صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 18

روزنامه صمت شماره 18

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول‪:‬‬ ‫اقدامات اقتصادی دولت کم‌نظیر بود‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در گفت و گو با‬ ‫شنبه‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران صنعت نساجی به تجاری‌سازی‬ ‫‪23‬‬ ‫اول شهریور ‪1393‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 23‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 18‬پیاپی ‪ 32 1336‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫پایان واردات بنزین‬ ‫در سال ‪۹۴‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19‬‬ ‫فروش اموال مازاد بانک‌ها‬ ‫گفت‌‌وگوی‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫با رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫به دنبال منطقی‌کردن قیمت‌ها هستیم‬ ‫از زيان ‪ 2/7‬ميليارد دالري‬ ‫تا سوختن در آتش اسکانيا‬ ‫برآورد ما این بود که اگر افزایش قیمت‌ها با چنین ش��یب تندی‬ ‫باال برود‪ ،‬اجرایی شدن قانون دچار مشکل خواهد شد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫توانس��تیم با سیاست‌گذاری‌های الزم‪ ،‬تا حد زیادی خیز قیمتی‬ ‫را کنترل کنیم‪ .‬البته این به معنای تثبیت قیمت‌ها‬ ‫نیس��ت بلکه ما به دنبال منطقی کردن قیمت‌ها‬ ‫بوده‌ایم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫واسطه‌های معدنی عامل رونق‬ ‫‪22‬‬ ‫یا نابودی؟‬ ‫لزوم شناسایی‬ ‫بازارهایبین‌المللی‬ ‫خروج از رکود‬ ‫با رونق تولید‬ ‫عباسعلی نورا‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ایران در فرش دستباف سرآمد است‬ ‫جذب ساالنه‬ ‫‪ 3‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه خارجی‬ ‫سرمایه‌هایی که‬ ‫در یک شب بر باد می‌رود‬ ‫در بورس کاال‬ ‫رییس مرکز ملی فرش‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫معاون برنامهریزی وزیرصنعت‪‌،‬معدن و تجارت درگفت‌وگو با‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫خروش شیرهای‬ ‫تقلبی!‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حمایت دولت برای خروج کارخانه‌های صنعتی از رکود‬ ‫‪3‬‬ ‫تبلیغات ایرانی‬ ‫خودرو‬ ‫ِگل هرمز‬ ‫محمدعلی میرزاییان‬ ‫فعال معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫فیروز علی نیا‬ ‫‪21‬‬ ‫استاد دانشگاه معدن امیرکبیر‬ ‫تجارت‌ محور هستیم‌‬ ‫نه تولید محور‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫‪22‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫محمد فرزاد‬ ‫‪10‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرآالت‬ ‫‪24‬‬
‫خبر‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫راهکارهای جدید دولت‬ ‫برای تامین مالی صادرات‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران با‬ ‫اشاره به بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران و افق‬ ‫روش��ن مذاکرات در جهت رف��ع تحریم‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫رفع تحریم‌ه��ا و آغاز مبادالت بانکی موضوع خرید‬ ‫دین اسناد صادراتی با پوشش صندوق یکی دیگر از‬ ‫محورهای همکاری سیس��تم بانکی با این مجموعه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬طاهر ش��ه‌حامد در نخس��تین‬ ‫نشس��ت تخصصی مدیران امور بین‌الملل بانک‌ها با‬ ‫مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬ضمن اشاره‬ ‫به نقش تعیین‌کننده سیس��تم بانکی هر کشور در‬ ‫توس��عه تجارت و صادرات آن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در خالل س��ال‌های اخیر به‌دلی��ل افزایش معوقات‬ ‫بانکی و مش��کالت ناشی از نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬بیشتر‬ ‫بانک‌ه��ا تمایلی به تخصیص مناب��ع خود به حوزه‬ ‫صادرات ندارند‪ .‬ضمن اینکه تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫بانکی و اقتصادی علیه کشور نیز امکان تامین مالی‬ ‫ص��ادرات از منابع بانک‌های خارج��ی را محدود و‬ ‫دشوارتر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمان��ت صادرات ایران افزود‪:‬‬ ‫در چنین ش��رایطی تنها راهکار برون‌رفت از بحران‬ ‫تامین مالی ص��ادرات‪ ،‬انعق��اد قراردادهای عاملیت‬ ‫بانک‌ها با صندوق توسعه ملی و تخصیص اعتبارات‬ ‫و گش��ایش خطوط اعتباری در قالب اعتبار خریدار‬ ‫است‪ .‬وی در تشریح ساز و کار اعتبار خریدار افزود‪:‬‬ ‫در این حال��ت بانک‌ها با انعقاد ق��رارداد عاملیت با‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬نسبت به تخصیص اعتبارات به‬ ‫طرح‌های صادراتی و س��رمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار‬ ‫اق��دام می‌کنن��د‪ .‬این وام‌ه��ا در واقع ب��رای خرید‬ ‫مدت‌دار کاال و خدمات ایرانی به طرف‌های خارجی‬ ‫در بازاره��ای ه��دف جمهوری اس�لامی ایران اعطا‬ ‫می‌شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات‬ ‫از طرف‌ه��ای خارج��ی‪ ،‬ضمانتنامه اعتب��ار خریدار‬ ‫صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است‪.‬‬ ‫وی درخصوص مزایای استفاده از مکانیزم اعتبار‬ ‫خری��دار هم برای خری��دار و هم فروش��نده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قدرت چانه‌زنی ب��اال در فروش اعتباری برای‬ ‫صادر‌کنن��ده ایران��ی باال م��ی‌رود‪ ،‬رغب��ت خریدار‬ ‫خارج��ی ب��رای خری��د و خری��د مج��دد افزایش‬ ‫می‌یابد‪ ،‬ام��کان فروش به قیمت مناس��ب و باالتر‬ ‫فراهم می‌‌ش��ود‪ ،‬رقابت منفی آنچن��ان که در بازار‬ ‫داخلی وجود دارد در این ش��رایط به‌وجود نمی‌آید‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی موفق ب��ه حفظ بازار و حتی‬ ‫توسعه بازار‌های صادراتی خود خواهند شد و همین‬ ‫موضوع نبود تمرکز ریس��ک در یک کشور را برای‬ ‫ایران به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات‌مدی��ره صندوق با م��روری بر آمار‬ ‫ص��ادرات در ‪ ۲‬س��ال اخی��ر‪ ،‬گف��ت‪ :‬آمارها حاکی‬ ‫اس��ت که حدود ‪۷۰‬درصد صادرات کش��ور تنها به‬ ‫‪ ۵‬کش��ور چین‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان و ترکیه‬ ‫صادر می‌شود و این موضوع تجمع ریسک به لحاظ‬ ‫محدود بودن بازارهای هدف صادراتی را برای ایران‬ ‫در ب��ر خواهد داش��ت و بروز مش��کل در هر یک از‬ ‫ای��ن بازارها به لحاظ مبادالت تجاری با ایران‪ ،‬تاثیر‬ ‫نامطلوبی بر صادرات کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهور با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول‪:‬‬ ‫اقدامات اقتصادی دولت کم‌نظیر بود‬ ‫گ�روه آین�ه خب�ر‪ :‬رییس‌جمه��وری که‬ ‫چهارشنبه گذش��ته به اردبیل سفر کرده بود‪،‬‬ ‫پس از سخنرانی‌ها و دیدارها و جلسات متعدد‬ ‫سفر ‪2‬روزه خود را به پایان رساند‪.‬‬ ‫دیدار با مردم در اس��تادیوم تختی اردبیل‪،‬‬ ‫دیدار با روحانیون و ایثار گران‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫نشست توس��عه و س��رمایه‌گذاران‪ ،‬بررسی‬ ‫مش��کالت توس��عه‌ای اس��تان از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌ه��ای رییس‌جمه��وری در س��فر ب��ه‬ ‫اردبیل بود‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری در جلس��ه ش��ورای اداری‬ ‫اس��تان اردبیل‪ ،‬ضرورت اتحاد و همدلی را در‬ ‫مسیر حل و فصل مشکالت کشور مورد تاکید‬ ‫ق��رار داد و تصریح کرد‪ :‬برای عبور از معضالت‬ ‫کش��ور همه اعم از دولت‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬مجلس‬ ‫و نیروه��ای مس��لح باید متحد بوده و دس��ت‬ ‫به دس��ت هم دهیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی گفت‪ :‬امنیت و ثبات امروز کش��ورمان‬ ‫در درجه اول مرهون اتحاد و‌ایمان مردم و در‬ ‫درجه دوم حضور نیروهای مسلح تحت فرمان‬ ‫مق��ام معظم رهبری اس��ت که بای��د قدردان‬ ‫خدم��ات آنان باش��یم‪ .‬رییس‌جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه باید در مس��یر پیش��رفت و توسعه‬ ‫کشور دس��ت به دس��ت هم دهیم البته بروز‬ ‫برخی مس��ائل بین قوا و وجود فراز و نشیب‌ها‬ ‫در این مسیر طبیعی است‪ ،‬ولی مهم این است‬ ‫که همه طرف‌ها باید تحمل خود را باال ببریم‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عالی امنیت ملی همچنین‬ ‫احت��رام به اقوام و مذاهب مختلف در کش��ور‬ ‫را ض��روری دانس��ت و گفت‪ :‬اق��وام و مذاهب‬ ‫مختلفی در کشورمان وجود دارند‪ ،‬البته همه‬ ‫از یک نژاد هستیم و آن ایرانی بودن است‪ ،‬اما‬ ‫ت اقوام مختلف‪،‬‬ ‫باید به زبان‪ ،‬ویژگی‌ها و س��ن ‌‬ ‫احترام گذاشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این دولت در‬ ‫داخل و در دنیا برای آش��تی آمده است و این‬ ‫جزو اهداف دولت می‌باش��د و همه بایستی در‬ ‫این مسیر تالش کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات بزرگ در سیاست خارجی‬ ‫روحانی در ادامه با اش��اره به اینکه دولت در‬ ‫سیاس��ت خارجی اقدامات بزرگی انجام داده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر چه در سیاس��ت خارجی هنوز راه‬ ‫زیادی در پی��ش‌رو داریم اما امروز روند روابط‬ ‫کشورمان با کشورهای همسایه تفاوت کرده و‬ ‫بی‌تردید فردا متفاوت‌تر هم خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با اش��اره به روابط صمیمی‬ ‫ای��ران با جمه��وری آذربایجان‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫رواب��ط با جمهوری آذربایج��ان کاملا با دیروز‬ ‫متفاوت اس��ت و ‪ 2‬کش��ور روابط بسیار گرم و‬ ‫صمیمی را آغاز کرده‌اند و به این مس��یر ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫وی طرح تح��ول نظام س�لامت را از دیگر‬ ‫رییس‌جمه��ور اظه��ار ک��رد‪« :‬م��ردم ب��ا‬ ‫رای و اعتم��اد خ��ود‪ ،‬وظیف��ه مهم��ی را به‬ ‫رییس‌جمه��وری مح��ول کردند‪ .‬م��ردم رای‬ ‫ندادند ک��ه رییس‌جمهوری رییس دس��تگاه‬ ‫اجرایی باشد‪ ،‬رای دادند که اول مجری قانون‬ ‫اساس��ی باشد‪ .‬مسئولیت اجرای قانون اساسی‬ ‫در کشور برعهده رییس‌جمهوری است»‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای حل مشکل آب و‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫اقدام��ات ب��زرگ دولت در یک س��ال اخیر و‬ ‫باوجود ت��داوم تحریم‌ها عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫امروز به واس��طه اج��رای این ط��رح آرامش‬ ‫خاط��ری در میان مردم ایجاد ش��ده و دولت‬ ‫با همه توان این ط��رح را ادامه خواهد داد اما‬ ‫متاس��فانه رس��انه ملی حاضر نیست‪ ،‬اینگونه‬ ‫خدمات بزرگ دولت را برای مردم تبیین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‌ها برای همیشه برداشته شود‬ ‫رییس‌جمهوری با اشاره به کارهای گسترده‬ ‫دولت در یکس��ال اخیر اظه��ار کرد‪ :‬همه این‬ ‫کاره��ا در حالی انجام ش��ده ک��ه تحریم‌های‬ ‫غیرقانون��ی و ظالمان��ه همچنان ادام��ه دارد‪،‬‬ ‫هرچند در این مدت توانس��ته‌‌ایم گوشه‌هایی‬ ‫از تحری��م را تضعی��ف کنیم ی��ا جلوی برخی‬ ‫تحریم‌ه��ا را بگیری��م‪ .‬روحانی اف��زود‪ :‬دولت‬ ‫وظیفه خود می‌دان��د که همه توانش را به‌کار‬ ‫گیرد تا تحریم‌ها برای همیشه برداشته شوند‬ ‫چراکه تداوم این تحریم‌ها‪ ،‬یک ظلم بزرگ به‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫وی با تاکید مجدد بر اینکه کارهای بس��یار‬ ‫بزرگ��ی به‌رغم این تحریم‌ها در کش��ور انجام‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬رسانه ملی حاضر نیست خدمات‬ ‫دول��ت را ب��رای مردم تبیین کن��د و دولت از‬ ‫لحاظ تبلیغاتی دست تنها است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬متاسفانه خدمات دولت برای‬ ‫مردم بیان نمی‌ش��ود و این ب��ر خالف تاکید‬ ‫ام��ام راحل اس��ت‪ .‬امام راحل هم��واره تاکید‬ ‫می‌کردندکه دول��ت باید خدماتش را به مردم‬ ‫بگوید و خدمات دولت باید در صداوس��یما به‬ ‫خوبی منعکس شود و رس��انه‌ها باید خدمات‬ ‫دولت را برای مردم تش��ریح کنن��د اما درباره‬ ‫اینکه چرا نمی‌گذارند همه خدمات دولت برای‬ ‫مردم تبیین شود‪ ،‬به موقع سخن خواهم گفت‪.‬‬ ‫رییس‌جمهور افزود‪ :‬در کدام دولت بوده که‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪241914:‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره م‌م‪ 93/0170/‬مربوط به تکمیل و بهسازی‬ ‫جاده و محل چاه‌های شرق ‪ 009‬شمال پرنج و شرق ‪ 014‬پرنج‬ ‫الف ـ شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫جام عملیات خاکبرداری و خاکریزی‪ ،‬احداث جوی خاکی‪ ،‬تسطیح و شیب‌بندی‪ ،‬اجرای مصالح قشر اساس زیر اساس و آسفالت‪،‬‬ ‫شن‌ریزی شکسته کارخانه‌ای‪ ،‬انجام عملیات پی‌کنی و بنایی با سنگ‪ ،‬لوله‌کشی آب و گاز‪ ،‬ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت‪،‬‬ ‫احداث آبرو بتنی مسلح‪ ،‬کارهای فوالدی‪ ،‬سنگ‌کاری دیوارهای حائل جاده‪ ،‬احداث حوضچه فاضالب‪ ،‬عالیم و تجهیزات ایمنی‪.‬‬ ‫ب ـ برآورد کارفرما ‪ /‬محل و مدت انجام خدمات‬ ‫محل اجرای خدمات در ‪ 60‬کیلومتری رامهرمز و مدت انجام آن ‪ 4‬ماه می‌باشد و همچنین برآورد کارفرما جهت انجام خدمات‬ ‫ـ‪6.488.379.942‬ریال و تعدیل‌پذیر می‌باشد‪.‬‬ ‫ج ـ‌شرایط مناقصه‌گران متقاضی‬ ‫مناقصه‌گران دارای حداقل پایه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ـ‪ 26.200.000/‬ریال و همچنین ‪ 5‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن)‬ ‫بعنوان تضمین انجام تعهدات می‌باشد‪.‬‬ ‫د ـ‌محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به‌صورت‬ ‫کتبی به یکی از آدرس‌های ذیل‌الذکر اعالم نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می‌گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کوی فداییان اسالم‪ ،‬ساختمان ‪ 5‬طبقه‪ ،‬بلوک ‪ ،1‬طبقه اول‪ ،‬امور حقوقی و‬ ‫قراردادها‪ ،‬اتاق ج‪ 141‬و یا تهران‪ ،‬میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی‪ ،‬پالک ‪ ،28‬ساختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬شرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫اعالم اجرای ‪ 76‬پروژه در شورای اداری استان اردبیل با اعتبار بیش از ‪ 300‬میلیارد تومان‬ ‫تکمیل سد گیوی و انجام اقداماتی برای بخش‌های پایین‌دستی سد‪،‬‬ ‫اجرای طرح تامین آب آشامیدنی اردبیل از سد یامچی‪،‬‬ ‫کانال‌کشی و زه‌کشی بیش از ‪83‬هزار هکتار در سال‌های ‪ 93‬تا ‪96‬‬ ‫اقدام توسعه‌ای در منطقه آزاد ارس‬ ‫کانال‌کشی و زه‌کشی ‪17‬هزار هکتار از هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل‬ ‫برنامه دولت برای مطالعات و اکتشاف معادن اردبیل‬ ‫پ��س از نهای��ی ش��دن توافق ایران ب��ا ‪ 5+1‬رقابتی فوق‌الع��اده برای هجوم ب��ه ایران برای‬ ‫سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود‬ ‫در زمینه مس��ئله اقتصادی در عرض یک‌سال‬ ‫با آن معضالتی که دول��ت را تحویل گرفتیم‪،‬‬ ‫کارهایی به این بزرگی انجام شده باشد‪.‬‬ ‫روحانی پرس��ید‪ :‬چرا صن��دوق بین‌المللی‬ ‫پول و بانک جهانی و رس��انه‌های خارجی باید‬ ‫بگویند که کار دولت ایران در عرصه اقتصاد در‬ ‫تاریخ کشورهای در حال توسعه‪ ،‬کم‌نظیر بوده‬ ‫و چرا صداوس��یما نگوید‪ .‬رییس‌جمهور گفت‪:‬‬ ‫همه مس��ئوالن در دولت با وجود مظلومیت‪،‬‬ ‫بای��د به وظیفه خود عمل کنن��د و بدانند که‬ ‫یاری خداوند از هر کس دیگری باالتر اس��ت‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به دیدارهایش با مردم گفت‪:‬‬ ‫م��ردم بارها به م��ن می‌گوین��د می‌دانیم چه‬ ‫کس��انی و کجاها و چرا شما را اذیت می‌کنند‪،‬‬ ‫ش��ما راه‌تان را ادامه بدهی��د‪ .‬حضور مردم در‬ ‫صحنه بسیار مهم است و همین محبت مردم‬ ‫نشان می‌دهد که آنان تنها گوش‌شان به رادیو‬ ‫یا چشم‌ش��ان به تلویزیون نیس��ت و چشم و‬ ‫گوش آنان خیلی وسیع‌تر می‌بیند و می‌شنود‬ ‫و خیلی خوب می‌توانند قضاوت کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬البته در این راه بس��یار‬ ‫سخت و س��نگین‪ ،‬باید از مقام معظم رهبری‬ ‫هم سپاسگزاری کنم چراکه همه جا دولت را‬ ‫حمایت و کمک کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت اجرای قانون اساسی‬ ‫روحان��ی در ادام��ه «ریاس��ت ق��وه اجرایی‬ ‫کشور» و از آن مهم‌تر «مسئولیت اجرای قانون‬ ‫اساس��ی» را ‪ 2‬وظیفه مه��م رییس‌جمهوری‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬زمانی که خواستم انجام‬ ‫وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع‬ ‫کنم‪ ،‬برای مردم توضی��ح خواهم داد چرا این‬ ‫کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��ور گفت‪ :‬اج��رای این وظیفه از‬ ‫آن کارهای مهمی اس��ت که ب��رای خیلی‌ها‬ ‫خوش��ایند نیس��ت و ممکن اس��ت ناراحت و‬ ‫عصبانی ش��وند اما قانون اساس��ی کشور باید‬ ‫اجرا ش��ود و هر کس��ی در این کش��ور با هر‬ ‫مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه‬ ‫الهی در ادامه راه‪ ،‬برای اجرای قانون اساس��ی‬ ‫مصمم خواهد بود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬وقتی دولت‬ ‫اعالم کند فالن دس��تگاه یا نهاد دارد از قانون‬ ‫اساس��ی تخلف می‌کند‪ ،‬ممکن است برای آن‬ ‫نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه‬ ‫رییس‌جمهوری اس��ت و من به وعده‌هایم به‬ ‫مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز‬ ‫نمی‌تواند مانع شود‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه اظهار کرد‪ :‬تالش دولت در‬ ‫س��فرهای استانی بر این مبناست که کارهایی‬ ‫که امکان‌پذیر است و دولت قادر است تا پایان‬ ‫دوره آنه��ا را اجرایی کند‪ ،‬به مردم وعده دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امکانات دولت محدود است و دولت‬ ‫این امکانات را بر مبنای اولویت‌ها برنامه‌ریزی‬ ‫و اجرای��ی می‌کند‪ .‬روحانی با بیان اینکه دولت‬ ‫برخی از طرح‌ه��ا و پروژه‌هایی را که برای کل‬ ‫کش��ور حیاتی محسوب می‌ش��وند در اولویت‬ ‫قرار داده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مشکل آب‬ ‫و محیط‌زیس��ت معضالت بس��یار مهمی است‬ ‫که دولت مصمم اس��ت اقدامات ویژه‌ای را در‬ ‫این زمینه‌ها انج��ام دهد‪ .‬رییس‌جمهور گفت‪:‬‬ ‫نباید تصور ش��ود که کش��ور ب��دون توجه به‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬می‌تواند به توسعه پایدار برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ه معضل دریاچه ارومیه اش��اره کرد و‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬از روز آغاز ب��ه کار دولت روی‬ ‫دریاچه ارومیه تاکید داش��تم و این موضوع از‬ ‫اولویت‌های دولت بوده و شخصا آن را پیگیری‬ ‫می‌کن��م‪ ،‬دریاچه ارومیه دچ��ار معضل بزرگی‬ ‫شده که سرنوشت و زندگی حدود ‪۱۵‬میلیون‬ ‫نفر را می‌تواند تحت تاثیر قرار داده و با بحران‬ ‫مواجه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به معادن و مخازن انرژی‬ ‫رییس‌جمه��ور در ادام��ه ذخای��ر معدنی را‬ ‫فرصت بس��یار بزرگی برای کش��ور و اس��تان‬ ‫اردبیل دانست و گفت‪ :‬باید با شناسایی معادن‪،‬‬ ‫روی آنها سرمایه‌گذاری شود و اردبیل ظرفیت‬ ‫باالیی در این زمینه دارد که الزم اس��ت تالش‬ ‫مضاعفی برای اکتش��اف معادن اس��تان انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬رییس‌جمهور اهمیت توج��ه به بخش‬ ‫ان��رژی را هم م��ورد تاکید ق��رار داد و گفت‪:‬‬ ‫امروز منابع مشترکی در زمینه انرژی داریم که‬ ‫متاسفانه دیگران از آن بهره‌برداری می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫نحوی که حتی منبع مش��ترکی داشتیم که با‬ ‫کمال تاس��ف بهره‌برداری از آن را رها کردند و‬ ‫طرف مقابل نه‌تنها س��هم خود را به‌طور کامل‬ ‫اس��تفاده کرده بلکه امروز از سهم بخش ایران‬ ‫نیز بهره‌ب��رداری می‌کند‪ .‬روحانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫منابع نفت��ی و گازی نیازمند س��رمایه‌گذاری‬ ‫وی��ژه‌ای اس��ت و دول��ت تالش‌ه��ا و اقدامات‬ ‫ویژه‌ای در این عرصه نیز انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫‪5‬میلیون ایرانی‬ ‫در طرح تحول نظام سالمت بیمه شدند‬ ‫وزارت کشور را‬ ‫وارد بازی‌های سیاسی نمی‌کنیم‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر بهداشت با اشاره به بیمه شدن‬ ‫‪5‬میلیون نفر در طرح تحول نظام سالمت گفت‪:‬‬ ‫از آغاز ش��روع طرح تحول نظام سالمت تاکنون‬ ‫‪5‬میلیون نفر که فاقد هرگونه بیمه بودند توسط‬ ‫دولت بیمه ش��ده‌اند و کماکان افرادی که بیمه‬ ‫ندارد‪ ،‬می‌توانند برای اخذ دفترچه درمانی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬سیدحسن هاشمی در سفر استانی دولت‬ ‫به اردبیل ضمن ابالغ س�لام رییس‌جمهور به مردم خلخال‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫سپری ش��دن حدود یک سال از عمر دولت‪ ،‬آرامش و امید در کشور‬ ‫ایجاد ش��ده و روابط بین‌المللی ما با س��ایر کشورها بهبود یافته است‬ ‫و امیدواریم ضمن حفظ عزت و مصلحت کش��ور و ارزش‌های انقالب‪،‬‬ ‫همدلی بین گروه‌های مختلف در کشور و قوای سه‌گانه افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی به ‪ 2‬مش��کل عمده کشور اش��تغال و معیشت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پسندیده نیست در جمهوری اسالمی ایران جوانان جویای کار مدت‌ها‬ ‫دنبال فرصت ش��غلی باش��ند با اینکه مردم برای ارتزاق و هزینه‌های‬ ‫درمانی خود بعد از ‪ 35‬سال که از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‬ ‫می‌گذرد در تنگنا قرار گیرند‪ .‬وزیر بهداشت تصریح کرد‪ :‬خواسته‌های‬ ‫مردم خلخال درخصوص رفع مشکالت و ایجاد بستر توسعه‪ ،‬منطقی و‬ ‫به حق است اما باید در نظر داشته باشیم دولت را در شرایطی تحویل‬ ‫گرفتی��م که میلیاردها ریال کس��ری اعتبار داش��ته‌‌ایم و بدهی ما در‬ ‫بخش بهداش��ت و درمان ‪8‬هزار میلیارد بوده که با طرح‌ها و اقداماتی‬ ‫که در حال انجام است‪ ،‬وضعیت رو به بهبود است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کش��ور‬ ‫ب��ا بیان اینکه تخریب‌‌کنن��دگان دولت یا تابع‬ ‫رویک��رد سیاس��ی ب��وده یا اف��رادی بی‌اطالع‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت کشور تابع سیاست‌ها‪،‬‬ ‫منافع و مصالح دس��ته‌جات سیاسی و سخنان‬ ‫آنان نیس��ت‪ .‬وزیر کش��ور دولت تدبیر و امید‬ ‫در آس��تانه هفته دولت در گفت‌وگویی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اینکه فکر کنیم وزارت کش��ور یک حزب اس��ت و باید مثل‬ ‫ی��ک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده‌ای دیگر‬ ‫کاری انج��ام دهد‪ ،‬ما وزارت کش��ور را وارد این مقوالت بازی‌های‬ ‫سیاس��ی نمی‌کنیم‪ ،‬چراکه این موضوع برای وزارت کش��ور س��م‬ ‫است‪ .‬رحمانی‌فضلی با بیان اینکه امروز شاهد تعامل مردم‪ ،‬سران‬ ‫قوا‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬دولت و روحانیت هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایران حضور خوب‬ ‫و موثری در کنترل بحران‌های منطقه داش��ته و دولت در ‪‌1‬س��ال‬ ‫گذشته با هیچ موضوع امنیتی مواجه نبوده است‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضل��ی در بخ��ش دیگ��ر از این مصاحبه درباره س��وال‬ ‫مجلس از وی درباره بحث عفاف و حجاب و نیز پوشیدن ساپورت‬ ‫از س��وی برخی زنان با توضیح در این‌باره و اینکه س��وال‪ ،‬تحقیق‬ ‫و تفحص و اس��تیضاح حق قانونی نمایندگان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از من‬ ‫خواس��ته شد که ش��ما به صراحت این واژه «ساپورت» را در یکی‬ ‫از مصاحبه‌ها به‌کار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله‬ ‫می‌کن��د که من گفتم این مناس��ب نیس��ت که م��ن این مطلب‬ ‫را بگوی��م چرا که ف��ردا و پس‌فردا باید بگویم ب��ا این لباس و آن‬ ‫لباس ه��م مخالفم و من بای��د به تعداد لباس‌هایی که پوش��یده‬ ‫می‌ش��ود بگویم با اینها مخالف هس��تم و این در شأن من نیست‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضل��ی گفت‪ :‬من گفتم که می‌گویم وزارت کش��ور طبق‬ ‫قانون با پوش��ش‌های نامناس��ب برخورد قانونی می‌کند اما اصرار‬ ‫بود که من این کلمه را به‌کار ببرم که من نیز هیچ‌وقت این کلمه‬ ‫را به‌کار نبردم برای اینکه در ش��أن وزارت کش��ور نیست که اسم‬ ‫لباس را بیاورد‪.‬‬ ‫موسسه مشاور شغلی و کاریابی راد‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -1‬ثبت نام کارجویان با هر مدرک تحصیلی‬ ‫‪-2‬ارائه ‪ 12‬درصد معافیت بیمه سهم کارفرما‬ ‫‪-3‬تامین نیروی متخصص و غیر متخصص کارفرمایان‬ ‫‪-4‬آزاد سازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان استاد نجات الهی خیابان شاداب‪-‬مقابل هتل قدس‪ -‬پالک ‪ 49‬طبقه دوم‬ ‫تلفن‪88939249:‬‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫وزیر صنعت تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت دولت برای خروج کارخانه‌های صنعتی از رکود‬ ‫قیمت خودرو از اختیار وزارت صنعت خارج است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از اختصاص‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪110‬میلی��ارد ریال اعتب��ار برای‬ ‫راه‌اندازی دوباره و فعال‌سازی کارخانه‌های‬ ‫راک��د و غیرفعال اس��تان اردبیل خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬حمایت دولت ای��ن کارخانه‌ها را از‬ ‫رکود خارج می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت با بی��ان اینکه تعیین قیمت‬ ‫خ��ودرو وظیف��ه ای��ن وزارتخان��ه نیس��ت‬ ‫و در اختی��ار ش��ورای رقاب��ت ق��رار دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا افزای��ش تولید‪ ،‬قیم��ت خودرو‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مهن��دس محمدرضا‬ ‫نعم��ت‌زاده ب��ا بی��ان اینک��ه قیم��ت‬ ‫خ��ودرو از اختی��ار وزارت صنع��ت خ��ارج‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قیم��ت خ��ودرو به‌ط��ور‬ ‫قانون��ی در اختی��ار ش��ورای رقاب��ت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬خودروس��ازان اعالم‬ ‫کرده‌ان��د که به زودی با افزایش تولید‪ ،‬بازار‬ ‫صرفه‌جویی‌هایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده با اعالم اینکه ت�لاش ما این‬ ‫اس��ت که س��اخت داخل را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ ،‬با افزایش تولید بتوان‬ ‫مق��داری از مناف��ع را کاهش داد و تخفیف‬ ‫اعمال کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گ��زارش ایرن��ا محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده در جریان س��فر دولت به اردبیل‬ ‫و در جلس��ه شورای اداری شهرستان نمین‬ ‫گف��ت‪5 :‬هزار میلی��ارد ریال اعتب��ار دیگر‬ ‫نیز برای پروژه‌های نیمه تمام این اس��تان‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫وی نس��بت به انتقال مشکالت آب شرب‬ ‫اهال��ی اهل تس��نن بخش م��رزی عنبران‬ ‫شهرس��تان نمین به رییس‌جمهوری برای‬ ‫پیگیری رفع این مشکل قول مساعد داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬موض��وع تامی��ن اعتب��ار‬ ‫دانش��گاه‌های بین‌الملل��ی‪ ،‬علوم پزش��کی‬ ‫و فناوری‌ه��ای نوین س��بالن نمی��ن نیز با‬ ‫جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫امام جمعه نمین نیز در این جلسه گزارشی‬ ‫افتتاح شرکت آذرس��اروج سبالن در شهرک صنعتی شماره‪2‬‬ ‫نمین‬ ‫افتتاح ‪ 4‬پروژه بزرگ تولید‪ ،‬صنعتی و خدماتی با ‪ 725‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه‌گذاری‬ ‫افتتاح ش��رکت فوالد س��پهر س��بالن را با ‪ 370‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫بهره‌برداری از مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی دنیادیده‬ ‫از مسائل و مشکالت اهالی شهرستان نمین‬ ‫و بخش مرزی عنبران ارائه کرد‪.‬‬ ‫علی رحیم��ی فعال ش��دن منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی نمی��ن‪ ،‬اجرای ط��رح فاضالب‬ ‫ش��هر نمین‪ ،‬تامین آب آش��امیدنی پایدار‬ ‫برای اهال��ی بخش عنبران و تکمیل س��د‬ ‫نیمه تمام این ش��هر‪ ،‬حمایت از محصوالت‬ ‫تولی��دی و تولید‌کنن��دگان صنایع‌دس��تی‬ ‫عنبران‪ ،‬توجه مسئوالن به عمران و آبادانی‬ ‫ش��هرهای نمین‪ ،‬آب��ی بیگل��و و عنبران و‬ ‫راه‌اندازی بیمارس��تان ‪ 64‬تختخوابی نمین‬ ‫را از مطالبات مردم نمین ذکر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه ب��ر ل��زوم راه‌ان��دازی‬ ‫دانش��گاه‌های بین‌المللی علوم پزش��کی و‬ ‫فناوری‌های نوین س��بالن در ش��هر نمین‬ ‫به‌عنوان مهم‌ترین خواسته اهالی شهرستان‬ ‫نمین و بخش مرزی عنبران تاکید شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در بدو‬ ‫ورود به شهرستان نمین با حضور در گلزار‬ ‫شهدای گمنام این شهرستان به مقام شامخ‬ ‫این شهدا ادای احترام کرد‪.‬‬ ‫اس��تقبال گرم و پرش��ور اهال��ی نمین و‬ ‫عنبران از وزیر در بدو ورود به شهر نمین از‬ ‫دیگر بخش‌های این سفر بود‪.‬‬ ‫ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫‪ 4‬پروژه بزرگ تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی‬ ‫با ‪725‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری افتتاح‬ ‫شد‪ .‬محمدرضا نعمت‌زاده همچنین در این‬ ‫سفر شرکت آذرساروج سبالن را در شهرک‬ ‫صنعتی شماره‪ 2‬نمین با ‪ 240‬میلیارد ریال‬ ‫افتتاح کرد‪.‬‬ ‫رضا مهرابی مدیرعامل این ش��رکت گفت‪:‬‬ ‫وزیر ارتباطات خبر داد‪:‬‬ ‫اعطای مجوز نسل سوم و چهارم از این هفته‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشور با اعالم اینکه این‬ ‫هفته مجوز ورود به نس��ل سوم و چهارم را برای اپراتورهای‬ ‫کش��ور صادر می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته ب��ه این فناوری‬ ‫بی‌توجه��ی ش��ده که درصدد جب��ران ای��ن عقب‌ماندگی‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��ود واعظی در مراس��م‬ ‫افتت��اح پروژه‌های ارتباط��ات و فناوری اطالعات اس��تان‬ ‫آذربایجان‌شرقی‪ ،‬با اعالم اینکه سیاست دولت تدبیر و امید‬ ‫ایجاد آرامش برای مردم و توس��عه اقتصادی کش��ور است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور و ایجاد اشتغال‬ ‫به کم��ک خود مردم‪ ،‬در راس برنامه‌ه��ای دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نحوه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی گفت‪:‬‬ ‫اصلی‌تری��ن برنامه دولت‪ ،‬اجرایی کردن فرمایش��ات مقام‬ ‫معظ��م رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اس��ت؛ به‌طوری‌که‬ ‫با حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی و با مشارکت‬ ‫مردم‪ ،‬اقتصاد ایران به خودکفایی برسد‪ .‬واعظی تاکید کرد‪:‬‬ ‫خودکفایی اقتصادی به این معنی نیست که از دستاوردهای‬ ‫سایر کشورها اس��تفاده نکنیم‪ ،‬بلکه حفظ اقتصاد کشور در‬ ‫مقاب��ل تکان‌های اقتصاد جهانی‪ ،‬خودکفایی اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اعالم اینکه دولت به‌دنبال سیاس��ت خارجه مطمئن است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬خواس��ته دولت ارتباط با سایر کشورها‬ ‫و نش��ان دادن تصوی��ر ایران بر اس��اس لیاقت م��ردم ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه سیاس��ت خارج��ه عالوه بر‬ ‫بازدید از واحدهای شهرک صنعتی آرتاپالست نمین‬ ‫افتتاح واحد تولید چسب فرمالین شهرک صنعتی آرتاپالست‬ ‫کلنگ‌زنی واحد ماشین‌س��ازی و ساخت تجهیزات خط تولید و‬ ‫افزایش ظرفیت تولید ‪ 40‬درصدی شرکت آذر ساروج سبالن نمین‬ ‫کلنگ‌زنی کارخانه فروکتوز و تولید محصول دانش‌بنیان شربت‬ ‫فروکتوز‬ ‫بازدید از شرکت ابریشم سبالن نمین‬ ‫حفظ اصول کش��ور‪ ،‬هیچگاه‬ ‫از خط��وط قان��ون اساس��ی‬ ‫و فرمایش��ات رهب��ر معظ��م‬ ‫انقالب خارج نخواهیم ش��د‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشور گفت‪ :‬با کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تعامل بسیار خوبی‬ ‫داری��م و این کمیس��یون و وزارت ارتباطات برای رس��یدن‬ ‫کش��ور به اهداف کالن‪ ،‬به صورت همراه و همراستا حرکت‬ ‫می‌کنند‪ .‬وی با اعالم اینکه آذربایجان‌ش��رقی همواره تاثیر‬ ‫مس��تقیمی در فرهنگ و تمدن و پیشرفت اقتصادی کشور‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با بهره‌گی��ری از ظرفیت موجود در‬ ‫آذربایجان‌ش��رقی و با تکیه بر همدل��ی و کاربلدی مدیران‬ ‫اس��تان‪ ،‬آذربایجان‌شرقی خیلی س��ریع به آنچه که لیاقت‬ ‫م��ردم این خط��ه و نظام جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪،‬‬ ‫می‌رس��د‪ .‬واعظی با اش��اره ب��ه پروژه‌های در ح��ال افتتاح‬ ‫آذربایجان شرقی‪ ،‬افزود‪ :‬بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در این‬ ‫استان اتفاق افتاده که دولت و مردم نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫را لم��س خواهند کرد‪ .‬وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫کش��ور اعالم ک��رد‪ :‬درصدد ایجاد زیرس��اخت‌های الزم در‬ ‫مناطق محروم و روس��تاها هس��تیم؛ چراکه پیشرفت این‬ ‫مناط��ق در ح��وزه ‪ IT‬و ‪ ICT‬ضرورتی انکارناپذیر اس��ت‪،‬‬ ‫همچنین توسعه شهرهای مرزی نیز مورد توجه دولت است‪.‬‬ ‫این ش��رکت قادر اس��ت س��االنه ‪150‬هزار‬ ‫مترمکع��ب بت��ن س��بک ات��وکالو و مالت‬ ‫خش��ک آماده مصرف تولید کند‪.‬وی میزان‬ ‫اشتغال‌زایی این شرکت را ‪ 35‬نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫وزیر معدن‪ ،‬صنع��ت و تجارت همچنین‬ ‫ش��رکت ف��والد س��پهر س��بالن را ب��ا‬ ‫‪ 370‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهرک‬ ‫صنعت��ی ‪ 2‬نمین افتتاح کرد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫قادر است ساالنه ‪ 70‬هزار تن شمش فوالد‬ ‫تولید و به بازار عرضه کند‪ .‬با راه‌اندازی این‬ ‫ش��رکت برای ‪ 200‬نفر به‌صورت مس��تقیم‬ ‫و ب��رای ‪ 700‬نف��ر به‌صورت غیرمس��تقیم‬ ‫اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مجتمع خدماتی رفاه��ی بین راهی دنیا‬ ‫دیده سومین پروژه‌ای بود که با حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در شهرستان نمین‬ ‫فانی خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ 10‬درصدی نیرو در آموزش و پرورش‬ ‫وزی��ر آموزش و پ��رورش گف��ت‪ :‬دولت ت�لاش می‌کند‬ ‫وضعیت اقتصادی و در رأس آن اش��تغال را در کش��ور س��ر‬ ‫و س��امان دهد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی اصغر فانی در س��فر‬ ‫استانی دولت به اردبیل در جمع مردم گرمی در ابتدا به بیان‬ ‫‪ 3‬اولوی��ت کاری دولت تدبیر و امید در بحث اصالح اقتصاد‪،‬‬ ‫و احیای اخالق و تعامل منطقی و س��ازنده با مردم جهان از‬ ‫طریق سیاس��ت خارجی پرداخت و همچنین گفت‪ :‬تالش‬ ‫خواهیم کرد که با قوت و کیفیت باال س��ال تحصیلی جدید‬ ‫را آغ��از کنیم‪ .‬وی ب��ه مطالبه بحق فرهنگی��ان منطقه که‬ ‫توسط فرماندار درخصوص برخورداری فرهنگیان از مزایای‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته بیان شد‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫مطالبه و خواس��ته فرهنگیان و زحمتکشان عرصه تعلیم و‬ ‫تربی��ت را که در صف مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند به جد‬ ‫در وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهم کرد‪ .‬فانی گفت‪:‬‬ ‫مجموعه آموزش و پرورش با جدیت‪ ،‬انگیزه‪ ،‬هدفمند و امید‬ ‫کار می‌کنن��د و امور را با ع��زم ملی و مدیریت جهادی پیش‬ ‫می‌برند که این مقوله بزرگترین س��رمایه اجتماعی آموزش‬ ‫و پرورش اس��ت‪ .‬وی در ش��ورای معاونان آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫ضمن تبیین و تش��ریح برنامه‌ها و سیاس��ت‌های آموزش و‬ ‫پرورش اظهارک��رد‪ :‬با وجود محدودیت‌های مالی آموزش و‬ ‫پرورش همه همکاران با اعتقاد‪ ،‬همدلی‪ ،‬هم فکری‪ ،‬انگیزه‪،‬‬ ‫عالقه‪ ،‬امید به آینده و اهتمام جدی امور آموزشی و پرورشی‬ ‫علی ربیعی‪ :‬تحرک اقتصادی و رفع بیکاری مورد توجه دلسوزان باشد‬ ‫علی ربیعی با تاکید بر لزوم توجه به حریم افراد و مخدوش نکردن‬ ‫آن ب��ا مطالب کذب تصریح کرد که رییس‌جمهور نماد ملی کش��ور‬ ‫است و نباید مطالبی خالف واقع علیه ایشان مطرح کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی که برای تحت تاثیر قرار نگرفتن‬ ‫جریان اس��تیضاح فرجی‌دانا ترجیح می‌داد‪ ،‬بعد از جریان استیضاح‬ ‫ش��بهه‌افکنی‌های صورت گرفته نس��بت به رییس‌جمهور را پاسخ‬ ‫تو‌گو با ایس��نا‪ ،‬در پاس��خ به این س��وال ک��ه اخیرا در‬ ‫دهد‪ ،‬در گف ‌‬ ‫صحن علن��ی مجلس پیرامون بورس��یه خ��ارج از چارچوب قانون‬ ‫رییس‌جمه��ور و اس��تفاده وی از حقوق معادل دکترا‪ ،‬در ش��رایطی که وی هنوز‬ ‫این مدرک را کس��ب نکرده بود‪ ،‬ادعایی بیان شده است به عنوان یکی از همراهان‬ ‫قدیمی رییس‌جمهور پاس��خ شما چیس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬شأن رییس‌جمهور باالتر‬ ‫از این اس��ت که از خود دفاع کند‪ ،‬از این‌رو بر اس��اس وظیفه اخالقی‪ ،‬نه به عنوان‬ ‫وزیر‪ ،‬بلکه به عنوان فردی مطلع بر خود الزم دانس��ته‌ام که واقعیت‌ها را بیان کنم‪.‬‬ ‫به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫ای��ن مجتم��ع در زمین��ی به مس��احت‬ ‫‪ 6‬هزار و ‪ 767‬متر مربع و با زیربنای ‪1‬هزار‬ ‫و ‪ 312‬مت��ر مربع با صرف ‪30‬میلیارد ریال‬ ‫آورده شخصی س��رمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫این پروژه برای ‪ 12‬نفر به‌صورت مس��تقیم‬ ‫اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫با حضور در ش��هرک صنعتی آرتاپالس��ت‬ ‫نمین ضمن بازدید از واحدهای تولیدی این‬ ‫مجموعه‪ ،‬واحد تولید چس��ب فرمالین این‬ ‫مجموع��ه را با س��رمایه‌گذاری ‪ 85‬میلیارد‬ ‫ری��ال افتتاح کرد‪ .‬این واح��د تولیدی قادر‬ ‫اس��ت عالوه بر اش��تغال‌زایی برای ‪ 40‬نفر‪،‬‬ ‫ساالنه ‪ 25‬تن چسب صنعتی فرمالین تولید‬ ‫و به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫محمد‌رضا نعمت‌زاده همچنین در جریان‬ ‫سفر به شهرستان نمین واحد ماشین‌سازی‬ ‫و س��اخت تجهیزات خط تولی��د و افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ‪40‬درصدی ش��رکت آذر‬ ‫س��اروج س��بالن نمی��ن را کلنگ‌زنی کرد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت این ط��رح در ط��ول ‪ 12‬ماه با‬ ‫‪ 150‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری تکمیل و‬ ‫به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫کارخان��ه فروکت��وز و تولی��د محص��ول‬ ‫دانش‌بنیان ش��ربت فروکتوز واحد تولیدی‬ ‫دیگری بود که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در شهرس��تان نمی��ن کلنگ‌زنی‬ ‫ش��د‪ .‬برای ایجاد این شرکت ‪ 100‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه داخلی و ‪‌29‬میلیون یورو ارز‬ ‫خارجی سرمایه‌گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت که در زمینی به مس��احت‬ ‫‪ 20‬ه��زار مترمربع و با زی��ر بنای ‪ 12‬هزار‬ ‫مترمربع احداث می‌ش��ود قادر خواهد بود‬ ‫‪90‬هزار تن فروکتوز و شربت مربوط به آن‬ ‫را در سال تولید کند‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده در جریان س��فر به شهرستان‬ ‫نمین از شرکت ابریش��م سبالن نمین هم‬ ‫بازید کرد و در جریان مش��کالت تولید آن‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اظهار تاس��ف نس��بت به نادیده گرفتن نیاز کشور به آرامش و‬ ‫همدلی از س��وی برخی افراد و جریان‌های سیاس��ی گفت‪ :‬متاسفم‬ ‫ک��ه برخی برای دس��تیابی به اه��داف کوتاه‌مدت سیاس��ی خود به‬ ‫هر وس��یله‌ای متوسل می‌ش��وند و مطالبی را بیان می‌کنند که اوال‬ ‫مردم را دلس��رد کرده و ثانیا موجب خوش��ایند بیگانگان می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ربیعی با برشمردن برخی ضرورت‌های داخلی و بین‌المللی که نباید‬ ‫نس��بت به آن غفلت کرد به افراطی‌گری‌ه��ای گروه بعثی داعش در‬ ‫عراق‪ ،‬جنایات رژیم صهیونیس��تی در غزه و ناامنی‌های سیاس��ی و‬ ‫تو‌گوهای ص��ورت گرفته در حوزه‬ ‫امنیت��ی در افغانس��تان همچنین اهمیت گف ‌‬ ‫احق��اق حقوق ایران در بحث هس��ته‌ای اش��اره کرد و این م��وارد را در کنار تورم‪،‬‬ ‫نبود منابع مالی مناس��ب برای ایجاد تحرک اقتصادی‪ ،‬رفع بیکاری و آسیب‌های‬ ‫اجتماعی و ‪ ...‬از مواردی برشمرد که بیش و پیش از دعواهای سیاسی باید از سوی‬ ‫دلسوزان نظام مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ثب‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫را پیش می‌برند و این در خور‬ ‫ستایش اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫اج��رای برنامه‌ه��ای آموزش‬ ‫و پ��رورش ب��ه هی��چ وج��ه‬ ‫ش��تاب‌زده عم��ل نمی‌کنیم و فقط با فکر و اعتقاد س��رمایه‬ ‫عظیم اجتماعی خود که فرهنگیان و کارشناسان در ادارات‬ ‫و مدارس هستند با جان و دل‪ ،‬عالیق خاص عزم و اراده قوی‬ ‫بهتر کار می‌کنیم‪ .‬وزی��ر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه‬ ‫با تقریب در نگ��رش و بینش‪ ،‬تفویض اختیار و تمرکززدایی‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شورای معاونان‪ ،‬مدیران و روسا‬ ‫در آموزش و پرورش و مدارس باید به یک ادبیات مش��ترک‬ ‫برس��ند و نگرش‌ها و بینش‌های خود را به هم نزدیک سازند‬ ‫ت��ا با هم‌افزایی و خیال راحت تفویض اختیار برای انجام امور‬ ‫به اس��تان‌ها‪ ،‬نواحی و مناطق و مدارس انجام گیرد و روزی‬ ‫بشود که از ستاد وزارت‪ ،‬استان و نواحی و مناطق با احساس‬ ‫مسئولیت یک هدف را دنبال کنند‪ .‬فانی افزایش آمار نیروی‬ ‫انسانی را معادل فقیر کردن معلمان خواند و گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫تع��داد معلم��ان‪ ،‬میانگین حقوق و مزای��ای آنها نیز کاهش‬ ‫می‌یابد‪ ،‬امروز در کش��ور ما نس��بت معلم به دانش آموز یک‬ ‫به ‪ 11/5‬اس��ت و ما باید با ساماندهی نیروی انسانی و کاهش‬ ‫‪10‬درص��د نی��رو‪ ،‬مجموعه آموزش و پرورش را س��بک بال‬ ‫کنیم تا مشکل معیشتی معلمان نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫کش‬ ‫سازمان ت اسناد و امالک ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫آگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز آگهی‬ ‫آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫برابر رای شماره ‪139360316001004782‬‬ ‫باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی‬ ‫مورخ ‪ 1393/05/29‬هیات اول‪/‬دوم موضوع‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫خانم شمیال قاسمی فرزند محمدهادی‪ ،‬به‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 441‬صادره از کرمانشاه‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫در یک باب خانه به مساحت ‪126.59‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1393/06/01 :‬‬ ‫مترمربع پالک فرعی ‪ 27‬از اصلی ‪139‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1393/6/15 :‬‬ ‫مفروز و مجزی شده واقع در بلوار طاقبستان‬ ‫جعفر نظری‬ ‫کوچه ‪ 116‬خریداری از مالک رسمی آقای‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫غالمرضا عباسی فرزند حاجعلی محرز‬ ‫دادگستری جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫خبر‬ ‫نجفی‪:‬‬ ‫آژانس پایبندی ایران به‬ ‫تعهداتش را تایید کرد‬ ‫ایس�نا‪ :‬نماینده دائم ایران در آژانس با اشاره به‬ ‫گ��زارش ماهانه آژانس درباره امضای تعهدات ایران‬ ‫در چارچوب توافق ژنو‪ ،‬گفت‪ :‬ایران براس��اس توافق‬ ‫مذک��ور به تعهداتش عمل ک��رده و در دوره تمدید‬ ‫مذاک��رات نیز این روند ادامه دارد‪ .‬رضا نجفی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد ایران طبق‬ ‫تواف��ق ژنو و در دوره تمدید به تعهدات خود پایبند‬ ‫اس��ت‪.‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس توافق‬ ‫ایران و گروه ‪ 5+1‬مس��ئول نظارت و راستی‌آزمایی‬ ‫تعهدات هس��ته‌ای ک��ه ایران در چارچ��وب برنامه‬ ‫آژانس باید انجام دهد‪ .‬اجرای توافق ژنو با توجه به‬ ‫تمدید مذاکرات تا ‪ 3‬آذر به مدت ‪ 4‬ماه ادامه دارد و‬ ‫دوطرف موظف هستند به تعهدات اضافه شده برای‬ ‫دوره تمدید عمل کنند‪.‬‬ ‫افخم‪:‬‬ ‫تکذیب هرگونه همکاری ایران‬ ‫با امریکا در ازای رفع تحریم‌ها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اخبار منتشره به نقل از محمدجواد ظریف‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در برخی خبرگزاری‌ها مبنی‬ ‫بر هم��کاری ایران با امریکا در ع��راق در ازای رفع‬ ‫تحریم‌های ایران در شورای امنیت‪ ،‬صحیح نیست‪.‬‬ ‫مرضیه افخم افزود‪ :‬چنین موضوعی طرح نش��ده و‬ ‫اخبار منتشره در این زمینه بی‌اساس است‪.‬‬ ‫روزنامه پاکستانی‪:‬‬ ‫رویکرد آژانس در قبال‬ ‫ایران‪ ،‬دوگانه است‬ ‫ایرنا‪ :‬یک روزنامه پاکستانی‪ ،‬مواضع و سیاست‌های‬ ‫دولت جمهوری اس�لامی ای��ران در زمینه برنامه‌های‬ ‫صلح‌آمیز هسته‌ای را اصولی و قابل اطمینان دانست و‬ ‫نوشت‪ :‬رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال‬ ‫برنامه‌های هسته‌ای ایران تبعیض‌آمیز و دوگانه است‪.‬‬ ‫روزنامه اکسپرس چاپ اسالم‌آباد در گزارشی با عنوان‬ ‫«مواضع منطقی ایران در موضوع هس��ته‌ای»‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫اظهارات اخیر حسن روحانی رییس‌جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در دی��دار اخیر یوکی��ا آمانو مدی��رکل آژانس‬ ‫بین‌المللی اتمی در تهران بس��یار قانع‌کننده و بیانگر‬ ‫مواض��ع اصولی تهران برای احترام ب��ه قوانین آژانس‬ ‫اس��ت‪.‬در این گزارش آمده اس��ت‪ :‬آژانس بین‌المللی‬ ‫ان��رژی اتمی باید به مواضع اصولی ایران و تالش‌هایی‬ ‫که این کشور در مسیر اعتمادسازی انجام داده است‪،‬‬ ‫احترام بگذارد‪ .‬اکسپرس نوشت‪ :‬با وجود مواضع اصولی‬ ‫ایران و عدم وجود انح��راف در فعالیت‌های صلح‌آمیز‬ ‫هسته‌ای این کشور که آژانس نیز در گزارش‌های خود‬ ‫بارها به آن اذعان کرده اس��ت‪ ،‬اما هرازگاهی این نهاد‬ ‫بین‌المللی وابس��ته به س��ازمان ملل با طرح ادعاهایی‬ ‫مبنی بر ابهام در ماهیت فعالیت‌های هس��ته‌ای ایران‬ ‫و طرح برخی مس��ائل غیرقانونی و خارج از چارچوب‬ ‫مقررات آژانس در زمینه بازرس��ی‌ها‪ ،‬در مس��یر اتخاذ‬ ‫سیاس��ت دوگان��ه در قب��ال موضوع هس��ته‌ای ایران‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫حمالت هوایی تازه امریکا‬ ‫علیه مواضع داعش‬ ‫ایس�نا‪ :‬وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که نیروهای‬ ‫امریکای��ی حمالت هوای��ی علیه داع��ش را به‌منظور‬ ‫حمای��ت از عملی��ات نیروه��ای امنیتی ع��راق ادامه‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬امری��کا از هواپیماهای جنگن��ده و جت‌ها‬ ‫اس��تفاده کرده و ‪ 6‬حمله هوایی در اطراف سد موصل‬ ‫انجام داده است‪.‬تمامی این هواپیماها پس از حمله در‬ ‫صح��ت کامل محل حمله را ترک کردند‪ .‬این حمالت‬ ‫با مجوز دولت امری��کا و به‌منظور حمایت از نیروهای‬ ‫امنیتی ع��راق و عملی��ات نیروهای دفاع کردس��تان‬ ‫و همچنی��ن حمایت از س��اختارهای اساس��ی عراق‪،‬‬ ‫تجهی��زات و پرس��نل امریکا و اقدامات بشردوس��تانه‬ ‫انجام ش��ده است‪.‬از هش��تم اوت یگان مرکزی امریکا‬ ‫حدود ‪ 900‬حمله هوایی در سراسر عراق انجام داده و‬ ‫‪ 57‬مورد آن در حمایت از نیروهای عراقی در نزدیکی‬ ‫سد موصل صورت گرفت‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 3‬دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه‬ ‫شماره درخواست‪9310468310300036 :‬‬ ‫شماره پرونده‪9309988310300475 :‬‬ ‫شماره بایگانی شعبه‪930476 :‬‬ ‫تاریخ تنظیم‪1393/5/29 :‬‬ ‫شعبه ‪ 3‬دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫خواهان خانم گلچین شیخی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای کاظم درددل به خواسته‬ ‫حضانت تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه‬ ‫سوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه ـ بلوار بنت‌الهدی ارجاع و به‬ ‫کالسه ‪ 9309988310300475‬ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪ 1393/7/14‬و ساعت‬ ‫‪ 8/30‬تعیین شده است‪ .‬به شما ابالغ می‌شود جهت استماع شهادت شهود خواهان در این‬ ‫مرجع حضور یابید به علت مجهول‌المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز‬ ‫ماده ‪ 73‬قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه‬ ‫مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می‌شود تا خوانده پس از نشر آگهی‬ ‫و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست‬ ‫و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده کرمانشاه ـ علیرضا زمانی‬ ‫کرمانشاه ـ بلوار بنت‌الهدی‬
‫نگاه روز‬ ‫چراباوجودبحران‌هایمنطقه‬ ‫قیمتنفتباالنمی‌رود؟‬ ‫عراق درگیر بحران‪ ،‬حماس و اسرائیل در حال جنگ‬ ‫هستند‪ ،‬میان روسیه و اتحادیه اروپا هم شکرآب است‬ ‫و ه��ر یک از این بحران‌ها به تنهای��ی برای وارد کردن‬ ‫شوک به بازار نفت کافی است‪ ،‬اما قیمت نفت همچنان‬ ‫پایین می‌آید‪ .‬ش��بکه اینترنتی دویچه وله فارس��ی در‬ ‫گزارشی نوشت‪ :‬در بازار جهانی مواد خام چه خبر است؟‬ ‫تروریس��ت‌های داعش در عراق جن��گ خونینی به راه‬ ‫انداخته‌اند‪ ،‬اسرائیل غزه را بمباران می‌کند‪ ،‬ویروس ابوال‬ ‫غرب آفریقا را به هم ریخته و روسیه منبع عمده تامین‬ ‫انرژی اروپا‪ ،‬به خاطر بحران اوکراین چنگ و دندان نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬آتش جن��گ و بحران دامن خاورمیانه‪ ،‬دارنده‬ ‫بزرگ‌ترین منابع نفت جه��ان را گرفته‪ ،‬اما بهای نفت‬ ‫ماه‌هاست که سیر نزولی دارد‪ .‬بهای نفت وست تگزاس‬ ‫اینترمدیت امریکا و س��بد نفتی اوپک به زیر ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫در هر بشکه (‪ ۱۵۹‬لیتر) رسیده است‪ .‬نفت برنت دریای‬ ‫ش��مال هم که در بازار انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخودار‬ ‫است با سقوط به زیر بشکه‌ای ‪ ۱۰۰‬دالر فاصله چندانی‬ ‫ندارد‪ .‬رفتار بازار نفت در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫اما به نوش��ته پایگاه اینترنتی «اشپیگل» آلمان دالیل‬ ‫قانع‌کننده‌ای برای روند نزولی بحران نفت وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��راییل نفت صادر نمی‌کند‪ ،‬بنابرای��ن بحران غزه‬ ‫تاثیری بر قیمت‌ها ندارد‪ .‬س��وریه هم در هر حال نقش‬ ‫عمده‌ای در تامین انرژی جهان ندارد‪ .‬این کش��ور حتی‬ ‫پیش از جنگ داخلی روزانه حداکثر‪ ۳۸۰‬هزار بش��که‬ ‫نفت ‪ ۰/۴ -‬درصد از نیاز جهانی‪ -‬صادر می‌کرد‪.‬‬ ‫اخب��ار منتشرش��ده از مذاک��رات هس��ته‌ای ایران و‬ ‫قدرت‌های جهان��ی‪ ،‬در آرامش بازار نفت بی‌تاثیر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬میزان صادرات نفت از روسیه با‬ ‫وجود بحران اوکراین تغییری نکرده اس��ت‪ .‬تحریم‌های‬ ‫اتحادیه اروپ��ا و امریکا هم به صورت مس��تقیم بخش‬ ‫انرژی این کش��ور را هدف قرار نداده‌اند‪ .‬روس��یه هم به‬ ‫احتمال زیاد در میان مدت برای جذب سرمایه یا خرید‬ ‫دانش فنی به مشکل برمی‌خورد‪ .‬کارشناسان پیش‌بینی‬ ‫می‌کنند که آثار محدودیت‌های یادشده تازه چند سال‬ ‫دیگر نمایان شوند‪ .‬در غرب افریقا هم با وجود پیشروی‬ ‫ویروس مرگ‌آور ابوال‪ ،‬در نیجریه نفت‌خیز تنها ‪ ۱۲‬مورد‬ ‫از ابتال به این ویروس ثبت شده است‪ .‬در روند صادرات‬ ‫نف��ت نیجریه زمان��ی اخالل جدی ایجاد می‌ش��ود که‬ ‫نیروهای خارجی شاغل در صنعت نفت به دلیل فراگیری‬ ‫بیماری مجبور به ترک کش��ور شوند‪ .‬همزمان با توجه‬ ‫به دستاورد‌های توافق موقت ژنو و روند جاری مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای بین ایران و نمایندگان گروه موسوم به ‪،۵+۱‬‬ ‫بازار نفت به ثبات و حتی بهبود میزان صادرات نفت ایران‬ ‫امیدوارتر شده است‪ .‬در لیبی پس از سقوط دیکتاتوری‬ ‫سرهنگ قذافی‪ ،‬آتش جنگ داخلی هنوز به طور کامل‬ ‫خاموش نشده اس��ت‪ .‬با وجود صادرات نفت این کشور‬ ‫به دلیل آغاز به کار دوب��اره برخی میدان‌ها و بندرهای‬ ‫نفتی‪ ،‬اخیرا تا حدی افزایش یافته است‪ .‬فناوری جدید‬ ‫استخراج نفت از الیه‌های درونی زمین هم بر تولید نفت‬ ‫امریکا و کانادا افزوده اس��ت‪ .‬اش��پیگل در ادامه گزارش‬ ‫خود به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی نوشته است که‬ ‫میزان کل مصرف نفت در جهان در ‪ ۳‬ماه س��وم س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬حدود ‪ ۹۲ /۷‬میلیون بشکه در روز بوده است‪ .‬این‬ ‫میزان در ‪ 3‬ماه دوم سال ‪ 1 ،۲۰۱۴‬میلیون بشکه در روز‬ ‫کاهش یافته که این کاهش ‪ 2‬دلیل اصلی دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فصل گرما‪.‬‬ ‫ی که هنوز بسیاری از کشورها با آن‬ ‫‪ -۲‬بحران اقتصاد ‌‬ ‫دست به گریبان هستند‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬ماه دوم سال جاری (‪ )۲۰۱۴‬اقتصاد منطقه یورو‬ ‫لنگ لنگان حرکت کرده است‪ .‬در همین مدت در ژاپن‬ ‫به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬مصرف داخلی‬ ‫کاهش یافت و اقتصاد کشور بدترین روزهای خود پس‬ ‫از سونامی سال ‪ ۲۰۱۱‬را تجربه کرد‪ .‬اقتصاد کشورهای‬ ‫نوصنعتی مانند چین و برزیل هم به س��رعت گذشته‬ ‫رشد نمی‌کند‪ .‬با توجه به شرایط موجود‪ ،‬چشم ناظران‬ ‫بازار انرژی تنها به عراق دوخته شده است‪ .‬البته صادرات‬ ‫نفت این کش��ور فعال ثابت اس��ت و کردها با وجود این‬ ‫که با دولت مرکزی بر س��ر مسایل حقوقی فروش نفت‬ ‫اختالف نظر دارند یا هرازگاهی از تشکیل دولت مستقل‬ ‫دم می‌زنند‪ ،‬صادرات نفت ش��مال عراق از این موضوع‬ ‫تاثیری نپذیرفته اس��ت‪ .‬با وجود ناآرامی‌های ناش��ی از‬ ‫حض��ور داعش در عراق‪ ،‬خللی در ص��ادرات نفت این‬ ‫کش��ور ایجاد نشده اس��ت داعش هم گفته می‌شود در‬ ‫مناطق مرکزی تنها نزدیک به ‪ ۸۰‬هزار بش��که نفت در‬ ‫روز حدود ‪ ۲/۵‬درصد از صادرات عراق مسلط شده است‪.‬‬ ‫این گروه تروریستی هم مشکلی با فروش نفت ندارد؛ به‬ ‫هر حال حدود ‪ ۸‬میلیون دالر در روز رقم خردی نیست‪،‬‬ ‫حتی به تازگ��ی گزارش‌هایی مبنی‌بر فروش مقادیری‬ ‫نفت توس��ط این گروه منتشر شد‪ .‬حسین شهرستانی‪،‬‬ ‫وزیر نفت کابینه نوری مالکی‪ ،‬برنامه‌های این کشور برای‬ ‫افزایش صادرات نفت را این گونه تش��ریح کرده بود که‬ ‫«دولت عراق قصد دارد ظرفیت صادرات نفت را تا سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬از روزانه حدود ‪ ۳‬میلیون بشکه در حال حاضر به‬ ‫‪ ۶‬میلیون بشکه در روز افزایش دهد‪ .‬برای سال ‪۲۰۳۵‬‬ ‫نیز صادرات ‪ 8/۳‬میلیون بشکه در روز هدف‌گذاری شده‬ ‫است‪ ».‬ناظران بر این عقیده‌اند که دیگر تامین‌کنندگان‬ ‫نفت جهان در درازمدت از پس اش��تهای روزافزون بازار‬ ‫برنخواهند آمد و عراق‪ ،‬کشوری که تصمیم دارد به یکی‬ ‫از ابرقدرت‌های بازار صادرات نفت تبدیل شود‪ ،‬باید خود‬ ‫را از ناآرام��ی برهاند‪ .‬در غیراین ص��ورت بحران در این‬ ‫کشور دیر یا زود بهای نفت را هم باال خواهد برد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نفت خبر داد‪:‬‬ ‫پایان واردات بنزین در سال ‪۹۴‬‬ ‫وزی��ر نف��ت از افزای��ش صادرات‬ ‫نفت در ‪1‬س��ال گذش��ته ب��ا وجود‬ ‫تحریم‌ه��ا خبر داد و گفت‪ :‬س��ال‬ ‫آینده نخس��تین مرحله پاالیشگاه‬ ‫ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان دومین‬ ‫طرح اس��تراتژیک در دست اجرای‬ ‫وزارت نفت وارد مدار تولید خواهد‬ ‫ش��د و با راه‌اندازی این فاز در سال‬ ‫‪ ۹۴‬واردات بنزی��ن نه‌تنه��ا متوقف‬ ‫می‌شود‪ ،‬بلکه ایران به صادرکننده‬ ‫نفت��ا‪ ،‬گازوئیل و نفت س��فید و گاز‬ ‫مایع تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫بی��ژن زنگن��ه در گفت‌وگ��و‬ ‫وی��ژه خب��ری ش��بکه دوم س��یما‬ ‫درخصوص آخرین وضعیت احداث‬ ‫پاالیش��گاه س��تاره خلیج‌ف��ارس‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬عملی��ات اجرایی این‬ ‫پاالیش��گاه برای مدتی متوقف شد‬ ‫اما هم‌اکن��ون از پیش��رفت حدود‬ ‫‪۷۵‬درص��دی برخوردار اس��ت و با‬ ‫بهره‌ب��رداری کام��ل از پاالیش��گاه‬ ‫ستاره خلیج‌فارس ایران تا ‪ ۱۳‬سال‬ ‫نیازی ب��ه واردات بنزین و گازوئیل‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ع�لاوه بر این‬ ‫بنزین تولیدی این پاالیشگاه منجر‬ ‫به ارتقای کیفیت سایر پاالیشگاه‌ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول می��زان تولید‬ ‫روزان��ه بنزی��ن در این پاالیش��گاه‬ ‫را ‪ ۳۶‬میلی��ون لیت��ر عن��وان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬ب��ا پیگیری‌ه��ا‪ ،‬تغییرات‬ ‫مدیریتی و رفع مشکالت هم‌اکنون‬ ‫عملیات اجرای��ی به خوبی در حال‬ ‫انجام اس��ت و هدف کوتاه‌مدتی را‬ ‫برای نیمه نخس��ت ‪ ۱۳۹۴‬تعریف‬ ‫کردیم که ب��ر مبنای آن واحد اول‬ ‫حتی نه به‌طور کامل بلکه در زمان‬ ‫تعیین‌شده نفتگاز‪ ،‬نفت سفید‪ ،‬گاز‬ ‫مایع و نفتا تولید کند و س��پس هر‬ ‫چند ماه واحدهای بعدی وارد مدار‬ ‫ش��وند‪ .‬زنگنه میزان واردات فعلی‬ ‫بنزین به کش��ور را ‪ ۶‬ت��ا ‪۷‬میلیون‬ ‫لیت��ر در روز اعالم ک��رد و افزود‪ :‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬و بهره‌برداری کامل از‬ ‫پاالیشگاه ستاره خلیج‌فارس امکان‬ ‫توق��ف واردات و حت��ی ص��ادرات‬ ‫بنزین فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه س��ال آینده‬ ‫بی��ش از ‪١٢‬میلی��ون لیت��ر بنزین‬ ‫از این پاالیش��گاه تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ت�لاش می‌ش��ود راه‌اندازی‬ ‫«قطعه دوم» این پاالیشگاه نیز سال‬ ‫آینده آغاز شود‪ ،‬سال ‪ ٩٥‬پاالیشگاه‬ ‫خلیج‌فارس به‌طور کامل وارد مدار‬ ‫می‌شود و ایران صادر‌کننده بنزین‪،‬‬ ‫گازوئیل‪ ،‬نفت س��فید و نفت کوره‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ب��ه گفت��ه وزیر نفت‬ ‫بنزین تولیدی این پاالیشگاه با بقیه‬ ‫بنزین تولیدی کش��ور برای ارتقای‬ ‫کیفی��ت بنزین داخل��ی مخلوط و‬ ‫با اتکا به بنزین پاالیش��گاه س��تاره‬ ‫خلی��ج ف��ارس‪ ،‬بنزین ی��ورو‪ ٤‬در‬ ‫سراسر کشور توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫از ق��وه قضایی��ه به‌دلیل پیگیری‬ ‫پرونده بابک زنجانی تش��کر کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ع��ده‌ای از صحبت‌های‬ ‫من در برنامه پایش (دوش��نبه ‪٢٠‬‬ ‫مرداد ماه از شبکه یک سیما پخش‬ ‫ش��د) که درباره بابک زنجانی گفته‬ ‫ش��د‪ ،‬او در خوردن ‪٨‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پول بیت‌الم��ال تنها نبوده‪،‬‬ ‫سوءبرداش��ت کردند که الزم است‬ ‫توضی��ح بدهم مدیران ارش��د نفت‬ ‫همیشه خدمتگزار‪ ،‬دلسوز و بسیار‬ ‫صادق بودند و هس��تند و شریکان‬ ‫باب��ک زنجان��ی هی��چ ارتباط��ی با‬ ‫مدیران نفتی ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برقراری آرامش‬ ‫در وزارت نف��ت اظهار ک��رد‪ :‬ایران‬ ‫ب��رای ف��روش نف��ت خ��ود هی��چ‬ ‫محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل کمبود گاز امسال‬ ‫حل می‌شود‬ ‫زنگنه با بیان اینکه س��ال گذشته‬ ‫در تولی��د گاز ج��ای مان��ور زیادی‬ ‫وج��ودی نداش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬به‌دلیل‬ ‫محدودیت سوخت در سال گذشته‬ ‫فشار زیادی روی فرآورده‌های نفتی‬ ‫وارد شد‪ ،‬به گونه‌ای که پارسال ‪٢٧‬‬ ‫میلی��ارد لیتر فرآورده‌های نفتی در‬ ‫نیروگاه‌ها به ارزش ‪١٨‬میلیارد دالر‬ ‫سوزانده شده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اشاره به اینکه امسال‬ ‫ب��ا وارد مدار ش��دن فازهای جدید‬ ‫پارس‌جنوب��ی مش��کل کمبود گاز‬ ‫حل خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون ‪ ٥٤‬درصد در مصرف‬ ‫س��وخت مایع نیروگاه‌ه��ا به دلیل‬ ‫افزایش تولید گاز صرفه‌جویی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه ب��ا بیان اینکه وزارت‬ ‫نفت بزرگ‌ترین تولید‌کننده کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت نف��ت از نظر‬ ‫حجم طرح‌های در دس��ت اجرا که‬ ‫بی��ش از ‪ ٦٠‬میلی��ارد دالر اس��ت‪،‬‬ ‫در جایگاه نخس��ت تولید در کشور‬ ‫قرار دارد و ضروری است طرح‌های‬ ‫میدان‌ه��ای مش��ترک نف��ت و گاز‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدم بزرگ‬ ‫برای هوای پاک‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه قدم بزرگی‬ ‫برای هوای پاک در س��ال گذش��ته‬ ‫برداشته شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬توزیع‬ ‫بنزین یورو ‪ ٤‬از س��ال گذش��ته در‬ ‫تهران آغاز و امسال تکمیل می‌شود‬ ‫و شهروندان تهرانی تغییر وضعیت‬ ‫ه��وا را ب��ه خوب��ی درک می‌کنند‪.‬‬ ‫زنگن��ه افزود‪ :‬توزی��ع بنزین یورو‪٤‬‬ ‫در برخی از ش��هرهای بزرگ دیگر‬ ‫هم امس��ال آغاز یا تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��رای بهبود هوا‬ ‫تنها توزیع بنزین پاک کافی نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید کارهای بزرگی در‬ ‫کل سامانه حمل‌‌ونقل درون‌شهری‬ ‫در ای��ن زمینه انجام ش��ود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه بای��د کیفی��ت خودروها و‬ ‫معاین��ه فن��ی آنه��ا نیز ب��ه خوبی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح جزئیات صادرات‬ ‫نفت جایز نیست‬ ‫زنگنه در پاس��خ به سوالی درباره‬ ‫تش��ریح جزئی��ات ص��ادرات نفت‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬بیان ای��ن جزئیات به‬ ‫دلیل مسائل تحریم و سوءاستفاده‬ ‫دش��منان ای��ران‪ ،‬جای��ز نیس��ت‪.‬‬ ‫صادرات نفت طی یک سال گذشته‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت و ایران هیچ‬ ‫محدودیت��ی برای فروش نفت خود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت تولید نفت‬ ‫ایران به ‪ ۵/۷‬میلیون بشکه در روز‬ ‫وی افزای��ش ظرفی��ت تولی��د‬ ‫نف��ت خ��ام ای��ران را همس��و ب��ا‬ ‫اهداف اقتص��اد مقاومت��ی اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تولید نفت ایران ظرف‬ ‫‪۳‬س��ال آینده به ‪ ۴‬میلیون و ‪٧٠٠‬‬ ‫ه��زار بش��که در روز می‌رس��د که‬ ‫‪ ٧٠٠‬هزار بش��که افزایش تولید از‬ ‫میدان‌های مشترک است‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ظرفیت تولی��د میعان��ات گازی تا‬ ‫‪۳‬س��ال آینده‪ ۱ ،‬میلیون بشکه در‬ ‫روز افزای��ش می‌یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫میعان��ات گازی با وارد مدار ش��دن‬ ‫‪ ١٧‬ف��از جدی��د پ��ارس جنوبی و‬ ‫همچنی��ن میعان��ات گازی کنگان‪،‬‬ ‫تابناک و پارس��یان به یک میلیون‬ ‫بشکه در روز می‌رسد‪.‬‬ ‫به گفته زنگن��ه؛ افزایش ظرفیت‬ ‫تولید نف��ت و میعانات گازی ظرف‬ ‫‪3‬س��ال آینده ب��ه ‪5‬میلیون و ‪٧٠٠‬‬ ‫هزار بش��که در روز می‌رسد که این‬ ‫موضوع ش��دنی است و کارهای آن‬ ‫در دست اقدام می‌باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا افزایش‬ ‫ظرفیت تولید نفت ت��ا ‪5‬میلیون و‬ ‫‪ ٧٠٠‬ه��زار بش��که در روز‪ ،‬جایگاه‬ ‫ایران در اوپک ارتقا می‌یابد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جایگاه ای��ران در س��ال‌های اخیر‬ ‫در اوپک تن��زل پیدا کرد اما تالش‬ ‫می‌ش��ود به جای��گاه واقع��ی خود‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫زنگن��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫قرارداد آزادگان ش��مالی‪ ،‬جنوبی و‬ ‫یادآوران فعال است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران برای حفظ‬ ‫جایگاه خود در بازار جهانی نیازمند‬ ‫افزایش ظرفیت تولید است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت و مجل��س تصمیم می‌گیرند‬ ‫ک��ه از این افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫و پول آن چگونه استفاده کنند که‬ ‫جزو سیاست‌های کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاز ‪ ١٢‬با ظرفیت کامل‬ ‫در مدار‬ ‫وزی��ر نفت درباره وض��ع فازهای‬ ‫اولوی��ت اول پارس‌جنوب��ی گفت‪:‬‬ ‫ف��از ‪ ١٢‬پارس جنوبی ب��ا ظرفیت‬ ‫کامل هم‌اکنون در مدار قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ 2 .‬ردیف فاز ‪ ١٥‬با گاز ترش‬ ‫ردیف‌ه��ای دیگ��ر (‪ )٦ ،٧ ،٨‬در‬ ‫حال تولید اس��ت‪ ،‬فاز ‪ ١٦‬به زودی‬ ‫راه‌اندازی می‌شود و سکوی این فاز‬ ‫چند ماه آینده وارد مدار می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش دریایی فاز‬ ‫‪ ١٨‬در حال آماده شدن است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بی‌س��ابقه‌ترین برنام��ه راه‌اندازی و‬ ‫فعالیت دریایی و خشکی امسال در‬ ‫حوزه پارس‌جنوبی انجام می‌ش��ود‬ ‫ک��ه س��کوهای متع��دد در ح��ال‬ ‫راه‌اندازی در دریا هستند‪.‬‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬امسال و سال آینده‬ ‫‪ ٢٠٠‬میلی��ون متر مکع��ب گاز به‬ ‫ظرفیت تولید کشور افزوده می‌شود‬ ‫که س��هم س��ال ‪ ٩٣‬و ‪ ٩٤‬هر کدام‬ ‫‪ ١٠٠‬میلیون مترمکعب گاز در روز‬ ‫است‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه تالش‬ ‫می‌شود تمام فازهای پارس‌جنوبی‬ ‫تا س��ال ‪ ٩٦‬به پایان برس��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی از فازها مانند ‪،٢٠-٢١ ،١٣‬‬ ‫‪ ٢٢-٢٤ ،١٩‬ج��زو فازهای اولویت‬ ‫بعدی اس��ت‪ .‬فاز ‪ ١٤‬کمی عقب‌تر‬ ‫از این فازها ست‪.‬‬ ‫زنگن��ه ادام��ه داد‪ :‬گاز این فازها‬ ‫ب��رای تزری��ق‪ ،‬مص��ارف داخل��ی‪،‬‬ ‫خ��وراک صنای��ع‪ ،‬ص��ادرات گاز‪،‬‬ ‫صادرات برق (که جزوی از صادرات‬ ‫گاز است) استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫پتروش��یمی برای وزارت نفت مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا وارد مدار ش��دن‬ ‫فازهای جدید پارس جنوبی و تولید‬ ‫اتان و متان امید اس��ت خوراک به‬ ‫خوبی در اختیار پتروش��یمی‌ها قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬وی با بیان اینکه زمس��تان‬ ‫سال گذشته خوراک پتروشیمی‌ها‬ ‫کاهش یاف��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پتروش��یمی‬ ‫کاویان هم‌اکنون با کمبود ‪ 1‬میلیون‬ ‫ت��ن خ��وراک مواجه اس��ت که در‬ ‫صورت تامین خوراک آن ‪1‬میلیون‬ ‫ت��ن تولی��د اتیلن و پل��ی اتیلن در‬ ‫کشور افزایش پیدا می‌کند‪ .‬زنگنه با‬ ‫بیان اینکه هیچ‌کدام از شرکت‌های‬ ‫پتروش��یمی متعلق به شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت نفت وظیفه خود می‌داند که‬ ‫مشکالت پتروشیمی‌ها را حل کند‪.‬‬ ‫باید ظرفیت واحد ایالم تکمیل شود‬ ‫و لرس��تان و همدان ک��ه نیمه‌تمام‬ ‫هستند هم باید تکمیل شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه فاینان��س‬ ‫پروژه‌ه��ا بزرگ‌ترین مش��کل برخی‬ ‫از پتروشیمی‌هاس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تالش‬ ‫می‌شود مشکل برخی از این شرکت‌ها‬ ‫با فاینانس چین گشایش شود و بقیه‬ ‫هم با صندوق توس��عه مل��ی و برای‬ ‫برخ��ی هم بای��د راه‌حل‌های دیگری‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه تامین خوراک‬ ‫وزی��ر نف��ت با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫‹ ‹راه‌حل برای‬ ‫پتروشیمی‌های نیمه‌کاره‬ ‫‹ ‹تعریف طرح‌های جدید‬ ‫برای جلوگیری از خام‌فروشی‬ ‫میعانات گازی ایران ظرف ‪ ۴‬س��ال‬ ‫آینده صادر نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫میعان��ات گازی در ‪۴‬س��ال آین��ده‬ ‫در داخل کش��ور و در طرح فراگیر‬ ‫پاالیش��ی س��یراف (‪ 8‬پاالیش��گاه‬ ‫‪٦٠‬هزار بشکه‌ای) پاالیش می‌شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بیان اینکه ‪ ٢٠‬متقاضی‬ ‫توس��عه ای��ن پاالیش��گاه‌ها اوای��ل‬ ‫ش��هریور ارزیابی می‌ش��وند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تا پایان ماه جاری ‪ ۸‬س��رمایه‌گذار‬ ‫این پاالیشگاه‌ها انتخاب می‌شوند و‬ ‫امیدوارم ظرف ‪3‬سال آینده توسعه‬ ‫این پاالیشگاه‌ها به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ه طراح��ی پاالی��ش نفت‬ ‫بس��یار س��نگین برای جلوگیری از‬ ‫خام‌فروش��ی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ه��دف ای��ن اس��ت این ط��رح در‬ ‫جاس��ک یا بندر عباس اجرا ش��ود‬ ‫که بس��تگی ب��ه س��رمایه‌گذاران و‬ ‫استقبال آنها دارد‪ .‬زنگنه مهم‌ترین‬ ‫کار برای جلوگیری از خام‌فروش��ی‬ ‫را پتروشیمی‌ها دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه نیز طرح��ی وجود دارد‬ ‫که براساس آن ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬واحد عظیم‬ ‫پتروشیمی در نقاط مختلف کشور‬ ‫تاسیس ش��ود که گاز طبیعی را به‬ ‫پالس��تیک تبدیل کند که فناوری‬ ‫آن جدید است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا اجرایی‬ ‫ش��دن ای��ن ط��رح در زی��ر ای��ن‬ ‫واحدهای پتروش��یمی شهرک‌های‬ ‫پایین‌دس��تی پتروش��یمی تاسیس‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫(ارزیابی کیفی)‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬انجام این طرح‌ها‬ ‫باعث ایجاد اش��تغال‪ ،‬ارزش‌افزوده‬ ‫و تولید محصوالت نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت و دانشگاه‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه دانشگاه‌ها‬ ‫در افزای��ش ضری��ب بازیاف��ت از‬ ‫میدان‌های نفتی مش��ارکت جدی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ ۷ :‬دانشگاه‬ ‫معتب��ر در زمین��ه نف��ت (ته��ران‪،‬‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬پژوهشگاه‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬دانش��گاه نفت و آزاد)‬ ‫صاحبنظر هستند که قرار است به‬ ‫هرکدام از این دانش��گاه‌ها تعدادی‬ ‫از میدان‌ه��ای نفتی اختصاص داده‬ ‫ش��ود که تمام وقت به مطالعه این‬ ‫میدان‌ها بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ق��رارداد ب��ا ای��ن‬ ‫دانش��گاه‌ها ‪١٠‬س��اله خواه��د بود‬ ‫و آنه��ا در ای��ن مدت ب��ا مطالعه‬ ‫کامل می��دان باید راه‌های افزایش‬ ‫ضری��ب برداش��ت از آن را عنوان‬ ‫کنن��د‪ .‬زنگنه همچنی��ن به تولید‬ ‫‪ ١٠‬خانواده کاالیی برای س��اخت‬ ‫داخلی اشاره و بیان کرد‪ :‬تولید این‬ ‫کاالهای پرش��مار اقتصادی است‬ ‫که انتظار می‌رود این شرکت‌ها به‬ ‫خوبی فناوری س��اخت این کاالها‬ ‫را با اس��تانداردهای الزم به دست‬ ‫بیاورن��د‪ .‬وزیر نفت در پایان درباره‬ ‫کشف میدان‌های جدید در ‪1‬سال‬ ‫گذش��ته نیز گفت‪ :‬هیچ اکتشافی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪235764:‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره م م ‪ 93/0178/‬مربوط به تامین ویبراتور برای انجام عملیات ‪ VSP‬در چاه‌ها‬ ‫الف ـ شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫ـ تامین ویبراتور جهت برداشت لرزه نگاری دوره چاهی حداقل ‪ 20‬مورد درطول یک سال‪.‬‬ ‫ـ نواحی عملیاتی همه چاه‌ها در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران (حوضه رسوبی زاگرس) می‌باشد‪.‬‬ ‫ـ برداشت لرزه‌نگاری درون چاهی ممکن است به صورت ‪ 3D VSP ,offsetvsp,walk away ,zero offset‬و یا هر روش دیگر باشد‪.‬‬ ‫ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه بایستی مشخصات دقیق دستگاه‌های ویبراتور شامل نوع‪ ،‬سال ساخت‪ HOLD DOWN ,PEAK FORCE ،‬و دیگر‬ ‫مشخصات مربوطه را عنوان نمایند‪.‬‬ ‫ـ ویبراتور شامل حداقل یک دستگاه ویبراتور عملیاتی و یک دستگاه به صورت آماده به کار که دارای سیستم ‪ DGP‬بوده و با سیستم‌های استاندارد‬ ‫و برداشت اطالعات لرزه‌ای و چاه پیمائی تطابق داشته باشند‪.‬‬ ‫ب ـ محل اجرا و مدت انجام خدمات‬ ‫محل اجرای خدمات در شرکت‌ ملی مناطق نفت‌خیر جنوب و مدت آن‪ 36‬ماه می‌باشد‪.‬‬ ‫ج ـ شرایط مناقصه‌گران متقاضی‪:‬‬ ‫داشتن تجربه کافی و حسن سابق در انجام خدمات مشابه و مرتبط با چاه‌های نفت‌وگاز مطابق با استاندارد‌های رایج در صنعت نفت‪.‬‬ ‫توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ـ ‪ 115/000/000‬ریال و همچنین ‪10‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین‬ ‫انجام تعهدات‬ ‫ـ ارائه یک نسخه تایید شده از صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست‪.‬‬ ‫د ـ محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی به یکی از‬ ‫آدرس‌های ذیل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند‪...‬‬ ‫ضمنا می‌بایستی ظرف مدت ‪ 14‬روز اطالعات مورد درخواست در قالب یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس‌های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد‪.‬‬ ‫محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهاد‌ها در اسناد مناقصه قید می‌گردد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم‪ ،‬ساختمان پنج طبقه‪ ،‬بلوک یک‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬امور حقوقی و قرارداد‌ها‪ ،‬اتاق ج‬ ‫‪ 141‬و یا تهران‪ ،‬میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی‪ ،‬پالک ‪ ،28‬ساختمان مرکزی یازدهم‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر هماهنگی‬ ‫امور حقوقی و قرارداد‌های مناطق نفت‌خیز جنوب‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬
‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اول ثبات اقتصادی‪ ،‬بعد تثبیت نرخ ارز‬ ‫رونق تولید از طریق بازار سرمایه‬ ‫فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس کاال‬ ‫‪5‬‬ ‫اقتصاد در مسیر رشد‬ ‫اقدامات دولت برای خروج از رکود تورمی‬ ‫س�میرا کرمی – گروه اقتصاد‪ :‬یک س��اله ش��دن‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬موج وس��یعی از تحلیل‌های اقتصادی را‬ ‫درخصوص عملک��رد دولت در این مدت با خود همراه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که کارشناس��ان ای��ن حوزه به‬ ‫تحلیل و تجلیل از ش��اخص‌های اقتصادی و بازگش��ت‬ ‫اقتصاد به مس��یر ثبات و تع��ادل پرداختند و اقدامات‬ ‫دول��ت را دراین راس��تا مثب��ت ارزیابی کردن��د‪ .‬البته‬ ‫آمارهای اقتصادی ه��م در این بازه زمانی موید همین‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬رشد اقتصادی که در دولت نهم و دهم‬ ‫منفی ‪ 5/8‬درصد اعالم ش��ده بود و دولت یازدهم این‬ ‫نرخ را ‪ 6/8‬درصد اعالم کرده‪ ،‬اما به اعالم بانک مرکزی‬ ‫ای��ن نرخ در ح��ال حاضر به منف��ی ‪ 1/1‬دهم درصد‬ ‫رسیده است ‪.‬‬ ‫آنطور که کارشناس��ان می‌گوین��د اعتماد به دولت و‬ ‫بازگشت آرامش به بازارهای موازی از جمله فاکتورهای‬ ‫رسیدن به این رشد بوده است‪ .‬ضمن اینکه زمزمه‌های‬ ‫کاهش‌های بیشتر نرخ تورم و لغو تحریم‌های اقتصادی‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬فضای رونق را به بس��تر س��رمایه‌گذاری‬ ‫کش��ور بیش از گذش��ته فراهم ک��رده و این امیدواری‬ ‫به وجود آمده اس��ت که تا پایان س��ال کشور به رشد‬ ‫اقتصادی بیشتری دست یابد‪ .‬موضوعی که در روزهای‬ ‫پایانی هفته گذشته از رییس دولت گرفته تا مشاوران‬ ‫رییس‌جمه��وری و مع��اون وزیر اقتصاد از آن س��خن‬ ‫می‌گویند‪ .‬یعنی مثبت ش��دن رش��د اقتصادی تا پایان‬ ‫امسال ‪.‬‬ ‫‹ ‹دستیابی به رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫ارزش افزوده چیست؟‬ ‫برای تعریف ارزش افزوده به زبان ساده باید گفت‪،‬‬ ‫تولید یک کاال مراح��ل مختلفی دارد و نهاده اولیه­‬ ‫وقتی در مس��یر و فرآیند تولید ق��رار می‌گیرد‪ ،‬در‬ ‫هر مرحله ارزش��ی را برای تولید‌کننده خود ایجاد‬ ‫می‌کن��د‪ .‬س��اده‌ترین مثال تولید نان اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫کش��اورز ‪ 100‬ریال گندم را تولید کرده و به مبلغ‬ ‫‪ 130‬ریال می‌فروش��د ارزش اف��زوده‌ای معادل ‪30‬‬ ‫ریال ایجاد کرده اس��ت و وقتی آسیابان ‪ 130‬ریال‬ ‫گن��دم را به آرد تبدیل ک��رده و به مبلغ ‪ 200‬ریال‬ ‫می­‌فروشد یعنی ‪ 70‬ریال ارزش افزوده تولید کرده‬ ‫اس��ت و به این ترتیب در تمام مراحل تولید کاالی‬ ‫نهای��ی ارزش افزوده‌ای خلق خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫ارزش‌افزوده عبارت اس��ت از مابه‌التفاوت ستانده و‬ ‫داده‪ .‬ب��ه عبارت س��اده‌تر و در عم��ل ارزش افزوده‬ ‫یعنی‪ :‬فروش منهای خرید‪.‬‬ ‫داده – ستانده = ارزش‌افزوده‬ ‫یا‬ ‫خرید – فروش = ارزش‌افزوده‬ ‫خبرخوان‬ ‫تداوم سیاست‌های پولی‬ ‫انبساطی کشورها‬ ‫خصوص رش��د اقتصادی اظهار کرده‪ :‬تا پایان امس��ال‬ ‫سعی داریم تا به رشد مثبت در کشور دست پیدا کنیم‬ ‫تا غول رکود و تورم شکسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیر‌گذار بر مثبت شدن رشد اقتصادی‬ ‫البته این اظهار نظرهای امیدوار کننده در حالی از سوی‬ ‫دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری درخصوص رشد‬ ‫متولیان اقتصادی مطرح می‌شود که تا‬ ‫اقتص��ادی امس��ال گفت��ه‪ :‬دولت‬ ‫پیش از این هم�� ­ه اظهار نظرها حول و‬ ‫امیدوار اس��ت و انش��اءاهلل‪ ،‬رشد‬ ‫حوش رش��د اقتصادی مثب��ت تا پایان‬ ‫اقتصادی کش��ور امس��ال مثبت‬ ‫صدرایی‪ :‬ادامه روند‬ ‫س��ال ‪ 95‬بود‪ ،‬حال چه اتفاقی رخ داده‬ ‫خواهد بود البته برای رشد مثبت کاهشی نرخ تورم در‬ ‫که این طور س��ران اقتص��ادی دولت را‬ ‫اقتصادی اقدامات بس��یاری باید سال‌های ‪ 1393‬و ‪1394‬‬ ‫به مثبت شدن رش��د اقتصادی امیدوار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫یکی از اهداف کلیدی‬ ‫کرده اس��ت ؟ توفیق دولت یازدهم در‬ ‫مسعود نیلی مش��اور اقتصادی‬ ‫برنامه اقتصادی‬ ‫بازگرداندن رش��د اقتصادی به کش��ور‬ ‫رییس‌جمهوری هم درباره رش��د‬ ‫چگون��ه رخ داده و آیا این اظهار نظرها‬ ‫اقتص��ادی کش��ور اع�لام کرده‪:‬‬ ‫دولت است که برای‬ ‫دستیابی به این هدف درخصوص مثبت ش��دن رشد تا پایان‬ ‫برآورد رش��د اقتصادی براس��اس‬ ‫س��ال‌‪ ،‬تزریق جو روانی مثبت به فضای‬ ‫بس��ته خروج غیرتورمی از رکود‪،‬‬ ‫چگونگی تنظیم و‬ ‫کش��ور اس��ت یا اصالح پیش‌بینی‌های‬ ‫دش��وار اس��ت اما آنچه می‌توان‬ ‫اجرای سیاست‌های‬ ‫پیشین آنها؟ در خصوص این امیدواری‬ ‫ب��ه آن امیدوار بود این اس��ت که‬ ‫پولی از اهمیت زیادی و پیش‌بینی‌ه��ا‪ ،‬کارشناس��ان دالی��ل‬ ‫امسال می‌توانیم به رشد مثبت در‬ ‫متفاوت��ی را عنوان می‌کنند‪ .‬آنان براین‬ ‫اقتصاد برسیم‪.‬‬ ‫برخوردار است‬ ‫باورند که فارغ از این مس��ائل‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫شاپور محمدی معاون اقتصادی‬ ‫از اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید‪،‬در‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در‬ ‫خصوص پیش‌بینی رش��د اقتصادی کشور گفته است‪ :‬کاهش تورم و حرکت رو به رشد اقتصاد به راحتی گذشت‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی در پایان امسال بین یک تا ‪ 2/5‬درصدی ‹ ‹انضباط پولی دولت‬ ‫در همین راس��تا محم��د حس��ین صدرایی مدرس‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی همچنین ضمن اش��اره ب��ه احتمال‬ ‫در بررس��ی عوامل‬ ‫افزایش موقتی نرخ تورم با توجه به اعمال سیاست‌های اقتص��اد در گفت و گو با‬ ‫خروج از رکود بیان ک��رده‪ :‬تورم زیر تاثیر این موضوع حرکت رو به رش��د اقتصادی‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قرار نمی‌گیرد و تورم تا انتهای سال روند کاهشی خود مواردی در بس��ته خروج غیرتورم��ی از رکود آمده که‬ ‫را طی خواهد کرد‪ .‬وی ضمن اشاره به بهبود نرخ رشد اجرای آنها می‌تواند اقتصاد را به س��مت رشد اقتصادی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اظهار کرده‪ :‬آن چیزی که اعالم ش��د رقمی تا پایان سال هدایت کند ‪.‬‬ ‫به گفته او در بست ‌ه سیاستی‪ ،‬دولت یازدهم‪ ،‬اولویت‬ ‫بی��ن صفر تا منفی یک بود که طبق آمار بانک مرکزی‬ ‫نرخ رش��د اقتص��ادی در حال حاضر ‪ -1/1‬اس��ت‪ .‬وی نخس��ت را‪ ،‬کنترل ت��ورم فزاینده ق��رار داده تا از این‬ ‫همچنین درباره نرخ رشد اعالم شده توسط مرکز آمار طریق با ایجاد ثبات بیش��تر در فضای اقتصادی کشور‬ ‫شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از‬ ‫اظهار کرده‪ ،‬آمار بانک مرکزی قابل بازبینی است‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان رییس دفتر ریاست‌جمهوری نیز در رکود فراهم کند‪.‬‬ ‫بساط جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی‬ ‫برچیده شد‬ ‫وی اقدام��ات بانک مرک��زی در راس��تای «انضباط‬ ‫پولی» و «کنترل رش��د پایه پول��ی» در مدت اخیر را‬ ‫مورد ارزیابی قرار داد و گفت‪ :‬دستاورد مهم این اقدام‬ ‫کاه��ش تورم ‪ 12‬ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب‬ ‫از ‪ 37/5‬و ‪44/0‬درصد در تیر ماه سال ‪ 1392‬تا ‪27/7‬و‬ ‫‪ 14/6‬درصد در خرداد امس��ال بود که چنین کاهشی‬ ‫در تورم نقطه به نقطه در تاریخ ایران بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬ادامه روند کاهش��ی ن��رخ تورم در‬ ‫سال‌های ‪ 1393‬و ‪ 1394‬یکی از اهداف کلیدی برنامه‬ ‫اقتصادی دولت اس��ت که برای دستیابی به این هدف‬ ‫چگونگی تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش سیاست‌های پولی در رشد اقتصادی‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی نقش‬ ‫سیاس��ت‌های پول��ی در درم��ان‪،‬‬ ‫همزم��ان با رک��ود و ت��ورم و مثبت‬ ‫ش��دن رش��د اقتصادی را بسیار مهم‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬چنانچه که در بسته‬ ‫سیاس��تی می‌بینی��م برنام��ه ریزان‬ ‫ترجیح داده‌اند تا سیاس��ت‌های پولی‬ ‫را در ص��در ای��ن برنامه ق��رار دهند‬ ‫ت��ا نق��ش پررنگ بخش پول��ی را در‬ ‫وضعی��ت کنونی اقتص��اد مورد توجه‬ ‫قرار دهن��د‪ .‬بنابرای��ن می‌توان گفت‬ ‫که در ش��رایط فعل��ی اقتصاد و برای‬ ‫رسیدن به اهداف مورد نظر‪ ،‬توجه به‬ ‫سیاست‌های پولی و اصالح آن بسیار‬ ‫ضروری است‪ ،‬چراکه ساماندهی این‬ ‫بخش هم در مهار تورم موثر است هم‬ ‫می‌تواند مسیر بازگشت رونق را برای‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی هموار سازد‪.‬‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬خواسته بخش خصوصی برای فعالیت‪،‬‬ ‫اطمین��ان از حمایت‌های دولت��ی و ثبات تصمیم گیری‬ ‫دولت اس��ت که رویکرد اخیر دولت این اطمینان را برای‬ ‫بخش خصوصی ایجاد کرده و می‌توان امیدوار بود با رونق‬ ‫این بخش‪ ،‬اقتصاد از رکود خارج ش��ود و رشد اقتصادی‬ ‫تا پایان س��ال محقق شود‪ .‬وی مهم‌ترین مسئله اثرگذار‬ ‫در رشد مثبت اقتصادی کشور را بهبود فضای کسب‌وکار‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬دولت در این راس��تا اصالح بخش‬ ‫نامه‌ه��ا و قوانین را در دس��تور کار خود ق��رار داده و این‬ ‫موض��وع به تدری��ج در حال انجام اس��ت‪ ،‬هرچند که به‬ ‫گزارش بانک جهانی‪ ،‬دراین مدت شاهد سقوط رتبه ایران‬ ‫در انجام کسب‌وکار بوده‌ایم اما به جرات می‌توان گفت که‬ ‫تالش‌های دولت در زمینه اصالح ساختارها و قوانین حوزه‬ ‫کس��ب‌وکار منجر به ایجاد فضای‬ ‫مثبت دراین بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫مسعود نیلی‬ ‫‹ ‹افزایش تولید نفت‬ ‫این کارش��ناس مسائل اقتصادی‬ ‫مشاور اقتصادی‬ ‫با تاکید بر نق��ش اثر‌گذار نفت در‬ ‫رییس‌جمهوری ‪:‬‬ ‫اقتصاد کشور گفت‪ :‬اگر چه هدف‬ ‫برآورد رشد اقتصادی دولت یازدهم ج��دا کردن اقتصاد‬ ‫براساس بسته خروج از نفت اس��ت ام��ا بنا ب��ه دالیلی‬ ‫تحقق این هدف میس��ر نش��ده و‬ ‫غیرتورمی از رکود‪،‬‬ ‫دول��ت افزایش تولید نف��ت را در‬ ‫دشوار است اما آنچه‬ ‫کشور را در دس��تور کار قرار داده‬ ‫می‌توان به آن امیدوار‬ ‫و تولی��د نف��ت را از روزان��ه ‪1/8‬‬ ‫بود این است که امسال میلیون بش��که به ‪ 2/3‬رس��انده و‬ ‫می‌توانیم به رشد مثبت اخیرا وزی��ر نفت از هدف‌گذاری ‪5‬‬ ‫میلیون بش��که نف��ت در روز خبر‬ ‫در اقتصاد برسیم‬ ‫داده ک��ه با توجه ب��ه بهبود روابط‬ ‫کش��ور در سطح بین‌المللی و رشد‬ ‫بخ��ش صنعت در حوزه نفت چنین هدفگذاری منطقی‬ ‫‹ ‹اعتمادس�ازی دولت برای بخ�ش خصوصی و به نظر می‌رس��د‪ .‬ب��ه هر حال با توجه به سیاس��ت‌ها و‬ ‫رونق کسب‌وکار‬ ‫اقداماتی که در دولت یازدهم در حال انجام اس��ت امید‬ ‫صدرایی‪ ،‬توجه ویژه دولت به بخش خصوصی را از دیگر می‌رود که هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی کشور‬ ‫عوامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور تا پایان سال محقق شود‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را موجب‬ ‫افزای��ش کارآیی و کارآمدی نظام بانکی دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬ابزار‌های‬ ‫ش برای مقابله با مفاس��د احتمالی اس��ت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫الکترونیک بهترین رو ‌‬ ‫نمونه از زمانی که س��امانه ص��دور ضمانت‌نامه‌های بانکی توس��ط بانک‬ ‫مرکزی راه‌اندازی ش��د‪ ،‬بس��اط جعل این ضمانت‌نامه‌‌ها نیز برچیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی طیب‌نیا در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های بانک مرکزی در هفته دولت با تقدیر از حرکت پرشتاب این‬ ‫بانک در راستای گسترش بانکداری الکترونیک‪ ،‬درخصوص سامانه نسیم افزود‪ :‬سامانه حساب‌های یکپارچه دولتی کمک‬ ‫قابل مالحظه‌ای به س��اماندهی حس��اب دس��تگاه‌های دولتی کرده و باعث خواهد شد خزانه‌داری و بانک مرکزی اشراف‬ ‫کاملی نسبت به موجودی و تبادالت مالی این دستگاه‌ها داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سامانه به دولت کمک می‌کند نسبت به اطالع از موجودی و استیفای حقوق خود به‌طور موثر و مناسبی‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از خودکفایی کش��ور در صنعت چاپ اس��کناس که با همت بانک مرکزی حاصل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زمینه تولید کاغذ و چاپ اس��کناس پیشرفت‌های خوبی داشتیم و این مایه افتخار است که امروز‬ ‫می‌توانیم به‌طور کامل و خودکفا این مراحل را در داخل کشور و غیرقابل جعل انجام دهیم‪.‬‬ ‫الیحه رهایی از رکود‪،‬‬ ‫مهر ماه در مجلس‬ ‫الیحه رهایی از رک��ود اقتصادی تقدیم مجلس‬ ‫شده و این الیحه مهرماه به صحن مجلس می‌آید‪.‬‬ ‫غالمرض��ا تاجگردون افزود‪ :‬من اعتقاد دارم دولت‬ ‫باید اولویت اول اقتصادی خود را به تالش در راستای جلوگیری از رشد فزاینده‬ ‫نرخ تورم در کشور اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باال بودن نرخ تورم س��بب ش��ده که با شرایط اقتصادی‬ ‫نامناس��بی رو‌به‌رو باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬دولت در نخستین سال فعالیت خود تالش خود‬ ‫را در جلوگیری از رشد تورم به کار بست و در همین زمینه توانست نرخ تورم را‬ ‫تا حدودی پایین بیاورد‪.‬‬ ‫غالمرضا تاجگردون در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به اولویت‌های اقتصادی‬ ‫دول��ت یازدهم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت باید اولویت دوم را به رهایی از رکود اقتصادی‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬الیحه رهایی از رکود اقتصادی تقدیم مجلس ش��ده و این الیحه‬ ‫مهرماه به صحن مجلس می‌آید‪ .‬وی همچنین تأکید کرد‪ :‬یکی از برنامه‌هایی که‬ ‫دولت باید با جدیت در سال دوم فعالیت خود و سال‌های پس از آن دنبال کند‪،‬‬ ‫رهایی از رکود اقتصادی است‪.‬‬ ‫تحلیلگران بین‌المللی معتقدند وضعیت اقتصادی‬ ‫جهان به رغم تزریق گسترده نقدینگی بهبود نیافته‬ ‫و رش��د اقتصادی چین در حال کند ش��دن است‪‌،‬‬ ‫اقتصاد منطقه یورو همچنان بدون رشد است‪ ،‬ژاپن‬ ‫با کاهش رشد مواجه شده و انگلیس نیز حال و روز‬ ‫بهتری ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویت��رز‪ ،‬رش��د اقتص��ادی چین در‬ ‫حال کند ش��دن اس��ت‪ .‬رش��دی در اقتصاد حوزه‬ ‫یورو مش��اهده نمی‌ش��ود‪ .‬ژاپن برای دومین دوره‬ ‫س��ه ماهه متوالی با کاهش رشد مواجه شده است‬ ‫و در انگلیس سطح دستمزدها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در جهانی که گرفت��ار بحران‌های ژئوپلیتیک در‬ ‫نق��اط مختل��ف از اوکراین گرفته تا ع��راق و غزه و‬ ‫بحران شیوع ابوال در غرب افریقاست‪ ،‬ظاهرا اقتصاد‬ ‫جهانی به موضوعی کم اهمیت‌تر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ام��ا به رغم پایین بودن نرخ بهره در جهان و وجود‬ ‫نقدینگی فراوان در بازارهای مالی‪ ،‬نشانه‌های رو به‬ ‫افزایش��ی از بروز مشکل در اقتصاد جهانی به چشم‬ ‫می‌خورد‪ .‬رکودهای ب��ه وجود آمده در اقتصادهای‬ ‫کشورهای مختلف‪ ،‬زمان شروع فرآیند عادی سازی‬ ‫سیاس��ت پولی توسط بانک‌های مرکزی را به عقب‬ ‫انداخته اس��ت‪ .‬در حقیقت‪ ،‬در بسیاری از مناطق‪،‬‬ ‫احتمال انبساطی‌تر کردن سیاست‌های پولی توسط‬ ‫بانک‌های مرکزی بیشتر از انقباضی کردن آن است‪.‬‬ ‫بس��یاری از سیاس��تگذاران در کش��ورهای‬ ‫مختل��ف جه��ان می‌خواهند از این سیاس��ت پولی‬ ‫ش��دیدا انبس��اطی که برای بیرون کشیدن اقتصاد‬ ‫کشورهایش��ان از ورطه بحران مالی در پیش گرفته‬ ‫بودند‪ ،‬رهایی یابند‪ .‬اما وضعیت اقتصادی کش��ورها‬ ‫اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد‪.‬‬ ‫رکودهای به وجود آمده در اقتصادهای کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬زمان ش��روع فرآیند عادی سازی سیاست‬ ‫پولی توس��ط بانک‌های مرکزی را به عقب انداخته‬ ‫است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬در بس��یاری از مناطق‪ ،‬احتمال‬ ‫انبس��اطی‌تر ک��ردن سیاس��ت‌های پولی توس��ط‬ ‫بانک‌های مرکزی بیشتر از انقباضی کردن آن است‪.‬‬ ‫رقم واقعی مطالبات‬ ‫معوق بانک ها‬ ‫مش��اور رییس‌جمه��وری رقم واقع��ی مطالبات‬ ‫مع��وق بانکی را فاش کرد‪ .‬اکبر ترکان گفت‪ :‬وقتی‬ ‫ما وض��ع بانک‌ها را بررس��ی می‌کنی��م‪ ،‬می‌بینیم‬ ‫ک��ه ‪ 82‬ه��زار میلی��ارد توم��ان مطالب��ات معوق‬ ‫دارن��د‪ .‬معادل همی��ن مقدار ه��م مطالباتی دارند‬ ‫ک��ه ذاتش معوق اس��ت اما در دفات��ر معوقه ثبت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک‌ها بخشی از مطالبات افراد‬ ‫را ب��ا پرداخ��ت وام‌های جدید جایگزی��ن کرده‌اند‬ ‫افزود‪ :‬بخشی از مطالبات مربوط به مبالغی می‌شود‬ ‫که بانک به بدهکار وام جدید برای تس��ویه بدهی‬ ‫اش پرداخت می‌کند‪ .‬ای��ن یعنی اینکه رقم واقعی‬ ‫مطالبات معوق‪ 2 ،‬برابر این رقمی اس��ت که به‌طور‬ ‫رسمی اعالم شده است!‬
‫یادداشت‬ ‫خروج از رکود‬ ‫با رونق تولید‬ ‫عباسعلی نورا‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫خروج اقتصاد کش��ور از رکود این روزها تا آنجا اهمیت‬ ‫پیدا کرده که نه‌تنها دولت‪ ،‬بلکه دستگاه‌های اجرایی هم‬ ‫ب��رای آن به‌ص��ورت جداگانه نس��خه می‌پیچند و در این‬ ‫بین تیر نگاه‌ها باز هم به س��مت بانک‌ها روانه شده است و‬ ‫بس��یاری‌ها بر این اعتقادند که برای افزایش رونق تولید و‬ ‫خروج از رکود باید تسهیالت‌دهی بانک‌ها تقویت شود‪.‬‬ ‫هرچند ک��ه افزایش قدرت اعتبارده��ی بانک‌ها اثرات‬ ‫مثبت��ی در اقتصاد خواهد داش��ت‌‪ ،‬اما این اس��تدالل که‬ ‫بانک‌ها به دلیل کمبود منابع‌‪ ،‬تسهیالت الزم را در اختیار‬ ‫بخش تولید و صنعت قرار نمی‌دهند‪ ،‬اش��تباه است؛ چون‬ ‫عملکرد بانک‌ها در س��ال‌های گذش��ته نش��ان می‌دهد‬ ‫که درصورت داش��تن توانایی پرداخ��ت وام به واحد‌های‬ ‫تولی��دی‌‪ ،‬باز تمایلی ب��ه تخصیص منابع ب��ه این بخش‬ ‫ندارند‌‪.‬‬ ‫ی س��وق دادن منابع به س��مت‬ ‫تمای��ل نظام بانکی فعل ‌‬ ‫فعالیت‌های غیر‌مولد‌‪ ،‬بازرگانی‌‪ ،‬خدمات‌‪ ،‬واس��طه‌گری‌‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش مسکن و‪ ...‬اس��ت و سودی که‬ ‫از این بخش‌ها عاید بانک‌ها می‌ش��ود سبب شده که طی‬ ‫این س��ال‌ها گرایش‌شان برای اعطای تسهیالت بیشتر به‬ ‫س��مت این بخش‌ها باشد و دس��ت بخش تولید و صنعت‬ ‫که به‌دلیل مش��کالت اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی‬ ‫دارد‌‪ ،‬از منابع بانکی خالی بماند‌‪.‬‬ ‫ی بانک‌ه��ا به جای حمای��ت از این‬ ‫در چنین ش��رایط ‌‬ ‫بخش‌ها‌‪ ،‬نرخ‌های س��ود باالی ‪30‬درص��د را برای اعطای‬ ‫وام به تولیدکنندگان و صنعتگران اعمال می‌کنند که در‬ ‫اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام فعالیت اقتصادی‬ ‫و تولیدی اس��ت که در شرایط فعلی توان بازپرداخت سود‬ ‫‪30‬درصدی را داشته باشد؟‬ ‫به نظر می‌رسد که حل این مشکالت‌‪ ،‬نیاز به شناسایی‬ ‫مش��کالت و پ��س از آن فراهم ک��ردن بس��ترها و تغییر‬ ‫س��اختار‌ها دارد‌‪ .‬به این صورت ابتدا باید ریش��ه‌یابی شود‬ ‫که چرا نقدینگی‌های گردش در جامعه به س��مت تولید‬ ‫نمی‌رود یا چرا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش تولید و صنعت ندارد‌؟ اینکه چرا هر روز به تعداد‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات مالی افزوده می‌ش��ود‌‪ ،‬اما این تعداد‬ ‫بانک‌ها هیچ‌گونه تالش��ی برای رفع نی��از بخش تولید و‬ ‫صنع��ت نمی‌کنند؟ چرا وام‌هایی ک��ه از بانک‌ها دریافت‬ ‫می‌ش��ود در ج��ای خودش صرف نمی‌ش��ود ؟ اینکه چرا‬ ‫بانک‌های س��ایر کش��ورها می‌توانند با نرخ سود ‪3‬درصد‬ ‫تسهیالت‌شان را در اختیار تولید قرار دهند‪ ،‬اما این امر در‬ ‫کشور ما امکانپذیر نیست؟‬ ‫به نظر می‌رسد‌‪ ،‬اگر پاس��خی برای تمامی این سواالت‬ ‫داشته باشیم‌‪ ،‬توانس��ته‌ایم مشکالت را شناسایی کنیم و‬ ‫برای آن نس��خه بپیچیم و درنهای��ت دارو تجویز کنیم تا‬ ‫مراحل درمان طی شود و هرکدام از این مشکالت برطرف‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د اگر عملکرد بانک‌ها ب��ا نظارت کافی‬ ‫همراه باشد‌‪ ،‬درصورتی‌که نرخ سود بانکی معقول‌تر شود‌‪،‬‬ ‫بخش تولید از جذابیت بیش��تری برخوردار شود‌‪ ،‬شرایط‬ ‫س��هل‌تری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد و اقتصاد‬ ‫کش��ور هم از ثبات بیش��تری برخوردار باش��د‌‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی می‌توان امیدوار بود ک��ه بخش تولید وصنعت‬ ‫از رونق بیش��تری برخوردار ش��ود و اقتصاد کش��ور هم از‬ ‫رکود فعلی خارج شود؛ ضمن اینکه باید توسعه موسسات‬ ‫مالی تخصصی در بخش تولید و صنعت نیز در دستورکار‬ ‫قرار گیرد تا منابع راحت‌تر و با نرخ سود پایین‌تر به دست‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران برسد تا این امر به بهتر شدن‬ ‫اوضاع این بخش بینجامد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بانک‌ها به اجرای سود بانکی‬ ‫پایبند باشند‬ ‫کاهش نرخ سود تس��هیالت و سپرده‌های بانکی در‬ ‫حالی در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفته است که‬ ‫برخی از صاحبنظران ح��وزه اقتصاد‪ ،‬از رعایت نکردن‬ ‫بانک‌ها نس��بت به قوانی��ن گله‌مند هس��تند و براین‬ ‫باورن��د که بانک‌ها طبق مصوب��ات بانک مرکزی عمل‬ ‫نمی‌کنن��د‪ .‬غالمرضا تاجگردون‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و محاس��بات مجلس در ای��ن رابطه‬ ‫با بیان اینکه خبرهای رس��یده حاکی از آن اس��ت که‬ ‫بانک‌ه��ا مصوب��ه نرخ س��ود بانکی را به درس��تی اجرا‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می‌رس��د نرخ س��ود بانکی با‬ ‫توافق بانک‌ها تعیین شده است از این‌رو انتظار می‌رود‬ ‫که به درس��تی اجرا ش��ود و نظارت‌ها هم کافی باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهیم‬ ‫که به این موضوع رسیدگی کند و البته از بانک مرکزی‬ ‫انتظار می‌رود که بر نحوه اعمال دستورالعمل نرخ سود‬ ‫بانکی نظارت کند‪ .‬رییس کل بانک مرکزی هم دراین‬ ‫باره در خصوص بحث پایبندی بانک‌ها به سود سپرده‌ها‬ ‫و سود تس��هیالت گفت‪ :‬یکی از الزامات تحقق اهداف‬ ‫پیش‌بینی ش��ده در برنامه‌های خروج از رکود‪ ،‬برخورد‬ ‫انضباطی با این بانک‌هاست و بانک مرکزی هم به هیچ‬ ‫وجه کوتاه نمی‌آید و مصمم است که حتما بانک‌ها تمام‬ ‫ضوابط بانکی را رعایت کنند و خوش��بختانه قدم‌های‬ ‫خوبی هم در این ارتباط برداش��ته‌اند و اگر الزم باش��د‬ ‫ابزارهایی را که در اختیار دارد‪ ،‬استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پیش نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز از دیدکارشناسان‪:‬‬ ‫اول ثبات اقتصادی‪ ،‬بعد تثبیت نرخ ارز‬ ‫زهره محس�نی شاد‪ :‬بازار ارز در سال های گذشته‬ ‫همواره مورد‌توجه بوده و کنترل این بازار از اولویت‌های‬ ‫اقتصادی دولت‌ها به ش��مار می‌رود‪.‬در این سال‌ها بازار‬ ‫ارز در کشور با مشکالت فراوانی روبه‌رو شد و نرخ ارز در‬ ‫بازار آزاد حدود ‪ 3‬برابر افزایش یافت و این موضوع تاثیر‬ ‫بسزایی بر س��ایر بازارها گذاشت‪ ،‬به طوری که موجب‬ ‫افزایش قیمت بس��یاری از کاالها در کشور شد‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب همزمان با اوج گیری قیمت‌ها و افزایش فاصله‬ ‫نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی در س��ال ‪ ،91‬متولیان امر‬ ‫به صرافت افتادند که به این بازار سرو سامان دهند که‬ ‫البته این هدف محقق نش��د و بازار با چند نرخی شدن‬ ‫ارز مواجه ش��د‪ .‬در همان زم��ان این موضوع انتقادهای‬ ‫فراوانی را از س��وی کارشناسان با خود همراه کرد‪ ،‬آنها‬ ‫معتق��د بودند که ارز در کش��ور باید تک نرخی ش��ود‪،‬‬ ‫سیاس��تی که جزو اهداف ج��دی دولت یازدهم و بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفت و براس��اس این هدف قرار ش��د که‬ ‫در نیمه دوم سال ‪ 93‬عملیاتی شود‪ .‬هرچند که دولت‬ ‫یازدهم عزم خود را برای اجرای این سیاست جزم کرده‬ ‫اما آنطور که به نظر می‌آید اجرای این سیاست در سال‬ ‫‪ 93‬محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ،93‬سال تک نرخی شدن ارز نیست‬ ‫آن ط��ور ک��ه ریی��س کل بانک مرک��زی می‌گوید‬ ‫بانک‌مرکزی به دنبال یکس��ان سازی نرخ ارز است اما‪،‬‬ ‫فعال شرایط برای این کار فراهم نیست‪ .‬به گفته ولی اهلل‬ ‫س��یف مهم ترین پیش نیاز اجرای این سیاست شرایط‬ ‫بین‌المللی است‪ .‬اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫هم با بیان این که باید شرایط این امر مهیا باشد تاکید‬ ‫دارد که اگر به س��مت یکسان‌س��ازی ن��رخ ارز حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬اما قیمت‌ها دوباره شروع به نوسان کند پس بهتر‬ ‫اس��ت که چنین سیاستی فعال اتخاذ نشود‪ .‬فرهاد نیلی‬ ‫رییس پژوهشکده پولی هم با بیان اینکه یکسان‌سازی‬ ‫نرخ ارز در س��ال ‪93‬در دستور کار بانک مرکزی نیست‬ ‫‪،‬یادآورش��د‪ :‬این طرح قطعا در زمانی انجام می‌شود که‬ ‫منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی باشد تا مجددا‬ ‫وضعیت ارز دو نرخی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال ت��ک نرخ��ی ک��ردن ارز در حالی این‬ ‫روزه��ا بحث‌ه��ا و نظرات مختلف��ی را با خ��ود همراه‬ ‫کرده اس��ت و متولیان اقتصادی اجرای این سیاس��ت‬ ‫را ب��ه زمان دیگ��ری موکول می‌کنند که کارشناس��ان‬ ‫هم‌نظ��ر با آنان‪ ،‬اجرای این سیاس��ت را نیازمند برخی‬ ‫پیش نیازها می‌دانند و براین باورند که یکس��ان سازی‬ ‫نرخ در یک شرایط باثبات است که می‌تواند آثار مثبتی‬ ‫بر اقتصاد داشته باشد ‪.‬‬ ‫‹ ‹اول ثبات اقتصادی‪ ،‬بعد ارز تک نرخی‬ ‫حمید رضا کاهدی از کارشناسان اقتصادی در گفت و‬ ‫با بیان این که شرایط برای یکسان‌سازی‬ ‫گو با‬ ‫نرخ ارز چندان فراهم نیس��ت اما ب��ا این وجود این امر‬ ‫بس��تگی به سیاس��ت دولت در اجرای ای��ن طرح دارد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین نرخ‬ ‫در یک شرایط مس��اعد تک نرخی شود‪ ،‬آثار مثبت آن‬ ‫‪،‬ش��امل تمامی بخش های اقتصادی خواهد شد‪ ،‬چون‬ ‫هم تکلیف وارد‌کننده مشخص می‌شود هم تولید‌کننده‬ ‫ک��ه با چه نرخ��ی باید فعالیت کن��د ‪ .‬وی البته نتیجه‬ ‫مذاک��رات ‪5+1‬را در زمان اجرای سیاس��ت تک نرخی‬ ‫شدن ارز بسیار مهم دانست‪.‬‬ ‫مبادل��ه‌ای و نرخ آزاد ارز وجود دارد و تک نرخی کردن‬ ‫ارز در چنین شرایطی ممکن است تبعاتی نامطلوبی را‬ ‫به وجود آورد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که برای اجرای سیاست یکسان‌سازی‬ ‫نرخ ارز ابتدا باید نرخ تورم را مهار کرد تا در یک فضای‬ ‫باثبات تر این هدف محقق شود افزود‪ :‬چون در غیراین‬ ‫صورت این امر موجب تشدید تورم خواهد شد و کاال‌ها ‹ ‹فعال با ارز ‪ 2‬نرخی پیش برویم‬ ‫با افزایش قیمت مواجه ش��وند که این‬ ‫علی دین��ی ترکمان��ی از دیگر‬ ‫اصال به نفع اقتصاد فعلی کشور نیست‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی هم دراین‬ ‫‪.‬‬ ‫ب��اره در گف��ت و گ��و با‬ ‫اگر ارز‬ ‫نرخ‬ ‫‌س��ازی‬ ‫ن‬ ‫یکسا‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫صمت با تاکید براین که ش��رایط‬ ‫در یک شرایط مساعد‬ ‫ارز در شرایط کنونی اقتصاد‪ ،‬صنایعی‬ ‫حال حاضر‪ ،‬موقعیت خوبی برای‬ ‫تک نرخی شود‪،‬‬ ‫را ک��ه با نرخ ارز مبادله اقدام به خرید‬ ‫طرح موضوع یکس��ان سازی نرخ‬ ‫قطعات شان می‌کنند ‪،‬متاثر می‌کند‪ ،‬آثار مثبت آن شامل تمامی ارز نیس��ت اظهار کرد‌‪ :‬از آنجا که‬ ‫افزود‪ :‬در این ش��رایط ممکن است با بخشهای اقتصادی خواهد در اجرای سیاس��ت ت��ک نرخی‬ ‫یکسان‌س��ازی ن��رخ ارز قیم��ت تمام‬ ‫شدن ارز باید ارز دولتی به ارز آزاد‬ ‫شد‪ ،‬چون هم تکلیف‬ ‫ش��ده این دس��ته کاالها افزایش یابد‬ ‫نزدیک ش��ود‪ ،‬بنابراین در چنین‬ ‫وارد‌کننده مشخص‬ ‫و بار دیگر‪ ،‬ش��رایط نابسامانی را ایجاد‬ ‫شرایطی ممکن است این امر بازار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫می‌شود هم تولید‌کننده را دوباره متالطم کند ‪.‬به گفته او‬ ‫که با چه نرخی باید‬ ‫کاه��دی با تاکید براینکه سیاس��ت‬ ‫؛بهتراس��ت که فعال بازار با همین‬ ‫فعل��ی دولت مه��ار نرخ تورم اس��ت‬ ‫ارز ‪2‬نرخ��ی پی��ش رود تا اوضاع‬ ‫فعالیت کند ‪.‬‬ ‫و تاکن��ون اقدام��ات خوب��ی ه��م‬ ‫اقتصاد بهتر ش��ود و تحریم‌ها به‬ ‫در ای��ن راس��تا ص��ورت گرفت��ه ‪،‬‬ ‫مرور رفع ش��ود چون در غیراین‬ ‫گفت‪ :‬بنابراین بهتر است که تورم مهار‬ ‫صورت ممکن است بار دیگر بازار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اقتصاد از رکود خارج ش��ود و در نهایت به سراغ دچار ش��وک شود و قیمت‌ها بار دیگر نوسان پیدا کند‪.‬‬ ‫یکسان‌سازی و تثبیت نرخ ارز برویم که به نظر می‌رسد او با بیان این که اقتصاد باید به یک ثبات نس��بی برسد‬ ‫اگر با این روند پیش برویم بتوان این سیاس��ت را سال تا امکان یکسان س��ازی نرخ ارز فراهم شود‪ ،‬به مزایای‬ ‫آینده اجرایی کرد‪.‬‬ ‫ارز تک نرخی در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬تثبیت و‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی براین باوراس��ت که اگر ارز یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند آثار مثبتی در بخش‌های‬ ‫‹ ‹یکسان سازی نرخ ارز با چه نرخی‬ ‫داوود دانش‌جعف��ری اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه‬ ‫با‬ ‫طباطبایی هم دراین رابطه در گفت و گو با‬ ‫بیان این که حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز برای‬ ‫اقتصاد ما بس��یار دارای اهمیت استتصریح کرد‪ :‬اما این‬ ‫سیاست زمانی اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد که‬ ‫در یک ش��رایط مناسب صورت گیرد ‪ .‬البته این نرخ در‬ ‫چه محدوده‌ای به تثبیت ش��ود نیز از دیگر فاکتورهای‬ ‫مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود ‪ .‬به گفته او؛‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز یک بحث است‪ ،‬اما اینکه این نرخ‬ ‫در چ��ه محدوده‌ای قرار گیرد بحث مهم‌تری اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته دانش جعفری ؛پیاده کردن سیاست یکسان‌سازی‬ ‫نرخ ارز برای اقتصاد کش��ور اتفاق بسیار خوبی خواهد‬ ‫بود اما چالش��ی ک��ه دراین بین وجود دارد این اس��ت‬ ‫ک��ه این نرخ چق��در تعیین ش��ود و در چه محدوده‌ای‬ ‫تثبیت گردد ‪.‬‬ ‫وی براین باوراس��ت که اگر ای��ن نرخ منطقی تعیین‬ ‫نشود ممکن است اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور به‬ ‫جای بگذارد و شرایط نابسامانی ایجاد کند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫هفته‌ای که طال از سکه افتاد‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬قیمت ط�لا که چن��دی پیش در‬ ‫بازاره��ای جهانی ب��ه ب��االی ‪ 1300‬دالر در هر اونس‬ ‫رسیده بود اما هفته گذشته را با کاهش قیمت آغاز کرد‬ ‫و به��ای هر اونس طال در این ب��ازار به زیر ‪ 1300‬دالر‬ ‫رسید‪ ،‬به طوری که قیمت نهایی آن در روز دوشنبه در‬ ‫بازار نیویورک ‪ 1297‬دالر برای هر اونس قیمت خورد‪.‬‬ ‫به این ترتیب روند نزولی قیمت طال در روز سه‌ش��نبه‬ ‫ادام��ه یافت تا جایی که ارزش ه��ر اونس طال حتی تا‬ ‫‪ 1294‬دالر هم پایین آمد‪.‬‬ ‫البته در این روز بهای طال شرایط پرنوسانی را تجربه‬ ‫کرد‪ ،‬به طوری که برای مدتی این روند افزایش��ی شد و‬ ‫م��رز ‪ 1300‬دالر را رد کرد و به کانال ‪ 1302‬دالر برای‬ ‫هر اونس نیز نزدیک شد ‪ .‬به هرحال روند افزایشی طال‬ ‫در روز سه‌ش��نبه انتظار می‌رف��ت ادامه یابد‪ ،‬اما در روز‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪ ،‬چون این امر موجب می‌شود که‬ ‫تکلیف وارد‌کنندگان و صادرکنندگان مش��خص شود و‬ ‫آنه��ا را از بالتکلیفی خ��ارج کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با حذف‬ ‫نوسانات و تک نرخی شدن ارز‪ ،‬رانت به واسطه ارز ارزان‬ ‫از بی��ن می‌رود اما باید توجه داش��ت که این سیاس��ت‬ ‫شتابزده صورت نگیرد چون بار دیگرشرایط سفته بازی‬ ‫را فراه��م خواهد کرد و ش��کاف قیمتی افزایش خواهد‬ ‫یافت ‪ .‬به گفته دینی ترکمانی این امر منوط به آرامش‬ ‫و ثبات در اقتصاد اس��ت و در چنین ش��رایط است که‬ ‫می‌توان آثار مثبت این سیاست را شاهد بود ‪.‬‬ ‫چهارش��نبه این نرخ بار دیگر به مدار ‪ 1294‬دالر رسید‬ ‫و در نهایت روز جمعه به پایین‌ترین حد خود در ‪ 2‬ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬یعنی ‪ ۱۲۸۰‬دالر در هر اونس نزدیک شد که‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬دالری نسبت به چهارشنبه گذشته را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ازار داخل هم متاثر از این جری��ان‪ ،‬هفته نزولی را‬ ‫ط��ی ک��رد و آن طور که رییس اتحادیه کش��وری طال‬ ‫و جواه��ر می‌گوی��د‪ ،‬در طول هفته اخی��ر قیمت طال‬ ‫بیش��تر میل به نزول یا ثبات قیمت داشته و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود روال کاهشی در قیمت طال و سکه تا چند روز‬ ‫آینده ادامه داش��ته باش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در چند ماه‬ ‫اخیر به دلیل بح��ران اوکراین و خاورمیانه هیچ تحول‬ ‫خاصی در قیمت‌ها اتفاق نیفتاد‪ ،‬بنابراین ارزش س��هام‬ ‫و ارزهای عمده نیز در جهان تغییر محسوسی نداشت‪،‬‬ ‫البته گرایش بیش��تر به کاهش قیمت بود‪ .‬کشتی‌آرای‬ ‫همچنین ب��ا بیان اینکه در طول هفته گذش��ته اونس‬ ‫جهان��ی ح��دود ‪ ۱۱‬دالر کاهش قیمت داش��ته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اون��س جهانی اوایل هفت��ه ‪ ۱۳۰۵‬دالر بود که تا اواخر‬ ‫هفته به ‪ ۱۲۹۴‬دالر کاهش یافت و در نهایت روی نرخ‬ ‫‪ 1280‬تثبیت شد‪ .‬رییس اتحادیه طال و جواهر با بیان‬ ‫اینکه قیمت سک ‌ه در ‪ 10‬روز اخیر حدود ‪ 8‬هزار تومان‬ ‫کاهش داشته است افزود‪ :‬در این مدت به طور میانگین‬ ‫نیم س��که ‪ ۳‬ه��زار تومان‪ ،‬ربع س��که ‪ ۳‬ه��زار تومان‌‪،‬‬ ‫س��که‌های یک گرمی ‪ ۴‬هزار توم��ان و هر گرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیار حدود ‪ ۵۰۰‬تومان کاهش قیمت داشته است‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال تصریح ک��رد‌‪ :‬البته یکی از عواملی‬ ‫که به کاهش قیمت کمک کرد بحث کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫تومانی قیمت ارز بوده است ‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪30890‬‬ ‫‪31040‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41240‬‬ ‫‪41440‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51200‬‬ ‫‪51400‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪4,710,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34310‬‬ ‫‪34480‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,315,000‬‬ ‫‪9,355,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪9,340,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪938,400‬‬ ‫‪958,400‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,120,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫باتوج��ه به حض��ور موفق پس��ت بانک‬ ‫ای��ران در عرصه‌ بین‌المللی می‌توانیم از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای اتحادی��ه جهانی پس��ت‬ ‫(‪ )UPU‬ب��رای خدمت‌رس��انی و م��راودات مالی‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬این را حسن‌زاده رییس هیات‌مدیره‬ ‫پس��ت بانک ایران در نشست اعضای هیات‌مدیره‬ ‫این بانک با بشار حس��ین دبیرکل اتحادیه جهانی‬ ‫پست (‪ )UPU‬می‌گوید‪.‬‬ ‫نظارت مالی بیم��ه مرکزی اعالم کرد‪،‬‬ ‫براساس اطالعات واصله از شرکت‌های‬ ‫بیم��ه و در اجرای مصوبه هیات وزیران‪،‬‬ ‫تاکنون ‪ 9‬شرکت موفق شده‌اند سرمایه ثبت‌شده‬ ‫خود را برای س��ال ‪ 1392‬طبق برنامه زمان‌بندی‬ ‫مصوب شورای عالی بیمه افزایش دهند‪.‬‬ ‫همزمان با آغ��از هفته دولت‪ ،‬بازدید از‬ ‫خزانه جواهرات ملی ایران رایگان اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به منظور آشنایی‬ ‫هرچه بیش��تر عالقه‌مندان با تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر‬ ‫ایرانی‪ ،‬بازدی��د از خزانه جواهرات ملی در روزهای‬ ‫دوم تا چهارم شهریور برای عموم رایگان است‪.‬‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در جلس��ه هفت��ه آینده خود‬ ‫اعض��ای هی��ات تحقی��ق و تفحص از‬ ‫عملکرد صنعت بیمه‌ کشور را انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت‬ ‫در کمیس��یون مشترک رس��یدگی به الیحه رفع‬ ‫موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور‬ ‫و همچنین انتخاب عضو کمیس��یون در ش��ورای‬ ‫مرکزی زکات جهت نظارت در این شورا در دستور‬ ‫کار هفت��ه آینده کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬
‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جواد تقوی‪ :‬به‌دنبال منطقی کردن قیمت‌ها هستیم‬ ‫چرخ‌های تجارت روی ریل تبلیغات می‌چرخد‬ ‫بررسی شرایط صدور مجوز برپایی نمایشگاه‬ ‫ارائه بسته پیشنهادی با هدف ساماندهی تجارت ملوانی‬ ‫آیا «تـه لنجی‌ها» کـم می‌شود؟!‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گروه تجارت‪ -‬تجارت ملوانی یا همان ته‌لنجی‪ ،‬مبادالتی است که هرچند حجم باالیی در هر‬ ‫سفر ندارد اما در سال می‌تواند میزان باالیی را به خود اختصاص دهد‪ .‬سال‌ها پیش ورود کاالهای قاچاق توسط‬ ‫ملوان‌ها و کارکنان کشتی و لنج بسیار مرسوم بود تا جایی که دولت تصمیم به ساماندهی این نوع تجارت و ارائه‬ ‫تسهیالت به ملوانان گرفت‪.‬‬ ‫مهرم��اه ‪ ،۸۶‬مصوبه کاالهای ملوانی از س��وی رییس‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تمامی اس��تان‌ها با‬ ‫هدف پایان بخش��یدن به قاچاق کاالهای ته‌لنجی ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس این مصوبه باید از زمان ابالغ بخشنامه‬ ‫بس��ترهای الزم ب��رای اج��رای مصوبه با س��اماندهی‬ ‫واردات کااله��ای ملوانی و برخورد با واردات غیرقانونی‬ ‫از این طریق فراهم می‌ش��د‪ .‬ضم��ن اینکه هیات دولت‬ ‫در نشس��تی‪ ،‬ضمن اصالح «ته لنجی» ب��ه «ملوانی»‪،‬‬ ‫تسهیالت جدید شامل افزایش سقف ورود کاال و تعداد‬ ‫دفع��ات آن را ب��رای ملوانان اعالم ک��رد‪ .‬پیش از وضع‬ ‫ای��ن مصوبه برخی از ملوان��ان کاالهایی را تحت عنوان‬ ‫ته‌لنجی‪ ،‬سردس��تی و‪ ...‬وارد می‌کردن��د که معموال به‬ ‫دلیل پشتوانه قانونی نداشتن توسط ماموران انتظامی و‬ ‫گمرک‪ ،‬غیرقانونی ش��مرده شده و توقیف می‌شد که با‬ ‫این مصوبه این مشکل ملوانان حل شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به گفته مش��اور عالی رییس‬ ‫گمرک ایران حجم قاچاق کاالهای ملوانی یا به اصطالح‬ ‫ته لنجی‌ها تغییری نیافته و همچنان شاهد ورود کاالها‬ ‫به صورت غیرقانونی و ته‌لنجی به کشور هستیم‪.‬‬ ‫اظهار‬ ‫محم��ود بهش��تیان در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬برخی‌ها تجارتی تحت عنوان «ته‌لنجی» را قاچاق‬ ‫می‌دانند و معتقدند باید برای مصرف خاص و برای خود‬ ‫ملوانان وکارکنان باش��د‪ ،‬برخ��ی دیگر هم آن را قاچاق‬ ‫نمی‌دانند‪ .‬به گفته وی تج��ارت ملوانی هرچند قانونی‬ ‫اس��ت اما ش��رایط خاصی دارد که تا ح��دودی به طور‬ ‫کامل اجرا نمی‌ش��ود‪ ،‬مثل اینک��ه کاالی موردنظر باید‬ ‫در محل مصرف ش��ود اما اینگونه نیس��ت‪ .‬بهشتیان از‬ ‫ارائه پیش��نهاداتی از سوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانونی‬ ‫وارد ش��دن کاالهای ته لنجی به صورت محدود است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گاهی ملوانان و کادر کش��تی‌ها و شناورها‬ ‫عاملی برای دیگران می‌ش��وند و ب��رای دیگری تجارت‬ ‫می‌کنند نه برای خودشان‪ .‬برهمین اساس باید اقداماتی‬ ‫در راس��تای اجرای درست قوانین انجام دهیم تا حجم‬ ‫ورود کااله��ا از طریق تجارت ملوانی یا ته‌لنجی کاهش‬ ‫یابد‪ .‬از سویی دیگر دلیل گسترش تجارت ملوانی از این‬ ‫حیث اس��ت که برخی مالکان ش��ناورها به دلیل اینکه‬ ‫باید برای تخلیه بار و پهلوگیری مدت زیادی را منتظر‬ ‫بمانند (به‌دلیل بوروکراس��ی‌های موجود) به این نتیجه‬ ‫می‌رس��یدند که تجارت سالم فایده‌ای ندارد و در عمل‬ ‫هم بیش��تر مایل به تجارت ملوانی یا ته‌لنجی بودند اما‬ ‫در س��ال‌های اخیر زم��ان انتظ��ار از ‪ ۳۰‬روز به ‪ ۳‬روز‬ ‫کاه��ش یافته که این امر خود عاملی در کاهش تجارت‬ ‫ملوانی از نوع غیرقانونی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست جدیدکاالهای قابل ورود ملوانی‬ ‫لیست اقالم وارداتی توسط ملوانان خدمه و کارکنان‬ ‫کش��تی‌های زیر ‪ 500‬تن‪ ،‬به شرح جدول می‌آید‪ .‬الزم‬ ‫به‌ذکر اس��ت در جلسه ‪ 1393/3/11‬کارگروه ماده ‪12‬‬ ‫قانون ساماندهی مبادالت مرزی‪ ،‬موضوع حذف باطری‬ ‫خ��ودرو تایید گردید و مقرر ش��د برنج‪ ،‬روغن و قند و‬ ‫شکر به میزان فهرست قبل‪ ،‬یعنی برنج ‪ 160‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫روغن ‪ 40‬کیلوگرم و قندو ش��کر ‪50‬کیلوگرم برگردد‪.‬‬ ‫ماده (‪ )9‬آیین‌نامه اجرایی قانون س��اماندهی مبادالت‬ ‫م��رزی ملوانان و خدمه‌ای که دارای کارت شناس��ایی‬ ‫معتبر صادره از س��ازمان بنادر و دریانوردی می‌باشند‬ ‫مشمول این آیین‌نامه می‌شوند‪.‬‬ ‫فهرست قدیمی اقالم وارداتی توسط ملوانان خدمه و کارکنان کشتی‌های زیر ‪ 500‬تن‬ ‫الف‪ :‬ارزاق عمومی‬ ‫‪700‬کیلوگرم‬ ‫‪1‬‬ ‫برنج خوراکی‬ ‫‪2‬‬ ‫چای‬ ‫‪ 10‬کیلوگرم‬ ‫‪3‬‬ ‫قهوه‬ ‫‪ 2‬کیلوگرم‬ ‫‪4‬‬ ‫نسکافه‬ ‫‪ 2‬کیلوگرم‬ ‫‪5‬‬ ‫روغن خوراکی‬ ‫‪150‬کیلوگرم‬ ‫‪6‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪150‬کیلوگرم‬ ‫‪7‬‬ ‫تمبر هندی‬ ‫‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫‪8‬‬ ‫انواع ادویه‬ ‫‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫‪9‬‬ ‫کمپوت آناناس‪ ،‬موز‪ ،‬انبه و میوه‌های گرمسیر‬ ‫‪ 15‬کیلوگرم‬ ‫شکالت و شیرینی‬ ‫‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫‪11‬‬ ‫بیسکویت‬ ‫‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کرم کارامل‬ ‫‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫‪13‬‬ ‫پودرکاکائو‪ ،‬ژله و شربت‬ ‫‪ 10‬کیلوگرم‬ ‫ب ـ لوازم خانگی‬ ‫‪1‬‬ ‫پتو‪ ،‬تشک و متكی‬ ‫‪ 2‬تخته‬ ‫‪2‬‬ ‫چرخ خیاطی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪3‬‬ ‫کمپرسور یخچال مجاز‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫پنکه سقفی یا دستی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪5‬‬ ‫چمدان‪ ،‬ساک و کیف‬ ‫‪ 6‬عدد‬ ‫‪6‬‬ ‫انواع ظروف چینی‬ ‫‪ 30‬کیلوگرم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موتورژنرات�ور برق ب�ا ‪ 20‬کیلوگرم وات‬ ‫برق‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫انواع قیچی خیاطی‪ ،‬باغبانی و پشم‌چینی‬ ‫‪ 3‬دستگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫ریش تراش دستی و برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪10‬‬ ‫ماشین حساب رومیز و جیبی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪36‬‬ ‫ظروف کریستال‬ ‫‪ 20‬کیلوگرم‬ ‫‪62‬‬ ‫انواع تنور گازی و برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪12‬‬ ‫جاروبرقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪37‬‬ ‫فالسک چای‬ ‫‪ 3‬دستگاه‬ ‫‪63‬‬ ‫اجاق گاز برقی و گازی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪38‬‬ ‫كلمن آب‬ ‫‪ 3‬دستگاه‬ ‫‪64‬‬ ‫انواع بخارشوی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪13‬‬ ‫چرخ گوشت‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪11‬‬ ‫ماش�ین‌آالت ریس�ندگی و بافندگ�ی‬ ‫خانگی‬ ‫‪14‬‬ ‫قاشق‪ ،‬چنگال و کارد‬ ‫‪3‬عدد‬ ‫‪15‬‬ ‫دستگاه آب شیرین کن‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪16‬‬ ‫کولرگازی ( اسپیلت)‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪17‬‬ ‫اطو بخار‬ ‫‪ 2‬دستگاه‬ ‫‪18‬‬ ‫سرخ کن‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪19‬‬ ‫توستر‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪20‬‬ ‫قهوه جوش‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪21‬‬ ‫ماکروفر و فر برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪22‬‬ ‫ساندویچ ساز‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪23‬‬ ‫مخلوط کن‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪24‬‬ ‫آبمیوه‌گیری‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪25‬‬ ‫همزن برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫چای ساز‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪27‬‬ ‫کتری برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪28‬‬ ‫گوشت کوب برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪29‬‬ ‫جارو شارژی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪30‬‬ ‫ضبط صوت پرتابل‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪31‬‬ ‫سماوربرقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪32‬‬ ‫ماشین لباسشویی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪33‬‬ ‫ماشین ظرفشویی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪34‬‬ ‫گوشی تلفن‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪35‬‬ ‫گل‌های مصنوعی‬ ‫‪ 2‬کیلوگرم‬ ‫‪39‬‬ ‫یخچال فریزر‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪65‬‬ ‫انواع یخ ساز‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪40‬‬ ‫غذاساز‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪66‬‬ ‫لپ تاپ‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪41‬‬ ‫قطعات یدکی موتور لنج و قایل دریایی‬ ‫‪ 5‬میلیون ریال‬ ‫‪67‬‬ ‫دوربین عکاسی و فیلمبرداری‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪42‬‬ ‫موتورلنج و قایق دریایی‬ ‫هرکدام ‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪68‬‬ ‫آب سردکن و آب گرم کن‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪43‬‬ ‫انواع تخته‬ ‫‪ 30‬مترمکعب‬ ‫‪69‬‬ ‫انواع عینک آفتابی و طبی‬ ‫هرکدام یک عدد‬ ‫‪44‬‬ ‫یخچال‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪70‬‬ ‫انواع سی‌دی خام و حافظه جانبی‬ ‫‪500‬هزار ریال‬ ‫‪45‬‬ ‫کولرگازی پنجره‌ای‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪71‬‬ ‫انواع اسباب بازی‬ ‫‪ 1‬میلیون ریال‬ ‫‪46‬‬ ‫لوازم یدکی موتور سیکلت‬ ‫‪500‬هزار ریال‬ ‫‪72‬‬ ‫انواع بدلیجات و مهره و منجوق‬ ‫‪ 1‬میلیون ریال‬ ‫‪47‬‬ ‫شیرآالت ساختمانی‬ ‫‪500‬هزار ریال‬ ‫‪73‬‬ ‫ان�واع ل�وازم ایمن�ی کار( دس�تکش‪،‬‬ ‫‪48‬‬ ‫لوازم صید صیادی‬ ‫‪ 1‬میلیون ریال‬ ‫‪49‬‬ ‫الستیک خودرو‬ ‫‪ 4‬حلقه‬ ‫‪50‬‬ ‫ابزار آالت دستی‬ ‫دو میلیون ریال‬ ‫‪51‬‬ ‫چراغ اضطراری‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪52‬‬ ‫چتر‬ ‫یک عدد‬ ‫‪53‬‬ ‫باتری خودروسواری‬ ‫یک عدد‬ ‫‪54‬‬ ‫دوچرخه‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪55‬‬ ‫لوازم یدکی دوچرخه‬ ‫‪100‬هزارریال‬ ‫‪56‬‬ ‫البسه‬ ‫‪ 500‬هزارریال‬ ‫‪57‬‬ ‫انواع مصنوعات چوبی و کمد‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪58‬‬ ‫کفش‬ ‫‪3‬جفت‬ ‫‪59‬‬ ‫لوازم دکوری منزل‬ ‫‪ 5‬عدد‬ ‫‪60‬‬ ‫پلوپز برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪61‬‬ ‫پوست کن و رنده برقی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫ماسک‪،‬کفش و لباس)‬ ‫‪1500‬هزار ریال‬ ‫‪74‬‬ ‫انواع المپ کم مصرف‬ ‫‪ 10‬عدد‬ ‫‪75‬‬ ‫پروژکتور کامل‬ ‫‪ 1‬عدد‬ ‫‪76‬‬ ‫انواع چراغ فانوس‬ ‫‪ 4‬عدد‬ ‫‪77‬‬ ‫انواع روسری و شال و جانماز‬ ‫‪ 10‬عدد‬ ‫‪78‬‬ ‫انواع زیر انداز‪( :‬کفپوش)‬ ‫‪ 6‬قطعه‬ ‫‪79‬‬ ‫انواع لوازم ورزشی‬ ‫‪ 5‬میلیون ریال‬ ‫‪80‬‬ ‫انواع پرده و آفتابگیر خودرو‬ ‫‪ 10‬عدد‬ ‫‪81‬‬ ‫انواع تش�ک و کفپوش خ�ودرو و روکش‬ ‫صندلی خودرو‬ ‫‪ 10‬کیلوگرم‬ ‫‪82‬‬ ‫انواع پرده منزل‬ ‫‪ 30‬متر‬ ‫‪83‬‬ ‫ساعت دیواری و رومیزی‬ ‫‪ 1‬عدد‬ ‫‪84‬‬ ‫انواع ظروف فلزی آشپزخانه‬ ‫‪ 8‬کیلوگرم‬ ‫‪85‬‬ ‫نخ برای ساختن تور ماهیگیری‬ ‫‪ 15‬کیلوگرم‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایسنا‪ -‬اکبر ترکان‪ ،‬دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‬ ‫گف��ت‪ :‬تصویب ‪ 2‬منطقه آزاد بوش��هر و جاس��ک به‌دلیل گس��ترش حوزه‬ ‫دریایی در دست اقدام است و مناطق مهران و مریوان‪ ،‬بانه نیز نقاط مرزی‬ ‫اس��ت که به خاطر توس��عه تجارت با عراق مورد توجه است و قرار است به‬ ‫شورای عالی ارسال‌شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مدیرکل دامپزشکی هرمزگان از رفع ممنوعیت صادرات دام زنده‬ ‫سبک از بنادر این استان خبر داد و گفت‪ :‬پیش از این دام زنده از کاالهای‬ ‫ممنوع��ه صادراتی بود که با پیگیری‌های س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫این ممنوعیت برداشته شد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬یک گروه ‪ 3‬نفره از ایران برای بهره‌گیری از تجارب و تخصص‬ ‫هند در زمینه تولید شکر به این کشور سفر کرد‪.‬‬ ‫عص��ر ام��روز نمایش��گاه بین‌الملل��ی ته��ران میزبان‬ ‫هن��ر‪ -‬صنعت فرش دس��تباف ایران اس��ت‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫بیس��ت وسوم فرش امس��ال با حال و هوای متفاوت‌تری‬ ‫گشایش می‌یابد‪ .‬امسال برخالف سال‌های گذشته‪ ،‬همزمان‬ ‫با برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬رویداد نمایشگاهی دیگری اجرا‬ ‫نمی‌شود و نمایشگاه بین‌المللی تهران تمام قد برای هنر‬ ‫ایرانی قد علم کرده اس��ت‪ .‬مراسم گشایش این نمایشگاه‬ ‫امروز ساعت ‪ ۱۵/۳۰‬با حضور معاون اول رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس مرکز ملی فرش‬ ‫ایران در سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد‪ .‬خبر دیگر‬ ‫اینکه‪ ،‬استاد حس��ین علیزاده در آیین گشایش بیست و‬ ‫سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران خواهد نواخت‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از برنامه‌های هنری این رویداد‪ ،‬اجرای اپرای فرش در‬ ‫روزهای میانی‏نمایشگاه به سرپرستی «سعید احمدیان» و‬ ‫در فضای باز نمایشگاه خواهد بود‏‪.‬‬ ‫قانون چه می‌گوید؟‬ ‫‹ ‹ضربه به تولید داخل‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫برگزاری بیست‌وسومین‬ ‫نمایشگاه فرش‬ ‫دریچه‬ ‫و ارز خب��ر داد و گفت‪ :‬این پیش��نهادات در راس��تای‬ ‫کاه��ش تجارت ملوانی یا ته‌لنجی از نوع قاچاق اس��ت‬ ‫که باید به تایید هیات وزیران برسد‪ .‬مشاور عالی رییس‬ ‫گمرک ادامه داد‪ :‬براساس این پیشنهاد باید فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی را بیش��تر و کیفی‌تر کنند تا تجارت ملوانی یا‬ ‫ته‌لنجی و قاچاق کاهش یابد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬برخ��ی گمرکات نی��ز از ملوانی به‬ ‫تجاری ارتقا یافته‌اند که این امر خود نشانی در کاهش‬ ‫حجم تجارت ملوانی تلقی می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که فروردین امس��ال با تبدیل گمرک‌های نخل تقی و‬ ‫عس��لویه از ملوانی به تج��اری‪ ،‬اقتصاد منطقه نیز رونق‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس نی��ز با بیان اینکه‬ ‫حجم باالی ای��ن نوع تجارت به تولی��د داخل تحمیل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخ��ی از این کااله��ا به عنوان‬ ‫س��وغاتی وارد کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬ام��ا در مجموع وقتی‬ ‫تبدیل به میلیون‌ها س��فر می‌ش��ود‪ ،‬حجم سنگینی را‬ ‫گفت‪ :‬زمانی‬ ‫دربرمی‌گیرد‪.‬ای��رج ندیمی ب��ه‬ ‫که بازار اش��باع و نیاز هم کاهش یابد طبیعی است که‬ ‫رویکرد تولید داخل و انگیزه س��رمایه‌گذاری کم شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬متاس��فانه در این م��ورد آنچنان که باید‬ ‫با اجرای متناس��ب برخورد نشد و نتوانستیم مقابل این‬ ‫نوع تجارت ملوانی یا ته‌لنجی بایستیم‪ .‬ندیمی با تاکید‬ ‫بر اینکه مش��کل قانون نداریم بلکه ایراد در اجراس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بخش��ی از این ن��وع تجارت به طور ناخواس��ته‬ ‫کاهش یافته که آن هم به دلیل کاهش س��طح روابط با‬ ‫خارج و مسافرت‌های کمتری است که صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫ایلنا‪ -‬معاون بازرگانی داخلی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گیالن از آغاز تحویل س��بوس گندم به دامداران از سوی اتحادیه دامداران‬ ‫با نرخ مصوب ‪۵۲۰۰‬ریال خبر داد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬رییس مجمع واردات با اشاره به هدفگذاری تجارت ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالری بی��ن ایران و ترکی��ه گفت‪ :‬از راه‌های تحقق ای��ن هدف ایجاد یک‬ ‫منطقه صنعتی مش��ترک در مرز ‪ 2‬کشور است که درصورت عدم تاسیس‬ ‫این منطقه شاید سال‌ها طول بکشد تا تجارت ‪ ۳۰‬میلیاردی محقق شود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬کنیا از ایران خواست مشکالت پیش‌روی صادرکنندگان چای‬ ‫کنی��ا به ایران به خصوص در زمین��ه انتقال پول محموله‌های چای را حل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روابط عمومی گمرک ایران‪ -‬امکان اظهار اینترنتی کاال در گمرک از‬ ‫تهران به میرجاوه فراهم شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گفته مدیرکل گمرک بوش��هر‪ ،‬در اجرای ط��رح انتقال کاال‬ ‫از منطقه ویژه اقتصادی ‪ 1‬به ‪ 2‬بوش��هر‪ ،‬سیس��تم جی‪.‬پی‪‌.‬اس برای همه‬ ‫کامیون‌های ترانزیت کاال در گمرک بوشهر مستقر شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رییس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش‬ ‫بان��ک مرکزی در توس��عه صادرات‪ ،‬گفت‪ :‬ثبات ن��رخ ارز مهم‌ترین چالش‬ ‫صادرکنندگان اس��ت و از بان��ک مرکزی می‌خواهیم ضم��ن توجه به این‬ ‫موضوع‪ ،‬برنامه‌ریزی بلندمدتی برای ثبات نرخ ارز داشته باشد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬همایش مشترک بازرگانی صنعتی ایران و ترکمنستان با حضور‬ ‫معاونان روس��ای‌جمهور ‪ ۲‬کشور و جمعی از فعاالن عرصه تجارت خارجی‬ ‫در عشق‌آباد برگزار شد‪.‬‬ ‫قانون س��اماندهی مبادالت مرزی در س��ال ‪ 1384‬در‬ ‫مجلس شورای اسالمی مصوب و آیین‌نامه اجرایی آن در‬ ‫سال ‪ 1385‬به تایید دولت رسید‪ .‬براساس ماده (‪ )6‬قانون‬ ‫س��اماندهی مب��ادالت م��رزی‪ ،‬ارزش کل کاالهای قابل‬ ‫مبادله در مناطق مرزی برای کل کش��ور هرساله معادل‬ ‫‪ 3‬درص��د کل واردات کش��ور به ماخذ س��ال قبل تعیین‬ ‫می‌ش��ود که بای��د در مقابل ‪ 3‬درصد ص��ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی به ماخذ س��ال قبل انجام شود‪ .‬بر همین اساس‬ ‫آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادالت مرزی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را مکلف کرده تا فهرس��ت‪ ،‬نوع‪،‬‬ ‫مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کاالهای قابل ورود‬ ‫توس��ط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را به‌صورت‬ ‫منطق��ه‌ای تعیین و پس از تایید درجلس��ه کارگروه ماده‬ ‫(‪ )12‬قانون مزبور را برای تصویب به هیات وزیران ارس��ال‬ ‫‌نماید‪.‬بر اس��اس م��اده (‪ )8‬قانون س��اماندهی مبادالت‬ ‫مرزی نیز س��قف اقالم کااله��ای قابل ورود در اجرای این‬ ‫قانون که ش��امل بخش��ی از مصارف معیشتی و نیازهای‬ ‫مرزنشینان است و توسط وزارت متبوع تعیین می‌گردد‪،‬‬ ‫مش��مول تخفیف حقوق ورودی برای کاالهای خوراکی‬ ‫(ارزاق عمومی) تا ‪100‬درصد و برای کاالهای غیرخوراکی‬ ‫تا ‪50‬درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب‬ ‫هیات وزیران خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹كارت الكترونیكی مرزنشینان و مزایا‬ ‫صدور کارت الکترونیکی مرزی از سال ‪ 1391‬جایگزین‬ ‫دفترچه‌های مرزنشینی سابق شد‪ .‬در حال حاضر براساس‬ ‫کارت‌های الکترونیکی جدید تعداد جمعیت مرزنشینی‬ ‫‪ 5666453‬نفر می‌باشند‪ .‬شناسایی مرزنشینان واقعی از‬ ‫طریق ارتباط با س��ازمان‌های ذی‌ربط مانند ثبت احوال و‬ ‫پست‪ ،‬شناس��ایی محل دقیق سكونت مرزنشین‪ ،‬كنترل‬ ‫فرآیند عضویت در ش��رکت‌های تعاونی مرزنش��ینان از‬ ‫طریق ارتباط با س��ایت وزارت تعاون و تخصیص سهمیه‬ ‫ارزی مرزنشینان به شرکت‌های تعاونی از طریق دستگاه‬ ‫‪ pos‬از جمله مزایای کارت الکترونیکی مرزنشینان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارچه‌ها و قوانین‬ ‫براس��اس ماده ‪ 4‬قانون س��اماندهی مب��ادالت مرزی‬ ‫مص��وب ‪ 1384/7/6‬مجلس ش��ورای اس�لامی بازارچه‬ ‫م��رزی محوطه‌ای محص��ور واقع در نقاط مرزی اس��ت‬ ‫که مطابق با اس��تانداردهای تعیین ش��ده توسط دولت‪،‬‬ ‫به‌صورت مس��تقل یا در قالب تفاهمنامه منعقد شده بین‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و کش��ورهای همجوار تاسیس‬ ‫می‌شود‪ .‬در این مراکز با حضور نماینده گمرک‪ ،‬تشریفات‬ ‫ترخی��ص کاالی مج��از ب��رای مبادالت م��رزی صورت‬ ‫می‌گی��رد و مرزنش��ینان می‌توانند کااله��ا و محصوالت‬ ‫مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مش��ترک‬ ‫مرزی استان مبادله نمایند‪.‬‬ ‫به اس��تناد ماده ‪ 11‬قانون مقررات صادرات و واردات به‬ ‫دولت اختیار داده می‌ش��ود در هریک از مناطق مرزی که‬ ‫ایجاد بازارچه مرزی را مفید تش��خیص می‌دهد با رعایت‬ ‫اولویت نظیر اس��تعداد محلی‪ ،‬ضرورت‪ ،‬اشتغال و توسعه‬ ‫روابط تجاری با کش��ور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام‬ ‫نماید‪ .‬تش��ویق پیل��ه‌وران به مبادله از طری��ق بازارچه‌ها‬ ‫و مرزنش��ینان در جه��ت رون��د کاه��ش قاچ��اق‪ ،‬ایجاد‬ ‫زمینه‌های اش��تغال از محل فعالیت بازارچه‌های مرزی‪،‬‬ ‫تامی��ن نیازهای کاالیی مناطق مرزی اعم از معیش��تی یا‬ ‫تجاری‪ ،‬كاهش مهاجرت ساکنین مناطق مرزی‪ ،‬افزایش‬ ‫ضریب امنیت مرزی از طریق حضور مرزنشینان از جمله‬ ‫مزیت‌های ایجاد بازارچه‌های مرزی هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫کمک به رونق اقتصادی منطقه و آشنایی تجار و پیله‌وران‬ ‫مرزی ‪ 2‬کش��ور هم مرز‪ ،‬در جهت شناخت امکانات بالقوه‬ ‫برای فعالی��ت تجاری متقاب��ل از دیگ��ر مزیت‌های این‬ ‫مناطق به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقررات صدور و ورود کاال از بازارچه‌ها‬ ‫ورود و ترخیص کاال در بازارچه‌های مرزی صرفا با ارائه‬ ‫فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل‬ ‫امکانپذیر بوده و نیاز به ارائه سایر مدارک از قبیل پروفرما‬ ‫و بارنامه حمل نمی‌باشد و ثبت آماری در محل هر بازارچه‬ ‫توس��ط نماین��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت انجام‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬طبق مقررات ص��دور و ورود کاال از بازارچه‌ها‬ ‫ورود هر نوع کاال از طری��ق بازارچه‌های مرزی موکول به‬ ‫صدور کاال بوده و س��قف کاالهای قاب��ل ورود هر بازارچه‬ ‫در هر س��ال تعیین می‌گردد‪( .‬م��اده ‪ 11‬آیین‌نامه قانون‬ ‫ساماندهی مبادالت مرزی) به عالوه اینکه کلیه کاالهای‬ ‫مجاز در بازارچه‌های مرزی قابل دادوستد می‌باشند‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در گفت‌‌وگوی‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد‬ ‫به دنبال منطقی کردن‬ ‫قیمت ها هستیم‬ ‫نگار خس�روی‪ -‬گ�روه تجارت‪« :‬س��ازمان حمایت از‬ ‫مصرف‌کنن��ده و تولید‌کننده»؛ س��ازمانی ک��ه وظیفه‌اش‬ ‫حمایت از دو قشر در کشور است که گاهی برابر همدیگر‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬با این تعریف می‌شود اینطور نتیجه گرفت که سازمان‬ ‫حمای��ت از مصرف‌کننده و تولید کننده‪ ،‬روی لبه تیغ حرکت می‌کند‬ ‫چ��را که هم باید هوای تولید‌کننده‌ها را داش��ته باش��د و هم از حق‬ ‫مصرف‌کننده‌ها دفاع کند‪ .‬سید جواد تقوی‪ ،‬رییس این سازمان است‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت که تا به امروز عملکرد س��ازمانش قابل دفاع است و‬ ‫توانس��ته به خوب��ی از پس وظیف��ه اش بربیای��د‪ .‬او می‌گوید خالف‬ ‫تصورات جامعه‪ ،‬نقش این سازمان منطقی کردن و کارشناسی قیمت‬ ‫هاست‪ ،‬نه تثبیت آنها‪ .‬خبرنگار‬ ‫با این مقام مسئول گفت و‬ ‫گویی داش��ته‪ ،‬در رابطه با آنچه که این سازمان از سال تاسیس تا به‬ ‫ام��روز انج��ام داده و نق��ش س��ازمان در جامع��ه ک��ه در ادام��ه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €از س�ال ‪ 54‬ت�ا ام�روز‪ ،‬س�ازمان حمای�ت از آمادگی و اولویت‌بندی که در س��تاد انجام داده بودیم به ثمر‬ ‫تولید‌کننده و مصرف‌کننده توانس�ته است جایگاه نشست و بازار چه در بخش تامین چه در بخش توزیع شرایط‬ ‫مناس�بی در ارکان‌ اقتص�ادی پیدا کن�د‪ .‬می‌توانید آرامی را سپری کرد‪.‬‬ ‫این آرامش در حالی است که اقتصاد کشور با عوامل دیگری‬ ‫اش�اره‌ای ب�ه عملکرد‌های ای�ن س�ازمان در طول‬ ‫هم درگیر است‪ .‬به عنوان مثال تحریم‌ها که در سال‌های اخیر‬ ‫سال‌های اخیر کنید؟‬ ‫«س��ازمان حمای��ت از مصرف‌کنن��ده و تولید‌کننده» در فشار‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده که از جمله آن‬ ‫این س��ال‌ها با توجه به ش��رایط اقتص��ادی و اتفاقاتی که بعد رکود تورمی است‪ .‬اما خوش��بختانه دولت برای خروج از این‬ ‫از انقالب در فضای کشور حادث شد‪ ،‬ماموریت‌های مختلفی رکود تدارکات خوبی دیده اس��ت؛ از یک س��و توانسته تا حد‬ ‫را به عهده گرفته که بر اس��اس قوانین و ضوابطی که در قانون زیادی تورم را کنترل کند و از س��وی دیگر با ارائه دادن بسته‬ ‫آن آمده‪ ،‬تقریبا یک سازمان نظارتی به حساب می‌آید‪ .‬یعنی پیشنهاد قصد دارد اوضاع را سامان ببخشد‪.‬‬ ‫حاال و با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی‪ ،‬ما در حال‬ ‫ای��ن نظارت و حمایت هم در بخش تولید‌کننده‌ها وجود دارد‬ ‫و ه��م در بخش مصرف‌کننده‌ها؛ به گون��ه‌ای که نه به بخش اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی هم هس��تیم و این مس��ئله‬ ‫تولید فش��اری وارد می‌ش��ود و نه ب��ه مصرف‌کننده‌ها هزینه را هم مدیریت می‌کنیم‪ .‬خوش��بختانه در این فاز در سه ماهه‬ ‫اضافی متحمل ش��ود‪ .‬چ��را که وظیفه م��ا حمایت همزمان اول توانس��تیم قیمت‌ها را به خوبی کنترل کنیم اما با ش��روع‬ ‫م��اه تیر‪ ،‬ای��ن روند اندکی تغییر کرد‪ .‬ای��ن افزایش قیمت در‬ ‫از هر دو بخش است‪.‬‬ ‫ش��اید در این س��ال‌ها تنها س��ازمان یا بهتر اس��ت بگویم کااله��ا منوط به مولفه‌های دیگ��ری از جمله افزایش حقوق‬ ‫معدود س��ازمانی که توانس��ته هم در جهت حمایت از حقوق کارمن��دان‪ ،‬افزایش هزینه‌های حمل و نقل‪ ،‬باال رفتن مالیات‬ ‫مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده حرکت کند‪ ،‬همین سازمان و قیمت انرژی هم هس��ت‪ .‬اما ما ب��ا برنامه‌ریزی و زمان‌بندی‬ ‫حمایت اس��ت‪ .‬البته س��ازمان‌های دیگری هم مثل سازمان برای افزایش قیمت‌ها سعی کردیم فشار تورم را تا حد زیادی‬ ‫دارو‪ ،‬سازمان اس��تاندارد و ‪ ....‬هم هستند اما سازمان حمایت مدیری��ت کنیم‪ .‬به همین دلیل اس��ت ک��ه می‌گویم آهنگ‬ ‫در این بین نقش بیشتری ایفا کرده است‪ .‬بعد از الحاق سازمان فضای تورمی در حال حاضر کاملا کاهشی است‪.‬‬ ‫کاری ک��ه ما در این بخش انج��ام می‌دهیم عالوه بر اجرای‬ ‫بازرسی کشور به سازمان ما‪ ،‬وظیفه مان فراگیرتر شده است‪،‬‬ ‫یعنی هم باید نقش نظارتی داشته باشیم و هم نقش مدیریت بس��ته‌های نظارت��ی که برای ف��از دوم هدفمن��دی تدارک‬ ‫دیده‌ایم‪ ،‬مدیریت بازار را هم به عهده داریم که خوش��بختانه‬ ‫(بررسی و تحلیل قیمت‌ها)‪.‬‬ ‫بح��ث نظارت‪ ،‬به ه��ر آنچه که در فضای اقتصادی کش��ور توانس��ته‌ایم در این مقوله موفقیت آمی��ز حرکت کنیم‪ .‬این‬ ‫اتف��اق می‌افتاد برمی‌گردد‪ .‬یعنی هر اتفاقی که خارج از عرف موفقی��ت مان هم حاصل تحلیل‌های اقتصادی ای اس��ت که‬ ‫و ضابطه رخ دهد از س��وی س��ازمان ما مدیریت می‌شود تا به برای تامین‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬موجودی و قیمت کاال‌ها انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫این امر کمک بسیار زیادی به حوزه‌های‬ ‫مس��یر قانونی برگردد‪ .‬عالوه بر نظارت‪،‬‬ ‫تصمیم گیر هم می‌کند‪.‬البته این را باید‬ ‫بحث قیمت هم یکی از مولفه‌های مهم‬ ‫معتقدم که سازمان‬ ‫گوش��زد کنم که بحث م��ن در رابطه با‬ ‫این س��ازمان اس��ت که اوال‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫توانست وظیفه اش را به قیم��ت‪ ،‬کنترل آهن��گ افزایش قیمت‬ ‫س��ازمانی که در حوزه قیمت مس��ئول‬ ‫کارشناس��ی اس��ت اعمال نظر می‌کند خوبی انجام دهد و کسانی هاست‪.‬‬ ‫اما نکت��ه‌ای که بای��د روی آن تاکید‬ ‫(به کمک هیات تعیین و تصویب) و هم که در این قسمت فعالیت‬ ‫می‌کنند با نظر من موافق کنم در رابطه با قیمت هاس��ت‪ .‬وظیفه‬ ‫به عنوان نهاد نظارتی اجرایی شدن آن‬ ‫س��ازمان م��ا جلوگی��ری از افزای��ش‬ ‫را پیگیری‪.‬‬ ‫هستند و موفقیت ما را‬ ‫قیمت‌های غیرمنطقی اس��ت نه مقابله‬ ‫این موارد به طور کلی مسئولیت‌های‬ ‫تایید می‌کنند‪ .‬چرا که بعد ب��ا گرانی و تورم‪ .‬چرا ک��ه این دو مورد‪،‬‬ ‫س��ازمان «حمای��ت از مصرف‌کنن��ده‬ ‫از سال اولی که هدفمندی معلول عوامل اقتصاد کالن است و اصال‬ ‫و تولیدکننده» اس��ت ام��ا در برخی از‬ ‫برهه‌ه��ای زمانی و بس��ته به ش��رایط یارانه‌ها اجرایی شد‪ ،‬بازار به حیطه کاری ما مربوط نیست‪.‬‬ ‫هر چند ما کمک‌کننده دولت هستیم‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬مثال در دوران جنگ‪ ،‬تنها ‪ 11‬درصد تورم داشت‬ ‫اما ب��ا آن چیزی برخ��ورد می‌کنیم که‬ ‫بعد از جنگ و حتی در دوران بازس��ازی‬ ‫و در واقع چنین رقمی‬ ‫تخل��ف و افزایش قیم��ت غیرمنطقی‬ ‫و توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬س��ازمان ما وارد‬ ‫خالف انتظارات بود‬ ‫باش��د‪ .‬م��واردی مث��ل احتکار‪،‬گ��ران‬ ‫عمل ش��ده و پایاپای تصمیمات دولتی‬ ‫فروشی و ‪...‬‬ ‫کمک رسانی کرده است‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترین وظیفه این روزهای س��ازمان حمایت کنترل € €براس�اس صحبت‌های ش�ما‪ ،‬ف�از اول هدفمندی‬ ‫شرایط بازار بعد اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه هاست‪ .‬یارانه‌ها را س�ازمان حمایت به خوبی کنترل کرده اما با‬ ‫چ��ه در مرحل��ه اول چ��ه در مرحله دوم ؛ هم��ه اطالع دارند توجه آمار و ارقامی که در حال حاضر در دسترس است‪،‬‬ ‫که اجرایی ش��دن این ط��رح حرکت فوق الع��اده‌ای بود که اجرایهدفمندییارانهاقتصادکشورراشوک‌زدهکرد‪.‬‬ ‫نگرانی‌هایی را هم در بر داش��ت‪ .‬مثال بسیاری از کارشناسان یعنیافزایشقیمت‌هابعدازاینطرحاقتصادیبهبیش‬ ‫حتی تورم ‪ 50‬ی��ا‪ 60‬درصدی را ه��م پیش‌بینی می‌کردند‪€ .‬از ‪ 4‬برابر رسید‪ .‬با این اوصاف چطور میتوان گفت بازار‬ ‫برای جلوگیری از چنین اتفاقی‪ ،‬تصمیم گرفتیم که تیم‌های کنترل شد؟‬ ‫اج��ازه دهید تفاوت این س��ال‌ها را برای‌تان توضیح بدهم‪.‬‬ ‫نظارتی تش��کیل بدهیم ک��ه در حوزه‌های مختلف‪ ،‬خصوصا‬ ‫کاالهای خوراکی بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم تا آن شتاب در س��ال ‪ 89‬که اجرای فاز اول هدفمندی‌ها آغاز ش��د‪ ،‬تمام‬ ‫و خی��ز قیمتی غیرمعقولی که همه منتظ��رش بودند را مهار پیش‌بینی‌ها در رابطه با افزایش قیمت در سال ‪ 90‬انجام شده‬ ‫کنی��م‪ .‬برآورد ما ای��ن بود که اگر افزای��ش قیمت‌ها با چنین بود‪ .‬اما بعد از آن بود که اتفاقات خاصی در فضای کشور حادث‬ ‫شیب تندی باال برود‪ ،‬اجرایی شدن قانون دچار مشکل خواهد شد (به دلیل تاثیرات تحریم‌ها و غیره) که اقتصاد را به شدت‬ ‫شد‪ .‬خوشبختانه توانستیم با سیاست‌گذاری‌های الزم در گام تحت تاثیر قرار داد و قیمت‌ها فرای بحث قانونی تغییر کردند‪.‬‬ ‫اول هدفمن��دی‪ ،‬تا حد زیادی خیز قیمت��ی را کنترل کنیم‪ .‬اصلی‌ترین دلیل ش��یب تند صعودی قیمت‌ها مربوط به نرخ‬ ‫البت��ه این به معنای تثبیت قیمت‌ها نیس��ت بلکه ما به دنبال ارز بود که در بعضی روزها حتی دقیقه‌ای باال و پایین می‌رفت‪.‬‬ ‫منطقی کردن قیمت‌ها بوده‌ایم‪ .‬که بتوانیم به گونه‌ای شرایط اوج این ماجرا در ش��هریور ماه س��ال ‪ 91‬رخ داد که بی‌ش��ک‬ ‫را کنترل کنیم که قیمت‌ها آهس��ته آهس��ته و در چارچوب مخرب ترین س��ال اقتصادی ای اس��ت که کش��ور تا به امروز‬ ‫گذرانده اس��ت‪ .‬در آن زمان متاسفانه تصمیمات پولی و مالی‬ ‫واقعی اش افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫معتقدم که سازمان توانس��ت وظیفه اش را به خوبی انجام دیگری هم در کش��ور اتخاذ شد که به این بحران‌های قیمتی‬ ‫دهد و کس��انی که در این قسمت فعالیت می‌کنند با نظر من دامن زد و موجب شد خیز تورم شدیدی را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫مواف��ق هس��تند و موفقیت ما را تایید می‌کنن��د‪ .‬چرا که بعد € €لطفا در خصوص تاثی�ر عوامل جانبی مثل نرخ ارز‬ ‫از س��ال اولی ک��ه هدفمندی یارانه‌ها اجرایی ش��د‪ ،‬بازار تنها و‪ ...‬در اقتصاد آن روزها بیشتر توضیح دهید‬ ‫مث�لا در ‪ 3‬ماه پایان س��ال ‪ 90‬قیمت ارز ح��دود ‪ 1000‬تا‬ ‫‪11‬درصد تورم داشت و در واقع چنین رقمی خالف انتظارات‬ ‫بود‪ .‬ما از همین تجربه برای گام دوم اجرای قانون هدفمندی ‪ 1100‬توم��ان بود اما به یک باره ارز تا ‪ 3800‬تومان باال رفت‪.‬‬ ‫ن بار تجربه‌اش کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده کردیم و از اردیبهش��ت ماه که ای��ن فاز کلید خورد افزایش��ی که اقتصاد ایران برای نخستی ‌‬ ‫توانس��تیم باز هم قیمت‌ها را کنترل کنی��م‪ .‬این امر به دلیل حاال خودتان حس��اب کنید کاالی��ی را که پیش از این با دالر‬ ‫‪ 1000‬تومان��ی وارد می‌ش��د باید با دالر ‪ 4‬ه��زار تومانی وارد در اولویت مدیران قرار دارد یا خیر‪ .‬در کل آنچه مس��لم است‪،‬‬ ‫می‌کردی��م‪ .‬بر همین اس��اس نباید از افزای��ش ‪ 3‬یا ‪ 4‬برابری نیازمند بودن بخش تولید به منابع مالی اس��ت‪ .‬متاسفانه این‬ ‫قیمت‌ه��ا تعجب کنیم‪ .‬ح��اال اگر ای��ن کاالی وارداتی ماده بخش به ش��دت از کمبود نقدینگی رن��ج می‌برد‪ .‬تامین این‬ ‫اولی��ه باش��د‪ ،‬دقیقا به همین میزان کاالی تولید ش��ده از آن نقدینگ��ی به بخش تولید آن هم در ش��رایط فعلی اقتصادی‬ ‫باال خواهد رفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سیاس��ت‌های دیگر اقتصادی کشور بس��یار سخت اس��ت عالوه بر این‪ ،‬متاسفانه ما در این‬ ‫مثل دس��تمزد‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات و ‪ ...‬هم به افزایش قیمت دامن بخش درگیر قوانین دس��ت و پا گیر هم هس��تیم‪ .‬بهتر است‬ ‫زد‪ .‬حت��ی این موارد بر اج��رای قانون هدفمن��دی هم تاثیر حداق��ل برای بهبود دادن به ش��رایط این بخ��ش این موانع‬ ‫داش��ت‪ .‬یعنی آن آث��اری را که دولت قصد داش��ت با اجرایی را رف��ع کنیم ت��ا هم انگیزه کاف��ی ایجاد کرده باش��یم و هم‬ ‫کردن هدفمن��دی یارانه‌ها عاید مملکت کن��د بی‌اثر دیدیم حرک��ت تولی��د را روان تر کنیم‪ .‬اما ب��ا قاطعیت می‌گویم که‬ ‫و دچار پس��رفت هم ش��دیم‪ .‬جدای از این نوس��انات داخلی‪ ،‬مسئوالن این بخش تمام تالش‌شان را می‌کنند تا از این حوزه‬ ‫واردات کش��ور هم دچار نوس��ان ش��د‪ .‬اینکه ما به مواد اولیه حمایت کنند‪.‬‬ ‫خوراکی‌ها وابستگی عجیبی داریم کاملا مشخص است‪ .‬حاال € €راه ح�ل رس�یدن ب�ه هم�ان نقط�ه مطلوب�ی که‬ ‫تصور کنید که این اقالم درحالی قرار بود وارد کش��ور شود که می‌گویید چیست؟‬ ‫برای برون رفت از این شرایط هیچ راهی نداریم به جز اینکه‬ ‫دولت دالری برای خرید آن‌ها نداش��ت چرا که هیچ درآمدی‬ ‫از فروش نفت به خزانه وارد نمی‌شد‪ .‬صحبت‌های شما مربوط س��رمایه‌گذاری کنیم‪ .‬ما باید تالش کنیم که سرمایه‌گذاری‬ ‫به همین دوره‌ای اس��ت که به آن اش��اره ک��ردم اما آنچه که در بخش تولید شکل بگیرد‪ .‬وقتی چرخ تولید بچرخد کم کم‬ ‫من در مورد کنت��رل قیمت‌های بازار بعد از هدفمندی یارانه مش��کالتی از قبیل بیکاری حل خواهد شد و از طرفی با رونق‬ ‫می‌گویم مربوط به یک سال و چند ماهی بعد از شروع فاز اول یافتن بخش تولید کمک بسیار زیادی به اقتصاد کشور (ورود‬ ‫هدفمندی هاس��ت که کاالها هیچ افزایش قیمت نداش��تند‪ .‬ارز‪ ،‬ارزش افزوده و ‪ )...‬خواهد شد‪.‬‬ ‫این توضیحات را دادم که به این نقطه برسم «افزایش قیمتی € €در این بین نقش سازمان حمایت چیست؟‬ ‫ما در کنار دس��تگاه‌ها ت�لاش می‌کنیم که محدودیت‌های‬ ‫که در کاالها صورت گرفت به خاطر مسائل کالن بود‪».‬‬ ‫€ €از س�ال ‪ 91‬ب�ه بع�د ک�ه اوج گرانی‌ها ب�ود‪ ،‬نقش تولید را شناس��ایی و تحلیل کنیم‪ .‬بعد از اینکه توانس��تیم به‬ ‫س�ازمان حمایت برای کنترل قیمت‌ها چه بود و چقدر خوبی شرایط را بررسی کنیم‪ ،‬راه کارهای تازه ارائه می‌دهیم‪.‬‬ ‫چ��را که ما به صورت مس��تقیم قادر نیس��تیم به بخش تولید‬ ‫توانست موفق عمل کند؟‬ ‫م��ن ب��از ه��م تاکی��د می‌کنم ک��ه س��ازمان حمای��ت از ورود کنی��م اما باید مش��کل را تعریف کنی��م و بعد راهکاری‬ ‫مصرف‌کنن��ده و تولید‌کننده در همه این س��ال‌ها هیچ وقت برای برون رفت از این مش��کل را ارائ��ه کنیم‪.‬اینکه می‌گویم‬ ‫به دنبال تثبیت قیمت‌ها نبوده و حتی اگر می‌خواس��تیم هم اراده دولت در بخش تولید قوی اس��ت به این منظور است که‬ ‫دولت به دنبال رفع مشکالت بخش تولید‪ ،‬فضای کسب و کار‬ ‫نمی‌توانستیم چنین کاری را انجام بدهیم‪.‬‬ ‫€ €ام�ا قبلا س�ازمان حمای�ت از مصرف‌کنن�ده و و ‪ ...‬اس��ت‪ .‬برای مثال همین حاال‪ ،‬الیحه حمایت از تولید در‬ ‫دس��تور کار دولت قرار گرفته که به زودی به مجلس می‌رود‪.‬‬ ‫تولید‌کننده چنین عملکردی داشت‪.‬‬ ‫بل��ه‪ .‬اما این مربوط به قبل از برنامه چهارم توس��عه و پیش با توجه به همین فعالیت‌هاس��ت ک��ه می‌گویم دولت به این‬ ‫از الحاق س��ازمان بازرسی به س��ازمان حمایت است‪ .‬البته نه موضوع اهمیت می‌دهد؛ فقط کافی اس��ت که زمان بدهیم تا‬ ‫به ص��ورت کامل‪ ،‬بلک��ه در آن زمان هم فقط می‌توانس��تیم همه طرح‌ها و برنامه‌ها اجرایی شود‪ .‬مسلم است که هر چقدر‬ ‫بخش��ی از سیاس��ت‌های تثبیت قیمت‌ها را به عهده بگیریم‪ .‬این مسیر س��رعت پیدا کند دسترس��ی به آن نقطه مطلوب‬ ‫زودتر اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫ام��ا در برنام��ه چهارم و پنجم توس��عه‬ ‫€ €ب�ا ای�ن وج�ود ام�ا بخ�ش‬ ‫به‌خصوص برنامه پنجم ما مس��ئولیت این تلفن‌ ‪ 124‬فقط برای‬ ‫منطق��ی ک��ردن قیمت‌ها را ب��ه عهده‬ ‫خصوص�ی همچن�ان گل�ه دارد و‬ ‫شکایت نیست و هدف‬ ‫داش��ته‌ایم‪ .