬ ‫‪2.825455506‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3462.5‬‬ ‫‪1.874190891‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪831.7‬‬ ‫‪1.155436633‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3993.6‬‬ ‫‪0.198208596‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪611.1‬‬ ‫‪-1.514907333‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪74400.8‬‬ ‫‪1.060306818‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪127282.8‬‬ ‫‪0.58025184‬‬ ‫‪2912.8‬‬ ‫‪0.93911356‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1016145‬‬ ‫‪71699200000‬‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪-6.21‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪70680021447‬‬ ‫ت‪-‬سيمان كرمان‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪-5.58‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪61645888242‬‬ ‫ت‪-‬گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪798‬‬ ‫‪56003533866‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫سيمان كردستان‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2637.1‬‬ ‫‪0.399756339‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53987.8‬‬ ‫‪0.171257341‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47952‬‬ ‫‪0.577852821‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64984‬‬ ‫‪0.578390752‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪126667.7‬‬ ‫‪0.184681044‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشارکت(‬ ‫‪100‬‬ ‫‪45040000000‬‬ ‫گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪7881‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪720.9‬‬ ‫‪-0.304245609‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪1613‬‬ ‫‪38414956623‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪199.3‬‬ ‫‪-0.100250627‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪334.8‬‬ ‫‪-0.357142857‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9879.5‬‬ ‫‪0.699222294‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪28224.7‬‬ ‫‪0.555420966‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪9064.5‬‬ ‫‪0.64509682‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫زغال سنگ پروده طبس‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪18,000,500‬‬ ‫‪81002250000‬‬ ‫‪20224‬‬ ‫ذغالسنگ نگين طبس‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫‪669896746‬‬ ‫‪66‬‬ ‫تامين ماسه ريختهگري‬ ‫‪5849‬‬ ‫استخراج ساير معادن‬ ‫‪745,261‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪4359350554‬‬ ‫‪137‬‬ ‫استخراج كانه هاي فلزي‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪3448‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪337,233‬‬ ‫‪1124351216‬‬ ‫‪160‬‬ ‫باما‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪451,332‬‬ ‫‪3690529245‬‬ ‫‪155‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪4,225,959‬‬ ‫‪15848397995‬‬ ‫‪139‬‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪313,915‬‬ ‫‪498768482‬‬ ‫‪114‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪111,570‬‬ ‫‪397932658‬‬ ‫‪50‬‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪8165718‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪3295968‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معدني دماوند‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف‬ ‫حفاري شمال‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪800433‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪689‬‬ ‫‪551498177‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪1,006,603‬‬ ‫‪18,000,500‬‬ ‫‪2570622840‬‬ ‫‪81002250000‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪20224‬‬ ‫بسفروردين ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫نگين ط‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪764802‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫‪551422125‬‬ ‫‪669896746‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪66‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪789966‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫ساير معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪580‬‬ ‫‪458180317‬‬ ‫‪81‬‬ ‫گري بهمنماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫ريخته‬ ‫تامين ماسه‬ ‫‪788355‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪745,261‬‬ ‫‪522679164‬‬ ‫‪4359350554‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪137‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪-1.96‬هاي فلزي‬ ‫‪ 762756‬استخراج كانه‬ ‫‪360‬‬ ‫‪274592165‬‬ ‫‪76‬‬ ‫معدنيانصار‬ ‫بانك‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن تيرماه ‪92‬‬ ‫باما‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن ارديبهشت ‪92‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن ارديبهشت‪93‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫معدني دماوند‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪337,233‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3448‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪795001‬‬ ‫‪451,332‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪775045‬‬ ‫‪4,225,959‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪774962‬‬ ‫‪313,915‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪791909‬‬ ‫‪111,570‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪793475‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪788273‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪792647‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪793127‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪781223‬‬ ‫‪500,480‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪787366‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪789645‬‬ ‫‪13,959,316‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪789291‬‬ ‫‪3,141,510‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪1,080,587‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪8,245,258‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪786601‬‬ ‫‪2,937,758‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪781575‬‬ ‫‪2,906,338‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪797055‬‬ ‫‪5700000000‬‬ ‫‪1124351216‬‬ ‫‪361725581‬‬ ‫‪3690529245‬‬ ‫‪296842324‬‬ ‫‪15848397995‬‬ ‫‪272011778‬‬ ‫‪498768482‬‬ ‫‪263705828‬‬ ‫‪397932658‬‬ ‫‪461802204‬‬ ‫‪8165718‬‬ ‫‪358664438‬‬ ‫‪3295968‬‬ ‫‪291694270‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫‪573430832‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪247647843‬‬ ‫‪2520417280‬‬ ‫‪277940048‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪302434000‬‬ ‫‪36742666411‬‬ ‫‪217844407‬‬ ‫‪13574077824‬‬ ‫‪1398279578‬‬ ‫‪11896148339‬‬ ‫‪183278000‬‬ ‫‪7953849460‬‬ ‫‪154751770‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪778541‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪3,875,764‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪7445784171‬‬ ‫‪164990345‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5673‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11635283326‬‬ ‫‪66176003‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪3,353,254‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪5125305949‬‬ ‫‪25880000000‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪362‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن شهريورماه‪93‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪500,480‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪2520417280‬‬ ‫‪14‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫سنگزمين‬ ‫زغال ايران‬ ‫بانك‬ ‫پروده طبس‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫حفاري شمال‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن فروردين ‪93‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن شهريور ‪92‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫بانك سينا‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغميشه‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪13,959,316‬‬ ‫‪36742666411‬‬ ‫‪5673‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪3,141,510‬‬ ‫‪13574077824‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪8,245,258‬‬ ‫‪11896148339‬‬ ‫‪616‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغميشه‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2,937,758‬‬ ‫‪7953849460‬‬ ‫‪590‬‬ ‫سرمايه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2,906,338‬‬ ‫‪7445784171‬‬ ‫‪475‬‬ ‫سرمايه گذاري ساختمانايران‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪3,875,764‬‬ ‫‪11635283326‬‬ ‫‪418‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫تهرانماه ‪92‬‬ ‫مسكن آذر‬ ‫ساختمانآذرايران‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫ماه ‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن‬ ‫بينالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪3,353,254‬‬ ‫‪5125305949‬‬ ‫‪376‬‬ ‫سيناتوسعهساختمان‬ ‫بانكالمللي‬ ‫بين‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪1294‬‬ ‫سرمايه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2,420,229‬‬ ‫‪4546762874‬‬ ‫‪362‬‬ ‫سرمايه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪2,420,229‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫بازنشستگي به جزتامين اجتماعي‬ ‫‪1879‬وصندوق‬ ‫بيمه‬ ‫‪4546762874‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان كرمان‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪1,223,173‬‬ ‫‪8332345355‬‬ ‫‪355‬‬ ‫توسعه وعمران استان كرمان‬ ‫س‪.‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪1,223,173‬‬ ‫‪3,280,925‬‬ ‫‪8332345355‬‬ ‫‪3961381903‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪314‬‬ ‫شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1,539,294‬‬ ‫‪5212824178‬‬ ‫‪236‬‬ ‫شركتداناسرمايه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫بيمه‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪1,539,294‬‬ ‫‪2,586,024‬‬ ‫‪5212824178‬‬ ‫‪3814815313‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪192‬‬ ‫سرمايهگذاري مسكن‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1,638,166‬‬ ‫‪2558832114‬‬ ‫‪202‬‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمايهدي‬ ‫بيمه‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1,638,166‬‬ ‫‪598,970‬‬ ‫‪2558832114‬‬ ‫‪840744914‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪167‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪1,060,974‬‬ ‫‪2358569748‬‬ ‫‪186‬‬ ‫بيمه‬ ‫آسياتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪1,207,117‬‬ ‫‪1,060,974‬‬ ‫‪1569748990‬‬ ‫‪2358569748‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪186‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪784,702‬‬ ‫‪1017636048‬‬ ‫‪166‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بيمه‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬س‬ ‫‪3920‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪509,188‬‬ ‫‪784,702‬‬ ‫‪1996145124‬‬ ‫‪1017636048‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪166‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪3075‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪753,412‬‬ ‫‪2316950044‬‬ ‫‪163‬‬ ‫پارسيان‬ ‫بيمه‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪3075‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪1,077,815‬‬ ‫‪753,412‬‬ ‫‪2157569676‬‬ ‫‪2316950044‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪163‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪684,553‬‬ ‫‪1157361920‬‬ ‫‪132‬‬ ‫سامانسامان‬ ‫بيمه‬ ‫گستراصفهان‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪239,673‬‬ ‫‪684,553‬‬ ‫‪445290504‬‬ ‫‪1157361920‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪132‬‬ ‫سرمايهگذاري مسكن زاينده رود‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪617,488‬‬ ‫‪2286538735‬‬ ‫‪102‬‬ ‫سرمايهميهن‬ ‫بيمه‬ ‫گذاري مسكن زاينده رود‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪300,199‬‬ ‫‪617,488‬‬ ‫‪643355575‬‬ ‫‪2286538735‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪102‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪242,253‬‬ ‫‪626877900‬‬ ‫‪47‬‬ ‫عمرانملت‬ ‫بيمه‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪4,326‬‬ ‫‪242,253‬‬ ‫‪8361180‬‬ ‫‪626877900‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪127,450‬‬ ‫‪299359645‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫‪-1.41‬صنعتي‬ ‫پيمانكاري‬ ‫‪127,450‬‬ ‫‪299359645‬‬ ‫‪44‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪81,473‬‬ ‫‪222105083‬‬ ‫‪21‬‬ ‫افست‬ ‫‪12576‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثير‬ ‫‪105,854‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪1331222902‬‬ ‫‪101‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪45,753,133‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪16,475,195‬‬ ‫‪19926799636‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪10,972,072‬‬ ‫‪17451390516‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪798‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪70,279,867‬‬ ‫‪56083333866‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪872‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪37,765,923‬‬ ‫‪32929793802‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪802013‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪11,172‬‬ ‫‪8960088767‬‬ ‫‪953‬‬ ‫ح‪.‬بانك انصار‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪3,740,522‬‬ ‫‪5656603934‬‬ ‫‪797‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪6,526,048‬‬ ‫‪11051845201‬‬ ‫‪528‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪10,511,924‬‬ ‫‪18540266508‬‬ ‫‪456‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫كشتيراني درياي خزر‬ ‫افست‬ ‫توسعه خدمات دريايي وبندري سينا‬ ‫بانك ملت‬ ‫كشتيراني جمهوري اسالمي ايران‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫ح‪ .‬توكاريل‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫توكاريل‬ ‫بانك تجارت‬ ‫حملونقلتوكا‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام‬ ‫ح‪.‬بانك انصار‬ ‫حمل و نقل بين المللي خليج فارس‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫ح‪ .‬خدمات دريايي وبندري سينا‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪9088‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪187,407‬‬ ‫‪81,473‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثير‬ ‫‪549,045‬‬ ‫‪4.27‬‬ ‫‪8231‬‬ ‫‪105,854‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪12576‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداري و ارتباطات‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪475,322‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪37683‬‬ ‫‪45,753,133‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪3,230,119‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪3336‬‬ ‫‪16,475,195‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪1,246,691‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪10,972,072‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪5,466,205‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪857‬‬ ‫‪70,279,867‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪1,688,276‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪37,765,923‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪741,266‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪11,172‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪802013‬‬ ‫‪530,805‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪3,740,522‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪297,721‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪6,526,048‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪1,103‬‬ ‫‪4.29‬‬ ‫‪36500‬‬ ‫‪10,511,924‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫خدمات فني و مهندسي‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪800836‬‬ ‫‪2,895,640‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪6896‬‬ ‫‪8,882,179‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪306,590‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪13008‬‬ ‫‪1703203358‬‬ ‫‪222105083‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪4519285201‬‬ ‫‪1331222902‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪17911460105‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫‪10776714310‬‬ ‫‪19926799636‬‬ ‫‪6271895297‬‬ ‫‪17451390516‬‬ ‫‪4686892048‬‬ ‫‪56083333866‬‬ ‫‪3848127646‬‬ ‫‪32929793802‬‬ ‫‪1772478750‬‬ ‫‪8960088767‬‬ ‫‪1377067022‬‬ ‫‪5656603934‬‬ ‫‪479866792‬‬ ‫‪11051845201‬‬ ‫‪40259500‬‬ ‫‪18540266508‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪3366715936‬‬ ‫‪19968088804‬‬ ‫‪16023258316‬‬ ‫‪3988165325‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪2,287,796‬‬ ‫‪1655519433‬‬ ‫‪30377398852‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪2269693076‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪24,485,573‬‬ ‫‪827179333‬‬ ‫‪39478786931‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪739614422‬‬ ‫‪62519050784‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪800836‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪3366715936‬‬ ‫‪431‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪8,882,179‬‬ ‫‪16023258316‬‬ ‫‪380‬‬ ‫بانك كارآفرين‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4,287,341‬‬ ‫‪9837967678‬‬ ‫‪318‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫گروه مپنا (سهامي عام)‬ ‫بانك دي‬ ‫كنترلخوردگيتكينكو‬ ‫بانك كارآفرين‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪796689‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪1655519433‬‬ ‫‪270‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫قاسم ايران‬ ‫‪796689‬‬ ‫‪13278‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪798906‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪2,841‬‬ ‫‪2269693076‬‬ ‫‪265‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪798906‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪794601‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪827179333‬‬ ‫‪154‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪794601‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪794430‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪739614422‬‬ ‫‪136‬‬ ‫تسهيالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتيازبهمن‬ ‫گروه‬ ‫‪794430‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪28,990,990‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪858,425‬‬ ‫‪1725584365‬‬ ‫‪125‬‬ ‫اقتصادنوين‬ ‫بانك‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪858,425‬‬ ‫‪26,003,777‬‬ ‫‪1725584365‬‬ ‫‪70680021447‬‬ ‫‪795105‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪787154077‬‬ ‫‪113‬‬ ‫فنرايندامينمسكن تيرماه‪93‬‬ ‫كمك تسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫‪795105‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪9,572,528‬‬ ‫‪787154077‬‬ ‫‪12469652258‬‬ ‫بانكاقتصادنوين‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن تيرماه‪93‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4,287,341‬‬ ‫خرده فروشي در ‪3.99‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫فروشگاه هاي غيرتخصصي‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫ساخت قطعات ‪2,841‬‬ ‫خودرو و‪-1.65‬‬ ‫‪9837967678‬‬ ‫‪318‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪17‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1542088825‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪620,633‬‬ ‫‪18,000,500‬‬ ‫‪581663074‬‬ ‫‪81002250000‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪20224‬‬ ‫‪361,504‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫‪675968233‬‬ ‫‪669896746‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪470914884‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪137‬‬ ‫ايران خودروديزل‬ ‫‪794‬‬ ‫ذغال سنگ ‪16,301,526‬‬ ‫استخراج‪3.93‬‬ ‫‪12936041625‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫سرمايهگذاري سپه‬ ‫‪1687‬‬ ‫هلدينگ‬ ‫گذاري رنا‬ ‫پروده( طبس‬ ‫سرمايهسنگ‬ ‫زغال‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪14,677,237‬‬ ‫‪18,000,500‬‬ ‫‪17489227730‬‬ ‫‪81002250000‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪20224‬‬ ‫پرديس‬ ‫گذاري‬ ‫طبس‬ ‫پروده‬ ‫سرمايهسنگ‬ ‫زغال‬ ‫‪937‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫ايران‬ ‫بس‬ ‫گري ط‬ ‫ريختهنگين‬ ‫صنايعسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪3793‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪1,202,755‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫‪4561944796‬‬ ‫‪669896746‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪66‬‬ ‫بساعتالء البرز‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫نگين ط‬ ‫شركتسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪3.09‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪1070‬‬ ‫ساير معادن ‪10,644,060‬‬ ‫استخراج‪3.98‬‬ ‫‪11389144200‬‬ ‫‪322‬‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهملي‬ ‫‪1814‬‬ ‫ساير معادن ‪261,043‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫استخراج‬ ‫سايپا‬ ‫تامين ماسه ريختهگري‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫‪5,569,878‬‬ ‫‪745,261‬‬ ‫‪7769979810‬‬ ‫‪4359350554‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪137‬‬ ‫بازنشستگي كاركنان بانك‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫ماسه ريختهگري‬ ‫تامين‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫‪504,489‬‬ ‫‪745,261‬‬ ‫‪557192775‬‬ ‫‪4359350554‬‬ ‫مهركامپارس‬ ‫‪1936‬‬ ‫‪ 3.53‬هاي فلزي ‪1,518,421‬‬ ‫استخراج كانه‬ ‫‪2938984361‬‬ ‫‪246‬‬ ‫سرمايهگذارينيرو‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪ 3.17‬هاي فلزي ‪721,000‬‬ ‫استخراج كانه‬ ‫‪962176673‬‬ ‫‪77‬‬ ‫خودرو شرق‬ ‫الكتريك‬ ‫چادرملو‬ ‫وصنعتي‬ ‫معدني‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫باما‬ ‫سرمايه گذاري اعتبار ايران‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫محورسازانايرانخودرو‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫رينگسازيمشهد‬ ‫معادن بافق‬ ‫ريختهگري تراكتورسازي ايران‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫رادياتور ايران‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫معدني دماوند‬ ‫ايركا پارت صنعت‬ ‫‪2,309,562‬‬ ‫‪337,233‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3448‬‬ ‫‪779,387‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪2278‬‬ ‫‪451,332‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪644,770‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪4,225,959‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪1,794,790‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪2929‬‬ ‫‪313,915‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪662,584‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪2393‬‬ ‫‪111,570‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪463,044‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪678,378‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪6078‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪265,612‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪459,084‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف‬ ‫‪260,276‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪500,480‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪599,180‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪83,345‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪13,959,316‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪160,387‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪3,141,510‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪185,713‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪8,245,258‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪120,644‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2,937,758‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪21064‬‬ ‫‪2,906,338‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪ 2562‬رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن‬ ‫‪4043404490‬‬ ‫‪1124351216‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪160‬‬ ‫چادرملوصنعتي ايران‬ ‫وصنعتي توسعه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫معدني‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3448‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫سيمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪111,570‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪3,785,905‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪1,980,576‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪1,471,812‬‬ ‫‪-5.58‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪1,122,265‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف‬ ‫‪621,224‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪500,480‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪1,017,530‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪410,764‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪13,959,316‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪332,848‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪3,141,510‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪142,131‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪8,245,258‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪97,937‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫‪2,937,758‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪216,415‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪2,906,338‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪38,582‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪4142‬‬ ‫‪552336531‬‬ ‫‪1124351216‬‬ ‫‪897797625‬‬ ‫‪3690529245‬‬ ‫‪112159021‬‬ ‫‪15848397995‬‬ ‫‪111986028‬‬ ‫‪498768482‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪397932658‬‬ ‫‪5681415813‬‬ ‫‪8165718‬‬ ‫‪2374159868‬‬ ‫‪3295968‬‬ ‫‪2391265275‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫‪2112299216‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪428835954‬‬ ‫‪2520417280‬‬ ‫‪2660637155‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪3,875,764‬‬ ‫‪134,833‬‬ ‫‪500173731‬‬ ‫‪36742666411‬‬ ‫‪639720610‬‬ ‫‪13574077824‬‬ ‫‪591563679‬‬ ‫‪11896148339‬‬ ‫‪497606815‬‬ ‫‪7953849460‬‬ ‫‪389746750‬‬ ‫‪7445784171‬‬ ‫‪163093538‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪5673‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪3,353,254‬‬ ‫‪41,381‬‬ ‫‪5125305949‬‬ ‫‪186183220‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2,420,229‬‬ ‫‪86,795‬‬ ‫‪4546762874‬‬ ‫‪494512425‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8332345355‬‬ ‫‪92209268‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نيرو محركه‬ ‫حفاري شمال‬ ‫گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو‬ ‫موتورسازانتراكتورسازيايران‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫قطعات اتومبيل ايران‬ ‫سخت آژند‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫چرخشگر‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغميشه‬ ‫سازه پويش‬ ‫سرمايه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫سرمايهگذاريبوعلي‬ ‫باما‬ ‫س‪ .‬تدبيرگران فارس وخوزستان‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫سرمايهگذاريبهمن‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫ذغال سنگ ‪913,879‬‬ ‫استخراج‪0.12‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪537,715‬‬ ‫‪337,233‬‬ ‫‪404,904‬‬ ‫‪451,332‬‬ ‫‪57,091‬‬ ‫‪4,225,959‬‬ ‫‪72,918‬‬ ‫‪313,915‬‬ ‫‪1775677780‬‬ ‫‪3690529245‬‬ ‫‪1063074279‬‬ ‫‪15848397995‬‬ ‫‪5257211913‬‬ ‫‪498768482‬‬ ‫‪1585833315‬‬ ‫‪397932658‬‬ ‫‪1090486978‬‬ ‫‪8165718‬‬ ‫‪4122904780‬‬ ‫‪3295968‬‬ ‫‪521310649‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫‪2433013963‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪85‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫سيمان شرق‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫ح ‪ .‬سيمان كرمان‬ ‫معدني دماوند‬ ‫سيمان فارس و خوزستان‬ ‫‪490716615‬‬ ‫‪2520417280‬‬ ‫‪1677704000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪71‬‬ ‫سيمان الر سبزوار‬ ‫حفاري شمال‬ ‫سيمان تهران‬ ‫‪236203830‬‬ ‫‪36742666411‬‬ ‫‪550542415‬‬ ‫‪13574077824‬‬ ‫‪531696319‬‬ ‫‪11896148339‬‬ ‫‪269864653‬‬ ‫‪7953849460‬‬ ‫‪31802049‬‬ ‫‪7445784171‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪5673‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪11635283326‬‬ ‫‪3139482356‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪337‬‬ ‫سيمانسپاهان‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫سيمان كردستان‬ ‫سخت آژند‬ ‫سيمانهگمتان‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫سيمان كارون‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغميشه‬ ‫سيمان داراب‬ ‫گذاري مسكن تهران‬ ‫سرمايهغرب‬ ‫سيمان‬ ‫گذاري ساختمانايران‬ ‫سرمايه شمال‬ ‫سيمان‬ ‫‪376‬‬ ‫‪191‬‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫كرمان‬ ‫سيمان‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪4493‬‬ ‫گذارينومسكن شمال شرق‬ ‫سرمايه فارس‬ ‫سيمان‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪5617‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪3619‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1,223,173‬‬ ‫‪25,284‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1,539,294‬‬ ‫‪1,256‬‬ ‫‪5212824178‬‬ ‫‪39493076‬‬ ‫‪1,638,166‬‬ ‫‪7,670‬‬ ‫‪2558832114‬‬ ‫‪45371500‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15900000‬‬ ‫‪2358569748‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪166‬‬ ‫ايرانساختمانايران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پردازي‬ ‫داده‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫‪3,875,764‬‬ ‫‪1,825,464‬‬ ‫ساختمان‬ ‫كارتالمللي‬ ‫بين‬ ‫كيش‬ ‫توسعهايران‬ ‫اعتباري‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪3,353,254‬‬ ‫‪821,705‬‬ ‫‪5125305949‬‬ ‫‪2395833727‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫پارسيان‬ ‫الكترونيك‬ ‫تجارت‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪2892‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2,420,229‬‬ ‫‪258,389‬‬ ‫‪4546762874‬‬ ‫‪746503739‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪120‬‬ ‫توسعه وعمران استان كرمان‬ ‫س‪.‬‬ ‫ايرانارقام‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪2424‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪1,223,173‬‬ ‫‪205,631‬‬ ‫‪8332345355‬‬ ‫‪498434663‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪62‬‬ ‫وعمران استان كرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫شاهرود‬ ‫سيمان‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫همكارانسرمايه‬ ‫شركت‬ ‫سيستم‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪4077‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪1,539,294‬‬ ‫‪183,578‬‬ ‫‪5212824178‬‬ ‫‪748400595‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪61‬‬ ‫بهبهان گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫سيمان سرمايه‬ ‫شركت‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪32678‬‬ ‫سرمايهگذاري مسكن‬ ‫افرانت‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪4070‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1,638,166‬‬ ‫‪47,876‬‬ ‫‪2558832114‬‬ ‫‪194842339‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪31‬‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمايهاروميه‬ ‫سيمان‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪6084‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫انفورماتيك‬ ‫شاهد‬ ‫خدماتو توسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪11302‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪6,498‬‬ ‫‪1,060,974‬‬ ‫‪75416270‬‬ ‫‪2358569748‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪186‬‬ ‫سيمان وخاش‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫‪7962‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,060,974‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪1017636048‬‬ ‫‪166‬‬ ‫پ بجنورد‬ ‫سيمان‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫‪5016‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪784,702‬‬ ‫‪3510330‬‬ ‫‪1017636048‬‬ ‫نوسازيآذرآب‬ ‫صنايع‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪3075‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪5,293,037‬‬ ‫‪753,412‬‬ ‫‪16194784616‬‬ ‫‪2316950044‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪163‬‬ ‫نوسازي خزر‬ ‫سيمان‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪3075‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪27,095‬‬ ‫‪753,412‬‬ ‫‪110847895‬‬ ‫‪2316950044‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪163‬‬ ‫ماشين سازي اراك‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪3511‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪397,637‬‬ ‫‪684,553‬‬ ‫‪1396239672‬‬ ‫‪1157361920‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪132‬‬ ‫سيمان ايالم‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪7392‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪684,553‬‬ ‫‪2143596‬‬ ‫‪1157361920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪132‬‬ ‫الميرانگذاري مسكن زاينده رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪8,583‬‬ ‫‪617,488‬‬ ‫‪24449050‬‬ ‫‪2286538735‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪102‬‬ ‫سرمايه قائن‬ ‫سيمان‬ ‫گذاري مسكن زاينده رود‬ ‫‪37009‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪617,488‬‬ ‫‪3553600‬‬ ‫‪2286538735‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102‬‬ ‫جام‬ ‫دارووتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫‪11894‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1,474‬‬ ‫‪242,253‬‬ ‫‪16855190‬‬ ‫‪626877900‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سيمان دورود‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫‪13780‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪242,253‬‬ ‫‪1005480‬‬ ‫‪626877900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫‪ 2369‬ساير محصوالت‬ ‫‪-1.41‬كاني غيرفلزي‪127,450‬‬ ‫‪299359645‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫رشته اي صنعتي‬ ‫‪ 2369‬شركتهاي چند‬ ‫‪127,450‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪299359645‬‬ ‫‪44‬‬ ‫فراورده هاي نسوزايران‬ ‫گستر‬ ‫توسعهشهريتوس‬ ‫پشمشيشهايران‬ ‫شيشه همدان‬ ‫افست‬ ‫پارس سرام‬ ‫شيشه و گاز‬ ‫بانك ملت‬ ‫ح ‪ .‬پارس سرام‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫بازرگاني و توليدي مرجان كار‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫سايپاشيشه‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫صنايعخاكچينيايران‬ ‫بانك تجارت‬ ‫كارخانجاتتوليديشيشهرازي‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫ح‪.‬بانك انصار‬ ‫ليزينگخودروغدير‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫شركت بهمن ليزينگ‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫ليزينگصنعتومعدن‬ ‫بانك دي‬ ‫ليزينگ ايرانيان‬ ‫كارآفرين‬ ‫بانك‬ ‫ليزينگايران‬ ‫‪9581‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫محصوالت فلزي ‪784,702‬‬ ‫ساخت ‪0.15‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪158,801‬‬ ‫‪81,473‬‬ ‫‪134,096‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪6046‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثير‬ ‫‪207,752‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪5685‬‬ ‫‪105,854‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪12576‬‬ ‫‪758,716‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪3353‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪72,821‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪4101‬‬ ‫‪45,753,133‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪736,284‬‬ ‫‪-6.21‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪16,475,195‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪68,892‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪10,972,072‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪201,384‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪70,279,867‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪2,954‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪8889‬‬ ‫‪37,765,923‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪63,511‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪9660‬‬ ‫‪11,172‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪802013‬‬ ‫ساير واسطه گريهاي مالي‬ ‫‪3,740,522‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪4,420,705‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪6,526,048‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪10,987,099‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪10,511,924‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪1,864,393‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪800836‬‬ ‫‪2,195,011‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪8,882,179‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪1,025,404‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1782‬‬ ‫‪1521524212‬‬ ‫‪222105083‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪1181113486‬‬ ‫‪1331222902‬‬ ‫‪2543981879‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪98‬‬ ‫گروه مديريت سرمايه گذاري اميد‬ ‫افست‬ ‫سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي‬ ‫‪299075225‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫‪1157370076‬‬ ‫‪19926799636‬‬ ‫‪337677141‬‬ ‫‪17451390516‬‬ ‫‪303987904‬‬ ‫‪56083333866‬‬ ‫‪26476129‬‬ ‫‪32929793802‬‬ ‫‪604815253‬‬ ‫‪8960088767‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪5656603934‬‬ ‫‪11236407249‬‬ ‫‪11051845201‬‬ ‫‪22204720579‬‬ ‫‪18540266508‬‬ ‫‪4760497140‬‬ ‫‪3366715936‬‬ ‫‪4122181832‬‬ ‫‪16023258316‬‬ ‫‪1827028898‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪138‬‬ ‫بانك دي‬ ‫سرمايهگذاري صنعت نفت‬ ‫‪810757939‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫توليد برق عسلويه مپنا‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪796689‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫گذاريها‬ ‫سرمايه‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪1655519433‬‬ ‫مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالتسايپا‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫‪798906‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪2,841‬‬ ‫‪15,851,993‬‬ ‫‪2269693076‬‬ ‫‪18538693972‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫مسكن بيمه‬ ‫امتيازتسهيالت صنعت‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪794601‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪7,846,649‬‬ ‫‪827179333‬‬ ‫‪9078155436‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪936‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫خوارزميمردادماه‪93‬‬ ‫تسهيالت مسكن‬ ‫امتياز‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪794430‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪13,651,314‬‬ ‫‪739614422‬‬ ‫‪19097110486‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪503‬‬ ‫تسهيالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتيازبهران‬ ‫نفت‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪858,425‬‬ ‫‪3,351,292‬‬ ‫‪1725584365‬‬ ‫‪1984377101‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪366‬‬ ‫بانكاقتصادنوين‬ ‫‪795105‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪1,418,906‬‬ ‫‪787154077‬‬ ‫‪1736649345‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪261‬‬ ‫مسكن تيرماه‪93‬‬ ‫تسهيالتهلدينگ‬ ‫امتيازتوكافوالد(‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫گذاريتيرماه‬ ‫سرمايه مسكن‬ ‫تسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫ايرانيان‬ ‫گسترش‬ ‫‪318‬‬ ‫‪59‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫صندوق س‪ .‬اعتماد آفرين پارسيان‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداري توسعه‪1‬‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫صندوق سرمايهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫صندوق سرمايهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫بانك تجارت‬ ‫صندوق سرمايهگذاري صنوين‪-‬مختلط‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمين و ساختمان نسيم‬ ‫ح‪.‬بانك انصار‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شركت فيروزه‪ -‬سهام‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪4,287,341‬‬ ‫‪528,683‬‬ ‫اقتصادنوين‬ ‫بانك‬ ‫ملت‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫‪9837967678‬‬ ‫‪1258030380‬‬ ‫‪116‬‬ ‫سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي‬ ‫كارآفرين‬ ‫بانك سپاهان‬ ‫نفت‬ ‫‪4867‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪1,697,721‬‬ ‫‪81,473‬‬ ‫‪2,516,685‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثير‬ ‫‪236,161‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪105,854‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪12576‬‬ ‫‪54,000,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2406‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫صندوق سرمايه گذاري قابل معامله‬ ‫‪45,753,133‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪10,032,520‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪16,475,195‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪384,210‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪10049‬‬ ‫‪10,972,072‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪42,150‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪7304‬‬ ‫‪70,279,867‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪37,611‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪8995‬‬ ‫‪37,765,923‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪3,204‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪11310‬‬ ‫‪11,172‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪802013‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪10011‬‬ ‫‪3,740,522‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6,526,048‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫‪10,511,924‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪475,315‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪11387‬‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪800836‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬كك و سوخت هسته اي‬ ‫‪8,882,179‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪6,437,784‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪11635283326‬‬ ‫‪320291125‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8272353884‬‬ ‫‪222105083‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪532998913‬‬ ‫‪1331222902‬‬ ‫‪1.29924E+11‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫‪1.00325E+11‬‬ ‫‪19926799636‬‬ ‫‪3860973958‬‬ ‫‪17451390516‬‬ ‫‪307883862‬‬ ‫‪56083333866‬‬ ‫‪338304324‬‬ ‫‪32929793802‬‬ ‫‪36237080‬‬ ‫‪8960088767‬‬ ‫‪8719581‬‬ ‫‪5656603934‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪11051845201‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪18540266508‬‬ ‫‪5412526707‬‬ ‫‪3366715936‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪16023258316‬‬ ‫‪19383986634‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪6013628875‬‬ ‫‪9837967678‬‬ ‫‪2983326915‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪9835‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪4,287,341‬‬ ‫‪301,223‬‬ ‫‪270‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪796689‬‬ ‫‪12593‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪305,142‬‬ ‫‪1655519433‬‬ ‫‪3832381409‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫نفت ايرانول‬ ‫‪798906‬‬ ‫‪13243‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2,841‬‬ ‫‪357,013‬‬ ‫‪2269693076‬‬ ‫‪4727816554‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪794601‬‬ ‫‪16567‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪109,700‬‬ ‫‪827179333‬‬ ‫‪1817454719‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪794430‬‬ ‫‪12614‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪99,500,000‬‬ ‫‪739614422‬‬ ‫‪1.25509E+12‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫اساسي‬ ‫فلزات‬ ‫‪858,425‬‬ ‫‪1725584365‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪795105‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪12,823,402‬‬ ‫‪787154077‬‬ ‫‪3666362248‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1077‬‬
‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫بورس و بازار‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪1476‬‬ ‫ذغال سنگ ‪4,022,911‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪5939580318‬‬ ‫‪399‬‬ ‫پرودهايران‬ ‫سنگ مس‬ ‫زغالصنايع‬ ‫ملي‬ ‫طبس‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪4,411,317‬‬ ‫‪18,000,500‬‬ ‫‪7691607198‬‬ ‫‪81002250000‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪20224‬‬ ‫فوالد‬ ‫اصفهانبس‬ ‫مباركهنگين ط‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫لولهوماشينسازيايران‬ ‫‪1248‬‬ ‫كالسيمين‬ ‫ماسه ريختهگري‬ ‫تامين‬ ‫‪2644‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪4272‬‬ ‫زنگان‬ ‫صنعت روي‬ ‫چادرملو‬ ‫وصنعتي‬ ‫معدني‬ ‫مس شهيدباهنر‬ ‫باما‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫آلومينيومايران‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ‬ ‫معادن بافق‬ ‫شركت آهن و فوالد ارفع‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫نورد آلومينيوم‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫هلدينگ صنايع معدني خاورميانه‬ ‫معدني دماوند‬ ‫فرآوريموادمعدنيايران‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫هاي برقي‬ ‫ماشين آالت و‬ ‫دستگاهسنگ‬ ‫استخراج ذغال‬ ‫شهيد قندي‬ ‫كارخانجات‬ ‫توليديطبس‬ ‫سنگ پروده‬ ‫زغال‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪1,463,375‬‬ ‫‪18,000,500‬‬ ‫‪2130074141‬‬ ‫‪81002250000‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪20224‬‬ ‫‪2,323,618‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫‪4429642394‬‬ ‫‪669896746‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪66‬‬ ‫جوشكاب‬ ‫نگينيزدطبس‬ ‫صنايعسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪8115‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪173,967‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫‪1411757701‬‬ ‫‪669896746‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ساير معادن ‪1,582,810‬‬ ‫استخراج‪3.83‬‬ ‫‪1975337118‬‬ ‫‪257‬‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪8414‬‬ ‫ساير معادن ‪239,087‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪1974163716‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2472168578‬‬ ‫‪4359350554‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪137‬‬ ‫تامينسويچ‬ ‫پارس‬ ‫ماسه ريختهگري‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫‪98,801‬‬ ‫‪745,261‬‬ ‫‪354140197‬‬ ‫‪4359350554‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪-4.00‬هاي فلزي ‪3,361,609‬‬ ‫استخراج كانه‬ ‫‪14362309464‬‬ ‫‪224‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪99854285‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪381,903‬‬ ‫‪337,233‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3448‬‬ ‫‪933,055‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪451,332‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪229,548‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪2908‬‬ ‫‪4,225,959‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪301,047‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪6695‬‬ ‫‪313,915‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪846,346‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪111,570‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪330,214‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪350,913‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪7881‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪783,582‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪513,005‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف‬ ‫‪189,735‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪500,480‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪341,541‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1,288,710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3845‬‬ ‫‪13,959,316‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪32,262‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2736‬‬ ‫‪3,141,510‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪7,536‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪13114‬‬ ‫‪8,245,258‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪2,223‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪2,937,758‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪2,906,338‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪264,622‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪684579392‬‬ ‫‪1124351216‬‬ ‫‪1460489599‬‬ ‫‪3690529245‬‬ ‫‪667572696‬‬ ‫‪15848397995‬‬ ‫‪2015433310‬‬ ‫‪498768482‬‬ ‫‪1205094986‬‬ ‫‪397932658‬‬ ‫‪746649384‬‬ ‫‪8165718‬‬ ‫‪2765398045‬‬ ‫‪3295968‬‬ ‫‪3035269399‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫‪1353171996‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪87‬‬ ‫نيروترانس‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫‪3690529245‬‬ ‫‪16345789‬‬ ‫‪15848397995‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪139‬‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشيمي تأمين‬ ‫معادن بافق‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫معادنمنگنزايران‬ ‫كربن ايران‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي‬ ‫معدني دماوند‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪498768482‬‬ ‫‪12465988547‬‬ ‫‪397932658‬‬ ‫‪6179731559‬‬ ‫‪8165718‬‬ ‫‪6070464340‬‬ ‫‪3295968‬‬ ‫‪4758432243‬‬ ‫‪1826200‬‬ ‫‪4235508995‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪415165464‬‬ ‫‪2520417280‬‬ ‫‪373144544‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪54‬‬ ‫پلياكريل‬ ‫حفاري شمال‬ ‫پتروشيمي پرديس‬ ‫‪2519038840‬‬ ‫‪2520417280‬‬ ‫‪3659785849‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪4954905490‬‬ ‫‪36742666411‬‬ ‫‪88254676‬‬ ‫‪13574077824‬‬ ‫‪97790800‬‬ ‫‪11896148339‬‬ ‫‪5424120‬‬ ‫‪7953849460‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪5673‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪3,875,764‬‬ ‫‪280,943‬‬ ‫‪7445784171‬‬ ‫‪449900068‬‬ ‫‪11635283326‬‬ ‫‪545643167‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪125‬‬ ‫گروه صنعتي پاكشو‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫پاكسان‬ ‫سخت آژند‬ ‫توليدمواداوليهواليافمصنوعي‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫گلتاش‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغميشه‬ ‫شركت پتروشيمي خراسان‬ ‫‪418‬‬ ‫‪102‬‬ ‫شازندمسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پتروشيمي‬ ‫ساختمانايران‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫فارس‬ ‫پتروشيمي خليج‬ ‫صنايع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4998‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3448‬‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪451,332‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪4,643‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪3392‬‬ ‫‪4,225,959‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫محصوالت شيميايي‬ ‫‪313,915‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪5,701,682‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪111,570‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪2,221,727‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2,418,234‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪2,779,532‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪1712‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪2,537,291‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪1669‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف‬ ‫‪1,835,224‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪500,480‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪236,591‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪15742‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪293,665‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪9622‬‬ ‫‪13,959,316‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪669,591‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪3,141,510‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪291,598‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪3640‬‬ ‫‪8,245,258‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪241,673‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪9328‬‬ ‫‪2,937,758‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2707‬‬ ‫‪182,079‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪7059‬‬ ‫‪2,906,338‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪325,623‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪5228‬‬ ‫‪67979505‬‬ ‫‪1124351216‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪10548‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪3,875,764‬‬ ‫‪323,192‬‬ ‫‪2825779250‬‬ ‫‪36742666411‬‬ ‫‪2128628552‬‬ ‫‪13574077824‬‬ ‫‪1061343412‬‬ ‫‪11896148339‬‬ ‫‪2254315273‬‬ ‫‪7953849460‬‬ ‫‪1285240145‬‬ ‫‪7445784171‬‬ ‫‪1662907947‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪5673‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪105‬‬ ‫نيشابورتوسعهساختمان‬ ‫بينالمللي‬ ‫قند‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪3,353,254‬‬ ‫‪565,413‬‬ ‫‪5125305949‬‬ ‫‪563457808‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪89‬‬ ‫لعابيرانتوسعهساختمان‬ ‫بينالمللي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪3,353,254‬‬ ‫‪3,862,799‬‬ ‫‪5125305949‬‬ ‫‪3476627100‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪96‬‬ ‫گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫سرمايه‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪2,420,229‬‬ ‫‪403,617‬‬ ‫‪4546762874‬‬ ‫‪485638879‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪55‬‬ ‫جم مسكن شمال شرق‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪7433‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪2,420,229‬‬ ‫‪72,816‬‬ ‫‪4546762874‬‬ ‫‪541210837‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪79‬‬ ‫استان كرمان‬ ‫وعمران‬ ‫س‪ .‬توسعه‬ ‫قزوين‬ ‫كارخانجات قند‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪1,223,173‬‬ ‫‪187,442‬‬ ‫‪8332345355‬‬ ‫‪341503089‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪50‬‬ ‫كرمانشاهكرمان‬ ‫وعمران استان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫پتروشيمي‬ ‫صنايع‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪7096‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,223,173‬‬ ‫‪228,307‬‬ ‫‪8332345355‬‬ ‫‪1614700399‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪77‬‬ ‫سرمايه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شركت‬ ‫مرودشت‬ ‫قند‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪1,539,294‬‬ ‫‪90,103‬‬ ‫‪5212824178‬‬ ‫‪188607651‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪34‬‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شركت سرمايه‬ ‫شيمياييايران‬ ‫صنايع‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪6386‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1,539,294‬‬ ‫‪196,132‬‬ ‫‪5212824178‬‬ ‫‪1265586122‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪71‬‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمايه‬ ‫قنداصفهان‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪1,638,166‬‬ ‫‪58,611‬‬ ‫‪2558832114‬‬ ‫‪161246248‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مسكن‬ ‫گذاريپارس‬ ‫سرمايهصنعتي‬ ‫دوده‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪1,638,166‬‬ ‫‪126,179‬‬ ‫‪2558832114‬‬ ‫‪352447328‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪61‬‬ ‫وقندپيرانشهر‬ ‫غدايي‬ ‫فرآوردهوهاي‬ ‫شاهد‬ ‫توسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪3392‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪29,258‬‬ ‫‪1,060,974‬‬ ‫‪97987779‬‬ ‫‪2358569748‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪186‬‬ ‫لعابيرانو توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪103,180‬‬ ‫‪1,060,974‬‬ ‫‪214769491‬‬ ‫‪2358569748‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪186‬‬ ‫شهد‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬س‬ ‫‪6609‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪168,659‬‬ ‫‪784,702‬‬ ‫‪1114648461‬‬ ‫‪1017636048‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪166‬‬ ‫پتروشيمي خارك‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪16065‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪98,256‬‬ ‫‪784,702‬‬ ‫‪1567565939‬‬ ‫‪1017636048‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪166‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪3075‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪753,412‬‬ ‫‪52649000‬‬ ‫‪2316950044‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪163‬‬ ‫پتروشيمي‬ ‫زاگرستهران‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازي‬ ‫‪14592‬‬ ‫‪3075‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪38,532‬‬ ‫‪753,412‬‬ ‫‪554835591‬‬ ‫‪2316950044‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪163‬‬ ‫لرستان‬ ‫قند‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪16891‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪1,077‬‬ ‫‪684,553‬‬ ‫‪18513050‬‬ ‫‪1157361920‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪132‬‬ ‫پتروشيميشيراز‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪3346‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪88,821‬‬ ‫‪684,553‬‬ ‫‪288953371‬‬ ‫‪1157361920‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪132‬‬ ‫جهان مسكن زاينده رود‬ ‫قندنقشگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪9349‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪617,488‬‬ ‫‪1005312‬‬ ‫‪2286538735‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102‬‬ ‫آبادان‬ ‫پتروشيمي‬ ‫مسكن زاينده رود‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪3306‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪82,726‬‬ ‫‪617,488‬‬ ‫‪266046816‬‬ ‫‪2286538735‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪102‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪2.50‬سراميك‬ ‫كاشي و‬ ‫‪242,253‬‬ ‫‪626877900‬‬ ‫‪47‬‬ ‫فارس‬ ‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ‫فارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫‪4969‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪9,815‬‬ ‫‪242,253‬‬ ‫‪47216250‬‬ ‫‪626877900‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪47‬‬ ‫تكسرام‬ ‫آذربايجان‬ ‫كاشيتوسعه‬ ‫توليديگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪1,013,537‬‬ ‫‪127,450‬‬ ‫‪1041351091‬‬ ‫‪299359645‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪44‬‬ ‫محصوالت پارس‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫آذربايجان‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫سرمايه‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪33,694‬‬ ‫‪127,450‬‬ ‫‪217522844‬‬ ‫‪299359645‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪235996947‬‬ ‫‪29‬‬ ‫فوالد آلياژي ايران‬ ‫حفاري شمال‬ ‫ملي سربوروي ايران‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫سخت آژند‬ ‫سپنتا‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫فروسيليس ايران‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغميشه‬ ‫وقندتهران‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫چهارمحال‬ ‫غذايي‬ ‫فراوردههاي‬ ‫ايران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫بجنورد‬ ‫قوچان و‬ ‫شيروان‬ ‫قند‬ ‫چيني ايران‬ ‫شهريتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫كاشي پارس‬ ‫كاشي وسراميك حافظ‬ ‫افست‬ ‫صنايع كاشي و سراميك سينا‬ ‫كاشي سعدي‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫پالسكوكار‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫صنايع الستيكي سهند‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫بانك تجارت‬ ‫ح ‪ .‬گروه صنعتي بارز‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫ايرانياساتايرورابر‬ ‫ح‪.‬بانك انصار‬ ‫درخشان تهران‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تراكتورسازيايران‬ ‫بانك دي‬ ‫آبسال‬ ‫كارآفرين‬ ‫بانك‬ ‫سرما آفرين‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪935,086‬‬ ‫‪745,261‬‬ ‫‪179,615‬‬ ‫‪81,473‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪34,170‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثير‬ ‫‪12,033‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪105,854‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪12576‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪8257‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪35,219‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪2587‬‬ ‫‪45,753,133‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫الستيك و پالستيك‬ ‫‪16,475,195‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪2,153,737‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪10,972,072‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪97,383‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪4842‬‬ ‫‪70,279,867‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪171,378‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪6089‬‬ ‫‪37,765,923‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪223,232‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3287‬‬ ‫‪11,172‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪802013‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪4487‬‬ ‫‪3,740,522‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3304‬‬ ‫‪6,526,048‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫ماشين آالت و تجهيزات‬ ‫‪10,511,924‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪18,890,062‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪800836‬‬ ‫‪6,199,614‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪4597‬‬ ‫‪8,882,179‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪391,957‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪427244708‬‬ ‫‪222105083‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪21‬‬ ‫باما‬ ‫فيبر ايران‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫معدني امالح‬ ‫ايرانگستر‬ ‫شهريتوس‬ ‫توسعه‬ ‫پتروشيميفارابي‬ ‫‪37483512‬‬ ‫‪1331222902‬‬ ‫‪58867000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پتروشيمي فناوران‬ ‫افست‬ ‫‪94069949‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪19926799636‬‬ ‫‪2766063979‬‬ ‫‪17451390516‬‬ ‫‪471381806‬‬ ‫‪56083333866‬‬ ‫‪1070581748‬‬ ‫‪32929793802‬‬ ‫‪733667831‬‬ ‫‪8960088767‬‬ ‫‪26947400‬‬ ‫‪5656603934‬‬ ‫‪2633590‬‬ ‫‪11051845201‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪18540266508‬‬ ‫‪19930199475‬‬ ‫‪3366715936‬‬ ‫‪28497600191‬‬ ‫‪16023258316‬‬ ‫‪1277390940‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪183‬‬ ‫پگاهآذربايجانغربي‬ ‫بانك ملت‬ ‫شركت صنايع غذايي مينو شرق‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ‬ ‫پست بانك ايران‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫پارس مينو‬ ‫بانك تجارت‬ ‫شيرپاستوريزهپگاهخراسان‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫لبنيات پاك‬ ‫ح‪.‬بانك انصار‬ ‫كشتوصنعتپياذر‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫توليديمهرام‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫شيرپاستوريزهپگاهاصفهان‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫كشت و صنعت چين چين‬ ‫بانك دي‬ ‫بهنوش ايران‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪4,287,341‬‬ ‫‪1,168,995‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪796689‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪688,336‬‬ ‫‪1655519433‬‬ ‫‪1189054095‬‬ ‫آذرماه ‪93‬‬ ‫مسكنتوشه‬ ‫امتيازتسهيالت پارس‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪798906‬‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪2,841‬‬ ‫‪538,557‬‬ ‫‪2269693076‬‬ ‫‪1256332004‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪95‬‬ ‫نيرومحركهمهرماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن‬ ‫ماشينسازي‬ ‫‪794601‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪370,071‬‬ ‫‪827179333‬‬ ‫‪800337812‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مهرماه‬ ‫شرق‬ ‫مسكنمينو‬ ‫امتيازتسهيالتغذايي‬ ‫شركت صنايع‬ ‫مارونمسكن مردادماه‪93‬‬ ‫تسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪794430‬‬ ‫‪33725‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪35,629‬‬ ‫‪739614422‬‬ ‫‪1201590721‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سالمينتسهيالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتياز‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪858,425‬‬ ‫‪153,400‬‬ ‫‪1725584365‬‬ ‫‪476930412‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بانكاقتصادنوين‬ ‫‪795105‬‬ ‫‪9087‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪787154077‬‬ ‫‪6634040‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تسهيالت مسكن تيرماه‪93‬‬ ‫امتياز‬ ‫كارتن ايران‬ ‫اقتصادنوين‬ ‫ايران‬ ‫بانك سازي‬ ‫پمپ‬ ‫‪93‬‬ ‫وخدمات تيرماه‬ ‫تسهيالت مسكن‬ ‫امتياز‬ ‫كشاورزي‬ ‫گسترشصنايع‬ ‫‪9837967678‬‬ ‫‪3738889776‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪160‬‬ ‫كارآفرين‬ ‫بانك‬ ‫گرجي‬ ‫بيسكويت‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.27‬هاي فلزي ‪19,030‬‬ ‫استخراج كانه‬ ‫‪13,611‬‬ ‫‪337,233‬‬ ‫‪26,559‬‬ ‫‪81,473‬‬ ‫‪4,672‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪11136‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثير‬ ‫‪2,050‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪26874‬‬ ‫‪105,854‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪12576‬‬ ‫محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1,955,964‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪45,753,133‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪1,148,009‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪5554‬‬ ‫‪16,475,195‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪1,422,880‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪10,972,072‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪834,386‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪70,279,867‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪366,049‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪3152‬‬ ‫‪37,765,923‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪240,267‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪6293‬‬ ‫‪11,172‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪802013‬‬ ‫‪458,913‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪4378‬‬ ‫‪3,740,522‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪386,840‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪4943‬‬ ‫‪6,526,048‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪26,071‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪8030‬‬ ‫‪10,511,924‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪132,753‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪7698‬‬ ‫‪4,204‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪800836‬‬ ‫‪13,416‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5005‬‬ ‫‪8,882,179‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1804‬‬ ‫‪22,229‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪4223‬‬ ‫‪11635283326‬‬ ‫‪3412519138‬‬ ‫‪303102143‬‬ ‫‪222105083‬‬ ‫‪36928800‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪52900250‬‬ ‫‪1331222902‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2318051109‬‬ ‫‪97405585499‬‬ ‫‪6376507195‬‬ ‫‪19926799636‬‬ ‫‪2941189555‬‬ ‫‪17451390516‬‬ ‫‪6329131961‬‬ ‫‪56083333866‬‬ ‫‪1153877940‬‬ ‫‪32929793802‬‬ ‫‪1511970882‬‬ ‫‪8960088767‬‬ ‫‪2009203573‬‬ ‫‪5656603934‬‬ ‫‪1912017610‬‬ ‫‪11051845201‬‬ ‫‪204512365‬‬ ‫‪18540266508‬‬ ‫‪1021945401‬‬ ‫‪3366715936‬‬ ‫‪67178730‬‬ ‫‪16023258316‬‬ ‫‪92776826‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9837967678‬‬ ‫‪125216436‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪4,287,341‬‬ ‫‪38,246‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫شهد ايران‬ ‫‪796689‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪14,995‬‬ ‫‪1655519433‬‬ ‫‪30494239‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫گلوكوزان‬ ‫‪798906‬‬ ‫‪42963‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2,841‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪2269693076‬‬ ‫‪7756128‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪794601‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪827179333‬‬ ‫‪3910900000‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪794430‬‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪739614422‬‬ ‫‪1470000‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪ 0.72‬كاغذي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪858,425‬‬ ‫‪1725584365‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪795105‬‬ ‫‪3282‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪438,231‬‬ ‫‪787154077‬‬ ‫‪1438200119‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪125‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫گزارش تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در یازدهمین ماه سال جاری حکایت می‌کند‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی نرخ تورم در بهمن ماه ‪93‬‬ ‫قاسم دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬در واپسین روزهای سال‬ ‫‪ ،1393‬بانک مرکزی با انتش��ار گزارش ماهانه تغییرات‬ ‫ش��اخص کل بهای کاالها و خدم��ات مصرفی در بهمن‬ ‫ماه ‪ 93‬و آخرین وضعیت نرخ رش��د ت��ورم تا پایان این‬ ‫ماه را (برای کل کش��ور) به تصویر کش��ید و چکیده این‬ ‫گزارش حاکی از تداوم س��یر نزول��ی نرخ تورم تا انتهای‬ ‫بهمن ماه است‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی در گ��زارش بهمن م��اه ‪ 93‬خود اعالم‬ ‫کرده اس��ت که میزان تغییرات شاخص کل بهای کاالها‬ ‫و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در دوره ‪12‬‬ ‫ماه��ه منتهی ب��ه بهمن ماه ‪( 1393‬یا همان نرخ رش��د‬ ‫تورم ساالنه تا پایان ماه یاد شده) به ‪ 15/8‬درصد رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین با توجه به نرخ تورم س��االنه اعالم شده‬ ‫برای دوره زمانی مش��ابه س��ال گذش��ته یعنی تغییرات‬ ‫ش��اخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ‪ 12‬ماه‬ ‫منتهی به بهمن ماه ‪ 1392‬نسبت به دوره همسان خود‬ ‫در س��ال ‪ 91‬که از س��وی بانک مرکزی مع��ادل ‪36/7‬‬ ‫درصد اعالم ش��ده بود‪ ،‬شواهد امر حاکی از کاهش بیش‬ ‫از ‪ 50‬درصدی و به عبارت دیگر نصف شدن میزان رشد‬ ‫تورم در یک س��ال حد فاصل بهمن ماه ‪ 92‬تا بهمن ماه‬ ‫‪ 93‬اس��ت‪ .‬عالوه بر این با توجه ب��ه دو نرخ تورم ‪28/8‬‬ ‫درصدی و ‪ 21/3‬درصدی برای مقاطع ‪ 12‬ماهه منتهی‬ ‫ب��ه بهم��ن ماه ‪ 91‬و بهم��ن ماه ‪ ،90‬در میان ‪ 4‬س��الی‬ ‫که از دهه ‪ 90‬خورش��یدی سپری کرده‌ایم هم نرخ تورم‬ ‫یک‌س��اله مربوط به بهمن ماه س��ال جاری‪ ،‬پایین‌ترین‬ ‫میزان رشد را داشته است‪.‬‬ ‫البت��ه با وجود اینکه (برای مث��ال) در پایان بهمن ماه‬ ‫س��ال ‪ 89‬و ‪ ،88‬نرخ رش��د تورم برای این دو مقطع به‬ ‫ترتیب برابر با ‪ 11/6‬و ‪ 11/3‬درصد اعالم ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اما باید این موضوع مهم را در نظر داش��ته باش��یم که تا‬ ‫پایان س��ال ‪ 89‬ـ که دو نرخ تورم اش��اره شده اخیر نیز‬ ‫شامل آن می‌شود ـ س��ال پایه محاسبات شاخص تورم‬ ‫بر مبنای س��ال ‪ 1383=100‬محاسبه می‌شد و عالوه بر‬ ‫آن‪ ،‬تغییرات قیمت گروه اقالم منتخب جهت محاس��به‬ ‫تغییرات ش��اخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی بر‬ ‫نزدیک ش��دن به ایام عید نوروز و افزایش چش��مگیر‬ ‫مش��تریان و تقاض��ا در بازار ش��ب عی��د‪ ،‬اتفاقی قابل‬ ‫پیش‌بینی و البته مقطعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ‪93‬‬ ‫پایه قیمت‌های سال ‪ 83‬و برای ‪ 359‬قلم کاال و خدمت‬ ‫منتخب مد نظر ق��رار می‌گرفت‪ .‬اما با بازنگری و اصالح‬ ‫تع��داد و قیمت‌های این اقالم در س��ال ‪ ،1390‬عالوه بر‬ ‫اینکه تعداد کاالها و خدمات مورد محاس��به از ‪ 359‬قلم‬ ‫به ‪ 385‬قلم کاال و خدمت افزایش پیدا کرد‪ ،‬س��ال پایه‬ ‫محاس��بات نیز از س��ال ‪ 1383‬به س��ال ‪1390 = 100‬‬ ‫تغییر پیدا ک��رده و قیمت میانگین تم��ام اقالم کاالیی‬ ‫و خدمات منتخب بان��ک مرکزی و تغییرات قیمت آنها‬ ‫برپایه س��طوح قیمت سال ‪ 1390‬و نوسانات قیمت آنها‬ ‫در این س��ال محاس��به و منظ��ور می‌ش��ود‪ .‬بنابراین به‬ ‫احتم��ال قریب به یقی��ن اگر نرخ تورم س��ال‌های اخیر‬ ‫(یعنی س��ال‌های ‪ 1390‬تا ‪ )1393‬نیز بر مبنای س��ال‬ ‫پایه ‪ 1383‬و تعداد اقالم کاالیی مورد محاس��به مطابق‬ ‫این سال برآورد می‌ش��د‪ ،‬نرخ تورم‌های کنونی که برای‬ ‫دوره‌های یک س��اله منتهی به بهمن ماه سال‌های ‪ 90‬تا‬ ‫‪ 93‬اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬به مراتب کمتر از مقادیر کنونی‬ ‫محاسبه می‌شد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 19056785 :‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﻛﻴﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 282698‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103174397‬ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/05‬ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 3604‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/10/24‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 932/126/11046‬ﻣﻮﺭﺥ ‪93/10/28‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1041‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 89/12/15‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1213‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﮔﻠﻮﺭﻳﺎ ﻛﻴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0044555873‬ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺎﺯﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪4132148777‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻟﻴﻼ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 2295286506‬ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺌﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 4622548577‬ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺘﺤﻰ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﻡ ‪ 4679153725‬ﺻﻠﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺘﺤﻰ ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 4679153725‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪250/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻴﺦ ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 4679814799‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪50/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺍﻟﻰ ﻧﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ پ ‪ 712‬ﻙ پ‬ ‫‪ 1764665174‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫‪ /159324‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 19008141 :‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﻛﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪93/12/02‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 468623‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004749481‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﻭﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺘﺎﻟﻮژﻯ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪﻯ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺧﻮﺭﺩﮔﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﻏﻴﺰ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺩﺧﻴﺮﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻝ ﺳﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻡ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮﺝ ﺻﺪﻑ پ ‪2‬‬ ‫ﻭ ‪ 129‬ﻙ پ ‪ 1993883656‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺎﻇﻢ ﺯﻣﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪0081659687‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/470/000‬ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﭼﻮﺑﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪4132333639‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/470/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﺳﻨﮕﺴﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0420261982‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/470/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 0322358434‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/680/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻭﺣﻴﺪ ﻭﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻴﻮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪5669079922‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/470/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺗﺮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 2298619034‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 2/940/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /159325‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 19072050 :‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻳﮋﻥ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 439830‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003503359‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻧﻴﻤﺎ ﺻﺪﺭﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ‬ ‫ﻡ ‪ 0064341631‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪100/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 125/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ :‬ﻧﻴﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0064341631‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0070797242‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺻﺪﺭﭘﻨﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0043565034‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺪﺭﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ‬ ‫‪ 0068175299‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 3‬ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫‪ /159326‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 19071465 :‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻳﮋﻥ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 439830‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003503359‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪0070797242‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ‪ 125/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ‪ :‬ﻧﻴﻤﺎ ﺻﺪﺭﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0064341631‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0043565034‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0068175299‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪25/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪ /159327‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‹ ‹نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه ‪93‬‬ ‫در سلس��له گزارش‌ه��ای ماهان��ه بان��ک مرکزی از‬ ‫وضعیت تغییرات ش��اخص‌های قیمت‪ ،‬به طور معمول‬ ‫اولی��ن بخش مرب��وط به نرخ تورم ماهان��ه یا تغییرات‬ ‫شاخص کل قیمت در ماه مورد محاسبه با ماه پیش از‬ ‫آن است‪ ،‬در گزارش جدید بانک مرکزی نیز این روال‬ ‫رعایت شده و بر همین اساس‪ ،‬میزان تغییرات شاخص‬ ‫کل بهای کاالها و خدم��ات مصرفی در یک ماه بهمن‬ ‫‪ 93‬نسبت به دی‌ماه ‪ 93‬معادل ‪ 0/8‬درصد اعالم شده‬ ‫است که در مقایسه با نرخ ‪ 0/4‬درصدی بهمن ماه ‪92‬‬ ‫افزایش یافته اما نس��بت ب��ه نرخ‌های ‪ 5/3‬درصد‪3/2 ،‬‬ ‫درص��د و ‪ 2/5‬درصد مربوط ب��ه ‪ 3‬مقطع بهمن ماه در‬ ‫س��ال‌های ‪ 1390 ،1391‬و ‪ 1389‬کاهشی قابل توجه‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این مقدار تورم ماهان��ه در بهمن ماه ‪93‬‬ ‫در مقایس��ه با تورم ‪ 0/3‬درصدی دی ماه ‪ 93‬نیز نشان‬ ‫از رش��د ‪ 0/5‬واحدی دارد که این ام��ر نیز با توجه به‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 19130134 :‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺳﺎﺯﻩ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 431060‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003020256‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 2031641689‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺥ ﭘﻠﻴﺲ ﺥ ﻛﻠﻴﻢ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻙ ﺣﺎﺋﺮﻯ ‪ 2‬پ ‪ 44‬ﻭ ‪ 6‬ﻙ پ‬ ‫‪ 1613763618‬ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /159328‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 19071883 :‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻳﮋﻥ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 439830‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003503359‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻧﻴﻤﺎ ﺻﺪﺭﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0064341631‬ﻭ ﺣﺴﻦ ﺻﺪﺭﭘﻨﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0043565034‬ﻭ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪0068175299‬‬ ‫‪ /159329‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18830986 :‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﻃﻠﺲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 449173‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003865678‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/09/02‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻙ‬ ‫ﻡ ‪ 0071262822‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻙ ﻡ‬ ‫‪ 0053219406‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻞ ﻛﻮﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻭﺍﻋﻈﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 3962218718‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﺮﻳﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /159330‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/93/680‬ﺏ ‪ 6‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ‬ ‫ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪/162000‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 12‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 131/80103/172‬ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺗﺪﻳﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﺳﮕﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/162001‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﺭﻱ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮﻗﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9309982155101073‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/2/13‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪10/00‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪/162003‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫میزان نوسانات ش��اخص کل بهای کاالها و خدمات‬ ‫مصرفی در هر ماه نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل که‬ ‫از آن ب��ا عنوان «تورم نقطه به نقطه» یاد می‌ش��ود در‬ ‫میان ‪ 4‬ش��اخص قیمت ماهانه‌ای ک��ه به طور معمول‬ ‫محاسبه می‌ش��ود‪ ،‬در بیش��تر مواقع پس از نرخ تورم‬ ‫ساالنه‪ ،‬دومین شاخص پرکاربرد محسوب می‌شود و در‬ ‫گزارش اخیر بانک مرکزی‪ ،‬شاخص تورم نقطه به نقطه‬ ‫در بهم��ن ماه ‪( 93‬نس��بت به بهم��ن ‪ )92‬به کمترین‬ ‫مقدار خود در مقایس��ه با ماه‌های مش��ابه ‪ 4‬سال اخیر‬ ‫یعنی ‪ 16/2‬درصد رسید‪.