‬اگر به طرح تحول اقتصادی‬ ‫معتقد اس�ت دولت اهمیتی به این‬ ‫ما از استفاده از این‬ ‫نگاه کنید‪ ،‬رویکرد دولت در قیمت‌ها به‬ ‫بخش نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ش��اید چون برنامه‌ها هنوز به مرحله‬ ‫سمت و س��وی منطقی کردن آنهاست‪ .‬سامانه در جهت کنترل‬ ‫ح��اال این منطقی بودن ب��ه مفهوم این‬ ‫اجرایی نرسیده اینطور به نظر می‌رسد‬ ‫بازار است‪ .‬یعنی ما از‬ ‫باال ب��ودن بی‌حد و م��رز و پایین بودن‬ ‫که اتف��اق خاص��ی نیفتاده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫این سامانه هم برای‬ ‫بی‌مورد است‪.‬‬ ‫همین ک��ه دولت تالش می‌کند قوانین‬ ‫شنیدن پیشنهادات و‬ ‫دس��ت‌وپاگیر را اصالح کنند و به دنبال‬ ‫€ €نداش�تن امکان�ات یک�ی از‬ ‫مش�کالت اساس�ی تولید‌کنن�ده انتقادات بهره می‌بریم‬ ‫جایگزین��ی راه‌ه��ای تازه ب��رای بهبود‬ ‫اس�ت؛ امکاناتی که به آن‌ها اشاره و هم می‌توانیم از طریق شرایط اقتصادی است یعنی به فکر این‬ ‫می‌کنم‪ ،‬ناچیزترین یا بهتر اس�ت آن گران‌فروشی کاالها را بخش اس��ت‪ .‬اما همه کارها را نمی‌شود‬ ‫یک شبه انجام داد‪ .‬باید فرصت داد‪.‬‬ ‫بگوی�م ابتدایی‌تری�ن امکانات�ی‬ ‫کنترل کنیم‬ ‫€ €نظرتان در رابطه با طرح‌های‬ ‫است که تولید‌کننده به آن احتیاج‬ ‫تش�ویقی دول�ت ب�رای حمایت از‬ ‫دارد‪ .‬برای مثال کش�اورزان هنوز‬ ‫تولید‌کننده‌ه�ای داخل�ی چیس�ت؟ آیا ای�ن طرح را‬ ‫سردخانه برای نگهداری از تولیدات‌شان ندارند‪.‬‬ ‫بخش‌های تولیدی به خوبی وظیفه ش��ان را می‌شناس��ند قبول دارید؟‬ ‫رییس‌جمه��وری در روز صنعت ب��ه خوبی به حمایت‌های‬ ‫و می‌دانند باید برنامه‌ریزی مناس��ب و سیاس��ت‌گذاری‌های‬ ‫درس��تی را در دس��تور کارش��ان قرار بدهند‪ .‬متولیان بخش دولت از تولید اش��اره و اعالم کردند این مهم در دس��تور کار‬ ‫تولید هم به دنبال ارتقا و بهبود ش��رایط برای تولید‌کننده‌ها دول��ت قرار دارد اما به هر ح��ال کمک‌های دولتی باید حدی‬ ‫هستند‪.‬اما به هر حال و به خاطر شرایط اقتصادی آن‌ها هم با داش��ته باش��د یعن��ی انتظارات بخ��ش تولی��د از دولت باید‬ ‫معقول باشد‪.‬‬ ‫محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫نکته مهمی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که اگر € €منظورتان چیست؟‬ ‫این حمایت‌ها تا زمان خاصی باید صورت بگیرد و نمی‌شود‬ ‫ما امروز از زیر س��اخت‌های اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم‬ ‫یعنی توانسته‌ایم به یک موقعیت خوبی برسیم اما از این نقطه بخش خصوصی همیش��ه به دنبال کمک‌های دولتی باش��د‪.‬‬ ‫تا رس��یدن به موقعیت مطلوب فاصله داریم‪ .‬حاال باید ببنیم دولت تا زمانی که بخش خصوصی روی پایش نایستاده باشد‪،‬‬ ‫آیا ظرفیت‌های کش��ور برای رسیدن به این نقطه مطلوب آن حمایت مالی انجام می‌دهد‪ .‬اما وقتی تولید توانست روی پای‬ ‫هم در زمان کوتاه آماده اس��ت؟ پاس��خ این سوال منفی است خودش بایس��تد باید وارد فضای رقابتی شود و این طرح‌های‬ ‫چرا که منابع مالی و ظرفیت‌های‌مان محدود هس��تند‪ .‬برای تشویقی کنار گذاشته شود‬ ‫همین اس��ت که حوزه‌ه��ای تولید هم هی��چ راه حلی ندارند € €به نظر می‌رس�د حمایت�ی که ش�ما از آن صحبت‬ ‫مگر اینکه کارهای‌ش��ان را اولویت‌بن��دی کنند‪ .‬هر مدیری می‌کنید‪ ،‬حمایت‌های مالی آن هم با رقم‌های باالست‪.‬‬ ‫تمام تالش��ش این است که براس��اس اولویت‌ها حرکت کند‪ .‬اما این طرح‌های تش�ویقی رقم‌های ناچیزی دارند و به‬ ‫مطمئن باش��ید اگر متولیان امکانات مالی داش��تند هر آنچه گفته تولید‌کننده‌ها هیچ کمکی به رفع مشکالت مالی‬ ‫که از س��وی تولید‌کننده‌ها خواسته می‌شد‪ ،‬مهیا می‌کردند‪ .‬شان نمی‌کند‪.‬‬ ‫من ای��ن موضوع را رد نمی‌کنم فق��ط و فقط می‌گویم این‬ ‫حاال بر می‌گردیم به س��وال شما‪ .‬باید دید که آیا این مباحث‬ ‫انتظارات باید حدی داش��ته باش��د‪ .‬منظورم این است که در‬ ‫حمایت‌ه��ای دولتی بای��د محدودیت قایل ش��ویم ‪ .‬اگر این‬ ‫محدودیت‌ها وجود داش��ته باش��د‪ ،‬بخش خصوصی آهسته‬ ‫آهس��ته مجب��ور می‌ش��ود حرکت کن��د و از لح��اظ کمی و‬ ‫کیفی رش��د کند‪ .‬به اعتقاد من اگر بنا باشد که دولت همواره‬ ‫طرح‌های تشویقی و چنین برنامه‌هایی داشته باشد نه اقتصاد‬ ‫به نتیجه می‌رس��د و نه بخش خصوص��ی‪ .‬اگر بخواهم در این‬ ‫رابطه مثالی بزنم‪ ،‬می‌توان��م به حوزه‌های مختلف صنعتی از‬ ‫جمله آهن‪ ،‬کاش��ی و ‪ ...‬اش��اره کنم‪ .‬این حوزه‌ه��ا در ابتدا از‬ ‫کمک‌های دولتی استفاده کردند اما بعد از مدتی و وارد فضای‬ ‫رقابتی شدند و حاال بدون نیاز به منابع مالی دولتی‪ ،‬کارشان را‬ ‫دنبال می‌کنند‪ .‬کیفیت‌شان هم قابل قیاس با گذشته نیست‬ ‫و شرایط بسیار خوبی دارند‪.‬‬ ‫€ €اما در س�ال‌های گذش�ته همین رقم‌ه�ای کم هم‬ ‫وصول نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع را قبول دارم که وصول نش��دن این مطالبات‬ ‫اش��تباه است‪ .‬در واقع این قانون اس��ت و باید اجرایی می‌شد‬ ‫اینک��ه قولی بدهی��م (قولی ک��ه در قانون ب��ه صراحت بیان‬ ‫ش��د) و اجرایی اش نکنیم اش��تباه اس��ت‪ .‬اما خدا را ش��کر با‬ ‫برنامه‌ریزی‌های��ی ک��ه در گام دوم هدفمن��دی یارانه‌ه��ا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬امیدواریم که می��زان حمایت‌ه��ای منطقی‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما به عنوان رییس س�ازمان حمای�ت از تولید‪،‬‬ ‫بس�ته پیش�نهادی بدهید یعنی بگویید چه راهکاری‬ ‫وجود دارد تا رونق به تولید داخلی برگردد؟‬ ‫همانطور که گفتم یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانیم‬ ‫ب��رای ایجاد انگیزه در بخش تولی��د انجام دهیم حمایت‌های‬ ‫مالی است‪ .‬باالخره برای اینکه رونق شکل بگیرد باید بخشی از‬ ‫منابع مالی کشور را به این حوزه تخصیص داد‪ .‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در این بخش کمک بسیار زیادی می‌کند‪.‬‬ ‫€ €ام�ا مش�کل بخ�ش خصوص�ی همی�ن اس�ت؛‬ ‫س�رمایه‌گذاری ش�بیه تکه پازلی ش�ده اس�ت که از‬ ‫جورچی�ن اقتصادی برداش�ته ش�ده و ت�ا زمانی هم‬ ‫€ک�ه دوب�اره ش�کل نگیرد‪ ،‬اوض�اع بخ�ش خصوصی‬ ‫همین می‌ماند‪.‬‬ ‫بله اما منظور از س��رمایه‌گذاری مرب��وط به راه‌های تامین‬ ‫مالی اس��ت‪ .‬یعنی س��رمایه‌گذاری هم می‌تواند بخش��ی از‬ ‫راه‌های تامین مالی باش��د‪ .‬اما باید اول به این نتیجه برس��یم‬ ‫ک��ه تامین نیاز اول بخش تولید داخلی اس��ت و بعد به دنبال‬ ‫راه حل‌های آن باشیم‪.‬‬ ‫€ €کمبود منابع مالی که کاملا مشخص است‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت اما باید اول خود مش��کل را بشناس��یم و‬ ‫بررس��ی‌اش کنیم‪ ،‬بعد از آن به راه حل‌های مشکل بپردازیم‪.‬‬ ‫تامین منابع مالی تنها مش��کل این بخش نیس��ت بلکه تهیه‬ ‫ارز‪ ،‬مدیریت آن و ‪ ...‬جزو همین دست از مسائل هستند‪ .‬مهم‬ ‫این اس��ت که بتوانیم مشکالت را اولویت‌بندی کنیم‪ .‬وازرت‬ ‫صنع��ت و معدن هم به ای��ن موارد پرداخت��ه و اولویت‌های‬ ‫کشور را معرفی کرده‌اند‪ .‬این گام بزرگی است که همه بدانند‬ ‫اولویت تولیدی کشور چیست‪.‬‬ ‫€ €روی ویتری�ن مغازه‌های س�طح ش�هر‪ ،‬ش�ماره‬ ‫تلفن‌های�ی ب�ه صورت تابلو نصب ش�ده ک�ه منتظر‬ ‫ش�نیدن نظ�رات و پیش�نهادات ش�هروندان‬ ‫€اس�ت‪ .‬آی�ا واقعا ای�ن س�امانه کارآی�ی دارد و از آن‬ ‫استفاده می‌شود؟‬ ‫ن ‪ 124‬فقط برای ش��کایت نیس��ت و هدف ما از‬ ‫ای��ن تلف ‌‬ ‫اس��تفاده از این س��امانه در جهت کنترل بازار است‪ .‬یعنی ما‬ ‫از این س��امانه هم برای شنیدن پیشنهادات و انتقادات بهره‬ ‫می‌بری��م و هم می‌توانیم از طریق آن گران‌فروش��ی کاالها را‬ ‫کنترل کنیم‪.‬‬ ‫€ €€فرهن�گ اس�تفاده از ای�ن س�امانه در بین مردم‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫بله و اگر بتوانیم فرهنگ استفاده از این سامانه را بیشتر در‬ ‫بین مردم جا بیندازیم‪ ،‬دیگر الزم نیست که سازمان حمایت‬ ‫به صورت مستقیم در بازار حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €یعنی نظارت از دور صورت بگیرد‪.‬‬ ‫بله؛ یعنی به نوعی س��بب می‌شود نظارت همگانی صورت‬ ‫بگی��رد‪ .‬اگ��ر بخواه��م آماری از ای��ن همکاری اع�لام کنم‪،‬‬ ‫می‌ش��ود گفت همکاری مردم در س��ال‌های اخیر به بیش از‬ ‫‪ 3‬برابر رس��یده و این نش��ان می‌دهد که مردم به این سازمان‬ ‫اعتماد کرده‌اند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو با‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فروش بیشتر با تبلیغات بیشتر‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران صنعت نساجی به تجاری‌سازی‬ ‫خروش شیرهای تقلبی!‬ ‫‪9‬‬ ‫از هدف‌گذاری سند راهبردی خبر داد‪:‬‬ ‫جذب ساالنه ‪ 3‬میلیارد دالر سرمایه خارجی‬ ‫میترا ممس�نی‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬پس از‬ ‫آنکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ‪۲۱۷‬‬ ‫اولویت س��رمایه‌گذاری صنعت��ی و معدنی‬ ‫س��ال‌جاری را در ‪ ۱۵‬گروه اعالم کرد‪ ،‬توسعه واحدهای‬ ‫موجود که تولید آنها بیش از ‪ ۸۵‬درصد ظرفیت اسمی‬ ‫ب��وده و بی��ش از ‪ ۳۰‬درصد محصوالت خ��ود را صادر‬ ‫کرده‌ان��د نی��ز در اولویت‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار گرفت تا نشان دهد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت عزمی جدی در توس��عه سرمایه‌گذاری و جذب‬ ‫س��رمایه‌های خارجی در این بخش دارد‪ .‬همان‌گونه که‬ ‫س��ند راهب��ردی صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نیز بخش‬ ‫وسیعی از اهداف خود را به این موضوع اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طوری‌که مع��اون برنامه‌ری��زی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫از هدف‌گذاری‬ ‫معدن و تجارت در گفت‌وگو با‬ ‫س��االنه ‪ ۳‬میلی��ارد دالر س��رمایه‌گذاری خارج��ی در‬ ‫بخش‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ند راهبردی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این رقم به س��االنه نیم میلیارد دالر می‌رسد که‬ ‫براس��اس پیش‌بینی‌ه��ای صورت گرفته در س��ند‪ ،‬در‬ ‫صورت رفع کامل تحریم‌ها این رقم به ساالنه ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫حس��ین ابویی مهری��زی با تاکید ب��ر اینکه نقش و‬ ‫جایگاه سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه به حدی‬ ‫است که سرمایه‌گذاری را موتور محرک رشد اقتصادی‬ ‫می‌نامند‪ ،‬گفت‪ :‬بی‌ش��ک دس��تیابی به رشد بلند مدت‬ ‫و م��داوم اقتصادی در هر کش��ور‪ ،‬با تجهیز و تخصیص‬ ‫بهینه منابع س��رمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کش��ور‬ ‫امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫وی یکی از راه‌های گس��ترش ای��ن بازارها را افزایش‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی دانس��ت و اف��زود‪ :‬ام��روزه‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی به یک��ی از اص��ول اولیه در‬ ‫رواب��ط اقتصاد بین‌الملل تبدیل ش��ده و عاملی مهم در‬ ‫تدوین اس��تراتژی توسعه ملی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬بر این‬ ‫اساس بررس��ی روند توسعه در کش��ورهای مختلف از‬ ‫جمله کش��ورهای در حال توس��عه بیانگر اهمیت نقش‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل‬ ‫توسعه در این کشورهاست‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یکی از الزامات‬ ‫جذب موفقیت‌آمیز س��رمایه‌های مس��تقیم خارجی را‬ ‫حرکت به س��مت عملکرد ب��ازار‪ ،‬کاه��ش مالحظه‌ها‬ ‫و فعالیت‌ه��ای دولت��ی از طریق اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫آزادسازی یا به عبارتی مقررات‌زدایی و خصوصی سازی‬ ‫اعالم و تصریح کرد‪ :‬سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند‬ ‫که در محیطی ش��فاف و با ثبات سرمایه‌گذاری کنند و‬ ‫این در حالی‌است که اقتصاد ایران دولتی است و بیشتر‬ ‫فعالیت‌های مهم اقتصادی زیر نظر دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی این روند را باعث پایین بودن بهره‌وری‬ ‫اقتصادی در کش��ور دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬مداخله‌های‬ ‫دولت باعث شده سیس��تم جذب سرمایه‌های مستقیم‬ ‫خارج��ی در ایران با س��ایر کش��ورهای جهان بس��یار‬ ‫متفاوت باش��د‪ ،‬بنابرای��ن برای جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی باید در ابتدا در داخل کش��ور ش��رایطی فراهم‬ ‫ش��ود تا س��رمایه‌گذار خارجی تمایل به انتقال سرمایه‬ ‫خود به کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ حرکت‬ ‫به س��مت خصوصی‌سازی و حرکت به سمت آزادسازی‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بسترس��ازی و فراه��م آوردن مش��وق‌های‬ ‫مربوطه می‌تواند س��رمایه‌گذاری خارجی را به س��مت‬ ‫توسعه مطلوب حرکت دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی‬ ‫رش��د چشمگیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‬ ‫اس��ت و طیف اثرگذاری این امر بس��یار گسترده است‬ ‫مانند تس��ریع آهنگ رش��د اقتصادی‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫انتقال فن��اوری و تکنیک‌های تولی��د‪ ،‬افزایش تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬افزای��ش قدرت رقابت و رش��د فناوری ملی‬ ‫که هرکدام به‌نوبه خود دارای پیچیدگی‌هایی هس��تند‬ ‫بنابراین باید ش��رایط را در جهت جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫ب��ه وج��ود آورد‪ .‬ابویی‌مهریزی در ادامه از پش��تیبانی‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساخت ملی براساس‬ ‫س��ند راهبردی صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به منظور توس��عه صنعت��ی و همچنین معدنی و‬ ‫تجاری الزم اس��ت در ابتدا زیرساخت‌های نرم و سخت‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬احصا و به اجرا گذاشته شود که باید در این‬ ‫زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بخش صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بخش��ی اس��ت ک��ه دارای توانایی و قابلیت مش��ارکت‬ ‫حداکثری در تحقق رش��د اقتصادی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن بخش بیش��ترین س��هم را در نرخ رش��د و تحقق‬ ‫اقتصاد ب��دون اتکا به صادرات مواد خ��ام‪ ،‬اعم از نفتی‬ ‫و غیرنفتی بر دوش داش��ته و کانون مهمی برای توجه‬ ‫و برنامه‌ریزی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر‬ ‫اینکه سازگاری‪ ،‬هماهنگی و تناسب سیاست‌ها و اهداف‬ ‫اخذ ش��ده در برنامه‌های بخش��ی و الیه‌های فرابخشی‬ ‫از الزامات تحقق برنامه‌های توس��عه بخش‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫کالن و برنامه‌ه��ا در این مقول��ه مبتنی بر هماهنگی و‬ ‫تعامل بی��ن بخش‌های مختلف اس��ت بنابراین تدوین‬ ‫برنامه آمای��ش صنعتی‪ ،‬معدنی و تج��اری و همچنین‬ ‫آمایش سرزمین از مهم ترین ضروریات به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی یادآور ش��د که در اجرای راهبردهای‬ ‫تعیین شده در س��ند‪ ،‬سیاست‌هایی به‌عنوان بخشی از‬ ‫سیاست‌های مهم و کاربردی تعیین شده که امیدواریم‬ ‫با همکاری همه دست‌اندرکاران بتوان زمینه‌ساز توسعه‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری متناس��ب و منطبق با آمایش‬ ‫سرزمین ش��د‪ .‬هدف‌گذاری س��رمایه‌گذاری ساالنه ‪۳‬‬ ‫میلی��ارد دالر در بخش‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در حال��ی در س��ند راهب��ردی این بخ��ش پیش‌بینی‬ ‫ش��ده که چندی پیش و در آخرین روزهای نخس��تین‬ ‫فصل تابس��تان‪ ،‬رییس س��ابق سازمان س��رمایه‌گذاری‬ ‫و کمک‌ه��ای فنی ایران از رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی جذب‬ ‫س��رمایه خارج��ی در بخش صنعت خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۱۵‬میلیون دالر جذب س��رمایه بخش صنعت در سال‬ ‫‪ ۹۱‬اکنون به ‪1‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت که رشد ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی را تجربه کرده است‪ .‬بهروز علیشیری رتبه نخست‬ ‫س��رمایه‌گذاری را در بخ��ش معدن اع�لام و اظهار کرده‬ ‫بود‪ :‬رتبه دوم س��رمایه‌گذاری به بخش صنعت تعلق دارد‬ ‫به‌طوری‌که این بخش ‪۹۸۰‬میلیون دالر را جذب کرده که‬ ‫باالترین رقم در این بخش به صنایع و تجهیزات حمل‌ونقل‬ ‫و خودروسازی مربوط می‌شود‪ .‬همچنین رتبه سوم مربوط‬ ‫به بخش آب‪ ،‬برق و گاز است که ‪ ۲۴۰‬میلیون دالر جذب‬ ‫کرده است‪ .‬در همین حال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ۲۱۵‬اولویت و فرصت پول‌س��از سرمایه‌گذاری صنعتی و‬ ‫معدنی س��ال ‪ ۹۳‬در کش��ور را در ‪ ۱۵‬گروه اعالم کرد که‬ ‫فهرست اعالم شده در حالی است که گروه کانی غیرفلزی‪،‬‬ ‫گروه تجهیزات پزش��کی و گروه فلزات و مصنوعات فلزی‬ ‫به ترتی��ب در رتبه اول تا س��وم اولویت س��رمایه‌گذاری‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫صنعت نساجی درگیر و دار دریافت وام از بانک‌ها‬ ‫در ش��رایطی که کش��ور دچار مشکل رکود تورمی اس��ت و دولت نیز‬ ‫سیاس��ت‌های انقباضی پولی را در دستور‌کار قرار داد ‌ه است‪ ،‬این انتظار‬ ‫از نهاده��ای تامین مالی خ��رد همچون بانک‌ها می‌رود ک��ه با توجه به‬ ‫اولویت‌های اقتصادی کشور‪ ،‬تسهیالت را به بخش مولد اقتصاد تخصیص‬ ‫دهن��د‪ .‬با ای��ن حال وقتی پ��ای درد دل تولیدکنندگان در ش��اخه‌های‬ ‫مختلف می‌نشینیم‪ ،‬متوجه می‌شویم که همه آنها از نحوه تعامل بانک‌ها‬ ‫با بخش تولید و صنعت گله‌مند هس��تند‪ .‬صنعت نساجی یکی از همین‬ ‫بخش‌هاست‪ .‬دبیر انجمن نساجی ایران در حال حاضر مهم‌ترین چالش‬ ‫بین بانک و بخش مولد کش��ور به‌خصوص در صنعت نساجی را حمایت‬ ‫نکردن بانک‌ها از این بخش‌ها دانس��ت و گف��ت‪ :‬در حال حاضر بانک‌ها‬ ‫از نقش اصلی‌ش��ان که همانا تامین مالی بخش‌های مختلف اس��ت‪ ،‬دور‬ ‫شده‌اند و خود را درگیر پروژه‌های ساخت‌وساز کرده‌اند‪ .‬محمد مروج در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانک‌ها در حال حاضر به ش��رکت‌های‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫ک را‬ ‫خانه‌س��ازی و اداری‌سازی تبدیل ش��ده‌اند و نمی‌توان دیگر نام بان ‌‬ ‫روی آنها گذاشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس آمارهایی که اعالم می‌ش��ود‪ ،‬بانک‌ها ‪ ۱۴۰‬پروژه‬ ‫در حال س��اخت دارند که در نتیجه بیش��تر منابع آن‌ها به س��مت این‬ ‫پروژه‌ها رفته و موجب کم شدن تسهیالت‌دهی بانک‌ها در بخش صنعت‬ ‫و تولید کش��ور شده است‪ .‬مروج با بیان اینکه تمامی این عوامل موجب‬ ‫شده که از نظر صنعتگران‪ ،‬بانک‌ها دیگر نقطه اتکایی برای تامین منابع‬ ‫مالی محسوب نش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک‌ها سرمایه‌های مردم را جذب‬ ‫می‌کنن��د اما به جای آنک��ه این منابع را صرف س��رمایه‌گذاری در امور‬ ‫تولیدی کنند با آن معامله می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر وقتی برای دریافت وام برای سرمایه در‬ ‫گردش به بانک مراجعه می‌کنیم‪ ،‬حتی با نرخ سود ‪۳۰‬درصد نیز عنوان‬ ‫می‌کنند که منابع برای پرداخت وام ندارند که این ادعای بانک‌ها به نظر‬ ‫غیر‌واقعی می‌رسد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن نس��اجی ایران به مس��ئولیت دولت در رفع این مشکالت‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬دولت در حال حاضر تالش دارد که از طریق افزایش‬ ‫س��رمایه بانک‌ها به داد بخش تولید و صنعت برس��د که به نظر من اگر‬ ‫بخواهد این امر تصویب و اجرایی ش��ود باید ب��ا کنترل و نظارت همراه‬ ‫باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬افزایش سرمایه بانک‌ها این نگرانی را به وجود خواهد‬ ‫آورد که ش��اید بانک‌ها باز این منابع را به س��مت فعالیت‌های غیرمولد‬ ‫هدایت کنند و س��هم ما از منابع بانکی از گذش��ته هم کوچک‌تر‌ش��ود‪.‬‬ ‫مروج سیاس��ت افزایش س��رمایه را در صورتی موفق دانس��ت که بانک‬ ‫مرکزی بتواند بر فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی به هر حال باال بودن نرخ سود بانکی را مهم‌ترین چالش پیش‌روی‬ ‫فعالی��ت این بخش دانس��ت و بیان کرد‪ :‬هی��چ تولیدکننده‌‌ای حاضر به‬ ‫دریافت وام با نرخ‌های باال نیست‪ ،‬چراکه برای این بخش مقرون به‌صرفه‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬الزمه بازپرداخت یک وام با بهره ‪۳۰‬درصد‪ ،‬س��ود حداقل‬ ‫‪۳۱‬درصدی تولید است که در شرایط فعلی دستیابی به این میزان سود‬ ‫برای کمتر تولیدکننده‌ای امکان‌پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫مروج با بیان اینکه در این ش��رایط ریسک بانک‌ها نیز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬در نرخ‌های س��ود باال‪ ،‬آن دس��ته از مش��تریانی که ریسک‬ ‫فعالیت باالیی دارند و امکان بازپرداخت بدهی‌ش��ان وجود دارد‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬متقاضی دریافت وام ش��وند که این موض��وع مخاطره بانک‌ها را‬ ‫افزای��ش می‌ده��د‪ .‬دبیر انجمن نس��اجی ایران ادام��ه داد‪ :‬البته برخی‬ ‫تولیدکنندگان هم هس��تند که به دلیل نیاز شدید حاضر به دریافت وام‬ ‫با این نرخ س��ود می‌شوند اما این عمل با معیارهای منطقی و اقتصادی‬ ‫هم‌خوان��ی ندارد‪ .‬وی درنهایت رفع مش��کالت بخ��ش صنعت را در گرو‬ ‫نظ��ارت دقیق دولت و بانک مرکزی دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزی بر چگونگی ارائه تس��هیالت نظارت داش��ته باش��د و نرخ س��ود‬ ‫وام‌های پرداختی به بخش صنعت تعدیل ش��ده و کاهش یابد‪ ،‬می‌توان‬ ‫امیدوار بود که مشکالت این بخش از جمله صنعت نساجی کمتر شود‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫بالتکلیفی تسویه تسهیالت‬ ‫ارزی صندوق توسعه‌ملی‬ ‫بنفش�ه بینش‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه نیل به هدف رشد اقتصادی‬ ‫در کشور در گروی سرمایه‏گذاری‬ ‫در بخش صنعت و معدن اس��ت‪،‬‬ ‫اولویت‏های این صنع��ت را مورد‬ ‫ارزیابی قرار داده‏ایم‪ .‬ایجاد فضای‬ ‫اطمینان‏بخشبرایسرمایه‏گذاران‬ ‫داخلی و ایرانیان برون‏مرزی نخستین اولویت‏هایی است‬ ‫که باید روی آن برنامه‏ریزی صورت گیرد‪ .‬در این راستا‬ ‫با مسعود گل‏شیرازی‪ ،‬رییس کمیسیون سرمایه‏گذاری‬ ‫اتاق بازرگانی ایران به گفت‏وگو نشس��تیم که در ادامه‬ ‫می‏‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €در هدف‏گذاری‏های سال‪ ،96‬در نظر گرفته‬ ‫شده است که در بخش صنعت‪ ،‬ساالنه‪3‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه‏گذاری داشته باشیم‪ .‬البته این امر‬ ‫ب�ا در نظر داش�تن لغو کامل تحریم‏هاس�ت‪ .‬به‬ ‫عقیده شما چنین امری امکان‏پذیر است؟‬ ‫در بحث سرمایه‏گذاری یک مقدمه و یک موخره داریم‪.‬‬ ‫مقدمه س��رمایه‏گذاری بازگش��ت فض��ای اطمینان برای‬ ‫ورود بخ��ش خصوصی به فضای س��رمایه‏گذاری کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجا که مسائل بین‏المللی کشور هنوز به ثبات‬ ‫مورد نظر نرس��یده‪ ،‬بنابراین نمی‌توانیم متصور باشیم که‬ ‫س��رمایه‏گذاری خارجی را به آن مطلوبیتی که در برنامه‬ ‫در نظر گرفته شده داشته باشیم‪ .‬بلکه باید تمرکز ما برای‬ ‫احقاق این برنامه بر روی جذب س��رمایه‏گذاران داخلی و‬ ‫ایرانیان خارج از کش��ور باش��د‪ .‬منابعی که قرار است در‬ ‫اختیار س��رمایه‏گذاران داخلی قرار گی��رد منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی و فاینانس است‪ .‬عارضه‏ای که این منابع دارد‪،‬‬ ‫موضوع نوس��انات نرخ ارز اس��ت که پوشش این نوسانات‬ ‫متاسفانه هنوز طراحی نشده است‪ .‬از آنجایی که افرادی که‬ ‫در دهه ‪ 80‬از منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه‬ ‫ملی اس��تفاده کرده‏اند‪ ،‬دچار جه��ش ناگهانی قیمت ارز‬ ‫شده‏اند بنابراین با وجود اینکه مجلس در مصوبه بودجه‏ای‬ ‫سال ‪ 93‬ب ‏ه موجب بند «ط» تکلیف کرد‏ه بود که شورای‬ ‫پول و اعتبار ظرف ‪2‬ماه‪ ،‬این نرخ تسویه این تسهیالت را‬ ‫مشخص کند‪ ،‬اما هنوز این مهم هنوز انجام نپذیرفته و با‬ ‫وجود اینکه وارد ماه شش��م سال شده‏ایم هنوز بالتکلیف‬ ‫است‪ .‬این موجب می‏شود که فضای سرمایه‏گذاری کشور‪،‬‬ ‫فضای اعتماد نباشد‪ .‬نیاز است که یک بازنگری جدی در‬ ‫این بخش از سوی سیاست‏گذاران اقتصادی کشور انجام‬ ‫گیرد و امیدواریم که این مهم مورد دقت قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €آیا در بس�ته سیاس�تی خ�روج غیرتورمی‬ ‫از رک�ود و الیح�ه حمای�ت از تولی�د‪ ،‬ب�ه ام�ر‬ ‫سرمایه‏گذاری توجه شده است؟‬ ‫در این بسته‪ ،‬دولت به صراحت اعالم کرد فعال اولویت‬ ‫دولت س��رمایه‏گذاری نیست و می‏‏خواهد منابع خود را‬ ‫به بحث تامین س��رمای ‏ه در گردش‪ ،‬رش��د نرخ فزاینده‬ ‫نقدینگی و ب ‏ه عبارتی اس��تفاده از ظرفیت‏های موجود‬ ‫و همچنین س��رمایه‏گذاری در گردش��گری به‏عنوان‬ ‫اهداف خود در سال‏های ‪ 93‬و ‪ 94‬تبیین کند‪ .‬سیاست‬ ‫دولت تعطیلی س��رمایه‏گذاری‪ ،‬نیست‪ .‬دولت حمایت‬ ‫وی��ژه در بحث تامین نقدینگی بنگاه‏ه��ا در نظر دارد و‬ ‫سرمایه‏گذاری را در اولویت دوم قرار داده است‪.‬‬ ‫€ €چرا در هدف‏گذاری‏ها برای سال ‪ ،96‬میزان‬ ‫س�رمایه‏گذاری با رفع کام�ل تحریم‏ها در نظر‬ ‫گرفته ش�ده اس�ت‪ .‬مگر نه اینکه از س�ال‏های‬ ‫م مواج�ه بوده‏ایم و‬ ‫آغازی�ن انقالب ب�ا تحری� ‏‬ ‫در چند س�ال اخیر این تحریم‏ه�ا به اوج خود‬ ‫رسیده است؟‬ ‫می‏توان با ‪ 2‬محور به این موضوع نگریست‪ .‬یکی نگاه‬ ‫شماست که کمی بدبین به موضوع می‏نگرید و دیگری‬ ‫نگاه مثبت برنامه‏ریز اس��ت که اعالم می‏کند می‏توانیم‬ ‫به این اهداف دس��ت یابیم منوط بر اینکه این شرایط‬ ‫مهیا شود‪ .‬اما اگر این شرایط مهیا نشد باید سیاست‏های‬ ‫اقتضایی در نظر گرفته شود تا به این اهداف دست یابیم‪.‬‬ ‫دولت ناگزیر است برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته‬ ‫شده در سند ‪ 1404‬خیز مهم سرمایه‏گذاری برای رفع‬ ‫معضل بیکاری و رشد مدنظر اقتصادی بردارد‪ .‬راهی به‬ ‫جز این نیست‪.‬‬ ‫€ €به عقیده ش�ما اولویت س�رمایه‏گذاری در‬ ‫حال حاضر با توجه به ش�رایط موجود چه باید‬ ‫باشد؟‬ ‫اولویت نخست کشور در سرمایه‏گذاری در حال حاضر‬ ‫حوزه گردشگری است که به‏عنوان آسان‏ترین هدفی که‬ ‫می‏تواند ایجاد اشتغال موثر کند در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پتروشیمی به‏سبب مزیت منابع و حوزه فوالد و صنایع‬ ‫وابسته معدنی به‏عنوان اولویت‏های بعدی مدنظر است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ایسنا‪ -‬سید محمدعلی سیدابریشمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور‬ ‫گفت‪ :‬اگر تمامی واحدهای تولیدی در دست ساخت‬ ‫در کشور تکمیل شود‪ ،‬تامین آب این واحد‌ها مشکل‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬در حال حاضر ‪ 8/1‬درص��د از کل آب‬ ‫مصرفی کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود که از‬ ‫این میزان ‪ 0/7‬درصد در ش��هرک‌های صنعتی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬وی نبود نقدینگی در صنعت‬ ‫را یکی از مهم‌ترین مشکالت صنعت دانست و گفت‪:‬‬ ‫در سال‌های گذشته تسهیالت حوزه صنعت به جای‬ ‫صنعتگر به کس��انی داده ش��د ک��ه در نهایت امروز‬ ‫پرونده‌هایشان رو می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تبلیغات‬ ‫ایرانی‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بازار‬ ‫قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو ‪ 2 ،4‬ایربگ‪،‬‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو پارس سال یورو‪2 ،4‬ایربگ‪،‬‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪29‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫‪37‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار ‪V8‬‬ ‫‪37‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫‪38‬میلیون و ‪200‬هزار تومان‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫سایپا ‪SE 132‬‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪32‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫‪19‬میلیون و ‪ 600‬هزار تومان‬ ‫‪20‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪24‬میلیون و ‪100‬هزار تومان‬ ‫مزدا‪ 3‬تیپ ‪ 4‬صندوقدار‬ ‫‪127‬میلیون تومان‬ ‫لیفان ‪X60‬‬ ‫‪ 64‬میلیون و ‪ 600‬هزار تومان‬ ‫بررسي‬ ‫از هزينه ‪ 7‬ميليارد دالري تبليغات ‪ 4‬خودروساز بزرگ دنیا نشان داد‬ ‫فروش بیشتر با تبلیغات بیشتر‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر سالی یك‬ ‫میلی��ون و ‪ 200‬هزار تقاضا ب��رای خرید خودرو در‬ ‫ایران وجود دارد‪ .‬ش��اید بت��وان گفت بخش عمده‬ ‫این تقاض��ا مربوط ب��ه مصرف‌کنندگان متوس��ط‬ ‫جامعه است که تنها توان خرید خودروهای سواری‬ ‫ب��ا قیمت متوس��ط و پایین را دارند و ب��ه اجبار از‬ ‫آنچ��ه در بازارهای ایران با هر م��دل و هر کیفیت‬ ‫موجود است‪ ،‬استقبال می‌کنند اما آن بخش دیگر‬ ‫از خریداران که از توانایی باالیی برای خرید خودرو‬ ‫برخوردارن��د‪ ،‬مطاب��ق با آنچ��ه در بازارهای جهانی‬ ‫خودروهای لوکس عرضه می‌ش��ود با دس��ت و بال‬ ‫باز و ق��درت انتخاب ب��اال‪ ،‬خودروه��ای مورد نظر‬ ‫خود را خریداری می‌کنن��د‪ .‬البته با این تفاوت که‬ ‫برخی برندهای بزرگ در ایران به دلیل تحریم‌های‬ ‫بین‌الملل یا قطع ارتباطات سیاسی حضور ندارند اما‬ ‫ت��ا به این اندازه می‌توان گفت که بازار خودرو ایران‬ ‫چیزی از بازارهای دیگر جهان کم ندارد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد كه بازار خودرو ایران‬ ‫ت��وان گنجای��ش همه ن��وع خودرو ب��ا همه طیف‬ ‫کیفی��ت و قیمت را دارد‪ .‬نکته قاب��ل تامل در این‬ ‫خصوص ابزارهای معرفی محصوالت خودروس��ازان‬ ‫بزرگ جهان و خودروس��ازان داخل��ی در بازارهای‬ ‫داخلی برای فروش است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه س��ال‌های گذش��ته نرخ ارز با‬ ‫افزای��ش مواجه ش��د‪ ،‬موجب نش��د ت��ا لوکس‌ها‬ ‫راه خ��ود را ب��ه بازار ایران باز نکنن��د‪ .‬اینكه چرا به‬ ‫یكب��اره ش��اهد چنین هجوم��ی از خودروس��ازان‬ ‫معروف دنیا به بازار ایران هس��تیم دالیل متعددی‬ ‫دارد‪ .‬ام��ا آنچ��ه م��ورد توج��ه م��ا اس��ت‪ ،‬نح��وه‬ ‫اطالع‌رس��انی و تبلیغات برای ف��روش یک خودرو‬ ‫اس��ت که نس��بت به ن��وع و قیم��ت آن و داخلی‬ ‫بودن و وارداتی بودن آن با یکدیگر متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫در حال حاضر کشورهای آسیایی به‌خصوص چین‬ ‫خودروه��ای بی‌کیفیتی را از طری��ق نمایندگی‌ها‬ ‫وارد بازار ایران کرده که به مدد تبلیغات گس��ترده‪،‬‬ ‫این ش��رکت‌ها در بازار ایران ج��ا باز کردند‪ .‬تفاوت‬ ‫س��اختاری تبلیغ��ات در خودروه��ای وارداتی نیز‬ ‫ب��ا یکدیگر به‌گونه‌ای دیگر اس��ت‪ .‬ب��ه طور مثال‬ ‫خودروهای اروپایی با برندهای معتبر که طرفداران‬ ‫خ��اص خود را در بازار ایران دارد‪ ،‬به اندازه تقاضای‬ ‫آن وارد ش��ده و به دلیل محدود بودن آن‪ ،‬در بحث‬ ‫معرفی محصول و اطالعات فنی برای فروش تنها به‬ ‫روزنامه‌ها و شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی‬ ‫اکتفا می‌کند اما برخی خودروس��ازان کم سابقه به‬ ‫دلیل اشباع بازار ایران از محصوالت خود‪ ،‬رقابت را‬ ‫از همین بازار شروع کرده و میدان تبلیغات خود را‬ ‫از جراید به بخش‌های دیگر گسترش داده‌اند‪.‬‬ ‫به طور مثال می‌توان به نوروز امسال اشاره کرد که با‬ ‫آغاز سریال‌های نوروزی صدا و سیما و اکران نوروزی‬ ‫سینماهای کشور شاهد حضور پررنگ خودروسازان‬ ‫خارجی در غیاب دیگر خودروس��ازان داخلی بودیم‪.‬‬ ‫س��ریال «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زش��ت» که هر ش��ب از شبکه‬ ‫دو س��یما پخش می‌ش��د و فیلم «طبقه حس��اس»‬ ‫در س��ینماهای کش��ور ک��ه حض��ور خودروه��ای‬ ‫«نیواکتی��ون»‪« ،‬اکتی��ون» و «رکس��تون‪ » W‬در‬ ‫سریال و فیلم سینمایی فوق به چشم می‌آمد‪ .‬البته‬ ‫حضور خودروهای س��انگ یانگ ساخت کره جنوبی‬ ‫نوروز سال قبل نیز در سریال «دست باالی دست»‪،‬‬ ‫پس از آن در س��ریال «ماتادور» و در همین س��ال‬ ‫در فیلم‌های س��ینمایی «یکی می‌خواد باهات حرف‬ ‫بزن��ه»‪« ،‬هیس دختره��ا فریاد نمی‌زنن��د» و «پل‬ ‫چوبی» و‪ ...‬حضور چش��مگیر و فعالی داشته است‪.‬‬ ‫اما نکته‌ای که باید ب ‌ه آن اشاره کرد تفاوت تبلیغات‬ ‫در صنعت خودرو ایران با دیگر خودروسازان بزرگ‬ ‫است که بودجه بس��یار کمی از سوی خودروسازان‬ ‫در این خصوص اعالم می‌ش��ود‪ .‬کارشناس��ان بدنه‬ ‫خودروسازی نیز در این خصوص اذعان می‌دارند که‬ ‫اعتبارات این بخش ش��اید به کمت��ر از یک درصد‬ ‫درآمد خودورس��ازان برس��د‪ ،‬که با توجه به هزینه‌‬ ‫باالی تبلیغات دیگر خودروسازان بزرگ جهان ناچیز‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که خودروسازان ما به دلیل‬ ‫محدود بودن محصوالت خود بیشتر در بحث فروش‬ ‫نقدی یا معرفی محصول��ی جدید آن هم با تحویل‬ ‫محصول پس از موعد تعیین ش��ده‪ ،‬نوع جدیدی از‬ ‫تبلیغات را باب کردند که تنها مصرف‌کننده ایرانی با‬ ‫این نحوه تبلیغات و فروش ارتباط برقرار کرده‌است‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حسن گنجي‌تبار‪ -‬گروه صنعت‪ :‬در دنياي امروز که پيشرفت در فناوري و‬ ‫صنايع به تندي صورت مي‌گيرد‪« ،‬سرعت و رقابت» ‪ ۲‬شاخصه اصلي فعاليت‌هاي‬ ‫تجاري و اقتصادي محسوب مي‌شوند‪ .‬از اين رو هر بنگاه اقتصادي براي اينکه در‬ ‫بحث تجاري با اقبال روبه رو شود بايد سطح کيفي و ميزان فروش محصوالت‬ ‫خود را افزايش دهد‪ .‬در اين راستا ابزارهايي وجود دارند تا شرکت‌هاي توليدکننده‬ ‫از طريق آن محصوالت خود را به بهترين نحو به فروش برسانند که‪ ‬يکي از‬ ‫راهکارهايي که مي‌تواند در زمينه فروش هر چه بهتر محصوالت توليدي راه‌گشا‬ ‫باشد‪ ،‬استفاده از تبليغات مختلف و ابزارهاي وابسته به آن است‪ .‬اما اين نکته قابل‬ ‫ذکراست که در سال‌هاي اخير شيوه‌هاي مختلفي در بحث تبليغات رايج شده‬ ‫است تا به دليل افزايش تنوع و کيفيت و همچنين قيمت‌هاي نزديک در مورد يک‬ ‫محصول خاص با برندهاي مختلف‪ ،‬مصرف‌کننده بتواند از طريق تبليغات سالم و‬ ‫حقيقي‪ ،‬محصول مورد نظر خود را خريداري کند‪ .‬اما شيوه‌هايي که در اين زمينه‬ ‫مورد استفاده قرار مي‌گيرند متفاوت بوده و اگر چه با ارتقاي فناوري روز‪ ،‬آن‬ ‫شيوه‌ها دچار دگرگوني و گسترش شدند‪ ،‬اما يک مورد در همه آنها از ابتدا تا به‬ ‫حال ثابت و مورد نظر مديران باالدست قرار گرفته که آن هم‪ ،‬تمرکز سرمايه در‬ ‫بخش تبليغات محصوالت است‪.‬‬ ‫زماني بود که يک نوشته زيبا در تبليغات‬ ‫جواب م��ي‌داد و خريدار را اقن��اع مي‌کرد‪.‬‬ ‫ام��ا امروزه چنين نيس��ت و به لطف انقالب‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬دني��اي امروز ممل��و از پيام‌هاي‬ ‫ف��روش و تبليغات اس��ت و م��ردم هم ياد‬ ‫گرفته‌اند ک��ه چگونه در مقابل بیش��ترآنها‬ ‫بي‌تفاوت باش��ند و به ه��ر تبليغي اهميت‬ ‫نداده و ديدي تدافعي و مش��کوک داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان در گذش��ته بيش��تر از‬ ‫رسانه‌هاي متعارف (به‌ويژه تلويزيون) براي‬ ‫تبليغ محصوالت خود استفاده مي‌کردند‪ .‬اما‬ ‫در سال‌هاي اخير شاهد بوديم که شيوه‌های‬ ‫نويني از تبليغات رايج شده است که اين نوع‬ ‫از تبليغات‪‌،‬شامل شکل‌هاي مختلف تبليغ‬ ‫محصول از طريق موتورهاي جس��ت‌وجوگر‬ ‫اينترنت��ي‪ ،‬ويدئوهاي آنالين و ش��بکه‌هاي‬ ‫اجتماعي اينترنتي (فيس��بوک‪ ،‬توئيتر و‪) ...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اين در حالي اس��ت که پيش از اين‪،‬‬ ‫خودروسازان با ش��يوه‌هاي سنتي تبليغ در‬ ‫امر فروش با يکديگر رقابت مي‌کردند‪ .‬با اين‬ ‫حال خودروسازان همچنان پايبند به سنن‬ ‫گذشته در خصوص تبليغات خودرو بوده و‬ ‫هنوز هم از ولخرجي در بحث تبليغات ابايي‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در کل به نظر مي‌رس��د گس��ترش انواع‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬فرصت‌هاي جديدي براي صاحبان‬ ‫کمپاني‌ها در سراس��ر جه��ان فراهم کرده‬ ‫اس��ت تا همگام با عرضه محصوالت جديد‪،‬‬ ‫به تأثير‌گذاري بر ذهن ش��هروندان و کسب‬ ‫س��ود بيش��تر اقدام کنند اما روش تبليغات‬ ‫دچار تحوالت زيادي شده است‪.‬‬ ‫بح��ث تاثيرگ��ذاري تبليغ��ات در فروش‬ ‫محصوالت به اندازه‌اي اس��ت که تمرکز در‬ ‫هزين ‌ه خودروساز براي جلب رضايت مشتري‬ ‫الزامي است‪ .‬به زبان ساده‌تر خودروساز خارج‬ ‫از بحث‌ه��اي بصري و ايج��اد جذابيت‌هاي‬ ‫ديداري‪ ،‬وارد مقوله رفتار شناس��ي شده تا‬ ‫با نح��وه بازخورد مصرف‌کننده از خريد‪ ،‬آن‬ ‫را بازياب��ي و براي دوره بعد آن را هدفمندتر‬ ‫کند‪ .‬در اين ش��رايط اس��ت که شرکت‌هاي‬ ‫ب��زرگ خودروس��ازي آنچه در ت��وان دارند‬ ‫در بح��ث فن��ي و رفتارشناس��ي در حيطه‬ ‫تبليغ��ات گذاش��ته تا در بازاره��اي جهاني‬ ‫يکديگر را کنار زده و‌در صف نخس��تين‌ها‬ ‫قرار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫گذشته از آن‪ ،‬بررسي تيم‌هاي تخصصي‬ ‫ب��راي بهتر عمل کردن در اين حوزه نياز به‬ ‫نيروي انساني متخصص و ابزارها و فناوري‬ ‫دارد ک��ه به جرات مي‌توان گفت هرکدام از‬ ‫آنها با صرف ميليون‌ه��ا دالر بدنه تبليغات‬ ‫گس��ترده غول‌هاي خودروس��ازي جهان را‬ ‫تشکيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫در آخرين گزارش��ي که توس��ط موسسه‬ ‫عص��ر تبليغ��ات « ‪»Advertising Age‬‬ ‫منتشر شده نش��ان مي‌دهد که شرکت‌هاي‬ ‫بزرگي چ��ون فيات کرايس��لر‪ ،‬تويوتا‪ ،‬فورد‬ ‫و جن��رال موت��ورز در مي��ان ش��رکت‌هاي‬ ‫خودروسازي بيش��ترين پول را براي تبليغ‬ ‫محصوالت شان در بازار امريکا مي‌پردازند‪.‬‬ ‫در اين گزارش تجميع هزينه‌هاي تبليغات‬ ‫از طري��ق تلويزيون‪ ،‬مج�لات‪ ،‬روزنامه‌ها و‬ ‫اينترنت بررس��ي ش��ده و در نهايت شرکت‬ ‫جنرال موت��ورز با ‪ ۱‬ميليارد و ‪ ۸۰۴‬ميليون‬ ‫دالر در صدر مبلغان خودرو نشس��ته است‪.‬‬ ‫همچنين شرکت بزرگ تويوتا با ‪ ۱‬ميليارد و‬ ‫‪ ۲۳۶‬ميليون دالر‪ ،‬شرکت فيات کرايسلر با‬ ‫‪ ۱‬ميليارد و ‪ ۹۱‬ميليون دالر و شرکت فورد‬ ‫با ‪۱‬ميلي��ارد و ‪ ۷۷‬ميلي��ون دالر مقام‌هاي‬ ‫دوم تا چهارم را کس��ب کردن��د‪ .‬با نگاهي‬ ‫دقي��ق تر مي‌توان به اين نتيجه رس��يد که‬ ‫اوال بح��ث تبليغات در ميان خودروس��ازان‬ ‫بزرگ از اهميت بااليي برخوردار اس��ت که‬ ‫م��ا نتيجه آن را در اقبال محصوالت آنها در‬ ‫بازارهاي جهاني ب�� ‌ه وضوح لمس مي‌کنيم‪.‬‬ ‫نکته دوم آنکه بزرگان خودرو در ش��رايطي‬ ‫هزينه‌هاي تبليغات خود را افزايش مي‌دهند‬ ‫که شاهد بوديم برخي از آنها در حوزه توليد‬ ‫با مش��کالتي روبه‌رو بودند اما اين ش��رايط‬ ‫آنها را از بح��ث تبليغ غافل نکرد‪ .‬اما مقوله‬ ‫تبليغات خودروس��ازان بزرگ به اينجا ختم‬ ‫نمي‌ش��ود و در جديدترين نوع تبليغات که‬ ‫از آن ب��ا عنوان «تبليغ��ات منطقه‌اي » نام‬ ‫مي‌برند‪ ،‬خودروس��ازان پا را فراتر گذاش��ته‬ ‫و مباحث��ي جدي��د را در عرص��ه تبليغات‬ ‫باب کرده‌اند‪ .‬هزين��ه تبليغات منطقه‌اي به‬ ‫هزينه‌هايي گفته مي‌شود که توليدکنندگان‬ ‫بابت فروش محصوالت خود در يک منطقه‬ ‫جغرافيا خ��اص صرف مي‌کنند‪ .‬به اين معنا‬ ‫که نمايندگي‌ه��اي فروش در هر منطقه‌اي‬ ‫که ق��رار دارن��د باي��د هزينه‌اي متناس��ب‬ ‫با حج��م تبليغات ص��ورت گرفته توس��ط‬ ‫ش��رکت توليد‌کننده در آن منطقه پرداخت‬ ‫کنن��د‪ .‬اين هزينه‌ه��ا در نهايت روي قيمت‬ ‫تمام ش��ده خودرو کشيده ش��ده و در واقع‬ ‫مش��تريان هم متوجه اين موضوع خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراي��ن هزينه تبليغ��ات منطقه‌اي‬ ‫هم‌اکنون ج��زء جدايي ناپذي��ر هزينه‌هاي‬ ‫ي��ک خ��ودرو به حس��اب مي‌آيد وبیش��تر‬ ‫نمايندگي‌ه��ا مجب��ور به پرداخ��ت آن به‬ ‫ش��رکت‌هاي توليد‌کنن��ده هس��تند‪ .‬اي��ن‬ ‫هزينه‌ه��ا قابل روي��ت در فاکتورهاي صادر‬ ‫شده توس��ط نمايندگي‌ها به هنگام فروش‬ ‫نيز هس��تند و به ط��ور کل��ي هنگامي که‬ ‫هزين��ه‌اي توس��ط توليد‌کنن��ده در فاکتور‬ ‫فروش يک وسيله نقليه وارد مي‌شود به آن‬ ‫حدود تغييرات هزينه مربوط به تبليغات منطقه‌اي برخي خودروسازان بزرگ‬ ‫شرکت‬ ‫حدود تغييرات(دالر به ازاي هر وسيله نقليه)‬ ‫شرکت‬ ‫حدود تغييرات(دالر به ازاي هر وسيله نقليه)‬ ‫آ او دي‬ ‫‪۳۹۲۴-۳۳۱‬‬ ‫لندرور‬ ‫‪۹۰۰-۵۰۰‬‬ ‫کاديالک‬ ‫‪۱۷۶۹-۳۴۶‬‬ ‫مزدا‬ ‫‪۴۳۲-۱۰۰‬‬ ‫‪۸۶۰-۲۷۵‬‬ ‫ميتسوبيشي‬ ‫آکورا‬ ‫بي ام و‬ ‫‪۳۵۰-۳۰۰‬‬ ‫‪۵۸۰-۲۰۰‬‬ ‫شورولت‬ ‫‪۲۲۳۱-۱۷۹‬‬ ‫هوندا‬ ‫‪۴۳۵-۱۵۱‬‬ ‫فورد‬ ‫هيوندا‬ ‫جگوار‬ ‫جيپ‬ ‫‪۶۵۴-۱۰۷‬‬ ‫‪۷۵۰-۳۵۰‬‬ ‫‪۶۰۶-۴۵۰‬‬ ‫کيا‬ ‫لکسوز‬ ‫‪۳۲۷-۱۲۱‬‬ ‫‪۱۶۸۴-۴۳۷‬‬ ‫مرسدس بنز‬ ‫‪۶۵۰-۵۰۰‬‬ ‫نيسان‬ ‫‪۲۰۰-۲۰۰‬‬ ‫‪۲۰-۲۰‬‬ ‫سوزوکي‬ ‫‪۴۱۷-۱۹۴‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪۵۰۰-۲۵۰‬‬ ‫تويوتا‬ ‫‪۲۱۳۳-۱۹۹‬‬ ‫بین‌الملل‬ ‫اعالم آمادگی خودروسازان برای نوسازی وسایل نقلیه عمومی‬ ‫سقوط جنرال‌موتورز‬ ‫در جدول سود و میزان فروش‬ ‫تولید «ون» در دستورکار خودروسازان‬ ‫ش�اتا‪ -‬به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو‬ ‫شرکت‌های خودروس��ازی آمادگی خود را برای نوسازی و‬ ‫جایگزینی وسایل نقلیه عمومی در بخش بار و مسافر (انواع‬ ‫اتوبوس‪ ،‬کامیون و تاکس��ی) اعالم کردند و مقرر شد تولید‬ ‫ون به‌طور جدی در دس��تورکار آنها قرار بگیرد‪ .‬در نشس��ت‬ ‫ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو که با حض��ور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ساس��ان قربانی تش��کیل شد‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫صادراتی شرکت‌های خودروس��از درخصوص خودروهای‬ ‫س��بک و س��نگین مط��رح ش��د و م��ورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفت و مقرر شد کمیته صادرات در ‪2‬هفته تبیین دقیق‬ ‫سیاس��ت‌های توس��عه صادرات و راهکارهای اجرایی را در‬ ‫دستورکار قرار دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین به منظور کاهش‬ ‫آالیندگی و مدیریت مصرف س��وخت مقرر شد که استفاده‬ ‫از گاز طبیعی در سوخت خودرو‌های عمومی اولویت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این نشس��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ضمن اش��اره به لزوم تولید خودروهای کم‌مصرف با‬ ‫آالیندگی بسیار کم تاکید کرد که خودروسازان تولید موتور‬ ‫خودرو با فناوری روز دنیا را در اولویت کاری خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از نکات حائز اهمیت در این نشست پیگیری‬ ‫تلفنی مشکالت پیش آمده بر صنعت خودروسازی از سوی‬ ‫وزیر در طول جلس��ه بود که پس از هر تماس تلفنی وزیر با‬ ‫مس��ئوالن ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط وی خبر خوش رفع‬ ‫مش��کل را به اطالع اعضا شورا می‌رساند‪ .‬قربانی گفت‪ :‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن تاکی��د و یادآوری پیگیری‬ ‫بی‌وقفه امور تا حل نهایی آن به تمامی اعضای شورا تصریح‬ ‫کرد که ضروری اس��ت خودروس��ازان بی‌وقف��ه برای رفع‬ ‫مش��کالت تا حصول رضایتمندی کامل مش��تریان تالش‬ ‫کنند و هیچ عاملی نباید مانع تحقق این مهم ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬ش��ورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬مدیران عامل گروه‌های خودروس��ازی‪،‬‬ ‫انجمن خودروسازان و مس��ئوالن مربوط در این وزارتخانه‬ ‫به‌ط��ور منظم هر ‪ 2‬هفت��ه یکبار برای حل مش��کالت این‬ ‫صنعت تشکیل جلسه می‌دهد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر اندونزی در ایران گفت‪ :‬بر اس��اس مذاکرات صورت گرفته با رییس‬ ‫کارخان��ه تویوتا در اندون��زی‪ ،‬موافقت مونتاژ خودروهای این ش��رکت در منطقه آزاد‬ ‫ارس حاصل شده اس��ت‪.‬به گزارش سازمان منطقه آزاد ارس‪« ،‬دیان ویرنگ جوریت»‬ ‫در دیدار با رییس هیات مدیره و مدیر عامل این منطقه‪ ،‬با اشاره به تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار دس��تگاه خ��ودرو در ایران افزود‪ :‬امکان واردات مواد اولیه و الس��تیک از‬ ‫اندونزی بدون واسطه وجود دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬تولید انواع س��واری‌های دوگانه‌سوز در کشور افزایش یافته است‪ .‬براساس‬ ‫جدید‌ترین آمار‌های رس��می تولید پژو ‪ 405‬دوگانه‌س��وز در تیر ماه امسال با افزایش‬ ‫معني است که اين هزينه قابل چشم‌پوشي‬ ‫نيس��ت‪ .‬هنگامي که چنين هزينه‌اي توسط‬ ‫توليد‌کنندگان به نمايندگي‌ها ابالغ شده و‬ ‫در فاکتور فروش وسايل نقليه ديده مي‌شود‪،‬‬ ‫خود نمايندگي‌ها ح��ق اضافه کردن مبالغ‬ ‫اضافي مبني بر تبليغ را ندارند اما در صورت‬ ‫درج نش��دن چني��ن هزين��ه‌اي در فاکتور‬ ‫فروش‪ ،‬نمايندگي‌ه��ا مي‌توانند هزينه‌هايي‬ ‫ب��ه فاکتور ف��روش مبني ب��ر تبليغات خود‬ ‫آنه��ا برای فروش بيش��تر محصوالت اضافه‬ ‫کنند‪ .‬به عنوان مثال نمايندگي ‪ A‬مي‌تواند‬ ‫خودرويي را با قيم��ت ‪ ۱۰۰۰‬دالر باالتر از‬ ‫قيم��ت کارخانه ب��ه فروش برس��اند که در‬ ‫فاکتور آن هيچ صحبتي از هزينه‌هاي مربوط‬ ‫به تبليغات نيست در حالي که نمايندگي ‪B‬‬ ‫همان خودرو را ‪ ۸۰۰‬دالر بيش��تر از قيمت‬ ‫کارخانه مي‌فروشد و ‪ ۲۰۰‬دالر نيز به عنوان‬ ‫هزينه‌هاي تبليغات منطقه‌اي براي مشتري‬ ‫در نظ��ر مي‌گيرد‪ .‬در ه��ر ‪ 2‬صورت قيمت‬ ‫تمام شده خودرو يکسان است حال آنکه در‬ ‫حالت نخس��ت توليدکننده متولي تبليغات‬ ‫ب��وده و هزينه‌هاي مربوط��ه را از نمايندگي‬ ‫مي‌گي��رد ول��ي در حال��ت دوم نمايندگي‬ ‫خود هزين��ه تبليغات را بر عهده گرفته و از‬ ‫مش��تري مي‌ستاند‪ .‬اين روند نوعي سياست‬ ‫انعطاف‌پذير است که توسط توليدکنندگان‬ ‫در پي��ش گرفته مي‌ش��ود تا ب��ه کمک آن‬ ‫تعداد مش��تريان خ��ود را افزايش دهند‪ .‬به‬ ‫طور مثال برخي خودروسازان بزرگ‪ ،‬اياالت‬ ‫متحده امريکا را به ‪ ۱۵‬منطقه دسته بندي‬ ‫ک��رده و تبليغات مخصوص ب��ه هر کدام را‬ ‫براي محصوالت خود به نمايش مي‌گذارند‪.‬‬ ‫در ج��دول کن��اری مي��زان هزينه‌ه��اي‬ ‫تبليغات منطقه‌اي براي برخي خودروسازان‬ ‫ب��زرگ را داريم ک��ه حدود تغيي��رات اين‬ ‫هزينه‌ه��ا را از منطقه‌اي به منطقه ديگر به‬ ‫نمايش مي‌گذارد‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬درصدی از ‪ 1256‬دستگاه در تیر ماه ‪ 1392‬به ‪ 1284‬دستگاه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬خ��ودرو جدید تیبا‪ 2‬با قیمت بیش از ‪ 28‬میلیون تومان در کش��ور‬ ‫آذربایجان به فروش خواهد رسید‪ .‬با توجه به قیمت مناسب و ظاهر زیبای این خودرو‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود‪ ،‬تیبا ‪ 2‬از بازار صادراتی مناسبی بهره برده و استقبال خوبی از آن‬ ‫در س��ایر کش��ورها شود‪ .‬شایان ذکر است خودرو تیبا در کش��ور آذربایجان به صورت‬ ‫نقدی به قیمت ‪ 7300‬منات معادل ‪ 9350‬دالر به فروش می‌رسد که با احتساب دالر‬ ‫‪ 3‬هزار تومان قیمتی بالغ بر ‪ 28‬میلیون تومان داشته و تاکنون ارز آوری مناسبی برای‬ ‫شرکت سایپا در بر داشته است‪.‬‬ ‫موج‪ -‬جنرال‌موتورز‪ ،‬به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروس��از‬ ‫جهان در سال‌های نه‌چندان دور‪ ،‬باز هم در جدول فروش‬ ‫و س��ود در میان ش��رکت‌های خودروسازی جهان سقوط‬ ‫کرد‪ .‬ارائ��ه آمار مالی و اقتصادی خودروس��ازان جهان در‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال‌جاری میالدی‪ ،‬حاکی از آن است که‬ ‫ش��رکت جنرال‌موتورز در جدول میزان س��ود با س��ودی‬ ‫معادل ‪ 39‬میلیارد دالر‪ ،‬پس از فولکس واگن (‪ 68‬میلیارد‬ ‫دالر)‪ ،‬تویوتا (‪62‬میلیارد دالر) و د‌ایم لر (‪42‬میلیارد دالر)‬ ‫در جایگاه چهارم قرار گرفت‪.‬‬ ‫اعتصاب کارگران ‪ 2‬شرکت‬ ‫خودروسازی کره‌جنوبی‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬کارگ��ران‬ ‫‪ 2‬ش��رکت بزرگ خودروس��ازی‬ ‫کره‌جنوب��ی جمع��ه ب��ا برپایی‬ ‫اعتص��اب خواس��تار افزای��ش‬ ‫دس��تمزدهای خ��ود ش��دند‪.‬‬ ‫کارگران‌ش��رکت‌های خودروس��ازی هیون��دای موتور و‬ ‫کیاموت��ورز در اعت��راض ب��ه پایین بودن دس��تمزدهای‬ ‫ش��ان به مدت ‪4‬ساعت دس��ت از کار کشیدند‪ .‬سخنگوی‬ ‫اتحادیه کارگران ش��رکت هیوندای موتور اعالم کرد‪17 ،‬‬ ‫دور گفت‌وگ��و برای افزایش دس��تمزد کارگ��ران که در ‪2‬‬ ‫ماه گذش��ته برگزار ش��د‪ ،‬نتیجه‌ای نداشته و هیچ توافقی‬ ‫حاصل نشده اس��ت این اعتصاب برای شرکت هیوندای و‬ ‫کیاموتورز ح��دود ‪ 64‬میلیون دالر زیان مالی در برخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬
‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و سیمان در هفته ای که گذشت‬ ‫صادرکنندگانمحصوالتمعدنیبهبازارمصرخوشبیننیستند‬ ‫واسطه‌های معدنی عامل رونق یا نابودی؟‬ ‫از برنامه‌های توسعه معادن؛‬ ‫«الیحه ضد رکود» کمتر از «طرح حمایت از تولید» نیست‬ ‫حامد شایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬پس از اینکه الیحه‬ ‫ضد رکودی دولت با محوریت بهبود فضای کسب و کار‪،‬‬ ‫ایجاد تقاضای موثر و رونق بازار سرمایه به مجلس ابالغ‬ ‫شد‪ ،‬احمد پورفالح رییس کمیسیون صنایع اتاق بازگانی تهران در‬ ‫اظهارنظری اعالم کرده بود از آنجایی که در ‪ 177‬بند این الیحه‬ ‫بخش‌هایی از بسته حمایت از تولید آورده شده از این رو بسته‬ ‫حمایت از تولید منتفی و به تولیدکنندگان ظلم خواهد شد‪ ،‬با این‬ ‫حال گرچه نمایندگان مجلس نیز معتقدند طرح جامع حمایت از‬ ‫تولید ملی چندسالی است که در مجلس مورد واکاوی قرار گرفته و‬ ‫شاید از نظر حمایتی قوی تر از الیحه ضد رکودی دولت است اما در‬ ‫ادامه بررسی الیحه ضد رکودی کمیسیون‌های مربوطه همچون‬ ‫صنایع و معادن با شناسایی کاستی‌های آن در قالب مصوبه‌ای‬ ‫پیشنهادات خود را برای اضافه شدن در الیحه ضد رکودی ارائه و‬ ‫درصورتی که موافقت حاصل نشود در صحن علنی مجلس مطرح‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گفته کارشناسان در بخش معادن و صنایع وابسته‬ ‫کارکرد الیحه ضد رکودی کمتر از بسته حمایت از تولید نیست‪ ،‬چرا‬ ‫که بیشترین مشکل این بخش به محدودیت‌ها و مقررات دست و‬ ‫پاگیر بر می‌گردد که می‌توان با صدور آیین نامه آن را مرتفع و‬ ‫سرمایه‌گذاری بخش معدنی و صنایع وابسته را فعال کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر موانع صادراتی و کمبود سرمایه درگردش که از دیگر‬ ‫محدودیت‌های معدنی بود بهبود آنها در الیحه ضدر رکودی‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الیحه کوچک‌تر از بسته نیست‬ ‫ای��رج ندیم��ی‪ ،‬نای��ب رییس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس در‬ ‫پاسخ به این سوال که آیا الیحه‬ ‫دولت همه موانع تولی��د را برطرف خواهد‬ ‫گفت‪ :‬این‌که گفته ش��ود‬ ‫کرد‪ ،‬به‬ ‫این الیحه همه مش��کالت خروج از رکود و‬ ‫تولید را از بین می‌برد توهم اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫این الیحه کلیدی برای ورود به درآمدزایی‬ ‫در بخش‌های مختلف به صورت کالن ارائه‬ ‫شده است‪ .‬به همین دلیل مجلس با اضافه‬ ‫ک��ردن بخش‌هایی ب��رای رون��ق تولید و‬ ‫اشتغال تالش خواهد کرد که این موضوع‬ ‫ب��ا تلفی��ق الیح��ه و ط��رح و همچنی��ن‬ ‫هم‌اندیش��ی با کارآفرین��ان و بهبود فضای‬ ‫کسب و کار محقق شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اصفه��ان در خصوص‬ ‫نقش بس��ته حمایت از تولید و‬ ‫الیح��ه ضد رک��ودی در توس��عه معادن و‬ ‫صنای��ع وابس��ته به‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل معادن‬ ‫و صنایع است که به خوبی در الیحه دیده‬ ‫شده که اگر برای اجرا منابع الزم پیش‌بینی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اصفهان‪:‬‬ ‫دولت با ارائه آیین‌نامه‬ ‫و بخشنامه می‌تواند‬ ‫مشکالت معادن را مرتفع‬ ‫کند بنابراین می‌توان‬ ‫ادعا کرد که الیحه تقویت‬ ‫شده در بخش معادن و‬ ‫صنایع می‌تواند حتی‬ ‫کارگشاتر از بسته‬ ‫حمایت از تولید عمل کند‬ ‫ش��ود‪ ،‬به طور قطع تفاوت چندانی با بسته‬ ‫حمایت از تولید نخواهد داشت‪ ،‬شاید تنها‬ ‫در شکل اجرا بین الیحه و بسته تفاوت‌هایی‬ ‫دیده شود‪.‬‬ ‫اس��رفیل احمدی��ه با تایید ای��ن موضوع‬ ‫که این بس��ته در راستای حمایت از تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از راهکارهای برون‌رفت‬ ‫از بح��ران اقتصادی تقویت صادرات اس��ت‬ ‫و از آنجای��ی ک��ه تولید و ص��ادرات الزم و‬ ‫ملزوم یکدیگرند به صراحت می‌توان گفت‬ ‫ک��ه الیح��ه از بخش تولی��د حمایت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما آنچه در اجرا اهمیت دارد ایجاد‬ ‫بازاره��ای جدید برای صادرات اس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫که هم‌اکنون مش��کلی در ص��ادرات وجود‬ ‫ن��دارد بلکه محدودیت تقاض��ا وجود دارد‪.‬‬ ‫البته دولت جدید با گس��ترش فعالیت‌های‬ ‫دیپلماتیک و افزای��ش مذاکرات رایزنان و‬ ‫سفرا در این مس��یر به خوبی گام برداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بخش��ی از مش��کالت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در مع��ادن و صنای��ع‬ ‫وابس��ته‪ ،‬به محدودیت قوانی��ن و مقررات‬ ‫برمی‌گ��ردد که دولت ب��ا ارائ��ه آیین‌نامه‬ ‫و بخش��نامه می‌توان��د ای��ن مش��کالت را‬ ‫مرتف��ع کن��د‪ .‬بنابراین می‌ت��وان ادعا کرد‬ ‫که الیح��ه تقویت ش��ده در بخش معادن‬ ‫و صنایع می‌تواند حتی کارگش��اتر از بسته‬ ‫حمایت از تولید عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اضافه شدن بندهای جدید‬ ‫به الیحه‬ ‫نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫با بیان این‌که مجل��س نیز همچون دولت‬ ‫دغدغ��ه خ��روج از رک��ود دارد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه نماین��دگان مجل��س و‬ ‫کمیس��یون‌های مربوط��ه ط��رح حمایت‬ ‫از تولید را به‌صورت کارشناس��ی بررس��ی‬ ‫کرده‌ان��د در ارتباط با لوای��ح ضد رکودی‬ ‫از ق��درت عم��ل الزم برخورداند‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل ب��رای تقوی��ت الیحه پیش��نهادات‬ ‫خ��ود را اضافه می‌کنند یا به‌صورت مصوبه‬ ‫کمیس��یونی در صحن علنی مجلس مطرح‬ ‫خواهد شد‪ .‬ایرج ندیمی با اشاره به همسو‬ ‫بودن خواس��ته‌های دولت با پیش��نهادات‬ ‫نمایندگان مجلس می­‌افزای��د‪ :‬موضوعاتی‬ ‫چون پرداخت بدهی‌ه��ای دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫اعتب��ارات بانک‌ه��ا با فروش س��رمایه‌های‬ ‫خود‪ ،‬حمایت از صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫رف��ع بح��ران تحری��م و ‪ ...‬از پیش��نهادات‬ ‫مجل��س ب��ود که خ��ود دولت نی��ز در آن‬ ‫پیش‌قدم شده است‪.‬‬ ‫عل��ی اکب��ر ناص��ری‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجلس با تایید این موضوع که‬ ‫در کمیس��یون الیحه چکش‌کاری خواهد‬ ‫می‌­گوید‪ :‬درست است که‬ ‫شد به‬ ‫ط��رح حمایت از تولید ملی جامع‌تر بود اما‬ ‫الیح��ه در کمیس��یون‌ها مورد بررس��ی و‬ ‫چک��ش‌کاری ق��رار خواهد گرف��ت که در‬ ‫نتیج��ه آن‪ ،‬بخش‌‌هایی از حمایت از تولید‬ ‫در آن اعمال خواهد ش��د و پیگیری طرح‬ ‫حمایت از تولید متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫به دنبال گزارش هیات دولت در خروج از رکود‬ ‫ب��ا توجه به جایگاه مع��دن و صنایع معدنی در‬ ‫تامین م��واد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان پایین‬ ‫دس��تی و نقش آن به‌عنوان یکی از پیش��ران‌های‬ ‫خ��روج از رکود‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫ارائه گزارش��ی به هیات دولت ‪ 6‬الزام برای توسعه‬ ‫این بخش را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گ��زارش در ح��ال حاضر ‪68‬‬ ‫ن��وع ماده معدنی در حال بهره‌برداری در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد و ایران از این لحاظ جزو ‪ 10‬کش��ور‬ ‫برتر معدنی به لحاظ تنوع مواد معدنی محس��وب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارهای موجود‪ ،‬تولید مواد معدنی‬ ‫در سال گذش��ته بالغ بر ‪ 420‬میلیون تن بوده و‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود میزان تولید مواد معدنی در‬ ‫پایان برنامه پنجم توس��عه ب��ه ‪ 500‬میلیون تن‬ ‫برسد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬عملیات معدنی در سال ‪92‬‬ ‫در حدود ‪ 1‬میلیارد تن بوده و س��هم استخراج از‬ ‫ذخایر قطعی نیز ‪ 68‬درصد اس��ت‪ .‬بر اساس آمار‬ ‫موجود‪ ،‬در حال حاضر س��هم ارزش افزوده بخش‬ ‫مع��دن در تولی��د ناخالص داخلی کش��ور حدود‬ ‫‪ 1‬درصد و سهم ارزش افزوده بخش صنایع معدنی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی کشور نیز حدود ‪ 4‬درصد‬ ‫است‪ .‬در حوزه س��رمایه‌گذاری صنعتی و معدنی‬ ‫نیز س��هم این بخش حدود ‪ 30‬درصد اس��ت‪ .‬در‬ ‫حوزه اشتغال صنعتی و معدنی نیز سهم معدن ‪6‬‬ ‫درصد و صنایع معدنی ‪ 19‬درصد است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار اعالم شده از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت س��هم صادرات محصوالت بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی ح��دود ‪ 32‬درصد از‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه صادرات‬ ‫س��االنه مواد معدنی خ��ام ‪ 2440‬میلیون دالر و‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫رییس انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن‬ ‫برخی معتقدند ایران به دلیل مزیت نسبی که برای‬ ‫تولید فوالد دارد باید فرآوری س��نگ‌آهن را با ایجاد‬ ‫واحد‌های کنستانتره سازی و گندله افزایش دهد‪ ،‬اما‬ ‫آنچه که واقعیت دارد این است که تنها یکی از مواد‬ ‫اولیه فوالد س��نگ آهن اس��ت و تولید این محصول‬ ‫به انرژی همچ��ون برق و آب به مق��دار فراوان نیاز‬ ‫دارد‪ .‬از آنجایی که ایران در سال‌های اخیر با کمبود‬ ‫آب مواجه است نمی‌توان ادعا کرد در تولید فوالد از‬ ‫مزیت نسبی برخورداریم‪.‬‬ ‫ب��ا نگاه��ی ب��ه تولید‌کنن��دگان بزرگ ف��والد و‬ ‫سنگ‌آهن پی‌خواهیم برد که داشتن مزیت نسبی در‬ ‫یکی از مواد اولیه صنایع وابسته به آن شکل نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نمونه ترکیه از نظر ذخایر س��نگ آهن‬ ‫بسیار ضعیف است اما ساالنه نزدیک به ‪ 40‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید می‌کند در مقابل کشورهایی هستند‬ ‫که سنگ‌آهن زیادی تولید می‌کنند اما وارد صنعت‬ ‫فوالدسازی نشده‌اند بنابراین سرمایه‌گذاری و توسعه‬ ‫یک بخش تنها نباید بر مبنای مزیت نس��بی صورت‬ ‫گی��رد‪ .‬در بخش فرآوری س��نگ‌آهن نی��ز جزئیاتی‬ ‫وج��ود دارد که نمی‌ت��وان از آن چشم‌پوش��ی کرد‪،‬‬ ‫زیرا انواع س��نگ‌آهن در ایران استخراج می‌شود که‬ ‫شامل هماتیت‌کم‌عیار‪ ،‬هماتیت پرعیار‪ ،‬مگنتیت کم‬ ‫عیار و پرعیار اس��ت که هر یک از آنها برنامه‌ریزی و‬ ‫سرمایه‌گذاری خاص خود را طلب می‌کند‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال در منطقه خاف که س��نگ‌آهن آن با عیار ‪60‬‬ ‫درصد استخراج می‌شود‪ ،‬ایجاد واحد تولید گنداله یا‬ ‫کنستانتره سازی اقتصادی نیست‪ ،‬زیرا سرمایه‌گذار‬ ‫تنها می‌تواند ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصد به عیار س��نگ‌آهن آنجا‬ ‫بی‌افزاید که اقتصادی نیست‪ .‬به همین دلیل اگر قرار‬ ‫اس��ت تولید‌کنندگان س��نگ‌آهن به سمت فرآوری‬ ‫روی بیاورن��د بای��د مطالعات دقیقی انج��ام گیرد و‬ ‫س نوع‌وعیار س��نگ‌آهن هر منطقه ش��رایط‬ ‫براس��ا ‌‬ ‫سرمایه‌گذاری مساعد ش��ود‪ ،‬زیرا هم‌اکنون چندین‬ ‫واحد تولید گنداله و س��نگ آهن در حال س��اخت‬ ‫هستند که به دلیل کمبود نقدینگی و نبود اعتبارات‪،‬‬ ‫روند تکمیل آنها با کندی صورت می‌گیرد‪ .‬چشم‌انداز‬ ‫س��ال ‪ 1404‬ایران تولید ‪ 55‬میلیون تن فوالد است‬ ‫که نیازمند تولید ‪ 85‬میلیون تن س��نگ‌آهن است‪.‬‬ ‫این درحالی‌اس��ت که در ش��راط کنون��ی ما قادر به‬ ‫تولید ‪ 50‬میلیون تن سنگ‌آهن هستیم‪ .‬بنابراین ما‬ ‫عالوه بر این‌که باید فرآوری گنداله و س��نگ‌آهن را‬ ‫توسعه دهیم باید معادن سنگ‌آهن را نیز فعال کنیم‬ ‫که الزمه آن این اس��ت که از صدور بخش��نامه‌ها و‬ ‫دس��تورالعمل‌های دولتی که رکود معادن را تشدید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬جلوگیری ش��ود و از س��وی دیگ��ر با ارائه‬ ‫تس��هیالت و ایجاد زیرس��اخت مورد نیاز که همان‬ ‫دسترس��ی به انرژی و تس��هیل حمل و نقل اس��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معادن را تقویت کنیم تا بتوانیم‬ ‫به چشم‌انداز س��ال ‪ 1404‬و تولید ‪ 85‬میلیون تنی‬ ‫س��نگ‌آهن اس��ت‪ ،‬دس��ت یابیم‪ ،‬در غیراینصورت‬ ‫مشکالتی که هم‌اکنون بر سر راه تولید فوالد کشور‬ ‫وجود دارد در سال‌های آتی نیز باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫در پی تفاهم دانشگاه آزاد و سازمان زمین‌شناسی صورت گرفت؛‬ ‫‪ 6‬پلـه تا توسعه معدنی‌کشـور‬ ‫صنایع معدنی ‪ 4600‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫مقایس��ه آمار تولید محصوالت منتخب صنایع‬ ‫معدنی در ایران و جهان بر اساس آمار سال ‪2012‬‬ ‫میالدی نش��ان می‌دهد که تولید فوالد خام ایران‬ ‫در این س��ال ‪ 14/9‬میلیون تن بوده است‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در این مدت چین ‪ 716‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام تولید کرده و این آمار در کل جهان‬ ‫نیز ‪ 1500‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫س��هم ایران از تولید جهانی ف��والد تنها ‪ 1‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تولی��د مس کاتد ای��ران نیز در این س��ال ‪0/2‬‬ ‫میلیون تن بوده که س��هم ‪ 1/1‬درصدی از میزان‬ ‫تولی��د جهانی دارد‪ .‬در این مدت تولید مس کاتد‬ ‫در جهان نیز ‪ 17‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬س��هم‬ ‫تولید آلومینیوم ایران در سال ‪ 2012‬میالدی نیز‬ ‫‪ 7‬درصد بوده‪ ،‬به ط��وری که تولید این محصول‬ ‫معدنی در این س��ال ‪ 3‬درصد میلی��ون تن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این م��دت تولید روی نی��ز ‪ 16‬درصد‬ ‫میلیون تن بوده که س��هم ‪ 1/2‬درصدی از تولید‬ ‫جهانی را دارد‪ .‬میزان تولید سرب در سال ‪2012‬‬ ‫میالدی نیز ‪ 20‬هزار تن بوده که سهم ‪ 4‬درصدی‬ ‫در تولید جهان��ی دارد‪ .‬در این مدت میزان تولید‬ ‫س��یمان نیز با سهم ‪ 1/9‬درصدی از تولید جهانی‬ ‫به ‪ 70‬میلیون تن رس��یده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫میزان تولید کاشی نیز ‪ 29‬درصد میلیارد مترمربع‬ ‫بوده که س��هم ‪ 2/8‬درص��دی از تولید جهانی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با توجه به این آمار و جایگاه این بخش در رشد‬ ‫اقتصادی ب��دون اتکا به نفت‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت الزامات توس��عه این بخ��ش را در چند‬ ‫محور به هیات دولت ارائه کرده که ش��امل موارد‬ ‫یادداشت‬ ‫برای فرآوری مواد‬ ‫معدنی مزیت نسبی‬ ‫کافی نیست‬ ‫اکتشافات علمی می‌شود‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬اج��رای کامل تبصره‌ه��ای ‪ 4‬و ‪ 6‬ماده ‪14‬‬ ‫قانون معادن در مورد اختصاص حداقل ‪ 65‬درصد‬ ‫و ‪ 15‬درصد از حقوق دولتی اخذ ش��ده از معادن‬ ‫برای توس��عه بخش مع��دن و ایجاد زیرس��اخت‬ ‫معدنی کشور‬ ‫‪ -2‬تامین تسهیالت ارزی و ریالی برای تکمیل‬ ‫زنجیره‌ه��ای تولی��د و در نتیج��ه جلوگی��ری از‬ ‫خام‌فروشی‬ ‫‪-3‬هم��کاری س��ازمان محیط زیس��ت و منابع‬ ‫طبیع��ی در مورد تس��هیل عملیات اکتش��افی و‬ ‫معدنی‬ ‫‪-4‬بررس��ی و رفع تعارضات قوانی��ن و مقررات‬ ‫مربوط به معادن و منابع طبیعی‬ ‫‪-5‬تبدیل فعالیت‌های کوچک مقیاس معدنی به‬ ‫فعالیت‌های بزرگ مقیاس فنی و اقتصادی‬ ‫‪-6‬تس��هیل حض��ور ش��رکت‌های ب��زرگ‬ ‫معدنی دنیا برای انجام اکتش��افات سیستماتیک‬ ‫برای کش��ف ذخایر جدید و بهره‌برداری مستقیم‬ ‫از آنها‪.‬‬ ‫در ادام��ه این گزارش از هیات دولت خواس��ته‬ ‫ش��ده که اصالحاتی را در مصوب��ات دولت اعمال‬ ‫کنند تا امکان اس��تفاده از ‪ 65‬درصد و ‪ 15‬درصد‬ ‫از حق��وق دولتی اخذ ش��ده از معادن که موضوع‬ ‫تبصره‌ه��ای ‪ 4‬و ‪ 6‬ماده ‪ 14‬قانون معادن اس��ت‪،‬‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اجرایی کردن کامل تبصره ‪10‬‬ ‫قانون بودجه ‪ 93‬در مورد پرداخت سهم ایمیدرو‬ ‫و سازمان زمین‌شناسی کشور به صورت تخصیص‬ ‫یافته و اصالح قانون‪ ،‬برابر بودجه ‪ 92‬به ‪ 60‬درصد‬ ‫وصولی‪ ،‬پرداخت ‪ 70‬درصد منابع حاصل از فروش‬ ‫شرکت‌های وابس��ته به سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برابر قانون‬ ‫اصالح تبصره (‪ )5‬بند (الف) ماده ‪ 3‬قانون اجرای‬ ‫سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (‪ )44‬قانون‬ ‫اساسی و الحاق ‪ 2‬تبصره به آن‪ ،‬امکان استفاده از‬ ‫تسهیالت صندوق توسعه ملی برای مشارکت‌های‬ ‫تا ‪ 49‬درصد سازمان ایمیدرو در اجرای طرح‌های‬ ‫مس��تقر در مناطق کمتر توس��عه یافته از جمله‬ ‫درخواست‌های وزیر‪ ،‬از هیات دولت است‪.‬‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی کش��ور ب��ا واح��د علوم و‬ ‫تحقیقات دانش��گاه آزاد تفاهمنامه‬ ‫همکاری‌ه��ای علمی‪ ،‬آموزش��ی و‬ ‫پژوهشی امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این تفاهمنامه‬ ‫با هدف اس��تفاده بهین��ه از توانایی‬ ‫علم��ی‪ ،‬آموزش��ی‪ ،‬پژوهش��ی و‬ ‫گسترش تبادالت علمی و آموزشی‬ ‫در راس��تای تعمی��ق و توس��عه‬ ‫همکاری‌های فعال و برطرف کردن‬ ‫نیازه��ای متقاب��ل و تربیت نیروی‬ ‫متخصص میان واحد علوم و تحقیقات با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور به مدت ‪ 3‬سال منعقد شد‪.‬‬ ‫براساس این تفاهمنامه‪ ،‬سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و واحد‬ ‫عل��وم و تحقیقات در زمینه‌های تبادل داده‌ها‪ ،‬اطالعات‪ ،‬اس��ناد و مدارک علمی‪،‬‬ ‫آموزش��ی و پژوهشی و همچنین انجام طرح‌های پژوهشی در جهت رفع مشکالت‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و چاپ مقاالت مشترک‪ ،‬همکاری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر قرار اس��ت در برپایی نمایش��گاه‌های علم��ی‪ ،‬تحقیقی و فناوری‬ ‫مش��ترک‪ ،‬برگزاری دوره‌های آموزش��ی‪ ،‬بازدیدهای علمی آموزش��ی و پژوهش��ی‬ ‫مشترک‪ ،‬تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک در بخش‌های گوناگون علوم‬ ‫زمین‪ ،‬ارائه خدمات و بهره‌گیری متقابل از امکانات س��خت‌افزاری و آزمایش��گاهی‬ ‫و تجهی��زات کارگاهی مورد نیاز س��ازمان و واحد علوم و تحقیقات با اولویت‌بندی‬ ‫همکاری در این تفاهمنامه انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین در این تفاهمنامه‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫و واحد علوم و تحقیقات درخصوص تبادل اس��تاد و دانش��جو‪ ،‬استفاده مشترک از‬ ‫کتابخانه‌ها و پایان‌نامه‌ها‪ ،‬اس��تفاده از آزمایشگاه‌های طرفین با تخفیف ‪ 30‬درصد‬ ‫به پروژه‌های پژوهش��ی و ‪50‬درصد پروژه‌های دانش��جویی و تهیه تدوین و تعریف‬ ‫دوره‌های آموزشی مورد درخواست سازمان و ارائه سرفصل درس با یکدیگر تعامل‬ ‫متقابل برقرار می‌کنند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪ 11/4‬درصدی تولید‬ ‫فوالد خام ایران‬ ‫انجمن جهانی فوالد در تازه‌ترین گزارش ماهانه‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬رش��د ‪ 11/4‬درصدی را برای تولید‬ ‫فوالد خام ایران به ثبت رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران به نقل از‬ ‫انجمن جهانی فوالد در تیر‪ ،1393‬ایران ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪ 450‬ه��زار تن فوالد خام تولید کرد اما این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته میالدی‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ 302‬ه��زار تن بود‪ .‬همچنین میزان تولید فوالد‬ ‫خام ای��ران در ‪ 7‬ماهه س��ال ‪1393‬با ‪ 9/3‬درصد‬ ‫افزای��ش به ‪ 9‬میلیون و ‪ 465‬هزار تن رس��ید‪ .‬در‬ ‫حال��ی که میزان تولید فوالد خ��ام ایران در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ 8 ،‬میلیون و ‪ 662‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ 65 ،‬کش��ور فوالدس��از جهان‬ ‫در تی��ر م��اه ‪ 136‬میلیون و ‪ 819‬ه��زار تن فوالد‬ ‫خام تولید کردند که نس��بت به میزان تولید مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل (‪ 134‬میلیون و ‪ 529‬هزار تن)‪،‬‬ ‫‪ 1/7‬درصد افزایش نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین این‬ ‫کش��ورها در ‪ 7‬ماهه جاری با ‪ 2/4‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫‪ 959‬میلی��ون و ‪ 687‬ه��زار تن ف��والد خام تولید‬ ‫کردند‪ .‬میزان تولید ‪ 7‬ماهه جهانی در سال ‪،1393‬‬ ‫‪ 936‬میلی��ون و ‪ 857‬هزار تن بود‪ .‬چین (با تولید‬ ‫‪ 68‬میلی��ون و ‪ 324‬هزار ت��ن)‪ ،‬ژاپن (‪9‬میلیون و‬ ‫‪ 295‬ه��زار ت��ن)‪ ،‬امریکا (‪ 7‬میلی��ون و ‪ 609‬هزار‬ ‫تن)‪ ،‬هند (‪ 6‬میلیون و ‪ 960‬هزار تن) و روسیه (‪6‬‬ ‫میلیون و ‪ 203‬هزار تن) به ترتیب ‪ 5‬کشور نخست‬ ‫جهانی در تولید فوالد خام طی ماه جوالی بودند‪.‬‬ ‫افتتاح ‪180‬طرح صنعتی‬ ‫و معدنی در هفته دولت‬ ‫معاون توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و امور استان‌های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از افتتاح ‪180‬طرح‬ ‫صنعتی و معدنی در هفته دولت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا؛ علی یزدانی ب��ا اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بالغ بر ‪ 24‬هزار‬ ‫و ‪ 158‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی بیش از ‪ 9‬هزار‬ ‫و ‪ 700‬نفر به بهره‌برداری خواهد رس��ید‪ .‬به گفته‬ ‫یزدان��ی بیش��ترین واحد صنعت��ی و معدنی قابل‬ ‫افتتاح مربوط به اس��تان خراسان رضوی است که‬ ‫‪ 23‬طرح صنعتی و معدنی با س��رمایه‌گذاری بالغ‬ ‫بر‪ 4‬هزار و ‪ 619‬میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ‪2‬‬ ‫هزارو ‪ 514‬نفر اس��ت‪ .‬معاون وزیرصنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬استان گلستان از لحاظ تعداد طرح‬ ‫داشته ‪ 20‬طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری‬ ‫بالغ بر ‪ 329‬میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ‪304‬‬ ‫نفر دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از جهت نوع تولیدات واحدهای‬ ‫م��ورد نظر‪ 30 ،‬ط��رح در بخش صنای��ع غذایی و‬ ‫آش��امیدنی‪ 28 ،‬واحد در بخش صنایع غیرفلزی‪،‬‬ ‫‪ 19‬ط��رح در بخش صنایع ش��یمیایی‪ 18 ،‬واحد‬ ‫در صنای��ع فلزی‪ 16 ،‬طرح در صنایع الس��تیک و‬ ‫پالس��تیک‪ 25 ،‬واح��د در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ 21 ،‬ط��رح در بخ��ش صنایع نس��اجی و‬ ‫پوشاک در این هفته افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫گام به گام با مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و سیمان‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و س��یمان از‬ ‫مهم‌ترین فلزات و محصوالت معدنی هس��تند که جزو محصوالت پایه‬ ‫معدن��ی قرار می‌گیرند و جذابیت زیادی بین س��رمایه‌گذاران دارند‪ .‬با‬ ‫توج��ه به ویژگی‌های خاص فیزیک��ی و فنی این فلزات و مواد معدنی‪،‬‬ ‫تنوع س��رمایه‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان ب��ر این محصوالت و رابطه‬ ‫ذاتی آن��ان با ویژگی‌های اقتصاد و ش��رایط حاکم بر جهان‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ب��ه گونه‌ای رق��م می‌خورد که پیگیری و رصد نوس��ان‌های پی در پی‬ ‫آنها‪ ،‬جهت‌گیری و ش��دت و ضعف رخدادهای اقتصادی دنیا را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬توجه به این رخداده��ا و تحلیل اتفاقات هفته‪ ،‬تا حد زیادی‬ ‫شرایط آینده چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت را نشان می‌دهد و‬ ‫مس؛ عقب‌گردی برای دورخیز مجدد؟‬ ‫قیم��ت مس و دیگ��ر فلزات اساس��ی تح��ت تاثیر‬ ‫خبره��ای منف��ی و غیرمنتظره از وضعی��ت اقتصادی‬ ‫امری��کا‪ ،‬منطقه یورو و چی��ن در روزهای اخیر کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬قیمت ه��ر تن مس با بی��ش از ‪1‬درصد‬ ‫کاه��ش به زی��ر ‪ ۶۹۰۰‬دالر رس��یده ک��ه پایین‌ترین‬ ‫می��زان در ح��دود ‪ 2‬ماه اخیر اس��ت‪ .‬مهم‌ترین دلیل‬ ‫افت قیمت مس در بازارهای جهانی‪ ،‬صفر ش��دن رشد‬ ‫اقتصادی ساالنه اروپا است‪ .‬رشد اقتصادی آلمان منفی‬ ‫‪0/2‬درصد‪ ،‬ایتالیا منفی ‪0/2‬درصد‪ ،‬فرانسه صفر درصد‬ ‫و ژاپن منفی ‪ 1/7‬درصد بوده است‪ .‬البته رشد تولیدات‬ ‫صنعت��ی چین ‪۹‬درص��د افزایش داش��ته ولی رش��د‬ ‫‪۹‬درصدی در مقابل رشد ‪ 7/5‬درصدی رشد اقتصادی‬ ‫چین خیلی کم اس��ت ولی تحلیلگران بازار پیش‌بینی‬ ‫می‌کنند وضعیت به این صورت نمی‌ماند و س��یر کلی‬ ‫قیمت مس به س��مت صعودی پی��ش خواهد رفت و‬ ‫ای��ن روند صع��ودی با وجود یک فاز وقف��ه ادامه پیدا‬ ‫می‌کند و اگرچه با نوس��اناتی با متوس��ط ‪ 7000‬دالر‬ ‫همراه اس��ت اما دوباره باال خواهد رفت‪ .‬در داخل نیز‬ ‫اخبار مسی نش��ان می‌دهد توجه مدیران و مسئوالن‬ ‫به تغییر و تحوالت و ظرفیت‌ها و داش��ته‌های کش��ور‬ ‫رو ب��ه افزایش اس��ت‪ .‬در همین هفت��ه معاونان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس به همراه مدیرعامل ش��رکت مس‪ ،‬امام‬ ‫جمعه‪ ،‬فرماندار و نماینده ش��هر بابک از کارخانه ذوب‬ ‫مس خاتون‌آباد و مجتمع مس ش��هربابک و ش��هرک‬ ‫صنعتی این شهرستان بازدید کردند‪ .‬طی این بازدید‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران اعالم کرد‬ ‫از ‪ 54‬پروژه‌ای که در ش��رکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تعریف ش��ده‪ 17 ،‬پروژه اولویت‌دار اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اولویت با توس��عه ش��هرک‌های صنعتی موجود‬ ‫است نه احداث شهرک جدید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ‪ 60‬واحد‬ ‫واگذار شده در شهرک صنعتی شهربابک‪ 17 ،‬واحد آن‬ ‫فعال است که خود اخطاری به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫سیدابریش��می با اش��اره به ضرورت احداث شهرک‬ ‫تخصصی مس در ش��هربابک‪ ،‬افزود‪ :‬پست فوق توزیع‬ ‫برقی که در کرمان احداث شده است باید به شهربابک‬ ‫انتقال داده ش��ود و این یک نیاز اساس��ی شهرک‌های‬ ‫شهرستان شهربابک است‪.‬‬ ‫آهن و فوالد؛ افزایش قیمت و تقاضا‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد‪ .‬قرار است از این پس‬ ‫شنبه‌ها‪ ،‬بر عمده‌ترین تحرکات و تغییرات و اخبار بازار صنایع معدنی‬ ‫پایه نظیر فوالد‪ ،‬سیمان‪ ،‬مس و آلومینیوم مروری داشته باشیم و آنها‬ ‫را مورد بررس��ی قرار دهیم‪ .‬اعالم ارقام و آمار صادرات در این ‪ 4‬حوزه‬ ‫از مهم‌ترین اخبار در این هفته به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫حال آلومینیوم خوب است‬ ‫براس��اس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در ‪ 4‬ماهه اول‬ ‫س��ال‌جاری ارزش ص��ادرات آلومینی��وم به‌صورت کار‬ ‫نشده‪ ،‬غیرممزوج از کشور به ‪ 97/4‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫این میزان صادرات شمش آلومینیوم کشور‪ ،‬در مدت‬ ‫زمان یادش��ده از نظر وزنی و ارزشی نسبت به ‪ 4‬ماهه‬ ‫ابتدای��ی س��ال قبل به ترتی��ب ‪ 17/5‬و ‪ 20/18‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫قیمت متوس��ط ‪ 1‬کیلو ش��مش آلومینیوم صادراتی‬ ‫در ‪ 4‬ماهه ‪ 1393‬مع��ادل ‪ 1/8‬دالر بود‪ .‬این محصول‬ ‫در م��دت زمان یادش��ده ردیف ‪ 21‬فهرس��ت صادرات‬ ‫غیرنفت��ی را از آن خود کرد‪ .‬ایران در ‪ 4‬ماهه امس��ال‬ ‫شمش آلومینیوم خود را به ‪ 8‬کشور دنیا صادر کرد که‬ ‫در این بین بیش��ترین میزان صادرات به هند به میزان‬ ‫‪ 29/3‬ه��زار تن‪ ،‬ب��ه ترکیه به می��زان ‪11/7‬هزار تن و‬ ‫تایوان به میزان ‪ 11/5‬هزار تن انجام شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایتالیا‪ ،‬چین‪ ،‬امارات‪ ،‬جمهوری آذربایجان‬ ‫و عراق نی��ز در رده‌ه��ای بعدی بزرگتری��ن بازارهای‬ ‫صادراتی شمش آلومینیوم ایران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫قیمت هر تن آلومینی��وم در بورس لندن با ‪1‬درصد‬ ‫افزایش به باالی ‪ 2020‬دالر رس��یده است‪ .‬تحلیلگران‬ ‫بازار آلومینیوم معتقدند در کوتاه‌مدت عرضه آلومینیوم‬ ‫ب��ا محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود و به همین دلیل‬ ‫می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها رشدی تدریجی داشته‬ ‫باشند‪ .‬از اواخر ماه می‌قیمت این فلز ‪16‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت زیرا س��رمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند‬ ‫ک��ه کاهش تولید و رش��د قابل مالحظه تقاضا س��بب‬ ‫خواهد ش��د امسال بازار به سمت کسری عرضه نسبت‬ ‫به تقاضا حرکت کند‪ .‬همچنین در صنایع پایین‌دستی‬ ‫آلومینی��وم خبردار ش��دیم در راس��تای اجرای حکم‬ ‫دادس��تانی مبنی‌بر تعطیلی دیگ‌ه��ای کارگاه احیای‬ ‫قدیم ش��رکت ایرالک��و‪ ،‬پایان آبان‌م��اه ‪ 70‬دیگ دیگر‬ ‫آلومینیوم تعطیل می‌شود‪.‬‬ ‫عرضه سیمان بر تقاضا پیشی‌گرفت‬ ‫به کارگیری متخصصان‬ ‫زمین‌شناسی در معادن‬ ‫لرستان‬ ‫رییس سازمان زمین‌شناسی استان لرستان گفت‪:‬‬ ‫بیشتر فارغ‌التحصیالن رشته‌های زمین‌شناسی در‬ ‫لرستان بیکار هستند و معموال افراد غیرمتخصص‬ ‫در معادن این استان به‌کارگیری می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬احد فاضلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫لرستان یک استان معدن‌خیز است و در این حوزه‬ ‫دارای ظرفیت‌ه��ا و قابلیت‌ه��ای خوبی اس��ت اما‬ ‫متاسفانه این استان را در تریبون‌ها به عنوان یک‬ ‫استان محروم می‌شناسند‪ .‬واقعیت این است که ما‬ ‫محروم نیستیم‪ ،‬بلکه مغفول مانده‌ایم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اکتش��افات معدن��ی یک��ی از‬ ‫زیرساخت‌های رفع محرومیت‌ها در لرستان است‪.‬‬ ‫رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫با بیان اینکه اکتش��افات معدنی هزینه‌های زیادی‬ ‫در بر دارد‪ ،‬افزود‪ :‬درخصوص فرآوری مواد معدنی‬ ‫در لرس��تان ایده‌های��ی مطرح ش��ده ک��ه نیاز به‬ ‫حمایت دارد‪.‬‬ ‫فاضل��ی ادام��ه داد‪ :‬برای اجرای ای��ن ایده‌ها به‬ ‫آزمایش��گاه پایلوت نیاز داریم که متاسفانه بودجه‬ ‫پژوهشی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در‬ ‫اس��تان جوابگوی این کار نیس��ت یا به این سمت‬ ‫سوق داده نمی‌ش��وند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر به طور‬ ‫عم��ده در حوزه ف��رآوری مواد معدن��ی کار کنیم‬ ‫می‌تواند خیلی موثر واقع ش��ود‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی لرستان بیکاری‬ ‫را یک��ی از مش��کالت فارغ‌التحصیالن رش��ته‌های‬ ‫زمین‌شناسی در لرس��تان برشمرد و گفت‪ :‬به‌رغم‬ ‫اینکه لرس��تان یک اس��تان معدن‌خیز اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه فارغ‌التحصیالن رشته‌های زمین‌شناسی‬ ‫در ای��ن اس��تان بی��کار هس��تند و معم��وال افراد‬ ‫غیرمتخصص در معادن به‌کارگیری می‌شود‪.‬‬ ‫بازار فوالد نیز طی هفته گذشته وضعیت ثابتی داشت‬ ‫تا اینکه ش��مش ف��والد در آخر هفته با رش��د تقاضا و‬ ‫قیمت روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫در هفته‌ای که گذشت قیمت فوالد نوسان چندانی را‬ ‫تجربه نکرد و تقریبا ثابت بود‪ ،‬ولی به دلیل رکودی که‬ ‫هفته گذش��ته در بازار فوالد بود‪ ،‬عرضه‌های شمش در‬ ‫روز چهارشنبه با رشد قیمت و تقاضا روبه‌رو شد‪ .‬قیمت‬ ‫ش��مش در روز چهارش��نبه به دلیل باال بودن تقاضا و‬ ‫رقابتی که ایجاد شد رشد کرد‪.‬‬ ‫خبر دیگر در بازار داخل نش��ان می‌دهد دولت اعمال‬ ‫مالی��ات ‪ 10‬درصدی بر صادرات س��نگ‌آهن خام را تا‬ ‫س��ال آینده به تعویق انداخته زیرا در حال حاضر بازار‬ ‫بسیار ضعیف اس��ت و دولت مایل نیست با معرفی این‬ ‫مالیات‪ ،‬بازار را از دس��ت دهد‪ .‬هدف این طرح که قرار‬ ‫بود ابتدا امس��ال اجرا شود‪ ،‬افزایش تدریجی مالیات بر‬ ‫صادرات به ‪ 20‬درصد است‪.‬‬ ‫آمار صادرات نیز نش��ان می‌ده��د در ‪4‬ماهه ابتدایی‬ ‫سال‌جاری ارزش صادرات سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی‬ ‫ب��ا خلوص آه��ن کمت��ر از ‪ 40‬درصد با اف��ت ‪16/74‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مشابه در سال ‪ 1392‬بالغ بر‬ ‫‪ 349/7‬میلیون دالر شد‪.‬‬ ‫ایران در مدت زمان مش��ابه در سال گذشته حدود ‪6‬‬ ‫میلیون و ‪ 658‬هزار تن س��نگ‌آهن ب��ه ارزش تقریبی‬ ‫‪ 420‬میلیون دالر صادر کرده بود‪.‬‬ ‫خبر دیگر در ح��وزه فوالد این بود که دولت با توجه‬ ‫به رکود بازار فوالد و برای حمایت از تولید داخل‪ ،‬ثبت‬ ‫س��فارش واردات برخی محصوالت فوالدی را براساس‬ ‫ارز مبادله‌ای محدود کرد‪.‬‬ ‫از این پ��س‪ ،‬ارز مبادله‌ای در اختی��ار وارد‌‌کنندگان‬ ‫ش��مش و محصوالت ف��والدی قرار نمی‌گی��رد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در راس��تای حمای��ت از تولید داخل‪،‬‬ ‫وارد‌کنندگان برای آهن قراضه و گندله می‌توانند از ارز‬ ‫مبادله‌ای بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫این تصمی��م در حالی جنبه اجرای��ی به خود گرفته‬ ‫اس��ت که برخی وارد‌کنندگان معتقدند نمی‌توان برای‬ ‫همه محصوالت فوالدی چنی��ن تصمیمی گرفت و در‬ ‫مورد ورق ‪ 2‬میلی‌متری که تولید آن در داخل کمتر از‬ ‫نیاز داخلی است‪ ،‬باید استثنا قائل شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن میزان واردات گندله س��نگ‌آهن ایران در‬ ‫‪4‬ماهه نخست سال‌جاری از مرز ‪ 655‬هزار تن گذشت‪.‬‬ ‫س��رقینی از کمبود شدید گندله موردنیاز کارخانه‌های‬ ‫داخل��ی خبر داد و گف��ت‪ :‬اگر کارخانه‌ه��ا بخواهند با‬ ‫ظرفی��ت قابل قب��ول کار کنند بای��د ‪ 8/5‬میلیون تن‬ ‫گندله وارد کنند‪.‬‬ ‫اولین خبر درباره س��یمان نیز اع�لام آمار صادرات‬ ‫س��یمان در ‪ 4‬ماهه منتهی به تیرماه امس��ال بود که‬ ‫ب��ه ‪ 6‬میلی��ون و ‪ 620‬هزار و ‪ 958‬تن رس��ید‪ .‬میزان‬ ‫س��یمان توزیع ش��ده برای مصرف داخلی در ‪ 4‬ماهه‬ ‫گذش��ته نیز بال��غ بر ‪18‬میلی��ون و ‪ 719‬هزار و ‪523‬‬ ‫تن بوده است‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان ایران در همین هفته اعالم کرد‪ :‬تولید سیمان‬ ‫در‪ 4‬ماهه نخست امس��ال به ‪ 23‬میلیون و ‪ 803‬هزار‬ ‫و ‪ 709‬تن رسید‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که س��ه برابر صادرات سیمان‪،‬‬ ‫مصرف داخلی داشتیم‪ .‬البته تمامی ‪ 18‬میلیون و ‪719‬‬ ‫هزار تن س��یمان تولیدی‪ ،‬به مصرف داخل نرسیده و‬ ‫هم‌اکن��ون انبارهای س��یمان پر اس��ت و تقاضایی به‬ ‫آن ص��ورت وجود ندارد‪ .‬اگرچه آم��ار قطعی از میزان‬ ‫س��یمان دپو شده اعالم نشده اس��ت ولی مسئوالن و‬ ‫دس��ت‌اندرکاران این صنعت امیدوار به بهبود وضعیت‬ ‫داخلی ع��راق به‌عنوان یک��ی از مهم‌تری��ن بازارهای‬ ‫هدف سیمان هس��تند و همچنین چشم به راه‌اندازی‬ ‫پروژه‌های عمرانی دولت با کمک فاینانس‌های چینی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫شنیده‌ها حاکی از آن است که تا اواسط مهرماه وارد‬ ‫شدن یا نشدن سیمان به بورس کاال اعالم شود‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این رابطه‬ ‫اع�لام کرده بود‪ :‬تا زمانی که کار کار‌شناس��ی در این‬ ‫راستا انجام نشود سیمان را وارد بورس کاال نمی‌کنیم؛‬ ‫چرا که س��یمان تنها کاالیی است که با وجود اینکه با‬ ‫حجم باال تولید می‌شود اما در بورس‌های دنیا معامله‬ ‫نمی‌ش��ود از این رو برای ورود این محصول به بورس‬ ‫باید با یک کار کار‌شناسی دقیق‪ ،‬معایب و مزایای این‬ ‫اقدام را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۸۹‬سیمان وارد بورس کاال شد اما موفقیتی‬ ‫کسب نکرد و در سال ‪ ۸۹‬بیش از ‪ ۳۰‬شرکت تولیدی‬ ‫س��یمان برای ورود به بورس کاال پذیرش ش��دند اما‬ ‫تنها ‪ ۲۵‬شرکت اقدام به معامله آن هم با حجم بسیار‬ ‫ناچیز کردند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند این مسئله به این دلیل بود که‬ ‫دولت اقدام به تعیین سقف قیمت کرده و این موضوع‬ ‫انگیزه‌ای برای فعالیت ش��رکت‌ها باقی نگذاش��ته بود‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضای س��یمان در آن س��ال متعادل بود و‬ ‫در ص��ورت تداوم حضور در بورس کاال قطعا معامالت‬ ‫س��یمان با س��ازوکار خوبی مواجه می‌ش��د اما‌اکنون‬ ‫تولید مازاد بر عرضه است و نیاز به تعیین سقف قیمت‬ ‫نیس��ت و همچنین به نظر می‌رسد دولت دخالتی در‬ ‫تعیین قیمت سیمان در بورس کاال ندارد‪.‬‬ ‫خبر‌های دیگر در این حوزه نیز حاکی اس��ت تولید‬ ‫سیمان زیر ‪1‬درصد افزایش داشته است‪ .‬تولید سیمان‬ ‫نس��بت به تقاضا افزایش یافته ولی در بازار با مش��کل‬ ‫عرضه مواجه اس��ت که این موضوع به دلیل رونمایی‬ ‫نش��دن پروژه‌های عمرانی دول��ت‌‪ ،‬کاهش صادرات به‬ ‫عراق و کاهش مصرف داخلی است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بازاریابی خیابانی‪ ،‬شغلی میان شغل‌ها‬ ‫سرمایه‌هایی که در یک شب بر باد می‌رود‬ ‫دغدغه تصفیه شدن فاضالب کارخانه‌ها!‬ ‫‪13‬‬ ‫شوخی نیست! مصرف را کم کنید! وگرنه آب جیره‌بندی می‌شود!‬ ‫در دوردست «انگار» کفتری می‌خورد آب‬ ‫هشدار! پیش از این هم گفته‬ ‫بودیم‪ ،‬آب پشت سدهای الر و‬ ‫لتیان در حال پایان یافتن است و‬ ‫اینک زمان‪‌،‬زمان صرفه‌جویی است‪،‬‬ ‫زمانی است که دیگر تعارفی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬دیگر قطره‌ای آب از شیرها‬ ‫و لوله‌های خانه‌ها‪ ،‬نعمتی است و‬ ‫جز صرفه‌جویی راهی نیست‪ ،‬آب را‬ ‫هدر ندهیم‪ ،‬زنگ هشدار با پژواک‬ ‫هر چه بلندتر به صدا درآمده‬ ‫است‪ .‬دیگر جز کاهش مصرف‬ ‫چاره‌‌ای نیست وگرنه با جیره‌بندی‬ ‫آب‪ ،‬همه رویاهای آبی‌مان از بین‬ ‫می‌رود‪ .‬این گزارش را بخوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹یک‬ ‫بازگش��ت به روزهای خوش گذش��ته که هر شهروند‬ ‫می‌توانس��ت زیر دوش آب تصفیه‌شده‪ ،‬بی‌محابا ترانه‬ ‫بخواند و سوت بلبلی بزند‪ ،‬وجود نداشته و به هیچ‌وجه‬ ‫در لوله‌ه��ای پالس��تیکی آب‪ ،‬قطره آب��ی هم جاری‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫توجه! توجه!‬ ‫در تصویرب��رداری از باالی ش��هر ته��ران در کمال‬ ‫تعجب مشاهده ش��ده تعداد بسیار زیادی بشکه‌های‬ ‫آب بر روی گاری‌های اس��بی تعبیه ش��ده و در حال‬ ‫تمی��زکاری و رنگ‌آمی��زی اس��ت و این اس��ب‌های ‹ ‹سه‬ ‫طبق اطالع رسیده‪ ،‬تعدادی از عزیزکرده‌های شهری‬ ‫خوش��گل س��یاه و س��فید جوال‌ه��ای کاه به گردن‬ ‫دارند و پ��ای بر زمین می‌کوبند ب��رای بیرون رفتن و حتی روستایی‪ ،‬اقدام به ذخیره آب‌های معدنی کرده‬ ‫از فضای یک میدان اس��ب‌دوانی‪ ،‬طبق اطالع رسیده و بی‌خیال خود فعال یک‌ش��ش ماهی را با این آب‌های‬ ‫هر چن��د بش��که آب و گاری مربوطه قرار اس��ت با فرح‌بخش س��ر می‌کنند تا به اذن الهی‪ ،‬بارانی و برفی‬ ‫ته‌مان��ده چاه‌های آب ‪ 30‬متری در اطراف ش��هر پر یکماهه ببارد تا ش��اید نتیجه‌اش پر ش��دن س��دها و‬ ‫شود‪ ،‬اما ش��ایان توجه اینکه به علت از دست رفتن جاری ش��دن سیل در معابر و کوچه و خیابان‌ها باشد‬ ‫جوی‌های آب و قنات‌های قدیمی امکان اس��تفاده از و همه عزیزان دست‌به‌دس��ت یکدیگر داده و با ریختن‬ ‫کیس��ه‌های پالس��تیکی صد سال‬ ‫آب تصفیه ش��ده و کلرزده به‌ویژه‬ ‫ماندگار‪ ،‬پس‌مانده‌ها و فس��ت‌فود‬ ‫ب��رای شست‌وش��وی اتومبیل‌های‬ ‫به خاطر حفظ‬ ‫ساندویچ‌فروش��ی‌ها ک��ه دیگ��ر‬ ‫گران‌قیم��ت و نی��ز اتومبیل‌ه��ای‬ ‫ارزش‌های زندگی‬ ‫قابل مصرف گربه‌ها هم نیس��ت و‬ ‫برنده ش��ده در توزی��ع برنج یاران‬ ‫و احترام به تک‌تک‬ ‫بطری‌های خالی آب و سکنجبین‬ ‫و برن��ج ماه��ان و روغ��ن خواهان‬ ‫و ش��ربت سینه و ماءالشعیر نسبت‬ ‫وجود ندارد! بله دارندگان بنزهای‬ ‫افراد جامعه از ارائه‬ ‫آب چه به صورت یک به ه��ر چ��ه بیش��تر آل��ودن این‬ ‫یک‌میلی��اردی و ماش��ین‌های‬ ‫آب‌های «ابر» بارش‪ ،‬مفت رایگان‬ ‫رولزرویس زردرنگ ب��ا برند بیژن‬ ‫لیوان در هفته‪ ،‬آب‬ ‫اق��دام عاجل به عمل آورده و برای‬ ‫خودم��ان و پایه بلندهای هش��ت‬ ‫و دوازده س��یلندر‪ ،‬می‌توانن��د ب��ا مصنوعی‪ ،‬آب فرآوری یکس��ال دیگر با همین اوضاع کنار‬ ‫شده و برفاب‌های‬ ‫بیایند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از رانت دوستی و رفاقت‬ ‫‹ ‹چهار‬ ‫با تولیدکنندگان آب ش��هر درون آنسوی کره خاکی به‬ ‫مس��ئوالن سرش��ناس و درج��ه‬ ‫بط��ری‪ ،‬ب��رای هر ی��ک روز‪ ،‬یک افراد باالتر از ‪ 70‬سال‬ ‫اول ش��هرهای ب��زرگ و کوچ��ک‬ ‫بط��ری آب معدن��ی از مرکز آب و‬ ‫عمر معذوریم‬ ‫ای��ران که ت��ا چند ماه گذش��ته با‬ ‫دوغ آبعلی دریاف��ت و با لطافت و‬ ‫اس��تفاده از رودخانه‌ها و آب‌بندها‬ ‫آرامش نس��بت به شست‌وش��وی‬ ‫و آبخیزداری‌ها‪ ،‬اقدام به راه‌اندازی‬ ‫روزان��ه به‌صورت صب��ح زود‪ ،‬ظهر‬ ‫دیر و عصر زود اقدام کنند و اضافه قطرات به دس��ت ان��واع قهوه‌خانه‌های س��نتی و پالژهای حصیری کنار‬ ‫آمده را برای روز مبادا کنار بگذارند‪ ،‬البته این برنامه آب و درخ��ت و تخ��ت و فرش و س��ماور و پش��ه بند‬ ‫تا تمام نش��دن سهمیه یک بطری در روز بطری‌های و حت��ی ارائه قلی��ان کرده‌اند حاال ک��ه آبخیزداری‌ها‬ ‫خش��ک ش��ده‪ ،‬رودخانه‌ه��ا از حرکت باز ایس��تاده و‬ ‫آبعلی قابل اجراست‪.‬‬ ‫آب‌بنده��ای صخره‌ای‪ ،‬محل��ی برای اس��تفاده ندارد‪،‬‬ ‫‹ ‹دو‬ ‫ت��ا آماده ش��دن جوی‌های آب و الیروب��ی رودهای ضمن جمع‌آوری بس��اط قلیان و س��ماور و اس��تکان‬ ‫درون ش��هری از گل و الی و اقدام عمومی شهروندان نعلبکی و لیوان‌های هشت ترک و سماورهای روسی و‬ ‫ب��ه تمی��زکاری حوض‌ه��ای قدیم��ی و آب‌انبارهای حتی گونی‌های زغال‪ ،‬با چسبانیدن پوسترهای خوش‬ ‫متروک��ه‪ ،‬در مقاب��ل ه��ر کوچ��ه ی��ک تانک��ر آب چ��اپ و خوش‌رنگ از آب و دری��ا و رودخانه و حوض‬ ‫تصفیه نش��ده برای شست‌وش��وی ظروف و شس��تن آب و تلمبه س��ر حوض‪ ،‬به یاد مردم بیاورند که روزی‬ ‫موهای س��ر قرار داده می‌ش��ود که هم��کاری مجدانه روزگاری در حوض‌ه��ا‪ ،‬در لوله‌ه��ای بزرگ و کوچک‪،‬‬ ‫همش��هریان و به‌ویژه مصرف‌کنندگان خودخواه آب را در لوله فواره‌ه��ا و آب‌پاش‌های الکترونیکی‪ ،‬آب‌خنک‬ ‫جریان داشته و آنچه را که در موزه‌ها می‌بینند مربوط‬ ‫می‌طلبد‪.‬‬ ‫و توجه داش��ته باشید فعال در این برهه زمان‪ ،‬امکان به زمانی اس��ت که آب‌ها خوش‌خوراک و به اصطالح‬ ‫بینوای شرکت آب و فاضالب ایران و دیگر شرکت‌های‬ ‫شیرین بوده نه مثل حاال شورو نمک‌سود‪.‬‬ ‫اقم��اری ‪ ...‬تقاض��ا داریم این گناه ب��زرگ آب‌ریزش و‬ ‫‹ ‹و ‪ ...‬پنج‬ ‫و این��ک با خواندن فاتحه ب��رای آن آب‌های زالل و مصرف بی‌رویه و دیگر بی‌رویه‌ها‪ ،‬که نتیجه‌اش افتادن‬ ‫خوش‌خ��وراک‪ ،‬ترتیبی داده‌ایم ت��ا همه ملت عظیم و در ورط��ه آتش‌خیز و جهنمی بی‌آبی اس��ت و بی‌آبی‬ ‫عزی��ز در هفته یک بار یک لیوان آب فرآوری ش��ده از یعنی دوری و قطع همکاری با خوشی و شادی و لذت‬ ‫تصفیه‌خانه کهریزک دریافت و به صورت قطره‌ای مورد و درخ��ت و میوه و زندگی مفرح‪ ،‬ما را بخش��یده و بار‬ ‫استفاده قرار دهند‪ ،‬در ضمن برای برگزاری هر چه بهتر دیگر بوی آب و ش��تک آب و بارش و پر شدن سدها و‬ ‫مراس��م جشن و خواستگاری و عروسی‪ ،‬در صورتی که س��ر برآوردن گل‌ها و سبزی‌ها و سبزه‌ها را بر ما حالل‬ ‫از ‪ 3‬ماه قبل‌تر با ارائه کارت عروسی به مرکز برگزاری بدار که تو بخشنده‌ای و ما گنهکار ‪ ...‬آیا شود که دعای‬ ‫جشن‌های خانوادگی و ملی ‪،‬روز و ساعت اجرای برنامه ما مستجاب کنی‪!...‬‬ ‫را اع�لام کنند‪ ،‬به اندازه کاف��ی آب مصنوعی بازیافت‬ ‫و ترس از خواب با تشنگی و بیداری به لطف حضرت‬ ‫شده‪ ،‬در اختیارشان قرار می‌گیرد تا ما را هم در شادی حق الزم می‌آید تا بگوییم‪:‬‬ ‫خود شریک کنند‪.‬‬ ‫در صورت مصرف بی‌رویه و دامنه‌دار آب‪ ،‬این مهریه‬ ‫‹ ‹و باالخره اینکه‬ ‫گ��ران قیم��ت مادرمان «حوا» چنین کابوس��ی دور از‬ ‫ب��ه خاط��ر حف��ظ ارزش‌ه��ای‬ ‫انتظار نیست‪.‬‬ ‫***‌‬ ‫زندگی و احترام ب��ه تک‌تک افراد تا آماده شدن جوی‌های‬ ‫اینها همه از کابوس��ی اس��ت که‬ ‫جامع��ه از ارائ��ه آب چه به صورت آب و الیروبی رودهای‬ ‫یک لیوان در هفته‪ ،‬آب مصنوعی‪،‬‬ ‫شب‌های ش��ما دس��ت به جانمان‬ ‫درون شهری از گل و‬ ‫آب ف��رآوری ش��ده و برف‌آب‌های‬ ‫نشس��ته‪ ،‬کابوس تش��نگی‪ ،‬بی‌آبی‪،‬‬ ‫الی و اقدام عمومی‬ ‫آنسوی کره خاکی به افراد باالتر از‬ ‫نب��ود جایی ب��رای آبتن��ی بچه‌ها‪،‬‬ ‫‪ 70‬سال عمر معذوریم و این افراد شهروندان به تمیزکاری ندیدن آبش��ار فروآم��ده از کوه‌ها‪،‬‬ ‫حوض‌های قدیمی و‬ ‫می‌توانن��د با ابداع��ات و اختراعات‬ ‫ندیدن برف‪‌ ،‬باران‪ ،‬ابر‪ ،‬ندیدن برف‬ ‫ش��خصی نس��بت ب��ه تولی��د آب آب‌انبارهای متروکه‪ ،‬در از میان چراغ‌ها در ش��ب‪ ،‬نخوردن‬ ‫مصرف��ی خود اقدام کرده و به طور مقابل هر کوچه یک تانکر ی��ک لی��وان آب زالل و خن��ک و‬ ‫ش��یرین و قبول رنجی که پایانی بر‬ ‫خودکفا‪ ،‬زندگی خود را بچرخانند‪ ،‬آب تصفیه نشده برای‬ ‫در ضم��ن تمامی خانواده‌ها به‌ویژه‬ ‫آن متصور نیس��ت‪ .‬حاال باور کردید‬ ‫کدبانوهای محترم��ه‪ ،‬از این پس‬ ‫شست‌وشوی ظروف و در نبود آب چه دردی نهفته است؟‬ ‫می‌توانند با اس��تفاده مس��تقیم از شستن موهای سر قرار‬ ‫***‌‬ ‫داده می‌شود‬ ‫آب دری��ا نس��بت به پخ��ت انواع‬ ‫شما را به جان عزیزانتان‬ ‫راگو ـ آبگوشت‪ ،‬آش و خورش‌های‬ ‫شما را قسم به‌خود آب‬ ‫مصرف��ی اقدام ک��رده و نمک غذا‬ ‫قس��م ب��ه واقعی��ت آیین��ه و از‬ ‫را از آب دری��ا تامی��ن کنند‪ ،‬به‌هر ح��ال وقوع بی‌آبی قطره‌قطره آب‬ ‫باعث تعطیلی حمام‌های عمومی و خصوصی ش��ده و‬ ‫***‌‬ ‫قهوه‌خانه‌ها نیز از این قاعده مس��تثنا نخواهند ش��د‪،‬‬ ‫آقا‪ ،‬خانم‪ ،‬دخترم‪ ،‬پسرم‪ ،‬پدرم‪ ،‬مادرم‬ ‫مگ��ر اینکه آب مصنوعی به اندازه الزم فراهم ش��ود‪،‬‬ ‫مواظب باشید‬ ‫یا دارندگان و زحمتکش��ان بخش‌های مختلف ارسال‬ ‫ن بی‌آب می‌شود خرده‌سنگ ذوب شده‬ ‫زمی ‌‬ ‫ماهواره‌ها به ک��رات دیگر و نیز با بکارگیری لوله‌های‬ ‫خب‪ ،‬مصرف بی‌رویه نکنید دیگر‬ ‫ضخیم چند اینچی از جنس الس��تیک چندالیه نرم و‬ ‫شیلنگ آب را روی ماشین نگیر‬ ‫قابل انعطاف‪ ،‬به طور دائم آب به زمین تشنه و خشک‬ ‫باغ و زمین باغ را خیس نکن‬ ‫جاری کنند‪.‬‬ ‫غیرت مثل آب با ارزش است‬ ‫و حاال همه با هم روبه درگاه خداوند سبحان و رحیم‬ ‫و کسی که بی‌توجه به دیگران آب را هدر می‌دهد‬ ‫و بخشنده آورده و ضمن اظهار پشیمانی و پریشانی از‬ ‫‪ ...‬خب ‪ ....‬معلومه کیست‪...‬‬ ‫این بریز و بپاش و ریختن آب به سر و روی ماشین‌ها‪،‬‬ ‫اندیشه‌تان را‪ ‌،‬وفایتان را و جفایتان را شکر‬ ‫شستن کف حیاط و پش��ت‌بام‌ها‪ ،‬لجبازی با مسئوالن‬ ‫درست مصرف کنید‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫به آب بی احترامی‬ ‫نکنیم‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‬ ‫گروه گزارش‬ ‫ش��ب که از راه می­رسید‪ ،‬نوبت یک محله بود تا از‬ ‫ی ش��د و خانه به‬ ‫آب تمیز قنات که در جوی جاری م ­‬ ‫خانه جلو می­رفت‪ ،‬به اندازه یک آب انبار پرکند و یک‬ ‫حوض ساروجی آبی رنگ به هر خانه می­رسید‪‌،‬برای‬ ‫مصرف حداقل یک ماه‪ .‬آب ارزش��ی داش��ت غیرقابل‬ ‫ی بود‬ ‫توصیف‌‪ ،‬حوض و آب حوض پیوسته باید تمیز م ­‬ ‫و به هم��ه اهل خانه تمیزی و خنکی را هدیه می­داد‪،‬‬ ‫آب‌انبار محلی بود برای نگهداری آب که هر وقت الزم‬ ‫می­شد با تلمبه­ای به حوض سرازیر می­شد و این حوض‬ ‫که با «چوبک» خوب شس��ته و تمیز شده بود بعد از‬ ‫خش��ک کردن مثل یک لیوان بل��وری‌‪ ،‬آبی به زاللی‬ ‫ی بردند بچه­‬ ‫باران در آن جاری می­شد‌‪ ،‬و چه لذتی م ­‬ ‫ها که به نوبت دسته تلمبه را می­زدند و از شِتَک­های‬ ‫ی کردند‪ .‬میراب‬ ‫آب ل��ذت می‌بردند و جیغ و داد م�� ­‬ ‫محله که در خدمت ش��هرداری هم بود‪ ،‬یک س��قای‬ ‫منصف به شمار می­آمد‪ ،‬آب را از سر قنات دنبال می­‬ ‫کرد و با همکاری ‪ 2‬نفر از رفتگران ورزیده جوی را از‬ ‫برگ خشک و الی و پوست میوه خوب پاک می‌کردند‬ ‫و آب که از باال سرازیر می­شد همه محله و محله­های‬ ‫ی فهمیدند‌‪ ،‬امشب آب زالل و گوارا به‬ ‫پایین دست م ­‬ ‫خانه م��ی­آید‪ .‬خان ­ه های باال دس��ت آب اول را می‬ ‫­گرفتند‪‌،‬هر خانه یک «جلو بس��ت» در جوی داشت‬ ‫که طب��ق چدنی یا آهنی از باال در آن جای می­گرفت‬ ‫و آب را به خانه­ه��ا هدایت می­کرد‌‪ ،‬خانه­های بعدی‬ ‫ی زد آب‬ ‫از همان نم آب ک��ه از کنار دریچه بیرون م ­‬ ‫ی شد و‬ ‫برمی‌داش��تند‪ ،‬جلوی هر خانه فرشی پهن م ­‬ ‫گاه سماوری و قوری و استکان نعلبکی تا صاحبخانه‬ ‫و میراب و همس��ایه­های باال و پایین چای بنوشند و‬ ‫کلوچ�� ­ه ای بخورند و حرف از دی��روز و امروز و احیانا‬ ‫فردا بزنند‌‪ ،‬میراب برای هر محل ه­ای قصه­ای داشت؛‬ ‫ل ها رفت و آمد و فعالیت و آبرسانی‪ ،‬جایش را نزد‬ ‫سا ­‬ ‫همه اهل محل باز کرده بود‌‪ ،‬میراب خود همسر و بچه­‬ ‫هایی داشت و هر صبح که عازم خانه می­شد‌‪ ،‬با کیسه­‬ ‫ی کردند از قند و شکر و گاه برنج و‬ ‫ای همراهی‌اش م ­‬ ‫ی کرد و کیسه­ای‬ ‫س��وغات روستا و دهات‌‪ ،‬تشکری م ­‬ ‫ی گذاشت روی‬ ‫را که توسط اهالی محله پر شده بود م ­‬ ‫ترک دوچرخه­اش و س��نگین و رنگین راهی می­شد‪،‬‬ ‫صدای��ش در گوش­ها می­پیچی��د که آب به رویتان‪‌،‬‬ ‫حرفتان ب��ه صافی آب‌‪ ،‬زندگی‌تان روان و جاری مثل‬ ‫آب و ه��ر چه را که می­گفت پش��ت بندش آب بود‪.‬‬ ‫ی گفت‪ :‬دوست‬ ‫مادرم که خدایش بیامرزد‪ ،‬همیشه م ­‬ ‫داش��تم آدم به درد بخوری بشوی‪ ،‬بتونم بهت افتخار‬ ‫کنم‪ ،‬بتونم بگم این پس��ر منه‪ ،‬پ��در نوه­‌هامه‪ ...‬مردم‬ ‫دوستش داشته باشند و شکر خدا شدی سقا‪ ...‬سقای‬ ‫محل��ه به محله‪ ،‬همه دعای��ت می‌کنند و من دعایت‬ ‫می کنم و زمانی که راهم را کشیدم و رفتم‌‪ ،‬آن دنیا‪‌،‬‬ ‫خود ساالر شهیدان لب تشنه سالمم را جواب بدهد‪.‬‬ ‫ارزش آب درست برابر گندم بود و آردگندم و نان‪ ،‬آب‬ ‫ی اش‬ ‫به زالل جاری‌اش‪ ،‬به آرامش بخشیدن همیشگ ­‬ ‫زندگی را برای تک‌تک آدمیان معنا می‌کند‪ ،‬بهشت پر‬ ‫است از درخت و چمن و آب در جوی و نهرهای روان‪،‬‬ ‫بهشت بی‌آب نمی‌شود‪.‬‬ ‫این را س��قای محله م��ا می‌گفت‪‌،‬هم��ان پیام‌آور‬ ‫دوستی و صفا‌‪ ،‬پیام‌آور سبزی و جنگل و درخت‌‪ ،‬پدر‬ ‫همان زمان ک��ه آب به خانه راه می‌داد‌‪ ،‬با کاس��ه‌ای‬ ‫مس��ی هم پای درخت‌ها و نهال‌های تازه‌رس را خوب‬ ‫می‌شس��ت و لذت می‌برد از آب‌پاش��ی‌‪ ،‬مردان دیگر‬ ‫هم‪‌،‬پدره��ای دیگر هم‪‌،‬و باالتر از هم��ه «میراب»‌که‬ ‫چ��ه مهربان با همه دل م��ی‌داد و مهربانی می‌گرفت‬ ‫و زنجی��ره پیوند هم��ه حرف‌ها و نظره��ا و برنامه‌ها‬ ‫فق��ط آب بود‌و مهم‌تر از همه اینکه تنها ش��بی بود‬ ‫که هیچ‌کس خسته نمی‌ش��د‪‌،‬آبرسانی تا خود سحر‬ ‫و اذان س��حری ادامه می‌یافت و بع��د از خداحافظی‬ ‫از می��راب‌‪ ،‬مردهای محله همانجا کن��ار آب جاری و‬ ‫روی فرش‌های انداخته ش��ده کنار آب‪ ،‬نمازش��ان را‬ ‫با وض��وی آب زالل می‌خواندن�� ‌د و خانم‌ها نیز درون‬ ‫خان��ه یا روی فرش کنار حوض به نماز می‌ایس��تادند‬ ‫و همانج��ا هم رختخواب پهن می‌کردند‪ ،‬با بوی آب و‬ ‫بادی که الی برگ‌ها و شاخه‌ها می‌پیچید و آب را به‬ ‫خ��واب می‌بردند‪ ،‬آن آب آوردن به خانه‌ها‌‪ ،‬آن حوض‬ ‫و آب انبار و انداختن ش��اخه‌ای «ش��بیدی» بر وسط‬ ‫ح��وض و آب‌انبار برای گرفتن احتمالی «خاکش��یر»‬ ‫(ذرات ری��زی ک��ه در تاریکی درون آب‌انبار ش��کل‬ ‫می‌گرفت) زندگی را معنی می‌کرد‪ ،‬چه بس��یار قول و‬ ‫قرارهای خوشبختی که کنار همین حوض‌ها و در نور‬ ‫«زنبوری» گذاشته می‌شد و با بزرگ شدن ماهی‌های‬ ‫قرمز‪ ،‬عقد و ازدواج‌ها صورت می‌گرفت‪ ،‬چه س��فرها‬ ‫که با ریختن کاسه آبی پشت سر عروس و داماد آغاز‬ ‫می‌شد و چه باغچه‌هایی که با نم آب‪ ،‬گیاه و درخت را‬ ‫می‌پرورانید‪ .‬آب موس��یقی آرامش‌بخش زندگی بود و‬ ‫حاال در کمبود آب و باران و ابر و خنکای هوا‪ ،‬همین‬ ‫آب شده است یک معضل‪ ،‬یک مشکل‌‪ ،‬آن روزها کنار‬ ‫آب خدا را سجده می‌کردند و امروزه روز با آب ماشین‬ ‫می‌ش��ویند و به آن بی‌احترامی می‌کنند و آب و کف‬ ‫کثیف را نثار باغچه‌ها می‌کنند‪.‬‬ ‫حقمان نیس��ت چنی��ن له‌ل��ه بزنی��م؟ وقتی قدر‬ ‫نمی‌دانیم‪ ،‬وقتی به آب بی‌احترامی می‌کنیم؟‬ ‫فکری باید کرد!‬
‫نگاه‬ ‫جمعه‌ای برای کار‬ ‫روزهای جمعه برای س��ر کار رفتن روزهای عجیبی‬ ‫اس��ت‪ .‬از مترو ک��ه بیرون بزنی هفت‌تی��ر رنگ و بوی‬ ‫دیگ��ری دارد تنه��ا آن زم��ان اس��ت ک��ه تفاوتش را‬ ‫ب��ا روزهای دیگ��ر درک می‌کن��ی‪ .‬عجل��ه‌ای در کار‬ ‫نیس��ت‪ .‬به بی��رون از مت��رو می‌آیی‪ .‬خیاب��ان از مترو‬ ‫خلوت‌ت��ر اس��ت‪ .‬تنه��ا راننده‌های تاکس��ی هس��تند‬ ‫و م��ردی ک��ه ه��ر روزه از او تراک��ت تبلیغاتی‌اش را‬ ‫می‌گی��ری بر س��ر ج��ای همیش��گی‌اش ایس��تاده و‬ ‫تع��دادی تراکت در دس��ت دارد‪ .‬برعک��س هر روز که‬ ‫ش��لوغی‌ها مانع می‌ش��وند به موقع س��ر کار برسی به‬ ‫خاط��ر خلوت بودن زم��ان اضافه آورده‌ای به س��مت‬ ‫تراکت پخش‌کنی که همیش��ه در یک جای مشخص‬ ‫ایس��تاده و به کارش مش��غول اس��ت می‌روی اندکی‬ ‫صبر می‌کنی‪ .‬تردید داری که س��ر صحبت را باز کنی‬ ‫یا نه‪ .‬با این جمله ش��روع می‌کنی «من هر روز ش��ما‬ ‫را ای��ن جا می‌بینم و از ش��ما تراکت‌ه��ای تبلیغاتی را‬ ‫می‌گیرم» مرد از صحبت تو اندکی شوکه می‌شود‪ .‬چرا‬ ‫که برخ�لاف تو که گویا همیش��ه کاری عجیب انجام‬ ‫داده‌ای و هر روز حرکتی داش��ته‌ای که برای تو خاص‬ ‫بوده‪ ،‬برای او امری عادی اس��ت و حتی چهره تو را به‬ ‫یاد ندارد‪ .‬چراکه تو چهره‌ای هستی میان هزاران چهره‬ ‫که هر روز یا از کنار او بی‌تفاوت می‌گذرند یا تبلیغاتش‬ ‫را می‌گیرن��د و به راه خ��ود ادامه می‌دهند‪ .‬همین‌طور‬ ‫که نگاه عجیب تو را می‌بیند برای آنکه فضای سنگین‬ ‫پیش آمده را تعدیل کند می‌گوید‪ :‬ش��ما هر روز از این‬ ‫جا رد می‌شوی؟ و تو که دری را باز می‌بینی که حرف‬ ‫زدن را ادامه دهی با هیجان ش��روع می‌کنی به حرف‬ ‫زدن‪ .‬بله‪ ،‬محل کار من خیابان قائم‌مقام است و هر روز‬ ‫با مترو به محل کار می‌‌‌آیم‪ .‬پنجش��نبه‌ها روز تعطیل‬ ‫م��ن اس��ت و امروز که جمعه اس��ت و همه تعطیل‬ ‫هستند من س��رکار می‌روم‪ .‬فکر می‌کردم که فقط‬ ‫ما روزنامه‌نگارها جمعه بر س��ر کار می‌رویم اما گویا‬ ‫ش��ما هم جمعه کار می‌کنید؟ با آرامش جواب داد‬ ‫نه همیش��ه این طور نیس��ت‪ .‬روزهای جمعه ما هم‬ ‫تعطیل هستیم اما امروز را من استثنا سرکار آمده‌ام‪.‬‬ ‫تنها فرصت و نقطه اش��تراکی را که می‌توانس��تی با‬ ‫مردی که بس��یار کم حرف است غنیمت شمری و‬ ‫با هوش��مندی بیشتری از آن استفاده کنی از دست‬ ‫داده‌ای‪ .‬راهی نداری جز اینکه بگویی می‌شود یکی‬ ‫از تراکت‌های��ت را به من بدهی؟ که به راحتی یکی‬ ‫از آنها را به تو می‌دهد‪ .‬مس��یرت را ادامه می‌دهی و‬ ‫به تاکسی‌های خطی می‌رسی و در طول راه کوتاه تا‬ ‫محل کارت فکر می‌کنی که تنها فقط روزنامه‌نگارها‬ ‫هستند که جمعه‌ها بر سر کار می‌روند‪...‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫بازاریابی خیابانی‪ ،‬شغلی میان شغل‌ها‬ ‫خیاب��ان انق�لاب پر اس��ت از کاغذ‌های��ی که روی‬ ‫زمین پخش ش��ده و رنگ‌های زرد و صورتی و سبزش‬ ‫در ذوق��ت می‌خ��ورد‪ ،‬نوش��تن پایان‌نام��ه و خدمات‬ ‫کامپیوت��ری معموال ‪ 2‬موضوعی اس��ت ک��ه روی این‬ ‫برگه‌ها مرتب تکرار می‌شوند‪.‬‬ ‫پس��ری جوان کنار پیاده‌رو ایستاده است و همزمان‬ ‫که تراکت‌ها را پخ��ش می‌کند‪ ،‬داد هم می‌زند‪ ،‬زمانی‬ ‫که کمی بیش��تر ن��گاه می‌کنی می‌بین��ی که قدم‌های‬ ‫عابران وقتی به کنارش می‌رس��ند‪ ،‬تندتر می‌شود‪10 .‬‬ ‫قدم جلوتر مردی میانس��ال ایستاده که به آرامی سعی‬ ‫می‌کند از حجم برگه‌ها بکاهد‪ .‬یکی‌یکی به افرادی که‬ ‫از کنارش رد می‌شوند‪ ،‬لبخند می‌زند و به نظر می‌رسد‬ ‫که خیلی طول نکشد تا حجم انبوهی که از کاغذ دارد‪،‬‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬یکی از برگه‌های��ش را از او می‌گیرم‪ ،‬این‬ ‫بار خرید کتاب‌های قدیمی و کتابخانه به من رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬چند ب��ار خیابان را باال و پایی��ن می‌کنم‪ ،‬اما از‬ ‫زن��ان خبری نیس��ت‪ ،‬هر چه‌قدر هم بیش��تر به ذهنم‬ ‫فش��ار می‌آورم‪ ،‬کمتر به خاطر م��ی‌آورم که زنی را در‬ ‫نقش تراکت پخش‌کنی دیده باشم‪ .‬جست‌وجو در مورد‬ ‫مسائل آنها‪ ،‬چند وقتی است‪ ،‬باعث شده که به راحتی‬ ‫از کنارشان عبور نکنم‪.‬‬ ‫خیابان��ی یک اس��تراتژی قدیمی اس��ت‪ ،‬قدمت آن به‬ ‫بازرگانان��ی در گذش��ته برمی‌گردد که ب��ا دوره‌گردی‬ ‫اجن��اس خود را در خیاب��ان می‌فروختن��د‪ .‬اما امروزه‬ ‫اس��تراتژی تبلیغات در خیابان‌ها تکامل یافته اس��ت و‬ ‫می‌توانند اس��تادانه و مبتکرانه باش��ند‪ .‬البته متاسفانه‬ ‫بای��د بگوی��م ک��ه در ای��ران این ن��وع از تبلیغ��ات با‬ ‫محدودیت‌ه��ای بس��یاری اع��م از مجوزه��ای الزم از‬ ‫ش��هرداری‌ها روبه‌روست‪ .‬کس��ب و کارها برای اجرای‬ ‫ی��ک کمپین بازاریاب��ی خیابانی‪ ،‬نیازمن��د به اصطالح‬ ‫درست کردن «تیم‌های خیابان» هستند که معموال از‬ ‫کارکنان جوان‪ ،‬آراس��ته‪ ،‬دارای روابط عمومی باال و پر‬ ‫انرژی تشکیل می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی خیابانی شغل است؟!!‬ ‫یکی از ش��غل‌های متداول این روزها بازاریابی است‪،‬‬ ‫این شغل فارغ‌التحصیالن دانشگاهی هم دارد‪ ،‬کسانی‬ ‫که به ش��کلی تخصصی ویژگی‌های بازار و ش��یوه‌های‬ ‫جذب مش��تری و در دس��ت گرفتن بازار را می‌آموزند‪.‬‬ ‫بازاریابی البته شاید در جامعه امروز ما کمی از حقیقت‬ ‫وج��ودی خود فاصله گرفته و کمی تغییر ش��کل داده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ظاهرا بازاریابی نوعی ش��غل است‬ ‫روش‌های مختلفی برای اما به ش��رایط اقتصادی و اجتماعی‬ ‫‹ ‹کسب و کار کوچک و‪...‬‬ ‫بازاریاب‌های خیابانی‪ ،‬تاکنون توجه‬ ‫کوچک‬ ‫برای ی��ک کس��ب و کار‬ ‫بازاریابی خیابانی‬ ‫چندان��ی نش��ده اس��ت‪ ،‬اینکه این‬ ‫اغلب بس��یار دشوار اس��ت که پیام‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫ش��غل چقدر به‌صورت گسترده در‬ ‫تبلیغات��ی خود را از طریق اش��کال‬ ‫که‬ ‫مختل��ف رس��انه‌های س��نتی ی��ا توجه داشته باشید‬ ‫س��طح شهر دیده می‌ش��ود و هنوز‬ ‫بازاریابی خیابانی یک هم چق��در قابلیت جذب مش��تری‬ ‫رس��انه‌های فراگیر اعم از تلویزیون‪،‬‬ ‫بیلب��ورد و… به گ��وش مخاطبان استراتژی قدیمی است‪ ،‬را دارد از مباح��ث مهم��ی اس��ت‬ ‫برس��اند‪ .‬هیچ تضمینی وجود ندارد قدمت آن به بازرگانانی که تاکنون ش��اید نتیجه قطعی‌ای‬ ‫درباره آن گرفته نش��ده است‪ .‬اما به‬ ‫ک��ه یک فرد به پیام‌ه��ای بازرگانی‬ ‫رادیویی گوش دهد یا برای تماشای در گذشته برمی‌گردد که‬ ‫نظر می‌رس��د که این فرآیند پخش‬ ‫تبلیغات تلویزیون��ی به اندازه کافی با دوره‌گردی اجناس‬ ‫تراکت به‌صورت س��اده و بدون نظر‬ ‫خود را در خیابان‬ ‫گرفتن خالقیت‌های الزم‪ ،‬جوابگوی‬ ‫روی ی��ک کان��ال بمان��د‪ .‬یک��ی از‬ ‫نیازهای بازاریاب��ی در زمان کنونی‬ ‫گزینه‌ها‪ ،‬رویکرد ارتباط مس��تقیم‬ ‫می‌فروختند‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تراک��ت پخش‌کن‌ه��ا را اقش��ار‬ ‫یک��ی از بازاریاب��ان در این زمینه‬ ‫می‌گوید‪« :‬روش‌ه��ای مختلفی برای بازاریابی خیابانی متفاوتی تش��کیل می‌دهند‪ ،‬از کس��انی که تنها منبع‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته توجه داش��ته باش��ید ک��ه بازاریابی درآمدش��ان همین راه اس��ت گرفته تا دانشجویانی که‬ ‫برای کمک به تامین هزینه‌های زندگیشان به این کار‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های مختلفی‪ ،‬سال‌هاس��ت که با اس��تخدام‬ ‫افرادی‪ ،‬به‌صورت س��اعتی ی��ا ماهیانه یا حتی هفتگی‪،‬‬ ‫افرادی را برای پخش تراکت‌های ش��رکت‌های مختلف‬ ‫می‌پذیرند‪.‬‬ ‫وقتی بیشتر جس��ت‌وجو می‌کنم‪،‬دستمزدها واضح‌‌تر‬ ‫و ش��فاف‌تر می‌ش��وند‪ ،‬از روزی ‪ 20‬هزار تومان تا ‪30‬‬ ‫هزار تومان‪.‬‬ ‫ام��ا مش��کل جدی‌تری بر س��ر راه این اف��راد وجود‬ ‫دارد‪،‬اینک��ه برگه‌ها باید به تمامی به دس��ت مخاطبان‬ ‫برس��د و تا تمام نش��دن آنها‪،‬خیلی وقت‌ه��ا از حقوق‬ ‫خب��ری نیس��ت‪ .‬خالص ش��دن از دس��ت تراکت‌ها و‬ ‫دور زدن کارفرما هم به این س��ادگی‌ها نیست‪،‬س��از و‬ ‫کارهای��ی که هر ش��رکتی تعبی��ه می‌کند‪،‬مانع از این‬ ‫می‌شود که این امر به راحتی محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استخدام بازاریاب‬ ‫در مورد اس��تخدام دیگر بازاریاب‌ها هم وضع از این‬ ‫بهتر نیس��ت‪ ،‬وقتی که شغلی تبدیل می‌شود به کاری‬ ‫که به تخص��ص ارتباطی ندارد‪،‬معضالت زیادی با خود‬ ‫ب��ه همراه دارد‪ :‬یکی از این ش��رکت‌ها بالفاصله بعد از‬ ‫شنیدن این سوال که فقط بازاریاب حرفه‌ای استخدام‬ ‫می‌کنید‪ ،‬می‌گوید‪ :‬نه‪ ،‬غیرحرفه‌ای هم قبول می‌کنیم‪.‬‬ ‫کار را می‌توانید در حین کار یاد بگیرید‪ .‬دوره کارآموزی‬ ‫داری��م‪ .‬حقوق ثابت هم ماهی ‪ 500‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��رکت مورد نظ��ر در ابتدای‬ ‫کار مدعی می‌ش��ود بازاریاب‌های این ش��رکت حداقل‬ ‫‪ 1000000‬تومان درآمد دارند‪.‬‬ ‫تبلیغات روزنامه همش��هری را ب��از می‌کنم‪،‬تبلیغات‬ ‫متع��دد ب��رای نیاز ب��ه تراکت پخش کن‌ها به چش��م‬ ‫می‌خ��ورد‪« :‬کارت پخش کن آقا‪ ،‬نیمه وقت نظافتچی‪،‬‬ ‫مح��دوده تجریش ‪ -‬نی��اوران »‪« .‬کار از ‪ 4‬عصر تا ‪10‬‬ ‫ش��ب‪ ،‬روزی ‪ 20‬هزارتوم��ان‪ ،‬مراجعه با شناس��نامه یا‬ ‫کارت ملی‪« ».‬یک فرصت جدید شغلی‪ ،‬تعدادی تراکت‬ ‫پخش��کن و تحصیلدار‪ ،‬حقوق ثابت‪+‬بیمه‪+‬پاداش»‪ .‬به‬ ‫تعدادی تراکت پخشکن‪« ،‬ماهر با حقوق مکفی‪ ،‬جهت‬ ‫کاردر موسسه حقوقی نیازمندیم‪« ».‬تراکت پخشکن و‬ ‫سرایدار‪ ،‬با جای خواب»‪...‬‬ ‫دلزدگی ناشی از اقتصاد پولی‬ ‫فرش�ته طوس�ی – گروه گزارش‪ :‬در ش��هرها و‬ ‫کالنشهرها روابط اجتماعی انسان‌ها با محیط اطراف و‬ ‫هم‌نوعان‌شان بسیار متفاوت است‪ .‬فضاهای شهری پر‬ ‫از نمادها‪ ،‬تصاویر و عالئمی هستند که بخش عظیمی‬ ‫از این عالئم مربوط به تبلیغات خیابانی است‪ .‬در این‬ ‫میان نوع مواجهه و پاس��خ فرد به این حجم عظیم از‬ ‫محرک‌های بیرونی یکی از مهم‌ترین مباحث شهری‬ ‫اس��ت که از منظر جامعه‌شناس کالس��یک زیمل با‬ ‫عنوان «دلزدگی» تعریف شده است‪.‬‬ ‫باتوجه به حجم فزاینده جمعیت شهر تهران و دیگر‬ ‫شهرهای ایران که جزو شلوغ‌ترین شهرها می‌باشند‪،‬‬ ‫تجربه احس��اس دلزدگی یکی از ساده‌ترین اتفاقاتی‬ ‫اس��ت که هر کدام از شهرنشینان ایرانی در طول روز‬ ‫بارها و بارها با آن روبه‌رو می‌ش��وند‪ .‬هدف این مطلب‬ ‫بررس��ی نوع و میزان دلزدگی در قالب س��نجش نوع‬ ‫واکن��ش افراد به یکی از ای��ن محرک‌ها یعنی همان‬ ‫بازاریاب‌های خیابانی است‪.‬‬ ‫در ش��هر مجموعه عظیمی از معن��ا در قالب نماد‪،‬‬ ‫صدا‪ ،‬تصاویر‪ ،‬ایما و اش��ارات و‪ ....‬شهرنشینان را مورد‬ ‫هجمه خود قرار می‌دهد‪ ،‬این درحالی اس��ت که یک‬ ‫فرد انسانی تنها ظرفیت پاسخگویی به بخش کوچکی‬ ‫از این عالئم را دارد‪ .‬این مس��ئله باعث می‌ش��ود او با‬ ‫اس��تفاده از عقل خود راه‌حلی برای منطبق ش��دن با‬ ‫شرایط جدید پیدا کند‪.‬‬ ‫تکرار این روند سبب می‌ش��ود فرد به آرامی شیوه‬ ‫زندگی کردن خود را با اس��تمداد از عقل خود ادامه‬ ‫دهد و قلب را به حاش��یه براند‪ ،‬ب��ه این ترتیب او به‬ ‫بس��یاری از احساساتی که در واکنش به خیلی از این‬ ‫محرک‌ها باید به عمل درمی‌آمد را بدون واکنش طی‬ ‫می‌کند و احساس��ات س��رکوب می‌ش��وند و سیستم‬ ‫عصب��ی بعد از مدتی حالتی از بی‌حس��ی یا دلزدگی‬ ‫را پیش می‌گیرد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د که افراد به س��بب برخورداری از‬ ‫موقعیت‌ه��ای اجتماعی گوناگون نظیر س��ن‪ ،‬جنس‪،‬‬ ‫طبقه اجتماعی و‪ ...‬دارای تجربیات اجتماعی متفاوت‬ ‫و تجربه میزان متفاوتی از احساس دلزدگی باشند‪.‬‬ ‫تاثرات پایدار آن دس��ته از تاثرات هس��تند که در‬ ‫نس��بت با نوع ناپایدار از تفاوت‌های اندکی با یکدیگر‬ ‫برخوردارند‪ .‬به واقع یکی از مش��خصه‌های آنها روال‬ ‫موزون و بدون افت و خیزشان است که همین ویژگی‬ ‫باعث می‌ش��ود ذهن آدمی در موقع رویارویی با آنها‬ ‫تحریک عصبی کمتری متحمل شود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل تاث��رات ناپایدار که زاییده کالنش��هری‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این حیث ک��ه دارای ویژگی‌هایی همچون‬ ‫تن��وع‪ ،‬تف��اوت‪ ،‬ناهمگونی و ناپیوس��تگی هس��تند‪.‬‬ ‫تحرکات عصبی ذهن آدمی را به باالترین میزان خود‬ ‫می‌رس��انند‪ .‬فرد در هجوم هم��ه جانبه تصاویری که‬ ‫هر روزه در کالنش��هر‌ها با آنها رو‌به‌رو می‌شود‪ ،‬یارای‬ ‫آن را ندارد که به تمامی آنها واکنش نش��ان دهد‪ .‬در‬ ‫طول روز ممکن اس��ت با صد ه��زار نفر در خیابان‌ها‬ ‫روبه‌رو ش��ود که اگر بخواهد صرف��ا چهره تعدادی از‬ ‫آنان را به خاطر بس��پارد‪ ،‬تردیدی نداشته باشید که‬ ‫دس��تگاه عصبی‌اش از کار خواهد افتاد و وی نقش بر‬ ‫زمین می‌شود‪.‬‬ ‫این مسئله جدای از میلیون‌ها محرک‌ دیگری است‬ ‫که در کنار س��یمای افراد‪ ،‬فرد با آنها روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫از صدای بوق ماشین‌ها گرفته تا تراکت‌های تبلیغاتی‬ ‫ک��ه بر در و دیوار نصب می‌ش��ود و در س��طح ش��هر‬ ‫پخش می‌ش��ود‪ .‬همگی محرک‌هایی‌ان��د که باز هم‬ ‫اگر فرد بخواهد صرفا به بعضی از آنها واکنش نش��ان‬ ‫دهد‪ ،‬سرنوش��تی همچون اول��ی در انتظارش خواهد‬ ‫بود‪ .‬از این رو سیس��تم عصبی فرد‪،‬خود به خود و به‬ ‫شکلی طبیعی شیوه‌ای را اتخاذ می‌کند که هیچ‌گونه‬ ‫تمایلی در فرد ب��رای برقراری رابطه با این محرک‌ها‬ ‫برنمی‌انگیزد‪.‬‬ ‫انسان کالنشهری با مغز خود واکنش نشان می‌دهد‬ ‫به این ترتیب در زندگی کالنش��هری با س��لطه عقل‬ ‫روبه‌رو هس��تیم که درنهایت به س��لطه اقتصاد پولی‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫روابط و عالیق نوعی کالنش��هری چن��ان متنوع و‬ ‫پیچیده اس��ت که بدون وقت‌شناسی دقیق در قرارها‬ ‫و ارائ��ه خدم��ات تمامی س��اختار آن در هرج و مرج‬ ‫چاره‌ناپذیر فرو می‌پاشد‪.‬‬ ‫نگاهی که از اقتصاد پولی منبعث می‌ش��ود معادل‬ ‫این اس��ت ک��ه تمام چیزه��ای متفاوت را به ش��کل‬ ‫یکس��ان می‌س��نجد‪ .‬بنابراین او تمام اشیا مختلف را‬ ‫ب��دون هیچ فرقی می‌بیند تنها تفاوت در میزان پولی‬ ‫اس��ت که با آن مبادله می‌شود‪ .‬به این ترتیب اشیای‬ ‫از محتوا خالی می‌ش��وند و همه چیز باهم قیاس‌پذیر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫«پولی ک��ه معادل تمام��ی چیز‌های��ی متفاوت به‬ ‫ش��یوه‌ای یکسان اس��ت‪ .‬به یکس��ان‌کننده ترسناکی‬ ‫مب��دل می‌ش��ود‪ ،‬زیرا که پ��ول تمام��ی تفاوت‌های‬ ‫کیفی را با پرس��ش «چقدر» می‌سنجد و با بی‌رنگی‬ ‫و بی‌اعتنای��ی خاص خود به س��نجه مش��ترک تمام‬ ‫ارزش‌ها مبدل می‌ش��ود و به ش��کل جبران‌ناپذیری‬ ‫اش��یا را تهی می‌سازد و فردیت و ارزش‌های خاص و‬ ‫قیاس‌ناپذیر بودن آنها را از میان می‌برد‪ .‬همه چیز‌ها‬ ‫با وزن برابری درجریان مستمر پول شناور می‌شوند‪.‬‬ ‫تمام چیزها در یک س��طح ق��رار می‌گیرند و فقط با‬ ‫حجم جایی که اش��غال می‌کنند ب��ا همدیگر تفاوت‬ ‫پیدا می‌کنند»‪.‬‬ ‫منب��ع فیزیولوژیک نگرش دلزدگی کالنش��هری با‬ ‫منش��ا دیگری که ناش��ی از اقتصاد پولی اس��ت‪ ،‬گره‬ ‫می‌خورد‪ .‬جوهر نگرش دلزدگی را باید در کند شدن‬ ‫قوه ممیزه جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به یک تحقیق‬ ‫در ای��ن رابط��ه‪ ،‬تحقیق��ی که در دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی انجام دادیم ما را به نتایج جالبی رس��اند‪.‬‬ ‫این پژوه��ش که در زمره تحقیقات کمی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫بررس��ی همبس��تگی بین دلزدگی از شهر با جنس و‬ ‫تی��پ اجتماعی آنها می‌پ��ردازد‪ .‬این تحقیق‪ ،‬بیش از‬ ‫آنک��ه به معنای دقی��ق کلمه توصیف��ی و یا تبیینی‬ ‫باشد‪ ،‬در زمینه همبستگی بین متغیرها نگاشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمونه م��ورد تحقیق افرادی بودند ک��ه در خیابان‬ ‫انق�لاب از کنار تراکت پخش‌کن‌ه��ا عبور می‌کردند‬ ‫و ای��ن اف��راد طی ‪ 7‬روز متوالی مش��اهده ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫نمونه‌گیری به ش��یوه در دس��ترس ی��ا اتفاقی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬چرا ک��ه با توجه ب��ه نبودن چارچ��وب جامعه‬ ‫آماری‪ ،‬نمونه‌گی��ری تصادفی مقدور نب��ود‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر نیازی به کنترل نمون��ه از جهات خاص وجود‬ ‫نداشت و نمونه‌گیری اتفاقی‪ ،‬مناسب قلمداد می‌شد‪.‬‬ ‫حجم نمونه پژوهش حاضر ‪ 972‬نفر گرفته ش��د‪ ،‬که‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن محدودیت زمان��ی موجود و تعداد‬ ‫مشاهده‌گران‪ ،‬بتواند پاس��خگوی فرضیه‌های تحقیق‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫متغی��ر وابس��ته ای��ن تحقی��ق «می��زان دلزدگی‬ ‫افراد نس��بت به ش��هر» بوده که با ش��اخص‌های زیر‬ ‫اندازه‌گیری شده است‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وضعیت بر اس��اس دریافت ی��ا عدم دریافت که‬ ‫در دو مقول��ه دریافت یا عدم دریافت‪ ،‬تقس��یم‌بندی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ -2 .‬میزان توجه یا عدم توجه به اعالن‪،‬‬ ‫که با ‪ 2‬مقوله توج��ه به اعالن و عدم توجه به اعالن‬ ‫اندازه‌گی��ری شده‌اس��ت‪ -3 .‬دریاف��ت داوطلبان‪ ،‬که‬ ‫ب��ا ‪ 2‬مقول��ه داوطلبانه و پیش��نهاد کارت پخش‌کن‪،‬‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده اس��ت‪ -4 .‬وضعی��ت دور انداختن‬ ‫اعالن ک��ه با ‪ 4‬مقول��ه پرتاب ک��ردن در فاصله ‪15‬‬ ‫مت��ری و پرت��اب کردن در فاصل��ه ‪ 15‬تا ‪30‬متری و‬ ‫گذاش��تن در کی��ف و ادامه حمل اندازه‌گیری ش��ده‬ ‫است‪5 .‬ـ رفتار داوطلبان دریافت که با ‪4‬مقوله پرتاب‬ ‫ک��ردن در فاصله ‪ 15‬متری و پرتاب کردن در فاصله‬ ‫‪ 15‬تا ‪30‬متری و گذاش��تن در کی��ف و ادامه حمل‬ ‫اندازه‌گیری شده است‪.‬‬ ‫نتای��ج این تحقیق نش��ان می‌دهد ک��ه زندگی در‬ ‫کالنش��هر و در مراکز ش��هری بزرگ در جهان مدرن‬ ‫موج��ب تغیی��ری گس��ترده در زندگ��ی اجتماع��ی‬ ‫انسان می‌ش��ود و مس��تلزم توانمندی‌هایی متفاوت‬ ‫ب��ا قابلیت‌های ش��هرهای کوچک و حومه اس��ت‪ .‬در‬ ‫کالنش��هر‌ها ما ب��ا تاثیرات حس��ی و دگرگون‌کننده‬ ‫روبه‌رو هس��تیم‪ .‬در این ش��هرها با ترافیک سنگین‪،‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای گوناگ��ون و بی‌ش��مار‪ ،‬تابلوهای متنوع‬ ‫فروش��گاه‌ها‪ ،‬آگهی‌ها و تبلیغات گوناگ��ون و متنوع‬ ‫و‪ ....‬روبه‌رو هس��تیم که این اشکال و فرم‌های زندگی‬ ‫کالنشهری باعث جلب توجه ما می‌شود‪ .‬برای زندگی‬ ‫در این ش��هر تنها عقالنیت و کاربرد نیروهای عقالنی‬ ‫چون (محاسبه‌پذیری‪ ،‬وقت و نظم) بسیار امکان‌پذیر‬ ‫است‪ .‬در مقابل در شهرهای کوچک یا حومه زندگی‬ ‫نسبتا کند و آهس��ته است‪ ،‬پیوندهای عمیق عاطفی‬ ‫با دیگران در س��طوح ناخودآگاه امکان‌پذیر است‪ .‬در‬ ‫اینجا نش��ان داده ش��ده که فرد مدرن که زندگی در‬ ‫ش��هر را انتخاب کرده اس��ت یا در صورت زندگی در‬ ‫شهر مدرن ش��ده است نسبت به محرک‌های شهری‬ ‫در کالنشهر بی‌تفاوت‌تر و دلزده شده است‪.‬‬ ‫فردی که سنتی است و هنوز قالب‌های مدرن بر تن‬ ‫او به‌ظاهر جا خوش نکرده است‪ ،‬هنوز می‌تواند میزان‬ ‫بیش��تری پاس��خگوی محرک‌های ش��هری باشد‪ .‬در‬ ‫ادامه متوجه این نکته ش��دیم که جنسیت در زندگی‬ ‫ش��هری تقریبا به یک میزان(برای زنان کمی بیشتر)‬ ‫بر زندگی زنان و مردان تاثیر‌گذار بوده است و به نظر‬ ‫می‌رس��د که جامعه مدرن و کالنش��هر امروزی‪ ،‬همه‬ ‫اف��راد (چه زن و چه مرد) را در قالب‌های مش��خصی‬ ‫بسته‌بندی کرده و تفاوتی در اینکه کدام دسته بیشتر‬ ‫در جامعه تحت سلطه بوده‌اند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫و در آخر اینکه همان‌طور که انتظار می‌رفت جوانان‬ ‫به خاطر مواجه ش��دن کمتر ب��ا محرک‌های بیرونی‬ ‫به خاطر م��دت زمان زندگی خ��ود و به دلیل حس‬ ‫کنجکاوی بیش��تر‪ ،‬میزان دلزدگی کمتری نسبت به‬ ‫فضای ش��هری دارند‪ ،‬اما جالب اینجاس��ت که بعد از‬ ‫جوانان‪ ،‬س��الخوردگان در رتبه دوم و بعد میانساالن‬ ‫ق��رار می‌گیرند‪ .‬این ط��ور می‌توان تحلی��ل کرد که‬ ‫میانساالن به دلیل برخورد با زندگی روزمره و شدت‬ ‫درگی��ری در کالنش��هر‪ ،‬بی‌تفاوتی بیش��تری از خود‬ ‫نش��ان می‌دهند ولی س��الخوردگان ب��ا توجه به‌گذار‬ ‫از ی��ک دوره‌ای در زندگی و به وجود آمدن حس��ی‬ ‫ک��ه فرصت کمتری برای زندگی دارند و دور ش��دن‬ ‫از عادت‌ها‪ ،‬به نظر می‌رس��د که کمتر از میانس��االن‬ ‫دچار سالخوردگی هستند‪ .‬با توجه به همه این موارد‪،‬‬ ‫می‌توان گفت که اقتصاد پولی که مهم‌ترین شاخصه‬ ‫کالنشهری اس��ت‪ ،‬به سادگی می‌تواند تمام وجوهات‬ ‫زندگی را تحت تسلط خود قرار دهد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 1‬شهریور‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.255.437.247‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪88.903.583‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪171.058‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪36.682.684‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪70.580‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪52.220.898‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪4.732.779.090 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.189.562.222 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.153.722.144 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪43.317.431‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪89.298.844‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪225.474.489‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫‪1.594.065‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪225.386.692‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪294.664‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده امسال‬ ‫‪2.297.484‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪83.595.143 $‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.956.559.333‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪93.913.173.541‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.606.048‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪292.492.608‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.754.316.816‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫ایجاد می‌ش��ود که کارها به‌درس��تی پی��ش نمی‌رود‬ ‫کار س��خت می‌شود‪ ،‬درس��ت در این موقعیت مدیری‬ ‫ک��ه فراگرد را به ج��ای رفتار فردی ج��دی می‌گیرد‬ ‫تفکیک‌گ��را عمل می‌کند‪ ،‬س��عی می‌کن��د نگاهی به‬ ‫فرآیند بیندازد‪ ،‬هر کجا که کار خوب انجام می‌ش��ود‬ ‫سپاسگزار باشد تا قسمت‌هایی که بد کار می‌کنند الگو‬ ‫بگیرند و رفتارشان را تصحیح کنند‪.‬‬ ‫آنها واقعا از خود می‌پرس��ند «اشکال کار کجاست»‬ ‫و مشکل را سر جای اصلی‌اش حل می‌کنند‪ ،‬اما مدیر‬ ‫س��لیقه‌زده هم��ه را یکجا تنبیه می‌کن��د و با این کار‬ ‫انگی��زه کار کردن را از همه می‌گیرد‪ ،‬مدیر فراگردنگر‬ ‫چ��ون می‌داند اص�لاح فراگرد می‌تواند مش��کالت را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬به‌جای یافتن مقصر نکات تهدید را مورد‬ ‫شناس��ایی قرار می‌دهد و همان جا را با بهبود فرآیند‬ ‫درمان می‌کند‪.‬‬ ‫مدیری شکست می‌خورد که تمام قدرت را در خود‬ ‫متمرکز می‌کند و به‌جای توزیع قدرت همه آن را نزد‬ ‫خ��ود نگاه م��ی‌دارد‪ ،‬قدرت کامل بی‌خب��ری می‌آورد‬ ‫چراکه نخستین اتفاق در انحصار قدرت حذف مدیران‬ ‫توانا‪ ،‬ش��جاع و منتقد اس��ت‪ ،‬با ح��ذف آنها هیچ‌کس‬ ‫گزارش��ی از کاس��تی‌ها نمی‌دهد و به این دلیل مدیر‬ ‫یکباره چش��م ب��از می‌کند و همه چی��ز را پایان یافته‬ ‫می‌یابد‪ .‬در حالی که مدیر فراگردنگر گردش اطالعات‬ ‫را مهم می‌داند و همیشه براساس داده‌های واقعی عمل‬ ‫می‌کند و هیچ‌وقت با غیرمترقبه‌ها روبه‌رو نمی‌ش��ود و‬ ‫به‌جای بحران با کاستی دست و پنجه نرم می‌کند که‬ ‫ضرورت هر سیستم زنده‌ای است‪.‬‬ ‫بتوانید و اگر بتوانید‪ ،‬مش��تری می‌داند که ش��ما کار را‬ ‫جدی گرفته‌اید‪.‬‬ ‫پ��س چگونگی معرف��ی کار را یاد بگیری��د و آموزش‬ ‫بدهی��د‪-۷ .‬آین�ده را ن�گاه نمی‌کنند(فق�دان‬ ‫آینده‌نگ�ری)‪ :‬یعنی فق��ط ام��روز را می‌بینند‪ .‬وضع‬ ‫مجموعه را در ‪ ۶‬ماه آینده در نظر بگیرید‪ .‬آینده شما در‬ ‫انسان جس��ارت می‌دهد‪ .‬بینش کاری که هر روز انجام‬ ‫می‌دهی��د را متنوع می‌کند‪ .‬اگ��ر می‌خواهید در کاری‬ ‫موفق بشوید اول مش��خص کنید که هدف‌تان چیست‬ ‫و چه چیزی را هدف گرفته‌اید؟‬ ‫‪ 8‬دلیل شكست افراد در روش بازاریابی‬ ‫س��ایت در مس��یر موفقیت‪« :‬بزرگترین لذت در دنیا‬ ‫انجام کاری اس��ت که ب��رای موفقی��ت بازاریابی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬جلس��ه هر فرد با خودش‪ ،‬موثرترین جلس��ه‬ ‫اوست تا روی کار خودش تمرکز کند و بپرسد‪« :‬االن در‬ ‫کجای این کار قرار دارم؟»‬ ‫‪ 8‬دلیل برای شکست افراد در این حرفه وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬جدی نگرفتن کار‪ :‬فکر می‌کنند که این یک کار‬ ‫موقت است یا کار کسانی است که شغل دیگری ندارند‬ ‫که انجام بدهند‪ .‬اما باید توجه داش��ته باشیم که چیزی‬ ‫ب��ه نام تج��ارت موقت نداریم! بلکه تاج��ر موقت داریم!‬ ‫اغلب کار را جدی نمی‌گیرند چون همه فکر می‌کنند که‬ ‫برای راه‌اندازی یک تجارت موفق نیاز به س��رمای ‌ه باالیی‬ ‫اس��ت‪ .‬خیلی‌ها می‌گویند امتحان می‌کنم اگر خوب از‬ ‫آب درآم��د آن را جدی خواهم گرفت‪ .‬داش��تن چنین‬ ‫چارچوب ذهنی مثل این اس��ت که یک تاجر بگوید من‬ ‫در یک نانوایی س��رمایه‌گذاری می‌کن��م اگر خوب بود‬ ‫سپس آن را جدی می‌گیرم‪ .‬پس اول باید جدی گرفت‬ ‫و بعد پول درآورد‪.‬‬ ‫بهترین کود برای یک مزرعه جای پای دهقان اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی باید در آن مزرعه قدم بزند و کار کند و شخم بزند‬ ‫و آبیاری نماید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ش�ک (‪ :)Doubt‬آفت این تجارت اس��ت‪ .‬این‬ ‫کار ایم��ان می‌خواهد (مثل هر کار دیگری)‪ .‬در این کار‬ ‫با وجودی که هنوز خودت��ان چکی نگرفته‌اید به خاطر‬ ‫اینک��ه طرح را دیده‌اید‪ ،‬حس کرده‌اید‪ ،‬ش��اهد موفقیت‬ ‫دیگران بوده‌اید‪ ،‬سپس ایمان آورده‌اید ‪.‬‬ ‫به افراد تازه کار هش��دار بدهید ک��ه از منفی بافان و‬ ‫رویادزدان دوری کنند‪ .‬وارد مش��اجره نشوید مگر آنکه‬ ‫شما صاحب نفوذ باشید‪:‬واقعا از منفی بافان دوری کنید‪.‬‬ ‫ای��ن افراد در حقیقت با منفی بافی خود می‌گویند‪ :‬تو‬ ‫چط��ور به خودت جرات می‌دهی فکر کنی که می‌توانی‬ ‫برتری داشته باشی درحالی که مثل ما هستی ؟‬ ‫در ع��وض ب��ه افرادی نزدیک ش��وید که عاش��ق این‬ ‫کار هس��تند‪ .‬بعد از یک مدت‪ ،‬همه افرادی که به ش��ما‬ ‫می‌گفتند «نــه!» وقتی موفقیت‌های شما را ببینند‪ ،‬به‬ ‫شما نگاه می‌کنند و می‌گویند که کار خوبی است ‪.‬‬ ‫(توضی��ح اینک��ه‪ :‬دوری از منفی‌باف��ان خیلی جاهای‬ ‫دیگر هم توصیه شده اس��ت‪ .‬مثال در تعلیمات مذهبی‬ ‫به مردم کم‌اطالع گفته می‌شود که از کفار دوری کنید‬ ‫و کتاب‌های ضال��ه را نخوانید اما از افراد عالم و صاحب‬ ‫نفوذ می‌خواهند که برعکس بیایید و با کفار بحث کنید‪.‬‬ ‫پس باید دقت کرد که وارد مش��اجره نش��وید مگر آنکه‬ ‫شما صاحب نفوذ باشید)‪.‬‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫مهاجرت به تهران‪ ،‬رویایی که کابوس شد‬ ‫از زيان ‪ 2/7‬ميليارد دالري تا سوختن در آتش اسکانيا‬ ‫خصوصی‌سازی و الزامات آن‬ ‫چند فرمول ساده؛ راز موفقیت و شکست مدیران‬ ‫بس��یاری از مدی��ران وقت��ی از سمت‌ش��ان حذف‬ ‫می‌شوند از بخت بدشان شکایت می‌کنند و می‌گویند‬ ‫من خواس��تم خوب کار کنم ولی نگذاش��تند‪ ،‬آنها از‬ ‫تقدیرش��ان گالی��ه می‌کنن��د ی��ا دش��منان واقعی و‬ ‫فرضی‌ش��ان را گناهکار اصلی اعالم می‌کنند‪ ،‬بعضی‌ها‬ ‫ب��ا گفتن اینکه زندگی پس��تی و بلن��دی دارد خود را‬ ‫تس��کین می‌دهند‪ ،‬آنها هر کار می‌کنن��د جز آن کار‬ ‫اصلی‪ ،‬یعن��ی رفتن جلوی آینه و ب��ا یک خودآگاهی‬ ‫فعال با عملکردشان روبه‌رو شدن و آن را نقد کردن‪.‬‬ ‫مدی��ران در مدیریت ‪ 2‬ن��وع می‌توانند کار‌های خود‬ ‫را س��ازماندهی کنند اول از طریق سلیقه‌ش��ان‪ ،‬یعنی‬ ‫هرکس را دوس��ت دارند بر سرکار بگذارند و از هرکس‬ ‫بدش��ان می‌آید عزل کنند‪ ،‬این نوع مدیریت بیش��تر‬ ‫عاطفه‪ ،‬حساس��یت و هیجان را وارد سیس��تم می‌کند‬ ‫و چ��ون هیجان‌ها به ناچار ب��ا هم اصطکاک می‌یابند‪،‬‬ ‫سطح مرافعه افزایش می‌یابد و چالش‌ها باعث افزایش‬ ‫ناکارآم��دی می‌ش��ود و مدیران را در معرض س��قوط‬ ‫قرار می‌دهند‪ ،‬این سقوط ناگزیر است‪.‬‬ ‫س��بک دیگر مدیریت س��ازماندهی کار براس��اس‬ ‫فراگردهاست‪ ،‬یعنی مدیران براساس اهداف سازمانی‬ ‫که دارند ش��کل‌دهنده‌ها را به خدمت می‌گیرند تا به‬ ‫شاکله‌ای برسند که بیشترین کارآیی را دارد و هر جا‬ ‫به مشکلی برخورد می‌کنند به‌جای آنکه این و آن را‬ ‫متهم کنند به اصالح فرا گرد می‌پردازند و به همین‬ ‫دلیل خصلت ف��ردی عملکردها را به حداقل کاهش‬ ‫می‌دهند‪ .‬مدیرانی شکس��ت می‌خورند که مدام اقدام‬ ‫به تنبیه می‌‌کنند و به‌صورت مداوم به سرکوب کالمی‬ ‫همکاران خود می‌پردازن��د‪ ،‬در حالی که کلید طالیی‬ ‫موفقیت سپاس��گزار بودن اس��ت‪ .‬کارکنان باید بدانند‬ ‫هر کار مثبت‌ش��ان الاقل به اندازه عملکرد منفی‌شان‬ ‫دیده می‌شود‪ .‬سپاسگزار بودن فرمول بسیار پیچیده‌ای‬ ‫ن��دارد و حتی متکی بر منابع مالی هم نیس��ت و تنها‬ ‫با چند کلمه س��اده قابل انجام است‪ .‬اما زمانی مشکل‬ ‫نگاه روز‬ ‫به جای دلس��رد ش��دن به موفقیت فکر کنید‪ .‬به باور‬ ‫فکر کنید و بگویید چ��را فالنی موفقیت را درک نکرد‪.‬‬ ‫اگر شما را پس زدند به دلیلش فکر کنید‪.‬‬ ‫شما معیار اصلی شبکه خودتان هستید و چه بخواهید‬ ‫و چه نخواهید روی آن ش��بکه نفوذ دارید‪ .‬پس هر چیز‬ ‫منفی را به س��مت ب��اال و هر چیز مثبتی را به س��مت‬ ‫پایین هدایت کنید و خیلی مهم اس��ت ((‪Negative‬‬ ‫‪(UP & Positive Down‬اگر زیرمجموعه های تان‬ ‫"‬ ‫ش��ما را منفی ببینند‪ ،‬این منفی و ناامید بودن شما به‬ ‫زیرمجموعه‌تان همانندس��ازی (‪ )duplicate‬می‌شود‪.‬‬ ‫آنها هم زیر مجموعه‌هایشان را دو برابر نا امید می‌کنند‪).‬‬ ‫‪ -۳‬کسانی که برای آموزش دیدن در این تجارت‬ ‫وق�ت نمی‌گذارند‪ :‬برای موفق شدن در این رشته باید‬ ‫تم��ام جوانب آن را مطالعه کرد‪ .‬هر چه بیش��تر بدانید‪،‬‬ ‫مس��لط‌ترید‪ .‬تا آنجا که می‌توانید در مورد شرکت چیز‬ ‫ی��اد بگیرید‪ .‬مثال‪ :‬چرا ش��روع به کار ک��رده؟ ‪ ...‬چرا در‬ ‫هنگ‌کنگ؟ ‪ ...‬مدیرانش چه کس��انی هستند؟ ‪ ...‬چطور‬ ‫توانس��ت با ضرابخانه سلطنتی اس��ترالیا همکاری کند‬ ‫و ‪ ۳۰۰۰‬ش��رکت در حال حاض��ر در دنیا از این طریق‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫هر چه بیش��تر بدانید اعتماد به نفس تان باال می‌رود‪.‬‬ ‫پس خود را از منافع و امتیاز آگاهی‌ها محروم نکنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فک�ر می‌کنند که این کار‪ ،‬راه س�ریعی برای‬ ‫پولدار شدن است‪ :‬اگر یک سازمان بزرگ با چک‌های‬ ‫ب��زرگ می‌خواهید؛ باید یکس��ری فداکاری‌ه��ا را انجام‬ ‫بدهی��د‪ .‬مثال از چند تفریح و مهمانی و‪ ...‬چشم‌پوش��ی‬ ‫کنید‪ .‬باید بهای موفقیت در این کار را حساب کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن کار باید دیگران را برای مدیر ش��دن پرورش‬ ‫داد و ای��ن کار زمان می‌برد‪ .‬پس این حرفه پول‌زاس��ت‬ ‫(‪۱۰۰‬درصد) اما نه به سرعت!‬ ‫‪ -۵‬خیلی‌ها هس�تند که تمرکز ندارند‪ :‬تمام افراد‬ ‫موفق تمرکز دارند‪ .‬قانون اول مبارزه می‌گوید که تمرکز‬ ‫همان قدرت اس��ت‪ Levi Strauss .‬با دوخت ش��لوار‬ ‫جین به همه جا رس��ید و فقط جی��ن تولید کرد‪ .‬البته‬ ‫به تازگی پیراهن هم دوخت اما بعد از حدود ‪ ۱۳۰‬سال‬ ‫تولید جیـن! چیز زیادی بلد نیست درست کند اما جین‬ ‫را خوب بلد است!‬ ‫‪ -۶‬نمی‌دانن�د که چطور دیگران را پرزنت کنند‪:‬‬ ‫اگر نتوانید کارتان را معرفی کنید‪ ،‬کس��ی شما را جدی‬ ‫نمی‌گی��رد‪ .‬اگر مش��تری خودتان را بیاورید در جلس��ه‬ ‫بدون آنکه خودتان بتوانی��د معرفی کنید‪ ،‬فکر می‌کند‬ ‫که ش��ما کار را جدی نگرفته‌اید‪ .‬البته قرار نیس��ت که‬ ‫هم��ان اول بتوانید معرفی کنید اما بعد از چند ماه باید‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.325.440‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.476.941‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪22.510.656.818‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.673.316‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.261.668‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.479.504‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.595.847.415‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪531.949.139‬‬ ‫غذا‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.759‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪214.108.310 $‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪85.053.537 $‬‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3.170.158‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1.151.502‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪729.218.831‬‬ ‫آب‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف امروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‪176.237.757‬‬ ‫ـ‌ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪142.751.807‬‬ ‫ـ منابع قابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪33.485.950‬‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫امروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫‪1.315.841.112.502‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪37.715.346‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.205.301.064.564‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز‌)‬ ‫‪14.349‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.718.347.947‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.775‬‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده‬ ‫(واحد‌)‬ ‫‪4.377.388.022.318‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.944‬‬ ‫سالمت‬ ‫آینده بس��تگی به کارهایی‬ ‫دارد ک��ه در آین��ده انجام‬ ‫می‌دهید یا نه؟‬ ‫‪ ۵‬سال دیگر باالخره می‌رسد چه امروز به فکرش‬ ‫باشید و چه نباشید‪ .‬آینده به شما خیره شده است‪ .‬شما‬ ‫می‌خواهید چه کار کنید؟‬ ‫‪ -۸‬کس�ی که شکست می‌خورد بینش ندارد‪ :‬به‬ ‫آدم‌های بدون بینش امید نبندید‪ .‬بدون بینش انسان از‬ ‫بین می‌رود‪ .‬بینش انسان را به تکاپو وامی‌دارد‪ .‬بینش به‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫‪8.300.491‬‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪5‬‬ ‫مر ‌‬ ‫سال‬ ‫‪4.860.103‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪26.861.647‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام‬ ‫مر ‌‬ ‫زايمان در اين سال‬ ‫‪219.814‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫‪36.509.161‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪1.074.869‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪5.251.331‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪627.175‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده امروز‬ ‫‪6.810.258.423‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال‬ ‫مر ‌‬ ‫سيگار‬ ‫‪3.196.375‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف‬ ‫مر ‌‬ ‫الکل‬ ‫‪1.599.196‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد‬ ‫مخدر غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات‬ ‫جاده‌اي امسال‬ ‫‪685.658‬‬ ‫‪255.790.640.380 $‬‬ ‫‪863.122‬‬
‫خبر‬ ‫اعتیاد‪ ،‬بیماری مزمن‬ ‫پیش رونده و عود کننده‬ ‫آمار اعتیاد در کشور در حال تغییراتی است و این‌بار‬ ‫خبرها حاکی از تغییرات در منحنی ش��یوع اعتیاد در‬ ‫میان زنان است‪ .‬به گفته معاون کاهش تقاضا و توسعه‬ ‫مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر کشور‬ ‫نیازمند بازنگری در اقدامات بازدارنده‌ای هس��تیم که‬ ‫طی سال‌های گذشته تاکنون به شکلی گسترده‪ ،‬انجام‬ ‫شده است و تداوم دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بابک دین‌پرست در حاشیه نشست‬ ‫تخصصی کارشناسان فرهنگی و پیشگیری ستادهای‬ ‫مبارزه با موادمخدر استان‌های کشور در شیراز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای افزایش اثرگذاری فعالیت‌های پیش��گیرانه باید‬ ‫واقعیت‌ه��ای اعتیاد را ب��ه جامعه منعکس و تصویری‬ ‫دقیق از روند اعتیاد به افراد ارائه داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمی‌توانیم به افراد بگوییم مواد مخدر‬ ‫نش��اط‌آور‪ ،‬لذت‌بخش‪ ،‬ارتقا دهنده توان جنس��ی و ‪...‬‬ ‫نیس��ت اما باید آنان را آگاه کرد که این تاثیرات کوتاه‬ ‫م��دت خواهد بود و بعد از چندماه مصرف مواد مخدر‪،‬‬ ‫فرد اسیر اعتیاد ش��ده و شاهد هیچ یک از این اثرات‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ما هنوز تصویر درس��تی از پایان‬ ‫اعتیاد برای افراد و جامع��ه ایجاد نکرده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بیان عوامل موثر بر اعتیاد همواره تاهل‪ ،‬داشتن شغل‬ ‫و میزان تحصیالت را به‌عنوان عوامل بازدارنده مطرح‬ ‫کرده‌ای��م اما امروز آمارها نش��ان می‌دهد بیش از ‪21‬‬ ‫درصد کل معتادان کش��ور دارای تحصیالت لیسانس‬ ‫و باالتر هس��تند‪ 63 ،‬درصدش��ان متاهل و ‪ 53‬درصد‬ ‫افراد شاغل هستند‪.‬‬ ‫وی در عین‌حال پدیده اعتیاد و بزه قاچاق موادمخدر‬ ‫را با س��ایر جرایم و بزه‌های اجتماعی بس��یار متفاوت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬در تمام بزه‌ها ما ی��ک بزهکار داریم‬ ‫ی��ک بزه‌دیده‪ ،‬یک متهم یا مجرم داریم و یک‌س��مت‬ ‫شاکی و زیان‌دیده‪ ،‬اما در موضوع موادمخدر و خصوصا‬ ‫بحث قاچاق‪ ،‬یک سمت قاچاقچی سودجو قرار دارد و‬ ‫در سمتی اعضای خانواده‌های ما به‌عنوان معتاد که به‬ ‫قاچاقچی کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫دین‌پرس��ت اضاف��ه ک��رد‪ :‬در جرایم م��واد مخدر‬ ‫متاسفانه معتاد مانند ستون پنجم عمل می‌کند حال‬ ‫آنکه بزه‌دیده اس��ت‪ .‬بنابراین فرآیند مبارزه با قاچاق و‬ ‫پیشگیری از اعتیاد‪ ،‬بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬من هم منتقد وضع موجود هستم اما‬ ‫باید واقع‌بینانه به مسئله نگاه کرد‪ ،‬پدیده موادمخدر و‬ ‫اعتیاد را باید به‌درستی ش��ناخت و با دقت شناساند‪،‬‬ ‫اعتیاد ی��ک بیماری مزمن‪ ،‬پیش‌رون��ده و عودکننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حت��ی درکش��وری مانند س��وئیس ب��ا تمام‬ ‫ظرفیت‌های��ش‪ ،‬ماندگاری معت��ادان پس از ترک بین‬ ‫‪ 25‬تا ‪ 26‬درصد اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول همچنین گفت‪ :‬به طور میانگین‬ ‫‪ 40‬درصد از زندانیان کشور به شکل مستقیم مرتبط‬ ‫با جرایم موادمخدر هس��تند و ‪ 25‬درصد نیز به شکل‬ ‫غیرمس��تقیم با موضوع ارتباط دارند به‌طوری که ‪10‬‬ ‫درصد جرایم مال��ی‪ 55 ،‬درصد طالق‌ها یا ‪ 20‬درصد‬ ‫جرایم منکراتی ریشه در مواد مخدر دارد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬در ای��ران ‪ 6300‬مرکز درمان اعتیاد‬ ‫فعال اس��ت که ‪ 750‬هزار معتاد را تحت پوشش دارد‬ ‫و ‪ 92‬درص��د از این مراکز توس��ط س��من‌ها و بخش‬ ‫خصوصی ایجاد ش��ده و اداره می‌شود و ‪ 89‬درصد کل‬ ‫‪ 750‬هزار معتاد در این مراکز تحت پوشش هستند‪.‬‬ ‫وی در خصوص آمار اعتیاد و معتادان کش��ور گفت‪:‬‬ ‫براساس اطالعات آخرین طرح شیوع‌شناسی اعتیاد که‬ ‫در س��ال ‪ 90‬توسط جهاددانش��گاهی کشور اجرا شد‪،‬‬ ‫یک میلیون و ‪ 325‬هزار نفر در ایران معتاد هس��تند‬ ‫ک��ه ‪ 9.3‬درصد از آنان را زنان و ‪ 90.7‬درصد را مردان‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته تحلیل این آمار و مقایس��ه آن‬ ‫با آمار س��ال ‪ 86‬ک��ه درصد اعتیاد زن��ان را ‪ 5‬درصد‬ ‫نش��ان می‌داد‪ ،‬دلیل بر افزای��ش دو برابری اعتیاد در‬ ‫زنان نیس��ت زیرا ش��یوه‌های آمارگی��ری در دو طرح‬ ‫شیوع‌شناسی اجرا شده‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫دین‌پرست البته اذعان‌داشت که شاهد رشد اعتیاد‬ ‫در زن��ان و جوانان بوده‌ایم اما تاکید کرد که نمی‌توان‬ ‫به‌صرف وجود اعتیاد در برخی س��نین‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫سن اعتیاد از کودکی یا نوجوانی یا جوانی است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه هم‌اینک قاچاقچیان‬ ‫از قاچاق موادمخدر س��نتی س��االنه بالغ بر ‪ 3‬میلیارد‬ ‫دالر س��ود به جیب می‌زنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون در ایران‬ ‫‪ 270‬ه��زار قاچاقچ��ی دس��تگیر و بالغ ب��ر ‪570‬تن‬ ‫موادمخدر کش��ف ش��ده اس��ت اما باید قبول کرد که‬ ‫حداق��ل ‪ 500‬ت��ن مواد مخدر هم در کش��ور توزیع و‬ ‫مصرف شده است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد‬ ‫هماهنگی مبارزه با موادمخدر کش��ور موضوع افزایش‬ ‫گرای��ش به موادمخدر صنعت��ی را یکی از دغدغه‌های‬ ‫مهم جامعه دانس��ت و با بیان اینکه هر روز در جهان‬ ‫شاهد ساخت یک ماده مخدر صنعتی جدید هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ام��روز ‪‌NPS‬ها به‌عنوان یک م��اده روانگردان‬ ‫معضل اصلی جهان است زیرا مواد تشکیل‌دهنده این‬ ‫ماده هیچکدام ممنوعیت عرضه ندارند‪.‬‬ ‫دین‌پرس��ت گفت‪ :‬متاس��فانه امروز اگر آمار مصرف‬ ‫موادمخدر سنتی در میان معتادان ایران بیشتر است‪،‬‬ ‫ما ابراز خوش��حالی می‌کنیم‪ ،‬زیرا به عوارض و عواقب‬ ‫بسیار خطرناک موادمخدر صنعتی واقف هستیم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫آینه‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫مردم چرا مهاجرت می‌کنند؟‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫مهاجرت به تهران‪ ،‬رویایی که کابوس شد‬ ‫«مهاج��رت» از آن مفاهيمي اس��ت که هر وقت در موردش س��خن گفته‬ ‫مي‌شود همه بالفاصله ياد کساني مي‌افتند که چمدان‌هايشان را مي‌بندند‬ ‫و با کيف پر پول يا دلي پراز مخاطره جويي سوار هواپيما مي‌شوند و راهي‬ ‫گروه آینه‪« :‬ا بالزاک» و «استاندال»‬ ‫‪ 2‬غول ادبيات فرانس��وي زبان در فرانس��ه‬ ‫در رمان‌هايشان داس��تان‌هاي جوانان بلند‬ ‫پروازي را ترسيم مي‌کنند که جذب دنياي‬ ‫افس��ون زده پاريس مي‌ش��وند‪ ،‬از اقامتگاه‬ ‫مالوف‌ش��ان دل مي‌کنن��د و مخاطرات��ي‬ ‫را به ج��ان مي‌خرند تا به دنياي اش��رافي‬ ‫که درهايش��ان را بر روي طبقه فرودس��ت‬ ‫بسته نگاه مي‌دارد رسوخ کنند و از فالکت‬ ‫شهرستاني بودن رهايي يابند‪ .‬اين مهاجرت‬ ‫خودخواسته به اين غول‌ها فرصت مي‌دهد‬ ‫تا جهان سودا زده و گريزان از اخالق و هر‬ ‫ش��ور اخالقي را به تصوير بکشند‪ .‬تراژدي‬ ‫مهاجرت آنه��ا به‌خوبي تصوي��ر مي‌کنند‪،‬‬ ‫تراژدي که هنوز درد زمانه ماست‪.‬‬ ‫«ژولي��ن س��ورل» را اس��تاندال بر روي‬ ‫قهرمان «س��رخ و س��ياهش» گذاشت‪ .‬او‬ ‫نمي‌خواس��ت منطق تقديرش را بپذيرد و‬ ‫به زندگي شهرستاني قناعت کند‪.‬‬ ‫دس��ت ح��وادث او را درگي��ر زندگي پر‬ ‫ماجراي��ي کرد‪ ،‬ب��ه خانه اش��راف راه پيدا‬ ‫کرد ولي به‌ج��اي خوش��بختي طناب دار‬ ‫بر گردنش گره خ��ورد‪ ،‬در حالي که حتي‬ ‫عش��ق پرشور زنان اشرافي نتوانست او را از‬ ‫اين مرگ برهاند‪ .‬اين نام امروز دالي اس��ت‬ ‫که به همه مهاجران داللت مي‌کند‪.‬‬ ‫بالزاک در کمدي انس��اني به نوعي ديگر‬ ‫اي��ن مهاجرت را روايت مي‌کند‪ .‬او نش��ان‬ ‫مي‌ده��د همين ميل ب��راي راه پيدا کردن‬ ‫به زندگي اشرافي مقدمه انقالب فرانسه را‬ ‫چي��د تا نظم کهنه براي هميش��ه از جهان‬ ‫رخت بر بندد‪ ،‬اما اين نظم خود را نو کرد و‬ ‫به شکل و شمايل ديگري خود را تداوم داد‪.‬‬ ‫بسياري از شهرستاني‌ها از دهه ‪ 40‬به بعد‬ ‫امريکا يا کش��ور اروپايي مي‌ش��وند‪ .‬اما مهاجران ديگري که از ش��هرهاي‬ ‫ديگر راهي تهران مي‌شوند‪ ،‬به‌تنهايي با مشکالتي کنار مي‌آيند که ساکنان‬ ‫هميشگي اين غول شهر از پس آن برنمي‌آيند‪.‬‬ ‫براي يافتن روياي زندگي بهتر راهي تهران‬ ‫ش��دند‪ ،‬آنها فريب اين توهم را مي‌خوردند‬ ‫ک��ه پول کف خيابان‌ها ريخته اس��ت‪ ،‬آنها‬ ‫در عمل کذب اي��ن مدعا را مي‌فهميدند و‬ ‫راهي براي برگش��ت به محيط مالوف‌شان‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ 40‬و ‪ 50‬اين رويا بس��ياري را‬ ‫به تهران کش��اند‪ ،‬اما آنه��ا در عمل ديدند‬ ‫تنها از ما بهتران امکان دسترس��ي به اين‬ ‫امکانات را دارند‪.‬‬ ‫اما حتي با تغيير سبک زندگي در تهران‬ ‫م��وج مهاج��رت به تهران کمرنگ نش��د و‬ ‫تهران روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر و مبدل‬ ‫به غولي ش��هري با هزاران مشکل الينحل‬ ‫شد‪ .‬يافتن سرپناه و تامين مبلغ اجاره‌خانه‬ ‫در عمل براي آنها معمايي حل نش��ده شد‪.‬‬ ‫کار به جايي رس��يد که مهاجرت معکوس‬ ‫آغاز ش��د و بسياري ترجيح مي‌دهند که از‬ ‫تهران خارج شوند و به شهرهاي کوچک‌تر‬ ‫پناه ببرند‪ ،‬فهرستي از مشکالت تهران اين‬ ‫مهاجرت معکوس را توجيه مي‌کند‪.‬‬ ‫ميزان دسترس��ي به امکانات بهداش��تي‪،‬‬ ‫ترافيک‪ ،‬امکانات رف��ت وآمد‪ ،‬تامين آب و‬ ‫برق تهران که حلش��ان به آس��اني ممکن‬ ‫نيست و مديريت شهري در چند دهه اخير‬ ‫نتوانس��ته‌اند براي اين مجموعه مش��کالت‬ ‫تدبي��ري اساس��ي بينديش��ند و در عمل‬ ‫محقق کنند‪.‬‬ ‫مش��کل ترافي��ک ته��ران ب��ه ح��دي‬ ‫طاقت‌فرس��ا شده اس��ت که احداث مترو‪،‬‬ ‫افزايش پل و س��اخت بزرگراه‌ها نتوانسته‬ ‫اس��ت از حج��م آن بکاه��د‪ .‬دکتر مهدي‬ ‫رياض��ي دکتراي ترافيک و حمل‌و‌نقل‪ ،‬در‬ ‫سرمقاله نشريه بهبود ترافيک مي‌نويسد‪:‬‬ ‫کس��ي عاقب��ت طرح‬ ‫منوري��ل را نمي‌داند‪.‬‬ ‫مش��کل آلودگي هوا‬ ‫ناهنجاري‌ه��اي‬ ‫و‬ ‫مختل��ف ب��ه صورت‬ ‫مضاع��ف مهاج��ران‬ ‫را آزار مي‌ده��د‪ .‬در‬ ‫اي��ن ميان دانش��جوياني‬ ‫ک��ه ب��راي تحصي��ل ب��ه‬ ‫ته��ران مي‌آين��د و خوابگاهي‬ ‫ب��راي اقامت نمي‌یابن��د مجبور‬ ‫مي‌ش��وند به صورت گروهي در‬ ‫آپارتمان‌هاي کوچک زندگي‬ ‫کنند‪ ،‬هر چند که وضعيت‬ ‫دانش��جويي‬ ‫خواب��گاه‬ ‫وضعي��ت بدت��ري دارد‬ ‫و تنه��ا حس��ن ش��ان‬ ‫نپرداختن اجاره‌‌بهاست‪.‬‬ ‫اي��ن وضعي��ت نش��ان‬ ‫مي‌ده��د ته��ران ديگ��ر‬ ‫روي��اي برانگيزن��ده ب��راي‬ ‫شهرس��تاني‌ها نيس��ت بلکه‬ ‫ب��راي س��اکنانش ه��م ي��ک‬ ‫کابوس ش��ده اس��ت ک��ه بايد از‬ ‫آن گريخت‪.‬‬ ‫«چال��ش ش��هردار برخ��ورد بلندمدت و‬ ‫برنامه‌ريزي ش��ده با مس��ئله حمل و نقل‬ ‫اس��ت که نياز به برنامه‌ريزي همه جانبه‬ ‫چن��د وجه��ي و زمان‌بن��دي ش��ده و‬ ‫اجراي هماهن��گ برنامه‌ها دارد‪.‬‬ ‫سال‌هاس��ت ک��ه در تهران‪،‬‬ ‫ه��زاران ط��رح جام��ع و‬ ‫مقطعي براي رفع معضالت‬ ‫مختلف نوش��ته مي‌شود و‬ ‫ساعت‌ها کار و هزينه‌هاي‬ ‫گ��زاف ص��رف مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫اما تنه��ا به اي��ن دليل که‬ ‫طرح‌ه��ا در زم��ان مناس��ب‬ ‫انجام نمي‌شوند يا با تاخير به‬ ‫بهره‌برداري مي‌رس��ند‪ ،‬هيچ‬ ‫ک��دام گرهي از مش��کالت‬ ‫تهران باز نکرده‌اند‪ .‬تهران‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترين بازار خودرو در‬ ‫کشور است‪ ،‬روزانه تعداد‬ ‫قابل توجهي خودرو وارد‬ ‫اين شهر مي‌ش��ود‪ ،‬بدون‬ ‫آنک��ه بزرگراه‌ها ب��ه اندازه‬ ‫ورود خودرو گسترش يابند‪.