‬‬ ‫این ش��اخص در بهمن ‪ 92‬به ‪ 22/8‬درصد‪ ،‬در بهمن‬ ‫‪ 91‬ب��ه ‪ 40/4‬درصد و در بهم��ن ‪ 90‬به ‪ 21/7‬درصد‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬می‌توان اضافه ک��رد که نرخ تورم‬ ‫نقطه به نقطه در دی ماه ‪ 93‬به ‪ 15/7‬درصد رس��یده‬ ‫ب��ود که ‪ 0/5‬واحد کمتر از ش��اخص مش��ابه در بهمن‬ ‫ماه بود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫اقدامات مناسب بانک دي‬ ‫در سال‌جاري‬ ‫مديرعامل بان��ک دي در جمع معاونان و مديران‬ ‫بانک دي اظهار کرد‪ :‬برنامه‌ريزي جزو ارکان مديريت‬ ‫است و سازمان‌هايي که برنامه‌محور هستند ميزان‬ ‫موفقيت آنها باالتر است‪ .‬احمد شفيع‌زاده در جلسه‬ ‫هماهنگي برنامه سال ‪ 94‬در جمع معاونان و مديران‬ ‫بان��ک دي تصريح ک��رد‪ :‬خوش��بختانه پايش‌هاي‬ ‫سه ماهه معاونت طرح و توسعه از فعاليت‌ها و اقدامات‬ ‫مناس��ب بخش‌ه��اي مختلف بانک در س��ال‌جاري‬ ‫حکاي��ت دارد‪ .‬وي با بيان اينکه س��ازمان‌هايي که‬ ‫‌تنها از مدل‌ها پيروي مي‌کنند موفق نخواهند شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توجه به جنبه‌هاي مختلف مديريتي ازجمله‬ ‫منابع انساني و هدف‌گذاري در مسير تحقق اهداف‬ ‫بلند‌مدت عواملي هستند که به توانمندي بيشتر و‬ ‫کارآيي س��ازمان‌ها منجر مي‌شود‪ .‬مديرعامل بانک‬ ‫دي خطاب به مديران بانک گفت‪ :‬نگاه صف به تفکر‬ ‫و انديشه ستاد است‪ ،‬در نتيجه مديران ستادي بايد‬ ‫هم��واره بابرنامه بوده و در مس��ير آن گام بردارند و‬ ‫مهم‌تر از همه همواره درحال توليد فکر باشند‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه حفظ انس��جام و يکپارچگي‬ ‫در بين نيروها و کارکنان موجب استحکام سازمان‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬کارنامه امس��ال نش��ان داد‬ ‫همگرايي الزم در بين بخش‌ها براي متمرکزکردن‬ ‫برنامه‌ه��ا وجود دارد اما اين تنها براي رس��يدن به‬ ‫قله‌هاي افتخارآفريني کافي نيست‪.‬‬ ‫خدمت‌رساني بيمه پارسيان‬ ‫در تعطيالت نوروز‬ ‫‹ ‹تورم ‪ 11‬ماهه سال ‪93‬‬ ‫تا پایان بهمن ماه س��ال جاری برآیند نهایی افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا ب��رای مجموع��ه ‪ 385‬قل��م کاال و خدمت‬ ‫پرمصرف خانوارهای شهری ایران در ‪ 11‬ماه حدفاصل‬ ‫ابتدای سال تا آخرین روز از ماه مذکور‪ ،‬منتهی به ثبت‬ ‫نرخ تورم ‪ 15/5‬درصدی برای این دوره شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب ثبت این نس��بت رشد ‪ 15/5‬درصدی‬ ‫ب��رای ‪ 11‬ماه منتهی به بهمن ‪ 93‬در مقایس��ه با دوره‬ ‫زمانی مش��ابه آن در سال ‪ 92‬که تغییرات شاخص کل‬ ‫آن ب��ه ‪ 36/4‬درصد رس��یده بود‪ ،‬ب��ار دیگر حکایت از‬ ‫نصف شدن نرخ تورم در بازه زمانی ‪ 11‬ماهه فروردین‬ ‫تا بهمن ماه سال جاری دارد‪ .‬ضمن اینکه در سال‌های‬ ‫‪ 91‬و ‪ 90‬نی��ز مقدار این ش��اخص ب��ه ‪ 28/8‬درصد و‬ ‫‪ 21/3‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫ش��عب بيمه پارس��يان در ايام تعطيالت نوروزي‬ ‫هم آم��اده ارائ��ه خدمت ب��ه هموطنان هس��تند‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ريزي‌ه��اي به‌عمل‌آمده و در جهت‬ ‫تس��ريع و تس��هيل در ارائه خدمات م��ورد نياز به‬ ‫بيمه‌گ��ذاران خاص مس��افران نوروزي ک��ه در ايام‬ ‫تعطيالت نوروز نياز ب��ه خدمات بيمه‌اي در بخش‬ ‫صدور و خس��ارت اتومبيل و درم��ان پيدا مي‌کنند‬ ‫ش��عب بيمه پارسيان آماده خدمت‌رس��اني به اين‬ ‫افراد اس��ت‪ .‬افراد مي‌توانند براي کس��ب اطالعات‬ ‫بيش��تر و آگاهي دقيق از ساعت کار و آدرس شعب‬ ‫کش��يک به پايگاه اينترنتي بيمه پارسيان به آدرس‬ ‫‪ www.parsianinsurance.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/93/605‬ﺏ ‪ 4‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺭﺍﻣﺸﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﺳﺮﺍﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ‬ ‫ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982144700360‬ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻤﺪ ﺧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/2/13‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ‬ ‫ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻴﻤﺎ ﻓﻜﻮﺭﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980245901718‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/2/13‬ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930171‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﻨﺒﻲ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/2/9‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/162002‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫‪/162004‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 12‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 931257‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮﻭ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻭ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻗﺪﻳﺮﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/162005‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 11‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/931838‬ﺏ ‪ 3‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺣﺸﻤﺖ ﺧﺎﻟﺼﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/162006‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 11‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930715‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎﻡ ﻧﺼﺮﺕ‬ ‫ﺍﻟﻪ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻳﺰﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ‬ ‫ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/162007‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 11‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﺫﺭ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980245900827‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪ 94/2/14‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪/162008‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/162009‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﻨﺸﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1036‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/162010‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1042‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/930599‬ﺩ‪ 3‬ﺷﺎﻛﻲ ﺭﺿﺎ ﺍﻗﺪﺳﻲ ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/162011‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 11‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980245900152‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺍﻳﺰﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪94/2/15‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/162012‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺭﺟﺎﻳﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪-1 :‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺠﻌﻮﻝ ‪-2‬ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻚ ‪-3‬ﺟﻌﻞ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮﺳﺮﻗﺖ‬ ‫ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺭﺟﺎﺋﻲ ﺻﺪﻳﻖ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻖ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺎﺩﻱ ﻗﺒﻠﻲ‬ ‫ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﻌﻠﻴﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺍﺵ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 882-893-767-134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ‬ ‫ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/162013‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1038‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬
‫فرابورس‬ ‫برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی‬ ‫صندوق‌های جسورانه‬ ‫مدیرعامل فرابورس ایران با‬ ‫اش��اره به توس��عه بازارهای‬ ‫فراب��ورس در س��ال ‪ ،93‬از‬ ‫برنامه‌های جدید این شرکت‬ ‫برای راه‌اندازی صندوق‌های‬ ‫جسورانه در سال ‪ 1394‬و توسعه بازار بدهی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��نا‪ ،‬امیر هامون��ی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫فعالیت‌ه��ای فرابورس ایران در س��ال ‪ 93‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سال ‪ 1393‬برای فرابورس ایران‪ ،‬سالی مملو‬ ‫از اتفاق��ات و رخدادهای جدی��د و رو به جلو بود‬ ‫و راه‌ان��دازی بازار دارایی فک��ری و افتتاح تابلوی‬ ‫معامالت صندوق‌های زمین و ساختمان از جمله‬ ‫اقدام��ات نوآورانه فرابورس ایران در س��ال ‪ 93‬به‬ ‫حساب می‌آید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران افزای��ش تع��داد‬ ‫درخواست پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران را‬ ‫ازجمله شاخص‌های توسعه آن دانست و افزود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 124 ،93‬شرکت درخواست پذیرش داشتند‬ ‫و در ‪ 16‬جلس��ه هیات پذیرش‪ ،‬درخواس��ت ‪49‬‬ ‫ش��رکت مطرح و بررسی شد که از این تعداد‪34 ،‬‬ ‫شرکت در فرابورس ایران پذیرش شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش تعداد عرضه‌های اولیه در‬ ‫فرابورس نسبت به س��ال گذشته اظهار کرد‪ :‬آمار‬ ‫فرابورس در عرضه‌های اولیه به‌واسطه شرایط بازار‪،‬‬ ‫نسبت به سال گذش��ته کاهش یافت و نتوانستیم‬ ‫روند س��ال گذشته را ادامه دهیم اما امیدواریم در‬ ‫سالی که پیش رو داریم این شرایط تغییر کند‪.‬‬ ‫هامون��ی پیرام��ون انتق��ال نماد چند ش��رکت‬ ‫فرابورس��ی به بازار بورس اوراق به��ادار تهران در‬ ‫سال ‪ 93‬یادآور شد‪ :‬حضور شرکت‌ها در بازارهای‬ ‫مختلف فرابورس به آنها کمک می‌کند تا به مرور‬ ‫توس��عه پیدا کرده و فضای بازار سرمایه را تجربه‬ ‫کنند و چه بسا بهتر است مسیر ورود شرکت‌های‬ ‫امتحان نش��ده به بازار ب��ورس را محدود کنیم تا‬ ‫شرکت‌ها با توجه به اندازه و میزان شفافیت‪ ،‬ابتدا‬ ‫با حض��ور در بازارهای مختل��ف فرابورس ایران و‬ ‫پش��ت س��ر گذاش��تن مراحل ارتق��ا از بازارهای‬ ‫پایین‌ت��ر به بازار اول و در صورت تمایل به بورس‬ ‫تهران منتقل شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین به درج ‪ 18‬ش��رکت در بازارهای‬ ‫اول و دوم فرابورس ایران اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال‬ ‫در مجموع ‪ 10‬شرکت در فرابورس عرضه شده که‬ ‫از این تعداد س��هام شرکت‌های کشتیرانی دریای‬ ‫خزر‪ ،‬س��رمایه‌گذاری مس��کن زاینده‌رود‪ ،‬قاس��م‬ ‫ایران‪ ،‬بهم��ن لیزینگ‪ ،‬البرز بالک و زغال‌س��نگ‬ ‫پروده طبس برای نخس��تین بار عرضه ش��د و ‪4‬‬ ‫شرکت گروه پتروش��یمی سرمایه‌گذاری ایرانیان‪،‬‬ ‫بانک حکم��ت ایرانیان‪ ،‬بان��ک خاورمیانه و بیمه‬ ‫اتکایی ایرانی��ان نیز به بازاره��ای باالتر فرابورس‬ ‫ارتقا یافتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فرابورس ایران گفت‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تا پایان هفته سوم اسفند‪49 ،‬هزار و ‪179‬میلیون‬ ‫ورقه بهادار به ارزش ‪317‬هزار و ‪760‬میلیارد ریال‬ ‫در بازارهای فرابورس معامله ش��ده که نس��بت به‬ ‫مدت مشابه س��ال قبل به لحاظ حجم ‪29‬درصد‬ ‫و به لحاظ ارزش ‪14‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫هامون��ی به برنامه‌های فرابورس ایران در س��ال‬ ‫‪ 1394‬اش��اره کرد و با بیان اینکه برنامه‌های سال‬ ‫آینده این شرکت براساس ارزیابی یکساله عملکرد‬ ‫استراتژیک و همچنین برنامه‌های کالن وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫تدوین شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬راه‌اندازی تابلویی برای‬ ‫شرکت‌های کوچک و متوس��ط در کنار راه‌اندازی‬ ‫صندوق‌های جس��ورانه و صندوق‌های خصوصی‪،‬‬ ‫تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬توسعه‬ ‫بازار دارایی فکری‪ ،‬توس��عه بازار بدهی با انتش��ار‬ ‫ابزاره��ای بدهی جدی��د و طراحی ش��اخص‌های‬ ‫جدی��د ب��رای بازاره��ای فراب��ورس از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌های سال آینده فرابورس ایران است‪.‬‬ ‫وی به وضعیت اقتصادی کش��ور در س��الی که‬ ‫گذش��ت‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬اقتصاد ایران در سال‬ ‫‪ 1393‬دس��تخوش تحوالتی از قبی��ل تاثیر نتایج‬ ‫مذاکرات هسته‌ای و نقش آن در انتظارات تورمی‬ ‫ب��ود ضمن آنکه کاهش قیمت نف��ت در بازارهای‬ ‫جهانی موجب شد در ماه‌های پایانی سال‪ ،‬درآمد‬ ‫دولت از طریق فروش نفت کاهش یابد‪.‬‬ ‫هامونی ابراز امیدواری کرد با تدابیر مس��ئوالن‬ ‫جدید سازمان بورس و مشارکت سرمایه‌گذاران و‬ ‫سهامداران شاهد رونق بازار سرمایه در سال آینده‬ ‫باش��یم و با توسعه و طراحی ابزارهای مختلف‪ ،‬در‬ ‫مرحل��ه‌ای ق��رار بگیریم که بازار س��رمایه به تنها‬ ‫راه‌ح��ل بنگاه‌های اقتص��ادی ب��رای تامین مالی‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار مذاکرات‪ ،‬بورس تهران را از خواب زمستانی بیدار کرد‬ ‫روی خوش بازار سرمایه به توافق هسته‌ای‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در‬ ‫آخرین هفته اس��فندماه به اس��تقبال برخی اخبار خوش‬ ‫رفته است و با توجه به گمانه‌زنی‌ها و افت قیمتی که دالر‬ ‫در پیش گرفته‪ ،‬به نظر می‌رسد فضای عمومی کشور در‬ ‫حال بهبود است‪.‬‬ ‫البته برخی از کارشناس��ان معتقدند با توجه به کاهش‬ ‫سطح عمومی قیمت‌ها به مرور زمان سهامداران پول‌های‬ ‫پارک‌ش��ده خود را وارد بورس ته��ران خواهند کرد‪ ،‬و با‬ ‫توجه به پیش��رفت قابل‌توجه در پرونده هس��ته‌ای‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه برای س��رمایه‌گذاران بس��یار جذاب شده است‪.‬‬ ‫بنابراین پیش‌بینی می‌ش��ود طی چن��د روز آینده تعادل‬ ‫نس��بی در بازار برقرار باشد و وزن عرضه از تقاضا بیشتر‬ ‫شود‪ .‬گروهی از فعاالن بازار بر این باورند که بازار سرمایه‬ ‫بع��د از مدت‌ها ب��ه اخبار احتمال لغ��و تحریم‌ها و اخبار‬ ‫مثبت مذاک��رات هس��ته‌ای واکنش نش��ان داده و روند‬ ‫صعودی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند در سال‬ ‫آینده و با ف��رض وجود همین ش��رایط و اینکه تغییری‬ ‫در تصمیم‌گی��ری دولتم��ردان در اقتصاد ایجاد نش��ود‪،‬‬ ‫بورس روندی روبه‌رش��د داش��ته باش��د و با شیب ملایم‬ ‫حرکت کند‪ .‬البته باید اش��اره کرد که در دو روز گذشته‬ ‫حقوقی‌ها به فعالیت در بازار سرمایه پرداختند که موجب‬ ‫درخش��ش خودرویی‌ها و بانکی‌ها شد‪ .‬همچنین در چند‬ ‫روز اخیر با توجه به کاهش میزان تورم در کشور‪ ،‬اخباری‬ ‫مبن��ی بر کاهش نرخ س��ود بانکی نیز در س��ال آینده به‬ ‫گوش می‌رس��د‪ .‬بنابراین در ص��ورت تحقق چنین امری‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود س��رمایه‌گذاران پول‌های خود را از‬ ‫بانک‌ها خارج کرده و به سوی بازار سرمایه روانه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز مثبت‬ ‫در این مورد مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صنعت‬ ‫و معدن معتقد اس��ت‪ ،‬در چند روز گذش��ته اخبار مثبت‬ ‫بسیاری به گوش رسیده که از آن جمله می‌توان به اخبار‬ ‫مثبت سیاسی و احتمال زیاد به نتیجه رسیدن مذاکرات‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی و اخبار خوب‬ ‫خودرویی‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫میثم کریمی در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه بازار سرمایه به‬ ‫اس��تقبال مثبت‌ش��دن نتیج��ه‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬رفته است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬چش��م‌انداز مثبت‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای مهم‌ترین عامل رشد بازار سرمایه در‬ ‫چند روز اخیر بوده اس��ت‪ .‬البته باید یادآور شد که توافق‬ ‫هس��ته‌ای در بهترین حالت می‌توان��د ‪۵۰‬درصد نیازهای‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫کریمی به توجه دولت به صنعت خودروس��ازی اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬رونق در صنع��ت خودروس��ازی می‌تواند‬ ‫میزان اشتغال را افزایش دهد و از این طریق میزان تولید‬ ‫ناخالص داخلی در اقتصاد نیز رش��د یابد و به عبارتی این‬ ‫صنعت در چرخه و میزان رش��د اقتصادی بسیار اثرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برطرف شدن نسبی ریسک‌های سیستماتیک‬ ‫کشور را رفع کند اما با آرامشی که در اقتصاد و همچنین‬ ‫بازار س��رمایه برقرار می‌کند‪ ،‬می‌تواند اثرات بسیار مثبتی‬ ‫برجای بگذارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬بازار س��رمایه در یک سال اخیر‬ ‫درگیر ریسک‌های بسیاری بوده و تا زمانی که آنها برطرف‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی‌توان انتظار رش��د در بازار سرمایه داشت اما‬ ‫مش��اهده می‌کنیم که در پایان س��ال ‪ ،۹۳‬برخی از این‬ ‫ریس��ک‌ها ازجمله ابهام پاالیشگاهی‌ها و مشخص شدن‬ ‫نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای در حال برطرف شدن است و‬ ‫این موضوع‌ها توانس��ته موجب رش��د بازار سرمایه شود‪.‬‬ ‫البته باید یادآور ش��د در کنار این عوامل‪ ،‬س��نتی بودن‬ ‫خرید شب عید هم در این میزان رشد دخیل بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال کاهش سود بانکی‬ ‫کریمی امید به کاهش س��ود بانکی را عامل دیگر رشد‬ ‫بازار س��رمایه دانس��ت و بیان کرد‪ :‬با توجه به آنکه دولت‬ ‫یازدهم توانس��ته میزان تورم را در کش��ور کاهش دهد‪،‬‬ ‫امیدواری بسیاری در میان سهامداران به وجود آمده که‬ ‫میزان سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کریم��ی کاهش س��ود بانک��ی را به نفع تولی��د و بازار‬ ‫س��رمایه دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اگر تورم در کشور کاهش‬ ‫یابد اما از میزان س��ود بانکی کاس��ته نشود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫به تولید کش��ور ضربه وارد خواهد ش��د‪ .‬از سوی دیگر با‬ ‫کاهش س��ودهای بانکی‪ ،‬س��رمایه‌های مردمی از بانک‌ها‬ ‫خارج می‌ش��ود و به سوی فعالیت‌های مولد روانه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه ریس��ک‌های موج��ود در بازاره��ای مختل��ف‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از میان بازارهای کش��ور که امکان‬ ‫ورود نقدینگی‌ه��ای مردم به آنه��ا وجود دارد می‌توان به‬ ‫ایج��اد و راه‌اندازی یک واحد تولیدی اش��اره کرد اما این‬ ‫کار از ریس��ک باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬ب��ازار دیگری که‬ ‫هم میزان ریس��ک کمتری نس��بت به تولید و هم س��ود‬ ‫بیشتری نس��بت به بانک‌ها خواهد داش��ت بازار سرمایه‬ ‫است‪ .‬بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورتی که در سال‬ ‫‪ ۹۴‬س��ودهای بانکی کاهش یابد‪ ،‬نقدینگی‌های بسیاری‬ ‫وارد بازار س��رمایه ش��ود و بورس تهران از رونق مناسبی‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی‬ ‫کریمی به بازگش��ایی نمادهای پاالیشگاهی در آخرین‬ ‫هفته اسفندماه اشاره کرد و افزود‪ :‬ممکن است بازگشایی‬ ‫نمادهای پاالیش��گاهی موجب افت بازار سرمایه شود اما‬ ‫باید توجه داش��ت که این بازار بع��د از مدت کوتاهی به‬ ‫اصالح خود می‌پردازد و متعادل می‌شود‪.‬‬ ‫وی اخبار خوش گروه خودرویی را در رشد بازار سرمایه‬ ‫موثر دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬اخبار بسیاری مبنی بر بسته‬ ‫ش��دن قراردادهایی میان ش��رکت‌های خودروس��ازی به‬ ‫گوش می‌رسد که موجب رشد گروه خودرویی‌ها در بازار‬ ‫سرمایه شده است‪ .‬برای نمونه قرار است براساس قرارداد‪،‬‬ ‫ایران‌خودرو در چرخه صادرات پژو قرار گیرد و همچنین‬ ‫مقرر شده ش��رکت‌های کوچک خودروس��ازی داخلی با‬ ‫شرکت‌های بزرگ خارجی قراردادهایی را به امضا رسانند‪.‬‬ ‫افزایش ‪370‬واحدی شاخص کل در روز گذشته‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬خوش‌بینی به نتایج مذاکرات هس��ته‌ای‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن عامل ایجاد ب��ازاری مثب��ت در معامالت روز‬ ‫گذشته بوده و نباید انتظار لغو یکباره تمامی تحریم‌ها را‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬بلکه رونمایی از فضای جایگزینی مباحث‬ ‫اقتصادی فعاالن بازار به جای بحث‌های کنونی سیاسی‪،‬‬ ‫خود عاملی مهم برای بازگشت رونق به بازار سهام است‪.‬‬ ‫جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامالت قرار گرفت و‬ ‫پ��س از آن معامله بلوکی معدن��ی و صنعتی گل‌گهر به‬ ‫ارزش ‪۷۹۳‬میلیارد ریال و معامله بلوکی س��رمایه‌گذاری‬ ‫غدیر ب��ه ارزش ‪ ۴۰۷‬میلیارد ریال در جایگاه‌های دوم و‬ ‫سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرابورس‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت‬ ‫به گزارش خبرن��گار‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬ش��اخص کل افزایش یافت و با ‪ ۳۷۰‬واحد‬ ‫رش��د‪ ،‬به عدد ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۹۸۰‬رسید‪ .‬سرمایه‌گذاران در‬ ‫این روز‪ ،‬بیش از یک هزار و ‪۷۶۷‬میلیون برگه و حق تقدم‬ ‫در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش این مبادالت بیش‬ ‫از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۸۸۲‬میلیارد ریال ب��ود و در ‪ ۶۰‬هزار نوبت‬ ‫معامالتی انجام شد‪ .‬ش��اخص کل با افزایشی که داشت‪،‬‬ ‫معادل ‪۰/۵۷‬درصد رشد پیدا کرد و شاخص بازار اول هم‬ ‫ب��ا افزایش ‪ ۲۷۳‬واحدی‪ ،‬معادل ‪۰/۵۷‬درصد و ش��اخص‬ ‫بازار دوم نیز با افزایش ‪ ۷۲۷‬واحدی روبه‌رو شد و معادل‬ ‫‪ ۰/۵۷‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬ش��اخص قیمت (هم‌وزن)‬ ‫و ش��اخص کل (هم‌وزن) نیز با افزای��ش ‪ ۰/۹۶‬درصدی‬ ‫روبه‌رو ش��دند و ش��اخص قیمت (وزنی ‪ -‬ارزشی) هم با‬ ‫‪ ۱۶۰‬واحد رشد‪ ،‬از افزایش ‪۰/۵۷‬درصدی برخوردار شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته نم��اد بان��ک ملت با افزای��ش ‪۷۱/۵۴‬‬ ‫واح��دی‪ ،‬بان��ک پاس��ارگاد ب��ا رش��د ‪ ۵۷/۲۸‬واحدی‪،‬‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران ب��ا افزایش ‪۴۰/۳۱‬‬ ‫واح��دی‪ ،‬بانک صادرات ایران با رش��د ‪ ۳۸/۷۷‬واحدی و‬ ‫بانک تجارت با افزایش ‪ ۳۳/۷۲‬واحدی دارای بیش��ترین‬ ‫تاثیر مثبت بر شاخص کل بودند‪ .‬همچنین گسترش نفت‬ ‫و گاز پارس��یان با افت ‪ ۳۲/۱۹‬واحدی و فوالد خوزستان‬ ‫با کاهش ‪ ۱۰۴/۵۳‬واحدی دارای بیش��ترین تاثیر منفی‬ ‫بر مهم‌ترین متغیر بورسی بودند و مانع از افزایش بیشتر‬ ‫ش��اخص کل ش��دند‪ .‬همچنین در دومین روز معامالتی‬ ‫هفته کمک فنر ایندامین‪ ،‬سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬فرآورده‌های تزریقی ایران‪ ،‬فنرس��ازی خاور‪ ،‬بانک‬ ‫کارآفرین‪ ،‬پس��ت بانک ایران و س��ایپا دیزل بیش��ترین‬ ‫افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش قیمت نیز‬ ‫در این روز متعلق به فوالد خوزستان‪ ،‬سیمان کردستان‪،‬‬ ‫نورد آلومینیوم‪ ،‬شیر پاس��توریزه پگاه اصفهان‪ ،‬پاکسان‪،‬‬ ‫لبنیات پاک و ماشین‌سازی نیرو محرکه بود و این نمادها‬ ‫در انته��ای جدول معامالت ق��رار گرفتند‪ .‬همچنین در‬ ‫ای��ن روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌تری��ن صف‌های خرید‬ ‫را ب��رای بانک صادرات ایران‪ ،‬تراکتورس��ازی ایران‪ ،‬ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬بانک انصار‪ ،‬س��رمایه‌گذاری خوارزمی‪،‬‬ ‫لیزینگ رایان س��ایپا و س��ایپا تش��کیل دادند‪ .‬در مقابل‬ ‫نمادهای پتروش��یمی فناوران‪ ،‬حفاری ش��مال‪ ،‬سیمان‬ ‫دورود‪ ،‬داروسازی س��ینا‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬ایران ترانسفو‬ ‫و س��یمان قائن با س��نگین‌ترین صف‌های فروش به کار‬ ‫خود پایان دادند‪ .‬گفتنی اس��ت در روز گذش��ته معامله‬ ‫بلوکی سرمایه‌گذاری غدیر با ‪ ۶۲۴‬میلیون سهم در صدر‬ ‫بیش��ترین حجم معامالت قرار گرفت و پس از آن معامله‬ ‫بلوکی معدنی و صنعت��ی گل‌گهر به حجم ‪ ۳۷۱‬میلیون‬ ‫و معامله بلوکی نفت بهران به حجم ‪۹۹‬میلیون س��هم در‬ ‫جایگاه‌های بعدی ق��رار گرفتند‪ .‬همچنین معامله بلوکی‬ ‫نفت بهران ب��ه ارزش یک ه��زار و ‪۲۵۵‬میلیارد ریال در‬ ‫در دومی��ن روز از هفته پایانی س��ال‪ ،‬ب��ازار فرابورس‬ ‫ش��اهد معامله بیش از ‪ 145‬میلیون ورقه بهادار به ارزش‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ 566‬میلیارد و ‪ 470‬میلی��ون ریال بود‪ .‬در‬ ‫بیس��ت و چهارمین روز اسفند‪ 145 ،‬میلیون و ‪ 660‬هزار‬ ‫ورق��ه بهادار ب��ه ارزش یک ه��زار و ‪ 566‬میلیارد و ‪470‬‬ ‫میلیون ریال در بازار فرابورس معامله ش��د‪ .‬معامله‌گران‬ ‫فرابورس��ی دیروز در ‪ 39‬هزار و ‪ 504‬نوبت‪ ،‬اوراق بهادار‬ ‫را دست به دست کردند و شاخص با اندکی کاهش روی‬ ‫عدد ‪ 720.93‬واحد ایس��تاد‪ .‬زغال‌سنگ پروده طبس در‬ ‫نخس��تین روز عرضه با معامله ‪ 18‬میلیون سهم به ارزش‬ ‫‪ 81‬میلیارد ریال‪ ،‬بیش��ترین حجم و ارزش معامالت روز‬ ‫گذش��ته فرابورس را ب��ه خود اختصاص داد‪ .‬بیش��ترین‬ ‫افزای��ش قیمت دیروز مربوط به س��هام بانک کارآفرین و‬ ‫ت البرز بالک بود و‬ ‫بعد از آن بانک گردش��گری و ش��رک ‌‬ ‫بیشترین کاهش قیمت هم نصیب شرکت‌های ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬قند ش��یروان قوچان و بجن��ورد و بازرگانی و‬ ‫تولی��دی مرج��ان کار ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬بیش��ترین حجم‬ ‫معام�لات صندوق‌های قابل معامل��ه در اختیار صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری آساس با معامله ‪ 42‬هزار و ‪ 150‬سهم بود‬ ‫و قیمت اوراق تسهیالت مسکن در تمامی نمادها کاهش‬ ‫یاف��ت و در بازه ‪ 760‬تا ‪ 800‬هزار ریال معامله ش��د‪ .‬در‬ ‫بازار اوراق با درآمد ثابت هم‪ ،‬اوراق مشارکت ‪ 3‬ماهه قائم‬ ‫دزفول با معامله ‪ 90‬هزار و ‪ 10‬ورقه با ارزش��ی افزون بر‬ ‫‪ 90‬میلیارد و ‪ 10‬میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش را‬ ‫به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر‪،‬‬ ‫درباره مثبت شدن بازار سرمایه دو روز اخیر معتقد است‪،‬‬ ‫همانطور که دالیل منفی باعث بروز ریسک سیستماتیک‬ ‫در بازار س��رمایه شده بود‪ ،‬به‌طور طبیعی می‌توان دالیل‬ ‫مثبت ش��دن بازار س��رمایه در چند روز گذش��ته را نیز‬ ‫برطرف ش��دن نسبی ریسک‌های سیس��تماتیک‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫پیش‌بین��ی نتیج��ه مذاکرات ای��ران و کش��ورهای ‪۵+۱‬‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫محمدعل��ی احمدزاده‌اص��ل در‬ ‫ب��ه رش��د‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫گروه‌های مختلف در بازار سرمایه‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬عکس‌العمل‬ ‫حقیقی‌ها در بازار س��رمایه بسیار‬ ‫زودهنگام است و آنها در ‪ ۳‬صنعت بورس بسیار زود ورود‬ ‫می‌کنند و موجب رشد این صنایع خواهند شد‪.‬‬ ‫وی به نوس��ان این صنایع اشاره کرد و گفت‪ :‬در یک‬ ‫س��ال گذش��ته هر موقع که عالئم مثبت��ی از مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای به گوش رس��ید‪ ،‬حقیقی‌ها به صنعت بانک‪،‬‬ ‫خودرو و ساختمانی بس��یار زود وارد شدند و در مقابل‬ ‫هنگامی که احتمال‌ها از مثبت ش��دن نتیجه مذاکرات‬ ‫هسته‌ای چندان قوت نداش��ت‪ ،‬این گروه به سرعت از‬ ‫این صنایع خارج شدند و شاهد عکس‌العمل منفی آنها‬ ‫بودیم‪ .‬احمدزاده‌اصل با اش��اره به بازگش��ایی نمادهای‬ ‫پاالیشگاهی بیان کرد‪ :‬هنگامی که نمادهای پاالیشگاهی‬ ‫باز شوند‪ ،‬منابع بسیاری آزاد خواهند شد و موجب رفع‬ ‫ابهام و نگرانی س��هامداران و نقدشوندگی بازار می‌شود‪.‬‬ ‫وی بازگش��ایی نمادهای پاالیشگاهی را موجب افزایش‬ ‫میزان نقدینگی در بازار س��رمایه دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫نقدینگی آزاد ش��ده می‌تواند در س��ایر س��هم‌ها به کار‬ ‫گرفته شود‪ ،‬زیرا س��هامدارانی که ضررهای بسیاری را‬ ‫در این مدت متحمل شده‌اند‪ ،‬به‌دنبال جبران آن میزان‬ ‫زیان خود هستند‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اصل بیان کرد‪ :‬جبران ضرر یک سال گذشته‬ ‫س��هامداران تنها با حضور مس��تمر و مداوم آنها در بازار‬ ‫سرمایه امکانپذیر است و سهامداران باید در بازار سرمایه‬ ‫به فعالیت بپردازند و به جبران زیان خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫رکورد عرضه سال‬ ‫شکسته شد‬ ‫روز یکشنبه ‪ ۲۴‬اسفند ماه‪ ،‬با عرضه بیش از یک‬ ‫میلی��ون تن ان��واع کاالی ‪ ۵۰‬تولیدکننده کش��ور‪،‬‬ ‫رکورد عرضه س��ال در بورس کاالی ایران شکسته‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین‌الملل‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ،‬ش��رکت ذوب آهن اصفهان با‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزار تن تیرآه��ن ‪ ۱۴‬با قیمت پایه ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ری��ال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫حضور یافت‪ .‬این ش��رکت همچنین‪ ۲۰۰ ،‬هزار تن‬ ‫تیرآهن ‪ ۱۶‬را با قیمت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال راهی‬ ‫ت��االر معامالت کرد‪ .‬دیگر محصوالت عرضه ش��ده‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان در این روز ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫سبد میلگرد ‪ ۳۴۶۵ ،۳۲-۱۲-A۳‬تن سبد میلگرد‬ ‫مخلوط و ‪ ۲۶۴۰‬تن سبد میلگرد ‪۱۴،۱۸،۲۲-A۳‬‬ ‫بود‪ .‬ش��رکت فوالد خوزس��تان نیز ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��مش بلوم را با قیمت پایه ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۲۵۰‬ریال‬ ‫راه��ی تاالر معامالت کرد‪ .‬این ش��رکت همچنین‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن تخت��ال ‪ C‬را با قیمت پایه ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ریال عرضه کرد‪ .‬گروه آلومینیوم نیز شاهد‬ ‫عرض��ه ‪ 2‬هزار تن انواع ش��مش آلیاژی و ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫بیلت ‪ ۶۰۶۳-۷‬بود و ش��رکت کک‌سازی زرند نیز‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ن کک متالورژی را روی تابلوی عرضه برد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬در این روز و‬ ‫در ت��االر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵۸‬هزار تن ان��واع ماده پتروش��یمی مجتمع‌های‬ ‫ارون��د‪ ،‬امیرکبی��ر‪ ،‬ایالم‪ ،‬برزوی��ه‪ ،‬بندرامام‪ ،‬بوعلی‬ ‫سینا‪ ،‬پارس‪ ،‬تخت جمشید‪ ،‬تندگویان‪ ،‬جم‪ ،‬رازی‪،‬‬ ‫ش��ازند‪ ،‬غدیر‪ ،‬کارون‪ ،‬مارون‪ ،‬مهر و شرکت پلیمر‬ ‫کرمانش��اه عرضه‌ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ۳۵ ،‬هزار تن‬ ‫وکیوم باتوم‪ ،‬حدود ‪ ۴۶‬هزار تن انواع قیر‪ ۱۴ ،‬هزار‬ ‫تن لوب کات و ‪ ۱۲۰۰‬تن گوگرد راهی تاالر مذکور‬ ‫شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫به بهانه رونق گرفتن خريد کت و شلوار در آستانه نوروز‬ ‫‪21‬‬ ‫خياباني که کت و شلوار به تن دارد‬ ‫حسن فرازمند ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬مرحوم‬ ‫محمدحس��ن بن‌عل��ي اعتم��اد الس��لطنه‬ ‫نگارش��گر و وقايع‌‌ن��گار روزگار قاج��ار در‬ ‫ش��ماره ‪ 478‬روزنامه ايران آن روزگار در سال ‪1299‬‬ ‫نوشته است‪ :‬دروازه و خيابان متصل به ارگ قاجاري در‬ ‫تهران‪ ،‬نيمه جنوبي ارگ و جايگاه محله س��لطنتي ـ با‬ ‫کوچه‌اي به نام «کوچه درب اندرون» ‪-‬از ناحيه وزارتي‬ ‫جدا مي‌ش��د و خيابان ش��مالي ـ جنوبي الماس��يه که‬ ‫بعدها باب همايون ناميده شد‪ ،‬خود ناحيه وزارتي را به‬ ‫دو محله تقسيم مي‌کرد؛ سر در الماسيه انتهاي جنوبي‬ ‫خياب��ان الماس��يه را ب��ه وس��ط کوچ��ه درب اندرون‬ ‫مي‌پيوست و دروازه‌‪ ،‬ديگري به نام دروازه ارگ ـ بناي‬ ‫س��اده‌اي که در دوره تس��لط افغان‌ها در ايران ساخته‬ ‫شدـ آن خيابان را به باروي شمالي ارگ متصل مي‌کرد‪.‬‬ ‫البت��ه درباره خيابان ب��اب هماي��ون در ديگر منابع‬ ‫و کت��ب تاريخي ني��ز مطال��ب متنوعي نوش��ته‌اند از‬ ‫جمل��ه مورخي روس��ي به نام «والديمي��ر فئودو رويچ‬ ‫مينورسکي» در يادداشت‌هايش به نقشه‌اي از محالت‬ ‫ارگ و تهران که در سال ‪ 1258‬تهيه شده است‪ ،‬اشاره‬ ‫ک��رده و آن را از نظر تاريخ��ي مهم تلقي مي‌کند و در‬ ‫برخي منابع از جمله س��فرنامه پوالک آمده اس��ت که‬ ‫در س��ال‌هاي ‪ 1285‬تا ‪ 1291‬براساس طرح مهندس‬ ‫«اوگوست کرزير» اتريشي‪ ،‬تهران توسعه اساسي يافت‬ ‫و به گس��ترش ش��هر در همه جه��ات انجاميد‪ ،‬ميدان‬ ‫توپخانه در ش��مال ارگ احداث ش��د‪ ،‬براي کش��يدن‬ ‫خيابان ناصريه (ناصرخس��رو) به قصد انحراف مس��ير‬ ‫عبور و مرور عمومي از خيابان الماس��ي‪ ،‬خندق شرقي‬ ‫ارگ پر شد و خيابان الماسيه و دروازه‌هاي آن نوسازي‬ ‫ش��دند‪ .‬وظيف��ه نظارت بر نوس��ازي ب��ه محمدرحيم‬ ‫خ��ان قاجار عالءالدوله اميرنظام محول ش��د و در آن‪،‬‬ ‫س��نت‌هاي قديم معماري ايراني با بعضي خصوصيات‬ ‫معماري اروپايي به هم آميخت و س��ر در الماس��يه به‬ ‫صورت ساختماني دو اش��کوبه تجديد بنا شد و آن را‬ ‫باب همايون ناميدند که البته شاهپور شهبازي که اين‬ ‫متن را گردآوري کرده‪ ،‬يادآور ش��ده است که اين کار‬ ‫تقليدي آشکار بود از عثماني‌ها که اين نام را به معناي‬ ‫«دروازه ش��اهي» به در ورودي اصلي در برج و باروي‬ ‫خارجي‌سراي نو س��لطان يعني «طوپقا پوسراي» در‬ ‫استانبول‪ ،‬اطالق کردند‪.‬‬ ‫برخ��ي مورخان معاص��ر ذکر کرده‌اند ک��ه در زمان‬ ‫رضاشاه طرح توس��عه جديدي نيز در تهران اجرا شد‬ ‫و برج‌ها و باروها و دروازه‌هاي ارگ برداش��ته شد‪ ،‬ولي‬ ‫خيابان باب همايون نس��بتا دس��ت نخورده باقي ماند‪،‬‬ ‫خيابان��ي که گوي��ا از همان س��ال‌ها پاتوق و راس��ته‬ ‫کت‌وشلوارفروشي‌هاي تهران بوده و هنوز هم هست‪.‬‬ ‫ام��روز ني��ز در گزارش‌مان به خاطر ق��رار گرفتن در‬ ‫آس��تانه نوروز و خريد کت و ش��لوار نو‪ ،‬به س��راغ اين‬ ‫خيابان رفته‌ايم و به پيشينه کت و شلوار مي‌پردازيم‪.‬‬ ‫ایرانی‌ها به ‪2/5‬میلیون دست کت و شلوار نیاز دارند‬ ‫ش��واهد و بررس��ی‌های آماری نش��ان می‌دهد که مردان ایرانی امس��ال به‬ ‫‪2/5‬میلیون دست کت و شلوار نیاز دارند‪ .‬این موضوعی است که همین یکی دو‬ ‫ماه پیش از سوی برخی مسئوالن و دست‌اندرکاران صنایع نساجی کشور مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گرفت و دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک‬ ‫ایرانی هم روی این مطلب صحه گذاش��ت و گفت‪ :‬متاس��فانه در کش��ور توان‬ ‫تولید بیش از یک‌پنجم این میزان را نداریم‪ .‬محمد یکتا البته یادآور هم شده‬ ‫که از دو دهه گذش��ته به این طرف س��یل واردات کاالهای قاچاق پوشاک به‬ ‫بازار کشور رو به افزایش است و تولیدکنندگان داخلی هم به خاطر هزینه‌های‬ ‫س��ربار تولید قادر به رقابت با آنها نیس��تند‪ .‬او با اشاره به اینکه درحال حاضر‬ ‫نزدیک به ‪6‬هزار واحد نساجی در کشور مشغول فعالیت هستند‪ ،‬در گفت‌وگو‬ ‫با تسنیم گفته است‪ :‬صنعت نساجی هم‌اکنون یک بازار ‪20‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت اما نکته اساسی اینجاست که بخش عمده‌ای‬ ‫از این بازار ‪-‬به‌ویژه بخش پوش��اک‪ -‬در اختی��ار محصوالت خارجی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محصوالتی که به‌شکل قاچاق و بدون پرداخت تعرفه گمرکی‬ ‫وارد کشور می‌شوند آسیب‌های جدی را به صنعت نساجی کشور وارد کرده‌اند‪،‬‬ ‫اضافه کرده است‪ :‬در حال حاضر تولیدکنندگان باید حق بیمه‪ ،‬مالیات تکلیفی‪،‬‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض ش��هرداری را پرداخت کنند و تمام این موارد‬ ‫در کنار بهره‌های بانکی امکان فعالیت را از واحدها گرفته اس��ت‪ .‬یکتا با اعالم‬ ‫این مطلب که در دو س��ال اخیر با کاهش یافته قیمت نفت بودجه‌های جاری‬ ‫کش��ور کاهش و رکود بی‌سابقه‌ای در کش��ور حاکم شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حالت‬ ‫رکود تولید‌کننده نمی‌تواند ‪ 3‬شیفت کار کند زیرا تقاضا در بازار کاهش یافته‬ ‫و بیشتر درآمد مردم صرف تامین مواد غذایی و سایر موارد ضروری می‌شود‪.‬‬ ‫یکتا با بیان اینکه این موارد باعث شده تا نتوانیم در بازار کشور با محصوالت‬ ‫خارجی رقابت کنیم‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬پوشاک و محصوالت نساجی کاالهای تابع‬ ‫مد بوده و تنوع در آنها بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬تولیدکننده ب��رای تولید کاالهای‬ ‫متن��وع نیازمن��د مواد اولیه متنوع اس��ت که نبود آنها در کش��ور معضالتی را‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان به وجود می‌آورد‪ .‬در اینجا بد نیس��ت این نکته را بیان‬ ‫کن��م ک��ه در حال حاضر ما فقط دو کارخانه تولید زیپ در کش��ور داریم؛ این‬ ‫کاال مص��رف زیادی در انواع محصوالت نس��اجی دارد که ب��ه دلیل کمبود با‬ ‫حجم زیادی وارد کش��ور می‌ش��ود و زمانی که یک صنعت با مشکالتی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود سایر صنایع وابس��ته به خود را هم درگیر می‌کند و در مجموع مواد‬ ‫اولیه گران و هزینه‌های تولید باعث شده تا نتوانیم در بخش کاالهای متوسط‬ ‫پوشاک با تولیدات خارجی رقابت کنیم اما در بخش کاالهای باکیفیت و فاخر‬ ‫در جایگاه مناس��بی برای رقابت با محصوالت خارجی هس��تیم‪ .‬دبیر اتحادیه‬ ‫تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به نکاتی درباره مشکالت نشان(برند)‬ ‫س��ازی محصوالت پوشاکی در ایران پرداخت و گفت‪ :‬اگر نشانی در بازار وجود‬ ‫کتابي درباره پوشاک ايران در عهد باستان‬ ‫اگ��ر در تعطيالت نوروزي وقت مناس��بي براي کتاب‬ ‫خواندن پيدا کرديد ما به ش��ما پيشنهاد مي‌کنيم يک‬ ‫کتاب مرتبط و مناس��ب با اين اي��ام را بخوانيد ازجمله‬ ‫کتابي به نام پوش��اک در ايران باستان که نسخه اصلي‬ ‫آن توسط فريدون پوربهمن به زبان فرانسه نوشته شده‬ ‫و توسط هاجر ضياء سيگارودي به فارسي ترجمه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اينج��ا به ويژگي‌هاي مهم اي��ن کتاب مي‌پردازيم‬ ‫که کاري است از انتشارات اميرکبير‪:‬‬ ‫اي��ن کت��اب ش��امل پيش‌گفتار‪،‬‬ ‫مقدم��ه‪ ،‬فص��ل اول ت��ا هفت��م‪،‬‬ ‫نتيجه‌گي��ري‪ ،‬بخش‌ه��اي مراجع‪،‬‬ ‫منابع تصاوير‪ ،‬فهرس��ت منابع و در‬ ‫آخر‪ ،‬بخش نمايه است‪ .‬مولف کتاب‪،‬‬ ‫ن پوربهمن در رش��ته تاريخ‬ ‫فري��دو ‌‬ ‫باس��تان موفق به اخ��ذ درجه دکترا‬ ‫شده است‪ .‬طرح‌هاي بسياري که در‬ ‫کتاب در موضوع پوشاک آمده است‪،‬‬ ‫به فهم بهت��ر مطلب کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫در اين کتاب مولف به توصيف پوشاک طبقات مختلف‬ ‫جامعه در ايران باس��تان پرداخته اس��ت و در ضمن تا‬ ‫اندازه‌اي ش��رايط اقتصادي و اجتماعي اقش��ار مختلف‬ ‫جامعه را ش��رح مي‌دهد و همچني��ن تالش مي‌کند به‬ ‫برخي از ويژگي‌هاي جامعه‌شناس��ي و انسان‌شناس��ي‬ ‫دوره باس��تان بپ��ردازد‪ .