‬‬ ‫خط��وط مترو با بيش از ‪ 2‬دهه‬ ‫تاخي��ر به بهره‌برداري رس��يده‌اند و‬ ‫تنها در تهران تفريح امکان‌پذير است‪ .‬در دهه ‪ 40‬و ‪ 50‬اين رويا بسياري را به تهران کشاند‪ ،‬اما آنها‬ ‫در عمل ديدند تنها از ما بهتران امکان دسترسي به اين امکانات را دارند‪ .‬بعد که حاشيه‌نشينان در‬ ‫انقالب سال ‪ 57‬به خيابان‌ها ريختند تا زندگي را براي آنهايي کابوس کنند که جلوي رويايشان سد‬ ‫بگذارند‪ .‬اما حتي با تغيير سبک زندگي در تهران موج مهاجرت به تهران کمرنگ نشد و تهران‬ ‫روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر و مبدل به غولي شهري با هزاران مشکل الينحل شد‪ .‬يافتن سرپناه و‬ ‫تامين مبلغ اجاره‌خانه در عمل براي آنها معمايي حل نشده شد‬ ‫مردم سرگردان در مسیر‬ ‫امکان��ات متف��اوت تفریح��ی‪ ،‬جریان داش��تن‬ ‫زندگ��ی و تجمع مراکز علمی و فرهنگی در تهران‬ ‫از دالیلی اس��ت که نه‌تنها جوانان را از ش��هرهای‬ ‫دور بلکه از شهری مانند کرج به تهران می‌کشاند‪.‬‬ ‫در اینجا قصد بر این نیس��ت که به مهاجرت از‬ ‫ش��هرهای دیگر به قصد زندگی در تهران پرداخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه نگاهی خواهیم داش��ت به سفرهایی‬ ‫که هر روزه هزاران نفر از ش��هرهای اطراف تهران‬ ‫ب��ه بهانه‌های مختلف در پیش می‌گیرند و ش��ب‬ ‫دوباره به شهرهای خود برمی‌گردند‪ ،‬شهرهایی که‬ ‫به‌گمان عده‌ای تبدیل به خوابگاه برای ساکنانش‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫تمرکز مراکز برتر علمی و آموزش��ی کش��ور در‬ ‫تهران سبب ش��ده تا جوانان ترجیح دهند سفری‬ ‫روزانه را متحمل ش��وند و با طی نمودن مسافتی‪،‬‬ ‫‪ 72‬درصد جمعیت کشور‬ ‫در شهرها زندگی می‌کنند‬ ‫تحصیل در دانش��گاه‌های شهر خود را که البته از‬ ‫نظر کمی و کیفی با دانشگاه‌های تهران رقابت‌پذیر‬ ‫نیستند به فراموشی بسپارند‪.‬‬ ‫از آم��وزش ک��ه بگذریم و به اش��تغال برس��یم‪،‬‬ ‫فرصت‌ه��ای ش��غلی ک��م در ش��هرهایی مانن��د‬ ‫هش��تگرد‪ ،‬کرج یا دماون��د و تمرکز مراکز تجاری‬ ‫و اداری در تهران باز هم س��بب ش��ده تا هر روزه‬ ‫خی��ل عظیمی از مردم ش��هرهای اط��راف با هر‬ ‫وسیله نقلیه‌ای از اتوبوس و مترو گرفته تا خودرو‬ ‫ش��خصی‪ ،‬شهر خود را به مقصد تهران ترک کرده‬ ‫و روزانه حدود ‪ 4‬الی ‪ 5‬ساعت را صرف رفت و آمد‬ ‫کنند و س��اعت‌ها را چه در ترافیک انسانی مترو و‬ ‫چه در ترافیک تحمل‌ناپذیر بزرگراه‌ها تلف کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬یکی دیگ��ر از معضالت ش��هرهای‬ ‫اط��راف تهران که س��بب مرده ب��ودن فضای این‬ ‫رییس ش��ورای عالی اس��تان‌ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ 72‬درصد جمعیت کش��ور در شهرها زندگی‬ ‫می‌کنند که این آمار‪ ،‬آمار مناس��بی نیست و‬ ‫نشان می‌دهد جمعیت روستایی‪ ،‬رو به کاهش است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی چمران در سومین دوره اجالس سراسری‬ ‫روس��ای شوراهای اس�لامی استان‌های سراسر کش��ور که در ارومیه‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد اش��تغال در روس��تاها می‌ت��وان جلوی‬ ‫مهاجرت روستاییان به ش��هرها و گسترش حاشیه‌نشینی در حاشیه‬ ‫این شهرها را گرفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نباید اج��ازه دهی��م‪ ،‬بیکاری و ش��اغل نبودن‬ ‫روس��تاییان منجر به مهاجرت بی‌رویه روستانشینان به شهرها شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مس��یر آبادانی ش��هرها از روس��تاها می‌گذرد و اگر‬ ‫روس��تاها آباد نش��وند‪ ،‬ش��هرها نیز آباد نمی‌ش��وند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید‬ ‫زمین��ه‌ای فراهم کنیم تا مهاجرت از روس��تاها ب��ه عنوان مکان‌های‬ ‫تولید به شهرها در کشور حذف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روش آبادانی ش��هرها این است که روستاها آباد شوند و‬ ‫اگرچه پیشانی کشور شهرها هستند‪ ،‬اما نباید از روستاها غافل شویم‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عالی اس��تان‌ها در رابطه با تدوی��ن قانون برنامه ‪6‬‬ ‫توسعه کشور گفت‪ :‬شورای عالی استان‌ها با توجه به اختیارات قانونی‬ ‫که دارد نظرات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با قانون برنامه شش��م‬ ‫توسعه به دولت ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��هرها ش��ده کمبود مراکز تفریح��ی و فرهنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهر کرج با آن قدمتی که دارد تنها از یک مرکز‬ ‫س��ینمایی با ‪ 3‬سالن س��ینما بهره‌مند است‪ ،‬نه از‬ ‫س��الن‌های پرهیاهوی تئاتر خبری اس��ت و نه از‬ ‫کنسرت‌ها یا همایش‌های پرشکوه فرهنگی‪.‬‬ ‫با همه اینها این سوال پیش می‌آید که چرا این‬ ‫اف��راد همچنان پس از هر چند س��اعت گذراندن‬ ‫وقت در تهران به ش��هرهای خ��ود برمی‌گردند و‬ ‫اقامت در تهران را انتخاب نمی‌کنند؟‬ ‫پاس��خ می‌تواند از هزینه‌های ب��االی زندگی در‬ ‫تهران مانند کرایه‌خانه‌ه��ای چندبرابری گرفته تا‬ ‫شلوغی و آلودگی را دربرگیرد‪.‬‬ ‫ترافیک تهران و آلودگی هوا نیز ازجمله عواملی‬ ‫اس��ت که باعث می‌ش��ود عده‌ای شهرهای اطراف‬ ‫تشکیل خانه فعاالن گردشگری‬ ‫خانه گردش��گری اس��تان ی��زد اولی��ن خانه‬ ‫تش��کل‌های گردشگری کش��ور است که توسط‬ ‫رییس س��ازمان می��راث فرهنگی افتتاح ش��د‪،‬‬ ‫چراکه تا به حال س��ابقه نداش��ته برای همه تش��کل‌های گردشگری در‬ ‫یک اس��تان خانه‌ای تاریخی در نظر گرفته ش��ود و همگی در یک مکان‬ ‫استقرار یابند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن حاجی سعید رییس انجمن صنفی راهنمایان‬ ‫گردشگری گفت‪ :‬خانه تاریخی خاندان علیا با ‪ 350‬متر مساحت ‪2‬حیاط‬ ‫دارد که یکی از حیاط‌ها مش��رف به گنبد مسجد جامع نو و حیاط دیگر‬ ‫دارای گودال باغچه است‪ .‬این خانه ‪ 2‬طبقه متعلق به دوران صفوی است‬ ‫و سال‌ها پیش در فهرست میراث ملی ثبت شده است‪ .‬نایب رییس کانون‬ ‫سراسری راهنمایان گردشگری کشور گفت‪ :‬این خانه که دیوار مشترکی‬ ‫با مس��جد جامع نو دارد در تملک سازمان میراث فرهنگی بود ولی یکی‬ ‫از س��ازمان‌ها مدت‌ه��ا این بنا را در اختیار داش��ت و حاض��ر به واگذاری‬ ‫آن نب��ود چون اجاره آنها از مدت‌ها پیش تمام ش��ده ب��ود و باید خانه را‬ ‫تخلیه می‌کردند‪ ،‬منتها توجهی به نامه‌های مکرر سازمان میراث فرهنگی‬ ‫نداش��تند‪ .‬به همین علت در معرض تخریب سقف چند اتاق و تبدیل آن‬ ‫به مخروبه قرار داشت‪ .‬حاجی سعید بیان کرد‪ :‬در چند ماه اخیر با آمدن‬ ‫مسئوالن جدید در اداره کل میراث فرهنگی استان یزد مصرانه به دنبال‬ ‫پس گرفتن این بنا ش��دند تا آنکه باالخره این بنا از س��ازمان مورد نظر‬ ‫گرفته شد و آن را در اختیار تمام تشکل‌های گردشگری استان قرار دادند‪.‬‬ ‫ته��ران را ب��رای زندگ��ی انتخاب کنن��د و حاضر‬ ‫نباش��ند روزهای تعطیل و زمان اس��تراحت خود‬ ‫را در این ش��هر شلوغ س��پری کنند‪ .‬تنها اگر یک‬ ‫ش��ب جمعه گذرتان به اتوبان تهران‪-‬کرج افتاده‬ ‫باش��د می‌توانید هجوم تهرانی‌ها به این شهر برای‬ ‫گذراندن آخر هفته در منطقه‌ای س��بزتر و خوش‬ ‫آب و هواتر را ببینید‪.‬‬ ‫روی هم رفته‪ ،‬نگاهی کلی به این ماجرا نش��ان‬ ‫می‌دهد که نه ش��هرهای اطراف ته��ران از لحاظ‬ ‫امکان��ات و خدمات رفاهی حداقلی قابلیت زندگی‬ ‫دارن��د و ن��ه تهران ش��هری اس��ت ک��ه از لحاظ‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬امنیت و آرامش م��ورد انتخاب‬ ‫مردم واقع ش��ود و همین امر باعث شده است که‬ ‫عده زیادی هر روزه جایی میان تهران و شهرهای‬ ‫اطراف آن سرگردان باشند‪.‬‬ ‫ارائه بسته اجرایی‬ ‫اشتغال پایدار زنان‬ ‫مع��اون رییس‌جمهور در امور بانوان و خانواده‬ ‫نبود بانک اطالعاتی زنان را خالء بزرگی در امور‬ ‫بانوان عنوان کرد و گفت‪ :‬پورتال جامعه زنان در‬ ‫این زمینه در حال راه‌اندازی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��هیندخت موالوردی درجلس��ه کارگروه بانوان و‬ ‫خانواده اس��تان اردبیل‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نبود بانک اطالعاتی زنان در کشور‬ ‫خالء بزرگی اس��ت و زمانی ک��ه در مرحله معرفی بان��وان برای تصدی‬ ‫پست‌های کلیدی هس��تیم با مشکل مواجه هستیم که در راستای حل‬ ‫این مش��کل پورتال جامعه زنان را راه‌اندازی می‌کنیم که در هفته دولت‬ ‫این پورتال رونمایی خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در پورتال یاد شده مشخصات‬ ‫زنان در زمینه‌های مختلف ارائه خواهد شد‪ .‬وضعیت زنان در شاخص‌های‬ ‫مختلف در پورتال قرار داده می‌ش��ود و همچنین امکان ارتباط بانوان با‬ ‫رییس‌جمهور و معاون امور خانواده و بانوان برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫موالوردی از تش��کیل ستاد ساماندهی امور زنان سرپرست خانوار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این س��تاد با هدف یکپارچه‌سازی زنان سرپرست راه‌اندازی‬ ‫شده که به صورت پایلوت در شهر ری در حال اجراست و اگر طرح موفق‬ ‫باش��د در کل کش��ور اجرایی خواهد ش��د‪ .‬معاون رییس‌جمهور در امور‬ ‫بانوان و خانواده با اش��اره به اش��تغال جوانان تصریح کرد‌‪ :‬اشتغال پایدار‬ ‫در ش��ورای عالی اشتغال تصویب شده و بسته اجرایی اشتغال پایدار نیز‬ ‫در حال تدوین است که ما نیز در زمینه بانوان در تالش هستیم که این‬ ‫بسته را به تصویب رسانده و به مرحله اجرا درآوریم‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه آين�ه‪ :‬آن طور که مناب��ع خبري در‬ ‫روزهاي اخير اعالم کرده‌اند با پيشنهاد شرکت‬ ‫مل��ي پااليش و پخ��ش فرآورده‌ه��اي نفتي و‬ ‫موافق��ت کارگروه س��وخت‪ ،‬به منظ��ور مقابله‬ ‫ب��ا قاچاق بنزين به عراق‪ ،‬قيم��ت هر ليتر اين‬ ‫ف��رآورده نفتي به صورت تعادل��ي از ‪ 2400‬به‬ ‫‪ 3500‬تومان افزايش يافته است‪.‬‬ ‫افزايش قيمت سوخت براي کنترل قاچاق آن‬ ‫به خارج از کشور سناريوي جديدي نيست اما‬ ‫اين براي نخس��تین بار است که در يک منطقه‬ ‫بهاي س��وخت باال مي‌رود تا س��ود قاچاق اين‬ ‫کاالي اساسي را پايين بياورد‪ .‬در حوزه کاالهاي‬ ‫قاچاقي که به ايران مي‌آيد يا از مرزهاي کشور‬ ‫خارج مي‌ش��ود‪ ،‬اعداد و ارقام درش��ت بيش��تر‬ ‫مربوط به ورود کاالهاي قاچاق به کشور است‪.‬‬ ‫ارديبهشت امسال رييس کل گمرگ اعالم کرد‬ ‫که س��االنه ‪ ۲۰‬ميليارد دالر کاالي قاچاق وارد‬ ‫ايران مي‌ش��ود‪ .‬آن طور که مهدي کرباس��يان‬ ‫اعالم ک��رده‪ ،‬هر يک دالر اين ‪ 20‬ميليارد دالر‬ ‫ب��ه معناي ايجاد يک ش��غل جدي��د در خارج‬ ‫از کش��ور و در واق��ع به معناي از دس��ت دادن‬ ‫يک فرصت ش��غلي جديد در داخل کشورمان‬ ‫است‪ .‬بدين‌ترتيب با محاسبه هر دالر به نرخ‪3‬‬ ‫‌هزار تومان س��االنه ‪‌۶۰‬هزار‌ميليارد تومان کاال‬ ‫از مبادي غيررس��مي وارد کشور مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫درحالي است که تنها ‪‌3‬درصد از کل کاالهاي‬ ‫قاچاق توس��ط مراجع ذيربط کشف مي‌شود و‬ ‫‪‌۹۷‬درصد بدون مشکل زيادي وارد شبکه توزيع‬ ‫مي‌شود‪ .‬عمده کاالهايي که به صورت قاچاق به‬ ‫ايران مي‌آيد لوازم آرايشي‪ ،‬سيگار‪ ،‬لوازم صوتي‬ ‫و تصويري و گوشي تلفن همراه و برنج است‪.‬‬ ‫‹ ‹‹قاچ�اق کااله�اي تقلب�ي و بنج�ل‬ ‫به ايران‬ ‫در روزه��اي پاياني س��ال گذش��ته معاون‬ ‫پيش��گيري و هماهنگي امور استان‌هاي ستاد‬ ‫مرک��زي مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اش��اره به‬ ‫اينکه ايران دومين کشور خاورميانه در مصرف‬ ‫لوازم آرايش��ي بهداشتي است ‪،‬گفت‪ 20:‬درصد‬ ‫مصرف توليد داخل و ‪ 20‬درصد واردات رسمي‬ ‫و بقيه به صورت غيررسمي با بار مسافر و يا به‬ ‫صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود‪.‬‬ ‫عليرض��ا بي��ات تاکيد ک��رد‪ :‬ي��ک ميليارد‬ ‫دالر ارزش قاچ��اق و ب��ار مس��افر درل��وازم‬ ‫بهداش��تي اس��ت ک��ه بيش��تر آن جعل��ي و‬ ‫طبق بررس��ي وزارت بهداش��ت تقلبي اس��ت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برخي کاالهاي خارجي مرجوع ش��ده‬ ‫مانند لوازم صوتي ‪،‬تصوي��ري و خانگي مجددا‬ ‫به صورت قاچاق وارد کش��ور مي‌شود‪ .‬به گفته‬ ‫بيات‪ ،‬در ايران س��االنه ‪ 60‬ميليارد نخ س��يگار‬ ‫مصرف مي‌ش��ود که ‪ 48‬ميلي��ارد نخ آن توليد‬ ‫يا واردات رسمي است و بقيه معادل ‪ 17‬درصد‬ ‫کل حجم مصرف به صورت قاچاق وارد کش��ور‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اين حوادث اس��ت‪ .‬مش��اور مديرعامل اسکانيا‬ ‫مي‌گويد‪ :‬خودروهاي اس��کانيا تنها س��ال اول‬ ‫احتمال مي‌رود با افزايش قيمت بنزين در مرز خسارت‌هاي قاچاق سوخت کاهش يابد‬ ‫براي دريافت خدمات به اين ش��رکت مراجعه‬ ‫مي‌کنن��د و پ��س از آن به مراک��ز معاينه فني‬ ‫غيرمج��از مي‌رون��د‪ .‬عليرضا محم��دي علت‬ ‫مراجعه نکردن به ش��رکت اسکانيا براي معاينه‬ ‫فن��ي را تغييرات زيادي مي‌دان��د که رانندگان‬ ‫در اتوب��وس ايجاد مي‌کنن��د و مي‌دانند اگر ما‬ ‫متوجه ش��ويم ممکن اس��ت به پلي��س ارجاع‬ ‫دهيم‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬اين خودروها گاهي پس از‬ ‫‪ 5‬س��ال از تاريخ تحويل با بروز مش��کالتي که‬ ‫جاي ديگر قابل حل نيس��ت به اسکانيا رجوع‬ ‫مي‌کنند‪ .‬محمدي ادامه مي‌دهد‪ :‬ظرفيت باک‬ ‫سوخت خودروهاي اسکانيا ‪ 700‬ليتر است که‬ ‫مطابق با مسافت‌هاي بين شهري ايران تنظيم‬ ‫ش��ده اما رانندگان با اضاف��ه کردن ‪ 3‬تا ‪ 5‬باک‬ ‫حدود ‪ 3‬هزار ليت��ر بنزين اضافه با خود حمل‬ ‫مي‌کنند که هدفش��ان قاچاق س��وخت است‪.‬‬ ‫مش��اور مديرعامل اسکانيا با اشاره به اينکه اين‬ ‫شرکت در مقابل تخلفات کاري نمي‌تواند انجام‬ ‫ده��د‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬اگر به اي��ن رانندگان بگوييم‬ ‫تخل��ف را به پليس گ��زارش مي‌دهي��م براي‬ ‫شرکت دردسر درست مي‌کنند‪ .‬او راه‌حل را در‬ ‫اين مي‌داند که پليس يا وزارت کش��ور به اين‬ ‫ش��رکت که خدمات فني ارائه مي‌دهد اختيار‬ ‫او اف��زود‪ 80 :‬درص��د گوش��ي‌هاي گف��ت‪ :‬قاچاق در کوتاه تري��ن زمان و با هزينه خبر داده و نوشته تا اواخر تير «هر يک از ‪ ۲۰۰‬دهد تا در صورت تخلف خودرو را متوقف کند‪.‬‬ ‫هم��راه موج��ود در ب��ازار ني��ز از مج��اري ک��م در مقايس��ه ب��ا ورود قانون��ي و رس��مي قاچاقچي فع��ال در اين منطقه ب��ا ‪ ۴۵۰‬قاطر‬ ‫محم��دي بيان مي‌کن��د‪ :‬رانن��دگان پيش‬ ‫غيرقانون��ي و ب��ا مس��افر وارد مي‌ش��ود‪ .‬انجام مي‌ش��ود که باي��د با آن برخورد ش��ود‪ .‬بنزين را از ايران به عراق قاچاق و روزانه دست م��ا مي‌آين��د‪ ،‬الس��تيک اتوبوس آنه��ا به طور‬ ‫اين مقام مسئول تعداد مصرف گوشي همراه در او اف��زود‪ :‬ه��ر چند معطل��ي کاال در گمرگ از کم ‪ ۱۰۰‬دالر درآمد کسب مي‌کرد‪».‬‬ ‫کام��ل از بي��ن رفت��ه اس��ت اما اج��ازه عوض‬ ‫کشور را ساالنه ‪ 10‬ميليون دانست که فقط ‪ 30 1/5‬روز به زير ‪ 25‬روز رس��يده اس��ت اما بايد ‹ ‹قاچاق س�وخت و آتش�ي ک�ه به جان ک��ردن الس��تيک را ب��ه م��ا نمي‌دهن��د و ما‬ ‫با س��اماندهي مبادي ورودي‪ ،‬شناس��ایي دانه اسکانيا افتاد‬ ‫ميليون عدد آن واردات قانوني است‪.‬‬ ‫ه��م در برگه مي‌نويس��يم با مس��ئوليت خود‬ ‫بي��ات اف��زود‪ :‬برخ��ي کااله��ا ک��ه ارتباط درشت‌ها و جلوگيري از جعل سند و دور زدن‬ ‫«حوالي س��اعت ‪ 23‬ش��امگاه دوش��نبه يک راننده الس��تيک تعويض نشد‪ .‬به گفته مشاور‬ ‫مس��تقيم با س�لامت م��ردم دارد‪ ،‬مانند لوازم قانون با قاچاق کاال مقابله کرد‪.‬‬ ‫دس��تگاه اتوبوس اس��کانيا ک��ه از اصفهان به مديرعامل اس��کانيا اگر اتوبوس شخصي باشد‬ ‫آرايش��ي بهداش��تي خارج از مدار تجاري و به ‹ ‹‪ 100‬دالر؛ درآم�د روزان�ه قاچ�اق ته��ران در حال حرکت بود‌‪ ،‬در حوالي کيلومتر هزينه آن برعهده ش��خص و اگ��ر در مالکيت‬ ‫صورت قاچاق يا بار همراه مسافر وارد مي‌شود‪ .‬سوخت‬ ‫‪ 28‬اتوب��ان قم ‪ -‬ته��ران بعد از مجتمع مهتاب تعاوني باش��د هزينه‌ها برعهده تعاوني اس��ت‪.‬‬ ‫بيات با اش��اره به اينکه برنج‌ه��اي داراي ‪ 10‬تا‬ ‫آنچه از ايران به خارج از مرز‌ها مي‌رود بيش به علت ترکيدگي الس��تيک جلو از بغل با يک او وضعيت اتوبوس‌هاي شهري را بدتر مي‌داند‬ ‫‪ 20‬براب��ر از ح��د مجاز آرس��نيک نيز از جمله از هم��ه آثار تاريخي و ميراثي و البته س��وخت دس��تگاه س��واري هوندا برخورد و پس از آن با و اظه��ار مي‌کن��د‪ :‬ش��رکت‌هاي خصوص��ي‬ ‫کاال‌هاي قاچاق وارداتي به کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬است‪ .‬هر چند مسعود سلطاني‌فر معاون رييس شکس��تن گاردريل وس��ط وارد مس��ير مقابل اتوبوس‌هاي شهري با کمترين هزينه مي‌خواهند‬ ‫اين برنج‌ها هندي و پاکس��تاني اس��ت و عالوه س��ازمان ميراث فرهنگي به تازگي گفته است‪ :‬مي‌ش��ود‪ .‬در اي��ن حادثه ‪ 44‬نفر کش��ته يا به بيشترين سود را داشته باشند و شهرداري نيز‬ ‫بر مرزهاي ش��رقي و جنوب��ي از مرزهاي عراق «ب��ا ايجاد امکان��ات و به کارگي��ري تجهيزات عب��ارت بهتر در آتش س��وختند و ‪ 39‬مجروح هي��چ گونه نظارتي ب��ر اين اتوبوس‌ه��ا ندارد‪.‬‬ ‫ني��ز به ص��ورت قاچاق وارد کش��ور مي‌ش��ود‪ .‬ب��ه روز در حوزه حفاظت از موزه‌ها و اش��ياي شدند‪».‬‬ ‫محم��دي با ذکر مثال ش��رکت فراترابر مهدي‬ ‫شهريور س��ال گذشته‬ ‫گ��ران بها و رصد اش��ياي تاريخ��ي فضا براي‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬شيش��ه‌هاي‬ ‫قاچ��اق اين اش��يا و عتيقه در کش��ور بس��ته قرار گرفتن اين خبر روي‬ ‫اتوبوس‌هاي اين ش��رکت‬ ‫ظرفيت باک سوخت‬ ‫مي‌شود‪ ».‬اما‪ ،‬آمار دقيقي درباره ميزان قاچاق خروج��ي خبرگزاري‌ه��ا خودروهاي اسکانيا ‪ 700‬با چسب‪ ،‬پالستيک و ميخ‬ ‫اين اش��يا ارائه نداده است‪ .‬با وجود اين‪ ،‬اعداد و کاف��ي ب��ود تا موج��ي از‬ ‫چسبانده ش��ده و قطعات‬ ‫ارقام درباره قاچاق س��وخت به خارج از مرز‌ها واکنش‌ه��ا که ب��ا صدور ليتر است که مطابق با‬ ‫خودرو را عوض نمي‌کنند‪.‬‬ ‫تا ح��دي روش��ن و البته نگران‌کننده اس��ت‪ .‬دس��تور پيگي��ري عل��ت مسافت‌هاي بين شهري‬ ‫مشاور مديرعامل اسکانيا‬ ‫ايران تنظيم شده اما‪،‬‬ ‫آن ط��ور که حبيب اهلل حقيقي رييس س��تاد آت��ش س��وزي از س��وی‬ ‫اضاف��ه مي‌کن��د‪ :‬درحال‬ ‫مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز ‪ 24‬فروردين رييس‌جمه��وری ش��روع رانندگان با اضافه کردن حاض��ر مراک��ز پليس راه‬ ‫بين‌شهري نظارت فني بر‬ ‫امس��ال اعالم کرده است‪ :‬س��االنه ‪ 2/7‬ميليارد ش��د‌ب��ه واکنش ش��ديد ‪ 3‬تا ‪ 5‬باک حدود ‪ 3‬هزار‬ ‫دالر ضرر از قاچاق س��وخت به کش��ور تحميل پليس براي شماره‌گذاري‬ ‫اتوبوس‌ها ندارد‪ ،‬اتوبوس‌ها‬ ‫مي‌شود‪ .‬براي جبران بخش��ي از خسارت‌هاي اسکانيا انجاميد‪ ،‬راه بيفتد‪ .‬ليتر بنزين اضافه با خود‬ ‫تنه��ا س��اعت مي‌زنند و‬ ‫ناشي از قاچاق سوخت به خارج از مرزها سناريو پليس معتقد بود اتوبوس حمل مي‌کنند که هدفشان رانن��ده چ��ک مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫قاچاق سوخت است‬ ‫افزايش قيمت سوخت در شهرهاي مرزي عراق اسکانيا استاندارد نيست و‬ ‫او با اشاره به اينکه بررسي‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬آن گونه که منابع خبري به اين موض��وع زمانی اعالم‬ ‫ک��ردن م��واردي مانن��د‬ ‫او با بيان اينکه منش��ا واردات لباس‌هاي دست تازگي اعالم کرده‌اند‪ ،‬افش��ين رضايي‪ ،‬فرماندار شد که به طور ميانگين هر ‪ 8‬روز يک اسکانيا چکش اضطراري‪ ،‬باک و جعبه بار چهار دقيقه‬ ‫دوم (تاناکورا )به طور دقيق مش��خص نيس��ت قصرشيرين با تاييد افزايش قيمت بنزين در مرز آتش مي‌گيرد‪،‬که منجر به واکنش و به عبارتي ط��ول مي‌کش��د‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬حداق��ل کاري که‬ ‫اف��زود‪ :‬قرار ش��ده وزارت بهداش��ت و اتحاديه عراق گفته‪ :‬اين تصمي��م با هدف جلوگيري از افشاگري شرکت عقاب افشان که سازنده ايراني مي‌توان کرد اين اس��ت که باک اضافه اتوبوس‬ ‫اصن��اف با آن مقابله کن��د و هيچ واحد صنفي قاچاق سوخت به ويژه بنزين از ايران به خارج از اتوبوس اسکانياست ‪،‬ش��د‪ .‬در گزارشي که تير برداش��ته شود تا با ‪ 300‬ليتر بنزين سفر انجام‬ ‫مجاز ب��ه عرضه لباس‌ه��اي تاناکورا نيس��ت‪ .‬کشور و منطقه اقليم کردستان عراق گرفته شده امس��ال بیشتر خبرگزاري‌ها و س��ايت‌ها آن را نش��ود‪.‬محمدي در رابطه با حادثه آتش‌سوزي‬ ‫بي��ات داليل وج��ود قاچاق را وج��ود مقررات است‪ .‬خبرگزاري مهر گزارش داده‪ ،‬همزمان با منتش��ر کردند‪ ،‬آم��ده اس��ت ‪ :‬درحالي پليس ‪ 2‬اتوبوس اس��کانيا عنوان مي‌کند‪ :‬در جعبه بار‬ ‫اضافي و گاهی متناقض‪،‬دس��تگاه‌هاي متعدد تحوالت ش��مال عراق و حمالت شبه‌نظاميان راهور بر نقص فني اتوبوس‌هاي اس��کانيا تاکيد يکي از اتوبوس‌ها تينر حمل مي‌شد و اتوبوس‬ ‫صادر‌کننده مجوز واردات مانند وزارت صنعت‪( ،‬داعش) ميزان قاچ��اق بنزين به عراق روندي دارد و در بررسي‌هاي سازمان استاندارد کشور با س��رعت ‪ 120‬کيلومتر حرک��ت مي‌کرد‪ .‬به‬ ‫گمرگ و اس��تاندارد و معطل��ي کاال در مبادي صعودي پيدا کرده و بنا بر آمارهاي غيررسمي ‪ 19‬استاندارد الزامي خودروها براي اتوبوس‌هاي گفته مش��اور مديرعامل اس��کانيا‪ ،‬درحالي در‬ ‫ورودي را حت��ي گاه��ی ت��ا ‪ 6‬ماه بر ش��مرد‪ .‬ب��ه روزانه بين ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار ليتر رس��يده اسکانيا تایيد نشده که مسئوالن شرکت اسکانيا س��وئد از اتوبوس‌هاي اسکانيا استفاده مي‌شود‬ ‫معاون پيش��گيري و هماهنگي امور استان‌هاي است‪ .‬همزمان ايسنا هم از افزايش قاچاق بنزين معتقدند که دستکاري غيرمجاز اتوبوس توسط ک��ه در س��فرهاي بين‌ش��هري س��رعت مجاز‬ ‫س��تاد مرک��زي مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز از ايران به شهر مرزي بياره در کردستان عراق برخ��ي رانن��دگان پس از تحوي��ل علت اصلي ‪ 90‬کيلومتر است‪.‬‬ ‫از زيان ‪ 2/7‬ميليارد دالري‬ ‫تا سوختن در آتش اسکانيا‬ ‫مسئوالن برای بهینه کردن ‪ 3‬درصد مصرف آب تالش می‌کنند‬ ‫بحران‌های زرد و سرخ آبی‬ ‫بحران کمبود آب آشامیدنی هر روز داغ‌تر از روز گذشته‬ ‫در سطوح مختلف مطرح می‌شود‪ ،‬موضوعی که این روزها‬ ‫آنقدر جدی اس��ت که رن��گ از روی ش��اخص‌ها پرانده و‬ ‫بخش‌های زیادی از کش��ور را به زردی و س��رخی کشانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اگرچه طی سال‌های گذشته مباحث‬ ‫مرب��وط به آب و لزوم تدوین و اج��رای راهکارهای اجرایی‬ ‫برای مدیری��ت منابع و مصارف‪ ،‬هم��واره به‌عنوان یکی از‬ ‫سوژه‌های مس��ئوالن مدنظر بوده و بعضا از سوی رسانه‌ها‬ ‫نیز مطرح شده است اما اکنون و بعد از ‪ 8‬سال خشکسالی‪،‬‬ ‫چندماه��ی اس��ت زنگ‌ه��ای هش��دار به‌ص��دا در آمده و‬ ‫کارت‌های زرد و قرمز برای مردمان برخی اس��تان‌ها س��ر‬ ‫دست گرفته ش��ده و باز هم مردم مرکز ثقل تمام مباحث‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��اید آن زمان که دریاچه‌های مختلف در استان فارس‬ ‫یک به یک خش��ک شد‪ ،‬از سال ‪ 89‬به این سمت که بارها‬ ‫و بارها رسانه‌ها هشدارهایی مبنی بر احتمال بروز مشکالت‬ ‫عدیده را تیتر کردند و گزارش نوش��تند و از ابعاد مختلف‬ ‫مس��ئله را مورد بررس��ی و تحلیل قرار دادند‪ ،‬آن زمان که‬ ‫کارشناس��ان مختلف اجرایی و دانشگاهی‪ ،‬در مباحث خود‬ ‫موض��وع سد‌س��ازی‌ها‪ ،‬حفاری‌ها و برداش��ت‌های مجاز و‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬اتالف‌ها و مصارف غیراستاندارد را مطرح کردند‪،‬‬ ‫باید گوش مس��ئوالن صدا می‌کرد‪ ،‬مسئوالنی که تنها سر‬ ‫تکان دادند و باز مسیر حرکتشان را پی گرفتند‪.‬‬ ‫استان فارس اگرچه هنوز کارت زرد را در مقابل چشمان‬ ‫خود می‌بیند اما با شرایط موجود که شاهد تغییر در الگوی‬ ‫کش��ت نیس��تیم و هنوز هم در تعداد دستگاه‌های حفاری‬ ‫فعال برای حفر و کف‌شکنی چاه‌های نیمه عمیق‪ ،‬عمیق و‬ ‫حتی فوق‌عمیق رتبه‌دار کشور محسوب می‌شویم و میزان‬ ‫مصرف س��رانه آب از مرز ‪ 290‬لیتر در شبانه‌روز هم عبور‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬چندماهی بیش��تر با کارت قرمز و عواقب آن‬ ‫بیش��تر فاصله نداریم‪ .‬به اعتقاد اکثر کارشناس��ان‪ ،‬موضوع‬ ‫آب و مش��کالت ناش��ی از آن مبحث��ی اس��ت ک��ه باید از‬ ‫نیم��ه ده��ه ‪ 80‬مد نظ��ر مس��ئوالن و برنامه‌ری��زان قرار‬ ‫می‌گرف��ت‪ ،‬اما به‌ظاهر بازهم روش آزمون و خطا‪ ،‬درس��ت‬ ‫جواب نداد و احداث س��دهای متعدد ک��ه همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬نه‌تنها راه‌حل مناس��بی برای تامین آب مورد نیاز در‬ ‫بخش‌های مختل��ف نبود‪ ،‬بلکه بالی جان آبگیرها و ذخایر‬ ‫آبی طبیعی نیز شد‪ ،‬به‌نحوی که تمام دریاچه‌ها خشکیدند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه‌ای ف��ارس به‌عن��وان‬ ‫اصلی‌ترین س��ازمان در ای��ن موضوع‪ ،‬ط��ی ماه‌های اخیر‬ ‫کمترین حضور را در میان خبرنگاران داشته است‌‪ ،‬سازمانی‬ ‫که در یکی از گزارش‌های خبری برنامه ‪ 20:30‬در موضوع‬ ‫کشت برنج در اطراف دریاچه سد درود زن و حفر چاه‌های‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬به‌نوعی انگشت اتهام به سمت آن نهاد نشانه رفت‬ ‫اما س��کوت بلندترین صدایی بود که از این سازمان شنیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دهقانی البته در گذش��ته بارها اعالم کرده بود که بخش‬ ‫اعظم آب در استان فارس یعنی حدود ‪ 97‬درصد اصلی‌ترین‬ ‫منابع‪ ،‬صرف بخش کشاورزی می‌شود‪ ،‬حجمی که البته از‬ ‫سوی رییس سازمان جهادکشاورزی استان چه در گذشته‬ ‫چه اکنون پذیرفته نش��ده است‪ .‬جدی‌شدن بحران آب در‬ ‫ف��ارس البته برخی از مس��ئوالن را که کمت��ر حرف زده و‬ ‫بیشتر عمل می‌کنند‪ ،‬متوجه لزوم برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر‬ ‫در مس��یر تبیین راهکارهای اجرایی برای مدیریت منابع و‬ ‫مصارف کرده اس��ت‪ .‬اگر آمار ‪ 97‬درص��دی مصرف منابع‬ ‫آب��ی در بخش کش��اورزی صحیح باش��د‪ ،‬چرا تم��ام زور‬ ‫نهادها و دس��تگاه‌های مختلف متولی موضوع آب‪ ،‬متوجه‬ ‫فرهنگ‌س��ازی مصرف در مصارف خانگ��ی که تنها ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫درصد کل مصارف را شامل می‌شود‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫حذف دالالن‬ ‫از توریست‌درمانی‬ ‫فارس‪ :‬نایب رییس اتاق اکو کش��ور گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫طرح گردش��گری سالمت ورود توریست درمانی بدون‬ ‫واسطه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫احمد اصغری قاجاری با بیان اینکه کشور ترکیه در‬ ‫سال‌های گذش��ته تالش‌های بسیاری در زمینه جذب‬ ‫توریست انجام داده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسئوالن ترکیه رقابت‬ ‫زیادی برای کسب میزبانی این کنفرانس انجام دادند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه تالش‌ه��ای داخلی اس��تان‌ها برای‬ ‫دریافت میزبانی کنفرانس افزود‪ :‬مسئوالن استان فارس‬ ‫یک میلیارد تومان برای واریز به حساب اکو اختصاص‬ ‫نا‪‎‬لمللی را به‬ ‫داده بودند تا بتوانند میزبانی این رویداد بی ‌‬ ‫دس��ت بیاورند اما تالش‌های زیادی انجام دادیم تا این‬ ‫میزبانی به استان مازندران واگذار شود‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق اکو کش��ور با اشاره به ظرفیت‌های‬ ‫باالی گردش��گری همچنین شرایط خوب آب و هوایی‬ ‫در مازندران ابراز کرد‪ :‬این ش��رایط و حمایت استاندار‬ ‫از میزبان��ی مازندران تاثیرگذار ب��ود و پس از چندین‬ ‫جلس��ه در ماه‌های گذش��ته ش��هر رامس��ر برای این‬ ‫اجالس مصوب ش��د‪ .‬اصغری قاجاری گفت‪ :‬کنفرانس‬ ‫گردشگری سالمت با حضور ‪ 8‬کشور عضو افتتاح شد و‬ ‫فقط نماینده کشور ترکمنستان در این نشست حضور‬ ‫نداش��ت‪ .‬این مس��ئول تاکید کرد‪ :‬باید زیرساخت‌های‬ ‫گردشگری را طوری فراهم کنیم تا حتی یک گردشگر‬ ‫نیز پس از ورود به ش��هرهای ما برای دریافت خدمات‬ ‫سرگردان نشود‪.‬‬ ‫اصغری قاجاری اظه��ار کرد‪ :‬برگزاری این کنفرانس‬ ‫در مازندران ‪ 2‬ویژگی داخلی و خارجی برای کشور در‬ ‫بر داش��ت‪ .‬او ویژگی بین‌المللی این اجالس را مراجعه‬ ‫بیماران و گردشگران از کشورهای اطراف و کشورهای‬ ‫عربی برای دریافت این خدمات دانست‪.‬‬ ‫اصغ��ری با بی��ان اینکه نباید به درآم��د نفت متکی‬ ‫باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬این از دغدغه‌های رهبری معظم انقالب‬ ‫است که بتوانیم از طریق راه‌هایی مانند صدور کاالهای‬ ‫فنی و مهندسی و اس��تفاده از توانمندی‌های کشور و‬ ‫استان از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهیم‪.‬‬ ‫نای��ب ریی��س ات��اق اکو کش��ور و مدیر تش��ریفات‬ ‫کنفرانس بین‌المللی اکو با اشاره به بی‌اطالعی بیماران‬ ‫خارجی اطراف از امکانات ما افزود‪:‬کش��ور افغانس��تان‬ ‫در سال‌های گذش��ته بیش از ‪ 2‬میلیون بیمار به هند‬ ‫اعزام کرده است‪ .‬این مسئول بیان کرد‪ :‬جذب گردشگر‬ ‫سالمت تا امروز به دلیل نبود تشکل منسجم از طریق‬ ‫واسطه‌ها انجام ش��ده و یکی از پیامدهای این نشست‬ ‫قطع این روند اس��ت‪ .‬اصغری با بیان اینکه کشورهای‬ ‫عضو اک��و جمعیتی بالغ بر ‪ 450‬میلی��ون نفر دارند و‬ ‫وس��عتی این کش��ورها ‪ 7‬میلیون کیلومتر مربع است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجموع صادرات این ‪ 10‬کش��ور از ‪ 300‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال ‪ 2012‬ب��ه ‪ 312‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫‪ 2013‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫نایب ریی��س اتاق اکو افزود‪ :‬واردات ایران در س��ال‬ ‫‪ 2012‬بال��غ ب��ر ‪ 5‬میلی��ارد دالر و ص��ادرات بیش از‬ ‫‪ 6‬میلی��ارد دالر ب��وده ک��ه مهم‌تری��ن مس��ئله برای‬ ‫برنامه‌ریزی در مازندران مشخص شدن سهم مازندران‬ ‫از ای��ن مبادالت ‪ 11‬میلیارد دالری اس��ت‪ .‬او در پایان‬ ‫جذب گردشگران سالمت‪ ،‬ایجاد اشتغال در حوزه‌های‬ ‫گردشگری و بهداشت و درمان استان‪ ،‬جذب گسترده‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش س�لامت‪ ،‬جذب متخصصان‬ ‫برجس��ته داخلی و خارجی‪ ،‬ارتقا و ایجاد درآمد ارزی‬ ‫برای اس��تان‪ ،‬تب��ادل دانش نوین و ب��ه روز در عرصه‬ ‫گردشگری‪ ،‬توسعه همکاری گردشگری در زمینه اکو و‬ ‫آشنایی مردم کشورهای منطقه با ظرفیت‌های موجود‬ ‫کشور از اهداف این کنفرانس است‪.‬‬ ‫سیستم تصفیه فاضالب‬ ‫اعتبارات مناسبی ندارد‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه‌های پیش‌بینی ش��ده با‬ ‫اعتبارات درخواستی برای اجرای پروژه‌های شبکه‌های‬ ‫جم��ع آوری فاضالب ش��هری و سیس��تم‌های تصفیه‬ ‫فاضالب ش��هری متناس��ب نبوده و باع��ث بروز یکی‬ ‫از جدی‌ترین چالش‌های مدیریت پس��اب در کش��ور‬ ‫شده است‪ .‬حسن پس��ندیده درباره چالش‌های حاکم‬ ‫بر مدیریت کالن پس��اب کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای تمامی‬ ‫ه��زار و‪ 500‬ش��هر با جمعیت باالی ‪50‬ه��زار نفر باید‬ ‫پیش‌بینی‪ ،‬طراحی‪ ،‬اجرا و بهره‌برداری از ش��بکه‌های‬ ‫جم��ع‌آوری فاضالب ش��هری و سیس��تم‌های تصفیه‬ ‫فاضالب شهری اقداماتی انجام داد‪.‬او افزود‪ :‬برای ایجاد‬ ‫ش��بکه‌های جمع‌آوری فاضالب شهری و سیستم‌های‬ ‫تصفیه فاضالب شهری نیاز به تامین و تخصیص مبالغ‬ ‫بس��یار زی��ادی از منابع مالی خواهد ب��ود که در قالب‬ ‫تخصی��ص بودجه ج��اری س��االنه دور از ذهن به نظر‬ ‫می‌رس��د‪.‬مدیرکل دفتر آب و خاک س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت یکی از عملی‌ترین راهکارهای اجرایی‬ ‫را پیش‌بین��ی ف��روش اوراق قرضه با س��ود منطقی و‬ ‫ایجاد تضمین الزم ب��رای بازپرداخت اصل مبلغ اوراق‬ ‫و س��ودهای متعلق��ه در م��دت برنامه عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت بهینه‪ ،‬پاکسازی و احیای تمامی منابع‬ ‫آب س��طحی و زیرزمینی و ممانع��ت از ایجاد هرگونه‬ ‫مخاط��رات آلودگی مناب��ع مذکور در آین��ده نیازمند‬ ‫برنام��ه‌ای م��دون و جدی ب��ا پیش‌بین��ی منابع مالی‬ ‫م��ورد نیاز و نظارت بر نحوه مدیری��ت و اجرای دقیق‬ ‫برنامه‌های پیش‌بینی شده خواهد بود‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫صادرات؛ بانکی برای ‪ 7‬دهه‬ ‫بانک صادرات ایران به عنوان یک بانك خصوصی‬ ‫و ب��ه صورت س��هامی عام با ن��ام «بانک صادرات و‬ ‫معادن ایران» در ‪ ١٥‬ش��هریور س��ال ‪ ١٣٣١‬طبق‬ ‫قوانین آن روزگار با س��رمایه اولیه ‪ ٢٠‬میلیون ریال‬ ‫كه پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت نیمی‬ ‫دیگر‪ ،‬قابل پذیرش اداره ثبت ش��ركت‌ها با شماره‬ ‫‪ ٣٨٣٢‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫این س��رمایه با خرید ‪ ٧٦‬س��هم توس��ط ‪ 2‬نفر از‬ ‫اعض��ای هیات موسس��ین بانك و س��رمایه‌گذاری‬ ‫بقیه اعضای هیات مدیره تامین ش��د و سهامداران‬ ‫با واگذاری س��فته به هیات مدیره تعهد کردند ‪٥٠‬‬ ‫درص��د بقی��ه تعهد خود را از محل س��ود س��االنه‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫بنیانگ��ذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح‬ ‫ش��رایط حاکم بر آن زمان ت�لاش کردند با جذب‬ ‫حداکثر نقدینگی در دس��ت مردم برای اولین بار‬ ‫در کش��ور بانکی براس��اس اصول مش��تری‌مداری‬ ‫تاسیس کنند‪.‬‬ ‫استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مركز‬ ‫معامالت و گردش پولی کش��ور بس��یار مورد توجه‬ ‫موسسان بانک بود‪ .‬به این ترتیب اولین شعبه بانک‬ ‫در ‪ ٢٢‬آبان ‪ ١٣٣١‬در یك س��اختمان اس��تیجاری‬ ‫به مس��احت حدود ‪ ٢٠٠‬مت��ر مربع با چند اتاق در‬ ‫طبقه دوم سرای بنایی در بازار تهران واقع در كوچه‬ ‫تكی��ه دولت‪ ،‬كوی مرغی‌ها آغ��از به کار کرد‪ .‬یکی‬ ‫از نخس��تین اقدامات هیات مدی��ره انجام تعمیرات‬ ‫و تغییرات در محل اس��تقرار اولین شعبه بانك بود‬ ‫ك��ه با برداش��تن دیوارهای بین ‪ 3‬ات��اق از ‪ 7‬اتاق‪،‬‬ ‫یك س��الن معامالت به ابعاد ‪ ٨×١٢‬با ‪ 5‬باجه برای‬ ‫دریاف��ت و پرداخت‪ ،‬انتقالی چك‌ه��ای واگذاری و‬ ‫افتتاح حس��اب به وجود آمد و تع��داد ‪ ٤‬اتاق برای‬ ‫بایگانی و تداركات و اتاق مدیر عامل و هیات مدیره‬ ‫در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد كه ساختمان‬ ‫بانك جلوه بسیار آبرومندی داشته باشد‪.‬‬ ‫بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک‪ ،‬محل‬ ‫مناس��ب تری برای ش��عبه بازار خریداری شد و در‬ ‫آبان ‪ ١٣٣٧‬ش��عبه یك بازار ب��ه محل فعلی انتقال‬ ‫یافت‪.‬آرم اولیه بانك توس��ط مرح��وم ادوارد ژوزف‬ ‫كه عضو هیات مدیره و نخس��تین مدیر عامل بانك‬ ‫صادرات و معادن ایران بود پیش��نهاد و تصویب شد‬ ‫و آن تصوی��ر یك اس��ب بالدار در نگین انگش��تری‬ ‫كهنه‌اش ب��ود كه از یك مغازه عتیقه فروش��ی در‬ ‫خیابان ناصر خس��روی تهران به مبلغ ‪ 1‬هزار ریال‬ ‫خریداری كرده بود و توجیه این بود كه اس��ب نماد‬ ‫سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هایش نماد‬ ‫بلن��د پروازی و آغوش باز‪ ،‬ول��ی توجیه تاریخی‌اش‬ ‫آن اس��ت كه این آرم مشابه مهر نقشین انوشیروان‬ ‫ساسانی پادشاه ایران باس��تان بود‪ .‬این آرم پس از‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی و استانی ش��دن بانك از‬ ‫سال ‪ ١٣٥٨‬تاكنون به ‪ 3‬طرح متفاوت تغییر نقش‬ ‫داده ش��د و آرم فعلی بانك كه ‪ 2‬دست سكه‌ای را‬ ‫در بر می‌گیرد‪ ،‬آرم مشخص بانك شد‪.‬‬ ‫بان��ک ص��ادرات ایران پ��س از پی��روزی انقالب‬ ‫اسالمی در س��ال ‪ ۱۳۵۸‬در اجرای مصوبه مجلس‪،‬‬ ‫«ملی» اعالم ش��د و پس از ‪ ۳۰‬س��ال در راس��تای‬ ‫اج��رای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬در ‪ ۱۹‬خردادماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۸‬به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫خصوصی سازی و الزامات آن‬ ‫گروه آینه‪ :‬اتوبوس‌های ش��رکت واحد‬ ‫محل نزاع و دعواس��ت‪ ،‬صبح که به سر کار‬ ‫می‌روی و ش��ب که به خانه ب��از می‌گردی‬ ‫اعصاب��ت خ��رد می‌ش��ود‪ ،‬کافی اس��ت در‬ ‫مس��یر راه‌آهن تا تجریش ب��روی و برگردی‬ ‫تا بفهمی چقدر یک وس��یله نقلیه می‌تواند‬ ‫به‌ج��ای آرام��ش‪ ،‬مردم را عصبی و خس��ته‬ ‫کند‪ .‬س��ر هر چهارراهی رانن��ده برای اینکه‬ ‫درآمد بیش��تری برای به‌دست آوردن لقمه‬ ‫نان داش��ته باشد مدام س��عی می‌کند چراغ‬ ‫س��بز را نادیده بگیرد تا باز پشت چراغ قرمز‬ ‫بماند و مس��افر بیشتری س��وار کند‪ .‬در این‬ ‫میان مس��افرانی که بی‌قرارند زودتر به محل‬ ‫کارشان برسند‪ ،‬صدایش��ان درمی‌آید و اگر‬ ‫راننده هم بی‌حوصله باشد بلند شدن صدای‬ ‫مرافعه حتمی است‪.‬‬ ‫اگر تعداد مسافران را در کل تهران به‌دست‬ ‫آوری��م و زمانی که این‌گون��ه هدر می‌رود را‬ ‫محاسبه و یک ماشین حساب دست بگیریم‬ ‫می‌فهمیم روزانه میلیارد‌ها تومان به راحتی‬ ‫از وقت مردم تلف می‌شود‪ ،‬این رقم را اضافه‬ ‫کنید به س��وختی که بیهوده هدر می‌رود و‬ ‫آلودگی هوای��ی که جان مردم را می‌گیرد و‬ ‫با به خطر انداختن سالمت‌شان کلی هزینه‬ ‫روی دست آنها‪ ،‬ش��رکت‌های بیمه و دولت‬ ‫می‌گ��ذارد‪ .‬در ضمن مرافعه‌هایی که هر روز‬ ‫رخ می‌دهد ممکن اس��ت روزی از حد خارج‬ ‫شده و منجر به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر شود‪.‬‬ ‫نمون��ه باال را ش��رح دادی��م‪ ،‬از نمونه‌ای یاد‬ ‫می‌کنیم که در همین شرکت واحد موفق‌تر‬ ‫عمل می‌کند‪.‬‬ ‫«بی‌آر‌ت��ی» میدان آزادی و تهرانپارس هم‬ ‫مش��کالت خود را دارد‪ ،‬ولی م��ردم به‌جای‬ ‫آنکه کرایه‌شان را در هر اتوبوس بپردازند در‬ ‫همان ایس��تگاه به ماموران دیگر می‌پردازند‬ ‫و به همین دلیل وقتی چراغ س��بز می‌ش��ود‬ ‫اتوبوس‌ه��ا به‌س��رعت ایس��تگاه را ت��رک‬ ‫می‌کنند‪ ،‬معلوم نیس��ت شرکت واحد حاضر‬ ‫ش��اید با خواندن این ‪ 2‬پاراگراف بپندارید‬ ‫داری��م ی��ک معض��ل ش��هری را گ��زارش‬ ‫می‌دهیم‪ ،‬حتما این‌گونه نیست‪ ،‬ما داریم از‬ ‫خصوصی‌س��ازی حرف می‌زنیم و از اهمیت‬ ‫آن س��خن می‌گوییم‪ ،‬اگ��ر می‌خواهیم این‬ ‫طرح بزرگ ملی به س��رانجام برس��د باید از‬ ‫تجربه‌های اخیر که در این مورد رخ داده‌اند‬ ‫س��خن بگوییم تا بتوانیم با اصالح روش‌های‬ ‫غلط راه را به موفقیت بکشیم‪ ،‬همانگونه که‬ ‫نیس��ت از تجربه‌های موف��ق و ناموفق خود‬ ‫استفاده کند و به اصالح امور بپردازد‪ .‬هر ‪2‬‬ ‫خط خصوصی شده‌اند‪ ،‬باید تدبیری اندیشید‬ ‫که تنها پیمانکاران پشت صحنه سود نبرند و‬ ‫هم راننده‌ها و هم مسافران از خصوصی‌سازی‬ ‫س��ود ببرند‪ .‬هرچند مردم از خود می‌پرسند‬ ‫چرا خصوصی‌س��ازی از جایی شروع می‌شود‬ ‫که با زندگی روزمره‌شان گره می‌خورد؟‬ ‫گوه��ر خصوصی‌س��ازی افزای��ش کارآیی‬ ‫است و این کارآیی در تئوری‌ها به این دلیل‬ ‫رخ می‌ده��د که بخش خصوص��ی به دلیل‬ ‫آنکه س��ود بیش��تری ببرد خود را کوچک و‬ ‫چابک می‌کن��د‪ ،‬از اتالف مناب��ع جلوگیری‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬ول��ی ب��رای دولتی که دس��ت به‬ ‫خصوصی‌س��ازی می‌زن��د هدف��ش افزایش‬ ‫ث��روت کارآفرین‌ه��ا و افزایش ث��روت آنها‬ ‫نیست بلکه مقصد اصلی تحقق رفاه عمومی‬ ‫از طری��ق افزایش ثروت عمومی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫تعری��ف س��اده خصوصی‌س��ازی در ویکی‬ ‫پدیا آمده اس��ت‪ :‬خصوصی‌س��ازی فرآیندی‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬مالی و حقوقی اس��ت که دولت‌ها‬ ‫در بسیاری از کش��ورهای جهان برای انجام‬ ‫اصالح��ات در اقتصاد و نظام اداری کش��ور‬ ‫به اجرا درمی‌آورند‪ :‬واژه «خصوصی‌س��ازی»‬ ‫حاک��ی از تغییر در تعادل بی��ن حکومت و‬ ‫بازار و به نفع بازار اس��ت‪ .‬خصوصی‌س��ازی‬ ‫وس��یله‌ای ب��رای افزایش کارآی��ی (مالی و‬ ‫اجتماعی) عملیات یک موسس��ه اقتصادی‬ ‫اس��ت؛ زی��را چنی��ن ب��ه نظر می‌رس��د که‬ ‫مکانیس��م عرضه و تقاضا و بازار در ش��رایط‬ ‫رقابت��ی باع��ث به‌کارگیری بیش��تر عوامل‬ ‫تولید‪ ،‬افزای��ش کارآیی عوام��ل و درنتیجه‬ ‫تولید بیش��تر و متنوع‌تر کاالها و خدمات و‬ ‫کاهش قیمت‌ها خواهد ش��د‪ .‬این پیش‌بینی‬ ‫به جهت مبانی تئوریک و علمی در س��طح‬ ‫اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها‬ ‫امری پذیرفته ش��ده اس��ت و در این صورت‬ ‫چرایی مس��ئله قابل پاسخ و اثبات است اما‬ ‫نکت��ه غامض و پیچی��ده چگونگی انجام آن‬ ‫و در پیچیده‌تری��ن مس��ئله آن یعنی انتقال‬ ‫مالکیت و نیز ش��کل‌گیری بخش خصوصی‬ ‫در جامعه است‪.‬‬ ‫بای��د با ای��ن رویکرد راه را ب��ه این نکته‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی سازمانی ش��کل گرفت که‬ ‫خود این س��ازمان در سایت خود می‌نویسد‪:‬‬ ‫برنامه‌ری��زی واگ��ذاری س��هام ش��رکت‌ها‬ ‫مش��تمل بر ش��رایط و نحوه واگذاری سهام‬ ‫در چارچ��وب قوانین و مقررات مربوطه پس‬ ‫از تصویب هیات واگ��ذاری‪ ،‬تعیین بانک‌ها‪،‬‬ ‫موسس��ات تامین س��رمایه و ش��رکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا‬ ‫تعهد خرید سهام‪.‬‬ ‫شناس��ایی و انجام اقدام��ات اجرایی الزم‬ ‫برای تبدیل تص ‌دی‌های قابل واگذاری دولتی‬ ‫که در قالب غیرش��رکتی اداره می‌شوند‪ ،‬به‬ ‫شخصیت حقوقی مناس��ب و انجام عملیات‬ ‫واگذاری آنها در اجرای ماده (‪ )19‬قانون‪.‬‬ ‫عرضه هرگونه س��هام‪ ،‬سهم‌الش��رکه‪ ،‬حق‬ ‫تقدم ناش��ی از سهام و سهم‌الشرکه و حقوق‬ ‫مالکان��ه مربوط به بنگاه‌ه��ای موضوع ماده‬ ‫‪86‬قانون‪ ،‬پس از تصویب هیات واگذاری‪.‬‬ ‫انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری‪.‬‬ ‫کش��ید که آیا خصوصی‌سازی در ایران رفاه‬ ‫انج��ام س��ایر وظایفی که ب��رای واگذاری‬ ‫عموم��ی و تولید ثروت عموم��ی را افزایش‬ ‫داده یا همه چیز معکوس اتفاق افتاده؛ یکی س��هام و خصوصی‌س��ازی در چارچ��وب‬ ‫از مدیران سابق اداره کل نان ماشینی وزارت برنامه‌های توسعه‌های کشور و قانون و سایر‬ ‫سابق بازرگانی در این مورد به ما گفت‪ :‬اداره قوانین و مقررات مربوطه به س��ازمان محول‬ ‫کل نان ماش��ینی که متعلق به سازمان غله شده یا می‌شود‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬در واگذاری سهام شرکت‌ها‪ ،‬تدابیر‬ ‫بود سال‌ها قبل به این دلیل تاسیس شد که‬ ‫تولید نان را مکانیزه کند‪ ،‬چراکه برآوردها این الزم در راس��تای تنظیم ب��ازار‪ ،‬تامین کاال و‬ ‫بود که با افزایش جمعیت نانوایی‌های سنتی خدمات‪ ،‬حفظ مناف��ع عمومی و مدیریت و‬ ‫نظ��ارت دولت با رعایت‬ ‫نخواهند توانست از پس‬ ‫قوانی��ن و مقررات اتخاذ‬ ‫آن برآین��د‪ ،‬در ضم��ن‬ ‫تولید صنعتی هزینه‌ها را واژه «خصوصی‌سازی» گ��ردد‪ ،‬ب��ه نح��وی که‬ ‫حاکی از تغییر در‬ ‫مس��ئولیت تحقق موارد‬ ‫کاهش می‌دهد و کیفیت‬ ‫مذکور تا واگذاری کامل‬ ‫سالمت‬ ‫محصولی را که با‬ ‫تعادل بین حکومت و‬ ‫سهام ش��رکت‌ها حسب‬ ‫اس��ت‪،‬‬ ‫خورده‬ ‫مردم گره‬ ‫بازار و به نفع بازار‬ ‫مورد برعهده وزارتخانه‬ ‫ارتقا می‌بخشد‪ ،‬در عمل‬ ‫است‪ .‬خصوصی‌سازی مربوطه باشد‪.‬‬ ‫همی��ن اتفاق ه��م افتاد‬ ‫ولی وقت��ی بعد از جنگ وسیله‌ای برای افزایش‬ ‫سازمان مالی گسترش‬ ‫بح��ث خصوصی‌س��ازی کارآیی (مالی و اجتماعی) مالکی��ت واحده��ای‬ ‫تولی��دی ک��ه در برنامه‬ ‫ب��اال گرف��ت‪ ،‬خصوصی‬ ‫عملیات یک موسسه‬ ‫سوم توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫ک��ردن مراک��ز تولیدی‬ ‫اقتصادی است‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگ��ی‬ ‫ای��ن اداره کل در اولویت‬ ‫جمه��وری اس�لامی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همی��ن اتف��اق افت��اد‪ ،‬اما این ای��ران به عنوان س��ازمان خصوصی‌س��ازی‬ ‫خصوصی‌س��ازی منج��ر ب��ه تعطیل��ی مرکز تعیین شده اس��ت در سال ‪ 1354‬به عنوان‬ ‫تولیدی شد‪ ،‬کارگرها بیکار شدند‪ ،‬دستگاه‌ها یک ش��رکت دولتی وابس��ته به وزارت امور‬ ‫فرس��وده و از رده خ��ارج ش��دند‪ ،‬از تکلیف اقتصادی و دارایی به موجب تبصره (‪ )4‬ماده‬ ‫زمین‌های ای��ن کارخانه‌ها هم که در بهترین واحده قانون گس��ترش مالکی��ت واحدهای‬ ‫نقاط ش��هر بود بی‌اطالع مانده‌ام‪ ،‬این نش��ان تولیدی تاسیس شد و فعالیت خود را عمدتا‬ ‫می‌ده��د خصوصی‌س��ازی بی‌مطالع��ه چ��ه با هدف س��هیم کردن کارگ��ران در مالکیت‬ ‫آس��یب‌های جدی ب��ر جا می‌گ��ذارد‪ .‬باید با کارخانه‌ه��ا با اعطای اعتبار و تس��هیالت و‬ ‫پیگی��ری سرنوش��ت ای��ن اداره کل در مورد انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش‬ ‫مالکیت واحدهای تولیدی در س��طح کشور‬ ‫روش خصوصی‌سازی فکری اساسی کرد‪.‬‬ ‫س��ال‌ها قبل ب��رای نظم و نس��ق دادن به شود‪ ،‬آغاز کرد‪.‬‬ ‫مقاله‬ ‫دفاع از بازار‪ ،‬دفاع از تفکر لیبرالیسم نیست‬ ‫ای��ن مقاله به قل��م داوود دانش جعفری در س��ایت‬ ‫تابناک منتش��ر شده اس��ت که بخش نخست آن روز‬ ‫انتشار یافت‪.‬‬ ‫پنجشنبه در روزنامه‬ ‫‹ ‹‪ -7‬نظريه دولت رفاه و دخالت دولت در اقتصاد‪:‬‬ ‫براس��اس نظريه دولت رفاه ‪ -‬كه بحث نسبتا جديدي‬ ‫است‪ -‬دولت موظف است از طريق تامين اجتماعي‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات بهداشتي مجاني و امثال آن امنيت اجتماعي و‬ ‫اقتصادي جامعه را برعهده بگيرد‪ .‬در اثر اين نقش مثبت‪،‬‬ ‫اول اینک��ه دولت طيف وس��يعي از خدمات اجتماعي را‬ ‫ب��راي جامعه ارائ��ه مي‌دهد‪ ،‬دوم ت�لاش مي‌كند زمينه‬ ‫ايجاد اش��تغال كامل را فراهم س��ازد و ع�لاوه بر آن به‬ ‫عن��وان س��ومين وظيفه ت�لاش مي‌كند ت��ا بدنه اصلي‬ ‫اقتصاد در دس��ت بخش خصوصي ق��رار گيرد‪ .‬در عين‬ ‫حال يكس��ري از صنايع كليدي را ملي ساخته يا تحت‬ ‫نظارت دولت قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ -8‬نظريه نهادگرايي‪:‬‬ ‫براس��اس اين نظريه؛ نهادهاي اقتص��ادي تاثيرگذاري‬ ‫عم��ده را در اقتصاد برعهده دارند‪ .‬دولت‌ها بيش از همه‬ ‫مي‌توانند در ايجاد نهادهاي قانوني و نظارتي ايفاي نقش‬ ‫نمايند‪ .‬براس��اس اين ديدگاه اقتصاد از سه نهاد‪ :‬دولت‪،‬‬ ‫بنگاه اقتصادي و بازار تشكيل شده و نمي‌توان هيچ‌كدام‬ ‫از آنها را ناديده گرفت‪ .‬اما بايد توجه داشت كه دولت بر‬ ‫دو نهاد ديگر اش��راف دارد و مي‌تواند هم جانشين و هم‬ ‫مكمل آن دو نهاد باش��د‪ .‬نهادگرايان راه‌حل بهينه‌اي را‬ ‫براي تعامل اين س��ه نهاد مطرح مي‌سازند به اين ترتيب‬ ‫ك��ه‪ :‬دولت بای��د فعاليت‌هاي جانش��ين فعاليت دو نهاد‬ ‫ديگر را به حداقل برس��اند ول��ي فعاليت‌هاي مكمل آن‬ ‫دو را به حداكثر برس��اند‪ .‬دول��ت بايد چارچوبي را ايجاد‬ ‫كند كه كاركرد بازارها در محدوده آن امكانپذير باش��د‪.‬‬ ‫بازارها نيازمند اعمال قراردادهاي كارآمد و موثر هستند‬ ‫و اين «ساختار نهادي» قواعد بازي را مشخص مي‌سازد‬ ‫و دولت در اين زمينه مي‌تواند نقش مفيدي داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ -9‬نظريه سوسياليسم بازار‬ ‫نظريه سوسياليس��م ب��ازار در چارچوب نظ��ام اقتصاد‬ ‫دس��توري مطرح گرديده‪ -‬كه قائل ب��ه نظام برنامه‌ريزي‬ ‫متمركز دولت اس��ت‪ -‬اما با آن تفاوت محسوس��ي دارد‪.‬‬ ‫براساس اين نظريه همانند نظام دستوري زمين و سرمايه‬ ‫(وس��ايل توليد) متعلق به دولت اس��ت و به صورت اجاره‬ ‫بلندم��دت در اختيار مردم قرار مي‌گي��رد اما تصميمات‬ ‫اقتص��ادي به صورت غيرمتمركز و برپايه مكانيس��م آزاد‬ ‫قيمت‌ها در بازارهاي رقابتي اتخاذ مي‌گردد‪ .‬در نظام‌هاي‬ ‫مبتني بر سوسياليسم بازار‪ ،‬برنامه‌ريزي از طريق مكانيسم‬ ‫ب��ازار صورت مي‌گيرد و در نتيجه ضرورت «دس��تورهاي‬ ‫مرك��زي» به مي��زان زي��ادي كاهش مي‌يابد‪ .‬سيس��تم‬ ‫اقتصادي كشور چين با اين نظام هماهنگي دارد و توانسته‬ ‫است به موفقيت‌هاي چشمگير اقتصادي نايل آيد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب) مقايسه تطبيقي دستاوردهاي نظري‬ ‫اگرچ��ه تفاوت‌هاي زيادي در مي��ان مكاتب اقتصادي‬ ‫وج��ود دارد اما در عي��ن حال اين مكات��ب نظريه‌هايي‬ ‫را ب��ه اجم��اع پذيرفته‌ان��د‪ ،‬به عبارت ديگر ب��ا توجه به‬ ‫دس��تاوردهاي علم اقتصاد زمينه‌هاي مشتركي در ميان‬ ‫اغلب مكاتب اقتصادي حاصل ش��ده و برخي از نظريه‌ها‬ ‫تقريب��ا در حد اجماع ميان اقتصاددانان پذيرفته ش��ده‪،‬‬ ‫اگرچ��ه ميزان و ش��دت تاكيد مكات��ب در برخي موارد‬ ‫متفاوت است‪ .‬در اين قسمت با توجه به پيش‌زمينه‌هاي‬ ‫الزم براي اجماع نظري و براس��اس مباني پذيرفته‌شده‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫و معتبر اقتص��ادي عمده‌ترين دس��تاوردهاي اقتصادي‬ ‫درخصوص رابطه بهينه دولت‪ -‬بازار براساس كاركردها و‬ ‫وظايف هر يك به ش��رح زير ارائه مي‌گردد‪ .‬فرضيه ما بر‬ ‫اين است كه اين موارد با مباني نظام اقتصادي جمهوري‬ ‫اسالمي ايران نيز قابل تطبيق خواهند بود‪:‬‬ ‫‪ -1‬صرفنظ��ر از ديدگاه‌ه��اي مختلفي كه درخصوص‬ ‫عملكرد ب��ازار و وظايف دولت طي تاريخ تفكر اقتصادي‬ ‫مطرح شده جديدترين و كامل‌ترين بحث در اين زمينه‬ ‫ديدگاه مكتب نهادگرايي اس��ت كه براس��اس آن دولت‪،‬‬ ‫ب��ازار و بنگاه‌هاي اقتص��ادي ‪ 3‬نهاد اصلي يك اقتصاد را‬ ‫تش��كيل مي‌دهند كه فعاليت‌هاي آنها هم مكمل و هم‬ ‫جانش��ين يكديگر اس��ت‪ ،‬اما نهاد دولت بر ‪ 2‬نهاد ديگر‬ ‫اش��راف و احاطه دارد‪ .‬مطابق اين ديدگاه‪ ،‬راه‌حل بهينه‬ ‫براي تعامل اين ‪ 3‬نهاد آن اس��ت كه در مواردي كه بازار‬ ‫و بنگاه‌هاي اقتصادي به نحو كارا فعاليت مي‌كنند دولت‬ ‫بايد فعاليت‌هاي جانش��ين فعاليت‌هاي آنها را به حداقل‬ ‫برساند اما در مواردي كه اين ‪ 2‬نهاد قادر به فعاليت كارا‬ ‫نيستند دولت مي‌تواند فعاليت‌هايي انجام دهد كه مكمل‬ ‫فعاليت‌ه��اي دو نهاد بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي اس��ت‪.‬‬ ‫اصلي‌ترين فعاليت‌هاي دولت در اين حوزه ايجاد امنيت‬ ‫در كشور‪ ،‬برقراري عدالت از طريق نهادهاي قانونگذاري‬ ‫و نظارتي و ايجاد تاسيسات و كاالهاي عمومي است كه‬ ‫ي��ا از عمده اف��راد و بنگاه‌هاي اقتصادي خارج اس��ت يا‬ ‫رغبتي براي فعاليت در اين زمينه‌ها ندارند‪.‬‬ ‫‪ -2‬عمده‌تري��ن وظيفه براي دول��ت در اقتصاد تعريف‬ ‫حق��وق مالكيت بر مبن��اي محتواي ق��رارداد اجتماعي‬ ‫پذيرفته ش��ده در جامعه و دفاع و حفاظت از آن اس��ت‪.‬‬ ‫همچني��ن دولت بايد زمينه اج��راي عدالت اجتماعي و‬ ‫عدالت اقتصادي و الزامات توسعه پايدار از جهت اجراي‬ ‫عدالت بين نس��لي را فراهم سازد و خود نيز نمي‌تواند از‬ ‫اين معيارها تخطي كند‪.‬‬ ‫‪ -3‬دولت س��الم و كارآمد با انحصارات مبارزه و رقابت‬ ‫را تش��ويق مي‌كند‪ .‬رقاب��ت‪ ،‬اتالف مناب��ع را به حداقل‬ ‫مي‌رساند‪ .‬اتالف منابع به عنوان فرصت سود بهره‌برداري‬ ‫نشده يا امكان از دست رفته ايجاد ثروت تعريف مي‌شود‬ ‫و رقاب��ت بين بنگاهي بايد بتواند زمين��ه بهره‌برداري از‬ ‫همه فرصت‌ها را به عمل آورد‪ .‬براي عملي‌س��اختن اين‬ ‫راهب��رد‪ ،‬دولت ب��ه نمايندگ��ي از اراده عمومي جامعه‬ ‫ب��ا هرگون��ه «ق��درت» و «انحصار» در جري��ان فعاليت‬ ‫اقتصادي در بازارها جلوگيري مي‌كند‪.‬‬ ‫‪ -4‬نهاد ب��ازار طرف‌هاي عرضه‌كنن��ده و تقاضاكننده را‬ ‫هماهنگ و تعديل مي‌كند و قيمت‌هاي متعادل و منصفانه‬ ‫فقط در اين فرآيند تعيين مي‌شوند‪ .‬اين فرآيند به تخصيص‬ ‫بهينه و كاراي مناب��ع و عوامل توليد و كاالها و محصوالت‬ ‫منجر مي‌شود كه به عنوان مزيت اصلي نظام بازار به شمار‬ ‫م��ي‌رود و لذا به لحاظ نظ��ري دولت نمي‌تواند جانش��ين‬ ‫بازار ش��ود‪ ،‬زيرا از ت��وان اطالعاتي و انگيزش��ي الزم براي‬ ‫هماهنگ‌ساختن فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار نيست‪.‬‬ ‫‪ -5‬دول��ت ب��ه عنوان نه��اد مكمل ب��ازار و بنگاه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬مديري��ت و مس��ئوليت «توس��عه» را در‬ ‫چارچ��وب اقتص��اد مبتني ب��ر مكانيس��م آزاد قيمت‌ها‬ ‫در ب��ازار ب��ر عه��ده دارد و در اي��ن زمين��ه نمي‌توان از‬ ‫نيروه��اي بازار انتظار داش��ت كه برنامه‌هاي توس��عه را‬ ‫سياس��ت‌گذاري و هدايت كنند‪ .‬اما نكته مهم اين است‬ ‫كه قيمت‌هاي بازار و انگيزه‌هاي طرف‌هاي عرضه‌كننده‬ ‫و تقاضاكنن��ده و فرآينده��اي مربوط به نحو مناس��بي‬ ‫در ارزياب��ي هزينه اجزاي مختلف برنامه‌هاي توس��عه و‬ ‫اج��راي عملي آنها و كنترل عملكرد دولت از اين طريق‬ ‫به كار گرفته مي‌شوند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬
‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سرمایه‌هایی که در یک شب بر باد می‌رود‬ ‫پرستو بیرانوند ‪ -‬عروس و داماد وارد سالن شده‌اند‪ .‬سکه‌ها بر سرشان ریخته می‌شود‪.‬‬ ‫برق سکه‌ها زیر نور لوستر بسیار بزرگ تاالر چند برابر شده است‪ .‬درخشش سکه‌ها با‬ ‫ریخته شدن زیر پای عروس و داماد کمتر شده اما قیمت آنها با زیرپا ماندن‌شان کم‬ ‫نشده است‪ ،‬سکه‌های تمام بهار آزادی‪.‬‬ ‫شاید حتی تصور کردنش برای بسیاری مهمانان است‪ .‬به شکل معمول تاالرهای‬ ‫از ما س��خت باشد که س��که‌های ریخته پذیرایی یا باغ‌ه��ا‪ ،‬مبلغی ثابت با عنوان‬ ‫ش��ده بر س��ر عروس و داماد ه��ر کدام «ورودی» دریاف��ت می‌کنن��د ک��ه هیچ‬ ‫نرخ ‪1‬میلیون تومان داشته باشد اما این ارتباط��ی با تعداد مهمان��ان‪ ،‬نوع غذا و‪...‬‬ ‫افس��انه که برای ما غیرقابل باور اس��ت ن��دارد‪ .‬این مبل��غ می‌توان��د در روزهای‬ ‫واقعی��ت زندگی برخی اف��راد جامعه‌ای مختلف‪ ،‬متفاوت باش��د‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫اس��ت که م��ا در آن زندگ��ی می‌کنیم‪ .‬در روزه��ای وس��ط هفت��ه کمت��ر و در‬ ‫جامع��ه‌ای ک��ه ه��ر روز با رد ش��دن از روزهای تعطیل و آخر هفته بیشتر است‪.‬‬ ‫خیابان‌ها و چهارراه‌هایش آنچه می‌بینی همچنین در ای��ام خاص مثل اعیاد مهم‬ ‫مذهب��ی می‌تواند بس��یار بیش��تر از ایام‬ ‫با داستان باال تفاوت‌های بسیار دارد‪.‬‬ ‫ه��ر روز صب��ح ک��ه از خ��واب بی��دار معمولی باشد‪.‬‬ ‫س��عید که خ��ود مدتی اس��ت درگیر‬ ‫می‌ش��وی به کار فکر می‌کنی‪ .‬به قس��ط‬ ‫وام‌هایی که برای پرداخت آنها باید عادت برپایی مراس��م عروسی اس��ت می‌گوید‪:‬‬ ‫ش��ب‌زنده‌داری را کنار بگ��ذاری و مانند باغ‌های��ی هس��تند که ‪2‬میلی��ون تومان‬ ‫بیشتر آدم‌هایی که به سن کار رسیده‌اند هزین��ه ورودی هر فرد به باغ اس��ت و به‬ ‫بی��رون از خانه بروی‪ ،‬چند س��اعتی کار من��وی غذایی آنجا ربطی ندارد‪ .‬س��عید‬ ‫کنی‪ ،‬ش��ب ب��ه خانه برگ��ردی و دوباره در مورد منوه��ای غذایی می‌گوید که از‬ ‫‪1‬میلیون تومان به باال است‪.‬‬ ‫برای فردا خودت را آماده کنی‪.‬‬ ‫تمام��ی تاالرهای پذیرایی عروس��ی و‬ ‫واقعیت زندگی سکه‌های طالی ریخته‬ ‫ش��ده بر س��ر عروس و داماد نیس��ت اما باغ‌ها‪ ،‬گروه موس��یقی یا سرگرمی خود‬ ‫بخش کوچک زندگی واقعی تعداد کمی را دارن��د‪ .‬به ط��ور متوس��ط هزینه یک‬ ‫گروه موزیک و ارکسترهای ویژه حتی تا‬ ‫از افراد جامعه ما محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫عروس��ی‌های گرانقیمت نه تنها در این ‪70‬میلیون تومان نیز باال می‌رود و حتی‬ ‫سال‌ها بلکه از زمانی که مصرف‌گرایی به در حرکتی جدید عده‌ای در عروس��ی‌ها‬ ‫عنوان بخشی از مسیر هویت یافتن افراد از گروه س��یرک و نمایش برای سرگرمی‬ ‫در برابر دیگران معنا پیدا کرده در تمامی و شاد کردن مهمانان استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫مطابق رسوم بیشتر نقاط ایران‪ ،‬انگشتر‬ ‫جوامع خود را نش��ان داده اس��ت‪ .‬هزینه‬ ‫کردن برای یک ش��ب عروسی که بدون «نش��ان» در ش��ب بله ب��رون‪ ،‬از طرف‬ ‫اغراق می‌توان ب��ا آن پول‪ ،‬چند کارخانه خان��واده دام��اد به عروس خان��م تقدیم‬ ‫می‌شود‪ .‬حلقه ازدواج نیز باید در مراسم‬ ‫راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫عقدکن��ان و بعد از جاری ش��دن خطبه‬ ‫‹ ‹حضور در جشن عروسی‬ ‫به عن��وان خواه��ر عروس ب��ا یکی از عقد توس��ط عروس و دام��اد به یکدیگر‬ ‫دوستانم که خود را در نقش نوعروسی جا اه��دا ش��ود‪ .‬فاطمه از عروس��ی برادرش‬ ‫داده اس��ت وارد تاالر پذیرایی می‌شویم‪ .‬می‌گوید‪ :‬تنها حلقه نامزدی که برادرش‬ ‫راهرویی فرش ش��ده که دیواره‌هایش از برای نامزدی خری��ده ‪36‬میلیون تومان‬ ‫گل‌هایی ب��زرگ ب��ر روی پایه‌های بلند بوده است‪.‬‬ ‫ش��کل گرفته‪ ،‬در مورد نوع گلی که قرار‬ ‫است در شب عروس��ی به کار برده شود‬ ‫می‌گوید‪ .‬کبوترهایی که در شب عروسی‬ ‫از قفس آزاد می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن قیمت‌ه��ا با توجه به ش��هر محل‬ ‫زندگ��ی ش��ما‪ ،‬کیفیت خدم��ات‪ ،‬تعداد‬ ‫مهمانان و ‪ ...‬متفاوت است‪.‬‬ ‫عمده‌ترین بخ��ش هزینه‌های برگزاری‬ ‫جش��ن عروس��ی‪ ،‬مربوط ب��ه پذیرایی از‬ ‫موسس��ه‌های عکاس��ی و فیلمبرداری‬ ‫عروس��ی‪ ،‬خدم��ات متنوع��ی را ارائ��ه‬ ‫می‌دهن��د که با توجه به ن��وع و کیفیت‬ ‫خدم��ات‪ ،‬قیمت‌های متف��اوت دارد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر حداقل هزینه‌های عکاسی و‬ ‫چاپ ‪4‬میلیون تومان و برای آن س��قفی‬ ‫تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬در کنار عکاسی از‬ ‫ع��روس و دام��اد در روز عروس��ی قاب‬ ‫عکس��ی از عروس و داماد آماده می‌شود‬ ‫که به مهمان‌ها هدیه می‌دهند که ش��یوا‬ ‫از عروس��ی که در آن ش��رکت کرده بود‬ ‫می گوید که عکس عروس و داماد را در‬ ‫قاب طال به مهمانان هدیه دادند‪.‬‬ ‫حس��ین در مورد عروس��ی دوس��تش‬ ‫می‌گوید ک��ه پدرش ب��رای روز مهمانی‬ ‫میوه‌های استوایی از مالزی سفارش داده‬ ‫بود و ‪ 3‬آشپز از کشورهای ایتالیا‪ ،‬ترکیه‬ ‫و فرانس��ه برای پختن ش��ام عروسی به‬ ‫ایران آورده بود‪ .‬ماشین عروس از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که ب��رای اجاره‌دهندگان‬ ‫اتومبیل‌ه��ا باعث کس��ب س��ود فراوان‬ ‫است‪ .‬ماشین‌هایی که کرایه آنها ساعتی‬ ‫‪7‬میلی��ون تومان اس��ت‪ .‬از المبورگینی‬ ‫گرفت��ه تا پرش��یا‪ ،‬هر مدل ماش��ینی با‬ ‫راننده و بدون راننده‪ ،‬کرایه‌ای است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 8‬خیاط برای یک لباس‬ ‫گران‌تری��ن لباس عروس اثر یک طراح‬ ‫لباس ژاپنی به نام یومی کاتس��ورا است‪.‬‬ ‫این لباس از طالی س��فید دوخته ش��ده‬ ‫و با الم��اس و مروارید تور عروس تزئین‬ ‫شده و ارزش آن ‪ 8/5‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫دومی��ن لب��اس ع��روس گرانقیم��ت‬ ‫ساخت جواهرس��ازی به نام مارتین کاتز‬ ‫و طراح و صاحب یک س��الن عروسی در‬ ‫بیورلی هیلز به نام رنی اس��تراس است‪.‬‬ ‫این لباس عروس مزی��ن به الماس‌هایی‬ ‫ب��ه وزن ‪ 150‬قی��راط ب��وده و ب��ه مبلغ‬ ‫‪ 12‬میلیون دالر ارزش‌گذاری شد‪.‬‬ ‫ولی هیچ عروس��ی حاض��ر به پرداخت‬ ‫چنین مبل��غ هنگفتی نبوده و این لباس‬ ‫هنوز در موزه باقی مانده است‪.‬‬ ‫خبرهای باال گزارش‌هایی است که هر‬ ‫روزه در س��ایت‌های مختل��ف می‌بینیم‪.‬‬ ‫لباس‌های��ی که حتی هنوزبه علت گرانی‬ ‫کس��ی حاضر به خرید و پوش��یدن آنها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تبلیغاتی که هر روز مردم را به س��مت‬ ‫خرید این وس��ایل می‌کش��اند‪ .‬با تماس‬ ‫گرفت��ن با ‪ 2‬مزون ب��رای قیمت گرفتن‬ ‫لباس‌ه��ای متف��اوت خانمی که پش��ت‬ ‫خط است از نرخ قیمت‌های ‪5‬میلیون تا‬ ‫‪15‬میلیون تومان اطالع می‌دهد‪ .‬از لباس‬ ‫عروس‌های��ی می‌گوی��د ک��ه ‪ 8‬خیاط به‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه بی‌وقفه کار کرده‌اند تا آن را‬ ‫آماده کنند‪.‬‬ ‫تبلیغات تجاری همواره‬ ‫با «پدیده مصرف‌‌گرایی»‬ ‫و فرهنگ مرتبط با آن‬ ‫هم‌نشین است‪ .‬این‬ ‫هم‌نشینی و نقشی که‬ ‫در زندگی روزمره افراد‬ ‫و شکل‌دهی به باورها و‬ ‫نگرش آنان در مصرف‬ ‫کاال دارد‪ ،‬سبب شده تا از‬ ‫سوی موافقان و منتقدان‬ ‫مورد سنجش و ارزیابی‬ ‫قرار گیرد‬ ‫‹ ‹تبلیغات برای جشن ازدواج‬ ‫تبلیغ��ات تج��اری همواره ب��ا «پدیده‬ ‫مصرف‌‌گرای��ی» و فرهن��گ مرتبط با آن‬ ‫همنشین اس��ت‪ .‬این همنشینی و نقشی‬ ‫که در زندگی روزمره افراد و ش��کل‌دهی‬ ‫ب��ه باورها و نگرش آن��ان در مصرف کاال‬ ‫دارد‪ ،‬س��بب ش��ده تا از س��وی موافقان‬ ‫و منتق��دان م��ورد س��نجش و ارزیاب��ی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫موافق��ان تبلیغات تجاری معتقدند این‬ ‫پدیده با اطالع‌رس��انی به مردم و تشویق‬ ‫آن��ان به خری��د کاال در تحریک تولید و‬ ‫افزایش اش��تغال و در نتیجه بهبود رفاه‬ ‫جامع��ه تأثیر قابل مالحظ��ه‌ای دارد‪ .‬اما‬ ‫منتق��دان‪ ،‬تأثیر منف��ی تبلیغات تجاری‬ ‫را مدنظ��ر دارند‪ ،‬ترغی��ب مردم به اینکه‬ ‫برای یک کاال ارزش��ی فرات��ر از حد آن‬ ‫قائل ش��وند یکی از این انتقادات اس��ت‪.‬‬ ‫مح��ور تبلیغ��ات بر م��دار بزرگ‌نمایی و‬ ‫برجسته‌س��ازی می‌گ��ردد و همی��ن امر‬ ‫موجب می‌ش��ود تا ب��رای ایجاد جذابیت‬ ‫کاال و خدمات‪ ،‬ارزش��ی بی��ش از حد به‬ ‫آن داده ش��ود‪ .‬این مس��یری است که بر‬ ‫مبن��ای نظامی غیرعقالنی و احساس��ی‬ ‫خود بیگانگی و مصرف‌گرایی‬ ‫مصرفگرایی کاذب در جامعه موجب از خود بیگانگی می‌شود‬ ‫حسین الهامی‌نژاد کارشناس مسائل اجتماعی در مورد‬ ‫مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی مردم می‌گوید‌‪ :‬مصرف‌گرایی‬ ‫برمصرف هرچه بیشتر اعم از بادوام و بی‌دوام تاکید دارد‪.‬‬ ‫در این فرهنگ‪ ،‬افراد در خرید همیشگی کاال و خدمات‬ ‫جدید درگیر می‌ش��وند‪ ،‬درحالی‌که هیچ توجهی به نیاز‬ ‫یا نیاز نداشتن به این کاال و خدمات‪ ،‬قابلیت و دوام آنها‬ ‫و مبدا تولید یا پیامده��ای مصرف آن ندارند‪ .‬جامعه‌ای‬ ‫که این فرهنگ بر آن حاکم است‪ ،‬همان جامع ‌ه مصرفی‬ ‫خواهد ش��د ک��ه در آن بنا ب��ه نظر بودری��ار‪« ،‬مصرف‬ ‫مبتنی‌بر خواس��ت مطرح می‌ش��ود‪ ،‬نه فق��ط مبتنی بر‬ ‫نی��از» از نظ��ر وی امروزه در همه‌جا مص��رف و وفور به‬ ‫صورتی خیال‌گونه برجسته شده است‪ ،‬ابژه‌ها انسان‌ها را‬ ‫فراگرفته‌اند و دیگر انس��ان با انسان سروکار ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫با ادراک و دس��ت‌کاری کاالها و پیام‌ها مواجه است‪ .‬این‬ ‫فرآین��د در دوره‌های مختلف انقالب صنعتی بر اس��اس‬ ‫امکانات تولی��د صنعتی‪ ،‬ش��کل‌های گوناگونی به خود‬ ‫گرفت و نظریه‌های اقتصادی مناس��ب آن پدیدار ش��د‪،‬‬ ‫تا اینکه در قرن بیس��تم فرهن��گ مصرف‌گرایی مطابق‬ ‫نیاز جامعه سرمایه‌داری به مصرف بیشتر در غرب منجر‬ ‫ش��د و به‌تدریج دامنه آن به کشورهای درحال‌توسعه و‬ ‫جهان‌سومی همچون ایران گسترش یافت‪.‬‬ ‫اصطالح��ات «جامعه مصرفی» یا «فرهنگ مصرفی»‪،‬‬ ‫ب��ه جامعه یا فرهنگی اش��اره دارند که در آن مصرف به‬ ‫حدی از اهمیت رسیده است که می‌تواند نظم اجتماعی‬ ‫را ه��م در س��طح کن��ش اجتماع��ی‪ ،‬و هم در س��طح‬ ‫ساختارهای اجتماعی شکل دهد و محقق کند‪ .‬مصرفی‬ ‫تلقی ش��دن جامعه و فرهنگ مدرن‪ ،‬همیش��ه یكی از‬ ‫انتقادهای جدی وارد به دنیای مدرن بوده اس��ت‪ .‬البته‪،‬‬ ‫این بدان معنا نیست كه در جوامع دیگر‪ ،‬مصرف وجود‬ ‫نداشته؛ چرا كه هر جامعه‌ای برای بازتولید خود و حفظ‬ ‫افراد‪ ،‬تعامالت‪ ،‬نهادها و سازمان‌های خود‪ ،‬مجبور است‬ ‫از منابع در اختیار خود اس��تفاده كند‪ .‬اما وقتی س��خن‬ ‫از «فرهنگ مصرفی» می‌رود‪ ،‬بدان معنی اس��ت كه در‬ ‫جوامع مدرن‪ ،‬مصرف تا آنجا مهم شده كه می‌توان آن را‬ ‫تعیین‌کننده هویت‌ها‪ ،‬نهادها و ارزش‌ها قلمداد كرد‪ .‬این‬ ‫وجه تعیین‌کننده را می‌توان ناشی از رشد سرمایه‌داری‬ ‫و اقتصاد بازار دانست‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬وابستگی روانی به مصرف و به تعبیر دیگر‬ ‫از خودبیگانگ��ی و در تفاس��یر اجتماعی امروزی معضل‬ ‫مصرفگرایی هم اهمیت بسزایی دارند‪« ،‬ادوارد فالتاو»‬ ‫نویسنده و صاحب‌نظر امریکایی‪ ،‬اذعان می‌دارد که بنابر‬ ‫نتیجه پژوهش‌های اخیر‪ ،‬ولخرجی‌های مصرف‌کنندگان‬ ‫در خریدهای‌ش��ان‪ ،‬می‌توان��د روحی��ه ما ّدی‌گرای��ی را‬ ‫در آن��ان تحریک کند‪ .‬این مطالعه‪ ،‬نش��ان می‌دهد که‬ ‫هرچه مصرف‌کنندگان‪ ،‬خرید بیشتری انجام دهند‪ ،‬فکر‬ ‫می‌کنند به خریدهای بیش��تر و مصرف افزون‌تری نیاز‬ ‫دارند‪ .‬بدین ترتیب یک دور باطل پرهزینه‪ ،‬در آزمندی‬ ‫و طمع‌ورزی به‌وجود می‌آید‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫پیش می‌رود‪.‬‬ ‫در واقع تبلیغات با توسل به احساسات‪،‬‬ ‫هیجان��ات و عواط��ف ف��ردی مخاطب‪،‬‬ ‫تأکیدش بیشتر بر تأثیرپذیری فرد است‬ ‫تا ویژگی‌های کاالی مورد نظر‪ .‬در نتیجه‬ ‫رقاب��ت برای مالکی��ت کاال به هدف بدل‬ ‫ش��ده و موج��ب تنزل ف��رد در حد یک‬ ‫خریدار صرف کاال و خدمات خواهد شد‬ ‫که در نهایت به س��طحی‌نگری مخاطب‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹عروس�ی‌هایی ک�ه ب�ا خ�ود ارز‬ ‫خارج می‌کنند‬ ‫تران��ه در م��ورد جش��ن عروس��ی‬ ‫دخترعموی��ش در آنتالی��ا می‌گوی��د و‬ ‫توضی��ح می‌ده��د که هزین��ه بلیت‌های‬ ‫س��فر و هتل‌هایی که آنجا رزرو شده بود‬ ‫همگی توس��ط عمویش پرداخت شده و‬ ‫مهمان‌های زی��ادی از تهران ب��ه آنتالیا‬ ‫رفته و در جشن شرکت کردند‪.‬‬ ‫از او در م��ورد ای��ن ک��ه آی��ا خانواده‬ ‫عمویش آنجا زندگی می‌کنند می‌پرس��م‬ ‫که ج��واب منفی اس��ت و می‌گوید آنها‬ ‫ساکن ایران هستند اما جشن عروسی را‬ ‫در آنتالیا برگزار کرده‌اند‪.‬‬ ‫ه��ر دولت ب��رای جلوگی��ری از خروج‬ ‫پول‌هایی که در کشورش در جریان است‬ ‫محدودیت‌های مالی تنظیم می‌کند‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫ورود و خروج پول رایج کش��ور توس��ط‬ ‫ه��ر مس��افر (اع��م از اتب��اع ایران��ی یا‬ ‫خارج��ی) حداکثر تا مبل��غ پنج میلیون‬ ‫(‪ )5.000.000‬ری��ال مج��از اس��ت‪ .‬در‬ ‫ص��ورت رعایت نکردن س��قف مذکور‪ ،‬با‬ ‫متخلف��ان طبق م��اده ‪ 42‬قانون پولی و‬ ‫بانکی کش��ور و همچنین س��ایر مقررات‬ ‫موضوعه رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��ا ش��اهدیم ک��ه از راه‌های بس��یار‬ ‫دیگ��ر از جمل��ه عروس��ی‌هایی ک��ه ب��ا‬ ‫صرف میلیون‌ها دالر در خارج از کش��ور‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬س��رمایه‌های فراوانی نه‬ ‫از راه‌های غیرقانون��ی بلکه کاملا قانونی‬ ‫و بی‌س��رو صدا در حال خارج ش��دن از‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫پول‌های کالن‬ ‫صرف مخارج بیهوده‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫اوای��ل انقالب‪ ،‬روزهای س��ختی بود‪ ،‬روزهایی‬ ‫که دخترها با س��ادگی تمام در دانشگاه‪ ،‬مدرسه‬ ‫و مح��ل کار پا به پای پس��ران ب��ه کار و زندگی‬ ‫می‌پرداختن��د‪ ،‬آن��ان با س��ادگی و بی‌آالیش��ی‬ ‫در جه��ت اعت�لای جامع��ه روبه تح��ول خود‬ ‫می‌کوش��یدند وهمراه خانواده‌ش��ان مش��کالت‬ ‫اقتصادی ناش��ی از جنگ را تحم��ل می‌کردند‪،‬‬ ‫درس می‌خواندن��د و کار می‌کردن��د و ب��ه خانه‬ ‫بخت می‌رفتند‪.‬‬ ‫کمتر خان��واده‌ای در آن زمان به فکر این بود‬ ‫که برای دخترش یا دخترانش‪ ،‬جش��ن عروسی‬ ‫آنچنان��ی بگی��رد و ب��ار هزینه‌های گ��زاف را نه‬ ‫ب��ر دوش خود بلکه ب��ر دوش جامع��ه بیندازد‪.‬‬ ‫دخت��ران با ی��ک حلقه س��اده و با ی��ک صیغه‬ ‫عق��د دائ��م و با کمال س��ادگی همس��ر اختیار‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫بس��یاری از آنها ب��ا یک عقد و ازدواج س��اده‪،‬‬ ‫همسران‌ش��ان راهی جبهه‌‌ها می‌شدند و برخی‬ ‫از آن��ان ک��ه گاه حتی ی��ک ماه از ازدواج‌ش��ان‬ ‫نمی‌گذش��ت پیکر‌ه��ای بی‌ج��ان و مطه��ر‬ ‫همسران‌ش��ان را تحویل می‌گرفتن��د یا آنان را‬ ‫مفقود االثر می‌یافتند و چه داستانی‪...‬‬ ‫کتاب «دا» که به وسیله نماینده نسل قبل زنان‬ ‫ایرانی نگاشته ش��ده از دالوری‌‌ها و شهامت‌های‬ ‫بسیار زنانی س��خن می‌گوید که بی‌هیچ ادعایی‬ ‫در پشت جبهه یا حتی خود جبهه جنگ حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫در کتاب «دا»‪ ،‬سخنی از مصرف‌گرایی‪ ،‬صرف‬ ‫هزینه‌های کالن برای جش��ن ازدواج و‪ ...‬نیست‪،‬‬ ‫سخن از دالوری‪ ،‬شهامت‪ ،‬بی‌باکی و حضور مدام‬ ‫برای اعتالی کشوری است که هرگز زیر بار زور‬ ‫نرفته است‪.‬‬ ‫ام��ا معیاره��ا و ارزش‌ه��ای امروز به ش��کل‬ ‫کلی عوض ش��ده و معیاره��ای اقتصادی‪ ،‬پولی‬ ‫و مال��ی ب��رای ازدواج و ت��دارک جش��ن‌های‬ ‫عروس��ی گران‌قیمت جایگزین ارزش‌های قبلی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هم��ه گروه‌‌ه��ا و قش��رهای اجتماع��ی حتی‬ ‫کم‌درآمدها‪ ،‬برای فرزندان‌ش��ان ازدواج و جشن‬ ‫عروسی مجلل و تشریفاتی می‌خواهند‪.‬‬ ‫وج��ود نظ��ام اقتص��ادی دالل��ی و تج��اری‪،‬‬ ‫رانت‌خواری گسترده‪ ،‬به برکت درآمد‌های نفتی‬ ‫سرش��ار در چند س��ال اخیر و خرج کردن‌های‬ ‫بیه��وده و اس��راف‪ ،‬از طبقات ب��االی اجتماعی‬ ‫ب��ه تمام��ی گروه‌ه��ا و قش��رها تس��ری یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دخت��ران این نس��ل دیگر مانند م��ادران خود‬ ‫ب��ه حداکثر یک حلقه و‪ ...‬یا ی��ک جلد کالم‌اهلل‬ ‫مجید بس��نده نمی‌کنند‪ .‬این روزه��ا معامله در‬ ‫ازدواج ب��ه باالترین حد خویش رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫در ای��ن می��ان بس��اط آنان��ی که باب��ت ازدواج‬ ‫زوج‌های جوان‪ ،‬دکان پرزرق و برق خود را رونق‬ ‫می‌دهن��د روز به روز ابعاد گس��ترده‌ای به خود‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫چن��دی قبل روزنامه گاردین در گزارش��ی در‬ ‫م��ورد هزینه‌های کالن ازدواج در ایران نوش��ته‬ ‫بود بس��یاری از خانواده‌ه��ای کم‌درآمد ترجیح‬ ‫می‌دهن��د که حتی ب��ه قیمت ف��روش کلیه یا‬ ‫گرفتن وام‌های ناچیز با بهره‌های باال از بانک‌‌ها‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای زاید و روب��ه افزای��ش ازدواج را در‬ ‫فضای چشم و همچشمی فراهم کنند‪.‬‬ ‫به راس��تی آن فرهنگ واالی س��اده زیستی و‬ ‫قناعت و حرکت به سمت یک زندگی توام با رفاه‬ ‫اقتصادی مطلوب و نه آزاردهنده چه شده است‪.‬‬ ‫روزنامه گاردین در ش��رایطی که بس��یاری از‬ ‫خانواده‌ه��ای ایران��ی از کمبود درآم��د و گرانی‬ ‫نرخ تورم ش��کایت دارند می‌نویس��د‪ :‬تامین یک‬ ‫جهیزی��ه کامل برای خانواده‌های ایرانی بین ‪40‬‬ ‫تا‪ 100‬میلیون تومان هزین��ه دارد‪ .‬این روزنامه‬ ‫یک بررس��ی مقایس��ه‌ای ه��م در م��ورد هزینه‬ ‫جهیزیه با متوسط درآمد ایرانی‌‌ها انجام داده که‬ ‫هزین��ه تامین جهیزیه با رقمی که به آن اش��اره‬ ‫ش��د ‪16‬تا ‪ 40‬هزار دالر است‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که متوسط درآمد یک خانوار ایرانی از ‪600‬دالر‬ ‫تجاوز نمی‌‌کند‪.‬‬ ‫در هم��ان ح��ال ی��ک مطالع��ه تحقیق��ی در‬ ‫دانشگاه ش��هید بهش��تی حاکی از آن است که‬ ‫افزای��ش هزینه‌های ازدواج تا بیش از ‪ 70‬درصد‬ ‫در کاه��ش تمایل جوانان ایرانی برای تش��کیل‬ ‫خانواده و ازدواج موثر بوده است‪.‬‬ ‫به راس��تی که به قول زیدی ای��ن «مالیات بر‬ ‫قمپ��ز» یعنی چ��ه؟ این چه نگ��رش و فرهنگی‬ ‫اس��ت که یک خانواده را حتی به نان ش��ب هم‬ ‫محت��اج می‌کند برای اینکه مخارج ازدواج فرزند‬ ‫یا فرزندان‌شان را فراهم کند‪.‬‬ ‫آیا بهتر نیس��ت معیارهای اقتصادی صحیح را‬ ‫متناس��ب با درآمدمان جایگزین این هزینه‌های‬ ‫تشریفاتی کنیم؟‬