‬نکته ديگر اينک��ه در پايان هر‬ ‫فصل مراجع مطالب آن فصل ذکر مي‌شود‪.‬‬ ‫در فص��ل اول کت��اب ابتدا به موقعي��ت جغرافيايي و‬ ‫اقتصادي ايران به صورت کلي پرداخته مي‌شود و سپس‬ ‫درباره مناطق ماقبل تاريخي شامل عيالم‪ ،‬بابل و آشور‬ ‫و سرنوش��ت مردمان آنها از آغاز ت��ا انتها توضيح داده‬ ‫مي‌ش��ود و پس از آن همراه با ارائه طرح‌هايي‪ ،‬پوشاک‬ ‫اقوام مذکور مورد توجه قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬توضيح درباره نخس��تين امپراتوري ايران‬ ‫ي هخامنش��ي نخس��تين قس��مت فصل‬ ‫يعني امپراتور ‌‬ ‫چهارم را تش��کيل مي‌دهد‪ .‬بعد از اين بخش به پوشاک‬ ‫پارس��ي پرداخته ش��ده اس��ت و در ادامه جامه سنتي‬ ‫پارس‌ها‪ ،‬ضمائم لباس‌هاي هخامنشيان‪ ،‬آرايش‌هاي مو‬ ‫و سربند‌هاي پارس‌ها و پوشاک زنان هخامنشي مي‌آيد‪.‬‬ ‫پس از پوشاک زنان در اين دوره درباره لباس جنگي در‬ ‫دوره هخامنشيان توضيح داده شده است‪.‬‬ ‫فصل پنجم با چگونگي روي کار آمدن اسکندر‪ ،‬پيوند‬ ‫فرهن��گ ايراني و يوناني توس��ط او‪،‬‬ ‫وقايع بعد از او ازجمله تقسيم جهان‬ ‫به سه امپراتوري‪ ،‬اتفاقات پس از اين‬ ‫تقسيم و حکومت پادشاهان سلوکي‬ ‫آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫ويژگي‌هاي هن��ر پارتي‪ ،‬پارچه در‬ ‫اين دوران‪ ،‬اج��زاي لباس پارت‌ها و‬ ‫ش��باهت لباس آنها به لباس ماد‌ها‬ ‫نيز به‌طور مختص��ر از ديگر مطالب‬ ‫اين کتاب هستند‪ .‬بعد از اين قسمت‬ ‫عنوان‌بندي اين فصل به اين ترتيب‬ ‫اس��ت و دوباره هريک به صورت مفص��ل توضيح داده‬ ‫مي‌ش��ود‪ :‬جامه ش��اهان و ش��اهزادگان‪ ،‬لباس نظامي‪،‬‬ ‫تجهي��زات جنگي ازجمله زره‪ ،‬لباس مذهبي و مواردي‬ ‫چون آراي��ش موها‪ ،‬جواهرات‪ ،‬کفش‌ه��ا و لباس زنان‪.‬‬ ‫پس از سرگذش��ت امپراتوري ساساني در ابتداي فصل‬ ‫هفتم به صورت نس��بتا خالص��ه‪ ،‬در زيرمجموعه جامه‬ ‫ساساني‌ها ابتدا به ترتيب درباره پارچه‌ها‪ ،‬لباس جنگي‪،‬‬ ‫کاله‌خود‪ ،‬سالح‌ها‪ ،‬چاقچور و پوشش سر و آرايش موها‬ ‫در اي��ن دوران مطالبي ذکر ش��ده اس��ت‪ .‬ذيل عنوان‬ ‫پارچه‪ ،‬درباره چگونگي ورود ابريش��م از چين به ايران‪،‬‬ ‫صادرات لباس از ايران به بيزانس‪ ،‬قدرت ساس��انيان به‬ ‫خاطر جاده ابريشم‪ ،‬پيشرفت هنر نساجي در اين زمان‬ ‫و عل��ت آن‪ ،‬کيفيت اين نوع پارچه‌ها‪ ،‬هنر بافندگي در‬ ‫ايران و‪ ...‬سخن گفته مي‌شود‪.‬‬ ‫دارد مربوط به ‪25‬س��ال پیش است‪ ،‬در ‪10‬سال اخیر به اندازه انگشتان دست‬ ‫نشان‌س��ازی در کشور اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه ما ساالنه حدود ‪2/5‬‬ ‫تا ‪3‬میلیون دس��ت کت و ش��لوار نیاز داریم در حالی که در داخل کش��ور در‬ ‫بهترین حالت ‪500‬هزار دست هم نمی‌توانیم تولید کنیم؛ این امر نشان از آن‬ ‫دارد که در بخش نساجی سرمایه‌گذاری مناسبی جذب نشده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫ی می‌شد به‌طور حتم هم‌اکنون ‪100‬‬ ‫کرد‪ :‬اگر توجه بیش��تری به صنعت نساج ‌‬ ‫نشان مطرح در کشور وجود داشت اما بی‌مهری‌ها به این صنعت مانع توسعه و‬ ‫نشان‌سازی شده است‪ .‬دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با‬ ‫اشاره به اینکه حدود ‪ 3‬تا ‪5‬درصد بازار پوشاک ایران در اختیار نشان‌ها و مابقی‬ ‫در اختی��ار اجناس وارداتی قرار دارد‪ ،‬اظهار کرده اس��ت‪ :‬در ایران هر مغازه‌دار‬ ‫خود یک واردکننده اس��ت در حالی که چنین سیستم وارداتی در هیچ کجای‬ ‫دنیا دیده نمی‌شود‪ .‬در این شرایط تولیدکنندگان زیرپله‌ای هم با فعالیت‌های‬ ‫خود اطمینان به محصول داخلی را با ابهاماتی روبه‌رو س��اخته‌اند‪ .‬به گفته وی‬ ‫در ایران ش��اید بیش��تر از ‪ 100‬واحد تولیدی خوب در بخش پوش��اک وجود‬ ‫نداش��ته باش��د ولی ‪ 20‬تا ‪30‬هزار واحد زیرپله‌ای در کش��ور فعالیت می‌کنند‬ ‫که به هیچ تعهدی پایبند نیس��تند و فقط منافع خود را دنبال می‌کنند‪ .‬حتی‬ ‫متاسفانه باید بگویم بسیاری از محصوالتی که در مغازه‌ها به نام نشان خارجی‬ ‫فروخته می‌شوند‪ ،‬ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫میراث عهد گذشته!‬ ‫واژه‌های ترکیبی «کت‌وشلوار» که در انگلیسی‬ ‫‪ suite‬و در فرانس��ه ‪ complet‬خوانده می‌شود‪،‬‬ ‫لباس��ی ترکیبی و مردانه است که شامل اجزایی‬ ‫شناخته شده چون کت‪ ،‬شلوار‪ ،‬جلیقه و ترکیباتی‬ ‫چون جیب‌ها و دکمه‌ها در شکلی خاص می‌شود‬ ‫و بای��د آن را از اش��کال بع��دی یا پیش��ینی که‬ ‫شباهت زیادی را نشان می‌دهند مثل یونیفرم‌ها‬ ‫و بلیزرها؛ اسموکینگ و ‪ ...‬جدا کرد‪.‬‬ ‫کت‌وشلوار در دوران ناصری و مشروطه هنوز در‬ ‫ایران رواج نداش��ت‪ ،‬هر چند با تاثیرپذیری‌هایی‬ ‫که احتماال از دوره صفویه بر نظام پوششی ایران‬ ‫انجام شده بود‪ ،‬نوع مشابهی از لباس یعنی آنچه‬ ‫«س��رداری» نامیده می‌شد‪ ،‬با کالهی متفاوت با‬ ‫«کاله پهلوی» بعدی‪ ،‬رایج بود که بیشتر لباسی‬ ‫اشرافی به حساب می‌آمد‪.‬‬ ‫عالم��ان و دانش��مندان (عموم��ا دینی) لباس‬ ‫خاص یعنی عبا و عمامه‌ای داشتند که نوع کمتر‬ ‫مرغوب آن و با تفاوت‌هایی در نزد برخی از مردم‬ ‫عادی نیز رایج بود‪ .‬رفته‌رفته از دوره مش��روطه و‬ ‫تحت تاثیر تماس‌ه��ای بیرونی و از دوره پهلوی‬ ‫اول که در آن سیاس��ت «شبیه کردن» عمومی‬ ‫مردم به «فرنگیان» دنبال می‌ش��د‪ ،‬کت و شلوار‬ ‫و کاله پهلوی(ش��اپو) برای مردان در نظر گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در س��ال‌های بین دو جنگ جهان��ی در ایران‪،‬‬ ‫ک��ت و ش��لوار تبدل به لباس بس��یار گس��ترده‬ ‫کارمندان ش��د و حتی پ��س از پایان یافتن دوره‬ ‫رضاشاه و آزادی نسبی در دوره ‪ 1320‬تا ‪1332‬‬ ‫(‪ 1941‬تا ‪1953‬م ) مردان شهرنشین این لباس‬ ‫را ترک نکردند در حالی که در میان زنان حرکتی‬ ‫گس��ترده به‌ویژه در روستاها‪ ،‬شهرهای کوچک و‬ ‫متوس��ط و بخش عمده جمعیت شهرهای بزرگ‬ ‫برای بازگشت به حجاب‪ ،‬البته حجابی متفاوت با‬ ‫دوره قاجار و به شکلی انعطاف‌آمیز‌تر (در رنگ و‬ ‫شکل چادر و روسری) قابل مشاهده بود‪ .‬استفاده‬ ‫آزادت��ری از لباس‌ه��ای قومی و محل��ی نیز در‬ ‫مناطق قومی مشاهده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کت و شلوار اجباری‬ ‫آداب کت و شلوار پوشیدن‬ ‫می‌گویند کت و ش��لوار پوش��یدن هم برای خود‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ا و آداب و رس��ومی دارد که اگر رعایت‬ ‫نش��ود چندان نمی‌توانید امیدوار باشید که به شما‬ ‫یک فرد کت و ش��لوارپوش یا ش��یک‌پوش بگویند‪.‬‬ ‫خیاط‌ها نیز مجب��ور به رعایت این نکات در تهیه و‬ ‫دوخت کت و شلوارها هستند و بسیاری از آنها جمع‬ ‫این نکات را چندمورد دانس��ته‌اند و به این شرح بر‬ ‫دیوار مغازه‌های خیاطی خود نصب کرده‌اند‪:‬‬ ‫خیلی رسمی صددرصد پشم هستند‪ .‬مرغوبیت‌شان‬ ‫هم به کیفیت و نوع پش��م به کار رفته بستگی دارد‪.‬‬ ‫البته بهتر اس��ت نقطه ضعف‌ش��ان را ه��م بدانید‪.‬‬ ‫پارچه‌های پشمی خیلی بیش��تر و سریع‌تر چروک‬ ‫می‌ش��وند و باید فکر پوش��یدن آنها در محیط‌های‬ ‫اداری و کاری را از س��رتان بیرون کنید‪ .‬چون نظم‬ ‫و آراس��تگی آنها در حد یک مجلس رسمی است و‬ ‫برای محیط کار مناسب نیستند‪.‬‬ ‫هنگام خرید کت و ش��لوار حواس��تان ب��ه تعداد‬ ‫دکمه‌های کت باش��د‪ .‬کت‌های��ی که دکمه کمتری‬ ‫دارند رس��می‌تر هستند و باید برای مجالس رسمی‬ ‫انتخاب شوند‪ .‬علتش هم این است که کت‌های یک‬ ‫ی��ا ‪ ۲‬دکمه‪ ،‬یق��ه بازتری دارن��د و پیراهن زیر کت‬ ‫بیشتر دیده می‌ش��ود‪ ،‬در نتیجه حالت رسمی‌تری‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫در اروپ��ا کت‌ه��ای ‪ ۲‬دکم��ه ب��رای مهمانی‌ه��ا‬ ‫رایج‌تر اس��ت ولی ایرانی‌ها انواع ‪ ۳‬دکمه را ترجیح‬ ‫می‌دهند‪ .‬هر چه تعداد دکمه بیشتر می‌شود کت‌ها‬ ‫نیمه‌رس��می می‌شوند؛ کت‌های فانتزی و مدرن و با‬ ‫طراحی نو هم اغلب دکمه بیشتری دارند‪.‬‬ ‫نباید اندازه کت و ش��لوارتان خیلی بزرگ باش��د‪.‬‬ ‫دقت کنید سرش��انه‌های کت جذب شانه‌ها باشد نه‬ ‫بزرگتر از ش��انه‌هایتان‪ .‬قد کت و شلوار غیر از موارد‬ ‫اس��تثنا اس��تاندارد‌های ثابتی دارد ک��ه باید رعایت‬ ‫ش��ود‪ .‬همین نکات ظریف باعث می‌شود خوش‌تیپ‬ ‫و برازنده به نظر برس��ید‪ .‬برای کت‌های معمولی که‬ ‫مدل‌ش��ان خیلی بلند یا کوتاه نیس��ت وقتی کت را‬ ‫می‌پوشید‪ ،‬در حالت ایس��تاده دست‌ها را کنار بدن‬ ‫قرار دهید‪ ،‬قد کت باید تا نوک انگشت شست باشد‪.‬‬ ‫قد آستین هم بهتر است به‌اند‌ازه‌ای باشد که یکی‪،‬‬ ‫دو سانتیمتر از لبه آستین پیراهن از زیر کت بیرون‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫بلن��دی یقه کت ه��م باید طوری باش��د که یقه‬ ‫پیراهن از کت بیرون باشد‪.‬‬ ‫به قد شلوار هم توجه کنید‪ .‬لبه پشت شلوار باید تا‬ ‫لبه پایین پاشنه کفشتان برسد و وقتی راه می‌روید‬ ‫جوراب‌ت��ان دیده نش��ود‪ .‬البته حواس‌ت��ان به رنگ‬ ‫جوراب هم باشد که همرنگ شلوارتان انتخاب کنید‪.‬‬ ‫در ضمن این روزها دیگر پوش��یدن ش��لوار خیلی‬ ‫گشاد و خیلی تنگ در کت و شلوار‪ ،‬رواج ندارد‪.‬‬ ‫یک نکته مهم در کت و ش��لوار این است که کمر‬ ‫شلوار به اندازه نیم تا یک اندازه(سایز) امکان تنگ یا‬ ‫گشاد شدن دارد و برای آنکه شلوار مناسب اندامتان‬ ‫داشته باشید نگرانی زیادی نخواهید داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت دکمه‬ ‫‹ ‹رابطه میان قد و دکمه‬ ‫بد نیست در انتخاب تعداد دکمه کت به قدتان هم‬ ‫توجه کنید‪ .‬کت‌ه��ای ‪ ۲‬دکمه برای مردان کوتاه‌تر‬ ‫و کت‌ه��ای ‪ ۳‬دکمه ب��رای مردان بلندتر مناس��ب‬ ‫هس��تند‪ .‬این را ه��م فراموش نکنید ک��ه بعضی از‬ ‫کت‌ها یک ردیف دکمه دارند و بعضی دیگر ‪ ۲‬طرف‬ ‫دکمه دارند‪ .‬دسته دوم برای افراد چهارشانه مناسب‬ ‫نیستند و عرض شانه‌ها را بیشتر نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹پشمی‌های اسم و رسم‌دار‬ ‫جنس کت و ش��لوار هم رسمی و غیررسمی بودن‬ ‫آن را تعیین می‌کند‪ .‬هرچه میزان پشم پارچه بیشتر‬ ‫باش��د رس��می‌تر از کار درمی‌آید‪ .‬معموال کت‌های‬ ‫‹ ‹اهمیت استاندارد بودن‬ ‫اجباری ش��دن کت و ش��لوار در ای��ران نقطه‬ ‫عطفی فرهنگی با پیامدهای بس��یار زیاد تاریخی‬ ‫به شمار می‌آمد و البته خاص ایران نبود‪.‬‬ ‫اس��ناد تاریخی نش��ان می‌دهند که برای مثال‬ ‫سیاستمداران بریتانیایی تقریبا در همین دوره از‬ ‫لزوم گسترش شیوه پوشش کت و شلوار در میان‬ ‫بومی��ان افریقایی با عنوان خروج از «برهنگی» و‬ ‫«آراس��تن» آنها به لباس تمدن‪ ،‬دفاع می‌کردند‬ ‫و در مجلس بریتانیا رس��ما بر تغییر لباس برای‬ ‫حمای��ت از صنای��ع نس��اجی این کش��ور تاکید‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫اما همان‌گونه که گفته ش��د‪ ،‬کت و شلوار ابتدا‬ ‫به صورت کالسیک ولی به تدریج از دهه ‪1340‬‬ ‫در اش��کال فانتزی آن رواج زی��ادی میان مردان‬ ‫ش��هری طبقه متوس��ط رو به باال‪ ،‬پی��دا کرد به‬ ‫گونه‌ای که گروه‌هایی اجتماعی با س��رمایه‌های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی بس��یار متفاوت‪،‬‬ ‫همگی کت و ش��لوار می‌پوش��یدند؛ از کارمندان‬ ‫گرفته تا هنرپیش��گان معروف‪ ،‬از سیاستمداران‬ ‫گرفت��ه تا تاجران ب��ازاری‪ ،‬از فرهنگیان گرفته تا‬ ‫برخ��ی کاله‌ه��ای مخملی و کفش‌های پاش��نه‬ ‫خوابیده‌های فیلم‌های مسعود کیمیایی‪.‬‬ ‫اما تم��ام ظرافت قضیه بی��ش از پیش به اجزا‬ ‫مربوط می‌ش��د‪ .‬زدن یا نزدن کراوات‪ ،‬یکدس��ت‬ ‫ب��ودن یا دو رنگ بودن کت و ش��لوار‪« ،‬سِ ��ت»‬ ‫ک��ردن ک��راوات با دس��تمال گردن‪ ،‬س��نجاق و‬ ‫«پوشت»‪ ،‬رنگ آنها‪ ،‬کمر بندها و کاله یا جلیقه‬ ‫همراه��ی کنن��ده‪ ،‬پیراهنی که کت و ش��لوار را‬ ‫همراه��ی می‌کرد و همین‌ط��ور دوخت و جنس‬ ‫پارچه و نوع یقه پیراهن و کت‪.‬‬
‫معرفی‬ ‫برنامه گالری‌های تهران‬ ‫برای آخرین هفته سال‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫س�پیده س�حر‪ :‬گالری‌ها و مراکز هنری تهران‬ ‫در آخرین هفته‌ باقیمانده از سال ‪ 93‬با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های متع��ددی از هنرهای تجس��می‬ ‫میزبان عالقه‌مندان به هنر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده پارسی‬ ‫گالری «ایده پارس��ی» در روزهای پایانی سال‬ ‫میزبان نمایش��گاه آثار عکاس��انی از ‪ 75‬کشور با‬ ‫موضوعات خالقه‪ ،‬سفر و موضوعات آزاد رنگی و‬ ‫سیاه و سفید است‪.‬‬ ‫‪ 65‬عک��س ای��ن نمایش��گاه آث��ار برگزیدگان‬ ‫جش��نواره بین‌الملل��ی عکس «خیام» هس��تند‬ ‫که با هدف ارتقای س��طح عکاس��ی و همچنین‬ ‫بزرگداشت حکیم عمر خیام توسط کلوپ عکس‬ ‫فوکوس و نماینده فیاپ (فدراس��یون بین‌المللی‬ ‫هنر عکاس��ی‪ ،‬مس��تقر در پاریس) برگزار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه تا ‪ 27‬اسفندماه از ساعت ‪ 17‬تا‬ ‫‪ 21‬در گالری «ایده پارس��ی» به نشانی خیابان‬ ‫ش��ریعتی‪ ،‬خیابان کالهدوز‪ ،‬نرس��یده به سه‌راه‬ ‫نش��اط‪ ،‬کوچه اهلل‌وردی آذر‪ ،‬شماره ‪ 28‬پذیرای‬ ‫عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫روزگاري که از هنر در سال نو سپري خواهدشد‬ ‫‹ ‹موزه هنرهای معاصر فلسطین‬ ‫نمایشگاه پوستر «نش��ان ماندگاری» در موزه‬ ‫هنرهای معاصر فلس��طین برپا شده است‪ .‬الین‬ ‫نمایشگاه ش��امل ‪ 40‬اثر برگزیده پوستر «وقف؛‬ ‫توش��ه ماندگار» اس��ت ک��ه با هم��کاری موزه‬ ‫هنره��ای معاصر فلس��طین و اداره کل اوقاف و‬ ‫ن برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫امور خیریه استان تهرا ‌‬ ‫عالقه‌من��دان ب��رای بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫می‌توانن��د ه��ر روز از ش��نبه تا چهارش��نبه از‬ ‫س��اعت ‪ 10‬تا ‪ 18‬و پنجش��نبه‌ها از ساعت ‪10‬‬ ‫تا ‪( 15‬به‌جز روزهای تعطیل) به نش��انی میدان‬ ‫فلسطین‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬خیابان برادران شهید‬ ‫مظفر‪ ،‬تقاطع بزرگمهر شماره ‪ 74‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه هنرمندان ایران‬ ‫اعض��ای انجمن هنرمن��دان نقاش ای��ران در‬ ‫آخرین گردهمایی س��االنه خود‪ ،‬آثارش��ان را در‬ ‫خانه هنرمندان به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به‌مناس��بت نزدیک بودن عید‬ ‫نوروز و با هدف ترویج فرهنگ خرید آثار هنری‬ ‫در میان مردم توس��ط انجم��ن هنرمندان نقاش‬ ‫ای��ران و با همکاری خانه هنرمندان در ‪ 7‬گالری‬ ‫این مرکز فرهنگی ‪ -‬هنری برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه یادش��ده از س��وی کمیت��ه‬ ‫نمایش��گاه‌های انجمن هنرمن��دان نقاش‪ ،‬از ‪۲۲‬‬ ‫اس��فندماه در گالری‌های خانه هنرمندان ایران‬ ‫گش��ایش می‌یابد و تا ‪ ۲۷‬اس��فندماه ادامه دارد‬ ‫که با توجه به تعطیلی خانه هنرمندان در نوروز‪،‬‬ ‫ادامه بازدید از این نمایشگاه به بعد از تعطیالت‬ ‫موکول می‌ش��ود و عالقه‌مندان می‌توانند از ‪۱۵‬‬ ‫فروردی��ن م��اه ‪ ۹۴‬ت��ا ‪ ۲۰‬فروردین‌م��اه از این‬ ‫نمایشگاه دیدن و خرید کنند‪.‬‬ ‫باع��ث امي��دواري اس��ت ک��ه ش��نيديم‬ ‫عالقه‌من��دان ب��ه فيلمس��ازي مي‌توانند به‬ ‫صورت رايگان براي ش��رکت در کالس‌هاي‬ ‫آموزش��ي فيلمس��ازي به فرهنگس��راهاي‬ ‫مناطق خ��ود مراجعه کنن��د‪ .‬اين کالس‌ها‬ ‫از ‪ ۲۰‬فروردين س��ال ‪ ۹۴‬به مدت يک ماه‬ ‫برگزار مي‌ش��ود و در اي��ن کالس‌ها دروس‬ ‫کارگرداني‪ ،‬فيلمنامه‌نويسي و تصويربرداري‬ ‫آموزش داده خواهدشد‪.‬‬ ‫بعد از پايان دوره‌هاي آموزش فيلمسازي‪،‬‬ ‫هنرجويان با هزينه جش��نواره فيلم ش��هر‪،‬‬ ‫فيل��م کوتاه خواهند س��اخت و آث��ار توليد‬ ‫ش��ده بع��د از داوري‪ ،‬جواي��زي را دريافت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬شرکت در کالس‌ها براي همه‬ ‫گروه‌هاي سني آزاد است و مهلت ثبت‌نام تا‬ ‫پايان فروردين ماه ‪ ۹۴‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداري از فرهنگسراهاي جديد‬ ‫بهره‌‌برداري از فرهنگسراهايي که ساخت‬ ‫آنها در چند شهرس��تان به پايان رسيده يا‬ ‫مراحل س��اخت آنها رو به پايان است نیز از‬ ‫مريم ابراهيمي ـ گروه گزارش‪ :‬به نظر می‌رسد تعدادي از برنامه‌ريزي‌ها و عملکردهاي سال جديد در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف هنري عملي ش�ده و به س�رانجام رس�يد و تعدادي از پروژه‌ها هنوز تا کامل شدن راه در پيش دارند‪.‬‬ ‫تعدادي هم از اين حوزه‌ها برنامه‌هاي خود را در گزارش‌ها و خبر‌هاي مختلف منتشر کرده و تعدادي هم اخبار‬ ‫فعاليت‌هاي خود را براي ما از طریق پست الکترونیک ارسال کرده‌اند‪ .‬آنچه درپي مي‌آيد‪ ،‬برنامه و شماري از فعاليت‌هاي‬ ‫هنري تعدادي از فرهنگس�راهاي تهران اس�ت که برخي با توضيحات بيش�تر و برخي ديگر در حد معرفي و کليات آمده‬ ‫است‪ .‬يکي از برنامه‌هاي کلي که در تمام فرهنگسراهاي تهران برقرار است‪ ،‬برپايي کالس‌هاي رايگان فيلمسازي است‪.‬‬ ‫درب��اره تجهيزات س��الن‌هاي تخصصي اين‬ ‫تاالر اظهار کرد‪ :‬تاالر فرهنگس��راي اروميه‬ ‫داراي يک��ي از مجهزترين س��الن‌هاي تئاتر‬ ‫و موسيقي کشور اس��ت‪ .‬سن‌هاي متحرک‬ ‫و متغي��ر و طراح��ي خ��اص الکترونيک��ي‬ ‫براي س��الن موس��يقي آن را به بزرگترين و‬ ‫مجهزترين تاالر ش��مال غرب کشور تبديل‬ ‫کرده اس��ت و اميدواريم اين ت��االر پاتوقي‬ ‫براي هنرمندان شود‪ .‬اين فرهنگسرا در سال‬ ‫جديد به بهره‌برداري خواهد رسيد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهواز‬ ‫سيد‌خلف موسوي‪ ،‬ش��هردار اهواز گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹گالری سیحون‬ ‫بهرام دبیری ‪ 12‬تابلو از آثارش را برای فروش‬ ‫به نفع بیماران س��رطانی در گالری «س��یحون»‬ ‫به‌نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫تع��دادی از این آثار مرب��وط به کارهای بزرگ‬ ‫ای��ن هنرمند از مجموع��ه «گل و مرغ» و «گل‬ ‫و زن» و برخ��ی دیگ��ر از کاره��ای س��ال‌های‬ ‫اخیرش هس��تند که در آخرین نمایشگاه گالری‬ ‫«سیحون» برای فروش به‌نمایش درمی‌آیند‪.‬‬ ‫درص��دی از عواید فروش این آث��ار به خیریه‬ ‫«بهن��ام دهش‌پ��ور» و ب��ه بیم��اران س��رطانی‬ ‫اختصاص پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫در کنار نمای��ش تابلوها‪ ،‬تقویم‌ه��ای دیواری‬ ‫س��ال ‪ 94‬که از این ‪ 12‬تابلو توسط چند شرکت‬ ‫تولی��دی مختلف چاپ ش��ده‌اند‪ ،‬ب��رای فروش‬ ‫گذاش��ته و پول حاصل از فروش آنها به بیماران‬ ‫س��رطانی اهدا می‌ش��ود‪ .‬نمایش��گاه آثار بهرام‬ ‫دبیری از ‪ 22‬اس��فندماه در گالری «س��یحون»‬ ‫به نشانی خیابان وزرا‪ ،‬کوچه چهارم‪ ،‬شماره ‪11‬‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹موزه هنرهای معاصر‬ ‫موزه هنرهای معاصر تهران از پنجم اسفندماه‬ ‫میزب��ان آثار «ات��و پینه» هنرمن��د فقید آلمانی‬ ‫و موس��س گروه «زیرو» اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫ش��امل چند بخ��ش از آثار نقاش��ی و حجم این‬ ‫هنرمند اس��ت‪ .‬پین��ه که از برگزاری نمایش��گاه‬ ‫آث��ارش در ته��ران اس��تقبال کرده بود‪ ،‬س��ال‬ ‫‪2014‬م درگذش��ت و نتوانس��ت در این رویداد‬ ‫حضور داشته باشد‪ .‬آثار اتو پینه تا ‪ 28‬فروردین‬ ‫س��ال آینده میزبان عالقه‌مندان به هنر در موزه‬ ‫هنرهای معاصر به نشانی خیابان کارگر شمالی‪،‬‬ ‫جنب پارک الله است‪.‬‬ ‫از سوي س��ازمان فرهنگي هنري شهرداري‬ ‫ته��ران از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۱۲‬خردادم��اه ب��ه دبيري‬ ‫س��ياوش حقيقي در تهران برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگسراي ارسباران‬ ‫پنجمين جش��نواره بين‌المللي فيلم شهر‪،‬‬ ‫در جهت برگزاري باشکوه‌تر بخش محله اين‬ ‫رويداد س��ينمايي در نظ��ر دارد کالس‌هاي‬ ‫آموزش��ي کارگردان��ي‪ ،‬فيلمنامه‌نويس��ي و‬ ‫تصويرب��رداري را در فرهنگس��راهاي تهران‬ ‫برگ��زار کن��د‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومي‬ ‫فرهنگس��راي ارس��باران‪ ،‬عالقه‌من��دان به‬ ‫فيلمسازي مي‌توانند به صورت رايگان براي‬ ‫شرکت در کالس‌هاي آموزش فيلمسازي به‬ ‫فرهنگس��راي ارس��باران مراجعه کنند‪ .‬اين‬ ‫کالس‌ها از ‪ 20‬فروردين س��ال ‪ 94‬به مدت‬ ‫يک م��اه برگزار مي‌ش��ود‪ .‬در اين کالس‌ها‬ ‫دروس کارگردان��ي‪ ،‬فيلمنامه‌نويس��ي و‬ ‫تصويربرداري آموزش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه هنرمندان‬ ‫عالقه‌مندان به فيلمسازي مي‌توانند به صورت رايگان براي‬ ‫شرکت در کالس‌هاي آموزشي فيلمسازي به فرهنگسراهاي‬ ‫مناطق خود مراجعه کنند‪ .‬اين کالس‌ها از ‪ ۲۰‬فروردين سال ‪۹۴‬‬ ‫به مدت يک ماه برگزار مي‌شود‬ ‫شنيدني‌هاي سال جديد به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫با تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي‬ ‫‪ 8‬تاالر فرهنگس��را در سراسر کشور ساخته‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اروميه‬ ‫تاالر فرهنگس��راي ارومي��ه در زميني به‬ ‫مس��احت ‪ 18‬هزار‌مترمربع ساخته مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين فرهنگس��را دو سالن تخصصي ‪830‬‬ ‫و ‪ 500‬نف��ري ب��ا فناوري روز دنيا س��اخته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬کارگاه‌هاي موس��يقي و تئاتر‪،‬‬ ‫محل دائمي نمايشگاه‪ ،‬پارکينگ اختصاصي‬ ‫و س��الن‌هاي تخصص��ي از ديگ��ر امکانات‬ ‫تاالر فرهنگس��راي اروميه اس��ت‪ .‬مديرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامي آذربايجان غربي‬ ‫شهرداري اهواز در سال ‪ 93‬اقدام به ساخت‬ ‫‪ 6‬فرهنگسرا در اين شهر کرده است‪ .‬تکميل‬ ‫اين فرهنگسرا‌ها به تامين اعتبار آنها بستگي‬ ‫دارد و در سال‌های ‪ 94‬و ‪ 95‬به بهره‌برداري‬ ‫مي‌رسند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ش��هردار اهواز‪ ،‬درح��ال حاضر‬ ‫دو فرهنگس��را در کالنش��هر اه��واز فعاليت‬ ‫مي‌کنند و اميد آن است که پس از تکميل‬ ‫اين فرهنگس��را‌ها فضاه��اي فرهنگي اهواز‬ ‫توسعه پيدا کند‪.‬جداي از ‪ 6‬فرهنگسراي در‬ ‫حال ساخت‪ ،‬يک مجتمع فرهنگي بزرگ در‬ ‫اهواز در حال ساخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹پنجمي�ن جش�نواره بين‌المللي فيلم‬ ‫شهر‬ ‫پنجمين جش��نواره بين‌المللي فيلم شهر‬ ‫اين بخ��ش به دوس��تاني اختصاص‬ ‫دارد که نس��بت به آغاز فعاليت خانه‬ ‫هنرمندان در سال جديد کنجکاو و‬ ‫عالقه‌مند هس��تند‪ ،‬اين مرکز تا ‪13‬‬ ‫فروردين ماه ‪1394‬تعطيل و از جمعه‬ ‫‪14‬فروردي��ن فعال اس��ت‪ .‬س��اعت کاري‬ ‫خان��ه هنرمندان در فصل بهار و تابس��تان‬ ‫از س��اعت ‪ 10‬تا ‪ 21‬است‪ .‬برنامه‌هاي سال‬ ‫‪ 94‬تماشاخانه ايرانشهر نيز از سوي مجيد‬ ‫سرسنگي اعالم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش و باش��گاه خبرن��گاران مجيد‬ ‫سرس��نگي‪ ،‬رييس تماش��اخان ‌ه ايرانشهر با‬ ‫اشاره به درخواست‌هاي بيش از ‪ 400‬نمايش‬ ‫براي اج��را در اين تماش��اخانه اظهار کرد‪:‬‬ ‫درخواس��ت‌هايي که براي اجرا در ايرانشهر‬ ‫از ما ش��ده‪ ،‬تناس��بي با تعداد سالن‌هايمان‬ ‫ندارد‪ .‬به همين دليل با اولويت‌بندي اجرا‌ها‬ ‫تا مهرماه هرس��ال درخواست را جمع‌بندي‬ ‫مي‌کني��م‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬درخواس��ت‌ها تا‬ ‫پايان مهر جمع‌بندي مي‌شود و تا پايان آذر‬ ‫و دي ماه قرارداد‌ها را مي‌بنديم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه سرس��نگي‪ ،‬اولويت نخس��ت‪،‬‬ ‫حرف��ه‌اي ب��ودن کارگردان اس��ت و بعد از‌‬ ‫آن مت��ن را مورد بررس��ي ق��رار مي‌دهيم‪،‬‬ ‫همچنين گروه‌هاي نمايش��ي ت��ا پايان مهر‬ ‫س��ال ‪ 94‬فرصت دارند تا درخواس��ت‌هاي‬ ‫خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫سرس��نگي به اين نکته نيز اشاره کرد‪ :‬که‬ ‫ب��راي حل برخي مش��کالت‬ ‫تئاتر در‬ ‫س��ال‪ 94‬موضوعاتي را ب��راي نمايش‌هاي‬ ‫اجراي��ي‪ ،‬ج��زو اولويت‌ه��ا ق��رار دادي��م و‬ ‫تبديل س��ريال‌هاي تلويزيوني يا سينمايي‬ ‫پرمخاطب به تئاتر نتيج ‌ه تجربه‌اي است که‬ ‫در سفر به ژاپن کسب کردم‪ .‬در سال ‪ 95‬نيز‬ ‫تئاتر و ادبي��ات جزو موضوعات نمايش‌هاي‬ ‫تماشاخانه‌اي ايرانش��هر قرار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫چراکه تبديل رمان‌ها و داس��تان‌ها به تئاتر‬ ‫اتفاق بس��يار خوبي را رقم مي‌زند‪ .‬بنابراين‬ ‫قرار اس��ت مجموعه نمايش‌هاي ايرانشهر از‬ ‫سال ‪ 90‬تا ‪ 93‬در کتاب جمع‌آوري‌شود تا‬ ‫منتقدان و هنرمندان بتوانند از اين کتاب به‬ ‫عنوان منبعي مناسب استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته سرس��نگي‪ ،‬فصل اول اجراهاي‬ ‫سال ‪ 94‬در سالن سمندريان با نمايش‌هاي‬ ‫«مضم��ون پنجم» ب��ه کارگردان��ي رضا‬ ‫صابري‪ ،‬نماي��ش «کامنت» به کارگرداني‬ ‫يوس��ف باپيري و دو نماي��ش «تا ابديت»‬ ‫به کارگرداني مسعود دلخواه و‬ ‫نمايش «روال عادي»‬ ‫ب��ه کارگرداني‬ ‫خاک��ي اج��را‬ ‫خواهد شد‪ .‬نمايش «هم‌نام» به کارگرداني‬ ‫مازي��ار مي��ري از ‪ 28‬خرداد ت��ا ‪ 6‬مرداد‪‌،‬‬ ‫نمايش «پهلوان اکبر» به کارگرداني ناصر‬ ‫کامکار از ‪ 9‬مرداد تا ‪ 12‬شهريور‪ ،‬نمايش‬ ‫«تار توپ» از ‪ 15‬ش��هريور تا ‪ 19‬مهر ماه‬ ‫روي صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪ 15‬ش��هريور ماه نيز دو نمايش سهيال‬ ‫گلس��تان و نمايش��ي ب��ا موض��وع «دفاع‬ ‫مقدس» به کارگرداني مجيد سرس��نگي‬ ‫اجرا خواهد ش��د‪ .‬خبر ديگ��ر اينکه قرار‬ ‫اس��ت در محرم و صفر سال آينده سريال‬ ‫«ش��ب دهم» به کارگرداني حسن فتحي‪،‬‬ ‫ب��ه روي صحنه برود‪ .‬بعد از محرم و صفر‬ ‫هم نمايش «خ��واب در فنجان خالي» به‬ ‫کارگرداني کيومرث مرادي به روي صحنه‬ ‫خواهدرفت‪ .‬همچنين فصل آخر اجراهاي‬ ‫س��الن س��مندريان در ايرانشهر با نمايش‬ ‫«برف» ب��ه کارگرداني «پيمان معادي» و‬ ‫قص ‌ه «مي��ان رودان» به کارگرداني «علي‬ ‫شمس» به پايان مي‌رسد‪.‬‬ ‫از اول تيرم��اه ت��ا ‪ 9‬م��رداد دو نمايش‬ ‫ب��ه کارگرداني حس��ن معجون��ي و ليلي‬ ‫رش��يدي اجرا مي‌شود‪ .‬ش��هريور ماه نيز‬ ‫دو نمايش به کارگرداني خس��رو احمدي‬ ‫و پريس��ا مقتدي در س��الن ناظرزاده اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از ‪ 12‬آبان تا ‪ 17‬آذر نمايش‬ ‫«برنارد مرده» به کارگرداني علي سرابي و‬ ‫در تاري��خ ‪ 22‬آذر تا ‪ 28‬دي نمايش «مد‬ ‫آ» به کارگرداني رضا گوران اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫مدير خانه هنرمندان درباره نمايش‌هاي‬ ‫پاياني سال ‪ 94‬در سالن ناظر زاده کرماني‬ ‫گفت‪ :‬در بهمن ماه نمايش مالقات بانوي‬ ‫سالخورده به کارگرداني هادي حجازي‌فر‬ ‫و نمايشي به کارگرداني محمدرضا اصلي‬ ‫اجرا مي‌ش��ود‪ .‬در بهمن و اس��فند ماه نيز‬ ‫نمايش‌هاي��ي از مير منتظمي و ملکي جو‬ ‫به روي صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫به اعتقاد مدير خانه هنرمندان‪ ،‬س��ايت‬ ‫گيش��ه نشس��ت تماش��اخان ‌ه ايرانش��هر‬ ‫منحصربه‌فردترين سايت فروش بليت در‬ ‫قيمت‌هاي مختلف است و مي‌تواند بيش‬ ‫از ‪ 100‬واقعه هنري را حمايت کند و تنها‬ ‫مختص تماشاخانه ايرانشهر‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫وقت��ي پي��ش از‬ ‫آم��دن س��ال جديد‬ ‫درب��اره خبره��اي‬ ‫ا ميد و ا ر کنن��د ه‌ا ي‬ ‫که قرار اس��ت اتفاق‬ ‫بيفت��د مي‌خواني��م‪،‬‬ ‫حال‌م��ان خ��وب‬ ‫مي‌ش��ود و امي��دوار‬ ‫مي‌شويم که سال‪94‬‬ ‫سالي نکو خواهد بود‪.‬‬ ‫ان‌شاء‌اهلل‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫در گفت‌وگو با مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی مطرح شد‬ ‫‪23‬‬ ‫س‬ ‫اکرم امینی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬ص�ادرات ‪ 250‬هزار دالری‬ ‫صنایع‌دس�تی خراسان ش�مالی به خاطر فقدان بازاریابی‬ ‫نوی�ن‪ ،‬از دیگر اس�تان‌ها انجام می‌ش�ود و به همین دلیل‬ ‫اس�ت که محمد س�ویدانلویی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی‪ ،‬از برنامه‌ریزی‬ ‫برای نش�ان (برند)س�ازی در این حوزه می‌گوید‪ .‬به گفته‬ ‫€ €درباره میزان صادرات صنایع‌دستی‬ ‫استان توضیح دهید‪.‬‬ ‫‪‌50‬رشته صنایع‌دستی در خراسان شمالی‬ ‫فعال اس��ت ک��ه در این میان‪ 3 ،‬رش��ته مهر‬ ‫اصالت یونس��کو و ‪ 20‬رش��ته نیز مهر اصالت‬ ‫ملی دارند‪ .‬در سال گذشته حدود ‪ 250‬هزار‬ ‫دالر صنایع‌دس��تی از استان صادر شد‪ ،‬البته‬ ‫از اس��تان‌های دیگ��ر‪ ،‬یعنی با نش��ان(برند)‬ ‫اس��تان‌های دیگر‪ .‬در واقع یکی از مهم‌ترین‬ ‫مشکل صادرات صنایع‌دستی ما این است که‬ ‫محصوالت ما توسط بازرگانان دیگر استان‌ها‬ ‫خریداری و صادر می‌ش��ود و تولیدکننده‌ها و‬ ‫بازرگانان خراسان شمالی هنوز نتوانسته‌اند به‬ ‫طور مستقیم این صادرات را انجام دهند‪.‬‬ ‫€ €علت این وضعیت چیس�ت؟ آیا برای‬ ‫رفع این ضعف‪ ،‬برنامه‌ای دارید؟‬ ‫هن��وز نتوانس��ته‌ایم ای��ن مس��ئله را‬ ‫آسیب‌شناسی کنیم اما یکی از دالیل احتمالی‬ ‫آن‪‌،‬نوپا‌بودن اس��تان خراسان شمالی است‪،‬‬ ‫البته به دنبال راهکار برای جبران این مشکل‬ ‫هستیم ولی ابتدا باید مسئله را آسیب‌شناسی‬ ‫کرده و ببینیم ایراد کار از کجاست‪ ،‬چون در‬ ‫خراسان ش��مالی هم گمرک داریم و هم در‬ ‫زمینه‌های دیگر مش��کل خاصی وجود ندارد‬ ‫اما به نظر می‌رس��د یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫بازرگانان این حوزه ک��ه پیش‌زمینه‌ای برای‬ ‫ص��ادرات از اس��تان‌های دیگر اس��ت‪ ،‬فقدان‬ ‫بازاریاب��ی نوی��ن اس��ت‪ .‬تولیدکننده‌ه��ا و‬ ‫بازرگانان صنایع‌دس��تی هنوز مسائل خود را‬ ‫به صورت سنتی دنبال می‌کنند در حالی که‬ ‫این ضعف باید رفع شود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه مش�کالت دیگ�ری در زمین�ه‬ ‫صادرات این محصوالت وجود دارد؟‬ ‫در حوزه آموزش در صنایع‌دس��تی اس��تان‬ ‫ضع��ف وج��ود دارد ک��ه در پی اص�لاح این‬ ‫وضعیت هس��تیم؛ در همین راستا از ابتدای‬ ‫امس��ال‪ ۲۸ ،‬دوره آموزش��ی در ‪ ۹‬رش��ته‬ ‫صنایع‌دس��تی از‌جمل��ه گلیم‌باف��ی‪ ،‬ت��راش‬ ‫س��نگ‪ ،‬معرق چوب‪ ،‬چ��ارق دوزی‪ ،‬رودوزی‬ ‫س��نتی و تذهیب برای بیش از ‪ 300‬هنرمند‬ ‫صنایع‌دستی برگزار شد‪ .‬ضعف برندسازی هم‬ ‫مشکل دیگری است که صنایع‌دستی ما با آن‬ ‫مواجه اس��ت و در حال حاضر در تالشیم این‬ ‫این ضعف را جبران کنیم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت فروش داخلی چطور است؟‬ ‫در ح��وزه فروش داخلی هم با مش��کالتی‬ ‫نظی��ر حوزه ص��ادرات مواجهی��م‪ ،‬در همین‬ ‫زمین��ه به دنبال این هس��تیم که به طریقی‪،‬‬ ‫در بازار سوغات مشهد که نزدیک‌ترین استان‬ ‫به خراسان رضوی است‪ ،‬حضور پیدا کنیم و‬ ‫بتوانیم بخش��ی از بازار س��وغات مشهد را به‬ ‫عنوان همسایه تامین کرده و این استان را به‬ ‫پایگاه تولیدات سوغات مشهد تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫صنایع‌دستی در استان‌‪،‬‬ ‫بیش از ‪‌3‬میلیارد تومان‬ ‫است‪ ،‬البته این رقم با‬ ‫اعطای تسهیالت جدید‪،‬‬ ‫به طور مرتب در حال‬ ‫افزایش است‬ ‫در مجم��وع ب��ه دنب��ال راهکارهایی برای‬ ‫خارج‌ک��ردن صنایع‌دس��تی اس��تان از رکود‬ ‫هس��تیم و امیدواریم س��ال ‪ 94‬سال پویایی‬ ‫صنایع‌دستی ما باشد‪.‬‬ ‫€ €در مجموع در سال ‪ 93‬اوضاع درآمد‬ ‫صنایع‌دستی چگونه بود؟‬ ‫ب��ا روی کار آم��دن دولت تدبی��ر و امید‪،‬‬ ‫وضعی��ت تغییر ک��رده اس��ت و کارگاه‌های‬ ‫خبرخوان‬ ‫طرح ايجاد منطقه آزاد سيستان‬ ‫در شوراي عالي مناطق آزاد‬ ‫ف�ارس‪ :‬استاندار سيستان‌وبلوچس��تان از آماده شدن‬ ‫و امضاي طرح ايجاد منطقه آزاد در ش��مال اس��تان و‬ ‫ارسال آن به دبيرخانه مناطق آزاد کشور براي تصويب‬ ‫خبر داد‪ .‬علي‌اوس��ط هاشمي موافقت دولت با اعطاي‬ ‫‪ 489‬ميلي��ارد تومان اعتبار به اس��تان براي پرداخت‬ ‫مطالب��ات پيمانکاران طرح‌هاي عمراني را اعالم کرد و‬ ‫از مديران دس��تگاه‌هاي اجرايي خواست براي دريافت‬ ‫اين اعتب��ار از وزارتخانه‌هاي مربوطه تالش کنند‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬از محل ماده ‪ 12‬قانون تشکيل سازمان مديريت‬ ‫بحران ‪ 19/5‬ميليارد تومان براي بازس��ازي تاسيسات‬ ‫زيربنايي و تامين س��ود کارمزد تس��هيالت اعطايي به‬ ‫گلخانه‌داران اس��تان که در سال‌هاي اخير بر اثر سيل‬ ‫و توفان آسيب ديده بودند به استان تعلق گرفته است‬ ‫که با نظارت ادارات مربوطه هزينه خواهد شد‪.‬‬ ‫حمایت از فرش دستباف‬ ‫ايس�نا‪ :‬رييس اداره فرش س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اصفهان از افزاي��ش کارگاه‌هاي فرش‬ ‫دس��تباف در اس��تان خبر داد‪ .‬ليال باغبان اظهار کرد‪:‬‬ ‫بافت نش��ان کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي تجاري روي فرش‬ ‫دستباف را مفيد مي‌دانم زيرا حمايت اين موسسات از‬ ‫اي��ن هنر تاريخي ضروري اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در زمينه‬ ‫بازاريابي و تبليغات اين صنعت ‪ -‬هنر نيز دچار ضعف‬ ‫در بازارهاي داخلي و خارجي هستيم و يکي از داليل‬ ‫آن نيز رغبت نداش��تن توليد‌کنندگان و فروشندگان‬ ‫ب��راي هزينه‌کردن در اين زمینه اس��ت‪ .‬باغبان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخشي از اين معضالت مربوط به مسائل عمومي‬ ‫توليد در کشور به‌ویژه بحث تحريم‌ها است‪.‬‬ ‫احمد ديناري‬ ‫کارشناس ميراث فرهنگي مشهد‬ ‫او‪ ،‬در دولت یازدهم صنایع‌دس�تی خراس�ان شمالی جان‬ ‫دوباره گرفته است‪ ،‬یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه‬ ‫زیرس�اخت‌های صنایع‌دستی این اس�تان جذب شده که‬ ‫گام مهمی در راس�تای تقویت بازار داخلی و صادرات این‬ ‫با سویدانلویی را‬ ‫محصوالت خواهد بود‪ .‬گفت‌وگوی‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫صنایع‌دستی که یکی پس از دیگری در دولت‬ ‫قبل به دالیل مشکالت تعطیل می‌شدند‪ ،‬در‬ ‫طول س��ال گذشته به تدریج احصا شده‌اند و‬ ‫اعتبارات خوبی نیز جذب کرده‌ایم‪ .‬قرار است‬ ‫س��ال آینده اعتباری به می��زان یک میلیارد‬ ‫توم��ان کمک بالع��وض ب��رای فراهم‌کردن‬ ‫زیرساخت‌های صنایع‌دستی استان به ما داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬این اعتبار‪ ،‬مصوبه س��فر رهبر معظم‬ ‫انقالب در س��ال ‪ 90‬اس��ت که در دولت قبل‬ ‫جذب نش��د اما در این دولت موفق به جذب‬ ‫آن ش��دیم‪ .‬این رقم برای اس��تان خراس��ان‬ ‫ش��مالی به عنوان یک اس��تان کم‌برخوردار‪،‬‬ ‫کمک خوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در مجموع چه میزان سرمایه‌گذاری‬ ‫در حوزه صنایع‌دستی شده است؟‬ ‫مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‬ ‫صنایع‌دس��تی در اس��تان‌‪ ،‬بیش از ‪ 3‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ ،‬البته این رقم با اعطای تسهیالت‬ ‫جدید‪ ،‬به طور مرتب در حال افزایش است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره تس�هیالت اعطاش�ده ب�ه‬ ‫هنرمندان صنایع‌دستی توضیح دهید‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ 93‬بی��ش از ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تس��هیالت به فعاالن این‬ ‫حوزه پرداخت ش��ده تا برای توس��عه یا آغاز‬ ‫فعالیت به کار گیرند‪ .‬از س��وی دیگر امس��ال‬ ‫تفاهمنامه‌ای بین س��ازمان میراث فرهنگی و‬ ‫صندوق مهر امام رضا امضا ش��د که بر اساس‬ ‫آن‪ ،‬متقاضی��ان دریاف��ت تس��هیالت در این‬ ‫بخ��ش به این صندوق معرف��ی و برای بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نفر در استان اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫€ €در راستای تقویت فروش و صادرات‬ ‫صنایع‌دستی‪ ،‬چه برنامه‌هایی دارید؟‬ ‫یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در سال جاری‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه صنایع‌دس��تی استان در‬ ‫ترکمنس��تان از ‪ 14‬تا ‪ 18‬اس��فند بود که در‬ ‫آن‪ ،‬بی��ش از ‪ 200‬قطعه انواع صنایع‌دس��تی‬ ‫هنرمن��دان این اس��تان به نمایش گذاش��ته‬ ‫ش��د‪ .‬معرفی آثار تولیدکنندگان و هنرمندان‬ ‫خراسان شمالی در ترکمنستان فرصتی برای‬ ‫گس��ترش و ارتقای روابط تج��اری میان این‬ ‫اس��تان و کشور همس��ایه بود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫گردش��گری و صنایع‌دستی مکمل یکدیگرند‬ ‫یعنی اگر گردشگری رونق پیدا کند منجر به‬ ‫رونق صنایع‌دستی هم می‌شود‪.‬‬ ‫€ €برای درآمدزایی ارزی از ظرفیت‌های‬ ‫صنایع‌دستی‪ ،‬چه اقداماتی شده است؟‬ ‫برای ایجاد درآمد ارزی باید به گردشگری‬ ‫تکیه کنی��م‪ ،‬در حال حاضر م��ا چند جاذبه‬ ‫بس��یار مهم در حوزه گردشگری داریم‪ ،‬یکی‬ ‫شهر بلقیس در اسفراین است که رهبر معظم‬ ‫انق�لاب آن را در حد ارگ بم دانس��تند و به‬ ‫دنب��ال این هس��تیم که در یک ب��ازه زمانی‬ ‫‪ 5‬س��اله ای��ن ش��هر را احی��ا ک��رده و برای‬ ‫حضور گردش��گران خارجی‪ ،‬تبلیغات کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن بحث احیای جاده ابریش��م قدیم‬ ‫اس��ت که از مس��یری از جرجان به نیشابور‬ ‫ب��وده و ‪ 11‬کاروانس��را در این مس��یر وجود‬ ‫داش��ته که ‪ 10‬کاروانسرا در خراسان شمالی‬ ‫واقع اس��ت‪ .‬تبلیغات بین‌المللی برای حضور‬ ‫گردش��گران خارج��ی در این جاذب��ه نیز از‬ ‫برنامه‌های بلندمدت ماست که در صورتی که‬ ‫اعتبارات جذب شود‌‪ ،‬آغاز می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫در خراس��ان ش��مالی حدود هزار و ‪ 200‬اثر‬ ‫تاریخی داریم که در این میان‪ 560 ،‬اثر ثبت‬ ‫ملی شده است‪ ،‬همچنین ‪ 24‬روستای هدف‬ ‫گردشگری داریم‪.‬‬ ‫€ €در ن�وروز ه�ر س�ال در مجموع چه‬ ‫تعداد گردشگر به استان می‌آیند؟‬ ‫در نوروز گذش��ته‪ ،‬آمار ‪ 150‬هزار مس��افر‬ ‫در یک ش��ب در خراسان ش��مالی ثبت شد‬ ‫اما به دنبال این هس��تیم که ای��ن رقم را به‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ 500‬هزار نفر ـ در هر ش��ب‬ ‫برسانیم‪ .‬در خراسان شمالی بیش از ‪ 65‬هتل‬ ‫و واح��د اقامتی و پذیرایی وجود دارد که این‬ ‫آمادگ��ی را داری��م که در یک ش��ب به طور‬ ‫همزمان از ‪ 16‬هزار گردشگر پذیرایی کنیم‪.‬‬ ‫اختصاص رتبه نخست صادرات غيرنفتي به کرمان‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار کرم��ان گفت‪ :‬رتبه نخس��ت صادرات‬ ‫غيرنفتي به اس��تان کرمان تعل��ق گرفت و يک ميليارد و‬ ‫‪ 67‬ميليون دالر با وحدت و همدلي مسئوالن محقق شد‪.‬‬ ‫عليرض��ا رزم‌حس��يني اظه��ار ک��رد‪ :‬در گردهمايي و‬ ‫کارگروه توسعه سياسي استان کرمان همه متعهد شديم‬ ‫تا همگرايي سياسي و وحدت‪ ،‬آرامش و عقالنيت سياسي‬ ‫را داشته باشيم‪ .‬وي با اشاره به اقدامات يک سال گذشته‬ ‫بو‌کار در استان‪،‬‬ ‫اس��تانداري کرمان و افزايش فضاي کس ‌‬ ‫افزود‪ :‬بهبود رتبه اس��تان در تس��هيالت صندوق توسعه‬ ‫ملي را ش��اهد بودي��م و بدون ترديد براس��اس برآوردها‬ ‫در رتبه‌ه��اي ب��االي جدول هس��تيم‪ .‬اس��تاندار کرمان‬ ‫امضاي موافقت‌نامه‌هاي س��رمايه‌گذاري استان کرمان را‬ ‫کم‌نظير عنوان کرد و گفت‪ :‬اجرايي ش��دن بخشي از اين‬ ‫یادداشت‬ ‫گردشگري سالمت‬ ‫فرصتي براي‬ ‫درآمدزايي ارزي‬ ‫موافقتنامه‌ها که رس��انه‌ها نيز رصد کردند در‌حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬رزم‌حس��يني تصريح کرد‪ :‬واردات کاالي اس��تان‬ ‫کرمان که به‌طور عمده سرمايه‌اي و مربوط به خط توليد‬ ‫ف��والد و خودرو اس��ت به ‪ 640‬ميلي��ون دالر در ‪ 11‬ماه‬ ‫گذش��ته و توليد خودروی اس��تان به ‪ 83‬هزار دس��تگاه‬ ‫رسيده است‪.‬‬ ‫رزم‌حس��يني با اشاره به پياده‌س��ازي سيستم هوشمند‬ ‫گمرکي عنوان کرد‪ :‬بيش از ‪ 50‬عمليات از طريق س��امانه‬ ‫هوش��مند گمرکي انجام می‌شود‪ .‬استاندار کرمان با اشاره‬ ‫ب��ه احصای ‪ 190‬قانون مزاح��م و ارائه به دولت ابراز کرد‪:‬‬ ‫‪ 100‬مورد مصداقي و عملياتي براي امر توسعه و پيشرفت‬ ‫دس��تگاه‌هاي اجرايي در وزارت کشور و هيات وزيران در‌‬ ‫حال رس��يدگي اس��ت‪ .‬وي عنوان کرد‪ :‬تعداد پروژه‌هاي‬ ‫عمراني باقيمانده در اس��تان کرم��ان به ميزان ‪ 16‬درصد‬ ‫کاهش يافته و بازسازي شهر کرمان نيز از اقدامات خوب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رزم‌حسيني افزود‪ :‬قرارداد چند ‪ 100‬ميليارد‬ ‫تومان��ي با ق��رارگاه خاتم‌االنبياء بس��ته ش��ده و مي‌تواند‬ ‫مشکالت و موانع شهري را تا ‪ 20‬سال آينده برطرف کند‪.‬‬ ‫صادرات خراسان‌جنوبي به افغانستان‬ ‫اشتغال در شهرک‌هاي صنعتي سبزوار‬ ‫مهر‪ :‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‌جنوبي از گرفتن مصوبه‬ ‫براي خرده‌فروشي در بازارچه‌هاي خراسان‌جنوبي خبر داد و گفت‪ :‬ما آمادگي‬ ‫داريم خدمات دارو و درمان را در بازارچه‌هاي اس��تان به مرزنش��ينان افغان‬ ‫ارائه دهيم‪ .‬نعمت‌اهلل حقيقي تاکيد کرد‪ :‬کش��ور افغانس��تان بايد تکليف ما را‬ ‫در فعال‌بودن بازارچه‌ها مش��خص کند‪ .‬وي با اش��اره به اينکه هم‌اکنون ‪۳۰‬‬ ‫درصد صادرات کش��ور ايران به افغانس��تان از خراسان‌جنوبي انجام مي‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما به دنبال تبديل بازارچه يزدان شهرستان زيرکوه به گمرک هستيم‪.‬‬ ‫حقيقي عنوان کرد‪ :‬در‌حال حاضر‪ ۷۰‬درصد واردات کاال از کش��ور افغانستان‬ ‫به خراسان‌جنوبي از طريق بازارچه يزدان انجام شده که نشان از ظرفيت اين‬ ‫بازارچه به عنوان معبر رس��مي است‪ .‬حقيقي گفت‪ :‬خراسان‌جنوبي مي‌تواند‬ ‫در زمينه اکتشاف معدن با کشور افغانستان همکاري کند‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬رييس ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعتي س��بزوار (خراس��ان‌رضوي)‬ ‫ک ش��ماره يک صنعتي س��بزوار مشغول‬ ‫گفت‪ :‬يک‌هزار و ‪ 500‬نفر در ش��هر ‌‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬اس��ماعيل نامني با اش��اره به اينکه يکي از مش��کالت ما در‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي سبزوار نبود شبکه مخابرات در شهرک صنعتي شماره‬ ‫‪ 2‬اين شهرس��تان اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اين زمينه پيگيري‌هاي الزم‬ ‫انجام ش��ده که قرار اس��ت کانال انتقال شبکه کابلي مخابرات توسط شرکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي ايجاد و کابل‌گذاري توسط مخابرات انجام شود‪ .‬نامني‬ ‫با بيان اينکه مهم‌ترين مش��کل ما در شهرک صنعتي شماره يک و شماره ‪2‬‬ ‫نبود تصفيه‌خانه متمرکز ويژه اين دو مجموعه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با پيگيري‌هاي‬ ‫انجام‌شده در ش��هرک صنعتي شماره يک شبکه جمع‌آوري فاضالب احداث‬ ‫شده که اين شبکه هنوز در شهرک شماره ‪ 2‬ايجاد نشده است‪.‬‬ ‫س��االنه دس��ت‌کم ‪ 20‬ميليون گردشگر داخلي و‬ ‫يک ونيم ميليون گردش��گر خارجي به مشهد سفر‬ ‫مي‌کنند که بيش از ‪ 95‬درصد آنها‪ ،‬با هدف زيارت‬ ‫وارد مش��هد مي‌ش��وند به همين دليل گردشگري‬ ‫دين��ي در اين اس��تان از اهميت باالي��ي برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��هد در آبان ‪ 88‬لق��ب پايتخت معنوي‬ ‫اي��ران را گرفت‪ ،‬همچنين خراس��ان‌رضوي ازجمله‬ ‫چند استاني است که معاونت هماهنگي امور زائران‬ ‫در اس��تانداري آن ايجاد ش��ده و هر س��ال‪ ،‬ميزان‬ ‫مش��خصي اعتبار با عنوان اعتب��ارات زيارت به آن‬ ‫اختصاص مي‌يابد‪ ،‬اين مسائل نشان از ظرفيت‌هاي‬ ‫باالي اين اس��تان در گردش��گري دين��ي دارد و به‬ ‫همين خاطر هم همه برنامه‌هاي گردشگري استان‪،‬‬ ‫حول محور گردش��گري زيارت��ي مي‌چرخد‪ .‬با اين‬ ‫وجود گردشگري سالمت نيز حوزه ديگري است که‬ ‫در مشهد در کنار گردشگري ديني‪ ،‬قابليت توسعه‬ ‫دارد و از طريق آن مي‌توان بخش��ي از گردش��گران‬ ‫خارجي که با هدف زيارت وارد مش��هد مي‌شوند را‬ ‫براي ارائه خدمات سالمت و درمان‪ ،‬جذب کرد‪.‬‬ ‫براس��اس آمار تقريبي ارائه شده از سوي سازمان‬ ‫ميراث فرهنگي‪ ،‬هر گردشگر خارجي که وارد کشور‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬حدود ‪ 1500‬دالر هزين��ه مي‌کند‪ .‬با در‬ ‫نظر گرفت��ن اين رقم و با توجه به اينکه در س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬حدود يک‌ميليون و ‪ 500‬هزار نفر گردشگر‬ ‫خارجي به خراس��ان‌رضوي وارد شد‪ ،‬مي‌توان گفت‬ ‫گردش��گران خراسان‌رضوي س��االنه چيزي حدود‬ ‫‪ 2‬ميلي��ارد و ‪ 250‬ميلي��ون دالر در اس��تان هزينه‬ ‫مي‌کنند‪ .‬از س��وي ديگر گردشگر سالمت در طول‬ ‫دوران اقامت��ش‪ ،‬تقريبا ‪ 3‬برابر گردش��گر معمولي‬ ‫هزينه مي‌کن��د يعني بين ‪ 4500‬ت��ا ‪ 5000‬دالر‪.‬‬ ‫بنابراين اگ��ر بتوانيم تنها ‪ 10‬درصد گردش��گراني‬ ‫که براي زيارت وارد مش��هد مي‌ش��وند را با عنوان‬ ‫خدم��ات درماني جذب کني��م‪ ،‬درآمد ارزي حدود‬ ‫‪ 750‬ميليون دالري نصيب اس��تان خواهد شد که‬ ‫در توس��عه اقتصاد و اشتغال اس��تان‪ ،‬تاثير بسزايي‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬غالمرضا کام�لان‪ ،‬رييس اداره بازرگاني‬ ‫خارجي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رض��وي گفت‪ :‬به منظور حماي��ت از توليد داخلي‪،‬‬ ‫اختص��اص ارز مبادل��ه‌اي به هر ميزان ب��ه واردات‬ ‫‪ 112‬تعرفه ممنوع شده است‪ .‬وي افزود‪ :‬تعرفه‌هاي‬ ‫اعالم‌ش��ده به هيچ عن��وان قابليت اس��تفاده از ارز‬ ‫سيس��تم بانکي را نداشته و ثبت سفارش آنها صرفا‬ ‫از طريق ارز متقاضي امکانپذير است‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ :‬رس��ول زرگرپ��ور‪ ،‬اس��تاندار اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬امروز س��ند آمايش سرزمين در برش استاني‬ ‫اصفهان پس از نزديک به ‪ ۳‬س��ال فعاليت مستمر‬ ‫نهايي و آماده ابالغ شد‬ ‫ايس�نا‪ :‬عليرضا ارزاني ممقان��ي‪ ،‬رييس اتحاديه‬ ‫آجيل و خش��کبار مشهد گفت‪ :‬س��بزوار و نيشابور‬ ‫مهد توليد تخمه ژاپني اس��ت اما به دليل مشکالت‬ ‫موج��ود در تابس��تان امس��ال ش��اهد کاهش اين‬ ‫محص��ول بودي��م و قيم��ت تخمه ژاپني که س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 12‬هزار تومان بود امس��ال ب��ه ‪ 42‬هزار‬ ‫تومان رس��يده و اگر همين‌گونه پيش برويم س��ال‬ ‫آينده مجبور مي‌شويم تخمه ژاپني را از چين وارد‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬احمدرضا اخوان ارجمند‪ ،‬رييس اتحاديه‬ ‫کباب��ي و بريان��ي اصفه��ان گفت‪ :‬ب��راي رفاه حال‬ ‫مسافران و مردم‪ ،‬کباب و برياني در ايام نوروز گران‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬هر کدام از محصوالت ما‬ ‫س��قف قيمتي مش��خصي دارند‪ ،‬براي نمونه سقف‬ ‫قيمت يک دس��ت برياني ‪ 10‬هزار تومان است‪ ،‬هر‬ ‫دست برياني بس��ته به کيفيت و نوع مواد مصرفي‬ ‫قيمتي بين ‪ 7‬تا ‪ 10‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‪ :‬بهم��ن پناهي‪ ،‬رييس مرک��ز تحقيقات‬ ‫کش��اورزي و مناب��ع طبيعي اس��تان کرمان گفت‪:‬‬ ‫ص��ادرات خرماي تر همواره با مش��کالت عديده‌اي‬ ‫ازجمل��ه برداش��ت‪ ،‬ضدعفون��ي‪ ،‬بس��ته‌بندي و‬ ‫حمل‌ونقل مواجه بوده که مي‌توان با کاش��ت ارقام‬ ‫خشک و نيمه‌خشک اين معضل را کاهش داد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬عبداهلل ارجاعي‪ ،‬معاون سياسي و امنيتي‬ ‫فرماندار مش��هد گفت‪ :‬س��اماندهي دفاتر خرده‌بار‬ ‫اطراف پايانه مس��افربري مشهد مقدس را با جديت‬ ‫پيگيري مي‌کنيم‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬جواد عطارباشي‪ ،‬رييس اداره نظارت بر‬ ‫بهداش��ت عمومي و مواد غذايي شبکه دامپزشکي‬ ‫خراسان رضوي گفت‪ 6 :‬کشتارگاه در سطح کشور‬ ‫مجاز به صادرات طيور به روس��يه شدند که از اين‬ ‫تعداد يک کشتارگاه در مشهد است‪.‬‬