‫نکته‬ ‫روش‌های تصفیه فاضالب‬ ‫فاضالب را بس��ته به میزان و نوع ب��ار آلودگی با‬ ‫روش‌های مختلف فیزیکی‪ ،‬شیمیایی و بیولوژیکی‬ ‫تصفیه می‌کنن��د که هر ک��دام از زیرمجموعه‌ها و‬ ‫روش‌های مختلفی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ش��یوه معمول و رایج تصفیه فاضالب با نام لجن‬ ‫فعال اس��ت که در آن ترکیبی از ‪ 3‬روش فوق مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬به این ترتیب که در مرحله‬ ‫اول ی��ا تصفی��ه اولیه‪ ،‬به وس��یله تصفیه فیزیکی و‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬ذرات جامد موجود در پساب به صورت‬ ‫دس��تی یا مکانیکی به وسیله آشغال‌گیری‌هایی با‬ ‫ش��بکه بندی‌های ریز و درشت جدا شده و سپس‬ ‫ذرات ش��ناور باقیمانده در مرحله بعد بر اثراختالف‬ ‫چگالی (وزن) ته‌نشین و برای ورود به مرحله تصفیه‬ ‫ثانوی��ه یا مرحل��ه بیولوژیکی‪ ،‬به‌وس��یله هوادهی و‬ ‫تزریق میکروارگانیس��م‌ها به محیط‪ ،‬آماده می‌شود‪.‬‬ ‫در بخش دوم‪ ،‬فاضالب به استخرهای بزرگ ریخته‬ ‫می‌ش��ود و سپس میکروارگانیس��م‌های مختلف از‬ ‫جمل��ه باکتری‌ها‪ ،‬قارچ‌ها‪ ،‬مخمره��ا و پروتوزوئرها‬ ‫در زمان‌ه��ای مختل��ف به سیس��تم تصفیه تزریق‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با انجام هوادهی و ایجاد ش��رایط رش��د‬ ‫میکروارگانیس��م‌ها‪ ،‬فاضالب به عنوان ماده غذایی‬ ‫این موجودات مورد تخریب و تجزیه قرار گرفته‪ ،‬آب‪،‬‬ ‫آمونیاک و دی‌اکس��یدکربن (‪ )CO2‬حاصل از این‬ ‫واکنش به محیط وارد می‌شود و توده باقیمانده نیز‬ ‫وارد مرحله تصفیه نهایی ش��ده و پس از گندزدایی‬ ‫به عنوان کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ .‬کلرزن��ی‪ ،‬تابش پرت��و فرابنفش به‬ ‫پساب و سیس��تم کربن فعال‪ 3 ،‬طریق عمده برای‬ ‫گندزدای��ی فاضالب در مرحله نهایی اس��ت و گاز‬ ‫کلر به دلیل ظرفیت باالی اکس��یدکنندگی‪ ،‬رش��د‬ ‫باکتری‌ها و جلبک‌ها را متوقف کرده و رنگ و بوی‬ ‫پساب را کاهش می‌دهد‪ .‬تشعشع فرابنفش قابلیت‬ ‫کشتن ویروس‌ها و باکتری‌های موجود در فاضالب‬ ‫را ب��دون تولید مواد خطرناک دیگ��ر دارد و کربن‬ ‫فعال نیز در تماس با مواد ارگانیک عامل ایجاد رنگ‬ ‫و بوی آن را به خود جذب می‌کند‪.‬‬ ‫البته در کش��ورهای پیش��رفته مراح��ل تصفیه‬ ‫فاض�لاب و بخ��ش لج��ن فع��ال ب��ا روش‌ه��ای‬ ‫تخصصی‌تری صورت می‌گی��رد اما در کارخانه‌های‬ ‫ما این روش معموال به ش��کل ناقص انجام می‌شود‬ ‫و تنها تعداد انگشت‌شماری از صاحبان صنایع این‬ ‫شیوه را به طور کامل انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹گیاهان تصفیه‌کننده فاضالب‬ ‫یک��ی از راه‌ه��ای تصفیه بیولوژیکی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫گیاهان در تصفی��ه فاضالب‌ها به‌ویژه فاضالب‌های‬ ‫واحده��ای صنعتی حاوی فلزات س��نگین از جمله‬ ‫جیوه‪ ،‬کروم و س��یانید است که در چند دهه اخیر‬ ‫به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫غلظت فلزات سنگین حاصل از پساب کارخانه‌ها‬ ‫و کارگاه‌ه��ا گاهی به ‪ 200‬تا ‪ 300‬میلیون ‪P.P.M‬‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫این فلزات به‌راحتی در محیط‌زیست تجزیه نشده‬ ‫و اثرات زیانباری را حت��ی در غلظت‌های کم برای‬ ‫انس��ان و سایر موجودات به همراه دارند‪ .‬این فلزات‬ ‫با روش‌های بس��یار پیش��رفته تصفیه نیز به‌سختی‬ ‫تخریب می‌ش��وند اما با استفاده از گیاهان و کاشت‬ ‫آنها در استخرهای تصفیه و به‌کارگیری تکنیک‌های‬ ‫جدید این ش��یوه‪ ،‬درصد قابل مالحظه‌ای از فلزات‬ ‫س��نگین جذب گیاهان و از محیط حذف می‌شوند‪.‬‬ ‫در حال حاضر کشورهای بی‌شماری از جمله آلمان‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬چین و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی به‌طور‬ ‫گس��ترده از فناوری در کنترل مواد سمی تولیدات‬ ‫صنعت��ی خود بهره می‌برند‪ .‬گیاهانی از خانواده نی‪،‬‬ ‫پرطوط��ی و صنوبر دارای آنزیم‌هایی هس��تند که‬ ‫توانایی س��م‌زدایی علف‌کش‌ها و سایر مواد آالینده‬ ‫را دارن��د‪ ،‬آنها این مواد را در بافت‌های خود ذخیره‬ ‫کرده و پس از تمام شدن ظرفیت‌شان به رنگ زرد‬ ‫در می‌آیند‪.‬‬ ‫دکت��ر رضا مرندی با اش��اره ب��ه ویژگی‌های این‬ ‫دس��ته از گیاه��ان می‌گوید‪« :‬از آنج��ا که گیاهان‬ ‫می‌توانند در سطح وس��یعی رشد کنند و با هزینه‬ ‫کمتری نسبت به سایر روش‌های تصفیه بیولوژیکی‪،‬‬ ‫فلزات سمی را جذب کنند و برعکس سیستم‌های‬ ‫مصنوعی ضرری برای محیط‌زیس��ت ندارند‪ ،‬بسیار‬ ‫مقرون به صرفه هس��تند و تنها باید محدودیت‌ها و‬ ‫استانداردهای استفاده از این روش از جمله مراقبت‬ ‫و رس��یدگی به گیاهان و دفع بقایای گیاهی حاوی‬ ‫مواد سمی پس از استفاده در سیستم تصفیه مورد‬ ‫توجه قرار بگیرند‪».‬‬ ‫البت��ه این روش تاکنون در کش��ور م��ا تنها در‬ ‫آزمایش��گاه‌ها و به صورت آزمایش��ی انجام شده و‬ ‫به عل��ت ناآگاهی و بی‌توجهی مس��ئوالن هیچ‌گاه‬ ‫به عنوان روش��ی موثر در تصفیه فلزات س��نگین و‬ ‫پساب‌های صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به چرخه تصفیه فاضالب صنایع‬ ‫دغدغه تصفیه شدن فاضالب کارخانه‌ها!‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه گزارش‪ :‬قانون تاسیس شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی ایران‪ ،‬وزارت صنایع و معادن(سابق)‬ ‫را ملزم به ایجاد تصفیه‌خانه برای پساب‌های کارخانجات‬ ‫مستقر ش��ده در این شهرک‌ها کرده است و براساس این‬ ‫قانون کارخانه‌هایی که داخل ش��هرک‌های صنعتی ایران‬ ‫احداث می‌شوند باید به شبکه فاضالب آن شهرک ملحق‬ ‫ش��وند و هر ش��هرک صنعتی نیز موظف است که زمینه‬ ‫اتصال هر واحد تازه‌تاس��یس در شهرک صنعتی را فراهم‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر آن همه کارخانه‌ها و صنایع دیگر نیز باید به‬ ‫سیستم فاضالب مجهز باشند‪.‬‬ ‫در بند ج ماده ‪ 104‬قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‬ ‫ـ اجتماع��ی مقرر ش��ده اس��ت که برای کاه��ش عوامل‬ ‫آلوده‌کننده محیط‌زیس��ت‪ ،‬به‌ویژه در مورد منابع طبیعی‬ ‫و مناب��ع آب کش��ور‪ ،‬واحده��ای تولیدی ب��رای تطبیق‬ ‫مش��خصات فنی خود با ضوابط زیست‌محیطی و کاهش‬ ‫آلودگی‌ه��ا باید اق��دام کنند‪ .‬همچنین براس��اس مواد ‪2‬‬ ‫و ‪ 3‬مرب��وط به آیین‌نام��ه اجرایی این بند از قانون تمامی‬ ‫واحدهای تولید موظف هستند خروجی پساب خود را در‬ ‫حد ضوابط معیارها و استانداردهای زیست‌محیطی‪ ،‬حفظ‬ ‫کنند و در صورتی که آلودگی آنها بیش از حد اس��تاندارد‬ ‫باشد باید نس��بت به رفع آلودگی‌ها اقدام شود‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ه موجب تبصره ‪ 83‬همین قان��ون‪ ،‬صنایع و کارخانه‌ها‬ ‫واقع در حاش��یه شهرها و نیز داخل شهرک‌های صنعتی‬ ‫موظ��ف به جلوگیری و رفع آلودگی منابع توس��ط ایجاد‬ ‫فاضالب‌های صنعتی هستند و باید براساس استانداردهای‬ ‫موجود س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت و با مشارکت و‬ ‫نظارت شرکت‌های آب و فاضالب استان‌ها‪ ،‬نسبت به ایجاد‬ ‫و بهره‌برداری ش��بکه‌های جمع‌آوری و انتقال تاسیسات‬ ‫تصفیه فاضالب صنعتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫اگرچه این قانون در ‪ 16‬اس��فند سال ‪ 1361‬به تصویب‬ ‫قانون‌گذاران مجلس شورای اسالمی رسیده است‪ ،‬اما این‬ ‫مهم از دهه‌های قبل و از سوی کارخانه‌های بزرگی که در‬ ‫گوشه و کنار کشور ایجاد شده‌اند‪ ،‬کمابیش به کار گرفته‬ ‫می‌ش��د که نمونه عمده آب فاض�لاب واحدهای صنعتی‬ ‫مس کرمان و سرچش��مه و ذوب‌آهن اصفهان را می‌توان‬ ‫نام برد‪ ،‬اما بررس��ی‌های تاریخی نشان می‌دهد که تاریخ‬ ‫ساخت و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضالب به بسیار پیش‌تر‬ ‫از آن برمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصفیه‌خانهصاحبقرانیه‬ ‫به تصفیه فاضالب با ش��دت بی‌س��ابقه‌ای افزایش یافت و میکروب‌های بیماری‌زا و آلوده‌سازی محیط‌زیست با این‬ ‫همزم��ان با آن روش‌های بس��یاری برای تصفیه فاضالب میکروب‌هاهستند‪.‬‬ ‫اما ب��ا توجه به اینکه مقدار نمک‌ه��ای معدنی محلول‬ ‫بررسی‪ ،‬پیشنهاد و به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫در فاض�لاب ب��ه مرات��ب کمتر از‬ ‫در تکام��ل ف��ن تصفیه فاض�لاب از‬ ‫آب دریاهای آزاد اس��ت و فاضالب‬ ‫نظر زمان��ی‪ ،‬روش‌های طبیعی تصفیه‬ ‫درتکاملفنتصفیه‬ ‫جزو آب‌های ش��یرین ولی آلوده به‬ ‫جزو قدیمی‌ترین روش‌هایی هس��تند‬ ‫فاضالبازنظرزمانی‪،‬‬ ‫حساب می‌آید‪ ،‬اس��تفاده دوباره از‬ ‫که برای تصفیه به‌کار گرفته ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫روش‌هایطبیعی‬ ‫فاضالب تصفیه ش��ده به جای آب‬ ‫به‌ویژه استفاده از فاضالب برای آبیاری‬ ‫تصفیهجزوقدیمی‌ترین ش��یرین برای آبیاری کشاورزی به‬ ‫در کشاورزی به علت خاصیت کودی آن‬ ‫مراتب ارزان‌تر از شیرین‌سازی آب‬ ‫از ‪ 100‬سال پیش تاکنون در کشورهای‬ ‫روش‌هاییهستندکه‬ ‫برایتصفیهبه‌کارگرفته دریاهای شور است‪ .‬این مسئله در‬ ‫اروپایی مت��داول بوده اس��ت و از ده‌ها‬ ‫ای��ران که در بس��یاری از نقاط آن‬ ‫سال پیش تاکنون دریاچه‌های تثبیت‬ ‫و تصفیه فاضالب در کشورهای اروپایی شده‌اندبه‌ویژهاستفاده‬ ‫مردم با کمبود آب ش��یرین مواجه‬ ‫از فاضالب برای آبیاری‬ ‫هس��تند‪ ،‬می‌توان��د در مصرف آب‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫سال‬ ‫در کشاورزی از ‪100‬‬ ‫ش��یرین مورد اس��تفاده در آبیاری‬ ‫‹ ‹تصفیه فاضالب در ایران‬ ‫در ای��ران نی��ز از زمان‌ه��ای بس��یار پیشتاکنوندرکشورهای کشاورزی صرفه‌جویی کند‪ .‬کاربرد‬ ‫دوری لجن به‌دس��ت آم��ده از چاه‌های اروپایی متداول بوده است دوباره فاضالب تصفیه‌ش��ده برای‬ ‫آبیاری کشاورزی به‌جز صرفه‌جویی‬ ‫جذب‌کنن��ده فاضالب به عن��وان کود‬ ‫در مصرف آب شیرین به علت وجود‬ ‫کشاورزی به‌کار گرفته می‌شده است اما‬ ‫در تمام این روش‌ها بیش��تر تکیه بر بازیابی از مواد کودی مواد کودی در فاضالب تصفیه شده می‌تواند منبع غذایی‬ ‫فاضالب بوده است و نه‌تصفیه آن و امروز تصفیه‌خانه‌های خوبی برای گیاهان و تقویت کشتزار‌ها شود‪.‬‬ ‫همچنین لجنی که از تصفیه زیستی فاضالب به‌دست‬ ‫فاضالب به صورت پیش��رفته خود سابقه تاریخی طوالنی‬ ‫می‌آید دارای مق��داری زیاد ترکیبات ش��میایی نظیر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫نیترات‌ها‪ ،‬سولفات‌ها و فسفات‌هاست که ارزش کودی‬ ‫‹ ‹هدف از تصفیه فاضالب‬ ‫در تصفی��ه فاض�لاب هدف‌هایی چون تامین ش��رایط برای رش��د گیاهان دارند‪ .‬ب��رای افزایش قابلیت جذب‬ ‫بهداش��تی برای زندگی مردم بیش��تر مد نظر است‪ ،‬زیرا ای��ن لجن آن را در یک سلس��له عملیات��ی با کودهای‬ ‫فاضالب‌های شهری همیشه دارای میکروب‌های گوناگونی گیاهی که از باقیمانده برگ و س��اقه درختان تشکیل‬ ‫است که قسمتی از آنها را میکروب‌های بیماری‌زا تشکیل ش��ده‌اند یا با کودهای حیوان��ی مانند مدفوع حیواناتی‬ ‫می‌دهند‪ .‬ورود فاضالب تصفیه نش��ده به محیط‌زیست و همچون گاو و گوس��فند به ه��م آمیخته و مدتی آن را‬ ‫منبع‌ه��ای طبیعی آب‪ ،‬چه آنهایی ک��ه روی زمین و چه به حال خود می‌گذارند و سپس به صورت کود طبیعی‬ ‫آنهایی که در زیر زمین قرار دارند‪ ،‬موجب آلوده شدن این به‌کار می‌برند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند نزدیک به ‪70‬درصد گازهای‬ ‫منبع‌ها به میکروب‌های بیماری‌زا می‌شود و در اثر تماس‬ ‫انسان با این منبع‌ها خطر گسترش بیماری‌ها میان مردم تولیدشده در انبارهای هضم لجن را گاز متان تشکیل‬ ‫می‌دهد که ارزش س��وختی آن حدود ارزش سوختی‬ ‫به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫اکثر منابع تاریخ معاصر بر این نکته اتفاق نظر دارند که‬ ‫تصفیه‌خان��ه کاخ صاحبقرانیه ک��ه مربوط به عصر قاجار‬ ‫است‪ ،‬از نخستین تصفیه‌خانه‌هایی است که در کشور ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براساس شواهد موجود این تصفیه‌خانه اکنون به شکل‬ ‫یک موزه در خیابان پاس��داران (اقدس��یه‪ ،‬گلستان) و به‬ ‫عنوان نخستین تصفیه‌خانه فاضالب تهران‪ ،‬با قدمتی بیش‬ ‫از نیم‌قرن موجود است‪.‬‬ ‫به گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬طراحی س��اخت تصفیه‌خانه‬ ‫صاحبقرانیه در س��ال ‪ 1332‬اجرا ش��د و در سال ‪1334‬‬ ‫برای جمعیتی حدود ‪ 2000‬نفر تکمیل و به بهره‌برداری‬ ‫رس��ید و از آن زمان تاکنون با جمعیتی حدود ‪ 5000‬نفر‬ ‫و ظرفیت ‪ 25‬مترمکعب در س��اعت (ظرفیت کامل) کار‬ ‫می‌کند و از راندمان کاری بسیار خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫مهن��دس بهنام قاس��می‪ ،‬مدیر تصفیه‌خان��ه فاضالب‬ ‫صاحبقرانیه و شهرک شهید محالتی شمال تهران با بیان‬ ‫سابقه این تصفیه‌خانه فاضالب می‌گوید‪ :‬با توجه به قدمت‬ ‫این تصفیه‌‌خانه و اینکه به عنوان نخس��تین تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب تهران شناخته شده است‪ ،‬قرار است به عنوان موزه‬ ‫تصفیه‌خانه فاضالب برای بازدید دانشجویان‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫سایر بازدیدکنندگان از آن استفاده شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت وجود تصفیه‌خانه‌های فاضالب در‬ ‫ش��هرهای بزرگ و رعایت استانداردهای الزم برای تخلیه‬ ‫و استفاده از پساب‌های این تصفیه‌خانه‌ها می‌گوید‪ :‬برای‬ ‫تخلیه پساب باید اس��تانداردهایی از‬ ‫لحاظ زیست‌محیطی رعایت شود‪ ،‬از‬ ‫در ایران نیز از‬ ‫جمله پساب‌های کشاورزی‪ ،‬آب‌های زمان‌های بسیار دور‬ ‫س��طحی و چاه‌ه��ای جذب��ی‪ ،‬یعنی‬ ‫لجن به‌دست آمده از‬ ‫می��زان و کلیف��رم آن بای��د در حد‬ ‫چاه‌های جذب‌کننده‬ ‫استاندارد باشد تا بتوان جهت مصارف‬ ‫فاضالب به عنوان‬ ‫خاص از آنها اس��تفاده ک��رد‪ .‬در این‬ ‫تصفیه‌خانه نیز پساب‌ها توسط چند کود کشاورزی به‌کار‬ ‫واحد از جمله آزمایشگاه صاحبقرانیه گرفته می‌شده است اما‬ ‫هفته‌ای ‪ 2‬بار‪ ،‬آزمایشگاه تصفیه‌خانه‬ ‫در تمام این روش‌ها‬ ‫اکباتان ماهی ‪ 3‬بار‪ ،‬آزمایش��گاه آب و‬ ‫فاضالب اس��تان تهران ماهی ‪ 1‬بار و بیشتر تکیه بر بازیابی‬ ‫توسط سازمان محیط‌زیست هر ‪ 3‬ماه از مواد کودی فاضالب‬ ‫یکبار آزمایش می‌شوند‪.‬‬ ‫بوده است‬ ‫نتایج ‪ 1‬پروژه تحقیقاتی نیز نشان‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬از حدود ‪ 100‬س��ال پیش‬ ‫همچنی��ن وارد ک��ردن فاضالب‌های تصفیه نش��ده به‬ ‫که رابطه می��ان اثر باکتری‌ه��ا و میکروب‌های بیماری‌زا‬ ‫در واگیری و ش��یوع بیماری‌ها آش��کار شد‪ ،‬انسان به فکر محیط‌زیس��ت موجب آلودگی این محیط شده که به‌جز‬ ‫پاکس��ازی آب‌های آلوده افتاده اس��ت و با گذشت زمان و خطر‌های مستقیمی که برای بهداشت مردم دارد‪ ،‬نتایجی‬ ‫به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬در نتیجه توسعه شهرها دیگ��ر از قبیل این مناظر زش��ت‪ ،‬بوهای ناخوش��ایند و‬ ‫و صنایع‪ ،‬خط��ر آلودگی محیط‌زیس��ت و در نتیجه نیاز سرانجام تولید حش��رات به‌ویژه مگس و پشه را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن حش��رات خود وس��یله‌ای برای جابجا ش��دن‬ ‫گاز شبکه شهری اس��ت‪ .‬در تصفیه‌خانه‌ها می‌توان با‬ ‫س��وزاندن آن و گ��رم کردن دیگ‌ه��ای بخار‪ ،‬گرمای‬ ‫مورد نیاز یکان‌ه��ای تصفیه‌خانه را تامین کرد‪ .‬حتی‬ ‫در تصفیه‌خانه‌های بزرگ این گاز را جمع‌آوری کرده‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از توربین‌های گازی‪ ،‬ژنرات��ور برقی را‬ ‫به‌حرکت درآورد و تولید برق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاضالب‪ ،‬محصول زیان‌آور کارخانه‌ها‬ ‫فاضالب محلول رقیقی است که ‪ 99/9‬درصد آن آب و‬ ‫فقط یک‌دهم درصد آن را مواد جامد تشکیل می‌دهد که‬ ‫بخشی از آن مواد آلی و بخش دیگر مواد معدنی به حالت‬ ‫محلول یا معلق در آب است‪ .‬بوی بد فاضالب اغلب به علت‬ ‫مواد آلی موجود در آن است‪.‬‬ ‫این مواد بیشتر قابل تجزیه به‌وسیله میکروب‌ها هستند‬ ‫که در اثر آن بوی نامطبوع ایجاد می‌شود‪ .‬عالوه بر تشکیل‬ ‫بو‪ ،‬فاضالب‌های دریافت‌کننده مدفوع انس��انی و حیوانات‬ ‫زنده در بردارنده عوامل بیماری‌زا هستند که از نظر آلودگی‬ ‫محیط به‌ویژه منابع آب و خاک فوق‌العاده اهمیت دارند‪.‬‬ ‫براس��اس پژوهش‌های انجام‌شده هر گرم مدفوع حدود‬ ‫یک بیلیون عدد اشرشیاکلی (نوعی باکتری) و مقادیر قابل‬ ‫مالحظه‌ای از انواع دیگر موج��ودات زنده را در خود دارد‪.‬‬ ‫فاضالب‌ها براساس منشا تشکیل به فاضالب‌های شهری‪،‬‬ ‫فاضالب‌های صنعتی و کش��اورزی و هرزآب‌های سطحی‬ ‫تقسیم می‌شوند و از مهم‌ترین تفاوت فاضالب صنعتی با‬ ‫پساب شهری در داشتن مواد و ترکیبات سمی با خاصیت‬ ‫خورندگی زیاد‪ ،‬خصلت قلیایی و اسیدی در آنهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین تصفیه‌خانه‌های فاضالب در جهان‬ ‫نخستین سیستم جدید برای دفع فاضالب نیز در سال‬ ‫‪ 1842‬میالدی در هامبورگ آلمان به وسیله یک مهندس‬ ‫انگلیسی ساخته ش��د که تا به امروز از قواعد آن استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬منظور از تصفیه پساب‪ ،‬به‌دست آوردن آب پاکیزه‬ ‫از طریق جداس��ازی آالینده‌ها از آب آلوده است که یکی‬ ‫از مهم‌ترین اهداف آن عالوه بر تامین ش��رایط بهداشتی‬ ‫انس��ان و حفاظت محیط‌زیست‪ ،‬بازیابی و استفاده مجدد‬ ‫آن برای کش��اورزی و آبزی‌پروری به‌ویژه در کش��ورهای‬ ‫خشک و نیمه‌خشک است‪ ،‬اما در بسیاری از کشورهای در‬ ‫حال توسعه فاضالب‌ها نه‌تنها به‌درستی تصفیه نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫همانند گذشته غالبا به درون نزدیک‌ترین آبراهه‪ ،‬رودخانه‬ ‫یا برکه‌های فاضالب تخلیه می‌شوند‪.‬‬ ‫در کشور ما نیز در حال حاضر با وجود بیش از ‪ 550‬شهرک‬ ‫صنعتی‪ ،‬حدود ‪ 60‬شهرک صنعتی دارای تصفیه‌خانه فعال‬ ‫اس��ت و اگر تخلیه بی‌رویه فاضالب‌های صنعتی و شهری‬ ‫به‌صورت کنونی ادامه یابد‪ ،‬حتی سفره‌های آب زیرزمینی‬ ‫نیز که در حال حاضر مهم‌ترین منابع تامین آب آشامیدنی‬ ‫مردم در اغلب نقاط هس��تند آلوده شده و به دلیل صرف‬ ‫هزینه‌های زیاد برای تصفیه آنها‪ ،‬استفاده مجدد از آب‌های‬ ‫زیرزمینی دیگر مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫دکتر رضا مرندی‪ ،‬کارشناس و متخصص محیط‌زیست‬ ‫در این‌باره می‌گوید‪« :‬تصفیه فاضالب مقوله‌ای اس��ت که‬ ‫امروزه در کل دنیا پیشرفت‌های زیادی درخصوص آن به‬ ‫وجود آمده و بر این اساس استانداردهای جدیدی استخراج‬ ‫شده است که فاضالب‌ها را تا حد استاندارد آب آشامیدنی‬ ‫تصفیه می‌کند؛ اما در ایران به علت نبودن اطالع‌رس��انی‬ ‫کافی و برنامه‌ریزی صحیح‪ ،‬روند به‌روزسازی و رسیدن به‬ ‫س��طح استانداردهای جهانی‪ ،‬بسیار کند است و صاحبان‬ ‫صنای��ع و کارخانه‌داران روش تصفیه فاضالب را روش��ی‬ ‫هزینه‌بر و نه درآمدزا تلقی کرده و از آن س��رباز می‌زنند‪،‬‬ ‫درحالی‌که نتایج سایر کشورها نشان داده است در صورت‬ ‫تبلیغ و آموزش صحیح در این زمینه‪ ،‬ارائه آگاهی‌های الزم‬ ‫و تش��ریح فواید این امر در س��وددهی و درآمدزایی برای‬ ‫کارخانه‪ ،‬می‌توان عالوه بر تش��ویق سرمایه‌داران به ایجاد‬ ‫تصفیه‌خانه بدون توسل به اعمال قانونی و جرایم سنگین‪،‬‬ ‫روش‌های نوینی را در این‌باره به کار بست‪».‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪21‬‬ ‫صادر کنندگان محصوالت معدنی به بازار مصر خوشبین نیستند‬ ‫حس�ن س�اعدی‪-‬گروه مع�دن‪:‬‬ ‫کش��ور مصر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای‬ ‫آفریقای��ی – عربی با رش��د تولید ناخالص‬ ‫‪ 1/8‬درصدی اس��ت که عالوه بر اینکه یک‬ ‫تولیدکننده محصوالت فلزی اس��ت‪ ،‬بازار‬ ‫خوبی برای صنایع معدنی و فلزی محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪.‬البته در ط��ول ‪ 3‬دهه گذش��ته‬ ‫رواب��ط تج��اری ایران و مصر دس��تخوش‬ ‫مناسبات سیاس��ی قرار گرفته‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫ک��ه در ‪ 3‬دهه گذش��ته حج��م مبادالت‬ ‫تجاری ‪ 2‬کش��ور به صفر رسیده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در یکی دو سال اخیر و‬ ‫پس از تغییرات سیاسی و اقتصادی که در‬ ‫این کشور عربی– آفریقایی صورت گرفته‬ ‫باب همکاری‌های ‪ 2‬کش��ور گش��وده شده‬ ‫و به نظر می‌رس��د می‌تواند بازار صادراتی‬ ‫مناس��بی را برای مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور به هم��راه داش��ته باش��د‪ .‬البته با‬ ‫وجود فراهم ب��ودن ظرفیت‌های تجاری و ای��ن محصول صادرات چندان��ی را در آن‬ ‫اقتص��ادی اما هنوز تجار و بازرگانان ایرانی ش��اهد نیس��تیم‪ .‬دراین رابط��ه عبدالرضا‬ ‫نتوانس��ته‌اند به‌طور کامل از این ظرفیت‌ها ش��یخان دبیر انجمن سیمان به‬ ‫اس��تفاده کنند به گونه‌ای ک��ه هم‌اکنون می‌گوید‪ :‬در حال حاضر صادرات س��یمان‬ ‫رقبای م��ا در حوزه‌ه��ای معدنی همچون به کش��ور مصر صفر بوده و فقط مربوط به‬ ‫ترکیه و چین توانس��ته‌اند سهم اعظمی از صادرات کلینکر می‌ش��ود که این محصول‬ ‫بازار این کشور را به خود اختصاص دهند‪ .‬نیز از طریق واس��طه‌ها به این کشور صادر‬ ‫بررس��ی آمار مب��ادالت غیرنفت��ی ایران می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کش��ور مصر در گذشته یکی‬ ‫و مصر نش��ان می‌دهد در س��ال ‪ 92‬حجم‬ ‫مبادالت صورت گرفت��ه ‪600‬میلیون دالر از تولید‌کنندگان بزرگ س��یمان محسوب‬ ‫ب��وده که از این می��زان ‪ 593‬میلیون دالر می‌ش��د ک��ه اکنون این کش��ور ب��ه دلیل‬ ‫آن صادرات محصوالت ایرانی و ‪ 7‬میلیون وج��ود ظرفیت‌های باال در زمینه آس��یاب‬ ‫و س��ایش کلینک��ر‬ ‫دالر آن واردات کاالی‬ ‫بهرام سبحانی رییس انجمن ب��رای تولی��د س��یمان‬ ‫مصری بوده است‪.‬‬ ‫اقدام ب��ه خرید کلینکر‬ ‫عم��ده محص��والت فوالد ایران‪ :‬از آنجایی‌که‬ ‫از س��ایر کش��ورهای‬ ‫صادرات��ی مص��ر ب��ه مصر حدود ‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیون‬ ‫منطقه می‌کند‪.‬‬ ‫جهان ش��امل نفت خام‬ ‫تن فوالد را ساالنه تولید‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫و فرآورده‌ه��ای نفت��ی‪،‬‬ ‫پنب��ه‪ ،‬منس��وجات‪ ،‬می‌کند و این میزان تولید‬ ‫واق��ع مصر با اس��تفاده‬ ‫محص��والت فل��زی و بخش اعظمی از نیاز کشور از کلینک��ر واردات��ی و‬ ‫استفاده از آن در تولید‬ ‫مواد ش��یمیایی است و را تامین می‌کند‪ .‬بنابراین‬ ‫س��یمان ارزش افزوده‬ ‫این در حالی اس��ت که‬ ‫بازار فوالد این کشور‬ ‫باالی��ی را ب��رای خود‬ ‫عمده کاالهای صادراتی‬ ‫جایگزین مناسبی برای‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ران ب��ه مص��ر را‬ ‫شیخان ادامه داد‪ :‬این‬ ‫سیمان و کلینکر‪ ،‬گازو صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫کشور به علت ارتباطات‬ ‫محصوالت کش��اورزی‬ ‫ما محسوب نمی‌شود‬ ‫قوی با س��ایر کشورها‬ ‫و‬ ‫ش��امل‌مرکبات‬ ‫ای��ن کار را ب��ه راحتی‬ ‫مکمل‌ه��ای داروی��ی‬ ‫تش��کیل می‌دهن��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر باید انجام داده به طوری که صادرات س��یمان‬ ‫توجه داش��ت که محدود شدن محصوالت س��هم باالی��ی از تولید ناخال��ص ملی این‬ ‫صادرات��ی ایران به مص��ر در حالی صورت کشور را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��یمان ای��ران تصریح‬ ‫می‌گیرد که این کشور یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫مصرف‌‌کنندگان فوالد‪ ،‬س��یمان‪ ،‬فسفات و کرد‪ :‬ص��ادرات کلینکر ب��ه مصر فقط یک‬ ‫منگنز شناخته ش��ده که می‌تواند سکوی اتف��اق بوده و نمی‌توان به ب��ازار مصر زیاد‬ ‫پرتابی برای اقتصاد معدنی کشور محسوب خوش��بین بود زیرا که این کش��ور تنها به‬ ‫عل��ت ارزان بودن کلینکر ای��ران تمایل به‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خرید ای��ن محصول دارد‪ ،‬بنابراین هرگونه‬ ‫‹ ‹سیمان و کلینکر‬ ‫س��یمان ازجمل��ه محص��والت معدنی و تغیی��ری در قیمت و از بی��ن رفتن مزیت‬ ‫استراتژیک است که به دلیل ظرفیت باالی رقابتی به معنای از دس��ت دادن بازار مصر‬ ‫تولید می‌تواند مزیت باالیی را در ارزآوری خواهد بود‪.‬‬ ‫برای کشور به همراه داشته باشد‪ .‬موضوعی ‹ ‹بازار فوالد مصر مناسب نیست‬ ‫فوالد نیز از جمله محصوالتی اس��ت که‬ ‫که هم‌اکنون و با وجود نیاز کشور مصر به‬ ‫صنایع سنگ کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال دانش فنی و مهندسی‬ ‫بازار مصر ممکن اس��ت بتوان��د جایگزین‬ ‫مناس��بی برای محصوالت صادراتی کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی رییس انجمن‬ ‫ایران‌درخص��وص‬ ‫ف��والد‬ ‫جایگزین��ی مص��ر در صادرات‬ ‫گفت‪ :‬از آنجایی‌که مصر‬ ‫فوالد به‬ ‫حدود ‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیون تن فوالد را س��االنه‬ ‫تولی��د می‌کند و این می��زان تولید بخش‬ ‫اعظمی از نی��از کش��ور را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫بنابراین طبیعی اس��ت که بازار فوالد این‬ ‫کش��ور جایگزین مناس��بی برای صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی ما محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬البته ممکن است در برخی‬ ‫از محص��والت خ��اص ف��والدی همچون‬ ‫انواع ورق س��رد و گرم به واردات وابس��ته‬ ‫باش��د و در ای��ن بخش ب��ه دلی��ل مازاد‬ ‫تولید ام��کان صادرات ورق‌ه��ای فوالدی‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬اما باید توجه داش��ت که در‬ ‫ط��ول چند دهه گذش��ته روابط سیاس��ی‬ ‫و اقتصادی کش��ور مناس��ب نب��وده و در‬ ‫چند س��ال اخیر نیز مشکالت داخلی این‬ ‫کش��ور باعث ش��ده تا نتوانی��م از ظرفیت‬ ‫ب��ازار مصر به‌ط��ور کامل اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گونه‌ای که با وجود مازاد تولید ورق‌های‬ ‫فوالدی و ص��ادرات بیش از ‪1‬میلیون تنی‬ ‫این محصوالت س��همی از بازار مصر را به‬ ‫دس��ت نیاورده‌‌ایم‪ .‬س��بحانی در پاسخ به‬ ‫اینکه آیا امکان افزای��ش تولید و صادرات‬ ‫محص��والت فوالدی خاص ب��ه مصر وجود‬ ‫دارد گفت‪ :‬ب��ا توجه به کیفیت محصوالت‬ ‫و شناخته ش��دن برند فوالد مبارکه تقاضا‬ ‫برای خرید از سوی س��ایر کشورها وجود‬ ‫دارد‪ .‬اما در ش��رایط فعلی صادرات بیش از‬ ‫این میزان به برهم خ��وردن توازن عرضه‬ ‫و تقاضای داخلی خواه��د انجامید‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه ش��رایط افزایش تولید نیز هم‌اکنون‬ ‫فراهم نیس��ت و ممکن است در طرح‌های‬ ‫توسعه این شرکت مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سنگ‌های تزئینی مصر‬ ‫مصر به‌دلیل عبور از بحران‌‌های سیاسی‬ ‫و اقتص��ادی داخل��ی هم‌اکن��ون مرحل��ه‬ ‫دانش فنی و مهندسی و استفاده از تجربه‬ ‫و تخصص کارشناس��ان ایران��ی موضوعی‬ ‫است که ممکن است تقاضای زیادی را در‬ ‫کشور مصر داشته باشد‪ .‬کامیار محبوبیان‬ ‫مدیرعامل شرکت س��پندارمد ایرانیان در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ای��ران از ظرفیت خیلی خوبی‬ ‫از لح��اظ صدور خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫در زمینه‌ه��ای مختل��ف صنعتی و معدنی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط فعلی صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندسی ایران خیلی بهتر از خدمات‬ ‫تکنولوژی فنی اس��ت چرا که مهندسان و‬ ‫کارشناس��ان ایران��ی از دان��ش و تخصص‬ ‫باالی��ی در زمینه اجرای پروژه‌های معدنی‬ ‫در س��ایر کش��ورهای منطقه برخوردار‌ند‪.‬‬ ‫محبوبیان تصریح ک��رد‪ :‬ایران می‌تواند در‬ ‫خیل��ی از زمینه‌ها به کش��ور مصر کمک‬ ‫کند‪ .‬که این خدمات ش��امل طراحی‪ ،‬اجرا‬ ‫و تجهی��ز فناوری‌های مرب��وط به معدن و‬ ‫صنایع معدنی می‌شود‪.‬‬ ‫ترمیم و بهس��ازی را پشت سر می‌گذارد و‬ ‫بخش‌های عمرانی و ساخت‌وساز بیشترین‬ ‫س��هم را در این تغییر ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬در واقع نیاز مصر ب��ه مواد اولیه‬ ‫ساخت‌وس��از همچ��ون انواع س��نگ‌های‬ ‫تزیین��ی و همچنین مزیت باالی کش��ور ‹ ‹مزیت‌های بازار مصر‬ ‫ما در این بخ��ش می‌تواند موجبات ایجاد‬ ‫آنچه مسلم است بازار تمامی کشورهای‬ ‫بازاری بکر و سودآور را فراهم کند‪.‬‬ ‫منطقه می‌توان��د راهی برای خروج صنایع‬ ‫انجمن‬ ‫سیدمحمد دهقان عضو‬ ‫کشور از شرایط رکود کنونی باشد‪.‬‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬ ‫ت‬ ‫س��نگ ای��ران در گف‬ ‫ابراهی��م جمیل��ی رییس خانه‬ ‫آی��ا‬ ‫اینک��ه‬ ‫درب��اره‬ ‫اقتص��اد ای��ران در گفت‌وگو با‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫‌عن��وان‬ ‫کش��ور مص��ر می‌توان��د به‬ ‫درخصوص این مزایا‬ ‫کش��ورهای ه��دف‬ ‫می‌گوید‪ :‬کش��ور مصر‬ ‫صادراتی تعیین ش��ود‪،‬‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫ابراهیمجمیلیرییس‬ ‫گفت‪ :‬س��نگ‌های نرم‬ ‫کش��ورهای آفریقای��ی‬ ‫خانهاقتصادایران‪:‬در‬ ‫ایران همچون مرمریت‬ ‫محسو ب‌می‌ش��و د ‪،‬‬ ‫صورتی‌کهیکهیات‬ ‫یک��ی از محص��والت با‬ ‫بنابراین برای گسترش‬ ‫سرپرستی‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫کیفیت و پر طرفدار در‬ ‫بازارهای صادراتی باید‬ ‫ی‬ ‫با ز ا ر ه��ا‬ ‫و‬ ‫دیدار‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫اتاق‬ ‫تمهیداتی برای برقراری‬ ‫ب‬ ‫‌محس��و‬ ‫جها نی‬ ‫روابط تجار و بازرگانان‬ ‫رایزنی‌هایتجاریبا‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫‌ش��ود‪.‬‬ ‫می‬ ‫مسئوالناتاقبازرگانیو ‪ 2‬کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫این‬ ‫صادرات‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به‌عنوان‬ ‫محصول سهم ناچیزی توسعهتجارتکشورمصر‬ ‫مث��ال تس��هیل در‬ ‫از ب��ازار منطق��ه را به اعزامشود‪،‬می‌تواندمسیر صدور وی��زا و همچنین‬ ‫خ��ود اختص��اص داده‬ ‫روابط و گسترش بازار‬ ‫فراه��م ش��دن ام��کان‬ ‫است‪.‬‬ ‫حض��ور هیات‌ه��ای‬ ‫‪ 2‬کشور را هموار کند‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫تج��اری ‪ 2‬کش��ور در‬ ‫تجاری‬ ‫رواب��ط‬ ‫کنونی‬ ‫نمایشگاه‌های تخصصی‬ ‫ایران و مصر بسیار اندک است‪ ،‬به گونه‌ای قطع��ا می‌توان��د به‌گس��ترش روابط منجر‬ ‫که س��نگ‌های تزئینی هیچ جایگاهی در ش��ود‪ .‬رییس خانه اقتصاد ای��ران یادآور‬ ‫بازارهای این کشور ندارد‪.‬‬ ‫ش��د‪ :‬در حال حاضر با توج��ه به تغییراتی‬ ‫‌که‬ ‫ی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫عضو انجمن س��نگ‬ ‫که در کش��ور مصر ایجاد شده‪ ،‬نیاز شدید‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگزین‬ ‫‌تواند‬ ‫بازار کشور مصر می‬ ‫به کاالها و خدمات در این کشور احساس‬ ‫کشور‬ ‫ساختمانی‬ ‫و‬ ‫تزیینی‬ ‫برای سنگ‌های‬ ‫می‌ش��ود و کش��ورهایی همچ��ون چین‪،‬‬ ‫راهی‬ ‫ف��راوان‬ ‫مش��کالت‬ ‫با‬ ‫ک��ه هم‌اکنون‬ ‫امری��کا‪ ،‬ترکی��ه و کش��ورهای اروپایی در‬ ‫کشور‬ ‫شود‪،‬‬ ‫محسوب‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬ ‫کشور عراق م‬ ‫تالش‌اند تا بیشترین س��هم را از این بازار‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫سنگ‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫واسطه‬ ‫قطر به‌عنوان‬ ‫به دست آورند‪ .‬بنابراین در صورتی‌که یک‬ ‫کرده‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫مصر‬ ‫نیاز‬ ‫منطقه‬ ‫کشورهای‬ ‫هیات تجاری به سرپرستی اتاق ایران برای‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫سودهای‬ ‫طریق‬ ‫و از این‬ ‫دی��دار و رایزنی‌های تجاری با مس��ئوالن‬ ‫‌رس��د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫وی‬ ‫‌آورد‪.‬‬ ‫می‬ ‫اتاق بازرگانی و توسعه تجارت کشور مصر‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫برقراری‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ‫اع��زام ش��ود‪ .‬می‌توان��د مس��یر روابط و‬ ‫با این کشور می‌تواند زمینه رشد و توسعه گسترش بازار ‪ 2‬کشور را هموار کند‪.‬‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫مزایده الماس ‪ 10‬میلیون پوندی‬ ‫اظهارات غول معدنی استرالیا در باره چین‬ ‫اعتصاب در بزرگ‌ترین بندر سنگ‌آهن جهان‬ ‫یک الماس گالبی شکل به وزن ‪ 8/41‬قیراط که توسط بزرگ‌ترین‬ ‫تاجر دنیا تولید شده در «هنگ‌کنگ» به مزایده گذاشته شد‪.‬‬ ‫الماس گالبی ش��کل مضرس (دندانه‌دار) ب��ه وزن ‪ 8/41‬قیراط که‬ ‫توس��ط بزرگ‌ترین تاج��ر دنیا به نام «د بیرز» اه��ل افریقای جنوبی‬ ‫تولید ش��ده‪ ،‬در «هنگ‌کنگ» به مزایده گذاش��ته ش��ده اس��ت ‪.‬این‬ ‫س��نگ زیب��ا که در نوع خ��ود یک��ی از زیباتری��ن الماس‌های تراش‬ ‫خورده به دس��ت انس��ان اس��ت‪ ،‬با قیم��ت ‪۱۰‬میلیون پون��د معادل‬ ‫‪۱۰۳‬میلی��ون یوان قیمت‌گذاری ش��ده و به نظر می‌رس��د در مزایده‬ ‫ب��ه بی��ش از این رقم نیز فروخته ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت؛ بس��یاری از‬ ‫کلکسیونرهای ثروتمند جهان از حاال تقاضای خود را برای خرید این‬ ‫الماس اعالم‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫کالیو پالمر‪ ،‬غول معدنی اس��ترالیا که سیاس��تمدار ش��ده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫اظهاراتی که از تلویزیون ملی پخش ش��د با حمالت لفظی به چین‪ ،‬بار‬ ‫دیگر به تنش‌ها با بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور دامن زد‪.‬‬ ‫پالمر مالک شرکت مینرالوژی است که با غول دولتی چینی سیتیک‬ ‫پسیفیک در مورد حق امتیاز اختالف درازمدتی دارد در برنامه‌ای که از‬ ‫شبکه‌ای بی‌سی اس��ترالیا پخش شد‪ ،‬دولت چین را نژادپستی توصیف‬ ‫کرد که مردمش را می‌کش��د‪ .‬وی که منکر دریافت بیش از ‪ 12‬میلیارد‬ ‫دالر از س��یتیک ب��رای مبارزات انتخاباتی خود ش��ده دولت چین را به‬ ‫ت�لاش برای به دس��ت گرفتن کنترل بنادر اس��ترالیا برای غارت منابع‬ ‫طبیعی این کش��ور متهم کرده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت؛ اظه��ارات پالمر‬ ‫نگرانی‌ها را نسبت به پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی برانگیخته است‪.‬‬ ‫خدم��ه یدک‌کش‌ها در بندر هدلند اس��ترالیا ک��ه بزرگ‌ترین بندر‬ ‫س��نگ‌آهن جهان اس��ت‪ ،‬تهدید کردند؛ در ص��ورت افزایش نیافتن‬ ‫دستمزد و بهبود شرایط دست به اعتصاب خواهند زد‪.‬‬ ‫طب��ق اعالم بی‌اچ‌پ��ی بیلیتون‪ ،‬معدنکاران س��نگ‌آهن اس��ترالیا‬ ‫در ص��ورت وقوع ای��ن اعتصاب مجموع��ا روزان��ه ‪ 100‬میلیون دالر‬ ‫اس��ترالیا ضرر خواهند کرد‪ .‬این بندر نیمی از س��نگ‌آهن استرالیا را‬ ‫ص��ادر می‌کند و انتظار می‌رود میزان صادراتش به ‪ 76/5‬میلیارد دالر‬ ‫در سال منتهی به ژوئن ‪ 2015‬برسد‪.‬‬ ‫بی‌اچ‌پ��ی بیلیتون در ماه مه اعالم کرده ب��ود؛ در صورتی‌که ‪ 2‬روز‬ ‫اعتصاب برگزار شود‪ ،‬فعالیت‌های معدنی این شرکت کند خواهد شد‬ ‫زیرا موجودی بندر در سطح باالیی قرار دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم شناسایی‬ ‫بازارهای بین‌المللی‬ ‫محمدعلی میرزاییان‬ ‫فعال معدنی‬ ‫ای��ران یکی از کش��ورهای صادرکننده کاال در‬ ‫قالب صادرات نفتی و غیرنفتی اس��ت و به لحاظ‬ ‫بهره‌مندی از مواهب متعدد همچون دریا‪ ،‬معادن‬ ‫و‪ ...‬می‌تواند بیش از این در صحنه‌های اقتصادی‬ ‫و تجارتی فعال باشد‪.‬‬ ‫کشورهای جهان با توجه به سطح رشدیافتگی‬ ‫خود‪ ،‬کاالهای متنوعی صادر می‌کنند‪ .‬در جوامع‬ ‫صنعتی به ص��ادرات کاالهای صنعتی و فرآوری‬ ‫ش��ده که از ارزش‌افزوده باالیی نیز برخوردارند‪،‬‬ ‫اهمیت فراوانی داده می‌شود‪.‬‬ ‫این درحالی است که کشورهای در حال توسعه‬ ‫همچون ایران‪ ،‬توجه خود را بیش��تر معطوف به‬ ‫صادرات نفتی کرده و صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫همانن��د کاالهای کش��اورزی و معدنی در درجه‬ ‫دوم اهمیت قرار دارند‪.‬‬ ‫تقویت ص��ادرات‪ ،‬دارای مزای��ای مهمی بوده‬ ‫که می‌توان به تولید انب��وه‪ ،‬تامین درآمد ارزی‪،‬‬ ‫افزایش اش��تغال‪ ،‬بهبود کیفیت و کاهش قیمت‬ ‫محصوالت اش��اره کرد‪ .‬البت��ه جهت بهره‌مندی‬ ‫هرچه بیش��تر از مزایای صادرات در دس��تیابی‬ ‫به رشد و توس��عه اقتصادی استفاده از الگوهای‬ ‫مناس��ب ض��روری اس��ت‪ .‬براس��اس روش‌های‬ ‫متداول علم��ی که ابتدا عل��ل و معلول موضوع‬ ‫را از زوای��ای مختلف بررس��ی و ارزیابی کرده و‬ ‫بع��د منجر به نتیجه و تصمی��م نهایی در حوزه‬ ‫مورد بحث می‌ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫ش��رایط فعلی جامعه و رکود اقتصادی حاکم بر‬ ‫آن باید تصمیمات مهم و تاثیرگذار با مش��ورت‬ ‫و نظرخواهی از فعاالن بخش معدن اتخاذ ش��ود‪.‬‬ ‫در واق��ع باید قب��ل از هر تصمیمی بررس��ی‌ها‬ ‫روی عوام��ل موفقیت‌زا و همچنین موانع دخیل‬ ‫در کاه��ش صادرات صنای��ع معدنی به بازارهای‬ ‫بین‌المللی شناس��ایی شود‪ .‬شناسایی این عوامل‬ ‫در حوزه‌ه��ای مختلف��ی همچ��ون ص��ادرات‪،‬‬ ‫انتقال فناوری‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪ ،‬تولید موجبات‬ ‫تمرکز و کنترل بهتر و افزایش ش��انس موفقیت‬ ‫شرکت‌های صادراتی را فراهم می‌آورد‪ .‬با انتخاب‬ ‫ب��ازار هدف ن��ه تنها امکان تامین خواس��ته‌ها و‬ ‫انتظارات خریداران وس��عت پی��دا می‌کند‪ ،‬بلکه‬ ‫ارائه کاالهای مناسب و مطابق با نیازها و سالیق‬ ‫مصرف‌کنندگان خارجی نیز شکل پویا و مناسبی‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تقوی��ت ص��ادرات دارای مزای��ای‬ ‫مهمی بوده ک��ه تولید انبوه‪ ،‬تامین درآمد ارزی‪،‬‬ ‫افزایش اش��تغال‪ ،‬بهبود کیفیت و کاهش قیمت‬ ‫محصوالت تولیدی از آن جمله اس��ت که جهت‬ ‫بهره‌مندی هرچه بیش��تر از مزایای صادرات در‬ ‫دستیابی به رش��د و توسعه اقتصادی استفاده از‬ ‫الگوهای مناسب ضروری است‪.‬‬ ‫بدیهی است توجه بیشتر به صنایعی که زمینه‬ ‫صادراتی دارن��د همچون صنایع معدنی می‌توان‬ ‫موجب��ات تقویت پیوندهای بین بخش صنعت و‬ ‫معدن و همچنین افزایش توانمندی‌های تولیدی‬ ‫و صادراتی سایر بخش‌های مختلف را فراهم آورد‬ ‫و در نهایت با ایجاد این ضریب فزاینده موجبات‬ ‫رشد اقتصادی پویا در سایر بخش‌های اقتصادی‬ ‫نیز فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫کش��ور ما با دارا بودن معادن وس��یع می‌تواند‬ ‫مزای��ای صادراتی چش��مگیری در ح��وزه مواد‬ ‫معدنی همچون س��نگ آهن‪ ،‬مس‪ ،‬زغال سنگ‪،‬‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬فس��فات و‪ ...‬را به خ��ود اختصاص‬ ‫دهد ک��ه با اتخاذ تصمیمات منطقی و کارس��از‬ ‫و همچنی��ن وض��ع قوانی��ن کارشناسی‌ش��ده‬ ‫مسیر س��رمایه‌گذاری روی بخش‌های اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و فرآوری مواد معدنی را هموار کند‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز‬ ‫(دالر)‬ ‫درصد‬ ‫تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/44‬‬ ‫‪-0/020‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪880‬‬ ‫‪+2‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪+12‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+01‬‬ ‫مس‬ ‫‪7003‬‬ ‫‪+17‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18730‬‬ ‫‪-05‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22275‬‬ ‫‪-511‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪+91‬‬ ‫روی‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪+91‬‬ ‫طال‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪-1‬‬
‫یادداشت‬ ‫ِگل هرمز‬ ‫فیروز علی نیا‬ ‫استاد دانشگاه معدن امیرکبیر‬ ‫خاک‌ه��ای معدن��ی تن��وع باالی��ی را ب��ه خود‬ ‫اختص��اص داده‌اند به گونه‌ای ک��ه از بین ‪ 64‬ماده‬ ‫معدنی کشف شده هر کدام با رنگی خاص همچون‬ ‫جعب��ه‌ای جادوی��ی از دل طبیعت نق��ش آفرینی‬ ‫می‌کنند اما در این بین این خاک س��رخ اس��ت که‬ ‫ب��ا وجود زیبایی کاربردهای زیادی را نیز در صنایع‬ ‫مختلف به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬خاک س��رخ‬ ‫به ط��ور عمده در مناط��ق ح��اره‌ای و مرطوب به‬ ‫عنوان یک محصول جانبی در آهن اکس��ید ش��ده‬ ‫تش��کیل می‌شود ‪ .‬نقاش��ی‌هایی که بر روی دیواره‬ ‫غارها کش��یده شده‌اند از کشف این ماده در هزاران‬ ‫سال پیش خبر می‌دهند‪ .‬عمده ذخایر این ماده در‬ ‫اسپانیا‪ ،‬هند‪ ،‬امریکا‪ ،‬آفریقای جنوبی و ایران یافت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫خاک سرخ ایران به عنوان بهترین خاک سرخ در‬ ‫دنیا شناخته شده است چراکه جزیره هرمز ذخیره‬ ‫‪ 150‬هزار تنی خاک س��رخ را در دل کوه‌های خود‬ ‫ج��ای داده و به دلیل داش��تن کیفیت کم نظیر به‬ ‫عنوان برجس��ته ترین و بهترین خاك سرخ در دنیا‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت ‪.‬در واقع کیفیت باالی خاک‬ ‫س��رخ جزیره هرمز به گونه‌ای است که در دنیا این‬ ‫خاک را با نام گل هرمز می‌شناسند‪.‬‬ ‫گل هرم��ز عالوه بر اینکه در صنعت س��رامیک‬ ‫س��ازی و رنگس��ازی مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‬ ‫مصرف خوراکی نیز داشته و بومی‌های منطقه‪ ،‬این‬ ‫ماده را به عنوان ادویه در طبخ ماهی‪ ،‬نان و ترش��ی‬ ‫مورد استفاده قرار داده و آن را «گِلک » می‌نامند‪.‬‬ ‫خاک سرخ که به خاک هرمز نیز معروف است در‬ ‫مناطق دیگری از ایران همچون اسفراین و اراک نیز‬ ‫یافت می‌ش��ود‪ .‬با وجود اینکه مواد معدنی از ارزش‬ ‫باالی��ی برخوردارند اما با وج��ود ذخایر کمی که از‬ ‫ای��ن خ��اک در دنیا وج��ود دارد از لحاظ اقتصادی‬ ‫و س��ودآوری در مقام باالتری نسبت به برخی مواد‬ ‫معدنی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رنگدانه‌های موجود در خاک سرخ این ماده را به‬ ‫عنوان یکی از مواد اولیه و اصلی در صنایع مختلف‬ ‫تبدیل کرده است‪ .‬از کاربردهای خاک سرخ می‌توان‬ ‫ب��ه مواردی همچون تولید رنگهاى مختلف روغنى‪،‬‬ ‫س��اختمانى‪ ،‬صنعتى و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬اما استفاده از‬ ‫ای��ن خاک تنها ب��ه این موارد محدود نش��ده و در‬ ‫صنایع شیمیایى‪ ،‬س��یمان‪ ،‬پالستیك‪ ،‬كاغذسازى‪،‬‬ ‫شیشه سازى و سرامیك و لوازم آرایشى نیز به كار‬ ‫م��ى‌رود‪ .‬رنگی قرمزی که در تیر آهن‌ها به چش��م‬ ‫می‌خورد از ترکیب این خاک با آهن خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫از ویژگی‌های یک خاک س��رخ مرغوب می‌توان به‬ ‫ابعاد ‪ 2‬تا ‪ 8‬میکرونی و عیار ‪ 70‬درصدی آن اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫سرمایه‌گذاری چینی‌ها‬ ‫در معادن ایران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت هلدین��گ کما چی��ن گفت‪:‬‬ ‫پروژه‌های ب��زرگ معدنی و صنایع پای��ه‌ای از جمله‬ ‫حوزه‌ه��ای کاری هس��تند که برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ران پیگیری می‌ش��وند‪ .‬به گ��زارش ماین نیوز‪،‬‬ ‫نانس��ی یانگ در دیدار با استاندار کرمان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت هلدینگ کم��ا در چین جزو ش��رکت‌هایی‬ ‫اس��ت که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در خارج از چین‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این شرکت با کمک‬ ‫بانک‌های س��رمایه‌گذاری چینی کاره��ای زیادی در‬ ‫خارج از چین انجام داده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫هلدینگ کما چین افزود‪ :‬دولت چین در چند س��ال‬ ‫اخیر حمایت ویژه‌ای از ش��رکت‌هایی که در خارج از‬ ‫چین س��رمایه‌گذاری کرده‌اند‪ ،‬انجام داده است‪ .‬یانگ‬ ‫بیان کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری در خطوط بین‌شهری راه‌آهن‬ ‫فیلیپین ازجمله کارهای س��رمایه‌گذاری این شرکت‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬برای انتقال فناوری نیز نگرانی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬زیرا چین یکی از کش��ورهای قوی در فناوری‬ ‫تیتانیوم اس��ت و در این بحث در بین کشورهای دنیا‬ ‫جا افتاده است‪ .‬مدیرعامل شرکت هلدینگ کما چین‬ ‫با اشاره به همکاری این شرکت با شرکت‌های کانادایی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید پیگمنت در معدن تیتانیوم کهنوج‬ ‫ازجمل��ه اهداف ما در این پروژه اس��ت‪ ،‬زیرا پیگمنت‬ ‫ارزش‌افزوده بسیار باالیی دارد‪ .‬یانگ خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بعد از بازگشت به چین با جمع‌آوری اطالعات‪ ،‬مدیران‬ ‫اس��تان را از نحوه ادامه کار‪ ،‬از طریق ش��رکت همکار‬ ‫ایران��ی خود در جریان قرار خواهی��م داد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ایرانی فراراه کهکش��ان نیز در این نشس��ت‬ ‫به‌عنوان همکار این ‪ 2‬ش��رکت چینی در ایران گفت‪:‬‬ ‫شرکت فراراه کهکشان کار روی عناصر معدنی و خاکی‬ ‫را انجام می‌دهد و با همکاری این ش��رکت چینی به‬ ‫دنبال افزایش س��رمایه‌گذاری در کشور است‪ .‬مهدی‬ ‫عابدینی خاطرنشان کرد‪ :‬وزیر صنعت اعالم کرده کار‬ ‫در حوزه معادن باید از طریق مزایده انجام شود که با‬ ‫توجه به زمانبر بودن فرآیند شرکت در مزایده و اعالم‬ ‫نتیجه‪ ،‬انتظار همکاری بیشتر مدیران استان کرمان را‬ ‫در این زمینه داریم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گفت و گوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقش دالالن در صنایع معدنی را بررسی کرد‬ ‫واسطه‌های معدنی عامل رونق یا نابودی؟‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬دالل��ی‬ ‫ی��ا واس��طه‌گری ام��روزه ب��ه عن��وان یک��ی از ارکان‬ ‫جدایی‌ناپذی��ر در تجارت تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬باتوجه‬ ‫به پیش��رفت روزافزون بشر در صنایع مختلف همواره‬ ‫کس��انی بودند که با این عنوان ب��ه بازار‌های مختلف‬ ‫از م��واد غذایی گرفت��ه تا موادمعدنی وارد ش��ده و از‬ ‫ایج��اد ارتب��اط بی��ن تولید‌کنن��ده و مصرف‌کننده به‬ ‫س��ود‌های هنگفتی دس��ت یافته‌اند و در برخی موارد‬ ‫باعث متضرر ش��دن تولیدکنندگان می‌شوند‪ .‬یکی از‬ ‫بخش‌های س��ودآور در دنیای صنعتی امروز معادن و‬ ‫صنایع معدنی اس��ت‪ .‬در ایران نیز وجود ذخایر عظیم‬ ‫معدنی و س��ود سرش��اری که از استخراج و تولید این‬ ‫مواد حاصل می‌ش��ود زمینه فعالی��ت دالالن را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که نظرات مختلفی‬ ‫در مورد فعالیت واس��طه‌های معدنی از س��وی فعاالن‬ ‫و مس��ئوالن معدنی به گوش می‌رس��د‪ .‬در این رابطه‬ ‫با نادر کوش��ا فعال معدنی‪ ،‬عبدالوهاب س��هل آبادی‬ ‫رییس‌خانه صنعت و معدن‪ ،‬عزیز میرزاییان عضو خانه‬ ‫معدن و محمدرضا دهقان عضو انجمن س��نگ ایران و‬ ‫محمدجعفر صادقی‌پناه عضو خانه معدن گفت‌وگویی‬ ‫را انجام دادیم که در زیر می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹سودهای کالن واسطه‌گری معدنی‬ ‫نادر کوشا فعال معدنی درخصوص حضور‬ ‫واس��طه‌ها و دالالن در مع��ادن و صنای��ع‬ ‫می‌گوید‪:‬از گذشته در‬ ‫معدنی به‬ ‫بیش��تر بازارهای جهانی واس��طه‌گری وجود داشته و‬ ‫نمی‌توان بخش معدن را مستثنا کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این حوزه نیز ع��ده‌ای اقدام به خرید‬ ‫و ف��روش پروانه‌های بهره‌برداری کرده و به س��ود‌های‬ ‫قاب��ل توجهی رس��یده‌اند‪ ،‬چراکه برخ��ی از معادن در‬ ‫دس��ت کس��انی اس��ت که به دلیل نداش��تن سرمایه‬ ‫کاف��ی و دان��ش م��ورد نی��از توانایی اس��تخراج مواد‬ ‫معدن��ی را نداش��ته و باع��ث از بین رفت��ن این ثروت‬ ‫عظیم می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این واس��طه‌ها با شناسایی معادنی که‬ ‫فعالیت آنها متوقف ش��ده و یا سوددهی باالیی ندارند‪،‬‬ ‫اق��دام به خرید پروانه ک��رده و با فروش آنها به فعاالن‬ ‫معدنی سودهای کالنی را به جیب می‌زنند‪ .‬البته باید‬ ‫توجه داش��ت که فعالیت در حوزه معدن بسیار سخت‬ ‫ب��وده و تعداد معدودی از آنها توان ادامه کار در زمینه‬ ‫استخراج موادمعدنی را دارند‪.‬‬ ‫این فعال معدن��ی در خصوص خرید ماده معدنی از‬ ‫س��وی واسطه‌های قبل از اس��تخراج می‌گوید‪ :‬یکی از‬ ‫ش��رایط ایده آل و مطلوب برای ه��ر محدوده معدنی‬ ‫اطمینان خاطر از فروش و س��وددهی محصوالت خود‬ ‫قبل از اس��تخراج اس��ت اما با توجه ب��ه رکودی که بر‬ ‫صنای��ع معدنی س��ایه افکنده این قضی��ه امکان پذیر‬ ‫نبوده و تا زمان تحویل مواد معدنی هیچ پولی از سوی‬ ‫خری��دار پرداخت نخواهد ش��د‪ .‬این در حالیس��ت که‬ ‫تعداد زیادی از معدن‌داران مجبورند تا محصوالت خود‬ ‫را دپوکنند چراکه خریداری برای آنها وجود نداشته و‬ ‫همین امر باعث راکد ش��دن بازار و کم شدن سود این‬ ‫افراد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آزاد سازی معامالت پروانه بهره‌برداری‬ ‫محم��د جعفر صادق��ی پناه‪ ،‬عض��و خانه‬ ‫معدنی نی��ز در خص��وص فعالیت دالالن‬ ‫می‌گوید‪:‬از آنجایی که‬ ‫معدنی به‬ ‫ش��رط اصلی برای خرید پروان��ه بهره‌برداری از معادن‬ ‫تایید صالحیت فنی و مالی ش��خص خریدار توس��ط‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مربوطه است‬ ‫امکان حضور افراد سودجو که برخی با نام دالل از آنها‬ ‫یاد می‌کنند وجود نداشته و تنها از طریق آژانس‌هایی‬ ‫ک��ه مج��وز الزم را برای انجام این ام��ر دارند خرید و‬ ‫ف��روش پروانه‌های بهره‌برداری ب��ه متقاضیان صورت‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ن معتق��دم معام�لات پروانه‌ه��ای‬ ‫بهره‌ب��رداری ک��ه از س��وی ای��ن ش��رکت‌های انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬موجبات توس��عه و پیشرفت فعالیت معادنی‬ ‫که از چرخه خارج شدند را فراهم می‌سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹واسطه‌ها‪ ،‬عامل توسعه فعالیت‌های معدنی‬ ‫همچنین عزیز میرزاییان‪ ،‬عضو خانه معدن‬ ‫نیز با عنوان اینکه خری��د و فروش پروانه‬ ‫معادن به توس��عه فعالی��ت معدنی منجر‬ ‫می‌گوید‪ :‬نگاه‌ها و دیدگاه‌های‬ ‫خواهد شد به‬ ‫متفاوتی در مورد داللی یا همان واس��طه گری وجود‬ ‫دارد به گونه‌ای که برخی آن را منفی دانسته و برخی‬ ‫هم با نگاهی مثبت به قضیه نگاه می‌کنند ‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خری��د و ف��روش پروانه‌ه��ای بهره ب��رداری از معادن‬ ‫می‌تواند نقش مثبت و بس��زایی در پیشرفت و توسعه‬ ‫فعالیت‌های معدنی داش��ته باش��د‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫فعالی��ت مع��ادن در ش��رایط بحران��ی ب��وده‪ ،‬نیاز به‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های عظی��م در این زمینه به ش��دت‬ ‫احس��اس می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین کسانی که‬ ‫امکان س��رمایه‌گذاری در حوزه‌ه��ای معدنی را فراهم‬ ‫می‌کنند باعث رشد و توسعه معادن می‌شوند‪.‬‬ ‫میرزایی��ان گفت‪ :‬من معتقدم کس��انی که اقدام به‬ ‫خرید پروانه‌ها می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری سنگین‬ ‫را ب��ه جان خریده و باعث افزایش تولید مواد معدنی و‬ ‫رونق در این عرصه می‌شوند‪ .‬همچنین با آغاز فعالیت‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج یک معدن زمینه اشتغال برای‬ ‫افراد جویای کار نیز فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالالن سرمایه ملی را هدر می‌دهند‬ ‫اما محمدرضا دهقان‪ ،‬عضو انجمن س��نگ‬ ‫آهن معتقد است که دالالن سرمایه‌های ملی‬ ‫را ه��در می‌دهن��د ‪ .‬وی در گف��ت و گ��و با‬ ‫می‌گوید‪ :‬ثبت محدوده‌های معدنی توسط افراد‬ ‫ناکارآم��د که س��رمایه کافی و دانش مورد نی��از را برای‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج مواد معدنی ندارند موجب از بین‬ ‫رفتن این ثروت خدادادی ش��ده و س��رمایه ملی را هدر‬ ‫می‌دهد‪ .‬پس الزم است تا مسئوالن ذی ربط با توجه به‬ ‫این مسئله از ثبت محدوده‌ها به نام این افراد جلوگیری‬ ‫کرده و راه را بر روی فعالیت این افراد سود جو ببندند‪.‬‬ ‫‹ ‹رک�ود اقتصادی جل�وی فعالیت واس�طه‌ها را‬ ‫گرفته است‬ ‫در ای��ن راس��تا عبدلوهاب س��هل آبادی‬ ‫ریی��س خان��ه صنع��ت و معدن��ی نیز در‬ ‫می‌گوید‪ :‬در سال‌های‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫گذش��ته زمانی که صنایع معدنی در ش��رایط مطلوبی‬ ‫قرار داشت شاهد فعالیت دالالن یا همان واسطه‌ها در‬ ‫این حوزه بودیم‪ .‬اما هم‌اکنون به دلیل رکود اقتصادی‬ ‫که س��ایه آن بر روی صنایع معدنی سنگینی می‌کند‬ ‫حضور دالالن کمرنگ ش��ده و معدود افرادی هستند‬ ‫که ب��ا پیش خرید ک��ردن مواد معدن��ی خاص‪ ،‬ضرر‬ ‫سنگینی را به فعاالن در این عرصه می‌رسانند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫استحصال طال از ذخایر مقاوم به فرآوری‬ ‫‹ ‹روش‌هاي ش�يميايي مرطوب براي شكس�تن ش�بكه سولفورها و‬ ‫ارسنات‌ها‬ ‫حسن کرباسچی‬ ‫کارشناس ارشد صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫هر چند هم اکنون به سبب گسترش تجارت جهانی با سبک الگوهای‬ ‫الکترونیکی و همچنین گسترش فن آوری‌های نوین در بخش ارتباطات‬ ‫و حمل و نقل ‪ ،‬بسیاری جایگاه قوی و گسترده طال را در اقتصاد جهان‬ ‫کم رنگ می پندارند‪ ،‬اما به نظر بس��یاری از کارشناس��ان و متخصصان‬ ‫اقتصادی طال هیچگاه نقش مفید و موثر خود را در تثبیت بازار اقتصادی‬ ‫منطق��ه و جه��ان از دس��ت نخواه��د داد و بخاطر گس��ترش روزافزون‬ ‫کاربردهای این فلز ارزش اقتصادی آن همچنان رو به فزونی اس��ت‪.‬نیاز‬ ‫روزافزون بش��ر به این فلز چنان اس��ت که همواره در‌پی گسترش دانش‬ ‫خود برای کش��ف ذخایر جدید و روش��هایی با س��طح فناوری باال برای‬ ‫افزایش تولید و بهره وری می باشد‪ .‬تغییر ساختار ذخایر معدنی موجود‬ ‫و کاهش عیار متوسط معادن نیز خود دلیلی برای گسترش فناوری‌های‬ ‫جدید برای استحصال طال می باشد‪.‬‬ ‫همانن��د تمام مواد معدنی فلزی و غیر فلزی‪ ،‬طال نیز در انوا ‌ع مختلفی‬ ‫از ذخای��ر معدن��ی پدی��دار می‪-‬ش��ود‪ .‬هر ن��وع از ذخیره‌های طال‬ ‫ویژگی‌های زمین شناس��ی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬کانی شناسی‪ ،‬سنگ‬ ‫شناس��ی مخصوص بخود دارد‪ .‬بطور كلي روش‌هاي متداول اس��تخراج‬ ‫طال از سنگ‌هاي معدني طالدار‪ ،‬متناسب با چگونگي وجود طال‪ ،‬شامل‪:‬‬ ‫خاكش��وئي و يا روش ثقلي‌‪ ،‬ملقمه كردن‌‪ ،‬كلراس��يون و سيانوراس��يون‬ ‫مي‌باش��د‪ .‬در سالهاي اخير فناوری‌هاي جديد و متنوعي براي استحصال‬ ‫طال در جهان مطرح و توس��عه يافته است‪ .‬از اين ميان روش‌هاي تشويه‬ ‫و اكسيداسيون با فشار‪ ،‬راه خود را به صنعت طال پيدا كرده‌اند‌‪ ،‬هر چند‬ ‫مشكالت زيس��ت محيطي ناشي از تشويه كانسنگ هاي سولفوري‪ ،‬اين‬ ‫روش را در تنگنا قرار داده است‪.‬س��ادگي روش اكسيداس��يون ميكروبي‬ ‫و هزينه كم س��رمايه گ��ذاري آن‪ ،‬باعث احداث چن��د كارخانه در نقاط‬ ‫مختلف جهان شده اس��ت‪ .‬با توسعه فناوری فرآوري ميكروبي طال‪ ،‬اين‬ ‫روش در مورد اس��تحصال ساير فلزات از قبيل‪ :‬مولبيدن‪ ،‬كبالت‪ ،‬منگنز‬ ‫و نيز زمينه‌هاي خاصي مانند فلوتاس��يون‪ ،‬رش��د چش��مگير در جهان‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬کش��ور ایران با دارا بودن قابلیت‌های خ��اص خود در بخش‬ ‫ذخایر طال‪ ،‬و بخصوص از نظر رفراکتیو بودن عمده ذخایر بزرگ شناخته‬ ‫ش��ده در ایران‪ ،‬نیاز مبرم و حتمی به دسترسی به فناوری خاص چنین‬ ‫ذخای��ری را دارد‪ .‬در کش��ور ما ذخاير قابل توجه��ي در مناطق مختلف‬ ‫کش��ور مانند زرشوران تکاب‪ ،‬آق دره تکاب و کوه زر دامغان وجود دارند‬ ‫ک��ه هر يک ويژگي هاي خاص خود را داش��ته و بايد از روش هاي ويژه‬ ‫اي براي اس��تحصال طالي آنها استفاده کرد‪ .‬مهمترين ذخيره شناخته‬ ‫شده كش��ور از گروه كاني‌هاي سولفوره‪ ،‬كانسار طالي زرشوران واقع در‬ ‫شهرس��تان تكاب در استان آذربايجان غربي مي‌باشد كه به علت درگير‬ ‫بودن طال در ش��بكه كاني‌هاي س��ولفوري و به ويژه همراهي كاني‌هاي‬ ‫ارسنيك با آنها‪ ،‬در شمار ذخاير مقاوم به فرآوري يا رفراكتيو قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-1‬اكسايش در فشار و دماي باال (‪)pox‬‬ ‫در اين روش اكس��يژن فراوان در مخلوطي آبكي از ماده در فشاري برابر‬ ‫‪ 400‬الي ‪ 1400‬كيلوپاسكال در یک محیط بسته دمیده مي‌شود و دمای‬ ‫محیط به ‪ 180‬تا ‪ 210‬درجه س��انتيگراد رس��انده می‌شود‪ .‬گفتني است‬ ‫اكس��يژن مورد نیاز در چنين سيستمي نيازمند واحد توليد اكسيژن مايع‬ ‫است كه هزینه استحصال را باال می‌برد‪.‬‬ ‫‪-2‬اکسایش بیولوژیک (‪)Biologic Oxidation‬‬ ‫شيوة ديگر‪ ،‬اكسایش گوگرد توسط يك باكتري است كه زندگي خويش‬ ‫را بر پايه جذب الكترون از مدار گوگرد و اس��تفاده از انرژي آزادش��ده به‬ ‫عنوان يك منبع تغذيه ‪ ،‬بنا نهاده اس��ت‪ .‬اين روش با آنكه سال‌هاس��ت از‬ ‫آن سخن رفته و طرح‌هاي گوناگونی دربارة آن نیز تعريف شده ولی هنوز‬ ‫كام ً‬ ‫ال بطور عملي مورد آزمايش قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫‪ -3‬روش جدید اکسیداسیون قلیایی‬ ‫برای اس��تحصال طال از ذخاير س��ولفوره و س��ولفوره ارسنيكي پس از‬ ‫خرداي��ش و دانه بندي خاك مع��دن تا اندازه مطلوب‪ ،‬مي‌بايس��تي ابتدا‬ ‫خاك معدن را به روش��ي اقتصادي اكسيده نمود‪ .‬در مرحله اکسیداسیون‬ ‫در ابت��دا تمامی ذرات طالی ریزدانه وغیر قابل مش��اهده موجود در بطن‬ ‫کانی‌های س��ولفوره آزاد شده و س��پس کاتیونهای مزاحم نظیر آرسنیک‬ ‫و آنتیموان به صورت کمپلکس‌های پایدار راس��ب می شوند‪ ،‬بدين ترتيب‬ ‫ضمن کاهش مصرف سیانور مش��کالت زیست محیطی بعدی نیز مرتفع‬ ‫خواهد ش��د‪.‬همچنین در حضور این مواد تمامی‌سولفیدهای حاصل شده‬ ‫به سرعت به سولفات تبدیل و راسب می‌شوند‪.‬‬ ‫پس از انجام عملیات اکسیداس��یون از طريق انحالل خاك در س��يانور‪،‬‬ ‫طالي موجود در خاك را در س��يانور حل و س��پس محلول سيانور حاوي‬ ‫ط�لا در دوغاب موجود را در محيط قلياي��ي با كربن فعال در تماس قرار‬ ‫داده تا طال به صورت كمپلكس روي كربن فعال بنشيند‪ .‬پس از آن كربن‬ ‫طال دار را در تانك‌هاي بس��ته حاوي محلول سيانور گرم شستشو داده تا‬ ‫در فرآيند ”الكترو وينينگ“‬ ‫بار ديگر طال در س��يانور حل ش��ود‪.‬‬ ‫كمپلكس طال از محلول س��يانور حاوي طال روي پوش��ال فوالدي نشانده‬ ‫شده و سپس اين پوشال را در كوره سوزانده و طال را از حاصل عمليات به‬ ‫روش متالورژي و ذوب از بقيه فلزات همراه جدا کنند‪.‬‬
‫نساجی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تدوین طرحی جدید خبر داد‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران صنعت نساجی به تجاری‌سازی‬ ‫شکوفه حبیب‏زاده‪-‬گروه صنعت‪ :‬صنعت نساجی به‏عنوان یکی از پایه‏های صنعت در جهان شناخته شده که از‬ ‫سوی هیچ کشوری نادیده گرفته نمی‏شود‪ .‬با توجه به اینکه در چندسال اخیر صنعت نساجی فراز و نشیب‏های زیادی‬ ‫را پشت سر گذاشته و بیشترین ضربه را از واردات و از طریق تهاتر درآمدهای نفتی با واردات پارچه و پوشاک به‏ویژه از‬ ‫کشور هندوستان به خود دیده است‪ ،‬اما هنوز سر پا ایستاده و با رشدی هرچند اندک به راه خود ادامه می‏دهد‪ .‬با اینکه‬ ‫در ‪ 2-3‬سال اخیر این صنعت روندی یکنواخت را به خود دیده است اما به نظر می‏رسد با کمی توجه بیشتر می‏تواند به‬ ‫یکی از پردرآمدترین صنایع کشور مبدل شود‪ .‬صنعت نساجی از تمامی مزایای یک صنعت موفق از جمله اشتغالزایی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده باال و ارزآوری برخوردار است‪ .‬به گفته مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ «با‬ ‫بررسی‏های آماری که در مناطق آزاد صورت گرفته است‪ ،‬عمده حجم واردات در این مناطق مربوط به کاالهای نساجی‪،‬‬ ‫پارچه و پوشاک است‪ .‬این کاالها به‏عنوان کاالی همراه مسافر وارد سرزمین ما می‏شود‪ .‬سپس حجم واردات در مناطق‬ ‫آزاد به حجم واردات رسمی در گمرکات افزوده شودکه همه اینها نشان می‏دهد از نظر قوانین و مقررات ‪ ،WTO‬این‬ ‫صنعت وارد سازمان جهانی شده اما نمی‏تواند از مزایای دیگری که در این سازمان نظیر تخفیفات ترجیحی وجود دارد‪،‬‬ ‫بهره‏مند شود‪».‬‬ ‫این روند نشان می‏دهد قابلیت‏های این صنعت بسیار باالست و نیاز به توجه ویژه دولتمردان و صنعتگران به‏خصوص در‬ ‫تدوین استراتژی صنعتی و سرمایه‏گذاری در این حوزه دارد‪ .‬در این راستا با گلناز نصراللهی‪ ،‬مدیرکل دفتر نساجی و‬ ‫پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به گفت‏وگو نشستیم و ابعاد مختلف این صنعت را مورد ارزیابی قرار دادیم‪ .‬این‬ ‫گفت‏وگو را در ادامه می‏‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €با نگاهی به آمارها وضعیت کنونی صنعت‬ ‫نساجی را چگونه ارزیابی می‏کنید؟‬ ‫اگر بخواهیم تصویری کلی از صنعت نساجی در‬ ‫چندس��ال اخیر را پیش روی خود مجسم کنیم‪،‬‬ ‫می‏ت��وان گفت ک��ه در این چند س��ال در حالت‬ ‫متعادلی قرار داش��ته‏ایم‪ .‬هرچند شرایط مطلوبی‬ ‫برای صنعت نس��اجی نیس��ت اما چنین شرایطی‬ ‫برای تمامی صنایع کشور برقرار بوده است‪ .‬صنعت‬ ‫نساجی صنعتی است که اگر به آن کم‏توجهی شود‬ ‫ممکن است آسیب بیشتری نسبت به دیگر صنایع‬ ‫ببین��د‪ .‬اما با حجم وارداتی ک��ه این صنعت با آن‬ ‫مواجه بود به نظر می‏رسد صنعت نساجی توانسته‬ ‫به خوبی از خود محافظت کند‪.‬‬ ‫آمارها نش��ان می‏دهند‪ ،‬تعداد واحدهای دارای‬ ‫پروانه صنعتی در صنعت نس��اجی در زمینه‏های‬ ‫نس��اجی‪ ،‬پوش��اک و چ��رم و کف��ش به‏عن��وان‬ ‫زیرش��اخه‏های صنع��ت نس��اجی ‪ 9700‬واح��د‬ ‫اس��ت‪ .‬در این واحدها حدود ‪290‬هزار نفر کارگر‬ ‫به‌صورت مستقیم‪ ،‬مشغول به کارند که در قیاس‬ ‫با آمارهای اش��تغال در صنعت ح��دود ‪12‬درصد‬ ‫را به خ��ود اختصاص می‏دهند‪ .‬از س��ویی میزان‬ ‫س��رمایه‏گذاری‏ها در این صنعت ‪72‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اس��ت و س��هم ارزش افزوده نساجی به کل‬ ‫صنع��ت ح��دود ‪ 4‬تا ‪ 5‬درصد در نوس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ارزش صادرات صنایع نس��اجی براساس‬ ‫س��ال‏های گذش��ته ‪1/5‬میلیون دالر با احتس��اب‬ ‫فرش دس��تباف اس��ت اما با توجه به ارزش افزوده‬ ‫در فرش دس��تباف‪ ،‬معموال صادرات را بدون فرش‬ ‫دس��تباف محاس��به می‌کنیم ک��ه در این صورت‬ ‫در س��ال گذش��ته آمار صادرات صنعت نس��اجی‬ ‫‪ 950‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫€ €آخری�ن آمار واردات و ص�ادرات صنعت‬ ‫نساجی کشور چگونه است؟‬ ‫نگاهی به آمارها‪ ،‬واردات مواد اولیه و واس��طه‏ای‬ ‫در ‪2‬س��ال اخیر نش��ان می‏‏ده��د واردات صنعت‬ ‫نساجی در حالت ایستا بوده است‪ ،‬به‏طوری‏که در‬ ‫س��ال ‪ 1390‬واردات مواد اولیه که عمدتا الیاف‏ها‬ ‫هس��تند و مواد واسطه‏ای که عمدتا نخ‏ها هستند‬ ‫از لحاظ وزنی ‪ 384‬هزار تن بوده‪ ،‬این آمارها برای‬ ‫س��ال ‪ 351 ،1391‬ه��زار تن و در س��ال ‪،1392‬‬ ‫‪ 386‬ه��زار ت��ن را نش��ان می‏دهد ک��ه در حالت‬ ‫یکنواخت بوده اس��ت‪ .‬در کن��ار آن مواد نهایی در‬ ‫صنعت نساجی که شامل انواع پارچه‏های مصرفی‬ ‫و صنعتی اس��ت‪ ،‬در س��ال ‪ 149 ،1390‬هزار تن‪،‬‬ ‫در س��ال ‪121 ،1391‬هزار تن و در س��ال ‪،1392‬‬ ‫‪ 144‬هزار تن را نشان می‏دهد که همچنان روندی‬ ‫یکنواخت را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا ای�ن می�زان واردات‪ ،‬آی�ا می‏ت�وان‬ ‫واردات پارچ�ه را در رقاب�ت ب�ا تولی�دات‬ ‫داخلی دانست؟‬ ‫پارچه‏ه��ای صنعتی نمی‏توانن��د چندان رقیب‬ ‫تولیدات داخلی باشند‪ .‬آنچه رقیب اصلی تولیدات‬ ‫داخلی محس��وب می‏ش��ود پارچه‏هایی است که‬ ‫در صنعت پوش��اک مصرف می‏شود‪ .‬این پارچه‏ها‬ ‫نس��بت به ‪5‬س��ال گذش��ته حدودا ‪2‬برابر شده و‬ ‫تولیدات کشور را دچار مشکل کرده است‪ .‬از اواخر‬ ‫سال گذشته مانند سایر صنایع دچار رکود شدیم‬ ‫و فروش محصوالت با مش��کل مواجه شده است‪.‬‬ ‫بخشی از این رکود به اضافه شدن واردات کاالهای‬ ‫مش��ابه کاالهای صنعت داخلی مرتبط است زیرا‬ ‫مش��ابه برخی از تولیداتی که توان تولید در داخل‬ ‫داریم وارد ش��ده است‪ .‬بخش دیگری از این رکود‬ ‫هم به وضعیت اقتصادی کشور بازمی‏گردد‪.‬‬ ‫€ €عل�ت ای�ن می�زان واردات در صنع�ت‬ ‫نساجی به کشور چیست؟‬ ‫متاسفانه بخشی از واردات مربوط به پول فروش‬ ‫نفتی اس��ت که با کشورهایی از جمله کشور هند‬ ‫صورت گرفته اس��ت ک��ه از محل آنه��ا‪ ،‬کاالهای‬ ‫صنعت نس��اجی در چندس��ال اخیر وارد ش��ده و‬ ‫تولی��دات داخل را کمی تحت‏الش��عاع ق��رار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عقیده من با این حج��م واردات که در‬ ‫کاالهای نهایی حوزه نس��اجی ص��ورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫صنعت نس��اجی صنعتی قوی اس��ت که توانسته‬ ‫باز هم به تولیدات خود ادامه دهد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫درخواست‏هایی مبنی بر منطقی کردن این واردات‬ ‫نه لزوما کاهش آن‪ ،‬داشته‏ایم و در حال رایزنی در‬ ‫این زمینه هستیم‪ .‬در همین حال فعالیت‏هایی از‬ ‫سوی واحدهای تولیدی نساجی در رابطه با کاهش‬ ‫قیمت تمام‏شده و افزایش کیفیت نیز در حال انجام‬ ‫است که بتوانند اثرات این واردات را کاهش دهند‪.‬‬ ‫€ €آیا صنعت نساجی قدرت رقابت با دیگر‬ ‫صنایع را دارد؟ آیا صنعت نس�اجی توان این‬ ‫را دارد که بتواند جزو صنایع س�رآمد کشور‬ ‫باشد؟‬ ‫در مورد بخش نخست پرسش شما باید بگویم‪،‬‬ ‫هر ی��ک از صنایع جایگاه خود را دارند اما صنعت‬ ‫نس��اجی‪ ،‬صنعت قدرت‏مندی اس��ت‪ ،‬زیرا دارای‬ ‫ارزش افزوده باالیی است‪ ،‬صنعت نساجی از الیاف‬ ‫تا پوش��اک در ای��ن زنجیره ارزش افزوده بس��یار‬ ‫باالیی را تولید می‏کند‪ .‬از تولید الیاف‪ ،‬نخ‪ ،‬پارچه‪،‬‬ ‫پوش��اک وجود دارد را کاه��ش دهیم‪ .‬محصول از‬ ‫تولید تا زمانی که به دس��ت مصرف‏کننده برس��د‬ ‫هزینه توزیع و هزینه تجاری را متحمل می‏ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا این اوص��اف ‪ 50‬درص��د از قیم��ت را توزیع و‬ ‫هزینه‏ه��ای غیرتولی��دی دربرمی‏گیرن��د‪ .‬یکی از‬ ‫علت‏های آن نیز به این بازمی‏گردد که در کش��ور‬ ‫فروشگاه‏های تخصصی پوشاک نداریم و روی برند‬ ‫کار نکرده‏ایم‪ .‬اینها باعث می‏شود که پوشاک تولید‬ ‫داخل نس��بت به پوش��اک وارداتی ق��درت رقابت‬ ‫خود را از دس��ت بدهد‪ .‬میزانی که واس��طه‏ها در‬ ‫مراحل توزیع صنعت نساجی وجود دارند و موجب‬ ‫می‏ش��وند تا هزینه‏های کذایی به نفع واسطه‏ها به‬ ‫آن افزوده ش��ود‪ ،‬در دیگر صنایع وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫امر نش��ان‏دهنده آن اس��ت که دالل��ی در صنایع‬ ‫نساجی نس��بت به دیگر صنایع بیش��تر است‪ .‬در‬ ‫این راستا در پوشاک و در بحث برندینگ‪ ،‬جلسات‬ ‫متعددی با سرمایه‏گذاران داشته‏ایم و در آینده نیز‬ ‫خواهیم داش��ت تا آنها را برای ورود به این عرصه‬ ‫تش��ویق کنیم‪ .‬در ح��ال حاضر طرح��ی را پیش‬ ‫می‏بریم تا سرمایه‏گذاران بتوانند در بخش تجاری‬ ‫صنعت نساجی سرمایه‏گذاری کنند‪ .‬این برنامه‏ها‬ ‫در مراحل اولیه است و امیدواریم به ثمر برسد‪.‬‬ ‫را دارد ک��ه به هر حال جایگاه خود را باز می‏کند‪.‬‬ ‫هرچند صنعت نس��اجی ف��راز و فرود‌های خود را‬ ‫دارد اما این به معنای فراموش ش��دن این صنعت‬ ‫در اقتص��اد کالن و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیس��ت‪ .‬آمارها و ارقام نیز چنین چیزی را نش��ان‬ ‫نمی‏دهد‪ .‬نساجی در دوران خود پیشرفت‏های خود‬ ‫را داش��ته اما درخواس��ت صنعتگران این است که‬ ‫توجه بیش��تری به این صنعت شود که در صورت‬ ‫تحقق چنین امری می‌توان تس��هیالتی برای آن‬ ‫در نظ��ر گرفت تا این صنعت پیش��رفت‏های خود‬ ‫را داش��ته باشد‪ .‬همچنان که در یک سال گذشته‬ ‫چندین واحد نس��اجی متقاضی تس��هیالت برای‬ ‫تامین ‪ ۹۱۲۵‬میلیارد ریال تسهیالت معرفی شدند‬ ‫که این اقدام با هدف افزایش توان مالی خرید مواد‬ ‫اولیه وارداتی برای رشد تولید و صادرات انجام شد‪.‬‬ ‫€ €در استراتژی صنعتی که در دولت پیشین‬ ‫تنظیم ش�د نیز صنعت نس�اجی در اولویت‬ ‫دوم صنعت کش�ور ق�رار گرف�ت‪ .‬از دیدگاه‬ ‫دولت قبل‪ ،‬صنعت نساجی صنایع سودآوری‬ ‫محس�وب نمی‏ش�دند و اگر تولی�د داخل را‬ ‫پوش�ش می‏دادند‪ ،‬کافی بود و به س�بب این‬ ‫نگاه‪ ،‬توجه کمی به این صنعت ش�د‪ .‬حال در‬ ‫صنایع نساجی نگرانی‏هایی پیرامون توجه نداشتن‬ ‫به صنعت نساجی از سوی مسئوالن به وجود آمده‪،‬‬ ‫اما بنده به‏عنوان مدیرکل دفتر نس��اجی و پوشاک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت این اطمینان را‬ ‫می‏دهم که نگرانی در این زمینه بی‏مورد اس��ت و‬ ‫صنعت نساجی از س��وی دولت حاضر مورد توجه‬ ‫وی��ژه قرار دارد و برای تنظیم اس��تراتژی صنعتی‬ ‫کشور از دست‏اندرکاران آن دعوت به عمل خواهد‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫همکاران ما در معاونت برنامه‏ریزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از یک ماتریس برای ترسیم شرایط‬ ‫صنایع استفاده کرده‏اند که در قالب ‪4‬عامل مالی و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مزیت رقابتی‪ ،‬جذابیت صنعت و ثبات‬ ‫محیطی است‪ .‬براساس این ماتریس برای هر یک‬ ‫از صنایع ضریب اهمیتی در نظر گرفته ش��ده و به‬ ‫تمامی صنایع امتیاز داده‏اند‪ .‬براساس این امتیازدهی‬ ‫‪ 4‬تقس��یم‏بندی صورت گرفت ‏ه و در قالب زون ‪ 1‬تا‬ ‫‪ 4‬در نظر گرفته ش��ده اس��ت و می‏توان گفت که‬ ‫تقریبا بیشتر صنایع کشور در زون‪ 3‬قرار گرفته‏اند‬ ‫و نساجی نیز در همین زون قرار گرفته است‪ .‬تنها‬ ‫پوشاک که زیرشاخه‏ای از صنعت نساجی است در‬ ‫زون ‪ 4‬قرار گرفته است‪ .‬براساس تعریف‌های انجام‬ ‫ش��ده اگر صنعتی در ناحیه ‪ 1‬و ‪ 2‬قرار می‏گرفت‪،‬‬ ‫در دولت حاضر بر روی‬ ‫صنعت نساجی توجه و‬ ‫تاکید زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‏زاده بر این‬ ‫عقیده‏اند که به سبب مزایای‬ ‫باالی صنعت نساجی در‬ ‫زمینه اشتغالزایی‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده باال و ‪ ...‬باید این‬ ‫ی‬ ‫صنعت مورد بررس ‏‬ ‫زیادی قرار گیرد و جایگاه‬ ‫آن در اولویت دوم استراتژی‬ ‫صنعتینیست‬ ‫از نظر قوانین و مقررات‬ ‫‪ ،WTO‬این صنعت وارد‬ ‫سازمان جهانی شده اما‬ ‫نمی‏تواند از مزایای دیگری‬ ‫که در این سازمان وجود دارد‬ ‫مانندتخفیفاتترجیحی‬ ‫بهره‏مند شود‪ .‬به نظر می‏رسد‬ ‫صنعت نساجی به‏صورت‬ ‫یکطرفه برخی از این ضوابط‬ ‫مانند واردات را داراست اما‬ ‫نتوانسته از مزایای دیگر‬ ‫بهره‏مند شود‬ ‫رنگرزی‪ ،‬چاپ و ‪ ...‬تا پوشاک‪ ،‬درصد ارزش افزود‏ه‬ ‫این کااله��ا افزایش می‏یابد‪ .‬افزون بر این در واحد‬ ‫س��رمایه‏گذاری و ایجاد اش��تغال نسبت به صنایع‬ ‫دیگر بس��یار مقدم است باتوجه به حجم کاالهای‬ ‫نهای��ی وارداتی چه در پوش��اک و چه در پارچه به‬ ‫نظر می‏رس��د‪ ،‬صنعت نساجی صنعت قدرتمندی‬ ‫اس��ت که می‏توان��د در مقابل این حج��م واردات‬ ‫ایستادگی کند و سرمایه‏گذاری‏های خود را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬با بررس��ی‏های آماری که در مناطق آزاد‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ ،‬عمده حجم واردات مربوط‬ ‫به کاالهای نس��اجی‪ ،‬پارچه و پوش��اک است‪ .‬این‬ ‫کاالها دوباره صادر نمی‏ش��ود در نتیجه به عنوان‬ ‫کاالی همراه مس��افر وارد سرزمین ما می‏شود‪ .‬آن‬ ‫حج��م واردات در مناطق آزاد نیز به حجم واردات‬ ‫رسمی در گمرکات افزوده می‏شود‪ .‬همه اینها نشان‬ ‫می‏ده��د که از نظر قوانین و مقررات ‪ ،WTO‬این‬ ‫صنعت وارد س��ازمان جهانی شده اما نمی‏تواند از‬ ‫مزایای دیگری که در این سازمان وجود دارد مانند‬ ‫تخفیفات ترجیحی بهره‏مند شود‪ .‬به نظر می‏رسد‬ ‫صنعت نس��اجی به‏صورت یکطرف��ه برخی از این‬ ‫ضوابط مانند واردات را داراس��ت اما نتوانس��ته از‬ ‫مزایای دیگر بهره‏مند شود‪.‬‬ ‫€ €آیا برای ایجاد توازن در این راستا تالشی‬ ‫صورت گرفته است؟‬ ‫اخیرا براساس مطالعاتی که انجام داده‏‏ایم به این‬ ‫نتیجه رسیده‏ایم که اگر می‌خواهیم در پوشاک با‬ ‫واردات رقاب��ت کنیم باید هزین��ه‏ای که در فروش‬ ‫جذابیت خاص داش��ت‪ .‬در مناطق ‪ 3‬و ‪ 4‬صنایع از‬ ‫این جذابیت برخوردار نیس��تند اما اگر دقت کنید‬ ‫این صنعت نس��بت به دیگر صنایع موجود در این‬ ‫ناحیه از شرایط مطلوب‏تری برخوردار است‪.‬‬ ‫ای��ن ماتریس نش��ان می‏دهد ک��ه صنعتگران‬ ‫به خوبی به مش��کالت صنایع در کش��ور اش��اره‬ ‫کرده‏اند‪ .‬صنعتگران پیش از این اعالم کرد‏ه بودند‬ ‫که باید با اتخاذ سیاس��ت‏های مناسبی در جذب‬ ‫سرمایه‏گذاری خارجی‪ ،‬انتقال فناوری نوین و رفع‬ ‫موانعی که به صنعت فش��ار می‏آورد‪ ،‬کوشید‪ .‬این‬ ‫مصائب و مشکالت در این ماتریس به خوبی نشان‬ ‫داده شده و این مسئله نشان می‏دهد کل صنعت از‬ ‫آن جذابیتی که باید داشته باشد‪ ،‬برخوردار نیست‬ ‫و باید اقداماتی ب��رای ایجاد مزیت رقابت‏پذیری و‬ ‫رفع موانع محیطی صنعت انجام گیرد و سیاستی‬ ‫اتخاذ شود تا جذابیت را به صنعت بازگرداند‪ .‬اما در‬ ‫کل جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد زیرا در‬ ‫نهایی شدن سند استراتژی صنعتی در رشته‏های‬ ‫مختل��ف صنع��ت از صاحبنظ��ران آن صنع��ت‬ ‫نظرخواهی خواهد شد‪ .‬همچنین در جلسه‏ای که‬ ‫با کارشناسان در امر نگارش این استراتژی داشتیم‬ ‫آمارهای صنعت نس��اجی را ارائه دادیم و از مزایای‬ ‫آن گفتیم‪ .‬همچنین اخی��را نامه‏ای در این زمینه‬ ‫نوش��ته ش��ده و از مسئوالن درخواس��ت کرده‏ایم‬ ‫تا از تش��کل‏های این صنعت برای نظرخواهی در‬ ‫حوزه نس��اجی کمک گرفته ش��ود‪ .‬در برنامه‏های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حوزه صنعت‬ ‫€ €صنایع «های‏تک» در کش�ور روبه رش�د‬ ‫اس�ت و برخ�ی می‏گوین�د صنعت نس�اجی‬ ‫نمی‏تواند با آن رقابت کند‪ ،‬نظر ش�ما در این‬ ‫رابطه چیست؟‬ ‫ه��ر صنعتی جایگاه خ��ود را دارد‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫آمارهایی که مطرح ش��د‪ ،‬صنعت نساجی صنعتی‬ ‫اس��ت که نزول نداشته ولی تاکید می‏کنم صنعت‬ ‫نس��اجی در چند س��ال اخیر از رشدی که انتظار‬ ‫آن می‏رفت همانند دیگ��ر صنایع برخوردار نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬افزون بر این می‏توان از صنایع های‏تک در‬ ‫صنعت نساجی بهره برد تا تولیداتی با فناوری‏های‬ ‫نوین داش��ته باشیم‪ .‬صنعت نساجی صنعتی است‬ ‫ک��ه مزایای باالیی دارد اما در کنار آن مش��کالت‬ ‫خ��اص خود را نیز داراس��ت‪ .‬صنعت نس��اجی در‬ ‫این س��ال‏ها فراز و نش��یب‏های زی��ادی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت در جایی که در نشیب‬ ‫افتاده اقتصاددانان در س��طح کالن این صنعت را‬ ‫فراموش کنند اما آنق��در ظرفیت‏های خاص خود‬ ‫تنظیم اس�تراتژی صنعتی جدید که در حال‬ ‫تدوین اس�ت آیا از ش�ما به‏عن�وان مدیرکل‬ ‫دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای تنظیم این س�ند‪ ،‬دعوت شده‬ ‫است؟‬ ‫در دول��ت گذش��ته صنع��ت نس��اجی در‬ ‫تقسیم‏بندی‏ها در اولویت دوم قرار گرفته بود‪ .‬ما نیز‬ ‫به این قضی��ه اعتراض کردیم‪ .‬مهندس نعمت‏زاده‬ ‫نیز خود در یکی از جلسات به در اولویت دوم قرار‬ ‫گرفتن صنعت نساجی اعتراض کرد و آن را دارای‬ ‫قابلیت س��رمایه‏گذاری و اولویت نخس��ت دانسته‬ ‫ب��ود‪ .‬در نتیج��ه در دولت حاضر ب��ر روی صنعت‬ ‫نساجی توجه و تاکید زیادی وجود دارد‪ .‬مهندس‬ ‫نعم��ت‏زاده بر این عقیده‏اند که به س��بب مزایای‬ ‫باالی صنعت نساجی در زمینه اشتغالزایی‪ ،‬ارزش‬ ‫ی زیادی‬ ‫افزوده باال و ‪ ...‬باید این صنعت مورد بررس ‏‬ ‫قرار گیرد و جایگاه آن در اولویت دوم اس��تراتژی‬ ‫صنعتی نیس��ت‪ .‬هرچند که از س��وی انجمن‏های‬ ‫نساجی تدوین یک سند توسعه نساجی با همکاری‬ ‫اتحادیه‏ها و تش��کل‏هایی وجود دارد که جزئیات‬ ‫این س��ند در تدوین اس��تراتژی صنعتی استفاده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این سند ‪ ،‬صنعت نساجی جایگاه‬ ‫محکم‏ت��ری نس��بت به س��ندهای قبل��ی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬ش��اید یکی از دالیل آن‪ ،‬این مسئله باشد‬ ‫که پایه‏های بررس��ی این سند اس��تراتژی با آنچه‬ ‫پیش از این نوش��ته شده بود کاملا متفاوت است‪.‬‬ ‫یعنی شاخص‏هایی که صنعت را بررسی می‏کنند‬ ‫با ش��اخص‏هایی که در س��ند قبلی از آن استفاده‬ ‫می‏شد‪ ،‬کاملا متفاوت هستند‪.‬‬ ‫€ €برخی انتقادها از بخش نساجی مربوط به‬ ‫نبود برنامه و چشم‏انداز ساالنه در این صنعت‬ ‫اس�ت‪ .‬به نظر ش�ما آیا ضروری نیس�ت که‬ ‫صنعت نس�اجی در کشور‪ ،‬برنامه‏های ساالنه‬ ‫برای خود داشته باشد؟‬ ‫عملک��رد م��ا و نتایج آن نش��ان می‏دهد که در‬ ‫س��ال‏های ‪ 80‬تا ‪ 84‬که بحث نوسازی و بازسازی‬ ‫صنایع نساجی را در اختیار داشتیم نقشه راه وجود‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬نقش��ه راه این بود که سهم بخش‬ ‫خصوص��ی را در صنع��ت نس��اجی افزایش دهیم‬ ‫که در ح��ال حاضر حدود ‪ 95‬درص��د از تولیدات‬ ‫صنع��ت نس��اجی در دس��تان بخ��ش خصوصی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬هدف ما این بود که بخش‏های‬ ‫دولتی را کوچک‏س��ازی کنیم که انجام ش��د‪ .‬اگر‬ ‫بنگریم می‏بینیم که در آن سال‏ها یکی از برنامه‏ها‬ ‫این بود که به س��مت کاالهای با ارزش افزوده باال‬ ‫مانن��د پارچه‏های رنگرزی‪ ،‬چاپ و تکمیل حرکت‬ ‫کنیم ک��ه چنین امری نیز به وقوع پیوس��ت‪ .‬اگر‬ ‫نگاهی به این س��ال‏ها داشته باشید به این نتیجه‬ ‫می‏رس��ید که در سال‏هایی که مشغول بازسازی و‬ ‫نوسازی صنایع بودیم توان تولید این صنعت روی‬ ‫نخ‌ه��ا نمره ‪ 20‬ت��ا ‪ 25‬بود اما در ح��ال حاضر در‬ ‫ریسندگی‏های سیس��تم پنبه‏ای که دارای ارزش‬ ‫افزوده باالس��ت و بسیار راحت تولید می‏شود نمره‬ ‫‪ 40‬و ‪ 50‬اس��ت‪ .‬در برنامه‏ه��ای ما تولید کاالهای‬ ‫نهایی پوش��اک هدف اصلی بود که در این راس��تا‬ ‫تعدادی از واحدهای صنعتی که در قسمت پوشاک‬ ‫فعال بودند به‌ویژه در قس��مت مردانه بیشتر رشد‬ ‫کردند‪ ،‬اما متاس��فانه در بخش زنانه هنوز به هدف‬ ‫مورد نظر نرسیده‏ایم‪.‬‬ ‫در س��ال‏های قبل نقشه راه داش��تیم اما اینکه‬ ‫نقش��ه‏های راه کامل انجام شده باشد‪ ،‬جای تامل‬ ‫دارد‪ .‬زیرا به هر حال نقش��ه‏های راه وابسته به این‬ ‫است که واحدهایی که در آن مجموعه الگوگذاری‬ ‫شده‏اند این سیس��تم را اجرا کنند‪ .‬یک مقدار هم‬ ‫بستگی به مسائل اقتصادی و پیرامونی کشور دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع محیط پیرامون��ی آن صنعت که اقتصاد‬ ‫کالن اس��ت‪ ،‬می‏‏تواند ب��ه آن صنعت کمک کند‬ ‫تا در انجام نقش��ه خود موفق باشند یا نباشند‪ .‬از‬ ‫آنجایی‏که مس��ائل اقتصادی کش��ور در چند سال‬ ‫اخیر در شرایط مساعدی قرار نداشت‪ ،‬این مسئله‬ ‫بر روی صنعت نساجی تاثیر سوء برجای گذاشت‪.‬‬ ‫€ €این نقش�ه راهی که به آن اش�اره دارید‬ ‫در بلندمدت نوش�ته شده اس�ت‪ .‬آیا برنامه‬ ‫ساالنه‏ای هم وجود دارد؟‬ ‫بازسازی و نوسازی صنایع در برنامه پنجساله در‬ ‫نظر گرفته شده بود‪ .‬بعد از آن نیز بحث بازسازی و‬ ‫نوس��ازی اما تا آنجا که اطالع دارم برنامه بلندمدتی‬ ‫برای صنعت نس��اجی نوشته نشده است‪ .‬به عقیده‬ ‫من بازسازی و نوسازی در صنعت نساجی باید تداوم‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬اما به نظر می‏رس��د دنباله آن گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬این در حالی است که معتقدم بازسازی‬ ‫و نوس��ازی صنعت نس��اجی ضروری است و نیاز به‬ ‫برنام ‏ه بلندمدتی دارد‪ .‬بنابراین اگر از همان زمان که‬ ‫این برنامه اجرا ش��ده بود تداوم پیدا می‏کرد؛ شاید‬ ‫در برنامه‏های کوتاه‏مدت هم قابلیت اجرایی داشت‪.‬‬