‫اخبار استان ها‬ ‫الیحه ایجاد منطقه آزاد بوشهر‬ ‫ایس�نا‪ :‬ی��ک عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی الیحه ایجاد منطق��ه آزاد تجاری صنعتی‬ ‫بوش��هر را اعالم وص��ول کرد‪ .‬س��بحانی‌نیا در پایان‬ ‫جلس��ه علنی مجلس الیحه اجازه اساس��نامه مرکز‬ ‫تحقیق��ات س��اختمان و مس��کن و الیحه تش��کیل‬ ‫س��ازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را نیز اعالم‬ ‫وصول کرد‪ .‬به گفته س��بحانی‌نیا‪ ،‬طرح شورای عالی‬ ‫اس��تان‌ها برای الحاق یک تبصره به ماده ‪ 15‬قانون‬ ‫تش��کیالت وظایف و انتخابات ش��وراهای اس�لامی‬ ‫کش��ور و طرح دیگر ش��ورای عالی اس��تان‌ها برای‬ ‫اص�لاح بند ‪ 3‬م��اده ‪ 28‬همین قان��ون نیز به هیأت‬ ‫رییسه واصل شده است‪.‬‬ ‫اعتبار میلیاردی برای مقابله‬ ‫با ریزگردها در خوزستان‬ ‫تس�نیم‪ :‬مس��ئول اطالع‌رس��انی کارگروه مقابله با‬ ‫ریزگرده��ا در خوزس��تان گفت‪ :‬دولت ب��رای مقابله‬ ‫با ریزگردها در کش��ور ‪ ۲۴۵‬میلی��ارد تومان اعتبار‬ ‫تخصیص داده است‪ .‬فرج‌اهلل خبیر اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫ب��رای مقابله با ریزگرد‌ها بس��ته اجرای��ی را مصوب‬ ‫کرده اس��ت که این بس��ته اجرایی دول��ت در ‪ 3‬فاز‬ ‫کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مدت و بلندمدت اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برای اجرایی‌ش��دن فاز کوتاه‌مدت این بسته اجرایی‬ ‫اقداماتی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مس��ئول اطالع‌رسانی‬ ‫کارگروه مقابله با ریزگرد‌ها در خوزستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازجمله این اقدامات کوتاه‌م��دت می‌توان به تجهیز‬ ‫فرودگاه‌ه��ا برای جلوگیری از لغ��و پرواز‌ها و تأمین‬ ‫امکان��ات مورد نیاز برای س��نجش و رصد ریزگرد‌ها‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬درختکاری و کاشت نهال در‬ ‫کانون‌های فعال این ریزگرد‌ها و همچنین حاش��یه‬ ‫ش��هر‌ها از دیگ��ر اقدامات در حال انج��ام این فاز از‬ ‫بسته اجرایی است‪.‬‬ ‫فروش فوق‌العاده‬ ‫‪ ۶‬اتحادیه صنفی در همدان‬ ‫‪ :‬رییس اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه‬ ‫قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫فروش فوق‪‎‬العاده‪ ۶ ،‬اتحادیه ازجمله کیف و کفش‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬آجیل و خشکبار و قنادان انتخاب شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫حمیدرضا فرس��ایی وحید در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫ف��روش بهاره اس��تان همدان اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ب��ازار از نظر فروش وضعیت خوبی نداش��ته‬ ‫و ب��ا رکود روبه‪‎‬رو هس��تیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫بازار عید از هفته‪‎‬های گذش��ته شلوغ شده و مردم‬ ‫مشغول خرید هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون وضعیت بازار‬ ‫برای واحدهای صنفی راضی‌کننده نبوده و همچون‬ ‫ایام دیگر سال در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫بررسیمشکالتاصنافکردستان‬ ‫عبدالمحمد زاهدی‬ ‫محمد دره‌وزمی‬ ‫ش�اتا‪ :‬در نشست استاندار و رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کردس��تان با اعضای هیات رییس��ه‬ ‫اتاق‌های اصناف سراس��ر اس��تان مش��کالت اصناف‬ ‫کردستان بررسی شد‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کردس��تان در این جلس��ه گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫کردس��تان با دارا بودن ‪ 58‬هزار واحد صنفی و ‪176‬‬ ‫اتحادی��ه صنف��ی جمعیت قابل توجهی از ش��اغالن‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬محم��د دره‌وزمی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اصناف و بازاریان همانند گذشته‬ ‫ک��ه نقش خود را در برهه‌های مختلف به خوبی ایفا‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬امروز هم با توان هرچه بیشتر در جهت رفاه‬ ‫و آسایش جامعه گام برمی‌دارند‪ .‬استاندار کردستان‬ ‫با اش��اره به اینکه نفت یک کاالی سیاسی است که‬ ‫به راحتی با آن بازی می‌کنند و قیمت آن را از ‪100‬‬ ‫دالر ب��ه ‪ 35‬دالر می‌رس��انند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا‬ ‫زمانی که به درآمد نفتی وابسته باشیم مشکالت در‬ ‫کشور ادامه خواهد داشت و همه مردم از آن متضرر‬ ‫می‌شوند‪ .‬عبدالمحمد زاهدی یادآور شد‪ :‬همه مایل‬ ‫به پرداخت مالیات هستند اما بحث‪ ،‬عادالنه بودن آن‬ ‫اس��ت و تا زمانی که صندوق‌های مکانیزه در اصناف‬ ‫راه‌اندازی نشود نمی‌توان عدالت را برقرار کرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫موانع بهره‌برداري از صنعت گردشگري در استان فارس را بررسی مي‌کند‬ ‫خوشا شيراز و وضع بي‌مثالش‬ ‫صبا رضايي ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬تفأل زدن در حافظيه‬ ‫در زمان تحويل س��ال‪ ،‬ديدار از گلس��تان شعر و ادب‬ ‫آرامگاه سعديه‪ ،‬بازديد از مهم‌ترين آثار باستاني کشور‬ ‫مانند پاس��ارگاد‪ ،‬بازديد از يکي از مهم‌ترين نشانه‌هاي‬ ‫هويت ايراني به نام تخت‌جمش��يد و بارگاه ش��اه‌چراغ‬ ‫مي‌تواند دليل کافي براي سفر به استان فارس در نوروز‬ ‫باش��د‪ .‬هويت‪ ،‬تمدن‪ ،‬مذهب و جاذبه‌هاي تاريخي در‬ ‫اين اس��تان وجود دارند‪ .‬از ديد کارشناس��ان فرهنگي‬ ‫و تاريخي بر هر ايراني واجب اس��ت که از آثاري مانند‬ ‫تخت‌جمش��يد و پاس��ارگاد بازديد کن��د‪ .‬در تمام دنيا‬ ‫گردش��گري به عنوان يک صنعت در نظر گرفته ش��ده‬ ‫و کش��ورهاي بس��ياري موفق به درآمدزايي و ارزآوري‬ ‫از طري��ق آن ش��ده‌اند‪ .‬اين صنعت در کش��ور ما مورد‬ ‫غفلت واقع شده و زيرساخت‌هاي الزم آن ايجاد نشده‬ ‫است‪ .‬استان فارس نيز شرايطي مشابه ديگر استان‌هاي‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬ب��ا تقويت زيرس��اخت‌هاي گردش��گري‪،‬‬ ‫تاريخي و باس��تاني‪ ،‬تبليغات در سطح جهاني از طريق‬ ‫شبکه‌هاي ماهواره‌اي و احداث مجتمع‌هاي تفريحي و‬ ‫تجاري مناسب مي‌توان گردشگران ايراني و خارجي را‬ ‫به اين اس��تان جذب کرده و آنها را ترغيب به ديدار از‬ ‫يکي از استان‌هاي باستاني و تاريخي کشور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزاي�ش تعطيلات آخ�ر هفت�ه س�بب رون�ق‬ ‫گردشگري مي‌شود‬ ‫س��يدعلي ظريف‌کار فرد‪ ،‬رييس‬ ‫کميس��يون گردش��گري ات��اق‬ ‫بازرگان��ي ش��يراز ب��ه‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬گردش��گري ‪ 2‬زمينه‬ ‫داخل��ي و خارج��ي دارد‪ .‬ب��راي‬ ‫ايجاد گردش��گري دائم و توسعه آن بايد سياست‌هايي‬ ‫را در پي��ش گرفت‪ .‬يکي از آنه��ا تنظيم تعطيالت آخر‬ ‫هفته اس��ت‪ .‬در تمام دنيا تعطي�لات آخر هفته ‪ 2‬روز‬ ‫است و مردم فرصت کافي براي سفر کردن و استراحت‬ ‫در اي��ام تعطيل را دارند‪ .‬در ايران با يک‌روز تعطيلي در‬ ‫هفته نمي‌توان س��فر کرد‪ .‬مردم بايد زمان کافي براي‬ ‫مسافرت داشته باشند‪.‬‬ ‫او مي‌افزاي��د‪ :‬برخ�لاف ديدگاه‌هاي��ي ک��ه در ايران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نس��بت به ديگر کشورهاي جهان با کمبود‬ ‫تعطيالت مواجه هستيم‪ .‬در بیشتر کشورهاي پيشرفته‬ ‫ح��دود ‪ 105‬روز تعطي�لات وج��ود داش��ته درحالي‬ ‫ک��ه در ايران تنها ‪ 80‬روز در س��ال تعطيل اس��ت‪ .‬با‬ ‫افزايش تعطيالت آخر هفته مي‌توان به اش��تغالزايي در‬ ‫حوزه گردش��گري نيز کمک کرد‪ .‬ايجاد اش��تغال دائم‬ ‫فراواني که در اين اس��تان وجود دارد‪ ،‬مردم مشکلي از‬ ‫نظر اسکان نداشته و براي استان فارس هم درآمدزايي‬ ‫مي‌شود‪ .‬مسئوالن گردشگري استان فارس نيز هستند‬ ‫تا از مهمانان نوروزي به خوبي پذيرايي کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگري يک صنعت است‬ ‫و پرداخ��ت حقوق براي تنها ي��ک روز در هفته توجيه‬ ‫منطقي ندارد‪ ،‬در نتيجه بیش��تر راهنمايان تورها شغل‬ ‫ديگري نيز اختيار مي‌کنند اما اگر تعطيالت آخر هفته‬ ‫افزايش يابد‪ ،‬مس��ئول س��فر ‪ 2‬روز و ني��م به فعاليت‬ ‫مي‌پردازد و مي‌تواند به عنوان شغل دائم روي راهنماي‬ ‫سفر و گردشگري حساب کند‪.‬‬ ‫به عقي��ده ظريف‌کار بايد گردش��گري روس��تايي را‬ ‫توس��عه داده و از مناظ��ر زيبا و طبيعت بکر روس��تاها‬ ‫ب��راي ج��ذب گردش��گر و درآمدزايي اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫گردش��گر‌های خارجي نيز عالقه دارند تا به جز بازديد‬ ‫از اماک��ن تاريخي و آثار باس��تاني به ديدار روس��تاها‬ ‫و طبيع��ت زيب��ا هم برون��د‪ .‬بايد امکان��ات پذيرايي از‬ ‫گردشگران را در روستاها به وجود آورد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان مي‌کند‪ :‬براي افزايش درآمد اقتصادي‬ ‫از طریق گردش��گري استان فارس بايد توجه بيشتري‬ ‫به توسعه زيرس��اخت‌ها در اين استان شود‪ .‬همچنين‬ ‫از طري��ق ايج��اد اماکن تفريحي مي‌توان گردش��گران‬ ‫بيش��تري را به اين اس��تان جذب کرد‪ .‬وجود حافظيه‪،‬‬ ‫سعديه و آثار باس��تاني گرچه بسيار ارزشمند بوده اما‬ ‫کافي نيس��ت و در کنار آنها به مجتمع‌هاي تفريحي و‬ ‫تجاري نيز نياز اس��ت‪ .‬اقتصاد اس��تان فارس‪ ،‬صنعتي‬ ‫و کش��اورزي بوده که کش��اورزي به دليل خشکسالي‬ ‫و برنامه‌ريزي نادرس��ت با مشکالتي مواجه شده است‪.‬‬ ‫گردش��گري به‌عنوان يک صنعت مي‌تواند درآمد بسيار‬ ‫کالن��ي براي اين اس��تان به هم��راه داش��ته و درآمد‬ ‫ناخال��ص داخل��ي را افزايش داده و موج��ب باالرفتن‬ ‫درآمد سرانه شود‪.‬‬ ‫ظريف‌کار مي‌افزايد‪ :‬اس��تان فارس داراي جاذبه‌هاي‬ ‫طبيعي و تاريخي فراواني است‪ .‬مردم استان‌هاي ديگر‬ ‫کش��ور عالقه فراواني به س��فر به اس��تان فارس دارند‪.‬‬ ‫اگر گردش��گري در اين استان رشد کند‪ ،‬خريد صنايع‬ ‫دستي‪ ،‬استفاده از خدمات درماني و درآمد بهداشت و‬ ‫درمان استان فارس نيز افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫او درب��اره راهکارهاي جذب گردش��گران خارجي و‬ ‫افزايش ارزآوري از طريق گردش��گري عنوان مي‌کند‪:‬‬ ‫ب��راي ج��ذب گردش��گران خارج��ي باي��د تبليغ��ات‬ ‫گس��ترده‌اي انج��ام ش��ده و امني��ت گردش��گري در‬ ‫اس��تان فارس افزايش يابد‪ .‬متاس��فانه تبليغات در امر‬ ‫گردش��گري يک موضوع فراموش شده است و در اين‬ ‫زمينه هيچ‌گونه فعاليتي انجام نش��ده اس��ت‪ .‬از طريق‬ ‫کانال‌ه��اي ماهواره‌اي مي‌توان جاذبه‌هاي گردش��گري‬ ‫استان فارس را به جهان معرفي کرده و مردم دنيا را به‬ ‫سفر کردن به اين استان ترغيب کرد‪.‬‬ ‫به گفته ظريف کار در ايام نوروز هجوم گردش��گران‬ ‫به اين استان‪ ،‬نفع اقتصادي چنداني براي استان فارس‬ ‫نداش��ته و براي کسب درآمد اقتصادي در اين ايام بايد‬ ‫راهکارهايي اتخاذ شود‪.‬‬ ‫او مي‌گوي��د‪ :‬در اين زمين��ه برنامه‌ريزي‌هايي انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬به عن��وان نمونه از چادر زدن مردم در اس��تان‬ ‫ف��ارس جلوگي��ري به عمل آمده و ب��ا وجود هتل‌هاي‬ ‫مديرکل تعزيرات حکومتي استان بوشهر خبر داد‬ ‫کاهش ‪ 3‬درصدي پرونده‌هاي تخلف تعزيرات حکومتي‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدي��رکل تعزي��رات حکومتي‬ ‫استان بوش��هر از تشکيل بيش از ‪ 10‬هزار‬ ‫پرون��ده تخلف اصناف در س��ال جاري در‬ ‫استان بوشهر خبر داد‪ .‬روح‌اهلل آبداريان در‬ ‫نشس��تي خبري با اشاره به اينکه تعزيرات‬ ‫حکومت��ي در ‪ 3‬بخ��ش کاال و خدم��ات‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬دارو و درمان‪ ،‬قاچاق کاال و ارز‬ ‫فعاليت دارد‪ ،‬بيان کرد‪ :‬تعزيرات حکومتي‬ ‫براي برخورد ب��ا واحدهاي صنفي متخلف‬ ‫جدي اس��ت و براساس قانون عمل خواهد‬ ‫کرد‪.‬مدي��رکل تعزيرات حکومتي اس��تان‬ ‫بوشهر با اشاره به پيگيري‌هاي متعدد براي‬ ‫تعيي��ن قيمت مرغ آزاد در بوش��هر گفت‪:‬‬ ‫پس از بررس��ي و آناليز قيم��ت مرغ زنده‬ ‫در محل کش��تارگاه توس��ط سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزي‪ ،‬درنهایت قيمت ‪ 7900‬تومان‬ ‫مشخص شد اما برخي خرده‌فروشان اقدام‬ ‫به گران‌فروشي کردند‪ .‬آبداريان افزود‪ :‬پس‬ ‫از تش��کيل پرون��ده‪ ،‬راي در ش��عبه بدوي‬ ‫صادر شد و به تجديد نظر آمد و با توجه به‬ ‫س��وابق واحد صنفي متخلف‪ ،‬حکم اصالح‬ ‫ش��د و نصب پارچه تخل��ف و جلوگيري از‬ ‫فعاليت واحد صنفي اجرا شد‪.‬‬ ‫وي تصریح کرد‪ :‬واحد متخلف یادش��ده‬ ‫ني��ز به پرداخت جزاي نق��دي ‪ 81‬ميليون‬ ‫ري��ال و نص��ب پارچ��ه به م��دت ‪ 2‬هفته‬ ‫به عن��وان متخل��ف صنفي محکوم ش��د‪.‬‬ ‫آبداري��ان اضاف��ه کرد‪ :‬امس��ال در مجموع‬ ‫تعداد پرونده‌هاي تخلف تعزيرات حکومتي‬ ‫در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫‪ 3‬درص��د کاه��ش داش��ته ضم��ن اينکه‬ ‫بيشترين تخلفات نيز در بخش اصناف بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي گفت‪ :‬در س��ال‌جاري در بخش‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز ‪ 438‬درص��د و در بخش‬ ‫بهداش��ت و درمان ‪ 41‬درصد افزايش و در‬ ‫بخش اصناف ‪ 19‬درصد کاهش پرونده‌هاي‬ ‫تخلف صنفي داشتيم‪.‬‬ ‫مديرکل تعزيرات حکومتي استان بوشهر‬ ‫بي��ان کرد‪ :‬از ‪ 942‬پرونده تخلف در بخش‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ 721 ،‬فقره مربوط به نيمه‬ ‫دوم سال بوده و اگر آيين‌نامه اجرايي قانون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصويب شود راه‬ ‫ب��راي مبارزه بهتر با قاچ��اق کاال و ارز نيز‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬آبداريان افزود‪ :‬براساس‬ ‫آم��ار موجود‪ ،‬کمتر از ‪ 15‬درصد واحدهاي‬ ‫صنف��ي بوش��هر متخلف بودن��د و با وجود‬ ‫‪ 35‬ه��زار واحد صنفي موجود در اس��تان‪،‬‬ ‫کمت��ر از ‪ 7‬ه��زار پرونده تخلف تش��کيل‬ ‫شده اس��ت‪.‬وي با بيان اينکه عزم تعزيرات‬ ‫حکومتي براي برخورد ب��ا اصناف متخلف‬ ‫جدي اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال ‪ 10‬هزار‬ ‫و ‪ 943‬پرونده تخل��ف اصناف در تعزيرات‬ ‫حکومتي بوش��هر تش��کيل شده که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ 3‬درصد‬ ‫کاهش دارد‪ .‬مدي��رکل تعزيرات حکومتي‬ ‫استان بوش��هر ادامه داد‪ :‬سال گذشته ‪11‬‬ ‫هزار و ‪ 368‬پرونده تخلف داش��تيم و براي‬ ‫متخلفان ‪ 98‬ميلي��ارد ريال جريمه تعيين‬ ‫شد اما جرائم امسال متخلفان صنفي ‪539‬‬ ‫ميليارد ريال بوده ک��ه حجم ريالی جرائم‬ ‫نسبت به سال گذش��ته ‪ 5‬برابر شده است‬ ‫در حالي ک��ه ‪ 12‬درص��د افزايش وصولي‬ ‫جرائ��م داش��تيم‪ .‬آبداريان اضاف��ه کرد‪ :‬از‬ ‫تع��داد کل پرونده‌هاي تخلف س��ال‌جاري‬ ‫‪8‬ه��زار و ‪ 369‬پرونده مربوط به بخش کاال‬ ‫و خدمات اس��ت که بيش از ه��زار پرونده‬ ‫آن مربوط به عرضه خارج از شبکه سوخت‬ ‫اس��ت‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬جرائم تخلفان بخش‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز ‪ 475‬ميليارد ريال بوده‬ ‫در حالي که وصولي درآمدهاي اين بخش‬ ‫‪ 147‬درصد افزايش داشته است‪ .‬مديرکل‬ ‫تعزيرات حکومتي استان بوشهر يادآور شد‪:‬‬ ‫در بخش بهداشت و درمان يک‌هزار و ‪632‬‬ ‫پرونده وارد ش��ده که ‪ 41‬درصد نسبت به‬ ‫سال گذشته افزايش دارد و ‪ 53‬درصد نيز‬ ‫وصولي جرائم اين بخش نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته افزايش داشته است‪.‬‬ ‫بهرام پارسايي‪ ،‬رييس کميسيون‬ ‫گردشگري شوراي شهر به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در دني��ا ب��ه صنعت‬ ‫گردشگري به عنوان يک صنعت‬ ‫نگريسته مي‌شود اما در کشور ما‬ ‫چنين ديدگاهي وجود ندارد‪ .‬گردش��گري يک زنجيره‬ ‫به هم پيوس��ته بوده که کل کش��ور را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫مناطق زيباي طبيعي استان فارس بايد به مردم کشور‬ ‫معرفي شود‪.‬‬ ‫به گفته او مواردي که گردش��گران از آنها اس��تقبال‬ ‫مي‌کنند مانند مبلمان شهري‪ ،‬هتل‌ها و اماکن تفريحي‬ ‫در اس��تان فارس بايد م��ورد توجه قرار گرفته و به روز‬ ‫ش��ود‪ .‬زيرس��اخت‌هاي آثار باس��تاني و تاريخي استان‬ ‫فارس مانند حافظيه و س��عديه نيز بايد تقويت ش��ود‪.‬‬ ‫با وجود داش��تن تاري��خ و تمدني با قدم��ت طوالني‪،‬‬ ‫گردش��گري اس��تان فارس آنچنان که بايد مورد توجه‬ ‫ق��رار نگرفته اس��ت به‌عنوان مث��ال اط��راف حافظيه‬ ‫مي‌ت��وان فضاي باز ش��هري را به گون��ه‌اي آماده کرد‬ ‫که گردش��گران مدت بيش��تري را در آن مکان سپري‬ ‫ک��رده یا با ايج��اد بازارچه‌هاي صنايع‌دس��تي می‌توان‬ ‫درآمدزايي کرد‪.‬‬ ‫پارسايي نيز معتقد است که تبليغات موثرترين روش‬ ‫در جذب گردشگران خارجي بوده که در کشور ما مورد‬ ‫غفلت واقع ش��ده است‪ .‬به گفته او کش��ورهايي مانند‬ ‫مالزي‪ ،‬ترکيه و امارات از طريق تبليغات موفق ش��دند‬ ‫گردشگران بس��ياري را از سراسر جهان به کشور خود‬ ‫ج��ذب کرده و از اين روش ارزآوري بس��ياري داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پارس��ايي مي‌گويد‪ :‬اگر گردش��گران خارجي به اين‬ ‫اس��تان س��فر کنند به دليل عاليق ش��خصي خود در‬ ‫زمينه تمدن و اماکن مذهبي موجود در اس��تان فارس‬ ‫ب��وده و دولت هي��چ اقدامي براي معرف��ي جاذبه‌هاي‬ ‫گردشگري استان فارس به جهان انجام نداده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان و مس��ئوالن اس��تاني ب��ا‬ ‫برنامه‌ريزي‌ه��اي الزم و اتخ��اذ راهکاره��اي مناس��ب‬ ‫بايد گردش��گران نوروزي را مديري��ت کرده تا به جاي‬ ‫سوددهي به استان تاريخي فارس ضرر نرسانند‪.‬‬ ‫بيش از ‪ ۱۰‬هزار شغل جديد در همدان‬ ‫تس�نيم‪ :‬اس��تاندار همدان با اعالم اينکه امس��ال بيش از ‪ ۱۰‬هزار شغل‬ ‫جديد در همدان ايجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بستر امن براي سرمايه‪‎‬گذاري‬ ‫بخ��ش خصوصي در همدان فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬محمدناصر نيکبخت در‬ ‫آخرين شوراي اداري استان همدان در سال ‪ 93‬اظهار کرد‪ :‬سرمايه‪‎‬گذاري‬ ‫در همدان اصل قرار گرفته ش��ده و هيچ راهي براي توسعه استان همدان‬ ‫جز تقويت سرمايه‪‎‬گذاري بخش خصوصي نداريم‪.‬‬ ‫وي تصري��ح کرد‪ :‬ب��ا خزانه‌اي که دول��ت در اختي��ار دارد‪ ،‬تواني براي‬ ‫سرمايه‪‎‬گذاري وجود نداشته و از سوي ديگر نيز قانون اجازه سرمايه‪‎‬گذاري‬ ‫به دولت نمي‏دهد و بايد براس��اس اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي تصدي‌گري‪‎‬ها‬ ‫به بخش خصوصي واگذار ش��ود‪ .‬نيکبخت با اش��اره به اينکه در بدو ورود‬ ‫به اس��تان هم��دان ‪ 600‬واحد تولي��دي و صنعتي در هم��دان تعطيل يا‬ ‫نيمه‌تعطيل بودند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با پيگيري‪‎‬هاي انجام ش��ده تعدادي از اين‬ ‫واحدها سرمايه‌ در گردش دريافت کرده و دوباره فعال شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان با بيان اينکه دولت با اليح��ه خروج از رکود به دنبال‬ ‫رفع مش��کالت واحدهاي توليدي اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براساس اين اليحه دولت‬ ‫قس��متي از س��ود تس��هيالت س��رمايه‪ ‎‬در گردش را از مح��ل هدفمندي‬ ‫يارانه‪‎‬ه��ا پرداخت مي‏کند تا واحدهاي توليدي با توان بيش��تري به توليد‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه زمينه امن براي س��رمايه‪‎‬گذاري در استان همدان‬ ‫فراهم ش��ده اس��ت‪ ،‬بيان کرد‪ :‬پس از همايش س��رمايه‪‎‬گذاري با رويکرد‬ ‫اقتصاد مقاومتي در همدان ‪ 6‬کش��ور از جمله عراق‪ ،‬روس��يه‪ ،‬آلمان‪ ،‬کره‬ ‫جنوب��ي و ژاپن با اس��تان همدان قراردادهاي تج��اري و اقتصادي منعقد‬ ‫کردند‪ .‬اس��تاندار همدان تاکيد کرد‪ :‬پس از احياي واحدهاي راکد و فعال‬ ‫ش��دن واحدهاي نيمه تعطيل در همدان ش��اهد افزاي��ش توليد و ايجاد‬ ‫اش��تغال‌هاي جديد در اس��تان همدان بوديم که حفظ اشتغال موجود در‬ ‫همدان از اهميت بااليي برخوردار است‪.‬‬ ‫نيکبخت بيان کرد‪ :‬براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وي سازمان تامين‬ ‫اجتماع��ي همدان‪ ،‬پس از احياي واحدهاي راکد و نيمه‌تعطيل نزديک به‬ ‫‪ 9‬هزار و ‪ 349‬نفر تا پايان بهمن ماه مشغول به‌کار شده‌اند که اين رقم تا‬ ‫پايان سال به بيش از ‪ 10‬هزار نفر اشتغال جديد افزايش مي‏يابد‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫اين تعداد اش��تغال جديد‪ ،‬بيمه بيکاري ‪ 675‬نفر به سبب بازگشت به کار‬ ‫قطع شده است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫نگاهی به آنچه در تجارت قاره افریقا می‌گذرد‬ ‫‪25‬‬ ‫قاره سیاه؛ هفدهمین اقتصاد دنیا‬ ‫س�عید ش�مس‪-‬گروه تجارت‪ :‬قاره افریقا یا همان سرزمین سیاه با وجود دارا بودن‬ ‫منابع طبیعی و همچنین نفت‌خیز بودن‪ ،‬جایگاهی معمولی در عرصه تجارت جهانی‬ ‫دارد ت�ا بتوان اینطور گفت که افریقایی‌ها نمی‌توانند س�هم زیادی از فعالیت نظام‬ ‫ت این‬ ‫اقتصاد جهانی را در اختیار داشته باشند‪ .‬نکته جالب‪ ،‬اما این است که صادرا ‌‬ ‫قاره بر واردات در برهه‌ای از زمان پیش�ی گرف�ت‪ ،‬بنابراین موازنه تجاری این قاره‌‬ ‫پیوسته مثبت بوده است‪ .‬همچنین ‪ ۵‬کشور افریقای جنوبی‪ ،‬الجزایر‪ ،‬مغرب‪ ،‬لیبی‬ ‫ت اعظم‬ ‫و مصر‪ ،‬بیش از ‪ ۵۶‬درصد از تجارت افریقا را از آن خود می‌بینند که قسم ‌‬ ‫تجارت در شمال و جنوب آن قاره متمرکز است‪.‬‬ ‫از بررس��ی ساختار تجارت و منابع موجود‬ ‫آن در کش��ورهای قاره افریقا می‌توان نتیجه‬ ‫ی صنعتی س��هم نازلی از‬ ‫گرف��ت که کاالها ‌‬ ‫ص��ادرات این کش��ورها را به خود اختصاص‬ ‫داده‌ان��د و در مقابل بخش مهمی از صادرات‬ ‫ی اولیه تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫کش��ورها را کاالها ‌‬ ‫س��هم صادرات م��واد اولی��ه از کل صادرات‌‬ ‫برای بس��یاری از کش��ورها ازجمله الجزایر‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬افریقای مرکزی‪ ،‬نیجریه‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬غنا‪،‬‬ ‫گینه و کنیا بیش از ‪۶۰‬درصد اس��ت و برای‬ ‫تعداد کمی از این کش��ورها ازجمله مغرب‪،‬‬ ‫تونس و موریس س��هم‌ مهم��ی از صادرات‬ ‫(بی��ش از ‪۶۰‬درصد) کاالی صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫ن کش��ورهای‬ ‫مصر و افریقای جنوبی در میا ‌‬ ‫ق��اره افریقا از موقعیت ممت��ازی در واردات‬ ‫گروه‌ه��ای‌ اصل��ی خدم��ات برخوردارند که‬ ‫به‌نوبه خود رقابت‌پذیری باالی این‌ کشورها‬ ‫را در گروه‌های اصلی خدمات نشان‌ می‌دهد‪.‬‬ ‫تحلیل مقاصد اصلی صادرات کشورهای قاره‬ ‫افریقا گویای‌ آن است نخستین و بزرگترین‬ ‫مقص��د صادرات��ی کش��ورهای ق��اره‌ افریقا‪،‬‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپاست‪ .‬بررسی‌‬ ‫موقعیت ق��اره افریقا در گروه‌ه��ای کاالیی‬ ‫اصل��ی صادرات��ی و واردات��ی جهان نش��ان‬ ‫می‌دهد که نخس��تین گروه کاالیی وارداتی‬ ‫افریقا به‌ مواد غذایی تعلق دارد و نخس��تین‬ ‫گروه کاالیی صادراتی این قار ‌ه را سوخت‌ها‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫همچنین عمده کاالهای صادراتی افریقا به‌‬ ‫جهان شامل نفت خام و فرآورده‌های آن‪ ،‬گاز‬ ‫ت آن‪ ،‬کاکائ��و‪ ،‬قهوه‪ ،‬مواد‬ ‫طبیعی و مش��تقا ‌‬ ‫معدنی‪ ،‬الماس و سنگ‌های قیمتی‪ ،‬ماهی‌ و‬ ‫فرآورده‌های دریایی‪ ،‬چوب و کائوچو‪ ،‬توتون‬ ‫و تنباکو‪ ،‬پنبه و منسوجات است‪.‬ایران نیز از‬ ‫واردات کاالهای قاره س��یاه بی‌نصیب نبوده؛‬ ‫عمده کااله��ای صادرات��ی افریقا ب��ه ایران‌‬ ‫سوپرفسفات‌ها‪ ،‬اسید فس��فریک‪ ،‬فرومنگنز‪،‬‬ ‫فس��فات کلس��یم‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ماش��ین‌های‬ ‫ریخته‌گ��ری‪ ،‬چ��وب و کائوچ��وی طبیعی‪،‬‬ ‫کاکائ��و‪ ،‬چای‪ ،‬توتون و تنباکو اس��ت‪ .‬عمده‬ ‫ل وسایل‬ ‫کاالهای وارداتی افریقا از جهان شام ‌‬ ‫نقلیه و قطعات‪ ،‬تراکتور‪ ،‬بولدوزر‪ ،‬و تجهیزات‬ ‫آن‪ ،‬نف��ت و روغن‌های نبات��ی‪ ،‬گندم‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫مواد غذایی و دارو اس��ت‪ ،‬حال آنکه این قاره‌‬ ‫از ایران کاالهای��ی از جمله قیر‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫و گوگرد و آمونیاک‪ ،‬موم و پارافین و وازلین‬ ‫و روغن‌ه��ای صنعت��ی‪ ،‬ف��رش و کف‌پوش‪،‬‬ ‫کاشی س��رامیکی‪ ،‬سنگ س��اختمانی‪ ،‬لوازم‬ ‫ساختمانی و خانگی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬وسایل نقلیه‬ ‫و تراکت��ور و واگن‌ه��ای ب��اری‪ ،‬خش��کبار‪،‬‬ ‫مصنوعات پالس��تیکی و صنایع دستی وارد‬ ‫می‌کند‪ .‬قاره افریقا در س��ال ‪2014‬م رش��د‬ ‫اقتصادی ‪6‬درصدی را تجربه کرد که اندکی‬ ‫بیش از نرخ رشد اقتصادی در سال ‪2013‬م‬ ‫بود‪ .‬در واقع با وجود کاهش رش��د اقتصادی‬ ‫در کش��ورهای غرب افریقا‪ ،‬رش��د اقتصادی‬ ‫این قاره همچنی��ن مثبت و قابل توجه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنان ‪ 7‬کشور از کشورهای دارای‬ ‫بیشترین رشد اقتصادی جهان در قاره افریقا‬ ‫قرار دارند‪ .‬میزان س��رمایه‌گذاری خارجی در‬ ‫افریقا نیز روند رش��د خود را همچنان ادامه‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در ‪10‬س��ال گذش��ته در آم��د‬ ‫واقعی م��ردم در افریقا به می��زان ‪30‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت��ه و این ب��دان معناس��ت که‬ ‫تع��داد بیش��تری از س��اکنان ق��اره از فق��ر‬ ‫رهایی یافته‌اند‪ .‬رش��د اقتصادی با گسترش‬ ‫خدم��ات اجتماع��ی و درمانی هم��راه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌عنوان مثال نرخ مرگ‌ومیر ناش��ی‬ ‫ساخت ترمینال‪ 2‬مومباسای کنیا‬ ‫مانا‪ :‬اپراتورهای بن��دری آمادگی خود را برای اجرای‬ ‫فاز نخس��ت دومین ترمین��ال کانتینری مومباس��ای‬ ‫کنی��ا اعالم کردند‪ .‬اپراتوره��ای موفقی نظیر ای‌پی‌ام‪،‬‬ ‫پ��ی‌اس‌ای‪ ،‬دی‌پی ورلد و کاس��کو و غ��ول اپراتوری‬ ‫هاچیس��ون تمایل خ��ود را برای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ترمینال کانتینری یاد ش��ده اعالم کرده‌اند‪ .‬براس��اس‬ ‫این گزارش بندر مومباس��ا در س��ال گذش��ته حجم‬ ‫جابه‌جایی‌های خود را به یک میلیون تی‌ایی‌یو رساند‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت ترمین��ال دوم کانتینری مومباس��ا طبق‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها شامل اسکله ‪ 540‬متری با دو لنگرگاه و‬ ‫یک لنگرگاه کوچک ش��ناور و قایق است که مساحتی‬ ‫اف��زون بر ‪500‬ه��زار مترمکعب را ب��ه خود اختصاص‬ ‫خواه��د داد‪ .‬ای��ن ترمین��ال همچنی��ن از ‪ 2‬جرثقیل‬ ‫گنتری‪ 4 ،‬گنتری الس��تیکی و یک خط راه‌آهن بهره‬ ‫می‌ب��رد‪ .‬در فاز دوم ای��ن پروژه که تا س��ال ‪2019‬م‬ ‫تکمیل می‌ش��ود‪ ،‬اس��کله ‪ 250‬متری به این ترمینال‬ ‫اضافه خواهد شد و در فاز سوم نیز اسکله ‪ 300‬متری‬ ‫در این ترمینال ساخته خواهد شد‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫این ترمینال تا سال ‪2023‬م قابل بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫قرارداد گازی انگلیس با مصر‬ ‫قاره افریقا حدود ‪۲۰‬درصد از وس��عت خش��کی‌های جهان و ‪۱۴‬درصد از جمعیت جهان را دارد‪ .‬س��اختار اقتصادی ناهمگون‪ ،‬سطوح‬ ‫متفاوت‪ ،‬نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری در مقایسه کشورهای قاره افریقا با یکدیگر وجود دارد‪ .‬از میان ‪۵۴‬‬ ‫کشور افریقا‪ ۱۱ ،‬کشور ذخایر نفتی دارند که درمجموع ‪۸۷/۹‬میلیارد بشکه است‪ .‬از ‪ ۵۴‬کشور قاره افریقا‪ ۳۳ ،‬کشور با کمترین درجه‬ ‫ل می‌ش��ود‪ .‬از ‪ ۵۴‬کشور افریقا‪ ،‬تعداد ‪ ۲۷‬کشور عضو اُآی‌سی‬ ‫توس��عه‌یافتگی هس��تند ک ‌ه ‪۷۰‬درصد کشورهای جهان(‪ ۴۸‬کشور)را شام ‌‬ ‫هستند‪ .‬در واقع نزدیک نیمی از اعضای سازمان اُآی‌سی در قاره افریقا قرار دارد که به جز کشورهای شمال افریقا‪ ،‬بیشتر اعضا در گروه‬ ‫با کمترین درجه توسعه‌یافتگی قرار دارند‪.‬‬ ‫از ماالریا از س��ال ‪2000‬م تاکنون ‪54‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬تحول مهم اقتصادی در‬ ‫س��ال ‪2014‬م به نتیجه رس��یدن مذاکرات‬ ‫مربوط به منطقه تج��ارت آزاد بود‪ .‬توافق ‪3‬‬ ‫بل��وک اقتصادی افریقا یعنی بازار مش��ترک‬ ‫ش��رق و جن��وب افریق��ا(‪،)COMESA‬‬ ‫جامعه ش��رق افریقا(‪ )ECA‬و جامعه توسعه‬ ‫جن��وب افریق��ا(‪ )SADC‬در اکتبر ‪2014‬‬ ‫به نتیجه رس��ید و ب��ه زودی منطقه تجارت‬ ‫آزاد متش��کل از کش��ورهای عض��و ‪ 3‬بلوک‬ ‫مذکور تشکیل خواهد شد‪ .‬مجموع جمعیت‬ ‫این کش��ورها ‪625‬میلیون نفر است و تولید‬ ‫ناخالص داخل��ی آنها بی��ش از ‪1/2‬تریلیون‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬این سازوکار ضمن اینکه تجارت‬ ‫درون قاره‌ای را گس��ترش خواهد داد‪ ،‬تعامل‬ ‫اقتصادی ش��رکا با کشورهای افریقایی را نیز‬ ‫تسهیل می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد باز‪ ،‬اقتصاد بسته‬ ‫ق��اره افریقا هم مثل ه��ر منطقه دیگری‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌ها و رویکرده��ای مختلف��ی را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬به‌طوری‌که در جایی اقتصاد باز‬ ‫مالک اس��ت و در نقطه‌ای ه��م‪ ،‬پایین‌ترین‬ ‫درجه آزادی در اقتصاد را می‌توان مش��اهده‬ ‫کرد‪ 6 .‬کشور از قاره‌ افریقا که باالترین درجه‬ ‫آزادی اقتصادی را دارند (موریس‪ ،‬بوتسوانا‪،‬‬ ‫افریق��ای جنوب��ی‪ ،‬نامیبی��ا‪ ،‬ماداگاس��کار و‬ ‫تون��س) به‌ط��ور معم��ول سیاس��ت پولی‪،‬‬ ‫بانک��داری‪ ،‬بودجه‌ری��زی و بخ��ش‌ خارجی‬ ‫توس��عه‌یافته‌تری نس��بت به دیگر کشورها‬ ‫برخوردارند‪ ،‬در مقابل‌ بس��یاری از کش��ورها‬ ‫پایین‌ترین درجه آزادی اقتصادی را دارند و‬ ‫ضعیف‌ترین حقوق مالکیت فکری‪ ،‬مقررات‪،‬‬ ‫بانکداری و سرمایه‌گذاری خارجی در جهان‬ ‫و کش��ورهای ق��اره افریق��ا را دارا هس��تند‪.‬‬ ‫همچنین دامنه شاخص باز بودن اقتصاد حد‬ ‫اکثر رقم‌ ‪۱۷۶‬درصد (س��وآزیلند) و حداقل‬ ‫‪۳۲‬درصد (بورکینا فاس��و) ب��وده که گویای‬ ‫آن اس��ت قاره افریقا بس��ته‌ترین و بازترین‬ ‫اقتصادها را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل ایران و افریقا‬ ‫ایران به‌عنوان یکی از اقتصادهای شناخته‬ ‫شده و مطرح آسیایی‪ ،‬با کشورهای افریقایی‬ ‫ب��ه ط��ور ج��دی ص��ادرات و واردات دارد‪،‬‬ ‫به‌طوری‌ک��ه این قاره س��ومین ق��اره از نظر‬ ‫میزان صادرات ایران به تفکیک قاره‌هاست‪.‬‬ ‫گزارش گمرک ایران حاکی از آن اس��ت که‬ ‫در ‪۱۱‬ماه منتهی به بهمن ‪ ،۹۳‬افریقایی‌ها به‬ ‫میزان ‪۶۷۸‬میلیون دالر از کش��ور ایران کاال‬ ‫وارد کرده‌ان��د؛ البته ص��ادرات ایران به قاره‬ ‫افریقا در این دوره نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذش��ته در حالی از نظر وزنی با رشد‬ ‫ب��اال و حدود ‪۱۲۲‬درصدی هم��راه بوده که‬ ‫از نظر ارزش��ی حدود ‪۱۴‬درصد رشد منفی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬آمارها نش��ان می‌دهد عمده‬ ‫صادرات ایران به قاره افریقا به کشور مصر با‬ ‫سهم ارزشی ‪۶۹/۵۴‬درصدی از کل صادرات‬ ‫ایران به افریقا اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫ق��اره افریق��ا در ‪۱۱‬ماه منته��ی به بهمن‬ ‫‪ ۹۳‬کمتری��ن ص��ادرات را به ایران با س��هم‬ ‫‪۱۴‬درصد از ارزش کل واردات ایران داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬افریقای جنوبی بیش��ترین س��هم از‬ ‫کل ص��ادرات ای��ن قاره به ای��ران را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫تهمینه بختیاری در گفت و گو با‬ ‫تاکید کرد‬ ‫افریقا گزینه‌ای مناسب برای همکاری تجاری‬ ‫قاره افریقا با وجود برخ��ورداری از ظرفیت‌های باالی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در بخش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باال و‬ ‫پایین‌های زیادی را به خود می‌بیند تا این سوال مطرح‬ ‫شود که دلیل اصلی رکود در فضای اقتصاد و تجارت این‬ ‫قاره سیاه چیست؟‬ ‫تهمین��ه بختی��اری کارش��ناس‬ ‫بین‌المل��ل ضمن تاکی��د بر غنی‬ ‫ب��ودن افریق��ا می‌گوی��د‪:‬‬ ‫محدودیت‌های مختص این قاره‪،‬‬ ‫باعث شده تا کشورهای افریقایی‬ ‫نتوانن��د آن‌طور که باید‪ ،‬تحرکات تجاری با کش��ورهای‬ ‫دیگر را جدی بگیرند و به همین دلیل با وجود وضعیت‬ ‫مطلوبی که به واسطه دارا بودن از شاخصه‌های اقتصادی‬ ‫نصیب‌ش��ان شده اس��ت‪ ،‬در بحث داد و س��تد فعالیتی‬ ‫معدود دارند‪ .‬گفت‌وگوی این کارشناس مسائل بین‌الملل‬ ‫با‬ ‫را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ق�اره افریق�ا را ب�ه لح�اظ اقتص�ادی چه‌طور‬ ‫می‌توان تحلیل کرد؟‬ ‫این نقطه از زمین جذابیت‌های زیادی دارد و از غنای‬ ‫زیادی برخ��وردار و دارای منابع و معادن زیادی اس��ت‬ ‫تا بت��وان این‌طور گفت که افریقا‪ ،‬ق��اره‌ای جذاب برای‬ ‫فعالیت اقتص��ادی مناطق دیگر اس��ت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫شاهد این هس��تیم که اروپایی‌ها برای تحرک اقتصادی‬ ‫تمایل زیادی دارند و به‌طور مشخص‪ ،‬امریکا هم حضوری‬ ‫بسیار جدی در این سرزمین دارد تا بتواند با استفاده از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای اقتصادی افریقا‪ ،‬اه��داف اقتصادی خود را‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫محقق کند و به واسطه سرمایه‌گذاری در این قاره بتواند‬ ‫درآمد قابل توجهی را ازآن اقتصاد کشورش کند‪.‬‬ ‫€ €البته چین هم به اقتصاد افریقا ورود پیدا کرده‬ ‫است‪...‬‬ ‫بله‪ ،‬چین کش��وری اس��ت که به دلیل به��ره بردن از‬ ‫جمعی��ت میلیاردی‪ ،‬توانایی تولید بس��یار باالیی دارد و‬ ‫این عاملی ش��ده است تا این کشور آس��یایی به عنوان‬ ‫قدرت بر‌تر اقتصاد جهانی شناخته شود‪ .‬چین در جهت‬ ‫حضور فعالی که در نظام مالی جهان دارد‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در اقتصاد افریقا را هم به طور جدی دنبال می‌کند تا با‬ ‫منفع��ت بردن از رابطه مالی با این قاره‪ ،‬بتواند در رقابت‬ ‫ب��ا امریکا و اقتصادهای دیگر‪ ،‬همچنان به عنوان اقتصاد‬ ‫نخست دنیا معرفی شود‪ .‬شرح این شرایط نشان می‌دهد‬ ‫که گس��ترش س��رمایه‌گذاری در کنار مناب��ع و معادن‪،‬‬ ‫موجب ش��ده تا افریقا بتواند به ط��ور جدی هدف‌های‬ ‫اقتصادی و تجاری را پیگیری کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه تنها ‪ ۲‬درصد تجارت جهانی‬ ‫ش�امل فضای تجاری افریقا می‌شود آیا این مقدار‬ ‫کم نیست؟‬ ‫به هرح��ال‪ ،‬محدودیت‌های مختص ای��ن قاره‪ ،‬باعث‬ ‫ش��ده تا کش��ورهای افریقایی نتوانند آن‌ط��ور که باید‪،‬‬ ‫تحرکات تجاری با کشورهای دیگر را جدی بگیرند و به‬ ‫همین دلیل با وجود وضعیت مطلوبی که به واسطه دارا‬ ‫بودن از ش��اخصه‌های اقتصادی نصیب‌شان شده است‪،‬‬ ‫در بحث داد و س��تد فعالیتی مع��دود دارند‪ .‬باید گفت‬ ‫که افریقا مش��کل تاریخی دارد و بیشتر کشورهای این‬ ‫منطقه‪ ،‬س��ابقه اس��تعمار دارند و حتی تا نیمه نخست‬ ‫قرن بیستم هم مس��تعمره اروپایی‌ها بودند که بهانه به‬ ‫وجود آم��دن جنگ جهانی دوم هم ای��ن بود که باعث‬ ‫ش��د تا آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس بر سر کشور کنگو وارد‬ ‫اختالف شدند و اختالف‌شان آتش جنگ جهانی دوم را‬ ‫بر افروخت‪ .‬البته ذکر این نکته ضروری اس��ت که تداوم‬ ‫رش��د اقتصاد در افریقا طوری است که می‌توان منتظر‬ ‫فعال‌تر ش��دن حوزه تجارت در این قاره ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫باید این را درنظر داشت که جمعیت جوان افریقا موجب‬ ‫شده تا کش��ورهای غربی رغبت زیادی برای همکاری و‬ ‫رابطه با اقتصاد این قاره را داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €آیا می‌توان گفت برده‌داری هم در عقب ماندن‬ ‫اقتصاد و تجارت افریقا سهیم است؟‬ ‫صد درصد! افریقایی‌ها از س��وی کش��ورهای افریقایی‬ ‫به عنوان برده به کار گرفته می‌ش��دند و به این راحتی‪،‬‬ ‫نی��روی مول��د را از چرخه فعالیت تولی��دی و اقتصادی‬ ‫خ��ارج می‌کردن��د‪ .‬اما چیزی ک��ه هنوز هم مش��اهده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تالش غربی‌ه��ا برای دام��ن زدن به تنازعات‬ ‫قبیل��ه‌ای و گروهی اس��ت ت��ا بتوان این‌ط��ور گفت که‬ ‫جنگ‌های داخلی باعث ش��ده تا افریقا با وجود اینکه از‬ ‫قابلیت الزم برای توسعه اقتصادی برخوردار است‪ ،‬نتواند‬ ‫فعالی��ت اقتصادی را بر اس��اس قوانی��ن اقتصاد جهانی‬ ‫و نظ��م موج��ود در این فضا پیگیری کند‪ .‬این ش��رایط‬ ‫دلیلی ندارد به غیراز اینکه کشورهای اروپایی درصددند‬ ‫تا بتوانند از فضای تنش��ی و چالش��ی افریقا استفاده یا‬ ‫بهتر است اینطور گفته شود که سوء‌استفاده کنند‪ .‬البته‬ ‫نق��ش بیم��اری و بالیای طبیعی را ه��م نباید در خارج‬ ‫شدن افریقا از گردونه اقتصاد و تجارت جهانی از یاد برد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل این اس��ت ک��ه اگر این موانع نبودند‪ ،‬به‬ ‫طور مسلم رشد افریقایی‌ها نسبت به کشورهای اروپایی‬ ‫سرعت بیشتری را متوجه خود می‌دید‪.‬‬ ‫€ €تج�ارت افریقا چه اندازه تح�ت تاثیر بحرانی‬ ‫قرار گرفته که از سال ‪۲۰۰۸‬م‪ ،‬نظام اقتصاد جهانی‬ ‫را متوجه خود کرده است؟‬ ‫ای��ن بح��ران در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬تقریب��ا همه‬ ‫کشورهای جهان را با مش��کل مواجه کرده است و قاره‬ ‫افریقا و کشورهای افریقایی هم نمی‌توانند از این قاعده‬ ‫مس��تثنا باش��ند‪ .‬چرا که بعد از این بحران‪ ،‬کمک‌های‬ ‫غ��رب به این منطقه بس��یار کاهش یاف��ت و به همین‬ ‫دلیل بس��یاری از فعالیت‌های زیرس��اختی که بر اساس‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی ش��روع ش��ده بود‪ ،‬متوقف شد‪.‬‬ ‫البته از س��ال ‪۲۰۱۳‬م به بعد‪ ،‬ش��رایط کمی بهتر شد و‬ ‫سرمایه‌های خارجی دوباره به سمت کشورهای افریقایی‬ ‫هدایت شدند‪.‬‬ ‫€ €تجارت ایران با قاره افریقا چه‌طور است؟‬ ‫ایران هم مانند هر کشور فعال دیگری رابطه تجاری با‬ ‫اقتصاد قاره افریقا را به طور جدی دنبال می‌کند‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که دولت یازدهم تعامل با امریکای التین‬ ‫را از اولویت خارج کرده است اما همچنان نگاهی جدی‬ ‫به افریقا دارد‪ .‬به هرحال باید توجه داش��ت که آفریقا با‬ ‫وج��ود همه محرومیت‌ها و محدودیت‌ها‪ ،‬گزینه جالب و‬ ‫جذابی برای همکاری تجاری به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ش��رکت بریتیش پترولیوم انگلیس قراردادی‬ ‫ب��ه ارزش ‪۱۲‬میلی��ارد دالر را ب��رای توس��عه یکی از‬ ‫میادی��ن گازی مص��ر با این کش��ور به امضا رس��اند‪.‬‬ ‫ذخای��ر این میدان گازی ‪۵‬ه��زار میلیارد فوت مکعب‬ ‫مع��ادل ‪141/5‬میلیارد متر مکع��ب گاز و ‪۵۵‬میلیون‬ ‫بش��که میعانات گازی برآورد شده است و این میدان‬ ‫در غرب دلتای نیل این کش��ور واقع ش��ده است‪ .‬این‬ ‫قرارداد که در کنفرانس بین‌المللی س��رمایه‌گذاری در‬ ‫شرم‌الشیخ به امضای دو طرف رسید می‌تواند به مصر‬ ‫ب��رای حل بح��ران جدی انرژی در این کش��ور کمک‬ ‫کند‪ .‬ب��ه دلیل افزایش مصرف انرژی از یک س��و و از‬ ‫س��وی دیگر کاه��ش تولید حامل‌های ان��رژی در این‬ ‫کشور‪ ،‬مصر در س��ال‌های گذشته از یک صادر‌کننده‬ ‫انرژی به یک وارد‌کننده انرژی تبدیل ش��ده و همین‬ ‫امر باعث بروز خاموش��ی‌های گس��ترده در این کشور‬ ‫افریقایی ش��ده اس��ت‪ .‬بنا به اعالم بریتیش پترولیوم‪،‬‬ ‫تولی��د گاز در این پروژه به ح��دود ‪ ۱/۲‬میلیارد فوت‬ ‫مکعب معادل ‪۳۴‬میلیون مترمکعب خواهد رس��ید که‬ ‫معادل ‪۲۵‬درصد ظرفیت تولید گاز در ش��رایط کنونی‬ ‫در مصر محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫نارضایتی از مذاکرات با یونان‬ ‫ف�ارس‪ :‬رییس کمیس��یون اروپایی نس��بت به روند‬ ‫کنون��ی فرآیند مذاکرات درب��اره کمک مالی به یونان‬ ‫و سرعت پیش��رفت آن ابراز نارضایتی کرد‪ .‬ژان کلود‬ ‫جانک��ر‪ ،‬رییس کمیس��یون اتحادیه اروپا‪ ،‬نس��بت به‬ ‫رون��د مذاکرات جاری در مورد کم��ک مالی به یونان‬ ‫اب��راز نارضایت��ی ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من نس��بت به‬ ‫پیش��رفت حاصل ش��ده در هفته‌های گذشته در این‬ ‫مذاکرات راضی نیس��تم اما ما ت�لاش خود را برای به‬ ‫انجام رس��یدن موفق این مذاکرات و موضوعات مورد‬ ‫بحث در آن انجام خواهی��م داد‪ .‬وی که پس از دیدار‬ ‫با وزیر اقتصاد یونان س��خن می‌گفت تاکید کرد‪ :‬هیچ‬ ‫فش��اری برای اجبار یونان برای خ��روج از حوزه یورو‬ ‫وجود ندارد‪ .‬پس از پایان انتخابات در یونان و روی کار‬ ‫آم��دن دولت جدید در این کش��ور‪ ،‬دولت یونان اعالم‬ ‫کرد نسبت به ادامه اجرای بسته‌های اقتصادی اروپا در‬ ‫زمینه کمک اقتصادی به این کشور تجدیدنظر خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬اتحادیه اروپا به‌منظور ارائه کمک مالی به یونان‬ ‫اجرای سیاس��ت‌های ریاضت اقتص��ادی را نیز در این‬ ‫کش��ور کلید زده بود که با نارضایتی ش��دید مردم در‬ ‫یونان همراه شد‪ .‬در هفته‌های گذشته مقامات اروپایی‬ ‫مذاکرات مختلفی را با مقامات یونان برای ترغیب این‬ ‫کشور نسبت به ادامه اجرای سیاست‌های تعریف شده‬ ‫از سوی اروپا انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫کشتی‌سازی‌های چین‬ ‫ادغام می‌شوند‬ ‫مانا‪ :‬به دنبال طرح ادغام صنایع در کشور چین‪ ،‬شمار‬ ‫کشتی‌س��ازی‌های چینی به ‪ 20‬تا ‪ 30‬کارخانه تنزل‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬در حال حاضر بیش از یکصد کشتی‌س��ازی‬ ‫در کش��ور چین فعالیت می‌کنند‪ .‬این تعداد در ‪ 6‬ماه‬ ‫دوم س��ال گذشته ‪ 300‬ش��رکت بود و البته در سال‬ ‫‪2010‬م ش��مار کشتی‌س��ازی‌های چینی ب��ه ‪3‬هزار‬ ‫ش��رکت می‌رس��ید‪ .‬براس��اس این گزارش پیش‌بینی‬ ‫می‌شود در مدت ‪ 2‬تا ‪3‬سال آینده‪ ،‬با ادامه روند ادغام‬ ‫ش��رکت‌ها و صنایع‪ ،‬کشتی‌سازی‌های کوچک چینی‬ ‫از صحن��ه فعالیت برکن��ار ش��وند‪ .‬مدیرعامل یکی از‬ ‫کشتی‌س��ازی بزرگ چین با اشاره به این مطلب گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬کشتی‌سازی‌های دولتی چین نیز از روند طرح‬ ‫ادغام در این کشور در امان نخواهند بود‪ .‬وی همچنین‬ ‫از وج��ود ‪ 20‬تا ‪ 30‬کشتی‌س��ازی عمده پس از پایان‬ ‫طرح ادغام صنایع در این کشور خبر داد‪.‬‬
‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫اهرم نیرومند‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫محمدجواد قنبری‬ ‫معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌ها‬ ‫«اقتصاد مقاومتی» نه به‌عنوان راهکاری مقطعی و‬ ‫موقت بلکه به‌عنوان سیاستی همیشگی و بنیادین‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران را به ساحل شکوفایی و رونق و ثروت‬ ‫می‌رس��اند‪ ،‬به ش��رطی که همه عوامل یکپارچه و‬ ‫همس��و در خدمت اجرای آن باش��ند و صدای ساز‬ ‫ناکوک از ارکس��تر مل��ی بزرگ اقتص��اد و تولید و‬ ‫تجارت به گوش نرسد‪.‬‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه‌ها طرح تلقی کردن‬ ‫فعالیت‌های نمایش��گاهی به عنوان «صنعت» را در‬ ‫دس��ت تکمیل و اجرا دارد و می‌کوش��د با همراهی‬ ‫هم��ه عواملی که به این اصل مه��م‪ ،‬یعنی صنعت‬ ‫بودن فعالیت‌های نمایش��گاهی اعتقاد و باور دارند‪،‬‬ ‫از جمله رس��انه‌های جمعی دیداری و شنیداری و‬ ‫مکتوب‪ ،‬نمایشگاه جایگاه مهم و بی‌بدیل خود را در‬ ‫مجموعه اقتصاد کشور به دست آورد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 93‬براس��اس تقوی��م‪ ،‬برگ��زاری ‪80‬‬ ‫نمایش��گاه پیش‌بینی ش��ده بود‪ .‬به‌طور متوسط در‬ ‫طول س��ال در هر دوره ‪ 10‬روزه چند نمایشگاه در‬ ‫سایت نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا و برگزار شد‪.‬‬ ‫حضور کش��ورهای معتبر صنعتی از جمله آلمان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬چین و ترکیه در نمایشگاه‌ها هم‬ ‫در ش��رایطی که مذاکرات هنوز به نتیجه نرس��یده‬ ‫و تحریم‌ها ادامه داش��ته و دارد‪ ،‬حاکی از موفقیت‬ ‫ش��رکت سهامی در جذب شرکای بین‌المللی است‪.‬‬ ‫این نکته هم قابل تامل است که در دیدار صنعتگران‬ ‫و تولیدکنندگان ایرانی و خارجی‪ ،‬تفاهمات مطلوبی‬ ‫حاصل شد که به مرور زمان می‌تواند به قراردادهای‬ ‫پرسود برای طرفین تبدیل شود‪.‬‬ ‫در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید دریچه و نگرش‬ ‫جدیدی به روی صنعت نمایشگاهی کشور گشوده‬ ‫ش��ود و به این صنع��ت باید نگاه حمایتی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬در همسایگی ما کشورهایی هستند که فقط‬ ‫ربع قرن فعالیت‌های نمایشگاهی دارند اما با اصالح‬ ‫نگ��رش خود در م��دت کوتاهی از نمایش��گاه‌داری‬ ‫س��وله‌ای به نمایشگاه‌داری مدرن و هدفمند تبدیل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫یک تغییر نگرش‌ش��ان این بوده ک��ه به اهمیت‬ ‫«حمایت» پی برده‌اند تا آنجا که ‪ 80‬تا ‪ 100‬درصد‬ ‫ت تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫هزینه‌های مش��ارک ‌‬ ‫خ��ود را در نمایش��گاه‌های معتب��ر جه��ان تقب��ل‬ ‫می‌کنند و می‌پردازند و در حالی که ما در ایران به‬ ‫ص��ادرات نفت و مواد معدنی خام اکتفا کردیم‪ ،‬آنها‬ ‫فناوری‌های پیشرفته دنیا را وارد کشورشان کردند‪.‬‬ ‫بن��ده با صراحت و جدی��ت می‌گویم اگر تصمیم‬ ‫گرفته‌ایم بودجه کش��ور را از تس��لط نفت برهانیم‬ ‫باید راهکارها و ابزار مناس��ب را ب��ه کار گیریم که‬ ‫صنعت نمایشگاهی یکی از کارسازترین و مهم‌ترین‬ ‫این ابزار اس��ت و اکنون ب��ا بینش دانش‌محور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل نمایش��گاه‌ها‪،‬‬ ‫زمینه این کار به خوبی فراهم شده است‪.‬‬ ‫یکی از ش��رایط موثر بودن نقش نمایش��گاه‌ها در‬ ‫بهبود اقتصاد کش��ور‪ ،‬هماهنگی هم��ه فعاالن این‬ ‫بخش از جمله فعاالن نمایش��گاه‌های استانی است‪.‬‬ ‫فلس��فه و سمت و س��وی فعالیت‌های نمایشگاهی‬ ‫در اس��تان‌ها به طورکلی باید بازنگری و بازس��ازی‬ ‫ش��ود و در برگزاری آنها وحدت رویه به وجود آید‪.‬‬ ‫البته برخی از س��ایت‌های استانی عملکردی نسبتا‬ ‫مطلوب و ق��وی دارند که آنها بای��د محور فعالیت‬ ‫استانی قرار گیرند‪ .‬باید بیاموزیم برگزاری نمایشگاه‬ ‫کاری تخصصی و هوشمندانه است که باید هدفمند‬ ‫باشد‪ .‬باید بیاموزیم که درآمدزایی موقت بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی را موفق نخواهد کرد و بای��د با تولید با‬ ‫کیفی��ت و خدمات مطلوب بازاره��ای پایدار ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬باید به تولیدکنندگان‌مان بیاموزیم‪ .‬بسیاری‬ ‫از کشورها به موادغذایی‪ ،‬تجهیزات و اقالم پزشکی‪،‬‬ ‫تولیدات س��اختمانی و بس��یاری دیگر از تولیدات‬ ‫ایران نیاز دارند‪ ،‬بازار ایران در منطقه و جهان هویت‬ ‫و تعریف دارد‪ ،‬کاشی و سرامیک ایرانی به ‪ 40‬کشور‬ ‫دنیا از جمله کشورهای شاخص اروپا صادر می‌شود‪.‬‬ ‫این فرصت‌ه��ا را باید با تولید محصوالت با کیفیت‬ ‫و خدمات مطل��وب بیامیزیم و برای ایران بازارهای‬ ‫ماندگار ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه‌ها درحال حاضر از‬ ‫طریق ادارات کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها‬ ‫به نمایشگاه‌های استانی نظارت دارد اما در اندیشه‬ ‫ایجاد ساختاری برای نظارت مستقیم هستیم‪ .‬برای‬ ‫برگزاری یکدست و هدفمند نمایشگاه‌های استانی‬ ‫در حال نوش��تن آیین‌نامه و دستورالعمل واحد هم‬ ‫هستیم‪ .‬شرکت س��هامی نمایشگاه‌ها می‌کوشد که‬ ‫در سال ‪ ،94‬این ارزیابی‌ها دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نقد و بررسی صنعت نمایشگاهی در سال ‪۹۳‬‬ ‫بخ‬ ‫ش دوم‬ ‫سال امید به «مشغله‌کاری»‬ ‫میالد محمدی – گ�روه تجارت‪ :‬روزهای‬ ‫پایان��ی س��ال بهترین زمان برای س��نجش‬ ‫عملکرد دستگاه‌های مختلفی است که برای‬ ‫بهتر ش��دن زندگی مردم ت�لاش می‌کنند‪.‬‬ ‫دس��تگاه‌هایی ک��ه به ص��ورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم‪ ،‬چرخ‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را می‌چرخانند و از این رو همواره باید‬ ‫بر عملکرد آنها نظارت شود‪ .‬در همین رابطه‬ ‫بهتر دیدیم تا قبل از شروع سال جدید‪ ،‬یک‬ ‫برآورد کلی از صنعت نمایشگاهی کشورمان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫پرداختن به تمام ابعاد صنعت نمایشگاهی‬ ‫در سالی که گذشت نیاز به موشکافی و دقت‬ ‫نظر زیادی دارد و به نظر می‌رسد این بررسی‬ ‫را نمی‌ت��وان در قالب تنها یک گزارش انجام‬ ‫داد بنابراین س��عی کردیم از یک مجموعه ‪3‬‬ ‫قسمتی برای این مهم بهره بگیریم‪ .‬روز شنبه‬ ‫قسمت اول نقد و بررسی صنعت نمایشگاهی‬ ‫منتشر شد‪ .‬امروز بخش دوم آن را با ابعادی‬ ‫تازه و در گفت‌وگو با کارشناسانی که دستی‬ ‫بر آتش اجرای نمایشگاه‌های مختلف دارند‪،‬‬ ‫از نظر می‌گذرانیم‪ .‬بخش پایانی این گزارش‬ ‫نیز فردا در آخرین ش��ماره سال ‪ 93‬روزنامه‬ ‫یَشود‪.‬‬ ‫منتشر م ‌‬ ‫گفتیم که صنعت نمایش��گاهی در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬چه از از نظر تعداد و متراژ مش��ارکت در‬ ‫هر دو بخ��ش داخلی و خارجی و چه از نظر‬ ‫تنوع برگزاری نمایشگاه‌ها رشد ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫درصدی داش��ته است‪ .‬این نکته‌ای است که‬ ‫البته غیراز حسین اسفهبدی و دیگر مدیران‬ ‫س��ایت تهران‪ ،‬مجریان نمایش��گاهی نیز بر‬ ‫آن مهر تایید زدن��د و معتقد بودند برقراری‬ ‫جلس��ات متعدد هم‌اندیش��ی دو طرفه میان‬ ‫مدیران س��ایت و مجریان‪ ،‬شرایطی را فراهم‬ ‫کرده که همگی آنها همسو با استراتژی‌های‬ ‫دول��ت تدبیر و امید ب��رای افزایش تعامالت‬ ‫نمایشگاهی تالش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه ته�ران مهمتری�ن س�ایت‬ ‫کشور است‬ ‫کیوم��رث جلیلی��ان‬ ‫ک��ه س��ابقه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های مهمی‬ ‫نظیر صنعت برق‪ ،‬آب‬ ‫و فاضالب و انرژی‌های‬ ‫ن��و را در کارنام��ه خ��ود دارد‪ ،‬از مجری��ان‬ ‫باس��ابقه‌ای اس��ت که س��عی می‌کن��د روند‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های مختلف را در طول‬ ‫سال پیگیری کند‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬نمایش��گاه بین‌المللی تهران‬ ‫بدون شک مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سایت‬ ‫نمایشگاهی در کشور است‪ .‬به‌تازگی و با توجه‬ ‫به اینکه مس��ئولیت صدور مجوز برای برپایی‬ ‫هر نوع نمایش��گاه به صورت تمام و کمال از‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت به نمایشگاه تهران‬ ‫منتقل ش��ده‪ ،‬معتقد هستم که سرعت کارها‬ ‫تا حد زیادی ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��هامی نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی تهران‬ ‫اتفاق خوبی بود‪ .‬در س��ال‌های فعالیتم کمتر‬ ‫دیده ب��ودم که بحث‌های مرتب��ط با صنعت‬ ‫نمایشگاهی اینقدر در کانون توجه باشد و به‬ ‫نمایشگاه‌های دوره اول و دومی بها داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‌های نوپا را حمایت کنید‬ ‫یک��ی از نکاتی که تی��م مدیریتی فعال در‬ ‫سایت تهران بر آن تاکید ویژه‌ای دارند‪ ،‬توجه‬ ‫و تمرکز روی توانمندی مجریان است‪ .‬درواقع‬ ‫گزینشی که در این زمینه رخ می‌دهد‪ ،‬باعث‬ ‫می‌ش��ود بهترین‌ها برای برپایی نمایشگاه‌ها‬ ‫انتخاب ش��وند که به نظرم این موضوع یکی‬ ‫از مهم‌ترین دس��تاوردهای نمایشگاهی ما در‬ ‫سال ‪ ۹۳‬بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا ی��ک نقطه ضع��ف مهم که در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬از آن غاف��ل بودی��م‪ ،‬بح��ث امکان��ات‬ ‫مناس��ب برای س��الن‌ها ب��ود که امی��دوارم‬ ‫در س��ال جدی��د بتوانیم ش��رایطی را فراهم‬ ‫کنیم که زیرس��اخت‌های نمایش��گاهی برای‬ ‫مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان نسبت به‬ ‫قبل مطلوب‌تر باش��د‪ .‬البته امسال تا حدودی‬ ‫س��طح استاندارد کیفی نمایشگاه‌ها باالتر بود‬ ‫ام��ا در مجموع هنوز هم جای کار دارد و باید‬ ‫بیشتر در این زمینه تالش کنیم‪.‬‬ ‫در مجم��وع اگ��ر می‌خواهی��م در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ب��ه ی��ک جایگاه ای��ده‌آل مثل‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر برس��یم به کم��ک تمام‬ ‫نهاده��ا و س��ازمان‌های فعال در کش��ور نیاز‬ ‫داریم‪ .‬از دولت و مجل��س گرفته تا اتاق‌های‬ ‫بازرگانی و تش��کل‌های کوچک و بزرگ باید‬ ‫برای ارتقای س��طح نمایشگاه‌ها تالش کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب س��الی پر مش��غله برای شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید اج�ازه داد مخاطب�ان تخصصی‬ ‫گمراه شوند‬ ‫صحبت با کارشناس��ان س��وژه‌های تازه‌ای‬ ‫برای س��ال جدید به ما نش��ان داد‪ .‬اشاره‌ای‬ ‫که جلیلیان ب��ه حمایت‌های همه‌جانبه کرد‪،‬‬ ‫موضوعی اس��ت که واقعا باید در سال جدید‬ ‫مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت به‬ ‫اجرای یکپارچه برسد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه عل��ی رفیعی نی��ز برای‬ ‫داوطلب‬ ‫گفت‌وگوی��ی صمیمانه با‬ ‫ش��د‪ .‬این مجری کهنه‌کار که سابقه برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های مختلف در استان‌ها را دارد‪ ،‬به‬ ‫برخی نقاط ضعف صنعت نمایش��گاهی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬من فکر می‌کنم نمایشگاه‌های ما‬ ‫در سال ‪ ۹۳‬متاسفانه کمی فشردگی داشتند‬ ‫به‌تازگی و با توجه به‬ ‫اینکه مسئولیت صدور‬ ‫مجوز برای برپایی‬ ‫هر نوع نمایشگاه به‬ ‫صورت تمام و کمال از‬ ‫سازمان توسعه تجارت به‬ ‫نمایشگاه تهران منتقل‬ ‫شده‪ ،‬معتقد هستم‬ ‫که سرعت کارها تا‬ ‫حد زیادی ارتقا پیدا‬ ‫کرده است‬ ‫و همین فش��ردگی باعث ش��د که برخی از‬ ‫آنها به چش��م نیایند‪ .‬مثال بارها دیده ش��د‬ ‫که نمایش��گاه‌های هم‌نام و هم‌شکل در یک‬ ‫فاصل��ه زمانی کوت��اه یا حت��ی همزمان در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور برگزار شده‌اند‪ .‬نمونه‬ ‫بارزش‪ ،‬نمایشگاه گردشگری کیش بود که‬ ‫در فاصل��ه زمانی کمت��ر از دو هفته هم‬ ‫در تهران برگزار ش��د و ه��م در کیش‪.‬‬ ‫معتقد هستم که این موضوع به نوبه خود‬ ‫می‌تواند تا حدودی آسیب‌رسان باشد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین آس��یبی که در ای��ن زمینه‬ ‫باید انتظار داشته باشیم این است که‬ ‫مخاطبان تخصصی‬ ‫گمراه ش��وند و در زمان برگزاری نمایشگاه‌ها‬ ‫به دلیل شباهت در عناوین‪ ،‬اشتباه کنند‪ .‬در‬ ‫این زمینه بهتر اس��ت تقویم نمایش��گاه‌های‬ ‫ش��هرهای مختلف با هم در ارتباط باش��ند تا‬ ‫یک موضوع مشخص دوبار برگزار نشود و اگر‬ ‫هم ش��د حداقل زمان‌های آنها متفاوت از هم‬ ‫باش��د‪ .‬در همین رابطه باید به فصل برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها هم دقت شود‪ .‬برخی نمایشگاه‌ها‬ ‫فصل مناس��ب خ��ود را دارن��د و در فصول و‬ ‫ماه‌های دیگر تاثیرگ��ذاری چندانی نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در مجم��وع امیدوار هس��تم در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫ضم��ن رف��ع مش��کالتی ک��ه گفت��م روی‬ ‫بازاره��ای خارجی تمرکز بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬اگ��ر قصد یک‬ ‫برنامه‌ری��زی بلن��د را داری��م‪،‬‬ ‫باید حتما روی نمایش��گاه‌های‬ ‫خارج��ی س��رمایه‌گذاری کرده و‬ ‫در اغلب آنها حضور داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫م��ن به‌ش��خصه از چند س��ال قبل در‬ ‫تالش هستم تا بحث حضور گردشگران‬ ‫خارجی در نمایشگاه‌های تحت نظارتم‬ ‫را تقویت کنم و هر روز بیش��تر از قبل‬ ‫روی این موضوع تمرکز می‌کنم‪.‬‬ ‫عظیم دس��ت‌فال نیز یک��ی دیگر از‬ ‫کارشناس��انی ب��ود که ب��رای دقایقی‬ ‫ب��ه گفت‌وگو نشس��ت‪ .‬وی‬ ‫با‬ ‫ک��ه س��ابقه‌ای ‪ ۳۰‬س��اله در صنعت‬ ‫نمایشگاهی دارد ضمن تبریک سال‬ ‫جدید گفت‪ :‬انتخاب آقای اسفهبدی‬ ‫به عنوان معاون وزیر صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تجارت و رییس شرکت‬ ‫این اتفاق حداقل درباره من و نمایش��گاهی‬ ‫که نخستین بار آن را برگزار می‌کردم رخ داد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬نخستین نمایش��گاه تونل را در‬ ‫ش��رایطی اجرا کردیم که به‌شخصه امیدی به‬ ‫موفقیت آن نداش��تم اما ب��ا تالش و پیگیری‬ ‫مدیران س��ایت تهران شکر خدا موفق شدیم‬ ‫همه چی��ز را در ابعاد ایده‌آل خودمان تعریف‬ ‫کرده و یک نمایشگاه مطلوب داشته باشیم‪.‬‬ ‫نکت��ه‌ای که من به آن اش��اره دارم و البته‬ ‫بس��یار هم روی آن تاکی��د می‌کنم‪ ،‬توجه به‬ ‫نمایشگاه‌های نوپاست که باید در سال جدید‬ ‫بی��ش از پیش تقویت ش��ود‪ .‬به‌ط��ور قطع و‬ ‫الزاما نیاز ما به تنوع در برپایی نمایشگاه‌های‬ ‫مختل��ف کمت��ر از اهمیت قائل ش��دن برای‬ ‫موضوعات فنی نخواهد بود‪.‬‬ ‫در پایان ب��ا توجه به‬ ‫اظهار نظر کارشناسان‬ ‫و مجریان نمایشگاهی‬ ‫می‌ت��وان گف��ت برای‬ ‫تبدیل‌شدن فعالیت‌های‬ ‫نمایشگاهی به یک صنعت‪ ،‬مهم‌ترین عامل‪،‬‬ ‫فرهنگ‌سازی و ایجاد باور در فعاالن تولید‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬مس��ئوالن و م��ردم ب��ه عنوان‬ ‫مصرف‌کنن��دگان محص��والت و خدم��ات‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عن��وان تنها‬ ‫روزنامه گس��ترش‬ ‫رسانه سراسری در حوزه صنعت نمایشگاهی‬ ‫در تالش اس��ت تا ضمن ادامه مسیر خود و‬ ‫بررسی همه جانبه نمایشگاه‌های تخصصی‪،‬‬ ‫در س��ال جدی��د با کم��ک کارشناس��ان و‬ ‫مجری��ان متع��دد ایده‌ه��ای ت��ازه‌ای برای‬ ‫ارتقای صنعت نمایشگاهی مطرح کند تا در‬ ‫ای��ن زمینه به غیراز یک رس��انه‪ ،‬یک بانک‬ ‫اطالعاتی ارزش��مند برای فعاالن این عرصه‬ ‫نیز باشد‪.‬‬ ‫مجموعه فعالیت‌های نمایشگاهی می‌تواند‬ ‫اب��زاری نیرومند برای تحقق سیاس��ت‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی باش��د؛ سیاس��ت‌هایی‬ ‫که در ش��رایط جدی��د مناس��بات جهانی‪،‬‬ ‫مناس��ب‌ترین و کوتاه‌ترین راه برون‌رفت از‬ ‫کس��الت و کس��ادی اجتماع��ی و اقتصادی‬ ‫و ورود به ش��ادابی ورونق اس��ت به شرطی‬ ‫که از مس��ئوالن و مدی��ران جامعه گرفته تا‬ ‫فع��االن اقتصادی و تولی��د و تجارت و توده‬ ‫هموطنان‪ ،‬جایگاه و ظرفیت نمایشگاه را به‬ ‫خوبی بشناسند و برنامه‌ریزان‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫نمایشگاهی را به عنوان‬ ‫ی��ک «صنع��ت» تمام‬ ‫و کم��ال ب��ه رس��میت‬ ‫بشناسند‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫عرضه آثار نوروزی هنرمندان ایرانی در مالزی‬ ‫ایرنا‪ :‬نمایشگاهی از آثار نقاشی هنرمندان معاصر ایران در آستانه نوروز و برای‬ ‫معرفی بیش��تر آثار هنری ایران زمین به مردم جنوب شرق آسیا شب گذشته‬ ‫در کواالالمپور پایتخت مالزی گشایش یافت‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه هنری که تا ‪ 29‬مارس (نه��م فروردین ‪ )1394‬ادامه دارد‪،‬‬ ‫آثاری از ‪ 10‬هنرمند معاصر کش��ورمان در گالری آرت سنی شهر کواالالمپور‬ ‫به نمایش درآمده‌است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه که ب��ا حمایت رایزن��ی فرهنگی ای��ران در کواالالمپور‬ ‫و همکاری گالری ایرانی مکعب برپا ش��ده اس��ت‪ ،‬آثار زهرا حس��ینی‪ ،‬آتس��ا‬ ‫ذوالقدری‪ ،‬ندا ذوقی‪ ،‬حجت رنجبر‪ ،‬دالرام قائمی‪ ،‬اکرم س��ادات قیومی‪ ،‬اعظم‬ ‫س��ادات قیوم��ی‪ ،‬رضا معیر‪ ،‬فاطمه مفرحی و اصغ��ر یعقوبی به منظور تعامل‬ ‫بیش��تر فرهنگی و هنری میان ایران و مالزی به نمایش گذاش��ته شده است‪.‬‬ ‫در آیین گش��ایش این نمایشگاه هنری علی‌اکبر ضیایی رایزن فرهنگی ایران‬ ‫در کواالالمپور‪ ،‬یعقوب ماهازیر لقمان‪ ،‬رییس مرکز توس��عه هنرهای تجسمی‬ ‫مالزی و گروهی از هنرمندان ایرانی و مالزیایی حضور داشتند‪.‬‬ ‫نمایشگاه آثار هنرمند آلمانی در ایام نوروز‬ ‫ف�ارس‪ :‬موزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬روز پنجم تا ‪ 12‬فروردین‌ماه برای‬ ‫بازدید عالقه‌مندان از نمایشگاه آثار هنرمند آلمانی برقرار است‪.‬‬ ‫م��وزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬بعد از ای��ام فاطمیه از روز پنجم تا ‪12‬‬ ‫فروردین‌ماه همه‌روزه از س��اعت ‪ 10‬تا ‪ 19‬ب��رای بازدید عالقه‌مندان از‬ ‫نمایشگاه آثار «اتوپینه» از هنرمندان آلمانی برقرار است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه تابلوهای نقاش��ی با عنوان رنگین‌کمان‪ ،‬ارواح نور با‬ ‫رنگ‌آمیزی آبی‪ -‬س��بز برگرفته از کاش��ی‌کاری موزه امام در اصفهان‪،‬‬ ‫چیدم��ان حجم‌ه��ای ب��ادی با عن��وان هفت‌س��تاره‪ ،‬اتاق ن��ور پراک‪،‬‬ ‫گواش‌ه��ای آتش��ین با عنوان‌های سردش��دن ماه‪ ،‬ریش‌آبی‪ ،‬اس��کلت‪،‬‬ ‫نوازش‪ ،‬برگ پاییز‪ ،‬چرخ‌های آتش‪ ،‬آثار چاپ س��یلک و چاپ برجسته‪،‬‬ ‫تابلوهای سرامیکی و نمایش اس�لاید با موضوع رنگین‌کمان به نمایش‬ ‫درآمده است‪.‬‬ ‫یادآوری می‌ش��ود در این نمایشگاه ‪ 100‬اثر از آثار هنرمند آلمانی تا‬ ‫‪ 28‬فروردین‌ماه برقرار است‪.‬‬ ‫نمایشگاهی برای نخبه‌های کرجی‬ ‫مهر‪ :‬نهمین نمایشگاه دس��تاوردهای علمی و پژوهشی مرکز استعدادهای‬ ‫درخش��ان ش��هید س��لطانی‪ 3‬ناحیه ‪ 3‬کرج با معرفی ‪ ۵۵‬طرح پژوهش��ی‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬دانش‌آموزان مرکز استعدادهای درخشان شهید سلطانی‪3‬‬ ‫آموزش و پرورش ناحیه‪ 3‬کرج در این نمایش��گاه ‪ ۵۵‬دس��تاورد ش��اخص‬ ‫پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند‪ .‬به گفته مدیر آموزش و پرورش ناحیه‬ ‫‪ 3‬کرج ‪ ۳۳‬طرح از دس��تاوردهای پژوهش��ی دانش‌آموزان نخبه که در این‬ ‫نمایشگاه معرفی شده‪ ،‬برای نخستین بار در جهان و ایران ارائه شده است‪.‬‬ ‫عبدالکریم رس��تمی در آیین آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‬ ‫دانش‌آموزان نخبه گفت‪ :‬برخی از طرح‌های معرفی‌ش��ده در این نمایشگاه‬ ‫هم در جهان و هم در ایران شاخص و از اهمیت تحقیقاتی باالیی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬رس��تمی با اش��اره به فراخوان جش��نواره علمی پژوهش��ی مرکز‬ ‫اس��تعدادهای درخشان شهید س��لطانی‪ 3‬کرج گفت‪ ۲۵۵ :‬دانش‌آموز سال‬ ‫س��وم متوس��طه با ش��رکت در این فراخوان ‪۱۲۵‬طرح تحقیقاتی و اختراع‬ ‫ارائه دادند که از بین آنها ‪ ۵۵‬طرح برای شرکت در جشنواره پذیرفته شد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫در پي همکاري بخش خصوصي در ساخت واحدهاي فر آوري‬ ‫‪27‬‬ ‫وضععوارضصادراتيسنگ‌آهندرپيافتقيمت‌هارنگباخت‬ ‫کتاي�ون ملک�ي ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬پيش‌بيني‌ه��اي‬ ‫انجام ش��ده از بازار س��نگ‌آهن جهاني نش��ان مي‌دهد‬ ‫توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن سال ‪2015‬م‬ ‫را همچون س��ال گذشته با س��ختي‌هاي بسيار به پايان‬ ‫خواهند رس��اند‪ .‬درواقع کارشناس��ان جهاني پيش‌بيني‬ ‫کرده‌اند که ميزان عرضه در س��ال‌جاري بيش از تقاضا‬ ‫است به همين دليل بازار صادرات رونق چنداني نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬اما در بازار س��نگ‌آهن ايران درحالي که هنوز‬ ‫متولي��ان بخش مع��دن تصميمي براي وض��ع عوارض‬ ‫صادرات��ي در س��ال ‪ 94‬نگرفته‌اند اما با وجود ش��رايط‬ ‫نامناس��ب حاکم بر بازار جهاني سنگ‌آهن‪ ،‬فعاالن اين‬ ‫حوزه را به س��مت توس��عه صنايع فرآوري براي کاهش‬ ‫خام‌فروش��ي و ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر سوق داده‌اند تا‬ ‫ش��ايد از اين طريق بتوانند رک��ود حاکم بر بازار جهاني‬ ‫سنگ‌آهن را پشت سر‌گذارند‪ .‬موضوعي که از ابتدا مورد‬ ‫توجه دولت قرار داشت و هم‌اکنون به نظر مي‌رسد بدون‬ ‫وضع عوارض صادرات��ي فعاالن بخش خصوصي درحال‬ ‫حرکت به اين سمت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سنگ‌آهن با مازاد عرضه مواجه است‬ ‫عض��و هيات‌مدي��ره انجم��ن‬ ‫توليدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫تو‌گو با‬ ‫س��نگ‌آهن در گف ‌‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پيش‌بيني کارشناسان‬ ‫جهاني نش��ان مي‌دهد که س��ال‬ ‫‪2015‬م س��الي پر عرضه و کم تقاضاست و قيمت‌ها نيز‬ ‫در س��طح پايين باق��ي مي‌مان��د‪ .‬درح��ال حاضر افت‬ ‫قيمت‌هاي جهاني باعث ش��ده ص��ادرات معادن بزرگ‬ ‫س��نگ‌آهن کش��ور از توجيه اقتصادي خارج ش��ود‪ ،‬به‬ ‫همين دليل امروز شاهد کاهش آمار صادرات سنگ‌آهن‬ ‫هستيم‪ .‬پروا س��لطاني گفت‪ :‬بدون شک با اخذ عوارض‬ ‫صادرات ازس��وي دولت ديگر تمايل��ي به صادرات ديده‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬بنابراين در آن زمان بايد به دنبال راهکاري‬ ‫براي فعال‌س��ازي معادن باش��يم‪ .‬اگر دولت در سال ‪94‬‬ ‫تصميم بر اجراي عوارض صادراتي س��نگ‌آهن داش��ته‬ ‫باش��د نزديک به ‪ 80‬درص��د از معادن کش��ور تعطيل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وي درباره اين پيش‌بيني که عوارض مانند س��ال ‪93‬‬ ‫به مرحله اجرا نرسد نيز افزود‪ :‬در صورتي که عوارض در‬ ‫سال پيش رو به مرحله اجرا نرسد‪ ،‬اميدوار هستيم بازار‬ ‫داخلي سنگ‌آهن نيز با رونق همراه شود‪ ،‬از سويي ديگر‬ ‫بايد هرچه سريع‌تر واحدهاي بخش فرآوري که درحال‬ ‫س��اخت هستند به بهره‌برداري رس��يده و نياز داخلي را‬ ‫تامين کنيم‪ .‬سلطاني با اش��اره به بازار موجود در چين‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واحدهاي فوالدسازي در چين که بزرگترين‬ ‫وارد‌کنن��ده س��نگ‌آهن در جهان اس��ت با مش��کالتي‬ ‫همچون مقررات زيس��ت‌محيطي و مش��کالت بانکي و‬ ‫فاينانس مواجهن��د‪ ،‬به همين دليل برخي از واحدها رو‬ ‫به تعطيلي هس��تند‪ ،‬در نتيجه بازار س��نگ‌آهن در اين‬ ‫کشور با مازاد عرضه مواجه مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به گفته‌ه��اي عض��و هيات‌مدي��ره انجمن‬ ‫توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن درپي افزايش‬ ‫عرضه در بازار چين‪ ،‬توليدکنندگان اين محصول معدني‬ ‫بايد به فکر رونق بازار داخلي و جذب بازارهاي ديگر در‬ ‫منطقه باش��ند‪ .‬درواقع با شرايط موجود در چين تمرکز‬ ‫روي بازار اين کشور توجيه اقتصادي به دنبال ندارد‪ .‬در‬ ‫نتيجه همکاري هرچه بيش��تر دولت و بخش خصوصي‬ ‫در تکمي��ل زنجيره فوالد کش��ور و توس��عه واحدهاي‬ ‫فرآوري مي‌تواند از بروز ضرر‌هاي اقتصادي در اين حوزه‬ ‫جلوگيري کند‪.‬‬ ‫پروا س��لطاني درب��اره اين موضوع نيز معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه همکاري دولت و بخش خصوصي بيش��تر‬ ‫از يک س��ال اس��ت که اتفاق افتاده است‪ .‬در نتيجه اين‬ ‫همکاري واحدهاي بس��ياري در بخش ف��رآوري ايجاد‬ ‫ش��ده که برخي از آنها پيش��رفتي ‪ 50‬درصدي داشته و‬ ‫اميدوار هستيم هرچه سريع‌تر به مرحله اجرايي برسند‪.‬‬ ‫اعضاي انجمن در ش��کل‌گيري اي��ن اتفاق نقش‌آفريني‬ ‫کرده و بدون شک اين راهکار را ادامه مي‌دهند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه برنامه‌ريزي‌هاي انجمن س��نگ‌آهن‬ ‫اف��زود‪ :‬انجم��ن‪ ،‬برنامه صادراتي تدوين نک��رده اما قرار‬ ‫اس��ت معادن بزرگ بخشي از سنگ‌آهن معادن کوچک‬ ‫را ک��ه از جهت عي��ار و مش��خصات داراي همخواني با‬ ‫محصول آنهاس��ت را خريداري کنند ک��ه در اين رابطه‬ ‫برخي معادن اعالم آمادگي کرده‌اند‪ .‬اين اقدام در شرايط‬ ‫فروپاشي مبهوت‌کننده توليد طال در افريقاي‌جنوبي‬ ‫جديدتري��ن آم��ار تولي��د طال در‬ ‫افريقاي‌جنوبي روند نزولي استخراج‬ ‫اي��ن فلز زرد در اين کش��ور را تاييد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��ازمان آمار افريقاي‌جنوبي اعالم‬ ‫ک��رد توليد ط�لا در م��دت ‪ 3‬ماه از‬ ‫نوامب��ر ‪ 2014‬ت��ا ژانوي��ه ‪ 2015‬به‬ ‫ميزان ‪ 5/9‬درصد کاهش يافت‪.‬‬ ‫به گفته تحليلگران‪ ،‬اين کاهش منعکس‌کننده يک‬ ‫روند نزولي اس��ت که به مدت چند دهه ادامه داشته‬ ‫است‪ .‬کاهش توليد طال‪ ،‬مشارکت اين فلز در اقتصاد‬ ‫افريقاي‌جنوبي را کاهش داده اس��ت و س��هم آن از‬ ‫‪ 3/8‬درصد توليد ناخالص داخلي در‬ ‫سال ‪1993‬م به ‪ 1/7‬درصد در سال‬ ‫‪2013‬م کاهش يافته اس��ت‪ .‬از نظر‬ ‫فروش‪ ،‬طال ‪ 67‬درصد از کل فروش‬ ‫م��واد معدن��ي در س��ال ‪ 1980‬م را‬ ‫تش��کيل مي‌داد اما سهم آن در سال‬ ‫‪ 2012‬م ‪ 12/5‬درصد کاهش يافت‪.‬‬ ‫تحليلگ��ران هش��دار داده‌ان��د ک��ه مناب��ع طالي‬ ‫افريقاي‌جنوب��ي احتماال تا ‪ 33‬س��ال ديگر به پايان‬ ‫مي‌رس��ند و در آن صورت اين کش��ور نقش بس��يار‬ ‫کمتري در عرصه معدن��کاري طالي جهاني خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫معادن الماس زيمبابوه سازماندهي مي‌شوند‬ ‫زيمباب��وه درص��دد يکپارچه‌کردن همه ش��رکت‌هاي‬ ‫معدني الم��اس از‌جمله زيرمجموع��ه ريوتينتو در يک‬ ‫شرکت بزرگ است که در آن دولت نيمي سهم خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش رويترز‪ ،‬دولت رابرت موگابه‪ ،‬رييس‌جمهوري‬ ‫زيمبابوه در‌حال اجراي برنامه توانمندس��ازي اقتصادي‬ ‫سياه‌پوس��تان اس��ت که ش��رکت‌هاي خارجي از‌جمله‬ ‫معدنکاران را ملزم مي‌کند ‪ 51‬درصد از سهم‌ش��ان را به‬ ‫بوميان سياه‌پوست بفروشند‪ .‬دولت زيمبابوه پيش از اين اعالم کرده بود قصد دارد بعضي از شرکت‌هاي‬ ‫معدني فعاليت‌کننده در منطقه مارانگ را که در آنها سهم دارد به‌منظور شفافيت بيشتر ادغام کند اما‬ ‫وزي��ر معادن زيمبابوه به يک کميته پارلماني اظهار کرد که همه معادن از‌جمله معدن الماس موروواي‬ ‫ريوتينتو در جنوب مرکز اين کشور ادغام خواهند شد‪ .‬بر‌اساس اين گزارش‪ ،‬دولت زيمبابوه اعالم کرده‬ ‫از ارزش تجهيزات شرکت‌ها براي مشخص‌کردن ميزان سهامشان استفاده خواهد کرد و شرکت‌هايي که‬ ‫تمايل به ادغام نداشته باشند مي‌توانند خسارت دريافت کرده و از اين کشور خارج شوند‪.‬‬ ‫فعلي کمکي به معادن کوچک است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض صادرات سال آينده مطرح نمي‌شود‬ ‫اما از سويي ديگر برخي فعاالن حوزه سنگ‌آهن سال‬ ‫‪ 94‬را س��ال چندان خوبي براي اين ح��وزه پيش‌بيني‬ ‫نکرده و معتقدند؛ پس از افت قيمت در بازار شاهد تداوم‬ ‫نزول قيمت مواد معدني به ويژه سنگ‌آهن خواهيم بود‬ ‫که از آن به مرحله بعد از بحران ياد مي‌ش��ود‪ ،‬موضوعي‬ ‫که هم‌اکنون در بازار سنگ‌آهن ايران پس از افت قيمت‬ ‫س��ال گذشته و امسال نيز شاهد هستيم که سبب شده‬ ‫بس��ياري از معادن کوچک و متوس��ط تعطيل ش��ده و‬ ‫چنانچه شرايط موجود تداوم يابد بايد در انتظار تعطيلي‬ ‫ساير واحدها باشيم‪.‬‬ ‫عض��و هيات‌مدي��ره انجم��ن‬ ‫توليدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫تو‌گو با‬ ‫س��نگ‌آهن ايران در گف ‌‬ ‫با اشاره به اين نکته‌‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درح��ال حاض��ر مهم‌ترين‬ ‫موضوع ايجاد نگاه حمايتي به بخش س��نگ‌آهن چه در‬ ‫رونق و چه در رکود است‪ .‬در واقع نگاه‌ها بايد توسعه‌اي‬ ‫باشد‪ .‬سجاد غرقي درباره تصميم اخذ عوارض صادراتي‬ ‫س��نگ‌آهن افزود‪ :‬مطرح شدن اخذ عوارض در شرايطي‬ ‫که قيمت‌ها افت شديدي داشته و وضعيت بازار نامناسب‬ ‫اس��ت‪ ،‬هيچ موضوعيتي ندارد‪ .‬درواقع اجرايي ش��دن يا‬ ‫نش��دن آن ديگر تاثي��ري بر حال خراب اي��ن روزهاي‬ ‫سنگ‌آهن ندارد‪ .‬موضوع مهم تغيير نگاه بخش دولتي و‬ ‫بخ��ش خصوصي اس��ت‪ .‬اگر نگاه‌هاي حاک��م بر بخش‬ ‫معدن تغيير نکند با وضعيت بحراني سنگ‌آهن بسياري‬ ‫از معادن در سال آينده تعطيل خواهند شد‪.‬‬ ‫وي درباره پيش‌بيني موضوع اخذ عوارض براي س��ال‬ ‫آينده اظهار کرد‪ :‬براساس وضعيت فعلي بازار سنگ‌آهن‬ ‫و تحليل‌ه��اي جهان��ي درب��اره بازار اين م��اده معدني‪،‬‬ ‫پيش‌بين��ي مي‌کنيم دولت در س��ال آين��ده بحث اخذ‬ ‫عوارض صادرات سنگ‌آهن را مطرح نکند‪.‬‬ ‫به گفته غرقي‪ ،‬درحال حاضر فعاالن حوزه سنگ‌آهن‬ ‫نيازمن��د حمايت‌هاي دول��ت در قالب ارائه تس��هيالت‬ ‫بانکي براي اخذ وام و تقس��يط حقوق دولتي هستند تا‬ ‫سرمايه‌گذار‌ها به سوي بخش معدن بازگردانده شوند‪ .‬از‬ ‫س��ويي ديگر بخش خصوصي نيز بايد تغييراتي در خود‬ ‫ايج��اد کرده و کارها را به‌طور جمعي انجام دهد‪ .‬درواقع‬ ‫بايد با نگاه تازه به بازارهاي جديد سال ‪ 94‬را آغاز کرد‪.‬‬ ‫عضو هيات مديره انجمن سنگ‌آهن درباره برنامه‌هاي‬ ‫انجمن در س��ال جديد افزود‪ :‬اي��ن انجمن در نظر دارد‬ ‫در ابتدا فعاليت‌هاي مش��ترک خود را در قالب ش��وراي‬ ‫مشترک با انجمن توليدکنندگان فوالد گسترش دهد تا‬ ‫شاهد تکميل زنجيره ارزش و تامين مواد اوليه واحدهاي‬ ‫توليدي باشد‪ .‬از سوي ديگر پروژه بازاريابي و فروش بين‬ ‫توليدکنندگان و صادرکنندگان به منظور س��ازماندهي‬ ‫نظام عرضه و تقاضا را در سال‌جاري آغاز کرده‌ايم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصميم�ي ب�راي وض�ع ع�وارض س�نگ‌آهن‬ ‫گرفته نشده است‬ ‫به نظر مي‌رسد وضعيت نه‌چندان‬ ‫مناس��ب بازار سنگ‌آهن در سال‬ ‫آين��ده ن��گاه دول��ت و بخ��ش‬ ‫خصوصي را در اين حوزه همس��و‬ ‫کرده اس��ت به گونه‌اي که معاون‬ ‫معدني وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نيز در س��خناني از‬ ‫ارائه نشدن نامه و پيشنهاد دوباره‌اي براي وضع عوارض‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن در سال ‪ 94‬خبر داده و گفته هنوز‬ ‫تصميمي در اين باره گرفته نشده است‪.‬‬ ‫جعفر س��رقيني گفت‪ :‬با توج��ه به افت جهاني قيمت‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬پيش��نهادي درباره اخذ ع��وارض صادرات‬ ‫سنگ‌آهن به دولت ارائه نداده‌ايم‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬قيمت‌هاي جهاني س��نگ‌آهن در‬ ‫س��ال ‪ 93‬سير نزولي شديدي داشت و توليدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‌آهن داخل کشور نيز با مشکالت‬ ‫بس��ياري در اين رابطه مواجه ش��دند‪ ،‬بنابراين تصميم‬ ‫گرفتيم عوارض صادرات کنس��انتره سنگ‌آهن را نيز از‬ ‫‪ 30‬درصد به ‪ 15‬درصد کاهش دهيم‪.‬‬ ‫معاونت معدني وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بيان‬ ‫ک��رد‪ :‬با کاهش ع��وارض صادرات کنس��انتره و گندله‪،‬‬ ‫توليدکنندگان سنگ‌آهن داخلي تشويق خواهند شد در‬ ‫شرايط فعلي بازار‪ ،‬اقدام به احداث کارخانه‌هاي فرآوري‬ ‫سنگ‌آهن کنند‪.‬‬ ‫توليد گندله ونزوئال افزايش مي‌يابد‬ ‫ش��رکت معدن��ي س��نگ‌آهن‬ ‫ی‪‌.‬وی‌‪.‬جی ونزوئال فروش گندله‌اش‬ ‫س‌‬ ‫را ب��ه بعض��ي از توليد‌کنندگان آهن‬ ‫اسفنجي داخلي آغاز کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماينين��گ‪ ،‬اي��ن‬ ‫توليد‌کنن��ده س��نگ‌آهن‪ ،‬تولي��د‬ ‫‪ 3/3‬ميلي��ون ت��ن در س��ال واح��د‬ ‫گندله‌سازي خود را در هفته آخر دسامبر آغاز کرده و‬ ‫روزانه به‌طور متوسط ‪ 8000‬تن گندله توليد مي‌کند‪.‬‬ ‫اي��ن کارخانه از ژانوي��ه ‪ 2013‬م توليدش را متوقف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت اف‪‌.‬ام‌‪.‬او تاييد کرد اواخر ماه فوريه حدود‬ ‫‪ 21500‬تن گندله فروخته اس��ت تا‬ ‫توليد آهن اسفنجي کارخانه (بريک‬ ‫کار) را فعال کند‪ .‬طبق منابع خبري‬ ‫اين ش��رکت پيش‌بين��ي مي‌کند که‬ ‫هرچه زودت��ر در اين ماه توليدش را‬ ‫آغاز کند ‪.‬‬ ‫عالوه‌بر اين ش��رکت فوالدس��ازی‬ ‫(س��يدور) متعهد شد که حدود ‪ 1500‬تن گندله در‬ ‫روز عرضه کند تا مانع توقف شود‪.‬‬ ‫ميزان ارس��الي توس��ط اف‪.‬ام‪.‬او‪ ،‬اين ام��کان را به‬ ‫(بر‌يک کار) خواهد داد تا بيش از ‪ 25‬روز به توليدش‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫نوسان نرخ ارز و رکود بازار ورق در ترکيه‬ ‫نوس��انات نرخ ارز که مش��کل نقدينگي را در بازار داخلي ترکيه افزايش داده بر بازار ورق گرم آن نيز اثر منفي‬ ‫داشته است‪ .‬ولي در اين بين برخي از کارخانه‌ها قيمت ورق گرم را ‪ ٥‬دالر هر تن باال برده‌اند که علت آن را رشد‬ ‫قيمت قراضه وارداتي مي‌دانند‪ .‬متوسط قيمت ورق گرم ‪ ٤٥٠‬تا ‪ ٤٦٠‬دالر هر تن درب کارخانه است‪ .‬در هر حال‬ ‫بازار فعاليت چنداني ندارد و کسي در تناژ باال خريد نمي‌کند‪.‬‬ ‫ورق گرم س��ي‌آي‌اس در ترکيه ‪ ٥‬تا ‪ ١٠‬دالر هر تن نس��بت به هفته قبل باال رفته درحالي که تقاضا ناچيز است‪.‬‬ ‫محصول اوکراين ‪ ٤٠٥‬تا ‪ ٤١٥‬دالر هر تن س��ي‪‌.‬اف‪‌.‬آر و ورق گرم روس��يه نيز در همين حدود ش��نيده شده است‪.‬‬ ‫قدرت رقابت پيشنهادات چين نيز باالست‪.‬‬ ‫پيش‌بيني صادرات ‪ 90‬ميليون تني فوالد چين‬ ‫پيش‌بيني‌ه��ا حاک��ي از آن اس��ت که صادرات فوالد چين امس��ال باال و بين ‪ ٧٠‬تا ‪ ٩٠‬ميلي��ون تن خواهد بود‪.‬‬ ‫تحليلگران بر اين باورند که مصرف فوالد چين درحال حاضر نيز در اوج است؛ با توجه به برنامه دولت براي کاهش‬ ‫وابس��تگي رشد اقتصادي به صنعت فوالد‪ ،‬ميزان مصرف نزولي خواهد بود‪ .‬از اين رو فوالدسازان زير فشار خواهند‬ ‫بود و بايد صادرات را براي جبران کاهش تقاضاي داخلي باال ببرند‪.‬‬ ‫انجمن آهن و فوالد چين صادرات فوالد س��ال ‪٢٠١٥‬م چين را حدود ‪ ٨٠‬تا ‪ ٩٠‬ميليون تن برآورد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تحليلگران انتظار دارند صادرات فوالد حاوي کروم رشد چشمگيري داشته باشد و موسسه ماي استيل آمار صادرات‬ ‫سال‌جاري را تا ‪ ٨٥‬ميليون تن برآورد کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رقابت محصوالت‬ ‫معدنی در سایه‬ ‫شوک‌های ناگهانی‬ ‫محمدجعفر صادقی پناه‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران‬ ‫ایران با داش��تن ذخایر معدنی قاب��ل توجه و در‬ ‫اختیار داش��تن دانش‌‪ ،‬فناوری و کارشناسان خبره‬ ‫آن ط��ور که بای��د حضور پ��ر رنگ��ی در بازار‌های‬ ‫جهانی نداش��ته اس��ت‪ .‬به نوعی محصوالت معدنی‬ ‫در رقاب��ت جهانی با س��ایر کش��ورها با ضعف‌هایی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬رفع برخی از ای��ن ضعف‌ها بر دوش‬ ‫دولت و برخی دیگر بر دوش بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫در واق��ع همکاری این دو بخش با یکدیگر می‌تواند‬ ‫بر موفقیت محص��والت معدنی در بازارهای جهانی‬ ‫اثر‌گذار باش��د‪ .‬ب��ه طور مثال ب��رای رونق صادرات‬ ‫محص��والت معدنی نیازمند ایجاد بس��تر‌های الزم‬ ‫هستیم که این بستر باید از سوی دولت ایجاد شود‬ ‫ت��ا صادر‌کننده با خیالی آس��وده کار خود را انجام‬ ‫داده و موفق باش��د‪ .‬متاسفانه ایجاد برخی شوک‌ها‬ ‫می‌تواند آس��یب بس��یاری به ص��ادرات محصوالت‬ ‫معدن��ی وارد ک��رده و ب��ازار را خراب کن��د‪ .‬دولت‬ ‫می‌توان��د با کاهش ش��وک‌های ناگهانی از صادرات‬ ‫حمایت کند‪ .‬در استرالیا دولت برای رونق صادرات‬ ‫ب��ا کاهش قیمت جهانی س��نگ‌آهن حقوق دولتی‬ ‫معادن کوچک را کاهش داد‪ ،‬با چنین اقدامی در پی‬ ‫حمای��ت از تولیدکننده و صادر‌کننده به حفظ بازار‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬البته در این میان وجود برخی‬ ‫فاکتوره��ا از جمله فن��اوری در فرآوری محصوالت‬ ‫معدنی مزیتی در رقابت محسوب می‌شود اما نباید‬ ‫فراموش کرد ک��ه با برنامه‌های کوتاه‌مدت‪ ،‬ورود به‬ ‫بازارهای بین‌المللی و رقابت با سایر تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت معدنی میسر نخواهد شد‪ .‬برای موفقیت‬ ‫در این بخش حداقل به برنامه میان مدت‌نیاز است‪.‬‬ ‫در واق��ع صادرکننده برای جذب ب��ازار باید زمانی‬ ‫‪5‬س��اله صرف کند تا بتواند مشتری موردنظر خود‬ ‫را پیدا کرده و با دیگر محصوالت به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫متاس��فانه در ای��ن فاصله ‪5‬س��اله ثبات نداش��تن‬ ‫برخی قوانین منجر به از دس��ت رفتن بازار یا حتی‬ ‫کاهش س��رمایه‌گذاری خواهد شد‪ .‬در نهایت برای‬ ‫رونق ص��ادرات محصوالت معدن��ی و رقابت موفق‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی ب��ا تولیدکنندگان خارجی‬ ‫دولت در گام نخس��ت باید نگاهی حمایتی داش��ته‬ ‫و در تصمیم‌گیری‌ها از تشکل‌های تخصصی معدن‬ ‫نیز نظرخواهی کند‪.‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫هدف‌گذاري هند‬ ‫براي افزايش توليد زغال‌سنگ‬ ‫هند قصد دارد در س��ال مالي آين��ده ‪ 700‬ميليون‬ ‫تن زغال‌س��نگ توليد کند که بزرگترين رشد ساالنه‬ ‫توليد اين کش��ور خواهد بود‪ .‬به گزارش رويترز‪ ،‬توليد‬ ‫زغال‌س��نگ هند در چند س��ال گذش��ته در مقايسه‬ ‫با تقاضا رش��د کندت��ري را تجربه کرده زيرا ش��رکت‬ ‫زغال‌س��نگ هند ک��ه بزرگترين معدنکار اين کش��ور‬ ‫است‪ ،‬قادر به توسعه معادنش نيست‪ .‬تاخير در دريافت‬ ‫لو‌نقل و‬ ‫مجوزهاي محيط‌زيس��ت‪ ،‬نبود تسهيالت حم ‌‬ ‫ناکارآم��دي اين ش��رکت داليل عم��ده کمبود عرضه‬ ‫زغال‌سنگ در هند به شمار مي‌روند‪ .‬وزير زغال‌سنگ‬ ‫هند اعالم کرد توليد زغال‌س��نگ اين کش��ور در سال‬ ‫مالي جاري منتهي ب��ه ‪ 31‬مارس (‪ 11‬فروردین ‪)94‬‬ ‫ممکن اس��ت اندکي کمتر از ه��دف ‪ 630/25‬ميليون‬ ‫تن باشد اما وي به هيچ دليلي براي نرسيدن به هدف‬ ‫توليد اش��اره نکرد‪ ،‬ب��ا اين همه اعتصاب در ش��رکت‬ ‫زغال‌س��نگ هند که بيش از ‪ 80‬درص��د از توليد اين‬ ‫کش��ور را تش��کيل مي‌دهد بر فعاليت‌ه��اي توليد در‬ ‫ژانويه تاثير گذاشته است‪.‬‬ ‫بازار ورق چين در بحران‬ ‫بازار ورق چين در سرازيري است و چشم‌انداز آينده‬ ‫نزديک نيز منفي اس��ت‪ .‬متوس��ط قيمت ورق گرم در‬ ‫بازار ش��انگهاي ‪ ٣٨٨‬تا ‪ ٣٩٣‬دالر هر تن با ‪ ١٧‬درصد‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده ثبت ش��د که از مارس ‪٢٠٠٢‬‬ ‫تاکنون در پايين‌ترين س��طح بوده است‪ .‬البته در اين‬ ‫قيمت نيز کارخانه‌ها و تاجران هنوز س��وددهي دارند‪،‬‬ ‫از اي��ن رو برخ��ي قيمت را پايين‌ت��ر آوردند تا فروش‬ ‫بهتري داش��ته باش��ند‪ .‬بدين‌ترتي��ب قيمت معامالت‬ ‫پايين‌تر آمده اس��ت‪ .‬در اين بي��ن موجودي ورق گرم‬ ‫در بازار ش��انگهاي هنوز باالست و شايد براي يک ماه‬ ‫ديگر کافي باشد‪ .‬از طرفي تداوم افت قيمت سنگ‌آهن‬ ‫نيز بازار را بيش��تر دچار بحران کرده است‪ .‬سنگ‌آهن‬ ‫خل��وص ‪ ٦٢‬درصد وارداتي در چين از ‪ ٦٣‬دالر س��وم‬ ‫مارس به ‪ ٥٧‬دالر و ‪ ٢٥‬سنت هر تن خشک سي‌اف‌آر‬ ‫رس��يده است‪ .‬آخرين موجودي ورق گرم نيز در چين‬ ‫‪ ٣‬ميليون و ‪ ١٠٠‬هزار تن ثبت ش��د که ‪ ٢٤١٣٠٠‬تن‬ ‫نسبت به هفته قبل باال رفته است‪.‬‬
‫تازه های معدنی‬ ‫گذشت ‪ ۴۵‬سال از زمان گشايش‬ ‫يک معدن جديد در انگليس‬ ‫ش��رکت معدني ولف مينرالز اعالم کرد که نهايت‬ ‫ت�لاش را دارد ت��ا هرچه زودتر معدن تنگس��تن و‬ ‫قلع در انگليس فعاليتش را آغاز کند‪ .‬س��اخت اين‬ ‫معدن و تسهيالت فرآوري آن در فوريه سال ‪2014‬‬ ‫آغاز ش��د و انتظار مي‌رود تا اواس��ط سال ‪2015‬م‬ ‫تکميل ش��ود‪ .‬اي��ن معدن نخس��تين معدن جديد‬ ‫انگليس در ‪ 45‬سال گذشته خواهد بود‪ .‬اين معدن‬ ‫در ‪ 10‬کيلومتري ش��هر پالي م��وث قرار دارد و به‬ ‫گفت��ه مالکانش‪ ،‬بيش از ‪ 200‬ش��غل ايجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اين معدن زماني ک��ه به ظرفيت کامل توليد‬ ‫برس��د‪ ،‬ساالنه تقريبا ‪ 5‬هزار تن کنسانتره تنگستن‬ ‫و هزار تن کنس��انتره قلع توليد خواهد کرد و توليد‬ ‫آن ‪ 3‬درصد از نياز جهاني براي تنگس��تن را تامين‬ ‫می‌کند‪ .‬اين معدن روباز ‪ 850‬متر طول‪ 450 ،‬متر‬ ‫پهنا و ‪ 200‬متر عمق دارد و عمر آن ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫مديرعامل واله‬ ‫به پتروباس مي‌رود‬ ‫موريلو فرئي��را‪ ،‬مديرعامل غول س��نگ‌آهن واله‬ ‫س��رگرم مذاک��ره براي به دس��ت گرفتن رياس��ت‬ ‫هيات‌مديره شرکت نفتي پتروباس است‪.‬‬ ‫بلومب��رگ ب��ه نق��ل از مناب��ع آگاه گ��زارش داد‬ ‫نماين��دگان دولت برزيل با فرئيراي ‪ 61‬س��اله براي‬ ‫رياس��ت هيات‌مدي��ره پتروباس صحب��ت کرده‌اند‪.‬‬ ‫نشس��ت آين��ده هيات‌مدي��ره پتروباس ک��ه در آن‬ ‫ممکن اس��ت رييس جدي��د انتخاب ش��ود روز ‪23‬‬ ‫مارس برگزار خواهد شد‪.‬فرئيرا در صورت تاييدشدن‬ ‫نخس��تين مدي��ر از س��ال ‪2003‬م خواه��د بود که‬ ‫رياست هيات‌مديره اين شرکت نفت دولتي برزيل را‬ ‫برعهده مي‌گيرد و جانشين گيدو مانتگا‪ ،‬وزير دارايي‬ ‫س��ابق مي‌شود که به حرف‌ش��نوي از ديلما روسف‪،‬‬ ‫رييس‌جمهوري اين کش��ور مع��روف بود‪.‬مديرعامل‬ ‫واله چهره شناخته‌شده‌اي در جامعه تجاري به شمار‬ ‫مي‌رود که برخالف مديران صنعتي ديگر از انتقاد از‬ ‫دولت خودداري کرده است و پس از پيروزي مجدد‬ ‫ديلما روسف در انتخابات‪ ،‬مطبوعات داخلي برزيل از‬ ‫وي به عنوان جانش��ين مانتگا در سمت وزير دارايي‬ ‫نام بردند و ماه گذش��ته ني��ز درباره احتمال انتخاب‬ ‫وي به‌عنوان مديرعامل پتروباس صحبت شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫انگشت اتهام شهرداری به سمت معادن شن و ماسه اطراف تهران‬ ‫معادنشنوماسهآلوده‌کنندههوانیستند‬ ‫نرگس قیصری‪-‬گروه معدن‪ :‬معادن شن‬ ‫و ماس��ه آلوده‌کننده هوا نیس��تند‪ .‬در چند‬ ‫ماه گذش��ته خبرهای متعددی از آلودگی‬ ‫ه��وای کالنش��هر ته��ران از س��وی معادن‬ ‫ش��ن و ماس��ه اطراف پایتخت در رسانه‌ها‬ ‫و مطبوعات منتش��ر ش��د و حت��ی کار به‬ ‫جایی رسید که برخی از شهرداران مناطق‬ ‫و اعضای ش��ورای ش��هر تهران نیز تنها راه‬ ‫نجات پایتخت‌نشینان از ریزگردهایی که هر‬ ‫از چند گاهی وارد فضای ش��هر می‌شدند را‬ ‫تعطیلی معادن ش��ن و ماسه یا انتقال آنها‬ ‫عنوان کردند‪ .‬این مناقشات سرانجام به نفع‬ ‫شهرداری تمام ش��د و در آخرین اظهارات‬ ‫ش��هردار منطقه ‪ 18‬تهران از تعطیلی یکی‬ ‫از بزرگتری��ن و قدیمی‌ترین معادن ش��ن و‬ ‫ماس��ه اطراف تهران خبر داد فارغ از اینکه‬ ‫در برخ��ی از معادن ش��ن و ماس��ه اطراف‬ ‫ته��ران به دلیل ب��ه‌کار نگرفتن تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالت اس��تاندارد شاهد بروز آلودگی‌‬ ‫هوا و تخریب زیست‌محیطی هستیم اما در‬ ‫این رابطه کارشناسان معتقدند معادن شن‬ ‫و ماس��ه به تنهایی آلوده‌کنن��ده هوا نبوده‬ ‫و ریزگردهای��ی که هر از چن��د گاهی وارد‬ ‫پایتخت می‌ش��ود‪ ،‬نمی‌تواند نتیجه فعالیت‬ ‫این معادن باش��د و تخریب الیه س��طحی‬ ‫خاک بیش��ترین آسیبی اس��ت که از سوی‬ ‫این معادن متوجه محیط‌زیست می‌شود‪.‬‬ ‫فرامرز دولتی ارده‌جانی‪،‬‬ ‫عض��و هی��ات علم��ی‬ ‫دانش��گاه ته��ران و‬ ‫کارشناس محیط‌زیست‬ ‫درب��اره می��زان تاثی��ر‬ ‫فعالیت معادن و کارخانه‌های ش��ن و ماس��ه‬ ‫می‌گوید‪ :‬معادن‬ ‫‌روی آلودگی ه��وا به‬ ‫شن و ماس��ه آنچنان که باید مشکلی را برای‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻏﻼﻣﻲ‬ ‫ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ‬ ‫ﺍﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺶ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻣﻲ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺳﻴﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺰﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ‬ ‫ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺍﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 667-661‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ‪ 20‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/162014‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1038‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺐ ﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪-1 :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ‪-2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ‪-3‬ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﺺ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺐ ﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺶ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ‬ ‫ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺷﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﻭ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍﻱ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪/162015‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1038‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980234900692‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1132‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970233301128‬ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻲ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻴﺒﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻴﺒﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺿﺮﺏ‬ ‫ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93-5605‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪14‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻬﻮﺩ ﻗﻀﻴﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 710-709-714‬ﻕ ﻡ ﺍ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭﺯﺍﺩﻩ ‪ 12‬ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒﻮﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺭﺵ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ‪ 2‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺯﻳﺮﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﺨﺪﻣﺖ‬ ‫‪/162016‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1132‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980235001051‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1131‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970233201300‬ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻮﺭﺍﺳﻮﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻮﺭﺍﺳﻮﻧﻠﻮ‬ ‫ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻭﻱ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻭﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 661‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/162018‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1131‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دیگر بخش‌ها به وج��ود نمی‌آورند‪ ،‬بلکه تنها‬ ‫در برخی موارد ممکن است باعث از بین رفتن‬ ‫منابع طبیعی و چشم‌اندازهای طبیعی شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به راهکارهای��ی برای رفع‬ ‫مش��کالت در بخ��ش فعالیت معادن ش��ن‬ ‫و ماس��ه اش��اره کرد و گفت‪ :‬از آنجایی که‬ ‫برداش��ت از معادن ممکن اس��ت باعث به‬ ‫وج��ود آم��دن گردوغب��ار ش��ود از این رو‬ ‫می‌ت��وان با اس��تفاده از آب و پاش��یدن آن‬ ‫روی مواد استخراج‌شده و همچنین هنگام‬ ‫بارگی��ری از ب��ه وج��ود آم��دن گردوغبار‬ ‫جلوگیری کرد‪ .‬از س��وی دیگر ممکن است‬ ‫فعالیت معادن ش��ن و ماس��ه باعث از بین‬ ‫رفتن س��طح رویی خاک ش��ود که در این‬ ‫صورت می‌توان نسبت به بازسازی و احیای‬ ‫آن اق��دام کرده تا آس��یب کمتری متوجه‬ ‫پوشش گیاهی منطقه شود‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980280100087‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1168‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309972180801287‬ﺷﺎﻛﻲ ‪ :‬ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻣﺘﻘﻲ ‪-2‬ﺍﻣﻴﺮ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺻﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ‬ ‫‪ -1‬ﺍﻣﻴﺮ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻱ ‪ -2‬ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻣﺘﻘﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻫﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻥ ﭘﻴﺎﻣﻜﻬﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 66-19-134-641‬ﻕ ﻡ ﺍ ﺑﺸﺮﺡ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪-1‬ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 66‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺟﺰﺍﻱ‬ ‫ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺪﻝ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪-2‬ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪1/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/162017‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1168‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ‪ 93/12/11‬ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 1084/930259‬ﺷﺎﻛﻲ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 21‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-2‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺪﺍﺩﻭﺳﺖ‬ ‫ﮔﻠﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻣﺰﺭﻋﭽﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪-1:‬ﻧﺮﮔﺲ ﺍﺳﺘﻴﺮﻱ ‪-2‬ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻏﻴﺮ ﺯﻧﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪-1‬ﻧﺮﮔﺲ ﺍﺳﺘﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻲ ‪ 37‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻫﻞ ﻭ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎﻟﺖ ‪-2‬ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻏﻴﺮﺯﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺪﺍﺩﻭﺳﺖ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﻌﺪﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻣﺰﺭﻋﭽﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 21‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻲ ﻣﻨﺘﺴﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﻦ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻭﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻏﻴﺮﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 637‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 75‬ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 27‬ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ 92‬ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1084‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 410284‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/12/12‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪1084‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930259/1084‬ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/162019‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1084‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ •‬ ‫دولتی ارده‌جان��ی درباره تولید ریزگردها‬ ‫می‌گوید‪ :‬انجام گودب��رداری در معادنی که‬ ‫در مس��یر آب‌های طبیعی ق��رار نگرفته‌اند‬ ‫باع��ث ورود آب‌ه��ای زیرزمین��ی به درون‬ ‫گودال شده و در نتیجه حرکت ماشین‌آالت‬ ‫در این مناطق شاهد تولید ریزگرد خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شن و ماسه آلودگی ندارد‬ ‫باق��ری‪،‬‬ ‫مه��دی‬ ‫سرپرس��ت مع��ادن‬ ‫چیروک و کارشناس‬ ‫معدن��ی نی��ز درباره‬ ‫فعالیت معادن شن و‬ ‫ماس��ه و می��زان آلودگی ک��ه می‌تواند به‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫دنبال داش��ته باش��د ب��ه‬ ‫فعالی��ت مع��ادن ش��ن و ماس��ه آلودگی‬ ‫آنچنانی به همراه نخواهد داش��ت‪ ،‬چرا که‬ ‫هن��گام تولید ب��ا اس��تفاده از تجهیزات و‬ ‫فناوری‌هایی که در اختیار فعاالن قرار دارد‬ ‫از به وجود آمدن آلودگی و ایجاد ریزگردها‬ ‫تا حد ممکن جلوگیری می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه فعالیت‬ ‫معادن ش��ن و ماس��ه به تنهایی نمی‌تواند‬ ‫باعث به وج��ود آمدن ریزگرده��ا و گرد و‬ ‫غبار در هوا ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توجه به آنالیز‬ ‫شیمیایی ماده اولیه برای تولید شن و ماسه‬ ‫که س��نگ الشه آهکی اس��ت‪ ،‬مواد مضر و‬ ‫آلوده‌کننده‌ای در ش��ن و ماسه که خطری‬ ‫برای محیط‌زیس��ت داش��ته باش��د‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫باقری به انواع ماس��ه‌ها و میزان آلودگی‬ ‫که ممکن اس��ت به همراه داش��ته باشند‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬ماس��ه ریخته‌گری که‬ ‫کاربرده��ای فراوانی در صنای��ع دارد‪ ،‬ماده‬ ‫اولیه آن را گرد سیلیس تشکیل می‌دهد و‬ ‫این در حالی است که هنگام تولید به دلیل‬ ‫نوع ماده تشکیل‌دهنده بسیار سمی بوده و‬ ‫در صورتی که کنترل الزم و درستی هنگام‬ ‫تولید وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬باعث صدمه و‬ ‫آس��یب رس��اندن به محیط خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫در مورد ش��ن و ماس��ه‌هایی که در معادن‬ ‫برداشت می‌شود‪ ،‬ماده آن به گونه‌ای است‬ ‫که اس��تفاده از آن هیچ‌گونه خطری ندارد‪،‬‬ ‫چرا که ماده اولیه این محصول سنگ الشه‬ ‫بوده و طبق آنالیزهای شیمیایی که بر روی‬ ‫آن انجام شده تنها ماده اولیه آن را کربنات‬ ‫کلسیم تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینک��ه آلودگی در‬ ‫رابطه با مواد معدنی ش��ن و ماس��ه تنها در‬ ‫بخ��ش فرآوری به وجود خواهد آمد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای دانه‌بندی شن و ماسه از دستگاهی به‬ ‫نام «س��رند» استفاده می‌ش��ود که با ایجاد‬ ‫ل��رزش و ارتع��اش عمل جداس��ازی ش��ن‬ ‫و ماس��ه را انجام می‌دهد و ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که حرکت و نوع کارکرد سرندها به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که زمین��ه ایجاد گردوخاک‬ ‫را فراه��م می‌کن��د‪ ،‬ب��ه همی��ن جهت به‬ ‫ازای هر ‪ 6‬دس��تگاه س��رند از دس��تگاهی‬ ‫ک فیلتر» اس��تفاده می‌ش��ود که‬ ‫به نام «ب ‌‬ ‫ب��ا قرارگیری در دهانه س��رند گرد و خاک‬ ‫تولیدش��ده را از محی��ط ح��ذف می‌کند و‬ ‫ام��کان آلودگی‌ه��ا را ب��ه حداق��ل کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬البته باید توجه داشت که قدرت و‬ ‫کیفیت دستگاه بک‌فیلتر ارتباط مستقیم با‬ ‫میزان آلودگی هوا خواهد داشت‪.‬‬ ‫باق��ری تاکید ک��رد‪ :‬تنها راه��کاری که‬ ‫می‌توان��د از انتش��ار گردوغب��ار و ایج��اد‬ ‫ریزگردها جلوگیری کند استفاده از دستگاه‬ ‫بک‌فیلتر با قدرت باالست‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‬ ‫(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای)‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫س�ازمان توس�عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دس��تگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و‬ ‫مناطق معدنی در نظر دارد پروژه احداث خط انتقال برق ‪ 132‬کیلوولت به معادن زغال‌س��نگ پروده طبس را طبق ش��رایط مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه به صورت عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه مذکور براساس مدارک مندرج در اسناد مناقصه پیش از جلسه بازگشایی پیشنهادات فنی‬ ‫و مالی انجام می‌پذیرد و تنها متقاضیانی که امتیاز ارزیابی کیفی الزم را کسب نمایند‪ ،‬به مراحل بعدی راه خواهند یافت‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫احداث «خط ‪ 132‬کیلوولت دومداره از پس��ت ‪ 400‬کیلوولت گلش��ن طبس به پست ‪ 132‬کیلوولت زغال‌سنگ پروده» به طول تقریبی‬ ‫‪ 65‬کیلومتر واقع در شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی‬ ‫تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ‪ 93/12/24‬لغایت ‪ 93/12/28‬به شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) به‬ ‫آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫‪ )1‬مشهد‪ ،‬بزرگراه شهید کالنتری‪ ،‬نبش شهید فکوری‪ ،‬جنب بازار سنگ‪ ،‬پالک ‪ ،5‬تلفن ‪051-38717200‬‬ ‫‪ )2‬تهران‪ ،‬بزرگراه کردستان‪ ،‬نبش خیابان ‪ ،27‬پالک ‪ ،2‬طبقه همکف‪ ،‬تلفن ‪021-88011381‬‬ ‫مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫الف) ارائه حواله واریز وجه به مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال به حس��اب س��یبا ‪ 0105665197002‬بانک ملی ایران شعبه میدان شریعتی کد‬ ‫‪ 8525‬به نام شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان «منیران»‬ ‫ب) ارائه معرفی‌نامه معتبر‬ ‫مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ‪ 345/500/000‬ریال‬ ‫مهلت تحویل اسناد مناقصه‪ :‬تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪94/1/19‬‬ ‫محل تحویل اس�ناد مناقصه‪ :‬تهران – خیابان طالقانی – نرس��یده به خیابان بهار – پالک ‪ – 154‬طبقه شش��م – دفتر طرح ایجاد‬ ‫زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی – تلفن ‪021-88324004-6‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده یا امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬سپرده‌های کمتر از میزان مقرر‌‪ ،‬چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهای واصله‬‫پس از موعد مقرر مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ پیشنهاد دهنده می‌بایست حداقل دارای رتبه ‪ 3‬در رشته نیرو و دارای ظرفیت آزاد باشد‪.‬‬‫ پیشنهاد دهنده نمی‌تواند سازنده تجهیزات موضوع مناقصه باشد‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫ این آگهی در پایگاه ملی مناقصات به آدرس ‪ http://iets.mporg.ir‬در دسترس می‌باشد‪.‬‬‫م الف‪4531:‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫فعاالن صنعتی با تاکید بر نظام تعرفه‌ای با هدف حمایت از صنعت اعالم کردند‬ ‫تغییرات یکجانبه تعرفه تولید ممنوع‬ ‫ملیح�ه خورده‌پا‪-‬گ�روه صنعت‪ :‬مباح��ث تغییر‬ ‫تعرفه‌ها تقریبا با نزدیک‌ش��دن ب��ه روزهای پایانی هر‬ ‫سال و زمان انتش��ار کتاب تعرفه‌ها بسیار داغ‪ ،‬جذاب‬ ‫و بحث‌برانگیز می‌ش��ود زیرا اینک��ه مباحث مربوط به‬ ‫تغییرات تعرفه‌ای در راستای کاهش و یا افزایش باشد‬ ‫همواره مخالفان و موافقانی داشته است‪ .‬هرچند عده‌ای‬ ‫از تولیدکنندگان و فع��االن اقتصادی مخالف افزایش‬ ‫تعرفه‌ها هستند زیرا این روند را زمینه ایجاد زیاندهی‬ ‫برای بخش تولید می‌دانند اما موافقان افزایش تعرفه‌ها‬ ‫ب��ر این باورن��د که این تنها راه��کار حمایت واقعی از‬ ‫تولید است‪ .‬البته ناگفته نماند که در تغییرات تعرفه‌ای‬ ‫که از سوی مس��ئوالن اعمال می‌شود نیز به مصالح و‬ ‫منافع مصرف‌کنندگان هم توجه می‌شود تا به نوعی از‬ ‫آنان حمایت ش��ود‪ .‬حال مهم‌ترین نکته اینجاست که‬ ‫تغییرات تعرفه‌ای مواد اولیه و کاالهای سرمایه‌ای باید‬ ‫تا چه میزان باشد که در کنار حمایت واقعی از بخش‬ ‫تولید‪ ،‬حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظ�ام تعرفه‌ای در راس�تای حمایت واقعی از‬ ‫تولید‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ای��ران در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫پیرامون تغییرات تعرفه‌ای‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬زمانی ک��ه بحث‬ ‫تغییرات تعرفه‌ای مطرح می‌شود به طور حتم باید در‬ ‫این راس��تا اهدافی تعیین شده باش��د اما نباید از یاد‬ ‫ببریم که نظام تعرفه‌ای باید درجهت حمایت واقعی از‬ ‫بخش تولید و صنعت کشور باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬البت��ه باید ب��ه این نکته توجه داش��ته‬ ‫باش��یم که تغیی��رات تعرف��ه‌ای و به‌ط��ور کلی نظام‬ ‫تعرفه‌ای کشور نمی‌تواند تنها به بخش تولید بها دهد‬ ‫بلک��ه باید در تغییرات تعرفه‌ای ب��ه حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان توجه ش��ود که ای��ن حمایت جزو‬ ‫وظایف بخش دولتی است‪.‬‬ ‫دبیرکل خان��ه صنعت و معدن اف��زود‪ :‬در تغییرات‬ ‫نظام تعرفه‌ای اگ��ر به دنبال حمایت از بخش تولید و‬ ‫همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستیم باید‬ ‫ق و با ظرافت حرکت کنیم تا‬ ‫در این مسیر بسیار دقی ‌‬ ‫تعادل در راس��تای حمایت از بخش تولید و مصرف بر‬ ‫هم نخورده و در این راه تک‌بعدی عمل نکنیم‪.‬‬ ‫مرتض��وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا برای‬ ‫حمای��ت از تولید الزاما بای��د تعرفه‌ها را افزایش داد یا‬ ‫خیر‪ ،‬اذع��ان کرد‪ :‬اعمال تغیی��رات در نظام تعرفه‌ای‬ ‫کش��ور باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدونی همراه باشد‬ ‫زی��را گاهی اوقات الزم اس��ت ن��رخ تعرفه‌ها با هدف‬ ‫حمای��ت از بخش تولید افزایش و گاهی اوقات کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬بنابراین نمی‌توان گفت که برای حمایت از تولید‬ ‫الزاما باید نرخ تعرفه‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫علی صدری‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان‬ ‫محس��وب می‌ش��ود به همین علت الزم است با ایجاد‬ ‫نظ��ام تعرفه‌ای هوش��مند و یک سیس��تم هوش��مند‬ ‫تعرفه‌ای زمینه ایجاد رش��د و توس��عه در بخش تولید‬ ‫را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫وی متذکر ش��د‪ :‬اگر قرار اس��ت از نظ��ام تعرفه‌ای‬ ‫به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید اس��تفاده کنیم‬ ‫باید این نکته را همواره مدنظر داش��ته باش��یم که در‬ ‫این مس��یر نباید اجازه ایجاد منوپل و رانت و حمایت‬ ‫از بخش خاصی از تولی��د را بدهیم زیرا وقوع این امر‬ ‫نه‌تنها حمایت از تولید محس��وب نخواهد ش��د بلکه‬ ‫منجر به آسیب‌پذیر کردن تولید کشور نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید با تعرفه صفر‬ ‫این فعال اقتص��ادی تصریح کرد‪ :‬یک��ی از ایراداتی تعرفه‌ای از اتخاذ تصمیمات یکجانبه‌گرایانه خودداری‬ ‫که تولیدکنندگان نس��بت به تغیی��رات تعرفه‌ای وارد ک��رد‪ ،‬ب��ه همی��ن دلی��ل الزم اس��ت نمایندگانی از‬ ‫می‌کنند این اس��ت که در نظ��ام تعرفه‌ای تصمیمات بخش‌های مختلف تولید و صنعت در کارگروه تعیین‬ ‫ب��ه صورت عمومی برای تمام رس��ته‌های تولید اتخاذ تعرفه‌ه��ا در وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به‌طور مثال برخ��ی از انواع‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد زیادی از کش��ورهای دنیا با‬ ‫اس��تیل‌ها در داخل کشور تولید نمی‌شوند بنابراین به دامپینگ از بخش تولید خود حمایت می‌کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منظور حمایت از آن بخش از تولید‬ ‫به عن��وان مثال چین با اس��تفاده‬ ‫که این نوع از استیل برای آنها ماده‬ ‫از دامپین��گ از بخ��ش تولید خود‬ ‫بهترین شکل نظام‬ ‫حمایت می‌کند تا جایی که قیمت‬ ‫اولیه محسوب می‌شود نباید تعرفه تعرفه‌ای آن است که از‬ ‫واردات این نوع از اس��تیل افزایش‬ ‫خرید یک محصول نهایی به مراتب‬ ‫یابد زیرا هر ن��وع افزایش تعرفه‌ای بخش تولید و همچنین‬ ‫ارزانت��ر از خرید قطع��ات از چین‬ ‫منجر ب��ه افزایش هزینه‌های تولید‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان است‪.‬‬ ‫و درنهای��ت قیمت تمام‌ش��ده کاال به صورت واقعی حمایت‬ ‫دبی��رکل خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫شود بنابراین برای‬ ‫می‌شود‪ .‬براس��اس اعالم صاحبان‬ ‫تجارت ایران ب��ا بیان اینکه هزینه‬ ‫آن دس��ته از واحده��ای تولی��دی حمایت از تولید نیز باید تولید در کش��ور بس��یار باالس��ت‬ ‫بنابرای��ن واحده��ای تولی��دی و‬ ‫و صنعتی که اس��تیل م��اده اولیه در قالب نظام تعرفه‌ای‬ ‫فعالی��ت آنها محس��وب می‌ش��ود‪،‬‬ ‫صنعتی نیاز به حمایت‌های جدی‬ ‫از اتخاذ تصمیمات‬ ‫قیم��ت کااله��ای نهای��ی وارداتی‬ ‫دارند‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬هم‌اکنون در‬ ‫یکجانبه‌گرایانه‬ ‫به‌دلیل ب��اال بودن تعرف��ه واردات‬ ‫ای��ران هزین��ه تولید بی��ن ‪ ۳۷‬تا‬ ‫خودداری کرد‬ ‫اس��تیل به مراتب ارزانتر از قیمت‬ ‫‪۴۰‬درص��د و نرخ به��ره بانکی نیز‬ ‫تمام‌ش��ده محصوالت تولید داخل‬ ‫‪۲۷‬درصد اس��ت در حالی‌که هزینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید در س��ایر کشورهای دنیا بین ‪ 1/5‬تا ‪ ۴‬درصد و‬ ‫دبی��رکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران متذکر نرخ بهره بانکی تس��هیالت نیز بین ‪ ۱‬تا ‪۵‬درصد است‬ ‫ش��د‪ :‬در نظام تعرفه‌ای کشور پیچیدگی‌هایی وجود بنابراین اگر ما به دنبال حمایت از تولید کشور هستیم‬ ‫دارد که باید این مس��ائل رفع شود تا بتوانیم از بخش باید از آنها با استفاده از ابزار تعرفه‌ای حمایت کنیم‪.‬‬ ‫مرتضوی با بیان این مطلب که واحدهای تولیدی و‬ ‫تولید به صورت جدی حمایت کنیم‪.‬‬ ‫مرتضوی ابراز کرد‪ :‬بهترین ش��کل نظ��ام تعرفه‌ای صنعتی ایران به دلیل فشارهای خاص نظام اقتصادی‬ ‫آن اس��ت ک��ه از بخ��ش تولی��د و همچنی��ن حقوق و سیاس��ت‌های غل��ط اقتصادی کش��ور با مش��کالت‬ ‫ی مواجه هس��تند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در حال‌حاضر‬ ‫مصرف‌کنن��دگان ب��ه ص��ورت واقعی حمایت ش��ود ج��د ‌‬ ‫بنابرای��ن برای حمایت از تولید نیز باید در قالب نظام اب��زار تعرفه‌ای بهترین راهکار ب��رای حمایت از تولید‬ ‫همچنین محمد مروج‌حسینی‪،‬‬ ‫رییس انجمن صنایع نساجی در‬ ‫در رابطه با‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫افزای��ش تعرفه‌ها گف��ت‪ :‬به‌طور‬ ‫قطع افزای��ش تعرفه‌ها نمی‌تواند‬ ‫هیچ کمکی به بخش تولید کند بلکه این اقدام زمینه‬ ‫افزایش قاچاق کاال به کشور را نیز مهیا می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر تعرف��ه ابزاری در راس��تای حمایت‬ ‫از تولید در کش��ور محسوب می‌ش��ود باید نرخ تعرفه‬ ‫واردات مواد اولیه‌ای که به هیچ عنوان در کشور تولید‬ ‫نمی‌ش��ود را به کمترین حد و یا صفر رس��اند تا بدین‬ ‫طریق زمینه حمایت از تولید را مهیا کرد‪.‬‬ ‫مروج‌حسینی ادامه داد‪ :‬اما در رابطه با نرخ تعرفه آن‬ ‫دسته از مواد اولیه‌ای که در کشور تولید می‌شود باید‬ ‫گف��ت به این دلیل که میزان تولیدات ما پاس��خگوی‬ ‫نیاز تمام واحدهای تولیدی و صنعتی نیست می‌توان‬ ‫تعرفه این دسته از کاالها را درنهایت تا ‪۵‬درصد تعیین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنایع نس��اجی اذع��ان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫تعرفه کاالهای مصرفی و آن دسته از مواد اولیه‌ای که‬ ‫تولید داخلی دارد به نوعی حمایت از تولید محس��وب‬ ‫می‌شود اما افزایش تعرفه آن دسته از مواد اولیه‌ای که‬ ‫تولید داخلی ندارد نه‌تنها حمایت از تولید نیست بلکه‬ ‫موجب می‌ش��ود تولیدات داخلی ق��درت رقابت را در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی از دست بدهند‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتص��ادی تصریح ک��رد‪ :‬در حال‌حاضر‬ ‫متوس��ط تعرفه‌های م��واد اولیه و س��رمایه در ایران‬ ‫‪۳۰‬درصد اس��ت که این می��زان از تعرفه‌ها نه‌تنها به‬ ‫بخ��ش تولید کم��ک نمی‌کند بلکه تا ح��د زیادی به‬ ‫بخش تولید آسیب وارد می‌کند‪.‬‬ ‫مروج‌حس��ینی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر ن��رخ تعرفه‬ ‫م��واد اولیه و س��رمایه‌ای با تعامل فع��االن اقتصادی‬ ‫و دس��تگاه‌های ذی‌رب��ط دولت��ی انجام ش��ود به‌طور‬ ‫قط��ع می‌توان��د نظ��ام تعرف��ه‌ای را ب��ه یک��ی از‬ ‫ابزاره��ای حمایت��ی از تمام بخش‌ه��ای تولید تبدیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برشاخص بهره‌وری صنعت آجر‬ ‫تغییر الگوی تقاضا در صنعت کانی‌های غیرفلزی‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬بر اس��اس اطالعات مرک��ز مدیریت به��ره‌وری ایران‬ ‫(‪ ) IRPMC.ir‬کانی‌ه��ای غیرفلزی بخش عم��ده‌ای از تولید ناخالص‬ ‫ملی را تش��کیل می‌دهند که در این گروه سهم صنایع آجر و شیشه از‬ ‫همه بیشتر است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون حدود ‪ 7000‬کارخانه فعال در ایران در صنعت آجر موجود‬ ‫اس��ت که میزان تولید اسمی س��االنه آنها بیش از ‪ 50‬میلیون تن است‬ ‫که این محصوالت بیشتر شامل آجر سنتی‪ ،‬آجر ماشینی و بلوک است‬ ‫که با فناوری قدیمی‌تولید می‌شوند و عالوه بر انرژی‌بری بسیار باال در‬ ‫تولید (بیش از ‪ 2‬برابر انرژی‌بری تولید آجر با فناوری جدید) از بسیاری‬ ‫از مزایای نهفته در اس��تفاده از آجرهای جدید بی‌بهره هستند که سهم‬ ‫‪ 45‬درصدی هزینه‌های انرژی در تولید آجر از دیدگاه اقتصاد ملی‪ ،‬خود‬ ‫بیانگر ش��دت انرژی مصرفی بس��یار باال در این صنعت و لزوم توجه به‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫صنعت شیشه کش��ور نیز در فرآیند بهینه‌سازی و رسیدن به فناوری‬ ‫روز دنیا با موارد زیادی روبه‌رو اس��ت که تعدادی از این موارد به عنوان‬ ‫مح��رک این صنعت ب��رای تغییر‪ ،‬عمل ک��رده و برخی دیگ��ر موانعی‬ ‫هس��تند که بای��د در برنامه‌ریزی طرح جامع ارتق��ای این صنعت مورد‬ ‫توجه قرار گیرند که مهم‌ترین این عوامل عبارتند از‪ -1 :‬بهره‌وری تولید‬ ‫‪ -2‬به��ره‌وری مصرف انرژی ‪ -3‬تغییر در فناوری‌ها ‪-4‬کارآیی زیس��ت‬ ‫محیطی‬ ‫به نظر می‌رسد که دسترسی به انرژی ارزان قیمت یکی از مزیت‌های‬ ‫نس��بی این صنعت بوده که با اجرای قان��ون هدفمند کردن یارانه‌ها در‬ ‫اواخر سال ‪ 89‬به دلیل اینکه این صنعت از جمله صنایع انرژی‌بر است‪،‬‬ ‫افزایش قیمت حامل‌های انرژی و محصوالت وابسته به آن بار مالی قابل‬ ‫توجه��ی به این صنعت تحمیل کرده و اقدامات جبرانی نیز که از محل‬ ‫درآم��د هدفمندی یارانه‌ها به عنوان پرداخت مس��تقیم یارانه بالعوض‬ ‫به بنگاه‌های تولیدی باید پرداخت شود‪ ،‬متاسفانه کارساز نبوده است‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می‌رسد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه‬ ‫به اینکه سوخت و انرژی یکی از عوامل مهم و موثر در قیمت تمام‌شده‬ ‫محصوالت در این صنعت اس��ت‌‪ ،‬بنابراین باعث افزایش بهای تمام شده‬ ‫محصوالت شده است‪.‬‬ ‫همچنین شاخص بهره‌وری کل عوامل نیز در این صنعت کاهش یافته‬ ‫درصد رشد بهره وری کل عوامل گروه کانی غیرفلزی‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییرات تعرفه‌ای‬ ‫با اهداف سیاسی‬ ‫اعمال نشود‬ ‫ک��ه از دالیل آن می‌توان به افزایش هزینه‌ه��ای ورودی به این صنعت‬ ‫اش��اره کرد که از یک طرف موجب اشتیاق نداشتن ورود رقبای جدید‬ ‫ش��ده و از طرفی دیگر س��طح رقابت‌پذیری هم��ه تولید‌کنندگان را بر‬ ‫حس��ب ش��دت مصرف انرژی تغییر داده که ادامه این ش��رایط ممکن‬ ‫است سبب تغییر الگوی تقاضا و سوق یافتن آن به استفاده از کاالهای‬ ‫جانشین و وارداتی شود‪.‬‬ ‫درصد رشد هزینه انرژی در قیمت تمام شده گروه کانی غیرفلزی‬ ‫عنوان‪ /‬سال‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪91‬‬ ‫عنوان‪ /‬سال‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪91‬‬ ‫درصد رشد آذریت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مقدار جاری آذریت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪136‬‬ ‫درصد رشد ایرانیت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مقدار جاری ایرانیت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪112‬‬ ‫درصد رشد شیشه همدان‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪193‬‬ ‫مقدار جاری شیشه همدان‬ ‫‪100‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪157‬‬ ‫درصد رشد میانگین گروه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪75‬‬ ‫درصد رشد میانگین گروه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪122‬‬ ‫قیمت م��واد اولیه یک��ی از اصلی‌تری��ن مباحث‬ ‫در بخ��ش تولید ب��وده که عامل بس��یار موثری در‬ ‫قیمت تمام ش��ده کااله��ا و در نهایت ایجاد قدرت‬ ‫رقابت‌پذیری برای آنها خواهد بود‪ .‬اگر نرخ مواداولیه‬ ‫داخلی یا مواداولی��ه وارداتی به هر میزانی پایین‌تر‬ ‫باشد‪ ،‬در نهایت قیمت نهایی کاال ارزان‌تر تمام شده‬ ‫و منجر به رقابت‌پذیر ش��دن بخش تولید کشور در‬ ‫تمام بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد‪.‬‬ ‫به طور قطع هیچ کش��وری قادر ب��ه تامین تمام‬ ‫م��واد اولیه موردنی��از تمام بخش‌ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی خود نب��وده و نخواهد بود‪ ،‬بنابراین همواره‬ ‫بخش عم��ده‌ای از مواد اولیه موردنی��از واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در تمام کشورهای دنیا از طریق‬ ‫واردات تامین می‌شود‪ .‬مسلما ایران نیز از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نبوده و باید بخش عم��ده‌ای از مواداولیه‬ ‫موردنی��از واحدهای تولی��دی و صنعتی را از طریق‬ ‫واردات تامین کند اما برای اینکه واردات مواد‌اولیه‬ ‫در زمین��ه حمایت از تولید باش��د‪ ،‬از ابزار تعرفه‌ای‬ ‫اس��تفاده می‌کنند تا بدین طریق با باالرفتن هزینه‬ ‫تولید به این بخش آسیب‌های جدی وارد نشود‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز از ابزار تعرف��ه‌ای برای حمایت‬ ‫از تولید استفاده می‌شود اما این ابزارهای تعرفه‌ای‬ ‫گاه��ی در قالب افزایش تعرفه‌ه��ا و گاهی در قالب‬ ‫کاهش تعرفه‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫ام��ا در تغییر تعرفه‌های وارداتی باید به یک نکته‌‬ ‫همواره توجه داش��ته باشیم و آن مسئله این است‬ ‫که تغییرات تعرفه‌ای باید تنها براساس تامین منافع‬ ‫بخش تولید باشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه در س��ال‌های اخیر تغییرات تعرفه‌ای‬ ‫نه در زمینه حمای��ت از تولید‪ ،‬بلکه با هدف تامین‬ ‫منافع گروه‌هایی خاص یا با اهداف سیاس��ی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬بنابراین اعمال تغییرات تعرفه‌ای براس��اس‬ ‫تامین منافع ش��خصی نه تنه��ا منجر به حمایت از‬ ‫تولید نش��ده بلکه به این بخش ضررهای جدی نیز‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫مس��لم اس��ت که تغییرات تعرفه‌ای در راس��تای‬ ‫حمای��ت از تولید تنها نمی‌تواند در قالب افزایش یا‬ ‫فقط کاهش تعرفه‌ها باشد بلکه این تغییرات گاهی‬ ‫الزم است به صورت افزایشی و گاهی نیز به صورت‬ ‫کاهش��ی انجام ش��ود تا حمایت از تولید به ش��کل‬ ‫واقعی انجام ش��ود‪.‬اگر تغییرات در زمینه حمایت از‬ ‫تولید و حفظ منافع تولیدکنندگان باش��د می‌توان‬ ‫به ایج��اد رقابت‌پذیری برای بخ��ش تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی‬ ‫و رس��یدن به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار‬ ‫بود‪ .‬اما اگر تغییرات تعرفه‌ای در زمینه تامین منافع‬ ‫و اهداف شخصی و سیاسی برخی افراد و گروه‌های‬ ‫سیاسی و تولیدی باشد به طورقطع تولید و اقتصاد‬ ‫ی را متحمل خواهد شد‪.‬‬ ‫کشور آسیب‌های جد ‌‬ ‫خبر‬ ‫حمايت ‪ 180‬نماينده مجلس‬ ‫از کمپين آري به توليد ملي‬ ‫عض��و کميس��يون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس‪ ،‬گف��ت‪ :‬بيش از ‪ 180‬نماين��ده مجلس در‬ ‫بياني��ه‌اي به حماي��ت از توليد ملي با پيوس��تن به‬ ‫کمپين آري به توليد ملي پيوستند‪.‬‬ ‫موس��ي‌الرضا ثروتي از انتش��ار بيانيه‌اي با امضاي‬ ‫بي��ش از ‪ 180‬نماين��ده براي پيوس��تن به کمپين‬ ‫«آري به توليد ملي» خبر داد و گفت‪ :‬پيوس��تن به‬ ‫کمپين ذکر شده براي تحقق فرمايشات مقام معظم‬ ‫رهبري است‪.‬‬ ‫نماينده مردم بجنورد‪ ،‬مانه و سملقان در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي افزود‪ :‬م��ا نماين��دگان مردم در‬ ‫مجلس ش��وراي اسالمي در راس��تاي بهره‌بردن از‬ ‫مفه��وم اقتص��اد و فرهنگ با عزم مل��ي و مديريت‬ ‫جه��ادي به پوي��ش مردمي «آري ب��ه توليد ملي»‬ ‫که به دس��ت جوان��ان و براي جوانان ايجاد ش��ده‬ ‫مي‌پيونديم‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬اميدواران��ه ب��ه توليدکنن��دگان‬ ‫مي‌گوييم در کنار ش��ما هستيم تا براي فرداي اين‬ ‫کش��ور دست به توليدات و ابداعات نوين بزنيد و از‬ ‫مردم مي‌خواهيم همه با هم و هم‌نفس دست‌به‌دست‬ ‫توليدکنن��دگان و کارگ��ران ايران��ي داده با خريد‬ ‫کاالهاي ايراني زمينه رونق بخشيدن به اقتصاد در‬ ‫حال رکود ايران را فراهم کنیم چراکه آري به توليد‬ ‫ملي يعني کاالي ايراني س��ند افتخار ملي اس��ت‪.‬‬ ‫عضو کميسيون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رونق در توليد ملي به‬ ‫معناي درآمد بيش��تر و افزايش فرصت‌هاي شغلي‬ ‫براي جوانان و فرزندان ايران است‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫‌ثبت ‪ ۶۰‬مجوز کسب‌وکار‬ ‫در پایگاه هیات مقررات‌زدایی‬ ‫ش�اتا‪ :‬معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از ثبت ‪ ۶۰‬مجوز کسب‌وکار توسط معاونت‌ها‪،‬‬ ‫سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی هیات مقررات‌زدایی خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ین ابویی‌مهریزی به ضرورت انج��ام این اقدام‬ ‫در راس��تای اجرای قانون اصالح مواد (‪ )۶( ،)۱‬و (‪)۷‬‬ ‫سیاس��ت‌های کلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی و تکلیفی‬ ‫ک��ه برعه��ده وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با هدف‬ ‫ساماندهی صدور مجوزها قرار گرفته است‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اساس ماده (‪ )۷‬اصالحی این قانون‪،‬‬ ‫به منظور تس��هیل س��رمایه‌گذاری در ای��ران‪ ،‬مراجع‬ ‫ص��دور مجوز‌ه��ای کس��ب و کار موظفند ش��رایط و‬ ‫فرآین��د صدور یا تمدید مجوز‌های کس��ب و کار را به‬ ‫نحوی س��اده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار‬ ‫در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫مجوز‌های کس��ب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن‬ ‫مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معاونت ط��رح و برنامه به عنوان نماینده‬ ‫معرفی‌ش��ده وزارت متب��وع به هی��أت مقررات‌زدایی‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬ع�لاوه بر حضور در‬ ‫جلسات مستمر طی برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‬ ‫شده از حوزه‌های زیرمجموعه‪ ،‬مجوزهای مرتبط با هر‬ ‫حوزه را دریافت و پس از بررسی در پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫مزبور ثبت کرده است‪.‬‬ ‫ابویی‌مهری��زی به آخرین وضعی��ت ثبت مجوز‌های‬ ‫کس��ب و کار حوزه‌های زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در پای��گاه اطالع‌رس��انی هی��ات‬ ‫مقررات‌زدایی تا پایان بهمن ماه امسال نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬در این راستا حوزه‌های معاونت طرح‬ ‫و برنامه‪ ،‬مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور‪،‬‬ ‫مرکز ملی فرش‪ ،‬معاونت امور صنایع هر کدام ‪ ۶‬مجوز‪،‬‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران ‪ ۹‬مجوز‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ‪ ۱۱‬مجوز‪ ،‬معاونت‬ ‫آم��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری یک مج��وز‪ ،‬معاونت امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ‪ ۱۳‬مجوز و معاونت توس��عه‬ ‫بازرگان��ی داخل��ی‪ ۲‬مجوز‪ ،‬که در مجم��وع تعداد ‪۶۰‬‬ ‫مجوز تاکنون در سامانه مذکور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫ابویی‌مهریزی همچنین یادآور ش��د‪ :‬با برنامه‌ریزی‬ ‫انجام ش��ده در نظر اس��ت کل مجوز‌ه��ای مربوط به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تا پایان امس��ال ثبت‬ ‫نهایی شود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫‌ظرفیت ‪ 10‬برابری‬ ‫تولید سلولزی بهداشتی‬ ‫عباس خوشگرد‪ ،‬رییس انجمن صنایع سلولزی‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بی��ش از ‪ ۱۰۰‬واح��د تولی��دی صنایع‬ ‫س��لولزی و بهداش��تی در کشور مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند که حجم تولید انواع محصوالت سلولزی در‬ ‫س��ال را به حدود ‪۲۰۰‬هزار تن می‌رساند که نیمی از‬ ‫این محصوالت مربوط به تیشو (انواع دستمال کاغذی‪،‬‬ ‫حوله و‪ )...‬و نیمی دیگر مربوط به پوشک بچه‪ ،‬پوشک‬ ‫بزرگس��ال و سایر محصوالت است‪ .‬با توجه به امکانات‬ ‫و توانایی‌های واحدهای تولیدی محصوالت س��لولزی‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر این واحدها می‌توانند ت��ا ‪ ۱۰‬برابر نیاز‬ ‫کش��ور اق��دام به تولید کنن��د؛ از ای��ن رو محصوالت‬ ‫س��لولزی و بهداش��تی با م��ازاد محص��ول مواجهند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بیش��تر مواد اولیه پوشک‪ ،‬وارداتی است‪.‬‬ ‫درباره تیش��و نیز در سال‌های قبل ‪۳۰‬درصد در داخل‬ ‫تولید می‌ش��د و حدود ‪۷۰‬درصد تامین تیشو از طریق‬ ‫واردات بود که با تاس��یس چند واحد تولید این کاغذ‬ ‫در داخل کش��ور‪ ،‬امس��ال واردات کاهش پیدا کرده و‬ ‫به نظر می‌رس��د در س��ال پیش‌رو نیازی ب��ه واردات‬ ‫تیش��و نباشد‪ .‬موقعیت برتر ایران در منطقه و همجوار‬ ‫بودن با کش��ورهای افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫آذربایجان‪ ،‬عراق و کش��ورهای آسیای میانه که اغلب‬ ‫می‌توانند بازار هدف خوبی برای ایران باش��ند ظرفیت‬ ‫مناسبی را برای صادرات محصوالت سلولزی به وجود‬ ‫آورده اس��ت ام��ا با این وجود در زمین��ه صادرات این‬ ‫محصوالت چندان چشمگیر عمل نکرده‌ایم و صادرات‬ ‫موفقی نداشتیم در صورتی که می‌توانیم بازار بسیاری‬ ‫از کش��ورهای منطقه را در ح��وزه این محصوالت در‬ ‫دست بگیریم‪.‬‬ ‫صنایع کش��ور این روز‌ها با مشکالت مختلفی دست‬ ‫به گریبان بوده و صنعت سلولزی کشور نیز تحت تاثیر‬ ‫این مش��کالت قرار گرفته است‪ ،‬که از جمله مهم‌ترین‬ ‫آنها می‌توان به س��رمایه در گردش شرکت‌ها‪ ،‬عملکرد‬ ‫انضباطی بانک‌ها و هزینه تولید به‌ویژه در س��ال‌های‬ ‫اخیر اش��اره کرد اما یکی دیگر از مش��کالت ویژه در‬ ‫صنعت سلولزی‪ ،‬کثرت واحدهای تولیدی این صنعت‬ ‫اس��ت که موجب ش��ده چند برابر نی��از‪ ،‬امکان تولید‬ ‫وجود داش��ته باش��د و همین امر باعث رقابت دائمی‬ ‫و برخ��ی مواقع باعث رقابت ناس��الم بی��ن واحدهای‬ ‫تولیدی شده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با احداث چند کارخانه مواد اولیه و صنایع سلولزی بهداشتی‪ ،‬امسال محقق می‌شود‬ ‫بازار‌های منطقه در اختیار تیشو ایرانی‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬صنایع‬ ‫سلولزی بهداشتی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین صنایع‬ ‫هر کش��ور به‌ش��مار می‌رود و با توجه به اینکه مورد‬ ‫اس��تفاده تمامی اقش��ار جامعه و مقاطع سنی است‬ ‫و به‌طور مس��تقیم با س�لامت افراد س��روکار دارد‪،‬‬ ‫از اهمی��ت وی��ژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬این صنعت در‬ ‫ایران با ‪ ۱۰۰‬واح��د صنعتی فعال‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫محصول در س��ال تولید می‌کند که توانایی پوشش‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی نیاز داخل��ی را دارد اما واردات در این‬ ‫زمینه باعث ش��ده تا بخش��ی از بازار از دس��ت برود‪.‬‬ ‫آنچه امروز در بازار صنایع سلولزی و بهداشتی دیده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬کاالهای قاچاق و بدون برچسب واردات از‬ ‫سوی وزارت بهداشت است که عالوه بر به‌هم ریختن‬ ‫ب��ازار این صنع��ت‪ ،‬می‌تواند نگرانی‌های��ی در زمینه‬ ‫بهداشت این محصوالت به وجود آورد‪ .‬برای بررسی‬ ‫بیشتر وضعیت کنونی صنایع س��لولزی بهداشتی با‬ ‫فری��دون دهخوارقانی‪ ،‬دبیر انجمن صنایع س��لولزی‬ ‫بهداش��تی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه‬ ‫می‌خوانید؛‬ ‫€ €سابقه و فرآیند شکل‌گیری صنعت سلولزی‬ ‫بهداشتی به چند سال پیش برمی‌گردد؟‬ ‫صنعت سلولزی بیش از ‪ ۶۰‬سال سابقه فعالیت دارد‬ ‫و به نقل از پیشکس��وتان در این حیطه پایه‌های این‬ ‫صنعت با س��اده‌ترین ابزارآالت زمان خود کار را آغاز‬ ‫و در حال‌‌حاضر با پیچیده‌ترین ماشین‌آالت در تولید‬ ‫محص��والت فعالیت دارد‪ .‬این فرآیند حاصل زحمات‬ ‫افراد بی‌شماری است که صنعت سلولزی بهداشتی را‬ ‫در جایگاهی قرار داده که ادعای همسانی و برابری با‬ ‫بهترین واحدهای تولیدی در جهان را دارند‪.‬‬ ‫ل حاض�ر وضعیت صنعت س�لولزی‬ ‫€ €در ح�ا ‌‬ ‫چگون�ه اس�ت و مش�کالتی که ای�ن صنعت را‬ ‫تهدید می‌کند شامل چه مواردی است؟‬ ‫بیشتر شرکت‌ها از نظر‪ ،‬سرمایه‪ ،‬تخصص‪ ،‬فناوری‬ ‫و ماش��ین‌آالت در وضعی��ت خوب��ی ق��رار دارن��د و‬ ‫گردآوری این امکانات در مجموعه یک واحد تولیدی‬ ‫و بهره‌ب��رداری از آنها بیانگر توانای��ی کارفرمایان در‬ ‫حیطه صنایع س��لولزی بهداش��تی کش��ور است که‬ ‫حمایت همه جانبه متولیان صنعت را طلب می‌کند‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه از لحاظ تولی��د‪ ،‬توزیع‪ ،‬تجارت‪ ،‬بازار و‬ ‫بازاریاب��ی به‌دلیل ش��رایط موجود چن��دان وضعیت‬ ‫مطلوبی نیست‪ .‬هزینه باالی تولید و واردات بی‌رویه‬ ‫کاالی ساخته ش��ده به همراه قاچاق کاال‪ ،‬دسترسی‬ ‫نداش��تن تولیدکنندگان ب��ه منابع مال��ی و کمبود‬ ‫س��رمایه در گردش و مواردی از این دس��ت‪ ،‬کار را‬ ‫برای صاحبان صنایع دشوار کرده است‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاض�ر چه تع�داد واح�د صنعتی با‬ ‫چه ظرفیتی در این صنعت مش�غول به فعالیت‬ ‫هستند؟‬ ‫براساس آماری که از طریق سازمان ملی استاندارد این صنعت است که تا سال گذشته حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫هر اس��تان گردآوری ش��ده حدود ‪ ۱۰۰‬ش��رکت در آن از طری��ق واردات تامی��ن و تنها ‪۳۰‬درصد آن در‬ ‫صنایع سلولزی بهداشتی فعالیت دارند‪ .‬البته فاعلیت داخل تولید می‌شد اما افتتاح چند کارخانه بزرگ با‬ ‫ش��رکت‌ها در ظرفیت متفاوت اس��ت‪ .‬بعضی با تمام س��رمایه‌های هنگفت در این زمینه باعث شده که از‬ ‫ظرفی��ت و برخی با ظرفیت‌های کمتر در حال تولید واردات تیشو بی‌نیاز شویم و با تولید مازاد نیاز کشور‬ ‫هس��تند و آنچه مهم است این است که شرکت‌های در پی تصرف بازارهای منطقه هم باشیم‪.‬‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تم��ام نیاز کش��ور به محصوالت س��لولزی € €هم‌اکنون نحوه تعرفه‌گ�ذاری مواد اولیه در‬ ‫بهداشتی را تولید و به بازار عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫این صنعت چگونه است؟‬ ‫ع��وارض و حق��وق ورودی در‬ ‫€ €می�زان تولی�دات در‬ ‫رابطه با واردات همواره ابزار مهمی‬ ‫بخش‌های مختلف این صنعت‬ ‫در اختیار دولت برای س��اماندهی‬ ‫چگونه اس�ت و چه میزان نیاز‬ ‫بازار مصرف است‪ .‬هرچند سازمان‬ ‫ب�ازار از طری�ق واردات تامین‬ ‫توسعه تجارت و ادارات مرتبط در‬ ‫می‌شود؟‬ ‫تنظیم تعرفه کاالهای وارداتی در‬ ‫مص��رف محص��والت س��لولزی‬ ‫حوزه صنایع سلولزی بهداشتی با‬ ‫بهداشتی (انواع دستمال کاغذی‪،‬‬ ‫هزینه باالی تولید و‬ ‫انجمن نیز مش��ورت می‌کنند اما‬ ‫انواع نوار بهداش��تی بان��وان‪ ،‬انواع‬ ‫واردات بی‌رویه کاالی‬ ‫متاس��فانه در بعضی موارد نظرات‬ ‫پوش��ک بچه و بزرگس��ال و اقالم‬ ‫ساخته شده به همراه‬ ‫انجم��ن در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ‬ ‫مختل��ف دیگر)‪ ،‬بیش از ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫قاچاق کاال و کمبود‬ ‫نمی‌ش��ود و صنعتگران این حوزه‪،‬‬ ‫تن در س��ال اس��ت که به‌صورت‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫رضایت کامل��ی از تمامی تعرفه‌ها‬ ‫کامل توسط ش��رکت‌های داخلی‬ ‫تولی��د می‌ش��ود اما با ای��ن حال برای صاحبان صنایع‬ ‫ندارن��د‪ .‬از آنجا ک��ه تعیین حقوق‬ ‫ورودی برای محص��والت وارداتی‬ ‫بخشی از بازار مصرف درحال‌حاضر‬ ‫دشوار کرده است‬ ‫در اختیار محصوالت وارداتی قرار‬ ‫به‌طور کامل تخصصی است و نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به کار کارشناس��ی در ابعاد گوناگ��ون دارد تا نتایج‬ ‫€ €چه میزان از مواد اولیه این صنعت از داخل آن در حیطه تجارت و تولید به نفع مصرف‌کنندگان‬ ‫تامین و چه میزان وارداتی است؟‬ ‫و تولیدکنن��دگان تهی��ه و تنظیم ش��ود‪ ،‬بنابراین از‬ ‫بخش��ی از مواد اولیه مورد مصرف صنایع سلولزی مس��ئوالن مرتبط در این صنع��ت انتظار می‌رود که‬ ‫بهداش��تی در داخل کش��ور تولید و بخشی از طریق از متخصصان و کارشناس��ان انجم��ن در زمینه‌های‬ ‫واردات تامی��ن می‌ش��ود‪ .‬در این می��ان برخی مواد گوناگ��ون ب��رای تدوین تعرفه‌ها به‌منظ��ور رایزنی و‬ ‫اولیه (مثل پودر جاذب) از اقالمی هس��تند که تولید مشورت دعوت به‌عمل بیاورند‪.‬‬ ‫داخلی ندارند و به‌صورت کامل وارداتی هس��تند‪ .