‫تجارت‌محور هستی ‌‬ ‫م‬ ‫نه تولید محور‬ ‫گپ‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫محمد فرزاد‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫شیرآالت بهداشتی‬ ‫نخس��تین‌بار در سال ‪۱۳۰۱‬طرح احداث شبکه‌های‬ ‫لوله‌کش��ی آب ش��رب ش��هرهای ایران بررسی شد و‬ ‫بخش��ی از شهرهای آبادان‪ ،‬مشهد و بیرجند لوله‌کشی‬ ‫ش��د‪ .‬در تهران آب ش��رب اهالی قبل از احداث شبکه‬ ‫لوله‌کش��ی ب��ا ابتدایی‌ترین روش‌های اس��تحصال آب‬ ‫یعن��ی از طری��ق ‪۴۸‬رش��ته قنات وقف��ی و خصوصی‬ ‫تامین می‌شد‪ .‬س��ال‌های متمادی آب تهران از همین‬ ‫‌قنات‌ها تامین می‌ش��د‪ ،‬اما افزایش روز‌افزون جمعیت‬ ‫ش��هر و همچنین شیوع بیماری‌های ناشی از نوشیدن‬ ‫آب آلوده‪ ،‬مس��ئوالن را به فک��ر چاره‌جویی انداخت و‬ ‫از س��ال‪۱۳۰۱‬به بعد متوجه شدند که تنها راه برطرف‬ ‫کردن مشکالت آب تهران‪ ،‬لوله‌کشی آب مصرف شهر‬ ‫و جلوگیری از اتالف آن اس��ت‪ .‬لوله‌کش��ی آب زمینه‬ ‫س��اخت آش��پزخانه‪ ،‬حمام و س��رویس‌های بهداشتی‬ ‫به‌صورت مس��تقل در هر خانه را فراه��م کرد و ایجاد‬ ‫ای��ن امکانات زمینه ایجاد صنعتی به نام صنعت تولید‬ ‫شیرآالت س��اختمانی را به‌وجود آورد‪ .‬اگرچه در ابتدا‬ ‫نیاز کش��ور به ای��ن محصول از طری��ق واردات تامین‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬اما در آینده‌ای نه‌چندان دور س��رمایه‌گذاران‬ ‫داخلی تولید این محصول را به خودکفایی رس��اندند‪.‬‬ ‫این صنعت نیز همانند صنایع تولیدی دیگر با چالش‌ها‬ ‫و مش��کالت عدیده‌ای روبه‌رو است که در گفت‌وگو با‬ ‫محمد ف��رزاد‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان ش��یرآالت‬ ‫بهداشتی مطرح کردیم‪.‬‬ ‫€ € در ح�ال حاض�ر صنع�ت تولید ش�یرآالت‬ ‫بهداشتی با چه مشکالتی مواجه است؟‬ ‫با یک نگاه واقع‌بینانه به صنایع در کش��ور‪ ،‬می‌بینیم‬ ‫که کشور ما اصوال یک کش��ور تجارت محور است‪ ،‬نه‬ ‫صنعت محور‪ .‬اصول تولید در ایران کمی با اصول تولید‬ ‫در سراس��ر دنیا متفاوت است‪ .‬تولید نیازمند پارامترها‬ ‫و زیرساخت‌های خاصی است که ما در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫ضمن آن‌که تولید‪ ،‬ثبات قیمت می‌خواهد این در حالی‬ ‫است که در ش��رایط اقتصادی نابسامانی که تولید‪ ،‬در‬ ‫سال‌های گذش��ته با آن روبه‌رو بوده‪ ،‬رسیدن به ثبات‬ ‫قیمت تا ح��دود زیادی غیرممکن بود‪ .‬در همین حال‬ ‫یکی از مشکالت مهم تولید در ایران در کنار مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تعطیلی‌های متعدد و مستمر است که چرخ‬ ‫تولی��د را در اوج‪ ،‬از حرکت متوق��ف می‌کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این تولید در ایران‪ ،‬کارگر محور نیست‪ ،‬چراکه فعاالن‬ ‫این صنعت عالقه ش��دیدی به انج��ام کارهای متفرقه‬ ‫دارند‪ .‬در این میان صنعت تولید ش��یرآالت بهداشتی‬ ‫همانن��د صنایع دیگر با تورم‪ ،‬نبود نقدینگی‪ ،‬عوارض و‬ ‫مالیات‌های سنگین‪ ،‬گرانی قیمت تمام‌شده محصول و‬ ‫نوسانات بازار ارز روبه‌رو است‪.‬‬ ‫€ € با توجه به مش�کالت موج�ود‪ ،‬واردات این‬ ‫محصول در چ�ه وضعیتی ق�رار دارد؟ آیا گرانی‬ ‫قیمت تمام‌شده محصول تاثیری بر روش تولید و‬ ‫احیانا تغییری در شیوه تولید داشته است؟‬ ‫تولید ش��یرآالت بهداشتی در اوایل ورود این صنعت‬ ‫به ایران با روش‌های ابتدایی انجام می‌شد‪ ،‬اما به تدریج‬ ‫روش‌ها تغییر کرد و حتی مواد اولیه تولید ش��یرآالت‬ ‫نیز متحول و سبک‌س��ازی شد‪ .‬همچنین کیفیت بهتر‬ ‫با طرح‌ه��ای متنوع زمینه رقابت با کش��ورهای دیگر‬ ‫را بیش از پی��ش فراهم کرد‪ ،‬اما مش��کالت اقتصادی‬ ‫باعث تغیی��ر روش تولید و کاه��ش کیفیت و کمیت‬ ‫این محصول نشد چرا‌که در این صورت ایران ناچار به‬ ‫خارج شدن از بازار رقابت می‌شود‪.‬‬ ‫€ € آیا درحال حاضر ایران محصوالت خود را به‬ ‫کشورهای دیگر صادر می‌کند؟‬ ‫ایران در س��ال‌های گذش��ته صادرات زیادی داشت‪،‬‬ ‫ام��ا درحال حاضر به‌دلیل افزای��ش قیمت مواد اولیه و‬ ‫افزایش نرخ تولید س��االنه‪ ،‬در سال‌های اخیر صادرات‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت که در صورت ادامه این روند‬ ‫امکان واردات شیرآالت خارجی با قیمت ارزان‌تر فراهم‬ ‫خواهد شد و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی را‬ ‫با مشکالت و خسارات زیادی مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعامل ش��رکت فرودگاه‌‌های کش��ور از‬ ‫معرف��ی فضای ایران به‏عنوان امن‌ترین فضا در منطقه‪،‬‬ ‫از سوی ایکائو (س��ازمان جهانی هواپیمایی) خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا جهانگیریان‪ ،‬رییس سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫با اشاره به امنیت فضای کشور ایران از دید سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬بر لزوم هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی‬ ‫در صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهانگیریان با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما‬ ‫تا ‪30‬درصد و تنوع در فروش آن در س��ال‌جاری‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این امر سبب کاهش زیان شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬محمدعل��ی ایلخان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فرودگاه‌های کشور نیز با اشاره به پیشرفت تجهیزات و‬ ‫امکانات بر تغییر شیوه‌های امنیتی تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫موضوع��ات امنیتی به صورت غیرمحس��وس کنترل و‬ ‫سوژه‌یابی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر اهمیت مقوله امنیت در‬ ‫فرودگاه‌ها از س��وی مردم کاملا درک و پذیرفته شده‬ ‫اس��ت و برهمین اساس با وجود ایس��تایی امنیتی در‬ ‫پروازها گالیه‌ای از س��وی مس��افران به پلیس و سپاه‬ ‫صورت نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گ�روه صنعت ‪:‬‬ ‫جایی شنیده بودم که در یکی از‬ ‫کش��ورهای اروپایی روی سر هر‬ ‫شیر آب‪ ،‬چه در آش��پزخانه‪ ،‬چه در حمام و‬ ‫س��رویس‌های بهداش��تی ی��ک کنتور نصب‬ ‫می‌شود‪ .‬شنیده بودم شیرهای آب به‌گونه‌ای‬ ‫س��اخته می‌ش��ود که فقط به اندازه نیاز آب‬ ‫مصرف کنی‪ .‬مثال چش��م الکترونیک دارد یا‬ ‫می��زان مش��خصی از آب را در اختی��ارت‬ ‫می‌گذارد یا این که به تکنولوژی‌های دیگری‬ ‫مجهز است‪ .‬راس��ت و دروغش مهم نیست؛‬ ‫مه��م این اس��ت که س��ازندگان ش��یرآالت‬ ‫بهداشتی ساختمان در کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫ارائه بهترین کیفیت با هدف صرفه جویی در‬ ‫مص��رف آب را س��رلوحه خ��ط تولی��د خود‬ ‫ق��رار داده‌اند‪ ،‬اقدامی که اگرچه در ایران هم‬ ‫م��ورد توج��ه تولیدکنن��دگان اس��ت‪ ،‬ام��ا‬ ‫مش��کالتی که از این س��و و آن سو تولید را‬ ‫احاطه کرده اس��ت‪ ،‬مجالی برای رسیدن به‬ ‫جایگاه کش��ورهای اروپایی باقی نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫ش��اید به نظر نمی‌رس��د که تولید شیرآالت‬ ‫بهداشتی و کیفیت آن تا چه اندازه می‌تواند‬ ‫در صرفه‌جوی��ی و کمک ب��ه اقتصاد خانواده‬ ‫موثر باشد‪ .‬صنعت تولید شیرآالت بهداشتی‬ ‫س��اختمان از صنای��ع وابس��ته ب��ه صنعت‬ ‫ساختمان است که بیش از ‪ 50‬سال است که‬ ‫جای روش‌های سنتی استفاده از آب شرب و‬ ‫غیر شرب را گرفته است‪ .‬صنعتی که با وجود‬ ‫مش��کالت عدی��ده در ای��ران‪ ،‬ب��ه مرحل��ه‬ ‫خودکفایی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ وجود مخرب واسطه‌ها‬ ‫تولید شیرآالت بهداشتی در عین سهولت‬ ‫یکی از پیچیده‌ترین صنایع تولیدی اس��ت‪.‬‬ ‫این مقدمه گفت‌وگو با یکی از تولیدکنندگان‬ ‫شیرآالت بهداش��تی در ایران است‪«.‬محسن‬ ‫عابدین��ی» از رون��د تولید ای��ن محصول در‬ ‫ای��ران چن��دان رضای��ت ن��دارد و می‌گوید‪:‬‬ ‫تولید ش��یرآالت درگیر واسطه‌ها شده است؛‬ ‫واس��طه‌هایی ک��ه زمین��ه ورود محصوالت‬ ‫غیراستاندارد را فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شیرآالت غیراستاندارد سالمت جامعه و محیط‌زیست را به خطر می‌اندازد‬ ‫خروش شیرهای تقلبی!‬ ‫به صورت نقدی خرید و فروش می‌کنند که‬ ‫این موضوع شرکت‌های تولیدی را با مشکل‬ ‫مواجه می‌کند‪.‬‬ ‫عابدین��ی س��رمایه‌گذاری در ای��ن بخش‬ ‫را س��ودآور عن��وان می‌کن��د و می‌گوی��د‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ش��یرآالت بهداش��تی ب��ه‬ ‫ج��ز تولیدکنن��دگان برندهای مع��روف‪ ،‬در‬ ‫صورت بروز هرگونه مش��کلی در روند تولید‬ ‫محص��والت خود و تعطیل��ی کارگاه تولیدی‬ ‫چندان متحمل خسارت نمی‌شوند؛ چراکه با‬ ‫فروش محصوالت و تجهیزات و ماشین‌آالت‬ ‫کارخان��ه می‌توانند به راحت��ی خط تولید را‬ ‫متوقف کنند‪.‬‬ ‫هرعالمتاستانداردیکهبه‬ ‫تولیدکنندگانارائهمی‌شود‬ ‫دارای یک کد‪ 10‬رقمی است‬ ‫که از طریق این کد مجاز یا‬ ‫غیرمجازبودناستاندارد‬ ‫محصولقابلردیابیو‬ ‫پیگیریاستعالوهبراینکه‬ ‫شهروندانملزمبهاستفاده‬ ‫ازشیرآالتیهستندکه‬ ‫عالمت استاندارد بر روی آن‬ ‫نصبشدهباشد‬ ‫‹ ‹لزوم مقابله با کارگاه‌های زیرپله‌ای‬ ‫وی تهیه مواد اولیه را از دشوارترین مراحل‬ ‫تولید می‌داند و می افزاید‪ :‬فروش مواد اولیه‬ ‫منحصر به افراد خاصی ش��ده است که باید‬ ‫از آنها خریداری ش��ود‪ ،‬این افراد و شرکت‌ها‬ ‫وی از ظه��ور س��ودجویان در این صنعت‬ ‫اظه��ار نگران��ی می‌کن��د و ادام��ه می‌دهد‪:‬‬ ‫تولید شیرآالت غیراس��تاندارد و به اصطالح‬ ‫«زیرپل��ه‌ای» در ح��ال رواج اس��ت؛ عده‌ای‬ ‫افراد س��ودجو با ترفندهای غیرقانونی اقدام‬ ‫به خرید ش��یرآالت استاندارد کرده و پس از‬ ‫تفکی��ک و به اصطالح آب ک��ردن مواد آن‪،‬‬ ‫شیرآالت غیراستاندارد تولید می‌کنند که به‬ ‫دلیل قیمت پایین‪ ،‬مورد استفاده برخی بساز‬ ‫و بفروش‌ها در ساخت‌وساز قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده می‌گوی��د‪ :‬س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد تنها محصوالت ش��رکت‌هایی را‬ ‫مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌دهد که ثبت‬ ‫ش��ده باشند و شاید به همین دلیل باشد که‬ ‫کارگاه‌های زیرپله‌ای بدون نگرانی از بازرسی‬ ‫بازرس��ان استاندارد همچنان به فعالیت خود‬ ‫ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫‌وی از حمایت نشدن از طرف انجمن صنف‬ ‫تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی گالیه‌مند‬ ‫است و می‌گوید‪ :‬ما حتی سایه‌ای از حمایت‬ ‫انجمن صنفی را هم احساس نمی‌کنیم‪ .‬کار‬ ‫ما نیاز به تزریق مالی دارد تا بتواند با تولیدات‬ ‫با کیفیت و قیمت تمام‌شده پایین‌تر دست و‬ ‫پای تولیدکنندگان زیرزمینی را ببندد‪.‬‬ ‫‹ ‹ استانداردهای اجباری‬ ‫معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد‬ ‫نگاه روز‬ ‫ساخت مسکن مهر بدون خدمات زیربنایی‬ ‫گ�روه زیربنای�ی‪ :‬روزهای آغازین س��اخت پروژه‏های‬ ‫مسکن مهر‪ ،‬با پیمانکاران طرح قراردادهای ‪ 300‬تا ‪330‬‬ ‫هزار تومانی برای هر مترمربع مس��کن مهر بسته شد‪ .‬این‬ ‫می��زان هزینه برای هر متر مس��کن به گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناسان سبب بی‏قاعده ساختن این واحدها و استفاده‬ ‫از مصالح بی‏کیفیت ش��د که حت��ی به گفته آخوندی این‬ ‫واحده��ا را بای��د در زم��ره بافت‏های فرس��وده جای داد‪.‬‬ ‫حال که هم و غم دول��ت فعلی پایان این پروژه و تحویل‬ ‫واحدها تا پایان س��ال‪ 94‬اعالم ش��ده‪ ،‬ب��رآورد جدیدی‬ ‫از هزینه س��اخت هر متر مربع مس��کن مهر اعالم ش��ده‬ ‫است‪ .‬قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر‬ ‫اعالم کرد که به‏طور متوس��ط برای س��اخت هر مترمربع‬ ‫مس��کن مهر ‪ 440‬هزار تومان هزینه شده است‪ .‬در حالی‬ ‫که به گفته وی‪ ،‬هنوز بس��یاری از واحدهای مسکن مهر‪،‬‬ ‫خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز ندارند و باید برای‬ ‫این مس��ئله جدیت بیش��تری به خرج داد‪ .‬احمد اصغری‬ ‫مهرآب��ادی گفت‪ :‬هفته آینده در جلس��ه ب��ا وزیر نیرو در‬ ‫خص��وص توزیع ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد ریال اعتب��ار تکمیلی‬ ‫مس��کن مهر در ‪ 6‬ماهه دوم س��ال با توجه به اولویت‌های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی تصمیم‏گی��ری خواه��د ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬وی افزود‪ :‬برای تامی��ن خدمات زیربنایی‬ ‫واحدهای مس��کن مهر کش��ور با تش��کیل کارگروهی با‬ ‫حضور مع��اون اول رییس‏جمهوری ‪ ۵۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برای پرداخت به استان‌ها تصویب شده که متناسب با نیاز‬ ‫استان‌ها توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم‏مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهرتصریح‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری بانک مرکزی و دستگاه های خدمات‏رسان‬ ‫تالش می‌ش��ود پرونده مسکن مهر کشور تا پایان سال ‪۹۴‬‬ ‫‹ ‹نبود شبکه‏های آب ‪ ،‬برق و گاز در واحدها‬ ‫‌روی خط خبر‬ ‫ایس�نا‪ :‬عب��اس آخون��دی‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی در بازدی��د از مناط��ق زلزله‌زده‬ ‫ایالم گفت‪ :‬دولت با تم��ام امکانات به جبران‬ ‫خس��ارت‌های ناش��ی از زلزله مناطق مختلف‬ ‫اس��تان ایالم خواهد پرداخت‪ .‬آخوندی افزود‪:‬‬ ‫رفع نیازهای ابتدایی مردم‪ ،‬اسکان و همچنین‬ ‫برآورد خس��ارت‌های ناش��ی از زلزله و جبران‬ ‫آنها از تصمیم‌های دولت برای مناطق آسیب‬ ‫دیده اس��ت‪ .‬وی با بیان این‌که پس از برآورد‬ ‫خس��ارت‌های ناش��ی از زمین لرزه‪ ،‬بازسازی‬ ‫اماکن آسیب دیده به س��رعت آغاز می‌شود‪،‬‬ ‫نگرانی تولیدکنندگان‬ ‫از آینده سرمایه‌گذاری‬ ‫بس��ته ش��ود‪ ،‬چراکه در صورت عدم همکاری این نهاد‌ها‪،‬‬ ‫اتمام طرح مسکن مهر به راحتی امکان‏پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫اصغری مهرآبادی با بیان اینکه ‪ ۶۶۰‬هزار واحد مسکن‬ ‫مهر در سطح کشور فاقد شبکه آب‪ ۶۷۵ ،‬هزار واحد فاقد‬ ‫ش��بکه برق‪ ۷۱۶ ،‬هزار واحد فاقد ش��بکه گاز و سیس��تم‬ ‫دفع فاضالب هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع ‪2‬میلیون و ‪۳۲۰‬‬ ‫هزار واحد مسکن مهر کشور نیز کار سفت‏کاری ‪2‬میلیون‬ ‫واحد آن به اتمام رسیده و ‪ 1‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار واحد نیز‬ ‫واگذار ش��ده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این راستا دولت به‬ ‫تازگ��ی ‪ ۵۰‬میلیارد ریال برای حل مش��کالت زیربنایی و‬ ‫آماده‪‎‬سازی واحدهای مس��کن مهر کشور اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصغ��ری مهرآبادی با بیان اینکه ‪1‬میلی��ون و ‪ 250‬هزار‬ ‫واحد افتتاح ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ 144 :‬هزار واحد نیز آماده‬ ‫بهره‪‎‬برداری بوده و درصد پیش��رفت مسکن مهر در سطح‬ ‫کشور ‪ 82‬درصد است‪.‬‬ ‫اصغ��ری مهرآبادی ادامه داد‪ :‬میزان تس��هیالت پرداخت‬ ‫ش��ده برای مس��کن مهر ‪ 45‬هزار میلی��ارد تومان بوده که‬ ‫تصوی��ب ش��ده ‪ 60‬هزار میلی��ارد تومان پرداخت ش��ود و‬ ‫دولت در حال حاضر با ‪ 50‬هزار میلیارد تومان آن موافقت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به خدمات روبنایی گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه مش��کل جدی وجود ندارد و ‪ 2250‬مدرس��ه‪840 ،‬‬ ‫باب مسجد‪45 ،‬واحد درمانی و ‪ 300‬کالنتری ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن مهر‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بحث بیمه براب��ر مصوبه دولت دهم‬ ‫‪ 5200‬تومان باید گرفته ش��ود که در اس��تان‪‎‬های مختلف‬ ‫ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۷‬تیم برآورد خس��ارت وارد‬ ‫منطقه ش��ده‌اند و خس��ارت م��ردم پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬علی نورزاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��اخت و توس��عه زیر بناهای حم��ل و نقل‬ ‫بزرگراه چهارخطه بهش��هر‪-‬گرگان‪-‬بجنورد‪-‬‬ ‫قوچ��ان را یک��ی از ‪۵‬کریدور اولوی��ت‌دار این‬ ‫ش��رکت عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬ای��ن بزرگراه‬ ‫کریدور ترانزیت شرق به غرب در شمال کشور‬ ‫است که ارتباط با ترکمنستان و ترانزیت کاال‬ ‫از آس��یای میانه از طریق گمرکات سرخس‪،‬‬ ‫اس��تان تهران وجود کارگاه‌های زیرپله‌ای و‬ ‫غیرمجاز که بدون داش��تن مج��وز در حال‬ ‫تولید شیرآالت هستند را کتمان نمی‌کند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬استاندارد انواع شیرآالت بهداشتی‬ ‫مشمول اس��تاندارد اجباری اس��ت و عرضه‬ ‫این محصول بدون داش��تن نشان استاندارد‬ ‫و تایید صالحی��ت و کیفیت محصول‪ ،‬جرم‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته«پرویز درویش» موضوع استاندارد‬ ‫ش��یرآالت را از ‪ 2‬بع��د مکانیک��ی و کارآیی‬ ‫باید مورد بررس��ی ق��رار داد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫ش��یرآالت غیربهداش��تی به‌دلی��ل مص��رف‬ ‫بیش از اندازه برخی فلزات مضر در س��اختار‬ ‫محصول خود‪ ،‬س�لامت مصرف کننده را به‬ ‫خطر می‌اندازند‪ .‬عالوه بر اینکه شیوه آبکاری‬ ‫شیرآالت غیراس��تاندارد به‌گونه‌ای است که‬ ‫پساب ناشی از آن‪ ،‬باعث آلودگی‌های شدید‬ ‫محیط زیست می‌شود‪.‬‬ ‫وی تعداد تولیدکنندگانی که دارای پروانه‬ ‫استاندارد از اداره کل استاندارد استان تهران‬ ‫هس��تند را ‪ 120‬واح��د عن��وان می‌کند و با‬ ‫رد خبر فروش عالمت اس��تاندارد به صورت‬ ‫غیرقانونی می‌گوید‪ :‬هر عالمت اس��تانداردی‬ ‫که ب��ه تولیدکنندگان ارائه می‌ش��ود دارای‬ ‫ی��ک کد ‪ 10‬رقمی اس��ت ک��ه از طریق این‬ ‫کد مجاز یا غیرمجاز بودن استاندارد محصول‬ ‫قابل ردیابی و پیگیری اس��ت عالوه بر اینکه‬ ‫ش��هروندان ملزم به اس��تفاده از ش��یرآالتی‬ ‫هس��تند که عالمت اس��تاندارد ب��ر روی آن‬ ‫نصب شده باشد‪.‬‬ ‫آنچ��ه از این گزارش می‌ت��وان فهمید این‬ ‫اس��ت ک��ه زمینه فعالی��ت افراد س��ودجو و‬ ‫متخلف را کسانی فراهم می‌کنند که نه تنها‬ ‫به سالمت خود بلکه نسبت به سالمت جامعه‬ ‫خود و محیط زیست نیز بی‌توجه‌اند‪ .‬همیشه‬ ‫نمی‌ت��وان پیش��گیری از فعالیت متخلفان را‬ ‫وظیفه مس��ئوالن دانس��ت‪ ،‬توجه کردن به‬ ‫هنگام خرید و رعایت نکات و هشدارهایی که‬ ‫از سوی کارشناس��ان ارائه می‌شود‪ ،‬به نوعی‬ ‫بازار افراد سودجو را کساد می‌کند‪.‬‬ ‫با س��لیقه‪‎‬های متفاوت عمل می‪‎‬کنند‪ .‬باید از مردم ‪5200‬‬ ‫تومان گرفته شود‪ .‬قرار است نامه‪‎‬ای تنظیم شود که دولت‬ ‫تعهد کند مابه‪‎‬التفاوت را بپردازد تا کار تعطیل نشود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بحث مالیات مسکن مهر گفت‪ :‬در اغلب‬ ‫آنها مشکل مالیاتی داریم و در بعضی مناطق حتی ‪ 14‬برابر‬ ‫نیز گرفته می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 10‬هزار مسکن مهر خدمات زیربنایی ندارد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران هش��تگرد با اش��اره به اینکه‬ ‫‪ 10‬هزار واحد مس��کن مهر در این ش��هر ساخته شده که‬ ‫خدم��ات زیربنایی ندارد‪ ،‬بنابراین افتتاح نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪2500‬مس��کن مهر ویالیی در س��ال آین��ده تحویل پیش‬ ‫خریداران می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا توکل��ی در گفت‏وگو با مهر درب��اره تحویل‬ ‫پروژه‌های مس��کن مهر در ش��هر جدید هش��تگرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در هفته دولت یک هزار و ‪ 100‬واحد مسکن مهر در‬ ‫هشتگرد افتتاح و به مردم تحویل داده می‏شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در مجموع ‪ 10‬هزار واحد دیگر داریم که آماده افتتاح‬ ‫اس��ت اما خدمات زیربنایی ندارد‪ ،‬گف��ت‪ 13 :‬هزار و ‪200‬‬ ‫واحد تاپایان شهریور به پایان می‌رسد که از این تعداد فقط‬ ‫‪ 1100‬واح��د آن افتتاح می‏ش��ود و مابقی واحدها به‏دلیل‬ ‫نبود خدمات زیربنایی بهره‏برداری نمی‏شود‪.‬‬ ‫باجگی��ران‪ ،‬اینچه‌ب��رون و امیرآب��اد را فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬حس��ین وکیلی‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫امور مالیاتی کش��ور با اش��اره به ابعاد بس��ته‬ ‫خروج از رکود‪ ،‬مباحث مالیاتی در این بس��ته‬ ‫را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬در بسته مالیاتی برای‬ ‫کنترل سوداگری مسکن تا ‪ ۶۰‬درصد قیمت‬ ‫خان��ه دوم ب��ه بع��د به‏عنوان مالی��ات گرفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬محم��د س��عیدنژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی به الحاق ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هکتار اراضی به بنادر شهید رجایی و امام‬ ‫خمینی (ره) اشاره کرد و گفت‪ :‬بنادر را مکلف‬ ‫به انعقاد قرارداد با بخش خصوصی کرده‌ایم‪۲ .‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار اراضی جدید به بندر شهید‬ ‫رجای��ی اضافه و ‪ ۱۱‬هزار هکتار اراضی جدید‬ ‫هم به بندر امام خمینی الحاق شده است‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان این‌که ‪ ۹۰۰‬هکتار اراضی در بنادر به‬ ‫س��رمایه‏گذاران بخش خصوصی واگذار شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمایه‏گذاری بخش خصوصی‬ ‫در بنادر‪ ،‬رش��د و توسعه بنادر کشور‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل دریایی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫احم�د س�لطانی‪-‬تولیدکننده ش�یرآالت‬ ‫بهداش�تی س�اختمان‪ :‬از‌جمله صنایع وابسته به‬ ‫صنع��ت ساختمان‌س��ازی‪ ،‬صنعت تولید ش��یرآالت‬ ‫بهداشتی است‪ .‬تا حدود دهه ‪ ۴۰‬شمسی‪ ،‬مردم ایران‬ ‫همچنان از روش‌های سنتی مانند آب‌انبار و چاه برای‬ ‫تهیه آب‌آشامیدنی استفاده می‌کردند تا اینکه در دوره‬ ‫پهل��وی دوم که تهران صاحب آب لوله‌کش��ی ش��د‪،‬‬ ‫پدیده نوظهور ش��یرآالت بهداشتی تحولی بنیادین‬ ‫در صنعت س��اختمان ایجاد کرد‪ .‬از آن پس و بنا بر‬ ‫اقتضای جدید‪ ،‬در ابتدا حمام‌های خزینه‌ای و قدیمی‬ ‫یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شدند و از‬ ‫میان رفتند و جای خود را به حمام‌های جدید منازل‬ ‫دادند‪ .‬با پیشرفت و صنعتی شدن کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫آرام‌آرام زمینه ورود تجهیزاتی که موجب سهولت در‬ ‫مصرف آب شود‪ ،‬فراهم ش��د‪ .‬ایجاد حمام‪ ،‬سرویس‬ ‫بهداش��تی و آشپزخانه مجهز به آب لوله‌کشی در هر‬ ‫ساختمان لزوم خودکفایی در صنعت تولید شیرآالت‬ ‫بهداش��تی را روز‌به‌روز افزایش داد‪ .‬اما باگذر زمان و‬ ‫دسترسی کارشناس��ان و متخصصان به فناوری‌های‬ ‫جدی��د تولی��د ش��یرآالت وارد مرحله جدی��دی از‬ ‫صنعتی‌س��ازی ش��د تا امروز که بیش از ‪ ۵۰‬کارخانه‬ ‫تولید شیرآالت بهداشتی با طرح‌ها و اشکال مختلف‬ ‫جان تازه‌ای به صنعت ساخت‌وساز داده‌است‪.‬‬ ‫این روزها صنعت س��اخت شیرآالت بهداشتی نیز‬ ‫همانن��د صنایع دیگ��ر دچار چالش‌هایی‌اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان این محصول را از آینده سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن بخش نگ��ران می‌کن��د‪ .‬درحال‌حاضر ورود‬ ‫محصوالت چینی بی‌کیفیت‪ ،‬آفتی است که به جان‬ ‫صنعت تولید شیرآالت بهداشتی افتاده‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که محصوالت تولید داخل دارای استانداردهای‬ ‫بین‌المللی است و با شیرآالت صنعتی اروپایی برابری‬ ‫می‌کند و ورود شیرآالت صنعتی چینی باعث می‌شود‬ ‫تا بس��یاری از کارخانه‌های داخل��ی در طول زمان از‬ ‫گردونه تولید خارج شوند‪ .‬اگرچه در سال‌های گذشته‬ ‫به‌دلیل تحریم‌های زیادی که علیه ایران اعمال شد‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان متحمل خسارت‌های زیادی شدند‪ ،‬اما‬ ‫باز‌هم با همدلی و همراهی عالوه بر اینکه توانس��تند‬ ‫همچنان روی پای خود بایستند‪ ،‬تولیدات خود را نیز‬ ‫ب��ا کیفیت بهتر روانه بازار کردند‪ .‬امید اس��ت که در‬ ‫دولت جدید افق‌های روشنی پیش روی صنعت تولید‬ ‫گشوده شود‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫راهکارهای توسعه تجارت بین‌الملل را بررسی می‌کند؛‬ ‫‪25‬‬ ‫چرخ‌های تجارت روی ریل تبلیغات می‌چرخد‬ ‫گروه تجارت ‪ -‬امروزه تبلیغات به‌عنوان یک صنعت در دنیا شناخته شده تا آنجا که با معرفی کاالها و تولیدات‬ ‫به مصرف‌کنندگان می‌تواند چرخ‌های اقتصادی یک کشور را به حرکت درآورد‪.‬به باور کارشناسان؛ تبلیغات در‬ ‫حقیقت زبان و وسیله ارتباط بنگاه اقتصادی و جامعه است و قطع تبلیغات به نوعی مرگ کاال محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به قدرت نفوذ این هنر‪ -‬صنعت است که ساالنه شرکت‌های تولید‌کننده کاال و خدمات در سطح‬ ‫بین‌المللی و سطح ملی ارقام باالیی هزینه می‌کنند تا به جمعیت میلیاردی ساکن دهکده جهانی بقبوالنند که‬ ‫آنچه تولید کرده‌اند همانی است که آنها خواسته‌اند‪ .‬در این بین نقش تبلیغات در توسعه تجارت بین‌الملل‬ ‫از جمله مواردی است که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید فراوان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزاری برای آگاهی و ترغیب‬ ‫به گواه آمار‪ ،‬ارزش تجارت جهانی کاال و خدمات در سال‬ ‫‪(2013‬مصادف با ‪ )1392‬از ‪ 42‬تریلیون دالر فراتر رفته و‬ ‫بدون ش��ک تبلیغات در همه اشکال آن در توسعه تجارت‬ ‫بین‌المللی نقش بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫بررسی نمودار تشکیالت سازمان‌های توسعه بازرگانی یا‬ ‫مراکز توس��عه صادرات در ‪ 115‬کش��ور دنیا نشان می‌دهد‬ ‫که حداقل ‪ 35‬درصد این سازمان‌ها دارای واحد یا دفتری‬ ‫تح��ت عن��وان ‪،COMMERCIAL PUBLICITY‬‬ ‫بخش تبلیغات‪ADVERTISEMENT SECTIEN ،‬‬ ‫یا ‪ PUBLICITY DIVISION‬هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر آن برپایی بالغ بر ‪ 32000‬نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫(با متراژ بیش از ‪ 5000‬متر مربع) در سال ‪)1391(2012‬‬ ‫در دنیا به خوبی نشان می‌دهد که جامعه تجاری و صنعتی‬ ‫‹ ‹هزینه‌ه�ای تبلیغات�ی ب�رای دسترس�ی به یک‬ ‫مخاطب در کشورهای دنیا‪/‬واحد‪ :‬دالر‬ ‫کشور‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2015 2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ایاالت متحده ‪617/58 589/29 564/84 540/66 525/55‬‬ ‫نروژ‬ ‫‪550/66 543/16 538/71 537/24 538/75‬‬ ‫استرالیا‬ ‫‪515/18 509/45 504/36 498/94 493/19‬‬ ‫کانادا‬ ‫‪416/51 407/41 397/39 385/43 374/84‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪398/92 396/19 393/07 390/33 397/33‬‬ ‫دانمارک‬ ‫‪393/32 390/29 385/38 382/43 389/16‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪393/18 380/41 366/68 346/97 331/06‬‬ ‫آلمان‬ ‫‪346/74 382/75 337/42 331/82 325/32‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪332/21 327/49 318/37 309/33 370/58‬‬ ‫هلند‬ ‫‪320/48 319/55 318/34 316/54 316/37‬‬ ‫فنالند‬ ‫‪321/65 316/99 313/98 317/31 345/42‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪234/97 233/86 232/34 231/12 236/99‬‬ ‫کره جنوبی ‪207/76 203/36 198/70 192/32 188/54‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪192/79 188/93 186/11 187/09 193/57‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪136/33 134/40 132/89 131/95 144/42‬‬ ‫برزیل‬ ‫‪121/74 100/02 100/81 90/75 83/96‬‬ ‫آرژانتین‬ ‫‪96/78 93/02 87/76 83/60 97/59‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪67/62 59/84‬‬ ‫‪93/38 85/24 76/77‬‬ ‫اندونزی‬ ‫‪50/56 43/99 36/41 30/65 30/65‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪46/66‬‬ ‫چین‬ ‫هندوستان‬ ‫‪44/16 41/50 38/54 36/02‬‬ ‫‪42/85 39/83 37/01 34/11 31/61‬‬ ‫‪4/37‬‬ ‫‪4/74‬‬ ‫‪5/10‬‬ ‫‪5/40‬‬ ‫‪5/68‬‬ ‫ارقام سال‌های ‪ 2015 ،2014‬و ‪ 2016‬برآورد است‬ ‫و هزینه‌های تبلیغاتی برای دسترس��ی به یک مخاطب‬ ‫در کشورهای دنیا بدون احتس��اب منطقه اداری ویژه‬ ‫هنگ‌کنگ برآورد شده است‪.‬‬ ‫ماخذ‪:‬‬ ‫‪E-MARKETER, GLOBAL AD‬‬ ‫‪.SPENDING . JULY 2014 19‬‬ ‫دنیا تا چه حد ب��رای معرفی کاالها و خدمات خود و برای‬ ‫مصرف‌‌کنندگان یا شبکه‌های توزیع اهمیت قائل است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بازار بر ای��ن باورند که در ش��رایط عادی‪،‬‬ ‫هنگام��ی که انحصارگرایی وجود ن��دارد و مصرف‌کننده با‬ ‫محدودی��ت یا الزام خاصی در انتخاب کاال روبه‌رو نیس��ت‪،‬‬ ‫هی��چ مصرف‌کننده‌ای بدون آگاهی از ویژگی‌های یک کاال‬ ‫و مقایس��ه آن با فرآورده‌های مش��ابه ب��ه خرید آن رغبت‬ ‫نشان نمی‌دهد‪ .‬برای دست یابی به این آگاهی ابزاری الزم‬ ‫اس��ت و آن ابزار چیزی نیست به جز «تبلیغات»‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌ت��وان گف��ت‪ ،‬این آگاهی معم��وال از تبلیغاتی نش��أت‬ ‫می‌گی��رد که تولید‌کنن��دگان یا صادر‌کنن��دگان از طریق‬ ‫ابزارهایی که در اختیار دارند برای پیشبرد امر فروش انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹کلید موفقیت در بازارهای جهانی‬ ‫آمار جداول فروش شرکت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫هیچ شرکت یا موسسه‌ای در درازمدت بدون تنظیم برنامه‬ ‫بازاریابی که تبلیغات ـ به مفهوم عام کلمه ـ یکی از عوامل‬ ‫کلیدی آن اس��ت‪ ،‬نمی‌تواند در بخش صادرات به موفقیت‬ ‫بزرگ و پایداری دس��ت یابد‪ .‬آمار نشان می‌دهد ‪،‬در برخی‬ ‫از کش��ورها ـ مانند ژاپن ـ ف��روش کاالهایی که ارزش آنها‬ ‫از ‪ 5000‬دالر بیش��تر اس��ت‪ ،‬بدون بهره‌گیری از ابزارهای‬ ‫موثر تبلیغی امکان‌پذیر نیست‪.‬زیرا مزایای احتمالی ناشی‬ ‫از خرید این قبیل کاالها باید به اندازه‌ای باشد که مشتری‬ ‫خرید این کاال را نس��بت به س��ایر کااله��ای قابل خرید یا‬ ‫سرمایه‌گذاری ترجیح دهد‪ .‬تنها تبلیغات آگاهانه و منطبق‬ ‫با موازین علمی می‌تواند گروهی از مشتریان بالقوه را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده و آنها را به خریدارانی بالفعل تبدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری به گستره کره خاکی‬ ‫براس��اس تعریفی که در دایره‌المع��ارف «امریکاتا» ارائه‬ ‫شده است «تبلیغات به پیام‌هایی گفته می‌شود که از طریق‬ ‫ابزاره��ای گوناگون‪ ،‬نظر افراد جامع��ه را به یک کاال‪ ،‬یک‬ ‫خدم��ت‪ ،‬یک فکر یا یک مارک خاص جلب می‌کند و آنان‬ ‫را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده اس��ت ک��ه تبلیغ��ات بازرگانی برای‬ ‫دس��تیابی به هدف‌های گوناگونی انجام می‌شود که فصل‬ ‫مشترک همه آنها ایجاد تقاضا یا افزایش تقاضا برای خرید‬ ‫یک محصول در بازار هدف است‪ .‬تکامل فناوری ارتباطات و‬ ‫‹ ‹س�هم ابزاره�ای گوناگ�ون تبلیغ�ی در کل‬ ‫هزینه‌های تبلیغات دنیا‬ ‫نوع‬ ‫‪( 2013‬درصد) ‪( 2005‬درصد)‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪40/2‬‬ ‫‪36/8‬‬ ‫اینترنت‬ ‫‪20/6‬‬ ‫‪5/6‬‬ ‫روزنامه‌ها‬ ‫‪17/0‬‬ ‫‪29/1‬‬ ‫مجالت تخصصی‬ ‫‪7/9‬‬ ‫‪13/1‬‬ ‫رادیو‬ ‫‪6/9‬‬ ‫‪8/4‬‬ ‫تبلیغات در فضای باز (پوستر‪،‬‬ ‫پالکارد‪ ،‬تبلیغ بر بدنه وسایل‬ ‫نقلیه و ‪)...‬‬ ‫‪6/9‬‬ ‫‪6/6‬‬ ‫سینما‬ ‫‪0/5‬‬ ‫‪0/4‬‬ ‫جمع‬ ‫‪100/0‬‬ ‫‪100/0‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫داد و ستد با پادشاه‬ ‫مهدی غفوری‬ ‫متخصص بازاریابی و برند‬ ‫اگر در آینده تنها یک کلمه برای کش��یدن مر ِز بین‬ ‫بازاریابی موفق و ناموفق وجود داش��ته باشد‪ ،‬آنکلمه‬ ‫«اختیار» اس��ت‪ .‬ش��ما یا قادر خواهید بود این باور را‬ ‫در انس��ان‌های دیگر ایجاد کنید که خریدشان از شما‬ ‫از س��ر رغبت‪ ،‬اختیار و اراده شخصی خود آنهاست و‬ ‫یا شکس��ت خواهید خورد‪ .‬این مسیری است که بشر‬ ‫با سرعت به س��مت آن حرکت می‌کند‪« :‬گریختن از‬ ‫مظاهر اجبار و حرکت به س��وی اختیار و آزادی عمل‬ ‫بیش��تر» و «جل��وه جهانی اختیار بی��ش از آن که در‬ ‫س��از و کاره��ای سیاس��ی نمایان ش��ود» در زندگی‬ ‫دومی که انسان‌ها در دنیای اینترنت برای خود ایجاد‬ ‫کرده‌اند قابل رویت است‪.‬‬ ‫اینترنت به ش��کل روزافزونی احس��اس اختیار را در‬ ‫انس��ان معاصر تقوی��ت می‌کند‪ .‬در فض��ای اینترنت‪،‬‬ ‫خواس��تن‪ ،‬نخواس��تن‪ ،‬دست یافتن‪ ،‬مش��ارکت‪ ،‬آگاه‬ ‫ش��دن و قضاوت کردن (اغلب بدون قضاوت ش��دن)‬ ‫همه در گرو قدرتی است که به انگشت سبابه مشتری‬ ‫و کلیک‌های گزینشگرانه او اعطا شده است‪ .‬در دنیای‬ ‫اینترنت‪ ،‬هر کاربر خود را یک پادش��اه تصور می‌کند‬ ‫و این یعن��ی بزرگ‌ترین چالش و همزمان بزرگ‌ترین‬ ‫فرص��ت ب��رای بازاریاب��ان و ورود به عرص��ه تجارت‬ ‫الکترونیک‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 2014‬میالدی برای گفتن ای��ن واقعیت که‬ ‫اینترن��ت فاصل ‌ه زمانی و مکانی را کوتاه می‌کند کمی‬ ‫دیر اس��ت‪ .‬دسترس��ی به میلیون‌ها مش��تری بالقوه‪،‬‬ ‫فرسنگ‌ها دورتر و فارغ از زمان‪ .‬امروز دیگر بدیهی‌تر‬ ‫از آن اس��ت ک��ه باب��ت آن هیجان زده ش��ویم و اگر‬ ‫ش��رکتی هنوز موفق به بهره‌گیری از این قابلیت‌های‬ ‫اینترنت نش��ده اس��ت‪ ،‬راه دش��واری ب��رای ادام ‌ه بقا‬ ‫پیش‌رو خواهد داش��ت‪ .‬اینک بازاری��اب باید به درک‬ ‫جدی��دی از تجربه‌ مش��تری به‌عنوان کارب��ر اینترنت‬ ‫دس��ت یابد‪ ،‬به فرهنگی که در بطن ارتباطات آنالین‬ ‫شکل گرفته و فرهنگ دنیای واقعی را نیز تحت‌الشعاع‬ ‫ق��رار می‌دهد‪ .‬بازاریاب بی��ش از آن که مفتون جنبه‌‬ ‫نگاه روز‬ ‫تجارتالکترونیک‪،‬تجارتفردا‬ ‫«تج��ارت الکترونیک»‪ ،‬انجام کلی��ه فعالیت‌های‬ ‫تج��اری ب��ا اس��تفاده از ش��بکه‌های ارتباط��ی‬ ‫کامپیوت��ری‪ ،‬به‌وی��ژه اینترنت اس��ت‪ .‬ای��ن یعنی‬ ‫«تجارت بودن کاغ��ذ»‪ .‬تجارت الکترونیک درحالی‬ ‫هر روز ریشه‌های خود را در جهان قوی‌تر می‌کند و‬ ‫سهم بیشتری از بازار مبادالت را به خود اختصاص‬ ‫می‌ده��د ک��ه هنوز در ای��ران چندان م��ورد توجه‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی به خص��وص بخش خصوصی‬ ‫ق��رار نگرفت��ه اس��ت‪ .‬در حقیق��ت جهانی ش��دن‬ ‫(‪ )Globalization‬و فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫(‪Information‌A nd‌C ommanication‬‬ ‫‪ ،)Technology‬دو چال��ش اساس��ی این هزاره‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬همه این عوامل باعث ظهور نوعی‬ ‫از تجارت به نام «تجارت الکترونیک» شده است‪ .‬با‬ ‫بررسی دقیق نوآوری‌های بشر در سال‌ها و قرن‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬می‌توان به مزایای تجارت الکترونیکی و‬ ‫تاثیرات آن در اقتصاد جهان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت الکترونیک در مدار رشد‬ ‫اطالعات در ‪ 4‬دهه اخیر سبب شده است که «بازار» تعریف‬ ‫س��نتی خود را از دس��ت داده و به محدوده‌ای به فراخنای‬ ‫کره زمین اطالق شود‪ .‬وقتی یک صادرکننده یا تولیدکننده‬ ‫کاالی خود را در «وب‌س��ایت» معرفی می‌کند‪ ،‬هر کاربری‬ ‫که زبان انگلیس��ی می‌داند می‌تواند پیام او را درک کند و‬ ‫در صورت مناسب بودن شرایط‪ ،‬متقاضی کاالی او باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه‌های میلیاردی برای تبلیغات‬ ‫‪ 16‬برابر کش��ور چین و ‪ 114‬برابر کش��ور هند است‪ .‬این‬ ‫مقایسه برای سال ‪ 2013‬میالدی ( ‪ )1392‬صادق است‪.‬‬ ‫در کشورهایی که درآمد سرانه آنها باال و فضای اقتصادی‬ ‫آنها «باز»تر اس��ت و مصرف‌کنن��ده از لحاظ انتخاب کاال‬ ‫محدودیتی ندارد و با تنوع وس��یعی از کاالها روبه‌روست‪،‬‬ ‫هزینه تبلیغات برای تاثیرگذاری بر تصمیم مصرف‌کننده‬ ‫ی��ا مخاط��ب به‌مرات��ب باالتر از کش��ورهایی اس��ت که‬ ‫مصرف‌‌کنن��ده به دالیل گوناگ��ون ـ از جمله پایین بودن‬ ‫قدرت خرید‪ ،‬انحصارگرایی و محدود بودن کاالهای مورد‬ ‫نظر از قدرت انتخاب کمتری برخوردار است‪.‬‬ ‫بنا به گزارش سامانه ‪ ،E-MARKETER‬کشورهای‬ ‫دنیا در س��ال ‪2013‬میالدی مصادف با سال ‪ 92‬شمسی‬ ‫بال��غ بر ‪ 516/2‬میلیارد دالر برای تبلیغات هزینه کرده‌اند‬ ‫که ‪ 2/6‬درصد نس��بت به س��ال قب��ل (‪ 503/15‬میلیارد ‹ ‹از تلویزیون تا موبایل‬ ‫دالر) افزای��ش نش��ان داده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫در بی��ن ابزاره��ای تبلیغات��ی در‬ ‫همی��ن اس��اس پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫دنی��ای تج��اری ام��روز نکت��ه حائز‬ ‫در کشورهایی که‬ ‫که در س��ال ج��اری می�لادی هزینه‬ ‫اهمی��ت‪ ،‬رش��د ش��دید تبلیغات در‬ ‫درآمد سرانه باال‬ ‫جهانی تبلیغات با ‪ 5/7‬درصد رشد به‬ ‫رس��انه‌های دیجیتالی است‪ .‬درسال‬ ‫و فضای اقتصادی‬ ‫این‬ ‫‪ 545/4‬میلیارد دالر بالغ ش��ود‪ .‬با‬ ‫‪)1391( 2012‬هزین��ه تبلی��غ در‬ ‫است‬ ‫«باز»تر‬ ‫آنها‬ ‫جهانی‬ ‫حس��اب در س��ال جاری رشد‬ ‫رس��انه‌های دیجیتالی ح��دود ‪105‬‬ ‫برای‬ ‫تبلیغات‬ ‫هزینه‬ ‫برابر‬ ‫‪2‬‬ ‫هزینه‌ه��ای تبلیغات بی��ش از‬ ‫میلیارد دالر بود که در س��ال ‪2013‬‬ ‫به‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته میالدی خواهد‬ ‫تاثیرگذاری بر مخاطب (‪)1392‬ب��ا ‪ 14/8‬درص��د رش��د به‬ ‫اروپا‬ ‫اقتصاد‬ ‫عقیده کارشناسان خروج‬ ‫‪ 120‬میلی��ارد دالر بال��غ ش��د‪ .‬این‬ ‫به‌مراتب باالتر از‬ ‫«فیفا»‬ ‫‌جهانی‬ ‫از رکود و مسابقات جام‬ ‫رقم در س��ال‌جاری می�لادی ‪140‬‬ ‫کشورهایی است‬ ‫‌های‬ ‫ه‬ ‫هزین‬ ‫مالحظ��ه‬ ‫بر رش��د قاب��ل‬ ‫میلیارد دالر و رشد آن ‪ 16/7‬درصد‬ ‫از‬ ‫‌‌کننده‬ ‫مصرف‬ ‫که‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ .‬هزینه این‬ ‫کمتری‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫سردمدار‬ ‫امریکا‬ ‫ن��وع تبلیغات ـ ک��ه بخش عمده آن‬ ‫‹‹‬ ‫گزارش‌ه��ای بین‌الملل��ی از تجارت‬ ‫را تبلیغ در تلفن‌های همراه تشکیل‬ ‫برخوردار است‬ ‫و اقتص��اد کش��ورهای جهان نش��ان‬ ‫می‌دهد ـ در سال ‪)1397( 2018‬به‬ ‫می‌دهد که هزینه‌های تبلیغاتی برای‬ ‫‪ 214‬میلیارد دالر بالغ خواهد شد که‬ ‫از‬ ‫ف��روش کاال در ایاالت متحده بیش‬ ‫بیش از ‪ 2‬برابر سال‪ )1391( 2012‬است‪.‬‬ ‫به‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬ ‫هزین‬ ‫این‬ ‫هر کش��ور دیگری است‪ .‬میزان‬ ‫در سطح بین‌المللی‪ ،‬تلویزیون مهم‌ترین رسانه‌ای است‬ ‫‌‌سوم‬ ‫یک‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫‌رس��د‬ ‫ی‬ ‫‪ 180‬میلیارد دالر در س��ال م‬ ‫که باالترین سهم را در هزینه‌های تبلیغات در اختیار دارد‬ ‫در‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫کش��ورهای‬ ‫همه‬ ‫کل هزینه‌های تبلیغاتی در‬ ‫و س��هم آن در ابزارهای تبلیغی از ‪ 36/8‬درصد در س��ال‬ ‫یک‬ ‫دس��تیابی‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬موسس��ات‬ ‫‪)1384 ( 2005‬به ‪ 40/2‬درصد در سال ‪)1392( 2013‬‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫مصرف‌کننده و تحت تاثیر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬رسانه‌های دیجیتالی و روزنامه‌ها در‬ ‫‌کنند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫هزینه‬ ‫‪ 565‬دالر در رسانه‌ها‬ ‫سال ‪ )1392(2013‬به ترتیب با در اختیار داشتن ‪20/6‬‬ ‫در‬ ‫ش��ده‬ ‫منتش��ر‬ ‫‌ه��ای‬ ‫ش‬ ‫گزار‬ ‫و‬ ‫ب��ر اس��اس آم��ار‬ ‫درصد و ‪ 17‬درصد در رده‌های دوم و سوم قرار داشته‌اند‪.‬‬ ‫‌های‬ ‫ه‬ ‫رس��ان‬ ‫در‬ ‫تبلیغات��ی‬ ‫‌ه��ای‬ ‫ه‬ ‫هزین‬ ‫بررس��ی می��زان‬ ‫ب��ه عالوه به اعتقاد کارشناس��ان اقتص��ادی‪ ،‬در دنیای‬ ‫دیجیتالی‪،‬‬ ‫ابزاره��ای‬ ‫احتس��اب‬ ‫ب��ا‬ ‫جه��ان‬ ‫کش��ورهای‬ ‫امروز نمایش��گاه‌های بین‌المللی مهم‌ترین ابزار بازاریابی‬ ‫و‬ ‫خیابانی‬ ‫پالکاردهای‬ ‫و‬ ‫پوس��ترها‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫راهنماه��ای‬ ‫محسوب می‌ش��وند که در آنها از همه ابزارهای تبلیغاتی‬ ‫تبلیغ در بدنه وس��ایل نقلیه و‪ ...‬همواره ایاالت متحده در (تلویزی��ون‪ ،‬اینترنت‪ ،‬رادیو‪ ،‬رس��انه‌های تخصصی‪ ،‬تبلیغ‬ ‫راس جدول بوده است‪.‬‬ ‫در فضای ب��از‪ ،‬توزیع کاتالوگ‪ ،‬بروش��ور‪‌،‬نصب پالکارد‪،‬‬ ‫تبلیغات‬ ‫هزینه‬ ‫‹ ‹اقتصاد باز و‬ ‫بیلب��ورد‪ ،‬توزیع اش��یای کادویی دارای نماد موسس��ات‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫تبلیغ‬ ‫هزینه‬ ‫موجود‪،‬‬ ‫آمارهای‬ ‫بر اساس‬ ‫ش��رکت‌کننده‪ ،‬توزیع رایگان نمون��ه کاالهای خاص و ‪...‬‬ ‫حدود‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫بالق��وه‬ ‫مش��تری‬ ‫یا‬ ‫‌کننده‬ ‫ف‬ ‫مصر‬ ‫به یک‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫فنی ارتباطات دیجیتال شود‪ ،‬باید بر شناخت «انسان‬ ‫آنالی��ن» تمرکز کند‪ .‬انس��ان آنالین‪ ،‬قدرتی را که در‬ ‫جهان واقعی از آن بازداش��ته ش��ده اس��ت‪ ،‬در جهان‬ ‫بدون مرزی که به یمن تکنولوژی برپا ش��ده می‌طلبد‬ ‫و بازک��ردن صفحه‌ مرورگر یا اپلیکیش��ن تلفن همراه‬ ‫ب��رای او به منزله ورود به قلمرو فرمانروایی ش��خصی‬ ‫است‪ .‬بازاریابان موفق اینترنتی کسانی هستند که این‬ ‫قلمرو را برای هر کاربر عینیت بخش��یده و اختیارات‬ ‫او را گس��ترش می‌دهند و موفقترین بازاریابان حوزه‬ ‫اینترنت‪ ،‬همان‌هایی هس��تند که بیش��ترین قدرت را‬ ‫برای کاربران به ارمغان آورده‌اند‪.‬‬ ‫البت��ه ماج��را به همین ج��ا ختم نمی‌ش��ود‪ .‬تعداد‬ ‫کاربران��ی که مایلند «دنی��ا» را به معنای دقیق کلمه‬ ‫در دستان خود داشته باشند روز‌به‌روز درحال افزایش‬ ‫است و پیش��رفت فناوری تلفن‌های هوشمند و تبلت‬ ‫به این روند ش��دت می‌بخشد‪ .‬در سال گذشته به‌طور‬ ‫متوس��ط ‪20‬درصد م��ردم دنیا از طریق ان��واع تلفن‬ ‫هم��راه و ‪70‬درص��د از طری��ق رایانه به ش��بکه‌های‬ ‫اجتماعی متصل شده‌اند و این ارقام احتمال موفقیت‬ ‫هر اس��تراتژی تجارت آنالین بدون توجه به رسانه‌ای‬ ‫به نام تلفن همراه را زیرسوال می‌برد‪ .‬اما اختیار از نظر‬ ‫فلسفی مفهوم ش��گفت‌انگیزی است و گاهی برخالف‬ ‫خود عمل می‌کند‪ .‬وقتی مخاطب به این باور می‌رسد‬ ‫که همه چیز تحت کنترل اوس��ت‪ ،‬زمان آن می‌رسد‬ ‫ک��ه بازاری��اب کنترل را در دس��ت بگی��رد‪ .‬اینترنت‬ ‫اینجاس��ت تا ب��ه تمای�لات مخاطبان دام��ن بزند و‬ ‫هر چه موج توجه مخاطبان عظیم‌تر می‌شود‪ ،‬تبلیغاتی‬ ‫که با جذابیت‌های محتوایی آمیخته می‌ش��ود موثرتر‬ ‫عم��ل می‌کند‪ .‬صحبت الزام��ا از فریب دادن مخاطب‬ ‫نیس��ت‪ .‬صحب��ت از پایی��ن آمدن گاردی اس��ت که‬ ‫مش��تریان در برابر بازاریابی زمخت و فروش تهاجمی‬ ‫اتخ��اذ کرده اند و اینترنت به عنوان یک فضای تماس‬ ‫جادوی��ی‪ ،‬این خصومت‌ها را کمرنگ می‌کند‪ .‬بنابراین‬ ‫فراموش نکنید که اگر صورتحس��اب بلندباالیی را هم‬ ‫برای مخاطب آنالین خود ارسال می‌کنید‪ ،‬بهتر است‬ ‫درخور احساسات یک فرمانروا باشد‪.‬‬ ‫اخیرا تحقیقاتی توسط شرکت «این وست» انجام‬ ‫گرفته که نشان می‌دهد‪ ،‬میزان درآمد‌های حاصل از‬ ‫تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری‬ ‫خواهد داش��ت و تج��ارت فردا‪ ،‬تج��ارت الکترونیک‬ ‫خواهد بود‪ .‬به‌طوری‌که براس��اس پیش‌بینی‌های این‬ ‫موسس��ه حجم مبادالت تجارت الکترونیک تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬به ‪1‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر در س��ال خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬در این صورت جای خالی کشورهای در حال‬ ‫توسعه ازجمله ایران در استفاده از تجارت الکترونیک‬ ‫بیش از پیش نمایان اس��ت‪ .‬بنابراین س��وال مهم این‬ ‫است که سهم ایران از این تجارت چقدر است و ایران‬ ‫در چه جایگاهی قرار دارد؟‬ ‫‹ ‹تجارت الکترونیک ایران در رتبه ‪۱۲۵‬‬ ‫براس��اس آماره��ای جهانی و با توج��ه به حجم‬ ‫مبادالت تجارت الکترونی��ک‪ ،‬ایران در حال حاضر‬ ‫در جای��گاه ‪ ۱۲۵‬کش��ور‌های جه��ان ق��رار دارد و‬ ‫حجم مبادالت تجارت الکترونیک در س��ال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫در کش��ور ‪۱۰‬میلیارد دالر بوده اس��ت که نس��بت‬ ‫به جنوب ش��رق آس��یا و اروپا یک سوم و نسبت به‬ ‫کش��ور امریکا با حجم مبادالت تجارت الکترونیک‬ ‫‪۱۳۶‬میلیارد دالری بیش از یک س��یزدهم اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس آمارهای موسس��ه «این وس��ت» حجم‬ ‫مبادالت تج��ارت الکترونیک در س��طح جهان در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی بیش از ‪ ۶۸۰‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که سهم ایران از این درآمد کمتر از ‪ 1/5‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع و مشکالت پیش رو‬ ‫تجارت الکترونیک به اعتقاد کارشناسان در ایران‬ ‫با موانع و مش��کالت بسیاری رو‌به‌رو است‪ .‬این نوع‬ ‫تجارت از اوایل دهه ‪ ۸۰‬وارد کش��ور ش��د و در این‬ ‫بین ش��رکت پست ایران پیشتاز بود‪ .‬این شرکت از‬ ‫س��ال ‪ ۸۲‬مطالعه در زمینه تج��ارت الکترونیک را‬ ‫ش��روع کرد و در س��ال ‪ ۸۶‬بعد از اجرای آزمایشی‪،‬‬ ‫خری��د و ف��روش اینترنت��ی را آغاز کرد‪ .‬براس��اس‬ ‫آمارهای شرکت پس��ت‪ ،‬این شرکت از زمان شروع‬ ‫خرید و فروش اینترنت��ی تاکنون ‪6‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم‬ ‫تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام‬ ‫شده به ‪ ۶۷‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام نخست‪ ،‬تامین زیرساخت‌ها‬ ‫ب��ه عقی��ده کارشناس��ان برای گس��ترش تجارت‬ ‫الکترونیک در کشور و تشویق بنگاه‌های اقتصادی به‬ ‫استفاده از فضاهای مجازی ‪ ،‬نهادهای مسئول دولتی‬ ‫و خصوصی باید برنامه‌های آموزشی در پیش بگیرند‬ ‫و در کنار آن دولت باید زیرس��اخت‌های مناس��ب را‬ ‫هم آماده کند‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫مهم‌تری��ن چالش پی��ش‌روی تج��ارت الکترونیک‬ ‫در کش��ور‪ ،‬نبود زیرس��اخت‌های الزم برای این کار‬ ‫است‪ .‬برای مثال نخس��تین گام برای شروع تجارت‬ ‫الکترونیک داشتن شبکه‌ای قوی از اینترنت در کشور‬ ‫با سرعت باالست که درحال حاضر با محدودیت‌های‬ ‫بس��یاری روبه‌روس��ت‪ .‬همچنین در ای��ن بین نباید‬ ‫نقش ش��بکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و تویتر‬ ‫را در آین��ده تجارت الکترونیک و بازاریابی اقتصادی‬ ‫فرام��وش کرد که ه��ر روز ریش��ه‌های قوی‌تری در‬ ‫س��طح جهان پیدا می‌کنند و در حال حاضر حدود‬ ‫‪ 1‬میلیارد نفر کاربر در جهان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌هایی برای آینده‬ ‫در ایران طی س��ال‌های گذشته در سطح قوانین‬ ‫س��هم ویژه‌ای برای تجارت الکترونیک دیده ش��ده‬ ‫است‪ ،‬به‌طوری‌که ‪ ۱۳‬س��ازمان دولتی و خصوصی‬ ‫در حال تدوین سند توسعه ملی تجارت الکترونیک‬ ‫در کش��ور هس��تند و همچنی��ن در برنام��ه پنجم‬ ‫توس��عه کشور هم به گس��ترش تجارت الکترونیک‬ ‫در کش��ور پرداخته شده اس��ت‪ .‬طبق برنامه پنجم‬ ‫توسعه تا پایان برنامه پیش‌بینی شده باید ‪۲۰‬درصد‬ ‫تجارت داخلی و ‪۳۰‬درصد تجارت خارجی کش��ور‬ ‫به‌ص��ورت الکترونیکی انجام ش��ود‪ .‬براس��اس این‬ ‫برنامه باید ‪۸۰‬درصد خدم��ات بانکی نیز به‌صورت‬ ‫الکترونیکی صورت بگیرد و باید شبکه دستگاه‌های‬ ‫دولت��ی تا پایان س��ال ‪ ۹۲‬ش��کل گرفت��ه و اتصال‬ ‫آنها به ش��بکه ملی اطالعات اجرایی ش��ده باشد تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد خدمات بین دس��تگاه‌ها هم الکترونیکی‬ ‫ش��ود‪ .‬اقدامات��ی که ب��ه اعتقاد کارشناس��ان هنوز‬ ‫چندان رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته‌اند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫الگو می‌خواهد‬ ‫به�رام بهرام�ی – کارش�ناس ام�ور‬ ‫نمایش�گاهی‪ :‬در دنیای کنونی تمامی صاحبان‬ ‫اندیشه و دست‌اندرکاران عرصه‌های اقتصادی در‬ ‫بررس��ی‌ها و تحلیل موضوعات مربوط به توس��عه‬ ‫تج��ارت به‌ویژه صادرات غیرنفت��ی همواره بر این‬ ‫باورن��د که افزای��ش و رونق ص��ادرات در افزایش‬ ‫تولید ناخالص داخلی‪ ،‬ارزآوری‪ ،‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫در نهایت رهایی از وابستگی به اقتصاد نفت بسیار‬ ‫تاثیرگذار بوده‪ ،‬از این‌رو به س��راغ تجارت پر سود‬ ‫نمایشگاهی رفتند‪.‬‬ ‫از ابزار کارآمدی چون «نمایش��گاه» نباید غافل‬ ‫ب��ود‪ ،‬چرا ک��ه با گس��ترش رقاب��ت در عرصه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی همواره نمایش��گاه‌ها جای��گاه ویژه‌ای‬ ‫پی��دا ک��رده‪ ،‬بنابراین فرصت ارزش��مندی را برای‬ ‫بازاریاب��ی و بازارس��ازی فراه��م کرده‌‌ان��د و هنوز‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در جهان متغی��ر امروز یکی‬ ‫از موثرترین عوامل بقا و رش��د و توس��عه کشورها‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی صرفنظر از‬ ‫مش��ارکت‌کنندگانش بی‌شک با دعوت از مقام‌های‬ ‫بلندپای��ه‪ ،‬تصمیم‌گی��ران و تصمیم‌س��ازان ب��رای‬ ‫حضور‪ ،‬بازدید و مذاکره همراه اس��ت که این مهم‬ ‫به لح��اظ سیاس��ی و اقتص��ادی از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ .‬زیرا بیانگر آن است که تحریم‌های‬ ‫اقتصادی علیه کش��ور میزبان از سوی چه تعداد از‬ ‫کشورها قابل قبول یا قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی می‌ت��وان ب��ر آن بود ک��ه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی به معن��ی واقعی کلمه‬ ‫در ای��ران می‌تواند راهی برای خ��روج از این تنگنا‬ ‫و اج��رای اقتصاد مقاومتی تلقی ش��ود‪ .‬با برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی و عقد قراردادهای تجاری‬ ‫در حقیقت راه تنفس��ی را ب��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫مهی��ا کرده‌ایم که در نهایت می‌تواند به شکس��تن‬ ‫حلقه تحریم‌ها بینجامد‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو صنع��ت نمایش��گاهی کش��ور نیازمند‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ،‬تح��ول و دگرگونی کام��ل در همه‬ ‫ابعاد اس��ت تا با استفاده از تمامی فرصت‌ها به رفع‬ ‫دغدغه‌های این صنعت منجر ش��ود‪ .‬امروزه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی کش��ور نیازمن��د توجه و ن��گاه ویژه‬ ‫مسئوالن و دست‌اندرکاران است تا بتواند در فضای‬ ‫رقابتی ایجاد ش��ده در عرصه بین‌الملل حداقل در‬ ‫منطقه مورد استقبال قرار گیرد‪.‬‬ ‫در سیاس��ت‌های کل اص��ل ‪ 44‬قانون اساس��ی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران افزایش رقابت‌پذیری در‬ ‫اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته و دس��تیابی به‬ ‫چنین هدفی نیازمند ارتقای کارآیی س��ازمان‌های‬ ‫اقتص��ادی و بهره‌برداری از منابع مادی‪ ‌،‬انس��انی و‬ ‫فناوری اس��ت که موجب شتاب بخشیدن به رشد‬ ‫اقتصادی کشور می‌شود‪.‬‬ ‫در پای��ان می‌ت��وان گفت‪ ،‬صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کش��ور نیازمند الگوس��ت و این تح��ول را باید از‬ ‫«نواندیش��ی» آغ��از کرد باید بدانی��م که تحریم‌ها‬ ‫هنوز بر ضد صادرات ما عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫باید به خود بیاییم و با مقایس��ه آنچه هس��ت با‬ ‫آنچه باید بش��ود فاصله و فاصله‌س��ازها را بیابیم و‬ ‫بکوش��یم با توجه به مقتضیات زمان‪ ،‬نداش��ته‌ها را‬ ‫به داشته تبدیل کنیم‪ .‬در این راستا برای برداشتن‬ ‫موانع و چالش‌ها از نقش و جایگاه «نمایش��گاه‌ها»‬ ‫نباید غافل بود‪ .‬اگر بر این باوریم که رهایی جستن‬ ‫از تحریم‌ه��ا یک درد ملی اس��ت و نیازمند عزمی‬ ‫راس��خ و تحولی عمیق باید گفت؛ نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی مناس��ب‌ترین راه است اما به شرطه‌ها و‬ ‫ش��روطه‌ها! که در وهله اول باید متولیان امر قالب‬ ‫سنتی نمایشگاه‌ها را بشکنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری آلمان با مراکز‬ ‫نمایشگاهی ایران‬ ‫تس�نیم‪ :‬معاون مرک��ز نمایش��گاهی هانوفر‬ ‫آلمان از برگزاری برندهای نمایشگاهی اصفهان در‬ ‫ش��هرهای آلمان استقبال به‌عمل آورند و در زمینه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه فوالد و متال��ورژی به صورت‬ ‫میان مدت و بلندمدت اعالم آمادگی کرد‪.‬‬ ‫ولفگان��گ لنارت��ز در س��فر ب��ه اصفه��ان و در‬ ‫حاش��یه بازدید از نمایش��گاه بین‌المللی این شهر‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هدف از س��فر ب��ه اصفه��ان ارزیابی‬ ‫زمینه‌های مشترک همکاری‌های نمایشگاهی بین‬ ‫اصفهان و هانوفر آلمان اس��ت‪ .‬وی سرمایه‌گذاری‬ ‫در ش��هری همچ��ون اصفه��ان را بس��یار ج��ذاب‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬تقوی��ت ارائ��ه چه��ره مثب��ت‬ ‫ای��ران در مجام��ع بی��ن الملل��ی به ای��ن موضوع‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون در حال اجرای مراحل‬ ‫نهایی مذاکرات با مدیر نمایش��گاه س��نگ ورونای‬ ‫ایتالیا و مدیر نمایشگاه صنایع دستی میالن هستیم‬ ‫و امیدواری��م ای��ن همکاری‌ها با نمایش��گاه هانوفر‬ ‫آلمان هم آغاز ش��ود؛ و به همین منظور در زمینه‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های مشترک با مس��ئوالن استان‬ ‫ی می‌کنیم‪.‬‬ ‫رایزن ‌‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شرایط صدور مجوز برپایی نمایشگاه‌ها در گفت‌‌وگوی‬ ‫با کارشناسان بررسی شد؛‬ ‫ضرورتمدیریتدقیقبرایجلوگیریازایجادرانت‬ ‫میالد محم�دی ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬اگر‬ ‫سری به تقویم نمایشگاهی در سایت‌های‬ ‫مختلف بزنی��د تا از زم��ان برگزاری یک‬ ‫نمایش��گاه باخبر ش��وید‪ ،‬متوجه خواهید شد که در‬ ‫مقابل هر نمایشگاه عنوان شرکت یا نهادی به عنوان‬ ‫عامل برگزارکننده درج شده است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه برای ‪ 2‬دس��ته‌ مش��خص حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬دسته اول شرکت‌های کوچک و بزرگ‬ ‫تج��اری و بازرگانی هس��تند که با هدف س��ودآوری‬ ‫بیشتر تمام تالش خود را در زمینه دریافت این مجوز‬ ‫به‌کار می‌برند‪ .‬دسته دوم نیز تشکل‌ها و انجمن‌هایی‬ ‫هس��تند که به صورت مس��تقل بر فعالی��ت یکی از‬ ‫میرظفرجویان‪:‬‬ ‫صدور مجوز‬ ‫در شرایطی‬ ‫صورت می‌گیرد‬ ‫که همه حواس‌ها به آن‬ ‫نمایشگاه متمرکز خواهد شد؛‬ ‫یعنی یک شرکت نمایشگاهی‬ ‫چه خوب از عهده آن بر بیاید‬ ‫و چه شکست بخورد‪،‬‬ ‫در نهایت همه از مجری‬ ‫سراغ خواهند گرفت‬ ‫شاخه‌های تجاری و بازرگانی نظارت دارند و هماهنگی‬ ‫بین دس��تگاه‌های مختلف در این زمین��ه را برعهده‬ ‫می‌گیرند‪ .‬فعالیت‌هایی که یک ش��رکت نمایشگاهی‬ ‫ب��ه عنوان عامل برگزارکنن��ده انجام می‌دهد در واقع‬ ‫مدیریت تمام آیتم‌های یک نمایش��گاه از زمان شروع‬ ‫تبلیغات و اعالم فراخوان تا برگزاری و جاسازی غرفه‌ها‬ ‫را دربرمی‌گی��رد‪ ...‬می‌توان گفت؛ در این روند تجاری‬ ‫که البته بس��یار دشوار هم هست نقش دولت به کلی‬ ‫حذف ش��ده و تمام اقدامات توس��ط بخش خصوصی‬ ‫به واس��طه مج��وزی که دولت به آنه��ا اعطا می‌کند‪،‬‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫البته توجه ب��ه این نکته ضروری اس��ت که دولت‬ ‫در قال��ب ناظر‪ ،‬بر امور مربوط به صدور مجوز نظارت‬ ‫دارد‪ .‬به همین منظور کمیته‌ای برای انتخاب بهترین‬ ‫شرکت نمایش��گاهی و صدور مجوزهای الزم تشکیل‬ ‫شده که در آن یک نماینده از اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬یک‬ ‫نماینده از اتاق تعاون‪ 2 ،‬نماینده از س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت و یک نماینده از ش��رکت نمایشگاه‌ها حضور‬ ‫دارند‪ .‬یک کمیته کارشناسی هم در کنار این تیم فعال‬ ‫است که براساس تقاضاهای رسیده‪ ،‬بهترین تقاضا را‬ ‫انتخاب می‌کند‪.‬‬ ‫در چند س��ال اخی��ر که نگاه بس��یاری از صاحبان‬ ‫صنای��ع به موضوع برپایی نمایش��گاه معطوف ش��ده‬ ‫و اهمی��ت و س��ودآوری صنع��ت نمایش��گاهی مورد‬ ‫توجه هم��ه قرار گرفته‪ ،‬دریافت مج��وز برای برپایی‬ ‫یک نمایش��گاه رقابت نفس��گیری را به وجود آورده و‬ ‫صنعتگران تم��ام تالش خود را ب��رای گرفتن مجوز‬ ‫برپایی نمایشگاه به کار می‌برند ‪ .‬در این بین همیشه‬ ‫این شائبه پیش آمده که آیا با این حجم عظیم تقاضا‪،‬‬ ‫جای��ی برای قانون ش��کنی و رانت خ��واری در حوزه‬ ‫صدور مجوز وجود دارد یا خیر‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫در بررسی پروسه انتخاب مجری‬ ‫از سوی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به گفت‌‌وگو‬ ‫با سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و احمد پور‬ ‫فالح رییس کمیس��یون فضای کسب‌وکار اتاق تهران‬ ‫پرداخته که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹پروسه دریافت مجوز شفاف است‬ ‫سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی‬ ‫شرکت سهامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی با اشاره به‬ ‫اهمیت صدور مجوزهای برپایی نمایشگاه‌ها می‌گوید‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های نمایش��گاهی ب��ا توجه به ن��وع تجارت‬ ‫خودش��ان موضوعی را انتخاب ک��رده و برای گرفتن‬ ‫مجوز اقدام می‌کنند‪ .‬نامه درخواس��ت آنها به سازمان‬ ‫توس��عه تجارت رفته و در موضوعات مختلف از جمله‬ ‫این که س��ابقه شرکت چقدر است‪ ،‬چه افرادی با چه‬ ‫تخصص��ی در آن فعالیت می‌کنند‪ ،‬چقدر س��رمایه و‬ ‫امکان��ات دارد و موضوعاتی از این دس��ت‪ ،‬بررس��ی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬س��رانجام با تصمیم گیری اعضا ش��ورای‬ ‫مربوطه که یکی از آنها نماینده شرکت نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی جمهوری اسالمی ایران است‪ ،‬رای قطعی‬ ‫مبنی بر تایید یا رد آن شرکت صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی در خص��وص احتم��ال به وجود آم��دن رانت و‬ ‫قانون ش��کنی در زمین��ه صدور چنی��ن مجوزهایی‬ ‫گفت‪ :‬من درجریان صدور مجوزها نیستم و نمی‌توانم‬ ‫اظه��ار نظر خاصی بکنم اما اجرای نمایش��گاه که در‬ ‫خفا صورت نمی‌گیرد! نمایش��گاه اجرای یک نمایش‬ ‫اس��ت که ب��رای همه ه��م قابل رویت اس��ت‪.‬صدور‬ ‫مجوز در شرایطی صورت می‌گیرد که همه حواس‌ها‬ ‫ب��ه آن نمایش��گاه متمرک��ز خواهد ش��د‪ .‬یعنی یک‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی چه خوب از عهده آن بر بیاید‬ ‫و چه شکس��ت بخورد‪ ،‬در نهایت همه از مجری سراغ‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬همه می‌پرسند مجری این نمایشگاه‬ ‫که ب��ود؟ بنابراین اگر بر مبن��ای رابطه بازی یا رانت‬ ‫انتخاب شده باشد‪ ،‬بی‌کفایتی اش به خوبی مشخص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه‌ و کارش��ناس امور نمایشگاهی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در گذش��ته م��ن یکی از اعض��ای کمیته‬ ‫صدور مجوز بودم‪ .‬بنابراین اطالع دارم که برای دادن‬ ‫مجوزهای الزم به یک ش��رکت نمایش��گاهی پرونده‬ ‫آنها به طور کامل بررس��ی می‌ش��د‪ .‬این که مشتریان‬ ‫آنها چه کسانی هس��تند و چه سابقه‌ای دارند‪ .‬ضمن‬ ‫ای��ن که انجمن‌های مربوط��ه مختلف باید صالحیت‬ ‫آنها را بررس��ی کنن��د‪ .‬مثال اگر یک ش��رکتی برای‬ ‫برپایی «نمایشگاه مبل» اعالم آمادگی کرد‪ ،‬اتحادیه‬ ‫انجمن‌ه��ای مبل و دیگر انجمن‌ه��ای مرتبط با این‬ ‫حوزه تجاری باید برای همکاری اعالم آمادگی کنند‬ ‫در غیراین صورت مجوزی صادر نمی‌شود‪.‬‬ ‫میرظفرجویان متذکر شد‪ :‬اخیرا بسیاری از مجوزها‬ ‫به صورت مس��تقیم در اختیار انجمن‌ها قرار می‌گیرد‬ ‫که دیگر جایی برای رانت و تقلب باقی نمی‌ماند‪ .‬آنها‬ ‫خودش��ان از صفر تا ‪ 100‬همه فعالیت‌های برگزاری‬ ‫نمایش��گاه را انج��ام می‌دهن��د‪ .‬در کنار هم��ه اینها‬ ‫شرکت‌های تازه تاس��یس هم هستند که درخواست‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه دارند به اینها ه��م حتی مجوز‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬اما ن��ه برای برگزاری یک نمایش��گاه‬ ‫وس��یع! بلکه مجوز برپایی نمایشگاه‌های کوچک و با‬ ‫درجه اهمیت کمتر اعطا می‌شود که بتوانند از عهده‬ ‫برگزاری آن بربیایند و در دراز مدت برای خودش��ان‬ ‫کسب شهرت و اعتبار کنند‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و مهندس��ی ش��رکت نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی در پایان گفت‪ :‬ما کال حدود ‪ 70‬نمایشگاه‬ ‫ساالنه داریم که ش��رکت‌های مختلف در زمینه‌های‬ ‫مختل��ف برای برگ��زاری درخواس��ت می‌دهند و هر‬ ‫ش��رکتی که مجوز بگیرد برای دوره بعد دوباره مورد‬ ‫ارزیابی قرار خواهد گرفت‪ .‬اگر در برپایی نمایش��گاه‬ ‫قبلی موفق نبوده باشد‪ ،‬سال بعد شرایط سختی برای‬ ‫گرفتن مجوز مجدد خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا برابر نیست‬ ‫در ادامه بررسی این پرونده به سراغ احمد‬ ‫پور فالح رییس کمیس��یون فضای کس��ب‌وکار اتاق‬ ‫تهران رفت‪ .‬به گفته این مقام مس��ئول؛‌ نحوه انتخاب‬ ‫شرکت‌هایی که نمایشگاه برگزار می‌کنند بسیار مهم‬ ‫است و در حال حاضر بحث عرضه و تقاضا در جریان‬ ‫صدور مجوزهای نمایشگاهی برابر نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حساسیت‌های ایجاد شده در چند‬ ‫سال اخیر پیرامون صنعت نمایشگاهی افزود‪ :‬هرطور‬ ‫هم ک��ه در اعطای مجوزهای برگزاری نمایش��گاهی‬ ‫نظارت ش��ود باز نارضایتی‌هایی وجود دارد؛ کمااینکه‬ ‫همین االن هم ش��رکت‌های مختلف هس��تند که از‬ ‫این روند ناراضی می‌باش��ند و گاهی ش��رکت در یک‬ ‫نمایشگاه را تحریم می‌کنند‪.‬‬ ‫پور فالح ادامه داد‪ :‬بنده مسئولیت رسیدگی به امور‬ ‫کارگروه مشترکی که توس��ط اتاق بازرگانی تهران و‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران در این زمینه تش��کیل‬ ‫شده را برعهده دارم‪ .‬در جریان هستم که درخصوص‬ ‫انتخاب ش��رکت‌های نمایشگاهی بسیار حساسیت به‬ ‫خ��رج داده می‌ش��ود و از جنبه‌های مختل��ف آنها را‬ ‫بررسی می‌کنند‪ .‬هم از لحاظ تجربیات آنها‪ ،‬تخصص‬ ‫آنها و تیمی که مدیری��ت می‌کنند‪ ،‬همه و همه باید‬ ‫در سطح قابل قبول باشند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق تصریح کرد‪:‬‬ ‫فعال برای صدور مجوز ش��رایط خیلی سختگیرانه‌ای‬ ‫وج��ود ندارند و به هر ‪ 2‬گروه یعنی هم تش��کل‌ها و‬ ‫هم شرکت‌ها مجوز داده می‌شود‪ .‬اما بهترین کار این‬ ‫اس��ت که در ص��دور مجوز به خود تش��کل‌ها اعتماد‬ ‫کنی��م‪ .‬به هر ح��ال آنها زیرمجموعه‌ه��ای خود را به‬ ‫خوبی می‌شناس��ند و در حقیقت با ت��وان و ظرفیت‬ ‫اعضا آش��نایی دارند‪ .‬این کار بسیار مناسب تر از این‬ ‫است که به شرکت‌های مستقل مجوز داده شود؛ چرا‬ ‫که ش��رکت‌ها معموال با اهداف فقط مالی نمایش��گاه‬ ‫برگزار می‌کنند‪.‬‬ ‫وی احتم��ال ب��روز برخی بی‌قانونی‌ه��ا را محتمل‬ ‫ش��مرد و عنوان کرد‪ :‬به هر حال برپایی نمایش��گاه با‬ ‫س��ود سرشاری همراه است و با توجه به اینکه تقاضا‬ ‫پورفالح‪:‬‬ ‫هرطور هم‬ ‫که در اعطای‬ ‫مجوزهای‬ ‫برگزاری نمایشگاهی نظارت‬ ‫شود باز نارضایتی‌هایی‬ ‫وجود دارد؛ کمااینکه همین‬ ‫االن هم شرکت‌های مختلف‬ ‫هستند که از این روند‬ ‫ناراضی هستند و گاهی‬ ‫شرکت در یک نمایشگاه را‬ ‫تحریم می‌کنند‬ ‫بیشتر از عرضه اس��ت اگر مدیریت درستی نباشد به‬ ‫باند بازی و رانت خواری خواهد انجامید‪ .‬من مطمئن‬ ‫هس��تم که مس��ئوالن فعلی ب��ه خوب��ی مراقب این‬ ‫موضوع هس��تند و تالش می‌کنند این ش��رایط و جو‬ ‫منفی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫پورف�لاح در پای��ان ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم حمایت‬ ‫ش��رکت‌های کوچک‌ت��ر در نمایش��گاه‌ها گفت‪ :‬باید‬ ‫ش��رایطی فراهم ش��ود که صنعتگران نوپ��ا و آنهایی‬ ‫که س��رمایه محدود تری نسبت به دیگر شرکت‌ها و‬ ‫س��ازمان‌ها دارند نیز بتوانند دیده ش��وند‪ .‬در همین‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان مشاهده کردیم که برخی‬ ‫ش��رکت‌ها غرفه‌های ‪ 30‬متری داشتند و برخی دیگر‬ ‫غرفه‌های ‪ 300‬متری‪ .‬باید یک تناسب استانداردی در‬ ‫صدور مجوزها صورت بگیرد که شرکت‌های کوچکتر‬ ‫هم امکان برپایی نمایش��گاه داش��ته باشند و هم اگر‬ ‫به ص��ورت ش��رکت‌کننده در یک نمایش��گاه حضور‬ ‫پیدا می‌کنند‪ ،‬ش��رایط مطلوبی برای ارائه صنایع آنها‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها‪ :‬شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اس�لامی ایران در راستای اجرای‬ ‫خط مش��ی‌های تجاری و ارتقای س��طح صادرات غیرنفتی کش��ور در مسقط‬ ‫– عمان نمایشگاه برگزار می‌کند‪ .‬براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این‬ ‫نمایش��گاه از‪ 16‬لغایت ‪ 20‬دی ماه امس��ال برگزار خواهد ش��د‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫فرصت مناسبی را برای شرکت‌های فعال خدماتی‪ -‬تولیدی –صادراتی کشور‬ ‫به منظور حضور در بازار کش��ور عمان از طریق صادرات محصوالت و خدمات‬ ‫یا اقدام برای س��رمایه‌گذاری وفعالیت‌های مش��ترک فراهم می‌آورد ‪.‬ش��رکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه‌ها از شرکت‌های ایرانی فعال صادراتی دعوت کرده با توجه‬ ‫به هدف‌گذاری انجام ش��ده به منظور سازماندهی شرکت‌های برتر تولیدی –‬ ‫صادراتی و ارتقای س��طح مب��ادالت تجاری – برون مرزی در این نمایش��گاه‬ ‫حضور یابند‪.‬‬ ‫افتتاح دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال‬ ‫مهر‪ :‬مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقالب اسالمی‬ ‫با حضور مس��ئوالن کش��وری و فعاالن فضای مجازی در محل نمایش��گاهی‬ ‫بوس��تان گفت‌وگو امروز(شنبه) س��اعت ‪ ۱۷‬برگزار می‌شود‪ .‬این نمایشگاه در‬ ‫‪ 5‬بخش اصلی بین‌الملل‪ ،‬رس��انه‌های برخط‪ ،‬نشر دیجیتال‪ ،‬بازی و انیمیشن‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و همچنین در ‪ 5‬بخش جانبی دیجیتال در آینه هنر‪ ،‬کارگاه‌ها‬ ‫و نشس��ت‌ها‪ ،‬فرصت‌ها و تهدیدها‪ ،‬واقعیت افزوده و کودک و نوجوان در محل‬ ‫نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود‪ .‬این نمایشگاه در ‪ 2‬بخش اصلی و‬ ‫جانبی به همت سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌‌شود ‪ .‬بخش‌های اصلی‬ ‫نمایشگاه شامل موضوعات زیر می‌باشد‪ . ۱ ‬بین الملل‪ .۲ ،‬رسانه‌های برخط‪.۳ ،‬‬ ‫نشر دیجیتال‪ .۴ ،‬بازی و انیمیشن‪ .۵ ،‬فنآوری و اطالعات‪ ،‬‬ ‫همچنین بخش‌های جانبی نیز به شرح ذیل می‌باشد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دیجیتال در آینه هنر‪ .۲ ،‬کارگاه‌ها و نشست‌ها‪ .۳ ،‬فرصت‌های و تهدید‌ها‪،‬‬ ‫‪ .۴‬واقعیت افزوده‪ .۵ ،‬کودک و نوجوان‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند از امروز تا ‪ 7‬شهریور همه روزه از ساعت ‪ ۱۰‬الی ‪ ۲۱‬به‬ ‫محل برگزاری این نمایشگاه مراجعه و از این نمایشگاه دیدن کنند‪.‬‬ ‫بوشهر در اتیوپی صاحب نمایشگاه می‌شود‬ ‫تسنیم‪ :‬نمایشگاه دائمی بوشهر به زودی در جیبوتی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مصطفی ساالری در نشست هم‌اندیشی با سفیر جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫اتیوپی و مسئوالن استان بوشهر با بیان اینکه این استان در بخش‌های مختلف‬ ‫دارای ظرفیت‌های مهم اقتصادی و تجاری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محصوالت مهم‬ ‫این استان تولید آبزیان و خرما‪ ،‬تولید صیفی‌جات خارج از فصل و محصوالت‬ ‫پتروشیمی است که امکان صادرات این محصوالت فراهم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی ازکاالهای وارداتی کش��ور اتیوپی خرما اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون در استان بوش��هر ساالنه افزون بر ‪ 150‬هزار تن خرمای مرغوب تولید‬ ‫می‌شود که امکان صادرات این محصول به اتیوپی فراهم است‪.‬استاندار بوشهر‬ ‫با اش��اره به اینکه صنایع فرآوری محصوالت کش��اورزی در استان ایجاد شده‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه تعامالت و مناس��بات تج��اری مطلوبی بین بازرگانان‪،‬‬ ‫تولید‌کنن��دگان و تجار اس��تان با این کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس برقرار‬ ‫است‪ ،‬محصوالت گوناگون کش��اورزی و فرآوری لبنی و پروتئینی استان‌های‬ ‫دیگر برای صادرات به اتیوپی از طریق اس��تان بوش��هر به عنوان استان مبداء‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬س��االری خدمات فنی و مهندس��ی اس��تان بوش��هر را از دیگر‬ ‫مزیت‌ه��ای ای��ن منطقه برش��مرد و گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه نیاز کش��ور اتیوپی‬ ‫ب��ه خدمات فنی‪ -‬مهندس��ی به وی��ژه در حوزه انرژی ب��رق و آب اکنون این‬ ‫اس��تان در این بخش دارای توانمندی است‪ .‬استاندار بوشهر تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫ش��رکت تولید‌کنندگان و بازرگانان در این نمایش��گاه اقدام��ات الزم به‌عمل‬ ‫می‌آی��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این نمایش��گاه خرما‪ ،‬محص��والت آبزیان و دیگر‬ ‫ظرفیت‌های استان عرضه می‌شود و این مهم یک فرصتی برای سرمایه‌گذاران‬ ‫و صادرکنندگان محصوالت مختلف استان محسوب می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫اکنون اس��تان بوش��هر با کشور قطر مناس��بات اقتصادی و تجاری دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این استان برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری‬ ‫با کویت انجام داده اس��ت که پس از آن کش��ور اتیوپی هم می‌تواند ش��ریک‬ ‫اقتصادی استان بوشهر باشد‪.‬‬ ‫نادر رشیدی سرپرست مدیریت امور اجرایی‬ ‫شرکت نمایشگاه‌ها شد‬ ‫روابط عمومی ش�رکت س�هامی نمایش�گاه‌های بین‌المللی یران‪:‬‬ ‫نادر رش��یدی با حکم دکتر اسفهبدی عضو هیات مدیره و مدیرعامل محترم‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به سمت سرپرست مدیریت امور‬ ‫اجرایی این شرکت منصوب شد‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ثبات قوانین‪ ،‬نقدینگی جذب می‌کند‬ ‫‪27‬‬ ‫رونقتولیدازطریقبازارسرمایه‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بازار سرمایه ایران‬ ‫مانند دیگر کش��ورهای دنیا می‌تواند بازاری باش��د تا از‬ ‫طریق آن سرمایه‌گذاران به سودهای کالن دست یابند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د برای دستیابی به این هدف باید با نگاه‬ ‫بلندمدت وارد بازار سرمایه شد‪ .‬اگر سرمایه‌گذاری‌ها در‬ ‫مقیاس بزرگتر‪ ،‬با خطرپذیری باالتر و برای مدت زمانی‬ ‫طوالنی‌ت��ر انجام ش��ود‪ ،‬درنتیجه درآمد و س��ود نیز به‬ ‫همان میزان افزایش می‌یابد‪ .‬در این صورت شرکت‌های‬ ‫بورسی با سرمایه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاران می‌توانند‬ ‫به فعالیت بپردازند و چرخه تولید و صنعت را به حرکت‬ ‫در بیاورند ام��ا این امر به عقیده کارشناس��ان‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫برخی تصمیم‌های نادرس��ت در اقتصاد کش��ور و وجود‬ ‫ابه��ام در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها و آینده نامش��خص‪،‬‬ ‫ام��کان ب��روز پیدا نک��رده اس��ت‪ .‬در مورد مش��کالت‬ ‫سرمایه‌گذاری بلندمدت و راهکارهای‌شان با کارشناسان‬ ‫به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌آید‪:‬‬ ‫‹ ‹ثبات متغیرهای کالن اقتصادی‬ ‫محمدعلی احمدزاده‌اصل‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‌طور کلی‬ ‫امید‪ ،‬در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫در بازار سرمایه پیش��نهاد می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫به‌صورت بلندمدت انجام شود‪.‬‬ ‫وی س��رمایه‌گذاری بلندم��دت را تح��ت تاثیر عوامل‬ ‫بسیاری دانس��ت و گفت‪ :‬در بازار سرمایه عوامل زیادی‬ ‫بر مدت زمان سرمایه‌گذاری تاثیر دارند که از آن جمله‬ ‫می‌توان به چش��م‌انداز مثبت و ثب��ات متغیرهای کالن‬ ‫اقتصادی اشاره کرد‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اص��ل داش��تن چش��م‌انداز مثبت از س��وی‬ ‫سرمایه‌گذاران را یک امر مهم خواند و اظهار کرد‪ :‬باوجود‬ ‫آینده‌ای شفاف این گروه می‌توانند برای یک بازه زمانی‬ ‫حداقل ‪5‬ساله برنامه‌ریزی کنند‪ ،‬زیرا نداشتن اطمینان‬ ‫به آینده‪ ،‬شرایط سختی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود‬ ‫می‌آورد‪ .