‬در € €صادرات این صنعت چه میزان است و بیشتر‬ ‫این زمینه تیش��و از اقالم مواد اولیه مورد مصرف در به چه کشورهایی صادرات انجام شده و عوامل‬ ‫تاثیر‌‌گذار بر صادرات این صنعت چیست؟‬ ‫هر چند کشور ما در منطقه از هر لحاظ (فناوری‪،‬‬ ‫تخصص‪ ،‬سرمایه و‪ )...‬نسبت به سایر ممالک توانایی‬ ‫باالیی دارد اما در زمینه صادرات چندان موفق عمل‬ ‫نکرد ‌ه اس��ت زیرا صادرات ‪ ۱۹۰۰‬تن پوش��ک‪ ،‬نوار و‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬تن تیش��و‪ ،‬صادرات امیدوارکننده‌ای نیست‪.‬‬ ‫کش��ورهای منطقه به دالیل عدی��ده‪ ،‬نیازمند انواع‬ ‫محصوالت ساخته‌ش��ده هس��تند‪ .‬کش��ور ما توان و‬ ‫قدرت به‌دس��ت آوردن تمام بازار مصرف کشورهای‬ ‫همسایه و آسیای میانه را دارد اما متاسفانه عملکرد‬ ‫نه‌چندان خ��وب تاجران و بازرگانان و ش��رکت‌های‬ ‫تولیدی باعث ش��ده اغلب این ب��ازار مفید در اختیار‬ ‫دیگران ق��رار بگیرد‪ .‬به نظر می‌رس��د در این زمینه‬ ‫مدی��ران واحدهای صنعتی بای��د در فرآیند تولید و‬ ‫روش‌های تجارتی‌شان تجدید نظر کنند‪.‬‬ ‫€ €واردات کاالی نهای�ی در ای�ن صنعت به چه‬ ‫ان�دازه اس�ت و آیا قاچاق در ای�ن زمینه انجام‬ ‫می‌شود؟‬ ‫ش��رکت‌های داخل��ی‪ ،‬ای��ن توانای��ی را دارند تا‬ ‫چن��د براب��ر نیاز کش��ور‪ ،‬تولید کنن��د و در اختیار‬ ‫مصرف‌کنندگان قرار بدهند اما کاالهای ساخته‌شده‬ ‫به روش‌‌های مختلف وارد بازار مصرف شده و بخش‬ ‫مهم��ی از این بازار را در اختیار دارند که لطمه‌های‬ ‫زیادی به واحده��ای داخلی وارد کرده و در برخی‬ ‫موارد باعث تعطیلی بعضی از واحدها شده است؛ در‬ ‫صورتی که هیچ نیازی به این‌گونه واردات نیس��ت‬ ‫و مصرف سراس��ر کشور توس��ط واحدهای داخلی‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬محصوالتی که به‌طور قانونی وارد‬ ‫کشور می‌شوند دارای برچسب وارداتی هستند که‬ ‫توس��ط وزارت بهداش��ت در اختیار واردات قانونی‬ ‫گذاشته می‌شود‪ .‬متاس��فانه محصوالت بی‌شماری‬ ‫در حیطه س��لولزی بهداشتی وجود دارند که بدون‬ ‫برچس��ب واردات هس��تند که بیانگر این است که‬ ‫به‌صورت قاچاق وارد ش��ده‌اند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که کاالهای قاچاق در اغلب مراکز فروش مش��اهده‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت فن�اوری و ماش�ین‌آالت م�ورد‬ ‫استفاده در این صنعت چگونه است و مهم‌ترین‬ ‫مشکل این صنعت را چه می‌دانید؟‬ ‫بیش��تر ش��رکت‌های ب��زرگ در ای��ن صنع��ت به‬ ‫ماش��ین‌آالت و فن��اوری روز مجهز هس��تند‪ .‬اما در‬ ‫زمینه مشکالت آن باید گفت که این صنعت از دیگر‬ ‫صنایع مستثنا نیس��ت و درحال‌حاضر مشکالت آن‬ ‫ن آنها‬ ‫مشابه صنایع دیگر است که می‌توان به مهمتری ‌‬ ‫از جمله نبود سرمایه در گردش‪ ،‬افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید در چند س��ال اخیر و عملکرد انقباضی بانک‌ها‬ ‫در رابطه با ارائه تسهیالت وثیقه‌محوری به شرکت‌ها‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫افزايش ‪ ۲۵‬ميليون دالري سرمايه صندوق توسعه صنايع الکترونيک‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع‬ ‫الکتروني��ک از تصوي��ب بودجه اين صندوق ‪ ۲۵‬ميليون دالر در س��ال‬ ‫آينده خبرداد و گفت‪ :‬با اين روند س��رمايه صندوق به ‪ ۲/۵‬برابر افزايش‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫علي وحدت دیروز در جمع خبرنگاران با بيان اينکه براس��اس بودجه‬ ‫مصوب مجلس براي س��ال آينده قرار اس��ت ‪ ۱۰۰‬ميليون دالر از محل‬ ‫بازپرداخت تس��هيالت صندوق توس��عه ملي به ‪ ۴‬صندوق زيرمجموعه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه ماموريت حمايتي دارند اختصاص‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬س��هم صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع‬ ‫الکترونيک از اين اعتبار ‪ ۲۵‬ميليون دالر است که با نرخ ارز رسمي بيش‬ ‫از ‪ ۷۰‬ميليارد تومان منابع جديد براي صندوق ايجاد و سرمايه آن را به‬ ‫بيش از ‪ ۱۲۰‬ميليارد تومان افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬به اين ترتيب س��رمايه صندوق ب��ه ‪ 2/5‬برابر افزايش‬ ‫مي‌يابد که گش��ايش خوبي براي حمايت از تحقيقات و توس��عه صنايع‬ ‫الکترونيک و پيش��رفته اس��ت و عزم دولت را براي حمايت از توليدات‬ ‫دانش‌بنيان و خروج از رکود صنايع نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبار موجود با نياز صنايع الکترونيک فاصله زيادي دارد‬ ‫وح��دت با بيان اينک��ه هنوز اعتبار موجود با ني��از صنايع الکترونيک‬ ‫به‌صورت عام در کشور فاصله زيادي دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برآورد ما از نياز صنايع‬ ‫الکترونيک براي س��رمايه‌گذاري و س��رمايه در گ��ردش بيش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫ميليارد تومان است‪.‬‬ ‫او يادآور ش��د‪ :‬سال ‪ ۱۳۸۲‬س��رمايه ‪ ۵۰‬ميليارد توماني براي صندوق‬ ‫تصويب ش��ده بود و با گذش��ت ‪ ۱۱‬سال پُرتورم همراه با جهش نرخ ارز‬ ‫سرمايه‌اي معادل ‪ ۶۰۰‬ميليارد تومان نياز است تا قدرت خريد آن زمان‬ ‫را بتوان حفظ کرد‪ ،‬ضمن اينکه صنايع الکترونيک و پيشرفته در کشور‬ ‫رش��د و توسعه داشته‌اند و نيازمند سرمايه‌هاي جديدي براي حمايت از‬ ‫آنها هستيم‪.‬‬ ‫ريي��س هيات‌مديره صن��دوق حمايت از تحقيقات و توس��عه صنايع‬ ‫الکترونيک در عين حال اظهار کرد‪ :‬افزايش س��رمايه صندوق گشايش‬ ‫خوب��ي را ب��راي حمايت از محص��والت دانش‌بنيان و نوي��ن در صنايع‬ ‫الکترونيک��ي ايج��اد مي‌کن��د تا عالوه‌ب��ر پرداخت تس��هيالت و صدور‬ ‫ضمانتنام��ه يک بع��د ديگر از فعاليت‌هاي صندوق ک��ه تاکنون مغفول‬ ‫مانده بود يعني حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير نيز احيا شود و‬ ‫برنامه ديگر ما عالوه‌بر افزايش سرمايه‪ ،‬تجهيز و هدايت ديگر منابع براي‬ ‫حمايت از صنايع مورد حمايت است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه ت��ا ‪ ۳‬ميليارد تومان به طرح‌هاي داراي توجيه فني‬ ‫و اقتص��ادي تس��هيالت مي‌پردازيم‪ ،‬گفت‪ :‬صنايع مش��مول حمايت ما‬ ‫صنايعي هس��تند ک��ه فعاليت‌هاي آنها در زمينه خري��د‪ ،‬انتقال‪ ،‬جذب‬ ‫و توس��عه فناوري‌هاي پيشرفته‪ ،‬مطالعات و تحقيقات اعم از کاربردي و‬ ‫توسعه‪ ،‬آموزش‌هاي تخصصي کوتاه‌مدت‪ ،‬برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي‬ ‫و خارجي‪ ،‬خدمات مهندس��ي و طراحي‪ ،‬طرح‌ه��اي توليدي و خدمات‬ ‫صنعتي و انبوه‪ ،‬گس��ترش همکاري‌هاي فن��ي و اقتصادي بين‌المللي و‬ ‫ارتق��اي صادرات و همچني��ن جذب س��رمايه‌گذاري داخلي و خارجي‬ ‫است‪.‬‬ ‫وح��دت با بيان اينکه اين صندوق وابس��ته ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��وده و دولت��ي اس��ت‪ ،‬بيان ک��رد‪ :‬اين صندوق ب��ا موضوع‬ ‫سرمايه‌گذاري ريس��ک‌پذير‪ ،‬خدمات کارشناس��ي‪ ،‬صدور ضمانتنامه و‬ ‫حمايت مالي و اعتباري از تحقيقات و توسعه بخش خصوصي و تعاوني‬ ‫به‌صورت اعطاي تسهيالت فعاليت دارد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه قانون تاس��يس اين صندوق در اس��فند ‪ ۱۳۷۵‬به‬ ‫تصويب مجلس رس��يده و اساسنامه آن در اسفند ‪ ۱۳۷۶‬به تاييد هيات‬ ‫وزيران رسيده و ابالغ شد‪ ،‬گفت‪ :‬سرمايه اسمي صندوق در سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫برابر با ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال تعيين ش��د که تاکنون با گذشت ‪ ۱۱‬سال از‬ ‫آن تاريخ تنها در حدود ‪ ۹۰‬درصد آن تامين شده است و در اين سال‌ها‬ ‫بيش از ‪ ۲۳۰۰‬درخواس��ت تس��هيالت با مبلغ درخواس��ت بيش از ‪۱۳‬‬ ‫ميليارد ريال بررس��ي شده که منجر به عقد ‪ ۹۶۰‬فقره قرارداد حمايتي‬ ‫به ارزش تقريبي ‪ ۲۰۰۰‬ميليارد ريال شده‬ ‫که تاکنون در حدود ‪ ۷۹۰‬فقره از قراردادها‬ ‫تصويب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مي�زان معوقات صن�دوق حدود ‪۹۰‬‬ ‫ميليارد ريال‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬گردش مالي کالن صندوق‬ ‫پرداخ��ت قريب ب��ه ‪ ۱۷۱۰‬ميلي��ارد ريال‬ ‫و بازپرداخ��ت ‪ ۱۶۷۰‬ميليارد ريال بود ک��ه در اين بين ميزان معوقات‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬ميليارد ريال بود که با درصدي در حدود ‪ 5‬درصد نسبت به‬ ‫وضعيت نهادهاي مالي در کشور قابل دفاع است‪.‬‬ ‫مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک با‬ ‫بيان اينکه مش��کل اصلي صندوق طي ساليان گذشته سرمايه اندک آن‬ ‫در مقايس��ه با نياز مالي صنايع الکترونيک بود‪ ،‬گفت‪ :‬بررسي اوليه اين‬ ‫صندوق نشان مي‌دهد سرمايه اسمي آن در مقايسه با نياز به نقدينگي‬ ‫ساالنه صنعت الکترونيک کشور حدود يک درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹آيين‌نام ‌ه سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير در دستور کار‬ ‫وي در بخش��ي از س��خنان خود با بيان اينکه درامس��ال بيش از ‪۳۰‬‬ ‫ميليارد تومان تسهيالت داديم و حدود ‪ ۲۵‬ميليون دالر افزايش سرمايه‬ ‫در قانون بودجه س��ال آينده براي صندوق در نظر گرفته شده گفت‪ :‬در‬ ‫تالشيم آيين‌نامه‌‌هاي جديدي مثل آيين نامه سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير‬ ‫را در س��ال آينده به تصويب دولت برس��انيم و در دولت جديد تاکيد بر‬ ‫اين است که از اين‌گونه صندوق‌ها حمايت شود‪.‬‬ ‫وي همچنين در پاس��خ به اين س��وال که در اولويت‌هاي حمايتي که‬ ‫ه��ر س��اله وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حوزه صناي��ع مرتبط با‬ ‫الکترونيک اعالم مي‌کند بحث گوش��ي همراه وج��ود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بايد‬ ‫در بخش��ي وارد ش��ويم که مزيتي براي ما داشته باشد و بتوانيم رقابت‬ ‫کنيم و بهره‌وري نيز براي ما داش��ته باشد بنابراين تشخيص حوزه‌های‬ ‫اولويت‌دار بسيار مهم است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫در پی افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها و کاهش ذخیره سوخت مایع عنوان شد‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه انرژی‪ :‬با تکمیل‬ ‫و توس��عه فازهای بزرگترین ذخیره گازی‬ ‫جه��ان یعن��ی پارس‌جنوب��ی به‌وی��ژه فاز‬ ‫‪ ۱۲‬ای��ن ماموت گازی‪ ،‬مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه گازرس��انی به صنای��ع و بخش خانگی‬ ‫به‌طور قاب��ل توجهی کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫اظه��ارات فعاالن حوزه پتروش��یمی مبنی‬ ‫ب��ر رضایتمن��دی از روند خوراک‌رس��انی‬ ‫ب��ه این واحد‌ه��ا می‌تواند مه��ر تاییدی بر‬ ‫موفقیت‌ه��ای پی در پی ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران باشد‪ .‬البته باید یادآوری کنیم که این‬ ‫موفقی��ت حاصل تالش نهاد‌های بس��یاری‬ ‫اس��ت‪ .‬از پیامد‌ه��ای توس��عه گازرس��انی‬ ‫می‌توان به تامین س��وخت نیروگاه‌ها برق‬ ‫و در نهای��ت جلوگیری از وقوع خاموش��ی‬ ‫در تابس��تان اش��اره ک��رد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫همین تامین و سوخت‌رس��انی به موقع به‬ ‫نیروگاه‌ها موجب ش��د تا ذخیره س��وخت‬ ‫مایع ای��ن نیروگاه‌ها افزای��ش یابد که این‬ ‫افزایش س��وخت مایع را باید امتیاز مثبتی‬ ‫ب��رای صنعت ب��رق و وزارت نف��ت بدانیم‬ ‫چراک��ه با افزای��ش ذخیره س��وخت مایع‬ ‫امکان صادرات این س��وخت فراهم شده و‬ ‫از طرفی س��وخت گازی ارزانتر از سوخت‬ ‫مایع ب��رای نیروگاه‌ها به‌ش��مار می‌آید‪ .‬در‬ ‫پی افزایش گازرسانی‪ ،‬مقدار سوخت مایع‬ ‫ارس��الی به نیروگاه‌ها برای ذخیره‌س��ازی‬ ‫در س��ال ‪ ،٩٣‬یک‌میلی��ارد و ‪٨٠٠‬میلیون‬ ‫لیترکاه��ش یافت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با تمهیدات اندیش��یده شده ازسوی وزارت‬ ‫نفت و افزایش گازرس��انی ب��ه نیروگاه‌ها‪،‬‬ ‫س��وخت مایع ارس��الی به نیروگاه‌ها برای‬ ‫ذخیره‌س��ازی کاهش یافت‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫وزارت نیرو خواس��تار حداقل ذخیره‌سازی‬ ‫‪3‬میلیارد لیتری سوخت مایع در نیروگاه‌ها‬ ‫نفت و نیرو بر سر یک سفره‬ ‫در س��ال ‪ ٩٣‬بود‪ ،‬وزارت نفت توانس��ت با‬ ‫افزایش گازرس��انی به نیروگاه‌ها این میزان‬ ‫را به یک‌میلیارد و ‪٢٠٠‬میلیون لیتر کاهش‬ ‫دهد و س��بب ارتقای اقتصاد ملی کش��ور‬ ‫ش��ود‪ .‬در صورتی که این روند کاهشی رخ‬ ‫نمی داد با فرض قیمت ‪ ٣٥‬سنت برای هر‬ ‫لیتر نفت گاز باید ‪٦٣٠‬میلیون دالر هزینه‬ ‫(بدون احتس��اب هزینه حمل‌ونقل) صرف‬ ‫واردات نفت گاز می‌شد‪ .‬از ابتدای سال ‪٩٣‬‬ ‫تا نیمه نخست اسفند امسال ‪١٤٠‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز در اختی��ار نیروگاه‌ها قرار‬ ‫گرفت که نسبت به س��ال گذشته افزایش‬ ‫‪٤٠‬میلی��ون مترمکعبی را نش��ان می‌دهد؛‬ ‫این میزان سال گذشته روزانه ‪١٠٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده اس��ت‪ .‬نکته‌ای که در این‬ ‫میان باید به آن پرداخته ش��ود این اس��ت‬ ‫که کاهش ذخیره س��وخت مای��ع نیروگاه‬ ‫می‌تواند چه تبعاتی در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه محم��د فارس��ی‪ ،‬عضو‬ ‫س��ندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه‬ ‫بررسی پیامدهای حاصل از کاهش ذخیره‬ ‫س��وخت مایع نیروگاه‌ها نیاز به گذر زمان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫دارد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫اینکه میادین و ذخایر س��وخت گازی ایران‬ ‫در ش��رایط مطلوبی به س��ر می‌برد و حتی‬ ‫انشعابات الزم به منظور انتقال این سوخت‬ ‫مهیا اس��ت‪ ،‬اس��تفاده نیروگاه‌ها از سوخت‬ ‫گاز به‌صرفه‌تر خواهد بود چراکه تبدیل گاز‬ ‫به ان��رژی برق و صادرات آن به هر ش��کل‬ ‫س��ودآورتر از ص��ادرات گاز خام اس��ت‪ .‬از‬ ‫آنجا که تقاضای زیادی برای میعانات مایع‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بهتر است این میعانات را صادر‬ ‫کرده و به عنوان سوخت نیروگاهی استفاده‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به‌طور‬ ‫کل��ی اس��تفاده از‬ ‫هرگون��ه گاز خ��ارج‬ ‫شده از مخازن نفتی‬ ‫به‌عن��وان س��وخت‬ ‫نیروگاهی به‌صرفه‌تر از اس��تفاده از س��وخت‬ ‫تکرار فراخوان مناقصه عمومي‬ ‫شرکت ملي نفت ايران‬ ‫شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه عمومي يک مرحله‌اي شماره م م ‪ /‬ت ‪93/0306/1‬‬ ‫مربوط به مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه ‪ 9‬آبتيمور‬ ‫الف ـ شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫ش��امل عمليات خاکي‪ ،‬عمليات بنايي با س��نگ‪ ،‬اندود و بندکش��ي‪ ،‬قالب‌بندي و چوب بس��ت‪ ،‬کار‌هاي فوالدي‪ ،‬بتن‌ريزي‪ ،‬زيراساس و اساس‪ ،‬عالئم و‬ ‫تجهيزات ايمني مي‌باشد‪ .‬پروژه فوق‌الذکر مختصرا شامل احداث محوطه چاه‪ ،‬احداث سلر‪ ،‬احداث گودال آبگل‪ ،‬احداث گودال سوخت‪ ،‬تهيه و اجراي‬ ‫ژنوممبراين‪ ،‬احداث آبرو بتني در طول مسير و جاده دسترسي به آن مي‌باشد‪.‬‬ ‫ب ـ برآورد کارفرما‪/‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫محل اجراي خدمات در ‪ 35‬کيلومتري اهواز و مدت انجام آن ‪ 2‬ماه مي‌باش��د و همچنين برآورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪ 5/606/190/580‬ريال‬ ‫مي‌باشد‪.‬‬ ‫ن متقاضي‬ ‫ج ـ شرايط مناقصه گرا ‌‬ ‫‌‬ ‫مناقصه‌گران داراي حداقل پايه ‪ 5‬گرايش راه و ترابري‬ ‫توانايي ارائه تضمين ش��رکت در مناقصه به مبلغ ‪ 23/500/000‬ريال (همچنين ‪5‬درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده ش��دن) به عنوان تضمين انجام‬ ‫تعهدات مي‌باشد‪).‬‬ ‫د ـ محل‪ ،‬زمان و مهلت دريافت مدارک مناقصه‌گران‬ ‫از کلي��ه متقاضيان واجد ش��رايط دعوت مي‌ش��ود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتش��ار آگهي نوبت دوم‪ ،‬آمادگي خود را ب��ه صورت کتبي به يکي از‬ ‫آدرس‌هاي ذيل الذکر اعالم تا ارزيابي‌هاي الزم وفق آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي ساده) به عمل آيد‪.‬‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان تحويل و گشايش پيشنهاد‌ها در اسناد مناقصه قيد مي‌گردد‪.‬‬ ‫نش�اني محل اعالم آمادگي و دريافت اس�ناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کوي فدائيان اس�لام‪ ،‬خيابان پارک ‪( 4‬روبه‌روي امور مسافرت) مجتمع اداري امور حقوقي و‬ ‫قرارداد‌ها‪ ،‬اتاق کنترل و توزيع اسناد قرارداد‌ها (اتاق شماره ‪ )1‬و يا تهران‪ ،‬ميدان آرژانتين‪ ،‬ابتداي خيابان بيهقي‪ ،‬پالک ‪ ،28‬ساختمان مرکزي يازدهم‪،‬‬ ‫شرکت ملي نفت ايران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگي امور حقوقي و قرارداد‌هاي مناطق نفتخيز جنوب‪.‬‬ ‫روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫شماره مجوز ‪1393/1636‬‬ ‫مای��ع در این واحدها اس��ت‪ .‬البته نگهداری‬ ‫س��وخت مای��ع در نیروگاه‌ه��ای برقی برای‬ ‫اس��تفاده در ش��رایط خاص بال مانع اس��ت‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه خط��وط انتقالی ی��ا تجهیزات‬ ‫نیروگاهی نی��از به تعمیرات دارن��د‪ ،‬باید به‬ ‫جای اس��تفاده از س��وخت گازی از سوخت‬ ‫مایع اس��تفاده ش��ود‪ ،‬بنابراین وجود هر دو‬ ‫س��وخت در نیروگاه‌های برق ضروری به نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫حس��ن م��رادی‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد حوزه‬ ‫انرژی ضمن تاکید بر‬ ‫ای��ن موض��وع ک��ه‬ ‫تکمیل ف��از‪ ۱۲‬پارس‬ ‫جنوب��ی می‌توان��د گام موث��ری در تامی��ن‬ ‫نیازهای صنعتی کش��ور محس��وب شود‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬س��ال‌ها اس��ت که نیروگاه‌های‬ ‫برق با استفاده از مازوت چرخ تولید برق خود‬ ‫را می‌چرخانند و س��هم گاز استفاده شده در‬ ‫ای��ن واحدهای تولیدی بس��یار کم بود که با‬ ‫‪31‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برون‌رفت از رکود‬ ‫با محوریت صادرات‬ ‫علیرضا کالهی‬ ‫رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت‬ ‫برق ایران‬ ‫تکمیل فازهای مختلف پارس جنوبی بخش‬ ‫زیادی از نیاز ای��ن صنعت به تامین خوراک‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از آنجا که درحال‌حاضر گاز‬ ‫پاک‌ترین سوخت جهان محسوب می‌شود و‬ ‫از طرفی حج��م قابل توجهی از آن در ایران‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬بهتر اس��ت به جای اس��تفاده‬ ‫از س��وخت مایع ک��ه قابلیت بهت��ری برای‬ ‫صادرات دارد‪ ،‬از س��وخت گاز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به این ترتیب بسیاری از مشکالت مربوط به‬ ‫آسیب‌دیدگی تجهیزات نیز کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫م��رادی با اش��اره به اینک��ه وزارت نفت و‬ ‫نی��رو در راس��تای یکدیگر عم��ل می‌کنند‬ ‫و بس��یاری از اه��داف ای��ن دو وزارتخانه با‬ ‫همکاری یکدیگر به نتیجه می‌رسد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همان میزان که وزارت نفت در تامین‬ ‫س��وخت مورد نی��از نیروگاه‌ها موثر اس��ت‪،‬‬ ‫وزارت نی��رو در تولی��د و توزی��ع برق نقش‬ ‫مهم��ی دارد‪ .‬به این ترتی��ب نمی‌توان گفت‬ ‫که کدام وزارتخانه نقش بیش��تری در تولید‬ ‫و توس��عه صنعت ب��رق کش��ور دارد چراکه‬ ‫وظای��ف و اهداف ه��ر دو وزارتخانه به نوعی‬ ‫مکمل یکدیگر است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر می‌رس��د از‬ ‫آنجا که تقاضا برای س��وخت مایع بیشتر از‬ ‫گاز اس��ت و از سویی دیگر نگهداری سوخت‬ ‫مایع دش��وارتر از س��وخت‌های گازی است‪،‬‬ ‫صادرات مازوت منفعت بیش��تری نسبت به‬ ‫اس��تفاده آن در نیروگاه‌های ب��رق دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در شرایط کنونی تقاضای‬ ‫مطلوبی ب��رای برق ای��ران در منطقه وجود‬ ‫دارد‪ .‬گازرس��انی بهتر و بیشتر یا به عبارتی‬ ‫تامین خوراک به‌موق��ع صنعت گاز می‌تواند‬ ‫تاثی��ر قابل توجهی بر رش��د ش��اخص‌های‬ ‫توسعه صادرات کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫افتتاح فاز‪ 12‬پارس‌جنوبی با حضور رییس‌جمهوری‬ ‫شانا‪ :‬فاز ‪ ١٢‬میدان گازی پارس‌جنوبی به عنوان بزرگترین پروژه صنعتی کشور‪،‬‬ ‫پیش از پایان امسال با حضور مقام‌های ارشد کشور افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫تمرک��ز وزیر نفت برای توس��عه فازهای پارس‌جنوب��ی از جمله دالیل به نتیجه‬ ‫رسیدن این هدفگذاری بود‪ ،‬پس از گذشت ‪ 8‬سال‪ ،‬سرانجام فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی‬ ‫ک��ه هم‌اکنون ‪ ١٠‬درصد از گاز مصرفی کش��ور را تولی��د می‌کند؛ گام‌های نهایی‬ ‫رس��یدن به بهره‌برداری را طی کرد‪ .‬فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی معادل ‪ 3‬فاز اس��تاندارد‬ ‫اس��ت که با گش��ایش آن روزانه ‪ 3‬هزار میلیون فوت مکعب گاز ترش اس��تخراج‬ ‫و شیرین‌س��ازی خواهد ش��د‪ ،‬ضمن اینکه روزانه ‪ ١٢٠‬هزار بشکه میعانات گازی‬ ‫(معادل بیش از ‪ ٣٤‬میلیون بشکه در سال) و ‪ ٧٥٠‬تن گوگرد جامد گرانول شده‬ ‫تولید می‌شود‪ .‬برآوردها نش��ان می‌دهد‪ ،‬بازگشت کل میزان سرمایه‌گذاری طرح‬ ‫در کمتر از ‪ 3‬س��ال از زمان بهره‌برداری محقق می‌شود‪ .‬کارشناسان اقتصادی بر‬ ‫این باورند که با راه‌اندازی هر فاز پارس‌جنوبی یک درصد به تولید ناخالص داخلی‬ ‫(جی‌دی‌پی) ایران افزوده می‌شود؛ این در حالی است که با راه‌اندازی فاز ‪ ١٢‬بیش‬ ‫از ‪ 3‬درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌ش��ود‪ .‬فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی برای‬ ‫افتتاح آماده اس��ت و هم‌اکنون ش��رح کار اولیه برای تولید فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی‬ ‫انجام شده و با همکاری شرکت نفت و گاز پارس بهره‌برداری از این فاز نیز انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمدزایی ‪ 1/6‬میلیارد دالری در فاز ‪١٢‬‬ ‫ت��ا به امروز در فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی ‪ 7/3‬میلیارد دالر هزینه ش��ده که از اواخر‬ ‫سال گذشته تاکنون این فاز در مجموع ‪1/6‬میلیارد دالر درآمدزایی داشته است‪.‬‬ ‫با احتساب ‪ ١٣‬سنت برای هر مترمکعب و ‪ ٦٠‬دالر برای هر بشکه میعانات گازی‬ ‫تولید ش��ده در فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی‪ ،‬این ف��از روزانه ‪ ١٧‬میلیون دالر درآمدزایی‬ ‫برای کش��ور به همراه خواهد داشت‪ .‬با افتتاح رسمی فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی‪ ،‬روزانه‬ ‫بیش از ‪ 17/5‬میلیون دالر و س��االنه ‪ ٦‬میلیارد دالر درآمد برای کش��ور به دست‬ ‫می‌آید‪ ٦٧ .‬درصد از گاز تزریق شده از فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی از سکوهای این فاز‬ ‫تولید شده است و ‪ ٣٣‬درصد آنها نیز از فازهای ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬تامین می‌شود‪.‬‬ ‫رک��ود تورمی ک��ه این روزها اقتص��اد ایران در آن‬ ‫قرار گرفته کار را برای مسئوالن تنظیم سیاست‌های‬ ‫مالی و اقتصادی دولت بس��یار دشوار کرده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که سیاس��تگذاران اقتص��ادی و مالی‬ ‫ابزار‌ه��ای گوناگونی برای تنظیم هر ب��ازار در اختیار‬ ‫دارند ک��ه عمده‌ترین آنها نرخ برابری ارز‪ ،‬نرخ بهره و‬ ‫مالیات اس��ت‪ .‬در ش��رایط رکود با تزریق منابع مالی‪،‬‬ ‫کاهش نرخ بهره و مالیات‪ ،‬تقاضا تحریک می‌ش��ود تا‬ ‫بتوان رشد اقتصادی را تسریع کرد و در شرایط تورمی‬ ‫با افزایش نرخ بهره‪ ،‬مالیات و سیاس��ت‌های انقباضی‬ ‫مال��ی با محدود کردن تقاضا تورم مهار می‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫در ش��رایط رکود تورمی چه باید ک��رد؟ دولت تدبیر‬ ‫و امید به درس��تی صادرات و تحریک تقاضای بیرون‬ ‫از کش��ور را به عنوان یک��ی از اصلی‌ترین راهکار‌های‬ ‫برون‌رفت از رکود شناس��ایی و با تشکیل شورای‌عالی‬ ‫صادرات عزم خود را عیان کرده است‪ .‬ترویج صادرات‪،‬‬ ‫عمال به معنای تحریک تقاضای خارج از کش��ور است‬ ‫و ب��ه علت اینکه تقاضا از خارج اس��ت‪ ،‬باعث تحریک‬ ‫تورم نخواهد ش��د‪ .‬خوش��بختانه چرخ تقدیر نیز بازار‬ ‫بزرگ��ی را ب��ه روی کاال و خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫ایران گش��وده است‪ .‬کش��ور‌های ایران وعراق در ‪۲۰‬‬ ‫ق��رن از ‪ ۲۵‬ق��رن اخیر جزئی از یک حوزه سیاس��ی‬ ‫بوده‌اند‪ .‬پیوند‌های تاریخی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬فرهنگی و قومی‬ ‫بین این دو ملت برای همه آن کس��انی که به کش��ور‬ ‫عراق س��فر کرده‌اند‪ ،‬آش��کار و عیان است‪ .‬اگر اندکی‬ ‫کدورت و س��ردی نیز از دوران صدام حسین و جنگ‬ ‫تحمیل��ی به جا مانده بود‪ ،‬پس از نقش محوری ایران‬ ‫در مهار داعش رفع ش��ده و عالقه مردم و مس��ئوالن‬ ‫عراق ب��ه ایران و کاالی ایرانی برای هر کس��ی عیان‬ ‫اس��ت‪ .‬این ب��ازار ‪ ۳۰‬میلیون��ی و ثروتمن��د می‌تواند‬ ‫جرقه‌ای برای افروخت��ن آتش صادرات واقعی‪ ،‬دارای‬ ‫ارزش‌افزوده و اش��تغالزا در ایران باش��د‪ .‬قریب به ‪۴۰‬‬ ‫س��ال جنگ داخلی و خارجی تمامی زیرساخت‌های‬ ‫عراق را از بین برده اس��ت و این کش��ور نیاز مبرمی‬ ‫به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق‪ ،‬آب‪ ،‬مسکن‬ ‫و حمل‌ونقل دارد‪ .‬حوزه‌هایی که در آن ش��رکت‌های‬ ‫ایران��ی دارای س��طح باالیی از فن��اوری تولید و توان‬ ‫مهندس��ی و اجرا هستند‪ .‬هدف رسمی ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه‌گذاری و دستیابی به ‪ ۱۱‬میلیون بشکه‬ ‫تولید روزانه در حوزه نفت نیز بازاری دیگر است‪ .‬فقط‬ ‫در ح��وزه تخصصی نگارنده‪ ،‬یعن��ی صنعت برق نیاز‬ ‫وزارت‌های برق و نفت عراق و پروژه‌های گوناگون این‬ ‫کش��ور در ‪ ۱۵‬س��ال آینده بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد بود که در صورت تسخیر حتی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫آن صنعت برق ایران متحول خواهد ش��د‪ .‬در س��ایر‬ ‫رشته‌ها نیز مانند صنایع غذایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫خدمات پزشکی بازار عراق می‌تواند برای شرکت‌های‬ ‫ایرانی بسیار جذاب و سودآور باشد‪ .‬پیش‌نیاز موفقیت‬ ‫در هر ب��ازار تحلیل رقبا بوده و رقبای اصلی ایران در‬ ‫عراق‪ ،‬ترکیه و عربستان سعودی هستند‪ .‬کشور ترکیه‬ ‫می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای ما ایرانیان باشد‪.‬‬ ‫این کش��ور در‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته با محورقراردادن‬ ‫صادرات در صنایع غذایی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬خودروسازی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات صنعتی و خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی‬ ‫جه��ان را تجرب��ه و تولی��د ناخالص مل��ی آن از‪۳۹۲‬‬ ‫میلیارد به‪ ۸۱۳‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫ترکیه از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪۲۰۱۴‬م با ‪ ۴۹‬درصد افزایش‬ ‫به ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر در سال رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ران می‌توان��د همپا با ترکیه جه��ش اقتصادی را‬ ‫تجربه کند‪ ،‬زیرساخت‌های مناسب‪ ،‬نیروی کار جوان‬ ‫و تحصیلکرده‪ ،‬منابع غن��ی معدنی‪ ،‬ذخایر نفت و گاز‬ ‫و موقعی��ت جغرافیایی با مرز زمین��ی و دریایی با ‪۱۳‬‬ ‫کش��ور همگی عواملی اس��ت که به گفته بس��یاری از‬ ‫فعاالن اقتصادی می‌تواند ای��ران را به ترکیه دوپینگ‬ ‫کرده‪ ،‬تبدیل کند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 25 - 1393‬جمادی االول ‪ 16 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -182‬پیاپی ‪1500‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوی‪:‬‬ ‫گفت ای موسی ز من می‌جو پناه‬ ‫با دهانی که نکردی تو گناه‬ ‫گفت موسی من ندارم آن دهان‬ ‫گفت ما را از دهان غیرخوان‬ ‫از دهان غیر‪ ،‬کی کردی گناه؟‬ ‫از دهان غیر بر خوان کای اله‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫زندگی طبیعی ماسایی‌مارا‌ها‬ ‫مین�و بدیعی‪ :‬می‌توانس��تی تا پای��ان عمر در جنگل‬ ‫ماس��ایی‌مارا کنار بومیان خونگرم و انس��ان‌های ساده‬ ‫روس��تایی که قلب‌های‌شان مثل صورت‌های‌شان تیره‬ ‫نب��ود‪ ،‬زندگی کنی؛ انس��ان‌هایی الغر ان��دام و همراه‬ ‫ب��ا طبیعت که ه��ر روز صبح زود ب��ه هتل جنگلی یا‬ ‫متل ماس��ایی‌مارا می‌آمدند تا دست‌ساخت‌های‌ش��ان‬ ‫را که هیچ نش��انی از اقتصاد و تجارت چین نداش��ت‬ ‫و محص��ول کار و ت�لاش خودش��ان بود‪ ،‬ب��ه فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬انس��ان‌هایی خونگرم و مهربان که همه به‬ ‫زبان انگلیسی تسلط کامل داشتند اما زمانی که آنها را‬ ‫می‌دیدی‪ ،‬به احترام زبان بومی خود می‌گفتند‪ :‬جامبو‪،‬‬ ‫جامبو یعنی سالم‪...‬‬ ‫می‌توانس��تی دل از یار و دیار بکن��ی و مثل حافظ‬ ‫شیرین‌س��خن نباش��ی که از زمین ره و رسم سفر را‬ ‫بران��دازی و به احترام این دس��ت‌های س��یاه پررنج و‬ ‫این چهره‌های پر از تبس��م و مهربان که نشانه‌هایی از‬ ‫ستمی که بر نیاکان‌ش��ان رفته بود را داشتند در این‬ ‫دیار بمانی در سرزمین کسانی که با تبسمی و سوالی‬ ‫ت��و را مای‌فرند می‌نامیدند‪ ،‬زنان و مردانی که دیگران‬ ‫بر آنها ستم روا داشته بودند اما خودشان عاشق مردم‬ ‫سپید و خارجیانی بودند که صنایع دستی زیبای آنها‬ ‫را خریداری می‌کردند و چه حس خوبی‪...‬‬ ‫جنگل��ی رویایی با درختانی س��ر به فلک کش��یده‪،‬‬ ‫باران‌های سیل‌آس��ایی ک��ه بی‌وقفه می‌باری��د و آواز‬ ‫پرن��دگان در کن��ار دریاچه‌ها و برکه‌ه��ای پر از آب و‬ ‫همه چی��ز طبیعی‪ ،‬جا به جا کن��ار متل‌های جنگلی‬ ‫ک��ه ویالهایی مج��زا با همه امکان��ات بودند و از همه‬ ‫مظاه��ر طبیعی بهره‌مند و چه خوش ادامه زندگی در‬ ‫ای��ن طبیعت بک��ر و کنار این مردم��ان‪ ...‬و یادت آمد‬ ‫پزش��کی به نام آلبرت ش��وایتزر که سال‌های پیش از‬ ‫این دل از تمدن اروپایی و زندگی ماش��ینی کند تا در‬ ‫افریقا مفهوم حیات واقعی را بیابد و یافت؛ انس��انی که‬ ‫نامش برجسته شد و برجس��ته ماند‪ .‬اما به گمان من‬ ‫دیگر مردم افریقا که برخاسته‌‌اند و از این طبیعت بکر‬ ‫و ب��ه نیرنگ و حیله تمدن‌ها نیالوده! راهی رس��تخیز‬ ‫زمین‌‌اند و در پی س��نت و روشی می‌روند که طبیعت‬ ‫بکر افریق��ا را حفظ کنند و هم��ه جنگل‌ها و مناطق‬ ‫حفاظت ش��ده آن را و خود به س��ختی و فقر زندگی‬ ‫کنند تا شیر با شکوه افریقایی زنده بماند و در منطقه‬ ‫بزرگی از کنیا و تانزانیا به حیات خویش ادامه دهد‪ .‬در‬ ‫این متل‌های جنگلی نه منابع سوخت انرژی است‪ ،‬نه‬ ‫وس��ایل گرم‌کننده و در آغاز بهار که همزمان با پاییز‬ ‫کنیا اس��ت‪ ،‬آنچه که رختخواب‌ه��ای مهمانان را گرم‬ ‫می‌کند‪ ،‬پتوها و رواندازها و کیس��ه‌های آب گرم است‬ ‫که نه سوختی وجود دارد و نه منبع سوختی و چقدر‬ ‫در روز که ش��عاع‌های آفتاب از فراز درخت‌های سر به‬ ‫فلک کش��یده می‌تابد‪ ،‬همه چیز گرما و نش��اط را نثار‬ ‫می‌کند‪ ،‬تو درمی‌یابی که بدن انسان چقدر خوب خود‬ ‫را با طبیعت وفق می‌دهد و اگر س��ردت اس��ت خیلی‬ ‫س��اده با یک ژاک��ت گرم که با خود ب��رده‌ای‪ ،‬گرمت‬ ‫‌شود‪ .‬اما بومی‌ها و ماس��ایی‌ماراها که روزگاری قبایل‬ ‫جنگجوی افریقایی بودند‪ ،‬تو را با حیرت نگاه می‌کنند‬ ‫که این ژاکت‌ها چیس��ت به تن داری زیرا خودش��ان‬ ‫س��اده‌ترین و نازک‌تری��ن لباس‌های دس��ت‌دوخت و‬ ‫دست‌س��از خود را به تن دارند و تو در حس��رت اینکه‬ ‫زندگ��ی یعنی این و همه مس��افران به ویژه اروپایی‌ها‬ ‫خود را رها می‌کنند تا از طلس��م ماش��ین به در آیند‬ ‫و به طبیعت پیوند بخورند‪ ...‬و صبح خیلی زود ویلیام‬ ‫که اس��م انگلیس��ی یک راهنمای توانمند و آگاه است‬ ‫و در مح��ل فرود هواپیما با جی��پ بزرگ روبازش که‬ ‫خودروی��ی بیابانی اس��ت‪ ،‬برای بردن ما آمده اس��ت‪،‬‬ ‫در رس��توران هت��ل جنگلی که من اس��م آن را کلبه‬ ‫بزرگ جنگلی می‌گذارم‪ ،‬آماده اس��ت و با لهجه فصیح‬ ‫انگلیسی می‌‌گوید‪ :‬آماده‌اید به دیدن شیرها برویم؟‬ ‫و ش��یرها را قبل از صبحانه یعنی در ساعت ‪ 5‬صبح‬ ‫باید دید و چه دیداری‪...‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامبر گرامی اسلام حضرت محمدمصطفی(ص) می‌فرمایند‪ 3 :‬خصلت در دنیا و آخرت از بزرگواری‌های اخالقی ش�مرده می‌ش�ود‪ ،‬اینکه از کسی که به تو ستم کرده‬ ‫درگذری و با کسی که از تو بریده پیوند برقرار کنی و در برابر کسی که با تو نادانی کرده بردباری به خرج دهی‪.‬‬ ‫پيام نوروزي وزير آموزش‌وپرورش‬ ‫عقالنيت و اعتدال را همراه با بهار آذين ببنديم‬ ‫شو‌پ��رورش با صدور پيامي‬ ‫وزير آموز ‌‬ ‫در آس��تانه ن��وروز گفت‪ :‬با آم��دن بهار‬ ‫باي��د همه همت و تالش‌مان اين باش��د‬ ‫تا عرصه تعلي��م و تربيت را با جلوه‌هاي‬ ‫زيبايي از عقالنيت‪ ،‬اعتدال و پيش��رفت‬ ‫آذين ببنديم‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬علي اصغر فاني در اين‬ ‫پي��ام اظهار کرد‪ :‬رفتن زمس��تان و ورق‬ ‫خوردن برگ‌هاي تقويم و آمدن بهار به‬ ‫م��ا مي‌گويد اميدوارانه و با تدبير فرصت‬ ‫الهام‌بخش��ي‪ ،‬عش��ق‌ورزي و خودباوري‬ ‫ب��ه آينده‌س��ازان عرصه‌ه��اي تاريخي و‬ ‫اجتماعي کشورمان را غنيمت بشماريم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬نوروز ايراني در دنياي پر از‬ ‫خشونت و افراطي‌گري امروز انسان را به‬ ‫اعتدال‪ ،‬مهر‪ ،‬محبت و صلح و دوستي که‬ ‫از آموزه‌هاي اسالم و توصيه‌هاي پيامبر‬ ‫اکرم (ص) است‪ ،‬فرا مي‌خواند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬فص��ل دوس��تي ب��ا‬ ‫دست‌هاي گرم شقايق و پيوند با دل‌هاي‬ ‫اليق در‌حالي فرا رس��يده اس��ت که هر‬ ‫غنچه و ش��کوفه‌اش پيراهني از معاد بر‬ ‫يک ميليون و‪960‬صندلي قطار‬ ‫براي مسافران نوروزي‬ ‫مديرعام��ل ش��رکت راه‌آه��ن‬ ‫جمهوري اس�لامي اي��ران گفت‪ :‬در‬ ‫تعطيالت نوروزي امسال يک ميليون‬ ‫و ‪ 960‬صندلي قطار براي مس��افران‬ ‫آماده ش��ده ک��ه اين رقم نس��بت به‬ ‫ايام تعطيالت س��ال گذشته ‪ 5‬درصد‬ ‫رشد نش��ان مي‌دهد‪ .‬به گزارش ايرنا‪،‬‬ ‫محسن پورسيد آقايي افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 50‬درصد اي��ن صندلي‌ها به صورت‬ ‫اينترنتي و حض��وري به فروش رفته‬ ‫و مس��افران مي‌توانن��د ب��راي خريد‬ ‫‪ 50‬درصد بقيه ب��ه آژانس‌هاي دفاتر‬ ‫خدماتي مراجعه ک��رده و بليت‌هاي‬ ‫نیمه طنز مدیریتی‬ ‫مهری س�احلی‪ :‬نوگالن به��اری و ای‬ ‫پوش��ندگان لباس‌های ‪ ،94‬ای کس��انی‬ ‫که می‌خواهید از فرصت‌ها کمال بهره را‬ ‫ببرید لطفا امسال باالغیرتا‪ ،‬البته منظور‬ ‫سال دیگر است که چیزی به زمان تحویل‬ ‫آن نمانده قورباغه را بنا بر دستور برایان‬ ‫تریسی موفق وپیشرو قورت بدهید و یک‬ ‫آب هم رویش‪ ،‬هاها حال‌تان بهم نخورد‬ ‫منظور قورباغه تنبلی است‪ ،‬من که برای‬ ‫نخس��تین بار در عمرم البته س��رپیری!!!‬ ‫می‌خواهم یک قورباغه خیلی خوش��گل‬ ‫س��بز را برای اول سال نو خریداری کنم‬ ‫و درنخس��تین روز اول فروردین ‪ 94‬آن‬ ‫را قورت بده��م‪ ،‬می‌گویید چطور ببینید‬ ‫م��ورد نياز خ��ود را تهي��ه کنند‪ .‬وي‬ ‫تصريح کرد‪ :‬در س��ال‌جاري تنها در‬ ‫مسير مشهد ‪ 4‬رام قطار اضافه شده تا‬ ‫مردم بتوانند به سهولت در اين مسير‬ ‫سفر کنند‪ .‬معاون وزير را ‌هو‌شهرسازي‬ ‫از بهره‌ب��رداري سيس��تم کنت��رل‬ ‫اتوماتي��ک قطار در مس��ير تهران ‪-‬‬ ‫مش��هد خبر داد و گفت‪ :‬اين سيستم‬ ‫از چهارشنبه اين هفته فعال مي‌شود‬ ‫و سرعت تمام قطارهاي مسير تهران‬ ‫ مش��هد از اين پس به وس��يله اين‬‫سيس��تم به‌صورت اتوماتيک کنترل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تن کرده و منادي بينندگان به حرکت و‬ ‫برکت و جوش��ش بيشتر است و چه زيبا‬ ‫گفته اس��ت پيامبر رحمت و مهربان که‬ ‫«اذا رأيتم الربيع فاکثروا ذکرالنشور‪».‬‬ ‫شو‌پ��رورش در اي��ن پيام‬ ‫وزي��ر آموز ‌‬ ‫ب��ا بيان اينک��ه جهان ام��روز در عطش‬ ‫تعام��ل و دس��تيابي به صلح و دوس��تي‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬نوروز به عنوان يکي‬ ‫از عناص��ر فرهنگ ايراني‪ ،‬کينه‪ ،‬نفرت و‬ ‫دشمني را نفي و تعامل‪ ،‬مهر‪ ،‬دوستي و‬ ‫صلح را ارج نهاده و آن را پاس مي‌دارد‪.‬‬ ‫فاني ضم��ن تبريک اين عيد س��عيد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ايمان دارم با همت شما‬ ‫معلمان بيداردل و همراهي دانش‌آموزان‬ ‫و مسئوليت‌شناس��ي خانواده‌ه��ا و‬ ‫در س��ايه والي��ت و پرت��و انديش��ه‌هاي‬ ‫رييس‌جمه��وري‪ ،‬م��وج امي��د‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫آگاه��ي‪ ،‬انگيزه و رش��د و تعالي در دل‬ ‫دانش‌آموزان زنده نگ ‌ه داشته خواهد شد‬ ‫و به آنها خواهيد آموخت تا با ش��ناخت‬ ‫حق��وق خود در پرتو چراغ دين و اخالق‬ ‫و آزادگي گام بردارند‪.‬‬ ‫‪ 120‬هزار نفر‬ ‫نوروز به عتبات عاليات مي‌روند‬ ‫ريي��س س��ازمان ح��ج و زيارت‬ ‫ضمن اع�لام جزئيات اعزام نوروزي‬ ‫زائ��ران ب��ه عتب��ات عالي��ات‪ ،‬آغاز‬ ‫اعزام‌ها را ‪ ۲۵‬اس��فند اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در ايام ن��وروز بيش از ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار نفر اعزام مي‌شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر س��عيد اوحدي‬ ‫اف��زود‪ :‬براس��اس برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫انجام ش��ده ظرفيت اعزام زائران به‬ ‫عتبات عاليات در ايام نوروز نسبت‬ ‫به سال گذشته افزايش يافته است‬ ‫به‌ط��وري که روزان��ه ‪ ۱۱۰‬کاروان‬ ‫يعن��ي بيش از ‪ ۵‬هزار نفر به زيارت‬ ‫خواهند رفت‪ .‬رييس س��ازمان حج‬ ‫و زي��ارت تاکي��د ک��رد‪ :‬زائراني که‬ ‫در اي��ام نوروز به عتب��ات مي‌روند‪،‬‬ ‫از طري��ق پيش‌ثبت‌نام در س��ايت‬ ‫س��ازمان حج ثبت‌نام ک��رده بودند‬ ‫و تاريخ دقيق اعزام آنها مش��خص‬ ‫شده است‪ .‬اوحدي با اشاره به اينکه‬ ‫با توجه به انتخ��اب زائران اعزام‌ها‬ ‫در بس��ته‌هاي ‪ ۶ ،۴ ،۳‬و ‪ ۷‬روزه‬ ‫تدوين شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫اعزام‌هاي زمين��ي اعزام‌هاي هوايي‬ ‫نيز براي ايام ن��وروز در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫لطفادرسال‪94‬قورباغهراقورتدهید‬ ‫ک��ه برایان تریس��ی مبتکر ق��ورت دادن‬ ‫قورباغه تنبلی چه می‌گوید‪ ،‬باور کنید که‬ ‫نوشته‌های زیر مال من نیست مال برایان‬ ‫تریسی اس��ت که ‪21‬روش عالی را برای‬ ‫مقابله با تنبلی ارائه داده است‪:‬‬ ‫سال‌های زیادی است که گفته می‌شود‬ ‫شما اگر بتوانید هر روز صبح که از خواب‬ ‫بیدار می‌ش��وید ی��ک قورباغ��ه زنده را‬ ‫بخورید دیگر تاآخر شب خیال‌تان راحت‬ ‫است که مهم‌ترین حادثه آن روز را پشت‬ ‫سر گذاشته‌اید‪ .‬این قورباغه در واقع همان‬ ‫مهم‌ترین کاری اس��ت که مدتهاست آن‬ ‫را پش��ت گوش انداخته‌ای��د و انجام آن‬ ‫تاثیر بسیار زیادی در زندگی شما خواهد‬ ‫گذاش��ت اگر همی��ن االن نتوانید کاری‬ ‫برای آن بکنید تا آخر عمر آن را پش��ت‬ ‫گ��وش خواهید انداخت ‪ .‬همچنین گفته‬ ‫می‌ش��ود اگر قرار است که در طول یک‬ ‫روز دوقورباغ��ه را بخوری��د اول قورباغه‬ ‫زش��ت‌تر را بخور‪ ،‬این بدان معناست که‬ ‫اگ��ر دو کار مهم را دریک روز باید انجام‬ ‫دهید اول کار مهم‌تر وس��خت تر را انجام‬ ‫دهید پ��س خود را مقید کنید که کار را‬ ‫شروع و تاپایان آن را ادامه دهید‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫آیین نوروزخوانی در شهرها و روستا های مازندران‬ ‫برایان تریسی می‌گوید‪ :‬اگر قرار باشد‬ ‫ش��ما قورباغه‌ای را زنده بخورید نشستن‬ ‫ونگاه ک��ردن به آن فای��ده‌ای ندارد باید‬ ‫دست به کار شوید و آن را بخورید‪.‬‬ ‫ح��اال حال‌تان بهم نخ��ورد و اینقدر به‬ ‫برایان تریس��ی بد و بی��راه نگویید‪ ،‬لطفا‬ ‫قورباغه زش��ت ت��ر را اول بخورید و این‬ ‫دست وآن دست هم نکنید !‬ ‫کنار جاده‌ها خوراکي نخريد‬ ‫عکس‪ -‬مجید نیکجو‬ ‫مع��اون غ��ذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��کي ايران‪،‬‬ ‫توصيه‌هاي غذايي به‌منظور پيشگيري از برخي مشکالت‬ ‫و مسموميت‌هاي معمول غذايي در ايام تعطيالت نوروزي‬ ‫و هنگام مس��افرت‌ها را ارائه کرد‪ .‬به گ��زارش ايرنا‪ ،‬دکتر‬ ‫مهران والئي از همه مس��افران نوروزي خواست از خريد‬ ‫مواد غذايي کنار جاده‌ها مانند لواش��ک‪ ،‬ش��ير و بستني‬ ‫فل��ه‌اي و پنير محل��ي خ��ودداري کنند‪ ،‬زي��را احتمال‬ ‫آغش��ته‌بودن اين مواد خوراکي به آلودگي‌هاي ميکروبي‬ ‫زياد اس��ت‪ .‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنين بهتر اس��ت‬ ‫مسافران نوروزي هنگام خوردن غذا‪ ،‬غذاهاي سالم مانند‬ ‫دوغ و ماس��ت کم‌چرب را انتخاب کنند‪ .‬وي به افرادي که‬ ‫عادت دارند هنگام مسافرت‪ ،‬خود غذا بپزند و همراه ببرند‬ ‫نيز توصيه کرد اين م��واد غذايي را حتما در يخچال‌هاي‬ ‫مس��افرتي نگهداري کنند زيرا م��واد غذايي پختني اگر‬ ‫بيش از دو س��اعت در فضاي خارج يخچ��ال قرار گيرند‪،‬‬ ‫آمادگي جذب آلودگي‌هاي ميکروبي را دارند‪.‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫برگي از تاريخ اقتصادي اروپا‬ ‫فرانسه در اشغال (‪)15‬‬ ‫مشاجره و درگيري به خاطر غذا‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان‬ ‫تا سيه‌روي شود هرکه در او غش باشد‬ ‫ش��اعر بزرگ ايران‌زمين حافظ چه زيبا سروده‬ ‫اس��ت؛ همه اف��رادي که مدعي هس��تند به فکر‬ ‫هموطن��ان‪ ،‬همنوعان خود و ديگران هس��تند و‬ ‫هميشه در انديشه خدا و به ياد مردم‪ ،‬بهتر است‬ ‫در شرايطي قرار بگيرند تا ثابت کنند چند مرده‬ ‫حالج هس��تند‪ .‬زماني که پارتيزان‌هاي فرانسوي‬ ‫ش��جاع به رهبري ژن��رال دوگل که در آن زمان‬ ‫س��رواني بيش نب��ود با اش��غالگران فاشيس��ت‬ ‫سرزمينش��ان ب��ه روش‌هاي چريک��ي در دوران‬ ‫جنگ جهاني دوم مي‌جنگيدند عده‌اي در داخل‬ ‫شهرها و روس��تاهاي فرانسه بابت غذا و دريافت‬ ‫کوپ��ن مش��اجره و دعوا ب��ه راه مي‌انداختند و‪...‬‬ ‫دنباله پاورقي را در اين‌باره مي‌خوانيم‪:‬‬ ‫براس��اس گزارش پليس پاري��س در تاريخ ‪27‬‬ ‫س��پتامبر ‪ 1940‬در مقاب��ل يک��ي از مغازه‌هاي‬ ‫خياب��ان «الفاي��ت» هن��گام تش��کيل صف يک‬ ‫درگي��ري لفظي که منجر به زدوخورد ش��ديد و‬ ‫توهين ف��راوان بين دو خانم به نام‌هاي «ژرماني‬ ‫ام‪ »...‬و «سوزان و‪ »...‬شد‪ ،‬در گرفت‪ .‬اين درگيري‬ ‫به حدي سخت بوده که پليس مجبور به مداخله‬ ‫و جداک��ردن آنها ش��د‪ .‬ماجرا از اين ق��رار بوده‬ ‫که خان��م «س��وزان» در ازاي دريافت ‪ 5‬فرانک‬ ‫براي هر س��اعت به جاي اش��خاص پولداري که‬ ‫معتقد به صف نبودند و حوصله س��اعت‌ها انتظار‬ ‫را نداش��ته‌اند‪ ،‬در صف‌هاي گوناگون مي‌ايستاده‬ ‫و به جاي آنها کاالهاي س��هميه‌بندي را تحويل‬ ‫مي‌گرفته و به صاحب کوپن مي‌داده است‪ .‬دست‬ ‫برقضا خان��م «ژرمان��ي» نيز يک��ي از همکاران‬ ‫حرفه‌اي وي بوده که کم��ي باانصاف‌تر بود و در‬ ‫ازاي س��اعتي ‪ 2/5‬فرانک حاضر به منتظر ماندن‬ ‫در صف‌ها مي‌ش��د و در نتيجه چون «س��وزان»‬ ‫حاضر نب��ود اين «رقاب��ت غيرقانوني» را تحمل‬ ‫کند شروع به مجادله کرده و سپس‪...‬‬ ‫برخ��ي از خانواده‌ها نيز در صف‌ها حق نس��ق‬ ‫داش��ته و براس��اس برنامه‌اي ک��ه در ميان خود‬ ‫چي��ده بودند‪ ،‬هر س��اعت يک بار ف��رد جديدي‬ ‫جايگزي��ن فرد قبل��ي مي‌کردند تا س��رانجام به‬ ‫«مراد» مي‌رسيدند!‬ ‫بعضي اوقات نيز با دي��دن وانت‌بار بقال محل‪،‬‬ ‫فوري صف طويلي مقابل دکان تشکيل مي‌شد و‬ ‫گاهي پس از ساعت‌ها انتظار مشاهده مي‌شد که‬ ‫وانت خالي است و جنسي در کار نبوده!‬ ‫ب��ه هر حال م��ادران خانواده‌ه��اي پرجمعيت‬ ‫ب��ه برک��ت کارت‌ه��اي «مل��ي اولوي��ت» از‬ ‫مشکالت س��اعت‌ها منتظر ماندن در صف‌هايي‬ ‫ک��ه توصيف‌ش��ان رف��ت و رعاي��ت مق��ررات و‬ ‫ضوابط پيچي��ده و اجباري آنه��ا در امان بودند؛‬ ‫صف‌هایي‌که با وجود برف و باران و سرما و گرما‪،‬‬ ‫در آنها وراجي‌ها‪ ،‬بافتني‌ها و مشاجرات گوناگون‬ ‫انجام مي‌شد‪.‬‬ ‫به‌ج��ز دولت‪ ،‬موسس��ه‌ها و گروه‌ه��اي خيريه‬ ‫ديگ��ري نيز به هر طريق ممک��ن اقدام به ياري‬ ‫رس��اندن به خانواده‌هاي محروم و خسارت‌ديده‬ ‫مي‌کردند‪ .‬به دنبال اين همبستگي و نوع‌دوستي‪،‬‬ ‫ابت��کارات جالبي از طرف مردم و ش��هرداري‌ها‬ ‫شکل مي‌گرفت‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1941‬شهردار شهر «پو» به مناسبت‬ ‫روز م��ادر‪ ،‬به افتخ��ار مادرانی که داراي ‪ 4‬فرزند‬ ‫کمتر از شانزده سال بودند ضيافتي ترتيب داد و‬ ‫نام آن را نيز «هديه رفاهي هانري چهارم» نهاد‪.‬‬ ‫در اين ضيافت تع��داد ‪ 198‬مرغ‪ ،‬يک خروس و‬ ‫يک بوقلمون سرخ‌شده زينت‌بخش ميز غذا بود و‬ ‫مادران توانستند شکمي از عزا درآورند!‬ ‫به اين ترتيب در تمامي فرانسه گروه‌هاي امداد‬ ‫مل��ي که اغل��ب در رأس آنها ي��ک روحاني قرار‬ ‫داش��ت ش��روع به جمع‌آوري پول و آذوقه براي‬ ‫اقشار محروم و خسارت‌ديده مي‌کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!