‬وی به ریس��ک‌های ناشی از تغییر متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬از دیگر عواملی که‬ ‫دیدگاه فعاالن بازار سرمایه را برای بلندمدت تحت تاثیر‬ ‫قرار می‌ده��د‪ ،‬متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ ارز‪،‬‬ ‫نرخ بهره‪ ،‬رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اصل به ش��رایط فعالیت شرکت‌ها در میزان‬ ‫جذب س��رمایه‌های بلندمدت در بازار سرمایه نیز اشاره‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای نمونه اگر مواد اولیه ش��رکت‌های‬ ‫حاضر در بورس از خارج از کشور تامین شود‪ ،‬چون این‬ ‫ن��رخ تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫سرمایه‌گذاران چشم‌اندازی همراه با مخاطره را به تصویر‬ ‫می‌کش��د‪ .‬در این ش��رایط افراد از س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫بلندم��دت صرف‌نظر می‌کنند‪ ،‬چ��ون منبع تامین مواد‬ ‫اولیه کاملا اطمینان‌بخش نیست‪.‬‬ ‫وی تحریم‌ه��ا را یک��ی دیگر از عوامل ایجاد ش��رایط‬ ‫سخت برای شرکت‌هایی دانست که مواد اولیه‌شان را از‬ ‫خارج کشور تهیه می‌کردند و تصریح کرد‪ :‬در چند سال‬ ‫گذشته تحریم‌ها فعالیت شرکت‌ها را دچار مشکل کرد‪.‬‬ ‫این امر باعث ش��د‪ ،‬سرمایه‌گذارانی که وارد بازار سرمایه‬ ‫شده بودند‪ ،‬ضرر کنند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی صنای��ع مختل��ف نتوانس��تند‬ ‫پیش‌بینی‌های‌ش��ان را در رابطه با سودآوری شرکت‌ها‬ ‫محقق کنند‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اص��ل در ادامه اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‌هایی که‬ ‫مواد اولیه‌ش��ان در داخل کشور تامین می‌شد‪ ،‬وضعیت‬ ‫بهتری پیدا کرده و توانس��تند مواد اولی��ه ارزان‌تری را‬ ‫خریداری کنند‪ .‬این ش��رکت‌ها درواق��ع محصوالتی با‬ ‫قیمت پایین تولید کردند و با صادرات آن‪ ،‬از شکاف نرخ‬ ‫ارز مرجع با نرخ ارز آزاد سودهای کالن به‌دست آوردند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این‌گونه س��ودآوری‌ها در بازار س��رمایه‬ ‫پایدار نمی‌مان��د‪ ،‬همان‌طور که مش��اهده می‌کنیم‪ ،‬در‬ ‫‪ 1‬س��ال گذش��ته نرخ ارز حدود ‪10‬درصد کاهش یافته‬ ‫است و این میزان س��ودآوری برای این شرکت‌ها دیگر‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬احمدزاده‌اصل ازجمله راهکارهایی که‬ ‫به بهبود سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌انجامد را ثبات در‬ ‫متغییرهای کالن اقتصادی دانست و گفت‪ :‬سیاست‌های‬ ‫دولت‪ ،‬فضای ب��از اقتصادی و داش��تن روابط اقتصادی‬ ‫پای��دار و باثب��ات با اغلب کش��ورهای دنی��ا به‌خصوص‬ ‫کش��ورهایی که م��ا تامین‌کنن��ده مواداولیه محصوالت‬ ‫نهایی آنها هس��تیم‪ ،‬می‌تواند به ثبات قوانین اقتصادی‬ ‫و بهبود سرمایه‌گذاری بلندمدت بینجامد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬از س��وی دیگر نداش��تن‬ ‫سیاس��ت‌های روزانه در بخش صنایع و تولید در میزان‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت امری ضروری است‪.‬‬ ‫عباس��لو به تغییر قوانین در زمان‌های کوتاه از س��وی‬ ‫مجلس‌ش��ورای اس�لامی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه مجلس ه��رروزه قوانین جدی��دی را تصویب‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬س��رمایه‌گذاران نمی‌توانن��د ب��رای بلندمدت‬ ‫برنامه‌ریزی کنند‪ .‬برای نمونه نرخ بهره مالکانه هرس��اله‬ ‫در حال تغییر اس��ت یا نرخ خ��وراک در ایران به مدت‬ ‫‪ 5‬یا ‪10‬ساله تعیین نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم‌ترین ارگان‌هایی که می‌توانند به بازار‬ ‫س شورای‌اسالمی‬ ‫س��رمایه در این امر کمک کنند‪ ،‬مجل ‌‬ ‫و دولت هس��تند‪ .‬این ‪2‬نهاد ب��ا ثبات دادن به قوانین به‬ ‫این امر کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫عباسلو سیاست‌های تشویقی و معافیت‌های مالیاتی را‬ ‫نیز از دیگر مواردی دانست که شرکت‌ها را به حضور در‬ ‫بورس و سرمایه‌گذاری بلندمدت ترغیب می‌کند و گفت‪:‬‬ ‫در چنین شرایطی س��رمایه‌گذاری‌های بلندمدت باعث‬ ‫رونق تولید و صنعت در اقتصاد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک دولت و مجلس‬ ‫در این رابطه محس��ن عباس��لو‪ ،‬مدیرعامل کارگزاری‬ ‫ارگ‌هوم��ن نیز اظه��ار ک��رد‪ :‬به‌دلیل آنک��ه نمی‌توان‬ ‫در بازار س��رمایه افق دی��د بلندمدت داش��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬اف��راد در مکانی به‌ص��ورت بلندمدت‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند از ثبات ش��رایط به‬ ‫همان ش��کل اولیه اطمینان داشته باشند‪ .‬اما در کشور‬ ‫م��ا قوانین ب��ه صورت روزان��ه تغییر می‌کن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫چشم‌انداز روشنی مقابل سرمایه‌گذاران وجود ندارد که‬ ‫بخواهند در بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫روند نزولی بازار همچنان ادامه دارد‬ ‫کم‌رونقی تاالر حافظ در مردادماه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بورس تهران مرداد را در شرایطی پشت سر گذاشت که‬ ‫ش��اخص کل نسبت به ماه گذشته‌اش از افتی ‪ 0/5‬درصدی برخوردار بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که حجم معامالت این بازار نیز در این مدت نسبت به‬ ‫مدت مشابه ماه گذشته‌اش ‪ 1/3‬درصد افت داشته است‪ .‬کارشناسان دلیل‬ ‫این امر را کمبود نقدینگی در این بازار می‌دانند که باعث شرایط رکودی‬ ‫در بورس می‌ش��ود‪ .‬با وجود اینکه در ‪1‬ماه گذش��ته شایعه‌های مثبتی از‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی در آینده به س��وی بازار س��رمایه مخابره شده اما‬ ‫آمار بورس تهران نش��ان می‌دهد که تا این اخبار تبدیل به واقعیت نشود‪،‬‬ ‫بازار سرمایه واکنشی به آن نشان نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ی ‪ 92‬روند نزولی را در پیش گرفته و سال ‪93‬‬ ‫بازار س��هام از اواس��ط د ‌‬ ‫را ه��م با این نزول آغاز کرد و مش��اهده می‌کنی��م این روند تا دومین ماه‬ ‫تابستان نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬نگاه سهامداران به مذاکرات هسته‌ای است‪ .‬موارد مزبور و‬ ‫همچنین ثبات سایر پارامترهای اقتصاد کالن نشان می‌دهد که بورس در‬ ‫وضعیت متعادلی قرار دارد و این روند احتماال تا پایان مذاکرات هسته‌ای‬ ‫ادامه خواهد یافت‪ .‬البته آگاهان بازار پیش‌بینی می‌کنند که بازار سرمایه‬ ‫مانن��د گذش��ته زودتر از س��ایر ارکان اقتصادی به رون��د مثبت اقتصادی‬ ‫واکنش نش��ان دهد که بر آن اساس می‌توان پیش‌بینی کرد بازار سهام از‬ ‫ابتدای پاییز روند رو به رشدی را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ معامالت کم‌رمق‬ ‫تاالر حافظ هفته آخر مرداد را در ش��رایطی به پایان رساند که ارزش‬ ‫کل معامالت س��هام و حق‌تقدم در هفته گذش��ته‬ ‫معادل ‪8‬هزار و ‪263‬میلیارد ریال بود که نسبت به‬ ‫هفته ماقبل آن افزایش یافت و رشد ‪ 6/1‬درصدی‬ ‫را تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در هفت��ه گذش��ته حج��م س��هام و‬ ‫ق تقدم معامله ش��ده مع��ادل ‪2‬ه��زار و ‪608‬‬ ‫ح�� ‌‬ ‫میلیون سهم بود که در مقایسه با هفته ماقبل آن‬ ‫که معادل ‪2‬هزار و ‪907‬میلیون س��هم بود‪ ،‬شاهد‬ ‫‪ 10/3‬درصد کاهش بودیم‪ .‬این معامالت در هفته گذش��ته در ‪224‬هزار‬ ‫و ‪605‬نوبت معامالتی انجام ش��د که نس��بت به هفته س��وم مرداد که‬ ‫‪236‬هزار و ‪ 753‬دفعه بود ‪ 5/1‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص کل در آخرین هفته مردادماه ‪73‬هزار و ‪ 905‬بود‬ ‫که در مقایسه با هفته مشابه ماقبل آن که ‪74‬هزارو ‪363‬بود با بازدهی‬ ‫منفی ‪ 0/62‬درصدی رو‌به‌رو شده است‪.‬‬ ‫در ماه گذشته‪ 11 ،‬هزار و ‪324‬میلیون سهم به ارزش ‪ 31‬هزار و ‪442‬‬ ‫میلیارد ریال در ‪ 865‬هزار و ‪ 298‬دفعه معامله شد‪ .‬با این حال‪ ،‬مقایسه‬ ‫این آمار نسبت به دوره مشابه ماه گذشته نشان از کاهش ‪ 1/3‬درصدی‬ ‫حجم معامالت دارد‪ .‬این مهم حاکی از آن است که بازار سهام در حال‬ ‫حاضر نیز در رکود بسر می‌برد‪.‬‬ ‫ارزش کل معامالت س��هام و حق‌تقدم در مردادم��اه معادل ‪ 31‬هزار‬ ‫و ‪ 284‬میلی��ارد ری��ال بود که نس��بت ب��ه تیرماه که ای��ن رقم معادل‬ ‫‪31‬ه��زار و ‪442‬میلیارد ری��ال بود با افتی‬ ‫‪ 0/5‬درصدی روبه‌رو ش��د‪ .‬حجم س��هام و‬ ‫حق‌تق��دم معامله ش��ده در این م��اه نیز‬ ‫معادل ‪11‬هزار و ‪324‬میلیارد ریال بود که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه ماه گذشته‌اش که‬ ‫‪11‬هزار و ‪474‬میلیارد ریال بود ‪1/3‬درصد‬ ‫کاهش داشت‪.‬‬ ‫تعداد دفع��ات معامله نی��ز در مردادماه‬ ‫‪865‬هزار و ‪ 298‬دفعه بود که نس��بت به ماه گذشته آن که ‪967‬هزار و‬ ‫‪ 922‬دفعه بود از کاهشی ‪ 10/6‬درصدی برخوردار شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در مرداد ماه نیز خریداران روی خوش��ی به بازار س��رمایه‬ ‫نش��ان ندادن��د و تعداد آنها نی��ز از ‪268‬هزار و ‪ 248‬نف��ر در تیرماه به‬ ‫‪248‬هزار و ‪ 394‬هزار نفر در مرداد رسید که نشان از افت ‪ 7/4‬درصدی‬ ‫دارد ام��ا نباید فراموش کرد که تع��داد روزهای باز بودن در تاالر حافظ‬ ‫به روی سهامداران نیز نسبت به تیرماه ‪3‬روز کاهش داشت و از ‪22‬روز‬ ‫در تیرماه به ‪19‬روز در مرداد رسیده که افت ‪ 13/6‬درصدی را به وجود‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫ش��اخص کل نیز در یک ماه گذش��ته نس��بت به مرداد ماه با بازدهی‬ ‫نزولی ‪ 0/83‬درصدی همراه بود‪ .‬همچنین آمار منتش��ره نشان می‌دهد‬ ‫که روند نزولی ش��اخص کل از ابتدای امس��ال همچنان ادامه دارد و تا‬ ‫دومین ماه تابستان ‪ 6/5‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫آخرین سرمایه (میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین پیش بینی هر‬ ‫سهم (ریال)‬ ‫میزان پوشش دوره‬ ‫(ریال)‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫افست‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫‪412500‬‬ ‫‪1393/10/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫درصد پوشش‬ ‫‪-‬‬ ‫روی خط مجامع‬ ‫نام شرکت‬ ‫نام شرکت‬ ‫کي بي سي‬ ‫آلومتکسرام‬ ‫پارس‬ ‫مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس‬ ‫افست‬ ‫بانکسامان‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫سرمايه گذاري بانک ملي ايران‬ ‫تاریخ‬ ‫)آخرین سرمایه (میلیون ریال‬ ‫‪1393/06/08‬‬ ‫‪1393/06/09‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪1393/04/29‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪93/05/12‬‬ ‫‪412500‬‬ ‫‪1393/04/29‬‬ ‫سال مالی‬ ‫مکان‬ ‫دوره‬ ‫تهران‪ -‬میدان آرژانتین‪-‬کوچه آویز‬ ‫آخرین پیش بینی هر‬ ‫)سهم (ریال‬ ‫نوع مجمع‬ ‫میزان پوشش دوره‬ ‫عمومی فوق العاده‬ ‫)(ریال‬ ‫تهران‪ -‬بلوار آیت اهلل کاشانی‪ -‬میدان بهنام‬ ‫‪512‬‬ ‫مشهد‪-‬میدانفردوسی‪-‬سالناجتماعاتمجتمعآموزشی‬ ‫‪12‬ماههاستعدادهایدرخشان‪2330‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫خیابان ولیعصر‪ -‬مجموعه فرهنگی‪ ،‬ورزشی و تفریحی تالش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪1393/10/30‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫تهران‪ -‬حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫عمومی عادی سالیانه‬ ‫‪-‬‬ ‫دستور جلسه‬ ‫درصد پوشش‬ ‫تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه‬ ‫تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه‬ ‫‪-‬‬ ‫عمومی فوق العاده‬ ‫تصویب صورت‌های مالی‬ ‫عمومی عادی ساالنه‬ ‫تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه‬ ‫عمومی فوق‌العاده‬ ‫تصویب صورت‌های مالی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اخبار روز‬ ‫گام‌های عملی و اجرایی‬ ‫در بسته خروج از رکود‬ ‫دبیر کانون نهادهای س��رمایه‌گذاری با بیان اینکه‬ ‫وضعیت فعلی بورس نش��ان‌دهنده شرایط اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬برای خروج از وضعیت فعلی دولتمردان‬ ‫باید گام‌های عملی و اجرایی در بس��ته خروج از رکود‬ ‫بردارند تا اقتصاد و بازار سرمایه با رونق مواجه شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهروز خدارحمی به تشریح عوامل‬ ‫افت بورس اش��اره کرد و گفت‪ :‬بازار س��رمایه در حال‬ ‫حاضر مطابق با شرایط اقتصادی پیش می‌رود و یک‬ ‫گام از ش��رایط اقتصادی جلوتر اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫تصویر شرایط آینده اقتصاد را امروز نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین اگر بازار سرمایه رو به رشد بوده و‬ ‫رونق در آن حاکم باشد به معنای این است که اقتصاد‬ ‫از چش��م‌انداز خوبی برخوردار اس��ت‪ ،‬در حالی که در‬ ‫ش��رایط فعلی با توجه به رک��ود حاکم بر اقتصاد این‬ ‫امی��دواری وجود دارد به محض اینکه گام‌های عملی‬ ‫ب��رای اجرای بس��ته خروج از رکود برداش��ته ش��ود‪،‬‬ ‫چشم‌انداز اقتصاد روشن‌تر گردد‪ .‬خدارحمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫البته در بسته خروج از رکود مواردی دور از دسترس‬ ‫نوشته شده است‪ ،‬ولی اگر دستورالعمل‌ها یا نقشه راه‬ ‫رسیدن به آن روشن شده و گام‌های مختلف اجرایی‬ ‫شدن آن برداشته شود‪ ،‬رونق به اقتصاد و بازار سرمایه‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬به گفته این فعال بازار س��رمایه‪ ،‬درحال‬ ‫حاضر بازار سرمایه از هر نظر مستعد رشد است‪ ،‬زیرا‬ ‫حج��م و ارزش معامالت افزایش یافت��ه و همه چیز‬ ‫فراهم اس��ت تا رونق به بازار سرمایه برگردد‪ .‬بنابراین‬ ‫امیدواریم تا شواهدی در این خصوص مشاهده شده و‬ ‫گام‌های اجرایی در بسته خروج از رکود برداشته شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اخبار و بحث‌های سیاس��ی‬ ‫امیدوار‌کننده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاران به‬ ‫دلیل چش��م‌انداز مثبت مذاکرات هسته‌ای‪ ،‬در انتظار‬ ‫آثار مثبت ناش��ی از بهبود وضعیت سیاس��ی بودند‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که این موض��وع زمانبر بوده و در‬ ‫بلندمدت محقق می‌شود‪.‬‬ ‫تدویننقشهراه‬ ‫برایپاالیشی‌ها‬ ‫ش��رکت پاالیش و پخش به نمایندگی از ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت درصدد برقراری ارتب��اط موثرتر و مفیدتر‬ ‫ب��ا ش��رکت‌های پاالیش��ی اس��ت و در این خصوص‬ ‫تصمیماتی برای رفع ابهام و افزایش س��ودآوری این‬ ‫شرکت‌ها گرفته شده است‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫عربی‪ ،‬معاون س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان‬ ‫خبر فوق درباره نتایج نشست نمایندگان شرکت ملی‬ ‫نفت با مدیران شرکت‌های پاالیشی با حضور مدیران‬ ‫بورسی گفت‪ :‬در این نشست سه‌جانبه بر سر مسائل‬ ‫بین وزارت نفت و ش��رکت‌های پاالیش��ی تبادل‌نظر‬ ‫ص��ورت گرفت که از دل آن چند تصمیم برای بهبود‬ ‫شرایط پاالیشی‌ها و همچنین رفع ابهام در این صنعت‬ ‫گرفته شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قراردادی بین شرکت پاالیش‬ ‫و پخش با شرکت‌های پاالیشی امضا شد که طرفین‬ ‫بتوانند بر پایه قرارداد مستند ارتباط مستمری داشته‬ ‫باشند تا ارتباط دقیقی بین طرفین برقرار شود‪.‬‬ ‫عربی درباره بحث دوم مطرح شده در این نشست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کیفی‌سازی مسئله مهمی بود که ابهام زیادی‬ ‫داش��ت‪ ،‬بنابراین مقرر ش��د این فرمول کیفی‌سازی‬ ‫با در نظر گرفتن دیدگاه ش��رکت‌های پاالیش��ی و در‬ ‫نظر گرفتن فرمول این تصمیم بر عملیات سودآوری‬ ‫شرکت‌ها به نتیجه قطعی برسد و یک فرمول جامعی‬ ‫در نظر گرفته شود که هم کیفی‌سازی و بهبود کیفیت‬ ‫محصوالت پاالیش��ی انجام بگیرد و هم پاالیشی‌ها از‬ ‫اجرای این طرح توسعه‌ای متضرر نشوند‪.‬‬ ‫وی درباره طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های پاالیشی‬ ‫گفت‪ :‬تا اواخر ش��هریور فرآیند نهایی شدن طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای با همکاری شرکت پاالیش و پخش به نتیجه‬ ‫می‌رسد و همان نقشه‪ ،‬راهی برای طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫که باع��ث افزایش کیفیت محصوالت ش��رکت‌های‬ ‫پاالیش��ی و افزایش قیمت محصوالت با ارزش‌افزوده‬ ‫باالتر می‌ش��ود‪ .‬معاون س��ازمان بورس تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه شرکت پاالیش و پخش حکم نماینده‬ ‫شرکت ملی نفت را دارد این نشست و سایر نشست‌ها‬ ‫به منظور ش��فاف ش��دن اطالع��ات و اع��داد و ارقام‬ ‫مبادله شده بین طرفین است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬رابطه‬ ‫ش��رکت ملی نفت به واسطه شرکت پاالیش و پخش‬ ‫با ش��رکت‌های پاالیشی انجام می‌گیرد‪ ،‬چون صنعت‬ ‫پاالیشی همزمان در نقش خریدار و فروشنده با شرکت‬ ‫نفت است‪ ،‬این جلسات کمک می‌کند بعضی مسائل‬ ‫که با ابهام همراه است طی این جلسات شفاف شود و‬ ‫سهامداران اطالعات دقیق‌تری از شرایط صنعت داشته‬ ‫باشند‪ .‬عربی درباره ‪ 2‬نتیجه دیگر این نشست گفت‪:‬‬ ‫بعضی پاالیشگاه‌ها به‌خاطر اینکه وزارت نفت باالنس‬ ‫ان��رژی را نگه دارد مجبور به تولید برخی محصوالتی‬ ‫می‌شوند که هزینه‌های س��ر باری برای شرکت‌های‬ ‫پاالیشی به همراه می‌آورد و این موضوع بر آنها مقرون‬ ‫به‌صرفه نیس��ت‪ ،‬بنابراین در این نشست مقرر شد با‬ ‫برخی کمک‌ه��ای جانبی‪ ،‬اث��رات برنامه تولیدی که‬ ‫وزارت نفت به ش��رکت‌های پاالیشی می‌دهد‪ ،‬جبران‬ ‫شود‪ .‬وی درباره فروش محصوالت پاالیشی در بورس‬ ‫کاالیی گفت‪ :‬معامله محصوالت پاالیشی در بورس کاال‬ ‫اشکاالتی دارد که مقرر شد‪ ،‬راهکار فروش محصوالت‬ ‫پاالیشی در بورس تسهیل شود‪.‬‬
‫خبر خوان‬ ‫از فعالیت‌های بورس انرژی‬ ‫حمایت می‌کنیم‬ ‫س��الم‌ترین راه حضور بخش خصوصی در صنعت‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬بورس انرژی اس��ت؛ ای��ن را وزیر نفت‬ ‫می‌گوید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی و امور بین‌الملل بورس‬ ‫انرژی‪ ،‬بیژن نامدارزنگنه در گفت‌وگوی خبری بیان‬ ‫کرد‪ :‬م��ا حاضریم نف��ت را برای ف��روش در اختیار‬ ‫بخ��ش خصوصی ق��رار دهیم‪ ،‬ولی اع�لام می‌کنیم‬ ‫مطمئن‌تری��ن و س��الم‌ترین روش حض��ور بخ��ش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬خری��د و ف��روش فرآورده‌ه��ای نفتی و‬ ‫نفت خام در بورس انرژی اس��ت‪ .‬وی با تایید س��از‬ ‫و کار معام�لات در بورس انرژی‪ ،‬گفت‪ :‬رابطه خوبی‬ ‫بین وزارت نفت و بورس انرژی برقرار اس��ت و ما از‬ ‫فعالیت‌های بورس انرژی حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت همچنین در پاس��خ به پرسش��ی در‬ ‫خص��وص دالیل توق��ف عرضه نفت خ��ام در بورس‬ ‫ان��رژی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحث توق��ف عرضه نفت مطرح‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ام��ا وزارت نف��ت بای��د مطمئن ش��ود که‬ ‫خریداران نفت در بورس انرژی مصرف‌کننده واقعی‬ ‫هس��تند و فعالیت پاالیش��ی انجام می‌دهند‪ .‬وی به‬ ‫پاالیش��گاه تبریز به عنوان تنها نقط��ه تحویل نفت‬ ‫خام برای مصارف داخلی اشاره کرد و گفت‪ :‬این کار‬ ‫برای نخس��تین بار انجام شده و سابقه نداشته که از‬ ‫محل خوراک یک پاالیشگاه‪ ،‬خروجی ایجاد شود‪ .‬اما‬ ‫امیدواریم با ایجاد تاسیسات بارگیری در نقاط دیگر‬ ‫امکان تحویل نفت خام به خریداران این محصول در‬ ‫بورس انرژی افزایش یابد‪.‬‬ ‫زنگن��ه همچنین به س��از و کار قیمت‌گذاری نفت‬ ‫خ��ام در ب��ورس انرژی اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫صورتی‌که واحدهای پاالیشی کوچک راه‌اندازی شود‬ ‫و نف��ت خام ب��رای پاالیش و تولید ف��رآورده به کار‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬وزارت نفت طبق قانون‪ ،‬نفت خام را به‬ ‫قیم��ت ‪ 95‬درصد فوب خلیج‌فارس در بورس انرژی‬ ‫عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬زنگن��ه در بخش دیگری از‬ ‫صحبت‌‌های خود به عرضه میعانات گازی در بورس‬ ‫انرژی اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬مصرف‌‌کنندگان داخلی‬ ‫می‌توانن��د میعان��ات گازی را به هر ان��دازه که نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬از طریق بورس انرژی تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان بی��ان ک��رد‪ :‬مجموع��ه وزارت نفت‬ ‫آمادگی دارد به میزان نامحدود میعانات گازی پارس‬ ‫جنوبی را در بورس انرژی عرضه کند‪.‬‬ ‫سلف موازی میلگرد‬ ‫در راه است‬ ‫معاون توسعه بازار و مطالعات‬ ‫اقتص��ادی ب��ورس کاالی ایران‬ ‫در س��مینار نح��وه اس��تفاده از‬ ‫ابزاره��ای مال��ی ب��رای تامین‬ ‫مالی و مدیریت ریسک بنگاه‌ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بورس کاالی ایران تجربه‬ ‫موفق��ی در معامله اوراق س��لف‬ ‫استاندارد داشته اس��ت‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬علی پناهی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای نخس��تین بار قرارداد سلف موازی‬ ‫استاندارد س��نگ‌آهن از طریق بورس کاال راه‌اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬این قرارداد بالغ بر ‪ 100‬میلیارد تومان تامین‬ ‫مالی برای شرکت گل گهر انجام داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ای��ن قرارداد در طول دوره‬ ‫عملیات��ی معاف از مالیات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫قانون توس��عه‌ ابزاره��ا و نهادهای مال��ی و مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی بورس و اوراق‌به��ادار‪ ،‬معامالت این‬ ‫اوراق در ب��ازار ثانوی��ه از مالی��ات مع��اف اس��ت و‬ ‫منتشرکنند ‌ه این اوراق نیز در صورتی که این اوراق‬ ‫ب��ه تحویل کاال منجر ش��ود‪ ،‬همانند فروش کاال به‬ ‫روش‌های عادی مش��مول مالیات‌های عادی نظیر‬ ‫مالیات بر ارزش اف��زوده و مالیات بر درآمد خواهد‬ ‫شد‪ .‬پناهی افزود‪ :‬درصورتی که اعمال اختیارهای‬ ‫خرید یا فروش یا تسوی ‌ه نقدی منجر به تحویل کاال‬ ‫نشود‪ ،‬در محاسبه‌ مالیات بر درآمد‪ ،‬اختالف قیمت‬ ‫فروش توس��ط فروشنده در بازار اولیه با قیمت‌های‬ ‫اعم��ال ش��ده در اختیار خرید یا فروش یا تس��ویه‌‬ ‫نق��دی در سررس��ید‪ ،‬به‌عنوان هزین��ه‌ تامین مالی‬ ‫برای فروشنده لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه بازار و مطالع��ات اقتصادی بورس‬ ‫کاالی ای��ران همچنی��ن عن��وان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫بررس��ی‌هایی که توس��ط فقهای عضو کمیته‌‌ فقهی‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق‌بهادار انجام ش��ده است‪ ،‬این‬ ‫اوراق منطبق بر فقه ش��یعه طراحی شده‌اند و از نظر‬ ‫ش��رعی ایرادی ب��ه آنها وارد نیس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫توضیح داد‪ :‬باتوجه به اینکه در حال حاضر مکانیسم‬ ‫اعتبارس��نجی اوراق‌بهادار در کشور راه‌اندازی نشده‬ ‫است‪ ،‬ش��رکت س��پرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و‬ ‫تس��ویه‌ وجوه اقدام به اعتبارسنجی متقاضی عرضه‬ ‫می‌کند و متناس��ب با اعتبار عرضه‌کننده‪ ،‬تضامینی‬ ‫را که عرضه‌کننده باید تودیع کند‪ ،‬تعیین می‌نماید‪.‬‬ ‫پناه��ی در پایان با بیان اینکه انتش��ار اوراق س��لف‬ ‫م��وازی اس��تاندارد روی میلگرد ش��رکت ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان در دس��تور کار بورس کاالی ایران اس��ت‪،‬‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬در صورت تمایل انجمن مدیران صنایع‪،‬‬ ‫این بورس آمادگی فراه��م آوردن زمینه‌های تامین‬ ‫مالی از طریق اوراق سلف استاندارد را دارد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در راستای اجرای بسته خروج غیرتورمی از رکود صورت می‌گیرد‬ ‫فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس کاال‬ ‫سمانه گالب ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬با انتشار‬ ‫بسته اجرایی دولت برای خروج غیرتورمی‬ ‫از رکود‪ ،‬نقش بورس کاال نیز در این مسیر‬ ‫مش��خص ش��د و وظایف مهمی ب��ر عهده‬ ‫ای��ن نهاد قرار گرفت‪ .‬در همین راس��تا نیز‬ ‫مدیرعامل بورس کاال ‪ 3‬راهکار این سازمان‬ ‫را برای خروج از رکود تورمی تشریح کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬فروش ام��وال مازاد بانک‌ها‬ ‫در ب��ورس ازجمل��ه‌ راه‌حل‌های پیش��نهاد‬ ‫شده توسط حس��ین پناهیان بود که مورد‬ ‫استقبال فعاالن بورسی و بانکی قرار گرفت‪.‬‬ ‫البته بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها پیش‬ ‫از این نیز مطرح ش��ده بود اما این سیاست‬ ‫ب��ا وجود آم��اده ب��ودن س��ازوکارهای آن‬ ‫در ب��ورس کاال در عمل نتوانس��ت به اجرا‬ ‫دربیاید و متوقف ش��د‪ .‬با این حال پیگیری‬ ‫دولت برای اجرای سیاست‌های بسته مورد‬ ‫نظر و اهتمام بورس کاال برای همکاری در‬ ‫این زمینه می‌تواند ش��رایط را برای اجرای‬ ‫این سیاس��ت بیش از پیش مهیا کند‪ .‬باید‬ ‫توجه کرد که عملیاتی ش��دن این سیاست‬ ‫از ی��ک ط��رف می‌تواند مناب��ع مالی قابل‬ ‫توجه��ی را نصیب بانک‌ه��ا کند و از طرف‬ ‫دیگر رونق ب��ورس کاال را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹همه بهره‌مند می‌شوند‬ ‫بهره‌گیری دوجانبه بانک‌ها و بورس کاال‬ ‫از اجرای این سیاس��ت‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫شاه‌منصوری کارش��ناس بورس کاال نیز بر‬ ‫آن تاکید کرد‪ .‬وی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بسیاری از بانک‌های‬ ‫دولت��ی که س��ابقه فعالیت باالی��ی دارند‪،‬‬ ‫دارای اموال و مس��تغالت فراوانی هس��تند‬ ‫که برای آنها کارآیی نیز ندارد و در صورت‬ ‫فروش آنها می‌توانند درآمد کسب کنند‪.‬‬ ‫شاه‌منصوری ادامه داد‪ :‬بانک‌ها در شرایط‬ ‫فعل��ی به‌دنبال کارآمدس��ازی هس��تند و‬ ‫فروش اموال مازاد آنها از دو طریق می‌تواند‬ ‫به این موضوع کمک کند؛ نخس��ت کاهش‬ ‫هزینه‌ها و دوم افزایش درآمدها‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه توضی��ح داد‪ :‬برخی‬ ‫بانک‌ه��ای دولت��ی ش��عبه‌هایی در نق��اط‬ ‫مختلف کشور دایر کرده‌اند که هزینه‌های‬ ‫بس��یاری برای آنها دارد اما متناسب با این‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬درآمدزایی ندارند‪ .‬در صورتی که‬ ‫نیز ب��ا آن مخالفت دارد‪ .‬وی این الزام را‬ ‫ش��امل همه بانک‌های خصوصی و دولتی‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬با این حال پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود بانک‌ه��ای دولتی ام��وال مازاد‬ ‫بیشتری داشته باش��ند‪ ،‬که با فروش آنها‬ ‫می‌توانند نقدینگی قابل توجهی به‌دس��ت‬ ‫آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه‌ها با برنامه‌ریزی باشد‬ ‫اموال و مستغالت این ش��عبه‌ها به فروش‬ ‫برسد‪ ،‬از یک طرف هزینه‌های آنها کاهش‬ ‫می‌یابد و از طرف دیگر می‌توانند از درآمد‬ ‫حاصل برای تامی��ن نقدینگی بخش تولید‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی س��ازوکار بورس را ب��رای انجام این‬ ‫معامالت مناس��ب دانس��ت و بیان کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی ک��ه بانک‌ها تمایل به فروش اموال‬ ‫خود در بورس داش��ته باشند‪ ،‬می‌توانند از‬ ‫بورس کاال برای این منظور استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بورس��ی این اق��دام را‬ ‫بر بازار س��رمایه کش��ور نیز موثر دانس��ت‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬در بورس کش��ور بخش��ی‬ ‫از مبن��ای ارزش‌گذاری س��هام بانک‌ها بر‬ ‫اس��اس دارایی‌های آنهاس��ت‪ .‬ام��ا در این‬ ‫ارزیاب��ی کارآی��ی دارایی‌ها مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار نمی‌گی��رد‪ .‬ب��ا اجرای این سیاس��ت‬ ‫و ف��روش اموال م��ازاد‪ ،‬تنها س��رمایه‌های‬ ‫کارآی بانک‌ها ب��رای آنها باقی می‌ماند که‬ ‫این موضوع ی��ک تجدید ارزیابی صحیح از‬ ‫س��رمایه بانک‌ها را بر اساس کارآیی آنها به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبتی که باید رعایت شود‬ ‫تاکید مس��ئوالن ب��ورس کاال بر فروش‬ ‫اموال مازاد بانک‌ها در بورس در حالی است‬ ‫که کارشناس��ان بانکی نیز با این سیاس��ت‬ ‫مواف��ق هس��تند‪ .‬در همین راس��تا محمد‬ ‫ربیع‌زاده کارش��ناس بانکی در گفت‌وگو با‬ ‫این موض��وع را از الزام‌های بانک‬ ‫مرک��زی ب��ه بانک‌ها اعالم ک��رد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬بر اس��اس قانون بانک مرکزی‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫باید نس��بت مشخصی از سرمایه خود را به‬ ‫عنوان دارایی ثابت نگ��ه دارند‪ .‬در صورتی‬ ‫که این میزان بیش از نسبت مشخص شده‬ ‫باش��د‪ ،‬بانک‌ها باید بخش��ی از اموال ثابت‬ ‫خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫وی در مورد فلس��فه وجودی این قانون‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬وظیفه بانک‌ها این اس��ت‬ ‫که س��رمایه‌های خرد را جمع کرده و آن‬ ‫را به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق کنند‪،‬‬ ‫در حقیق��ت بانک‌ه��ا یک واس��طه وجوه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ربی��ع‌زاده بر همین اس��اس ب��اال بودن‬ ‫نس��بت دارایی‌ها به سرمایه بانک را مغایر‬ ‫ب��ا وظای��ف بانکی دانس��ت و بی��ان کرد‪:‬‬ ‫بانک‌ه��ا باید س��ود س��پرده‌های مردمی‬ ‫و س��هام خود را در جه��ت اعتباردهی به‬ ‫بخش‌های مختلف استفاده کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه خرید دارایی‬‫ثابت توس��ط بان��ک نوعی بلوک��ه کردن‬ ‫سرمایه به‌ش��مار می‌رود که بانک مرکزی‬ ‫قانون چه می‌گوید‬ ‫بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها در الیحه دولت به مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬در این راستا در ماده ‪ 4‬این الیحه آمده‬ ‫است‪ :‬همه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم‌االجرا شدن این قانون تا مدت ‪ 3‬سال (ساالنه حداقل ‪ 33‬درصد) اموال و‬ ‫دارایی‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول‪ ،‬غیرمنقول‪ ،‬سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و‬ ‫شرکت‌های تابعه درآمده است‪ ،‬واگذار کنند‪ .‬منظور از شرکت‌های تابعه‪ ،‬شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ‪ 50‬درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن را تعیین کنند‪.‬‬ ‫در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران با اخطار قبلی‪ ،‬نس��بت به اعمال مجازات‌های‬ ‫قانونی از جمله ماده ‪ 44‬قانون پولی و بانکی کش��ور اقدام خواهد کرد‪ .‬بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مس��ئولیت حسن اجرای‬ ‫این ماده را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بانک��ی در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر اینکه چ��ه میزان پول‬ ‫در اثر اجرای این سیاس��ت آزاد می‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ایت ک��دال‪ ،‬ترازنامه همه‬ ‫بانک‌ها به‌طور مش��خص آورده شده است‬ ‫که می‌توان از طریق آمار آن‪ ،‬این مبلغ را‬ ‫تخمین زد‪.‬‬ ‫ربیع‌زاده البته چگونگی فروش اموال در‬ ‫بورس را نیز در اجرایی شدن این سیاست‬ ‫موثر دانس��ت و ادامه داد‪ :‬به نظر می‌رسد‬ ‫فروش اموال بانک‌ه��ا در بورس کاال باید‬ ‫در یک مرحله‌بندی مشخص انجام شود‪،‬‬ ‫در غیرای��ن صورت انتظار م��ی‌رود که با‬ ‫عرض��ه یکجای هم��ه اموال قیم��ت آنها‬ ‫کاه��ش یابد که این موضوع به ضرر بانک‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ف��روش اموال‬ ‫بانک‌ها در بورس کاال بس��ته به ش��رایط‬ ‫تاثی��رات متفاوتی ب��ر عملک��رد بانک‌ها‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در شرایط فعلی که‬ ‫کمبود نقدینگی از مشکالت بانک‌هاست‪،‬‬ ‫این سیاست می‌تواند بخشی از مشکالت‬ ‫ای��ن واحدهای اقتص��ادی را حل کند اما‬ ‫بای��د توجه کرد ک��ه در ش��رایط تورمی‬ ‫نگهداری دارایی‌های ثابت به نفع بانک‌ها‬ ‫خواه��د بود و از این رو دولت باید درکنار‬ ‫الزام بانک‌ها به فروش اموالش��ان سیاست‬ ‫کنترل تورم را نیز با جدیت دنبال کند تا‬ ‫از جانب این سیاست هزینه‌ای به بانک‌ها‬ ‫تحمیل نشود‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت پی��ش از این علی‬ ‫پناه��ی مدی��ر پژوه��ش ب��ورس کاال در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اعالم کرده بود که‬ ‫بورس کاال از ‪ 2‬سال گذشته شرایط الزم‬ ‫ب��رای فروش اموال بانک‌ها را فراهم کرده‬ ‫و برای اجرایی شدن این سیاست تنها به‬ ‫همکاری بانک‌ها نیاز است‪.‬‬ ‫یک هفته یک نگاه‬ ‫سکته تقاضا با نوسانات قیمتی‬ ‫س�امان موس�وی‪ -‬در آخری��ن هفته م��رداد بیش از‬ ‫‪501‬ه��زار تن انواع کاال ب��ه ارزش افزون بر ‪8910‬میلیارد‬ ‫ریال در بورس کاالی کش��ور داد و ستد شد که نسبت به‬ ‫هفته قبل از آن به لحاظ حجمی اندکی افزایش داشت اما‬ ‫به لحاظ ارزش��ی با کاهش همراه بود‪ .‬در هفته گذش��ته و‬ ‫در تاالر صنعتی و معدنی انواع تیرآهن ش��رکت ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان و انواع ورق شرکت فوالد مبارکه عرضه شد و مورد‬ ‫معامله قرار گرف��ت که در نتیجه آن رینگ صنعتی چهره‬ ‫پررونقی به خود گرفت و حجم معامالت این تاالر با رش��د‬ ‫نزدیک ‪40‬درصدی نس��بت به هفته قبل از آن رو‌به‌رو شد‪.‬‬ ‫این رشد چشمگیر خود را در ارزش معامالت این گروه نیز‬ ‫نش��ان داد و با ‪24‬درصد افزایش نسبت به هفته منتهی به‬ ‫‪24‬مرداد همراه شد‪.‬‬ ‫این افزایش در حجم و ارزش معامالت در رینگ صنعتی‬ ‫در حالی بود که در مقابل‪ ،‬رینگ پتروش��یمی نس��بت به‬ ‫هفته قبل از آن دچار رکود ش��د‪ .‬در هفته گذشته در این‬ ‫رینگ ‪198‬هزار تن انواع کاال به ارزش ‪3950‬میلیارد ریال‬ ‫دادوس��تد ش��د که به لحاظ حجمی ‪31‬درصد و به لحاظ‬ ‫ارزشی ‪36‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫ب��رای این کاه��ش می‌توان ‪ 2‬دلیل عم��ده را ذکر کرد؛‬ ‫دلیل نخس��ت‪ ،‬رس��یدن به روزهای پایانی ماه و پر شدن‬ ‫س��همیه‌های خری��داران عمده اس��ت که باعث ش��د این‬ ‫خریداران تقاضایی از بازار نداش��ته باش��ند و تا شروع ماه‬ ‫جدید دست نگه دارند‪ .‬اما دلیل دوم و مهم‌تر را می‌توان در‬ ‫نوسانات قیمتی محصوالت اصلی این رینگ مشاهده کرد‪،‬‬ ‫چراکه اگر تنها اتمام سهمیه‌ها دلیل کاهش تقاضا بود‪ ،‬این‬ ‫انتظار وجود داش��ت که با روی میز ماندن عرضه‌ها و ورود‬ ‫آنها به معامالت مچینگ (که شرط رعایت سهمیه برای آن‬ ‫وجود ندارد) این محصوالت مورد تقاضا واقع شده و معامله‬ ‫شوند‪ ،‬در حالی‌که این اتفاق در واقعیت نیفتاد و معامالت‬ ‫مچینگ نیز جبران کاهش تقاضا را نکرد‪ ،‬از این‌رو می‌توان‬ ‫تغییرات قیمت��ی را دلیل اصلی کاهش معامالت دید‪ .‬این‬ ‫نوس��انات البته از ابتدای مرداد تاثیر خود را بر بازار نشان‬ ‫داده ب��ود به گونه‌ای که اگرچه ق��رار بود از ابتدای این ماه‬ ‫قیمت‌ها به روش جدید محاس��به شده و روی تابلو بروند‬ ‫ام��ا درنهایت در هفته دوم م��رداد قیمت‌ها برای بعضی از‬ ‫محصوالت روی تابلو کاهش داش��ت‪ .‬در مقابل خریداران‬ ‫دیگر محصوالت پتروش��یمی نیز ب��ه امید کاهش قیمت‪،‬‬ ‫تقاض��ای خود را به بازار نبردند اما با افزایش قیمت‌ها امید‬ ‫آنه��ا به بار ننشس��ت و در زمانی که قیمت‌ها صعودی بود‬ ‫تقاضا نیز در بازار تا حدودی نسبت به قبل افزایشی شد که‬ ‫این با منطق بازار همخوانی ندارد و تنها انتظارات افزایش‬ ‫در مورد قیمت است که می‌تواند این روند را توضیح دهد‪.‬‬ ‫البت��ه این افزایش تقاضا در مقایس��ه با روزه��ای ابتدایی‬ ‫رش��د قیمت‌ها در بازار اس��ت و تاکنون تقاض��ا به میزان‬ ‫پیش از افزایش قیمت‌ها نرس��یده است‪.‬همین اتفاق در ‪2‬‬ ‫هفته گذش��ته نیز رخ داد‪ ،‬به طوری‌که در هفته منتهی به‬ ‫‪23‬مرداد تقاضای محصوالت پتروش��یمی در بازار افزایش‬ ‫یافت اما در هفته گذش��ته و زمانی که اعالم شد قیمت‌ها‬ ‫بر حسب نیمه دوم تیرماه محاسبه خواهد شد تقاضایی به‬ ‫بازار نیامد‪ .‬به نظر می‌رس��د این نوسانات قیمتی تا حدی‬ ‫خریداران را نس��بت به بازار بی‌اعتماد کرده و باعث ش��ده‬ ‫در حال حاضر تقاضا در یک حالت انتظار بس��ر برد‪ .‬نتیجه‬ ‫نی��ز از کارگزاری‌ه��ای مختلف‬ ‫پیگیری‌ه��ای‬ ‫بر این موض��وع تاکید می‌کرد‪ .‬حتی برخ��ی کارگزاری‌ها‬ ‫نی��ز از نارضایتی مش��تریان خود که ‪ 2‬هفت��ه قبل از بازار‬ ‫خرید انج��ام داده بودند خبر می‌دهن��د‪ ،‬چراکه این گروه‬ ‫از خری��داران در حال حاضر با یک زیان قیمت باال رو‌به‌رو‬ ‫هستند‪ .‬باید دید تصمیم مس��ئوالن امر برای بازگرداندن‬ ‫ثبات به بازار محصوالت پتروشیمی چیست‪.‬‬ ‫رینگ کش��اورزی نیز در هفته گذشته با معامله شکر و‬ ‫کنجاله در روز آخر کاری توانس��ت ب��ه روند بدون معامله‬ ‫مان��دن خ��ود پایان دهد و هفته گذش��ته را ب��ا ‪ 2‬معامله‬ ‫پشت‌س��ر بگذارد‪ .‬باید دید آیا ش��کر معامله ش��ده در این‬ ‫تاالر می‌تواند نویدبخش روزهای ش��یرینی برای این تاالر‬ ‫در این هفته باش��د یا باید به‌تدریج به س��کوت دائمی این‬ ‫رینگ عادت کرد‪.‬‬ ‫ج��دول زیر مهم‌ترین معامالت ای��ن هفته بورس کاال را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫تیرآهن ‪14‬‬ ‫‪16,610‬‬ ‫‪61320‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,869‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (صنعت)‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,707‬‬ ‫‪54560‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫‪17,195‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫سنگ آهن دانه بندی ‪ -‬صادراتي‬ ‫‪985‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫مجتمع سنگ آهن ميشدوان‬ ‫پلی پروپیلن نساجی‬ ‫‪44,974‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫شرکت پلی پروپیلن جم‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪17,077‬‬ ‫‪37530‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪30,359‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪20,200‬‬ ‫‪35740‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫تیرآهن ‪27‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪14,320‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪23133‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی پروپیلن نساجی‬ ‫‪44,974‬‬ ‫‪2,904‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪14,320‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫پلی پروپیلن شیمیایی ‪MR230C‬‬ ‫‪52,866‬‬ ‫‪902‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪11309‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪53,895‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫از ‪ 13443‬تا ‪14819‬‬ ‫‪10715‬‬ ‫نفت پاسارگاد – تهران‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪210,597‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,757‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0190‬‬ ‫‪47,595‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫شرکت پلیمر آریا ساسول‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری ‪BG821‬‬ ‫‪40,386‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,688‬‬ ‫‪7260‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪TG641‬‬ ‫‪36,148‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪7,040‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫سبد میلگرد ‪18‬تا‪A3-28‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫شرکت فوالد آلیاژی ایران‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,428‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫شمش‪1000p -9908‬‬ ‫‪76,181‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه فرش‬ ‫‌شنبه ‪ 1‬شهریور ‪26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ایران در فرش دست‌باف سرآمد است‬ ‫‹ ‹حمید کارگر‪-‬سرپرست مرکز ملی فرش ایران‬ ‫ای��ران خاس��تگاه فرش دس��ت‌باف جهان اس��ت‪ .‬فرش‬ ‫دس��ت‌باف ایران هنر‌صنعتی کهن و ریشه‌دار است‪ .‬اصالت‪،‬‬ ‫زیبایی و ویژگی‌های طبیعی آن‪ ،‬ازجمله سازگاری با محیط‬ ‫زیست‪ ،‬س��بب ماندگاری و برجستگی این آفرینۀ برجسته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جهانیان با دیدن فرش ایران انگشت حیرت‬ ‫می‌گزند و ایرانیان به داشتن آن می‌بالند‪.‬‬ ‫فرش دست‌باف نه‌تنها زیرانداز و کاالی مصرفی است‪ ،‬بلکه‬ ‫همچون عنصری فرهنگی بار تاریخ‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬باورها‪ ،‬آداب و‬ ‫رسوم‪ ،‬زیبایی‌های هنری و هویت بومی اسالمی و نیز ایرانی‬ ‫را بر دوش می‌کش��د‪ .‬افزون‌بر این‌ها‪ ،‬فرش دست‌باف نقش‬ ‫اقتصادی بس��یار ارزشمندی را داراس��ت‪ .‬از سویی «کاالی‬ ‫سرمایه‌ای» خانواده‌های ایرانی است و از دیگر سو در اقتصاد‬ ‫کالن از برجس��ته‌ترین «کاالهای صادرات��ی غیرنفتی» به‬ ‫شمار می‌آید‪ .‬بعد اشتغالزای آن نیز بسیار برجسته است‪ .‬به‬ ‫دیگر سخن‪ ،‬فرش دست‌باف ایران آمیزه‌ای از سرمایه‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫صنعت و دانش اس��ت‪ .‬آنچه در پی می‌آید‪ ،‬اش��اره‌ای است‬ ‫کوتاه به برخی از مزیت‌های فرش دست‌باف ایران‪:‬‬ ‫‹ ‹دارا بودن پشتوانه فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬تاریخی و ملی‬ ‫نق��وش به‌کاررفته در فرش‌های دس��ت‌باف ای��ران بازتاب‬ ‫نمادهای اس��طوره‌ای که��ن و نماینده آرزوه��ا و هنجارهای‬ ‫پدیدآورن��دگان ای��ن دست‌بافته‌هاس��ت‪ .‬همچنی��ن فرش‪،‬‬ ‫آیین‌های ملی و مذهبی رایج در میان اقوام گوناگون ایران را از‬ ‫گذشته تا امروز می‌نمایاند‪ .‬فرش دست‌باف بار سترگی از تاریخ‬ ‫و تمدن اسالمی را بر دوش می‌کشد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫طرح‌های شلوغ مناطق شهری تا رنگ‌های تند‪ ،‬اندازه‌های‬ ‫کوچ��ک و طرح‌های خل��وت و ذهنی مناطق عش��ایری و‬ ‫روستایی را می‌توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تأمین بخ�ش عمده مواد اولی�ه مصرفی در تولید‬ ‫فرش دست‌باف در داخل کشور‬ ‫اقلیم متنوع ایران و حضور پرسابقۀ کشاورزی و دامپروری‬ ‫در این س��رزمین سبب شده اس��ت انواع گیاهان رنگ‌زا و‬ ‫نیز انواع الیاف مصرفی در تولید فرش دس��ت‌باف در داخل‬ ‫این کشور یافت ش��ود و نیازی به واردات این اقالم از دیگر‬ ‫کشورها نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سازگاری مواد اولیۀ مصرفی در فرش دست‌باف با‬ ‫محیط زیست و سالمت انسان‬ ‫در مقایس��ه ب��ا الی��اف مصنوع��ی‬ ‫به‌کاررفت��ه در فرش‌های ماش��ینی و‬ ‫س��ایر زیراندازها که نه‌تنها به محیط‬ ‫زیست آسیب می‌رس��انند بلکه برای‬ ‫سالمت انسان نیز زیان بار تشخیص‬ ‫داده ش��ده‌اند‪ ،‬م��واد مصرف��ی در‬ ‫فرش‌های دست‌باف با محیط زیست‬ ‫و با سالمت انسان سازگارند‪.‬‬ ‫‹ ‹وج�ود مراک�ز و موسس�ات‬ ‫علمی‌ـ‌پژوهش�ی در زمینه‌ه�ای‬ ‫مرتبط با فرش دست‌باف‬ ‫قدم��ت و دیرینگی تولید فرش س��بب ش��ده اس��ت در‬ ‫دهه‌های گذش��ته مراک��ز متعددی به‬ ‫کار علمی و پژوهش��ی درباره این کاال‬ ‫‹ ‹وجود نگاه مثبت در بازارهای‬ ‫فرش دست‌باف نقش‬ ‫بپردازن��د‪ .‬در ای��ران‪ ،‬از س��ال ‪،1375‬‬ ‫جهانی به فرش دست‌باف‬ ‫اقتصادی بسیار‬ ‫با راه‌اندازی رش��ته دانش��گاهی فرش‬ ‫پیش��ینه دراز تولید فرش در ایران و‬ ‫وجود نمونه‌های کهن این دست‌بافته‌ها ارزشمندی دارد‪ .‬از سویی دس��ت‌باف در دانش��گاه‌های کشور و‬ ‫«کاالی سرمایه‌ای»‬ ‫پ��س‌از‌آن پی‌ری��زی نهادهای��ی مانند‬ ‫در موزه‌های نام��دار جهان‪ ،‬همچنین‬ ‫انجم��ن علمی ف��رش ای��ران و مرکز‬ ‫رشد صادرات این کاالی هنری به‌ویژه‬ ‫است و از دیگر سو از‬ ‫تحقیق��ات فرش دس��ت‌باف‪ ،‬این مهم‬ ‫در دوره صفویه و قاجاریه نگاهی مثبت برجسته‌ترین «کاالهای‬ ‫با جدیت بیش��تری دنبال شده است‪.‬‬ ‫همراه با س��تایش به ف��رش ایران در‬ ‫صادراتی غیرنفتی» به‬ ‫وجود ای��ن مراکز باعث به روزش��دن‬ ‫بازارهای جهانی به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫شمار می‌آید‬ ‫فرآیند تولی��د و حض��ور نوآوری‌های‬ ‫‹ ‹دراختیارداش�تن بیشترین سهم‬ ‫علم��ی در ام��ر تولید ت��ا عرضۀ فرش‬ ‫از بازار جهانی فرش دست‌باف‬ ‫دست‌باف شده است و به بهبود کیفی‬ ‫به‌گ��واه آمار س��ازمان مل��ل متحد‪،‬‬ ‫س��االنه نزدیک ب��ه ‪1/5‬میلیارد دالر تج��ارت جهانی فرش این دست‌بافته‌ها نیز یاری می‌رساند‪.‬‬ ‫دس��ت‌باف ص��ورت می‌گیرد که ای��ران‪ ،‬با داش��تن حدود ‹ ‹وج�ود نی�روی کار ماه�ر در هنر‌ـ‌صنع�ت ف�رش‬ ‫‪30‬درصد از بازار جهانی فرش دست‌باف‪ ،‬بیشترین سهم را دست‌باف‬ ‫حرفه‌های متعددی در امر تولید فرش دست‌باف دخالت‬ ‫در تجارت جهانی این محصول داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹تن�وع تولیدات از نظر طرح و نقش‪ ،‬رنگ‪ ،‬اندازه‪ ،‬دارند که ش��اخص‌ترین آنها عبارت‌اند از‪ :‬طراح‪ ،‬نقشه‌کش‪،‬‬ ‫رنگرز‪ ،‬ریس��نده‪ ،‬چله‌کش‪ ،‬بافنده و رفوگر‪ ،‬که بهترین‌های‬ ‫جنس الیاف‬ ‫گستردگی و پراکندگی تولید فرش دست‌باف در سرزمین این حرفه‌ها در ایران مش��غول ب ‌ه کارند و هنوز خانواده‌های‬ ‫پهناور ایران س��بب ش��ده اس��ت در اقلیم‌های مختلف و با فراوانی را می‌توان یافت ک��ه به‌صورت اجدادی به این امور‬ ‫کاربری‌های گوناگون ش��اهد تولید ان��واع گونا‌گونی از این مبادرت می‌ورزند‪.‬‬ ‫دست‌بافته‌ها از نظر طرح‪ ،‬رنگ‪ ،‬اندازه و حتی مواد مصرفی ‹ ‹ وجود شبکۀ توزیع و فروش در بسیاری از کشورها‬ ‫آغاز عرضه و صادرات فرش ایران به س��ایر کش��ورها که از‬ ‫باش��یم‪‌،‬چنان‌ک��ه از رنگ‌ه��ای آرام‪ ،‬اندازه‌ه��ای بزرگ و‬ ‫عه��د صف��وی‬ ‫شروع شد و در‬ ‫دورۀ قاجار گسترش یافت به‌تدریج موجب پدیدآمدن شبکۀ‬ ‫گس��ترده و کهنی برای توزیع و فروش فرش دست‌باف ایران‬ ‫در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی شد‪ .‬در سال‌های‬ ‫اخیر نیز صادرکنندگان فرش ایران به بس��یاری از بازارهای‬ ‫جدید راه یافته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از ب�ه حداق�ل س�رمایه‌گذاری ب�رای ایج�اد‬ ‫اشتغال و دارا بودن سهم باالی ارزش افزوده‬ ‫تولیدفرش دس��ت‌باف‪ ،‬اش��تغالی کم‌هزین��ه و بی‌نیاز‬ ‫از س��رمایه‌گذاری هنگفت به‌ش��مار می‌آی��د‪ ،‬چنان‌که با‬ ‫برپاک��ردن دار قالی‌بافی و تامین م��واد اولیۀ کافی قابل‬ ‫تداوم اس��ت و پس از اتما ِم کار ارزش افزوده چشمگیری‬ ‫نصیب تولیدکننده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وج�ود نش�ان تج�اری (برن�د) فرش دس�ت‌باف‬ ‫ایران در بازارهای جهانی‬ ‫فرش دس��ت‌باف برای بس��یاری از بازاره��ای هدف با‬ ‫نام ایران عجین ش��ده اس��ت‪ .‬افزون‌بر شهرت کلی فرش‬ ‫ایران‪ ،‬برخی تولیدکنندگان پرس��ابقه این محصول مانند‬ ‫«شرکت س��هامی فرش ایران» با س��ابقه‌‌ای بیش از ‪70‬‬ ‫س��ال خود صاحب برن��دی معتبر در بازاره��ای جهانی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قابلیت نوآوری گسترده در طرح و رنگ براساس‬ ‫سلیقه مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف‬ ‫وجود هنرمن��دان متبحر و ماهر در طراحی و رنگرزی‬ ‫ف��رش و نگاه��ی به تاریخ ای��ن محصول که هم��واره با‬ ‫دگردیسی و تنوع در طرح و رنگ همراه بوده است‪ ،‬این‬ ‫آمادگی را برای نوآوری در پاسخ‌ به نیاز مصرف‌کنندگان‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬بر‌این‌اس��اس‪ ،‬با تش��خیص و شناسایی‬ ‫س��لیقه و نیاز مش��تریان می‌توان در طرح و رنگ فرش‬ ‫دست‌باف به‌آسانی تغییر و دگرگونی پدید آورد و کاالیی‬ ‫مطابق با خواست مخاطب عرضه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدد و تنوع روش‌های بافت‪ ،‬رفو و مرمت‬ ‫س��بک‌های گوناگون بافت در ایران هم امکان بافت را‬ ‫در ش��رایط گوناگون از جمله در سفر برای عشایر فراهم‬ ‫ک��رده و هم کاربری‌های متنوع��ی برای فرش به ارمغان‬ ‫آورده اس��ت‪ ،‬مانند تابلوبافی ی��ا حجم‌بافی که می‌تواند‬ ‫عالوه‌بر زیرانداز نقش‌های دیگری را هم بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تبحر و تنوع در ش��یوه مرمت و رفو نیز‬ ‫مزیت ویژه‌ای اس��ت که خود موجب می‌شود کشورهای‬ ‫خریدا ِر فرش دس��ت‌باف نیازمند کشورهای تولیدکننده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان تولید فرش‌های بسیار بزرگ‬ ‫بزرگ‌ترین فرش‌های دس��ت‌باف دنیا به‌دست ایرانیان‬ ‫تولید شده‌اند‪ .‬بزرگ‌ترین فرش جهان به‌مساحت ‪6‬هزار‬ ‫مترمربع توسط شرکت س��هامی فرش ایران تولید شده‬ ‫و اکنون مس��جد شیخ زاید آل نهیان در ابوظبی (امارات‬ ‫متح��ده عرب��ی) را مفروش کرده اس��ت‪ .‬ف��رش بزرگ‬ ‫دیگری به‌مس��احت ‪4۵۰۰‬هزار مترمربع باز هم توس��ط‬ ‫ش��رکت س��هامی فرش ایران تولید شده و مسجد اعظم‬ ‫سلطان قابوس در مسقط (عمان) را مفروش کرده است‪.‬‬ ‫همچنین فرش ‪۲۴۰۰‬مترمربعی دیگری توس��ط شرکت‬ ‫س��هامی ف��رش گره در ایران تولید ش��ده و در مس��جد‬ ‫محمد االمین عمان گسترده شده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫طرح‌ و نقش در قالی‌ ایران‬ ‫امین ایرانپور ‪ -‬پژوهش�گر فرش‪ :‬ای��ران را زادگاه‬ ‫طراح��ی قال��ی نامیده‌اند‪ .‬ای��ن س��خن دور از حقیقت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیرا ایرانیان از دیرب��از در هنرهای مختلف خط‬ ‫و طراحی را هنرمندانه و با رعایت قواعد زیباشناس��انه به‬ ‫کار برده‌اند‪ .‬نمونه این هنر در آثار کاش��ی‌کاری‪ ،‬نقاشی‪،‬‬ ‫تذهیب و کتاب‌آرایی این س��رزمین پیشینه بسیار دارد‪،‬‬ ‫چنان‌که ارائه‌های تزیینی در این هنرها در همنش��ینی‬ ‫با هم پیوند و تعامل یافته‌اند‪ .‬از همین‌رو بیش��ترین وجه‬ ‫هنری قالی‌بافی ایران را می‌توان در طراحی آن دانست و‬ ‫مهم‌ترین ویژگی هویت‌س��از فرش ایرانی را در این جنبه‬ ‫جست‪ ،‬چنان‌که به‌نظ ‌ر بسیاری از محققان نیز طرح‌های‬ ‫قالی ایرانی‪ ،‬گذش��ته از ماهیت تزیین��ی و آذینی‪ ،‬بیانی‬ ‫هس��تند از فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی که پس از اسالم‬ ‫بیش‌ازپیش ماهیتی رمزی و نمادی یافته‌اند‪ .‬طرح و نقش‬ ‫فرش ای��ران را می‌توان با نگاه بر فرم در ‪ 2‬نوع کلی ذکر‬ ‫کرد‪ )۱ :‬گردان ‪ )۲‬هندس��ی و شکسته‪ .‬در نگاه دیگری‪،‬‬ ‫ط��رح‌‌ و نقش فرش ایرانی را بیش��تر به نام محل بافت‬ ‫آن می‌شناس��ند و در همین رویکرد براساس جغرافیای‬ ‫فرهنگ��ی ‪ 2‬گونه عمومی از ط��رح و نقش فرش مطرح‬ ‫ی ‪ )۲‬روس��تایی و‌عشایری‪ .‬عموما در‬ ‫می‌ش��ود‪ )۱ :‬شهر ‌‬ ‫معرفی هر ف��رش هر دو معیار طر ‌ح و نقش و جغرافیا را‬ ‫همچون نام و نام خانوادگی با هم می‌آورند‪.‬‬ ‫‪ 2‬دس��ته‌بندی اخیر به‌نوعی بر هم منطبق می‌افتند‪،‬‬ ‫به‌نحوی که می‌توان گفت عموما بافته‌های شهری طرح‬ ‫و نقش گردان دارند و بافته‌های روس��تایی و عشایری با‬ ‫طر ‌ح و نقش هندس��ی یا شکسته تولید می‌شوند‪ .‬میان‬ ‫بافته‌های روستایی و عشایری نیز تفاوت‌هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬فرش‌بافی در مناطق روس��تایی به‌نحوی با‬ ‫مراکز ش��هری در ارتباط است‪ ،‬اما در مناطق عشایری تا‬ ‫امروز هم نسبتا مستقل مانده است‪ ،‬زیرا خود مواد اولیه‬ ‫الزم را در اختی��ار دارند؛ از طرفی کارفرمایان ش��هری از‬ ‫س��رمایه‌گذاری در میان ایالتی که دائم در جابه‌جایی‌اند‬ ‫بیم دارند‪ .‬با این‌حال‪ ،‬چنین تفاوت‌هایی بر وجوه مشترک‬ ‫فرش‌های روستایی و عشایری چندان غلبه نمی‌کند که‬ ‫نت��وان آ ‌ن دو را به‌ویژه در حوزه طر ‌ح و نقش در کنار هم‬ ‫ن شدن عشایر در مناطق روستایی‬ ‫بررسی کرد‪ .‬یکجانشی ‌‬ ‫و آمیختگ��ی و اقتباس فرش‌بافی آنان از هم‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از فرم‌های شکس��ته و هندس��ی و همچنین اشتراک در‬ ‫ویژگی‌های بافت و مواد اولی��ه مهم‌ترین عوامل پیوند و‬ ‫همنشینی فرش‌های روستایی و عشایری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح ‌و نق�ش در فرش‌ه�ای عش�ایری و‬ ‫روستایی‬ ‫در این بافته‌ها استفاده از نقشه مطرح نیست و طرح‌ها‬ ‫نسل به نس��ل میان بافندگان منتقل می‌ش��ود‪ .‬در این‬ ‫فرش‌ها‪ ،‬معم��وال الگویی واگیره‌ای از ط��رح پیش روی‬ ‫بافندگان اس��ت که بدون توج��ه و پرداختن به جزئیات‬ ‫از آن اقتباس می‌کنن��د‪ .‬در واقع‪ ،‬ویژگی مهم فرش‌های‬ ‫ذهنی‌باف‪ ،‬چه عشایری و چه روستایی‪ ،‬پایبندی بیشتر بر‬ ‫نقش است نسبت به طرح؛ یعنی همه فرش‌ها کمابیش‬ ‫از طرح ثابتی استفاده می‌کنند ولی در نقش متفاوت‌اند‬ ‫و همین سبب تمایز فرش‌های مناطق از همدیگر است‪.‬‬ ‫این بافته‌ها ماهیتا برای ارائه در بازار نبوده‌اند و تولید آنها‬ ‫بیشتر بنا به کاربرد شخصی و به‌شکل تک‌بافی بوده است‪.‬‬ ‫بافنده این فرش‌ها در کن��ار انگاره‌ها و نگاره‌ای ذهنی از‬ ‫عناصر طبیعی و محیطی در زندگی روزمره‌اش به‌عنوان‬ ‫منابع الهام در شکل‌گیری و گزینش نقش‌مایه‌ها و رنگ‌ها‬ ‫اس��تفاده می‌کند‪ .‬به‌ویژه در گذر از زندگی عش��ایری به‬ ‫روستایی بافنده با تغییر اقلیم‪ ،‬به‌رغم عادت‌های تیره‌ای و‬ ‫پیشین خویش‪ ،‬خواه‌ناخواه از شرایط زیستی تازه‌اش در‬ ‫آفرینش نقوش متاثر می‌شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در فرش‌بافی آنها‬ ‫عنصر تکرار همراه با پویایی و آفرینندگی شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫این ‪ 2‬ویژگی یعنی تک‌بافی و ذهنی‌بافی بر وجه هنری و‬ ‫منحصربه‌فرد بودن این بافته‌ها می‌آید و در آن ‪ 2‬مرحله‬ ‫ی��ا مرتبه فنی و هنری قالی‌بافی (بافت و طراحی) در هم‬ ‫می‌آمیزد‪ .‬این فرش‌ها نسبت به نوع شهری از دید ساختار‪،‬‬ ‫بافت‪ ،‬اندازه و به‌ویژه طرح و نقش گوناگون‌ترند و به‌همین‬ ‫سبب دستبافته‌های روستایی و عشایری از سال‌ها پیش‬ ‫در بیرون از مرزهای ایران شناخته‌ش��ده و مورد پذیرش‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬ان��واع طرح و نق��ش در فرش‌های روس��تایی و‬ ‫عشایری ایران را می‌توان چنین برشمرد‪:‬نقوش انسانی ‪-‬‬ ‫نقوش جانوری ‪ -‬نقوش گیاهی ‪ -‬نقوش طبیعی ‪ -‬نقوش‬ ‫اشیا ‪ -‬نقوش کاملا انتزاعی و تجریدی‬ ‫برخی از نواحی فرش‌بافی عش��ایری و روستایی ایران‬ ‫عبارتند از‪ :‬هریس‪ ،‬همدان‪ ،‬سنندج (سنه)‪ ،‬بیجار‪ ،‬مالیر‪،‬‬ ‫ساروق‪ ،‬بلوچ‪ ،‬ترکمن‪ ،‬بختیاری و قشقایی‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌ و نقش در فرش‌های شهری ایران‬ ‫در فرش‌های ش��هری طرح و نق��ش گردان و جزئیات‬ ‫بس��یار ایجاب می‌کند که طراحی براساس نقشه صورت‬ ‫پذیرد و پیش از آغ��از به کار بافت مرحله طراحی انجام‬ ‫پذیرد‪ .‬وجود نقش��ه ط��رح و نقش قال��ی را نظام‌مندتر‬ ‫می‌سازد و تبعیت آن را از الگوها و چارچوب‌های مشابه و‬ ‫مشخص‌تری موجب می‌شود؛ بدین‌لحاظ کار دسته‌بندی‬ ‫آنها را آسان‌تر می‌کند‪ .‬تهیه نقشه همچنین عاملی است‬ ‫برای انتقال تک‌بافی به ش��کل کارگاهی تولید فرش که‬ ‫ل می‌سازد‪ .‬به همین‬ ‫امکان تکثیر و تولید انبوه را نیز سه ‌‬ ‫س��بب اس��ت که برخی تولیدکنندگان و طراحان برای‬ ‫حف��ظ ارزش و وجه هنری کار خویش نقش��ه را پس از‬ ‫بافته‌شدن از بین می‌برده‌اند تا فرش بافته‌شده تک بماند‪.‬‬ ‫بنیان طراحی فرش شهری بر ‪ 2‬نوع نقش کلی ختایی‬ ‫و اسلیمی نهاده شده است‪.‬‬ ‫نام مهم‌ترین نقشه‌های فرش شهری ایران لچک‌ترنج‬ ‫است و مهم‌ترین نواحی قالی‌بافی شهری ایران عبارتند از‪:‬‬ ‫کرمان‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کاشان‪ ،‬نایین‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 1‬شهریور ‪ 26 - 1393‬شوال ‪ 23 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫قرار نبود بنشینیم‬ ‫ناصر نجاریون‬ ‫کارشناس کاردرمانی‬ ‫بدن ما برای نشس��تن طراحی نشده است‪ ،‬شاید‬ ‫قرار بوده این توانایی را داش��ته باشیم که تنها برای‬ ‫لحظاتی بنش��ینیم و دمی اس��تراحت کنیم‪ ،‬اما در‬ ‫ح��ال حاضر نشس��تن به غلط‪ ،‬بخ��ش عمده‌ای از‬ ‫س��اعات کار و اس��تراحت ما را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬در جهان امروز شیوه‌های نوینی در حال‬ ‫شکل‌گیری است که این امکان را به افراد می‌دهد تا‬ ‫بخش��ی از ساعات کار و آموزش و استراحت خود را‬ ‫در حال ایستادن سپری کنند‪ ....‬بهتر است تا هنگام‬ ‫فراگیر ش��دن این ش��یوه‌ها‪ ،‬این امکان و فرصت را‬ ‫به هم��کاران و دانش‌آموزان‌مان بدهیم تا در میان‬ ‫س��اعات کار و آم��وزش‪ ،‬برای دقایقی بایس��تند و‬ ‫ق��دم بزنند و جابه‌جا ش��وند و این خ��ود به معنای‬ ‫پیش��گیری از بس��یاری از کمردرد‌ها و مش��کالت‬ ‫س��تون فقرات‪ ،‬بهبود عملکرد دس��تگاه گوارشی و‬ ‫حفظ سالمت کلیه‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫کذب محض‬ ‫طنز‬ ‫صدا و سیما‬ ‫رسانه ملی شد‬ ‫اسمایلی تفکری‬ ‫طنزنویس‬ ‫به دنبال اعتراضات گس��ترده‌ای ک��ه به عملکرد‬ ‫جانبدارانه صد‌او‌س��یما صورت گرفت‪ ،‬مسئوالن امر‬ ‫اعالم کردند زین‌پس صداو سیما ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول در این سازمان عریض و طویل‬ ‫درباره چگونگی ملی ش��دن این رس��انه تاثیر‌گذار‬ ‫توضیح داد‪ :‬دیگر فوتبال‌ه��ای خارجی نه‌تنها با ‪7‬‬ ‫ثانیه تاخیر که با ‪ 7‬ثانیه تعجیل پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫این رویه درباره سایر مسابقات ورزشی به‌ویژه لیگ‬ ‫جهانی والیبال نیز وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫او که در یک نشس��ت خبری به منظور تش��ریح‬ ‫چگونگی ملی ش��دن صداوس��یما حرف می‌زد‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به س��وال خبرنگاری درباره حضور زنان در‬ ‫ورزش��گاه‌ها نی��ز گفت‪ :‬این هم ملی می‌ش��ود‪ ،‬که‬ ‫از توی گوش��ی بهش گفتن��د این موضوع ربطی به‬ ‫مسئولیت شما ندارد‪ .‬بنابراین او ترجیح داد‪ ،‬بگوید‪:‬‬ ‫در راستای ملی شدن صداو‌سیما قصد داریم سریال‬ ‫ویکتوریا‪ 2‬را بدون سانسور و با دوبله‌ای باکیفیت از‬ ‫شبکه نمایش پخش کنیم‪.‬‬ ‫او داش��ت توضیحات دیگری هم درباره چگونگی‬ ‫ای��ن ملی ش��دن می‌داد ک��ه خبرنگار یک رس��انه‬ ‫معلوم‌الح��ال فری��اد زد‪ :‬باب��ا رییس‌جمه��ور گفته‬ ‫«رس��انه‌ها باید خدمات دولت را برای مردم تشریح‬ ‫کنند‪ ،‬اما درباره اینکه چرا نمی‌گذارند همه خدمات‬ ‫دول��ت ب��رای مردم تبیین ش��ود‪ ،‬به موقع س��خن‬ ‫خواهم گفت‪».‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول وقت��ی این جمله را ش��نید‪،‬‬ ‫رنگش پرید چون می‌دانست آقای رییس‌جمهور اگر‬ ‫عصبانی شود مثل جلسه استیضاح فرجی‌دانا که با‬ ‫حضور در مجلس دست به افشاگری زد و باعث شد‬ ‫شاگرد اول تمامی ادوار دانشگاه تهران برکنار نشود‪،‬‬ ‫حرف‌هایی خواهد زد که نمی‌شود جمعش کرد یا‬ ‫حداقل یک «بروید به جهنم!» خواهد گفت‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل گف��ت‪ :‬در راس��تای طرح ملی‬ ‫ش��دن صدا و سیما قرار اس��ت کامران نجف‌زاده را‬ ‫به س��یبری بفرس��تیم تا راز گودال عظیمی را که‬ ‫در این منطقه ایجاد ش��ده‪ ،‬کش��ف کند‪ .‬همچنین‬ ‫زین پ��س علیرضا حس��ینی‌بای برنامه ماه عس��ل‬ ‫را اج��را می‌کن��د و احس��ان علیخانی ب��ه موصل‬ ‫فرس��تاده می‌ش��ود تا گزارش خبری از پیش��روی‬ ‫و یا پس��روی داعش تهیه کند‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫توضیح��ات دیگری هم داد اما این توضیحات آقای‬ ‫رییس‌جمهور را قانع نک��رد‪ .‬روحانی گفت‪« :‬مردم‬ ‫باره��ا به م��ن می‌گوین��د می‌دانیم چه کس��انی و‬ ‫کجاها و چرا ش��ما را اذیت می‌کنند‪ ،‬ش��ما راه‌تان‬ ‫را ادامه بدهید‪ .‬حضور مردم در صحنه بس��یار مهم‬ ‫اس��ت و همین محبت مردم نشان می‌دهد که آنان‬ ‫تنها گوشش��ان به رادیو یا چشمش��ان به تلویزیون‬ ‫نیست و چشم و گوش آنان خیلی وسیع‌تر می‌بیند‬ ‫و می‌ش��نود و خیل��ی خ��وب می‌توانن��د قض��اوت‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫با وج��ود ای��ن و در حالی که جلس��ه مجلس از‬ ‫رس��میت افتاده بود‪ 2 ،‬نماین��ده محلس‪« ،‬ح‪ .‬ر» و‬ ‫«م‪ .‬ک»‪ ،‬آبستراکسیون کردند و گفتند‪« :‬تا زمانی‬ ‫که مجلس به آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت یک کارت زرد دیگر ندهد به آبستراکسیون‬ ‫خود ادامه می‌دهیم‪».‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫با حضور هنرمندان و اقشار مختلف جامعه‬ ‫سیمین بهبهانی با شعر و موسیقی بدرقه شد‬ ‫پیکر س��یمین بهبهانی روز گذش��ته با ش��عر و‬ ‫موس��یقی و حضور دوس��تدارانش از تاالر وحدت‬ ‫به س��مت آرامگاه خانوادگی این ش��اعر غزلسرا در‬ ‫بهشت‌زهرا(س) تشییع شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا مراسم تش��ییع پیکر سیمین‬ ‫بهبهان��ی صبح جمعه ب��ا حضور جم��ع زیادی از‬ ‫م��ردم در محوطه ت��االر وحدت برگ��زار و پیکر او‬ ‫برای خاک‌س��پاری در مقبره خانوادگی شماره ‪72‬‬ ‫راهی بهشت زهرا (س) شد‪ .‬در این مراسم محمود‬ ‫دولت‌آبادی‌‪ ،‬محمدرضا ش��جریان‌‪ ،‬ج��واد مجابی‌‪،‬‬ ‫ی (دوبلور و داماد سیمین بهبهانی)‬ ‫ابوالحسن تهام ‌‬ ‫و علی بهبهانی (پسر ارشد سیمین بهبهانی) سخن‬ ‫گفتند‪ .‬همچنین شهرام ناظری‌‪ ،‬همایون شجریان و‬ ‫صدیق تعریف قطعاتی از شعرهای سیمین بهبهانی‬ ‫را به صورت آواز اجرا کردند‪.‬‬ ‫ج��واد مجاب��ی دیگر س��خنران این مراس��م نیز‬ ‫سخنانش را این‌چنین آغاز کرد‪ :‬شاعر را نمی‌بینم‪،‬‬ ‫ش��اعر رفته و به تن غایب است‪ .‬شیرینی از دل ما‬ ‫رفته است‪ .‬شاعر در شعر خویش نهان است‪ .‬شعر او‬ ‫همه جا بر زبان است‪ .‬شاعر در ما و در جان ماست‪.‬‬ ‫این شاعر و نویسنده س��پس به جایگاه سیمین‬ ‫بهبهانی در غزل معاصر اشاره و بیان کرد‪ :‬سیمین‬ ‫بهبهانی پس از ش��هریار توانس��ت شاخه تازه‌ای به‬ ‫درخت ادبیات کهن ایران اضافه کند و دوباره غزلی‬ ‫را که تقریبا پیر ش��ده ب��ود‌‪ ،‬در عرصه فرهنگی ما‬ ‫ظاهر کند‪ .‬او در بخش دیگری از سخنانش به نقش‬ ‫ش��اعر در جامعه و جهان اشاره و اظهار کرد‪ :‬شاعر‬ ‫از انس��ان و جهان همواره پرسش‌های بنیادینی را‬ ‫مطرح می‌کند و این همان چیزی است که سیمین‬ ‫از آنها سخن می‌گوید‪ .‬س��یمین بهبهانی در امروز‬ ‫می‌زیس��ت‌‪ ،‬فردا را می‌دید و از گذشته آگاه بود‪ .‬او‬ ‫مصلحت‌اندیش نبود‪.‬‬ ‫س��پس محمود دولت‌آبادی پش��ت تریبون قرار‬ ‫گرف��ت و گف��ت‪ :‬س��یمین بهبهان��ی انس��انی بود‬ ‫ک��ه عمری با کار و عزت زیس��ت و ب��ا کار و عزت‬ ‫خاموش شد‪ ،‬انس��انی پیروز بین دو عدم‪ .‬بهبهانی‬ ‫مث��ل همه آدم‌های دیگر مثل من و ش��ما لحظات‬ ‫گوناگون و متنوعی در زندگی خود داش��ته است و‬ ‫در این لحظات آثار متعددی آفریده که االن فرصت‬ ‫شاخه‌بندی آثار او نیست‪.‬‬ ‫این نویسنده در ادامه گفت‪ :‬سیمین بهبهانی آثار‬ ‫متنوعی دارد؛ از آث��اری صریحا اجتماعی تا آثاری‬ ‫صریحا تنهایی‌‪ ،‬آثاری مش��خصا درباره آزادی زن و‬ ‫ی و آثاری در لحظات ناب‬ ‫اعتراض به ستم اجتماع ‌‬ ‫انس��انی که دیگر جایی برای سخن من نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫او خود آنچه را الزم بوده‪ ،‬سروده است‪.‬‬ ‫دولت‌آب��ادی س��پس گف��ت‪ :‬اینج��ا هنرمندان‬ ‫گوناگونی هس��تند که از میان آنها تاج موس��یقی‬ ‫ایران ش��جریان اس��ت و تریب��ون را به او س��پرد‪.‬‬ ‫محمدرضا شجریان نیز پشت تریبون آمد و با اشاره‬ ‫به آفتاب گفت‪ :‬وقتی معاون هنری گفتند که نشده‬ ‫برای این مکان س��ایه‌بان درست کنند‪ ،‬گفتم مهم‬ ‫نیست تحمل مردم ما بیشتر از این‌حرف‌هاست‪.‬‬ ‫این هنرمند و رییس شورای‌عالی خانه موسیقی‬ ‫سپس گفت‪ :‬من از طرف هنرمندان موسیقی اینجا‬ ‫آم��دم تا به غزل‌بان��وی ایران ع��رض احترام کنم‪.‬‬ ‫س��یمین بهبهانی زنی است که تاریخ‌ساز شد‪ .‬او به‬ ‫همه جهان به عنوان خانواده می‌نگریست و فکرش‬ ‫صلح و دوستی و صفا برای آنها و پشتوانه فکری‌اش‬ ‫دفاع از حقوق زن و مادری بود‪.‬‬ ‫ش��جریان با گفتن این سخن که جهان را مردان‬ ‫می‌س��ازند و م��ردان را زنان‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ملتی که‬ ‫بی‌بهره از این زندگی اس��ت‪ ،‬مردنی است‪ .‬به همه‬ ‫شما تسلیت می‌گویم‪ .‬سیمین همیشه در تاریخ ما‬ ‫زنده اس��ت و در ما زندگی می‌کن��د‪ .‬او به همه به‬ ‫ش��کل یک مادر محبت می‌کرد و امیدوارم بیش از‬ ‫پیش ما قدر مادران‌مان را بدانیم‪.‬‬ ‫در ادامه این مراس��م همایون ش��جریان پش��ت‬ ‫تریبون قرار گرفت و قطعه «رفت این سوار کولی»‬ ‫سیمین بهبهانی را از آلبوم جدیدش خواند‪ .‬شهرام‬ ‫ناظ��ری هم بخش��ی از غزل «دوباره می‌س��ازمت‬ ‫وطن» س��یمین بهبهانی را به آواز خواند که مردم‬ ‫هم با او همراهی کردند‪.‬‬ ‫ناشران تا ‪ 2‬میلیارد ریال وام می‌گیرند‬ ‫مش��اور علمی‪ ،‬فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از اعطای وام ‪ 1‬تا ‪2‬‬ ‫میلیارد ریالی به ناش��ران خب��ر داد و گفت‪ :‬از این پس‬ ‫فعاالن این صنعت می‌توانند از این صندوق تس��هیالت‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫همایون امی��رزاده در گفت‌وگو با ایرن��ا با بیان اینکه‬ ‫تس��هیالت ارائه شده به ناشران با توجه به طرح توسعه‬ ‫ناش��ران متفاوت است افزود‪ :‬تس��هیالت در نظر گرفته‬ ‫شده برای هر متقاضی یک تا ‪ 2‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مش��اور علمی‪ ،‬فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬بهره وام‌های پرداختی‬ ‫از سوی بانک‌های رفاه و صادرات به متقاضیان یاد شده‬ ‫را ‪ 24‬درصد با بازپرداخت یک‌ساله اعالم کرد‪.‬‬ ‫امیرزاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬افرادی که اسامی آنان به‬ ‫بانک‌های رفاه سراس��ر کشور اعالم ش��ده می‌توانند با‬ ‫قبول شرایط نسبت به دریافت وام اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی بدون اشاره به شرایط دریافت این وام افزود‪ :‬طبق‬ ‫تفاهمنامه‌ای که بین وزارت ارش��اد و صندوق توس��عه‬ ‫ملی منعقد ش��ده بود مقرر شد این تسهیالت از طریق‬ ‫بانک‌ه��ای رفاه و صادرات به متقاضیان پرداخت ش��ود‬ ‫ولی در حال حاضر این تس��هیالت فقط از س��وی بانک‬ ‫رفاه به افراد داده می‌شود‪.‬‬ ‫امیرزاده هدف از اعطای این تسهیالت را رفع معضالت‬ ‫موجود و به روز شدن صنعت چاپ‌ونشر اعالم کرد‪.‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫کمال تبریزی‪:‬‬ ‫حمایت از سینمای دفاع مقدس‬ ‫در حد حرف باقی مانده است‬ ‫کمال تبریزی معتقد است که ساخت‬ ‫فیلم مناس��ب و در شأن سینمای دفاع‬ ‫مق��دس نیازمند پش��تیبانی و حمایت‬ ‫همه جانبه و بی‌ش��ائبه اس��ت که باید‬ ‫گفت در عم��ل وجود خارج��ی ندارد‬ ‫ولی ادعای آن در حرف بسیار است به‬ ‫حدی که گوش آسمان را کر می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا کارگ��ردان فیلم‪،‬‬ ‫س��ریال جنگ��ی «لیلی با من اس��ت»‬ ‫اف��زود‪ :‬تصور می‌کنم کمت��ر کارگردانی در س��ینمای ایران وجود‬ ‫داش��ته باشد که تمایل به س��اختن فیلم در خصوص دفاع مقدس‬ ‫نداش��ته باش��د اما واقعیت تاسف بار این اس��ت که با وجود ادعای‬ ‫فراوان مس��ئوالن و نهادهای مرتب��ط هیچکدام به صورت واقعی از‬ ‫س��اخت فیلم‌های مربوط به دفاع مقدس حمایت نمی‌کنند و عمال‬ ‫تنگنا‌ها و دش��واری‌های س��اخت این گونه فیلم‌های س��ینمایی به‬ ‫حدی است که کارگردان و سازنده را به تدریج ناامید و سرانجام از‬ ‫کرده خویش پشیمان می‌کند‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم «همیش��ه پای یک زن در میان است» بیان کرد‪:‬‬ ‫س��اخت فیلم مناس��ب و در شأن این س��ینما نیازمند پشتیبانی و‬ ‫حمایت همه جانبه و بی‌ش��ائبه است که باید گفت در عمل وجود‬ ‫خارج��ی ندارد ولی ادعای آن در حرف بس��یار اس��ت به حدی که‬ ‫گوش آس��مان را کر می‌کند اما صد افس��وس که آفتابه لگن هفت‬ ‫دست است و شام و ناهار هیچ!‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مادام��ی که این‌گونه اس��ت اتف��اق جدی در این‬ ‫خصوص رخ نخواهد داد‪ .‬فیلمنامه ش��هید باقری بیش از یک سال‬ ‫اس��ت که توسط آقای گوهری نوش��ته شده و بنده آمادگی خود را‬ ‫برای س��اخت آن اعالم کرده‌ام اما حرک��ت و تمایل جدی از طرف‬ ‫نهاده��ای ذی‌ربط برای تامین بودجه الزم و کافی برای آن نش��ان‬ ‫داده نش��ده و وجود ندارد هرچند که فیلمنامه‌ای زیبا و منحصر به‬ ‫فرد توس��ط آقای گوهری به رش��ته تحریر درآمده است و به ناچار‬ ‫باید اعالم تاس��ف عمیق کرد از این همه فاصله موجود میان حرف‬ ‫و ش��عار از یک س��و و عمل همه نهادهای ذی‌ربط پر مدعا از سوی‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫وی از قرارگرفت��ن صنع��ت چاپ‌ونش��ر در ردی��ف‬ ‫اولویت‌های صندوق توس��عه ملی خبر داد و گفت‪ :‬پس‬ ‫از امض��ای تفاهمنامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و رییس صندوق توس��عه ملی با بررسی‌های‬ ‫کارشناسانه و نظرخواهی از فعاالن صنعت چاپ و نشر‬ ‫در سطح ملی با مش��ارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی مقرر ش��د ‪ 1500‬میلیارد ریال تسهیالت به‬ ‫فعاالن حوزه چاپ و نشر اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فهرس��ت فع��االن حوزه چاپ و نش��ر‪ ،‬با‬ ‫توجه به فعالیت کارب��ران و میزان تولید فرهنگی برای‬ ‫دریافت تسهیالت به شعب بانک‌های رفاه سراسر کشور‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫اصغر فرهادی رییس هیات داوران‬ ‫جشنواره فیلم بوسان شد‬ ‫اصغ��ر فرهادی به‌عنوان رییس هیات داوران نوزدهمین جش��واره فیلم بوس��ان‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا مس��ئوالن برگزاری نوزدهمین دوره از جشنواره‬ ‫بین‌الملل��ی فیلم بوس��ان اعالم کردن��د‪ ،‬اصغر فره��ادی کارگردان برنده اس��کار‬ ‫ایرانی‪ ،‬ریاس��ت هیات داوران بخش اصلی جریان‌های نو این رویداد س��ینمایی را بر عهده خواهد داشت‪ .‬بخش‬ ‫جریان‌های نو جشنواره فیلم بوسان تنها بخش رقابتی بین‌المللی این رویداد سینمایی محسوب می‌شود‪« .‬بن‬ ‫جون هو» کارگردان فیلم «برف‌ش��کن»‪« ،‬سوهاس��ینی مانیراتنام» بازیگر و کارگردان هندی‪ ،‬پروفس��ور «دینا‬ ‫یوردوناوا» و «ژاک رنسیه» از دانشگاه پاریس از دیگر اعضای هیات داوران بخش جریان‌های نو جشنواره فیلم‬ ‫بوسان هستند‪ .‬در بخش جریان‌های نو ‪ 2‬فیلم برنده جایزه ‪ 30‬هزار دالری از میان ‪ 12‬فیلم حاضر در این بخش‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬فرهادی سال قبل با فیلم «گذش��ته» در بخش پنجره‌ای به سینمای آسیا در جشنواره فیلم بوسان‬ ‫حضور داشت‪ .‬نوزدهمین جشنواره فیلم بوسان دوم تا یازدهم اکتبر ‪ 2014‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫امیرزاده تعداد افراد معرفی ش��ده به شعب بانک‌های‬ ‫رفاه سراسر کشور را ‪ 800‬نفر اعالم کرد و افزود‪ :‬اسامی‬ ‫این افراد اس��فند ماه س��ال گذش��ته ب��ه بانک‌ها اعالم‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫اردشیر رستمی پس از ‪ 7‬سال‬ ‫نمایشگاه برپا می‌کند‬ ‫اردشیر رستمی نقاش‪ ،‬تصویرساز و بازیگر‪ ،‬نهمین نمایشگاه نقاشی‌اش را‬ ‫در فصل پاییز با عنوان سنگ در گالری آریانا برپا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش هنرآنالین اردش��یر رس��تمی اظه��ار ک��رد‪ :‬از برپایی آخرین‬ ‫نمایش��گاه‌هم ‪7‬سال می‌گذرد و در پاییز س��ال جاری مجموعه‌ای از آثارم را در گالری آریانا به نمایش‬ ‫می‌گ��ذارم‪ .‬رس��تمی ادامه داد‪ :‬عنوان این مجموعه س��نگ اس��ت و در این نمایش��گاه مجموعه‌ای از‬ ‫نقاشی‌هایی را که از سنگ‌ها کشیده‌ام به نمایش می‌گذارم‪ .‬این مجموعه دربرگیرنده ‪ 50‬اثر است‪.‬‬ ‫او درباره دغدغه‌اش برای به تصویر کش��یدن س��نگ گفت‪ :‬سال‌هاس��ت که روی مجموعه سنگ کار‬ ‫می‌کنم و تاکنون تعدادی از نقاشی‌های این مجموعه را نیز به نمایش درآورده‌ام‪.‬‬ ‫اردش��یر رستمی متولد ‪ ۱۳۴۹‬تبریز است‪ .‬او کاریکاتوریس��ت‪ ،‬تصویرساز‪ ،‬مجسمه‌ساز‪ ،‬معمار‪ ،‬طراح‬ ‫لباس‪ ،‬شاعر و بازیگر است‪ .‬رستمی تاکنون قریب به ‪ 8‬نمایشگاه انفرادی برپا کرده است‪.‬‬ ‫شهرنوشت‬ ‫کارگاه شهری‬ ‫روح‌اهلل س�پندارند‌‪ :‬آفت��اب ب��ه میانه روز‬ ‫رس��یده بود و هیچ‌‌کس س��ایه نداش��ت‪ .‬ج��وان با‬ ‫ی آفتاب‌سوخته ایستاده بود جلوی در کارگاه‬ ‫صورت ‌‬ ‫و خط ممتد عرق از پیشانی‌اش به شقیقه‌ها کشیده‌‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫یک نفر داش��ت به او می‌گف��ت‌‪« :‬برو عذرخواهی‬ ‫کن و برگرد‪ ».‬جوان دس��تی به پیشانی‌اش کشید‬ ‫و خش��م را از نگاهش ش��لیک کرد ب��ه در بزرگ و‬ ‫آهنی کارگاهی که حاال او روبه‌رویش ایستاده بود‪.‬‬ ‫زیرلب گفت‪«‌:‬بعد از ‪ 7‬س��ال؟ به همین راحتی؟»‬ ‫کناری‌اش که مرد میانسالی بود‪ ،‬صدایش را شنید‪‌:‬‬ ‫«قاسم رو یادت نمی‌آید‌‪ 23 ،‬سال کار کرد و بعد‪»...‬‬ ‫هنوز حرفش تمام نش��ده بود که یک نفر از داخل‬ ‫کارگاه صدایش کرد و حرفش را نیمه‌تمام گذاشت‬ ‫و رفت‪.‬‬ ‫جوان اما همچنان ایستاده بود‪ .‬گفته بود نمی‌روم‬ ‫تا حقم را بگیرم‪ .‬یکی از عابرها داش��ت رد می‌شد‪،‬‬ ‫ص��دای بلند او را که ش��نید‪ ،‬گفت‌‪« :‬آق��ا دوربین‬ ‫مخفیه؟ س��رکاریه؟» جوان نگاهش ک��رد‌‪« :‬کار از‬ ‫دوربین مخفی گذش��ته آقا! همه چیز علنی ش��ده‪،‬‬ ‫توی روز روش��ن ب ‌ه من میگه برو‌‪ ،‬میگه توی کارگاه‬ ‫به��ت احتیاج نداریم‌‪ ،‬میگم به همین راحتی؟ میگه‬ ‫از این هم راحت‌تره»‬ ‫داش��ت بلند بلند حرف می‌زد که صدایی از توی‬ ‫کارگاه بلند ش��د‌‪« :‬اگه بخوای ای��ن لومپن‌بازی رو‬ ‫ادامه بدی‪ ،‬زن��گ می‌زنم پلیس بیاد جمعت کنه‪».‬‬ ‫جوان عصبانی ش��د‪ .‬سنگ برداشت که حمله کند‪.‬‬ ‫یکی دس��تش را گرفت‌‪« :‬کار را خراب‌تر نکن‪ ،‬مرد!‬ ‫به ضرر خودت می‌ش��ود‪ ».‬عابری که فکر کرده بود‬ ‫دوربین مخفی اس��ت‪ ،‬خش��کش زده ب��ود‪ .‬بعد به‬ ‫خودش که آمد‌‪ ،‬موبایلش را درآورد تا از غائله فیلم‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫جوان با رگ‌های بیرون‌زده از گردن‌‪ ،‬داد زد‌‪« :‬اگه‬ ‫راست می‌گی بیا بیرون تا بهت نشون بدم‪ ».‬صدایی‬ ‫از توی کارگاه بلند ش��د‌‪ « :‬ما هیچ حس��ابی با هم‬ ‫نداریم‪ 150 .‬تومان هم خسارت شیشه‌های کارگاه‬ ‫رو باید بدی»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!